Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.77 MB
2018-04-24 14:12:23
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
59
279
Rövid leírás | Teljes leírás (69.25 KB)

Hiányzik a borító

A Nagykanizsai községi Népiskolák növendékeinek név- és érdemsorozata
az 1893-94. tanévről.
Közli: Németh Ignácz népiskolai igazgató.
Nagy-kanizsa, 1894.
Nyomtatott Weiss L. és F. Könyvnyomdájában
15558

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSAI
KÖZSÉGI
népiskolAk
NÖVENDÉKEINEK
NÉV- ÉS ÉRDEMSOROZATA
AZ
1893—94. TAHÉVRŐL.
KÖZLI:
NÉMETH IGNÁCZ
NÉPISKOLAI IGAZGATÓ.
NAGY-KANIZSA. 1894.
MYOMATOTT WEISS L. ÉS F. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN
15558
FEV 93
ItgV 2010
Rövidítések magyarázata.
Erkölcsi viseletből: dics = dicséretes, türh = tűrhető.
Szorgalomból: erny = ernyedetlen, dics = dicséretes, vált = változó, hany = hanyag.
Tantárgyakból: kit kitűnő, jel =>= jeles, elégs = elégséges, elégt = elégtelen.
Használt rövidítések még: bt == beteg, vm = vizsgálatlan maradt, tv = tanodát változtatott, km = kimaradt, mt = magántanuló, mh = meghalt, ifj = ifjabb, közb = közbenső, id =-- idősb, ism «= ismétlő.

Néptanoclai hatóság:
a Nagy-Kanizsa rend. tanácsú város képviselőtestületéből választott
iskolaszék.
Az iskolaszék tagjai:
Elnök: Alelnök:
Babochay György | Nucsecz József
Jegyző:
Németh Ignácz
Dr. Bartha Gyula Dr. Benczik Ferencz Bún Samu Ebenspanger Lipót Faics Lajos Fischl Pál Dr. Gerő József Győrffy János Gutmann Vilmos Haba József Halis István Hegedűs László Hoffmann Mór Juhász György Lengyel Lajos
Löwy Adolf Matkovich Sándor Mihálecz József Dr. Neusiedler Antal Plihál Ferencz Plosszer Ignácz Rapocb Gyula Récsey György Dr. Rothschild Samu Sallér Lajos Dr. Schreyer Lajos Dr. Szukits Nándor Tóth István Tuboly Viktor Varga Lajos Venczel Rezső. > :... .:. ff\'
A vallásfelekezetek képviselői:
Hütter Lajos, evang. lelkész és hitoktató. Dr. Neumann Ede, izr. főrabbi és hitoktató. Nith Norbert, r. kath. lelkész, városi h. plébános. Seregély Dezső, ev. ref. lelkész és hitoktató.
1*
Tanitó = testület.
Igazgató-tan itó:
Németh Ignácz.
Osztálytanítók:
Ábrahám Gyula, az Eötvös-téri I. fiúosztály tanitója.
Banekovicli János, a VI. ker. párh. I. leányosztály tanitója.
Darás Málvin, a IV. leányoszlály lanitónője.
Dolmányos Ferencz, a VII. kerületi III. és IV. fiúosztály s a mezei gazdászat és kertészet tanitója.
Erdősiné Nóvák Lujza, a II. leányoszlály és ugyanott a kézimunka tanítónője.
ErdŐsi Bálint, a párh. II. fiúosztály tanitója.
Farkas Vilma, a párh. III., IV. leányosztály tanitónője.
Horényi Pál, a VII. kerületi II. fiúosztály tanitója.
Juhász Péter, a Teleki-utczai I. fiúosztály tanitója.
Kaán Irma, a párh. a) I. leányosztály és ugyanott a kézimunka tanitónője.
Kottlerné Pataki Vilma, a párh. b) I. leányos/.tály és ugyanott a kézimunka tanitónője.
Kovácsné Csillag Ilona, a VL kerületi 1. leányoszlály és ugyanott a kézimunka tanitónője.
Kovács Miklós, a VI. kerületi I. fiúosztály tanitója.
Lisztner József, az I. fiúosztály tanitója.
Mantuano Janka, az Eötvös-téri I. leányosztály s ugyanott a kézimunka tanitónője.
Páros Endre, a párh. III. fiúosztály tanitója.
Poredusné Szakonyi Irma, a VII. ker. I. leányosztály "és a II., III. és IV. oszt. kézimunka tanitónője.
Poredus Antal, a VII. kerületi II., III. és IV. leányosztály tanitója.
Récsey György, a III. fiúosztály tanitója.
Rózsavölgyi Paulina, a III. leányosztály tanitónője.
Szalay Sándor, a párh. IV. fiúosztály tanitója.
Szabó István, a VII. kerületi I. fiúosztály tanitója.
Tóth István, a IV. fiúosztály tanitója.
5 —
Trojkóné Biba Kornélia, az I. leányosztály s ugyanott a kézimunka tanitónője.
Ujváryné Gerócs Anna, a párh. II. leányosztály s ugyanott a kézimunka tanitónője. E tanévben beteg lévén, helyet-tesité Mántuano Gizella tanitónő.
Váryné Szakonyi Józsa, az Arany János-utczai I-ső leányosztály s ugyanott a kézimunka tanitónője.
Váry József, az Arany János-utczai I. fiúosztály tanitója.
Venczel Rezső, a II. fiúosztály tanitója.
Szaktanítók és tanítónők:
Horváth Róza, a VII. kerületi I. leány osztály kézimunka tanitónője.
Janda Károly ifj., népiskolai kertész.
Kondor József, az izr. vallású tanulók hitoktatója.
M i n c s e k M e 1 c h i a d e s, szent Ferenczrendi áldozár, a VI. és VII. ker. hitoktatója.
Pichler Pál, szent Ferenczrendi áldozár, hitoktató.
Pongrácz Adolf, a II., III. és IV. fiúosztály lorna-tanitója.
Rasztits Ráfáel, szent Ferenczrendi áldozár, hitoktató.
Özv. Vágnerné Paukovics Lujza, a III. párh., III. és IV. leányosztály kézimunka tanitónője.
— 6 —
IV. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, magyar olvasás, anyanyelv és irás; német olvasás és irás, számtan, földrajz, rajzolás, ének, gazdászattan és
testgyakorlás.
t
Névsor általános osztályzat Névsor általános ! | osztályzat j
Antal Kálmán elégs Meskó István elégs jó
Ábrahám Rezső jó Németh Géza
Báyer Oszkár jel Nóvák József elégs
Biró József jel Ofner Ernő elégs
5 Bogenrieder Frigyes jel 40 Pásti Lajos elégs
Búzás Ferencz jel Pilvax Ernő elégt
Czápári József elégt Pintér Pál jel
Csikós Géza jel Predl Róbert elégs
Dominó István elégt Polgár Lajos jó
10 Döme Károly jó 45 Radics Ferencz jó
Ejuri Jenő jel Rozs Ferencz elégs
Frei János elégs Rozs Géza jó
Futó Lajos jel Sándor Lajos elégs
Gerhauser Sándor jel jó Schável Dezső elégt
15 Gogl Vilmos 50 Semrán Lipót elégs
Golenczki János jel jó Spachi Rudolf elégt
Gürtler István Spirk Károly jel
Hegedűs György jel Süle Antal jel
Hencz János elégs Schvarcz Dezső elégt
20 Hodics György elégs 55 Steiner Nándor jel
Herskovics Károly elégs Szabó Imre kit
Horváth János elégt Szabó Kálmán elégs
id. Horváth János jel Szeder József elégt
Horváth József jel Szeitl János jel
25 Horváth Lajos elégs 60 Szerviz Imre elégs
Horváth László km Szivos Antal elégs
Hütter János jó Táschner Károly elégs
Kamondi Albert elégs Tiszai István elégs
Kálin Oszkár elégt Tiszai József km
30 Kocsis János jó 65 Vágner Ferencz jel
Kucsera Kálmán jel Váry József jel
Kutich Antal km Vernigg Béla elégs
Litvay Endre jel Vernigg Lajos elégs
Locke Jenő jó Vincze Gyula elégs
35 Mersics Lajos elégt 70 Vinczek Lőrincz * .a ■ ■ elégs
— 7 —
Párhuzamos IV. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, magyar olvasás, anyanyelv és irás; német olvasás és irás, számtan, földrajz, rajzolás, ének, gazdászattan és
testgyakorlás.
Névsor 1 általános osztályzat Névsor általános 1 osztályzat
Amtmann Ferencz jó Merényi Jenő elégs
Andri Ferencz jó Nagy Tivadar jó
Baranyay István jó Nfitrai Kálmán elégt
Báron J^rnő jó í)lSi István kit
5 Bedekovics József elégs 30 Páwai János jó
Benedek «Gyula jel Pé($y Frigyes jó
Benedek \'János jel Pfeifer Mihály jó
Gseplits István jó Polin Lajos jó
Csináth György elégs Rosenfeld Ignácz tv
10 Dukász Jenő jel 35 Buprecht Ignácz jel
Gáspár Ferenczf km Sgeiner Henrik jó
Gomher József y jó Sifter Aladár jó
Gráf Káro^ 4 ¿- elégs Sinltovics József jó
Hajdú György jel SzaMy Sz. Sándor jó
15 Harsay József elégs 40 Tamás István km
Hedli József jó Tantsits Béla jó
Horváth János jó Tobik Mátyás jó
Kallander Béla elégs Táiíasek Ferencz jó
Kállay Gyula elégs Topiák Ferencz elégs
20 Klausz István jó 45 Topolics Lajos jó
Knausz Ferencz jó Topolics Nándor elégs
Korittko Km-t km Vasteig Lajos tv
Krénusz Isrem jó Vasjffg Vincze jó
Lausch Ignácz tv Vojk^vits János jó
25 Lausch Miksa tv
8 -
III. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, magyar olvasás, irás és nyelvtan; német olvasás, irás, számtan, földrajz, gazdasági és kertészeti gyakorlatok rajzolás, ének és testgyakorlás.
