Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
24.53 MB
2020-05-26 14:20:26
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
55
208
Rövid leírás | Teljes leírás (493.83 KB)

Zalavármegye 1924. 039-050. szám április

Zalavármegye
Politikai napilap. Zalaegerszeg.
1922 [ápr. 10 - 1932. dec. 31.]
Megj. [hetenként háromszor, 1925]: hetenként hatszor.
Szerk. 1924: Kakas Ágoston, 1925. okt. 2.: Herboly Ferenc, 1930: Kakas Ágoston, 1932. 146. sz.: Sylvester Péter János.
K. Zalavármegye Lapkiadó Társaság.
Ny. Tahy Rozália utóda Kakas Ágoston. - 2 r.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

111.
Ealaegemef, 1824 áptlllg 1 Kedd.
Ara 500 Koron«.
39. szám.
JffflJElPIflI PBTEIRÉIfT RAQOVSXOR. IltflMtes l houap/« 5000 kor., negjfflíTre 15000 kor.
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI LAP.
Szerkeszti: HUHU OYOU.

¡SwjácízIósc-s én kiadóhivatal: Iftlaegerueg, Síéctteayi-tér 5. jzam. Telefon 131. i«^
„Hlnek c|fy UUoben, hlmk egy baziban
ilUick eRjr Itteni őrök l#auá*b.m,
Htaek lUnyarornijj feltámadásában ÁaiM."
Reflexiek.
(P, L.) Ili a nagyböjt: léijünk magunkba és elmélkedjünk.
Hány s\'a\'ió is a fehérképi kocsmától a lovar-oáifj, Saharáig ? Birja-c még hét \'slatión keresetül ex u váios súlyos keresztfáját? Meit l?sz mty hét «utiója. Igy akarták egykor a bibliai zsidóság vénjei; igy akarták most legutóbb a kép-viselfiieslíilet zsidő es keresztény véntoi szemben
— fiatal hilsorsosaikkal, odébb IfcktcÍK az áldozatot egy ujabb stalióval, az Midikhez. Mi ez? Az idők jele, vagy a „kot\'\' jele qj ? Azt hiszem a „koi^-é. Az éltesebb korúak nem akarnak kiszállani abból a régi kényelmes székből, ahová némelyikei évtizedekkel ezelóft ültette belp az akkori tanács; nem akarják azt az ellenmondás kissé keményebb ülést) székjévcl felesei élni. Tudják azt, hogy igy a mindenkori tanácsnak dédelgetett vén gyerekei maradnak, hogy hyper-lojalls eT>gcdelmességükért nem virgács - de az elismeiés émelygős cukorkája jár ki rekik onnan Ezt szopogatják, ezen éldegélnek örökös optimista mosollyal képükön Hiszen nem kiván a tanács egyebet tőlük, minthogy néha-néha nyakuk biccenti izmait otthon is meg-meg mozgassak ••• nehogy az is berozsdásodjék s a közgyűlésen a legkritikusabb időben felmondja a szolgálatot. fkvrYezcUlkból csak eret
— egyedül csak erre van raüksége a tanács* nak A többit felőrölte már az idö ; küzdelemre nem alkalmasak azok. De nem is óhajtanak már küzdeni; légi babérjaikon pihennek — görcsösen ragaszkodva az itt felejtett városatyák (zokásos békés kiérdemüluégéhez. Ezek az ásatag képviselői a város 10—20 év előtti közönségének nem akarnak helyet ^dni a teltre-kés/, az ósdiságot, maradiságot (elrúgó fürge fiatal generációnak. Itt maradiak kerékkötőnek De miéit is mennének? Hiszen egyes törvényhatóságok már arról gondolkodnak, hogy örökös városatyákat kreáljanak. Egerszeglöl nem erjedik elvenni a babért, a haladás babé/át! Hiszen mi Budapestet megelőztük e tekintetben élő
/* példák erre ezek a telcserélhetetlen oszlopai a képviselőtestületnek . . .
Pulgárlársaim! Szerezzétek meg magatoknak a választott varosatyák névsorát — mielőtt eljön a „megméretések* ideje. Kiáériéfek figyelemmel, hogy ezek közül hányan helyezték már magukat önként ren^eljipzési\' állományba; hányan nem jelennek meg már évek óta a közgyűléseken ; hányan nem adják le egyszerűen a szavazatukat, hogy erre is meg arra is jó gyermekeknek tüntessék fel magukat, szóval vannak, vagy nincsenek ; bányán vannak olyanok, akiket a ti hanyagsagtok, nemtörődömség-tekből kifolyólag a mindenkori tanács mint ócska inventárdarabokat adogat át egyik a - másikának, kikről azt sem tudnák, tiogy léteznek, csak mikor „még egy szék kellene* — jut eszünkbe, hogy hiszen kell valahol még néhány molette zsöüének fenni ? elővelük, most jók lesznek azok is . . .
Ezeknek köszönjük azt, hogy ma már Öt statiőn keresztül kell emelnünk a város súlyos kereszttáját nekünk, hogy össze ne roskadjon az alatta. Hányszor kell még saját vállainkra átvenni azt, mig végre az áldozat elérkezik latorját közé? Ha eljön az idő, ezekről meg ne felejtkezzetek! El ne felejtsétek azt, hogy ez az időnként meg-megfejelt ócska képviselőtestület — tisztelet és bála a néhány gerinces kivételnek - tett koldussá bennünket az állal, hogy nem volt elég gerinces akkor és ott, amikor és ahol kellett volna, hogy az legyen; ez
tett koldussá bennünket, mért egyéb jelszavaknak hajlott fejőt akkor, miíor a )ev,ridegebb üzérnek kellett volna lennie, nem p;xiig meg-kótyagosodott idealistának;\'ez tett koldussá bennünket, mert hosszú éveken keresztül nem akart tanulni keferü sorsunkból, vagy ha tanult, azt nem használta fel a váios boklogilására, de haladt vakon tovább a régi ulon. mint akit cg/ őrjítő tuggestió ver előre a rombolás utján. Polgártársaim 1 Bármerre leiínlsek ; ezen képviselőtestület tetteivel szemben enyhitó körülményre nem találok. Hiszen, ha c»ak egyetlenegyszer megtorpant volna ! Nem I Következetes volt minden lépégében; sőt fokról-fokra korbácsolta feljebb és feljebb (jolgolájlra ezt a keresztje alatt meg-megroskadó várost. Hiábavaló volt az a néhány siránkozó! Elrúgták láb alul az alkalmátlankodót, ha csak tehették. Kérgesszivü p.actoriánusokra volt tzükségUk, mert a lágyszívűnek lehanyatlik karja, ha azt parancsra édesany ja ellen kell feíememie...
Valamikor azt mondta egy nagy emberünk: még az apagyükosnak ismtg kell bocsátanunk.
Boldogok, kiknek szive feliágynl a meleg szavakra, mint az ólpm öntvénye.! De mit csináljon az, kinek szivét acéih tette a\' sok keserű tapasztalat ? Létezik oly forró szóáradat, fimeíy ezt meglágyítja . . . ?
A megváltás, a büncocsánat ünnepe közeledik. Ha arra kérnélek polgártársaim benneteket, mint a város polgárait, hogy bocsássatok meg az ellene vétetteknek meg tudnátok-e bocsátani nekik? Ha majd a/tfk: kik váioc-unkat Golgotára jyltatiák, lelépnek a szereplés sziu-padlról s élnek mint többi c.visci a városnak — visszavonultan, mát-már clfclejive legyetek velük szemben könyöiufetcíck Ne ringassatok vket elő o.dujokból, amelybe megbújlak Hiszen van égy szalmaszál! amelybe mi a ochoztelés, sót (alán a gyűlölet tengeren hánykódó Péterjei az áldozatnak — városunknak — megkapaszkodhatunk. Mit is mondott az Ur! Bocsássatok meg nekik, mert nem tudják, mii cselekének! E*t magunkra kell disputálnunk, inert egyébként felborul minden Jóban yaló háünk. El kell azt hino«níc azokról kik statiól statióra építettek városunk szenvedéseiből, hogy nem tudták, ntlt cserkesznek. Tegyük fel rólük a legjobbat, hiszen a názáreti Jézus szenvedései láttára még a vod pogány latorok egyike is megsérült végre; mée abb:n is szunnyadóit az emberi jóból egy «zíkra, mely lángot fogott. Hát Krisztus huszadik századbeli követői csak rosszra volnának képesek? Bocsássalok meg nekik az eddigiekéri, mert nem tudták, hogy mii cselekésznek! De felejteni ne felejtsetek polgártársaim! Nem felejteni — ez nem bűn!
Aranyparlt^sos házbérok.
A íclhatalmazási javaslat szerint a lakbéreket folyó\'évi május 1-íól .uanytyrona alapon kell fizetni. Eszerint a lakbérek\' az 1917. évi bérnek a következő százalékaiban állapíttatnak meg aranykorona értékben:
1924. évi májusi negyedre 7 százalék, az augusztusi negyedre 10 és a novembert negyedre 15 százalék. Az 192x5. év februári negyedre 20, a májusira 25, az augusztusira 30 és a novemberire 36 százalék. Az 1926. év fobruári negyedére 43 százalök, a májusira 60 százalék aranyérték. Az üzlethelyiségekre pedig a következő skálát állítja fel a iavas.at: az 1924. évi májusi negyedre 18 százalék, az augusztusira 26, a novemberi 34 százalék, az 1925. februári negyedre 42 és a májusi negyedre 50 százalék Igy tehát a lakásbérek a skála alapján elérik Az ötven százalékos aranykorona alapot, amely- -nek elérése ulán a lakások felszabadulnak és a lakásbér, valamint az Uxlelbér szabad megegyezés tárgya lesz.
Arvis Unyegatl ayőrt, Komáromot
\\ és Budái.
Budapest, niúic. JJ. A Duna áradása gomoly vpszedelchimel fenyegeti Óbudái. Az átjdá| tegnap déltől estig 32 centimétert tett ki. A vi* magassága 4 méter $7 cenjije emelkedett. A Dana este elöntötte az alsó rakodópai tokai. Ifa a mellékfolyók áradása nem szűnik, Gy6r et Komárom is nagy Veszedelmeknek néznek elébe
AndrAssy,FriQdrJchástöbbelle»<ékl képviselő lemond mandátumáról.
Budapest, márc. :il. I;rtcdrich István egy nyilatkozatában kijelentette, hogy a/ elfcr./ekl képviselők egyes csoportjai körében felmerült áz a gondolat, hogy a szanálási javaslatok törvényerőre való emelkedése ulán lemondanák mandátumukról. Andrássy Gyula gróf kijeiét^ tette, hogy clőrcUHh.itöta? ő is lemond mandá^ tümáról
Elgázolta a vonat \'
Nagykanizsáról írják: Csütörtökről péntekré virradó éjszaka a Pragerhot felé menő jugoszláv gyorsvonat Murakeresztur és Nagykanlztó közt-, Nagykanizsától mintegy ti kilométernyire, elgázolta Sáula János 64 eves muraközi földművest, aki valószínűleg ittas állapotban a vágányok közt bandukolt, vagy talán cl is aludt ott. Darabokra léjiett holttestet Murakeresziurra szállították.
Apponyi Albert * kiUfípöröl. { ,
liudnpfH, márc. •>\'/. Apponyi Albert grót ki-jcieiitcue e«y nyilaikozatábJU, l.ogy a köl^sün-jr acJ szemben súlyos aggodalmai vannak, de a -fognám obb és legsúlyosabb hibának tartaná; ha egyesek a szanálási javaslatoknak kellő idő? :h) való tetőaJáhozásat megakadályoznák.
£ tUmo^l ffdreáliskola klbővités«!
A sümegi főreáliskola épületének megépítésért • mint a község: elóljáióságiól értesülünk — jtü/ják az árlejtést. Ami az éplié* anyagi oldalát iUeti, értesülésünk szerint, a varos mcgíoiyamod^ a földm minis/.ternél. hogy két. turnus ea kivágását engedélyezze, melyne\'. eladásából a város egycb bevéíeletből fedezhető volna az építés költsége Addig is; mfg * ez a kérdés réndeztetik, o község vezetősége kölcsön uián néz, hogy níinden körülmények közölt kezdetét vehesse az építkezés.
A „Központok" megssMntetétaCsQh* országban.
Pozsony, márc. 31 A „Narodni Politika* gúriyoshan^u jelentést f<özöl, ameíy szerint az állam» ffabonánivataí* ftosszks kínlódás iiinn ki fog múlni. Örökség is marad a volt gabona-központ után, még pedig mintegy ötmilliárd korona - deficit. Ugyancsak esedékes a zsír-, olaj- és tejközpont halála is, csak az „örökség" /
te*% ezeknél valamivel kisebb. \' ~ 1
i
propaganda ¿*4dor#xágban.
fítrlln, rfiárc^l. A cseh itormány, ideérkezett kopenhágai jelentés szerint, érdekes kullur- és kereskedelmi propagandát kezdett Svédországban. A prágai kultuszminiszter értesítette ugyanis aivéd kultuszminisztert, hogy olyan svéd egyetemi hallgatók, akik tanulmányaikat olyan irányban kívánják folytatni, mely a cseh köztársaságot érinti s kilenc hónapot Prágában töltenek, évi 13000 koronás ösztöndíjban részesülnek. A prágai átiratot minden lelkesedés -nélkül /közlik a svéd lapok. A prágai kormán* ezanktVtti Stockholmban egy „csehszlovák információs irodát\' is állított fel, melynek veieléiével egy cseh kereskedőt bizolt meg.
X
v /
HÍREK.

— Előfizetőinkhez Április l-ével új előfizetést nyitunk lapunkia. Kérjük egyúttal hátralékban levő előfizetőinket, hogy hátralékaikat beküldve. előfizetésüket megújítani szíveskedjenek. Azokat az előfizetési összegekéi, melyek április 15-ig be nem érkeznek, kénytelenek Teszünk valorizálni
— A király halálának évfordulója. Holnap, április elsején lesz második évfordulója, hogy IV. Károly király Madeira szigetén kiszenvedett A2 évfordulón — a püspöki kar körrendeletére -■- ez évben is ílnnepies gyászistentiszteleteket tartanak a róm kath. egyházmegyék plébánia és önallójelkészi templomaiban.
~ Áthelyezés. Steindl Emil dr. MÁV. titkárt, a zalaszenlgróti állomás főnökét, hasonló minőségben Veszprémbe helyezte át az államvasutak igazgatósága. Helyéi Németh János fürjei állomásfőnök fogja elfoglalni.
— Halálozás. Kabdebó Istvánné Raft Flóra csopaki postamester 71 éves korában tüdőgyulladásban elhunyt
— Új postamester. A halálozás folytán megüresedett csopaki postamesleri állást ideiglenesen Téccli fstván vette át.
— Városi rendkívüli közgyűlés volt szombaton délután Czobor Mátyás polgármester fclnöklésével A közgyűlés módosította a városi
•nyugdíj-szabályrendeletet, rendezte a Hérics Tóth János-féle alapítványi, a város vagyonát a legutóbbinak háromszorosára felülbiztositotta, a Reinagl Jánossal kölött ingatlancserét, melyre utcarendészet céljából volt szükség, jóváhagyta, két illetőségi kérelmet pedig elutasított. A báromnegyed óráig tartó közgyűlésen mindössze 9 képviselőtestületi lag jelent meg.
— A sümegi közkórház Röntgen berendezése ügyében Lukonich Jenő dr. kórházi főorvos az elmúlt hélen Budapesten járt és kérte a népjóléti miniszter hathatós anyagi támogatását, aki, értesülésünk szerint, meg is igérte a legmesszebbmenő segítést. Felmerült az az eszme is, hogy ha már a kórház Röntgen berendezést kap, az előrelátható fellendülés folytán kibővítésre is vár. Idevonatkozóig viszont a terv az lenne, hogy a kórház jelenlegi épületére egy errdetet húznának, ugy hogy ezáltal egy aránylag tetemes befogadóképességű közkórháza lenne Sümegnek.
— A népművelési bizottság céljaira Hermann György lendvajakabfai kocsmáros 10.000,\' N. N. . a zalaegerszegi főbírói hivatal ulján 13.000 koronái adományoztak.
— Tűz Pusztsederlosen. Tegnap este 9 óra tájban Bak irányában nagy tüzet sejtető pirosló sáv festette vörösre a sötét égboltozatot. A tűz felől lapunk zártáig csak annyit sikerült megtudnunk, hogy az Pusztaedericsen volt.
— Kántor továbbképző tanfolyam A Róm. Kat. Kántorszővetség júniüs hó folyamán kántor továbbképző tanfolyamot rendez Balatonfüreden a veszprémi egyházmegye kántortanitói részére A tanfolyamot Buchner Antal esztergomi főkarnagy, Harmath Arthur orgonaművész és Luspay Kálmán kántortanító vezetik. A tanfolyamon csak a gregorián éneklésben is jártas okleveles kántorok vehetnek részi.
— Olcsóbb Istt a liszt, drágább a gyújtó. A zalaegerszegi kereskedők a lisztárakat kilónként 200- 400 koronával leszállították. Az új árak a következők: búzaliszt nullás 5600, 2-es 5200, 6-os 4600, 7-es 3800, rozs nullás 4600, rozs I 4200 K. A gyújtó árát 500 koronáról 550 koronára emelték fel.
— A köztisztviselők élelmiszer váltsága áprilisra A pénzügyminiszter a köztisztviselők és egyéb alkalmazottak számára a kedvezményes áru természetbeni élelmiszerellátás helyett járó készpénzváltság összegét április hónapra minden egyes ellátandó személy utárH€|7i000 koronában állapították meg.
— Az ország burgonyakészlete hétezer vágón, úgyhogy többezer vágón a felesleg.
ZALA VÁRMEGYE
AKTUÁLIS RIGMUSOK.
Óh pesti nők, ti rajtatok esett e szégyen, Kik térdig érő ruhát hordtok nagy kevélyen ; Egy elrugaszkodott kicsiny faluba\' Láttam egy leányt, kin csak köldökig ért a ruha. Csak két éves volt. e modern lányka, Ha megnő — tán nem Is fog járni ruhába\'.
f KADY.
— Bérmálások a megyében. Rott Nándor dr. veszprémi megyéspüspök a következő helyeken és időben osztja ki a bérmálás szentségét : április 27-én Zalakoppánv, 30-án Csács-bozsok, május I én Zalaszentiván, 2-án Csatár, 3-án Bak, 4-én Bucsuszenllászló, 5-én Nemesapáti, 6-án Nagykapornak, 7-én Bezeréd, 8-án ^Szepetk.
— A betörő it fizet jövedelmi adót. St.
Paulban az ottani adóhivatal egy érdekes levelet kapott. A levelet egy betörő irta, aki egyben mellékelte adóbevallási . ivét is a megfelelő csekkel egyetemben. A levélben a betörő a következőket irja: „Itt küldöm 1923 évről szóló jövedelmi adó kimutatásomat. Tavaly nem küldhettem be, mert 8 hónapig a hűvösön ültem. Én ugyanis betörésből élek, amit nem szégyenlék bevallani, mert sohasem bántottam senkit és sohasem fosztottam ki szegényembert. Hál" Istennek, elég jól kerestem 1923-ban s igy mellékelve küldöm a kimutatás szerint a törvényszerinti jövedelmi adómat. Nevem és címem is pontosan jelöltem meg a kimutatásban, mert tudom, hogy a törvény szerint az adóhivatalnak ezt úgyis titokban kell tartania."
— A balatonfüredi borok kivitele. Balatonfüredről írják: Demeter György balatonfüredi főszolgabíró\' a svéd, holland és dán kormányok budapesti konzulátusainál lépéseket tett a balatonfüredi boroknak az illető államokba való kivitele céljából.
— Az amerikai magyar bevándorlási kvótát értesülésünk szerint az amerikai kormány a tavalyi kvóla egyharmadában vagy egynegyedében akarja megállapítani. Ilyenformán körülbelül 1400-1800 magyar mehet ki 1924. julius l-től 1925. junius 30-ig terjedő időben. Megjegyezzük, hogy döntés ezirányban még nem történt. Számolni kell azzal is, hogy a kanadai kivándorlási láz is csökkenni fog, mert Kanadában havonta állapítják meg a kontingenst s előnyben részesitik itt is az angolokat.
A takarékkorona szerapa a belső kölcsön befizetésében.
A MTI. jelenti; A pénzügyminiszter az állami kölcsönelőleg takarékkoronában való befizetését az elszámolás megkönnyítése céljából ugy szabályozta, hogy az% április l-től 7-ig bezáróan történő befizetéseknél minden 100 takarékkorona 110 papirkoronával\'számittassék.
Lapzártakor érkezett telefonjelentések.
A francia minisztertanács elhatározta, hogy az összes államtitkári állásokat megszűri. — Selmecbányán gazdag aranyérre bukkántak. Egy tonna kőzetben 40 kg az aranytarlalorn. — Oltó királyfi állapota javult. — Budapesten Kelenföldtől a Filatori-gátig szivattyúkat állítottak fel az árvizveszedelem megakadályozására.
A Nagyvárad melletti Erzsébetfalva lakosságénak egyharmadrésze tractiomés.
Kolozsvár, márc. 31. Néhány hónappal ezelőtt az oláh hatóságok Erzsébetvárosra helyezték át az eddig Nagyváradtól hat kilométeres távolságban felállított katonai szemkórházat. A város belső területén elhelyezett kórházban alkalmazott tisztiszolgák, alkalmazottak néhány hét alatt annyira széjjelhurcolták a veszedelmes betegség bacilusait a városban, hogy ma már a város lakosságának csaknem egyharmada trachoma fertőzés tüneteit mutatja A járványszerüen fellépő megbetegedések! miatt az összes iskolákat bezárták.
1924 április 1.
— A Zalaegerszegi Kat. Legényegylet
tegnap délután tartotta évi rendes\' közgyűlését, melyen a tagok nagy számmal voltak jelen. A közgyűlés kiemelkedőbb pontjai a következők voltak: Pehm József diszelnök üdvözlése az apáti méltóságba való beiktatása alkalmából, Tőke Péter és Pehm József beszédei, a tisztikar kiegészítése, a zárszámadás felolvasása, a tagdíjak, a játékpénzek és a könyvtári használati dij felemelése.
— Ápolói tanfolyamon. Főorvos: Mi az első teendője az operáció után? Ápoló: Elszállítani a hullát:\'
— Olosóbb lesz a bor. A bor ára a termelőknél is már oly magasra rúgott, hogy a szállítási költségek és a nagy vámtétel hozzászámf-tása után az osztrák borpiacon nem lehet elhelyezni. Borkereskedő körökben számolnak azzal, hogy a bor ára a közeljövőben leesik.
— A postautalványkezelés egyszerűsítése.
A postautalványfölvételi szolgálat egyszerűsítése és gyorsítása érdekében a postautalványürlapokat ezentúl feladóvevényszelvénnyel látják cl. Ezen a szelvényen a címzett nevét és a rendeltetési helyet, valamint az összeget magyar koronában a feladó tölti ki. A felvevő postaíkalmazott arra csak az esedékes dijakat és a bevételi számot jegyzi föl és ellátja a hivatal helyi és kelti bélyegzőjének lenyomatával, valamint a saját aláírásával.
— Harcsa helyett hullát fogtak. .Kaposvárról Írják: A heresznyei halászok nagy örömmel vontatták partra hálójukat azon hitben, hogy egy hatalmas harcsa került bele. Nagy volt a csalódásuk, mert harcsa helyett emberi hullát találtak benne. A szegényes öltözetű embernek nyakán kocsilánc volt, fején pedig valószínűleg fejsze fokától eredő nagy zúzódás. A nyomozás folyik.
Adatárak Kaposvárott. A kaposvári vásáron borjakért másfél—két és fél millió, jobb csikóért 8 milliót, lóért 8—14, szarvasmarháért 4-10 milliót kértek. 7
— Hírek a megyéből. Tegnap tartotta a balatonfüredi Levente Egyesület évi közgyűlését, melyen, többek között, azt határozták, hogy a tavasz és nyár folyamán versenyeket fognak rendezni. — A Magyar Cigányzenészek Országos Szövetségének nagykanizsai csoportja megalakult. — Tapolc* nagyközség elhatározta, hogy a háborúban elesett hősök emlékét megörökíti.
— A hadlkölosönkötvények árfolyama emelkedik. A 6 százalékos kötvények árfolyama jelenleg 280, az 5 és fél százalékosoké pedig 225—245 körül mozog.
— A váltságbúza ára. A pénzügyminiszter a mezőgazdasági ingatlanok vagyonváltsága fejében fizetendő búza árát április hónapra, a földmivelésügyi miniszterrel egyetértően, métermázsánként 308 ezer koronában állapitotl*meg.
— Mennyi a pénz Németországban. A ^émet
birodalmi bank március 15-iki kimutatása szerint a bankjegyforgalom mindössze 003 trillióval növekedett, ugy hogy az jelenleg 633 2 trillió. Az idegen pénzek 9 6 trillióval 717 8 trillióra emelkedtek. A járadékmárkabetétek 419 millióval 401-4 jnillióra emelkedtek, mig a papirmárkabetéiek 32 3 trillióval 316 4 trillióra csökkentek.
— Innen-onnan. Az egymilliós bankjegyek forgalomba kerültek. — A görög nyelvet a humanisztikus gimnáziumokban ezentúl a harmadik osztálytól kezdve tanítják. - A jugoszláv kormány behivla katonai szolgálatra az 1902— 1903-ban születetteket. — Újra megdrágult t patika. — Koalíciós szerb kormány alakult. — Medinában évszázadok óta most esett az először hó. — A milanói pékek elhatározták, hogy a kenyérárak csökkentése végett a kenyérre reklám feliratot nyomtatnak. — Abesszínia trónörököse európai körútra indult. — A fa- ét faszén készleteket felszabadították. — Görz díszpolgárává választotta meg Mussolinit. — Hollandiába ismét 500 budapesti gyermek indult úlnak. — A sportegyesületeknek a Kereskedelemügyi miniszter megadta a vasúti kedvezményt.
Könyv, papír, Irófzer és nyomtatvány-szükségletét
legelőnyösebben fedezheti a Kakas-nyomdában Zalaegerszegen Telefon-szám 131.
1924 április 1
ZALAVÁRMFXJYE
— Caáky szénája. A mult héten egy vidéki ismeretlen polgár behajtotta szénásszekerét Nagykanizsára a Kazinczy-utca 12. számú ház udvarába, ott lerakott a kocsiról mintegy 4 q. szénát és elhajtatott. A házbeliek, miután látták, bogy nem nekik küldték a szénát és tévedés van a dologban, bejelentették az esetet á várostlázán A városi tanács átvitette a szénát a városi gazdaságba s most hirdetmény utján keresik a széna jogos tulajdonosát.
— A szőlőmunkások bért Balatonfüreden naponként tízezer korona és két liter bor.
— Csaosemógondozó tanfolyam. Az Országos Stefánia Szövetség április l-i kezdettel egy éves csecsemögondozó tanfolyamot nyit négy középiskolát végzett 18-35 éves nők részére. A tanfolyam díjtalan, sőt a növendékek ingyenes lakást, élelmezést és\' teljes ellátást kapnak az intézetben. A tanfolyamot végzett növendékeket pedig — kívánságukra — az egyesület cl is helyezi egészségügyi intézetekhez vagy megánházakhoz. Pályázatok keresztlevéllel, erkölcsi bizonyítvánnyal és iskolai bizonyítvánnyal felszerelve nyújtandók be a Fehér-kereszt Gyermekkórházban (Budapest, IX , Tűz-oltó-utca 7. szám) Feigler Imréné főnöknőhöz.
— A drágulás márolusban. Március hónapban a drágaság 324 százalékkal emelkedett. A drágulás az év elejéhez viszonyítva 150 47 százalék. Az Országos Szakszervezeti Tanács megállapítása szerint a heti létminimum egy négytagú munkáscsaládnál 613,116 korona.
— Gyalog a világ körül. Két kalandos hajlamú pesti fiatalember, Hutter Mihály és Kundinger Antal, 1920-ban elhatározták, hogy az egész világot beutazzák, anélkül, hogy pénzt költenének. Délafrikából, Fokvárosból indultak útnak, most érkeztek Strassburgba, ahonnan Magyarország felé veszik utjukal. Magyaror-azágból a Balkánon és Ázsián keresztül Kina felé indulnak s azt remélik, hogy 1925-re sikerül befejezniük a hosszú ulat.
— Apró hlrak. A mult évben Csehországból Magyarországba 354 ezer tonna szenet hoztak ,be — Sátoraljaújhely környékén tovább pusztít az árvíz. — Az oláh királyi pár Párizsba készül. — Daugherly amerikai igazságügy-miniszter, a petroleumpanama egyik szereplője, lemondott. — Az ügyvédek takarék- vagy aranykoronában kérik a perköltségek megállapítását. — Az angol protestánsok tömegcsen térnek át a katolikus vallásra — Tizenkétezer francia fémgyári munkás sztrájkba lépett. — Az olasz király vonata, amikor Nápolyból az árvíz által elpusztított Amalfi környéke felé robogott, nekiment egy, a hegyről lezuhant sziklatömegnek. A vonat kisiklott ; a király visszautazott Nápolyba és onnét hajón megy Amalfiba. — Angliában királyi proklamációval azükségmunkát akartak elrendelni, mivel azonban a közlekedési sztrájk megszűnt, erre nem került sor.
SPORT.
A
Fővárosi futballeredmények. I. osztályú mérkőzések : MTK -III. kerületi TVE 2 :0 (1: 0); FTC-BTC 0:0; 33FC-UTSE 1 :0 (csak az eisó félidőt játszották le a biró intézkedése következtében); a többi mérkőzés elmaradt.
II. osztályú mérkőzések : NSC-Bak 2 :2 ; BEAC-TTC 5:0; KAOE-Testvériség 0:0; Ékszerészek—EMTK 4:2. A többi mérkőzés elmaradt.
Kárdvlvó verseny Keszthelyen. A keszthelyi m. kir. gazd. akadémia hallgatói a magyaróvári és debreceni akadémiákkal karöltve f. évi ápr. 2-án és 3-án délután a Hungária nagytermében clubközi kardvivó versenyt rendez.
Atlétlzálnl Is fog a ZTE. A Zalaegerszegi Torna Egylet elhatározta, hogy az atlétikának lehetőleg minden nemét kultiválni fogja. Felkéri ezért az egyesület a sportkedvelő és atlétikát tzni szándékozó ifjakat, hogy jelentkezni szíveskedjenek az egyesület intézőjénél.
SZÍNHÁZ ts HOZI.
[K Kmctty-társulat Sümegen, s
Kmetly Lajos színigazgató társulata Sümegre érkezett és szerdán megkezdi a szini szezont. A megnyitó műsor a következő: Szerdán: Trónörökös (dráma). Csütörtök: Bajadér (operett). Péntek: A bátor Salamon (bohózat). Szombat: Hazudik a muzsikaszó (operett). Vasárnap: Bajadér (bérlet szünet.). Hétfő: Királynőm meghalok érted (romantikus szinmű). Kedd: A kis gn\'zett (operett).
A zalaegerszegi alinhází programra.
Mint már megírtuk, Kqietly Lajos színigazgató Zalaegerszegen április 28-án kezdi meg a szezont az Edison mozgó helyiségében. A prog-rammra vonatkozólag később hozunk részletes ismertetést, ehelyütt csak annyit jegyezünk meg, hogy a színtársulat Zalaegerszegen elő fogja adni a Fekete gyémántokai, a Három gráciát, a Vörös malmot, Az ember tragédiáját és, amennyiben a betanulással idejében elkészülnek, a Pompadourt is.
— CélaierU n|ltás a Itaitjegylrodában. A Menet jegyiroda tudatja a közönséggel, hogy a Menetjegyirodában naponta délelőtt II óra 4?> percig telefonon is lehet az utazáshoz szükséges menetjegyeket \'megrendelni. A megrendelt menetjegyeket a Menetjegyiroda vezetője — minden kUlön illeték felszámítása nélkül — a lakásra küldi. Telefonszám 15. 11 —13
Ha azt akarja,
hooyJóéifett legyen
a ruhája,
Borza Elek
urlszabónál
csináltassa,. Rákóczi-út 19.
2-4
KÖZGAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY.
A takarékkorona árfolyama.
A Devizaközpont közli: 100 takarékkorona mai napon egyenlő 115 paplrkoronával
A budapeatl deviza-központ hivatalos ár|ecyzésel.
Napoleon 200.0»), I ont :UG.UX) Dollár 7rt 200, Francia frank 4310, Lengyel márka Márka Lira 3415. l.eu 405, Cseh korona 2276, fknár 955, Svájci frank 13.500, Osztrák korona 110. I Uera 500, Holland forint 28.800. w
Budapatti tarivtényjelantfts.
Búza 205.000, Hú/a (liszavidéki) .100.000, Róza 275.000, Sörárpa 340.000, Takarmányárpa 290.000, Zab 260.000, Tengeri 245.00 >. Korpa 207.000. Repce —,
Köles ——, Répa--, Lucerna--, Lóhere ——*
Széna--, Szalma--.
ZUrlchban:
Magyar korona 0.00765, osztrák korona 00081*20, Francia frank 31 55, márka , szokol 17 22, dinár 711«
Zalaegerszegi piaci Arak.
A legutóbbi zalaegerszegi hetivásáron az árak a következőképen alakultak: bú/a 280.000. rozs 250000,
árpa--, zab 230.000, tengeri 230.000, burgonya
--. szarvasmarha —. borjú--, sertés ——
K élősúlyban kilogrammonként; azéna —, szalma —.
UftilaidOBu: „ZUIVillEfiYE" lipkUtfétáruili
htrkaartéaért éa Illáéiért latol; KAIAg iWWM Mlrdatésl dijak:
1 hasábos milimétersor 200 K, szöveg között 300 K nyilltérben 500 K. A hirdetési dijak mindenkor elórt fizetendők; vidéki hirdetés megbizások csak akkor vétetnek figyelembe, ha a megbízással együtt a pétu is bcküldetett.
Most rendeljen
jövő nyárra gazdaságába 6SOI
i Niiéouiuiol DntBxft
rím L-iát Mm
IV. Kossuth Lajos-
utca 4. II. Telefon 28-36, 201-34.
Ttfintfiin:Zilukiiilx.
öntöző berendezés stb.
11-15
Zalaegerszegen az Iskolaközben levő Puer-féle mm f. évi április hó 6-án délelőtt ||P|H| 11 órakor dr. SZÉLL GYÖRGY ügyvédi irodájában önkéntes nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek eladatik. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka. Vételár nyolc nap alatt lefizetendő.
WIRTSCHAFTER
E%ö
Bank és Pénzváltó (Jzlete
Zalaegerszeg Kossuth-u. 14. Telefon 116. Tőzsdei megbizások» Értékpapírok adásvétele! Kölcsönök ériék-« papírra és egyéb értékekre!
K08XTPÉII ELHELYSlfcS! 7-0
megérkeztek fehér és a hímzett kelmék, himzétek harisnyák minden tzinben.
J-tO
legújabb divat színekben grenadinok, a legkülönbözőbb szélességben, iMsarak és fátylak nagy raktára
Radó Henriknél Zalaegerszeg
Festék üzlet Zalaegerszegen!
2-10
Olcsóbb lett a festék I
Kész olajfestékek, zománcmáz, padlófestékek, kocsilackok iparosok, uradalmak, magánosok, kereskedők részére.
Kátrány, carbolineum, gépolai
igen olcsón, napiárért kaphatók
Kardos Henrik és Társa
fasték gyári lerakat Zalaegerszeg, Rákóczi-ut 1. (Schqtz-áruház mellett.)
Schjtz-ár
Arany- és ezüstpénzeket, értékpapírokat
vásárol és elad, tőzsdei megbízásokat lebonyolít WírtSChafter EmÖ Bank és Pénzváltóüzlet Zalaegerszeg. Telefon 1 lü
y
4
ZALÁVÁRMEGYE
1924 április I.
úm DW/xr
* s mindé;: egyél» .
nyomdai munkák
legszebb kivitelbe», legolcsóbb napi áron késri.inek <
Kakas Ágoston
könyvnyomdájában, ZALAHüEKSZt:«i
ZALAEGERSZEG. TELEFON 170.
Iíegolcsóbj^ szórakozás
ha belép a
„Kultura" kölcsönkönyvtár
olvasói közé. Részletes fclvilágojitái
Kakas Ágoston
nyomdájában nyerheti Telefon 131 sr-
e
ÉPÜLETÜVEGEZÉST
50-u legiA\'Sóbb áron készit
HE3NRICH W. és L.
Zalflcjjerszcjí, fö lér. Telefon 161. Állandó nagy raktár:
üveg-,
porcellán-, lámpa-, norin-bergi és rövidárukból.
Megrendelés eket vidékre is azonnal, pontosan téljesit.
CZ LUJOS
Épület és bútor
munkát a legkényesebb igényeknek megfelelőleg készítenek no o
Szalay és Dartkoviis
épUlet- és műbutor-asztalosok
ZALAEGERSZEG Famegmunkáló telep iskqlaköz 2. sza.m. Orményi-utca 7.
Állandó készbutor raktári
Kitűnő karban levő ház
(3 lakás) Zalaegerszeg egyik leg- i szebb utcájában eladó, ttővebb
* felvilágosítás a kiadóhivatalban.
____
Ledöntött fekete
rőfös- és divatáru kereskedése (Fangler-ház.)
Telefon 164. ZALAEGERSZEG. Telefon 194.
Legolcsóbb bevásárlási hely qgp Kékfestők, kanavásznak és
mindennemű vásznak, női- gyapjú delinek, paplanok,
és férfi divatszövetekben stb. VW berliner kendők a minden-
Pokrócok és zsákok állandó . köri legolcsóbb napi áron.
nagy raktára, u m ^ Pontos és szolid kiszolgálás!
BRDLL non
téglagyára Szállít fuvar ¿3 waggontételekben téglát, liornyoli-
ZALAEGERSZEG. TELEFON I8l vagy lapos cserepet és gerincei. Jól kiégett
áru. — Mérsékelt árak. — Fizetés részletekben vagy termeszeiben gabonáv.il is teljesíthető.
It-.V)
14-0
Zsirt, lisztet
és mindennemű
fűszerárut, szeszes italokat
legjutányosabb áron vásárolhat méj> mindig
a Magyar Köztisztviselők Fogyasztási Termelő és Értékesítő Szövetkezetében
Kossuth Lajo^-ulca. Telefon 3. sz. Az árudéban mindenki vásárolhat.
nyersen minden téíelben vásárolunk, tíéváhás a Gazdasági Lgyesütttuél:
Kirendeltségénél Zaiaegornegen.
\\
TUHLí_______
Elelmiszerkereskedeümi és Htltfíhás Részvénytársaság
ZALASZENTIVÁN
Vásárol: Tojást, Baromfit, Vadat és Tengerit
fiókja :
Telefon: 6.
r
t
minden mennyiségben a pest, IV. Kálvii Dunántult gyüjtrtlelepek : Zalaegerszeg, Sümeg, Tab, Kóny és Marcali.
ía-Tisr" \' - • • ■ ■-» -----"" —~ \' *
Tiszántúli
Központi igazgatóság: budapest, IV. Kálvin-tér 7. Telefon József 70 - 50.
Duna-Tisza közi gyüjtó helyek központja: NAGYKÖRÖS Telefon 102. ~ \' „ n m MEZŐTÚR Telefon 39.
NyömttOtt Tfthy TI. utóűL» KftkftH Áp;oRton. ny oro.<láJéb»a ZtHaegerBeogon.. T»l»*O30. 181- •■Ara.
ni évlolya®.
Zalaegerszeg, 1924 április 4. Péntek.
Ara 500 korona.
^_40. szám. .
■E6IELBBIE HETEIKÉIT BáBOlMOB. Kiétlietti 1 hóuapra 5000 kor., legyodtrre 15000 kor.
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI LAP.
Sierkeutl: HÜDI GYULA.
StcrkesxtoiOK c> kiadóhivatal: Zalaeiersztg, Stéthcnfi^ér 5. síim. Telelőn 131. i
„Hltsek efy Istenben, hlnek egy hasában Htmk efy Istent örök Ijtauágban. Hlnek Ma*y«ror»iág feltimadásában Ámen."
Társadalmi pumpolésok.
A mai súlyos helyzetben, különösen a készpénzfizetésen élő középosztály már-már alig bir megélni. 1-s minden szépitgelést, takargatást mellőzve, őszintén kijelenthetem, hogy különösen az, aki a Hazának, temérdek nélkülözés árán, honfiakat és honleányokat nevel, — kevés hija, hogy családostól éhen nem pusztul s hogy nyomorúságát csakis szégyenérzete miatt lakar-gatja.
Isten csodája és Istennek hála, hogy még eddig lázadások nélkül megusztuk az élet eme förtelmes tengerét! *
Ezúttal azonban nem az elégedetlenséget, nem a népnyomort akarom feltárni, hanem olyan bajokra akarok rámutatni, melyeken egy kis jóakarattal, egy kis emberies érzéssel, a kormányzóhatalom beavatkozása nélkül némileg magunk is segíthetnénk.
Jngyenes oktatást, népművelést hangoztatunk, peoig a gyermekek iskoláztatása a szülőknek valóság tönkretevése Magam is nagy családdal küzdök, igy tehát nemcsak mások kesergő, panaszos szavai, hanem a saját tapasztalataim is kezembe adják a tollat, hogy néhány sorral szóvá tegyem a helytelenségeket
Már az eítmi iskoláknál is sok a baj, de a középfokú ímézetelyiél egyenesen kibírhatatlan az a sok és hagy anyagi áldozatot kívánó követelmény teljesítése, milyennel meg vagyunk nyomorítva. Pl.
I. A magas tandíj, felvételidij, beiratásidij, könyvtárdíj, önképzóköridij, értesitődij, ilyen dij, olyan dij. ..
2 Jönnek a horribilis áru tankönyvek, segéd* könyvek, szótárak, lérképek^ajzeszközök. írószerek, festékek és más ilyénftle anyagok, ilyen irkák, Olyan irkák, amolyan füzetek, emilyen tömbök, herbáriumok és a jó Isten tudja, hogy még mi mindenféle nélkülözhető nagyzási micsodák, milyenek a mi boldogult diákkorunkban nem kellettek s ami kellett is, mindent magunk csináltunk meg házilag s mégis kenyérkereső emberekké nőttünk fel.
3 Kellenek : ilyen tornacipők, tornaszoknyák, tornabugyík, tornabluzok, tornasipkák, tornatrikók, cserkész kalapok, cserkészöltözetek, lábtekercsek, ilyen szalagok, olyan szalagok, első áldozáshoz, bérmáláshoz és körmenetekhez ilyen fehér ruhák, olyan fehér harisnyák, amolyan fehér cipők, iskolai ünnepélyekhez és színielőadásokhoz ilyen ruhák, amolyan ruhák stb. Könnyű előirni; könnyű kimbndani, de arra senkisem gondol, hogy az a nyomorgó, szegény szülő miből fedezze ezt a rettenetes kiadást? Avagy talán a nemzetet fenntartó középosztály gyermekét ne iskoláztassa ?
4. Vsn még más isi Színházba, vagy moziba viszik az iskolát: pénz kell. Majd a tanítók napjára kell menni, most az Eötvös-alapra kell hozni, most a vakoknak, most a mezítlábasoknak, most a hadiárváknak, most a tüdővészesek-nek, jnost egy névnapi csokorra, most ilyen pamutra, most olyan selyemre, most ilyen kézimunkára, olyan hímzésre, most szőnyegre, most egy temetési koszorúra, most Horthy-inség-akcíóra, most erre, most arra kell adakozni és pedig legtöbb esetben előre megszabott összegeket. De miből? Abból talán, amije nincsen annak a szerencsétlen szülőnek? Ez az eljárás taláncsak nem akar szociális berendezkedés lenni ?
Eddig csak az iskolák pumpolásairól beszéltem. Megvan azonban ez a hátat borzongató jelenség tovább a társadalmi életben is.
Belehajszolják, beleugratják az embert ezer téle egyesületbe ; tessék fizetni a horribilis tag-dijakat I
Jönnek ilyen perselyekkel, olyan perselyekkel >énzt gyűjteni; jönnek ilyen ivekkel, olyan vekkel mcgintcsak pénzt koldulni; rendeznek lyen estélyi, olyan előadást, tessék ott megjelenni és igy tovább! Szóval: Osszad szét magyarom mindenedet, bmid van, te magad ne élj, feküdj az ágyadba s álmodozzál a boldog túlvilági életről.
Bizony-bizony szegény szülő, mondom neked, hogy a te keserves utolsó pár koronád, melyet gyermekeidért áldoztál és szégyentakaró.ul adakoztál megvonva sok falatot a szádtól; azoknak
a hadi és egyéb konjuklurás milliárdosok p>r százezres adományával szemben trilliókat jelent. Te mindenedet odaadtad ! Terólad ezért a nagy adományért nem zengedeznek dicshimnuszokat, de amazokat aránylag csak filléres adományaikért dicsérik. Dicsérik tapasztalat hiányában azok, akik a különbséget nem tudják átérezni.
Szabadság: (jólét) Egyenlőség! (egyenlő elbánás) Tcstvéiiség! (Krisztusi k/eretet) Mikor jön el a te országod?!
Meghalt Hossuth-apánk. nincsen, aki felrázná bennünk az emberiesség és hazaszeretet e magasztos, hármas jelszavát
Bízom benne, hogv jönni iug egy jobb kor, mert jönnie kell! Hortobágyi Ágost:
Alsólendvát a nagyköveti tanács
Megirtuk Nemrégiben, hogy Nincsics jugoszláv külügyminiszter a szkupstinában mondott beszédében kijelentette, hogy Alsólendvát és környékét a nagykövetek tanácsa végleg (?) Jugoszláviának Ítélte oda. Erre vonatkozólag most a következő bővebb felvilágosítást kaptuk :
— A magyar kormány a külföldi tárgyalások során azzal a kívánsággal lépett fej, hogy a Millerand-féle kísérő levél értelmében Vas és Zala déli részeit egészen a Muráig csatolják vissza Magyarországhoz.. Ezt a kérdést illetékes körökben annál is inkább szimpátiával fogadták, mert a határkiigazitó bizottság angol tagja is ugyanazt javasolta a nagyköveti tanácsnak. Mikor azonban a jugoszláv kormány erről a lervról értesült, azonnal a legerélyesebb akciót indította meg, hogy a nagyköveti tanács döntését a mi hátrányunkra befolyásolja
A kisantant belgrádi konferenciáján, is szóba került az ügy és az csak természetes,
végleg Jugoszláviának Ítélte oda.
hogy a szerb álláspontot Románia és Csehország is magukévá (ettek. Ennek ellenére az utolsó pillanatban megvolt a remény, .hogy a nagyköveti tanács a mi javunkra fog dönteni.
— Ekkor azonban a. kisantant elővette az utolsó ütőkártyáját és a szanálási jegyzőköny-r vek aláírásának megtagadásával fenyegetödzött, ha a nagyköveti tanács minket végleg el nem utasít. A kisantant nyomásanak meg is lelt az eredménye; a nagyköveti tanács ezeket a területeket végleg Jugoszláviának ítélte oda ,
— A nagyköveti tanács ezen késedelmes döntésének tulajdonítható, hogy a kisantant a szanálási jegyzökönyveket. legutoljára, csak a döntés vétele után irta alá.
A kisantant mesterkedéseinek tehát sikerült Magyarországot ettől a színmagyar területtől továbbra is elütni. A felszabadulás remény« újból eltolódolt.
Mennyi less az aranyparitásod lakbér T
Megirtuk, hogy egy törvénytervezet értelmében az 1917 évi november 1-én ^ érvényben volt lakbért, — mely a lakásrendeletnek eddig is alapja volt — aranykorona értékben fizetettnek kell tekinlení és ehhez képest az 1924 évi május hó l-től kezdve az 1917. évi bérnek bizonyos százalékait kell fizetni aranykorona értékben. ^ •
Hogy a tervezet szerinti lakbérekről fogalmunk legyen, alább közlünk egy kis számítást, mely azt mutatja, hogy az 1917-es lakbér minden tiz koronája után mennyi fog járni. Eszerint kell majd fizetni minden 1917-es volt lakbéri 10 korona helyeit körülbelül: \\
1924. május negyedre 10 ezer, augusztusi negyedre 14 ezer, novemberi negyedre 21 ezer, 1925. februári negyedre 28 ezer, májusi negyedre 35 ezer, augusztusi negyedre 42 ezer, novemberi negyedre 50 ezer, 1926. februári negyedre 58 ezer, májusi negyedre 70 ezer koronát.
Az üzleti béreknél az 1917-ea 10 korona bérnek megfelel majd: 1924. májusi negyedre 25 ezer, augusztusi negyedre 36 ezer, novemberi negyedre 48 ezer, 1925. februári negyedre 29 ezer, májusi negyedre 70 ezer korona.
Készpénzváltságot fognak fizetni a bankok.
Budapest, április 3 Kiszivárgott hírek szerint a pénzintézeteket részvényvállság helyett készpénzváltsággal adóztatják meg. Az erre vonatkozó kormánykijelentést a napokban várják.
Repülőgépen az északi-sarkra.
Róma, ápr. J. Amudsen, a híres sarkutazó, Rómába érkezett és a napokban Pisában egyenesen erre a célra készített repülőgépre ül, hogy az l-szaki-sarkra utazzék.
Kisebbségbe került a szerb kormánypárt.
Belgrád, ápr V. A sakupslína újabban ismét 20 Radícs-párti képviselő mandátumát igazolta. Ez/el az ellenzéki képviselők száma 146-ra emelkedett, \' ihig a kormánypártnak csak 132 mnndáluma van. f
A bor- és húsfogyasztás! adók felemelése.
Zalaegerszeg r. t. város tanácsa a bor-, és húsfogyasztás! adó díjtételeket a pénzügyminiszter rendelete alapján, a következőkben állapítja meg: A bor után literenként 240 K* bormust, szölőcefre után literenként 190 K, gyümölcsbor után literenként 70 K, vágó 6« kisebb marhák, u. m. ökrök, bikák, tehenekés egy éven felüli borjuk utárf darabonként 60 ezer korona, egy éven aluli borjuk után darabonként 8400 K, juhok, kosok, kecskék, kecskebakok, ürük és birkák után darabonként 3600 korona, bárányok 14 kg-ig, gödölyék, malacok után darabonként 450 K, süldők az^z sertések 6 kg-tói 20 kg-ig drb-ként 2300 K, Sertése* 20 kg-on felül különbség nélkül 24,7000 K, friss hus, a vágott marhák fogyasztásra alkalmas egyes darabjai, azután besózott, füstölt, pácolt hus, kolbászfélék, végre szalonna után kg-ként 210 K, szalámi és szelencehus után kg-ként 660 K. A százalékosan megállapított di¡tételek változatlanul maradnak. Felhívja egyúttal a ▼árosi tanács különösen a borfogyasztási adófizetőket s elsősorban a szőlőtulajdonosokat, hogy az eladott bormennyíség után a leszámolást a városi javadalmi hivatalnál saját érdekükben minél előbb-ejtsék meg, mert a fogyasztasi-adó fizetése a fizetéskor érvényben levő díjtétel szerint történik, már pedig a díjtételeket a városi tanács a pénzügyminiszter rendeletéhez képest időről-időre emeli. -
£
V .
ZALAVÁRMEGYE
1924 április 4,
Meghalt János Szalvátor főherceg 1
Ncwyork, ápr. 3. Az egyik newyorki kórházban meghalt egy öreg úr, akit Dr. Orlovv néven ismertek. Ai elhunyt állítólag azonos a kalandos
életű János Sznlválor főherceggel.
— »
lapzártakor érkezett telefon-jelentések.
\\ Jegybank részvényjegyzéseit május 2-án tnár lezárjak. -- A német új arany bank a jövó héten kezdi nug működését. Rykov, az orösz népbiztosok tanácsának elnöke súlyos beteg; ugvancsak súlyos beteg Trotzkij is, akinek állapota válságos — Szombaton adják be a 10 órás illéseket kérő iveket a nemzetgyűlés elnökének. A kormány arra számit, hogy a 10 órás Üléseken a szanálási javaslatok tárgyatísa húsvétig feltétlenül befejeződik. — Székesfehérvárott új rádióállomás fog megnyílni. Az építési költségek fel milliárdba kerülnek.
Feloszlik a Jóvátételi bizottság . budapesti delegációja.
illetékes helyen nyert értesülésünk szerint d jóvátételi bizottság budapesti delegációja legkésőbb április 15-ig véglegesen feloszlik Egyedül az oláh delegátus marad itt a magyar— oláh tárgyalások függőben lévő kérdéseinek elintézése céljából, azonban az oláh delegátus is elhagyja a fővárost legkésőbb a jövő hónap elején.
Mlr a nemzetgyűlés berekesztéséről.
A kormány hír szerint azzal a gondolattal foglalkozik, hogy a kölcsönjavaslatok megszavazása, után berekeszti a nemzetgyűlés ülésszakát Ez az intézkedés azonban tisztán formális volna, mert tisztán azt a célt szolgálná, hogy az ülésszak berekesztése után újból megválasszák a pjnzügyt bizottságot, amelyre a jövőben sokkal nagyobb szerep vár és hogy ennek megfelelően át akarják alakítani.
Jugoszláviában a tisztviselők csak •i „államnyelven" tárgyalhatnak.
Szabadka. ápr. 3 A nemzetgyűlés legutóbbi Ülésén egy némelpárti képviselő szóvátettc a kisebbségeknek azt a sérelmét, hogy az állami tisztviselők nagyrésze nfcm tud a nemzetiségi lakosság nyelvén, szín-német, vagy teljesen magyar faluk állami tisztviselői nem tudnak németül, illetve magyarul A becskcreki pénzügyigazgatóság bizalmas rendeletet adott ki, amelyben a tisztviselőket egyenesen eltiltja a nemzetiség« nyelven való beszédtől. A felszólalásra a pénzügyminiszter nyomban válaszolt y kijelentve, hogy a szóbanforgó sérelmezétt rendeletet alkotmányosnak tartja, mert a lakosságnak kell megtanulnia az állam nyelvét, nem pedig az államnak a lakosságét. Aki nem akar, vagy nem tud szerbül megtanulni, fogadjon tolmácsot. Az államnak nincsen pénze tulmácsra. A miniszter cinikus válasza nagy felháborodást vállott ki a nemzetiségi képvisefók között.
A Tisza felső szakasza veszedelmesen éred.
Tokaj, ápr. 3. A Tisza felső szakaszának áradása miatt a veszedelem óráról-órára növekszik. Sátoraljaújhelyről és Vásárosnaményröl újabb áradásokat jelentenek. Tiszakürt községet elöntölte az árvíz; valamennyi ház viz alá kerüli.
ítéletidő Amerikában.
Washingtonból és Newyorkból érkezett hírek szerint az Egyesült Államok nyugati és dél-, jgati államaiban Ítéletidő dühöng. Néhány államban hatalmas havazás és hófúvás tombol, más Villamoköln óriási jégeső volt. A károkat milliomra becsülik. Oklahamában a vihar 100 embert megölt. Kenlucktban 3 falu elpusztulta földszínéről A vizáradások óriási károkat okoznak. Pensílvaniában, Oírióban, Marianban iszonyú viharok düljöngenek. Minneapolisban és több más helyen szintén nagy viharok vannak. A közlekedés a nagy hófúvás miatt nagyon sok helyen megakadt. Az Egyesült Államok minden részéből viharokat jélentenek és sok haláleset fordult elő. \\
Y
HÍREK.
••••
Nőtlenek és klscsaláduak adója.
A kormány nyilvánosságra hozta a napokban azokat a törvényjavaslatokat, amelyeket Magyarország gazdasági talpraállítására szükségesnek tart. E törvényjavaslatok az adókórlási tömegét V zúdítják a polgárságra. f
A rengeteg adónemből feltűnést kell kettőd amelyet már évtizedek óla szorgalmaznak főként az epés vénkísasszonyok és a nyolc gyermekes családapák Az egyik az agglegények adója, amelyet most a gazdasági helyzet javításával kiván élelbeléptetni a kormány. A törvényjavaslat a nőtlenek adójának részleteit még nem világítja meg teljesen, de arról van szó, hogy az a férfi, aki 35 -40 éves kocáig nem evez a házasság boldog révébe, azt a finánc veszi pártfogásába és édes asszonyi csókok helyett adót sóz a nyakába.
A másik adónem a kiscsaláduak adója. Ezt főleg azok az elkeseredett családapák kívánják, akik irigy szemmel nézték a szomszédokat, akik az egygyermek-rendszerben lelték örömükéi. Most a/tán jaj ezeknek! A finánc előtt nincs kegyelem. Ha nincs gyermek, lesz adó bőven, hogy annak megfizetéséből, akár hat csemetét is fel lehelne nevelni.
Igy huz hasznot most már az állam egyes emberek megrög^öflségéből. 1
— Új esp/eres. Mikes János gróf szombathelyi megyéspüspök Pajthy Elek söjtöri plébánosnak a címzetes esperesi címet adományozta.
\\ --- Tanltóválasztás. A pakodi községi iskolához Rácz Imre dénesiaki tanítót választották meg kántortanítónak.
— Iparostanonclskolal felügyelő. A vallás-és közoktatásügyi miniszter a zalamegyei iparostanonciskolák folyó tanévi szakfelügyeletével Csizmazia Kálmán m kir. fémipari szakfelügyelót bizta meg.
— Halálozás Varga Ferenc lendvavásárhelyl körjegyző, megyebízottsági tag Gáborjánházán 42 éves korában, hivatalos működése közben szerzett néhány napig tartó betegség után elhunyt. Temetése holnap délután 2 órakor lesz Gáborjánházáu.
— Az Ipartestület építő bizottsága felülvizsgálta és kivitelre alkalmasnak találta a Fuchs és Grosz- cégnek az Ipartestület székháza emeletre-épltésére vonatkozó .tervét.
— Betöltik a kórházi alorvos! állást, A
zalaegerszegi közkórh4z alorvosi állására rövidesen kiírják a pályázatot. Mint értesülünk, az állásra pályázni fog Zalaegerszeg szülötte, Keszli István dr., a kiváló sebészorvos, aki a soproni Erzsébet-kórházban legutóbb a szülészeti osztály vezetője volt. Örömmel vesszük tudomásul, hogy városunk neves szülötte saját városának fogja gyümölcsöztetni elismert tudományát. E helyütt jegyezzük meg, hogy a fiatal kiváló orvos, több külföldi orvosi tudományos szaklap kitűnő és elismert munkatársa. •
— Az IpamstUlstj\'tsgjait ezúttal ismét értesítjük, hogy ma, csütörtökön, a lelkigyakorlat délután 6 órakor kezdődik az ipartestületi székházban. Az elnökség.
— Gyűjtés a második templom alapjára.
A belügyminiszter megengedte, hogy a zalaegerszegi római kat. hitközség vezetősége a Zalaegerszegén létesítendő második róm. kat. templom telepítéséhez szükséges anyagi eszközök részbeni megszerzése céljából április első papjától számított félévi időtartamon át gyűjtő-ivekkel Zalaegerszeg területén pénzbeli adományokat gyűjthessen. ,


ÉN EGYETLEN EMI
A széltót is védtek, a naptól is óvlak, fin drága szerelmem, in egyetlenem, Ki hozza óh, vlssté nekem a mosolygást, Ki lesz a napom, a derűm, ha Te nem.
Ki sirja ki ¿úját, ha hántja az filét És srfvvel kacag hu simítja sugár, Ki jjHja csokorba a nyári virágot, Hu tprhf-urágox u nyári határt
Ki tágja fittembe: csak téged imádlak, Ki lesz a na/főm, a deriim, ha Te nem I Ne menj sjha innen, maradj közelemben, fin drága szerelmem, én egyetlenem t
ItUHNOYULA.
— öngyilkos akadémiai hallgató. Budapestről jelentik: Tegnap este a Savoy-szálló egyik szobájában szívenlőtte magát Kleist Napoljon 26 éves keszthelyi gazdasági akadémiai hallgató. Tettének oka ismeretlen.
— Olosóbb lett • oukor. A cukorkartell a inai naptól kezdve kilónkén! 600 koronával leszállította a cukorárakat. A pénzügyminisztérium is azzal a tervvel foglalkozik, hogy 200-300 koronával mérsékli a cukor után járó kincstári részesedést.
• Változások a forgalmiadónál. Az~ újjáépítési javaslatokban foglalt egyik rendel kezél szerint az őrlési adó folyó évi június hó 30 án megszűnik és a gabonaforgalom, valamint a malomüzemek az általános szabályok •> szerint vonandók forgalmi adó alá.
— Drágább a sör mint a bor. A sörkartell újból emelte a sörárakat: ezúttal gyenge 25 százalékkal. Az emelés után a 12 fokos sör poharanként 2600, korsónként 4300, másodosztályú vendéglőkben 2400, illetve 4000, harmadosztályú vendéklőkben 2250, illetve 3750 korina lesz.
— Mérlegraxzla. A városi hatóság nemrégiben mérleg és súlyrazziát tartolt Zalaegerszegen. Mint értesülünk, több egyén ellen eljárás indul meg, mivel a inérlegsúlyok nem voltak hitelesítve, több mérleget pedig szakértő fog megvizsgálni, mivel alapos a gyanú, hogy a mérlegek hamisak.
— Szőlőmunkások napszáma. Debrecenben a szőlőmunkások 25 ezer korona napszámot kérnek. Balatonfüreden, mint azt legutóbbi számunkban közöltük, a napszám 10 ezer K és két liter bor.
— Új hegyközség alakult megyénkben Kerkabarabás-Cserhegy névvel. A hegyközség rendtörvénfét a miniszter jóváhagyta.
— Hulálos szerencsétlenség. A zalaegerszegi Kovács-féle téglagyárban Marancsics Ferenc 18 éves munkást egy leomló földréteg eltemette. A szerencsétlen fiu, aki özvegy édesanyjának és több apró testvérének kenyérkeresője volt, szörnyethalt. A vizsgálat megindult, hogy terhel-e valakit felelőség.
— Nyakszirten rúgta a oslkó. A -mult hét egyik napján Tótszerdahely utcáin szabadon futkosott, egy csikó, mely Rodek István négyéves kisfiát nyakszirten rúgta. A fiúcska életbenmaradásához nincs remény.
— Harapós vő. Ifj Krámli János tótvázsonyi lakos állandó veszekedésben élt felesége szüleivel, akiknek házánál lakott. Az utóbbi időben már verekedésre is került a sor, a mult napokban néhány szem krumpli miatt annyira össze-szólakoztak, hogy Krámli előbb anyósára, majd pedig apósára támadt és fojtogatni kezdte, majd pedig úgy arcába harapott, hogy az bármelyik kutyának is dicsőségére vált volna. A harapós vő ügyében bírói beavatkozás vált szükségessé.
— A sáskai gyilkosok a bíróság előtt.
Megírtuk annak idején, hogy Varga Mihály sáskai legény zsebkésével leszúrta Lóké István káptalanlóti-i földbirtokost. A zalaegerszegi törvényszék kedden ítélkezett a gyikos és két társa felelt. A bíróság Varga Istvánt szándékos emberölésért és közcsend elleni kflflgásért 12 évi fegyházra, id. Kovács Pált, a fölbujtót, szándékos emfcerölésbcni bünrészességért és magánlaksértésért 8 évi fegyházra, ifj. Kovács Pált ugyanazokért a bűnökért, min! apját 4 évi fegyházra ítélte. Az ügyész és az elitéltek fellebbeztek.
— Innen -onnan. A görög köztársasági kormány eladatja a száműzött királyi csaláa bútorait. — Az oláh államvasút nem tudja megállapítani, hogy milyen vasúti anyagokat vittek el a megszálláskor Budapestről. - Héjjas Ivánnak a Bónis páter ellen indítóit rágalmazás! perében az újabb tárgyalást május 5-re halasztották el. — Az új francia kormány folytatja az előző kormány politikáját. — A Ruhr-vidékről csak a német fizetések mértéke és aránya szerint vonulnának vissza a franciák. — Kövess tábornagy 70 éves. — Budapesten új kiütéses tifuszmegbetegedések fordultak elő. — Csehországban a számos vesztegetési botrányra való tekintettel külön tárcaközi bizottság kinevezését tervezik, amely az utóbbi években kiadott állami szállításokat lelülvizsgálja.
.L 1924 április 4
ZALA VÁRMEGYE
— A várost adóhivatal közhírré t;*zi, hogy-> az 1923 évi katonatiszti, szállásdíj kivetési lajstrom a városi adóhivatalban 8 napig közszemlére van kitéve. Felhívja a városi adóhivatal az összes háztulajdonosokat, hogy a kivetési lajstromban kitüntetett^Jtalonaliszti szállásdíjat folyó év április havában a városi pénztárba feltétlenül fizessék be, meri ellenkező eselben az végrehajtás utján fog behajtatni.
— Drágul vagy nem drágul. Hírül adluk egyik legutóbbi számunkban, hogy a dohány-neműek arát rövidesen ismét felemelik. A dohán) -jövedék igazgatósága ezeket a híreket megcáfolta ; megbízható helyről nyert értesülésünk szerint az emelés rövidesen mégis bekövetkezik. Hír szerint rövidesen sor kerül a postatarifa felemelésére is.
— Túl^z aranyparitáson. Az aranyparitást túlhaladja a sertéshús 10, a zsír 00, a cukor 59, a szén 3, a nöi harisnya 100, a tinta 103, a gallér 124, a ruhanemüek 120 százalékkal. A drágulás átlaga az 1014 év végére vonatkoztatva 18932 szeres, vagyis: amiért 1914-ben egy koronái kellett adni, azért ma 18932 koronát keli fizetnünk.
Árverés. A zalaegerszegi rendőrkapitányságnál különböző ruházati cikkek f. hó 4 én, pénteken, 10 órakor nyilvános árverésen el fognak adatni a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében. Az árverési vevő a vételár után a III. fokozatú bélyegilletéket tartozik leróni.
— Apró hírek. A kényszerkölcsön második résztelének terminusa lejárt. — A fccskeutcai. gyilkosság tettesének semmi nyoma nincs — A cseh újságok újabb állami szállítási panamákat lepleztek le. — A cseh köztársaság elnöke Pasics szerb miniszterelnöknek és Nincsics szerb külügyminiszternek az első osztályú Fehér Oroszlán rendet adományozta. Lengyelországban felszabadult a devizaforgalom. --A budapesti gyárosok még c héten befizetik a R millió frankos taluta-elóleget — A külföldi delegáció a külügyi- és népjóléti minisztériumok megszüntetését kívánta, Bethlen miniszterelnök érvei után azonban a delegáció elállott ettől a kívánságától — Az elbocsátott tanerők visszafogadását kövelelte Várnai Dániel képviselő. — Balassa József hírlapiról, a „Világ" munkatársát Pakots József rnegrágalmazásáért kétheti fogházra és 200 ezer korona pénzbüntetésre ítélte a bíróság. -- Rátkai Mártont Vasadi Ottó a „Ma Uste" munkatársa ellen elkövetelt becsületsértés miatt 250 ezer korona pénzbüntetésre, Baján Gyula hírlapírót Rainprecht Antal képviselő rnegrágalmazásáért összesen MÜ ezer korona pénzbüntetésre ítélte a bíróság.
IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
••••
A Nyugat Babits száma-
A modern magyar irodalomnak eseménye ez a vaskos Nyugat-kötet, melyet a magyar verselés nagymesterének, Babits Mihálynak, szenteltek Jól esik látnupk a mai sovány szépirodalmi folyóiratok között a Nyugat erőteljes megjelenését, jól esik látnunk az annyit csépelt magyar modern irodalom új szárnyrakelésél. A Nyugat Babits-száma méltóan reprezentálhatja az új magyar irodalmat, melynek egyik vezéralakja az ünnepelt Babits Mihály. A Nyugat e számában Móricz Zsigmond, Kosztolányi Dezső, Khály György, Babits Mihály, Ady Endre, Gellert Oszkár, Tóth Árpád, Fenyő Miksa, Elek Artúr, Szilágyi Géza, Füst Milán, Karinthy Frigyes, Laczkó Géza, Tersánttky J. Jenő, Schöpfiin Aladár, Juhász Gyula, Nagy Zoltán, Erdélyi József, Tóth Aladár, Dutka Ákos, Földi Mihály, Turóczy-Ttrostler József, Horváth Henrik, Reichard Piroska, Kürli Pál, Várkonyi Nándor, H-^vesy Aurél, Kallós Ede, Révay ózsef, Komjálhy Aladár, Dienes Valéria, íenedek Marcell, Balassa József és Szép Ernő írásaival találkozunk.
A vaskos kötet ára 25 ezer K. Negyedévi előfizetési ár 100 ezer K. Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, VI. Vilmos császár-ut 51 szám.
— KI jtz örült? Miért válik el a feleségétől, Kovács úr? — őrültség miatt, — Talán elmezavarban szenved őnagysága? — Nem, én voltam őrült, mikor elvetlem.
- Célszerb újítás a leaeljeKrindábin. A Menetjegy-
iroda tudatja a közönséggel, hogy a Menetjegy-irodában tnponta délelőtt II óra 45 porcig telefonon is lehet az utazáshoz, szükséges menet ¡egyeket megrendelni. A megrendelt menetjegyeket a Menetjegyiroda vezetője — minden kiili\'.n illeték felszámítása nélkül - a lakásra küldi. Telefonszám 15. 12-13
MAGYAR KÖNYVPIAC.
Brankovios György: Magyar altalános levelező: Negyedik, újonnan áfdolgozotti kiadásban jelent nieg Brankovics György (közismert magyar levelezője, amely ;i polgári \\élet mindenféle vonatkozásaira vonatkozólag \\k< igen gondosan irt levél- és ügyírat-mihtákat azok számára, akik az ilyenek fogalmazásában kevésbhé jártasak. Az egyszerű udvariassági levéltő! a szerelmes levelekig, a nyugtáktól és elismervéi.yektól a végrendeletekig mindenre találni ebben a praktikus könyvben mintát. A könyvet csinos kötésben, gondos kiállításban a Franklin-Társulat adta ki
Uj könyvek:
Balzac :
A vidéki orvos.
Bársony:
Vadásztörténetek.
Csehov Antal:
A semmirckelő.
Courts-Mahler :
Retzbach úrnője. A tengerszem lükre. A bükkös mélyén
E T. A. Hoffmann
Kis zakar,
Falu Tamás:
A lélek mindenütt kihajt.
Ferenczl Sári:
A vörös ilaru.
Földi Mihály:
Hamlet királykisasszony.
H. G. We\'ls:
A világok harca. Az időgép
Helmburg:
Jasclia Az erósebb. Szivek harca.
Heltai:
II l-es.
Heine:
Dalok.
Jaok London:
Az óceán meséi.
Kovácsy:
Juhtenyésztés.
Karinthy:
Igy irtok |i . . .
Kóbor Noémi:
Koppány vezér, regény. Ltjerlőf: Liljecrona otthona.
Lesage:
Qil Blas.
I
Méhes:
Társalgó.
Miguel de Unamunó:
Köd.
Molnár Ferenc:
l:gy ga/ilátlan csónak
története. Kelten beszélnek Liliom.
«
Moly Tamás:
l\'lulf.
Móricz Zsigmond:
U ízakalász, színdarab.
i
Mu\'fler:
Bohém-Élet
k
Mussot:
Ti/ián fia.
Pintér Janó:
Magyar irodalom története a müveit közönség számára.
Ré\'/ész Qy.:
A sertésnevelés.
Sh*w Bemard:
Barátságos szinmüvek.
Schmidt József:
A szanszkrit irodalom története.
Szép Ernő:
Bűneim.
Tennyson:
Arden Knoch Király-idilck / ,
TArey Sándor:
Verlaine válogatott veriei.
W»oner:
Parsifal;
Wllde:
Versek.
Salonie, A páduai hercegnő, Plórenci tragédia.
Most jelent meg az
Egyetemes Regénytár
|. füzete. Hall Caine: A tékozló fiu.
Kaphatók: Kakas Ágoston
könyv- és papirkereskedésében Zalaegerszegen.
KÖZGAZDASÁG ÉS PÉNZÜ8Y.
A takarékkorona árfolyama.
A Devizaközpont közli: Hjn lakarékkoronamai napon egyenlő 112 papirkoronáva)
A budapesti deviza központ hivatalos árjegyzései.
Napolcon 214.400. I ont 32»i.400 Dollár 7Ó.C00, Francia frank 4525. Lengyel márka Márka Ura 3375, Leu 390, Cseh korona 2245. Dinár 030, Svájci frank 13.220, Osztrák korona 10*55, l.cva 540, Holland forint 27.S0O.
Budapesti tirményltlsntés. .
Búza 312.500, Bú/a (tiszavideki) 315.000, Rozi^y
270.000, Sörárpa 330000, 200.000, " Köles -«-Széna —
Takarmányárpa 27O.Ü00, Zab Tengeri 245.00». Korpa 205.000,
ii^ti Kéj
?j>a -Szalma
Lucerna---,
Repce —, Lóhere — ,
Zürichben:
Magyar korona (»0077 j, osztrák korona 00080 30, Francia frank (X>, márka , szukol 17 00, dinár 7 05.
Zalaegerszegi piaci árak.
A legutóbbi zalaegerszegi hetivásáron az árak a következőképen alakultak: búza 2HO.000, rozs 250 000,
árpa ----, zab 220.000, tengeri 220 (XX), burgonya
— - . szarvasmarha--, borjú--, sertés--
K élősúlyban kilogrammonként; széna —, szalma —.
lapíolajdotios: „ZULUIM!EGYE" lapkiadóiéi
Szerkesztésért es kladíseit felel: KAKAS ÁG08T0I Hirdetési dijak:
t hasábos milimétersor 200 K, szöveg között 300 K nyilttérben 500 K. A hirdetési dijak mindenkor előre fizetendők; vidéki hirdetés megbízások csa^ akkor vétetnek figyelembe, ha a megbízássa! együtt a pénz is bcküldctett.
WlRTSCHAFTlíR ERNŐ
Bank és Pénzváltó Üzlete
Zalaegerszeg Kossuth-u. 14 Telefon 110. Tőzsdei megbízások! Értékpapírok adásvétele! Kölcsönök értékpapírra és egyéb értékekre! E08XTPÍUUCLBELYEZÉS! H-0

