Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.92 MB
2018-09-20 10:54:34
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
46
296
Rövid leírás | Teljes leírás (189.65 KB)

A Nagy-kanizsai Izr. Hitközség
által fentartott
Elemi, Polgári és Felső Kereskedelmi
Iskola
értesítője
az
1897-98-ik tanévről.
Szerkeszté:
Bún Samu
igazgató.
Nagy-kanizsa
Nyomtatott Fischel Fülöp Könyvnyomdájában.
1898.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

e mi
A NAGY-KANIZSAI IZR. HITKÖZSÉG
ÁLTAL FENTARTOTT
ELEMI, POLGÁRI ÉS FELSŐ KERESKEDELMI
ISKO LA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1897 — 98-IK TANÉVRŐL.
szerkeszté:
BÚN SAMU
IGAZGATÓ.
NAGY-KANIZSA,
nyomatott fischel fülöp könyvnyomdájában 1898.

REV 98
/
A NAGY KANIZSAI IZR. HITKÖZSÉG
ÁLTAL FEN TARTOTT
ELEMI, POLGÁRI ÉS FELSŐ KERESKEDELMI
ISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1897 - 98-IK TANÉVRŐL.
szerkeszté:
BÚN SAMU
IGAZGATÓ.
NAGY-KANIZSA, nyomatott fischel fülöp könyvnyomdájában 1898.
EV 98
¡010
i.
ISKOLASZÉK.
Elnök: Dr. Szukits Nándor Alelnök: Dr. Rothschild Jakab Jegyző: Barta Lajos, liitk. titkár
Főt. Dr. Neumann Ede főrabbi, isk. felügyelő 5 Bachracli Gyula, gondnok Dr. Blau Simon Bún Samu, igazgató Ebeuspanger Lipót Engländer Ottó io Grünhut Henrik Halplieu Mór Hirsehel Ede Lőwy Adolf Löwinger Ignácz 15 Neubrunn T. az el. és polg. isk. tantestület képviselője Rapoch Gyula, ügyvéd Rosenberg Richárd Dr. Rothschild Samu • Scherz Richárd 20 Dr. Schwarz Adolf Szonimer Náthán
Somosi Vilmos, a f. ker. iskolai tantestület képviselője Stern I. M. Weisz Tivadar.
GELLERT és LA FONTAINE.
Előszó.
Gellert-ről az utókor tudatában csak annyi maradt meg, mint amennyi e meseköltőnek elbeszéléseiből és meséiből az iskolás gyermekek kezében forgó olvasókönyvekben van. Pedig Gellert korának oly híres embere volt, hogy Németországban őt a nép nevelőjének nevezték. Az ő jelentősége nem annyira nagy költői tehetségében, mint inkább szivében rejlik. Meséi még manapság is szívnemesítő erővel birnak és könnyű nyelvük azokat az ifjúságnak is hozzáférhetővé teszik. Ha az idegen nyelvekkel való foglalkozás a kereskedelmi és polgári iskolákban értékkel bir, akkor nem felesleges munka az ifjúság figyelmét arra a költőre felhívni, akinek költői munkássága oly nevelő hatással volt korára.
La Fontaine pedig még a jelenkorban is az ifjúság első költője Franciaországban. Minden magyar-francia nyelvtan közöl műveiből néhány mesét; ő tehát ifjúságiink előtt sem idegen. A franciában csak némileg jártas tanuló egy-egy mesét könyv nélkül is tud belőle. Gellert és La Fontaine összehasonlítása azért talán nem egészen érdektelen dolog.
* Biedermann, Gellert und seine Zeit. Taine, La Fontaine, Paris. Hugo Handwerck, Studien über Gellerts Fabelstil Leipzig. ,
(í. Ellinger,derLehrgehaltvonGellerts Fabeln und Erzählungen. Boriin, Progr.
1*
_ 4 -
Vannak fényesebb, nagyobb, jelesebb nevek, melyekkel érdemes volna kereskedelmi pályára készülő ifjaknak megismerkedniük, mint a Gellerté, sőt mint La Fontaine-é is; de mint az idegen nyelvek tanára azon óhaj vezérelt ezen értekezés közzétételében, hogy ifjainkat két oly ifjúsági iró olvasására buzdítsam, kiknek művei erkölcsnemesitő tartalmuk mellett könyebb nyelvezeteknél fogva az idegen nyelvben való gyakorlásra is kiválóan alkalmasak.
«
Bevezetés.
Az a nagy befolyás, mely Gellertnek* kortársainál volt, nem tisztán irodalmi működésének, hanem jellemének is eredménye, mely a keresztén}\' világnézletben gyökerezett.
Ha Gellertnek irodalmi működését érdem szerint akarjuk méltatni, jellemének néhány vonását is meg kell rajzolnunk, mert igy egyéniségét és életnézetét is megismerjük.
Nem az életrajzát kívánjuk megírni, ezt már megtették Biedermann, Schmidt, Erik és mások, de meg akarjuk világítani életének azon oldalát, mely betekintést en...