Névsor általános osztályzat Névsor általános \' J osztályzat
Atol József km Mancsek János jó
Bedő István elégs Marvalics Lajos jel
Bognár József km Merkly Géza bt
Büki József jó 45 Merkly József jó
5 Breier Zoltán jó Meiszner Oszkár jel
Brinner Béla km Mezgár József jel
Berényi Elek elégs Mihálka Sándor jel
Beierl Ferencz elégs ifj. Németh Károly jel
Czethoffer Ignácz elégs 50 id. Németh Károly elégs
10 Csordás Rezsó\' jel jó ifj. Németh János jó
Csikós Sándor id. Németh János elégs
Dervalics János jó Novacsek Imre jó
Döme József jel Olasz Károly jel
Ducsi József jel 55 Orbán János jó
15 Fehér Kálmán km Pflanczer Gábor jel
Fiálovits Béla jel Paradicsom József elégs jó
Ficzkó János elégs Pánovics György
Gavora Jenő jel Preglein Ignácz elégs
Haba Pál jó 60 Preglein Antal elégs
20 Halász Károly elégs Pimpár József elégt
ifj. Horváth József elégs Pilvax József elégt
id. Horváth József elégt Rezács József elégs
közb. Horváth József elégs Redl Jenő jó
Horváth Aladár elégs 65 Szauermann József jó
25 Horváth János elégs Szántó Lajos elégs
Horváth Gergely jó Szatai Zsigmond jel
Horváth Lajos elégs Szedlimaer József jó
Horváth Nándor jel Szommer Antal km
Holczer Rikhárd elégt 70 Simon József km
30 Hubenai Sándor elégs Simon János elégs
Imrei Ferencz elégs Takács Lajos jó jó
Jaeger Ferencz elégs Tomann Béla
Kamenár Géza jel Tollár Ferencz jel jó
Kránicz János elégs 75 Tóth József
35 Kránicz Alajos elégs Tóth Lajos elégs
Kanász Lajos elégs Vegele Károly jel
Kovács József jó Vellák Antal jel jó
Kovács György jó Vehofsics Elek
Kopfmahler Károly jó 80 Veinovics Rezső elégs
40 Kuticli Alajos elégt Zalai Károly jó
Lenkey Bertalan jel Zearó Gyula jó
— 9 —
Párhuzamos III. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, magyar olvasás, irás és nyelvtan; német olvasás, irás, számtan, földrajz, gazdasági és kertészeti gyakorlatok, rajzolás, ének és testgyakorlás.
Névsor általános osztályzat Névsor általános osztályzat
Antal Pál km Lőrincz Gyula elégs jó
Bagyari Kálmán jó Mayer József
Bárány Ferencz km Nagy József km
Bedekovics János elégs Perger József jó
5 Benczik Ferencz jel 30 Pecsics János km
Beznicza István vm Puhán István elégs
Csizmadia István elégs Pulay Ferencz elégs
Dávid László jel jó Rózsa Ernő jó
Dobosi Ferencz Spingár József jel
10 Fentős Kálmán jó 35 Szabó Lajos jel
Ferk Imre elégs Skernyák István km
Filipics Kornél elégs Szmodics György elégs
Gábor Antal elégs Szternáth József elégs
Gábor József jel ifj. Tálosi József elégs
15 Gerócs György km 40 id. Tálosi József elégs
Gomhert György jel Tánczos Lajos elégs
Haspel Aladár vm Topler Mátyás elégs
Horváth István jel Török Lajos jó
Horváth Lajos jel Trojkó György jel
20 Illés Jenő jel 45 Vastag József elégs
Illés Ferencz km Veren István elégs
Kálmán Pál elégs Vidos János jó
Koósz János jel Vizeli Sándor elégs
Koósz József km Völker Dániel elégs
25 Leidl Lajos jó 50 Vugrinecz Gyula elégs
— lo-
ll. fiúosztály.
Tantárgyak: Ilit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, magyar olvasás és irás, anyanyelv, számtan, ének és testgyakorlás.
Névsor 1 általános osztálvzat ! i - ! Névsor | általános ! osztályzat
Bánó István jel Knausz Lajos jó
Berecz György elégs Lőrincz István jó
Benkő István tv Lukesch Imre elégs
Berghofer Károly elégs 40 Lukesch István elégs
5 Bindinger Gotfried elégs Mái Mátyás elégs
Gzenger Nándor jel Mái Gyula elégs
Czoller István elégs Márkovits István jó
Gsányi Elek jó Márksz József elégs
Danis Jenő jel 45 Mercz József elégs jó
10 Dants Árpád elégs Nagy Károly
Doktor Jenő elégs Nagy Pál jel
Fjtos Gyula jó Nohl Lajos elégt
Fisclier Gyula elégt Nöthig Károly elégs
Goldstein Ernő elégs 50 Oláh Árpád tv
15 Gráf Gyula elégs Orbán Sándor elégt
Hencsics Károly elégs Pálfy Géza jel
Herczeg Dávid tv Pénz Gyula elégs
Hild Jenő jó Ring Géza jó
Hild Lajos elégs 55 Sánta István elégs
20 Holczheim Károly elégt Supka Márton elégs
Horváth János elégs Szabó István elégs
Horváth Jenő elégs Szeder Lajos elégs
Horváth István, ism. elégs Szauerman Mihály jó
Horváth Gyula elégt 60 Szieger Nándor elégs
25 Horváth Kálmán jó Szobolits Ferencz elégs
Hütter Géza elégs Stárk Ferencz elégs
Junker Oszkár elégs Spitzer Ernő elégs
Karafiát Zsiga elégs Tar Károly • tv
Káttauer Gyula jel 65 Tivold Sándor jel
30 Kerber Lajos elégs Tóth Károly elégs
Kenesei Sándor elégs Tóth József elégs
Kováts Boldizsár elégs Ugar Antal bt
Kozáry Jenő jel Vincze János jel
Kotnyeg János jó 70 Wállner Róbert jó
35 Kohuth Mihály jel Wagner Kálmán elégs
Kollárits Lajos jó Zsubori László elégs
/
— 11 —
Párhuzamos II. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, magyar olvasás és irás, magyar nyelv, számtan, beszéd- és értelemgyakorlat, ének és torna.
Névsor általános osztályzat Névsor általános osztályzat
Ács Jenő jel jó László Antal elégs
Balog József László Lajos jó
Baksa István .jó Markotán Zsigmond elégs
Barbalics Károly elégi 40 Magyar Lajos elégs
5 Benczik József kit Málék György jó
Beier Dániel elégt Mátyás Lajos elégs
Bezák Antal elégs Menczinger János jó
Gsányi János jó Molnár Béla jó
Dávidovics István ism. jó 45 Molnár István jó
10 Dukász Lajos jó Molnár Ferencz jó
Durcsák József elégs Modrovics Alajos jel
Farkas János jó Nagy István elégs
Fábián János jó Nagy Hugó elégs
Fitos Imre ism. jó 50 Németh Lajos km
15 Fullér István elégt Parti József km
Faics János jó Pápai Ferencz ism. jó
Galambos Ferencz elégt Persovics Ádám elégs
Gáspár István elégt Perger Zsigmond jó
Glavák György elégs 55 Pickl Ferencz kit
20 Horváth István elégt ifj. Pint István elégt
Horváth József elégs id. Pint István km
Horváth Ferencz elégs Pint Ferencz elégs
Horváth János kit Poszovecz József jó
Illés Jenő jó 60 Ravnik József jó
25 Jaberics Ferencz elégs Rózsa Pál ism. jó
Kállai József jó jó Rottmann Béla jel jó
Károlyi Kálmán Sabján János
Chinorány Boldizsár jel Sipos Ferencz elégs
Kovács Ferencz jó 65 Sümeghi Tivadar jó
30 Körmendi János jel jó Szertics József jó
Körmendi Ignácz Szűcs Ferencz elégs
Ködbaum József km Tornán Károly bt
Kulcs József elégt Török Boldizsár elégs
Kucséber Imre jó 70 Váner János elégs
35 Kucséber Ferencz jó Véber Pál jó
Klapper Miklós elégs Vincze Ferencz jó
— 12 —
I. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, magyar olvasás és irás, számtan, ének és testgyakorlás.
