Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
56.27 MB
2010-03-05 23:00:15
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1621
4627
Rövid leírás | Teljes leírás (1.39 MB)

Zalai Közlöny 1933. 001-025. szám január

Zalai Közlöny
Politikai napilap
73. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

I .— ■ yV/V-/ I V K. MUCII 1 i
\'ft/. 73. évfolyam I. szint Hirtapkónyv
Nagykanizsa, 1933. fanuir l, vatírnap J 1. növedeknap í - Ara 16 Mér
ZALA
S™*!^"^" f" klld«<\'"!« : PS.I 5. mim Megjelenik mtncka reggel, MM kivitelivel
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizeti in : egy börn t ptngS W Wtfc SaeikMrtMd > CUASblveUU Weloa: 7«. m
Boldog njesztendó. .
Furcsa, félszeg anakronizmuson\', csupa megszokásból klvángal|uk egymásnak ■ boldog ujeszlendől. Sia-vak... szavak,.. Elkopott, meggyőződés nélkül pörgetett ,„vak, amik nem igen Jutnak el a|kl6l az értelemig. Csak ugy rádöbbenik néha az ember, hogy mll Is mondolt.
Boldogság...
KI akar ma már boldog lenni? Kinek jul ennyire Mlböt? Kinek a vágya fog be egy szárnyiendlléstel ekkora darabol az eléihelellenbót ? Hova szakDII azóta a vágyak hoil-zonl|«, amikor még komolyan bllluk és akarluk a boldogságot ?
Boldogság...
Sió... Megáll előtte az ember és keresi az értelmét. Azlán elszomorodik, mint ahogyan halk l|edtség fátyolozik ál a lelkűnkön, amikor a gyermekünk ajkáról csilingelő Imádtágból először komorodik elő a .most és halálunk óráján..."
Hol van már áltól a ma embere, hogy boldogságot reméljen magának éi kívánjon másoknak? Mennyi nép álom, ábránd, mennyi duziadó éleleró, akarat, mennyi Imádság, mennyi szívét doboglaló gyönyörűség volt valamikor ebben a kívánságban: boldog lenni I És milyen nagy-nagy hitlel mertük egymásnak kivinni I Milyen alázatos vigyako-zással mertük magunknak akarni I Milyen dacos bátorsággal Indult el minden Hatat a kékmadár nyoma utáni A létezésünk földi célja volt az elégi detl, szép, boldog élet.
Ma már nem boldogok akarunk lenni. Apró földi ember Ilyen ma-
Íasratörő vágyat ma már nem mer Iclpelnl Szilveszter é|szaká|án a holnap puttonyában. El se hiszi, aki mondja, csak az ajka jár rá a Izóra, mikor boldogságot, elérhetetlent, az Idők zajlásánsk tengerfenekére zuhant kincsei kiván egyik a másikának.
Az újév reggelén misére hívó harangszó ma csak béni, lört derekú, csapzott szívű embereket ébreazl. Az Imádság szárnyán csak a holnapi falat kenyérér! szállnak keser-vea sóhajok a mindenség sorsál Intéző Hitalom trónjának zsámolyához.
„Uraml — Igy imádkoiunk — nem (karjuk ma Tóled, hogy csodát légy. Nem kérünk boldogságot Tőled az uj esztendőre. Kicsi és kevés a Te világod végtelenségéhez, elenyésző semmi a Te örök bol-cseaégedhe/, amu ml kélünk. Kenyeret adj nekünk, Uram, hogy ne legyen körülöttünk sok százezer éhef, didergő gyermek, hogy ne le-sjren síró asszony és ne legyen Okölbeszorull kezű apa. Csak any-nylt adj, Uram, hogy legyenek nyu-
Íodt éjszakák és legyen félelem nét-üli holnapi ti add, Uram, hogy legyen erős bennünk a türelem és add, hogy a vállunk elbltja keresztedet I Add, hogy legyen békesség és legyen szeretet, ami letörölje homlokunkról ti véres verítéket I Add, hogy tegyen kisebb a gond batyuja és nagyobb a kenyérből a
lalat I Add, hogy az ember, a Te öled paradicsomából a ma golgolhá-(ára tévedt sokmlllió fiad, aki valamikor mind boldogságról álmodott, ma csak annyll ludjon hinni még. hogy a Te akaralod sodor bennünket és nem sátáni erők zuhataga
rengeti alattunk az élet minden fundamentumát I"
Boldogság...
Trónjáról ledönlOtl bálvány...
Darab kenyér... meleg olthon... nyugodt álom... Jöjjön el a Te országod I Btrbnrlls Lajos
Gömbös miniszterelnök n]évl nyilatkozata
„Tudom, hogy a számomra előlegezett bizalmat tettekkel kell megerősítenem\'4
Budapeat, decembar 31
Újév clötll napon QOmbOs Oyula miniszterelnök nyilatkozott az aktuális kormányzati és politikai kérdésekről.
— Befelé is és kifelé Is meg kell érteni, — mondta — hogy Magyarország akar élni, tud élni, ez az akarás és tudás szolid keretek között mozog. Előbbre akarjuk vinni az ország dolgát a gazdasági vérkeringés megindítása révén és olyan intézkedések állal, amelyek az állam teherblróképeaségével arányban állatiak. f*tvObt)it»anv v
racionalizálási törvényjavaslat lesz az, amely megindítja ezt a munkát. Tisztában vagyok azzal, hogy a bizalmat, amelyei számomra előlegeznek, teltekktí kell a magam számira megerősítenem, a tetteket azonban nem kapkodva, hanem nyugodtan, rendszeres munkával akarom végezni.
— A türelmetlen kritikákat azért ostorozom annyira, meri a nemzet egyetemét csak teljes harmóniával szolgálhatjuk. Mindent elkövetek, hogy a szenvedélyek ne korbácsoltassanak fel, hanem a bennük élö erő egy célt szolgáljon: a nemzeti egységet. A társadalmi válaszfalakat, amelyek tulajdonképen politikai válaszfalak, le kell rombolni. Elsősorban
az Ipari munkásság és a
polgári társadalom közti válaszfalakra
gondolok, amelyek megakadályozzák, hogy a nemzet teljes politikai egy-séggé fejlődjék ki. F<)(eladatom lesz, hogy ugy szabályozzam a magyar termelés társadalmi és politikai éle-tél, hogy a magyar munkásság tel-
jesen egybeolvadjon a magyar társadalommal és hogy a tehetségesek értéküknek megfelelő pozicióba jussanak.
— Külpolitikai helyzetünk
kedvezőnek mondható. Magyarország a béke szolgálatában akarja külpolitikai törekvéseit érvényesíteni és örömmel állapilom meg, hogy ezt a szándékát megértéssel fogadják az erre hivatottak.
Az általános védkötelezettséget illetőleg OrOmOmre szolgál, hogy az 5-öí konferencia az egyenjogúság kérdését a fegyverkezés terén elismerte és a konferencián a lau-sannel szellem érvényesült. Amig azonban a konferencián létrejött megállapodások nem válnak ismeretessé, a; kérdésről beszélni tulkorai volna. Tehát mindaddig, amíg az egyes elvi kérdések nem tlsztázódnuk, a honvédség megmarad jelenlegi állapotában.
— Gazdasági szempontból legfontosabb feladatomnak tekintem a
racionális termelés feltételeinek blzlosilását. Az ipari és mezőgazdasági termelés közti dis-paritást nem Jelszavak hangoztatásával, hanem alapos, a termelés összes tényezőit felölelő Intézkedésekkel lehet ellimlnálni. Mivel mezőgazdasági exportország vagyunk, ezen van a hangsúly, amelynek nagyvonalú megindításától várhatjuk azt a termékenyítő visszahatást, amely nélkül viszont nincs prosperitás. Ide tartozik a termelési eszközök és Igy a pénznek Is rendelkezésre bocsátása olyan kamatfeltételek mellett, amelyek reálisak,
261-ről 183-ra csökkent a házasságkötések száma 1931-ben Nagykanizsán
Az elmúlt esztendő anyakönyvi statisztikája
Nagykanizsa, december 31 Szllvesz\'er nap|án elkészüli Nagykanizsa anyakönyvi statisztikája. Eszerint 1932 ben a születések száma kevéssel felülmúlta a mull évit, de
ugyanez áll a halálozásoknál is. A házasság kötések száma erősen visz-szaesett, (ab. 34%-kal).
A születések száma 1932-ben 635 (az előző évben 611). Ebből
343 flu volt, 292 leány, , halva azű-letett 31. Ikerszülés volt 9, házasságon kivtll szülelett 75, (lavaly 95).
Az újszülöttek\' körül helybeli azfl-lök gyerrvke 536, vidékié 99. A születések vallás szerinti megoszlások: róm. kalh. 605, (tavaly 563), Izr.: 16, (28), rcf .: 4, (íj, lg. % 10, (13).
Halálozáson a lefolyt esztendőben 584, (543) volt. Ebből 312 férfi <> 272 nő. Csecsemő (3 éven alul) elhalt 122, (95). Helybeli elhunyt,479, vidéki 105. Vallás szerint elhall 508, (482), kathollkus 55, (49), Izraelita 5, (3), református 15, (9), ág. ev. 1 gör. kel. Elhallak: lüdövéazben 60, (71), rákbetegségben 40, (48), aggkori végelgyengülésben 65, (7ft).
Házasságkötés az előző évi 261. Ezzel szemben mindössze 183 volt Vallás siérint: tiszta kalh. házasság volt 146, (225), Izraelita 17, (13), ref. 2, (2), ág. ev. 0, (2), vegyes házasság volt 18, (19). A vegyes házasságok közül 12 esetben volt reverzálls, 10 esetben a róm. kath. fél, 1 esetben a más vallású M.Jávára, 1 esetben pedig az egyik fél felekezeten kivüll volt és a másik fél javára adott reverzallst.
6402 előadást, ünnepélyt, tanfolyamot rendez 1933-ban Zalavár" megye az iskolánklvQII népművelés műsorán
Zalaegerszeg, december. Hl
Zalavármegye IskolánkivIlU Népművelési Bizottságának titkára Ultik Béla, elkészítette az 1932 -33 évi munkatervet, melynek számadatai a következők.
Az 1932—33 népművelési munkaévben lesz: néples és közművelődés előadás 4632, műsoros-est, hazafias ünnepély és műkedvelői előadís 695, négy anallabéla tanfolyam 240 óraszámmal, 6 alapismerettefjesztő tanfolyam 320 óraszámmal, 3 népművelési lanlolyam 180 óraszámmal, hat gyakorlati tanfolyam 174 óraszámmal, kél nőnevelést laotolyain 53 óraszámmal, 92 mesedélután, 26 tanulmányi kirándulás. 50 hangverseny. Az eddig engedélyeseit népművelési munka egységszáma: 6402. Ez a szám azonban napról-napra növekedik.
A járások kölOl a népművelési munka eredményeit tekintve, ellő helyen 857 egységgel a tapolcai, utolsó helyen pedig az alaólendvai 275 és a zalaazenlgtótl |árás 274 egységgel áll. A |övő évben elSadö-klképií tanfolyam Is lesz, löbb vlí-megye összevonásával.
ZALAI KÖZLÖNY
as ujesxfendfipe
ossr*IJ«l»r*al MssOlékét
— inelyot magas Áron átveazUuk —
OLIMPIKON
dinamikus hangszóróval egybeépített Burópavov.\'re. ■ k«>*»*m»4).
mm YsleloiigySr RíizvénylárMiág
Nem beszámítható ■ puccs vívómester
Budapest, december 31 A puccs-ügyben szerepelt Tóth Fffenc vivfawsterről az elmeorvos-szskértök megállapították, hogy büntetőjogi szcmponlből nem beszámítható. 4 honvédűgyészség a vádat visszavonta és Így a katonai bíróiig la megszüntette ellene az eljárást. Tólh Ferencet ma délben a helyőrségi kórház zárt osztályáról laki tára szállították.
Nyugdíjazások a rendőrségen
Budapest, december 31 A belügyminiszter mai rendeletével Andréka Károly lőkaolláisylie-lyelleal és 8 rendőrlanácsost nyugdíjazott. (Andréka kltöliölle teljes nolgálatl Ideiét, 40 esztendőt.) Ohyay Tihamér vidéki főkapitány la nyug-dl|ba vonul ét utóda Étlásy Sándor fékapilányhelyeltea leai.
Nlck Carter alapon szervezkedett
10-13 éves betörő-társaságot leplezett le a nagykanizsai rendőrség
Nsgyhanlzaa, deoember 31
Az utóbbi kél hét alatt olyan nyomozásokat zárt le a kanliaal rendőrség, melyek révén ugrásste-rtlen meg|avitotla éívégl slflllsitiká-141. Ezt a munkásságot pénteken koronáita be egy négylsgu, liatal gyerekekból álló belSröbandának a leleplezésével és ezrei nem maradi egyellen Hnyomotnttnn bűncselekmény sem Nagykanizsán.
Szerdán délután egy ismeretlen, 10 év körüli kisfiú beállllolt Mandl Istvánné Arpád-utcal lakására. Et-mondla, hogy Mandlné leánya küldte 61 éa azonnal keresse lel a leányéi, meri fontos mondanivalója lenne. Mandlné gyanullanu! elment, a leányánál azonban kldeiüit, hogy az mltsem tud az űzenelról. Rosszat sejtve sietett haia, ahol-megdöbbenve konstatálta, hogy távollétiben kilosztoliák a lakását, pénzt és ruha-nemüekei vlllek el.
Pénteken délelőtt már négy szepegi klsflu leli beismeri vallomást a rendirségen. A gyerekek, akik közül a legfiatalabb 10, a legldisebb pedig 13 éves, elmondlák, hogy már egy hónappal ezelitt szivelkezlek egymással különléte bili cselekmé nyék elkövetésére. Erre a azörelke-zésra a Nlck Carter regények adták az Impulzust. A bandavezér, aki az egyik Nick Carter regény alapján ,a szélhámos lord" elmet adomá-nozla magának, vásárolt Is egy rlaszliplszlotyl. munkatársainak pedig részben titkárt, részben meg-
figyeliI és hlrszerzil szerepet osztott kl. Elészőr csak csak 02 utcákon kivettek el kisebb lopásokat. Hol ettél, hol allól a gyermektől vei lek el valamit. Aztán |öll az elsfl betörés. Ez kél héttel ezelőtt történi, amikor kikémlelték, hogy egy szegény asszony, ézv. Kovács Józszlné mikor távozik el Magyar-uical lakásáról. A négytagú belöróbanda ekkor leverte a szegény asszony la kásajtajáról a lakatot és elvittek mindent, ami csak a kezűkbe akadt.
December 25 én esle már Takács János Sikátor ulcal lakására surranlak be, ahonnan egy órát és különféle apróbb holmikat vittek el. 0 yan Ügyesen dolgozlak, hogy nem vették őket észre, pedig ollhon volt a család.
Az Árpád u\'cal Bed-féle mechanikus műhelybe is betomk, ahonnan azonban csak ötven darab átkulcsol vlllek el, hogy azokat napyobbsza-básu betöréseikhez használják lel.
Már egy héllcl ezelóll elhatároz Iák, hogy Mandlnéhoz belörnek s ezért egyikük előre ellopta Mandlné ajtajának a kulcsát.
A detektívek mintegy 2 kgnyl Nlck Carter regényt szedlek issze a gyerekektü, akiket ez alkalommal valóbari a káriékony ponyvaregények mérgezlek meg. A kis bűnösök még ezt Is bevallották, hogy a lopott pénzen moziba Jártak, ma|d amikor megéhezlek, isszevásároltak egy csomi cukrászsütemény! is el-
BOLDOG UJEVET KIVAN
kedves vendégelnek a
CENTRAL
Az étteremben minden este VADAS Lajos komblnélt zenekara OROSZ Lili és BALOG Nusl chansonénskssnSk közreműködésé vei. A SZOKOTT OLCSÓ ARAKI
1933. január 4.
IV
&0
80$

logysszlotlák.
A gyermekek szülei, akik derék, bfcsQleles emberek, kétségbeesetten értesüllek erről a megdöbbentő eltévelyedésről, azonban hiába volt minden sírás, könyörgés, mind a négy de.lkvent ellen megindult a bűnvádi eljárás. Valamennyiüket a tlataikorusk bírósága lógja felclél-ségre vonni.
Hatévi szigorított dologházra Ítélték a nagy-récsel korcsmárosnét
Nagykanizsa, december 81 Mint ismeretes, Kovács Józsefné Kaiaer Irma nagyréceei korcumá-roanét a törvényszék két éa fél évi fegyházra Ítélte. A pécsi tábla az Ítéletet szigoriio\'.t dologházra változtatta át, amelynek legkisebb tartamát 3 évben állapította meg. Minthogy a tábla figyelmen kívül hagyta, hogy az asszony más bűncselekményeiért ujabb négy évi fegyházat kapott, a nagykanizsai kir. törvényszék a mai főtárgyaláson Osszbünte-téslll 6 évi szigorított dologházat szabott ki. Kovácané semmiség! panasszal élt.
Attior profanus
(Regény 1914-bfll) 6
Irtai 8ZABÓ Z81ÓMOND
— És akárhogyan akarjuk, akárhogyan erőltetjük, hogy újra, csak egyszer szerelmi vágy pezsditse vérünket, ha erőnk teljes megfeszítésével akarunk szeretni — hiába, vérünk nyugodt marad és nem kél többé vágy Elaludt ehrénhedt szivünkben!
Az őrnagy zavartan, részvevő szemmel nézett a grófra.
— E! azt mondod nem iszom! Pedig belátom, hogy nincs igazam! Az ital az hü barát! A szesz fátyolos gőze megaranyozza az életet és elfeledtet .sok nyomorúságot. Igyunk hát Gyuri! A szerelemre igyunk, a szép nőkre! Az egész világra, a fiatalságra, mindenre, ami elmúlt, s vissza nem tér soha I
Kocintottak.
— Usy beszélsz, mint egy életunt roué! Ha hallgatlak, azt hiszem, hogy számodra nem terem már gyönyörűség a világon, de ha fiatalos arcodra és izmos alakodra nézek, akkor nem hihetek mást, mint hogy ugratsz és azzal mulatod magad, hogy ismert nőbarát létedre a beteg embert adod,
— Igazad van öreg! Bolondság ilveneke" beszélni. Ma este tényleg elfogott a melancholia. Tudod mit? Mulassunk ma egy kicsit.
— Helyes I Nagyon helyea I Elmegyünk a Casinoba és megiszunk egy-két pohár sectei! E^y-két pohár Után megjö a kedved és a pokolba kergeted búskomor bölcselkedéseidet!
Már éppen menni készültek, midőn a club ozolgája egy levelet hozott Solthynak.
— Ostoba dolog! Assionyí szeszély ! — mondta bosszankodva a gróf. — Megbocsáss, de nem menetek veled. Várnak odalent.
Ahogy leért az utcára a Club előtt egy zárt autóra talált.
— Nos hát csak semmi tétovázás, szálljon be szaporán! — szólt ki Ardai Böske az autó mélyéből. Solthy gróf kedvetlen mozdulattal szállt be és hogy a soffőr bezárta utána az ajtót, azt kérdezte a színésznőtől.
— Mondja, micsoda újmódi szeszélyhez, magától ?
— Hát már azt(5is rossz néven veszi, ha vágyakozni merek maga u án?
— Jó, jó! De hát éjfél után egy órakor vonszol ki a Clubomból!
— ,A színinövendékek bálján vol-
tam és ott egyszerre eszembe jutott, hogy micsoda Őrültség az, ennyi Idegen ember között unatkozni, mikor van nekem valakim, akivel sokkal jobban érzem magamat. Így hát eljöttem magáért kedves grófom és most haza fog kisérni. Nos,- haragszik még rám?
— Nem haragszom, csak csodál kozom az ötletein.
— Majdnem egy hónapja, hogy felém sem nézett, akkor hát ne csodálkozzék, ha utána jövök.
— Jó, hát nem csodálkozom! — mondta megadásteljes hangon Solthy. — Megteszem a kedvét és elkiséiem.
— Hát mindössze csak ennyit tesz meg értem? Ugy (II mellettem, mintha kényszerűségből ülne itt. Egy csókot talán mégis megérdemelnék ötletemért.
Lecsúsztatta válláról prémes báli belépőjét és átkarolva a gróf nyakát, hosszan, szinte hozzátapadva szájoncsókolta.
Solthyt kényelmetlen, kellemetlen érzés fogta el és a hosszú csók alatt ugy érezte, hogy nincsen levegője és a színésznő tüzes arca szinte perzselte arcát. Védekezőleg tolta el magától és mélyen fellélegzett, hogy levegőhöz jutott.
— Mi ez ? Ön ellaszit magától ?
—• mondta sértődött hangon Ardai Böske.
— Nem! Bocsásson meg! Egy kissé hírtelen jött a dolog és olyan meleg van itt!
Az autó belsejében parfümös meleg volt, mint a női boudoirok illatos levegője. Solthy leeresztette az ablakot és tele tüdővel szívta be a belóduló friss levegőt, az autó gyors iramában. A színésznő összeborzongott a hűvös légáramlatra.
Takarjon be, — szólt.
Ahogy a gróf vállaira teritette belépőjét, újra szorosan hozzásimult. Az utca lámpáinak átsuhanó fényében meglátszott kipirult arca és hogy a férfi karja mezítelen vállaihoz ért, összeborzongott Szemei vágyólag néztek a grófra, könnyen megremegett és telt kívánatos ajkai közül kivillant fehér fogsora. Arcát odaszorította Solthy arcához. Forró, égető tűz áradt ki rózsás arcából és keb\'ei hullámosan emelkedtek.
— Jöjjön fel hozzám Dénes! — súgta.
Solthy közönyösen, indulat nélkül tartotta karjaiban a színésznőt. Kellemetlen, bántó érzés fogta el és csupán arra tudott gondolni, hogy mikor szabadulhatna.
(Folyt köv.)
1933 |»nufr 1.
A magyar kereskedő , holnapja
Irtai ár. Kucuf Be*U
Címnek sokkal Inlubb kivíriko-koll volna ai, hogy a .Magyar ke-rtikedO |Ovö|e\', de egyríni ntm akarom az u|é»l |6sok palá.ljál felpróbálni, másrész! meg nem merem fígiggondolni mindül, ami a lOvö perspektívájából lelám ködlik...
Elíg elszomorító az Is, ami 9 legközvetlenebb (OvOl Illetően lolsklzlk szemeim elé.
Az emelkedett gondolkodása kereskedj számára a kereskedés oem egyszertlen megélhetési tsiköz, ha nem ériékes és érdekes nemzetgazdasági funkció. A kereskedő hivatott arra, hogy a mindinkább találékony őstermelés, Ipar és gyár-Ipar változatos és ralfinált lermel-vényelból kiválassza és a fogyasztónak elhozza mindazt, amit az Igények ismerete szerint kózOnsége számára a legjobbnak és legjulányosabbnak talál. Másfelől viszont a közönség igényelt és szükségleteit a legközvetlenebből Ismerve, neki lenne feladata, hogy rendeléseinek feladásával a termelés program|át Irányítsa.
A nemzetköz! forgalom korlálo zottsága s ai ennek védelme alatt elfajult belföldi termelési viszonyok azonban teljesen megfosztják a magyar kereskedőt annak a lehetőségétől, hogy feladatának megfelelhessen. Fajó szivvel forgatja a külföldi szaklapokat és árjegyzékeket, sóvárogva szemlélgeti a külföldi Messe-ket. Amit ott szépet, ügyeset és jutányosát lát, azt nem hozhatja be; azt kell Árusítania, amit a magyar gyáros gyártani érdemesnek tart. Hasztalan kutatja kl, mit kíván a vevőközönség; csak azt hozhatja ide, amit a kartell ide engedélyez.
Ha a kereskedelem mai élelmrg-nyllvánulásalra szabad a .fejlődés" szót alk»lma ni, akkor mondhatjuk, hogy a fejlődés mostani irinya szerint a kereskedő hovatovább megszűnik kereskedő lenni. Legalább Is, ha a határok meg nem nyílnak, a kereskedő ügynökké fe|lódlk vissza — a Jobbik esetben. Ha azonban Jól a mélyére nézünk a dolognak, ut látjuk, hogy már nem Is ügynöke, hanem csak raktárkezelő alkalmazottja a gyárnak az összes kötelességekkel, de minden jog nélkül, viszont megterhelve olyan kötelezettségekkel, mik az alkalmazottakra nem nehezednek.
Nézzük csak végig az ulat, amit a portéka 1. gyártól • fogyasztóig megtesz. A gyár határozza el, mit kegyeskedik a magyar piac számára egyáltalán gyártani. Amit nem vett fel a gyártasi programba, » a ma-
Ear közönségnek elérhetetlen várni még a pénze árán is (behozatali tilalmak.) A kartell szab|a meg, melyik város milyen gyártmányt kaphat. (Kanizsára nem Jöhet MÁK cement, csak beremendl.) A gyár határozza meg az eladási árat, melytől sem lefelé, sem felfelé ellérnl nem szabad. A gyár írja elő a ki-hltelezésl feltételekel és részlet-árakat. És az árut bizományba adla — átvételi kötelezettség mellett. (Lásd rádiókereskedelem.)
Ami tehát > kereskedelemben ke-
ZALA! KÖZLÖNY
reskedől tevékenység, a szó nem-ictgacdaságl érielmében, azt a gyárak kisajátítják maguknak lel|esen, a kereskedőnek nem hagynak meg egyebei, mint a legvégső mozzanatokat : a portékának a boltból a vevőhöz való szállilását. Ezért a munkájáért engedélyeznek neki egy kiszabott sovány engedményt, amely a mai forgalom mellett a száraz kenyérre Is alig elég. Ezzel szemben viselnie kell a kereskedőnek a gyár portékájának vidéki raktározási kollségell, (boltbér, biztosítás és egyéb do\'ogl rezsi) fizeti a munkatársakat, (személyzeti köllség) viselni a gyár vidéken elért forgalms ulán jlró összes közterheket (adó, forgalmiadó) és ráadásul viselni az üzletvezetés összes kockázalall, főleg pedig előlegezni a Fizetéseket a delallvevő helyeit.
Ennek a képnek, áinll Itt felv4:ol-tam, némely ecaelvonása a ma
szemszögéből nézve lulzás lehel, de a holnap előködtö arcáról egyre markánsabban alakulnak kl azok a vonalak, amelyek a fenti vázlal kirívó foltjait adják.
EljOn még, mondják némelyek, a fizető nap Is. Megnyílnak egyazer a halárok s akkor a mai nagyhatalmú gyárosok igen kicsike kis embe.ek lesznek, ismerek kereskedőt, ki legforróbb napi fohászaiban azért imádkozik Istenhez, engedje megérnie a napot, amikor kidobhatja boltjából azt a gyárost, akinek ma hajbókolva kénytelen egy kis kegyért udvarolni.
De ki fogja ezt a napot megérni ? S főleg ugy, hogy a kezel szabadok legyenek a kidobáshoz?
Valami másban kellene Minit Talán a kereskedők összetartásába", rejlő erőben, amellyel mégis csak le lehelni inagukrő\' fejteni a gyári éa kartell dlktaturp. sorvasztó pollp-karjalt...
74 éves
fennállása alkalmából
5INGER
DIVATÁRUHÁZ
egész január hónapban olcsó fehér árusítást rendez.
Propaganda cikkeink:
Oiosó Sóska Ezüst Sáska Sáska gyolcs Arany Sáska Arany Sáska mosott.
Középszálu Sáska Finomszálú Sáska Lepedő 2 méter összesen P 36,0 Lenvásznak Törülközők lenből ós pamutból Damasztáruk ágyneműnek Zsebkendők jó minőségben Damaszt asztalteritők Damaszt szalvéták Damaszt garnitúrák
S1HQER dl
SIFFOH
80 om. széles 80 fillér.
Látványos kirakatainkra felhívjuk vevőink figyelmét.
-
A SZERENCSE JFGYÉBEN
dfandard
ródióval
KEZDJf MFG AZ ÚJ ÉVET 1
Furcsa revolv«r«» útonállás a Bókástóná!
Nagykanlma, december 81
Domlna János kerecaenyl gazdálkodó tegnap este rémült arccal állított be a kanizsai rendőrségre, ahol fantasztikus rablótámadás ügyében tett feljelentést két ismeretlen teltet ellen.
A gazdálkodó, kissé Ittas lévén, meglehetős zavaros módon adta elő, hogy néhány héttel ezelőtt eladott egy tehenet, amelyről utólag kide-rült, hogy beteg. A vevő visszakövetelte a pénzét, de a tartásdíjat is felszámította, amit Domina nem volt hajlandó megfizetni. Domina, hogy megmutassa jóhiszeműségét, tegnap délután be akart jönni Kanizsára, hogy itt letétbe helyezze a vételárat.
— Már majdnem beértem a vörösbe, ugy délután 3 óra lehetett amikor a Békástóndl egyszerre elém toppunt kit Ismeretlen ember. Az egyiken zöld Hubertus-, a máslkon sárga bőrkabát volt. A bőrkabátos nekem szegezett egy revolvert éa arra kényszeritett, hogy adjam át ueld a pénztárcámat és minden értéktárgyamat. Agyonlövéssel fenyegetett éa mivel senki &em volt a közelben, akit segítségül hívhattam volna, kénytelen voltam engedelmeskedni. Elvették a 110 pengőmet, a tarisznyámat és ráadásul még a télikabátomat Is lehúzták rólam. Az egyik azután kerékpárra QH és Kanizsa felé távozod, a másik pedig a Cser-főt hegy felé vette az útját.
A rendőrségen Igen kétkedve fogadták a gazdálkodó vallomását, aki elbeszélése során többször ellentmondásba is keveredett Másrészt az is gyanússá teszi az ügyet, hogy «u állítólagos rablás után hosszú órák teltek el és Domlna, amint beérkezett a városba, először nem a rendőrséget, hanem egy korcsmát keresett fel, ahonnan meglehetősen illu-mlnált állapotban ment fe! a rendőrségre, hogy megtegye feljelentését
A nyomozás folyik.
Leltár előt^jipőárainl^
— Tegyen próbát nálunk —
Figyelem!
Mlltényi Sándor és Fia cipőáruháza Nagykanizsa, F5ut 2. (Városházpalota)
ZALAI KÖZLÖNY
1933. január 4.
„Ha a hazugságtu mög lőhetne nyőni, akkor a biró má\' kisszéken ülve megnyalhatná a holdat!"
Ellesett beszélgetés a Ratocféniáról és egyéb falusi betegségekről
Múlt tielen « hás elöli fái váíá-rollam. Becsapott az ip»e, mert én csak ail a tát ismerem, amelyiken gytlmOlcs van, de kocsira rakva nem tudom, hogy ml volt élö-korában. Csak akkor mondották nevetve lakótársaim, hogy rossz lö-íát vettem, mikor keservesen panaszkodtam, hogy füstöl, de nem
A kocsiról a fa eladó|án kívül le-dhelödöft egy körülbelül hat keményített szoknyába bujt néni, meg egy legény, akik bekéredzkedtek a konyhába, amig a Miska lerakja a fát. Ulóbb bejött a Miska, hogy a Sasba mén a lovakat kifogni és aztán egytlti mennek bevásárolni. Még ulóbb benyomakodik rajt egy szeréi .y számításom szerint nyole-lzok-nyás menyecske és meglnl egy legény, hogy:
— Ippeg most lalálkozU \'< az utcán a Miskával, aszonta, hogy várgyuk meg, még kifog a Sasban, aztán együit megyünk a Móric-bólba.
Igy kénytelen voltam a sok beszédjükéi végighallgatni.
\'— Jó hogy lllen korán eladla Miska a Iái, legalább együit mth.-tOnk a városba. A Miskával a dok-torhot ia el köil nézni. Műikor mög-vizsgálta és tuggyátok, most má mlndön urt belegségöt rá akarnak fogni a szögény pógárra. Kérdöz engöm a teklnlelös ur, hogy sok vizel iszik-e Miska? Mondok: bort azt többet. De azért mindig szom-gyas. Hál sokai öszlk-e? Hál öszlk az annyit kérőm, hogy még a szűr-kinek Is ölég lönne, de azért űgy fj|y, mint az égő gyertya. Hit rön-döa szék? van-e? Hát kérőm, a szöbblk szobában van két röndös, de Ide be csak a hitványabbat használjuk. Erre nagyon megmérgedt a doktor, hát aszondi: „a maga ujának cukor van a tesllbe."
— Én pedig nektök aszondom, hogy a szögény pógárt nem lálogali az lllen midii url belegség. Minekünk a drága cukrot Is a bótba kő mög vönnl.
— Még ts szeretném ludni millen betegség ez, mert azt is mondta, hogy olan zulin Infekciókat köil neki adni.
A legény respeklust szeretne magának szerezni az orvosi tudomány terén és nagy tempósan magyarázza:
— Hát az ollan lőhet, hogy ha
valami cukrosat akar önnl, nőm lőszik az éleibe, hanem azt a vére szógátatja, mert ott van a sok cukor elröjlve. Ne lé!jön, örzse néném, szögény ember nem kapi mög az ilyet, nem öhct az annyi cukrot, mint az Ilyen ur féle, aki magába rak-tározl.
— Szögény Miska, folytatta örzse néni, ugy esle a lejés ulán mindig lázadozik. Ezt nem Is mondtam a doktornak. Csak egy kalán erős piros paprikát főzök neki borban, az a legbisztosabb ször. Hanem halll-tok, mivel hogy mán kint vót a doktor, hál az öreg biró is mög-nézelte magit vele, mert ha ciak kél liter bori iszik, mir szédül, mög olan véreres az orci|a. Aszl tartom, valahol nohival klnálhallák mög, meil aszonta az öreg hirónak, hogy se ne igyék, se ne pipázzon sokat, mer meszesek a zereji. Hát illent még nem hallottam, mlula a bába meglörosztötl pedig ez nömmosla-nába vót.
— Nézzelök ide — és felgyűrte a rékli ujját — én ma| csaknem egész hétön meszelök, hun a pilarl hun a szobát, hun a komorál, de sohase meszesed az én ereim. Mög ha Igön: van elég viz a kútban I Ehhö doktor kő?
A műveli legény m glnl rBgyog-talni akarja a tudományát és ri kontráz:
— Emmég semmi I A jegző kislányénak szögény a vére, hit aszondi neki a doktor (én Ippeg vártam az irodiba) m«j fölírom n/ étközésl, möliknek mennyi a gallérlija. Sok\' eszelt máját ögyön, annak sok a gallérlija Hit én Is ugy véleliszöm, örzsenéni, hogy benohizhatott az öreg, mer galléria csak ott szokott lönnl, ahol a színészek jáconak, de oda Is csak az ócska puglikon jir.
— Hál csúnya módi vlligol értünk, folytatja. — Minekünk eddig is jó vót, ha a Riska mög a Bimbó 2 óra folislg huszkodlak bennünket a tárgyalásra és mindig idejére ér-köziünk, sokszor még rá ériünk össze veszni a sötét folosón. Az altó mög ugy rohan, mint az Islen gyila. Neki mögy az fának, künek, boiúnak ls az urak belüle, mint az óma, aztán mégis ük kesnek mög.
— Hál iszen ezét büntet bennünket a< Ur Jézus ekkora szögénység-gel, — mondja szipogva a 8 szók-nyás menyecske. — Moslmá elevenen akarnak az égbe röpünl, nem blrik bevárni, mlg böcsületösen mög-haanak. Az uram mutkor hozott egy ujsigol, igaz, hogy zsiros vót a szalonnálu, de azé olvastunk belüle. Oda vól pingálva egy ollan girhes, hosszú hajú embör. A képe olan vól, mint mikor a Kulancs ku yánk beteg. Valami Bikáinak llsztöiik a
Kozmetikai intézetDr f^írf"1*
■■■■■MHnMMa Nagykanizsa, Deák-tér 3.
jnt Szépséghibák kezelése, egyéni arcápolás, irm. ÁM szemölcsök, szőrszálak eltávolítása. kJ/K CSSéJ Olcsó bérletrendszer. LSÉŐfl
VÁROSI MOZGÓ
Január négy oWtMldubtin. i, 5, 7 éa 9 urakor
KIÉ B GYEREK!
A helyzetkomikumok kacagtató útvesztőin át ragadja magával és nevető orkinokat fakaszt a nézőkből a humornak ez a gyöngyszeme
F. z e n k i v u I: A mexikói jazz-band Szerelmes tyúkok (Szőke Szakáll) Paramount, a „világ szeme" Florentln-kórus FOX vllághlradó
Legszebb ajándék a
lomocoH
61r luxus gramofon táskagép
Kapható olcsó készpénzöron és 7 havi részletre minden szaküzletben!
99.-
Muló ajándék helyett maradandót vegyan I
nevit. Hát az mög a Ralocféniába akar mönni, szögény bolond. Hát ez a meszös eszU biró ottnézögette ég aszonta, hogy ez a német ollan közzé vót má a holdhó, hogy mög is simogathatta vóna.
Felcsattan erre a legény hangja:
— Mongya mög, néném, annak a mi bicebóca forma bírónknak, hogy ha a hazugságtu mög lőhetne nőni, akkor Q meg má kisszéken üve nyalogathatná a hódat, de nem ám az a némöt tudta vóna mögslmogatni. Inkább a pógárok dógát látná el, minthogy lllen félével akari az em-bört bolondétani.
Ijedve éizlelem, hogy előkerül a pintes, meg a szalonna. Teremtő Atyám, az a Miska nemcsak a lovakat fogta ki a Sasban, hanem biztosan talált egy pitylzáló pajtást és akkor ezeket itt éri a harangszó. De hála a Gondviselésnek, benyit a Miska, hogy „möhetünkl*
Jó 15 percig tartott, mlg örzse néni az Öléstől összegytlrött szoknyáit lesimította. A legény meg nagy komótosan elpakolta az űres pintest a tarisznyába. A menyecske elkiáltja magát:
— Jaj, a bugyelárlsom I
Hát kezdi felszedni az elsőszámú szoknyát, utána a másodlkat, a harmadikat, mindegyiknek a zsebébe keresve a bugyelárist. Már a sok szoknyától nem is látszott ki a menyecske, de a legalsóban mégis megtalálta. Nem is csuda ekkora szoknya-labirintusban. Elköszöntek:
— Istennek ajánlom I — szólt vissza Miska, a furfangos — mög dicsér a fáér, majd mögláti I
Hej, cukros Miska, megkeserülöd a töfadat, csak még egyszer kerülj az utamba I Somogyi DtxtOné
Minden olvasónknak,
lapunk és vállalatunk minden barátjának az ideinél elégedettebb, jobb ujesztendőt kívánunk.
A Zalai Közlöny
— (Lapunk kővetkező száma) kedden reggel a rendes Időben jelenik meg.
MT* Olcsó újévi vásárt rendez
Weiszíeld és Fiscker
a volt Pengő Áruházban (Strém-ház) eddig nem lóftezfi árakon.
Ugyanott 1 Werthelm Bzekrény, 1 írógép és teljéi üzleti berendezés eladó •
1933. január X.
ZALAI KÖZLÖNY
Riport egy városról, ahol nem laknak
aS8Z0ny0k UfOgafÓM a szepesi püspök székhelyén, Szepeshely en, amely még mindig fallal van körülvéve, ahol a biró is pap, ahol nincsen egyetlen üzlet és a püspöki irodában papok ülnek az Írógépnél
deoember I meg soha. Rádióantennát sem latiam (COPYRIGHT) | egyetlen utcáján... Az is olyan fur-
Magas fal veszi körül ezt a furcsa, kicsinyke történelmi várost: Szepcs helyt. Magas kőfal, majdnem négyszáz esztendő óta mered az ég felé: az Ur 1587-ik eszlendejében rakta le az alapjait Hetest Pethe Nándor \'apátur, aki élete további során Magyarország helytarlója volt és a sze pesi kápialan városát megleremtette. Egynéhány ősrégi szepesi városon kívül talán Cbak Luccanak és a Monté Titano tetejíre épiteU San Marinonak maradlak meg annyira épségben a falai, min; tnnek a városnak. Keskeny kapuk nyilnak a falak oldalán, mindössze kettő, az egyik északon, a másik délen. Any-nyira furcsa, amikor autó gördül be ezeken a kapukon a széles gránitkockákra . ..
Szepeshely a njafea kétszáz laktfc sával önálló város és a falon belül maga intézi miniatűr közigazgatásának nem túlságosan sok munkát adÖ leendőit. Asszony nem lakik ebben a városban, amelynek mindössze egy utcája van és jobbról, meg balról a barokk és gótikus házakból, amelyekből a középkor levegője árad, tisztelétet parancsoló papok lépnek elő a széles kapuk alól és sietnek a székesegyházba, amelynek alapjait hétszáz esztendővel ezelőtt rakia le az első apátur, akiről feljegyzi a krónika, hogy Adolfnak hiviák. Ennek a székesegyháznak a falán van a legrégibb ismert templomi festmény, amely 1288 ban készült és Róbert Károly király megkoronáztatását ábrázolja. Már akkor hatalmas méltóság volt a szepesi káplahn, amely később csak emelkedeit hirben és gazdagságban. Minden kjrály tenyerén hordta az apáturaka\', akikből gyakran lett esztergomi érsek és a legtöbbjének püspöki cime volt. A káptalan annaletei negyvennégy apát urat sorolnak fel, azután tiz püspököt, akiknek .sorát Salbeck Károly nyitja meg. Ö volt az első püspök, mert VI. Pius pápa csak Mária Terézia alatt tette püspöki székhellyé a káptalan városát. A háború elCtt a hires Császka György volt az utolsó püspöke a Szepességnek.
... A keskeny házak páratlanul szép rácsos ablakaiban, ragyogóan fehérre mosott ablakfüggönyök mögött fekele reverendás tisztelendő alyák mosolygó arca viszonozza a köszöntésünket.
A házakban nincsen üzlet é« ha Bettauert akarnám idézni, hát azt is Írhatnám, hogy ez az a „Sladt ohne Juden
Itt mindenki pap. Reverendát visel a biró, Jurlk János kanonok ur és pap a községi képviselőtestület majdnem valamennyi tagja. Aki kevés civil van itt, az is az egyház kenyerét eszi. Ezek: az egyházfi, az orgonista, azu án a szabó, aki azonban egyben pósiási teendőket is végez, ö hozza fel a leveleket a szepes-váraljai postahivatalból. Papok ülnek a püspöki Irodában az írógépek mellett és olyan különös, amikor a tisztelendő urak reverendában üzleti leveleket gépelnek... önkénytelenül arra gondolok, hogy mennyire jobban illenék a kezükbe a lúdtoll, a pergamen...
Mozi, vagy színház, kávéház vagy vendéglő természetesen nincsen Sze-peshelyen, ahol eddig az orgonán kívül még más hangszer nem szólalt
csa, hogy villanylámpa ég a házak ban és telefon csilingel a püspöki irodában. Valahogyan nem illenek bele Edison találmányai abba a levegőbe, amely a maga tiszta szü-ziességében maradt meg emléknek a középkorból.
A maga < száznyolcvan-kétszáz la-kósával a világ leggazdagabb városa Szefyshey, ahol pótadó nincs, nem Is vM soha és a városnak nincsen egyetlen fillér adóssága sem. A kanonokoknak, akik itt laknak, ellenben rengeteg a vagyonuk Hatalmas birtokaik vannak és övéké a legjobb bortermő vidék a Hegyalján. A sze-peshegyi kanonokok szüretelik a világ legjobb borát, ugy mondják a szepeshegyl pincékben vannak még tokaji aszúval telt hordók Rákóczi Ferenc korából Sajnos, a bornak ma nincsen ára.
Becsengetek a püspöki rezidencián. Széks tölgyfaajtón enged be a kapus. Mondom: a püspök úrral szerelnék beszélni. Útbaigazít: menjek csak előre és az üvegajtó mögötti kis ajtónál kopogtassak be. Megteszem. Alacsony szobába jutok, hárman vannak benn. Mind a hárman papok. Az egyik az Írógépnél ül és kopog, a másik az Íróasztal mellett áll, a harmadik, egy barátságos képű, mosolygó idősebb ur, menni készül. Kérdezik, hogy mit óhajtok. Felelem : a püspök úrral szeretnék beszélni. Bemuta kozom. Az íróasztal mellett álló fia alabb pap az feleli erre, hogy a püspök ur elvből nem ad intervjut. ó maga szívesen áU rendelkezésemre Bemutatkozik: dr. Tomanóczy Józsefnek hívják, egyházkerületi tanfelügyelő, kanonok és a püspök ur eső titkára volt.\'Természetesen ő is képviselőtestületi tag Szepeshelyen. Azt kérdezem tőle, milyen az élet ebben a furcsa város-
VATEA
R
A\' D I
o c s o
ban. Elcsodálkozik a kérdésemen.
— Ugy élünk itt mi is, nint más ui, — feldí mosolyogva. — Mi is dolgozunk, veztijük az egyházmegyei irodát, a gazdaságot, az egyházmegyei takarékpénztárat, amely a pénzügyeinket intézi. Nekünk is sok bajunk van. FŐ jövedelmi forrásunk a bor, ennek pedig most nincs ára... Most el akar|ák venni tőlünk a földreformmal kapcsolatban az erdőinket. Bennünket sem hagy nyugton a gazdasági krizis. De mindennél nagyobb baj a bor... Nem lehet eladni...
Az Íróasztal másik oldalán az a kedves arcú öreg ur helyeslően bólogat. Amint utóob megtudtam, ő a püspök...
— Kilenc plébániát elvettek tőlünk a lengyelek, de azért nem vagyunk elégedetlenek — mondja a kano nok ur, aki aztán barátságosan kísér ki az utcára.
Szemben a székesegyházzal hatalmas uj paloták állanak, a szeminárium és a tanítóképezde uj épületei. Én ugy érzem, hogy ezeket nem ilt kellett volna felépíteni, az itt felejiett tizenhatodik századot nem" lett volna szabad megbolygatni. Ezek az uj paloták sehogyan sem passzolnak a kis barokk házakhoz, ahol az ablakok rácsai szélesen, pot-
Ériesités. Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet
alapíttatott 1862
1933. évi január hó 1-én nyitja meg
72. évtársulatát.
E*y heti törzsbetét után hetenkint ............ 1
E-^y havi törzsbelét után havonkint............ 5
fizeendő.
UJ könyvecskék a szflvelkczet helyiségében (Cscngery-ut 7. dr. Rapoch-ház)
Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet
Csengery-ut 7. hí.
pengő pengő
mindenkor kaphatók.
rohosan szal dnak előre a muskátlik mögül. Sötétkék reverendájukban a kispapok most sietnek elő a pe-dagógiumból, megfigyelem, ahogyan az utcára érnek, előkapják a cigarettájukat és rágyújtanak. Ugy látszik, az épületben nem szabad dohányozni. Az apáturaknak vakítóan ragyog a kikeményített gallérjuk, a székesegyház öblöshangu harangja ájiaiósan szól. Ebben a toronyban már akkor félreverték a harangokat, amikor egy gonosz titár, bizonyos Dzsingisz kán nevezetű elpusztította
az egész országot...
+ •
*
...A lenyugvó nap elfáradt sugárai bearanyozzák a Zápolyák Ősi várát. Lőcsén keresztül robognak vissza a Tátrába. A yáros falai mellett megbámulom a lőcsei fehér asszony képét, megállunk egy percre, azlána késmárki fatemplomnál és vacsorára Ótátrafüreden vagyunk... Jazz szól a 0 and Hotelben, frakkos pincérek sampánert szervíroznak és de-koltált, divatos estélyi ruhában szép asszonyok táncolják a rumbát. Autók állnak meg a fényes hotel bejáratánál és bent a teremben divatos slágereket bömböl a szakszofon. A plafontól lecsüngő villanykörtékben pedig ezer meg ezer gyertyafény ragyog. Behunyom egy pillanatra a szememet és ugy érzem, mintha Szepfeshelytöl ide Otátrafüredig négyszáz esztendőt robogtam volna keresztül . . .
. . . Érdemes kirándulni a Tátrából Szepeshely községbe, megnézni a fallal körülkerített miniatűr várost, száznyolcvan papjával és asszony nélküli bűbájos barokk házaival . . , Paál Jób
<=■ Divat a muff és n kucsma.
Legdivatosabb modellek után készíti Brónyal L. kalapüzlete.
tatárnak. Mrf&AáctUt

mert Informál c« Mzórakoztat. A Jó rá«lló liiatos kelléke az abszolút tftkéletes hnii|f-vlutaadAn, könnyű kezelés én szelektivitás. Kist nyújtja az 5-| l lámpán, rtlnamlkua hangszóróval epybcípltett 70AU-ea Orion-rádtó. Kapható bármely snakllzletben, egyenáramra la. Ai eibllK használt készülékét megvásároljuk.
OyárUai OKJON IZZÓIAMPAGYAR.

ÖRÖK iS,
ai eweíH éicra. VJ/vA
HA RENDES AZ EMÍsrTÍ« I \\
Zalai statisztika
■ felekezeti megoszlás, Irnl-olvasnl tudás és ariyonydv szempontjából
A Magyar Slallszllkai Évkönyv uj füzete érdekes adatokat tartalmaz Zalavármegyére vonatkozóan
Az egyik táblírat szerint Zalame-gyében a népsűrűség tlz év alatt 696-ról 72 8-ra nóll négyzetkilómé-terenklnt.
A vármegye 365.260 lakosából katolikus 337,S41. vagyis a lakoaslg 92 4 százaléka. 1920-ban még csak 91-6 százalék volt a katolikus, telist az emelkedés 08 százalék. A reformátusok arányszáma llz eszlendö a Isit 3-3 százalékról 3-2 száisükra, az izraelitáké 3 0 százalékról 2 3 százalékra csókként, az evangélikusoké váilozatlanul 2*1 százalék maradi. Zalamegye tehát továbbra Is űz ország második legkatolikusabb vár-megyéje (első Bács-Bodiog vármegye 96 3 százalékkal).
Lényegesen Javult a helyzet a hivatalos kimutatás szerint az Irnt-otvasnl tudás térin ai 1920 és 1930 köiOtt eltelt llz esrlendó alatt. 1920-ban a hal évnél Idó&ebbeknek csak 83 3 százaléka tudott írni és olvasni, 1930 végén pedig már 89 5 százaléka. Az összes népességből (a hal éven aluliakat is beleértve) tiz év elótt analfabéta voll 87 339, mosl 80460.
Megváltozott a helyzet íz anyanyelv tekintetében is a magyarok javára. 1920-ban a lakosság 966 százalékának volt magyar az anyanyelve, 1930 ban pedig 975 százalékának. — A horvát anyanyelvűek arányszáma 2 2 százalékról 18 százalékra csökkent. Magyarul tudóit 1920-ban az óssres lakosság 99 3 százaléka, most 99\'5 százaléka.

Közkedvelt vászoneladási akciónk
Január 2-án, tfétfön megKescáöáiK
Csak márkás áruk
Táféteosctató árak:
Mosott slffon, tartós jó minőség, erős áru..........80 fillér
Zalagyőngye, kedvelt minőség, len appretura . . . .....P 1.20
Hableány, mosott, finom minőség mindenféle fehérneműre alkalmas . . P 1.50
Hajnalka, 80 cm. széles, kililnő minőség, gyöngyfényű ......P 2.—
Schütz-Creton, 82 cm. széles, egész kiváló minőség, lágyfogásu ágyneműnek és fehérneműnek kitűnő.............
Attila, 86 cm. széles, erös minőség, ágyneműnek határtalan tartósságu . . Schütz-Rádló, 90 cm. széles, a világhírű Rádi.iim márkával teljesen
egyenértékű ........... ........P 2.40
Vászon Maradókok kis.bb méretekben.
Asztalnemüek minden méretben és kivitelben.
6 személyes selyemfényű príma daniasztabrosz ..........P 7. —
hozzávaló szalvéta, darabja................ P 1.20
Törülközők minden minőségben és a legolcsób árban Kaphatók.
Príma kelengye-törülköző, selyemfényű daniast, komplett nagyságban . . . P 2.40 Ugyanaz extra nagyságban, legnehezebb minőségben ....... P 4.—
Drl és női zsebkendők a legjobb minőségben.
SKjS,/ / Cikkeink törvényesen védett, garantált
VEI) JEGY1* minőségek. Ügyeljen védjegyünkre I
\\W

TARTÓS/
TATRASZÉPLAK
1010 m. a tenger szine felett
Or. GUHft-féle
SZANATÓRIUM
n Basedov-bategsk aptolilla gyógyintézete
Elfogad pengö-betlzetéieket I
Felvilágosítással azolgál és prospektust szos kUld:
a icntiTüslG. tnuism pouum tsi.
„Bohém" forradalom Spanyolországban
Madrid, december 31 Barcelonában leleplezlek egy Bohém név alatt mtlködö anarchista szervezetet, amely az egész országra kiterjedi. Az anarchisták |anuár 10 ére az egész országot forradalomba akarták dönteni. a részletes terveket és utasításokat lefoglalták.
| „Hellas" világmárka!
HELLflí
HfiRitnvn
W
\\ KI " el<5kbl<5
\\HÖLoV , v IDEÓU30
Ksphutó kw.ai0IUK :
Bittér- András
illvatiru u/.klíben FS-ial 1.
P 2__
P 2.20
lf.13 január I.
ALFA 5EPARAT0R ül.
BUDAPEST, I, CSUROÓI-U. 15/A
TELEFON 68-8-23,68-8-M VÁROSI IRODA: IX. RÁDAY-UTCA 14 TELEFON 88-1-21
FŰLOZÖGÉPEK Takarmányfüllesztök
vaj- és sajtqyArtAsi
oépek és eszközök
Telje* berendezések
KANNÁK, mindennemű 3ádoqár.u
lg*M kedvező fizetés/ feltételek

KÉRJEN DUTALAN PROSPEKTUST Helybei képviselőnk:
Helmler lózsef KÓpkereskedo
Deák Ferenc tér
NAPI HÍREK
NAPIREND
Január I, vasárnap
Rónia! katolikus Újév. Protetlins: UJév. Izr.: Teb. hó 3.
Várást múzeum és Könyvtár nyílva csütörtökön ei vasárnap délelőtt 10-tól 12 óráig.
QyCgysxerlárl é)|ell uolgálat e hónapban : a Merklv-Belui ByrgvStertár Fó ut 12. as. és a Wiskanlxsai gyogysztriAr.
OörfUrdö nvilva rrg^el b órától e«te 6 óráig (liéllő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nóknek).
Január 8, hétfő
Róm katolikus: Jézus s/. neve Prot.: Ábel. Izraelita: Teb ho 4.
— (Halálozás) Súlyos csapás érte dr. Thassy Oábor vm. tisztl-főotvost. Édesanyja, özv. Thassy Imréné 84 éves korában Zalalövőn elhunyt.
— (Iparosmesterek figyelmébe) Az iparosiskolák számára kiadott Szervezet 70 §-a értelmében a karácsonyi szünet, amely december hó 19 én kezdődött, január hó 2-án véget ér s igy a folytalólagos rendes tanítások az iparosiskolában Január hó 3-án, (kedd) megkezdődnek. — Felhivatnak ezúton a helybeli tanonctartó mesterek, hogy tanoncaikat január hó 3-tól kezdődölcg a tanítási napokon ugy az előadásokra, valamint vasár- és Ünnepnapokon tartandó istentiszteletekre rendesen és pontosan elküldjék. Iparoslskolal igazgató.
Amig Ön alszik, a Darmol dolgozik.
ZALAI WOZIONY
- Dr. KAnlf fogorvos szabad-
•ágia utazott. Újból rendel január 16-án, hétfőn.
(A* Irgalmas nflvérek köszönete) A kórház betegei nevében mondunk hálás köszönetet, mindazon kedves jótevőinknek, kik kegyes adományaikkal a kórhíz karácsonyijára adakoztak és kedves betegeinknek örömei szerezlek. S egyben minden jótevőinknek és Ismerőseinknek kegyelemleljes és boldog u(esztendőt kívánunk. Irgalmas nS-virek /őnöknöje.
- Tánciskola! hír. Blagusz Elek lanuár hó 8-án a Polgári Egylettel) több csoport részére u] tánctanfolyamot nyit.
- Menyasszonyok leg|obb be-visérláal helye Slnger dtvatdruhdz.
Boldog uj évet kivin
Ismerőseinek, jóbardlalnak és Ismerőseinek
Horvát fi József
ujsdgdruda és kölcsönkönyvtár.
jjmtoko/zon Ml
PHILIPS «üj
— (A 48-as szoborra) dr. Mező Ferenc 2, Mezó PjI mAV főintéző 2 pengőt adományozott.
— (Az Urleányok Mária Kongregációja) január 8-án délután fél 6 órai kezdettel a plébánia fehértermében műsoros vidámeistet rendez. Helyárak 80 fHlér, 60 fillér és 30 fliér. Jegyek a tagoknál és a Tcu sch-drogériában kaphatók. A jótékonycélra való tekintettel szives pártfogást kér a Vezetőség.
Leltározás előtt
flraimot leszállítottam!
Fekete szmoking szövet.
Legújabb estélyi és báli ruhákra alkalmas selymek.
Vásznak, damasztok, chiffonok.
Férfi és női zsebkendők
a legolcsóbb árban kaphatók
Kirschner Mór
divatáruházában
Főút 3.
Még egy fellebbezés
a várod válasitáaok tllw
Nagykanizsa, dooerabar 81
A legutóbbi nagykanizsai községi választások ellen tegnap még egy fellebbezést nyújtottak be. A felleb-beiő Ansorge Antal városi képviselő, aki a III. kerületi választásokat teszi kifogás tárgyává. Indokolásában felhozza, hogy 34 választó nem szavazhatott le, mert a Wlaici\'s-utcaiak kimaradlak a névjegyzékből, Kifogásolja azt is, hogy a szavazó helyiség előszobájában, az udvarban a szavazólapokat a választóktól elszedték, kicserélték és kijavították.
ÉtYágytalanságaél, rossz gyomornál, bélrekedésnél, renyhe emésztésnél, anyagcserezavaroknál, csalánkiütésnél és bőrviszketésnél a természetes,, Ferenc József keserűvíz rendbeho/za a gyomor éa a belek működését s megszabadítja a testet a felgyülemlett rothadó anyagoktól. Az orvostudomány több úttörője megállapította, hogy a Ferenc lónieí viz abszolút megbízható hashajtó. A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüz-Ictckbtn kapható.
— (Megloptak a vonaton egy olasz kereskedőt) Szombaton reggel vakmerő lopás történt a budapesti Délipályaudvaron, a Kanizsára jövő gvorsvonat indulása előtt. Tognoa Glovannl olasz kereskedő, aki hazájába akart visszautalni, egy másodosztályú fülkében\'foglalt helyet. Indulás előtt még újságot akart vásárolni és leszállott. Ez alatt a néhány pere alatt valaki behatolt a fülkébe, ahonnan magával vitte a kereskedő télikabátját és csomagját mintegy 300 pengő értékben. Amikor a gyors befutott Kanizsára, Tognon Oiovannl nyomban feljelentést tett a rendőrségen.
= Báli ruha selymek a legszebb
divatszinrkben, nagy választékban Schütznél.
trón, vérbő, kOvér onbeiek számára a
természetes „Fereno József" ke«erQviz naponként való ivása a legkisebb erőlködés nélkül könnyű ós rendes bitmüködóst biztosit.
ífolPtmPOWiintPtM feltűnő olcsó árban
ll&lvlllflfc^lf&lllllwlwl) bocsájtom a n. é. >izönség rendelkezésére.
Ármuth Sándor és Fia áruháza Bazár udvar.
ZALAIKÖZLÖNY
1933. január 1.
ö ssztánc
ma este 8 órakor
a Kaszinóban.
Különóra egész nap.
6748 Gábor tánctanár.
A Frontharcos-bal
Nngykanliwi, docember 31
Évek óla n«m voll még egy olyan kiemelkedő bálja Kanizsának, mint amilyennek, a jelek sierint, a Frontharcosok január 7-ikl bálja Ígérkezik. Az idei farsang legszínesebb és legnagyobb érdeklődéstől kísért lársa-dalmi eseménye lesz, amely nemcsak Kanizsa, de a környék url társadalmát is megmozgal ja. A vidéki vendégek egymásután jelentik, be érkezésüket a bál rendezőségénél, amelyei csak a napokban érlesilelt arról r^TiMs Oyula miniszterelnök, hogy í rht- mel vállalja a fivtdnM tisztségei. \'
A Frontharcos-bál agilis rendező-gárdája a mai napon már Össze is Allltolla a műsort, amely a következő; 1. Magyar Hiszekegy. 2. Megnyitó beszédei mond az országos központi kiküldőn. 3. Lauristn Lajos, az Operaház kiváló hóslenorja magyar klasszikusokat énekel. Tiz percnyi szünet után Garamvölgyl Iván háboruB verseket szaval, majd Laurlsln Lajos szebbnél-szebb magyar nólákat énekel. A nívós műsort a Várost NŐI Énekkar a Himnusz eléneklésével zárja be. Mllsor uián tánc reggelig.
Meghívók a szombat délutáni postával elküldenek. Akik véletlenségből nem kaplak volna, de reflektálni rá. igényüket kérjük, jelenlsék be\' Németh Jenő (Erzsébet-tér II), vagy Wágaer Jenő bajtársnál (FÖut 10., fodraszüzlel). Helybeli bajiársak megblvóra igényt ne tartsanak. Felkérjük a mélyen tisztelt védnökeinket, hogy jegyre való igényüket személyek számának megjelölésével, Freysllnger Gusztáv, a vigalmibizolt-ság elnökénél (telelőn 55.) január hó 3-lg jelentsék be.
Jegyek elövélelben Január 4-101 a Krátky tőzudében.
— (Az országzászlóra) Mllho/er Zoltán 1, dr. Mezi Ferenc 1, Mező Pál (Budapest) I pengőt adományozott.
= Nagy meglepetés a vevöko-zoniég részére Slnger dlmtdruhiz fehér januárja.
Estélyicipői
kaifinlsgeaségek |
megrendelhetők
Papp Osxlsár
cipészmesternél Erzsébet-tér 1. szám.
Filléres
olcsó téli vásárunk
a város eseményei
■fii orouka most .... . . 350
Férfi gyapjusál „ .... . . 1 -50
Bélelt gyerméknadrág most . . . . . 150
Maja selyemnadrág ..... . . 2\'50
Bélelt selyemharisnya ..... . . 296
Férfizokni, meleggyapjt...... . . 1 —
Férfizokni, meleg „ . . . . . -\'80
Férfi gallér, Jos-féle „ . . . . . —90
Férfi gallér „ . . . . . —70
Gyönyörllszép nyakkendők 1 50, 1-20, —.96
Mfii nadrág, bélelt, kivlll selyem . . 2-98
Iparművész reiiklllök..... . . 3\'50
Női bőrerszények...... . . I-—
Férfi bőr patkóerszény .... . . —\'60
Legjobb zoknitartó..... . . - 80
Brázai szappan ....... . . \'20
Nöi harisnya, angol neucr . . . . . r—
Strapa melegharisnya..... . . —\'60
Gyermekharisnyák 1. II..... . . - \'30
Női meleg harisnya, legjobb . . . . 2-
Női keztyük, meleg..... . 1\'50-től
Pécsi bőrkeztyük, bélelt, női . . . 6\'50-től
Pécsi bőrke tyük, bélelt, férfi . . . 7\'—tői
Női melltartók....... . . —\'68
Nfii harisnyatartók...... . . --90
Csokornyakkendő, legszebb . . . . . - 50
Stoppoló pamut....... . . —08
Férfi szinesirigek...... . . 380
Férfi fehéring....... . . 5\'50
Férfi-ing fehér, Jos-féle .... . . 8\'50
Férfizokni, prima, flór..... . . 1\'20
Férfiharisnyák....... . . 1\'50
Férfizokni, jóminőség..... . . —\'70
Selyemkombinék...... . . 3\'90
Női hálóingek....... . . 480
Férfi hálóing, legjobb..... . . 6-
Férfi köpper alsónadrág .... . . 3\'20
Bokavédő, férfi ...... . . 1-90
Női bokavédő ....... . . 1 —
Gyermek bokavédő..... . . —\'80
Selyemnadrág, prima..... . . 1\'80
Nagykanizsai Fő-ut 6. sz.
na
26 ÉV ÓTA
fennálló IntézelOnk 1932. év elején megalapított és országosan megszervezett épltfitakarékosztálva folyósít kamntmantaa. valamint «l*tblztosltAssiil kapcsolatos
BIB taUarékkölcsönöket
családiház építésre, vagy vásárlásra, tatarozásra, bővítésre, terhes kölcsönök á\'váltására stb. Díjtalan felvilágosítás:
fótlgynökségtlnknel, Nagykanizsa,
Erzsébet-tér (Köitlui*. árudlj. m.n.tt) vtgy
Budapesti Ingatlan Bank R.-T.
VII., Rik6cil-at 10. &3 2
— (A nöi hivatásról) tart előadást az IskolánklvOll népművelés keretében P. Kocslcs Ödön ferences lelkész ma délulán fél 4-kor a kis-kanizsai Iskola nagytermében.
■ Eljegyzés. Berger Rózsika és Izsák Miklós jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.)
— Elvexett «oité« Egy elkóborolt ArtAnynertést a meutilAló be*zolgAlta-lott a víiroshAzAnak. .Jokob tulajdonosa jelontke/zék a városhAzán dr. Novai tanácsnoknál.
80 éves multam, mert „Igmándlt" [ittam,
Minden héten egyszeriéi pohárral | reggel!
= Estélyi cipőt, valamint mindenfajta utcai, onhopőd és spjrt cipót mérték után is olcsón készítünk. MiUényl Sándor és Fia.
— (Hall Ciilt kirí) kis óh nngy német tanítványait, hogy JauuAr 2-tól kezdve Ismét iu órákon pontoban megjelenni szíveskedjenek.
= Felgyülemlett hok maradékot meglepő olcsó árban árusít Slnger dlvatáruház.
— (öreghegyi csendélet) Érdekes ügyben nyomoz a kiskomáromi csendörörs. Beke János zalaujiak gazda panaszt telt a csendörségen, hogy a Csapi melletti öreghegyen tdlal kozo t három cseiföi haragosával, akik megtámadták öl, megverték, az egyik levágta a földre, rátérdelt, a kabátja zsebéből kivette a pince-kulcsot és a pénztárcáját, amelyben öl pengő volt. A csendőrség a három gyanúsítottat tagadásuk ellenére beszállította a nagykanizsai törvényszék fogházába.
— A tit\'améplakl sianníórlunj, doktor Guhr Mihály világhírű gyógyintézete, a páratlanul Btép téli szozon kezdetével újra találkozóhelye lett a kedvos ma yar közönségnek: az életbe léptetett clearlng-megállapodások lohetővó teszik ugyanis, hogy mindenki pengő-lefizetése ellenében az érvényben lévő törvényes Intézkedések pontos betartásával, a Nemzeti Jegyintézet hivatalos kurzusán gyógyulhasson, pihenhessen a Magas \'látra ezen Isten-á dotta szép helyén. TAtraszípIak: a legtökéletesebb orvosi berendezkedések, az elképzelhető legmodernebb konfort, a legjobb url tArsaság, Internacionális nevU szakorvosok, orvosi előírás szerinti diétás étkezés, világhírű konyha. Az Intézet különösen, mint a Basedov-be-tegek speclAlln gyógyintézete tette nevét Ismertté. A szanatórium tgazgató-sAga minden érdeklődőnek kimerítő levélben szívesen azclgál felvilágosítással a pengőfizetés részleteiről.
Bútorozott szobák
kiadók fűtéssel is világítással
maüzard ...... 35 pengő
udvari......... 45 pengő
utcai ........ 50 pengő
PANNÓNIA SZÁLLODA.
1933. janu<r 1.
ZALAI KZLONy
idagan ptnzaket é» külföldi klflzatösekat
megbízásból a Magyar Nemzeli Bank mindenkori lilvalalos árfolyamán vesz és utazási célokra útlevelekre kiszolgáltat, külföldre szóló menet|egyek beszerzését elvállalja.
Matétakat takarékkönyveikére és folyószámlára legelőnyösebb gyümöl-csöztetésre elfogad.
603f
érdeklődni lehet: Nagykanizsán, Csengery ut 4.
Egy évi börtönre ítélték, mert felgyújtotta veje pincéjét
Nagykanlzaa, december 31 November 17-én voll, hogy B6-rbndy József 80 évet xalaujlakí születésű, csaptl gazda vejével, Khnczbl Antallal áz Oreghigyen összeszólal-kozoii. A veszekedésből vaiviliáa verekedés letl, mire az öreg\' bosszu-ból lelgyujlotta veje pincéjét, amely a IQz martaléka letl. Az öreg gazdát letartóztatták és ma vonla felelősségre a törvényszék bünletőtanícsa.
A bitóság bűnösnek mondotta ki sz öreg gazdit gyújtogatás bűntettében és az enybitö körülményekre »l\'ó tekintettel Jogerősen egy évi
törtömé ítélte._
— Angol nyelvoktatás. Jinuár 1. uj angol tanfolyam kezdődik, kezdők é« haladók részére,, A lantiéi a kitűnően bevált gramofonlemezes módszerrel történik. Egy tanfolyam 6—8 hónapig tart, oktatás heli 2 órában. TandtJ havi 5 pengő. Felvilágosítást ad: Pallos ErzstM, Erzsébettér 18. II. emelet.
— (Két hét egy kerékpárgázolásért) KrdnUz István bagola-sánci lakost a törvényszék 14 nspl logházra ítélte, mert a sáncl ulon kerékpárjával, melyen másodmagával haladt, elOiötte Keresel Ferenc nagykanizsai IjMiost, aki súlyos koponyaalapitörést szenvedeti. Az Ügyész súlyosbításért fellebbezett.
— Közalkalmazottak figyelmébe I Butoiáruinkal lényegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú leláralu hitelre ls, kamatmentesen. Kofstetn butoráruház, Horthy Miklósul 4. szám.
SPORTÉLET
A Nagykanizsai Levente Futball Szakosztály 1932. évi munkája
A tSmegsport ét teatnevalta iaholnpíldáju a szakosztály működése
Nagykanizsa, december 31
52 mérkőzés. — Nagy szám. Ennyi bajnoki futballmérkózést tűzön kl 1932 évben a siakoatláiy intézőbizottsága. Azonban nem csak kliüile, hanem le is bonyolította azokat a szakosztály, még pedig.sikerrel, amennyiben nem egy ismert profi és amatör lutballiala került ki a szakosztály kötelékébe laitozó leventecsar tokból. A helybeli ifiu-sig örömet és knrcsnu helyett sportolási lehetőséget talál a szakosztály kebelében.
Négy pálya áll a szakosztály rendelkezésére. Ezeken rendezi meg bétiöl-hélre a bajnoki és barátságos mérkőzéseit. Előfordul, hogy egyik-másik csapat már vidéki vendégcsapatot is fo^ad, hogy elégtételt kapjon esetleg elszenvedett vereségért. Ugyanis nagyon keresettek a levenleciapatalnk vidéken, szívesen hívják őket, mért játékerő tekintetében az alosztály közepes csapatainak szinvonalat megülik.
Ezévi munkája a szakosztálynak kél részre oszlik, úgymint az 1931. évi bajnokságot befejező tavaszi részre éa az 1932—33 évi bajnokságot megnyitó isii bajnokságra. Mindkél részt hiba nélkül, a legnagyobb megelégedésre fejezte be a szakosztály, melynek eredményeiről annakidején a „Zalai KSztöny" hasábjain esetről esetre beszámoltunk. K legszebb teljesítménye voll a szakosztálynak a ,Zalai Levente Kupa\' másodszori megnyerése Zalaegerszeg ellen a döntőben A válogatott csapat vett részt a Kupáéit folyó küzdelemben, melynek minden egyes lagja már kész fulballlsla, bármelyik nagy egyesület szívesen láija csapatában őket.
Külön blróleslülete is van a szakosztálynak, mely teiiület Ug|alnak önfeláldozó működéséről Is elismerőleg kell megemlékeznünk.
Mindezen ügyek vezetését éa Irányítását a szakosztály Intézd és fegyelmi bizottsága intézi, melynek tagjai régi és Ismert aportembeiek és személyük blzloslték arra, hogy mindent elfogulatlanul, kizárólag az egyetemes sperlérdek figyelembevételével intéznek ef.
A> intézőbizottság szigorúan ügyel arra Is, hogy a sportolás mellett
Tátra-MatlórhAza A MkMisabb^ínagasíaíi
Tairansk 4 M.tllisry C8R. gyógylnlézete. 1(20 m a tenger azlne felett - Tökéletes modern konlort. - Fizikális-diétás gyógy-
kezelés - Hlzókurák. - Téli sporthely. . , .
180 szoba folyó hideg és meleg vízzel. - Kasponti MM«. - Fényjelző. -
Tökéletes modern orvosi berendezkedések, i\'ene, hangverseny. - Sa|át klnó. - Ideális sportlehetóaégek.
Vasúti és villamos-állomás éa pósla: TAImtomnlo. 5702
Vezető orvosok: MUDr. Holesmaan »a MUDr. «ok»t«ln. Elfogad pangőbaflaatéaakat la.
Információval axolgál prospektust küld
ai laazaaTOaAa
Játékosok minden levenlekölelezelt-ségüknek Is eleget tegyenek, mert ép olyan fegyelmi vétségnek számit a leventefoglalkozás elmulasztása, mint bármely más szabálysértés a pályán. Ennek ellenére a Játékosok már alig várják « tavaszt, hogy Ismét bódulhassanak szenvedélyüknek és vígan, egészségesen, tele tüdővel rohanhassanak a labda után.
-hm
Világbajnoki asztalllennlsze-zők Nagykanizsán Nagy eseményben tesz része u/év napján Nagykanizsa közönségének. A prágai világbajnokság V. helyezettje, Ftldl II. és Budapest lf|usági bajnokcsapata, Láng éa Fischer mérkőzik a kanizsil válogatottal, azután egymás között játszanak bemutató-mérkőzéseket. Mind a három pesti |álékos tagja az 1933. évi Badenben rendezendő világbajnoki keretnek. A morva, a tapolcai és a szombathelyi vál. mérkőzése uláti\' most még izgalmasabb mérkőzésben iesz része Kanizsa sportszerető közönségének. A kanizsaiak a legjobb Hoffmann—Migyar—S ampf összeállításban veszik fel a küzdelmei. Reméljük Halai játékosaink sikerrel megállják helyüket. A verseny a reálglmn. tornatermében lesz lebonyolítva 5 órakor.
Belépődíj: 30, diákoknak 20 fillér.
ERDŐS JÓZSEF
HIRDETÉSI IRODÁJA
BUDAPEST, VI.,
TEPIÍZ KÖRÚT 35.
üzletfeleinek boldog uj évet kiván
— Szép csíkos kötött trico anyagok minden színben kaphalók a Schütz Áruházban.
OlosAn részletre
a W0
f ÖdlÓ uereakM
Weioberger Lajos
villanyszerelő és rádió szaküzletében kapható
Csengery-ut 14. szám.
Díjtalan bemutatáe.
Telefon 369.
Közgazdaság
(—) Vásár Kiskomáromban.
Klskomárom községben a rrmde.t hónap első ccüiörtökén tartani szokott hónapos vásár — szarvasmarha és sertéstelhajtással — 1933. évi január 5 én lesz. Ezalkalommal kerülnek árverés alá a köztartozásokban lefoglalt szarvasmarhák és sertések ls.
Zürichi zártat
Pária 2029, Loodoo 17 20, Nawyork 519-75,1 Brtlsael 7JO0, M\'lano 26-61, Madrid 42-42\'/!. Amsterdam 208 85, Bertiu 123 75, Wien — , Szófia 3 )6, Plága 15-38, Varaó —•-, Budapest —■-, Belgrád 700. Bukazaal 3U8VB.
Termtajtíiile
Bum ttaaav. 76oa 12-25-12 80, 77-ea 1245 1290, 78-as IÍ60-I300, 79-as 12-75-13-20. 80-aa 12 90 -13-40, dunáa-tuli 76-os 11-70—lt\'85,T7-ea 1185—12*00, 78-as 12*00 —1210, 79-aa 1220-12*35, 80-aa 12 35 —12 45, roza 5 80—lak. árpa 8 80 8tt), xab 850 8 60, tengeri 6 10- 6211, korpa 580 - 5-90
i gjjBjS hat ésilu-ártolyamil
VALUTAK Angol f. 1890-1930 Balga fr. 7V 16-79-74 Caehk. 16 91-1701 Dánk. 97-809900 Dinár 7-30-7-80 Uoiiár 57050-573-50 Francia 1.2230-22 50 Holl. 2*29-20-23060 Zloty 63 95-64-45 Lel 340-344
Lava 3 85-4-25 Ura 2»tt>-30-20 Márka 135-70-136 60 Norvég 97 40-9840
Peseta ----•—
Schlll. -■-*—
Sváidf. H070-IÍI40 Svéd k 103 20-104 20
DBVIZAK Amst. 229-40-23060 Belgrád 830«\'40 Bantn 135 80-13660 Brűsset 79-36-7914 Bukarest 3*41-3*43 Kopenh. 9800-9^00 London 18-93-1907
Madrid -*-•—
Milano 3000-30*10 Newy. 571 00-574*00 OszI j 97 60-9840 Pária 22 30-22-47 Prága 1693-17-01 Szófia 400-4*21 Stockh.ItO 40 104 20 Varsó 64-00-64-W
Wien —■-•—
Zdrich 110-80-111*40
Wit.it clearlng áriolvama t 80.454.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Oálzatei Lapkiadó Vállalata Nagykenlzaiu. Felelős kiadót Zalai Károly. Interurbán telelőn: Nagykanlraa 78. azánt.
nk pIlikn a nacyaoótói, a bemutatás
TELEFUNKEN
Szabó Antal
rádlötlzletében
■Mioit. • DIADAL. ■\'■:■.•
\' \'"^stasS Fő-ut 3. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
1933. lanuár 1.
APBÓHIBDETÉSEK
iím ...... *+ w ****■
HK^vssm^ sriairr^-sis
kot* Mrnfc.tr 1*1
a, bognár te kováct felvétetik n ujnépi gazdaságban. 5735
tpeolAlle gallértlaatltás, ruhafestés, vegytisztítás Ifgoictóbb árakon, .Ideál" gózmosógyár kelmefestő éa veayliaaUtó gyujiötciepe Olga kalap te kŰmutiki. szalon, Horthy Miklós-ut 5. 5017
Aatotexl megrendelés legolcsóbban 167. te 571. telefonállomásról. Tíaulmann 5362
Inuabás lakás aaeaaalra la ki-
idó Kök*
adó KWaey-utc*. 17.
KttWnbejára\'u elegánsan katarwsH egy, va«y két szoba Tflfdószobahaiználattal kiadó Caányl László-utca 8. 27
Használt IákkelH veszek te eladok. Kívánatra házboa megyek. FUcber, Küálv-ii tea 47. 5643
Jó/oígalmu tfarálAmalesa, elköltötte miatt azonnal eladó, Özemben mindennap megtekinthető. - Vitéz Vlg Dávid, Kls-kanlzta. 5684
Ek4<il«k«raaale>ée sürgősen el-dó, alig használt, ára 250 pengő Megtekinthető Bazárépületben, a hát mesternél. 5755
\'Batthyány-utca 17 szám slatt a ker-klmóróat újból megkezdettem. Saaae-tflae Vlktar. 5687
Kitunó asztali n] és óborok
50 Uteitöl 10 ftlIAntrt. Dr. Llcbtscheln borkerwktdő _Ceeeeery-nl »1. uo
BattkyAay.irtea 10. alatt bútorozott aioba esetleg ellátáasal kiadó. 6752
Jutaléka* fiaynSkat ftlve l szinte lakereskedés. Om a kiadóban 6/33
Teljesen kifogástalan **ak«tt me>-Maayel olcsón eUdó Migks szabótiál, BótvO* léi. 6754
Egy megbírható asszony elmenne ka-Jártaknak egy lo*b c«aládhos, délelőtti órákra. Cim Rákócii-utca 32/s. 575«
Szalongsrnltura, tffrtaé* mimé*. Megtekinthető I.okácsy Ovnla measztalosnál, Eötvőa tér 21. — Ugyaeott egy tanuló felvétetik. 6760
Kiad* kétszobás utcai lakás, mellék helyiségekkel. Bővebbet Erzsébet-tért 16. fűszerüzlet. 5762
_ l-at Ml/m azáámu házban ■Wse koaiforttel sliátall, ase-te-a néniMnbéa Müailataa la. kk«, aasnaal-w, «<By fabruár 1-ra fclarfé. Ugyanott elarfé nsgyon szép, komplett ebédlő. itmldnem u| sü-lyesztóa Slnger vsrrógép, 7 égős csillár, divány és egy gyermek rézágy\'. Bővebbet a házmesternél. 5767
HIRDESSEN
a „Zalai KBzlBay"-baa.
■agykaalzaalak találkozóhalya u
István király Szálloda
■udapaat, VI. Pedmanlozky-atoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett Teleion: (Interurbán) 202—48, 294—34. — SltrgOnycIm: HOTEL1ST. Subáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. KOzpontl ftltés, folyó hideg-meleg víz, lift, telefonoa »zobák. Teljes kondort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
Jő rádióvételt
egy boldogabb újévben
VARGA
Mm Faal
Tisztit
Gallérok tisztítása
f -IO fillér
Horthy Miklós ut 8. Hunyadi-utca 19.

kiván
Trimsdaiiiibia r.-t.
Oaengary-ut 8.
Tataion i 4-13.
Száraz, aprított
bttkkfát
trlfalll
fűtfiszenet
házhoz szállít, legolcsóbb napi áron
8teinar> Adolf
Klrály-utoa 32. u. alatt.
iwj__ai»
Aprított haaéb
fiüiif át,
trifaili, tojás
és egyéb
szeneket
lego csóhban áron szállit a
Higykaaliíial fatelep és Épltési-anjigkereíkedéi
épBlstfa éa épltkaztel aayagtk raktára VAr-ut «. Telefon »84.
Transdanubia malom mellett
SzlksáalBtBit :
r"
I mludoukl a helyi kereskedőknél I ée Iparosoknál szerezze bel
Otepp vájja m követ!
A vese, hugy és epehólyagban történö kezdetleges lerakódásokat aenklsem veszi észre; amidón a fájdalmak már mutatkoznak, akkor már a kóképzódés nagyon előrehaladott. Ettől a veszélytől megóvhatja magát mindenki, ha napsata agy-két pohár rsgsdsl vlzst Iszik. IS
Iflbely megnyitás.
Van szerencsém tisztelettel érte-\' slteni a n. é. köz^nseget, hogy
IHflpíMM
Erzsébei-tér 21. szám alatt a mai napon megnyitottam.
mm Szíves pár fogást kér
Tlinák FlórUi kötélgyártó
Rózsa-Gyár
vegyészeti ruhatisztító éa múfeatögyár
Kaposvár.
Bársonyok
vegyi tisztítását, festését és felgOrOlését gondosan és szakszerűen végzi a „Rózsa-Qyár"
Qytljtötelep:
Nagykanizsa, Erxsébet-tér I
Kégt posta-épület.
Erzsébet királyné szálló
Budapest, IV., Egyatam-utoa S.
•i (A Belváros központjában).
60 W a fővárosi és vidéki uri középosztály találkozóhelye. — 100 modern kényelmes szoba. Az éttaram éa kávéházban diányzane.
Az Krzaébat-plnea a fóváros legszebb sór0z«)e.
Leszállított árakl
Szabó Imra tulajdonos.
1933. jinulr I.
ZALAI KÖZLÖNY
11
Boldog uj évet kíván kedves vendégelnek
Kollariia Géxa
Ufl- és t>líIgytodrtlsx
Boldog uj évet kívánnak t. üzletfeleiknek és jóbarátaiknak Schles* Testvérek könyv- íi psptrkerMkedflk Boldog uj évet kíván kedves vevőinek Wlndlschné Révész Magda
Boldog uj évet kíván a t. vendégeknek Szever József A .Kupont\' MvtMz tiplncíie Boldog újévet kíván jóbarátalnak és tisztelt vevőinek■ Babits Lajos
Boldog uj évet kíván mélyen tisztelt üzletfeleinek és jóismerőseinek Boxxay István iriinüuu 0. BÜkOMOrU. NagykanlMsa Kedves vendégeimnek és ismerőseimnek boldog uj évet kívánok özv. Gutmann Manómé Magyar kMlf
Boldog uj évet kíván mélyen tisztelt vevőinek Kapoll Faranc hente. ts niuito. Kedves rendelőimnek és jó-barátaimnak boldog uj évet kívánok Horváth Mihály cip&z-meiter
Boldog uj évet kívánok kedves vendégeimnek özv. Winftoffer Vllmosné Boldog uj évet kíván t. vendégelnek és jóbarátainak Kosztolitz Géza IpeiteilUklt vcndíglóa

Boldog uj évet kíván mélyen tiszteli vevőinek és ismerőseinek Adlar Miksa Boldog újévet kivánnak t. vevőiknek és jóbarátaiknak Májon Testvérek mfikOiiOíü,
\\ Boldog uj évet kíván Miltényi Sándor és Fia Békességes, bfl és Isteniül áldott boldog uj évet kivánok minden tisztelt vevőmnek és Ismerősömnek Simon István htnte* ts mtsiiios meiter ■lakuliu
Boldog uj évet kíván mélyen tisztelt vevőinek és ismerőseinek Práger Ferenc méMárol Boldog uj évet kiván tisztelt vevőinek és jó barátainak Rltter András dlvitifu kereíkedö
Az évforduló alkalmával sok szerencsét kíván az igen tisztelt vendégeknek és ismerősöknek Waldhauser Vilmos ■ .Központ* kivíhii lőplncére Boldog uj évet kiván mélyen tisztelt vevőinek és ismerőseinek Petrlcs Gyula l-entei ts iné,záró.
Boldog uj évet kívánunk kedves vevőinknek és Ismerőseinknek
Töth bazár és Tóthné Jámbor Anna
lüzA-mlon
Boldog uj évet kíván tisztelt vevőinek és jótfarátainak
Bilik Ferenc
dpíumeiter
Boldog uj évet kíván üzletfeleinek és jóbarátalnak
STERN
flveg- <* porcellinkeieskedö
Pasteurtzált palacktej
a kora reggeli órákban házhoz szállítva, llleren-kint 20 fillérért kapható
TeJkSzpoiitnál.
Telefon: 349. n
Jótorgálmu
emeletes vendéglő
azállószobákkal, beszálló udvarral, betegség miatt jutányos áron szabad kézből alado.
Cím: DaAky SAndor vendéglős Nagykanizsa, Király-utca 2fl. mi
Téli teendők
■ gyümölcsösben.
A heinyóenyv gyűrűket ne el (elrakni, mert ebeknek Január végiig a fákon kell maradnlok, hogy az ap azolók én rtlayfuróbogarakai összefonják
Lombba lás után p\'imetezzük gyfl-mölclálnkat 10°A> 0« Pendrln, vagy 5<>/o-o» Neodendrln gnümnlrslakaAoH\' neummal, vagy 3\'A>-08 Splbár kénbá rium készítménnyel. — őszibarack a Kyumolcifakarbolfneam liánt érzékeny, ezéil a Solbarral való permetezés aján i«toa.
A lombhullás uttnl permetezés BMff <•:; az összes áttelelő kártékony rová-ro<ut, azok pctéli, vagy bábjait éa kllttja ai öiaz\' s növényi kártevőket is.
Vérfőszerek kaphstók:
ORSZÁGJÓZSEF
mag, mfltr»«y., termény ts nfi»*«, védöuerek keteskedéiibea
Nagylunliu, Eruébct-tér 10.
A btrttfj mílktt. Telelőn 1»
Naiíykanlzsa megyei város polgármesterétől.
27.125/1932.
Árlejtés! hirdetmény.
A rendkívüli vágásban kitermelt gyertyánmüfa fuvarozását 1933. évi január hó 3-án d. e. 9 órakor a v. erdőhivatalban megtartandó árlejtés utján vállalatba adom.
Nagykanizsa, 1932. december 30-án.
Polgármester.
M/lyen liszten megrendelőimnek hálótan köszönöm az elmúlt tv folyamán volt szíves jóindulata támogatásukat ts egy szerencsés
boldog uf esxtendöí Kívánva
tisztelettel kirem, hogy nagyrabecslllt pártfogásukat az uJ eszteruM-ötn Is /entartanl szJvtskeá/tiuk.
kiváló UtsUltlItl
& Vapp Osxkrir
lTA clp^utmctsíesr
GALLÉR tlutitáa 8-10 fillér
prini H klvltalben
PÁLCSICS nál
Első nagykanlml leljem-, kelme-, textilfestő és Tegyttiititó üxemo FÖfliUt i FŐ-UT 7.
Értesítés.
Bátor vagyok becses tudomására hozni, hogy Kölcsey-utca 11. alatt levő olpéaxmQhwtjramat D«ák-tér 14. aséiM alá, m* Ipa t-.tOl.t axAk-háxábtia lawA (talatkatylaégka (Mskovlcxky-cukrászda mellett) katyaac«
mm Amidőn ezt közlöm, egyúttal bátorkodom felhívni szíves figyelmét készít-
tlm k................-.--A------- »—----
tanriSa r
ményelm kiválóságára, amelyei vevőim legteljesebb megelégedésén kívül 80. tmnúBm luigykanlzssl működésem Is bizonyít.
Műhelyemben a legkényesebb Igényeknek m 4.elelő és a legmodernebb ízlést Is kielégítő cipókét készítek a l*g«lo»obb Art-.ti, úgyszintén a legpontosabban
és a legolcsóbban végzek mindenféle javítást Is, amelyről bárkinek módjában áll meggyőződni annál Is Inkább, mivel u| Üzletem városunk központján van.
Abban a reményben, hogy t. Clm Megrendelésével meg fog tisztelni, előre Is biztosltom a legpontosabb és legelőzékeayább kiszolgálásról. „M Kiváló tisztelettel RSLIK. FERENC olpéexmMtes-
ZALAI KÖZLÖNY
1933. január 4.

BÚTORT
ás kárpitos Amt minden ízlésnek és igénynek megfelelőt, óriási választékban, legolcsóbban és legkedvezőbb feltételekkel száliit díjmentesen és felelősséggel
KOPSTEIN
bútoráruházak Nagykanizsa Szombathely Sopron
Alapitvai 1887-ben.
t f
1
Közgazdasági Részvénytársaság
f
I LaiKli
NAGYKANIZSA
- .
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonatozó intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára a „Zala! Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készitünks
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és eskotési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat.
TELEFON:
78.
Gyártunk:
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat,
jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzetekot és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptórtömhökot, falinaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
,\'Nyom.lott i lupiuUjtlonós KOís.idiaáti R.-T. Outcnbcrj Nyomd. i» Dili.Hl UpWtóó VUJalata Mnyv,i>omdiJib»n Natyk.niuia. «>eie:ő. üilelvwetó: Zalíi Károly.)
73. évfolyam 2. szára
Nagykanizsa, 1933. Január 3, kedd
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Meglelenik minden reggel, muj kivételivel
..........POLITIKAI HA Pl LAP_
Felelős szerkesztő: Barbariís Lajos
EUSIlielíil iia: így hón 8 pengő 80 llllít S*erkcMtőidKl é« itUdóhlv.Ull telefon: 79. u
Uj embertípus
Oyömörey Oyörgyfőlspánüzenete
A vármegye első embere, Oyömörey Oyörgy főispán, az újesztendő alkalmából, székhelyén, Zalaegerszegen nyilatkozott oltani lapiáraunknak! Minthogy üzenete egész megyéjének
szól, azt a következőkben közöljük. *
UJ embertípus kiformálását sUrgetl OömböB miniszterelnök, orszégfiió útjában, mert ugy látja, nagyon helyesen, hogy a magyar fajnak eddigi élelberendezkcdése már nem felel meg a rohanó, rádió- és repülőgépkor követelményeinek, nagy felkészültségei, sok-eok szociális érzést, gyors cselekvést kívánó tempójának.
Hogy milyen legyen ez az uj embertípus és ennek kiformálására milyen eszközök állnak rendelkezésükre azoknak, akik ma Isten én ember elölt viselik a felelősséget Magyarország Irányllásáéri ?
A leiadat két részre oszlik. Hogy kell nevelni a jövő nemzedékit, milyen reformokra van szükség ezen a léren, ez a feladat egyik része; ennek a résznek a megoldását a nemzet a kultuszminiszter kiváló siakludásálól varja.
A Jelen nemzedék kiformálása a leiadat másik, nehezebb része és ez QffrtiWOs miniszterelnökkel az élen, a vttóők ÖSBzesBégére vár. /I Jelenlegi nemzetalkotó egyedeknek ts át kell formálódnia, ha az országot fenntartani és berendezkedéséi ugy megalkotni kívánjuk, hogy a viharoknak ellenálljon.
Az átalakulás első fellétele az erők előrelendllése. Nem nézegetni hátrafelé, nem krltlrálgainl a multar. É\'eltel kell meglöllénl minden irányvonalai. Az erők, legyenek a ok sremélyek karjaiban, jogi személyek, lökések befolyásában éB hatalmában, vagy magában a munkában, a nemzeti öncélúságot szolgálják eo az egyéni érdekek legteljesebb visuzaszoriiásá-val egyedül az egyetemes nagy érdekeket tartsák s*em előtt.
Át kell alakulni ebben a közös programban az egész közigazgatásnak. Érezni kell minden embernek egyrészt, hogy .legyelem alall van, másrészt, hogy almoga:ó, leBlvérl kézzel, minden bajában megértési, felkarolást lalál. így nem kell a közigazgatási tisztviselőnek a tekintélyt a ráruházott hatalomban keresni, meri a tekintélyt megadják emberséges ténykedései.
Át kell alakulni a lökének, a töke Bzerepének. Nem lehet az, hogy a ISki önmagát szent célnak tekintse és minden törekvése az legyen, hogy c kiválasztatlak kezében minél nagyobb tömegekben halmozódjék ösz-sze, milliók és milliók kizsákmányolásával. Teljes erejével a gazdasági életet kell szolgálnia. Meg kell teremtenie azokat a munkalehelösé-gekei, melyek nélkül mosl nincsen élei s e munkáskézből kihullott a munka fegyvere. A tőke elpusztul, hu megvárja, mtg a munka fegyverét /elforgatásra, ti társadalmi
rend elleni h rcra veszik fel a tisztességes mu \'M szomjazót.
Az egyénnek az u| világrendben Islenhltlel és bizalommal, minden nélkülözés közepette, várni kell, várni a Jobb napokra. Így az Intézményekben tömörült egyéneknek Is. Az uj llpusu embernek hinni kell a kinövéseim megtisztult, megtisztított kapitalista világrend jövőjében. Hinnie kell, hogy ennek keretében boldogulási lalál, Hinni kell, hogy Istenbe
veteti bizalommal, leklnlélytiszlelel-tel, legyelemmel, teljes munkaszabad-sággal, a térssdalom minden réle-gének összefogásával, az egocenlrikua törekvések háltérbe szorításával, a. nemzeli egységben való tluBzeoivadáa adhat csjk erőt a nemzetnek is, az egyeseknek is a inegujulásra. Ennek a nagy mértékben szükséges nemzeti összefogásnak érdekében, a legközelebbi Időben, remélhetőleg magának a miniszterelnöknek közreműkö-

désével, zászlót fogok bontant Zalavármegyében. Én hiszem, hogy a nemzeli egység láborában olt látom majd megyémnek minden rendtl és rangú polgárát, foglalkozásra, osztályra, vallásra való leklnlel nélkül.
Ha az ÖBszetogást minden megyében, az egész országban meglercm-letiuk, — felezte bt nyilatkozatát a főispán — ha az uj emberek kezét a nagy erőpróbára egymásba téflük, akkor kezdődik itt az uj esztendői
SHatuskát csak a büntetés kitöltése után adják -ki IHagfarországnak
Bécs, Január 2 (Éjszakai telefonjelentés) Matuska Szilveszter ügyével kapcsolatban arról Írnak a bécsi lapok, hogy a
vádtanács legutóbbi ülésén megtagadta Matuska kiadatását. A bia-torbágyi merénylőt csak akkor engedik át a magyar Igazság-
szolgáltatásnak, ha előzőleg kitölti az Ausztriában rászabott büntetését.

Vfév nap fán Is csődlöí m®i\\ü.oit a íávvGszetélc Bwdopesíen
Vasárnap úéláöl §éifö Gélig iariott a &ábalte kljavltúza
Budapest, Január 2 UJév napján a bánhidai távvezetéken eddig meg nem állapitolt hiba történt a emiatt a villamos közlekedésben zavarok álllak be. Délelőtt fél 12-kor a távvezeték elszakadi és ekkor a bánhldal centrálé teljesen
beszüntette az áramszolgáltatást. A hibát hamarosan kijavították, negyedóra múlva azonban Bdnhlda újra felmondta a szolgálatot és a BSíKRT saját üzemének pillanatok alatt kellet átvennie a teljes terhelést, ugy hogy majdnem az egész berendezése
tönkrement. Tetefonkérdösre ÖánhJda azt a választ adta, hogy hétfőn hajnali 3 óráig fog tartani a hiba ki-Javítása. Erre eenv kéczült el azonban a fa vitás, hanem csak hétfőn délre. Ok: — a vezetékre rakódott zúzmara.
Elbarikádozta magát egy Bukarestben leleplezett 110 tagn kommunista társaság
Bukarest, Január 2 (Éjszakai telefonjelentés) Vasár napia virradóra egy 110 tagból álló kommunista társaságot leplezett le és vett őrizetbe a bukaresti rendőr-
ség. A kommunisták valamennyien munkások, akik közül 96 ot egy magánházban, 14 et pedig egy külvárosi korcsmában fogtak el.
A magánházban elfogott Kommu-
nisták a rendőrség megjelenésekor eltorlaszolták magukat \'s csak akkor nyitottak ajtót, amikor felmutatták előttük az Ügyészség végzését, melyben elrendelte Őrizetbevéteíüket-
Bizonyítás-kiegészítést rendeltek el a. kofferos valuta-siboiás bűnügyében
Budapest, Január 2
A bünteiölörvényszék ma vonta felelősségre Szekulesz József tőzsdés!, akit azz-1 v\'dolnak, hogy Nagy Pállal együtt Bauer Máriától a Budapest—zürichi gyorsvonaton 35.000 dollárral bélelt bőröndöt rabolt el.
Szekulesz József vallomásában kijelentette, hogy nem érzi magát bűnösnek. A kérdéses éjszaka otthon tartózkodott. Azt beismerle, hogy Nagy Pállal egylllt foglalkozott va-lutacsempészésiel. Anyósávai egy bőröndben, az Ő tudta nélkül, 40 000 pengőt kíildött ki Zürichbe és amikor aztán felhívta telefonon Zürichből,\' helyette Rockensteln jelentkezel!, aki azt mondotta, hogy nagy
baj van, a női futártól elvették a bőröndöt a valutákkal együtt. Steln-feld Andor mondolta el később neki, hogy 35.000 dollár a kár.
A tanúvallomások során Turm Emil hálókocsi ellenőr elmondta, hogy Szekulesz nagyon hasonlit ahhoz a férfihez, aki ő tőle Bauer Mária iránt írdekiődölt. Nem meri azonban határozottan állítani, hogy ő volna. Farkas Flórián kalauz és Horváth Sámuel hálókocsi kalauz is csak hasonlónak mondotta Szekulcszt az egyik férfihez.
Bauer Mária elmondolla, hogy arra vállalkozott, hogy néhány ruhadarabot visz kl Rockensteln feleségének Zürichbe.- Rockcnsteinné előtte
tette a böröndbe a ruhát. Hogy valutát is csomagolt volna, azt nem lálla és arról ueki nem fzóltak. Sem Szekulesz!, sem Nagy Pált Hőzéte-sen nem ismerte. Ezután szembesítették Szekulesszel, akiben a leghatározottabban felismerte a két detek-tlvként szereplő férfi egyikét.
Stelnfeld Andor nem akart ludni semmiről. Tagadla, hogy valuta-csempészeltel foglalkozott volna.
Szekulesz József anyósa, Szőke Gyuláné vallomásában azt állította, hogy nem tudta, hogy valuta van a böröndben, csak szivességből vállalkozóit, hogy a böröndöt magával viszi Zürichbe.
A nyomozást vezető detektívek elő-
73. évfolyam 2. szára
ZALA
Nagykanizsa, 1933. Január 3, kedd
Ára 14 fillér
* kudauvstal; Fönt 5. „fa. Megjelenik minden reggel, béllí kivételével
Felelős szerkeszti: Barbarlís Lajos
Uj embertípus
Gyttmörey György főispán üzenete
A vármegye első embere, Qyömőrey György főispán, az ujeszlendó alkalmából, Bzékhelyén, Zalaegerszegen nyilatkozott oltani laptársunknak! Minthogy üzenete egész megyéjének szól, azt a kővetkezőkben közöljük.
UJ embertípus kiformálását sürgeti Gömbös miniszterelnök,- orszégftró útjában, mert ugy látja, nagyon, belyewn, hogy a magyar fajnak eddigi élatbcrendezkcdése már nem lélel meg a rohanó, rádió- és repülőgépkor követelményeinek, nagy- felkészültségei, sok-sok szociális érzést, gyors cselekvést kívánó tempójánál!, Hogy milyen legyen ■ ez az uj embertípus és ennek kllormdlására milyen eszkőzök állnak rcndelke-lésítkre azolinuk, akik ma isten és ember előli viselik a felelősséget Magyarország Irányításáért?
A feladat két részre oszlik. Hogy kell nevelni a Jövő nemzedéket, milyen reformokra van szükség ezen a téren, ez a feladat egyik része; ennek a résznek a megoldáséi 0 nemzet a kultuszminiszter kiváló szaktudásától várja.
A Jeten nemzedék kiformálása a feladat másik, tiehezebb része és ez QíTttiHös mlhlszteretftökkel az élen, a vttóők összességére vár. 4 jelenlegi nemzet-alkotó egyedeknek Is dl kell Jormálódnla, ha az országot fenntartani és berendezkedését ugy megalkotni kívánjuk, hogy a viharóknak ellenálljon.
Az átalakulás első fellétele az erők előrelendilése. Nem nézegetni hátrafelé, nem krlllrálgatnl a multat. É\'ellel kell meglöllenl mindet) irányvonalai. Az erők, legyenek a ok személyek karjaiban, jogi személyek, tőkések befolyásában és hatalmában, vagy magájan 0 munkában, a nemzeti öncélúságot szolgálják éo az egyéni érdekek legteljesebb visszaszoriiásá-val egyedül az egyeltmes nagy érdekeket tartsák szem előli,
■Át kell alakulni ebben a közös programban az egész közigazgatásnak. Érezni kell minden embernek egyrészt, hogy .fegyelem alatt van, másrészt, hogy simogató, testvéri kézzel, minden bajában megértést, felkarolást lalál. Igy nem kell a közigazgatási tisztviselőnek a tekintélyt a ráruházott hatalomban keresni, meri a. tekintélyi megadják emberséges ténykedései.
Át kell alakulni a lökének, a löke szerepének. Nem lehet az, hogy a Idke önmagái szent célnak tekintse és mtnclen törekvése az legyen, hogy c kiválasztottak kezében minit nagyobb tömegekben \'halmozódjék ösz-sze, milliók és milliók kizsákmányolásával. Teljes erejével a gazdasági életet kell szolgálnia. Meg kell teremtenie azokat a munkalehetőségeké!, melyek nélkül mosl nincsen .élet s e munkáskézből kihullott a munka fegyvere. A tőke elpusztul, hu megvárja, nitg a munka \'fegyverét j.elforgatásra, a társadalmi
Eltölzetíil ára: egy hím « pengi 80 ittléi Sseikeulóaígl é< UadóblvaUU telelőn: 78. u
rend elleni h. <rcra veszik Jet a tisztességes mtiMa szomjazót.
Az egyénnek az u| világrendben Islenhlttei és bizalommal, minden nélkülözés közepette, várni kell, várni a jobb napokra. Igy az Intérmíuyek-ben tömörült egyéneknek Is. Az uj típusú embernek hinni kell a kinövéseim megtisztult, megtisztított kapitalista világrend Jövőjében. Hinnie kell, hogy ennek kerelében boldogulást lalál. Hinni kell, hogy Istenbe
vetett bizalommal, leklnlélyliszlelet-tel, legyelemmel, teljes munkaszabadsággal, a társadalom minden réle-gének összefogásával, azegocenlrikus törekvések háttérbe szorításával, a nemzeti egységben való összeolvadás adhat csak erőt a nenuetnek Is, az egyeseknek is a íhegujulásra. Ennek a nagy mértékben szükséges nemzell összefogásnak érdekében, a legközelebbi időben, remélhetőleg magának a miniszterelnöknek közreműkö-
désével, zászlót\'fogok bontant Zala-vármegyében. Én hiszem, hogy a nemzell egység táborában olt látom majd megyémnek minden rendű és rangú polgárát, foglalkozásra, osztályra, vallásra való lekinlet nélkül.
Ha az összefogást minden megyében, az egész országban meglerem-tetlük, — fejelte bs nyilatkozatát a főispán — ha az uj etpberek kezét a nagy erőpróbára egymásba iééük, akkor kezdődik 111 az uj esztendői
.... ...............vt-r v>rn",r-n,-|--nnrrrt.virr»-
Kflatuskát csak a blintatés kitöltése után adják -ki ÍHagyafersxágnak
Bécs, január 2 (Éjszakai telefonjelenlés) Maluska Szilveszter ügyével kapcsolatban arról Írnak a bécsi lapok, hogy a
vádtanács legutóbbi ülésén megtagadta Maluska kiadatását. A bia-torbágyi merénylőt csak akkor engedik át a magyar
szolgáltatásnak, ha előzőleg kitölti az Ausztriában rászabott büntetését.
Ufév noplcfn is csöam monűoíí a íáw<esz<etélc Bndapesfen
Vasárnap (Kéltül §éifö úélig íarí&Éi a §íbáM l£l$avMá®a
Budapest, Január 2 Újév napján a bánhldai távvezetéken eddig meg nem állapított hiba történt s emiatl a villamos közlekedésben zavarok álllak be. Délelölt fél 12-kor a távvezeték elszakadt és ekkor a bánhldai centrálé teljesen
beszüntetle az áramszolgáltatást. A hibát hamarosan kijavították, negyedóra múlva azonban Bdnhlda újra felmondta a szolgálatot és a BSíKRT saját üzemének pillanatok alatt kellet álvennle a teljes terhelést, ugy hogy majdnem az egész berendezése
tönkrement. Telefonkérdésre Őánhlda azt a választ adta, hogy hétfőn hajnali 3 óráig fog tartani a hiba kijavítása. Erre pere kéczült el azonban a Jsvilás, han«ír» csak hétfőn délre. Ok: — a vezetékre rakódott zúzmara.
Ilbarrifeádozfa magát egy lükirestlsea leleplezett SI® isgti kommnnlsta társaság
Bukarest, január 2 (Éjszakai telefonjelentés) Vasárnapra virradóra egy 110 tagból álló kommunista társaságot leplezett le és vett őrizetbe a bukaresti rendőr-
ség. A kommunisták valamennyien munkások, akik közül 96 ot egy magánházban, 14 et pedig egy külvárosi korcsmában fogtak el.
A magánházban elfogott Kommu-
nisták a rendőrség megjelenésekor eltorlaszolták magukat í8 csak akkor nyitottak ajtót, amikor felmutatták előttük az Ügyészség végzését, melyben elrendelle őrizetbevéteiüket-
Bizonyítás-kiegészítést rendeltek el a kofferos valluta-sihoíás bűnügyében
Budapest, január 2
A bünteiőlörvényszék ma vonla felelősségre Szekulesz József tőzsdés!, akit a?z-1 v\'dolnak, hogy Nagy Pállal együtt Baaer Máriától a Budapest—zürichi gyorsvonaton 35.000 dollárral bélelt bőröndöt rabolt el.
Szekulesz József vallomásában kijelentene, hogy nem érzi magát bűnösnek. A kérdéses éjszaka otthon tartózkodott. Azt belsmerle, hogy Nagy Pállal együtt foglalkozott var lutacsempészésiel. Anyósával egy bőröndben, az Ő tudta nélkül, 40 000 pengőt küldött ki Zürichbe és amikor aztán felhivla telefonon Zürichből,\' helyelte Rockensteln Jelentkezett, aki azt mondotta, hogy nagy
■ baj van, a női futártól elvették a bőröndöt a valutákkal együtt. Steln-feld Andor mondotta el később neki, hogy 35.000 dollár a kár.
A tanúvallomások során Turm Emil hálókocsi ellenőr elmondta, hogy Szekulesz nagyon hasonlít ahhoz a férfihez, aki ő tőié Bauer Mária iránt írdeklődölt. Nem meri azonban határozottan állítani, hogy ő volna. Farkas Flórián kalauz és Horváth Sámuel hálókocsi foalauz ie csak hasonlónak mondotta Szckulcszt az egyik férfihez.
Bauer Mária elmondolla, hogy arra vállalkozott, hogy néhány ruhadarabot visz ki Rockensteln feleségének Zürichbe/Rockensleinné előtte
tette a böröndbe a ruhát. Hogy valutát Is csomagolt volna, azt nem lálta és arról neki nem fzóJtak. Sem SzekuleszI, sem Nagy Pált flőzéte-sen nem Ismerte. Ezután szembesítették Szekulesszel, akiben a leghatározottabban felismerte a két detek-tlvként szereplő férfi egyikét.
Stelnfeld Andor nem akart tudni semmiről. Tagadla, hogy valuta-csempészeltel foglalkozott volna.
Szekulesz József anyósa, Szőke Gyuláné vallomásában azt állilotta, hogy nem tudta, hogy valuta van a böröndben, csak szívességből vállalkozott, hogy a bőröndöt magával viszi Zürichbe.
A nyomozást vezető detektívek elő-
73. évfolyam 2. szára
Nagykanizsa, 1933. Január 3, kedd
"é3T
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
megjelenik minden reggel, bíuj kivitelivel
POLITIKAI MAPILAP
Pelelfls szerkesztő: Barbarlts Lajos
Uj embertípus
QyömOreyOyOrgyfölspAn üzenete
nyilatkozott ottani IsplársunkSak. Mlnlhogy üzenete egész megyéjének
1141, ut a következőkben közöljük. *
UJ embertípus kiformáláséi silrgetl Oömbös miniszterelnök, orszégüró utjlban, meri ugy útja, nagyon helyesen, hogy a magyar fajnak eddigi életberendezkedése már nem telel meg a rohanó, rádió- és repülőgépkor követelményeinek, nagy felkészültségei, sok-sok szociális érzést, gyors cselekvést kívánó tempójának,
Hogy milyen legyen ez az u| embertípus és enntk kiformálására milyen eezkőzök állnak rendelkezésükre azoknak, akik m« Isten és ember elölt viselik a felelősséget Magyarország Irányllásáérl ?
A feladat két részre oszlik. Hogy kell nevelni a Jövő nemzedéket, milyen reformokra van szükség ezen a téren, ez a feladat egyik része; ennek a résznek a megoldását a nemzet a kultuszminiszter kiváló nattudásálól várja.
A Jeten nemzedék kiformálása a feladat másik, nehezebb része és ez (WrtlbOs miniszterelnökkel az élen, « vetetik összességére vár. A Jelenlegi nemzet-alkati egyedeknek Is dl kell Jormálódnla, ha az országol fenntartani és berendezkedését ugy megalkotni kívánjuk, hogy a viharuknak ellenálljon.
Az átalakulás első feliéiele az erők elörelendllése. Nem nézegetni hátrafelé, nem krllliálgolnl a multai. É etiel kell megtölteni minden irányvonalai. Az erők, legyenek a ok sremélyek karjaiban, Jogi személyek, lökések befolyásában és hatalmában, vagy magjUjan a munkában, a nemzeti öncélúságot szolgálják es az egyéni érdekek legteljesebb visszaszorításával egyedül az egyetemes nagy érdekeket tartsák szem elölt.
At kelt alakulni ebben a közös programban az egész közigazgatásnak. Erezni kell minden embernek egyrészt, bogy fegyelem alatt van, másrészt, hogy stmoga.ó, testvéri késsel, minden bajában megértési, felkarolást talál. így nem kell a közigazgatást tisztviselőnek a tekintélyi a ráruházott hatalomban keresni, mert a tekintélyi megadják emberséges ténykedései.
At kell alakulni a tökének, a töke szerepének. Nem lehel az, hogy a láke önmagát szent célnak tekintse és minden törekvése az legyen, hogy a kiválasztottak kezében minél nagyabb tömegekben halmozódjék ösz-sze, milliók és milliók kizsákmányolásával. Teljes erejével a gazdasági életei kell szolgálnia. Meg kell teremtenie azokat a munkalehetőségeket, melyek nélkül most nincsen élet t < munkáskézből kihullott a munka fegyvere. A láke elpusztul, ha megvárja, ntlg a munka fegyveréi felforgatásra, a társadalmi
EUUUetéi! in: t«y hón • pengd •• llllíi SserkculöiéKl ás kUdóblv.ull tilitoa: 7S. aa
rend ellent h\'rcra veszik fel a tisztességes mu m szomjazót.
Az egyénnek az u| világrendben Istenhitlel és bizalommal, minden nélkülözés közepette, várni kell, várni a Jobb napokra igyaz Intézményekben tömörült egyéneknek Is. Az uj llpusu embernek hinni kell a kinövéseitől megtisztult, megtisztított kapitalista világrend jövőjében. Hinnie kell, hogy ennek kerelében boldogulást talál. Hinni kell, hogy Islenbc
velelt bizalommal, leklnlélytiszlelet-tel, fegyelemmel, teljes munknszabad-sággal, a társadalom minden rétegének összefogásával, az egocentrikus törekvések háttérbe szorításával, a nemzett egységben való összeolvadás adhal csík erőt a nemzetnek Is, az egyeseknek is a inegiijulásra. Ennek a nagy mértékben szükséges nemzeti összefogásnak érdekében, a legközelebbi időben, remélhetőleg magának a miniszterelnöknek közreműkö-
désével, zászlói fogok bontant Zalt-vármegyében. Én hiszem, hogy a nemzeti egység táborában olt látom majd megyémnek minden rendű é« rangú polgárát, foglalkozásra, osztályra, vallásra vsló tekintet nélkül.
Ha az összefogást minden megyében, az egész országbsn megteremtettük, — fe|ezte be nyilatkozatát • főispán — ha az uj emberek kfzét a nagy erőpróbára egymásba telük, akkor kezdődik itt u u| esztendő I
Matuskát csak a bilntatés kitöltése után adják ki Magyarországnak
Bécs, Január 2 (Éjszakai lelefonjelentés) Matuska Szilveszter ügyével kspcsolalban arról írnak a bécsi lapok, hogy a
vádlanács legutóbbi ülésén megtagadta Matuska kiadatását. A bla-iorbágyi merénylőt csak akkor engedik át a magyar Igazság-
szolgáltatásnak, ha tölti az Auszh Iában tetését.
előzőleg kl-ászabott bün-
\'\'*\'*\'*.......•——-— -. -ri-n -|-|-,-,-,-,-, 1- -|-,riri-1 - rrn - rnni_n.~i.n_i ruuuu
lífév napfán Is csödöi mondoíi a távvescetéte Budapesten
Vasárnap dél/61 őétfö Gélig tartott a őibáK Kijavítása
Budapwt, Január t UJév napján a bánhidai távvezetéken eddig meg nem állapított hiba történt a emiatt a villamos közlekedésben zavarok álltak be. Délelőtt fél 12-kor a távvezeték elszakadt é» ekkor a bánhidai centrálé teljesen
beszüntette az áramszolgáltatást. A hibát hamarosan kijavították, negyedóra múlva azonban Bánhlda újra felmondta a szolgálatot és a BSfKRT saját üzemének pillanatok alatt kellet átvennie a teljes terhelést, ugy hogy majdnem az egész berendezése
tönkrement. Tetefonkérdésre Bánhlda azt a választ adta, hogy hétfőn hajnali 3 óráig fog tartant a hiba kijavítása. Erre aem kéczült el azonban a vitás, hanem caak hétfőn délre Ok: — a vezetékre rakódott zúzmara.
Elbarrikádozta magát egy Bukarestben leleplezett 110 tagn kommunista társaság
Bukarest, január 2 (Éjszakai telefonjelentés) Vasár napra virradóra egy 110 tagból álló kommunista társaságot leplezett le és vett órizetbe a bukaresti rendőr-
ség. A kommunisták valamennyien munkások, akik közül 96 ot egy magánházban, 14 et pedig egy külvárosi korcsmában fogtak el.
A magánházban e!fogolt kommu-
nisták a rendőrség megjelenésekor eltorlaszolták magukat csak akkor nyitottak ajtót, amikor felmutatták előttük az ügyészség végzését melyben elrendelte őrizetbevételükct-
Bizonyítás-kiegészítést rendeltek el a kofferos vatuta-siboíás bűnügyében
Budapest, Január 2
A büntetölörvényszék ma vonta felelősségre Szekulesz József tőzsdés!, akit a;z I v.\'dolnak, hogy Nagy Pállal együtt Bauer Máriától a Budapest—zürichi gyorsvonaton 35000 dollárral bélelt bőröndöt rabolt e».
Szekulesz József vallomásában kijelentette, hogy nem érzi magát bűnösnek. A kérdéses éjszaka otthon tartóikodotfr. Azt beismerie, hogy Nagy Pállal együtt foglalkozott va-lulacsempészésiel. Anyósávai egy bőröndben, az ő tudta nélkül, 40 000 pengőt küldött ki Zürichbe és amikor aztán felhívta telefonon Zürichből, helyette Rockensteln jelentkezel!, aki azt mondolla, hogy nagy
baj van, a női futártól elvették a bőröndöt a valutákkal együtt. Steln-fetd Andor mondolla el később neki, hogy 35.000 dollár a kár.
A tanúvallomások során Turm Emil hálókocsi ellenőr elmondta, hogy Szekulesz nagyon hasonlít ahhoz a férfihez, aki ö tőle Bauer Mária iránt érdeklődött. Nem meri azonban határozottan állítani, hogy ő volna. Farkas Flórián kalauz és Horváth Sámuel hálókocsi kalauz is csak hasonlónak mondotta Szekulcszt az egyik férfihez.
Bauer Mária elmondotta, hogy arra vállalkozott, hogy néhány ruhadarabot visz kl Rockensteln feleségének Zürichbe.- Rockensteinné előtte
tette a höröndbe a ruhát. Hogy valutát is csomagolt volna, azt nem látta és arról neki nem fzóltak. Sem Szekulesz!, sem Nagy Pált füzetesen nem ismerte. Ezulán szembesítették Szekulesszel, akiben a leghatározottabban felismerte a két detek-tlvként szereplő férfi egyikét.
Stelnfeld Andor nem akart tudni semmiről. Tagadla, hogy valuta-csempészettel foglalkozott volna.
Szekulesz József anyósa, Szőke Gyulánó vallomásában azt állította, hogy nem (udta, hogy valuta van a bőröndben, csak szívességből vállalkozott, hogy a böröndöt magával viszi Zürichbe.
A nyomozást vezető deleküvek elő-
ZALAI KÖZLÖNY
1933. január 4.

