Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.66 MB
2018-09-20 11:22:28
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
65
409
Rövid leírás | Teljes leírás (190.84 KB)

A Nagy-kanizsai Izr. Hitközség
által fentartott
Elemi, Polgári és Felső Kereskedelmi
Iskola
értesítője
az
1899-1900. tanévről.
Szerkesztette:
Bún Samu
igazgató.
Nagy-kanizsa, 1900.
Nyomtatott Krausz és Farkas Könyvnyomdájában.
3002

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


A NAGY-KANIZSAI IZR. HITKÖZSÉG
^LTAL FENTAETOTT
ELEMI, POLGÁRI ÉS FELSŐ KERESKEDELMI
ISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1899—1900. TANÉVRŐL.
SZERKESZTETTE : I i i: X SAMU
IGAZGATÓ.
JM7
NAGY-KANIZSA, 1900.
NYOMATOTT KRAUSZ ÉS FARKAS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
80(12
A NAGY-KANIZSAI IZR. HITKÖZSÉG
ÁLTAL FENTARTOTT
ELEMI, POLGÁRI ÉS FELSŐ KERESKEDELMI
ISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1899—1900. TANÉVRŐL.
SZERKESZTETTE: B Ó X SAMU
IGAZGATÓ.
ff -e
(S"——e>
KZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ^J-fí ff ¿£¿1*« \\ *
Átengedett fölöspéldány \'
NAGY-KANIZSA, 1900. NYOMATOTT KRAUSZ ÉS FARKAS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
39<<S
REV 98 ;
JEV 2010
I.
Iskolaszék.
Elnök: Dr. Rothschild Jakab Alelnök: Dr. Schwarz Adolf Jegyző: Barta Lajos, hitk. titkár
Főt. Dr. Neumann Ede főrabbi, isk. felügyelő 5 Bachrach Gyula, gondnok Dr. Blau Simon Bún Samu, igazgató Elek Lipót Engländer Ottó 10 Goldstein Jakab Grünhut Henrik
Halász Jenő, az elemi és polg. isk. tantestület képviselője Halphen Mór Harkányi Ede 15 Löwy Adolf Lövvy Ödön
Müller Vilmos, a felső ker. isk. tanárkar képviselője Rapoch Gyula Rosenberg Richárd 20 Dr. Rothschild Samu Scherz Richárd Szommer Náthán Stern I. M. Wittenberg Ignácz.
II.
Jelentés a lefolyt 1899—1900-iki tanévről.
A lefolyt tanévben a tanulók beiratása szeptember 1, 3, és 4. napjain eszközöltetett.
Fölvétetett az elemi leányiskolába 126
„ fiu „ 183
a polgári „ „ 108
„ a felső keresk. „ 109
Összesen 526 tanuló.
A felvett tanulók közül az iskolát a tanév végéig látogatta
az elemi leányiskolában 122 „ „ fiu „ 173 a polgári „ „ 105
a felső keresk. „ 106 •
Összesen 506 tanuló.
Az egészségi állapot valamennyi iskolában kielégítő volt, a mennyiben a tanitás minden osztályban megszakítás nélkül a tanév végéig folyt. Csak az elemi fiúiskola III. osztályában a tanító megbetegedése folytán volt némi fennakadás, a melyen az osztálynak a II. osztálylyal való összevonása által segítettünk, a III. oszt. évzáró vizsgáját pedig junius 7-én tartottuk. A tanulmányi és fegyelmi állapot szintén kielégítőnek mondható.
A tantestületben beállt változást illetőleg megemlítjük, hogy a felső kereskedelmi iskolában üresedésben volt és az 1898/99. tanévben bejáró tanárokkal ellátott mennyiségtan ■—■ ker. számtani tanszékre Müller Vilmos zombori felső ker. isk. tanár alkalmaztatott. Kárpáti Manó felső kec< isk. tanár a győri felső keresked. iskolához történt megválasztatása folytán helyét Domány Ármin vágujhelyi reáliskolai tanár foglalta el.
A polgári iskolában Neubrunn Tóbiás a mohácsi állami polg. iskolához kinevezett rajztanár távozása következtében megüresedett rajztanári állásra Szirtes Henrik középiskolákra képesített rajztanár alkalmaztatott. Szirtes Henrik tanár azonban évközben a dévai áll. főreáliskolához neveztetvén ki, tantárgyait jan. 17-től a tanév végéig a polgári iskola többi tanárai adták elő.
Nagyságos dr. Schack Béla felső keresk. iskolai királyi főigazgató ur ápr. 4. és 5-én intézetünket becses látogatásával
— 4 —
tisztelte meg. Miután a tanulók összes Írásbeli dolgozatait megvizsgálta és minden osztályban a legtöbb tárgy előadásánál jelen volt, a tanári karral értekezletet tartott, melyen általában megelégedését kifejezte és észrevételeit közölte.
Junius 14-én ns. dr. Ruzsicska Kálmán királyi tanfelügyelő ur elemi és polgári iskolánk összes osztályait látogatta meg és távozásakor a tapasztaltak fölötti teljes megelégedésének adott kifejezést.
A felső kereskedelmi iskolának az országos nyugdíjintézetbe való felvétele ügyében Ő nagyméltósága dr. Wlassics Gyula közoktatásügyi miniszter ur az igazgató vezetése alatt nála megjelent tanári kart május 4-én külön kihallgatáson fogadta, mely alkalommal őszinte jóindulatáról biztosította.
Hazafias iskolai ünnepélyeket tartottunk:
november 19-én bold. nagyasszonyunk Erzsébet királyné nevenapján gyászünnepélyt valamennyi iskolában, február 2-án br. Eötvös József halála napján gyászünnepélyt az
elemi és polgári iskolában, október 15-én az aradi vértanuk évfordulóján a felső keresk. isk.
önképzőkör által, ápril 11-én az 1848-iki nemzeti vívmányok törvénybe iktatása
évfordulóján valamennyi iskolában és junius 8-án felséges királyunk koronáztatása évfordulóján ugyancsak valamennyi iskolában.
Az ifj. istentiszteletet ez évben is szombatonként megtartottuk, melyen Goldmann Samu hitközségi kántor ur a kántori tisztet szívességből végezte, a miért is neki e helyen köszönetünket fejezzük ki.
Tandíjmentességben részesült az elemi iskolában a polgári a felső keresked. ,,
egészben részben
110 100
47 41
26 27
összesen 198
153 tanuló.
III.
Tanintézeteink jótevői.
A) Alapítványok.
1. Ösztöndijakra.
Folyó sz. \' *
Az
Alapítvány Osztály k. f. k. f.
ösztöndíjas neve
1 Aczél Pál Schreiber Zoltán el. 1. 7 80
11 11 Neumann Hermina el. \'2. 7 80 15 60
2 Bettlheim Adolf Mautner Andor el. 1. 2 ■—
3 Blau Pál Flesch Szabin el. 1. 8 —
4 Blau Simon dr. Adler Lipót polg. 4. 16 —
5 Ebenspanger Roza Fleíschhacker. Ilona el. 1. 4 —
6 Elek Lipót minden 2. évben polg. 3. 20 .—
7 Eich\'cerg Adolf Fürst Rezső — 16 —
8 Fassel H. B. Buchwald Margit el. 4. 10 —
11 11 Goldstein Etelka el. 4. 10 —
yy yy Frommer Gyula polg. 1. 10 —
yy yy Komlósi Sándor polg. 3. 10 — 40 —
9 Kassel Freidl Fleischhacker Irén el. 3. 9 24
2 tandíjmentes hely
10 GelseiGutmannS. H. Fleischhacker Béla el. 2. 8 —
yy yy n Beck Károly el. 2. 8 — 16 —
11 Grünhut Szabin Kohn Margit el. 1. 8 74
yy yy Steiner Adél el. 2. 8 74
yy yy Stettler Mariska el. 3. 8 76
yy yi Maschanzker Fáni el. 4. 8 76 35 —
12 Lackenbacher Róza Boszkovicz Örzse el. 2. 9 60
13 Ledofszky Ármin Pascher Ernő el. 2. 10 —-
14 Leszner Chaile Kopsteín Frida el. 1. 6 72
15 Leszner Márk Brüll Margit el. 2. 6 72
16 Leszner Bernát Dukász Aladár polg. 2. 6 72
17 Lővvi Efraim Beck Jenő el. 4. 7 70
yy yy Rechniczer Zsigm. el. 4. 7 70 15 40
18 Lővvy József Kaufmann K. el. 1. 6
yy yy Kohn Emil el. 2. 6 —
yy yy Eppinger Lajos el. 3. 6 — 18 —
Átvitel ! 1! 255 —
— 6 —
Folyó sz. Az
Alapítvány Osztálv k. f. k. f.
ösztöndíjas neve
Áthozat 255 _
Löwy József Friedmann Jenő el. 3. 6 _i
yy yy Frommer Ernő el. 3. 6 —
yy yy Berger Dezső polg. 1. 6 —
yy yy Goldschmied Béla polg. 1. 6 —
yy yy Deutsch Albert polg. 2. 6 —
yy yy Krausz Béla polg. 2. 6 —
yy yy Augenfeld Salamon polg. 4. 6 — 42 —
19 Mayerhofer Katalin Spiegel Elza el. 2. 7 60
yy yy Krausz Ilona el. 3. 7 60
yy yy Krausz Elza el. 4. 7 (10
yy yy Weiller Aranka el. 4. 7 60 30 40
20 Megyeri Krausz May er Radó Vilmos ker. 3. 60 —
21 Nagykanizsai Takp. Fein Vilmos ker. 1. 40 —
yy yy Sogár Béla ker. 3. 40 — 80 —
22 Neufeld Bernát Weltner Samu polg. 2. 6 —
23 Pollák Ármin Lengyel Miklós ker. 2. 12 —
24 Pressburger Jak. dr. Weisz Arnold polg. 4. 8 —
yy yy yy Mautner Ernő polg. 4. 8 — 16 —
25 Rosenfeld Jakab Krausz Jenő el. 2. 6 72
26 Rosenfeld Sándor Deutsch Dezső polg. 3. 6 —
27 Rosenberg Izrael Krausz Ödön polg. 3. 10 —
28 Schreyer Lajos dr. Weber Mór el. 4. 20 —
yy yy yy Heisler József el. 4. 20 — 40 —
29 Strasser L. D. Braun Imre polg. 1. 16 —
yy yy . Beck Samu polg. 2. 16 — 32 —
30 Szukits Nándor dr. Brück Henrik polg. 4. 10 —
yy yy Maschanzker Ign. polg. 4. 10 — 20 -
31 Tachauer Czeczilia Kohn Ida el. 3. 9 20
32 Tachauer S. L. Krausz József el. 1. 5 24
yy yy Singer Lipót el. 1. 5 26 10 50
33 Weisz Julia Zwiebak Lajos el. 3. 8 i
yy yy Frischmann József el. 3. 8 — 16
34 Weisz Manóné
szül. Blau Mina Sonnenschein Rezső el. 4. 10 —
Rosenberg Valéria el. 3. 10 — 20
Összesen 671 82

Jutalomkönyvet kaptak (a hitközség által megszavazott ösz-szegből és Fischel Fülöp könyvkereskedő adományából)
az elemi leányiskolában:
II. osztály: Gstettner Lilli, Ötvös Gabriella, Pátkai Luiza, Springer
Ilona, Weisz Ella
III. osztály: Guth Józsa, Guth Margit, Szabó Erzsike, Marton
Juliska
IV. osztály: Bartos Anna, Barta Jolán, Armuth Ilona, Gstettner
Paula, Neumann Vera Luiza, Weisz Lilli, Deutsch Margit, Brück Sarolta, Viola Erzsi
az elemi fiúiskolában:
II. osztály: Neumann Lajos, Barta Ferencz, Lusztig József, .Szabó
Imre, Wittenberg Otto, Blumenschein Rezső, Kohn Hugó, Kaufmann Rezső, Dick Zsigmond
III. osztály: Engländer György, Gutmann Imre, Kertész Imre,
Láng Béla, Sattler Sándor, Szeidmann Ernő
IV. osztály: Marton Vilmos, Vojtic Leo, Neufeld Pál, Dominus
Kornél, Scherz Andor, Lengyel József, Berger Sándor, Szigeti Sándor, Wamberger Pál, Fleischhacker Imre, Kohn József, Rosenberg Elek
a polgári fiuiskolában:
I. osztály: Arnstein Sándor, P\'lesch József, Singer Samu
II. ,, Berger Ferencz, Hirschel Leó, Schlossberg Sándor
III. „ Singer Gyula, Kondor Géza, Nötling István
IV. „ Adler Béla, Müller Mór, Weisz Ernő.
II. Szegény tanulók ruházására.
1. A nagykanizsai izr. hitközség Erzsébet királyné alapitv. kor. 40.—
2. „ „ „ Montefiore Mózes „ „ 160.—
3. „ „ „ Báró Hirsch Mór „ „ 40.—
4. Ábrahám Károlyné „ „ 40.—
5. Ebenspanger Róza ,, ,, 20.—
6. Ebenspanger Manó ,, ,, 16.—
7. Kaiser Sándor, Julia és Károly „ „ 18.—
8. Lövvinger Leon „ ,, 32.—-
9. Ledofszky Ármin „ „ 10.—
10. Pollák Babetta „ „ 42.—
11. Pollák Márk „ „ 42.—
12. Scherz Albert „ „ 20.—
kor. 480.—
— 8 —
III. Iskolai pénztár részére.
1. Gelsei Gutmann Nanetta kor. 6.40
2. Hoffmann Mózes yy 21 —
3. Lackenbacher Izrael yy 6.04
4. Lövvenstein Sarolta yy 80.—
5. Löwenstein Mór yy 80.—
6. Löwinger Henrik yy 3.34
7. Rosenberg Mózes yy 32.—
8. Szukits Nándor dr. yy 12 —
kor. 240.78
B) Adakozások. (Lezárva Junius 8-án). I. Ösztöndijakra.
Adakozó Összeg Ösztöndíjas N t/l o b
kor. fill. Í4
Nagykanizsai Takarékpénztár 20 _ Almási Ignácz 5
20 — Boskovicz Emö 2
Nagykanizsai Keresk. Társulat 20 — Adler Ede 1
yy yy yy 20 — Milhofer Dezső 1
Összesen 80 —
II. Iskola-alap javára.
1898—99-ik kimutatásunk kor. 16913.—
Gelsei Gutmann Ödön „ 600.—
Gelsei Gutmann Vilmos „ 300.—
Weiser József „ 100.:—
Vidor Samu, Harkányi Ede 50^-50 kor. „ 100.—
Rosenfeld Jakab „ 25.—
Weiszmayer Márk „ 15.— Kohn Emil, dr. Schwartz Adolf, Lengyel Bernát
10—10 kor. \' „ 30.—
Dr. Rothschild Jakab „ 6.
Marton Ignácz „ 5.—
Steiner József „ 4.—
Viola Adolf „ 3.— Kürschner Ignácz, ifj. Fischer Ferencz, Kis Zsigmond,
Gstettner Vilmos, Deutsch Mór 2—2 kor. „_10. -
Összeg kamat nélkül kor. 18111.—
— 9 —
111. Iskolai pénztár javára.
Grünhut Henrik Dr. Dick József Grünhut Alfréd
Dr. Rothschild Jakab, Pollák Ede, Mayer Ödön 6—6 k. Blankenberg Vilmos, Goldstein Jakab 5—5 k. Neufeld Henrik, Berger Adolf, Schlesinger Izidor, Schercz Ödön 4—4 k.
Molnár Géza, Dománv Ármin, Ország József, Rosenberg János, Milhofer Kálmán, Weisz Jakab, Deutsch Mór, Rosenthal Jakab, Kellert Lajos 2—2 k. Kellermann Lipót
kor. 90.—
„ 20.-
„ 10.-
„ 18.-
„ 10.—
16.-
18.-1.-
kor. 183.—
IV. Szegénysorsu tanulók ruházására.
Elek Lipót, Ebenspanger Leo .60—60 kor. kor.
Grünhut Henrik „
Gstettner Géza, Blau Arthur 20—20 kor. „
Dobrin Richárd, Kohn Emil, Weiszmayer Márk, Rothschild Samu, Löwinger Lajos, Zerkovitz Lajos, Vidor Samu, Rosenberg Richárd, Lengyel Bernát 10—10 kor. „ Löwinger Ignácz „
Weisz Arthur „
Dr. Rothschild Jakab, Mayer Ödön, Schercz István, 6-6 kor. „ Weiszmayer Márk, Engländer Otto, Grünhut Alfréd, Klein Márton, Löwy Adolf 5—5 kor. „
Steiner József, Blankenberg Vilmos, Schlesinger Izidor, Kis Zsigmond, Mayerhofer Sándor, Rothschild Albert 4—4 kor. „
Hirschler József, Sattler Mór, Leipnik Jakab, Berger Adolf, Weisz Jakab, Danneberg Jakab, Oesterreicher Bernát, Steiner Ármin, ifj. Fischer Ferencz, Rosenthal Jakab, Gstettner Vilmos, Kövesdi Izsó, Reichenfeld Márk 2—2 kor. „ Fleiner Miksa, Rosenfeld Sándor, Kürschner Ignácz, Beck Miksa, Virányi Soma 1 — 1 kor. „
120. 40, 40,
90, 9, 8, 18,
25.
24.-
26,
kor. 405.
Összesítés.
Ösztöndijak Szegény tanulók ruházására Iskolai pénztár javára Összesen
kor. fiii. kor. fin. kor. fin. kor. mi.
Alapítványok Adakozások 671 80 82 480 405 — 240 183 78 1392 668 60
Összesen 751 82 885 — 423 78 2060 60
— 10 —
Tanintézeteink jótevői közt kiváló helyet foglalnak még el a helybeli Thalmud Thóra egyesület, mely a szegénysorsufiútanulók tandiját részben megfizette és ingyen könyvekkel látta el, a helybeli izr. nőegyesület, élén a jótékonyság terén soha el nem lankadó elnöknőjével, ns. Vidor Samuné úrnővel, mely egyesület nemcsak a szegénysorsu leánytanulók tandiját részben fizeti, hanem évenkint számos leánytanulót téli ruhával lát el, valamint a szegények tápintézete, ugyancsak Vidor Samuné vezetése alatt, melyben több szegénysorsu tanulónk a téli hónapokban jó, tápláló ingyen ebédben részesült. — Még megemlítjük, hogy Löwinger Lajos né urnő ő nagysága bold. fia, Löwinger Leon emlékére alapított 32 koronás ruházási ösztöndijat, hogy a jótéteményben több tanuló legyen részesíthető, 52 koronára egészítette ki.
Rosenberg Richárd ur a tanári könyvtár részére Göthe 8 és Heine 9 kötetből álló összes műveit adományozta. Havas József, f. ker. isk. felső osztályú tanuló az áruisme és technológiai gyűjtemény részére egy általa készített, 60 kor. értékű szövőszéket, Frank Gyula polg. iskolai III. oszt. tanuló szép rovargyüjteményt ajándékozott. Fischel Fülöp helybeli könyvkereskedő 12 darab jutalomkönyvet bocsátott az igazgatóság rendelkezésére.
Fogadják a nevelés- és oktatásügy mindezen nemeskeblü barátai intézeteink nevében hálás köszönetünket.
IV.
Iskolai könyvtár.
Iskolaszéki határozat folytán az elemi és polgári, valamint a felső kereskedelmi iskolai tanári könyvtár egyesittetvén, annak könnyebb használata végett könyvtári jegyzéket nyomattunk, mely szerint jelenleg a tanári könyvtár állománya 707 mű és 1292 kötet.
A lefolyt tanévben a következő szaklapokat és folyóiratokat járattuk :
Néptanítók Lapja
Népnevelők Lapja
Polgáriskolai Közlöny
Nemzeti Iskola
Magyar Nyelvőr
Természettudományi Közlöny
Hivatalos Közlöny
Kereskedelmi Szakoktatás
Orsz. Középisk. Tanáregyesületi Közlöny
Zeitschrift für Buchhaltung.
V.
A nagykanizsai izr. hitközség által fentartott elemi-, polgári fiu-és felsőkereskedelmi iskola
tanszereinek leltára.
(Az egyes iskolák a többiek tanszereit kölcsönösen használhatják.)
Ivlejni iskola.
I. Szemléltetési eszközök és képek.
1. Szemléleti képek, állami kiadás, 35 drb.: 1—4: A földmives foglalkozásai,
5—-7: gyümölcsfák, 8—11: erdei fák és feldolgozásuk, 12—15: vásárképek, 16—19: ipari képek, 20—30: gazdasági képek, 31: parasztszoba belseje, 32: mocsaras vidék, 33: a falu környéke és közlekedési eszközök, 34: légi tünemények, 35: konyhai életkép.
2. I.ehmann-Leutemann-féle állatképek: 1. czápa, 2. elefánt, 3. farkas, 4. gólya,
5. halak, (i. iramszarvas, 7. juh és bárány, 8. kakas és jércze, 9. kutya, 10. kecske, 11. keselyű, 12. ló, 13. lúd, 14. macska, 15. majom, 16. medve, 17. mezei nyúl, 18. óriás kigyó, 19. oroszlán, 20. róka, 21. sas, 22. struez, 23. sikló és béka, 24. teve, 25. tehén és borjú, 26. tigris, 27. vakond, sündisznó és bizam-cziczkány.
3. Tompski-Fuchs, szemléleti képek, (régiek) 24 darab.
4. Háy-Specter, 3 mese képben (utas és pacsirta, ló és veréb, madárfészek).
5. Kogutovicz, Balaton a Badacsonynyal. ■
6. A magyar szent korona és a koronázási jelvények.
7. A selyem és feldolgozása, technológiai gyűjtemény.
II. Nyelvoktatás.
1. Müller A., héber fali olvasó táblák 2 példány.
2. * „ magyar 2 „ 2. I.edercr A., német „ „ „ 2 „
III. Számtan.
1. Orosz számoló gép, 2 példány.
2. Javított orosz számoló gép.
3. Méter-készülék 2 példány.
IV. Földrajz.
1. Gönczy-Kogutovicz. Zalamegye fali térképe, 2 drb.
2. Kogutovicz és Társa, A magyar korona országainak fali térképe, 2 drb.
3. Gönczy-Berghaus, Az osztrák-magyar monarchia fali térképe.
4. „ „ Európa
5. „ „ Ázsia
6. „ „ Afrika
7. „ „ Éjszak-Amerika
8. „ „ Dél-Amerika
9. „ „ Ausztrália
10. Földgömb, (Felkl-fele) 23 % átm.
— 12 —
V. Természetrajz.
Kondrát-Streichcr, Az emberi test boneztani képei, 5 tábla. Gönczy-Hartinger, Hazai mérges növények, 12 tábla. Ásványgyüjtemény, III. fokozat.
VI. Ének.
1. Hegedű.
2. Kirnberger, hangjegy-táblák 12 darab.
VII. Kézimunka.
1. Singer-féle varrógép.
VIII. Rajz.
1. Szemlér, Elemi isko\'ai rajzlapok, 8 fűzet, 91 lap.
2. Maszák, Kéziminták, 135 lap.
3. „ Vezérkönyv.
Polgóri liälcola»
I. Földrajz
1. Gönczy-Berghaus, A magyar korona
országainak fali térképe.
2. Kogutovicz és Társa, Magyarország
hegy- és vízrajzi fali térképe.
3. Gönczy-Berghaus, Az osztr.-magyar
monarchia fali térképe.
4. Gönczy-Berghaus, Európa fali térk.
5. Kogutovicz és Társa, Európa hegy-
vízrajzi fali térképe.
6. Gönczy-Berghaus, Ázsia, fali térk. 7- „ „ Afrika „ „
8. „ „ . Éjszak-Amerika f. t.
0. „ „ Dél-Amerika f. t.
Történet.
10. Gönczy-Berghaus, Ausztrália f. t.
11. Kogutovicz és Társa, Palesztina fali térképe.
12. Gönczy-Berghaus, A föld öt része.
13. Kozenu, Félgömbök.
14. Jausz, Csillagászati térkép.
15. Kiepert, Graczia Antiquae. l(i. Kämpen, Imperum Romanum.
17. Gönczy-Felkl, Földgömb 32 %»átm.
18. Tellwium.
19. Hirt Ferdinánd, Geogr. Bildertafeln
1. és 3. kötet.
II. Rajz.
1. Häuschmann, Moderne Zeichen-
schule, 6 füzet.
2. Häuschmann, Agenda für Zeichen-
lehrer.
3. Huszák, Magyar diszitő styl, I. rész,
42 lap.
4. Koppmann, Figurenzeichen, V. és
VI. füzet, 14 lap.
5. Landau, Arányok szerinti rajzolás,
I. rész, II. fűzet, 24 lap.
6. Taubinger, Studienköpfe, Ki lap.
7. Várdai, Fali minták, 92 lap.
8. Vidéki, Módszeres rajziskola
I. rész, 4 füzet, mért. rajz, 39 lap
II. „ 2 „ szabadk. „ 20 „ III. „ 8 „ „ „ 68 „
9. Fellner-Steigl, Schule des Freihandzeichnens I—VIII. füzet.
10. Vonalzók: 2 fejes. 2 egyszerű fo-gantyus, 2 háromszögű.
11. Körző.
12. Becker J. G. A. Geometr. Apparat.
13. 40 darab geometriai test.
15. 17 drb. kép keretben (tanulói m.)
16. Gypsöntvények, 5 drb.
— 13 —
III. Természetrajz.
(A zárjel alatti szám a tárgy leltári számát jelenti.)
A) Állattan.
Borszesz-praeparatumok: gyík (11), gyik és peték (14), békapeték (16), denevér (5), sikló (12 13), tarajos gőte (17), varangy béka (15) Borjú- és sertésállkapocs (3 a, b),
bogárszita (53) Csontvázak: kutya (41), lepus timidus, fej (47), emys europaea (48), perca fluviatilis (49), lud (42), rana escu-lenta (50) Darázsfészek (23) Fungia (38) Galandféreg (34)
Kagylók 22 drb (33), Korál (36), nemes korál (37) Kitömött állatok: krokodil (43), talpa európaea (45), strix tlammea (46), gallus diemesticus (51) Kosszarv 3 drb. (2) Ló- és m irhafog 10 drb. (16). Lcpkegyüjtemény (25) Madárfészek 6 drb (8), mammut agya
kövült (7) Merőháló bottal (52) Rovargyüjtemény (21, 22) Szarvasmarha szarva (1), sertésagyar 10 drb. (4a), sertésfog (4b), szarvasagancs (6), szivacs (40) Teknősbéka pánczélja (18), tengeri csikó (20), tengeri rák (26), tengeri pók (27). tengeii csiga (28—30), ugyanaz 77 drb. (31-32), tojásgyüj-temény (44), tubipora (39) Viaszsonkoly (24).
B) Növénytan.
Füvészszelenczc (12) Famagvak 60 üvegcsőben (4) Gombák Mintái gypszből 29 db. (5-7) Napraforgó virágának mintája papir-machéből (2), növénygyűjtemény nagy (8), kicsiny (9) Tölgyfa virágának mintája papir-ma-chéből (1).