PERZSATIN
i<
szőnyegek részletre.
BUDAPEST. KlkALY-UTCA 13. II. UDVAR.
TAUSZKY FÜLÖP
Négyholdas szőlő
(beültetve egy hold) lakható helyiséggel és pincével a sümegi hegyen eladó. Bővebbet a kiadóhivatalban.
angol uri szabó
ZALAEGERSZEG
Kossuth lajos-u. 4.
8-2«
l
Krdeti angol és a legfinomabb gyapjszövet különlegességek nagy rakl^ra.
Olcsó árakl Porttos kiszolgálásl
10
megérkeztek fehér és a legújabb divat színei-ben grenadinok, hímzett kelmék, hímzések a legkülönbözőbb szélességben, harisnyák minden színben.
Koszorúk és fátylak
nagy raktára OTadó Menrik, Zalaegerszeg ■■■■»■■IKISKflSWMiaMa
í:
Arany- és ezüstpénzeket, értékpapírokat
Vásárol és elad, tőzsdei megbízásokat lebonyolít WirtSCtiafter Ernő Bank és Pénzváltóüziet Zalaegerszeg. Telefon 116
/O ZALAVÁRMEGYE
1924 április ^0.
II
s minden ei»\\éb II
nyom (fai munkák
legszebb kivitelben, legolcsóbb napi Áron készülitek
Kakas Ágoston
könyvnyomdájában; ZALAf:\'üERSZr\\Ü
Legolcsóbb szórakozás
ha belép a
4«.
„Kultura kölcsönkönyvtár
olvasói közé. Rész-, letes felvilágositie.
0
Kakas Agostot
nyomdájában nyerhető. Telefon 131 az.
ÉPÜLETÜVEGEZÉST
51 -ü legolcsóbb áron készít
HEINRICH W. és L.
Zalaegerszeg, Fő tér. Telefon 161. Állandó nagy raktár:
üveg-,
RCZ LAJOS
rőfös- és divatáru kereskedése (Fangler-ház.) Telefon 164. ZALAEGERSZEG. Telefon 164.
porcellán-, lámpa-, norin-bergi és rövidárukból.
Megrendeléseket vidékre is azonnal, pontosan teljesít.
Épület és bútor-
munkát a legkényesebb igényeknek I megfelelőleg készítenek m o I
Szalay és Dankovits
épület- ós mübutor-asztalosok
ZALAEGERSZEG famegmunkáló telep iskolaköz 2. szám. Ürményi-utca 7.
Állandó készbutor raktAri
Legolcsóbb bevásárlási hely mindennemű vásznak, női-és férfi divatszövetekben stb. Pokrócok és zsákok állandó nagy raklára. i_> üi
Kékfestők, kanavásznak és gyapjú delinek, paplanok, berliner kendők a mindenkori legolcsóbb napi áron. Pontos és szolid kiszolgálás!
BRÜLL MOf*
gózté&lagyóra Szállít fuvar és waggonlételckben téglát, hornyolt-
ZALAEGERSZEG. TELEFON 181 vagy lapos cserepet és gerincet. Jól kiégett
áru. — Mérsékelt árak. — Fizetés részletekben vagy természetben gabonával is teljesíthető.
12-;*)
Kitűnő karban levő ház
(3 lakás) Zalaegerszeg egyik legszebb utcájában eladó. Bővebb felvilágosítás a kiadóhivatalban..
Ledöntött fekete
Nagy húsvéti vásár
a Magyar Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezetében Kossuth Lajos-n. 2. Telefon 3. Rendeléseket házhoz szállítunk. Az ámdában mindenki vásárolhat. V ^
15-»
nyersen minden tételben vásárolunk. Beváltás a Gazdasági Egyesületnél:
Kirendeltségénél Zalaegerszegen. ■ é^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
díszes íivegernyők, különböző filggesztékek és mennyezetvílágítók, állólámpák nagy választékban
ElMjItCl 1. Telefon: 133.
STUHLMOLLER
Élelmiszerkereskedelmi és Hűtőház Részvénytársaság
iöKja: ZALASZENT I VAN Telefon: 6. Vásárol: Tojást, Baromfit, Vadat és Tengerit

minden mennyiségben.
Központi igazgatóság: budapest, IV. Kálvin-tér 7. Telefon József 70 -50.
Düriyíntuli gyüjtötelepck : Zalaegerszeg, Sümeg, Tab, Kóny és Marcali. Durta-Tísza közi gyüjtó helyek központja: nagykörös Telefon 102. Tiszántúli „ „ „ mezőtúr Telefon 39.
Nyom»to« T«kkxy vitód» Kalca« AKOHton leöny vjayomd4jAt>an ZalaoKarHeeRen. Tel«ron 131. aeátxxi
i

111. évfolyam.
Zalaegerszeg, 1924 április 6. Vasárnap.
Ara 500 Korona.
4*njzam.
BEÖIEMWK HEfEIKKST fláHOHÍttOB. • ítöllteto« 1 bonapra 5000 kor.. nemdtm (5000 kor.
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI L&P.
Szerkeszti: ÜUJIÜ OYDLi.
SretkenxtOiég és kladóblratal; Zalaegerszeg, SzcchenyMér 5. ním. Telefon 131 siáa
Mt1I»zck egy Utfnben, hl$/ek *)<y búiban
Htuek e*y Illeni örftk igauigban,
Iliuck M*gy»ror»iig fettimadáiában Ámen."
Hetenként.
Mostanában meglehetősen felszínen van a Csánv László neve. Felszínen tartják a tanítók, a zalai tjnitók. Hiszen, ha ők nem volnának, kihalt világunk volna. Tudniillik, ők, általában a tanítók a legutolsó emberek — tóikor a tekintélyről van szó; de a legelső <-emberek, mikor a munkáról s a nemzeti szent eszmékről van szó
Még egypár fővárosi újság is említette a „ napokban a Csány nevét; nem ám* valami fontos célként, nem ; hanem olyan hírként, hogy a kerepest temetőt megmozgatják, mintha rtem volna itt elég földindulás Magyarországon; megmozgatják a temetőt, sok holttestet kiásnak, mint Afiikában a hiénák, s akkor a Csány porát is megrázogatják, ide teszik, oda teszik, hogy azután megint nyugodjék tovább. Mintha életében nem látott volna és nem érzett volna elég földrengést ez a vihar-ember.
Az a pír pesti la^ meg is mondja az okát, mé»t kell kiásni a holt emberek hamvait «1 nagy temetőbői. Helyet kell csinálni az új halottaknak. A Télieknek kiásott hamvait átviszik — hova is? h<Jl van az a híres sertéstenyésztés? Igen Kőbányára, vagy GödöUőre ? nem emlékszem hová. átszálütjak, ott fisnak egy nagy gödröt s beleteszik oda a kerWsi porokat. De mi lesz a kőbányai új kiásott pcnokkal ? Vájjon eszökbe <utotl é, ami a lordai polgármesternek eszébe jutott volt ? Ott is ástak egyszer egy nagv kutat. De most a tanács latijainak belefájdult a ftjök. Hogy mit csináljanak a kiásol föld!ialnj*zzal! Végre a polgármester megböki a homlokát s Heuréka! Megvan 1 aszongya ásunk egy új gödröt s oda betemetjük a földöt,
Az a pár pesti újság mondja, hogy több ezer embert ki is ástak már; egyszerű, ismeretlen embereket: de kőztük nevezetes irók, költők, mftvészek, államférfiak, vértanuk is vannak Köztük Sárosiy Gyula, az Arany trombita költője, Czuczor üergeiy stb Még a megtalált aracyrojtos >elycm nyakkendőről is szólnak. S / a jövő né\'cn ranerül a sor Csány Lászlóia is. \\Egyszer már kiásatott s újra eltemetlelett volt pz lenne a harmadik Ez a hiéna-hír izgatta rÁ szoboibizottságot s izgathatta egész Zala közönségét, mert az egész nemzetnek s országnak véitanuja ugyan, de első sorban mégis Zalamegyének a/ embere ; dolgot, gondot s költséget okoz. S ha kiássuk és újra temetjük ezt a natahnas magyart: ünnepélyes, formában kell tenni. Dc akármilyen szép a , temetés : senkisem óhajtja azt a maga számára. De ha már muszáj, akkor elég egyszer eltemetkezni. Szegény Csányt egyszer megölték s háromszyr lemelnök el. Szerencsére másnap jött a hír, hogy Csáriy Lászlót nem ássuk ki, neki megkegyelmez« a főváros. Az érdeklődők fölléleg-zettek. Aki életében annyit háborgott, születésének 134-ik s halálának is, tehát nyugvásának 75\'ik évében ne háborgassuk. Elég diszes sírköve tisztességes emlékként áll pora föiött. Minek taszignlnókjobbra-balra azt a súlyos követ ?
Evvel tehát tisztában vagyunk. Nem emelgetjük a nehéz követ, nem háborgatjuk a nagy szellemet.
De bolygatják Sárossyt, Czuczort, Br. Jeszená-kot s a többi nagyokat és a többi ezereket s ássák a földet, hogy új földet ássanak a ki-ásottak eltemetésére, mint a tordai polgármester. Miért? Ptilvis et umbra sumus. ,Por, hamu, semmi vagyunk. S keresztény szellemben is: Porból lettünk, porrá leszünk. A tettek s a
telteknek az emlékei élnek és egyéb maradványok (reliquiae)
De miért ássuk ki a földből a földet s a port £ a hamut! ? hogy más gödörbe temessük, mint a lordai polgármester Hát nincs nekünk egyéb dolgunk ? Nem Vágyok én pogány. Hozzuk haza a háborús és nem háboríts külföldről nagy embereinknek a porát is, hazánk szentjeinek a porát is, Kossuthnak s Rákóczinak ; s hozassa haza a dúsgazdag ember az ő egyszerű gyermekét is, ássa a tőidet és ásson új sirt neki. De minek ásatja a földet ez a szegény ország s az a szegény város az- ö szegény embereivel, hogy ezer meg ezer névtelen halott tömegnek; a porát egyik gödörből a másik gödötbc tegye? mint a lordai polgármester.
Hát nincsen annak a sok munkásembernek
egyéb dolga V Hát miért fálong itt az országa ban az a sok műveletlen vagy . télig művelt föld? Hát nem inkább tyrumpitt, Kukoricát kellene kapáltaim ezekkel,. V.igy vizlecsapolási árkokat ásatni, vagy utakat, és csatornákat csináltatni? Hál persze, hogy nem. Itt hevert és evett ivótt két millió mus?ka fogoly két esztendeig. Ezekkel az Alföldet meg leheteti volna csatornázlatm és utakat csináltatni.
Az egész orazágban szanaszét panaszkodnak, hogy munkáshíány van, nem kapnak lisztessél* ges napszámosokat, becsületes munkásokat néha kétszeres bérért sem. Persze, a fővárosnak van munkása, pénze is van, azt luszem, megfizeti dúsan a dij.it, s kiásatja napszamosaival a földből a földet s új földbe temetteti azt, mint a tordai polgármester. Borbély György.
Közeledünk a 7000 százalékos
Megintik «innak idején, hogy Zala vármegye törvényhatósági bizottsága azzal a kérelemmel fordult a kormányhoz, hogy a községi háztartási imvény megalkotásáig is a városi tisztviselők illetményei az államkincstár terhére vagy átvétessenek, vagy a városok a tisztviselői illetmények erejéig segélyben részesülessenek. A kormány egy leiratában most arról értesitette a törvényhatósági bizotlságof, hogy a kérelem
városi pótadó kivetése felé.
teljcjiiése nem áll módjában. Ezek szer ni nent fogji az állam átvenni azt a 83 millió koronányj tételt sem, melynek, mint a városi tisztviselők illetményeit, az államkincstár terhére való átvételét kéne Zalaegerszeg r. t. város. -Mivel pedig e/ a 83 millió korona is fedezetlen kiadási\' a városnak, jönni fog a már kivetett 1400 százalékos pótadón kívül még vagy 5000 százalékos pótadó.
Az amerikai tótok, tiltakoznak a
csehek fuMdóhJ uralma oflen.
Az amerikai tót Katolikus Föderáció mint .ízt New-Yorkból jelentik nyílt levelet intézett Massaryk elnökhöz,-amelyben tiltakozik azok elien az ígéret- és szerződésszegések ellen, amelyekben a cseheklöl a felvidéki tótság eddig részesölt. A tiltakozást könyvalakban is kinyomtatták és megküldték Coo\'ldge elnöknek, • az amerikai szenátus tagjainak, főtisztviselőknek, a Washingtonból akkreditált diplomatáknak, valamint az összes európai államok kormányelnökeinek. A felvidéki tótság. amely megismerte a .felszabadítás" értékét és előnyeit, most ugyanazokkal az eszközökkel harcol- tehát „felszabadítói** ellen, mini amelyet a csehek háború előli, alatt és után olyan sikerrel alkalmaztak „felszabadító" munkájuk elismerése és ¿figedé-lyezése érdekében.
Tízezer házassági ajánlat.
üloria l\'oy angol színésznő egy millió dollárt örökölt azzal a feltétellel, ha három éven belül férjhez megy. A dollárnak úgy látszik még Angliában is nagy a becsülete, amit eléggé bi/onylt az 3 tény, hogy a szerencsés színésznő kacsóiérl nem kevesebb, mint tízezer szerelmes Hérfi indította meg a rohamot. Hogy a szép színésznő bájos szeme, vagy az cgymijííó dollár mégbájosabb alakja hevíti-e forró harcra a pályázókat, arról nem szól a krónika, de — úgy hisszük — nem kell valami nagy fantázia kitalálni, hogy a dollárnak szebb a szeme, mint akár a legszebb színésznőnek isi
Kemal basa jogkörét megszükltették
Az angorai nemzetgyűlés jelentékenyen meg-szükltette a Muszlafa Kemal pasára ruházott jogokat. Mus7tafa Kemal pasát, mint a török köztársaság elnökét, nem illeti meg a nemzetgyűlés feloszlatásának és a vétó emelésnek joga és az elnök mandátuma csak addig az ideig terjed, ameddig a képviselői megbízatás szól. Az a törvényjavaslat sem kapta meg a szükséges többséget, amellyel a kormány a hadsereg feletti főparancsnokságot az elnökre kívánja ruházni.
Ausztria szén« ós ércbányákat adott el Németországnak.
íít\'vs. április 5.\' .Az osztrák, kormány Wbb túoli és karínthiai szén-, illetve ércbányát adott el 7 800.000 aranykoronáért egy német vállalatnak. A jóvátételi bizonság hozzájárult az adásvételi Ügylethez, dc a bizottság költségei címért az összegWj 80.000 aranykoronát lefoglalt, az összeg többi résVérc vonatkozó.™ pedig elrendelte, hogy azt a Nemzeti Bankba kell befizetni és felelte csak a jóvátételi bizottság hozzájárulásával rendelkezhet a német kormány. Ez az intézkedés nagy elkeseredést kelt és a parlamentben is, mint Ausztria függőségének egy eklatáns esetét kommentálták egy interpelláció kereteden.
Lapzártakor érkezett telefon-v • jelentések. ,
A niagdeburgi uszóversenyen Síposs a harmadik leit. -- Szilkscg eseten lü órás üléseken táigy illatja a kormány a szanálási javaslatokat. — A Tisza fuső szakaszán tovább tart az ár.tdás; több falut elöntött az árvíz ; Tokajon rettenetes vihar dühöngött; Bodrogsár községiben összedőlt az evangelikus templom és ai iskola is; Tiszakeszin hét méter magas a víz; Tiszabábolna kíTzség menthetetlen.
Oratz Gusztáv lesz a párizsi követ!
Budapcsl, ápr. 5. Megbízható helyről nyert értesülésünk szerint a párizsi követi állásra Oratz Gusztávot szemelték ki.
Oreskovicsné beismerte bOnét.
A váci utcai gyilkos, ürerfkovics Bogumilné, a mai kihallgatáson a \'szembesítések alatt megtört és bevallotta, a gyilkosságot.!
Ausztriában másfél esztendő alatt hatvanhatozer állami tisztviselőt bocsátottak el.
Bécs, dprilis 5. Hivatalos statisztika szerint Ausztriában 1922 október l-én 245,800 tisztviselő volt. 2924 március 31-én ezzel szembett már csak 179,800^Jiéztviselőt foglalkoztatolt az állam, amely ilyenformán ezen idő alatt tisztviselői 29 százalékát, hatvanhatezer tisztviselőt bocsátott el. • \' .... .. . :

/O ZALAVÁRMEGYE
1924 április ^0.
HÍREK.
TE MHÜ ÉN.
Csak egymásért lángol a izivauk,
Senki mosnak soha nem hiszünk
Nem nczuttk soha senki másra.
Bizunk valami nagy csodába\'.
A sok boldog ora szirtinkben eled.
Érezzük: egymás mikiil kin az élet.
Tudjuk, ha egytkitnk csak egy szól szólna.
A másik szerelve eléje omolna.
én UUed. te meg tőlem várod. s eljátszuk gőgből a - boldogságot.
KAÜY.
Tanítói kinevezések A kultuszminiszter Pap József és Varga Gizella murarátkai és Baka Erzsébet szentadorjáni beosztott tanítókat ugyanazon heiyckre áliami tanitókkn kinevezte.
— A aeauettyults csütörtöki ülést- a középiskolák reformjáról szóló törvényjavaslatot általánosságban elfogadta. A kultuszminiszter a javaslat tárgyalásakor kijelentette, hogy a, numerus clausust elvileg nem helyesli. de ma még nem leltet a/t megszüntetni, Be-
£:iefitctlc a minis/ter. hojjy a jOvo tanévben tél idején
¡lene órakor fog kezdodn; a tanítás, bejelentette továbbá, hogy a, szakoktatás. a tanárképzés és a nói középiskolák icforipjáról a/ össze! törvényjavaslatot rog benyúltam
A zalaegerszegi liceális eloadások
befejeződlek, az új címadás*sorozat csak az ősz folyamán fog megindulni.
A saltegtrssegi plMvaiék a ,8ilikísf ÉlttfeM"-
A „Színházi Citf legújabb száma cikket és fényképet
kozoi a zalaegerszegi Iparos Kör legutóbbi előadásáról
.Dot)ff enbe kéne ipemri"-rft!.
— A vlllanylelep közli, hogy a télefornminkások hétfő».! kezdve d fővonalat szerelik át, minek következtében a délelőtti órákban nem lesz áramszolgáltatás.
— Balfe3et. Juhász József könyvkötő-mester tegnap este Varga Mihály Bíró Márton-utcai vendeglosnek. hordót segitett lehengeúteni a pincébe. A hordó leeresztésénél a gerenda megmozdult és a hordó Juhász kezét oly szerencsétlenül nyomta a falhoz, hogy kél ujja az ehő izíüe\'.ben szétroncsolódott
— At tUleti kftintk. (Kaptuk az alábbi sorokat.) Igen Tisztelt Szerkeszt\'- t\'r! A pénzügyiga^atóság, mini a/t r.\'egtrta a ,Zalavarmegye, felülvizsgálta a zalaegerszegi iparosok és kereskedők flzleti könyveit. Nem akarok ezutta\'r részletesebben kitérni a dologra, csak annyi! említek még, hog; az iparosságnak é.% a kereskedőknek a zaklatása óriási felháborodást,idézett, eiö, Vájjon ki lenne felelős egy esetleges kirobbanás esetén! Tisztelettel: egy zaklatott.
— - Műkedvelő oloades. A zsla^zentiórinci Ifjúsági Egyesület húsvét vasáru^/ és hétfőn előadja a ^Piros bugyelláfaVtT népszínművet
— A tojás kivitelét a korafíny néhány hétre fel*
függesztette. Finnek következtében a tojás ára Budapesten l\'.**) koronáról koronára zuhant.
Rár a dollár is! Kddig a dollárt tartották a leg-*iab;Iahb valutának. Móu aztán az a meglepetés érte a d-Harban bi/ókaT/ííogv Zürichben a dollár árfolyama esett. Nem volt-ug^an nagy az esés, de bebizonyította azt, hogy mégis csak ván új a nap alatt, igaz, hogyha mégegyazer fog esni, már nem lesz újság, sióval — semmi sem új a nap alatt
— Eitünt f\\j. Harmat Vendel zalatgricei lakos 13 éves Zsiga nevil fia eltűnt. A*1utóság megindította a nyomozási
— Ulái firnt pacsai kántortanító Írja levelében, hogy boldog örömmel küldi a Csánv-szoboria a mellékelt ö?$zeget (lásd a mai Aranykönyv-rovatot), facsa községnek ez kötelessége. S ez kötelessége volna míu-0en zalai magyarnak ..Nevemet — a/.t írja — nem szüksége? megemlilem az újságban, mert engem tisztán a 4o-as szent szabadságnak lelkemből kiolthatatlan tüze vezet és vezetett." \' - Nem akarja kiíratni nevét, de pékünk épen azért kell kiírnunk, mert az ílyen.szerény és Önzetlen nevek szükségesek a példaadásra. Máshelyt azt írja. hogy a Csány-szobor »elállítását ha minden zalai magyar akarja, akkor hamarosan meg lesz. Jó volna, ha ez a jó mondás, mint a tóba dobott kótói kerekedett hollámgyiirü, tovAbb-tovább terjedne a ló vzéléig, Zala» megye határáig. E kis észrevétel mell fcérjük Zala meaye tanítóinak a figyelmét a bronz, r\\ z és ómiarabok nyiiitéaéav
A Zalavirmegyel Gazdasági Egyesüle
\'székházának cnelelreépltési munkálatai megi Jtezdódtek.
— Iliífl 8iiu Luriendorffot a iajnémetek képviselőnek ¡elölték. - Az oláh kormány fővárosul egy OM folyó melletti várost szemelt ki. «- A török kormíny :lskoj>Wká 6$ árvaházakká alakítja át a trónfosztott szultán palotáit. A trónfosztott görög királyt a kormány ki "akarja utasítani Oláhországból. — A székesfehérvári aranybulla emlékművet ismeretlen tettesek megrongálták és letörték a stent korona keresztjét — A magyar kormány PosenbŐl 400 vágón velóbargonyát hoz t* - Hitlert 1» évi várfogságra ítélték az ismert pufl^s miatt; l.udcndorffot felmentették.
~ Aj ArMyktaffbs fol>tatoia^o;an beírták nevüket a kövcikczók: Kálmán Ármin ig. ranftó utjáu a tapolcai izr. ¡akola 50Ö0 K. néviró: Borbély György, a Zalaegerszegi Daloskör március 15-i ünnepről 10 ezer K, Hévíró: Wapper Ignác ügyv. elnök. I)r. Makray László gyófivszerés/ Baja" lOcier K. néviró: Hajgató József. PécHv Béla áüamp. hVztv. SUX) K, Vaida t\'nda 3000 K. Ctun\'yi Károly .\'«XHi K, fáraliv. t)e/só államp tisztv M0L> K. Nagy Zoltán államp lisziv. MOO. Dénes Perenc államp. tisztv. .VXX» ÍJnml».ls József áWhmp. tisztv. 5(XK) K — Pacsa kdiségbellek Landi !ferím? k. tanító, aki már régebben beírta nevét a plébános urral együtt, most a következő felszólilássai áljt a pacsaiak \'clé: J\'acsaiak í Atagvarok! Zalaiak"! Adakozzatok Csány Lászlónak, megyénk vértanújának szobrára írjuk bc nevünket az Aranykönyvbe. Iiogy utódaink büszkén mutathassanak ösviknek ndako/.ó voltára, iia mi zalaiak akarjuk, a szobor hamarosan álli.i fog!" S a/ eredmény a következő: F\'ovics István. Márfy,Gusztáv, Eder József, Tamás Gyula. .Nagy József, Kovács István, Kis István. Sándor István, Papp Zsigmond ilj., Bcnc János. Torma„ József. Kámön János. Horváth István, N. N (Nagy Antal), N. N. (Brand Jáno.->). N. N. (Kasztl Lajos). Vadász Károly. Zsúppá» Károly, N. N. (Sipos S). Harth István, Pacsa» mindennapos iskolások s Pacsai gazd. isméilós iskolások lyil • 24. tanéviek. Bóröc János, Koréin Jenő, Farkas Kálmán, Héricz József fö vigyázó, Tóth Zoltán vigyázó, l\'ulav Zoltán vigyázó. Báron Rezsó, Pálffv István, (joldschmied Manó, Kra^s/ Albert, Stcrnbcrg AWrton, Dr. Ifóler i\'creíK, Siabu Annuska, Berger Nelli, Koréin Sáifdor. idóifb Czoma <álmin, Horváth András, Ifj. Lugosy Józsct, Id. Baros Gábor, Id. Szalav Gyula, Ifj. Horváth József, Ifj. Vida , ános. Czotter Béla, Darvas Zsigmond. Tóth János, forvátli Pereire. Ifj. Pálffv lauos.\' Csós/ Tóth József. <ovács István, Nagv Kálmán, Tüttö.ssy Lajos KXVJ-lOO\'i korunával: Kiss I Vrenc. Zab Zsigmond, Kólin Sándor. Weisz. Hermán. Székely Ernő P.tiiaé! József. Heringer t.ajos, Rochnitzcr józsef 20tX>--2(XX) koronával: Háklár Ferenc, a Pacsai iparos tanulók. Zicgler család .VXX)— 5000. koronával; A1 kir.\' csemiurség koronával: Dr. Tvaroscli László. Lad.cr Józstf 10-10 ezer koronával; FJojhár Tivadar 20 c/er koronával. 68 név 133 ezer koronával: a neveknek beirója: Borbély György titkár. — Továbbá: az ebergényi köz».el iskola növen-. dékei március llr. ünnepen Csérnél Gyula tanító gyűjtése 14 ezer korona, néviró; Hortobágvi Ágost kir. tanfehigyeló. — Marton Ignác 3<XX) korom. — Márkója Ferenc nemcsrádói tanító o (»¿tcse iskolájában 14 ezer korona Pál Sándor utjárí. \' f
Egyes adoninyok a Ciany sioborra .v Arany-
konyvöa kiviil; az ebcrgenyi ku. s. el.iskolaban Csernél Gyula tanító gyújt, inárc. 15-en ;Kk< K a Göcsej utján, .Markója Ferenc nemcsrádói taniió 246 K Pál S. utján.
- fiyülnek a broaidaribok: Karácsony Lajos zala-németfalui ig. tanító 30 deka réz é> pénzek, Bolerátzky tanar utján az I. g. oszt. ismételten félkiió réz. Móra tanár utján a Hl. g. oszt, ismétellci) negycdkilú réz, az ebergényi köz» cL iskofl növendékéitől Csérnél Gyula tanító gyűjtése 20 pénz és rézdarab, a.Q\',csej u?jan.
- lapokig egy szobában tartózkodott a gyilkos üdoiata htlllijíTal. A budapesti rendőrségen megjelent Oresko-vícs Kornél Váci-utcai L-úus\' elmondta, hogy özvegy anyja a mult liéíén oilün!. Hátraliagyot: levelé-l>en azt irta, hogy a vele1 közös szobában !.:i:ó Raffers-berg Irma ékszereit annak tudta nélkül eladta s ezért távozik Mlnthojp\' özveg^ Orc^kovi:» Bof-umilnét sehof-sem találták, a íevéüiez mellékelt kulccsal felnyitották a szobát, ahol az ágvo:i letakarva feküdt Raffersberg Irma, a nyaka borotvával teljesen át volt vágva Ki-derölt. liogy a gyilkosság márcijs 23-án, tortént s az özvegy asszony napokig fexűdt együtt .>zooájáöan a hullával, mig végül a lelkr(si^erctfurdaiás elűzte. Széleskörű oyomozis titdu.; mi^u O:egasszoii) felkutatására s az őrültet játszó gyi\'koc: kc^up sikwrült is a főváros külterületén elfogni . \\
- Birek t ■♦lyébl\'. Ftúóáujl és ftJtréle községek új plébániaiak épttéséte l\'H)rnőzáa buzin szavaztak meg segélyképen. A batároa\'it m<f8f\':tiebpíz\\ék. — Alsó-Közép- és Felsfiapá\'i köí.aégek b.fónakVSimon Jánost választották meg. — Bteimsdőbrite. Kagyieirgjel és Ormándlak községek mozgalma: ir,diiot\\ak a tcieíon levezetése céljából — Ncmcsa^ti község ifjúsága húsvétkor előadja az „AfvaJányluj* c. népszinmfiver.— Tapolca nagyközség kepvlsclőicatűiete Rohonczy Károlyt forgalmiadóellen^rnek rnügváíasztötta. — A sümegcsebi-i r. k. íljusági egyesület heromszor adta elő óriási sikerrel Csite Károlynak ,A bíró lányai* c. népszínművét. ••• A tapokavidgki bójolait 30 O iXXXr kyronáért veszik — A keszthelyi .Georgikon* Gazdasági. Kör 45 . ves fennállása emlékére remlezeit jubileumi disztilés alkalmával Kcszthel> képviscfőttfátülde és Stockinger János, I -1 milliót adományoztak.
~ Kútba ugrett. Horváth Józsefné orosztonyí lakos, akin már régóta az elmebetegség tünetei mutatkoztak, egy őrizetlen pillanatban kútba ugrott, ahonj*n hoüan húzták ki.
- Két teljes ssindarabot tM\\ ezen a héten a Szinházi l-.let, mégpedig a fogadómét és a Nagy Katalint. Incze Sándor nepsiciú ucliiapja tényképekkel gazdagi-tott beszámolót közöl uz Operaház két magyar újdonságáról az ErÓ.U\'bbröV^jtf Argyrus királvFiról, Kosáry Emmy é? Király Em(k<?Hső budapesti- íelléptéról a Diadalmas asszoiyíb«n. Szem^iós külföldi és budapesti színházi riportok» Intimitás©;:, Szenes embtr vicclapja tartalma > intói/ovat Bimbuia naplójának legújabb folytatásával, spor,, au:»,, divat és zenerovatok teszik léljewt a 12»> dUüiíh albu. tot, melynek ára 5000 korona, negyedévi elól./.cié,. .XiUOO K. Kiadóhivatal Budapest, fíVzsébci kön;í A.
- BalatonederloB k^seg április 15-én nyilvános árvciésen egy mitennázsa buza kikiáltási ár mellett f. évi augusztus Mól számított 6 évre bérbcadj\'d vadá^terüietét.
- Oj re|«ay«lklos a resti laplóbao. PArítlar. sikere vau ország» zertu a Pesti Napló vasárnapi regény-mellékletének, amely hetek óta :iégy érdekfeszítő, nagy irodalmi értékű uj ma«jar regényt közül egyszerre hosszú folytatásokban. A most folyó regények március 30-án lKifejeződnek.és aprill% 6-án. vagyis április első vasárnapján ismét négy új magyar regény közlését kezdi meg a Pesti Sapló és folytatja vasárnaponként a lapból kiemelhető és összegyűjtheti» regénymellékleteket nyolc • oldalon. Az új regényciklus szerzői: Harsánvi Zsolt, Kodolányi János, Lakatos László és Lovászy Károly, a magyar renénvirógárda isupa népszerű, kiváló képviselője. Harsányt Zsolt regénye - arany holló izgalmas szerelmi történet. Kodolányi regénye: a Börtön I¿nyűgöző őseróvel megrázó történet keretében mutatja be a mai falut. Lakatos László regénye: Afm modern társadalmi regény Humoros artista regény a Középeuröpa legcrő~ sebb asszonya, amelyet Lovászy Károly írt. A Pesti Napló új regényciklusa újabb szenzációja lesz a magyar irodalomnak. . ■ . •
Pályázatok Zalaegerszeg városhoz.
Zala megye alispánja pályázatot hirdet Zalaegerszeg r. t. városnál betöltendő 3 adóügyi számvevői (egyik számvevő a pénziári ellenőri teendőket is végzi) és egy városi számvevői, egyúttal gyámi számvevői állásra. Pályázatok benyújtásának határideje május 5.
- légts foilák világítani a attaegi álcákat Tudósi-
tónk jelenti Megírtuk, hogy Sümeg község az áram-" dijak magas volta miatt a/ utcai világítás beszüntetését határozta cl. A község ezt a határozatot most visszavonta s íny Sümeg utcai mégsem maradnak világitás nélkül. Itt említjük meg. hogy a sümegi villamos szövetkezet a* álamdíjat liektowattóránként 800 koronában állapította meg március hóra visszamenőleg.
Saedicke Bank részv. tars Budapest, Kossuth L.-u. II mindenkinek, aki az uj osztah sorsjáték iránt érdeklődik. azonnal megküldi a hívataios játéktervet, ha azt egy levelezőlapon kéri. Ismeretes, hogy szenzáció» nyeremények les/nck ezentúl, a legszerencsésebb esetben egy milliárd korona, <30) millió korona jutalom és 000. 40o, 200, I00 slb. milliós nyereményeket sorsolnak majd ki.
- Feltalálták az elszakíthatatlan ruhit.
Mr. Dennis Brandley egy angol folyóiratban hosszabb cikket tett közzé, melyben azt állítja, hogy feltalálta az elszakíthatatlan ruhát. Bradley azi aílítja, hogy húzással és dörzsöléssel nem lehet az általa előállított szövetet elnyftui. A felfedező szerint ez a találmány korszakalkotó \\ és ezentúl minden embernek csak egyszer kell J életében ruhát csináltatni, hogy egész életén át s el legyen látva ruházattal. Aki ezenkívül csináltat ruhát, az csupán a divatnak akar hódolni.
- Az itatóvályúba \' fulladt Filácz József nagycenki gazdálkodó 2 éves kisleánya, miközben az udvaron játszadozott.
-- Milliók, sót most már egy milliárd korona is nyerhető az uj m. kir. o:ztá!ys<>rs;átékban. Az új hivatalos játéktervet minden fóelárusitó készséggel megküldi annak, aki azt személyesen vagy egy levelezőlapon kéri.
- Tüi Bódéidén. Tegnapelőtt, főzés közben, kigyulladt\' és leégett a boctóldei pálinkafőző tetőzete. A padlás lezuhant, a felszerelések, a főzőüst kivételével mind elégtek A tüz oka ismeretlen.
~~ Apró hírek. Svájc 30 millió dolláros kölcsönt kap a Morgan-bankháztól - A Futura és a Nemzeti Hitelintézet meg akarja szerezni az állami birtokok terményértékesítését. — Az angol miniszterelnök a lausannei szerződése változatlan formában való ratifikálását kivánjaj
— Az i\'tj francia pénzügyminiszter az infláció ellensége. — Az angol háztartás pénzügyi éve 48 és tél millió font sterling fölösleggel zárult.
— Az fcsküdt-ügyet május végén tárgyalják.— Az angol király Henrik nevű «fia résztvesz a párizsi olimpiászon. — Sztrájkolnak az angol repülőjáratok pilótái. A francia képviselőház április 12-én feloszlik. A Jegybank vezérigazgatója Tabakovics Dusán, a íkvizaközpont igazgatója lesz. — A Slromboli tűzhányó kitört.
— Hódmezővásárhelyen 57 v.igón fát osztottak ki az inségakció keretében a szegényeknek. —■ Zsombolyát a jövő héten adja át Jugoszlávia Oláhországnak, —r A Vajdaságban a magyar párt akcióba lép. - A pécsi asztalosmunkások sztrájkolnak.
- Bbnarás. Házy Ferenc pacsai lakost Zalascent-míhálvon egy gyanús eb megmarta. Beszállították a Pasteur intéseibe.
SPORT.
••••
A SsAK ZalaegsriMgai.
A Zalaegerszegi Torna Egylet meghívást kapott Szombathelyről a SzAK-tól, a meghívást azonban a ZTB egyelőre nem fogadhatta el, mivel a csapatnak nincs tréningje Mihelyt az idő jobbra lordul, a ZTE megkezdi Kor in (Mm trénerrel a munkát, s igy remélhetőleg húsvétkor sikerül lehozni Zalaegerszegre a vidék legjobb csapatát, a SzAK-ot
á Zalat|«rst«gl Imés Cltb
holnap, vasárnap, délután 3 órakor tartja rendes évi közgyűlését Zalaegerszegen
.L
1924 április 6
ZALA VÁRMEGYE
SZÍNHÁZ ÉS HOZI.
J
Színészet Sümegen. /
Kmetly Lajos színtársulatával hétfőn érkezett Sümegre, s" a ..Trónörökös" c drámával kedden mutatkozott be. Úgy a darab, mint a színészek összjátéka, s a gondos rendezés arról tesz tanúságot, hogy a közönség legnagyobb fokú pártfogását ki fogja érdemelni. Külön-külön dicséretet érdemel minden színész. Szerdán a „Bajadér" került színre Török llával a címszerepben, ki temparementumos játékáért sok nyíltszíni tapsot kapott. Műsoron van a Bátor Salamon, Királynőm meghalok érted, Kis Őrizett stb. A színtársulat sümegi szereplését, tekintettel a zalaegerszegi leendő szezonra, élénk figyelemmel fogjuk kisérni. (K Zs.)
KÖZGAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY.
A lakarékkorona árfolyama.
A Devuakftzpont kó/li: 100 takarékkorona mai napon efycnIA 113 papírkoronával
A budapetti deviza-központ hivatalos órjegyzésci..
Napóleon 2M.000, l\'ont J20.400 Unitár 7J.700, t\'rancia frank 4-130,• Lengyel márka Márka t.ira 3:W3, Léu 390. Cseh korona 2270, Dinár (»45, Svájci Irank 13.320, Osztrák korona 107.V. Léva 545», Holland forint 2S.250.
Budapesti terményjelumes.
Bu/a 320.(00, Búza (tiszavidéki) 325.IAJO, Kozs 270.000. Sftrárpa 350.000, Takarmányárpa 270.***», Zab 260 000, Teniieri 240.00 ». Korpa 203.000, Repce —,
Köles--, ítépa —....., Lucerna--, Lóhere — - ,
Széna--, Szalma---.
Zürjchben:
Magyar korona 0.00751X1. osztrák korona UUÜHI-OU, Francia Irank 10. márka , szokol 1707. dinár 1 10.
Zalaegerszegi piaci árak.
A legutóbbi zalaegerszegi hetivásáron az árak\' a következőképen alakultak: húza 280.000. rozs 250<XO. árpa - -, /ab 220.000, tengeri 220 OoO, burgonya
— szarvasmarha ----, borjú —sertés---
K élősúlyban kilogrammonként; széna —, szalma --.
UMdooin: JHÜÜRMhCÍE" íiialárj«íj
8wkeszléiérl es kiadaiért telel: KAKAS ÁG0ST01
Kétszobás szép lakást
keresek. Ajánlatok ...Egyharmad aranyparitásén" jeligére a kiadóhivatalba kéretnek
Rendeljen osztálysorsjegyet |
GAEDICKE BANK I
részvénytársaságnál. B
Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben I
1000,000.0001
egy milliárd korona. ■■■
Kérjük itt kivágni, egy levezölapra ragasztani és címünkre beküldeni.
■r MEGRENDELÉS GaedickeBankHT.
Budapest, IV.\' Kossuth L. u. II.
Szíveskedjék az új XII. osttály-sorsjáték I. osztályához küldeni:
drb » » sorsjegyet á I0.C00 K „ •/* „ á 20.000 K . - « t „ á 40.000 K mely összeget a sorsjegy vétele után a küldendő postai befizetőlapon küldöm
áj Név:
S I Foglalkozás: £
I Lakhely:
XII. magyar királyt
66.000 sorsjegy
Osztálysorsjátéfc
24.000 nyeremény
sorsjegy
5.0000 K
1 4
sori jegy
Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben
1.000,000.000
esy mllltérd korona.
I jutalom l nyeremény
K 600 millió á K <00 millió á K 20Û millió á K top millió A K 51 millió á K 40NnUUó
1 nyeremény «i K 3 á K
2 á K I . á K 0 á K
á K
30 millió 25 millió 20 millió 16 millió !Q millió 8 millió
5 nveremém á K 14 \' . á K :» á K
31 . á K 71 „ A K 145 , á K
6 5
4 millió 3 millió 2 millió
1 millió
5—10
megérkeztek fehér és a iegujabb divat színe ben grtnadinok, hímzett kelmék, llimzesek a legkülönbözőbb szélességben, harisnyák minden színben.
Koszorúk és fátylak
nagy raktára Radó Henrik, Zalaegerszeg.
Nagyothallók \'«lí
Oets. hallókészüléke ügyedül kapható: Dr. Kovács S. Budapest. VII. ürzsebet-körút 4o 42.1. 4 Vidékieknek
díjtalan felvilágosítás.
WIRTSCHAFTER ERNŐ
C
Bank és\' Pénzváltó Üzlete
Zalaegerszeg Kossuth-u. 14- Telefon 110. Tőzsdei mégbizások\' Értékpapírok adásvételei Kölcsönök értékpapírra és egyéb értékekre\' K08ZTFÉIX ELHBLYBZÉB! 9-0
4
Hirdessen a „ZALAVARMEGYÉBEN".
Festék üzlet Zalaegerszegen!
OLCSÓBB LETT A FESTÉK!
Kész olajfestékek. zománcmáz, padlófcstékck, kocsilackok
iparosok, uradalmak, magánosok, kereskedők részére.
Kátrány, carbolineum, gépolaj
igen olcsón, napiárért kaphatók
Kardos Henrik és Társa
festék gyári lerakat Zalaegerszeg, Rákóczi-ut 1. (SchUtz-áruház meiict:.*
Vízvezeték és villanyvilágítás |
berendezések készítését 30 éves gyakorlati tapasztalatokra támaszkodva — közel másfélezer berendezést terveztem és létesítettem, — eszközlöm. :: Vízvezeték, villany cihheh, dynamoh, motorok, szivattyúk és gazdasági gépth, ujah és használtak raktáron vannak. Költségvetéssel és árajánlatokkal díjmentesen szolgálok.
Arany- és ezüstpénzeket, értékpapírokat
Vásárol és elad, tőzsdei megbízásokat lebonyolít WirtSCtiafter Ernő Bank és Pénzváltóüziet Zalaegerszeg. Telefon 116
/ \'
ZALAVÁRMEGYE
19*4 április 6.

s minden egyéb
nyomdai
munkák
*
legs/ebh kivitelben, legolcsóbb napi áron készülnek
Kakas Ágoston
könyvnyomdájában, ZALAKOERSZÜü
^J,, .............
r pa
" reiEPHONiiro
L és D
ZAísABGEQSZEQ
ttlepmon\'. tro.
Legolcsóbb szórakozás
ba belep a
„Kultúra1;" kölcsönkönyvtár
olvasói kőié. Részletes füvilAU\'Wtás
Kakas Ágoston
nyomdájában nyerheti». Telefon 13i sz
ÉPÜLETUVEG£Z£ST
52-ü legolcsóbb áron készít
HEENMCH W. és L.
Zaiaegcrs/eií, l ő tér.Telefon 101 •
í
Állandó nagy raktár: ffltfiQ*««,
porcellán-, lámpa-, norin-bergi és rövidárukból.
Megrendeléseket vidékre is azonnal, pontosan teljesít.
CZ SLJlsJC^S
w
Épület és bútor
munkát a legkényesebb igényeknek 8 me^felelölet» készítenek ji2 o 1
Sislay és DankoviSs
ópül\'M- 6s mMbtitor-öRztnlosok
ZALAEGEt<8Zl:Q
iskolaköz 2. szam. urniényi-utca 7. állandó késíbutor raktári
Kitűnő karban levő HSIS
(3 lak,-Is) Zalaegerszeg egyik legszebb utcájában eladó. Bővebb felvilágosítás a kiadóhivatalban.
rőfös- és divatáru kereskedése (Fangler-ház.) Telefon 164. ZALAEGERSZEG. Telefon 164.
w
Legolcsóbb bevásárlási hely igp Kékfestők, kanavásznak és
mindennemű vásznak, női- gg gyapjú delinek, paplanok,
és férfi divatszóvetekben stb. ^SJ . berliner kendők a minden-
Pokrócok és zsákok állandó kori legolcsóbb napi áron.
nagy raktára, n »» ^ Pontos és szolid kiszolgálás!
Bmi± mor -
gúztéataayára Szállít íuvar és waggontételekben téglát, hornyolt-
ZALAliOERSZKO. TELEFON 181 vagy lap»s cserepet és gerincet. Jól kiégett
áru — Mérsékelt árak. — Fizetés részletekben vagy természetben gabonával is teljesíthető.
H-.VJ

svéii vásár
Ledöntött-fekete
Jri-0
\' nyersen minden !eleiben vátóioiunk. Beváltás a (ia/Jasa^i l*gy(Jítölc-wét:
iiliiillÉSlIliilíl
Kirendeltségénél Zalaegerszegen.
a Magyar Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezetében • Kossuth I»ajos-u. 2. Telefon 3. Rendeléseket házhoz szállítunk. Az árudéban
mindenki vásárolhat.
Uf1BI sa fffc ím ? IÁ £X 8 fr \'Jl C fi c s c n 8telefonberendezéseket W188Clily Wí G | készítünk, elektromotorokéit, dina-
mókat, kapcsoiotabláKat, hálózatokat szerelünk és szállítunk. (Elektromos hálózatokat és készülékeket ellenőrzünk és javítunk. Költségvetés díjmentesen készül.
ZALAI MŰSZAKI VÁLLALAT ZALAEGERSZEG
Eötvos-utca 1 szám. isii~i» Telefon: 133 szám.

Éíetmiszerkareskedieimi és Hytöháx Részvénytársaság
ZALASZENTIVAN
Telefon: 6.
Vásárol: Tojást, Baromfit, Vadat és Tengerit
niíiuliMi mt\'inivi<i/>oh(>ii
V.
niinclcn mennyiségben.
Központi igazgatóság: BUDAPEST, IV Kálvin-tér 7. Telefon J<!
Dunántuli gylljtóteiepek: Zalaegerszeg, Sümeg, Tab, Kóny és Marcali. Duna-Tisza közi gyűjtő helyek központja: NAGYKŐRÖS Telefon 102. Tiszántúli „ „ „ KEZÓTUR " \' \' ""
József 70-50. ós Marcali, relefon 102. Telefon 39. •
ii

w
[yom.»tou M\'t* fcxy R. utófl» A.sfOBtOTA Z^JntíRorHiaunori. Telofou 181. tsmátrxx
[Ara 500 Korona.
III éflolyam.____Zalaegerszeg, 1824 április 8, Kedd, _ 42. szám.
* IS9IELRR1I RETESKtlT RÁBOSSZOR. EUtUetes 1 hónapra 5000 kor., negyedévre 15000 kor.
TARSADALMI ES POLITIKAI LAP.
Sierkeixtl: HOHH GYULA.
, SzbrkcsrtoeeK ei kiadóhivatal: Zalaegerszeg, SiccbeuyMér 5. ijlm. Telefon 13!. sus
Margójegyzetek.
A legutóbbi napokban olyan események történtek Zalaegerszegen, amelyek megismétlődése nem kívánatos, nemcsak a polgárság, az adófizető polgárság, de az állam szempontjából sem. TObb ízben foglalkoztunk már ezzel a kérdéssel s hogy újra rátérünk, arra szinte kényszerítenek a körülmények. Kötelességünknek tartjuk iljonan és nyomatékosan felhívni az illetékes tényezőket a - baj orvoslására, mert a seb vérzik, s félő, hogy a beteg elveszti higgadtságát és a sebek okozóját teszi felelőssé — talán egészen jogosan — a bekövetkezett-dókért. Ismeretes, hogy a pénzügyigazgatóíág felülvizsgálta az üzleti könyveket és a felülvizsgálat során súlyosan megbírságolta azokat, akiknek r.em engedte meg a jósors«\\ hogy diplomát szerezzenek a könyvvezetésből, Elő-fordult olyan eset i«, hogy egy egyedül dolgozó kisiparost, akit kivételesen nem bírságoltak meg, pénztárkönyv, raktárkönyv és anyagbeszerzési könyv beszerzésére köteleztek. Megbírságoltak olyanokat, akik a forgalmi adó után nem írtak be fötgalmi adói. Példái példára halmozhatnánk fel, melyek mind azt mutatják, hogy példátlan laktatásuknak vannak kitéve a kisiparosok és kereskedők.
Ezeket az eseteket a legszenvedélyesebb hangon tárgyalják a könyvvezetésre kötelezett kisemberek. Követelik, hogy a bírságokból ne kapjanak |uta!é\\ot a tisztviselők, mert azért varinak állandó zaklatásoknak kitéve Hogy a birságból való »észesedésnek milyen következményei vannak, mutatja az alábbi eset i§: Megbírságoltak egy kisiparost, mert a forgalmi adó után nem rótia le a forgalmi gdót. Az illető kijelentette, hogy nem hajlandó a bírságot megfizetni. Öt nap múlva behívatták és megkérdezték tőle, hogy meggondolta- e magát, mire ismételten kijelentette, hogy nem hajlandó a bírságot megfizetni. Erre az történt, hogy a kivetett bírságot a felére szállították le, de az illető a fele összeget sem volt hajlandó megfizetni. \'
Érthető, hogy ilyen esetek megtörténtét zaklatásnak minősítik Cs ezek után erthető, ha a birságból való részesedés megvonását követelik a forgalmiadó fizetők. Akik az adófizető polgárság köreiben forgolódnak, a legnagyobb aggodalommal nézik a fejleményeket. Ha ez sokáig igy tart, félő, hogy súlyos következményei . lesznek ennek az allspotnak- A hatóságnak észre kell vennie a felgyülemlett elkeseredéseket és orvosolnia kell a sérelmeket, mert a hatóság felelős a rendért és nyugaloméit. Még nem késő, orvosolják a bajokat!
*
«Megtörtént a közelmúltban Zalaegerszegen, hogv egyes kereskedőket megfenyegetlek, mivel vasárnap nem szolgáltak ki sót. Az illetők vidéken dolgozó munkásemberek voltak, akik heti keresetükkel szombaton este érkeznek meg Zalaegerszegre s már aznap nem vásárolhatnak. A kereskedők a vasárnapi munkaszünelre való hivatkozással kénytelenek megtagadni a sókiszol-gálást. Ugy hisszük nem sértené a vallásos érzést, ha az üzletek vasárnap délelőtt 10 óráig nyitva\' lennének, hiszen a trafikok délig vannak nyitva s az nem sérti a vallásos kegyeletet. Azok a munkások, akik jólmegérdemelt vasárnapi ebédteskéjükhöz nem kaptak sót, bizonybizony káromkodtak. Miért ne szüntessük meg a káromkodások okát! Ugy hisszük, a káromkodások, istengyalázások jobban fontják a vallásos érzést és nagybb ünneprontásnak minősülnek, mintha az üzletek vasárnap délelőtt egy-két órára nyitva vannak azok részére, akik az egész hetet vidéken töltik el testet, lelket ölő munkával.
Huhn Gyula.
Április 20»ig kell beadni az idei Jövedelem és vagyonadó bevallásokat.
A hivatalos lapban megjelent a pénzügyminiszternek az 192-4. évi jövedelem és vagyonadó bevallására vonatkozó rendelete.
Ennek értelmében bevallást kell adni mindazoknak, akiknek 1923. évi jövedelmük 500 arany koronát, vagyis 1.750.000 koronát meghalad. A vagyonadóra pedig azoknak, kiknek az 1928. év végén 4000 arany koronát, vagyis 26 000.C00 koronát meghaladó adóköteles tiszta vagyonuk volt.
A bevallási iveket senkinek sein kézbesilik kí, hanem mindenki maga köteles azt beszerezni a városi adóhivatalnál, 600 korona előállítási költség befizetése ellenében.
A vagyontárgyak bevallásánál az 1923. dec. 31 én volt átlagos forgalmi értéket kell bevallani papirkoronában, ugyanígy a jövedelmi forrásból származó 1923 évi jövedelmet is.
A vagyontárgyak értékét, valamint a jövedelmi bevételeknek püpirkoronában történt bevallási értékél, a pénzügyigazgatóság fogja át-
számítani, a pénzügyminiszteri megállapítás értelmében.
Ezek szerint az 1.923. évi január havi 1 arany korona 000 papír koronának felel meg, februárban 700, márciusban 900, áprilisban 1200, májusban 1300, júniusban 2100, julíusban 3900, augusztusban 6000, szeptemberben (>400, októberban 6I0C, novemberben 0300, decemberben pedig 6500 papirkoronának felel meg egy arany korona,
Aki a kitűzött határidőn belül bevallásat elmulasztja megtenni, büntetésben részesül ét pedig a kivetett adó 10 százalékát, ha pedig a pénzügyigazg.itóság felhívására sem adja be, a jövedelemadónak 100 százalékát, a vagyonadónak pedig 50 százalékát tizeti pótlék fejében.
Figyelmeztetjük tehát adózó olvasóinkat, hogy ezen kötelességüknek, a rendeletben előirt törvényes határidőn hclül tegyenek eleget a büntetések elkerülése végett. \'•>
UJ őstermelői igazolványok.
A pénzügyminisztérium az eddigi őstermelői igazolványok bevonását és április hó 1-tól új mintájú őstermelői községi /bizonyítványok kiadását rendelte el, mely rendeletből a városi tanács a következőket közli az érdekelt lakossággal :
Általános forgalmi adómentességet az őstermelők csak ezen bizonyítvány birtokában élvezhetnek. A bizonyítványokat minden év április havá-an a polgármesteri hivatal állítja ki. t
A bizonyítvány mindenkor az őstermelő\' háztartása fejének nevére állítandó ki, minél fogva az személyesen köteles jelentkezni..
Részes művelő őstermelők kötelesek a részes -művelésre kötött szerzést magukkal hozni, vagy ilyennek nem (etében a föld tulajdonosával együtt megjelenni.
Mezőgazdasági őstermeléssel foglalkozó gazdasági cseléd az öt .alkalmazó tulajdonossal köteles megjelenni.
Az őstermelői községi bizonyítvány kiállításáért jelentkező fél kötele« a régi őstermelői bizonyítványát magával\'hozni és beszolgáltatni, ilyennek nem léiében az adótelekkönyvi nyilvántartó igazolását a birtokállományáról magával hozni, valamint ez alkalommal bejelenteni és igazolni azf, hogy amennyiben szőlóbirfoka van, abban hány darab és milyen fajtájú gyümölcstermő fája van s ugyancsak bejelenteni és igazolni a meglévő állat- és baromfiállományát js.
Ahol a magyar sássió — törlőrongy.
A .Külföldi Magyarság" irja: Kassáról jelentik, hogy a polgármester intézkedésére a magyar nembeli zászlót törlőrongynak használják s legutóbb is régi magyar zászlókkal törölték fel a teltnek padlóit. A cseh polgármester durva eljárása a város polgárai körében rendkívül nagy felháborodást és elkeseredést keltett.
Lapzártakor érkezett telefon-Jelentések.
Az indiai Lahorcban március hó folyamán 25 ezer ember halt meg pestisben. — btrass-burgh felett két repülőgép összeütközött és lezuhant. — Az olasz kamarai választások megkezdődtek. — A szociáldemokrata párt tegnap 8 gyűlést tartott. Az egyik gyűlésen Uaramít és az októbrista vezéreket éltették ; a rendőrség feloszlatta a gyűlést. Előállítás, igazoltatás nem történt. — Vass népjóléli miniszter kijelentette, hogy a lakásoknak 1926 november l-én történő felszabadításának tervétől semmi körülmények között sem áll el.
A részvényváltság két és fél sxása« lók lesz. ■ ; \\
Budapest, április .7. A pénzügyminisztériumban tárgyalások voltak \'a gyárosok és a bankok képviselőivel, mely alkalommal arról a kérdésről tárgyaltak, hogy milyen intézkedésekkel- lehet gazdaságilag kedvező atmoszférát teremleni. Az értekezletee megállapodás jött léjre, melyek i\'értelmében a részvényváltságot két és fél szá-* zalékra szállítja le a pénzügyminiszter. A váltság készpénzben is fizethető. »
A csehszlovákiai sajtó tiltakozása a sajtótörvény ellen.
) Prága, ü/tr. 7 Április hó első felében Csehszlovákia valamennyi napi, hetilapjának felelős szerkeszti Prágában tiltakozó gyűlést fognák tartani a sajtótörvény tervezett reformja ellen. A gyűlés az eddigi tervek szerint küldöttséget fog meneszteni. Massaryk elnökhöz, akit arra fognak kérni, hogy a törvénytől tagadja meg a hozzájárulását.
Dollárnyomtató gépet vettek a • falusiak. .
Kaposvárról jelentik: A ínult hét végén Nagyberkiben megjelent egy magas, nyúlánk fiatalember. Felkereste Marosi János gazdát s ennek vótársát, Pap Jánost. A fiatalember nagy l bőbeszéd közt elmondta, hogy budapesti tech-niVus s olcsón tudna dollárnyomó gépet eladni a gazdáknak. Kijelentette, hogy a masinát potom áron, csekély 18 millió koronáért adja. Kikötötte, hogy ezt az olcsó árat csak két napig tartja, fia addig nem adják meg a kért összeget, másnak adja el a dollárnyomó gépet. A két gazdának tetszett az ajánlat, azonban szegény emberek lévén, nem volt kezeik közL a kért 18 millió. Erre nyakukba vették a falut és sógortól, komától összeszedték a 18 milliót. A technikus ur erre kijelentette, hogy Pesten adja át a gépef, ott kell fizetni. Erre A\\arosi fiát küldlék fef a pénzzel a dollárnyomő gép átvételére Amikor Pestre érkezett, a technikus ur az egyik körúti vendéglőbe vitte az ifjú Ma\'rosi János». Olt azt mondta a fiúnak, adja oda neki a 18 milliói; az emeleten van a gép, ott kifizeli s azután lehozza a drága jószágot. A fin gyanutlmul átadta a kért 18 milliót a technikus uinak, aki ezzel eltávozott. A fiu türelmesen várta a pesti urat,\' azonban 3z nem jött. Amikor hosszabb* ideig nem jött, érdek- • lódöttxttíána. Azt a felvilágosítást kapta, hogv avegész házban nem tudnak a fiatalemberről & ott senki sem isineri. A becsapott fiu 18 millió és a dollárnyo/nó gép nélkül jött haza Nagyberkibe. .\'.
/O
ZALAVÁRMEGYE
1924 április ^0.
HÍREK.
— A telefonhálózaton végzett munkálatok miatt a villanytelep nem tudott ma délután f*l 5 óráig éramot szolgáltatni, miért is mai lapunk egy órával megkésett. Ez az eset annál fájdalmasabban érint bennünket, mort a mult számunkban közölt hír szerint a villanytelep az áramszolgáltatást csak a dilelőtti órákra korlátozta s jgy váratlanul éri a meglepetés bennünket s valószínű velünk együtt a többi motorral dolgozókat is. A poslafőnökséglőt vett értesülés szerint mindezeket a bajokat csak a pécsi posta-építkezési felügyelőség tudná orvosolni, amit mi feltétlenül meg is fogunk kísérelni, mert tűrhetetlen állapot, hogy három-négy ember munkája miatt a műhelyek egész légiója tétlenül álljon.
— Eljegyzés. Löwenstein Erzsi Zalaegerszeg és Lunzer Lajos Budapest jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.)
— Nyugalombavonulás. Mikolajcsik László kisgörbői körjegyzői, a járási jegyzőegyesület elnöke, nyugdíjazását kérte.. A nyugdíjazás elrendeléséig is szabadságoltatott, helyetteséül a Járási főbíró Vermes Tibor gógánfai segéd-Jegyzőt rendelte ki Kisgörbőre.
— Lemondott állásáról. Ilolieiter András óhidi községi jegyző állásáról lemondott.
— Halalozások. Szentlászlói és balatonfüredi Varga János 78 éves korában Balatonfüreden elhunyt. — Schlemmer Károly borbélymester Keszthelyen elhunyt. — Holba József cipész-mester és Kédey Lajosné Sümegen elhaláloztak.
— A szepeslek asztaltársasága családtagjaikkal kedd este vacsora után kedélyes összejövetelt tart a Baross-vendéglőben, hol szívesen látják a felvidékieket, azok barátait és
családjaikat is.
— Köszönet. Zsallár János ur 100 ezer, Tischler István ur 25 ezer, Elmont Károly úr 10 ezer koronás alapítványt tettek az elaggott iparosok alapja javára. Börcz János, LusKer János, Mike Jenoes Zsallár Jano.s urak 10 — 10 ezer koronát adományoztak az ipartestületi ház építést alapra. Fogadják a nemes szivü adakozók az Ipartestület leghaiásabb köszönetet.
— J^aiestély Barabisszegen. Erkölcsileg és anyagilag fényesen sikerült ünnepély színhelye voit Barabásszeg, ahol a helyi és kustánszegi férfi es női énekkarok versenyeztek. A versenyből győztesként a barabásszegi református énen-kar Került ki, megnyerve a 150 ezer koronás pályadíjat. Az est folyamán beszédet mondott Fejes, üábor ref. leixesz a tőle megszokott műveszettel, . Asztalos Lajos tanító ügyesen szavalta a „Mi a haza" c. melodrámát Asztalos La; jsné művészies narmóniumkisérete mellett. Nagy sikert aratóit Schmidt Magduses Horváth Géza segédjegyzó a „Honvéd aima" c. dialóg előadásával. A legnagyobb elismerés azonban Schinidt Magdusnak jutott ki Petőfi „Magyar vagyok" c. versének eiszavajásáért. A haiás barabásszegiek babérkoszorúval tisztelték meg a kiváló szavalöt.
— Hírek a megyéből. A Balatonfüredi Sport Club javára szombaton nagy kabaré előadás lesz Balatonfürd\'jn. — A balatonarácsi új harangot húsvét hétfőjén, a szentgyörgyváru április 27-én szentelik fel. — Evangélikus istentisztelet lesz virágvasárnap Tapolcán. — A tapolcai viliamosbizottság az áramdíjat üzleteknek 850, magánosoknak 700 koronára emelte lel hw. óránként.
, — Mi lett olosóbb, ml lett drágább ? A
mai nappal Zalaegerszegen olcsóbb lett a cukor 1200 koronával, a szinszappan 500, a kékgálic 2 ezer koironávsl; drágult a finom szesz, ttpsz, a rum és 4 mazsola. Az új árak a következők: ./\' kristálycukor 21.400, kockacukor 22.200, (kék-gálic 12 000, p:ima szinszappan negyedelő 5500 korona, finom szesz literje 72 ezer, ru literje 36—54 ezer, gipsz 2000, mazsola, - mandula és mogyoróbél kilója 120 ezer Ka^
— Húszmillió órtékü selyem a ruha alatt. Folyó hó 2-án, a balatoni * expresszvonaton Mezei és Németh pénzü^yigazgatósági fővigyá-zók a rendes vizsgálat közben egy húszmilliós csempészel nyomára jöttek. Egy nagykanizsai kereskedő feleségé "alsó ruhái alatt négy vég selymet csavart a (testére.\' pénzügyőrök a selymet elkobozták.\' a kereskedő felesége ellen pedig megindították az_eljárá$t/Miután a pénzbírság rendszerint1 háromszorosa szokott lenni a lefoglalt csempészáru értékének, a selyemcsempész asszonyság férj-1 40 69 millió koronát fog fizetni, annélkül, hogy a selymet megkapná.
-r Állatvásár! tilalmak Bánokszentgyörgy, Becsehely, Lenti .és Nova heti- és országos vásárjaira ragadós száj- és körömfájás miatt hasított körmű állatok felhajtását betiltották.
— Agyonlőtte a szomszédját. Pap József 33esztendős eszteregnyei földműves szomszédját. Harangozó Istvánt, akivel már évek óla rossz viszonyban volt, verekedés közben agyonlőtte, majd önként jelentkezett a csendőrségen. Azzal védekezik, bog/ Harangozó vasvillával támadt rá és ő önvédelembői használta fegyverét Letartóztatták és beszállították a kanizsai ügyészség fogházába.
—- Tizenhárom hónap egy óvben Egyes külföldi lapoktan azt a jelentést olvassuk, hogy a Vatikán meg akarja reformálni a naptári és már a jövő esztendőben a tizenhárom hónapos évszámítást vezeti be. Minden hónap 4 hétből, 28 napból állana és elseje mindig vasárnapra esne Újév napja különálló, a hónapokon kivül eső ünnep volna és szökőévekben az Újév két napig tartana. Az uj időszámítás szerint a változó ünnepek is fix dátumra esnének. A jelentést mi persze csak tovább adjuk azzal a jámbor kérdéssel: nem lehetne már az idén minden hónapban két elsejét tartani? /
— A gazdasági cselédek a természetbeni járandóság mellett élvezett fizetésüket eddig még mindig békenagyságban kapták, úgy hogy előfordullak még évi 200 300 koronás fizetések is. Most ezt a kérdést is rendezték: a kocsis negyedévenként 15 kg. búzának, kerülő 20, gazda, mesterember 30, majorgazd.4 40 kg., a főgépészek 100 kg. buza értékének megfelelő összeget kapnak ^
— Llllom-tlpró cigány. Kalányos József 27 éves getyei teknővájő cigány a karaván 11 éves leánykája ellen erkölcstelen merényletet követett el.,Letartóztatták.
— Választások a paosai járásban. A zala-apátii újonnan szervezvMt adóügyi jegyzői állásra Szakonyi Józsefet, dióskáli jegyzői írnoknak pedig Csorba Aurél nyug. vasutast választotta meg a képviselőtestület.
— A tikarékkórona. Tanító: Na, Móricka, megtudnád-e mondani, hogy mi a takarék-korona? Móricka: Ha betesszük 118, ha kivesz szűk 111.
Statisztika a csehszlovákiai panamákról.
Prága, ápr. 7. Tudvalévően néhány héttel ezelőtt valóságos leleplező hadjárat indult a csehszlovákiai korrupció és panamák ellen. Ennek a hadjáratnak a során derült ki a nagy feltűnést keltő szesz-, benzin-panama is. A legutóbbi lapok ujabb eseteket közölnek. Igy nagyszabású visszaélés történt a cikkek szerint a postaügyi minisztériumban, amelyben egy „Magnet" nevü cég a 10 500 koronáért Bécsben vásárolt felszerelési tárgyakat 25.000 koronaért adta el a kormánynak. Ezt természetesen csak ugy tehette, hogy a minisztérium összes számottejtf tisztviselőit megvesztegette. Ugyancsak nagy visszaélések történtek a nemzetvédelmi minisztériumban is, autók és nyomtatványok szállítása körül. A kommunista Rudo Pravu közlése szerint .«. utóbbi időben 21 botrányt lepleztek le .$fjöhszJQvákiában, a leg-közelehb pedig tíz. kórrupciós ügy fog nyilvánosságra kerülni. Ezek a panamák a dohány-, ló-, szén-, autóbusz-, liszt-, vasúti talpfa- é6 többrendbeli fa-szállításokra vonatkozik.
— Amikor a házasfelek szabadságra
mennek. Londonból irják; Az emberiségnek régi problémája már, hogy a szerencsétlen házasságokon hogyan segítsenek? Az angol társaságban nagyon szaporodik azoknak a száma, akik lándzsát törnek amellett; hogy a házasságok egy bizonyos próbaidőre köttessenek, s azontúl csak akkor hosszabíttassanak meg, ha a házasfelek egymást kiismerték és\' megmaradlak szándékuk mellett Ehhe/ az caethez hasonlót produkál most az élet: Winslow.ur és neje a legtökéletesebb egyetértésben éltek eveken keresztül. Kollégák voltak minden tekintetben. amennyiben az asszony irónő, a férfi pedig egy újság szerkesztője. Házasságuk annyira harmonikus volt, hogy mind a két fél attól tartott, hogy az együttélés következtében teljesen elvesztik egyéniségüket és csupán két félemberré válnak. Enilek megakadályozása céljából ugy állapodlak meg, hogy házaséielüket • egy esztendőre felfüggesztik, szabályszerűen elválnak, az egy esztendő alatt visszaszerzik egyéniségük teljességét és azután ismét összeházasodnak. A szerződés pontjai között az is szerepel, hogy az egy év időtartama alatt elkövetendő cselekményekért egyik sem vonja, felelősségre a másikat.
— Innen—onnan. A közüzemi pótlékot a lakásforgalom felszabadítása után a háztulajdonosok fogják fizetni — Magyaróváron és környékén baromfi kolerában a baromfiak ezrével hullanak el. — Szivárványt látlak pénteken Szombathelyen. — Őbéga és Pusztakeresztur községeket a szerbek áradták az oláhoknak. —• Katolikus egyházi adót terveznek a jövő évre Budapesten; adóköteles lesz minden 21 évesnél idősebb önálló keresetű katolikus. — Délamerikába a háború befejezése óta 60 ezer magyar vándorolt ki -yA bankjegyforgalom az elmúlt hét alatt 240 milliárd koronával szaporodott. — A cseh kormány megcáfolta Hodzsa Milán cseh földmivelésügyi miniszter lemondásáról elterjedt híreket. \\
— Megjelent a „Koldusok Lapja." Ugyan/ ki győzné elszámlálni a különböző foglalkozást ágak szaklapjait ? De bizonyos, hogy rengetegen vannak, hiszen már a tyukszemvágóknak és kanáritenyésztőknek is van külön ujságjuk. A szaklapok száma ismét megnövekedett, ezúttal kétségtelenül a legérdekesebb lappal, a Koldusok Újságjával. Párizsbin jelenik meg az uj szaklap, mely bőven és részletesen foglalkozik a koldusipart érdeklő ügyekkel, híven képviselvén a kiterjedt foglalkozási űzők érdekeit. M uj újság hetenként köili az esküvőket, keresztelőket és esetleges temetéseket, szóval azokat az alkalmakat, amelyeken a lap olvasói, a koldus szaktársak nagyszerűen kereshetnek. A lap ára épp oly drága, mint a többi párizsi lapé A párizsi koldusok megfizethetik, van elég pénzük.
— Szepetken országos állat ós kirakodó
vásár lesz április 10 én, melyre uagyobbszámu szarvasmarha felhajtás várható. Általában^ ez szokott lenni a szepelki vidék legforgalmasabb vására. Különösen a szombathelyi, győri és a budapesti marhakereskedők érdeklödnek máris c tavaszi vásár iránt, tekintettel arra, hogy e vásárokon nagy szarvasmarha felhajtás szokott lenni, vasúti nwrharakodó állomás pedig helyben van. Az előjelekből Ítélve, nagy forgalomra van kilátás a kirakodó vásárban is.
— Apró hírek. Egy aranykorona egyenlő 16550 papirkoronával. — A budapesti malmok ismét emelték a liszt árát — Országos agitációt kezdenek az ébredők. ~ Az oláh képviselőházban javaslatot nyújtottak be, amely szerint minden 21 éves oláh polgár nagykorúnak tekintendő. — Az oláh tisztviselőknek, ha magasabb rangot akarnak elérni, számtanból, földrajzból és történelemből vizsgál kell tenniök.
— Feloszlatták a bulgár kommunista pártot. — Korányi pénzügyminiszter szakembereket küld Ausztriába a förgalmiadó tanulmányozására. — Óvadék ellenében szabadlábra helyezték a szombathelyi vámhivatal letartóztatott vezetőjét.
— Június 30 án megszűnik az Árvizsgáló Bizottság.
Könyv, papír, írószer és nyomtatvány-szükségletét
legelőnyösebben fedezheti a Kakas-nyomdában Zalaegerszegen Telefon-szám 131.
.L 1924 április 8
ZALA VÁRMEGYE