Hasznos tudni
/yw

mindazoknak, kik az ártalmatlan és tisztán természetes hashajtó ásványvizek iránt, nagyobb bi"lomm<il viseltetnek, hogy
Igmándi
sitiimiiu
k.aerövll. hatékony forrás-sókban egé.í LurOpa leggazdagabb ilynemű ásványvize. Rendszerint már kls-adagí 1\' vagy \',a troliár elegendő, miátlal a nagyobb mennyiségek fogyasztása feleslegessé válik, léhát gazda-ságilag ia viszonylag a legolcsóbb.
--1-
•diák, hogy a kéidéses idóben srol-gálulol leljeallö vasutasok felismer-tik Szekuleaiben ai egyik lettest.
A törvényszék ezután helyi adoll részben a bizonyítás klegistlUsére vonatkozó Indítványoknak és a lát gyalia folytatását kedden reggel 9 órára halasztotta.
A postatakarék leszállt-tóttá a kamatlábat
Budapest, január 2 A postatakarékpénztár a törzskamatlábat 4 százalékra, a különleges kamatozású betétek kamatlábát pedig 4 és fél százalékra szállította le az eddigi 4 és fél, Illetve 5 százalékról.
k mentőautóban meghalt
Kassa utolsó magyar polgár mestere
Kaítta, Január 2 Blandr Béla, Kassa volt polgármestere, a felvidéki magyar kisebb-ség egyik vezető embere, szombaton hajnainan meghalt. 1910-ben munkapárti programmal választották képviselővé és a háború kitörésének esztendejében került Kassa város étére. Néhány héttel ezelőtt Budapestre jött (ukofbaját gyógyíttatni. Állapota azonban valsagosra fordult. Mentőautón ukurták hazavinni és útközben, Kassa város határában érte a halál.
Amor profanus
(Regény iüU-böl) 7
Irtai SZABÓ ZSIQMOND
Az auló megállott.
— Nos, feljön ? — suttogta a nő.
Solihy levette karját a színésznő
váltáról és kinyitotta a kocsi ajtaját.
— Nem, Böike, ma lehetetlen — felelte — majd máskor I Isten vele I Könnyű csókot lehelt a leány homlokára és kiszállt a kocsiból.
Gyalogosan indult hazafelé. Párás, hűvös, kora márciusi éjszaka volt és az utcán alig járt valaki. Minden lépése ütemesen hangzott az éjjeli csendben és a siető alaknak ugy rémlett, mintha teljesen egyedül járna a néma városban. És minden lépésnél szakadatlanul egyetlen egy gondolat ismétlődött agyában.
— A Vágy meghal! I
És ahogy a sötétebb mellékutcából kiért az Andrássy-ut erősebb világításába, a villamoslámpák fénye minlha belevilágított volna megzavart lelkébe. Most már tisztábban kezdett gondolkozni. Mindig^-hatá-rozoltabban formálódott ki agyában, hogy eddigi énje megszűnt. Életének legértékesebb része lezárult és ami esután Jön, az csak torzképe
Inssolinl cáfol
Budapeat, Január 2 A budapesti olasz követség közli, hogy Mussolini a leghatározottabban megcáfolta azokat az állításokat, amelyek vele kapcsolatban megjelentek egy Rákosi Jenőről sióló, az utóbbi napokban néhány magyar lapban ismertetettemlékiratban, amely a magyar trón betöltésének ügyével foglalkozik.
A községi választások elten beadott
két panasz ügyében a napokban összeül az igazoló választmány
A hetedik emeletről leugrott egy budai bankigazgató
Budapest, Január 2 Bartha Rezső, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank óbudai fiókjának elnöke ma délben az Alkotmányutca egyik házának hetedik emeletéről az udvarra ugrott és azonnal meghalt. Néhány nappal ezelőtt panaszkodott, hogy betegeskedik, de nem tudja, ml a baja. Az öngyilkosság pántos oka még nem Ismeretes.
Nagykanizsa, Január 2 Az 1886 évi XXII. törvénycikk 50. §-a szerint községi választások ellen a panaszok a választás után 10 napon belül adhatók be. Ez a határidő hétfőn déli 12 órakor Járt le. Eddig a terminusig mindössze két panasz érkezett a december 22-1 kaniisal választások ellen, ifjú dr. Tamás Jinosé és Ansorge Anlalé. Az Igazoló választmány a legközelebbi napokban összeül a panaszok és az abban felhozott sérelmek ügyében. Az igazolóválasztmány elnöke BŐdy Zoltán alispán, helyeilese
Csóthl Géza pápai prelátus. Mivel nem valószínt), hogy az alispán leutazik Nagykanizsára, előreláthatólag Csóthl prelátus fog az igazoló választmányi ülésen elnökölni. Aa igazoló választmány tagjai a képviselőtestület részéről dr. Knausz Llszló és dr. Welsz Lijos ügyvédek, az alispán által kinevezettek: Barthos Qyula hercegi erdő mester ét Unger-UUmann Elek kereskedelmi tanácsos.
A város válaoztópolgársága érthető érdeklődéssel tekint az igazoló választmány határozata elé.
A megye 50 százalékra emelte Nagykanizsa községi pótadóját
Felemelték a képviselőtestület által leszállított legelőbéreket
Nagykanizsa, Január 2 A vármegye felülvizsgálván Nagykanizsa megyei város 1&33. évi költségvetését, azon több módosítást eszközölt. Nevezetesen felemelte a városi képviselőtestület által annak Idején leszállított legelőbéreket.
Mivel a miniszter időközben a borfogyasztási adót felére szállította le, a csökkent Jövedelemre való tekintettel az alispán véghatározattal Nagykanizsa 42 százalékos pótadó-
az eddiginek, mert hiányzik belőle mindaz, ami srépséget, szint és édes vágyakat adott, mindaz, amiért kellemes volt élnie: a nő. Már tudta, hogy többé nem adatott meg számára, hogy érezze ébredő vére hevét, hogy szomjasan megittasuljon vágyainak tüzélól. — Mindaz,\' ami benső tartalmat ad a Szépnek, amit a nagy festők a földi szerelem Ciodálatos ábrázolásában megfestettek, a csodás dallamok, melyekből a zeneköltök forró vágyódása szól, idígenés érthetetlen lesz előtte. Nem érti meg többé az üde fiatalság szemérmetes pirulását, csókra váró asdtonyok fátyolosan bágyadt pillantását. Vége van I Mindennek vége I Leszállt szivére a kora agg-stg dermesztő hidegsége I Nincsenek többé számára perzselő tü<ek, nincs többé édes, csendes bágyadlság, a vágy meghalt I
Még otlhon is hálószobájának langyos levegőjében csak erre tudott gondolni. Már egy éve, hogy remegő sejtéssel érezte, várta, hogy ez a fagyaszió dermedtség be fog következni, És ma\'itívolt a bizonyosság I Egy év előtt még áltatta magát, hogy csak a mindennapi élet egyhangúsága bágyasztja. Egy év elölt ide menekült a nagy város
zajos életének forgatagába és lázasan kereste az uj színeket, hogy érzési hamvadó tüzét fölélessze. Már egy hónap előtt érzéketlen tompu\'at nyűgözte le és kétségbeesetten vette észre, hogy nem szom-\' Jazza már az élet örömeit. A folyton erősbülő bizonyosság kétségbeesésével kerülte a nőket és mégis az élni akarás makacs reménykedésével várta a másnapot. Di a mai találkozás meggyőzte, hogy hiába reménykedett.
És mig fekhelyén álmatlan hánykolódott, egyre bizonyosabbá vált előtte, hogy igy tűrhetetlenné válik számára az élet. Ha belefásulna is idővel szivének kihűlt dermedtségébe, egyszer mégis csak vissza kellene térnie elhagyott otthonába. Szerelem régóta nem kötötte már nejéhez és azóta, hogy a fővárosban élt, csak egyetlen gyermeke utáni
vitte néha haza. Ijedten gondolt arra, hogy az otthon hagyott asszonyhoz vissza kell majd térnie. Eddig férfi biztos fensőbbségével uralkodott a nőn, aki megadással tűrte férjének csapodárságát. Lelke mélyéből iszonyodott attól, hogy ez az asszony, aki benne at erősebbet ismerte meg, megismerje most a gyenge embert.
ját 50 százalékra emelte fel. Egyúttal kisebb egyéb módosításokat is eszközölt a város költségvetésén.
Kérdést intéztünk ebben az agyben dr. Krdtky István polgármesterhez, aki kijelentette, hogy az ügyet a képviselőtestület tudomására hozza és azért még a jövő hétre összehívja a képviselőtestületet közgyűlésre.
A községi pótadó és a legelőbér felemelését — mint különös újévi ajándékot — Igen vegyes érzelmekkel fogadja az agyonterhelt Nagykanizsa város közönsége.
A szovjet börtönre ós száműzésre Kélte Orenburg püspökét
London, Január 1 (Éjszakai telefonjelentés) Moszkvai jelentés szerint a szovjet bíróság szovjetellenes izgatás miatt 6 évi börtönre és 5 évi száműzetésre Ítélte Orenburg püspökét.
— Nem, nemi Ennek nem szabad megtörténnie I Kell, hogy megtaláljam régi magamat. Megkérdem a főváros legjobb orvosát és lehetetlen, hogy meg ne gyógyítson I
Másnap a hosszú és körülményes vizsgálat után D^mlén tanár, a hírneves specialista, kényelmesen elhelyezkedett betegével szemközt az
öblös angol bő. karosszékben és tói ápolt hollófekete szakállát, melvbe már sűrűn vegyültek az ősz szálak,
orvosprofesszori mozdulattal végig* simítva, azt mondta a grófnak:
— Az ön tökéletes szervezeténél nem gondolhatunk másra, mint ama sajátságos tűnetcsoportosulásrs, melyet a férfiélet Climsxának nevezett el egy angol Idegorvos. A 40 éves korhatáron tul lép fel ez a változás. Hasonló minden ember életében rendszeresen ezen korban szokott beállni. Nem ajánlott különös gyógymódot az idegek erősítésén kivűl, azt hiszem, hogy ezzel teljesen eleget is teszünk. Majdnem biztosra veszem, hogy újra meg fogja találni előbbi én|ét, csakhogy ehhez rendszerint valamely erősebb behatások szükségesek.
Solthy gróf fanyar kedvvel hall-gatta a tudós professzor előadását.
(Folyt kör.)
1933 fanu^r 3
ZALAI KÖZLÖNY
Elloptak egy egész fényképész kirakatot
Szerelem vagy sillvesiter éjszakai tréfa ?
Nagykanizsa, Január 2 Az Friaébei-téren Szilveszter éj-aukáján limeretlen iel(es, v«ny let. letek ellopták Neumann Rezső lényképész kirakatát, amelyben mintegy 60 fénykép lehetett.
A fényképész feljelentésire nyo mozást Indított a rendőrség ebben a furcsa lopási ügyben, amely vagy rossz Iréfa lehel, vagy pedig valaki llymódon akart hozzájutni ImSdoltja fényképéhez, de hogy ne jussanak a nyomára, Inkább Elvitte az egész kirakatot, mind a 60 fényképp*I együtt.
Postások a 48-as szoborért
Nagykanizsa, január 2 A 48 as szobor-alap, ha lassan Is, de gyűlik, gyarapszik. Nemcsak az egykori bajtáruk, hanem a társadalom minden rétege kiveszi részét az adakozásból. Nem Is lehet szebb cselekmény, mint emléket Állítani azoknak, akik életüket áldozlák tel a magyar hazáért. Dr. Thotway Zsigmond m. klr. posta-távirdal főfelügyelő fáradhatatlan buzgósága folytán az I. számú posta és távlrda-hlvatal tiszti és altiszti kara 80 pengőt gyűjtött a maga körében és küldölt be a 48-as szoborbizottságnak. A derék postások mindenkor ott voltak, ahol nemzeti, hazafias vagy más célért áldozni kellett, most Is derekasan kivették részüket az adakozásból. Tetiük minden ékesszólásnál szebben beszél és mélió arra, hogy példának állítsuk a többi egycsü e-tek, Intézmények és hivatalok elé.
Négy mázsa kenyeret osztott ki az OMKE Kanizsa szegényei kőzött
Nagykanizsa, január 2 Szombaton délután megkapó jelenetek játszódtak le az OMKE egyesületi helyiségeiben, ahol a tagok 405 kg. kenyerei oszloltak kl Nagykanizsa legszegényebb cialád|ai között, hogy az u| eszlendó elsó napja legalább ne LOsiönlsön rájuk a teljes nélkülözés Jegyében. A Missziósház 40, az tzr. Nőegylet 30, az Izr. Leányegylet 14, az Evang Nőegylet 6, a Rif. Nőegylet 10 szegénysorsu családot ajánlóit a kiosztó egyesület figyelmébe, amely Klskanlzsáról is 25 családnak adott tejenklnt 3-3 kg. friss kenyeret, melyei az OMKE lagok adakozásából vásárolt az egyesület. A megajándékozott családok könnyes szemmel, hálálkodó szavak kíséretében vették át kenyéradag|al-kat. Nagyon aiép cselekedet volt az egyesület részéröli
Kiküldött munkatársunk helyzetjelentése Nagykanizsa Szilveszter-éjszakájáról,
amit kevés pezsgővel, rendzavarás nélkül, de vidAmnn ült meg a közönség
Nagykanizsa, Immár 2
A körülményekhez viszonyítva csendes, de azért vidám Szilveszteréjszakája voll Nagykanizsának. Nem vollak hangos, zajos mulatozások, mint az előző években, mert erre nem jutóit pénz és ehelyett Inkább csöndet, kissé tatán józan vidámsággal siklottak át az emberek az óesztendőt kövelő u|év ha|nalába. A kávéházakban, egyesOlell helyiségekben és a kisebb korcsmákban Is elég szép számmal fordullsk elő a vendégek, kirívóbb .cechelések\' azonban seholsem fordullak elő. Egy-két üveg pezsgő Is gyöngyözött az asztalokon, de Ilyen „dőzsölés" csak elvélve aksdl. Inkább a bor fogyott, nagy örömére egy-egy bor-
kereskedőnek. A magánházakban Is hasonló csöndes vigadozással köszön-tonik az uj esztendőt
Hogy Kanizsa mennyire józan volt ezen a Szllveszlet-éjszakán, azt legjobban bizonyltja, hogy hajnalt rendzavarás, verekedés, vagy botrányos részegség egyetlen esetben sem fordult elő, rendőrt beavatkozásra se-hot sem került sor. ,
A Kaszinóban 120 terítékes társasvacsora volt a lagok részére. Éjjel fél 11 órakor már zsúfolásig megteltek a termek elegáns, estélylruhás hölgyekkel és szmokingos urakkal, akik jazz- ts cigányzene mellett igen Jó hangulatban szórakoztak a késő hajnali órákig.
Síiksiglitiií —i
r—*
I mindenki a helyi kereskedőknél j é* iparosoknál szerezze bet
74 éves
fennállása alkalmából
5INGER
DIVATÁRUHÁZ
egész január hónapban olcsó fehér árusítást rendez.
Propaganda cikkeink:
Olcsó Sáska Ezüst Sáska Sáska gyolcs Arany Sásíka Arany Sáska mosott.
Közópszálu Sáska Finomszálú Sáska Lepedő 2 méter összesen P 3\'60 Lenvásznak Törülközők lenből és pamutból Damasztáruk ágyneműnek Zsebkendők jó minőségben Damaszt asztalteritők Damaszt szalvéták Damaszt garnitúrák
simer mm ni mm
80 om. széles 80 fillér.
Látványos kirakatainkra felhívjuk vevőink figyelmét.
Az OMKE-bcn ,
kedves szilveszteri programról goo-doskodolt a rendezőség. Zsúfolt termek, elegáns ruhák és meleg, bensőséges családi hangulat jellemezték a kereskedői tábor Imponáló összetartását
A vidám műsor keretében Lelt-ner üyörgyl rulnos készséggel, viharos tetszés melleit konterált a nősülendő fiatalemberekről. Egy Placsek és Hajó Isteneiben Szirtes éa Leltner Perkó tették próbára • nevelő Idegeket. OUop Oézi, mint. elsőrangú kupié-énekes srilott megérdemeli tapsokat. Vele oWozott a sikerben dr. Halász Pál, akt s zon-gorsklséretet látta el és akit, mint az egyik sikerüli kupié szerzőjét is ünnepeit a közönség. Sípot Ella, mint chanson-énrkr\'Miö mutatkozott be, hogy kedves hangjával és bá|o« egyéniségével egyaránt meghódítsa a hallgatóságot A zongoraklséretst Havas Magduska látta el gyakofiott hozzáértéssel. Kedves meglepetés vott mindenki számára, amikor az éjféli sötétség után, az uj esztendő elsó percében Berény Msgdus bájos közvetlenséggel szavalta el Krámer Endre újév! köszöntőiét. Viharos taps jutalmazta a mosolygószemü Inlerpretátor előadását és Jókívánságait
A KAOSz
szilvesztert mulatsága Is nsgyszámu érdeklődőt vonzott a Centrál fényben uszó szuterénjébe. A mulatni vágyó fiatalság zsúfolásig megtöltötte a hatalmas egyesületi helyiséget, shot Fischer Pál szellemes prológgsl üdvözölte a megjelenteket.
Hegedűs La|os,ífoAn 0 tön, Ftscher Oyula egy vidám Piacsek és Salgó jelenetben aratlak lelkes tapsol. S.lly Mtrla és Mátrai J >nos ügyes tánc-Jelenete sokakban ébresztette fel az első bál hanpulatos emlékeit Nafy sikere volt Csáky Hus és Epplngcr Lásiló énekes-duett|ének Is Kukoty Ilus és Odbor Lajos tánctanár Tanga-niils és Blgin-bemutató|a után silg akart elcsllulnl az u|rázó <spt. Kohn Lajos és MurUtdcsl László grótesk-táncjelenele messze felülmulta az átlagos műkedvelői nívót. Bergsteln Ödön Balalajka-lánca még a legszigorúbb kritikát Is bátran kiállít. Színes látványt nyújtóit a 22 gyönyörű fiatal leány által bemutatott spanyol udvari tánc, amelyet Oábor Lajos tánctanár tanított í* nagy hozzáértéssel. >
Végül egy humoros újévi köszöntővel Leltner Ferenc és Munkáért László zárták be a hangulaton műsort, melynek számait Von József konferálta ügyesen,
A Centrál különben is Jó és hangulatos szilvesztert bonyolított te. Egész éjszaka fényes, elegáns és vidámságtól volt hangos a kávéház minden ragyogó helyisége.
A frontharcosok
családias jellegű szilveszteri összejövetele Is a vidám hangulat legyében zajlott le. A fehér asztal mellet
ZALAI KÖZLÖNY
különféle háborús szilveszterek és ujévek emlékei elevenedlek fel az Idősebbek bjkin, mlg a parketten az ilju generáció igyekezett megfeledkezni egy éjszakára a gazdasági háború nyomasztó gondjairól. Vidám álel volt
■ vendéglökben
is. A Wollák vendéglőben, a Rllser-féte Kissörhizban, a Magyar Király-ban is vidámsn búcsúztatták az ó esztendői, amely annyi ba|l, gondol szerzett mindenki számára, örüllek a\'vendégek, hogy megszabadullak végre tőle. A\' Vaskapu, a Rizsa-ven-déglö, a Teleky-uli Horvith-ven-dégiő, a Kinizsi-utcai TörM-vtn-dégtő törzsvendégei is nagyszámban Jöttek össze u|e«z!endöl köszőnlen!, az Utolsó garas-ban a PelőH-ut közönsége idolt egymásnak találkozót annak örömére, hogy végre siketül megszabadulni az óesztendötöl, a Fekete Sos-ban jazz-band gondoskodott a vidámságról, a Marko-\\en-déglőben disznótoros vacsora és jó bor melk . órakoztak a vendégek \' — záróráig.
íme, a helyzetjelentés Kanizsa Siilvesxter-éjizakájáról.
Elmúlt az rt 6v.
eb. aki bánja,
boldog uj-évet
kivin a ............ Dám*.
A Frontharcosbál hlrel
Nftgykanlzaa, Jauuár 2
Január 7-én lesz az idény egyik legkiemelkedőbb bálja. Megyeszeite oly nagy az étdeklődés, hogy már pótineghlvók nyomalása váll szükségessé. Annak dacáta, hogy a meghívókat kiküldtük már, de valaki véletlenségből nem kapoll volna, ne vegye zokon, hanem |elenlse be igényét Németh Jenő (Etzsébel-lér 11) vagy Wágner Jenő bajtársnál (Fó-ul 10, fodrász üzlet).
Felkérjük védnökeinket és a tiszteletjeggyel bírókat, hogy jegyigényüket január 3-án Freyslinger Ágoston (Telelőn 55) bajlárinál jelentsék be. Jegyelővétel január 4-től a Krátky tőzsdében.
Kéretnek » összes rendező urak (uj frontosok Is), hogy ma kedden este fél 9 órakor a Polgári Egylel fronlharcosok helyiségében a rendezői Jelvény átvélele és megbeszélés végett megjelenni szíveskedjenek.
SieanM nőknél a természetes Jereio JöimI" keserüviz könnvtl, erőlködés nélkül való bélkiürüíést idéz elő és ezáltal sok esetben rendkívül jótékony hatással van a bcleg szervekre. A női betegségekre vonatkozó tudományos irodalom több megalkotója Írja, hogy a Ferenc fótwf víz kitűnő hatásáról a saját kísérletei alapján is alkalma voll meggyőződést szerezni. A Fsreac JAuet keserüviz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerllzlelekben kapható.
Schfltz vásznak védjegye.
1933. január 4.
VÁROSI MOZGÓ
Január 3-4 3-én, kedden. s*erddn ér* csUtUriUklin este 7 9 órakor
A n i
kj.l
Három Cloyü
összes fimjei közölt a legnagyobb és legsikerültebb
A moziőrült
burleszk-vigjáték 10 fejezetben. Ilyen szenzációsan humoros film még nem került vászonra.
Ezenkivlil nagyszerű kisérő műsor.
Benes: „Megegyezés csak a mai Európa alapján lehet"
Prága, Január 2 (MTI) Benes kUlOgytniniszter az újév alkalmából a Lidove Novlny számára nyilatkozott. Az uj esztendőben — mondotta — a túlhajtott gazdasági bizakodás nem volna megokolt, de még helytelenebb a reménytelenség. Politikailag sem reménytelen az uj év. A kormányok a megegyezést csak a mai Európa alap ján kereshetik és ebben az Irányban
működik a kisantant Is. A kisantant őszintén kivánja a barátságos együttműködést valamennyi szomszédjával.
IdöiÉrás
A nagykxaixul meteorológiai megfigyelő lelentósekt hétfőn a hőmtr\' siklet: Heggel 7 órakor —0 8, délután 2 órakor -fO 4, eate 9 órakor —0 2.
(Éjünkül rádlöHkntit) A Mataoralá-glal Intést lalantl 10 Ara-
kor i Lmosu •■ykBIáa várható, kBdaaltálásaal.
A somogyszentmiklósi rejtélyes piromátxiás Szilveszter éj/elén tűzzel üdvözölte az újévet
Nagykanizsa, Január 2 A titokzatos aomogyszentmiklósi gyújtogató megint hallat migáról.
Szilveszter éjszakáján, amikor a község lakói lészben otthon, részben a korcsmákban szórakoztak, éjféltájban hangos IQzllárma verte fel a községet. A tüz Szörcsök Qyörgy gazdálkodó szérűskertjében támadt, ahol egy hatalmas szalmakazal égett. A tűzoltók munkája iegfőképp csak arra szorítkozhatott, hogy megakadályozzák a tüz továbbterjedését. A lakosság és a tűzoltók együttes mun-
kája meg is akadályozta a lángok előrehaladását, de az izgalom még a hajnali órákig sem ült el.
Az oltás után azonnal megtartották a tűzvizsgálatol, amely kiderüelle, hogy elvetemült kezek akarták tűzbe boiitani a kis község szilveszteri éjét.
A lelketlen gyújtogatás ügyében, amely szerencsére nem sikerült, erélyes nyomozást taditott a csendőrség.
A már hónapok óla szünetelő szentmiklósi piromániás ugylátszik megint akcióba lépett.
NI FtLJiN a MACtAOdTói, a Díjtalan bemutatás
TELE FUN KEN
köreetképviseletné!:
Szabó Antal
tádlóüzletében
Fő-ut 3. szám.
NAPI HIRIK
napirend
Január 3, k«dd
Római katolikus- Oenové. Protestáns: Benjámin. Iir.t Teb. hó 5.
Várod muztum éa KWyvUr nyit.. oOUrtOkSn ía vaaírnap délelőtt 10-151
1204y?gysztrUil élltll szolgála! e hónapban : a Mtrkly-Btlu. gy«g|SieiUr Pó ul 12. az. és ■ kl8lí.nlz».rgyí>gy>Kilir.
Gőzfürdő nyitva leggel 6 órától este 6 óiSíg (h«H, ncrda, pintak délután, kedden egíaz nap nóknek),
— (Főurl eljegyzés) Batthyány Iván gróf néhai Batthyány Slrattraann László dr. herceg fia, eljegyezte báró Thyssen Bornemissza Margitot, bátó Thyssen Bornemissza Henrik, az Ismert német nagyiparos és rohoncl töldblrtoi leányát.
— (Dr. Kálnay OyuUi kinevezése) Dr. Kálnay Oyula rendőr-főtanácsost, a nagykanizsai rendőrkapitányság voll vezetőjét a rendőrség vezeésében előállott újévi válozások során a budapesti III. ker. rendőrkapitányság vezetőiévé nevezték ki. A hírt őszinte örömmel fogadta Nagykanizsán Kálnay főtanácsos sok barátja és Ismerőse.
— (A Városi Nőikar) ma este 9 órakor próbát tart, egy közeli fellépésre való tekintettel.
— Segédszállót avatott a keszthelyi Ipartestület) Keszthelyről jelentik: A keszthelyi Iparleslülel, hogy a szegény, munkanélküli segédek, akik vándorlásuk során Keszthelyre érkeznek, fedél alall tölthessék éj-szakálkal, 6 ágyas segédszállól rendezeti be, amelyet most avattak fel ünnepélyes külsőségek köznti. A város és a közönség 500—600 pengővel, a keszthelyi Iparosok pedig ingyen-munkával Járultak hozzá a szálld létesítéséhez, amelynek nemes elgondolása mély szociális érzésből fakadt.
— (A Városi férfikar) legközelebbi próbája nem szerdán, hanem tolyó hó 9-én, hétfőn lesz.
— (UJév a törvényszéken) Ai újesztendő alkalmával a nagykanizsai törvényszék és járásbíróság összes tag|ai dr. Szabady Lőrinc törvényszéki elnökhelyettes vezetése alatt tiszteleglek dr. Hennlg Alfréd klr. törvényszéki elnök előtt, akit meleg szeretetlel üdvözöllek. Ugyancsak vitéz Csttlaghy Oyörgy vezető-ügyész elölt tiszteleglek a klr. ügyészség Isgjal.
— Tánciskolái hlr. Btagusz Etek január hó 8-án a Polgári Egyletben több csoport részére uj tánctanfolyamot nyit.
— (A nagykanizsai ipartestület) csülörlökön este 8 órakor tartja január havai előljáróaágl ülését Samu Lajos elnöklete alalt.
— {Gábor Prlncslcs OyOrgy halála) ügyében, minthogy az exhumálás! követő boncolás is kétségtelenül megállapította az öngyilkosságot, a vizsgálóbíró megszüntette az eljárást,
1933. jinuár 3.
ZALAI KÖZLONV
Ifihely megnyitás.
Van szerencsém tisztelettel értesíteni a n. é. közílnseget, hogy
E5tvB«-Mr 21. sz. alatt a mai napon megnyitoltarp.
sím Szíves pár fogást kér
VUuák Flórián iötélgjirtó
— (Szabadlábrahelyezték a rabláa gyanúja miatt őrizetbe vett 3 gazdát) Mult számunkban megírtuk, hogy a klskomároml csendőrség behozta Nagykanizsára Hehe János zalaujlakl gazda tel|clenlésére Takács József, Pethö L<|os és Horváth István cseiföl gazdákat. A vizsgálóbíró elölt a három gazda a leghatározottabban tagadta, hogy Ok kirabolták volna Bekét és mivel semmi bizonyíték ellenük nem volt, mindhármukat szabadlábrahelyezték. A bűnvádi ellátás ettől függetlenül tovább folyik.
ÖRÖH
az embeh iltTZ. ma mnom az tMészrt!
tE33E
— (Visszalopta a tolvaj az elvitt kerékpárt) Lusztlg Ödön Migyar-utcal kereskedő szombaton este belért az egyik Erzsébet-téri borbélyhoz. Mig benn várakozott, addig az üzlet elöl ellopták a kerékpárul. A tolvaj ugylátszik tarthatott attól, hogy valaki felismerte, mert vasárnap esti visszalopta a kerékpárt a borbélyüzlet elé, ahol meg ls lalá\'ták, csak a névtábla hiányzott ríla. A rendőrség meglnditotla a nyomozást.
Nagy meglepetés a vevőközönség részére Sláger dlvatáruhdz fehér lanuárja.
N.hti néksléiben azaavadik, akiknek sz sgyvériódulás, a tejlájfis és szívdobogás; az emésztési zavarok éa különösen a végbél bajok teszik az életet nehézzé, Igyanak reggel éa eale egy negyed pohár természetes .rerasc lizaaf" keserüvlzet.
— (Megfagyott egy Ismeretlen ember) A karácsonyi ünnepek alatt Nemesdéden mulslolt egy Ismeretlen, 80 év körüli lérfl, aki a községből ittasan távozott el. A szerencsétlen embert most megfagyva holtan találták Tapsony halárában. Zsebében egy ,FHU)p József Felsisegesd\' dm-zésü levéltöredéket talállak. Nyomozás indult a személyazonosságának megállapllására.
— Menyasszonyok legjobb bevásárlási helye Slnger dlvatáruhdz.
— A *y"g«t Jsnoár l-l aiár»a uj regény közlését kozdl meg. írója a tlatal írónemzedék nagytehotaénü tagja, Török Sophle. A ezám szépirodalmi részéből Babits Mihály és Illyés Oyula verselt és Dalloa Sándor nagy elbeazélé-sét kell kiemelnünk. Ujévt köazőnlőt Móricz Zsigmond Irt Külön érdekessé-
■ Kosztolányi Dezső valtjáról, Márkus I/áazló a
f:e a számnak Kosztolányi Dezső val umásairól pályájáról. Márkus Igazié t színházi válságról, Lajtha LJwzló a magyar népzenéről, Gartner Pál az aka-ratszabadaág problémájáról, — Ruday Oyörgy sz agrársettlement mozgalomról elmélkedik. Negyedévi elótlzotés 10 pengő. Kiadóhivatal: Vilmos császár-ut 54. Telelőn tüfruti.
A harcias amazon és lovagjának párbaja tlz körömmel a Ccntrál előtt
Nagykanizsa, január 2
Az u| eizlendö eltő napján, este 6 órakor tragikomikus Jsltnif Já\'sró-dott le a Cenirál elöli, ahol egy harcias leány parázs verekedést rendezett.
A verekedés kezdeményezője F. Elei 21 éves lakarllónő, aki valami miatt összeszólalkozott a társaságában levő D. Oyörgy 23 éves keres-kcdösegíddel. A leányt annyira felizgatta a szóváltás, hogy a következő pillanatban Uz Ürmével ugrott neki a fiatalember arcának, aki két-égbeesetten Igyekezett védeni magát. — A bo\'rányos Jeleneinek, melyet nagyszámú közönség nézett végig, egy rendőr meglelrnése vitelt véget, aki azétválasztotta a le\'ekel, egyut\'al botrányos verekedés elmén megtetle el\'enük a feljelentést.
"> Felgyülemlett zok maradékot
meglepő olcsó árban árusít Slnger dlvatdruház.
— C.atké KáUín uj ri|iari az elmúlt évben rendkívül alkert aratott az Uj Idők hasábjain. Kluger és Társa a regény elme, amely egy nagy vállalat történetét mondla el, húsból és vérből való mai embereket elevenít meg. A Kluger és Társát nagyszabáau regénynek tervezte a szerző. Az UJ Idők ulévl számában kezdte meg a második kötet közlését. Igen keresett a „Kevóe pénzből lói élni, tanulni, szórakozni" eimtl cikksorozat. A népszerű rovatok: Szerkesztői üzenetek, Szépségápolás, Keresztrejtvény, Gasztronómia, Kézimunka, Dlvatrajzok.
Olcsóbb
FUTOR
szénsavas takaimányméaz