Névsor általános osztályzat Névsor általános j osztályzat
Végzők: Schável Aladár elégs
Antos Rudolf Ausländer Károly Altstädter József Beierl Károly elégs elégs elégs elégs 45 Schrancz József jel jó elégs jó jó jel
Supka Béla Stark Károly Spiczer Lajos Szabó János
5 Brinner László jel 50 Simon Budolf
Balázs János Borsos Béla Bertalan Károly jó jel elégs Tura Lajos Trojkó István Unger Ulmann Elek elégs jó jó jó elégs
Balogh Lajos elégs Vilde Kálmán
10 Babics Antal jó 55 Zeáró Emil
Babics Sándor elégs
Czimmerinan Károly jó Haladók:
Csikós József elégs
Dominó Ferencz elégs Andri Gyula elégs
15 Fábick Tivadar jó Antal Sándor elégs
Fráncsics Béla elégs Buksz József jó
Göllesz Ágoston elégs Bagladi József elégs
Haán József elégs 60 Buzánecz István elégt
Ifcsics Lajos elégs Bokán Károly elégs
20 Jámbor Lajos jó Benke József elégs
id. Kerber István elégs Bnvári Béla elégs
ifj. Kerber István elégs Cseh Gyula jó
Káttáuer Jenő elégs 65 Farantai Géza elégs
Kolossá József jó Frei Ferencz elégs
25 Kaefler Péter elégs Gráf József jó
Koller Rudolf jó Gréczi Péter elégs
Kucsera Jenő elégs Giber György elégs
Locke Győző elégs 70 Goldschmied Béla elégt
Láng József elégs Gavora Győző elégs
30 Mutter Heinrich elégs jó Gerőfi Béla elégs
Mihályka Pál Herczeg István jó
Maier Rudolf elégs Horváth Sándor elégs
Marvalics István elégs 75 Herczeg József jó
Novácsek Antal elégt jó Hermann János jó
35 Nöttich László Horváth János elégs
Oszeszli Győző elégs Horváth Lajos jó
Popesnyák György elégs Jocke Lajos elégs
Pünpáuer István elégs 80 Kovács József elégs
Perger Béla elégs Knáusz József elégs
40 Skorjánecz Ferencz mh Kmetyó János jó
Simon Pál elégt Kmetyó Károly elégs
Roth Béla elégs Kocsiás Antal elégs
Scbinkó Lajos elégs 85 Kristóf Károly elégs
— 13 —
Névsor általános osztályzat Névsor általános osztályzat
Lovász Ferencz jó Pálfy Alajos jó
Lehner Ferencz elégs Rácz József jó
Lőrincz Ferencz elégs 05 Rosenfeld Pál elégs
Lemmer Gusztáv elégs jó Scherer László jó
90 Mészáros József Sebők Lajos elégs
Marczin Antal elégs Sipos Károly elégs
Magyar József jó Schinkó János jó
Major János jó 10 Szentmarjai János jel
Nagy Gyula jó Szetler Antal elégs
95 Nagy Kálmán jó Szondi Aladár elégs
Olasz Sándor jó Tóth Lajos elégs
Oszeszli Kálmán elégs Tináker Lajos elégs
Pozsonyi Béla tv 15 Takács Gábor elégs
Pilvaksz László jó Takács Gyula elégs
100 Pintér Ferencz jó Vass Sándor- elégs jó
Pintér László elégs Varga József
Pongrácz Elemér jó
Arany János-utczai
I. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, magyar irás és olvasás, számtan, ének és testgyakorlás.
Névsor általános osztályzat Névsor általános osztályzat
Végzők: Németh János elégs
Bakos Ferencz elégs ló 20 Oláh János tv
Czáár Antal Sárközy Dezső elégs
Dolmányos Ferencz Freischmiedt Ferencz j jó jó elégs jel ló Székely Lajos Szobolics József jel elégs
5 Grútó Férencz Tersztenyák István elégs
ifj. Horváth József 25 Veisenstein Jenő jel
id. Horváth József Haladók:
ifj. Horváth Mihály jó
id. Horváth Mihály elégs Aszvolt Ferencz bt
10 Kápolna István jó Auchter József elégs
Kiss György elégs Auchter Ferencz jó
Koller Gusztáv elégs Balogh Imre elégt
Kováts Ferencz jel 30 Berdó Károly jó
Lehoczky Lajos jel Borsos Ferencz elégt
15 Luft György elégs Bruncsics József elégt
Mákk Károly elégs Bürger György jó
Mersics Gergely jó Czethofer József jó
Németh Boldizsár jó 35 Cser Ignácz jel
_ 14 -
AT < Névsor általános osztályzat Névsor általános osztályzat
Cserép Pál jó Meskó György jó
Erdődi Imre elégs Németh Lajos jó
Gyümölcs Lajos jel Pápay József jó
Hanel Jenő jó Poszovecz János elégt
40 Hodics István jel jó 55 Rabinek Aladár elégs
Horváth József Bemann Gyula jel
Horváth Sándor jel Sárecz Béla jó
Horváth Viktor elégs Steiner Pál elégt
Horák Béla jó Szabó István jel
45 Hubinka Kálmán elégs 60 Széphegyi Gáspár jel
Kalocsay Ödön elégs Szűcs Ferencz jó
Kellner Albert elégt Takáts Pál jó
Kiss György elégs Véber Dezső elégt
Krátky István jel Verlies László elégs
50 Kráusz Jenő elégs 65 Vqjkovics Zsigmond elégs
Teleky-utczai
I. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan; magyar olvasás, irás: számtan; beszéd- és értelemgyakorlatok; testgyakorlás és ének.
Névsor általános osztályzat Névsor általános osztályzat
Végzők: 20 Korngek Károly mh
Ágh János jel Kócz Vendel elégs
Benczik Lajos jel Kolongya József kit
Borbély József jó Lőrincz György kit
Bezák Lajos jó Molnár György jel
5 Bognár Béla jel 25 Mák György jel
Csizmadia Lajos jel Molnár Károly jó
Döme Lajos km Nagy Ferencz elégs
Feiler Mátyás jó Nagy István jó
Fekete József km Pintér Dénes kit
10 Freufogl Ferencz km 30 Péter János jó
Gerstner Antal jel Pimeizl Géza elégs
Gerócs György jel Pálfi Gyula km
Hári György jel Peszleg József elégs
Horváth István jó Salamon Ferencz km
15 Horváth Sándor jel 35 Tálosi György jó
Horváth István sánta kit Tomán Győző km
Hild Béla jó Tomasics János jó
Horváth Jenő jó Tombor Ferencz jel
Halász Bódi jel Tóth Károly jel
— 15 —
Névsor általános osztályzat Névsor általános osztályzat
Tombor János elégt Kovacsics Antal elégs
Vellák Jenő km Kertész Károly jel
Vugrinecz Lajos jó Molnár Ferencz jó
Wittmann Ferencz elégs 65 ifj. Molnár György Márkus Adolf elégs elégt
Haladók: Nagy Lajos Németh István jó jó
Antmann Antal jó Pitner Ferencz elégt jó
Andri Bódi elégs jó 70 Péter István
Bedekovics Gyula Páros Károly jó
Bencze Kálmán elégs Pfeifer Sándor jel
Gzukelter József elégt Pintyőke István jó
Gseke Sándor elégt Rothmann Imre jó elégt
Detrich Dezső elégs 75 Sterner Márton
Dukász Aladár jel Sipos László elégt
Gerencsér János elégt Sipos János elégs
Gomher István elégs Szupini Béla elégt
Hörváth János jó Tálosi Lajos jel
Halász István elégt 80 Tassner József elégt
Koseg József jó Tináker Lajos km
Kocsis József jó Thobik János jó
Körmendi István jel Tomasics Ferencz elégt
Kelemen János elégt Verbovecz János elégt
Keömives Izidor jel 85 Vékási Károly elégt
Kiss Jenő elégt
Eötvös-téri
I. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, beszéd- és érteleingyakorlat, magyar olvasás és irás; számtan, ének és testgyakorlás.

Névsor általános osztályzat Névsor általános osztályzat
Végzők: Andri Márton Ágoston Béla Bárány Jenő Dervalics József 5 Farkas István Ferk György Foszák Fábián Freund Lajos Gerócs Sándor jó jel jó elégs jó jel km jó elégs .0 Glavák Ferencz Gózony Ferencz Hege Jenő Hollender István Horváth Boldizsár 15 Horváth Antal Imrei Ferencz Kálmán József Kálovics István Koháry János 20 Kolongya István jó jel jó jó jó elégs km jó jó jó jó
3*
— 16 -
Névsor általános osztályzatj Névsor I általános 1 osztályzat

Ködbáu Károly elégs Czinder István jel
Lang Antal km Czinder János jó
Lang József jel Danis Lajos jó
Lang Gusztáv elégs 60 Dávid Ferencz jel
25 Lőrincz Péter j°\' Eszter István km
Lőrincz Sándor jó Fajcs József elégs
Magyar Lajos jó Foszák Gyula km
Menczinger József jó Gáspár Ferencz elégt
Nagy Imre jó 65 Gerócs Ferencz jó
30 Németh Ferencz km Gerócs László km
Németh Mihály km Geszli Károly jó
Pető Boldizsár km Hollender József elégs
Prikler Gyula jó Horváth Gergely elégt
Rittermájer Ferencz elégs 70 Horváth Jenő jó
35 Sárecz Lajos elégs Horváth Ferencz elégt
Sásváry József elégs Kálcsics István jel
Sásváry János km Klausz György jel
Skernyák János km Klucserecz Lajos elégs
Sleis István elégs 75 Kopfmáhler Ferencz kit
40 Tomasics József elégs jó László Boldizsár jó
Topolics Ferencz Magyar József elégs
Török József jó Nagy Károly km
Vastagh István elégs Németh István km
Weisinger József km 80 Oszter István elégs
45 Vimmer József jó Pápay István jel
Vörös József elégt Pint József km
Rattmann Lajos jó
Haladók: Rawnik Ferencz 85 Saffer Jenő jel km
András Lajos elégs Sif\'kovics János jel
Andri István jel Steifer János km
Árgent János jel Schermánn Nándor jó
50 Ács Gyula elégs Szekeres József elégs
Ágoston József elégs 90 Takács Ferencz jel

Báró Jenő elégs Tánczos Gergely jó
Báron Ferencz elégs Totola József jel
Betlehem József elégs Vellák György km
55 Gzethoffer Ferencz elégs Vellák Kálmán jel
Czethoffer János km 95 Zimicz György jel
\' V y \' \' \' TfstV, *\'
— 17 —
IV. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, magyar és német olvasás, irás; magyar nyelvtan, számtan, földrajz, gazdászattan, női kézimunka, rajz és ének.