— A lopott lud hazatalál. Tapolcáról írják:
Tapolcán történi, hogy Takács Fcrencné egy fehér tolíu lúdját. a bezárt ludólból valaki el-enielte. Takácsné bizalmas utón megtudta, hogy ludja Kertész Ferencné ludkelrecéoen van. Elment Kertészékhez, felismerte lúdját és követelte vissza. Kertésiné azt mondotta, hogy a ludat annakidején 45.000 K-ért vette egy ismeretlen kövcskállai leánytól, azért nem adja oda. Takácsné a rendörségen elpanaszolta a dolgot. Kiss nevü rendőr elment Takácsnéval Kertészékhez. hogy igazságot tegyen Kitétette a ludat az utcára és azt mondotta, ha Takácsnéé a lud, akkor hazatalál. A lud csakugyan hazasietett Takácsnéhoz, igazi gazdájához. Pár nap multán Kcrtésznéhez megjött a tolvaj, akitől a ludat vette, ismét két ludat hozott eladásra. Kertészné az eladásra kinált ludakat nem vette meg, ha-uem jelentést telt a rendőrségen, mire a tolvaj nőt letartóztatták, Istvándi Erzsébet köveskállai lakós személyében, aki beismerte bUnét és bevallotta, hogy az utóbbi két ludat pedig öccse iopla Siffer Kálmán monoszlói lakóstól és ót bizta meg a ludak eladásával. A ludasok a bíróságtól várják méltó büntetésüket. £
— Fölemelték az értékhatárokat a polgári pere« eljárásban. Az igazságügyminisztérium a pénz értékének csökkenése következtében a polgári peres eljárásban és a munkaügyi bíráskodásban irányadó értékhatárokat ismét felemelte. Ezentúl a járásbíróság hatáskörébe a ¿b milliói meg nem haladó perek tartoznak. A járásbíróság véglegesen fog határozni az 500.000 Koronánál nem nagyobb értékű perekben. A törvényszék olyan iiélete ellen, mely 5 millió koronát meg nem haladó pcrtárgyról határoz, nem lesz további perorvoslatnak helye. A kir. Kúria elé a járásbíróság! ügyek közül csak
v azok kerülnek, melyeknek értéke meghaladja a 25 mülió koronát, a többiben a harmadfokú fellebbviteli az Ítélőtábla képviseli. Az igazságügy minisztériumban ugyancsak a pénz ériékének csökkenése miatt a végrehajtót megillető • dijat átlagosan az eddigi dijak háromszorosára emelte fel
— Emelkednek a borárak. Az ország szőlőtermő vidékeiről 15-60 százalékos károkat jelentenek. Egyebek mellett ez az oka annak, hogy a bor ára a termelőknél is emelkedett. Szekszárdon a 11 fokos bor 2800-3000, Pestmegyében 3500 — 3800, Tokajhegyalján 4000-4500, 13 fokos 10 000 korona. Pécsett az elmúlt héten 10.000 koronás borvásárlások történtek.
— A „Szivárvány" legújabb száma változatos tartalommal megjelent, üabriele D\'Annunzió «Vigasztalás" című verse Radó Antal fordításában, Barcsai-Fehér Oéza verse, Illés Endre, Décsi Imre, Csermely Oyula, Földi Mihály, Marczali Henrik, Londesz Elek írásai és a »Hét tükre" teszik tarlalmassá a „Szivárvány egújabb számát. Egyes szám ára 4000 korona Serkcbzlöség és kiadó\'hivaldl Budapest, VI. ker. Nagymező-utca 3,
— Célúért! njtttf fixleaeljegylrodábii. A Menetjegy-iroda tudatja a közönséggel, liopy a Menetjegyirodában naponta délelőtt ál óra 43 perei« telefonon is lehet ez utazáshoz szükséges menetjegyeket megrendelni. A megrendelt menetjegyeket a Menetjegyiroda vezetője — minden külön illeték felszámítása nélkül — a lakásra küldi. Telefonszám 15. 13-13
színhAz és mozi.
• ees
Színészet Sümegen.
Kmctly Lajos társulata, mint sümegi tudósítónk jelenti, olyan nivós és élvezetes előadásokkal gyönyörködtette Sümeg színpártoló közönségét a megnyitó műsorral, amilyent már régen nem tapasztallak. A társulat megérdemli a legmesszebbmenő páiifogást. Kár, hogy a közönség nem nagyon érdeklődik az előadások iránt. Az c heti műsor: Szerda : Aranymadár (operett), csütörtök : Asszonyok bolondja (operett), péntek: Bucsukeringő (operett), szombat és vasárnap: Pompadour (sláger operett), hétfő: Fösvény (Mohére klasszikus vígjátéka) A jövő héten előadásra kerül a „Vörös Malom" is
sport.
••••
Magyar válogatott-olasz válogatott (7:1).
Budapest, április 7. Tegnap zajlott le v a magyar—olasz válogatott mérkőzés, mely a magyar csapatok fényes győzelmével végződött. Az első gólt a 17-ik percben Braun, a másodikat a 43-ik percben szintén Braun rúgja. A második félidőben a magyar csapat fölénye mindjobban kezd kidomborodni. Rövid idő múlva öt gólt rug a magyar csapat az olasz hálóba. Az olaszok egyetlen góljukat 1 l-esből rúgják. Eredmény 7:1 (2:1) a magyar csapat javára.
A zalaszentgrótl sportélet fellendülése.
A Zalaszentgróli Sport Rgylet új vezetősége nagy ambícióval fogoit hózzTjjo sportélet fellendítéséhez és a sportpálya rendbehozásához. Az egylet kebelében önálló alosztályként megalakult a lövész- és a tennisz szakosztály, az atlétikai osztály megalakítása pedig folyamatban van. Az egylet szeriornázásssal is foglalkozik a jövőben. A sportpálya területének végleges kijelölése folyamatban van. A három holdas pályát a már megrendelt lizezer darab gledicsiával egészen körülkerítik. Az egyesület továbbá elhatározta, hogy még az idén felépíti a klubházat. Atlagok áldozatkészségéből már az elhatározó választmányi ülésen összegyűlt önkéntes adakozásból 5000 db tégla, az iparos munkálatok nagy részét pedig ingyen vállalták. A1 építkezésre való tekintettel a f. évi tagsági dijakat a közgyűlés havi 5 és 10 db téglaban állapította meg.
A Za\'aegerszegl Torns Egylet holnap, kedden este 8 órakor választmányi ülést tart az Iparos Kör helyiségében. v
Nagyothallók I üUíSS %ti\'c
Oels. hallókészüléke, hgyedül kaptiaió: Dr. Kovács S. Budapest, VII l-rzséhet körút 40 42.1. 4 Vidékieknek
díjtalan felvilágosítás.
KÖZGáZDASAG £S PÉNZÜGY.
* ••••
A takarékkorona árfolyama.
A Devizaközpont közli: lüo takarékkorona mai napon egyenlő 114 papirkoronáv&i.
A budapesti deviza-kó/pont hivatalos árjegyzései.
Napóleon 208 010,1 ont 3J7 900 Dollár 77.300, francia frank 4520, Lengvel márka Márka Líra 3455, Leu 395, Cseh korona 22%, Dinár 950, Svájci frank 13.430. Osztrák korina IO8GO, t.cva Holland
forint 2t*.700.
Budapesti terményjelenlés.
Búza 320000, Búza (tiszavídékí) 325.000, Rozs 270.000, Sörárpa 3500*). Takarr.tányarp.i 270.(XX), Zab 260000, Teii^n 240U»». Korpa 2ÓY0W). Repce
Köles--, Répa — , Lucerna--. Lóhere — ,
Széna--, Szalma---.
Zürichben:
Magyar korma 0.008000, osztrák korona 000807/t, Francia frank .13 45, márka szokol 17 70, dinár 710.
Zalaegerszegi piaci árak.
A legutóbbi zalaegerszegi hetivásáron az árak a következőképen alakultak: búza 280000, rozs 250 000,
árpa ----. zab 220.000, tengeri 220.000, burgonya
--. szarvasmarha —, borjú--, sertés--
K élősúlyban kilogrammonként; széna —, szalma -.
LapíotaldQBQS: jmVifiMEGYr lapkiadMrsasli
Bwkesitéaért ea kiadásért felel: Iá KA 8 Á003T0I
Hirdetési dijak:
I hasábos milimétersor 203 K, szöveg között 300 K nyilttérben 500 K. A hirdetési dijak mindenkor előre fizetendők; vidéki hirdetés megbízások csak akkor vétetnek figyelembe, ha a megbízással együtt a pénz is beküldetett.
Host rendeljen
jövő nyárra gazdaságába
a Mezlgazowiol Ifflrt
rési?- t-iíl Budapest,
IV. Kossuth Lajosutca 4. II.
öntöző berendezés stb. Tclc,on 20\'-34-
12-15 Táviratcím: Zalapkmix.
Kétszobás széfMakást
keresek. Ajánlatok ,.fcgyharmad aranyparitásért" jeligére a kiadóhivatalba kéretnek
PERZSATIN
«I
19
szőnyegek részletre.
BUDAPEST, KIRALV-UTCA 13 II. UDVAR.
TAUSZKY FÜLÖP
Négyholdas szőlő
(beültetve egy hold) lakható helyiséggel és pincével a sümegi hegyen eladó. Bővebbet a kiadóhivatalban.

angol uri szabó ZALAEGERSZEG
Kossuth Lajos-u. 4.
>
9-28
Erdetí angol és a legfinomabb gyapjszövet különlegességek na2)- raktára.
Olcsó árakl Pontos kiszolgálási
SL
Ha azt akarja,
hogy jó és f en legyen
a ruhája,
Borza Elek
urlszabónál
csináltassa, Rákóczi-út 19.
3-4
WIRTSCHAFTER ERNŐ
Bank és Pénzváltó Üzlete
Zalaegerszeg Kossuth-ú. 14. Telefon ll<>. Tőzsdei megbízások! Értékpapírok adásvétele! Kölcsönök érték papírra és egyéb értékekre\' K0S1TPÉIZELHELYEZÉS! 10-0
megérkeztek fehér és a legújabb divat szine hen grenadinok, hímzett kelmék, hímzések a legkülönbözőbb szélességben, hnrísuyak minden színben.
Koszorúk és fátyiak
nagy laktára Radó Henrik* Zalaegerszeg.
Arany- és ezüstpénzeket, értékpapírokat
Vásárol és elad, tőzsdei megbízásokat lebonyolít WirtSCtiafter Ernő Bank és Pénzváltóüziet Zalaegerszeg. Telefon 116

/O ZALAVÁRMEGYE
1924 április ^0.
í pál ás binipi@a 1
s minden e«yél>
nyomdai munkák \\
legs/.el>b kivitelben, legolcsóbb napi áron készülnek
Kakas Ágoston
könyvnyomdájában, ZALAEGERSZEG
Ii rsi CDU aki \' 17C\\ ^ A i. A er- rnC7t/: TtLfPHON. 17*0. U
Legolcsóbb szórakozás
ha belép a
„Kultura\' ölcsön-könyvtár
olvasói közé. Részletes felvilágosítás
Kakas Ágoston
nyomdájában nyerhető. Telefon 131
ÉPÜLETÜVEGEZÉST
-o iegokvübb áron készit
HEINRICH W. és L.
Zalaegerszeg, Fö tér. Telefon 161.
Állandó nagy raktár:
üveg-,
porcellán-, lámpa-, norín-bergl és rövidárukból.
[Megrendeléseket vidékre is azonnal, pontosan teljesit.
SCHWARCZ LAJOS
rőfös- és divatáru kereskedése (Fangler-hói.) Telefon 164. ZALAEGERSZEG. Telefon 164.
Épület és bufor-
munkát a legkényesebb igényeknek I ntegfelelőlcg készítenek m o I
Szalay és Dankovits
épület- és múbutor-asztalosok
ZALAEGERSZEG ¡^munkáló telep iskolaköz 2. szám. Urményi-utca 7.
Állandó készbutor raktári
Legolcsóbb bevásárlási hely mindennemű vásznak, női-és férfi divatszövetekben stb. Pokrócok és zsákok állandó nagy raklára. u i<>
Kékfestők, kanavásznak és gyapjú delinek, paplanok, berliner kendők a mindenkori legolcsóbb napi áron. Pontos és szolid kiszolgálás !
Kitűnő karban levö
ház
(3 lakás) Zalaegerszeg egyik legszebb utcájában eladó. Bővebb felvilágosítás a kiadóhivatalban.
Ledöntött fekete
17-0
nyersen minden tételben vásárolunk. Beváltás a Gazdasági Egyesületnél:
Kirendeltségénél Zalaegerszegen.
BRÜLL MOR
göztéglagyára
ZALAEGERSZEG.TELEFON 181
14-rx)
Szállít fuvar és waggontételekben téglát, hornyoltvagy lapos cserepet és gerincei. Jól kiégett áru. — Mérsékelt árak. — Fizetés részletekben vagy természetben gabonával is teljesíthető.
Nagy húsvéti vásári
a Magyar Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezetében Kossuth Lajos-u. 2. Telefon 3. Rendeléseket házhoz szállítunk. Az árudában mindenki vásárolhat.
Villanyvilágítás^
csengő-, telefonberendezéséket _ készítünk, elektromotorokat, dina-
mókat, kapcsolótáblákat, hálózatokat szerelünk és szállítunk. Elektromos hálózatokat és készülékeket ellenőrzünk és javítunk. Költségvetés díjmentesen készül
ZALAI MŰSZAKI VÁLLALAT ZALAEGERSZEG
Eötvös-utca 1 szám.
l.M-l)
Telefon: 133 szám.
■ STUHLMULLER
Elelmiszerkereskedelmi és Hűtőház Részvénytársaság
ZALASZENTIVÁN
Vásárol: Tojást, Baromfit, Vadat és Tengerit
fiókja:
Telefon: 6.

II
V
minden mennyiségben.
Központi igazgatóság: BUDAPEST, IV. Kálviíi-tér 7. Telefon József 70-50. rv Dunántu i gyüjtötelepek : Zalaegerszeg, Sümeg, Tab, Kóny és Marcali. \' - gunf- Tisza kíízi Ky«j«0 helyek központja : NAGYKÖRÖS Telefon 102. Tiszántúl. „ „ . MEZŐTÚR Telefon 39.
BBRa
Nyouat totfc Tshy Ä. utóda 2£t»tare*u A«oHton kAny vay omdéJAbati \'¿nl«e(í«»rM«i<)Kon. Telefon 131- hbözu
fi \' ®
Ara 500 korona.
III. évfolyam.
Zalaegerszeg, 1924 április 11. Péntek.
43. ssáni.
MMIEIEIIK HETEIKÉIT BÁBOHBIOB. KlMttMi 1 Mitfra5000 kor.. oeiroítTre 15000 tor.
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI LAP.
8ierk«uU: HUHK QYüLá.
Smkettlóseg ¿a kiadóhivatal: Xalaageriiei, Síécbenyl-tér. 5. uia. Teltfon 131. sua
, Hluek egy literiben, hluek efy haiábaa
Htoek tgj itteni Arik icmágb&n,
HUiek Ma{r«roritáf rcltámaditiban Ámen."
Töredék egy adóalany naplójából.
1924. április 10.
A köznapi gondokat apránkint túlnövi az adógond. Annyiféle ma az adó, hogy azon apránkint a hivatásosak sem igazodnak el Hát egy szenve? dőlegcs adóalany hogyan igazodjék el rajta ? Tartson egy adóügyi titkárt, ki azoknak esedékességét számon tartja? Söt még igy isi Mert ha megjön titkára a felvilágosításokkal a „máu-ra, ha elég lelkiismeretes — futhat délután újból vissza, hogy nem ¡tttt-e egy ujabb rendelet azóta, amely a délelőtt - szerzett informátiót halomra dönti, mintha csak attól tartanának ott fenn, hogy még el talál íga;tf>dni valaki adóügyén és kútba csík a büntetés. Nem tudom, hogy ott fenn minőnek képzelik egy adóalany koponyáját. Valószínűleg káptalannak tartják azt. Vagy egy óriási „íktató\'-tiak, ahol a folytonos elfoglaltságtól már meggabajadott ész félőrülten fulkos könyvtől-könyvig, jegyez, törül, ismét törül •— mi« végre ott hagyja az iktatót, a kopoityát, vá\'ndoruljára kéj — szóval a koponya tulajdonosa belebolondul. I:s mégis ! Igen, mégis tudnod.kell, kedves szenvedő emberláisam azt, hogv mikor, mit kell fizetned egyéb temérdek . kiadási gondod mellett — adóba, mert ott csilingel különben fölötted az aranykoronás — büntetés, a késedelmi kamat. Mintha ezzel az ujabb intézkwléssel az adóalanyok memóriáját élesebbé tudják tenni! Hiszen mindenki lefizeti az adóját, mert tudja, hogy előbb-utóbb megveszik, azt rajta, akár vesperásan is -dobszó mellett — ha tudja azt, hogy mit és mikor kell fizetnie, no meg ha van miből Tudjuk azt, hogy a pénzügyigazgatóságok nem jótékonysági célzattal szerveztettek. Sokkal ride gebb hivatásuk van annál. De talán lehetne módjai ejteni annak, hogy aAidóalany egy szeilibb uton is tudomást szerezhetne arról, hogy mit, mikor köteles fizetni — mint a költséges intők és nem intők utján Nem lehetne-e a pénzügyi palota folyosóján kimutatást elhelyezni, amelyen annak sorrendje szerint fel volna sorolva az egyszerű, a közbenső és rendkívüli adóknak esedékessége hónapok, hetek vagy napok szerint egyéb érthető és szükséges fe;-világositással együtt ? Mindenkinek akad egy napja a hétben," hogy azt betekinthesse és magának feljegyezhesse Hát ha még volna egy vagy két tisztviselője a pénzügyigazgatásnak a sok közül, akinek egyéb dolga nem volna, mint az, hogy annak az adóalanynak, aki még igy sincs tisztában, kellő készséggel a felvilágosítást megadja! Igaz, hogy ezek volnának a legelfoglaltabb tisztviselők ! Vagy azt a jövödel-met, a mi a késedelmi kamatokból folyik be a kincstár pénztárába nem tudja az nélkülözni ? Az mint egy nagyon kívánatos összeg szerepel a költségvetésben, aminek be kell folynia? Arra nenj szábad módot nyújtani, hogv az adóalany annélkül is meguszhassa az adóévét?
Cgy milliárdot füstölt el Zala
Zalavármegye közigazgatási bizottsága kedden tartotta rendes havi ülését Zalaegerszegen. Az alispán a bizottságnak tett\' ¡elöntésében beszámolt a törvényhatóság, mull havi állapotáról, mely szerint jelentős változás nem állott be az előző hónaphoz képdst. A pénzügyigazgató jelentése szerint Zala megye területén március hónapban a következő, adók folytak be, (zárójelben közöljük az elmúlt év március havi adó nagyságái): együttkönyveleudő adó 118,270,248 (6 830 317). fényűzési a<|ó 33.032 368(1 418,576), bélyeg- és jogiileték 349 435,281 (7.788,671), illeték egyenérték 5,018 (12,505); fogyasztási és italadó 285,000,701 (10,559,098). italmérés* illeték —• (23,017), dohánvjövedék 1,094 913 249 (60.788,299), sójövedék 01.358 (--), általános
vármegye az elmúlt hónapban.
forgalmiadó ül 1.109.122 (22,(>80,474). állat-\' forgalmi adó, 549.783,438 (34.740,073) bor-termelési adó 1 968 086 (249.319), a vagyon-váIIságról szóló I. törvény a|apján 25.866, a II. törvény alapján 61 560,539.
A zalaegerszegi kir. ügyészség kimutatási szerint az ügyészség fogházában v,ut: jogerősen elitélt 71 férfi. 1.0 nő, fellebbezés »latt ál! 19 férfi és 3 nő ügye, vizsgálati fogoly és előzetes letartóztatásban van 8 férfi és 1 nő, összesen le van tartóztatva 98 férfi és 14 nő A nagykanizsai ügyészség fogházában van : jogerősen elitéit 74 férfi, 19 nő, fellebbezés alatt áll 12 férfi ügye, vizsgálati fogoly "és előzetes letartóz-! tatásban van 7 férfi, 3 nő, az összes leiartóz-j tátották száma : 93 férfi és 22 nő.
figy oláh szenátor ki akarja utasíttatni a magyarokat firdélyból.
A szenátus legutóbbi ülésén Bianu szenátor éleshangu felszólalásban kelt ki az erdélyi „idegenek*— akik alatt a magyarokat éttette,— felforgató propagandája ellen. Hívatlan és nem kívánatos elemekről beszélt,\'akik a budapesti kávéházak fertőző csíráit vitték be Oláhországba. Szerinte ez az oka annak, hogy az oláh nép
kiváló sajátságai nem érvényesülhetnek teljességgel. Felszólalása után felhívta a kormányt, hogy tegye meg az intézkedéseket az erdélyi városokban 1918 után megtelepedett idegenek kiűzésére. Sürgeti az idegenek fokozottabb eltenőrzésére hivatott intézmény sürgős felállítását.
Meghall a miniszterelnök nővére.
Budapest, április 10. özv: Haller Üyörgyné grófné szül. Bethlen Ilona grófnő, Bethlen miríHzterelnők nővére tegnap Budapesten elhunyt.
Arvlz Jugoszláviában.
Belgrád, ápr. 10. Az árvíz egész Jugoszláviában hatalmas károkat okoz. Körülbelül-30 ezet hektárterület fekszik víz alatt. A királyság minden részéről riasztó hírek érkeznek az árvíz pusztításairól, amelynek eddig is több emberélet esett pózaiul. A Duna Belgrád mellett is kiöntött; a vízvezetéki berendezést veszedelem fenyegeti.
Megjegyzések egy hírlapi cikkhez.
(Kaptuk at alábbi sorokat.) Igen Tisztelt Szerkesztő Ur! A „Zalamegyei Újság14 1924. április 8-í száma a szerkesztőséghez intetett soraimat — melyet alább szószerint közlöny rövid kivonatban közli és oly reflexiókat füz hozzá, ami helyes megvilágításban egészen máskép fest, mint ahogyan azt cikkíró ur téves következt?tésscl beállítja és egyáltalán nem helyeselhető az a\' mód, amellyel a cikkíró ur ferde érveléseit nagy közönség bírálata elé bocsátja az előzmények helyes ismeiletése nélkül.
Beküldött nyilatkozatom a következő volt: „Rövid időközben immár másodszor közöl a „Za\'amegyel Újság" egy Zalaegerszegen újonnan letelepedett orvosról olyan tudósítást, ami -- különösen a második — „Egy kulturbotrány cim alatt — annyira reklámszerü és teljesen egyéni érdeket látszik szolgálni, hogy kénytelen vagyok ez ügyben a nyilvánosság előtt felszólalni Nem csupán az orvosi állás komolysága é3 tekintélye, de az orvosi ethika is tiltja, hogy az orvos a saját működését, annak módozatait képzettségének fokát és sikereit — egyszóval kötelességben feladatát — a nagy közönség előtt hírlapi cikkekben reklámszerüeti hirdesse, vagy hirdetni engedje és ha ilyet hatósági ojvos avagy Orvos Szövetségi tag cselekszik, az ellen fegyelmi eljárásnak van helye
Nem tételezhetem fel, hogy az illető fiatal orvos bármilyen alapos és elsőrendű képzettséggel bír is ~ az ő tudását és munkásságát hírlapi cikkek problematikus sikereire akarná felépíteni és nagyon rossz szolgálatot tesz a cikkíró akkor, amikor dicshimnuszok zengésével óhajtja részérc megszerezni azt a positiót a szenvedő emberiség körében, amit csak az orvosi szorgalom, tudás,, kötelességteljesítés, ériő lélek és előzetes alapos orvosi munkával lehet és kell elérnie annak, aki komolyan fogja fel orvosi hivatását.
Ebben az ügyben egyelőre több mondanivalóm nincs, de az a biztos tudatom meg van, hogy a vármegye orvosi kara igazat fog nekem adni abban, ha minden ilyen reklámszerü cikk és hirdetés közzététele ellen óvást emelek, mert az ilyesmi nemcsak cthikai vétség, de általános, emberi szempontból is ízléstelen reklámhajhászás. Zalaegerszeg, 1924. évi április hó 27-én. Teljes tisztelettel: Dr. Thassy Gábor vm. ,t.xfőorvos."
Arról van ugyanis szó, hogy egy fiafal közkórházi alorvos, aki 1920 ban szerezte meg oklevelét és 1921^ben a soproni közkórház sebészeti osztályára került, folyó évi április 1-ével Zalaegerszegen telepedett le és óhajt sebészi gyakorlatot fotytátni. H cétVH a rülaegerszegi üresedésben levő kórházi alorvosi állásra ¿hajt pályázni, amely állás az ujabbi szanálási javaslatok szerint — a belügyminiszter ur rendelete folytán csak akkor tölthető be, ha erre a Miniszter Ur előzetes beleegyezéstji-\'adja. Az ügy jelenleg a Miniszter Ur dönfJse alatt áll. Nincs tehát semmi akadálya annak, hogy miniszteri engedély alapján az állás - kinevezte és nem választás utján, mint azt cikkíró ur helytelenül írja - -vele töltessék, de hogv miért ez a nagy sietség, azt bajos megérteni. Hiszen itt lakik, letelepedett és mindenkinek hozzáférhető és ha tényleg jó szakorvosnak bizonyul, el is fogja érni azt. hogy jó. söt kitűnő praxisa tesz, de — ezt jó lesz megjegyezni a cikkíró urnák — •dobbal, síppal, verebet fogni nem lehet" és „a jó bornak nem kel! cégér*.
Nem keresünk és nem akarunk tehát — mint azt cikkíró ur mondja, a tizedik határban kutatni arra alkalmas erő után, de az Isten szerelmére ne siessünk olyan nagyon azzal az előlegezett dicsérettel, meg tudja és meg fogja azt szerezni a mi fiatal collegánk a cikkíró ur riadója nélk(l( is kitartó munkával, ernyedetlen szorgalommal és- beigazolt szaktudásával, ami reá nézve minden esetre előnyösebb, felemelőbb és megnyugtatóbb lesz, mintha cikkíró ur fogadatlanul prókátoroskodik. Maradtam a tekintetes Szerkesztő Urnák Zalaegerszeg, 1924. évi április hó 8-án kiváló tisztelettel : Dr. Thassy Gábor vm. tiszti főorvos.
.■mimi.ni............................... ■ ii i ni i i
Hz oláh agrártörvény és az egyházak
Kolozsvár, ápr. 10. Az uj agrártörvény és a pótló rendeletek úgy intézkednek, hogy minden parókiának a következő birtokrészeket kell meghagyni : a paróchia részére 32 holdat, a tanítónak 16 holdat, kántornak 8 holdat, a templom» nak pedig 10 holdat. !:z a nagyságú bírtok azonban csak az úgynevezett egész eklezsíákat illeti, amelyek legalább 300 lelket számlálnak, Az £Dnél kevesebb létszámú egyházak fél— gklezsíának\' számítanak, melyeknek csak fele* akkora birtokra van igényjogosultsága.
2
V
HÍREK.
QRUHER EMU — A ZENESZERZŐ.
Sümegen és kornyékén ha irredenta dalokat hallat.: énekelni, biztos lehetsz benne, hogy azoknak gyönyörű dallamait Gruber Emil, az egy év óta Sümegen élő zeneszerző komponálta. Istenáldotta tehetség Naponta teremnek szebbnél-szebb irredenta és egyéb dalai, melyek Sümeg környékén közismertek, pár egyházi énekét pedig a templomokban is éneklik. Gruber Emil a szerzője a „Cmi Vrh-induló"-nak is, mely a katonai zenekarok mű sordarabja. Sümeg, de az egész Zala is büszke lehel a körünkben élő kiváló zeneszerzőre
— Halálozások. Na*gymányai Kollcr Róza Sőjtörön elhunyt. Temetése ma délután fél 4 órakor volt —\' Laky Imre földbirtokos 64 éves korában Zalapatakán meghalt Temetése holnap délelőtt lesz.
— Zala vármegye törvényhatósági bizottsága május 12-én tartja évnegyedes közgyűlését. A közgyűlést előkészítő ügvek letárgyalása céljából az álhndó választmány e hó 22-én és május 5-én ülést tárt.
Új operett. Huhn Gyula, a „Zdlavár-megye" szerkesztője „Rózsányilás\' elmen 3 felvonásos uperettet íri, melyet Gruber Erriil a Sümegen éiő kiváló zeneszerző zenésít meg.
— A Zalaegerszegi Torna Egylet kedden tartott választmányi ülése foglalkozott a MÜVE ZSE-vel a pályakérdésben folytatott tanácskozásaival A választmány elhatározta, hogy átír a MOVE ZSR-hez, melyben kifejti, hogy a pálya béréül kért 15 mázsa búzát és az öltöző letepítését nem vállaihalja, helyette a mérkőzések bevételeinek bizonyos százalékét ajánlja fel pályabér íl!
— Sztrájkolnák a zalaogerszegl cipészmunkások. A zalaegerszegi cipészmunkások sztrájkba léptek, mivel az index-szerinti 30 százalékos béremelést nem kapták meg.
— Műkedvelő előadások A kiskulasi ifjúság húsvét hétfőjén délután fél 3 órai kezdettel tánccal egybekötött műkedvelő előadást rendez a harangiíapra — A rédicsi katolikus polgári olvasókör kusvéthétfőjén a Zuggó-féle vendéglőben a- beszerzendő színpad javára, délután 2 órai kezdettel, tánccal egybekötött műkedvelő előadást rendez. Színre kerül a „Bor"
— Kiigazítás. Kaptuk a következő levelet: „Igen T.nztclt Szerkesztő Úr! A Zalavármegye 924 ápr. 6-i számában „Gyűlnek a bronzok a Csany-szoborra-\' c. rovatban olvastam, hogy „Markója Eerenc nemcsrádói tanitó Pá! S. utján 24K K-t" Igenis, én a március 15 i nap Ünneplése alkalmával újból megemlékeztem Zala n3gy vértanujáról Csány Lászlóról. S a gyermekseregem (mindennapos iskola) kimondhatatlan lelkesedéssel, büszke szívvel adott hirtelen 17,248 K-t, ón, alumínium, réz, ^tb daVa-bokat, pénzeket elég nagy mennyiségben. Ezeket a megbízottam bevitte a Csány-szoborra a Zalamegyei Újsághoz. Sokkal magyarabb szivem van, minthogy a hazaszeretet példaképét s vértanuját Csány Lászlót 248 K-ra\'értékeljem a mai pénatilágban. Hogy mily édes a magyar föld röge-á szivemnek, bizonyítja, hogy kétszer menekültem (Muiaköz, Vendvidék) ahol nyerhettem volna állást. De én magyar lelkes-hazaszeretettől izifi lelkeket akarok nevelni a jövő "nígy mágyat hazának. A gyűjtésem is mutatja, mil^\\lc!kes/kis seregem van, mert Zala egy-két elemiSskólája versenyezhet csak az én kis magyarjaimmal, Pál S. urat nem is ismerem. Hazafias tisztelettel: Markója Eerenc k. tanitó.
Zalai szerkók zalai kőrútja. Megbeszélés«! vannak folyamatban oly irányban, hogy zalai szer/.ők saiát műveikkel felkeresik megyénk oagyobb városait, ahol a Csány-szobor részére előadásokat rendeznek A műsoron irredenta egy-felvonásos, szavalatok, zene- és énekszámok fognak szerepelni. Részleteket húsvét utáni egyik számunkban közölünk.
ZALAVÁRMKGYE
— Újból megdrágul a postatarlfa. Április 1.1-én, pénteken, újból megdrágul, a posta. Á kereskedelmi miniszter az ujabb .emelést a posta dologi és személyi kiadásainak megnövekedésével és a korona legutóbbi romlásával okolja meg, Április Il-től a következő uj tarifa érvényes a levél és poslaulalváqyforg^omban: levéldíj helyben 1000, vidéki forgalomban 1500, levelezőlap helyben 600. vidéki forgalomban 1000, levél Ausztriába, Cseh-, Német-, Lengyel-és Olaszországba 20 gr-ig 300:, levelezőlap 1800, egyéb külföldr^ levél 20 gr-ig 4(X)0, levelezőlap 2400 kordia Ajánlási dij helyben 1000, vidékre 1500^ külföldre 4000 korona Nyomtatvány 10 gr-ig 200 K. Postautalvány belföld^, forgalomban 200 ezer koronáig 2000, 500 ezerig 3000, egymillióig 5000 korona. Külföldi forgalomban 100 ezer koronáig 5000. egymillióig 10 ezer korona Egy utalványon küldhető maximális összeg 10 millió korona. A távirat április 16-tól drágul meg: távirat szódija belföldön 600, Cseh és Lengyelországba 1200, Németországba 1600 korona. Itt az emelés már eléri a 100 százalékot. A telefon beszélgetések dija is körülbelül ennyivel fog emelkedni
— A pápa elhagyja a Vatikánt. Rómából jelentik: Rendkívül nagy érdeklődéssel fogadták XI. Pius pápának azt a szándékát, hogy kilép a Vatikánból és 12 bíboros és a testőrség kíséretében álmegy a Kolombus Lovagok épületébe. Hogy a kíváncsi tömegek nc zavarják a pápa útját, magas des/kafalat. építettek végig az uton, melyen a pápa halad, hogy még a házak ablakaiból se láthassák A pápa saját kezűleg fogja leleplezni a Kolombus Lovagok Márnára az általa ajándékozott emléktáblát.
— Ebmarás címmel vasárnapi számunkban megjelent hírre vonatkozólag a kutya tulajdonosa annak a közlésére kért fel bennünket, hogy kutyája azért lámadta meg Házi Józsefet, mert az illető egy udvaron való keresztülmentében kővel hajigálta meg a kutyát. Az eb a gazda kijelentése szerint nem gyanús.
- A pusztaedericsi túr, mint ismeretes, 14 házat hamvasztott cl az összes melléképületekkel egyült, úgyhogy a kár meghaladja a milliárdot. A tűz, alkalmával a környező községek kocsiszám vitték az élelmiszereket a tűzkárosul\'Jfknak A gyönyörű példáról elismerő szavakkal emlékezik ineij az alispán a közigazgatási bizottságban felolvasott jelentésében. Itt említjük meg. hogy az elmúlt hónapban a megye területén 3 tüzeset fordult elő.
- A balatonfüredi államrendőrség kérdése végleg eldőlt. A belügyminiszter döntése szerint Balatonfüreden a közbiztonsági szolgálatot továbbra is a csen Trség végzi el.
Még mijndfs tart a nyomdász-
sztrájk.
Budapest, ápr. 10 Ismeretes, hogy . Az Est" szedői 30 \'százalékos azonnali béremelést köveleltek-s ennek elutasítás? után sztrájkba leptek. Mivel pedig a munkaadók között olyan megállapodás áll fenn, hogyha valamelyik lap munkásai beszüntetik a munkát, a többi lap sem jelenhet meg, az Összes lapok beszüntették a megjelenést a Népszava kivételével. A kormány Reggeli Hírek címmel szükséglapot ad ki.
A budapesti lapjtfadók szindikátusa tegnap értekezletet tartrmr melynek során az az egységes álláspont alakult ki, hogy csak akkor hajlandók/á~Tarpkiadók az egyezkedési tárgyalásokra, ha a szakjzervezeiek biztosítékot nyújtanak arra, hogy Hasonló sztrájkeset nem fog megismétlődni.
Huszonnégyórás üléseken tárgyal. Jók a szanálási javaslatot.
Budapest, ápr. 10. Kiszivárgott hírek szerint a kormány 24 órás üléseken fogja tárgyaltatni a szanálási javaslatokat olyanképpen, hogy a javaslatot-"két részre osztja és az első részt éjféltől déli 12 óráig, a második részt déltől éjfélig tárgyalják
Könyv, papír, írószer és nyomtatvány-szükségletét
legelőnyösebben fedezheti a Kakas-nyomdában Zalaegerszegen Telefon-szám 131«
1924 április II.
— Izgalmas hajsza három megszökött internált után. Vasárnap délután 3 óra tájban az internáló táborból három internált megszökött. Előre kieszelt tervvel dolgoztak, átvágták egy őrizetlen helyen és őrizetlen pillanatban a drótokat és a mezőkön keresztül futásnak eredtek Csakhamar észrevette őket az órtálló csendőr is, utánuk isjőlt, de már akkor késő voll, a szökést nem ludta megakadályozni. Rögtön mozgósították, az egész nélkülözhető tábori csendórséget és rendőrséget és üldözőbe vették a szökevényeket. Épen akkor Olán vágtatott végig egy kocsi, melyet r\'gányok hajtottak. A csendőrök rákiáltottak, hogy álljon meg, de a cigány csak vágtatott tovább. A csendőrök utánna lőttek, a golyó az egyik cigányt vállon találta. Akkor aztán a csendőrök felkaptak a kocsira, ugy üldözték a három menekülő inlet-náltat. Közben a csendőrök süppedékes, mocsaras réten hajtottak keresztül, ahol a kocsi megsülyedt. A csendőrök kénytelenek voltak gyalog folytatni az üldözést társaikkal, akik már egész rajvonalba fejlődve szaladtak a mezőkön. Két szökevényt sikerült is elfogni. Az egyik csuron víz voll, mert futtában átúszta a Zalát is. A harmadik, Falper Józ6ef lengyelországi illetőségű, egérutat nyert, megszökött. Körözését kiadták a budapesti főkapitányságnak és a társhatóságoknak. Az izgalmas hajszát nagy tömeg nézte végig.
— A gazdák figyelmét felhívjuk a polgármester alábbi hirdetményére: „A város területén a terményeknek cséplés Céljából való be-hordása csakis a város külterületén levő oly belsőségekre engedtetik meg, amely a legközelebbi lakóházlól vagy gazdasági épülettől legalább 100 m., vagy ha 2000 keresztnél kisebb terményről van szó, legalább 50 m. távolságra van és a szomszéd osztagától, kazlától, boglyájától legalább 15 m. távolságra fekszik. Amennyiben a távolság ennél kisebb, erre előzetes engedély kérendő az elsőfokú tüzrendészeti hatóságtól, városi tanácstól. Ily kérelem április 8-ig intézhető a hatósághoz. Aki nem jogosult terményeit belsőségeire behordani az csak közös szérűn vagy külső határon levő ingatlanán hordathatja össze terményeit és csak ott csépel-tetheti ki. Aki ily közös szérűt akar létesíteni, ily irányú kérelmét junius 15-ig adhatja be a városi tanácsnál. Ily célra csakis tűzbiztonsági szempontból alkalmas oly terület vehető figyelembe, amelyet a váro.si tanács a tűzoltóparancsnok meghallgatása után kijelöl, ilctve engedélyez. Hatóságilag ki nem jelölt helyen cséplés nem eszközölhető. A vasút menti birtokosok az aratast a vasutnoz legközelebb eső részen kötelesek megkezdeni s a learatott terményeket a sittektől legalább 100 m távolságra összerakni, illetve ha ez nem lehetséges, v onnan a legrövidebb idő alatt elhordani és 100 / m. szélességben a tarlót felgereblyéztetni, valamint az cl só keresztsortól 5 — 10 m. távolságban a vasút felől legalább 3 m. széles védő-szántást végeztetni. A rendelet egyéb tűzbiztonsági intézkedéseit már hirdetményileg a legszélesebb körben közzétettem, itt figyelmeztetem
a lakosságot, hogy az ellene vétők\'* ki hágási uton a legszigorubbíflf fognak felelősségre vonatni, Polgármester."
— Innen—onnan Ulaint, Szemerét és Bohulát, mint ismeretes, á budapesti kir. törvényszék lázadásra való szövetkezés büntette miatt hat heti államfogházra ítélte; a Tábla másodfokon felmentette a vádlottakat. — A pozsonyi Mária Terézia szobor helyére a csehek Palaczky Frantisek cseh történetíró és politikus szobrát fogják felállítani. — A genovai egyelem egy új csillagot fedezett fel, melyet Mussolininek neveztek el. — Tózsdeadóból a mult évben 84 milliárd körona folyt be. — Az angol bankjegyforgalom 952 ezer fonttal emelkedett. — Csabdi fejérmegyei község határában magas kalóriáju szénre bukkantak. — Az esőzés az őszi vetésekben 200 milliárdot meghaladó kárt okozott. — A Bánátban óriási árviz pusztít. — Római jelenlés szerint egy vizlölcsér 30 házat lesodort a Lidoról — Magyarország diplomáciai összeköttetésbe lép Szovjet-Oroszországgá!
.L 1924 április 11
ZALA VÁRMEGYE
— „A megfiatalodás titka" clmfi filmnek, mely Steínach kisérleteil mulatja be, páran kérték a betiltását. A rendőrkapitány a betiltást nem eszközölte, mert a film el van látva cenzorlappal s így — mint illetékes tényezők által felülvizsgált és előadásra alkalmasnak ítélt filmdarab — előadható Zalaegerszegen is épugy, mint más helyen.
— A nyomdász sztrájk ellenére is a rendes időben és á rendes terjedelemben jelont meg a Színházi Élet e heti száma. A lap üeorg Kaiser rendkívüli sikerű drámájáról közöl érdekes felvételeket és kimerítő tudósítást. Szenzációs budapesti és külföldi színházi eseményekről szóló riportok és az összes vidéki színházak érdekességei olvashatók Inczc Sándor népszerű hetilapjában. A legjobb fővárosi írók feltűnést keltő irodalmi cikkein kivül gazdagon illusztrált mozi, tőzsde, sport, autó, zene és divat rovatok, valamint Szenes ember vicclapja találhatók a lapban, amelynek e heti melléklete három kacag- 1 tató kabarédarab teljes szövege. A lap ára I 5000 koiona. Negyedévi előfizetés 50.000 korona. Kiadóhivatal Budapest, l:rzsébct-körut 29.
— Ujabb mónimport Belgiumból. Az Alsó-dunántulí Mezőgazdasági Kamara a Magyar Gazdák Lótenyésztő és Értékesítő Szövetkezetlel karöltve hazai nehéz (nyugati) lótcnzészlésünk feljavítására ismételten 10 drb. törzskönyvezett, minden tekintetben köztenyésztési célra megfelelő mént hozott be. A mének Kaposvárott Frank kereskedő istállójában (Kanizsai u. 9 sz. a.) tekinthetők meg. Az érdeklődő gazdaközönségnek részletesebb felvilágosítást nyújt az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara Kaposvár (Fó.ut 14.)
— Szólóbirtokotok figyelmébe. A Zalavármegyei Gazdasági Egyesület felhívja a szőlőbirtokosok figyelmét a szénkéneg beszerzésére. Irányára azonnali készpénzfizetés mellet mázsánként 850.000 K, plus 3 százalék forgalmiadó és 30,<XX) K hordóbiztosilék, összesen mázsánként 905,500 K, ab balatonedericsi gyártelep, előre kikötve, hogy a gyár fenntartja magának a jogot a leszállítás napján érvényben levő ár számlázására, valamint a beküldött irányár és a leszállítás napján érvényben levő ár közötti külömbözet esetleges utánvételezésére. Bizomány-bani 6zénkénegellátás ezidőszerint nincsen, miért is a szőlősgazdák egyenként adják le rendeléseiket a fenti módozatok mellett a Gazdasági Egyesületnél, s azok, akik már ezen tavasszJ szénkénegezni nem óhajtanak, helyesen teszik, ha őszi szükségletüket már most előre fedezik, nehogy elmaradjon a szükséges szén-kénegezés-
— Tenyészbikát vásárol 16 millió koronáért Zalaegerszeg város a városi gazdaság részére.
— Felvidéki Egyesület alakítását vették tervbe a Zalaegerszegen élő felvidékiek. Ilt említjük meg, hogy a Szepesíek Asztaltársasága kedden kedélyes összejövetelt rendezett a Biross-vendéglőben.
— Apró hirek. A magyar pénzügyi főbiztos J. Schmith amerikai pénzügyi szakértő lett. — Az angol munkáskormányt a parlamentben ismét leszavazták. — Az olaszországi választások eredménye a következő. 231 nacionalista, 13 nemzeti kisebbségi, 25 néppárti, ^szociáldemokrata, 12 kommunista, egy függetlenségi fasiszta, 6 köztársasági, 2 szardiniai, 0 alkotmányos ellenzéki, 3 demokrata, 6 liberális, 2 pártonkívüli. — Pakots József mandátumát végleg igazolták. A magyar -jugoszláv tárgyalások húsvét után kezdődnek meg. — Az új olasz követ átnyújtotta megbízólevelét a kormányzónak.
Egy teljesen felszerelt és kitűnő karban levő
üzleti berevulezés9
amely fűszer-, vas- és bőráru elhelyezésére kiválóan alkalmas, jutányosán eladó ZALABÉREN. Értekezni lehet t-3 REISÍNGER PAL állatorvossal PAPÁN.
EMBEREK.
A mi,falunkban iátok vidám, Jókedvű vadásztársaságot, Kik — dús zsákmányt lia ejtenek — Csapnak vig lakmározást ott.
A mi Jalunkban látok rongyos, Eázó, éhező sok gyereket, Kiknél ünnep az, ha kapnak: Egy nagyobb darab kenyeret.
KADY
A dánok it féltik koronájukat.
Koppenhága, április 10. A dán korona értékcsökkenése kapcsán a parláméntben éles támadások hangzottak el a kormány ellen. A támadások hatása alatt a kormány elrendelte az egyes nagyobb pénzintézetek könyveinek átvizsgálását, hogy az utolsó valutaüzleteit ellenőrizze.
színház és mozi.
• ••• J
Színészet Sümegen.
A Kmetty-társuht szombaton Erdélyi Aíihály kitűnő operettjét, a „Hazudik a muzsikaszóit adta elő Török llával, Pázmándy Károllyal, Rózsai Russyval és Gáspár Miklóssal a főszerepek, ben. Vasárnap másodszor ment a .Bajadér*, hétfőn pedig Villányi Andor „Királynőm, meghalok érted" című romantikus színműve volt a műsoron. Kedden a ,.Kis grízett" című operett került színre. Az előadás főerőssége Pázmándy : Károly volt Picador szerepében, Rózsay Russy I és Perczel Olga lemperamenjumos játéka nagy- I ban fokozta a sikert. A közönséget valósággal meglepte Nagy Gyula intelligens alakítása. Annyit máris megállapíthatunk, hogy Nagy Gyula, főerőssége a társulatnak
A Kmetty-társulat tagjai: Pázmándy Károly.
Kmetty Lajos színigazgató 27 tagu társulatának egyik legkiválóbb képességű tayja Pázmándy Károly. Olyan vérbeli komikus, amilyent ritkán látunk vídékt társulatoknál. Mozdulatlanságában is derűt kell, bohóci grimaszok nélkül is kacajra fakaszt. Szélesskáláju művész, aki átéli, megéli és végigéli szerepeit. Pázmándy Károly a színpadon nem dolgozik olcsó, elcsépelt színházi trükkökkel, nem a karzatnak látszik, hanem a szerepét játssza önmagának és a színházban a művészi szépet élvezni a1<aró egyetemes közönségnek. Jó színész, jg.n jó színész Pázmándy Károly. (ha)
Kétszobás szép Sakást
keresek. Ajánlatok „Egyharmad aranyparitásén" jeligérea kiadóhivatalba kéretnek
KÖZGAZDASÁG ÉS PÉNZ06T.
••••
A takarékkorona árfolyama.
A Devizaközpont Közli: 100 takarékkorona mai napon egyenlő 114 paplrkoronávai. \'
A budapesti d^viza-köipont hivatalos árjegyzései.
Napoleon 270 400, Font .\'<34.000 Dollár 77/000, Francia frank 4700, Lengyel márka -. Márka {, Ura-3455, Leu 41C, Cseh fcorona 2205, Dinár 950, Svájci frank 13.430. Osztrák korona 10795. Léva -, Holland forint 29.700.
Budapesti terményjelentés.
Búza 300.000, Búm (tiszavidéki> .102.*«), Rozs 270000, Sörárpa 315.000, Takarmányárpa 270.000, Zab 255.000, Tengeri 237.50», Korpa 2Ó0 000, Rcpcc -,
Köles--, Répa----, Lucerna--, Lóhere — ,
Széna--, Szalma--.
Zürichben:
Magyar korona 0.0077-50, osztrák korona 00079"/», Francia frank 34 75, márka szokol 16 77, dinár T10.
Zalaegerszegi piaci árak.
A legutóbbi zalaegerszegi hetivásáron az árak a következőképen alakultak búza 280.000, rozs 255.000, árpa 280000, zab 230.000, tengeri 220.000, burgonya
--, szarvasmarha —. borjú--, sertés ——
K élősúlyban kilogrammonként; széna —, szalma —.
LaptalajdODos: „ZAUVÜRKEGYE" lapkialitárwá«
turkciiléiért é» kiadásért felel: KAKAS ÁGOSTOM Hirdetési dijak:
1 hasábos milimétersor 20J K, szöveg között 300 K nyilttérben 500 K. A hirdetési dijak mindenkor előre fizetendők; vidéki hirdetés megbízások csak akkor vétetnek finyelembe, ha a megbízással egyUtt a pénz
is beküldctett.
. - ------- " ■ ■ —
Négyholdas szőlő
(beültetve egy hold) lakható helyiséggel és pincével a sümegi hegyen eladó. Bővebbet a kiadóhivatalban.
WIRTSCHAFTER ERNÓ
Bank és Pénzváltó Üzlete
Zalaegerszeg Kossuth-u 14. Telefon 1 IG. Tőzsdei megbízások! firtékpapirok adásvétele! Kölcsönök értékpapírra és egyéb értékekre! K081TPÉIE ELHELYEZÉS! 11 —0
7-10
megérkeztek fehér és a legújabb divat szine ben grenadinok, hímzett kelmék, hímzések a legkülönbözőbb szélességben, harisnyák minden színben.
Koszorúk és fátylak
nagy raktára Radó Henrik, Zalaegerszeg.
Festék üzlet Zalaegerszegen!
OLCSÓBB LETT A FESTÉK!
Kész olajfestékek, zománcmáz, padlőíestékek, kocsilackok iparosok, uradalmak, magánosok, kereskedők részére.
Kátrány, carbolineum, gépolaj
igen olcsón, napiárért kaphatók
Kardos Henrik és Társa
fekték gyári ¡arakat Zalaegerszög, Rikőczi-ut 1. (Sctyütz-áruházlmcllett)
Arany- és ezüstpénzeket, értékpapírokat
Vásárol és elad, tőzsdei megbízásokat lebonyolít WirtSCtiafter Ernő Bank és Pénzváltóüziet Zalaegerszeg. Telefon 116
-A
r • •
zalavArmegye
1924 április 11.
Falragaszok,
s minden cn-.éb
nyomdai munkák
\\ legszebb kivitelben,, legolcsóbb napi áron\'
reiEPNONilfO.
PÁD= áss DIM® H>A 1
__________«-rr\\ «
ZALAEGERSZEG
TCLEPHON. ITO.
\\
készülnek
Kakas Ágoston
könyvnyomdájában. ZAt.AEUERSZlíG
Legolcsóbb szórakozás
lia belép a
„Kultura" kölcsönkönyvtár
olvasói közé. Részletes felvilágosító«
9
Kakas Ágoston
nyomdájában nyerheti Telefon 131 s v
ÉPÜLETÜVEGEZÉST
54-o legolcsóbb áron készit
HEINRICH W. és L.
Zalaegerszeg, tó tér. Telefon 161.
Állandó nagy raktár;
üveg-,
porcellán-, lámpa-, norín-bersi és rövidárukból.
Megrendeléseket vidékre is azonnal, pontosan teljesít.
rflll
RCZ LAJOS
Épület és bútor-
munkát a legkényesebb\' igényeknek I megíelelöleg készítenek tu o fi
Szaiay és Dankovits
épület- és múbutor-asztalosok
ZALAEGERSZEG Jj"»fniiinklld telep iskolaköz 2. szam. Orményi-utca 7.
Állandó kíszbutor pöktari
Kitűnő karban levő ház
(3 lakás) Zalaegerszeg egyik legszebb utcájában eladó. Bővebb felvilágosítás a kiadóhivatalban.
Ledöntött fekete
18-0
nyersen minden tételben vásárolunk. Beváltás a Gazdasági Egyesületnél:
Kirendeltségénél Zalaegerszegen.
rőfös- és divatáru kereskedése (Fangler-ház.) Telefon 164. ZALAEGERSZEG. Telefon 164.
Legolcsóbb bevásárlási hely mindennemű vásznak, nőies férfi divatszövetekben stb. Pokrócok és zsákok állandó nagy raktára, i.-> m
Kékfestők, kanavásznak és gyapjú delinek, paplanok, berliner kendők a mindenkori legolcsóbb napi áron. Pontos és szolid kiszolgálás!
BRÖLl MÖU
gőztéglagyára Szállít fuvar és waggontélelekben téglát, hornyolt-
ZALAEGERSZEG. TELEFON IBI vagy tapos cserepet és gerincet. Jól kiégett
áru — Mérsékelt árak. — Fizetés részletekben vagy természetben gabonával is teljesíthető.
t:»-!so
vásár
a fflagvar Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezetében Kossuth Lajos-u. 2. Telefon 3. Rendeléseket házhoz szállítunk. Az árndában mindenki vásárolhat.
kerületi képviseltje :
Zalai Műszaki Vállalat Zalaegerszeg, Eötvös-utca 1.
Telefon 133. siárn.
iw-o

_ _____ t^llL^^IEEl^
Élelmiszerkereskedeimi és Hiilőház Részvénytársaság
ZALASZENTIVÁN
fiókja :
Telefon: 6.
Vásárol: Tolást, Baromfit, Vadat és Tengerit
minden mennyiségben. y
Központi igazgatóság: BUDAPEST, IV. Kálvin-tér 7. Telefon József 70 -50.
Dunántuli gyüjtótelepek : Zalaegerszeg, Sümeg, Tab, Kóny és Marcali. Duna-Tisza közi gyűjtő helyek központja: NAGYKŐRÖS Telefon 102. Tiszántúli „ „ „ MEZŐTÚR Telefon 39.
\\
Nyomttott Tmto-y R. oxtótíLok Kok;®« Ágoston. könyvnyomCLAjában ZalaoKerHougea. Tolwíoxx 13X. M«Am

