Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
565.19 KB
2007-01-09 15:09:24
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
626
3666
Rövid leírás | Teljes leírás (72.17 KB)

Zalai Közlöny
Politikai napilap

Zalai Közlöny 1933. október 29. 247. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével:

78. évlelyam 247.

Nigykuüna, 193S. október 29, vasárnap

Ara 16 "Ilit

ZALAI KÖZLÖNY
r«UTIKAI NAPILAP

Megjelenik minden reggel, bítfö Wvitclúvei

Felelős szerkesztő: Barbarltt Lajos

Elöílteléal in: egy Iiórn * prngfi 80 Illlti SieikcuUIiéKl H kfaddblvati!! telefon; 78. s*
Gömbös: „Történelmi hivatottságunkba vetett hitünk átsegít minden akadályon../\'
Gömbös miniszterelnök és Kánya külügyminiszter ünnepélyes fogadtatása Budapesten
Az angolok bambavető repülőgéppel és páncélautókkal fojtják el a palesztlnal arab zavargásokat
Az arabok megrohanták a fogházat, hogy kiszabadítsák foglyalkat
Harc a fogyasztóért...
Irta:
A gazdasági élet prosperitása mindenkor a termelés és fogyasztás egyensúlyán nyugodott, ha azt bármily külső beavatkozás, VAgj belső motorikus hiba megzavarta, előállottak a hosszabb-rövidebb ideig tartó válságok. A mai példátlan világkrizls is elsősorban arra vezethető vissza, hogy különböző gazdasági, politikai és technikai okokból az emberi1 társadalom igen jelentős részének fogyasztó-képessége aggasztóan megcsap pánt s ezzel a javak elfííllitásaés azok fogyasztása között óriási disz-parilás támadt. A felhalmozón árucikkek, a beraktarozott termények vevők nélkül vesztegelnek, a gyárak leállítják a gépeket, elbocsátják a munkásaikat, a vasút, a posta forgalma összezsugorodik, a kereskedelem közvetítő és árui-elosztó tevékenysége egyre kisebb keretek közé szorul.
Mindezek a^ jelenségek a gazda
sági válságok ^elmaradhatatlan kr-
Kérői és logikus következményei a\'
termeles és fogyasztás felborult
egyensúlyának. Csalt természetes,
hogy a gazdasági élet. egyes ténye,
zőí és pedig ugy a termelés, mint
a fogyasztás szervo! még az ilyen
válságok idején is mindent el
követnek, hogy tevékenységük kö-
rét fenntarthassák é-s aktiVUáSukal
megőrizhessék. Paszivitils a gazda
sági élet számára biztos halíUt
je.lííiit. Produkiífnl annyit tesz,
mint folytonos aktivitásban élni. A
kereskedelem sem egyéb, mint az
áruelosztás megállás nélküli aktivi
tása. Üzleti rádiuszában megszorí
tott kereskedő a biztos KomalA.i
felé halad. A forgalom fokozása a
kereskedő életelcme, Zsufolásig >
megtelt raktár és a pultok előtt
szorongö vevőközímség a keres
kedő legszebb álma. Vásárlók za
ja, zsibnja az ünlelhílyi-tní-fí<ik
szimfóniája s ha az clr\\wn(Josül.
aggodalom szorongatía a kereskedő1
szivét...
fis mit látunk?
Evek óta egyre jobban és Jotv ban elhalkul a boltoknak ez a muzsikája, egyre üresebbek a pultok. A kereskedelem actiorádiiií-sza ijesztően összezsugorodik. A vílágkrízb pusztító árfa szörnyű pusztításokat végzett közöttünk1. A gazdaságtörténelem majdan meg fogja állapítani, hogy ebben a verteién világháborúban Ők hozták a legnagyobb áldozatot. Hflsi ha-lottaik száma megszámlálhatatlan. Két fronton is kell harcolniok. A gazdasági élet eruptív jelenségei közvetítő tevékeuységük\' alapjait vonditik meg, a különböző kormányrendeletek pedig élelelemük-től, a szabadságtól fosztják meg fiket. Vulkánikus morajlásu tatif Jón, valósággal levegő nélkül kell átvészelniök ezekben a kritikus időkben. Csoda-e, hogy élelerejüld egyre fogj1, számuk folyton csök-

ken? fos mégis hősök módjára kü?J-(lenek. Az élctösztön utolsó erőfeszítéseivel dolgoznak, hogy a viz felszínén maradjanak. Tanulhat tőlük minden társadalmi réteg- A legnehezebb életfeltételek között sem vesziük el önbizalmukat. Egye sek összeroppanhatnok, de a hivatás, a kereskedői szellem nem törik meg soha. Mennél súlyosabb a helyzet, annál találóbb, annál élelmesebb az évezredes kereskedői ösztön, ösi, legyürh elet len, atavisztikus erők táplálják a ke^ rcskedöi szellemet. Az üzlet éltető eleme ennek a szellőmnek. Üzletet keres, szimatol akkor is, amikor az egész világ ellene esküszik, F.vek óta ijesztően csökken a fogyas/.-tók száma. A munkanélküliség, <i mezőgazdasági termények árka-tasztrófája széles rendeket vág a fogyasztók soraiban és — a kereskedők között. Mert fogyasztó és kereskedő egy gazdasági tevékenység két alkati eleme. De amilyen mértékben fogy a fogyasztó, olyan arányban emelkedik a kereskedő" harca a fogyasztóért, vagy legalá))!) is a fogyasztásért. Uj remiszerekkel találkozunk, melyeknek célja a műfi\'ttsappflnt fogyasztás fel tóm ászt ás H. Olyan uj találnia-nyokról haliunk, melyek már\' a szabadalmi hivatal kompele\'íciájá-ba tartoznak. Közgazdasági találmá-
Budapest, október 28 (iömbői Gyula miniszterelnök és Kánya Kálmán külügyminiszter szombaton délután 3.25 órakor érkeztek a budapesti keleti pályaudvarra a l>elgradi gyorsvonattal. Gflmbfts tiiinisztenelnők Szőfíábój való elutazása előtt még fogadta a magyar köveiségen a bolgár revíziós diákegyesület \' küldöttségét. A határról melüghaiipu táviratol küldőit Mu&íwou bulgár miniszterelnöknek.
A miniszterelnök vonata 12 óra után néhány [wrccel futott be a Himnusz hangjai mellett a kelebiai határállomásra, ahol ünnepélyesen fogadták, hasonlókép Kiskunhala(-
London. októWf 28 Az arah pcmzeti végrehajtó bizottság Jaffi\'ibim íUUliiiios tlltakoKÓ SJSlrtlj-kot rendezokj a Pnlcsztinába bevándorolt zsidók ?ellen. M.ír a jiíiiL-lsi nap folyamán össwiutköréa támadt ez arabok és a rendőrök között A Jüzliarc-nnlí negyén hulálos áldozata vu\'l. Szumbalm még aggasstóbbá viUt a

nyok, melyek megorganizálják a fogyasztót, és növelik az egyes ember fogyasztóképességét.
A kereskedők alkalmi szerveze-tekbo tömörülnek, központi irodájuk én ügynöki szerveik utján valósággal harci formációkba lömörv tik azokat a rétegeket, melyek eddig éppen megfelelő organizáció hiján nem tudták teljes fogyasztó-kapacitásukat kiélni. Emellett a rendszer mellett a kis emlwr is nagy fogyasztó lehet. Kitűnő gondolat a fogyasztó tömegeknek ez a megszervezése, amellyel most njár Nagykanizsa élelmes kereskedő társadalma is foglalkozik. Ez az akció ni ás városokban már beigazolta életképességét. Ezer fis ezer kis ember tagja van máshol ezeknek a- szervezeteknek, amelyek nemcsak a fogyaszt óképcsséget fokozzák, hanem a kis embernek;, de minden más vevőnek a vevÖ> önérzelét is növelik. A gondos óvatossággal, de a fogyasztó teljcsitö-képességéhez mérten megszavazott vásárlásihitel keret szabad \'cntrééts jelent olyan cégekhez is, ahová egyébként sók kis ember hitelért nem tehette be a lábát A havonkénti "törlesztési, részletek pedig bizonyos egyensúlyi helyzetet teremtenek a legkisebb háztarláf-sok költségvetéseiben és megkímélik a fogyasztót a töbiihelycnl dró-
son és Kiskőrösön is. Keresztes. Fischer perenc belügyminiszter, Darányi Kálmán államtitkár és Slrtinyaiazky Sándor, a NEP elnöke, valamint <lr. An/al István sajtófőnök Kiskunhalasig utaztak*a miniszterelnök e!ó.
A gyors menetrendszerű (Kintos-sággnl, 3.25 órakor futott be a zászlókkal diszitett pályaudvarra, ahol a kormáir, íagjai, a közéleli előkelőségek, valamint nag>rs/ámu lelkes tömeg fogadta. ViharVxs éljen-zés tőrt ki, amikor Gömbös mi^ niszteiHilnök megjelcnf a szalonkocsi lépcsőjén, majd az emelvényhez sietett, ahoj Korniss Gyula <lr.t voli állaVhtitkiír, üdvözölte.
légkör. A kormány kénytelen volt ar, angol katonaságot bomha^tn rvpúIÖ-(íéj»rldi<:l és páncélautókkul rt-lszcrelni, ugy, hogy, a kal<ni.isiín állandó perma-nonci:\'il);in van. Az arabok tribora nagyban megnövckjedell a sivülugi beduinokkal, akik csatlakoztak a tüntetőkhöz. A Jegkoisclcbbi összeütközés már a komoly lutro ji\'lk-jíivcl fog

tozás elkerülhetetlen zaklatásaitól. Mindenképen életrevaló gondolat volt a fogyasztásnak ez a korszerű megszervezése. Mintahogy hasonlóan szellemes az a fÖvárosunl^-ban most lábrakapott rendszer, melyet •bonring»-nek nevez az üzleti élet s amelynek lényege az, hogy a kész pénz vevflt bizonyos Összegű vásárlásnál prémiumban részesiti. Ez A prémium egy olyan utalvány, amellyel annak tulajtionosa az akcióban résztvevő bármely cégnél tetszés szerinti por\'é-, kát vásárolhat. íme az ösi kereskedői szellem, a töretlen kereskedelmi ösztön dokumentuma. Iino, példák, amelyek azt bizonyítják, hogy emberi ész, élelmesség, fürgeség és mindenek felett önbi/íi-lom bnég a legválságosabb óráW-ban is csodákat művelhetnek.
A kereskedőt ársad a lom1 eaekkel a példákkal ujabb tanujelót adta életrevalóságának.
Reméljük, liogv ugy a fogyasztó, mint a kereskedő érdekeit szolgáló cm nt lakció városunkban is meg>-hozza a maga gyümölcseit.
A harc a fogyasztóért nálunk is megindult.
Kívánjuk, hogy ez a harc mindkét félre nézws győzelemmel végződjék.
, Az üdvözlő szavakra válaszolva Gömbös miniszterelnök töbJjgkUtí^ zött a következőket mondottá,:
— Ezen az utamon nemcsak fgsl-vérjobbot találtam, hanem megértést is rcálpolilikai erdekeinkkel kapcsolat bari. Nem akarok túlságos optimizmust hiiilont fölétek, mert utunk bizony teli\' van tövissel, de a történelmii.hivatoltsi-gunkba vetett hitünk átsegit minden akadályon, ha nem wssjzük 1" szemünket sohasem a vtafi>Ő cíl-ról.
A miniszterelnök ezután ~a\' .megjelentek lelkes éljenzése melleit autójába szállt és a lakására hajtatott.
Wrnl. A riendflrség szombaton is tóbb
helyen már csak sortúzzcl t\'udta a,ren-
det helyreállítani.\' r~— ^\'
London, október 2ft A ? palesztiiiní Kavargások központja Jaffából Haifába tolódott, ahol ugy 2000 főnyi arab lömeg megrohanta az állomásépületei, ahol fogva tartották az arab vezetőket. A reudíírségnek