9t
1 kgr. os doboz ára ... 54 fillér
5 . . . ... 110 .
60 kgr. áru (zsákkal egyült) . 690 . eredeti gyári csomagolásban. A .FUTOR" növendék állatoknál a csontképródést elósegl\'l. hízásra beállított állatoknál étvágygerjesztőig hat. ^ A „FUTOR* etetése mellett konyhasó adagolása lelesleges. A nagyhlzlalók, uradalmak, gazdaságok a .Futott" állandóan etetik. A valódi .FUTOR" ezentúl caak a fenti eied-.tl gyári csomagolásban kerül forgslomb*. Zsákból kimért , FUTORT" eientul ne fogadjon el 1 Beszerezhető:
ORSZÁG JÓZSEF cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági pslots mellen) 0»jwtHwtt»li I tott MMI isgrinéíj)
— Köztisztviselők részére rendkívül előnyös bútorvásárlás! alkalom. Modern berendezések, tökéletes Jó kivitelben, .tosszu lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók — Kopsteln butoráruházban, Horthy Mlklós-ut 4.
B«rté«»álár\'
Felha|lás 4933, eladatlan 536. - Első-rendű 0-80—088, szedett 083 -085, szedett közép 080 - 0-82 könnyű 0-76-018, l-aö rendű öreg 0-80 082. Il-od rendű öreg 074-0-76, sngol süldő I. 0-88 -M5, szalonna nagyban 100—1-06, zsír 1-35-000, hus 103 -124. félsertés 106-1-20.
Leltározás előtt
draimnt leszállítottam!
Fekete szmoking szövet.
Legújabb estélyi és báli ruhákra alkalmas selymek.
Vásznak, damasztok, chiffonok.
Férfi és női zsebkendők
a legolcsóbb árban kaphatók
Mór
divatáruházában
F6ut 3.
SPORTÉLEI
Asztalltennlszverseny
Kisszámú közönség elölt folyt le Magyarország ll|usági bsjnokcsapl-lának (Láng—Fttcher) bemutató-mérkőzése. A listai pesti Játékosok olyan magasnlvóju Játékot mutattak, amilyenben a kanizsai közönségnek még nem volt része. Eredmények: Láng—Slampf 3—2, Fischer—Magyar 3—0, Hoffmann—Nyut 3—1, Fischer—Stampf 3—2, Láng—Holl-mann 3—0, Láng—Magyar 8—0. Párosak: Láng—Fischer: Holf mann— Stampf 2—1, Láng—FI,Cher: Magyar—Stampf 2—1.
A magyar futballcsapatok turaeredményel
Ferencváros—Raclng Club Paris 2:2 (1:1), Nürnberg—Újpest 3: t (2 :1), V. S. Regglna—Vasas 1: 0 (1:0), Nemzeli—Souls Slep Izmir 7:2(1:1), Napoll—Hungaral 1:0 (0:0). III Kerület—F. C Cosenza (Szicília) 4: 1 (2:0), Kispest—Stsde Rulmperris 5:2 (3:0), Ftorine— Somogy 2:1 (0:0), Kladno-So-mogy 4:1 (0:1), Slracusa—Somogy 4 :3 (3: 1), F. C Calanla—Bocskai 5:2 (2:2), F. C Síle-Budal 11. 4:1,(2:1) _
(Olaszország--, Németország)
között Bolognában lefolyt labdarugó mérkőzés 3:1 (2:1) arányban az olaszok győzelmével végződött
(A ZTE futballszakosztálya) a a tornatermi tréningeket a mai napon megkezdi a Polgári Iskola tornatermében este negyed 9 ótakor. Felkérem a JálCÍtosokal, hogy teljes létszámmal megjelenjenek. Intéző.
(A ZTE választmánya) csülörlö-köu eale a Koronában ülést tart. Intézi.
Zürichi zárlat
Pária »20, London 17 36, Newyork 51915, Bruaael 710, Milano 26-62, Msdild 42-40. Amaterdam 20690. Berlin 123 721/1. Wien 61 60, Szólis 3 76, Prágs 15 38, Varsó —■-, Budapeti — Belgrád 7-00. Bukarest 3(W\'/i.
Terménylózsde
Buzs tlszav. 76-oa 12-25-1200, 77-es 1245- 1290, 78-as 12-00-1300, 7»-es 12-75-13 20. 80-aa 1290 13-40, dunántúli 76-oa 11-70-11 85,77-es It 85—1200. /H-a. 1200—12 10. /S-es 122U--I235, 80-aa 1235-1245, rozs 5-80—5*901 lak. árpa 880-890, zab 860 - 870, tengeri 6 15-62), korpa 580—5-90.
1 ismét! Biak iariia-triolyml
VALUTÁK Angolt. 1895-1935 Belga Ir. 79-16-79-74 Csen k. 16 91-17 01 Dánk 98 10 99 30 Dinár 7-3O-7-80 Dollár 570 50 573 50 Pranda 1,22-30-22 50 Holl. 22920-230 60 Zloty 6395-64*45 Lel 3 40-3 44
Ura 3 85-4 25 Urs 29HO-3U2U Márka 135-70 13660 Norvég 97 60-98 60
Paseta —■■--■—
Schlll. ----•—
Svájcit. 110-70-111-40 Svéd k 103-50-104-50
DEVIZÁK Amat. 229 40-230 60 Belgrád tt-30-8 40 Berlin 136-80-13600 Brüsscl 79-36-79-74 Bukarest 341-3-43 Kopenh. 96 30 99 30 London I8H9-1913
Madrid ---\'—
Mllsno 3000-30*10 Nswy. 571-00-574-00 Oszló 97 80-96 60 Pária 22 30-22-47 Prága 1603-1701 Szófia 4-00-421 Stockh.KŰ 70-104 70 Varsó W00-6430
Wlsn -•-■-
Zürich 110-80-111-40
Wien dssring ártÓlyama r 80.454.
Kiadja a laptulajdonoa Közgazdasági Rt. Outenberg Nyomda éa Délzalsl Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Pelelös kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 7a szám,
ZALAI KÖZLÖNY
1933. január 4.
GALLÉR ilaxIHAa 8-10 fillér PRÍMA hl*Halban
PÁLCSIG5 -nál
E3bö oiíjiiuUml Helyem-, kelme-, tsitilfsstí él wgjUnUtó tisne FSOzlel i FŐ-OT 7.
mÖWWüTtSEI
Báraaaaxrfa, bognár ét kovács (elvétetik u ujtiépi gazdaságban. 8735
Bútorosait tzobák kiadók füté«tel ét vllágitázsat manzárd 35 P, odvarl 45 P és utcai BO pengő. Pannoni* szálloda. 562\'
Egy«xobá« lakát axonaalra Is kiadó Kölcsey-utca 17. _____ JM
Különbejára\'u elegántan botoruxo « egy, vagy két iroba lüidőszobahatmálattal
kiadó Caányi László-utca 8.___27
Jóforgalmu dartHéinalotn, elköltözés miatt azonnal eladó, özemben mindennap megteklnlhetö. - Vitéz Vlg Dávid, KIs-kanlz/a. 5684
-Hédl0b*ranrio»áa sürgősen elsdó,
. ,),. használt, ára 2Í0 pengő Megtekint-h /dazár-épUletben, a házmesternél. 5755
Snllvaaataraor elvetzett egy pár fétlikesztyü a Koronában. Becsületes megutáló adja be a kisdóhlvatalba. nehogy a szegény ruhatároanak kelljen megfizetnie. 5
HIxoH szép féldlaznó eladó 4 én. szerdán, továbbá alma löbb métermám kapliató Magyar-utca 25. 1
Mladaaaa bajáránő ajánlkozik. —
Vörösmarty-utca 20, 3
ButornsotC szoba előszobával, két uoha konyhával Jutányosán kiadó Horthy Mlklós-ut 2. Ponyónál. 4
A nagykanizsai ktr. Járáablróság, mint telekkönyvi hatóság.
lOlOJ\'tkv. 1932. u.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
Néptakarékpénztár R. T. végrehajtatnak Bognár !mre végrehajtást szenvedő ellen Indít- tt .végrehajtási ügyében a Icltkköuyvl hatótág a végrehajtató kérelme következtében tt 1881 :LX. t.-c. 144., 146. és 147. §§ értelmében elrendelt a végrehajtáil érvéréit 400 ar. P tőkekövetelés, ennek 1932 évi március hó 10. napjától járó érvényesíthető Irgmigasabb kamata, 1 «Vo
váltódíj, 47 P 80 f. eddig megáUapttott per tt végrehajtási és az árverést kérvényért ezúttal megállapított 20 P 40 üli. köitaég, valamint a csailakoiottnak kimondott dr. Szenlgyály Aur<l 140 P 32 HU. tőkekövetelés ét Járulékai behajtása végeit a nagykanizsai klr. lá\'áablrósás területén levő, Palkonya kösségben fekvő s a palkonya! 493. sitjkvben A + l. b- h,M «•
foglalt axölő a Pdsőpogányváron ingat-lanra 1749 pengő 02 fillér kikiáltási árban, de az Ingatlan dr. Szentgály Aurél javára 1280 pengő megálcpitott legkisebb vételáron alnl el nem adható.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek Palkonya községházánál megtartására 1933. évi Január hó 31. napjának d. e. 10 óráját ttzl ki és az árverétl feltétele ket az IW1 : LX t.-c. 150. § a alapján a következőkben áilapitja meg:
1. Az árverét alá eső Ingatlant a kl-kláltáai ár kétharmadánál, Illetve a megállapított legkisebb vételárnál alacaonyibb áron eladni nem lehet. (19(8: XL1. t-e.
^Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ar 100/»-át kész pénzben, vagy az 18»1 íLX. t.c. 42 § ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpaplrosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges biról letétbe helye rétéről kiállított elismervényt a kiküldődnek átadni és az árverési feltételeket aláirni. (1881 : LX. t.-c 147., 150., 170. §§„ 1908 :XLI. t. c. 21. §.)
Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni: (l9u8:XU. 25 §.)
Nagykanizsa, 1932. évi október hó 22. napján.
Dr. Bentzik s. k. klr. jbiró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó s. k.
í ffitUit.
Jóforgalmu
emeletes vendéglő
szállószoMkkal, beszálló udvarral, betegség miatt jutányos áron szabad kézből stáció.
Cini: Doáky Sándor vendéglős Nagykanizsa, Király-utca 26. mis
Átment a köztudatba,
hogy hirdetési irodám valóságos kiegészítő részét képezi a hirdetőnek. A hirdetési pálván eltöltött kb. 40 éves munkásságom minden tapasztalatát összesűrítve bocsátom a hirdető rendelkezésére. Üzletfeleim gondos és becsületes kiszolgálásával elértem azt, hogy indáin a hirdetőközönség megtisztelő bizalmának szilárd alapjára helyezked-helik; Arra kérem, juttassa hozzám megbízásait s ineg vagyok róla győződve, hogy mindenkor a legteljesebb megelégedés hangján fog irodámról megemlékezni.
ERDŐS JÓZSEF
HIRDtrtt-tRODA TULAJDONOS
T.l.lon i 12-S-Ba. VI., ERÉZ-KÖBUT 38.
Magyk
lalak találkozóhelyt, az
István király Szálloda
Budapeat, VI. Podmanlozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telelőn: (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és amcrlcan bar
Gramofon-erősítő berendezéseket
olcsó dij ellenében ad kölcsön
a
ransdanubia R. T.
Csengery-ut B.
Telefon 4-fS.
Magyar Királyi államvasút
MENETRENDJE
Hagykanlm állomásra érkeri éi ax onnan Induló vonatokról. Érvénye* i 1832. évi október hó 2-«AI fc«xdv«.
Naevkanlz\\o~Hudnp\'s(
A vonat N-kanlul KMIIII. Y- Upesm Voul IIA VOIUl llpcatrói UtiltMly , ríl W.l N.-Haru-
Voaal j neme ról Indul érkezik ",0" || neme Indul zaári.trk.
1219 Szem. v. 0-30 2-t\'l 733 1220] Szem. ». 21 45 260 440
1207 1 Oyv. 6 10 7*14 9 5.1 121-Jszem. v. 6-30 11-21 IMO
1213 Szem. v. iii IC-ll 1605 1202 Oy». 7-40 10-14 11-25
1211 Szem. v. M-30 16-13 21-0-1 12-4 ,Szem. v. 1419 18-42 2007
1201 Oyv. 1 18-30 19 31 21-10 l20S|Oy». 19-45 22-00 28-31
1231 Motor 1S<0 1931 — 1232j|Molor - 5-53 727
Az 1202 1201. sz. vonalokkal egy I., II. oszt. kocsi Ventimlglia, egy HL. oezt kocsi és élkezőkocsi Pragersko.
Az 1207-1209. sz. vonatokkal egy I., II. oszt. kecsi Róma, egy hálókocsi Velence, egy II, III. oszt kocsi Trieste.
i K.nlitl-^llrH. kL S^ronbl WiMht ífk. tik. Wií.WI Sopro.- Í«J. IIMMJ SlMblI- |;í|M.li|KMÍZ.á- h*«,r« wJI Mvl II r* M.
mrjsz. v. !43) :Sz. V. i.ii Oyv. lOt M0I01 6-15 13-15 16-14 18-35 8 01 14-58 17-37 ÍO-11 8-48 16-06 18-27 21 14 to-44ji4-:d 19-57jií3-43 naiSz. V. !«?] Motor mzlOyaz. un.Sz. v. 16-10 7"2lS 1045 19 38 10 05 1318 21-32 |221l| 003 - 1 5-3-1 7-23 11-28 112 15113-39 1502 16 Oq 17 37
~ v II. oszt. kocsi van Budapest
déli pu.-Zalaegerszegre, II.. III. oszt. koAik Wien S. B.-re és vissza.
Az 1411/1412. sz. vonalokkal egy II, Ili. oszt. kocsi Pécs—Wien, egy I, II, III. oszt kocsi Sopron—Susak között. ^
Nagykanizsa—Pécs
Ha«rkaAÍ. MyáUiiytt Ba/csra II Pkva liaárál UMf \' *
Í4"4c|| Sz. v. J 4\'5-i I] tt 35
141? Qytz !! 13 49 I 14 25
I14f-| Vtgy. J| 17-60 i| 1* 52
144?,|Sz.v. 2105 | 21-54
TITI
15-38
8 Ntsrtli BaresrAl IpU^S Na^aai-
1 lftd- II ll><J- I ,ftd- ü
«-4J-(l44y Sí. V. - \'L I1 _ . 17-341144* IS*. v. - l! 5 45 651 21-08,1 - 11411 Oytz. 1 12-22 a 14 09 i 15 27 " - l<4i:Vegy. 18-15 20 26 21-58
5*í
1
■s«r
7-W 16-04 2246
Az ««VI«<l. sz. TOnatokkal egy t„ II., 111., o. kocal Budapísl déli pu.-Ptoro.
■ áru.! 1>*Ö6 (TYriesii "** 1 4-45 íj Pragerh f , 11-47 1! Trieszt 14-00 II Pregerhol 1 Nagvtunl /sAra érk. | Honüan?
I2UH 1240 1202 1241 Cjyors Személy Oyort Személy 1247 1201 1241 liyors 1 Személy Qyors | Személy , 936 18 OS 2110 ItrtJi. ~ 1 Pragcrhof iTrltsat | Pragahot
Az 1207/1206. ét 120111202. «i, vonatokkal fuló kOzvellen kocsik ugyanazok, mini a BuilapeM dili rw.—Nagykasilrsa visionylat alattiak.
.Nyomaton a laplulajdonoa Közgazd«igi R.-T. Oulenbsrg Nyomda ís Dilialal t.ipkladó Váihlala könyvnyomdálioan Na«ykaalzsáD, (f eialós üjJetveidú: Zalai Károly.)
73. évfolyam 3. szánt
Nagykanizsa, 1933. Január 4, szerda
Ara 14 Htlér
ZALAI KÖZLÖNY
Isar&aaztbig é. I. (adóhivatal; F5ot 5. sátra Megielrnlk rolpdejt .éggel, béttö kivételével
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
ElóHietést ára: egy hóra a pengó BO Iliit. SaeikeaatMgl éa íMóhlvaUII leletoa: 7>. u
Gyömörey főispán a „Nem jelentettem be a tisztviselői fizetések redukcióját"
Nagykanizsa, JaouAr 3 Egyik lalaegers? laptársunk hétfü délután meg|elent számában olyanértelmezésben köiOlteOyamJrey OyOrgy fölapán újévi beszédét, mintha a vérmegye !e|e be|elenlelte volna abban a tisztviselői fizetéseknek egy ujabb leszállilását. A hlr kedden délulán Nagykanizsán Is napvilágot láloll, ugyanilyen nyugtalanító beállításban.
Qyömörey QyOrgy főispán, tévesen ér!elme.\'el! beszédével kapcsolatban tegnap a következökel mondotta a
Zalai Közlöny zalaegeisiegl ludó-stlójának:
— Nem csak hogy nim JelenteUem be a közeli redukciót, de az az értesülésem, hogy a kormánynak Ilyen egyáltalán nem Is áll szándékában. De szükségesnek tartottam a Itaztvl-aelök elé tárni az ország rendkívüli súlyos helyzetét. Most, hogy adókivetési és behajlási ügyekkel foglalkozom, látom azt a súlyos meg terhelést, amll a lakosságnak viselnie kell. Nem tartom megengedhetőnek, — msgam Is llszlvlselö lévén —
hogy amikor az orvos, ügyvéd, kereskedő, Iparos, gazdi, Jövedelme oly nagy mértékben csökkent, hogy messze meghaladja a tisztviselőknél eszközölt redukciókat, akkor ml, tisztviselők, gondtalan Jómódra tartsunk Igényi. Minden osztálynak kijut a magyar . sorsközösségbőt a része. Ne zúgolódjék ellene senki se, mindenki viselje a közös keresztet. A tisztviselőknek sem könnyű a hel; \'elük, de meggyőződésem, hogy ialán szégyelné is magát az a tlszt-vlse\'ő, aki nem venl kl részét a magyar társadalom nehéz aorsából.
Kánya Kálmán lesz az n] külügyminiszter
Puky Endre a közigazgatási bíróság elnöke
Budapwt, Január 3 A Budapesti Értesítő Jelentése sze rint Puky Endre külOgymtnKzier Uvésik Állasából éi helyéi Kánya Kálmán herifnl magyar követ foglalta el. Puky Endréi a közigazgatási biióság elnökévé nevezik kl és ezzel egyidöben Wlasslcs Qyula báró nyugalomba vonul. W asslcs Qyula b..rót a felsőház örökös tagjává nevezik kl.
Téres rablótámadás Budapesten
Budapest, Január 8 (Éjszakai telefonjelentés) Kedden délután Budapesten a Stefániá ul és Dürer-iit sarkán egy fiatal suhanc megtámsdta néhai Kálmánfatvy Jenő 46 éves öivegyét, akitől pénzt követeli.
Mikor az úriasszony visszautasította a támadást, a rabló kést rántott és mellén, kar|án. lábán súlyosan megsebesítene Kámánlalvynél, majd az eszméletlenül összeesett asszony kezéből kitagadla többszáz pengőt tartalmazó retiküljét.
Az úriasszony, akit kórházba szállítottak, pontos személylelrásl adott támadójáról.
Fordulat az ácsi gyilkosság ügyébon
Oyór, JanuAr 8 • A mult héten Acs községben történi gyilkosság ügyében több napos nyomozás után, ma fordulat történt. A csendőrök elfogták és a győri ügyészség fogházába kisérték Varga Ferenc 27 éves csavargót, akit azzal gyanúsítanak, hogy ő gyilkolta meg Bédy Mária Idős magánzónót. Varga Ferenc lagad|a a gyilkosságot.
(tteuxi nMliJtknUi) A ai«S~r™H-
■lal Intézet l.l.ntl ••»• 10 *rm-fc.r a L...« .n,h&U. .írható, fcMuitAláaaaal.
Elbocsátott munkások tüntettek a gyulai textilgyár előtt
Bókéagyula, Január 3
(Éjszakai telefonjelentés) A békés-gyulai Culümbla TtxHIgyár épüieie elölt kedden délben löbbszáz mun kás tüntetett a gyár igazgatósága ellen, achely karácsonyi szünet cimén karácsony elölt leálliiotta a munkát,
de a 600 munkás kOzüi ezideig cssk 60-60 női veit vissza. Mini kiderült, a gyár bérleszállllást akart keresztülvinni és ezért bocsátotta el a munkássit.
A rendőrség állal szétoszlatott tüntetők a Munkásotthonba vonullak, ahol várják a további fejleményeket.
A vörös rémnralom végzett
Kóma, január 3 (Éjszakai telefon Jelentés) A Olor nale D\'Ilaíia részletes kimutatást közöl azokról a kivégzésekről, amik a cseka lelkén száradnak. Az elmúlt 12 év alatt több, mint 460.000 embert végeitek kl Oroszországban,
460.000 embert ki tizenkét év alatt
de ebben nincs még ö«un a OPU áldozatainak száma.
Egyébként Cyrill nagyherceg, az orosz uralkodóház jelenleg Párizs bpn élő feje, kiáltványban szólítja fel a vö;öshadser-get, hogy vessen erélyesen véget a cs^ka rémuralmának.
Japán hadihajók és repülők bombázzák San-Hai-Kvan városát
London, Január.3 A japán haderők bevonultak Kii.a területére és támogatásukra a kinai vizekre erős Japán flotta érkezeit.
London, JanuAr 3 Eddig 5000 főnyi csapat áll Kina lerülelén. A japánok tovább folytatják San Hai-Kvan elleni támadásukat. A város közvetlen közelében horgonyzó japán bajók a szárazföldi
tüzérséggel ée repülőgépekkel egyesülve, állandó pergőtüz alatt tartják a várost, amelyet 5000 főnyi kinai védelmez. Egyes jelentések szerint 8 japán hadihajó Sing Van Tautól 10 mérföldnyire délnyugatra horgonyt vetett. A kinai kormány értesítette a Népszövetséget a |apán támadásról. Nankingban óriási izgalom uralkodik.
lwufln.~u~l\'trri...........................................
„Csak helyi telep nyújthat teljes biztonságot az ái*am-ellátásban"
A ffiváros harca a távolsági nezaták ellen
Budapest, Január 3
A .Magyarság" legnapi száma Írja a kövtlkizöket:
Amikor elöazör merült fel az a gondolái, hogy a Talbol centrálét Bánhidán épilsék fel, a főváros o
legélénkebben llllakozoll Egyik memorandumot a másik után küldte a kc reskcdelml kormányhoz. Rámu aiott arra, hogy ez a főváros áramellátásában nagy zavarokat Idézhet elő. A Fővátosi Elektromos Müvek 1927
ben, amikor a bánhldai centrálé építéséi még meg se kezdték, a következőket jelentette kl:
— Az ellátást a fogyasztás hftyé-töl távollevő, szerintünk bizonytalan Uzemü cenlrálfra bízni és a főváros áramellátását még a távolsági vezeték zavaró momentumaitól is függővé tenni: nem lehet megnyugtató megoldás.
— A főváros áramellátását ok nélkül veszélyeztelni nem szabad. Minden elfogulatlanul Ítélkezőnek el kell Ismernie, hogy a távvezeték kér-désével ujabb zavaró elemet Iktatnak be, az ellátás biztonsága csökken, a zavarok gyakoribbak lehetnek.\' A főváros világítási éa vízvezetéki ügyosztálya a távolsági áramellátásból eredhető zavarokért minden felelősséget elhárít.
Meg llapitotta ugyanakkor a főváros azt is, hogy a bánhldai telepnek egész éven ál való üzemben\'aitása kéiséges és a főváros áramellátása tekintetében teljes biztonságot csak Budapesten épített telep nyújthat.
Az a bizottság, amelyet a bán-hidai centrálé építkezésének előkészítőére küldtek kl, a fővárossal ellentétben azt hangoztatta, hogy a távvezetéktől nem kell félni. Mint a bizottság mondotta: kétségtelen, hogy egy kettős, sót esetleg önálló kettős nyomvonalon futó távvezeték üzembiztonsága a gyako<lati értelemben tökéletesnek (?) mondható.
Az Elektromosmüvek ezzel nem értett egyet és 1927 ben, a centrálé épitése előtt kijelentette:
— A távolsági vezeték az elhasználódás éa fenntartás hiányain kivül, alá van vetve az időjárási viszontagságoknak és a lakosság által pajkosságból okozott sérüléseknek, mint például a vezetékre kötött drótszigetelésnek gumipuskával való lövöldözése, stb. és alá van vetve a hibás szigetelésekből származó átütés veszélyének is.
Az Elektromosmüveknek ezek a megállapításai ma mintegy prófétai jóslatként hatnak. Az átütés megtörtént és éreztelik batárokat az Időjárás viszontagságai is.
A főváros minden szakértőt felvonultatott, hogy bebizonyítsa: mennyi veszélyt rejt magában a távvezeték üzembiztonsági szempontból. Hivatkoztak Lleb-n, a newyorki elektromosmüvek vezetőjére, aki kijelentelte, hogy kereskedelmileg imprak-tlkus és pénzügyileg lehetetlen volna nagy metropolisba a kívánt szolgálatot távolsági vezetékkel teljesíteni, valamilyen külső energiaforrásból.
A főváros vezetősége most már
ZALAI KÖZLÖNY
Két napig fekfidt eszméletlenül bezárt lakásán egy szívbajos asszony
Nagykanizsa. Január a
A Telekl-ut 35. sz. alatt lakik WMs Józsefié, egy 46 évei elvált asszony. A szomszédoknak kedden feltűnt, hogy Vörösné már a második napon nem ad élel|elt magiról.
A házbei lek délben értesítették a rendőrséget és annak a gyanúiknak adlak klle|ezést, hogy a szerencsétlen asszony talán megmérgezte magát. A rendőrség meg|elent a Telekl-uH házban, ahol feltörték VO-rOané lakásának belülről bezárt aj-
I la)át.
A szobába hatoló rendOrOk (étig eszméletlen állapotban, az ágyban fekve találták Vörösnél, akit azonnal beszállítottak a közkórházba. Amikor az orvoaok magához térítették, elmondotta, hogy szívbajos is amikor vasárnap este hazament, hirtelen rosszul lett, ugy, hogy fel sem tudott löbbé kelni.
Vörös Józsefnél, akit a kétnapos éhezés Is nagyon legyengített, most a közkórházban ápolják.
■ilyen módosításokat eszközölt a megye alispánja Nagykanizsa város 1933. évi költségvetésén?
Szombaton délután pénzügyi bizottsági Oléa rendkívüli közgyűlés
Hétifin délután
Nagykanizsa. Január 3 Tegnapi számunkban röviden közöltük Bódy Zoltán alispán vég-balározatát Nagykanizsa város 1933. évi költségvetésével kapcsolatban, ma alkalmunk van az alispán Összes
módosllásall ismertetni.
Az alispán Nagykanlzaa város 1933. évi háztartást költségvetését 1,710 179 P szükséglettel. 1,440.178 P fedezettel, 270.000 P hiánnyal jóváhagyja, aizal, hogy ezl a hiányt
ílT
hi fIuin * nagyaoóról, a Dijtalan bemutatás
TEIEFUNKEN
körzetképviseletnél:
Szabó Antal
ZZ rádlótlzletében
arrs; Fő-ut 3. szám.
elhatározta, hogy a bánhtJal centrálé távvezetékén az utóbbi tőiben megismétlődi zavarok miatt a beszkdr révészutcat áramfejlesztő lilepét Ismét üzembe helyezi, hogy a villamosközlekedésben ujabb zavarok ne állhassanak elO.
Fegyházra i»éitéls ■ borBndrablási-per vádlottját
Dudapeat, Január 3 Sztkulesz Józaef az Ismert börönd-rsblási btlnper vádlollját a büntető törvényszék banosnek mondotta ki zsarolás bünlellében és ezért kétévi és kélhónapl fegyházra llélte, Ba::e\' Máriái kárigényével a törvényszék polgári perre utasttolta.
Perzsiában bojkottálják az európalakat
London, Január 3 A perzsassh rendeleiben tiltja meg a hadsereg fóbb tisztjelnek és a főbb állami tisztviselőknek, hogy európai nOk társaságában mutatkozzanak és hogy résstvegyenek bármitéle európai fogadtatáson. Ez a rendelet az ujabban fellángolt európalak elleni moi-galommal kapcsolatos.
Mozgószinház
A moziArQlt
Érdekes, hogy a színészek leg-nsgyobbrésze mindig elégedellen helyzetével, félreismeri Önmagát és ezzel magyarázható, hogy a komikus mindenáron drámai hőst sksr alskl-lanl és viszont. Hatold Lloyd, akinek szent meggyőződése, hogy 0 szüléiéit drámai hós, azzal a szándékkal megy Hollywoodba, hogy olt szárnyal bontson lázadozó tehetségének. A végén természetesen kiderül, hogy rossz drámai hós, de kiváló komikus
Mlg kétballábas hősünk végigjárj. ezl a sóhajok hidjit, addig rengeteg humoros kalandon esik ál és minden pillanatban újra meg újra igénybe veazl a nevetólzmokat.
Ebben a savanyu világban jólesó ndtHéit jelent a Várost Mozi mai műsora. (D)
Amor profanus
(Itegény 19U-MI) 8
Irtai 8ZABÖ ZSIGMOND
Biztos gyógymódot óhíjlolt és netr. hosszulére eresztelt katedrális értekezést. Mielólt eltávozott, megkérdezte :
— Nem gondol|a, lanár ur, hogy elmenjek a fővárosból ?
— Ellenkezőleg I Ne vállozlasson jelenlegi életmódján I Éljen ugy, uhogy előírtam és várja türelemmel a javulási I
Olt maradt hát továbbra Is a városban és megpróbált ugy élni, mint azelőtt. Ámde bálhogyan akarta is, még sem sikerült.
Megszokott társaságában bántotta, hogy Örökösen a nőkről beszéltek é« mindig magára vonatkoztatta a tréfálkozó megjegyzéseket az Idősebb szerelmesekről. Irigyelte a galans kalandok hőseit és tehetetlen düh logla el, ha Önmagára gondolt. Bán-totla, ha gyalog . vagy kocsin az ulcán lárlában néha egy-egy nő rajta feledte a szemét. Voltak napok, mikor erői akaratlal igyekezett legyőzni ezl az Ideges állapotét. Bejárt a vívóterembe éa a kimerülésig vívott, otthon meg esténként órák
hosszal emelgette a nehéz súlyzó vasakat. Bőségesen evett és hosszú sétákat telt a ligetben. Izmai visszanyerték acélosságukat, arca Odébb, piros lett. De mindez csak külsőség volt. Orvost könyveket vásárolt és figyelmesen olvasgatta a lapok hirdetéseit. Meghozatott minden csodabogarai, mignem a sok csalódás kimerítette. Ernyedt lemondás szállta meg és közömbös nemtörődömségbe merült. Már április elején járt az Idő és megkezdődlek a tavaszi versenyek, a főváros élete erősebben lüktetett a közelgő tavaszban, a ve-rőfényea napokban megnép?sült a liget és a Margit-sziget, mindenki az ulcán élt, csak Solthy húzódott meg naphosszal otthon, beletemetkezve elkeseredett gondolataiba.
Az elbusulás emez időszakát lágy, szentimentális hangulat váltotta Tel.
Sokat gondolt fiatalságára, .első szerelmére és gyakran Idézte eszébe azt a kort, amikor kamaszos vágyai ébredezni kezdtek. Emiékezőlehelsé-gének megerőltetésével Igyekezett minden aprólékos körulményrevissza-cmlékeznl. Szint : ko.lől rajongással gondolt kora llj^ságának sierelmelre, tjájos női arcokat idézett képzeletébe, puha karok lágy öleléséről álmodolt, Igéző, rózsás-fehér leány-
alakokról festett lálományokal. Hiába volt minden I
Ma|d házassága első idejére gondolt. Vissza akarta Idézni a mézesbelel álomszerű Idejét, át akarta élni azok minden flalalos báját, édességét. Mintha aaját énjéből kiszállt volna éa valami rejtekhelyből nézelt volna vissza az átélt gyönyörűségekre. E» néha érezni vélte, hogy u|ta lorró vérhullámok szállnak fel ereiben, már-már csodálatos harmóniák sejtése éledi lelkében, a régi mámornak bódiió Illatot lehelő vl-rágkelyhei bontakoztak ki hevülő agyában. De képzeletének lealedező virágai csakhamar elfonnyadlak, mintha fagyaaztó északi azél érte volna őket. Lelke csalódottan éa kétségbeesve lörl meg Ilyenkor és komor elbusulással adla meg magát végzetének: Meghall a Vágy és nem támad tel soha I
Most már azon igyekezett, hogy minderre ne la gondol|on többel. A bölcsek uyugodlságával óhajlotla átélni az életet, azürkén, mint a kilobbant parázs hideg hamuja. A nagy gondolkozók bölcs könyvelt olvasta éa az öregség fölényes gondolatával akarta elhitetni magával, hogy mit nem veszített a gyönyö-| rök csalóka álmainak elmultán. Már
_1933. január 4.
540.000 P állami adó alapul vétele mellett kivetendő 50 százalékos községi pótadóból kell fedezni. Jóváhagyja továbbá a városi vlzmtl költségvetését 168437 P szükséglettel ét 168 437 P fedezettel, — a város! csatornamű költségvetését 184 090 P szükséglettel él 184.090 P fedezettel, — a gyümölcsértekesttj és szess-fizde tizem költségvetését 75.813 P szükséglettel él 77.400 P fedezettel, tehát 1587 P felesleggel.
Ai alispán véghalároutiban eszközölt módosítások: 1. A borfogyasztást adó elmen a városi képviselőtestület állal előirányzott 85 000 P-t l 2112-1932. VII. P. M. tz. korrendelet értelmében 42000 P-vtl csökkentette.
2. Az allipán a szegény betegek gyógyszerrel való ellátására a képviselőtestület által előirányzott 10.000 P-t 6000 P-vel csökkentette, mivel a vármegyének e elmen rendelkezésére álló összegből Nagykanizsa részére legfeljebb 4000 P lesz kiutalható.
3. Az általános ktresttl adó elmen a képviselőtestület által előirányzott 127.507 P-l 3000 P-»el, az alkalmazottak kereseti adója elmén előirányzott 52000 P-l 1000 P-vel, továbbá a forgalmtadó részesedés elmén előirányzott 70 000 P-t 1000 P-vel, az előző évi költségvetés él az utolsó zárszámadás kedvezőbb adataiból merített tapasztalat alapján az alispán felemelte.
4. Ai alispáni véghatározat ■ legeübirek elmén a képviselőtestület által előirányzott 16 250 P-t 3790 P vei félemelle éa a Klakanixaán legeltetés céljából klhajlandó 800 drb. szarvaamarha és 120 drb. lónak a képviselőtestület által 10 P-tMn megállapított legelődlját 13 P-but állapította meg, részint azzal az Indokoláaaal, hogy ugyla az L éa II. kerületben megállapított 24 pengői legelődljjal szemben a III. kerület-
ügy hitte, hogy megérkezett a békéi öregedéi küuobére, ahol többé nem kelnek lelkében jajongó ilrámok a Vágy után, amikor egyszerre véletlenül szemébe Ötlik Coregglc Da-nae-ja és az asszonyi odúdéinak ez a poétikus himnusza megrezegteti újra alvó vágyainak elpihent búrjait.
Sorjában megveszi a nagy festő képelt éa miként máaodtk Fülöp, vagy Pederigo üonzaga, megtolt! szobáján ik falait Tlzlin, ülbrgone Coregglo él Rubena Vénuszaival ét a pogány Istenek szerelmi hőskölteménye zeng le a fiiakról él Jo, Danaé él Diana őrök erőtől duz-zadozó tökéletes vonalaiból
De a Szépség, ami diadalmasan áradt kl a nagy mederek képeiből, hiába töltötte meg szemelt gyönyörűséggel. Dűböi indulatában késsel szakítja izét a színektől Izzó vásznon Jo halhatatlan lestét él kimerülve él meggyötörten lüllyed viasza tompa énéktdtnségébe.
Most már, hogy tudta, hogy a szerelem eltűnt az életéből, aki lHu-korától fogva csak a szerelemért Üt, a csatát vesztett hadvezér megsemmisülését érezte. Ugy gondolta, hogy tartalmatlanná és üressé vált az élete.
(Folyt köv.)
1938 január 4
ZALAI KÖZLÖNY
beitek kedvezőbb helyzetben vannak. (?) A város képviselőtestülete azial az Jndokoláttal állapilolta meg a 111. kírMet alacsonyabb legeltetési dijait, mivel » k erülelben az apaállatlartás-sal kapcsolatos Összes kiadásokról a Jószágtdrló gazdák maguk gondoskodnak. Tekintettel azonban arra, hogy a költségvetésnek a helyszínen történt megvizsgálása allia\'mával megállapítást nyert, hogy nem teljes mértékben gondoskodnak a III. kei ölethetlek az apaállatok ellarlási köliségelnek ledeiéséiól, mert a III kerület 82 tuL hold földet minden ellenszolgáltatás né kal blr a várostól, azt megfelelően hssinosllja, Iliéivé ezen Ingatlan terményeiből az apaállatokat nagyobbára el is larlhal|s, melynél fogva a szóban lei|ö legelö-dijaknak 3 P-vel való felemelését ai alispán Indokoltnak tartja.
5. A testnevelést abphoz hozzájárulás Cimén a képviselöleslQlel állal előirányzott 8000 P l a vármegyei testnevelési bizottság állal kijelölt szükségletek fedezéséie az alispán 3000 P-vel fiiemelte.
6. A különféle kulturális szllkség-lelek cimén a képviselőtestület á lal előirányzott 1005 P-t az egyet kullu-rálii Intézmények által már eddig beadott kérelmek figyelembevételevei az alispán 50 P-vel felemelte.
Meghagyja az alispán a p ilgár-metiernek, hogy a jelen költségvetés mlndaion síükiégleli tételeire nézve, melyek nagyobb beruházások jellegével birnak és cssk külön felsőbb jóváhagyás alap|án hajthatók végre, a vonatkozó képviselőtestületi határozatokat azonnal ter|essze be az alltpinnak.
Az alispán eme véghalározata szombaton a város pénzügyi bízott-sága elé kerül, mlg a rendkívüli közgyűlés ebben az ügyben hétlön délután ül össze. A közgyűlésen több kurrens ügy Is lelárgyalásra kerül, egyebek közt az Erzsébet-térI piacrendezés és parkosítás ügye is.
Értesülésünk szerint a hétföl rendkívül! közgyűlésen nemcsak a községi póladótmelét, hanem különösen a legelőbérek emelése ellen lógnak élet felszólalások elhangzani. Nagykanizsa polgárságának tehervlselöképes-sége már régen túlhaladta maximumé.)... fa Rj
A vasutlhid 12 éves „öngyilkosa" elcsúszott a kocsiúton és betörte a fejét
Minden 18 évest újra be kell Jelenteni
Nagykanizsa, Január 3 A belügyminiszter rendeletet sdolt ki, mely szerint mindazok a tértük ét nők, akik 1915-ben születtek, most január 1-tól legkésőbb január 31-lg újra köteletek bejelenteni magukat külön bejelentőlapon a kanl-zul rendőrség bejelentőhlvatalában. Ez a bejelenlét minden 18 évesre kötelező még akkor !■, ha már be van egyszer jelentve. Ezeselben u|ra be kell jelentenie magát A bejelentés elmulasztását szigorúan büntetik.
— Felgyülemlett tok maradékot meglepő olcsó árban árutll Slnger dtvatáruhdz.
Nagykanizsa, Január 3 Egy 12 évet gyermek .öngyilkosságáról- terjedtek el ha|meretzlő hírek Nagykanizsán, meghaló és megrázó formában. Aüllólag Burbucs János 12 évet cigánygyerek a síkos uton elesett, összetört a hegedűje és eleleltl elkeseredésében leugrott a vasúti hídról a sínekre s csak a pályaőr teleségének az ébersége meniette meg a hamarosan berobogó vonat gyllkot kerekei alól, betölt le|jel ét eltört lábbal.
A Zalai Közlöny munkalársa ulána-járt az esetnek és sikerült megállr.-pitanla a tényállási a kővetkezőkben.
Burbuct Jancsi több hatonló korú clgányivadékkal kiment hegedülni a Sientgyörgyvári-hegyre a pincézök-nek. Hazafelé jövet a Katonaiéten, az örházl hid közelében, a gyerek az ul egyik teléről ál akart menni a másikra, közben a simára lagyoli havon elcsúszott, olyan tzercoctéUenüi, hogy belört, vérző fej|el maradi a helyszínen. Egy ródllió fiatalember, aki a hegyből jöil, leifektette a gyereket a ródlira és bevitte a köz-kórházba, ahol aióla It ápolás alatt áll. A lába nem lörí d a gyereknek. A fejsebe elég • íuiyoa, de nem i veszélyes.
Egy vándorló vadházaspár vesztére itta el az utolsó ket pengőjét a kanizsai titkos bormérésben
Fogház lett a kedd reggeli verekedés vége
Nagykanizsa, Jaauáx 3
Penész Isjvan 30 éves köoánval molnársegéd ét vadhuasársa, Hal flnger 35 éves mosónő hMőn
délulán .érkeztek K niztára, h >gy ilt munkát keressenek. Munkát nem talállak, ellenben meg smerkedlek egy emberrel. akt elveiette őket egy
74 éves
fennállása alkalmából
5INGER
DIVATÁRUHÁZ
egész január hónapban olcsó fehér árusítást rendez.
Propaganda cikkeink:
Olcsó Sáska Ezüst Sáska Sáska gyolcs Arany Sáska Arany Sáska mosott.
Középszálu Sáska Finomszálú Sáska Lepedő 2 méter össtesen P 3\'60 Lenvásznak Törülközők lenből és pamutból Damasztáruk ágyneműnek Zsebkendők jó minőségben Damaszt asztalteritők Damaszt szalvéták Damaszt garnitúrák
SINGER Ml fflüí S1FF0H
80 om. széles 80 fillér.
Látványos kirakatainkra felhívjuk vevőink figyelmét.
zug borkimérésbe, ahol este <4 utolsó 2 pengéjüket Is elitták.
Abból a m igárháeból, ahol el a titkol borkln érő van, keddre virradd hajnaltájt kilelték az Ittas párt, amely az Ery . &et-t<ren valami miatt összeszólalkozni. A vége az lett, hogy Ittasságukban összeverekedtek. Ennek az Cpüleles jeleneinek egy rendőr közbelépése vetett véget, aki mindkettőjüket előállította a kapitányságra.
Penész Istvánt és Halflnger Rózát őrizetbe vélték, majd kedden délelőtt botrányos részegség mlatl mindkettőket 2-2 napi elzárásra ítélték.
NAPI HlfelK
NAPIREND Január 4, axerda
Római katolikus Tltiuz. Proteaiáiia i León*, la.: T«b. hí «.
Várait nluieum t* Könyvtir nyitva calllOrt kön ea faaámap dél. lótl 10-tól 12 Aráig.
Oy gva\'.rMrl é|l«ll ««ol«llat « Motorún : az Őrangyal gyóg>sreitái Dtík-m 10 »s. es a klskanlasaf gyógyszertár.
Oöifordö nvttva regjei a órától «ate 8 órtl| (hóiló, aierda, péntek délutáu, kedden egts* nap nőknek).
— (A vámhivatal köréből) Bálint Oyula m. klr. vámszaki ellenőr, a Mohácira kinevezett u| hivatalvezető, legnap hagyta el végleg nagykanizsai állomását
— (A református templom ügye) Nagykanizsa város magánéplkezésl bizottsága |anuár 5 én délután 5 órakor a városháza kit tanácstermében ülétt tart, amelynek egyetlen tárgy pontja a református egyhál-közs\'g templomépítés! kérelme.
— (A Frontharcos-bál) előkészületei már befejeződtek és a rendezö-aég mindent elkövetett, hogy a |anuár 7-lkl bál Itotsztt ideig emiékezein legyen a résztvevőknek. A meghívókat már javában küldözgetik szét • báli közönség számára, miközben szemelöli tartják, hogy tenki le maradjon ki a meghívandók névsorából. Laurlsln Lajot az Operaház kiváló művésze tegnap közölte • bálrendezőtéggel pazar műsorát — Laurlsln a következőket fogja énekelni: Puccini: ária a Turandot-ból, távollá: Mea culpa, Kurucz : Hervadó rózsák közi, Bizet: Vlrágárla a Carmen-böl, Szto|anovlcs : Bordal a Nlnon-ból, Lehár: dal A mosoly országá-ból. Minden |el arra mulat, hogy a Oömbös Gyula ...liiltzter-elnök fővédnöksége alatt lezajló kanlitai Frontharcos bál az Idei bili szezon legkiemelkedőbb társadalmi eseménye Ittz. Helybeli bajtársak meghívót nem kapnak, őket ét cn-ládtagjalkat a rendetőtég tzlveten elvárja. Ba|lársak I, Akik [ormaruhával rendelkeznek, ezl lelentsék még ma (szerdán) Némelh Zoltán bajtársnál (Merkly gyógytzertár).
— (A Vároal FérMkar) ma, tiet-dán ette nem tart próbát.
— (Az országzászló™) Mtllényt Sándor ét Fia cég 1 pengői adományozott.
ZALAI KÖZLÖNY
1983 január 4.
4
VARGA
Moa Feat
Tisztit
Gallérok tisztítása
a-IO fillér4
Horthy Miklós ut 8. Hunyadi-utca 19.
— (A 48-as szoborra) « rendőrségről a kővetkező hozzájárulásokat küldték be: Horváth Sillveszter őrmester 1, Sólyom Józsel löris-örmester 1, Lengyel István főlörjs-őrmesler 1, Kökényest Antal tölörzs-őrmester 1, Kovács II. Ferenc törzsőrmester 0.70 pengő
— (ZTE-tea) A ZTE tolyó hó 14-én szombaton este tél 9 órai kezdellel tartja a szezonban második táncestélyél. Még ma Is emlegetik az első láncestélyen meg|elent hölgyek azt a jó hangulatot, melyei az eslé\'y nyújtott. Előre láthatólag ■ 14- .1 > .ncesléty még Is sikerültebb lesz. Garancia erre az a sok táncos, •kik az estélyen minden körülmények között megjelennek.
Minden köhögésnek Blokmalt a vége!
— (Nem jó ■ pénzt más kezébe
adni! Bodzái Róni bejárónőnek hat ivvel ezelőtt kisebb kövelelése volt egy kanizsai uricsaládtól. Amikor egy napon elment a pénréri, meglepetten hallotta, hogy azt már elküldték a számára. Egy nappal előbb ugyanis beállított egy fiatat leányka az urlcsaládhoz, ahol elmondotta, hogy öt a betegen fekvő Bodzái Rózsi küldte el a pénrért, arait át la adlak neki. Bodrai Rózsi akkor meg Is állapította, hogy ezt a csalást egy kislány segítségével egy nőlsmerőse követle el, aki azonban akkotTB már el Is tont Kanizsáról. Épp ezért Bodzái Rózsi nem Is teli akkor feljelentést ellene. A csaló nő egy kis márlanoszlral pihenéssel súlyosbítva, hat év után most tért csak haza Kanizsára. A rendőrség megindította a nyomozást.
— (A >M kuácunWiján ,J»l„. Uh) Pénzbeli Adományokat: dr. Kőnlg Józsel. dr. Balói* Zsigmond 5—6. Mend-IotIU Márton. Szabó Győzd. dr. Matek László 2-2, Ret. Nőegylet 4. dr. Márki Imre 1 pengd. — Természetben: Trans-danubla Gőzmalmok 25 kg. búzadara. V) kg. 0-áa Urat. Kaulmann Károly 3 katouasapka, 4 puhakalap. 4 tekete kalap, Helter Gyula 1 k(r. szaloncukor, dr. Btlényl Gáza 50 drb alma. Mako-vlrrcky Gyula 100 drb cukorka. Stamp! Zsigmond azaloDcukorka, keksz és mandula, Simon István 5 kg. töpörtyü, Pet-rlcs Gyula 17 kg. tüdő, Scbtonlngor Zoltán 12 drb mouáHzuppan, Kapoll IstvAn tél kiló mézeskalács, Mlltényl Sándor ós Fia 10 regény, Cseh Lajos lto drb péksütemény. Kise Vince RO drb péksütemény, Ltcbtscbotu N. dr. 30 ítter bor. - A Jótett önmagában foglalja letr-saebb dicséretét.
— Bútorvásárlás — nem gond I Teljes berendezésekel rendkívül előnyős részleifizetésre, sőt kamatmentesen is szállnunk. Kopsteln bulor-áruház, Horthy Miklós-ut 4.
Halálra zúzta a lendltökerék
Lengyeltóti. Január 3
Fllk Jakab somogyvámosl gazdasági cselédei munka közben elkapta és halálra zurta a lendllöketék. — Nyomozás Indult annak tisztázására, hogy a aierencsétlenségért kit terhel a l.lelősség.
— (Január 23. — a lovászi tűzvész f\'ótárgyalása) A jullus 6-án Uvászl községben (letenyel járás) pusztítóit hatalmas tűzvész agyében január 23-ra tűzte ki a fótárgyalásl a nagykanizsai töt vényszék. A vádlóit Oóra Jóxsefoé, a vád : gyújtogatás. A beismerésben lévő asszony fogva van, szintén vád alá helyezeit férje és Szabó Gábor szabadlábon vannak.
= Nagy meglepetés a vevőközönség részére Slnger dlvatáruhdz lehér Januárja.
— (Meg akarta veml az ellenfél tanúját) Koller Pál 22 éves kanizsai solfőrl valami jelentéktelen esetből kifolyólag felírta a rendőr, egyutil az eset egyik szemtanuját, Kürschner Imre 21 éves soffőrt Is feljegyezte tanúként. Emiatt Koller ugy megharagudott Kürrchnerre, hogy a december 6-lkl országos vásáron, az Erzsébet-téren rővtd szóváltás, majd dulakodás után ugy mellbevágla, hogy az autók közé zuhant. A rendőri kihágást bíróság kedden délelőtt bolrányokozás miatt 10 pengőre Ítélte Koller Pált. Az itílet Jogerős.
Elrontott gyomor, bélzavarok, émelygés, kellemetlen szájíz, ltom\'okfá|ás, láz, székszorulás, hányás, vagy has menés eseteinél már egy pohár természetes „Ferenc léssel" ketetiiviz gyorsan, biztosan és kellemesen hat. A gyakorlati orvostudomány igazolja, hogy a rtrcnc lóisef víz használata a sok evés és ivás káros következményeinél Iga^i |ó éteménynek bízó-nyíl. — A Ferenc lóiief keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és lüszerüzlelckben kapható.
— (A slkoa udvar áldozata) Németh Mária 51 évea napszámos-asszony Kisfalud! utca 28/a sz. alatti lakása udvarán oly szerencsétlenül causzott el, hogy Jobb-bokatörést szenvedeti. Beszállilollák a közkórházba.
— A Világvárosi a.z<ny.k o hott Slá-ma Görög Lánzlónak „Áruló csók" clmü IzKalmaa a egyban humoros regényét közli,amely vidám szórakozást tog nyújtani a népszerű regónysorozat olvasóinak. Egy szám ára 10 llllér.
A páratlan gyógyeró, ami az
[»lgmándl"-b«n rejlik. Évezredek óta föld gyomrában [érik t
— (Epilepsziás rohamában megsérült a fején) Németh Károly 22 éves szijgyárlósrgéd kedden délelölt tél 11 óra tájban az Eötvös-tér és Hunyadi utn sarkán epilepsziás rohamában összeesett, miközben sérüléseket szenvedett a tején. A mentők hazaszállították a Vörösmarly-utca 61 számú lakására.
™ Menyasszonyok legjobb be-vísarlásl helye Slnger divatdruház.
Száraz, apritott
bükkfát
trlfalll
fűtőszenet
házhoz szállít, legolcsóbb napi áron
Steiner Adolf
tS.tta- *m ■aánk«>a«k*4A
Klrály-utoas 31. u. alatt.
10-*__3813
Közgazdaság
Uj zalai méhész-beosztás
Zalaegerszeg, Január 3 Zalavármegye Méhész Egyesülete vál.rszlmanya és a Gödöllőn mflaödő Magyar Méztermelők Srövelkezete zalat tagjainak együttes értekezlete Zalaegerszegen loglalkozoll a Stö-vetke.etnek azzal a munkaletvével, mely a magyar méhészet oiszág-szertl, újból törlénő álszeivezését, vagyis a méhészeknek vármegyelés járási tagozatokba tomörilésál és vármegyénkint a gyüjtöraklár létesítéséi tüile kl célul, hogy azután az egész országot átfogóan, ezen egységes alakulatokon át, termelési rendszerünket — elmaradottságából — magasabb színvonalra emelje, akként, hogy irányításával a minőségi méztermelést megvalósíthassa és a külföldi piacokát, amelyekel éppen eiavull rendszerű termelésünk foly-lán veszhettük el, a minőségi tömegáruval visszahódíthassa. A Szövetkezet ezen muokalerve alapján az értekezlet a méhészed tagozatokat következőleg alakította mef:
I Járási tagozatok: I. Lentit és leten>ei Járás. Elnöke Szarkássy László hercegi erdőmérnök, Lendva-uifalu. 2 Nagykanizsa város és a járás. Elnöki leendőit Zalaegerszeg látja el Ideiglenesen. 3. Pacsal |á-rás. Einök TOrOk Sándor tanító, Alsónemesapáll. 4. Sümegi és zala-szentgróti járás. Elnöke Béke/t János áll. tanító, Csabrendek. 5. Tapolcai, balatonfüredi és keszthelyi Járás. Elnöke Schrödtr Józsel mező-gazd. rl. igazgató, Tapolca, 6. Zalaegerszeg város. Elnöke Brenn Zoltán, Zalavármegye Méhész Egyesületének Ugyv. elnöke. 7. Zalaegerszegi és novai |árás. Elnöke Barabás Jórsef lanltó, Böde.
II. A vármegyei tagozatok alkotják a járási tagozatot elnökei. Székhelye Zalaegerszeg. Az elnöki teendőket Brenn Zoltán lálja el.
III. A vármegyei mézgyajtőrak-tárról a várm. Ugozal 1933. évi ta-vaazl értekezletén történik gondoskodás.
A szövetkezethez való csatlakozás végett az Illetékes tagozat elnökénél kell jelentkezni.
Indul a munka a vajgyár telkén
Nagykanizsa, Január 3 A vasutmenlén készülő vajgyár lelkén tegnap megkezdték a közmüvek építését megelőző földmunkákat a város Inségakciójával kapcsolatban.
Tőzeggel tüzel a keszthelyi villanytelep
Nagykanizsa, Január 3 A keszthelyi villanytelepen, amely ezlvógárgmotorra van berendezve, eddig kokszot és faszenet használtak tel az áranifejleszléahez. Mivel a kokazbesierzés mind nagyobb nehézségekbe ütközik, Stauber Richárd üzemvezető főmérnök hosszas kittét-
Leltározás előtt
áraimat leszdliitottom!
Fekete szmoking szövet.
Legújabb estélyi és báli ruhákra alkalmas selymek.
Vásznak, damasztok, chlffonok.
Férfi és női zsebkendők
a legolcsóbb árban kaphí\'ók
Kirschner Mór
divatáruházában
F6u« 3.
1983. Jsnuár 4.
ZALAI KÖZLÖNY
letezés után most végleg bevezetle a tóiegttizelésl. A város vlllsmos-blzotlsága már nagyobb megrende-léft adott fel a fonyódi tőzegllzemnek.
UJra kezdi működését a Somogytuegyel Takarék
Kapoavár, Január 8
A Somogymegyel Takarékpénitár Ismeretes nehézségei! a Kaposváron tartott rendkívüli közgyűlésen sikerült ellmlnálnl. A közgyűlés elhatárolta az Intézet működésének ujra-feWéteWt, egyúttal felemelte atajjtö-kéjét, u| Igargatójágot és lelügyelő-bizotlságol.
Az Intézet Iránt erös bizalom nyilvánul meg, a betétesek nagyrésze betétjének egyharmadát részvénnyé alakítja ál, a volt igazgatósági tagok pedig saját vagyonuk megterhelésével negyedmillió pengőt b> esátanak az Inlézet rendeUeiéaéie.
(—) UJ szaklap. Barlos Imre és a salai gazdakörökben Is Ismert Csillag József sertéstenyésztést szakférfiúi szerkesztésében „Allallenyész-Us és Mezőgazdaság\' elmen uj szakiap Indult meg Budapesten. A komoly nívót és a haladó élet szellemét tartalmilag és külsőleg Is lOk-rösö uj lap ellő számában francia, angol és magyar szaktekintélyek cikkel között zalai gazdasági írónak, dr. Kukaljevlcs József keszthelyi gazd. akadémiai tanárnak egy érdekes cikkét is találtuk tejtermelést kísértetekről. A lap kiadóhivatalának Nagykanizsáról minap távozott Wert-heimer Ernő a vezel6|e Mutatványszámot a Zalai Közlöny-re hivatkozással díjtalanul küld a kiadóhivatal: Budapeat, VIII., Rákóczl-ul 69
Xtrlchl zárlat
Ntwvork
SlD^^rOuel 71-97\'íi, IMII.no 2fr«2,
Madrid 42-42\'/s Ainitodani 208 90. Ba.lli,
123 70, Wien Szólla 3 76, Prága
I8W, Varsó —\'—, Budapesl —•-, Bslgrád 7-00, Bukarest 3-OHVa.
Torn ÍBjlóude
Buza tv. 10 fiII., dl. 15 flU. és a rozs — flll. emelkedett.
Boa tlaiav. 76-os 12-35—12-70, 77-es 1255—1300, 78-as 12 70 13 10, 7B-ss 12-85-13-30. 90-ai 13-00-13 0, dunántuti 79-os 11-85-1200,77-0 1200-12 15. 78-as 1215-1228. 79-ea 12-35 12-511 ■0-as 1250—12 60, rozs 580—5-90, lak. árpa 880 - 8-90, zab 870 8 80, t«n-gerl í 20—6\\\'i0, korpa 5 80 - 590.
A lewU hü áarlza-árfolTiaal
Angctt. I B«r».lr, 1 CsJhk. I
valutAk
1895-19-35 . 79-16-79-74
_______ 16-91-17 01
Dán k. 98-10 9930 Dinár 7-30-7-80 Dollár 57050-573 50 Francia t. 22-30-22 50 Holt. 229-20-23060 Zloty 6395-64-45 Lel 340-344
tava 3 85-4-25 Ura 29-90-30*20 Márka 135-70-!3fi 60 Norvég 97 60-98 60
Paaata —•--•—
tokm. -•—■-
Svájdl. 11070-111-40 ivádk. 103 50-104 50
DEVIZÁK Anni. 22940-23060 Belgrád 830-840 Berlin 13580-I3600 Brüssel 79-36-7974 Bukarest 3-41-3-43 Kopenh. 98 30 9930 London 1839 1913
Madrid —■-■—
Milano 3000-3010 Newy. 57lflM7400 Oszló 9780-98 60 Páris 22-30-22-47 Prága 16 93-1701 Szófia 4-00-4-21 Slockh.KJ3 70-104 70 Varsó 6400-64-50
Wko —•-■—
Zürich 11080-111-40
Wt« cleailng árfolyam. , 80.454.
Bertésiáiár
Felhajtás 844, slsdaUan 183 - Eltó rsodn 0*SÖ—088, aiadett 083-O85, sze dett közép Ö80-0-82, kOnnytt 0-76 -0-78 i-4Ö rendö öreg 0-80 0-82, tt-od rendll öreg &74 -0-76, angol auldó |, 0-88 -OS5, szalonna nagyban 100—100, zsír 1-35 OOO, hua 106-1-20. télnertta 1-08-1 18.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Villalala Nagykanizsán. Felelés kiadó: Zatat Károly. Btervrban telefon: Nagykanizsa 78. szám .
ÜHiR HÜ
Közkedvelt vászoneladási akciónk
Január 2-án, ifétfőn megkeszáődötí
Csak márkás áruk
Táfékoxíaió árak :
Mosott slffon, tartós jó minősig, erös áru..........80 fillér
Zalagyöngye, kedvelt minőség, len appretura.........P 1.20
Hableány.\'mosott, finom minőség mindenféle fehérneműre alkalmas . , P 1.50
Hajnalka, 80 cm. széles, kitűnő minőség, gyöngyfényű ......P 2.—
SchQtz-Creton, 82 cm. széles, egész kiváló minőség, lágyfogásu ágyneműnek és fehérneműnek kitűnő.............P 2—
Attila, 86 cm. széles, erős minőség, ágyneműnek határtalan tartósságu . . P 2.20 SchOtz-Rádló, 90 cm. széles, a világhírű Rádium márkával teljesen
egyenértékű ....................P 2.40
Vászon maradékok Jó méretekben 70 fillér.
AsztalnemQek mlndon méretben és kivitelben.
6 személyes selyemfényű príma damasztabrosz..........P 7.—
hozzávaló szalvéta, darabja................P 1.20
TOrOlkOzók minden minőségben és a legolcsób árban kaphatók.
Prima kelengye-törülköző, selyemfényű damast, komplett nagyságban . . . P 2.40 Ugyanaz extra nagyságban, legnehezebb minőségben ........ P 4.—
Uri és női zsebkendők a legjobb minőségben.
Cikkeink törvényesen védett, garantált minőségek. Ügyeljen védjegyűnkre I
ír. Baaeilg irpádué Lug lagda
Nagykanlzaa, Deák-tér 3. szám.
Szépséghibák kezelése,
egyéni arcápolás, szemölcsök, szőrszálak eltávolítása. Olcsó bérletrendszer.
GALLÉR tisztítás 8 10 fillér PRIMA hlvltslbssss
PÁLCSICS.
Elit nagykanizsai s«l|í«-, kélne-, teltlll esti és vegyttntiU FftQxlnt s FŐ-UT 7.
ZALAI KOZtONY
j933, Január 4
•BÚTORT
és kárpitos árut minden ízlésnek és igénynek megfelelőt, óriási választókban, legolcsóbban és legkedvezőbb feltételekkel szállít díjmentesen ós felelősséggel
KOPSTEIN
bútoráruházak Nagykanizsa Szombathely
Alapitvas 1887-ben.
Sopron
iPWvmlSEI
Buloroiott szobák kiadók lülé\'jel él világítsál mxnzard 35 P, ndvarl 45 P éa uU\'aI 50 pengő. Pannónia mállód*. 5*21 Spaoláll* gallértlsitltáí, ruhafe»té«, vei >tisztítás lego\'ctóbb árakon, „Ideál" fflzmosógyár kelmefestő éi veeytlutltó gyüjtőtetepe Olga kalap éa kézimunka Szalon, Horthy MlkWi-ut 5. 5017
Kérem ■ közönséget. hogy autó megrendeléseit kizárólag 167. é* 571 te\'efon-áltomáaoa adja le részemre. Kaufmann ■aaé. 33 2
KUlönbejára\'u elegánsan kutoroxot egy. v»ey két aroba fUidószobataaunálatisl kiadó Cftinyl l.á*zló-utca 8. 27
Ugy buloroiott azoba, kOlAnbajlárattal azonnal kiadó Kinizsi utca 11. az. 10
Faragott AnfilA|ffl száraz, uradalmi (stájert CpUiOlIfl, s*öiökard,
különféle tdlgyanyag olcsón beszerezhető öxv. Szegő Gyuláné
Eötvös-tér 8. az. alatti fakereskedéaében.
N;ngál|aa atagényea tlaatvtaalS
keres februárra a város oetieitlletén, lobb környezetben, lehetőleg butomélküll tágas szobát. - Ajánlatok az ár megjelölésével .Nyugdíjas" lellgére a kiadóhivatalba kéretnek. 13 Jókarkaa levő nyomó-tzlvó kutat vennék. L)r. Schiller szemorvos, Nádor-u. 17 HatAaáBllaá cl lesz árverezve 10 én 10 órakor Slnger vauógép, nagytükör, ruhaszekrény, edénysiekrény, íróasztal, kisasztal. két kí«jzekrény Kínijsl-ut c «61. 14 ■•gklxkatd asszony ajánlkozik t>.-jár^nönek Cim Rákóczi u. 3? a _ 16 Katonai vitézségi érmek, szallagok atb. felszerelések legnagyobb választékban — Kaufmann Károly cégnél.
Téli teendők
a gyOmBlotfitben.
A hernyóenyv gyűrűket ne mulasszuk el trtiaknt, mert ezeknek Január végiig a fákon kell maradniok, hogy az aia szólók és rügyluróbogmakat öuzefogják.
Lombhullás után prrmetezzük gyü-mölcilálnkat 10% os D<ndrln, vsgY 58,o-(>8 Neodendrtn gytimOlcsfakarbolí-neummal, vagy 37oos Splbár kénbá rtum kéizltmenoyel. — őszibarack a gyUmölctfakarbollneum Iránt érzékeny, ezért a Solbárral való permetezés aján latos.
A lombhullás utánt permetezés meg öli ai összes áttelelő kártékony rovarokai, azok petéit, vagy bábjait én kiirtja az öm<8 növényi kártevőket b.
Védőszerek kaphatók:
orszAg József
m.g, műtrágya, termény és növény védőazerek ketaskedésébrn
Nagykanlzut, Erzsébet tér 10.
A bitóság mellett. Telelőn 130. aaw__
vigyázzon egészségére éa igyék
Résed eltet,
mely hólyag, vese éa gyoniorbántal máknál kiUSnfl hatású. fajtaté mintlei ttauröilalkaa.
Flraktárt WF.ISZ vélt. Ha»yk.»lza. Klr.lv .to. U Tslaf*. 310.
Ériealiéa.
Bátor vagyok beciea tudomáaára hozni. hogy KOtcley-ulca 11. alatt levő olp«..mah.ly.na.t Dnik-tir 14. •«.m Ipa t..tai.t
h.cáb.M l.vd Uxlath.lyl..„tt. (Makovlczky-eukráazda melleit) fcatyaat-t.m A*.
Amidőn ezt kOzlOm, egyúttal bátorkodom felhívni szíves ügyeimét kíizlt-mértyelm kiválóságára, amelyet vevőim legteljesebb megelégedéaén klvtll 20 1*1,46" nagykanizsai működésem Is bizonyít.
Műhelyemben a legkényesebb igényeknek megleled és a legmodernebb IrUat
ti kielégítő cipőket készítek ■ fa lo.ahb ......., úgyszintén a kg|Minloa«t»l>an
és a tegnlrvtbban végiek mindenlélc Javítást Is, amelyről bárkinek unitijában áll meggyőződni annál Is Inkább, mivel u| ttzlelem városunk központján van
Abban a reményben, hogy t. Cint megrendelésével meg log lisztéin!, előre Is biztosítom a legpontosabb és lemlőzékenyebb kiszolgálásról.
Klválő tisztelettel BILIK FERENC olpAazmasrtar
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
23.029/1932.
Árverési hirdetmény.
A volt Pischel-féle üzlethelyiségben visszatartott üzleti berendezéseket 1933. január hó 7-én d. e. 10 órakor a városház udvarán árverés utján eladom.
Bóvebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1932. december hó 29 én.
„ Polgármester.
Pasteurizált palacktej
a kora reggeli órákbin hézhoz szállítva, ilteren-klnt 20 fillérért kapható
TejkSzpontnál.
Aprított Hasáb
tűzifát,
trifaili, fojás
és egyéb
szeneket
legolcsóbban áron szállít a
Ragykailual fatelep és Éplléli-
auyagkereskedés épületre ás épltklzéal anyagok raktára VAr-ul a. T.latort 384.
Transdanubla malom mellett
OlosAn részletre
a \\m
rűdló
ctereaktiíval
Welnberger Lajos
villanyszerelő és tádió szaküzletében kapható Csengery-ut 14 szára.
Díjtalan bemutatás. Telefon 369.
•Nyomatott a laptulajdonos Közgazdasági R.-T. Outenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagyka tiisán. (Felelős Üzletvezető: Zalai Károly.)
73. évfolyam 4. szám
Nagykanizsa, 1933. január 5, csütörtök
Ara 14 fillér
ZALAIKÖZLÖNY
»«rke.atő#4g fi kl*dóhlv.tl: főül S. Mim Megjelenik minden reggel, bérlő kivételével
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előflaetéal áll: cg) bóra > pengő BO Iliiéi SierkCMlőaégt it kúdóhlv.\'il\': lelátón: 78. az
XI. PiuMI „Az uj \'esztendő lányageun jobb lesz «í elmúltnál"
Vatikánváros, január 4 (Éjszakai telefonjelentés) Valikánvárosban, a szokásos ujévt üdvözlések alkalmával a Szenlaly: |ólesöen optimista nyilatkozatot telt. Kijelentette egyebek közt, hogy meggyőződése szerint ez az esztendő lényegesen jobb és áldásosabb lesz nemcsak szellemi, de egyéb téren Is az elmúlt esztendőnél.
Ausztria umbga* marad u olasz-jugoszláv feszültség kérdésében
IMca, Január 4 (Éjszakai lelefonjelenlés) A külügyminisztérium pénzügyi blzoltsá-gának tegnapi tárgyalásán Dolfuss szövetségi kancellár sz olasz-jugo-azláv feszültség kéidésében kijelentedé, hogy az osztrák kormánynak ebben az ügyben mindenkép meg keli őriznie a teljes semlegességét, annál Is Inkább, mert mindkét állammal barátságos összeköttetés ben van.
Kiirtotta a családját agy közjsgyzó felesége
Párts, január 4 Versaillesben egy tiszteletbeli közjegyző felesége revolverrel agyonlőtte Űrjét, anyját és két gyermekit, majd salát éleiét oltotta kl. Az asszony súlyos idegbsjban szenvedeti. Borzalmas leltét valószínűleg elborult elmével követte el.
Berlin, Január 4 A környékbeli \'Wittenauban kllrlolla családját egy Dessltr nevű. garda, aki ellen ma akartak csődöt nyílni. 20 éves /lát agyonlőne, 13 éves /tát életveszélyesen megsebesítette, ezután felakasztotta magit. Az asszonyt megmérgezve a gázcsapon talállák meg.
A tankokkal romba-döntött San-Hal-Kvan védőserégének 1700 halottja van
Peklug, Január 4 Kínai lorráshől származó jelenlés szerint San-Hal-Kvan városát bevették a lapánok. A város már csak tüsiölgő romokból áll, mely alall 500 katona és sok polgári személy megszenesedett holtteste tekszlk. A japánok délután a zárólámadásnál a tankokat Is harcba vetették éa a tüzérségi lüzzel lerombolták a falakat. Az igy támadt réseken a gyalogság é< a lovasság bevonult a városba. Az utcákon kDzetharc dult, a kínaiak visszavonullak.
London, Január 4 (Éjszakai telejonjelentés) A kínaiak eddig 1700 halottat veszteilek. Az Egyesüli Államok kormánya erélyes tiltakozó jegyzékei nyújtottál Tokióban
A Zugligetben 19 zárdai leánnyal felborult egy villamoa
Egy halottjaé»több súlyos sebesültje van aszerint tétlenségnek
(Éjszakai telefim/elentés) A buda-pesll Szoftánum leányinternátus 19 növendéke szerdán két apáca veze-
tésével villamoson kirándult a Zugligetbe. Este, amikor visszaindul! a növendékekkel lelt villamos, a fék felmondta a szolgálatot és nagy sebességgel, megállás nélkül átrobogott több megállóhelyen, mlg végre a Virányos-ul és Zalal-ut sarkán kisiklott és nektiohant egy vezetéktartó
vasoszlopnak. A villamoa felborult ás a kocal alól holtan búzták ki a 9 éves Bartal Kálót, egy pozsony-megyei löldblitokos leánykáját.
Qundel vendéglős 10 éves Mária nevű leánykája élelveszélyes sérüléseket szenvedett. Az egyik apácának orrcsontja tőrt el. Törzsük István kocsivezető súlyos koponyasérülést, a kalauz pedig könnyebb sérüléseket szenvedett.
Egyévi fogházra Ítélték a préba-aziiváaok zsaroló ujaágiréját
ltudap.-a!, Január 4 j A büntető törvényszék ma kezdte meg annak a bünpernek tárgyalását, amelynek vádlolt|al Sátori Ferenc hírlapíró és Nonn János dohánygyári tisztviselő. Mini emiékezeles, Sátori Ferenc megjelent a pénzügyminisztériumban, ahol előadta, hogy a szlvásl próbákkal kapcsolatban különböző adatok vannak birtokában, amelyekről 2OVOO, Illetve 2000 pengő ellenében hajlandő hallgatni. Az eljárás zsarolás elmén Indult meg ellene. Nonn János ellen pedig hivatali titoktartás megszegése elmén, mert az aaatokat ki-azolgáltatU.
Sátori vallomásában azt adta elő, hogy közérdekből cselekedett, zsarolni nem akart, csak fel akarta hlvnl a dologra a figyelmei. Ezért köszönetet várt, ehelyett elfogták.
Nonn János visszavonta terhelő vallomását azzal, hogy 40 fokos lázban hallgatták kl a rendőrségen és nem tudta, mit ir alá. Kijelentette, hogy Sátorinak semmiféle adatot nem adott.
Több lantit hallgatlak kl ezulán. Közlük Benko Ferenc államtitkári,
a dohányjövedéki központ voll igaz-gató|át, aki szerint Sátori 20.000 pengőt, vagy Italmérési, esetleg trafikengedélyt kért.
Budapest, Január 4
(Éjszaka! telefonjelentés) A délutánt főtárgyaláson Keck Sándor pénzügyi főtanácsos elmondta, hogy Benkó államtitkár utasítására ó kisérte kl Sátorit a kőbányai dohánygyárba, melynek megtekintése után Sátori kijelentene, hogy belátja vádjai alaptalanságát és igyekszik barátait is lebeszélni a további támadásról.
Az elnök ezulán Bizony Lászlónak, a Középeurópai Lloyd elhalt szerkesztőjének vallomását olvasta fel, mely szerinl Sálorl;kl|elentetle elölte, hogy célja egy főforgalmú dohánytőzsde megszerzése.
ítélni tele fit 10-kor
Töeeky tanácséinak éjjel fél 10 órakor hirdette kl az Ítéletet. A bíróság Sólory Ferencet, mini felbujtót, hivatali vlsszat és, vétségében, mint tettest pedig zsarolas vétségébe mondotta kl bűnösnek és ezért öl egy & fogházra ItHte, melyből 4 napot kitöltöttnek veti. A törvényszék Nonn Jánosi hivatali visszaélés vétsége miatt, mint tettest, egyhónaol fogházra 7a hivalalvesz-tdsre lUUe.
.......
A rádió-kabinban keletkezett tüz nyílt tengeren elpusztította az Atlanttqne óceánjáról
Pírig, Január 4 Az Atlantique nevű 40.000 tonnás óceánjáró hajó, amely utasok nélkül haladt, reggel 6 órakor Cherbourg és Le Havre közölt kigyulladt ugy, hoRy a legénység kényleien volt a halói elhagyni. A szerencsétlenség színhelye közelében járt a Ruhr német motorgőzös és egy angol gözös Is. Le H wreből segélyhajó kiküldését kérték.
Az első S. O. S jeleket a Ruhr adta le. Az Atlantique rádióállomása nem lépeti müködesbe, ugy, hogy feltehető, hogy a tüz a rádlószobd-ban keletkezett.
Pária, Január 4 (Éjszakai telefonjelentés) Az Atlantique fedélzetén 200 ember tartózkodott. Eiek közül 86 ot a német Ruhr gőzön, n többit pedig a holland Achilles gözös vette fedélzetére. A
lebourgetl repülőtérről 5 repülőgép Indult az égő hajó segítségére.
Az Atlantique elpusztulásával érzékeny csapás érte e francia kereskedelmi tengerészetet, amely ezzel egy év alatt már a második óceánjáró Ját vesztette el A 42.000 tonnás hajó 3 éve épült. Első útját most az ősszel tette meg. Jelenleg Bor-deauxból Le Havreba Igyekezett, hogy ott kisebb tatarozást végezzenek rajta.
Cherbourgi jelentés szerint az Atlantique egész teste lángokban áll és teljesen menthetetlen, mert a közelében levő hajók a láncözön és a füsttenger miatt nem tudják meg-közelileni. A már félolrialra dőlt óceánjáró égő roncsát .zakkeleti irányban sodor|tl a szél. Oélulán fél 2 órakor az utolsó embtr Is elhagyta az égő hajót.
Az agrárszcciálpolitika és a történelmi,osztály
Irta: FRANK KÁROLY t
A magyar társadalomnak fájó sebe és az agrárszoclál-politikának legégetőbb kérdése a mezőgazdasági munkanélküliség. A probléma aktualitását az a sajnos félreismerhetetlen tény adja meg, hogy a szinte napról<-napra lelepleződő kommunista szervezkedések céljai közt ott szerepel a mezőgazdasági munkásság megszervezése s félő, hogy a bolsevista propaganda a szervezetlen s nyomora folytán könnyen Izgatható agrár-munkásságot fenyegető és romboló tényezővé változtathatja.
Szomorú jelenség, hogy mindezek dacára szinte lehe ellen nehézségnek látszik a kérdés megoldása. Mert a megoldás csupán egy helyes föld-birtokreform utján történhetik, ex pedig, amint látni fogjuk, a magyar nemzeti állam speciális és ián Középeurópában egyedül álló tagoltsága folytán nehéz, s az egész magyar állami életre kiható változások keresztülvitelével oldható meg.
Kétségtelen tény, hogy a nagy francia forradalom demokratikus eszméi voltak azok, melyekkel az állami életet a polgári társadalomnak megfelelő jogi szervezetté alakították az euiópaszerte kitörő forradalmak. Nem vitatható továbbá, hogy ezen eszmék előharcosa! a nyugati nemzeteknél kialakult demokratikus és nemzeti gondolattól vezetett, független társadalmi rétegek voltak, melyek a gazdasági és kulturális átalakulások folytán fejlődtek kl és önerejükkel hóditolták el az állam vezetését a földbirtokos osztálytól. Ezek a rétegek, melyeket polgári középosztálynak nevezhetünk, megalkották az akkori szociális viszonyoknak megfelelő államot, felépítve azt a nemzeti gondolatra és a politikai jogok elvi egyenlőségére. A dinasztikus államok helyeit felépülnek a nemzeti államok. De a nemzeti gondolatnak itt a politikai tartalma a lényeges. V>gyis nem a többi nemzeteKŐI való elkülönülésnek a tudata, hanem az, hogy „mind nagyobb tömeg számára kívánják biztosítani az állami élet mozzanataiban való íisxvételt, az államot, mint « nemzet minden tagja által irányítható! fogják feL" (Krisztics) Ez a demokratikus fejlődése a nemzeti gondolatnak alapja a modern állami élet kialakulásának s igy elsősorban a parlamentáris rendszernek is.
Az Igazi nemzeti államok akkor alakulnak ki, midőn a fenti gondolat értelmében a nemzetlagok egyenlően vonatnak be a politikai jogok gyakorlásába. A vezetés pedig a földbirtokos nemesség kezéből átmegy a demokratikus és nemzeti középosztályéba. Ezt a réteget nevezi Wirslng, a német jobboldali pártok egyik szellemi kiválósága „nationaler und demokratischer Intelllgenx-»cblchr-nek.
A politikai vezetésnek ezen át-csuszása a polgársághoz a politikai
ZALAI KOjXONY
Felére csökkeni a kényszeregyezségek és csődök száma a nagykanizsai törvényszék terflletéu
A nagykanizsai törvényszék egy évi munkája
Nagykanizsa, lanuár 4 Amikor más emberek már régen családjuk körében élvezik a becsületes munka ulánl pihenésüket, a törvényszék egyik-másik ablakában még mindig világosság dereng. Olt még Íróasztala mellett dolgozik a klr. törvényszék blrá|a. Mióta lecsökkentették a nagykanizsai törvényszék és Járásbíróság létszámát, minden egyes Wró rendkívüli teljesítményt végez.
Munkásságuk beszédes bemutató|a az az évvég! statisztika, amit ma terjesztettek (el a pécsi lábiához.
Az elmúlt esztendőben összesen 1930 ügydarab érkezeti be a nagykanizsai törvényszékhez. A bUnllgyek száma az előzi évben 676 voll, 1932-ben pedig 692, büntető lellebb-
vllell ügy 148 voll. Vizsgálat volt 36, ai előző Cvben 33. Rendes polgári ügy volt 864, az előző évben 958 /Házasságbontó per 65, mz előző évben 51. Cég (kereskedelmi) ügy 644, az előző évben 290. A kényszeregyezségek száma az előző évben 52-re szőkőll fel, addig 1932-ben mindössze 25 voll és 2 esődOgy, az előző évi 6 csőddel szemben. Tárgyalást tartottak 856 bűnügyi eselben (az előző évben 874) és 702 polgári per voll az elölő év 678 polgári perrel szemben.
És mind ezt a rengeteg munkát a nagykanizsai törvényszéknek öasze-sen hat főből álló bírói kara végezte el, a Jegyzői kar és segédhivatali apparátus segítségével.
A vezérkan majdnem halálra agyaralt egy szentmiklósi kanászbojtárt
A megtámadott kis llu éa au öregbojtár elkeieredett harcot vívtak a megvadult állattal
Nagykanizsa, lanuár 4
Súlyos kimenetelű szerencsétlenség történi szerdán délben a szomszédos Somogyszentmiklóson.
Szabó József 15 éves kanásifiu az öreg kondlssal együtt kinn legeltette a sertésekel a községi legelön, amikor a konda vezérkanja, egy hatalmas, erősagyaru állat, elkóborolt. Szabó József a szökött lószá-got vissza akarta hajlani, mire az megdühödött és vakmerően nekirontva a fiúnak, felhasította agyarával a Jobb combját. Szabó József arccal a földre bukóit, mire a megvadult állat nekiesett a hátának ás a szerencsétlen tlu testét ugy össze-
hasogatta, hogy a későbbi kórházi vizsgálatnál még a tüdejét Is látták az orvosok.
A szerencsétlenséget az utolsó pillanatban vette észre az öreg kondás, aki botjával támadl a vezérkanra, mire az vele Is szembeszállt. Több percig tartó küzdelem után a kondásnak mégli sikerült elzavarnia, majd gondjaiba vette a szörnyű sebektől vérző gyermeket.
A kis Szabó Józsefei súlyos, életveszélyes állapotban szállították be a mentők a kanlzaal közkórházba. Súlyos sebei ellenére Is remélik az orvosok, hogy sikerül megmenteni az életnek.
Folynak a tárgyalások az lzr. hitközség és a város közölt a felsőkereskedelmi iskola átvétele ügyében
Nagykanizsa, lanuár 4 Több ízben foglalkozott a Zalai Közlöny a nagykanizsai lzr. hitközség állal fenntartott felsőkereskedelmi Iskola ügyével, amelyet a hitközség
a mai rendkívül válságos körülmények folytán a városnak áivéielre felajánlóit.
A város képviselőtestülete a mult évben éa az 1933. Iskolaévre Is 10
fejlődés vonala a XVIII. és XIX. században. Világos és elvllázhslal-lan, hogy minden államban megvan (ét enélkOl allnm el sem képzelhető) egy oly réteg, meN az állami életei Irányítja, r-ly az állami élet vezetésére befolyik, melynek lellogána érvényesül az állam kiépítésének éa a felmerülő problémák megoldása tekintetében. E réleg kétségen kívül csak az lehet, melynek gondolat-vllágaegységesen nemzeti, vagyonilag független és müvellség, továbbá erkölcsi tekintetben hsiadott, illetve emelkedett.
Ebből pedig következik, hogy s vezető társadalmi osztály az állami élet Jogi kiépítésénél azt fogja szem elölt tartani, hogy mi a sa|át érdeke, önmagában látja az állam és (mivel az állim nem más, mint a nemzet jogi szervezete) a nemzet lűggetlen-ségének legtöbb blzloallékát, mert e réteg fennmaradása nélkül az egész nemzet marad vezető nélkül és igy önálló élelet tovább nem élhet, önérdekét tehát a nemzet egyetemes érdekének Is tekinti. (Vége kJv.)
Agyonlőtte magát egy zalp\' vámőrtizedes
Tegnapra . adó é|szaka a Hsrka-Kópházánál elhúzódó határnál teljesített szolgálatot Ndczl Islván zala-tzenlgrótl születést! 22 éves vámör-tbedes. Szolgálati lde|e éjjel 1 Arakor Járt volna le. A vámőr, aki a szolgálatot tőle átvette volna, meg is jelent az őrhelyen, de Náczl István tizedes nem Jelentkezett.
Parancsnoka éa a szolgálatba lépő társai nem tudták elképzelni, hogy a különben ponlos és becsületes katona hol maradhat el s ezért rosz-azat sejtve, keresésére Indultak. Kö-rülbelül félórai keresés után meg Is találták Náczl Istvánt, holtan. A Kópháza és Keresztúr határában elhúzódó erdőben vérében fekve találtak rá Náczl litvánra. Mellette hevert szolgálati fegyvere. A hely-szlnre siető tiszt ét orvot már csak a halált konstatálták. Kélaéglelenü! megállapították, hogy Náczl litván tizedes öngyilkosságot követett el, bár búcsúlevelet nem hagyott hátra • igy azt nem lehet tudni, hogy miért követte el lettét
Amor profanus
(Hegény 19t4-Mt) II
Irtai SZABŐ ZSIUMONI)
Csüggedés ét akaratnélküll lemondás tompította gondolkozását. A jövő rettenetes sötét, feneketlen mélységnek tetszett előtte. A sötét Végiét halalmába került Mások, a boldogabbak még élni fognak, míg 6 kihalt szívvel fog bolyongani az ételnek örvendők között. Miért is maradjon Itt a városban, ahol mátok életöröme kínosabbá teszi szenvedései I? El, el Inneat Vissza a falu magányába, ahol nem akart látni többé egyetlen női arcot sem. A feleségét sem I Nem köll magához őt sem és vissza adja neki szabadságát! Holnap, Igen, holnap fog hazautazni és bezárkózik őseinek százados kastélyába és ezentúl megszűnt számára a világ.
Ezen az estén, midőn a lemondás ét az enyétzet lehellete suhant át a homályos szobákon, Soltby látogatót kapott.
— Azt hittem, hogy remetének készülsz, — mondta Slankovlch őrnagy, ahogy belépett.
— Eltaláltad 1 Haza készülök.
— Rezeg vagy?
— Mero, csak fáradt.
— Mert egysierre megváltoztál, mert a magánybavonulás tétlensége fáraszt. Aki megszokta az életet, az nem kacérkodbailkldO elölt büntetlenül az öreg kor szenvtelen nyugalmával. Látod, ez a szélsőség büntetése, már fáradt vagy ét ha Igy folytatod, holnap már életunt. Rázd le magadról ezt a bódultságot ét gyere vitsza velem sz Életbe I,
— Nem kívánom I
— Nem kívánodI Ebi csak ne beszélj igy I Ugy látszik, álmodozol, vagy szerelmi bánatod van. Ismerem én is ezt az érzést, de ennek csak egy orvotságs van: ne gondolj rá többel és keress magadnak máslkat.
Sollhy rojszkedvüen, borús tekintettel hallgatta és lemondó gesztussal felelt:
— Soha 1
— Azt mondod: sohs? Oh, le javíthatatlan álmodozó, rövid ideig tart ez a soha. Mondd inkább azt, hogy holnapi
— Hagyjuk ezt barátom I Én azt mcndlam, hogy soha és látod, ugy Is teszek, holnap hazauiazoin.
— Jó, legyen hát, de ma eale velem Jössz.
— Hová?
— Emberek közé.
— Es ha nem megyek ?
— Eh, hsgyd ezt az aszkéta hangol I Velem kell Jönnöd I Beteg vagy ét meg kell gyógyulnod. Fel tojsz derülni, ha u|ra meghallod az Elet dalát, mely kl fogja üznl borús lelkedből a rossz emlékezések bántó dlszhsrmonláját I Oyere velem I
— Bocsáss meg, de képtelen vagyok.
— De ember I Próbáld meg legalább I Csak egyszer, egy este térj vissza a világba I Próbáld meg az én kedvemérti
Hangja kérőn éa rábeszélőn csengett. Sollhy kiérezte belőle a barát résztvevő hang|át. Borul arca felderült kissé és v. násai meglágyullak.
— Legyen tehát, veled megyek, ahová akarod!
— Egyelőre csak az „UJ Szin-ház\'-ba viszlek. Megnézzük az Ave Caesar előadását, a többi magától |ön.
Ott üllek nemsokára a fényesen világított nézőtéren, ezernyi ember közepette. A páholyokban fehér rizs-
Siros vállak lündököltek a villany-mpák és az ékszerek tüzében. Ezernyi szempár tekintete kereste, hívta, megértelte egymást Bámulat és sóvárgás szállt a páholyokból s
_1933 január &
ezer pengővel szubvencionálta az Intézetet, a polgármester azonban — nem tudván, lehetséges lesz-e a tá-mogaláa a jövő esztendőre is, hajlandónak mutatkozott az Mézelnek a város által való átvételén, ami által a nagykanizsai lzr. hltkOnég egy igen súlyos tehertételtől szabadulna meg. Viszont Nagykanizsának lontas érdeke, hogy ez a kitűnő intézet megmaradjon.
Ebben a kérdésben meg Is tndut-tuk már a város és zz hitközség között a tárgyalások, azonban sok dolog volt még tisztázandó. Nevezetesen fontos sz lzr. hitközség tulajdonát képező épületben levő hetyf-ségek kérdése, amiért a városnak megfelelő bért kellene fizetnie.
Halphen jenö hitközségi elnök kedden délelőtt felkereste a polgármestert, akivel hosszabb időn át tárgyalt a kérdéstől.
Mindezeknek a végleges elintézésére a legközelebbi napokban összeüt az lzr. hitközség Jogügyi bizottsága dr. Rapoch Aladár elnöklete alatt, amelyen végleg megállapítják R átvétel módozatait ét azután az egétz kérdét a városi képvlselöleslűlet elé kerül.
Meg vagyunk róla győződve, kogy ugy a polgármester, mint a várai képviselőtestület a legmesszebbmenő Jóindulattal kezeli az ügyet, mert a felsőkereskedelmi Iskola sorsa nem az lzr. hitközség flgye csupán, hanem Ogye az egész városnak, fontot kérdése egétz Zsla Iskolaügyének. A felsőkereskedelmi iskola megérdemli, hogy Ogyét a város legtnesz-azebmenőleg felkarolja, mert olyan tzakltkola, amelyre a város országos viszonylatban is büszke lehet. (a. ft.)
A fAispán kinavaata ■ TBrvényhatósáyi SegHS BiuHtág tagjait
janár 9-4a less a UssttUg sM lUes
Nagykanizsa, Január 4 Qyömörey Oyörgy lőitnán kinevezte a Törvényhalósági Segllő Bizottság tagjait A bizottság elnöke a főispán, helyette! elnöke Bődy Zoltán aliapán. Kinevetett tagjai:
Nagykanizsáról: dr. Pllhil Viktor feilőházi tag, dr. Krátky Islván polgármester, Oyö-
földszlntre és onnan felelelképen vissza. Üzenetek, találkák, csókok jelel cikáztak ragyogó szempárokból, Otaiefonódva, szétválva, msjd villámgyorsan tovatűnve, mint a villamosúikra a vezetéken. A legyezők lassú, ütemet mozgása százféle illat bódító lehelteiével töltötte meg a terem langyos levegőié!.
A zenekarból Caatar győzedelmi indulójának hitaUnas tuwghullámai áradtak kl, a rézkartök ét (thtng-szerek zúgása diadalmat bíboruk győzelmi énekét zengte, majd meggyöngült a nyitány zenéje ét lágy hárftpengét ét édetuavu oboa bugásában csendült meg Lavinlának, a római ízűinek szerelmi dala. A nézőtér lassan elsötétüli és a halk hárfapengés zsongó visszhangot keltett szerelmes szép asszonyok szive mélyén és fátyolos tekintetek, mint a szerelem pillangói szálltak a teremben.
Sollhy közönyösen és részvétlenül Olt zső(léiében. A színpadra igyekezett figyelni él nézte Caesar oszlopos palotáját, a redős tógáju római nemeseket és a katonák sisakos, pikkely-vértes alakját.
— Oda nézz I — mondta egyszerre az őrnagy.
(Folyt kör.)
ZALAI KÖZLÖNY
1933 lanuár S_
oím látván v. orszgy. képviselő, Sortófto Lajos, • .ZaTal Közlöny" ífeiőa szerkesztője és Kalmár Zol-liTépltésl vállalkozó.
Zalaegerszegről : Czobor Mátyás polgármester, vitéz d, Barnabás István tanfelügyelő, dr\' Brand Sándor vm. főjegyző, dr. Bruzsa Oyula pénzűgylgazgató, Be-reczky Vilmos főmérnök, Figura nuörgy gaid. felügyeld, Klimann Ödön árvaszéki elr.Ok, dr. Kiss Dénes ügyészségi elnök, dr. Sialay Oyula vm. I. főügyMz, dr. Thsasy Oábor vm. t. főorvos, Pehm József apái Junger Mózes rabbi, Szalay Sámuel el. tsk Igazgató, dr. Schmldt Ferenc főorvos, Schöti Frigyes nagykereskedő, Fekete KJroly ev. lelkész. Kovács Ferenc kisgazda, Herboly Ferenc a „Zalamegyei tJJság" f szer knziőle, Sylvester Péter J\' >s, a „Zalai Napló" t. szerkesztő|e".
A vármegyéből: dr Barta László, Bosnyák Oéza, Cserián Ferenc; Szentmlhályl Dezső, dr. Thassy Kristóf földbirtokosok, Csóthy Oéza pápai prelátus, dr. Farkas Tibor, Oyömörey Sándor orszgy. képviselők, Malatluszky Ferenc felsőházi tag, Kovács Sebestyén Miklós, Somogyi Oyula, Szentkirályi Oyula, BezerédJ Ferenc, Jády Károly, dr. Szüca Andor, dr. Koller István, Nyáry Kálmán, Horváth Gergely, Bosnyák András, dr. Oltay László, Bogyay Elemér, Tántzos Lajos, Mesterbázy Jenő, Sümeghy József, Kövess Jenó, Eltner Jenő, Németh János földbirtokosok, dr. Lénárd János hercegi főtitkár, Farkas Kálmán ny. főszolgabíró, Oeratner Béla esperes,) Bőthy István apátplébános, Nagy Miklós ev. lelkéu.
A Torvényhalóságl Segítő Bizottság első ülését lanuár 9-én d. e. II órakor tartja a vármegyeházán.
Megcsalta a gavallérja, feljelentette a korcsmárost
Nagykanizsa, Január 4
Betzámoll annaklde|én a Zalai Közlöny arról a tragikomikus féltékenységi Jtlenetröl, amely december « án látszódott le U egyik PetSIt-utl korcsmában.
Az eset szenvedő hősnője Ny. Regina bejárónt), aki e Jelzett napon arról érteaölt egyik barátnőjétől, hogy az Ideálja mással mulat a PHtft-rni korcsmában. A félték,ny Regina azonnal magánt vitte htU-i mi sági tanúként akrátnó/ét ás be-áJlilofi c korcsmába, ahol arról ér le»t* kotr Ideálja éa a társaságé ban levő nő a korcsmáros egyik szobájában tartózkodnak.
Na. több sem kellett.
A következő percben már rájuk nyitotta az ajtót és a látvány, ami eléje tárult, mindenre alkalmas volt, csak arra nem, hogy egy háborgó •ztvfl, féltékeny nőt lecsillapítson.
Ennek ellenére, sőt talán épp ezért, mégis caak ő húzta a rövidebbet, mert közelharcba keveredett /elháborodott (!) gavallérjával, akinek kezenyomát, ha rövid ideig Is, de viselte magán.
A végsőkig elkeseredett leány, hogy valakin kitöltse a bosszúját, különféle klhágásl paragrafusok alapján feljelentette a korcsmárost, amiéri az átengedte a szobáját a párnak.
Ebben az ügyben azerdán allt a feljelentett korcsmáros a rendőri klhágásl bíró előtt, ahol azzal védekezett, hogy szívességből entedett ál egy szobát, mert „a hölgy" hirtelen rosszul lett. Azt tagadia, hogy ezért pénzt fogadott volna el. A gavallér Is hasonlókép adta elő az
esetet, amit vlszonl semmikép sem akart akceptálni a féltékeny Regina, meit, mint mondotta, ha valaki rosz-szu, van, az még nem lesz Jobban áltól, ha az 6 ideáljával visszavonul egy sölét szobába.
Mlu\'án ízzel a leljelenléasel kap-
csolatban a detektívek is nyomoztak ebben az dgytjni és napokon át figyelve a korcsmái, megállapították, Tiogy a tulajdonos senkinek sem ad kl szobát, a rendőrblró Is való-szlnflsiive látta a korcsmáros védekezését és ezért öt felmentette.
A
Tánciskola.
UJtaasfoiyam 17-én kezdődik a „Kaszinó" ban.
Bálra való tekintettel, olcsó különórák egész nap.
Pénteken Besztáno.
GÁBOR tánctanár.
Í4____
A Frontharcos-bál
Az Országos Frontharcos Szövetség nagykanlzaa! főcsoportja január 7-én rendezi meg mSwroe estélyét, mely az összes bálok között a legfényesebbnek Ígérkezik.
Nagy gonddal és kortlllekintéaaed dolgozik a rendezöblzottság. Az estély fényét nagyban emeli ama körülmény, hogv annak fővédnöke vitéz jákfal Oömbös Qyula miniszterelnök.
A bál nemcsak Nagykanizsának, hanem a Dunántulnak Is a legnagyobb érdeklődéssel kisért társadalmi eseménye lesz.
A műsor keretében szerepel Laa-rlsln Lajos a m. klr. Operaház hőstenorja. Vele érkezik meg öccse, Lem-rlsln Miklós zongoraművész, aki báty|át fog|a kísérni, sőt külön saá-\' mokkái is szerepel a műsorban.
legyek elővételben szombat délig a Krdtky tőzsdében már megválthatók.
Az estély műsora: 1. Hiszekegy, énekli a Városi Nőikar. 2. Megnyitó beszédet mond a központi kiküldött.
3. Laurlsln La|os énekszáma L rész.
4. Laurlsln Miklós zongoraszáma. (Szünet) 5. Oaramvölgyl Ivln háborús verseket szaval. 6. Laurlsln Miklós zongoraszáma. 7. Laurlsln Lajos énekazáma II. rész. 8. Himnusz, énekli a Városi Nőikar.
Kérjük a bajtársakat, hogy rendjeleiket feltűzve jelenjenek meg.
Visszalopja, ••01 sí árakba hajítja egy kB IBnSs tolvaj az ellopott kerékpárokat
Nagykanlzja, Január 4 Különös természetű kerékpártolvaj tűni fel az utóbbi Időben Kanizsán. Egyetlen passzlója az, bogy elemet valahonnan egy őrizetlenül hagyott kerékpárt és azt máanap vagy visszalopja oda, ahonnan elvitte, vagy pedig kiviszi a perifériákra, ahol egy tirokba dobja. Az nlolsó kát bél dalt három Ilyen eset fordult Bár eiö.
Kedden este 7 óra Újban Hardl Viktor !7 éves müszer&z tanonc uj kerékpárját emelte el a tolni az Erzsébet-tér 13 «, ház udvaráról. Szerdán délelőtt ez a lopási tdr szélterjedt az Erzsébet-tért piacon, ahol többek között Htrdi Viktornak két Ismerőse Is kinn tartózkodott. Épp javában tárgyalták a lopást amikor Sánc felöl a piacra érkezett egy baromfikereskedö, aki elmondottá, hogy a sáncl hld alatt egy gazdátlan kerékpár hever a sárban. A létrás alapián Hardl barátai azonnal ráismertek az ellopott kerékpárra.
Nyomban érteskették erről Hardl Viktort, akivel egyült kimentek a bagolasánci hídhoz és olt valóban megtalálták az ellopott kerékpárt, melynek egyik pedálját Időközben letörte a tolvaj, bár emiatt még bátran tovább mehetett volna vele.
A kanizsai rendőrség erélyes nyomozást Indított a mániákus kerékpártúival ellen.
á fakereskedók védelmet kémek a fuvarosok ellen, akik összevásárolt tavai házalnak a városban
A termelők la-árusltása ellen nem Irányul az akció
Nagykanizsa, január 4
A nagykanizsai fakereskedók küldöttsége kereste let ma délelőtt Strém Károly vezetése alalt dr. Kritky István polgármestert, akt előtt rámutatott arra az Immár tűrhetetlen helyzetre, hogy a fuvarosok összevásárolják a vidéken a fát, behozzák Nagykanizsára és ttt házról házra lárva eladják és ezzel olyan erős versenyt támasztanak a legális, súlyos köztelkeket viselő helybeli fakereskedőknek, hogy azok nem képesek adózó kötelezettségeiknek elegei tenni. Utalt a küldöttség szónoka az előforduló cselekre, hangsúlyozván, hogy óvásuk nem szál a termelőknek, akik maguk hozzák be fájukat a városba eladni. Megfelelő védelmet kért a küldöttség a polgármestertől.
A polgármester megfelelő rend-
azabályok alkalmazását helyezte kilátásba, a helyi fakereskedelem védelmére.
Biztosra vesszük, hogy ezek a rendszabályok mielőbb valósággá válnak. Amikor a helyi kereskedelem sulyoa terhek alatt küzd, a városnak Is eminens érdeke, hogv adózó egyedeit lllegália vállalkozások elburjánzásával ne enged|e gyengíteni.
Hindenburg és az örökösödési adó
Berlin, Január 4
LudtndorJ támad áal lnlétattHíndenán/v ottan, akit azzal vádol, hogy a aeldeckl birtokol, amelyet a uómot nép vett meg neki. áUral" fta nevére, hoety tláaak ne kelljen OrökDaödéal adó! fizetnie.
74 éves
fennállása alkalmából
5INGER
DIVATÁRUHÁZ
egész január hónapban olcsó fehér árusítást rendez.
Propaganda cikkeink:
Olcsó Sáska Ezüst Sáska Sáska gyolos Arany Sáska Arany Sáska mosott.
Középszálu Sáska Finomszálú Sáska Lepedő 2 méter összesen P 3 60 Lenvásznak Törülközők lenből és pamutból Damasztáruk ágyneműnek Zsebkendők jó minőségben Damaszt asztalteritök Damaszt szalvéták Damaszt garnitúrák
SIHGER Hl
SIFFOH
80 cm. széles 80 fillér.
Látványos kirakatainkra felhívjuk vevőink figyelmét.
ZALAI KÖZLÖNY
1933. |MII«I 5.
NAPI HÍREK
NAPIREND Január 5, o.Otörlök
Hómal katolikus: t dísslur. Pro\'.est.: Slmnn. lír.: Teb. hó 7.
Városi muieum és Könyvtár nyltvá csütörtökön es vasárnap (leielölt 10-tól 12 óráig.
Oy/gysfertárl éjjeli szolgálat e hónapban : az Őrangyal gyóg>szertár Deák-tér 10. ss. 4s a klskantzsal gyógyszertár.
Oózlürdó nyitva reggel ő órától eite 6 óráig (hétlő. szerda, péntek délután,
kedden egísi nsp nőknek).
........
Jön f miniszterközi bizottság
Zalaegerszag, Január 4
A zalai községek költségvetését felülvizsgáló mlnlszlerkózl bizottság Január 9 én Ismét megkezdi mttko-déaét Zalaegerszegen Tavaly körülbelül 300 község költségvetését vizsgálták felül. Az idén a megye maidnem minden községének (395) költségvetése odakerül a blzotlaíg elé. A munka mintegy hat bélig lart.
— (Ülések a vármegyén) A lövő het első napjaiban lobb ülés lest a vármegyén. Héttőn délelölt fél 10 órakor a kisgyűlés, 11 órakor a megyei Ir.ségblzottság, kedden délelőtt fél 10 órakor pedig a közigazgatási blzotlság oléseiik.
— (A Keresztény Nőegylet farsangja) A Keresztény Jótékony Nőegylet az Idei farsangon kél rendezésre készül. Az egyik egy bridzs-versennyel összekötött tdncos tea lesz január 21-én, a másik egy nagyobb szabású estity februír 25-én, farsang utolsó szomba!|án.
— (A Pacsal Dalkör) |anuár 8-án műsoros dslestélyt rendez az iskola dísztermében, utána lánc-mulatság a Kaszinóban. Az ünnepségen a Zalai Daloskerület vezetősége Is képviselteti magái.
— (Az Oltáregylet műsoros teája) A nagykanizsai Oltáregylel pénteken tél 5 órakor műsoros tea-ittlulínl rendez. Munolog, az egyesület pártolóinak zenekara és a „Plelyke-vár elesle" c. egyfelvonásos Vannak műsoron. Tea 60 fillér.
— Tánciskolái hlr Blogusz Elek január hó 8-án a Polgári Egyletben lObb csoport, [észére uj tánctanfolyamot nyit. \'
Qjeagélkedél Uejéa. különösen ha a rosszullétet szorulás fokozza, a természetes Jereao lóuel* keserűvíz fájdalom mentes székürülést és kielégítő emésztési hoz léire. Híres nőorvosok ti legnagyobb , elismerés hangján Írnak a valódi rareac Huel vizröl, mert ez a kritikus korban is hosszabb időn ál alkalmazható, anélkül, hogy kitűnő eredménye változnék—A Fereac Ióimí keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és tüszerüzlclekben kapható.
— (A 48 aa szoborra) özv. Plcket Ferencné 1 pengői adományozott.
— (Ihárosberény kisközség lett) A belügymlniszler Ihárosberény nagyközséget kisközséggé alakította át
— (Lekvártolvajok) Szerdára virradóra ismeretlen leltesek behatoltak a Csányl László-utca 8 sz. ház udvarára, ahol Horváth István házmestertől 8 nagy üveg lekvárt elloplak. A rendőrség megindította a nyomozási. /
m Menyasszonyok legjobb\'bevásárlási helye Slnger dtvatdrahdz.
A tábla szabadlábra helyezte a hélhavl börtönre Ítélt keszthelyi plncérleányt
Nagykanizsa, Január 4
A nagykanizsai törvényszék nemrégen FMOp Olzella keszthelyi plncír-leányl egíszsígűgyl vétség címén hél havi börtönre ilélle. A leány megfellebbezte a törvényszék ítéletéi. — Tegnap foglalkozott a tábla Fülöp Gizella fellebbezésével és elrendelte azonnal szabadiábrahelyezéséi. — A leány már el Is hagyta a nagykanizsai fogházai. Ügyével még foglal kőzik Január havában a fellebbviteli büntetötanács.
— (A „Baglyok" zártkörű grogg-estje) Az Omke aranyiljaloól alakult „Bagoly-lészek asztaltársaság" ma eate 9 órai kezdettel az egyesület helyiségeiben zártkörű grogg-eslet rendez. A tánchoz elsőrangú Jazzt sikerült ■ Baglyoknak szerezniük. A Jó hangulat elörelálhaló I Megjelenés sötét utcai ruhában.
■s* Nagy meglepetés a vevőközönség részére Slnger dlvatáruhdz fehér januárja.
— (Gyermekek öröme, szülök segítője) a Meseország, a magyar tanítók pompásan szerkesztett gyer-
mekujságja. Kérjen mutatványszámot
a kiadóhivataltól: Budapest, VII. Akácla-u. 13.
— Közalkalmazottak figyelmébe I Butorárulnkat lényegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú lejáram hitelre Is, kamatmentesen. Kopsteln butoráruház, Horthy Miklósul 4. szám.
n Felgyülemlett sok maradékot meglepő olcsó árban árusít Slnger dlvatáruhdz.
(Élaakai ridióHknMti a I
További .*>,beUa »*rfcaM, »6kh«l.
Közgazdaság
A rögzített adókat e hó 31-lg lehet felmondani
Azok a kereskedők és iparosok, kiknek lövedelml és kereseti adóalap Juk 10 000 pengői, vagyonadóalapluk 200.000 pengőt nem haladja tul, rögzített adójukat |anuár 31-lg Iráa-ban a m. klr. adóhivatalhoz ciflizelt beadványban felmondhatják és adó-vallomás beadása mellett adójuk ujabb megállapítását kérhetik.
Tanácsos a felmondást a bevallással egyidejűleg beadni t
A Nemzeti luk tnüa-árialraul
VALUTÁK Angolt. 1900-19*40 Balga fr. 79-16-79-74 Csen k. 1691-17 01 Dánk. 98 30-96 50 Dinár 7-20-7-80 Dollár 57050-573 50 Franciái. 22-30-22 50 Hol1. 229-25-23065 Zloty 63 95-64-45 Lsl 3 40-3-44
Uva 3H5-4-25 Un 2990-3020 Márka I3Ö-70-136 60 Norvég 97 80-9880 Peseta -■—-■—
Schlll. -■-•-
Svájcit. 110-70-111-40 Svéd k.103 40-104-40 Wien cicaring á
DEVIZÁK
Amst. 229-45-23065 Belgrád 830-840 Berlin 135-80-136-60 Brttssal 79-36-7974 Bukarest 3 41-3-43 Kopenb. 98 50-9950 London I904-1S18
Madrid -•-■—
Milano 3000-30-10 Newy. 571 "00-57400 Oszló 98-00-98 80 Párli 22-30-22-47 Prága 16 93-1701 Sióna 4«MSI Stockb.KŰ 60-104 40 Varul 64 00-04-50 Wkn
Zürich no-ao-i n-40 nlyama t 80.454.
Serlisrásár
t\'ethalua 2385, eladatlan 180. — Klaő-randü 08:\'- 088, szilen 082-086, szedett kOzáp 080-082, konnyü 074 -OT& t-aö rendB öreg 080 081 ll-od rendfl öreg 074-0-76, angol süldó 1. O-88-OHS, szalonna nagyban lOO-t-Oe, istr I-3Ö— 01X), hun HM 120. lélsertéo l-Og—t\'IS.
Zlrlold zárlat
Párls 20-28\'/i, London 17-35, Newyork 519-87\'/., Brusset 7I-Ü7VS, Milano 26-01, Madrtd 42-40, Amsterdam 20885. Berlin 123 62\'/*. Wien 62-l/s, Szólta 3 76, Prága 1539, Varsó -•-, Budapest -■-, Ualgrád 7 00, Bukarest S-Oti\'/a.
Terotönytöagdo Huza tlaiav. 76-os 12-60 -1295, 77-ea 1280- 13 A 78-as I21»-1335, Ti-t 1310-1355. 80-as 13 25—137:\', dunántúli 76-08 1205— 12 20,77-es 12 20- 1235, 78-as 1235—1245, 79-ea 1255-12711, 80-as I270-I28H rozs 595- 604 Uk. árpa 870- 880, zab 8 85 - 900, tengeri 6-25- 6-35, korpa 600 0 10
Kiadja a Isptulsjdono* Közgazdasági Rt. Outenberg Nyomd* és Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsára. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. saim.
éi
Olcsóbb
len a
„FUTOR
szénsavas ta\'rarmánymésx
2 kgr.-oa doöoa ára ... 54 llllér 8 . . ...... _.„. . 110 .
50 kgr. ára (zsákkal egy tilt) . 600 . eredeti gyári csomagolásban. A .FUTOR" növendék állaloknál s caontképsödéal elősegíti, hízásra beállított állatoknál étvágygárjess-tóteg hat.
A .FUTOR" etetése mellett konyhasó adagolása felesleges. A nagyhlzlalók, uradalmak, gazdaságok a .Fulort" ál t Wdóan etetik. A valód. .FUTOR" ezentúl csak a fenti eredeti gyári csomagolásban kertll forgalomba. Zsákból kimért , FUTORT" ezentúl ne fogadjon alt Beszerezhető:
ORSZÁG JÓZSEF oégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palota melleit)
(TtaNtiMibü i Inti Mktl miMul.
iPBÓgrpnETfesEi
OxIatmaQixflntetéa miatt rakUia-mat oloadt árban kiátiuitom. Armuth, BssAr-drfvar. 2l<
Balaruott saobák kiadók lüt««scl ét világítással manzard 35 P, udvari 45 P és utcai 50 pengő. Pannónia szálloda. 5638
íflyaxabáa lakáa aioaaalra is kiadó Kfllcaey-utca 17. 28
Kattan*! vitézségi érmek, szallagok slb. felszírelestk legnaayobb választékban -Kanfmann Károly cégnéj _
KulönbeJAra u elegánsan bútorozott <gy. v»«y két szoba lürdósK \' kiadó Csányl László-utca 8.
Ur dós zobahaaaná lattal 27
Eb<tdlflb*r«<id*>4» sürgősen eladó, alig használt, ára 350 pengő Megtekinthető bjzir-épQ leiben, a bizneattraéT 57&S Január 15-re keresek egy Jóravaló, rendes Miadaaaslaánrt bosszú bizonyít* vánnyal. Jelentkezni csak pinteken délután 3-5-1*. Cím a kiadóban. 22
Jél fftattt Mzakáoa** takarítónk
mellé felvétetik Csengery-ut 23. 23.
A legsúlyosabb megbetegedések rendszerint a megjelölt helyeken fordulnak «(&.
Vlgyáuon u améutésérel
Köztudomáau, hogy az eméaztő szervek megbetegedése legyöngltl a többi szerveket: takélstss aaéazTéat blztosHkat, ka
Gramofon-erősítő berendezéseket
olcsó díj ellenében ad kölcsön
a
Iransdanubia R. T.
Caengery-ut B.
Talefen 4-13.
Nvoiuatotl a taplulatdonoa Közgazdasági R.-T. Outenberg Nyomda is Délzalal Lspkladó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán. (Felelőa Üzletvezető: ZaUi Károly.)
78. évfolyitn 5. szám
Nagykanizsa, 1933. Január 6, péntek
Ara 14 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
SankuitMt « kiadóhivatal: Fóüt 5. Ilim Megjelenik minden raggel, hélló kivételével
VOLITIk A I NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajoa
QóllietM ára: egy hóra I pengő •• Hitit Saerkeaalóaégl éa kladóblvalall lel-.lon: /«. u
Meghalt Cootldge volt elnök
Newyork, január 6 (Éjszakai lelefonfelentés) Coolldge, voll köztársasági elnök csütörtökön meghall. Az elhunytat az 1924. évi november 4-lhl választáson óriási többséggel választolták meg elnökké és est a ttatkéget 1924. raárdus 4-ig visel le
Kanizsára lön egy fbu tornászcsapat
Budapest, lanuár S (Éjszaka! telefonjclentés) A finn-magyar tornászviadallal kapcsolatban a Magyar Oiszágos Tornaszövetség elhatározta, hogy vidéki propaganda körútra indul a magyar ea finn tor-nászokkal. öl llven luracsapatol állítottak össze. A IV. csoport február 9-én szerepel Nagykanizsán.
Eltűnt 22 tengerész
u elpusztult Atlanti,le fedélsetéről
Cherbourg, Január 3 Az Atlanttque roncsát a szél és áramlás az augol partok felé sodorja. Valószínű, hogy a porllandl szigetek körül zátonyra kerül. U|abb jelenlés szerint a roncs erősen dőlt helyzetben van, orrjj, magasra emelkedik, oldatán rés látható. Egy hajó és vonlatógözös ment a szerencsét-lenség színhelyére, a hajón tartózkodik űz elpusztult Atlanttque kapitánya Is. Az eltünl tengerészek szd mát pontosan még nem állapították meg, ez azonban legfeljebb huszonkettőre teheti. Ai Atlanttque 350 mHHóba kerüli, de csak 100 millió frankra volt biztosítva. Ezt az OSz-szeget csülörlökön llzelle kl az angol Lloyd Biztosító Tárasság.
Pária, Január 4 (Éjszakai lelefonjelenlés) A tengerészeit minisztériumot értesítették Cherbourgból, hogy az Atlanllquet sikerült vontatókötélre venni éa Jelenleg már ulban Is van Le Havre leié, ahol elsüllyesztik.
A vlllamosszarencsét-lenség Ogye
Budapest, Január &
A vlllamosszerencsétlenség Ügyében a kocsi vezelöje, aki azlntén súlyosan megsérült, azt mondolta, hogy a vllianyfék nem működött, a kocsit megállítani nem ludta. Egy ütést érzeti, amelytől elszédült éa lezuhant Azt hlazi, hogy a bekapcsoló szabályozót megránlhalla. A szerencsétlenség okának megállapítására most még csak feltevések állanak rendelkezésre. Egyébkén! bz élelveszélyesen megsebesüli Gundel Mária állapola még mindig súlyos.
Papén és Hitler bizalmas tanácskozásai
a nemzetiszocialista pártnak egy nemzeti tömörülésbe való bekapcsolásáról
Düsseldorf, lanuár 5 (Éjszakai telefon jelentés) Papén volt kancellár é« Hitler, a nemzetiszocialisták vezére szerdán Kölnben találkoztak, ahol hosszú ideig bizalmas megbeszéléseket folytattak. Papén, ai öt megintervjuvoló uj-
sáfiiioh\'iak kijelentette, hogy valóban folytatott Hitlerrel megbeszéléseket. Ezek politikai természetűek voltak, abban az irányban, hogy miként lehetne a nemzetiszocialistapártot egy nemzeti tömörülésbe bekapcsolni.
Háromezer «mber pusztult el a san-hai-kvani égő pokolban
Százezer embernek sikerfllt elmenekülnie Pekingbe özönlenek
A menekültek
Charbln, Január & 2000 kinai katonából álló osztag megadta megadta magát annak a ispán haderőnek, amely a kelet-kinai vasul keteli szakaszát akarta megszállni. Erre a japánok elfoglalták a szibériai határon fekvő Progranlcsnaját.
Nanklng, Január r> A kinai kormány a japán követnek jegyzéket küldött, melyben tiltakozik, a Japánok san-hai-kvani eljárása ellen és követeli a japán csapatok visszavonását, valamint az utóbbi napokban előfordult incidensekben részes japán tisztek és csapatok megbüntetéséi. A kinai kormány intézkedéseket kiván hasonló
összetűzések ellen éa fenntartja a kártérítés iránti jogát.
London, Január 5
(Éjszakai telefonjelentés) Tömegesen özönlenek Pekingbe a san-hai-kvani menekültek. SanHal-Kvan városa lángoló pokolhoz hasonlít. A repülőkről dobott gyújtóbombák borzalmas lángokba borították a várost, melynek utcáin a férfiak és asszonyok százai haltak tü halált. A halálos áldozatok száma 3000 és mintegy 100 000 ember menekült el.
Moszkva aggódva figyeli San-Hal Kvan elfoglalását, mert a /apán kormány semmiféle szerződéses viszonyba nem lép a szovjettel.
Lemondások, aj „alkotmánypárt"
Budapest, Január 5 (MTI) Puky Endre külügyminiszter benyújtotta lemondását, l^lyébc a kormány Kánya Kálmán berlini kövei kinevezését hozta Javaslatba Benyújtotta lemondását Wlasslcs Oyu\'a báró a közigazgatási bíróság elnöke, valamint Benedek Sándor, a közigazgatási bíróság másodelnöke Is A kormány a közigazgatási bíróság elnökévé Puky Endre kinevezéséi hoita Javaslatba. Az u| külügyminiszter kinevezése csak négy—hat hét múlva várható. Addig Oömbtls Oyula vezeti a külügyminiszteri tárcát.
Még egy nyugdíjazás
Zavadovszky Alfréd, a leglőbb állami számvevőszék elnöke rövidesen nyugalomba vonul. Ulódául Varga Imre államtllkári emlegelik.
Fej-fej mellett A megyaszót kerületben Serényt Lásrló gróf lüggellen kisgazdapárti éB Csizmadia L»|os, a nemzeli ra dikálls párt jelöltje egyfomta esély-lyel vesznek részt a vasárnapi választásban Valószínűleg néhány szavazaton múlik a mandátum.
kinevezések, hírei a politikában
Uj pártalahuláa ?
Ma hírek Jelentek meg arról, hogy u nemzeti egység pártjának és a keresztény gazdasági pártnak egy része ujabb alakulat létrehozásán fáradozik, amely alkotmány párt ne-, vet venné fel. Az egyik hir szerin már 63 képviselő csatlakozott volna az uj párthoz. Ezzel kapcsolatban Ernszt Sándor a kövelkezóket mondolta :
— Látszik, hogy nincs Írnivalójuk a lapoknak, tehát ilyen fantasztikus dolgokat találnak ki. Én nem tudok arról, hogy bárki is kilépni szándékoznék a keresztény gazdasági páitból. A hirek szándékossága nyilvánvaló, céljuk nem más, mint zavarkeltés.
Károlyi újra a politikában
Gömbös Oyula miniszterelnök ma délben többnapos vidéki tartózkodás után visszatért a fővárosba. Délelölt felkereste Károlyi Qyula gróf volt miniszterelnök, aki hosz-szabban idözött nála. Károlyi távozása után kijelentette, hogy nem politikai kérdésekről tárgyaltak. Elmondotta i^ég, hogv most hosszabb Ideig szá. uékozik Budapesten tar tózkodnl és részt vesz a felsőház tanácskozásaiban.
Az agrárszoolál-polltika és a történelmi osztály
Irta: FRANK KÁROLY 2
Ez aitf a pont, ahol a föld-birtokrefoon kérdésébe bekapcsolódunk. de előbb ki kellt érnünk a speciális magyar viszonyokra is.
A feudális földbirtokos osztály, mely Magyarországon 1848 előtt a politikai jogok kizárólagos birtokosa volt, a rendiség megszüntetése után sem adta fel vezető pozícióját az államban — eltéröleg a nyugati államoktól. A magyar állam életnylt-vánulásaiban a világháború előtt ezen történelmi osztály felfogása tükröződött vissza. De ez természetes is volt. A két Tisza politikájának sarkköre az egységes magyar nemzeti állam fentartása lévén, ennek keresztülvitele csak ugy történhetett, ha a nemzetiségekkel szemben arra az egyetlen egységes magyar osztályra támaszkodik, mely az állami funkciók ellátására kizárólag alkalmas volt: a földbirtokos osztályra. A magyar nemesség, midőn önként vonta be a politikai Jogok gyakorlásába a nemzet többi tagjait, akkor ezt teljesen a nyugati esrmék hatása alatt, a fejlődés érdekében tette, nem pedig abból a történeti szükségszerűségből, amely a nyugati államokban azért volt elkerülhetetlen, mert a sociális és gazdasági erőviszonyoknak nem felelt meg többé a rendi alkotmány; a nemzet azon erőinek kellett tért engedni, melyek a rendi alkotmányon belül nem működhettek, de amelyeket elnyomni nem lehetett s végül is forradalomban robbantak ki.
Nálunk a fejlődés más iránvu. Itt nem volt társadalmi osztály, mely a földbirtokos osztály túlsúlyát vitássá tegye, mert a polgári réteg túlságosan vékony 8 amellett nagyon is heterogén volt ehhez. De a világháború előtti Magyarországban a m»gyarság supremáciáját az úgyszólván 1919 ig löbbségben levő nemzetiségekkel szemben csakis igy lehetett biztosítani. A földbirtokos osztály túlsúlyának biztosítása igy nem volt más, mint a magyarság expansivitásának végső megfeszítése, hogy a történelmi Magyarország egész területén biztosítsa az állami élet problér dínak oly irányú megoldását, amint az a magyarságnak leginkább megfelel.
Természetes, hogy ez a nem jogi, hanem tényleges politikai túlsúly a földbirtok elosztásán nyugodott.wz adta az erőt, a bázist a vezető osztálynak. Ennek biziositása volt az elmúlt kor politikájának alapköre és .liberális conservativizmusának" magyarázata.
A földbirtokelosztás a világháború előtt kettős jelentőséggel bírt tehát. Egyrészt a vezető s állami funkciókat ellátó osztály gazdasági bázisául szolgált, másrészt a magyarság su-premaciájának volt biztositéka a nemzetiségekkel szemben
Ma midőn a nemzetiségi probléma elesik és a földbirtok az állami élet
ZALAI KÖZLÖNY,
Az OMKE és ipartestület együttes
bizottsága késziti elő az augusztusban Kanizsán rendezendő országos ipari, hereskedelmi, mezőgazdasági és háziipari kiállítást és vásárt
auguszius havában megrendelendő országos kiállítási. A blzollság legközelebb együttes Ülést tart ebben a
Nagykanizsa, Január 5 Megírtuk, hogy az OMKE nagykanizsai kerületének fáradhatatlan vezetősége fontos programként tdxte maga elé ai 1933. évi uagykantusl országos Ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági. háziipari kiállítás és vásár megrendezését. A mult napokban az OMKE-kerület választmánya ezret a kérdéssel már foglalkozott is és megválasztotta < maga 8 tagu, de klegészllhelő elókészltó bizottságát, amely a nagykanizsai Ipartestület, Illetve annak husonló bizottságával karöltve, dr. Htgyl Lajos főjegyző, tparblzlossal előkészítik az
kérdésben és teljes erővel megindul az előkészilő és szervező munka, amely Ismét meft fog|a mutatni, mlte képesek a nagykanizsai érdekeltségek együttes, vállvetett munkával.
Jelentőségében messzire kihaló az a nagyszerű gondolat, amiért a .Zalai Közlöny" löbb mini 10 éven át küzdőit, mlg most az OMKE vezelőaége karöltve az Ipartestület buzgó elnökségével, megvalósllásra viszi.
Elfogadták Vécsey Barnabás református templom-terveit
január 19-én döntenek az építkezési ajánlatok lelett
Nagykanizaa, Január 5 Csütörtök délután larlotla ülését Nagykanizsa város msgánépllkezésl blzollBága Babochay Oyörgy elnöklete alatt
Wallgurszky Béla városi mérnök ismertette a ref. templomnak a Vécsty Barnsbáa városi mérnök által
készített tervelt, amelyei a ref. egyházi halóságok Is jóváhagyólag, legteljesebb tetszéssel és elismeréssel fogadlak. A tervezet szerint ax uj ref. templom a Rozgonyl és llunyady-utcák találkozásánál épül fel, teljesen modern stílusban, mindennünnen könnyen megkOzelllhetően. Bejárata
Átment a köztudatba,
hogy hirdetési Irodám valóságos kiegészítő részét képeit a hirdetőnek. A hirdetési pátván eltöltött kb. 40 éves munkásságom minden tapasztalatát összesűrítve bocsátom a hirdető rendelkezésére. Üzletfeleim gondos és becsületes kiszolgálásával elérlem azt, hogy irrrrlám a liirdetőközön-sóg megtisztelő bizalmának szilárd alapjára lielyezked-helik. Arra kérem, juttassa hozzám megbízásait a meg vagyok róla győződve, hogy mindenkor a legteljesebb megelégedés hangján tog Irodámról megemlékezni,
ERDŐS JÓZSEF
HIHUtrÖ-IHODA TULMJUQNOS
T.i.h.. la-B-ss. II.. TErtz-adnuT ao.
a_
vezetésében vezérszerepet játszó történelmi osztály gazdasági bázisául, függetlenségének biztosítékául szolgál, vájjon, hogy képzelhető a föld-blrtukruoriii megoldása?
\\ probléma égető, gyors megoldási sürget S szükséges a nemzeti közleménynek ezirányu kialakítása, mert kétségtelen, hogy a bolsevista propaganda nem fog késni a magyar társadalom ezen súlyos bajit kihasználni, s a titokban tenyésző demagóg gombák, legjobb ellenszer*, a közvélemény tiszta ózonja, — l.incojn Ábrahám szavaival élve.
A megoldás csak a maayar történeti osztály áldozatkészségében kereshető, mely a nemzet érdekében lud és akar cselekedni, mint 1848-ban Is, a nagy nemzeti fellángolás Idején.
Ne felejtsük el azt, ha a szellemi vezetés ennél a rétegnél van Is, a nemzet erejét, halalmit a kisgazdatömegek nagy erőrezervoir|áből meriti.
Minden kór, mely ezen legnagyobb osztályt emészti, a nemzet testén tágódő féreg,
A parasztság megerősödése leszi csak. lehetővé, hojy eten tiszta nem-zeti alapból kisarjadjon az az erőteljes magyar középosztály, amely ztán magába olvasztva a nemzeti gondolat alapján, a mai középosztály. dlmorplj,és vékony rétegéi, lehetővé tegye az egységes demokratikus és nemzeti társadalom kialakulását és jővendő egyedüli életlehetőségét.
Bethlen István mondolta: két osztály van, amelyre a múltban, jelenben és jövőben construktiv nemzeli polillkát lehel építeni: a kisgazda és a történelmi osztály.
A kettőnek meg kell találnia egymást. (Végo)
Időjárás
A "ttorniAtitMl rtr»i-
tlsyelö IriaaUsokr Csütörtökön a Mmír-•ékkt: Reggel T ónkor +14, délután 1 órakor +12, eate " ónkor +08.
PtiMut Egész nap borult égboltozat.
SUllrrtay: Reggel ét délben ízz-.k-kalsl, esta délkeleti szél.
(ÉjMukal lidultlMfl a Balaam!\'■ glál laUsat ioloNlt aata 10 ara-kai- i Esá, vagy Etajzaxéa vár-Kata.
Amor profanus
(Itogóny tltU bő!) 10
Irta. SZABÓ ZSIGMOND
— Nézd meg azt a lányt ott I Nem láttam egyhamar ilyen szép teremtési I
Solihy érdeklődés nélkül, inkább udvariasságból nézett a szinpadra.
— Azt a sudártermetű, remekbe formált, barna leányt nézd, aki annál a római portütusz bejáratánál áll. Nézd most meghajlik és üdvözli Caesárt.
Solthy meglátta a leányt. Derekát meghajtva, két karját egyenes vonalba kinyújtva, görög kontyba fésült hajkoronás lejét vállára, hajtva, üdvözölte a bibortógás Caesárt. Ruhájának lenge szövete aló] kivilágított ifjú testének diadalmas szépsége. A szinpadi világítás erős fényében ki-gyószerü, élő vonalakban rajzolódlak meg idomai,- mintha Phydias véaője farag\'a volna hófehér pharosi márványból.
Soilhyt meglepte és hatalmába ejtette a tökéletes szépség. Látcsövét szeméhez szorította és ugy nézte a leányt. Most kiegyenesedett és tekintete a nézők leié fordult. 011 állolt, inint az ifjúság és szépség költe-
ménye, mint egy csodásan szép virágszál. Az Ifjúság rózsás színe ragyogott rajta és csillogó szeméből az élei örömének dala zendüli ki.
Most felhangzott a zenekar játéka.
A vonós hangszerek reszkető, pengető, halk hangon, szinte félősen kezdték el a római szűz szereimi dalának édes áriáját, a fuvolák, oboák és csellók bugása tenger dagályához hasonlóan egyre erősltet\'e, dagasztotta a zene hullámalt, majd megszólaltak a kürtök és harsogva, hömpölyögve zúgott a földi szerelem hymnusa, megtöllvebalalmaa akkordjaival a házat.
Éz ahogy egyre erősödött az át iák zengése, Soltyt megkapta és magával ragadta a zene fel és leszálló hulláma. Lelkének fásultsága megenyhült és égő tekintettel nézte a leányt. Egy mozdulatnál a redős gőrőfc ingből kivillantak keblének márvány halmai, maid ismét elrejtőztek a fehér lepel alá. Es mig hallását betöltötte a szerelmi dal édes áriája, min ha egy eddig szunnyadó érzés ébredt volna fásult lelkében. Szorongó félelemmel megremeged. Szemeivel szinle magába szívta a leány üde szépségéi és lelke m-gtelt sóvárgással. A végy tüze halvány szikraképen röpíteni kihűlt szive sötétségébe, már-
már kialudt, majd Ismét fellobbant, mint lidérc tüz suhant kihunyva, majd erőre kapva és egysz rre vakító világításban lobbant lel és.megtöltötte lelkét szipotkázó tüzével
Az alvó Vágy felébredt, a Vágy megszületett I Izgalomtól égő arccal kérdezte:
— Ki ez a lány? Ismered?
-— Nem ismerem.
— Akkor lud meg, hogy kicsoda ?
— Lassan, lassan I A felvonás végén meg fogom ludnl.
A függöny leereszkedett és kigyúltak a nézőtér lámpái. Az őrnagy vizsgálódva tekintett körül a földszint közönségén és mint aki megtalálta emberét, egy szemüveges fiatal-emberhez ment és megszólította:
— Kedves Muzslyai, egy kis felvilágosítást kérek. Maga ilt színházi tudósító lé\'ére mindenkit ismer, mondja, ki az a feltűnő szép flalal leány, aki Lavinia rabszolganőjét adja?
Az újságíró elmosolyodott.
— Őrnagy ur is felfedezte ? Persze, hiszen nem is lehet máskép. Ez a leány lehetetlenül szép, Hegedűs Manci a neve, csak annyit ludok róla, hogy a kis Zsoldos Samu kurizál neki.
— KI az a Zsoldos?
liBdaasq
Farhasovszky Teri
a „PofaM JStylH"
emeleti ktsteimében f. hó 11-én, aztrdárt d. a. fi órakor gyumektlmtk és aznap d. a, 6 órakor
karpaszományosok részére
tánctanfolyamot nyit.
a Kölcsey és Rozgonyiulca felől lesz, tornya, kb. M miiéi meni* " templomba 600 léltk fér be. h templomhoz folytatólagosan a nagy gyOUsUrem csatlakozik, tanácskozások éa ünnep! alkalmak céljaira, Az uj refs templom az egész városrész képét fellendíti.
A tervezel Ismerteléae ulár. Vécsey Barnabás mérnök It elfogadásra ajánlotta a tervezetet, mint a jelen körülmények között a legalkalmasabbat.
Dr. Prnck Iilván tanácsnok bizonyos területi módosításokat ajánlotL
Kelemen Ferenc bankigazgató indítványozta, hogy a blzollság szálljon kl a helyszínre és csak azután tárgyalja le a tervezetei.
Több hozzászólás ulán a polgármester melegen ajánlotta elfogadásra Vécsey tervét azzal ■ módosllással, hogy az elhelyezést 3 5 méterrel nyugatra és 2 méterrel északra eltolják.
A blzollság ilyen értelemben határozott.
Ax egyházközség már előzőleg az összes nagykanizsai építészeknek megküldotle az u| ref. templom tervrajzát és ajánlatot kért tWk az építkezésre vonatkozólag. A beérke-érkezett ajánlatok feletl az egyházközség Január 19-én hozza meg döntésit. Természetesen csak -nagykanizsai építész kapja meg a munkált
aa Menyasszonyok legjobb bevásárlási helye Stnger dlvatiruhi*.
-mi rm... lítliríliipp^wgnpqar
— Zsurnaliszta, a Magyar,Záazlóoál dolgozik, a színháznál\'benfentes, a
jövő hélen lesz darabjának a prer mierje.
— Itt van a Zsoldos?
— Ugyan báró ur I Ha meg akar a kislányommal Ismerkedni, majd bemutatom én.
A második felvonás éftán Muzslyai felment az órnagygyal és Solthy gróffal a színházi társalgóba.
Caesár cenluriói, lógás tanácsosai, Róma redőzölt chltonokba öltözött asszonyai, tarka csoportban álldogállak, Lavinia Margit vizet Ivott és a bíborvörös lógáju Caeiál men-Iholos paszllllákat rágolL Hegedűs Margit egy pikkelyes páncélu centu-rlóvai beszélgetett, mikor Muzslyai odavezette az urakat.
Solthyra ugy hatott közelről a leány, minlha lálományt látna és ahogy megszorította rizsportól fehér, formás kis kezél, tüz nyargalt keresztül erein. Tekintete belefonódott a leány acélszürke szemeibe, nézte hosszú szempilláinak rezdülését és vére szlla|ul kezdett lüktetni ereiben. Egypár közömbős szót tudott csak mondani és nehezére esett, hogy el kellelt eresztenie a lány kezét, (Folyt köv.)
Salai kOzlOnt
Kötetenként 10 fillér helyett napi 2 iUlérért
olvashat kölcsőnkönyvtári könyveket a „Zalai Közlöny" minden előfizetője
minden clölizelője, aki
Karácsonyi a|ándékul szánluk elö-llzelölnknek ezt a meglepetést, de a könyvtár ívvígl álrendezése mlstt a megállapodási csak ma hozballuk nyilvánosságra.
A Zalai Közlöny szerkesztősége megállapodást kölölt a Horváth József ufsdgdruda kölcsönkönyvlárával, amely köztudomás szeilnl egyik legrégibb, legbőségesebb és gondosan fejlesztett kölcsönkönyvlára Nagykanizsának, tőbbeier kötetre rugó régi és u| könyv-állománnyal. A napi forgalomban egy-egy könyv kö\'csöndija 10 fillér. A Zalai Közlöny
utolsó
havi előfizetési nyugtáját felmulat|a, mától fogva havi 60 tlllérért egész hónapon át olvashat a Horválh-kö\'csönkOnyvtárból, vagyis napi 2 fillérért egy hónapon át akár mindennap cserélhet könyvet a hatalmas éj gazdag választékból. Aki nem óhajt 60 Iliiéit egész hónapra lefizetni, sz Is kap kedvezményt, amennyiben egy-egy könyvet esetenként 10 fillér helyett H fillérért válthat a kölcsön-könyvlárból. A kedvezmény Igénybevételéhez csak a Zalai Közlöny utolró Invl előllzetésl nyugtájanak felmutatása szükséges.
Kmlai internt
Dr. Bsaeáli Árféiné Lu| Iagia
Nagykanizsa, Dsák-tár 3. uára.
Szépséghibák kezelése,
egyért brcápolás, szemölcsök, szőrszálak eltávolításé Olcsó bérletrendszer.
Letartóztattak egy postást, aki rendszeresen fosztogatta az amerikai leveleket
193B. január C.
Az ipartestületi székház,
■ pénzügyminiszteri kiküldött, alapsttbálymódositás és egyéb ügyek az Ipartestületi elöljáróság ülésén
Nagykanizsa, Január 6
Csütörtök este S órakor tarlotla ebben az ai esztendőben első elöljárósági ülését a nagykanizsai Ipartestület Samu Lajos elnöklete aíalt, smelyen megjelent dr. Hegyi La|os Mjegysö és Frank Jenő gyárigazgató is.
Bazsó József vezetőjegyző jegyző-könyvlelolvasása után Samu Lajos elnöki lelrnlésében foglalkozott a testületi székház Ügyével és szóválelte, hogyha s székház ügyét nem r slkerD\' elintézni, az nem az elnökségen, hanem kizárólag a hivatalos retorlákon mullolt Ugyanis csak hosszas utánjárás után sikerült a székház Ügyének aktijára rátalálni, arait most a-kincstár jogügyi bizottságához küldtek, ahinivi rövidesen Nagykanizsára Itkerül. Ez voll az oka, hogy az ügy elintézése hónapokig késett B.jelenti, hogy az építkezés céljaira\' megtelelő OTI kölcsönt Igyekeznek megszerezni az aggsági alapból és ebben az ügyben tárgyalások folynak az ÜTI Igazgatósággal, amelynek döntéséi várják. Majd az Ipartestületen bevezetett ügyrendi szabályokat ismertette. A kíméletlen adóbehajlások ügyében indított akcióra tért ki éa hangsúlyozta, hogy a Nagykanizsára i küldött pénzügyi titkár a várt reményeket nem váltotta be. Semmiféle gyakorlati eredménye nem folt a kiküldetésének. Beszámolt azután a megszervezés alatt álló járási Ipartestülethez már eddig csatlakozású kat bejelentett községekről. Végül Is telhtvla az Iparosok figyelmét a ■MÁV munkákra, amely megfelelő árajánlat benyujlására hívta fel a nagykanizsai Iparosságot.
Az eddigi ipartestületek az IPOK törvény sierlnt alapszabályaikat módosítani tartoznak. Az elöljáróság az alapssaMlymódosltáshoz megfelelő bizottságot küldött ki. Felszólaltak még különböző ügyekben Kertész Béla alelnök, dr. Karczagni Szabados Rózsi, Papp Oszkár alelnök slb. Hatász Imre egy segédszálló felállítását javasolta keszthelyi mintára. Az elöljáróság Halász Indítványát a székházépítéssel kspcsolalban határozta el megfelelő megoldásra.
Az ülés esztendők óta -elsőizben: már 10 óra előtt véget ért
Gallérok tisztítása
8-10 fillér
Horthy Miklós ut 8. Hunyadi-utca (9.
Szombathely, Január 5 Az elmúlt péntek óta erősen nyomoz a \'endő.ség a szombathelyi poslarablás tettese után. A nyomozásnak ma érdekes mellékhajtása támadt Letartóztatták Ball József postaaltisztet, aki sz egyik szombat-
helyi bankban csekket és angol fon-lol akart beváltani. Ball bevallolla, hogy a mult év májusától fosztogatta az amerikai leveleket. Most folyik a vizsgálat annak megállapítására, hogy Ball Józsefnek köze van e a közel 17000 pengős posta-zsák eltűnéséhez.
Hírek a városházáról
Nagykanizsa, Január 5
Értesülésünk szerint a megtámadott nagykanizsai Táttsitárok kérdésében valószínűleg héttőn délelőtt ül Össze az Igazoló választmány. Ugyanezen a napon vin • vármegyei Inségankét Zalaege ize-gen és délután várost tOzgyHMs Nagykanizsán, ugy hogy az igszoló-választmány ülésén a polgármestert dr. Hegyi Lsjos főjegyző képviselné, ha addig más napot nem határoz az alispán.
Héttőn a vármegyeházán Összeülő megyei tnségankéten részt vesz dr. Krátky István polgármester is, aki a nagykanizsai Inségakdó statisztikai adatait ter|esztl be.
A hétfő délutáni rendkívüli városi közgyűlés első Ízben ül OsSfe az uj tagokkal felfrissített városi képviselőtestület.
A városi inségakcló népkonyhájának megnyitása céljából a polgár mesteri hivatal felhívással fordult az egyes körzetek Iskolálnsk igazgatóihoz, amelyben leikéri, hogy as arra rászorult nsgyon szegény szülők gyermekélt jelenlsék be, hogy a népkonyhán a téli hónapok alatt rendesen ebédet kaphassanak. A népkonyha megnyitásának pontos napja még nincs meghatározva.
A vámhivatal február hó végiig a mostani helyén marad
Nagykanizsa, Január 6 A nagykanizsai magy. klr. vámhivatal elhelyezésének kérdésében lejött a MÁV. igazgatóság egy kiküldötte Nagykanizsán. A helyzet ekkor az volt, hogy a nagykanizsai fövámhivatal január elsején hivatalos helyiség nélkül marad.
A kiküldött arra kérte Kertész Lajost, a Tárházak igazgatóját, hogy amíg a vámhivatal megtelelő elhelyezésének kérdéséi meg nem oldják, a vámhlvalal február végéig megmaradhasson eddigi helyiségében. Kertész igazgató előzékenyen eieget tett a kérésnek, igy a vámhivatal február végéig az eddigi helyén marad.
Végleges elhelyezés céljára löbb helyiséget nézett meg a központi kiküldött, nevezetesen a teheráru-pénztár helyiségeit Is. Legvalószínűbb ugyanis, hogy ide költöztetik a vámhivatalt. Azonban ezekben a helyiségekben a vámhivatal apparátusa nem tér el. Szükséges volna tehát, hogy a kérdésbe a város vesetősége avatkozzék bele - araig nem késő,
74 éves
fennállása alkalmából
5INGER
DIVATÁRUHÁZ
egész január hónapban olcsó fehér árusítást rendez.
Propaganda cikkeink:
Olcsó Sáska Ezüst Sáska Sáska gyolcs Arany Sáska Arany Sáska mosott.
Középszálu Sáska Finomszálú Sáska Lepedő 2 méter összesen P 3 60 Lenvásznak Törülközők lenből ós pamutból Damasztáruk ágyneműnek Zsebkendők jó minőségben Damaszt asztalterítők Damaszt szalvéták Damaszt garnitúrák
singer mm msm siffon
80 om. szélet 80 fillér.
Látványos kirakatainkra felhívjuk vevőink figyelmét.
ZALAI KOZLÖMY
1933 Janaár 6.
A szép asszonyok világhírű magyar
piktora, aki mérhetetlen vagyon ura Amerikában, elmeséli, hogyan köszönhette egy véletlennek hírnevét
Ótátratüred. december végén (Copyright) A külföldre szakadt és világhir-
nMo szert telt karierek körött kétségkívül az első helyek egyikéi foglalja el a Wanderblldtok, Fordok és Rockefellerek piktora: Halmi Artúr. Mérhetetlen vagyon ura, csekkjeit korlátlan összegig váltják be ideát és az oceánon tul. palolái vannak a Brodwayn, autói futnak, féltucatnyi attelierjdban órákat várakoznak a leggazdagabb asszonyok, mig a Mester megérkezik. Kedves bohém fiu, senki sem tudja, hány éves, nem lehet már fiatal, én ismerem mind a két unokáját... Kollektív kiállításaira — ezeken legfeljebb husz képet állit kl — tódulnak az emberek: Halmi Artúr csak szép asszonyokat fest. És még a milliók hazájában il eseményszámba megy az, ha egy mlss Halmi Artúr vásznára kerül és aki egyszer oda jutott, az amíg il — szép asszonynak számit Amerikában...
A karrierje fölölte érdekes. Erről csak kevesen ludnak.
Szeretném most elmesélni. Igazi amerikai história.
*
Halmi Artúr minden esztendőben átjön Európába. Odaát dolgozik, itt pihen. Valahányszor itt van, mi mindig összetalálkozunk. Három hely van, az óvilágban, ahova a mestert régi emlékek szálai fűzik: Pesten a Fészek Kör, itt töllölte el a fiatalságát, Ischlben o régi császári villa, itt aratta elsó sikerét vagy negyven esztendővel ezelőtt, amikor Ferenc Józsefet festette; aztán skicceket készített egy album számára és a Magas Tátra, ahova talán egyéb emlékek fűzik. Tavaly karácsonykor a Grand Hotelben bámultuk itt ótálrafüreden az ötórai tea mozgalmas képét és itt mesélte el nekem Halmi Artúr csodálatosan érdekes
karrierjének izgalmas történetét.
*
Így szól a história:
.Harminckét esztendővel ezelőtt, hogy mennyi idős voltam akkor, azt nem árulom el, az anyám látogatására Amerikába utaztam. Szegény Hatat piktor voltam Pesten és igazán nem volt szándékomban, hogy odakint maradjak. Az anyám házához bejáratos volt akkor Braun Márkus, ez a magyar származású amerikai vállalkozó, akinek politikai befolyása közismert. Braun Márkus akkor kivándorlási bisíos volt és teljes mértékben élvezte az elnök barátságát. Tafft volt abban az időben az USA elnöke. Valahogyan Összebarátkoztam Braun bácsival, a|i egy napon igy szólott hozzám:
— Mondd csak, Arlur öcsém, volna-e kedved ötven doWért keresni?
Boldogan feleltem, hiszen ötven dollár abban az időben hatalmas vagyont reprezentált a részemre.
— Hogyne lenne! De mit kell csinálni ezért a pénzért?
Nevetve felelt Braun Márkus:
— A magyar köztársasági klubban, amelynek elnöke vagyok, ott függ már valamennyi President képe, csak éppen a Taffté hiányzik. Te piktor vagy, megfejthetnéd az Elnök arcképét, a munkádért szívesen fizetnénk ötven dollárt.
Én felellem:
— Szívesen. De hogyan ? Én nem láttam még a. Presidenlet ?
Braun Márkus kivesz erre a brif-tasiijábó! egy fotográfiát és odaadja nekem:
— Itt van la 1 — mondja — mister Tafft legújabb képe, erről megcsinálhatod.
Én már abban az időben is önérzetes piktor voltam és szinte sértődötten mondottam:
— Csak nem gondolja, hogy én fotográfiáról festek portrét! Maga, mister Braun, barátságban van az Elnökkel, eszközölje ki, bogy mister Tafft modellt üljön nekem. Akkor még az ötven dollárjukat i« elengedem.
— Helyes I — mondotta Braun bácsi, a fotográfiát zsebrevágla és hazament.
öl nap múlva levelet kaptam Washingtonból, a Fehér Házból és ebben a levélben az Elnök titkára arról érlesltett, hogy Braun Márkus intervenciójára a President hajlandó arra, hogy a Magyar Republikánus Klub részére elkészítendő por ré számára modellt üljön. A levélben közölték velem a napokat, mikor az Elnök modellt ül: három napon át
naponként husz percet löllhetek az elnöki dolgozószobában. Közölték velem azt is, hogy washingtoni tartózkodásom alalt a Fehér Ház vendége vagyok.
Boldogan utaztam New/orkból Washingtonba és szabályosan Jelentkeztem az Elnök titkáránál. Kellő módon kioktattak mindenre és másnap kezdődőit a munkám. Délelőtt tiz órakor jelentkeztem a titkárnál, az Elnök nyomban fogadolt, a már előzőleg felállított állvány mellett elkezdtem dolgozni Husz perc végeztével aztán újra bejött a titkár és jelentetle, hogy ű kiszabott Időnek vége van. Másnap megint jelentkeztem, az Elnök az előző napi munkával meg volt elégedve, folytattam a munkát. Alig dolgoztam azonban tiz percig, hirtelen felcsapódott az ajtó, három ember szinte betört rajta és az egyik szó nélkül ordította felém:
— Tessék csak nyugodtan folytatni a munkát, ne zavartassa ma-gáti fesse csak nyugodtan a Presidenlet 1
Én eleget tettem a kérésnek, mire az újonnan jöttek lejutottak valami fura masinát a szoba közepére és az egyikük kurblizni kezdett. Tudtam, hogy nekem kérdezni nem illik, nem is szóllam semmit, csak amikor vége voll a husz percnek és újra kikerültem a titkár szobájába, tőle tudakoltam meg, hogy mi volt ez a fura betörés. Mosolyogva mondotta :
— Mosgófény képfel vétel készül a Fehér Házról. Lefilmezik az Elnök életét, megörökítik, miként él mis-lei Taffl, hogyan reggelizik, hogyan fogadja a szenátorokat, miként lovagol ki. Mivel pedig a menagernek mondottam voll, hogy egy magyar piktor portrét készít a Presidentröl,
hát elhatározták, hogy ezt a jelenetet is beveszik a filmbe".
Másnap hazautaztam, a munkám késien volt. Egy hét múlva már készen lógóit a portré szállásomon. Ugy voll, hogy mister Braun másnap jönn érte, de másnap valami történt, amire nem voltam elkészülve.
A film akkor még gyerekkorát élte, nagy szenzáció volt Amerikában minden mozgókép. Én szinte el is felejtettem a washingtoni incidenst, amikor másnap kimegyek a Brod-wjyra és szinte földbe gyökerezik a lábom, amikor az egyik ház falán olvasom a kétszázméteres plakátot:
Kikészült az első mozgófénykép az USA elnökéről I Bemutatják szombaton I Látható a képen az elnök élete a
Fehér Házban. Hogyan ebédel a President, miként fogadja a szenátorokat, az elnök kikocsizik, vadászni megy, teniszezik.
Aláírja az állami okmányokat!
És befejezésül: életnagyságban látható, amint Mr Artúr Halmi az ouropsi vllAghlrtl festőművész, aki a President meghívására Jött az UJ Világba, portrét feet Mr. Taűtról!! 1
Másnap: oldalas hirdetések a Ntwyorki Heraldban, Hearst lapokban, a rikkancsok ordítva harsogták a nevemet. És aztán jöttek a riporterek: hasábos intervjuk jelentek meg rólam, a lapok hozták a fotográfiámat, mister Braun ötszáz dollárt fizetett a Tafft portrétért és pontosan tiz nap múlva Rockefellert a uját birtokán festettem... Aitán jöttek a Hearstek, a Vanderbiltek, a Qouidsok, a Guggenheimek, a Tangermannok és én —- kinnt maradtam...
...Ez a Halmi Artúr karrierjének érdekes históriája...
Pmíi jób
Mmm
Minden vászonvevőnk kellemes meglepetésben részesül.
igs3 IimítJ).
zalai kOzlÓnY
td«a»» p*n«»k«t »« kűh\'öldl klflaataaakat
megbízásból «
Magyar Nemzeti Bank mindenkori hivatalos árfolyamán vesz ás ulaiási célokra útlevelekre kiszolgáltat, kllllóldre szóló menetjegyek beszerzéséi elvállalja.
Batatakal uksrékkönyvecskére éa lolyóailmlárs legelónyöaebb gyllmöl-caöztetéare ellogad Érdeklődni lehet: Nagykanizsán, Csengery ut 4.
Nagykanizsai \\ főiskolai hallgatók városi segélyezése
Hau n.,yka.l«>.l fJlak.lá. .ágat
tanulmányait a pfeal »|I«ti—
Nagykanizsa, Január 6 Nagykanizsa városa a múltban is támogatta tanulmányaikban főiskolai hallgatóié, a mind nehezebbé váló helyzet azonban arra kényszerítene város vezetőségét, hogy ezt a tételi löiőllék a város költségvetéséből.
Jelenleg magán a pécsi egyetemei, kb. busz nagykanizsai lőlskoláa végzi tanulmányait, akiknek legtöbbje reflektálna a város segélyére. Ma délben a nagykanizsai születést! egyetemisták küldöttsége felkereste a polgármestert, akit arra kértek, hogy legye lehetővé tanulmányaik befíje-zésél megfelelő segélynyújtással. Legtöbbjük már az utolsó előtti szemeszter hallgatója.
Dr. Krátky István polgármester minden egyesének személyi éa család! kOitlIményei után érdeklődött, majd ígéretet lett arra, hogy gondoskodni kiván a megfelelő anyagi eszközökről, hogy kérésüket — a város mostani súlyos anyagi helyzetéhez mérten — teljeslthease.
A nsgykanizsai egyetemisták kő-szönetlel vették tudomásul a polgármester jóindulatát.
Emlékeztető
Jan. 6. Olláregylet müsoos teája
fél 5 órakor a Fehérleremben. Jan. 7. Frontharcos bdt 9 órakor. Jan. 8. Kongregáció vidám eslji léi
6 órakor a Fehérleremben. Jan. 10. Szanatórium Egyesület választmányi ülése 5 órakor a vá rosházán.
Jan. 14. Izr. Leányegylet műsoros piknikje 9 órakor a Kaszinóban
- ZTE tea 9 órakor.
Jan. 15. Llceátls előadás 6 órakor
a városházán. Jan. 21. Keresztény Nőegylet brldzs-teája.
Jan. 28. Kereskedelmit Végzettek műsoros eslje 9 órakor a Kaszinóban. Febr. 4. Szanatórium Egyesület eslje
— ZTE sport bál.
Febr. 11. Magántisztviselők min írus
eslje a Ksszlnóban. Febr. 18. Ev. Nőegylet teája a Koronában.
Febr. 25. Keresztény Nőegylet eslélye.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Január 8, péntek
Római katollkui: VI,karcait. Prottal.: Vlzkeruzl. Izr.: Teb. hó 8.
Vároal muzeum és Könyvtár nyílva csütörtökön éa vaalrnap délelőtt 10-tól 12 óráig.
Oyógya\'érlárl éj|ell saolgálal < hónapban : az Őrangyal gyógyszertár Deák tér 10. aa. és a klakanlaaal gyógyazéitár.
Oóítllidó nyílva taggal 6 órálól eaté 6 óráig (hélló, izerda, péntek délután, kedden egéaz nap nóknrk)
Január 7t szambát
Róni. katolikus: Lucián. Pioteat.: Atilla. Izraelita: Teb. hó 9.
— (A polgármester budapesti utja) Dr. Krdtky István polgármester |anuár 10-én több napra hivatalos ügyekben, minisztériumi tárgyalásokra Budapestre utazik.
— (UJ tag a törvényhatósági bizottságban) Sztankovtcs János, keszthelyi gazdsságl akadémiai igazgató a mull évben nyugalomba vonult s Igy megszűnt tsgsár>a a törvényhatósági bizottságban. Helyére utódját, Pesthy Bélái hívta be az alispán.
— (Zenésmise az alaóteraplom-ban) Ma délelőtt 10 órakor azent-beszéddel kezdődő misére ugy az egyházi vegyeskar valamint a zenekar taglalnak pontosan megjelenését kérem. Rácz.
VÁROSI MOZGÓ
Január ö-Hn, 7-én, S-«Jn, pén/ek, axombai, vaiuíroap
GAAL-FRANCISKA
nevótől visszhangzik Nagykanizsa. Berlin után Budapestet, utána mo«t városunkat hozza lázba
GAÁL FRANCISKA
első hangosfilmje, á
Paprika Kisasszony
Elejétől végig öüotos, fordulatos é^tllses, mint a paprika
Magyar: baazM Is fosnlul alB a filmben. Cigánymuzsika, hangulatáé magyar nóták.
EIOaafdaoic kesdeTa pánfetteD és vnarlrnap 3, 5, 7é§ 0, mscombaíoo 7 éa 9 órakor*
— (Az OltáregyesMet) ma,
három királyok napján, a fehér teremben kedélyes tea estet rendez fél őt órai kezdettel. Belépődíj 60 fillér, ezért egy csésze |ó tea Is kijár süteménnyel. Ezenfelül nsgyszerü színielőadás és énekszámok.
— Felgyülemlett sok maradékot meglepő olcsó árban árusít Slnger dlvatáruház.
— (A Szanatórium Egyesület) kedden délután 5 órakor választmányi ülést tart a városházán. Tárgy az egyesületnek az országos központ átalakulásával kapcsolatos ügyei és folyó ügyek.
Leltározás előtt
üroimot leszállítottam!
Fekete szmoking szövet.
Legújabb estélyi és báli ruhákra alkalmas selymek.
Vásznak, damasztok, chiffonok.
Férfi és női zsebkendők
a legolcsóbb árban kaphatók
Kirschner Mór
divatáruházában
Főút 3.
Japános aquardltk Aa 9m
A köd. az ój. Búsak. szomorú-szépek. Elhagyott fészkek, a kertek bokra tépett Lelkemen, álmaimon fejszék raja.
0 szél, ősz-szói ragad] nát tóval
V.U a parkban Árnyék, vlrágparfőmök, mámor, íjat feszit kacér kis Ámor. A tó ingó kékje ránk nevet: Ma meg keil osókoinom a szemed!
r«*
A parkon (11 már halk ború Oyepére, a patakon túl. A fűz rőt lombesőjo hull. Kedvese, a csalfa nyár Már régóta messze Jár. Azért szomorú.
Fa ■ körot»w Pár ásónyomnyl lágy föld. Bar cementes ágy szorítja át, de föld! Nylszlett fa, sápadt, zöld fű ós olcsó vaskerítés. Tapogató, kicsike Intés, óvatos, bátortalan kézmozdulat felóm. A falu üzen ós a tavasz szelén lelkem feléje rohan.
!fj. Ortutay Qyula
— (Adományok a 48-as emlékműre) A volt 48 as gyalogezred hősi halottainak emlékére állítandó emlékszoborra ujabban a következő adományok érkeztek be: Lidiit Samu 1.50, Tó\'.h József 0.50, dr. Beck Deziő 4, Taschner József 0.50, Kollarits Qéza 5, Szabollcs József 1, Kleinfeld Ignác 1, Kálmán Leó 2, Qráf Béla 1, Dobrin Richárd 1, Schöífl Rezső 5, Filó Ferenc 1, Rátkai László 1, Czulek Anial 0 50, Megyimo\'scz Tamás 0.50, Kuutos József 1, Fala István 1, Tibolt Lajos 1, Horváth Mihály, Somogyi Sándor és Tomasits Qyula 0.80-0.80, Belső János 2, Sáfrán Ferenc 1, Klis János 2, Krausz József 0.50 pengőt adományoztak. Ugyancsak a 48-as emlékszoborra özv. Vdry Józsefné
1 pengőt küldött be szerkesztőségünkbe.
«= Nagy meglepetés a vevőközönség részére Slnger dtvatdruhdz fehér januárja.
ÓTATRAFŰRBD 1(00 m.e 1.1. TÁTRA-SZANATÓRIUM
F.géti éven tt nyílva. Mérsékeli érak. Hosszabb tartózkodásnál kedveid arrangement A ORAMD HOTiU a legnagyobb kényért Itmmel berendezve Minden Irányban felvilágosítással siolgál bada pesti Irodánk i VIII., Rák6ol-nt 17. I. emelet I. (lelefon 381 74) és ai IgaagatAeág ötitrafOied
ZALAI KÖZLÖNY
1933. január 4.
Tánciskola.
UJ tanfolyam 17-én kezdődik
a „Kaszinó" ban. Bálra való tekintettel, olcsó kBIOnórálI egész nap.
= Ma Baaztáno. =
GÁBOR tánctanár\'.
A Frontharcos-bál előkészületei teljesen befejeződtek. A rendezőség semmi áldozattól sem riadt vlsaza, hogy minél emiékezeteaebbé tegye a január 7-lkl Front-harcos-bálal, mert mindenkép meg •kar telelni annak a> óriási érdeklődésnek, amely nemcsak Kanizsán, de a környéken lakó meghívottak la tanúsítanak a nagyszabású bál Iránt. Mint már mq^rtuk, Laurlsln Lajos, a kiváló opezaénekes Is leilép a alvót műsor keretében, mert a rendezőség megfelelő műélvezetről Is kli-fi\' gondoskodni, amikor meg-
ny-\'- erre ai ealére a művészi. •
Mándoky Sándor tábori főesperea szombaton este irktzik Nagykanizsára az országos központ képviseletit**.
*
Frontharcofebajtérsakat a ruhákét (lés ne feszélyezte I Estélyi Öltözék nem kötelező. Minden bajtárs olyan ralidban Jelen/ék meg, amilyenben tud. Rendezőség.
—• (A Nagykanizsai Kereskedelmit Végzettek Szövetsége)
mull év december hó 10-ére tervezett műsoros eslélyél, — melyet Adám Róbert, a szövetség volt elnökének vAratlan elhunyta miatt elhalasztott — január 28 án eale 9 órakor a Kaszinó dísztermében tartja, meiyre a szövetség tagjait és barátait tisztelettel meghívja. Műsor ulán tánc.
— (A Katii. Fértlllga) rendes havi gyűlése folyó hó 7-én szombaton este 7 órakor lesz.
— (Az Izr. Lányegylet műsoros piknikje) Jamlár 14-én, szombaton este 9 órai kezdettel az Izraelita Lányegylet sikeresnek ígérkező mü soros pikniket rendez a Kaszinóban. A pikniken, amely elé nagy várakozással tekint már is a kanizsai, tánckedvelö flalalság, jazz- és cigány.) zenekar felváltva fogj] szórakoztatni! a közönsége\'.
— (Ma la nyitva van a gőzfürdő) A nagykanizsai gőzfürdő ma, pénteken U nyitva van, délelöit férfiaknak, délután nőknek. — Vasárnap reggel 4 órakor nyit a gözlürdö. Általában a tarsang alatt bálok, mulatságok után következő reggel mindig a szokottnál korábban, 4 órakor áll a gözlürdö a lellrlaaűlésl és pihenést-keieaő közönség rendelkezésére.
— Köztisztviselők részére rendkívül előnyös bútorvásárlás! felkelőm. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részleire, sőt kamatmentesen is kaphatók — Kopstetn bútoráruházban, Horthy Mlklós-ut 4.
A „Baglyok" grogg-estje
Nagykanizsa, január 5
Az OMKE kebelében alakull .Bagolyfészek" asztallársaság csütörtökön este lépett először egy lánccal egybekötött grogg-cst keretében a nyilvánosság elé. A „Baglyok" grogg-estje kitűnően sikerűit és várakozáson felüli érdeklődés jegyében zajlott le. A tánczenét Torma Tóni és Arnberger Rudolf pompás jaiz-zenekara szolgáltatta ée a felenvoltak a késő hajnali órákig a leglobb han gulalban maradtak együtt.
A megjelent hölgyek közül a következők nevelt legyezte lel a rendezőség:
Auxonvok: Fiacher Farenonö. iromány Arminne, Sternberger Oyuláné, dr. SzöUCsl Pálné, Slnger Pálné, Nagy Aladárné. Werthelmer Jóaaótné, dr. Botaohlld BólSnó, Berény Józaetné, Sípos Andorod, Holczer Lászlónó, dr. Havaa Józmstné, Leltnar Aladárné, Kautmann Manónó. tVelaz Lajotmé, Pollik Henrik-nó, Szabados Mátyásné, Szabó Forencné éa még sokan mások.
Leányok: Dom&ny Mimi éa Klári, Heroxieid ily ós Mimi, Holczer H«/alkn, Perlaz Itózaa, Hlrachtor Margit, Welu Magda (Tapolca). Pollik Kata, Szabadon Magda, Leltnor KózaL Berény Magdii, Wefsz Lola éa még sokan nráaok.
— Dr. Szőllőal Pál ügyvéd irodáját Csengery-ut 25. szám alall megnyitotta.
— (Az Urieányok Mária Kongregációja) január B án délután fél 6 órai kezdettel a plébánia fehértermében műaoros vidámeslet rendez. Helyárak 80 fillér, 60 fillér és 30 lllér. Jegyek a tagoknál éa a Ttu sch drogériában kaphatók. A jólékony-célra való teklntetlel*Bzlvea pártfogást kér a Vezetőség.
Ha fáj a feje él líédai, ha telt-
séget, belizg Imat, gyomorégést, mell-szorulást erez, igyék minél előbb valódi .Ferenc lissel" keserüvizel. Qyomor- és béls/akorvosok bizony! ják, hogy a Ferenc lézsaf viz remek természetalkoiia hashajtó. A Faraaí Hu\'.i keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer-üzletekben kapható.
— Szép cslkoa kötött trico anyagok minden színben kaphatók a ScHtltz Ár aházban.
Mindenki
olyas
Hírszolgálata gyors, pontos, megbizhatő
Hirdetéseit az egész aajye olniH
— (Lopják a kapucsengőket)
Ismeretlen tettesek a Sugár-utón és Rozgonyi utcában már löbb alkalommal lelopták a kapuceengöket, amiket kicsavarva, vagy lefeszítve magukkal vittek. A rendörőrszemek most\' fokozottabb megfigyelés alall tartják az utcákat, hogy kézrekeril-sék a csengötolvajt, aki ellen szigorú eljás Indul.
— A Magyar Kultúra, a kiváló egyházi szónok Banglta Bélának ez a havonta kétazor mogjeler.ő Innja. amely állandó azollemt erteket a katolikus magyarságnak. legújabb ezáma, amely most hagyta el a sajtót, Iztéaes. uj köntösben, do a megszokott ós kiváncstao várt értékes tartalommal lóp olvasótábora e!ó. A Magyar Kultura magasan telette áll minden napi- ó« pártpolitikának, egyodlll a knlturát, a keresztény-nemzeti kulturát szolgálja a szó lenne mcaobb értelmében. A most megjelent számmal lonnálláaának harmadik évtizedébe lép ez az értékes folyóirat. -
Ha betegség gyütrl, arra legyen IgOKtja,
„Igmándlvul" emésztését mindig [rendben tartsa 1
26 ÉV ÚTA
fennálló Intézetünk 1932. év elején megalapított és országosan megszervezett ípltötakarékoszlálya folyósít kamatmantss, valamint étolblztoaltással kapcsolatos BIB takarékkőlcsönőket
családitláz építésre, vagy vásárlási.,, tatarozásra, bővítésre, terhes kölesönök á\'vállására alb. Díjtalan felvilágosítás:
főígynSkiéglnknél, Nagykanizsa,
Erzeéket-tár (Kaitl.it*. »r.dt|. myinu) v.jy Budapesti Ingatlan Bank R.-T.
VII., Rikócil-at 10. &3<l
— (Sakk hlr) Nagykanizsa 1933. évi sakk bajnoka cimééit folyó versenyre a nevezéaeket lezárta a versenybizottság és a jelentkezeti 18 résztvevővel kisorsolta a bajnokság egyes fordulólt. Ma, pénteken folyó hó 6 án a Koronában lesz az első forduló, melyen a következő játszmák kerülnek eldönlésre: lArgent— Seku\'ja, dr. Lichiens\'eir.—Sttpka, dr. Könlg—Vldos, Böhm—Hrllr, Wdsz-leld—Pintér, dr. Kovács—Böschatl, dr, Makó—Ring, Berényl—Bory, Relnllz—Qurallár. A verseny délután fél 3 órakor kezdődik és 7 óráig tart. A nevezési dijak a verseny előtt lellzetendök. A versenyre sokkal többen nevezlek, mini amennyire a Kör vezelösége számítolt, Igy elhatározta a vezetőség, hogy a verseny első 7 helyezettjét tog|a arányosan díjazni, miáltal méltányolni akarta a sakkozók nagy érdeklődéséi, amennyiben eredetileg csak az első négy díjazása volt tervbevéve.
SrékrekedósnAI, emésztési zavaroknál, gyomorégésnél, vértódulásnál, fejfájásnál, álmatlanságnál, a általános rosszullétnél Igyunk reggel éhgyomorra egy pohár természetes Vrereno lózief kesertívlzet.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Qutenherg Nyomda éa Dílzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Kórcly.
Estélyicipő
kOISnlegaaaéaek
megrendelhetők
Papp O&sckár
clpészmerternél
Erzsébet-tér 1. szám.
Közgazdaság
Faiskolai adatgyűjtés
Ismereles dolog, hogy a közstji faiskolák a legtöbb helyen elhanyagolt állapotban vannak és már rév. óta készülődnek az Illetékes köiot megfelelően karbantartóit faiskolák létesítésével elősegíteni minden vidék gyümölcstermelését. Tiszta kép nyerése céljából a Mezőgazdasági Kamara nagyfontosságú adatgyűjtést indítóit a községi faiskolák helyzetének feltárására. Az adatgyűjtés alapján a kamara megtudja majd állapítani, mily gyümölcsnemek és fajták szaporlllattak, a/ egyes faiskolákban évenkint hány dib. oltvány kerül kiadásra, milyen anyagokkal védekei-nek a gyümölcsiák kártevői ellen amennyiben a köziégi faiskola lerö-lelét mázcélra használják, mi gálol|i a térületnek faiskolai üzembevételéi!
ZtrleU zárlat
Pirls 2ö2«i/i, London 1734, Newyotí 51902, Brüasel 7200, Milano 26M, Madrid 42-40, Amsterdam 20875, Betlk 123 35, Wien 62 70, Szótls 3-75, Práp 15-37, Varsó —■, Badap«t Belgrád 700, Bukaresl 3 08.
Terménytőzsde
Buza tv. 25 ftU,, dt. 20 fitt. és 1 rozs 05 /111. emelkedett.
Boza llazav. 76-os 12-80—13 20, 77-a 130T-1350. 78-as 13-15-136(1, 79-« 13-30-1380, 10-as 1345-1400. duiiáa. tüll 76-os 1220 —1240,77-es 1235—12S5, 78-as 1250 -1265 79-es 12 7IJ —1290, 80-as 1285 -1300, ross 600-6IH lat árpa 8-70 8 80, zab 8 85 9 00, Int-gerl 6\'40 6 50, korpa 6 10 620.
i Haazatl 8ank éaylia-irtalyaaal
valíítAk
Angolt. 19 00-1940 Belga tr. 79-16-79-74 Csert k. 16 91-17 01 Dán k. 98-40 99 GO Dinár 7-3O-780 Dollár 5TO50 573 50 Prand. t.2230-22 50 Hóll. 229-0-23090 Zloty 83 95-84-45 Ul 340-3-44
Léva 3 95-4-25 Ura 29-90-3020 Márka 135-70-13660 Norvég 97 9M890 Peaeta
Schlll. -■--•—
Svájci I. 110-70-111-40 SvMk.103 50-104 50
DEVIZÁK Arist. 229-70-230 90 Belgrád 8 30-8 40 Benln I35-80-13000 Brüasel TO36-7971 Bukarest 3 41-3-43 Kopenh. 98 60 99 60 London 1906-19 19 Madiid Milano 3000-30U Newy. 571-00-57400 Oszló 98 20-98 90 Páris 22-30-22-47 Prága 1690-1701 Szófia 4004-21 Stockh.l0370-104M Varsó 6405-S44J Wien _•—-■-zniich I10-80-11I -4J
Wien clearlng árfolyama 1 80.454.
Hertéavásár
Felhajtás 2671, eladaUan633. - Elsó-rendit 0-85 - 088, szedett 0-8Í-0-84, szedett közép 080—082, könnyű 074-0Ky l-tó rendit öreg 078 080, ll-od rendi" öreg 0-74 - 0-76, angol aOtdó I. 0-88-Mli azalonna nagyban l-OO-OOO, zalr 135-000, hus 108-1 24. lélaertás t-08-l rl
l|
GALLÉR tlaztlUa 8-10 fillér
P fl I NI A k (vitaiban
PÁLCSICS-nii
Első nagykanizsai selyem-, kelne-, texUlluld ét TegjUulltd tseae FSaxIati FŐ-UT T.
Iinuii8
ZALAI KÖZLÖNY
^•tpjv-irsí —
SÍT.-"— -«—» \'m^SIU —i-ii*^
.\'nT.\'"*" •""*
■aterosett asobák kiadók lülé.*:! te
-nliitással m.nrszdiW P, "dvarl (5 P te álcal W pengő. Panoonia szálloda. 5T38
tH0t»uái*vt keresek gyermek mellé 15 Ikl belépésre. — Unger, Horthy Mlklót-al 1»-
■ ájua l\'éra egy háromszobás, eset-feg két nagyszobás komfortos lakiat kerekét fix fizetéses egyén. Cim a ktadóhlvr tálban. 30
fl.latmaBa»neilat*.. miatt raktáramat utcaA árbin kUruilfom, Artatulh, |a<ér*ailaar. 28
(.•atilla galUrtlutlUs, rnhsteatéa, recyttsxrlrés legolcsóbb árakon, „Ideál"
„\'árK\' 1
5017
■UHNUFvp , - ---------- -
Syíltótelepe Olga kalap éa Hon, Horthy Miklósul 5.
Faragolt An|t|atfo "áraz, uradalmi (slaler)6pni8lIB, . ..a 1,1 kt aró, különféle tölayamyaa; olcsón beszerezhető Aiv. 8a»«ő Gyulán*
Eölvös-lér 8. az. alatti íakereskedéaébcn.
HyugdlJsa nsaaányaa tlaatalaatB
karca februárra a varot bel erUletén, Jobb körméretben, lehetőleg butornélkuli tágas azobát. - Ajánlatok ai ár megjetoléaevél .Nyugdíjas" Jeligére a kiadóhivatalba ké-ttlaek. 13
Kérem a közönséget, hogy autó meg-rendelései! kizárólag 167. és 571. te\'elnn-állomáaon adja le részemre. Kautmann ■ and. 53 >2
KUlönbejéra\'u elegánsan biatoroaoll egy, vagy két szoba iclrdöas kiadó Csányl l.ásalo-utea 6.
Sízlongarnltura, régiség ólmáé. Megtekinthető Lukácsy Gyula nitlaszlslojnst.
Eötvös rér 27. kitétetik.
Ugyanott egy tanuló 6760
... J vitézségi érmek, azailsgok stb. kiszerelések legnagyobb választékban Ktulmsnn Károly
Un
caak némT ruházafért, helyben vagy vl dékre. Érdeklődni lehet Magyar-u. 30. 35
•I Inaa ajánlkoalk llzetáa nélkül raftS;
Kitonó asztalin] és óborok
50 litertől 10 (lllérárt.
Dr. Llchtscheln borkereskedő
_Caanfary-ul 91. _ H41
Jobb bázből való llalsl asszony, kl s báztsrlis minden Igában jártaa, vártáihoz ért, kisebb ctaládhoa, vagy maglnyoa úrhoz hA»vaxaianattak vidékre la elmenne. Clm s kiadóban. 28
HatSsáslUa el lesz Irveresve 10-én 10 úrakor Slnger > varrógép, nagylükör, rirhiazekrény, edénystekrény, Íróasztal, klt-aulsl, kél kisszekrény Kinizsi-utca 61. 14
Ját IS.a aaatáiaat takarítónő
mellé felvétetik Csengezyul 23. 23
Urasági hu ellogadna helyben url-Mzaknál reggeli takarításokat nagyon csekély lizelésért, ugyanugy nagytakarítást is.
Magyar-utca 38. szám. 36
Táoiat, haazsállst vcsssk.
inaiéit! let.
Blzsó
37
Cslnossn bútorozott feHHhataalAr»4u utcát szoba azonnal kiadó — Szécheayl-
lér 4. \'«a
Anritott haaAh
tűzifát,
trifaili, fojAs
és egyéb
szeneket
lego esőbb áron szállit a
Nankulual fatelep él bltéil-aiyagkereikeáii
ápBIetfa áa építkezési layagak raktára Vár-ut S. Tataion 384.
Transdsnubla malom mellett
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
495/1932.
Árverési hirdetmény.
Folyó hó 10-én délelőtt 9 órakor a békástói uj legelő pásztorházánál megkezdődő árverésen 94 halom galyfát eladok.
Nagykanizsa, 1933. január hó 4-én.
3s Polgármester.
Olcsón r é • I t r •
a i*
m
mkM
Weinberger Lajos
villanyszerelő és rádió szaküzletében kapható
Csengery-ut 14. szám.
Díjtalan hemutatás.\'
Telefon 369.
27.271/1932.
Árverési hirdetmény.
A vásáriéri kantint 1933. évi január hó 11-től kezdődőleg a városi gazdasági hivatalban folyó évi január hó 9 én d. e. 10 órakor tartandó árverésen 3 évre bérbeadom.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1933. január hó 5-én.
M Polgármester.
ÉríesMés.
Bátor vagyok becses tudomására hozni, hogy KÖIc»ey-utcs 11 alalt levó °\'p4a*mQhalyatviat DaAh-tér 14. >-*m al*, mm IpartaalOtat aaátor bátrába* la«8 OatalNalyiiilBbe (Makovlczky.cukrászda mellett) halyax-
Amtdón ezt közlöm, egyúttal bátorkodom felhívni szíves figyelmét készítményeim kiválóságára, smelyet vevőim legteljesebb megelégedésén klvtll 80 aaat-tendön nagykanlzssl működésem Is bizonyít.
Műhelyemben a legkényesebb Igényeknek megjelelő és s legmodernebb ízlést Is kielégítő cipőket készítek a UgaloaAbb áras, úgyszintén a legpontosabban e» a legolcsóbban végzek mindenféle lavltist ts, amelytől bárkinek módjában áll meggyőződni (innál Is Inkább, mivel uj üzletem városunk köiponlján van.
Abban a reményben, hogy t. Clm megrendelésével meg fog tisztelni, elóre U biztosítom a legpontosabb és legelőzékenyebb kiszolgálásról. 57M Kiváló tisztelettel BILIK FERENC oipészmester
Hé- éa
Javítását garanciával vállalok.
CZVETKÚ MÁTYÁS
Hirdetmény.
A fomogyszentmiklósi Úrbéres-biriokos8ág megbízásából ezennel közhírré teszem, nogy a Birtokosság tulajdonát képező korcsmahelyiség és mészárszék, valamint a hozzátartozó mellékhelyiségek 1933. évi Január hó 22-én d. u. 2 órakor nyilvános árverésen a legtöbb ígérőnek bérbe fog adatni. Kikiál ási ár 200 P. Bánatpénz a kikiáltási ár 20%-a.
Egyéb fel ételek a fomogyszentmiklósi kör jegy fii hivatalban a hivatalos idö *lat meg ek\'n\'hetök.
Somogvs7entmiklós, .1932. december hó 28 án.
(Olvashatatlan aláírás) ,-,«5 vezetöjegyzö.
Téli teendfik
■ gyOmSlo«B«ben.
A hernyóenyv gyürtket ne mulamuk el (elrakni, mert ezeknek Január vég ig< a fákon kell maradnlok. hogy ax arai szólók és rÜByluróbogarakat összefogják
l.ombhu\'lás után permetezzük gy«-mólcaiálnkat 10°A) 0« Dendrtn. vagy 50/0+1 Neodendiln gytfcnökalakarboli. némámat, vagy Tho* Splbár kénbá rlum ké\'zltménnyek., — öaxlbarsck i gyUtaOlcsfakarbollneum iránt érzékeny, ezért a Solbárral való permetezés sján latoe.1
A lombhullás utáni pern.etezés megr
I as öaaxea átUletö kártékony rovif rokat, azok petéit, MhjaH i$
kiirtja az Osszts növényi kárUvÖket 1*4
Védóaierek Hiph«tók:
ORSZAQ JÓZSEF
mag, műtrágya, taratány éa növéayh védőszarek karaskedéséb.n
Nagykanizsa, Eruébet-tér la
Telelőn 1J0. .
■ugykanísaalak talélkoxóhalya az
István király Szálloda
Budapeat, VI. Podmaniozky-iatoa S.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202—43,\' 294—34. — Sürgönyeim: HOTBL1ST. Szoljálnk árát mérsékeltük. E lapra hlvalkozők 20f/\'o engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg viz, Uh, teleionos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
■ agyar Királyi Államvasút
MENETRENDJE
Nagykanizsa állomásra érkezt él sz ouan induló vonalokról. ÉrwAnyaa ■ IMI. évi sMttw hó 8-tftl kanlsa,
Narykanüsa—HodmMit _
—-|XVonal| UpealrjlMLU TIIK^O-
i neme Indul ni k*t.l aaáas érk.
Voa.1 wla. A vonat •Maim
neme ról Indul
I2IU Szem. v. 0-30
1207 Oyv. 6 10
1218 Szem. v. 8-44
1211 Szem. v. 14-30
1201 Oyv. 18-30
1231 Motor rSCO
Az 1202 1301. sz.
uth.íy-UlpeSZJr
. I*. 1\' \' "
2I.4Ö 2-50 1 —4-40
630 11-21 18-00
7-40 1014 11-26
14 19 18-42 20 or
19-45 22-00 2331
■ 5-83 727
121 121
Az 1202 1201. sz vonatokkal egy I., II oszt. kocsi Ventlmlglla, egy 111. csrtá, kocsi és étkezőkocsi Pragersko.
Az 1207/1208. sz. vonatokkal egy I., II. oszt. kscsl Róma, egy hálókocsi Veleaolt egy ll„ III. oszt. kocsi Triesta.
1 XMtztá ,41M. li.atat-Mtyr.áa fe^Mbt IrV v/mbt Sri. j V/Í..MI W. Mt M.lNtytStMJI Etdté SS ra áHt..
HIJjSz. V. IO) Sz. V. ittilOyv. toli\'Motor 615 13-5 Ifi-14 18 35 801 14-58 17-37 20-111 8-48 160S 18-27 2114 10-44 1957 14-50 7343 W< Jtz. V. Motot mzíOyae-mt|Sz.v. 16-40 7-25 10-45 1938 1 21-32 1005\' 11-28 13181 1502 22If 5-3.\' 12-15 I60C 001 7í»i 13J9 17*87
Az 1417/1418. sz. vonatokkal egy III. oszt és egy II. oszt. kocsi van Buda»e«l déli pu.—Zalaegerszegre, II., III. oszt. kocáik Wien 5. B.-re ée vissza.
Az 1411/1412. sz. vonatokkal egy II., III. oszt. kocsi Péca—Wien, egy t, II., 111 oszt. kocsi Sopron—Susak között
_Nagykanizsa—Pécs
Ntsykul- jJGyáká.yMlfitmnl| Uw. I
Iröl IKMB kk. - ■
Uc\'Sz.v. f .-Sr!1 I\'IM
MlJÍQysz. ia-49 14 25
M4fl|Vegy. 17-50 ISS2
I44Í Sz. V. I 21 05 | 21 54
Trrara
ajst \'ü-iapiiüi 3».\'v.\'f\'- "- ím | it«, 15 »8 17-341|447 Sz. V. í — 4 « I 851 I 7 40 -2108|1 - |l4M Oysz. I 12-22 I 14091 IS 27 I I60S-_ j| _ |t44l|lv<gy. | IS IS I 70-261 Jt s« | 324Í.Í Az 1440/1441. sz. vonatokkal egy I., II., III., 0. kocsi Budapest déli pu.-Pécsnk Nagykanizsa—Pragerhof
Az 1207/1206. és 1201/1202. az. vonatokkal (utó közvetlen kocsik ugyanizak, mint s Budapest détt pu —Nagykanizsa viszonylat alattlak.
ZALAI KÖZLÖNY
0>engery-ut 6.
Kitűnő tánczenét
ad a gramofon!
Lemezkölcsanzés! Legújabb slágerek!
Gramofonok kedvező részletfizetésre
TRANSDANUBIA ft.-T.
Telefoni 4-13.
KSzgazdasági Részvénytársaság
NAGYKANIZSA
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonatozó intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készitünka
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket* gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses luállitásu nyomtatványokat.
TELEFON:
78.
Gyártunk s
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat,
jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat* zsákcédulákat, naptártömböket, falinaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben ós a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
Nyom»tott a laptulajdonos Külgazdasági R.-T. Gutenberg Nyomda é» Dílzalai Lapkiadó Vállalat* könyvnyomdájában Nat-Ykauizaán. (felelős üzletvezető: Zalai KArolfc)
73. évfolyam S. azám
Nagykanizsa, 1933. január 8, vasárnap
Ara 16 fillér
ZALAIKÖZLÖNY
politikai napilap
SarttulMf is kiadóhivatal: Ptat 5. aii. Megjelenik minden reggel, hitlö kivitelivel
Felelős szerkesztő: B.rbarit. Lajo. SSSSUS iattaJu^L^
Cselekedni kell!
Irta: dr. 8ZÖLLÖSI PAL
A határszél szomorú és kevés kenyerén éld Nagykanizsának minden lehetőséget meg kell ragadnia, hogy elveszített piacai helyeit egy-egy darab életlehetősége! visszaszerezzen. A legkisebb Ilyen momentumot, a legkisebb biztató kilátást sem lehet sem lekicsinyelni, sem elhanyagolni.
A nagykanizsai törvényszék területének a természetes geográllal és közlekedési vonzig területtel való kibővítése már régen napirenden levő kérdése ennek a városnak. Ezzel kapcsolatban a közigazgatási járások átszervezése lelett éppen e hasábokon Is hosszú vlla lolyt mát. A kérdést azonban most már kezdeményező cselekedetekre Is megérlelte a sajtóban mtnd határozottabban fel-felbukkanó sok htr a táblai területek á csoportosításáról.
Lázár Andor lgazs/gügymlnlszler a napokban leli nyilatkozatában kijelentene, hogy a közeljövőben javaslatot terjeszt a parlament elé az ítélőtáblák területének arányosításáról. Ezzel kapcso\'a\'han kétségkívül kedvező alkalom nyílnék most atra, hogy a nagykanizsaiak régi, |ogos kívánsága teljesedésbe menjen és az Illetékes fórumok a szükséges lépéseket megtegyék azlrányban, hogy a környékbeli somogymegyel községeket a nagykanizsai klr. járásbíróság. Illetve a nagykanizsai járás területéhez csatolják.
Szinte érthetetlen, hogy esügybeil eddig semmiféle hivatalos lépés nem történt. Somogyszentmlklós, Bagola-sínc, Llszé szomszédosak Nagykanizsával, néhány kllómé\'erre feküsz-nek a város közponljátói, mégis kénytelenek ügyes.bajos dolgaikban a majdnem 36 Mlóméter távolságban levő Csurgóra, sőt esetleg a 70 kilóméler távolságra levő Kaposvárra bemenni.
Valószínűnek látszik, hogy ma, araikor minden oldalon megvalósítani Igyekeznek az Igazságszolgáltatás és kOzigaigalás egyszerűsítéséi, ezt az ügyel Is kedvezően el lehelne intéztetni. Hiszen ez nemcsak egyes mgykanlsssl érdekeltségeknek jelentene előnyt, hanem fonton érdeke magának a városnak és a környékbeli községeknek ls.
Ehhez azonban nem elegendő, hogy a .Zalai Közlöny\' hasábjait egyes panaszkodóknak Időnként — előzékenyen — rendelkezésre bocsássa, hanem szükséges, hogy Nagykanizsa város, az Ügyvédi Kamara és a lobbi illetékes fórum (erjesszen sürgősen részletes, érvekkel alátámasztott kérelmet az igazság-űgyminlszter elé és akkor bizonyára rövidesen sor fog kerülni ennek a régi és jogos kívánságnak megvalósítására.
IMjárfa
Itjuakal rddtöttkniití a
■l«l Uta.., I.I..II „to io ■tar ■ Daanriaa, kOdü. Id« .Ar-b\'U, havaaáaaal, >aj| ..A..I,
KitUntetése estéjón meghalt Mégyessy professzor
Kitüntetése ma Jelenik
Budspeet, Január 7
(Éjszakai telefonjilentés) A Hivatalos Lap mai számában jelenik meg dr. Négyessy László budapesli egyetemi tanár kitüntetése, akli a miniszterelnök előterjesztésére a kormányzó a II. osztályú rasgyar ér-\'
meg a hivatalos lapban
demkeresztlel tüntetett ki.
Szombaton este Négyessy professzor hirtelen rosszul lett Sándortér 4. szám alatti lakásán és rövid lusa ulán meghall. Kitüntetését mát csak a ravatalára lehetik.
Erőszakos eszközöket követeltek a szociáldemokrata kongresszus szónokai
Súlyos támadások a pártvezetőség és a Népszava ellen
Budapest, Január 7 (Éjszakai lelefonjelentés) A szociáldemokrata kongresszuson pénteken és szomha\'on su yos támadások hangzottak el a Népszava és a párlve. eiöség ellen Az előbbi nem elég harcias, az utóbbi pedig nem elég agilis.
Dlck Oyörgy (Péc«) a vidéki gytl-lésbetíllások ellen tiltakozott.
Horváth Lajos a tömegmozgalmakat sürgette. Követelte, hogy a parlamenti szociáldemokrata képviselők
szükség esetén az illegltlmitásMI se riadjanak vissza.
Ozvárl Józsel (Kaposvlr) a választási törvény reformját sürgette. Keresztes Mihály (Orosháza) szerint a magyar népre nehezedő válság oka nagyiészben a klerikális reakció (I)
Ferenczl Jínos (Sapron) az OTI sérelmeket lette szóvá. Anberg Rjy-mond (Pesterzsébeti) követelte, hogy a vezetőség vezesse be a tömeg-és politikai sztrájkokat.
Meghosszabbították az olasz-román barátsági szerződést
Kóma, Január 7
(Éjszakai tele/on/elentés) Az olasz külügyminisztérium és a római\'ío-mán követség szombaton további 6
hónapra, 1933 jullua 7-ig meghosz-szabbllolla az 1926. szeptemberiben aláirt olasz-román barátsági és együtt-működési sierződést.
& ttto színhelyén tartózkodó hajók szántszándékkal hátráltatták az Atlantlqnenál a mentési munkálatokat
Az Atlantlque égő törzsének birtokáért heves küzdelem folyt a tengeren a vontatóhajók között
Pária, Január 7 | folyt heves küzdelem és több hajó
Az Atiantiquet bevonlallák a cher-bourgl kikölöbe. A nagy lüsl miatt a mentési munkálatokat még nem tudták megkezdeni. Egyébként a francia lapok szerint az Allanllque égő törzsének birtokáért a Dyilt tengeren szívós küzdelem volt, két kü-lömbözö nemzetiségű vontatóha|ó kOzöll. A tengerészeti |og szerint ugyanis a hajóroncs azé a hajóé, amely elsőnek erösili kölelél a roncsra. Valóságos versenylulás támadt, amelyben a győztes a francia vontatóhajó lelt, amelynek hosszabb fáradozások ulán siksrüli d roncsol elvontatnia. Állítólag a hollandokkal
ellenkező Irányban huzfgálla az égő roncsot. A francia lapok igen éles hangon imák az esetről és azt mondják, hogy hiénák estek neki az oroszlán tetemének.
Pária, Január 7 (Éjszakai telefonjelentés) Schoofs kapitány az egész éjszakát az Allan-tlque roncsával szemben, a vontató-gőzös parancsnoki hídján töltötte.
Egyes hírek szerint szok e hajók, melyek a tűz színhelyén tartózkod-lak, a látszat szerint szántszándékkal hátráltatták a mentési munkálatokat.
á Frontharcos-bál
Hivatalosan, is megnyílt a kanizsai bili szezon. A\\ frontharcosok ebben is az elsők voltak. Mint ott, ahol gépfegyver és srapnell vij|ogás volt a halálos tánc-zene.
Imporáns volt a Frontharcos-uál. Impozáns volt a rendezés, a város minden rendű, rangú, hild, katonai és civil társadalmát, az egész nagy frontharcos-családot magában foglaló közönség. QyönyörtJ volt a terem (Fekete Laci művészi Ízlését éa munkáját dicséri) és lélekemelöen szép és magas nivó|u volt a műsor.
A Városi Nőikar kezdte meg és felezte be a műsort. A kitűnő kórust Vannay János zeneiskolai igazgató vezényelte.
Mikor vitéz Mdndoky Sándor ny. tábori főesperes, a központ kiküldöttjének jóságos öreg alakja kato nás, feszes frontharcos-tisztelgéssel megjelent a pódiumon, valóságos tapsorkán fogadta. Közvetlenségével fascináló modorban, derűs székely szóklmondáasal, lelkeket gyújtogató optimizmussal, egy ezred fjalalt megszégyenitö dacos magyar lelkesedéssel beszélt a történelem hazugságairól köztűk a legnagyobb-ról: Trianonról éa arról, hogy nem szeretni kell az országrabló ellenséget, nem megbocsátani, hanem gyűlölni és Imádkozni, hogy verje meg az isten mind, aki mai sorsára juttatta Magyarországot. A központ nevében meleg elismeréssel adózott Németh Zoltán szervező-lisztnek, aki 3 éve jóformán maga indította útnak a kanizsai frontharcos-rflciót és lelkes tábora segitségével hatalmas, élő organizmussá fejlesztette.
Laurlsln Lajos operaénekes énekszámai valósággal extázisba hozták a kö-önséget. A ráadások sorozatát kellelt adnia a magyar ének-művészet nagynevű renrezentánsának. Laurlsln Miklós, a /euemt1 -észeti főiskola tanára zongorajátékával osztozott a művész testvérpárnak kijutott lelkes hódolatban
Legmeghatóbb része volt az estély-nek Oaramvölgyl Ivánnak, a háboiu rokkantjának két szavalata. Könnyek csillogtak a szemekben. Szóllak ezek a rokkant hősnek és a kitűnő előadónak.
Waligurszky Béla könnyed konfe-ránsza kellemesen kötötte össze a műsorszámokat.
A nagyszerű rendezés érdeme az áldozatos szellemtől áthatott, gondos és ügyszeretettel tele vigalmi bizottságé, élén FreysUnger Ouaztáv bizottsági elnökkel, akit a munka oroszlánrészéért illet elismerés.
A vidám és fényes táncmulatság gyönyörűen jelképezte azt az egybe-forrást é» megbecsülést, amivel Nagykanizsa egész társadalma viseltetik a frontok hős harcosai iránt.
ZALAI KÖZLÖNY
1933. január 4.
* kiakanueaiak hűl-dSttaége a legelAbérek vlafcaaéllitéeét kérte
A MtfSt kBlfytH. fog l.lkoilk • U.aiu.1
Nagykanizsa, január 7 A klskinfssalak nagy küldöttsége jelent meg szombaton délben a polgármester elölt, bogy az alispán által felemelt legelőbérek u|ból való leszállítását kérje. A küldöttség vezetője Ansorge Antal városi képvi-seló volt, aki hosszabban rámutatott arra, hogy milyen érzékenyen érinti a klskanlzsal, de a nagykanizsai gazdákat Is a legelőbéiek felemelése.
Dr. Krátky polgármester rámutatott arra, hogy az alispán azért voll kénytelen ehbee az eszközhöz nyúlni, mert különben a községi pótadót kelleti volna felemelnie. Kijelentette a polgármester, hogy a kérdést ts-nulmányozn! fogja és azt a legnagyobb jóindulattal kezeli. Különben az üggyel a hétfői rendkívüli gyűlés foglalkozik.
„SzQkség van templomokra moat, a te-herpróbák nagy Idején"
írja ■ tbtatoa fl^lk.
Kaposvár, Január 7 Dr. Pott Nándort, a Balaton püspökét, legutóbbi magas kitüntetése alkalmából a Balatoni Szövetség Is üdvözölle. A meleghangú üdvözlésre mórt a megyésföpásztor a kővetkezőket válaszolta:
— örvendek, hogy a Balatont Szövetség Balatonkulluszába tevékenyen bekapcsolódhattam annak megvalósításával, amit már püspökségem elején elterveztem és ez abban áll, hogy a Balatonpartra est1 községek lehetőleg mind templommal láttassanak el. így azután ezen építmények díszére válnak a Balaton külső kultuszának, de amit elsősorban kellett volna emlllenem, szolgálják a lelkek nemesedésének ügyét, amire soha nem volt annyira szükség, mini most, a teherpióbák nagy Idején.
Redukálni fogják a költségvetést az 50 százalékos pótadó csökkentése végett
Nagykanizsa, Január 7
A városi képviselőtestület pénzügyi bizottsága szombaton délután . ülést tartott. Dr. Rolschlld Béla megnyitójában meleg szsvakban emlékezett meg az elhunyt ujnépl Etek Ernőről, a blzollaág volt elnökéről, akinek munkásságát példának ajánlotta.
Hemmerí Károly városi főszámvevő ismertette az alispán ismeretes véghatározatát a város 1933. év! költségvetését Illetőleg.
A szegénybelegek gyógyszerellátása kérdésében dr. Krátky István rámutatott arra, hogy a múlt esztendőben annyian keresték fel a városházát, hogy 12 000pengő kiadása volt eclmen a városnak. A bizottság ugy határozott, hogy kérni fogja az alispánt, bogy legyen tekintettel a város nagy azegénységére és az összegei eme!|e fel.
A borfogyasztási adó kérdésénél a polgármester hangoztatta, hogy a város mindig a legliberállsthban kezelte ezl a kérdést.
Dr. RotschUd Béla rámulatolt arra, milyen érzékenyen érinti a város közönségét a póladónak a felemelése.
Armuth Nálhán: Tönkre megyünk I Elpusztulunk mind I...
A legelőbérek felemelésénél a polgármester rámutatott arra, hogy Nagykanizsa dupla legelőbért fizet. Ismertette a ma délelőtt! klskanizsal depulácló kérelmét.
Szmodlss László javaslatára a bizottság elhatározza, hogy a legelőbér felemeléséi a közgyűlés fellebbezze meg.
Dr. Rolschlld Béla megállapil|a, bogy 43 300 pengői tesz ki az alispáni véglialározat folytán véghezvitt módosítás. Javasolja a szálloda-szobáknak 20 fillérrel való megadóztatását, vagy más valami jövedelmi
forrás behozataléi.
Dr. Krátky Itt rámutat ana, hogy nagyobb jövedelmet jelentett volna a sorompóvám bevezetése, ami csak a teherautókra vonatkozott volna. Azonban az OMKE ellene volt a dolognak. A polgármester a továbbiak folyamán kijelenti, hogy a város maholnap a Speyer-kölcsön tökeszolgáltatását sem fogja tudni fizetni. Bejelentene, hogy a miniszter által beígért 50000 pengő forgalmiadó se-
gély helyett mindössze 20.000 pengőt utaltak kt.
Majd a kölcsőnkamslszolgállalá-sokkal foglalkozott ablzotlság, amihez dr. Wetsz Lajos, dr. Rolschlld Béla, dr. Bartha István, dr. Rapoch Aladár, Babochay Oyörgy, Samu Lajos stb. szóllak hozza.
A bizottság végűi li ugy határozóit, hogy tekintettel a város súlyos helyzetére, amelyben nem tudja fizetni az alispán által 8%-kal felemelt pótadó-lobbietet, módot fog találni olyan költségvetést tételek törlésére, amelyek ebben az esztendőben nem szükségesek.
Kormányzói kegyelemben részesült dr. litrovlch Tiktor volt kanizsai rendórfogalmtzó
Nagykanizsa, január 7 Annakidején megírtuk, bogy dr. Mltrovlch Viktor nagykanizsai rendőr-fogalmazó motor keríkpár jávai a letenyel országúton elgázolt egy url-asszonyt, aki súlyosan megsérüli. A nagykanizsai törvényszék Milrovlchot ezért 1000pengő pénzbüntetésre Ítélte, amit a pécsi tábla később 500 pengőre szállitott le. Az ilélet jogerős
lett. Mltrovlch időközben megvált a a rendőrségtől, festőművész lett és 180 pengőt törlesztett a bflntetés-pénzből. Később a kormányzóhoz fordult és kérte a büntetés hátralevő részének elengedését.
Ma jOlt meg a kabinetirodából az értesítés, mely szerint a kormányzó Miirovichnak a bátralevő 320 pengő pénzbüntetését elengedte.
„Minden magyar dal a magyar rög lelkéből egy darabte
A Zalai Datosherület újévi szózata
munkájának ujabb tanúbizonysága az a szózat, mellyel ujóv alkalmából a zalai dalkultura előharcosaihoz és minden munkásához fordul. A szózat igy hangzik:
.A XIV. (zalai) Daloskerület minden tagjának, a magyar dalos-ügy minden barátjának ezúton küldi szeretetteljes üdvözletét a kerület vezetősége a küszöbön álló ujesztendőre. Adja Isten, hogy az elköveikező esztendő megemelje váltainkon a szomorú idők nehéz keresztjét és ezzel tegye lehetővé a magyar dal gondtalan, szabad, erőteljes szárnyalását.
Nagykanizsa, Január 7 A Zalai Daloskerület újév alkalmából szózatot intézett Zala összes dalosaihoz. Az újévi szózatot a „Keszthelyi Hírlap" a következő kommentár kíséretében hozta nyilvánossági a :
A Zalai Daloskerület tevékenység tekintetében elsők közölt áll az országban. Ez elsősorban azoknak a lelkes férfiaknak érdeme, akik nemcsak meggyújtották a magyar dal zalai szent tüzél, hanem azt állandó lobogásban is tartják.
A daloskerüleli vezetőség lelkes
Amor profanus
(Ilogóny 1014 bői) 11
Irtai SZABÓ ZSIGMOND
Margit érdekkel nézte a grófot és ahogy meglátta tekintetének felvillanását és sápadt arcának hirteleni pírját, jóleső elégültséget érzett. A közömbös szóváltás alatt, melyet folytattak, megérezte a férfi bámulatát, a nők finom érzésével tudla, hogy megtetszett neki. És rögtön, már most az első találkozásnál a jövöre gondolt. Amíg mosolygó arccal felelt az őrnagy bókjaira, diadalmas érzéssel élvezte a hatást, melyet a grófra gyakorolt.
— Igen I — gondolta — itt van az előkelő és gazdag férfi, kinek révén belejuthatok a gazdagság és jólétbe I
És ujjongó örömmel gondolta.
— Ez az ember képes lesz értem mindenre I
Solthy nem tudott betelni a leány nézésével. Karcsú testének fia alos formái ugy hatottak rá, mint egy összeborult kelyhü színpompás virág, melyben a gyönyörűség bóditó itala lakozik. És máris viharzó vággyal és sóvárgó óhajtással kivánta. Beszívta minden mozdulatát, felfogta
minden pillantását és tekintetével csókolta rózsaszirom szinü bőrét.
Az ügyelő csengetett.
— A viszontlátásra I — mondta a leány. Solthy gróf szinte testi fájdalmat érzett, hogy el kellett válnia tőle.
Előadás után a Bristol szálloda terraszán vacsoráztak. Szép tavaszi este volt, langyos szellő lengett a Duna tükre fölött, fel és leszökellő csikban táncoltatva a part lámpáinak fényét. Solthy gróf elgondolkodva nézte a villamos lámpák fényjátékát.
— Dénes — mondta az őrnagy — te most arról a szép lányról álmodozol. Látod, azt mondtad, hogy soha I Én azt mondtam, hogy holnap. Pedig hát mind a ketten tévedtünk, mert azt kellett volna mondani: már ma I
III.
Az Ave Caesar elérte ötvenedik előadását és egy fényes jubileumi előadás után lekerült a műsorról. A színházi saison vége felé járt és a/. Uj Szinház igazgatósága egy pár estél akart szentelni a magyar íróknak is. Nem szívesen tette, mert a drámai előadásoknak gyér közönsége akadt és egy-egy uj darab negyedik előadására szabad jegyekkei kellett
megtölteni a színházat.
Ámde számolni kellett a napilapok szemrehányó cikkeivel is, akik már untalan azt emlegették, hogy a külföldi operettek elnyomják a magyar Írókat és az igazgató nehéz szivvel kitűzte előadásra Zsoldos Samu darabját.
Solthy Dénes gróf sajnálta legjobban, hogy az Ave Caesar letűnt a műsorról.
Minden este ott volt az előadáson és mialatt Hegedűs Manci a színpadon volt, le nem vette szemeiről lá\'csövét.
Ennek a leánynak ifjú szépsége, is.ozdulatainak csodálatos bája minden este felköltötte lelke mélyén szunnvadó vágyát. Egész nap hideg szivvel járt-keit és nem érdekelte egyetlen asszonyi arc sem. De este ha meglátta a leányt redős peplu-mában, akkor a színpadról izzó fénysugárt látott kisugározni, mely megzavarta lelke egyensúlyát, sóvárgó hevületet érzett izzó percekről minden idegszálával, minden csepp vére rohanásával kívánkozott a leány után. Elragadtatás és az ifjúság szépségének csodálata töltötte be lelkéf, édes bóditó pillanatokról álmodotí, »üzes víziók cikázlak agyában, édes ámbra illatok, ér*
melyek a pogány áldozatnál -szállnak Vénusz oltárán.
És máris nemcsak kivánta, de erőszakos akaraltal követelte magágának a íeányt. A következő napokban, hogy megismerte, már ajánlatot tett neki. Ugyanolyan módon, mint ahogyan eddig másoknak is tette.
A ruhatárosnő, aki szívesen közvetítette a kaszinó urainak hasonló ügyelt, valósággal megütődött a fényes ajánlaton.
— De kegyelmes uram — mondta — hiszen ez hihetetlen... egy kardalosnőnek 1
— így határoztam. Arra kérem, hogy járjon el ügyesen dolgában.
Türelmetlenül várta a választ és hogy két napig emésztő bizonytalanságban epedett, felkereste az asszonyt.
— Mit felelt? — kérdezte mohón.
— Azt mondta, hogy nem.
— Már van valakije ?
— Nincsen senkije. Bolond ez a leány — mondta bosszúsan a ruhatárosnő — koldus szegények, alig van élni valójuk és mégis azt mondta, hogy nem.
— De hát miért? Mit akar?
(Folyt köv.)
1833 január 8.
Farhasovszhy Teri
a „Polgári Egylet"
emeleti kistermében f. hó 11-én. szerdán d. a. fs órakor gyermekeknek és aznap d. u. 6 órakor
karpaszományosok részire
tánctanfolyamot nyit.
ZALAI KOZLONT
Dalostestvéreinktől és a dalosügy barátaitól kérjük, hogy a magyar vidék dalkuituráját is roskaszló napokban ajándékozzanak meg bennünket és ügyünket\'továbbra is kitartó lelkesedésükkel. Ne lelejtsék soha i — műiden magyar dat a magyar rög lelkéből egy darab s abból feladnunk egy tapodtat sem szabad. Táplálja hitünket és munkakedvünket a sanyarú idők sorvasztó terhe alatt is az együvétartozésunk érzése. Nagy tábor a magyar daloshadsereg, amely ha minden lelket összefog, ha minden kezet testvéri láncba szőrit, ha minden magyír szivet, ajkat ősszecsendll, okkor Magyar Hazánk és mindannyiunk boldogabb ujesz-tendeinek útját diadalmasan tudja előkészíteni a trianoni határokon belül és" azokon tul.
A békesség, a szeretet szent ünnepének árnyékában, egy szomorú magyar újesztendő reggelén minden zalai magyar dalost és a dal minden barátját egy erös frontba hívjuk s ehhez nyujtjuk egérz szeretettel, Igaz magyar lélekkel testvéri jobbunkat."
A dalos-szózat, melyet a kerület nevében Krdtky István dr. elnök, Tholway Zsigmond dr. ügyvezető elnök, Barbarlts Lajos főtitkár és Hutter Géza titkár írtak alá, teljesen kifejezi Keszthely dalostársadalmának érzelmeit. A keszthelyi dalosok ma, egy táborban, lelkesen készülnek az országos datosveraenyre, amiért kétszeresen átérzik a azózat nemes Intencióit. A dalos-szózatért Keszthely dalostársadalma meleg dalosüdvöz-letet küld a Zalai Daloskerület vezetőségének.
Menyaaazonyok jó bevásárlási helye Slnger dtvatdruhdz.
Farsang szenzációja
A nagykanizsai kereskedők gondoskodni kívánnak elhányt tagtársaik hátramaradottjairól
Az OMKE nagykanizsai kerületének értekezlete
Kitnkiiilil malimnak jelmez-estélye lesz.
Nagykanizsa, Január 7
A nagykanizsai OMKE kerület, fáradhatatlan tagjai érdekének védelmében. Nemcsak kulturális szükségleteik kielégítéséről, szakismereteik tökéletesítiséröl gondoskodik, nem csak azon van, hogy mindenütt a hatóságoknál ügyeikben eljárjon és érdekeikel a legmesszebbmenőig védje, hanem most arra Is törekszik, hogy megfelelő jóléti Intézmény megalakításával elhunyt tagjainak hozzátartozóit megfelelő segélyezéssel támogassa.
Ebben a nagyfontosságú ügyben tartott pénteken este értekezletet az OMKE kerület Ra/kl István elnöklete alatt, a tagok élénk részvétele melleit. A veze\'dség elölt négyféle javaslat feküdt ebben a kérdésben.
Igy Szántó Vilmos, Orünfeld Márk, Melczer Jenő és Stern Jenő javaslatai.
A javaslatok egy része az elhunyt OMKE tagok hátramaradottjainak .gyorssegély"-ben való részesítését indítványozta, másrészük pedig erre a célra egy kálón alap létesítését tartotta szükségesnek.
Mindkét javaslat körül élénk vila Indult meg. Hozzászóllak Szántó Vilmos, Melczer Jenő, dr. Bartha látván, Mustos Ferenc, Sárkány Mór, Dobrln Hugó, Papp János stb.
Az értekezlet végül elhatározta, hogy bizottságot küld ki, mely behatóan foglalkozik a kérdéssel és egy Jóléll intézmény megalakítására megtelelő tervezetei dolgoz kl és azt egy legköze\'ebbi ülés elé terjeszti.
fennállása alkalmából
SltlGER Dívotfirnház
egész január hónapban olcsó fehér árusítást
rendez.
Propaganda cikkeink : Olcsó Sáska + Ezüst Sáska + Sáska gyolcs Arany Sáska mosott Középszátu Sáska # Finomszálú Sáska
L&pedő 2 méter összesen P 3 60 Lenvásznak ♦ Törülközők Damasztáruk Zsebkendők jó minőségben
MI HÍ JHÉ ÍIFFOlt
80 cm. széles 80 fillér. Kirakatainkra felhívjuk wewSink figyelmét.
Az OnmOködó kéményseprő és a klfllszámláló kávéházi láloa
Kerékpáron, rongyosan hordja városról városra 25 találmányát egy magyar feltaláló
Nagykanizsa, Január 7
Sáros kerékpárral, hosszú ultól kimerülten csapzolt hajával nyílott be hozzám egyike azon országút vándorainak, akiket nyugtalan vérük üz, hajt csak tovább az ismeretlen falvak éa városok felé. Cipője lyukas volt, talpát már régen otthagyta a szentgotthárdi és nagykanizsai országutakon.
Bemutatkozott éa |övelelének céljára tért át Tervekkel éa szabadalmi okiratokkal támssztolta alá mondókáját. Van vagy harminc találmánya, amelyek közül egyik-másik komoly érdeklődést érdemel. TöDbel foglalkozott a kereskedelemügyi minisztérium Is, azonban ő nem bírja kivárni a döntést. Csak a pénze hiányzik, hogy találmányait gyárt-
Egymásután szedte elő őket. Milyen egyszerűek és mégis érdekesek.
Fakóbözá készülék, amely megmutatja a fa hosszúságát és köbtartalmát. Mérő műszer, amellyel kisebb terület hosszúságát, magasságát és szélességél lehet mérni. Veti és Illtető készülék tervrajza. Önműködő kéményseprőkészűték. Kéményseprők sem kellenek hozzá. (Nem tudom, mit szólnak hozzá az eleven kéményseprők ?) Számolótábla, amelyhez sem ceruza, sem egyéb nem kell. Csak be kell állítani. Speciális tojásfózó. Földi eper-szedő. Egy tervrajz, amely szerint egy sínpáron szembejövő villamoskocsik kikerülhetik egymást. Még csak az utasoknak sem kell kiszállni. (Ezzel a szabadalommal állítólag a kereskedelemügyi minisztérium Is
SZÁRAZ ANQO
és zseblámpa eiem
SAVMENTES
TARTÓSSÁGBAN UTOLÉRHETETLEN
foglalkozik). Kenyér és sütemény pormentesltő készülék. Vendéglőkbe, kávéházakba kenyér és sütemény számláló tálca, amety megmutatja, hány darabot fogyasztott el a vendég. (Letagadás kizárva). Szövetmérő, amely megmutatja a lemért folyómétereket és egyúttal mutatja, hogy a lemért szövetért mennyi |ár. Egy nyélen 25 féle szerszám. A só, kapa, gereblye, csákány stb. Azonkívül terveknek és rajzoknak egész léglója.
Ismételten hangoztatta, hogy terveivel sokan, sőt komolyabb tőkecsoportok is behatóbban foglalkoztak, de mindig valami akadály merült lel, amely meggátolta a megvalósulást. De a legtöbbször a pénzhiány volt az ok. Most egyenesen Nagykanizsára Jött. Ugy gondolja, hogy Itt még lehetne valamit csinálni. Itt, véleménye azerint, még van érdeklődés és lelkesedés. Nem eladni akar|a a szabadalmát, mert egyiktől sem válna meg a világért sem. Részvénytársaságot akar összehozni, egy a tervekkel foglalkozó komolyabb tökecsoportot, amely megkezdené a legcélszerűbbnek látszó találmányainak a gyártását. Ö meg van győződve a gyártott cikkeknek mindent elöntő elterjedéséről.
Jól kikérdeztem emberemet Józanabb gondolkodású emberrel ritkán álltam azemben. Fanatikus hive meggyőződésének, bogy találmányainak gyártása ugy anyagi, mint erkölcsi szempontból a legmesszebbmenő várakozásnak meg fog felelni. Csak a sorsa a speciális magyar sors, amely félredobja lehetaégel! áa elmulasztja felkarolni azt, akinek Amerikában lalán kattogó gépekkel teli gyárai lehelnének.
És Itt állt előttem az ember, az országulak vándora, akinek vasútra sincsen pénze; szabadalmait magyarázva szakadtan, sárosan, szosuoruan és én sem lehettem egyebet, mint azt ígértem, amll már eleget kapott, hogy találmányaival foglalkozni fogok és Illetékeseknek tudomására hozom. Ugy látszik llyeat már tényleg sokat kaphatott, mezt egy, reaig-nált kézlegyintéssel távozott tőlem. Cimét azonban Itt hagyta. Utána kiáltottam, hogy ha lesz valapií a dologból értesíteni fogom. írok neki Az első lépést Igy teszem meg. — Nyilvánosságra hoztam.
Dr. ilchtselHla Oétn
ZALAI KÖZLÖNY
1083 január 8.
MtllUk kedvelik h loiyaszlldk a kltilnS Izű Bhhmall
waw*
MlUmW mifii <u uUnuloklil hí MrS.
Három szilveszteri öngyilkos
Tapolea, Jgnuár 7 Molnár Erisébel 38 (vet tapolcai cseléd leány, Szilveszter reggelén lug kövei megtnérgezle tv,agát éa meghalt.
Tóth Lőrinc hegymagasl gazdálkodó Jómódú, vagyonos ember voll, az utóbbi időben mégis anyagi nehézségei támadtak, amik nagyon elkeserítették. Szilveszter nap|án kiment a szenlgyörgyhegyl siöló|ébe, ahol utolsó üzenetként ráírta egy papírra: HNem érdemes ennyi sok gonddal élni.\' Aztán felakasztotta magát. Holtan lalálla meg másnap • családja.
Nagy Ferenc tapolcai kádármester felesége szilveszterkor délelőtt eltttnt hazulról és kiment a vasúti hídhoz, amelyről a vízzel telt gátba ugrott. A vízből azonban később kiúszott és a pár perc múlva a Budapestről érkező személyvonat elé vetette magát. A szerencsétlen asszonyt holtan találták meg a sínek mellett.
á sakk-bajnokság
■i első forduló után
Nagykanizsa, január 7 A nagykanizsai „Maróciy" Sakk-Kör rendezésében pénteken, folyó hó 6-án délután tél 3 órakor a Koronában kezdetét vetle a Nagykanizsa Í933. évi sakkbajnoka elméért folyó ba|noki verseny.
Az etső fordulóban Argenl váratlan értékes győzelmet aratott Se-kulja ellen, Welszfeld nehéz küldetem után tudta csak Pintért megadásra birnt, a többi játszmákban a várt győzelmek következtek be és pedig Bory Berényl ellen, dr. Mskó Ring ellen, Böschalt dr. Kovács ellen, dr. Lichtensteln pedig Supka ellen győzött, mlg a Relnltz—Ou-mllár és Böhm—Hrllz játszmák függőben maradtuk.
Ma vasárnap délután tél 3 órakor a Koronában a következők játszanak egymás ellen: Sekulja—Ou-milár, Bory—Relnltz, Ring—Btrényl, Böschalt—dr. Makó, Pintér—dr. Kovács, Hrltz—Welszfeld, Vídos— Böhm, Supka—dr. KOnig, Argent— dr. Lichtensteln.
Koziiiiai intézet
Dr. Seisdig 4rpááné Láng lagda
Nagykanizsa, Deák-tér a. szint.
Szépséghibák kezelése,
egyéTli arcápolás, szemölcsök, szőrszálak eltávolítása.
Olcsó bérletrendszer.
A válások száma kétszeresére emelkedett tiz év alatt Zalában
Ujabb érdeket számadatok
A Zalai Közlöny legutóbb részleteket kölölt at 1930. Cvl népszámlálásnak Zalára vonatkozó adataiból. Most az alábbiakban folytatjuk az érdekesebb népszámlálási adatok Ismertetéséi:
A vármegye 365 266 főnyi lakosságából nőtlen és hajadon 186.000, nős 151.000, özvegy 26000, törvényesen elvált 801. Ttz esztendő alatt a házasok száma 16 ezerrel emelkedett, az elváltak száma pedig körülbelül a kétszeresére.
Zalavármegye lakossága tlz év alatt 18.143 fővel szaporodott, ami 5\'2 százaléknak felel meg. Vallások szerint a római katolikusok szaporodása 19 934 (6-3 százalék), a re-
Zalamegye statiizilkáfából
tormátusoké 224 (2 százalék), az evangélikusoké 196 (2 7 százalék) Az Izraeliták száma 2136 fővel (206 százalékkal) csökkent. (Az országos adalokat flgyelembevéve klIOnlk, hogy az Izraeliták száma Zalamegyében csökkentlegnagyobb mértékben ) Zalaegerszegen 10 év slalt 1657-ről 104 l-re, Nagykanizsán 3663-ról 2838-rs csökkent az lír. vallásúak száma.
A lakóházak száma ttz év alatt 57421-ról 67.494-re emelkedett. A lakóházak közül csak 35.000 épült kőből vagy téglából, 9000 kA vagy téglaalappal, vályogból vaj:y sárból, 17 000 tisztán vályogból vsgy sárból, 6 000 fából vsgy más anysgból.
ARAKYOS MAMCIKÁM t
Köszönöm legutóbbi kedves leveledet. Jó tanácsaidat megfogadtams azóta még hálásabb szeretettel gondolok Reád. Bizony igazad van! Soha ilyen nehéz gond nem volt a magunkfajta fiatal leány sorsa, nt ma. És igazad vanabban is, hogy amai vi lágbanbi zony aruha is teszt az embert. Faként az eladólányt / De a Te kedves figyelmeddel ezen a gondon is sikerült az utóbbi idóben kifognom. Elárulhatom Neked, (de nagyon kérlek, egyeldre ne add tovább t) hogy nagyban készül a stafí-rungom. Még ebben a szűkös világban is minden hónapban vettem és veszek ezután Is valamit. Ezt Keked köszönhetem, mert Te hívtad fel figyelmemet annak Idej én a Schütz cégre. így aztán r,ár évek óta onnét szerez-getek be mindent. Persze, szót fogadtam Keked és — a „Vehér Januárt" használom fel mindig vásárlásokra. Tavaly is (emlékszel t meg is Írtam akkor) igen Jól Jöttem ki a Schützék „Fehér Január" akciójával. Hőst pedig én értesítelek Téged, hogy az idén Is van „Fehér Január" Sohützéknél, én Már vettem ia egy vég nagyszerű Xableány-vdeznat a kelengyémhez. Az a meglepetés, amit a cég minden vevóje részére hirdet, igazán meglepetés volt. Nem csak az Igazán olosó árak miatt, hanem... No de ezt már nem irom meg, mert azt akarom, hogy Te is légy olyan kellemesen meglepetve és örülj neki ugy, mint ahogyan én örültem. Csak annyit árulok el Neked, hogy az Idei „Fehér Január" meglepetése is egy valódi, nagyszerű Schütz-ötlet, Hát ctak próbáld meg magad. Aztán majd írd meg Te is, hogy mit végeztél és mennyire vagy as esküvóí előkészületeiddel t
Bizonyára tudod már, hogy a Juoí édesanyja holnap bejön Kanizsára. Azt hiszem, ott Is lesz valami a farsangon.
Csókollak, Mancikám/
írjál f BÖZSIB.
A hivatalokban folytatolt fakereskedés ellen depntáclóztak a takereskedók
Nagykanizsa, Január 7 A hivatalnak egyik tisztviselője ugyanis hlvataltársal, sőt ktvülállók körében Is foglalkozik takereskedés-sel. A blvslallönok az amúgy Is nsgy gondokkal küzdő kereskedőket megértéssel fogadia éa biztosította, hogy a tisztviselő Illegitim kereskedői ténykedését azonnal betiltja. Megjelent ezután a deputádó a
A nagykanizsai lakereskedök minapi depuládója a városházán eredményes volt. Két fuvarost, aki vidéke* összevásaroll fával Kanizsán kereskedett, megbüntettek.
Szombaton a takereskedók küldöttsége Strem Károly vezetésével felkereste az egyik közhivatal vezetőjét.
Tánciskola.
Kar paszományotok részére 10-én d. u. 6 órai kezdettel nyílik meg a tánctanfolyam. Beiratkozások délelőtt 11 és délután 6-8 óráig a „Kaszinó" ban. Ha esta Ssszléno.
GÁBOR tánctanár.
rendőrkapitányság vezetőjénél, majd a vasúton, ahol előadták, hogy a vasutasok kedvezményes áru, részletre kspott tüzelőjét egyes fuvarosok közbejöttével jóval a forgalmi áron alul árulják s eziel a fogyasztás Igrn nagy részét elvonják a kereskedelem elől. A kereskedők lit is teljes megértésre talállak és Ígéretet kaptak a sérelem orvoslására. Az fparhatóstg mindeneseiben eljárást indít az Illegitim fakereskedés ellen.
Emlékeztető
Jan. 8. Kongregáció vidám estje fél 6 órakor a Fehérleremben.
— 4 Kath. Legényegylet Ismeretterjesztő előadisa 8 órakor. (Lukács Jóisef)
Jan. 10. Szanatórium Egyesület választmányi ülése 5 órakor a városházán.
— Előadás az OMKE ban fél 9 órakor (dr. Barlha István),
Jan 14. Izr. Leányegylet műsoros plkni-je 9 órakor a Kaszinóban.
— ZTE tea 9 órakor.
Jan. 15. UceáUs előadás 6 órakor a városházán.
Zenei UceáUs előadás fii 12 órakor a zeneiskolában (dr. Keikay).
— Levente Egyesület lea-estélye. Jan. 21. Keresztény Nőegylet txMu-
teája.
Jan. 22. A Szi. Ilona Leányklub műsoros leáji fél 7-kor a Missziós-házban.
Jan. 28. Kereskedelmit Végzettek műsoros estje 9 órakor a Kaszinóban. Jan. 30. Hangverseny a zeneiskolában 9 órakor (a tanáiok közreműködésével). Febr. 1. Az Ipartestület műsoros bálja.
Febr. 4. Szanatórium Egyesület eslje
— ZTE sport bál.
Febr. 11. Magántisztviselők műsoros
eslje a Kaszinóban. Febr. 18. fiv. Nőegylet leá|a a Koronában.
Febr. 25. Keresztény Nőegylet estély:. Febr. 26. Kath. Legényegylet műsoros táncestélye 8 órakor az egyesület helyiségében.
— Bútorvásárlás — nem gond I Teljes berendezéseket rendkívül előnyös részletfizetésre, sőt kamatmentesen is szállítunk. Kopsteln bútoráruház, Horthy Mlklós-ut 4.
26 ÉV ÓTA
fennálló Intézetünk 1032. év elején megalapított éa országosan megszervezett épitöUksrékosztálya folyósít kamatmentes, valamint életbiztosítással kapcsolatos BIB iakarékkölcsöriAket csalédiház építésre, vagy vásárlásit, tatarozásra, Mvitésre, terhes kölcsönök átváltására stb. Díjtalan felvilágosítás:
MfigynOluétfiikiél, Hagykanixsi,
Erisábst-tér (Köjttaitv, inxUJi miiki) vajy Budapesti Ingatlan Bank R.-T.
VII., Rik6cst-«t 10. S3I1
1983. január 8.
Zalai közlöny
fl SZÉGYENKETREC,
amiben estétől reggelig lat tolták a könnyű erkölcsű nőket,
a lőcsei tanács határozatából újra Lőcse főterére kerül
Löc««, 1933., Vizkoroazt (Copyright)
Ki ne hallotta volna hirél lőcsei .Ketlcrhttuschen\'-nek, amelyről olyan érdekes históriákat tud elmesélni gyönyörű regényeiben a legnagyobb magyar meseíró, Jókai Mór. Ez a rácsból remekbe készüli alkotmány századokon kérésziül élö bizonyítéka voll annak, hogy e polgárok városában legnagyobb ériéke a női becsületnek van.
A .Ketterháuschen* Lőcse város főterén állott, a mostani evangélikus templom helyén, szemben a világhírű lőcsei városházával és arra szolgált, hogy világ csúfjára III helyezzék el azokat a könnyű erkölcsű leányzókat, akikel a bakter éj|ell ulján estéli kilenc óra után egyedül talált Lőcse valamelyik utcá|án. Hiába volt sírás, rimánkodás, a leányzó bekerült a .szégyenketrecbe" és olt maradt reggeli kilencig, amikor is erkölcsös prédikációk ulán hazaengedték. Régi krónikák feljegyzik, hogy Lőcse polgárságának egyik legnagyobb szórakozása voll korán reggel megjelenni a .Ketter-httuschennél" és Jelen lenni a megbélyegzett leányzók vesszőfutásánál.
A .Ketterhauschenl" a XVI. század elején állllollák fel a lőcsei főtéren. Valamelyik Törökországot |árt meslerlegény kéízllhetle a rácsos, kupolás, kioszk-szerű épülelkél, mely Inkább óriási madárházhoz hasonlít. Gyönyörűen kovácsolt rácsok sorakoznak egymás mellé, a hatalmas ajtót nehéz laka\'ok erőslllk a rácso-zathoz és az ajtó mellett láthatjuk még a Ketterháuschen jelvényit, a liliomot, aminek le/elé hajlik egyik szára.
Hetly Gyula tanárnak, a Szepes-ség historikusának véleménye szerint a Ketterháuschen eredetileg kut-foglalat voll, rendeltetését csak később kapta, amikor Breslauban, Drezdában, Malnzban hasonló „Intézményeket" állítottak feli A kelrcc a lőcsei hóhér ügykörébe tartozott is a hóhérnak volt feladata, hogy ne-csak az utcán talált kóbor leányzók kerüljenek Ide, hanem a meg-esell leányzók is, még pedig az igazságnak megfelelően csábttó-lukkal egyetemben. A rend és az erkölcs kedvéért azonban a lány bévül maradt, a csalfa legényt pedig kívül kötötték oda azokhoz a hegyes kiálló kampókhoz, araikel még ma is látni a rácsok közöli Ha aztön a legény szégyenszemre állítva hajlandónak mutatkozott fe-leségllt venni a leányzói, akkor mind o keltőt kiengedték a kalitkából, de nem a templomban eskették meg őket, hanem valahol a városon klvtlt és Lőcse társadalma csak akkor fogadta őket kebelébe, ha több esztendei példás viselkedéssel érdemel szereztek arra, hogy a rendes erkölcsű emberek lárssdalmábs lépjenek,
Kereken száz esztendővel ezelőll, amikor ugy látszik már nem voll annyira szigorú erkölcsű a lőcsei magisztrátus, elhatároztatott, hogy a Ketterháuschen Intézményéi megszüntetik. Egy előkelő lipcsei patrícius vásárolta meg a kioszkot és uj palotájának kertjében helyezte azt el. A kalitka régi rendellelése valaho-" gyan nem szűnt meg azért: Probszt-ner Gusztáv turbékoló galambokat tartott a rácsok között.
A Probszlner-kaslélyból az Idők során állami kórház lett, a szégyenketrec pedig Idegenforgalmi attrakcióvá avanzsálódott Most egy rendeltetése van csak: a Lőcsére érkező idegeneknek mutogatják.
Talán ez az oka amak, hogy Lőcse város mostani maglszlrálusa
elhatározta, hogy kihozaija a kórház udvarából a Ketterhauschenl és ujra a város főterén helyezi el. No, azért nem kell megljedniök a lőcsei leányzóknak, a szégyenketrec nem nyeri vissza régi rendeltetését, annál ke-vésbbé, mert szakértői vélemények szerint még a szigorú erkölcsű, Lőcsén is ma már kicsinyke lenne a .Ketterháuschen" ama leányzók befogadásira, akik este kilenc ulán az utcákon találtatnak.
A középkor szégyenketrece látványosság lesz, a Lőcsét felkereső Idegenek szórakoztatására. És hogy nagyobb legyen a látványosság, a lőcsei magisztrátus elhalározta azt i«, hogy nujollkából középkori öllözék-ben a ketrecben egy figurát helyez el, persze bűnbánó, síró alakot, hogy ml, a huszadik század gyermekei el tudjuk képzelni magunknak azt az Időt, amikor a középkor levegője és szelleme óvta a női becsületet...
PtU Jib

