Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.62 MB
2018-12-06 10:24:20
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
24
188
Rövid leírás | Teljes leírás (251.98 KB)

Értesítő a Kegyes-Tanítórendiek
vezetése alatt álló
Nagykanizsai Kath. Főgymnasiumról
az 1887-88. tanévben.
Közzéteszi: Janky Károly igazgató.
Nagy-Kanizsa,
nyomtatott Fischel Fülöp könyvnyomdájában
1888.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

M
A KEGYE S-TAN ÍTÓRENDIEK
VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ
NAGYKANIZSAI KATH. FOGYMNASIUMRÓL
AZ 1887—88. TANÉVBEN.

KOZZETEPZI:
JANKY KÁROLY
IGAZGATÓ.
\' V L ZALAS6ERS7EÍ1 lllhM LEVftUk
Zílaegsrsiwg, Szá \'..«•>«- -;> 3. 334. PL 59.
-- áí• J/í\' ^ v i\'\'.■•.!:• ;1 ■■ ""
NAfiV\'KiKlZSA,
NYOMATOTT FISCHEL FÜLÖP KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1888.
\' \\ v \' 1 -
F

^li^lk r.ir^fcï- fSTjUIk olU
KEGYES-TANÍTÓ RENDIEK
VEZETÉSE ALATT ALLO
NAGYKANIZSAI KATH. FOGYMNASIUMROL
AZ 1887—88. TANÉVBEN.
KÖZZÉTESZI :
JANKY KÁROLY
IGAZGATÓ.
Tim^ IWftTÜ*
, Î.

MUY-HAN1ZS4,
NYOMATOTT FJSOHEL FÜLÖP KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1888.
— Hjalmar TI. Boyesen után angolból. — I.
»Remekmüvet a fej csak a szív segélyével foghat föl,« mondja Goethe. A szív szemei mélyebben látnak, mint a fej szemei; föltárják azok a rejtett élet-áramokat, melyek éltető lüktetést és mozgást lehelnek a költő müvébe. Semmiféle irodalmi termékre sem alkalmazható a mesternek ezen alapelve szorosabban, mint saját »Faust»-jára.
Pusztán mint értelmi tüneményt tekintve »Faust« valóban bámulatos, sajátságosan ösztönző, — encyklopaediája bölcs és éleseszü mondásoknak. De hasonlóan a nemzetek szent irataihoz mélyebb, jelképes jellege van; kincsekben gazdag titkot rejleget, mely csak tiszteletteljes és rokonszenvező tanulmány előtt tárul föl. Van egy fölületes jelentése a felületes számára (mely azonban igen szép és értékes), és egy gazdagabb és értékesebb tanulsága annak számára, a ki elég mélyen ás, hogy azt megtalálja.
A költemény annyira kibonthatatlanul össze van fonódva a költő életével, hogy az utóbbit helyesen lehet egy szakadatlan élő commentarnak tekinteni az előbbihez. Miután művének eszméje tanuló éveiben (1770) támadt benne, és azt csak néhány hónappal halála (1832) előtt fejezte be, e mű hosszú és eseménydús életét szivárványként hidalja át, felfödve ragyogó színekben ifjúsága viharzó szenvedélyeit, férfikorának küzdelmeit és törekvéseit, és derült aggkorának bölcseségét. Goethe életének részletes és beható ismerete ennélfogva elkerülhetetlenül szükséges »Faust« teljes megértéséhez; és hány embernek van ideje és türelme keresztül vergődni az életrajzok, com-mentarok, levelezések és beszélgetések folytonosan növekvő irodalmán, melyeket minden év oly megzavaró bőségben terem! És mégis alig van egy e sok kiadványok között, melyet a tudós büntetlenül figyelmen kivül hagyhat, — alig egy, mely nem vet
1*
4
uj világot Goethe labyrinthszerü életének valamely ki nem kutatott szögletére. Mert ezen élet összeségében jövendölése volt csaknem mindannak, a mit e század végrehajtott — egy jóslat, melyet saját korunk már részben igazolt, és a melyet következő korok még jobban igazolni fognak. Sok szemre van tehát szükség, hogy követni lehessen a sokféle gondolat-áramok előre törő folyását, melyeknek ő volt a kútfeje; minden uj.fölfedezés valami vonatkozással látszik lenni rá, és visszasugárzó fényével megvilágitni látszik valamely szavát, valamely részt irataiban, a mely talán addig homályos vagy érthetetlen volt. A tudományban például mily hasznosak voltak hozzávetései, mily ösztönzők sugalmazásai! Sőt nem voltak-e hibái is változatlanul valamely igazságra alapítva, mely igen óriási horderejű volt ahhoz, hogy korának hüledező specialistái mélyére tudtak volna hatolni? Sokat gyalázott tana valamennyi természeti tünemények egységéről, minden létezőnek alapjában azonosságáról, világosan mutatja az ut...