ZALAI KÖZLÖNY

1968. október 20,

J?tegsie66 nőifehér** nemű éspaptanoá
Az IIJflTff.yiTVH vízben ősgyógyerő rejlik, Mesterséges pótlás nem sikerült eddig*
A közönség és a hatóság figyelmébe
lalr Grete nyilatkozik a Prihoda-flgyben
hossni t<Uharc titán silccn.lt szétvernie a tüntetőkéi. Egy etnlxT meghalt, 20 életveszélyesen, 35 pediff kfiny-nyebben megsebesült. jcnusclcmlx1!. is Általános sztrájkba \'Téptek az arabok. Nabbushaa in<tfmlianm/t;ik ?< hegyhátat, hogy kiszabadítsak »T. arab torkt
A leszerelés dokumentumai
Londoií,\'október 28 Sheífkldi vas is acélgyárakban :i(K).()lK)»mulí:\'s. éjjeLjiappal dolgozik a iiülöuhiizn hadianyagok gyar-1;I\'Í;\'UI. Netn csak Angliának, de mis hatalmaknak te állandóan szállítják a különféle hadianyagokat.
A felvidéki marathon-futóbajnokság gyOztese
Kassá .október 28 A Kasstn lebonyolított felvidéki marat hon)- fu lóba jnokságot a maf gyár Galambos József (Butlaj>cst) nyerte a lett es cseh futók i-lőll 2 óra 37 |«rc 53.2 mjj. magyar rekordidővel.
Ma; első Hceátls előadás
Nag>kwizsa. október 28 Ünnepélyes .keretek közt nyílja meg ma délután 6 m-.iUur liceAlís döadás-sorozal/it a Zrínyi irvKtitlmi és Mövé-sreti Kör. A megnyílót KcJemcn Fc-nenc társelnök mondja. •Néhány r^zó a muzsikáról, címen el6ad&sl tart Vannay Jiliws, a Tárosl zeneiskola igazgatója, közreműködik a Levente Zenekar. Belépődíj nincs, On kémes rjl-Wiv.kei lí-.\'r ;i. Km- a r„-mU:Ki\'., költségcinek fedezékre. ..
Székrekedésnél, emésztési zavaroknál, gyomorégésnél, vértódulásnál, fejfájásnál, á\'matianságníl, általános rosuultfuél igyunkregnéléhgyomorra 1 pohár természetes rerenc József kcccriivizet. — A belorvosi klinikákon szerzett tapasztalatok szerint a Ferenc József víz az ideális hasim jtó minden Jelit mi& tulajdonságát egyesíti magában.

Nagykanizsa, október 28 Tűrhetetlen merteket öltött a téli szezon-forgalom beálltával az id«-gcnböl érkező ügynökök forgalmai Nagykanizsán. Ma már nem tsan a nagy fővárosi cégek, hanem ,;a kanizsaiaknál sokkal szerényebb budai, pécsi; ka|>o-svnri üzletek is elküldik házaló ügynökeiket Nagykanizsára, főként textiii rtkkal és főként vasárnap, amikor otthon csukva vannak üzleteik, V(\'\'fti,!í-látogatják a kanizsai családokat. Nem olcsóblKik 6s nem jobbak, mint a helyi kereskedők. Sőt ! Megbízhatatlan anyagot sokszor 50 — 100 százalékkal dntgábban erőszakolnak ós ravaszkodnak rá a közönségre. A iZalni Kőzlőny> hasábjain gyakran olvashattunk felháborítóan lelkiismeretlen ós bűnügyi útra került ügynök-jújzleleliet. A háznál való látogatás, a furfangos rábeszélés, az idegen uzlct fclelöt-lensége ígéretekben ís állitásokhan sokszor megtéveszti a közönséj^t, amely akárhányszor már csak azért is rendel valamit, hogysz*-baduljon M. erőszakos ügynöküktől.
A nyilatkozatok után, amelyek a nagykanizsai Prihodakoncert zajos eseményei kapcsán elhangzottak; most az alábbi levelet Uajv, tuk:
Xgtjs.
Itarbarifs Lajos fOtzerkssitŰ urnák Nagykanizsai
A .Zalai Közlönyi iOXi. évi október 27-iki BZárnaban megjeleni (blv fel-íésü ü\\rg>ita»os vetércikkét leöaö-nöm. Egyben me^kérvm ríiscerkcsítfi urat, engedőn lu.-lyet kÖzleméayL\'ni-nt\'k.
Elismerem, hogy iiiejígoitdoluttiiusáfj
volt toiem, mosi 1\'rihodn baMvereeoy
kihoíásii, il- aEl néhány hóimpp.)! el/ibb a vek való tárgy ül Ásóknál nem tudhattam, hogy a Felvidéken ily.\'ii n\\érvü magyar ^\'dözc.sek lesSTtejd éppefi űhlmn UE jdoben, iimikorra luuigvcr-seny boruljál lervczi. Pusztán a/z*nc IránÜ rajongó Bz«relt\'l tört elíi IKII-
aem, amikor u jóvcu-lértíl szóló sür-
gftnyt mt\'Kkaptiim. Inigy NTanvk.uiiz.s;i

Időjárás
(Bjuakut ráttiájtknUii A ttt*i«or«M* ?IBI l»Mx*ai«Wtit{ «>t* 10 érakw>l I?*•, «uyh*bb 141 *iribaté.
Felhőül: Reggel éa délben borult eet tiszta
Szomoruair érdekes, hogy a kö-zöus/\'g n\\m ma sem tanult a wk üHynÓk-lHHránvból. Pedig nem lehet jó ésSíiegbizható üzleti dolog az, aminek a lörvíny sem biztosit jövedelmet. Egy hivat télkül ér-, kezelt házaló ügynök vagy cegc pl. .iirff akkor sem i\'Ksrelliet, ha a vevője nem fizeti meg ja vásárolt árut. A törvény ugyanis ugy intézkedik, hogy az ügynök csak akkor mehet házakhoz, ha tiivták. Ha nem hi\\1ák, akkor viselnie kell jogsegély nélkül annak kockázatát, ívogy esetleg soliasi\'in látja a píiíj zél, pláne olyan vevőtől (éa az ilyen vevő a legtöbb), aki utólag rájön, hogy becsaptak,
Éppen ma is jár Nagykanizsán, tudomásunk szerint, nrhriny házaló tyjynök. A közönség és a keserves gondokkal küzdő, verejtéke-sen adózó helyi kereskedelem erdekében felhívjuk rá a halóság fokozott figyelmet, erclyt-s & példát mulató intézkcdósl kérve, ni^rl ez az ügynök-invázió most mái- valóban tarthatatlan.
rctwrsa\'retfl kózfuiségén^k egv ílvozctes «-stét tudjak jweroZllL Senki luizafiui érzéséi bántani nem akírtam. Mj^yar-.•.;\'i(\',i)iiiiii;u Udn akarok kérkedni, de azt a háború alait és ar. nít kfivt\'tfi hossüu nehéx esztendökbon a icyna-fjvnf)li átdozatlal és .odaadással 1<%-sitettem.
Kótokis>éjfcmiwk tartom « n*gyra-bvcsflll liírl/i közönség is u jeknvolt ijíOn tiszlflt ha Ugató sA0M bocsánatot kémi ar. estén okozott unalomért. Q melyei a vígPn »fíccxuiM^ iniiiösilv. nck. Főleg hálás \' kösíoni\'icl wondok űr. Knítky Jslván pol(arinesler urnák, akinek személyes fallépéffc a kl^anít-lüitallan t-slK-lftséücttu-k titpinlaiosan tlvjét vfllc.
Malr Grtle Uinyvkfrcskedö
=» Olosőn, megbízhatóan épitjük ét telepes rádióját hálózativá : Transdanubta.

Egy hétig vadásznak Somogyban as olasz
vendégek
Nagykanizsa, október 29 Szointiaton este 6 óra 25 perckor Ujabb ?50 olasz vendéget IKIZÓ csercvonat érkezeti Nagykanizsára Olaszországból. A vendégeket cz-alkalommat Is nagyszámú és lelkes közönség fogadta a zászlókkal üi-szjtclt pályaudvaron. A berotx^ö vonatol ii Gíovinczzá-val fogadta a J^vciileaenekar. majd dr. Knítktj István polgármester intéxett olasz nyelven lendületes beszédet az érkezőkhöz, kiknek nevében C.arti Domui képvteelŐ, a fascista forradalom egyik osztagának parancsnoka köszönte meg a szeretetteljes fogadtatást.
Mindkét beszédet többször sza,-kitotiák félbe lapsvihnrok és a lelkesedés hangos kitörései.
A vendégek a le^lokelöbbtárRa-dalmi6sz(ályokl>ól kernltekki, akik egy hetet töltőnek most Magynror-szájíoii. A vonat 250 utasa közül ltSO eJsftosztályon utazott. Az olaszok közöli van cjrv tíX) főnyi vadász-társasjig. melynek tagjai egy hétig fognak Somogy menyiben, külön erre az alkalomra kibérelt területen vadászni.
Szépséghibák
Szemölcsök Szőrszálak
végleges eltávolítása (diathermla)
dr.BmudlgiéUnisBagds
kozmetikai intézetében

N6I télikabát éa ruha Hál télikabát és ruha N6I télikabát és ruha Nöi télikabát és ruha
Ön Is a megelégedett vevőink ezreihez csatlakozik, ha nálunk vásárol.

legolcsóbb
beszerzési forrásaI

Ar OMKE olasz és könyvelést tanfolyamai
Ha mlahol, w « ktreskf<W|ni *W-lii\'11\'é.i N\'agJ\'kauizsán liasziws m;l AZ oiusí n)*elv tiidiisii. Kzérl rendezi az OMKE a nowmlKT clej&l SU-mln-rpT Maiéit rtzclésiivft mctfiiyíló olasz lan-folyamot hcli 3 «ti (inlvol. havi 3 1" landlj elUnélwn. Slcraberfic-r iUrgil a (X\'ruffiai *«y*\'lem kitűnő diplomájával laiiit. A künyvflésj Unlb^\'amot dr. Karczug lUlsíl My«al«il liCkár Wrlja, 1«U 3 órával. Az <WS»z I -5 1KI« kurziu laitíija 3 P. Jífenlkeini Stllíírl is Kried«iitlial cépi6\\ vag)\' »z 0MKI-. ban lolKI, kiziiróloR tagoknak és t»a-<ádUg|aikniik.
— K(l>.ll«rfviwl»k ré«éra rendklvOl
clSnyos butor»á»»rl4»i •llmlom. Módim
beiendeziaek, t6k«ld<s Jó kivitslben,
hosszú lej.ir.itii rtszletn, sot kunat-
mentesen h kaphatók Kopstiln liul\'ii ?
ámliazban, Horthy Miklós-ul I.
- Nmtar1 « febto perzsatib, shiros
és valódi perssa bőrók legszebb vá
lasztékban Sdiutznél,

I9B3. október 29.