Nemesbükkön megtámadták a pénzűgyőröket, Alsópáhokon visszalopták az elkobzott üstöket
Kesztholy, január 7 Keszthelyen néhlny nappal ezelőtt az a hlr terjedt el, hogy a nemesbükkl gazdák megtámadták a pénzügyőröket, amikor ezek a szeszfőző üstöket mentek ellenőrizni.
Ezzel az üggyel kapcsolatban sikerüli megtudnunk, hogy dr. Prédl látván hlvlzszentandrási körorvost kihívták Nemesbűkkre a szívgörcsökben fekvő Kámin Jinosuéhoz, •kl azt állította, hogy óta pénzügy-
őrök bántalmazták. Ugyanaznap beszállították a körorvoshoi Helyei István nemesbükkl gazdát, akin 8 napon tut gyógyuló sérülések voltak. Hrtyel Is azt mondotta a kör-orvosnik, hogy a pénzügyőrök bántalmazták.
Alsópáhokon egyébként szintén elkoboztak a pénzügyőrök néhány szeszfőző üslöl, de ezeket még akkor é|szaka visszalopták a községi bíró udvaráról.
Éjféli mise és a „Leányvásár" gyertyavilágnál
Szigetvári tapasztalatok a távvezetékről
Nagykanizsa, január 7 Egy szorgalmas szigetvári olva-aónk közli velünk az ottani villany-mizériák következő ad italt:
Szigetvár távvezetéken kspja az áramot. Mini Budapesten és mint Veszprém-megye községeiben, Szigetváron Is pontosan karácsony éjszakáján mondta fel a távvezfték a szolgálatot. A szenfeste kedves, me-
leg hangulatában örültek a szigetváriak a karácsonyrak, amikor hirtelen kialudtak a villanyok, feneketlen sötétség borult az egész községre. Sötétbe borult az éjféli misére ünnepi fénybe öltözött templom Is és már elkezdődön a mise puszla gyertyafény melleit, amikor mégis megembereile magát a villany és égni kezdett.
Misnap ugyanez. A szigetváriak az ünnepi vacsora közbei) éppen a .Leányvásár" c. operett-előadást hallgatták, amikor egyszer csak, a legjobb falatnál és a legszebb zenei résznél kialudt a villany, elhallgatott a rádió és félórás sölélság boruU az egész községre.
A szigetvárlak nem nagyon lepődtek meg mindezen, Inkább csak bosszankodtak, de a sötétség nem le találta őket készületlenül. Szigetvárait minden házban állandóan készenlétben van a gyertya és a gyufa, mert hosszabb-rövidebb IdőközCn-kénl az Ilyesmi elő szokott fordulni. Szeszélyes vételien, hogy tavaly karácsonyeste is sötétben maradt az éjfétlmlse.
Érthető tehát, ha a szigetváruk csodálkozva beszélnek arról, hogy Kanizsa, amelynek biztonságot: helyi telepe van és esztendők ótr nem tud|a, ml az a vlllanymlzér\'a, — most gondolkodik a távvezetékre való áttérésről.
— Felgyülemlett sok maradékot meglepő olcsó árban árusít Slnger dlvúláruház.
Mozgószinház
Paprika kiaaaMony
Ezt a szimbolikus elmet adták a Budapestről Berlinbe szakadt Oait Franciska első Hímjének. Keresve sem adhattak volna ennél találóbb elmet, amely annyira jellemezné magát a darabot és személyszerlnt is magát a kilünö művésznőt. Mert Gaál Franci a maga nemében Is Igazi paprika kisasszony. Amiben benne van, színdarab, vagy film, annak az ő ragyogó Játéka, megejtő kedvessége, mindig megad|a a maga sajllos, jellemző Izél. Akárcsak a paprika.
Első filmjében egy budapesti kislányt játszik, akt Berlinbe megy, hogy meghódítson egy félszeg tudóst. A frappáns bonyodalmak, egészséges humor, magyaros temperamrnlum, cigányzene, a kilünö partnerek és a ragyogó rendezés elsőrangú Ilimmé avallák a Paprika klasszony-t.
A filmet nagykanizsai sikerére vjIó tekintettel az igazgatósig valószínűleg hétfőre is prolongálja.
Mara
smm
ZALAI KÖZLÖNY
1933. január 4.
NAPI HIRIK
NAPIREND
J»air 8, vasárnap
Római kaioükoa: Sí. Csalid, Proteat.l
Szörény. I»r.: Tíb. hó 10.

Vúroal muzeum és Könyvtár nyílva csütörtökön éa vaaárnap délelölt 10-től 12 óiálg.
Oyógysrertárl éjlell uolgálat a hónapban : az Őrangyal gyógyszertár Deáktér 10. SS. és s klskantasalgyógyszeitár.
OfiifBrdö nyitva reggel 6 órától este 6 óiálg (hétló, azerda, pintek döuUii, kedden egész nap .nőknek).
Január 9, Hétfő
Róm. katolikus: Juliin. Proleat.: Marcel. Izraelita: Teb. hó II.
— (A képviselőtestület bizottságainak kiegészítése) Szombaton délelőtt hosszabb értekezlet volt dr. Kritky István polgármesternél, amelyen részt veitek a KOzségl Párt vezető tagjai. Tárgy: az uj képviselőtestületi tagoknak a bizottságokba való választása. Az értekezlet megejtette jelöléseit, amit a héttő délutáni rendkívüli közgyűlés elé terjesztenek.
— (Nyugdíjazását kérte) Kobrr János sármelléki köi|egyzö hosszú szolgálali lde|(re való hivatkozással.
— (Az OltáregyesOlet műsoros teadélutánja) Pénteken délután tartotta műsoros teadélulánját a nagykanizsai Oltáregyesület a plébánia Fehértermében, amely ebből az alkalommal zsúfolásig meglelt díszes közönséggel. P. Schmtit Félix egyesületi igazgató meleg szavakkal üdvözölte a közönséget és az egyesület pártolására kérte fel ökel. Az egyesület pártolóiból alakult zenekar: névszerlnl Pú^qualetll Oyula, Stá Ungtr Lsjis, Both lslván, Ntmeth János éa Kónlg Ferenc szeüt nél-aiebb magyar nótákat adlak elő. Varga Mária „Szórakozott klaasszony" elmü derűs monológjával váltott kl jól megérdemelt hatást. Frenetikus alker koronázta a Pletyka-vái eleste cimü vígjáték. Minden egyes szereplő derekasan kitett magáért. Különösen kl kell emelnünk Faranlal Böske, Wenzel Nuslka, Horváth Kató, Törik Annus, Sneff Olzl, Rozs Ilus, Malyaslcs Mariska, Heffer Margitka, Heffer Bözslke játékai. Majd hozzáláttak a teához, amelynek azervirozását az egyesület bájos liatal leányai végeztek sok szereteue-méltósággal.
— Dr. Szőllősl Pál ügyvéd Irodáját Csengery-ut 26. szám alatt megnyitotta.
— (Az Izr. Leányegylet titka) A nagykanizsai Izr. Leányegylet január 14-iki piknikjének műsora körűi nagy titokzatosság uralkodik. Annyi bizonyos, hogy annyit nem, kacagtak mé£ emberek műsoron,, mint amennyire az ugyancsak titokzatos szerző í-s előadó gáfda fogja igéuybeventii a nevető Izmokat, — Talán nem ú.ik agyon az u|ságtr4t, ha annyit elárul, hogy a műsor kanizsai panoptikum lesz.
Nagy meglepetés a vevőközönség részére Slnger dlvatárutiáz fetir januárja.
TÁTRASZÉPLAK
1010 m. a tenger szine felett
Dr. GUHR-féla
SZANATÓRIUM
■ Baaadsv-balaaak spaolálla gyénylaliaeta
Uutilts* i liitfaMfel kHltég álililásáaál.
Felvilágosításul izolgálnakaazanalorlum magyarországi megbízottja dr. Vigyázó lánoa Budapcsl, lvl, Szerbulea 2. és az llszsaUaás Tatranaka Polianka CSR.
Az Ipartestület bálja
Az Ipartestület az Idén is megrendezi a szokásos téli táncestélyéi, mely eltérően a tavalyitól mllsoros lesz.
Ez a bál mindig egyike az idény legsikerültebb báljainak, nemcsak azért, mert célja a jótékonyság gyakorlása (tiszta bevélele az elaggott és munkaképtelen iparosok segélyezését szolgálja), hanem azért Is, mert a rendezőség, élén Papp ipt. alelnök, rendezObizoitsági elnö,.kel, elsőrangú műsort szokolt a kOzönség elé állítani.
A végleges műsor még nincs ösz-szeállilva, de annyit máris sikerűit megtudnunk, hogy az estély fénypontját, egy, a m. klr. Operaház állal nemrégen előadott nagyon kedves, tréfás és zenés balett, táncjáték fogja képezni, melynek próbái serényen folynak. A táncokat és az egész darabol Szabó Pista lanitja az ő megszokott művészi agiillásival.
Az Ipartestületi Dalárda erre az alkalomra eröacn készül, Parii Lajos tanár karnagy ve etésévei mű és népdalokat fog elr.adni,
- (Előadás a OMKE-ban az adóbellásról) Érdekes es közhasznú elöadas lesz keüden esle fel 9 órakor az OMKF. termében Dt. Darlha lslván fog előadást tartani az adóbevallások helyes kiállításától.
- (A Városi Férllkar) legközelebbi ptóbaja szerdán este fél 9 órakor lesz. A hétfői próba elmarad.
- (A KAOSz jelmezbálja) A nagykanizsai kereskedelmi alkalmazónak nagyszerű tendezögárdaja minden alkalommal olyan Ötletességről és lelkes agilltasról tesz tsnu-ságol, hogy reudezéselk mindig a kanizsai farsang legszínesebb, legsikerültebb eseményei kőzé tartoznak. Az idei farsangon február folyamán rendeznek egy Igen vidámnak igérkezO álarcos jelmezbált. Ami természetes, abban lehetbiznl, Kl „Igmándlt" használ, nem log
[csalatkozni.
Áldott állapotban lerí aík át Uja
anyák a természetes „Terese láttat"
keserüviz haszn-riata állal rendes gyomor- és bélmükődést érnek el. A modern nőgvógyitás főképviselői a Fereno lóisíl vizet igen sok e et-beu kipróbálták és kivétel nélkül gyorsan, megbízhatóan és fájdalom nélkül hatónak lalaiták. A Fereaoláttel keserüviz gyógyszertárakban, drogériákban és tüszerüzletekben kapható.
« Tánciskola. Ma össztánccal kezdődik Blagusz tánciskolája a Polgári-Egyletben.
, — (Az Urleányok Mária Kongregációja) január 8-án délután fél 6 órai kezdetlel a plébánia lehér-termében műsoros vidámeslet rendez. Helyárak 80 fillér, 60 fillér és 30 fillér. Jegyek a tagoknál és a Tiu sch-drogértában kaphalók. A jólékony-célra való tekintettel szíves pártfogást kér a Vezetőség.
— (Nyugdíjág otthon Keszthelyen) Keszthelyen mintegy 550 nyűg dijas c alád él, akik most elhatároztak, hogy nyugdíjas otthont létesítenek, ahol rendszeres egyetüleli életei élhetnének. A keszthelyi nyugdíjasok szervezőbizotlfága már beadványt Is nyújtott be a főszolgabírói hivatalhoz egy gyűlés engedélyezés. ért.
— (Ismeretterjesztő előadás a Katolikus Legényegyletben) Ma eale 8 órai kezdel el Lukács József hitoktató ,A tekintély tisztelet\'-M t.iri előadást a Katolikus Legényegyletben.
— (Oyermek a kocsi előtt) Könnyen végzelessé válhatott volna a balesel, ami szombaton dél leié töriént a Horlhy Miklós és Kisfaludy-utca keresztezésénél. Blanlska Etel 9 éves kislány Iskolából hazamenet a sárban elcsuszoll és egy postakocsi elé zuhant. A kocsit az ulolsó pillanatban, alig pár centiméterre a kétségbeesett leánykálól sikerűit megállítani. A mentők kisebb sérüléssel a kórházba vitték, ahol bekoiözték.
— (CsendőrOdOlő épül Hévízen) Hévlzszentandrás község képviselőtestülete elhatározta, hogy a tervbe vett caendörűdülő feléplléséhez szükséges 2500 négyszögöl telkei a fürdő közelében 24.000 pengőért eladja a belügyminisztériumnak.
Értesítés.
II nagykanizsai Segélyegylet SzBvetkezet
alapíttatott 1862.
1933. évi Január hó 1-én nyitja meg
72. óvtársulatát.
Egy heti törzsbetét után hetenklnt ............ 1 pengő
Egy havi törzsbetét után havonkint........... 5 pengő
fizeiendö.
UJ k0nyv»nstr*k a azövelkezet helyiségében (Csengery-ut 7. dr. Rapoch-ház)
mindenkor kaphatók.
Hagykimiual Segélyegylet Siöretkeiel
Cacngery-iit \'/. sx.
Betfirök Biró Simon lakásán
Nagykanizsa, Január J Biró Simon nagykanizsai fakeres-kedő lakásán szombaton délben betörők Jártak. Senki nem volt otthon, az éppen hszaétkező házmesterné vette észre, hogy a kapui felfeszt-telték, a lakásba vezető a|tól felnyi. tolták. De semmit nem vitlek el, mert a házm.sterné visszaérkezése megzavarta az Ismeretlen betörőket, akik erre elmenekültek.
— (A récsel Galamb szeren, cséje) A nagykanizsai törvényszék Oalamb János récsel gazdái, aki Oalamb Istvánt megszúrta, 9 havi börtönre Ítélte. A tábla a büntetést Jogerősen négy havi fogházra azálll-tolla le.
Közgazdaság
Depuláclöznaka szőlősgazdák a bortogyasztásiadó miatt
Nagykanizsa, lanuár 7 Szombaton délelőtt kettős küldöttség lárt a városházán dr. Krátky István polgármesternél. Az egyik a \' " \'/ szőlősgazdák és kisgazdák
küldöttsége JámBor József hegyközségi elnOk vezetésévet, alrl előadla, hogy habár a borfog/ssztásiadói ami-nl.zter január 1 tői lesiállltoita, náluk a<t felemetlék.
Cser/i hegyközség küldöttségét fin/ György vezette, aki az eddigi 1920 pengő általános borfogyasztásiadénak 1933. évre újból való mcgálU-pllását kérte. iy
Mivel a kérdést a fogyasztási adó-hivatal vezetőjével együttesen Uvánts a polgármester tanulmányozni, ebbta az ügyben vasárnap délelőtt fél II órakor ujabb összejövetel lejz a városházán.
DARMOL
I Kért
je eradeti csoma
igbon \'|
XlrleU ttrlsl
Párls 2U27\'\\ London 1736, Newyort 518-62, Brüuel 71-02, Milano 26-58, Madrid 42 42, AmsUrdam 20679, Berlin 123 40,. WlM 62 70, Ssótts 3 76, Prága I5-S4, Varaó -•-, BadapMt -■-, B4grid 7-00, Bakarest 308.
TeraéiyUtsát
Buta tv. 10 ftll., dt. 10 ftll. és a rou — flll. emelkedett.
Bu»a Uaiav. 78<ia 12-90 -1330, 7J-M 1310- 1360, 78-as 1325-1370, 79-aa 13-40-1390. 80-ss 1355-1410, dunitf lull 76-os 1230-1250,n-es 12-45-12 95, 78-«s 1200 - 1270, 79-48 12SI-I29S, 00-na 1295-1305, rozs 600 -61U lak. árpa 8-70 - 8 80, zab 8-80 890, lángért 6-40-650, korpa 6-10-620.
dja a taptnlajdonos Közgazdasági Hl. enberg Nyomda is Dilz4ari Lapkiadó Vállalata N«gykanlzain.
Kiadja Gutenberg
Nagyksnlzain. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám.
VARGA
Moa
Tisztit
rest
Gallérok tisztítása
■-M fillér
Horthy Miklós-nt 8. Hunyadi-utca 19.
i j-,nutr l
Z*LA< HOKLOMT
GALLÉR „ PRI
tleztitée «—10 fillér NI A kivitelben
PÁLCSICS.n*i
Bit ufjkuiual Mlyta-, kelme-, texttllnit ti legjtliztit* beoe FBOxíet, FŐ-UT 7.

Sárcipo
Wimpaasainjg
minden számban
csak
2-2U
pengő
FUrst Divatcsarnok
imm
| mindenki a helyi kereskedőknél ;! éa Iparosoknál szerezze bel
SMSwmg
.iaéat a.a.SSa* B0» iwil\'l* .........
a feseasaew. aa»yv«Jaa. W«J|
laaciaiia galiértiaatitás,
vegytlastltáa tegoleaóbb árakon, . gózmtHÓgyár kelmeteatfi éa vegylliatltó gyflltótelepe Olga kalap éa kézimunka szalon, Horthy Mlklóa-ut 5.
6017
Majna l-ér* egy hiromazobáa. esetleg két nsgyizobia komfortos la kánt ketes kit III fizeti*es egyén. Clm a kiadótllva Ulbaa. 33
Salétnaagueetetée inlalj raktára, nat olc.ó árban kiatualtom. Ari
28
Kérem a közónaifet, hogv autó meg-rendeliaeit kizárólag 167. is 571 le\'elón-íllomíson adja le réSxemte. Kaulmann mmnó. 53 2
Kittw asztalin] és óborok
50 litertől ■« fillérért.
Dr. Llchtscheln borkereskedő
Caana•nr-\'.r
KUlönbeJiralu elegánsan bataraaa l egy, vasy kit azoba fürdöszobahaajnálnttat kiadó Caányl Ua/JÓ-utca 8. 27
Használt lébbaltt veszek is eladok. Kívánatra házhoz megyek. Pischer, Ktrály-■tca 47. M13
Szalongainttata, rigtaig mimé*. Meg-iakintbeió Lukáeiy , OyaTa mtiaazlaloaníl. Eótvöa-tér 27. — UgytaoU egy tanuló \'elvétetik. 5760
ü.t.l, vagy rettéraaek alkaiaaas 9
kirakati ablakkal bíró saip is száraz helyisig. csinosan hetereantt különbejá-rat» szobai Is Caeatarj-ul 14. alatt ölesén kiadó. ^ 29
Sánd-ulca 6/a. azámu hé vebbet Magyar-utca 72. u.
eladó. Bó-. 40
Ut-zawégl inán ajánlkozik lizctés nilkDl, eaak némi lubázafért, helyben vagy vl-dikte. Etdeklódni lehet Magyar-u. 3Í 35
Haatéaégtlag a] lesz árvaraava 10-in to órakor Singer varrógép, nagylllkór, ruhaaaekrény, edényssektiny. íróasztal, kla-asaUi, két kiastekriny Kinizsi-utca 64. 14
Csinosan bútorozott külflaabajératu utcai szoba azonnal kiadó — Széchenyl-lér 4. 33
jtéHaibelárete calnoaan bal orozott utcai szoba kiadó február l-re — Fóut 6.
meghívó.
II Dsanéistisll Oeardeeégl »«••»»»*«"»•"» mitó Réez.ánytérea.égsa ■aB»ka»faa*B 1M3 jMuár ® 23 án délután 2\'/s érakor a Nagykanizsai BankegyesUlet ts l)ílzal« _ Takarékpénztár R.-T. helyiségében
XXIX. évi rendes közgyűlését
tartja, melyre t. részvényesei! ezúton ls meghi»|a
Nagykanizsa, 1932. december 17-én. M luaagatóaéa-
Térgiearozat ■
1. Az igazgatóság jelenlése.
2. A feluayelőbizotlság jelentése. , . .
3. A lefolyt üzletévi zárszámadások megállapítása és a nyereség Kl-,. osztása iránti határozathozatal.
4 Az Igazgatóság és felügyelöbizottság felraentvénye Iránti határom- -
hozatal.
5. A felügyelöbizottság díjazásának megállapítása.
6. A felügyelőbizoitság választása.
7. Hivatalos lap kijelölése.
8. Indítványok.
an.eteten.
45
Kiadó azonnal egy kaitelMlé
r| ellatassal ts. Ui-yanuil
r.1a
utcai szoba, eMlleg alláUssai ts. Uttyanott egy német gyártmányú 5 kg.\' kávépörkötö ts eladó Magyar-utea 37. 48
Idóaebb intelligens úriember Izraelita eaaládnSI kerea olceó laktat .llétú...!.
Cimeaet .Véletlen" |eligére a kladóoa kérek. 49
Zaraarlia .l.éé Maayar-vilca
alatt.
Jól (ózó Mt.d.n.. takarítónő azonnalin felvétetik — Caengery-ut 15. emeleten. * 56
OMSagarl-tet 47 •■ sBénaaa hlzbaa,
minden komforttal ellátott aaaodvraa .éai.a.Ua, Iflldaslntea lakás sasa> nai, vagy t.bruér l-r. hlcadé. —
Ugyanott nagyon az/p. telfeaen komplett abidtóbutor, fotel és diviny eladó. Bóveb-bet a házmesternél. 55
Egy udvart kéluaki. lakta kiadó mellekhelyiBégekkel Hunyadl-u. 20. -5196
Frissen lőtt szép
xiyul
darabja 2 pengő
Gyenes Lajos Mzllt. * .......
Rózsa-Gyár
vegyészeti ruhatisztító és múfestőgyár
Kaposvár.
Kevés pénzért
ujjá varázsolhatja otthonát, ha butorkelméjét, függönyeit, teritőit vegyileg tisztíttatja, vagy más szinre álfestetl a „R6aaa-Qyárban"
OyOjtötelep:
Nagykanizsa, Erzsébet-tér I
Régi poata-épQlat.
Vagyon: Gyárépületek P 63.443 12, Oyárberenderfaek P 254.319 21, Központ szeszfőzde P 26 612 65, Ingatlan P 1.200-—, Iparvágány P 3.000—, Hídmérleg P 2 400--, Tarlánykocsik P 62 892-—, Értékpapírok P 15.468\'—, Anyagok P 9 881 83 Hordók P 41 028 38, Szesz-, sz-eszáruk P 142 567-91, Pénz ár P 2.242-20. Váltók P 164 —, Fugát P 1.200-—, Adósok P 21.97206, Összesen P 648 281 36. i .
Teher: Részvénytőke P 190.000-—, Tőketartalék P 161.20308, Értékcsökkenési tartalékalap P 112.000 —, Tartalékalap P 38.260-—, Ertékttaptr-iat alékalap P 800 —, Nyugdi|-alap P 24.000 -, Átmeneti tételek P 8 2Í2 53, Fel nem ve»: osztalékok P 2.090 40, Forgalmi adók P 423-2a Hitele, zők P 1 tO.709\'50, Nyereség P 10.562 65, összesen P 648.281 36\'.
Az Igazgatósig,
Megvizsgálta és rendben találta a FeUgyelőblzottsáj,
Vaaztasáv éa ayaraaéa awréaila i
Tartozik: Általános Üzleti költségek P 28.046-15, Tiszti fizetések-*-napszámok P 44.474 38, Jelenléti legyek P 750—, Adók P 9.949—, Biztosítási dijak P 4 419 95, Kamatok P 3.307-01, Jutalékok P 3.690-96. Be-hajthatatlau követelések P 5.009 75, Értékcsökkenési tartalékalap P 18.000-—, Közművelődési és köz|ólékony célokra (Atmeacii tételek szia) P 1.000-—, Nyereség P 10.562 65, összesen P 129 809-85.
Követel: Nyereség-álhozat P 1.080-—, Szesz, szeszáruk P 128.729-86, összefen P 1298098b. Az Igazgatóság.
Megvizsgálta és rendben találta a FelOgyetőblzottsig. t
Alulírottak ugy a magunk, mint az egész rokonság nevében fájdalomtól megtört sziwel tudatjuk, hogy forrón szeretett testvérünk, sógornőnk, illetve rokonunk
Pusofszky Matild
életének 71-ik évében rövid szenvedés után visszaadta jóságos lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványait f. hó 8-án d. u. 3 óirakor a róm. kath temető halottas házából helyezzük ugyanazon temetőben levő családi sirbohba.
Az engesztelő szentmise-áldozat a megboldogult lelkiüdvéért folyó hó 9-én, d. e. 9 órakor fog a szentferencrendiek plébánia templomában az Egek Urának bemutatni.
Nagykanizsa, 1933. január hó 7-én. Szeretetünk kísér utolsó utadont — Nyugodjál békében!
Pusofszky Regina férj. Deváth Prlgyenné, Pusofszky Róza férj. özv. Moiihimmer Károlyné, Pusofszky Sz dónla férj. özv. Stlx Ferencné. Pusofuzky Rezsó, KA mán, Béla testvérei; Pusofszky Kálruánní ssül Horn-pota Cecília, Pusofszky Bél né szül. Keller Olztlla sógornői; Deváth Frigyes sógora és az Összes rokonság.
jóforgalmu
emeletes vendéglő
száílószobákkal, beszálló udvarral, betegség miatt jutányos áron szabad
Cim : DeAky SAnder vendéglős Nagykanizsa, Király-utca uis
ÓTATRAFÜRFD icaorii.it.i. TATRA-SZANATÓRIUM
Egész 黫n M nyitva. Mértéket érék. Hosszabb tartózkodásáéi keJvatfl arrangamant. fl QRAND HOTIL • legnagyobb kény.-n IsmtMl berarxtaiv*.
Mindén Irányban ftMMgotiláatal szolgál buda patti Irodánk , VIII., Rák6til-st 17. I. éaiélet I. (talalon 381-74) éa sí laa*s*téa*s ÓUtrat0,.d
Erzsébet királyné szálló
Budapast, IV., Egya««m-utca B.
(A Belváros központjában).
60 éve a fővárosi és vidéki uri középosztály találkozóhelye. — 100 modern kényelmes szoba. Az étterem ée kávéházban cigányzene.
Az Erxaébet-plnce a főváros legszebb sOrözőle.
leszállított árak I
ss Szabó !mre tulajdonos.
ZALAI KÖZLÖNY
1933. |stmár &
•♦•♦•♦♦♦♦♦♦■♦♦•♦♦♦•♦•♦éM
BÚTORT
és kárpitos érilt minden Ízlésnek és igénynek megfelelőt, óriási választékban, legolcsóbban és legkedvezőbb feltételekkel szállít díjmentesen és felelősséggel
KOPSTEIN
bútoráruházak
Nagykanizsa Szombathely
Alapiftvai 1887-ben.
Sopron

Vágta 1tl. /egye el.
BilitnlmiMUI IiNíiii Hlltlil
menetrendje
érvényes 1932. október 2-t«l

430
S« 7-10 (K
|| -IS 11* |1 M 14 OH
16 M
wu iaos
ím 2Í« 23" 23 M
0
1 c
o c - 1 •3 S
Aprított ha»Ab
tiizífát,
«S*Íf«ili, tojás
ér. egyéb
szeneket
legolcsóbb áron szállít a
Hagykaalxul Fatele; éi Épllésl-sitysí kereskedés
éputdtfa él épltknéil anyaguk raktára Vir-tlt a. T.l.ton 384.
Titinadsmtbia malom mellen.
Laiiállilolt
boráram:
elaSrendO kareorenji
fehér asztali \'jor
lilerenkinl P —-40
Bii M, HatlMuu 10.
Hirdessei a Zalai KUiijta
Száraz, aprított
bUkkfát
trifaill
füftőszenet
házhoz szállít, legolcsóbb napi áron
Steiner Adolf
Málta. *m a*4nkaraak»da
KirAly-utea 32. ■!■««.
10.7 ___3813
Olcsóbb

FUTOR
axétuavas takarmányméax
ti
2 k«r. m dotxx ára ... 54 Itllér
5......110 .
60 kgr. ára (ziákkal cgytltl) . 690 , eredeti gyári csomagolásban. A .FUTOR" növendék Illatoknál a ceonlképiódést rlóieglil. hltáara beállított allatoknál étváiygerjwz Mlej hat. A „FUTOR" etetése mellett konyhasó adagolása Icksteges. A narrvblclardk, uradalmak, gazdaaigok a .Futott" állandóan etetik. A valódi .FUTOR" eeenlnl csak > fenti eiedttl gyári canmagotáaban keríti forgalomba. Zsákból kimért , FUTORT" e entul ne fogadjon el I Besiereihetfi:
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. <A bitósági palota mehett) IliiwliMtuk i lall MM avMt!).
Nagykanizsaiak talélkoxóh.lya ssz
István király Szálloda
Budapaat, Wl. Podm.niozk y-utoa 8.
Nyugstl pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202-43, 294—34. - Sürgönyeim: HOTELIST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hlvalkozók 20% engedményt kapnak. Központi fUtés, folyó hideg-meleg víz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
OIoaAn riiiltira
a mi
rádió
cmeakclival
Welnberger Lajos
vlllanyaaeffelő éa rádió szaküzletében kapható
Caengery-ut 14. azim.
Díjtalan bemutatás. Telefon 369.
35)71 négyszögöl (öld éa rét, a vágóhídon innen, a bolgár-Me kertekből ered. Akár egyben, akár hat- éa nyolcszáz négyszögöles parcellákban ís, négyizögöle W) fill.
Bővebbel megtudható s Simon István hentesnél, Kiskanl-zsán, Varazsdl-ut 3. 4a
Hirdetmény.
A íomogyszentmiklósi Úrbéres-birtokosság megbízásából ezennel közhirré teszem, hogy a Birtokosság tulajdonát képező korcsmahelyiség és mészárszék, valamint a hozzátartozó mellékhelyiségek 1933. évi Január hó 22-én d. u. 2 órakor nyilvános árverésen a legtöbb ígérőnek bérbe fog adatni. Kikiáltási ár 200 P. Bánatpénz a kikiáltási ár 20%-a.
Egyéb feltételek a somogyszent-miklósi körjegyzői hivatalban a hivatalos idő alatt megtekinthetők.
Somogyszentmíklós, 1932. december hó 28 án.
Zóka Sándor s. k.
w*> vezetöjegyzó
Nyomatott a laptulajdonos Közgazdasági R.-T. Gutenberg Nyomda éa Détwlal Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában NagvWanizsáu. (felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
78. évfolyam 7. szám
Nagykanizsa, 1983. január 10, kedd
Ara 14. Bllér
ZALAI KÖZLÖNY
Si«ktulM« (a kiadóhivatal; Pánt S. nim Megjelenik minden reggel, hiUÓ kivételivel
politikai mapi la?
Feleifis szerkesztő: Barbarlts Lajos
QöHzelHI in: egy hórs a pengó 10 Hllél Sserkesitöségl és kbdóblvatill teleion: 78. sa
Pótadóemeléssel, aj költségvetéssel, az Inségadóval vagy részleges redukcióval oldja-e meg Nagykanizsa háztartásának 40.000 pengős deficitjét?
összeült az uj városi képviselőtestület — Két óra hosszat \'irtottuk a bizottsági választások — A víios nem nyugszik bele 4 pótadó-felemelésbe - A polgármester bejelentette a tlsztvlselfi-llzetések ujabb redukcióját
Izgalmas szavazás és vita az este 9 éréig tárté közgyűlésen
Nagykanlzaa, Január 9
Élénk érdeklődés előzte meg a hétfőn délután 4 órára Oaazehlvoll rendkívüli várolt közgyűlést. Ezen vetlek ugyanis először részt a képviselőtestület u| viritts és választolt tagjai. A tárgysorozat mindössze 9 pontja közül a stsr szerepéi a bizottsági tagságok betöltése vitte. Ekörül volt a legnagyobb Izgalom. Komoly vita fejlődőit kl az alispánnak póladó-emelésről szóló rendelete körül.
Megalakul az zz/ képviselőtestület
A közgyűlés a Hiszekegy-gyei kezdődött, majd dr. HegyI Lajos fő-jegyző Ismertette dr. Hajdú Oyula választási elnök je\'enlését a december 22-ikl községi választásokról. Dr. Krdtky Islván polgármester megalakultnak mondta kl az u| képviselőtestületet, majd a ciklus elmúlt 3 évéről és Jövő Irányeszméiről, a képviselő feladatáról mondott nagy beszédet. (A beszédet a közgyűlés további anyagának nsgységa miatt holnapi számunkban közöl|ük egész terjedelmében.) A polgármester be-izédére az újonnan bekerüli város-alyák nevében Kelemen Ferenc bankigazgató válaszoll, hangsúlyozva, hogy a városi képviselőség ma nem csak közéleti megtiszteltetés, hanem Igen súlyos és felelősségteljes lelki-ismerői kötelesség.
Etek Ernő emlék,
A polgármester elparentálta ezután ujnépl Elek Ernőt, a képviselőtestület nsgy hatottját, kinek ellávo-záss nem csak a város, hsnem a megye és az ország közgazdasági életében is nagy hiányt jelent. Munkaszeretetének, a közért való fáradat-lan aktivitásának lett áldozata, — mondta a polgármester a közgyűlési terem megilletődött csendjében — hololt mód|ában állt volna pro-cul negotlls, csak magának és családjának élni. De a munka volt éltető eleme és az lelt halálának is okozó|a. A köz, a város Iránti szeretetéi, odaadását édesatyjálól örökölte. Társadalmi, politikai, gazdasági téren és az autonom közélet
minden vonatkozásában olyan ve zelö volt, akinek a helyét nagyon nehéz lesz betölteni. A munka, kö-telességtudás, lelkiismeret tisztult szellemének példájaként őrzi meg emlékét a város képviselőtestülete.
Napirend előtt...
A polgármester bejelentette, hogy Ansorge Antal Indítványt terjesztett be, melyben kéri, hogy menjen kül-
döttség a minisztériumba a Somogy-széli községeknek Nagykanizsához való csatolása érdekében. (Éljenzés ) A polgármester kifejtette, hogy helyesli az Indítványt, ma|d Ismertette a telt lépéseket. Deputácló nem célszerű ebben a kérdésben, de egy bizottságot küldjön kl a képviselő leslűlet, amely az üggyel behatóan foglalkozzék. (Helyeslés.)
Két órás Izgalom a bizottsági tagságok körű/
Fél 5-től tél 7-lg tartó Izgalom közben történt meg ezután a kép vlselőtestülel bizottságainak megválasztása. Már-már ugy volt, hogy az éjszakába nyúló sok megelőző tanácskozás után nem lesz névszerinti szavazás, meri ilyen kérelmet senki nein terjesztett be, amit pedig a polgármester Is biztosra várt — és már a |ogügyi bizottságot köz-telklSIlással meg Is választották, amikor a péműgyt bizottságra került a sor és kliöit a harc. Blankenberg Imié felszólalt, In gy dr. Balázs Zsigmondot be kell venni a pénzügyi bizottságba. A polgármester kljelenlelle, hogy — bár nincs ra|t£ a hivatalos listán — ezt maga is helyesnek találja. Ansorge Antal kereskedőt sürgetett a bizottság tsgjal közé, de konkrét személyre vonatkozó indítványt, bár löbb jelenvolt képviselőt megnevezett, nem lelt. Ugyanígy sürgette Baj plc Oyörgy, hogy a bizottságba még egy kls-kanlzsalt vegyenek be. Ekkor mégis benyújtotta Babochay Oyörgy a névszerinti szavazást kérőivel. Dr. Tamás János elnöklésével megkezdődött a sokszorosított hivatalos szavazólapokkal a szavazás. Leadlak 67 szavazólapot (és egy közgyűlési meghívót !), melyek közül csak 12 maradt meg eredeti szövegében. Végül este W lelt, mire klhlrdelték az eredményt: — a hivatalos lista változatlanul megmaradt, csak a szavazatok számában julotl kifejezésre a sok húzás és behelyettesítés. Minthogy ugyanis a jelöltelésre vonatkozó indítványok a jelölteket is előkészületlenül érték, nem volt megszervezve a választás, megoszlottak
a kihúzások és beírások, de a tagságra ajánlollak Így la Igen tekintélyes számú szavazatot kaptak. A választás eredménye:
Jogügyi bizottság: dr. Fábián " \'
,blán Zsijzmnnil,
Barthn István, dr. Gártner An-
tal. dr. Hajdú (Ívnia. Ír. Hoch Oszkár, dr. Koausz l,áazló, dr. Krelslpr József, dr. Ranoch Aladár, dr. Rotaehltd llóla, dr. Sonlelltor Imre, dr. Tárnán János, dr. Wülaz 1-ujon
Pirzügyi bizottság: Armuth Náthán, Bahochay György. dr. Bsrtha islván, Bartho. Oyula, Bíankenbera Imre, Do-dováoz Béla, Dnbrovlta Milán, otnópl Klok üéza. dr. Gártner Antal. dr. Hajdú Gyula. dr. Halphen Jenő, dr. Knauaz íJUzló, dr. Krelalcr József. Kelemen Forcuo, Mayer Károly, dr. Petrlc. József, dr. Itapoeh Aladár, dr. Rotaehltd Béla, Samu Latos, dr. Schlcllfer Imro, Szmodlca László. Újvárt Géza. Ungor IJIlmnnn Klok, dr. Wölez I,aJos.
Számvizsgáló bizottság: Armuth Náthán, vitéz Bentzlk UJoa, Dedováez Béla, Iliid Józaet. Hoftmann Henrik. Mayor Károly, llalkl István, Uoacnberg Oszkár. v tóz Tóth Béla. (Inger Ullmann Elek. dr. Welsz Lajos. Welsz László. ílptttsl bizottság: Babochay György,
Zalgmoud, Bedenek látván, Bojtor József. Bunozom György, DobrovlU Htlán, dr. GUrtner Antaf. dr. Hoch Oszkár, Kelemen Fe-reno. Kottlog Ferenc, dr. Knausz László, Kovács Ferenc, Márkus Károly. Metzger István, dr. Orvzálh UJoa, Papp Oazkár, dr. Pfltrlca Józseí. dr. Rotaehlld Béla. Stern Gvula, Szállnger Antal, Szűkíts Henrik, IJJváry Géza, Welaz Ernő.
Erdő. legelő bizottság: Armuth Náthán, Anaorge Antal. Baj Plo György, Barlhoa Oyula, Bedoock István, Bnnozom György, dr. Fülöp György, dr. Haldu Gjörry, Hoflmaun Henrik, KU Tóth Imre. Kováé. Forene, Kovác lUéfc KeUlug Fe-idid. dr. Lukács Bóla, Papp István, Schlower Károly. Steruberg.r Samu, Strem Károly, Stállnger Antal. 8»mo-dlo. László, Szomolányl Ovula, Tóth István, VIczenty Árpád, Wclsz László.
Közmű* elödisl bízott tág: vitéz Bentzlk I.«Jo , DobrovlU Milán. Gazdag Ferene. dr. Hajdú Oyönry, dr. Hoch Oszkár, dr. Halpheu Jenő, dr. Köolg Józwt, Krátky György, dr. Lukác* Bála. Samu I<atoa, Szlsrlszl László, vltóz Tóth BéU, rltés Calltaghy György, Molnár P. Arkangyal, HorvathOIIvér, Kádár Lajos, dr. Winkler Ernó. dr. Tholway Zatgmond, Barbarlts LaJoB, Surányl Ovula, Ketllng Ferenc. Büchler Mór, dr. Villányt Henrik, Parti
}/tliamoselttn/trzö bizottság: dr. Bartha István. Bojtor József. Bonoze Miksa. dr. Gártoor Antal, dr. Halphen Jenő, Kelemen Ferenc, dr. Lu ács Béla, Samu Lajos dr. Tamás János. Teutseh Gusztáv, [Inger Ullmann Elek, Újvári Gésa,
Közkórházi bizottság: Armuth Náthán, Bnbochay Oyörgv. Holfmann Henrik, dr. Könlg József, Dedováez Béta, Motz-gor István, dr. Ország Lajos. Pollák Jó-zaet, Samu Lajoa. UJváry Géza.
Szegényügyi bizottság: Bojtor József, Gazdag Ferenc. Hackler János, Hlld Józ el, dr. Orazág Lajos. Pollák József, Papp István. Rosonberg Oszkár. Székely UJoa. Tóth Islván. Molnár P Arkangyal, Horváth Olivér. Kádár I-aJoa.dr. Winkler Ernó, dr. Pllhál Viktoroó, Manduklea Celoatln.
Főgimnáziumi bizottság: dr. Baláza Zsigmond. Gazdag Ferenc, dr. Halphen Jenő, Kováé* tltós, Samu Lajoa, dr. Tamás János.
Közegészségügyi bizottság: dr. Kretnor Zsigmond, dr. Kőulg Józact. dr. Ország Lajos, 1 eulach Guazláv, VIczenty Árpád.
NvLigítiJváiasztmány dr. Balázs Zsigmond, vitéz Bentzlk Lajos, dr. Rotsctdld Béla.dr. SchlolUor Imre. Sztgriszt László, dr. Tamás János, vltóz Tóth Béla
Testnevelési bizottság: dr. FütöpGyörgy, Motziíer látván. Unger Ullmann Elek.
lpmoslanonciskolal felügyelő bizottság: Dedováez Béla.
A pótadó-emelés vitája
Dr. Hegy! Lajos fó|egyzö Ismer-teite sz alispán véghaíározatál a város 1933. évi költségvetésének módosítására vonatkozóan, amit a Zalai Közlöny már napokkal azelőtt részletesen közölt. A határozat a községi pótadói 42\' százalékról 50-re emelte fel és felemelte a legelőbért Is. A pénzügyi bizottság Javasol|a, hogy a közgyűlés fellebbezze meg oz alispán véghaíározatál, állapítsa meg, hogy a boifogyasitásl adóból 52.000 pengőre lehel számitsni, a szegények gyógyszerellátás! költségét 10 000 pengőre kélje felemelni, a legelöbért 10 p igöre leszállítani, a testnevelési Intelnél az eredeti 8000 pengőt meghagyni. A pénzügyi bizottság a póladón.ik S szá-
zalékkal való felemelése helyeit a bevételek csökkenése folytán előállott kb. 40.000 P Hiányt a költségvetés egyes tételeinek csökkentésével kívánja elérni. Kéri, hogyotóz-gyütis a véghutározat ellen felülvizsgálati kérelemmel éljen.
Krdtky polgármester utalt arra, hogy minden költségvetésnek elssz-tlkusnak kell lennie, ami azonban nem leszi irreálissá. Mull évben a borfogyasztási adói 85 000 P-vel állítottak be a költségvetésbe, az alispán az Idén 42 500 P-ben állapitolta meg. Az Idei átalányozások-nál meg ke* értetni a községekkel, hogy n leszállítás ellenére Is annyit kell fizetniük, mint tavaly, mert a tényleg elfogyasztott mennyiségei kell

A
&
« As° "-Vv
Hasznos tudni
mindazoknak, kik az ártalmatlan és tisztán természetes hashajtó ásványvizek iránt, nagyobb bizalommal viseltetnek, hogy
Igmándi
Síbiimuir
keserű vize hatékony forrás-sókban egész Európa leggazdagabb ilynemű ásványvize. Rendszerint már kis* adag: V« vagy \'/a pohár elegendő, miáltal a nagyobb mennyiségek fogyasztása feleslegessé válik, tehát gazdaságilag is viszonylag a legolcsóbb.
ZALAI KÖZLÖNY
X
a városnak alapul vennie. Reméli, hogy az olcsó árak mellett az idén emelkedik a borfogyasztás. A szegények gyógyszerellátása ügyében a belügyminiszternél el kell járni, hogy olyan Összeget adjon e célra, ameny-nyit a város valóban kifizet. A legelő-bérek leszállítását kérik, mert ez ma méltányos. A lestnevelésre elég a költségvetésben előirányzott összeg. Majd beszélt az elérhető megtakar! tágokról a hitelügy tételeinél. Bizlk a pénzügyminiszter genfi tárgyald salban, amelynek sikere a városok-* h megkönnyebülist Jelentene. A b..«ypont a terheknél — hangsúlyozza — a Speyerkölcsönön van. Hiszi, hogy fedezni lehet 42 százalékos pótadó mellett Is a város háztartásának költségvetését. (Éljenzés.)
Ansorgc Antal a fogyasztási adó kérdését és az állattenyésztés hanyatlását íette szóvá. Szükségesnek tartja miniszteri megbízott leküldé-sét az állatállomány megcsappanásának megvizsgálására.
A polgármester szerint jobb lenne, ha q pénzügyi bizottság havonta összeülne és ezekkel a felvetett problémákkal foglalkozna.
IJj költségvetést!
Petrlcs József dr. kifejtette, hogy ami előre volt látható, bekövetkezett, az alispán leszállitotta a költségvetést. Ez a költségvetés Irreális voltát Jelenti (zaj.) Ezért a felelősség a polgármestert terheli. A mai
Atnor profanus
(Regény 1914-ból) 12
Irtai 8ZABÓ ZSIGMOND
— Mondja meg neki, hogy minden kívánságát teljesítem, értse meg, minden lehetőt megteszek, de menjen oda még ma és hozza meg a választ minél előbb.
Megint egy napot várakozott és reménykedve várta az estét. Az asszony pontosan megérkezett.
— A választ I
— Kinevetett a haszontalan. Ez sem történt meg velem, — mondta elbusultan a runatárosnő.
A leány tehát nem akar tudni róla? Ez az igazság, mely kérlelhetetlen erővel tolakodott untalanul agyába, lesújtotta. Mint egy folyton és folyton visszatérő vizió jelent meg előtte a leány alakja ébren és álmában. És konok következetességgel arra gondolt, hogy ez az egyetlen nő az, aki belőle újra egész embert alakíthatna, aki öt meg tudná ajándékozni a vággyal. Ugy gondolt a leányra, mint valami Igézetesen édes italra, mely lángoló tűzzel töltené meg ereit és visszaadná újra az életnek. De ha pénz, vagyon nem csábítja, hogyan legyen az övé ?
viszonyoknak megfelelő költségvetés összeállítását követeli. A pótadóemelés főleg a háziulajdonosokat sújtja, hangsúlyozta. Hosszabban bírálta a költségvetést. Sérelmezte,
Budapest, január 9 (Éjszakai telefonjelentés) A kormányzó Puky Endre külügyminisztert felmentette állásától, egyben kinevezte a magyar közigazgatási bíróság elnökévé, Oömbös Oyula mi-
Budapest, január 9 A Magyarország tudósítójának jelentése szerint az országos botránnyá dagadt fővárosi vízszűrő-ügyben megvesztegetés gyanúja miatt Baróihy főügyész elrendelte a vizsgálatot Magyar Miklós, Becsey Antal törvényhatósági bizottsági tagok és ismeretlen társaik ellen, akik egy
Gyűlölte önmagát, hogy az ifjúság hódiió erejét elvesztette. Az éleinek minden reménye, a földi öröm minden forrása ebben a rózsaszínű, hajlékony leányban lakozott. Mint csábító Syrén jelent meg előtte és hívja, csalja maga után és ő szomjasan, kiszáradt ajakkal fut utána — mindig hiába I
Bár rangja, nevelése, Ízlése visszatartotta, mégis engedett a benső kényszernek és felkereste a leányt. A piszkos lépcsőház, a sötét udvari lakás, a kopott bútorok és színehagyott kirojtozott függönyök, a szegénységnek ezek a bántó jelképei valósággal leverték és megdöbbentették. Nyomott kedélyben és szánakozó érzéssel állt meg a szobában a színehagyott teritőkkel leiakart ágyak között és alig birta elhatározni magát, hogy a kopott és fosz-lányos szövettel bevont székre leüljön.
De ahogy szemben ült a leánnyal, nem látta többé a szegény környezetet, csak a leányt és ugy tetszett neki, hogy fényesség sugárzik belőle, mely megtölti a szobát. Nézése körülölelte, simogatta a leányt és tekintetéből a vágy izzó szikrája suhant feléje. Lelke, életereje a szeme nézésében sűrűsödött össze és szerette
hogy a költségvetésben benne van a villanykoncesszió hasznosítása is. Uj költségvetés készítésit ajánlja és minden kiadás erős csökkentését.
Deficit is insigadó Dr. Balázs Zsigmond rámutat arra, kogy a ház és földtulajdon nem képes ujabb terheket, ujabb 8 százalékos pótadót elviselni. Az a meggyőződése, hogy Petrlcs radikális javaslata jogilag helyt nem álló. Nem valószinü, hogy a miniszter hozzájárulna egy már letárgyalt költségvetés elvetéséhez. Azért indítványozta, hogy miután 40.000 P a fedezetlen összeg, a költségvetésben pedig 76.840 P. van beállítva ai
niszterelnököt a külügyminisztérium ideiglenes vezetésével bizta meg, elfogadta Sztnnyey-Merse Istvánnak a felsőházi tagságáról való lemondását, dr. báró Wlasslcs Oyulát a felsőház örökös tagjává nevezte ki.
feljelentés és több tanú szerint részesedést kaptak állítólag a bécsi cégtől a szállításért, sőt acontot is akésőbbi 1600.000 pengős fö-városj rendelésekre. Arra is van tanú, hogy csak provizióról van szó A vizsgálat fog az ügyre világosságot deríteni.
volna pillantásával magához vonni és egy ölelés tüzében elhamvadni vele.
A leány érezte a férfi perzselő tekintetét. Acélszürke szemeinek pillantása hidegen és józanul nézte és csak egy öregedő férfit látott, akiről tudta, hogy lelkének minden érzésével kívánkozik feléje.
Ugy ültek egymással szemben, mint két színész, aki az Élet n*gy drámáját készül megjátszani. A férfi csak érzéseire gondoli, a leány meg az érdekeire. És amig beszéltek egymással, mindkettőjükben erős akarattá szilárdult meg a gondolat, hogy el fogják érni céljukat.
— Megsértettem talán, hogy közeledni mertem? — kérdezte Solthy gróf.
— Miért bánt volna velem máskép, mint a többivel?
— Igaz, nem ismertem magát eléggé. De most idejöttem, hogy hibámat jóvá tegyem. Az első pillanattól fogva, hogy megláttam, csak arra tudtam gondolni, hogy maga nélkül üres lenne az életem. Tudom, hogy nem vagyok már fiatal, hiszen nem is kívánhatok szerelmet, csak jogot arra, hogy szerethessem. A világon mindent megteszek, csak mondja egy kzóval, hogy reményem
_1983. január 10.
Ínségesek megsegítésére, jóléti Intézmény istápolására, stb. — inségadó mintegy 90.000 pengő, mondja kt a közgyűlés, hogy ebből az insig-járulékból és nem a rendes költségvetési keretből fedezi a hiányt.
Hitel-rendezés
Rothschild Béla dr. azt hangoztatta, hogy minden kérdés súlypontja ott van, hogy sikerül-e az országnak engedményt elirnle a közületi adósságoknál. A túladóztatásban látja a helyzet súlyosságát. Egy csapásra vissza lehetne állítani az adózóképességet, ha a 643.100 pengő függő-kölcsön terheit ki lehetne kapcsolni Elfogadható mértékre kell szorítani ezt a hitelt és olyan elfogadható törlesztési Időre, ami ezt a súlyos terhet egy másik generációra hárítja. Nagykanizsa fogjon kezet a többi városokkal és egyöntetűen lépjen fel ebben a kérdésben.
Fülöp Oyörgy dr, hosszabban szólt a tárgyhoz. Ugy vagyunk mi is, mint a kínaiak Qenffel, mondja, akik mindent Qenftöl várnak. Pótköltségvetést javasol.
Kelemen Ferenc utalt arra, hogy ez a város további pótadót nem bír ki. Csatlakozik a polgármester Javallatához. De kéri, hasson oda a polgármester, hogy a Városok Országos Kongresszusát egészítsék ki képviselőtestületi tagokkal, hogy az ilyen kérdések tárgyalásánál, főleg Nagykanizsa ügyeinél a város helyzetére rámutathassanak. Mindaddig, amíg a külföldi kölcsönök ügyét el nem Intézik, javulás nem várható. MMrt felelős a polgármester?
Dr. Krátky polgái mester válaszolt az elhangzottakra. Pelrics azzal vádolta öt, mondja, hogy irreális költségvetést fogadtatott el. A képviselőtestület nagyon jól tudta, hogy a borfogyasztási adót le fogják szállítani, de a leszállítás mérvét nem tudhatta, ezért nem vehette figye-
lehet
— Qróf url —■ mondta komoly hangon a leány — nagyon hirtelen támadt az ön szerelme. De lássa., én hiszek benne, még az őszinteségében is. Hanem egyet mondok. Én nem az a lány vagyok, akit egy bőkezű ajánlat elszédít. Nem akarom ámítani önt, de megmondom mindjári ismeretségünk legelején, hogy én csak egyetlen egy módon leszek az öné.
— És az?
— Ha feieségül vesz, gróf url — felelte nyugodtan a leány.
Solthy grófra ugy hatottak a leány szavai, mintha szivét nehéz ütés érte volna. Könyörgő, fájdalmas pillantással nézte és zavartan azt mondta:
— Kegyetlenség, amit mond. Hiszen tudja, hogy lehetetlenséget kiván.
— Semmi sem lehetetlen, amit akar az ember.
Olyan hangon mondta, hogy a gróf nem beszélt többet. Arcán mély levertség látszott, meghajolt a leány előtt és eltávozott.
Ahogy az ajtó bezárult utána, nővére kijött a másik szobából.
— Miért voít itt a gróf ? — kérdene kíváncsi várakozással. (Folyt köv.)
A kormányzó Gömböst bizta meg a külügyminisztérium ideiglenes vezetésével
Imrédi pénzügyminiszter tegnap délben elutazott Genfbe
Budapest, január 9 A Népszövetség pénzügyi bizottságát mára, január 9-ere hivták össze, de az érdemleges tárgyalások valószínűleg csak holnap kezdődnek. Imréül Béla pénzügyminiszter déli
11 óra 15 perckor Oenfbe utazóit.
A jelenlegi tervek szerint csütörtökön tárgyalja a Népszövetség pénzügyi bizottsága Magvarország pénzügyi és gazdasági helyzetét.
lagyar ffliklós ellen vizsgálat Indult a vlzszürd-panamaban történt megvesztegetés flgyében
933
Tánciskola.
K.rpsszományosok részére üf délután 6 órai kezdetid
a .Kaszinó" b»n
tánctanfolyam nyílik, eiratkoiások d. e. 11, d. u. 6—8-ig.
(űlönóra egész nap.
UJ tanfolyam 17-én nyílik.
GÁBOR tánctanár.
ZALAI KOZLONT
mbe. Érért nem lehet a polgár-etlerl felelőssé tenni. Hiszen ak-r a vlld/válságért Is őt terhelt a lellsség. Abban igaza van azon-,n Pelilcs dr.-nak, hogy ezt a vá-,/ további pótadóvat megterhelni •m lehet. A kiadásokat radlkállssn\' kell szállítani ? De azt nem i* ^ndla tg Peliics, hogy melyek ózok a adások Ugylátszik a tisztviselik Uményeltől van szó. Megnyugtatja,
0i) erre ugyls sor fog kerülni De mellékllleiményeket 100% ere|élg venni még sem (eheti Ez 8—10 Wszlvlsető anyagi tönkre|utását Jenlené. Anyagi gondokkal küzdő szlvlselőkkel nem lehet egy várost eietnl. U| költségvetési össz-állltanl gy elfogadott kóilségvelés után onsens. Balázs dr. Indllvínya Is d«í absrurdum. A nép|ólétl célokra lőlrányzott 76 000 pengőből nem edtzheliük a hiányt. Az Inségskcló nindcn fillérére szűkségünk van. bbót 40000 pengőt elvonni nem ebei. — M |d hosszabban tele t Ir. Fülöp Q.örgy felvetett kérdé-eire.
A körgyűlés a polgármester Javas lilát egyhangúlag elfogadta. A tBggSkBlcsSn meghosszabbítása
A továbbiak már meglehetős ér-lekieienség mellett zs|iollak le. A
143000 Pföggőkölcsön meghosszabbítása hozzászólás nélkül leli ha-tiozillá.
5000 szegényről gondoekedlh az inségahció
Dr. Pottyondy JOzset beterjesztelte r inségakclóról szó\'ó |elentést. 1573 család, Összesen 4971 személy rek közül Nagykanizsán munkalépés családfő 731, munkaképtelen >27, munkaképes családtag 893, munkaképtelen 1473, Kiskanizsán munkaképes családfő 306, családtsg 109, munkaképtelen családlő 396, :saládiag 636 Elenyészd "vagyona van 178 családnak, ebből 119 kis-kanizsai. December hónapban 1014 »lád (2520 személy) kspott 15.120 kg. lisztet, 2142 kg. babot, 1071 kg. sót, 1685 kg. szalonnál. * várost 25 kerületre osztották, mind-rgylk élén egy-egy társadalmi el-enórzö bizottság, melyek szomba-on délután fognak megalakulni. A maximális 1 P tnségmunkabért a iöigyűlés újra szabályozta. Ahol a családban 1—2 segélyezeti van, olt WO, ahol több, olt 1-10, szakmun-tások 1-50 P-t kapnak. Ez méllá-lyos a többgyermekes családok és szakmunka méltánylása szempontjából.
1 Ansorge Antal és Kelemen Ferenc hozzászólásai után a közgyűlés este F órakor végeiért.
Félórás kisgyűlés: 123 ügy a tárgysorozaton
Jóváhagyták a kanizsai határozatokat
A Nagykanizsát érdeklC pontoknál
Zalaegerszeg, január 8 (A .Zalai Közlöny" ludósltó/dtó) Zalavármegye klsgyülése hétfőn dél-elölt ülésezett OyOrqörey Qyörgy lő-Ispán elnöklete alatt. A kisgyűlés, bár tárgysorozatán 123 pont szerepelt, félóra alalt végeléri, mert egyetlen hozzászólás sem történt.
Jóváhagyta a kisgyűlés a közkórház továbbfejlesztése ügyében hozott határozatot, löbb, kisebb hlteltullépést, a Mercur-gyár lebontását, a lűggő-kölcsön meghosszabbítását, végül a 60.712 pengős Inségmunka végzése ügyében hozolt halározalot.
Milyen feltételek mellett hajlandó átadni az izr. hitközség a városnak a kereskedelmi iskolát
A1 t\'r. elemi megszantetéeérSI szóló hlreh alaptalanok
Nagykanizsa, Január 9 A nagykanizsai lír. hitközség vasárnap délelőtt tél 11 órakor elól-Járóságl ülést tartott dr. Halphen Jenő elnöklete alatt, hogy a városnak átadandó felsőkereskedelmi Iskola
ügyében megtárgyalják azokat a szempontokat és feltételeket, amelyek mellett átadnák a városnak a felsőkereskedelmi iskolát. Többek közöli 15 évig díjmentesen hajlandók a városnak az iskola összes helyiségeit átengedni, azoni an azzal a kiöléssel, hogy a véglegesített tanárokat a város átvenni köteles. A lönbl észlelek — már valóban csak részletkérdések.
A felsőkereskedelmi Iskola helyiségeit csupán évi 4800 pengővel szamitv< és ehhez az átvétel esetén elmaradó évi 8000 pengő városi szubve ciói, kb. 12800 pengő az az
összeg, ami tgy megmarad a városnak. Tekintve emellett azt Is, hogy a város a közoktatásügyi kormánytól megfelelő segélyt fog kérni, a város setnmlképen nem csinál rossz üzletel, söt előnyt Jelent számára és emelteit egy elsőrendű szakiskolát nyert, az Izr. hitközség költségvetése pedig egy súlyos t« hertételtöl szabadul meg. amely évről-évre nehezebbé válik számára.
Dr. Halphen Jenő hltköiségl elnök héttőn dél...311 benyu|!olta a hitközség részletes feltételeit, amelyek nek alapján a város és a hitközség folytatják további tárgyalásaikat. Az eddigiek rzerint az elvi megegyezés máris blztosniii vehető.
Azok a hit- k, mlnths az Izr. elemi Iskola megs üntetését isltrvezné a hitközség, minü. n aupot nélkülöznek.
Az idén kevesebb az Ínséges Zalában, mint tavaly
120 000 pengőt adott a kormány Zalamegyének közmunkákra és ínségesek segélyezésére

Zalaegorszeg, Január 0
(A Zalai KOzlöny tudósítójától) A kisgyűlés ülése után tartotta első értekezletét a törvényhatósági segítő-bizottság. Az ülésen, amelyen Oyö-mörey OyOrgy főispán elnökölt, Nagykanizsáról dr. Krátky István polgármester veti részt.
Qyömörey lölspán megnyTó beszédében örömmel állspilolta meg, hopy az Idén jóval kisebb az In-ségreszorulók száma a megyében, mint tavaly. Várolta ezután, hogy a kormány részben közmunkákkal, részben egyéni segéllyel siet amegyellnsé-gesek támogatására. Közmunkákra 80.000 pengőt, egyéni segélyezésre pedig 40000 pengőt adott a kormány Zalamegyének. Az egyéni segélyezést csak a legégetőbb esetekben alkalmazzák. Ilyen elmen karácsonyra már ki is osztottak 5300 pengőt a Járásokban. így Lentiben 500, Balatonfüreden 400, Keszthelyen 500, Letenyén 200, Nagykanizsán 500, Nován, 400, Pscsán 300, Sümegen és Tapolcán 1000-1000, Zalaszentgrólon 500 pengőt osztottak kl.
Brand Sándor dr. vármegyei főjegyző ismertelle, hogy a kormány külön városi és külön falusi burgonya-akciót kezdeményez. Erre a célra Nagykanizsa 20.000, Egerszeg pedig 16,000 pengői kapott. A lal-vsk részére már 5300 pengőt osz-
totlak kl.
A főispán felhívási Intézett ü megye nagyobb erdőbirtokosaihoz, hogy adjanak téli lüzelőfát az ínségeseknek. A felhivás nagy visszhangra talált és Így Festetics Tasziló herceg, Teleki Tibor gróf, Károlyi Józsel gróf, a zalavári apátság, a veszprémi székeskáptalan és a. nagykapornak! jezsuiták Juttattak nagyobb taadományokat az Ínségeseknek.
Az ülésen megemlékeztek a kor-mányzóné hségakclójáról Is, melynek egész gyűjtése a megyében ma-radt és szétosztották még karácsony élőit.
A Háziipari Szövetkezet Is értékes termelőmunkát folytat. Erre a célra Nagykanizsa 1500, Egerszeg ped-g 2000 pengőt veit tel kölcsönkép 1% kamatra.
A főjegyző még be|elente!te; hogy a mull évben 186 vagon felőrölt buza lisztjét osztották ki az Ínségesek közölt
Bosnyák Andor javasolts, hogy a rászoruló kisgazdáknak 1—2 q rozs-vetőmagot, adjanak kölcsönbe. Horváth Gergely kifogásolta, hogy a kölcsönburgonyáért 50% kamatot fizettetnek természetben. Jády Károly a llszlárak emelkedésére hívta lel a figyelmet.
A főispán minden felszólalásra megnyugtató választ adoll, majd az ülést berekesztette.
Elíulruitotla
a salai daUrdák egyik Benjáminja
k p.c.«l d.lowp: s.lo. sbem-pity, MtUgavatis é» áalM-bil
Paosa, Jrinuáf d Mindenütt, ahol a magyar dalnak egy ünnepe van, a magyarság u| éa uj őrtüzei gyúlnak ki a sivár, szomorú nianyar égbolt alalL A lemondásba fáradt, meddő küzdelmekben hi ilket vesztett emberek lelkébe u| meg uj erői, bizalmat lendítenek a magyar dal mezején elért eredmények és gyúrj tk, formálják, nevelik a magyarság leg zélesebb rétegelt a Jelen kornak vMelenségében ls gigászi háborújában az uj magyar honfoglalásra.
Egy Ilyen lll/gyujtó, szlvet-Ielket melengető ünnep volt a zalai dalárdák egyik Benjáminjának, a mindössze kél éve működő Pacsal Dalkör- nek vasárnapi serlegavató dalos-napja.
Ez az egyszerű, csupa munkás életű, gondbarázdált arcú emberekből álló, de odaadással, dalszeretettel tele dalos egyesület, amely Landt Ferenc Iskolaigazgatónak, a pacsal eleven népi kulturélet fáradatlan ve- \' zérh-treosának elnöksége alatt ét és dolgozik, a nyárt keszthelyi válogató dalosversenyen nyerte fennállása óta a legelső dijat, a Nagykanizsai Bank-egyesület díszes ezüstserlegét. Ez volt léhát az ünneplő dalárdának az elsó serlegavatdsa, valóságos kis daios-nup keretében.
A program legértékesebb része a dílulán! műsoros dal ünnep volt a Iskolának vidéki viszonylatban ritkaszép disztermébea Zsúfolva voltak a széksorok, a község színe-java szorongott, hogy részt kérjen magának a dalosok örömünnepének hangulatából. dr. Horváth Vilmos főszolgabíró és Tőrök főjegyzővel az élén olt voll a község intelligenciája Is.
Landt Ferenc dalkörl eli ők megnyitója után a dalárda jeligéjét énekelte Oombos Károly tanító vezetésével. A fiatat karnagy működésének pár hónapja alatt nagyszerű eredményt ért el a dalokiatás terén, munkássága sok szép reménység és ígéret magvait cslráztatja a kitűnő, 26 lagu férfikarban a Jövő számára. Ez a dalárda Ilyen vezelés, ilyen odaadás és a község! vezető emberek ilyen szeretelleljes támogatása mellett fog még kellemes meglepetést hozni a zalai daloséletben.
A Zalai Daloskerület képviseletében Barbarlts ia|os főtitkár, a .Zalai Közlöny* f. szerkesztője Intézett beszédet a dalosokhoz és a közönséghez, szembeszállva azzal a felfogással, amely igyekszik lebecsülni a magyar dal-kullusz értékét a magyarság mai nagy élethalál-harcában. Kimutatta, hogy a magyar kul-tura decentralizációs törekvései idején a művelődésnek egy ágában, irodalomban, festészetben stb. sincs annyi lehetőség arra, hogy közkinccsé válva egybeforrassza a magyarság minden rétegét, mint éppen a dalban.
Kovács Imre plébános, ez az
ZALAI KÖZLÖNY
1933. január 4.
arany-sekrO és- arany-azavu dalos-barál, leodllrri aanaktM\'Saatott Un nepl ba»édékr« mini a magyar Iradiclók, a magyar lelkiség megőrzésének kincseshálál és fegyvertárát méltalla e-magyar dal jelentőségét. .»»«.
Blchler Ágota finom technikával, a zajos siker után adott ráadásban bravurot\'lendilleltel zongoraszámo-
kat Interpretált.......
Barbarlls Lajosnak .Dalol az ember" c. költeményét PJvks István dalos szavalta zajos slkerreL ,
[Andi Ferenc igazgató konferált azában éa .Élet a magyar daiban" c. felolvasásában .a hely! aktualitásokhoz kapcsolódó dalos-humort csillogtatta meg avatott tollai. A népszerű elnököl a közönség tüntető, meleg szereletlel ünnepelte.
A műsor számai - közt a Dalkör énekelift jugott a sok taps, ráadáa és ujrázás egymást követte.
A serlegavató tínMpség a Kaszinó kellemts .helyiségeiben volt. Jelen volt Itt *fe • pacsal urltirsaság éa várakoaáaon leUU nagy közönaég. A serleganatóc beszédet Landl Ferenc és Baréartt*. Ujus naondtav" utóbbi főként al. daloa egyetértésre és ezzel kapcsolatban a vezetők ama nevelő hivatására Mvta fel a figyelmet, hogy amdalárdák..ae ia dijak sor-számáéit haaent a teljesítmény belső értékeiért, -a. dalban rejlő szépségekért versengjenek. t >
A serlegavató után vidám dolos-báI következtél. »
Napirenden vaunak az aprdketörések Kanizsán
Vasárnap hajnalban két helyen dolgoztak a betörők
Nagykanizsa, Január 9 A betöréses-lopások ismét napirenden vannak Kanizsán. Szombaton délben lameretlen teltesek ki akarták fosztani Bhi Simon fake-reskedö lakánál. Vasárnapra virradóra leUörlék Kiss János Teiekl-ull kéményseprömeslcr udvari\' faházát, ahonnan különféle szerszámokai ét rubaneretleket vittek cl. A rendőrség meglódította a nyomozási.
Ugyancsak eredménytelen betörési kísérlet történt a SzeutgyOqiyvárt-hegy második hegyhátán, ahol Ismeretlen. tettesek ke akartak törni Márkus Károly kanlzaal pékmester pincéjébe.. A betörők két ablakon la megpróbálkoztak a bejutással, da egyik balyen aem ludtak megbirkózni a . vastag ablakráccsal, A so-mogyszanlmiklóal csendőrség., meg -indította a. nyomotial.u.
Két viliét fusftrta* M Zamérdt-MrditmUpm n r Az elmúlt éjszaka laaxretlen.«•».< letek két. villába törtek be Zsmárdl-lürdőtelepefl.. Dr. Bakonyi Kálmán budapesti éa Czema üyula székesfehérvári lakosok villáiból különféle holmikat.\'.vivak többszáz pengő értékben. \'A samátdi csendőrség nyomosa kv
A mentőautó reflektora megszalasztotta az országúti útonállókat,
akik a felesége oldalán leütöttek egy magyarszentmiklósi borügy nökőt
autót. Erre az egyik rabló fejbevágla bottal a térjél, majd társaival együtt elmenekült.
A mentők elsősegélyben részesítették Czlmmermsnn Jánost, akit
Nagykanizsa, Január 9
Héllön ha|nalban telefonon hivlák kl a kanizsai mentőket Zalaszenl-balázsra, ahonnan tulyos ssurl sebbel Kis Menyhért 27 éves földművest kellett beszállilanlok a kanizsai közkórházba.
Amikor Zalssienlbalázsra mentek s mentők, utUrben Ke.pavár és Magyarsaeplnsiklós közöli, köxvelle-nat a fűzvölgyi malom elölt egy nó lünt fel hirtelen » mentőautó fényszórójának sugárkévéjében. A asz-szony széttárt karral megállásra kényszeritelte a mentőautót ét elmon-dotla, hogy ót éa a férjét, Czlmmer-mann Jánoa 42 éves magyarszent-miklósi borüfynökO! rablók támadták meg az országúton. A férje óráját és a pénzüket követeilék, amikor észrevették a közeledő tnentö-
erután saját kívánságára, ftlraégével együtt bazaszállitollak magyarizení-mlkióíl lakására.
A mentők ezután tovább haladlak Zslaszenlbalázsra, ahol Kis Menyhértet vélték fel a mcnlókccslba. A szerencsélten tO\'dmüves éjjel 11 ó a tájban a községi korcsmában összeszólalkozol! Kálmán Péter lodmüvet-legénnyel,\' aki egysrer csak előkapta a bicskáját és azzal hatalmas sebet elteli Kis Jobb mellén.
A sérültet súlyos, életveszélyes állapotban szállították be a közkór-bázba, a uurkálás ügyében pedig megindult a nyomozás.
Kötelenként 10 fillér helyett napi 2 fillérért
olvashat kölcsönkönyvtár! könyveket a „Zalai Közlöny" minden előfizetője
A Zalai Közlöny szerkesztősbe megállapodást kötött a Horváth József ujságáruda kölcsönköny viárával, amely köztudomás szériát egyik legrégibb, legbőségesebb és gondosan fejlesztett kölcsönkönyvtára Nagykanizsának, többezer kötetre rugó régi és uj könyv-állománnyal. A napi forgalomban egv-egy könyv kötcsöndija 10 fillér. A Zalai Közlöny minden előfizetője, aki az utolsó luvi előfizetési nyugtáját felmutatja, mától fogva havi 60 fillérért egész
hónapon át olvashat a Horváth-köicsönkönyvtárMI, vagyis napi 2 fillérért egy hónapon át akár mindennap cserélhet könyvet a hatalmas és gazdag választékból. Aki nem óhajt 60 fillért egész hónapra lefizetni, ai is kap kedvezményt, amennyiben egy-egy könyvet esetenként 10 fillér helyett 8 fillérért válthat a kölcsön-könyvlárból. A kedvezmény igénybevételéhez csak a Zalai Közlöny utolsó havi előfizetési nyugtájának felmutatása szükséges.
Az OHE ujabb egy évet kért a Walkó-birtok likvidálására
A nagykanizsai törvény»xék laghöxriUtbb tárgyalóit tüx ki ebben ax ügyben
Nagykanizsa, Január 9 A Zalai Közlöny annakidején részletesen foglalkozott a Walkó-birtok kényszeregyezségének és likvi-dádójának ügyével. A biróiág tudvalevően elrendelte a birtok llkvldáció ját, amelyre másfél évi határidőt kapott. A hatáddő december havában járt le és ugylátszik, a birtok
likvidálása nem járt sikerrel, mert az, OHE ma ügyésze utján beadványt terjesztett be a nagykanizsai törvényszékhez, amelyben arra kéri a bíróságot, hogy ujabb egy évet adjon a likvidálás folytatására.
A törvényszék a kérelem tárgyában meghallgatja a hitelezőket és evégből rövidesen tárgyalást fog kitűzni.
Tíz év előtt a váci fegyházból megszökött fegyencet foglak a csendőrök
Három törvényszék körözte a hírhedt betörőt, aki bujkóláaa közben meglopta saját nővérét Is
a Nagykanizsa, január 9
Érdekes fogást csinált tegnap a • bánok szentgyörgy i csendőrség.
.Mintegy -ti* évvel ezelőtt történt, ftogy a váci fegyházból egy óvatlan pillanatban- megszökött Árotí Károly kispesti Isko* akit a pestvidéki tör-vényszókkülönböző bűncselekményeiért akkor 4 évi fegyházra Ítélt i.fÁrolt Károly márkákkor nem volt ismeretiem a bűnügyi hatfoígok előtt, iMrhedt- bűnöző volt, aki sok rain-denféléfelkövetett. Az úgynevezett nehéz gyerekek közé tartozott. Árollot, elítélteiébe uián a váci fegyházba szállították, ahol e^ész jól viselte
magát és a vezetőség már azt hitte, hogy a megrögzött bűnös a javulás útjára tért Két évet vecekelt már Arolt a fegyintézetben, ahol Iparos-mesterségre fogták, amikor egy nap megszökött. Valóságos vadászatot tartottak ulána, . de minden hiába volt, nem sikerűit elcsípni.
Arolt rövidesen küllőidre szökött és ott állüólag folytatta bűnös manipulációját. Nemrégen megszállta a honvágy. Abban a literemben, hogy ügye már rég elévült, hsza-azököll. Felkereste nővéréi Kispesten, akit színién meglopott éi egyéb topánokat Is követett el, ugy, hogy
Farhasovszky Teri
a „Polgárt Egylet"
emeleti kistermében f. hő lí-én. ezerdán d. a. fs Arakor gyermekeknek és aznap d.u. 6 árakor
kar paszományotok részire
tánctanfolyamot nyit.
nemcsak a pestvidéki ügyészség, hanem a győri törvényszék ét a váci ügyészség is körözte
Arolt Károly szután a mult napokban elkövette azt a meggondolatlanságot, hogy Zalába Jött és a kanizsai, majd a letenyel járásokban bujkált. A bánokszentgyörgyl csendőrség azonban felismerte éa elfogta. Arolt az őrsön bevallotta, hogy azonos azzal a fegyenccel, aki 10 év előtt megszökött Vácról. Majd el-mondolta külföldi larlózkodáaának epizódjait, egéazen visszaérkezéséig.
A csendőrség erősen megvasalva hozla be Nagykanizsára és hétfőn délelőtt áladla a klr. ügyészségnek.
Arolt Károlyt hétlőn éjszaka a nagykanizsai törvényszék két fogház-őre szállította lel Budapestre, a pestvidéki klr. ügyészség fogházába.
A sakkbajnokság
a második forduló után
Nagykantzaa, Január 9
Nagykanizsa 1933. évi sakkbajnokságáért folyó verseny második fordulójában a kővetkező eredmények voltak : dr. Lichtensloln Argent ellen, Böschatt dr Makó ellen, Bory Reinitz ellen, Böhm Vldos ellen, Pintér dr. Kovács ellen, Ring Berényl el|en, Welszfeld Hritz ellen győzött, a Sekulja—Qitmllár és a Supka-dr. Könlg játszmák függőben maradlak.
A bajnokság állása a második forduló után: Welszfeld, Böschatt, dr. Llchlenateln és Bory 2, Böhm (1), dr. Makó, Pintér, dr. Könlg (1), Argent éa Ring, 1, Berényl, Oumilár (2). Hritz (1), dr. Kovács, Reinitz (1), Sekulja (1), Supka (I) éa Vldos 0 ponttal.
A függő játszmák a legközelebbi fordulóig lejátszandók.
Vasárnap, folyó hó 15-én a harmadik fordulóban résztvesznek: dr. Lichlensleln—Sekulja, dr. Könlg— Argent, Böhm—Sapka, Welszfeld-Vidos, dr. Kovács—Hrltz, dr. Makó— Pintér, Berényl-Böschatt, Rdnltz— Ring, Qumllár—Bory. Xt-
— Közalkalmazottak figyelmébe I Butorárulnkat lényegesen leszállított árakon árusitjuk. Hosszú lejáralu hitelre Is, kamatmentesen. Kopsteln butoréruház, Horthy Miklósul 4. szánt.
jfchfitz vásznak védjegye.
1983. Január 10.
NAPI HIRIK
NAPIREND
Január 10, hadd
Római katolikus: Vllraoa. Protíatána: Melánia. Ixi.: Teb. hó 13.
VároaI muzeum ét Könyvtár nyitva ctáttlltókOa éa vaaárnap délelőtt 10-tól
12 óráig.
Uyógysurtárl éjlell ezolgátal e hónapban : ax Őrangyal gyógyszertár Deák-tér 10. a*, éa a klakanlztalgyógyezeilir.
Oóxtardö nyitva reggel <• órától ette 6 óiálg (héttő, azerda, péntek délután, kedden egéaz nap nóknek).
— (Vitéz Cslllaghy vezető ügyész gyász*) Annak Idején bírt adtunk arról, hogy vitéz Cslllaghy Oyörgy nagykanizsai vezelóügyész Öccse a megszállott Felvidéken elhalálozott, Özvegyet é» három gyermekéi hagyva maga után. Vasárnap sürgOny érkezett, hogy Cslllaghy ügyész bátyja, aki nyug. százados Nyltrán, hosszas szenvedés után elhunyt A megboldogult nős, családos volt, halála érzékeny vesitesség nem csak családjának, hanem a magyarság számára Is, amelynek tekintélyes vezető tagja volt. Csllleghy nyug. százados a világháborúban majdnem minden Ironlon részt vett és bátor vitézségéért számos kllün-tetést kapott. Ai \' utóbbi években Nyltrán élt culád|ával. Temetésére vitéz Cslllaghy OyOrgy vasárnap Nyllrára ulazott. A köztiszteletben álló vezelóügyész gyászában Nagykanizsa város url társadalma őszinte együttérzéssel osztozik.
— (Járási tisztiértekezlet) A nagykanizsai löszolgablróságon hétlón délelölt Járási tlszllérlekezlet volt dr. Laubhalmer Alán főszolgabíró elnöklete alatt. Az értekezleten, amelyen Dénes Jenő állampénztari főtanácsos is réait veit, legnagyobbréazt adóügyekről éa az adóbehajtáaok módozatairól tárgyallak.
— Eljegyzés. Baksa Mártát eljegyezte Kavetz József. (Minden külön értesítés helyett).
— (A zeneiskola liceálls matinéja) Vasárnsp délelólt léi 12 órai kezdettel liceálls Jellegű mallné lesz a zeneiskolában. Ez alkalommal dr. Kerkay Józsel kegyesrendi tsnár tart szabadelőadást. Jegyek 80-(számozolt ülőhely) és 60 filltres árban (állóhely) a Krátky-tőzsdében és a zeneiskolai azolgánál kaphatók.
— (Faiparotok ügyeimébe) A nagykanizsai Ipartestület talpari szakcsoportja ms este 7 órakor, határozatképtelenség eselén este 8-kor, ugyancsak az asztalosmesterek szak-oaztálya 8-kor illetve 9-kor választási ügyben gyűlést tart. Elnökség.
— (Az Urleányok Mária kongregációjának színlel óadása) Kedves és meghitt szórakozáaban volt részük vasárnap délután azoknak, akik a nagykanizsai Urleányok Mária kongregációja szlnelőadásán részt vetlek a zsúfolásig megleli Fehérteremben. Az Urleányok Kongregációjának legjobb és legszebb műkedvelői olyan sikeres előadási produkáltak, amilyent egyhamar nem láttunk műkedvelőktől. Színre került
ZALÁI KÖZLÖNY
egy vígjáték, amelyben Hennel Klára, Harsányl Eta, Hsmetmsyer Erzsike, Llndbauer Erzsi, Llcsár Tercsike, Vlnnay Ilonka, Batla Ida, Dedoválz Bandi, Llndbauer Oujztáv, Zalaváry Ilonka remekelt. Minden szereplő derekasan kileli magáért és nagyon szép, inlelllgena jálékot ptodukáll. Ulána következett a Csudaernyó cltnu pompás vígjáték, amely állandó derültségben tartotta a közönségei. Itt Billen Magdus, Pintér Ibolyka, Máglcs Mária, Fala Erzsike, Hamelmayer Zsuzska, Bazaó Erzsike, Llnd-bauer Ouszláv remekelt. Játékuk minden elismerésre méltó voll. — Mindkét kllünóen sikerüli elSadást dr. Mutschenbacher Edvin törvényszéki tsnácselnök mint főrendező, Benczlk Ellus (prefekls) és Boncz Edllh munkatársaival rendezte.
— (Előadás a OMKE-ban u adó bevallásról) Érdekes és hözhasznu előadás leaz kedden esle fél 9 tórakor a\'z OMKE termében. Dr. Bartha István log előadást tartani az adó-bevallások helyes kiállításáról.
— As IddI Misa Hajyaroniá, vátaaa-tia. Január 22-én lesz Budapesten az Idei Misa Magyarország választás. Az előzaürl január 19, 20 is 21-én ontja szét a Színházi Elet szerkesztőségében (Erzsébet-körűt 7) a választásra Jogosító meghívókat. Országazerte a legnagyobb elismerést aratta a Sz nházl Elet uj Ingyen melléklete « Itsdló Vllág-hlradó. amely tt-t oldalán Európa legérdekesebb es legrészletesebb rádióműsorát adja.
— (A tekintélytisztelőt) Siép-számu közönség tollelte meg vasárnsp este fél 9 órakor a Kalh. Legényegylet helyiségél, hogy végighallgassa Luköss József hitoktató érdekes eiősdásál a leklntélytlszle-lelról. Az előadó a parancsoló és az engedelmeskedő személyek közötti viszonyt fejtegette. Rámutatott arra, hogy miként kell az alantasnak viselkednie feljebbvalójával szemben szemben és viszont. Csak megértő feljebbvaló őrizheti meg tekintélyét alantasai előtt I
— (A bánokszentgyőrgyl cigánypogrom) bűnügyét ina tárgyalják a pécsi táblán. A tárgyalásra mindkét vádlottat Pécsre szálllloltáj£ ítélet legkorábban csak az esti órákban várható.
— A negyedik Róma. „Mussolini kor mányrajutaim óla laméti\'Hen éa következetesen hangoztatta, hogy a mai Róma nem lehet csupán egy ltju nemzőt élő éa Ulktelő középpontjtt, hanem az (gétz laUn világ csodálatos BZékvárosánnk kell lennlo s hogy az olaszok nemesiik örökösei, hanem folytatói Is a rómnl gondolatnak ti világában". Qerzevtczy Albert az „UJ Idők" eheti számában mélyenláró Írásában Ismerteti lőlog kultúrtörténeti szempontból Mussolini Rómáját. A népszerű rovatokat: Hooopt-pályár-Htot. Szerkesztő üzenetolt. Kor tészetet, Szépségápolás, Gasztronómiát. Divatot, Kézimunkát, Keresztrejtvényt ls hiánytalanul megtaláljuk az .Ul Idők"-ben, amelynek kiadóhivatala IVI. ker. Andrá sy-ut 10) bárkinek küld mutatványszámot.
— (Csendélet Klskanlzsán) A minap éjszaka hangoB botrány za|a verte fel Klsksnizsán a Szent Rókus-ulca csend|él. Egy nagyobb társaság, melynek tagjai az egyik magánházban ittasodtak le, öaszeverekedell. Nlczlnger Jenő éB Slnldr Károly fialal napszámosok könnyebb sérüléseket szenvedlek. Meglndull a nyomozás.
Fellökött az autó kél embert az Eötvös-téren
Nagykanizsa, Január 8 Hétfőn délulán egy Siombalhely-ról érkező autó az Eötvös téren oly nagy lendülettel fotSull be a Szentháromság szobor elölt, hogy a sár-hányójával fellökött egy vidéki emberi, majd a következő pillanatban Jakabfl István utcaseprőt. Szerencsére komolyabb sétülése egyiknek sem történt. A rendőrség megindította a nyomozást.
TItokiatos méregkeverő banda tartja
uralmában a német tővároat és a villámgyorsan lepergő események során Alberti, a Veűeea, közvetléu modorú dedoktlv léptért le a banda letét, a kobrát. .Albertnek minden sikerül" Ez a lélegzetelállítóan érdekes rej "sTent a
______áb
deoütL
Megjelent a Milliók Könyve legújabb számában, ára 20 fillér. Kapható mln-
— (Közelharc a szerelemért) Magánlaksértést és könnyű testisértést követett el a visszautasított udvarló. Sz. J. klakanlzsa! fiatalember már hosszabb Idő óta próbáit közeledni özv. Lervencz Jánosné 28 éves asszonyhoz, aki azonban mlndez-idelg visszautasította. A flatilember vasárnap este Ismét megjelent az asszony lakásán és bebocsálást kéri. Lervenczné nem engedte be, mire Sz. J. erőszakkal betörte az ajlót éa öklével ugy az asszony arcába sujtolt, hogy azt a mentők azállliolták be a közkórházba. A fiatalember ellen magánlaksértés és könnyű lesllsértés elmén meglndull a bűnvádi eljárás.
cfRön
AZ EMBER élEU.
HA RENDES AZ EMésZTÍSE
Emlékeztető
Jan. 10. Szanatórium Egyesület vá-laaztmány! ülése 5 órakor a városházán.
— Előadás sz OMKE-ban fél 9 órakor (dr. Barlha Islvén).
Jan. 14. Izr. Lednyegylet műsoros piknikje 9 órakor a Kaszinóban.
— ZTE tea 9 órakor.
Jan. 15. Llcedlls elóadds 6 órakor a városházán.
Zenei llcedlls előadás fél 12 órakor a zeneiskolában (dr. Ketkay).
— Levente Egyesület lea-estélye. Jan. 21. Keresztény Nőegylet brldrs-
teája.
Jan. 22. A Szt. Ilona Lednyklub műsoros Icája fél 7-kor a Missziósházban.
Jan. 28. Kereskedelmit Végzettek mű toron eslje 9 órakor a Kaszinóban. Jan. 30. Hungverseny a zeneiskolában 9 órakor (a tanátok közreműködésével). Febr. I. Az Ipartestület műsoros bálja.
Febr. 4. Szanatórium Egyesület eslje
— ZTE sport bál.
Febr. 11. Magántisztviselők műsoros
eslje a Kaszinóban. Febr. 12. Kereskedelmi Alkalmazottak álarcosbálja. Febr. 18. Ev. Nőegylet teája a Koronában.
Febr. 25. Keres? \'nyNöcgylctcMye Febr. 26. Kati,. Legényegylet műsoros táncestélye 8 órakor az egyesület helyiségében.
á gyomorfájás, gyomornyomás,
bélsárpangás, nagyfokú erjedés, rossz emésztés, fehér nyelv, kábultság, fülzúgás, halvány arcszín, kedvetlenség a természetes „Feresc lénél" keserűvíz használata által sok esetben elmúlik. Az orvosi világ a legnagyobb elismerés hangján nyilatkozik a magyar Ferenc Iónul vízről, mert hatása megbízható é« rendkívül enyhe. A Ferenc lézssl keserűvíz gyógyszerárakban, drogériákban éa iüszerUzletekbcu kapható.
SPORTÉLET
Magyar csapatok tura-eredményel
Újpest—Plotzlulm válogatott 7 :1 (4:1), Kispest—^zt. Briochln 7 11 (5:0), Bocskai—Schwelnfurt válogatod 1:1 (0:0), Düsseldorf vál. —Ferencváros 7:2 (2:2), Ausztria —Magyarország munkásváktgaloü 3:1(1:0). _
Egyéb sporthírek
Márüssy dr. csak • csapatok hazaérkezése és a szerdai orvosi vizsgálat ulán állllja össze a szombaton utrakelő 15 válogatottból álló csapatot. — A Hungária angolországi szerepléséről folynak tárgyalások Londonban. — A Vasas nem jutott el Korzikába, de meg|árla Szardíniát, Délolaszországot és kitűnő hangulatban megérkezett. — A Hungária Vívó Club kizárásos kaidversenyét Tímár Oyula nyerte. Maszlay Lajos második és Zöld Ferenc dr. harmadik lett.
(ZTE Játékosok figyelmébe)
Felhívom a ZTE összes jálékosatt, hogy I. hó 10 én, kedden este háromnegyed 6 órakor a Zrínyi Mlklóf-ulcai polgári iskola tornatermében a tréningeket megkezdjük. Tréning-napok kedd, csütörtök, szombat háromnegyed 6 óra. Intéző.
Sftrlchl sárlat
Pária 20-27la, London 1737, Newyoek
519-25, Brtteeel 7H5. Milano 2949,
Madrid 42 43\'/* Amsterdam 206-76, Berlin
123 40, Wien 61 30, Sxótla.3 70, Prága
15-38, Varsó —\'■—, Budapest —, Belgrád 7-00. Bukarat 3\'OSVi.
Mindenki
olvas
Hírszolgálata gyors, pontos, megbízható
Hlréelésell az egén aegye olvassa
ZALAI KOZLONV
1983. |«nuát >0
GALLÉR tlutJU. 8—10 fillér
P R I NI H kl.Helban
PÁLCSICS -nál
Elit oserkanlMal nlyen-, kelme-, teitllleitö ét »egyUMtit6 tieme F6iUla<i FŐ-UT 7.
Terménjlöside
Buta tv. 20 ftll., dt. 20 flll. is a rozs 05 flU. emelkedett.
Bun U«mt. 76-oa 13-10-13 50, 77-í* 1330- 1380, 78-** 1345-1390, 79-« 1300-14-10, 80-M 1375—14 30, dunán-lull 78-0* 12*55 — 12 70,77-e* 12-70-12 85. 78-** 1285-1295. 79-« 13011—13-15. 80-** 13 15—1325. rou 600- 6-15, Iák. árp* 8-70- 880, i«b 880 8 90, t«l-gerl 6-40-650, korp* 6 10-620 k S«Wtl l«> t»TlH-triolTMHl
valuták
Angol 1. 1900-1940 ■übltr. Tít-16-79-74 Caehk. 1691-17 01 Dánk. 98-50 9970 Dinár 7-30-7-80 Dollár 57050573 50 Franci* 1.22-30-22-50 HolL 229-35-23075 oty 6305-6445 340-344 Lna 390-425 Ura 2990-3020 Márka 135-70-138-60 Noryég 9800-9900
Pwebt -•---
ScWU. —•-•—
Svájci f. 11070 11140 lvMk.103 80-10160
DEVIZÁK Amál. 22951-23075 Belgrád 830-840 Berlin 135-80-13660 BrOml 7926-79-74 Bukarest 341-343 Kopenh. 96 70 9970 London 1907-1921 Madrid -•—-■_ Milano 3000-30-18 Hawy. 57100-57400 Ooilo 9820-9900 Pád* 22-30-22-47 Prága 1693-1701 Sxóna 400-4-27 S(ockh.l03 60-104 60 Varaó 6405-6145
Wien _*_*_
Zllrlch 110-80-I11-40
Wkw clearlng árfolyama r 80.454.
Kiadja • lantnlajdonoa Közgazdasági Rt. Outenbcrg Nyomda éa Délzalal Lapkiadó Vállalata Nftgykanlz»án. helelóa kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagylunli** 78 (zárn.
SerMniiir
Pelhajláa 4993, eladatlan 334. - Elaó-rendü 0-84— 086, aiodett 0-85- 0-87, aze-dett közép 078 0-80, kónnyü 9-74-IÍ78, l-*fl rendű öreg 0-80 0 82, tl-od rendll öreg 016 - 0-78, angol atlldó I. 0-85-OÍ2, sulonna nagyban 100—104, a*lr 135 OtO, hu* 106—1-20. lálaertá* 100—118.
Harminc mm. búzáért oanrábe adunk
tavaszi bükkönyt.
Bérgazdaság, Surd,
iPBÖnrrniürmK
(Ul.tm«0>>aMt.t4« miatt raktára-Hnat olo«é árban kiárusítom. Armulh, ■■iár-ni««p. 28
KQlönbejára\'u elegánsan bútor 0*0\'* egy, vaey két azoba fürdőszobahasinálattal kiadó Caányi László-utca 8. 27
Jrt! főzni tudó wiln<Un»«« (elvesz • Makovlczky cukrászda 71
Faragott Anfllof ÍQ 8zára*. uradalmi (stájer)CPUIBHH, nOlűkaró, különféle tölgyanyog olcsón beszerezhető Azv. Szegő Qyuláné
Eötvös-tér 8. sz. alatti fakereskedésében.
„ igy i________ _
kirakati ablakkal biró szép és száraz helyiség. csinosan bútorozott ktllönbfjá-ratu szoba Is Csengery-ut 14. alatt o\'csón kiadó. 29
Korié**, szakképzett, állást keres. Ctine: Henci, Budapest, II. ker., Csörsz-utca 39. 64
Flókoa axokrékiy (*ubl*t) keményfából (régiség) és egyéb bútor elsdó Sugár-ut 14., földszint. 67
Átment a köztudatba,
hogy hirdetési irodám valóságos kiegészítő részét képezi a hirdetőnek. A hirdetési pálván eltöltött kb. 40 éves munkásságom minden tapasztalatát összesűrítve bocsátom a hirdető rendelkezésére. Üzletfeleim gondos és becsületes kiszolgálásával elértem azt, hogy irodám a hirdetőközönség megtisztelő bizalmának szilárd alapjára helyezked-hetik. Arra kérem, juttassa hozzám megbízásait s meg vagyok róla győződve, hogy mindenkor a legteljesebb megelégedés hangján fog irodámról megemlékezni.
erdós józsef
HIHDEf Ö.IRODA TULAJDONOS t.laton 1 1>-*-aa. vi.,teméz-«Ohut it.
Téli teendfik
■ gyOmSIosSsben.
A hernyóenyv gyűrűket ne mulasszuk el felrakni, meri ezeknek január végtlg a fákon kell maradnlok, hogy az araszotok és lüeyfuróbogarakat összefogják,
Lombhullás után ptrmetezzük gyll-mölcifáinkat 10% os Dendrln. vagy 50/0-08 Neodendiln gyümölcsfakarboll-neummal, vag7 3*to-oa Splbár kénbá rlutn készítménnyel. — Őszibarack a gyUmölcsfakarbolfneum Iránt érzékeny, ezért a Solbárral való permetezés eján latos.
A lombhulláa utáni permetezés megöli az összes áttelelő kártékony rovarokat, azok petéit, vagy bábjait és kiirtja az ösw«» növénylkártevöket Is.
Védősaerek kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és növény-védöszerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett Telefon 130
Gramofon -erősítő
berendezéseket
olcsó dij ellenében ad kölcsön
a
Iransdanubia R. T.
Caeiigory-ut 6.
Telefon 4-13.
Nyomatolt a laptulajdonon Közglzdaaági R.-T. Qutenberg Nyomda tl Dtlzalal Lapkiadó VSlIalala könyvnyomdájában Nagyktnizaá.:. (feloló* üzletvezető: Zalai Károly.)
73. évfolyam 8. szám
Nagykanizsa, 1933. január 11, szerda
Aim 14
ZALAI KÖZLÖNY
Issrkesalőség kiadóhivatal; fönt 5, ssim Megjelenik luinckn béllő kivételével
POLITIKAI KAP1LAP
FelelOs szerkesztő: Barbarlta Lajos
EMIxetést éra: egy Mii » pengő aa HIKi S.-<ikea.tó*gi (. kUÜhlvatall telelőn: 7». ia
Három év határkövénél
Jrta: ér. Krérfiy uiván, polgármester
A három évvel eielőtt megalakult képviselőiéit Illet müke .\'ésénelt kezdete majdnem dálumszetüleg össze-eslk annak a gazdasági periódusnak a kezdetével, amelyet világválságnak nevezünk, amfly soksror szinte leküzdhetetlen leiadatok elé Állította ugy a képviselőtestületei, mint a város vezetőségét. Ha ennek az elmúlt három évi dk us alatt működői! képviselőtestületnek a munkáját objektíven akarjuk bírálni, nem szabad figyelmen klvtll hagyni azokat a n hézségekel, amelyek egyfelől a háború u\'ánl . kon|unklura Idején a város közönsége Által jóhiszemű optimizmussal vállalt, túlméretezett kötelezettségekből, másfelől a város kötőnlége teljesllöképességének ez-Idő alatt bekövetkezett, minden el-képielhe ő miniket meghaladó csökkenése folytán állottak elő.
Most, araikor az 1929. évi XXX. I. c. alapján összeállított képviselő testület első ízben ujiioila mrg ön magát a egy u| három éves clklus-nsk Indul neki, ennél — az aulonom élet szempontéból fontos — dátumnál néhány pillanatra meg kell állnunk és rövid visszapillantást vetnünk az elmúlt három évre. E visszapillantás alapján megállapíthatjuk, hogy ez a kisebb taglétszámú képviselőtestület, különösen választón tagjaiban, olyan működést lejtelt ki, amely magában hordozta és mindenkor kifejezésre ll juttatta annak a fokozol! felelősségnek komoly álérzésél, amely a régi, sokkal nagyobb számú képviselőtestülettel ■lemben az uj, |elenlékenyen kisebb izámu képviselőtestület minden egyes tagjára szükségképen háramlóit. A vlrllis képviselők által teprezentáll polgári vagyon bölcs konzervativizmusa, a választó közönség szavazalán keresztül érvényesített polgári gondolat, valamint az élni, boldogulni, haladni, fe|lődnl vágyódó városi polgárságnak egészséges lüktető szelleme, — maguk kongonlails összehatásában olyan légkört alakítónak kl ebben a körgyülésl teremben, amely a mullból átvette a tradíciók ápolását, a magyar haza Iránti áhítatos szeretetet, a valláserkölcsi szempontok gondozását, de másfelől igyekezett-megbonosltanl az egyesre háruló nsgyobb felelősség őszinte átérzését és viselését, a közérdek feltétlen érvényesllését, a város polgárságának sok bajával izemben tanúsított erős szociális érzéíl, a város teherblróképességének minden elhatározásnál való szigorúbb mérlegelését, a vállvetett békéa munka és az egyetértés ápolását, egymásnak nagyobb megbeólülésél, az őszinteséget és a kölcsönös bizalmat.
Három évvel eielőlt azt mondottam, hogy ha a képviselőtestület félretesz minden mellékteklnlelel, személyi, vagy partikuláris szempontot és érdeket, ha a közönség által ii helyeseli progrsmm megvalósításában loha le nem lér arról az útról, ame-
lyei e várói java s a városát szerető polgár élő lelkiismerete jelöl kl számára, ha őszinteség, becsületes nyíltság hatják át minden felszólalásunkéi, állásfoglalásunkat és el-halározásunkst s végül ha a nehéz gazdaság! viszonyok sivár, vigasztalan voltától el nem csügged-.e, a |ó Istenben, saját erőnkben és a jobb jövőben is bízva végezzük nehéz feladalunkal, akkor a trianoni határszél minden nyomorúsága dacára is eredményes, a városra hasznos lesz az üj képviselőtestület munkája.
A képvlselőleltüle! la, a vátos vezetősége Is ebben a szellemben dolgozol!. Ha az eredmény még sem kielégítő, kivü ünk álló okok következménye A képviselőtestület tiszta szándékkal és becsületes, komoly munkával Igyekezelt nehéz kötelességeit teljesíteni. Ugy kormányozni, egy város életét, sorsat ugy irányí-
tani, hogy azzal a kormánvozoltak mindegyike meg legyen elégedve, még boldog, nyugodt Időkben sem volt lehetséges, — annál kevésbbé lehetséges ma, amikor nemcsak a ml szegény városunk, hanem az egész ország, sőt az egész világ soha előre nem látott, még csak el-gondolhalónak sem Isrlott balokkal, nyomorúsággal, szenvedésekkei küzd, amikor tehát az élen állókkal, a vezeléíre, az Irányításra hivatottakkal szemben támasztod Igények és követelések megsokszorozódlak, a bajok orvoslására rendelkezésre álló eszközök pedig napról-napra ke-veshednek. A sok hs|. a gond. a sze védés részben Ingerlékennyé, érzékennyé, Ittgyekké teszi az embereket, részben fásult közönyt vált kl a maga hajaival elfoglalt, a küzdelemben elfáradt polgárság soraiban. Százszorosan nehéz ma a kép-vlselőleslület feladala és még fokozottabb mértékben nehéz a város vezetőségének a helyzete. Szinte megoldhatatlannak látszanak a problémák, amelyeket pedig mégiscsak
Ha hirdet Ítéletet a péosl tábla a bánok-szentgyörgyl cigányirtás ügyében
Pécs, január 10 (ÉJstakal lelefonjtlenlés) A bánokszentgyörgyi erdőben 1931. október 25 én az oltani cigányok megverték a várlöldei Lukács testvéreket. A falu llalalsága másnap bosszuló hadjáratra indult a cigányok ellen, akiknek kunyhóira 20—25 lövést adlak le. A lövések 8 cigány életét oltották kl. A kanizsai törvényszék 1932. nya-
rán Szőke Józsefei szándékos emberölés bünlelle mlalt 10 évi fegyházra llélle, Kcle Gézát pedig bizo-nyilékok hiányában felmentelte a vád alól.
A pécsi tábla kedden tárgyalta ezt az ügyet és a perbeszédek elhangzása után enunclálta az elnök, hogy a tábla ma, szerdán délelőtt 10 órakor hirdeti kl ítéletét.
Titulescu ki akarja békíteni a királyt a kormánnyal
Bukarest, jsnuár 10 (Éjszakai lelefonjelenlés) THulescu kedden délután Bukarestbe érkezeit és tárgyalt a miniszterelnökkel. Az Adeverul szetlnt a kormány taglal már régen éizrevellék, hogy a király megvonta bizalmát a kormánytól. THulescu most a kövelkezőkép próbálja elsimítani a vlszályl: a király fejezze kl blzalmál a Manlu kormány
Iránt, hogy helyreálljon a kormány tekintélye. A kormány viszont álljon el egyelőre Mailnescu ezredes eltávolilá-sálól. Politikai körökben ugy lud|ák, hogy a kormány a király bizalma jeléül ragaszkodik Marinescu ezredes eltávolításához. THulescu kijelentene, hogyha a viszályt nem tudja elsimítani, akkor azonosítja magát a kormánnyal.
Az nj nyugdíjtörvény nem érinti az egyes kategóriák illetményeit
A nyugdíjtörvény előkészítő munkálatai nagyban folynak a minisztériumokban
Budapest, január 10 Az ujnyugdljlörvényelőkészitőmun-kálatat az illetékes mlnlszleriumok-ban serényen folynak.
Mosl már megállapítható, i ogy az uj nyugdíjtörvény radikális változtatásokat nem hoz, csupán azt leszi lehetővé, hogy bizonyos elöfel-
lételek melleit a jövőben nyugdíjazások történhessenek.
Egyébként jól Inlormáll helyen Ismétellen hangsúlyozzák, hogy az uj nyugdíjtörvény rendelkezései semmiben sem érintik az egyes kategóriák Illetményeit, Illetve járandóságait.
meg kell oldanunk, mert az éle! halsd lovább a maga ulján és ml, e város közönsége la élni, bokW. gulnl akatunk,
A most megalakult u| képviselőtestület feladata, hogy a várost m«g-rázkődlatások nélkül átvezesse a legnehezebb korszakon, amelyet eddig a lötténelem produkált Bármily sötét a helyzet, nekünk hittel, az elhivatottság érzésével és erejével kell a megoldhatatlannak látszó feladatokhoz hozzáfogni. Hitünkhöz erőt isten után csak önmsgunkból merllhelünk. Nincs számunkra más bátorllár, mint az, amit a testvéri összefogásból, egymás megértéséből, támogstásábó! és az ezekre épített vállvetett munkából merllhelünk. Ne nézzünk lulsokal hátrafelé, ne beszéljünk folyton a múltról, ne Idézzük mindig azokat a szellemeket, amelyek közénk éket vernek a ne szt hánytorgassuk egyre, hogy ml toriént a múltban rosszul, hanem minden megmaradt erőnket, képességünket arra koncentráljuk, hogyan lehet a |övö boldogulás érdekében legjobban határozni és cselekedni. Száműzzük a képvlselöiesiületből a személyeskedést, a gyűlölködést és engedjük maradik nélkül u<rá tenni azt a magassbb, llszlultabb felfogást, amely a köz |ól felfogott érdekében alá tudja ennek rendelni az egyéni érdékekei és személyi bluságol, önmérsékletei tud tartani és erősebb tud lenni az emberi gyarlóságok le küzdésében. Szeressük városunksl és minden felszólslásunkat hassa át ez a szeretet. Az ut. amelyen járnunk kell, sok-sok lemondással, önmegtartóztatással, nélkülözéssel, küzdelemmel, gonddsl, bajjal, áldozathozatallal van kirakva. Ha elhalározá-suuksl és ténykedéseinket a városunk és egymáslránll, válóban őszinte testvéri szereiéi hatja át. akkor a lemondásban, az áldozalhozalalban Is meg fogjuk találni sz arányos lesívéri mértéket, amelynek alkalmazása a polgárságban azt az érzést fogja ébreszteni, amelyei a gyermek éiez, amikor a gyermekeit egyformán szerelő szülő a szeretet egyenlő mértékével, de mégis a gyermek egiénlségéhez, képeilégéhez, ereiéhez és helyzetéhez szabóit módon tesz jgszságot az egymás! Is egyformán szeteló testvérek között. A testvéri johb, a testvéri kézszorítás, amelyről ma oly sok szó esik, ne csak jelszó legyen városunkban, hanem élő valóság és ez szabja meg felelősségérzetünk, kötelességteljesl-tésünk határát, ez serkentsen önmérsékletre, tárgyilagosságra, jóakaratra, egymás megbecsütéiére, egymás nézetének tiszteletbenlartására őszinteségre, becsületességre és ez késztessen és képesítsen bennünket arra, hogy a reánk bízott erkölcsi és anysgi jsvakkal hűségesen, lelkiismeretesen, a |ó gazda gondosságával sáfárkodjunk, hogy három év elleltével ne cssk a saját leikllsme-retűnk, hanem a város egész közönsége meggyőződéssel állapíthassa meg rólunk, ho^y jó munkát vécéztünk Isten és ember előtt.
ZALAI KÓZLÓNV
1533. január 11,
Tízévi fegyházra ítélték a feleséggyilkos Tőzsér Lajost
Budapest, január 10 Tőzsér Lajoa házmester a mull év novemberében a Vicl-ul egyik hálában revolyerlövéssel meggyilkolta tőle külötlvállan élő leleségél és rálőtt Borbás Nándor napsiámotra la, akit a golyó nem lalál\'. Tőuér Lajost kedden vonla telelóiségre a büntető törvényszék.
Tőuér elmondo>ll, hogy feleségével boldog családi élelet élt mlod-addlg, amíg Rorbás Nándor kóiéjllk nem lurakodott.
Hóna Zoltán dr. rendőrkapitány tanú sxertnt közvetlenül a gyilkosság után a helyszínen Tőzsér azt mondotta, hogy előre megfontolt szándékkal akart végezni ar- asz-szonnyal, a csábítóval és végül önmagával. Borbts Nándor tett ezulán
vallomást. Elmondotta, hogy Tőzsér állandóan zsarolta. Házsártos természetű ember voll, feleségét sokssor bántalmazta és a jólelkű asszony ővele anyaként bánt. Állandó perpatvar volt a házastársak közöli, mire ö elhurcolkodolt. Nemsokára azonban Tőzsér visszahívta. Később azzal gyanúsította, hogy viszonya van feleségével. Oeleda József ügyvéd, aki Töisért válóperében képviselte, arról tett vallomást, hogy a bíróság másodfokon elutasította Tö-zsérné nőtartásl keresetéi, mert megállapította, hogy Tőzsérné és Bor-bás közölt szerelmi viszony van.
A perbeszédek ulán a törvényszék szándékos emberölés bünlelle és emberölés bűntettének kísérlete miatt 10 évi fegyházra Ítélte Tőzsért.
A férfiruhás tanyai gyilkos asszony és társai bíráik előtt
Sseged, január 10 A szegedi törvényszék ma kezdte tárgyalni ai egész ország érdeklődése közben Rleger Pálné, a .Pipás Pisla" néven Ismert lanyavldfkl férjgyilkos és bűntársának monstre-bűnperét.
Riegerné 1919 ele|én Vecsernyés János segítségével felakasztotta fiír-csök János gardát, 1922-ben Horváth Jtnoa éa Császár Józsel közreműködésével Dobók Antal kisgazdát ölte meg.
.Pipis Pisla" vallomásában elmondotta, hogyan követték el borzalmas tettüket. Dobőkné tartotta a kötelet Bende Jánossal, aki a hurkot Dobók nyakába dobta. A holttestet azután a kamrában újból felakasztották, hogy az öngyilkosság látszatát keltsék. Horváth János bevallotta, hogy
Riegerné (Pipás Pisla) 100 000 koronát ígért neki közreműködéséért.
Irgalmas szembesítés ulán Bör-csök István meggyilkolásának ügyére került sor. Börcsökné elmondotta, hogy férje durva, részeges ember volt, aki folyton bántalmazta öl és gyermekeit. Riegerné hallotta elkeseredett kifakadása!!, mire váláalko-
zotl arrj, hogy ö sz ügyel majd „elintézi." A gyilkosság estéjén Börcsökné közölte fiával Rlegetné tervéi és kérte, hogyha az Istállóban zajt hall, ne csináljon semmit. Bőrcsökné férjének meggyilkolásáért jutalmul meglgérle Riegernének, hogy nála lakhat a tanyán éa leányát kl fogja házasítani.
Riegerné vallomásában azl mondja,
hogy Börcsökné kérte meg: Ir^ye el láb alól az urát. Elmondotta, hogyan végeztek áldozatukkal. A szembesítésnél Börcsökné zokogva beismerte, hogy ő kérte fel a gyilkosságra .Pipás Pistát" Majd a többi vádlottak mondották el a gyilkosságok drárfial lefolyását.
A tárgyalást szerdán folytalják.
A kórházi szabályrendelet vihar-pontfai megnyugtató megoldást találtak
A januárt hüigyfíUt eU herBt az n/ kórházi szabályrendelet
Nagykanizsa, Január 10 Annak idején beszámoltunk azokról a viharos ülésekről, miket at
újonnan alkotandó kórházi szabályrendelet támasztott. Időközben az akkori kórházi szabályrendelet az alispánhoz került, azonban mivel a miniszter uj rendelkezésekkel egész más alapokra leklette a kórházi ápolási, szükségessé vált egy egészen más, a miniszteri rendeletnek megfelelő kórházi szabályrendelet megsierkesztése, amely teljesen készen várja a képviselőtestület elé terjesztését.
Illetékes helyről vett értesülésünk szerint az uj kórházi szabályrendelet, amit dr. Novai Imre városi tanácsnok dr. Takács Zollán kórházigazgatóval együttesen szerkesztett, a legközelebbi napokban kerül a
GALETTA FERENC,
a kanizsaiak által fól ismert és közkedvelt művésze
ma, szerdán éa holti aata tartja alóadó-
éa énakaatélyét
a CENTRÁLBAN.
I
kórházi bizottság, még ebben > hónapban a képviselőtestület elé.
Az uj kórházi szabályrendelet minden tekintetben a harmóniát és megnyugvást szolgálja és azért tárgyalásánál nem Is várhatók nagyobb viták vagy felszótalisok. Mégis a nagyközönség lálékoztatása szempontjából szükségesnek tartjuk a legfőbb kérdéseket röviden leszögezni.
Ax uj kórházi szabályrendelet, el-térőleg az előzőtől, amely kimondotta, hogy a jelenlegi sebészosztályfőorvos igazgatói megbízatása megszűnik, kimondja, hogy az Igazgatói a polgármester javaslatáraalispán jelöli kl, Illetve bízza meg.
Eddig nem volt hivatalosan kórházi ,magánbetegA gyakorlatban: igen. Az uj szabályrendeletben (az erre vonatkozó kormányrendelet alapján) már ismerik ezt a tipust. A kórházban helyet lehet adni a főorvos magánbetegeinek. Aki ilyen elmen kerül a kórházba, az előzetes megállapodás szerint fizeti az orvosi dijat. Magánbeteg a kórház részére a külön osztálynak megállapított dijat fizeti. Az ilyen főorvosi-magánbetegek részére való kórházi különszobák számát Is a polgármester állapltja meg.
Ez a két pont volt a múltban az
Amor profanus
(Regény 1014-ből) 18
Irtai SZABÓ ZSIGMOND
—■ Úgyis tudod, kedves Lujza, hogy nem mondom meg. Inkább arra kérlek, add ide a ruhámat, hogy még ma bevégezhessem. Holnapután lesz a Zsoldos premierje és akkorra fel akarom venni
Leült az ablak mellé és sokáig szorgalmasan dolgozott a könnyű ruhaszöveten. Már alkonyodott és az udvari szoba megtelt szomorú, lehangoló félhomállyal, mikor az ajtón erősen kopogtattak.
Egy alacsonytermetü, peckes, de-reshaju ur lépett be, kinek ősz bajusza hegyesre ki volt viaszkolva. Fekete galléros köpenye alól ki-fehérlett keményített ingmelle és meglátszott fekete estélyi ruhája.
A leány eleinte érdeklődve pillantott a belépőre, aztán megismerte és közönyös hangon mondta:
— Maga az, Dömötör ur?
— Én vagyok, igenis én vagyok, aranyos kislányom.
—• És ha szabad ludnom, mi hozta ide hozzánk? Talán elfogyott ax aprópénze?
— Node hogy gondolhatsz Ilyent,
kedves leányom ? Az üzletek jól mennek és annyi a pénzem, hogy csoda?
— Vagyis most jól jár a kártya. Hallja Dömötör ur, nem gondolná, hogy most valamelyest visszafizethetne szegény anyánk pénzéből, amit kicsalt tőlünk?
— Drága gyermek ? Csak nem akarnád megfosztani szerető, Jó nevelő apádat üzleti tőkéjétől I
— Hallja, Dömötör ur, magánál sokkal különb emberek vannak llleván.
— Már megint kedélyeskedsz a kedves papáddal I HM a kedves Lujza lányom hol van? Mit csinál a kis unokám? Kijött már a szemfoga?
Odament az ajtóhoz és bekiáltott:
— Lujza, édes szivem, gyere egy kicsit, itt van a jó papa I
Lujza kinézett az ajtón és meglátva a látogatót, gyorsan betelte az fajtót.
— Látod, látod, kedves Manci, nem ikar rólam semmit sem tudni ez a hálátlan gyermek, —• mondta elbuaulían Dömötör ur.
Margit nem felelt, egy ideig türelmeset: tovább varrt, aztán félretette a ruhát ét megkérdezte:
—- Hallja, mit akar maga tulaj-
donképen?
DemölOr ur nyájas arcot vágott, kényelmesen elhelyezkedett egy széken, aztán kövér ujjait összefonva felelte :
— Te hozzád jöttem, édes bogaram, egy pár okos szót szeretnék veled váltani.
— Talán mégis fizetni akar?
— U*yan, hogy te mindig erre térsz visszal Nem, drágaságom, nem erről van szó. Sokkal fontosabbról I Az én gyönyörű kis leánykám jövőjéről van szól
— Tehát az enyémröl. Jól vanl Hát mondja, mi köze van ehhez magának?
Sok, nagyon sok, aranyos kis csibém I Hát mondd, de csak röviden, hová tetted te a kis eszedet? Mi a fészkes fenének utasítottad vissza Solthy gróf ur ajánlatát ? Hát akt hiszed, nem mondott el nekem mindent a ruhatáros Weiszné? Hát azt hiszed, hogy én, mint szerető mostohaapád, csak ugy egyszerűen tudomásul veszem, hogy te sárba taposod a szerencsédet? Egy ilyen főnyereményt visszautasítani I Hová gondolsz, te szerencsétlen gyermek? Siettem, rohantam hozzád, hogy talán még idejekorán figyelmeztethesselek I Gondold meg, az Istenért,
hogy mit csinálsz I Qondolj jövödre, szegény nővéredre és szegény nevelő apádra I Nem, édes jó gyermekem, ax lehetetlen, hogy te megmaradj elhatározásodnál. Oondold meg, angyalom, mit cselekszel I Két kézzel kell kapnod szerencséd után, hiszen ha ezt elmulasztod, soha, de soha nem mosolyog rád ilyen Igazán nagy szerencse I
Dömölör ur hangjából a méltatlankodás, a megdöbbenés csendült kl, arcán a leánya |övő|éért aggódó atya kifejezése ült. Látszott rajta, hogy még tovább akart beszélni, midőn Margit hirtelen felugrott és oly erővel csapott az asztalra, hogy Dömölör Ijedten rezzent Ossie székén.
— Ha röglön kl nem megy, vén gazember — kiáltotta a leány — kl logom dobni, hogy a nyakát töri I
Margit haragtól kipirult arcán annyi elhatározás lálizotl, hogy Dömötör ur sietve sjedte össze botját és kalapját és apró léptekkel, folyton hátrálva, köszönés nélkül kisurrant az a|lón.
Lent a kapu elölt Weiszné, a ru-határosné várta.
— Na Dömötör url Végzett va-lamll?
(Folyt, kör.)
1M3 |»nu«r 11__
aitOfi P°llt\' amcl* és »\'-. Mrl i4mjnlo(l, mostani intézkedésével sronban tel|es mtgnyugvásrs [utoll. MoíI minden Igény kl van elégítve: « kórház, a várót, az or-I voiok, mini a nagyközönség érdeke meg vin védve.