C) Ásványtan.
a) Sók.
Konyhasó rostos (1), nagy krystal (2),
tengeri (3), kék gálicz (8) Salétrom (4) Timsó (5—6).
b) Mészfélék.
Aragonit, rostos (31), oszlopos (32),
borsókő (33) Borsókő (35) Cseppkő (24—27) Ikrakő (36), izlandi pát (9) Márvány (17—21), mészkő (22—23), mésztufa (28—29), mészkővel bevont virágkosár (30a), faág (30b), mész-pát (10—16).
c) Kövek.
Alabastrom (52—53), anhvdrit (54b), apatit (57—58), albit (64), amphiból 6 drb. (133), angit 6 drb (134), analcim (138), almandin (151), adular 3 drb (162) Braunerit (43), baryt (59—62), biotit 2 drb. (130), bronzit (148), beryll (158- 159) Coelestin (47), csillám (128—129b),
chabasit (144) Dolomit (37—42), diallage (142) Epidot (139—140)
Folyópát 5 drb. (55-56), földpát (65-C6),
fassait (146—147) Gypsz (48—49), rostos gypsz (54a),
gránát (152—156) Hypersthen (143) Kryolith (149)
Labrador (68), lithion csillám (131-132),
leueit (137) Magnesit (44—45), Mária üveg (51) Nathrolith 5 drb. (141), nephelin (145) Orthoklas (67), olivin (135—136) Rubin (162) Saphir (162)
Topáz 3 drb. (160), türkis (150), tur-
malin 5 drb. (157) Witherit (46).
d) Quarz/élék.
Achat 5 drb. (92—93), achat, csiszolt 8 drb. (93), achat utánzat üvegből (94), alaktalan quarz (104), amethist (83-86) Bányavirág (69—81) Carneol 18 drb (87), calcedon (89-91),
Chrysopras (97) Fiist-quarz (88) Heliotrop (99), hya\'ith (108) Jaspis 5 drb. (98, 100) Mármarosi gyémánt 3 drb (82), macskaszem (96), müomkő-quarz (105-106) Opál 3 drb (107), faopál (109—111) Próbakő (103)
— 14 —
Szarukő (101) Tűzkő 6 drb (102).
e) Földes ásványok.
Agyag (113), agyagpala (114), asbest 3 drb (122—124), asbestkészitmé-nyek 4 drb. (125) Kallóföld (127) Szerpentin 4 drb (115—117) Tajtkő (126) Zsirkő (118—121).
f) Fémek és érezek.
Arany (163), argentit (166), arsen, termés (236), arsen-nikel (229), arsen-pyrit (237), antimon, termés (231), antimon ipari (232), antimonit (233—235), anripigment 2 drb. (238) Czinober 4 drb. (169—170), chahlco-pyrit (175—177), cerrusit (190-191), cassiterit (194) Ezüst (168)
Galenit (186—189), gálma (202—203),
gersdorfit (227) Haematit 4 drb. (204—205) Kraurit (205a), kobaltvirág (228) Limonit (207—210) Malachit (182—185) magnetit (211-216),
markasit (224) . Pyrargyrit (165), pyromorphit (193),
pyrit (220—223), pyrolusit (225b) Réz (171 — 172), rézkéneg (178), reál-gár 2 drb. (239), rézércz, vörös (173) Sylvanit (164), stephanit (167), spha-lerit (195—199), s nithsonit (200-201), siderit (217—219) Téglaércz (174), telraédrit (179—181) Vérkő 2 drb. csiszolva (206) Wulfenit (192).
g) Éghető ásványok.
Borostyánkő 5 drb. (244) Gráfit (242)
Kén ipari (240), termés 3 drb. (241) Lignit (243).
hj Kőzetek.
Angit porhir (250), amphibolkőzet (251) Bazalt (265, 266), bazaltláva (267)>
bazalttuffa (268) Csillámpala (269, 270), conglomérat
(272 -274) Diorit (248), diabas (249) Granitporhir (253), gabro (254) Horzsakő (260), homokkő (271) Malomkő porhir (252), melaphir (264) Szurokkő (255—256) Trachit (261—262), trachitbazalt (263) Zöld kő (258—259).
i) Szemléltetésre kevésbé használható darabok.
Arsenérczek 7 drb. (285), antimonit
16 drb. (283) Konyhasó, 2 kristály (275), kövületek 20 drb. (284), Kőzetek 30 drb. (286) Mészkőfélék 59 drb. (276—277). Ólom- és zinkérczek 19 drb. (281) Quarzfélék 33 drb (278) Rézérczek 18 drb (280) Salicátok 14 drb (279) Vasérczek 23 drb. (282). Meg nem határozott tárgyak 40 drb. (287-289) Kristály minták fából.
D) Természetrajzi képes könyvek.
Ahles dr., Die wichtigsten Handels-
pflanzen in Wort und Bild. Berge, Schmetterlingsbuch. Calver, KäferbucK
Friedrich C. G., Naturgeschichte der Vögel.
Lorinser, Die wichtigsten essbaren und
giftigen Schwämme. Schubert, Az állatország természetrajza. Schubert-Borbás, A növények természetrajza.
IV. Testgyakorlat.
1 dob réztesttel és szíjjal | 2. Trombita.
V. Ének.
1 hegedű.
Pelsíí kereskedelmi i«kola>
Földrajz— Történet.
1. Kogutovitz, Magyarország fali térk.
2. „ Európa „ „
3. „ Afrika / „ „
4. Gönczy-Berghaus, Ázsia „ „
5. „ „ Éjszak-Amerika f. t.
6. „ „ Dél-Amerika „
7. „ „ Osztr.-m. mon. „
8. „ „ Ausztrália „ •
9. „ „ földgömb 32%
10. Klement, Az oszt.-magy. monarchia vasúti térképe
Gönczy-Kogutovitz, Magyarország megyéinek kézi atlasza
11. Helmár Ágost, Amagyarbirodalom 888-tól 1849-ig
12. Brozik-Kogutovitz, Európa a fran-ezia forradalom és Napoleon korában
13. Cherven-Kogutovitz, Európa a keresztes hadjáratok idejében
14. Márki-Kogutovitz, Európa a népvándorlás korában.
Mennyiségtan.
1. 1 drb. körző
2. 2 drb. fejesvonalzó, 1 drb. beszerzendő.
Természettan.
A) Általános tulajdonságok kimutatására.
1. Higanysajtó
2. Függő ón.
B) Statika és dynamika.
1. Súlypont idom 8 drb.
2. Archimedes-féle csigasor \\ l áll-
3. Közöns. csigasor súlyokkal /ványon
4. Csigák 4 drb.
5. Emeltyű állványon
6. Erők egyenközénye
7. Lejtő sík fokivvel
8. Tizedes-mérleg minta fából
9. Hengerkerék
10. Éles csavarminta
11. Lapos „
12. Centrifugai gép 5 mellékkészülettel
13. Mérleg súlyokkal
14. Daguim ütköző gép
15. Keresk. gabona-mérleg 10. Galilei-féle lejtő.
C) Hignyugtanhoz.
1. Közlekedő csövek állványon
2. Szökőkút [meghajlított tölcsér]
3. Sűrűségmérő 2 drb.
4. Hignyugtani mérleg az „Archimedes-féle törvény" kimutatására
5. Készülék a felfelé való nyomás
kimutatására
6. Hajcsövek
7. Készülék a nyomás egyenletes terjedésének kimutatására
8. Brahma-sajtó, üvegminta
9. Segner kerék
10. Üvegkád
11. Pascal készülék f. 20—10%
12. Vizszinmérő
13. Areométer, 7 drb. [1. 3 sűrűségmérő 2 drb.
14. Hengerüveg 2 drb.
D) Légnyugtanhoz.
1. Légszivattyú
2. Szivornya
3. Szögszivornya
4. Esőcső
5. Magdeburgi féltekék ^ Légsúlymérő 2 drb.
8. Fecskendő
9. Közönséges kút üvegből
10. Heron labdája
11. Légszivattyú
12. Tűzfecskendő, kettő.
E) Légmozgástanhoz.
1. Wéber-féle gőzgép minta
2. Kis- „ , „ „
F) Hőtanhoz.
1. Hőmérő 2 drb.
2. Ingenhous készülék.
G) Fénytanhoz.
1. Domború lencse
2. Homorú „
3. 4. Fénytörő hasáb crownüvegből, álló
5. Caleidoscop
6. Achromatikus lencse
7. Turmalin-fogó
8. Távcső minta 4 drb., 1 javítani
9. Kettős pát ízi. [Romb.]
10. Az emberi szem mintája
11. Müller-féle fénytörési készülék
— 16 —
12. Müller-féle visszaverődési készülék Vegytan.
13. Tükör, állványon 14. Homorú tükör A) Készülékek.
15. Mieroscop, 3 tárgy- és 3 szemlencsével 1. Állvány vasból, burettákmak 2. „ „ kisebb 1 drb.
16. Tárgylemez, 15 drb. 3. n Bunsen-féle
17. Fedőlemez, 10 drb. 4. „ fából 1 drb.
H) Hangtanhoz. 5. Aczélmozsár 6. Aspirátor, Liebíg-féle 1 » 1 „
1. Hangvilla 2 drb. Cis. c. 7. Bunsen-féle, szénsav mégha
2. „ C. állványon tározó 1 »
3. l\'olychord. 8. Buretta üvegcsapok ^ f>
1) Delejességhcz. 9. „ Gav. husse-féle 10. „ Bunte-féle gáz ^ 1) 1 ,
1. Delcjkő természetes 11. Bercelius lámpa 1 „
2. Delejpálcza 12. Borszesz „ üvegből " 1)
3. Delejpatkó horgonynyal 13. „ „ bádogból 1 »
4. El- és lehajlási tű 14. Chlorcalium cső " 1)
5. Mágnesrúd. 15. Dugaszkés 1 „
16. Durranó gáz csepp, angol 1 ,
J) Dörzsvillanyossághoz. 17. Dugó furó 2 sorozat 1 „
1. Üvegrúd, 2 drb. 18. „ „ élesttő 1 »
2. V llanyos kettős inga 19. Delejpatkó 1 „
3. Wintergép, gyűrűvel, szikrahuzóval 20. Dörzscsésze achat-ból 1 „
4. Harangjáték 21. Epruvetta 60 r
5. Electrophor 22. Eudiometer 1 »
6. Leydeni palaczk, 23. Eprouvetta fogó 1 ,
7. Franklin tábla 24. Főző hengerüveg 25 „
8. Electroscop 25. Fresenius-féle szárító 1 »
9. Pecsétviasz pálcza 26. Furó cső " n
10. Készülék a villamos kísérletekhez 27. Fujtató asztal i »
11. Faraday sapka 28. Fémmetsző i »
12. Megosztási készülék, Riess szerint 29. Fujtató bőrből i „
13. Coulumb készüléke, félgömbökkel 30. Franczia csavarhúzó i »
14. Villanyos golyótáncz 31. Fatálcza i »
15. Szigetelő zsámoly. 32. „ czinkbevonattal i »
33. Gázfejlesztő palaczk
KJ Galvanismushoz. 34. Guttapercha sodrony Va m.
1. Grenet-féle telep 35. Hűtő kigyócsöves 1 drb.
2. Galvanoplastikai készülék, Jacoby 36. Higanykád, porczellán 2 „
szerint 37. Hesstégely 7
3. Rummkorff szikrainditó 38. Homokfűrdő 2 »
4. Geiszler-féle cső, 6 drb. 39. Hid üvegkádhoz, zinkből 2 »
5. Bevezetési készülék, N\'eef kala- 40. Harapófogó 1 »
pácscsal 41. Káli üveg Liebíg-féle 1 »
6. Forgató készülék 7. Telephon [2 cső] elavult 42. Kautsuk dugó 43. „ cső 15 „ 2 m.
8. Mikrophon 44. Kobalt üveg 1 drb.
0. Tűtáviró irányváltoztatóval 45. Kristályosító edény 3 „
10. Vezető sodronyok 46. Kalapács 1 »
11. Leclancher elein 47. Lou.bik főző 17 „
12. Stöhrer fényszabályozó 48. „ szedő 1 »
13. Szén csúcsok 49. „ üvegdugóval 1 «
14. Hővillany-láncz 50. Óra üveg 51. Óra rugó 6 ff
15. Villany sokszorozó Nobili-féle 2 »
16. Legújabb dynamó gép 52. Olló 2 „
17. Morse távíró billentyűk 53. Palaczk, közönséges 20 „
18. Amper állvány 54. Porczellán cső 2 „
19. Refractor a Stöhrer készülékhez 55. „ csésze 15 „
20. Ohromsavas battéria 56. „ tégely 12 „
21. Inductio sodronytekercs. 57. „ dörzs csésze 2 „
x
— 17 —
58. Pipetta 2 drb. Ii. Amxon hydrolyd-oldat 2000 gr-
59. Patens Ligroin fuvó-lámpa 1 » 12. ,, chlorat. puriss 500 »
60. Pincette platina hegygye 1 » 13. „ molybdaenicum 100 »
61. Porüvegek, dugóval 65 n 14. „ nitric, puriss 250 »
62. Próbakő 1 n 15. Aeter 500 n
63. Reagensüveg, kösz. dugós 31 r> 16. Bromum 200 Y)
64. Retorta 3 n 17. Bamako 250 Ii
65. Ráspoly 4 18. Barium chloratum 250 n
66. Reverberkályha 1 11 19. Cuprum sulfric puriss 1000 it
67. Szaru kanál 1 » 20. „ oxidat „ 250 „
68. Sodrony 3 szög ,3 21. „ bichlorat „ 250 n
69. Sodrony háló 2 » . 22. Carbo ossium depur. hum. 500 V
70. Szorító csap 1 V 23. Cobaltum nitricum 100 »
71. Tányéros mérleg, sulyokkal 1 n 24. Calcium clorat. pur. fuss.
72. Tölcsér, üvegből 6 n alb. 500 r>
73. „ biztosító 3 n 25. Carbonium sulfuratum 750 n
74. „ "választó csappal 1 n 26. Czinober 200 Ii
75. Tégely vasból 2 r> 27. Folyó pát 1000 V
76. „ Bessemer aczélból 3 n 28. Ferrum sulfiric. exidul pur. 1000 »
77. „ ezüstből fedővel 17-9 gr. 29. „ chloratum 1000 V
78. „ platinból „ 16-9 V 30. „ „ purum 250 Ii
79. Tollkés 1 drb. 31. „ pulveratum 500 „
80. Tégelyfogó 2 11 32. ,, sesquichloratum 250 »
81. Tartó a vasállványhoz 2 r> 33. Fcrrid kalium cyanatum 750 •n
82. Üvegcső thüi\'ingiai 2\'5 gr- 34. Forrasztó szén 9 drb.
83. „ káli V« V 35. Hydrargirumbichlerat puh . 150 gr-
84. „ közönséges 1/2 V 36. „ sulfuric oridatum 150 »
85. „ pálczák 3 drb. 37. „ nitricum 150 V
86. „ lemez 2 n 38. ,, oxidat flavum 500 n
87. „ csapok 4 n 39. Higany 2500 „
88. „ kád 1 n 40. Jodum resublimatum 75 „
89. „ henger 3 „ 41. Kálium chloric, puriss, crist. 250 »
90. „ bura 2 11 42. ,, nitric „ 750
91. „ gazometer femez. 2 n 43. ,, jodat „ 100 Ii
92. „ tabla, keretben 1 n 44. „ bisulfuricum „ 200
93. „ pohár, dugóval 12 n 45. „ jodicum „ 100 Ii
94. U alakú cső 2 » 46. „ hydric „ 50
95. Vizfelbontó készülék 1 11 47. „ cyanat „ 250
96. Vízfürdő bádogból 1 n 48. ,, fém ,, 25
95. Vizedény „ 1 rt 49. „ carbon. „ 250
98. Vegyi hőmérő 2 V 50. „ chloratum „ 250
99. Vízfürdő rézből 1 „ 51. ., tartaricum 500
100. Vaskanál hosszú nyelű 1 » 52. Liquor natri silicic ,, 500 it
101. Vegyészeti mérleg 1 11 53. Lukmus, tiszta 150
102. „ merleghez plat, sulyok 1 » 54. Manganum sulfuric cryst 250
103. Wulf-fele palaczk 4 V 55. Magnesium szalag 5
104. Fujtató asztal 105. Csőkályha 106. Eprouvetták. 56. 57. 58. Natr. hydric. pur. II. alk. clep. 250 Natrium chlorat puriss 1000 „ sulfuric „ ciss. 250 Ii Ii Ii
B) Anyagok. 59. sulfurat 250
60. „ biberacicum puriss 200 Ii
1. Acidum sulfuric, purís 1000 gr- 61. „ sulfuros.pur. cryst. 100 it
2. „ „ fumans 2000 V 62. „ phosphoricum 250 Ii
3. ,, hidrocloricum 1000 r> 63. „ _ fém 250 it
4. ,, nitricum. 1000 » 1 64^ „ nitricum 250 Ii
5. „ „ nitrosum 1000 n 65. „ carbonic, cryst. 1000 Ii
6. Acidum acetic puriss, glac. 500 „ 66. „ nitroprussium 20 Ii
7. ,, chrohnicum 115 v 67. Nicolum sulfuric, puriss. 250 Ii
8. „ tanicum pulv. 250 » 68. Oleum therebinthinae 750 Ii
9. „ phosph. 200 » 69. Phosphorus in bacillis 250 it
10. Alkohol absolut 500 n 70. „ a morphus 250 Ii
18 —
71. Plumbum oxidat puriss. 250 gr.
72. „ acet cum tubas 250 „
73. „ metall 500 „
74. Platinalemez, vékony 2 ,,
75. „ huzal 2 „
76. „ szivacs [34 1 93]
77. „ chlorid Va „
78. Stibium metallicum 100 „
79. „ sulfurantum 250 „
80. Stanum chloratum puriss 250 „
81. „ metall 250 „
82. Soda bicarbona 500 „
83. Vaspor, vegytiszta 500 „
84. Zincum chlorat, pur. sicc. 250 „
85. „ gramulat depur 1500 ,,
86. „ pulveratum 250 „
87. Argentum nitric, puriss. 20 „
88. „ metalle 5 „
89. Arsenicum trisulfurat 250 „
90. „ fém 500 „
91. Arany-lemez „
92. „ sodrony 3/4 „
Aruismeret.
1. Bőr. 1. Gyűjtemény, 30 féle.
2. Czukor.
1. Czukorgyári termékek, 15 féle
2. Szőllő czukor.
3. Elvezeti czikkek és fűszer.
1. Ánizs közönséges
2. „ csillagos
3. Boróka
4. Cacao
5. Cassia-fahéj
6. Dohány-magvak
7. Fahéj
* 8. Fehér bors
9. Fekete bors
10. Flores Calendula
11. Gyömbér, 2 féle
12. Hosszú bors
13. Kávé, 11 féle
14. Macis virág
15. Sáfrány
16. Szegfűszeg
17. Thea
18. Vanilia.
4. Egyéb szerves vegyi készítményeit.
1. Amyl alkohol
2. Buza keményítő
3. Carbol sav
4. Celluloid, 2 féle
5. Enyv
6. Gelatin, 2 féle
7. Here só
8. Nátrium acetac
9. Pikrin sav
10. Rizskeményitő, 8 féle
11. Sagó
12. Sárga-vér lugsó
13. Stearin sav.
5. Fa.
1. Hazai fanemek gyűjteménye 36 féle.
6. Fonatok fából.
1. Legyező pálmából, 3 féle
2. Spanyolnád fonáshoz, 3 féle.
7. Gabonanemüek.
1. Árpa, 2 féle
2. Buza, 3 féle
3. Durra
4. Köles
5. Maláta csira
6. Pohánka
7. Rizs, 5 féle
8. Rozs, 2 féle
9. Tengeri, 6 féle
10. Zab, 2 féle.
8. Gyanta és gummifélék.
1. Aszfalt
2. Copal
3. Dammar
4. Ebonit
5. Fehér szurok
6. Gumi Arabicum
7. Gutta percha
8. Gummizott asbest áruk
9. Kámfor
10. Kolofonium
11. Kaucsuk [nyers, hengerelve, köz.]
12. „ csőminták
13. „ aczél betéttel
14. „ gyűjtemény, 50-féle
15. „ nyers, 5-féle
16. Kaucsukkal bevont vitorlavászon
17. Para kaucsuk
18. Sellak
19. Szőnyegminta, 6 féle.
9. Gyógy- és illatszerek.
1. Aloe
2. Borkő
3. „ sav, 3-féle
4. Füge gyökér
5. Manna
6. Radix Calami
7. „ Gentianal
8. Salicyl sav
19 —
9. Semen Lycopidii
10. Sulfur. Chinin
11. Tömjén.
10. Kerti veteményes magvak.
1. Borsó, 3 féle
2. Czékla
3. Czukorrépa
4. Kalarabé \'5. Káposzta
6. „ kel
7. Kömény
8. Pasternak
9. Paprika
10. Paradicsom
11. Petrezselyem
12. Retek
13. Saláta
14. Sárga répa
15. Spárga
16. Spinat
17. Vöröshagyma
18. Zeller.
11. Olajok és lakkok.
1. Bőrlakk
2. Terpentin olaj
3. Carbolineum
4. Copallak
5. Damarlakk
6. Gépolaj
7. Glycerin
8. Halzsir
9. Ibolya essentia
10. Keserű mandulaolaj
11. Kömény „
12. Len
13. Leeci-táp „
14. Len firnis „
15. Ligroin „
16. Merino gyapjú „
17. Oliv
18. Szarvas-agancs „
19. Terpentin
20. „ firnisz
21. Vass lakk.
12. Olajos magvak.
1. Kender
2. Len
3. Mák. 2 féle
4. Napraforgó, 2 féle
5. Nyári repcze
6. „ őszi
7. Riczinus
8. Sinapisalba
9. Téli káposzta repcze.
13. Petroleum termékek.
1. Amerikai petróleum
2. Kátrány fedél-lemez
3. Nyers benzin
4. Orosz petróleum
5. Parrafin
6. Egyéb petr. term., 9 féle.
14. Papir.
1. A papírgyártás fokozataihoz, gyűjtemény, 8 pld.
2. Fapapir termékek, 5 féle
3. Fenyőfatörzs papírgyártáshoz, 2 f.
IS. Szerves festékek és cserző anyagok.
1. Alkanna gyökér
2. Anilin viola
3. Berlini kék
4. Berzsenyfa
5. „ extractum
6. Cochenille
7. Fernambuk fa
8. Fuchsin
9. Gallus allepo
10. Gummi gutti
11. Grünspan
12. Indigó, 5 féle
13. Kurkuma gyökér, 2 féle
14. Quercitron
15. Suska
16. Sárga fa
17. Santal fa
18. Vallenoa.
16. Egyéb szerves nyers term.
1. Brazíliai dió
2. Elefánt csont
3. Igaz gyöngy, 10 féle
4. Kokus dió
5. Kő dió
6. Korall [nemes]
7. Parafa
8. Szivacs
9. Szappan gyökér
10. Tapló
11. Tengeri fű
12. Viasz
13. „ hólyag.
17. Szervetlen festékek.
1. Cinober
2. Chrom sárga
3. „ zöld, 2 féle
4. Grafit, 2 féle
5. Hollandi ólomfehér
6. Kremsi fehér „
2*
— 20 —
7. Minium
8. Smalte, 2 féle
9. Zinkfehér.
18. Szervetlen sók.
1. Chlorcalium
2. Gypsz
3. Gálicz, 3 féle
4. Kénsavas vasoxid
5. Kálium bichromat
6. Ólom salétrom
7. Salétrom
8. Salmiák
9. Timsó.
19. Szervetlen vegyi termékek.
1. Antimon
2. Barna kő
3. Folyó pát
4. Kova sav
5. Kénvirág
6. Kénrudak
7. Kénszalag
8. Kénkristályok, 2 féle
9. Kazánkövek
10. Ólomoxid
11. Ólom
12. Ón
13. Phosphát por
14. Réz hamu
15. Réz por
16. Vas hamu
17. Vaskéneg
18. Vas phosphát [Floridáról]
19. Zink.
20. Szövőanyagok fonalak és szövetek.
1. Bársony szalag
2. Festett szövet. inták, 96 féle
3. Finom „
4. Festett juta fonal, 7 féle
5. Gyaratolt juta
6. Gyapjú szövetek, 16 féle
7. Juta háncs
8. „ fonal, 7 féle
9. „ zsák, 8 drb. \'
10. Kender gongyolák, 13 drb.
11. Lenszövetek mintái, 8 féle
12. Mosott nyers gyapjú
13. Nyerskender kóró, 2 cs.
14. Pamut és pamutfonal minták, 12 f.
15. „ „ „ „ 3 rk.
16. ,. szövet gyűjtemény, 48 f.
17. „ fonal gyűjt, orsókkal 10 f.
18. Színárnyalatok fokozata tüllőn
19. Szövő csónak
20. Szinfokozat vásznon
21. Selyem szalag, 1 m.
22. „ szövetminták, 18 féle.
23. Szövőszék -
21. Takarmány és keresk. növénymagvak.
1. Baltacím
2. Bükköny, 3 féle
3. Cirok, 2 féle
4. Csaba-ir
5. Lóhere
6. Lucerna, 2 féle
7. Lupinus, 3 ,,
8. Mohar 2 „
9. Takarmányrépa, 3 féle.
22. Üveg- és agyag-áruk.
1. Chamotte tégla, 2 féle
2. Különféle apró üvegtárgyak
3. Zománcz minták agyagtáblákon 9 f.
23. Vasáruk és bányatermékek.
1. Façon vas, 8 féle
2. Kóksz 2 „
3. Kőszén briquette 3 „
4. „ „ 3 „
5. Martin vas 2 „
6. Nyers „ 2 „
7. Öntött aczél 2 „
8. Puddel vas
9. „ aczél
10. Salak a magas kemenczéből. 24. Üvegek.
1. Kisebb köszörült dugós porüveg
204 féle.
2. Nagyobb köszörült dugós porüveg
21 féle.
A) Elemi iskola.
VI.
Tantestület.
Bún Samu, igazgató.
Freund Karolina, oki. tanítónő, az 1. leányosztály tanítónője. Működésének évei 31, ez intézetnél 29.
Halász Jenő, oki. tanitó, a 2. fiúosztály tanítója. Működésének évei 11, ez intézetnél 7; az ifj. és tanári könyvtár őre.
Hirschfeld Rezső, az 1. fiúosztály tanítója. Működésének évei 5, ez intézetnél 4.
Kartschmaroff Leon, énektanár, tanította az éneket a 2—4. leányosztályban. Működésének évei ez intézetnél 17.
Kertészné Grünbaum Sarolta, oki. tanitónő, a 4. leányosztály tanítónője. Működésének évei 18, ez intézetnél 17.
Keményné Klein Júlia, oki. tanitónő, a 2. leányosztály tanítónője. Működésének évei ez intézetnél 16.
Kondor József, oki. tanitó, a 3. fiúosztály tanítója. Működésének évei 43, ez intézetnél 27.
Krámer Lajos, oki. polg. isk. tan., a 4. fiúosztály tanítója, tantestületi jegyző. Működésének évei 22, ez intézetnél 17.