ZALAI KÖZLÖNY
Beszélgetés az irredenta szoborról,
U^^^^BM az önzetten hazafiasságról és sok egyébről Schless Istvánnal,
M napos olcsó kabát- és szőrmevásárt rendez
Singer Dluatáruház
október 23-tól - november 6-ig.
Saját érdeke minden vevőnek,
hogy a jó alkalmat
el ne mulassza.
Üzletmegnyitás!
írtesitjük a n. é. közönséget, hogy november hó első napjaiban Horthy Miklaa-ut 3. az. alatt
órás, aranyműves és látszer üzletet nyitunk
Spaolalis óra- éa éksxar]a*HAsek aaját
mUholyUnhben hés.Olnelr. M
A n. t. köiOnsÍR síives pír.fogálíl Mi|0k. KWIó
Fanyvesl ás BArény ?"\'nS5fi5f
Nagykanizsa, október 28 Nem került bele a személyi hírek rovatába, nem volt a tiszteletem se fogadtatás, se bankett, csak meg érkezett csendben, szerényen, itt vull, táguló tüdővel beszivta u szülővárosa levegőjét, bejárta az ismerő* utcákat, mcg-nu-giíiIL dobogó szívvel egy-egy kedviis régi ház előtt és könnybe borulósnvni-mel elnézett arra Jel felé, ahol az egálján idekéklo varazsdi hegyek némán, kouok daccal hajtják hatalmas szikla-fejüket a történelem legszörnyübb jusliz inurd-jánnk, a trianoni papíros-határoknak kegyetlen járma alá.
Megjött, pár napig itt volt, meg-tóltekezctt a lelke a magyar föld szomorúságával, hitével, erejével és elment. Mint a tranuni magyar sors Antcusa.
Schless István jött megéa Schless István ment el. A Salzburg melletti kis osztrák városkában. a szent István és Szúz Mária szobrával, félárbócon lengő magyar lobogóval díszített Villa Hungária-ii ni lakik az egykor kanizsai feltaláló, aki világszabadalmai nagyszerű sikeréből nem akar krözusi vagyont gyűjteni, hanein art szeretné, liogy hangya-szorgalmú élc-tének minden tapasztalalát, minden erejét, minden eredményit s trianuni bilincsek tördelésére fordíthassa, fis teszi ezt ugy, hogy még u gondolatát is elhárítja annak, hogy ezért őt a hála ünneplő öró-me vehesse körül. Hogy Nagykuni-zsámk ÜÜJÜÜO pengői ad egy ir-redenta-tzobor j-láiliiásúru, erről ugy beszél, mint a világ legegyszerűbb és Icgmagátólértetödobb dolgáról.
Ax irredenta-szoburról — Egy szabadalmam értékelité-
téből kerül ki a 20JXX) ptngőj — mondja. — I )<? ha &z nem sikerűim: is, hár lehetetlen, hogy ne sikerüljön, akkor is meglesz az irre-deata szobor Nagykanizsán. Ha életem legkedvesebb alkotását, Villa Hungariá-t, az otthonomat keli eladnom vagy megtérneInctn akkor is! Teszem jwdig ezt azért liogy a következő magyar generáció is mindig szeme előtt lássa: milyen volt u rígi Magyarország. Kzért született meg a &3 vármegyét szimbolizáló lerv-elgoudolásoni.lli-
ügyvédi HatAridö napló
fpgy i ftlakPT.M, nétea aUk rsto
nscHa
gy Telflloo I 17W.
Ilwrthy Miklós -a; 1. WMÍSO.
Ügyvédi nyomtatTáuyok raktára.


csend töltött
aki a legnagyobb ben pár napot Nagykanizsán
szén a inul gyerekek már alig tudják u txi viiiinegje iwvéi...
Dicsérni nem htigyju magát SchlHU István.
t Nem, szerkesztő url Nincs
nekem íicniini mi/n cclom, nem is
indulok el semmifék köszóiKttet.
V.y. <^ak a l <-ÍI -i. jit lobogó hazafias
érzós megnvilvánulása, nmil tulaj-
dnnkép|H!n iniiiuVnkiiH\'k meg
keltene tennk* a IclKlíéih mérten. Sajnos, azt látom,
gv<m kevés az ónzGlK\'ii hazafiság. Legyen a: az én szobrom egy /:l; kiáltó jel és AvJoc/*//? miiutenkf-tői az önzcii-jn, áldotatat /«(••«-
A Prlhoda-Ogy
Megkérdeztük, mi a véleménye a Prihoda-hangverbennyel kapcsolatos tüntetésekről. Fiatalos tuí iobbunt a /cinébe.
- Orüllem a tünLclésnvk. Arra a hangverseny** nem suibadott volna elmenni *-ríkÍnek. Az lett volna az igazi tüntcU\'-s! Szobám erkélyéről, a Pannóniából végignéztem az egésíet. Mikor lezajlót), hivattam a szállodás!. Azt mondiain neki: iNéiM kérem: — cn tisztelem, becjüilöm a cseh mű vészt, d-j nem vagyok hajlandó vele egy fedél alatt lakni, amikor a csehek ártatlan magyarok százezreit k«Kik földönfutókká. Ha Frihoda n. I.I kap magánál szobiU, én a maga kárát megtérítem. 1 (a PH-hoda szolkát l.np akkor én kikólt6-zfim\\» akkor kérje attól a feAr* meg térttéset.*
FrilKxia nem kapott szobát.
Egyaéf c> Habsbwrg gondolt l\'olilikára tenUkUH a szó. Azt mondja Schiess Istfán :
Nem tudnék nyugodtan élni, !ut azt kelleue tudnom, hogy a

magyarság hiába hozta ezért a földért azt a rengeteg vér-áldozu-tot. Ott van Enycd, ahol I3.ooomagyart II.IMLU, i.il. le a románok,Ott van u török invázió. Gs történelmi okinán>ok bizonyítják, hogy min-ili\'u cs mindig francia pénzzel lortént ellcnüiik. A mai ningyarkág-uuk legrettenetesebb hitiája, hogy
nem l lil, a tűrténeleimnél, a
uniiii.il hogy abból merítene tanulságot ós\\meggyőződést. Az élettapasztalat a nemzetek éleiében ép-jH-ii olyan lóny*ZÖ, ini.nl az .."?????? emberéljcn. Hiába halt meg ax aradi 13, hiába a in sok áldozata, ma mégLs relclőtlen emberek, kik benn ülnek a biztonságai jólétben és soha nem volt exitttenciáliA gondjuk, nm tíz eyytéy vthn m.r-itek izgatni ós elfelejtik, lu>gy l\'i millió magyar közül I millió lelki rabságban Hzenved én I millió nem tudja, mit egyék holnap. Még s:<>moruri hotj\\j ifin még ma-(jtjtr.\', <tki a í/flbtbunj uontfolal szó\' szólója. Nem volt elt\'g 1(X) észten-
deig\'í Nem vérzett eleget a magyan ság a hutulmi éi\'dek-iért Y Ezt csak azok kívánhatják visaza, akik min dig jólétben éllek a Habsburgok ke gyeiiKk árnyékában.
— Ausztriában — kérdeztük —
szimpatikus a monarchia rcstau
rálásának gondolatat
— ?n ott élek, szerkesztő ur,
nyitott szemmel élek. Atutfriábui
ntnet belső magyar tzimpáliu. Ot
csak gyomor-szimpátia van,
A rádió éjféli hlmnusra és „a nemzet órája"
Minden nap, amikor a magva rádió éjfélkor befe)ez| a műsorrit rclliangzik a stúdióból a niaj Mimmisz. Hz1 igy van eg>- ídő l\'udoinásul vettük, örüttQnk .neki

rhátÚé
OyArtJa : Orion Ixzóláitpagy\'
de nem kerestük, liogy miért van igy. Most megtudtuk. Véletlenül, beszélgetés közben. SchlstM Ittván az 6 Salzburg melletti kis vánuká-fából vertk"dt? ki ezl az éfféHhlm-un-, i a magyar rádióban. Addig kert, addig érvelt, addig ieveleaett, míg a rádió igazgatósága elíogadU az indítványát.
Két évvel ezelőtt akciót kezdett ugyancsak a rádió igazgatósága-vul, hogy vezesse be műsorába *a nemzet órája >-t. Amig a magyar rádió késett a mcgvalónítá&iaitafd|-dig a németek megtsinálták. Egy órai műsor a nemzeti kuKui^ fölény bizonyítására és a megszállott területekkel való fclki cs kulm-ráits közússég ápolására. Most újra feh«lte a tárgyalás fonalai, 6 hónapja levelez, sürgeti a Revíziós Ligái, — eddig hasztalan.
2- En képet volnék, — moíMlJa -j pár ezer rádió-kétzúléktt ingytn kiosztani, ha leltein-:, a m-yizállt terülsttk magyarsága között, ha *a nemiét órújá»rt m?gc$Utálná a magyar rádió.
Bíróság eMMt a trianoni levél papirosért
Nemrégen az osztrák hutósagok-
k:il is meggyűlt a baja Schless
Istvánnak. A levélpapírján ugyanis
egy Öl darabra szakított piros,-
fehdr-zöld lobogó van, felette
?| i p I.K.II ellen tiltakozó ^mtradat. Ugy látszik, hogy az egyik francia cég, akivel a feltaláló k\'vcfcz,emiatt inle-rvoniált a bécsi\' követségen és igy Schtesst bíróság elé idézték.
- Miért csinálja ezt 1 - kérdezte
tőle a bíró.
Schless igy felelt:
— So lange ich lébe, eo Iange
leli iitiiH*, werde immer fúr dte
Ungarische Gerechtigkrlt klmpw
fen!. (Ameddig én élek, ajneddfc
én lélcgzem, nem szűjaök meg a
magyar igazságért harcolni.)
Uúnlctés n.-i.i l.-ii a dologból.
Pedig 16 állammal levútz a földker>ktéfftn, ahol 32 szalut dalmű közkézen forog. És Amerika-tót Norvégjáig mindenüvé viszi a posta Schless István levél papírjain a magyar nemsettel történt igazságtalanság elleni tiltakozást... (bt)