ül. éviolyan.
Zalaegerszeg, 1924 április 13. Vasárnap.
Ara fiQO korona.
44 szán.
HKSJELCBtK BETB1KÉHT OáBOIBZOH. liétliitéi 1 Hónapra 7000 kor., n®«»4éTr« 2(000 kar.
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI LAP.
Sierkenll: nOflH OYULA.
SzorkositoséR él kladoklvatal: lalaegcrmf, Síécbenyi-\'ér 5. isám. .Telefon 131. szaa
Ilinek egy Istenben, bitiek egy hazában Hlaxck egy Isteni őrök Igazságban, Hlarek Magysromig Feltámadásában Ámen." .
Hetenként.
Amig a nyers terméket feldolgozni nem tudjuk, mindaddig hiábavaló ¡tt minden pénzügyi /tolilikv.
Nagy Emit.
Olyan sarkalatos igazság iv, amilyet száz évenként C6ak egyszer hall az ember tekintélyes szájakból. Talán niéfi a Hiszekegynél is eresebb Ezt az igazságot kellett volna besza)kózni a gyermekeknek s mondogatni négy-százes .\'tendon át.
Olyan egyszerű. mint a Kolumbus tojása. Tudja is ezt minden gondolkozni tudó ember, de nyilvánosan, nagy ember, nagy helyen még nem mondotta ki soha. Saiátságos véletlen, hogy Nagy Emil is most a miniszterségének otthagyása után mondotta kr de a külföldi kölcsönről szóló kritikájában. Pedzette ugyanezt Gróf Andrá«sv Gyula is ugyanakkor- t
Hogy én most fölemlítem szép és szomoiu históriáját a magyar iparnak: nem illetlefi az. éntőlem Volt egvs/er egv ujsáaom s abban majdnem hus/ éven át minden héten Írtam egy-egy szomorú nótát a magyar ipartól De nem magamtól tanultam én azokat. Vojtak nagv mestereim.
IH42-bei\\mégindiilt a magyar élniakarás s kezdette megalakitanr a védő egyesületeket a magyar ipar számára 1844-ben Kossuth l.a|os országosan szervezi, s c*ak Zalában 14 fiók védegylet alakult Deák Eerenc-nek és Csány Lás/lónak buzdításaira Csány a nagykanizsainak az elituke. Deák a zalaszentgrótinak s a zalaegerszeginek /alabéri I (orváth Vilmos. Gondolta Kossuth, hogy ha politikává! nem lehet gazdasagot teremteni, teremt majd gazdasággal politikát. Téves dolog azt tartani, hogv\\csn< Széchenyi gondolt erre. Kossuth is gondolt, sót iiseiekcdett is és kétélű karddal hadakozott. De mindent ols<«Jort Bécsnek a fölkelése. Mert az ts téves ¡fflitás,* hogy a magyar kc|t tol a Ház ellen; az osztrák bécsi Ház. kelt fel a magyar ellen s egyebek meüjtt torkon fojtotta a születendő új magyar ipart is.
Voltak\'közelebbi mestereim is A 90-es években megint kezdett ébredni a magyar öntudat, mert még álmában is meggyőződött arró^ hogy önálló ipat nélkül nem lehet jóléte a nemzetnek, s a közszellem jó hangulatban tört ki: Védelmezzük a ntitgynr ipart. Hegedűs Sándor miniszter is helyesen tudott gondolkozni, de a miniszternek isitt! C) a felesééit küldötte, hogy ez csináljon valamit n társadalomban; a hírlapok is írtak néhány cikket Hegedüsné után. amint ók szoktuk: díváiból, „aktualitásból.* Bariba Miklós harsogott. Még a Magyar Paizsba is irt 1000-ban, a megjeient elsó példámba ó fujt legtöbb s legerősebb riadót, hogy -.állítjuk föl a vámsorompót a házunk küszöbén, ha már a politikai hítar<m nem lehet" Mesterem voli er a nemzeii kö/-»zcHem is. De e/. az ébredő szellem is az az ébredó ember volt, aki egy-Vét pi\'lan-lásra kinyitja a szemit, végig nyújtózkodik * megint elalszik. Bartha Miktós meghalt s a nemzet tovább aludt. — Én Írtam a Magyar Paizst, de csak irtain. lOIKríg. Azután nem. Nem csak a bicskám, életem is majdnem t-eletörr.
Most megint kisért a magyar iparnak éjjeli welleme. Kezdünk vala arra ébredezni, hogy saját iparunk nélkül nem lehet megélni. De mond|ák — a kölcsöntadó zöld asztalnál azt hangoztatják némely „előkelő idegenek,- hogy minek nekünk ipar ? Hiszen a mi országunk Jöldmiives ország.
Igaz é. vagy nem igaz ? hogy ezt mondta volna valaki, nem tudom, de az bizonyos, hogy ha ez igaz, hogy ennél szennvesebb elméletet nem látott s nem hallott a világ.
■ Minden földből ió. Még a mennykő is. A földnek egyik, mondjuk első terményét megesszük : ez a/élelem az\'első vagyis alapkellék; ez az étel adja a nemzet életet. A többi terményből készíti az iparos a ruhát, házat, szerszámot; ezzel eléri a nemzet az ó jótétét. S ha fölösleges élelem és szerszám van, akkor előáll a harmadik foglalkozó, a kereskedő, \' viszi, s pénzt vagy idegen portékát hoz érte; ez már a gazdagulg és JényOzés .állapota.
A magyar még a/ élsófoknak is csak a kezdetén áll. S azt mondja némely előkelő idegen, hogy a másodikra már nincs szükség. Az. ilyen embert én szeretném ugy a földhöz, vágni, mint a mesék hőse. hogy fülig a tőidbe sülyedjen, még mélyebbre, hogy soha ki ne másszék onnan. Némely előkelő idegen szeret bennün-k\'t. ápol. hogy. éljünk, de a második fokra irár nem segít, igvekszik visszanyomni: csak birka életet éljünk, hogy ó fejjen, nyírjon és nyúzzon.
Igy ápolt s így fejt, nyírt és nyúzott bennünket az oszirák négyszáz éven át Mert Ugrón Gábor s/erint olyan volt ez a közös birodalom-birTok, mint az a telién, amely a határon áll keletfelé fordulva, keleten eszik s nyugaton fejik. De hát még most is van osztrák? •Avvigy talán körülöttünk az egész világ a mi osztrá-
kunk lett ? Óhajtják, hogy nc jussunk az életnek második fokáig, a jóléthez ? Csak az alsó fokon szabad maradnunk. Itt azétt segítenek, hogy köszönjük azt meg nekik; azért ápolnak, hogy fejhessenek; azért állítanak talpra, hogy újra letiporhassanak. Mert az alsó fokon mindig gyöngék maradunk. \' Mert iga/ Nagy Emil mondása: Amig a nyers terményt fel nem dolgozzuk, semmi pénz-politika nem segít rajtunk. Amig a földművelés mellett egyúttal iparosok Is nem leszünk, mindaddig koldusok maradunk.
Pedig sírva fakadhatnánk örömünkben, azért, mert szép törtenete van a mi kézrtiuves iparunknak. Még Ázsiából hoztuk n fa, a vas, a bór iparban való készséges jártasságunkat, a kantár s nyereg szerszámtól a négykerekű szekérig s az ötvösségig, s a csizmadía-mesteiségig. onnan a timár, szűcs munka remekségét, a szúr dolmány s ostornyél művészetét és a varrott murjkán levő költészetet; amilyen a székely szőttes, a kalotaszegi varoltns s megint a kalotaszegi, a vasmegyei, zalai és somogyi faragás/at: ennél szebb művészettel nem születik nép * világra.
De sírva fakadhatnánk bánatunkban, azért, mert bús története vau a mi kézniúfd* iparunknak. Nemcsak nem fejlődnek ezek ; z. ósi \'erények, hanem rendre
mindenütt ki Is halnak Mohámig nem fejlődhettek a háborúk miatt, azuián Ausztria nyomta el, s most talán a béke fogja megzavarni. Mert harag lenne, ha ezután is nem Prágából hoznók a bakkancsut.
Hogy békességben élhessünk, nemely előkelő idegen« nek a tanácsára nem is ipari,odúnk, \' hanem nkább hordunk szép csendesen Prágából a l>akkanesot, Brünn-ből u bugyogót, Manchesterből a piros meliénvt a Velencéből a tükröt, hogy gyönyörködjünk magunkban; vesszük megint Prágából a sonkát, Olmützből a jiogA-ciát, s Olaszországból * teneeri hagymát; Erfurtból azép virágot foguuk vásárolni. Belgrádból oivos-iáguak a disznó csorda után tenyésző pukkauló virágot s tövis koronának a muszka tövisét; a leghíresebb h;o$kot Angliából kapjuk. Stájerból vasat veszünk táncnak, Jugoszláviából ekét és jármot, Moszkváitól kaucsukét; nó kell-e még valami ? Talán egy kis illatszer? Az is van elég Franciaországban, s Párizíban kapunk pezs* gót is. Görögországból hozunk finom szivart s Oláh« országból bagói.
Nohát minek iparkodnánk mi is az iparral?! ;
Szép és szomorú története vaii a magyar iparnak. Aminthogy szép és szomorú igazsága van a Nagy Emit mondásának ¡s. HorMy György/
Farkas Tibor belóp egy alakuló mérsókeft ellenzéki pártba.
Budapest, tipr 12. Ilire lárjd politikái körökben, hogy azok az ellenzéki képviselők, fikik a kormány elleni harcban riein halandók a fajvédők, a szociáldemokraták és a Kossuth-j>árlíak álláspontját magukévá tenni, pártalakitást kiséretnek meg. A/ új p.irlalakitásb.in emlegetik Vázsonyi Vilmos. Kassav Karoly, Bárczy István. Pikots József. Fábián Béla, Benedek János, sot
Ga«l Gaszton és /árkus I ibor dr. neveit is Nem tirtiák kizártnak Nagy Emil csatlakozását sem. Az új párt a mérsékelt ellenzékiség álláspontjára kíván helyezkedni os bár oz. objektív kritika eszközeivel ¿¡ni akar." nem fog akadályokat gördíteni a szanálási javaslat megszavazása elé.
Méc mindig tart a nyomdász sztrájk.
A Grafikai és tfokoniparosok Fonökegyesülcle tegnap délután tartott ülésén kizárta a budjpesti és környéki nyomdaüzemekből mindazokat a munkásokat, akik eddig még nem dolgoztak én akikre a" hirlaps/edök eddigi kijárása nem terjedt kí. A határozat következtében nem dolgoznak tehát a könyv és heti ós egyéb folyóiratok munkásai sem. A l-\'ónökcgvesület tegnapi ülésén elhatározta, hogy kitart elhatározása mellett és semminemű alkudozásókba nem bocsátkozik. A fönökök a mai naptól kezdve .Magyar Sajtó" címen reggel én este, magyar és német nyelven megjelenő napilapot ad
ki, melyet az összes lapuk előfizetőinek megküldenek. A lapot a fönökök szedik. A .Szózat* és a „Nép* kilépett a Budapesti Napilapok Szindikátusából é<s a ui/ujviptoLJcezUvo újólag megjelenik K\'ídöszerinnehat megjelenik a »Magyar Sajtó". .\'^Népszava*.a „Szózat", a „Nép" és a kormány két szükséglapja:\' a .Reggeli ^hrek" és az „Esti Hirek.
t, Budapest, április 12. A nyomdász s/trájk Ügyében változás nem állott bo. A főnökök nem luíjlandók (wgedményekre
A köxalkalmazottak húsvéti segélyt kérnek.
Budapest, április 12. A KANSz- tegnapi ülésén elha\'-tárrzzta, hogy megkeresi a kormányt és a nemzetgyűlést a közalkalmazottak húsvéti segélyben való részesítése érdekében. A KANSz kérni fogja továbbá, hogy a szanálási javaslatból töröljék a nyugdíjasok™ vonatkozó részt és rendezzék végre- a közalkalmazottak illetményeit.
Az egységes párt a 16 órás Ulésoken
turnusokban .vesz részt.
Az egységes párt Maver János elnöklésével értekezletet tartott, amelyen foglalkozol! a most megszavazott Ili órás illéseken való részvéteilel és a tárgyalások folyamatosságának bi/lositására turnusokra osztotta a páit tagjait Ilyen módon lehetővé teszik, hogy fennakadás ne legyen a szanálási javaslatok vitájában. Az értekezleten a párt koustaiálta azt is, hogy a lö órás üléttek feletti szavalásnál a nemzetgyűlés többségének akarata nyilvánult meg akkor, amikor :<3 szavazat ellenében I27 szavazattal a Iti órás Ülések mellett foglalt állást.
Az értekezleten a felszólalók rámutattak arra is. Iiogv az egységes párt fegyelmére és magatartására nézve örvendetes jelenség áz. hogy a párt I35 tagja közül I27 volt jelen, az ellenzéken pedig mindössic U3 képviselő. akik közül 22 sz"Ciá!i<ta. A kisebbségi pártoknak ez a tago/ódása azt mutatja, hogy a polgári ellenzék komoly része a «zouáldemokrata képviselők által inditotl akciótól távoltartja magát.
Ismét béremelést kérnek a pécsi cipészmunkások.
Nincs még egy hete, hogy befejeződött a pécsi cipészmunkísok sztrájkja. Hosszas huzavona után megállapodásra jutottak és 8UK) koronás órabér mellett a munkások ismét munkához, láttak. Hétfőn jutottak erre a megegyezésre én kedden már ismételten béremelési kérelemmel hozakodtak elő n munkások. A X ezer koronás órabért, mdy :*r»U ezer korona lietí keresetnek felel meg - kevésnek találták és ismét 32 százalékos béremelést kértek. E? az emelés ÍO.UOO koronás órabérnek felelne meg. Értesülésünk szerint a munkaadók elzárkóznak az emelés elöl, miután azt nincs módjukban megfizetni. Ezek után nem lehetetlen. hogy a pécsi cipésziparban ismét s\'zlrájk fog kiUtni
r
Oreskovlcsné visszavonta belsmeró vallomását.
Budapest, április 12, \\ Váci utcai gyilkos kalap-készitónő n vizsgálóbíró előtt váratlanul visszavonta a rendőrségen telt beismerő vallomását és zavaros mesével állott elő. Előadása szerint a kritikus éjszakan fojtó gázszagn ébredt, a gázórához támolygott, azt elzárta s akkor látta, ho^y unokanóvére, Paflersberg Irma*halva fekszik ágyában. Nagyon megrémült, félL hogy öt fogják gyanúsítani u meggyilkolásával s ezért a gvanut másra akarfa terc-lni. A/ért ejtett a borotvával több vágási a holttesten, hogy azt bigyjék, hogy térfi kéz ölte meg. s így Irma vőlegényére terelődlek a gyanú, aki pár nappal előbb szakított a lánnyal A vizsgálóbíró gyilkosság és rablás ciincri fenntartotta Oreskovicsné letartóztatását, de egvben intézkedett, hoqv a nyomozást az új vallomás adataira is terjesz-
szék ki A rendőrség új helyszíni szemlét tart.
*
Még mindig kisért Orth János halálának rejtelmessége.
A reílélyes Orlow holttestét, aki hétfőn egy newyorkl kórházban halt meg. barátai egyelőre egy kápolnában helyezték el és addig akarják ott őrizni, míg <>s/trák hivatalos személyek meg nem állapítják, hogy ar elhunyt nem azonos-e Orth Jánossal. A holtesten látható sebhelyek és egyéb különös ismertetójelek, barátai • szerint, a személyazonosság megállapítását nagyon könnyűvé teszik. A nywvorki osztrák kwztrt vonakodik megtekinteni a holttestet, mert, mint ntondjH kétségtelenül bebizonyosodott, hogy Orth Jáfios, a/áz Sjalvatof főherceg, a chilei patt mentén hajótörést szenvedett.
Hóviharok Németországban, árvis Jugoszláviában.
Berlin, április 2. Németországban óriási hóviharok dühöngnek. A telefon és túvlróvczetékck jelentékeny része megrongálódott.
Belgrád, április 12. Jugoszláviában az. árvizokozta veszedelem ogyre nő. A király Obrcnovácra az irvl* szinhelyéroutazott, lielgiádot is minden oldalról árvi* fenyegeti. -
Belgrád, április 12. A Duna Belgrádnál olyan maga», mint amilyent a 25»» év előtti belgridi árviz óta nett jegyeztek fel. y
Töredék egy adóalany naplójából«
19 ... «
, Nag\\ ural várt a város a jiénzügy minisztériumból; . taián magái a jvénzügyminisztert. Egyik pénzügyi tisztviselő ez alkalomra egy kis elmélkedést irl a helybeli tápba, a lapnak abba á f/ámába, a melynek a nagyúr megérkezésekor* kellett sorrend szerint megjelennie. Szolt pedig ez a közleménv — a? adómorálról. Ebben a kincstár iránti kellő lojalitással ajánlotta figyelmébe »7. adófizetőknek hogy minő anyagi és erkölcsi kötelességekkel tartoznak azok a/ államnak. A nagyúr nem érkezeit meg. igy nem szerezhetett tudomást az elmél-kede? Írójának lojalitásáról, nem olvashatta el ezt a kis pénziigvi apotheosist. En azonban elolvastam s mint alfele lelkiismeretes adóalany, szórói-szóra magamévá (eszem azt a felfogást, hogy minden állampolgárnak tftelessége adójával a legielkiismcrctesebben támogatni •Kállamot Kötelessége adóalapját becsülettel bevallani, hc>g>siev adó/ás terén automatikusan keresztül viheti Icgycn^fejgazságos progressivitás. A$1 a mellékgondolatot azontSo nem birom^clhcsscgetni magamtól, hogy ez .1 kivánalorfi csak akkor állhat meg, ha az az áliam-poígái adókivetés terén az állam részéről hasonló lelkiismeretes elbánásban részesül már csak a kölcsönös egvmásrautaltsag és megbecsülés alapján is. Vagyis: ne lásson a kincstár minden adóalanyban adócsalást; ne sértse a becsületes ember önérzetét zaklatásokkal, esetleges gyanúsító megjegyzésekkel. Ennek ellenében azonban emeltesse fel ar. adócsalók anyagi büntetését a jelenleginek akár ezeiszeresére, sőt ne elégedjék meg evvel sem, de zárassa cl az illetőt pénzzel meg nem váltható hónapokig terjedhető börtönbüntetésre; állíttassa ki pellengére - ha annak rosszhiszeműség be-igazolást nyert De ne legyen az adóalany egytól-egyig vádlónként kezelve mindaddig, míg az arra rá nem wulgáit Nc vezesse a tisztviselőket vele szemben sem tulbu/gf\'ság sem a ranglétrán való felfelé törtetés láza, sem az a hit. hogy az ily túlhajtott ténykedéssel a ticyelviet magára vonván, elkergeti magától a B) lista rémét ha ugyan még a finaitciánál is akad olvan ember, akinek ne tudnának \'riiind a két kezébe doígot adni bőven napról-napra — legnagyobb sajnálatunkra.
A magyar emberrel vclcszületik áz adótól való irtózása" Pedig a magyar ember alapjában jó lelkű. Ha azt mondod neki nézd. barátom, még ma nem került ebédre valóm, t>egils rajtam pár száz koronával, hát • kin>i!ik a inarka és odaadja a pénzt; de ha azt mondod neki: fizess, barátom 10 koronát — adóba, úgy rögtön ökölbe szorul a marka. Hit ha még tudomására jut annak, hogy ahelyett a 10 korona helyett tulajdonképpen <«ak 5 koronát kellett volna igazában fizetnie, de akár hibából, «kár felületes *zámitásból, akár a fenti okok valamelyikéből kifolyólag keilett neki többet fizetnie — biznnv felborul Inmne teljesen az az amúgy is csak iéi lábon álló adómorál. Szidni fogja alulról felfele az egé-z finátniái és gondoiíí\'fclóba esik, hogy érdemes-e tulajdonképpen becsületes adóalanynak lenni ? Bizony-, bizony azon lesz, hogy azt a néhány koronát a kincs-• tártól\'a legközelebbi alkalommal valami fifikával — visszakölcsönöz«;. Hát még ha oz. a többlet sé/eimesen naíryobb\'
Sajtio», nem eg> eset adódik arra, hogy az adóalany a legbecsületesebb meggyőződése szerint kénytelen . megállapítani önmagáról, hogy egy-egy adófizetés után bdrének "folytonossági hiánya nagyobb, mint a mennyitől tárgyilagos eibirails mellett meg kellett volna válnia.
bőrének ez a foiös folytonossági hiánya annál inkább faj neki, tnert tudja, hogy a rendeletekben ily . .fajta opeiatióra paragraphus nincs; mert tudja, hogy itt vai<;;n; abnormitás tőitent vele, hogy itt valami nem történt rendjén. Talán a helybeli \'adóklinika vezető orvosának nin;s annyi ideje, hogy legénycinek munkáját ellenV>zhpsse, vagy inkább, hogy annyira megbízik atoirosdban, hogv a/ intensivebb ellenőrzést mcllőz-1 hetinek lartja ? Pedig á? ilyes operatiókra nagyon kellene vigyázni; mert ha a bőr folytonossági hiánya bizonyos méretet túlhalad, az egyed belepusztul. Azért olt ter.n ujját lehetőleg az üjőeréh tartja az adóalany patieiwnek minden adóprofessor s csak annyit enged annak bőréből leoperáltatni, hogy még életben maradhasson az. De ha alorvosaik az országban szcrte-széjjel méj; faragnak le belőle, az adóalany belepusztul, mert Mre csak — egv van
l
Hal percenként egy ember hal meg tüdővészben Magyarorszagon.
Budapest, apr. 12. A Magyar Nóvédő Egyesületek Szövetsége husi éres. működésének emlékére jubileumi Mzgyül«t tartott, melyen előkelő és szép számú közönség jelent meg.
A jubileumi közgyűlést Apponyi Albcrtné nyitotta meg. Megnyitó után Rosenberg Auguszta a tűdóvész pusztításáról számolt be. Hivatalos adatok álapján kimutatta, hogy Magyarországon minden hat percben egy ember hal meg tüdővészben.
I.atinovics Róza javaslatot terjesztett elő, melyben azt kéri. hog) a szövetség járjon közbe a kormánynál a nyilvános\' hazak eltörlése érdekében A közgyűlés a javaslatot Apponyi Albcrtné kiegészítésével elfogadta, melv szerint követelik a nyilvános házak eltörlése mellett a szeszes italt mérő helyiségeknek szombattól
^V^Jtétfő délig való zárvatartá^át is.
Kecskemét garanciát nyújt az államnak a bankok kölcsönére.
Kecskemét, apr. 12 A város törvényhatósági bizott »ága rendkívüli liözgyülésen foglalkozott a kormánynak a 16.000 holdon felüli nagybirtokosokhoz intézett felhívásával, amelyben arra kéri a kormány a birtokos osztályt, hogy á bankok által nyújtandó 100 milliós\' aranykorona kölcsön-előlcgrc megfelelő garanciát nyújtsanak A törvényhatósági bizottság, amelynek igen Jelentős kiterjedésű ingatlanai vannak, a maga részéről garanciát adott a kölcsön-előlcgrc.
V
ZALAVÁRMEGYE
HÍREK.
ál»«
A padlótörlő „cseh" polgármester.
A .Zalavármegye" máit keddi számában hírt adott arról, hogy Kassa „xrseh" polgármestere padlótörlésre használtatja föl a város régi magyar zászlóit. Hogy miféle .cseh" ez a polgármester, a\\ra nézve megjegyzem a kővetkezőket: Dr. Nóvák Pál) jelenlegi PoW«;-mcster, á forradalom előtt zólyomi ilgyvéd volt s 11)19. novemberében nevezték ki az akkőrínég tőrvényhatósági joggal fölruházott Kassa tiszti főügyészévé. I*\'2.t febiuárjaban a rend. fan Kassa polgármestere lett Atyja a:sókubini ág. h. ev esperes. Testvérbátyja magvar állami szolgálatban áll s másfél évvel ezelőtt, mint súlyos belóg, öccsétől 500 cseh korunát kapott. A .szegénységében is jó magyar Nóvák fölháborodva vette tudomásul öccse jószívűségét és ezzel küldte vissza a jófajta cseh pénzt: .Hazaárulótól nem fogadok cl semmit." \' _ Herbaly Ferenc.
» i ~
OLVASÓINKHOZ.
A postadíjak nagyarányú emelkedése, s pénzünk értékének «menése folytán kénvteknek vagyunk előfizetéseinket mérsékelten felemelni. Kérjük a lejárt előfizetések megújítását és a; esetleges hátralékok beküldését is. Előfizetési áraink jelenleg: v \'
egy hónapra • 7000 korona. \\ . negyedévre \' 21000 korona I Egyes szám ára H00 korona.
- Horváth lém! riadérkipitaiyt a Tábla felaeiUtt«.
Horváth József dr. volt zalaegerszegi rendőrkapitányt a zalaegerszegi törvényszék hivatali hatalommal való visszaélés és személyes szabadság megsértése miatt 300.000 korona pénzbüntetésre itélte. A győri kir. Tábla felcbhviteli tárgyalásán ezt az ítéletet megsemmisítette és dr. Horváth rendőrkapitányt a vád és következményei alól felmentette.
- A Zalaeierutft DiUiker április 26-án, az Edison-mozgóban. műsoros estet rendez. Bővebbet egyik közeli számunkban.
— Stiioei Incé aifkllt. Berlinből jelentik: Stinnes Hugó tegnapelőtt este meghall. Stinnes nemcsak Németország legjelentősebb nagyiparosa volt, hanem Európában is óriási érdekeltségei voltak.
— A lárolyt\'kormány tagjainak vád alá helyezése ránt terjesztett be határozati javaslatol a nemzetgyűlésnek Aoponyi Albert gróf, inert szerinte, ha tényleg hazaárulók voltak 3 Károlyi-kormány tagjai, el kell őket itélni, de a mentelmi jog leple alatt nc szórjanak rájuk folyton rágalmakat.
- A salaegeniefi cípéii sillerek tegnapi ülésükön hajlandóknak mutatkoztak az index szerinti 32 százalékos emelést megadni, a cipészmunkások azonban most már .V) százakkor beremelést kérnek.
- Műkedvelő előadás \' A nemesrádói ítjuság húsvét vasárnap és hétfőn a harangalap javára műkedvelő előadást rendez Színre kerül Csue Károly .Legény-furfang* cimű háromfelvonásos népszínműve és irredenta dalok Rendez\'» Markója l\'ercnc tanító.
— Aki »tlmea luetne. A .Karcagi Hírlap\' írja: Az állami kölcsönelóleg harmadik részletéi fizették a héten a postán^ Ott. a postán, találkoztunk Bognár Jánossal, a Fchértársulat öreg jellem-színészével. Ne tessek n.eg-ijednl, nem kényszerkölcsönt fizetett. Ennyire még nem vitte fel az Isten a dolgát ... Egykoron« bélyegeket vett szakadt pénzeket ragasztini .. Sas szemével rögtön észrevette, am.ni kél atyafi nagyon is Kellellenül nyúlt a buks/aja vján. A jókedvű, cinikus Bognár odament hozzáink éi- vigasitalta őket — Sohse búsuljanak, bátyám. Higyjék el, én is szeretnék legalább 20) millió koioiia kényszerkotcsönt luetnl. . .
— PoiUátvétel. Gsladits Mar-a, az újonan kinevezett pacsai postamester a má^ épületbe átszerelt postahivatalt átvette.
— Akiiek vilderol a uivi. Az amerikai Trenton közelében van egy fa!u, jneiynek nagy nevezeiessége van. Egy hásaspárnak l^ánvkája »zűíetctt két évvel ezelőtt Már a bába észrevette annakidején, hogy a leányka »zive balról jobbra vándorol, majd ismét visszatér előbbi helyére. Tizenhárom orvos vizsgálta meg akkor a csecsemőt, aki most kétesztendős korában, meghalt. Az orvosok, akik megállapitoiták. hogy a bába megfigyelése helyes volt; azt hiszik, hogy a gvermek mellében idónkém gázok képződtek s ezek tolták a szivet egyik helyre t a másikra.
- Al el»6 «agyér Bél detektív. Rakov>zky Iván belügyminiszter Maidin Claudiát detektívvé nevezte ki. Maidan kisasszony az első magyar női detektív.
- öimirják ai Ukiláakírtllt Ujakat. Rövidesen meg fog jelenni egy alispáni rendelet, melynek értelmében a 12—21 év közötti ifjakat összeírják a Levente-egyesületbe való belépés etf jából.
— Találtak a Kossuth-utcában egy |>énztárcát a Széchenyi-téren egy asztalkendőt, a nagytemplomban egy darat) arany fülbevalót és a* mozgószlnház előtt egy női kabátövet Igazolt tu\'ajdonos4ik jelentkezzenek a rendőrkapitányságon

1924 április 13.

SZÁL AZ ÁGON , . .
Szára*, ágon tms gerlíce . ■
Csak a:t búgj;, turbékolja szüntelen: Vigzázz legény, minden kislány. Ki erre a világra jött, hfitelenf Szép szavával, szép szemével Megigézi a hit legénysziveket, Aztán mikor elcsábított, Félrefordul s tenyerébe jót nevet.
KERSCHbAUMMAYBR ERNŐ.
- Aléltrl IfgTCti illáira hirdet pályázatot a ul«. egerszegi járás főbírája. Pályázni lehet április 25-ig. A választ»« április 28-án délután 3 órakor lesz m andráshidai jegyzői irodában.
- Allatváiiii Ulalaak jelenleg Bánokizentgyörgy, Becsehely, Lenti, Nova és Söjtör községekre nézve állnak fenn. Ezen községek heti és országos állatvásárjaira hasitottkörmti állatok felhajtása tilos.
- Efliiaéfflfyl klantitii. Zala megve területén már:
cius második felében a következő betegségek fordultak elő az alábbi helységekben : roncsoló toroklob Egregy, Petrikeresztur. Szentimrcfalva, Kehida, Zalaegerszeg l-l; vörheny: Nagykanizsa: 1; kanyaró: /Qelse 7, Dabronc (», Sümegcsehi, Zalalövó, Vindornyaszőlőa, Zalaegerszeg l—t; hökhurut: Kustány I; vérhas: Nagykapornak 2; bárányhimlő: Kisrada, Nagykanizsa j — l; agygcrinchárlyalob: Pördeföld I.
— lópaüveléil Blllttilf fog alakulni Kesztheilyen május 4-én. Az alakuló Ülésre leutazik Oravszky Rh.ziő megyei népművelési titkár is.
— lanm oania. A jóvátételi bizottság Németország terhére 16 milliárd aranymárka fizetését javasolja — Az angol—orosz értekezlet a jövő héten fesz London-i ban. — Pécs lakásépítésre egy milliárdot kaj>otl az államtól. - Kisebb földrengés volt Angliában. — Oaál Oaszton betegen fekszik Balatonbogláron — Amigyar -jugoszláv tárgyalások 22-én kezdődnek meg. — Mexikóban egy tehervonat összeütközött egy személy-_ vonattal. 40 utas meghalt, 60megsebesült. — A selyem-gubók beváltási árát kilojjrammónként a következőkben állapították meg : I osztályú gubó 30,000, II. osztályú 20,000. III. oszt 1,000 K.
- A kateták eltalálását kérte a köztisztviselők elbocsátása helyett Ruppert Rezsó a nemzetgyűlés szerdai Ülésén.
— A pteeiidör tUsttláii dijat a zalaegerszegi városi hatóság kocsival megközelíthető helyen hektoliterenként 4000 korona, kocsival meg nem közelíthető helyen 5000 koronában állapitolfa meg.
- A klaeitárl báihuiearéueiedéiik befizetésénél sokakkal megtörtént, hogy\' napokig nem jutottak hozzá a befizetéshez. Sok drágaidót pocsékoltak cl az emberek — hiába Pardon, nem hiába, mert a végén — tíz százalék bírságot fizettek. Nem lehetne vajion csekklapon befizetni a házhaszonrészesedést? Miért kell a mai drága időkben . napokszám ácsorogni, hogy be lehessen fizetni az adókat.
— Ai ij peitatarllára vonatkozó bővebb felvilágosítást a zalaegerszegi postahivatalban kifüggesztett hirdetmények nyújtanak
— íáratlaaal meuaxdifsdai "ak egy \'főnyeremény által tehet! Most van alkalom erre! Rendeljen Deák és Dr. Ordódy hirneves bankháznál (Budapest, VI. ker. . Andrássv-ut 16) egy sorsjegyet az uj ru. ki\', osztály- > sorsjátékra Egymilliárd koronát is nyerhet egy sorsjeggyel. Vaunak még 600 milliós. 400 milliós, 100 milliós stb. nyeremények fs.
Nincs kormányválság Ausztriában.
Bécs, ápr! 12 Az os/trák közalkalmazottak 2ő-ős bizottsága tegnapi ülésén úgy határozott, hogy egyelőre nem proponálja a sztrájkot.
Bécs, apr. 2 Az osztrák kormányválságról elterjedt hírek nem felelnek meg a valóságnak.
Uj választások lesznek Szerbiában.
A király úgy döntött, hogy a »íkupstínit rövidesen fektylalia és a Pasics - Pobievics kabinetet bízza meg az uj választások intézésével. A szkupstinát május közepén elnapolják s azután feloszlatják.
Lapzártakor érkezett telefon* Jelentések.
A tegnapi minis/tortanács folyó ügyeket tárgyalt. — A budapesti Schlossberg-féle fatelep munkásai sztrájkba léptek. A Sztambuliii:zki-kormány vád aláhelyezett minisztereit a bulgár bíróság a vád alól felmentette. — A szeib parlament legkőzelcbbbi (iléiét április 30-án tartja.
Arverósiliirdatmóny.
Alulírott kir. közjegyző közhírré teszi, hogy Goldmann József zalaegerszegi cég megbízásából vevő átvételi késedelme folytán 30 q. száraz gyümölcsöt a kereskedelmi törvény 351. § a alapján a 347. § értelmében
1924. évi április hó 14-cn d. u. 3 órakor
Zalaegerszegen (Berzsenyi-utci 44. sz. alatt) Ooldmann József raktárában tartandó nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek el fogja adni.
Árverési feltételek a következők:
1. Kikiáltási ár kilencmillió korona.
2. Az árverezni szándékozók kötelesek az árverés megkezdése elótt bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát 900 000 K-t készpénzben az eljáró bír. közjegyző kezeihez letenni. \'
3. Vevő köteles a vételárt, továbbá a vételt illetéket nyomban ugyancsak eljáró kir. közjegyző kezeihez készpénzben lefizetni
4. Az áru a kikiáltási áron alul is eladatik.
Zalaegerszeg, 1924 évi Április hó 12. napján.
Skubiics Imre
kir. közjegyző.
1924 április 13.
ZALAVÁRMEGYE
KÖZGAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY.
A takarékkorona árfolyama.
A Devizaközpont közli: 100 takarékkorona mai napon egyenlő 115 papirkoronával.
A budapeüti deviza-központ hivatalos árjegyzései.
Napolcon 273.000, t-\'ont 330.800 Dollár 77.700. Francia frank 4660, Lengyel márka —, Márka —, Líra 3445, Leu 41C, Cseli korona 2310, Dinár 075, Svájci frank 13.650, Osztrák korona 107 30. Léva —, Hblland forint 2y.000.
Budapesti terményjelentés.
Búza 2ÍÓ.000, Búza (tiszavidéki) 302.500, Rozs 2ÖO.OOO, Sörárpa 315.000, Takarmányárpa 270.000, Zab 255.000, Tengeri 237.<XX>, Korpa 212.000, Repce —,
Köles--, Képa----, Lucerna —Lóhere — ,
Széna--, Szalma--.
Zürichben:
Magyar korona 0.0077 50, osztrák korona 00030-75, Francia frank 34 15, márka , szokol 1619, dinár 710.
Zalaegerszegi piaci érak.
A legutóbbi zalaegerszegi hetivásáron az árak a következőképen alakultak: búza 280.000-, rozs 255.000, árpa 28COOO, zab 230.000, tengeri 210.000, burgonya
---. szarvasmarha ---, borjú--, sertés--
K élősúlyban kilogrammonként; széna —, szalma —.
Ultnlajdoiios: „ZALAVARMEGYE" lipkiaMMi
gmkcntiitrl é» Uadtiért lelel: KAKAS ÁB08T0I Hirdetési dijak:
1 hasábos milimétersor 200 K, szöveg közölt 30Q K nyilttérben 500 K. A hirdetési dijak mindenkor előre fizetendők; vidéki hirdetés megbízások csak akkor vétetnek figyelembe, ha a megbízással együtt a pénz is beküldetett.
Eladó egy kis magányos
új ház
nagy kerttel. — Azonnal beköltözhető. Bővebbet Donnán Kálmán cipésznél.
Épület és bútor-
munkát a legkényesebb igényeknek megfelelőleg készítenek nr> o
Szalay és Dankovits
épUlet- ós műbutor-asztalosok
ZALAEG ERSZEG Famegmunkáló telep = iskolaköz 2. szAm. Orményi-utca 7.
Állandó kíszbutor baktAri
Magyar királyi
Osztilysorsjáték
a következő ciaknálunk kapható számokból 343 40568 I 51688
13093 44131 S ; 52791
33986
45339
i 582731 Deák és dr. Ordódy
bankházfiókja Budapest, VI., Andrássy*ut 16.
Hivatalos árak: \'/I-40000 K, V*^20000 K, V*~10C00 K. Húzás méjus 13-án és 15-én.
Rendeléshez egy levelezőlap is elegendő.
Nagyothallok!
Oels. hallókészüléke. Hgyedül kapható: Dr. Kovács S. Budapest, VII. lirzsébet-körut 40 42.1. 4 Vidékieknek díjtalan felvilágosítás.
Jó tanács!
^unös»bb tők ebef éktetés,
ha azonnal beköltözhető csalid!
házat és telket
vesz Budapesten, inert ingatlanoknál csak ezután lesz igazán áremelkedés!
Bővebbet a tulajdonosoknál:
BÉKÉSI R.-T.
Budapest, VII., Almássy-tér 8.
Telefon: Jó/sef 124 9«.
WIRTSCHAFTER ERNŐ
Bank és Pénzváltó üzlete
Zalaegerszeg Kossulh-u 14. Telefon 116. Tőzsdei megbi/ás«k\' Értékpapírok adásvétele! Kölcsönök értékpapírra és egyéb értékekre!1 K08ZTPÉIZ ELHELYEZÉS! 12-0
angol uri szabó
ZALAEGERSZEG
Kossuth Lajos-u. 4.
10-28
Erdeti angol és a legfinomabb gyapjszövet különlegességek nagy raktára.
Olcsó árak! Pontos kiszolgálást
Egy teljesen felszerelt és kitűnő karban levő
üzleti berendezés,
amely fűszer-, vas- és bőráru elhelyezésére kiválóan alkalmas, jutányosán eladó ZALABÉREN. Értekezni lehet 2 -3 RF.ISINGER PÁL állatorvossal PÁPÁN.
Vízvezeték és villanyvilágítás
berendezések készítését 30 éves gyakorlati tapasztalatokra támas/^ kodva közel másfélezer berendezést terveztem és létesítettem, — eszköz löm. :: Vízvezeték, uillanycihheh, dynamoh, motoroh, szivatíyuh és gazdasági gépeh, ujah és használtak raktáron vannak. Költségvetéssel és árajánlatokkal díjmentesen szolgálok.
Erdélyi Jenő gépipari vállalata, Zalaegerszeg. Telefon 43
S-lü
I,
összesi; mellékhelyiségekkel, kerttel együtt azonnal eladó. • Bővebbet dr. Hollós Ferenc ügyvéd irodájában
megérkeztek fehér és a legújabb divat szine ben grenadinok, hímzett kelmék, liim/ések a legkülönbözőbb szélességben, harisnyák minden szinten.
Koszorúk és fátylak
n-igy rnktára Radó Henrik, Zalaeger^eg.
Festék üzlet Zalaegerszegen!
OLCSÓBB LETT A FESTÉK!
Kés/, olajfestékek, zománcmáz, padlófestékck, kocsilackok iparosok, uradalmak, magánosok, kereskedők részére.
Kátrány, carbolineum, gépolaj
igen olcsón, napiárért kaphatók ,
Kardos Henrik és Társa
j, festék gyóri ¡arakat Zalaegerszeg, Rákóc/.i-ut 1. (Schütz-áruhá^mellett.)
Arany- és ezüstpénzeket, értékpapírokat
vásárol és elad, tőzsdei megbízásokat iebonyolit WirtSChafter ErtlŐ Bank és Pénzváltóüzlet Zalaegerszeg. Telefon 116
(A
ZALAVÁRMEGYE
V.
1924 április 13.
H, és DIFÖ®I©
s minden egyéb
nyomdai munkák
TeiEPMON.17\'0
legszebb kivitelben, legolcsóbb napi áron v készülnek
Kakas Ágoston
könyvnyomdájában. ZALAEGERSZEG
Legolcsóbb szórakozás
ha belép a-
„Kultura" kölcsönkönyvtár
olvasói közé. Részletes felvilágosítás
Kakas Ágoston
nyomdájában nyerhető. Telefon 131 »v
épületüvegezést
M-o legolcsóbb áron készit
HEINRICH W. és L.
Zalaegerszeg, Fő tér. Telefon 161. Állandó nagy raktár:
üveg-,
SCHWARCZ LAJOS
röfös- és divatáru kereskedése (Fangler-ház.) Telefon 164. ZALAEGERSZEG. Telefon 164.
porcellán-, lámpa-, norln-bergl és rövidárukból.
MegrenUeléseket vidékre is azonnal, pontosan teljesit.
Hirdessen a Zalavármegyében!
I Rendeljen osztálysorslegyet
Igaedicke bank
I részvénytársaságnál.
I Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben
[1000,000000
m—m egy milliárd korona.
Kérjük itt kivágn». <ri;y levezölapra ragasztam és ciinünkie beküldeni.
■C MEGRENDELÉS
GaedickeBankRT
Budapest. IV. Kossuth L. u fi.
Szíveskedjék az új XII. osztálysorsjáték I. osztályához küldeni:
drb >* sorsjegyet áí I0.C00 K V* , á 20.000 K . >á . , a 40.000 K mely összeget a sorsjegy vétele titán a küldendő postai befizetőlapon küld<mi
Legolcsóbb bevásárlási hely mindennemű vásznak, női-ós férfi divatszövetekben stb. Pokrócok ós zsákok állandó nagy raktára. i»>-n>
z
Kékfestők, kanavásznak és gyapjú delinek, paplanok, berliner kendők a mindenkori legolcsóbb napi áron. Pontos és szolid kiszolgálás!
BRÜLL MOR
gőztéglagyára
ZALAEGERSZEG. TELEFON 181
l«-30
Szállít fuvar és waggontételekben téglát, hornyolt-vagy lapos cserepet és gerincet. Jól kiégett áru. — Mérsékelt árak. — Fizetés részletekben vagy természetben gabonával is teljesíthető.
y húsvéti vásár
a Magyar Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezetében Kossuth Lajos-n. 2. Telefon 3. Rendeléseket házhoz szállitnnk. Az árndában mindenki vásárolhat.
kertileli képviseltje:
Zalai Műszaki Vállalat Zalaegerszeg, Eötvös-utca 1.
Telefon 133. szám. m-o
Jk

MJLLER \'
Élelmiszerfceresk&deirríli és Hűtőház Részvénytársaság
ZALA&ZENTIVÁNr.,
Vásárol: Tojást, Baromfit, Vadat és Tengerit

minden mennyiségben.
Központi igazgatóság: BUDAPEST, IV. Kálvin-tér 7. Telefon József 70-50. > Dunántuli gvíijtrifclepck : Zalaegerszeg. Sümeg, T;ib. Kóny és Marcali. Duna-Tisza közi gyfljlö helyek központja: NAÜY.ÍŐRÖS Telefon 102. Tiszántúli „ . „ MEZŐTÚR
Telefon 39.
Nyomatott Tahy £t. u-tódL«. KTn A«o«toa könyv -x^ro o ZnlaeßorHeeue d. ToltX\'on 131.
i

HL éviolyam.
V
Zalaegerszeg, 1924 április 15. Kedd.
ára 600 Korona.
45. szán.
—----
IBOKLUIK HETEIKÉIT BÁ10I8I0I. IWlMtéi t Muyra 7000 k»r., »Hfétm 21000 kir.
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI LAP.
Swkeixti: BUHf fiTULA.
Sserkestlöség ii kiadóhivatal: Zalaeieriiei, S«échenyl-tér 5. isin. Telelőn 131. itl*<
„Hluek egy Irtenben, bitiek efj hutábu
Hloek «0 Irteol örflk Igazságban,
Hlasek Magyaromig feltimadiiábaa kmw."
Törvény* ét rendeletgyártás Csehszlovákiában.
A csehszlovák törvényalkotásnak és rendeletgyártásnak vezérlő motívuma az, hogy a nagyobb tömegekben lakó magyarságot szétrobbantsák s így azt sehol érvényesülni ne engedjék. Ezt célozta a községek rendezéséről szóló törvény is, amely Pozsonyt és Kassát rendezett tanácsú városokká, a másik két törvényhatósági várost Komáromot, Selmee- és Bélabányát a többi volt rend. tan városokkal együtt nagyközségekké degradálta. Pozsony és Kassa e szerint szintén bekebeleztettek az új megyékbe (nagyzsupákba), amelyeket úgy alakítottak meg, hogy a tót többség biztosítva legyen. Pozsonynak és Kassának van csak polgármestere, a többinek birája, akik azonban nem közigazgatási tisztviselők, hanem csak amolyan Pelsö polgárok", mert tulajdon\' képpeni foglalkozásukat szabadon űzhetik. A közigazgatást az állami jegyzők vezetik.
A községi képviselőtestület Pozsonyban és Kassárí\\*aját kebeléből öttagú városi elnökséget választ Ez öt tag közül a prágai belügyminisz-ter és a pozsun>i teljhatalmú miniszter egyetértően nevezi ki a polgármestert. Nem szükséges, hogy az illető a legtöbb szavazatot kapta legyen. Az a keltő azután, aki a legtöbb szavazatot nyerte, lesz<a két alpolgármester. Amikor Kassa először választott a ledegradálás után polgármesteri, dr. s^ovák Pál nem volt tagja a képviselőtestületnek s hogy mégis beválasztható legyen a városi elnökségbe, egyszerűen bejelen telte néhány cseh és tót egyén, hogy megalakították a .csehszlovák demokrata pártot" s a képviselőtestületbe delegálták Novákot, akit a zsupán nyomban ki is nevezett képviselőtestületi taggá. (A szeptemberben megejtett községi választások előtt így alakitolták nftg a községi, városi és megyei bizottságokat)
Hogy azután legyen szavazó is s ne csak önmaga szavazzon magára, mert ez esetben nem juthatott volna be a városi elnökségbe, mint hogy hatodiknak jött volna be, hát a zsupán élt azzal a jogával, hogy 1934-ig „szakértőket nevezhet ki a bizottságba (amennyit akar) s kinevezett 5 szakértőt, aktk szintén résztvehetnek a szavazásban. Ezek adták rá szavazatukat s ezzel biztosították részére a polgármesteri tisztet. Alpolgármesterek lellek: dr. Stuchlik Jaroszláv (szoc. dem.) kórházigazgató 13, és dr. Polák Gyula (magy. ker. szoc.) fiatal kassai ügyvéd II szavazattal.
A szeptemberi községi választások alkalmával már akcióba lépett a demokrata párt (az úri párt) s be is juttatta a képviselőtestületbe Novákot; a városi elnökségbe azonban csak a két részre 9zakadt zsidópárt egyikének csatlakozása folytán kerüli be. A csatlakozást a zsupánnak a terrorral határos hosszas kapacitálása biztosította. Azért csak két hónap eltelte után történheteit meg a választás. Ha a csatlakozás nem sikerül, kormánybiztos került volna a város élére, egyben még több zsidót fosztottak volna meg az italmérési jogtól.
Jellemző\'a törvény- és rendelelgyártásra, hogy egyesek kedvéért, illetve egyesek tönkretétele céljából alkotnak új szabályzatokat, különösen az illetőségek terén.
Az 1920. tavaszán megejtett nemzetgyűlési választások alkalmával nagyon kedveztek az akkor még egységes szociáldemokrata pártnak. Mandátumhoz jutott Surányi Lajos kassai betűszedő is, ki a „Kassai Munkás".pártlapnak volt felelős szerkesztője. Surányi mandátumát annak rendje és módja szerint igazolták. Csalódlak
azonban, amikor azt hitték, hogy a szociáldemokraták — majd a párt kettéhasadása után a kommunisták, alázatos iiolgái lesznek a kormánynak. Surányi mindig a legélesebben birálta a kormány pénzügyi és különösen nemzetiségi politikáját, a legsúlyosabb kritikát gyakorolta az iskolapolitika fölölt s oly. erősen támadta a kassai tanfelügyelőt interpellációban is, hogy a cenzúra megtiltotta az interpelláció szövegének lapok utján való publikálását. Lehetetlenné kellelt hát őt valamikép tenni. Nosza, illetőségi törvény! fuss át egy kis revízión! Kimondották, hogy csak az bir illetőséggel és igy állampolgársággal, aki 1910. előtt négy évig egy helyben lakott és négy, egymásután következő évben községi pótadót tényleg fizetett. Surányi, ki 1899. óta lakik Kassán, ezt a négy, egymásután következő esztendeit pótadó-fizetést nem
tudta kimutatni s bár megválasztásakor az összet fölléjelekkel rendelkezelt, megfosztották mandátumától, mert hát nem csehszlovák állampolgár. És igy felelős \\ szerkesztője sem maradhatott lapjának.
Énnek áz új módosításnak azután isméi ez erek estek áldozatául, különösen munkások és elbocsát tolt közalkalmazottak, akik közül sokan a m. kir. közig bíróság döntvénye szerint pótadómentes-séget élvezlek. E. döntvényt ugyanis addig törvényerővel bitónak tartották, most azonban csak egyszerű birői gyakorlatnak tekintik, amelyet nem respektálnak és ennek alapján ezerek-től vonják meg a már kiutalványozott nyugdijat, illetve akiknek nyugdijjogosúltságát azelőtt elismerték, azokat e jogtól most két szó írással elütik s fölszólítják őket, hogy tartsák készenlétben magyar útlevelüket. Herboly Ferenc.
II népszövetségi delegáció elnöke
font adót
Sir Henry Strakosch, a Népszövetségi tanács által Magyarországra küldött delegáció elnöke, Londonban a bizottság munkájáról az angol sajtó egyik képviselőjének a következőket mondotta: i
— A tárgyalásik eredményével tökéletesen meg vagyok elégedve. Bízom abban, hogy az a reformterv, amiben megállapodtunk, alkalmas lesz arra, hogy Magyarország pénzügyi és gazdasági helyzeté? rendbehozza az előirt időn belül és ez a körülmény nemcsak benn, hanem künn is helyre fogja állítani a bizalmat
A teiv a költségvetés egyensúlyba hozását 1926 juniusára írja elő 387 millió aranykoronával, ami maga után vonja a lakosság oly nagymérvű .megadóztatását,\' hogy Magyarország minden egyes lakosa körülbelül két angol font adót fog fizetni. A törvényjavaslatok (elenleg a:
axerlnl minden magyar két angol fog Hxelnl.
parlament előtt vannak és remélem, hogy ezek még húsvét előli törvényerőre emelkednek. *
Az infláció május közepe táján, amikor már a bank fel lesz állítva, végérvényesen meg fog szűnni, de még ennek bekövetkezése előtt a magyar kormánnyal történt megegyezés értei-\' mében az infláció csak bizonyos szigorúan megjelölt határig inehet.
- - A magyarság férfias, hazafias, jólfegyelmezett és dolgos nép, amely jelenleg egy s/éles láTókörű és <rős kormányt áldását élvezi." Éperi ezért mindenképpen indokolt optimizmussal lehet várni a tfsrv sikeres keresztülvitelét és én nem is látok sértimi okot arra, hogy a magyar reformterv miért ne hatna oly áldásosán, mint , az osztrák terv, pedig ez utóbbi sikerét ma már •-senki nem vonja kétségbe.
A tanfetUgyelöl rendszer megszüntetését követeli Saly Endre szoclál«
demokrata képviselő.
alapokra való fektetését. A szanálást javaslatot/ nem fogadja el az abban lefektetett súlyos
Budapest, ápr. 14. A nemzetgyűlés mai ülését hét órakor nyitotta meg Szcítovszky Béla elnök. Napirenden szerepei a szanálási javaslatok folytatólagos tárgyalása. Első szónok Saly Endre szociáldemokrata képviselő, aki a kormány pénzügyi és gazdasági politikáját bírálja. A mai helyzetéri a kormányt teszi felelőssé. Nem hiszi, hogy a 250 millió aranykorona kölcsönnel szanálni lehetne Magyarország pénzügyeit. Követeli az adózási rendszernek más
adólerhekre való hivatkozással Beszéde végén tutárOzali javasiaiot nyújt be, melyben követeli: a munkavédelmi hivatalok, a belügyi nyomozóosztály, a vasúti karhatalmak, az országos főkapitányi állás, a főudvarnagyi biióság, a palota és* a kormányőrség, a vitézi rendlarlóság és a tanfelügyelői* rendszer megszühtetését. (Lap* zártakor az ülés még folyik.)
A francia választások május 11 «én lessnek.
Párizs, ápr. 14. A francia hivatalos lapban megjelent az új választásról szóló rendelet. A Választások május 11 én, a pótválasztások május 25-én lesznek Az új képviselőház június l-én ül össze.v A képviselők száma az eddigi 626 helyett 524 fesz. . {
Osztrák—magyar kösös valuta!
A magyar é^jjsztrák közös valuta tervét a Neue Freie Presse vetette fel a minap. Fenyő Miksa a gyáriparosok országos szövetségének igazgatója, akihez az egyik lap kérdést intézett, a következőket közölte a bécsi lap tervéről: A közös valutarendszer Ausztria és Magyarország között nem jelentenek semmiféle intézményes, hogy ugymondjuk, közjogilag biztosított gazdasági és pénzügyi kapcsolatot. A valutaegyezmény nem messzemenő intézményes közösség lenne, hanem egyszerű valutakartell az Osztiák Nemzeti Bank és a most felállítandó Magyar Nemzeti Bank között és a két intézet közös devizapolitikát folytatna és közös erővel védekezne az esetleges támadások ellen.
Himnusz affér a felvidéken.
Pozsony, április 14. Massaryk köztársasági elnök születése napján az ipolysági katolikus templomban istentisztelet volt, amelyen részt-vettok az Ipolyságon időző összes állami alkal-mazottak. A mise befejeztével a tisztviselők a megyeház nagytermébe vonultak. Az itt rendezett ünnepséget a tót himnusszal kezdték. Kínos feltűnést és megbotránkozást keltett, hogy az ottani katonai parancsnokság vezetője.vegy alezredes, a himnusz első akkordjainak felcsendülésekor tüntetően távozott. ^ „felszabadított" tótok még nem állapították^meg, hogy a csehszlovák köztársaság részéről Őket ért sérelem miatt milyen fórumnál emeljenek majd panaszt.
Ostromállapot három ofáhorszéff városban.
Bukarest, ápr. 14. Az oláh kormány Bukarestben, Csernovicban és Temesváron az antiszemita zavargások miatt kihirdette az ostromállapotot Azokat q professzorokat, akik az ifjúság fel* izgatásában részesek, a kormány haditörvényszék elé fogja állítani.

/O ZALAVÁRMEGYE
1924 április ^0.
Törvényjavaslat as írástudatlan»* megszüntetésére.
Klebelsberg Kun\'ó kultuszminiszter törvényjavaslatai készített az iskolánkivüli kötelező népoktatásról A. törvényjavasla>három fejezetre oszlik; az első rész az iskolánkivüli kötelező népoktatással foglalkozik, a második ><sz a szabad oktatás kérdését öleli fel, a harmadik rész pedig a népkönyvtárak ügyét óhajiji meg-oldarli. A törvényjavaslat évi 65 órát állapit meg a 15—18 éves ifjak részére, a szabadoktatást a 18 éven felüliek ié6zérc liceális alapon rendszeresíti s a könyvtárügyeket akként rendezi, hogy minden község, amelynek lakossága meghaladja az 5000-ret, köteles népkönyviárt létesíteni, mig a törpe községek reszere a varmegve kötelessége vándorkönyvtárakai létesíteni. A terheket a társadalmi adakozáson tul a község és vármegye fedezi, az állam pedig évente négy-öt jó könyvet irat és azt osztja szet a könyvtárak között összesen 4000 könyvtár létesítését teszi kötelezővé a törvényjavaslat. Ezenkívül jogot ad a törvényjavaslat az államnak az úgynevezett mesedélutánok, tánciskolák és nyelvtanfolyamok ellenőrzésére. Az analfabéta tanfolyamok, látogatása 35 éves korig minden Írástudatlan részére kötelező.
lAst.
Washington, ápr. ff. A képviselőház elfogadta azt a törvényjavaslatot, melynek értelmében az \'Amerikába bebocsáfható idegenek számát 2 százalékra szállították le. Japánoknak tilos lesz bevándorolni Amerikába.
Marakodnak a balkánlak.
Belgrádi jelentés szerint a jugoszláv kormány jegyzéket intézett Oláhországhoz, melyben a most kicserélt bánáti területről és a dunai szigetekről elhurcolt állami javak és értékek haladéktalan visszaadását követeli
Nyilvános levél
Markója Ferenc nemcsrádói tanító urnák.
A tisztelt kolléga urnák hazafias ügybuzgalmát — főleg a Csány-szobor érdekében — mindenki méltányoló elismeréssel veheti tudomásul, én pedig ezenkívül még köszönettel is adózom azért, hogy — ámbár fölöslegesen hosszúra nyújtott levelében — fölhívta a figyelmemet egy sajtóhibára Most, utólagosan vettem észre, hogy 17 ezer helyett 14 ezer jelent meg. De egyéb ba; semmisem történt Most ezt is helyreigazítom. Az Aranykönyvbe pontosan beírtam volt magam már előbb a 17 ezer koronái. S ez a fő. A zalaegerszegi másik két lapban színién megjelent a nyugtázás, mégpedig ezekben sajtóhiba nélkül. Mind a három lapban megjelennek ezenkívül olyan adakozások, amelyek nem kerek ezresek, ilyen cimcn: „Egyes adományok a Csány szoborra az Aranykönyvön kiviil" Ez alatt a cím alatt nyugtáztatott I kollega urnák is a 248 koronája, ami felül volt á 17 ezeren. S itt ütődölt meg a kollega ur, tnintha csak ennyit gyűjtőit volna s nem látta a cimben, hogy: naz Aranykönyvön kivüls nem vette észre, hogy öt sorral fentebb az Aranykönyv nevei is nyugtáztatnak, köztük a kolléga uré is, sajnos egy kis sajtóhibával, tyinden héten nyugtáztatnak a bronz-anyag adományok is mlha a i három lapban, vagy Szombaton, vagy szerdán, vagy csütörtökön, mikor ahogy lehet. De el nem marad soha. Végül: az nem lényeges, kogy a kolléga ur tsmeri-e Pál Sándor fiatal barátomat, vagy nem ismeri. Neki csak köszönettel tartozhatunk, hogy az íróasztalán talált nemes adományokat, a Z. U. kiadójaként, kötelességszerűig átvette, megőrizte és hajszálpontossággal nekem átadta, amelyeket én szintén üajszál pontossággal szoktam a hírlapokban nyugtázni a nagy nyilvánosság elölt azok\' számára, akik a lapot figyelmessen elolvassák. A t. kolléga urnák ismételten is kifejezem ugy a magam, mint a szoborbizottság részéről a hazafias tiszteletet és üdvözletet a szobor Ugye iránt tanúsított buz-góságáért. fiorbély György
; •* tanár, a »¿oborbir-ottság titkára.
Egy adózó polgár panaszos lavala.
(Kaptuk a következő levelet)
\' Tekintetes Szérkesztő Ur I
Kérem becses lapjában ezen- soraimnak helyt adni. • -
Az április havi ellenőrzés alkalmával a forgalmi könyvemben azt a kötelezettséget rótták»/ reám, hogy tartozom egy pénztárkönyvet, egy árubeszerzési és egy hitelnaplót felfektetni., Egy forgalmiadó könyvem már van s így 4 könyvet tartozom vezetni. Egyedül dolgozó iparosember vagyok (mert tőkém nincs nagyobb berendezésre), 7 tagból álló családot kell tartanom — s gyermekeimet iskoláztatnom. Hogy e feladatomnak megfelelhessek, napi 12 órát dolgozom a műhelyben, amit e nagy munkaidővel 47 hónapi harciéri szolgálatban fagyban, szélben, esőben, heteken át meg nem száradhaló ruhában megfőtt fizikumom elbír. Csak az élelmezésre futja nagy szűkösön, pedig ruházkodni is kellene, de ezt csak kellene, — tehát már is leköpök gyermekeimmel együtt. A könyvek beszerzésével is költséget rónak reám, ezek vezetésével munkaidőmből vesznek el akkor, amikor szükségleteim fedezésére a kereset ugy is kevés, mint munka pedig tulterhes.
Most nézzük meg az cllehörzéstr -Négy könyvet vezetni, hogy az égyezzék, nagy jártasság kell és nyugodlság.^ Jön az ellenőr, átvizsgálja a könyveket (megint idővesztés Ja legszorgosabb munkát is fel kell függeszteni), könyvvitel nem egyezik, itt most igazán az ellenőr bölcs belátására volna szűkség, de mivel jutalékot kap a büntetésbőU/ud-e bölcs lenni ? vagy fellép a hivatalodridegséggel: miért nem — lés miért nem; /maga az államot megcsalta, (vagy akarta!) feljelentem slb. síb. Az iparos megkábulva, tagjaiban reszketéssel néz maga elé: mi lesz most? Megvan a följelentés, meghivatják (ídővesztés), tárgyalják, szigorúan megbüntetik adócsaláséri, lejár a határidő, fizetni nem tud, mert a könyvelésért, tárgyalásért slb őtet sem fizetik, hát miből fizessen? Jön a végrehajtó, foglal, árverez stb. Tönkre van egy család, keserűség és bosszú éled fel benne az ő tönkretevője ellen, ha ugyan ezt már eddig el tudta kifakadás nélkül viselni.
A rendelők 5—6 iparost hivatnak, mig eggyel megegyeznek; most kötött az idő és megszabott az ár, az elkészítéshez napok, hetek t\'t hónapok kellenek. Az iparosnak erkölcsi és anyagi érdeke egyaránt,, hogy eleget legyen kötelességének, de hogy tudjon annak megfelelni a fenti zaklatások közötti Elmenni anyagot venni, a munkát helyszínen megnézni, rendelőt fogadni, megegyezni, eladni, munkát szállítani, vásárra menni, kölcsönt* felvenni, visszafizetni, adóbevallási ivet (megfizetni), kitölteni, bevinni, adót fizetni, munka uián nézni, a jó Isten tudja még hány és hány léiéért a munkát otthagyni. Dolgoznék, hogy a megélhetést megkeresse és fizetségének is eleget tegyen, most még kap hozzá 4 könyvet: ezekbe bevezetni, összeadni, kivonni, egyeztetni. Kérdezem az illetékes fórumokat és a nagy nyilvánosságot: képes-c az iparos ezek után munkavégzésre? Az iparosnak önmagának kell idejével rendelkezni tőle várt követelményeknek csak ugy tud ( eleget tenni, különben a vagjonosabb iparos is koldusbotra jut. Egy adófizető osztályt már felőröli ez a módszer, utána jön a másik és igy tovább. Az összadó-fizelő polgárság érdeke, hogy tiltakozzék az adófizetés ilyen módja ellen, t. i. idő és pénz I Pénzzel fizetünk, az időt hagyják meg nekünk, ezzel szabadon kell rendelkeznünk, máskülönben sem élni, sem fizetni nem ttflíunk.
Tiszteletlel: egy aggódó kisiparos.
— A zalaegerszegi clpófelsörészkészltók
a cipőfelsőrészkészítési díjakat 30—35 százalékkal felcipelték. így pl. egy pár egész hajlított férfi -vagy hői fűzős cipőfelsőrészének készítési dija 25 ezer koronáról 32 ezer koronára emelkedett.
HÍREK.
KiS RIGMUSOK.
Ijogy milyen figyelmes némely férj, Mesélték nékem a múltkor este, Valaki a feleségét születésnapján: Egy fiatalemberrel meglepte.
KADY.
— Uj plébános. Bors László szentbalázsi káplán elnyerte a nemesrádói plébánia-javadalmat.
— Adomány. Lukács Sándor kovács az elaggott iparosok alapja javára 25 ezer koronás alapítványt tett Fogadja az Ipartestület hálás köszönetét.\' J
— Halálozás. Szakonyi Józsefné szül. Németh Aluiza 73 éves korában Zalaegerszegen elhunyt. Temetése ma délután 5 órakor lesz,
— A budapesti nyomdászok sztrájkja változatlanul tart tovább.
Aranykoronát fizetések\' Sümegen. Tudósítónk jfelenti: A vasárnap tartott község gyűlésen a képviselőtestület a következő határozatokat hozta. Elfogadta a szervezési szabályrendeletet, a főreáliskolai első érettségi alkalmával a legjobb tanulónak 20 aranykorona jutalmat ad, felhatalmazta az elöljáróságot, hogy özv. Hladny Jánosné ellen egy régi követelésből kifolyólag pert indítson, a sümeg—keszthelyi vasút építéséhez 10 vágón búza értékig terjedő hozzájárulást szavazott meg, a borfogyasztási adót,literenkint 200 koronára emelte fel (termelők felét fizetik), a községbirónak 10, hely. bírónak 2, közgyámnak 2, rendőrőrmesternek 22, helyeitesnek 21, a többi rendőrnek 20, az első erdővédnek 22. a másodiknak 20 aranykorona fizetést szavazott meg a gyűlés havonkint.
— Iparossegédek katonai szolgálat ideje.
Katonai szolgálat alatt végzeit ipari munkát az új iparlörvény értelmében csak oly egyéneknél lehet szakbavágó időbe beszámítani, akik a tanidő szabályszerű befejezése után, illetőleg segédidő alatt, vonultak be s ott ipari szakmájuk körébe tartozó munkát végeznek Ezen időről a katonai halóság állit ki bizonyítványt, melyet a képesítés igazolásául az iparhatóságok elfogadni kötelesek.
— Zaszlószuntelésl ünnepségre készül a
Bocföldei Leányegylet. Május 2-án szenteli fel Rott Nándor dr. veszprémi püspök az egyesület gyönyörű brokátselyem fehér zászlóját a csatári bérmálás alkalmával. DélelöU 9 órakor kezdődik a zászlószentelés a csatári templomban. A fényes ünnepsépre lázasan fo ynak az előkészületek. A zászlóanya \\ tisztel gr Károlyi LajO^né 0 nagyméltósága vállalta el. Megjelenik az ünnepségen Farkas Edith alapítványi hölgy és az egyesület előkelő védnökei, a környék egész inteligenciája. Délután 6 órakor Bocföldén a püspök és az előkelőségek fogadtatása után egy kis színdarabot játszanak el az iskolás apró ságok,. majd bemutattatnak a bocföldei háziipar kendőtermékei. Ezen előadáson csak névre szóló meghívók birtokosai vehetnek részt ilste 7 órai kezdettel színre kerül „A bor" Gárdonyitól. Meghívók kibocsájtása után jegyek előre lesznek válthatók. Az előadások-érzászlószögek jövedelWb részben a \'zászlóalaphoz kapcsoltatnak, részben a készülő szövőszékek költségeire fordlttatik. Zászlószögre igenytarlók szíves értesítését köszönellel fogadja a Bocföldei Leányegylet
— Villám csapott • nemesapáti-l templom-toronyba Tudósilónk jelenti: A tegnap délutáni zivatar alkalmával lecsapott a villám a nemes- \' apáti-i plébániatemplom tornyába. A torony farésze tüzet fogott és csak nehéz munkával lehetett a tüzet éjféiután egy óra körül eloltani. A kár ezideig megállapítható nem volt. A neines-apáti-t ifjúság dicséretet érdemel a buzgó fáradozásaiért, mellyel a lüz megfékezésén buzgólkodott.
—\' Lamos tánolntézetének növendékei húsvét hétfőn tariják jólékonycélu mulatságukat a .Bárány termeiben, amikor is vizsgatancok I lesznek bemutatva. Külön meghívók nem lesznek.
Könyv, papir, Írószer é$ nyomtatvány-szükségletét
legelőnyösebben fedezheti a Kakas-nyomdában Zalaegerszegen Telefon-szám 131.

1924 április 15
ZALAVÁRMEGYE
— Műkedvelő előadás \\ A kerkanémetfalui ifjúság húsvét hétfőjén Kerkapéntekfaluban. őzv. Kósa Jánosné vendéglőjében, az alakuló önk. tűzoltó egylet felszerelése javára, lánccal egybekötött műkedvelő előadást rendez. Színre kerülnek: Csile Károly egyfelvonásos népszínműve, a „Tóth Lidi", Szuchy Árpád kétfelvonásos bohózata, a „Tízes számú páholy", Somlay Károly egyfelvonásos komédiája a „Bálint bá\' írni tanul" és Péczely József egyfelvonásos komédiája, a „Kwpaktanács". Az előadás kezdete délután négy órakor. Helyárak 5000,4000 és 3000 korona.
— Havazott a Balaton környékén. Szom-batn délulán Veszprémben és a Balaton környékén havazott. Bécsi jelentés szerint Bécsben szombaton erős havazás volt. Tegnap Zalaegerszegen erősen vilámlott és dörgött; a környéken eső és jég esett. Soproni jelentés szerint ott is havazott.
— Az Aranykönyvbe folytatólagosan beírták nevüket a következők: Grunner Károly p. U. szemlész 5000, Klosovszky Ernő 5000, Jáross Imre postafelügyelő 10 ezer koronával.
— Gyűlnek a bronz-anyagok: Hajba Kálmánné fél kiló rézdarabok s pénzek, N. N. réz, hüvelyek, pénz Pál Sándor utján, Lippenszky Árpád zalaegerszegi állami tanitó gyűjtése a III, c. fiúosztályban 4 kiló réz, 106 bronzpénz és 6 nickel, Markója Ferenc nemesrádói tanitó gyűjtése iskolájában réz és ón tárgyak és 69 pénzdarab, Schlemmer Ferenc egy gyertyatarfó-darab, Bárczay László IV. g. tanuló ismételten fél kiló réz, Rauschenberger Jenő g. tanuló a III. és IV. osztályban ismételten rézdarabok.
— Allamjegyforgalmunk fejenként kb. 10 aranykoronának felel meg a békebeli 50 - 60 aranykoronával szemben.
— A repülő tud Isten ajándéka. Tapolcáról Írják: Gombos Istvánné dióskáli lakos ludja elrepült a szomszéd községbe és ott Borza Gizella udvarán szállott le, aki szépen gondo-
i zásba vette a váratlan ajándékot. Mikor kérdőre /\' vonták a lud miatt, azzal védekezel!, hogy a repülő ludat Isten ajándékának tekintette.
— Innen-onnan. Mintagazdaságot létesít a szegedi csillagbörlön a rabok foglalkoztatására. — A vámkezelési illeték eltörléséi kéri a soproni kereskedelmi és iparkamara. —• Az államjegyforgalom az elmúlt héten 78 és fél milliárddal növekedett. — Pécseit a mult évben 1571 szarvasmarhával és 859 borjúval vágtak kevesebbel, mint 1922-ben. — Amerikáöan minden hetedik emberre jut egy autó. — Pasics újból lemondott. — A nuncius átadta Vass József kalocsai nagyprépostnak a kinevezési okmá-flyokat.
— Apró hírek. Az oláh király és királyné a francia köztársaság meglátogatására Párizsba érkezeit. — A 6zerb ellenzéki képviselők a parlament üléseinek,elnapolása ellen foglaltak állást. — A főváros megvásárolta egy gyöngyös-vidési lignitbányavállalat részvénytöbbségét. — Szegeden másfél milliárdos betörést követett el Várnai László évek óta körözött rovottmultu egyén; a rendőrség Óbudán letartóztatta. — Soroksáron Gedeon Flórián 34 éves borkereskedő agyonlőtte öcsét Gedeon Béla 25 éves vendéglőst. A gyilkos teltének elkövetése után elmenekült\' s tegnap a soroksári szántóföldeken agyonlőtte magát. — Rakovszky belügyminiszter április 22-ig betegszabadságon van; helyetteséül Klebelsberg kultuszminisztert bizta meg a kormányzó.
A vasmegyei közalkalmazottak ax Illetmények rendeléséért.
Szombathely, ápr. 14. A vasmegyei közalkalmazottak tegnap Szombathelyen gyűlést tartottak, melyen elhatározták, hogy a nemzetgyűlést, a miniszterelnököt, a pénzügyminisztert, a főispánt és a< vasmegyei nemzetgyűlési képviselőket táviratilag megkeresik, hogy a tisztviselők jogos kérelmeit, melyeket a KANSz. memorandumban kért a kormánytól, vegyék figyelembe és pártfogolják.
SPORT.
\' ....
Fövároal sporteredmények: FTC - Törekvés 3:1 (1 :0); MTK-UTSE3 :2(I : 1); Zugtó— UTE I : 0 (0: 0) ; VAC-BTE 2 :0 (2:0); III. ker. TVE-KAC 0:0; Vasas-33FC 0:0: NSC-Testvériség 2:1(1:0); BEAC - Főv.TK. 1:1 (0:0); TTC-KAOE 3:1 (2:0); BAK-Ékszerész 0:0; Husos-EMTK 1 : 1 (1 :0); Postás—ETC 2:2 (2:1): MAFC-MAC 3 : 0 (2:0). !
Atlétikai verseny Zalaegerszegen. A napokban megtartott megyei testnevelési ankét elhatározta, hogy a nvár folyamán — előreláthatólag júniusban — atlétikai versenyt rendeznek Zalaegerszegen.\'
a „Zalaegerszegi Evezős Olub" tisztikarát
az egylet legutolsó közgyűlésén a következőkben választotiák meg: Elnök Fendrik József, alelnök Baumgartner Imre, Göbel J. Árpád, Gosszler Béla; titkár Catomio János, jegyző Dolgos András és Catomio Imre, pénztáros Radosics Jenő, ellenőr Kullman Gyula, Kaszli József és Grunner Károly, intéző Gombás Lajos, Schmidt János, számvizsgálók Puer Gyula, Nagy János, gazda Baumgartner Imre, szertáros Koósz József, Radó János Választmányi tagok: Krausz József, PersGéza, Polgár Jenő, Oöndöcs Ferenc, Gyarmati József.Lackó Kornél, Léránt Imre..
színhAz és hozi.
....
Színészet Sümegen.
Kmetty Lajos színtársulata szerdán Harmath és Zerkovilz operettjét, az Aranymadarat hozta szinre Pázmándy Károllyal, Rózsay Russyval és Gáspár Miklóssal a főszerepekben. Az est sikerét nagyban fokozta a kis Kmettv Macának a darabban előforduló szóló-tánca. Csütörtökön az Asszonyok bolondja c. operett nent. Rózsay Russy, Rácz Sándor voltak a darab főerősségei, Gáspár Miklős íijabb tanúságot telt tehetségéről. Penteken Zilahy Lajos „Hazajáró lélek" c. színműve, szombaton és vasárnap a Pompadour került szinre. Mflsor: hétfő: Tökmag, kedd : Szulamith, szerda: Vörös malom.
V Eredeti bemutató Nagykanizsán
Az Országos Kamara Színház Nagykanizsán szerdán este mutálja be Sztrokay Kálmánnak, a „Zalai Közlöny" szerkesztőjének „Az ördög és a menyecske" cimü egyfelvonásos vígjátékát, mely Budapesten, az Andrássy-uti Színház egyik legközelebbi műsorában fog 6zinrekerülni. A színháznak sikerült a menyecske szerepének eljátszására megnyerni Szabados Piroskát, a Belvárosi Színház nagyszerű művésznőjét, aki a kis darab berrutatójaig Kanizsán marad. — Ugyanazon az estén kerülnek szinre Vitéz Miklós „Öregesen, fiatalosan" és Géczy István „Első kaland" cimü egyfelvonásosai.