Löwenbach Józsefa, oki. tanitónő, a 3. leányosztály tanítónője. Működésének évei ez intézetnél 24.
Treiberics Titusz, róm. kath. lelkész, a róm. kath. tanulók hitoktatója. Működésének évei ez intézetnél 2.
Hitoktató :
Az érdemjegyek magyarázata.
Erkölcsi viseletből
jegy
Előmenetelből
példás
kitűnő
2 jó
jeles
3 szabályszerű

4 kev. szabályszerű elégséges
5 nem szabályszerű elégtelen
VII.
Érdemsorozat.
Elemi leányiskola.
I. osztály.
A tanulók nevei Erk. viselet Szorgalom Héber olv. | Bibliai tört. Magyar olv. Besz. ért. gy. Számtan írás Kézimunka
Armuth Stefánia 2 1 1 2 1 1 3 2 3
Brúder Regina ism. 3 4 2 4 2 3 3 3 3
Deutsch Teréz 4 4 5 5 5 4 5 5 5
Flesch Jolán 4 4 5 4 5 4 4 3 4
5 Flesch Szabin 1 1 1. 1 1 1 2 2 2
Fleischacker Ilona 2 2 2 4 2 3 4 3 3
Fleischacker Jolán 2 2 2 3 3 3 2 4 4
Frischmann Juliska 2 2 1 1 1 2 2 2 3
Guth Mariska 1 1 1 2 f 1 2 1 2
10 Grünfeld Elza 3 3 4 3 4 3 3 4 3
Gstettner Katinka 1 1- 1 1 1 2 2 1 2
Hirschl Jolán 3 3 2 2 3 3 2 4 4
Kohn Erzsi 1 2 1 2 1 2 2 3 3
Kohn Józsa 2 2 1 1 1 2 2 2 2
15 Kohn Margit 1 1 1 1 1 1 2 1 2
Kopstein Frida 1 2 2 3 2 3 3 3 3
Leitner Aranka 4 3 4 3 4 3 3 4 3
Mandlbaum Irén 4 5 5 5 5 5 5 5 5
Pollak Jolán 1 1 1 2 1 2 4 1 3
20 Rabinek Janka 4 5 5 5 5 4 5 5 5
Rechnitzer Mariska 3 4 5 4 5 4 3 4 5
Schlesinger Gizella 3 3 3 3 4 3 1 4 3
Steiner Ilona 2 2 3 4 3 3 4 3 3
Weisz Ida 1 1 1 3 2 3 3 2 2
25 Weisz Ilona 2 2 3 3 3 3 4 3 3
Weisz Márta 1 1 1 1 1 2 3 1 2
Meghalt : Weisz Aranka
II. osztály.
A tanulók nevei Erk. viselet Szorgalom Héber olv. Bibliai tört. » Magyar olv. Magyar nyelv Besz. ért. gy. j Német olv. Számtan Szépírás Ének Kézimunka
Bontz Agatha r. k. 1 3 3* 3 3 2 3 3 3 1 1
Boszkovitz Örzse 1 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2
Brüll Margit 2 2 3 4 3 3 3* 3 2 3 2 2
Deutsch Margit 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 1 3
5 Ehrenstein Paula 2 4 3 4 2 5 5 2 4 3 3 3
Fenyő Mari 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3
Friedmann Gizella 2 3 3 3 2 4 2 3 4 4 3 5
Friedenthal Elvira 3 4 4 5 4 5 5 3 5 4 3 3
Gstettner Lili 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
.0 Hirschl Róza ism. 1 3 3 4 2 4 3 3 3 4 3 4
Kahn Janka 1 2 2 3 3 4 4 3 2 3 1
Klein Regina 1 3 3 4 2 4 4 3 4 3 3 4
Kellermann Julcsa 4 3 3 .3 2 3 3 3 4 4 3 4
Kürschner Mari 1 3 1 5 1 2 4 1 5 1 2 2
5 Krausz Ilona 2 2 3 3 l 3 4 1 2 2 3 2
Mandelbaum Róza 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5
Mayer Marcsa 2 4 4 4 3 5 5 5 4 4 2 4
Neumann Hermina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Österreicher Anna 1 2 1 3 2 3 2 2 2 2 3 2
10 Ötvös Gábriella 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pátkai Lujza 1 1 2 2 1 3 1 1 2 2 2 3
Pollák Ilona 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 3 3
Radványi Margit 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 4
Rothganz Sári 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3
15 Schlésinger Berta 1 2 1 1 1 2 2 1 1 3 2 3
Schercz Julcsa 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3
Schreiber Olga 3 3 3 2 1 2 3 1 2 2 2
Spiegel Elza 3 3 3 3 2 3 3 1 2 1 2 1
Steiner Adél 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
50 Springer Ilona 1 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1
Szommer Ida 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Singer Olga 1 3 1 2 2 3 2 2 2 3 1 3
Weisz Ella 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
Weisz Aliz 1 2 2 3 1 2 3 1 3 3 2 3
55 Weisz Gizella 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4
Weiller Mari 4 4 3 5 4 5 4 5 5 4 • 3 3
»Hittan.
Kimaradt: Bruder Örzse.
— 24 —
III. osztály.
ft A tanulók nevei Erk. viselet Szorgalom Héber olv. Bibliai tört. ¡j Magyar olv. ¡| j Magyar nyelv\'| } Német olv. Német nyelv | Számtan Földrajz Szépírás Rajz Enek Kézimunka |
Armuth Janka 2 3 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 2 3
Berger Margit a) 2 3 4 4 4 5 5 5 4 3 4 3 2 3
Berger Margit b) * 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2
Bontz Renée r. k. 2 2 *2 1 2 2 3 3 2 3 2 2 1
5 Brüll Ilona ism. 3 3 3 2 2 4 3 4 4 3 1 2 1 2
Deutschberger Ilonka 1 2 2 2 2 4 2 3 4 3 3 3 3 3
Fleischhacker Irén 1 2 2 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 2
Fleischhacker Elza 1 3 3 3 2 5 3 5 5 5 4 3 2 3
Guth Józsa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
10 Guth Margit 1 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 1
Hamburger Szidónia 1 4 3 4 3 5 3 5 4 5 3 4 3 3
Holczer Margit 2 2 2 1 2 3 3 4 4 3 2 2 3 3
Kluger Aranka 2 3 3 3 2 4 3 4 3 4 4 3 3 2
Krausz Ilona 2 3 2 2 3 4 3 4 3 3 2 2 1 2
15 Kohn Ida 1 2 1 1 1 2 1 3 2 2 3 3 1 2
Marton Juliska 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 2
Mayer Julcsa 1 3 4 5 3 5 3 5 5 5 4 4 3 2
Mayerhofer Margit 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2
Méhes Olga r. k. 2 3 4* 2 4 2 3 4 4 3 2 2 2
20 Milhoffer Erzsike 1 2 2 1 1 2 2 3 2 2 1 3 1 2
Pilczer Ilona 1 1 2 1 1 2 2 3 3 1 3 2 2 1
Rosenberg Val. ism. 1 2 2 1 1 2 1 2 3 2 3 3 1 3
Rothgancz Ernesztin 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4
25 Scherz Teréz ism. 1 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2
Sonnenschein Margit 2 2 2 1 1 3 2 3 3 2 2 2 2 2
Springer Róza l 3 4 4 4 4 4 5 5 5 2 2 3 2
Szabó Erzsike 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Stettler Mariska 2 2 3 1 2 2 2 2 3 1 3 3 3 3
30 Steiner Katalin 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Viola Margit 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2
Weisz Szelina 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4

»Hittan.
Kimaradt: Heisler Meláni. Meghalt: Rosenberg Janka.
— 25 —
IV. osztály.
A tanulók nevei lírk. viselet Szorgalom ] Héber olv. 1 Bibliai tört. Magyar olv. 1 Magyarnyelv 1 Német olv. Ii ; Német nyelv ¡1 I Számtan Földrajz I Szépirás Rajz Ének Kézimunka II
Adler Lenke 1 2 1 2 1 3 2 3 4 2 2 2 2 2
Armuth Ilona 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1
Augenfeld Róza 1 4 1 4 3 5 3 4 3 4 4 3 1 3
Barta Jolán 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2
5 Bartos Anna r. k. 1 1 *1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1
Beck Katalin 2 5 2 4 3 5 3 5 4 5 4 4 1 3
Brück Sarolta 1 2 1 1 1 2 1 2 3 2 2 1 1 2
Brüll Malvin 1 3 1 3 1 4 2 4 3 3 3 2 1 3
Buchwald Margit 1 2 2 2 1 3 2 3 3 2 3 2 2 3
10 Deutsch Margit 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 3 2 1 2
Epstein Margit 1 2 1 1 1 3 2 3 3 3 3 2 2 1
Gerstl Gizella 4 5 4 5 3 5 4 5 5 5 3 4 4
Goldstein Etelka 1 3 1 2 1 4 2 4 3 4 4 4 1 2
Gstettner Paula 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2
15 Günser Malvin 2 5 2 4 3 5 3 5 4 5 4 4 1 4
Kertész Gizella 1 2 2 2 2 3 2 3 3 1 4 3 1 3
Krausz Elza 1 2 1 2 1 2 1 2 4 2 1 2 1 3
Lobi Gizella 1 2 1 2 1 4 2 3 4 3 3 3 1 2
Maschanzker Fanny 1 3 1 2 2 4 3 4 4 4 4 4 1 3
20 Neumann Vera Lujza 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 l 1 2
Rosenberg Erzsi 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2
Spitzkopf Klára 2 4 2 3 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4
Stern Frida 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 3 3
Weiler Aranka 1 3 1 3 2 4 3\' 3 4 4 3 4 1 3
25 Weisz Mari 1 5 2 3 2 5 3 5 4 4 4 4 3
Weisz Karolin 3 5 2 4 3 5 3 4 4: 5 4 4 1 4
Weisz Lilli 2 1 1 I 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2
Viola Erzsi 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 41 3 1 2
»Hittan.
Kimaradt: Récsei Lina.
— 26 — Elemi fiúiskola.
I. osztály
A tanulók nevei % Erk. viselet Szorgalom Hitt. és bibi t. Héber olv. Besz. ért. gy. Magyar olv. Számtan Szépírás 1
Adler Jenő 1 2 2 3 2 3 3 2
Bíach Imre 1 1 2 1 1 1 1 2
Bonyhádi Antal 2 5 5 5 4 5 5 4
Bruder Samu 2 3 3 3 3 2 4 4
5 Brüll Ferencz 2 2 3 2 3 2 3 3
Czvillinger Mór 2 2 3 3 2 3 2 4
Dembicz Márkusz 2 1 2 1 2 1 2 3
Deutsch Imre 2 2 1 1 2 1 3 1
Ehrenstein Jenő 1 1 2 1 1 1 2 2
10 Epstein Benő 2 2 2 2 2 1 3 3
Fischer József 2 1 1 1 2 1 1 2
Gärtner Sándor á. h. 1 1 *3 1 1 1 1
Grosz Ernő 1 2 3 3 2 2 2 3
Grünfeld Béla 1 1 1 1 1 1 1 2
15 Grünwald Elek 1 1 1 1 1 1 1 2
Halász Pál 1 1 1 1 1 1 1 1
Hán Lajos 5 5 5 5 5 4 4
Handelsmann Ferencz 1 1 1 1 1 1 1 1
Herczog Márton 2 2 2 2 2 3 3
20 Hirschler Jenő 1 1 1 1 1 1 1 2
Kaufmann Károly 2 3 4 3 3 4 3 3
Kemény Gábor 1 1 1 1 1 1 1 1
Király Béla 2 2 2 2 2 3 3
Krausz József 1 1 1 1 1 1 2 2
25 Lenkei Kálmán 2 3 3 3 2 4 3 3
Mayer József 1 2 2 3 3 3 4 3
Maray Géza r. k. 2 2 *5 2 3 4 3
Mauthner Andor 1 1 2 1 1 1 3 1
Pollak Jenő 1 2 2 1 2 1 1 3
30 Rabinek Dezső 3 3 3 3 4 3 3
Reichenfeld Jenő 1 1 1 1 1 1 1 2
Rosenberg Lajos 1 2 2 2 1 2 2 2
Singer Lipót 2 2 2 2 2 2 2 2
Stern Lajos 2 2 2 1 2 1 1 2
35 Spiegel Ernő 2 3 3 3 3 4 3 3
Schlesinger Zoltán 2 5 5 5 4 5 4 4
Schreiber Zoltán 2 2 2 2 2 1 3 4
»Hittan.
— 27 —
A tanulók nevei j Erk. viselet Szorgalom Hitt. és bibi. t. Héber olv. Besz. ért. gy. Magyar olv. Számtan írás
Schücz Rezső 3 5 5 5 5 5 4 4
Wellisch Jenő 1 1 2 1 2 1 2 2
40 Weszeli László 2 2 3 3 3 2 2 3
Weltner Jenő 3 4 3 4 3 4 3 3
Weisz Imre 2 2 2 2 2 2 3 1
Weisz Miksa 2 3 3 3 3 3 3 4
Weiszenstern Gyula 2 2 3 3 2 2 2 4
45 Viola Jenő 2 2 2 3 2 3 4 3
Kimaradt: Friedländer Alfred, Hirschel Gyula.
II. osztály.
A tanulók nevei Erk. viselet Szorgalo : Bibi. tört. Héber olv. Bibi. ford. Besz. ért. gy. Magyar olv. Magyar ny. Német olv. Számtan Szépirás
Barta Ferencz 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Beck Károly 1 2 2 3 2 2 1 3 2 2 2
Bettlheim Pál 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1
Blumenschein Rezső 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2
5 Dick Zsigmond 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3
Eisinger Elemér 2 2 4 2 4 2 2 3 2 1 2
Fischer Ernő 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2
Fleischhaker Béla 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
Flesch Jenő 2 2 4 1 2 3 1 3 2 4 2
10 Friedenthal Károly 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 1
Frischmann Márton 2 3 2 2 2 3 3 4 3 3 2
Grosz József 2 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3
Guttentag Imre 2 3 2 2 2 4 2 4 4 4 3
Günsberger Ferencz 1 2 2 2 2 2 2 3 3 1 3
15 Hahn Albert 2 5 4 3 4 4 2 5 3 5 2
Kaufmann Rezső 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2
Kohn Emil 1 2 3 3 2 2 1 4 3 2 3
Kohn Ernő 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1
Kohn Hugó 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2
20 Koréin László 3 4 4 3 4 3 3 5 4 4 3
Krausz Jenő 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2
— 28 —
A tanulók nevei Erk. viselet Szorgalom Bibi. tört. Héber olv. Bibi. fordit. Besz. ért. gy. Magyar olv. Magyar ny. Német olv. Számtan Szépírás
Leszner Sándor ism. 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3
Lusztig József 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2
Mayerhofer Kálmán 2 4 4 1 4 3 3 5 4 3 3
25 Neumann Lajos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Neumann Rezső 2 3 3 3 4 3 2 4 3 4 1
Palugyay Ferd. r. k. 2 4 *4 3 3 5 3 4 3
Pillitz Ernő 1 2 1 3 3 2 3 3 3 3 2
Pollák Andor 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3
30 Pollák Miksa 1 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2
Rabinek Jenő 2 3 4 3 4 3 2 4 4 4 2
Rosenberg Rezső ism. 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2
Rosenthal Gyula 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
SchLitz Manó 2 2 2 3 4 3 3 2 4 2 1
35 Sohn József 1 2 2 1 1 3 1 3 3 o 1
Steiner Ede 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 4
Steiner Miksa 2 4 4 2 5 3 3 5 2 3 3
Stern Jenő idb. ism. 2 4 2 2 3 3 2 5 2 3 2
Stern Jenő ifj. 2 4 4 3 4 3 3 5 3 3 3
40 Stern Sándor 2 2 3 3 3 3 1 4 3 4 3
Szabó Imre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Türk Lajos 2 4 4 2 3 3 3 4 2 4 2
Weisz Jenő 1 2 2 2 2 2 3 3 4 2 2
Wittenberg Ottó 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3
"Hittan.
Kimaradtak: Récsei Lajos, Spitzer Ernő, Ungár Leó. Magántanulók: Fleischmann Imre, Kovács László.
III. osztály.
A tanulók nevei ! Erk. viselet | Szorgalom ! Héber olv. Bibi. fordit. | Bibi. tört. j Magyar olv. Magyar ny. | ] Német olv. [ | Német nyelv j Számtan j Földrajz j Szépírás Rajz 1 Torna
Berger Sándor 3 5 3 4 5 3 5 3 5 4 5 3 4 3
Breiner Elemér 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2
Buchvvald Miklós 2 4 3 3 3 3 4 3 5 4 4 3 3 2
Dembicz Ármin 3 5 3 4 5 3 4 3 5 5 5 3 3 3
5 Deutsch Jenő ism. 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3
— 29 —
A tanulók nevei 1 Erk. viselet i Szorgalom j Héber olv. Bibi. fordit. Bibi. tört. Magyar olv. Magyar ny. j Német olv. j Német nyelv ; Számtan j Földrajz Szépírás Rajz | Torna
Engländer György 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 2 2
Eppinger Lajos 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 2 3
Eppstein Vilmos 3 4 3 3 4 3 4 3 5 4 4 4 3 2
Fried József 2 4 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4
10 Friedländer Henrik 3 5 3 4 4 3 5 3 5 4 5 4 3 3
Friedmann Jenő 3 3 3 3 4 2 4 3 4 3 3 3 3 2
Frischmann József 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3
Frommer Ernő 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2
Frommer Pál 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 4 3 2
15 Gottreich Izsó 3 5 3 4 3 3 5 3 5 5 3 4 3 3
Grtinbaum Dezső 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3
Grünbaum Lajos 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2
Guttmann Imre 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 3 2 2
Hirschl Henrik 2 4 4 3 5 3 5 3 4 4 3 3 3 3
20 Jusztüsz Béla 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3
Kaufmann Jenő 3 4 3 3 5 3 4 4 5 .4 4 4 H: Q o
Kertész Imre 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2\' 3 2 3 2
Klein Rezső 2 4 2 3 3 4 3 4 3 2 3 3 2 2
Krausz Árpád 2 4 3 3 4 2 3 3 5 3 4 3 3 3
25 Krausz György 2 3 3 2 2 2 3 3 3 5 4 2 3 2
Krausz Samu 3 5 3 4 3 3 5 3 4 5 5 4 4 3
Kreisler Jakab ism. 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 4 4 3 3
Kuttner Lajos 2 5 3 3 5 3 4 3. 5 5 4 4 3 3
Láng Béla 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
30 Leitner Zoltán 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 3
Ország József 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2
Rosenberg János 2 3 2 3 2 2 3 2 3 4 3 3 2 2
Sattler Sándor 2 2 2 2 2 2 3 2 3 O O 2 3 2 2
Szeidmann Ernő 2 3 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2
35 Schreiber Rezső 3 3 3 4 2 2 3 3 4 4 3 4 3 3
Stern Manó 2 3 3 3 3 .3 3 3\' 3 4 3 3 3 3
Steiner Pál ism. 4 5 3 4 4 3 5 3 5 5 4 4 4 3
Telemann Fülöp 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 2 2
Spitzkopf Károlv ism. 3 4 3 4 4 3 4 3 5 4. 5 3 2 3
40 Weisz Béla 2 4 3 3 3 3 5 3 4 4 3 3 3 3
Weisz Jenő 13 5 3 5 5 4 5 4 5 5 5 4 2 3
Weisz Sándor 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 2
Zwieback Lajos 3 3 3 3 3 3 3 3 i 4 4 "3 3 3 2
Kimaradtak: Markusz Adolf ism.., Neufeld Mór, Reiter Károly.
Meghalt: Dukász Jenő.
— 30 —
IV. osztály.
A tanulók nevei Erk. viselet 1 Szorgalom Héber olv. Bibi. ford. Bibi. tört. I Magyar olv. J Magyar ny. 1 I Német olv. I Német nyelv j 1 I Számtan Földrajz | Szépírás Rajz Torn^
Beck Jenő 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3
Berger Miksa 2 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 2 2 2
Berger Sándor 2 1 1 1 1 1 3 1 2 2 2 3 3 2
Breiner Imre 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2
5 Buksz Bernát 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 5 3 4 3
Dominus Kornél 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 2
Fleischhacker Imre 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2
Fried Imre 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2
Friedrich Miksa 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3
10 Friedländer Richárd 2 3 2 2 3 2 3 1 2 2 3 2 2 2
Goldberger József 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3
Gross Dezső 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 3 3 3
Heisler József 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2
Hölzer Jenő 3 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4
15 Kohn Ernő 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 3 3 3
Kohn József 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2
Koréin Sándor 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 34
Krausz Aladár 2 2 2 2 2 2 3 3 4 2 2 3 3 2
Lengyel József 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
20 Marton Vilmos 1 1 1 1 1 1 1 .1 1 1 1 1 1 1
Maschanzker Jenő 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4
Neu Béla 1 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2
Neufeld Pál 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1
Österreicher József 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3
25 Pollák Sándor 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 2 2 2
Rechnitzer Zsigmond 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 4 1 2 2
Rosenberg Elek 1 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2
Scherz Andor 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 2 1
Seidmann Leo 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2
30 Sonnenschein Rezső 2 3 3 2 2 2 3 3 4 2 4 3 3 2
Springer József 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2
Steiner Jenő 4 4 3 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 3
Szigeti Sándor 1 1 1 1 I 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Toch Ernő 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1
35 Villányi István 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2
Wamberger Pál 1 1 1 1 1 I 2 1 2 1 2 3 2 1
Weber Mór 2 2 2 2 2 3 4 3 4 3 3 3 3 2
Weisz Lajos 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3
Weiszenstern Lajos 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 5 3 3 3
40 Woiticz Leó 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1
Kimaradtak: Brüll Zsigmond ism., Ungár Imre.
B) Polgári iskola.
VIII.
Tantestület.
Bún Samu, igazgató, tanította a 4. osztályban a mértant és szépírást.
Alpár Mór, polg. iskolákra képesített rendes tanár, oki. torna-tanár, a földrajzi tanszerek őre, a tantestület jegyzője, tanította a német nyelvet az 1—4., a földrajzot az 1., 3. és 4., tornát az 1—4., mértani rajzot a 3. és 4., szabadkézi rajzot és mértant a 3. osztályban. Működésének évei 19., ez intézetnél 18.
Hirschfeld Rezső, tanította a szépírást az 1. 2. és 3. osztályban.
Kellert Lajos, rendes tanár, tanította a hittant és számtant az 1—4., a természettant a 4., a szabadkézi rajzot az 1. és 2. osztályban. Működésének évei 37, ez intézetnél 33.
Kertész József, polg. iskolákra képesített rendes tanár, tanította a magyar nyelvet az 1.—4., a történelmet a 3. és 4., a földrajzot a 2., az éneket az 1—4., a mértant és mértani rajzot az 1., a szabadkézi rajzot a 2. osztályban. Működésének évei 15, ez intézetnél 11.
Somosi Vilmos, középiskolákra képesített tanár, a természetrajzi és természettani tanszerek őre, tanította a természetrajzot az 1., 2. és 3., a mértant és mértani rajzot a 2. osztályban, tanit ez intézetnél 8 év óta.
Szirtes Henrik, középiskolákra képesített rendes tanár, tanította január 17-éig a mértant, mértani és szabadkézi rajzot az 1—4., a szépírást a 4. osztályban.
Hitoktatók :
Treiberics Titusz, róm. kath. lelkész, a róm. kath. tanulók hitoktatója.
Seregély Dezső, ev. ref. lelkész, az ev. ref. tanulók hitoktatója.
Az érdemjegyek magyarázata.
Érdemjegy Erkölcsi viseletből Előmenetelből
1 dicséretes kitűnő
2 . jó jeles
3 tűrhető jo
4 szabálytalan elégséges
5 rossz elégtelen
XXII.
A polgári iskola tanterve.
1. Magyar nyelv és irodalom.
a) A nyelvtan alapos ismerete és azon jártasság megszerzése, hogy a tanuló oly tantárgyakról, melyek tapasztalata és tanulmányai körébe esnek, világosan és szabatosan tudjon szólni és stiláris ügyességgel irni.
b) Irodalmi művek olvasásán és fejtegetésén alapuló ismerete a magyar irodalom fejlődésének.
I. osztály, hetenkint 5 órán.
a) Elbeszélő prózai és költői olvasmányok, különösen a népmese, népmonda, magyar történeti monda, a klassikus mythosz és néprajz köréből.
Értelmes és kellően hangsúlyozott olvasás; az olvasmányok tartalmának megmagyarázása, ugyancsak az olvasmányok tartalmának szabadon való elbeszélése; könyv nélkül való versek szavalása.
b) Nyelvtan: Egyszerű mondat és mondatrészek, fő- és mellékmondat megkülönböztetése. — Mondattani alapon a teljes alaktan, tekintettel a hangtani módosulásokra. — Szóképzés, gyakorlatilag szócsoportok egybeállításával; az előképzők.
c) Kéthetenkint legalább egy Írásbeli iskolai vagy házi dolgozat. Ez által főleg a nyelvtant és a helyes irás gyakorlását kell szem előtt tartani; a föladat fölfogására a gyermeket az iskolában élőszóval gondosan elő kell készíteni.
Tankönyv: Hoffmann Mór, m. olvasókönyv I., Deme K., magyar nyelvtan. — Tanár: Kertész József.
II. osztály, hetenkint 5 órán.
a) Olvasmányok és azoknak feldolgozása, mint az I. oszt.
b) Nyelvtan: Összetett szerkezeti! mondatok taglalása és szerkesztése; mellé- és alárendelt mondatok viszonyának ismertetése. A szókötés (a határozók, úgynevezett igekiegészítők tana). Szóképzés. Synonymák egybeállítása és magyarázata az olvasmány alapján.
— 33
c) Kéthetenkint egy Írásbeli iskolai vagy házi dolgozat, mely által a nyelvtan gyakorlásán kivül a feladatot ki kell terjeszteni az olvasmány egyes részleteinek vagy a költői elbeszélés tartalmának — miután azt az iskolában szabad szóval elmondták — Írásban való előadására is.
Tankönyv: Hoffmann Mór, m. olvasókönyv, II., Deme K., m. nyelvtan. — Tanár: Kertész József.
III. osztály, hetenkint 4 órán.
a) Egészet alkotó történelmi olvasmányok, pl. Szalay László: A tatárjárás Magyarországon 1241—43-ban. Elbeszélő költemények.
b) A magyar nyelvtan rendszeres áttekintése. A hangsúlyos vers ismertetése.
c) Kéthetenkint egy írásbeli iskolai vagy házi dolgozat; tárgyát az iskolai olvasmánynyal kell kapcsolatban tartani, feldolgozási módját előbb élő szóval meg kell fejteni.
Tankönyv: Hoffmann Mór, m. olvasókönyv III., Deme K., m. nyelvtan. — Tanár: Kertész József.
IV. osztály, hetenkint 3 órán.
a) Nagyobb epikus olvasmány, pl. Arany Toldija. Az olvasmány tartalmának megértésén kivül a mű szerkezetét s a költői stilus sajátságait is meg kell világítani.