A ilsztvtseló-flsetósek és adóbátraiékok flgye
» közigazgatási bizottság előtt Zalaegerszeg. lanuár 10
(A Zalai KözlOny tudósítójának trUfonjeknlése) Zatávármegye köz-Igasgatásl bizottsága ma délelőtt Oyömörey Qyörgy főispán elnöklete ■lati ülést tartott, amelyen az albizottságokat alakították meg. A régi tagok maradlak, kivéve a fegyelmi bizottságot, abová Figura Györgyöt választották be.
Az esetnénylelentés arerlnt a köz-biztonsági állapotok kielégítők.
Farkai Tibor kérte, hogy\' a borfogyasztás! adóleszállltás rendelkezésének szellemében való eljárásra tanítsák a községeket. A további leienlésekből kllflnlk,\' hogy Pacsin 165 százalék és Tapolcán 161 százalék az adóhátralék, ott a legnagyobb, s legkisebb Z Jaszenigróton : 86 százalék.
Barcza László földbirtokos kérte, hogy ismételje meg a bizottság a mullkori feliratát a kormányhoz az adóhátralék tárgyában. Farkas Tibor szóválelte a község! tisztviselik Illetményeinek ügyét.
Bódy Zollán allaptn kérte, hogy a kormánylellralba vegyik be, hogy a községi tisztviselőket a közp. II-letményhlvatal elégítse ki, a jegyző-ket pedig megkéri, hogy oz adóhátralékos kérvények megírásánál álljanak el a díjfelszámítás! foguktól.
A tanfelügyelő jelentése szeilrtl a vármegyében 776 lanteremben 803 lanerí működik, 140 Iskola túlzsúfolt.
A mezőgazdasági állapotok kielégítők — a gazdasági felügyelő jelenlése szerint.
Fegyházra Ítélték
■ Kanizaán ie azélhé-moakodó „pénzváltót"
Szombathely, Január 10
A szombathelyi törvényszék most vonta felelősségre többrendbeli csalás büntette mlatl Bárd La|os 42 éves nyíregyházi rtföskereskedől, akli egy hónappal tzelőll fogott el a szombathelyi rendőrség.
Bárd Lajosnak, aki kéllzben Nagykanizsán Is síélhámoskodoll, az vo t a trükkje, hogy kiszemelt a városban egy pénzes gazdát, akit megkért arra, hogy vállson be neki tiz darab 10 pengőst egy egész saáspengösbe, mert, mint mondotta, pénzt szerelne feladni a póslán éa ha egész 100 pengőst sd fel, akkor kevesebb porlót kell utánna fizetnie, aztán Bárd Lajos ügyesen vlsszalopolt 40—50 pengőt.
A szombathelyi törvényszék most .3 rendbeli csalás bünlelle mlatl 2 évi és 3 hónapi fegyházra Ítélte a bün-telett előéletű Bárd U|ost. Az ítélet nem jogerős.
ZALAI KOZLONT
Az ügyészség rövidesen meghozza határozatát dr. Kovács László ügyében
Dr. Kovács László folytatja ügyvédi gyakorlatát
Nagykanizsa, lanuár 10 A dr. Kovács László elleni Ismeretes bűnügyben, amlut értesülünk, a nagykanizsai klr. ügyészség rövidesen meghozza halározalát.
A bünügy r,«rmálls lefolyásának semmi különös akadálya nincs. Maga dr. Kovács László ügyvéd Nsgylta nizsán ta-lózkodik és tovább folytatja ügyvédi hivatását.
Szivenlőtte magát egy somogymegyei tanító
Kaposvár, Január 10 Fördös István Szörény köz ég református tanítója elküldte feleségéi és kél gyermekéi az apósához lálo-galóba. Alighogy eltávozlak, a még áíybanfekvö tanító revolverrel szi-
venlőtte magát és azonnal meghalt. Hátrahagyott levelében tarthatatlan helyzetével Indokolja végzetes lettét. A községben általános részvél nyilvánul-meg a közszeretetben álló tanító családja Iránt.
74 éves
fennállása alkalmából
SIHGER Dluotúruhiiz
egész január hónapban olcsó fehér árusítást
rendez.
Propaganda cikkeink : Olosó Sáska ♦ Ezüst Sáska + Sáska gyolos Arany Sáska mosott Középszálu Sáska 4t Finomszálú Sáska
Lepedő 2 méter összesen P 360 Lenvásznak ^ Törülközők ^ Damasztáruk Zsebkendők jó minőségben
Sin ÍSB JglDi JIFFON
80 om. széles 80 fillér. Kirakatainkra felhívjuk vevőink figyelmét.
Kötelenként 10 fillér helyett napi 2 fillérért
olvashat kölcsönkönyvtár! könyveket a „Zalai, KözlOny" tninden előfizetője
A Zalai Közlöny szerkesztflsépe
megállapodást kötött a Horváth József ujságáruda kölcsönkönyviárával, amely köztudomás szerint egyik leg-i égibb, legbőségesebb és gondosan fejlesztett kölcsönkönyvtára Nagy kanizsának, többezer kötetre rugó régi és u| könyv-állománnyal. A napi forgalomban egv-egy könyv kö cfcöndija 10 fillér. A Zalai Közlöny minden előfizetője, aki az utolsó havi előfizetési nyugtáját felmutatja,
mától fogva havi 60 fillérért egész jvuwirimivrYYYrV\'^
hónapon át olvashat a Horváth-kö csönhönyvtárbrtl, vagyis napi 2 fillérért egy hónapon át akár minden-nup cserélhet könyvet a hatalmas é< gazdag választékból. Aki nem óhajt 60 fillért egész hónapra lefizetni, az is kap kedvezményt, amennyiben egy-egy könyvet esetenként 10 fillér helyett 8 fillérért válthat a kölcsön-könyvtáruól. A kedvezmény igénybevételéhez csak a Zalai Közlöny utolsó havi elölizetési nyugtájának felmutatása szükséges.
Egy pápai diák Pesten kifosztott egy lakást, Nagykanizsán elfogták
Nagykanizsa, Január 10 Kedden délután fél 3 óra ttjban egy 20 év körüli lézengő fiatalemberre lelt figyelmes az állomás várócsarnokában cirkáló rendőr. Felállítására B. István névre szóló budapesti Iskolai bizonyítvánnyal igazolla migát, de arra vonatkozólag, hogy mll keres itt Kanizsán, nem tudóit elfogadható választ adni.
A rendőr vallatóra logla a mind nagyobb zavarba Jövö flala\'embett, mire az bevallotta, hogy Pápán lak-
nak a szülei, de ö Budapesten Járt iskolába. Legutóbb, december 27-én egy F. Kornélné nevű Ismerőse Üllől-uü lakását álkulccsal felnyllolta, ahonnan ellopta az asszony értékes bundáját és fehérneműt Ezekéi eladta és az Igy szerzed pénzen néhány napig a fővárosban élt, majd Kanizsára\' ilazott, mert át akart szökni a \'tatáron.
A rendőrség őrizetbe vetle a ka-landosvérü diákot, akit most Budapestre szállítanak.
Döntés előtt a háborús adónságok revíziója
Pária, Január 10 (Éjszakai telefonfelentés) A Temps newyorkl tudósítójának értesülése szerint a háborús adósságok revíziójának kérdésében rövid Időn belül döntés történik.
Egy hót alatt 250 áldozata
T9lt az uglUl sálhajárvás jaak
Londoo, JanuAr 10
(Éjszaka! telefonfelentés) Veszedelmes nálhslárvány dühöng egész Angliában, t^irminghamban az elmúl; héten \'250 halálos áldozata voll a járványnak. A londoni távíró főhivatalnak 150 alkalmazollja betegedett meg. A járvány számos kórház egész orvosi és ápolószemélyzetét ágyba döntötte.
Véres anarchista moz-falom lángolt fel Ismét Spanyolországban
Madrid, Január 10 A felkelő forrongás Spanyolország nsgyobb városa I b. n még mindig lart. Bugarra vátoshi ti hátotn rendőrt lőttek agyon, Oraobun e^y rendőr-tlszlvlselöt. Sevlha több pont|án tüzet gyújtottak. A város Összes pékéi sztrájkba léplek. A tegnapi utcai harcokban löhb mint 30 ember esett el. Qranadában sz egyik templom ajtajában bomba robbant tel. A belügyminisztériumhoz érkezeit jelentés r rlnl a rendőrség mlndenüll kitti 0 i mrgállja a helyét és a mu t.-sig nem csatlakozol! az anarchistákhoz.
Suvllla, Január 10 (Éjszakai Itlefonjelinlés) A Munkások Stöve tége kedden reggel általános sztrájkot hirdetett. Fegyveres munkások hatoltak a gyárakba, ahol « munka abbahagyására kény-szerltelték a sztrájktörőket. A külvárosokban több villamosra lőttek a szlrájkolók. Az egyetem előtt harcra kerüli a sor a csendőrök és a szlrájkolók közölt. Ol halott maradi a helyszínen.
Hal halottja és 30 snlyos sebesültje
van a bukaresti vonatkarambolnak
Bukarest, január 10 Bukarest északi pályaudvarának bejáratánál kedden reggel 7 órakor a temesvár—bukaresti gyorsvonat teljes erővel belerohant az etétfa haladó temesvár—bukaresti személyvonatba, amelynek 15 kocsija kisiklott, mig a személyvonatba belefutott gyorsvonatot csak Jelentéktelen sérülések érték.
A szerencsétlenség következtében 6 ember halt meg, 30 pedig súlyosan megsebesült. Sok utas szenvedett könnyebb sérülést. Sem a sebesültek, sem a halottak között nincs magyar. Számos vasúti tisztviselőt letartóztattak.
ZALAI KÖZLÖNY
1933 tanuár 11.
Tánciskola.
Karpaszományosok részére csütörtökön d. u. 6 órai kezdettel • „Kaszinó" ban tánctanfolyam nyílik. Beiratkozásokd.e. Il,d.u,6-8-lg. Különóra égisz nap. Uj tanfolyam 17-én nyílik.
GÁBOR tánctanár.
Dr. Barths István és Wsisx Dszsft előadása aa OMKE-bsn
Nagykanizsa, január 10
Az OMKE előadás-sorozatában kát rendklyf.il értéket előadás volt kedd este, amely Iránt oly érdeklődés nyilvánult meg, hogy az előadót terem szoknék bizonyult.
Az első előadó dr. Bartha István, az OMKE klltlnö ügyésze volt, aki az adóbevallásokról tartott Igen értéket előadást, megmagyarázva a kereseti, jövedelmi éa vagyonadó bevallások mikéntjét, január 31-lg azoknak kell beadniuk vallomásukat, akiknek adójuk rögzítve volt, de azt magasnak lariják és azt fel akarják mondani. Január 31 lg a városi adóhivatalba be kell nyújtani, A">k-nak, akiknek adójuk rögzítve nincsen, vagy uj adózók — ezeknek lebruár végéig kell adóvallomásalkat benyújtani. Majd megmagyarázta az egyes adók bevallási Ivének mikénti kiállítását, léteiről-tételre, mindenhez a kellő magyarázatot fűzve
Majd Welsz Dezső gabonakereskedő tartalmas és értékes előadása köveikezeit: Miért vesztette el a magyar buza exportképességéi a Manlloba búzával szemben? címmel, Welsz szakszerűen kifejtette, mert a Manitoba minőségileg jobb, a sikértartalma jobb, ugy, hogy a lisztje sokkal jobban felhaszr.álhaló, mint a magyar buza lisztje. Emellett olcsóbbak Is a fuvarkedvezmények. Igy Murakeresztnron át egy Időben nagy mennyiségben jölt át Magyarországba, de Jobban felvidéki rendeltetéssel. Ah Kassa város a buza 15.60 P, mlg a legjobb tiszavidéki buza ab Kassa 16,— P. Próbált «k nálunk Is bevezetni különféle nemesített fajokat, azonban egyik sem tudja felvenni a versenyt a Manitoba-búzával.
Mindkét előadás zajos tetszés! válloll kl. Frledenthal László alelnök lelkes szavakban köszönetet mondott az Illusztris előadóknak tanulságos és gyskorlatl hasznú előadásukért.
Scbtttz vásznak védjegye.
Idölérás
A nagykanizsai SMtsnroléatsl m»«-ffgyelő tslentések t Kedden a Mmit-sálírt: Heggel 7 érakor +0-8, diluUn 3 ónkor +16, esle 9 órakor +08.
Eftiluakal rddlóJtUnte.l A ttmtmmrmté* l-l fn(4a*l fttl.ntl ».l„ (0 «P*> mr i FtlhS. Mi aérkaM klwihk knuáaaal, lto»glal» hSvAI-
NAPI HIRiK
NAPIREND
Jsisuár II, szsrds
Rómát kaloükos: Hlgtn. Protestáns: Agola. tzr.: Tsb. hp 13.
Váróit muzeum és Könyvtár nyitva csütörtökön és visárnsp délelőtt 10-től 12 óráig.
ayógyaxrtld é||ell szolgálat e hónsp-ban : az Örsngysl gyógyszertár Deák-tér 10, ss. és s kllkanlmlgyógyszertár.
Qöztflldö nyitva reggel 6 órától este
óráig (hál lő, srerds, pintek délután, fez nsp nőknek).
— (A polgármester Budapesten) A polgármester több napos tsrtózkodásra hivatalos ügyben Budapestre utazott.
— (Teleky Allce grófnő balesete) Teleky Allce grófnő Pölöskén ródllzás közben neki ssaladl egy fának és a bal boká|át eliörte. Beszállították a szombathelyi kórházba.
— (A zeneművészet 6 koráról)
tart dr, Kerkay József lanár előadást a zeneiskola vasárnap délelölt fé \' 12 őrskor kezdődő maliné|ár, melyen még Honit Ilona zeneiskolai tanárnő működik közre. 50 és 80 filléres legyek a Králky tőzsdében és a zeneiskolai szolgánál kaphatók.
— (A klskantzsal szerző darabja a Kath. Legényegyletben) A Kiskanlzsán nagy sikert aratott .Két gyöngye volt a falunak" c. énekes, táncos népsilnmll, Nagy László klskanizsal fiatalember műve, yasárnsp esle színre kerül a nagykanizsai Kalh. Legényegylet színpadán. Uiána tánc.
— (Vidám est) Az Urleányok Mária Kongregációja a nagy érdeklődésre való tekintettel, megismétli vidám estjét a plébánia fehértermében folyó hó 15-én délulán fél 6 órakor. Helyárak 60 fillér és 40 llllér, állóhely 20 Illír. Jegyek a Teutseh drogériában kaphatók.
R
Tflz a galamboki szőlőhegyen
Nagykanizsa. Január 10
A galambok! szőlőhegyen a minap reggel eddig még meg nem állapított okból kigyulladt Borbás Józaef galamboki gazdálkodó nádtetős pincéié. Mivel a tüzet csak későn vették észre, no meg víz sem volt a közelben, a pince teljesen leégett A kár 500 pengő. Az a gyanú, hogy gyújtogatás történt.
— (A 48-as szobor-aíap) Javára Slelner alezredestől (Bécs) 10 schilling érkezett.
— (A ZTE táncestje) Szombaton este fél 9 őrskor tartja a Zrínyi második táncestélyét a Korona éttermében. Az érdeklődés olyan nagy, hogy a szezon legsikerültebb tsté-lyének ígérkezik. A hölgyek körében márts erös a készülődés, mert sok lesz a táncos és biztos a Jó hangulat
— (Az Izr. Leányegylet szombatesti piknikjének) előkészületei befeleződtek. A rendezőség szenzációs vidám műsorral kedveskedik a megjelenőknek. Az ügyes szereplők már teljes felkészültséggel várják a nagy est beköszöntését A piknik iráni olyan nagy érdeklődés nyilvánul meg, hogy az elnökség kénytelen számozol! jegyeket ktsdnl, ugy, hogy aki ető jegyeztet magának, annak biztosítva van a helye. Jegyek elővételben a 1%^-drogértában kaphatók 1 ás 1.50 pengős árban. Karzatjegy 80 fillér. A piknik tiszta bevételét jótékonycélra fordítja az egyesület.
— (A Városi Férfikar) ms, szerdán este fél 9 órakor próbát tart.
— (Köszönet-nyilvánítás) Az OMKE a Keresztény Jótékony Nőegylet szegényei részére 20 drb, 2 kg-os kenyeret adományozott, amiért hálás köszönetei mond cu Elnökség.
Epe- ál májbeleglágekaél. epeké és frgaság eseteiben a természetei ..Feresc léiitf" keserűvíz a hati srervek működését élénkebb tevékenységre serkenti. Klinkai tapasztalatok Igazolják, hogy az olllionl Ivókúra különösen hatásos, ha i Tereso láuel vizel kevés forró vízzel keverve, reggel éhgyomorra Isszuk. A Perese lósset keserűvíz gyógyJ szertárakban, drogériákban és fűszer-üzletekben kapható.
Megint betörés volt a Szent-gyOrgyvárl hegyen
Nagykanizsa, Január 10
Keddre virradóra Ismeretlen tettesek betörtek Fala látván kanlzul kéményseprő Srentgyörgyvárt hegyen levő pincéjébe, shonnan egy kerékpárt vittek magukkal. A somogy. szentmiklósi csendőrség, amelythk hatáskörébe ez a terület tartozik, megindította a nyomozást.
— Találtak egy F. F. monogramos sált a frontharcos-bálon. — Átvehető s szerkesztőségben.
— Lábtörés a síkos uton) özr. Kovács Sándorné 65 éves munkás-asszony, Pelöfl-ut 51 szám alatti lakos kedden délulán 4 órakor át akart menni a siomszédba, amikor a síkos uton megcsúszott és eltörte a Jobblábát. Beszállították a köz-kórházba
— Menyasszonyok jó bevásárlási helye Stnger dlvatdruMz.
Ha majd ön Is rájön, mit tud az [„Igmándl"
Alkalomadtán csak azt fogja hasz-Jnálnll
— A Világvárosi Ragteyak 9 heti szá mn BaróU Zoltánnak „A nagy nriálé" olmü regényét közit, amely egy ragyogó és slkerekbon gazdag -ztár életének Izgalmas eseményeit trjs le megkapó és végig érdekfeszítő történet keretében.
m Felgyülemlett sok maradékot meglepő olcs<J árban árasll Stnger dlvatdruház.
— (Nem tOrtek he Bíró Shno-nékhoz) Jelentetttik a minap, hogy Bíró Simon nagykanizsai fskeres-kedő bejárónője munkaadója lakásán betörési kísérletet ledezett fel. A rendőrség megtnditolla a nyomozást és megállapította, hogy az ájtók véletlenül maradlak nyitva, betörési kísérlet tehát csak a halálra rémüli asszony fantáziájában történt.
— As (Hság uj száma beszámol Gömbös első Igaz nagy sikeréről. Helyet a fiataloknak, Illusztrált helyzetkép. Sürgős kérdések az uj fővárosi Tudakozó Iroda részére. Fizető vendég kereatetík a bécsi szállodákban. Harctéri Jelentés az Operettszínházi lófrontról. Szektlless lovagias ügye. A Bölcs Rabi nyilatkozik a Dréhr- és Sátori ügyről. A suz-
Íaara éa a szegény villamos-utas. Nagy mre kitűnő vicclapjában. Mutatványszámot küld a kiadóhivatal. Budapes! VI. Ó-utca 12.
VARGA
Mos
Tisztit
Fsst
Gallérok tisztítása
•-M fillér
Horthy Miklós ut 8. Hunyadi-utca 19.
1983 január
tt.
EJoJinid[f ^
— (QyerOnk * gőzbe!) At\'um-poll éjszaka után valóságos uduléc egy óra a gőzlürdöben. Betegeknek gyógyulás, egészségesnek felfrissülés, Öregnek megllalalodác, Halainak erőgyűjtés egy fürdő a gőzben. A farsangi szezon slalt mar a kora reggeli órákbari nyílva van > gőzfürdő a Kisfaludy- utcában, bálokai, mulatságokat kővető reggeleken pedig mfr hajnali 4 órától a közönség rendelkeiésére áll.
.Inán as oltáréi
non bsrzia tártt keztvtl. 1
...... \'ofn ellenében i
ylott teadétutá-„w________________-íeosflletea meg-
találó adja le Jutalor \' kassMi««t>en
— (Kardsán foglak el egy körözött budapesti ügynököt) Az egyik ksnlzsai szállodában kedden délelőtt őrizetbe vették • detektívek Deubch Lajos budapesti ügynököt. Deutsch ellen a budapesti törvényszék adott kl körözést, mert állítólag a budspestl Apolló garázs kárán csalást követett el. Ai ügynököt ai ügyészség felsiáilll|s Budapestre.
— Nagy meglepetés a vevőközönség részére Singet dlvatáruház fehér januárja.
AklMk s szIvatlklSies rssdstlsa, eról-kódés nélkül ugy érhetnek el könnyű székelési, ha naponta reggel éhgyomorra megisznak egy kis pohár természetes .Fsrsao lázssr keserüvlzet.
Zalai közlOny
Emlékeztető
Jan. 14. Izr. Lednyegylet műsoros piknikje 9 érakor a Kaszinóban.
— ZTE tea 9 órakor.
Jan. 19. UctáUs előadás 6 órakor a városházán.
— Zenei UceáUs előadás fél Izórakor a zeneiskolában (dr. Keikay).
— Urleányok Kongregácló/a vidám estje léi 6-kor a lehérteremben.
— Kath. Legényegylet műkedvelő előadása 8 órakor az egyletben.
— Levente Egyesület tea-eslélye. Jan. 21. Keresztény Nőegylet bridts-
teája a Koronábsn Jan. 22. A Szt. Ilona Leányktub műsoros teája fél 7-kor a Missziós-házban.
Jan. 28. Kereskedelmit Végzettek műsoros estje 9 Örskor a Kaszinóban. Jan. 30. Hangverseny a zeneiskolában 9 őrskor (a tanárok közreműködésével). Febr. 1. Ar. Ipartestület műsoros
bálja. <. Febr. 4. ZTE sport bál. Febr. 11. Magántisztviselők műsoros
eslje a Kaszinóban. Febr. 12. Kereskedelmi Alkalmazottak álarcoshálja. Febr. 18. Ev. Nőegylet tcá|a a Koronában.
Febr. 25. Keresztény Nőegylet et\\i\\yt Febr. 26. Kath. Legényegylet műsoros láncestélye 8 órakor az egyesület helyisigében.
KÖZGAZDASÁG
Olaszország Postumlán és Fiamén át lezárta a batárt á magyar állatexport előtt
Élőállatot csak Ansztrlén ét lehet Olaszországba vinni
Nagykanizsa, Január 10
Posturaia olasz határállomáson a szarvasmarhák között ragadós száj ás körömfájás uralkodik. Ugyanis as egyik szombathelyt exportőr zárt (fertőzött) magyar területről szarvasmarhákat szállított Poslumiába, ahol aiokat Prlngttu Agosla ssáiUló istállójába helyezték. A fertőzői! vidékről szállított szarvasmarhák meg-ferfözték - az ottlevé állatokat. Az esetet jelentették az olasz állategészségügy! hatóságoknak és a kormány azonnal lezárta a határt Postumlán és Fiúmén ál az éli illatexport elől. Minden szarvasmarha, amelyet Postumlán vagy Fiúmén át bevisznek az országba, a határon levágás alá kerül.
As olasz kormány óvintézkedése már sz első napon éreztette hatását, amennyiben az eddigi napi 25—30 vagon szarvasmarha-kivitel helyett ma már mindössze egy vagon magyar szarvasmarha állt a murake-reszlurl határállomáson. Ennek a fslsdója még nem tudta a Postumlán történteket és Így a rendes irányítás mellett adta lel szállllmá-nyát Postumta rendeltetéssel. A határállomáson nyomban teleionon felhlvla az exportőrt és közölte vele a történteket, kérve, hogy másfelé dirigáltassa vagonsiállümányál, ami azután meg Is történt.
Érdekes, hogy ezzel kapcsolatban tegnap a magyar kormány is értesítést küldölt a határállomásokra,
amelyben jelzi, hogy az olaszok lezárták a batárt Postumlán át is utasítást ad az állatszállítmányoknak Szentgotthárdon, illetve Ponlebán át való dirigálásra (Pontalel-vonsl, lidine felé.) A mai szállítmányok már Ausztrián át tOrtinlk Murake-resztur állomáson keresztül.
Az olaszok kényszerű Intézkedése Igen érzékenyen érinti Ismét a magyar állatkereskedelmet, mert az Ausztrián it vali szállítás tetemesen többe kerül, Ausztria semmiféle tarlfálls kedvezményt nem nyujl a magyar exportőröknek.
Remélhető, hogy a magyar állat-exportőrök Is a magyar kormány megfdlelö közbevetését lógják kérni a szövetségi vasutaknál mig a határzár fennáll. (B.
— Köztisztviselők részére rendkívül előnyös bútorvásárlás! alkalom. Modern berendezések, tökéle-les jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen ls kaphatók — Kopstetn bútoráruházban, Horthy Mlklós-ut 4. _
Mikii intézet
ír. Baaeélg iryááaé Laag Izfáa
Nagykanizsa, Mák-tár 3. szám.
Szépséghibák kezelése,
egyéni arcápolás, szemölcsök, szőrszálak eltávolítása. Olcsó bárlstraadszar.
R
tlaxtltáa 8-Itt fillér PRÍMA khIMksa
PÁLCSICS.
Első ugykuliial selyem-, kelne-, tattlfeiU ii yegytUitltó Fftüxlals FÓ-UT 7.
Ztrlckl sár lat
Pária 20-27y,, London 1739, Newyork 5I9Í., BrOaaei 7200, Milano 26-til, Madrid 42\'4Z\'\\ Amsterdam 206-75, Berlin 123\'.. Wien 61-20, Szófia 3 76, Prága 1539, Varsó -■-, Budapest -■-, Belgrád 7-00, Bukarest 3D61/..
Terménytőzsde
Basa Uszav. 76-os 13-10—1350, 77-es 1330-1380, 78-as 13-45-13-9(1, 79-as 13-flO -14-10. 80-as 13-75-1430, dunántúli Tfroa 12-55—12 70,77-es 12-70—12 85, 78-aa 1285-1295. ft-aa 13011-1315, 80-aa 13-15-1329, roia 600-615, lak. árpa 8 70 »80, sab 875- 890, tengeri 6-40 - 650, korpa 605 -615.
k ItauH luk áerlis-árfelyiaal
VALUTáK Ans-Jt. 1900 1940 Belga Ir. 79-16-79-74 Csalik. 16-91-17 01 Dánk. 98-50 9970 Dinár 7-30-7 80 Dollár 570-50 573 50 Prands 1.22-30-22 50 Holl. 229-3V23075 Zloty 6395-64-45 Lel 340-344 Lava 3 9N-4-25 Ura 2WW02Ü Márka 135-70-136 60 Norvég 98 00-9000 Peseta —■— -•—
Scfaűl. -•-•-
Svájcit. 110-70-111-40 Svád k. 103 80-10160
DEVIZÁK AmsL 22055-23075 Balgrád 830-840 Emiin 135-80-136-60 Bilissel 7»26 79-74 Bukarest 341-343 Köpetül. 96 70 99 70 London 1907-1921
Madrid -■--•-
Milano 3000-30-18 Newy. 571-00-57400 Oszló 96 20-99-00 Párls 22 30-22 47 Prága 1693-1701 Sióüa 4-00-4-27 StoeUi.103 60-104 60 Varsó 6405-64 45 Wlea — Zürich 11080-111-40
Wiei- daarlog árfolyama i 80.454. 8ertérráiir
FelhaJtáe-481, eladaUan 51, — elsó. rendű 0-84-086, szoetett 0 85 -0-87, szedett közép 078 -080, kOnnytt 074 0-78, l-s« rendű Orag 0-80 082, ll-od rendű 0-76 -0-78, angol sOldí 1.085- 062, t 100—1-04, salr 1-35 -
~~...... i-t®—i-te.
üreg C szalon
_ Ionná nagyban 0<0, trna ll»—130.
Kl.uj. a taptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda Sa Détzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanlzaán.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Inlemrtzan telefon: Nagykanizsa 78. szám.
APRÓHIRDETÉSEK
..im ms ssa • 0ZI*r. .-IlkZ: M* M4 1
Au.1 kimSfc,«a 90* waiéaiav.
Siakaháail keresek gyermek mellé 15-ikl belépésre. — Unger, Horthy Mlklós-
gpaolAlla gallérllaslllás, ruhatesléa, vegytisztítás fcgolctóbb árakon, .Ideál-gózmotógyir ketmefesió ás vegyllsillló gyűjtótelepc Olga kalap és kézimunka szalon, Horthy Mlkláa-nt 5. 5017
SatetmagazzBataUs mist] raktára, st mUtmé álban kUruillom. Amtli,
Kttüné asztali nj és éborok
50 litertől tO llllárárt Dr. Llchtscheln borkereskedő
Kérem a közönséget, hogy autó megrendeléseit kizárólag 167. éa 371. telelon-állomáaoo adja le részemre. Kaufmann
- • 53 2
Mandlbaom Oukáraá alhat>•«* latá-zete Hunyadi-utca 10. 77
0x1*1, vagy rakUriuk atkalaias S klf.k.ll ablakkal bíró szép és szársz ba-lylfég. alnosaa katerasstl klIIOnbeJá-raln azobst la Caeagery-ut 14. atalt olesóa
"Iá. »
Csinosan bútorozol! naMakaJ utcai szoba azoanal kiadó tér 4.
Ktllónbejáratú eleaáaaari ka két szoba Itlrdiszoba I nyl Láaaló-utca 8.
a
kataraialt
Király u 23.
■jlraaa.rrat IgerColcsóu klánultok. Szaracx, laUtoo 310. 72
KZvaaaoM pinteken este mozitól a telsölemplomlg Jobbktsra való szanraaUi kcutytl. Becauktcs megtaUKl kérem le lapunk kladóhtvaUlában vsgy " téri uattkban.
13.889/B. 1931. 13.819/B. 1931. 6.069/B. 1931. 13.961/B. 1931. 3.564/B. 1931. 10.288/B. 1931. 2.319/B. 1931. 5.943/B. 1931. 8.281/B. 1930. 11.375/B. 1931. sz.
árverési hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy köztartozások fejében Ozv. Schmidlechner
Qyörgyné, Pint Ferenc, Zsupanlcs István, Péter Imre, Bődör Sándor,
Zafuta József, Kozlnszky Dezső, ifőldy János és Pörzse Oyörgy nagykanizsai lakósoknál lefoglalt kü-
lönféle ingóságok és pedig: 1 drb kredenc, 1 drb falitükör, 1 drb díván, 1 drb kéR > drb sublat, 1 d,b kisasztal, 1 drb kétcsövű vadászfegyver, 1 drb fali ingaóra, 1 drb faíi-tűkör, 1 drb kia kredenc, 1 drb diván, 1 drl. szekrény, 1 drb kis pamlag, szalongarnitura, 1 drb kerevet, 1 dib kerevet, 1 drb dohányzó asztal, 1 drb szekrény, I drb Íróasztal, 1 drb lábszönyeg, 1 drb szövelfüggöny, 1 drb luszler, 1 drb aszlalüámpa, 1 drb könyvállvány, 1 drb díván, l drb lalitükör, I drb fali Ingaóra, 1 drb borbélyasztal tükörrel és különféle űzlell berendezés, pullok, mérlegek, mákdaráló 1S33. évi lanuár hé U. napján d. e. 9 érakor Csengery-ut 51. sz. alatt, volt Mercur gyártelejíen elárvereztetni fognak.
Nagykanizsa, 1932. évi december hó 22-én.
Lehoczky Lajos s. k.
IS V. végrehajtó.
5621/B. 1932.
Árverési hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy Székely Vilmos nagykanizsai iakbsnál köz-tariozáíok fejében lefoglalt I drb ebédlöszekrény, ebédlőasztal 6 székkel, 2 drb éjjeliszekrény, 2 drb szekrény, dohányzóasztal, sezlon, tükör, karosszék, könyvszekrény, rádió, órák 1933 évi janaár hé 17-én d. u. 3 órakor László herceg-utca 6. sz. alatt (Katonarét) elárvereztetni fognak.
Nagykanizsa, 1932. évi december hó 2íén.
Lehoczky Lajos s. k. ts v. végrehajtó.
ZALAI KÖZLÖNY

I9S3. január 11.
BÚTOR
és kárpitos árut minden Ízlésnek és igénynek megfelelőt, óriási választékban, legolcsóbban és legkedvezőbb feltételekkel szállít díjmentesen és felelősséggel
KOPSTEIN
bútoráruházak Nagykanizsa Szombathely
Alapítva a 1887-ben.
Sopron

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbaráiok, itmierö-aflk, kik felejthetetlen drága |ó növártlnk, illetve sógornőnk Psaaofazky Matild temetésén megjelentek, vagy fájdalmunkat bármily módon enyhíteni igyekeztek, fogadják hálás köszönetünket
A gyászoló rokonság.
8261/B. 1932.
Árverési hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy köztartozások felében Mráz Jenő nagykanizsai lakosnál lefoglalt 1 drb ebédlő-
szekrény, pohárszék, 1 drb vitrin, ebédlőasztal 6 székkel és 1 drb tükör 1933. évi január hó 16-án d. u. 3 órakor Sugér-ut 17. szám alatt elárvereztetni fognak.
Nagykanizsa, 1932. évi december hó 29-én.
Lehoczky Lajos s. k.
74 v. vlgiehajtó.
Száraz, aprított
bUkkfát ..
trHalll
fűtAszenet
bálhoz szállít, legolcsóbb napi áron
Stainar Adolf
tflalta- te ai^karaaka^ó
Király-utca 32. az. alatt.
Kitűnő tánaenét
ad a gramofon!
Lemezkaksönzés! Legújabb slágerek!
Gramofonok kedvező részletfizetésre
TRAHSDAHUBIA D.-T.
Aprított haaáb
tűzifát,
trifaili, tojáa
éa egyéb
szeneket
legolcsóbb áron szállít a
fifykulml ratelep él frltill-aajagkereskedéti
iplil.lt. é< ápltk.zé.1 aayafl«k raktár. VAr-ut a. T.l.lon 184.
Trarudanubla malora melleit.
Oaenyary-ut 6.
Telefoni 4-13.
SS
Oloaébb
lett a
„FUTOR
szénsavas taksrmánymésx
2 kgr. oa doboz ára ... 54 fillér a......110 a
50 kgr. ára (zsákkal együtt) . 600 . eredeti gyárt csomagolásban. A .FUTOR" növendék állatoknál a csont képződést elősegíti, hízásra beállított állatoknál ótvágygorjoaz-töleg hat. A „FUTOR" etetése mellett konyhasó adagolása felesleges. A nagy hizlalók, uradalmak, gazdaságok a „Futott" állandóan etetik. A valódi .FUTOR" ezentúl csak a fenti eredeti gyárt csomagolásban kerül forgalomba. ZsAkból kimért , FUTOR+" eianíul ne fogadjon elt Beszerezhető:
ORSZÁG JÓZSEF cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bírósági palota mellett)
HuasWiáMiit i lati kúM -utatn).
Nyomatott a laptulajdouoa KOzjnziUsisi R.-T. Quleuberj Nyomd. U Uilzalal L»pkU<ló Vállalata könyvnyomdájában N«tvk»ulzaáa. (felelő. üzletvezető: Zalai Károly.)
73. évfolyam 9. szám
Nagykanizsa, 1933. január 12, csütörtök
Ara 14 "llér
ZALAIKÓZLÓNY
J ás kiadóhivatal: Főnt 5. asia Megjelenik minden reggel, hétlő kivételével
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
fílőftzctéal ára: egy bőra « pengő SO Ulléz Sserkesitőaégt éa HidóhlvaUll telelel: 78. ai
A vízszűrő ügy
(bt) Halak óla foglalkoztatja nem csak a főváros, hanem a vldák fantállá ját éa érdeklődésé\', is a budapesti vízszűrő-megvesztegetések ügye Súlyos, Igen súlyos vádak röpködnek a levegőben, az u|ságok hasábjain, a politikai élet folyosőln, klubok ablaksarkaiban s ahova a suttogások elérnek, mindenütt a gyanú mérges nyála fröcsköl a közélet porondjának sok vezető korifeusa felé.
Legnagyobb meglepetése, egyben a legkínosabb is voll az egész sajlőt belárt hlr arról, hogy az ügyészség megindította a vizsgálatot a fővárosi törvényhalóaági élet több olyan szereplője ellen Is, akikre senki a gyanú árnyékával sem meri volna gondolni ax első kósza hírek kipattanásakor. TPautovits Viktorról, a fővárosi vízmüvek vezérigazgatójáról még az ominózus ügyben klhal\'gslolt bécsi tanú Is kijelentette, hogy a legpurltánabb becsületü kízélell fétll. És mégis... Hurcolják, klhallgal|ák, az emberek találgatnak, a gyanú nő, mint letéphetellen árnyék és mikor lesz még, amikor jogerős ítélet lesz ponlot az ártatlanság vagy bűnösség kérdőjele ulin?
Olvassuk az ügyben kolportált törvényhatósági bizottsági tagok nyilatkozatait. Bfcsey Antal a felháborodás hangján nyilatkozik és rágalmaknak mlnőslll az állllásokal, melyekre maga kérte az ügy kezdeti stádiumában, éppen neve tisztasága érdekében a legszigorúbb vizsgálatot. Magyar Miklós Igen közel járhat az Igazsághoz, amikor kijelenti, hogy a bécsi cég elbocsátod tisztviselőinek bosszú-hadjáraté bői szüleié 1 meg az egész vád. A maga részéről senkit az ügyben szereplök közül nem Ismert, senkivel nem levelezett, senkitől pénzt nem kapott, annál Inkább sem, meri mindig csak a hírhedi pesti viz javításáért harcolt, de azzal sohssem törödölt, hosy ki kap|a meg antisk munkáil. .Közéleti ember — mondja — mindig kl van téve annak* hogy megrágalmazzák, de hamar ki fog derűin!, hogy engem nem vesztegetlek meg. hanem megrágalmazlak.* A Nemzeti Demokrata párt külön ülésen szorgalmazta a nyomozást és a világosságot a közélei tisztasága érdekében.
Hogy az egymással szemben álló vádsknak és nyllalkozaloknak ml az ériéke az igazság szempontjából, azt ma elbírálni nem lehet. Egy bizonyos: — ha történt vesztegetés, akkor azoknak, akik bűnösek benne, bűnhődést követel az egész közvéleményt De ha a nyilatkozóknak lenne Igazuk, akkor bűnhődjenek azok, akik a magyar közélelet felelőtlen rágalmaikkal akarlák beszennyezni. Mindez a bltóság dolga
Van azonban az ügynek máris egy tanulsága.
A magyar közélet levegőiét az ulóbbl esztendőkben megfertőzték a
mindenáron való psnama-szaglászás miazmái. Sa|oos, ezeket a mlazmákal valóságos panamák áraszlodák ma-
gukból és mérgező hatásuknak cssk egy ellenszere van: — tiszta levegő és llszla kéz a közélet minden vonalán, az állami épllkezéseklöl az utolsó kistisztviselő íróasztaláig, a legmagasabb hivatalok párnázott ajlallól az ujságljelUk apró sikátoraiig. Amíg a közélet nap-nap után termeli az akár visszaélésnek, akár szabálytalanságnak, akár panamának nevezed bűnök dzsungele!!, addig nincs olyan llszla kéz, amire sanda szemek ne nézzenek, nincs olyan emelt homlok, amit sárral meg ne hajigálhassanak, addig nincs olyan nyugodt álom, amire lldérceket ne lehessen szabadítani. In a felháborodás, a megtorlás, a tiszta lelkiismeret keveset vagy semmit sem használ. Ha
tiszta lesz a közélet minden zeg zuga, ha nem botlik a nyilvánosság léplen- nyomon kipattanó vagy eltussolt botrányokba, ha seholsem lesznek kényes pontok és ferde ulak, akkor majd eltűnik a közéleti rágalmazóknak az a típusa is, aki ma a lelkiismerete tág rostáján könnyed felelőtlenséggel eregeti át a vádak konkolyát és balkáni vágányokra állítja vele Idestova az egész magyarság gondolkodását. Ezt a túlzásokra hajlamoa psnama-hajszqló Ideologlát csak ugy lehel kllriani a közéletből, ha — nincsenek panamák és nincs sehol semmi titkolni való.
Priiá levegőt, tárt ablakokat, ellenző nélküli világosságot, az elharapódzó bün fészkeinek könyörtelen szél-
robbantását kövelell a közvélemény azok érdekében Is, akikben van még annvíl hl! és Idealizmus, hogy egyenes. gerinccel, becsületes létekkel mertek neki Indulni a közélet harcainak. És ez fog védelmei jelenti azoknak ls, kikel ma talán suttogva terjeszted plelykák é» a bosszú dühétől fütötl rágalmak nyilai sebeznek meg bűntelen.
Ha nem lesz panama, nem less Idegesen szlmsloló rosszakarat sem a tömegekben. Ha nem lesz páriairia, nem lesznek közélell orvvadászok sem. Ha nem lesz panama, nem lesz hitele a rágalmak özSnének sem.
Ha nem lesz panama, nem lesznek koholt panamák és ártatlan áldozatok sem.
Vilmos excaászár el akarja szakítani Hitleréktől Ágost Vilmos herceget
Ágost Vilmos nem tesz eleget az „elavult felfogáson alapuló" kwémégnak
mintegy másfél hónapra utazzék el érkező kívánság elavult felfogáson I Uaszországba. alapszik, épp ezért nem vonul vlsz-
Ezzel eremben Ágost Vilmos her- sza a nemzell szocialista párttól, ceg kijelentette az egyik berlini lap munkatársának, hogy a Doornból
Berlin, január 11 (Éjszakai telefonjelentés) Vilmos excsászár arra akarta kényszeríteni Ágost Vilmos herceget, hogy szakítson a nemnilazoclallslákkal és eaérl
sőt ma, csütörtökön Hitlerrel fog találkozni.
Magyarország pémOgyi helyzetét ma tárgyalja a Népszövetség pénzügyi bizottsága
Budapest, lanuár 11 A Népszövetség pénzügyi blzolt-sága most kezdle meg tárgyalásait és sorra veszi az Egyesült Államokat érintő pénzügyi problémákat. Magyarország pénzügyi helyzetét holnap tárgyalják. A bizottság meg-hallgalja Tyler népszövetségi bizlos jelenéséi. A pénzügyi bizollság természetesen nem hoz semmiféle határozatot, hanem a népszövetségi biztos, valamint a magyar pénzügy-
miniszter közlése alapján teszi meg jelentését a Népszövetség tanácsának.
Imrédy Bila pénzügyminiszter, mint már jelentettük, Genfbe ulaioll a pénzügyi bizollság ülésére, Ismertei! majd Magyarország pénzügyi és költségvetési helyzetét. Felvilágosítás! ad a bizottságnak és közli azokal a tervbe veit Intézkedéseket, amelyeket Magyarország költségvetési egyensúlyának biztosítása érdekében tenni szándékozik. Jól
inlormáll helyen azl mondották, hogy az ország nem vár a genll tárgyalásoktól olyan határozott eredményekel, amelyek pozitívumot jelenlenek,
A tárgyalások során vslószlnüleg szóba kerül a tranaferrendelet Is, amelynek határideje e hó végén lejár. A Iraiulerkérdés lovábbl alakulására minden bizonnyal befolyással lesznek azok az impressziók, amelyekel Imrédy Béla pénzügyminiszter Genfben szerez.
Izgalmas tanúvallomások a tanyai gyilkos asszony és bűntársai bflnperében
Mindjobban szorul a hurok Pipás Pisla és társainak nyaka körül
Szeged, január 11 A lörvényszék ma lolylalla Rleger Pálné, (Pipás Pisla) és lársal bűnügyének lárgyslását. A felskasztott Dobák Antal gyermekei Rlegernére terheli vallomás! lettek. Több tauu vallotta azl, hogy Dobák Jóravaló ember volt.
Vér József lanu — akinek anyósa Dobák Anlalné — elmondotta, hogy bár anyósára loha nem ludolt jó szemmel nézni, mégis vallani akar Dobákné mondotta el a lanu lelesé-gének, hogy Rlegemé Császárral és Horválhtal együd (elakasztotta Dobák Antall.
Császár Katalin (Horváth vadhá-zaslátsa) elöadla, hogy Rlegemé járt náluk. Horváth mondotta neki, hogy felkérte Rlegemé, segédkezzék Dobák felakaszldsában. A lanu figyelmeztette vadházasláreát, hogy nem lesz a dolognak |ó vége. Fivérét, Császár Józsefei is feiszőlllolla Rleger Pálné a segédkezéére. fsá-szár József lanu figyelmeztetése után le is mondott a segédkézéitől, de végül mégis részt vett a gyilkosságban.
A bíró kérdésére a lanu kijelenti, hogy a három gyilkos megfenyegette, hogyha egy szil siói, öt Is azonnal
felakasztják, mini Doblkot. Rlegemé és Dobákné tagadták az asszonyok terhelő vallomásának reájuk vonatkozó részét. Dörcsök Imre garldil kodó szerint a meggyilkolt Börcsök Italos ember voll és dutvlh bánt feleségével.
A mai tárgyalás utolsó tsnuja Moladl illés volt, akt szerint Börcsök gyakran rétien volt és olyátrtor mindenkit u\'ksrgetelt a háztól. A bíróság az összes tanukat megeskette.
Az orvosszekértök az ökszee\'Vid-lollakai /pelméjüeknek nyilvánítóink. A tárgyalást holnap folytatják.
ZALAI KÖZLÖNY
1938. lanuát 12
Jugoaztáylában megint bojkottálni akarják az olaaz lakoaaágot
Róma, január 11 (éjszakai telef ..jelentés) A Olor-nale tfllalla hosszú cikkben foglai-koilk Jugoszláviának.az olaszokkal azemben lápláll ellenszenvével. Megemlíti a lap, hogy Jugoszlávia nem riad viasza a bo|koll-lól sem, amit már kél évvel ezelőtt la használt az olasz lakosság ellen. Igy 1930. október 17-én Spalatóban minden olasz üzletel kereazllel Jelöllek meg és felhívták a közönséget, hogy ne vásároljon ezekben az Dzlelekben. Ugyanakkor követelték, hogy a munkaadók bocsássák el olasz munkásaikat, a háztulajdonosokat pedig arra akarták rábírni, hogy olasz bérlőiknek emeljék fel a lakbéréi, llymódon akarván az olasz lakosságot Jugoszlávia elhagyására kényszeríteni*
Mára várják a Maniu kormány lemondáséi
Bukarest, január 11 (ftjszakal telefonjelentés) Egyes hírek szerint Manlu miniszterelnök ma, csütörtökön adja be lemondását a királynak. A benfenles politikai körök szerint Vajda fog kapni megbízást az uj kormány megalakítására.
A szovjetbiróság balálra Ítélte a két orosz „köpenickl kapitányt"
London. Január 11
A moszkvai szovjetbiróság agyon-lóvésre ilélte üdrlnsky és Ragoztn voil kereskedelmi alkalmazottakat, akik furfangos cilnjelkkel elhomályosítanák a kOpenicki kapitány kalandjait.
Odrlnsky több hónapon át Evge-nolfnak, a sarkvidéki tudományos expedíció vezetőjének adta ki ma gát és meséivel a könnyen hivő Ipari és közellátási népblztoaságokal, sőt az úgynevezett sarkvidéki hivatalt is tévedésbe ejtette, amely utóbbinak feladata az Összes sarkvidéki tudományos kutatások szervezése és ellenőrzése.
Odrynsky mindenütt káprázatos meséket mondott fókákról, jegesmedvékről és jéghegyekről. Cinkostársának, Rsgozlnnak a szerepe csak annyiban állt, hogy időnkint felkiáltott :
— Olyan reltenetea hideg volt ott I
Kitalált sarkvidéki utjukra rengeteg felszerelést, értékes bundákat, élelmiszereket, konzerveket, tudományos műszereket, sőt két tel|es filmfelvevő-berendezést ls kaplak a szélhámosok, akik becsapták a szovjet szakértőit. Végül egy ruhatáros leplezte le őket, aki nem akarta kiadni Odrlnsky ruháit foglalkozásának Igazolása nélkül.
Kaczlány Ödön festőművész meghalt
Budapest, január 11 Kaczlány Ödön festőművész tegnap este 81 éves korában meghalt. A romantikus festészetnek volt Is-mertnevtl és egyldőben nagyon népszerű mestere.
A vlllamoskatasztrófa második áldozata !a kiszenvedett
Budapest, január 11 A zugligeti villamos-szerencsétlenségnél sulyossn megsebesült Oun-det Mária ma reggel a kórházban meghalt.
A tábla a felmentett Kele Gézát is tizévi fegyházbüntetéssel sújtotta
Szóké József tízévi legyházbBnletését Jóváhagyták - A bíróság többeken clkSvetett szándékot emberölés bűntettében mondotta kl mindkettőt bűnösnek
táblai tárgyalásra. Feszült figyelemmel várja a kél nagykaniiaai védő: dr. Begldsdn Emil és dr. Hajdú Oyula ügyvédek a bíróság ítélethozatalát. Dr. Sós tanácselnök eiulán kihirdette a tábla ítéletét, amely szerint Szóké József estiében a kanizsai tótvényszék 10 évi fegyházbüntetését helybenhagyja, ellenben az elsőfokú bíróság áltsl felmentett Kele
Pécs, január 11 (Saját tudósítónk telefonjelentése) Óriási érdeklődés előzte meg ina délelőtt a Szőke-Kele-léle cigány-irtási bűnügyben a fellebbviteli bíróság ítéletét. 10 órakor vonult be a tárgyalási terembe a bíróság. A kél vádlott mellett szuronyos nagykanizsai fogházöiök, akik a kanizsai fogházból Pécsre kisérték őket a
I
GALETTA FERENC,
a kanizsaiak által jól ismert és közkedvelt művésze
ma, oaOtBrtSkön eate tartja slSadó-éa énakaatéiyét
a CEMTRÁLBAIN.
"T
I
Oézát Is bünőtnek mondja ki tobb emberen elkövetett szándékos emberölés btiillettében ét ezért őt ugyancsak 10 esztendei fegyházra Ítélte.
Hosszabb Indokolásában megállapítja a tábla, hogy az eMre meg-fontottsdg hiányzott ét ezért a vádlottakat nem ls mondotta kl bűnösöknek gyilkosság bűntettében. A bíróság nem vette bizonyítottnak azt, hogy a beismerő vallomásra a csendőrség bántslmazáta bírta volna óket. Szőke Máriának alibi igazolását Kele Oézávsl szemben nem fogadta el.
Szápdr Józsel Ur. főügyész tera-mlségi panaszt jelentett be a minősítés miatt, mert mindkettő nem lett gyilkosságban bűnösnek kimondva, a vádlottak a bűnösség megállapítása miatt, a védők a minősítés és a büntetés súlyossága miatt.
Ugy a védők, mint a két elitéit még a délután folyamán visszaérkeztek Nagykanizsán.
A japánok további előnyomulása
London, Január 11 A japánok tankokkal, páncélvonatokkal ét repülőgépekkel támogatott megerőtltéseker vonnak össze Jehol tartomány határán a elönyo-mulásukkal arra törekszenek, hogy Jehol! elvágják Kína lobbi részétől. Az a hlr Is tartja magát, hogy a japánok bekerítő mozdulatot kezdenek Tlencsüt és Peking ellen.
Kirabollak egy hollywoodi fllmszlnésznőt
Newyork, január 11 Belly Compson lllmszinésznőt hollywoodi otthonábsn egy rabló a székhez kötötte és 50.000 dollár értékű ékszerrel lovább állt. A színésznő a rendőrségnek nem adott felvilágosítási, mert a rsbló másnap telefonon sgyonlCvéssel fenyegette meg, ha feljelenti.
Amor profanus
(Regény 19U-WS1) 14
Irtai SZABÓ ZSIGMOND
— Szépen végeztem, mondhatom magának Weiszné. Kidobott a kedves leányom I
— Én igazán nem bírom megérteni ezi a leányi I
A túlsó sorról Zsoldos Samu tartott feléjük.
— Hallja DömOIOr url Én azl hiszem, hogy ez a lekete zsurnaliszta az oka mindennek — mondta hirtelen felvillanó öllellel Weiszné.
— Lehet, hogy Igaza van, az ilyen fiatal leányok mindenre képesek I Különben én mlsttam tegyen, amit akar, nem törődöm többé azzal a hálátlan teremtéssel I
— Könnyű magának DOmOlör ur I De engem csúnyán megkárosított ez az éhenkórász zsurnaliszta. A zsebemből lopta kl a ptoviziómat, pedig ez lett volna az Idei nyárra a fürdóköltségem I
Pedig szegény Zsoldos Igazén
nem volt az oka, hogy Dömötorék póruljárlak.
Egész lelkéből szerelte Margitot, de ez a szerelem szomorú lemondással volt tele. Már ;égen tudta,
már régen megértetle, hogy ez a leány többre vágyakozik nálánál és ha felébred is egykor még alvó szenvedélye, nem ti lesz az, aki fel-Izzl ja. Mióla színdarabjának e Oké-8 ületei folytak, lázas Irgalommal éli és az olvasó próbától részi vell minden egyes próbán. Virágokat holdolt a drámai hőtnőnek és együtt vacsorázott a bonvivánnal. Pezsgőt ivolt és rosszul leli lóle. Rémes bukásokról álmodolt és másnap sajgó fejjel meni a szerkesztőségbe. Vollak Idők, midőn végtelen gyávaságot érzett, retteged a bizloa bukáslól és legszívesebben visszavette volná színdarabját és még legalább egy évig dolgozott volna rajta. Máskor meg, ha a próbán a azlnészek egyhangú darálását hallgatta, elkeseredett ezeknek az embereknek közönyén. Hihetetlennek tant fel elölte, hogy a drámai hősnő a második felvonás nagy Jelenelét a legkisebb érzés és megindulás nélkül darálja le. Hál hlsftn igaz, a próba csak próba, de hát mégis csak leheletlen, hogy egy kis szenvedély, egy kis érzés ne tolakodnék önkénytelenül beszédébe.
Ilyenkor elkeseredve ment haza harmadik emeleti egy ablakos udvari szobájába ét szenvedélytől Izzó
hangon deklamálta el a nagy jelenelet. Mély érzés vibrált szavaiban, szive mélyébe markoló megindult -Ságot érzett, torka elszorult éa szemei könnyektől lettek nedvesek.
Ah Istenem I Csak ezek a kOző-nyöB színészek érezzék ál gondolatait I Még ha csak ennyi érzéssel mondják is el szerepüket, lehelellen, hogy a közönség meg ne induljon.
És látta a földszint közönségét, amint visszafojtott lélegzetlel, szívszorongva hallgatja, t érzi a megrázó jelenelet és még a végszó után ls nyomasztó, fullasztó csend van és akkor egyszerre, szinte ütemben lOr ki az orkánszerü lapsvihar és ezer lelkesüli néző kiállja: a szerzői I A szerzői I
Azt akarta, hogy Margit lássa és hallja a közönség tombolását, hogy vele együtt érezze dlsdalát. Lássa a megindultságtól könnyes arcokat, a lelkesedés spontán megnyilatkozását, mely a hódolat geszlusávsl nyújtja a szeizónek az elismerés babérágát. És akkor talán?... Kl tudja?...
Zsoldos mély rezdülést érzelt lelke mélyén
Ez a lány benne éli szivében, mely a nagyváros Izzó forgatagában Is egyszerű és becsületes maradi
Csak külsőleg volt bohém, csak szóval sdta a léhát, bensóleg az az egyszerű, vidékről fővárosba került fitt volt, aki megőrizte nalvságát és emlékezett az édesanyja bucsucsók-jalra. Mint a novicius barát, aki imazsámolyán térdelve, rajongó elragadtatással tekint Szent Cecília glóriás képére, ugy nézett ö ls erre a leányra. A szűzi szépség fenséges megnyilatkozásának tartotta ét megremegett, ha arra gondolt, hogy ő csókolhatná először ezeket az ajkakat ét hogy ö suttoghatná először fülébe a szerelem lorrő só-hsjsit.
Margit volt éleiének első szerelme. Igazi és mély szerelem, mely az imádattal határos. Ámde éles judl-dumával, okosan azámitó fegyelmezett gondolkozásával nagyon jól tudta, hogy a leány többre vágyik nálánál És rendületlenül, türelmeseit várta a holnapot, azt az időt, midőn talán mégis sorra kerül.
A színház Igazgatója egy páholyt bocsátott rendelkezésére az első előadásra. Ebben a városban senkije sem volt Msrgllon kívül. A páholyjegyei elvitte hozzáluk és meghívta ökd tzlndsrabjának első előadására.
(Foly*. köv.)
IMSjamtár 12
ZALAI KOZLOHT
i Ssuutórinm Egyesület nJI&alakalása
Nagykanizsa, lanuár II
A Jóiul klr. herceg Szanatórium Egyesület a mull belekben a belűgy-mlnlKler Inléikedéte folytán Országos Tüdőbeteg-Szanatórium Egyr-sttlet néven ujjáalakult. A név-vál-loiás az egyeaolel éleiében lemml mis változást nem okoioll, csak 0/ Itzrtőség került az uj nevet felveit együttlét élére, amely lel|e» garancia arra, hogy a kOipontl vetélés a leggondosabb alaptzabályszerüség legyében log lOrlénnl. Országos elnök báró Láng Boldizsár ny. altábornagy •
A fiókok, Igy a nagykanizsai Ilók teljes égésinkben ugyanaion keretek köii, ugyanazzal a vezetőséggel dol-goinsk tovább, mint eddig. Nekik Igy csupán az uj nevet kell felvenniük. Ez rövidesen Nagykanizsán Is megtörténik. Az u|(áalakutó kői-gyűlést megelőző választmányi érte-keilel kedden délután volt, melyen ma|dnem teljes számban jelentek meg a választmány hölgy és lérfl lagjsl és az egyesület egész vezetősége.
Klvesdl Boér Quszlávné elnök meleg szavakban parentálla el ujnépl Elek Ernői, az egyesület 27 év óta alelnökét, kinek emlékét a jegyzőkönyvben megörökítik.
BarbarUi Lsjoa főtitkár felolvasta a feloszlatás és újjáalakulás aktáll, levelezését és az uj alapszabályok nak a fiók éleiére vonalkoió részeli.
Eiulán az ügyek Intézése megoszlik az elnöki tanács, mint első, a választmány, mint második és a közgyűlés, mint harmadik fórum közt. A fiók minden határozatát lóváhagyás végeit fel kell terjeszteni a központhoz. Az országos közgyűlésbe a Ilók minden 10 tag után egy küldöttet delegál A központnak van egy vidéki llókok ügyelt Intéző bliotlsága, ebbe a kanizsai Hők Is kiküldi képviselőjét. A tagdíjat és egyéb jövedelmeit a Hók ezután Is teljes egészében a saját Intézete lennlartáaára fordítja.
A szanatórium-piknik ügyében a választmány ugy határozol!, hogy tekintettel a súlyos gazdasági visio-nyokra, a nagyobb rendezés kocká-lalát nem vállalja, csak lebonyoltt|a a szokásos, évi egyetlen gyűjtését és alkalmas Időben egy értékes mozielőadás! rendez.
Ha valaha, ngy az Idei nagy nyomorúság leién indokolt, hogy megnyíljanak a szivek ét juttasson minden jóérzésű ember a tüdőbajos sterencsétleneknek.
Szép lesz
Dr. Benedlgné Láng Magda
kozmetikai Intózetóben
Nagykanizsa, Deák-tér 3. Olcsó bérletrendszer.--
A csákberényi rejtélyes gyilkosság ügyében országosan köröznek egy kanizsai származású borbély&egédet
A pincében mulatóz.\', rétség betörőt, agyonverték egyik tártakat
Nagykanizsa, Januá. 11 Néhány r.appal ezelőtt a ciákbe-rényl szőlőhegyen egy Ismeretlen, 25 év körüli, ma|diwm szétroncsolt fejű fiatalember boltteatét talállák az
egyik gazda pincéjében.__
A csendőri nyomozás kiderítette, hogy a fiatalember, aki napokkal ezelőtt két másik társával \'egyült egy éjszakát a széket\' hérvári Iparosszállóban löllölt, iávozása után társaival egyült belörl az egyik be-rényl szőlőhegyen levő pincébe, ahol társaival leittasodott, majd összeveszett. A szóváltás hevében a kél másik társa vagy közösen vagy pe-
dig csak az egyik, addig verte valami kemény tárggyal a fejét, mig hollsn maradt a helyszínen.
A csendőrség megállapította már az agyonvert fiatalember szökésben levő társainak a nevét Is, etek: Flack Sándor 29 éves szekszárdi géplakatossegéd és Varga Lajos kanizsai születésű borbélysegéd. A csendőrség országos körözést adott kl mind a két llatalember ellen, akiknek kihallgatása lesz hivatva világosságot deríteni a csákberényi szőlőhegy pincéjében lezajlott halálos drámára.
vArosi mozgó
Január 12., la, M. és 15-en, csutlzltuui vamáijtaplg
JEAN KIEPURA
a világhírű tenorista egyeüon Illmje,
MAGDA SCHNEIDER
minden eddigit felülmúló alakításával
ÉJFÉLI SZERENÁD
Mindent, amit a hangosfilm eddig produkált, messze tölütmu! tatákban, tartalomban és rendezésben ez a monumentális attrakció.
A többi főszerepben: Frltz Sohuttzr, Ottó Walburg, Ida Füst.
Fényaa hiaérA műsor I
Az óriási műsor dacára, rendes helyárak I EWaöúaots krxdc/n : HéíhUmnapokon 7 éa 9 tfnzkor, va%úrnap 3, 5, 7 6m ö óruKor-
A bűnesetek szaporodnak Zalamegyében
állapítja meg a klr. ügyészéig statisztikája
Nagykanizsa, január 11 A nagykanizsai klr. ügyészség 1932. esztendő slallszllkája az elölő évivel siemben megállapítja, hogy !933-ben szaporodtak a bürüsetek.
A lefolyt esztendőben ■ klr. ügyészség összesen 5741 aklát Intézeti el, az elölő év 5321 ügydarabjával szemben. Az Idén 1288 feljelentést tellek, lavaly 1178-at. A csendőrség 110 letartóztatottat hozott be, közöltük 39 körözött egyént, a fogházban 967 egyén fordult meg, amiben benne vannak a jogerősen elitéltek Is. A klr. ügyésiség 216 tárgyalási napon 919 ügyet tárgyalt
le. 151 hirtelen halált, öngyilkosságot, balesetet jelenteltek be, az elöiö év 102 esetével szemben. A fogház lakóinak átlagos napi létszáma 78. Egy fogoly napi élelmezési köllsé-geinek maximuma 32 lillér, minimuma 25 lillér, ami annak ludhaló be, hogy a klr. ügyészség a rab-kertészei gaidasága révén élelmezi foglyait.
Slallszlika, számok ... Azonban Bki a számokból olvasni tud és aki ismeri mindezt a munkát, az meg kell, hogy hajtsa az elismerés zászlaját a nagykanizsai klr. ügyészség minden egyes laglának példás munkája és kölelességteljesitése előtt.
Hogyan került a lefoglalt botor az erdőslakba?
Nagykanlzra, január 11
Annak Idején történt, hogy Dlttl Ágoston vadászbérlö Budapestről és ennek az erdőőre tettleg Inzultálták Afanfcd Imre községi erdőőrt. Markó feljelentése folytán Dlltléket mintegy 140 pengő gyógykezellelésl költségben marasztalták el. Miután eil nem ftielték kl, Dlltlék ellen végrehajtás Indult. Egy napon a vadászkastélyból egyes lefoglalt bútordarabok hiányozlak, amiket a csendőrség ké-
sőbb házkutatás folyamán megtalált Markó Imre erdöörnél. Markót őrizetbe vetlék lopás gyanúja miatt és behozták Nagykanizsára. Markó a vizsgálóbíró előtt kijelentette, bogy ö nem lopás ulján jutott a kérdése* tárgyakhoz, hanem azokat egy nagykanizsai lakostól vásárolta. Meg is nevezte az Illetőt. A vizsgálóbíró szabadlábra helyezte Markó Imre erdőőrt, a vizsgálat azonban tovább folyik.
If lesz a hnsbódékkal?
Nagykanizsa, január U Ugy vagyunk eziel a kérdéssel Is, mint a vlllanykoncesszió ügyével. A szerződés le|árla előtt |óval kell már a kérdéssel foglalkozni. Ismeretes ugyanis, bogy a húsiparotok szerződése a várossal egy vagy két év múlva lejár a piaci csarnokra vonatkozóan, amll annakidején a húsiparotok az Erzsébet-téren építettek. Erről véleményünket már tlzév előtt kifejtettük, mert a husiparosokra ét a közönségre mint a városra nézve kedvezőbb más megoldás mellett foglaltunk állást.
Ahogyan kompetens helyen értesítenek, a várót két alternatíva elé állítja ma|d a kérdést. Az egyik az lenne, hogy a mostani épületet lebontanák ét a húsiparotokat köteleznék arra, mint más városokban, bogy ponyvasátrakban árusítsanak és ait a napi vásárlási Idö lejárta ulán elvigyék a piacról. Sok vidéki városban uralkodik ez a rendszer. Már I I. olt, ahol rendes vásárvagy huicsarnok nincsen. A másik mód az lenne, bogy megmaradnának a husbödék eddigi helyükön, azonban a bejáratot az ellenkező oldalra helyeznék. A várót ugyanis az Erisébet-térnek ezt a részét a husbódéklg parkosítani akarja, ami nagyszerű bálteret adna a hőst szobornak. Városszépészeti szempontból mindenesetre kívánatos lenne ez a megoldás.
Az Erzsébet-tért piac egyébként Is kitolódna egészen a törvényszéki parkig, illetve annak Roigonyl utca és Báthorl-ulcil vonaláig.
Persze ehhez az elgondoláshoz még hoziá log siólnl n városi képviselőiestül, msguk ar. érdekelt hutlparotok, de a nagyköiöttség Is.
A város, a huslparossig és a vá-rossiépészet szempontjait kell összeegyeztetni és egy mindenkit kielégítő lormát találni a kérdés közmegelégedésre való megoldáaához.
íft R)
Óvakodni kell a kém-repfllőgépektől
Nagykanizsa, január 11 Az utóbbi Időben gyakran értesül arról az újságolvasó közönség, hogy hol llt, hol ott leszáll egy Idegen repülő gép magyar területre. Ezeket a gépeket csak ritkán ilknol őrizetbe vennlök a magyar halóságoknak, mert a legtöbb esetben a lakosság segítségével Ismét a levegőbe emelkednek és eltűnnek. Étiekkel az idegen gépekkel szemben pedig Igen ajánlatos az óvatosság, mert gyakran kémkedési célokból Jönnek Magyarországra. A téli ködös Idő különösen alkalmas ezekre a titkot hátterű kirándulásokra, épp ezért a rendőrség ezúton tájékoztatja a közönséget, bogy hasonló esetben miként viselkedjék.
Először ls, ha észreveszi valaki, hogy Idegen repülőgép száll le a halárban, vagy at feltűnően hosszú
ZALAI KÖZLÖNY
19*3\'
tfr 12.
ideig kering egy hely IOKHI, ekkor erről haladéktalanul értesítse a Ieg-ktzektiN Hatóságot, (legyiö, rend öraég, csendőrség, szolgablróaág) •mely minden esetben kiszáll Ilyenkor, hogy Igazoltass* s pilótái és I gép ulassll.
A közönségnek egy.wsen tilos Ityen Idegen repülőket elősegíteni a felszállási szándékukban, sőt ha azl látja valaki, hogy az Idegen gép utasai valamit el akarnak re|teni, vagy el akarnak égetni. Iratokat akarnak megsemmisíteni, azt minden eszközzel meg kell akadályozni 1 Viszont, ha azerencaétlenség érte a gép utasalt, azoknak előzékenyen segítségökre kell sietni, egyben azonnal éneallenl kell erről a legközelebbi hatóságot.
Különösen vigyázni kell az Idegen katonai repülőgépekre, amelyeket könnyen lel lehet Ismerni a szárnyaikon látható színes jelzésről. A Jugoszláv repülők szárnyain pl. egy piros karlka, ebben fehér, ebben pedig egy kék karlka, ezeken pedig a legkülsőbb kört is átlogó fehér kereszt látható.
SohBtz vásznak védjegye.
Emlékeztető
Jan. 14. tzr. Leáhyegylet műsoros pl nlfcle 9 órakor a Kaszinóban.
— ZTE tea S órakor.
Jan. 15. Llceálls előadás 6 órakor a városházán.
— Zenei llceálls előadás fél 12ó,a-kor a zeneiskolában (dr. Ke kay).
— Vrleányok Kongregációja v|. dám estje lé 6-kor a lehérterembfn.
— Kalli. Legényegylet műkedvelő előadása 8 órakor az cgylelben.
— Levente Egyesület lea.-estélye. Jan. 21. Keresztény Nőegylet brldr.s-
teája a Koronában Jan. 22. A Szt Ilona Leányklub műsoros teája léi 7-kor a Mlstzlóa-hárban.
Jan. 26. KereskedelmiI Végzettek mü-aoros eslje 9 órakor a Kaszinóban. Jan. 90. Hangverseny a zeneiskolában 9 órakor (a lanátok közreműködésével). Febr. I. Az Ipartestület műsoros bálja.
Febr. 4. ZTE sport bál.
Pebr. 11. Magántisztviselők müsurow
eatje a Kaazlnóban. Febr. 12 Kereskedelmi Alkalmazói-
lak álarcoabáija. Febr. 18. Ev. Nőegylet teája a Koronában.
Pebr. 25. Keresztény Nőegylet eslélye Fabr. 28. KalH. Legényegylet műsoros táncaatélye 8 órakor az egye sütel helyiségében.
áruyériél és az evvel járó bél-dugulás, repedés, kelés, gyakori vizelési Inger, derékfá|ás, meflszoru-láa, szívdobogás és szédülésl rohamoknál a természetes .Fereso léssel" keserűvíz használsta kellemes megkönnyebbülést eredményez. A belső bajok orvoaal az Igen enyhe hatású Fareac léssel vizet sokszor minden-n«pi használatra reggel és este 1—1 félpohárnyi mennyiségben rendelik. A Feraae lézsef keserűvíz szertárakban, drogériákban és Üzletekben kapható.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Janssir IS, oalHortSk
Hónul k.lollkoi: Arkid. ProteiUoa; Eriié, tar.: Teb. hé 14.
Városi rmtseum és Köflyvtlr nyitva csűlflitftkö.t és vasárnap rlalelfllt 10-tól 13 éráig.
Clyógyí\'ettárl éJWi «iolgSlst e hónapban : az Őrangyal gyógyszertár Ofcik tér 10. ss. ís s klskanUsaígyógysisrtár.
(MzlanM nyitva reggel í órától este 6 óráig (béllé, arerda, péntek délután, kedden egész nap nfiknek).
— 0«*y»«k nyugdtjazáaa) A megyei klsgyűlésen Kóbor János Sármelléki körjegyzőt március hó 1 ével, Veszety Oyuls csabrendekl adóügyi jegyzőt pedig |unlua 1-ével nyugdíjazták.
— (A Városi Zeneiskola vasárnapi llceálla matinéján) nekány ókori zeneszám is bemutstásrs kerül, mint illusztráció, dr. Kerksy Józsefnek s Zeneművészet Ó-korára szóló előadáshoz. Az Illusztráció énekrészét a Városi Énekkarok tagjai fog|ák bemutatni. A mallné fél 12 órakor kezdődik a zeneiskolában.
— (Otö Bandi alkere Komáromban) Mint Ismeretes, a kanizsai szármszásu Ütő Endre s komáromi színtársulatnál működik ebben a szkti szezonban. A kanizsai fiatalember egyik szép sikeréi a másik után aratja. Legutóbb a következő kritika jelent meg róla a Komáromi Lapok-btn-. ,A Hawal rózsája a jó operett előadások közt Is elsőnek említhető. Volt benne stílus, szeretetteljes igyekezet, [átázott, hogy s színház adni is akar valamit. — Éppen ezért hadd szorítsuk meg Otő Endre ügyes keséi, akinek fáradozása nélkfli vajmi nehezen történhetett volna meg a darab Ilyetén kiállítása. Nagyon jó színész, de kitűnő díszlettervező is, löltéllen nyeresége j társulatnak, bár minden darabot hasonló módon állíthatna ki. Ezt az embert meg kell becsülni I"
— (A Szent Erzaébet bélyegeket kivonták a forgalomból) A Szent Erzsébet emlékposlabélye-gek 1932. december 31-lkével a forgalomból kivonattak. E bélyegek 1933. január l-lől küldemények viteldíjának lerovására már nem használhslók. A közönség birtokában msradt ily bél/egekel a postahivatalok január 31-lg díjmentesen becserélik.
— (Leventék müaoroa tánc-eatélyt) A kanizsai Levente Egye-aület január 15-én, vasárnap eate 8 órai kezdettel vidám műsorral egybekötött táncestélyt rendez a Polgári Egylet katakombáiéban. Belépti-dlj 50, leventéknek 20 fillér.
— (A Városi Nőikar) ma este próbát tart.
— (/rinyt-Urtceatély) A szombat eatl Zrlnyl-iáncestély Iráni általános az érdeklődés. A ZTE hatalmas táarsoi gárdája teljes létszámba való megjelenése garanciája. Meghívókat nem bocsát ki a rendezőség.
— (tíaletta Ferenc dal estje a Centrálban) Szépszámú közönaég gyűlt össie szerdán este s Centrálban, hogy végigélvezze az elmúlt kanizsai színházi szezonok legnépszerűbb bonvlvánjlnak, a kitunö hsngu Oalella Ferencnek dal-osijét. Lelkes laps fogadta már belépésekor Is Oalellát, akinek minden énekszáma után ujult erővel zugolt fel a iapavlhar. A legújabb éa legnépaze-rübb fővárosi slégerdarabok, tangók, foxok éa operett — melódiák kaplak újszerű azlnl Oaletla melegtónusa és sz előadóművészei minden fegyverével alátámasztott inlerpretálásu-ban. Külön élményt jelentettek a hallgatóság számára a művész által előadóit magyar nóták, melyek mindenikében a magyar rög egy-egy lllatoa, vadvlrágos bokrétáját nyújtotta át pazar gesztussal. A forró eal sikerében, mint kitérők, Oold-schmled Károlyné (zongora) és Vadas Lajos clgénybandája vettek még részt Oaletla, akit minden ének azáma uláu lelkesen ünnepeltek, ma, csütörtökön este lép fel utoljára a Centrálban, mért pénleken már kötelezettségei Isméi a fővárosba arólltják.
— (Keszthelyi szerzők a színpadon) A keszthelyi evangéllkua nőegylet szombaton, 14-én nagy-aaabásu előadást rendez a Hungária nagytermében. Az esi érdekessége a műsorra kerülő énekestincos revü, a: Yo-yo bár, keszthelyi szr/zők műve. A szöveget Forsler Edit Irta, a zenéjét Balázs Oyula sze ezle.
— (Régi haragosai összevertek egy klskanlztal földművest) Hétfőre virradóra elkeseredett dulakodás zaja verte fel a klskanlzsal NagyrácAilca csendjét. Varga Ferenc Nagyrác-ulcal Iákor épp a rokonaitól Igyekezett hazafelé, amikor az elemi iskola közelében elébe loppant két régi haragosa, akik rövid azó-váltás ulán rátámadlak éa ugy öasze-verték, hogy az arcán éa fején 20 napon lul gyógyuló sérüléseket szenvedeti. Varga Ferenc másnap megjelent a rendörörszobén, ahol lelje-lenléat tett a támadói ellen, akikel névszerlnt fs megjelöli. A rendőrség most kihallgatja a gyanúsítottakat és csak azután dönl, hogy milyen elmen és kik ellen indllja meg az eljárási.
— (Sertés helyett majdnem a barátja azemét szúrta ki) Magyir-azerdzhelyen disznóölés volt Molnár János gazda házánál. Molnár a disznóölésre meghívta Klug János nevü barátját, aki az ölésnél is segédkezett. A dfsznót Molnár akarta leazurni, de az állat helyell késével véletlenül Klug János jobb szeme alá szúrt. Kevesen mult, hogy teljesen ki nem szúrta Klug szemét. Klugot a zalaszentbalázsi orvos kö-tt-zte be. Állapota súlyos.
— Bútorvásárlás — nem gond I Teijes berendezéseket rendkívül előnyös részletfizetésre, sőt kamatmentesen Is szállítunk. Kopsteln bútoráruház, Horthy Mlklós-ut 4,
Trocklj leánya öggyllkos lett
Bsrtta, Január m Trocklj leáaya, Woikowné Berlinben öngyilkoaságot követett el, álll-tólag azért, mert kl akarták ulaalianj Németország bői,
Dlnaraltmeréaylet egy bányász ellen
lUskoto, Január 11 Az elmúlt étszaka Sajóbábony községben Botos János bányász allén Ismeretlen tettes merényletet követelt el. A merénylő a hazatérő bányász lába elé az éjszaka sötét-lében két dinárul (töltényt dobott és a töltények nyomban • felrobbanlak. A szerteiepülő repesz és kődarabok Boros Jánost arcán éa fején sulyosaa megsebesítették. A csendőrség megindította a nyomozási a merénylő kéz reker Hétére,
— (Dunántuli gazdabál) Ai
Alsódunántull Oazdatlaztl Kör február hő U-én Kaposvárolt a Mid-birtokosok és bérlők, erdészek, állatom sok bevonásával nagyszabású Dunántuli gazdabált rendez A rendező bizottság Faber György vezetésével megkezdte munkáit éa a fővédnökök és védnökök, valamint a rendezők impozána száma máris blztosltéks a bál sikerének.
— Minden nő Ilyen... Minden nő azeretl az olvasnivalókat, szereli a háztartáaát éa legnagyobb öröme, ha lakását valami szép, uj darabbal felfrissítheti. Emellett van annyi prakllkua érzéke, hogy a azép tárgyak ajándék tormájában legyenek szemébe a legkedvesebbek. Nem Is támadhatott volna tehfi jobb ötlete a két kitűnő folyóiratnak, a Tündér-újlaknak éa a Tűzhelynek, mini mikor gavalléroa ajándékait megválogatta. A legkitűnőbb kézimunka-újság, minden egész évas előfizetőjének egy 19 drb-ból álló, nagyon cainos ussonnakésztetet ajándékoz; sz előfizetési dlj egész éne P 14.40. Ugyanennyiért a csalid legváltozatosabb képes folyólrsts, egy rendkívül praktikus modem bútordarabot ad előfizetőinek; aki pedig a két
lapra együtleaen tizet elő, válaszlha! a két ajándéktárgy helyett egy értékes, tálaláaná! pótolhatatlan bűffé-kocalt, a gummlkerekű Llngel-gOr-
plccolól.
— (Gyerünk a gőzbe I) Atlum-polt éjszaka ulán valóságot űdűlés egy óra a gőzfürdőben. Betegeknek gyógyulás, egészségesnek felfrissülés, :k megfiatalodás, fiatalnak erő-
gyűjtés egy fürdő a görbén. A farsangi szezon alatt mar a kora reggeli órákban nyitva van a götlürdó a Klslaludy-utcában, bálokat, mulatságokat követő reggeleken pedig már hajnali 4 órától a közönség rendelkezésére áll.
Siaysát, levert, dsttral ktftofca afyé
aekal! a lennészeles ..Flrtae Hzatt" keserűvíz szabaddá leszi a vérkerk^ént él emeli a (BMetkod* ét zHBilMNpességel.
IMtárás
A nagykanlKaal atttaorolóaltl Mas-ttaystö litialUlti Siadáa a Mmtr-Mttt: Reggel 7 órakor +M, dthrUn 1 ólakor -t-l<T V órskoi +9 8. miMtzri : Egóts Mp benlt égboltozat SxtUrdny: Egéas nap feiakkaleü szél. (Bluakal Tá<tí&hk*te*t V MaaNta-•tat latástt |*Untl atH 10 ára-Kar a Bat«i hsaát M4 w*e*mt*
1983. lanuir 12.
Zalai közlöny
Kötetenként 10 flllér helyét! napi 2 fillérért
olvashat kölcsönkönyvtdri könyveket I „Zalai Közlöny" minden elötlzetóje
A Zalai Közlöny szerkesztősége megállapodást kötött ■ Horváth József ajsdgáruda kölcsönkOnyvtárával, amely köziudomis szerint egyik legrégibb, legbőségesebb é« gondokén fefiesztett kölcsOnkönyviára Nagy kanlzsának, többezer kölelre rugó régi és u| könyv-állománnyal. A napi forgalomban egy-egy könyv kö\'ciomllla 10 fillér. A Zalai KOzlöny minden előfizetője, aki » utolsó havi előfizetési nyugtáját felmutatja, rnilól fogva havi 60 fillérért égési
hónapon él olvashat a Horválh-hölcsönkönyvtirból, dagyls napi 2 fillérért egy hónapon ól akár mindennap cserélhet kSnyvet a hatalmas é« gazdag választékból. Aki nem óhajt 60 Aliért egész hónspra lefizetni, az Is kap kedvezményi, amennyiben egy-egy könyvet esetenként 10 fillér helyett 8 fillérért válthat a kolciön-könyvtárból. A kedvezmény igénybevételéhez csak a Zalai KOzlöny utolsó havi eWHzetési nyitglá|ának Felmutatása szükséges.
Xlrlekl zárlat
Páris 20-27\',\'1, London 1742, Nawyork 519-25, Brllasel 7200. Mllsno 26-60, Madrid 42-47\'/i, Amsterdam 206 75, Berlin 123-3JVS, Wien 61-10, Szólla 3-76, Prága 15-38, Varsó -•-, Budapeal -•-, Bslgrid 7 00. Bukarest 3-CWV«.
Terménytőzsde
Buza (v. 20 flll., dl. 20 flll. és a rozs 10 flll emelkedett.
Buza tlízav. 78-os 13-30—1370, 77-ra 1350—1*«), 78-as 1365-1410, 79-w 13-80-1430, 90-U 13 95-1450, dunSn-lull 76-os 12\'73 —1290,77-ea 12-90-13 05, 78-as 13-05-1315, 79^a 13211-1335. 80-as 1335-1345, rozs 610-0201 lak. árpa 8\'70—8-flO, zab 8-75- 690, t«-geri 6-40 - 6 50, korp. 6 05 - 615.
i Haazsti liü áerlu-árfolyaail
VALUTÁK