Adófizetők tanácsadója.
Bortemi\'ék neiyeéért ilsiáaoláta.
A/ok a bortermelők, Akik nagyban nem is adtak el bort, házifogyasztásukra vonatkozólag a hiányt április 20-ig tartoznak befizetni\'
A jöv«4«Um él WTOiidé
vallomások benyújtásának határideje április 20. Bevallási ivek 600 koronás áron kaphatók a városi adóhivatalban.
á kincstárt hiibuiasréainaééa
befizetésének határideje 9-én lejárt. Akik nem tettek eleget fizetési kötelezettségeiknek, mielőbb igyekezzenek a befizetést teljesíteni, hogy a további bírságolásokat elkerüljék.
közgazdaság és pénzügy.
f....
A takarékkorona árfolyama«
A Devizaközpont közli: 100 lakarékkorona mai napon egyenlő 115 papírkoronával.
A budapesti deviza-központ hivatalos árjegyzései.
Napóleon 273.000, ront 336.800 Dollár 77.700, Francia frank 4660, Lengyel márka —, Márka -, Líra 3445, Leu 410, Cseh korona 2310, Dinár 975, Svájci frank 13.650, Osztrák korona 107 30. t.eva —, Holland forint 29.000.
Budapesti terményfelentés.
Búza 295.000, Buza (tiszavidéki) 207.500, Rozs 280.000, Sörárpa 315.000, Takarmányárpa 270.000. Zab 255.000, Tengeri 23.000J, Korpa 212.500, Repce
Köles--, Képa —, Lucerna--, Lóhere —- ,
Széna--, Szalma--.
Zűriekben:
Magyar korona 0.0080, osztrák korona 0003030 Francia frank 34 45, márka , s/okol 1*90, dinár 7-10.
Zalaegerszeg! piaci érek.
A mai zalaegerszegi országos vásáron az árak a következőképen alakultak: búza 2H0.000, rozs 261.000, árpa 280000. zab 230.000, tengeri 220.000, burgonya
--, szarvasmarha —, borjú--, sertés--
K élősúlyban kilogrammonként; széna —, szalma —.
liptilajdom: JlLAViBHCGÍE" lipktilitirm*
Swkesitéiért ét Madáiért falai: IAKA8 AflOITOjj Hirdetési dijak:
1 hasábos millmétersor 200 K, szöveg között 300 K oyilttérben 500 K. A hirdetési dijak mindenkor előre fizetendők; vidéki hirdetés megbízások csak akkor tétetnek figyelembe, ha a megbízással együtt a pénz is beküldetett.
L
Eladó egy kis magányos
ú| ház
nagy kerttel. — Azonnal beköltözhető. Bővebbet Dormán Kálmán cipésznél.
WIRTSCHAFTER ERNŐ
Bank és Pénzváltó Üzlete
Zalaegerszeg Kossuth-u. 14. Teleion 116. Tőzsdei megbízások! Értékpapírok adásvétele! Kölcsönök értékpapírra és egyéb értékekre! K08XTPÍI! ELHELYEXÉS! 13-0
Épület és bútor
munkát a legkényesebb igényeknek megfelelőleg készítenek no o
Szalay és Dankovits
épület- és mabutor-asxtalosok
ZALAEGERSZEG Famegmunkáló telep: iskolaköz 2. szám. Örményi-utca 7.
Állandó készbutor rqktAri
Egy teljesen felszereli és kitűnő karban levő
Üzleti berendezés»
amely fűszer-, vas- és bőráru elhelyezésére kiválóan alkalmas, jutányosán eladó ZALABÉREN. Értekezni lehet 3-3 REISINGER PÁL állalorvossal PÁPÁN.
9-10
megérkeztek fehér és a legújabb divat színe ben grenadinok, hímzett kelmék, hímzések a legkülönbözőbb szélességben, harisnyák minden színben.
Koszorúk és fátylak
nagy raktára Radó Henrik, Zalaegerszeg.
Arany- és ezüstpénzeket, értékpapirakat
vásárol és elad, tőzsdei megbízásokat lebonyolít WlrtSChafter EflIŐ Bank és Pénzváltóüzlet Zalaegerszeg. Telefon 116
V

T

/O ZALAVÁRMEGYE
1924 április ^0.
s minden egyéb
nyomdai ILsa munkák 9
reLtPHON:17Ö,
IL és
_ _____• ■___________« rrv ■■
ÄAUAEGER5ZEQ
telephon: 1t0.
kRS/ebb kivitelben, legolcsóbb napi áron készülnek
Kakas Ágoston
könyvnyomdájában. ZALAEGERSZl-Q
Haíofi fcuîônîe^iïàjdk íenaÉaid.
Legolcsóbb szórakozás
ha belép a
„Kultura1 kölcsönkönyvtár
olvasói közé. Részletes felvilágosítás
Kakas Ágoston
nyomdájában nyer«
hetö. Telefon 131 az
ÉPÜLETÜVEGEZÉST
56-0 legolcsóbb áron készit
HEINRICH W. és L.
Zalaegerszeg, Fő tér. Telefon 161.
Állandó nagy raktár:
üveg-,
porcellán-, lámpa-, norin-bergi és rövidárukból.
Megrendeléseket vidékre is áronnál, pontosan teljesít.
Hirdessen a Zalavármegyében!
Ha azt akarja,
hogy jó és fett legyen
a ruhája,
Borza Elek
urlszabónál
csináltassa, Rákóczi-út 19.
4 4
»»
PERZSATIN
«
szőnyegek részletre.
BUDAPEST. KIRÁLY-UTCA 13. II. UDVAR
TAUSZKY FÜLÖP
Most rendelien
jövő nyárra gazdaságába
a Mezógazfiasáoi Öntözd rész? t-flál Budapest,
IV. Kossulli Lajosutca 4. II.
Telefon 28,-36, 201-34.
Táviratcin: Zalapboenix.
SCHWARCZ LAJOS
rőfös- és divatáru kereskedése (Fangler-ház.) Telefon 164. ZALAEGERSZEG. Telefon 164.
5
Legolcsóbb bevásárlási hely mindennemű vásznak, női-és férfi divatszövetekben stb. Pokrócok és zsákok állandó nagy raktára. 17 i«>
Kékfestők, kanavásznak és gyapjú delinek, paplanok, berliner kendők af mindenkori legolcsóbb napi áron. Pontos és szolid kiszolgálás!
BRULL MOR
gőztéglagyára
ZALAEGERSZEG.TELEFON 181
17-50
Szállít fuvar és waggontételekben téglát, hornyoltvagy lapos cserepet és gerincet. Jól kiégett áru. — Mérsékelt árak. — Fizetés részletekben vagy természetben gabonával is teljesíthető.
y húsvéti vásár
a Magyar Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezetében Kossuth Lajos-u. 2. Telefon 3. Rendeléseket házhoz szállítunk. Az árndában mindenki vásárolhat.
öntöző berendezés stb,
13-15

STUHUmiER
Élelmiszerkereskedelmi és Hűtőház Részvénytársaság
HéW, ZAIASZENTIVÁNt.,*,:.
/ . y\'
Vásárol: Tojást, Baromfit, Vadat és Tengerit
minden mennyiségben.
Kőzpontj igazgatóság: BUDAPEST, IV. Kálvin-tér 7. Telefon I -Dúnántuli gydjtfitelepek : Zalaegerszeg, Stlmeg, Tab, Kóny éi Duna-Tísza kőzi gyűjtő helyek központja : NAGYKÖRÖS T
MEZÓTUR
Tiszántúli
ózsef 70-50. s Marcali. Telefon 102. Telefon 39.
4
l\'
1_
Wyom»tott Tftiiy ti. utóa» Kalcaii Ágoston Icdny-vn y^omdájóban ZAlaoRBriieoaen. Tel«fon 191. •■ám

III. évfolyam.
Zalaegerszeg, 1924 április 18. Péntek.
Ara 600 Kprona.
46. szám.
HBfireLPIU HBTE1FÉHT HáHOMSTOB^^,^ Klltlieles 1 hooapra7000 kor., negyidene 3lO(fO kon
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI LAP.
Surkeittí: HUBI GYULi.
Szerkesitoaég kiadóhivatal: \' Xaluitraieg, Sx6cbenyt*tér 6. tum. Ttlefoo 131. ma
, HlM*k efy litcnbcn, hittek egy hatéban Hlffefc egy Wtnl örök ¡Káuigban, Htnek Mágyáronúg fcttánudáiibun Ámen.
Nagypéntek és feltámadás.
Az utóbbi napok eseménnyel-teletömött történetéből is kiemelkedik a fajvédők és a szociáldemokraták találkozása és összefogása a polgári\' front áttörése céljából a nyomdász sztrájkon keresztül.
A nyomdász-sztrájk s az azt követő munkáskizárás a lapszedők jogtalan szer ződés-szegése következtében állott elő s a Népszava kivételével valamennyi poJgty lap szolidaritást vállalt a munkások terro-risztikus fellépésével szemben. Ezt a szolidaritást csupán a „Szózat" és „A Nép cimü lapok törték meg, midőn lepaktálva a Népszavával, az egész sajtó és a polgári közvélemény felháborodott tiltakozása dacára megjelentek. Bizonyítja a paktumot, legelső sorban az, hogy a „Szózat" és „A Nép* a régi bérek melleit fogad ták vissza munkásaikat, illetve azok hajlandók voltak a Stádium lapjait igy is kiszedni, mig a többi nyomdáktól 50 százaléJcos béremelést követeltek. Jellemző, hogy az első számnak megjelenésénél Rothensteiu Mór szocialista képviselő, a szakszervezet vezére, a Stádium Nyomdájában személyesen segédkezett Amint, a parlamentben is találkoztak a fajvédők a szocialistákkal, akként nyújtottak kezet egymásnak az egységes polgári front* megbontásával és miként a nemzetgyűlésen eijy kisebbségi terror és egy törpe minoritás akarja megakadályozni azt, hogy a nemzet milliói a szanálási törvény és az újraépítési akció áldásában része-,sülhessenek, akként akarta megfosztani /néhány száz nyomdai munkás az ország xjgész közvéleményét a sajtó nyilvános-^ágától. A kormány és az őt támogató partok támaszkodva az ország óriási többségének akaratára és át lévén hatva attól a tudattól, hogy Magyarország megmentésének vagy megsemmisülésének kérdéséről van szó, szilárd energiával fogják a javaslatokat törvényerőre segíteni.
A fajvédőcsoport kisded játékát feltette az ország ütőkártyájára. Amikor az ország érdekéről, az ország létének vagy nemlétének kénléséről van szó, a fajvédők előállanak apró személyecskéikkel és meg akarják akadályozni az ország talpra-áliitásának kísérletét. A fajvédők Nagypénteket játszanak, "a keresztet fel akarják rakni ó^ nem a saját — hanem az ország vállára. Mintha nem lett *olna ejég ennek az országnak a Golgotajárásból. Ahelyett, hogy igyekeznének a keresztet levenni az. országról, még egy keresztet akarnak rakni Hungária vállára.
Fedig az ő kis játékukat porba fogja sújtani a szél, a Feltámadás bizonyító-erejű szele. Mert Nagypéntek után jő a feltámadás! J
Merényletet terveztek a Kormányzó ellen.
Budapestről jelentik: A nyomdász-sztrájk kitörése\' napján a főkapitányság bizalmas értesítést kapott, hogy merénylet készül Horthy Miklós kormányzó ellen. Még aznap este előállították Sztáron Sándor állítólagos magánhivatalnokot, aki tagja egy Ausztriában élő anarchista szervezetnek, amelynek központja Németországban van, előállították továbbá Horváth János ej Seres Arnold esztergályos munkásokat. Sztáron beismerte, hogy azzal az elhatározott szándékkal jött Budapestre, hogy a kormányzó ellen
merényletet kövessen el. Az volt a lerve, hogy a merényletet ismétlő pisztollyal a Nemzeu Színháznál követi el, ahol a kormányzó autójának lassítani kell afnagy forgalom miatt, vagy ha ott nein sikerül, akkor a Nemzeti Színházban, vagy az Operában próbálkozik meg a merényletlel Két társával végül abbin állapodott hogy a magyar-olasz futbnllmérkfóésen követi el, amit azonban nem hajthatott végre, mert nem kapott jegyet a kormányzó páholyt« nak a közelében. Mindhármukat letartóztatták.
Karolyi Mihály, a békéscsabai tótok és a Himnusz. •
A keresztényszocialista párt. mint Békéscsabáról jelentik, vasárnap délután nagy nép-gyűlésit tartott, amelyen mintegy 6—7 ezer földmunkás vett részt. A fcyülés végeztével az olt levő szociáldemokrata munkások Károlyi Mihályt éltetni kezdték, mire a hazafias érzelmű tót földmunkások a Himnusz déneklésével válaszoltak. A Károlyi Mihályt éltelő mintegy két-háromszáz szociáldemokrata munkás ekkor feltett kalappal eltávozott a gyűlésről. A rendőrség azonnal megtette a szükséges intézkedéseket. Eddig 3 örizetbevétel töitént..
Sándor szerb király még ebben az évben megkoronáztatja magát.
A Novoszli jelenti Belgrádból, hogy Sándor király és Mária királyné még ebben az évben a Kraljevo közelében levő zsíesai kolostorban megkoronáztatja magát. A kolostort még István, a szerbek első koronás királya alapította és ugyanolt koronáztatta meg magát s helyezték örök nyugovóra Pétert királyt is. A koronázás napjául valószínűleg a horvát királyság ezeréves megalapításának a napját fogják választani.
Ismét pofozkodtak az oláh
Kamarában.
Bukarest, április //>. A Kamata legutóbbi ülésén a már csaknem megszokott pofozkodás megismétlődött. A kommcrcúilizálási törvény megszavazása után Origóra Eílippescu képviselő arculütmte Tonolcxu képviselőt, aki a pofont nyomban és becsületesen visszadta Ámbár ezzel a két oláh honsty t köiülbelül „kvitr lett. nem hagyták abba a vitatkozást", amelyet a fö\'dön folytattak. Alaposan „elargumenlállák\', egymást, a körülálló képviselők legnagyobb élvezőére, végre is amikor már mindketten alaposan „meggyőzettek-, szétválasztották a verekedőket.
engedélyezik magánhasználatra a dohánytermelést.
A kisgazdaképviselők küldöttsége megjelent Mayer János és Szabó Sándor képviselők veíe-tésével Korányi Frigyes báró\'pénzügyminiszlér-nél és a kisgazdák több kívánságát tolmácsolták, többek között a magánhasználatra szánt dohánytermelésnek 200 palántáig az idei gazdasági évre való termelését kérve. Illeték cimén hajlandók 200 palantánál egy mázsa búzát, vagy annak értékét befizetni, 100 palántánál pedig ennek a felét.
Korányi pénzügyminiszter válaszában kifejtette, hogy kérésüket teljesíti\'. Hozzájárult ahhoz is, hogy a javadalmi földekkel bíró, nem kizárólag földmiveléssel foglalkozó, egyének, papok, tanítók, jegyzők szintén kaphatnak engedélyt.
A forgalmiadó beszedésének megkönnyítése érdekébea a miniszter kijelentette, hogy teljesíti a küldöttségnek azt a kérését, hogy az őstermelő igazolványok kötelezettségével járó zaklatások elkerülésére az adószedést megreformálja.
A küldöttség megnyugvással és megelégedéssel velte tudomásul a miniszter válaszát.
A Prága Páris és Prága—bukaresti légiposta beszüntetése.
Prága, április 16. A csehszlovák sajtóiroda jelentése szerint a repülések szabálytalanságára és a repülési rend be nem tartására való tekin-» tettel a Prága — Strassburg— Párizs. Prága -Bécs-Belgrád - Bukarest és a Prága—Varsó közötti vonalakon további intézkedésig beszüntették a légipostai forgalmat
A nagyváradi kisipar válsága,
Nagyvárad, április Ifi A súlyos adóterhek miatt a kisipar súlyos helyzetbe került. Március hó folyamán több mint 200 kisiparos adta .vissza iparengedélyét Ezek legtöbbje kézműipart űzött, cipészek, szabók asztalosok. Érdekes, hogy nagyon sok piaci árus van az iparengedélyt visszaadók között: Az ipartól visszavonulók egyhangúlag azzal indokolják cihatár rozásukaf, hogy keresetükből képtelenek a rájuk rótt súlyos adóterheket viselni.
A köztársaságiak győztek a görög * népszavazáson.
Athénból/jelentik: A népszavazás, az eddig megállapított eredmények szerint, a köztársaságiak nagy győzelmével végződölt. Görögországban én a szigeteken 930,000 szavazatot adtak le, ebből f>30 ezret a királyság és 300 ezret a királyság mellett. Tráciában és az l-gei-tenger szigetein a lakosság 95 százaléka szavazol: a köztársaság mellett.
Lapzártakor érkezett telefon* , Jelentések.
-\'A szanálási javasatok általános vitája "ma végétéit. M i délelőtt r&szólal Betjilen miniszterelnök é^ Vass népjóléti miniszter is, mely után kezdetét veszi a felhatalmazási javaslat részleges vitája, mely előreláthatólag ma véget is ér. Ez esetben holnap ís lesz ülés, hogy a javaslat húsvét előtt telő alá kerüljön. — Korányi pénzügyminiszter pár ii3}3 múlva Párizsba utazik, ahol találkozni fog Smilh főbiztossal. — Párizsi jelentés szerint Délamerikában óriási földrengés volt. A jelzőkészülék 4 órán keresztül jelezte a földrengést.\'Chilebői már óriási pusztításokat jeleztek. - Berlini jelentés szerint a német\' kormány a 8 órai munkaidő dolgában v népszavazást fog elrendelni.
RendkivUll megyegyűlési hívott a főispán össze\' ^^
1924. évi április hó * 23-ára, amelynek^ két fontos tárgya Bafcza László dr. törvényhatósági biz. tag és társai beadványa a nemzetgyűlésnek és a m. kir. kormánynak a szanálási törvényjavaslatokkal kapcsolatban való üdvözlése és áz ezen javaslatok sikerének meghiúsítására irányuló kísérletek rosszalása tárgyában és Zalaegerszeg r, t városnak az államvasút által építendő lakások céljaira felek eladása tárgyában hozott felebbezéssel megtanípdott és az előterjesztett kérelem szerint stftgős felülbírálást igényid határozata. A megyegyülés kezdete délelőtt 10 óra. l;él tíz órakor pedig az állandó választmány tartja ülését.
\\
ZALAVÁRMEOYE
1924 április 18.
hírek.
ALKONYI CSENDBEN . . .
Alkonyi csenirtlt^kifsi szobámban, Búcsúzó nap sül végié arcomon, Bús árnyak jőnck szürhjiomályban, S szemem ott pihen dalos ajkadon.
Nézem a képel, mintha itt volnál, Eüledbe súgom: szeretlek nagyon, Egű ajkamra hűs csókot adnál S többé nem sirna érted a dalom.
Alkonyi csend íil kicsi szobámban, Búcsúzó nap süt végig arcomon, Az árnyak nőnek szJUke homályban, j S csak sir utánad égve a dalom.
ORV TUS.
— Kinevezés, átminősítés. A kereskedelmi miniszter a zalaegerszegi postahivatalnál Hermán István segédellenört ellenőrnek nevezte ki, Zsovár József segédellenört pedig postatisztté minősltelte át.
— Halálozás. Kovács Lajosné, fzül. Bsrtá Magdolna Zalaegerszegen elhunyt.
— Közgyűlések. Városi rendkívüli közgyűlést hívott össze ma délután 4 órára a polgármester. — Ugyancsak ma délután tartja 5 órai kezdette! közgyűlését a zalaegerszegi főiskolások Széchenyi Szövetsége a Katolikus Házban.
— Tanéri előléptetések a megyében. A
vallás- és közoktatásügyi miniszter a zalaegerszegi főgimnáziumban Csiky György és Steiner Szilárd tanárokat a VII., Gaál Kálmánt a VIII. fizetési osztályba nevezte kí, az állami fiúpolgári iskolánál pedig Steyrerné, Kardos lloni tanárnőt a X fizetési osztály 3. fokozatában véglegesítette A sümegi föreáliskolánál Szabó Endre, Fiaid Ferenc és Kemencs Antal dr. tanárokat a VIII, Szakonyiné, Kintner Róza nagykanizsai, Gáspárdy Aladár balatonfüredi szeretelházi, Somogyi Imre tapolcai áll. polg. isk. tanárokat, illetve igazgatót a VII., Fogl János tapolcai, Pestyné. Beniczky Jolán zalaegerszegi, Reményi Lajos, Rischof iiona tapolcai áll. polg igazgatókat, illetőleg tanárokat a VIII., D. Takách Olga, Csecsinovics Aladár nagykanizsai, Párkányi Szerafw, Stauber Ida keszthelyi, Nagy Lajos tapolcai, Tólh Ferenc, Marinovíls Alajos nagykanizsai, Dadai Dezső tapolcai áll polg. iskolai rendes tanárokat a IX, Faiérné, Zobei Aranka zalaegerszegi áll polg. iskolai tanárnőt a X. fizetési osztályba léptette tlő.
— A nagyheti Istentiszteletek »orrendje.
Nagypénteken az istenlisztisztelet kezdete kilenc órakor, ulána szentbeszéd. Szentségkitétel után tzenlségimádás egész nap. Szentségeltétel este 6 órakor. A Kálvárián szenlségkltétel délelőtt fél 11 órakor. Szentségeltétel este léi 6 órakor. Nagyszombaton szentségkitétel reggel 6 órakor. Tüzszentelés 7 órakor, szenlinise£/9 órakor. A Kálvárián szentségkitétel 6 órakor. Feltámadási szertartás 5 órakor a Kálvárián, utána a körmenet beérkeztével a templomban Húsvétvasárnap reggel 6 órakor szentmise és hus-szentelés. Szentmisék 6,8,9,10 és fél 12 órakor.
— Megszűnt s nyomdászsztrájk. A grafikai főnökegyesülel és a nyomdai munkások szakszervezete hétfőn délutáni együttes ülésén oly értelmű tnegállapodásra léptek,.mely szerint az összes fővárost nyomdákban újra megindult a munka. Mindkét fél a tárgyalások során kijelentette, hogy a szerződés fenntartását és garantálását szükségesnek tarlja. A szerződési megszegők ügyében a békéltetőbizottság fog eljárni. A béremelés módozatairól a napikban határoznak. \'
— Elmarad a közalkalmazottak húsvéti segélye. Ez évben elmarad a közalkalmazottak húsvéti segélye, melyet a forradalom után a karácsonyi segély mintájára rendszeresítettek. A közszolgálati alkalmazottak idejében kérték e mérsékelt segélyek folyósítását és hivatkoztak arra is, hogy a márciusi fizetéspótlósegély elmaradásáért ájttilis hóra .kárpótlást igért a kormány, de ez mindaddig nem következett be. A pénzügyminiszter tegnap ennek ellenére a rideg elutasítás álláspontjára helyezkedett s még alt sem engedte meg, hogy az egyes tárcák időközi megtakarítása terhére saját maguk gondoskodhassanak alkalmazottaiból.
— Németh József karnagy vezetésével, a zalaegerszegi Egyházi linex és Zeneegyesület kvartettje és kvintettje húsvét hétfőjén £alaszent-gróton hangversenyez.
—■ Műkedvelő előadás. A budafai önkéntes Tűzoltó Egylet húsvét hétfőjén, délután 3 órai kezdettel, Tóth Ferenc kovácsmester házában, a tűzoltó fclszercJé&i «lap javára műkedvelő előadást rendez. Színre kerül Csite Károly háromfel vonásos népszínműve: a „Legényfurfang". Helyárak 5000, 4003, 3000 K. - A söjtöri ifjúság húsvéthétfőjén a Megyesi-féle vendéglőben a szegényalap javára táncmulatságot rendez.
— A Zalaegerszegi Torna Egylet ma, csütörtökön este 8 órákor játékos-értekezletet tart az Iparos Kör helyiségében.
— A zalaegerszegi kereskedelmlsték kQU földi nyaralása. Megírtuk annak idején, hegy a zalaegerszegi kereskedelmi iskola igazgatósága érintkezésbe lépett a gráci és a linzi kereskedelmi iskolákkal, hogy a nyár folyamán nem volqa-e lehetséges az 1 iskolák tanulóit cserébe adni. A válasz mindkét helyről meg-érkezeti. A linzi iskola az akciót a szülők elhatározásától teszi függővé, a gráci iskola válasza — elzárkózás. Okul azt hozzák fel, hogy a magyar nyelv nem praktikus.
— Földrengések egész KÖzépeurópAban. Tegnap délután 3 órakor Milanóban földrengést észleltek, ami nagy riadalmat keltett. A földlökések nem ismétlődtek meg. Zürichi jelenlés szerint egész Svájcban földrengést észleltek. Zürichben egy óra 40 perc 13 másodperckor észlelték a legerősebb földlökéseket. Insbruck-ban a földrengést jelző készülékek hétfőn erős földrengést jeleztek, mely egy óra 34 perckor kezdődőit. A földrengés föfészke 9400 kilóméter távolságra lehetett.
— Húsvétkor nem emelik e vesuti tarifát. Az a hír terjedt el, hogy a MÁV. a vasúti tarifát húsvétkor 50 százalékkal felemeli. Illetékes helyen kijelentették, hogy bár foglalkoznak a tarifának aranyparitásra való emelésével, de húsvétkor nem még lesz emelés.
-- A közalkalmazottak kedvezményes cipőjének árát 70 ezer koronában állapították meg.
— A svéd akadémia ásatásokat végez Keszthely környékén. Stockholmból táviratozzák, hogy Arns doktor, a svéd nemzeti muzeum régiségosztályának vezetője, aki a mult évben Magyarországon tanulmányutat tett, megállapodást kötött Varjú Elemmérrel, a Nemleti Muzeum régiségtárának igazgatójával, hogy az idén Keszthely környékén ásatásokat fog rendezni. Az ásatások költségeinek fedezésére aSwenska Dagblad szerkesztősége nevében Rosenberg Fridulf feL\'lós szerkesztő 600 svéd koronát folyósított Ugyanekkora összeget fog a svéd akadémia is adományozni. Arns dr. aki szorgalmasan tanul magyarul, május végén utazik hozzánk, hogy magyar kollégáival együtt azonnal megkezdje az ásatásokat Keszthely környékén.
— FelMvis Eelkérettünk az alábbi sorok közlésére: Felkérem azon egyént, akinek fekete orosz\'lakk aktatáskája 1923 év tavaszán, amelyben zabminták voltak, a kelenföldi állomáson egy 11 oszt vasutikocsiból elveszeit, nevét és pontos lakcímét közölje velem, hogy aktatáskája sorsára felvilágosítást tudjak adni. Dr. Szőke Benedek p. ü. s. titkár.
Magyar oixis. —\' lalaUifflrri. -
A „Zalavárniegye* Mániára irta: Tábori Kornél.
A keleti pályaudvar clsőoszlályu várótermében bundákba és uti mamuszokba valósággal bepólyálva egy múmia ül a sarokban. Egyszerre csak eléje áll egy daliás, piros képű fiatalember.
— Szervusz!
A múmia felnyitja szemét és csodálkozva néz, ki szervuszozza ót le.
— Szervusz, öcsém! — mondja a fiatal-enjber i
A muinía végre ráismer. Hiszen ez Tarnay Pista, aki két évvel idősebb nála.
— Mi történt veled ? — kérdi csodálkozva a múmia.
Semmi különös, feleli a fiatal ember. Tegnap jöttem Balatonfüredről. Azért szólítottalak meg, mert egy hónappal ezelőtt talán ugyanezen a helyen ültem, mint Te és ugyanilyen szomorú, összetöri múmia voltam. Megjósolhatom Neked, hogy egy hónap múlva, mikor visszajössz Füredről, épp olyan leszel, mint én. \'Ez a füredi s!ensavas viz és Í6zap.csodája.
Minthogy a füredi vonat indulásáig még negyedóra volt hátra, a múmia elmondatta magárait Balatonfüred viszonyait.
És Tarnay nem győzte a magyar tenger dicséretét Ennek a fenséges magyar tengernek koronája Balatonfüred. A főváros ködéből, füst-
jéből odaröppen a gondolat, a vágy, belej^ idegek, beteg szivek dóbognak feléje. Természet és kuliura kényeztetik Füredet. Erdófcoszoruzta hegyei óvják széltől, széthajtotta portól, hidegtől. A Bjiaton fe\'.ől pedig csak levegő és napsugár árad feléje. Még télen is kora reggeltől késő délutánig melegen süt a nap és ez a legkellemesebb téli üdülőhellyé varázsolja Füredet.
Szénsavas forrásait igazán a természet bőkezű ajándékának lehet nevelni. A beteg sziv, az elmeszesedő ér, a beteg vese ujult erőre, egészségre tesz szert. Balatonfüred forrásvizei szénsavas és lythíumos gyógj szerei a gyomor, a. belek, a máj, a vese megbetegedésének és a cukorbajnak igazi árkánumai. Szédülés, fejnyomás, fulladás, mellszorongás, szívdobogás, kimerülés, ezek a bajok, amelyek a mai ideges embert oly gyakran meglepik, eltűnnek gyorsan, mintha „elfújták volna őket."
Balatonfüred amellett európai kulturáju fürdő is. Elsőrendű gyógyító intézete, az Erzsébet szanatórium száz szobája többnyire a Balatonra vagy a szép tágas térre nyílik. Közponli fűtés, villanyvilágítás, sót lift, a modern világfürdők kényelmére emlékeztetnek.
Egyik legnagyobb előnye Fürednek, hogy szanatóiiuma élén olyan egészségügyi kapacitás áll, mint dr. Schmidt Ferenc, egyetemi magántanár, egészségügyi főtanácsos. Vezetésével kiváló orvosok, megbízható, nagyszerű ápolók hadserege és külön diétás konyha is szolgálja a betegek jólétét.
A Tiborfürdő, amelyet néhai dr. Hajdú Tibor pannonhalmi főapát alapított, 68 modern fürdő-kabinnal áll a szenvedők rendelkezésére. A szanatóriumból lift szállítja a betegeket a fürdő-intézetbe, ahol többi közt a Balaton áldott, radioaktív hatású iszapja gyógyítja a legkülönfélébb betegségeket; Mod:rn berendezésű inliala-tórium az influenza visszamaradt hurutjait gyógyítja és a zanderezést, röntgenezést, az orvosi laboratóriumot, a hidegvizgyógyintézetet elsőrangú orvosuk vezetik.
A fővároshoz közel, fforsvonaton szinte ciak ugrásnyira, a Balatonnak ez a gyöngye arra van teremtve, hogy a nagyvárosi élet bajait és szenvedéseit csillapítsa, gyógyítsa . . .
Gyógyítja is sokszor oly frappánsul, mint épp a „mumia\'-val történt. Egy hónappal á Keleti pályaudvari beszélgetés után, a múmia visszanyerte jó egészségét és ma újra a régi R. M, a kitűnő színművész, aki birja a pesti szerep* lésnél sokkal fárasztóbb amerikai körút terhét is. Súlyos izületi csúza, amelyet délelőtti próbák alkalmával a léghuzatos színpadon kapott, teljesen elmúlt, ugy, hogy a jeles művész könnyedén játssza végig a legnagyobb operett-szerepet. Jellemző viszont, hogy ugyanakkor Magyarország egyik legnagyobb bankjának igazgatója, akit épp ellenkezően a kevés testmozgás következtében támadtak meg egyre bántóbb funkciós zavarok, ugyancsak Balatonfüreden kapta vissza életkedvét a régi egészségével együtt.
Könyv, papír, irószer és nyomtatvány-szUkségletét
legelőnyösebben fedezheti a Kakas-nyomdában Zalae
gerszegen
Telefon-szám 13K
1934 április 18.
ZALAVÁRMKGYE
— Innen-onnan. Az Országos Gyermekvédő Liga kormányzóelnökké Albrecht királyi hercegei választolta meg • Bonaparte Lóránt fcerceg Párizsban meghalt. — Komárom és Esztergom megyék a forradalmak bűnöseinek megbüntetését követelik. - - Meghiúsultak a cseh-oiáh kereskedelmi tárgyalások. — Az oláhországi adósok kiküldöttjei a valutatartozások ügyében Olaszországban és Belgiumban folytatnak tárgyalásokat- — Eckhardt Tibor a szanálási vita folyamán követelte a hábórus nagy-vagyonok megadóztatását. .— Egy fiatal budapesti ludós több ritka nyomtatványt adolt el a budapesti nagy könyvtárakból. Az eljárás megindult.
— Lemos táncintézetének növendékei húsvét hétfőn tarlják jótékonycélu mulatságukat a .Bárány" termeiben, amikor is vizsgatáncok lesznek bemutatva. Külön meghivók nem lesznek.
— Három lánya izületeit. Tirpák Józsefné kisvárdai asszonynak három kislánya születeti. A hármas ikrek minden tagja pompás egészségnek örvend. A keresztelő ünnepélyes keretek közölt történt, a három ikerlányt oly nagy közönség kisérte a templomba, mintha lakodalom lett volna.
— Megérkeztek e frakkot vendégek. Mos. már visszavonhatatlanul itt a tavasz. Ha valaki mégsem hinné, úgy nézzen csak körül: itt vannak frakkos vendégeink, a fecskék. Meg. érkeztek, hogy hirdessék: valóban ilt a tavasz.
— A háttól országot vátár nagyon gyengén siketült. Felhajtottak 80 helybeli szarvasmarhát, 12 helybeli borjut. 30 helybeli lovat. 286 vidéki növendékmarhát, 859 s*érvasin»rhál és 413 loval-Eladás volt 522 darab.
— Az Országos Iparot Párt nagygyűlése kimondta a bojkottot a .Szózat" és a „Nép* ellen, mert ez a két lap megszegte a szolidaritást és elárulta a nemzeti alapon szervezett magyar polgári társadalmat.
— Apró hírek. Németországban Zeppelin készült Amerikának. — ösi 2sidó kéziratot találtak a kínai Ming-dinasztiáról. — A csehországi Karwinban bányarobbanás történt.; 21 bányász meghalt, 14 megsebesült. Rippl-Rónai festőművész betörőit, egy orvostanhallgatói és egy állásnélküli magánhivatalnokot elfogtak. - A budapesti vámhivatal egyik raktárnoka milliárdokat érő árukat engedett kicsempészni elvámolatlanul a raktárból.
— A zalaegerszegi clpéeztegédek sztrájkja végetért; a segédek 33 százalékos emelést kaptak.
— Amikor ez embereknek nem le»z szükségük alvásra Érdekes lervvel foglalkozik most közösen Harris londoni és Cnle newyorki orvos Ki akarják találni a módját annak, hogy az embereknek ne legyen szükségük alvásra s ilyen inódon meghosszabítlussák ébrenlétükkel az életüket is és többet dolgozhassanak. Megállapították tudományos kísérleteik közben, hogy az alvás szükségességét tulajdonképpen az a reakció okozza, amelyet a fáradtság vált ki az agyvelőből a munka után. Az agyvelő elernyedését csak pihenéssel lehel eltüntetni s e pihenés miatt van szükség az alvásra. Ha azonban kitalálnák a módját annak, hogy ezt az elernyedést villamosság segítségével gyorsan eltüntessék s az agyvelőt visszaállítsák régi munkabíró állapotába, akkor semmi szükség sem lenne többé az alvásra. Az említett orvosok most mindenféle kísérlettel igyekeznek rendszerbe foglalni tudományos lervüket s remélik, hogy sikerül leszoklatniok az embereket az időrabló alvásról. ,
— Pole Nearl — blhermegyel cigány leánya Pola Negri, a világhírű filmstar, most hozta nyilvánosságra önéletrajzát, amely érdekes magyar vonatkozási is tartalmaz. Az önéletrajz szerint ugyanis Pola Negri — akiről különben az a hir járta, hogy vollaképen Schwartz Hannának hivják és oroszlengyelországi zsidó családból származott — Janowán, Orosz-Lengyelországban születeti, s atyja, Chlaupetz György volt, akit foradalmár volta miatt Szibériába száműztek. Chalupelz Belényesből "öltözködött Lengyelországba. Nevét Ada Negri olasz költőnőtől, akinek művei nagyon tetszettél nekL velte kölcsön; a Pola név pedig, keresztnevének, az Apollónia névnek becézett formája.
— A belügyminiszter lemondáséról elterjedt nheket illetékes helyen megcáfollák. I
r
PÁL ÉS INDRA
KtlapkUlönlegenések
Gyukits Jta
Pichlcr
Harisnyák és kesztyűk
az összes divatszinekben
Férfi fehérnemilek
Ingek Gallérok Nyakkendők nagy választékban.
önzés sportcikkekben
nagy választék.
HAMiRLI KESZTYŰK
— Amerikában minden hetedik emberre jut egy autó. Egy Newyorkból «származó kimutatás érdekes képet nyújt az automobilnak Amerikában való elterjedtségéről. A/. ös>zet automobilok száma a mull esztendőben U Egyesült Államok területén 23 9 bzá/.alékkti emelkedett és össie* számuk 15,221.183, tehát körülbelül kétszer annyi autó van Amerikában, mint ahány ember él Csonka-Magyarországon. Csupán a mult évben 4 millió 14 ezer újautó épült, a raktáron levőkből pedig 1 millió 74,261 darabot hoztak forgalomba. Az automobilok használhatóságának idejét átlag 7 évre te$zi£r— A kimutatás szerint az egész világon használatban levő autók 90 százaléka Amerikában Utálható. Az Egyesült Államokban oly nagy s népszerűsége, hogy minden hetedik emberre jut egy autó. De még inkább felülmúlja Kalifornia, ahol minden harmadik ember után egy autót számollak össze. Az autók létszáma Newyorkban 1,214,000, Kaliforniában 1,085,000, Ohió államban 1,064.625, majd Illinois állam következik, áhol az autók száma 969.235
— Kivándorló magyar munkások. A magyarországi szakszervezetek kimutatása szerint az 1923. év utolsó kilenc hónapjában G048 munkát jelentette be az országból való távozását. Mind a 6048 férfimunkás. Szakma szerint a következőképen oszolnák meg: bányász 1118, vasmunkás 1043, famunkás 586, cipész 636, mészáros 480, építőmunkás 334, pincér 238, pék 208, nyomdász 172, kereskedelmi alkalmazott 156, magántisztviselő 242. A kivándorlás iránya: Franciaországba ment 2062. Romániába ment 1477, Jugoszláviába 635, Németországba 551, Csehországba 478, Amerikába 549, Ausztriába 245, Bulgáriába 119, Törökországba 110, Olaszországba 64 munkás. "i
— Felemelik a tenltók óraszámát. A kultuszminiszter már régebben tervbe vette, hogy a tanítók óraszámát felemeli. A városokban ugyanit az a helyzet, hogy mivel az iskola kevés, a tanulók felváltva járnak iskolába, az egyik nap délelőtt, a másik nap délután és igy a tanitók munkaereje nincs kellőképen kihasználva A jelenlegi rendszer mellett a tanitók átlagosan heti 18 20 órát tanítanak, bár heti 32 óra van részükre előírva. Azt hisszük, hogy amíg nem fog kellő tanterem rendelkezésre állani, addig bajos lesz a helyzeten segíteni.
— A cuhorárak Ismételt letzállltátt várható, mvel a cukor ára a világpiacon erőser} lahanyallott. /
Hogyan gyilkolták meg a cári csaladot?
1918 juliusának végén, néhány nappal a cári család meggyilkolása után, Kolcsak tábornagy hadserege tudvalevően megszállotta Kathatinen-burgot és a Kolcsak-kormány igazságügy-minisztere, Telberg vizsgálatot inditotl a gyilkosság körülményeinek kiderítésére. A vizsgálat során kihallgatták tanuként Kobylinsky ezredest, vádlottként pedig 3 vörösgárdistát, nCvszerint Medjev, Broskurjakov és Jakimov föklmive-seket. Medjev vallomása szerint Juroszkij, a különítmény parancsnoka éjféli tizenkét órakor költötte fel a cári családot és egy óra múlva a cár, a cárné, a négy nagyhercegnő és • kíséretükben volt személyzet elhagyta szobáját. A cár karon vitte a kis trónörököst. Levezették őket a földszint egyik sarokszobájába. Nyilván sejtették, milyen sors vár rájuk, de egyikük sem szólt egy szót sem. Csakhamar belépett Jurovszkij, a politikai titkos rendőrség és hét lett gárdista kiséretében. Jurovszkij kiküldte Medjevet és amikor ez néhány perc múlva visszatért, az egész család, a trónörököst kivéve, már holtan feküdt a padlón. A cári családdal együtt kivégezték az orvost és a háromtagú szolgaszemélyzetet is. Mikor Medjev a szobába lépett, a trónörökös még élt és hangosan nyögött. Jurovszkij még háromszor rálőtt és a trónörököt elnémult. A holttesteket felrakták egy teherautóra, leterítették katonaköpenyegekkel és az autó elrobogott. A szobában felmosták a véri, rendet csináltak és hajnali háromra véget ért a tragédia. Jakimov vádlott előadása szerint ijurovszkij közvetlenül a kivégzés előtt ezzel fordult a cárhoz: „Nikolaj Alexandrovics, önt rokonai ki akarják szabadítani, kénytelenek vagyunk tehát Önt kivégezni." A következő pillanatban már eldördültek a revolverlövések.

4,
l
ZALAVÁRMEGYE
1924 január 18.
• Pontos módosítások a forgalmi adózás torén.
Hogy mily nagy elkeseredést váltott ki az iparosságból és a kereskedőkből a forgalmiadó behajlásának ezidószerinti módja, az túlontúl ^ismerete*. A kisiparos, aki képleien önállóan könyvet vezetni, nem képes a forgalmiadókönyvet sem megfelelően rendbentartani és ezért derüre-borura bírságolják. Ez késztette az iparosságot arra, hogy a legerélyesebb mozgalmat inditsa a blokk- és bélyegrendszer ellen és hogy az iparosoknak ne kelljen könyvet vezetniök.
Ennek hatása alatt a kormány parlamenti bizottságot küldött ki az ügy kivizsgálására és megfelelő javaslat kidolgozására. A tárgyalások á napokban befejezést nyertek és a bizottság az alábbi javaslatot terjeszti a kormány elé:
1. Olyan kiparosra és kereskedőre nézve, aki semmiféle följegyzést nem képes vezetni, a pénzügyminiszter elrendeli a kötelező átalányo-zást becslés utján.
2 (Minden kisiparosra és kiskereskedőre, a segédek számára való tekintet nélkül, kiterjeszti a pénzügyminiszter az átalányozást és pedig úgy. hogy a legutolsó évben fizetett forgalmiadóját aranyértékbe számit|ák át és ezt veszik az új egység alapjául
3. Az átalányozás megállapításánál az adót kimunkáló hatóság köteles lesz az érdekképviseletet meghallgatni.
4. Vásározó kisiparos és kiskereskedő, amennyiben átalányösszegben fizeti a forgalmiadót, ha a vásáron az illető községi hatóság ujabb forgalmiadóval sújtja, ezt az összeget a Jakhelyén fizetendő átalányösszegbe kell beszámítani.
5. A forgalmiadó összegét heti vagy havi részletekben kell leróni.
6 Annál,, akinek kisebb a forgalmiadója, a lerovás történhetik bélyegben, akinél nagyobb az egyszerre lerovandó összeg, annál készpénzben, postatakarék, csekk, vagy bankátutalás utján.
Az ellenőrzésre vonatkozólag az a megállapodás, hogy az havonkint egyszer történik és az átalányozásnál csak arra szorítkozik, hogy befizette-e az illető a forgalmiadót A különféle adók ellenőrzése egyszerre történik
Szabálytalanság megállapítása esetén, azt nem az ellenőrző közeg, hanem egy másik tisztviselő látja el. Egyeszségre való felhívásnál senkit sem szabad a szabálytalanság beismerésére kényszeríteni.
A kereseti adóra vonaikozólag a pénzügy-igazgatóság utasítást kap, hogy a könyvvezetes alól való felmentési kérelmeket méltányosan bírálják el. Azok kereseti adóját, akik könyvet nem vezetnek, becslés utján állapítják meg. Aki könyvvezetésre kötelezett, az csak pénztárkönyvet tartozik vezetni. Az alkalmazottak nyilvántartásának kimutatására a betegsegélyzópéiiztári jegyzék az alap.
A nyugdijatokra vonatkozó rendeletet oiy-képen fogják módosítani, hogy a 40 szolgálati évvel rendelkező nyugdíjasok a ténylegesek illetményeinek száz százalékát, a 35 szolgálati éven aluliak 85 százalékát fogják kapni. (MTI.)
-- önként adott földet. Hoyos Miksa gróf. Kaposvár képviselője, birtokából 218 holdat önként átadott 285 földigénylő családnak. Ha sok követője akadna Hoyos grófnak, magától megoldódnék a földreform.
OGYES FIUK
asztalostanoncnak felvétetnek SZALAY ÉS DANKOVITS
épület- és műbútorasztalosoknál 1-tO ZAl.AEOERSZEO, ORMÉNYI-UTCA 7.
Ritka Mi!
WmmM
\' P&sK ■
Hogy a könyvek iránt érdeklődő n. é. közönségnek lehetővé tegyük
beszerzését, elhatároztuk, hogy azokat
is szállítjuk. Bővebb tájékoztatást nyújt
könyv-, papir- és irószerkereskedése, könyvnyomdája
Zalaegerszegen. Telelőn 131.
Klokl szlovén plébános támadás« a magyarok ollon.
A Vendvidékről kaptuk a következő értesítést:
Klekl József a hírhedt szlovénbarát plébános „NovineM cimü lapjában írja a következőket:
„Eddig csak politikában voltunk egyek, de most már igazán testvérek vagyunk, mert egy-házilag is szlovénok lettünk. Két fejedelem személye köt bennünket össze, az egyik a szerb király, a másik a marburgi püspök, aki vértanú vérünkből."
Klekl a továbbiakban azt állítja, hogy a vend nép erkölcsi pusztulásának az oka az volt, hogy a gyermekeket a vallásra magyar nyelven tanították.
Kezünkhöz jutott a marburgi püspök körlevele, amelyben többek között azt írja, hogy .sokat szenvedett a szlovénekért." A püspök egyházmegyéjének vendvidéki területén tervezett teendőiről egy szóval sem emlékezik meg a pásztorlevélben. A püspök a muraszombati és belatinci bitoktatóknak megtiltotta, hogy az iskolákban hitoktatást tartsanak, azzal az indokolással, hogy ők magyar állampolgárok és mint ilyenek, hittant nem taníthatnak.
FOHÁSZ.
Legyen minden lépese ezerszer áldott; Akit én szeretek, akit én imádok. Járjon derűben, boldogságban, fényben, Fürödjék a lelke: megelégedésben. Mindig vig, gondtalan, kacagó legyen, Csak engem becézzen, csak engem szeressen I Örökké
szeressen ,
KADY.
ÜOYVEDEK, BÍRÓSÁGOK FIOYELMÉBE
DÁRDAY SÁNDOR
IGAZSÁGÜGYI TÖRVÉNYTÁRA
I.—II. RÉSZ
Kapható KAKAS ÁQ0STONNÁL Zalaegerszegen Vidékre utánvéttel
KÖZ6AZDASÁ6 ÉS PÉNZ06Y-
A takarékkorona árfolyama.
A Devizaközpont közli: 100 takarékkorona mai napon egyenlő lt-6 papírkoronával.
A budapesti deviza-kőzpont hivatalos árjegyzései.
Napolcon 276.000, Font 340.900 Dollár 78.400, Francia frank 4875. Lengyel márka Márka Lira 34*), Leu 410, Cseh korona 2320. Dinár 970, Svájci frank 13.800, Osztrák korona 11075, Léva —, Holland forint 29.100.
Budapastl terményjalentés.
297500, Rozs
Búia 295.000, Búza (tiszaridéki) 10.000, Takarm 255.000, Tengeri 230.00J, ^ Korpa
Széna--, Szalma -—.
280.000, Sörárpa 310.000, Takarmányárpa 270.000, Zab
-----\\ Tengeri 230.00J, Korpa 205.C" ~
Köles--, Répa----, Lucerna .--,
000, Repce —, Lóhere —,
ZOrlchbon:
Magyar korona 0.0075, osztrák korona Ö00*H3 Francia frank 35 34, márka szokó! 1670, dinár 7 05.
Zalaegarszagl piaci érak.
A mai zalaegerszegi országos vásáron az árak a következőképen alakultak: búza 270.000, rozs 253.000, árpa 280000, zab 220.000, tengeri 200.000, burgonya
—, szarvasmarha —, borjú--, »érté« ——
K élősúlyban kilogrammonként; széna —, szalma —.
Ifj. Horváth Jenő
Alapítva:
1899.
iii és női
Fehér és színes ingek, hálóingek, rövid és hosszú lábravafók, női fehérnemüek
Kalapok minden színben, sapkák.
Férfi és női harisnyák, gyermekharisnyák, gyermekzoknik minden színben.
Női, férfi, cérna- és svédkesztyük minden szinben.
Női és férfi cipők, mindennemű gyermekcipők, lakk és antilop cipők
Telefon;
84 sz.
D. M. C. hímzőfonalak, múselymek és cérnák, horgoló cérnák kötopamutok és
gyapjufonaiak.
1924 április 18
ZALAVARMEGYE
£
— a vidéki nyomdák egymásután szüntetik be működésűket, mert a mai nehéz gazdasági viszonyok mellett holt tőke az. amelyet kullurá-is szükségletek kielégítését célzó vállalatba fektettek. Legutóbb a Nagykanizsai Nyomda és és Lapvállalat adta el a nyoindaüzemi anyagait, meit nyomdájában többé más munkával, mint zá vállalat kiadásában megjelenő^Zalai Közlöny" előállításával nem kiván foglalkozni.
- A nacyar királyi outálT«or«|áték u| játéktérré
általános feltűnést kelt a/. égis/, országban nemcsak aiérl. mert a nyeremények számát 24,000-re emelték, hanem, mert a nyeremények össrege valóban szenzációs Legszerencsésebb esetben I, 00,000,000, aiaz eey milliárd korona is nyerhető; 600 millió jutalom és 4C0 millió főnyeremény, aztán 2CO millió, 100 millió, 50,40. 30, 25, 20, 15, 10, H, G. 5. 4, 3. 2, J millió stb. nyereményeket sorsolnak ki. összesen 8,l7í» millió korona értékben. Tehát bi/tos, hogy akinek eddig volt sorsjegye, most még inkább részt fog venni az új osztály-sorsjátékban, de akkor siessen sorsjegyet venni, mert dacára annak, hogy ezentúl lübti és sokkal nagyobbak a nyeremények, a sorsjegyek száma netn több, mint azelólt volt. A sorsjegyek hivatalos árai egész 40,000, él 20,000, negyed 10,000 korona. Muzás május 13-án fkexdödik
szInhAz és mozi,
• aee
Május 3 án kezdődik a zalaegerszegi sziniszezon
Megirluk annak idején, hogy Knielty Lajos színigazgató társulata Zalaegerszegen április 28-án szándékozik megkezdeni a színi szezont. Mint most értesülünk, a megnyitó előadás nem április 28-án, hanem május»3-án, szombaton, lesz.
Az Edison-mozgó műsora:
Csütörtökön, 17-én: Kincses sziget. Kalandos regény.
Szombaton, 19-én: Pokol kapuja. Dráma 6 felvonásban.
Vasárnap, 19-én: Ifjú Medardus, Schnilzler világhírű drámája 8 felvonásban. Főszereplő: Várkonyi Mihály.
sport.
■ \' - } ..M *
ZTE--MOVE Z8E mérkózés A Zalaegerszegi Torna Egylet húsvét hétfőjén méri össze ^rejél a MOVE\' Zalaegerszegi Sport Egylettel. A szezonnyitó mérkőzés elé nagy várakozással tekint a sportkedvelő közönség. Mi a magunk részéről csak örömünket fejezheijük ki, hogy a zalaegerszegi két sportegylet a komoly versengés terére lépett.
A Vármegyei Testnevelési,Tanács tagjaivá lhas<y Kristóf dr.-t, ifj. Árvay László dr.-t, vitéz S/.tits Kálmánt, vitéz Vajda Lajost (Tapolca) és Pásztor Imrét nevezte ki a miniszter.
Adófizetők tanácsadója.
k Jövedelem cs vagyonadóbevallások új határideje
A Magyar Távirati Iroda jelenti: A pénzügyminiszter az 1924 évi jövedelem és vagyonadóbevallások beadására megállapított 1924 április 20-iki határidőt folyó évi május 15-ig meg-hosszabította.
A jövedelemadónál
az 500 aranykoronás létminimum 800 aranykoronára felemeltetett.
Ennélfogva a jövedelemadónál azok tartoznak bevallást adni, akiknek a jövedelme 1923 évben a 2,800,000 papirkoronát meghaladta, a magánalkalmazottak közül pedig azok, akiknek 1923 évi jövedelme a 8,400,000 papirkoronát meghaladta.
Hirdetési dijak:
t lusábos milimétersor 200 K, szöveg között 303 K nyi;ttérbcn 500 K. A hirdetési\' dijak mindenkor előre fizetendők; vidéki hirdetés megbízások csak akkor vételnek figyelembe, ha a megbizással együtt a pénz s bckuldetett.
lijlolajdoou: JILftVlIIEBTE" Iipkiadáfáriasag
•lerkwiléiért él kiadásért felel: KAIAS AflOSTOI
Ui könyvek:
Balzac :
A vidéki orvos. Egy homályos eset.
Bársony:
Vadásztörténetek.
Csathó K.:
Földiekkel játszó égi
tünemény.
Csehov Antal:
A semmirekeló.
Courts-Mahler:
Rctzbacti úrnője, A tengerszem tükre. A bükkös mélyén. Mit vétettem.
Danklné Lengyel L :
Medici Lőrincné a Hattyú utcában-
E T. A. Hoffmann
Kis zakar.
Falu Tamés:
A lélek mindenütt kihajt Ferenozl Sári:
A vörös daru. Földi Mihály:
Hamlet királykisasszony.
H. G. WeMs:
A világok harca. «« Az időgép
Helmburg:
Jascha. Az crósebb. Szivek harca.
Heltal:
II l-es.
Heine:
Dalok.
Jack London:
Az óceán meséi.
Kovácsy:
Juhtenyésztés.
Karinthy:
Igy irtok ti . . .
Kóbor Noémi:
• Koppány vezér, regény. Laoerlöf: Liljecrona otthona.
Lesage:
üil Bla<.
Lakatos László:
Nehéz idők
Méhes:
Társalgó. ,
Miguel de Unamunó:
Köd.
Molnár Ferenc:
Ugy gazdátlan csónak
története. Ketten beszélnek Liliom.
Moly Tamás:
lilulf.
Móricz Zsigmond:
Buzakalász, színdarab.
Sári biró. -
Murger:
Bohém-Élet. Musset:
Ti/ián fia.
Pintér Jenó:
Magyar irodalom története a müveit közönség számára.
Révész Gy.:
A serlésnevelés.
Romáin Rolland:
Jean Chrislophe III. kötete: Az ifjú; IX. kötete: Az ut vége, Az égő csipkebokor; X kötete: Az út vége.
Shaw Bemard:
Barátságos színmüvek.
Schmldt József:
A szanszkrit irodalom története.
Szép Ernő:
Bűneim. Tolsztoj Leo:
Népies elbeszélések. Tennyson:
Arden F.noch Király-idilek.
Térey Sándor:
Verlaine válogatott versei.
Wagner:
Parsiíal
Wllde:
Versek.
Salome, A páduai herceg-iV>, Flórenw tragédia.
Zllahy Lajos:
Süt a nap.
angol uri szabó ZALAEGERSZEG
Kossuth Lajos-u. 4.
11 —28
tirdeti angol és a legfinomabb gyapjúszövet különlegességek nagy raktára.
Olcsó árak! Pontos kiszolgálási
l
Most jelent meg az
Egyetemes Regénytár
I. füzete. Mail Cainc: A tékozló fiu.
Kaphatók: Kakas Úgoston
könyv- és papirkereskedésében Zalaegerszegen.
Eladó; egy darab 780-as cséplőgéphez alig használt kombinált
herefejtő
i—3 készülék. PÉGÁN JÓZSEF TŰRJE.
Most rendeljen
jövő nyárra gazdaságába
a MezfiQazyasáoi Ontflzft rési*, t-nál Budapest
IV. Kossuth Lajosutca 4. II. Telefon 28-30, 201-34.
Táviratcím: Zaiukiiiix
öntöző berendezés stb.
14-15
egvételre
kerestetik élöés holtleltárral
1500-1800 holdas
birtok
lehetőleg Somogy-, |Vasvagy Zala vármegyében. Kimerítő és minden részletet tartalmazó ajánlatok „BI R T O K" jeligére a kiadóhivatalba kérünk.
megérkeztek fehér és a legújabb divat színe ben grenadinok, hímzett kelmék, hímzések a legkülönbözőbb szélességben, harisnyák minden srinben.
Koszorúk és fátylak
raktára fcadó Henrik, Zalaegerszeg.
Festék üzlet Zalaegerszegen!
OLCSÓBB LETT A FESTÉK!
Kész olajfestékek, zománcmáz, padlófestékck, kocsilackok iparosok, uradalmak, magánosok, kereskedők részére. V^X
Kátrány, carbolineum, gépolaj
igen olcsón, napiárért kaphatók
Kardos Henrik és Társa
^ festék gyári lerakat Zalaegerszeg, Rákóczí-ut I. (Schütz-áruház mellett.)
Arany- és ezüstpénzeket értékpapírokat
vásárol és elad, tőzsdei megbízásokat lebonyolít Wf rtSChafter EmŐ Bank és Pénzváltóüzlet Zalaegerszeg. Telefon 116
nyomdai munkák
legszebb kivitelben, legolcsóbb napi áron készülnek
Kakas Ágoston
könyvnyomdájában, ZALAEGERSZEG
1924 április 18.
Legolcsóbb szórakozás.
ha belép a
„Kultura kölcsönkönyvtár
olvasói kö/e. Jí&u-lotcs felvilágosít«
Kakas Ágoston
nyomdájában nyer hetó. Telefon ! l\\ sz
ÉPÜLETÜVEGEZÉST
57-0 legolcsóbb áron készít
HEINRICH W. és L.
Zalaegerszeg, Fö lér. Telefon 161. Állandó nagy raktár:
üveg-,
porcellán-, lámpa-, norin-berti és rövidárukból.
Megrendeléseket vidékre is azonnal, pontosan teljesít.
SCHWARCZ LUJOS
Eladó egy kis magányos
új ház
nagy kerttel. — Azonnal beköltözhető. Bővebbet Donnán Kálmán cipésznél.
WIRTSCHAFTER ERNŐ \'
Bank és , Pénzváltó Üzlete
Zalaegers/e^Kossutli-u 14. Telefon tli». I\'ózHdei megbizások! Ertékpapirok adásvétele1 Kölcsönök érték--pnpirra és egyéb értékekre!
IOSITPÉIX ELBBLYEZÉS! 14-0
rőfös- és divatáru kereskedése (fangler-ház.) Telefon 164. ZALAEGERSZEG. Telefon 164.
Legolcsóbb bevásárlási hely mindennemű vásznak, női-és féifi divatszövetekben stb. Pokrócok és zsákok állandó nagy raktára, is i<>

Kékfestők, kanavásznak és gyapjú delinek, paplanok, berliner kendők a mindenkori legolcsóbb napi áron. Pontos és szolid kiszolgálás!
BROL!L MÓR
gőztégEagynra Szállít fuvar és waggontélelekben téglát, hornyolt-
ZALAEGERSZEG. TELEFON 181 vagy lapos cserepet és gerincet Jól kiégeti
áru. — Mérsékelt árak. — Fizetés részletekben vagy természetben gabonával ís teljesíthető.
18—.tO
\\ f

Épület és bútor-
I munkát a legkényesebb igényeknek I metjfelelőleg készítenek iJ7 0 I
Szalay és Dankovits
^épület- és mübutor asztalosok
ZALAEGERSZEG ^gmunkáió ic:eP iskulakOz i szám. Urményi-utca 7.
Állandó készbutor raktAri

v utisveii vasar
a Magyar Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezetében Kossuth Lajos-u. 2 Telefon 3. Rendeléseket házhoz szállítunk. Az árndában
* mindenki vásárolhat.
díszes íivegernyök, különböző függesztékek és nvennyezetvilágítók, állólámpák nagy választékban
Edlvös utca 1. Telelőn: 133.
STU
Életmiszerkereskecáeimi és Hűtőház Részvénytársaság
««. ZALASZENTIVÁN
Vásárol: Tojást, Baromfit, Vadat és Tengerit
Telefon: 6.
■ V»
II
minden mennyiségben.
Központi igazgatóság: BUDAPEST, IV. Kálviri-tér 7 Telefon József 70- 50.
Dunántuli gyüjtötclepék Xaiaegerszeg, Sümeg, Kóny és Marcali. Duna-Tisza közi gyüj«> helyek központja: NAGYKŐRÖS Telefon 102.
Tiszántúli „ „ „ MEZÓTUH Telefon 39..

TíJ;y
Aou r«.fcx;v K»Kau./ KoHton köjiy vny omdAjAbao Zftl»»KOr««OKea. a^loton 131. »«fcua.