Prózai olvasmány: leírások u. m. tárgy- és jelenetrajzok, jellemrajzok, könnyebb életrajzok, (Plutarchos-félék vagy oly formában írottak).
b) A stilus általános törvényei. (A nyelv tisztasága és szabatossága; egyszerű és szép stilus.) A prózai és költői stilus különbségei tüzetesen, tekintettel a közéletben előforduló fontosabb ügyiratokra. A mértékes vers ismertetése.
c) Kéthetenkint egy Írásbeli iskolai, vagy házi dolgozat, melyben a költői olvasmány tartalmát vagy kisebb leírásokat, elmélkedéseket, melyekhez az iskolai olvasmány nyújtja az anyagot, kell irásba foglalni. Feldolgozásuk módját élőszóval előre ki kell fejteni.
Tankönyv: Weszely, Stilisztika. Arany J., Lehr, Toldi, Tanár: Kertész József.
2. Német nyelv.
Czél:
a) Biztos nyelvtani ismereten alapuló lehető legteljesebb elsajátítása a német nyelvnek.
b) Azon képesség, hogy a tanuló valamely az oktatás köréből vett tárgyról német nyelven helyesen írni és beszélni tudjon.
3
— 34 —
I. osztály, hetenkint 5 órán.
a) Folyó és értelmes olvasás; az olvasmányok tartalmának megmagyarázása és szabad elbeszélése.
b) Olvasmány alapján: egyszerű és bővített mondatok; a mondatrészek.
Ezek alapján a beszédrészek, a név- és igeragozás és a szóképzés elemei.
c) Fordítások magyarból németre és viszont; helyesírási gyakorlatok.
Kéthetenkint egy írásbeli dolgozat.
Tankönyv : Deutsch-Garai, Német nyelv- és olvasókönyv I. Tanár: Alpár Mór.
II. osztály, hetenkint 5 órán.
a) Olvasás mint az I. osztályban.
b) Összetett mondatok taglalása és alkotása: a szótan befejezése, mondattan és szóképzés kiegészítése.
c) Helyesírási gyakorlatok; kisebb elbeszélések és leírások.
Kéthetenkint egy írásbeli dolgozat.
Tankönyv: Deutsch-Garai, Német nyelv- és olvasókönyv I. Tanár: Alpár Mór.
III. osztály, hetenkint 5 órán.
a) Költői és prózai olvasmányok a görög-római és magyar történelemből; kisebb jellemrajzok; olvasmányok a természettudomány köréből.
b) A szó- és mondattan rendszeres ismétlése mellett a szóképzéstan.
c) Elbeszélések, leírások, költemények áttétele kötetlen beszédbe; levelek.
Kéthetenkint egy írásbeli dolgozat.
Tankönyv: Deutsch-Garai, Német nyelv- és olvasókönyv I. Tanár: Alpár Mór.
IV. osztály, hetenkint 5 órán.
a) Nagyobb prózai és költői szemelvények olvasása, tekintettel az ismertebb német költőkre és írókra.
b) Olvasmányok alapján: a költői Írásművek fontosabb nemei és a német nyelvtan rendszeres ismétlése.
c) Önálló Írásbeli dolgozatok: polgári ügyiratok szerkesztése.
Kéthetenkint egy Írásbeli dolgozat.
Mind a négy osztályban megfelelő költemények emlézése a tanórában történt kellő előkészítés és tárgyalás után.
Tankönyv: Deutsch-Garai, Német nyelv- és olvasókönyv I. Tanár: Alpár Mór.
— 35
3. Szám- és mértan.
Czél:
Biztosság és ügyesség a számolási műveletek végrehajtásában, jártasság a polgári életben előforduló mindenféle körülményekhez alkalmazott szám- és mértani feladványok megfejtésében.
A geometriai fogalmak és alapigazságok megértése, módszeresen vezetett szemlélet és rajz után.
I. osztály, hetenkint 5 órán.
a) Számtan. A tizedes számrendszer. A négy számolási művelet egész számokkal és tizedes törtekkel. A tört mint hányados és viszony; közönséges törtekkel való számolás. A hazai mértékek ismertetése; időszámítás.
b) Mértan. Planimetriai elemek. (Pontok, vonalak és szögek fekvési és mérési viszonyai.) A legfontosabb sik-idomok tulajdonságai és alakítása, u. m.: három-, négy- és sokszög, különösen a szabályos és a kör. Az idomok összeillősége, symmetriája, hasonlósága és a terület meghatározása. A kerülék és néhány görbe vonal,
Tankönyv: Mocnik-Schmidt. Számtan I., Lengyel S.
Mértani nézlettan. Tanár: Kertész József.
»
II. osztály, hetenkint 5 órán.
a) Számtan. Számolási rövidítések, számtani műveletek korlátolt pontossággal. Az arányosság fogalmának fejtegetése. Egyszerű hármas-szabály; az olasz számolásmód. Mértani viszonyok és arányok elemei. Százalék-számitás.
b) Mértan. Stereometriai elemek. (A sik. Az egyenesek és sikok absolut és relativ fekvése, lapszög és szögletek. A legfontosabb testek tulajdonságai és hálózata, u. m.: hasáb, gula, szabályos testek, henger, kup, gömb. A testek összeillősége, symmetriája, hasonlósága, felszínének és térfogatának meghatározása. Testminták készítése.)
Tankönyv: Mocnik-Schmidt, Számtan I., Lengyel, Mértani nézlettan. Adámovics, Ábr. mértan. — Tanárok: Somosi V. és Kellert L.
III. osztály, hetenkint 4 órán.
a) Számtan. Összetett hármas-szabály. Kamat-számolás. Határidő számolás. Lánczszabály. Az arányos osztás. Elegyitési feladatok.
b) Mértan. Constructiv planimetría.
A) Egyszerű vonalú idomok. Az összeillőség symmetriája, hasonlóság és területmeghatározás kibővítése s az idevágó fontosabb constructiv feladatok.
B) Görbevonalu idomok. A körtan kibővítése és az idevágó constructiv feladatok.
A geometria alkalmazása a rajzolásnál és a mérésnél.
3*
— 36 —
(Mindezeket, valamint a IV. osztály számára kiszabottakat is, a polgári iskola feladatához mért kellő rövidséggel, de lehető alaposan.)
Tankönyv: Mocnik-S chmidt, Számtan II., Adámovics, Ábrázoló Mértan. Lengyel S., Szerkesztő és gyakorlati mértan. Tanárok: Kellert L. és Alpár M.
IV. osztály, hetenkint 4 órán.
a) Számtan. A hazai valamint a legfontosabb külföldi pénzrendszerek ismertetése átszámításokkal. Árfolyamszámítás. Lerovás és váltóleszámítolás. Váltókémlés alapja. Az ellentett szám, — a hat első alapművelet betűkkel. Elsőfokú egyenletek egy ismeretlennel.
b) Mértan. A tér felmérése és területe kiszámítósa. A térfogat felmérése és köbtartalma, kiszámítása, alkalmazva ezt a töltések, földkiásások, épületek falai köbtartalmának kiszámítására.
Tankönyv: Lengyel S., Schmidt Ág. dr. Algebra I. füzet, Lengyel, Szerkesztő és gyakorlati mértan. Adámovics, Ábr. mértan. — Tanárok: Bún S. és Kellert L.
4. Természetrajz.
Czél:
Az ásvány, növény, állat fontosabb csoportjainak szemlélésén és összehasonlításán alapuló ismerete, kapcsolatban a növényi és állati szervezet működésének ismertetésével.
I. osztály, hetenkint 3 órán.
a) Téli hónapokban az ásványtanból egyes osztályok alapjellemeivel biró, a mezei, gazdasági, különösen az ipari és kereskedelmi ismeretek alapjául szolgáló ásványok példányain szemlél-tetendők azok ismertető jegyei, találási helyük és hasznuk.
b) Tavaszi és nyári hónapokban egyes seregeket jellemző, azonban a mezei gazdaságban, az iparban és kereskedelemben használtatni szokott növénypéldányokon keresendők fel a növények ismertető jegyei, növési helyök és hasznuk.
Tankönyv: Roth-Schuch, Növénytan I. Róth S., Az ásvány-, kőzet- és földtan elemei. Tanár: Somosi Vilmos.
II. osztály, hetenkint 3 órán.
Egész éven át az állatok főbb osztályaiból, az alapjelemmel biró, egyszersmind a mezei gazdaságban, az iparban és kereskedelemben használtatni szokott állatpéldányokon tanitandók az állatok ismertető jegyei, tartózkodási helyök, táplálkozási és szapo-
— 37 —
rodási módjuk, sajátságaik, általános és különös hasznuk; az állati rendszer főbb alapvonalai áttekintésével s az állatoknak analytikai úton való meghatározásával.
Az állatcsoportok szervezete s életfolyama rövid vonásokban mindig alkalmilag ismertetendő.
Tankönyv: Róth S., Az állattan elemei. — Tanár: Somosi Vilmos.
III. osztály, hetenkint 3 órán.
a) Téli hónapokban az ásványtani ismeret kibővitendő a kőzettannal s a geologia alapvonalaival.
b) Tavaszi és nyári hónapokban a növénytani ismeret a növények méghatározása utján bővitendő s minden alkalommal ismertetendő a növények szervezete és életfolyama.
c) Röviden egybe kell vettetni a föld terményeinek kapcsolatban állását egymással s igy egybefoglalni földünk természetrajzát.
Tankönyv: Roth-Schuch, Növénytan, Roth, Az ásvány-, kőzet- és a földtan elemei, a növénytan elemei. — Tanár: Somosi Vilmos.
5. Természettan.
IV. osztály, hetenkint 3 órán.
A testek általános tulajdonságai. A testek mozgása. Az erők és azok súlyegyene. A munka. A gépek.
Tankönyv: Greggus-Berecz, Természettan. — Tanár: Kellert Lajos.
6. Földrajz.
C z é 1:
A föld természeti és állami viszonyainak ismerete, különös tekintettel hazánkra.
I. osztály, hetenkint 2 órán.
A magyar-osztrák monarchia földrajza, különösen Magyarország földrajza, az osztrák tartományoknak csak általános áttekintése, kiválólag az elsőnek természeti viszonyai. Az országok természeti viszonyainak ismertetéséhez fűződnek a topographiai főbb adatok, városok és vidékek néprajza, a lakósok főbb foglalkozásának ismertetésével, nemkülönben a föld és kőzet főbb nemeinek, a jellemző növények és állatoknak lehetőleg szemlélet utján való ismertetése, szem előtt tartva a természetrajz tanításával való kapcsolatot.
Tankönyv: Hunfalvy-Schneider, Földrajz I. — Tanár: Alpár Mór.
— 38 —
II. osztály, hetenkint 2 órán.
Európa bővebb és Ázsia összébb vont ismertetése oly módon, mint az I. osztályban, kapcsolatban a statisztikával.
Tankönyv: Hunfalvy-Schneider, Földrajz II. — Tanár: Kertész József.
III. osztály, hetenkint 2 órán.
Amerika bővebb, Afrika és Ausztrália összébb vont ismertetése, az előbbi osztályokban megállapított módon, tekintettel a felfedezések történelmének főbb mozzanataira, kapcsolatban a statisztikával.
Tankönyv: Hunfalvy-Schneider, Földrajz III. — Tanár: Alpár Mór.
IV. osztály, hetenkint 3 órán.
a) A három első osztályban tanult földrajzi ismeretek együvé foglalása és az egésznek áttekintése.
b) Mathematikai és physikai földrajz elemei és földabroszok készítése.
Tankönyv: Schneider-Szenessy, Általános földrajz. — Tanár: Alpár Mór.
7. Történelem.
Czél:
a) Hazánk művelődési tör.énelme, a társadalmi viszonyok és a törvényhozás ismertetésével.
b) Európa és Amerika történelme, azon korszakainak ismerete, melyekből a művelt népek jelen állása megérthető.
III. osztály, hetenkint 2 órán.
A magyarok történelme oly rövid áttekintésben, hogy egy év alatt az egészen át lehessen menni; Magyarország politikai földrajzának oly módon való áttekintésével, hogy az ország különböző korszakokban való állapotát a tanuló a történelemmel megismerje.
Tankönyv: Baróti-Gsánki, Magyarország története. — Tanár: Kertész József.
IV. osztály, hetenkint 3 órán.
Európa történelme Amerika felfedezéseig. Kiemelendők a tanitás folyamán: A keleti népek művelődési viszonyainak rövid ismertetése után a görögök és rómaiak történelme főbb vonásaiban. A kereszténység eredete és terjedése. A nép nagy vándorlása és annak folytán alakult uj államok. Az izlam eredete és terjedése. A pápaság uralma és a keresztes hadak. A középkori viszonyok
39 —
bomlása. Az idetartozó földabroszok használásával és a szükséges fel világositásokkal.
Tankönyv: Mangold L., Világtörténet. — Tanár: Kertész József.
8. Rajzolás.
Czél:
A szabadkézi rajz gyakorlása mellett a szerkesztő síkmértan és vetülettan alapfeladványainak ismerete s ezeknek mindkét irányban alkalmazása.
I. osztály.
a) Szabadkézi rajz, hetenkint 2 órán.
Előkészítés a rajzolásra. Egyenes vonalak, görbe vonalak s ezekből összetett egyszerit diszitmények.
Síkmértani idomok. Egyszerű mértani testek, sodrony- és teljeslapu mintákról (távlati rajz) árnyékolással is.
Az előadás mérve szerint a mintázás kezdete.
b) Mértani rajz, hetenkint 2 órán.
Szerkesztő síkmértan elemei (eszközökkel.)
Tanárok: Kellert L. és Kertész J.
II. osztály.
a) Szabadkézi rajz, hetenkint 2 órán.
Fali táblára előrajzolt ábrákról, fali nagy képekről; ékítmények elemei.
Fokozatos előrehaladás a mintázásban.
b) Mértani rajz, hetenkint 3 órán.
Vetülettan elemei; a pont, vonal síktérbeli helyzetének meghatározása, egymáshoz való viszonya.
Tankönyv: Adámovics, Abr. Mértan. — Tanárok : Kertész J. és Somosi Vilmos.
III. osztály.
a) Szabadkézi rajz, hetenkint 2 órán.
Görög, később középkori és keleti stylii ékítmények rajzolása és színezése lapmintákról. Összetettebb ékítmények féldomboru mintákról.
Mintázás.
b) Mértani rajz, hetenkint 2 órán.
A vetülettan ismétlése és folytatása: síkok által határolt s görbe felületü rendes mértani testek ábrázolása. Árnyékszerkesztés. A látkép (perspectiva) szerkesztése.
Tankönyv: Adámovics, Ábrázoló mértan. Lengyel S., Szerkesztő és gyakorlati mértan. — Tanár: Alpár M.
— 40 —
IV. osztály.
a) Szabadkézi rajz, hetenkint 2 órán.
Ékítmények domborművekről, virág és emberi fej s testrészek rajzolása domború mintákról. A renaissance-styl alapvonalai.
Mintázás.
b) Mértani rajz, hetenkint 2 órán.
Lépték (mérték) szerinti rajzolás. A mértani rajz alkalmazása az építészeti szerkesztés különösen azon ágaira, melyek a mű-asztalosságban, lakatosságban, vagy az agyagiparban e tekintetben előfordulnak.
Tankönyv: Adámovics, Ábrázoló mértan. — Tanárok: Kellert L. és Alpár M.
9. Éneklés.
I. és II. osztály, hetenkint 1 — 1 órán.
Létrák. Gyakorlatok különböző alaphangból, chorálok és népdalok.
A könnyebb hangnemekből 4 kemény s ezzel kapcsolatos négy lágy kargyakorlatok magyar népdalokból.
Tankönyv: Harrach, Arany lant I., Bartalus, Éneklő ABC. — Tanár: Kertész József.
III. és IV. osztály, hetenkint 1 — 1 órán.
A következő nyolcz kemény és nyolcz lágy hangnem ; továbbá kisebb beosztású művésziebb hangjegyek és diszitmények használata. Kargyakorlatok magyar népdalokból.
Tankönyv: Harrach, Arany lant II., Ernyei, Énektan I. Tanár: Kertész József.
10. Testgyakorlat.
I., II., III. és IV. osztály, hetenkint 1 — 1 órán.
a) Rendg^akorlatokban a sorok mozgásának többféleségét kifejtik, a menés, a futás nehezebb nemei mellett gyakorolják a sorfordulatokat, sorkanyarodásokat és a sorok mozdulatának, össze -állításának különféle nemeit.
b) A szabadgyakorlatok különféle nemei stb.
Tanár: Alpár Mór.
— 41 — Általános órabeosztás.
Tantárgyak I. II. III. IV. Összesen
osztály
1. Hit- és erkölcstan . . . 3 3 3 3 12
2. Magyar nyelv és irodalom 5 5 4 3 17
3. Német nyelv..... 5 5 5 5 20
4. Számtan...... 3 3 3 3 12
5. Mértan....... 2 2 1 1 6
6. Természetrajz . . . . \' . 3 3 3 — 9
7. Természettan..... — — — 3 3
8. Földrajz...... . 2 2 2 2 8
9. Történelem ..... — — - 2 3 5
10. Szabadkézi rajz .... 2 2 2 2 8
11. Mértani rajz..... 2 3 2 3 10
12. Szépirás....... 3 2 3 2 10
13. Éneklés....... 1 1 1 1 4
14. Testgyakorlat..... 1 1 1 1 4
32 32 32 32 108
X.
Érdemsorozat.
I. osztály.
Osztályfő: ALPÁR MÓRICZ.
A tanulók nevei Hittan Magyar ny. Német ny. Szá tan Mértan Természetr. Földrajz Szabadk. r. Mértani rajz Szépírás Ének Torna Magaviselet j|
Adler József 2 3 2 3 2 1 1 2 2 3 2 3 1
Arnstein Sándor 2 2 2 3 3 1 1 3 2 3 2 2 1
Berger Dezső 2 3 3 2 3 2 1 2 2 3 2 1 1
Braun Imre 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2
5 Ehrenstein Aladár 3 3 2 4 3 2 •2 4 3 2 2 2 2
Flesch József l 2 1 2 2 1 1 3 2 2 2 2 1
Fleischmann Sándor 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 2
Frommer Gyula 2 5 3 3 4 1 2 •4 3 2 2 2 2
Goldschmidt Béla 3 3 2 3 4 4 3 3 4 2 2 2 3
10 Krausz Gyula 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2
Kluger Gyula 3 3 4 3 3 4 4 fm fm 4 3 3 1
Kürschner Béla 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 2
Mandler Frigyes 4 3 4 4 5 3 4 4 4 3 3 4 1
Mauthner Ödön 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2
15 Morgenstern Dezső 4 4 1 2 4 3 4 3 3 3 2 1 2
Neumann Frigyes 3 3 2 3 2 1 2 3 3 3 2 2 2
Schreiber Arnold 4 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 2
Singer Sándor 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 3 1
Sternberger Albert 2 2 4 2 2 2 2 4 2 4 3 3 3
20 Weisz Aladár 3 3 3 3 2 2 2 1 1 2 2 1 1
Weisz Ferencz 3 3 3 3 2 4 2 1 1 1 4 1 2
Weisz Oszkár 2 2 1 2 2 1 1 3 3 4 2 3 1
Viola Lajos 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 2 3
Kimaradtak: Buksz József, Richter József, Lang Gyula.
— 43 — II. osztály.
Osztályfő: KELLERT LAJOS.
A tanulók nevei Hittan Magyar ny. Német ny. Számtan Mértan Termr. rajz Földrajz Szabk. rajz Mért. rajz Szépírás Éneklés Torna Magaviselet •
Beck Samu 2 3 2 2 1 1 2 3 3 3 2 2 2
Berger Ferencz 2 2 9 3 2 1 3 2 2 2 2 9 Lj 1
Berger László 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3
Buchwald József 4 4 4 4 5 4 4 4 5 3 3 4 1
5 Deutsch Albert 2 1 1 2 2 1 3 3 3 2 4 2 1
üukász Aladár 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2
Glaser Ede 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 2 3
Goldschmied Károly 3 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 2 2
Grünbaum Ferencz 3 2 2 3 2 3 4 3 4 2 3 2 2
10 Günser Pál 4 3 3 3 4 3 5 3 3 2 1 1 1
Hamburger Jenő 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 1
Hirschl Leo 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Klüger Aladár 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2
Krausz Béla 2 2 2 3 2 1 2 3 3 3 3 3 1
15 Kremsier József 2 4 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 2
Liditt Ede 4 3 4 4 4 4 3 2 4 1 2 2 2
Löbl Lajos 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 1
Schlossberg Sándor 3 2 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 1
Schnitzler Andor r. k. 3 3 4 3 4 4 2 3 4 4 2 2 2
20 Steiner Lajos \'3 3 3 3 4 2 2 2 2 1 1 2 1
Strem Dezső 3 2 2 4 4 4 2 3 2 2 2 3 3
Weiss Oszkár 4 4 3 4 4 3 5 2 2 3 1 1 2
Weiss Samu 3 3 4 4 3 3 4 2 3 2 2 3 3
Weltner Samu 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 2
25 Zwieback Izsó 3 5 2 4 5 4 5 5 4 2 3 2 1

„ 44 — III. osztály.
Osztályfő: KERTÉSZ JÓZSEF.
A tanulók nevei Hittan ! Magyar ny. Német ny. ] Számtan | Mértan \\ Term, rajz 1 I Földrajz | Történelem j i Szabk.\' rajz 1 Mértani rajz Szépírás Ének Torna Magaviselet ||
Ármuth Pál 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2
Deutsch Dezső 1 2 2 2 3 1 2 1 1 3 1 1 2 1
Dukász Lajos 3 3 4 3 4 1 2 3 3 4 3 2 2 1
Eisler Ernő 4 4 5 3 3 3 4 3 1 3 3 4 2 2
5 Fleischhacker Ferencz 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1
Frank Gyula 3 2 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2
Fürst Rezső 3 4 3 3 -1- 2 3 3 4 4 4 4 2 1
Gross Ferencz 3 3 3 4 3 1 1 1 2 2 3 2 2 2
Gross Mór 2 3 4 4 3 3 3 1 3 3 2 2 2 2
10 Kohn Ede 3 3 4 3 4 1 3 3 3 2 3 2 2 2
Kondor Géza 2 2 4 2 3 3 3 1 4 3 2 1 2 2
Kohn Samu 4 4 5 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 2
Komlósi Sándor 2 3 3 2 3 1 2 2 3 3 1 1 2 1
Krausz Ödön 1, 1 1 2 1 1 1 l 1 1 1 2 2 1
15 Lövvi Imre 3 3 5 3 4 4 4 4 4 4 3 1 2 2
Markbreiter József 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3
Mattersdorfer Zsigm, 2 3 2 3 2 3 1 3 1 1 1 2 1 1
Nőthig István 1 3 3 3 1 3 1 2 1 1 2 3 1 1
Oblath .Sándor 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2
20 Schlesinger Jenő 3 3 5 4 3 4 3 1 3 3 3 4 3 2
Singer Gyula 2 3 2 3 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1
Steiner Jenő 3 3 4 3 5 3 4 2 4 4 4 3 1 3
Steiner Zoltán 2 3 A "t 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Stern Miksa ¡2 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 1 2 1
25 Stettler Ödön 4 2 4 3 4 3 3 1 4 4 3 3 3 3
Weiss Lajos 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 2 1 1 2
Wirth Pál 4 3 4 4 3 2 5 3 .2 2 o o 3 2 2
Magántanulók: Frank Gyula, Nőthig István.
— 45
IV. osztály.
Osztályfő: ALPÁR MÓRICZ.
A tanulók nevei Hittan I Magyar ny. | Német ny. Számtan Mértan Természeti. | Földrajz 1 Történelem j Szabk. rajz j Mértani rajz Szépírás Ének Torna j Magaviselet J
Adler Béla 3 3 2 3 3 3 3 2 fm 3 4 1 3 1
Adler Lipót 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1
Altmann Aladár 2 2 3 3 2 2 2 1 3 3 4 2 1 2
Augenfeld Salamon 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 1 2 1
5 Bayer Gyula 2 2 3 2 2 2 2 1 3 3 4 3 1 2
Brück Henrik 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1
Deutsch Antal 3 4 4 4 5 3 4 3 fm 4 3 4 2 3
Eisdörfer Zsigmond 2 3 2 3 1 3 2 1 3 3 3 2 2 2
Fischer Géza 2 4 4 2 2 4 3 3 3 4 4 4 3 2
10 Friedmann Zsigmond 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2
Glücksthal Artúr 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 2 2 2
Grosz Ernő 2 1 3 3 2 2 2 1 4 3 4 2 1 2
Haasz Dezső 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 2 2 2
Hamburger Zsigmond 3 4 3 3 2 2 3 4 4 2 4 2 3 o
15 Hirschl Zsigmond 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2
Keszler Antal 1 2 3 3 3 2 2 1 1 1 2 1 I 1
Kondor Hugó 2 2 3 3 3 2 2 1 3 3 2 1 2 1
Maschanzker Ignácz 1 3 3 3 3 2 1 2 2 2 3 2 4 1
Mauthner Ernő 1 1 2 2 2 2 1 1 3- 3 2 1 3 1
20 Müller Mór 1 2 3 2 1 2 1 1 4 2 4 4 4 1
Rosenberger Gyula 3 3 3 3 2 3 1 2 2 3 4 4 2 1
Rotter Andor 1 1 3 2 3 2 2 1 3 3 3 2 1 2
Sattler József 2 4 4 3 4 2 2 3 2 3 4 3 1 2
Steiner Henrik 2 2 4 3 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2
25 Székely István ref. 2 4 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 3 2
Szitár Béla r. k. 1 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 1 1 2
Weisz Arnold 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 2 2 1
Weisz Ernő 1 1 2 2 3 2 1 1 2 3 4 2 3 1
Weisz Géza 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 4 1 1 2
30 Weisz Nándor 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 1
C) Felső kereskedelmi iskola.
XI.
Tanári kar.
Bún Samu, igazgató, felső kereskedelmi iskolákra képesített rendes tanár, a tanári könyvtár őre, a keresk. szakiskolai tanárok orsz. egyesületének választmányi tagja, Nagy-Kanizsa város képviselő-testületének és iskolaszékének tagja; tanította a könyvvitelt a középső és felső osztályban, az irodai munkálatokat a 3., a ker. ismereteket és szépírást az alsó osztályban. Működésének -évei 33, ez intézetnél 32.^
Domány Ármin, rendes tanár, az önképzőkör vezetője, az ifjúsági könyvtár őre; tanította a magyar és német nyelvet és irodalmat mind a három, a kereskedelmi levelezést a középső és felső osztályban. Működésének évei 3, ez intézetnél 1.
Müller Vilmos, rendes tanár, a tanári tanácskozások jegyzője, tanította a mennyiségtant, ker. és politikai számtant mind a 3 osztályban, az irodai munkálatokat az alsó és középső osztályban. Működésének évei 4, ez intézetnél 1.
Dr. Rosenberg Mór, köz- és váltó-ügyvéd, tanította a jogi és közgazdasági ismereteket a középső és felső osztályban. Működésének évei az intézetnél 7.