közgazdaság

Ilért vesetette el a
A busaféleségek krém|ének hazi|a Manitoba állam, Kanada egyik tartománya. Az Egyetüll Államok északi balárának a szomszédságában terül el. Termő felülete túlnyomórészt slk, alacsonyabb dombokkal. Éghajlata nyáron körülbelül a mienkhez hasonló, tele ellenben hosszabb és hidegebb a miénknél és u ősszel bevetett buzik olt hat hónapig hólakaró alatt vannak. A jelenleg forgalomban lévő Manltoba-buza az ottani östalsj és égha|lsti viszonyok figyelembe vétele mellett nemesített minőség, melynek az Idei évben több mini 60% világos, rugalmas, teljesen elasztikus sikértartalma van. Ennek következtében ezen buza llszt|éböl előállított tészta gyorsan kel, vízfelvevő képessége kiváló és Igy nemcsak a péksütemények, hsnem például a rétestészta céljaira is jobb, mint a ml tiszavidéki buzink (a dunántúliakról nem is beszélve) és ennek tndhaló be, hogy a ml terményeinket fontos piacairól kiszorította.
Ugyanakkor, amikor nálunk Székács nemesítés! elvei alapjin a Szé kács, Eszlethizy, Dlószeghy, Hatvany, üzorsy stb. buzik termelésével a búzatermés mennyiségének fokozására helyeztük a sulyl s Így több, de puhs és sirga buzit kaptunk, addig Kanadiban ezen itt bemutatott apró-szemű acélos és piros búzát fejlesztenék olyan tökélyre, amely sz ottani aránylag még kl nem basznili humus melleit, müfrigyik kellő hssinilati-val volt lehetséges. (Itl megemlítem összehasonlítás céljából, hogy például ezldén Zalában nagy általánosságban a búzatermés nemcsak mennyiségileg, de minőségileg Is aránylag Jól sikerült, a sikértartalom azonban mégis cssk 22—26% közült varliló-dlk és a tészta rövid és szskadozlk. Előfordultak azonban rosszabb évek is, példiul 11 évvel ezelőll, amikor Kanizsára kerültem, megrökönyödve kelleti konstatálnom a gyenge minőségeket, mivel azelőtt kizirólsg tiszai állomisokon működtem.)
A Manlloba-buza termelése és Európiba való behozatala a háború alatt hihetetlen mértékben fokozódott éa annak Idején a kanadalak törekedtek kihasználni azon előnyt, melyet is orosz buzinak az európai
magyar bnza piacait ?*>
piacokról való elmarsdisa okozott.
A termelésnél természetesen a legmodernebb gépekel veszik igénybe, ugy hogy olt a buza vetése, aratiaa és cséplésénél alig használnak emberi vagy állati munkaerőt. Ereket a traktorok úgyszólván teljesen kiszorították. Az 1920-as években a konjunktúra forrponlján olvastam pl. jelenléseket, melyek szerint az auláinál a buza vágását, ugyanakkor való kévézéséi, a kévéknek a cséplőgépekbe való lelhordisit és egyidejűleg való cséplését, söl a lecsépelt és egyben megrostilt buzinak azonnal zsákokba való rakisit és s zsi koknak nyomban egy mögötte haladó autóra való felrakását egy és ugyan azon gép végezie.
Eszerint a buza tulajdonképpen a kalászból egyenesen a szilllló autóra, onnét pedig gyüjlö vasúti állomásra vagy elevátorba kerüli.
A Manitobából I., II , III., IV. jelzés alatt teljesen egyöntetű egalizált, szükség esstén szeleklilt buzik kerülnek forgalomba. A manipuláció óriási méretű elevátorokban történik. Az értékesítést néhiny éven keresztül termelő szövetkeztek az ttgyne vezett poolok eszközölték, horribilis illami támogatással, mindannak da-cira s poolok fizetésképtelenek lettek és vezetőiknek meg kellelt szök nlük a farmerék haragja elöl, különben meglincselték volna őket. Az irulelbslmozis és vlsszaiarlás, mely ai árak emelkedéséi célozta, ugyanis nem váll be, ami legeklalánsabb bizonyítéka annak, hogy mesterséges és állami besvalkozással az árak csak Idelg-órilg tanhalók, de mihelyt az anyagi eszközök kimerülnek vagy megvonatnak, kész a debacla és az érdekelteknek lényegesen nagyobb veszteségeik származnak, mintha illegitim beavalkozis nem történt volna.
A Maniloba búzatermelés tokozásinak módszereiről és mlként|éröi egész Irodalom van és megtelelő sta llsztikák ik léteznek, de ezeket sajnoi az Idő rövidségére való tekintettel nem tudtam megszereznL _ (Folyt köv.)
*1 Wetss Dezaó előadása a nagykanizsai OMKK-kerlllot előad ás-soro-
t. 1905-1945 Ifr. 79-18-79-74 .... k. 16-91-17 01 Dánk. 98-80 10000 Dinár 83i) 8 50 Dollár 57050-57350 Franci. 1.22-30-22 50 HolL 279*4 V230 85 Zloly 6395-6445 Lsi 340-3-44
Léva 395-4 25 Ura 29130-3020 Márka 136-70-13880 Norváj 98 40-9940
Pssda —•--•—
lebÜL —•-■—
Svájci I. 110*70-111-40 lvádk.104 10-105 10
DEVIZÁK Amsl. 229«5-230\'85 Belgrád 8*30-840 Berlin 135*90-136-60 Brtusel 79-26-T9-74 Bukarest 341-3-43 Kopenlt.90 0010000 London 1913-1927
Madrid -•-•—
Milano 3000-30-18 Newy. y7|-00-674*00 Oszló 98 60-9940 Páris 2230-22-47 Prága I6-93-17D1 Szófii 400-4-27 Stoekh.104-30-105 10 Varsó 84-05-64-45
Wien -•-■-
Zürich 110-80-111-40
APHÖimtBPrÉSEI
SasbiUiayl keresek gyermek mellé 15-lld belépésre. - Unger, Horthy Miklós ut 19.
Salatm.gaulattaMa miatt raktáramat .leró Árban biitusltoru. A TMuth, Baxár-advM-. 28
U»l»t, /agy .aSUntak alkalmai S
kirakati ablakkal biró sztp és szirax helyiség, csinosan b*t.r-.*ott különbejá-ratu szoba Is Caengery-at 14. alatt olcsó; kiadó. »
Jóbiaból való fia ____________
aslr (elvétetik llludvsr községbe* HofnjAk Imiinél. 83
Wien clearlng irtolyama r 80.454.
üerténáiir
Palhsjtás 1825, eladatlan 283 - Első-randll 084-086, szedett 0-82 -0-84, szedeti közép 0-78 -080. könnyQ 0-74-0-78 l-ső rendi órig O80 -081, ll-od rendll Öreg 0-76 -0-78, angol süldő I. 085-092, szalonna nagvbsn 100-1«4, zalr 1*35-000, hus ffie-l-20. tálserlás 1-08—1-18.
Kisdia a l.ptutijdonos Kózgazdasigl Rt. Outtnberg Nyomda éa Délzatat Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadót Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagyk.nlzsi 78. szám.
ratnaaaS .nindea Információt Mblró hólg^st, nagánlelck Utogatáaára. Cím ^a
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
842/1933.
Hirdetmény.
Felhivom a lótulajdonosokat, hogy lovaikra kiállítandó „Ló-bejelentő lapokat" az I. és II. kerületben a városi marhalevél-kezelőnél, a III. kerületben (Kiskanlzsán) Gozdán József közrendészeli altisztnél vegyék át, azokat töltsék ki és január hó 25-ikéig ugyanoda, ahol átvették, szolgáltassák vissza.
Nagykanizsa, 1933. január hó 10-én.
„ Polgármester.
Magyar Királyi A 11 a m » a • u t
MENETRENDJE
Ragykialua álloméira érkeiő it az onw leiiló ralitokról. Ér»4ny«a s 1832. *«l oktAbas- hó 8-tSI kazzdtra.
Nagykanizsa—Hudapesi
Vout uiu A vonal i| -Kanizsa
neme ról Indul
l?19 Szem. v. 030
1207 Oyv. 6-10
1213 Szem. 8-45
1711 Szem. v. 14-30
12111 Orr. 1830
1231 Molor 18C0
r* Ari,, érkezik
2-t 1 7-14 10-11 16-C3 1931 19 31
7S5
965 16 OS
2i-Sr 22^0
tipearro ía., M.-Kanl-
Indul ,41 iMtwl taAra irk
21 45 2-50 440
6-30 11-21 1300
7-40 10-14 1125
14 19 18-42 20 07
19-45 2200 23 31
— 5-53 727
Ventlmlglla, eg ItL oszt.
Az 12021201. sz. vonatok _ kocsi és étkezőkocsi Pragersko.
Az 1207,1208. sz. vonalokkal egy I., II. oszt. kacsl Róma, egy hálókocsi Velencs, egy II., III. oszt. kocsi Trieale.
Nagykanizsa—Sopron
8 01
14-51 17-37 20-11
Az 1417/1418. sz. vonslokksl déli pu.—Zalaegerszegre, II., lil. oszt.
Az 1411/1412. sz. vonalokkal e oszt. kocsi Sopron—Susak kőzött.
Nagykanizsa■
ü ,/<,<< PAcwa |
0U3 7-2Í 1339
itreilSz. v. II 16*40119 38 |{ 21-32 1 2211 Motor -l-l - I 5-» ...,Oy«. 7-25 f 1005 II 11-28 112-15 Hlilsz.v.||l0\'4sll3l8l 1502 [ 160« 17 37 egy 111. oszt és egy 17. oszt. kocsi van Budapest 1. kocsik Wien S. B.-re és vissza, egy II., III. oszt. kocsi Péc-Wien, egy I., II., ID.
-Pécs
Í\\ HsiJfl ,
SX.V. I S\'SB „
Oysz. 1S49 I 1425
Vtgy. I 17 50 J IS-52 - 2106 2154
II Plc.,6, S.rcwíl IICjAliH
I M. II M. II M.
TIT
Ikafjkaal-tiAra W.
TtirnrímfiTv-l
15 t« 17-3411447 Sz. V. I - 5-451 651 [ 7-40 21-os! - Il411 Oyax. Il222| 14091 1527 16-04 — |H41i|Vegy. í 18 15 120 26 | 21-58 | 22 46 Az 1440*1441. ir. vonatokks] egy I., II., III., o. kocsi Budapest déli pu.—Pécsre.
_Nagykanizsa—Pragerhof
Nagyítani | xsirol Indulj Oyors r 006 12401 Személy 4-45
lTOllOyors | 1147 1U<| Személy i 14-00
Az 12D7/I208. és 120111202. sz. vonatokkal luló ktlzveüsn kocsik ugyuazok, mint a Hudapesi dili pu.—Nagykanizsa viszonylat slsttlú.
Nagy kani rsira érk.
ZALAI KÖZLÖNY
IW3. Január 12
Nagykanizsaiak találkoxihalya ax
István király Szálloda
Budapast, VI. Podmsaiozkyistoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telelőn: (Interurbán) 2<vi¥—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Szobátok árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi tütéa, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és arnertcan bar
Téli teendők
« flyGm5los&»b«n.
A hernyóenyv gyűrűket nc mulasszuk el felrakni, mert ezeknek január végiig ■ fákon kell máradniok, hogy az ara siolók és rünyfuróbogarakat Összefogják.
Lombhullás után ptrraeteziük Ryll oMe afálnkat 10t>Aj os Dendrtn. vagy 5°/(K)i Neodmdtin gyümötísfakarbolf-neummaJ, vagy 3%-oa Solbár kénbá rtuin kéirttménnyel. — Őszibarack * gyUmölcafakarbollneum iránt érzékeny, ezért a Solbárral való perntetezéa alán-Mtoa.
A lombhulláa utáni permetezés meg-OH az ösazes átteleli kártékony rovarokat, szol: petéit, vagy bábjait éa kiirtja az ösbzts növényi káttevfket is.
Védőezerek kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
utag, műtrágya, termény éa növényvédőül erek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Telefon 13a 1
Átment a köztudatba,
hogy hirdetési irodám valóságos kiegészítő részét Képezi a hirdetőnek. A hirdetési pálván eltöltött kb. 40 éves munkásságom minden tapasztalatát ősswsüritve bocsátom a hirdető rendelkezésére. Üzletfeleim gondos és becsületes Irodám a hlrdétőközön-
iára helyezked-
kiszolgálásávai elértem azt, hogy ség megtisztelő bizalmának szilárd afepiár hetik. Arra kérem, Juttassa hozzám megbízásait s met, vagyok róla győződve, hogy mindenkor a legteljesebb megelégedés hangján fog irodámról megemlékezni.
ERDŐS JÚZSEF
HIRDETŐ-IRODA TULAJDONOS
vi., tcméz-kbuut aa.
Kli|az*iiáfll Résxványtársaaáf
dufenbers ílyomdn és mm Lflpkladő WMm
Hagykaniiaa
KttsiyvnycnzKÍa, könyvkötésit, wwatozó Méxst, Itztetl Uajrvek t* dobosok gyára ■ „Zalai KSaUkay" polltNus) nmpHmp narktnUiégt és kiadóhivatala
Kéauatkflnka
TELEFON: 78.
mindentéle kereskedelmi, IpaH, pénzintézeti, Cgyvádi, gazdasági, egyházi és Iskolai nyomtatványokat, fcjegyi&eket, míveket, ■Kghárókat, eéjegyzzbu S esketési értesítéseket, gyAarjetewtéaeket, névjegyet, lairagasjo-fcat, karteveéeéKl, rfiptapout és mtnaeaféSe - idétat kááWtásu nyomtatványokat
Gyártunk i
ozteti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzJözetekeí és tömböket, rnlnta-zacafcókat, zsákcédulákat, aaptktömböket, fatoaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és s legolcsóbb árakon. ~
Mysuaák, srartawrtéség és kiadóhivatal Fő-uí 5. szám alatt.
Nyomatott a laptulaidonoe Közgazdasági R.-T. Gutenberg Nyomda íj Détzalsl Lapkiadó Vállalata könyvnyomdádban Naökszdzaán. (felelős üzlstvezetöi Zalai Károly.)
7& évfolyam 10. szim
Nagykanizsa, 1938. Január 13, péntek
Ara 14 HUér
ZALAI KÖZLÖNY
SaarkauMaég (■ kiadóhivatal: PS«t S. iiiia Megjelenik minden reggel, héllő kivételével
VOLITIKAI MSPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
EldfUetécI Itfl: egy hóm * pengi SS fflUt SeeikeaiUeégl éi kl.ddhlv.tat! teleion: 7S. aa
Ki legyen a felsőkereskedelmi iskola fenntartója ?
Irta: dr. Villányi Henrik, nyűg. feleökereekodelml lakolal lgaag J
A helybeli Izraelita hilközség elöljárósága ezldöszerlnt Nagykanizsa város polgármesterével élénk tárgyalásokat folytat aziránt, hogy a hitközségtől a szakiskolát a város vegye ál. Legyen 5 a fenntartója a városi költségvetés lényegtelen megterhelése nélkül. A tárgyalások részletei! még nem Ismerjük teljesen, de a meghatalmazott delegálusok annakidején a kérdések egész komplexumát a szabályzatok értelmében a közgyűlések elé fogják terjeszteni Jóváhsgyás végeit, amely bízvást várhslóT ha méltányos kompromlsz-szum Jön léire. Addig ls legyen szabad rámutatnom azokra az Indo kokra, amelyek az Izr. hitközségei, eltekintve a pénzügyi válságtól, más okokból Is arra késztetik, hogy a szakiskola áladáss végeit tárgyalásokba bocsátkozzék.
A kereskedelmi Iskola eddig 76 évig volt hitközségi adminisztráció alatt. Kedvező len viszonyok és gazdasági válságok következtében célszerű lesz, há az Iskola gazdái
agg,-,. , ■
A kereskedelmi iskola már 1857-ben mini kélosriályu alsófoku kereskedelmi Iskola létesüli. Hazánkban abban a korszakban a kereskedelem zsidó és görögkeleti vallású kereskedők kezében volt. A magyar agrárius a kereskedelmet alacsonyabb rendű foglalkozásnak lekinletle, l.át léhát kereskedőnek nem nevelte. Az Izraelita vallású polgárok elölt viszont a rendi kormány, de különösen az abszolutizmus a közpályákat elzárta. A zsidó lehetett orvos, mérnök, kereskedő vagy Iparos, de nem lebetelt közhivatalnok, vagy földbirtokos. A kereskedelmi alkalmazott elméleti előkészítéséről azon ban csak a budspesll kereskedelmi akadémia gondoskodott. Misem ler mészeiesebb tehát, hogy Nagykanizsán, a Dunántul eme lellendülő kereskedelmi városában, ha nem Is akadémia; de legalább alsófoku kereskedelmi Iskola létesüljön. Kereskedelmi szaktárgyakat ugyan már 1842-ben tanítottak a zsidó fóeleml Iskolában, de kimondott kereskedelmi iskola csak 1857-ben létesült.
Ez az iotézel sok vállozáson ment ál, amelyeknek felsorolása messze túlhaladná egy napilap keretéi. Azérl csak a legfőbb adatokat közöljük.
1891 ben lelt az alsóloku kereskedelmi Iskola középfokú kereskedelmi. 1894—1920 lg háromosztályú voll, azóta 4 osztályú. 189S óta felsőkereskedelmi Iskola a neve.
Látogatottságának néhány adata legjobban fogja Illusztrálni az Inlézel sorslorduiatait. 1894-ben, a> érettségi vizsgálat első évében a 3 osztály! 76 tanuló látogatta, a háború ulolsó évében, 1918-ban, a négy oszlálybsit 121 tanuló, 1919 hen 182 lanuló, 1924-ben 140, 1926 ben 155, 1926-ban 15!) (a legnagyobb szám), !927-ben 157, 1928-ban 11.3, 1932-
ben 134 lantiló voll található. As 1932-33. Iskolai évben csak 95 lanuló iratkozott be.
Amikor a gazdaáági válság kiéleződik és az elhelyezkedési lehetőségek nyilvánvalóvá válnak, az iskola létszáma ls ehhez mérten csökken. Hozzájárul még ehhez az a sajátságos körülmény, hogy megcsonkított országunknak 50 kereskedelmi Iskolája van. amelyekből mosl már évente 1500 állástalan érettségizett tsnuló\' kerül kl.
Ilyen súlyos viszonyok közt egy hilközség iskolát fenn nem farthat és ma már nem ls feladata, mivel felekezeti érdek az Iskolához már nem köti, legfeljebb már csak a hagyomány iránt való tisztelet kötelezhetné e feladatra. Ezt az állítást alátámasztja az a jelenség, hogy a zsidó vallású tanulók száma egyre fogy és a hilközség az iskolafenntartással nem a maga felekezeti ér-
dekelt, hanem Nagykanizsa közönségének összérdekeit látja el. Ez pedig nem a hilközség, hanem a város vagy az állam feladata. Kitűnik ez a tanulók felekezetek szerlnl való megoszlásából.
zalddvalláatz keresztény
1894-ben 90% 10%
1918-ban 70% 30%
1922-ben 57% 43%
1923 ban 48% 52%
1924-ben 40% 60%
1925-ben 42% 58%
1926-ban 40%- 60%
1927 ben 380/t, 62»/o
1932-ben 32% 68«ío
Ezekből az adatoknól a város kö-
zönsége azt a tanulságot merítheti, hogy a nagykanizsai lelsökereske-delmi Iskola telekereti Jellegét elvesztene és léiét már nem azoknak a társadalmi és gazdasági viszonyoknak köszönheti, amelyek alapllása-kor, 1857-ben fennálloltak. Ma a felsőkereskedelmi Iskola kereskedelmi és közalkalmazottakat Iái el elméleti tudással, de a felekezeti szempont fele-
kezeti Intézet elvesztette léflogosult-ságál, de azért ez az Intézet meg nem szűnhet Nagykanizsa, s Dunántúlon rangban harmadik kereskedelmi város, ezt a szakiskolát nem nélkülözheti. Ha Zalaegerszegnek és Veszprémnek szüksége van rá, menynyivel Inkább Kanizsának.
A tárgyalások a hitközség és város közt megindultak. Ellenáramlat eddig nem észlelhető. A tanügyi kormány Is rokonszenvvel kiséri az akciót. Talán még számos értekezletre lesz szűkség, hogy a részletkérdéseket és ellentéteket megvitaaaák és elsírnak, de az alapelvet feladni többé nem lehet. Az uj fennlartó alatt ls minden felekezet meg fogja tudni óvni érdekeli és • szakiskola biztosabb alspon nyugodva leljesit-heti a jövőben is hivatását. Városi lennhalóság íalalt az állam Is szívesebben támogatja az Iskolát. Tapasztalaiból tudjuk, hogy az állam az összes városok által fenntartón Iskolákat nemcsak személyi kiadások térilésével támogatja, hanem a dologi kiadásokhoz Is hozzájárul. Est felekezeli Intézet el nem érheti.
erősen háttérbe szorult. Mint I tMWJtlIUtMIUlWtlWrilVIIVVZVIYIYr^^ ......*.................isasasasi
Jugoszlávia hadikészOlftdése Olaszország ellni
Könia, Január 12 (Éjszakai telefonjelenlés) A Olor-nale d\'llalla Isméi hoBszu cikkel közöl Jugoszláviának Olaszország elleni háborús készülődéseiről. A lap rész-
letesen Ismerteti Jugoszlávia kilonsi erejét, melynek egyik legszámottevőbb része a számos vlzlrepülön kivül még 1000 repülőgép. A vasutak és országutak kiépítését Is kizárólag,
hadvezetési szempontból forszírozta
a Jugoszláv kormány.
A Isp okszerűen kifejli és bebizonyítja, hogy Jugoszlávia hadi készülődése csak Olaszország ellen Irányul.
ir-v-vim ■wuvvmnrwavs-irrri-------------—.....*...............*\' *......"
A Budapestre érkező Hock Jánost huszonöt főnyi rendőrosztag kísérte a főkapitányságra
Az éjszakát már az ügyészségen töltötte Hock János, aki szívesen áll a bíróság elé — tiemnet-gyalázássMl és kormányzósértéssel gyanúsítják
Budapest, január 12 (Éjszakai telefon/elenlés) Csütörtökön délután a bécsi gyorssal Budapestre érkezeit Hock János, akit a főkapitányság intézkedésére 25 főnyi rendörosztag fogsdolt az állomáson, ahonnan a főkapitányságra kisérték. Mint Ismeretes, Hock János fél-
évvel ezelőtt útlevelei kért a főkapitányságtól, amely ezt nem adta meg neki, csupán most engedélyezett részére határátlépési igazolványt, egyúttal közölte vele, hogy amint magyar területre lép, 2 rendbeli nemzetgyalázás és kormányzóséttés elmén a bíróság elé állllja. Hock kljelenlelte, hogy szívesen áll a bí-
róság elé. Így történt, bogy amlnl megérkezel! Budapestre, egyenesen a tókspitányságra vitték, ahonnan este már át Is kisérték az ügyészségié. Kihallgatása ulán Traeger főügyész közölte Hockkal, hogy az éjszakát az ügyészségen kell töltenie, ahol majd pénteken döntenek további sorsa felelt.
A király elfogadta a Manin-babloet lemondásit
Bukarest, január 12 Hivatalosan leientik: Délulán 5 órakor Manlu Qyula mlnlszlerelnök kihallgatáson Jelent meg az uralkodónál a királyi pslolában. Távozó-
ban kijelentene, hogy benyu|tolta a kormány lemondását, amit a király elfogádotl. Politikai körök véleménye szerint az uj kormány megalakítására Vajda .Sándor! kérik fel, aki
holnap reggel log Bukarestbe érkezni
Ette 6 órakor Anghelescat, a Nemzeti Bank kormányzóját fogadta a király.
Ma délben hirdetnek Ítéletet Pipás Pista és társai bünperében
A bíróság ezután határozathozatalra vonull vissza és az elnök bejelentette, hogy előreláthatólag pénteken délben 12 órakor hirdeti kl a törvényszék ítéletét
Szegőd, lanuár 12 Pipás Pista és látssi bűnügyének tárgyalásán Szarvas János dr. kir. ügyész mondotta el vádbeszédéi, melyben valamennyi vádlottra a leg-
súlyosabb büntelés kiszabását kérte. Pipás Pista védője a halálbüntetés kiszabásának mellőzését kérte. Dr. Szarvas János ügyész nem lett megjegyzés! a védőbeszídekre.
ZALAI KÖZLÖNY
1988. Január 13.
Hozzászólás a IÁT bérletrendszeréhez
Kaptuk a következő torokat: Igen tiszteli Főszerkesztő Ur I Kérem szíveskedjék nb. lapjának legközelebbi számában az a:tbOlakst közzétenni:
Hosszas kérvényezés és utánjárás után végre megszölelelt a MÁV vonalbérletrendszere, de abban vajmi kevés a köszönet! A MAV tarifaosztálya egy gazdag, konjunkturális világban élő ország nagy jövedelmű lakősságának fizetőképességéhez szabla a bérletjegyek árát s Igy bizonyos az, hogy Nagykanizsa és vidékén eddig pár száz bérlő helyébe alig számbavehető utas válthatja ki a bérletjegyet.
A D. Sz. A. vasúttársaság vezetősége nagy kereskedelmi érzékkel szabályozta a vonalbérletei és állapította meg annak az árát, s bár az államosítással azl mertük remélni, hogy a javulás minden vonalon esőstől log hullani városunkra és vidékére, nsgy vívmánynak keli elkönyvelni a korábbi vezetőség alall megszokott és természetes bérlet-rendszert, a MÁV a D. Sz. A méltányos árait tetemesen felemelte, nyilván aizal a szándékkal, hogy az esell jegyet váltók száma emelked|ék.
A bérletjegy mellett a vasút előre és egyszerre jut nagyobb bevételhez és szállításnál ez tiszta haazon, meri hisz köztudomásu, hogy a személykocsik — sajnos — nagyon is üresen fúlnak és a bérletjegyrendszer mellett keit több kocsit járatni és Igy érheletlen, hogy
«0 km-nél miért keU 190P helyett 8«n P-t Illetve 300 P . MOP-t SOO km-nél miért kell 980P „ 600 P-t Illetve 2Ö0P . 460P-t ZUUkzu-Dél zotérl keUSSSP . 610 P-t Illetve 230 P , SttlP-t
a bérletjegyért a kocsiosztályok szerint kérni? A D. Sz. A. társaság I. osz-
tályra Is adott bérletjegyei, annak ára Is Jóval kevesebb volt, meri még az sem került a fentieknél: 600, 520, 460 P-nél tObbe, igy ezen összehasonlítás mellett még kirívóbb az emeléa mértéke. Arról nem is beszélek, hogy I. oszt. bérletre ma igénylő sem lennel
Joggal virhailuk, hogy a régi áraknál olcsóbb bérletet, olcsó jegy-füzetet és főleg Jobb balatoni Uisze-
kőtletésl kapunk, de a larifaoszlály még mindig nem eszkomptáita a posta (telefon és lávltő), a vasull menetjegy áremelésnek tanulságait a bérletjegy árának megszabásánál.
Reméljük, bogy az illetékes körök a fentieket a tarifaosztálynál előadják és a jegy ára legalább Is a korábbi mértékre száll le.
Kiváló tisztelettel
Dr. Hoch Oszkár
Hlyen emberbaráti munkásságot fejtett kl 10 éves fennállása alatt a nagykanizsai mentő-Intézmény?
Nagykanizsa, január 12
... 1922. novemberének utolsó nap-|alban vonult ki elsőlzben a nagykanizsai önkéntes tűzoltóság gyermeke: a nagykanizsai mentőintéz-mény kocsijával, hogy egy veszélyeztetett életű embertársunknak első segélyt nyu|lson, hogy visszaadhassa az életnek, a családnak, a termelő munkának, a hazának...
Akkor Knortzsr Oyörgy klr. kormánytanácsos, pénzintézeti vezérigazgató, a magyar tűzollóügy ot-szágosnevü vezérférfla voll a nagykanizsai tűzoltőfőparancsnok. Fischer János mentöszakaszparancsnok. Ezeknek az érdemes férfiaknak és lelkes
munkatársaiknak köszönhető, hogy Nagykanizsán Is megvalósították a mentő-intézményi, amely ma már nélkülözhetetlenné letl a városban éa emberbaráti működésével soksok embert visszaadod az éleinek.
Az esztendők folyamán a menlő-Inlézmény mindjobban kiépüli, fejlődölt, erősödött és ma már olyan modern felszereléssel rendelkezik, mini amilyennel egyetlen más város sem a Dunántúlon.
A mentólnlézmény modernizálási, fejlesztése és a mai nívójára való emelése dr. PracJt Islván közlgaz-galáll tanácsnok, tüzollólőparancs-nok nevéhez fűződik, aki munka-
70 darab különböző
olajfestmény
fővárosi festőművészek alkotásai
rendkivül olcsó áron és kedvező fizetési feltételek mellett eladatik.
Megtekinthetők egész napon át a Pannónia szálló halljában.
lársalnak, nevezetesen lf|u Knorlzer Oyörgy szakaszparancsnok közreműködése melleit, elsőrangú Intézménnyé építette kl a nagykanizsai mentőállomást.
Meg kell hsgyni, derék mentőink minden tekintetben hivatásuk magaslatán állanak és amikor eljárnak emberbaráti missziójukban, szivük melegségéi viszik a veszélyben levő embertárshoz...
Most, hogy III esztendő elteilett becsüleles emberbaráti munkájukban, érdemes vlsszaplllsntásl vetni erre a lelkes, humánus munkásságra, amit mentőink végeztek. Azért hadd beszéljenek maguk a számok:
A nagykanizsai mentők 10 évi működésűk alatt 1207 férfit, 1442 nőt, 168 gyermekei, vagyis összesen 2817 embert részesítettek elsisegélyben. 2251 esetben nappal, 566 esetben éjjel.
Szolgálatot teljesíted dr. Prack István főparancsnok vezetésével i mentőorvos, 1 mentő szakaszparancsnok, 3 hivatásos mentő (egyúttal gépkoc l vezető), 3 lófogat, ma|d 1927, illetve 1930 lói egy-egy mentő, autó. A két mentőautó összesen 49.226 kilométert lutolt be.
Esetek: zúzott, vágott, harapott sebek 699 esetben, égési sebek 38, leimari sebek 4, löd sebek 43, rándulás 15, Hcamodás 68, lőrés 812 esetben fordult első. Belső bajok: általános rosszullét 431, görcsök 65, széngázlulladás 9, egyéb lulladásl esetek 15, mérgezés 198, részegség 18 esetben. Egyéb bajok: szülészeti esetek 790, megfagyások 5, napszúrás 1, villámcsapás 1, áramütés 8, hirtelen elmezar 60 esetben. Tíz év alatt egyetlen telelés is volt. Halálesetek: szállllás közben meghall 4, halva találtatott 33.
Szállítások: Segélynyújtással kapcsolatban 2817, megkeresésre 3602, elmebclegszállltások 148, lertőző-betegszáililások 463. Öngyilkosságok
Amor profanus
(Regény 1914-ból) 16
Irtai SZABÓ ZSIGMOND
Harmadnap este olt űll a két leánnyal az lll Színház egyik földszinti páholyában. A nyár eleje látszott a szinház közönségén, a földszinten sűrűn tarkállott a férfiak világosabb szinü tavaszi öltönye, a páholyokat meg a szezonvégi közönség töltötte meg. De a színház mégis egészen megtelt a .Te értén" első előadására.
Ztoldos a leányok mögölt a páholy mélyén üli Idegei megfeszül tek az Izgalomtól, torka kiszáradt és néha hirtelen a sírás erőltette. A kCjönségei nézte és ugy lelsiett nek\'l, mintha egy ezerszemű csodaszörnyet látna, mely kéjes tunyaságban terpeszkedve száz és száz legyezővel hüsiti magái kényelmesen várva, mlg fölfalja öt. Ezt • folyton mozgó közömbös, Ismeretlen tömeget látva, bizlosra vette a bukást. Szereted volna felugrani és hirtelen elszaladnL Oh I hogyan vágyott most harmademelell magányos kis szobája után 1 A folytonos zsibongás, az érkezők helyfoglalása, a végtelennek tetsző várakozás kétségbe-
ejtelte. Már ki akait menni a páholyból, mikor a vaafüggöny lassan emelkedni kezdett, i közönség zsi-bongása mindinkább halkult, srét-váll az előfüggöny és elkezdődött színdarabjának elsO Jelenete. A gyorsan pergő párbeszéd, mely a szln-psdról hangzott, teljesen Idegennek, szinte újnak tünt fel elölte. És amit beszéltek, azt oly üresnél és tartaloinnélküllnek találta, hogy vizsgálódva nézte a leányok arcát és most először nézett le a közönségre.
Közönyösen hallgatták a darabol. Egyetlen arcon sem ved észre érdeklődési. És mintha közeiedö veszélyt sejtett volna, szorongva gondolta:
— Nem, lehetetlen, hogy ez a közönyös tömeg megtapsolja darabomat I
Már érezte a bukás szégyenét, midőn hirtelen megrezdült. A színpadról felhangzott a hős Izzó szerelmi vallomása. Meleg férfihang az igaz szerelem hevületével. És ahogy a lágy esdeklés^íPszenvedély.vIhar-zásáig erősödöd, megérezte,\' hogy ez Igaz és jó, hogy ez a hangsúly meg fogja hódítani a közönséget. Látta, hogy Margit arca elpirul és lejét kissé előrehajtva, teljes énjéből I hallgatja a szenvedélyes szavakat.
Lent a földszinten a sokfejű tömeg mintha löbb érdekkel figyelt volna a színpadról hangzó szavakra. Valami friaa, üde hangsúly szólalt meg a szerelmi vallomás égő szavaiban. Egy egészen uj rilmus, mint a Chanleclalr szózata, mely könnyedén, mintha csak szárnyal volnának, pacslrtaképen emelkedik lel az égbe és a llszla üde légben üveg-csengésü hsngon mindig hatalmasabb zugásban erősödve terjed el a férfiszerelem zengő hymnusza. És megtörtént a csoda I A közönség megértette a szerző szivét. Szerelmének hangja belopózott a közönyös hallgatóság lelkébe és mindnyájan érezték a szerelméért esdő férfi sővárgását és mindenki^ aki olt alt, megértette, hogy Itt az Igazság szava szól. És az arcok égtek és a nők szeme könnyes lett. A terem a szenvedély forró levegőjével teli meg, mely tikkasztod, már fojtod, mint a slroccó lehelete, a kltöré készülő vihar előtt. A színpadon a hős szaval már a szerelmi szenvedély apotheozlsál zenglék és a színház minden zuga a villámcsapás élőül feszültséggel leli meg és a közönség már érezte, hogy ez a felcsigázott meghatottság nem emel-kedbellk tovább, midőn a fullasztó
csendben felhangzott: .bűnbe estem, odaadtam becsületemet, te érted".
És hirtelen, mint a fejünk lelett lógó fekete viharfelhőből megdördülő égzengés, elementáris erővel tört kl a tapsvihar. Mint valami vlllamoiáram hatására, ezernyi kar mozdult meg egyszerre é» a ház zugolt, zengett a lapsok orkánjától. Könnyű selyemruhába öltözött, kipirult arcú, csillogó szemű szép nők kiáltották:
— A szerzőt I A szerzőt !
Az ujlongó kiállások közepette Zsoldot ugy érezte, mintha könnyű csónakban ülne éa a kis alkotmány hihetetlen sebességgel egy óriási hullámhegy tetejére emelkednék. Megszédült és zugó fejjel, fátyolos sxe-mekkel kapaszkodott széke támlájába. A függöny leereszkedeü éa a páholyba szünei nélkül hangzott be a közönség folytonos tspsolása és meg-megujuló kiáltása:
— A szerzőll
A szinház rendezője lépeti be a páholyba.
— A színpadraI A közönség várjál — mondla kipirult arccal és a sikertől csillogó szemekkel.
(Folyt, köv.)
1933 január 13
is öngyilkossági kísérletek: Mérge-
112, akaazlás 15, Iflr\'i 28, melszés 27, kutbaugrás 3, szilárd teltnyelés 3, Onégelés I Ai öngyilkosságoknál (érit volt 63, nó pedig 125.
Hogy a lenti esetek közöl ■ szakavatott mentől beavalkozés és gyors segélynyújtás folytén hány ember mentetett meg az élet számára, csak az tudja, aki az emberek és világok sorsál intézi...
La a kalappal, derék mentőink előli I (B. rj
Mozgószinház
Éjféli innmád
Az ulőbbl Időben igazán nincs oks s kanizsai közönségnek panaszkodni a rnozl Igazgatóságára, amely egyik nagyalkerd filmet a másik ulán köti le. Mindezekre azonban a tegnapi műsorral lette fel a koronát az Igazgalóaág. A megfelelő szórakoztatáson ktvűl ennyire százszázalékos műélvezetben még nem vott része a kanizsai mozllátogatóknak. Eltekintve a film elragadó és mindvégig lebilincselő meséjétől, az énekszámok ügyes beillesztése egy teljes operai előadáa benyomását keltette, amiből azonban |ólesően hiányzott az operák (árasztó, Idegekre menő súlyossága.
A Hímet lengyelek készítették. Lengyel szcenárlum, rendezés ét operatőr. Ez a Ilim Lengyelország reprezentatív alkotása, amelyhez mindenki csak a legjobbal, a legszebbel járult hozzá, bogy minél rsgyogóbbá tegye Jan Klepura, a vilsghlrfl tenorista körűi az öt és művészeiét kellőkép klhsngsulyozó keretet. Ennyi becsületes szándék nem Is eredményezhet mást, mint megérdemeli sikert.
Aki Jan Kicpurát csak erről a filmről fogja megismerni, már ezzel Is tökéletes Illúziót nyert a csoda-hangu énekesről. A hangfelvétel és s leadáa annyira Huta, hogy a valóságban Is már csak legfeljebb a művész személyes jelenléte fokozhatná a ragyogó benyomást. De ettől eltekintve, ez a nagyon szimpatikus fiatal művész még kitűnő színész Is egyúttal, akinek játékát semmlléle nagyképűség nem tavaija meg. Nagy müvéaz és nagy Intellektus, akinek azerencsés partnere van Magda Schnelder személyében. A többi szereplök ls egylól-egylg szlmpallkuaak, Ügyesek és Ismert cslllsgok a filmművészei eg<ről.
Az egész előadás alaH abbsu az Illúzióban volt az ember, bogy ragyogó eslélyl ruhák és frakkos-szmoklngos urak közt 01 a... budapesti Operaház nézőterén. o. n. j.
Időjárás (ÉJuakat rUUHUnHt) • |lal IsMisl I.I..II Hta
HM.g M ■ássál,
A Rózsat vendéglóban
szombaton ét vasárnap
ii ram.
Étkezésre olcsó abonama, házon kívül ls. Szives látogatást kér
Mpoa Látali
___vMd«tra«.
ZALAI KÖZLÖNY
k«tl»«nBéii|ía vanaljegy-engadmény éa az olcsóbb Ozlat-vilégiléa kérdéae az OMKE *á-laaztménya elötlt
Nagykanizsa, Január 12 Az OMKE kanizsai fiókja csütörtökön este 9 órakor nagy érdeklődéstől kíséri válaszlmányi ülést tartott Frtedenthal Uszló elnöklete alatt.
A válaszlmányi ülés kél lötárgya a Máv. bérletjegyek és a kedvezményes üzlelvllágllás kérdése voll. A választmány elhatározta, hogy az Iparkamara és az OMKE központ utján erőteljes akciót indít és kérni fogjs a Máv-tól a vonaljegyre vonatkozólag Is az engedmény megadását.
Az üzlelvllágllás kérdésében a kanizsai fiók érintkezésbe lép a TransdanutHa előzékeny és megértő Igazgatóságával, hogy kérelmezze az üzletvllágllás dijának valamilyen módon való mérséklését.
Végül a választmány tudomásul velte, hogy az előadás-sorozattal kapcsolatban most, a keddi ülésen Frtedenthal László alelnök tart előadást a kávéról.
A népes választmányi ülés éjjel fél 11 órakor éri véget.
fennállása alkalmából
SINGER Divotúruhúz
egész január hónapban olcsó fehér árusítást
rendez.
i
Propaganda cikkeink : Olcsó Sáska 4 EzUst Sáska ♦ Sáska gyolos Arany Sáska mosott Középszálu Sáska + Finomszálú Sáska
Lepedő 2 méter összesen P 360 Lenvásznak ♦ Törülközők Damasztáruk Zsebkendők jó minőségben
SINGER Hlffl 1IDÉ JIFFfiB
80 om. széles 80 fillér. Kirakatainkra felhiyjuk vevAink figyelmét.
Fenyvesen 12, Bogláron villát fosztottak ki
A berényl csendőrség hat embere
Balatonleuyves, Január 12
(Saját tudósítónktól) Nagyszabású vlllaloszlogatás ügyében kezdett nyomozást a balalonberényl csendőrség.
Az utóbbi két nsp alalt kél Isme-rellen teltes Balatonfenyvesen 12, Balatonbogláron pedig 8 villát fosztott kl. Az elmúlt héten hasonló nagyszabású vlllaloaztogatás történi Zamárdlban, ahol hét villát lörtek lel a betörOk.
A Balatonfenyvesen elkövetett tizenkét betörés közül dr. Dusárdy István klr. kúriai tanácselnök szenvedte a legnagyobb károsodást, mert a többi villákból csak apróbb holmikat vittek el. A Dusárdy-vlllában azonban hosszsbb Időt töltöllek a betörők. Itt nagy lakmározást és borozás! csaplak, ma|d átöllözlek. Ruháikat otthagyták a helyszínen, helyettük pedig akurlal tanácselnök vadászruháit öltötték msgukra. Az egyik egy kopott, sárga bőrkabátot, a másik betörő pedig egy kávészlnü posztó télikabátot vitt el magával. A
8, Zamárdlban pedig 7 az ntóbbl napokban
hajszolja a vadászruhái betőrőkev cipőiket It kicserélték és vadászcipőkkel látták el magukat.
A Dusárdy-vlllából a jelek szerint holtrészeg állspotbsn mentek át Máglcs János nagykanlzaal szabómester közeli villájába melynek ajtaját a váltukkal nyomiák be a nagy-erejű betörök. Amint behatoltak a többi lezárt szobákba Is, az egyik a|lót teljes hosszában kettérepesztették. Csodálatoskép Innen azonban zsákmány nélkül távoztsk.
A nyomozás során egyébként feltűnt a csendörségnek, hogy s többi feltört villából egyetlen női ruhsds-rabot sem vittek el, csak férfiruhákat. Az egyik villában például rengeteg értékes nőiruha és lehérnemü volt a szekrényben. Ezeket mind kihányták a szekrényből ét cttk férfiaknak való darabokat vittek magukkal.
A zamárdf csendőrség egyik tiszthelyettese már át is utszoH tegnap Fenyvesre és Boglárra, hogy olt Is nyomozzon. Összehasonlítva a Zamárdlban elkövetett vlllabelöréseket
ezekkel, arra a megállapításra Jutott,
hogy mind a három helyen ugyanazok a betörők garázdálkodtak.
A berényl csendőrség hsl embere megfeszített erővel igyekszik most a tettesek nyomára Jutni. Annyi! már sikerűit megállapítani, hogy nem hivatásos betörőkkel állanak szemben, hanem teljesen kezdőkkel, akik még csak megfelelő belöröszerszá-mokkái sem reudelkeznek, Az egyik betörő hatalmas, robosztus, erőt testalkatú lehel.
& polgármester felhívása a város közönségéhez
Az Inségakdó költségeinek fedezetéül a város lakosságára kivetett inségadó szolgál. Mlnlbogya lakosság teherbíró képessége smugy ls túlontúl Igénybe van véve, az egész akdól a város társadalmának leg-ízélesebbkörű ellenőrzése alá óha|-tom bocsátani, hogy ezáltal elkerűl-he ó legyen, hogy rá nem szorullak vsgy méltatlanok ksphassanak te-gélyl. Bár a legszigorúbb ellenörzéat gyakoroljuk, egy-egy családnál többször Is eszközlünk kömyezeltanul-mányozást és munkaképes egyéneknek kizárólag csakis munka ellenében adunk segélyt, mégis előfordulhat Ily hatalmas akciónál, hogy esetleg rá nem szoru lak ls segélyben részesülnek. Ily egyes esetek azután könnyen általánosításokra vezetnek és az adózók körében nyugtalanságot kellenek. Mindennek elkerülése végett az egész városi 25 kerületre oszlottam fel s mindegyik kerület élére egy társadalmi ellenőrző bizottságot álll\'otlam. E bizottságokkal január 14-én, szombaton délután 5 órakor a városház közgyűlési termében tartom az első értekezletet. E blroltságok munkáiéban szívesen látom mindenkinek s közreműködését. Ezért ezúton Is leikérek mindenkit, aki hajlandó és aki jó szívvel és elfogulatlanul tud Segítségemre lenni, szíveskedjék az értekezleten megjelenni, ha személy szerint nem is kapott meghívót. Nagykanizsa, 1933. |anuár 12.
Dr. Hrétky litván s. polgármeeter
Emlékeztető
Jan 14. Ur. Leányegylet műsoros p|vnlkje 9 órakor a Kaszinóban.
— ZTE tea 9 órakor.
Jan. 15. Liceálls előadás 6 órakor a városházán.
— Zenei liceálls előadás fél Nótakor a zeneiskolában (dr Ke.kay).
— Urleányok Kongregációja vidám esllelé 6-koralehérletemben.
— Kath. Legényegylet műkedvelő előadása 8 órakor az egyletben.
— Levente Egyesület tea-estélye.
— Gábor tánckoszorucskájs este a Kaszinóban.
Jan. 21. Keresztény Nőegylet brldza-teája a Koronában
— Az Izraelita Jótékony Nőegylet bridzsteaestélye este 9 órakor a Kaszinóban.
Jan. 22. A Szt. Ilona Leányklub műsoros teája léi 7-kor a Missziós-házban.
Jan. 28. Kereskedelmit Végzetlek mü-.soros eslje 9 órakor a Kaszinóban.
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HIRIK
NAPIREND Janu*- 13, pintek
Romai katolikus: Verontki. Protestáns; Vidor. Ur.i Teb. bó 15.
Várotl muzeurn és Könyvtár nyit™ csütörtökön (. vasárnsp délelőtt 10-lói 12 óráig.
Oyégysrertárl í||e]l szolgálat c hónapban : as Őrangyal gyóMzertár Deák-tér 10. as. éa s kislunlssalgyógyszcrtár.
OőztSrdő nvltvs reggel 6 órától este S óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nókttek).
— (Mlsszlóshlr) A szokásos pétstekl konferenciát ma délntán 5 órakor Isméi megtartjuk a Missziós-házban. A azervezet hölgyeit a az érdeklődőket ezulon hívja meg a Fiaikul.
— (Bizonytalan még mindég az Igazolóválaaztmány Összehívása) Az Igaiolóválaazlmány összehívásának Ideje még mindég bizonytalan. Ma lolyt ebben az űr\' *n tanácskozás az alispánnál, azi«";n fix terminust még mindég nem tűztek ki az összehívás tekintetében. Ebből azt következtetik, hogy valószínűleg maga Bády Zoltán alispán jón le Nagykanizsára az Uszoló-válasstmány ülésének elnöklésére.
— (Hiudel, Chopin, Liszt ion gorakompozíciók) szerepelnek a zeneiskola vasárnapi llceális mállásán Hontl ilona tanárnő műsorában, melyet dr. Kerkay József tanár előadása log követni. A matiné, melyre külön meghívókat a rendezőség nem ad kl, léi 12 órakor kezdődik a zeneiskolában,
— (A menték gyűjtésének eredménye) A nagykanizsai közönség meleg megértő szivéről ódákat lehetne Imi. Mliiaég olt van, ahol sasret® kézzel segíteni, lelemelni, gyógyítani kell. Ezt érezték Ismét ami derék mentőink, akik Szilveszter óta járják a várost és gyűjtenek a nagykanizsai mentő intézmény fenntartására és szükségleteinek fedezésére. Tegnap délben véget ért a gyűjtés, összesen 1065.48 pengőt gyűjtöttek. Megmozdult a város közönségének szive. Mert az előző évben ezzel szemben a gyűjtés eredménye csak 913 pengő volt. De meg Is érdemli a kanizsai mentő-Intézmény, hogy minden nagykanizsai nolgár legmesszebbmenőieg lá-mofassa.
= Csak ezen a héten: nagyon olosó rddtóvdsdr Transdanubla,
VARGA
Tlaztlt
Fesl
Gallérok tisztítása
8 IIJ fillér
Horthy Miklós ut 8. Hunyadi-utca 19.
Kötetenként 10 fillér helyett napi 2 fillérért
olvashat kölcsönkönyvtár! könyveket a „Zalai Közlöny" minden előfizetne
A Zalai KOzlöny szerkesztősége megállapodást kötőit a Horváth József ujságdruda kölcsOnkönyviárával, amely köztudomás szerint egyik legrégibb, legbőségesebb és gondosan fejleszlett kölcsönkönyvtár Nagy kanizsának, többezer kötetre rugó régi és uj könyv-állománnyal. A napi forgalomban egv-egy könyv kö\'csöndlja 10 fillér. A Zalai Közlöny minden előfizetője, aki az ulolsó havi előfizetési nyugtáját felmutat|a, mától lógva havi 60 fillérért egész
hónapon át olvashat a / Horválh-köicsönkőnyvtárból, vagyis napi 3 fillérért egy hónapon át akár mindennap cserélhet könyvet a hatalmas és gazdag választékból. Aki nem óhajt 60 fillért egész hónapra lefizetni, az is ksp kedvezményt, amennyiben egy-egy könyvet esetenként 10 fillér helyett S fillérért válthat a kölcsOn-könyvlárbél. A kedvexmény Igénybevételéhez csak a Zalai KözlOny utolió havi elöflzelésl nyugtájának leimutatása szükséges.
100 pár cipő „közszállltás" egy esztendő alatt
A nagykanizsai Ipartestület mull évi beszámolója — Samu Lajos Ipartestületi elnök a nagykanizsai Iparosság 1933. évi célkitűzéseiről
Nagykanizsa, lanuár 12
A nagykanizsai ipartestület érdemes elnöksége ma adla ki szokásos statisztikáját a lefolyt esztendőről. A hivatalos számok mindennél han-gotabban mondják el a nagykanizsai iparosság helyzetét, hogy a lefolyt esztendő sokkal nehezebb volt a nagykanizsai iparosságnsk, mint sz előző 1931, amikor pedig ugyancsak erős küzdelmét vívta a reilentő válsággal.
A kimutatás szerint a lefolyt esztendőben 57 uj Iparengedélyt adtak ki sz előző é. 69 uj iparengedélyével szemben. Beszüntette Iparát 67 Iparos, az 1931. év 48 Iparbeszün-tetésével szemben. Felszabutt összesen 156 tanuló Ipsrossegéddé, mlg 1931 ben 183 u| segédei lehetett elkönyvelni. Tanoncszerződéskőtés volt 152, sz előző évben 193. Az egész év alatt elintézett ügydarabok száma 1749, az eifiiö esztendő 1349-el szemben. A nígykanlisal lajstromozott Iparosság összszáma 1025. mlg 1931-ben rnig 1200 volt. Számosan elköltöztek, elhaltak. A segélyre szorult Iparosok száma 50%-kal növekedeti, az előző évvel szemben. A munkaalkalmak a legrosszabbak voltak. Közmunka, közszállltás az egész esztendő alatt mindössze IOO pár cipó volt, amit a lábbellkészltl szakosztály 220 ftbil átló osztálya készített a gyermekmenhely számára.
Kérdést Intéztünk ebből az alkalombél a nagykanizsai Ipartestület agilis elnökéhez, Samu Lsjoshoz, hogy mik a célkitűzései a nagykanizsai Ipartestületnek az 1933. esztendőre ?
— Ugyanazok a célkllüzések, amelyek már löbb esztendő óta a nagykanizsai Iparosság legtöbb problémáját képezik:
1. munkaalkalmak teremtése,
2. hltelkérdis és
3. az adóterhek könnyítése az adó-ílzelésl képesség arányában, mondta.
— Sajnos, ma az a helyzet, hogy az emberek, ahelyett, hogy produktív munkát tudnának kifejteni, egész gondolatkör ükei az adózás kérdése leköti.
— Várhal javulási az 1933. esztendőtől a nagykanizsai iparosság?
— Várunk javulást. Magyaros lé- I
lekkel, bízó reminnyel. De sserelnők, hogyha éltél a reményiét állennének halva vezetőink Is, akik a ml sorsunkat Intézik. Sajnos, hogy csak szavakat hallunk, szavakat, ígéreteket ...
— Mik a tervel a nagykanizsai Ipartestületnek 1933-ra?
— Kél lőpont: sz országos Ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági, liázl-Iparl kiállítás és vásár megrendezése és a székház-kérdés végleges megoldása. Konlrasztusnak látszik ugyan a mai körülmények között székházal építeni, de ha valaha szükség volt arra, hogy az lpatosság kéz a kézben összefogjon és együttesen folytsssa ádáz harcát a gazdasági válságbsn: ugy ma van szükség arra, hogy megfelelő sa|át otthonában, saját védvárában építse kl a védelmi vonalát.
— Nagyon jól eselt a nagykanizsai iparosságnak a MAV részéről tartént szón felhívás, hogy a nagy-lU\'tizssi Iparosok Is vegyenek résit a MÁV részére végzendő és szállítandó munkák árlejtésénél. Az egész Dunántulra szóló nagy munkák ezek. Hogyha a nagykanizsai Iparosság III helyes árkalkulációval eléri célját, az egész város gazdaságI élete ló tékonyan fogja azt megérezni. A nagykanizsai Ipartestület elnöksége mindent elkövet, hogy az Iparosság elérje célját.
— A nagykanizsai Iparosság feladata 1933-ban?
— Az Iparosságot valóságos csalódás fogja ei, mondja Samu Lajos elnök, hogyha felelős lényetők annak a véleményüknek adnak klle|e-zésl, hogy az Iparosság az adózás terén renltenclávsl viseltetik. Mer. az iparos, ha nem fizet adót, ezt csak rajta kívül éllé okok miatt leszi. A mai helyzet Idézi elő. Hiszen kenyere nincsen. A magyar iparos igenis akar adót fizetni, a magyar iparos kl akarja venni részét a közteherviselésből, ahogy kl vetle részéi a véráldozalbél is, amikor a haza a bccsfllet mezején) hivJa. Rendületlenül hiszi, hogy eljön az idő, amikor a magyar 1 paios ezért a hazáért élni, dolgozni és áldozatot hozni tud. Tegyék ezt neki lehetővé a felelős tényezők ... <a.
Í983 Iwuit 13.
Szálaos iM kajlái a természetes .Fáran lósset" keserűvíz használata nagy megkönnyebbülést szerez. A nő-orvosi klinikák bizonyítványai tanúsítják, hogy a rendkívül enyhe hatású Fereso léásef vizet különösen a szülészeti osztályon a legjobb sikerrel alkalmazzák. A Terese lOzsel keserű-viz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
— (Az tparostanondskolal Igazgatóság ügye) Megírtuk annak Idején, hogy a nagykanizsai szakirányú iparostsnonc iskola Igazgatói állásának betöltéséig a lei-ügyelő bizottság Braaner Lajos nyug. elemi iskolai Igazgatót bizla meg as Iskolaigazgatói teendők elvégzésével. A polgármesteri hlvstsl tegnap felierjesztést Intézett a klr. tanfelügyelő utján a közoktatásügyi miniszterhez, hogy Brauner Lajos megbízatását a tanmenet zavartalan biztosítása végett a tanév végéig erősítse meg. Ugysnls a mostani Iskolaévad befejeztével lejár a tanerők három évi megbízatása is és akkor nemcsak a tanítókat lógják megválasztani, hanem megoldják az Igazgatót kérdést Is.
— Felgyülemlett tok maradékot meglepő olcsó árban árusít Singet dlvatáruház.
ítélet
amelyet a Városi Mozgó láto-
Í;atói egyhangúlag hoztak meg. ean Klepura .Éjfél! szerenád" cimü filmje az idei évad gyöngyszeme. Magda Schnelder utolérhetetlen. Még ma, péntektől— vasárnapig lesz műsoron.
— (Az Izr. Lányegylet szom-batesti piknikjéről) cssk snnyi szivárgott kl eddig, hogy szenzációs müsors általános feltűnést log kelleni az Idei tsrssngbsn. A műsorról azonban nem sikerült többet megtudni. A próbák olyan titokban, olyan hét lakat alatt loiynak, hogy semmit sem lehet slóre megtudni. Az ember, ha érdeklődik, csak titokzatosan mosolygó arcokkal találkozik és .majd meglátja, ha eljön" — válaszokkal. Ez a titokzatosság természetesen most már a végsőkig tokozza az érdeklődők kíváncsiságát. A műsor szombaton este pontosan 9 őrskor kezdődik a Kaszinóban. Jegyek előjegyezhetők a Vágó drogériában 1 és 1.50 P-Aa árban. Karzatjegy 80 tiliér.
— Menyasszonyok jó bevásárlási helye Slnger dtvatdruhdz.
— Kttüní, olosó gramofon-lemezek : TranB-danubia.
— (Az elaggott iparosok részére) ( negykanlzsa! Hslmos és Pollák cég 20 pengét, a Lénáit bőrkerís-kedő cég 5 pengőt adományozott.
ScMft vásznak védjegye.
1983. lanuár 13.
ZALAI KÖZLÖNY
26 év óta
fennálló intézetünk 1932. év elején inefitlipltott át országosan megtervezett épllítalurékotztályi folyósít kamatmontoo, valamint <lolbl>to*iUUtal kapcsolatos BI B takarikkölesAnóket
családiház építésre, vagy vásárlásra, tstarozásrs, bővítésre, terhes kölcsönök átváltására stb. Díjtalan felvilágosítás:
IGUritUágtakail, Nagykanizsa,
ErZSátat-éác. ttWllUit*. írodljá mtlltlt) "Cí
Budapesti Ingatlan Bank R.-T. VII., RSk«ol-«t 10. stts
— (összeesett egy epilepsziás fiatalember a Nóvák-majorban) Szerdán etie 7 óra tájban Blri Oyula 19 évet budapetii asztalos-segéd, aki munkit keresni jött Kanizsára, epilepsziás rohamot kapott és osiieeaett a Novák-major egyik Islállójábtn. A mentők beszállították a közkórbázba.
m Nagy meglepetés a vevőkö-zöniég részére Slnger dlvatdruház fehér lanuárja.
— (A Hakanlztal szerző)éneket-táncoi színmüve Iráni nagy érdeklődés nyilvánul meg a kanizsai körökben. Mott, vasárr-ap ugyanis a Katolikus Legényegyletben kerOI tzlnre Nagy László „Két gyöngye volt a falunak" clmtt tzindarabja. Az egyesület vezetősége mindent elkövet a kltkanlzul vendégszereplők sikere érdekében, széles körökben fejfl propagandáiéi a vasárnapi előadásra, ugy, hogy a Jelek szerint zsúfolt nézőtér fog tapsolni a sáska szerzőnek ét a sáska művészgárdának.
— (Köszönetnyilvánítás) A 11. körzeti állami elleml Iskola lanulól által december 19-én megtartott karácsonyi tzlndarab előadása alkalmával elfogyasztott áram diját 31.94 pengői a Transdanubla R. T. Igazgatósága mint felUlfizeiést adományozta az Iskolának. FlsJier Félix a Tranidanubia R. T. ügyvezető Igazgatója 10, vlléz tíentzlk Lajos 2, Slrém Károly 2 és Oyőmör-y Istvánné 1.41 pengői adományozott a szegény gyermekek felruházására és tejjel való ellátására. A jószívű adakoiók-nak eiuton is hálás köszönetei mond a II. körzet állar. elleml Iskola Tantestülete.
„Igmándl"-böl nem kell pohár-fszámra Inni, Negyed vagy fél pohár elég szo-[kott tenni 1
— (Mézkura az egerszegi elemi Iskolákban) A két év előtti nagyszerű eredményekre való tekintettel Idén is bevezellk Zalaegerszeg elemi Iskolaiban a gyengeszerverelö szegény növendékek részére l méz-kurát Ezt az Inségakcló keretében bonyolítják le. Egyelőre négy ét félmázta mézet rendelt a várót. A kenyeret rétzben a |obbmódu tanulók, részben a |ólelkü egerszegi pékek >d|ák.
— Közalkalmazottak figyelmébe 1 Butorárulnkat lényegesen leszállított árakon árusltjuk. Hosszú lejáratú hitelre is, kamatmentesen. Kopsleln butoráruház, Horthy Miklósul 4. szám.
sportélet
A finn és magyar február 8-án
Értekezlet dr. Thalway Nagykanizsa, Január 12 A finn-magyar tornavertenyre serényen folynak a munkálatok. A válogatott keret hetenklnl háromszor tartja Irénlngjét a postásoknak a lő posta épületében levő tornatermében.
A llnn szövetség távirati érteilléte szerdán érkezett meg a tornaazövet-séghez. A finnek ebben közlik, hogy késztéggel vesznek részf a tervezeti vltUkl bemutatókon, elfoglallságuk miatt azonban a tervezett 3- -3 város helyett csak 2—2 városban szerepelhetnek. A MOTESz természetesen ezt Is örömmel fogadja és a változott helyzethez képest uj beosztást készíttetett a vidéki bemulalókróL Eszerint február 7-én csoportonklnl Debrecenben, Pécéetl, Pápán, Egerben és Klskunhstason, 8-án pedig Nyíregyházán, Nagykanizsán, Székesfehérváron, Szemesen és Kaposváron jelenik meg a finn-magyar .vándorcsapaf.
Minden csoportban egy finn és bárom magyar válogatót! kerelbell tornász vesz részt éspedig olyanformán, hogy az ifyet finn loraáazo-kal sorsolás utján osztják be az egyes csoportokba. Amelyik csoportba gyengébb finn kerülne, oda erösebb magyart oszt be a MOTESz. A ma-
válogatott tornászok Nagykanizsán
Zsigmond poetafUnbknét gyár résztvevők különben a következő válogatott kerelbell lomászokból kerülnek kl: Börcsök, Plday, Pelle Józsel (BBTE), Kectkemélhy Qrál (FTSC), Antal, Huber, Pilléi (BTC), Vida. Henkze (OTE). Káldy, Schubert (NTE), Sárkány (KISOK). Ezeket a négyes csoportokat ai egyes városok kiegészítik saját tornászaikból. Érdekes, hogy Hz vidéki város a csoportok vasúti költségei! egymás között egyenlő arányban osztja lel.
A nagykanizsai sporlegyesülelek vezetői és a középiskolai tornatanárok holnap, szombaton délután 5 órakor dr. Thotway Zsigmond potlt-fönöknél értekezletet tartanak, ahol megbeszélik a bemutatóval kapcsolatos intézkedéseket.
közgazdaság
llért vesztette e! a magyar buza piacait ?*>
Nálunk Zalában 5-6 évvel ezelőtt kísérleteztek a Manlloba-buza termelésével és propagálásával. Több uradalom és kisebb gazda termelte ezen Iruzát, melyet a gazdák „márki" buza név alatt Ismernek Az első és másodévi utánlermés minőségileg Jól sikerült, a későbbi évek termései azonban már elfajzottak. Ugy látszik, a bűzt fajta a Dunántulon nem tud megfelelten akttmattzáládnt, hozama is különböző gazdaaágonklnt, rozsda és fagyellenállóképességére ts történlek nanaszok, főleg azonban a hozemát, mely cca 10 q szokott nálunk lenni, kevesellék és még most Is inkább s francia ét jomo&l tar-burákat termelik. Ez az oka annak, hogy gazdáink a márkl-buza termelésével úgyszólván felhagylak ét ujabban a bánkuil 1201-es silntén ne-meslte t ét kiváló mlnőtégo búzával kísérleteinek és megállapilhalö, bogy ez a buta különösen eildén a legtöbb uradalomban fái bevált!. A ma-nllobával való ötsiehatonlllás céljából bemulatok még egy 84 kg.-os binkutl 1201-es burát, mely az Idén Szenlmlhályl Deztö ét Hertetendy Józsel uraságok gazdaságában ét egy 82 kg.-os bánkuil búzát, mely Vente-puFzián dr. Kovács Sebestyén Tibor gazdaságában termeltetett. Ezek ml nöséglleg legjobban megközelítik a manltoba minőségét.
A manlloba ezldősreéíntl főpiaca Németország és Olaszország. Németországnak nagy éideke fűződik ahoz, hogy e szárma téknak bizonyos kedvezményeket adjon, miért Is rendkívül olcsó díjtételek állanak az import és translló kereskedelem rendelkezésére. A német vasutak Ham butgtól a Dunáig olyan minimális díjtételekkel dolgoznak, hogy a bura szállítása Hamburgtól Regensburgig alig kerül többe, mint Regensburg-tól Wienlg. Olaszországban viszont, ahol évek óla lokozzák a Baját buza-termelést és ennek érdekében minimális keverési arányban engedik ciak be az Import-bqzákat, e príma manlloba származék Iráni fokozol! érdeklődés áll feun, mert hiszen csak e származék képes az engedélyezeit 5%-os keverési arány mellett a gyen ge olatz liszteket feljavítani. (Kanada idei termése 431 millió bushel cca 117 millió q, a tavalyi 304 millió bushrlcca 131 millió q-val izemben.)
A Mutakeresz\'u.on ezldőszerint átfutó manlloba vagonok eladása körülbelül egy hónappal ezelőlt történt
GALLÉR tisztítás 8-10 fillér
PRÍMA kltltelban
PÁLCSICS -ssál
Dió aagykialzagl Mlyea-, keltát-, tnitilfeitó áa ngytliitlti luaa Födzrlat z FŐ-UT 7.
és a búzák körülbelül 3 hét alatt érkeztek Kanadából Triesztbe és Fiúméba.
250 vagont a Vereinlgte Dampf-mühle A.-O. csehszlovák cég, mely tulajdonképen a Bonod-miskolci kon-cern tulajdona és a pozsonyi, kassal, nagyaárosl és néhány más nagy tót malom egységes vezetéséből szár-mailk, kötőit le, de ezen búzából bizonyos mennyiségei vetési célokra Is vettek volt felsőmagyarországl, moil megszállott területű cégek, mivel a manltoba nemcsak ősszel, hanem tavaaszal Is vethető, amiért ls a magyar gazdák „járó" búzának nevezték el.
Fenti kötéteknek csak kis töredéke kerül Murakcretzluron át lebonyolításra, azon szlovák malmok és egyéb vevők részére, melyeknek útja Triesztből és Fiúméból kiindulva hazánkon visz kerestlűl.
Egyébként a manlloba olcsóbb ét rövidebb útja Hamburgon ét az Elbén át v^zet Csehszlováklába. _ (Vừ kör.)
\') Welss Dezső altatás* a nagy-kanlssal OMKB-korület el6adts-»oro-sátán.
I mindet «* 1[
mim
mindenki a helyt kereakedőknói iparosoknál szerozae bel
Xtricki tárlat
Párti 2028, London l7*43Vt, NswyOftz 519-75, BrUssel 7M5, Milano 26-61. Madrid 42-«7\'/n Amsterdam 206\'ft Berlin 123-32\'/!. Wien 72 92, Stóftt 3-76, Prága 15-39, Vtrsd -••-, Budupezt — Belgrád 0B7\'/s, Bukarest WIM/s.
TeraényMiiWla
Buza tv. 10 flll., dl. 26 flll. és a rozs 10 Jtíi emelkedett.
Huta ttlrtv. 79-os 13-40-13110, 77-e. 1380-1410, 78-ru IÍ75-I420, Tím 13-90 -14-40, 80-«s 1405-1480, dunán-tiztl 78-os 13-00—13 10.77-ea 13 I5-13 2S, 78-11 1330-13-40. 71-os 1345-1358, 80-«i 13611-1370, roxa 610-8-201-lak. árpa 870 8 80, zab 8-75 - 890, lao-gerl 6*45 - 6-60, korpa 6 06-8 15. ,
A iMUeü Bank devizaárfolyamai
VALUTÁK Angol t. 1905-1945 Belet tr 79-18-79-74 Csehk. 1691-17 01 Dánk. 9680 100(0 Dinár 8 30-850 Dollár 57050-57350 Francia 1.27-30-22 50 Holl. 2294*1-230 85 Zloty 6395-84-45 Lel 3 40-3-44
Léva 395-4-25 Ura 29-90-3020 Márka 135-70-136-60 Norvég 9840-9940
Psssta -•--•-
Sebül. -■--
Svájdf. 110-70-111-40 Svádk.104-10-105 10
DBVlZáK Amit. 229 65-23085 Belgrád 830-840 Boriin I35 80-I36 60 Brtittol 79-28-79-74 Baksrett 341-343 Koponh. 9900 10000 London 19 13-1937
Madrid -•-
Milano 3000-30*18 Ntwy. 571*00-574-00 Oszló 9860-9940 Párti 22-30-22-47 Prága 1693-1701 Ssona 4-00-427 Stockh. 104-30-10610 Varsó 84-08-84-48
Wlon -•-■-
ZOrldl 110-80-111-40
Wien cloartng árfolyama r 80.454. Hertésfásár
Pothajtás 2512, tUdltlan 25. - Els6-rendtt 0*86- 0-88, íznrteu 084-0*86, II* dott k8zép 0-80-0-82, könnyű 0-74-0-78, 1-S8 rendű Öreg 078 080, lt od rendit öreg 078-0-78, zuigol stlldi I. 0-85-045, szalonna nagyban 1*00—1*04, ulr 1-38—
o«j, htzs 1I0-1-20. uisotta í-oe—i ia
Kiadja • laptrzlajztorroa Közgazdasági RL Outenberg Nyomda és Détzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Peleifis kladfi: Zalai Károly. Interuzbzur telefon: Nigykaoissa 78. trutai.
ZALAI KÖZLÖNY
APBÓHIJSDBTÉSBK
aasgej
k*rUa ti ,1 I i I (.rtttl M. • JUI«r. < i.I.M >.«•»* m -i f
SMelálla galKrHsaUtás, tulufestés, vegytlsjdtás legolcsóbb árakon, .Ideál" gózmoaógyár kelmeftstó éj .eaytluUtó i. kézimunka S017
sytlltóleltpe Olga kalap íl Halon, Horthy Mlklós-ut 5.
Báthory-ntea 33. u, alaM kmriimmmi flves házzal, Fdcrétibaa eladó, vagy Ugyanott kétszobás alkovoa
bétbeiL.. _ lakás kiadd. — Bővebbet ll|. Pelermann J:xwl ylrágSaHKben, Téut 1._96
KitUné asztali njós óborok I
90 litertől tO Wávárt.
Dr. LIchtschetn borkereskedő _Cw^ytrt «■_
Kírsm a közönséget, hogy autó meg-nndaléatlt kizárólag 167. és 571. telelon-állomáaon adta le részemre. Kautmaaa - - 5798
B.l.ti
alMMaaS______...
.lo.á árban kláraafciia. ■aaár-aéíae.
mlal
L
raktára-h,
28
EI««M«tt hathónapos vöcöi fehér angol vizsla. Megtalálót kérem Jelentse Országút 9. alatt Papp Péternél, hol illó juta-lomban t<ss«
Olcsóbb
FUTOR
szénsavas takarmánymész
M

3 k|t. os doboz ára ... 94 fillér S......"0 ,
60 kgr. ára (zaákkal egytill) . 690 . ereded gyári csomagolásban. A .FUTOR" növendék áUatokoál a eaöntképrödéat etóacgld, hízásra beállított állatoknál 4tvágya«r)«az-tólag bal
A „FUTOR" etetése mellet) konyhasó adagolása felesleges. A nigyhlzlalók, uradalmak, gazdaságok s .Futott- állandóan etetik. A valódi .FUTOR" ezentúl caak a lenII ereded gyárt csomagolásban kelül forgalomba. Zsákbél kimért , FUTORT" •.antul ne fogadjon «lt Beszerelhető:
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bltóaágl palota mellett)
(Bcsatzlriálisat i Ml MM mHatil).
Aprított hasáb
tűzifát,
trifaili, tojás
és egyéb
szeneket
legotcsóbb áron szállít a
llagykaiiissai Fatelep és Épitéil-anyagkereskedés
épBIotfa éa épltkszéal anyagok raktára VAr-ut 6. Tdlofon 384.
Transdanubla malom mellett
Ezen a héten
193a január 13.
Magyar Királyi Államvasút
MENETRENDJE
HankuliM állomásra érkwő ét t> oun tatolé matokróL Érvényes ■ 1032. évi ok«6hW hé B-t5t kwulvft.
Nagykanizsa —Budapest
Voo.ll A vonat neme rót Indul (MillMty-r* iA. tjpestrr érkezik vmt •sZau A vonat mim Bpeatról ladul rilbM TÍTOF -ázsárti,
1219 1 Szem. v. 1207 » Oyr. 1313 1 Szem. v. 1211 I Szem. v. 1201 I Oyv. 1231 | Motor 0-30 8-10 S-45 14-30 1830 1800 3-01 7-14 10-11 16-03 1931 1931 7\'áö 9-S8 1609 31-00 22-20 1320 1213 1203 I2» izem. v. Szem. v. Oyv. ST\'" Motor 2146 6-30 7-áO 1419 jms 2-50 11-21 10-14 18-42 2»00 5-SS 4 40 \' u-oo II-3S i 2007
Az 1202 1201. sz. vonatokkal egy 1., IL oazt kocsi Ventimiglia, egy HL oszt kocsi és étkezökocsl Pragersko.
Az 1207/1208. sz. vonatokkal egy I., ü. oszt. kecsi Róma, egy hálókocsi Velence, egy IL, IU. oszt. kocsi Trleste / -
Naüvkanizsa—Sopron
Az 1417/1418. sz. vonalokkal egy III.
déli pu. Zalaegerszegre, IL, Hl. oszt. kocsll ___________
Az 1411/1412. sz. vonatokkal egy IL, IIL oazt kpcsl Pécs-Wiefl, egy, I, IL, oszt. kocsi Sopron- " \' \' "
7"25 MWW IIL oszt. és < Ik Wien S.
II. oszt. kocsi van Budapest í.-re és vissza.
Az 1207/1208. és 1201\'1202. sz. vonatokkal futó közvetlen kocsik ugyanazok, t a Budapest déli pu —Nagykanizsa viszonylat alattlak.
„Olcsók vagyunk, mert jók vagyunk."
néhány darab ui rádiókészüléket nagyon olcsó áron adunk cl — részletfizetésre is.
Meg lesz lepve!
TRANSDANUBin R.-T.
Csangery-ut B. Telefan 4-13.
Nyomatolt a laptulajdonos Közgazdasági R.-T. Gutenberg Nyomda ís Dílzalal Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán. (Felelöa Üzletvezető r Zalai Károly.)
73. évfolyam 11. izém
Nagykanizsa, 1933. január 14, azombat
Ara 14 HUér
ZALAlöKÖZLONY
Saa<keutM« U kiaddtüvstal; róal 5 ulm Megjelenik minden reggel, bétlS kivételével
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: EJarbarlta Lajos
EUlUetélt ára : egy hóta « pengd a* üllér SierkeaiUMgt és B»dóliivalall telelvn. 76. as
Az államháztartás defloitJóDek
eltüntetésére van kilátás
OenI, január 13 A Népszövetség pénzügyi bízott ságs ma délelőtt folytatta a magyar pénzügyi helyzet tárgyalását. A bizottsági ülésen magyar részről Imrédy Béla pénzügyminiszter és PtUnyl Jlnos követ vetlek részi.
A Népszövetség pénzügyi bizottságától magyar részről csupán azl várják, hogy különböző tanácsokat >d|on, amelyek alapján megoldhatók lesznek az összes lonlos kérdések.
Imrédy Béla pénzügyminiszter az ellő megbeszélés ulán annak a reményének adott kilejezésl, hogy a tanácskozások eredményeként meg lesz a lehelösége snnak, hogy olyan pozitív munka induljon meg, amely sz államháztartásban mutatkozó de-tldt eltüntetésére alkalmas.
A KOxlaaxgaiúa raclonaUxálását
om u| parlamenti UIéjsHi&-haa benyufr/dk
Budapest, január Itt Vitéz Kereutes-FIscher Ferenc belügyminiszter kijelentette, hogy a közigazgatás racionalizálására vonatkozó Javaslatát már részteleiben Is megbeszélte az illetékes miniszterekkel és az uj parlamenti ülésszakon benyújtja. A miniszteri hatáskörök megfelelő csökkentésére, a közigazgatás gyorsítására és egyszerűsítésére vonatkozik ez a Javaslat, mely egyúttal a bírósági döntéseknek fokozottabb bekapcsolását célozza a közigazgatásba. Minél gyorsabb tempóban lelő alá akarja hozni az orvost kamatára vonatkozó tervezetet Is, az OTI orvosok sérelmeinek kiküszöbölése pedig színién rövidesen meg fog történni.
Gömbös miniszterelnök kitüntetése
Budapest, lanuár 13 Hennet Lipót báró budapesti osztrák követ ma délben 12 órakor megjelent a miniszterelnökségen Qömbös Qyula mlnlazlerelnök elöli, akinek az osztrák szövetségi kormány megbízásából áladla a szövetségi elnök állal a miniszterelnöknek adományozott osztrák köztársasági nagy arany díszjelvényt szalagon.
A tábla helybenhagyta a nagykanizsai érettségizett betörők fegyházoflnteiését
Péot, Január 13
(Éjszakai telefon/elentés) A pécsi tábla pénteken tárgyalta Kőszegi István, Böjti litván és Tadler József, a nagykanizsai éreltségízett betörök bűnügyéi, akik a mull év nyarán betörőbandát alakítottak és Ksnlzsán. valamlnl a környéken 13 rendbeli betörést követlek el.
A kanizsai törvényszék annakidején Kőszegit 1 és félévi, Böjtit 3 évi, iadlert pedig 2 évi fegyházra Ítélte. Ezt az ítéletei a pécsi tábla a pénteki fellebbviteli tárgyaláson teljes egészében helybenhagyla.
A főügyész és a vádlottak védői semmitégi panaszt Jelentetlek be a Kúriához.
A babonás Titulescu január 13-án,
pénteken nem akart nyilatkozni, kogy belép-e a Vajda-kormányba
Bukarest, jauuár 13 Károly román király Vajda Sándort blzla meg az uj kormány megalakításával. Vajda Slndor a megbízási elfogadta és még ma délután megkezdte tárgyalássil.
Bukarest, január 13 (Éjszakai tele/onjetenlés) A király
Va|da után Ttlea Vlorel voll miniszterelnöki ssjtóállamtitkárt fogadia klballgaláson.
Mivel Titulescu erősen babonás és 13-án, valamlnl pénteken semmi nagyobb dologban nem határoz, pénteken, |anuár 13-án nem nylialkozoll, hogy belép-e a Vajda-kormányba.

Ma döntenek Hock helyezése
Hock perének kegyelmi
Budapaat, január 13 Hock János most a Matkó-ulcal fogházban van. Az ügyészség való szinüleg még ma letaitóztatasl Indítványt terjeszt a bünlelötörvényszék elé, amelynek 48 órán belül kell döntenie. Hock János ügye ugysnls sem a vlisgálóblró, sem a vádtanács, hanem a törvényszék Töreki-lanácsa elé tartozik, mtrl ennél a tanácsnál van elintézetlenül Hock János ellen egy chicagói lapban megjelent cikk miatt Indított per.
János szabadlábraügyében
uion való tfirlését kérte
Hock János védője, Nagy \' Vince sürgős beadványt intézett a törvény-fékhez, amelyben azt kérte, hogy az ügyészség rendes szokás szerint vizsgáitasi a ki az ügyel, tehát elsősorban a vlzsgálóniró hallgassa kl Hock lánosj£ A védi Hock János azonnali szabadiábrahelyezéséi Is kérte. A dönlés legkésőbb holnapra várhaló. Hock János hlr szerint per-törlési kérelmet Is nyu|loll be, melyben az ellene folyó perek kegyelmi ulon való törléséi kéri.
„Pipás Pista" sírva fogadta a halálos Ítéletet
Bűntársait Is súlyos fegyházbüntetéssel sújtotta a törvényszék
Szeged, január 13 A löivényszék Pipás Pisla és társai bünügyében ma délben hirdette kl Itélelét. A törvényszék meg-áliapllolla, hogy a vádlottak b\'lnö-sek Börcsök Islván és Dobák Antal meggyilkolásában. Ezérl Rleger Pál-nét (gúnynevén Pipás Pislát) kötél általi hsiáira, Dobák Antalnét életfogytiglani fegyházra, Börcsök Islván-nét, Horváth Istvánt és Császár Istvánt 15—15 évi, Vecsernyés Istvánt 6 évi legyházra, Börcsök Imréi 2 évi fogházbüntetésre Kélte.
Az Ítélet kihirdetésekor Pipás Pisla leroskadt a vádlottak padjára,
kezébe (emelte arcát, majd elővette zsebkendőiét és törölgette könnyeit, így maradi ülve a vádloltak padján az Ítélet indokolásának felolvasása alatt Is.
Az ítélet Indokolásának felolvasása ulán Szarvas János ügyész az ítéletnek Rleger Pálnéia vonatkozó részét tudomásul vette, ellenben a löbbl vádlottnál a minősítés mialt fellebbezést Jelentett be. A vádlottak védőikre bízták a fellebbezési. A "0-dők az ítélet súlyossága mlalt fellebbezlek.
A tárgyalás berekeszlése ulán a közönség nem akart fávoznl a le-
remböl. Nagy tömeg veite körül a vádlottakat, akik közül Dobikni és Börcsökné az lléleltt sírva halhatták végig. A férfiakon a megbánásnak semmi jele sem mutatkozott
Pipás Pista, megunvt a tömeg érdeklődését — az érdeklődők közölt főleg nők vollak — halkan l(y szólt az örök felé:
— Miért nem mennek ezek már haza főzni VI
Majd Dobáknéhoz lordul!, aki zsebkendőbe temette arcát és halkan odaszólt hozzá:
— Ne tljjék kend, most nincs ennek semmi értelme, úgyis egy az ételünk I
A tömeget ezután eltávolították a terembőt és a vádlottakat e
Kofranek Vendel tragikus halála
Győr, január 13 (Éjszakai telefonjelentés) Kofranfk Vendel műszaki tanácsos, a nagykanizsai m. klr. folyammérnöki hivalal volt főnöke, akli nemrég Budapestre helyeztek, nékány nap óla hivatalos kiküldetésben volt Györmegyében.
Pénteken reggel, smlkor Duna-remetéről csónakon át akatt menni Ásvány községbe, araikor partra szállolt, összeesett és meghslt. Halálát szívszélhűdés okozta.
Hathónaplfogházralfefl-ték gróf Zichy Tivadart
Bécs, Január 18 A tartományi törvényszék pénteken délelölt kezdte tárgyalni Zichy Tivadar gróf és ArnoldI Walter bűnperét, akiket különféle kölcsön és hitelezési ügyleiekkel kapcsolatban többrendbeli csalással vádoltak. A károsullak jórészt kávésok, pincérek, szállodások, portások Zichy Tivadar gróf kijelentene, hogy adósságok.,, csinált, de senkii nem akart megcsalni. Azzal védekezett, hogy édesanyja után a felvidéki birtokból reá\' eső rész 600.000 pengőt ér. Első felesége után körülbelül 2 millió pengős vagyon vár rá.
A kihallgatott károsullak közül többen kijelentették, hogy nem kérik a gróf megbüntetését.
A törvényszék Zichy Tivadart 6 hónapi, Arnoldl Wallert pedig 3 hónapi szigorú elzárásra Ítélte.
IMIárái
(Munkai rádlAJtltntélí * IslaaraH. alal IntSnat lalaatt »<• 10 Sra. kor > HlSIta MS .írhat* htWlSi hasaaáaaal.
ZALAI KÖZLÖNY
Lemondott a nagykanizsai lzr. Jótékony
agyk tylet
Nőegylet elnöksége
RanenlM JózuM tlnBkatszony: „Továbbra is m mgény^h anyja akarok maradni l" .
Nagykanizsa, Január 13
A mull napokbon a nagykanizsai lzr. Jótékony Nőegylet választmánya ülitt tartolt, amelyen felolvasták Ozv. Rosenfeld Józsefné elnokasuony levelét, amelyben nlalisial a mai nehézségekre, amelyek az általános válság folytán megnehezítik működését és lehetetlenné teázik számára azl, hogy a szegények érdekében ugy működjék, ahogy ezt nemes, emberbaráti szive szeretné, másrészt egyéblrányu, nigy elfoglallságára való hivatkozással lemond elnöki tisztségéről. Ugysnakkor lemondoll az elnökség lobbi tagja Is. A választmány érthető izgalommal tárgyalta az elnökség lemondásit, annál Inkább, hiszen özv. Rosenfeld Józstfné néhsl Rolschlld- Samuné el-nőkjsstony mélló ulód|a volt. Működése alalt létesüli az úgynevezett Iskola-konyha Intézmény, amely sok száz és száz szegény gyermeknek, betegnek és aggnak valóságos Istenáldás voll a legnagyobb léi közepette, meri sokan az Iskola-konyha nélkül elpusztultak volna. Etnellell Rosenleldné elnokasszony szüntelen dolgozott, fáradozott, tevékenykedett szegényei érdekében. Ez voll az ő eleme: a szegényekért dolgozni. Enyhülési, vigaszt vinni a szegénység odvalba, egy gazdrg női sziv minden meleglégével és szeretetével. Az ö lelkes munkásságának köszönhető, hogy a felruháztalásl akció mindenkor oly szép sikerrel járt. És az elnökasszony mellett a vezetőség löbbl fáradhatatlanul lelkes tagjai, akik nem kíméltek áldozatot, fáradságot, ha az Ínség eny-hiléséről voll szó.
Rosenield József ié elnökasszony és a vezetőség fáradhatatlan tagjai
a lelkes höljíygárdival olyan munkál végeztek a Jólékonyság terén, amely az egész város osztatlan be-csüléiél és elismerését vívta ki.
Meg vagyunk róla győződve, hogy az évi közgyűlés ragaszkodni fog özvegy Rosenfeld .Józseffé további elnökségéhez éa a többi lemondoll vezetőségi tagok lemondásának visszavonásához.
Mlg az elnökség kérdése megoldási nyer, a Nőegylet ügyelt dr. Rapoch Aladárné helyettes titkárnő vezeti.
Alkalmunk voll özv. Rosenfeld Jó-zsefnével, a lemondott elpökasazony-nyal beszélni, aki szóban is megismételte előttünk lemondásának lényét.
— Azonban én továbbra is a szegények anyja akarok maradni, — mondotta — én előttem továbbra Is mindig nyitva áll az ajtó a szegény embertársak előtt ér bárki Is kéri segítségemet, én szívvel-lélekkel Igyekszem rajta ezulán Is segíteni...
El Rosenfeld Józsefné... fa R)
Agy- is sil»értlasiieie4íibBa lieiveM egyéneknek a természetes „Ferenc lózael" keserűvíz megbecsülhetetlen szolgálatot tesz azáltal, hogy a béltartalmat\' kíméletesen távolítja el. Tudományos tapasztalatok kétségtelenné tették, hogy a Fereao lóisef viz számos féloldali hüdésben fekvő belegnél is meg elte a kellő hatást s Igy nsgy megköny-nyebbülést okozott A Fereao lóisef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban ésTüszerüzletekben kapható.
a__
A polgármester felhívása a város közönségéhez
Ai Ínségakció költségeinek fedezetéül a Város lakosságára kivetett inaégadó szolgál. Mlnlhogya lakos ság teherbíró képessége amúgy Is túlontúl Igénybe van véve, az egész akciói a város lártadalmánik leg-szélesebbkörü ellenőrzése alá óhajtom bocsátani, hogy ezáltal elkerülhető legyen, hogy rá nem szorullak vagy méltatlanok kaphassanak segélyt. Bár a legszigorúbb ellenőrzést gyakoroljuk, egy-egy cssládnál löbh-tzOr is eszközlünk környezetlanul-mányozást és munkaképes egyéneknek kizáró!sg csakis munka ellenében adunk segélyt, mégis előfordulhat Ily hatalmas akciónál, hogy esetleg rá nem szorultak Is segélyben részesülnek. Ily egyes esetek azután könnyen általánosításokra vezetnek és ai adózók körébsn nyugtalanságot kellenek. Mindennek elkerülése végett ai egész várost 25 kerületre osztottam fel s mindegyik kerület élére egy társadalmi ellenőrző bizottságot állítottam. E bizottságokkal január 14/ szombaton délután 5 órakor - .rosház közgyűlési termében lartom az első értekezletet. E bizottságok munkájában szívesen látom mindenkinek a közreműködését. Ezért ezúton ls felkérek mindenkit, aki hajlandó éa aki ló szívvel és elfogulatlanul lud segítségemre lenni, szíveskedjék ai értekezleten megjelenni, Bs személy szerint nem Is kspolt meghívói.
Dr. Krtthy htvin s. k. polgdmesltr
A rázuhant fa két he-
lyan törte el a lábát
Súlyos baleset lö.tént pénleken a déli órákban a rlgyáci erdőben. ~ Mdlek József 62 éves pelrlventel földműves löbb társával együll fát Irtott kinn a rlgyáci erdőben, amikor dönlés közben az egyik fa oly azerencséllenül zuhant a ballábára, hogy azt két helyen, combon és szaron eltörte. i
Az egyik munkás beszaladl Pelrl-venlére, ahonnan telefonon hivla kl a kanizsai menlökel a szerencsétlenség színhelyére. A menlök súlyos állapotban szállították be Máték Józsefet a kanizsai közkórházba.
Amor profanus
(Regény 1M4-M1) 16
Irtai SZABÓ ZSIGMOND
Zsoldos kábultan üli és képleten volt mozdulni. Tekintete Margit szemét kereste, mintha egyedül akarta volna kiolvasni az elismerést. Várakozón, könyörögve nízetl az acélszürke szempárra, nem Is ügyelve a rendező türelmeilen nógatására. A leány mlnlha megérezte volna a fiatalember esdő tekintetét, reánézett. Lelkének meglndullsága sugárzott kl tekintetéből, szemének csillogó tükre most fályoios volt, nézésében csak jóakaratú barátság és az elismerés kifejezése látszott. De egy szemernyi szerelem sem, egy atomja sem bensőjének kisugárzásából, mely mint a deleles áram száll lélekből lélekbe, hogy uz együttérzés harmóniájával összekösse
Zsoldos megértene ezt a tekintetet Már tudla, hogy ez a nagy siker, amelytől mindent várt, nem hozta meg számára a legédesebb jutalmat: Margit szerelméi. Fájdalmas megadással kelt fel, hogy a színpadra menjen.
Fent a vl\'lamos lámpák fényes
világításában zavartan állolt az ujjongó közönség előtt. A dörgő tapsolás, a lolyton feléje szálló kiáltások megrészegítették és diadalmas mámor láza forróvá bevitette testét. A tömeg meg-megujuló letszéskiál-tása büszkévé letle és a diadalmas hadvezér önérzetével hajtotta meg magát. Érezte, hogy nagyot cselekedett, hogy kiemelkedett a szürke köznapiságból és most már felül áll az eierfejű lömeg felett, mejyet zsenijével meghódított. Fölegyenesedett ét büszke nézéssel tekintett le a forrongó nézőtérre.
Szemel végigsiklottak a lelkesedéstől kipirult arcokon, tekintete bejárta a földszintet, a zsúfolt emeletet és diadala csúcspontján odatekintett Margit páholyára. A színpad fényözőnéböl Onnepeltetésének magaslatáról vágyott a leány elismerő tekintetére, hogy ez a pillanat megrögződjék lelkében.
A leány nem nézell feléje. Páholyából kihajolva, egy magas, elegánsan öltözött úrral beszélt. Zsoldos megismerte: Solthy gróf volt.
És Zsoldos olt fent a színpadon, iról diadalának zenltlijén nem érezte többé az ünnepeltetés büszke bol dogságát. Végtelen keserű értéi fogta el, mely összeszorította szívéi
és szenvedővé lette arcvonásail Visz-szautasüott, lekicsinyelt szerelmének kínjait érezle és amíg a tömeg lapsa feléje szállt, mlnlha a kikerülhetetlen Végzel láiománya Jeleni volna meg elölte, látni vélle Mir-gltot, amint Solthyé lesz. Behunyta szemeit, hogy ne lássa löbbé a fényes nézőteret és aztán mégegyszer meghajolva a közönség előtt, fásult szívvel ment kl a színpadról.
— Mire való mindez — gondolta — ha nem kellek neki?
A má udik és harmsdik felvonás Is a teljes siker jegyében folyt le. Zsoldos diadala tüjes volt es az előadás végén páholya megtelt gra-tulálókkal és újságíró lársai lelkes rajongással üdvözölték ét dicső „Mesterinek szólították. A színház igazgatója kitörő örömmel átkarolta és nála szokatlsn bőkezűséggel egy kis intimebb körO vacsorára hívta meg a nagy siker ünneplésére. A két Hegedűs-leány ls hivatalos volt, meg a színház egy-két előkelő löizt-látogatója, Solthy gróf ét Sztan-kovszky őrnagy is.
Az Excelslor szálloda egyik külön éttermében tartották meg a vacsorál. Zsoldos idegenül és rosszked -vüen Ilii az asztalnál a drámai hősnő és az, igazgató közölt, Géple-
_1933. január 14
Amikor a protekció ls hiába van
(llyilt válasz agy Hlláleaker levelire)
Kedves Barilom I
Gyakrabban való Nálad létemkor mindig ott láttam asztslodon a Zalai Közlöny példányai! és ezért válaszlottam hozzám Intézett soraidra válaszom megadásához ezekel a hasábokat. Smerl soraidból környezeted társadalmi életének keresztmetszete mered feléin, azt hiszem, válaszom megadásához nemválsszt-haltam volns Jobban az eszközökben s nem válaszlhattam volna helyesebben, amikor ezen a módon, a Zalai Közlöny hasábjain kereszti! szólok hozzád. Hrfezt nem tehetném, ugy a mód és az eszközök hiánya miatt hallgatásra kényszerülnek.
Soraidban többek közt elpanaszolod, hogy amióta iskoláidat elvégezted, elhelyezkedni — sajnos — nem tudtál, még ezldelg sem, pedig három éve már, hogy az iskola küszöbén ál, akkor még a legszebb reményekkel lelve, beléptél az életbe. Megpróbáltál minden lehetői. Sőt, a „huszadik század egyik legcsunyább foltjához, a protekcióhoz" is fordultál. Igy sem sikerűit. Aztán folytattad a küzdelmet más Irányban, de balsikernél egyebet elérned leheletlen volt Akkor még nem sejletled, — Irod — hogy a küzdelmek végtelen során, leg|obb ismerőseid „lelkiismeretlen keze" kísért végig, akik
— bár szemlől-szembc talán még jóbarátoknak Is bizonyultak és segédkezet esküdlek — másoldaliól a legorcátlanabb módon szórták a tövist lábaid elé. És mindez azért
— mlntahogy azt később megállapítottad — mert nem vagy „urlllu"... Aztán halk plelykák suhanlak szét a légben, amik egyetlenegy esetben sem zárkóztak el a komolyabb személyeskedések elöl sem, persze „Ismeretlen szerzőktől," ami annyira
sen koccintott szomszédnőjével ét amíg egyhangú rövid válaszokat adott a lelkesült színházigazgatónak, Margitot nézte folyton, aki Sollhy gróf mellett üli.
A pezsgőtől kipirult arccal, csillogó szemekkel hallgatta a grófot, néha oly közel hajolt hozzá, hogy a hajlürijel majdnem érintették szomszédjának halvány arcát Zsoldos meglátta Sol hy gróf tekintetében az éhes vágyat ét az asztalon ál hallani vélle szerelmet beszédéi Gyilkos féltékenység fojlogatta és szeretett volna felugrani, hogy szét-válatua őket. Öklébe izoritotta vékony pezsgőt poharát és agyát forró vérhullámok borították el. Láiat vízióként látni vélle, hogyan csáblljs el ez az öregedő gróf Imádottját éa mlg mereven, mozdulatlanul nézett feléjük, rohanó képek jelentek meg elölte. Fakóra váll az arca és Izzadság gyöngyözöl! a homlokán.
— Ml baja? — kérdezte résztvevőn-a drámai hősnő.
— Semmi, semmi I Csak nagyon meleg van Idebenn 1
Érezte, hogy nem bírja tovább. Felkeli és ütSfoiő fejjel kiment a teremből Az ajtónál visszanézett. Margit tovább beszélt a gróffal és észra sem vetie távozását. (Faiyt kór.)
1013. január 14
ZALAI KOZLOWT
güticrilett, hOf| motl már nyugodtan oejállapilottad, htlgy: .nlnc\' fekbarálság sem, mert a batálság fele sem barátság"... slb.
Hit Miony, kedvet Bírálom, ei uomoro. Nsgyon szomorú. Szükségesnek Is tartottam, hogy erre a leveledre válaszomat eljuttassam Hozzád. Megvallom, ehhei t hang-nztt.hez nem szívesen nyúltam, de teiiem szérl át főként ctak azért, hogy megpróbáljam Veled elhitetni, hogy azért lalin mégli ctak lehel t barátiig másik fele It barátság...
Én nem tudom, ctak sejtem, hogy milyen légkörben élsz Te. Ismerlek áronban Téged, alaptermészetei, őszinteségedet, melyre eddig cssk „ráfizettél" s nem féllelek.
Kélségbeesned ezért még okod nincs, hiszen lelkiismeretlen embetek mindig és mindenhol voltak, vannak és lesznek it. Ez azonban még nem általánosság. Azért, mert Így „törődnek* Veled, nem lesz semmit. Épen-séggel őrülj neki, hogy módjukban áll „törődni\' Veled — a gyengébbeknek. Neked nincs szükséged és nem ls lehel szükséged Ilyen emberek barátságára és elismerésére sem. Arra pedig, hogy nem vagy „urlflu," kedves Barátom, kérlek, légy büszke I Ez nem takargatni való multl Az igazi társadalomnak Igazi enlberekre van szüksége, akár monogrammos pólyában születtek azok, akár nem. Ez sz igszság. A „pletykákkal" pedig ne törődi. Hidd el nekem — ha önmzgidnak nem hinnéd — nem csak sgyonbeszélni lehet valakit, lehel valakit agyonhallgatni Is. Neked teljésen elég az, hs tudod magadról, érzed a magad lelkiismerete előli, mint a legkomolyabb lórum előli, hogy senki elölt pirulni okod nincs. Az embereknek van egy gyengébb énje, mely különösen vidéken jut nagyobb mértékben tulzolt kifejezésre. S vannak emberek, kik manapság Is rsgaszkodnak olyan dolgokhoz a hivatkoznak olyan külsőségekre, melyeknek komoly ember szemében nem csak, hogy értékük, de még csak jelentőségük sincs. De rájuk ezért neheztelni nem szabad, elvégre értsünk mindenkit a saját énjéhez.
Végre Is hidd el nekem, nincs siker nehézségek és akadályok nélkül s hidd el azl Is, hogy Így szép ezl Mert snnál szebb és értékesebb s győzelem, minél nagyobb nehézségekkel küzdlűnk meg érte. A borút égre mindig virradat jón. A reményt épen azért kiadni gyávatág volna; bíznunk kell a jövőben t bizodal-munkból kell, hogy kiragyogjon a magunk jobb jövendőjébe vetett Hiti
Mindezek után kívánok Neked, kedves Barátom, szebb, sokkal boldogabb Időket. Ktnuturi K.
Csak oaen a héten: nagyon olaad rddldvdadr Transdanubta.
— Fájós lábunknak, bokasülye-dés és ludtalphajlam gyógyítására és megelőzésére lúdtalpbetét MUUnyt clpöttzletben, Városház.
Riport 1933. telének országúti hőséről,
aki Szegedtől "JOO kilómétert gyalogolt a bocskai szénbányáig — eredménytelenül
Nagykanizsa, január IS
Alacsony, kis vézna emberke áll a bűnügyi osztály vezetője előtt, tkl elá torra klleregell az (gazoló Iratait Egy rendőr Állította elő a rendőrkapitányságra Derecskó Jinost, hogy olt kellőkép Igazolja magát, mert Idegen léiére céltalanul ődöngött a városban.
Vékony arcénak gorkiji formát ad a többnapos szakállkeret, amelyből sok gond, sok küzdés tekint vissza a szemlélőre. De apró azemében ott csillog a csakazérlls élnlakarás, amil rengeteg kudarca sem ludotl még kiölni ebből sz emberből. Tipikus vándora az országulsknsk.
Mlg az Igazoló Irásslt sorba kiieregeti, lassan beszélni kezd. Ugyanaz a sorsa, mini ezer és ezer más társáé, akik színién reményekiöl hajivá hagyják maguk mögött az országutak kllomélerkövelt. Száz és sráz kilométert gyalogolnak be ezek abban a reményben, bogy\' valahol mégis csak munkára akadnak, hogy valahol mégis cssk akad számukra egy védő fedél, amely munkát, éle-let, kenyeret jeleni.
Még az elmúlt év októberében in-dull el Szegedről. Felctégét ét a gyermekeit oitbagyta, mert nem tudta már tétlenül nézni lovább a szenvedésüket. Nyugodl lélekkel hsgyla otl a családját, mert az elhagyottak létfenntartása biztosítva van a szegedi Inségakció keretében és a jótékonysági egyesülelek gondossága révén. De ő már nem bírta tovább a tétlenségei. Két mestersége van, mégsem tud elhelyezkedni. Péksegéd és bányászvájár egyszemélyben. Szegedről Budspeslre gyalogolt. Útköz-
ben minden péknél megpróbálta zoli, bálba el tud helyezkedni. Nem siketült. Azlán három béllel ezelőtt arról értesült a tóvárosi lapokból, hogy a Kanizsához közel levő bocskai szánbányában rövidesen lObbszáz munkást lógnak alkalmazni. Mivel pénze nem volt, gyalog vágott neki ennek a> útnak is éo néhány nappal ezelőtt már olt állolt a bocskai szénbánya tulajdonosa előtt.
— Nem veitek fel, tör kl belőle az elkeseredés. Azt mondták, hogy amig nem tudnak megegyezni a gazdálkodókkal, akiknek földjén vezet keresztül > bányából kijövő ut és akik ezért sz úthasználatért tetemes bérösszeget követelnek, addig szó sem lehet az ujabb bányászmunkások alkalmazásáról. Ez a megegyezés pedig előrelálht.ólag nem Jön egyhamar létre. így aztán megint felvettem a hátizsákomat és tovább vándoroltam Kanlzaa felé. Eddig 700 kilométert gyalogoltam. A célom? Egyelőre Pécsre szeretnék1 eljutni. Talán az oltani szénbányában sikerül munkál kapnom. Dolgozni akarok, meri már megöl ez a létlenség.
Az Igszoltstás után útjára engedik Derecskó Jánost.
A késő délutáni órákban még találkoztam vele a városban. Egy pék-mühelyből lépelt kl. Nem volt friss, puha kenyér a kezében.
Egy ujabb visszautasítás, egy ujabb csalódás keserűsége hsrapolt megint a szivébe. A harapás nagyon lájhstolt, még az arca Is megrándult néha beié.
Tiszteletlel és csodálattal emellem meg a kalapom 1933 leiének egyik országul! hőse előli. oámt
Ml az előnye és ml a hátránya a távvezetéknek ?
A német városok egy része a távvezetékről visszatért a helyi • telepekhez
után elpusztul, kijsvilása ás pótlása pedig sokksl körülményesebb, mint a föídfeleltlé.
Igaz ugyan, hogy a (oldalain kábelt lehetne betoncsövekben vezetni, de ez még nagyobb költségbe kerülne. Földfeletti nagyfeszültségű távvezetékről már sokst hallottunk, hátrányát ls ismerjük, mert azt a szabadban, Impregnált vas, vagy vasbeton-oszlopokon, vastartón elhelyezett nagyfeszültségű többköppenyes harangszigetelőkori az elektrollkut vörösréz-huzalon vezeti, amelyet ugyancsak vörötréz kötőhuzallal kőinek szakszerűen a potcetlánhoz.
Az elektrolikus vörösrézhuzal ál-méretét áramerősségre, távoltágra ét a télen lerakódó zúzmara, jég, bó ttb-re méretezik, — de mindennek dscára látjuk, hogy a termisut ellen minden kiszámíthatatlan. Té.en a zúzmara, a jég, a hó, slb. súlya idéz elő szsksdást, vagy elég, ha egy raj vadtud 12—IS méterrel a föld felett repül ét nekirepülnek a
Engedletsék meg, hogy 30 évet szak-tapasztalataim után szólhassak ehelyüll a távvezelék előnyéről ét hátrányáról.
Igen, — a távvezeték előnye, hogy az áram nagy távolságra vezethető és minél nagyobb leazültséget vezetünk rajta kereaztül, annál kisebb elektrolikus vörösréz-vezető szükséget. Tudva, hogy a távvezetéknek legköltségesebb szerelvénye az elektrolikus Vörösréz, — lobbi szerelvénye: oszlopok, vastartók, harang-szigetelők, szakaszkapcsolók már Jelentéktelenebb koltségűek, ezáltal természetesen Inkább a szabad távvezetéket építik, mini a (oldalain kábelt. Előbbibe fektetett töke 30— 40 és alatt amortizálhat^ utóbbit ctak kit távolságra vezellk, ahol a légvezeték átépítése leheletlen, mert ha a föld alatt vezellk nagy távolságra, a kiépítésre belekteleti tőke kb. 100 év múlva amortizálódna, márpedig a földalalti kábelvezető legnagyobb része 50—60 esztendő
liagyfeszüllségü távvezetéknek. Természetesen ilyen defektus kijavlláta nem olyan egyszerű, mint amilyennek látszik Mindenekelölt a hibát meg kell keresni. A nagy távolságok szakaszokra vannak osztvr, «*-kaszkapcsolókka! ellátva, hogy a hibás részi kl lehessen kapcsolni. Ilyen szakaszok rendbentartására 50—100 km-klnl egy-egy vonaltze-reló van megbízva, akiknek a vállalat legtöbbnylre motorbicikli! vagy autót bocsát rendelkezésükre. A munka elvégzáte Ilyen hidegben a leglassúbb tempóban megy, meri legtöbb esetben a kéz nem bir|a a hideget és odatspad a veselékre. Tessék elképzelni, hogyan végezheti ezl gyortan egyedül a szerelő, különösen ha éjjel mutatkozik a hiba és éjjel segilséget találni it nagyon körülményét. Nekem egynéhányszor már volt részem ilyen munkában, amikor uerény tudásomat latba véve, megpróbáltam télen a süléiben kézilámpával szerelnL Én sajnos 30 éves gyakorlatom Ideja alatt a legritkább esetben tOritnt nappal ilyen defektus, minden esetben éllel, vagy ünnepnapon.
Nyáron még csak hagyján, holdvilágot az éjszaka, nincs hideg át Így tenyleg gyorsan elvégezhető a munka. Ilyenkor viszont a zivatarok \'Idéznek elő szakadásokai, sőt még oszlopokat ls HdOntenek. Ennek kijavítása hosszabb Időivetz Igénybe, mert az eltörött oszlopok helyett ujakat kell állítani, nem szólva a porcelánszigetelőkről, melyek Idővel elrepednek, sokszor a gyerekek gumipuskával lövöldözik ét Igy föld-zárlat áll be, aminek kiküszöbölésére azl a szakasz! árammenlesltenl kell, hogy a porcelánszigetelőket kicserélhessék. Ilyen eselben megvan a lehetősége a tarlalékvezeték Igénybevételének, ha ugyan az egy előbbi defektus folytán sérülést nem szenvedett.
A háború utáni években Németország Is a centralizálás mellett foglalt állási. Kl ls építettek néhány nagy leiepet, leállították a kistelepeket, de a tapasztalat megmulatta, hogy a távvezetéken és az áramfejlesztő telepen előforduló hlbdk folytán, a városok Igen tekintélyes része sOtétbe borult, sói nagyobb gyárüzemeltel megbénított s Igy kénytelenek voltak újból decentralizálni, Ismét a kistelepeket hona üzembe.
Hiszen már hallottuk azt is egypárszor, hogy Kaposvár és Zalaegerszeg városok sőlétbe borultak távvezetéki, vagy az áramfejlesztőben

KÁLIMÉRT
OTÓOVCUKOKKA
HfiHÖBtá
anianta
HURUT
előéttolt biha folytán.
Az áramfejleaxM telepnél la elé-for dúlhatnak — még a leggondosabb Ozcmveielés mallett-ts — hibák, különösen nyári zivatarok esetén, amikor olyan nagy a külső légköri tőkés, hogy löbb netten lecsap a villám az áiamtejlesztőielepbe. Természetesest a matern áramfejlesztők — mint pl. a nagykanizsai is, mely 10.800 Voltot termel — védelmi berendezéssel rendelkeznek, mely célt saelgáió készülékek kiveszik a kII 1.0 légkorI töltést és a villámhárítók la gkségével levesetik azt a tőidbe. Asoskkrül külön cellákban varnak elhelyezve ota|töHéstl automatikus kapcsolók, melyek maximális és idö-relalaxal vannak ellátva. Ezen modern kapcso\'ók előnye, hogy meg-védik as áramfejlesztő gépel, mely löbUzázerer pengő értéket képvisel. Ai otájkapcsolén elhelyezett maidmálls retals szolgál rövidzárlat, vagy zivatarok esetére. Külső lég-ktMl nagy töltés esetén, ha eléri a baéHHol* amperszémot, áramlolédás á* e», amikor a kikapcsolódás ioIoriHImm történik, IcrméMttt" sen az IdO-relals a legnagyobb árs^őtaégnél 8—4 m. percre van bulikra. Ezen 3—4 m. percnél tovább nem tarthat as éramlorlédái, mari az esetben as áraaalejleeztógép teÉMCsei elégnének és hasznaveke-Mnak.volnának. Nagyobb zlvata-rokaál as áramfejlesztőket nappal le ssoklák állítani, este ritkább esetben.
Egynéhány zivatarral 14 év alatt én- is már próbáltam megbirkózni. Vak eset, hogy egy vasárnap dét-ukta a Barai I távvezetékbe 4-5 -tl0r !e<*n*tt a villám, kikapcsolta az oltani autowtát, amikor az áram-kfsssté tartalékgépét la slladllotluk, de, bezzeg nem kímélte a .\'Ivstar asl sem, abba Is lecsspott a villám és-ágy ugyancsak megszűnt az áram-fttketlM. Ilyen cselben néha még lét órára Is le kellett állilanl a
As én szerény véleményem szerint, helyesebbnek tsrtsném, ha Nagykanizsa város Is inkább megmsrsdna eddigi áramfeflesztötelepe melleit, mely eddig Is biztosította as áram-folytonosságot.
* Uisa vendéfllAhoss
saorobsston éa vasárnap
Hu na.
- AaK-ManralfeiaiersáleKoIoaa-váry Andor, hnaasu írtflt töltött a nagy DáaM filmgyárakban i ott sajátította el atst a kSpráaatoa tllnzaxerU gyorsaságot. amely hot Izgalomban tartja, hol dMs kacagásra (akaratja aa olvaaót Dér Pál éa Mr. Kanyon tajztaaxUkua fogadása, aizialy uilarien telexeiben uj msff nt meglepetést hox, blzonyoaan nsaghOdltJa as olvasókat. Magjafeat a .Jsfltiók_Köny ve" legújabb sttmteu.
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HIRIK
NAPIREND
JssstssAs- Iá, vaombat
Rdtnal katollkas: Hllál. Proltstáns: Bádog, lsr.z Teb. bd 16.
Városi niuxeum él Könyvllr nvitv. csotörtókön e. v.lárnap délelőtt 10-MU
12 óráig.
Qyígv«-rriárl éjlell ssotgálat . hón«i ban i aa őrangyal gvógvaicztér Deát \' 10. u. áa a Izjskanlssafgyógysxtrlár.
\'Sz
Oözfürdö avitva reggel 3 órától eate S óráig (hélfd, >z.rda, péntek délután, \'\' m n«p aóMek).
Aa 20 Hllér.
— (EgySAzl hir) Piroska Ferenc sisésági és Horváth István lelenyel káplánokat a megyéspüspök kölcsönösen áthelyezte.
— (A zeneiskola vasárnapi llccálls matinéja) minden egyéb hírtől ellitőleg léi 12 óiakor kezdődik. Közreműködnek: Honll Ilona zeneiskolai tanár és dr. Kerkay József kegyesrendi tanár, valamint a Városi Énekkarokból alakított kamara kórus. Belépő|egy 60 és 80 filléres álban váltbalók a Králky tőzsdéoen és a zeneiskolában.
— (Népszövetségi gyűlés Za-laszentlvánon) A Katolikus Népszövetség vasárnap délelőtt 11 órakor latija alakuló gyűlését Zalsszenl-ivánon az iskolában. A gyűlés szó-
snokai lesznek: Herboty Ferenc, a Zalamegyei Újság felelős szerkesztője, Horváth Irén oki. tanítónő és Galambos Miklós dr. káplán.
— (A vasárnapi llccálls előadás elmarad) A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör által rendezett e|őadás ciklus vasárnapi előadása elmarad.
— (Vallásos előadás) A nagykanizsai izr. hitközség kistemplomá-ban folyó hó 15-én, vasárnsp déluttn 5 órai kezdettel vallásos előadás less.
— (Kaposváron a plébánosra hivatkoznak az adventista Ogy-nökök) Néhány nsp óta kél léit! keresi fel a kaposvátl családokat. Adventistáknak noadják magukat és előfizetőket gyűjtenek egy Ismeretlen adventista folyóiratra. Több helyen arra hlvalkoinak, hogy dr. Hoss József apátplébános Is ajánlja a folyóiratot. (I) A rendőrség felhívta a közönséget, hogy a kit adventista ügynököt adják ál a legközelebbi rendőrőrszemnek.
— Eljegyzés. Bencze Msgdus és Báder Imre jegyesek. (Minden külön értesítés helyett).
— (Január kézepén lesz a keszthelyi községi választás) Keszthelyről jelentik: Dr. Huszár Pál lő-szolgabiró kijelentette, hogy még ebben r hónapban kiírja a keszthelyi községi választások Időpontját. Előreláthatólag 15-20-lka közöli választ Keszthely.
— (öreg-cserkéwek Jantboree-eatélye a Koronában) A nagykanizsai öreg-cserkészek a Koronában lebrttár 11-én esle léi 9 órakor nagyszsbásu jamboree-eslélyt rendeznek gazdag műsorral, hogy ennek tiszta Jövedelméből lehetővé tegyék néhány cserkésznek a gödöllői jam-boreen vsló részvételéi. Az eslélyre a magyar cserkászvilág vezetői fognak lejönni Nagykanizsára. A február 11-1 oie);cterkász-eslélyre már előre Is (elhívjuk a nagyközönség és a sporbarátok különös HgyelméL
— (A kirakodóvásárokra) vonatkozóan a kereskedelmi miniszter rendeletet sdotl ki, melyben elvben msgáévá teszi s visárellenes moz-gslmal és kilátásba helyezi, hogy a vásárok száaiát csökkenteni fogja.
— (Két nap alatt megtalálta a posta egy rossz címzésű levél gazdáját) A magyar posta kiválóságát és megbízhatóság ,! már évek óta a legnagyobb tiszteletlel emlegetik a külföldi szakemberek. Mivel a hazájában senki sem próléla, ml magyarok bizony csak nagyritkán, akkor Is egészen vélellenül ér lest] lünk egy-egy olyan eaelról, melynek hallatára a legnagyobb elismeréssel kell adóznunk a magyar postának. Ilyen eset as Is, sml a napokban tortént meg Kanizaán, amikor a levélhordó szószerin! a következő hibás címzésű levelet késbesllette özv. Raltter Mártonné\'Fó-utl trafikos-nőnek: Frau Tekla Ralner, Nagy, Ungarn. A ürázból étkeié levél íróját ugylátszik épp skkor zavarhat Iák meg Iráa közben, amikor le akatta Irnl a Nagyk.ntzsa szót. Igy csak Nagy-ot Irt. ís s magyar posla kit nap alatt a sok Nagymaros, Nagyatád, Nagykőrös slb. közül pontosan kézbesítette a küldeményt annak nagykanizsai címzettjének. — Szinle érthetetlen és el sem hinnők, ha nem láttuk volna a ssját szemünkkel.
— (Elzárásra ítélték a Centrél-előttt botrány szereptőit) Az uj év első napján, esle 6 óra tájban hangos botrány játszódon le a Cent-Tál elélt, ahol Fürdős Etel bejátónő és Dolmányos György kereskedő-segéd összeverekedtek. A leány szerint Dolmányos állilólag valami megjegyzést telt volna rá és ezért támsdt s fiatalemberre, a kereskedő-srgéd viszont azzal védekezett, hogy a leány, akit akkor lálott éleiében először, teljesen Indokolatlanul akarta véglgkarmolnl az arcát. Az ulcal botrányokozékat tegnap vonla felelősségre a rendőri kihágást bltéság, amely Dolmányos Györgyöt 2 napi, Fürdős Etelt pedig 4 napi elzárásrs ítélte. Az Ítélet jogerős. \'
— Mint a csuka, olyan néma a rekedt ember. Kallment cukorkától elmúlik köhögése, rekedtsége.
1988. Január 14.
— (Hárompapos temetést és 4 lovas halottas kocsit tizetett kl még életében) A muH napokban
hsll meg Kovács Jánosné 89 éves szigetvári községi szegény. Az elhalt különc koldusasszony még éleiében kifizette a temetést, melyben klkö tölte, hogy 3 psp temesse el és a gyászkocsit 4 lé húzza. Megvette és elére kifizette a koporsóját. A láztálában egy nagy zacskó ezüst és majd egy fii kiló különböző klbo-csájtáau papírpénzt taliltak.
= Csak ezen a hiten : nagyon olosó rddtóvdsdr Transdanubla.
— (Zsebtolvajlás volt s piacon) Németh Anlalné gesztenyéahegyifokl-művesasszony zsebéből pinteken délelölt az Erzsébet-téri piacon kiloplak; 14 pengői. A rendőrség azonnal megindította a nyomozást és gyanúba is vett egy fiatalembert, de az iagsdjs, hogy ő lopta volna el az asszony pénzét.
— A Kytl kgitalsá kát aaáau aatntón érdekee és Izgalmas regényeket tartalmai. „A fekete biblia" meradje Uteaay Béla, akinek neve egyre Jelentóaebb less a magyar bűnügyi Irodalomban. Ex a regénye la Isgalmaa o elekmények-tól fűtőit - Beaedlkt Ilua, ex a tlalal, erdatolln tróné egy axegány eaatóoaün küzdelmeit, moréiméit, karrierjét és végűi a boldog (ága megtalálását Írja le a „Szegény ember fta" elmü kis regényében. A Nytl regények e«y-«gy száma 10 tlllér.
Emlékeztető
Jan. lé. Izr. Leányegylet műsoros piknikje 9 érakor • Kaszinóban.
— ZTE lea 9 órakor.
Jan. 15.Zene/ UceáUs előadás \'1,1 rémkor a zeneiskolában (dr. Kerkay).
— Urleányok Kongregációja vidám eslje lé 6-korafehirteremtien.
— Kath. Legényegylet műkedvelő előadása 8 órakor az egyletben.
— Levente Egyesület lea-estéfye.
— Gábor iáuckoszorucskája este a Kaszinóban.
Jan. 21. Keresztény Nőegylet bridzs-leája a Koronában
— Az Izraelita Jótékony Nőegylet brlftzsteaeslélye este 9 érakor a Kaszinóban.
Jan. 22. A Szí. Ilona leányklub műsoros leája léi 7-kor a Mlsszlés-házban.
Jan. 28. Kereskedelmit Végzettek műsort* eslje 9 érakor a Kaszinóban. Jan. 30. Hangverseny a zeneiskolában 9 órakor (a tanáiok közre-műkődisével). Febr. 1. Az Ipartestület műsoros bálja.
Febr. 4. ZTE sport bál.
Febr. 11. Magántisztviselők műsoros
eslje a Kaszinóban. Febr. 12 Kereskedelmi Alkalmazottak álarcosbállá.
— Úrasszonyok és Urleányok Máriakongregádöjának teaestélye a plébánia Fehátleroiében d. u. 5 órakor.
Febr. 18. Ev. Nőegylet teája a Koronában.
Febr. 28. Keresttény Nőegylet estétye. Febr. 26. Kaik. Legényegylet műsoros tanceslélye 8 órakor az egyesület helyiségében.
Figyelem! I*kfc férflclpö francia és angol fazon P 12*50
SHIIMnUMM Mindenfajta cipő a legolcsóbb áron
MHtényi Sándor és Fia cipőáruháza Nagykanizsa, Főút 2, (Városházpalota)
1883. lanuét U.
Szombaton és vasárnap
|
slflayiMinl
■ MarkóMie vendéglőben
Hhonnensek felvétetnek.
\' SPORTÉLET
Megváltozott a finnek vidéki utjának rendje Nagykanizsára nem Jönnek A linn lornaszövelség kOzOlte a Magyar Torná StOvetséggel, hogy a a február 5-lki finn—magyar vétó-galoll, nemzetek kOiOItt csapal-verienyen réaztvevS ciapatának tagjai nem kaptak annyi aiabadalgot, hogy » tervezett vidéki népazerüsliö körúton az eredeti összeállítás szerint résztvehessenek. Így minden csoport nem bárom, hsnem cssk két városban szerepel. A msgyar szövelség elnöksége tegnap este OsszeélHtolta a médosltolt uj sorrendel, amely a következő:
az I. csoport február 7-én Debrecenben, 8-án Nyíregyházán lesz;
a II. csoport 7 én Pécsett, 8-án Kaposváron;
a III. csoport 7-én Szegeden, 8-án Egerben;
a IV. csoport 7-én Kiskunhalason, 8 án Szentesen és
az V. csoport 7-én Kiskunfélegyházán, 8 án pedig Hódmezővásárhelyen szerep:!.
Ezek szerint a programból Nagykanizsa kimaradt. Sportkorok nagyon mjnálják, hogy nem gyönyörködhetnek a nemzetközi versenyzők munkájában. Bár dr. Tholway Zsigmond postalönOk megkísérli a Tornász SiOvelség budapesti elnökségénél, hogy Nagykanizsát a tornászok valamikép kapcsolják uljukba, erre azonban kevés a remény.
A nagykanizsai tornászsport vezetőinek a mai napra tervezett értekezlete természetesen elmarad.
A február havában Nagykanizsán megrendezésre kerülő kerületi lehel-ségkulató és jelvényszerző verseny ügyében a rendezőblzoltaág a jővő hét folyamán ül össze.
(összeállították) a profik lurára Induló csapaté! a következő játékosokból : Szabó, Háda, Korányi, Bitó, Szemere (aki Párlsban csallakozlk), Barálky, Slrosi, Magyar, Moóré, Markos, Cseh, Teleki, Diri, Tilkos, Turay. Az első mérkőzésre vasárnap Drezdában kerül sor,
VALUTAK
Zalai közlöny
V
Angol 1. 1903-10 45 Ba&afr. 79-16-79-74 Csen k. 1691-17 01 Dánk. 9« 80 10000 Dinár 83M50 Dollár 57050-573 50 Francia t. 22-30-22-30 HolL 229 43-230 85 Zloty 6398-64-45 La! 340-3-44 Lava 395-429 Ura 29-90-3020 Márka 135-7O-1S6-60 9840-9940
SchüL —• Svájdl. IIOTO-lll-40 Svádk-104 10-105 10
DEVIZáK Amál. 229 65-23085 Bálnád 880-840 Banln 135 80-136-60 Brtlssd 79-26-79-74 Bukarest 341-343 Kopcnh. 99 00 IOOOO London J9I3 I927
Madrid —•->-
Milano 3000-3016 Ntwy. 571-00-57400 Oszló 9800-9940 Páris 22-30-22-47 Prága 1603-1701 Ssona 4-00-4-27 Stockh.104 3O-I05 10 Varsó 64-05-6445
Wlnu —•-•—
Zürich U080-111-40
Kötetenként 10 fillér helyett napi 2 fillérért
olvashat kölcsönkönyvtár! könyveket a „Zalai Közlöny" minden előfizetője
A Zalai Közlöny aierkeszlősége megállapodási kölOlt a Horváth József ujságáruda kolcsőnkönyviátával, amely kőzludomás szerint egyik legrégibb, legbőségesebb és gondosan fejlesztett kölcsOnkönyvtára Nagy-kanizaának, tőbbezer kőletre rugó régi és uj könyv-állománnyal. A napi forgalomban egy-egy könyv ko csöndl|a 10 fillér. A Zalai KiMny minden előfizetője, aki az uloiaó havi előflzelésl nyuglájá! felmulatja, mától fogva havi 60 fillérért egész
hónapon ál olvashat a Horváih-kölcsOnkOnyvlárból, vagyis napi 2 /Illírért egy hónapon át akár mindennap cserélhet könyvel a hatalmas és gazdag választékból. Aki nem óhajt 60 Iliiért egész hónspra lefizetni, az Is kap kedvezményt, amennyiben egy-egy könyvel esetenként 10 fillér helyett 8 fillérért vállhal a kölcsön-könyvlárból. A kedvezmény Igénybe-véleléhez csak a Zalai Közlöny utolsó havi előflzelésl nyugtájának felmutatása szükséges.
közgazdaság
Síért vesztette el a magyar bnza plaoal! ?*>
WI«o clsaring árfolyama, 804Ö4.
A manltobi mostani wlnippegi Jegyzése cca 49 ctnl bushelenként, mely ár a P 5.70 dollárárfolyam tekintetbe vételével P 10.30 nak felel meg ab olt. Adrlatlque jegyzése 5.47 fél hollandi forint, ami P 2 30 alapon álszámitva P U60-nak felel meg clf Trle.zl vagy Fiume, Illetve bármely más olaai kikötőbe szállítva.
A tengeri hajózási díjtétel pl Aloánl amerikai kikö:öböl egy adriai kikötőig 11 angol schilling lonnlnként, vagyis q ra álstámiva és az angol schilling ériékít 96 fillérnek véve alig P 1.06—10. (Ezzel azemben Nagykanizsa—Budapest közölt a búza vasúti fuvarja q ént P 1.99)
A Trieszt-kassal adriai díjtétel (mely állomáara a Murakereszturon átfutó manllobából a legtöbb küldemény ment) P 2 80, tehál majdnem 2 és >/4 szerese a hajólu varnak, ugy hogy a buia ab Kassa P 15.40-be kalkulálódik. A ml 80 kg-os tiszavidéki búzánk mostani pestparilásoi ára cca P 14.—, vasúti fuvarji Hl-dssnémelln át Kassára kalkulálva cca 2. -P, ugy hogy cca 16 P-be kerülne ab Kaasa, iehát a nagy minőségi differencián kívül is drágábbak vagyunk.
A dunántuli búzák mai értéke cca P 11.50 Murakeresztur, P 12.50 Szt.-Oollhard és P 12.75 Ágfalva Iransit, ugy hogy nem csoda, ha már neme rak Karinlhiából, Krajnából, Stájerországból és Tlrólból, hanem hovatovább még a felső osztrák tartományokból és Szlovákiából is kiszorul a ml búzánk.
A magyar buza versenyképtelensége ár szempontjából mégjobban kidomborodik, ha figyelembe vesz-izük. hogy a 79 kg-os Bachla Blankát, mely egy argentin származék, óriási mennyiségekben kínálják dollár 1.78, vagyis a mi hivatalos jegyzésünk szerint P 1020 árban clf Trieszt vagy Fiume, tehál P 2.40-el olcsóbban a manitobánál. Minthogy ez a buzafajla la Jó sikértartalmú, legnagyobb konkurrenciája a mant-tobának. Az argentin lermés Idei |ó hozama (ilt mull hónapban volt az aratás) most már végleg biztosítottnak tekinthető és cca 68 millió q-ára becsülik. Ezen buza elhelyezése le-kIntelében a fizető eszközöknek is
nagy szerepük van, mert mlg a 4 5 holiandforintos búzaár clf Rotlerdam kétaégbeejlö sz északamerika! farmerre nézve, addig elfogadhatónak leiszik az argenllnla! termelő szemében, aki a saját valuHja .értékcsökkenéséi is tekintetbe veszi. E helyen kuriózumképen említem meg, hogy nemrégiben olvastam egy híradást, mely szerint az éazakamerlkal faimerek sok helytlll feltüzelik a búzát (a tengertől távolabb fekvő állomásokon), meri olcsóbb a fűrész-pornál.
Azt hiszem, hogy fentiekben sikerült rámutalnom arra, hogy a magyar butának mily nehézségekkel kell megküzdenie exporlrelációban éa mlírt áll fenn az a mai állapot, hogy búzánk csakis kompenzációk és fuvar-refakclák, továbbá vámmérsiklések segélyével helyezhető csak el a legtermészetesebb és legközvetlenebb fogyaszlőplacalnkon, igy Ausztriában és Csehszlovákiában Is. ___ (Vége)
•) Welsx Dezső előadása a nagy-kanWl OMKB kerlllut elősdáa-soro-i-atin._
Köztisztviselők részére rendkívül előnyös bútorvásárlás! alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejárain részletre, sőt kamatmentewn Is kaphatók — Kopsteln butojfruházban, Horthy Mlklós-ul 4.
ZarlcU zárlat
Páris 2028, London 14411,S, Newyork 51962\'/!, Brllssel 71-97, Milano 2660"/i, Medrkl 42-4U Amsterdam 20670. Bertln 123 3JVt Wien 61 00, Szótla 3 76, Prági 1539, Varsó —•—, Budapest —•-, Belgrád 697\'/i, Bulüueat -•-.
Tensénjtőudo
Buza tv. 05 flll., dl. 05 fill. és a rozs — fllL emelkedett.
Buza Utiav. 76-os 13-45-1385, 77-es 1366-1415, 78-as 1380-1425, 79-«s 13-95—14-45, 80-as 14 10-14-65, dunántuli 76-os 1305-13 15,77-es 13 20 -13 30, 78-as 13-35-1345, 79-os 13-50-1360. »>-«a 1365-1375, rozs 610-6-24 lak. árpa 8 70 - 880, zab 8-7S- 8fl0, tengeri 6-45 - 655, korpa 6 15-6-25.
SertiiTálár
Felhajtás 406. eladatlan 166. - Blsó rendtr 086 -088, szedett 0-84 -086, st«-dett közép 080 - 0-82, könnyű 0-74 -078, l-ső rendű öreg 0-78-080. ll-o<l rendo Oreg 076-0-78, angol sllldS 1. 0-85—095, szalonna nagyban 106-000, alr 1-35 — 000, bus 108-1-22, tilierlés 108 -118.
Kiadja s laptulajdonoa Közgazdáiéul KI. Outeobarg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Ktroly. lalerurban telefon; Nagykanizsa 7a szám.
APRÓHIRDETÉSEI
Km ........... 4lUI««|M A<Mr. m*ém
i«r*u «a $ fUMr. faaár- éi
— wné*. mtam Um*U é. ~ m*+r.
IotOM sz <ls • fUtér. ~--* •
tagahfc MlkM Ué mi I
KUéH
0<Utm.o«a-t*t*» miatt raktára-nut o*oné iiban kiárusítom. Árum"\' Biaxár-udvar.
"-s
Báthory-utca 72. M. alatti kertéaiat 4 üvegházul, felerészben eladó, vagy béibeadó. — Ugyanott kélszobás nlliovos lakái kiadó — Bővebbet IfJ. Petermann J.zaef virágüzletében, Főnt 1. 96
Ha bori akar olo*4n Inni, ugy Itlaij* m.a
I aranyhfegyi boraimat.
j\'.it ítenklnl Url palackokban 36 fillér Sátrán József, *a,yar-irtoa 74 falaton St*. Hand«14at kázkoa hBIdöw.
Oalat, vagy raktárnak alkalmas 8
kirakati ablakkal bíró azép éa száraz helyiség, csinosan IntorMatt különbejt-ratu szoba is Csengery-ut 14. alatt olcsón kiadó. 29
Üjyes mindenes m»mkéom»» Jó blxo-nyltványokk 1 azonnali belépUael felvétetik Caengery-ut 31. DCírkere««t»lő. 105
Ház, korcanával Jogtolytoaos, |ó helyen, bb épülettel, megtelel benteznek, pékségnek, Jutányosán, kedvező feltételekkel ela(A.
Megtudható Csengery ut 5. Tózade.
Veuek libamájat minden mennyiségben, legmagasabb napi áréit. Sipoa Andor. — 112
Téli teendők
a gyOmBIoaBsban.
A hemyóenyv gyűrűket ne mulasszuk el felrakni, mert ezeknek Január végéig a fákon kell maradnlok. hogy ax ara-szolók és rüjtyluróbogarakat öaszefogják.
Lombhullás után permetezzük gyümölcsfáinkat 10% os Dendrfn, vagy 50/o-oa Neodendrln gyümölcsfíkarboll-ncummal, vagy 3\'A) os Splbár kénbá rium kéultmennyel. — Őszibarack a gyümOtcsfukarbollneum Iránt érzékeny, ezért fa Solbárral való permetezés aján-Utoi.
A lombhullán utinl permetezés megöli az összes álteleló kártékony rovarokat, fázok petéit, vagy bábjait és kiirtó ax összrs nOvénjh kártevőket is.
Védószerea kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mfltrágyn, termóny éa növény-védöszerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság melleit. Telefon 13a
WMiliurMtkl litttai Vállalat
MENETRENDJE
érvényes 1932. október 2-löt
t,i.4b.l-Ur V..ul4llomi.
Valutáitomiara Erzrfbet-líne
430
542 M
yio
820 O B
11-t® » S
12 60 0 S
13 » .3 S
14 OS * í
15S0 ■O s
« i
II" 8
11" •
n»* >
z3»
23 M
„Olcsók vagyunk, mert Jók vagyunk.
néhány darab UJ rádiókészüléket nagyon olcmó áron adunk el — részletfizetésre is.
Készitllnk i
mindtíitféii) kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat.
TELEFON:
78.
Gyártunk i
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat,
jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsák-
cédulákat, naptártömböket, falinaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben\' és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt
ZALAI KÖZLÖNY
19331 |anuir 14
Közgazdasági Részvénytársaság
NAGYKANIZSA
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonatozó Intézet, flzleti könyvek és dobozok gyára a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Nyomatott a laptuls|donos KözsanUUti R,T. Outcbcrg Nyomdi ts Dilsalal Lapkiadó Vállalata kDuyvnyomdijib.il Nriivtaúuitt (fc|t|8s oiletveieM,\' Zalai\' xSJly.)
73. évfolyam 12. tzára
Nagykanlzta, 1933. január 16, vasárnap
Ara 16 Mér
ZALAI KÖZLÖNY
harketalMf ás kUtfchév.lsl: Ffat 5. „,„. Megjelenik DlrKka reggel, btlll kivételével
mmmmmmm—mmmm
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
emuéiért ára: tgy bóia ■ pengi M Itllb Sserkeutfegl ésBaddttvttsll tcMoa: 1*. *
A bizalom ébredése
(N) KitantrMa-poHllkuáok, kth-uellemel demoralizáló vészmadarak mindig voltak é» lesznek ts, de sobs ugy nem burjánzottak, mint a világ szörnyű megpróbáltatásának mai napjaiban. A gyenge Idegrendszerek reszktfő aggodalmukat élik ki a jajgató-kórusban, a haszonleső konjunktúrát keres benne, legyen az snysgl vagy politikai vagy bármi természetű lehetőség, ami megterem ■ lételem könnyen fogamzó táptalajában,
Most már nem megy tovább ... Most már csak a katssziróla következik .. . Ezen a télen okvetlenül nagy bajok lesznek .... Forradalom less... A pénzzel történik valami.., Világcsőd ... Háború ...
Ilyen ét hasonló szörny!! hírek érik egymást.
Egy vlgsszlsló van bennük. Az, hogy ezek < hírek már évek óla cirkulálnak, derraeazllk bennünk a vért. Szerencsére az emberek nagyobb része már belefásult az Ilyen hírek ryomán támadt rettegésbe Is, mert sz élet mégis cuk, akármilyen ke netten kerekekkel Is, \'akármilyen idegprtóbás zökkenőkkel is, de — csjkorug, döcög tovább. Az emberek hovatovább minden vottslon belátják, hogy nem okos dolog s pesszimizmustól kérni tanácsol. Meri az optimizmusban csak csalódni lehel, de a sölélen-látás az életerőnktől, az Izmaink rugalmssságától, a lelkünk egyensúlyától, az skaralunk lendületétől, tehát mindattól az erő-lői loazl meg bennünket, amivel az életünket, akármilyen keservesen is,
de tovább vonszollMljuk.