Vb;
\\\\Névsor ! általános ^ osztályzat Névsor általános osztályzat
Báder Józsa jó 40 Mácsek Mari jó
Babnigg Ilona jó Máy Margit jó
Barilla Katalin km Mátyás Juliska elégt
Blau Gizella ism. jel Merényi Gizella jó
5 Berger Mariska kit Mészáros Róza bt
Berger Sarolta kit 45 Moravecz Stefánia elégs
Berger Szabina jó Nagy Juliska jó
Borbély Szidónia elégt Németh Mari ism. elégs
Cserép Teréz •jó Németh Margit ism. elégs
10 Ditrich Etelka elégs Orbán Erzsike elégs
Ehrenvirth Mari elégt 50 Offner Anna jó
Farkas Mari bt Oszeszli Elza elégs
Fischer Jülia ism. jel Orosz Mari bt
Gréczi Teréz kit Péntek Mathild ism. elégs
15 Göllesz Anna bt Pintér Elvira elégs
Gyöngy Ilona km 55 Pliha Gizella tv
Hám Elvira jó Polednák Anna kit
Heller Margit ism. jel Purger Anna elégt
Hetcz Irma vm Radics Irén elégs
20 Hild Fány elégs Scherer Róza jel
Horváth Anna ism. km 60 Schless Emilia km
Horváth Gizella jó Skergula Júlia ism. kit
Horváth Mari jó Sommer Szidónia elégs
Holczheim Mari ism. elégs Stokker Anna elégs
25 Junker Krisztina tv Szabó Anna jó
Kálmán Mari elégs 65 Szabó Mariska jel
Kaiser Gizella ism. jel Szalay Józsa elégs
Keller Gizella kit Szollár Anna jel
Kedmenecz Mari km Taschner Mari jel
30 Kremeger Anna tv Tálosi Róza elégs
Keresztúri Károlin elégs 70 Teperice Mari kit
Kollarits Mari jel jó Tscheik Emilia jó
Koronczi Gizella Tóth Paula elégt
Kovács Irma km Trojkó Etelka jel
35 Kiss Mari elégt Vass Anna bt
Kulcs Róza km 75 Vágner Anna jó
Kutner Olga jel Vellák Anna elégs
Kuzmics Róza jó Vidovics Mari vm
Magyar Teréz kit Xenemann Mariska ism. jel
18 —
Párhuzamos IV. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, magyar és német olvasás, irás; magyar nyelvtan, számtan, földrajz, gazdászattan, női kézimunka rajz, és ének.
Névsor általános osztályzat Névsor | általános osztályzat
Bognár Ella ■ * jel Németh Margit ism. jel
Dobosi Emma jó Popovics Irma jó
Fülöp Erzsi tv Sebestény Katinka ■jel
Horváth Mari id. elégs jó Stern Jolán km
5 Horváth Mari ifj. ism. 15 Salamon Katalin jel
István Ilona jó Tilpák Károlin kit
Krauth Kornélia jel Török Ferike jel
Kiss Júlia kit Taschner Mari ism. elégs
Nagy Margit kit Wilde Anna jel
10 Nagy Mariska kit á
— 19 —
III. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, magyar olvasás, irás, nyelvtan; német olvasás és irás; számtan, földrajz, gazdászat, rajz, ének és női kézimunka.
Névsor általános osztályzat Névsor általános osztályzat
Adlovics Mari elégs 40 Kolmann Rdza km
Ács Málvin kit Kotnyek Anna jó
Ágh Róza jel Kovács Mari jel
Balogh Erzsébet jel Krátky Margit jel
5 Bakon Katalin km Krenusz Róza jó
Baksa Mari tv 45 Lakatos Sarolta km
Berényi Vanda jel Láng Anna elégs
Biba Jolán jó Leidl Ánna jel jó
Bindinger Antónia jó Mengyel Mari
10 Bódi Katalin elégt jó Lukesch Anna elégs
Bokány Teréz 50 Magyar Róza km
Gzángl Gizella elégs Mágot Györgyike jó
Gzenger Terka jó Mercz Jolán jó
Czoller Gizella elégt Mersics Róza elégs jó
15 Dervalics Mari elégt Morandini Stefánia
Dérján Júlia elégs 55 Németh Mari km
Ferenczy Gizella elégt Németh Apollonia mh
Foltz Adél jó Orbán Anna elégs
Fuksics Erzsébet jó Papp Vilma jel
20 Fülöp Margit kit Pataky Irén kit
Fülöp Jolán kit. 60 Pálffi Rózsi kit
Gáspár Anna jó Parragh Ilona jó
Geizl Józsa elégs Pencz Róza km
Giber Matild kit Polednák Czeczilia jó
25 Greif Mari jó Reinitz Henrietta jó
Grutó Anna elégs 65 Sárecz Sarolta jel
Györkös Szidónia elégs Schável Lujza elégs
Hajós Mari jel Seres Margit jó
Harangozó Vilma elégs Skorjánecz Mari elégt
30 Heffer Margit elégs Stirling Gizella jel
Hideg Mari jel 70 Stern Stefánia jó
Hoffmann Vilma jel Szaller Fáni jó
Horváth Etelka elégt Szántó Ilona jó
Horváth Józsa jel Szeder Amália kit
35 Jelenics Anna jel Szetler Irén elégt
Káncz Juliska kit 75 Szikura Mari km
Kiss Anna jel Trébár Mariska jel
Koller Mari jó Tripammer Jolán kit
Koller Vilma elégs
— 20 —
Párhuzamos III. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, magyar olvasás, irás, és nyelvtan, német olvasás és irás, számtan, földrajz, rajz, ének és női kézimunka.
Névsor általános J osztályzat Névsor J általános \' J osztályzat
Ausperger Irma elégt 1 Miltényi Mariska jel
Báron Irma jó Metz Katalin jel
Benkő Róza jel jó 30 Munkácsi Mari jó
Bendekovich Janka Mák Anna jó
5 Bencze Róza elégs Mercz Júlia km
Borbély Verona elégs Modrovics Szidónia elégs
Gzvetkó Ágnes jó Mayer Károlin km
Dukász Fánny km 35 Németh Ilona ism. jó
Feiler Erzsi jó Neumeiszter Ilona elégt
10 Freiberger Katalin km Páros Kornélia jel
Gerstner Janka jel Rathman Róza elégs
Gross Aranka jel Simán Mariska jel
Grünfeld Janka jel jó 40 Stritzkó Paula jel
Horváth Janka ism. Szertics Erzsi jel
15 Háspel Margit elégs Spirk Ilona km
Horváth Róza ism. elégs Sallér Margit elégs
Horváth Anna ism. jó Táby Olga jó
Jelenik Jolán jel 45 Tilpák Mari jel
Klapper Júlia jel Topolics Károlin elégs
20 Körmendi Károlin jel jó Veszely Etelka jel
Kövecs Piroska Verbovecz Mari elégs
Kovácsics Anna elégs Vugrinecz Mari jel
Kollárics Mari ism. elégs 50 Wittmann Teréz jel jó
Lausch Klementin tv Weisz Irma ism.
25 Laki Rozália elégs Weisz Paula mh
Lengyel Antónia km Zimitz Katalin jó
Lövik Gizella km
— 2.1 —
II. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, magyar olvasás, irás; számtan, magyar nyelvtan, beszéd- és értelemgyakorlat, női kézimunka, ének.