Somosi Vilmos, középiskolákra képesített rendes tanár, a természetrajzi, földrajzi, áruismei, természet- és vegytani szertár őre; tanította a vegytant, árűismét és technológiát a középső és felső, a földrajzot és magyar gyorsírást mind a 3 osztályban. Működésének évei ez intézetnél 8.
Dr. Villányi Henrik, felső kereskedelmi iskolákra képesített rendes tanár, a „Zalai Közlöny" szerkesztője, bölcsészettudor, tanította a német és franczia nyelvet mind a három, a ker. levelezést az alsó osztályban, a német gyorsírást mind a 3 osztályban. Működésének évei 17, az intézetnél 9.
Hitoktatók s
Hütter Lajos, ev. lelkész, az ág. hitv. tanulók hitoktatója. Működésének évei ez intézetnél 9.
Kertész József, oki. polg. isk. tanár, az izr. tanulók hitoktatója.
Rasztics Rafael, róm. kath. lelkész, a róm. kath. tanulók hitoktatója. Működik ez intézetnél 2 év óta.
XII.
Ta n t e r v.
a nagym. vall. és közoktatásügyi m. kir. miniszter ur 1895. évi aug. 20-án 44001. sz. alatti rendelete alapján.
1. Vallástan.
Alsó, középső és felső osztály. Hetenkint 1 — 1 óra.
A vallásoktatás a hitfelekezetek tanterve szerint történik s arról a hitfelekezetek saját hatáskörükben gondoskodnak. (1894. évi május hó 4-én 13033. sz. a. kelt vall. és közoktatási m. kir. miniszteri rendelet).
2. Magyar nyelv és irodalom.
Alsó osztály. Hetenkint 4 óra.
A prózai Írásművek ismertetése, olvasmányok alapján.
1. Leirás. Tárgy és jelenetrajzok, állatrajzok, jellem- és néprajz, uti rajz.
2. Elbeszélés. Mese, parabola, életrajz, történetirás. A magyar történeti irodalom rövid ismertetése. Mutatványok a kiválóbb történetírók műveiből, tekintettel a történeti tanításra.
3. Értekezés. Fogalmak magyarázata, felosztás, részelés; a bizonyítás legegyszerűbb formái, elmélkedés, szorosan vett értekezés.
4. Szónoklat. A szónoki forma és irály, egy-két rövidebb olvasmányon megmutatva. Mutatványok Kölcsey és az ujabbkori szónokok műveiből.
5. Levél. Olvasmányok irodalmi jelentőségű levelekből.
A prózai olvasmányokon kívül a költőiekbal lyrai és leiró művek, kisebb elbeszélések (románcz, ballada stb.). Különös gond fordítandó az olvasmányok szerkezetére, a prózai és költői kifejezésmódok különbségére.
— 48 —
Az írásbeli dolgozatok folyvást kisérik a tanítást és olvasást. Különösen fontos a dispositiók készítése. Ilyen dispositiók, vagy az olvasmányokból vett tételek kidolgozása s az olvasmányok után-képzése, házi és iskolai gyakorlatul felváltva kéthetenkint egyszer.
Az olvasmányok tárgyi és alaki fejtegetésével kapcsolatban az alak-, mondat-, szóképzés- és verstan ismétlése.
Helyesírási gyakorlatok: tollbamondás, valamint a könyv nélkül betanult daraboknak fejből való leíratása.
Prózai és verses darabok könyv nélkül. Szavalás.
Középső osztály. Hetenkint 3 óra.
A magyar irodalom ismertetése, kapcsolatban a poétika fő fogalmainak magyarázatával, olvasmányok alapján.
A mondákból kiindulva a magyar éposz fő képviselői: Zrinyi, Vörösmarty, Arany. A történeti énekek régi fejlődésének megemlítésével, a rege Kisfaludy Sándornál és a ballada Aranynál. A regény verses alakja: Gyöngyösi; ujabb irodalmi nyelvünk alakulásáról Kazinczynál és Kármánnál; az ujabb regény fő képviselői: Jósika, Eötvös, Kemény, Jókai. A vallásos, hazafias és szerelmi lyra: régibb példák bemutatása után Berzsenyi, Tompa, Petőfi és az ujabb lyrikusok.
A tárgyalás mindenkor olvasmányokból indul ki. Az époszok és regények nagyobb mutatványokkal és kivonatokkal lehetőleg egészökben ismertetendők. Elbeszélő költemények és modern teljes regények házi olvasmányul. A kitűnőbb irók rövid életrajza is beszövendő a magyarázatba.
Házi és iskolai Írásbeli dolgozatok részint az olvasmányok, részint a tanulók ismereteinek köréből vett tárgyakról, felváltva kéthetenkint egyszer.
Dispositiók készítése, nyelvi és stilistikai magyarázatok, helyesírás.
Prózai és verses darabok könyv nélkül. Szavalás.
Felső osztály. Hetenkint 2 óra.
A magyar irodalom ismertetésének folytatása olvasmányok alapján.
A dráma régi nyomainak megemlítése után: Kisfaludy Károly, Katona József, Szigligeti és Madách; vigjáték, tragédia és drámai költemény. Politikai irók és szónokok a reformkorban: Kölcsey, Eötvös, Széchenyi, Deák, Kossuth.
Az irodalomtörténet rövid áttekintése, figyelemmel a közgazdasági és utazási irodalomra.
Házi és iskolai Írásbeli dolgozatok felváltva kéthetenkint egyszer a növendékek irodalmi és szakszerű tanulmányaiból vett tételekről.
Prózai és verses darabok könyv nélkül. Szavalás.
— 49 —
3. Német nyelv.
Alsó osztály. Hetenkint 4 óra.
Az alak- és mondattan beható tárgyalása olvasmányok alapján, tisztán gyakorlati módon, különös tekintettel a nyelvi anyag gyűjtésére.
A német nyelv alak- és mondattani sajátosságainak, különösen a magyar nyelvtől eltérőknek, ismertetése.
írásbeli gyakorlatok az alak- és mondattan elsajátítására, fordítások és utánképzés utján; a helyesírás elsajátítására tollba-mondás, másolás és a könyv nélkül tanultaknak fejből való leirása; kisebb feladatok óráról-órára; nagyobbak, mint a házi és iskolai gyakorlatok, felváltva kéthetenkint egyszer.
Az olvasmányok nyelvi és tárgyi fejtegetése; szabatos fordítása magyarra.
Prózai és verses darabok könyv nélkül. Beszédgyakorlatok.
Középső osztály. Hetenkint 3 óra.
Olvasmányok, részint szépirodalmiak, részint szakszerűek, beszédgyakorlatokkal, különös tekintettel a kereskedelmi nyelvre.
Írásbeli iránytani gyakorlatok kéthetenkint egyszer; fordítási gyakorlatok magyarból németre és szabatos fordítás németből magyarra.
Prózai és költői darabok könyv nélkül.
Felső osztály, Hetenkint 3 óra.
Az irálygyakorlatok folytatása és a magyar nyelvi oktatásra támaszkodva, módszeresen válogatott olvasmányoknak verstani és poétikai fejtegetése.
Olvasmányok ujabbkori elsőrangú íróktól, különösan a társa-dalom-tudomány és a publicistika köréből.
írásbeli dolgozatok: fogalmazványok a tanulók ismeretköréhez mért tételekről és fordítás magyarból németre, valamint szabatos fordítás németből magyarra, kéthetenkint egyszer.
Prózai darabok és költemények könyv nélkül.
4. Franczia nyelv.
Alsó osztály. Hetenkint 4 óra.
a) Nyelvtan. Olvasás (kiejtés); kapcsolatban a mondattan nélkülözhetlen szabályaival. A névszók alaktana. A segédigék s a rendes igék ragozása. Fordítások a nyelvtan begyakorlására.
b) Olvasmányok. Egyszerű elbeszélések és leírások a nép-
4
50
mese, monda, történet, föld-, és természetrajz, nemkülönben az üzleti élet köréből. Egyes költemények betanultatása.
c) Szótanulás. Tárgyi csoportokban, különös tekintettel a kereskedelemben előforduló terminusokra s a nyelv sajátosságaira.
d) írásbeli dolgozatok (másolás, tollbamondás, forditás), rövidebbek óráról-órára; nagyobbak, mint házi és iskolai gyakorlatok, kéthetenkint egyszer.
a) Nyelvtan. Rendhagyó igék. A particulák. A szórend. A névszók mondattani tekintetben. Az igeidők és módok, különösen a kötő-mód használata, az igeidők egymásra következése. Fordítások, mint az alsó osztályban.
b) Olvasmány. Mint a megelőző osztályban. Az olvasmány tartalmának az idegen nyelven való kikérdezése s ennek nyomán beszédgyakorlatok.
c) Ügyiratok. Kisebb ügyiratoknak, főkép leveleknek olvasása, diktálása, fordítása és minták után való íratása.
d) Szótanulás tárgyi és etymologikus csoportokban. Nyelvi sajátságok, synonymák, kereskedelmi kifejezések.
e) írásbeli dolgozat, mint az alsó osztályban, főkép forditás az idegen nyelvre és gyakorlatok a levelezés köréből, kéthetenkint egyszer.
a) Nyelvtan. Az infinitivus és a participiumok használata. A határozók, a viszonyszók, a kötőszók. A nyelvtan rendszeres ismétlése. Fordítások, mint a megelőző osztályokban.
b) Olvasmány. Nagyobb szemelvények jeles írók műveiből, tekintettel a nemzetgazdaságtani és kereskedelmi irodalomra is. Beszédgyakorlatok az olvasmányok alapján.
c) Ügyiratok. Kereskedelmi ügyiratok, főkép levelek olvasása, fordítása, betanulása és minták után való íratása.
d) írásbeli dolgozatok, mint a középső osztályban.
A földrajzi alapfogalmak ismétlése.
Az idegen világrészek áttekintése után a fontosabb államoknak (behatóbban Ázsia, Törökország, India, Khina, Japán, Perzsia, Egyptom, Ej szak-Amerikai Egyesült-Államok, Mexikó, Brazília, Argentína, Chrle) ismertetése kereskedelmi szempontból,
Középső osztály. Hetenkint 3 óra.
Felső osztály. Hetenkint 3 óra.
5. Földrajz.
Alsó osztály. Hetenkint 2 óra.
— 51 —
Középső osztály. Hetenkint 2 óra.
Európa általános áttekintése és jellemzése után e világrész összes és főképen nevezetesebb kereskedő és iparos államainak kereskedelmi földrajza, kapcsolatban az illető államok idegen világrészekben fekvő birtokainak és gyarmatainak ismertetésével.
Felső osztály. Hetenkint 2 óra.
Magyarország és Ausztria földrajza; különösen Magyarország őstermelési, ipari és kereskedelmi viszonyainak tüzetes ismertetése; tekintettel az idegen, főleg a szomszéd országokkal való összeköttetéseinkre.
Az előbbi két osztályban tanultak ismétléséül és áttekintő összefoglalásául a világkereskedelem mai állapotának, a nevezetesebb világkereskedelmi piaczoknak, közlekedési utaknak, eszközök és összeköttetéseknek ismertetése, természetes kapcsolatban a fontosabb termelési helyekkel, terményekkel és iparczikkekkel, különös tekintettel Magyarország bel- és külkereskedelmére és figyelemmel a Balkán-félsziget kereskedelmi viszonyaira.
6. Történelem.
Alsó osztály. Hetenkint 2 óra.
Bevezetésül röviden az ó-kori történet áttekintése. A középkor történetéből. A népvándorlás (Attila) és a nyugati római birodalom romjain alakult keresztény-germán királyságok, kereszténység. Mohamed. Nagy Károly birodalma és annak felbomlása. Hűbériség. Az investitura harcz (a császárság és pápaság küzdelme). A keresztes hadjáratok. A Habsburgok a középkor végén. Az európai török birodalom megalakulása. Az olasz városok és a renaissance, átmenet az újkorba.
A magyar nemzet történetéből. A magyar nép őstörténete, vándorlásai és honfoglalása. A magyar keresztény egyház és királyság megalapítása és megerősítése. A magyar királyság küzdelme a nyugoti és keleti császársággal. Az arany bulla és kora. Az utolsó Árpádok és összeköttetéseik a Habsburgokkal. Az Anjouk és Magyarország fellendülése. Uj állami és társadalmi intézmények. Zsigmond és az olygarchia felülkerekedése. A Hunyadyak kora :
a) Hunyady János mint a magyar nemzet és a kereszténység hőse ;
b) Hunyadi Mátyás alatt a nemzet fénykor^. A magyar királyság hanyatlása az utolsó Jagellók alatt.
4*
— 52 —
Középső osztály. Hetcnkint 2 óra.
Az újkor történetéből. A renaissance terjedése és hatása. Találmányok és tengerentúli felfedezések. A reformátió és elterjedése; ellenreformátió. V. Károly és a Habsburgház hatalma tetőpontján. Angol Erzsébet és II. Fülöp; Anglia emelkedése és Spanyolország hanyatlása. Németalföld.
A harminczéves háború. XIV. Lajos. Az angol forradalom. Nagy Péter (éjszaki háború). Poroszország és II. Frigyes. A felvilágosodás ; felvilágosodott absolutismus. Éjszakamerikai szabadság-harcz. A franczia forradalom. Napoleon császársága, a bécsi congressus.
A magyar nemzet történetéből. Magyarország a mohácsi vész után. Az erdélyi fejedelemség megalakulása, a reformátió elterjedése, török hódoltság.
Nemzeti és vallási sérelmek : Bocskay felkelése és a bécsi béke.
Magyarország részvétele a harmincz éves háborúban. Bethlen Gábor és I. Rákóczy György.
Erdély fénykora és hanyatlása, 1. Lipót; A Wesselényi-féle összeesküvés. Zrinyi Péter és társai. Tököly Imre fölkelése. Magyarország fölszabadulása a török járom alól és a bécsi önkényuralom. II. Rákóczy Ferencz fölkelése és a szatmári béke. A nemzet és a királyi ház kibékülése. 11!. Károly. Mária Terézia és II. József. II. Lipót és az alkotmány biztosítása. Magyarország részvétele a franczia háborúkban és belső állapota ez idő alatt.
Felső osztály. Hetenkint 2 óra.
Az újkor történetéből. Ujabb forradalmak (julius és februári párisi forradalom) és a népszabadság. A tudományok haladása, felfedezések; gazdasági átalakulás, munkáskérdés. Az egyesült olasz királyság és a német császárság megalakulása. A keleti kérdés. Oroszország terjeszkedése a Balkán-félsziget felé, a legutóbbi orosz-török háború, a berlini congressus. Bosznia és Herczegovina megszállása.
A magyar nemzet történetéből. I. Ferencz uralkodása. Az 1825. évi országgyűlés; a nemzeti reformküzdelem kezdete. Kossuth Lajos és a „Pesti Hirlap". Eötvös és a centralisták. Nemzetiségi mozgalmak. Védegylet. Metternich és kormányrendszere. Az 1847-ben megnyilt országgyűlés, az 1848-iki törvények. Alkotmányunk átalakulása. A szabadságharcz. Önkényuralom. Deák Ferencz és az 1867-iki kiegyezés.
Az alkotmánytanból a mai magyar közjog ismertetése.
7. Mennyiségtan és politikai számtan.
Alsó osztály. Hetenkint 2 óra.
A négy alapművelet positiv és negativ számokkal. Hatványmennyiség; négyzetre-emelés közönséges számokkal.
Az első fokú határozott egyenletek egy és több ismeretlennel, különös tekintettel a szövegezett feladatok megfejtésére. Arány és aránylatok.
A planimetriai idomok ismertetése a legfontosabb tantételek bevonásával, ezen idomok congruentiája, hasonlósága, területüknek s a kör kerületének és területének számítása, főkép a kereskedői és ipari életből vett gyakorlati egyszerű példákban.
Középső osztály. Hetenkint 2 óra.
Gyökmennyiség. Másodfokú egyenletek egy ismeretlennel.
A logarithmus fogalma. A Brigh -féle logarithmus-rendszer. A szorzat, tört, a hatvány- és gyökmennyiség logarithmusának, a logarithmushoz a számnak keresése. Számtani műveletek a logarith-musok segélyével.
Első fokú számtani és geometriai sorok. (Idevágó példák főkép a kamatszámolás köréből veendők.) A kapcsolástanból a helycsere, egybevetés és változtatás röviden. A valószínűség számolásból az egyszerű és ellentett valószínűség.
A stereometriából a szabályos testek ismertetése szemléltetés alapján. A hasáb, gúla, henger, kúp és gömb felületének és köbtartalmának kiszámítása, főkép a kereskedői és ipari életből vett gyakorlati példákban.
Felső osztály. Hetenkint 2 óra.
Politikai számtan. Kamatos kamatszámítás utólagos és előleges kamatlábbal, a conform kamatláb. Segédtáblák.
Évjáradék-számolás. Kölcsöntörlesztés utólagos és előleges kamat mellett (évi, félévi és negyedévi) annuitással. Záloglevelek és kölcsönök. Kölcsöntörlesztés. Lottériakölcsönök. Kölcsöntörlesztési és sorsjegyhuzási tervezetek készítése. A kölcsön árfolyama. A valódi kamatláb. A kölcsönárfolyamok egyenértéke.
Életbiztosítási* számolások egyszeri és évi díjjal egy személyre a legegyszerűbb biztosítási módozatok mellett; ugyanezeknél a biztosításoknál a díjtartalék-számolás.
8. Természettan.
Alsó osztály. Hetenkint 2 óra.
A mozgás törvényei. Az erők. Súly és súlypont. Egyszerű gépek és alkalmazásuk. Inga.
— 54 —
Halmazállapot. A csepfolyó és légnemű testek alaptüneményei és törvényei. Gőzgép.
A meleg és hatásai a testekre. Thermometer. A meleg forrásai.
A hang keletkezése és terjedése; visszaverődése; magassága. Hangszerek.
A fény és annak terjedése, erőssége és mérése; visszaverődése és törése. F"ontosabb optikai eszközök, különösen a mikroskop. A látás; szinszóródás; színképelemzés; a testek szinei.
A mágnesség.
Szikrázó elektromosság. Áramló elektromosság. Elemek. Ohm törvénye. Az áram hatásai. Galvanoplastika. Hőelektromosság.
Accumulator. Elektromágnes. Elektromos telegraph. Inducált áram. Dynamo elektromos gépek. Elektromos erőátvitel. Telephon és mikrophon.
9. Kereskedelmi számtan.
Alsó osztály, hetenkint 4 óra.
Alapműveletek egész számokkal, közönséges és tizedes törtekkel, a rövidített és gyakorlati eljárások bevonásával.
A kereskedelmileg fontos országok mértékeinek és pénzeinek ismertetése.
A redukálás és resolválás. A megnevezett számokkal (mértékekkel és pénzekkel) való műveletek. Átlagszámítás. Olasz gyakorlat.
Hármas-szabály. Láncz-szabály. Arányos osztás. Elegyités-szabály.
Á százalék-számitás behatóan, alkalmazva a súly-, értékés költségszámolásnál az áruüzletben szokásos módon, az áruk egyszerű és összetett árvetésének könnyebb feladatai. Szeszszámolás.
A kamat- és discontszámolás.
A belföldi értékpapíroknak értékszámolása, tekintettel a budapesti és bécsi tőzsdei szokásokra. A belföldi váltók discontálása. Az osztrák-magyar bank határozmányai a váltók leszámítolására.
Középső osztály. Hetenkint 3 óra.
Arany- és ezüstszámolás; az ötvények finomsága és ennek jelzése, tiszta súly, ötvénysúly. Az osztrák-magyar bank beváltási szabályzata az aranyra vonatkozólag. A pénzlábak és a pénzverési viszonyok ismertetése. Az arany-, ezüstfémnek és pénznek nevezetesebb piaczokon való árfolyama és értéke a tőzsdei szokások tekintetbe vételével.
55
A külföldi váltók árjegyzése. A külföldi váltók értékének és névértékének kiszámolása, tekintettel a budapesti, bécsi és a fon-tosabb külföldi tőzsdei szokásokra. Árfolyam kompensatio. A tartozás és követelés kiegyenlitése külföldi váltókkal. Nettó kiegyenlítés.
Felső osztály. Hetenkint 4 óra.
A külföldi váltók kémlete: választás a) rövid és hosszú lejáratú váltók, b) a közvetetlen intézvény és küldvény vagy más idegen helyen fizetendő küldvény, c) a közvetítő külföldi helyek között. Kémleti számolások az aranyra és ezüstre. Dírect és indirect kiegyenlítések külföldi váltókkal. Magyarország és Ausztria értékpapírjainak jegyzése a külföldi tőzsdéken. Kémlet értékpapírokkal. Bizományszámolás váltókkal és értékpapírokkal. Az árvetési számolás részletesen. Árvetési táblázatok készítése. A fontosabb börzeműveletek, különösen a prölorigatió.
10. Irodai munkálatok.
Alsó osztály. Hetenkint 1 óra.
(Kapcsolatban a szépírással).
Számlák a közvetetlen áruüzlet köréből. Scontrók, leltárak és
mérlegek összeállítása, főkép a vonalzás és rendes bevezetés
gyakorlása. Bizományi vétel- és eladási számlák, álszámlák. Jegyzékek váltókról és értékpapírokról.
Középső osztály. Hetenkint 2 óra.
Bizományi, költség- és biztosítási számlák bonyolódottabb esetekről. Jegyzékek és számlák arany-ezüstről, pénzekről devi-sekről, értékpapírokról. Folyó-számlák az alkalmazásban levő módok szerint, kölcsönös, kölcsönös és változó, kettős, kettős és változó kamatlábbal.
Felső osztály. Hentenkint 2 óra.
Az előző osztályokban tanultaknak ismétlése után combinált feladatoknak mintaszerű kidolgozása a levelezés, a számtan és a könyvelés köréből.
11. Könyvviteltan.
Középső osztály. Hetenkint 3 óra.
Általános rész.
A könyvvitel fogalma, fontossága és czélja; a könyvvezetőben megkívánt kellékek.
— 56 —
Törvényes intézkedések a könyvelés tárgyában (kereskedelmi törvény 1875. XXXVII. t.-cz. 25—36. §§-ai; a magyar csődtörvény 1881. XVII. t.-cz.; a magyar büntetőtörvény 1878. V. t.-cz. ide vágó pontjai.)
A könyvek hitelesitése és bélyegzése; az azokban felveendő hasábrendek, általánosságban tárgyalva. — Az üzletesemény mint könyvviteli tétel. — Az adós és hitelező. — A feljegyzések alaki kellékei a hitelesség és szokások szempontjából.
A vagyon, annak felosztása; activ, passiv és tiszta vagyonra. — A leltározás, vagyon-becslés; összeállítás a leltárkönyvbe, tekintettel a vagyonrészek csoportosítására.
A könyvvitel két módszerének: az egyszerű és a kettős könyvvitelnek általános jellemzése.
a) Az egyszerű könyvvitel:
Lényeges könyvei: a leltárkönyv, a pénztárkönyv, a napló, a főkönyv és a scontrók (rovancsok), u. m. az áru-, az activ és a passiv váltó, az értékpapír stb. scontró.
Segédkönyvek rendeltetése. Beérkezett számlák könyve, kiadott számlák könyve, lejárati könyvek, árubizományi könyvek stb.
A könyvek megnyitása a leltár alapján.
A folyó könyvelések bemutatására egy rövid, egy vagy két havi áruüzlet könyveinek megnyitása, vezetése és lezárása eszközlendő.
I. el tarozás az év végén; Az eredmény meghatározása.
b) A kettős könyvvitel:
A kettős könyvviteli módszernek jellemzése.
A számlák rendszere és tana kimerítően.
A kettős könyvvitel kétféle módozatának általános jellemzése.
1. A kettős könyvvitel közvetlen főkönyvvezetéssel (franczia könyvvitel) jellemzése.
2. A kettős könyvvitel közvetett főkönyvvezetéssel (olasz könyvvitel) jellemzése.
A kettős könyvvitel közvetlen főkönyvvezetéssel:
Lényeges könyvek: egyesitett napló és főkönyv. Segédkönyvek: az egyszerű könyvek scontrói és segédkönyvei.
A könyvek megnyitása a mérleggel, azoknak vezetése az üzlet folyamában próbamérlegek) és lezárása a Mérleg és a Veszteség- és Nyereség-számlával s Nyers mérleg.
— 57
A kettős könyvvitel közvetett főkönyvvezetéssel:
Lényeges könyvek: Pénztárkönyv, Előjegyzék, Gyűjtő-Napló, Főkönyv.
Segédkönyvek: Folyó számlakönyv és a közvetlen főkönyve-zésnél felemiitett segédkönyvek.
Gyakorlatul egy-két havi üzlet kidolgozása.
A hibák felkeresése és kiigazítása.
Felső osztály. Hetenkint 3 óra.
Kereskedelmi társaságok könyvelése.
A közkereseti, betéti, részvénytársaságok és szövetkezetek könyvelései a kettős könyvvitel szerint mutatandók be, — különösen figyelembe veendők a kereskedelmi törvények ide vonatkozó határozatai, valamint a vállalatok keletkezésére, alakulására, a tőke elkönyvelésére vonatkozó viszonyok.
A folyó könyvelések bemutatása egy rövid üzletben.
A folyó üzletesemények elkönyvelése után a könyvek lezá-randók.
A lezárási munkálatoknál figyelembe veendők az átmeneti tételek és tartalékok elkönyvelése. A részes és a bizományi ügyletek könyvelése az áru- és banküzletekben.
Egy havi takarékpénztári vagy hitelintézeti üzletmenet könyvelése a lényeges és segédkönyvekben, a havi tartozó levelezésekkel együtt.
Ipari, illetőleg gyári vállalat könyvezése fővonalakban.
A könyvviteli műkifejezések német nyelven is ismertetendők.
12. Kereskedelmi levelezés.
Alsó osztály. Hetenkint 2 óra.
Ügyiratok, nevezetesen a nyilatkozatszerüek, melyek a kereskedelem körében is gyakrabban előfordulnak: Ezek: a bizonyítványok, elismervények, téritvények, kötelezvények, nyugtatványok, felmondások, engedmények, utalványok, meghatalmazványok; továbbá a beadványok, névszerint az iparigazolványt, a czégbejegyzést, és czégtörlést illető beadványok.
Körlevelek (hirdetésekkel). Az áru-üzletben kináló levelek; levelek hitelügyben; tudakozódó és informáló levelek; megrendelések és a velők kapcsolatban előforduló levelek.
Az ügyiratok közül azok, melyeket levél alakjában is szokás kiállítani, ebben a formában is gyakorlandók.
Középső osztály. Hetenkint 2 óra.
Levelek fizetésekről. Levelek adósok és hitelezők között. Levelek váltó-ügyekben, és pedig: a váltó-hitelről, intézvényekről, a váltó elfogadásáról, telepítéséről, váltó-küldvényekről, prolongá-
— 58
tióról, bizományi váltókról, szükségbeli utalványról, az óvásról és visszkeresetről. Levelek folyó-számlákról.