ZALA! KÖZLÖNY

1963, október 23.
\'"\' \'"* só jeleinél 4i. fájdalmaknál\' Aipirin-Toblottált
Űydyyaxartárban kaphaló.
Emlékeztető
4. Iir. Nöegylet fekele-kAvé-estje. N«v«mb«r 5. Kereskedelmi Alkalma-
toltak kabaréja a Kaszinóiban. l.iw-iUis előadás n városházin 0 órakor (Kelemen lfereac). November I. A kongregációk azinclö-
(Hdíjci a Színházban, Jáitísj tiuiiló&viiJiíi 0 (\'mikor a Hoz-
gouyi-ulcai iskolában. November 8. Siklós Ailmi előadása
a zeneiskolában eSfle 0 órakor. November II. Kijresztéuy Tisztviselőnők teája (y órakor (Szent Imre herceg-utca 14,)-
IJceAHs előadás a városházán 6 órakor (Barbarils Lajos). Izr. NAegylet gyermek-délutánja 2
órakor a Kaszinóban. November 15. Növendékhangverseny 9
érakor, a zeneiskolában, NaVfMbtr 19. UceáHB előadás a városházán 6 órakor (Pálffy. I,.)-NoTember 2«. Matiné tél 12-kor a
Mnelskolában (Vannay J.). Uoeális előadás a városházán (dr. Szabó Zsjgmond).
I»oetnh*f í. lzr. Leányegylet piknikje, Deotndxv 2-1. A Kcrfuztéuy Jóté-
kony Nöegyiel karácsonyi vásárja. Dcwmber 3. LjoeáHs pl3adás a város-
házau (dr. Haba Antal). l>fi*mbcr •. Hangverseny a zciidsko-
Iában est© 9 órakor. U«cemb«r IS. Városi Nőikar hiuigver-
/senyí) .9 tórakor n zeneiskolában, December M. Növendékhangverseny 6
órakora zeneiskolában.\'1 Denecnbr 28. lzr. Nftágyloí wurja a
Kaszinóban.
? 5. Evangélikus tea.
? IS. Ki-resuteny Nik-gylul ICi\'ija
bridii-viirwuyc u KoronáUau.

Világsikeréről az öt világrész összes lapfai Írtak \' ?
i«. Kieresztéuy NÖegytot jol-jt -estje.

Olasz nyelvtanfolyamot is rendez előfizetőinek a Zalai Közlöny
diplomáját. Hetenként 3 óra van, a tantolyám 3 hónapos. A tandíj havi 4 pcngÖ. leiratkozáskor a Zalai Közlöny utolsó előfizetési nyugtáját kell igazolásul felmutatni. (Nem előfizetők havi tandijn 6 pengő.) Privát ói-ák rendes fciijar zóssal tetszés szerint A tanilusnem csoportban, hanem hármas-né-gyesówel tórléuik. Jelentkezni október 4-ig lehet Sisrnbergisr Majr-git nyelvlanámönél, Szecheuyi-tér 4.
Tánclsicola.
Ma dé\'utáa 5 órakor a sxokáaoa, este 8 órakor
rendes össztánc
a Kasiinóban.
KUlönóra egész nap.
:i9,3 fiábor tánctanár.
Az angol nyeivUmfoli/am, aniit i^en kedveJtbiényes áron Pallos Lir-zsóbet kitűnő n>-clviskolíjilbíUiuy1-tolt meg t\\ \'/.uhu Közlöny havi 5 péngös tandíj melíétl elöfiaclííi részére (non flöfizctökiu-\'k 10 jieiifíö a tandíj), nagy érdtSklötlést váltott ki. Egyrészt azért, mert ilyen olcsón ritkán nyílik alkalom nyelvet tanulni, másrészt azért, inert a világnyelvek porában ma nutr az angol kerekedett fülül, jóformán ez az egyetlen nyelv, amivel az.egész glóbitöon mindenütt bolüogulni lelict.
Most a Zalai Közlöny olasz nyelv-tanfolyainol is i-tiiidüz előfizetői részire. Az olasz nyelv «lsajáUtúK« főként itt, Nagykunizsán, az olasz-magyar kapcsolatok első magyar állomásáii huszads anit«lcTv kire nézve. Akár gazdasági, akár

Klalmi, akár vtazápi szempontból mindenki kerülhet itt a ha-zélen olyan helyzetbe, hogy liasztiát veszi az olusz nyelv-tudai* tuüt. M a még a keres kede lm i és sok más pályán való elhelyezkedés terén is nagy előny, ha valaki olaszul tud. A Zalai Közlöny olasz tanfolyamát Sternbergvr Margit vezeti, aki a j>erugiai egyetem 187 hallgatója közül a legkitűnőbb minősítessél kapta nyelvtanári
Olcsó szövetárusítást rendetek a) magyar gyártmányok propagáláséul!

Gyapjú női szövet
mtr-e p 1.80
Strapa férfi sportszövet, mtr-e p 4.50

3 mtr férfi szövet, egy öltönykellékkel
összesen P 20.50
/
Kizárólag október 30-tól, november 14-ig!
KIRSCHNER MÓR dlvatáruháia

Tisítelettel értesítem Nagykanizsa és vidéke nagyérdemű közönségét, hogy
Fő-ut 2). szám alatti
„Rozsa"
utllilli ii inHilii
folyó évi november hó 1-től átveszem.
Szive? pártfogást kér tisztelettel
Hordós Aladár
vendéglős,
a miskolci BttcogO-4ttermek hosszú éveken át volt lőplncére.
Valami a november 6-ikl kongregádós estélyi öl
A nagykaiiizsAl t!rasszonyok és Ur-icAnyok Kongregációja sregőny U-milöki TclrjhíisíilsAnak céljaim nov«m-ber (i ;\'m a Víiotüi Szinhiixban iutgy-scaliúsu «sté\'yl rendez. A műsor első része irredvnta í tő képsorozat. Az első kép a xlic&őségcs és boldog Nagyma-Syntoszngot idézi •crnlékfnJíht1, a m/i-Mxlik Triauon porbasujtott mai Cson-kamagyanországát, a harmiidlk pedig a jövendő nagy éa boldog Magyarhoni varázsolja szemeink olé.- A ^Wpeket hangulatos és lelkes versek vezetik lm. A képek bennitatdsa küzben a Sscnt lloua l>cAnyklub ónekkarouak szépsé-
?es énekszámai fognak fclhang2ani. Az lőképck sisercplői mind a Kongíegápió asszonyai. Egyclíírt nem nevezhetjük meg fikel, de eláruljuk mégis, hogy a verseket v;\'u«i.mik ogy iij «Kav#láte-lrtlsége, Riskó Gézáné mondja ol A gyónyöin megjelenésű Hungária Battal Wláné lesz. A képek M-bbnéL-szebb alakjai között ott lesz a kanizsai uri-tAréaság sok ünnepelt uzéiwisszonyíJ. As eslély második részéi egy »0rvény felett* című kis szindurub tölti ki. Sw;re|)lői a K\'ongrcgació lennyái. Egy stép és bájos líiinysercgl A próbákat dr, Mutschciibacher Edvin kir. törvényszéki tanácselnök irányítja, aki aranyszivét, jóságos müvészMkülcléUs türelmét mindig készségesen bocsátja minden nemes cél rendelkezésére.
A kedves Jris darab a tanilónő Máriának egy kiválóan tehetséged és képzelt, alapjában mélységesen vaUásos lelkíl uriteánynak banUutfjéve.\' a mai hyixirmodernség leányával, a valóbiínos kis démon Melániával keletkezett rivalizálása körül forog. M«rt mindubelUu egy fjatalembcrbo (akit aem liítunk a siin[ia(k)ii) szerelmesek. Ez MifriAt szereti, meg is kéri, Mária azonban nem akar hozzámeirai, mert a fiatal ur modem bolcsClkedŐ, söl atheislal M«-laníe minítent elkövet, lwgy Mária lemondjon Elek Barnáról, de Mária erre még s.wm hajlaudó. Mária és Melánio ezen harca közben igen sok és kedves epizóddal telitelt mulatságos Jelenet egész -sora alakul ki. Vau iskolai tani-tas, rejl vény pályázat, ÖKíg Frfiulein felültetése, zenés táno, — ami bomba-megUipetés lesz — a mimlóKúj" < ** fél éves szőke kis Hanuigosió csodü-baba első színpadi s»er«pléso slb.
Most még csak azt irjuk Ide, hogy erre a november 6-lkl eaielyiw a bo-lépti jegyek nagy része már elkelt. Ami még von,\'*** Kongregáció úrasszonyai és U< leányai árusítják. A« ülőhelyek a sziopadtol számítva &z első 15 sorház 1 P 101, a 17. és 18-sorban és a páb»lyokbau 80 liltér.
- (A MM «lrokt« Rim
adományokat öílv^akcdjék k akár termeaaelbcn, hkár p
üzJetben leadni. Ax adu-

11M. ttádbet !

ZALAI rOZLOKtI
Hölgyeim! Uraim!
A MII Idény kszdstén
cipőárainkat lényegesen lM*álhtottuk, ezzel Isigi-zolni akarjuk, hogy nálunk vásárolhat Itgolcsóbban. Most vtgysnl Meggyőződik nemcsak olcsó arainkról, de cipőink jóságáról Is.
NŐI cipók 7 on
pánlos troltör i\' /,ö" líl N6I dlvatclpók gyönyörű kivitelben, szavatolt minőségben P 13.BO, 12.BO, 11.80. 9.SO
NÍI cipő A on
égést faris P 3.ÖU III
NŐI bokacipó 10.80 Nól bokaelpó in on
barna box P I/.ÖU ? Nól cipó poulö,
körül bőrrel, fllzós 7 QA
és csatlós P f.OU\' Nól hóclpó
Irottőr sarok mig c AA
a készlet tart P J.9U
Ugyanaz c AA
zlppzarral P D.9U
Férfi cipó Q on
fél és egész P 3.0U \' Qysrmsk cipók
19—20-lg P 2.-Nól leveszörszerü hézicipo.
kilmilos 36—42-ig 2.SO
IDEHL cipőáruház
POut 18. mzám
(frontharcos iwjiArMkt) Főc portunk folyó évi Október hó 29. na ján ivasárnap) délután :t órai k <kll?l u váiusliAza kis laimcMtrinól loutm tárgyú taggyűlést lurt, mi.!rt felkérjük bajliirtóinkat, hogy •»» taggyűlésen miiii\'l számoMil>l>aii ru jfkTüii köMcsségúkifek ismerjfk. ai nyiv/i is Inkább, meri tiévsörolvfls turtiink. Uegjelenés: fonna, vagy
liual inni ivn<lfl kivik. |nilK-in lö
ruhúbaji, mindkét eaelbeii aaoiÉban
kiiünletéwk vliéléK kötek-zö. A
oncfoldlds, Ml maniUUr
VAHOCSA
fodrász-üzletében Fó-ul IS. szám (Ntmull Bankkal szemben). uralt 1Ne vesződjön réf»i, elavult varrógépével, hanem béreljen vadonatúj, modern
varrógépet
hsti 3 pengőért
BRANDL SÁNDOR ÉS FIA !?&
Deák tér 2., a lelsStemplomnál.
Vanógépbétlök díjmentes himzísoktatáfban részesülnek
Varióg^pJAvitómUhelyQrik bármlyen rendszerd varrógépek javítását valalja. — Póialkatrészek és lük bármilyen varrógéphez raktá\'ou.