Névsor | általános j osztályzat Névsor általános | osztályzat
Andor Rozália jó Markek Mari elégs
Auchter Róza elégt Muszti Mari elégs
Angyal Szidónia km 40 Molnár Irma jó
Ábrahám Margit jó Martinecz Katalin jó jó
5 Áltentaller Teréz kit Németh Mariska
Biba Gizella jó Németh Rozália km
Buksz Regina jó jó Nóvák Friderika elégs
Brinner Katalin 45 Ofner Klára elégt
Berger Melánia jel Pongrácz Jolán jel
10 Bán Mariska kit Pílanczer Jolán jel
Bürger Mari jel Peti Mari elégs
Gzelczer Margit jó jó Ritter Anna jó
Gzapáry Mari 50 Rada Teréz elégs
Eislitzer Ilona jel Ribner Szidónia elégt
15 Farkas Jolán kit Stirling Márianna jó jó
Fesler Anna jó Schável Anna
Gréczi Mari jel Schlögl Emilia elégt
Goldstein Mari km 55 Simon Etelka jel
Goldstein Anna km Simon Matild ism. elégs
20 Hukstádt Irma jó Steiner Józsa jó
ifj. Horváth Mari jó Spitzkopf Kornélia jó
id. Horváth Mari jó Stern Zsóíi elégt
Horváth Juliska elégs 60 Szentmarjai Etelka jel
Horváth Ilona km Szabó Teréz jó
25 Jokkel Ilona jel Szekeres Verona elégt jó
Kuzmics Gizella jel Tscheik Mariska
Kirin Erzsi elégs Tibolt Rozália elégs
Köröskényi Piroska jel 65 Tóth Mari km
Krausz Begina jó Tompa Mari elégt
30 Kolder Mari jó Váry Jolán jel
Kluger Irén ism. jó Véber Juliska ism. jó
Kiss Teréz ism. jó Varga Irma elégt
Koczvány Katalin tv 70 Vellák Anna jó
Lőrincz Róza jó Vári Ella elégs
35 Lakatos Szidónia ism. jó Volf Mari km
Lasitz Ádél elégs Varga Gizella jel
Láng Katalin kit
- m —
Párhuzamos II. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, magyar olvasás, irás, számtan, beszéd-és értelemgyakorlat, ének és kézimunka.
Névsor általános j osztályzat ] Névsor általános osztályzat
Árgent Róza km Matolay Etelka jó
Baksa Júlia jó Mayer Mariska elégt
Bali Teréz elégt Meiszterics Róza tv
Bellony Irén jó 35 Mracek Emilia elégs
5 Bedenek Lujza jó Mracek Paula jó
Blágusz Verona jel Nagy Matild jó
Bodzái Mariska jel Nagy Róza kit
Bognár Mari jó Nyitrai Olga elégt
Czukelter Anna elégs 40 Oláh Erzse ism. jó
10 Dukász Matild elégs Oszter Mari elégt
Eötvös Matild elégs Polin Ella jó
Fábiánics Blanka jel Rausz Anna elégs
Fehér Józsa kit Schei Francziska ism. jó
Galambos Mari jel 45 Stellner Karolin jó
15 Gáspár Róza jó Szabó Júlia jel
Gombherd Katalin elégt Szekeres Mari jel jó
Göszl Júlia elégs Tass Róza
Gráf Erzse elégs Tilpák Anna kit
Gránicz Mari jó 50 Tilinger Margit elégs
20 Gyöngy Mari elégs Tóber Róza jel
Hege Matild elégt Tomasics Mari jel
Halász Margit jó Tomasics Anna ism. elégs
Horváth Ilona jel Topiák Mari ism. jó
Horváth Mari jó 55 Török Mari jel
25 Kálmán Róza elégs Vidos Teréz jel
Keömives Mariska jel Vukics Anna elégs
Király Ludmilla ism. elégs Véber Mariska jel
Kolongya Katalin elégt Vágner Mari elégs
Kovács Katalin jó 60 Veisz Eszter jó
30 Kuthi Mariska ism. jel Völker Erzsébet elégt
Lukács Katalin jó
— 23 —
I. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, magyar olvasás, irás, számtan, beszédes értelemgyakorlat, ének és kézimunka.
Névsor általános 1 osztályzat Névsor általános |osztályzat
Végzők: 30 Bohumeczki Erzsi jó
Andri Róza jó Bordács Rozália jó jó
Gzulek Mari jó Dómján Ágnes
Fuksics Mari jel id. Gáspár Mari elégs
Haan Olga bt ifj. Gáspár Mari elégs
5 Horváth Erzse jel 35 Goldstein Gizella elégs
id. Horváth Katalin elégs Horváth Apollonia elégt
Horváth Mari jel ifj. Horváth Katalin elégt
Jámbor Mari elégt Horváth Magda jel
Kecskés Margit jó Junker Mari km
10 Kopfmahler Anna jó 40 Kasstein Júlia jel
Krausz Gizella jel jó Keszei Anna jó
Magyar Vilma Kiss Rozália elégt
Meiszner Aranka jel Knausz Karolin elégs
Német Vilma jó Komondi Margit jó
15 Nagy Teréz jó 45 ifj. Kovács Anna elégt
Pál Viktória jó id. Kovács Anna elégt
Perger Ilona elégs Kuhár Lujza jel
Plichta Mari jel Lasits Mari elégs
Szekeres Mari jel László Mari elégs
20 Sziger Rozália jel •50 Lovász Mari jó
Szlavecz Anna km Macsek Janka jó
Tálosi Júlia elégs Markovics Mari jó
Zsovány Teréz elégt Ofner Ilona elégs
Haladók: Sáfrán Mari ló
55 Sipos Mari jó
Ágh Teréz km Szabó Erzse elégs
25 Átal Anna jó Szup Borbála jel
Benkő Mari km Torma Mari km
Beznicza Emma jel jó Tömjén Rozália km
Biba Mari 60 Vári Irén jel
Biró Katalin jó
— 24- —
Párhuzamos a) I. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, magyar irás és olvasás, számtan, ének és kézimunka.
Névsor általános osztályzat Névsor általános osztályzat
Végzők: Bencze Teréz jó
Babics Mariska 35 Farkas Margit jel ió
jó Ficzkó Ilona
Baksa Verona tv Hajek Mariska <> jel ló
Bogenrieder Stefánia jó Holczheim Ella
Fiálovics Mariska jel Horváth Ágnes o elégs
5 Grosinger Anna elégs 40 Kanász Jolán jó elégt
Gumilár Júlia jó jel Kahn Irma
György Mariska Kerzsek Gizella elégs jó
Hám Erzsi jel Knortzer Anna
Huszkó Ilona jel Kovács Anna elégs
10 Kilik Margit jel 45 Kovács Katalin elégt
Kovács Lujza Korngeh Erzsi elégs mh Kovács Mari Kollarics Anna elégs elégt
Major Teréz elégs Kutnyák Katalin jel
Mák Mariska 15 Nagy Mariska jó jel 50 Kutnyák Erzsi Laski Terka elégs jó
Pintér Margit jó Lang Anna jel
Pollák Erzsi jel Lemmer Emilia elégt
Roszkos Mari jó elégs Mohovics Mariska elégs jó
Spirk Etelka Méhes Vilma
20 Snidár Róza jó 55 Németh Mariska elégs
Schnatter Czeczilia elégt Nóvák Emma jel
Scliönbein Róza jó Pelcz Ida jó elégt
Takács Karolin km Pint Mari
Tomaschek Gizella 25 Tripammer Bella elégs jel 60 Somogyi Irma Spirk Mari Schlögl Mari elégt jó
Tscheik Ilona jó elégs
Vass Júlia jó elégs Szalay Gizella Szupper Irma jel
Weltinger Ilona elégs
Haladók: Tincz Verona jel
65 Tóth Erzsi elégt
Ábrahám Emilia jó Tscheik Janka jó
30 Bakos Ilona jel Tscheik Karolin elégs
Bali Mari elégs Varga Irma bt
Barnert Katalin jel Weltinger Irma elégs
Berger Elza jel
— 25 —
Párhuzamos b) I. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, magyar olvasás, irás, számtan, beszédértelem gyakorlat, ének és kézimunka.