A levelekhez tartozó váltókat és jegyzékeket is kell készíteni.
Felső osztály. Hetenkint 2 óra.
Levelek bizományi, szállítmányozási és biztosítási ügyekben. Levelek az érték-üzletben és általában bank-üzletekben. Levelek bukási esetekben. Meghitelező levelek. Szolgálati ajánlkozások.
13. Kereskedelmi ismeretek.
Alsó osztály. Hetenkint 2 óra.
A kereskedelem fogalma, jelentősége, felosztása. A kereskedők és a segédszemélyzet. Czég, telep. A kereskedelmi társaságok. Felszámolás, csőd. Az áruk fajai. A mértékrendszerek és a mérték-hitelesités. A pénz, pénzverés, érem, valuta; váltópénz, papírpénz, kereskedelmi pénz. Hitel, kamat. Utalvány, check, váltó. A váltó fajainak, kellékeinek s a váltócselekvényeknek rendszeres ismertetésé. Az értékpapírok, kötvények és részvények fajai, kibocsátásuk és törlesztésök módjai. Az adás-vevés: ajánlat, alku, kötés, teljesítés, fizetés. A közvetítés: alkusz ügynök, bizományos, kereskedelmi képviselő.
14. Közgazdasági ismeretek.
Középső osztály. Hetenkint 2 óra.
Altalános rész.
Szükségletek, javak. Gazdálkodás, magán- és közgazdaság.
Termelés. A termelési tényezők: természet, munka, tőke. Termelési költség, productiv és inproductiv termelés. A termelés eredményességének feltételei: Állam. Egyéni szabadság s tulajdonjog. Munkamegosztás és egyesítés. Vállalatok, azok nemei s gazdasági jelentősége. Üzlet. (Kis és nagy üzlet). A termelés főágai.
Forgalom. A forgalom nemei s fejlődésének föltételei. Kereslet és kinálat. Érték. Az áralakulás szabad verseny mellett. Egyedárusági áruk. Hatósági árszabások. A pénz, annak jelentősége s értéke. A hitel, annak nemei s hatása.
Jövedelem-megoszlás. Bevétel, jövedelem és járadék fogalma. Földjáradék. Munkabér. Tőkekamat. Vállalkozó nyereség.
Fogyasztás. Közgazdasági és magángazdasági fogyasztás. Háztartás. Takarékosság. Fényűzés. A termelés és fogyasztás viszonya egymáshoz. Válságok. Biztosítás.
Különös rész, Őstermelés. Felosztása és különösen a mezőgazdaság. Földmivelődési és jószágkezelési rendszerek. Mezőgazdasági hitel.
— 59
Ipa r. Felosztása, különösen a kis- és nagy-ipar s annak jelentősége. Czéhrendszer. Iparszabadság. Az ipar előmozdító tényezők : szakoktatás, szövetkezés, társulás, kiállítások és különösen a szabadalom, minta- és jegyvédelem. Munkás-kérdés. Intézkedések a munkásosztály helyzetének javítására, az állam, a vállalkozók és munkások részéről.
Kereskedelem. Közgazdasági jelentősége. — Valuta, pénz, annak értéke és hatása. A nagyobb államok valuta-viszonyainak ismertetése. Kereskedelmi és közlekedési intézmények.
Felső osztály. Hetenkint 2 óra.
A bankok jelentősége és felosztása. Az egyes bankügyletek, különösen a jegy-kibocsátás. A nagyobb államok jegybank-rendszere. Takarékpénztárak. Közraktárak és közraktári ügylet. A biztosítási ügylet. A kereskedelmi testületek és hatóságok, kamarák. Vásárok, kiállítások, börzék. A vámügy. Külkereskedelem. Szabad kereskedelmi és védvámrendszer. Vámterület. Entrepőt-ok. Kereskedelmi szerződések általában. Consulok. A nemzetközi tartozások és követelések kiegyenlítése. Váltóárfolyam.
Közlekedés. Annak jelentősége általában. A közönséges kocsiútak, vízi útak és vasutak. Szállító intézmények. Vasúti tarifa, a tarifák különböző nemei. Pósta, telegraph, telephon.
Pénzügytan. Államgazdaság. Államháztartás. Államszükséglet s fedezet. Budget. Zárószámadás. Az állambevételek.
Az állam saját gazdasági bevételei. Regálék. Monopolok.
Illetékek, azok egyes nemei s lerovásuknak módja. Bélyeg.
Adók és osztályozásuk általában. Egyenes és fogyasztási adók; forgalmi s örökségi adók, vámok.
Államadósság nemei, fölvétele és törlesztésének módja. A fogalmak meghatározása s fölosztása egész általánosságban a pénzügyi tudomány szerint. Részletesen a budget és az államjövedelmek egyes nemei a magyar pénzügyi törvények alapján, röviden.
15. Jogi ismeretek.
Középső osztály. Hetenkint 3 óra.
Bevezetésül röviden: A jog fogalma és nemei. Köz- és magánjog. Vagyonjog, család- s öröklési jog. Vagyon, dolog. Dologbeli jogok: tulajdon, zálog, szolgalmi jog. Kötelmi jogok. Jogügyletek, szerződések és azok fajai: letét, adásvevés, kölcsön, bér, haszonbér, munkabér. A jogügyletek érvényességének feltétele. Jogi képviselet, meghatalmazás.
Az alsó osztályban tanult kereskedelmi ismeretek ismétlésével kapcsolatban s azok fonalán, a fontosabb határozatokra szorítkozva tárgyalandók: a magyar kereskedelmi törvény I. része, a magyar váltótörvény, a nevezetesebb külföldi törvények, eltérő intézkedé-
60
seinek tekintetbe vételével, a csődtörvény főelvei; továbbá a kézi zálogügyletekről, az uzsoráról, a részletügyletekről s az értékpapírok megsemmisítéséről szóló törvények legfontosabb intézkedései.
Felső osztály. Hetenkint 2 óra.
A már tanultak ismétlésével kapcsolatban, a fontosabb határozatokra szorítkozva, tárgyalandók: a magyar kereskedelmi törvény II. része; az ipartörvénynek az iparrendszerre vonatkozó elvi határozatai és főbb intézkedései; a vizi s a vasúti jog fővonásai, továbbá a kormánynak a kereskedelemre s az iparra gyakorolt befolyását ismertetvén, a kereskedelmi és iparkamarák szervezetéről, a consuli bíráskodásról, a szabadalmi, házalási és védőjegyügyről, a vasárnapi munkaszünetről s a betegsegélyző pénztárakról szóló törvényes intézkedések lehető rövid ismertetése.
16. Vegytan és áruismeret.
Középső osztály. Hetenkint 3 óra.
A vegytan fogalma. Egyszerű és összetett testek. Keverék, vegyület. Molecula, atom, moleculasúly, atomsúly. Chemiai rokonság, chemiai érték. Képletek. Hydrogen. Chlor, sósav, bróm, jód, fluor, fluorhydrogén. Oxigén, víz. Kén, kénhydrogen. Kéntrioxid, kéndioxid, kénsav. Nitrogén, ammónia, salétromsav; levegő. Phos-phor, phosphorsav, gyújtófa-gyártás. Arsen, arsenessav és arsensav, auripigment és realgar. Antimon, antimontrisullid. Bor- és borsav. Carbonium-csoport, gyémánt, graphit, czeruza, faszén, csontszén, korom, kőszén. Szénoxid és széndioxid; a láng és az égés; szén-sultid. Silicium. Siliciumdioxid és az idetartozó drágakövek.
A fémek általában. Basisok, savak, sók. Nátrium, natrium-oxid és hydrát. Konyhasó, natriumsulfat, salétrom. Borax. Soda, soda-bicarbona. Vizüveg. Kálium, kaliumhydroxid, saliumchlorid, kaliumjodit, caliumchlorat, kalisalétrom, puskapor. Hamuzsir, calium-silicat. Ammoniumchlorid, ammoniumsulfat, ammónium carbönat, Calciumchlorid, calciumoxid; mész, czement, chlormész, gipsz, mészkő, mészégetés és mészoltás. Bariumchlorid, bariumsulfat. Magnesium, magnesiumchlorid, magnesiumoxid, magnesiumsulfat, magnesiumcarbonat. Zink, zinkchlorid, zinkoxid, zinksulfat. Réz, rézchlorid, rézoxidul és rézoxid, rézgálicz, rézcarbonat; réztartalmu festékek. Ólom, ólomoxid, ólomcarbonat, ólomchromat. Betüöntvény, sörét. Higany, higanychlorid, higanychlorür, higanyoxid, higany-suliid (cinnober). Ezüst, eziistchlorid, ezüstnitrát. Arany, arany-chlorid. Bismuth, bismuthnitrát. Alumínium, alumíniumoxid s a megfelelő drágakövek, aluminiumsulfat, timsó. Agyag és agyagáruk; üveg és üvegáruk. Vas és vasáruk; vaschlorid, vasoxid, vashydroxid, vassullidok, vasgálicz, vascarbonat. Nikkel; cobalt-
— 61 —
chlorür, szmalte, kobaltkék. Mangansuperoxid, kaliumpermanganat. Chromoxid, chromsav, kaliumchromat, kaliumbichromat. Platina, platinchlorid. Ón, ónchlorür, ónchlorid, óndioxid, óndisulfld (musiv arany). Ásványi festékek és drágakövek.
Felső osztály. Hetenkint 3 óra.
A szerves vegytan elemei, kapcsolatban az áruismeret s a vegyészeti technologia bevonható részeivel. A szerves vegyületeket alkotó elemek. A szénvegyületek. Methan, petroleum, világító gáz, chloroform. Benzol, toluol, naphtalin, antracen. Illanó olajok és gyanták, kaucsuk és guttapercha, kámfor. Alkoholok; methylalkohol, aethylalkohol, szesz és szeszes italok. Glyczerin, nitroglycerin és dynamit. Szénhydratok; cellulose, kapcsolatosan a papírgyártás, robbanó gyapot és collodium, gummi; keményítő, kapcsolatosan a gabonanemüek, rizs és szágo. Szőlőczukor (méz). Nádczukor s a czukorgyártás. Phenol, hangyasav, eczetsav (eczetgyártás); palmi-tinsav, stearinsav, oleinsav, kapcsolatosan a zsiradékok, gyertya- és szappangyártás. Művaj, borkősav, czitromsav, salicylsav, csersav és cserzőanyagok, kapcsolatosan a bőrgyártás. Sárga vérlugsó, vörös vérlugsó, cyankalium. Festőanyagok, növényi és állati festékek. Anilinfestékek. Alkaloidák, kapcsolatosan kávé, thea, kakaó, dohány, fűszerek. Protein anyagok, kapcsolatosan az állati tápláló anyagokkal (halak, rákok, osztriga, tej, vaj, sajt, husáruk és hus-conservek).
A fonásra és szövésre alkalmas rostok: fonalak és szövetek.
Faáruk.
17. Szépirás.
Alsó osztály. Hetenkint 2 óra. A folyóirás rendszeres tanitása és gyakorlása; rond és diszirás.
— 62 —
A tantárgyak és heti órák.
Sor A heti órák száma
Tantárgy alsó közép felső össze-
osztályban sen
1 Vallástan........ 1 1 1 3
2 Magyar nyelv és irodalom . . . 4 3 3 10
. 3 Német nyelv....... 4 3 3 10
4 Franczia nyelv 4 3 3 10
5 Földrajz . . ........ 2 2 2 6
6 Történelem........ 2 2 2 6
7 Mennyiségtan és polit. számtan . 2 2 2 6
8 Természettan....... 2 — — 2
9 Kereskedelmi számtan .... 4 3 4 11
10 Irodai munkálatok..... 1 2 2 5
j 11 Könyvviteltan....... — 3 3 6
12 Kereskedelmi levelezés .... 2 2 2 6
13 Kereskedelmi ismeretek .... 2 — — 2
14 Közgazdasági ismeretek .... — 2 2 4
15 Jogi ismeretek ...... — 3 2 5
16 Vegytan és áruismeret .... — 3 3 6
17 Szépírás......... 2 — — 2
Összesen 32 34 34 100 |
XIII.
A jövő tanévben használandó tankönyvek.
ALSÓ OSZTÁLY.
Dr. Balassa J., Magyar olvasókönyv I. Névy L., Kereskedelmi levelező. Dr. Schack B., Német olvasókönyv I. Noel-Bartos-Chovancsák, Franczia nyelvtan és olvasókönyv, I. r. Péter J., Közg. Földrajz. Kerekes Gy., Történelem I. Dr. Beke M., Algebra.
„ Mértan. Kont, Elemi fizika.
Havas-Bogyó, Kereskedelmi számtan I.
Trautmann, Kereskedelemisme.
Vajda P., Mintalapok, magyar és német.
— 63 —
• KÖZÉPSŐ OSZTÁLY.
Dr. Balassa J., Magyar olvasókönyv II. rész. Névy L., Kereskedelmi levelező. Dr. Schack Béla, Német olvasókönyv II. Heinrich K., A német ker. levelezés kézikönyve. Bartos-Chovancsák, Franczia nyelvtan II. Péter J., Közg. Földrajz. Kerekes György, Történelem II. Dr. Beke M., Algebra.
„ Mértan. Havas M., Keresk. számtan II. III. Schrön-Stoczek, Logarithmusi táblák. Bún S., Az egyszerű és kettős könyvvitel tankönyve. Matavovszky, Áruisme és technologia. Lengyel Al., Vegytan I. Dr. Hermann S., Ker. és váltójog. Pisztóry M., Nemzetgazdaságtan. Vajda P., Szépirási minták.
FELSŐ OSZTÁLY.
Dr. Balassa J., Magyar olvasókönyv III.
Névy L., Kereskedelmi levelező.
Dr. Schack B., Német olvasókönyv III. r.
Heinrich K., A német ker. lev. kézikönyve.
Bartos-Chovancsák, Franczia nyelvtan III., függelék.
Kovács S. János, Franczia levelezés. 1900.
Simonyi J., Ker. Földrajz I. II.
Kerekes Gy., Történet III.
Havas M.. Kereskedelmi számtan III. rész.
Schrön-Stoczek, Logarithmusi táblák.
Bún S., Az egyszerű és kettős könyvvitel tankönyve.
Dr. Hermann S., Ker. és váltójog.
Dr. Pisztóry S., Nemzetgazdaságtan.
Matavovszky, Vegytan és áruisme.
XIV.
Kivonat a Nagy-Kanizsai Felső Kereskedelmi Iskola szervezeti szabályzatából.
Az intézet czime, czélja, tanterve.
1. §. Az intézet czime: Nagy-Kanizsai Felső Kereskedelmi Iskola.
2. §. Czélja és rendeltetése, hogy ne csak a szűkebb lokális körre szorítkozva, hanem országos jelentőségre törekedve, hazafias és erkölcsös szellemben oly ifjakat neveljen a magyar kereskedelemnek, kik majdan mint kereskedelmi tisztviselők és mint önálló kereskedők úgy általános, mint szakműveltségök, valamint gyakorlati képzettségűk szempontjáaól a kor magas fokú igényeinek megfeleljenek.
Feladata továbbá az intézetnek, hogy általános miveltség mellett a kereskedelmi ismeretek és képességek elsajátítását lehetővé tegye olyan ifjaknak is, kik nem a kereskedői, hanem mezőgazdasági vagy iparos, vagy a kereskedelmi tudományokban jártasságot feltételező más pályára készülnek és a kor gazdasági irányának megfelelően, a kereskedelmi szellemben miveltetni s a kereskedelmi tudományokban képeztetni óhajtanak.
3. §. A belső szervezetet illetőleg az intézet minden tekintetben azon alapon áll, mely a három évfolyammal (alsó, középső és felső osztálylyal) biró felső kereskedelmi iskolák számára a nagyni. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumnak 1895. évi augusztus hó 20-án 44,001. szám alatt kelt rendeletével részletesen kijelöltetett.
4. §. Az idézett szervező rendeletben körülirt tantervet, valamint e tantervnek nevezett minisztérium által később netán elrendelendő módosítását az intézet magára njzve kötelezőnek ismeri. Attól akár a kötelezőkül tekintendő tantárgyakra nézve, akár a tananyag részletes felosztását illetőleg az intézet, felső helyen ki-eszközlendő engedély alapján csak annyiban fog eltérni, a mennyiben azt fontos helyi, vagy más figyelmet érdemlő körülmények múlhatatlanul szükségessé teszik.
Semmi esetre sem engedtetik meg eltérés a hivatalos tantervtől oly irányban, hogy akár a feldolgozandó tananyag mennyisége és foka, akár az abban kötelezőknek nyilvánított tantárgyak száma leszállittassék.
5. §. Szervezete és tanterve alapján az intézet által érettségi bizonyitványnyal elbocsátott ifjak a szorosabb értelemben vett kereskedői pályán kivül, a tisztviselők minősitéséről szóló 1883. évi I. t.-C£. értelmében több rendbeli közhivatal elnyerésére, továbbá felsőbb gazdasági intézetek s a műegyetem megfelelő collégiumának látogatására is minősítve vannak és végül, a mennyiben az intézetbe lépésök előtt négy közép- vagy polgári iskolai osztályt jó sikerrel végeztek, jogositvák, hogy hadkötelezettségöknek mint egyévi önkéntesek feleljenek meg.
Fentartás, felügyelet.
6. §. A Nagy-Kanizsai Felső Kereskedelmi Iskola fentartója a nagy-kanizsai izr. hitközség.
7. §. Az intézet feletti főfelügyeletet a nm. vallás- és közoktatásügyi, valamint a nm. kereskedelmi és közlekedésügyi minisztériumok e végből kirendelt közegeik által gyakorolják.
A szűkebb felügyelet gyakorlása az intézetet fentartó nagykanizsai izr. hitközség elöljárósága kebeléből választott iskolaszékre van bizva.
A tanulók.
20. §. Tanulókul felvétetnek: az első (alsó) osztályba:
a) oly tanulók, kik a gymnasium, reál- vagy polgári iskola 4-ik osztályát legalább elégséges sikerrel bevégezték és ezt bizonyitványnyal igazolják.
b) A 2. és 3. (középső és felső) osztályba csak oly tanuló vétetik fel, ki az előző osztályt ugyanezen, vagy vele egyenlő fokú szakiskolán legalább is elégséges, sikerrel bevégezte.
E szabály alul eltérés csak a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumnál kieszközölt engedély alapján engedhető meg.
21. §. A rendes tanuló osztálya összes kötelező tárgyait köteles hallgatni, hasonlókép tartozik eljárni azon nem kötelező tantárgyak óráira, melyek hallgatására az év elején önkényt jelentkezett.
Tanév, vizsgálatok.
22. §. A tanév szeptember 1-én kezdődik és tart junius végéig. A tanulók szabályszerű felvétele szeptember 1—3. közt történik. Az ezen időn túl jelentkezők felvételére nézve szintén a 3. §-ban emiitett miniszteri rendelet irányadó.
66 —
23. §. Deczember és márczius 1-én a tanulóknak előmene-telöket és erkölcsi viseletöket kimutató értesítők adatnak ki, melyek a szülőknek vagy gyámoknak bemutatandók és ezek sajátkezű aláírásával ellátva az uj szorgalomszak első hetében az osztályfőnöknek visszáadandók.
24. §. A tanév végén tartandó vizsgálatok nyilvánosak. A 3-ik osztályt bevégzett növendékek a kormány küldöttjei jelenlétében érettségi vizsgálatot tesznek, mely után előmenetelük szerint „jelesen felelt meg", „jól megfelelt", vagy „nem felelt meg" osztályzatú bizonyitványt kapnak.
25. §. Az érettségi vizsgálat szó- és Írásbeli. Az intézet igazgatója a közoktatásügyi miniszternél legalább egy hóval a vizsgálat előtt bejelenti a vizsgálandók számát és felterjeszti az Írásbeli vizsgálat számára az illető tanárok által kitűzendő feladványokat.
XV.
Fegyelmi szabályok
a Nagy-Kanizsai Felső Kereskedelmi Iskola tanulói számára.
I. A tanulók kötelessége általában.
1. §. Minden tanuló köteles erkölcsös életével, illendő magaviseletével és szorgalmával ugy saját, mint az intézet becsületét megóvni. Kerülnie kell tehát mindent, mi az erkölcstelenség, neveletlenség vagy durvaság bélyegét sütné jellemére a házi és iskolai, valamint a társadalmi életben egyaránt. Az erkölcsös élethez a vallás buzgó gyakorlata is tartozik.
2. §. Társai iránt minden tanuló barátságos, békés indulatu, előzékeny s minden tekintetben türelmes legyen, s parkodjék minden olyast kerülni, mi az egyetértést megzavarhatná. Ha a tanuló bármely módon sértve vagy károsítva érezné magát társai által, osztálya főnökéhez forduljon; magának elégtételt vennie nem szabad.
3. §. Oly egyénekkel, kiknek társasága a tanuló becsületére vagy erkölcsére káros, vagy épen veszedelmes befolyást gyakorolhatna, tilos érintkeznie. Tilos tehát a társalgás az elbocsátott vagy kizárt tanulókkal is.
4. g. A legszigorúbb büntetésre méltó azon tanuló, ki vétkes gondolkodás módja és érzületének nyilvánítása által társai erkölcseit rontja, vagy ezeket erkölcstelen cselekvésre, hazugságra, engedet-lenségre csábítja.
5. §. A czél, mely a középiskola tanulói elé van tűzve, csak kitartó, megfeszített szorgalommal érhető el. A tanuló szorgalma ne csak külső legyen, s ne szorítkozzék csupán feladatai teljesítésére, hanem mélyebb kötelességérzetből eredjen, s az idő s a mű-
— 67 —
velődésére nyújtott eszközök lelkiismeretes felhasználásában nyilvánuljon.
6. §. Az illem és tisztesség iránti érzék minden tanulóban feltételeztetik. A társaival és más személyekkel való érintkezésben törekedjék a tmúló szerény, illendő magaviseletre, s használjon művelt emberhez méltó beszédmódot. Öltözete és egész viselete legyen egyszerű és tiszta.
7. §. A tanuló az igazgatónak s az intézet minden tanárának ugy az iskolában, mint azon kivül engedelmességgel és tisztelettel tartozik. Midőn a tanár a terembe lép, úgyszintén midőn távozik, valamennyi tanulónak fel kell állnia.
Kötelesek a tanulók az iskolaszolga irányában is illendően viselni magukat, s ha tisztét teljesiti, kötelesek neki engedelmeskedni.
8. §. Elváratik a tanulóktól, hogy mindenki, de különösen a helybeli tanintézetek tanárai és tanitói, hatósági és egyéb, az értelmi osztályhoz tartozó személyek iránt kellő tisztelettel és udvariassággal viselkedjenek.
9. §. A tanulók az iskolán kivül is alá vannak vetve az iskola fegyelmi hatóságának, melyet az igazgat 3 a tanári karral együtt gyakorol.
II. A tanulók kötelességei az iskola iránt.
10. §. Minden tanuló köteles az előadásokat pontosan látogatni, a szükséges iskolai könyveket és szereket magával hozni. Oda nem tartozó dolgok, amennyiben az azokkal való foglalkozás a tanulók figyelmét az előadástól elvonná, elkoboztatnak. Tartoznak egyszersmind a tanulók iskolai szereiket, könyveiket, füzeteiket rendben és tisztán tartani.
11. §. Előre látható akadályoztatás esetében az engedély a távol maradásra egy órára az illető tanártól, egy napra az osztályfőtől, hosszabb időre az igazgatótól kérendő, az ok a szülők, vagy azok helyettesei által Írásban vagy szóval előadatván.
12. §. A tanórák elmulasztása csak a betegséggel és pedig csupán csak az orvosnak, a szülőknek, vagy ezek helyetteseinek bizonyítványa alapján menthető ki. Mikor a tanuló újra iskolába jő, köteles a mulasztás okát az osztályfőnél hiteles bizonyitványnyal igazolni. Ha a tanuló előzetes bejelentés és engedély nélkül egy hétig kimarad, az iskolából kilépettnek tekinthető, s a névsorból kitörölhető. Az órák látogatás t illető kötelezettség kiterjed a nem kötelezett tantárgyakra is, melyek látogatására a tanuló az év elején jelentkezett. Az ilyen tanfolyamból való kilépés az igazgató és szaktanár beleegyezése nélkül tilos.
13. §. Ha a tanuló valamely ragályos bajban (valóságos himlő, bárányhimlő, skárlát, kanyaró, diphteritis, szamárhurut, egyptomi szembaj) szenvedett volna, felgyógyulás után az iskolába csakis akkor léphet be ismét, ha teljes felgyógyulását és ragálymentességét kezelő orvosa által kiállított bizonyitványnyal az igazgatónál igazolja.
A szülők és helyetteseik kötelesek a tanulót az iskolától távol tartani, ha az odahaza ragályos betegségben levőkkel érintkezett. Ily esetben is a tanuló csak a fentebb emiitett orvosi bizonyítvány bemutatása mellett jöhet ismét az iskolába.
14. §. A szülőknek vagy helyetteseiknek egyszerűen névjegyre irott közléseik nem fogadtatnak el.
15. §. A felügyelet gyakorolhatása végett tartoznak a tanulók lakásukat, annak változtatását, s azon egyént, a kinek gondviselése alatt állnak, az igazgatónak és az osztályfőnöknek bejelenteni.
16. §. Az iskolai év elején az osztályfő minden tanulónak kijelöli helyét az osztályteremben, figyelemmel a tanuló látó és halló képességére és esetleg más alapos óhajtására. Helyet változtatni vagy cserélni csak az osztályfő engedelmével szabad.
17. §. A tanóra kezdetét jelző csengetés után minden tanuló tartozik a tanterembe menni, helyét csendben elfoglalni és a tanár belépését, kellő magatartással bevárni. Előadás alatt csend és figyelem követeltetik; mindennemű zavarás, ide értve a kijárást is, tiltva van. Szellemileg minden tanuló együtt dolgozzék a kikérdezésnél, felelni azonban csak a kérdezettnek szabad; a súgás vagy beleszólás szigorúan tiltva van. A dolgozatokat minden tanuló önállóan készitse el; feladatot mástól leirni s általában bárminemű csempészetet elkövetni tilos.
18. §. Az egyes tanórák közti időben meg van engedve az illedelmes társalgás és mozgás; ellenben a futkározás és zajongás a legszigorúbban tiltva van.
19. §. Szintén tiltva van az intézet helyiségei előtt való álldogál ás is. Oraközökben az intézetből a tanulóknak csak az osztályfő engedelmével szabad távozni.
20. §. A dohányzás szigorúan tiltva van.
21. §. Az intézeti épületnek és minden tartozékának tisztaságára a tanuló is köteles ügyelni. A falak, padok és egyéb bútorok megrongálása, befirkálása fegyelmi kihágásnak és egyszersmind kártételnek tekintetik. Mindennemű kár, melyet a tanulók az iskolai szerekben vagy egyéb tárgyakban tesznek, az illetők által, és ha ki nem tudódnának, az egész osztály által megtérítendő. Ha a kártevés rosszakardtból. vagy pajkosságból történt, az vétkes fegyelmi büntetés alá esik, •
22. §. Egyleteket művelődés czéljából alapithatnak a tanulók az igazgatóság engedélyével; az iskolán kivül álló társulatoknak azonban tagjai nem lehetnek. Szinház és nyilvános mulatságok látogatására minden egyes alkalommal az osztályfőtől kell engedélyt kérni. •
23. §. Könyvek vagy más tárgyak elárusitása, cserélés, a szülők vagy helyetteseik engedelme nélkül tilos; épen ugy tiltatik az adósságcsinálás.\' Pénzt gyűjteni az intézet növendékei között bárminemű czélra ösak az igazgató engedelmével szabad.