Nem akarjuk elhitetni, hogy a magyarországi statisztikának az a része, smety december hónsp adatait Ismertetve, a betétállományok növekedéséről szól, országol megváltó jel. Nem akarjuk azt mondsnl, hogy ezzel léire gond és csuhai, jön már s jobb idő, kutyabaj ezulán. De rá kell mutatni a fekete színek és rémek tobzódása közben erre a jelen-ségte, a szürke, vlgssztalan éjszakában erre a kis derengésre és meg kell állni mellette egy pillanatra. Egy parányi hitet a holnapban ez Is ad tatán. És ma egy slomnyl hittel lübbre |ulunk, mint egy éjszakányi pesszimizmussal.
A betéteknek ez az emelkedése, ez • néhány millió pengős többlet hosszú Idő óla először jelentkezeti a magyar közgazdasági élei hsvl stslisztikáiban. Azt jelenll ez a bizakodást derengelő szám, hogy a lőke, minden gazdasági éldjelenség legérzékenyebb resgense és Iránymu-latójs, újra mer egy szabadabb lélegzettel, a lőke törvényszerűsége "érint, eleget tenni a benne rejlő kohéziós erőknek. A szabad pengők keresik egymásl, összetapadnak, kapitális lesz belőlük és belehelyezkednek a nemzet iázbeteg gazdaságának vérkeringésébe, uj, friss lüktetést visznek bele. Enyelőre nem soksi, csak pár milllóL De ha a
tőke egyszer a maga minden szeizmográfnál érzékenyebb előrelátásával megérezte a nyugodt elhelyezödés lehetőségei!, akkor a jövő hónap talán me/Jnl hoz egy hasonló öröm >ell szán ul, megint egy felhaaadó rést a nagy, dermeszlő sötétbe, smi ma ráfekszik ólomsullyal az egész világra és kiszívja ereiből a vér haltóerejét: s tőke bizalmát.
Ezl a bizalmai jelentik a decemberi jelenlés jóleső adatai a betétek emelkedéséről. A bizalom éled talán újra ennek nyomán, hiszen a pénz törvényeit, a töke paragrafusait sohasem véletlenek szabályozzák. A véletlenek többnyire csak rombolnsk a pénz furcsa, rideg, de nélkülözhetetlen életében, ahol építeni csak a bizalom, a holnapban való hit, •z érdemes kockázat reménye szokott.
Hlgyjük most Is, hogy az éjszaka nem olyan fekete, mint amilyennek az Ijedt szemek ösztönös idegessége látja. Hlgyjük, hogy a túlzott pesszimizmus, aminek lidérces árnyékában indult ez az esztendő, nem jó klaérOje érnem Jótanácsadója a mai Idők emberének. Vértezzük fel vele szemben magunkat az okos és józan oplltplzmus fegyverével, hiszen a lelek, ha csak gye"ge, erőtlen biztatással la ma még, arra intenek, hogy a mai krízis legtistalmaubb urának, a lökének ezer gátlással elbarikádozott hadállásaiban pislákol már s bizalom mécsese. Emberi Idegek és emberi erők dolga, nogy ez a mécses világító tűzzé gyúljon és az emberiség didergő, zsibbadt tagjaiba uj élet lüktető melegét sugározza.
oyoxsmKWMWXWosxootVsw*.»
Már Benes sem tagadja a béke-revízió* lehetőségeket
Prága, január 14 (Lapzártakor érkezett) A képviselőház költségvetési bizottságában Benti külügyminiszter a békeszerződések revíziójával kapcsolalban elismerte a mozgalom egyre nagyobb arányokat Olló erejét Kijelentése szerint ő sem tagadja a népszövetségi szerződés 19-lir cikkének fennállását.
de ellensége minden uszitóhadjárat-nak. Egyszer mégis csak lehetséges lesz, hogy nyugodt megfontoltsággal besze.jenek a revíziótól. Csen-ország nem vár semmit, de adni sem hajtandó. Ha kenyértörésre kerül sor, védeke;nl fog ét meggyé-ződése, hogy s nemzetközi Ítélőszék Csehszlovákiának ad majd Igazat.
Vajda miniszterelnök veseoperáció után bemutatta az uf kormány-listát
Rukartat. Január 14
(Éjszakai telejonjelmlés) Vajda miniszterelnöknek & szombaton este 6 órakor kellett volna bemulatnia a királynak az uj kormány névsorát, de ez nem történt meg, mert közben vesebántalmakal kapott, megoperálták éa két vesekövet távolítottak el az orvosok. Az operáció uián Vajdát elaltatták és |elenleg Is slszlk.
Ezzel aremben é|fél után a következő jelentést kaptuk : Vajda a fel-
ébredése után bemutatta e királynak a kormánylistái, mely szerln! miniszterelnök : Vajda Sándor, külügyminiszter : Titulescu, helyellet miniszterelnök és belügy: Mlr\'ortescu, hadügy: Samsonovkt, pénzügy: Madgearu, kereskedelmi: Lugoseana, Igazságügy: Popovlcl, közoktatás: Ousll, erdélyi miniszter: Hallegan.
Az uj kormány azonnal letelte az esküt a király kezébe.
á szegedi kommunista-per fövádlottját, Fflssy Lászlót ötévi fegyházra Ítélték
Szeged, január 14 (Éjszakai telefonjelenUs) Többnapos látgyslas után a szegedi torvényszék szombaton hirdetett Ítéletet Füssy László és lársai kommu nista bünperében, akik erőszakos
cselekményekre akartak szövetkezni.
A bíróság Ftlssy Lászlói 5 évi fegyházra, Hegedűs Is vánl és Bánfl Ferencet 2—2 hónapi, Dinnyés Ferenc festőművészt pedig I hónapi fogházra ítélte. \'
A Gömbös-kormány állandóan napirenden tartja a revízió kérdését
A miniszterelnök nagy beszéde a Nemzeti Egység Pártjának székesfehérvári zászlóbontásán
Székesfehérvár, január 14 (Éjszakai telefonjelenUs) A Nemzeti Egység Pártjának székesfehérvári zászlóbontásán OömbOs miniszterelnök kijelentette, hogy a kormány állandó napirenden kívánja tarlanl a
revízió kérdését Békés eszközükkel, de revízióra van szükség. Mezőgazdasági kiviteli tárgyalásokat kezdünk rövidesen Németországgal. Bejelentette a kivitel kérdésének további fejlesztését, s kiviteli korlátozások,
devizagazdálkodás éa a ctatrtng ügyek megtelelő revízióját, Illetve könnyítését ét a kamatláb további leszállítását.
A kormány rövidesen benyújtja a nyugdíjtörvényt Az akarja, nogy az állami közigazgatás minden helyén csak arra slkslmas személyek kerüljenek. Nem a protekció, hanem a rátermettség lesz az Irányadó. A rokkanttörvényre Is sor kerül rövidesen. A szesztermelésben éa a tzölái-gazdák érdekében is törvény készül. A hltbizományok ügyét a mai kor szellemében és a telepilélekkel ksp-csolsiban kívánja megoldani, Le-farag/uk a 806 milliós költségvetést, dt csak reális alapon. Költségvetésünkéi óriási trianoni nyugdljterkek terhelik és ha estek összegéi levonjak a költségvetés 806 milliós föOtese-géböl, már meg Is vsa ss a 600 milliós normális köllségvetés. amit az ellenzék kövelel. Adórendszerünk Igazságos felülvlisgálására rlvldesen sor kerül. Népoktatási reform készül, hogy csak a rátermettek részesüljenek s kuliura legmagaaabb fokában.
Jan Kubalik megiárQlt egy autókarambol k6vetk«zt«b*n A
Prága, Január 14
(Éjszakai telefonjelentés) Szombaton délután egy tenerautó Prágában Összeütközött Jan Kubeltk, a világhírű hegedűművész autójával. Kubellk a mellén sérüli meg ér többrendbeli bordatörést, a kíséretében levő Zekek zongoraművész pedig agyrázkódást szenvedett. A művész világhírű SUáttt-varlus hegedűje sértetlen maradt.
» TSreky-tanáCa oaOCBrfBkSis tárgyalja Hook János bűnügyét
Budapest, Január 14 TOreky Oéza kúriai biró, a buda-peall büntető törvényszék elnöke ma foglalkozott Hock János bűnügyének kérdésével és ss Íratok áttanulmányozása után közölte Hock János ügyvédjével, hogy az előzetes letartóztatást fenntartja éa Hock János bűnügyének fötáigyslásátjanuár 19-éte, c-atöriOkre tüzie kl.
Hock János örömmel vette tudomásul a bíróságnak azt a döntését, hogy ügyének tólárgyalását a Jövő hétre kllüziék.
Zemplénmegye főispánját nevezték ki a közigazgatási bíróság másodelnökévé
Budapest, Január 14
(Éjszakai teUfonJelentés) A kormányzó dukál es szeutgyörgyVdUyl Szélt Józsefei, Zemplénmegye K-íspinjál szombaton esle kinevezte a m. klr. közigazgatási bíróság másodelnökévé.
(filuutai rádtőJetÉfíUMi * ,1.1 Mént l-l—ti «>U Mt i HUsa I
ZALAI KÖZLÖNY
1988. Január 16.
■egtörtént a Szanatórium Egy«sUet átadása
Nagy kulim, január 14
Mint ismeretes. ■ József klr. herceg Szanatóriumot a belűgymlnisz-ler fatoazlatta, ezzel vagyona ai Államra \' uállt. Ai állam a vagyoni aionnal éa teljesen átadta ai uj Országos Tüdőbeteg Szanatórium Egyesületnek. Így tehát csak névcsere történt és abudapesü központ tisztikara cserélődött kl. A 10 vidéki Hókban minden nurad változatlanul Formailag persze a fiókokban is »eg kell történnie ennek az álalakulásnsk.
Nagykanizsán ez az átalakulás tegnap toriéul meg. A központ 10-silmvcvóje, Ványolos János belügy minisztériumi számtanácsos tegnap Nagykanizsára érkezeit az átadás hlvstalos tormaságainak niegejlésére. A Kövesd! Bőét Ouszlávné elnök, dr. Fodor Aladár löorvoa, dr. Neumann Henrik rendelöorvos, Martinék Qyula pénztáros és Baibartts Lajos főtitkár tagokból álló bizottság az egyesület minden vagyonát, pénzéi, házát, Ingó-lej tárát, |egyzókOnyvileg átadta a város képviseletében meg Meni Hetest János számtlszinek, az álsdta az Országos Tüdőbeteg-Szanatórium Egyesület központi kiküldöttjének, aki viszont továbbra Is Boér Ousztávnénak adott át mindent az eddigi szellemben való továbbvezetés végett, felkérve ai elnökségei, hogy továbbra is vezessék olyan ügyszeretettel é| olyan teljes rendben és pontossággal a tüdőbe leggondozás ügyelt, mint sminOrOl az eddigi eredmények és Iralok tanúskodnak.
18 évesek bejelentése
A m. klr. rendőrség nagykanizsai kapitánysága a m. kir. Belügyminiszter Ur 634.0—930. B M. sz. ren delete éttelrnrben figyelmezteti mind azokat a térti és női egyénekel, akik I9IS. évben születtek, hogy január 31-ig magukst brlelenteui tartoznak, akár voltak eddig bejelentve, akár nem. A bejelentjei kötelezettség el-muiiszláia kihágás! képez.
— OlOBŰbb lett nálunk az akkumuldtortOltés — Transdanubta.
„Nem elég kritizálni, segíteni is kell"
Megalakult az Inségakció 26 kerületi ellenőrző bizottsága
Nagykanlsaa, január lá A nagykanizsai városházán szombaton délután & órakor volt az In-ság-blzolU»ff ülése dr. Kritky István polgármester elnöklésével. A polgármester a társadalom karitatív képviselőinek nagyszámú jelenlétében hangsulyozls, hogy fontosnak lartja a társadalom bekapcsolódását az inségakció ellenőrzésébe ateklnletbeo, hogy csak Az arra érdemesek és reászorullak részesüljenek a társadalmi eltartásban. Nem elég azon-
ban csak kritizálni, mondls a po\'-gármester, hanem a társadalom tagjainak segíteniük Is kell af ínség -akciót lebonyolító városi szervezetnek abban, hogy az esetleges hibák kiküszöbölhetők legyenek.
A gyűlés egyetlen tárgya voll a társadalmi ellenőrző bizottságok megalakítása. A városi 25 kerületre osztották a polgármester javaslata szerint. Minden ksrülst ínségeseinek ellenőrzését egy-egy bizottságra bízták. Az értekezleten a bizottságok megválasztása is megtörtént.
á forgalmiadé-segély, a villany-ügy, strandfürdő és Iskolaügyek a polgármester budapesti programiéban
Nagykanizsa, január 14 A polgármester három napos hivatalos budapesti útjáról péntek este érkezett vissza Nsgyksnlzsára. Alkalmunk volt a polgármesterrel hosszabb beszélgetést folytatni, mely alatt budspestl útjáról rövidesen a kövel-
kerökben számolt be a nyilvánosság számára:
Első ulja a pénzügyminisztériumba vezetett, ahol dr. Vargha Imre államtitkár fogadia. A polgármestert ide dr. Kállay Tibor, Nagykanizsa országgyűlési képviselője Is elkitérte. Dr.
Hölgyek figyelmébe!
Van szerencsém értesíteni a mélyen tisztejt vevőimet, hogy
Saját érdekükben kérem a milyen tisztelt Hölgyközönséget, hogy füzőe/flkségletüket, mig az anyagkészletem ta.t, sürgősen beszerezni szíveskedjenek, am t a legolcsóbb árban bocsájtok a mélyen tisztelt vevőim rendelkezésére.
Bencze Magda
fUzőszalonja
SZÁRAZ ANÓD
és zseblámpa elem
SAVMENTES
i.
TARTOSSAütlAN UTOLÉRHETETLEN
Králky kérte az államilikárt, hogy a miniszter által korábban megígért 50.000 pengő forgalmiadó segélynek hátralevő részéi ls utalja ki, mert eddig a város cssk 20.000 pengőt kspott. Vargha államtitkár azonnal Intézkedett a 30.000 pengi kiutalása Iránt.
Második ulja Oyimlrey Qyörgy főispánnal együtt a közoktatásügyi miniszterhez vezetett Itt a polgármester Ismételten kérte a minisztert, hogy az építendő nagykanizsai strandfürdő és uszoda létesítéséhez megfeleli építési segéllyel járuljon hozzá és rámutatott azokra a magasabb nemzeti és testnevelési szempontokra, amelyek kérését alátámasilják. Ismertelte a nagykanizsai kány líceum ügyét, fejlődését, további kiépítésének kérdését és arra kérte a minisztert, hogy legye lehelévé, hogy az Intézet az állam terhére kaphassa tanárait. Szóváletle a feisikeres-kedelml Iskola átvételének ügyéi, amely kérdésnél nemcsak a tanárok ftzetésklegészllésének ellnlézését, hanem állandó szubvencionálását kérte.
Az errevonsikozó hivatalos kiterjesztéseket most készül el a polgármesteri hivatal.
Himan közoktatásügyi miniszter s
Amor profanus
(Regény 1914-bUl) 17
Irtai SZABÓ ZSIGMOND
— De hát végre is, mondja meg, mit akar? Hiszen lálhalja, hogy kétségbe ejt I Nézze mindenre képes vagyok magáért I Adjon reményt egy piluintAssari Mondja, hogy igen és én esküszöm, hogy boldoggá teszem I Nosl Szóljon! Nem látja, nem érzi mennyire szeretem ? — Sollhy gróf szemei belemerüllek a leány tekintetébe és suttogó hangjából végtelen sóvárgás és aggódó reménykedés érzett kl.
— Nem gróf ur, hiába mindez I Nem leszek a kedvese I
Sollhy arca még halványabb letl. Szótlanul üli helyén, hosszú ideig mintha gondolatai messze kalandoznának Innen és csak akkor rezzeni Ijedtén össze, midőn Sztankovszky báró megszólította:
— Nosl Min gondolkozol?
— Azon, hogy hazamenjek.
— Ugy, bár én is veledlarlok. Mára elégvolt az irodalomból I — Az őrnagy Is hsligalag voll és ábráiK- j dozva nézegette a juniusi égbolt csillag pompáját Épen a Club előtt haladlak el, midőn Sollhy megszólalt:
Emlékszel-e még rá, mikor azt
az élet, \'ha csókra sem vágyunk már? látod akkor azt hlltem, hogy az a vég és azulan már rosszabb már nem jöhet Ma már >udom, hogy van ennél rosszabb is. Ha az egész világon csak egyetlen nö van, akit szeretni tudnánk és az az-egyeden nö nem lesz a mienk sohasem I
Már pedig ebbe bele kell nyu-
zodnod I Áz a leány nagyon szép és ugy látszik tudja Is. Az ilyen leá-
nyok édes barátom vagy előkelő férjet keresnek vagy pedig odaszé dűlnek egy szép bajuszu fiatalember
pedlj ÜSZU
karjaiba.
— Csupa közhelyt Értsd meg, hogy ez * leány jelenli szánton.ra
a legértékesebb,
ugy
utolsó.
— De hiszen a leány nem törődik ezzel I Ö mást kiván az élettől, mint a te hervadó szerelmedet! Te önző vagy és az ő szépségével akarod megifjitani magadat.
— És ha ugy volna ?; Mi |ogon nevezel önzőnek? Hiszen te nem érthetsz n*g engem I A te lelkedben nem zendüllek még meg az elmuiás és hgrvadás szomorú akkordjai I Te
még a fiatalság diadalmas önblzal ntát érzed I Fiatal vagy, katona vagy, erös vagy I előlied az élet és a fiatalság gőgjével válogatsz a szerelemben és szilárd, bizakodó léptekkel hsladsz előre pályádon. Oh! II katonák. Békében és háborúban egyaránt ti vagylok a férfiak elejei Szomjas cóvárgássim közepe te irigyellek téged az életben buszkén lépkedő katonát!
— Ne Irigyeld a kalonáka! és különösen ne a mi hadseregünk tisztjeit I Amig te ilyesmik után epekedsz, bennünket sokkal nagyobb gondok bántanak.
— A régi nótal Rossz az előmenetel. Hát már a vezérkari lisztek is elégedetlenek ?
— Ugy beszélsz, mini mindenki aki nem Ismeri a helyzetet Nem a lassú előléptetés bánt bennünket, egészen más a ml bajunk I Kedves barátom I A hadsereg tisztikara nyo-mottkedélyü és elégedetlen, mert megelégelte a mindenáron való békét Érzi, hogy ez a folytonos megslku-vás aláasa a hadsereg tekintélyét. Annyit tűrtünk már, hogy megalázva érezzük magunkat. Sért egeinek bennünket, lebecsülik bátorságunkat és ha türelmetlenkedünk, avval nyugtatnak meg bennünket, hogy várjunk,
még nincs Itt az ideje annak, bogy közbelépjünk. Hidd el barátom, hogy maholnap lehe ellen lesz ezt az állapotot eltűrni és ez mégis csak nagyobb baj, mint a te szerelmi bánatod I
— Mindenki a maga baját érzi — felelte rosszkedvűen Sollhy gróf •— nekem elég a magamé.
— Majd kigyógyulsz belölel
— Ne vigasztalj I ismerem maga-mai és megpróbálom az egyetlen gyógyszert, ami számomra fennmaradt: feledni és belenyugodni sorsomba.
— Nosl És ml a szándékod?
— Holnap hazautazom. Ugy teszek, mint akt egy rossz áloiulól akar megszabadulni. Megpróbálom, hogy elfeledjek gondolkozni és megtanulok beletörődni végzetembe I
IV.
DuluUn három óra körül járt az Idő, hogy Zsoldos belépett az Atlanllc kávéházba. A tágas helyiség tömve voll közönséggel és a szép lavsszi Időben a kávéház elölt is soksn ültek a kis bádogaszislok körül. A főváros egyik leglátogatottabb helyisége voll ez. Ide járlak a nagy lapok munkatársai, a híres és leendő Írók, a színészek és kritikusok. (Folyt kör.
1938. január IS___,
legnagyobb megértésiéi fogadta ■ polgármester előterjetztéaelt, azonban egyelőre az anyagi részt Illetőleg nem leli ígéreteket, ellenben kljelen-lette, hogy minden rendelkezésre álló etzköiökkel támogatni kívánja az Intézményekéi.
A kereskedelmi mlnlizterlumban eljárt a várotl vlllanykoncetszli ügyé-ben. Ezek a tárgyalások azonban Inkább Informatív jellegnek voltak. Az előjelek szerint valószínű, hogy a minisztérium kiküldött szakértője mar a legközelebbi Időben leérkezik Nagykanizsára a \'kérdés helyszint tanulmányozására,
Ugyuctak a tötspánnal együtt el-jjit > polgármester a földművelés tigyi miniszternél, ahol előadta a nagykanizsai PrlncIpáUsvölgyt Lecsapok) Társulat ügyét és megtelelő segély megadását kérte. A miniszter meg Is ígérte megtelelő támogatását.
Természetesen ezeken klvtll a polgármester még számos más városi ügyben járt el és tárgyalt az egyes minisztériumokban a legutóbbi közgyűlések tárgyponljaivai kapcsolatban.
Káreseti, Jövedelem és vagyonadó bevallások
Ma érkezett meg a zalaegerszegi m. klr. pánzügylgazgatóság leihívása, mely szerint az 1933 évi általános kereseti, jövedelem és vsgyonadóra vonatkozó bevallásokat február hó végéig kell eszközölni.
Altalános kereseti adóbevallást kell adni bárki állal lolytatotl Ipari és kereskedelmi üzlettől szellemi vagy bármi más hsssznothajtó foglalkozásból. Azoknak, akiknek a mult évi általános kereseti adója még nem jogerős, és a folyó év február végéig sem válik jogerőssé; akinek kereseti adója jogerős ugyan, de a kereseti adóalap a 10.000 pengőt elért vagy azt meghaladj,; akik a mult évben loglatkoaáaakat megváltoztatták ét az uj tdósók.
Jövedelem ét vagyonadó-bevallást tartoznak tenni, akiknek a mult évi jövedelemadója még nem Jogerős éi az folyó február végéig sem válik jogerőssé; akiknek a mult évi jövedelem és vagyonadója Jogerőt ugyan, de a jövedeicmadoatap a 10000, a vagyonadóalap a 200 000 pengőt eléri vagy meghaladja ; akiknek jogerőt aooálipja nem a teljét, hanem ctonkaév alapján állapíttatott meg ; akik tz általaitól keretei! adó alapjának ujbótl megállapítása céljából az általános kereseti adói- nézve u| bevallás adatára felhívattak; akiknél az adózlalatái helye a mull év tolyaman megváltozott ét végül az uj adózók.
A bevalláshoz szükséges nyomtatványok a városi adóhivataliul (községi dQljárótagnál) szerezendók be, ahol n adóbevallások kitöltésére nézve is felvilágosítást adnak.
öuit*Ai»
ma délután 5 órakor a karpaszományosok rétzére.
Koszorúcska
ette 8 Arai kezdettel a
Uj tanfolyam 17-én kezdődik. ,, GÁBOR táncéanár.
ZALAI KÖZLÖNY \'____
A Szabó-cipő ellen „tisztességtelen verseny" óimén tett feljelentésre nem rendelték el a vizsgálatot
Érdeket
esettel foglalkoztak a nagykanizsai bünügyl halóságok. A nagykanlitsl cipésziparosok ugyanis dr. Hajdú Qyula Ipartestület! ügyéti utján feljelentést adlak be szédelgő feldlcsérés elmén Szabi Sándor nagykanizsai clpökereskedő és gyárüzeme ellen, meri rendkívül olcsó áron hirdette cipőit és olyan kitételeket használt a hirdetés szövegében, amelyek — a teljelentés szerint — az üzleti tisztességbe ütköznek és egyenlőtlen versenyt támasztanak. Kérték ebben az ügyben a vizsgálat
elrendeléséi.
Dr. Almássy Oyula lörvénysiékl vizsgálóbíró foglalkozott a feljelenléssel és snnak áttanulmányozása után a kérelmet elutasította a Bp. 105. §. alapján.
Indokolásában kifejti, hogv a jelzett és Inkriminált kitételek egyáltalán nem lépik tul az üzleti életben szokásos reklám határát, a hirdetmény egyáltalán nem iartalmaz semmiféle olyan kitételt, amely a fennálló rendelkezésekbe ütköznék. A bírói határozat Jogerős.
SIHGER tüvoMázbnn
olcsó S
F\\ sok közül tájékoztatásul egynéhány olcsó ár:
Kockás pohárruha . . •• . P - \'55
Tennis flanel! . P — 60
Ágynemű kanavász . P —\'70
Rojtos törtllközfl . P —-70
Siffon......P -\'80
h\'ehér szalvéta . P —\'80 Mintás flanelt, szép mintákban . P 1\'— Szines nöi fehérnemBanyagok . P I 20 Nöi szövetek divatos mintákban P 140 Legújabb divatú női Bouclé-szövet, tiszta gyapjú az összes színekben .....P 3-20 stb.
A ctg számos más cikk árát is mérsékelte.
Siffon, vászon, szines fehérnemftanyagok, damasztok és asztalnemüelfben nagy választék.
Selymek az összes színekben, mélyen leszállított árban beszerezhetők.
Férfiszövetekben nagy ármérséklés! Nagymennyiségű maradék jutányos árban!
OLIMPIKON \\
4+1 lámpás álmttnlkus hangcxárával egybeápHett Earápavnlrt
ra Teletongyár Rt.
A nagykanizsai Ipartestület műsoros tánceatélye
Nagykanizsa, Január 11
Mint korábban már jeleztük, a nagykanlssai Ipartesteiét tradicionális farsangi bálját az idén mű.oros láncestély jellegében rendezi. A ren-dezöbfiottság élén Papp Oszkár Ipar-testületi alelnökkel olyan munkát végei, bogy elöreláthitólag az Osstet Idei táncestélyeket felül fogjt mulnl kedélyesség, szórakozás és műélvezet tekintetében Az eslély fénypontja a Törpe gránátos dmü tréfás, zenéi vígjáték lesz, meiynek tzerzöje Szikla Adolf ny. operaházi karnagy. A darab párallan szórakozást nyújt, ftl-rengetö kacagás kiiéri, zenéje kedves. fülbemászó, A játékban mintegy 40 szereplő látszik. A pazar táncokat Szabd Is ván művészi érzékkel tanította be. A szereplók maguk a város legjobb és leggyakorlottabb műkedvelői. Minden remény megvan arra, hogy az Ipartestület február 1-ti műsoros tánceatélye felejthetetlen letz azok számára, akik azon részt vesznek. Az Ipartestület dalárdája nehéz mü- át népdalokkal teszt sí mtttyt még hangulatosabbá At Ipartestület tngfai mint az elöiőévekbeo, most sem kapnak meghívót, ökel ezúton Htja meg az Ipartestület Elnöksége. A többi meghívóul a napokban szétküldik. ........
- (A volt keretkedelmltták et-
télye) A Nagykanizsai Felső Kereskedelmi Iskolát Végzett Tanulók Szövetsége f. hó 28-án este 9 órakor a Kaslinóban műsoros túncestétyt rendez, melyre a szövetség tagjait és barátait tiaztelettel meghívja. A szövetség ezúton k^zll az érdeklődőkkel, hogy helyben meghívókat nem küld kl, meghívókat kizárólag vidéklek kapnak.
— Menyasszonyok jó bevásárlást helye Slnger dlvatáruhdz.
Kyeké-, vesekő- át Mlytlkéktle-
gek, valamint azok, akik húgy-savas sók lulsiaporodásában éa köszvényben szenvednek, a termé-sietes .Perese Ibisei" keserűvíz állandó használata melleit állapotuk enyhülését érhetik el. Az orvosi gyakorlat számos kiváló léilla hosszú megfigyelés alapján megállapította, hogy a rtreao lőiltl viz biztos és rendkívül kellemesen haló hashajló s ezért prostatabelegségeknél is ajánlják. A Ferenc léttel keserűvíz gyógyszerárakban, drogériákban és Kszerüzletekben kapható.
■ Atícűdpvcs-
mert kedveimánjrei fla«tá«l feltételeink bárkinek módot nyújtanak rádkl b«»ze»tá»áre mi. ii. i+ • lámpái Orion redhJ. e »l». tz hang-szóróval együtt Kp. P •».-. hávi ráeaiet «.-70>6. ti. 2 H lámpái Orion rádió, beápMett négy pólutu hangaióróval Kp. P , havi ráu-
iet P 7 ~
70U.tz.J-4- lámpái Orion rádió, nágypólmu hang
nóiával egybeépített Európavevó káai«lák -Kp. P 172 havi ráezke* P 10XX KAPHATÓK BARMKLY SZAKOZUrrWN
Qyártje : OMON IztóUmuagy á \'
_*_
Az Izr. Leányegylet eleven újságja
A vidámság száz ulniben rzlpor-kázó, mép esiével a|tadékozta meg sí Izraelita Leányegylet 1933. leiének szürke, siomoru kanizsai farsangját. A Kaszinó terme zsúfolásig teli meg elegáns közönséggel. A vá -ros vezető társadalma díszes együl-lesben vonult fel erre az estére és ott volt az aranyifjúság derűt sugárzó, nagy koszoru|a. A Leányegylet megmutalta, hogy a mindeneken felül való egyesületi Összetartás, a vezetésben a szeretet és egyetértés szelleme még ebben a sorvadozó kanizsai életben Is alkothat rövid pár év lelkes munkájával maradandót kuliurában, Jótékonyságban és társadalmi vonatkozásban.
A vidám mttsor egy ötletesen Összeszerkesztett eleven ujidg volt. Egy rendezö-próba közvetlen, köny-nyed keretében sorjáztak az egyes számok. Csupa-csupa tréfás helyi aktualHás, A szerkesztőség egy konzorcium volt. A neve titokban maradt, pedig a „szerkesztőknek" ugyancsak nem kell szégyelniük a munkájukat. Éppen azéh ... is Ir juk a nevüket. Bű Jer Si.,/hozta a témát. Csillag Zsaki volt a szerkesztő. SpUzer Tóni volt a krokt-rovalvezelő. Barbarlts Lajos a házi poéta. Arn-berger Rudolf a zene-rovatot dirigálta. Odbor Lijos a tánc-rova\'ban kapott terel. Tórdeló: Slelner Oszkár. És minden külső és belső munkatárs telelt a főszerkesztő: — a Manci néni, az obligát éa szigorú főszerkesztői pirosceruzával.
Kezdődőit azon, hogy Leltner Györgyi, Herafetd III, Rosenjeld Bérli, Htrsch Magdi, Sattler Manci konferenclázlak. Ahogy Indult, csupa derűvel, sokat várt a közönség. És még többel kapót*. A „szerkesztőség" snnyi eleven, ötletes, szellemes humort halmozott össze, hogy se vége, se hossza nem volt a kacrgásnak. A humor teritékére kerültek az ösz-szes népszerű kanizsai urak, a polgármestertől Ansorge Antalig HRaJkl "tatától Hlau bácsiig. A prologot lerafetd III adla elő Igen kedvesen és btzloa rutinra vallón. Bájos volt Befény Magda humoros szavalata. Finom, szép szín volt a műsoron Sípos Ella és Welsz Lola lánc-száma. Kedves szám voll Weínberger Mancié. Stelmr Oszkár za|os tapsot kapott az aktuális kuplékéri, amiket Barbarlts Lajos követeti el. Bombasiker volt Kálmán Msgdáé Sptlzer Antal nagyszerű riporijával sz agg-legénybál rendezőhlzollságl Ötéviről Szabados Magda Ooldschmted Lacival, majd Odbor Lajossal decens modern táncokat mutatott be.
Rendezőséget, szereplőket, „szerkesztőket" és „munkatársakat" taps-viharokban és kacagás-orkánokban kitörő nézőtér, mint „közvélemény" jutalmazta bőven elismerése jeleivel. Manci nini, alias dr. Rothschild Béláné büszke lehet a gárdájára, az pedig a „főszerkesztőjére "
Műsor utár. gazdag büffé várta az „eleven u|ság" közönségét. (Vigyázat I az ötlet a többi u|stgokkal szemben törv. vidvel) majd benépesedett a parkéit és kezdődölt a farsang egyik legszebb, legszínesebb báli éjszakája.
Estélyi kaiitfOk
príma klvlíalben, pá\'riil modellek után, olesi\'n kaphatók LAazl&ast Si*Oishu« Erzsi ffsák-tér % I. i»
ZALAI KÖZLÖNY
1833 január IS.
A rendőrség megrendszabályozta « kalapálást, rádiózást, zongorázást, szőnyegporolást, a kapaaljakat és az emeleti ablakttsztogatást
Nagykanlzaa, Január lá A nagykanizsai rendőrkapitányság vezetője az éjjeli nyugalom fokozottabb védelmére, a kapuk bezárása és a lépcsőházak kivilágítása, valamint a magasban dolgozó munkások testi épségének megóvása céljából a kö relkező rendeleteket adu kl:
Száz pengőig terjedő pénzbüntetéssel sújtható az akt léién este 9 órától reggel 6 óráig olyan (kalapálás, ének, rádió, zongora) zajt idéz elő, ami a szomszédokat megzavarja éllell nyugalmukban. Nem szabsd a bérház lépcsőházában, vagy folyosóján szőnyeget porolni, kirázni, vagy ágyruhái kitenni. Az udvaron Is csak reggel 7 órától 10 óráig szabad szőnyeget porolni.
A háztulajdonos, vagy megbizoitja köteles a lakók névjegyzékéi kifüggeszteni a kapu alati, vagy lépcsőházban. A belterületen fekvő bér-
házak kapuit este 10-től r -ggel 5-lg zárva kell tartani. Az Ilyen bérházak kapuját csertőivel kell ellátni. Köteles a háztulajdonos a sötétség beálltával a kapualjai is a lépcsőházat megvilágítani.
A város területén, emeleleken ablakot tisztogatók, meredek háztetőkön, fűggóállványon dolgozók, bádogosok, tetőfedők, cserepezők, csatornatisztítók, toronyépítők, villany és távbeszélő szerelők, kéményseprők, homlokzat mázolók, általában azok, akiket a magasból való lezuhanás veszélye fenyeget, kötelesek biztosító derikövel használni I A derékövei a munkaadó köteles beszerezni éa gondoskodnia kell arról, hogy as alkalmazott valóban használja Is sst.
Akik ezeket a rendelkezéseket nem tartják be, 100 pengőig terjedő pénzbírsággal sujthstók.
E
A ru&ásctoan
önként jelentkezetta rendőrségen Varga Lajos kanizsai borbélysegéd, hogy tisztázza szerepét a csákherényi gyilkosság ügyében
Ugy a székesfehérvári, mint a kanizsai rendőrség megállapította, hogy Vargának és Flack Sándornak a neve csak véletlenül került a gyanú központjába
Nagykanlzaa, Január M
Szombalon hajnalban a Budapest felől érkező személyvonattal Nagykanizsára érkezett egy fiatat Hubertus kabátos fiatalember,, akt a következő sravakkal állolt a perronon szolgálatot teljesítő rendőrőrszem elé:
— Én vagyok az a Varga Lajos nevű borbélysegéd, akit az újságok szerint a csdkberényl gyilkossággal kapcsolatban országosan köröznek. Bír s székesfehérvári rendőrkapitányságon megfelelően Igazoltam magam is ott lis/táziak Is, bogy semmi közöm sincs a gyilkossághoz, ize retnik mégis Jelentkezni a kanizsai rendőrkapitányságon, nehogy véletlenül azt gondolják, bogy bujkálni
akarok.
A rendőr tudomásul velte a azo-killan bejelentést és Varga La|ost felkísérte a rendőrkapitányságra, ahol a délelőtt folyamán szintén teljesen sikerült tisztáznia magát. -Azonnal összeköttetésbe léplek telefonon a székesfehérvári renc\'őrkaptfánysággal, ahonnan az a válasz érkezett, hogy a fiatalember vallomása mindenben megfelel a valóságnak. Ennek alapján rövidesen el Is cngedlék Varge Lajost a rendőrségről, miután előzőleg megnyugtatták, bogy ebből az ügyből kifolyólag nem kell lobbé tartania semmiféle zaklatástól.
A rendőrségről való elbocsátása slkslmávsl s Zalai Közlöny muaks-társánsk alkalma volt beszélni Vsr-
Kereshedelmi
Alkalmazottak
Jelmexesíélye
tebru<tr 12-én.
gával, skl egyébként egy becsületes kanizsai vaaulas család gyermeke, a következőkép adta elő, bogy ml módon hozták s nevét összefüggésbe a csákberényl szőlőhegyen elkövetett gyilkossággal:
— Közvetlenül a gyilkosság előtti napon barátommal, Flack Sándorral együtt egy éjszakái töltöttünk a székesfehérvári iparosszállóban. Másnap már nem aludtunk ott, mert közben sikerüli máshol szállást kspnunk. Másnsp délelőtt már elterjedt a városban s csákberényl szőlőhegyen történt gyilkosság híre, mely szerint Ismeretlen lettesek betörlek egy szi-lőplncébe, ahol leittasodtak és szóváltás kö.ben agyonverték az egyik társakat. Székesfehérváron Is megindították s nyomozást a gyilkosság ügyében és igy vetlek bennünket gyanúba. Amikor értesültünk srról, hogy s rendőrség keres bennünket, Flack Sándorral együtt önként Jelentkeztünk a rendőrségen, bogy tisztázzuk magunksl a szörnyű gysnu alól. Sikerűit Is ssásszázalákos alibit igazolnunk, mire mind a keltőnkéi elengedtek. Attól tartottam, bogy ba hazajövök, a kanizsai rendőrség Is érdeklődni fog utánam, Inkább ezért önként jelentkeztem ijt Is, nehogy felesleges Izgalmakban legyen részem. Hála Istennek, Itl Is sikerűit rendbehoznom a dolgot és most néhány nap u\'án majd visszautazom Oyőrbe, ahol vár már a menyasszonyom.
Vargs Lajost és Flack Sándort tehát teljesen tisztázta a vizsgálat, amely megállapította, hogy fiatalemberek egyike sem járt annak a csákberényl szilipincének a tájékán, ahol néhány nappal ezelőtt egy Ismeretlen fiatalember szétroncsolt/ejü holtlestél találták
A csákberényl gyilkosság ügyében Indított nyomozás most Ismét bolt-ponlrt Jutott.
Szóp lesz
Dr. Benedlgné Láng Magda
kozmetikai intézetében
Nagykanizsa, Deák-tér 3.
Olcsó bérletrendszer. =s=s
1963. |anűár 15.
Adalékok az Qzletbér alakulásához
A Magyar üazdaságkulaló Intézet kiadásiban Jeleni meg az üzletbér kérdéséről Dr Oyörgy Ernő, az OHE Igazgatójának tanulmánya, amely azt a kérdést vlzsgál|a, hogy az ttzletbér a költségek és forgalom alakulásával kapcsolatosan hogyan alakul. Az 1913-as adatok alapján megállapítja a szerző, hogy 1917-htn a bérek mindössze 5%-kal voltak magasabbak, ugy hogy a csekély különbségre való tekintettel a háború előlll vlszonyokksl való egybevetésnél az 1917.\'\' évi bővében rendelkezésre álló adatokból lehet kiindulni. A külpnbözó bérkategóriákba csoportosított üzleték adatainak egybevetése alapján szerző arra a megállapításra Jut, ho;y a Itenagyobb mérvű emelkedés a legkisebb bért fizeti azIetkategótUkndl állott be ét a bérek csökkenése h itt jelentkezik a legkisebb mértékben. A háborút követő bérkorlátoiások Következtében 1926 bén a háború előtti üzletbérekhez viszonyítva mintegy 23%-os bércsökkenéssel találkozunk. Az üzlelbéreknek az 1927. év folyamán történt felszabadítása viszont az SVk-ot megközelíti béremelkedéshez vezeteti.
Szerző részletes szlmllásoksl végei arra nézve, hogy az űzethelyl-ségek egy négyzetméterre eső bére hogyan alakul egyfelől a textil-, divat- éa hasonló jellegű szakmáknál, másrészt a lüszer- és rokonszakmáknál, még pedig ugy Budapesten, \' mint a vidék nagyobb városaiban. Arra a megállapításra jut, hogy \' a i \'Idapestl üzlethelyiségek bércsőkkenése — mindenkor az előző évhez képest — 1930-ban 2°/tot, 1931-ben 6%-ot, 1932-ben 7%-ol, összesen ISWot\'tett. A textil és rokonszakmáknál a csökkenés ez idő alatt 16%-ra, az élelmiszer- és hasonló jellegű szakmáknál l4°/s-ra rúgott, ami azt tanúsítja, hogy ez utóbbi szakmák körében a forgalom alakulása -egyenletesebb. Ugyanezen Időben a vidéki Űztetek bércsökke nést im,-ot ért eL K forgalmi és fogyasztási adatok analízise alapján szerző arra az eredményre jut, hogy 1929-IÓI 1932. második feléig számítva, a kere.-kedelem forgalma óvatos becslés szerint legalább 50%-al csökkeni, míg az üzletbérek csak 15%-kal estek.
Vázoljá szerző a házak értékének és rentabilitásának a háború elől I viszonyokhoz képest beállott eltolódását Is. Amíg a háború eütt a ház-tulojdont terheli adók a háztulajdonos személyt adóját Is beleértve, mintegy 25*/0 ra rúgtak, addig 1931-ben, ugyancsak a személyes Jellegit adók betudásával, a közterhek az 50"o ot megközelítették, 1932 ben pedig felül Is multák Számításokat végez szerző azonos házbérbevélel feltételezése mellett abban az Irányban is, hogy a ház ulajdonos részére a közterhék és a házat terhelő kölcsön kamatainak fedezése ulán tlszls házbérhozamként mennyi marad. E számításai szerlnl az 1931. évi tiszta bérhozam mintegy 60%-át, az 1932. évi pedig kb. az BOo/o át éri el az 1913. évinek. E körülmény természetesen befolyásolja a házak értékél.
Szemléltető csoportosításban feldolgozóit, gazdag anyagot tartalmazd tanolrriá y értékes utbaigazl tásl, nyújt mindenkinek, aki az üzletbér a akulásának aktuális és nagy-fontosságu problémája Iráni érdeklődik; (A könyfr-bolti ára 5 PHtsp-riató minden könyvkereskedésben.)
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HIRIK
NAPIREND
Jaasaár IS, vasánsp
Római iatottkKi: Pál rtm. Pfottitána: Lóránt, lzr.: T«b. hó 17.
• r
Városi ntuuun és Könyvtár nyílva
cstttftMkön <• vasárnap délelóU 10-tól 12 óráig,
Uyíay»\'.-il<tl ílltll szolgálst e hónap ban : áz őrangyal gyógysurtir Deák tér 10 SS. és a klskínlssat gyótysitttár.
QfirlSrdfi nyitva regiét 8 órától este 6 óráig (taélló, szerda, péntek Oéluuui, kedden egész nap tióanek).
Január M, hétté
Róm..\'vatollkus: Marcel. Protest.t Ousztáv. tuaellta: Tett. hó IS.
— (Kitüntetés) A kormányzó a m. kir, belügyminiszter előterjesztésére dr. Rosenthal Jenő ny. körorvost, a zalaegerszegi lzr. hitközség elnökét, a közegészségügyi szolgálat terén kifejlett működésének ellsme-réseül sz egészségügyi tanácsosi címmel tüntette kl.
Házasság. Pelrovks Olga és tkktakenézsl Kövér Szilárd Nagyka \'Mint
nlzsán házasságot kötöttek. (I ités bel "
nden
Külön értesítés helyeit)
— (Hlvatalvlzsgáiat a postán) Folyó hó 13 ét 14 én a pécsi postaigazgatóság részéről hivatali vizsgálatot tartottak a nagykanizsai 1. sz. postahivatalban Wallandl Károly és Kovóch Lajos postatanácso-sok ét dr Darvas Kálmán posta-titkár kerületi blzlot. A hivatali vizsgálatot vezető Wallandt tsnácsos a hivatal vezetését, ellenőrzését és kezelésit példás rendben találta és dr. Thotway Zsigmond postslőlel-ügyeló hivatal vezetőnek elismeréséi fejezte ki azzal, hogy azl tolmácsolja az össz személyzetnek Is.
Farkaaovazky Teri
o „Polgári Egylet"
emeleti kistermében
ma, vasárnap d u. 4 órakor gyermekeknek
táncórát tart,
d. u. 5 órakor és este \'\'>9 órakor
össztánc le8z.
— Dr. Könlg logorvos .hazaérkezett s újból rendel
— (Népművelés Kollátttegen) A kollátszegi iskolánkivüli népművelési lanlolyam hallgatói Szike István tanitó rendezéséből kitűnően sikerüli műsoros estei rendezlek 6, 7 és 8-án zsúfolt nézőtér etöd. Fischer Olzl, Kallnlcs Jánosné, Kall-nlcs Pálné, Andrasek Vilma, Horváth Mariska és Tulezl Mariska |átéka éppen olyan kellemes volt, mint a férfiszereplöké. A közönség meleg ünneplésben részesítette a lelkes gárdái.
— Eljegyzés. Havas Boriskát eljegyezte Orosz László gépészmérnök. (Minden külö.i értesítés helyeit).
— (Mai zenei matiné a zene iskolában) Közreműködnek: Hontl Ilona ét dr. Kerkay József és a Városi Énekkarok kamara kórusa Jegyek 50 ét 80 filléres árban kaphatók. Kezdete fél 12 órakor.
Taájt alaiea aagyar, lémet, yeakl,
„a Schfltz vászon tartós"
Ina tagat Ja pakli
— (Árulsmeretl előadás az OMKE-ben) ,A kávé eredete, elterjedése és fajai* címen Frtedenthal Ltszló kedden este 9 órakor tartja meg előadását, mely érdekességénél lógva nemcsak a szakmabeliek érdek lödésére tarthal számot A szem. lélteló előadás, lérkép ét mlnlák bemu\'atlsa melleit ismerlell ezen nagy ellerjedellségü élvezeti cikk eredeti helyeit és fajtáit.
= Csak euen a héten : nagyon olosó rddtávdsdr Tranadanubia.
— (Keresztény nöegyletl bridzt-tea) A Keresztény Jótékony Nóegy let január 31-lkl brtdzs-teája Igen élénk és szép farsangi társadalmi eseménynek ígérkezik. A bridzs 5 órakor kezdődik a korona kávéházban, a lea 9 órakor az élleremben, tánccal. Tea süleménnyel 80 fillér. A Nőegylet vezetősége szeretettel várja tagjait, Jóbarálall és azok vendégeli.
é«
Uzletáthelyezés.
Értesitem a nagyérdemű közönséget, hogy
hentesáru üzletemet
Horthy Mlklós-ut 2. szám alá
(volt Herceg Esterházy üzlet) helyeztem át. Kérem a t. közönség további szíves támogatását.
Teljes tisztelettel
Adler MIUsa.
Felülmúlhatatlan teljesítményben
Sav- ás axalmlék-
l\'EHTRIX
Mindenütt kaphatói
— (A ZTE táncot tea-estje) szép anyagi és erkölcsi siker legyében zajlott le szombston este. A sporlb rátok, drukkerek és a kanl-zssl sportkörök vezetőt nsgyszámban vettek részt a mindvégig kedélyes lungulslu tea-estén. A n nagyszámú láncosról gondos! és Így a hölgyeknek nem volt okuk a panaszra. Az est résztvevői s késő hajnali órákig a legjobb hangulatban maradtak együtt ,\'•\' ->
— (A slkot-ul áldozatai) A síkos ulsk szombaton két u|abb áldozatot követellek Kanizsán. Kolo-vlcs Lajosné 66 éves asszony amikor a piacra ment reggel, a Rozgonyl-ulcában eleseit és bokstörésl szenvedett. Kovács Síndor 39 éves kls-kanlzsal napszámol hazaleié Igyekezet! esle, amikor a Klrály-u\'cában elcsúszott és |obb — combtőrésl szenvedeti. Mindkettői beszállllollák a kOzkőrházbs.
— (A 48-as szoboralapra) adt, koztak a pacsal látásban: Törley Józsel és T-rsa 10 pengői, PlatnUc Nándor és Hal 6 pengői, Schwarz Emil (Tapolca) 5 pengői.
A Min vendéffHMbetn
ma, vasárnap
1 113.
- (AayaUayvI kink) Nagykanizsán
január 1-tól lá-lg 17 gyumek tzMtltH, Ö ttu ós 8 leány : Ország Jáuoa napszámon és Ölvftn Rozé.ttáiiak rk. leánya, Brada Jáuon clpészjegéd éa Kováos Maraltnak rk. leánya. Bekó litván honvéd őrmester és Samu Rozáliának rk. ti.. Vas Sándor ópltómenter éa Adler gcsaé-betnek lzr. 11a, Oünabertrer Józael gépkocsivezető éa Smolos Hraaébefaek rk. Iln, Varga Antal szerelő éa Kováea Teréziának rk. ha. Csuka Jenó Utzéraá-zados és Portaobór Máriának rk: leánya, Horváth István lestósegéd é< Plet Juliannának rk. leánya. Balogh tiyörgy vaautl munkás és Mlhálecz Annának rk.
Gergely Vlnoe clpóezsegód Annának rk. Its. Lakatos Perene nap-számoa éa Árkus Erzeébetztek halvanQ-
l\'olgár
Ferenc na]
rk. lla. Árkus
letett lla. Oyergyák Sándor vaautl munkás éa 8Ule Erzsébetnek rk. leánya. Kis Józaet tötdm. és Tlazal Rozáliának rk. leánya. Hegyi Oyula napezátnoe és Varga Annának rk fia Házastágoo kl-vtll született 1 riu é« 2 leány. — Hald-taü 16 lOrUnl; Mátéa Györgyné Hor-vát Julianna rk. 55 évoe, Orsiig Erzeé-bet rk. 2 napos, Polal Qyftrgyné Kovács Erzsébet rk 77 éves, ftzv. Eder Andrásué Laaamann Anna rk. Se évee, Czlklln Oyörgy rk. 2Z hónapon, Puaolszky Ma-Üld rk. 71 évea, Orbán Lajoe rk. S éves. Mátyás Istvánné Büki RozÁ|lark 83 évet Sároy Józaeloé Molnár Anna rk. 76 évea, Horváth Oyuláné Pétert Bva ág. h. eV. 66 éves. Osv. Petó Uyörgynó Molnár Kntalln rk. 60 éves (Booeehely). ózv. Bojczer Józnefné Lovró Anna rk 66 évea, Somogyi János zenész 82 évea (Egyed-uttt). Kálovlca Károly rk. 2 hónapoa, Jakabfly Józaelnó Horváth Terésla rk. 81 évea, Bóhm Samu kereskedő Ur. ói évea. — tfdzuMdtfol kttott 4 pár : Balog Mihály kórházi szolga éa IMr Rosálla rk.. Balogh Józaet napazámoe éa Baksa Márta rk., Kozmor Pál lelv) munkás éa Parti Terézia rk, Kövér Szilárd dohány-raktári ellenőr éa Petrovlot Olf« ret.
— Bútorvásárlás — nem gond I Teljes berendeléseket rendkívül előnyös részletfizetésre, sót kamatmentesen Is szállítunk. Kopsteln bútoráruház, Horthy Mlklós-ut 4.
ZALAI KÖZLÖNY
— tVUlára est) At Urlednyok Mikit Kongregációja a r.igy érdeklődésre való MMettel, megismétli vidám eat|él a pléhlnia fehérlermé-bea Dia, folyó hó 15-én délulén Hl 6 ónkor. He!yáiak 60 Iliiét ét 40 fillér, állóhely 20 fillér. Jegyek a
drogériában kaphatók.
=1 Meghívó. Klakomároml Olvasókör ma d. u. 7 órakor tartja rendet fvl\'kósayülését. A tagok létszámára való tekintet nélkül ls a közgyűlés meg lest lartva.
— (Pályásatok szöléeznől Illáira) Keszthelyen elhalálozás folytln megűresedelt községi szdlésznöl állásra, janulr 31-i határidővel; Szect-margktalva közrégben lemondlt folytán megüresedett szülésznői llltas január 31-1 hatiridövel pályázatot hirdettek. Pályázatok a kösségl elöljárósághoz nyújtandók be. Gyomrunkon It vezet az egész-
[ség utja, Ha néha elromlik, „Igtnludl"
{javítja I
— (lílöadás Kltkanlzsán) Az Iskolánklvüll Népművelési előadás ciklus kezeiében ma vasárnap délután fél 4 órakor a templomtéri Itkola nagytermében P. Kocsis Ödön ferenceslelkész előadás! tart nők részére A m) örök példaképe dmen.
ÖRÖK
« txew ium. M**tNors « jMésrtse
— 876342565 baclllus ellen veszi fel percenként a harcot a Kaliment cukorka, amely enyhíti a köhögési Ingert ét tisztítja a légutakat.
- IU»mU fálklU sí M»wt táplálék salaUa. At egyik orvost lap Igen érdekes Ismertetést közül sz. omésztéerfl. Táplálékunk nem minden részét tudja as embert szervezet fölha.ználnl. Kok as etnészthetntten slkatré**, de ezen-telül emésztés közben igen sok káros vegyület, \'lomlMl termák keletkezik s belekben. A táplálékkal 101 vett szerves anyagok e*y részt1 erjed, roUiad. ugy, lioőy a belekben mérges gázok Is keletkeznek. As egésuaég szetupontjábél tehát Igen fontos, hogy a telnött embernél naponta körűlbélü \'Is kg-ot kitevő salak rendszeresen kiüríttessék. Bélrenyheségnél, székrekedésnél as orvosok la kllntki
atkák Artin-drazeét rendelnek (legei
....... Mjda
léoen e\'ő. Aki as Artlndraznét
egyezer haeznáita, más hashajtóhoz nem folyamodik.
Kérelem I
Az influenza-járvány rend-szerint januárban és februárban lép fel.
VédefcmQnkl
a. Utazásnál, szórako ásnál, munkahelyünkön, iskolában mindig és mindenütt szopogassunk
KAUMENT-gyógycukrot.
A KAUMENT hú (zolgid Rendőr gyanánt vigyáz rád
TÁTRASZÉPLAK
lOIOgm. siteuger színe telelt
□r. GUHR-féle
SZANATÓRIUM
i Baaedav-batsgak apaolálla gyógy Intézete
Kinjtttuk i MizktUsi ktltséf tofilfcásál.
Pelvltágoaltámlazoigálnak aizanatorium magyarországi megbízottja dr. Vigyázó János Budapest, IV, Szerb-utca 2.Is az Igaztatéaáa Tatraiuka Pollink* CSR.
KÖZGAZDASÁG
A vidéki intézetek hitelkeretének tágítása termelééi hitelek céljaira
A Hitel cimfl közgazdasági lap írja, hogy a TEBE kötelékébe tartozó vidéki pénzintézeteknek már a mull esztendő vége felé népea értekezletük volt és ezen a hitelkeretek tágítását sürgették. A mozgalom vezetői arra hivatkoztak, hogy a vidéki gazdaközönségnek kívánnak rendelkezésire lenni éa ezt csak ugy teljesíthetik. ha a Nemzeti Bank vagy a Pénzközpont utján tágabb hitelkereteket állapítanak meg a vidéki pénzintézetek részire.
Ezzel a mozgalommal plrhuza-motan, a pénzügyminisztériumban ls megvalósulás stldlumába lépett ama akció, mely ennek a problémának kedvező megoldását tűzte kl cél|ánl. Mihelyt Imrédy Béla pénzügyminiszter Qenfből hazaérkezik, sorát ejtik ezen kívánságok teljesítésének ét minden remény megvan arra, hogy a vidéki pénzintézetek at 1933 esztendőben már a gazdaközönségnek kisebb termelési hitetekkel rendelkezésére állhatnak.
Az állat-export Ponta-nnbbán át
Csillag József igazgató (Budspist) közli ve ünk a következőket:
As Olaszorsiágba Irányuló magyar lllslexport a postumlal zárlal miatt Ponlenebba állomáson ál bonyolódik le; Ponlenebbán az állatok rendben eszközlendő kezelésére minden Intézkedés megtörtént és nemcsak a szakszerű Tebonyolllls van biztosítva, hanem megfelelő is-llllók és megfelelő kezelőszemélyzet áll rendelkezésre Az Illetékes magyar halóság Intervenciójára az Ausztrián át való szállllás nemcsal: hogy nem kerül semmivel sem többe, mint Postumlán át, hanem Sopron vidékéről leiadott élő-küldemények fuvarköltsége még elönyl It le\'enl Postumla felelt. A Ponlenebnán ft való szállllás tehát minden zökkenő nélkül akadálytalanul blzlosltva van és Igy a magyar állat-exportőrök semmiféle kárt vagy hátrányt az uj Irányon II eszközlendő szállítás révén nem szenvednek.
Zslrsartés-szállltáa Csehszlovákiába
Az Alsódunánluli Mezőgazdasági Kamara közlése szerint a Csehszlovákiával lólrejölt uj kompenzációs megállapodás szerint az 1933. évi január havára 4860 darab zrirser-iésnek kivi ele blzlosilUtotl. A sérti sek szállításához a 2690/J 932. M. E. kormányrendelet érlelméttfS! szállítási igazolvány szükséges, melyei a Magyar Mezőgazdasági Kiviteli Intézet állit ki.
A szállítási igazolvány a Csehszlovákiába feladott zsírsertéskülde-ményeknél akkor Is szükséges, ha a zsirsertéseknek szállilása korábbi el-Idások alapján történik s azigrzol-vány nélküli szállllás nemcsak klhá gást képez, de az igazolvány nélküli szál Ilmái yok a határon fel lesznek tarlóztatva és az az exportőr, aki
Igazolvány nélkül szállít, a lövőben Ilyennek elnyelésére nem számltha1.
Az Export-intézet felhívja az érdekelteket, hogy amennyiben január hóban Csehszlovákiába zslrsertése-ket óhajtanak kiszállítani, ezen szándékukat Kiviteli Intézetnél (Budapest, V. Rudolf-rakpart 6.) sürgősen jelentsék be, közöljék az intézettel azt is, hogy melyik hélen (a január 16 I, 23-1, vagy 30 1 prágai vásárokra, illetve a vonatkozó hetekben mely csehszlovákiai piacokra) hány darab zslrserlés és melyik csehszlovákisi blzo.nányos (Itnporlör) cégnek cimére óhajt klsiálll\'anl, ludatva egyúttal az intézettel azt ls, hogy a sertések honnan (melyik hizlaló gazdaságból, Illetve Ipari hizlaldából) származnak.
Az exporllntézet ezen bejelentések alapján Igyekezni fog ai exportőr korábbi csehszlovákiai szállításai alapján mogállapltott kulcs szerint és a rendelkezésre álló hell konlln-gensekhez képest a szállítási Igazolványokat biztosítani,
A szállításhoz szükséges, a csehszlovák részről eddig Is megkívánt beviteli engedély Is. Csehszlováklába csupán elsőrendű minőségű dara-bő ként 160 kg.-on felüli mangalica zslrsrrtések szállíthatók.
A gazdatársadalom figyelmébe I
Az Alsódunánluli Zóldmezi Egye-sü\'et felhívja a gazdák figyelmét arra, hogy az egyesület ama iag|al, akik 500 k. holdon aluli birtokon vagy bérleten gazdálkodnak, Idei tavaszi vagy őszi vetésű uj rét és legelő létesítés céljából a fftldmlvelés-ügyi minisztérium ezlrányu akciója révén 40 o/e-os kedvezménnyel, minden tekintetben megbízható minőségű fü- és heremagot Igényelhetnek az egyesület utján. Az uj gyepek létesítésének legnagyobb go dját, a magkeveréktervezet szakszerű összeállítását, a kényes telepítési munka
IMI janulr 15
í
DARMOL
Kis doboz 50 fill.
tagi feltl
irányítását is leveszi az egyesület a gok válláról és a gyepek további [Ügyeletét, az azok kezelétére vo-nalkoió szakszerű tanicsadáit — az a Minisztérium rétzérói kötelessé-gévé lévén léve — színién vállalja. A megfelelő állapotú gyepesítendő terület nagyságának közléte melleit a tavaszi és őszi ve ómaglgéayt egyaránt folyó hó 25 étg kell az egyesületül közölni.
Tsgja az egyesületnek minden gazda vagy jogi személy (község közbirtokosság vagy legeltetési társulat stb.) aki macát — akár a fer.lt Igényléssel egyidejűkig t- bejelenti. Tagsági dlj egyelőre nlnCK Ebben a kérdésben a legközelebbi közgyűlés fog dunlenl és legfeljebb egész jelentéktelen összeget fog a birtoknagyság arányában megállapítani. A tagok a teljésen allrulsziikus als-m működő egyesülel részéről töbfc-
pon működő egyesület reszerc féle kedvezményben a rét-, gazdálkodás, valamint a szál
szántóföldi tákarmánytermeazléa köréből Ingyenes tanácsadásban, lrlnylllsbw részesülnek, melyre néive az érdeklődök részletes felvilágosítási kaptuk az Alsódunánluli Zöldmező Egyesülettől (Keszlhely, Oazd. Akadémia )
MMUh kedvelik ét hMaiet/Jk
ma(T i
Emlékeztető
Jan. l5.Zenelllceálisemstt V. IJ órakor a zeneiskolában (dr. Kerkayl, — Urlednyok Kongregációja vidám estje lé> 6 kor tfthérterembvn.
Urlednyok Kongregációja
rt tehírteremb Katk. Legényegylet müktdvelo 8 órakor az egyletben.
előadása I
— Levente Egyesület lea-estéiye.
— Oábor1 tánckottorucskl|a este a Kaszinóban.
Jan. 17. Áruismereti előadás az OMKE-ban, 9 órakor (Frieden-Ihal L.)
Jan. 21. Keresltén)/ Nőegylet brida-telja a Koronában
— Az Izraelita Jótékony Nőegylet bridzsleaetlélye ette 9 órakor a Kasznóbsn.
Jan. 22. A Szt. Ilona Leéeyklai mű.orot teája fél 7-k0fa Missziós-hi\'han.
Jan. 28. Kereskedelmit Végzettek mtl-KOroi esile 9 órakor a Kaszinóban. Jan. 30. Hangverseny a zeneiskolában 9 órakor (a tanátok közreműködésével). Febr. 1. Ai Ipartestület milsorot bállá.
Febr. 4. ZTE sport bál. Febr. 11. Magántisztviselők mtttoros estje a Kaszinóban.
— öregcserkészek etlllye léi Síkor, t Koronában.
Febr, 12 Kereskedelmi Alkalmazol-lak áiarcotolija,
Úrasszonyok és Urlednyok ........leaeslélye
lakongregáclójának teaestélye ilébánl* Fehér termében d. u.
Máriakoni a p]
5 órakor.
Etesébet királyné szálló
Budapest, IV., Egytlemxatca B.
(A Belváros központjában).
60 éve a fővárosi és vidéki uri középoszlály találkozóhelye. — 100 modern kényelmes szoba. Az ittaram éa kávékázitsui cigányáén*.
Az Krzaébat-plnca a főváros legszebb sörötője.
Leszállított Iraki
as Szabó ll«H« tulajdont*
1133 Iwufr IS
[
■ VARGA
Tiutll
Fni
(tallérok tisztítása
8—Ml fillér
Horthy Miklós ut 8. Hunyadi-utca 19-

Xtrtckl lárUt
pirít 3028, Loadnn MálVs, NewvmV
1^42-lv Amsterdam \'20870. ttertln ÍJS 3iVt Wien 81 00, Ssótla 3 76, Prága Varsó --, Budapnl -•-, 6-971/s, Bokaraal -•—.
TtmtaytteOt \\
Kata ttaaav. 7fros 13-45-1J85, 77-as iöT 1415, JMs 1340-1*25, 79-aa 355-1440. 80-aa 1410—14 05, dunin-tuti 78-os 1308-13 15, T7-«a 13-20-13 30 7Íaa I3 35-I»45. 18-aa 13-50-13 00, 80ai 1305 -1375, rota 0-10-8% lat árpa 870 8 80. aab 8-75-890, Usv-JSTstó-ísíWa a-ttS-oáo.
i lasazaü luk fafln-Molyuul
dbvizAk
Amst. 22085-23085 Belgrád 8 30-8 40 BaJln 135-80-13860 Brttssat 79-20-79-74 Bukaraat Ml 3-43 Kopaoh. 90 00,100 00 . Undon 19 13-10 27 , Madrid ---S--Mllano 3000-3018 Nawy. 571-00-574 00 Osxlo 9000-99 40 Párls 2730-22-47 Prága 10 93-1701 SiOSa 400-4-27
. wiatl _■___■_
Zürich 110-80-111-40
Wien daarfng árfolyama i 80.454.
ZALAI KOZLONT
Kiadja a laptutajdonos Halgazdasági «l. Oataabarg Nyomda 4a Délsalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. PelelSa kiadó: Zalai Károly. Intezizzban lelalon. Nagykanlzaa 78. szám.
APRÓHIRDETÉSEI
b a ami....... 4Da Iím4» »»*Saa». mám
HW -i aa. • .SIS, fnl « < I Hl IC ■a*. a* Síit. iiSiSip l.itlll M4ZS>SáU. Maa>aas> » mm, mm**, "■\'"
I „I; mi M, a ansr. Oeart a ..... —-
■i|iH ,|i,,, |, na M*......
áMwsinisaiifc r
Spaolálla gallé rtlaaütáa, ruhafeatéa, vafytlaalltáa legolcsóbb árakon, .Ideál" gőzinoaógylr kaimafaelő ts vegylisaUtó gyü]t5telepa Olga kalap 4a kézimunka sxaloa, Horthy Hlkldi-sl 5. 0017
ll<l>tiaaasaaat>UB miatt raktira-oal a*o.é árban kUtraaltom. árasat!,,
Ktrem a kőzónaégat, bogy autó me»-landeltaeit kizárólag 167. is 571. talelon-iliomáaoa adja 1c részemre. Kaulmann \' 5798
Balatoomártin héa 4a .lllaSalak ot-
csón eladd Érdeklődni lehet (KJtőg do-háaytOaadában. 107
H.|ékaeti •ru|k*(fi borsaimat.
UUndOat „.l^k.1*.,, VS fillér Sátrán Jéareef, ««yar-,to. 74
Eladó <t> I ssobáaj
Négyszobás, l-ra Badó Stt|
1 mely áll e«y 3 aao
aaobás ts
119
Sngár-ut 7.

J>art.a<l,ừ eladó Kstyar-u. 98,
Ili na isdvart lakáa adóv Hunyadi u, 2 \'.
júkarbau iavó haaaaált kanék.ért
kereaak megvételre. Cim a kiadóbén. 121
Éptesifét. " 1
A nagykanizsai Segélyegylet SzBvetkexet
alapíttatott 1802. 1933. évi Január hó 1-én nyitja meg
72. óvtársulatát.
Egy heti törzsbetét után hetenkinl ............ 1 pengő
Egy havi törzsbetét ulán havonkint ............ 8 pengő
fize\'endö.
Uj k»nyv»cakéka szövetkezel helyiségéin (Caettgery-ul 7. dr. Rapoctl-ház) mindenkor kzphatók. „a(ijllul„„ B,t„U«.t
ssis___ Caengary-ut 7. az.
Báthory-utca 22. 11 alatti karééaaat 4 üvagháisal, (etetéaiben eladó, vagv bétbeadó. — Ugyanott k4laaoba> ilkovoa lakáa kiadó — Bővebbet IIJ. Peteimann J.ml vlrágtsletébea, Mnt 1. 96
Itek, Jutányosán, kedve Megtudtuk Caaaglfy
ul 5. Tósada. 110
Teszek libamájat
mladen mennyiségben, a leg-ozagaaabb napi áréit
SÍPOS ANDOR.
OataS, van raktárunk alkalmsa S UsakaU ablakkal blió aaép ás szluz ha-lyiaég, calaoaaa Maraaa* ktimnbejl-fitu szoba ia Caaatary-ut 14. alatt olcsón Uadó. 29
Calnoaaa utcai szoba tér 4.
MHakajárala
tladó - SaadMayl-
Oaaaaai-l-ai Illa aa. kái
minden knmlorltal ellátolt, mai____
aásyaaaMa lakáa aaassnalra vagy tafcraáa l-ra ktarfa. Ugyanott nagyon szép komplett ebédtóbutof, I drb. toteí 4s t drb. kanapé eladó. Bó/ebl^t a házmea-ternál. 135
Négy kóráplskolát végzett |1 családból utó llu tvnaiaaab felvétatlk Qyenes
IttszarSzktbea. Városháza.
2 drb. lalraartáa atadA Blwaaienál
Klnlaay-ataa. 127
Likai.II aaép Haata «Udó Sláger-
aál Ktnlzay utca. 126
Blaó amelatt 3 siobáa, Wrdószobáa gyönyört! laki, aájaa l-ra Uadó, KIHly-aioa 34. (Káln.ln ház). 110
l\'iyt* mindenes aaakéoaaO |ó btzo-tyllvinyokk\'l azonnali balépésscl felvételt Caengery-rrt M. borka«aa«íd5. I0S
Kitünó asztalin] 68 óborok
50 UlerttH *0 tlllérái-t.
Dr. Ucbtachein borkereskedő
NasHakaM, itaaui fiatat nóa ember káaapénz vagy fogatlan óvadékkal hlvatal-aaotgal, lakolassolgaj, raktáznokl vagy áru. ktaSSl llláat katet. Állásba iigltlit |uUl-tztaiok. Cim a ktad\'hlvatalban. 118
Bgy Jókaiban Iavó róvld takete saagara bérbeadó. Cint a kiadóban. 120
Egy atra 8.
eladó Zrínyi Mtklóa-122
Családibbat szerezhet
ha t boMzulejárrtu kamatmentes, vagy pedig életbiztosítással kapcsolatos olcsó BIB k5l0«£aat Igény beveszi I Alanti szelvény beküldése ellenében díjmentesen tájékoztatjuk.
Budapesti Ingatlan Bank R.-T.
VII., Ráfcócil-at 10. Alapítva ■ IM.
................... Itt larágandö .......—I■■
T. Bud»pe»tl Ingatlan Bank h. t.
Képviselete NagykanizM, Erzsébet-tér
(KOillazlvIselók Aradi)* meUett)
Név.................:.............................
Foglalkozás ....................................
Lakcím ............................................
Kérek Pengő.........kölcsönre ajánlatot.
Kérek díjmentes tájékoztatót DÓstán. Kérem megbízottjuk kötelezettség nélküli látogatását ...............hó......napján .........órakor.
ÓTATRAFÜRKD IQZÚm.aLI. TATRA-SZAHATÓRIUM
ia*" ív.n tl nyllv*. MéiUk.lt Srak. HouubS t.ilúikodimál k.dv.iS mugimuL S OHAND HOTaI. , kZnya-
« l.mniel kei.nd.iv.
Mind.n l,á|Ht»n l,|vll.floilt.,,.l uStSka,
•■ai i,wiánk i vni., askActi-at tr. ■ .m.t.i i, |M*lon Ml-W Sít, l|.,K.t*.4a OtátrMSr.d.
NŐI sárclpők ... P 2 20 Férfi zokni, meleg . P —-60 Qyapjusál .... P 1-50 N6I harisnya, meleg P —-09 1 vég csipke, 10 ettr. P Zoknitartó, legjobb . P - 80 Cérnazoknik . . . P l«i Melegnadrág, l-gjobb P 290 Svtyemharlsnyák leszállítón árban
FUrst Divatcsarnok
Rózsa-Gyár
vegyészeti ruhatisztító *
éa mdfestőgyár
Kaposvár.
A lepagyobb kínos
az egészség! *
Minden gondos háziasszony alább 10 évben egyszer tlsslltlafa (fertőtleníti) ágyneműjét a .Rózsa-Oyáibsn" ahol elismerten jó, olc«ó és szakszerűen elkés;:tett % munkát kap. A ?
Oyüjtőtelep:
Magykanlna, Bmíbet-
iSSaa
ltégl post»á|iUleL
A nagykaateaal kin járáablróaág, áfa WekMyt hatóság.
. 19666 Ik. 1931 sz.
Árverési hirdetmény és árverési fettételek.
Néptakarékpénztir R. T. Nsfflkanlzain uagykanlzaal bej. cég végtehajtaBoaMtov. Quttmana Sándcrné Beltlebelm Róaa atgy-kanlasal lakóa véarehsjtiat szenvedő ellen Indított végrehajtási tlayében a tsMMWvl hatóság a végrahajtató kérelme Uisltsstl ban as 18Í1: LX. t.-c. 144. 146., 147. J tl értelmében eltendelt a vágrebajtási áne-ll.tóOar. P tókekóveteléa, eMk int.
biióíag árrá-, rJU SáJ-trar
11404/1932. B. 13498/1931. B.
Árverési hirdetmény.
Kö/hirré teszem, hogy közlartozá-«ok fejében lefoglalt 2 darab autó, 1 darab hintó és 1 darab pejló Roz-gonyi-u.ffil. sz. a. különféle berendezési largyak Husztl-tér 3. sz. a. folyó évi
január hő 18-An d. e. 9 órakor a legtöbbet ígérőnek elárvereztetnek.
1. Az eisó árverésen az egyes Ingóságok csak akkor fognak elárvereztetni* ha a becsérték Vt része megígértetik.
2. A második árverésen azonban az ingóságok a becsérték «/4 részén alul is a legtöbbet ígérőnek mindenesetre eladatnak.
Nagykanizsa. 1933. január 14.
Lehoczky Lajos s. k.
m v. végrehajtó.
GALLÉR tisz*itt« 8 10 fillér
PRÍMA khflitalkess___
PÁLCSICS
Ellő aagykaalzsal sslyse-, kelaa-, textUfeatA ét yegytlsallló FSUzlet* FO.UT 7.
................... lininwinwiiiiMaiirtiwt
évi aug. hó 4. napjától járó blrdtaa ál nyestthetó legmagasabb ssmata, bák tódij, 308 plo im. eddig megállapttoK
kanizsai BankegyeiOlet 4• Délsalal Taka-r4kp4nztár R fT 3250 P, Unger UUmaan Elek éa Tóth cég «0 P, dr. Mezó Ignác III P 57 llll, Srepesi Imte 14 P 50 fflL, Haaelbacber Alols 2661 60 schilling, Nürnberget József 11.18 osztrák schilling, llatlylna Dénea 853 P, PeUcznlk Iván 843+400+31,0 F UkekdvelaMa éa járulékai behajtása végett a nagykanisaal Ur.
városban fekvő, a a nagykanizsai 6072.
2. sorit. OT3/S. túsz. alatt II. sz. s. udvst ia kerttel
Jáiásbltósig tarlllelón levő, Nagykaalsaa városban lek \' szijkvben A
foglalt hál, ,
Ingatlanra 16010 P ktkliltáai áttnn. de aa Ingatlan Nagykanisaal Ban kegyeealet és Dél-zalai Takarékpénztár Rt k. vetélését illetően 14.928 P. Unger U latana Elak éa Tóth cég kcvetel«ét tllelóan 18728 P Dr. Mező Ignác kivet, tudóan 22.528 . Szepesi Imre . . . 224)0 .
Haaelbacher Alóla . . 23.460 . Narnberger Jóaaet . . 26.460 . Hattyioa Dénea . . 27464 . és htecnlk Iván , . 28.884 . megállapított legkisebb vttelároa alul el nem adható.
A telekkönyvi hatóaág az árveréanek a klr. liráabtroság hivaUloa helylaágíben tlaazkigtlgyl palota, tótdaalnl Ih ajtó) mag-tartáaára 1933. év. J .nuár ká. 90. nap-napjának d. a. 10 n raját tttai ki éa as árverési feltételeket »z IMI : LX l. c. 150. §.a alapján a kővetkezőkben állapltja mag: I. Az árverés aia eső ingstlant a kl kUltiai ir felénél. Illetve a megállapított
3[kisebb vételárnál alacaonyabb ár-i cint nem lehet. (1908: XLl L e 26. §.) Az árverelnl azindékozók kőleksek ba-natpénzOl a kikiáltási ár ItWs-ét kása-pénzben, vagy az 1881: IX t e. 41. fában meghatározott árfolyammal ssámjtati óta-dékaépes értíkpaplroihan a HkajdMtn«le-
:aépes irtékpaplroaban a kl aI, vagy a bánatpénznek Kbe hayeiésérót kiállított
a kiküldöttnek Hadat éa u ámráal laltí teleket aláírat. (1881 t LX. L-c 147, 150, 170. §§., 1908: XLl. U 21. I.)
As, aid aa Ingallaaért a IdkUltáal áraál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki eem akar, kótalca nyomban a ki-kláltáal tr SlázaUka szerint oegátUpttofl bánatpénzt aa általa ígért ár ugyaaaaayi szila lékilg IdegéazJteJ: (1908: XLl. 29 Nj^kanlisa, 1932. 4*1 Ktvembar bó 8.
Dr. Baot-\'k s. k. Ur. |biió
A kiadmány hlteWII: (P. H.) Mitó a. k.
i KOZLONV
és kárpitos árut minden ízlésnek és igénynek : megfelelőt, óriási választékban, legolcsóbban és legkedve- w zöbb feltételekkel szállit díjmentesen és felelősséggel
1 ~t»
bútoráruházak Nagykanizsa Szombathely Sopron
Alapítva i 1887-ban.
Felhívás
Száraz, aprított
bUkkfát
tpHalll
fűtfiazenef
házhoz szállít, legolcsóbb nspi áron
Steinea* Adolf
«Sa>fa- Sa aaSnkaMakaSS
WMly-ssttoa 38. u. alatt.
Mi...............r\'
Olcsóbb
lelt a
„FUTOR"
szénsavas tsksrmányméaz
1 kgr. 01 doboz ára ... 54 ílllir
»......110 .
10 kgr. ára (zsákkal együtt) . 6S0 B eredeti gyári csomagolásban. A .FUTOR- növendék állatoknál a csontképiódiat elÓKglil, hlzáira baállilott allatoknál átvágygarleaz-táleg hat. A .FUTOR- etetése mellett konyhasó adagolása telealegea. A nagjhlrlalók, uradalmak, aazdaaágok a .Fnlotl" állandóan etetik. A valódi .FUTOR" ezetllnt eaak a fenti eredeti gyárt csomagolásban kerül forgalofltbs. Zsákból klmárt „FUTOHT" ersntnl ne fogadjon ell Besxerezhetá:
ORSZÁG JÓZSEF cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palola mc\'lett) fr-Mlsuásiui 9 M ;n»tí! I.yiist.);
„Olcsók vagyunk, mert jók vagyunk."
Ezen a héten

néhány darab Uj rádiókészüléket nagyon olcsó áion adunk el — részletfizetésre is.
Meg lesz lepve!
TRANSDANUBIfl R.-T.
Oaengtiry-ut 6. Talr\'on 4-13.
Az érvényben levő vármegyei ebtartásl szabályrendelet 6-§a alapján felhívjuk az összeá nagykanizsai ebtúfajdonosokat, hogy a birtokukban levő ebeket összeírás végett a városi adóhivatalban f. hó 16-tól 31-ig a hivatalos órák alatt bejelentsék, mert a határidő letelte után hatósfei közegekkel házról házra járva fogjuk az eb bejelentéseket ellenőrizni.
Aki pedig a fenti határklfi letelte után szerez ebadó alá tartozó ebet, vagy akinek ebe ezen idő letelte után lesz elválasztva, az \' a bejelentést a szerzés, illetve elválasztástól számított 8 napon belül szintén tartozik megtenni.
Nagykanizsa, 1933. Január hó 1 t-én.
Várost Adóhivatal.
ApritoH haaáhb
tűzifát,
trHaili, tojás
és egyéb,.
szeneket
legolcsóbb áron szállít a >
Jtatykkalssal y,telep és í»Héii-uyagkereskeéés
Spíutts áá ápltkeiásl sayafak raktára Vár-ut S. Telefon J84.
Trinsdannbia malom mellett
Nyomatott a laptulajdonos Közgazdasági R.-T. Quteoberg Nyomda és Bélzalai Lapkiadó vállalata könyvnyomdáiéban Nagykanizsán. (Felelés tüleoezetá i Zalai Károly.)
73.t évfolyam 13. |zim
Nagykanizsa, 1933. január 17, kedd
Ara 14 filltr
ZALAI
POLITIKAI NAPILAP
hokeuUttf ér klaáóklvsW: VM i. ..lm
MegjBittk ml. \' ............

