Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.83 MB
2020-04-27 15:45:33
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
19
88
Rövid leírás | Teljes leírás (412.9 KB)

Zalavármegye 1923. 001-012. szám január

Zalavármegye
Politikai napilap. Zalaegerszeg.
1922 [ápr. 10 - 1932. dec. 31.]
Megj. [hetenként háromszor, 1925]: hetenként hatszor.
Szerk. 1924: Kakas Ágoston, 1925. okt. 2.: Herboly Ferenc, 1930: Kakas Ágoston, 1932. 146. sz.: Sylvester Péter János.
K. Zalavármegye Lapkiadó Társaság.
Ny. Tahy Rozália utóda Kakas Ágoston. - 2 r.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


II. értolTaoi
Zatoegerszey, !923 janaár 3. Kedd.
Ar a $ korona.
1 sjúffl.
A MAGYAR NfMZEVi S2&VF.TSÉG HIVATALOS LAPJA.
Felelős szerke^tö: N. SZAIfO GYULA. Szerkesztő: BUHN GYULA.
„Iliitek tyy Utrnlmi, hiuek rt;y liaziban ___
Hiszcb ejfy isfeiii Ariik ijfxzjá^ban, , v< ^ ^ Hiszek Ma^yarorszjjj teltaa.adagiban
A kivándorlók sorsa.
Az Északamerikai ügyesült Államoknak a bevándorlást korlátozó politikája folytán a kivándorlásra felkészülök jórésze legújabban más országok felé fordul s rohamosan növekszik azok száma, akik a Dél-Amerikái államokban akarják boldogulásukat keresni. Ezt a folyamatot azután erősen támogatják egyes elvének, akik hangzatos jelszavak alatt a szomszéd államoknak Magyarországtól elcsatolt részeiben kivandoilási propagandát tíznek. Köztudomás szerint az európai bevándorlók számára leginkább tekintetbe jövő Dél-Anierikai államok mindegyikének megvan a sajátos terméke, amelynek gazdagságát és gyarapodását köszöni. Brazília főcikke a kávé és kaucsuk, Argentiniáé és Uruguayi h marhaállomány, Chile pedig salétrommal kereskedett. A világháború\' utókövetkezményei, a valuta-különbözetek s a forgalmi eszközök óriási megdrágulása ezen cikkek exportképességét vagy tönkretette, vagy erősen lenyomta, minek folytán elég sajnálatosan ezen országban is nagy gazdasági pangás és munkátlanság uralkodik. Mindez azonban sok honpolgárunkat nem tartja vissza attól, hogy az odavándorlás szándékával foglalkozik, sőt igen szomorú, hogy dacára az ismételt óvásoknak, többen elhagyták az országot, hogy a fentemlített országok valamelyikébe kivándoroljanak. Rio-de-Janeiróból kaptuk most a következő jelentést: Nap-nap után érkeznek Magyarországból bevándorlók-Miután elhelyezésük csaknem lehetetlen, s igy hónapokon keresztül legtöbbjük nem tud álláshoz jutni, a legnagyobb nélkülözés var rájuk. A világkiállítási munkálatoknál mintegy 200 magyar volt alkalmazva, es miután ott az építkezések befejeződtek, legtöbbje jelenleg állás nélkül van. Legtöbben azzaJ az erős elhatározással jönnek kj, hogy itt bármilyen nehéz testi munkát is elvégeznek. Ha nem is kellene megküzdeni az éghajlat változás okozta legyüngüléssel; és a fáradtság csaknem állandó érzetével, akkor is erős vetélytársat jelent mi/ulen érkező munkásnak a benszülöttek,olcsó munkaereje a tapasztalat azt bizonyítja, hogy intelligens pályán működő ember, na itt testi munkát kell végeznie, ha Wen • nem megy tönkre, csakhamar visszakívánkozik hazájába, mert keresetéből ha esetleg épen csak megél, de semmit se mtud megtakarítani. Kőként ez az egyetemi diplomával bíró intelligenciára, amelyet az utóbbi két ^ztendőben valósággal ontott Európa s j&y máris aggasztó túltengés mutatkozik \'Pari szakmunkás is mind nehezebben
• AKbABALMI CS PQUfllA\' LAP IWir.LBRlK HS* EKKÉNT JiÀROH ÏOià Ilóftzstís 1 avro !8n K. tne* s a se 6 E
Szerkrsztóseg Rlsfalüdy-u. 8. Telefon 162 s*. Kiadóhivatal Széchenyl-tér 5. Telefon 131 sz.
tud elhelyezkedni, legfeljebb a föld mívesek kapnak némi munkát. A most közölt jelentés legutolsó bekezdéséhez egy különleges megjegyzést kívánunk fűzni. Braziliában a kávétermelés, minthogy Európa számos állama nem vásárlóképes, túltermelés folytán erős válságba került, aminek következtében a.kávéültetvényesek kénytelenek olcsóbb munkaerők után nézni s egyes államok, igy főleg San-Paulo állani igen uagy et Merítést fojt ki, hogy bevándo...