!Il. évfolyam.
Zalaegerszeg, 1924 április 20. Vasárnap.
Ara 600 korona.
47. szám „
BE6JELEIII HETEIKÉIT HÄBOI8XOB. flillMtéf 1 Miapra 7000 ktr.. »(r^íne 21000 k»r.
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI LAP.
Smktuü: HUN 6YÜL4.
Sterknxlóiif ét kiadóhivatal: Zalaeferuef, Sxéchenyl-tér 5. izam. Telelőn 131. tus
..Iliitek egy litrnben, bitiek egy búiban
Hterek egy Illeni örök igaxsáfban,
Hlaxek Mtütroruiif feltámadásában Ámen."
És feltámadott...
Krisztus, az Istennek íia, az ő egyetemesen emberi szenvedésével a ködbevesző múltért, az öt keresztrefeszítő jelenért és az antikrisztusokat a trónra-űlteto jövőért végigkorbácsoltatta vérző hátát és emberi halált halt a kereszten, melyet az ő halála tett a végtelen és türelmes szenvedések szimbólumává. Felfeszíttetett a test, hogy a lélek tovább éljen, felfeszíttetett a test, hogy a feltámadással bizonysággá szilárdítsa a kétkedést: az Isten fia volt. Egész emberi életének legnagyobb isteni csodája a feltámadás. Az ő felépítette kőszikla a feltámadással lett bevehetetlen, isteni erejű kővárrá, mely előtt megtorpan a kicstnyeskedő, a kétkedő, a tagadó szellem, hogy porba omoljon, mondván:
erős az Úr és nagy az ő hatalma.
*
Van egy ország. A neve: Hungária. Az élete: sebeketszaggató korbácsütések és a kereszt alatt le-leroskadó golgotai út. S a korbácsolók még egy életetélvesztett latrot sem . engednek, hogy segitené a keresztet vinni. És Hungária tövises arca ezer Veronika-kendőjén mered a hóhérok szemébe. De nincs ott sziv! Az áldozatot keresztre kell feszíteni, mert élete különb mert lenni a többinél, s mert sokan vannak sorsot-vetnk a köntösre.
És Hungária ezer évig hordta a keresztet. Nyugat és Kelet ütköző bástyája, Európa végszükségbeni megmentője, az ezeréves mártír meg-megroskadt a kereszt súlya alat\', melyet másokért, a félvilágért hordott. Meg-megroskadt és türelemmel viselte a korbácsütéseket.
És Hungária felér a Golgotára. Ácsolják már a keresztet, csattog a szeg és bong a kalapács. S alája állnak a hóhérok, hogy szemberögzítő valóság nyugtassa
meg antikrisztusi sziveiket: meghalt.
*
Harmadnapon pedig jelenték az őrök, hogy a holttest eltűnt. A keresztrefeszített Názáreti bizonyságot tett istenségéről.
A halál után jő a feltámadás.
*
És HungÜria felfeszíttetett. Sziklasírba zárták és követ hengerítettek a sír szája elé. Hungária most a sírban fekszik s őrizik hegyesszuronyu kalózok. De ez csak a halál. A fialál után pedig jő a — feltámadás! Az örök élet.
Az élet legnagyobb bizonysága a halál, az örök élet legnagyobb bizonysága a feltámadás, amely a halál után jő . . .
Hungária feltámad!
/ Huhn Oyula.
Gazdasági kibontakozás.
Mióta a pesti lapok nem jelentek meg, az£ta a gazdasági helyzet áttekintése is nehezebbé vált.
Az ellenzék mindent elkövetett, hogy a szanálási javaslat húsvétig ne kerüljön tető alá. Ha nem is tagad|uk meg tőle a jóhiszeműséget, mely ebben a törekvésben vezeti, mégis nagy a felelősség, mely a kölcsönakeió meghiúsításával reá háramlóit volna. Ausztriának annak idején sokkal nagyobb és tekintélyesebb ellenzéke volt, mint a mai magyar parlamentnek, de a felelősséget mégsem merte magára venni Annyi bizonyos, hogy az összeomlás után következő kormányok, sőt talán a mostani kormány gazdaságpolitikai működése is sok kifogásolni valót hagy maga után, de a jelenlegi helyzetből egyelőre más kibontakozási lehetőség nem látszik, mint egy sikeres kölcsönakció, még abban az esetben is, ha a kölcsön a nehéz jóvátételi terheket is maga után vonja. Sok minden másként történhetett volna a multán, mint ahogyan történt, de sok hiba immár jóvátehetetlen.
Ha bármilyen megalázkodás, siránkozás, külföldi sajlópropaganda révén már előbb tudtuk volna biztosítani a külföld rokonszenvét, ha a romló magyar koronán értékes külföldi valutát szerzünk be — amint Ausztria is tette — ahelyett, hogy a nemes valutakészlet csökkentésével és mégis eredménytelenül tartottuk a névleges zürichi kurzust, ha a pénzlebélyegzésből, a terhes adókból, vagyonváltságokból befolyó összegeket gazdasági hetek tetősekre használták volna fel az egyes kormányok, ma minden esetre másként állnánk. Mindezen azonban már nem változtathatunk s ahogyan most vagyunk, valóban nincs más kiút, mint egy helyesen felhasználandó kölcsön, mely stabilizálja a koronát, rendbehozza az államháztartást, szilárd alapokra fekteti az egész magyar közgazdaságot.
Minden esetre helyesebb volna, ha ezt a 250 milliót a nemzet a maga erejéből össze tudná adni. Olyan nagy politikus és közgazda is, mint gr. Andrássy Gyula, szintén ezen az állásponton van. Ámde a lehetőség és kivitel közt még nagy a távolság. A háború kitörésétől a mai napig már annyiszor visszaéllek az adózó közönség bizalmával és jóhiszeműségével, hogy nem csoda, ha többé áldozatkészséget nem akar gyakorolni. A magyar sohasem volt jó adófizető, mindig virtusnak tartotta, ha becsaphatta a fináncot s már Mária Terézia idejéből származik a jelszó, hogy „vitám et sanguinem, sed avenam non." Ez a jelszó most, a sok keserű csalódás után, még jogosultabb, mint bármikor volt Bármennyire is megvolna tehát a lehetőség, hogy maga a magyar közgazdaság össze tudná hozni azt a 250 millió arany koronát, ami az államháztartás egyensúlyának biztosítására és a közgazdasági helyzet szanálására elegendő volna, a közönség bizalmatlansága miatt a lehetőség ténnyé nem változnék.
Végeredményben tehát nem segit más, mint a kölcsön. Ami pedig az ellenőrzést illeti, bármennyire berzenkednek is ellene, szerény véleményem szerint talán többet segit, mint maga a kölcsön. Többet segit pedig azért, mert megszerzi nemcsak a külföldnek, de a belföldnek is elvesztett bizalmát. így meglesz mindenkiben az a bizalom, hogy minden nehezen kiizzadt adófillért csakugyan az ország közgazdasági helyreállítására fordítanak, mert ott áll a kormány háta mögött a külföldi mumus, aki vétót mond, ha ugy folynék a pénzügyi gazdálkodás, hogy ez a gazdasági talpraállást veszélyeztetné!
Ma nálunk a gazdasági talpraállás a bizalom kérdésén múlik. Ha a kölcsönadás lényéből a külföld bizalma megnyilvánul, nemcsak a külföldi tőke özönlik hozzánk, mint magas kamatot fizető piacra, de a belföldi elrejtett vagy csupán í
spekuláció céljaira szolgáló valutakészletek is belekapcsolódnak a normális gazdasági vérkeringésbe. Minden óra, mely ezt a gazdasági kibontakozást késlelteti, csak helyrehozhatatlan károkat okoz. Sajnos, hogy az átmeneti intézkedések is - • köztük első sorban a takarék-korong ~ nem váltották be a hozzájuk (űzött reményekel. Nevetséges állapot az, hogy mikor a papi/korona belföldi vásárlóereje naponta átlag I százalékot romlott, akkor a takarékkorona gyanánt befizetett 118 papírkorona helyett egy hét múlva csak 113 papirkoronát fizetlek vissza. Akik abban a reményben tinga-tództak, hogy pénzüket takarékkoronában konzerválhatják, keservesen csalódtak. Amikora takarékkoronát bevezették, ngyanennek a lapnak a hasábjain azt a meggyőződést vaiiottam, hogy a /takarékkoronában adott árak állandósulni fognak. Ez a vélemény azonban nem vált valóra; az árak vigan emelkedtek — lakarékkoronában. Az első csalódás után legtöbben még inkább igyekeztek szabadulni a takarékkoronától, mint a papirkoronától. Az egész tak.irékkotona-ügy csak arra volt jó, hogy még inkább növelje 4 gazdasági káoszt Kél tanulságot azonban ebből is levonhatunk. Az egyik: mesterséges beavatkozással a pénz vásárlóerejét szabályozni ¡ehetetlen, mert ezt sokkal hatalmasabb, kérlelhetetlen erejű belső és külső körülmények szabályozzák. A másik: gazdasági kibontakozás a szabad kereskedelemtől való elzárkózottság mellett és stabil korona nélkül lehetetlen.
Ha tehát a külföldi köícsön feleslegessé teszi a koiona vásárlóerejének mesterséges szabályozását, megnyújtja a világkereskedelembe való bekapcsolódás\'útjait és stabiiizálja a kororvÉL viszont e célok elérésére más eszköz uinc», mint a külföldi kölcsön, akkor a teljes gazdasági leromlás elkerülése végeit kénytelenek vagyunk ehhez az eszközhöz folyamodni, még akkor is, ha a kölcsönbe a jóvátétel súlyos terhe is belekapcsolódik. A külföldi kölcsön valójában nem más, mint egy keserö orvosság, melyet kénytelen-kelletlen be kell vennünk, mert más orvosság nincs. A kölcsön hovaíordi-tásának ellenőrzése azonban nem jelenti azt, hogy politikai vagy gazdasági függetlenségünkből egy hajszálnyit is engedjünk, Lppen a gazdasági fellendülés érdekében nem szabad hallgatnunk az olyan felszólításokra - még ha jóakaratú tanacs alakjában jönnek is - hogy Magyarország csak mezőgazdaság tekintetében törekedjék a többtermelésre és csupán a belföldön termelt nyersanyagok feldolgozására szorítkozzék. Az országok jólétének és kulturális előhaladásának az ipari fejlettség a fokmérője. A jótanácsot igenis elfogadjuk. Törekedni fogunk a többtermejésre a mezőgazdaság terén és nyersanyagainkat itthon dolgozzuk fel. De a tanács kategorikus imperativusát határozottan visszautasítjuk. Nemcsak a saját nyers-terményeinket óhajtjuk feldolgozni, de a külföldről hozott nyers anyagokat is, amennyiben ezt akár a belföldi fogyasztás, akár a kedvező export indokolttá teszi. Ha jóvátételi fizetéseket követelnek tőlünk, akkor csak olyan gazdasági politikát követhetünk, mely nem a nyugati nagy ipari államok érdekeire van tekintettel, hanem első sorban a saját érdekeinkre. Ha fizetnünk kell, szükségünk van többtermelésre nemcsak a mezőgazdaság, de az ipar terén is. Csakis igy tehetünk szert gazdasági függetlenségre, így adhatunk munkát minden dolgozni akaró kéznek, igy rázhatjuk le magunkról fi külföldi fizetések nyomasztó terheit, igy bontakozhatunk ki a jelenlegi nyomasztó gazdasági helyzetből, igy érhetjük el a gazdasági és kulturális jólétnek azt a fokát, melyen a viszonyok kedvező kialakulása esetén a teiüleli integritás érdekében is számottevő lépéseket tehetünk. F. L,
/
/O
ZALAVÁRMEGYE
1924 április 20.
Hetenként.
Sirike angol írás. sztrájk nem magyar szó s az ezekkel egyet jelentő okvetetlenkedés magyar hang, de Idegen szellem.
A magyar cseléd, szolga, napszámos, tisztviselő, vagy egyéb alkalmazóit lehet szelid vagy goromba, illedelmes vagy feleselő, engedelmes vagy makacs, szorgalmas vagy rest, hü vagy elszökik s faképnél hagyja a gazdáját, mint kukorica Jancsi, vagy főbe kollinija : de sztrájkol.
Idegen ipartermék e/. a szó, idegen a szelleme s idegenek a terjesztői. Annyira idegen, hogy a magyar nyelvnek nincsen is rá megfelelő szava Én pl csak az okveteticnkedéssel tudnám kifejezni, hogy ne kelljen rá a pisztolyos ellenállást használni\'.
Az egyvivásu (szándékosan: nem ivás, még kevésbé ivás emberek) összedugják a fejőket, összefújnak (conspirálnak), mint a kigyók; s megesküsznek, hogy,gazdájukat cserbenhagyják, nem dolgoznak neki, nem segilik őt, akkor, éppen akkor, amikor ennek az élete kockán forog; majd megváilja a halált drága pénzen ; ámbái hogy jó ember s eddig is ő adott nekünk kenyeret; de akár megérdemeljük, akár nem. ha van kedve, ha nincs, ha tud, ha nem tud adni r adjon többet, különben baj lesz, mert nem dolgozunk. A munkának ilyenfajta megtagadását nevezték el sztrájknak. Nem sokban különbözik ez attól a képtől, amelyben a jámbor utas elé ugrik az országúton egy ember s pisztolyt szegezve rá i^y szól: pénzt! vagy ¿leiedet \\ A különbség csak az, ho^y ez a jámbor útas azelőtt nem volt jóllevője. még csak ismerőse setn volt a támadónak. Kételkedés nélkül nevezhetnők tehát a sztrájkot müveit betyárságnak, amelyet a külföld adományozott nekünk. Ész sőt művészet van benne az önösségre s a törvénynek megszurkálására, az erélytelenségre. Hasónlit egy kicsit a sztrájkoló a makrancos j . lóhoz is, amelyik tudniillik nem akar húzni. De » itt az a nagy különbség, hogy a makrancos ló [ nem a zabért sztrájkol. Csiklandozza a hám a ! ftyakát s ez az oka, hogy nem akar húzni, de | x célja nincs; a sztrájkoló emberjjek pedig csak j célja van, ellenben oka nincs.
Még az a különbség is van, hogy a makrancos lo és az útonálló önállóan, szabad»akaratial cselekszik, vagy nem cselekszik, segitő társat nem keres, nem fú össze senkivel; a sztrájkoló konspirái, tehát segitve és segittetve tömegesen — nem dolgozik
Tehát sem a magyar cseléd, sem a magyar betyár, de még a magyai^-makrancos ló sem hasonlilható össze mindenben evvel a sztrájkoló- i va;. — Egy lenne hozzá hasonlatos némileg: 1 Ha a kocsis hosszú hűséges szolgálata után egyszercsak — vivén gazdáját zivataros sötét éjszakán zúgó folyamok partján, ismeretlen szakadékos útakon - hirtelen a lovak közé dobja a gyeplőt, leszáll, megszünteti a szolgá-
latot, ha kétannyi bért nem adnak neki. Némileg hasonlatos lenne. De ilyen embertelen magyar kocsis nincs a világon. Van ellenben felmondási határidő jobbról is, balról is. S ez egyúttal törvényes is.
A konspiráció pedig\' és bármilyen összeesküvés a nemzet ellenségével szemben nemcsak nem bün, hanem kötelesség, — a nemzeti élet halárán belül azonban nemcsak nem kötelesség, hanem bün. Mert itt a nemzeti élet határán belül a nemzet javára létrejött és megállapított törvényeknek kell uralkodniok. Nem a személyes és osztályos érdekeknek.
A budapesti nyomdász segédek a mult héten sztrájkollak s e miatt mintegy tiz napig nem jelentek meg\'a fővárosi hírlapok. Más szóval ezek a munkások önszervezett szabályaik (összehívás) alapján a tnunka félbehagyásával pisztolyt
szegezlek a gazda mellének, pár percnyi gondolkozás! időt engedve, hogy: vagy javított bér, vagy munkaszünet. Tiz nap múlva megint dolgozni kezdettek. (Azóta megint sztrájkba léptek. A szerk.)
Akárhogyan békültek össze, nem is tudom, nem is űzöm, de ennek az idegen szellemQ sztrájknak a történetében erkölcstelen törvény és törvénytelen erkölcs van. És cz a sztrájk-történet a nemzeti közéletben a törvénynek és erkölcsnek Nagypéntekje.
Kibékültek. Megegyeztek Megy a munka. Akkor cz a Húsvétot jelentené. De amelyik napon ezeket az idegen szellemű nemzet-ellenes felbújtókat felakasztják, csak azon a napon lesz a magyar közéletnek igazi feltámadási Húsvétja.
Borbély György.
Kik vándorolhatnak ki ax új bevándorlást törvény szerint Amerikába !
Mint legutóbbi szamunkban megírtuk, az amerikai képviselőház elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely az Egyesült Államokba oe-bocsátható idegenek/számát 2 százalékban állapítja meg. Eddig az l^tO cs népszámlálási cenzus alapján számított 3 százalék vándorolhatott be az Egyesült Államokba, az új törvény az 1890-es cenzus 2 százalékára szállította le a bevándorolhatók 6zámát. Az új törvényeseimében két kvóta lesz. Az egyik kvótát azoknak a számára állítják fel, akiknek közeli hozzátartozói élnek Amerikában, a másik kvótát pedig, akiknek senkijük sincs odaát. Ezentúl kvótán felül is lehet kivándorolni. A kvótánkivüli osztályba tartoznak az Egyesült Államok polgárainak: férje, felesége, apja, anyja és kiskorú nőtlen (hajadon) gyermekei. Ezekre tehát a kvóta nem vonaikozik A kvótába tartozó rokonbevándorlók közé tartoznak azoknak a férje, felesége, kiskorú nőtlen (hajadon) gyermekei, akik legalább két év óta laknak egyfolytában az Egyesült Államokban és legalább egy éve, hogy az első papírt kiváltották. Egész külön bevándorlási kvóta áll fenn a kélpercentes alapon az összes többi bevándorlókra Az új törvény alapján a magyarországi kvóta 1,348, az eddigi 5,747 helyett. Csonkamagyaioaszágból tehát a kvótalétszámában az egész kivándorlási év alatt mindössze 1,348 bevándorló szállhat parira Ameiikában.
Eddig az volt a szokás, hogy a bevándorló útlevelet szerzett, azután az amerikai konzul-ól megkapta a vizu mot. de ha megérkezésekor betelt az országára vonatkozó kvóta, vissza-utasíttatik
Ezt most megszüntetik, mégpedig úgy, hogy ezenlul bevándorlási bizonyítványt fognak kibocsátani márkalföldön valamennyi bevándorló számára. A bizonyítvány nyolc hónapig lesz érvényes és aki ezzel rendelkezik, azt bármikor bebocsátják az Egyesült Államokba, amig a bizonyítvány érvényes. A külföldi amerikai
konzulok azonban természetesen nem adhatnak több bevándorlási bizonyítványt, mint amennyit a kvóta megenged. Tiz hónapon keresztül az évi kvóta tiz százalékát havonként külön fogják kiállítani. Eddig úgy volt, hogy Magyarország kvótája már januárban, februárban betelt, most azonban a kvótát tiz hónapra fogják felosztani.
Nehogy visszaélések legyenek, azok számára, akik rokonukhoz utaznak, a bevándorlási bizonyítvány iránti kérvényt az Amerikában élő hozzátartozók kötelesek beadni az amerikai fő-bevándorlási biztossághoz és egyetlen külföldi amerikai konzul sem adhat ki bevándorlási bizonyítványt sem a kvótába tartozó rokonbevándorlónak, sem a kvótánkivüli bevándorlónak, csupán abban az esetben, ha az amerikai bevándorlási főbiztosság erre már felhatalmazta.
Eddig a bevándoroltaknak csak akkor adlak ki megérkezési bizonyítványt, amikor polgár-levélén folyamodlak, most azonban minden bevándorló megérkezési bizonyítványt fog kapni, amelyhez hozzácsatolják a bevándorló fényképét és az ujjlenyomatát is. Ezt a fokozottabb ellenőrzés miatt kívánták, m^rt Amerikában tudvalevően nincs bejelentő hivatal. 1
Még egy eddigi sérelmen változtatnak: Amerika ugyanis a születési hely szetint mérlegel. Ha valaki magyar állampolgár, de mondjuk Kolozsvárott született, a román kvótábi kerül. Többször előfordult emiad, hogy a bevándorló szülőkkel érkezett gyerekeket ki kellett utasítani, mert olyan országban születtek, amelynek a kvótája már betelt. Ezenlul ilyen gyermekek a szülök szülőhazája szerint számíttatnak._
UJ pénzrendszer Lengyelországban.
Varsóból jelentik, hogy a minisztertanács elfogadta a lengyel pénzrendszer megváltoztatásáról szóló törvényjavaslatot. Az új pénzegység a zlóti, értékét 1.800 000 lengyel márkában állapították meg. Jumus 1-tól kezdve a márka már többé nem törvényes fizetési eszköz.
II nagy lelkek sorsa, /p-
írta. LUKACS ALADÁR
Krisztusok fáradt, széttépett roncsai vergődnek az élet viráglalan mezején, amely felett tombol az orkán. S az élet viharvertjeinek fony-nyadt testein, a Sátán lovain vágtat végig az Istent-nem hivők és az erpbert semmire nem becsülök kegyetlen serege ... A pusztuló kulr túra berkeiben veszett eb módjára marják egymást az emberek, s aszott\' emberhdllák vértelelen, fehér tömkelege, mint a civilizáció foltja mered az égre. S onnan a magasból, a kósza h^őrongyok mögül, úgy nézegelődik ki a nap, mint a szabadságát, az új életet váró rab a börtön ablakán . .. Semmi vigasztaló, semmi remény, mintha 6oha többé nem lenne újjászületés, feltámadás! . . .
De minek is ott virág és napsugár, ahol a tudomány templomai helyett Sodornák és Gomorák épülnek, s Jézusok helyett Nérók és Cézárok születn\'ck?!
- Igen minek?! — kiált fel önmagában Boronkay Zoltán, s újra kinéz az ablakon, végig a kertjén, egészen a folyóig, amely a telke alatt hömpölyög
A korhadt fatörzs, amely ott áll a folyóparton, elvonja egy pillanatra gondolatait a való élettől, s a harminc évvel ezelőtti húsvét délutánja* jelenik meg lelke előtt Miht kis gimnázista, napok óta kersste a folyóparti cserjék között a legszebb ibolyát. Mindig szebbre vágyott. Olyan
ibolyái szeretett volna lepréselni és a növénygyűjteményében elhelyezni, amilyen senkinek sincs. »
— Késő délutánig csatangolt a folyó mentén — hiába. Csüggedten, fáradtan vetette magát le a kertjük végében zöldelő fa elé. Észre sem vette, amint letelepedett a közelébe a tisztelete-sék Mancikája és a szedett ibolyát kötényében .rendezgette. \' A kis leány csokorba kötötte a virágot, mire észre vette és mikor szólni akarl, Mancika megelőzte.
— Miért szomorkod.k Zoli, talán kikapott?
Boronkay maga előtt látja önmagái, kis fiu
korában és újra hallja a komolyan, férfiasan csengő hangját: Mancikai engem nem vernek meg soha. A legszebb ibolyát kerestem, de nem találtam meg azért szomorkodtam.
— Zoli, ez nagyon szép ibolva, tessék, — mondotta leány, s egy szép szálat átadott neki.
A húsvéti szünet után, mikor visszament a városba, az első préselt virág, a hóvirág után elhelyezte gyűjteményébe az ibolyát. Az ibolya után gyöngyvirág, s minden virág után egy-egy leány; de minden virág között az ibolya és minden leány között legszebb a Mahcíka maradt.
Évek múlva is, mikor már a rövid nadrágból kinőtt, gyűjtötte tovább a virágokat. Ahány szál virág, annyi szép leány. S egyformán szerette a leányokat is, meg a virágokat is. Egyet kivéve. Az ibolya volt a virágok királya, Mancika a leányok királynéja. E kettőt szerette legjobban.
Az évek folyamán aztán egyik-másik leány elmaradt, eltűnt, elveszeit a számára Olyankor odaborult a virágok fölé: Isten veled, édes kicsi hóvirág, nefelejcs, őszirózsa, liliom - elmentek, de én szeretni foglak benneteket továbbra is. Mindegyikhez volt egy-két rövid szava, amikor esküvőre vitték a leányt. Akik nem hagyták el, azok virágait féltve őrizte éveken keresetül. Egyszer aztán mindenki elhagyta, magára maradt. A sok sok virág és könyv között megfeledkezett a leányokról, nem törődött velük, csak a nagy természetnek élt. Későbbi ismerősei .a komoly nők és férfiak" egymásután szakítottak vele, mert nem értették ineg nagy lelkét. De mikor jött a hír, hogy Manci esküvője pünkösdkor lesz, belenézett vírággyüjteményébe: Manci az utolsó! Még csak az ibolyától nem bucsuzötl el... Hazaszaladt a szülőfalujába: Nem, nem, Manci nem lehet másé, csak az övé.
A folyóparti fa alatt várta találkára Mancit, aki sétálva, csak ugy véletlenül találkozik majd vele, — így izente egy nénétól. Míg nem jött a leány, egy méhecskét fogott s beledobta a vízbe. Éppen megszűnt mozogni a kis állat, amikor hófehér ruhában, 25 évével is űde, piros arccal megjelent a leány. Üdvözölték egymást, s Manci szemrehányó tekintete megváltozott, aminl észrevette, hogy vele mit sem törődve, érdeklődéssel szemlélte tovább a méhecskét, amint az lábait összehúzta és életlenül sodródott tovább a vizszinén.
1924 április 20.
ZALAVÁRMEGYE

p«r0i pillanatok as adósai körül.
Most, amikor minden ember sir és jajgat az adók nagysága miatt, mikor nem tudja, hogy papir-. takarék-, vagy aranykorona alakjában veszik ki szájából a betevő falatot - elmondok egy pár humoros jelenetet, amikor másnak a bőrét nyúzták; talán felderül egy pillanatra azok arca is, kikről már a hetedik bört feltik le.
A kincstári előadó, aki azt gondolja, hogyha édes mázzal bevontán adja be a keserű maszlagot, vagyis inkább javaslatot, könnyebben veszi be a szegény „adóalany-, és ennek folytán igy terjeszti be a javaslatát: „A kincstár barátságosan a fél elé jön és lelkesen kezeli az adóalanyt" Felolvassa javaslatát, a szegény adóalany majdnem felfordul, mikor a javaslatba hozott tételeket hallja, de mert megérteni nem tudja a gyorsan felolvasott óriási tételeket, általánosságban csak igy védekezik:
— Olyan szegény vagyok, mint a templom egere, amelyik még a kövezetet is megrágja.
— De hisz 8 hold földje van — mondja javaslatának védelmére a kincstári ur.
— Igen ám válaszol az ember, de én a nyolctagú családommal nyolc hold föld mellett nem tudom magamat véleményezni.
— De látja barátom — mondja á jólelkű elnök - adót csak mégis kell fizetni, legyen belátása.
— Jaj, kérem alássan, ilyen szegény embernek még belátása sincien.
Egy másik adóalany vagyonadója tárgyalásánál azzal védekezik, amikor vagyonának nagyságát igyekeznek megállapítani:
— Hát kérem ássan, az nem ugy van, mert csökkenésem van a vagyonban, mert két tehenem megdöglött, a lányomat meg meglőtték. (Ezzel akarta kifejezni azt a szerencsétlenséget, hogy a vörösök támadásakor a leányát egy eltévedt golyó megsebesítette)
Egy masHt adóalanynak a védekezése az előadó azon állítására, hogy két szép disznaja van, a következő volt:
— Dehogy is van könyörgöm alássan két disznóm, most csak egy malacot szorongatunk és csak különben is csikorgunk és nyomorgunk.
— Látja, — mondja az előadó egy más alkalommal, — mawMizethel, hisz hét hold földje van. \\
— Igen — feleli a gazda — az megvan, ciakhogy ebbe- a szántóföldbe van nekem egy aryósom is. (Azt értette, hogy\' az anyósának is kell bizonyos járandóságot a föld terméséből kiadni)
— No de van cséplőgépje is — folytatja tovább a kincstár képviselője. ^
No igen van, azaz, hogy vót, mert eladtam, metl az csak olyan viselkedett vót. \\ - Hát a tehénnel mi van? —• folyik tovább a vallatás.
— Azt pedig könyörgöm relirálták; nincsen bizony nékem még egy fejbéli bogaram se.
Gyilkos sugarak a hadviselés szolgálatában.
Az angol sajtó részletesen foglalkozik H. Gründell Maltheus tudósnak titokzatos találmányával, amely úgy látszik árra v<m hivatva, hogy az egész, haditaktikát megváltoztassa. A tudós, aki egyébként a világháború alatt egy találmányáért az angol hadügyminisztériumtól 20 ezer fontot kapott, azt állit ja, hogy olyan sugarakat fedezett fel, amelyek bizonyos körzeten belül azonnal minden állati és növényi életet megölnek, fémeket megolvasztanak, motorokat megállítanak, lőszereket felrobbantanak. Meghívott közönség jelenlétében laboratóriumi kísérletekkel mutalta be felfedező találmányát. A kísérletek tökéletesen sikerültek. Gyenge sugarak elegendők arra, hogy lámpákat gyújtsanak fel, állatokon nehéz égési sebeket ejtsenek és növényi életet pusztítsanak el. Oründtll felfedezésének lényegéről legmélyebben hallgat, annyit azonban sikerült tőle megtudni, hogy felfedezésében a villamosság játssza a legnagyobb szerepet. Valószínű, hogy a tudósnak sikerülni fog aeroplánokat tetszése szerinti magasságból lehozni, tankokat megállítani és ellenséges lőszerraktárakat bizonyos távolságról felrobbantani.
Kalósok a kinal vizeken.
A kinai vizeken annyira elszaporodtak a kalózok, hogy a gőzhajóközlekedés mltfdaddig szünetelni fog, amig a hajóknak katonai védelmet nem biztosítanak.
Somogy felöl erősHIk a szerb határt.
Kaposvárról jelentik: Odaát a Dráván tul a rác hadseregben nem a legrózsásabb állapotok uralkodnak. Az állatias fegyelem, a rossz bánásmód erősen megboszulja magát az SIIS ármá-diában. A katonaszökések száma hihetetlenül megszaporodott Különösen nagy mértéket öltött a Horvátországban állomásozó ezredeknél. A folytonos szökések arra indították a szerb hadvezetőséget, hogy megerősítsék a Magyarország felé eső határt! A legkönnyebb az átszökés Somogy délnyugati szögén, a Zdála patakon. A régi répást terület elhorválosodott községei Zdála és Godála a pihenő helyei á felénk szökő katonáknak, Ezen az alig pár négyzet kilométernyi területen eddig alig volt pár finánc. A mult héten Godálába, ahol eddig sohasem voltak csendőrök, 12 szerb csendőrt helyezlek Zdála, Godála környékén a múltban horvát fináncok látták el a határszolgálalot. Most a horvát fináncokat szerb fináncokkal erősítették meg Igy a Dráva és a Zdála szigete valóságos hadszíntér, amennyiben most ott 58 finánc és 12 csendőr teljesít szolgálatot. A horvátajku lakosság természetesen nem szívesen nézi ezt a megerősítést, mert a sok szerb finánc egyéb dolga híján a benszülötteket molesztálja.
— Boronkay ur, örülök, hogy minden igy történt. Annak a férfinak nem lehet jó szive, aki képes egy méh éleiét kioltani.
— Mancika, - utoljára szólítom igy, — három év óta egy nő se értett meg, pár év múlva már a férfiak sem értenek meg. Engem, míg élek, már nem ért meg senki, de ha távolom, mint ember az élők közül — megértenek. Örülök, hogy maga boldog lesz, melletlem úgy sem lett volna az. Eddig egyedül maga szeretett, rtttgán kívül senki. Most már nem szeret, de én azt akarom, hogy szeressen továbbra is. Boronkay belenyúlt a vizbe és kivette az életlen ffléhecskét.
• - Mit akar szegény kis méhecskével, hiszen
látja, hogy nem él.
** Boronkay nem szólt Óvatosan kinyomkodta a vizet a méh gyomrából, s egy papírlapra téve elkezdte szárogatni a napon, majd levette az órája üveglapját és a gyújtópontot a méhre ^ányitott| megmozdította lábait, a szárnyait. r«r perc fnulva teljesen magához térve végig «étált a papíron, s végül elrepült...
— Zoltán bocsásson megl
— Nem haragszom. Isten velel — búcsúzott Boronkay, meghajtotta magát és távozott...
A leány mindaddig nézett utána, míg el nem ¡JW a ház mögött. Aztán megtörölte a szemét, öoronkay pedig sírt a száraz Ibolya felett, "»ndegyikük azt gondolta: Ok megértették volna «gymást...
A gyermekkori virággyüjtcményét bezárta az íróasztal egyik fiókjába és elutazott vissza a fővárosba ...
A következő évtizedeket nagy munkában töltötte el. Nem érdekelte egyéb, mint a növény-és állatvilág. Az emberekkel nem törődött, mert azok sem törődtek vele.
Éleiét, vagyonát, mindenét a tudomány oltárán áldozta fel, s az emberek mégsem segítették -a céljához, ahol csak lehetett gáncsolták, csipkedték.
Bárhová ment, nem akarták megérteni, nem értékelték munkásságát és tehetségét. Gyűlölettel eltelve az emberek iránt, elhatározta, hogy visszatér végleg a szülőfalujába . ..
Rozoga viskó és gazzal benőtt udvar fogadta...
S most, harminc évi munka után, élete delén, megtörve, teljesen elhagyva mindenkitől, rongyosan, éhesen, fázva, könnyes szemével nézi-nézi a korhadt fatörzset, az üvegtelerv ablakon keresztül.. . Csikorog a szuette íróasztal rozsdás zárja, s a pókhálós virággyüjteményt maga elé terítve, ráborul a szirmatlan ibolyaroncs elszáradt testére. S a kiváló botanikus és zoológus Boronkay Zoltán csendesen sir...
Odakünn vadul süvít a ssél, havas esőt csapkodva a szobába, mintha soha többé nem lenne tavasz ... Boronkay lelke utolsót csókol az ibolyán, s mosolyogva indul az örök tavaszba ...
Húsvéti emlékek.
kendre ezek is elmosódnak, elfő lejtődnek, meghalnak. Mert jön változásra változás.
Régen menték sátoros ünnepeken a nagyobb diákok legatióba, prédikáltak a pap helyett s kaptak a hívektől 10—20 forintot; a kisebbek mentek canlálni; ez már éneklést jelent; az egyszerű falusi gyermekek is jártak házrólházra s verseket mondottak, alkalmi verseket: karácsonyban karácsonyit, húsvétkor húsvétit, egybekötve a másodnapi öntözéssel, hogy van a háznál egy virágszál, fiatail vagy vén lány, az mindegy, s ha Ők meg nem öntözik, el talál száradni. Kaptak egy-egy krajcárt-s piros tojást.
\' Ezeket már még az emlékezetben is csak némelyek tartják.
Az öntözés kivált faluhelyeket vigan ment éá vastagon. Fazékkal és vederreNintötték egymásra a vizet, sőt hogy a virágszál el ne hervadjon, egypár fickó megfogta a nagy leányt, belefektették az itató vályúba s ugy húzták rá a vizet. Gorombának elég goromba, de edződvs vannak hozzá. A mostani húsvétjaink alkalmával bizony hidegek járnak arra nézve, hogy vigassággal mulassunk. Nem igen öntözzük egymást, ahelyett csak hervadunk, szomorúan hervadunk.
A piros tojásnak is nagyon lekopott már a színe. Még fejéret is keveset tojnak mostanság a magyar tyúkok.
így múlik el minden . . előbb a pirosság a tojásról s az orcáról, azután maga a tojás és az orca, végre a tyúk s az ember és jön változásra változás.
Zalaegerszegnek van egy sajátságos történelmi emléke Húsvét napjára. Ez is elmarad idestova már még az emlékből is. Hiteles történet nincsen is róla, csak szájhagyományként maradt meg, hogy réges-régen a török járáskor a város határán táborozott egy török sereg húsvét szombatján. A zalaegerszegiek vagy cselből csaptak nagy lármát síppal, dobbal, trombitával, — vagy szándék nélkül, valószínűleg feltámadási körmenetet tartva az óriási tömeg zajongott s a török nem ismerve ezt a vallási dolgot, megijedt a lármától s eltakarodott.
Ennek emlékére — minden húsvét szombatján este össze szokott gyűlni egy sereg fiatal ember, puszpánggal felvirágzóit puska vállukon, még a régi\' időkből megmaradt zászlókkal besötétedés után kivonulnak a határra, legalább egy dob elmaradhatatlan, amely egyszeri monoton nótát ver szakadatlanul. Ennek a szövegéből ennyi maradt meg : „Sánc regiment — Mrita ¡kapitány - Jön a magyar - Fut a török Sánc regiment Sánta kapitány — S igy tovább reggelig. Az utolsó 30—35 éven át az ismert Szanyí nevü derék kucséber viselte a dobos szerepet A fiatalság jó kedvvel ment, persze, reggelig — török híján — a szőlőhegyben kínálgattak őket a gazdák. Reggel szép rcud-ben dobszó mellett vissza, zászlókat és puskákat megint elhelyezve a templomban. Az^indu-lás éi megérkezés vallási ceremóniákkal történt.
Hogy az éjjeli kirándulások el uc fajuljanak, megszüntették ez emlékkörmenetekel.
Mikor lesz, amikor elfelejtjük annak emlékét, hogy az oláhot kivertük Magyarországból. — Nem lehet tudni. — Csupán az a bizonyos é% szent igaz, hogy jön változásra változás, fí. Oy.
lapzártakor érkezett telefon-jelentések.
A görög népszavazás végleges eredménye: a köztársaság mellett leadlak összesen 758,742, ellene 325322 szavazatot. — Az amerikai szenátus 53 szavazattal 25 ellenében törvényjavaslatot fogadott el, mely szerint az Egyesült. Államokban élő nemzeti kisebbségek egy százaléka vándorolhat be Amerikába. — Londoni jelentések szerint Radics értekezletre szándékozik összehívni Középeurópa nemzeti\'kisebbbégcit. — A francia bankák nagy hitelt nyitottak Oláh-országnak a nehéz tüzérség felszerelésére ét repülőgépek építésére.
Talafonhlrmondóba beazél as angol király.
Londoni jelentés szerint az angol király a birodalmi kiállítás megnyitó beszédét április 23-án drótnélküli telefonhírmondó mikrofonjába fogja bemoridani. A beszédet közel ezer mérföldnyi környezetben minden hallgatókészülékkel felszerelt állomáson meghallgathatják.

f
V
ZALAVÁRMEGYE
1924. április 20.
-f*-
HÍREK.
••••
HÚSVÉTRA.
Harcos titánok, hajtsátok le főtök,
Sebzett kapusak, fel a fejeket!
Ki mindnyujutíkért lialt meg a kereszten:
Ma feltámadt a Szchjei
Magyar magyarban sose lásson ellent,
Hozzon c nap bocsátó bánatot,
Hisz mindnyájunkért halt meg a kereszten,
S mindnyájunkért feltámadott.. .
HUHS OYVLA.
— Eljegyzés. Zsely Miklós rézműves-mester eljegyezte Földes Józsel nyűg. tanító leányát, Margitot. (Minden ktfíÖn értesítés helyett.)
— Kelleme» hu?,vétl ünnepeket kívánunk « ,Zalavármegye 1 olvasóinak
lOféiluAl. lakách Tibor zalaegerszegi cscndőr-pazdasáfci hivatali főhadnagyot idólege* nyugálományba helyezték.
— Halálozás. Vida Sándor dr. zalaegerszegi áJIami főgimnáziumi tanár.a Magyar Paedagógiai Társaság rendes tagja, 25 éves tanári működés után 50 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt.
— Gyilkosság Szepetken. Tudósítónk jelenti: Tóth János szepelki lakost csütörtökön este viszálykodás közben fia Megfojtotta. Az apa-gyiitós teliének elkövetése után önként jelentkezett az ügyészségen,
— Dalestély Zalaegerszegen. A Zalaegerszegi Daloskör f. hó 26-án, szombaton, este fél kilenc órai kezdettel a mozi helyiségében műsoros dalestet rendez A műsoron szerepelnek :• a férfikar énekszámai, magánénekszám, drámai jelenet, egyfelvonásos operett, egyfolvonásos vigjáték A daiestély iránt városszerte máris nagy érdeklődés nyilvánul meg. A részletes műsort lapunk legközelebbi számában hozzuk
— Az Idó. Az Idójárástani Intézet jóslata szerint szárazabb idő várható hőemelkedéssel.
— Lapunk legközelebbi szám« csütörtökön, 54-én, jelenik meg.
— A nemzetgyűlés elnapolta magát A nemzetgyűlés csütörtökön éjjel harmadszori Olvasásban is megszavazta a szanálási (talpra-állitásí) törvényjavaslatot. A javaslat megszavazása után a nemzetgyűlés bizonylalan időre elnapolta magát. Valószínűleg május közepén ül újra össze a nemzetgyűlés. "
— A Dunántúlon é<ö erdélyiek tömörülése. Az Erdélyiek Somogymegyci Társaságának legutóbbi közgyűlésén Kóréh Endre elnök ismertette programmját, amelynek sarkalatos pontja egy táborba tömöríteni a Dunánlulon élő erdélyieket.
. — A mai tőzsdei jegyzések az ünnepek miatt elmaradtak
— A zalaegerszegi polgári fiúiskola harmadik osztályának az ősz folyamán meg kellene nyilnia. Az új osztálynak azonban még nincsen helye. Felhívjuk az illetékes tényezők figyelmét, bogy a polgári fiúiskola megnyitandó harmadik osztálya számára idejében gondoskodjanak megfelelő helyiségekről.
— BináklftM Tiroli kfttijrttléat tartott csütörtökön a képviselőtestület Napirend jelótt a polgármester bejelentette, hogy a szqmbathelyi tenvészallatvásáron a városi gazdaság részére 16 millió 500 ezer koronáért tenyészbikát vett. Négynapi budapesti tartózkodása alatt pedig több ügyben járt cl. Így a belügyminisztériumban, ahol a fogolytábor elmaradt bérének kiutalása Iránt lelte meg a/ eredményes lépéseket, a népjóléti minisztériumnál állami kislakások építési céljaira 300 - 400 millió kiutalására kapott Ígéretet, továbbá a zalaegerszegi közkórházat sikerült az elsóosztályu kórházak «órába felvétetni s igy a napi ápolási díjakat 22 ezer koronára felemelni, ugyancsak a népjóléti minisztériumtól 50 Öltőz.ít ruhát és 50 pár cipót sikerült kiutaltatni a zalaegerszegi mezítlábas iskolásgyermekeknek. A ruhát azonban csak az ősz folyamán osztják ki. A pénzügyminisztériumban az új pénzügyLfijlota építése ügyeben kárt, az errsfvonatkozó választ ájbvó hét folyamán fogja megkapni. A napirenden szereplő ügyek tárgyalásainak eredményeit apróbb hírek formájában közöljük. A közgyűlés egy óra hosszat tartott
— A vidéki napilapok ma, nagyszombaton reggel, a miniszterelnök rendelete folytán nem jelentek meg.
— A kéményseprési dijakat Zalaegerszeg város képviselőtestülete az aranyparitás Ötven százalékára emelte, a békebeli 24 filléres seprési alapárdíj számítása mellett. .
PÁL ÉS INDRA


-^Telefon: 170^-
Kalapkülönlegességek
- ^Gyukils Jta
Pichler
Harisnyák és kesztyűk
az összes ^divatszinekben
Férfi fehérnemilek
Ingek Gallérok Nyakkendők\'
-v
nagy választékban.
öff zes sportcikkekben
nagy választék.
HAMERLI KESZTYŰK
*** akH*
— Múkedveló előadások. A iendvajakabfai ifjúság húsvét hétfőjén műsoros estet rendez az Országos DiáknyomorenyhltŐ Akció javára, a Hermann György-féle vendéglőben. Színre\' kerül a „Qyimesi vadvirág." — A lenti-i ifjúság a Fitas-féle vendéglőben kabaré-estet rendez.*
— Ahol rendelkezésére állanak az adóalanyoknak. Szentesről írják: Mivel a jövedelem és vagyonadó vallomási ívek kitöltése meglehetősen nagy gondot okoz a feleknek, mert abban rengeteg sok olyan kérdés van, melyre csak nehezen lehet szabatos és kielégitő feleletet adni, a szentesi városi tanács ugy intézkedett, hogy azok, akik vallomásaikat maguk kiállítani nem tudják, a városi közgyűlési teremben jelenlkezhetnek, ahol az adóügyi tanácsnok vezetése alatt reggeli 8 órától d. u. 2 óráig vallomásaikat megtehetik s ott a kirendelt tiszlviselők ezeket a vallomásokat írásba foglalják .. . Zalaegerszegen sem ártana .ilyen intézkedés.
- firól Batthyány Pálaé szül. palim Inkcy Valéria őméltósága 3 millió koronát és 5 darab 10 frankos aranyat ajándékozott az Ipartestületi ház épitési alapjára. Mint mindenütt, ezen a téren is a legelső helyen áll óméltősága, ha a testületet érdeklő dologról van szó. I: nemes adománnyal őméltósága ismét olyan akciónak állott az élére, amelynek sikere az iparosságnak egyik legfontosabb érdeke s igy érthető, ha e nemes stivü adomány az iparosság körében ismét a legnagyobb örömet váltotta ki. Fogadja őméltósága ezúton is az Ipartestület leghálásabb köszönetét.
- Októberben kezdődik a falvakban s tsnév
A kultuszminiszter az olyan községekben, ahol a lakosság túlnyomó része földmíveléssel foglalkozik s amelyek külön kérelmet .terjesztenek elő, megengedi, hogy az iskolai tanév a rendes 10 hónap helyett csak 8 hónapos legyen. A tanév az ilyen községekben október 1-töl május 31-ig fog tartani. Azokban a községekben, amelyek már az engedélyt megkapták, az idén is május végén fejeződik be a tanitás.
- loiiyl a békebeli koron ? Egy békebeli korona a mai napon egyenlő 18,185 papírkoronával.
- Cigarettára gyújtott élet és hslál között
Egy Boyle nevü munkás egy newyorki tizenhét emeletes ház tetőzetén a felvonógép fogaskerekénél dolgozott. A kerék elkapta a kezét, átiódilütta, úgyhogy összepréselt kezénél fogva csüngött a borzalmas magasságban. Az élet-és halál között lebegő munkás szabadon maradt kezével cigarettát vett elő zsebéből és — hogy pokoli kinján enyhítsen — rágyújtott. A tűzoltók mentették ki szörnyű helyzetéoől, amely után elájult.
- Alig emelkedett a drágaság. Míg március hó folyamán a drágaság 32 százalékkal emelkedett, addig áprilisban a drágaság emelkedése csak 1 84 százalék
- lyeit helyett enbrekottétt Zalaszabarról jelentik: Sebők Dezső z.alaszabari lakos az Öreghegyen nyeltet akart lőni Barátaival kimentek a hegyre s míg ó az eres; alatt lesben állott, társai a padlásról zavarták le az olt tanyázó nyestet Mikor a nyest leugrolt. rálőtt. A nyest ugyan ép bőrrel elszaladt, ellenben a pince mellett elvezető gyalogúton éppen a lövés pillanatában bukkant elő Nagy Oyörgyné és Árpád nevü fia. kiket a lövés megsebesített. A sérülés elég súlyos bár, de nem életveszélyes.
•-■ Gyenge volt a húsvéti vásér. A zalaegerszegi kereskedők szerint a húsvéti vásár még a tavalyinál is rosszabbul sikerült. Egyedül Nagypénteken voll témi forgalom.
- 8iSiekkel etette mec « sseaisééj« teheneit Pölöskei Antal sotironi gazdálkodó már II év óta haragban volt Csonka Ferenccel s ravaszabbnál ravaszabb dolgokat eszelt ki, hogy ezt éreztesse is. A legutóbbi napokban Csonka tehenei egymás után betegedtek meg és bár még idejében levágták őket, a gazda igy is nagy károkat szenvedett. Amikor az első tehenét feldarabolták, a
gyomrában egy mind a két végén hegyes szöget találtak. A szög szokatlan alakja mindjárt feltűnt, de arra gondoltak, hogy a tehén véletlenül ilyenre is ákad-
hitott Amikor azonban a másik két telién gyomrában is hasonló gyilkol talállak, Csonka feljelentést tett a csendőrségen. A nyomozás kiderítette, ho$y Pölöskei vendégelte meg szögekkel haragosa teheneit, amiért is a leleményes gazdát átadták az ügyészségnek.
— Mennyivel gazdagodott Amerika a háború alatt? Az egyik amerikai lap beszámol arról a hivatalos jelentésről, amely megállapítja, hogy az amerikai nemzeti vagyon az elmúlt tíz esztendő alatt hetvenkét százalékkal növekedett. Tiz évvel ezelőtt az Egyesült Államok vagyona 186 milliárd dollár volt, mig most ez az összeg 320 milliárd dollár.
— Lemos ténolntézetének növendékei húsvét hétfőn tarlják jótékonycélu mulatságukat a .Bárány14 termeiben, amikor is vizsgatancok lesznek bemutatva. Külön meghívók nem lesznek.
1924 április 20
ZALAVÁRMÉGYE
- A vasúti tarifa emeléséről, mint- azt legutóbbi számunkban megírtuk, egyelőre nincs szó. Mint most értesülünk az aranyparitásos viteldíjakra június elejével térnek át. Az aranyparitásra -való áttérés többszáz percenles emelést jelent.
- Bn tanítónő különb« Oitetl ajánlata ftrdsak. A
.világ egyik leggazdagabb embere, Henry\' Ford amerikai gyáros naponkint ezrével szokta kapni a pénzt kéió levelet. A világ minden részéből írnak neki adomany-ki\'rők fi nyolc-tiz titkárja alig ífyő/l olvasni .1 furcsábbnál lurcsább leveleket, amelyeknek legnagyobb rés/e természetesen papírkosárba kerül. Ford nagyon meggondolja, kinek adjon pénzbeli segítséget. Legutóbb, mint egy olasz újságnak irják Newyorkbol, egy amerikai tanítón» arra kérle, adjon neki kölcíün 1000 dollárt, de ne küldje el dinére a pénzt, hanem larlsa magánál s vállalatában Mikor ez a dollár háromezer dollárra íog n<>ni. tartson meg belótc magának a tőkével együtt ezer dollárt, a másik ezer dollárt pedig küldje cl neki, mint haszonrészesedést. Ilyen módon mind a ketten jól fognak járni. Fordnak annyira megtetszett a különös ötlet, hogy elfogadta az ajánlatot s minthogy a Ford-gyárak nagyon jól jövedelmeznek, az elmés tanítónő hamarosan meg fogja kapni az ezer dollárt.
- Előadás a gazdák részére. Náray Andor keszthelyi gazdasági akadémiai tanár hétfőn délelőtt 11 órai kezdettel a zalaegerszegi városháza tanácstermében a szarvasmarhák törzskönyvezése és Tejelést Ellenőrző Egyesület létesítéséről a gazdaközönségnek közhasznú előadást tart, mellre felhívjuk a gazdaközönség figyelmét.
- Ahol megborotválják a választókat.
Portorico fővárosában, San Domingóban, márciusban voltak az elnökválasztások. Nehogy a benszülöttek kétszer menjenek szavazni, a leszazás után a jámbor benszülötlel két markos legény elkapta és — megberetválta s a másik oldalon levő ajtón aztán kihajították az ipsét. Eddig a többszöri, szavazástól úgy védekeztek, hogy a benszülöti kezeit a szavazás után tintával telt edénybe dugták. Ez a módszer azonban nem vált be, mert lemosták a tintát és újra odaálltak szavazni. Azért folyamodtak most\'a borotváláshoz!.. . Bezzeg Magyarországon éppen ennek a megfordllottjára lenne szükség.
-- A hóhér lelklUtaarttB, trair a héhér Is oabar
john Hites, Anglia fóhóhérja 25 évi hú szolgálat után lemondott díszes állásáról. Kzuttat nem halálraítélteket akasztott szegre, hanem a kötelet, kijelentve, hogy. nem fog többet akasztani. A mester azért hagyta ott állását, inert legutóbb egy gyönyörtlsiép asszonyi kellett felakasztania, aki a kedvesével meggyilkoltatta a férjét Ez az utolsó kivégzés annyira megviselte a hóhér ideg--zetét, hogy többé sem lelki, sem fizikai ereje nincs mestersége folytatására. Szegény hóhért Kénytelen felfüggeszteni elveit, amelyek eddig embertársai felfüggesztésére irányultak Még megérjük, hogy lelki furdalásai miatt öngyilkosságot fog elkövetni a nyugalomba tért hóhér és negyedszázados hfi szolgálata jutalmául saját magát fogja felakasztani.
-- A kereskedelmi tsnonolskols részére a város 5 millió koroni segélyt utalt ki.
- Apró kirak. Befejezték az oláh-inagyar gazdasági tárgyalást. A lüggó kérdések javarészét sikerült közös megelégedésre rendezni. A tanügyi személyzet létszámát 10 százalékkal fogják csökkenteni. -- Mussolini nyomatékos kívánságára ejtették et az oláh királyi pár madridi látogatásának tervét. Mussolini állítólag közölte a spanyol direktóriummal, hogy ha fogadná az oláh királyi párt, elejtik az olasz király madridi viszoiizó látogatását, melyben június 15-ére megállapodtak. — Elnapolta magát az angol alsóház április 2iMg. — Kettészakad az angol liberális párt és egyrésze a konzervatívokhoz, másik része a munkáspárthoz csatlakozik. - Felszabadították április 15-tól a faforgalmat. Ennek következtében megazúnik a Faértékcsitó hivatal, a Faármegállapltó Bizottság és a Fakormánybi/tusság. — Oreskovicsné, aki tudvalévően visszavonta a rendőrség előtt tett beismerő vallomását, újabban azt vallotta, hogy Raffersberg Inna gázmérgezésnek esett áldozatul. — Macdonatd angol miniszterelnök szerint az európai helyzet rendezésére most van a legjobb alkalom. — Pestvármegye ezer aranykorona értékű jegybank részvényt jegyez. ~ A hadirokkantak megsegítése dolgában interpellált Esztergályos János képviselő.
- II Ttllflsk, elldut de nem közvetítünk. Ügynökök nem vagyunk, de közvetítőket jól díjazunk. Most * vannak családi házaink és telkeink, melyek olcsó áron kaphatók: BEKESI részvénytársaság, Budapest, Almássy-tér 8.

>m
bicskái községe
A Zentától félórányira fekvő 1500 lakójú színmagyar Adorján nevü községet az elsülyedés veszélye fenyegeti. A házak egymásután dőlnek össze,,mivel a község vizenyős területen fekszik. Ugyanez a kétségbeejtő helyzet a szomszédos Mohol és Péterréve községekben is. Mivel színmagyar községekről van szó, a szerb hatóságok részéről teljes a részvétlenség.
Húsvétra nem Jelennek meg a fővárosi lapok.
Mint ismeretes, a budapesti lapok szedői fizetésemelést kéltek, s mivel azt nem kapták meg, sztrájkba léptek. Egyedül a „Szózat" és a „Nép\' adták meg az emelést, így e két lap meg is jelenik. A kormány a sztrájk következtében újia kiadja a .Reggeli Hírek" és az „Esti Hírek" c. szükség lapokat.
A főnökök és a sztrájkolók közölt lefolyt tegnapi tárgyalások nem vezettek eredményre, mert a munkaadók nem hajlandók a túlmagas követelést teljesíteni. A legközelebbi tárgyalás kedden lesz. A lapok ilyenformán húsvétra nem jelenhetnek meg, hacsak á munkások részéről közeledés nem történik, amii azonban munkás-körökben kizártnak lartanak.L/
Áresést várnak az árupiacon.
Az egyre jobban megnyilvánuló pénzszűke miatt két hét óta csaknem minden vonalon szünetel a vásárlás. Minden téren erős árleszállítást várnak. Emellett szól a korona fokozatos javulása, ami különösen a luxus cikkeknél éreztette máris hatását, ahol eddig is lényeges árleszállítások történtek, de vásárló így is alig akadt.
Lényeges árcsökkenés mutatkozik a bör-, fa-és vasiparban, valamint a ruhapiacon is, az áresés azonban az utóbbinál is csak a luxuscikkekben nyilvánul meg egyelőre. A liszt, bár a malomkartell egy hét óta nap-nap után állandóan leszállította a lisztárakat, teljesen kereslet nélkül fekszik.
Gazdasági körökben azt hangoztatják, hogy a most beköszöntő válság sokkal súlyosabb természetű lesz, mint amilyen Hegedűs Lóránt idejében volt.
SPORT.
MIS
ZTE-MOVE ZSE mérkőzés A Zalaegerszegi Torna Egylet húsvét hétfőjén méri össze erejét a MOVE Zalaegerszegi Sport Egylettel. A mérkőzés kezdete délután fél 4 órakor. A csapatok valószínű összeállítása a következő: MOVE ZSE : Kovács, Tivolt, Zákány, Simon, -T4mryr WI^Fáth, -Zsal^rUiíg, Bukovi, Szabó. — ZTE: Nemes. Bartlia, Gombás, Zsömbőlyf, Nagy, Vadász, Schwarz, Farkas, Kis, Dóci, Kulcsur.
Téglakölosön a Move ZSE nek. A Move
ZSE 5000 téglát kért kölcsön a várostól azzal, hogy azt 5 év alatt fogja visszafizetni. A városi képviselőtestület a kölcsönadáshoz egyhangúlag hozzájárult.
Atlétikai verseny Zalaegerszegen.
A Zalavármegyei csendőr iskolaparancsnokság Zalaegerszegen 1924 junius 21-én, szombaton és junius 22-én, vasárnap, a MOVE sportpályán atlétikai viadalt és versenyeket rendez. A versenyek sorrendje:
21-éa délalétt t érat kesdtttil:
1. Távolugrás. •
2. Diszkosz vetés
3. Magasugrás.
4. Sulydobás.
5. Távgyaloglá .lioz indítás (Csak csendőrök részére).
6. Kézigránátdobás .
7. Rudugrás
8. üerelyvetés.
21-én délntá* 3 érti tafettsl:
1. Versenyzők felvonulása katonazenével.
2. Csapatszabadgyakorlatok.
3. 100 in. síkfutás (csendőrlegénységl)
4. 400 m síkfutás.
5. 100+2004-400 m. staféta.
6. 800 m. síkfutás.
7. 4x100 m. staféta (csendőrlegénységl).
8. 1500 in. távfutás.
9. 2> 400 m. staféta. „<
10. 5000 m. síkfutás.
U. Csapatszabadgyakorlat.
12. 4X2000 m. staféta (csendőrlegénységi).
82-éi délelétt Mral ktsdettal:
1. Kisgazda kocsiverseny
a) egyfogatú
b) kettősfogatu
2. Kisgazda fogaiszépség veraany.
3. Kisgazda lóverseny.
4. Galamblövő verseny.
Térzene.
22-én délatáal érti kaidtttil:
t. Football verseny. 2. Kettős (ogatu kocsiverseny. 3 Négyes fogatú kocsiverseny
4. Fogat szépség verseny. Hajtóverseny zászlók között. 5 Dijak kiosztása.
Népünnepély.
színház és mozi.
MM
Zalaegerszeg új színi kerületben?
Pécsi jelentés szerint Zalaegerszeg a következő «zini kerületbe fog tartozni: Nagykanizsa, Dombóvár, Kőszeg, Szekszárd, Baja. A pécsi jelentés megemlíti, hogy mivel ehhez a kerülethez három nagyobb város is tartozik, a színigazgató olyan társulatot szervezhet, amely ebben a kerületben meg is élhet. A színigazgató személyéről nem szól a híradás.
A Kmetty-társuiat tagjai: F^óz^ay Russy.
A Kmetty-társuiat szubrett-primadonnája: Rózsay Russy. Temperamentumos szinésznő. Játéka : elevenség és lüz, hangja tiszta és széles skálájú. Szívből játszik eleven életet, élő valóságot. Alakításában azt adja a valóságnak, ami a lényeg: a színpadon adható, mflvészetköve-telte valószerűségét. Ez a pár vonás: Rózsay Russy portréja.
Az Orszigos Ksmsra Színház
a nyár folyamán már nem jöhet Zalaegerszegre, mert a színtársulat megérkezése előtt és eltávozása után egy hónapi időköznek kell elmúlnia. Mivel pedig a Kmetty-társuiat junius végén végzi be a szezont, legközelebb csak augusztus elején jöhetne Zalaegerszegre az Országos Kamara Színház.
Az Edison-mozgó műsora:
Szombaton, 19-én: Pokol kapuja. Dráma 6 felvonásban.
Vasárnap, 19-én: Ifjú Medardus, Schnitzler világhírű drámája 8 felvonásban. Főszereplő: Várkonyi Mihály. /
Hétfőn, 21-én: Hollandi leány. Dráma5felv. Fatty miliomos. Burleszk.
— Emelkedőben a Balaton vízállása. Nemcsak a Duna, Tisza és a többi nagy magya; folyó vízállása magas, hanem hetek óta emelkedőben van a Balaton vizszine is. Több év óta nem terjedt ki már akkora terülerre, mint most, amikor a parti réteket és utakat elöntötte.
Hirdetési dijak:
1 hasábos mitimétersor 200 K, szöveg között 300 K nyitttérben 500 K. A hirdetési dijak mindenkor előre fizetendők; vidéki hirdetés megbízások csak akko/H vétetnek figyelembe, ha a megbízással együtt a pénií is bcküldetett. 1
pilláidms: JAUIÍIIEGTE" lipkklMru«
Serkentésért és kUdásárt falai: KAKA8 Á&OSTOI
Egy fajtiszta szibériai
farkaskutya
eladó. — Cim a kiadóban.
Elsőrendű balkaros • /
/ f
cipész varrógép
eladó Peresztegi Györgynél, Kernend.
Jóforgalmu
áruraktárral és berendezéssel azonnal eladó. Cim a kiadóhivatalban.
ÜGYVÉDEK, BÍRÓSÁGOK FIGYELMÉBE D A R D A Y JTA KDOR
IGAZSÁGÜGYI TÖRVÉNYTÁRA
I.—II. RÉSZ
Kapható KAKAS ÁGOSTONNAL Zalaegerszegen Vicékre utánvéttel
/O
ZALAVÁRMEGYE
1924 április ^0.
Uí könyvek:
- Balzac :
A vidéki orvos. Egy homályos eset
Bársony:
Vadásztörténetek.
Codkan Doyl*:
Sherlock Holmes kalandjai
Csathó K.:
Földiekkel játszó égi
tünemény.
Osehov Antal:
Asemmirekeló.
Courts-Mahler:
Retzbach urnöje. A tengerszem tükre. A bükkös mélvén Mit vétettem.
Dárday:
Igazsájsityi törvénytár: l-ll rész.
Dánlelné Lengyel L :
Medici Lórincné a Hattyú utcában-
E. T. A. Hoffmann Kis zakar
Falu Tsmás:
A lélek mindenütt kihajt.
Ferenczl Sért:
A vörös daru.
Földi Mihály:
Hamlet királykisasszony. H. Q. WeUs:
A világok harca. Az időgép
Heimburg:
Jascha. Az erósebb. Szivek harca.
Hsltsi:
s tl l-es.
Hslne:
Dalok.
Jack London:
Az óceán meséi.
Kosztolányi Dezső:
Pacsirta.
Kovacsy:
Juhtenyésztés.
Ksrlnthy:
Igy irtok ti
Kóbor Noémi:
Koppány vezér, regény. Lsgerlóf:
Liljecrona «otthona.
Lesage:
Gil Blas
Lskstos Léssió:
Nehéz idflk.
Msnn Thomss:
Nagy sFrjgyes.
Méhes:
Társalgó.
Mtguel de Unsmunó:
Kód.
Molnér Fereno:
Kgy gazdátlan csónak
története. Ketten beszélnek Liliom.
Moly Tamás:
Bluff
Moeller:
Az aranycstnátó
Móricz Zsigmond:
Bazakal.tsz, színdarab. Sári biró.
Murger:
Ifohém-faet. ■ \'
Musset:
Tizián fia.
Pintér Jenó:
Magyar irodalom története a művelt közönség számára
Révész Qy. :
sertésnevelés.
Romáin Rolland:
|ean Christophe tll. ko-:ele: Az ifiu, IX. kötete: Az ut vége, A* égö csipkebokor: X. "kötete. Az út vége.
Schöpfln A.:
A Kitli János szerencséje
Shaw Bemard:
Barátságos színmüvek.
Schmldt József:
A szanszkrit irodalom története
Sombsrt Werner:
lláhoru és kapitalizmus
Szép Ernó:
BUneim.
Szomahézy István :
Kemény doktor karriérje
Tolsztoj Leo:
Népies elbeszélések.
Tennyson:
Arden Knoch Királv-idüok
Térey Sándor:
Vcrlajne válogatott vertei
Wagner:
l\'areifal
Witde:
Versek.
Salome, Apáduai hercegné, Flórend tragédia.
Zltahy Lajos :
Síit a nap.
Must jelent meg az
Egyetemes Regénytár
J. füzete. Hali Ciine: A tékozló fiu.
Kaphatók: Kakas Ágoston
könyv- és papirkereskedesében Zalaegerszegen.
□ GYES FIUK
asztalostanoncnak felvétetnek S Z A L A Y ÉS DANKOVITS
épület- és műbútorasztalosoknál 1 —10 ZALAEGERSZEG, CRMENYI-UTCA 7.
elhalom!
i K. • \'í- • . . . / , ;;
r
MJ^M
Hogy a könyvek iránt érdeklődő n. é. közönségnek lehetővé tegyük
Maiyír királji
Outilrursiiitk
a következő Ollk Bálink kapható számokból
343 I 40568 I 51888
13093
33986
44131
45339
52791
58273
Deák és dr. Ordódy
bankházfiókja Budapest, VI., Andrátsy*ut 16.
Hivatalos árak:
Vi»40000 K, \\i~2C000 K, »/«-10C00K Nuxés május 13-án és 15-én.
Rendeléshez egy levelezőlap is elegendő.
beszerzését, elhatároztuk, hogy azokat
Most rendellen
jövő nyárra gazdaságába
I NuflOIZOKJfli ÖDtOzi
rési* L-iál Budapisi
IV. Kossuth Ujos-utca 4. II.
öntöző berendezés stb. Telc,on 201*34-
i5-i5 Táviratcira: Zalapkssalx
is szállítjuk. Bővebb tájékoztatást \' nyújt
könyv-, papír- é*s irószerkereskedése, könyvnyomdája
. Telefon 131.
Megvételre
kerestetik élő és holtleltárral
1500-1800 holdas
birtok
lehetőleg Somogy-, Vasvagy Zala vármegyében. Kimerítő és minden részletet tartalmazó ajánlatok „B I R T O K" jeligére a kiadóhivatalba kérünk.