69
III. Fegyelmi büntetések.
24. §. Az előző pontok tiltó szabályai ellen elkövetett tények büntetés alá esnek. Az iskolán kiviili viselet hasonlóképen a fegyelmi törvények alá tartozik; e szerint minden az iskola czéljával és méltóságával ellenkező cselekmény, pl. a kávéházak, korcsmák és más nyilvános helyek látogatása szigorúan fenyíttetik.
25. §. A fegyelmi szabályok áthágására mérendő büntetések fokozat szerint a következő: a) megintés, illetőleg megdorgálás az illető tanár által; b) a tanulók elkülönített helyre való ültetése, illetőleg kiállítása; c) nyilvános megfeddés az osztályfő által; d) élesebb feddés az igazgató által; e) a tanulónak a tanári szék elé idézése s a kizárással való fenyegetés; fj kizárás az intézetből, melyről az iskolaszék és a nm. vallás és közoktatásügyi m. kir. minisztérium értesíttetnek.
Ezeken kivül alkalmazható a körülményekhez képest egyéb büntetés is, úgymint az iskolában való marasztalás, mely felügyelet alatt végzendő komoly szellemi munkával köttetik össze, továbbá házi fogság alá helyezés, melynek kiállta a szülő vagy gazda bizonyítványa által igazolandó.
26. §. A harmadfokú büntetésről már a szülő vagy helyettese értesítést nyer.
Tandíjmentes tanulók, ha oly vétséget követnek el, mely a tanári szék előtti megdorgálást vonja maga után, elvesztik a kedvezményt.
IV. Befejező megjegyzések.
27. §. Ezen törvényeknek az intézet minden növendéke alá van vetve, s alóluk senki, még a szülők sem, menthetik fel őket.
28. §. Ugyancsak e törvények kötelező erejével bir minden olyan szabály és utasítás, melyet az igazgatóság, a tanári karral s az iskolaszékkel egyetértve, esetleg később ki fog hirdetni.
29. §. A fegyelmi szabályok ezen szövege egy-egy példányban minden tanulónak kiadatik, mely példány a szülők által aláírandó és azután az osztályfőnek bemutatandó. A tanév kezdetén a fegyelmi szabályok a tanulók előtt felolvastatnak, s azok nem ismerése mentő ürügyül el nem fogadtatik.
XVI.
Jelentés az „Ifjúsági Önképzőkörnek" 1899—900. évi működéséről.
Ifjúsági Önképzőkörünk fennállásának hetedik évében is sikeresen folytatta működését, és tanúbizonyságát adta annak, hogy czéljának, a várakozáshoz képest teljesen megfelel. A működés czélja volt a nemzeti és hazafias szellem táplálása és megerősítése, a szép iránti érzék fejlesztése, az irodalom és kiváló férfiainak ismertetése, irodalmi ünnepek rendezése, eredeti és fordított dolgozatok benyújtása, költemények elszavalása, felolvasások és szabad előadások.
E kitűzött czél elérésére szolgáltak a kéthetenként tartott rendes és esetleges diszgyülések, az Írásbeli munkáknak írásban és a szavalatoknak szóbeli megbirálása.
Tagjai voltak a körnek a középső és felső osztály nyilvános tanulói. Az alsó osztály abbeli kérvénye, hogy az alsó osztály tanulói, mint rendes tagok a körbe felvétessenek, a tanári kar határozata alapján elutasittatott.
A kör alakuló gyűlését szeptember 24-én tartotta. Domány Ármin a magyar irodalom tanára, mint a kör vezetője rövid szavakban megjelölte az „Önképzőkör" czélját, s buzgó, komoly munkásságra hívta fel az ifjúságot. A megejtett választás alapján tisztviselők lettek: elnök: Radó Vilmos f. o. t., alelnökök: Páski Sándor f. o. t. és Dukász Miksa k. o. t., jegyző: Boskovitz Ödön f. o. tanuló, aljegyző: Wünschbach Dezső k. o. t.. pénztáros: Fürst Albert f. o. t., könyvtárosok: Adler Antal, Sugár Béla, Hutter Géza f. o. tk., és Boskovitz Ernő, Grünhut F. k. o. tk.
Tartatott 14 rendes és 3 diszgyülés. Beérkezett bírálatra 16 mű. Ezek közül 1 jegyzőkönyvi dicséretet kapott, 2 dicséretesre, 4 jóra, 6 egyszerűre fogadtatott el és 3 elvettetett. Szavalat volt 30, szabad előadás 2.
Első diszgyülésünket október hó 6-án tartottuk, az aradi vértanuk halálának ötven éves évfordulóján. Az ünnepély előtt az ifjúság kérésére gyászistentiszteletet tartott dr. Neumann Ede főrabbi ur. Az ünnepély a „Hymnus" eléneklésével vette kezdetét. Domány Ármin vezető tanár megnyitó beszédében az ünnepély jelentőségét méltatta. Dukász Miksa k. o. t. Ábrányi Emilnek: „Öktóber 6-án" cz. költeményét szavalta el sikeresen, majd Radó Vilmos elnök ünnepi beszédében a gyászos emlékű aradi vértanuk halálának 50 éves évfordulóját méltatta. Lukács Aladár f. o. t. Ilyés Bálintnak:
*
— -71 —
„A legnagyobb gyásznap" és Rosenstein Gyula k. o. t., Weisz Henrik k. o. t.-nak, „Emlékezés" czimü költeményét szavalták hatásosan. Az ünnepélyt a „Szózat" eléneklése zárta be.
Második diszgyülésünket Vörösmarty Mihály emlékezetére tartottuk november hó 30-án. Radó Vilmos elnök „Vörösmarty emlékezete" ez. művét, ennek távolléte folytán Müller Zs. f. o. t. olvasta fel, melyben szerző a jeles költőt és annak működését méltatta. Figlár Géza k. o. t. az ünnepeltnek „Elő szobor" czimü költeményét szavalta el, majd pedig Páski Sándor és Lukács Aladár f. o. tk. és Rosenstein Gyulák, o. t. Vörösmarty „Maróth bánjából" adtak elő egy részletet nagy hatással. Dukász Miksa k. o. tanuló „Vörösmarty mint epikus" cz. gondosan megszerkesztett felolvasásában, Vörösmartyt mint epikus költőt és érdemeit e téren méltatta. Végül Boskovitz Ödön f. o. t. a „Szózatot" szavalta el s elnök az ülést bezárta.
Márczius 15-én fényes iskolai ünnepélyt rendezett Önképzőkörünk. Domány Ármin vezető. tanár, megnyitó beszédében ecsetelte az ünnep jelentőségét s hazaszeretetre buzdította az ifjúságot. Krausz J. f. o. t. a „Talpra magyart" szavalta el érczes hangon. Az „Ünnepi beszéd"-et Almási J. f. o. t. tartotta, melyben a lefolyt idők válságos eseményeiről és nagy alakjairól beszélt. Majd az ifjúság énekkara énekelte el Erkel F. „Bánk bán" cz. dalművéből egy részletet: „Ima a hazáért". Majd Lukács Aladár f. o. t., Rosenstein Gyula k. o. t. és Fein Vilmos a. o. tk. (Lukács mint „magyar ifjú", Rosenstein mint „elégedetlen" és Fein mint „idegen ifjú" szerepel) Földes J.-nek „Ötven év után" cz. drámai költeményét adták elő nagy hatással. Radó Vilmos elnök a „Marseillaise"-ről és a „Talpra magyar"-ról, e két gyújtó szabadságdalról tartott felolvasást. Páski S. f. o. t. Váradi Antal „Petőfi visszatér" cz. költeményét szavalta. Az ünnepet az ifjúság énekkara zárta be az „Induló" eléneklésével.
A harmadik diszgyülést márczius hó 20-án Kossuth Lajos halálának évfordulóján tartotta Önképzőkörünk. Radó Vilmos elnök megnyitó beszédében kérte a tagokat, hogy amint minden évben megünneplik márczius 15-ét, ne feledkezzenek meg Kossuth halála évfordulójáról sem. Majd Maschanzker G. f. o. t. beszédében, Kossuth életét és működését vázolta. Figlár Géza k. o. t. „Kossuth Lajos emlékezete" cz. ez alkalomra irt költeményét szavalta el gyönyörűen és ezzel az ünnepély véget ért.
Felséges királyunk megkoronázása évfordulóját is megünnepelte az ifjúság. Dukász Miksa k. o. t. beszédében az ünnep jelentőségét méltatta és megokolta. Majd Levvin Samu a. o. t. Vörösmarty „Király hymnusz"-át szavalta sikeresen. Ehrenstein Győző k. o. t. fuvolán adta elő „Ábránd Proch és Popp thémájáról" cz. darabot, zongorán kisérte Sterneck Zsigmond zenetanár ur. Pollák Manó k. o. t. „Ünnepi beszédében" a király és nemzet kibékülése történetét mondotta el. Fein Vilmos a. o. t. Váradi Antal „Petőfi a hortobágyon" cz. melodrámáját adta elő nagy hatással. Hegedűn és zongorán kisérték Büchler Mór és Schwarz Károly a. o. tanulók. Rosenstein
— 72
Gyula k. o. t. Erdélyi „Könyörgés" ez. költeményét szavalta el kellő szabatossággal. Az ünnepélyt a „Hunyadi induló" eléneklése zárta be.
A kör tiszti karában változás történt, amennyiben : Radó V. elnök, Fürst A. pénztáros, Boskovitz Ö. jegyző, Sugár B., Hutter G. és Adler Antal könyvtárosok f. o. tk. felhozván elfoglaltságukat okul, tisztségeikről lemondottak. Domány Ármin vezető tanár a megüresedett helyeket, tekintve az év előrehaladottságát, nem kivánta betölteni és miután Páski S. f. o. t. alelnök tisztéről időközben szintén lemondott, a következő gyűléseket Dukász M. k. o. tanuló alelnök vezette.
Körünk könyvtára jelen évben 60 kötet könyvvel gyarapodott és pedig vétel utján 55 kötettel, ajándékozás utján 5 kötettel.
Az önképzőkör részére dr. Ollop Mór, ügyvéd ur, a lefolyt évben is egy darab aranyat volt szives ajándékozni, melyet Pollák Manó k. o. t. kapott meg. Fogadja a nemeslelkü adakozó ez uton is az Önképzőkör hálás köszönetét.
Az Önképzőkör vezető tanára.
Az érdemjegyek magyarázata.
Érdemjegy Erkölcsi viseletből Előmenetelből
1 jó jeles
2 szabályszerű JO
3 kev. szabályszerű elégséges
4 rossz elégtelen
XVII.
Érdemsorozat.
Alsó osztály.
Osztályfő : Domány Ármin.
A tanulók nevei Magyarnyelv Német nyelv J Franczia ny. j I Földrajz 1 Történelem 1 Mennyiségt. j Természeti. Ker. számt. Ker. isme I Ker. levelez. Szépírás Hittan írod. munk. Irásb. dolg. | Gyorsirászat j 1 Magaviselet |
Almási Géza 4 3 1 3 3 3 1 4 3 2 2 1 1 2 3
Adler Ede 3 2 3 1 3 3 1 3 2 2 2 1 1 2 1
Báron Ernő 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 1 1 1
Bienenfeld Andor 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 1 3 3
5 Braun Gyula 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Breuer Zoltán 2 3 3 2 1 3 2 3 1 3 2 1 2 1 3 2
Büchler Mór 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 1 2 1 2
Deutsch Miksa 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2
Doniján József 2 4 3 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 1
10 Dukász Jenő 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 1 1 2 2
Ejury Jenő 3 3 4 3 3 4 2 3 1 3 3 2 2 2 3 1
Fein Vilmos 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1
Feldmár Béla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fleischhacker Ede 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 1 3 3 2
15 Fleischmann Frigy. 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 l 2 2 2 1
Frommer Sándor 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 1 2 2 2
Gáspár Béla 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 1 1 2 1
Günsberger László 3 3 O \'} 3 2 3 4 4 2 3 3 1 2 2 1
Kengyel István 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1
20 Klein Ernő 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 2 2 1
Kohn Samu 2 3 3 2 2 3 3 2 1 2 3 1 2 1 3 1
Kövesdy Iván 3 1 1 3 3 1 3 3 3 2 2 2 1 1 1 2
Kürschner Samu 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 1
Lewin Samu 2 3 4 1 2 3 1 3 1 3 2 2 2 2 2
25 Milhofer Dezső 1 2 2 1 1 3 3 2 1 1 2 1 3 2 1
Németh Géza 2 3 3 2 1 2 1 2 1 3 2 1 1 1 1
Pilczer Bernát 3 3 3 2 3 3 2 3 1 2 3 1 2 2 3 2
Polin Lajos 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2
Pollák Jakab 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 1 3 2 1
30 Rein Ignácz 2 3 3 1 1 3 1 2 1 3 2 1 2 2 2
— 74
A tanulók nevei Magyarnyelv!! N\'émet nyelv ! Franczia ny. | Földrajz Történelem Mennyiségt. I Termeszeit. [I Ker. számt. j| Ker. isme Ker. levelez. | j Szépírás H Hittan írod. munk. 1 ; Irásb. dolg. | Gyorsirászat 1 Magaviselet j|
Rosenthal Sándor 4 3 4 3 3 3 1 3 3 3 2 2 9 2 1
Schwarcz Károly 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 1 9 9 2
Schwarzenberg Józs. 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 1
Szabó Antal 2 3 3 2 2 a 3 1 3 3 1 1 1 1 3 1
35 Szél Ferencz 4 3 3 4 3 .3 2 3 3 3 3 2 2 3 1
Vucsák János 3 4 3 2 2 4 1 2 1 3 1 2 9 1 1
Wagner Ferencz 3 3\' 3 1 3 1 1 1 2 3 3 2 2 2 1 3
Weiss Hugó 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1
Zamadics Károly 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1
Kimaradtak: Letzter Jenő, Skopál Lajos.
Magántanulók: Figlár Géza, Tücherer János.
Középső osztály.
Osztályfő : Somosi Vilmos.
A tanulók nevei Hittan Magyar nyel.v j Német nyelv j i Franczia ny. | Földrajz Történelem j Mennyiségt. j j Vegytan Ker. számt. Könyvvitelt. Ker. lev. ¡Váltó s ker. jog| j Nemzetg. t. 1 írod. munk. | 1 Fr. dolg. k. a. j 1 Gyorsírás j Magaviselet |
Rielitz Frigyes 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 1 2 1
Bindfeld Aladár 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2
Bogenrieder Károly 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2
Boskovitz Ernő 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
5 Dukász Miksa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Ehrenstein Győző 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2
Figlár Géza 3 2 3 3 2 1 1 1 1 1 3 2 2 1 2 2
Fleischhacker Géza 3 4 3 2 2 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2
Fleischhacker Jenő 1 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 2 2 3 2
Frank Ernő 1 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 1 2 1 2 1
10 Graff Kálmán 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1
Grünhut Ferencz 1 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2
Grünwald Béla 1 2 2 3 1 1 3 1 2 1 2 2 1 2 1 1
Günsberger Lajos 1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 1
Haba Miklós 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2
15 Kapperl Béla 1 1 2 3 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1
Kaufmann Sándor 1 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 1
Klein Kálmán 1 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 1
Koblenczer Oszkár 1 3 3 3 1 2 3 2 3 2 2 2 2 1 1 2
Krausz Albert 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
20 Lengyel Miklós 1 2 3 3 2 2 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1
Pollák Manó 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1
Pollák Miksa. 1 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2
Reviczky Ottó 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 2 2 3
Rosenstein Gyula 2 3 3 q o 3 3 3 3 3 2 3 Q o 2 2 2 2
25 Scheijer Jakab 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 1
Schercz Lajos 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 1 2 1 2
Schulhof Győző 1 3 3 3 3 o O 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
Schwarcz Ignácz 1 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 O O 2 2 2 2
Szommer Miklós- 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2
30 Vajda Rezső 1 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2
Vehofsits Imre 3 4 4 4 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 2 1
Vucetic Vladimír 1 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2
Weisz Henrik t 2 3 3 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2
Wünschbach Dezső 1 2 3 3 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1
Magántanulók: Aigner Géza, Antal József, Fleischhacker Jakab, Krizsá.i Miklós, Tücherer János.
— 76 —
Felső osztály.
Osztályfő : Dr. Villányi Henrik.
Adler Antal Kessler Pál
Almási Ignácz Krausz Jakab
Baum M. Arthur Lukács Aladár
Berger Lipót 20 Mandler Arthur
5 Boskovitz Ödön Manheim Béla
Braun Arnold Maschanzker Gusztáv
Farkas Sándor Müller Zsigmond
Fleiner Aladár Páski Sándor
Fürst Albert 25 Pollák Jenő
10 Gavora Károly Pranger György
Grosz József Radó Vilmos
Günsberger Ernő Ritscher Samu
Haas Hugó Schwarz Zoltán
Havas József 30 Szántó Béla
15 Hutter Géza Sugár Béla
Jäger István Wilheim Jakab
XVI11.
Jelentés az 1899-1900-iki tanév végén megtartott érettségi vizsgálatokról.
A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 3323/1900. sz. a. rendeletével a felső osztály osztályvizsgája visszaállíttatván, ennek eredménye alapján az osztály 32 tanulója közül kettő, f. évi szeptember hóban teendő javitó vizsgálatra utasíttatott, melynek sikere esetén ugyanakkor teljes érettségi vizsgálatra bocsátandók. Az Írásbeli vizsgálatok megkezdése előtt egy tanuló fegyelmi kihágás miatt 2 hónapra visszavettetett, szintúgy egy tanuló az Írásbeliek folyamata alatt az érettségi vizsgálati szabályzatba ütköző cselekmény miatt. A május hó 20 —21.,\' 22- -23., 24 -25. és 27. napjain tartott Írásbeli vizsgálaton tehát megjelent 28 rendes és két, az 1898/9-iki tanév végén egy évre visszavetett, összesen 30 tanuló, kik valamennyien a vizsgáló bizottság jun. 10-én tartott értekezletének határozata alapján szóbeli vizsgálatra bocsáttattak.
A tanári kar által felterjesztett tételek közül a kir. főigazgató ur a következőket jelölte ki:
1. Magyar nyelv és irodalom.
Az államok közgazdasági gyarapodásának tényezői.
Eredmény: 7 jó, 22 elégséges, 2 elégtelen.
2. Német nyelv.
Die Bedeutung Fiumes für den Handel Ungarns.
Eredmény: 1 jeles, 2 jó, 25 elégséges, 3 elégtelen.
— 78 —
3. Franczia nyelv.
a) \' Bukarest, 1900. április 25.
T. cz Daninger László urnák, Pécsett.
Mansberg Arthur ur Budapesten megbízást adott, hogy Uraságodra az alább leirt intézvényt bocsássuk ki.
Van szerencsénk tehát értesíteni, hogy a mai napon Önre itt fizetendő 2500 frc. pr. május 30. Wolf G. r. szóló váltót intéztünk s kérjük, méltóztassék ezen váltónkat megbízónk számlájának terhére, adandó alkalommal elfogadni s annak idején kifizetni.
Kiváló tisztelettel
Jonesen és Lukács.
b) Hamburg, 1900. május 1.
T.\' cz. Henri Lafitte & Co. uraknak, Nantes.
Engedelmükkel élve mai intézvényemen M. Etienne és társára ottan Frcs 2500 pr. ult. május a. c. Fetier r. az Ön czégét neveztem meg szükségbeli utalványozott gyanánt.
Hálával fogom elismerni a védelmet, melyben intéz-vényemet részesíteni fogják és örömmel meg- fogom ragadni az alkalmat viszontszolgálatra.
A közbenjárási költségeket terhemre irni szíveskedjenek.
Kitűnő tisztelettel Föhring Ede.
Eredmény: 1 jeles, 6 jó, 21 elégséges, 3 elégtelen.
4. Kereskedelmi levelezés.
1. Feldmann Antal budapesti selyemárú kereskedő április 20-án kelt levelében azon kérdéssel fordul Fournier Pál lyoni bankárhoz, vájjon hajlandó volna-e, s ha igen,
79
minő feltételek mellett 70,000 frankig terjedő hitelt engedni ?
Hitelképességéről készséggel ad felvilágosítást több a levél szövegében felemlítendő budapesti pénzintézet.
2. Fournier április 25-én tudakozódik a Pesti Magyar Kereskedelmi banknál.
3. A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank április 30-án kedvezően nyilatkozik Feldmann anyagi viszonyairól és üzleti eljárásáról.
4. Fournier május 4-én megadja a kért hitelt és közli feltételeit: fedezet legalább 3 nappal a lejárat előtt készpénzben vagy Lyonra esetleg Párisra szóló a-vista váltókban, Vs0/o elfogadási jutalék és a tényleg felmerült költségek megtérítése, egy-egy intézvény 10,000 franknál nagyobb összegről nem szólhat.
5. Feldmann május 10-én elfogadja a feltételeket és tudatja, hogy intézett Fournierra 8650 frankot per 3 hó Vallon Richárd lyoni czég rendeletére.
6. Fournier május 15-én az intézvényről tudomást
vesz.
Németül irandó a 2. és 6. számú levél.
Eredmény: 3 jeles, 7 jó, 20 elégséges.
5. Kereskedelmi számtan.
1. Amsterdam értékpapirokért tartozik Budapestnek 35450 h. frttal, mely összeg április 20-tól kezdve 5°/o kamatra van elhelyezve.
Budapest május 20-án megbizza Londont, hogy intézzen követelése erejéig Amsterdamra pr. a/v. és küldjön Berlinnek 20,000.— M.-át pr. junius 20., a maradékért pedig Budapestnek korona váltót pr. 14. nap.
London intéz Amsterdamra a 12,, 2 pr. a/v. felszámit l%o alkuszdijat, V8°/o jutalékot. A márka-váltókat á 20-77, 3 hó 5Va0/o, a korona-váltót pedig á 24-56, 3 hó 472% szerzi be. Hány koronáról szól az utóbbi váltó?
2. Páris elad április 20-án Budapest megbízásából 100 drb államvasut-részvényt á 702.-- egyidejűleg vesz a megbizó számlájára 36000 korona n. é. magy. a. jára-
80
dékot á 99-30. A különbözetet látra szóló korona váltóval egyenlíti ki á 102-50. Az alkuszdij és l°/oo jutalék figyelembe vételével irjuk meg a jegyzéket.
Eredmény: 3 jó, 24 elégséges, 3 elégtelen.
f>. Könyvviteltan.
1900 május 20. veszünk Vas Kálmánnal helyben felében 10 zsák baranyai gyapjút, teljsúly K. 1562\'— göngysúly lVa kg. per zsák ,, 15\'—-
kg. 1547-— pótsúly 1% 15-47
tiszta súly kg. 1531-53 á K. 296 pr. % kg. „ „ fizetünk erre készpénzben K. 2533-32 „ „ és adunk elfogadványt K. 1000 pr. jul. 20.
„ 1000 „ aug. 20.
„ „ Vastól kapunk készpénzben . . . „ 1266-66 váltóban . . . „ 1000 pr. jul. 15.
,, 25. Eladunk készpénzen 4 bált, teljsúly kg. 610* göngysúly „ 6- -
kg. 604-pótsúly „ 6-04 tiszta súly kg. 597*96 á K. 324 pr. % kg.
jun. 8. eladunk Kiss Bélának, Kaposvár, 3 havi elfogadványa ellenében 4 bált. teljsúly kg. 612-—. gö ngysúly „ fí-— kg. 606-— pótsúly „ 6-06 tiszta súly kg. 599*94 á K. 327 pr. °/o kg.
— 81 —
1800 jun. 15. Küldünk Fehér Miklósnak, Miskolcz, fizetendő 2 hó múlva
2 bált, teljsúly Kg. 375.—
göngysúly „ 3.—
kg. 372.—
pótsúly „ 3.72
tiszta súly Kg. 368.28 á K. 328 pr. % kg.
jun. 15. a vételnél és eladásnál felmerült, általunk fizetett összes költség IC. 28.70. „ „ Leszámolás Vassal. Számítunk 6°/o kamatot, 3°/o jutalékot. Kidolgozandó a naplóban, főkönyvben és folyószámla-könyvben.
Eredmény: 11 jeles, 12 jó, 7 elégséges.
7. Politikai számtan.
1. 50000.-— koronás jelzálog-kölcsönt veszünk fel birto-
kunkra 3°/o-os félévi előleges kamatláb mellett.
A kölcsönt 30 féléven át egyenlő és előleges annuitással törlesztjük. Határozzuk meg a törlesztő részek közötti összefüggést, 7 számuszámu tőketörlesztő rész összegét, végül készítsük el a törlesztési tervezet 1., 2., 3., 4., ... . 25., 26., és 30 sorát!
2. 4000 korona fizetendő 1900. január 1-én 6000 „ „ 1903. julius 1-én 5000 „ „ 1910. január 1-én
kérdés: mely napon tesz mindhárom összeg értéke 20000 koronát 2°/o félévi kamatos-kamattal ?
3. 20000 korona betéttel mekkora életjáradék biztositható,
ha a biztosított 65, 42, 50, 35 esztendős.
Eredmény : 2 jó, 23 elégséges, 5 elégtelen.
A szóbeli érettségi vizsgálatokat junius hó 11., 12. és 13. napjain tartottuk dr. Kövesligethy Radó budapesti egyetemi tanár, vallás- és közoktatásügyi miniszteri biztos ur és Heltai József, nagykanizsai lakos, kereskedelemügyi miniszteri biztos ur jelenlétében. A vizsgálatokat megelőző,
6
— 82 —
a miniszteri biztos urak elnöklete alatt tartott értekezlet határozatából az Írásbeli vizsgálat eredménye alapján a jelentkezett 29 tanuló velőménnyi szóbeli vizsgálatra bocsáttatott.
A szó- és írásbeli vizsgálatok végeredménye a következő volt:
Jól feleltek meg: Almási Ignácz, Boskovitz Ödön.
Megfeleltek: Adler Antal, Baum M. Arthur, Braun Arnold, Fleiner Aladár, Fürst Albert, Gavora Károly. Grosz József, Günsberger Ernő, Havas József, Hutter Géza, Kessler Samu, Krausz Jakab, Manheim Béla, Masehanzker Gusztáv, Müller Zsigmond, Paski Sándor, Pranger György, Sugár Béla, Wilheim Jakab, Riedlmayer Károly.
2 hó múlva teendő javitó vizsgálatra utasíttatott: 1 tárgyból 7, 2 tárgyból 2.
XIX.
Az 1899—900. tanévben végzett tanulók alkalmazási helye.