Névsor | általános | osztályzat Névsor általános osztályzat
Végzők: Haladók:
Bauer Ilka elégs Adlovics Amália jel
Beierl Mariska jel Balogh Róza elégs
Breuer Irma jel Bosznyai Eszter elégs
Czukelter Mariska jel 35 Buvári Gizella jó
5 Cseke Anna elégs Czenger Ilona jó
Deli Gizella jel Cseke Mária elégs
Dervalics Anna jel Farantai Mari elégs
Frk Ágnes jel Gabrusek Mari elégs
Gavóra Róza jel 40 Gogl Gabriella jel
10 Herczeg Teréz jó Horváth Erzsi kit
Jellenics Irma jel Koller Klementin jel
Jeszernitzky. Mariska jel Kremzner Vilma jel
Killer Vilma jó Miklóska Teréz jel
Knausz Mari jel 45 Morandini Anna jel
15 Kohári Anna jel jó Neumeiszter Erzsi elégs
Kolmann Mariska Neumeiszter Mariska jel
Lichtfusz Paula jel Pécsi Irén elégs
Matkovics Anna kit Popesnyák Ilona jó
Munkácsi Berta jel 50 Purger Róza elégs
20 Orbán Lujza jel Ritter Mariska jel
Peti Szidónia jel Sei Mari elégs
Safarics Júlia jel Simon Gizella jel
Sárecz Vicza elégs Simon Tinka elégs
Simon Teréz jel 55 Steifer Ilona elégs jó
25 Skrilecz Róza jel Schwarcz Irén
Schaffer .Etel jó Szabó Anna jó
Schaffer Mari jel Tausz Juliska jel
Striczkó Mariska jel Tollár Katalin elégs
Szabó Erzsi jel 60 Tompa Róza jel
30 Trébár Paula jel Tomor Irén jel
Vogl Karolin jel Torma Mariska jel
Vallner Antónia elégs
Vincze Lujza jel
65 Vojkovics Róza elégs
— 26 —
Arany János-utczai I. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, magyar irás és olvasás, számtan, ének és kézimunka
Névsor j általános j ^ osztályzat Névsor általános | osztályzat
Végzők: Czápáry Anna elégs
Andri Zsófi bt Csordás Ilona jel
Benedek Rozália elégs jó Csertők Szidónia elégs
Csákányi Ilona 35 Deusch Mari elégt
Cserép Szidónia elégs Deusch Gizella km
5 Férst Mari jó Fehér Anna elégs
Gáspár Teréz jó Férst Anna jó
Geróts Verona jó Fitos Erzse jel jó
Greif Teréz jel 40 Gáspár Mari
Guzmics Teréz km Geróts Mari jó
10 Harkány Erzse. jó Henekmann Mari elégt
Herczeg Rozália jó Horváth Mari tv
Huszár Rozália elégs jó Kellner Vilma elégs
Kenesey Katalin 45 Kováts Anna elégs
Kováts Anna elégs jó Kováts Mari jó
15 Kováts Vilma Lajky Apollónia jel
Kránitz Teréz elégs Lehóczky Erzse km
Meyhofer Franciska jó Mersics Teréz jó
Németh Matild kit 50 Nagy Mari elégt
Széphegyi Margit jel Németh Erzse jó
20 Takáts Mari elégs Orbán Mari jó
Tollár Amália jel Papp Gizella jel
Tóth Mari elégs Pethő Terka jel
Tezer Erzse elégs 55 Sneff Rozália elégs
Varga Margit jó Sucher Mari jó
25 Zalay Lujza jó Stánicz Rozália jó
Zolder Mari elégs Spitzkopf Olga jó
Haladók: Szekeres Teréz elégs
60 Szinger Gizella km
Bárdos Teréz elégt Tarr Lujza km
Benczek Anna bt Torma Mari jó
Berecz Teréz elégs Zachranicsek Katalin elégt
30 Berényi Ella elégs Zolder Teréz elégs
Boszkovitz Róza jó
Eötvös-téri I. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, magyar olvasás és irás, számtan, beszéd-és értelemgyakorlat, ének, kézimunka.
Névsor általános osztályzat Névsor • általános osztályzat
Végzők: Antal Margit Ragyari Lujza km jó Bendekovics Etelka Badics Julia 5 Chinorány Mariska jel jel jó
— 27 —
Névsor általános osztályzat Névsor általános j osztályzat
Dervarics Anna elégt jó Báron Gizella jel
Etelváry Mariska Dani Kati elégs
Farkas Mari elégt Erdős Anna elégt
Goldmann Aranka jel Elek Teréz bt
10 Gáspár Apollonia jó 55 Győri Mariska jó
Horváth Ilka jó jó Gábori Anna elégt
Horváth Anna Illés Katalin bt
Hermann Róza elégt Jáberics Róza elégs
István Erzse elégs Király Irén jel
15 Kulcsár Júlia jó jó 60 Krausz Erzsike kit
Kelemen Teréz Kolárics Károlin jel jó
Kelemen Kati elégs Kocsis Róza
Kolongya Júlia km Kollarics Róza elégs
Koplár Mari elégt Kaufinann Róza elégs
20 Király Málvin elégs 65 Lőrincz Teréz jó
Koósz Katalin jó Laski Gizella jó
Knausz Anna jel Majdák Anna elégt
Kulcsár Júlia jó Márkusz Fánni jó
Leiner Mari km Mayer Klotild jó
25 Leránt Verona jó 70 Mihályka Margit jó
Lipics Anna elégs Nagy Teréz elégt
Magyar Erzse elégt Németh Anna jó
Monák Mari elégt Nagy Teréz elégt
Molnár Károlin jó Nagy Mariska elégt elégs
30 Popesnyák Katalin elégt 75 Persovics Júlia
Polecz Mariska elégt Pacsics Júlia jel
Pint Mari elégt Pint Teréz km
Pint Teréz km Pint Róza elégt
Schreiber Paula jó Somogyvári Anna jel
35 Szekeres Mari elégs 80 Simon Anna elégt
Szupini Róza ism. elégs Simon Mari jel
Sipos Katalin jó Sipos Róza jó
Spingár Júlia elégt Szabó Gizella jó
Tomasics Teréz elégt Stern Regina jó
40 Topolics" Júlia elégs 85 Sternát Ilona jel
Varga Mariska jó Sráncz Zsófika jó
Vellák Róza elégt Szél Anna elégs
Vejringer Kati km Takács Teréz elégt
Vejringer Teréz km Takács Anna jó
45 Veszely Mariska jel 90 Tomasics Mari elégs
Topolics Róza jó
Kezdők: Török Margit Valentin Júlia jó jel
Andri Anna jó Varga Anna jó
Bedenek Paula elégs jó 95 Veber Szidika jel
Bedenek Mari Vugrinecz Anna jó
Bedenek Teréz elégt Vörös Róza bt
50 Bedenek Kati jó
— 28 -
A VI. VII. kerület értesítője.
VII. kerület
IV. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, magyar olvasás, anyanyelv és irás, német olvasás és irás, számtan, földrajz, rajzolás ének, gazdászattan és.testgyakorlás.
Névsor \\ általános 1 | osztályzat ] ■ Névsor általános osztályzat
\' ! Auer Károly elégs Kosztán József bt
Baa János elégt Koch László jó
Bagonyai József jel Lengyel György jó
Bunczom József ., jó 20 Mátés Mihály elégs
5 Dávidovics Antal jó Matalics József elégs
Godina Antal jó jó Péntek János elégs
Gödinek László Péntek Vendel elégs
Gudlin László jel Plánder György km
Hári László jó 25 Plánder József km
10 Herjávecz József elégs Polai László elégs
Horváth István jó Radasics Ferencz elégs
Horváth János km Szokol Vendel km
Horváth József jel Tiszai Ferencz km
Horváth László km 30 Vajda György elégs
15 Kálovics György elégs Varga István jó
Kiss Ferencz 4 jel

— 29 —
III. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, magyar olvasás és irás, nyelvtan, német olvasás és irás, számtan, földrajz, kertészeti gyakorlatok, ének és testgyakorlás.
Névsor általános osztályzat Névsor J általános J osztályzat !
Anek György elégs id. Knáusz József elégs
Bay László jel Kovács László elégs
Bogdán Béla elégs Magyar István jel
Bóa Ferencz elégt Marton József jó
5 Baa Károly elégs 30 Mársi Sándor elégt
Bolf János elégs Molnár József km
Bruner Lajos elégt Nagy Ferencz jó
Dani György jó Plánder György jó
Dani József jel Poszovecz József elégs
10 Dávidovics József elégs 35 Polánecz József elégt
Dolmányos József jó ifj Polai József elégt
Dolmányos Károly jó id. Polai József jó
Gödinek László elégs Savanyu György jó
Gréczi Péter elégt Szerdahelyi János km
15 Gudlin József jó 40 Szerdahelyi Sándor elégs
Gudlin György jel Szerecz Ferencz elégs
ifj. Hajdú György km Szilajka Ferencz jó
id. Hajdú György km Szmodics Ferencz jel
Hegedűs István jó Szmodics József elégs
20 Hegedűs László jó 45 Szmodics Vendel jó
Horváth György km Szokoly Károly km
Horváth István km Szollár Ferencz km
Julák Ferencz elégt Timár János elégs
Kiss József elégs Varga Ferencz jel
25 ifj. Knáusz József jel 50 Vajda György km
i
— so-
ll. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, magyar olvasás, magyar nyelv és irás, számtan, ének és testgyakorlás.
Névsor | általános osztályzat N é v s o r 1 általános | osztályzat
Auer László jó Kovács József jel
ifj. Baj György. jel Koch József km
Baa József elégs 40 Krisztián Ferencz\' elégt
id. Baj György km Kuzma György jó
5. Bencze György km Liplin László jó
Bencze József elégs Marai Sándor elégs
Bogdán Lajos elégs Martinecz Antal elégs
Bunczom Ferencz elégs jó 45 Mátés József jó
Bunczom János Mihálecz János elégs
10 Dani László km Milei László km
Dukai László km Mujzer László* jó
ifj. Farkas József jó Muczer György jel
id. Farkas József elégs 50 Német János jó
Filák Ferencz elégs Ötvös György km
15 Furdán László km Pint Ferencz , tv
Fülöp László elégs Pintér László elégt
Gödinek József jó ifj. Plánder József elégt
Godina János elégt 55 id. Plánder József; elégt
Godina Sándor jó Plánder Vendel elégt
20 Gudlin Károly jel Plánder János jó
Gudlin Ferencz jó Polai György ifj. Polai József jó
Hanzsalics József jó elégt
Hegedűs József jó 60 id. Polai József elégt
Herjávecz Ferencz elégt Polai János elégs
25 ifj. Horváth József jel Poszovecz László jó
id. Horváth József elégs Simon Árpád elégs
Horváth István jel Schváb Béla km
Hunka Gyula elégs 65 Stoker József jel
Igler György km Szokol Ferencz jó
30 Jakupánecz György elégs ifj. Szokol József jó
Kancsalics József elégs id. Szokol József km
Kálovics János jó Tiszay György jel
ifj. Kálovics György jó 70 Tislér Ferencz mh
id. Kálovics György km Török József jó
35 Kálovics József jó Varga Ferencz elégs
Kiss György elégt Vajda Antal jó
Kiss Ferencz jó
I
— 31 —
Rácz-utcza. VI. kerület.
I. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, magyar irva-olvasás, számolás, ének és testgyakorlás.
Névsor általános osztályzat Névsor általános osztályzat
Végzők: Gudlin Antal km
Hajdú László elégt
Bencze Ferencz elégs Ifcsics Károly elégt
Bregovics József elégs Igri László jó
Bunczom József jó 40 Jakopánovecz József jó
Czottl Imre jel Kaminár Mihály jó
5 Csanádi György jó Karalics Károly jó
Farkas József jel Kálovics István jel
Flumbort Antal jel jo Knáusz Károly elégs
Gödinek Ferencz 45 Knáusz László jó
Godina József jel Kálovics György jó
10 Gozdán Károly jel Kárlovics György elégs
Gudlin József jó Kárlovics János elégs
Gunyhó Ádám jó Kuzsner Ferencz mh
Hajdú Károly jó 50 Kuzsner György jó
Kaszás József jó Kuzsner László jó
15 Knáusz József elégs ifj. Krisztián László elégs
Kuzma György jó id. Krisztián László jó
Krisztián Ferencz elégs Lengyel György elégt
lvvicsák János jó 55 Magyar Ferencz elégs
Major György jel Mihálecz Ferencz jó
20 Milei György ism. jó Mihálecz György jó
Németh Ferencz elégs Mihálecz József elégs
Poszovecz György jel Mihálecz Károly jel
Schnefí\' János jó jó 60 Milei József elégs
Szabó József Neumajer István jó
25 Szokoll János elégs Németh István jel
Tislér János jel Németh János elégs
Vajda Ferencz elégs Orbán József tv
Varga Lajos elégs 65 Plánder József jó
Simon József elégt
Haladók: Schvarcz József jó
Szukics József jó jó
Bajj István jó Teszitori Ferencz
30 Bajj József elégs 70 Teszitori Miksa jel
Bolf József jó Vadász Ferencz km
Bolf László jó Vajda József elégs
Filák János jó Varga György elégs
Gödinek József jó Zábó Gyula jel
35 Godina László elégs 75 Zákonyi Károly jó
— 32 —
VII. kerület.
I. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, magyar irás és olvasás, számtan, ének és testgyakorlat.
Névsor általános osztályzat Névsor j általános ! osztályzat
Végzők: Haladók:
Anek József mh ifj. Auer Ferencz elégs
id. Auer Ferencz elégs Baj György jó
Baa Károly jó Balog József jel
Balog László elégs Dávidovics Lajos jó
5 Barbély Ferencz elégs 45 Gerócs György elégs
Bolf György jel Gödinek Ferencz elégs
Bolf József jó Gödér György jó
Csatlós György jó Gödér József jó
Faics János jó Hegedűs János elégs
10 Faics József elégt 50 Hegedűs József jó
Horvát Ferencz jó Hóbor Antal jel
id. Horvát György jel Hoffer Lajos jó
Imrei László elégs ifj. Horvát György km
Kis István elégs Imrei György km
15 Kocsis György jel jó 55 Jakafi János jó
Kubát Jenő Jámbor Károly jó
id. Magyar János jó Jankovics József jel
Major Ferencz jel Jámbor Ferencz elégs
Matalics György km Kálmán György km
20 Matalics József km 60 Kálovics György jó
Matalics Lajos jel Kancsalics György jel
Nagy László jó Kis Ferencz elégs
Ország György elégs Kis János elégs
Plánder Ferencz elégs Kók György elégs
25 Plánder János jó jó 65 Kovács János km
Plánder Károly Kovács Lajos jó
Polai Antal jel jó Kuzsner László km
Polai József Liplin József jel
Steszlin Ferencz jel jó Mátés Ádám jó
30 id. Steszlin György 70 ifj. Magyar János elégs
ifj. Steszlin György elégt Marton György jó
Szabó József elégs jó Mihálecz Ferencz jó
Szmodics László Milei György jel
Szokol István jó jó Nagy István jó
35 Szokol László 75 Nagy József jel jó
Török László elégs Paocsa László
Törzsök Károly elégt Plánder József elégs
id. Vajda György elégs Polai György elégs
Vajda János km Polai Sándor jel
40 Vinczek Ferencz km 80 Poszovecz István elégs
— 33 —
Névsor általános osztályzat Névsor általános osztályzat
Sásvári Ferencz elégs Szokol Antal jó
Savanyu József jel Szokol János elégs
Sneff József JO Szokol Sándor JO
Sneff Károly elégs 90 Tislér Károly km
85 Szabó György .10 ifj. Vajda György .10
Szlávecz János jó Vinczek János elégs
VII. kerület.
IV. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, magyar és német olvasás, irás; nyelvtan, számtan, földrajz, rajz, női kézimunka és ének.
Névsor általános osztályzat Névsor általános j osztályzat
Bolf Erzsébet Bolf Katalin Gyuritz Rozália Horváth Borbála jel jel jó jó 5 Kuzma Erzsébet Mózes Mária Svarcz Paulina km jel jel
III. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, magyar és német olvasás, irás; nyelvtan, számtan, földrajz, rajz, női kézimunka és ének.
Névsor általános | osztályzat Névsor általános 1 osztályzat j
Ánek Katalin jel 15 Kvicsák Szidónia jel
Bagáry Paulin jel Major Anna km
Barbély Gizella km Mihálecz Anna jel
Botos Rozália jel Mihálecz Rozália jó
5 Boha Erzsébet elégs Németh Terézia jel
Dávidovics Katalin km 20 Plánder Rozália jel
Gödinek Erzsébet km Plánder Terézia jel
Gödinek Katalin km Polai Anna km
Horváth Anna km Pukman Katalin jel jó
10 Horváth Rozália km Sárdi Mária
ifj. Jámbor Anna km 25 Szokol Borbála km
id. Jámbor Anna jó Szokol Katalin km
Kiss Juliánná jó Varga Anna jó
Kovács Katalin km Vildt Juliánná elégs
- 34 —
II. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, magyar olvasás, irás, anyanyelv, számtan, női kézimunka és ének.
Névsor általános osztályzat Névsor általános osztályzat
Aur Rozália jó Kele Katalin jó
Baa Gizella jel 40 Kiss Mária jel
Baj Rozália elégs Knausz Apollonia elégs
Berke Anna elégt Kók Juliánná km
5 Bognár Rozália elégt Kristóf Katalin km
Bolf Anna jó Krisztián Katalin elégs
Bolf Erzsébet jel 45 Liplin Juliánná km
Dani Anna mh Magyar Terézia jel
Dani Juliánná elégs km Mátés Anna elégt km
10 Dani Katalin Milei Katalin
Dávidovics Éva elégs ifj. Milei Rozália km
Deli Rozália jel 50 id. Milei Rozália elégt
Deutsch Málvin jel Milei Terézia jó
Faics Anna elégs • Nagy Mária elégt
15 Flesch Lotti km Oszkay Mária jel
Furdán Juliánná elégt jó Polai Katalin jó
Gaal Katalin 55 Polai Mária elégs
Gödinek Juliánná km Sárdi Ilona jó
Gozdán Anna elégs Scharcz Irma elégt
20 Hegedűs Juliánná jel Simon Mária elégs
Hegedűs Katalin jel Snef Anna elégs
Horváth Anna elégt GO Stocker Anna elégs
Horváth Erzsébet jel Szabó Juliánná elégs
Horváth Juliánná elégs Szedlmáyer Terézia elégs
25 ifj. Horváth Katalin elégt Szlávecz Juliánná mh
id. Horváth Katalin km Szmodics Borbála elégs
ifj. Horváth Rozália jel jó 65 Szmodics Terézia jel
közb. Horváth Rozália Szokol Juliánná km
id- Horváth Rozália elégs Tislér Juliánná km
30 Hóbör Terézia jel ifj. Tiszay Katalin elégs
Imrey Anna elégs id. Tiszay Katalin jó
Imrey Juliánná jó 70 Törő Katalin km
Jankovics Juliánná km Tóth Katalin km
Jámbor Katalin jó Vajda Katalin jó
35 Kanzsalits Katalin jel Vajda Rozália elégs
ifj. Kálovics Rozália jó Varga Juliánná km
közb. Kálovics Rozália km 75 Varga Rozália elégs
id. Kálovics Rozália elégs
— 35 —
Rácz-utcza. VI. kerület.
I. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, magyar olvasás és irás, számolás, női kézimunka és ének.