Ifj. Horváth Jenő
Alapítva:
1899.
orí és női divatáruháza.
Fehér és színes ingcMiálóingek, rövid és hosszú lábravalók, női fehérnemüek
Kalapok minden szinben, sapkák.
Férfi és női harisnyák, gyermek-harisnyák, gyermekzoknik minden szinben
Női, férfi, cérna- ós svédkesztylik minden szinben.
Női és férfi cipők, mindennemű gyermekcipők, lakk és antilop cipők
Telefon;
84 sz.
D. M. C. himzőfonalak, müselymek és cérnák, horgolócérnák kötő pamutok és
gyapjufonalak.
.L 1924 április 20.
ZALA VÁRMEGYE

Budapesten azonnal beköltözhető
új családi házak
és telkek l
hallatlan olcsó áron
eladók.
DA|/OC: D T Budapest, Almám-tér 8. DcKCS! I\\." 1 • Telefon: József 124 08.
Eladó: egy darab 78Ü-as cséplőgéphez alig használt kombinált
herefejtő
2-3 készülék. PÉGÁN JÓZSEF TŰRJE.
XDL magyar királyi
#•.000 sorsjegy
Osztálysorsláték
24.000 nyeremény
99
PERZ5ATIN
it
szőnyegig részletre.
BUDAPEST, KIlMrV-UiyA 13
II. UDVAR.
TflUSZKV FÜLÖP
Háry-örökösök dabronhegyi erdejében
50 szál tölgyfa
lábon eladó, (cca 55 köbméter) Zárt ajánlatokat kér Dervarics Ákos, Ormándlak
angol uri szabó ZALAtGfcÄSZCG
Kossuth LafiWr. 4.
....
Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben
1.000,000.000
egy milliárd korona.
I jutalom K 600 militó
l nycremény .1 K 400 mlllló
1 „ á K 200 mlllló > . á K tOO nlllió
2 . á K 60 mlllló i . á K 40 mlllló
1 nyeremény á K 30 milllá 3 „ á K 25 mlllló
2 . á K 20 mlllló
1 . á K 15 mlllló O . á K 10 imllh
2 „ á K 8 militó
5 nyeremény á K S millió
14 „ á K 5 millió
3 . á K 4 millió
31 á K 3 militó
71 „ í á K 3 mlüló
145 „ \' á K 1 mlllló
Hofherr-Schrantz és Clayton-Shuttleworth
gépgyár képviselete és raktára,
Teudloff-Dittrich
budapesti armatúra és szivaityugyár képviselete és raktára
I?
Telefon 43.
Gazdasági gépek, kazánfelszerelések, szivattyúk és alkatrészek raktáron vannak, használt cséplőgépek, dinamók motorok kaphatók. Készit gépjavításokat, szivattyú,, vízvezeték és villanyvilágítás berendezéseket. Autogén hegeszt törött tárgyakat mindenféle vas, valamint fémanyagból.
12- 2S
lirdcti angol és a legfinomabb gyapjúszövet különlegességek nagy raktára.
OlcsA árak! Pontos kiszolgálás!
Rendeljen osztftlysorsjcgyet
GAEDICKE BANK
részvénytársaságnál.
Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben
1000,000.000
Festék üzlet Zalaegerszegen I
OLCSÓBB LETT A FESTÉK!
Kés/ olajfestékek, zoniáncniáz, padlófestékek, kocsilaekok -
iparosok, uradalmak, magánosok, kereskedők részére.
Kátrány, carbolineum, gépolaj
igen olcsón, napiárért kaphatók
sKardos Henrik és Társa
festék gyári lerakat Zalaegerszeg, Rákóczi-ut l. (Schütz-áruház mellett.)
egy milliárd korona
Kérjük itt kivágni, egy levezólapra ragasztani és elmünkre beküldeni.
MEGRENDELÉS
GaedickeBankRT
Budapest, IV. Kossuth L.u. II.
Szíveskedjék az új XII. oaztály-sorbjáték I. osztályához küldeni:
drb •/« sorsjegyet á 10.C00 K , «/» „ á 20.000 K
>/i
á 40.000 K vétele után a
•5
\\
3
mely összeget a sorsjegy küldendő postai befizetőlapon küldöm
Név:
Foglalkozás: Lakhely:
■ I
lü—10
megérkeztek fehér és a legújabb divat színei ben grenadinok, hímzett kelmck, hímzések a legkülönbözőbb szélességben, harisnyák minden színben.
Koszorúk és fátylak
nagy. raktára Radó Henrik, Zalaegerszeg.
gőzgép
Nagyothallók t &SS
Gels hallókészüléke, ügyedül kaphaló: Dr. Kovács S. : Budapest, VII. Hrzsébet-kttrut 40 42. I. 4 Vidékieknek \' díjtalan felvilágosítás.
eiadó. Török józsef, Bocfóide. I Hirdessen a Zalavármegyében !
Liszt
szükségletét legolcsóbban beszerezheti a Zalacsébi Gőzmalom bizományi\' lisztraktárában:
özv. Grünbanm Samnné, Zalaegerszeg,
Telefon 105. szám. Eladás nagyban és kicsinyben.
Arany- és ezüstpénzeket, értékpapírokat
Vásárol és elad, tőzsdei megbízásokat lebonyolít WirtSCtiafter Ernő Bank és Pénzváltóüziet Zalaegerszeg. Telefon 116
/O
\\
ZALAVÁRMEGYE
1924 április ^0.
IL ás DIP0®l©A
s mittlen egyéb
11 X
nyomdai bsr munkák n
reitPHON;170.
^AliAEGERSZEG
tclephon: tTU
legszebb kivitelben, legolcsóbb napi áron készülnek
Kakas Ágoston
könyvnyomdájában, ZALAE (JERSZKG
Tlalofi
Xero&ata
Legolcsóbb szórakozás,
ha belép a
„Kultura\' kölcsönkönyvtár
olvasói közé. Rész- -!etes felvilágosítás
9 é
Kakas Ágoston
nyomdájában nyer- ■ lietö. Telefou 131 sr
épületüvegezést]!
58-0 legolcsóbb áron készit I |
HEINRICH W. ós L.
Zalaegerszeg, Fő tér.Telefon 161.
Állandó nagy raktár:
üveg-,
porcejlán-, lámpa-, norín-bersf és rövidárukból.
Megrendeléseket vidékre is azonnal, pontosan teljesít.
Eladó egy kis magányos
új ház
nagy kerttel. — Azonnal beköltözhető. Bővebbet Donnán Kálmán cipésznél.
WIRTSCHAFTER ERNŐ
Bank és Pénzváltó Üzlete
ZalaegcrsTég Kossuth u 14. Telefon 116. Tőzsdei megbízások! Értékpapírok adásvétele! Kölcsönök értékpapírra és egyéb értékekre! KOSETPÉIIELIILYIIÉ8! 15-0
/
Épület és bútor
munkát a legkényesebb igényeknek megfelelőleg készítenek 1]tf 0
Szalay és Dankovits
épület- és műbutor-asztafosok
ZALAEGERSZEG Famegmunkáló telep iskolakOz 2. szám Ürményi-utca 7.
ÁLLANDÓ KÉSZBUTOR RAKTARI
I
SCHWARCZ LAJOS
rőfös- és divatáru~ kereskedése (Fangler-ház.)
Telefon 164. ZALAEGERSZEG. Telefon 164.
Legolcsóbb bevásárlási hely mindennemű vásznak, női-és férfi divatszövetekben stb. Pokrócok és zsákok állandó nagy raktára. i«» n>
Kékfestők, kanavásznak és gyapjú delinek, paplanok, berliner kendők a mindenkori legolcsóbb napi áron. Pontos és szolid kiszolgálás!
BRÜLL MOR
göztéglagyara
ZALAEGERSZEG. TELEFON 181
Szállít fnvar és waggontélelekben téglát, hornyoltvagy lapos cserepet és gerincei. Jól kiégett Mérsékelt árak. — Fizetés részletekben
19-50
áru.
, vagy természetben gabonával is teljesíthető.
Nagy húsvéti vásár
a Magyar Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezetében Kossuth Lajos-n. 2. Telefon 3. Rendeléseket házhoz szállítunk. Az árndában mindenki vásárolhat.
Villanyvilágítás!,
csengő-, telefon berendezéseket készítünk, elektromotorokat, dinamókat, kapcsolótáblákat, hálózatokat szerelünk és szállítunk. Elektromos hálózatokat és készülékeket ellenőrzünk és javítunk. Költségvetés dijniStesen készül.
zalai műszaki vállalat zalaegerszeg
Eötvös* utca 1 szám.
I54-0
Telefon: 133. szám.
Ét
STUHLMÜLLER
Etelmiszerkereskedelmi és Hűtőház Részvénytársaság
ZALASZENTIVÁN-----
Vásárol: Tojást, Baromfit, Vadat és Tengerit
minden mennyiségben.
Központi igazgatóság: BUDAPEST, IV. Kálvin-tér \'/. Telefon lőzsef 70- 50.
Dunántuli gyüjtőlelepek : Zalaegerszeg, Sümeg, Tab, Kőny és Marcali. Duna-Tisza közi gyűjtő helyek központja: NAGYKÖRÖS Telefon 102. Tisf-ántuli \' * „ MEZŐTÚR Telefon 39.
»1
\\
w
>x,ohm Tally JB.. vLtóaab iCak.au Ágoston könyvnyomdád Telefon 181. mm±xxx
vj
III. éYlolyaa.
Zalaegerszeg» 1924 április 25. Péntek.
Ara 600 k<>"
48. szál
IE6HUHK IETBIKBIT láBÚIBlOB 11 étin tél 1 kéiarra 7000 *or., lenMüm 2100« Ur.
társadalmi és politikai lap.
SterkmtJ: HOII BTüLá.
Stelkesítéséi ét ktadéhlvat^): Zalaigtrmg, SíéchenyMér 5. síim. T4Ut$r"ttl. iub
Zalavármegye törvényhatósági bizottsága bizalmát fejezte ki j
kormány Iránt. \\ U
a Bethlen
Zalavármegye törvényhatósági bizottsága szerdán délelőtt rendkívüli közgyűlést tartott Az ülést fél 11 órakor nyitotta meg Tarányi Ferenc dr. főispán. A .Hiszekegy- ehmádkozása után rátér a közgyűlés a tárgysorozat első pontjára, mely a következőkép szól :
Barcza László dr. törvényhatósági biz. tag és társai beadványa a nemzetgyűlésnek és a m. kir. kormánynak a szanálási törvényjavaslatokkal kapcsolatban való üdvözlése és az ezen javaslatok sikerének meghiúsítására irányuló kísérletek rosszalása tárgyában.
Brand Sándor dr. főjegyző ismerteti a beadványt és jelenti, hogy Horváth Gergely és társai elleninditványt aütak be.
Előadó jelenti továbbá, hogy az állandó választmány Barcza László indítványát ajánlja elfogadásra. (Általános éljenzés.)
Elsőnek Farkas Tibor dr.# a zalaegerszegi kerület nemzetgyűlési képviselője szólal fel. Szerinte a mentőakciót súlyos áldozatok árán lehet csak keresztülvinni Ez szomorú dolog, amely nem alkalmas az üdvözlésekre. Nem tud B3rcza László véleményéhez csatlakozni, mert a múltban súlyos mulasztások történtek. Nem tanácsolja a kormány üdvözlését akkor, amikor egy botrányról (az Esküdt*ügyről) a kormány már évek óta nem akarja a leplet lerántani. Ezt az indítványt rendes közgyűlésen kellett volna tárgyalni, amikor a nagy többség itt van. Felolvassa indítványát.
Hajdú üyulá dr. (Nagykanizsa) a következő felszólaló, aki kijelenti, hogy ma csak magyar politikát lehet folytatni. Mivel pedig a kormány a nemzetgyűlésből nem meríthet erőt, az alkotmány ősi bástyájának, a vármegyének kell erőt, támasztékot adni a kormánynak. Bethlen iránt bizalommal van. Elitéli az örökös ellenzékieskedést Az ellenzék összeölelkezik a nemzetköziekkel Példának hozza fel a fajvédőket, akik keresztény jelszók alatt osztálypolitikát folytatnak és összeölelkeznek a szocialistákkal. Barcza indítványát egyhangú elfogadásra ajánlja. (Éljenzés.)
Nóvák János szólal fel Hajdú dr. után. Barcza indítványát fogadja el azzal a hozzátoldással, hogy tigyelmeztessék a nemzetgyűlés nem szociáldemokrata tagjait: csak az objektív kritikát gyakorolják a kormánnyal szemben.
Ezután Faikas Tibor dr. szólal fel újra. Szerinte az ó indítványában nincsen se bizalmatlanság, se bizalom kifejezése a kormány iránt, indítványában csak tények vannak. A multat nem kell mindig bolygatni,\'mert a múltba való örökös visszatérés csak a széjjelhuzást növeli. Az elmúlt időkért felelős a középosztály is, mely akkor (a forradalmak idején) teljesen pipogyának és gerinctelennek tette magát. Ezért jutottunk oda, ahol vagyunk.
Farkas Tibor felszólalására Hajdú üyula dr. megjegyzéseket tesz. Szükségesn« taitja Hajdú a kormány támogatását a mostani nehéz idők-ban. Barcza indítványának elfogadását ajánlja. (Altalános éljenzés. Farkas Kálmán : Éljenek a kormányfőtanácsosok I) Főispán a vitát bezárva jelenti, hogy húsz megyebizottsági tag névszerinti szavazást kért, melyet a főispán el is rendelt. A szavazás eredménye: leadtak összesen 60 szavazatot, Barcza indítványa mellet 52, ellene 8\' bizottsági tag szavazott. (Nemmel szavaztak: Farkas Tibor dr., Farkas Kálmán, Farkas Gábor, Horváth Gergely^ Szabó Károly, Szabó Imre és még 2 képviselő.)
Ezután a közgyűlés rátér a tárgysorozat második pontjára, mely a következőkép szól: Zalaegerszeg r. t. városnak az államvasút által építendő lakások céljaira telek eladása
tárgyában hozott fellebbezéssel megtámadott és az előterjesztett kérelem szerint sürgős felülbírálást igénylő határozata.
Szalay (iyula dr. előadó ismerteti a telekeladási határozatot és bejelenti az állandó választmány javaslalát, mely a városi közgyűlés határozatát elfogadni s a fellebbezést elutasítani indítványozza. Az állandó választmány javaslatát a közgyűlés kö/felkiállással elfogadja. Egyéb tárgy nem lévén, elnöklő főispán a rendkívüli közgyűlést 12 órakor berekeszti
Változatlanul tovább tart a pesti nyomdászok sztrájkja.
fíudapesl, ápr. 24. A sztrájkoló nyomdászok és a munkaadók között kedden létrejött elvi megegyezést a munkások főbizalmi testülete elvetette.
Budapest, ápr. 24. A nyomdászok és a nyomda-vállalatok közli tárgyalások egyelőre nem vezettek eredményre. A Fónökegyesület nyomdás« szakosztálya legnap délutáni ülésén foglalkozott a főbizalmi testület válaszával. Ma délelőtt ismét tárgyalás lesz a sztrájkoló munkások és a nyomdavállalatok között.
Készül a vámtarifáról szóló törvény* Javaslat.
Budapestről jelentik, hogy a kereskedelmi minisztériumban most folynak a vámtarifáról szóló törvényjavaslat előkés/itő munkálatai. Az előadói tervezet csaknem teljesen kész. A tervezet valószínűleg még e hét folyamán a szakértői bizottság elé kerül, amelyre meghívják a különböző érdekképviseleteket is. A kormány ezzel a törvényiavaslattal kezdi meg a május 15-én összeülő nemzetgyűlés tárgyalásait.
Véres zavargások a Felvidéken.
Losonci jelentés szerint a Losonc melletti Apát-faluban a posztógyár sztrájkoló munkásai és a rendőrök közt véres összetűzés volt Hiv^t talos jelenlés szerint négy rendőr és négf munkás súlyosan megsebesült.
A Japán pénzügyminisztert felszói!« tolták, hogy hagyja Itt az árnyékvilágot.
Tókióból jelentik: A legutóbbi japán földrengés rendkívüli módon megnövelte az adóterheket. Az adóbehajtások miatt a japán pénzügyminiszter nagyon népszerűtlen lett. A nép haragszik a pénzügyminiszterre és halálát kívánj». Az adófizetők rv.ost felszólították a népszerűtlen tárca népszerüllen miniszterét, hogy hagyja itt az árnyékvillgol. A felszólítás úgy történt, hogy egy üres koporsót állítottak a miniszter háza elé, melyben egy levélke volt azzal a komoly óhajjal, hogy ősi jó japán szokás szerint kövessen el a miniszter harakirit. A pénzügyminiszter a kedves felszólításnak ezideig nem tett eleget. t
A belföldi kölcsön Jegyzése.
A hét folyamán megjelenik a pénzügyminiszter rendelete, mely a kényszerkölcsönre vonatkozó végrehajtást tartalmazza. A kényszerkölcsönt, amely mint ismeretes, a vagyonadó négyszeres, illetve hatszoros összegét teszi, részletekben lehet befizetni május havában. A kényszer-kölcsönnel semmiféle kapcsolatban nincsen a belföldi kölcsön, melynek jegyzése önkéntes és teljss mértékben eszközölhető. Amennyiben a belföldi kölcsön itt az országban nem volna teljesen elhelyezhelő, a kormánynak jogában van ezt a külföldön is elhelyezni.
A.pécsi püspök kalocsai érseksége.
Az egyik pécsi lap értesülése szerint ez év őszén bekövetkezik Zichy (iyula gróf pécsi püspöknek kalocsai érsekké való kinevezése Az új pécsi püspök személyére nézve illetékes helyen még döntés nem történt, de alapos kilátása van a püspöki stallum \'elnyerésére Mosonyi fKnesdr prelátus, püspöki vikáriusnak
•íróság elé viszik a cseh parlamenti spiritusz-affért.
Hacken csl^ kommunista képviselő a cseh képviselőház egyik márciusi ülésén spiritusszal töltött üveget helyezett Svelila miniszterelnök asztalára. Az üveg dugójába a csehszlovák állami lobogó volt beletűzve. Az ügy rövidesen bíróság elé kerül, amennyiben a prágai járásbíróság az államvédeleinröl szóló lörvény 20 §-ába ütköző kihágás miatt már lépéseket tett Hacken képviselő mentelmi jogának felfüggesztése iránt
Az oroszok kiadják Petőfi verselt orosz fordításban.
¡\'ragu, április 24. Moszkvából érkezett jelentés szerint a szovjet .állami kiadóhivatal* kiadásában rövidesen megjelennek Petőfi versei orosz fordításban. A versekhez Illés Béla és Lunacsarszkij közoktatásügyi népbiztos írnak előszót és ismertető tanulmányokat — valószínűleg igyekezvén Petőfi költészetét a maguk politikája szerint fordítani,- illetve ferdíteni.
Nyolc ruszinszkói képviselő ötnyel-ven tette le a fogadalmat a cseh parlamentben.
Pozsony, április 24 A ruszinszkói nemzetiségi viszonyokra jellemző, hogy a megválasztott 8 ruszinszkói képviselő öt különböző \' nyelven tette le a szokásos fogadalmat a w képviselőházban. Koriáth Endre dr., aki az ő»lakók pártja és üáti József dr., aki kommunista programmal választatott meg — magyarul, Gagatkó András dr. russzin nemzeti szocialista — oroszul, Mendok Iván, Kurtyák Iván és Szodorják Nikuláj — ruszinul, Safrankó Emmanuel — tótul, Nocsa Mojmir agrárpárli pedig csehül tette le a fogadalmat.
Egymillió korona gyorssegély árvízkárosultaknak.
Kassa, április 24. A cseh kormány Rumon János dr. nagyzsupán javaslatára elhatározta, hogy a bodrogközi árvízkárosultak felsegélyezésére folyósítandó gyorssegély első részlete tejében egymillió koronát íolyósit.
Hatszáz székely kisgazda földjét sajátították ki lövötér céljaira.
Kolozsvár, április 24. Sándor József magyar kisebbségi képviselő a parlament legutolsó ülésén fel akart szólalni a sepsiszentgyörgyi kisajátítások ügyében, de az elnök nem adta meg a felszólalásra az engedélyt. Sándor egy újságírónak elmondotta, hogy Sepsiszentgyörgyben a kormány 600 székely kisgazda ezer hektár területű földjét sajátította ki lövőtér céljaira.
Sztrájkolnak a kömlvessegédek.
Mint már megírta a „Zalavármegye" a zalaegerszegi kőmivessegédek a béreknek aranyparitásra való felemelését kérték, a~rnunkaadók-tói. Időközben követelésüket] módosították, Amennyiben a jelenlegi bérekhe^ egynegyed kiló kenyér árának többletét kérik. Eddig az első-osztályú segédek órabére 6750 korona volt, a kért órabérlöbblel 1125 koronának felel meg, az órabér tehát, ha követeléseiket megkapják, 7875 korona lenne. Az egyezkedő tárgyalások ma indulnak meg.
/
2
ZALAVÁRMEGYE
1924. április 25.
HÍREK.
— Házasság, Ilusvét hétfőjén vezette oltárhoz a sümegi plébánia templomban Peszlen József Huhn Texuskát, Huhn Gyulának, lapunk «zjfkcszttfjínek húgát. Az esketéfv szertartást Bcutliy István dr. esperes-plébános végezte, aki az ifjú párat gyönyörű beszed kíséretében vezette be az új életbe.
— Harang felavatés Kustinszegen. Virágvasárnapján lélekemelő ünnepélyben volt része Kustánszeg és a szomszédom községek lakosságának. Ekkor avatták fel a kustánszegi református gyülekezet kisebbik harangját A szertartást Fejes Gábor kustánszegi és Nádasdi Benó szentgyörgyvfilgyi református lelkészek végezték. Az ünnepély a rendes istentisztelettel kezdődött, az ének után Nádasdi Benő lelkész magas szárnyalású ünnepi beszédet és imát mondott, ét.felavatta, mjjd megáldta a harangot. Utána a leány-énekkar Somogyi Béla kántor-tanító vezetésével alkalmi éneket adolt elő. Fejes Gábor előjdfa az egyház és a harangok történetét. Gondosan szerkesztett és gyönyörűen előadott beszédével nagy hatást tett az egész gyülekezetre. de különösen az ott megjelent szentgyörgy-völgyl ref egyházi gondnokokra, akik elkísérték lelkészüket az\' ünnepélyre és /ínég csak most látták azt a helyet először, ajtiely hely őseiknek menedéket adott a lelkiismereti szabadság üldözése korszakában, ahová mint szabad földre mésszé föfdról jöttek össze a református hívek, hogy vallásos meggyőződésüknek élhessenek. Az ünnepély a himnusz eléneklésével ért véget. A harang több mint harmincöt Métermázsa búzába kerüli, a felszereléshez a kustánszegi vHangya" fogy. szövetkezet is kettőszáz ezer koronával járult hozzá, de adakoztak az evangélikusok es a katolikusok is, mert azoknak halottjait is C2ek a hatangok siratják cl. A felavatás után a gyülekezet a tanitói lakon vendégei tiszteletéte ebédet adott, amikor is a presbitérium
a gyülekezet revében Kustán Gábor presbiter köszönetet mondott Nádasdi Benő lelkész urnák ünnep» és felavatási beszédjéért, majd a jelen-Mvó Kósa Károly és Babos Kálmán szent-£yörgyvölgyi ref. gondnokokat köszöntötte fel, kérve őkei, hogy az összeköttetést a két gyülekezet továbbra is tartsa fenn. Délután 2 órakor az Olvasókör műkedvelői előadást tartotí az iskolában. Előadták Csitc Károlynak a .Bíró leányai" cimO népszinmf»vétxjneíyet meg kellett ismételni, mert egyszerre nernwtek be a tanterembe A műkedvelő előadás után az Olvasókör szépen sikerű t táncmulatságot rendezett A műkedvelő cióadás és az énekkar betanítása Somogyi Bé.a taniló és Somogyi Bélárié érdeme. V—• A szigligeti kántortanító kitüntetés« ós Ünneplése. Ukits József szigligeti kántortanítót, Dr. Rótt Nándor veszpiémi püspik, a szigligeti kántoitaniiói működésének 40-ik évén:k betöltése alkalmával, a magyar keresztény kultura és a valláserkölcsi népnevelés körül szerzett eddigi érdemeinek elismeréséül igazgatói címmel tüntette ki A meleghangú levelet, amelyet ez alkalomból a veszprémi püspök Lakits Józsefhez intézett, Debreczeny Gyula nemes-tördemíci plébános húsvét másnapján nyújtotta át Szigligeten, a szentmise alatt, gondosan felépített beszéd kíséretében. Szentmise után a templom előtt egybegyűlt a község aprajaöregje és a környékbeli tariitó kollégák nagyszámban. Az ünnepeltet a tanítványai virággal fogadiák, s miután Debreczeny Gyula plébános méltatta Lakits József 40 éves kántortanitói működését, becsületes és kitartó népnevelő munkásságát, az egyik tanuló virágot nyújtott át szeretett tanítójának. A volt tanítványok közül Szakács Gyula tartalmas szép beszéd keretében kérte Lakits Józsefet, hogy legyen továbbra is a gyermekeknek igazi atyai oktatója, a felnőtteknek pedig hazafias és a katolikus eszmékért küzdő vezére. A lapolca Balatonfüredi Tanítói Kör nevében a Kör elnöke, Gyarmathy Kálmán nemesgulácsi kántor-tanító, ezenkívül még Töreki János községbiró, valamint az elöljáróság és az iskolaszéki tagok üdvözölték az ünnepeltet. A beszédek után, hangos éljenzés között, Lakits József igazgató meghatottan kösuöríte meg az ünneplést. >.—J (~rícs—ár.)
— Adomény. Egy bozsoki kiránduló társaság a vendéglős hozzájárulásával 22,000 koronát adományozott az elaggott iparosok alapja javára. Fogadják az Ipartestület leghálásabb köszönetét.
PÁL ÉS INDRA

KalapkUlönlegetségek
Gyukits jta
Pichler
Harisnyák és kesztyűk
az összes« divatszinekben
Férfi fehérnemüek
Ingek Gallérok Nyakkendők nagy választékban.
összes sportcikkekben
" nagy választék.
HAMEPLI KESZTYŰK
— A Zalaegerszegi Daloskör folyó hó 26-án este fél 9 órai kezdettel a mozi helyiségében, saját felszerelése javára műsoros dal-estélyt tart, melyre a n. é közönséget ezúton is meghihvja a rendezőség. Műsor: 1. a) Jelige, b) Éji dal. Énekli a Daloskör. 2. Bónyí: Testvérek. Drámai jelenet. Előadják: Wapper Mici, Schimdt Magda, Varga Bözsi, Tóth Gyula. 3. Hajósdal. Énekli a Daloskör. 4. Műdalok. Énekli Garai Lajos. 5. Földiekkel játszó égi tünemény. Énekli a Daloskör. 6. Farkas Imre: Kis kadét. Operett 1 felv. Előadják: Wapper Mici, Kovács József, Schrammer Ferenc, Fcrkas Isjván. 7. Magyar dalegyveleg. Énekli a Daloskör. 8. Liptai Imre: Fox-trott a tanyán. Tanyai kép 1 felvonásban. Előadják: Kaszás Manci, Varga Bözsi, Borza Elek, Nemes István, Leier Ödön. 9. Műdalok. Énekli Grünwald Ernő. 10. Magyar népdalok. Énekli a Daloskör. Rendező és karmester: Fürtös Lajos Helyárak: Páholyülés és erkély 1. sor 10.000, I. hely 8000, erkély II.-III. sor 7000, II. hely 6000, III. hely 4000 K. Felülfizetéseket köszönettel fogadnak. Jegyek elővételben a Schmidt cukrászdában és Tóth Gyula szabó üzletében kaphatók.
— A zalaszentlórlnol ifjúság húsvétvasárnap és húsvéthétfőn előadta a ,Piros bugyelláris\'\' című népszínművet. A szereplők egytól-egyig mind megállták helyüket. A rendezés nehéz munkáját Wcllowszky Ernő tanító végezte nagy hozzáértéssel. A teljesen új díszleteket Csalló Lajos naturalista festő festette.
— Ismét egy gyilkosság Húsvéthétfőjén Bocskai Károly kányavári legény több társával együtt mulatott a vendéglőben. Éjfél felé, amikor a vendéglót elhagyták, társai közül valaki két szúrást ejtett rajta, úgyhogy a szerencsétlen fiatalember elvérzett. A gyilkos kilétét még nem sikerült megállapítani.
— Országos vásár tartására kapott engedélyt Szentpéterur község.
~ Kutyairtás Balatonfüreden. Demeter György dr. balatonfüredi főbíró, mint fürdő-biztos elrendelte a balatonfüredi fürdótelepen lévő összes idegen és kóbor kutyák kiirtását.
— Tanulmányut katonai felszereléssel. A pécsi r. k tanítóképző intézet IV. éves növendékei a Balaton körül 10 napos tanulmányutat tesznek. A tanulmányutat gyalogszerrel, katonai felszereléssel teszik meg.
— öngyilkosság. Sörös Lijos balatonfüredi 17 éves kovácstanonc édesanyja lakásának padlásán felakasztotta magát. Teltét valószínűleg pillanatnyi elmezavarában követte el.
— Az Idő csak nem akar tavaszra fordulni. Itt van Szent György napja és még mindig fűteni kell. A húsvéthétfői napos idő után megeredt az eső, szerdán délben pedig jég is esett, ügy látszik, a fecskék sem tudták meghozni a tavaszt.
— Erdőtüzek. Húsvét vasárnapján a bazitai út melletti részen az Alsóerdőn tűz ütötU ki. Leégeti 13 hold tölgyes. Húsvét hétfőjén az erdészlak körül isméi kigyulladt az erdő. Ez alkalommal két hold fenyves égett le. A rendőrség a vizsgálatot megindította. Alapos a gyanú, hogy a tüzeket gyújtogatás okozta.
— Műkedvelő elóadás. A Türjei Sport Egylet húsvét hétfőjén előadta a „Silvio kapitány" című irredenta drámát. A rendezést kiváló hozzáértéssel Szvircsev Árpád végezte. Az előadást a nagy sikerre való tekintettel megismétlik.
— Jótékonyság. Rott Nándor dr. veszprémi püspOK a balatongyöröki plébánia-lak előmunkálataira 4,500,000, a monostorapáti-i templom felszerelésére 600 ezer koronát adományozott.
— A Dunántuli Dalos Szövetség választmánya Pécsett megalakult és az összes ismert dalárdákat körlevélben szólította fel a csatlakozásra Mindazok a dalegyesületck, melyek — cím hiányában — ilyen körlevelet nem kaptak, ezúton kéretnek fel, hogy címüket a lehető legrövjdebb időn belül jelentsék be Bors Dezső, dr. dalosszövetségi titkárnak (Pécs, Mecsekutca 19.) A Dunántuli Dalosszövetség titkári hivatala.
— Hózivatart jósol májusra Szlrlus* mester. Az ismqrt időjós, Sziriusz mester, jóslata > szerint májusban hózivatar lesz, A termés — Sziriusz szerint — körülbelül olyan lesz, mint a tavalyi volt.
F?*S
DE
IX.Oilvli-tér 71 Vll., Kirtlr-u
Budapesti
önr,
Tiiiti ojapji Eredeti aagoi, Dobi ragláoküi Mi kuníokdi
MO «,« ,,
Kiierkoat.....
i
Gabardio rahakti fijfapjipriBriij: Biviiuikos nu
- m
Iiibioáltűliiiii
(Urlalma/ 1 ott: béléíanyagok«, angol |
Sth
Giorflette ím de Chiit Divat tiberty Nferuetjio Njeruilyei.
Csipkefüggöny.! es (laneliUkirttl
2«», 3 és j\'.-t i ós »o>o muri«
lejza
Vll
Keisoowáuii l\'kBleaowiíti Batiszlsilön llrirfts aogii Aoioema-daa Vászon lörMtt Füicll-poM Szőrűit kifli
Hímzett btói Selyembatiutil. Színtartó nisrtr Siínario inul v:;r itberüiií Silyerabatisztil Mesóvoalok.
tl ucct 8.,
[iy.klrot 10.
»Hága.
f 83.600 97.850 134.900
123 500 133.000 57.000 1133.000 62.700 45.600 ¡198.000
\'•gC5 ÜSSíCS ■vu cri\'ilctl lét
133.000 180.000 91.200 87.400 83.600
[terítik, plké*
titokban \'¿.
fcet-, uiy««-
olcsó arban
cin»«
az i
>v. v
rém
ircii
47.
mc|i
és i
sem
báU
inté
tRé
han
rcm
liivi
han
órá
ami
ne«
Tis
ért mc am val nü na üz Fü m( nu
Aj aR
lei ily bí

Itt*
KétH MY
(Csak a Calvi
Nöi birisiytk Flrtizokíin ■ • Kirlsbali kesKL Gyeraek -nyan s Trike rclorBi u Silyei líwpír rtii w
(Csak a CiW
Hintett nappali Hímzett naiirai Hímzett oaírai-l Izikiytkonlii Vászon paruW Hímzett luziirt yyöoyőrü papi\'
Férni\'
19.000 22.800 29.000 22.800 34.000 21.850 15.200 180.000
14.250 19.000 19.950 ^ 19.800 1 52.650 32.300 ......24.700
ol
le

\\é e S C
ü A n o e l<
hamukban.)
11.400 7.(300 24.700 20.900 36.100 180.000 luuir.
ádázunkban.)
54.150 45.600 . 74.100 ll. 93.800 66.500 29.450 315.400
Mi:
i ti r I r i
¡jjliiti
(Csak a Cahf|UhÜU,\'kba"->
Ferlüoy pikí m • -95.000
Színes zeiirmo Hosszú kálóim Hosszú Köpptr BOvid aisonaí/j Vászon Hi-liiw Jeliem walM
Krtlr
i Oüak a W
Nöi angol Ufrt lakfis laiüsnf Divalcsikos m
f
rag -
95.000 95.000 55.100 45.GU0, 7.000 12.000
ritily:
liruha^unkban.)
k
Férli mmni»
399.000 351.000 93.000 123.500 133.000 722.000
1924 április 25.
ZALAVARMKCiYE
P
— Akol rudelkextsire llluik u MteliiTtkiik
címmel megjelent egyik hírünkre vonatkozólag kaptuk az alábbi sorokat, melyeket készséggel közWnk, mert Ju világlik ki belőle, hogy Zalaegerszegen nrár régóta rémfelkezésére állanak az adóalanyoknak. Ime, a levél: Igen Tis/tclt Szerkesztő t;\'r! Folyó évi április 20-iki 47. sz. b. lapjában a következő című közlemény Jelent meg: .Ahol rendelkezésére állanak a/, adóalanyoknak* és a végén azon óhaj tétetett, hogy „Zalaegerszegen sem ártana ilven intézkedés.* Ezen kijelentésre vagyok bátor a következőket közölni; Zalaegerszegen a szentesi intézkedésre szükség nincsen, mert a városi adóhivatal egész személyzete nemcsak a jövedelem és vagyonadó, hanem mindenféle más vallomást ivek kitöltéséhez is rendelkezésire áll at adózó feleknek és nemcsak a hivatalos órákban, vagyis d. c. 8 órától d. u. 2 óráig, hanem hivatalos időn tul is, vagyis fél 4 órától d. u. (> óráig. Ezt maguk az adózó felek is nagyon jól tudják, amil igazol az is hogv a beadott vallomásí ivek háromnegyed részét a városi adóhivaial személyzete állllja ki. Tisztelettel Marton Ignác, adóügyi főszámvevő."
x A gszdsközönséQ bizonnyára Örömmel értesül arról, hogy a Magyar Őstermelő R. T, mely az ország legnagyobb agrár-vállalala és amelynek 15 kirendeltsége van az országban, valamint a külföld nagy metropolisaiban mindenült, a zalaegerszegi kirendeltségét megnagyobbította és üzletkörét gyapjú és takarmány üzletlel kibővítette. A kirendeltség vezetésével Fürst Sándor és l.öwenstein Jenő urak bízattak meg, kiknek szakértelme a kirendelség eredményes működését előre biztosítja. i_<i
— Akf gyilkossággal ak»r hírt szerezni. Az amerikai Fortalesban Hollis Nora írónő agyonlőtte szállásadóját. Emikor a rendőrség letartóztatta, lettének okául azt adta elő, hogy ilyen módon akart nevet szerezni és sikert biztosítani legutóbb megjelent munkájának.
— Apró hlrsk. Duse Eleonora, a világhírű olasz színművésznő meghalt. — Bethlen kijelentése szerint a szanálási munka biz\'ató kilátások mellett kezdődik. — A pápa húsvétkor 300 magyar zarándokol fogadott. - A szanálási törvények végrehajtási utasítása elkészült. -- Megkezdődtek a magyar—jugoszláv tárgyalások. Bratianu oláh miniszterelnök bolsevistaellenes blokk megalakításán fáradozik. — Mussolinit Róma polgárává nevezték ki. — Drezdábanyés Boroszlóban húsvétkor havazott
— Chikagoban egy nagy égő épület oltásánál 20 tűzoltó meghalt, 12 súlyosan megsebesült.
— Károlyi Mihály és emigráns társai bűnügyében a főtárgyalás május 20-án lesz. — A székesfehérvári rádió ünnepélyes átadása május közepén lesz. — Be kell jelenteni Magyarországon a rádiótelefonokat. - A kölcsön-előleget továbbra is 110-es takarékkoronával lehet fizetni.
Adófizetők tanácsadója.
Milyen adókat kell fizetni a jövő hónapban?
Áprilisban, mint az új évnegyed első hónapjában esedékesek az egyenesadók. Ezek közül elsősorban: a földadó az évnegyed bármely napján, tehát június 30-ig fizethető. Ez lesz különben az utolsó buzaértékben fizetett földadó, mert az adókat a szanálási törvény érlelmében aranykoronában állapítják meg.
Házadót május 15-ig lehet fizetni a multévi alapon. A fizetés elmulasztása esetén a késedelem minden megkezdett hónapjára 10 százalékos adópótlékot kell fizetni. A házadót a a bérjövedelemnek időközi emelkedése sem érinti, az engedélyezett 100 százalékos lakbér-émelés után tehát adót nem vethetnek ki és így ujabb házbérvaliomást nem kell tenni.
Fényűzési lakásadót a házbér vagy a felbecsült haszonérték 20 60 százaléka erejéig vetnek ki kétszobásnál nagyobb lakások után.
Az általános keresetiadó május 15-ig fizetendő a most megállapított adókirovás szerint.
A társulatiadót szintén május hó 15-ig kell befizetni. A társulandó alá eső részvénytársaságok és más vállalatok a zárszámadásokat jóváhagyó közgyűlést követő 30 nap alatt kötelesek adóvallomást tenni. Az adóbevallást azonban legkésőbb június 30-ig bezárólag be kell terjeszteni az illetékes pénzügyigazgatósághoz.
a jövedelem- és vagyonadó fejében 1924-re az 1923 évi adónak megfelelő negyedévi össz-szeget kell fizetni május hó 15-ig. Készpénz
helyett saját jegyzést! nostrifikált háborús államadóssági címletekkel (hadikölcsön, pénztárjegy) is lehet fizetni. A késedelmes fizetőre itt szintén tiz százalékos adópótlékot rónak ki a késedelem minden megkezdett hónapja után.
A szolgálati (munkabér) illetmények >
után járó általános kereseti adó tételeit a m. kir. pénzügyminisztérium 1924 évi 58.000 sz. rendeletével 1924 évi május hó 1-től újból megállapította. Ezen újból megállapított általános kereseti adó tételek a városi adóhivatalban a hivatalos órák alatt megtudhatók és a munkaadók állal kiírhatók.
Eladó esetleg bérbeadó egy
vendéglő
Zalaegerszegen. Cim a kíádóhivatalban.
CIsWA egy 900-as kürülgyőrüs CldUO Hofherr-cséplő 8-10 HP. petroleum-Totorral kifogástalan állapotban. Érdeklődni Hegyi Kálmán és Társánál lehet. i~3 Személyesen tárgyal.
Épület és bútor
munkát a legkényesebb igényeknek mcgfelelfileg készítenek no o
Szalay és Dankovits
épUtet- és mübutor-asztalosok
ZALAEGERSZEG ^egmunkáló telep iskolaköz 2. szAm. Urményi-utca 7.
Állandó készbutor raktári
— III —M——
KÖZGAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY
A takarékkorona árfolyama.
A Oevizaközponf közli: I0U takarékkorona mái napon egyenlő 119 paplrkoronával.
A budapesti deviza-központ hivatalos árjegyzései. \\ \'
Napoleon 285.GOO, Font 352.500 Dollár 80.400, Franca frank 5200, Lengyel márka Márka Ltra 3580, Leu 420, Cseh korona 2375, Dinár 1020, Svájci frank 14.280, Osztrák korona 113 35, Léva —, Holland forint 29.1M10.
Budapesti terményjelentés.
Búza 325.000, Búza (tiszavidéki) 327.500, Rozs 280000, Sörárpa 310.000, Takarmányárpa ¿70.000, Zab 270.000, Tengeri 240.00J, Korpa 212.0J0, Repce —, \'
Köles —Répa--, Lucerna--, Lóhere--,
Széna —Szalma —
Zürichben:
Magyar korona 0.0030, osztrák korona 00079-33 Francia frank 3»>50, márka szokol 17 63, diitár ?\'I5
2 lh HP.
rr
gozgep
2—2 eladó. Török József, Bocfölde. Háry-örökösök dabronhegyi erdejében
Zalaegerszegi piaci árak*
A legutóbbi zalaegerszegi hetivásáron az árak a következőképen alakultak: búza 270.000, rozs 250000,* árpa 280000, zab 220.000, tengeri 200.000, burgonya
---. szarvasmarha borjú--, sertés ——
K élősúlyban kilogrammonként; széna —, szalma —.
Hirdetési dijak:
1 hiBibo« milimétersor 200 K, szöveg között 30ű K nyilttérben 500 K. A hirdetési dijak mindenkor dórt fizetendők; vidéki \' hirdetés megbízások csak akkor vétetnek figyelembe, ha a megbízássai együtt a pénz is bekUldetett. \'
UjtBlajim JiLUilME6íEM lipkiiíéuraü
Iwkwtiiért é» kiadásért Ulcl: KAIAS áMWM
Eladó: egy darab 780-as cséplőgéphez alig használt kombinált
herefejtő
3 -3 készülék. PÉGÁN JÓZSEF TŰRJE.
□ GYES FIUK
asztalostanoncnak felvétetnek SZALAY ÉS DANKOVITS"
épület- és műbútorasztalosoknál 3-IfiU ZALAEGERSZEG, ÜRMÉMYt-UTCA 7.
Festék üzlet Zalaegerszegen!
OLCSÓBB LETT A FESTÉKI
Kész olajfestékek, zománcmáz, padlófcstékek, kocsilackok iparosok, uradalmak, giagánosok, kereskedők részére.
Kátrány, carbolineum, gépoláj
igen olcsón, napiárért kaphatók
2 Kardos Henrik és Társa
* festék gyári lerakat Zalaegerszeg, Rákóczi-ut 1. (Schütz-áruház mellett.)
Zsírt, lisztet
és mindennemű /
fűszerárut, szeszes italokat
legjutányosabb áron vásárolhat még mindig
a Magyar Köztisztviselők Fogyasztási Termelő és Értékesítő Szövetkezetében
Kossuth Lajos-utca. Telefon 3. sz. Az árudában mindenki vásárolhat.
Arany- és ezüstpénzeket, értékpapírokat
vásárol és elad, tőzsdei megbízásokat lebonyolit WiltSCliafter Efflő Bank és Pénzváltóüzlet Zalaegerszeg. T^pilö
4
ZALA VÁRMEGYE
1924 április 25.
Falragaszok,
$ minden c«\\é*>
nyomdai munkák
legszebb kivitelben legolcsóbb napi áron ké^ulnek
Kakas Ágoston
könyvnyomdádban. ZALAEGERSZEG
Legolcsóbb szórakozás
ha belép *
„Kultura kölcsönkönyvtár
-olvasói kúié Képlete* felvitáKOHitás
Kakas Ágoston
inomitifában nyerhető Telefon 131 sz.
I ÉPÜLETÜVEGEZÉST legolcsóbb áron készít HEINRICH W. «S L. Zalaegerszeg, Pő tér. Telefon 161. Állandó nagy raktár: porc«llán-f lámpa-, norln-bcrgl és rövidárukból. Megrendeléseket vidékre i» a/onnal. pontosan teljesít. 1 --__-1 1 BRÖLL MÓR ■ göztéglagyára Szállít fuvar és waggontételckben téglát, hornyolt-1 ZALAEGERSZEG. TELEFON 181 vagy lapos cserepet és gerincei Jól kiégett I áru. — Mérsékelt ára* — Pizetés részletekben 1 j(j .} vagy természetben gabonával is fetycailhetö.
CU ^
I ■ • V szükségletét legolcsóbban beszerezheti a Zalacsébi B 11- 1 ^L4!^ ■ Gőzmalom bizományi lisztraktárában: H 1 ^özv. Grftnbanm Samune, Zalaegerszeg, 1 1 2-r> Telefon 105. szám. Eladás nagyban és kicsinyben. ■
WIRTSCHAFTER ERN<"> Bank és Pénzváltó Üzlete Zalaever»;e^ Kossuth-u 14 Telefon 1 Irt. TözmIci megbízások ! Értékpapírok { adásvétele! Kölcsönök értékpapírra ésegyéb értékekre\' KOIXTFilX KLIBLYIIÉII ló-0 -1
Hlll antftfi ¡Anlt^gl csengő-, telefonberendezéseket Wlllaíiy VIIBSIIaSlf készítünk, elektromotorokat, dinamókat, kapcsolótáblákat, hálózatokat szerelünk és szállítunk. Elektromos hálózatokat és készülékeket ellenőrzünk és javítunk. Költségvetés díjmentesen készül. ZALAI MŰSZAKI VÁLLALAT ZALAEGERSZEG Eötvös-utca 1 síim. i»-o Talafon: 133. szám.
Ifi. Horváth Jenő
Alapítva:
1899.
irí és iái divatárubáza, Zalaegerszeg
Fehér es színes ingek, hálőingek, rövid és hosszú lábravalók, nöifehérnemüek
Kalapok minden színben, sapkák.
Pérfi és női harisnyák, gyermek-harisnyák, gyermekzoknik minden színben.
Női, férfi, cérna- és svédkesztyílk minden színben. *
Női és férfi cipők, mindennemű gyermekcipők, lakk és antilop cipők
Telefon:
84 sí.
D M. C. himzAfonalak, mrtselymek és cérnák.
horgolócérnák kőtőpam utók és
gyapjufonalak.

7
STUHLMÜLLER
Élelmiszerkereskedelmi és Hűtőház Részvénytársaság
......ZALASZENTIVÁN___
Vásárol: Tolást, Baromfit, Vadat és Tengerit
Központi íg
Dunántuli gyujroieiepeK : ¿aiaegerszeg, Sümeg, Tab, Kóny és Marcali. Duna-Tisza közi gyűjtő helyek központja: NAGYKÖRÖS Telefon 102. Tiszántúli „ . „ MEZŐTÚR Telefon 39.
azgatóság; ■ tuli gyüjtdtele
minden mennyiségben.
; ftUOAPEST, IV. Kálvin-tér 7 Telefon József 70-50.
pek : Zalaegerszeg, Sümeg, Tab, Kóny és Marcali.
Wyometott Imixy
■tód»» K^Ikm Agoaton könyv
ea ZaieetferasuKou. Telefou 131. «ám


\\
ül. évlolyai
Zalaegerszeg, 1924 április 27. Vasárnap.
Ara 600 Korona.
49 szám. \'
IISnSLEIIZ 1ETEVKÉIT BÁB0I8I0B. ItAÜMtéa 1 bóaapra 7000 kor.. neiyodttTt 21000 kar.
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI LAP.
Sserkeitti: HOB» STULA.
Szerkesztéséi éa kiadóhivatal: ZalaeieriMi. Széchenyi-tér 5. szán. Telefon 131. tű«

„Hlsuk tgj Istenben, hluek tfj hazában
Hftfck cfy Meol örök Igazságban,
ütnek Magyaromig feltámadásában Ámem."
Halanként.
Csak egy kis szócska, egy hajszálnyi dolog, hajszálnál is finomabb lehellet, egy kis gondo-let kell csupán s a feíérből feketét csinál, a jóból rosszat s megfordítva ; az ellentétes dolgokat egyberakja s az egyenlóket szétválasztja, ellentétesekké, sót ellenségekké teszi. Egy hajszálnyi hang tengereket és világokat határol.
A hadvezér és egyéb hós férfi az ó nagy lelkének egy villanásával az örök dicsőség mezejére, de lelkének egy eltévedt pillanatával őrők gyalázatba is juthat; az üdvösség kapuja tövében egy féllépéssel kárhozatba juthatsz; a Tarpejus sziklán még megállhat az ember, de ha egyet lép, a halál poklába hull alá.
így van a dolog a beszédben és írásban is. A nyelvnek egy kis porcikája, pl. a görögben a fosztó alfa, egyetlen betű s egy hang (d «* a), a német un, a latin in, a francia no,* a magyar nem vizet önt a szárazra s poros uttá teszi a tengert; hegyeket rak a sikságri, s a hegyet elsöpri, hogy alföld legyen a helyén; a jót rossznak, a sz.\'gényt gazdagnak s a farkast báránynak mutatja.
A minap írtam a sztrájjcról, avval a meggyőződéssel és némely érveléssel, hogy a magyar ember ámbár sok hibát csinál, s csinálhat kétannyit is, de a magyar termeszei, a magyar szellem nem sztrájkol. Vagyis, hogy a szlrike^5 sztrájk idegen ipartermék. De véletlenül, sajtóhibaként kihullott a nem szócska s megmaradt az, hogy a magyar ember sztrájkol. — Igazolja ez egyúttal az előbbi elmélkedést is.
Ez a sajtóhiba alighanem talál magára a sztrájkra is. Itt nem egyes állító vagy tagadó szócskát kell hozzá tenni vagy elvenni; itt csupán egy kis finom gondolatot teszünk közbe s a fejér azonnal fekete. A sztrájk másnak mindenkinek rossz, igy van meggyőződve mindenki ; csupán a sztrajkolónak jó --■ igy hiszi ezt ó maga De közből van egy kis hajszálnyi határvonal: ha magyar ember ez a sztrájkoló, akkor rossz neki a sztrájk, mert árt vele saját nemzetének. De ő azt nem érti: vagy fiatal még, vagy kábult az ájulásig. — Idegenekről nem beszélek. — Igy a sztrájk lehet talán jó a nemzeten kívül álló egyénnek, de minden másnak rossz.
De hát ki az a nemzeten kivül álló egyén ? Azt is megmondom én. A vörös.
És itt eszembe jut egy végzetes, a legnagyobb sajtó hiba. A napokban a vármegye gyűlésén beszédet tartojt Dr. Farkas Tibor nemzetgyűlési képviselőnk Én nem voltam ott. Hallom, mondják, beszédében előfordult a szociáldemokrata szó is. s hallom, mondják, rokonszenvezett is vele. Sem fogadott, sem fogadatlan prókátorként nem szerepelek; csak kifejezem a saját véleményemet. S ez az, hogy Dr. Farkas Tibor nem nyájbeli, tehát egregius. Saját fejével gondolkozik, önálló ember. S ilyen esetben még a tévedő is tiszteletet parancsol. Csakhogy itt nem lehet ám tévedés, amint a következő sajtóhibával törekszem elhitetni.
• A szocialista és „cucilista" között igen nagy a különbség. Sajnos, nálunk igen kevés a szocialista, hogy a műveltségnek e nemes hajtását, a socialismust művelnék és fejlesztenék, s az ember szeretetét ápolnák; ellenben igen sok a .cucilista,"akik igazságtalanságot követelőnek, sőt embertelenséget is cselekesznek, mert v*gy fiatalok, vagy elkábultak, mindenképpen értelmetlenek. De sajnos, a két ellentétes embert összezavarják, egy néven nevezik s igy a fekete »cucilista" legény a szocialistának) fejér köpe-
nyegében s a fejér szocialista ember a dialistának fekete köpenyegében jelenik meg ¿lőttünk és ebben a jelmezes bálban a menyclorgős menykő sem tud eligazodni. Itt már yatTqgy jókora sajtóhiba. Kisebb-nagyobb társadalmi közéletünknek a sajtóhibája. Hiányzik egy magyarázó jelző szócska az egyhangú,- de két ellentétes fogalom mellül. Gondolatban kell kijavítani ezt a közéleti ¿jtóhibát, de az emberek erre lusták
Éppen így óriási, még nagyobb különbség van a szociális demokrácia és a szociális demokrácia között. Micsoda bolond dolog ez. De igy van. \\
Szép a szociálismus, nemes a demokrácia; ám a kettő egyet is jelenthet. Mindegy. Legyen együttvéve: magasztost Kossuth Lajos, Csány László, Petőfi Sándor és mások is ezért a szentségért dolgozlak, küzdöttek, sírtak s különböző módokon megcsókolták a hóhér kötclités elvéreztek, hogy az embert igazságosabbá, jobbá s a nemzetet boldogabbá tegyék saját hazájában. Am a szociális demokrácia könnyet
nem ejt embertársai halálán, vigyorog a nemzet pusztulásán s az ország halárát döngeti Láthattuk ezeket. Hát Kossuth, Csány és Petőfi, e nemzeti félistenek, ennek a szociális demokráciának voltak a vezérei ? Nem. Hát akkor különbség van a két társaság között. De nincs jel, a mi megkülönböztesse. Egy névbe zavatódtak össze, itt nagy sajtóhiba van. Az utóbbi elé egy kis jelzőt kellene tenni megkülönböztetőül, pl. ezt: vörös. Van nekik nevök is: kommu-nismus; cimerök is: vörös. Néha fölveszik, használják; néha leteszik, csak leteszik, de össze nem törik A pincében tartogatják. Hogy újra fölvehessek. Mért nem tartják állandóan? Szóval két ellentétes, ellenséges világ egy név alá zavarva.
Nós a megyegyűlésen Dr. Farkas Tibor nemzetgyűlési képviselőnk ezt a második fajta szociális demokratát nem említhette rokonszenvesen. Az bizonyos. Ha pedig az elsőt rokonszenvesen említette, az nem baj.
Borbély UyOrgy.
Zalaegerszeg város költsósvetésének nincs deficitje.
is a költségvetésben s hogy kell azt visszafizetni. Czobor Mátyás polgármester válaszában
Zalaegerszeg rendezetttanácsu város képviselőtestülete csütörtökön délután V«5 .órai kezdettel tartotta meg réndes tavaszi közgyűlését Czobor Mátyás polgármester elnöklése mellett,
Napirend előtt Fanglor Béla szólalt fel. Megemlítette, hogy a népjóléti minisztériumtól a város 50 pár cipót és ¿0 öltöny tuhát kért az iskolás gyermekek részére A miniszter azt ki is utalta. • A polgármester közbenjárására a minisztérium ujabb 5\') pár cipCt és 50 öltözet ruhát utalt ki Zalaegerszeg szegény iskolás gyermekeinek. Indítványozza ezért a felszólaló, hogy a város képviselőtestülete fejezze ki köszönetét a népjóléti miniszternek adományáért. A közgyűlés a javaslatot egyhangú lelkesedéssel elfogadta.
Czobor Mátyás polgármester bejelenti, hogy a zalaegerszegi hadiözvegyek is kaptak ugyanilyen mennyiségben kedvezményes áron cipőt.
Ezek tudomásul vétele után áttért a közgyűlés a tárgysorozatra A zalaegeiftzcgi katolikus hitközség kérte, hogy az olai úgynevezett Sörház épület anyagát és a/, ottani telket engedje át a város ingyen az épitendó második templom céljaira. A pénzügyi és jogügyi bizottság, valai mint a tanács a kérelem teljesitését javasolták a közgyűlésnek. Névszerinti szavazással egyhangúiig hozzájárultak a kérés teljesítéséhez.
Pehm József apátplébános a katolikus hitközség nevében köszönetét fejezte ki a képviselőtestületnek a város nagylelkűségéért.
A zalaegerszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 30 millió korona fedezetlen hiányának megtérítését kérte a várostól. A közgyűlés kimondta a 30 millió kiutalását s az összeget felvették a város 1924. évi költségvetésébe.
Czobor Mátyás polgármester előterjesztésére a képviselőtestület az egerszegi szegénysorsu iskolásgyermekek tanszerrel való ellátására 8 millió koronát utalt ki. — A toronyóra-kezelő havi járadékát a toronyóra pontosságára vonatkozó nágy vita közben 50.000 koronára felemelték.
Letárgyalták ezután a, város költségvetését. Zalaegerszeg 1924 évi szükséglete 1 860,777,120 korona, fedezete ugyanennyi. A régebbi közgyűlésen megszavazott 1392 százalékos pótadót beszedik, de a többi tervezett pótadó, ami összesen 7426 százalék lett volná, elmarad. A szükségletek összege béke koronában 116.298 koronának felel meg.
Berger Béla dr. kérdést intézett a polgármesterhez, hogy a tisztviselők fizetésére a kormánytól kapott előleg mekkora, behn van-e ez
kell-e és mikor .)\'
kijelentette, hogy az előleg 75 százalék, amit fokozatosan 1926. novemberig meg fognak szüntetni. Az előlegeket vissza kell majd fizetni, i Erre a jelenlegi költségvetésben IDO millió koronát máris előirányoztak.
Berger Béla dr. kifejti, hogy legjobb lenne, ha kivetnék ezt is pótadóban, nehogy egyszerre kelljen majd magas pótadót kivetni.
A közgyűlés azután a város költségvetését részleteiben is elfogadta.
A gyűlés este 7 órakor ért véget. * <
A lakásrendelet a hivatalos lap mal\\ számában Jelenik meg.
Budapest, upr 26. A tegnapi minisztertanács hozzájárult a népjóléti miniszter lakásrendelet tervezetéhez, mely májustól kezdve a lakbéreket újólag megállapítja. Folyó évi május 1-től kezdve az 1917 évi november elsején érvényben volt és aranykorona értéknek tekintendő tiszta házbérnek százalék, szerint megállapított hányadát aranykoronaértékben kell fizetni. A lakbérek a következők: lakóhelyiségeknél és nem üzleti célra használt lulyiségeknél a folyó évi májusi negyedre 7, az augusztusira 10, a novemberire 15, az 1925. evi februári negyedre 20, a májusira 25, sz augusztusira 30, a novemberire 36, az 1926 évi februári negyedre 43, a májusira 50 százalék. Üzlethelyiségek, (műhelyek, irodák, raktárak) után az 1924 évi májusi negyedre 18 százalék, az augusztusira 26, a novemberire 34, az 1925 évi februári negyedre 42, a májusi negyedre 50 százalék. Az új rendelet a hivatalos lap mai számában jelenik meg.
Titkos szavazással döntenek a nyomdászsztrájkról.
Budapest, ápr. 20. A sztrájkban álló nyomdai munkások titkos szavazással fognak dönteni, hogy elfogadják-e, vagy sem a főnökök javaslatát. A szavazás ma reggel 8 órától este 6 óráig fog lefolyni. A szavazások ellenőrzésére 12 tagu bizottságot alakítottak.
Kivégzések Szovjetoroszországban.
Berlini jelentés szerint a vörösök mintegy ezernyolcszáz asszonyt és gyermeket m<rezárol-tak le az oliwopoli kerületben, megtorlááíéppen azért, mert a vidék földmivelőnépe több kommunista vezért megölt. Az orosz kormány ezt s hirt nem erősítette meg hivatalosan, de — nem is cáfolta meg.
2-
/O
ZALAVÁRMEGYE
1924 április 27
ffy szegedi magyar találmánya m —ptritolősugdr.
A világsajtó híradásai angol találmánynak mondják a szenzációs jelentőségű perzselŐ-sugarakat. Mint Szegedről jelentik egy ottani lakos ebben megelőzte az angolokat, mert már régebben olyan műszert állított elő, melynek segítségével termelt sugarak az eddigi kísérletek szerint 28 méter távolságra felperzseltek minden szerves anyagot. A feltaláló anyagi eszközök hiányában csak nagyon nehezen háladhat előre munkájával. A találmány most már illetékes fórum elé került, amennyiben a József mfiegyetem technikai kísérletezési intézete kiszállott Szegedre, f»Ogyvmeggyőződ|ék a találmány komolyságáról. A feltaláló teljesen biztosra veszi a sikert, mert a találmányt már számtalan cselben kipróbálta.
II politikai Internáltak sorsa.
Budapest, április 26. Bethlen István gróf miniszterein^ elhatározásához,képest szabadlábra helyezi á zalaegerszegi \' internáló tábor politikai foglyait és amint közölte Bcrky Gyulával, a politikai internálás intézményét, a legközelebbi jövőben, mihelyt az új büntetőnovella törvényerőre emelkedik, véglegesen megszünteti. Ami az emigráció kérdését illeti, mindazok, akik súlyosabb bűncselekmény vádjával nincsenek terhelve, hazajöhetnek és önként bíróság elé állhatnak, hogy tisztázzák politikai multjukat. Azoknak az ügyében, akiket a kommün után étatáriálisan ítéltek el, felülvizsgálatot rendel el a kormány. Végül állandó béregyeztető bizottságokat alakítanak,- amelyeknek a hivatásuk az lesz, hogy a munkások és mukáltaíók között felmerülő bérdifferenciákat méltányosan kiegyenlítsék. Az új büntetőjogi novelíáról Pesthy Pál igazságügyminiszter igy nyilatkozott: Mire az új vámtarifáról szóló törvényjavaslat tető alá kerül, a Ház elé terjeszthetem a teljes büntető-Jogi novellát A javaslaton most dolgozunk az igazságügyminisztériumban
" Lapzártakor érkezett telefon* Jelentések.
Nagyváradi jelentés szerint Kopinits Jenőt, a hírneves sikkasztó!, akit tudvalévően 2 hónappal ezelőtt Bukarestben letartóztattak, börtönéből megszökött, de sikerült újra elfogni. —■ Moszkvában ellenforradalmi érzületük miatt számos hivatalnokot letartóztattak. Közülük 79-et Szibériába száműztek, 41-et pedig Moszkvában börtönöztek be — Londoni jelentés szerint az az expedíció, mely a Himalája legmagasabb csúcsának megmászásán fáradozott, abbahagyta az otat. mert Brence generális, az expedíció vezetője súlyosan megbetegedett. — Kolozsvári jelentés szerint Nagyszebenben oláh és szász diákok istentisztelet közben beverték a zsidó templom ablakait és a kijövőket megverték.
Bzer papírkorona 3*3 békebeli fillér.
Az egyik közgazdisági lap nyomán számításokat végeztek, hogy mennyivel drágább az élet, mint az utolsó békeévben, 1914-ben volt. Kiszámították, hogy mennyibe került egy háromtagú csalad háztartása egy hétre 1914-ben és most. Igy kijött, hogy ma 18,937-szer nagyobb összeg kell, mint 1914 ben, vagyis más szóval a drágulás átlaga 18,937-szeres l\'gy tehát 18,937 papírkorona ér annyit, mint békében 1 korona. Ennek alapján megállapítjuk, hogy a mostani 1000 koronás 5 3 békebeli fillért ér. Szóval ami békében 5 és fél fillérbe került, azért ma átlagban 1000 koronát kell adni. A mai egymillió korona pedig annyi, mint a békebeli 53 korona. S ha tovább vizsgáljuk a drágaságot, számitások alapján megállapíthatjuk azt ts, hogy az átlagos drágulás ezévi március elseje óta 27 5 százalék, más szóval, amiért március elsején 1000 K-t kellelt adni, annak ma 1275 korona az ára. Március 15-ike óta viszont 10 4 százalék a drágulás átlaga. Ha az utolsó két hét drágulását nézzük, azt tapasztaljuk, hogy a burgonya vezet 20 százalékkal, azután jön a zsemlye 19 száza-lékkai A mezőgazdasági termékek átlagosan 9 százalékkal leltek drágábbak. Az állati termékek is átlag 10 százalékot,jnutatnak fel. De ezt az átlagot a vaj 10, a tej 6 és a zsír 3 százalékkal meghaladja.
HÍREK.
• • •• .
TOBZÓDÁS.
(Küldöm o lelkem fehér rózsájának.)
Voltam ti holtak holt hegedőse, Elfojtott daloknak bas lantosa, Üres álmoknak hi6 kergetője,
Hófehér halálnak h\'gi dalnoka.
< »
Unnék ki voltam, de nincs mar lelkem, Orzi a rózsa illatos lelke, t.ucifer úz, véd a szerelmem: Hófehér rózsák égő szerelme.
Rózsaszín mámor forr a: agyamban, Keleti Wr veri vad ütemét. A mámor gőze ül poharamban S fülembe a halál súgja a mesét
Öltem a halál fekete lován, Zúgva repültünk messze az éjbe: Csendhcrceg ült a paripa nyakán S én csak néztem ... néztem a szemébe.
BESSESYfíY DtLA.
— Új kerületi rendőrfőkapitány. Éliássy Sándor dr. szombathelyi kerületi rendőrfőkapitányt á belügyminiszter a budapestvidéki kerületi főkapitányi teendőkkel bízta meg és Budapestre áthelyezte. A szombathelyi kerület élére Ferenczy Tibor debreceni főkapitányhelyettes kerül.
— Átminősítés Szőke Benedek dr. zalaegerszegi pénzügyi titkárt a budapesti központi járásbírósághoz jegyzőnek minősUette át a minisztérium
Áthelyezés. A föidmivelésügyi miniszter Kiss Lajos erdómérnököt Kaposvárról Zalaegerszegre helyezte át.
— Bérmálasok a megyében. Rott Nándor dr veszprémi megyéspüspök április 27-én Zalakoppányban, 30-án Csácsbozsokon, május 1-én Zalaszentivánon, 2-án Csatáron, 3-án Bakon, 4-én Bucsuszentlászlón, 5 én Nemes-apátin, (i án N\'jgykapornakon, 7-én Bezeréden, 8 án Szepeiken osztja ki a bérmás szentségét.
— Főbíróból ügyvéd. Tapolcáról írják: Aubermann Miklós dr. tapjlcai tb. főszolgabíró ügyvédi irodát fog nyitni Tapolcán.
— A boofóldai Letnyegylet zászlószentelés) ünnepségével kapcsolatban iászlószegek és a meghívók szétküldése folyamatban van. A rendezőség a legnagyobb körültekintéssel dolgozik, de tévedések kiküszöbölése végett tisztelettel felkéri az Egylet jóakaróit, hog.y akik tévedésből meghívót nem kaptak volna, vagy zászlószeg adományukkal támogatni akarják ai Egylet nemes törekvéseit, szíveskedjenek az Egylet vezetőségéhez fordulni akár személyesen, akár írásban.
— Qazdét csóréi a „Zalai Közlöny". A
Nagykanizsán megjelenő „Zalai Közlöny* cimű kormánytámogató jt>fitikai napilapot és nyomdáját (Nagykanizsai Nyomdavállalat) megvette a zalaegerszegi Zrínyi-nyomda részvénytársaság. Mint értesülünk, a Zrínyi egyszersmind megszerezte a jelenleg szüneteiő „Zala* cimü politikai napilap és egy sporthetilap kiadói jogát is. Az eddigi tervek szerint a .Zalai Közlöny" esli lap lesz, a .Znla" pedig vasárnaponként megjelenő népújság Valószínűleg sor kerül a sportlap megindítására is. A vételár — hír szerint — 120 millió korona volt.
— A Zalaegerszegi Szarvasmarha Törz»« könyvelő és Tejelést Ellenőrző Szövetkezet húsvét hétfőjén megalakult. A vezetőséget a következőképen\'választotlák meg: Elnök: Nyáry Kálmán, alelnökök Vida János gazd titkár és Bedő Kálmán. Tenyésztési felügyelő: Oencsy Zsolt. Választmányi tagok: Deák Károly, ifj. Becők József, Bedő Károly, Soronc Lajos, Z. Horváth Lajos, Czinder István dr., Bedő Gyula, Böröndy János, Kacor József, Kovács Mihály, Sitkey János, Krassovics László, Vizsy János, Vizsy György. Ifj. Horváth Ferenc, íd. Horváth György, Kovács Ferenc, Keresztury György.
— a Szepesiek Asztaltársasága május 3-án, szombaton, a Barossban családias összejövetelt tart, melyre a szepesiek ismerőseit és jóbarátait is szívesen látják.
— Borzalmas vasúti szerenosétlanatg
történt a svájci határon fekvő Bellittzona állomáson. A Luzernbői jövő svájci és a chiassói olasz gyorsvonatok teljes sebességgel.egymásba rohantak. Az eddigi megállapítások szerint a halottak száma 30, a sebesülteké 50. Helfferich dr. német birodalmi gyűlési képviselő is az áldozatok között van.
— A kormány rendelete folytán áprilisokét utolsó és május két első napján mindennemű népgyűlés vagy felvonulás tilos.
— Kiskorú agfattyln. Párizsi lapotrtttrt a
következő anekdótát olvassuk, mely a francia fővárosban most általános derültséget kelt azzal kapcsolatban, hogy a Woronoff tanár által végzett megfialalítasi kisérlelek ismét nagyon divatosak Egy öreg űr — mondja az anekdóta
— felkereste a hires Wornoff professzort, hogy fiatalítási műtétnek vesse alá- magát. „Ha 30 évessé akar válni akkor harminc ezer frank, ha 25 évessé 50 ezer frank és ha 20 évessé, úgy 20 ezer frankkal kerül többe a műtét." Az öreg úr meggondolás nélkül válaszolta: „Tizennyolc éves akarok lenni!* „Jó — ez azonban százezer frankba kerül." Az operáció sikerült, az aggastyánból viruló tacskó vált, Woronoff doktor pedig boldogan nyújtotta át a számlát
i páciensének. A 18 éves aggastyán azonban megdöbbent: ..Százezer fankot ígértem volna önnek? Ezt igazán csak aggkori elgyengülésemben tehettem." — „De hiszen rendes, szabályos megegyezés történt köztünk" - mondja az orvos „Hát akkor — nevetett a fiatalember — legyen s/ives és forduljon az apámhoz. Én még kiskorú vagyok."
— Altalános sztrájkra készül a munkásság. A sztrájkot május 15 e tervezik.
— Napoleon görög kalóz unokája? K
francia sajtóban élénk feltűnést keltett René Puauxnak, a hires Napoleon-kutatónak legújabban nyilvánosságra hozott az a véleménye, hogy Napoleon valószínűleg görög származású volt és hogy nagyapja az a híres kalóz, aki a maga idejében Messina és Matapan között nyugtalanította a tengert. Sok adatot sorolt fel Puaux a maga állításának támogatására és elmondja, hogy ez a kalóz, aki hosszú és hánytatott élete folyamán temérdek ellenségre telt szert, élete végén telepedett le Korzika szigetén és hogy teljesen elrejtőzzék üldözői elől, a Bonaparte nevet vette fel.
— Vásárok megyénkben. Hétfőn, 28-án Zalaegerszegen és Nagykapornakon országos vásárok lesznek.
— Repülő automobil. Tegnap még utópia volt az automobilrepülőgép s csak a szenzációs filmdrámákban szerepelt, mint trükk. Amerikából azonban most híre érkezett az igazi, létező autóbiplánnak. Jersey államban készítették ezt az első repülőgépet, amely mint autó rój ja ar országutakat és már a következő pillanatban — minden különösebb nekikészülődte nélkül - a levegőbe emelkedik. Hogy a találmány mennyire konstrukcióképes, mennyire üzemképes, egyelőre még nem tudható, de az elméleti, bőt előállítási lehetősége végre elérkezett. A mi rohanó korunkban bizonnyára belátható idő kérdése lesz, mikor a repülő automobil praktikus jelentőséget nyer.
— Az állami kölosönelöleget április 29-töl május 5-ig 120-as takarékkoronával lehet fizetni.
— Órát a posta homlokzatára! A csütörtöki városi közgyűlésen hosszabb vitatkozás tárgyát képezte a toronyóra, amely tudvalevően nem éppen a legpontosabban mutatja az időt. Mint Fülöp József főjegyző kijelentene, a toronyóra
- szakértők véleménye szerint — javíthatatlan. Mivel pedig pontos ¿dót mutató órára szüksége van a város közönségének, ajánljuk illetékesek figyelmébe, hogy a postára szereljenek fel (éjjel vilannyal világított) órát. *
— A Jegybank részvényjegyzése hétfőn keí-dődik meg. A jegyzési-határidő május 7.
— A zalaegerszegi kómlveasegédek sztrájkja még mindig tart Az egyezkedő tárgyalások ma folytatódnak.
mi*
Arany- és ezüstpénzeket, értékpapírokat
vásárol és elad, tőzsdei megbízásokat lebonyolít WfrtSChafter EfflŐ Bank és Pénzváltóüzlet Zalaegerszeg. Telefoni 16
1924 április 27.
— Az Aranykönyvbe folytatólagosan beirlák aetöket a kővetkezők: Tótmárton Imre zala-szabari rk. tanító utján cl. népiskolája 5000 K, Varga István jegyző Barabásszeg 10 ezer K, néviró: Borbély György, Zaallár Béla 10 ezer K, Ján László 10 ezer K, N. N. (K.) 4000 K. A* Gosztonyi László-féle II. vagyis buza Aranykönyvbe, amelybe azonban pénzt is szoktak irni, a következők: Gelencsér István Zalaapáti 100 ezer K, Lubosits István Zalacsán 15 ezer K Arvay Matild tanitó Zalacsán 10 ezer K, Böröczk Kálmán Kehida. Kustány 10 ezer K.
— Egyes adományok a Csány szoborra az Aranykönyvön kívül: G. N. 72 K, a zalanémetfalui iskolában márc.. 15*én Karácsony Lajos tanitó 10 ezer, Tömpe Béla és Jolin 2000, Finczu Pista, Kiss Bözsi, Rózsás Bözsi, Szabó Mariska 1000-1000 K, Bálint Jóska 400 K, Balogh Pista 100 K, Rosta Feri 20 K. Tréfás St. 350 K, M. 350 K.
N — Gyűlnek • bronzdarabok. Belicznik Pál gutorföldei tanító 93 rézpénz,Dömötör Ilona tanitó 23 rézpénz, Borbély György 5 és fél kiló bronz, . Borbély Zsófi és Erzsi 2 és fél kiló rézpénz, Töltéssy Mariska III. el. tanuló gyűjtése negyedkiló rézdarab, Tanay Jenő zalalövői ig. tanító 2 és kiló rézdarab a IV. osztályban, Gonáry Gergely zalalövói tanitó a III. osztályban 5 és fél kiló rézdarabok. E hulladékokból nemsokára meg van a két mázsa. Pesten is van kettő. A távolabbi iskolákban is valószínűleg van jócskán, de ritkán adódik alkalom beküldeni, kérjük a kitartást, a figyelmet, a buzgaltbat az iskolák részéről. E hulladékok összegyűjtése a legelső, a legfontosabb. A zalalövőiek igen szép csomagokat küldöttek be. Maga a tanfelügyelő úr is szívesen átveszi és közvetíti, a központi gyűjtőhely azonban Wlassics-utca 8, Borbély Oyörgy titkár lakása.
ZALAVÁRMtGYE
- UMaragá atrkésés. A Zalaegerszegi Torna Kgylet
Pelaó Kereskedelrr------—------
ip. délután labdarugó mérkőzést tart
és a zalaegerszegi Pelsó Kereskedelmi Iskoláitok csapata holnap, vasárnap, délután 3 órai kezdetlel a ZSK pályán
— A „Szivárvány" húsvéti, kellős, száma változatos tartalommal megjelent. Rainer Mária Rilke három versét Térey Sándor fordilásában, Terescsényi Oyörgy, Sós Endre, Harsányi Kálmán verseit, Szalay László, Rónai Mária, Földi Mihály, Tóth Aladár Welláit és cikkeit és Arcibasev regényét (Nincs további) találja az olvasó a „Szivárvány" húsvéti számában, melynek ára 4 ezer K. Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, VI. Nagymező-utca 3.
— Új jótékonysági postabélyegek kerülnek forgalomba. A m. kir posta 300, 500 és 1000 korona értékjelzéssel jótékonysági bélyegeket hozott forgalomba, melyek eladásából befolyó jövedelmet ifjúsági és csecsemő védelmi célokra fordítják. A bélyegek száz százalékos felárral »ész sorozatban a postahivataloknál kaphatók. Egy-egy vevő legfeljebb csak öt sorozatot vásárolhat. Nagyobb mennyiségek kiszolgáltatásának módozatai iránt a postafőnök ad bővebb felvilágosítást. A bélyegek 1924 julius 15-ig maradnak forgalomban s ezen ideig névértékük erejéig postai küldemények bérmentesítésére is felhasználhatók.
— Borzalmat öngyilkosság. Tapolcáról irják: Borzalmas öngyilkossági eset történt az elmúlt héten Kisapátiban. Merácz Albert odavaló hetven éves ember rossz viszonyban élt a családjával, mert mindig atlól félt, hogy vagyonát elpazarolják. Az öreg ember azonban egyébként is kerülte az emberekel, bújt mindenki elől és láthatólag üldözési mániában szenvedett. Legutóbb is összekoccanása volt hozzátartozóival, mert eladván borát, annak árát, három millió koronát, nem akarta átadni nekik, nehogy azt elkölthessék. Merácz ekkor sötét elhatározással, zsebében a bor ávával, kiment a szőlőhegyre és ott bezárkózva, előbb az épületet a padlásról magára gyújtotta, azután pedig magát a szelemengerendára egy lánccal felakasztotta. Mikor a pinceépület égését észrevették és hozzátartozóit erről értesítették, azok mindjárt »ejtették, hogy az öreg ember követhette el ezt ¿s felesége és családja is rögtön keresésére indultak. Bemenve az égő épületbe, ott mindent átkutattak, még a hordók között is keresték, de nem találták. Csak mikor a tüz elhamvadt, találták meg holttestének elszenesedett maradványát. Természetesen a zsebében levő bor ára jfi *ele égett.
PÁL ÉS INDRA
»
Kalapkülönlegefféoek
Gyukits Jta
Pichler
Harisnyák és kesztyUk
az összes divatszinekben
FérVI fehérnemilek
Ingek Gallérok Nyakkendők nagy választékban.
összes sportcikkekben
nagy választék.
HAMERU KESZTYŰK
+
— Műkedvelő elósdés Botfán. A botfai
Levente Egyesület május elsején, csütörtökön, délután hat órai kezdettel, Rott Nándor dr. veszprémi megyéspüspök tiszteletére, szint előadást rendez, melyre a megyéspüspök megígérte megjelenését. Színre kerül a „üyimesi vadvirág* elmu háromfelvonásos népszínmű Az érdeklődőket az előadásra ezúton is meghivjá a rendezőség.
x A gazdaközönség bizonnyára örömmel értesül arról, hogy a Magyar őstermelő R. T., mely az ország legnagyobb agrár-vállalala /és amelynek 15 kirendeltsége van az országban, valamint a külföld nagy metropolisaiban mindenütt, a zalaegerszegi kirendeltségét\' megnagyobbította és üzletkörét gyapjú és takarmány üzlettel kibővítette. A kirendeltség vezetésével Fürst Sándor és LOwenstein Jenő urak bizattak meg, kiknek szakértelme a kirendelség eredményes működését előre biztosítja.
- Al ttatályiorsjátékat a magy kir. pénzügyminiszter
megbízásiból a Pénzintézeti Központ rendezi és bonyolítja le Rveiikinl két sortjáték van. Má|us 13-án kezdődik a XII. sorsjáték, melynek játékterve mélyreható változásokon ment keresztül. A sorsjegyek mennyiség« (¡6 eztr darab maradt, ellenben a nyeremények meoy-nyistgét 24 ezerre emelték. A sorsjegy ára egy-egy ot/lályra 40 ezer korona, tél sorsjegy 20 ezer korona, negyed 10 ezer korona, tehát ar eddiginek tízszerese. Uy arányban emelkedtek a/onban a nyeremény összegek is. A jutalom 600 nnllió koronában, a legnagyobb főnyeremény pedig 40(J millió koronában álfapiUatott meg, úgy hogy a legnagyobb nyeremény szerencsés esetben 1 milliárd korona. Kisorsolás alá kerül továbbá egy 200 milliós, egy 100 milliós, 2 50 milliós, egy 40 millió», egy 30 milliós, három 25 milliós stb milliósé« lóbb százezer koronás nyeremény, Összesen 8179 milliós Osszegbdn.
tanüoy.
S«4«
Javítóvizsgára s folgszgstó sdjs ezután az
engedélyt. A kormányhatósági jogkör átruházásával a főigazgatók hatásköre a következőképen bővült: A főigazgatók joga, hogy a középiskolák egyes osztályaiba a megállapított létszámon fetOJ is felvehessenek tanulókat. Ok adnak engedélyt arra, hogy leányokat is beírathassanak fiu középiskolába, olyan városban is, ahol leánygimnázium van. A leány tanulók azonban csak magántanulók .lehetnek. A tanárok szabadságolása ügyében, valamint afölött, hogy mellékfoglalkozást vállalhatnak-e, ugyancsak a főigazgató dönt. Az intézetek helyiségeinek nem oktatási célokra való átengedése is a főigazgató joga. És ó fogja a gyakorló tanárokat a tankerület középiskolái közölt elosztani. Végül a javító-vizsgálatokra is a főigazgatótól kell kérni ezutáo az engedélyt.
Nosztrlflkáló érettségi. Azok a középiskolát végzett ifjak, akik érettségi bizonyítványukat az ország elszakított területén szerezték, de felsőbb egyetemi tanulmányaikat a hazai egyetemek valamelyikén óhajtják végezni, a vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelete értelmében kötelesek Magyarország történelméből és földrajziból kiegészítő (no&ztrifikáló) érettségit tenm, hogy az egyetemre beiratkozhassanak. A kelJ6 ismeretek megadása céljából évenkint háromszor, a juniusi, szeptemberi és decemberi érett^ ségi vizsgálatokat megelőző négy héten át Budapesten és Debrecenben tanfolyamok tartatnak, ha legalább 10 tanuló jelentkezik ilyen vizsgálatra. A tanfolyam ingyenes és nem kötelező. Akik tehát ily vizsgálatot kívánnak tenni és a tanfolyamon részt óhajtanak venni, érettségi bizonyítványaikkal jelentkezzenek a tankerületi kir. főigazgatónál április 30-ig bezárólag.
színház és mozi.
Hl.
A\' zalaegerszegi megnyitó műsor. Mint
már megírtuk, Kmetty Lajos színigazgató május 3-án, szombaton, kezdi meg Zalaegerszegen a színi szezont. A megnyitó műsor a következő: Szombaton, május 3-án : (Megnyitó előadás.) „Pompadour". Sláger operette 3 felvonásban. Vasárnap, 4-én: Délután 4 órakor mérsékelt helyárakkal „Falu rossza" énekes népszínmű, este 8 órakor: „Pompadour." Hétfőn, 5-én: Trónörökös." Egy császári ház tragédiája 3 felvonásban. Kedden, 6-án: „Aranymadár* operette. Szerdán, 7-én: „Aranylakodalom* történelmi szinmü a szabadságharc idejéből 7 képben. Csütörtökön, 8-án : „Bajadér." A Király Színház állandó műsordarabja. Pénteken, 9-én: „Kaméliás hölgy." Dumas világhírű színműve.
ZALA VARMEGYE