Idill IOO 4» oldll. .Uucsu" (MoilU v. Schwurd lejlmínyc, 1801-1871}
Férfi-1 női- QYEIfES és koloproktúr
Olcsó kabátvásár
mai naptól kezdve, raktáron levő összes női és leányka kabátokat mélyen leszállított árban árusítjuk
Weiszfeld és Fischer
diwatAruhAza a „Gólyához". TÁJÉKOZTATÓ ÁRAK :
N6I télikabát szőrme gallérral 25 P-től
Leányka kabát szőrmével 15 „
Boy kabátok < 2O

Barbarltt Lajos előadása Budapesten
Nagykanizsa, október :\':; A \\iig\\kuiiizsai FcLsűkúr«8kedet-111 Iskolát \\v-.;«\'ti Tanulók Szóvct-,I-I;CIHÍ Iiudapc^li cso[X>rtja no-/erabor Wn este 0 órakor az Oktogon-t^rl Kovács-kávéliax en>e-k-tt\'n l(\'vő klubtielyisóffében havi társas tesaejftvietelt rendez, amelyen Barbarlts Lajos, a Zalai Közlöny l<>s swrkésztOJc clftattist tart iposen a mag\\\'ar szó\' ciuinu\'l. HÓIHI Gyula, a Szövetség föiitkára néhány Barbarits-verset ml elő.
Epe- és máfbetegtéfeknél, epekő és simaság eseteiben a természetes .Ferenc József" keterQviz a hifi szervek működését élénkebb tevékenységre rerkehti.
Ingyen szálloda
a „Zalai Közlöny"
Budapestre utazó
előfizetői részére
A fővárosi la|x>k ma már a legfantasztikusabb kedvezményekkel Igyekeznek egymásra licitálni, csak hony kedvcl>en járjanak előfizetőinek. Öt kilós aranytömbtől az Ingyen nyaralásig, kelengyétől az ötemeletes bérpalotáig a legkülönfé-Irlih dolgokat sorsolják ki, külföldi nyári utazásokat rendeznek és a reklám ezer ötletével csinálnak propagandái önmaguknak.
A •Zalai Közlönyt a maga szerény vidéki keretei közt nem tud egetverfi megtepetésckel Ígérni elö-ílzelÖlrwk. Mégis igyekszik lépést tartani és előfizetőinek olyan kedvezményeket biztosítani, amelyek nem egy szerencsés nyerőt tesznek gazdaggá és buldoggá, hanem min den előfizető számára égysnlO joggal ét egytnlő stétltjei, bármikor elérhetők.
A >-? Zului Közlöny* minden igazolt előfizetője, ha Budapesten van dolga és szállodára van szüksége, jelentkezzék a szerkesztőségben, a hol utalványt kap, mellyel így, eselteg két napon át <lijmeiit?%Lii lakhatik a fövárot egyik legfobb-nevü szállodájában. Sroba-számlá-jál l. I.. :i yZalal Közlöny* fogja kiegyenlítem.
Nem kell hangsúlyoznunk, hogy ez a kedvezmény a »Zalai Közlönyének anyagi áldozatot jelent, de szívesen ajánljuk fel előfizetőinknek, hogy amikor Budapestre kell utazniuk, megkönnyítsük vele gondjaikat. ,r
A kedvezményt az újonnan b;-lépö előfizetők is Igényb\' vehrtlk. Tömeges jelentkezés esetén a fe-lentkezés időrendjében fogja a szerkesztőség az igényeket kielégíteni.
IVríi
olcsóbba
p (vízhatlan)
v«hcl «K >lMIt cipőErzsébet királyné szálló
R..rf.n..l IV.. Eowelem-utOB 5.
Bud>p».«, IV., O
(fi Belváros kOiponljihin).

100 modern kényelmes szoba. Liftek. Hideg-meleg folyóvit KOz-
ponti fűtés. Az étterem és kávéházban minden este szalonzene.
Az Erzsébet pinoében sgypinoér re.idszarl
Monti i | pang* 60 fillér.

ZALAI KÖZLÖNY

ilSSÍ. október 29.NAPI HIRiK
NAPIREND \' Október 98, vasárnap
Kómil katolikus: Kr. kli. ProtcuitfW. Zénó. Ur.: Maik. bó 9.
VArotl iit-icuia is könyvtír nyitva catUCitÖMüii t« vnsSnifip délelölt IO-töl 12 óráig.
ayigyamrWii éjjeli uolgálal c hónapban: a Merkly-Belus gyógyszertár Ffl-ut 12. sí. Í3 ? klskanUaaf gyógyszertár.
Qöafití(íí) nyílva teggcl 6 órától catc 6 óráig (hétfő, ueida, pintek délután, kedden egeu nap nőknek).
Október 30, hétfő
óm. batolttus: R. AH. Protwtins: Koloi. ter.t Mark. hó 10.
(A reformáció ünnepe) A nagykanizsai kiét pnotestáus egyházközség :? reformáció emlékűim i\'i>et október. :si-ín, ífedden tíélclötl H) ómkor az ovangélüais es a református imaházban iiirlaudó islvntisztelettől kütóil-kú-löii CuincjiU, eslc fi!" hét órakor pedig uz Ovuugóiikus templomban kózós vu|. Í&SQS estélyi tart,,amelyre híveit ezulon is szCreloUel meghívja.
(Gyast-önoep n höaötí KirJtiMV) A MOVH napykani/síii líiv^wayt-suM iwvemlMr í-én délután fél t órakor a küzUmctob^n a híisOk si rjii n-i...,?;.? m-lékímiiCjxSlvl roiidfz. Az ürmeplíyv>ir-rcrfdjc: Hiszekegy, líiwkii :\\z IJ\'.UCK-lulcti Dalárda. -M. Prigl Ol#t: Mikor ;i -sinok beszélgetnek. Szávaija Kurz Islvaii reálgimn. VIII. o. tanuló. Em-lékbeszód. Mondja tlr Hajdú (í.vulfl Ogyvéd, Kt\'tliiiK l\'fr.iic: HíisOk dala. l-nt-kli ;i Dalárda. Magyar Halottak, Irlíi lladványi Kálmán. Szavalja Nagy, László levente. Himnusz. itnékU a Daliirda.
(llaláluíás) Suhos csapns ért" a ncmréjíeH Nagykauizsára küllözf>il iij ;íl!öm:ispíittiiicsno!í*>(, fidcsanyja. s^Btv. szumbalfalvi I.itw.kay JiVísi\'fní sz Kortsw.liáky KötlovlU Elvira, nyűg, m. kir. hoóvód ezredes özvegye, ?:i íws kor;\\!)an, Nap,vkaiiizsáii visszandl:i irtsmeé klkál Ttremtfijának llíiííin díl1-klán 3 tiral«ir \\<-1\\Í a k\'mt\'lí.v a tmgy-.konizsiii K\'mclő itíiUilUOüízabol a rónv. kalh, egyház szertartása szerint. Az á\'kjm:\'iS|)arntH-sni)k gyiis/ában i\'istinic HÉszvóltól psílozik uj iUtomaslielyÉnck cgísz tíritiírsadalma.
Síiíyos csapás érti líerboly Fcrenc-oet, a Zalami-pví-i l\'jsájí fciolps szor-U\'szlöjéC. akinek fiái, ifj. Herooiy F»-repű volt hm\'sokeddmi iskolai Uiiiiilól Iwíssru betegoskfdés nli\'ut. éleiének 18. éveljen csütörtök déhilán magához szrt-litolla u tTfrcnilü. Alialános részvét övezi u mélyen snjloll iijn\\t, aki rövid WÖ alutl tnnr a miisodik gyfmu\'kél ve-szitclle cl, A legszebb fiatalságaién cl-inin\\ l ifj. íUrboly Fcrénoel sajmbaton délután nagy részvél jndttílt temetlek ! l
- Ebéátö, IM6 ón összekötő szíínyo-
f!\'.\'l; minden árban é-s millőségben
Siuger Divatúruliázban.
(Mfoszlós hlr) ElsÖ családi délutánunkat ma délníiiii I órakor Inrl-jnk a MiKsziósházban. A kedves (r-dckiödölwi és jóUwöink«i swsrelclte) várjuk. I\'öiiökiiii.
- (iyöio\'öiik malllasaé pongyola
anyagok legdivatosabb .színekben és
mintákban SchOtznél
(NéVmajty:iroHlt«H» A trelütrymi-iii.sztcr mentiiHedlc, liugy Hauer J;lrií)s, a n:i!<,vkani/%ai JTUHII. hirlupU\'rjesztrt v-iUlaUit tulajdonosa Berken! Jílaosríi magyarosítsa a nevét.
f;i\'ik€,iy Viimhrn Szibéria rtpOk, jó meleg béléssel, gummllafp és sarokkal, bevarotl nyelvvel, minden stra-pAra alkalraa.s 1> 8.S0 UY. -WI>»1- c]pő-

Kevés pénzért
elegánsan öltözködhet a

Elsőrendű yrisiabóság! Szenzációs gyapjúszövetek!

Brlund-omlók Brotögnu-bon, Trebeurden-btn, ahol tírlmid nyaralni szokott.
Az Országos Pomologiai Bizottság összeállította és ajánlja Ültetésre azon gyümölcsfákat melyek vidékenként a legjobb eredménnyel termcEztheíök. Nagykanizsa környékére ajánlott fajok legelőnyösebben szerezhetők be.
IFJ. PETiRMANN JÓZSEF
keresk. kertészetében Eötvös-tér t8, »z.
alatt (az uj piactérnél)
VIRÁGÜZLET . MAGÜZLET
FÖ-UT 1. \'\' FŐ-UT t.
darabonként P 1,— és P 1.20 árban. A fák elsőrendű gyökérzetUek, törzs és korona kifogástalan, minden betegségtől mentesek; faj azonosságért szavatolok. Mielőtt bárhol venne, vételkényszer nélkül tekintse meg fáimat. Ugyanott fenyők, dlszbokrok, díszfák, bokor-, futó- és magastörzsü rózsák a legjutányosabban kaphatók. Vállalok udvar- és slrkiültetést Kertészetemet ugy tavasszal, mint ősszel a hivatalos felfllvfcsga\'ó közegek kaliforniai pajzstetütö! és más betegségektől mentesnek találták.

