Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
8.83 MB
2018-09-20 11:10:13
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
42
296
Rövid leírás | Teljes leírás (153.41 KB)

Hiányzik: 1-4, 19-22, 81-82. oldal, 13-14. oldal fele

A Nagy-kanizsai Izr. Hitközség
által fentartott
Elemi, Polgári és Felső Kereskedelmi
Iskola
értesítője
az
1898-99. tanévről.
Szerkeszté:
Bún Samu
igazgató.
Nagy-kanizsa, 1899
Nyomtatott Krausz és Farkas Könyvnyomdájában.
1717

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

£ UM
A NAGY-KANIZSAI IZR. HITKÖZSÉG
ÁLTAL FENTARTOTT
ELEMI, POLGÁRI ÉS FELSŐ KERESKEDELMI
ISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1898—99. TANÉVRŐL.
SZEHKESZTK :
BŰN SAMU
IGAZGATÓ.
NAGY-KANIZSA, 1899.
NYOMATOTT KRAUSZ ÉS FARKAS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
1717
REV 98
«V2010
III.
Jelentés a lefolyt 1898—9-iki tanévről.
Igaz fájdalommal emlékezünk meg ez évi jelentésűnkben első helyen ama veszteségről, mely tanintézetünket néhai dr. Szukits Nándor, iskolaszéki elnök ur, elhalálozása által érte.
Az Istenben megboldogult 1863 óta iskolaszékünk tagja, 1894—1896. alelnöke, 1896—1898. elnöke, mindenkor pedig a tanügynek, különösen iskoláinknak lelkes barátja volt. Mint gyakorló orvos rendes foglalkozása mellett talált annyi időt, hogy a tudomány egyes ágait különös előszeretettel művelje, az iskolákat pedig gyakran és szivesen tisztelte meg látogatásával.
A nemeslelkü emberbarátot aug. 27-én örök nyugalomra kisértük. Koporsóján dr. Neumann Ede főrabbi a hitközség, e sorok irója a tantestület nevében adott kifejezést ama nagy fájdalomnak, melylyel korai elköltözése városunk és különösen hitközségünk minden tagját eltöltötte.
Utódjául az elöljáróság 1899. márczius 5-én tartott ülésén dr. Rothschild Jakab alelnök urat, alelnökül dr. Schwarz Adolf urat válosztotta.
A lefolyt tanévben a tanulók beiratása szeptember 1., 2. és 4. napjain eszközöltetett.
Fölvétetett az elemi leányiskolában 131
fiu „ 179
a polgári „ „ 121
,, a felső keresk. „ 96
összesen 527 tanuló.
— 6 —
Szaporodás a mult évhez képest 9 tanuló.
A felvett tanulók közül az iskolát a tanév végéig látogatta
az elemi leányiskolában 127 az „ fiu- „ 173
a polgári „ „ 119
a felső keresked. ,, 95
összesen 514 tanuló.
Örvendetes jelenségnek jegyezzük föl, hogy összes iskoláinkban több évi tapasztalat szerint igen csekély az évközben kilépett tanulók száma, valamint egyáltalában az iskolalátogatás teljesen kielégítő.
Az egészségi állapot elég kedvező volt. Haláleset egy sem fordult elő. A tanulmányi ésfegyelmi állapot szintén kielégítő volt. Csak egy esetben kellett nagyobb szigort alkalmaznunk, a mennyiben egy ker. isk. tanulót, nagyobb fegyelmi kihágás miatt a nagym. miniszter ur hozzájárulásával, az intézetből kizártunk.
A tantestületben beállt változást illetőleg megemlítjük, hogy Balla Mózes, felső ker. isk. tanárnak a mult tanév végén a galgóczí áll. polg. iskolához történt kineveztetése folytán az iskolaszék a távozott tanár tantárgyainak előadásával Perger József (alsó oszt.), Schultz Ernő (középső oszt.) és dr. Vörös Cyrill (felső oszt.) főgymn. tanárokat bizta meg.
A polgári iskolában Neubrunn Tóbiás rajztanár évközben a mohácsi áll. polg. iskolához kineveztetvén, az iskolaszék kénytelen volt tantárgyainak előadásával ideiglenesen a folyó évre az intézet többi tanárait megbízni.
Mély fájdalommal jelentjük e helyen, hogy Boronkay Károly, ki elemi fiúiskolánknál töltött 40 évi szolgálat után az 1895/6-iki tanév végén nyugdíjaztatott, folyó évi ápril 6-án jobb létre szenderült.
Im rövid idő alatt a második eset, hogy egy tanítónk sok évi működés után csak igen rövid ideig élvezhette nyugdiját, a mennyiben az 1890/91-iki tanév végén nyugdíjazott Kemény Mór leányiskolái tanitó is már 1892. január 14-én meghalt.
Valóban szomorú és megszívlelésre mé...