1924 április 29.
Nam lasx osztrák-magyar kőző« valuta.
Az osztrák és magyar korona legutóbb megközelítően egy nivóra került a zürichi értékelés ben. Ez a körülmény azt a gondolatol ébresztette fel osztrák pénzügyi körökben, hogy a kereskedelmi forgatom megkönnyítése céljából, mind az osztrák, mind a magyar kormánynak a valutaegyenlőség fixirozásaía kellene törekedni. Báró Korányi Frigyes nyilatkozata szerint erre vonatkozóan az osztrák kormány részéről még hivatalos megkeresés nem érkezett. Órffy Imre a szanálási törvényjavaslatok egyik előadója a következőket mondotta : A magyar közgazdasági élet kibontakozását optimisztikusabban Ítélhetjük meg, mint az osztrák gazdasági és pénzügyi helyzetet, amivel azt akarom mondani, l»ogy a magyar korona stabilizálása után előbb-titóbh a mi valutánk javára\'billen a mérleg. A valutaegyenlőséghez való ragaszkodás végeredményben mégsem volna előnyös rínk nézve Paupera Ferenc\' kifelentefte, "fiógy az" osztrák és magyar valutának semmi köze smes egymáshoz. Ez a gondolat aligha valósulhat meg.
Európai Egyesült Államok.
London, ápr. 26. (Reuter.) A független munkáspárt yorki konferenciáján határozati javaslatot •fogadtak el, amely azt ajánlja, hogy Európa •valamennyi nemzetét az Egyesült Államok mintájára egyesítsék. (MTI)
fdZSAZDASáfi ÉS PÉRZfttiT
■•M
A takarékkorona árfolyama.
A Devizakftzpont közli: I0O takarékkorona mai napon egyenlő 120 papirkoronával.
A budapesti deviza-központ hivatalos árjegyzései.
Napoleon 288.000. Font 355.600 Dollár 81 Francu írank 5ISO, Lengyel márka Márka —. Ura 3620, JLeu 420. Cseh korona 2390, Dinár 1000, Svájci frank 14.400, Osztrák korona 114 45. Uva Holland Itorint 30.200.
Budapasti tarményjalantés.
Búza J22.500, Búza (tiszavidéki) 325.900, Róza 280.000, Sörárpa 300.000, Takarmányárpa 270.000, Zab 275.000, Tenaeri ZTIáOü, Korpa 210.000, Repce —, •
Köles---, Répa---. I.ucerna--, Lóhere---,
•Széna--. Szalma---.
Zürichben:
! Magyar korona 00073, osztrák korona OOOT78-5 Francia Irank 35 85, márka , szokot 1<V57, dinár 6U7.
Zalaegerszegi piaci árak.
A legutóbbi zalaegerszegi hetivásáron az árak a következőképen alakultak búza 200.000, rozs 260 000, «árpa »0.000, ¿ab 240.000, tengeri 210.000, burgonya
--- szarvasmarha--. boqu--, sertés ——
K élősúlyban kilogrammonként; széna —, szalma —.
Hirdetési dijak:
1 Hasábos milimétersor 200 K. szöveg között 300 K «»yilttérben 500 K . A hirdetési dijak mindenkor tUrt fizetendők; vidéki hirdetés megbízások csak akkor yétetnek figyelembe, ha a megbízással együtt a pénz is beküldetett._
tíqfclajlnu: JUlllMEIT!" lnkírtittnnH
Üiark—ítéiért ét Mattiért !•!•!: K1IA8 iSOSTOI\'
/-"Becsali-hegyen kisebb
szőlőbirtok
Jakható épülettel eladó. Bővebb felvilágosí-1 rtást nyújt Mecséry Károly Becsali-hegy. j
Pályázat.
" A lemondás folytán megüresedett
Máidi r. k. kútirtaiítii állásra
pályázat hirdettetik. Javadalma dijlevél \'•szerint. Kommunizmus alatti viselkedés igazolandó. Választás 1924 május 11-én délután 3 órakor a teskándi iskolában. Kérvények Iskolaszék Boncodfölde, pléb. fiiv. (u. p. Alsóbagod) küldendők. Válasz-Íré lyeg mellékelendő.
MasyottiaUók! SIS
a
Akustic
Oeln hallókészüléke Egyedül kapható: Dr. Kovács S. Budapest, VII. lírzsébet-körut 40 - 42.1. 4. Vidékieknek :< díjtalan felvilágosítás.
FENYVES
■ DEZSŐ R. T. ^
K.,Calrla-tér 7,1?. Korssriaretf nm «.. fIL, lárstykirat 9., !▼.. lársly-Mrat 1». Budapest látványossága.
SyarissstiTát-Mxtily: \\
Tiszta gyapja lltfirkiiiik 83.600 Eridcü angol éltfiykiliék 97.850
hki raiUililill • . 134.900 • Ili kiszlfnkiliék ns>n r.m
HO rm ,,41.. \'
Inirksat sr i 33.000 fialartfia rtibikaiai 57.000
iMJMMrtffl S2T 133.000
iiHtnikM rabafethBék k 62.^00 ±:-döí rikikiliÉk s-45.600 XllMtftlílljklIIU\'tSIBIfi 198.000
(tartalmaz 1 öltönyhöz szükséges összes bít^sanvagokat) Selyemfényű eredeti angol Bartenr-keMt
Selyem-autály: v
turptti.......133.000
Crcfe de Gkiii.....180.000
liin tibarty...... 91.200
IprSIlljlR.....„hm... • ■ 87.400
Ijirailjei™..,.^,83.600
«siikefilMfay. án- ssstalhritík.
-M GaMllUk*r6k nagy választékban. 21/j, 3 és 31/» méteres tllT*!*. lelj»«-4« ao;á aaraMuk meglepő olcsó árban
lesznek kiárusítva.
VásxM-tsxtály: iűllBQfBVáSIOR..... 19.000
l\'keleaoiuiiii..... 22.800
iBtisztsnvB • • . 29.000
jérirfis aigii..........22.800
igiBene daaaszt .... 34.000
Vészbb törülközik. . . . 21.850
naaeil partSrlék..........15.200
Síiiitt kirti akruz . . . 180.000
Issé-Mitály:
Kaziít írniuk.... 14.250 toyuiliaiiszíek FH».»« IfMkH 19.000 SíiBtarté ooiékrspf • . 19.950 aiiiarti inékartaNk^^ 19.800
\\:;r libertBMiéi sár 52.650 SslytikatiszlBk 32.300
Ittluilik 24.700
KiUttirs-Hstály
(Csak a Calvin-téri áruhazunkban,)
léi liriiiytt 11 400 Fírfuikiik....... 7.600
larlskadi kesztyU. . . . 24.700 Bfiriek nyári !rtké.\\ . 20.900 Trikó relora irti tadrti . 36.100 Silyei zsemper
180.000
lol (ehéraantt-aartály:
(Csak a Catvin-téri áruházunkban.)
liizett nappali ii| . 54.150
Íiauetí nadrág..... 45,600
Itzttt nadrag kiikiH. . 74.100
Eiaknya konbiií azsarral. 93.800
Vészbb pámaliiat.... 66.500
liazea Műit .... 29.450
Ijiitfrti paplaaik. . . . 315.400
rérültfcénml-Mitály:
(Csak a Calvin-térí áruházunkban,)
firtÜBI m llllll . . • 95.000 SziBBi utiriBi
ktl h»lt. »»Jtff.l
95.000
IlUZD kilóm «... ^ 95.000
Ituzé kipmr ilxitilrH. 55.100 Iliid taadrii .... 45.600
vészbb llríiZSiniBli . . 7.600
iilyBi ayakkiBdi. . . . 12.000
Koalftkdt-Mxtály i
• Csak a Calvin-térí áruházunkban.)
Hi angsl tavaszi kattlik . 399.000 Bakfis tavaszi kabÉM . . 351.000 liiausikos aljak .... 93.000 Srenadiitiüz...... 123.500
IlllblÁZ........133.000
férfi JBblrailfe.....722.000
TI
I angol uri szabó
1 ZAIAEOERSZCG Kossuth Lajos-u 4.
13-28
Érdet i angol és a legfinomabb jeyapjuszövot Itülön-t«geaaégek r.agy raktám.
Olcsó árakl Pontos kiszolgálásif
UJ könyvek;
Balzac :
A vidéki orvoa. Egy homályon eset.
Balog:
Madách Imre otthona.
Bársony:
Vadásztörténetek.
Bronkovloa :
Legújabb magy. levelező Conan DoyU:
Sherlock Holmes kaland j«i.
Oaathó K.:
Földiekkel jáUzó égi tünemény.
Csehov Antal:
A semmirekelé.
Courts-Mahter:
Retzbach umője. A tengerszem tükre. j A bükkös mélyén. Mit vétettem.
Oresche :
Tözkereszt
Dárday: ,
Igazságügyi törvénytár: 1—II. rész.
Dánlelné Lenayal L :
Medici Lörincné a Hattyú utcában-
E T. A. Hoffmano. Kis zakar.
Falu Támét:
A lélek mindenütt kihajt
Ftrenozl Sári:
A vörös daru.
Földi Mihály:
Hamlet királykisasszony.
H. Q. Wells: A világok harca. Az időgép
Qaál :
Nótás Katica.
Helmburg: Jascha. Az erósebb. Szivek harca.
Heltel:
II l-es.
Heine: t
Dalok.
Jaok London:
Az óceán meséi. Jó Pajtás
(1923 évfolyam.)
Kosztolányi Dszs6:
Pacsirta.
Kováosy:
Juhtenyésztés. Karinthy:
Így irtok ti . . .
Kóbor Noémi:
Koppány vezér, regény. Lagerlóf:
Llljecrona otthona.
Lesage:
Gtl Blas.
Lakatos László:
Nehéz idők.
Mann Thomas:
Nagy Frigyes.
Mastsrllnc k: Kék madár.
Monaa Vanitá. ♦
Méhes:
Társalgó.
Mlguel de Unamunó:
Köd.
Molnár Fereno:
Egy gazdátlan csónak
története. Ketten beszélnek
Liliom.
Moly Temés:
Bluff.
Moeller: Az aranycsináló.
Móricz Zsigmond:
Búzakalász, színdarab.
Sári biró.

(
Murger:
Bohém-Élet
Mussst:
Tizlin fin.
Pintér J*n6:
Magyar irodalom története a művelt közönség számára.
Révész Qy.: A sertésnevelés.
Romáin Rolland: Jean Christophe III. kötete: Az ifjú; IX. kötete : Az út vége, Az égő csipkebokor; X. kötete: Az út vége.
Schöpfiln A.:
A Kitli János szerencséje
Shaw Bernard:
Barátságos színmüvek.
Schmldt József:
A szanszkrit irodalom története.
Sombart Werner:
Háború és kapitalizmus.
Szép Ernó:
Bűneim.
Szomahézy István:
Kemény doktor karrié^e Tolsztoj Leo:
» Népies elbeszélések, .
Tennyson:
Arden Hooch Király-iditek
Térey Sándor:
Verlaine válogatott verset
Tutsek A.:.
Az étet iskolája. Wagner:
ParsJfal:
Wells: . Házasság.
Wllde:
Versek.
balomé, A pád uai hercegnő, Flórénci tragédia.
Zllahy Lsjos:
Az ezüstszárnyú síéi-
malom. Süt a nap.
Kaphatók: Kakas Ágoston
könyv- és papirkereskedésében Zalaegerszegen.
\\

/ /
1924 április 27,
ZALAVÁRMEGYE
Eladó gőzfürész
Sümegen, a vasútállomás közvetlen közelében, (nagy erdösvidék mellett) egy újonnan épített gőzfürészlelep, gépekkel együtt, társak meg nem egyezése folytán, kedvező fizetési feltételek mellett szabadkézből eladó és azonnal átvehető. 1—3
Alkalmi gépvásárlás!
1. Egy drb. l\'2-es HP Heller és Herz kitűnő üzemképes motor 1200 mm. MAV cséplővel 300 q. búzáért 3 évi törlesztésre.
2 Egy drb. teljesen új Patent 8-10 HP Holzsehuch motor egyenrangú Osers és Bauer-féle motorral, hozzá IcgujabhíXX) mm. Ventischent teljesen új cséplő szintén Hofler 3 évi törlesztésre 450 q búzáért.
3. Egy drb. üzemképes Osers és Bauer motor 900-as Kühne cséplővel 2 évi részletre 280 q. búzáért.
4. Egy drb. különlevö 8 HP Kalmár és Engel motor 100 q búzáért, egy drb vasrámás 800 mm cséplő 120 q. búzáért 2 évi részletre. }
5. Egy drb. 4-es HP Mayer motor, 680 mm. dupla tisztító garnitúra 100 q. búzáért.
6. Egy drb. 5 HP Osers és Bauer molor 720-as Hoífer és Schranz cséplővel 150 q búzáért. /
7. Egy drb. 4 HP Kállai motor 610,-es egyszerű lisztitós cséplővel 70 q. búzáért 2 részletre megkaphatók.
Esetleg cserélni is hajlandó lennék. Hitelképes egyének bővebb felvilágosítást nyerhetnek: E I.SÖ Gf: P M 0 H E LY ZALASZENTGRÓT.
1
Eladó esetleg bérbeadó egy
vendéglő
Zalaegerszegen. Cim a kiádóhivatalban.
CI-»#JA egy 900-as körülgyőrüs CldUO Hofherr-cséplő 8-10 HP. petroleum-ir.otorral kifogástalan állapotban. Érdeklődni Hegyi Kálmán és Társánál lehet. 2-3 Személyesen tárgyal.
ÜGYES FIUK
asztalostanoncnak felvétetnek SZALAY ÉS DANKOVITS
épület- és műbútorasztalosoknál" 4 — 10 zalaegerszeg, örményi-utca 7
Rendeljen osztálysorsjegyet |
QAEDICKE BANKI
részvénytársaságnál. |
Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben I
1000,000 000
gy\' /
\'CS
I
egy milliárd korona.
Kérjük itt kivágni, egy levezólapra ragasztani és cimünkie beküldeni.
■C" MEGRENDELÉS T*
GaedickeBankRT
Budapest, IV. Kossuth L.-u. II.
Szíveskedjék az új XII. osztály-sorsjáték I. osztályához küldeni:
drb »/« sorsjegyet á I0.C00 K , Vs „ á 20,000 K „ »/s á 40.000 K
mely összeget a sorsjegv vétele ulán a küldendő postai befizetőlapon küldOni
Név : ..........
Foglalkozás:
I Lakhely:

Jó tanács!
tőkebefektetés,
ha azonnal beköltözhető családi
házat és telket
vesz Budapesten, mért ingatlanoknál csak ezután lesz igazán áremelkedési
Bővebbet a tulajdonosoknál:
BÉKÉSI R.-T.
Budapest, VII., Almássy-tér 8.
Telefon: Jó/sef 124 OS.
Épület és bútor
munkát a legkényesebb igényeknek megfeleTóleg készítenek 120 0
Szalay és Dankovits
épület, és mübutor-asztalosok
ZALAEGERSZEG ¡^niunkáló telep: iskolakOz 2. szám. Ürményi-utca 7.
Állandó készbutor raktAri
.........
Maorar kírílyi tsztálysorsjáték
a következő tiak afcUtk kapható számokból ! 343 I 4056« | 1 Sltéfc
13093
33986
44131
45336
527*1^
58273
r
Deák és dr. Ordódy
bankházfiókja Aüdapost, VI., Andrássy-ut 16.
Hivatalos árak:
Vi-40000 K, ,/jr-2C000 K, 10000 K. Húzás mijui 13-án ét 13-én.
Rendeléshez egy levelezőlap is elegendő.
abadie]
V> -0 valódi francia szivarka-papir.
Festék üzlet Zalaegerszegen!
OLCSÓBB LETT A FESTÉK!
Kész olajfestekek, zománcmáz, padlófestékek, kocsilackok
iparosok, uradalmak, magánosok, kereskedők részére.
Kátrány, carbolineum, gépolaj
igen olcsón, napiárért kaphatók
s Kardos Henrik és Társé
_ festék gyári lerakat Zalaegerszeg, Rákóczi-ut 1. (Schütz-áruház mellett.)
Hofherr-Schrantz és ClaytoriMitÜíeiiléHíi
gépgyár képviselete és raktára,
Teudloff-Ditlrich
budapesti armatúra és szivattyugyár képviselete és raktára
Telefon 43.
Gazdasági gépek, kazánfelszerelések, szivattyúk és alkatrészek raktáron vannak, használt cséplőgépek, dinamók motorok kaphatók. Készit gépjavításokat, szivattyú, vízvezeték és villanyvilágítás berendezéseket. Autogén hegeszt törött tárgyakat mindenféle vas, valamint fémanyagból.
Zsírt, lisztet
< és mindennemű
fűszerárut, szeszes Italokat
legjutányosabb áron vásárolhat még mindig
a Hagyar Köztisztviselők Fogyasztási Termeljö és Értékesítő Szövetkezetében 1
Kossuth Lajos-utca. Telefon 3. sz. Az árudában mindenki vásárolhat.
*
ZALAVÁRMEGYE
1924 április 27.
Falragaszok,
, s minden egyéb
II
nyomdai jp^gai munkák
reiEPMON:17ö.
PÁIL és DINP1@
ZyAbA EGER SZEG
telephon; 170.
legszebb kivitelben, legolcsóbb napi áron készülnek
Kakas Ágoston
könyvnyomdájában, zal.AEOERSZfXi
iSoíofi fcuf<yntegetfj¿g&& "ferdkata.
Legolcsóbb szórakozás,
ha belép a
„Kultura kölcsönkönyvtár
olvasói kózé. Re»/.-
letes felvilágosítás. «
Kakas Ágoston
nyomdájában nyerhető. Telefon 1.11 u.
ÉPÜLETÜVEGEZÉST
eo-0 legolcsóbb áron készt!
HEINRICH W. és L.
Zalaegerszeg, Fő tér. Telefon 161. Állandó nagy raktár:
üveg-,
porcellán-, lámpa-, norin-bergí és rövidárukból.
Megrendeléseket vidékre is azonnal, pontosan teljesít.
WIRTSCHAFTER ERNŐ
Bánk és Pénzváltó Üzlete
Zalaegerszeg Kossutli-u 14. Telefon 116. Tőzsdei megbízások! Értékpapírok adásvétele! Kölcsönük értékpapírra ésegvéb értékekre! K08ZTPÉIÍELHELYEZÉS! 17-0
Fehér és szines ingek, hálóingek, rövid és hosszú lábravalők.nóifehérnemüek
BROLL MÓR
1
gőztéglagyára Szállít fuvar és waggontételekben téglát, hornyolt-
ZALAEGERSZEG. TELEKON 181 vagy lapos cserepet és gerincet. Jól kiégett
áru. — Mérsékelt árak. — Fizetés részletekben vagy természetben gabonával is teljesíthető.
21 -M)
-A
| Liszt
szükségletét legolcsóbban beszerezheti a Zalacsébi Gőzmalom bizományi lisztraktárában:
Özv. Grünbaum Sámáné, Zalaegerszeg,
Telefon 105. szám. Eladás nagyban és kicsinyben.
kerületi képviselője:
Zalai Műszaki Vállalat Zalaegerszeg, Eötvös-utca 1.
Telefon 133. szám.
133—0
ífj. Horváth Jenő
• » iri 1«
Alapítva:
1899. un es noi
II
Kalapok minden színben, sapkák.
Férfi és női harisnyák, gyermekharisnyák, gyermekzoknik minden színben.
Női, férfi, cérna- és svédkesztyük minden színben.
Női és férfi cipők, mindennemű gyermekcipők, lakk és antilop cipők
Telefon ;
84 sa.
D. M. C. himzőfonalak* míiselymck és cérnák, horgolócérnák kötr. pamutok és
gyapjufonalak.
STUHLMÖLLER
Élelmiszerkereskedelmi és Hűtőház Részvénytársaság
ZALASZENTIVÁN
fiókja:
Telefon : 6.
Vásárol: Tojást, Baromfit, Vadat és Tengerit
minden mennyiségben.
_✓ központi igazgatóság : BUDAPEST, IV. Kálvin-tér 7. Telefon József 70-50.
Dunántuli gylljtótelepek: Zalaegerszeg, Sümeg, Tab, Kóny és Marcali. una-Tiszá közi gyűjtő Myek központja: NAGYKOROS Telefon 102.
!__1 _A . .%\' . • 0 rt/*
Duna Tiszántúli
MiZOTUR Telefon 39.
Nyora»tott ». iátlód* Kok»« -Aifoatoxx ltônyviiyomAàjàb«n ZnlaoKeracegen.. T#l»foa 131- «»dfcxrx
7
IBerctfBK HETEIKÉIT «4X01810». ItétUtUs 1 bóMpra 7000 kor., itntMrr« 21000 ker.
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI LAP.
Sterkesstl: HOBH 8TÜLA.
Sierkeutöseg m kttféhivatil: Xalaeierweg, Széebenyl-tér 5. síim. Telet» 131. uia
ni. óviolyaa.
Ara 600 Korona.
Zalaegerszeg, 1924 április 29. Kedd. ■ 50. száa. -----:-—p--
Ilinek ecr Ittcuben, hiszek egy huában ttlnek efj Itteni örök Igaziázbu, Muek jUgrtfomáic MOmt^ébM Áewm."
A magyar Ipar.
A „Zalavármegye" folyó évi április hó 13-iki számában, puritán lelkű irótársam: Borbély Oyörgy egy igazán szép sirámot irt a magyar ipar pangásáról s elhanyagolásáról.
Meghatóan szép sorai kezembe nyomják a tollat, hozzáfűzök tehát egy-két gondolatot én is ehhez a témához.
Nem idézem Nagy Emil aranyigazságnak beillő mondását, a történelmi múltba sein térek vissza: csak a jelennel foglalkozom. Magam részéről ugy hiszem, sőt ugy is tudom, hogy Magyarország agrikultur állam volt mindig\' 8 ma is az, mit legjobban bizony* ama tény, hogy parlamentünk képviselőinek többsége csizmás, vagy kiöltözött földmivcs, továbbá közép- és nagybirtokos.
Eme tény azonban, hogy földmives állani vagyunk, csakis a mi előnyünkre szolgálhat iparunk fejlesztése körüli szándékaink végrehajtásának mert ahol van termény, ott a nyers anyag beszerzése nehézségekbe nem ütközik. Ahol van sok gabona, ott a malomipar; ahol van cukorrépa, ott a cukoripar; ahol van erdő, ott a papíráru és ezerféle faipar; ahol van álfataliomány,. ott a különféle hus-, konzerv-, szőrme-, bőr-, tímár-, húr-, fésű-, enyv-, csonth^t su>. ipari ahol van sok gyümölcs, ott a befőttes-, sztaz-, likőr-, cognac-. iz-, szörp-, stb. ipar; ahol sok a birka, ott a szűcs-, kalap-, gyapjú-, posztó stb. ipar; ahol sok a csalán-, kender-, lentermés, ott a textilipar; ahol van kül^bözó bánya, ott a fémipar; ahol van kv\'arc, kavics vagy kvarchomok, olt az üvegipar; ahol van sok gyógynövény, ott a gyógyszeripar és igy tovább — aránylag csekély befektetéssel felvirágoztatható. Ezel^ a feltételek ped:g minálunk mind megvannak.
Hogy azonban az ipar felvirágoztatása nem történt meg és hogy most sem fáradoznak rajta, ennek tulajdonkéoen nem a szemfüles külföld és ravasz szomszédjaink az okai, hanem : mi magunk, mert indolensek vagyunk. Azaz pardon! nem mi, szegények vagyunk indolensek, hanem a pénzemberek és a pénzintézetek.
Igen A temérdek pénzt halomra gyűjtik, így forgatják, — ugy forgatják s a sok forgatás közben pénzünk csak kopik s noha ők jól élnek mellette, lassan-lassan mégis a külföldre úszik minden. Aki pedig nem forgatja pénzét és halomra gyűjti, vagy értékpapírokba fekteti, az hasonlóan hazája ellen vét. Végeredményben meggondolhatná mindenki azt, hogy milyen meddő munkát végez, mert aranyait, ezüstjei! nem teszik koporsójába, a feje alá s nem viheti vagyonát a másvilágra
A másik ok. mely hazai iparunk fejlődését gátolta és gátolja ma is: a divat majmolása, a fényűzés és az elfogultság. Hazafiatlan höl-_ gyeink és gavallérjaink a világért sem vesznek fel olyan árul, mely nem Angliában, Franciaországban, vagy legalább is Csehországban készült. Pedig a saját magam tapasztalatából tudom, hogy pl 20 év előtt a zsolnai posztógyár összes gyártmányát egy angol posztógyáros lefoglalta, kivitte Angliába, ott lebélyegezte s mint angol szövetet tízszeres árban visszaküldte a magyar kereskedőknek. A vevők most már szélkapkodták és dicsérték ezt az »angol\'\' szövetet, de az „ócska" zsolnai gyártmányt lefumigálták. Ez csak egy eset, de van ilyen akármennyi 1 A szemfüles külföld a vak és pipogya magyarokon jót nevet s ráadásul gazdagszik, valutánkat tönkre teszi... Kell még több? Szégyeld magadat magyarI
Még néhány élhetetlenségre rámutatok! Itt van pl. a Balaton rengeteg halával. Bőven fognak benne különféle halat. Kérdem: Hát nem bűn az először is, hogy a Balaton-rnemi ember csak lopva ehetik jobbfajta balatoni halat? Másodszor: hát nem lehelne pl. a kis/.-bői ruszlit és szardiniát gyártani: a gardából pácolt (osztzé) héringet, göngyölt (töltött) héringet, sós és füstölt héringet; az angolnából, a kisebb menyhalból és a törpe harcsából szardellát (ringlit) gyárilag készíteni? És igy tovább! Ehhez nem kellenének milliárdok s hazánkat mégis teljesen ellátnák halkonzervekkel, mert hálaistennek, olajunk is még akad.
Egy másik: Kóvágóőrsön hatalmas kvarc-homokkő sziklák állanak ki a földből, melyek a legfinomabb Üveggyártásra is alkalmasak. Most néhány kecske legel csak ezen sziklák körül. Hát nem bün ez akkor, amikor üveg-Ínségben szenvedünk, hogy itt nem állítanak fel üveggyárat?
Egy harmadik : Zalamegye északi és Veszprémmegye déli határhegyeiben óriási bauxit (aluminiumérc) telepekre bukkantak. Tudomá- \' sommal már alakult valami részvénytársaság s a bányászatot meg is kezdték, de azt is hallottam, hogy több vagon bauxitot kiolvasztás céljából Németországba kiszállítottak. Szegény
Magyarország ! Hát egy kohót nem bírsz felállítani magad?
Egy negyedik: Ott vannak a Balaton környéken a kékkúti, ^ zárika-vér-kuli, az akati vasas és szénsavas\'savanyuvizforrások teljesea elhanyagolva. Hát nem vehetné ezeket kezét* a vármegye, vagy az állam?
ViiierŐinket nem használjuk ki nagy villany-telepek felállítására, síénbányáink és gázgyáraink mellett nem K/ártunk kátrány-féle kenőcsöket. Erlei fahulladékokból nem «yártunk papirt és papiilcmezeket. Mészkőszikláinkból nem készítünk elegendő cementet és nem égetünk elé« meszet. Kékagyag területeink« nem állítunk fel kőedény- és majolika-telepekel. És ez igy megy végig az egész országunkon.
Kedves Gyurka Bátyánk I llt a hiba! A vagyonos magyarokban és a pénzintézetekben van a hiba! A minden tudatlanságunkat kikémlelő külföld csak a konjunktúrát használja ki a mi kárunkra.
Hiába irok én erről, hiába mozdul meg itt-oit a társadalom, hiába csináltunk 15—20 évvel ezelőtt Tulipán-mozgalmat; ez mind nem használ, iit csak egy puritán hazaszeretetre fektetett soviniszta s részben radikális törvény segíthetne puszfulófélben levő honi iparunkon és ennek kötelező pártolásán. Hortobágyi Ágost.
Oroszország májusban háborút indít
Nagyváradról jelentik : Bukarestben, mint több ; o\'dalról jelenük, rendkiv(H*nagy a nyugtalanság. > Komolyan tartanak attól, hogy Oroszország épp \' oly méglepő támadást fog indítani Besszarábia ellen, mint 3 év előtt, amikor Lengyelországot támadta meg. Románia Besszarábiában nem tudná az orosz támadást hadseregével kivédeni
Románia attól is fél. hogy esetleg Magyarország felől hátbatámadás érheti — felelőtlen elemek részéről. Lengyelországtól nem várhat segítséget, általános felfordulás esetén pedig a bolgár bandák Dobrudzsába törnek, anlt Szerbia nem akadályozhat meg, hiszen Horvátország, Bosznia-Hercegovina és Montenegró megtartása is nehéz \'gondot okoz az újdonsült S. H. S. államnak
Bukarestben rendkívül nagy izgalommal tárgyalják az orosz szovjet készülődéseit és az ukrajnai csapatösszevonásokat a besszarábiai határ közelében. Még arról is-riyiltan beszélnek, hogy Magyarország semlegességét orosz támadás eseteic ínég területi engedményekkel is biztosítani kell.
— Nincs semmi értelme annak, hogy színmagyar vidékeket, mint Szatmár, Nagykároly, Nagyvárad, Nagyszalonta és az hrmellék — megtartsuk, mikor minden erőnket Besszarábia megvédése köti le — mondják már a józanodni kezdő román politikusok is, akik belátják, hogy Romániának mai helyzete tarthatatlan.
Hogy enyhült a helyzet a magyarsággal szemben, az lépten-nyomon érezhető a magyar vidékeken, mióta Románia is megkezdte a készülődéseket a tartalékosok behívásával. A megszállt területről érkezett hirek szerint behívják kor-osztályonkint 36 éves életkorig a tartalékosokat, ami általános nyugtalanságot keltett még az erdélyi oláhok közt is, mert a regát-politika általános népszerűtlenségnek örvend Erdélyben is. \'"X
Nagy izgalmat keltett a román kormánynak két nap előtti azon intézkedése is, hogy az osztrák-magyar hadsereg volt tényleges és tartalékos magyar lisztjeit, akiknek rangját eddig nem ismerték el, bevették a hadsereg kötelékébe és a hivatalos lap legutóbbi számában már kinevezésüket is közölték.
Azt a hirt, hogy Románia Japánnal már szövetségi szerződést kötött volna, megcáfolják.
Besszarábia visszafoglalására I
Nagyváradról jelentik : Erdélyijén magyar ős oláh nyelvű piakát jelent mejj. amely a liadr köteleseket -12 éves korukig készenletre szólítja fel jzzal, hogy általános mozgósítás esetén 24 óm alatt tartoznak Szatmárra bevonulni. Románia készülődését s a plakátok megjelenését a bessz-ar.ibiai eseményekkel hozzák összefüggésbe, Besszarábia valóságos tűzfészek, ahol egymást érik a románok elleni merényletek. r
14a megkezdődött a Magyar Nemzeti Bank részvényjegyzése.
A Magyar Nemzeti Bank alapítására vonatkozó törvény szentesittetvén, vasárnap kihirdették s a részvén) jegyzés 28-án, hétfőn már meg; is kezdődött. A jegyzés céljaira aranyat, nemes valutát és devizát fogadnak el.
A Devizaközpont a jegyzést lebonyolító pénzintézeteknek engedélyt ad a nemes valuta becsetélésére, deviza vételére és eladására.
Az Állami Jegyintézet budapj$ti és vidéki főintézetei és fiókjai engedélyt kapnak a forintos és egyéb ezüstérmek elfogadására is. Ezeket sulyszerint dollár árfolyamon dollárra cserélik át a jegyzéshez. Az átszámitás alapjául szolgáló értéket előre állapítják meg, ami a jövő hétre az ezüst kilogrammjaként 20 dollár.
Minthogy az uj jegybank részvényeinek« fentjelzett rövid határidőn belül való jegyzése a gazdának igen nagy nehézséget okoz, különösen azért, mert a jegyzett részvénytőke befizetése kizárólag csak nemes valutában történhetik: a mezőgazdasági érdekképviseletek- hosszabb idő óta tárgyalásokat folytattak az illetékes tényezőkkel oly irányban, hogy a fenforgó nehézségek ellenére lehetővé váljék a gazdatársadalomra nézve a részvényjegyzésben minél nagyobb arányban való részvétéi %
E tárgyalások alapján a /következő módon biztosítják a valutával nem rendelkező, vagy nemes valutát maguknak a jegyzés idejéig egyébként szerezni nem tudó gazdák részére a részvényjegyzést: a következő intézeteknél, u. m. „Kéve" Mezőgazdasági Iparfejlesztési és Hitelintézet rt.,Hangya Termelő-ÉrtékesltóésFogyasz-tási Szövetkezet, a Magyar. Gazdaszövetség szövetkezeti központja, Magyar Mezőgazdák Szövetkezete, „Futura" a Magyar Szövetkezeti Közpofitok Áruforgalmi R.-T., Magyar Föld-ZALA VARMEGYE
1924 április 29.
hitelintézetek Országos Szövetsége (Altruista Bank). Kisbirtokosok Országos Földhitelintézete, az 18\'»8. évi XXIII t -c alapián alakult Országos Közponii Hitelszövetkezet, Avena Mező-. gazdasági Termény- és ÁllatértékeMtő r. t. közvetítésével az általa jegyeim kívánt |ogy-baükrészvényWí-vitévértekónek május hó 7-ig befizetendő 50 »-a>-4^hát az általa jegyzett részvénvtÓkéncK első ^fele» \'észlete erejéig aranykoronában Hitelt vénei-igény be. A hitel öt hónapon belül fizetendő vissza és havi egy százalékos kamatot, a hitelezés egész tartamára egy félszázalékos jutalékot és félszázalékos vallóbélyeg illetéket tartozik fizetni. Amíg a hitelt le nem törlesztik, a részvény az uj Jegybank birtokában marad. A törlesztést a gazda tertnenvfeleslegének külföldre való eladása utján is törleszthet! A kivitelt a hitelt közvetítő intézet bonyolítja le. A jegybank részvénye névértékének második ötven százalékát a bank alakuló közgyűlésétől számított két hónapon belül kell lefizetni, ugyancsak aranyban vagy nemes valutában
HÍREK.
• •••
Kinevezés. I.akits Sándor zalaegerszegi ktr. járasbirósági irodasegédtisztet irodatisztté nevezte ki az igazságügyminisztei
Eljegyzés. Bfircz István 2H.an, szombaton ta/totta eljegyzését Gondi Bozsikével.
— Rott Nándor dr. veszprémi püspök zzJaí bérmautja alkalmáv?! Zalaegerszeget is meglátogatja A püspök ma, hétfőn, délután öt órakor fog megérkezni a városba. A város halarában (a Válicka hidjánál) Czobor polgár- | mester fogadja a főpásztor!. A hivatalos fogadtatás a plébánián lesz.
— Halálozás. Bakonyi Paul^ kistrafikos ma éjjel Zalaegerszegen elhunyt.
— Áthelyezés, tvva Aladár dr. zalaegerszegi államrendőrségi fogalmazót Nyirabrányba helyezték át kirendeltségvezetöi minőségben. Utóda Ivánkuvits József dr soproni rendőrkapitány, aki már at is vette hivatalát.
— Új táncmester. Kohn Ödön a porosz (volt porosz királyi) táncakadémián táncmesteri oklevelet nyert.
A Zalaegerszegi Daloskör műsoros estélye-^-A szombaton tartott műsoros dalesté-lyen ismét együtt láttuk Zalaegerszeg ieg|obb műkedvelőit A szereplök ismert egyénisége és tehetsége, az egész mozit megtöltő közönséget vonultatott fel Az előadást a Daloskör, a „Jelige" és „Éji dal" cimü dalok eléneklé&ével nyitotta meg, Fürtös karmester vezetesével Kellemeser hatott Bónyi: »Testvérek- cimü drámai jelenetl Szereplőinek megjelenése a szinpadon. Wapper Micit, Schmidt Magdát és Varga Bözsit csak együtt említhetjük meg Mind a hármójukban azokat láttuk viszont, akiket előnyösen ismerünk. Szerepeiket ügyesen, átérzéssel adták s annyira kedvesen, hogy nem egy jelenetnél a bájosságig vitték. — Garai l.ajos és Grünwald Ernő mű-dalaikkal nagyban hozzájárultak az est sikeréhez Mind a kettőjük hangja terjedelmes, tiszta, kellemes és akár reggelig is szívesen elhallgatta volna őket a közönség. Farkas Imre: „Kis kadét" cimü 1 felvonásos operettjének szereplői pedig ügyes játékukon kivül szépségükkel is hódították Wapper Mici kifogástalan alakításával fórészese volt az operett sikerének Kovács József játékáról és hangiáról is elismeréssel emiékezhetünk meg Schrammcr Feri helyes kis kadét volt. Farkas István kitűnő játékával nyerte meg a közönség általános tetszését. .Liptai Imre : „Fox-trott a tanyán" cimü jelenete volt a műsor legkcdélyesebb száma. Kaszás Manci és Varga Bözsi külön-külön is a legjobb műkedvelők közé tartoznak, de együtt első-\' xnnguak voltak; alakításukért minden dicséretet \'■megérdemelnek Kaszás Manci modern falusi asszonyt, Borza Klek pedig a maradi falusi gazdát adta élethűen. Az érdekes pár ügyes játékát még hangulatosabbá tette Nemes István, aki ar. illem- ós tánc tanár szerepében teljes sikerre vitte a falusi jelenetet, amiben nagy része volt Lcier Ödönnek is. A kellemes estét, amelyért Fürtös Lajos rendezőt illeti meg az elismerés, a Daloskör fejlődésben levő dalárdája
zárta be magyar népdalok eléneklésével.
*
\\
Kalapkülönlesetfégek
Gyukits Jla
Pichler
Harisnyák és kesztyűk
az összes divafszinekben
Férfi fehérnemUek
Ingek Gallérok Nyakkendők nagy választékban.
összes sportcikkekben
nagy választék.
> .
i . i
HAMERLI KESZTYŰK
PÁL ÉS INDRA
ír*
r
— Megint csalódás érte a kisiparos, kiskereskedő és kisgazdaosztályl A kényszer-kö.\'csön elrendelésekor azzal hitegették, hogy majd az új Nemzeti Bank részvényjegyzésénél is módot adnak nekik az abban való részvételre. Most aztán megjelent a renddel, hogy a Nemzeti Bank részvényeit csak nemes valutában,
• vagy aranyban lehet befizetni Ne neked becsületesen gondolkodó kispolgár, aki nem spekuláltál a korona romlására. Mert hogy nemes valutája, aranya csak a spekulánsoknak, a nagybankoknak, a gyáraknak lehet ma Mágyar-országon, azt nem kell bővebben bizonyítani. A kisemberek csak tizessék az ő romló papiros-bankójukkal az óriási adót. Kelletlen, ha akarnak az illetékes tényezők — hogy nem lehetne módot találni-arra, hogy akiknek csak papirkoronájuk van, valahogy azok is hozzájárulhassanak a konszolidáció alapjának a meg-\' vetesehez Csak akarni kellene
- A belügyminiszter betiltotta a 1még megjelenő összes lapok megjelenését. A Magyar Távirati Iroda jelenti: A nyomdai bérmunkások sztrájkja következtében beállott helyzet olyan komoly jelenségeket veteit felszínre, amelyek a kormányt sürgős és elhatározó intézkedések megtételére kényszeriiették. Ez intézkedések legelsője az, hogy a magyar királyi bel-
gyminiszter a Budapesten megjelenő összes időszaki lapok megjelenését és terjesztését eltiltotta, kivéve a kormány által kiadott Reggeli Hirek, Esti Hirek és Morgenzeilung c. lapokat. A belügyminiszteri rendelet szerint kétségtelen, hogy a munkásság terrorisztikus fellépése messze túlmegy a szoros értelemben vett bérharc folyamán és keretein, s ezt a helyzetet komplikalja mégvaz is, hogy egyes időszaki fővárosi sajtótermékek, dacára a nyomdai sztrájknak, mégis megjelenhetteK és tendenciózus izgató közleményeikkel igen káros irányban igyekeztek befolyásolni a közvéleményt. „Ezt az ország köznyugalma és közrendjének megóvása érdekében
— mondja a belügyminiszter — megengedhetőnek nem tartom, s nehogy az olvasóközönség
a szélsőséges sajtóorgánumok híradása által J félrevezettessék, indokoltnak találtam, hogy a Budapesten megjelenő összes időszaki sajtótermékek megjelenését és terjesztését megtiltsam.*
— A budapesti nyomdészok titkos szavazással a sztrájk fenntartása mellett szavaztak. Leszavazott összesen 2939 munkás és munkásnő. A sztrájk továbbfolytatasa mellett 2703, a munka felvétele mellett 203 munkás szavazott. Érvénytelen szavazat volt 33. Nem szavazott le 2261 munkás.
— Zászlószentelés és műkedvelő elösdit Bocföldén. A Szociális Misszió Társulat Boc-földei Leányegylete zaszlószentelési ünnepélyt tart 1924. évi má|us hó 2-án d. e 9 órakor a csatári plébánia templomban Zászlóanya: Gróf Károlyi Lajosné. A felszentelést végzi: Dr. Rott Nándor veszprémi püspök. Programm : Délután \' 6 órakor a bocföldei iskoláoan ünnepélyes fogadtatás, utánna „Magyar zászló" előadása, kendőkiállltás megtekintése. Esti fél 8 órakor és május 4-én délután 4 órakor a bocföldei iskolában színielőadás. Szinre kerül: Gárdonyi Géza falusi szirjműve „A bor." Az előadások jövedelmét a zászló és szövőszékek költségeire fordítják. — Felüífiatéseket köszönettel fogad az Egyesület.
— Leleplezett utlevélhsmisftók. Néhány nap előtt a budapesti főkapitányságra bizalmas feljelentének érkeztek, mely szerint az utóbbi időben nagymértékben elszaporodtak a kivándorlások. A rendőrség nagy aparátussal nyomozást indított és megaliapitotlák, hogy egy útlevél-hamisító társaság működik Budapesten, anieJy kész útleveleket és vízumokat gyártott. A hámis ullevélkönyvecskéket egy Bruckner nevü állatkereskedő hamisította társaival együtt és 20 díliárért árusította azoknak, akik Amerikába akarlak vándorolni. Segítőtársa volt egy belügyminiszteri nyomozó közeg, akiről megállapították, hogy\' tényleg szövetkezett Brucknerrel. Mindkettőjük felkutatására megtették az intézkedést. Az utlevélhamisitók ügyében a vizsgálat vidékre is kiterjed, mert több városból voltak felhajtói a társaságnak.
— Adomány. Czotter Károly szepetki lakos 10.000 koronát adományozott a zalaegerszegi elaggoit iparosok alapja javára. Fogadja az Ipartestület köszönetét.
1924 április 29.
CZALAVÁRMEGVE

T
A zalaegerszegi komlvessegódek sztrájkja változatlanul tovább tart A.sztrájkolók, mint megírtuk, legutóbb mérsékelték igényeikét és óránként egynegyed kiló kenyér árának többletét ké/lék a már meglevő mástél kiló kenyér árához. MostTázonban újabb fordulat állott eló, amennyiben a sztrájkolok a béreknek aranyparitásra való felemelését követelik. Mint a munkások kóréból értesülünk, -i munkai dók ezideig nem tárgyaltak a megegyezés módozatairól a munkásokkal.
lirok a megyéből. A hudafat pctroleumkutaMsok.it abbahagyta j» fúrást végző angol társaság, mivel I7(X) méter mélységben sem találtak petroleumot. A kutatás költségei megközelítik a 6 milliárd koronát. — Harang-szentelés volt Murakereszturon vasárnap. — Kotontári Oyula nemesleányíaiusi gazda 36 éves leleségét a piacon szélütés érte ~ Halász Katalin 30 éves tapolcai rendőri felügyelet alatt álló leány lugkövet ivott A kór-házba S7állítótták — Hgy kereskedelmi részvénytársaság Keszthelyen sertéshizlaldát állit fel. ügyelőre 60 és a ¡ovo hónapban ismét 60 .¿ei lést állítanak be hizlalásra. — Tapolca nagyközség tíz új utcai villamos .lámpa te\'áltítását (tatarozta el.
— Új pénzügyi palotát fog építeni a kincstár Zalaegerszegen a Kaiholikus házzal szemben levő C/indet-féie telken A régi pénzügyi palotában terv szerint a központi elemi iskolát, a központi elemi iskola helyiségében pedig a polgári fiúiskolát helyezik el
— IsaoB—oaaao. Honoluluból erős földrengést jelentettek. - A guatemálai San Jóséban óriási tüz volt, mely a/ egé?z várost (elpeizselle. — A lengyelek 20 és ti) garasos váltópénzt hoztak forgalomba — Az. első beduin parlament június l-én Ul össze. - Anglia elismeri a görög köztársaságot. — A tóvárosi köz-ázeini alkalmazottak 50 °>-os béremelést követelnek.
— Az ősterm elői igazolványok nem lépnek életbe Budapestről jelentik, hogy az őstermelői igazolványok nem lépnek életbe. A minisztertanács már intézkedelt is a pénz-ügyigazgatóságoknál; hogy az őstermelői igazolványokra vonatkozólag kiadott rendelkezéseket vonják vissza Uj őstermelői igazolványokat nem álítanak ki.
~ Csendélet a majorban. Gellei János majorosgazda és Bolla Ferenc gazdaságLcseléd a hegymagasi Weiler majorban boros fővel Összeszólalkoztak. Bolla Ferenc az állatok etetésénél nem engedelmeskedett a gazdának, mire az felindulásában kést rántott és a szerencsét^ len ember fején és vállán hosszú mély vágásokat ejtett. Tapolcára vitték be, ahol az első orvosi segélynyújtás után kórházba szállították. Felépülése hosszabb időbe kerül.
— Leharapta egy nőnek az orrát. Leibei budapesti ékszeréczsegéd egyik este beszélgetésbe keveredett az utcán egy nővel, rövid beszélgetés után összevesztek, ugy hogy a rendőrnek kellett őket szétválasztani. A rendőrök mindkettőt bekísérték az őrszobába. Útközben Leibelen az őrültség jelei mutatkoztak, megtámadta a nőt, leharap\'a az orrát és hat rendőrnek csak nehezen sikerült megfékezni az őrjöngőt
— áyré hírek A legutóbbi mohácsi országos vásáron a legdrágább ló 30 millió koronáén cserélt gazdát- -A pvsti nyomdászok sztrájkja miatt a pesti plakátok vidéken készülnek. — A Szentes melletti u. n. Naphegyen árpádkori leletre bukkantak. — Cieplak érseket, a/ orosz kaf. egyház fejét, a papa bíborossá nevezi ki. — Bratianu oláh miniszterelnök Konstantíaápolyba érkezett — az államjegyforgalom a legutóbbi héten 86 milliárddal szaporodott. — Az Olaszországgal való vámforgalomban az aranylira értékét az eddigi 438 papírlfra helyet 436 papirlírában állapították meg. — A bajorországi választásokon a mandátumok egyötödét a fajvédők szerezték meg. — Szönőfélben van Budapesten a kiütéses tífusz.
— Játök a fegyvérrel. Borda Ferenc lesence-németfalusi legény csináltatni vitte csizmáját Török Sándor oltani cipészhez. Miközben egyik székre leült, a cipész revolverrel hajmalódott és az e\'sült kezében. A golyó Borda Ferenc térdébe fúródott. Súlyos sérülésével a tapolcai kórházba szállították.
— Két Éj kösyv a hoivéti könyvpiacon. A csúnya Kleis doktor, 13. Hz a címe annak a két kis novellás-könyvnek, amelyek a napokban jelentek meg a könyy-piaion élénk (eltűnést keltve A novellák szerzője a fiatat, kibontakozó tehetségek közül való, aki sok reményre jogosító írásaival az irodalmi világ érdeklődő várakozását keltette lel. Az ízlésesen kiállított könyvecskék a juventus kiadásában jelentek meg és minden "agyobb könyvkereskedésben kaphatok. Szerzőjük Neumayer l.ásztó.
x a gezdakőzönség bizonnyára y örömmel értesül arról, hogy a Magyar Ósterrfielő R. T., mely az ország legnagyobb agrár-v/állalala és amelynek 15 kirendeltsége van az/ országban, valamint a külföld nagy nietrofebjiwiban mindenült, a zalaegerszegi kircudeíWgCt megnagyobbította és üzletkörét gyapjú és takarmány üzlettel kibővítette. A kirendeltség vezetésével f-\'iirst Sándor és LÖwenstein Jenő urak bízattak meg, kiknek szakértelme a kirendelség eredményes működését előre biztosítja. 3-0
sport.
eeee
Zalaegerszegi Torna Egylkt - Felsó Keres kedelmi iskola 1:0 (0:0.) (Bíró Thury, MZSE) A rossz idó ellenére Ljs elég szép számú közönség előtt játszották le barátságos mérkőzésüket a fenti csapatok. Felázott talajon, ZTE támadással indul meg a játék. A támadást azonban a Kereskedelmi csapata veszi át és sokszor hozza veszélyes helyzetbe a ZTE védelmet, de Schvarcz mindig résen van és idejében ment Néhány lerohanás után a ZTE támad, de a síkos pálya miatt az akciók nem sikerülnek. Majd változatos mezőnyjátékkal a félidő véget ér. Eredmény 0:0. A második félidőben a diákok kezdenek, de a Torna Egylet megszerzi a labdát és szép támadást vezet a diákok kapuja ellen, azonban Bakány szépen parírozza a támadást. Továbbra is a ZTE támad és Farkas beadásából Kulcsár megszerzi a győzelmet jelentő gólt. Kezdés után mezőnyjáték, majd ZTE támadás, mely kornert eredményez. Kulcsár sikertelen korner-rugása után Bácsay szökik meg a labdával, de Schvarcz szereli. Felszabadító rúgása frontba dobja a ZTE csatársorát, azonban a nagy esőzés miatt Thury bíró \'néhány perccel befejezés előtt lefújja a mérkőzést. A rossz időjárás és a sikos talaj lehetetlenné tette, hogy reális játékot mutassanak a* csapatok. Tehát nem is lehet reális alapnak venni a játékot arra, hogy a két csapat erőviszonyát összehasonlítsuk. Reméljük azonban, hogy a reváns-mérkőzést lövidesen megrendezik és akkor tisztán láthatjuk a - két csapat*- teljesítőképességét. A tegnapi mérkőzésen a mezőny legjobb embere Schvarcz (ZTE) volt. A diákok csapatából kitűnt Bakány. Thury biró jól bíráskodott.
Labdarugó mérkőzések Firt Vienna—MTK, FTC^UTE kombinált 3:1 (2:0); Magyar kom-binált-^C Simmeringer 0:0.
Győrből jelentik: A Nyugati válogatott 5000 főnyi közönség jelenlétében mérte össze erejét az ETO pályán a Déli válogatott csapatéval. A. két legjobb vidéki kerület döntő mérkőzéséből a Nyugati kerület került ki győztesen 2:1 (1:0) arányú győzelemmel.
Berlinből jelentik: A Stadionban tartott mérkőzésen Budapest csapata Berlin ellen 4:1 arányban győzött.
Eladó gőzfürész
Sümegen, a vasútállomás közvetlen közelében, (nagy erdősvidék mellett) egy újonnan épitett gőzfürésztelep, gépekkel együtt, társak meg nem egyezése folytán, kedvező fizetési feltételek mellett szabadkézből eladó és azonnal átvehető. 2-3
KÖZGAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY
A takarékkorona árfolyama.
a Devizaközpont közli : 100 takarékkorona mai rtapoa egyenlő 12(1 papírkoronávai.
A budapesti deviza-központ hivatalos árjegyzései.
Napóleon 288.000. Font 355400 Dollár 81.100, Franci« frank 5160, Lengyel márka —, Márka —, Líra 3610, Leu 420, Cseh korona 2385, Dinár 1000, Svájci frank 14.400, Osztrák korona 113, l.eva -, Holland forint 30.100.
Budapesti terményjelántés.
Búza 322.500, Búza (tiszavidéki) W^ŐÍ Rozs 280 00a, Sörárpa 300.000, Takarmányárpa 270.000, Zab 275.000, Tengeri 237-50». Korpa 2 i 0.030, Repce
Köles--, Répa--, Lucerna--, Lóhere —
Széna--, Szalma — —.
Zürichben:
Magyar korona 0.0072» *, osztrák korona 00071W.1 Francia frank 3640, márka ---, szokol 16-57, dinár 6-97.
Zalaegerszegi piaci árak.
a legutóbbi zalaegerszegi hetivásáron az árak a kővetkezőképen alakultak: búza 290.000, -rozs 260000, árpa 280.000, zab 240.000, tengeri 210.000, burgonya
---. szarvasmarha —, borjú--, sertés--
K élősúlyban kilogrammonként; széna —, szalma —.
Hirdetési dijak;
I hasábos milimétersor 200 K, szöveg között 300 K nyilttérben 500 K. a hirdetési díjak mindenkor előre fizetendők; vidéki hirdetés megbízások csak akkor vétetnek figyelembe, ha a megbízással együtt a pénz is beküldetett._
LijtgIiilfOMi: „ZALAVARIÉ GTE" íifkiriótlrmll
SMrkwtésért és kiadásért foki: KAKAS ASSST—
Becsali-hegyen kisebb
szőlőbirtok
lakható épülettel eladó. Büvebb felvilágosítást nyújt Mecséry Károly Becsali-hegy.
Eladó
egy 900-as kőrülgyőrüs Hofherr-cséplő 8-10 HP. petroleum-motorral kifogástalan állapotban. Érdeklődni Hegyi Kálmán és Társánál lehet. 3-3 Személyesen tárgyal.
DGYES FIUK
asztalostanoncnak felvétetnek SZALAY ÉS D A N K 0; V I T S
épület- és műbútorasztalosoknál 5—10 zalaéqerszf.q. ormknyi-UTCA 7.
Épület és bútor-
munkát a legkényesebb igényeknek megfelelőleg készítenek 121 -0
Szalay és Dankovits
épület- és mflbiitor-asstalosok
ZALAEGERSZEG Famegmunkáló telep: iskolaköz 2. szám.. Urményi-utca 7.
Állandó készbutor raktári
Zsirt, lisztet
és mindennemű
fűszerárut, szeszes Italokat
legjutányosabb áron vásárolhat még mindig
a Magyar Köztisztviselők Fogyasztási Termelő és Értékesítő Szövetkezetében
Kossuth Lajos-utca. Telefon 3. sz. Az árudában mindenki vásárolhat.
Arany- és ezüstpénzeket, értékpapírokat
vásárol és elad, tőzsdei megbízásokat lebonyolít WírtSCHaftőr EfflŐ Bank és Pénzváltóüzlet Zalaegerszeg. Telefoni 16

ZALA VARMEGYE
1924 április 29.
s
^f¡ggggSS9BSSSÉ/BSSUBSSm
f PÁL áss DIPOPI@
U
14 reit Phon ato.
nyomdai munkák
legs/ebb kivitelben, legolcsóbb napiároii készülnek
Kakas Ágoston
könyvnyomdájában, zál.AEGERSZKU
ÄAUAeSERSZEG
telephon. 170.
Legolcsóbb szórakozás
ha belép a
„Kultura" kölcsönkönyvtár
olvasói közé. Részletes felvilágosítás
Kakas Ágoston
nyomdájában nyerhető Telefon 131 sz. .
4-
ÉPÜLETÜVEGEZÉST
61-ü legolcsóbb áron készít
HEINRICH W. és L.
Zalaegerszeg, Fő tér.Telefon 161. Állandó nagy raktár:
üveg-,
porcellán-, lámpa-, norin-bergi és rövidárukból.
Megrendeléseket vidékre is azonnal, pontosan teljesit.
r
WIRTSCHAFTER ERNŐ
Bank és Pénzváltó Üzlete
Zalaeiíersrcj: Kossutli-u. 14. Telefon 110. Tftzsdei megbízások\' Krtékpapirok adásvétele! Kölcsönök értékpapírra és egyeb értékekre!
I08ZTPÉMZ ELHELYEZÉS! 18-0
BROLL MOR
goztéglagyára Szállít fuvar és waggontételekben téglát, hornyolt-
ZALAEGERvSZEG. TELEFON 181 vagy iapos cserepet és gerincet. Jól kiégett
áru — Mérsékelt árak. — Fizetés részletekben vagy természetben gabonával is teljesíthető.
22—50

¡Liszt

4-6
szükségletét legolcsóbban beszerezheti a Zalacsébi Gőzmalom bizományi lisztraktárában:
özv. Grflnbaum Samuné, Zalaegerszeg,
Telefon 105. szám. Eladás nagyban és kicsinyben.
kerületi képviselője :
Zalai Műszaki Vállalat Zalaegerszeg, Eötvös-utca 1.
Telefon 133. szám.
I34-0
Horváth Jenő
Alapítva :
1899.
urí gs Bői divata
Fehér és szines ingek, hálóingek, rövid és\'hosszu lábravalók, nőifehérnemüek
Kalapok minden színben, sapi ák.
Férfi és női harisnyák; gyermekharisnyák, gyermekzoknik minden színben.
Női, férfi, cérna- cs svédkesztytlk minden színben.
Női és férfi cipők, mindennemű gyermekcipők, lakk és antilop cipők
Telefon ;
84 sz.
D. M. C. himzőfonalak, müselymek és cérnák,, horgolócérnák kötő p a m utók
és
gyapjufonalak..
STUHLMOLLER
Élelmiszerkereskedelmi és Hiitőház Részvénytársaság
««•g.: ZALASZENT I VAN Telefon: 6. Vásárol: Tojást, Baromfit, Vadat és Tengerit

minden mennyiségben.
Központi igazgatóság: BUDAPEST, IV. Kálvin-tér 7. Telefon József 70-50. * Dunántuli gyűjtőtelepek: Zalaegerszeg, Sümeg, Tab, Kóny és Marcali. Duna-Tisza Jjtef gyűjtő helyek központja: NAGYKÖRÖS Telefon 102.
Tiszántúli
MEZŐTÚR Telefon 39.
Nyomatott O?»fa.y ». u-tód» Kaka« A«oHtoa Jcóziy vayomd4jáb»a ZalauKttracogen. x*l*«oxx 131. a»áfcna.