- (A titWg
A mlítiiiüwlésöjgyi miniszter Kovács PCreuc és (iiglcr Ferenc zalamciwiyci «nM6i«kDl hosszú é?ttwd«h«l M tu-uusltoll liíiségcs szolgálahik elismeri-s*Ql tíiwncrö oklcvékbstUflaleHc W. A/. tovelőkot ümie])él.vcíiik(jrct<!k,ÍÉözeit tlr. Lmibhaimer AUn. a nagykanizsai ja-rás fös«jl{jiü)iiája jadja -M <a .kiWinti-tctlckivek.
- SUSfrotk nagy. választéka Süigcr
Divaté ruhádban.
- (A Városi NflUur) Itoliiap, liéir»n a rSadöS időben dalórájul mejítui1>u, (A KiTíslíídilmí Atlíahn!i7otlaii) november hó 5-én renderik a KnRztai\'i óssfcs tielyiségctlMTii stfflwnnylWi Jeti - ^ lwré-cstélyAkel. A gazdag mfiwrWI csak annyit úruloul; «1, baRy tesz tiüic s/iitiiük, kuplék, vígjátékok s tánc mg-fji\'lig, 60 is 80 íiiíites litsi.Viírak tsel-lott itikalua lesz a köxőnségnek eg\\ kjBdölj-es estélyi «!Uöituai. A táb
é Abj lálí
gj gj
Áldott állapoíban teWJ nők és Ifin anyák a termeszeid „Ferenc József" keserQviz használat ".által rtndes gyomor- és bélmtlködéat érnek el.
- Értesítés. A oagyluüiiz»ai lEUö \'ri\'mclkt\'zési Kg)-esúict> az clhmtyl Ui(í-jal lülkiűcivtVrt nnvombur tiú 2-án fWt-kílíHt 8 4rttbor a városi fclsffu-mplttn-ban gyásxrekviemet tart. A vezutíisíü — Qpoisuip SÍ\'B! és natrieltc bíiröl; logsEebb vfllaszlékbnii Schötznél,
(Kérielem) (\'.siitArtOkryn a HorlIíV-, Szomciv-, Cscngory-utcak utvonalán bí-lolt férfi kesztyűi vasúti nyugdija* dl-\\1«SZteU. MvjjtiiliUó kéglik a toorkeu-löségnéi leadni.
(Ifcöntedlk pt pf
a penyJfógMat) Néhány nap múlva i,l van Hűlottaknapju, amikor a-t. élők u megemlékezés kégyelctes kosBumivaV diszltlk f«l a holtak l>irod»i]]mnl. A kiskani^sai assKonyok már javábJin ké-Vitüt a hiszoriikai. amikd már iia^tk óta ilrulgatnak a pincon. A rend^rHég-iHik minden ^szteiutöben. Hsiotlab-imjiju tíVJán ntCfdtyQllk a h^a utakhal a tolvajokkal, fikik .az erdőkből, ott-gedély nélkül\' szereik be fenyőfa szült -végleteiket, hogy felhasuiáljak iw. ágacskákat e iwsZoruk&gHésaél. A fc-nyíilolvájok síombaira virradóra «n© pusziitast vittek véghez llaUhyúuy-Sliattiíiaiin ht\'rccfi kiakanizsai erdeje-ben, ahonnan az éjszuka íölyamáti iiiiníi\'yy :HH) jjunf!" értékű ftuiyöagat vittek el. Ex csak az-elvitt Tcnyőágak értékét jcl«nli, liem is beszélve arról a kárról, bmtt a fenyőfák lekopasztásá-vaí idéztok <elő. A rendőrség megsU)lu-piiásii sjserisl a tettesek ItiskuniEsuiak voltak. Erélyes nyomo/^s Snduíl a ív-ny fi tolvajok kézrckeritéséri1.
- Ruhára, pongyolára alkalmas bút-soayok 6s fiahellek nagy választékban Singcniél. |
nak, aki kellő stil.vt helye/ -ti minő-négr«. Az Orion 7331-ott diimmiktis bangszórúvat fgybeepített Itaitdi*8ss liurrtvevft sj>cciális hangszoróifl révén tőkérctt-s müélvtzetcl nj-ujt. Teljessw-Icklivitás. Pillanatok alatt. behangolható, meri j;kálAjíi áUomáaMn<ekkel van ellátva, lkópitttt halózali anleiuia is tehetővé teszi, hogy iníaden nagyobb állomást hallgat hassunk. Mindt\'n jobb rádíószaküílet késuégesai bemulatja,
emberi. Az emberi szerveset reBgel*-\'g p, elektromos tgysé^bfll áU.\'Egj\'CK kutatók ntfixmi « sejt és a szervek élettana, síit 8z egész emberi éiet tea más, mint különböző elektromos jelenségek összessége. Erael a nm\'dkivfijl. érdekes problémával roglalkorik Kelen Béla egyetemi orvoslanür az Uj Idők eheti szamában. Égést sereg *gyeb érdekes és változatos közleményt is találunk Herczeg Eetcncsiép-irodalmi hetilapjában. A kiadóhivatal líudapest, VI., AiuMuy-ut 10. bárkinek küld mutatviUiysKimot.

A Hiepura-filmhez jegyek már naponta válthatók

október

ZALA. KOZLONTSPORTÉLET
Egypár megfigyelés
az uj magyar futball-
stílusnál
várott ult a
Vasárnap alkuinum vnll Kapo 6 csn|>at Jrtiékal megfigyelnem ft ő dlkfc
(Mimi"" csnpat a sponjAjtölt ki^\'ibjaii erősen luuufoztntott uj magyar (tUa eisajn Utasát Igyeluolk megtanulni, iWe
[illeg úrra tönk&zjk, hogy flz eddig
folytatott u. ii. tudományos játékot, mely Qnonmagával és l&omblnAclós fel-(\'?jiilc.i\'uel fogva mm alkalmas most mnr. arra, hogy külföldi t <i ni l ványain If-n:\'ii eredményt érheoenek el a ynagyiir labdarugó csapatok, az jj lendületű játékkal cserélje, fel.
l\'in\\<i|lch kivételt ez alól egyedül m NTE képezett. Figyelmei swmlelo láthatta azt, hogy hiába hujtolta a íxapai végre n legszebben telepített akciókat, az elMmtél ktpuji i-ifltt mintha meghalt wiina minden tudomány.
Sokszor lAbról-lobraésfcjrAl-fcjrf-z-sUl ni NTE játékosainak labdájj. h v-
bi1 li\'J ?\'?\'<-? flutl ITH\'ly liil.i|.luiik.-|i játék oélja, AZ ellenfél egy erélyes köz-
bcl4|>e!i4rr semmivé váljon, lYdig az NTE nWzííny játoka ui utúim kovetktcö Somog> -Sseócd profi ni érktizés miall,
tni.ii mint 1000 embernek MUBBU, do
mit ért mindaz, In végén nu^gis •? t\\, Ka]X)svaron rmiradt az egyik ponti
RrdflkMen jegyezte ,mon Szlgrti, a T-rrencvaros dnftke, aki most Sreged cs«|Mitnt VOMtl, hORJ1 vigjék tlőrv a Tomuegylelnek kivételesen jól jiilszó 3 fedewtjiUéUsát, aiuikkul inkább van ii\'uirnv ni. u MM 1,ó/t\'-, megnyerés mint az elöl Uilogatós i-.it. tl\'u JB| r> csatárnak akik szinte irlAstak a kapura lövéstől, tlacAra aiinnk, ltogy a !iii/oii%.i\'ij; szinte értékálló u sie|> játékot, itia^a hajtotta a csapatot eredményes befejezésre. i Már itt bebizonyosodott, hogy té.iy-Leg az uj magyar itllutra való (orek-?,(\'?-.ni1 \\. van ht\'lve, mert az pllciifcl bizony kihasziiftíva az NTE nagy mc-/mnli-\'ii iüiriiví rajlaiilésszt\'ru, rolyi-mokkal tarkilva rm-k-g helyzeteket to-cfmtelt az NTE kapuja «10tt és Csak az volt hZ\'-\'rencse, liogy védűjátöko-sainak helyén volt " sxlve, mt-rt bizony vereséget is szenvedneleit volna. (Mit UttuBk vlleiilH-n uz iitáiia kővetkező Sotnogj—Saeged profiméfkötésen. Láthattunk egy kondícióban és fizikumban kiváló összetélelfl együttest a Szeged és egy Mikkal kisebb átiitftetvjü ntapabot a Somogyot nag>obt> lelkesedéssel és akarattal és elég volt ahhoz, liogy a Somogy megnyerjen egy mérkőzést, melyre igaziin kevesebb reménye volt, mint a legyőzőtliiek. Esniérl iu«\'iU- meg nrégU a Somogy a mérkőzést? Kgyszcni 1.1 a válasz*, csak azért, mert H Szegednél mosl van a csapat utedzésc az uj stílusra. Maga a iftérkőzés kevésbbé voU szép, mint az előtte k\'jathzott NTE-K\'lTilíé. Nem voltam töl« *!liu«uilliuvj. Meg is mond-Um erre vunalkozo vélemin>\'vnict <-\'j.\\>l kaposvári sporl\'jzakértői\'tck. ö is a íe}ét rázta azzal a megjegyzéssel, ltogy hi ib i, mégis erre, a játékra vuu szükség kfiffolfii ellenfeleink miatt.
Az uj Ktüuiihoz vgéssen uj jáléko-mk locllenck. Nem elég, hogy valaki nagyszerű tudományos tclké-<ziiltseggel -?illjni) ki a zOld gyepre, a nagy fizi-(?.uiii a \'-,?..; MIK-.!\',,.\'M\'I>LI kellék. Ennek az nj BÜIUSU játékosnak 90 |>eroes futballistának kcirlenril, nagy fizikummal kell bírnia és a rugó technikájának i» a maximumra való tokozását kell \'.- ? n elfitt tartania, mert elleneseiben buba is lép pályám, eredmény tek-nsé-g miatt Abba kell hagynia kedvenc sportját, * labdAiugást. Az -uj játék meiwte tulajdonkép abban dumborofiik ki, hogy mlndea játékos az ellenkező oldalon J&tszo Jalékos társáhox Igyek-szik továbbítani a labdát. Pt a bal-fedezet viyíy a jobbÓshZfkótőnek, v«gy ii jobbtzélsőuek rúgja a birtokában levő labdát, amihez bizony néhft :« 1U IH.-.-S rúgásra van szükség. Megtörténik, hogy *» baUzébiő a jobb-Bxélsobóz Játszik át, ehhez peditf -fO tn.-aél magasabb rúgásra is uükségo V-t. Az igy -iMgy, távoUátfokra beoss-