A tanuló neve A czég neve Lakhelye
Blau Benő Alsó-Lendva-Vidéki Takarékpénztár Alsó-Lendva
Boskovitz Aladár Gazdasági gyakornok Jankaháza
Dreisziger Izsó Zerkovitz Zsigmond és Társa Nagy-Kanizsa
Frank Elek Magyar-Belga fémipar-gyár r. t. Budapest
5 Gavora Dániel Vasúti tisztképző tanfolyam „
Gstcttner Henrik Schenker és Társa Fiume
Heinrich Mór Kereskedelmi-Részvénytársaság „
Hirschlcr Ödön egyéves önkéntes Budapest
Hirschsohn Béla •Breuer Ferencz Barcstelep
10 Hoffmann Sándor Strasser és König Budapest
Horváth Károly ismeretlen —
Kohn Vilmos Mercur Bank és Váltóüzlet Bécs
Mautner Gusztáv Beck és Weiss Zágráb
Morgenstern Zs. Morgenstern Gyula Daruvár
15 Polednák Ernő Posta- és távirda gyakornok Nagy-Kanizsa
Pol ák Dezső Schenker és Társa Fiume
Rechnitzer Lipót Tendloff K. és Dittrich T. gépgyár r. t. Budapest
Rothauser Imre Leitner Alajos Varas d
Schlesinger Hugó Joung Hugó Triest
20 Steiner Ignácz Kornis, Gaál és Tyrnauer Budapest
Susicki György Vasúti tisztképző tanfolyam f>
Szamek Jenő Strasser és König >>
Tauber Győző Rizshántoló gyár r. t. Triest
Weisz Ernő Oblath Sámuel >>
Weiss Izidor Magy. Lesz. és Pénz. Bank társházai Barcs
25 Wirth Imre Strasser és König Bpest-Párkány
Würzburger Mik. Vasúti tisztképző tanfolyam Budapest
— 84 — XX.
Statisztikai táblázatok.
a) A tanulók származási helye.
Iskola Osztály j Nagykanizsai | Zala I Somogy V» Baranya Veszprém Pest-Pilis Heves Bihar Csanád Nógrád Liptó Báes Pozsega Zágráb Varasd Kőrös-Belov. 1 Verőcze Összesen Kimaradt Meghalt Létszám a tanév végén
megyei
Elemi leányiskola I 26 1 — -- 27 _ 1 26
II 32 — 3 — 1 — — 1 — — — — — — — — — 37 — — 37
III 31 — 1 33 1 1 31
IV 27 1 — 1 — — — — -- — — —■ — — — — — 29 1 — 28
Összesen 116 2 4 1 1 — 1 — 1 — — — — -- — — — 126 2 2 122
Elemi fiúiskola I II III 47 27 39 13 5 1 — 1 1 1 — — — 1 1 1 1 1 — 1 — 47 47 47 1 3 4 1 46 44 42
IV 34 5 1 42 1 — 41
Összesen 147 23 2 — 1 1 1 — — 1 1 1 1 1 1 1 1 — 183 9 1 173
Polgári fiúiskola I II 13 17 3 4 8 2 1 1 1 1 — 26 25 2 — 24 25
III 15 6 4 1 — — — — — — — — — — — _ _ 1 27 — — 27
IV 18 5 4 — 1 — — — — — — — — — — — 2 - 30 — — 30
Összesen 63 18 18 2 1 1 4 1 108 2 — 106
Felső ker.isk. I 26 5 5 3 2 — 41 3 38
II 18 5 5 3 — — — 1 — 1 — — — — — 2 — 1 36 — 36
III 16 7 4 1 2 — — — 2 — — 32 — 32
Összesen 60 17 14 6 1 2 1 — 1 — — — — 2 4 — 1 109 3 — 106
Főö sszeg 386 60 3» 9 4 1 1 1 2 1 1 1 2 3 5 5 2 526 16 3 507
Kanizsai 386 Vidéki 140 Összesen 520
— 85 —
b) A tanulók.
nemzetisége vall sa kora (a tanév végén)
Iskola Osztály magyar | horvát izraelita róm. kath. ág. ev. 1 ev. ref. | gör. kath. i gör. kel. 6 éves 7 1 8 „ 1 9 „ S 10 „ ! ii „ I 12 „ 13 „ I 14 „ 15 „ 16 „ 17 „ 18 „ 19 „ 20 „ 21 „ Összesen
Elemi leányiskola I II 27 37 — 27 36 1 - — — — 3 19 5 5 13 16 3 •— 27 37
III 33 — 31 2 4 15 10 2 2 33
IV 29 — 28 1 1 7 8 11 2 29
Összesen 126 — 122 4 — — — — 3 24 22 32 20 10 13 2 126
Elemi fiúiskola I II III 47 45 47 2 45 46 47 1 1 — — — 1 4 35 19 5 20 3 1 5 19 2 3 18 1 5 1 47 47 47
IV 41 1 42 — — 9 14 13 3 2 1 — — 42
Összesen 180 3 180 2 — — — 1 4 54 28 34 37 14 8 3 1 183
Polgári fiúiskola I II 22 23 4 2 26 24 1 4 8 6 9 10 5 8 1 26 25
III 27 — 26 1 — — ... — — — — — — — — 8 11 6 — 2 — — — — 27
IV 28 2 28 1 — 1 6 18 5 1 30
Összesen 100 8 104 3 1 4 14 19 27 29 12 1 2 — — — 108
Felsőker.isk. I 41 32 9 _ — — — — — — _ — — — 1 9 17 10 3 1 — — 41
II III 33 30 3 2 27 27 7 4 1 — 1 1 — 5 16 1 6 17 7 9 2 2 2 1 36 32
Összesen 104 5 86120 1 1 — 1 1 1 14 34 33 19 5 2 1 109
Főösszeg 510 16 492 29 1 1 1 1 2 7|78 1 50 66 61 38 40 32 1 31 26 35 35 19 5 2 1 526
XXII.
A nagykanizsai izr. hitközség hittani intézményei.
Közli: Dr. Neumann Ede.
Tizenhét év óta használt és a részletekben folyton javított tantervünk közlését azon jelentéssel kell megnyitnunk, hogy az elemi iskola héber tananyagát — kényszernek engedve — alá kellett szállítanunk. Már több éve, hogy tanítóink az előbbi értesítőkben közölt tananyaggal nem bírtak kellően megküzdeni és minthogy a tanulók túlterhelése nélkül az órák számát tetemesen szaporítani nem lehet, a felületességet pedig különösen ezen tárgynál minden áron kerülni akarjuk, a tanterv revisióját napirendre tüztük és a szükséges módosításokat megtettük. Még a legapróbb részleteket is alaposan és tüzetesen megvitattuk, gyakran egy-egy vers hosszú tanácskozások tárgyát tette és szívesen ismerem el ezen helyen is azt a meleg érdeklődést és kitartó, odaadó buzgóságot, a melyet a tantestület az ügy iránt mindvégig tanúsított, a melylyel velem számos konferenczián át a komoly munkában osztozkodott.
Az alapelvek nem változtak. A bibliai történet és liturgia tüzetes ismertetése mellett ezentúl is egyes imák és a szentírás válogatott fejezeteinek fordítása lesz elemi hitoktatásunk tárgya. A kiszemelt anyagot minden tanító fel fogja dolgozni és a tanulónak sajátjává is fog válni. A ki a kijelölt minimumnál többet tud majd végezni, szívesen meg fogja tenni, de elvégre éppen a bibliánál múlhatatlanul szükséges, hogy a tárgyalt anyag egész teljességében bevésődjék a gyermek lelkébe és ott állandóan megmaradjon az egész életet kisérő szellemi tulajdonként, lemondunk tehát inkább néhány fejezetről, de a megmaradt anyagot annál intensi-vebben fogjuk tárgyalni.
A fordítás munkájának megkönnyebbítésére szolgálnak azon csekély grammatikai ismeretek, a melyeknek elsajátítását hosszú évek tapasztalatai után elengedhetetlennek tartjuk. Nem lehet szó rendszeres grammatikai oktatásról, de kizártnak kell tekintenünk azon minden lélektannal és paedagogiával homlokegyenest ellenkező, igazán lélekölő gépiességet, a mely éveken át idegen nyelvű szövegekkel akarna foglalkozni, a nélkül, hogy a legsűrűbben előforduló és legegyszerűbb nyelvtani alakokat a gyermekkel alkalomadtán megismertesse és a tanuló lelkében tudatossá tegye azt, a mivel nap nap után találkozik.
— 88 —
A héber ismeretek gyarapítását czélozza azon tanfolyam is, a melyet a „Talmud Tóra" egyesület buzgóságánál fogva ujjá szervezni sikerült és a mely kiegészítve a rendes hitoktatás munkáját, egyelőre két csoportban — elemi és középiskolai tanulók számára — fogja végezni a héber oktatást. A szünidői tanfolyam julius 1-én kezdődik, mindegyik csoport heti három órai teljesen díjtalan oktatásban részesül, melynek tárgya egyelőre a szentírásnak és imakönyvnek tüzetes ismertetése és azon grammatikai ismeretek közlése, illetve bővítése, a melyekről fentebb szóltunk.
Melegen ajánljuk ezen tanfolyamot a t. hitrokonok szíves figyelmébe. Nem nyújthatnak gyermekeiknek jobb szellemi táplálékot, mint ha azon forrásokat nyitják meg előttük, a melyekoől a vallásnak és erkölcsnek legboldogitóbb igazságai, legtisztább és legnemesebb tanai oly pazar bőségben fakadnak. A vallás szent okmányainak ismerete a vallásos tudás legfontosabb és legtermékenyebb része. Egy-egy bibliai mondat, a lélekben meggyökerezve, még évtizedek multán is megteszi áldásos hatását és nem átallom kimondani, hogy a szentírás ismertetésével szemben minden más, a hitoktatás keretébe tartozó tanitás alárendelt jelentőségű. A ki tehát gyermekének vallásos oktatását és nevelését szivén hordja, ragadja meg a kínálkozó alkalmat és adja meg gyermekének a lehetőségét vallásos ismereteinek gyarapítására.
A szorosabban vett hitoktatást ezen évben is kiegészítette a serdültebb leányok konfirmácziója. Hitközségünknek ezen 14 évvel ezelőtt meghonosított intézményéhez vallásos életünk egyik legmagasztosabb mozzanata fűződik. A Sábuot első napján végbemenő fogadalmi ünnepség a templomba vonzza az egész gyülekezetet és biztos tudomásunk van arról, hogy a hűségi fogadalomról való megemlékezés válságos pillanatokban már nem egy ingadozót óvott meg a hitehagyástól.
Ifjúsági istentiszteletünk, mely most már 17 éves múltra tekint vissza, a hitközség állandó gondozásának tárgya. Az elemi és polgári iskolai tanulók szombaton délelőtt tartják istentiszteletöket. A középiskolai tanulók számára szombat délután tartott áhítaton e sorok irója végzi az exhortácziót, mely rendszeres összefüggésben van a tulajdonképpeni hitoktatással, egyszersmind pedig a felolvasott szent igéhez csatlakozik. Ha majd az összes részvevő tanulók éneke hangzik fel a templom csarnokában, ezen istentisztelet mintaképe lesz az igazi áhítatnak és hathatós segédeszköze az ifjúság lelki épülésének. A szorgalmi időt ünnepélyes istentisztelettel kezdjük és végezzük és a nemzeti gyász- és örömnapokon templomunkban ugyanakkor gyülekeznek gyermekeink, midőn a más vallásúak az ő templomukban végzik áhítatukat.
Örömmel tapasztaljuk és hálásan ismerjük el a közönség fokozódó érdeklődését a hitoktatás iránt, a mely abban is találja kifejezését, hogy ujabb alapítványok évi kamatjuk egy részét a hittanban jeleskedő tanulók jutalmazására fordítják. A hittanban való kiválóságot tűzik ki a jutalmazás feltételeid a bold. Elek Li-
— 89 —
pótné és Ledofszki Ármin emlékére tett alapítványok, ezáltal is hathatósan előmozdítva a vallásoktatás szent czélját.
Hivatásához híven jutalmazza a már 120 év óta hitközségünkben fennálló „Talmud Tóra" egyesület a hittanban kitűnő tanulókat, dijakat és jutalomkönyveket bocsátva rendelkezésünkre. Hálás köszönetet mondunk ezért a nagymultu és — úgy reméljük — szép jövőjű egyesületnek, valamint az I. M. 1. T.-nek is, mely ezen évben is kegyes volt kiadványaiból jeles tanulóinknak juttatni.
Isten áldása minden nemes törekvésen!
Ta n tervek.
Elemi iskola, a) Izr. iskola.
I. osztály.
Héber olvasás és egyes rövid imák fordítása és betanulása.
Semá, maude ání, netilász jodójim, sehákaul, há-mauczi, bauré peri hóádómo, hoécz, há-gófen.
Bibliai történet: A világ teremtésétől Ábrahámig.
II. osztály.
Héber olvasás és liturgia: Hétköznapi imák (sáchárisz, min-cho, máárív), ebéd utáni és lefekvés előtti imák, szombati muszaf ima. A héber betűk elnevezése.
Bibliai történet: Ábrahámtól József haláláig.
Bibliafordítás: Mózes első könyvéből: 1, 1—31; 2, 1—3; 8, 1—22; 9, 1 — 13; 11, 1 — 10; 12,\'1—9; 13, 1 — 10; 15, 1—7; 17, 1 — 11; 18, 1 — 10, 22, 1 — 19.
Imaforditás: Elauhai nesómo, veohávto, a tefillából átto ko-dausig; az étkezés utáni ima első része, a lefekvés előtti ima első része.
III. osztály.
Héber olvasás és liturgia: Péntek esti, szombati (újhold hirdetése) és ünnepi (sálós regálim) imák.
Bibliai történet: Mózes születésétől Sámuelig.
Bibliafordítás: Mózes első könyvéből: 28, 10—22; 29, 1 — 13; 32, 4—14; 33, 1—20; 35, 9-15; 37, 1—36; 40, 1—23; 41, 1—57; 42, 1—38; 45, 1- 28; 46, 1—7; 28—34; 47, 1 — 12; 28—31; 48, 1—22; 49, 28—31; 50, 1—26.
Imaforditás; Atto chaunén, hásivénu, szelách, refoénu, bóréch, semá kaulénu, maudim, szim sólaum, mi chomaucho, jimlauch, vesómeru.
— 90 —
Héber irás. Nyelvtani ismeretek: sevá, dáges, meszeg, névelő, him- és nőnem, egyes és többes szám, személyes névmás, a teljes igék kál ragozásának alakjai, (a két főidő), összekötő vav.
IV. osztály.
Héber olvasás és liturgia: Újévi és engesztelő napi ima. Ghanuka, Purim és böjti imák.
Bibliai történet: Sámueltől az első templom elpusztulásáig.
Bibliafordítás: Mózes második könyvéből: 1, 1 —14, 22; 2, 1—25; 3, 1—20; 4, 1 — 17; 6, 1—8;"l2, 1—42; 13, 17—22; 14, 1—31; 15, 1—27; 16, 1—36 (18, 5—27); 19, 1—25; 20, 1—23; 21, 1—6, 12—21; 22, 19—30; 23, 1—19; (30, 1 — 16); 31, 1 — 18; (32, 1—35): 34, 1—26. A harmadik könyvből 19, 1—4, 9—18, 30—37, (23, 1—8, 15—18, 21—44; 25, 1—22.)
Imaforditás: Vehójo im somauá, ólénu lesábbéach, bóruch senószán tauro, echod elauhénu, gáddelu, jecháddeséhu, jiszmechu, reczé bimenuchoszénu, kedusa. — Nyelvtani ismeretek: a teljes ige alakjai.
A liturgiával és fordítással kapcsolatosan a vallás legfontosabb intézményei (ünnepek, szertartások stb.) valamint a leggyakoribb zsinagógai műkifejezések ismertetendők.
b) állami elemi iskola.
I, osztály.
Tananyaga: Héber olvasás és bibliai történet Ábrahámig. (2 óra).
II. és III. osztály.
Tananyaga: Héber olvasás és egyes bibliai mondatok és rövid imák fordítása.
Bibliai történet Mózes haláláig (2 óra).
IV. osztály.
Tananyaga: Héber olvasás, rövid bibliai fejezetek és imák fordítása és betanulása, és ezzel kapcsolatban az ünnepek valamint a legfontosabb szertartások ismertetése.
Bibliai történet Salamon haláláig.
A\' hitoktatást az izr. iskolában az illető osztálytanítók végzik, az állami elemi iskola hitoktatója Kondor József.
Tankönyvek az izr. iskolában az izr. tanitó-egyesület tórakiadványa és olvasókönyve, az állami elemi iskolában a pesti izr. hitközségtől kiadott „Zsidó hitoktatás vezérfonala", minden osztályban a megfelelő rész. Ezeken kívül mindenütt az izr. tanító-egyesület imakönyve.
— 91
Polgári iskoJa. a) izr. iskola.
I. osztály.
Tananyaga: Bibliafordítás: Mózes IV. könyvéből 11, 12, 13, 14, 15 (37—41). 16, 17, 20.
Imaforditás: Reggeli és esti ima. Étkezés utáni ima.
Bibliai történet: az elemi iskolában végzett tananyag ismétlése (3 óra).
II. osztály.
Tananyaga: Bibliafordítás: Mózes V. könyvéből 1, 2 (1 — 10), 3 (8—22), 4, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 16.
Imaforditás: Az újévi ima.
A második templom története (3 óra).
III. osztály.
Tananyaga: Bibliafordítás: Mózes V. könyvéből 29, 30, 31, 32, 33, 34. A reggeli istentisztelet alkalmával használt zsoltárok.
Imaforditás: az engesztelőnapi ima.
A talmud kora és a spanyol zsidók története (3 óra).
IV. osztály.
Tananyaga: Az imakönyvből végzett tananyag ismétlése, a péntek esti istentisztelet alkalmával használt zsoltárok. Szemelvények a példabeszédek könyvéből.
A történet befejezése (3 óra).
Tanár: Kellert Lajos. Tankönyvek: az imakönyv és szentírás mellett Mandl, bibliai történet, Lévai vezérfonal és „rövid héber nyelvtan."
b) városi polgári (6 osztályú) fiúiskola.
Tananyaga: a) héber olvasási gyakorlatok és az imakönyv ismertetése, b) szentírási szemelvények fordítása, c) történet vázlatosan, d) rendszeres hit- és erkölcstan (3 óra).
Tanár: Hoffmann Mór. Tankönyvek: Halász és Schlesinger, Zsidó vallástani vezérfonal, Schön, a zsidók története, Hochmuth-Szép, Mózesi hit- és erkölcstan;
Városi polgári leányiskola.
I. osztály.
Tananyaga: Bibliai történet Salamon haláláig. Vallástan: istenismeret és istentisztelet az imakönyv nyomán.
— 92 —
Héber olvasás, az imakönyv ismertetésével és egyes imák fordítása (2 óra).
II. osztály.
Tananyaga: Bibliai történet a babiloni fogságig. Vallástan: az egyéni tökéletesség és a társadalmi erkölcs.
Héber olvasás, az imakönyv ismertetésével és egyes imák fordításával kapcsolatosan az ünnepek és szertartások méltatása (2 óra).
III. és IV. osztály.
Tananyaga: a) A zsidók története napjainkig, b) rendszeres vallás- és erkölcstan, c) imaforditás (2 óra).
Tanár: Dr. Neumann Ede. Tankönyvek: Stern Ábrahám, Izrael története I. és II. rész, Fényes, a zsidók története, Hoch-muth-Szép, Mózesi hit- és erkölcstan.
Főgymnasium.
1. és II. osztály.
Tananyaga: a) Izrael története a jeruzsálemi templom elpusztulásáig, b) Szentírási szemelvények fordítása és az imakönyv tüzetes ismertetése (2—2 óra).
III. és IV. osztály.
Tananyaga: a) A zsidók története a babiloni fogságtól napjainkig, b) Szentírási szemelvények fordítása és az imakönyv ismertetésével kapcsolatosan az ünnepek és szertartások méltatása. (2 óra).
V. és VI. osztály.
Tananyaga: a) Vallástörténet, b) A zsoltárok fordítása és tüzetes ismertetése. (2 óra).
VII. és VIII. osztály.
Tananyaga: a) Rendszeres vallás-és erkölcstan; b) Prófétai szemelvények fordítása nyelvtani alapon és bibliai olvasmányok (Jób és Kohelet). (2 óra).
Tanár az I—IV. osztályban Alpár Mór, az V—VIII. osztályban Dr. Neumann Ede.
Tankönyvek: Stern Ábrahám, Izrael története I. és II. köt.; Fényes, A zsidók története; Neumann Ede, Vallástörténet I. és II. köt.; Schreiner M., bibliai szemelvények 1. és II. köt.; Krausz S., Rendszeres zsidó vallás- és erkölcstan.
— 93 —
Felső kereskedelmi iskola.
I. osztály.
Tananyaga: a) Vallástörténet, b) Az imakönyv tüzetes ismertetése (1 óra).
II. osztály.
Tananyaga: a) Vallástörténet, b) Az imakönyv kapcsán az ünnepek és szertartások méltatása. (1 óra).
III. osztály.
Tananyaga: Rendszeres vallás- és erkölcstan (1 óra).
Tanár: Kertész József.
Tankönyvek: Neumann Ede, Vallástörténet I. és II. kötet; Hochmuth-Szép. Mózesi hit- és erkölcstan.
Keresk. tanoncz-iskola.
Tananyaga: a) Olvasási gyakorlatok, kapcsolatosan az imakönyv ismertetésével és a hit- és erkölcstan legfontosabb részeinek méltatásával, b) Bibliai történet Mózes haláláig.
Ipariskola.
Tananyaga: mint a keresk. tanoncziskolában. Óraszám heti 1—1 óra. Tanár Barta Lajos. Tankönyv: Müller A., Héber ABC és imakönyv.
A hitközség tanintézeteinek növendékein kívül hitoktatásban
részesültek :
Iskola Lét- O s z t á 1 V
szám 1. 11. III. IV v- VI. VII. VIII.
Állami elemi fiúiskola . 31 7 9 6 9
„ ,, leányiskola . 41 6 12 11 12 — — — —
Városi polg. fiúiskola. 22 8 5 5 3 — 1 — —
„ „ leányiskola . 96 40 30 15 11 — — — —
Főgymnasium .... 116 28 18 19 19 11 8 5 8
Keresk. tanoncz-iskola . . 34 26 8
Ipariskola...... 20 6 6 8
Összesen . 360
XXII.
Értesités a jövő tanévre.
A tanulók felvétele mind a három iskolában szept. 2., 3. és 4. napjain délelőtt 9—12, délután 3—5 óráig az alább következő szabályok szerint történik; a javitó és pótló vizsgálatok augusztus 30-án és pedig délelőtt 9—12-ig az elemi és polgári, délután 3—5 óráig a felső ker. iskolában tartatnak.
Az elemi iskola I. osztályába azon tanulók vétetnek fel, kik legalább 5V2 évesek és kiken az oltás sikeresen eszközöltetett, mi szükség esetén bizonyítvány nyal igazolandó.
A polgári iskola I. osztályába azon tanulók vétetnek fel, kik legalább 9 évesek és az elemi iskolá 4. osztályát kielégítő sikerrel végezték, vagy felvételi vizsga által kimutatják, hogy a IV. osztály számára kiszabott tantárgyakban elegendő jártassággal birnak.
A felső kereskedelmi iskola alsó osztályába azon tanulók vétetnek fel, kik a gymnasium, reál-, vagy polgári iskola alsó 4 osztályát legalább elégséges sikerrel végezték és azt bizo-nyitványnyal igazolják. A középső és felső osztályba oly tanulók vétetnek fel, kik az alsó, illet, középső osztályt .ugyanezen vagy vele egyenlő fokú szakiskolán legalább elégséges sikerrel végezték.
Ugy a polgári, mint a felső kereskedeimi iskolába újonnan belépő tanulók születési és ujraoltási bizonyítványt tartoznak felmutatni.
Javitó vizsgálatra bocsáttatnak:
a) az elemi iskolában azon tanulók, kik legfeljebb 2, a polgári iskolában azok, kik legfeljebb 3 tantárgyból kaptak elégtelen osztályzatot.
b) a felső kereskedelmi iskolában azon legfeljebb 2 tantárgyból bukott tanulók, kiket erre a tanári kar Ítélete feljogosít, mely körülmény az iskolai bizonyítványban jelezve van. A javitó vizsgálat iránti folyamodványok legkésőbb augusztus 15-éig az igazgatóságnál benyújtandók.
Évi tandíj az elemi fiu- és leányiskolában: helybeliek részére 48 kor., vidékiek részére 56 kor.
a polgári Iskolában: . • , helybeliek részére 64 kor., vidékiek részére 80 kor.
a felső kereskedelmi iskolában: az alsó és középső osztályban 160 kor., a felső osztályban 200 kor.
A tandij 2 részletben fizetendő és pedig az 1. részlet a beira-táskor, a 2. részlet február hó elsején. Méltánylást érdemlő esetekben
95 —
a tandij negyedévi részletekben is, de mindenkor előre, még pedig az I. negyed a beiratáskor, a 2. negyed november 15-én, a 3. negyed február 1-én, a 4. negyed ápril 15-én fizetendő.
Beiratási dij az elemi iskolában helybeliek részére kor. 2.40
Ezenkívül fizet a nyugdijalapra minden elemi és polg. isk. tanuló 30 fill., minden keresk. isk. tanuló 6 kor., utóbbiban az izraeliták 4 kor. hitoktatási dijat.
Mindenki, ki az elemi, polg. vagy ker. iskolában tandíjmentességet kiván nyerni, eziránt írásban tartozik folyamodni. Folyamodók tartoznak kellően felszerelt kérvényeiket augusztus 15-éig a hitközségi elöljárósághoz benyújtani. A folyamodványhoz melléklendők: a szülők szegénységi, valamint a tanuló utolsó évi iskolai bizonyítványa.
a polg.
vidékiek
helybeliek
vidékiek
4.40 2.60 4.60 11 —
a keresk.
Bún Samu
igazgató.
Tartalom.
Oldal
I. Iskolaszék ........... 2
II. Jelentés a lefolyt tanévről........3
III. Tanintézeteink jótevői.........5
IV. Könyvtár...........1(>
V. Tanszerek ........... 11
A) Elemi iskola.
VI. Tantestület..................21
VII. Érdemsorozat . . . . • • • • ■ .22
B) Polgári iskola.
VIII. Tantestület...........
IX. Tanterv ...........32
X. Érdemsorozat ........••• 42
C) Felső kereskedelmi iskola.
XI. Tanári kar............46
XII. Tanterv ...........47
XIII. Az 1900/1901. tanévben használandó tankönyvek .... 62
XIV. Szervezeti szabályzat.........64
XV. Fegyelmi szabályok ......... 66
XVI. Önképzőkör...........70
XVII. Érdemsorozat ........... 73
XVIII. Érettségi vizsgálatok.........77
XIX. Az 1898/99-iki tanévben végzett tanulók alkalmazási helye . . &3
XX. Statisztikai táblázatok.........84
XXI. Hittani intézmények.........87
XXII. Értesítés...........94