Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.67 MB
2020-05-20 10:24:57
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
18
105
Rövid leírás | Teljes leírás (414.92 KB)

Zalavármegye 1923. 127-138. szám november

Zalavármegye
Politikai napilap. Zalaegerszeg.
1922 [ápr. 10 - 1932. dec. 31.]
Megj. [hetenként háromszor, 1925]: hetenként hatszor.
Szerk. 1924: Kakas Ágoston, 1925. okt. 2.: Herboly Ferenc, 1930: Kakas Ágoston, 1932. 146. sz.: Sylvester Péter János.
K. Zalavármegye Lapkiadó Társaság.
Ny. Tahy Rozália utóda Kakas Ágoston. - 2 r.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

11. évtoiyaa.
Salaegersseg, 1923 november 4. Vasárnap.
127. Mái
IS8IELUIK BBUIKÉIT HABOHSÍOB. Béttotés 1 hónapra 2009 kor., aeiyedirre 6000 ktr.
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI LAP.
Swkmtt: BDIB OTüLi.
8Mrkeut4iéi éa kUdthivatal: Xtlae«*rti«f, Síéchenyt-tér 5. iili, Telefon 131. iiáa
„Fltmk egy Utcaben, bisrek c^t hutában Hltrek e*y Isteni 6rfik igiuáfban, fÜMek Magyaromig feHámaMUban ÁmenF-\'
te;
Ax új lakbérrendelet.
TLalatgerszeg, nov. 3. Az új lakbérrendelet fontosabb részeit az alábbiakban közöljük:
Lakétok éa nam üzleti célra használt helyiségek bére.
10. szakasz. Anélkül, hogy külön béremelésre szükség volna, bármely bérelt lakás után a bérlő az 1923 évi november 1. napjától kezdődő bérévnegyedre az 1923. évi augusztus hó 1. napiától kezdődő hatálylyal kikötve volt, vagy biróilag megállapított tiszta bérnek hatszorosát köteles fizetni. Az 1923 évi november hó 1. napján esedékessé váló bért a bérlő jogosult bárom egyenlő havi részletben az illető hónap 9 napjáig megfizetni. A lakásokra vonatkozó béremelési szabályokat kelt alkalmazni az ügyvédek, közjegyzők, orvosok, művészek és más nem ipari vagy kereskedelmi foglalkozást üző egyének által iroda, rendelő vagy műterem cél-Jefra használt helyiségekre.
"üzleti célra használt helyiségek bére.
11. szakasz. Anélkül, hogy külön béremelésre volna szükség, az ipart és kereskedelmi foglalkozás! üző bérlő és az általa műhely, üzlet, koda, raktár stb céljára használt bármely helyiség után az 1923. november hó első napiától kezdődő bérévnegyedre az 1923. augusztus bó első napjától kezdődő balátlya) kikötve volt vagy biróilag megállapító!! tiszta bérnek nyolcszorosát köteles fizetni.
Fokozatos béremelés.
13. szakasz. Lakásuk és nem üzleti célra használt helyiségek bérét a tulajdonos (bérbeadó) 1924 évi februári bérévnegyedre az 1923. évi novemberi b;révnegyedben fizetett bérnek egyhatod részével, az 1924. évi februári bér-évnegyede\' követő minden további bérévne-fyedre pedig negyedévenként az előző bér-evnegyedben fizetett tiszta bérnek egyötödrésrévei fokozatosan emelheti. Az üzleti célra használt helyiségek bére az 1924. évi februári Wrévnegyedre, valamint az ezt követő hér-évregyedekre is negyedévenként az előző bérévnegyedben fizetett tiszta bérnek egyötöd részével szintén emelhető.
A béremelés közlése.
16. szakasz. A fokozatos béremelést a bérlővel a bérévnegyed első hónapjának 15? napjáig Írásban kell közölni és az a közlést követő bérévnrgyed kezdetén lép hatályba Az elkésetten közölt béremelés érvénytelen. Ha a bérlő a jelen repdelet alapján követelhető bért nem akarja megfizetni, a bérletet a béremelés közlésétől számított nyolc nap alatt a következő bérévnegyedben Írásban felmondhatja.
Klnostérl házheszonrészesedés.
17. szakasz. A kincstári házhaszonrészesedést a bérlő legkésőbb a bérévnegyed ötödik napjáig
egy összegben köteles megfizetni Az 1923. évi novemberi bérnegyedre járó kincstári haszonrészesedés azonban hkasok és nem üzle\'i célra hasznai! helyiségek után három egyenlő havi részletben fizethető. A bérlőt terhelő kincstári házliaszonrészesedés fizetésének elmulasztása a .bérfizetés elmulasztásának következményeit vonja maga után. A bérlők által kincstári házhaszonrészesedés cimén fizetett összeg nem része a nyers házbérjövedelemnek, azt sem valamely közszolgáltatás, sem a bere...