ÉHTE.SITÉS
Van turenesém a mélyen Untéit fii t\\rió köíSnstgel értesíteni, hogy november íirt elalt nap/alhun Fö-ui I. MMf m alatt (jelenleg Stnyer I venigép R.-T. helyitfge)
url- és nölOIvat, valamint] rövidáru Uxleiei nyitok.]
Btcsts pártfogást kér
MjtM tisittteltel ?
Afa/Zersdorfer Simon I

A I«g6r«gtbb ingót korékpárot,
a 70 evei A. N. Hlll cien a veloclpíden vett rísit
az angol ba|nokiig Ünnepi progrimjibin.
Női télikabátok
a legújabb fazonokban, elsőrangú kivitelben, valódi szőrme gallérral
női és férfi kötött-szövöítáruk
legolcsóbban beszerezhetők
dlvatdruöáscnan
HORTHY MIKCÓS-VT -g
ÉRTESÍTÉS.
A t. vásárló közönség szives tudomására hozom, hogy a Frank kefegyür alanti cikkeit megvettem és a következő árakon árusítom:
drb parkttt kefe kiváló finom sertétól 13 toros 16

kézi lóufrwpro llsila lóazíirbfl]
P 1«O P 1«O P 18O . P ISO
P 140 P ISO
P -•»
3
1 . tf. C kde * • "
Ezen árak kizárólag csak okt. 30-tól nov. 12-ig
vannak érvényben és tekintettel a korlátolt készletre,
valamint az áru elsőrendű minőségére, szives figyelmébe
ajánlom ezen alkalmat Kihasználni.
Deu/sc? Sándor cég
Telefon 1—37. llt-ut 1. (/<ir„»(Hl»jul mmembea.)

Irill UUt miall folyton y.llt.?ik « j.,-
W t*pí «». a jáMkoaukilak uinh\' ni-
l«i«ni.ik kell a pályán, hogy kellfl idő-
iK-ii be Uiiljaiuik avatlcoiqj a júlékbu.
i:löfon)ul mén az -jj stUusuüi u
n. il. im\'rcdt\'k • \'<>i .id.r .mii nem
más, mini n egyik jálíkos az MUiU
k\'iúulili talylrtlSn Ulolt Jilékostilnál
cg>«on VOIMUMH ,. ,1( ? 1,1 ,i labdávul
liajlja ai .-Ifcnfél to|nija ícld és a haj-
1..II Jdlíkoinak .\'rts fiiikumnak kell
k\'iuik-. hojíy ittycdül előretörve, az
ellenfél jiU^knuilt .szlnle majp előtt
sOponrc, jiiluui.1 ijolba u kajiott lab
dát. l|„\'|„
Osaládja é. jöwöje érdekében
szerezzen vagy épitsen
családi
házat.
Hosszúlejáratú kamatmentes BIB takarékkOlcsOnncl hozzásegítjük. Díjtalan felvilágosítás Budapesti Ingatlan Bank R.-T.
VII., Rak&iJ.at 10. vao
Aozél Iroda
IiCTkuliu, Horthj Miklós il 2, 0
A tabella élén álló Simon-
tornyai BTC-vel játszik ma
az NTE
\\r. Pmzi szezon icgnchcicM) mírk<S-/?aH Jálua ma az NTE Simonhimyrtri, A tavalyi % b«lyra«tt SBTC jeleuU-g a bajnolutlg <-\'IMÍ helyén áU és az őszi ttHXon folyamán ? -i-Jirnn-l ?.,,?),h eiedméiiyck«t éri cl. OttluituUtan stbatf kigyőihetetlen elknHI. Mull ?... ,n,..,, B:J aráuybai) gyfiztO iv a KU|«j*vúr( lUkócdl. Az NTE u mult éyhen Mim Nagykanizsán, ?,? m Slnontomydn wm
lixllu Ifgvőzni, mindül lüliilkozAs (lúll-K\'lWnúI \\.\' .-mini!.
Ki NTE-nek minden tudiísAt kOs-delenŰK kell vetni, mert Y«re«*HC esr-lén vi^ké|> l>iii Mi/li:ihk a t>a)«oki re-méjijvktöl. A otíijiu! ma reggel 4 ónt 10 perckor indult cl Simoiitoniyáru a k&Vfltkezfi filáLUIiíslMUl: Cm>ndu\'r -Cilgler, Csáki - Itadics, Wilhe&n, Ku-dlcli — Farkas, (Hugi, Jakubecx, Hu. getkriter. CtAn. Tanaiéit Saollár. A mérküxést Vadrtsz iiyuguü Iwriilcll < bíró vtJoeti.
fcsvj aaita moziban szómkozhalik
A Zrínyi ma Barcson játszik
Jelenleg az atosxtu^ 3. helyén JAtszi\'i. Zrinyí csaputf ,ma rcg^\'l i Óra 15 perckor Báróira i-ui\'oll. hoffy * Bi»k-kat jáUca le bajnoki mérkdxését. 8n
i< .nir .un!, .-.-nni il ur <.n nagy váNi-ko/:ts előzi jiny a mai Jálúkut. Uvim-l júk, lugy a Zrínyi huza h<j.\'-> u éh léke* bajnoki putilokat. A kö™ik.-ai - ??\\niu . áll * Zrínyi szíiu-ibcii Mi H«lwi - :Vai»a, Kárpát - Ikko, Munkácsi, Pöcw> — Poór, Wclhik, liabus, l\'nrn, Aulai. Tartalék NéaK\'lb.
y boy kafciWk, bantf és
fehér baby bundák minden nagytbR-bau legolaóbbftn SchüUnél kapható,

ZALAI KÖZLÖNY

1933, oklóbcr Í9.I évente mérkőzések
Zrínyi p41j»: I órakor VOCE II.-Ziínyl II. 3 órakor YOGB I. riksn;-réu.
Magyar-utrai piry«: 1 ónkor Hi-.il-gimniiziiim—lhinyadi. 3 ikrakor 13 fC -Teteky. i
Teleky-utl pálya: 1 órakor Korcs-keddmí iskola- Transdanubia. 3 órakor Mofl-Saska.
KjskanUsai uiitva: 3 órakur Rajna FC-Tőrekvés.
LetenyAu a Ilutiikk csapuLt vtnuVg-JWrepeJ.
HAJHULLÁSAT
Jpl. Btxtot eredmény I KUÍvcgl-50, digyüvegaíO. i Bud«peit, VI. ir KóM
A ouű lö-verseny
mmj\' «aeméojv lunun vAnrugyc levcn-tóiaelc. KerdftdikW a JÓxscf ÍÖÍK-rocg-uti kispuska Wtími ttttelAtt 9 órakor, kb. délben te&x a dijktoutAs. Somogy, Z»U, VÍIS im-jivík, « III. kerület tv-wnke Irw\'./i-i uurkőnick 2 vándor-tfij-irt csen, a versenyen, amely kxmcl-k«4A eseménye a kauiisai leven le-?porinak.

ÜZLETÁTHELYEZÉS
Tiszteletlel értesitjOk tisztelt vevőinket, hogy varró-gépüzletUn\'ket Ffl-ut 1. sz. alól
Fő-ut 10. Hóm aló
(Dobrovits-féle ház) helyeztük át.
SINGER Varrósóp Részvénytársaság
Nagykanizsa .,„„
Látta-e már,
milyen elragadtatással írnak az összes világlapok a
Dalol a mámor
oimü Joe May osodafilmről. Jövő héten egész Kanizsa csodálni fogja

APRÓHIRDETÉSEK
Arakat
ulh, 3021
ItakUi-ana l—s
*<it«l«xl »mldi|á( Iculllllollam. lé.
nim\\m»m csukott kocsik barmlkoiri len-
dtlhtlSk Kaulnlna Mmínll. Telelőn -
167, este: 571. 3841
Mindenki Miit min kittelheti sí sblt-
kslt u ill.l.in kesilletl lajkér klll.l.
Kapható UlnimmmonMnl 68 flll&ert
Mekiei ll»eiícreikeiletben, Horthy Mlklői-
ot I. 3>t3
?5ltlak*«Sk lliiyelmebr, vlUsnyál,
ridló|it okion, iiaksurUen itiserelem. —
Metrendelélek lloill.y Mlkloi-al 1. fiikor-
lullzletaea. 4UÍKÍ
Keletre n«z6 mad.p. kajluakla,
elossobái, usrss és télen melcs, nyiron
hűvös lakisok november l-re klsdók Te-
leky-ll. 6. SS. ilslt. 4216
A nsnkaaUsil Ipartestület Deik-tér 11
u. alsttl emeleli helyluégcll bérbesdla. —
A helyiségek egyesaiet ti Íródik céljaira
likaimnak. Bővebbet az loaileatuletben.
1230
Kri»n(iMum, osgy vlrigu, Irhír és mii nlnben tapintó Sugár ul 26. 4IS0
EajyaatttMa sitp ndvsil Iskis no».
l-re kiadó: Kouuthlér 3. Utyanult tiy
u.l.lh.l,la«g Is kiadó. 4192
Egy ebcdlöaiilsl. 6 sxék. 1 kisebb ruhs-
szektfny, Ilikor, vas caasa alaslé és egy
kisebb rádiót tokárban vennék i Sít. Imre
herceg-u. 4 sí. II. ajtó. 69

— A CMlfahMk nagy goittkjt okox
v^y nlv fonUx- háztartási .\'.\'.Ln/iu\'k
mint a wróaé|>nck a bexzt\'rz&e, ép
"?? \'\'ii III,null S uuidi 6i Fia varrógi\'p-
?" iln/.Ki.- Iwvez«ttc azt az ujilAsl,
bogy im..1.?in, vadonatúj varrögéiickft
csekély MrMsmgért bérbead. TchiSt
ma mir nem siükséucs nagy kóUle-
zi-tls^et vállalni részlctn- val6 vásár*
láual, vagy a szomszéd varrógépét
kölotónkénit.
— Prím mtnflMfa Krfi átmem-ti
t* tAlikabát sz6vetckf\'. jutányos átun
vásárolgat Sin^r Jóisef és Tárta
<#»portuakT N« várd, hogy hlvjiiuki Saját 4-*iM, tx
da a taptnlajdonoi KtogaxdaOgi Ht.
.Dbrrg Nyomda ét IMUaUl l apkUdA Vill.Ul. Nagykaalzaáa. t Zalai Kíroiy.
SzikséfltBtBit
r-* uiuegieii ?—i
I mindenki a bolyl koreriiwlőknél I l «• ipMOKknU «Mreii» bu I j

