Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
11.4 MB
2018-09-20 10:36:26
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
46
272
Rövid leírás | Teljes leírás (222.16 KB)

A Nagy-kanizsai Izr. Hitközség
által fentartott
Elemi, Polgári és Középkereskedelmi
Iskola
értesítője
az
1894-95. tanévről.
Szerkeszté:
Bún Samu
igazgató.
Nagy-kanizsa, 1895
Nyomtatott Weiss L. és F. Könyvnyomdájában.
18968

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGY-KANIZSAI IZR. HITKÖZSÉG
ÁLTAL FENT ÁRTOTT
ELEMI, POLGÁRT ÉS KÖZÉPKERESKEDELMI
ISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1894-95. TANÉVRŐL.
SZERKESZTÉ:
BÚN SAMU
IGAZGATÓ.
NAGY-KANIZSA, 1895.
NYOMATOTT WEISS L. ÉS F. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
189(18
A NAGY-KANIZSAI 1ZR. HITKÖZSÉG
ÁLTAL FENTARTOTT .
ELEMI, POLGÁRI ÉS KÖZÉPKERESKEDELMI
ISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1894-95. TANÉVRŐL.
SZERKESZTÉ:
BÚN SAMU
IGAZGATÓ.
< ......
NAGY-KANIZSA, 1895.
NYOMATOTT WEISS L. ÉS F. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
18908
*«V2010
I. Iskolaszék.
Elnök: (Dr. Schreyer Lajos. Alelnök: Szukits Nándor. Jegyző: (Barta Lajos.
Főt. (Dr. Neumann Ede főrabbi, isk. felügyelő. 5 (Bachrach Gyula, gondnok. (Dr. (Blau Simon. (Bún Samu, igazgató. Ebenspanger Lipót. Fischl (Bál, ügyvéd. 10 Grünhut Henrik. Halphen Mór. Hirschel Ede.
Krámer Lajos, az el. és polg. isk. tantestület képviselője Maschanzker Mór. ij (Rapoch Gyula, ügyvéd. (Dr. (Rothschild Jakab. (Dr. (Rothschild Samu. Stern I. M.
(Dr. Villányi Henrik, a középker. isk. tantestület kép viselője. 20 Weisz Tivadar.

J?)
II. A nagy-kanizsai középkereskedelmi iskola
története.
E történeti vázlat megírására első sorban a nagym. vallásos közoktatásügyi m. kir. miniszter ur 61847/1893. sz. a. rendelete késztetett, melyben kivántatik, hogy az 1896. évi milleniumi kiállításon való bemutatás végett a hazai középiskolák 1894— 95-ik évi értesítőjükben az intézet történetét közöljék.
Egy intézet történetében továbbá annyi és oly sokféle mozzanat fordul elő, hogy azoknak hű följegyzésével kötelességet teljesítünk a jövő nemzedék irányában, mely abból tanulságot meríthet az iránt, mi úton-módon folytassa az elődjei által megkezdett munkát, buzdítást és kitartást az emberi munkát végveszélylyel fenyegető viharokkal szemben.
Hogy azonban e czélt elérjük, kell, hogy a történet mindenekelőtt hű, azaz a tényeknek mindenben megfelelő legyen.
Ez megint megbízható, minden subjectiv fölfogástól ment adatokat, kútforrásokat tételez föl.
A történetírás legbiztosabb kútforrása kétségkívül a szemlélet, a saját tapasztalat. A mit magunk láttunk, sőt a miben talán magunk közreműködtünk, azt mindenesetre sokkal nagyobb hűséggel fogjuk előadhatni, mint ha azt mások közlése szerint, csupán az ezek igazságszeretetébe és helyes fölfogásába helyezett bizalom alapján kell tennünk.
A saját tapasztalat hiányában élő tanuk közlései, valamint okmányok, hivatalos és egyéb iratok tartalma azon kútforrások, melyekre a történetírásnál támaszkodunk.
Mind a három jelen vázlat megírásánál segítségemre volt.
Huszonhét éve, hogy a n.-kanizsai izr. tanintézeteknél működöm. Ez idő több mint % részét pedig a kereskedelmi iskola szolgálatában töltöttem és azon szerencsében részesültem, hogy annak újjászervezésében nem csekély mértékben részt vehettem.
Gondosan átnéztem az iskola összes anyakönyveit, az iskola-fentartó nagy-kanizsai izr. hitközség és a tantestület jegyzőkönyveit, melyekből a tárgyamra vonatkozó fontosabb adatokat felhasználtam.
Ahol szükségesnek és hasznosnak találtam, érintkezésbe léptem az iskola volt elöljáróival, tanáraival és tanulóival, mint élő tanukkal.
Némi joggal mondhatom tehát, hogy itt következő közléseim hitelességre tarthatnak igényt.

— 4 —
1843-1856.
I. A kereskedelem és általános jólét kölcsönhatása.
Kifej...