Névsor általános osztályzat Névsor általános osztályzat
Végzők: Benczik Júlia elégs
ifj. Bander Katalin elégs Bogdán Gizella Borovics Anna jó mh
id. Bander Katalin jó 30 Csanádi Terézia jó
Barbély Katalin jó Dani Júlia jó íó
Bolf Rozália jó Dervalics Rozália
5 Dávidovics Júlia Dolmányos Rozália jel elégs ifj. Dolmányos Katalin Farkas Júlia o km elégs
id. Dolmányos Katalin jó jel 35 Farkas Szidónia elégs
Farkas Anna Fekete Anna jó jó jó elégs
10 Fürst Júlia Fülöp Anna jel km Fülöp Katalin Gudlin Anna
Gödinek Katalin jó Haba Júlia
Gudlin Júlia Hári Rozália jó jel 40 Hegedűs Mari ifj. Horváth Rozália jó jel
15 Horváth Júlia jel id. Horváth Rozália kin
Ifcsics Júlia km Jankó Karolina tv
Krisztián Júlia elégs Kállovics Apollónia Kováts Jolán jó jó km
Krisztián Rozália jó 45
Marton Júlia jó elégs Kováts Anna
Plánder Júlia Koztán Rozália elégt
20 Szollár Erzsébet jel Knáuz Borbála jel
id. Tislér Rozália jó jel Lengyel Rozália km
közb. Varga Anna 50 o J Magyar Anna Orbán Terézia jó tv
id. Varga Anna elégs
Varga Júlia elégt ifj. Tislér Rozália elégt
Haladók: Tiszai Anna jó km
Tóth Anna
25 Barbély. Anna Berke Mari km km 55 ifj. Varga Anna jel
— 36 —
VII. kerület.
I. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, magyar olvasás és irás, számolás és ének.
Névsor általános osztályzat Névsor általános osztályzat
Végzők: Haladók:
Baj Anna elégs Balog Anna elégs
Csordás Rozália jó Bencze Juliánná jel
Dani Juliánná jel Bolf Erzsébet jó
Gaal Rozália jel 30 Czimerman Anna jó jó
5 Haba Katalin jel Furdán Rozália
Horváth Rozália jel Gaal Katalin elégs
Igler Juliánná jó Gudlin Juliánná jel
Knausz Anna jel Gudlin Rozália jel
Kovács Anna jó 35 Horváth Anna jel
10 Kovács Ilonka jel Hajdú Juliánná elégs
Lenkovics Erzsébet jó Horváth Éva jó
Matalics Éva jel Horváth Juliánná jel
Málék Mária jel Igler Katalin elégs
ifj. Milei Anna jó 40 Imrey Juliánná jel
15 id. Milei Anna elégs Kovács Katalin elégs
Muczer Anna elégs jó Kovács Terézia jó
Muczer Juliánná Kuzsner Juliánná jel
Neumáyer Anna jel Lenkovics Juliánná elégs
Pávics Juliánná elégs 45 Liplin Éva jó
20 Polai Terézia jó László Katalin elégs
Poszovetz Juliánná jó Málék Anna elégs
Snef Juliánná jó Miilek Erzsébet jó
Szalai Juliánná km Neumayer Katalin jó
Szmodics Katalin elégs 50 Perkó Katalin jó
25 Takács Rozália elégs Plánder Rozália jó
Vajda Katalin jel Polai Juliánná elégs
Polai Katalin jel
Poszovetz Éva elégs
55 Samu Anna jel jó
Sándor Juliánná
— 37 -
VII. kerület.
Párhuzamos I. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, magyar olvasás és irás, számolás, női kézimunka és ének.
Névsor általános osztályzat Névsor általános osztályzat
Végzők: Dávidovics Anna elégs
20 Dukai Anna jó jó
Baj Rozália elégs Faics Borbála
Dávid Katalin jel jó Fülöp Katalin km
Horváth Anna Gudlin Anna km
Horváth Erzse mh Gültner Rozália elégt
5 id. Horváth Rozi jel 25 Győré Katalin jel
ifj. Horváth Rozi jel Horváth Anna km
Kristóf Anna jel Imrei Anna jó
Kunics Anna jel Imrei Rozi elégs
Kunics Éva jel Jámbor Rozi jel
10 Plánder Anna jel 30 Kunics Erzsi jó
Szabó Anna elégt. Liplin Katalin elégt
Török Rozália jel Mártinecz Katalin jel
Péntek Julis elégt
Haladók: Plánder Rozi km
35 Sneff Julis elégs
Baa Teréz km Szerdahelyi Anna jó
Balog Anna jó Szerdahelyi Julis elégs
15 Bencze Julis elégt Szmodics Julis km
Bencze Katalin jel Tavaszi Mari jel
Borbély Katalin km 40 Varga Erzsi
Dávid Teréz km
— 38 —
A tanulók jótevői.
A tek. városi tanács és iskolaszék, — Vágner Ignácz és neje, szül. Dárnpf Klára, kik végrendeletileg, alapitványkép 300 frtot hagyományoztak, — a nagykanizsai takarékpénztár, mely évenkint 200 frtot ajándékoz. Ezen szives adományokból a tanév elején több tanuló tankönyvvel, a karácsonyi ünnepekre pedig téli ruhával láttatott el; ugyanekkor a „Keresztény jótékony nőegylet" 6 fiút és 6 leánykát, az „Első nagykanizsai magyar asztaltársaság" 6 fiút és 3 leánykát, a „Kossuth asztaltársaság" 2 fiút, t. Dór István ur 1 fiút — teljesen felruháztak, t. Keller Ignácz ur 2 fiút lábbelivel látott el. Tandíj elengedésben részesült 945 tanuló.
Szorgalmas, szegény és jó magaviseletű tanulók buzdítására Billisits József és Győrffy János urak 5—5 forintot bocsátottak rendelkezésre. A szives adakozók fogadják az ifjúság nevében a tantestület hálás köszönetét.
A jövő tanév kezdete.
A jövő 1894— 1895. tanév folyó évi augusztus hó 30-án veszi kezdetét.
A szülőkhöz.
A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister urnák 1892. évi 37290. — a nagyméltóságú pénzügyi minister urnák pedig 1892. évi 29554 számú magas rendeleteikkel kiadott „Utasitás"-ok szerint az orsz. tanitói nyugdíj- és gyámintézet kötelékébe tartozó népoktatási tanintézetekbe járó tankötelesek után hozzájárulás czimén évenként és fejenként 15 kr. befizetési kötelezettsége az 1892/3. tanév kezdetével életbe lépvén, felhivatnak a t. szülők és gyámok, hogy ezen 15 kraj-czárokat a behatásoknál okvetlen lefizessék.
Az iskolaszék határozata folytán a beirás legkésőbb szeptember hó 15-ig tart; a később érkezők hatósági uton és csak kivételes esetben, pl. betegség vagy más fontos okkal eszközölhetik felvételüket. A szülők tartoznak azt is igazolni, hogy a beírandó gyermekek be vannak ojtva, mert ellenesetben az intézetbe föl nem vehetők.
A vidéki rendes és magántanulók beiratáskor 5 frt. tandijat fizetnek.
— 39 -
Statisztikai táblázat.
a) Fiúosztályok.
Az 1893—94. tanév végén az\' ifj. létszáma j Vallásra nézve: Nemzetiség szerint:
Osztály róm. kath. izraelita ágostai helvét unitárius magyar német horvát olasz Összesen
Elemi népiskola I. oszt. Teleky-utczai I. „ Eötvös-téri I. „ Arany J.-utczai I. „ II. „ Párhuzamos II. „ III. „ Párhuzamos III. „ IV. „ Párhuzamos IV. „ VI. kerületi I. „ VII. „ I. „ VII. „ II. „ VII. „ III. IV. „ 118 85 95 65 72 72 82 50 70 49 76 92 73 81 109 79 94 62 66 71 78 49 64 42 76 92 73 81 7 3 1 3 3 1 2 4 5 2 3 3 2 1 2 2 — — 118 85 95 65 72 72 82 50 70 48 74 92 73 81 1 — 2 118 85 95 65 72 72 82 50 70 49 76 92 73 81
Összesen 1080 1036 29 15 — 1077 1 — 2 1080
b) Leányosztályok.
Elemi népisk. I. oszt. 60 56 3 1 60 60
Párhuzamos a) I. * 69 64 2 3 — — 68 1 — — 69
b) I. » 65 63 2 — — — 65 — — — 65
Arany J.-utczai I. » 64 58 6 — — — 64 — — — 64
Eötvös-tér I. » 97 90 7 — — —. 97 — — — 97
II. » 73 62 9 2 — — 73 — .—. — 73
Párhuzamos II. » 61 55 4 2 — — 61 — — — 61
III. n 78 73 2 2 — 1 77 1 _ _ 78
Párhuzamos III. i) 53 44 7 1 1 -— 53 — — — 53
IV. n 78 71 6 1 — — 77 — 1 — 78
Párhuzamos IV. it 19 16 2 1 — — 19 — _ _ 19
VI. kerületi \' I. » 55 55 — — — — 55 — — _ 55
VII. „ I. » 56 56 — — — — 56 — — — 56
Párhuzamos I. » 39 39 — — — — 39 — _ _ 39
VII. ker. II., III., IV. n 110 108 2 — — — 110 — — — 110
Összesen 977 910 52 13 1 1 974 2 1 — 977
Fiuk 1080 1036 29 15 _ _ 1077 1 2 1080
Leányok 977 910 52 13 1 1 974 2 1 — 977
c) Összesítés.
;szesen 12057 1946 81 28 1 1 I 2051 3I 1 2 2057 IIé I r:
• \'..... 1 \'