Jan Kiepurát.
Kótitt nbit«ifigji „arisniik
Bóléit bőrkesztyűk Finom kSIBH Aruk
Hón.pák
nagy valasilékban kaphalók
Rltter András
dlvatiru-Dzlelében Nagykanizsa
— l\'íl-ut 3. síim. —

P«nz«xakr4ny 8 oa Slimu kéUjtói,
további néhány haisaált sálorponyva Jutá-
nyoi áron eladó Pallos mhaáruhtiilMn
Deák lér 15. 4113
^IlloBé kisebb sióba konyhis lakisi keresek a belváros leiületén. Cim s kiadó-
KülOnbejAralu bútorozott eioba lilrdó-siobb haainilallal alosata kiadó Sugir-
3i. a
? I4ar«a motort és Ipari villanyórái
megvetette keresek. Bővebbet Kaulmann
Káiolynál. 4M7
ÜZLETHÁZ forgalttus helyen M«CYK*MIZSAH
olcsón eladó.
Clm a kiadóban. ma
HéWJmMi modirn, fia*x-htwttrtot fö.\'dsiin.M lakai uon-?ai. vtoy noitmbar In kl»tl6. — libídlöhulor, cilltár iióavtal, Így Md-lonybettttcl, azekiénr, Rtímolon 30 le-tnetxel, képek eladók. Cicngery-ut 27/i.
/ 3919
mezz, p Háimester.
Hajrttaa saikló.ul 4|/o. aiámu
bálban kelszobis udiarl lakás muidóllll-
kivel, elősiobával, vlivezetékkel, veranda*
val, paikitosott caendej udvarban, sw
?aaikar l-r. klarfé. 3941

Tarwi tuUJ-ututo u lur lalyón.

Kis •aakélika és \'J.O tég\'a eladd.
Kákóczl-Htca 18. 42fll
Eladó esu anieilkai ,i| csikó bunda,
egy álinenell angol lirll kabil, kél-ajlós
tuhaszekrénv él egy villanylamp*: Sxé-
ihenyi tér 1 42Í3
Ovál, kor, b)a,i,kl ét szegl-les h4»-
karalaitet legolcsóbban végez Sitin,
\'iiosnaspalota. Í2
Rlkócil u. .9. is. kárkis él 3«e-
mere-u 3. sí. saat*"kajs eladó. Bőveb
bel Szemers-u. 3. u. 4390
Relnllzui Iill4r.a aliasMaaa!4|a u|,
utódéin mintákkal. Kézimunkáimat olcsón
liiii.il,mi. 4214
K>r4kpárl, hatuiltat vénnek: Sarlsy -rdóméinok. — l\'alallialó vagyok héttón 10— MaráigUocjervMktrwkcdíábBn. *V»
90-60 cm. ílméiólll basuált. lókarban
levó klrtaraaart vennénk : Te|koifx>nt.
61
? »akk.«al» liKjília, mUltoppolii,
Uvcg éa poicallin ragasziáa. Wel« Hcimln
IpaimUvéu, Klnlzal-u. 19.; 42U
? Hkorloa |4f<4 2X0 inizsli 4a egy
N inássáa .I.a4. Szabó jezsol Jóiael
Kbssce(-u. 3S. sz. alatt, 4M7

!933. ok\'ébír 29.

ZALA! KÖZLÖNY

Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
22.001—1933.
árverés] hirdetmény.
Folyó évi november hó 7-én d. e. 10 órakor a vásártér mérlegházánál egy hízott bikát eladok.
Nagykanizsa, 1933. évi október 13-án.
Itt az ideje,

Is sok pánit takarít
nyomtafvAny-•sOkaégUtét éa k5nyv.lt
lapunk
nyomdájában, Fd-ut 5. rendsli
IMra«u«M» lílhii ittKuei pen-
Kövei átvthelő. Huiiyady-u. 21. 4M8
•ubadkéibol 4175
PtISII u. II. uimti tlxtó. Bővebbet
Jó pl.nln.St Mlb. kenuk. Dí. l\'.l.kl
CMngtry ut 27/1 foldulnl. 4J95
?•l«Ar*»fc«w elegánsan bulorotott emelell aioba kiadó. Clm a kiadóban. 4194
Magyart). 92. aiimu hév .larió. Bő
vebbel ugyanott. .4263
UntulnnMiU liMhn llllilal MENETRENDJE
írvínyti 1933. október 8-141
tnaéhl-lap- «aaaUII«aa*a
Eiuibct-léfic
Vaautállomltra
426 D« |tt 1120
12 M
13 M
1410
15 50 17D0 HM J955 21«
aa«o
Letenyei menetrend
M. S 46 N.gjkínij.án M. 8
iííl ind. 14\'30 Ut*nyé<«M. I
Még e hónapban jakja fel gyümölcsfáira m
hernyóenyvea-gyllrUket
mert csak ezekkel Akadályozhatja mejr az Idón mar lolentkextitt B a juvíi tavawzal inéd oaftyobb tömegben várható M>a)Bxalúh*r-nyak pusztítását. A heroyóeDyves RyUrtl ÖsezefoBja a fára Igyekvfi araszolok aócelt (amelyek n.ij>iilnl nom tudnak) és \\ay megakadályozzuk, hogy petótlcet a fákra U:
rakjak. A hernyóenyv ám:
1 kis doboz P —.40
>A kg.-os dobuz P 1.20
>/2 ItK.-OB dobói P 2.30
1 kg.-o« doboz P 4.25
& méter kéazen enyvezett papír 68 l. KaphftM:
ORSZÁG JÓZSEF
»ug,mütráf(v«, növény vedé lm Isi erek ?tb. keresketléiíbeti
Nagykanizsu, Erzsébet-tér 10.
(A blró«ig mellett) Telefon 130.

Hallotta-e már,
milyen szédületes sikert aratott az egész világon a
Dalol a Mámor
cimü JAN KIEPURA film?
Nagykanizsa megyei vároí polgármesterétfii.
21.114/1933.
Árverési hirdetmény.
stassa rádió fái.

Az I. II. ker. rom. kat. temetőben sírhelyek céljára még nem szükséges kb. 4 hold szántóföldet 1 gazdasági évre folyó évi október hó 81-én d. e. 10 órakor a városi gazdasági hivatalban tartandó árverésen bérbeadom.
tóber 19-én.
Nagykanizsa, 1933. évi ok-
Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
23.188—1933.
ÜÉIflliJ.
A kisforhénc! hegyközség keleti határgyepűje és a volt Pick-erdő nyugati szélén haladó kis-förhénci ni közötti- területet mezőgazdasági célra egy gazdasági évre folyó évi november hó 2-án, azaz: csütörtökön délelőtt 10 órakor a helyszínén megtartandó árverés utján 10 parcellában bérbeadom.
Nagykanizsa, 1933. évi októ
ber hó 28-án.
on Polgármester.
Asconnal orvosoltuk panasxdi Ingyenes, megblsc&ató sxaKia-ntácsunKlcal,
Klsxolgálásunkkal I
Transdanubia r.-t
Csengery-ut 6. Telefon: 4—13.

KI akar matrti l.nnl ?
Angliában még mindig olyan nagy av érdektödéi minden Iránt, ami a ttngefeaicttel van ouielüggéaben, bofr 0500 londoni lanuló jelcntkctclt egy poftotnonlhl flotta-klcindnláua.

ZALAI KÖZLÖNY

193S. október 2<).

BÚTORT
jőt,
kevés pénzért
= csakis


Nagykanizsa
Horthy Miklós ut

Sopron

vásárolhat
Szombathely

Bekéaoaaba

Minden igényt kielégítő választék: Kombinált szekrények, recamlerak, fotelok, hálák, ebédlők és konyhabútorokban.

Kedvező fizetési feltételek I

Díjtalan szállításiH.trolium .lláu!t*>l>ál Mák
kizárólag ALADIN lámpát használjon.
A lefttökélfiteiebb és a legolcsóbb vflácIMn 125 uyortya tön nyel őst. Kapható kedvező részlet! lietóaro la klzaróliig d vezérképviseletnél:
IELCZER flvegkereskedésben,
0>™i.ti Urálikor mo
HUZATOS
a
LAKÁSA
VEGYEN LÉGELZÁRÖT
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél
Nikkeleiét, rezezés,
Milstö/.és, aranyozás
Minden tárgyat és lémet.
Galvanizálás
Macsek Lajos Nagykanizsa, ^"T":
Villanyfelszerelését, Rádióját
havonta 80 fillérért felülvizsgálja és ssakusrOen JavHja
Elektron
Telefon -4S2. — VaroafiOx palota.
tirdessena Zalai Közlönyben

ÉRTESÍTÉS.

Ha jó is tartós mérlogat akar, akkor ail nálam janittawa. — lilioaoroan oloaón, másodszor ? toflm*s«s«bbm»ité garanolét vállalom ai általam lavitoti mérlegikért. — Javítok minden rendűért! mérleget és mi>flag*t mindenki hltalaaltva hallja iksu.
afnhn Varrni méiiegkésiitö éi javító Nagykaniisa lm ROnil OUITIU Zárda-u. 5. sx. (azAliotemplomnál.)
Nagykanizsa megyei várót polgármesterétől
16699/1933. sz. 31a
FAELADÁSI HIRDETMÉNY
tolgyhasáblál 36 pengőért nylrhasábfál 33 egyéb nasábtát 31
A v. képviselőtestület 9616/1933. tz. véghatlrorala értelmében hiva-labs órlkon belül a városi erdohlvatalná! kéizpénz-flzetéi ellenében birkl, közszolgálatban állók pedig a rendelést kovclő hónap elsejétől kezdődő 6 havi kamatmentes resiletflzelés mellett hízhoz siállllva gyerlyánhasábfát 40 pengőért bokkhasábfát 40 cierhasábfát 40 ,
gyertyándorongot 35 pengőért tMgydorongot 31 pengőért
bnkkdorongot 35 , nylrdorongot \'?!!>
cserdoroogot 35 . egyéb dorongot 25 ,
Us tételben Is (legalább >/i Ölenként) beszerezhetnek.
Nagykanizsa, 1933. augusztus 5-én Polgármester.
??aykanizaaiak találkozóhaly* mm
István király Szálloda
Budape.t, VI., Podmanlczky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Intemrban) 202—43, 294—34. - Sürgönyeim: HOTELIST.
Szobáink árát mérsékeltük.
E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak.
Központi fiilés, folyó hideg-meleg víz, lift, telefonos szobák.
Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és tmerlcu bar

Nyomaton a Uplulajdonos Klügajdasági R.-T. Gutenberg Nyomda it DélMlai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában NagykanliUn. (Feleiéi UiIerfCMtO: Zalai Karolj.)