minden reggel, Wtlö kivételével
Peleifis szerkesztő: Barbarlts Lajos
Eldfketétliia: egy Itdis t pengdallét SsukeariMgl <■ kbdóblvatall Ideloa: 7Í. u
A 96-lk pont
(N) Lázban égett az egész ország Ooitibös Oyula miniszterelnök 95 ponl|ának előestéjén. A megkínozo l ország lépett Idegeit, letoglaezekr is napokra és vári... Várla a messiási szólj ami szétnyissa a nemzet lába elölt a nyomorúság vöröstengeréi, hogy az ezeréves ország népe, amely annyi hittel hirdette mindig választott\' voltát a történelem sodrában, száraz lábbal kelhessen ál a szörnyű zajlás tuláó telére.
Ét jött a 95 pont. Fellélegzett az ország. Ez Igen I Ez program I Eb ben benne vsn minden. Aszkeptlku-sok ugysn kevesellenék benne a gyakorlati megvalósulás útmutatásait, de mégis... Mégis csak ugy halott a sorjázó sok pont, mint a háztetőket.. marcangoló viharban a felleghajtó harangok hitel hlrdelö azava. Erezlé mindenki, hogy III mos! ke\'dödlk valami.
És csakugyan kezdődött valami. Valami, amit kslaszirólállsan meg-lépdestek az utolsó esztendők. Valami, aa) a beievö falainál jobban hiányzott KezdCdötl a bizalom. És ka-dtkWit a várakozás.
Aztán jött uj vezényszó az orszá-gos-\' politikába, A .sefort.\' Ssug-geszllv erővel mag hoz rántotta ez a sző s telkeket. Ige I Sofőrt... Akármilyen kicsi, kevés enyhülés kell, de — soforl.
Sajnos, a világ nagyurai a Fehér HázMIia genfi patoralg mindent elkövetnek, hogy egyetlen orazág se tadjon, változtatni a sorsán, mlg ők a világpolitika rozsdás kerékkötő láncain rágódnak. Pármlllló ember éhezik? N.UII bdjl A világnak hol eboen, hol abban a sarkában gyullad ki a vörös veszedelem? Nem baji A feszültség háborúkban rob-banlk kl távolkeiden és fenyegetőit g mordultuk bele az ágyuk Európa potemklti békéiének állig legyveres csendjébe? Nem bsjl Ok tanácskoznak és közben méregellk egy mást. Nekik nem sürgős. A világ pusztulhat, országok kigyulladhatnak, népek - keresztre feszülhetnek, — minden ellötpol sz aranynak és a bajoneltnek zöldasztaloknái, mo aoiygó arccal vlvolt, ádáz féltékenységi hsres melleit Majd aztán ha a hatalmak ágyában nem lesz már csikorgó rugó, ami zavarja az álmalkat, akkor — akkor majd történik valami. De a gazdasági és még előbb a politikai erődítéseket kl kell épllent. Először s hatalmi súly csoportokat ki kell építeni bizlonsá-gossn és nem szabad semminek sem történni, ami az éhező népek szálába kenyeret adjon olyan áron, hogy az eselleg megzavarja az erővonalak összehalását. Mert ha majd végre történik valami, nem leltei ludni, ml tesz az, sml lörténlk...
Hét ezért áll III Magyarország a 96 pontjával, a soforMHIévtl és minden erőfesillésével. Ezért várunk höhapűk óla egy lélegtetnyl szabadabb léregölésezért vergődünk tovább tehetetlenül. Ezért hiába\'nyui a legjobb\'akarat is ehhez vagy ahhoz,
a legvérigégelőbb gondjaink keserű barázdál nem enyhülnek. Nem üres szó sz a 95 pont. Ideállá lenne, gyönyörűség lenne élni olyan országban, ahol annak csak fele Is élő valóság. De... de mikor Jut s sorsunk kereke olysn konstellációba a marakodó balalmak rideg önzésével és Islán egyszer mégis csak felébredő jobb belátásával, hogy abból a 95 ponlból valami valóság Is lehessen ?
dombos Oyula miniszterelnök nem szokott felelőtlenül beszélni. Tiszta szándék és bátor szó az övé. De a csodák Ideje elmúlt. A bibliai Dávid purlttyája ma már kevés a góllálok ellen, kiknek marka rá-tenyérül az egész világra és lojlogalja Idestova az egész emberiséget.
Megérezte ezt a miniszterelnök Is, aki a „sofort" blzlaló jelszava ht lyell programlába uj pontot Illeszteti, amikor legnapl veszprémi beszédé-
ben bejelentelte az uj, a 96-lk ponloi s es csak két szóból áll: — Türelmei kérek I Türelmei kér az erős kéz, a halározott lépések, s nyilt szavak, az okos bátorság embere. Ss Magyarország, smelylk már snnyl éve türelmes, meg fogja adni most is. Meg fogja adni, mert meg kell adnls, ha élni akar és kl akar Jutni a válságos Idők prokrustes-ágyából. Meg fogja adni, meri s horizonton támadnak már az uj jelek s ms a türelem bölcaeségére nagyobb szükség vsn, mint a .sofort" minden népszerűségére.
Oütnbös Ovr\'i lürelmet kér. A nemzet pedig, amely ezt betne bízva megadja, vár. Telteket vár. Nem csodákat. Nem la góllálok ellen való hadakozást. Csak a mindennapi gondjaink örlö azu-seregével való bálor harcbaszállást >vár, III benn, a szurágta testben. Türelmesen...
NBvekedőben van a megértés Magyarország iránt
Genfben bizakodó a hangulat azáltalános gazdasági helyzet iránt
Budapeat, JauuAr 16 Imréáy Béla pénzügyminiszter Oenfböl történt elutazása előtt ugy nyilatkozott, hogy a vezető szakkörök bizakodó hangulatban beszéltek előtte az általános gazdasági hely zet alakulásáról. A Népszövetség pénzügyi bizottságának jtleniéséröl a nemzetközi szokásoknak megfelelően nem tehet közléat, mett a
tárgyalások bizalmasak voltak és nyilvánosságra csak a tanácsnak Január 23-iki tanácskozásán kerül. Ofnfi tartózkodása alatt egyébként ugy vette észre, hogy a megértés Magyarország iránt növekedőbeu van és élénk rokonszenvvel kisérik axi a harcot, amelyet a gazdasági nehézségek leküzdésére folytatunk.
Hock János nem emlékszik a cikkeire
Budapest, Január 16 Hock János Ügyeit egyetiii a budapesti törvényszék és a csütörtöki fölárgyalásou 11 rendbeli nemzetgyalázásért von]ák felelősségre, hét bécsi és amerikai lapban meg}elent cikk és négy Amerikában
mondott beszéd miatt.
A Töreky-lanács kiküldőit bírája részletesen kihallgatta Hock Jánosi, aki vallomásában állitólag nem helyezkedik teljesen tagadó álláspontra, hanem azt mondja, hogy a kérdéses cikkekre nem emlékezik.
2500 silling miatt leogrott a Stefanskirche tornyából
Bécs, január 16 Haffner Theodor, a klagenfurti szövetségi gimnázium iskoiagond-noka ma délben az Islván-loronyból 50 méter magasságtól levetette magit. A szerencséilen ember annyira összezuzódolt, hogy a halál való-
színűleg nyomban beállolt.
A rendőrséghez inlézett levélben Haffner bejelenti, hogy 2500 schilling hivatalos pénzt elveszített és áltól félt, hogy a veszteséget, amelyért a kártérítési kölelezettség hárull rá, nem ludja tovább titkolni.
-I-Lr.-I rri.ri.ri.ri n rn~irn-.-."u*r ri- -f-"-...........*.............."
Az indiai kormánynak 120.000 fontsterlingjébe került egy hároméves kommunista per
London, január lfl j monstre kommunista perben, mely-
ammmmmmmmmmmammmmn
mondlák kl bűnösöknek. Ezért tsgj. hindui életfogytiglani, a lötobi vád-, lollal pedig 2—11 évi kényszermunkára Ítélték.
Az Ítélet Indokolása szerint Moszkva jtzetle a vádlottakat, hogy megdöntsék Indiában az angol uralmat. A nagy perben tObb, mint 500 lanut hallgattak kl és mlnlegy 2000 okiratot terjesztetlek elő. Ez a per 120000 fontsterltngjébe került az Indiai kormánynak.
Két város lakossága sztrájkba lépett a villanyárak miatt
Bukarest január 16 <Éjszakal telefonjelenUs) Dés és Szamoaujvár lakói már régebben kérték a lulmagaa villanyáram árának mértéklétét. Miután ezlrányu kérelmük nem talált meghallgatásra, most mind a két városka lakossága sztrájkba lépett és a házakban csak gyertya, vagy petróleum lámpa ég.
Meghosszabbították
Magyarország 20 millió pengős kölcsönét
Párta, január 16 (Éjszakai telefonjelenlés) Mini Bázelből jelenük, a Nemzetközi Fizetések Bankjának Igazgató tanácsa liéifőn délután üiéat tartott, amelyen három hónapra újból megújították Magyarország 20 millió pengős, Ausztria 90 millió schillinges és Jugoszlávia egymillió dolláros hitelét.
Leégett a rotterdami színház
Amsterdam, Január 16 (MTI) A rotterdami aréns színház, amely 1200 néző számára készüli, az elmúlt éjszaka lel/esen leégett. A szerencsétlenségei valószínűleg rövidzárlat okozta. A lágy erősen hátráltatta a tűzoltók munká|ál.
(É/szakai lelejonjelentés> Az indiai merüli törvényszék 3 évi tárgyalás után most hirdetett Ítéletet egy
nek 3 angol és 24. hindu veit vádlottja. A vádlottakat hűtlenség, folségsériés és lázilás bűntettében
Marás miatt elakadt
a Budapest—bécsi autóbusz
Bécs, Január 16 (MTI) A hóluvások következtében tegnap a Bécs— Budspest közölt közlekedő sulóbusz a Bécs—pozsonyi szakaszon elakadt. Balesel szerencsére nem történt. Teklnletlel s körülményekre a mai kocsikat már el sem inditották Bécsből.
(ÉJműatl rádtáJfknHt) « t gl.l tutlsit I.1.-1I IO ária-
kor i Havssts várkert* HfjpwBt kflroli hiMéraákIMtal.
ZALAI KÖZLÖNY
% A\'?
Hasznos tudni
mindazoknak, kik az ártalmatlan éa tisztán terméazctes hashajtó ásványvizek iránt, nagyobb bizalommal viseltetnek, hogy
Igmándi
StfciiÜkmr t________
kuarilvlza hatékony forrás-sókban egész Európa leggazdagabb ilynemű ásványvize. Rendszerint már Ida-adag: V* vagy Vi pohár elegendő, miáltal a nagyobb mennyiségek fogyasztása feleslegessé válik, tehát gazdaságilag is viszonylag a legolcsóbb.
Pénteken délben SÍ össze az Igazold választmány a megtámadott kanizsai választások ügyében
Nagykanlzaa, Január lö
Bódy Zoltán altapán Csitht Qtu pápai prelátuit blita meg a nagy-kanlztal Igaioló válaulmányl Illésen való elnOkléueL
Pénteken déli léi 12 órakor 01 Össze az Igaioló választmány, hogy ■ lezajlott községi képvlselótestaiell választások ügyében beadott két pi-
nául letárgyalja. Eközben valószínűleg sor keríti a bejelentett tanuk kihallgatására Nem valószínű azonban, hogy a választmány pénteken határozatot Is hozna.
Nagykanizsa választópolgársága érthető érdeklődéssel leklnt az igazoló válaszlmány ülése és határozata elé
Mozi-kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A kanizsai mozinak már az előző Igazgatójával tárgyalásokat folytatott a Zalai Közlöny szerkesztősége az előfizetők és olvasók részére kedvezményes mozielőadások bevezetése végett. Az akkori tárgyalások már elég előrehaladott állapotban voltak, amikor az Igazgató-válság gondjai azokat megakasztották. A tervet azonban nem adluk lel.
Magyar János igargatóval, akit nemcsak a film-értékek elbírálása és az üzletvezetés tekintetében, hanem a mozi-kullura propagandája szempontjából ts a vidék legmárkásabb nevei kőit emiegeinek a szakmában, megállapodást kőiött a Zalai Közlöny szerkesztősége. Bsierlnt elő fizetőink és példányonként váaírlóink a Zalai Közlöny egyik számában
szelvényt fognak találni, amelyet kl kell vágniuk és a moii-pénzlárná! bemulalnluk, ahol Is a jegyárakból 20 százalék engedményt kapnak egy olyan nagy műsorhoz, amelynek slágere most fut a pesti mozikban állandóan zsúfolt házak mellett. Hogy melyik les-, ez a film és hogy melyik számban jelenik meg a kedvezményre jogosító szelvény, azt most nem áruljuk el Egy biztos: — a Ilim és ai egész műsor kedves meglepetés lesz a szép filmek barátainak. Ai elsőt természetesen más hasonló kedvezményes előadások Is követik.
A Zalai Közlöny lesz az első, amely e megállapodás alapján már a legkö zelebbl mfl totok egyikéi nyújtja olvasóinak 20°/s os kedvezménnyel.
1983.
IV
Hatvan év alatt megkétszereződött Nagykanizsa lakóinak száma
Nagyhant,,a a •tatUztika tükrében
Nagykanizsa, január 19 A legújabb népszámlálásról megjeleni hivatalos közleményből vesz-szük a Nagykanizsára vonalkozó alábbi adatokat.
A népőttzelrátokal 1869 ben kezdték Magyarországon. Ettől az időlől kezdve 10 évenkint a következőkép fejlődött városunk. Nagykanizsán 1869-ben 15.125 ember élt, 1880-ban 18 398, 1890-ben 20619, 1900-ban 23.978, 1910-ben 26 524, 1920 ban 3a037. A stagnálás Nagykanizsán Is bekövetkezett. Az utolsó tiz évben alig növekedett népessége, amely most 30.869.
Bar Nagykanizsa lakossága emelkedett, Zalaegerszegé pedig némileg csökkent, mégis Zalaegerszeg a
sűrűbben lakott város. Itt egy négyzel-kilométerre 4443 ember jut, Nagy-kanlisán pedig 414 8 A megyeszék. hely terűiele 5 113 kst. hold, Nagy. kanlzsáé 1Z93I kat. hold.
Nagykanizsán 3533 ház van. Ebből 3058 kőből, vagy léglából,, 206 vályogból, vagy sárból, 88 pedig fából épült. Cserép, pala, vsgy bádoglelöa 3 248, zsindely, vsgy deszkaletös 220, nád, vagy zsupp-tetős 65. Egerszegen 850, Kanizsán 2781 az analfabéta Anyanyelv szerint Nagykanizsán magyar 30.401, német 278, lói 17, oláb 19, horvát 91, szerb 5, bunyevác 1, egyéb 57.
Kanizsán a gyermek és serdülő korú 10.512, középkorú 16.862, halvan éven felüli pedig 3495.
Az egeraraosai gyilkos és szerelmes anyósa
ügyében a Kurta visszaállította s nagykanizsai törvényszék Ítéletét
Nagykanizsa, január 16
Hans Oyőrgy eg raracsat gazda a büntetőbíróság eé került, mert szlvenszurta apósát,a 66 éves Szűcs Jánost.
Az eset ugy történt, hogy Szücsné megunta az öregedő gazdát és szemet vetelt fiatal vejére, aki legnagyobb leányának férje voll. Hans törvényes felesége melleit viszonyt folytatott 45 éves anyósával, aki nem Is tagadta esi. Az öreg gazda a dolgo; végűi Is észrevette és sok családi jelenet letl a folytatása. Hogy az asszony szabaduljon az öregtől, felbujtotta ve|ét, hogy tegye el láb alól. Erra alkalom sdódolt, amikor úz öreg emberi egy összeszólalkozás közben Hans szlvenszurta.
A nagykanizsai törvényszék Szűcs Jánosnál mint felbujtó! és Hans Györgyöt mint tettest mondotta H bűnösnek és ezért mindegyiket 10—10 évi fegyházbüntetéssel sújtotta. Fellebbezés folylán az ügy a pécsi lábla elé kerüli, amely Siöei Já-nosné büntetését hétévi fegyházra szállította le. Most foglalkozott ezzel az üggyel végső fokon a Ur, Kurla, amely teljes egészében visszaállította a nagykanizsai törvényszék ítéletéi.
— Közalkalmazottak figyelmébe I Butorárulnkat lényegesen leszállított árakon árusltjuk. Hosszú lejáratú bttelre is, kamatmentesen. Kopsteln butoráruház, Horthy Miklósul 4. szám.
Amor profanus
(Kdgóny 1B14-MI) 18
Irtai BZADÓ ZRIOMONP Ide járlak a művészek és zeneszerzők és mindenekfelett azok, akik ar Iró és művészvilág környezetében akartak lenni. Egy részük már benfenles volt és ezek képezték a hallgató közönséget, akik büszkén emlegették, hogy ők értesülnek elsősorban a politikai művészeti újdonságokról ; a másik, a nagyobb rész a próbálkozókból állott, akik törhetetlen akarattal Igyekeztek írói és müvésii társaságba bejutni. Fent t kávéház lelsö végén a fiatal írói nemzedék tanyázott, mlg a megállapodott tlirü öregek, akiknek már kijárt a .Mester" cím, a pénztár körül ültek.
Zsoldos, aki színdarabja révén egy csapásra Ismert íróvá lelt, egyik csoporthoz sem ült. A kezdőkhöz már nem tartozott, az öreg .Mesteriek viszont csak szerencsés, újoncnak tartották és nem fogadták maguk kOzé. Olt Olt az egyik ablak-közben és láthatólag belemerüli az újságolvasásba.
Muzslyal, a színházi krlllkus a .Mester" asztal mellől nézegette Zsoldos Samut Kesernyés hangulat fogta el, ba a .Te érted I" siketére
gondolt. A saját színdarabja |utott eszébe, amely a 1(1 elején olyan kegyetlenül megbukolt.
— Érthetetlenül együgyű ez a ptfíl közönség I — epéskedell magában — mrgbuklat egy minden tekintetben kitűnő dolgot és kapva-kap a Zsoldos-lele tákolmányokon.
Pedig a .Te érted I" srlni krlll-kájában poniról-ponlra kimutatta, hogy ami a darabban tetszeti, az mind Bemard Shaw imllácló és ami eredell akad benne, az a lehető legsilányabb kísérletezés. Hiába I a félmüveit színházi közönsíg nem hallgat okos sióra éa estétől estére beveszi az Ilyen silányságokat. Szórakozottan nézegetett egy tllusitrált hetilapot, mikor egy erősen keleti tipusu tesles ur szemére vágott puha kalappal és vastag azivarral szájában közeledett asztalához
— Jó napot I Muzslyal mester I Ml szépei talált abban a képeslapban?
— A legszebb árvaleányok atc-képsorozatát nézegetem hercegem.
— Kotűlbelűl igaza Is van ennek a lapnak, hogy a vidéken kereai a szép leányokai I Higyje el Mester, hogy nálunk Pesten már nem akad szép leányi
Muzslyal odapillantott Zsoldos felé, aztán.cyoisan azt felelte:
— Én Ismerek egyet, hercegem,
olyan tökéletes szépséget, hogy at előtt elbújhatnak az összes szépség-dijat nyert árvaleányok.
— Ne mond|aI llt t fővárosban élne az a tökéletesség? Majdnem hlhe\'etlen, bogy ne hsllottim vo\'na róla I Blitosan valami külvárosi hamupipőke, akit véletlenül fedezel! fel at uleán?
— Nem heicegem, az egyszer csalódik At a leány a színházhoz laitozlk és csodálatosképen eddig elkerülte az On mülsmerö tekintetet.
— Lehetetlen I És ugyan mondja meg hamar, melyik színháznál?
— Az Uj Színház segédszlnész-nöjel
— A neve? —
— Hegedűs Manci I
— Igazán nem Ismerem. Mondja, van mar valakije?
— Ez a kis Zsoldot tzokla kísérgetni és ugy beszélik, bogy Sollhy gról érdeklődik uláns.
— Ez a kis Zsoldos nem számit, hsnem a gról az már valami. Jólz-lésü ember és most már igazán kíváncsi vagyok arra a leányra. Nem ludná megmondani, hogy hol láthatnám ?
— Azt hiszem holnap megint az Ave Caetárt adják, ebben a darabban játszik a kicsike.
— Ott leszek és hs Igaián olyan
szép a leány, akkor kedves Mester nagyon hálás leszek közleményéért.
— Előre is hálás vagyok hercegem I — felelte mély bókkal Muzslyal.
A testes ur, akli a azlnlkrlllkus állandóan hercegnek nevezett lulaj-donképen Popper Slmi volt, a milliomos bankár. Azt beszélték, bogy egy évtized előtt még csak egyszerű krretkedösegéd voll a gyöngyösi Waldmann cégnél. Amióta a fővárosba került, rohamosan haladt előre a gazdagodás uiján. Merést nagy-tlllü b nkár letl ét a délkeleti vuut részvények konvertálása állítólag milliókat juttatott Nádor utcai bank házának pénzszekrényeibe, A milliomos Popper Stml azonban nem kábult el a pénzözöntöl. Okos, fekete nemeivel józanul és vidáman tekintett a világba és alapjában véve megmaradt az egyszerű gyöngyösi boltot tegédnek. Érezte, bogy egy kit csiszolásra van szüksége és épen azért nagy elöszerelettel kereste lel az újságírók társaságát. Majdnem naponként megjeleni az Atlantic kávéház Irói asztalánál és amtg eleinte csak figyelmes hallgató volt, utóbb, hogy megtalálta önmagát, tzlveten hallgatták élceit, melyeiben az egykori füszerkereskedösegéd kissé keleti ztmatu, de maró humora nyilvánult meg. (Folyt kav.)
iga, lm*
ZALAI KÖZLÖM1
Zenei llceálls matiné
Nagykanizsa, Január 1« n ,i-ijykanliaal zeneiskolában rend-(jereillelt zenei llceálls msllnék ko-jjiciy kullur-érlékel |elenlenek Nagykanizsa éleiében. Hs egyelőre nem |i túlságosan tolonganak az emberek iz intim, kadvaa előadóteremben, ez ne szegje kedvét az Igazgalónak és munkaláraalnak. Volt Idő, nem Is olyan régen, mikor az Irodalmi Kor llceálls előadását la csak ugy lehelelt megtartani, hogy bellilelték a azerep.\'ö dalárdát a széksorokbs, nehogy a pesti neves professzor hiába jőlt légyen le sz elósdásrs. Ma pedig ai Irodalmi Kör llfeélla ■ előadásai zsúfollak. Ekkora publikum egybegyűjtése nem is lehel célja az állandó zenei llceállsoknak, hiszen a zent lerméazetsiertUeg a kuliura eiclusi-vabb területén kelt tudományos érdeklődési. Elismerés |ár s tettel msllnék rendezőségének a raag elvetéséért, a rögtörés fáradságos, sok, különösen Kanizsán sok türelmei éa kitartást igénylő munkájáért, amivel egy kis törzs-közönségei máris szerezlek a komoly muzsikának. Eten at uion haladva a népszerüsödés fokozottabb lempó|át is meg fogja hozni számukra a lankadatlan lara-dorás és at az őazinte lelkesedés, amivel a ciklust azoknak érdeklődése kíséri, akik eddig annak rendszeres
hallgatói kőié sorakoztak. •
A vasárnapi zent! llceálls matiné programján Hanti Ilona zeneiskolai lanárnö zougoraszámokkal szerepeit. Hlndel, Chopin, Llszl vollak műsorában. Mindegyiknek tartalmi ériékeit komoly elmélyedéssel, dinamikai stépségell könnyed technikával Interpretálta. Dr. Kuka} Józaef kegyes-rendi tanár széles sludiumrs valló, stellemes, élvezetes elöadásbsn Is-mertetle a zene öa- elemel! a prlmi-llv népek éleiében, ketdve az emberszabású majmok hangjiiló! a néma indián-törzs .beszédéig", a livol-kelet népeinek muzsikájától, s klual, japán operáló!, a maláj, arab, perzsa zenétől a görOg kórusokig. A rendkívül érdekes előadást zenei és dalbetétek tették szemléltetővé. Schiller János zenelskolsl tanár egy egyploml munkaillmus-melódlét játszol!, Van-nay János Igazgaló alkalmi kara (a Városi Nőikar és Városi Férllkar tagjai) eredeti görög szöveggel (I) a tymposlonok egy dalát és egy Plndaros-ódál énekellek.
áz olaszok feloldották a batárzárt
Hétfőn nyolc kocsi élőállat Indult Murskeresatj?, Január 14 (A Zalai Közlöny tudósítóidtól) Ma érkezett meg a halálállomásra a miniszter Írásbeli rendelete, mely szerint ai olaszok Időkötben feloldották a határzárt és Igy az élőállat topábbra is zavartalanul, a megszokott módon ét állomásokra ex
el Murakereszturról Poslumlába
portálható Olaszországba.
A miniszter értesítése érthető örömet váltott kl a magyar állattenyésztő gazdák és exportőrök korében.
Hélfőn már at első nyolc vagon élő azarvasmarha-szállltmár.y el is hagyta a murakereszluri állomást Poslumla rendeltetéssel.
Zalában agyra kevesebb u adóalany, de agyra több ai italkiméréa éa a trafik
A zalaegerszegi m. klr. péntügy-igazgatóság összeállította mull évről alótó statisztikáját.
A statisztika szerint csökkent az adóalanyok száma. Az általános kereseti adót fizetők 11 347 röl 11.320-ra fogytak, a Jövedelemadót fizetők 7098-an vannak, maidnem nyolcszázzal kevesebben, mint tavaly. A vagyonadót fizetők száma: 6067.
Tavaly 6904 en voltak. Természetesen az alanyok csökkentével az adó összege la nagymértékből csökkent.
A statisztika további adatai szerint a szeszlőzdék száma csökkent a megyében, ezzel atemben az ttal-mérések száma 1294 ről 1340 re, a trafikok száma 858 ről 875 re emelkedett
Munkanélküli tüntetés Budapesten
Budapest, Január 18 A városháza elöl! ma délelőtt mintegy 100 főnyi munkanélküli lömeg tüntetett, mivel a tömeg a rendörök felszólítására nem oazlott szét, a rendőrség kénytelen volt kardlapot használni.
— KittXnS, o1ob<5 gramofon-loménak : Trana-danubta.
VÁROSI MOZGÓ
Január 17., 18. én 19-én Kedd, szerda, csütörtök
GRETA GARBÓ riválisa
MARLENE DIETRICH
egycllen Idei filmje
A SZŐKE VÉNUSZ
Egy anya regénye szerelmen, szenvedésen, stégyenen és dicsőségen kerestlü!
A kis fiu szerepében Dfoky Moaré, a „Qhetló stlve" leledhe-tetlen alakitója oilloglalja Ismét a legnagyobb művészeket Is túlszárnyaló alakítását Ezenkívül: Hangos vllághlradók és Ismeretterjesztő Hímek Előadások kezdete 7 és 9 órakor
Kötetenként 10 tlliér helyeit napi 2 fillérért
olvashat kölcsönkönyvtár! könyveket a „Zalai Közlöny" minden előfizetője
hónapon átolvashat a Horváth-kölcsönkönyvtárból, vagyla napi 2 fillérért egy hónapon ál akár mindennap cserélhet könyvel a hatalmas és
A Zalai Közlöny sterkestlösége megállapodást kölölt a Horváth József ujságáruda kölcsonkönyvlárával, amely közludomás szeriül egyik legrégibb, legbőségesebb és gondosan fejlesztett kölcsönkönyvlára Nagykanizsának, többesei kötetre rugó rég! és uj könyv-állománnyal. A napi forgalomban egy-egy könyv kölcsöndlja 10 fillér. A Zala! Közlöny minden elöfitelöje, aki az utolsó havi előfizetési nyugtáját felmutatja, mától fogva havi 60 fillérért egész
gazdag választékból. Aki nem óhajt 60 lillért egész hónapra lefizetni, az la kap kedvezményt, amennyiben egy-egy könyvet esetenként 10 fillér helyett 8 fillérért vállhal a kölcsön-könyvtárból. A kedvezmény igénybevételéhez csak a Zalai Közlöny utolsó havi előfizetési nyugtájának felmutatása szükséges.
Plakát-és laphirdetéseket
(elvesz budapesti és vidéki lapokba
Magyar Hirdető Iroda R. T.
nagykanizsai kirendeltsége, Fő-ut 24.
I. em.
Szegő, Pál hirtelen meghalt
Nagykanizsa, Január is Az OMKE erkélyén gyáazlobogót lenget s komor léi! szél. Ismét gyásza van a nagykanizsai kereskedő lársa-dalomnak. Szegő Pál, a Hlrsch és Szegő nagykanizsai cég beltagja, néhány hetes kinos szenvedés után vasárnsp este elköltözőit az élők sorából. Szegő Pál mintegy 01 bét elötl Budapesten volt Ötlet: ügyben, ahol az egyik Ötletben egy súlyosabb csomagot megemelt. A vasúton, haza felé már erős fájdalmakról pa-nastkodott és mind rosszsbbul lett. Azóta folyton betegeskedett, íiegy fájdalmai vollak, de az utóbb! napokban már |avulóban volt, mlg vasárnap este hirtelen meghalt Halálának közvetlen oka stlvbénulás, ami feleségével való csendes beszélgetés kőiben érte utoL 55 éves volt Stegö Pál kitűnő üzletember hitében ttlolt, becsületes, liszlességes kereskedőnek Ismerték és tiszteilék a legszélesebb kOrben. Cssk üzlelé-nek és családjának élt Minden Jólé-konysaei mozgalomból kivette a ré-atét. Nemes szivü embrr, áldott lelkű családfő, szolid üzletember volt, halála nagy vesztesége s nsgy-kanlzaai kereskedelmi életnek. — Holilesiét ma délulán fél 4 órakor khérik kl az Izr. lemelö hsloltas-term\'hől utolsó ut|ára. Ttmelésén sz OMKE lesloletlleg vesz részt.
Ojfógitnriiaak
a városházán
Mazykaalma vátM tSkb sriBt 11.000 pMgát flzat rí , gínyek gyftgywrmUadiJAra
Nagykanizsa, Január 18
Hélfőn délben a ksnl.tsi gyógyszerészek tisztelegtek a polgármesternél dr. Merkly-Belus Józaef vezetése alatt és arra kérték, hogy a szegények gyógyszerazámláját fizesse kl a város a gyógysterésteknek. (A mull évben Nagykanizsa város .szegények gyógyszerszámlája" 12.600 pengőre rúgott, amire a vármegye 1000 pengőt utalt kl). Dr. Králky látván polgármester utal! arra, hogy eddig 4500 pengőt tizetett kl a város a Btegények gyógysterszámlájáts és rövidesen intézkedni fog, hogy a hátralékra is nagyobb öaszeget kaphassanak a gyógyszerészek.
Ezzel kapcsolatban a polgármester kijelentette, hogy lehetetlenség, hogy Nagykanizsa 11.600 pengőt fizessen rá a szegények gyógyszerellátására, amire a megye mlneosszt 1000 pengői utalt ki Nagykanizsának. Ugyanis a folyton növekvő szegényedét folytán a város nem zárkózhallk el atelől, hogy s szegények gyógyszerszükséglet! kérelmeit teljesítse, noha minden egyes esetben megvizsgálják, hogy ctsk az arra igaián rászolgáló részesüljön Ingyen gyógyszerben. Azonban 1000 pengős hozzájárulás melleit a véroa ilyen tehertételeket nem blr el. A kérdés tisztázása végett a polgármester legközelebb érintkezésbe lép s vármegyével, nogy megfelelő ösz-szeggel Járuljon hozzá a kanizsai szegények gyógyszerszémiájához.
ZALAI KÖZLÖNY
1988. janaár
1.
1 UooállB-program
NsajtuDlzaa, Január 10 A Zsiayl Mikit* Irodalmi és Mo-véazeti Kar agilis elnöke, dr. Jtotway Zsigmond poatatőnofe most tllitotu Ossza ■ március 26 tg lenbeveit II-oaálte előadások hatalmas müjorál. bakalommal • szemelött taitotis a vezetőség «t a követelményt, hogy a Ucealii előadások lálogatrtlnsk Minden tekintetben kielégítő műsort njujteon, egyattal pedig lerója a kegyekén emlékezés adóját azok a nagyságok Iránt, akik akár szelle-sskeg, akár a gyakorlati tudomány terén agy lépéssel előbbre aegitel Iák épéte munkájában az eabertaé-gd, illetve Magyarországot.
Az uj ticsétts előadás-sorozatot a január 32 iki Zrínyi emlék- ünnepély Mtaetl be. A méltató-beszédei Ke-rtzsy Otaa potg. lak. tanár mondja. Saaval: SaUay Edll
Január 29: Qreguas Agoston-rm-lékonnepéty. Ünnepi szőook: Barlhu
Ptbraár 2: Dr. Haha Antal bábaképző Igazgató előadása: Ujabb Irányok az anyawádelem terén. Ezt az sióadást karöltve rendezi az Irodalmi Kar * Stefánia Szövetség Anya és Cseesemőfédő Intézettel. Az előadást kOveti a Stefánia közgyűlése.
fsfcraár 5: Dr. Somogyi István főispáni titkár alőadasa a „Balkán kérdés* ciasaui.
ríabsuár 12 : fiánkra József piarista tanár: A tasak Mvázoaban, lataos-butban.
Február 19: Néhány szó a muzsikáról. Előadó Vunnay JJnoa zeneiskolai Igazgató. Közreműködik ScIUl ter jlnoa karnagy vezetésével a Le-
Február 36: Sült Antal, a Puli Hirbp felelős sserkesilőjétiek előadása. Dr. WlrMerné Munkácsi Noémi aa|ál verseli sdja elő.
áááseha 5 : Vegele Károly, gtmná-skiaii,tanár előadáea az „Etektronws-aág történeti fejlődése" elmen.
Március 12: Emiikesés Kossnltl Lajosról. Az országgyllisl tudósítások megindításának 1U0 éves évfordulója. Előadó: Suntnyi Oyula kereskedelmi Iskolsf tanár, a Kör társ-
Március 15: Nagyszabású hazafias ünnepély a Városi Moziban.
Márdus 19: Dr. Oéber Ödön tő-orvos elösdáss Koch Róbertről s gomökór badllusának 50 éves felfedezése alkalmából.
Március 26: Rákosi Jenő emlékünnepély. Méltató beszidet mond dr. Winkler Ernő főrabbi,
A már lentebb említett előadásokon kivül még NoU Józaef gimnáziumi tanár és Szuberlb Imre kor-asáaylanácsos, MW gépgyári tőlel-Ogyeló tartanak yettteltkipei ulő-
— Oaak astsn a hátén : nagyon oloaó rddióvdadr Transdanubta.
NAPI HÍREK
NAPIREND Január 17, fcatfst
Hónul katolikus: Anti!. Protestáns: Antal. Isr.l Teb. hó l».
Várost muzeum és Könyvtár nyitva caHOrlóköo és mánup délalóU I0-IÓI 12 óráig.
Oyógya\'trtárl éjlcll szolgálat a hónapban : az Őrangyal gyógyamtár Deák-téi 10. sz. és a klskanlisai gyógyszertár.
Oózfardó nyitva reagál S órától este
ti Saátg (MM. szevSs, pW\' -------
kedden egész asf nókack).
i délután,
— (A sport éa a nők) cimen tart előadást dr. Meló Ferenc, az oUmptal szellemi világbajnok, február 4-én Budapesten, a Nagykanizsai Felsőkereskedelmi Iskolát Vigzettek Szövetséginek rendezisében.
— (A Keresztény Nőegylet bridzs-teája) Január 21-én tesz. A szedő tzaaltsl nem kspott szemrehányást a tegnapi sa|lóhibáirt (21. helyett 31-et szedeti), mert s rendezőségnek csak örömei szeneit azzal, hogy Igy a nagy érdeklődéssel Váll teára eggyel többször ken ehelyütt (elhívnunk a figyelmet
— (Népművelési előadás Kis kanlzsán) Az IskoláakMII Népművelési előadássorozat kertiében vasárnap délután fél 4 őrskor P. Kocsis Ödön ferences lelkész „A nő írók példaképe\' elmen tsrlott nsgy i.deklödéstől kísért előadást as Iskola nafty\'ermében, amelyet zsúfolásig meglökött a hallgatóság, \'.z előtdó Szűz Mártát átHtotts oda Örök példaképül a hallgatóség elé, mert benne megvoltak mlndszok a tulajdonságok, — testi-lelki tisztaság, anyai kötelességek vállsláss, Isten áldozatos szolgálsla, - amelyek mbiden teklulctben a legnemesebb essményképpé avatják a Nőt. A mindvégig érdekes előadási lelkes tapssal fogsdla a közönség.
— (A Polgárt OlvasóhOr) vasárnap tartotta közgyűlését Klaka-nizsán, a Kör székházában. Elnökké Aruk Józsefet, alelnökké Szmoetks Usslót választották.
— Menyasszonyok jó bevásár-áisi helye Singet dlvatdruhdz.
Sakk-bajnokság a harmadik forduló után
Nagykaniue, január tfl
Vasárnap, folyó hó 15 én a következő eredmények voltak Nagykanizsa 1933. évi sskk-bajnokságáirt folyó versenyen: Oumilár Bory ellen, Welsifeld Vldos elled, BOhm Supks ellen, dr. Makó Plntír ellen, Bö chatl Berényl ellen, S kulja dr. Ltehlen-steln ellen, Argent dr, Kőnlg ellen is Hrltz di. Kovács ellen, mlg s fflgnő játszmákban B\'hm Hrilz ellen, dr. Könlg p-díg S ipka ellen győzött.
A bajnokság álláss a harmadik forduló ulán: WelszfekL Böschslt is Bóbut 3, dr. Makó, dr. Llchlensleln. dr. Kőnlg. Bory is Argent 2, Se-kulja (I), Ring, Relnttz (IX Pintér, Hrlts és Oumilár (2) 1, Supka, dr. Kovács is Berényl 0 ponttal.
Folyó hó 22-én vasárnap délután fél 3 őrskor a negyedik fordulóban egymással a kövelketők kerülnek szembe: Sekulja— Bory, Ring—Oumilár, Böachatt—Relnltz, Pintér— Berényl,. Hrilz—dr. Makó, Vldos— dr. Kováé., Supka—Wetszfeld,Argent —BOhm is dr. - Ltchtensleln—dr Könlg. j
— (As Urlaányok Kongregációja) áltst vasárnap délután megismételt vidám-est Ismét nagyszáma közönségei vonzott s plébánia tebir-Iérmébe. A kitűnő mnkedve\'ögárda ezslkslommsl Is teljes sikert aratott, bebizonyítva ismitelten, hogy u. n. „fehér" műsorral I* lehet közönséget vonzani.
— (OMKE tagok figyelmébe) Szegő Pal kartársunk temetésén te-IOlellleg vesz riszt egyesületünk. Gyülekezés, lehetőleg minél nagyobb számban ma, kedden délután ponto-ssn 3 őrskor u egyesüleiben, ahonnét s temetőbe vonulunk. El-nlkség.
— (Koszorúcska a Oábor tánciskolában) Vasárnap este 9 órai
kezdettel jólsikerüll tánc-koszorucsks volt s Odtw-téle tánciskolában. A Kaszinó nagytermit ezslkaloramal is megtöltötte a lánckedvelő llatalság, smeiy s legvidámabb hangulatban hajnalt 2 óráig maradi együtt.
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy
hentesáru üzletemet
Horthy Mlkló*-ut 2. szám alá
(volt Herceg Esterházy üzlet) halyeztam át. Kérem a t. közönség további szives támogatását.
Teljes tisztelettel
Jiaier Miksa.
— (As Izr. Leányegylet szombati műsora) kapcsán Bdder Sanyi annak megállspitását kéri, hogy a „szerkesztő-konzorclumbsn" jévestn került íorgslombs s neve, 0 a műsor megírásában nem vett tészL (A báli tudósító Is Isriozlk egy közléssel: Bűder Maca neve viszont véletlenül kimarad! sz „eleven újság* kedves szereplőinek névsorából. Annyi bájos leány közt nem csods...)
— (Árutsmercti előadás az OMKE-ben) „A kávé eredete, elterjedése és fajai\' elmer. Frledenlbal László ms, kedden este 9 őrskor tartja meg előadását, mely irdekességénéi fogva nemcsak a szakmabeliek érdeklődésére tarthat számot. A szemléltető előadás, térkép is minták bemutatása mellett Ismerteit ezen nagy etterjedettségtl élveteti cikk eredeti helyeit is fsjtált.
Nincs Jobb hat barát az
[„Igmándf víznél, Azért legyen minden háztartásban jkézaét t
— (Leventeoktatőképzó tsm-folyam Klskanlssán) Kis kanlzsán, s Levenfeottbonban leventeoktatóképző tanfolyam kezdődött 42 résztvevővel. A tanfolyam keretében P. MHtolcsek Miklós ferenceslelkész eikölcstanl órákat tart. Ma, kedden este tél 8 ómkor Isten és az ember elmen tart értékes előadást a tanfolyam hallgatói számára.
— (A Kath. Legényegylet műsoros táncestélye) szép anyagi éa erkfüeal siker (egyében zájlott le. Vasárnap este KI 9 órakor a közön Ság imgelMHa a Legényegylet nagytermét, hogy végig tapsolja a kis-kanlzsal műkedvelőgárda ügyes előadását. Ugy as agitla szereplőkai, alnt s Két gyöngye volt a falunak szerzőit, Nagy LássMt és Varga Józsefet lelkes tapssal ünnepelte a hallgatóság. Előadás ulán a legvidámabb hangulatban, a .sáska" zenekar muzsikájára kezdetit vette a lánc.
1983 jsnuár 17.
ZAUI KÖZLÖNY
Igyváftéíllál, szivszorongás, nehéz légzés, félelemérzés, Idegesség, fejfájás, lehangoltság, álmailanság a természetes „Perese Hitt!" keserűvíz használata állal Igen sokszor megszün\'elhelők. Tudományos megállapítások megerősítik, hogy a Fereao léssel víz a makacs székszorulás mindenféle jelenségeinél a legjobb szolgálatot teszi. A Ferenc léuef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és faszertlzlelekben kapható.
Tilos a hógolyózás
Nagykanizsa, január IS
A rendórségre számos panasz érkezett, hogy utcai suhancok a legdurvább hógolyótámsdást intézik • magánossn haladó hölgyek ellen. Különösen • Itánvliccum növendéket szenvednek sokai, legtöbbet az Ilyen lálékoskedvü subancoklól. A rendőrség elhatározta, hogy a hógolyózó* ellen, tettenérés esetén, megindítja a kihágást eljárást.
A síkos Idő beálltával a rendőrség fokozottsbbsn ellenőrzi a járdák fithtntését. Az utóbbi két nap alatt > felhinlés elmulasztása miatt 18 ház-tulajdonos elten Indult meg a kihágást eljárás.
— (Oyermek-szlvek a gyermekekért) A karácsonyi szünidő alatt pár buksi gyerek összedugta a fejét és elhatározta, hogy csinálnak valamit szegény kis Iskolslársaikért, azokért, akik reggeli nélkül jönnek Iskolába és nincs pár fillérjük arra sem, hogy u iskolai tejlizóralbél egy csésze meleg lej jutna nekik. A nagy elhatározást tett követte. Egész szünidő alstt folyton sugtsk-bugtsk sz sptóságok. Dolgoztsk, tanullak, készülődtek. Nem kisebb fába vágták a fejszéjüket, mint hogy színdarabot rendezlek. Laubhalmer Csttll és OyömSrey Agi voltak a főrendezők. Akay llud, Rottka Évi, Bogenrleder Micus, Németh III, Oyömörey Franci, Szollár Laci voltak a szereplők. Oyömöreyék por-tájs volt a főhadiszállás, a gyermekszoba volt a azlnház terem. TIz fillér volt a belépődíj. Zsúfolt ház. A közönség: csupa hasonló spróság. Az eredmény: hél pengő a lej-tliórai-akclóra. Vasárnap adták elő a virágok királyáról szóló, bájos kis darától másodszor, tánc, hegedű, szavalat- betétekkel.
•• or ií_
1 HHHMBI
i 1 la sok pénzt I takarít mag, Iha 1 nyomlalvánj-I axflkaéglatét I éa kBnyvalt I lapunk 1 nyomdájában, I FS-ut S. alatt 1 randall mag.
— (Levente-mulatság) Nagyon szépen sikerűit mulatságot rendezett vasárnsp este a Nagykanizsai Le-venle Egyesület. A gazdag műsoron szerepelt a Leventezenekar Schiller János városi zeneiskolai lanár vezénylete alatt. A szebbnél-szebb magyar darabok előadásával Ismét bebizonyították leventéink, hogy milyen szükséges volt a Levente-zenekar létesítése Nagykanizsán. As előadott vígjátékban nagyon szép teljesítményt adtak a szereplők: Sánta Teréz, Háti Teréz, Plander Teréz, Tóth György, Hajmásy János, Katona József. Nsgy hatást kellett a magvar palolás tánc, amil Hárt Teréz és Tóth Qyörgy, Sánta Teréz és Percndy Józsel nagyon ügyesen lejtettek. Minden egyes szereplő derekasan kitett magáért. A rendezőség dicséreles munkát végzett A műsor után tánc következelt, amely a ,legjobb hangulatban a késő órákig tartott.
— (Érettségizett sírásója van Keszthelynek) Qombor Málé halálával megüresedett a keszthelyi sírásói állás. Az elöljáróság az állásban meghsgyla az elhunyt özvegyét, aki melleit Kiss Virgil végzi a sírásói munkákat Kiss Virgilnek közép-Iskolal érettségije van.
Tudja minden ember, magyar, német, yenkl
„a Schlltz vászon tartós"
Jen tagadja senki!
— (Pályázatok Jegyzőt állásokra) A tapolcai föszolgsbiró a szenibékkállsl körjegyzői állásra pályázatot hirdetett. HstáridS: Jsnnár 31. A választás napját később állapítják meg. A zalaszenlmlhályl se-gédjegyzöi állásra pályázatot htrdele<| a pacsal főszolgabíró. Határidő: január 25. Válssstás később megbs-lározandó Időpontban. Ez az utóbbi állás helyettesítés utján be vsn töltve.
— (Nem rossz üzleti) Kovács Imre Attila-utcai földműves a napokban lovat vásároll Horváth István nsgykanizsai lakostól. Horváthnak közben egy Ismerőse öl pengővel többel kínált a lováért, mire elment Kovács Iskásárs és a gazda távollétében, az Istállóból elvitte a már egyszer eladott lovat. Kovács feljelentésére a rendőrség meglndltolta a nyomozást ebben a furcsa lóvásár-lásl ügyben.
— A *t«s«i január lölkl számának élén Kodály Zoltán ötven éves születésnapja alkalmából eeneköltöl pályájáról Ír s ehhez kapcsolódik Móricz Zsigmond olkke, melybon a maga népköltési nyüjló korszakáról közli emlékeit. Babits Mihály „Könyvről könyvre" elmen uj rovatot nyit s ebben olvasmányairól számol be. Kosztolányi Desaí .As elnök" clmü nagy elbeazéléae. Török Sophte regénytolytaiáaa (Hints tanársegéd ur), Kassák Lajoe vallomása Írót oéltltüzáe-rél. Kiadóhivatal: Vilmos oaászár-ut Sá. Telefon 168-86.
I*l*drolfun át Hlfiiui, <>« lcOM-
Emlékeztető
Jan. 17. Áruismereti előadás sz OMKE-ban,»9 érékor (Prieden-thal L.)
Jsn. 21. Keresztény Nőegylet bridzs-teája a Koronában
— Az Izraelita Jótékony Nőegylet bridzsleaestélye esle 9 órakor a Kaszinóban.
Jan. n. A Szt. Ilona leányklub műsoros teája fél 7-kor a Missziós-házban.
— UceáUs előadás (Zrínyi ünnepély) 6 órakor a városhásán (Ke-rezsy Oéza).
Jan. 28- Kereskedelmit Végzettek mB-soroi ee\'W 9 órakor a Kiaszlnóbsn. Jan. 29. UceáUs előadás (Oreguss ünnep) a városházán 6 érakor (Barlha István). Jan. 30. Hangverseny a zeneiskolában 9 órakor (i tanárok közreműködésével). Febr. 1. Az ipartestület műsoros bálja.
Febr. 2. Llceálts előadás a városházán (dr. Hiba Anlal).
— A Stefánia közgyűlése a városhásán.
Febr. 4. ZTE sport-bál. Febr. 5. Llceálts előadás 6 órakor a városházán (dr. Somogyi István). Febr. 6. Délután 6 órakor a zene-Iskola növendék hangversenye a zeneiskolában (otssz szerzők müveiből).
Febr. ii. Magántisztviselők müsotot estje a Kaszinóban.
— öregcserkészek eslélye fél 9-kor a Koronában.
Febr. 12. Kereskedelmi Alkalmazottak álarcosbálja.
— Úrasszonyok is Urleányok Máriakongregációjának teaestélye a plébánia Fehértermében d. u. 5 órakor.
— Llceálls előadás 6 órakor s városházán (dr. Berkes József).
— Zenei llceálls matiné léi 12-kor s zeneiskolában (Ketllng Ferenc).
Febr. 18. Ev. Nőegylet teája a Koronában.
Febr. 19. Llceálls előadás 6 órakor
a városhazán (Vannay János). Febr. 25. Keresztény Nőegylet estélye. Febr. 28. Kath. Legényegylet műsoros táncestélye 8 órakor az egyesület helylségébi n.
— Llceálts előadás 6 érakor a városnázán (Süle Antsl).
ÖRÖtt
— Hangsiál U kaaraéró. A hangszóró szerkezet nangosfilmnel, rádiónál egyaránt rendkívül fontos szerepet tölt be, még pedig kb. ugyanazt, mint a hangszálak az emberi hangnál. A rossz hangszóró hangja olvan, mint a berekedt operaénekesé. A gépzene, fejlődésének folyamán, a dinamikus hangszóróval, elérte a tökéletes hanevisszaadásnak azt a fokozatát, amikor a géphangot az élötöl már nem lehet meg-küíömböztetni. A dinamikus haagazóró további különleges előnye, a rendkívül széles skálájú hangvtazaadás, mely főleg a mély hangoknál tűnik fel. A rádiókészülékeknél eddig általánosan használt u. n. inágnesrendszerü hangszórók ugy viszonyúnak a dinamikushoz, mint a harmónium az orgonához. A modern rádiók éppen ezért beépített dinamikus hangszóróval készülnek, ami nagv mértékben fokozza teljesítményüket. Azo * rádiótulajdonotok, akik különálló, inágnesrendszerü hangszóróval rendelkeznek, a fentiek szerint sokat javíthatnak készülékük teljesítményén, h« kicserélik hangszórójukat a bevált Orion dinamikus hat.g uóróra, mely a rádiószak-(lzletekber., minden készüléktípushoz és bármely feszültséghez kapható.
SPORTÉLET
Vasárnsp! sportesemények
Magyar profiválogatott—Középnémetország 3:0 (2:0). A magyar csapat biztos fölénnyel vtvta ki a sikert Drezdában. — Nemzeti—Aris Szslonlkt 2:1 (1:0). — BAC—Kispest 4 ! (2:1). A magyar csspat ezzel első vereségét szenvedte el a nagy túrán. — A Qyőrl VC kard-versenyét Hámory Gusztáv nyerte. Ezen a versenyen az ollmpisi vivók Is bemutalko^ak. — Válogatott bir-kózócsapatunk\';6:1 arányban győzött a csehek ellen.
Megnyílt ■ jégpálya
As NTE tegnsp nyitotta neg korcsolyapályájáL Már az első n»pon szép száramat keresték fél á jégpályát, hogy élvezzék s tél örömeit. A pálya mindennap délután 4 órától 8-lg ált a nagyközönség rewMks-zésére.
(Az NTE tornászai) a jövőben minden hétfőn és csütörtökön tartják tornalrénlngjüketalőglmnázlum tornatermében. Tornázni óhajlókat is érdeklődőket szívesen látnak.
(A visszásmatőrlzáláal Időt) a labdarugószövetség aa eddigi kettő év helyett egy évre szállította le.
I—► mmm «—j
I mindenki a helyt kereskedőknél ] | ée Iparosoknál szerezze be I I
Közgazdaság
ZtrlcU zárlat
Páris 2027Vs, Londoo 17*44, Newyorir 51058, Brossét 71-ftS, Milano M, Madrid OM Amsterdam 208«2Vs, Berlin 1234M. Wien 6080, Szólta 376, Prága 15*39, Varaó 5815, Budapest -•-, Belgrád 8971/1, Hukaraal---.
Teraéajtóisis
Basa Uszav. Ijf0-I4T0, 77-ee
13-90-14-40. 78-as 1405 14-50, 79-SS
14-20-1470, 80-aa 1435 -1490, dnnán-lull 78-os 13-20-1330,77-os 13 35-13 48, 78-as 13-50-1360. 79-«s 1363-13 75, 80-as 1380 -1390, rosa 615 6 25, tak. árpa 8UO-»IO, zab 875 890, tso-gert SéD-A 70, koipa 61S 626.
á Hssueü Bank áeytza-ártolysasl
VALUTÁK Angolt. I90V1945 Belga fr. 79-16-79-74 Csekk. 1891-17 01 Dán k. 95-60-96-80 Dinár 7-50-8 00 Dollár 57050-57*50 Praneta 1.22-30-22 50 Holt. 22905-23045 Zloty 8395-6445 Let 3 40-3-44
Uva 3 95-425 Ura 299030ÍÜ Mái ka 195-70-13000 Norvég 9760-96 60
Pessts —•--—
SeUtt -•-•-
Svájdf. 11070-111*40 Jrtdk.104 10-10610
DBVIZAK Amet. 22925-23045 Belgrád 8*45-8-55 Berlín 135-80-136-80 Brttssal 7*28-79*74 Bukarest 341-3-43 Kopenh. 9680 96-80 London 1913-1927
Madrid -•-■-
Milano 3000-30*18 Newy. 57100-574-00 Oszló 97*80-9frfl0 Párts 22*30-22-47 Prága 1693-1701 Ssona 4004-27 Stockb.104 30-105 10 VarvJ 640644-49
Wien -•-•-
Zürich 11080-111*40
Wien deartng árfolyama i 80.454.
Sertésvásár
Felhajtás 5620. eladatlan 1115. - Elsőrendű 0*86—088, szartett 082-085, szedett közép 0*78-0*80, könnyű 072 -0*76, 1-aö rendi örag 078 -080, It-od raodd öreg 074-0*78, angol aíldö I. 098-1*02, stafonoa nagyban 100-1*04, zsir 1*27— 135, kas 1W-1IÍ, Kísértés 1*06 -1*18.
Kiadja a taptala|doaos Közgazdaeágl Rt. Gutenberg Nyomda áa Dátsatal Lapkiadó Vállalata NagykaatsaSa. FeleMe kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nacytsatm 78. tzást,
ZALAI KÖZLÖNY
1983. lanuár 17.
samsbrsttftasae
MW mi SS. >\'|BMr. o u,.M MMM «H mfkM but >iiBti»it mt
lUlalMWUlHUUa mUlt raktárs-mt ikMiUai Irtái ustlota. ármutfc,
vstty a iifclSi mmk alkalmsa 3 kirakati iblaklal bU iKpd uim helyiség, dtmiJMmntl ktoónbe|á-rala szoba U Csengery-nt 14. alatt otcaón kiadó. 29
Há«, korcsmával (otfotytaio., 0 hdyen, több épülettel, megtelel htnlcaiuk, pékségnek, jotinyown, kedvező hitéletekkel eladó. Megtudható Csengeiyut 5. Tőzsde. 110
Ha bavt akar nHaáa HM. ugt litáft "»«0
aranyhegyi boraimat.
Ut.(*nklat "irt patadMhban fillér
sifrán jíksaf. Ksiysr-stoa 74
"falaton BP. KeadaMet Uihox kSISSM.
Jókaiban le»ó hs.aná\'t karikalrl kertnek\'megvételre. Cint a kladóMa. 121
I«VÓ rövid fekete »a»|n>« Oa a kiadóban.__120
Csánjrl László-utca 3. tz. alatt 9 darab 142
Alma kiptrt I riokl mSm M.
10 kg -oa tételekben hlzhoi szállítva :
. i •feM\'* sáf*
rn<»an*zki 501., epef-alma 70 >. kg -kint. fctatteUMlMi f«lms BétrAa F. ktratkedő
KUály-etca ti. 1S7
Eiaö emtíeti 3 uobás, fflnMnobái gyö-
Etnaintl vaairaap a Meratta-tlilet előtt egy szemüveg, kéretik a Köitkitvl-k Eletében leadni futatom ellenében.
-144
Ón. Szegé Pélné sz. Gross Malvin ugy a maga, mint gyermekei lataéM, Uil és (tvjtr nevében fá|dalomtól megtölt szívvel tudatja, hogy forrón szere etl férje, illetve spa, rokon
Szegő Pál
J,,55 éve$ korában f. hó 15-én este 10 órakor váratlanul elhunyt. ■ Temetése folyó hó 17 én (kedden) délután V,4 órakor lesz
az izr. temetó halottas házából, j, Nagykanizsa, 1933/ Január 16.
Légy*** emléke áldott II
Schtestnger Árpád veje. Skopál Lajos és neje, dr. Oábor Imre és neje, Oábor Ernő sógorai. Ofoas Samu apósa. Oross Samuné anyósé.
_ (MUiaa ktlfla éri—jtéa halott)
GALLÉR UaziKéa 8—IO fUlér
p m m a klvHatban
PÁLCSICS-«éi
Hl* aagykaaiisal ísiysa-, kalae-. tcxttlleilé és mnUuUlé lua» FSOxIats FŐ-UT 7.
■agykanlaasalafc találkozóhelye, aa
István király Szálloda
Budapeat, VI. Podmanloizky-sstoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Teleion: (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg viz, Ilit, telefonos szobák. Teljes komlort. A szállodában álterem, kávéház és amerlcan bar
Meghívó
A Nagykanizsai Polgári Egylet
f. évi Január hó 23-án este 6 ótakor
rendes évi közgyűlést tart
tss Tárgysorozat:\'
1. Elnöki megnyíló. 2. Titkári Jelentés. 3. Az 1932. évi zárszámadás és 1933. évi költségelőirányzat előterjesztése. 4. A Polgári Égylet Inga lanának értékesítése tárgyában ajánlat. 5. Tagdíj leszállítása, Illetve egységesítés. 6. Elnök, alelnök, tisztikar, válaszimányl.\'tágok és slámvizs-gáló bkoilsági tagok választása. 7. Netánt indítványok, & Határozatképtelenség cselére a közgyűlés f. évi február hó 2-án délelöl! 11 órakor lesz megtartva. Elnök.
Téli teendők
■ gyOmftloMiSaben.
, A hewyóenyv gyűrűket ne mulasszuk el felrakni, meri ezeknek Január végéig a fákon kell maradniok, hogy az ara-fiolók éa tUayíuróbogaiaWal ósazefogják.
Lotnbhulás utftn prrmetetsflk gytt-aitUcsUinkat 10% oh Dendrín, van ö°/»-«s Nfodendiln gyOmOlcsfakaibolb nemnmtol, vsg» 9"A> os Splbár kénná rtafa kétzttmeaaMl. — őaxibarack a gyOmölcstak^bollneum liánt érzékeny, ezért a Solbárral vató permetezés afác latos.
A lombhullÍH ifHiri permetezés meg-QU.ax öaszes itteletf kártékony- rovarokat, arok petéit, vagy bábUtt éa kiirtja az ossz a növényi kát te vöket Is.
Védósserek kaphatók:
országJózsef
mag, műtrágya, termény éa növényvédőszerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett. Telelen 13a
Nyomatott a UattulaJdonoeiKOzgaHlasági R.-T. Outen(*rgNyomda és Délza\'aJ Upkladó Vállalata könyvnyomdájában Nsgykatüzaán. (felelés üzletvezetői Zalai Károly.)
78. évfolyam 14. trfm
*
Nagykanizsa, 1933. január 18, szerda
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
lavknltMa ta kiadatva:!\': P60I 5 azim Megjelenik minden tejjel, bítlö kivitelével
POLITIKAI MÁPILAP
Peleiös szerkesztő: Bmrbarlta Lajos
lílóllsetésl áll: ««« tróia t mt aa tulí-SserkcazIMgt ás kiadóhivalall ttlelon: 70 m
Ahogy a világ leszerel...
(bl) Nsgyllangu, de kevés jelen-tAaégt) béke szónoklatok röpdösnek az európai konferenciák zöldaszlalal mellől. Diplomáciai jegyiékek özöne csépig ai .öeilnle" békevágylól. Soha annyit leszerelésről, világ, békéről nem ballotlunk, mint mai-
Eiaíall Sanbalkwannál a harcias kedvű japánok neklsiegeilék a hadi-hajók ágyúit a sokeieréves kínai falak kolosszusának és amikor len-gerről es nzárasföldröl alaposan összelőtték már ai öreg faiakat, pár tucat félelmein tankkal álgázollak a romokon, halált és pusztulási zu-dllva a klnal vfdócsapatra és a polgári lakosságra.
Kőiben (Jeniben folyik a vita a leszerelésről. Államférfiak, vlláglekln-lélyek hirdetik a béke nap|ának felkelétél\' és hadügyminiszterek — készülnek a háboiura.
Kína éhes és rongyos katonáiból (bőven vannak I) nem hiányzik a hazafias lelkesedés, aminthogy egyetlen magyarból sem hlányozns, ha ráfenekednének a határaira koncéhes hatalmak még oly böu ágyú sorfalai ls. Japánnak viszont modern hadifelszerelése és telhetetlen kapzsisága van bőviben, hogy .érdekel biztosítása" cimén Kina nagy, lomha lesléből kiszskiisa végre azt a darabol, amire már régen fáj a foga.
A.Népszöveliég? Köszöni, lólérzl magát... Locarno ésatöbbi? Szintén
Egy nagy angol kalonal szaklapban minap Jeleni meg lord Halstiury cikke. Azl irjs, hogy kitalálták a dlphenll-ctllorarsin nevü gázl, amit repülőgépekről fognak leáraiztanl a földre. Ha ebből 200 milliomod-résznyi vegyül a levegőbe, aki azt beszippant]*, a szó szoros értelmében megőrül. Akár egyenruhái visel, akár civil-zakót. Azl írja továbbá lord Halsbury, hogy nekik van már olyan gépfegyverük, amely percenként 600 lövést tud Iradnl, de ugy, hogy egy golyó skár három emberen Is átszalad. Tehát ezzel a gépfegyverrel, ha minden jól megy, percenként 1800 embert lehet lekaszálni. Azt is Írja a nemes lord, hogy a világháború egész tartama alatt .mindössze" 78 000 embert öltek meg gázzal és ehhez 100000 tonna gázl használlak el. Vagyis több mint egy lonna gáz kellett minden ember-halálhoz. Hál ugye, ez szörnyű pocsékolás voll? T. I. a gáznak szörnyű pocaékolása I Ezért talallák ki a |övö háborúja számára a leg-ujabblajta mustárgáz!, ami a réginél sokkal lakarékosabb, mert abból egyetlen tgy tonna elegendő akár 46 millió ember elpusztításához.
Tegyük fel, hogy lordunk léved vagy lorzit a azámok dolgában. Egy azonban lény: — az a gáz van, az s gépfegyver van éa összehasonlíthatatlanul puszlllóbb erejű, mini voll a világháború sok hasonló öldöklő szerszáma. Ha mindebből csak lehf Igaz Is, egy |0vó háború nem fog évekig elhúzódni, hiszen petcek alatt hadseregeket, városokat
lehel katonástul, civilestül, szöröitüi-böröllül elpusztítani.
A világnak békesxólamoka! ömlengő nagyjainak tehát jó lenne Idejében felébiednlük a győztes halai mak ópiumos narkózisából és az Igazság fegyverét nekiszegezni a megcsúfolt nemzeti jograk, a felrúgott történelemnek, jó lenne, ha Ideiében szánnák rá magukat ai elkerülhetetlenre, az elhibázott .uj Európa" térképinek kiigazítására. Meri amíg ezl meg nem teszik, addig Mába gyártanak gázl, tankokat és
bombát, hiába rettentgellk a világot a pusztítás tudományának vívmányaival, — az egyensúly örök természeti törvény s antig az nincs, addig nincs megnyugvás, ellenben vsnnak fellartózhatatlanul gyülemlö erup-llv erők, amik elé Ideig-óráig lehel biztonsági szelepeket Iktatni, de egyszer esek ai Is felmond|a a szolgálatot. Ha valami ai egyensúlyát keresi, — mert muszáj keresnie — nem törődik szzal, hogy hova esik. ösr-lötlke, beleszakad-e. Az csak keresi. Ahogyan tudja. Ahogyan
keresi az európai konszernben as egyensúlyát minden letiport állam, amikor az egyenlőtlen versenyben la — fegyverkezni próbál. Mert ml történhetik? Hát lehet rosszabb?
Világbéke... Gyönyörű, magasztos szó. Nem lehetne belőle egy ujabb vérfürdő nélkül, csupán az igazság erejével valóságot csinálni?
Mert hí már az első szippantást lord Halsbury u|fajla őr|itö gázából megteltük, akor már későn less egy kicsit...
Miért dobta magát a vonat elé egy 12 éves polgúrista flu ?
Egy osztálytársa panaszt tett a gyerek ellen apró cslnytevés miatt — A kh Jakab Karcsi nem merte megmondani az édesapjának, hogy az Igazgató hivatja — Héttön délután és kedden reggel még tanult és vidáman Játszott — A vonat a sétakert melletti bevágásban leszelte a kis öngyilkos fejét
Egy tulérxélceny
Nagykanizsa, január 17
Kedden délelőtt futótűzként terjedi szét Kanizsán a döbbenetes htr: egy 12 éves polgárlsla flu öngyilkossági szándékból a vonat elé vetette magát, amely levágta a szerencsétlen gyermek fejét.
Ml lebelelt váljon az a szörnyű lelki kényszer, amely a sínekre zavarta ezl a serdülő életet ?
A 12 éves kit Jakab Károlyt egy apró tévedése lelett érzeti túlzott kétségbeesése kergette a halálba.
A Zalai Közlöny munkatársa, aki százszázalékos megvllágl!ásbanakar|a az olvasóközönség elé tárni est sz ügyel, lelkiismeretes nyomozás ulán a következeket állapilolla meg:
Valami történt az Iskolában
Jakab Károly, aki Jakab Qábor poslaaltiszl fia, a polgárt Hulski la II. osztályának volt a tanulója. Közepes tanuló volt, mint a legtöbb. Magaviselete ellen sem merült fel eddig semmi különösebb panasz.
Az elmúlt héten a kisfiú egyik osztálytársa panaszt lett Jakab Károly ellen Blllera Béla Iskolaigazgatónál, aki magaelé hivatta. Az ügy eléggé súlyos volt és magaután von-halta eselleg az Iskolából való eltávolítást Is. Jakab Károly az Igazgató első kérdésére töredelmesen be-Ismerte hibáját. Sírva kért boósána-lol az Igazgatótól és az osztálytársától ls. Blttera Igazgató. |ól ismerte a gyermeklélek litokzatos la-btrinlusalt, a legteljesebb |avulás és a legbiztosabb jövő jelelt látta az őszinte bünbánatban és meg Is mondta a zokogó kisfiúnak, hogy ezérl Igyekszik a legenyhébben kezelni az ügyel, nem fogj! ellávoll-
oyermekltílf Jt megaobbcntö tragédiája
tani az Iskolából, dr küldje be az édesqpját, mert szeretne beszélni vele Ez ssombaton délelőtt történt. Jakab Oábor postatisztnek hétfőn kellelt volna megjelennie fia ügyében Blllera Igazgatónál.
Sem az apa, eem a fírí nem Jelentkezik
Blllera Igazgató hélfőn délelőli várta a klstlu édesspjá.t, de az nem Jelent meg. Az Igazgató erre fel akarta hivatni a II. osztályból Jikab Károlyt, de Deák Antal osrtálylö-nöktöl meglepetlen hallotta, hogy a klstlu aznap nem voll Iskolában.
Az Igazgató erre elküldölte a pedellusi Jakabék Pelőfi-ul 11. szám alatti lakrisáta, hogy tudja meg, miért nem jött a flu Iskolába és mi van az édesspjával?
A pedellus csak Jakab Qábornét találta otthon, aki meglepetten értesült arról, hogy a férjével beszélni szerelnének az iskolaban. De az is meglepelés volt számára, hogy a fis aznap nem volt előadáson. I
„Aía/d meglad/a apa, ha 6e-rmiy az igazgató úrhoz" A pedellus távozása ulán rövidesen hazaérkezeti Jtkab Károly Is. Az édesanyja azonnal felelősségre vonla, hogy miért nem voll Iskolában és hogy ml az, ami miatt as Igszgaló hivatja az édeasp|át?
A kisfiúból azonban egy szót sem lehetett kivenni. Csak sírt éa amikor tovább fsggatta az édesanyja, azt válaszolta:
— Majd megtudja apa, ha bemegy az Igazgató úrhoz.
Azzal leült a könyvei mellé éa látszólag mély tanulásba merült. Utána álment a szomszédba egy kis barát-|lhor, akivel két órahosszat a leg-vtdámabban eljátszadozott. Vidám volt, játszott, nevelett, pedig már ott volt a homlokán a halál Jeges cső"r|a, amellyel el|egyezte magának. Riadt kis lelke tudalalalll részében már érlelődölt « halálvágy, amely egy éjszaka azután ludclossá lelt benne.
„Kézit csókolom, megyek az... Iskolába"
Kedden reggel, mint rendesen, korán felkelt és mégegyszer átnézte a leckéit — amikből azonban nem kérdezték kl már többé ezen a földön.
Fél S-kor hónaalá vette a könyveli és elindult a... halálba. A jelek szerint azonban még akkor Is Inkább az életösztön voit túlsúlyban benne. Jókedvűen veit bucsuctókot az édesanyjától. Az a|lóból még visszakiáltott:
- Kézit csókolom, megyek sz... Iskolába.
Az Eölvös-téren egy másik kis polgátlslával találkozol!, akivel is-
kolai dolgokról beszélgetve egészen az Iskola sarkáig ment, majd hirtelen sarkonfordult és elindult a Csen-gery ut f(lé.
Az Iskola folyosóján élesen, fá|-dslmasan, szinte kétségbeesetten szólalt meg a csengő Mlnlha vissza akarta volna hívni a kisfiút. Dübörög már a halátvonat Szive mélyén a halálos elszántság kétségbeesésével Indul! el a sétákért felé, ötvenkél perce volt még hálra az éleiből. Mini raozgő-poslásnak a fia, tudta jól, hogy 8 óra 52 perckor gördül kl a buda-
ZALAI KÖZLÖNY
9
pesti személyvonat a kanizsai pályaudvarról.
Kinn aélálgaloli a lilákért liavai utjain. Hideg voll, a izél li lu|t kissé. De a szive egyre lázasabban veri. Még • kii télikabátját li kigombolta. Nem kellett már attól (élnie, bogy megfázik él kikap otthon, ha köhdgésével klkénylzerltl az aggodakim szemrehányásait, hogy nilérl szaladgált, miért Ivott hideg vizet, miért nem vigyázott magáin. Már semmi sem volt fonlos előlié.
És a máikor ólomlábon Járó percek moit egyre gyoriabban siettették a halált, amely egyszer csak feldüborgött a síneken.
Megkerülte « élösövényt él amikor a közeledő személyvonat feltűnt a sorompónál, ö már olt állt az őr-ház és a temetóhld kOzOtt. Husz méternyire lehetett a vonat, amikor lerohant a sínekre.
A mozdonyvezető, aki észrevelle, kétségbeesetten fékezett, hogy elhárítsa a katasztrófát. Talán siketül! li volna, ha Jakab Károly nem araiad elébe a balálnak.
Amikor észrevette, hogy lassít a mozdony, a sínek közöli, bukdácsolva a talpfákon, rohanni kezdett a mozdony elé. A kővetkező pillanatban ...plroi vér csillogott a halálvonat tekete kerekein.
Nem leheteti elhárítani a szerencsétlenséget.
Néhány méter ulán nyugalomba csikorogtak a kerekek és az utasok rémült kíváncsisággal rántották fel az ajtókat. Rövidesen megjelent a közeli őrház őre Is, aki a levágoltfejű holttestet kihúzta a sínek közül.
A kisfiú édesapja, aki épp akkor Igyekezel! hazalelé a szolgálatból, véletlenül szintén a sélakert leié meni, ahol megrendül* Unu/le fel az áldozatban saját gyermekét.
A személyvonat 6 percnyi vesz-teglés ulái. tovább Indult Budapest leié
Péter Hugó borkereskedő, akinek
Amor profanus
(Regény lflU-bál) 19
Irtat SZABÓ ZSIOMOND
Szivei, jó flu voll és gyakran segiielt a rendszerint zavaros anyagi viszonyokkal küzdő IrCkon. Egészen különös módját találta kl a segélyezésnek, amely a rája szoruló trók önérzetét sem bántotta. Hi biztosan tudta, itogy a bötzén valamelyik papír ára emelkedni fog, egy-egy nagyobb kötésbe részesül vette egy két újságíró barátját, természetesen rizikó nélkül és rövid idő alatt ropogós bankókkal fizette ki nekik az osztalékot. A Popper Simi notesza, melybe a kötéseket beírta legendái lényben ragyogott az ujságirók szemében. A jó Slmlbácslt egyszerűen • Herceg" ttek hivták, ezzel • akarván jelezni az ö mérhetetlen kincseit. A könnyűvérü Irónépség, akiknek csak elseje körül voll összegszámba menő pénze, ugy tekintett a milliomos aaztallársra, mint az ezeregyéjszakal Szinbád tengerészre, aki mérhctlen kincsnek korlátlan ura,
A herceg, dacára lolyton szaporodó mlillc ilnak, nem folylaloilpazailó életmódot. Egyetlen szenvedélye voll: bolondult a szép nők után. Még
kertjéből épp a szerencsélleniég állóhelyére látni, lelefonon érfeii-telte a rendőrségei, ahonnan bizott-lág szállt kl. Dl. Fodor Aladár tllzllfőorvoi Intézkedésére a kisfiú holttestéi beszállították a katolikus temelö halottasházába Temetése csütörtökön délután 3 órakor lesz Egy szomorú család A szerencsétlen szülök iránt mgy
irgéd korában nősült, az öreg Wald-mann leányát vetle el. Az akkor még kívánatos barnu hajadon testes, kő-vér asszonnyá hlzolt a folyton növekvő jó mádban és most már boldog lunyaságban töltölte napjait. Popper Simi megismervén a gazda-tág gyönyörei!, beleunt L-lesegének egyre gyarapodó bájaiba, melyek a régen elfeledeti pelróleum és\' fűszerek szagári emlékezletlék. Folyton uj éa uj hóillások ulán járt és bőkezű lévén, elég szerencséje akadt.
Mint atéle szegény torból lelcse-peredelt szerencsefi bizonyos megkülönböztető tisztelettel tekinteti a szüleien nagy urakra, példaképül véve őkel, minden Igyekezete oda-Irányult, bogy sierelml ügyeiben Is utánozza őket. Soltby grólban a nagyúri vlveutök eszményiépéi látta és a kis ismeretlen kardalosnö meghódítása a nagyúri versenytárson diadalmaskodó kis polgár büszke elégüllségét költötte lel benne.
Már másnap ette ott Olt tz Uj Szinház nézőterén és a műértő gondosságával figyelte Hegedűt Margitot. Elég csinosnak találta, de kliaé éretlen formájúnak és ha nem tudta volna lóla, hogy- az elismert jólzlésü Solthy gróf udvarol neki, valószínűleg nem Is törődött volna tovább
részvét nyilvánul meg. Mintha cuk a balszerencse üldözné ezt a négy-gyermekes családot. Két évvel ezelőtt hirtelenül halt meg Jakab Oá-bor legidősebb, 21 éves fia, ald ugyancsak a posla szolgálatában voll ét közvetlenül kinevezés elölt állott.
Most a legkisebb is... elment.
Dávid Magyar Józni
vele. De igy Iparkodott megtalálni benne a Szépei, kényszerítene magát, hogy elragadó, tökéletes szépnek lássa vagy legalább leltedezzen bénne valamit, amely elüt a mindennapitól és a leányt kiemeli a tömeg liláiéból. De bármiként erőlködött it, mindig csak egy fejlődő, sovány vonalú, sudár lermetü leányt látott. Atnde Sotlhyl és Muzslyall tekintélyeknek tartotta a szépség megítélésében és most már ugy teli. mint a laikus, aki Dosso Dossl Cytcéje elölt áll. Nem találja szépnek, de ismerve a kép nagy becsét, nem meri érzését bevallani.
— biztos — gondoila, hogy eit a leányt meg kell hódítanom, leg-fökép azért, mert Solthy gróf It ugyanezt akarja. Nem tiylom biztosan, mi kápráztatta el annyira, ugy-lálszik a fiatalsága. Ha Igazán Így van, miért ne legyek én a győztél?
Mint az U| Színház egyik förész-vényeie ét Igazgatósági tagja, otthonos voll a színpadon éa egy indiai maharadzsa fölényei modoréiban osztogatta kegyteljes mosolyait a kli-fizetésű kardalotnök között, akik tóvárogva lették. hogy mikép részesedhetnének ők It a milliomot kln-csesládájának egy-egy morzsájában. Felvonás közben felment a izin-
_1988. január 18.
Meri mlg Angliában már közvetlen a háború ulán 229, Németországban 283, Franciaországban 396 voll a nemlgondozó Intézetek számi, addig nálunk Magyarországon, összesen csak 8 van, köztük a nagyka-nlztal.
*
Megnyugváiuntta szolgálhal azonban Gömbös Gyula miniszterelnöknek a lezajlóit oivoikoiigreuzuton az grvotláriadalom osztatlan öröme ét lelket helyetléte mellett tett\'kl-jelenléte, bogy a népegészség kérdését a legfőbb államügynek tekinti.
Most már ttlán remélnünk lehet népettégünk legszörnyűbb ártalmának a szakvédelml rendszer kiépítése utján való leküzdéséi. A teendő világol I Kl kell építeni Budapesten, ahol — ssjnos, ezldőszerlnl egy nemtbeteggondoző sincsen — ét a többi provlnc nagyvárosokban a ne-mlgondozókat, hogy etek legyenek báalyál at anllvraereát küzdelemnek. S aztán meg kell szervezni mindenütt, különösen az Országos Társadalombiztosító Intézettel a munkaközösségi viszonyt, mert enélkül a nemlgondoiók teljes munkát nem végezhetnek. E munkaközösségi viszony megteremtésére a veieiőkö-rök teljes megértése folytán Nagykanizsán — az Oratágoi Közegészségügyi Egyesület Anllvenereás Bizottságának elnökélöl a napokban nyert érietülétflnk szerint — néhány héten belül sor kerül.
Mozgószinház
A satftke vénuex
Marlene Dtctrlch legújabb filmdrámája abból a kategóriából való, ami mellett nent lehel komoly kritika nélkül elhaladni. Él mégis. Magáról a filmről, arról a tóiét aláfestéiü témáról, amelyen vakító fehér vonalként vonul végig az anyai izeretet (hollywoodi kaptafára ét liléa szerint) nem szabad komoly kritikái Írnunk, mert olyan területre találnánk té-
padra és a rendező bemulatta Mar-glinak.
Popper Slml az atyai jóindulat meleg hangján beizéli a leánnyal.
— Valóaággul elragadott kiváló tehetsége I — mondta. Van egy kit befolyáiom a színháznál ét azon leszek, hogy kellőképen méltányolják. Ugy hallonf, hogy minden támasz nélkül, egyedül áll a világban. Mindig ét mindenkor számíthat rám él hlgy|e meg, hogy boldoggá fog lenni, ha aeglllégemet ellogtdjt.
Húsos kövér kezeibe fogla a leány linomvágátu keskeny kezét él atyai Jóindulattal simogatva, tovább folytatta.
— Ne féljen tőlem, hliz én tul vagyok az ellő tl|uság mohóságán, csupán a legtisztább |óakaral beszél belőlem. Csak bátran forduljon hozzám, ha majd Jobban megismer, akkor talán egy kit rokonszenvei It fog érezni önzetlen barátja Iránt, akire mindig számíthat az életben.
Margit barátlágoian motolygolt a bankárra éa amint a tokái, pohot alakot nézte, azt goudolla :
— Et volna tehát a harmadik I Egy szegény irt, egy öreg mágnát és egy gazdag bankár. Ugyan melyik lesz az, akinek révén elérem célomat ? (Folyt köv.)
Hatezer kezelést bonyolított le a mult évben a nagykanizsai Egészségvédő Intézet
Kanizsán néhány héten belül meglesz a munkaközösség az OTI-val
Nagykanizsa, Január 17
A szokásos évvég! slatiazllkák ősszeállilása kapcsán felkereslük a .városi Egészségvédő Intézet vezető-orvosát, dr. KesztUr Istvánt, tkl a következő nyi.atkozatot adla tz Intézet torgalmáról:
— Az Egétzségvédö Intézetben az 1932. esztendőben 78 gonorrheás, 81 slphyllset ét 93 bőr ét egyéb eset lordült elő. Az Intézeti btvl kezelések tzáma állag 900, ugv, hogy 1932. esztendőben cca 6000 volt a kezelések száma, összeten 917 talvailán oltást adtunk él cca mégegyszer annyi volt a bltmulh-Injekciók száma. Wassermann-léle vérvizsgálat, a társ-reakciókkal együtt Ottzesen voll 780.
— Hogy mit Jeleni e pár szóban összeloglall |elenlés Nagykanizsának, — folytatja dr, Kesztler — arról Ián az a pár száz beteg volna
legkompetenaebt) nyilatkozni, akik a nemes áldozatkészséggel létrehozott Intézetben gyógyulást nyertek. Mert tajnoi, Nagykanizsa bizony veszt az efafta betegségek terén. At ortzág-ban a 6. helyet loglalja el, a szomorú 6. helyet. Abban » országban, mely a venereái beteglégekben ugytnesak vezető helyet foglal el. Mert mlg Svédországban 2, Norvégiában 3, Svájcban 4, Németországban 6 venereás beteg esik 1000 lakosra, tddlg Magyarországon minden ezer lakosra 7 venereás beteg fut. Ebben sz orsságbln a 6. helyet elfoglalni blziny nagyon tto-moru valóság.
— S meg kell állapítanunk, hogy a nagy költséggel végrehíjlolt 1928. évi itatlizllkal adatgyűjtésé! következő tanulságok gyakorlati hasznosítása és a megfelelő ellenintézkedések megszervezése mégis elmaradt.
GALLÉR tisztítás •—« fillér
PRÍMA kivitelben
PÁLCSICS-ssá.
Ellő ugy kuliul Mijén-, kelao-, teiUlfeilő ét regyüiititó tuae FftOzrlati FŐ-UT 7.
1938 lanuár 18.
rtdni, melynek Ingoványos talaján „1, előliünk alásüllyedt a film kégliéinek etikai Jóérzése. A maglikát nem steietnők veszélyeztetni. A, erkölcsi beszámltbalósag szem-llKiiín ál lebál nem sutiad siem-* ,e vennünk a témát, bármennyire |s nagy erre a kísértés, banem a<edal a szereplőkkel, Illetve Marcié Dietrlchhel szabad foglalkozunk, akinek siámára mérték ulán yuolt ez a testhezálló szerep.
Minden kellék megvan ahhoz, »iy a nagy Vamp megjálaza benne i maga százszázalékos formáját. A ciiládl élet szelíd légkörétől kezdve i csatornák penetráns simoszférájáig minden illat megtalálható ebben a aokszlr\'O Hímben. Mert, hogy színes, ( sí tagadhatatlan, annak ellenére, hogy a szlnbslások törvényei helyén-kini logikai tótágast állnak.
DlcJcy Moore, ez a ragyogó kia lyermeksrirtész könnyíti meg anigy Ditlrich helyzetét, hogy az anyai ueretet végtelen skálajál érzéktt!-teue s maga sajátos eszközeivel. A Mr| s e\'epében nagyon szimpatikus alskilást nyu|l Herbert Marshall, mlg s barát szerepében Oarry Öranl brillíroz sima, elegáns színekkel.
A kisíiömtlsor kedves, változatoa és izórakoztató, Dám*.
AduHoxxunk
a Sstanaiórlm EgyesületneU t
Aki a Szanatórium Egyesület rendelőéi álra egyszer elmegy és meg-lálja ott azl az emberlelelli munkál, amit az orvosok végeznek, hogy megmentsék az életnek a szerencsétlen tüdőbetegek százalt, az kétségtelenül a legnagyobb elismeréssel fog adózni a Szanatórium Egyesölet gigászi munkája Iránt, amely lehetővé leszi a szegénysorsu tüdőbetegek Ingyenes orvosi kezelését.
Kanizsán eddig nagyszámban izedle áldozatait ez a pusztító népbetegség, a Szanatórium Egyesület áldásos munkája azonban évről-évre, kitartó szívóssággal, de csökkenll s halálozási statisztikái.
A ködös időjárás, s tél hidege és s leírhatatlan nyomor a legjobb meksígya a tüdőbajnak. Sok tejre, »k pénzre van szüksége ai Egyenletnek, hogy ellensúlyozni tudja nl a rombolást. A társadalom jó-abélSI függ, hogy évenklnl hány Wgényioriu beleget elkerül meg-wnlenl az éleinek.
á Szanatórium Egyesület most ™lezl meg szokásos évi gyűjtésit. » fáradhatatlan hölgygárda minden bekopogtat, hogy adakozásra *ák fel a lakosságot.
Adlunk minél többel, mert ezzel "pnknak is (At leszünk: lehetővé »ntlk egy-egy szegény lüdöbeleg Cellását, tehát csökkentjük a reánk wlktdö fertőzés lehetőségét. A •Hűnk és gyermekeluk egészségére "tt tekintettel nyissuk meg erszé-•rtiket a Szanatórium Egyesület Wltíhölgyel előtt.
E«tél»i kesztyűk
príma kivitelben, párili modellek «tln, olctún kaphatók
UaalAné GrUnhut Erzsi
Deák-tíz 1 I. 129
ZALAI KÖZLÖTT
A budapesti törvényszék ma tárgyalja
Csonták Ferenc, a nagykanizsai származása kanadai evangeiikus ál-lelkész regénybe Illő szélhámosságait
Budapest, Január 17 Annak lde|én réazlelesen foglsl-koztunk Csonták Ferenc, a Nagykanizsáról Kanadába szakadt evangélikus ál-lelkész üzelmeivel, aki nemcsak papi funkciói végzett, hanem különböző szélhámosságokat Is kövelelt el és mikor lába alatt forró
volt a talaj, Bécsbe szököll, ahol egy tekintélyes polgár leányánsk kezét kérte meg.
A magyar halóságok kiadatási eljárást indilotlak ét Ausztria kiadta a magyar bünügyi halóságoknak a .nagykanizsai Slrassnoflol."
A klr. ügyészség közokiraihamisl-lás és több rendbeli csalás bonteliével vádolja Ctonlák Ferencet, aki mint biztosítási tisztviselő annak idején Zalában is egy harangot igtrt egy községnek. Ogyél ma tárgyal|a a budapesti lörvényszék.
Y
SINGER MMázban
olcsó HÉ
von.
F\\ sok közül tájékoztatásul egynéhány olcsó ár;
Kockás pohárruha . Tennis flanell Ágynemű kanavász . Rojtos törülköző
Siffon.....
Fehér szalvéta
Mintás flanell. szép mintákban Szines nöi fehérnemOanyagok . Nöi szövetek divatos mintákban Legújabb divatú nöi Bouclé-szövet, tiszta gyapjú, az összes színekben .....
P --55 P —-60 P —70 P -\'70 P — 80 P —\'80 P 1 — P 1-20 P 1-40
P 3-20 stb.
A cég számos más cikk árát is mérsékelte.
Siffon, vászon, szines fehérítemQanyagok, damasztok és asztalnemüekben nagy választék.
Selymek az összes színekben, mélyen leszállított árban beszerezhetők.
Férfiszövetekben nagy ármérséklés! Nagymennyiségű maradék jutányos árban!
A Polgári Egylet székházának átvételéről tárgyal az ipartestület
Nagykanizsa, Január 17 Nemrégen foglalkozlunk a nagykanizsai Ipartestület stékhátkérdésé-vel, amellyel kapcsolatban szóvá-tellük Samu La|os elnöknek az egyik elöljárótági ülésen lett kijelentését, hogy ha a székházépítés nem nyeit még elintézést, azt semmi körülmé-
nyek között sem lehet az elnökaég terhére Imi, hanem annak, hogy mig mai napig sem irkezett le az elintézés a kincstár jogügyi bizottságául
Mint Ismeretes, a nagykanizsai ipartestület elgondolása eredetileg I volt, hogy a Zöldfa-telkén épIU fel
az u| székházat.
Mosl ebben a tervben változás késiül. Ugyanis a Polgári Egylet hajlandó megfelelő feltélelek mellelI egész épületkomplexumát átadni. Az iparieslülel vezetősége hajlandó is a kérdésben tárgyalásokba bocsátkozni és átvétel esetén hajlandónak mutatkozik a Polgári Egylet összes adósságait, terhelt átvenni és ezenkívül mintegy 10.000 pengőt készpénzben lefizetni.
A kérdés nem egyszerű és sok körülteklniéit és meggondolást kíván. A Polgári Egyletnek az Ipartestület állal való átvétele esetén a Polgári Egyletből természetszerűen kl kellene vonulnia, atonbasv megfelelő helyiséget mdrls találtak számára.
A legközelebbi nepokban ebben a kérdésben összeül egy bizottság, amely megtárgyalja a feltételeket és valószínű, hogy elvileg alkertll ia n megegyezés.
A hivatalos lényetök — értesülésünk tterint — síiveten látnák, hs az iparieslülel átvenné s Polgári Egylet székkázál.
Friedenthal László előadása az OMKE-ban
Annak a programnak, amit a nagykanizsai OMKE tűzött maga elé tagjai szak-kullurájlnak szolgálatában, egyik Igen értékes része: az áruismereli előadások sorozata. Elaő volt ezek kőiül Friedenthal László alelnök elöadáaa, melyre nagy arámban jelenlek meg kedden este a helyi kereakedövllágnak nem csak szakmájuknál fogva érdeklődő tagjai, hanem stámosan mások is a kereskedői közélet vezetői és a különféle szakmák képviselői, természetesen hátiasszonyok is. A léma ugyanis egy ma|dnem min.\' ■ kim V kedvenc élvezeti cikke, a ízfví vol. Az előadó valósággal m i grafikus részletességgel Ismerte - a kávénak a keleti mondavilágot visszanvu 0 hls-lorlkumát, annak g igraflai c-lt-rjedt-ségét, köihasiná!.ttba való átmenetének történeli adatak, majd alapos szaktzerüséggel, mintaüvegciékkel illusztrálva, ismertette teljes részletességében a kávé sokféle fajlá|it, azok küllemét, termelési viszonyai! és kvalllásalt. A hallgatóság nagy telsiéssel fogadta az értékes szakismereteket nyújtó előadást.
Az á*lamháztar1á8 biztosítása érdekében
Igénybe veszik azország vagyonos rétegeinek segítségét
Budapest, Jazifár 17 ImrédlBtli pénzügyminiszter ger..i tárgyalásai után megvalósítják azt az elgondolást, hogy az államháztartás biztosításának érdekében Igénybe kell venni az ország vagyonos rétegeinek segítségét is.
Magállapodás jöll léire, hogy .50 millió pengő kölcsönt bocsátanak a kormány rendelkezésére. Ebből 25 millió! a vezető Iparvállalatok, 15 milliót a tehermenlea nagybirtok, 10 milliót a gazdaaígl éa társadalmi élet módosabb elemei adnak. A pénzügyminiszter a kormánnyal teljes egyetértésben kijelentette, hogy semmiféle kényszert nem óhajt alkalmazni, kizárólag a termelő osztályok hazafias áldozatkészségében bízik.
ZALAI KÖZLÖNY
1983 jinuár Mi. H
NAPI HÍREK
NAPIREND
Janair. 18, azarda
Hómil katolikus: Piroska. Protestáas: Plrosks. Ur.: Teb. hd ».
Városi muieum ás Könyvtár nyitva CTdtöftokőa ts vasárnap délelőtt 10-tfll 13 óráig.
flyrgys.ertárl élteit ssolgálsl 3 hónapban : sí Őrangyal gyójfl szertár Dettk tér 10. si. és s klsksnlssaigyógyazetlár.
(Jöiluidö nyitva reggel S érától este 6 óiálg (béllé, azerda, péntek délután, kedden egész nap Itdknek).
Barbarlts Lajos előadása Budapesten
Nagykanizsa, január 17
A Zalai Közlöny felelős szerkesztője, Barbarils Lajos szombaton esle 6 órakor tartja előadását .Oilet is dilettantizmus az Irodalomban" elmen Budapesten, az Országot Gtt-donyl Oéza Irodtiml Társaság felolvasó ülésén. Ugyanezen sz ülésen áldoz a Társaság elhunyt tb. tag|a, Négye*" László egyetemi tsnár, a neves dalomtörlénész emlékének és ezen az ülésen lesz Jóinef Ferenc főherceg székfoglalója.
— (üiszelnököt választott a Pacsal Dalkor) A Pscsal Dalkor Landl Ferenc igazgató elnöklete alatt tartolt évi közgyűlésén Kovács Imre plébánost egyhangú lelkesedéssel dlszelnökévé választolta.
— (Halálozás) Súlyos gyász érte s Nagykanizsáról nemrégiben lávo-zotl Fejér Károly csendórszázadosl. Édesanyja, dr. haralyl és bereczkl Felér Kálmánné szül. kovásznál Csatalt Klárs 61 éves korában Hódmezővásárhelyen elhunyt. Nagyszámú kanizsai barátai és llaztelól őszinte részvéttel osztoznak Fejér százados gyászábsn.
— Dr. Kőnlg fogorvos hazaérkezeit s újból rendel.
— (Gazdatiszt! nagygyűlés és gazdabál) Az Alsódunántutl Oazda-tiszti Klr rendezésében febtuár 11-én, Kaposvárott gazdatlsztl nagygyűlés és ezt kövelőleg dunántuli gazdabál lesz. A gazdabált földbirtokosok, bérlők, erdölisztek ét állatorvosok szoros bevonásával tartják meg. A bál fővédnUei Somsslck László gról, az OMOE elnöke, Hoyos Mlkss gróf, sz Országos Mezögszdsságl Kamara elnöke, Erdőd) Rudolf gróf, Festetik Krlslóf gróf, Bledermann Imre báró, alb. Több mini 100 védnök és rendező szerepel a meghívott. Meghívó igénylés sz Alsódunánlull Gazdatiszt! Körtől Kaposvár.
— (Az Egyházi Vegyeskar) ma, szerdán este 7 diakor próbát tart. Az összes tagok pontos megjelenését kérem Rdcz.
Sctiüls vászonból van kelengyém, Nincs Is annak párja. Még anyósom Is megszerel, Hogyha azt meglátja.
Szép, tartós és nem Is drága, Mindenki azt vegye I Arany keretben: „nyit, tartót" a véd/egye.
Fizetés helyett üvegeket törtek a házigazda felén egy zngkimérés vendégei
Nagykanizsa, Január 17 Kedden este 8 óta tájban hangos veszekedés, kiabálás zaja verte fel a Bajza-u\'ca 10. számú ház csendjét.
Ebben s házbsn Iskik Pondolek István voll pincér, aki nem tudván megtagadni a mullját, zugklmérést rendezeti be a lakásán. Szegény ember, munka nincs, élni pedig csak kell valamiből.
A szóváltás olyan hangos leli, hogy s szomszédok már szí hitték, odaát ölik egymást. Három naptrá mos, Pondolek lslván vendégel, miután aiapossn bsborozlak, a fizetés mtatt össieszótalkoztak a házi
gazdával, akire üvegekkel lámadlak rá. Egyik üveget a másik után.törték szét . három emberrel szemben tehetetlen házigazda fején, aki súlyos tefiértííéseket szenvedett.
A szomszédok végűi is rendőrért szsladtak. Mire azonban a rendőr a helyszínre érkezeti, addigra a támadók megszöktek.
A rendőr kikérdezte Pondolek Istvánt a lámadók személyére vo-nalkozólag, majd bekisérle a séiűllet a közkórházba.
A támadók kézrekeriiésére megindult a nyomozás.
Jtc
AruQüscban

— (Vigyázzunk a házszámokra)
(Levél a szerkesztőhöz ) Nem ludom, figyelemmel kisérte-e Szerkeszlö Ur s házak sorszámait. Ha figyelemmel kitéri, látni fogja, hogy nagyon sok helyen vagy nincs házszám, vagy ál van mázolva ugy, hogy nem lehet orlenlálódni annak, aki valamely házszámot keres. Én, mini orvos, naponla hosszú Idői löllök azzal, ha egy beteghez hívnak, hogy a házszámot kell keresnem és nem tudom megtalálni. Szól ez különösen a külsőbb perifériákra. Rózsa ulca, Teleki utca, alb. Vagy egyáltalán nincsen házszám, vagy pedig, ami még gyakrabban előlordul — át van meszeive és nem lehet elol-vssni. Nemcsak nekem, az orvosnak
Tekintettel, hogy
fióküzletünk rövidesen megszűnik,
ugy még s raktáron levő összes áruinkat az eddiginél Is sokkal már-•ákaltsbás áron árusítjuk -(volt l>«naö Aruháabsui) Strém-ház Weiszfald éa Flaohar Egy 3-*s Wertheim-szekrény és teljes üzleti berendezés Igen olcsón eladó.
és többi orvottársaimnak, hanem a köz érdekében találom helyénvaló nak, ha a halóság e tekintetben megfelelő Intézkedéseket lenne. Kérésem szíves közléséért fogsdja Igen llsztell Szerkeszlö Ur előre is hálás köszönetemet a jó Ogy nevében. (Dr...)
Bzirkelegskaek éa érelaeiuseáés-bett szenvedőknek a lermészeles „Fereae lóuel" keserűvíz használata könnyű és ponlos bélmüködést biztosit. Klinikai vizsgálatok igazolják, hogy a reréio lóisel víz különösen agyvérzésre és gutaűlésre hajlamos Idősebb embereknek kitűnő szolgálaldt tesz. A Perese léssel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fü szerüzletekben kaphaló.
Bangáit MBKonyok. Az utolsó harminc óv alatt a világ társadalmi helyzetének képe lónyegeean megváltozott éa a vállozAaban nagy része van a nők előretörésének. Európában éa Amerikában Jogokat és munkabírót kaplak a nők. Gormánuaené Hajnóczy Rózsa, aki óvókig ólt Indiában ÍUblndranatb Ta-goro egyetemi városában, érdekoa tanulmányban Ilsmertstetl az ludlal nd mai helyzetét és ezzél kapcsolatban a mái Indiai társadalmat. A tanulmány az „U1 Idók." eheti szántában Jelent meg.
m Nagy meglepetés a vevőközönség részére Slnger divatáruhoz fehér jannárji
— (Rádiót népművelés Pacsáu)
November óla folynak Pacsán a népművelési előadások, nsgyon ügyesen, s tsnulságos program közben felhasználják a rádiót Is, sőt hogy élvezetesebbé tegyék s népművelési esiékel, szórakoztató rádió-számokat is iktatnak be, azonkívül vetllettképes előadásokat. "A splritus rectora mindennek Landl Ferenc Igazgató. Kívüle Kovács Imre plébános, dr. Kristály Aladár gazd. felügyelő, dr. Tveuosek László körórvos, Török Oyuls főjegyző, Oombos Károly lanlló, Landl László állatorvosltn-ballgaló tarlollak összesen 88 előadási, minden aika-lommsi zsufoll terem elölt.
_ A _Uridt Mis* ttarapa .SUbiUb.
A „Színházi Elei" ul száma köti! a részletre programját a Misa Európa válsss-tAnnak, amely az Idén nem Párizsban, banatu a spanyol fővárosban, Madridban less. Ugyancsak részletes programját adja s Szlrihazl Élet a Január 22-lkl Misa Magyarország választásnak. A 64 oldalas Ridló Vllághtradó. Európa legrészletesebb rádióműsorát közli és eszel a 1 vádló VUághlradóval agyUtt 260 oldalra bővült a Színházi Etet
— Olcsóbb lett nálunk aa akkumuldtortOltéa Tranadanubta.
— (Motorkezelő! tanfolyam) nyílik meg a fémipari szakiskolában kellő azámu Jelentkező esetén, A tanfolyam két részből áll. Az eM részben az Ipari és mezőgazdasági benzin, nyersolsj, vllágllógáz és generátorgázmotorok, a második /észben pedig a személy ét teherautomo-bllok, au\'óbuszok, motoros ekék, traktorok, moloros csónakok, vasúti motoros kocsik gépi berendezéseinek, különösen löbbhengeres gyorsjáratú benzin és nyersolajmoloralnak szerkezetét és kezelését tárgyalják összesen 70 elméleti és 20 gytkorlall órában. A tandíj összesen 29.90 s. pengő. Az elősdások az esti órákban tartstnak, ugy hogy azokon mindenki részlvehet foglalkozásának megzavaráss nélkül. A tanfolyamra felvehetők motorok, autobuszok, traktorok stb. tulajdonosai és azok, sklk ezek kezelésével. Javításával foglalkozni óhajtanak, továbbá Idevágó gyárak, műhelyek szakmunkásai. Jelentkezés szombat és vasár-nap kivételével délután 2-6 őrs közt a témlpar! szakiskola műhely-főnökénél.
— A aiske áldását. (Világvárost Regények) Bgv bűbájos kis akdt leányt hoz Nowyorkba a haló. A véletlen öss-szoaodorja egy mogorva, hatslmas gé-uéaazel. A leány egy rajongó, u) vallás telekezet hatalmába kerül ét borzasaid életveszély fenyegeU napokon keresztül, — ez Leleexy Béla uj regénye. — Newyorknak külsd éa belső panorámája vonul el az olvasó eldtt Izgalmas es érdekfeszítő mese keretében. tW
Szép lesz
Dr. Benedigné Lang Magda
kozmetikai intézetében
Nagykanizsa, Deák-tér 3. Olcsó bérletrendszer. =
1883. január 16.
VARGA
Tisztit
Feat
Gallérok tisztítása
8-10 fillér
Horthy Miklós ist 8. Hunyadi-utca 19.
1933. a gazdasági békekötés éve lesz
A .Magyar Közgazdaság" kflill: A budspesll kereskedelmi és Iparkamara kttlkereskedelml blzoll agának ülésén Hanlos Elemér elnök, ny. államtitkár a gazdasági helyzetről, többek között llyképen nyilatkozott : Nem kell kölönös jóstehetség, sem túlságos optimizmus annak megjövendöléséhez, hogy sz 1933. iv a gazdasági biktkölis éve fest A világgazdaságnak elmúlt három esztendeje, minden nyomorúsága mellett Is, azzal s tanulsággal járt, hogy tisztázta a gazdasági fogalmakat is összefüggéseket és meggyőzhetett mindenkit arról, hogy s legsoványabb gazdasági alku Is többet ér a leg-önérzelesebb gazdas\'gl bábomnál. Ha nem Is a gazdasági béke, ugy legalább a gazdasági fegyverszünet állapota köszöntött be nálunk is január elsejével, amikor ugy s magyar-osztrák szerződés, valamint két magyar-csehszlovák kompenzációs megállapodás lépeti életbe.
- Köztisztviselők részére rendkívül előnyős bulorvásárlásl alkalom. Modern berendezések, tökéle-les jó kivitelben, hosszú lejáralu részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók - Kopsltln bútoráruházban, Horthy Mlklós-ut 4. Nincs Jobb házi barát az
[„Igmándl" víznél, Azért legyen minden háztartásban [kéznél I
SPORTÉLET
Felhívás az NTE tornászaihoz A tornalrénlngek beosztása újból változott. A jövőben minden szerdán 6-r8-lg és szombaton 7—9-ig lesznek a tréningek a főgimnázium tornatermiben. Felkérem a tornaszakosz-II ly tagjait, valamin! mindazokat, akik a nemes tornászsportol aktive üznl akarják, hogy a mai Irinlngen jelenjenek meg. Dr. Vlt Ferenc szakosztályvezető
Száraz, aprított
bilkkfát a.
trlfalii
fűtfiezenet
házhoz szállít, legolcsóbb napi áron
Sleiner Adolf
Halta. «a aaé«k*eMk*M
Mrály-atoa 32. sz. alatt.
ZALAI közlöny
Közgazdaság
(—) Mekkora termésre számíthatunk gyümölcsösünkben ? Ezt
a kérdést tárgya ja a Növényvédelem és Kcrtiszct most megjeleni legújabb száms Cikkeket köaOI míg a csemegeszőlő homosl termesztéséről, a törpe gyümölcsfák nevelésének hibáiról, a műtrágyák alkalmazásáról, a paizstelü irtásáról, a melegagy készítéséről. a gyümölcsös téli tisztogatásáról slb. A dúsan tlluszlrált kél szaklapból egy alkalommal a Zalai Közlöny n való hivatkozással a Növényvédelem kiadóhivatala (Budaoesl V. FőImüvelfsORjI Minisztérium) díjtalanul küld mutatványszámot.
Zürichi zárlat
1\'ártl 2028\'/!, London I744<A, Newyork 519-25, Brllsael 71-971 a, Milano 26-58>/I, Madrid 42 611 Amslerdam 206 60 Bellin I2343VI, Wien 60 60, Szólta 3-76, Prága 1539, Varaó 5815, Budapsst -\'-, Belgrád 6-95, Bukarest -\'-7
TerménytSxide
Haza tlszav. 78-os 13-80-14-20, 77-es 14-00-14-30, 78-as 1450-1460, 78^-. 14-30-14-80, BO-ss 1445-1500, dunántúli 76-os 13-20-13 30, 77-és 13-35-13 45, 7S-aa 13-50-1360, 70-es 13^5 13 75, 10-as 1380 1390, rozs 615-625, lik. árpa 8-90-910, zab 900-ST25, Isn-gerl 6-70—080, korpa 6 15-6-25
VALUTÁK Angolt. 1905-1945 Balga Ir. 79 16-79-74 Caehk. 1691-17 01 Dán k. 94 90-9610 Dinár 7-50-8 00 Dollár 57050-573 50 franciát. 22-30-22 50 Holt. Z2M5-23065 Zloty 6390-6445 Ld 3 40-3-44
Ura 395-4-25 Ura 2WO^O"2U Márka 135-70-136-60 Nonrág 97 80-9880
Peseta -•--•—
Schül. -•--a_
Svájdl. 110-70-111-40 Svéd k. 104 00-105 00
DEVIZÁK Amst. 229-45-23065 Belgrád 845-8 55 Berlin 135-80-13660 BrOsael 79-26-TO74 Bukarest 341-343 Kopenh. 9510 9610 Londoo 1915-19 29
Madrid —■•-
Milano 3000-3018 Newy. 571-00-S74-00 Oszló 9800-9880 Pária 22-30-22-47 Prága 16S3-17ŐI Szórta 4-00-4 27 Stoekb.104 2O-105 00 Varsó 64-05-64-45
Wien . -•—
Z0rlehll0-80.il 1-40
Wien elearlng árfolyama i 80.454.
8ertésiáiár
Pelha|lás 1178 eladatlan 736. - Eleó-rendü 086-088. asedett 0-82-085, siódéit közép 078—081, könnyű 072 -0-76, l-«ó rendÜ öreg 078 0 80, ll-od rendű öreg 074-0-76, angol eüldó I. 0 98 1-02, azatonns nagyban 100-1-04, ielr 1-27-132, trua 1-06 t-ltí. télaerlés 1-06—1-16.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdaaágl Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Váltalala Nagykanizsán. Pelelós kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanlzaa 78. szám.
APRÓHIRDETÉSEI
U á»ittÉi«i«li* ♦U"*!\'* /a»+r. rntmdm krr«kM s*á m* B taMf. Vas*. á. »i mtém — fDMf, l. ásása >■<*»\' »* **\' • I"-Máa ás M -*€ •• W. mkUm
űilatm«g>iOnl*Us miatt raktéia-mat oloaó árban kiárusítom. Armuth, Ba*ér-u4war. 2H
•pcolélla gallerilMtitáa, rutjafestés, vegytlsnltáa legocsóbb árakon, \'.Ideál* góamoiógyár kelmetestó és vegytiaztltó pyüitötelepc Olga kalap éa kézimunka szalon, Horthy Miklós-ut 5. 5017
Kérem a közönséget, hogy autó megrendeléseit kizárólag 167. éa 571. telefonállomáson adja le részemre. Kaulmann Manó. 5798
KQlön be járatú baitoromoM szoba a
beiváioaban kiad*. Qm a kiadóban. 147
Négyszobás. b«m»®r«oa lakás május I-re kiadó Sugár-ut 7. 133
Ogyes •lérusltéaő kisasszony kaucióval felvétetik. AJinlatokát a kiadóba „Ogyea" jeligére. -153
Állami tisztviselő keret kétszobás lakást a város belterületén május l-re. Cim a Idadóban.
Hlreoh Oezkér, mint a Hirsch és SzegÖ cég társtulajdonosa mély megilletődéssel és Őszinte fájdalommal tudatja, hogy j szeretett barátja, illetve cégtársa
Szegé Pál ur
folyó hó 15-én váratlanul elhunyt.
A megboldogultban igaz barátomat, áldozatkész munka- I társamat veszítettem el, aki cégünk megalapítása óta el nem | hervadó érdemeket szerzeit.
Emlékét kegyelettel GHzxdk I
(Mlldeo külön ártesitéi helyett)
Ha bori akar tleaán inni, ugy ízlelje mag
aranyhegyi boraimat.
Il\'erenklnt lirt palackokban 3G fillér Sáfrán József, *a8yar-«tea 74
Telefon SSS. Rendel\'*! há.hox küldöm.
Aprított haséb
tűzifát,
trifnill, tojás
és egyéb
szeneket
legolcsóbb áron szállít a
láiykulttal Fatelep is Épltéal-aayagkereskeáét
épltetta ás ápltkszás! asyagak raktára var-ut «. Tataton 384.
Transdanubia malom mellett
A nagykanlzaal klr. Járásbíróság, mint leiekkönyvi hálósig.
10288/tk. 1932. sz.
Árverési hirdetmény és árverési Altételek.
Néptakarékpénztár R. T. vágrehs|tatónak özv Viiig Oyuláné Dell Regina a Virág Oyula végrehajtást szenvedők ellen Indított végrehajtási ügyében a leiekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében sz 1881 :LX. l.-c. 144., 146., 147. §-at értelmében elrendelt a vegrehsjlásl árverést 80 tar. P lökekővelelía, ennek 1931 évi december hó 6. napjától Járó érvényesíthető legmagasabb kamala, 1 aO\'o váltódíj, 03 P 20 tlil. eddig megállapított per éa végre-hsjláal éa az árveréal kéivényért esulUI megállapított 34 P költség, valamint a cssilakoioltaknsk kimondott a dló*ká]l 1216 sz. tjkvben toglslt Ingstlsnokrs Raliéi Vilmos 50 P. Kaulmann Károly J50 P, Báron Rezsó 113 P 20 I, Nagy Ilona 360+ 180 P, Farkas Ferenc 22 P éa Ma-tucz Alajoa 6111 P, valamint a dióskáll 12 6 ts ungj.kabtat 319 sí tjkvben lógtál! Ingatlanokra Keszlhelyvldékt Takarékpénztár r. I. 368 pengő tökekövete\'áse és járulekai behajtása vegell, a nagykanlisal klr. Járásbíróság lerdtetén levó Dlóskál és Ungjskabla kozaégben fekvó a
I. a dlóakáll 1216 az Ijkvben 330 hrsz. alatt foglalt ház 48 az. slall udvar és aiántólölddel Ingatlannak Virág Oyula ne-vín álló \'/a részére 800 P,
tli77 hrsz. a. foglalt szántó a Hegymelletti Felaó marón ingatlan »/s réssere
melletti Felső mezőn Ingatlan V» réssere 155 P.
492/c. hrss a. foglal szőlő a Szeglalusl hegyen Ingstlsn \'/i részére 31 P,
6 9/s. hraz. a. foglalt szántó a Szeglalusl hegyen Ingatlan s/a lészére 21 P,
972/b hrsz a, loglalt rél a Klsnádl rétekben Ingatlan >/s réssíre 8 P 5) f,
453/s hrsz a. loglalt aiánló a S.egla-lusl hrgyen Ingstlsn l/s részére 20 P. 973 htss. a. loglalt rél a Klsnádl rétekben Ingatlan >/a részére 22 P,
532/b. hraz. a. loglalt szóló és pince a Szeglalusl hegyen Ingatlan 1/, részére 179 P, 533/c. hraz. a. foglalt szóló és pince a Szeg\'alual hegyen Ingatlan r/s részére 179 P, mié. 2. hraz a. foglalt ssólő éa rát a Szeglalusl hegyen ingallan Vs részére 34 P.
II az ungjaltablal 319 azl|kvben 36 hrss. slall foglalt azőló az Alsó ungl hegyen Ingatlannak vésrchalUst szenvedők nevén álló •/• ríszíre 261 P
és l/d. 2. 28. hrss. alalt loglall erdő lakabla puaztán Ingatlannak ugyanazok nevén álló «,\'. részére 2S0 pengő klklállásl árban és pedig as 1. pont alatt telsoroll Ingatlanokra ás U. pont alslt tclaoroil in-
gatlanoknak Virág Oyula nevén álló \'/« részére S4S0/lkv. 19IS. sz. »égzésMl özv. Virág Oyuláné Dell Regina javára bekebe leseit haazoaélvezeti azolgalml iognak tenntartáaávst, — de ha Igy az azt meg--előző jelsálogoa terhek fedezatére ezennel megá!lapttotri503 pengő be nem Ígértei-nék, az árveréa halálylalanná válik a az Ingatlanok a szolgalmi Jog [ennlarláaa nélkül kerülnek ugyanazon batámsnon árveréa alá — mégis sa I. pont alalt Maotolt la-aattaaok
Rstfel Vilmos kövsL Illetően 1368 P Kanfmasn Károly . . 1448 . Báron Rezső . . 1768 .
Keszthelyvidéki Takaréapénzlár
követ. Illetően 1888 . Nagy Hona , . 23\'6 .
P rtá* Ferenc , . 3346 .
Malucz Ala|oa , 33J6 ,
a II pont alalt (elsorolt Ingatlanok pedig Keszlhelyvldékl Takarttpénzlár RT követelésé! Illetően ia68 pengő megállapított legkisebb vételáron alul el nem adhatók.
A telekkönyvi hslóaág az árverésnek Dlóskál község házánál leendő megtartásai. 1933. évi február hó 8. napjának d. a 10 óráját tüll kl és as árverést lel tételeket as I8SI :LX. t. c. 150. § a alapján a következőkben áltapllja meg:
I Az árverés alá eaő Ingatlanokat és pedig 330 hrsz. s. toglslt Ingsllant a kl-klálláal ár felénél, a lobbit kétharmadánál, Illetve a megállapított legkisebb vételárnál alacsonysbb áron eladni nem lehet. (19C8:XLL l e 26. §.)
Az árverelnt szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10Vt-ál készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.c. 42. 8 ában meghatározott árfolyammal azámltott óvadékképes érlékpaplrosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bá-atpéninek előleges blról letétbe helyeiésétól kiállított eUsmcrvényt a klkuldöltnek átadni és az árveréal leltételekel aláírat. (1881 : LX. t.-e. 147., 150, 170. §§., I908:XU, L c. 21. S-)
Az, aki as Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretei tett, ha többet ígérni senki aem akar, kötelea nyomban a kikiáltsál ár azizaieka azertnt tnegállaplloll bánatpénz! az általa Igéit ár ugyanannyi Százalékáig kiegészíteni; (1908: XU. 25 8.)
Nagykanlzaa, I9S2. évi oklóber hó 28. napján.
Dr. Bentzlk a. k. klr. |blró.
A kiadmány hiteléül!
(P. H.J Mlkó a. k. Itt I4H..I
Oloaóbb
»f
FUTOR
szénsavas takarmánymész
II
2 kgr. os doboz ára ... 54 tulár 5 . . , ... 110 . SO kgr. ára (saákkal együtt) . 690 . ereded gyári csomsgolásban. A .FUTOR" növendék állaloknál a caonlképiódéat elósaglil, blsásra beállított illatoknál étvágygerjeaz-tóleg bat. A .PUTOR- etetése mellett konyhssó adagolása iclcaleges. A nagyhtztalók, uradalmak, gazdaságok a .Futott- állandóan etetik. A valódi .FUTOR- ezentúl caak s fend eredeti gyári tsomagolásbsn kerül Íorgslombs. Zsákból kimér* , FUTÓ RT*\' szentül ne fogadjon el I Beszerezhető:
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palota mellett)
(Ttaatmifal I Isti rtW —ÉÉtrH
ZALAI KÖZLÖNY
1933. |atiuár 18

■Hfe mm VHH BA HM
BÚTORT
és kárpitos árut minden Ízlésnek és igénynek megfelelőt, ériási választékban, legolcsóbban és legkedvezőbb feltételekkel szállít díjmentesen és felelősséggel
KOPSTEIN
t
bútoráruházak Nagykanizsa Szombathely
Alapítva s 1887-ben.
Sopron
Kituna asztali n] és óborok
90 liléitől •• tlllérApt* Dr. Llctitfcheln borkereskedő
CaMiwy-ri ar. un
A förhánd hegy melleit levő ungorl erdőben t. hó 22 én, va.Arnap
d.lutAn a áritól keulódőleg lenyő h
keményfa, rőzsefa és forgács „
kerül eladásra. bővebbet:
Dukász Ferenc
A nagykanizsai klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól.
10287/thv. 1932. szám.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek. Néptakarék pénztár r. I végrehajtatnak Ma lek OyOrgy és ne|e Vlnczek KValIn végrehajtást szenvedők ellen Indított végit\' haj áll Ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az IA8I:LX. tc. 144., 146. éa 147. §§. értelmében elrendeli a végrehajtási á\'verést 800 ar. P tőkekövetelés, ennek 1931. év| február hó 10 napjától |áró érvényesíthető legmagasabb kamata, >/i<>/o váltódij 95 P
20 f eddig megállapított p?r és végrehajtási és az árveréal kérvényért ezutUi megállapított 34 P költség, valamint a csstla-kozottnak klmoniWtt özv. Herbai Istvánné 72 P, Nagykanizsai Takarékpénztár r. t 300 P, továbbá a rlByáci 116 sz tjkvben foglalt Ingatlanra és a rlgyácl 626 sí. tjkvben foglalt ingatlannak Malek Oyörgy nevén álló felerészre Mulasics János 60 P 10 í Kálmán Jánoa 55 P 20 f, Szegő Mór
21 P 70 f, StÖul Ignác 75 + 20 P 20 f, Mulk Perenc 22 P 20 f, Plschl Játós 80 P. Balassa István 39 P, Szabollei Oyörgy 65 •ftt a rlgyád 626 sz. tjkvben loglalt in-
{atlanra Rovács -Mártonné 38 pengő tőke-övetetés és járulékai behajtása végett. A nagykaitmal ktf járá bíróság teiületén
levő Rlgyác köziégben fekvő i a rlgyácl 626 »z. tjkvben A-M »or 1810 hr«z. ». foglalt szőlő a Férne hegyen végiehaltéat izenvedők nevén álló ingatlanra 768 P 50 f, a rlgyácl 110 sz tjkvben A f 2 sor
1889 hrsz. a. foglalt szőlő és pince a Ferenc hegyen Malek GyOrgv nevén álló In-Katlanra 811 pengó kikiáltási álban, de aa
1890 hrsa. Ingatlan, mlg az 1889 hrsz. ingatlan
ö«v. Herbai Istvánné köv. Ili 1150 P 1150 P
Kovács Mártonné . „ 1250 .--.
Mulaslcf lános „ . 1370 . 13\'» » Kálmán János , , HM, 1380 , S\'ígő Mór . . 1620 . 15*0 .
Stöszl Igná: , . 16 6 . 576 ,
Mulk Perenc . . 1780 . 1710 _
Plschl János . . 1S*2 , 1742
Balassa litván . „ 1972 , 1842 .
Siaoollcs (Jyörity » „ 1970 , 190U „ Nagykanizsai Takarékpénztár r. t. követelését Illetően 2070 . 2000 . megállapítod legkisebb vételáron alul el nem adható.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek Rlgyác községházánál megtartására 1933 évi február hó 7. napjának d. e. 10 óráját tüzí kl éa ai ii vetési feltétela ket az 1881 : LX t.-c. 150. §-u alapján a következőkben állapítja meg:
Az árverés alá éső ingatlanokat a kikiáltási ár kétharmadánál, Illetve a megállapító t legkisebb vételárnál Alacsonyabb áron eladni nem lehel (19 8; LXI. tc. 26. g)
Az árverelni szándékozók kötelesek bí natpénzUI a kikiáltási ár 10%-át készpénz-\' ben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában nteg határozott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen biról letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 ; LX. t.-c. 147., 150, 170. §§.; 1908 : XL. t c. 21. §.)
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási á:nál magasabb ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem akar, köteles nyomban • kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. 25. §.)
Nagykanizsa, 1932. évi október hó 28. napján.
Or. Hentzlk s. k. klr. |biró.
A kiadmány hiteléül: Mikó s. k.
14Ö titlMl.
„Olcsók vagyunk, mert Jók vagyunk.*
Ezen a héten
néhány darab ui rádiókészüléket nagyon olcsó áron adunk el — részletfizetésre is.
Meg lesz lepve!
TRANSDANUBIA R.-T.
Csenge r-y-ut O. Telefan 4-13.
Nyomatott a laplula|donoi Kőigaidaiági R.-T. üuleiiberg Nyomda it U4lzal.il Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nacykanlisán. (fdelöa Uiletveietó t Zalai Károly.)
73. évfolyam 15. uám
Nsgykanlzw, 1938. Január 19, csotörlök
Ara 14 HlWr
laerkesilórif és kiadóhivatal: Póni 5 >ili>. Megjelenik minden léggel, héttó kivételével
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
Elóflzetésl li,: egy hóm t pengó •• Iliiét Sietkeutóeégl é, kUdóhlvaUtl teleion: 78. u
Az „uriflu"
(bI) Minap nylll levélben válaszolt valaki ezeken a hasábokon egy fiatalember panaszára. A nyílt levél veleje az, hogy valaki azért nem tud elhelyezkedni, mert — nem uritlu.
A mai végzeit fiatalság keserű szájíze érzik, ebból a vádbél, amll a társadalomra szór a tétlenségre kényszeríted fiatalok hiába feszülő munkaereje, a kilátástalan nolnapolr félelmes boszorkány-nyomása, az élet céltalanságának, az ember felesleges voltának az lf|uság lelkűidében való mind mélyebb meggyőkerezése.
Ezen a keserít szájízen senki ne csodálkozzék. Nsgyon és szomorúan érthető ez a hangulat még akkor la, ha a fiatalos hév a társadalommal azemben gyakorolt kritikájában vádlói minőségben lép fel és túllépi az objektív Igazság haláralt és esetleg előforduló spcradlkus esetekből olyan általánosításokat von le, amslyekef az elfogulatlan szemlélő nem talál meg a mat nagy problémák vizsgálata közben. Meg kell ezl Is bocsátani annak a mai fiatalságnak, amely minél jobban felkészül arra, hogy hasznos polgára legyen hazájának és ezért csak szűkös mindennapi fslalot kér a munkájáért, — annál jobban érzi a felkéezUllség fokozódó Öntudata mellett, hogy reá nincs szüksége senkinek, tehertétele az országnak, egy szám a munkanélküli statisztikában, tehát a kőz szempontjából jobb lenne, ha nem volna.
Az Idősebbek ezl az érzésl nem Ismerték sohs. Az ember már spró gimnazista korában elhatározta, bogy ml lesz s mire megvolt a végzettség, megadódoll hozzá mindig a darab kenyér Is olyan munkapontodon, amll az uj munkás Itonpolgár maga választott, Ma tanul, képezi magái, dolgozik, küzkodlk az a lialal és nem ludja, miért s a legtöbbjének még csak eszébe sem jul pályaválasztó tanácsadó könyveket vásárolni, mint ml tellük valamikor, hanem rábízza magát jobb esetben az összeköttetéseire, Igazi nevén a prolekclórs, állalánosságban pedig — a véletlenre. Majd csak akad valami I Mint ahogyan akadt valami annak a keszthelyi liunak, aki érettségivel a zsebében boldog, hogy községi sírásó lebelelt.
Van azonban a fiatalság ebéli felfogásának egy alapvető tévedése l-ppen az, amelyik abból a minapi nylll levélből vág súlyos vádat a társadalom szemébe, amikor azt állítja, bogy az elhelyezkedésnek a nem .uritlu- volta az akadálya.
Hál ez nem Igy van egészen.
Igáz, hogy az uram-bályám rendszer mérhetetlen hlnírosában nem a kenyeret kérő Nslal személye a fontosabblk tényező, hanem egy jó pártfpgó többel ér minden kvalifikációnál ér rátermettségnél. Igaz, bogy a prolekclonitmus rákfené|u annál vltulensebb, minél tóbb tesz az eszkimó és minél kevesebb a Mka. De az .urllln"-elméletel állalánosságban felállítani ntégsem lehel.
Pont ma nem lehet.
Hiszen körűi kell cssk nézni, nem Is kell messze menni, skár mlnd|áit III Kanizsán. Hány sokprédikálumoB család gyermekei lézengenek évek hosszú sora óla állás nélkül, nem azért, mintha nem lenne szükségük arra, hogy munkával larlsák el magukat, hanem azért, meri őket is ugyanaz az átok nyomja, ami a kisbürgözdl egyszerű polgárember gyermekét: — nincs megfelelően hasznosítható prolekloruk, vagy ha volt Is, mindig akadl valaki más, skl még jobb protekciót ludoll lel-hajszolnl. De Itl van ennek a pen-dant-ja Is : hány clmerlelen névjegyü listai ül boldogan a kisebb-nagyobb blvalalában, kiktől i:em kérdezte senki, hogy urltluk-e, hanem bekerüllek, mert volt hely és — szerencséjük volt
Protekció vagy Bzerencse. Vala-melyikre, sajnos, szükség vsn. De egyik sem válogalóa a családi származás dolgában azokban a vidéki polgári rétegekben, ahol a llatalság
problémája csakugysn probléma. Éppen ellenkezőleg: — az „uiWu" előjogai éppen az egészséges Irányú és szellemű demokratizálódás mai napjaiban veszítik el lépésről lépésre régi jelentőségükel.
A különben is problematikus értékű .uriflu" cim és |elleg ma egyre kevesebb kiváltságot biztosit Egyrészt mert sz url mlvoltol nem lebet csupán örökölni, hanem azt meg Is kell szerezni és gondolkodásban, viselkedésben, jellemben, lélekben és leslben kifejleszteni, gyakorolni és megőrizni. Nem a névjegynek kell úrrá lenni az embert, hanem az embernek magának- És az úriember eme felfogása melleit igenis kötelessége a társadatomnak, hogy annak, akit a maga soraiban posztokra állit, az urt mivoltát la elbírálja. De mindenekelőtt kötelessége minden fiatalnak, hogy ebben az értelemben csakugyan és a szó nemes értelmében uriflu legyen, akár földea pdraszlszoba kékcsikos ágyában, akár címeres bölcsőben
nylfolla kl először a szeméi.
Nem ott van tehát e baj, hogy kl meddig ludja visszsvinn! a családfáját. Hanem legelsösorban 1a olt, hogy nlnca, egyszerűen és meg-appellálhalatlanul nincs elég állás, nincs elég elhelyezkedési lehetőség. (A másik baj azulán az, hogy ami ivan, az nagyon sokszor nem érdem, tudás és rászorultság szerint talál gazdái, hanem a legkülönfélébb befolyások versenyfulásán, jobb esetben a vakszeren^én dől el a vá-laszláa. A régi Ideologia szerfal! .uritlu" ezl éppen ugy érzi és szenvedi, mint a sárbaragadt kis faluk vargapétereinek gyermekei. És (itt van a kutya eltemetve I) mindegyik egyformán igyekszik kihasználni ls, meri ma, sajnos, Ilyen a világ és nem lehelnek mást.
Celerum censev: ne hsdakozzunk llszteletremélló anakronizmusok ellen, amikor a modern lársadalmi berendezkedés ezerfe|ü hldrá|át, a protekcionizmust akarjuk kiirtani.
...........................— .|Vri.rn. -i-i-i-i-i-r,-ii-innitnnrtmtvuWLU
Magyarország revíziós problémája az első nagyszabású francia revíziós gyűlésen
Pária, Január 18 (Éjszakai telefonjelentés) Charo-béryben, Savoye-megye fővárosában a Békeszövelség, amely számos egyesülelet foglal magában, vasárnap eate nagy népgyűlést rendezett, melynek egyetlen tárgya Magyarország
és a trianoni békeszerződések kérdése volt. A Szövetség felkérésére dr. Ledermann László genfi egyetemi magántanár Ismertette Magyarország mai helyzetét és klfe|tette, hogy csak p. trianoni békeszerződés revíziójával lehet biztosítani Középeurópa békéjét.
Andraud képviselő hangoztatta, hogy a nagy francia tömegek a maguk részéről ls óhajtják az igazságos békét.
Ez voll az első nagyszabású francia revíziós gyűlés.
.........*................ ,n »»
Élet halál harc az éhes farkascsorda ellen
Bukarest, Január 18 (Éjszakai telefoirjelentés) Konstanca mellett a hóviharban eltűnt egy juhnyáj, melynek felkulátására Vajna Mihály földbirtokol* lóháton indult el. A földbirtokost útközben körül-
fogta egy 25 főnyi farkascsorda. A szerencsétlen ember kétségbecselt harcot vivőit az életéért. Már három farkast leterített, amikor az egyik beleharapott a lábába, a másik pedig a tova nyakára ugrott.
S\'.eiencsére az utolsó pillanatban egy erdőör Jölt a segítségére, akivel együtt tizenegy farkast sikerült agyonlőnie, mire a többi elfutott. A földbirtokost súlyos harapási sebbel beszállították a Kórházba.
A Népszövetség ujabb kölcsönt hajlandó adni a magyar államháztartás deficitjének eltüntetésére
Genf, Január 18 Népszövetségi körökből szerzett értesülés szerint a magyar államháztartás deficitjének részbeni kiküszöbölésére az a terv merült fel, hogy abból az alapból, amelybe a magyar kormánynak a transzfermora-
tórium érlelmében bLonyos összegeket kell pengőben fizetnie, a hitelezők hozzájárulásával kincstári jegyek ellenében Isméi kölcsönt adná nak a magyar kormánynak. Ugy becsülik, hogy az a deficit, amelyet ebben az évben fedezni kell és
amelyet a Tyler Jelenlés 145—150 millióra tesz, ilyen módon körülbelül 100 millióra csökkene. A pén-ügvi bizottság végleges állásfoglalása még mm Ismeretet, de a jelek ezerint a bizottság tagjainak jelen-lékenyrésze rokonszenvvel fogadta tzt a gondolatot.
Dombovártól Montreálig levelezett nőkkel Osonták Ferenc,
a szédületes pályafutást! nagykanizsai ügynök
Budapest, Január 18 Ma tárgyalta a büntetőtörvényszék Krayzell-l&n&cia Csonldk Ferenc kalandor Ügyéi. Az Ügyészség kQz-okirathdmisitás és csalás vádját emelte ellene.
Az elnök kérdésére azt válaszolta, hoKy foglalkozása evangélikus lelkész, Amerikában szerezte meg a lelkészi képesítést. Errevonatkozó bizonyítékokat azonban nem tudóit i -. elnök elé lárr.S. Kimondotta ez-
után, hogy Marosvásárhelyen végezte a gimnáziumot és teologiát hallgatolt, majd belépett a minorita rendbe. Büntetve már volt csalás és közokirathamisitá8 miatt, amikor is 10 hónapi fogházbüntetést kapott.
ZALAI KÖZLÖNY
1988. janaár 19.
Közokiraihamisiláaban bűnösnek érzi magái, csalásban azonban nem. Elismeri, hogy az útlevelet .kijavította."
— Milyen célja volt az útlevél kijavításénak? — kérdezte az elnök, ön bázai ember, de azért* Kanadában, Dombováron és Torontóban Is egy-egy leánnyal házassági levelezésben volt és ugyanekkor eljegy-zell egy másik kanadai leányt.
Csonlák Ferenc ki|elenll, hogy csak Csoknyal Lili kanadai leánnyal levelezeit, ezzel ls csak szórakozásból. Valótlan az, hogy később még két bécsi nőnek Is házasságot ígért volna.
Aira a vádponlra vonatkozólag, hogy a kanadai magyaroktól nagyobb pénzösszegeket csalt volna kl, azl mondotta, hogy éppen legnap érkeztek meg Amerikából bizonyítványai és levelei, melyek szerint semmiféle csalási nein köveletl el.
Az ügyész indítványozta ezután a tárgyalás elnapolását, hogy. az agyben sértetteket a\' vizsgálóbíró kihallgathassa. A bíróság a tárgyalást elnapolta.
A halálraítélt csendőr-gyilkos perújrafelvételt
kér
Budapest, január 18 Vdrady Imre, a kötél általi halálra ítélt sajóbábonyi csendörgyilkos, akinél; bílntatéset a kormányzói kegyelem életfogytiglani fegyházra változtatta át, vedöje utján újrafelvételi kérelmet nyújtott be. A miskolci törvényszék utasította a vizsgálóbírót, hogy hallgassa ki a kérelemben megnevezett 9 tanút.
Meggyilkoltak egy mandzsu minisztert
Peking, január 18 (Éjszakai telefonjelenlés) Japán táviratok szerint egy koreai ember meggyilkolta Csuengszlanszu mandzsúriai minisztert.
legtörtént az elvi megegyezés a Polgári Egylet és a nagykanizsai Ipartestület között
Május elsejétől Iparosszékház lesz a Polgári Egylet háza
Nagykanizsa, Január 18 Szerdán délután összelőttek a Polgári Egylet és p nagykanizsai IparlestQlet ad hoc bizottságai dr. Krdtky István polgármesternél, hogy a Polgári Egylet székházának átvétele ügyében tárgyaljanak. Megje-lenlek Samu Lajos Ipartestületi elnök, Papp Oszkár alelnök, Frank Jenő, a székbázépllö bizottság elnöke, dt Hajdú Gyula, a Polgári Egylet elnöke, mlg a város részéről a pol-gármesleren klvtll dr. Hegyi Li|os főjegyző, iparblrtos voll jelen.
A kérdéshez minden jelenvolt hozzászólt. Több mini kétórás tárgyalás után a bizottság nagyjában a következő elvi megállapodást fektette jegyzőkönyvbe:
A nagykanizsai Ipartestület átveszi a Polgári Egyletnek a Oazda-ságl Takarékpénztárnál le kJ 32 000 pengős adósságát és ennek kamatalt február e!se|étől fizeti. Készpénzben 20.000 pengót fizet, melyből azonnal klflzelendök a köztartozások, a Járdaépítési költség. Tartozik a megállapodásnak jogerőre emelkedéstkor 5000 pengőt fizetni.
A fennmaradó 8-10 000 pengőt hitelezi az Ipartestületnek vranyvalulá-ban 3 évre. Ezt a tartozást \'sz Ipirles-fülel nem tartozik 01 év előtt visszafizetni, csak azon rselben, ha a székházal értékesítené.
Az épülei átadásának határideje 1933. május 1. Kikötötte a Polgári Egylet, hogy a szokáso) februári bankettjét a székház nagytermében tarthassa és évenként a nagytermet kétszer igénybe vehesse. Az ipartestület nemcsak a székházal, de a vendéglő teljes berendezéséi Is átveszi.
Ezek volnának nagyban az elvi megállapodások az Ipartestület és Polgári Egylet közölt, amelyéket mindkét testület illetékes fóruma elé terjesztenek.
Nem lehet kétség aziránl, hogy ezzel a megoldással Jól Jár a Polgári Egylet, amelynek további zavartalan működése biztosítva van, mert egy súlyos tehertételtől szabadult meg, de |ól Jár az Ipartestület, amely egy nagyon ériékes objektumot ksp aránylag Igen kedvező feltélelek és módozatok mellett.
Az adó-marhák szabadkézből való árverésének premierje a kanizsai vásártéren
Még Kiskomárom is vidéke községei vannak toron, aztán egy ideig szünetel az állatok árvtritt
Nagykanizsa, Január 18 A nagykanizsai, szerdal hetivásáron nagy érdeklődést keltettek a vásártéren a különböző községekből felhajlott szarvasmarhák és lovak, amelyeket adólartozás fejében lefoglallak és a magy. klr. adóhivatal közegeinek Jelenléiében elárvereztek.
Pacsáról 10 szarvasmarhát és 3 loval, Oroszlányból 2 loval és 3 marhát, Hahótrót 3 marhál és 1 lovat hajtoltak fel. Minden a legnagyobb rendben folyt le, annál Is Inkább, mert az adóügyi közegek a miniszteri rendelet értelmében a legtöbb esetben az árverést szenvedő gaz-
dáknak a szabadkézből való árverezést engedélyezték, igy Jobb áron lehetett értékesíteni ai áriatokat, mlnlha halósági árverésen kerültek volna eladásra. Igy a gazda Is és a kincstár is jobban járt.
Volt löbb olyan tset is, amikor az árverési szenvedő gazda kifizette adótartozását vagy egy nagyobb ösz-szegel törlesztett tartozására. Esek azonnal visszakapták marháikat.
Érdekes voll megfigyelni, hogy mlg a nagykatilzsavldéki gazdák minden ellentmondás nélkül segédkeztek a szomorú aktusnál, addig a pacsalak és a nekik asszisztáló falubeliek, mikor a marhavételröl voll szó, kiváglák nagy önérzettel a rezei:
— Nem szotullunk rá, hogy .Ilyen" marhákat vegyünk... és nsgyot ser-cfnlettek.
De azért minden állal gazdát kapott. A pacsalak lefoglalt marhái, melyeknek dsrsbja 140 pengó becsértékben lelt felvéve, dsrsbja állagban 105 pengőért kelt el. Ugyancsak a többi marhák Is elfogadható áron kellek el.
Most majd legközelebb Komárvá-ros, Klskomárom, Nagyrada stb. községek lefoglalt marháira kerül sor éa azután Ismét szünetel egy Ideig a rendkívül szomorú aktus: áz adótartozások fejében lefoglalt állatok halósági árverése
A vonat alé vetette magát agy fiatal bácskai leány
Kunszentmlktés, Január 18 Kovács Gizella IS éves Jánoshalmai leány kedden délulán a kun-szentmlklósl pályaudvar közelében a Budapest felé Jövő személyvonat elé vetette magáL A vonat kerekei darabokra vágták. A fiatal leány a délutáni vonallal érkezeti Kunszent mlklósra. öngyilkosságának oka Ismeretlen.
Amor profanus
(Regény ICU-hél) 2(1
Irtai SZABÓ ZSIGMOND
Olyan kedves hangon beszélt, hogy a bankár kedvezőnek Ítélte a jövő kilátásait. Derűs hangulatban nézte végig az előadást és még az előcsarnokban is halkan fülyörészle a második felvonás dallamos gavott-ját Ahogy a fedett bejáró elölt autóját várta, egy alacsony, sovány ember köszöntötte. A bankár láthatólag megörült a találkozásnak.
— Nini, Braun url mintha csak kívántam volnál Most már el sem engedem és velem kell vacsoráznia I
Ez a Braun Adolf tőzsdeügynök volt. Ha az éleiben csupán csak esze után boldogulna az ember, akkor Braun vagyona vetekedett volna az amerikai milliárdosok kincseivel. De Braunnak nem volt szerencséle vagy nem volt elég bátorsága. Szóval hiányzott valami, mely a sikert hozza. Braunnak meg kellett elégedni középszerű jövedelemmel s legfeljebb csak az vigasztalhatta, hogy a tőzsde fejedelmei rendkívül okos embernek tartották.
Popper Simi különösen nagyra-becsülte. Braun pénzügyi zsenijét.
— Acéleszü, világos látású ember
— szokta róla mondani és véleményét beigazolta azzal, hogy rendszerint megkérdezte, ha valami nagyobb üzletbe fogott. Már vacsora\' közben rátért a dologra. A Hunnia telekvásárló és házépítő részvénytársaság flnancirozásáról volt szó. Popper Simi nagy lelkesedéssel beszélt az üzletről.
— A vállalat biztos és rendkívül rentábilis, a kamalláb Jelenleg eléggé alacsony és a koitjunklurák kedvezők. Természetesen a vállalatot hatalmas méretekben fogom növelni, körülbelül a berlini hasonló vállalat arányában. Az eddig nálunk létesült ilynemű vállalatoknak épen az volt a hibája, hogy kis arányúak voltak. Nos mit szól Braun ur a dologhoz?
— Az üzletet önmagában véve én is jónak tartom, csakhogy a vállalat nem időszerű.
— És ugyan miért, ha szabad kérdeznem ?
— Mert rövidesen háború lesz.
Popper Simi felkacagott.
— Ugyan, Braun ur, az Isten áldja meg, hogyan beszélhet ilyeneket ? Háború leszi Vájjon kivel? Talán a llz év óla beígért világháborút tetszik gondolni? Legyen nyugodt, mindegyik félnek van annyi esze, hogy nem kezd háborút I No meg egyáltalán semmi okuk sincs rá,
hogy kikössenek velünk, semmiféle aggasztó tünet nem mutatkozik, ha csak talán az, hogy a francia löke kissé visszahúzódik. Én különösebb Izgalmat nem észlelek. A börze nyugodt és ez a föl
— Én nem akarok vitatkozni Popper úrral, csak a véleményemet mondtam meg — felelte száraz hangon Braun.
A bankár meghökkent ettől a hangsúlytól és most már kevésbbé kicsinylő modorban kérdezte:
— De hát mi alapon állithatja ilyen biztosan a dolgot?
— Ott lent a Balkánon bal van. A zimonyi sógoromtól, a Pollák-Singerlől tudom, az pedig Jó szi-matu ember és nagy összeköttetései vannak Belgrádban.
—.Belgrádtól fél? A szerbektől? Nagyszerű 1 Hát azoktól is meg lehet ijedni?
— A szerbek az oroszt Jelentik.
— Nono, Braun ur, miért nem mindjárt a franciát és az angolt is? Maga nagyon pesszimista máma.
— Nem I Csak előrelátó.
— Jó, Jól Az előrelátás szép és okos dolog, üzletembernél meg a lehelő legelemibb követelmény. Dl csekvés nélkül mondhatom, hogy én is előrelátó ember vagyok, dc a je-
t
len cselben Braun ur elörelátásá túlzásnak tartom. Abban igaza lehet, hogy egykor valamikor meglesz a világháború, hiszen azért áll az egész világ nyakig fegyverben. De az nagyon sokára lesz 1 Mi már öreg emberek leszünk akkor, ha ugyan egyáltalán megérjük. \' Nézze, milyen nyugodt minden körülöttünk I Nézze meg ezt a várost ennek a luniusl éjszakának megragadó pom fájában. Már éjfél körül |árunk és milyen erős az utcai forgalom I Olt lent a Duna tele van hajókkal, egvlk uszály a másik után viszi, horaja a gabonát. Sohasem voll erösebb termény- és állatklvitelünk, mint mostanában. A külföldről szinte ömlik be a pénz és a magyar gazda , zsebe duzzad a bankjegyektől, járadékaink-szilárdan állnak, alig van a napiárban ingadozás. Az állam egyre-másra építkezik és ha a belpolitikai viszonyok csak egv kicsit enyhülnek, az összes reformokat is kere.zlülvlszl Miért aggályoskodjam én, ha mindenki nyugodt? A külpolitikai bonyodalmakat majd elsimítja a diplomácia I E\'hlheii Braun ur, hogy egészen nyugodtan megyek bele az üzletbe és büszke leszek rá, hogy egy második Haus-man báró lesz belőlem, aki szebbé és nagyobbá leszi fzi a városi I (Folyt kív.)
1938 január
ZALAI K0/I.ONY
Egyedül a soproni kereskedelmi és Iparkamaránál marad meg a 4 százalékos kamarai Illeték
Nagykanizsán nincs Inünenza-járyány
ii. doéa Upét«. ttutlUarroi Nagykanlzaa, juuái Iá Miután Nagykanizsán olyan hírek lállak tegnap napvilágot, hogy ! városban nálhaiáz-jirvány gratz-szál, szükségesnek találtuk a nagy-Msrönség megayuglalásáia megkér-doni a legilletékesebb lényelöl, dr. Qxla Lip6t városi MszIlfSorvosI, aki kérdésünkre kijelentette, hogy Nagykanizsán ezldSsierínt semmiféle Influenza-járvány nincsen. Csak a téli Idótzsk beálltával szokásos meghűléses .\'.egbetegedéstk. amik minden évoen előfordultuk, semmivel sem nsgyobb arámban mint miskor. De éi nem jeleni! a náthaiáz-járvány vagy bullám megérkeztéi Nagykanizsára. A kanyarómegbetegedések Is megizüntek, lertőiőbelegségek csak ritkán fordulnak elő, ugy hogy Nagykanizsa város közegészségügye ki-sléjlló.
Kél gyermeket a füst, hármai »n|]i Bit mag
Budapest, Január 18 (Éjszakai teefonfelentés) Szerdán délután Kis János cipészmester, Te-Isp-utca ál. szám alatti lakos kór-baba meni. Távozása élőit két kisgyermekére rázárta az ajtót. A gyerekek látszani kezdlek a parázzsal, közben olyan fost keletkezett, hogy
mindketten megfulladtak.

Szerdán este borzalmas dráma játszódott la a Mária Valérla-lelep egyik épületében. Egy Idegbeteg asszony, Bálint Mlhályné elvágta késsel 3 kisgyermeke nyakát, majd lelakátzlolla magát. Mind a négyen meghallak.
Vásározó kereskedik súlyos balesete
Hlakolo, január 18 Kedden éjszaka Kovács látván miskolci szabómester autóbuszán 14 miákold Ipsros és kereskedő az ózdi vásárról jővst Ssjónémetl éa Velezd kőzött csaknem végzetessé váló balesetei szenvedeti. Az autóbusz a meredek dombról vlaazatelé tarait és minden fékesás ellenére felborult.
Az autóbusz utasai belezuhanlak az ulszáti árokba éa valamennyien megsebesültek, özv. Vlszovks La-josné és CstUlk Vince csizmadia-mestert súlyos zuródásakkal, esz* méleilen állapotban száUliotlák kórházba, mlg a többi sebesültet a miskolci mentők a helyszínen részesítették első segélyben.
IdAlárAs
A nwvkanlavai taalsornlOglal mav-llnsto klantéaaki Szardán a Umér-MU: Re«.! 7 áfakor -3, délután J árakor -OÍT este 9 Órakor - 00. PtíMxtt Egész nap borait ti boltozat, SUUrűny: Reggel éasakkelst, délben délkelet, este éatakkeleU azál.
(S/azata ,MUHkrm • I.Slar.lé-S\'al laténál Mull sah M áras-• «ar.il« Ma .árkaié ktaakk
kavaaáaul.
A kereskedelmi mlnlszlerlumban értekezlet voll a kereskedelmi és Iparkamarai Illeték felemelése ügyében. Arról van szó, hogy a leglöbb kereskedelmi és Iparksmaia pénzügyi egyensúlyéi ar eddigi kamarai Illetékkel lennlarlant, mint panaszolta, nem tudjs.
A soproni kamarakerülel kereskedői és ipsrosal megnyugvással vehetik lulomásul, hogy amíg a többi kereskedelmi és iparkamarák a kereset! adó 5-6, sót 8 százalékára emelik fel a kamarai Illetékei, a soproni kereskedelmi és Iparkamara megmarad a 4 százalékos Illeték mellett.
A kamarai lllelék lelemelése másutt szért váll sz",lségessé, mert sz eddigi Illeték nsgysága melleit a befolyt
■egölte-e férjét az
Harminc év előtti hirtelen Kaposvár, január 18 Erdeket fel|elentés érkezeit a napokban a kaposvári ügyészségre. A fel|elenlö azzal vádol meg egy jómódú |ágónakl öregasszonyt, hogy 1902-ben méreggel tette el eisó férjét a láb alól. A bíj\'elentés a legpontosabb adatokat tartalmazza.
Mivel Jágónak nem Somogy, hanem Baranyamegyében fekszik, a
Nagykanizsa, január 18 Kél hete adolt hírt arról a Zalai Közlöny, hogy Kacorlak község tehetősebb gszdél összeadták azoknak a azegényebb gazdiknak az adóját, akik ellen kllüzlék az árveréal. Hasonló eselekról a megyei közigazgatási bizottság ülésén ls megemlékeztek, ahol meg halottan vették tudomásul a magyar lalual nép emberséges összetartását. Moll ujabb hasonló megkapó eset
adókból nem jutott a kamaráknak, annyi, amennyivel a költségvetésűk egyeniulyál biztosíthassák.
— Azért nálunk Is csökken évről évre a befolyó kamarai Illetékek összege, — mondts dr. Talzs Károly a kamara vezető II lkára. Amíg három évvel ezelőtt 80 000 pengő voll a Illetékből a kamara bevitele, kétévve! ezelőtt csak 70.000 pengő s tsvsly már csak 60.000 pengő. Ezt a jövedelemcsökkenést azonban egyelőre egyensúlyoztuk azzal, hogy a kkzdú-sokai redukáltuk. A kamara tisztviselőinek az adó|át ezelőtt a kamara fizette, most a tisztviselők maguk fizetik. Az Ogyforgalrai jelentést csak negyedévenként adjuk kl s hasonló megtakarításokkal elértük azl, hogy a kamarai Illeték megmaradt 4°/s.
egykori falnszépe ?
halál ügyében nyomoznak kapoavárl ügyészség áttette az iratokat a pécsi ügyészségre.
A gyilkossággal gyanúsított Öregasszony egyébként 30 évvel ■ ezelőtt egyik legszebb menyecskéje voll a falunak és a férje annakidején valóban hirtelen halt meg. A szép özvegy, első lérje hslála ulán rövidesen férjhez ment és azóta la a legboldogabb házaséletet éli.
történt Zalabesenyi községben, ahol hétfőn az adóhlvlta! tisztviselője cssk ugy voll hajlandó elállni egy öregasszony ingóságainak a végrehajtásától és megengedni sdójárs a részletfizetési kedvezményt, ha azonnal lefizet 80 pengőt.
Az örrgasszonynsk nem volt 80 pengője, mire Kovács Zsigmond, a község sranyszivd bírája a síró asszony kezébe nyomott titokban 80 pengőt. A nemesszivO biró nemrég
VESZEK VADAT
minden mennyiségben, a leg magasabb napi árért
sípos andor
NAGYKANIZSA iss
egy másik szegény özvegyasszony.*! !b hasonló módon ar*itsH.
Nincs Is nsgyobb becsülete senkinek Zalabesenyón.
Iskolánkl vüil népművelés Nagykanizsán
A levente Ismeretterjesztő e!6-adás sorozat programja
Nagykanizsa, január 18
A Nagykanizsai Levente Egyesület kebelében példás álet folyik az isko-lánkivüll népmüvelés lesén Is. Flló Ferenc Igazgató fáradságot nem kímélve szervezte meg sz egyhónapos tanfolyamot, minden vasárnap 6, összesen 24 i ló idáaaal. A megnyitó ünnepély |amti\' 8-án volt, a záróünnepély január 29 én lesz.
Az előadók betűrendben és tárgyaik a következők:
Barbarlls Lajos: 1. miért kell adói fizetni? — 2. városunk múltja.
Flli Ferenc: nagyatádi Szabó Istvánról.
Fodor Aladár dr.: a nemi betegségek.
Oyurátz Ferenc dr.: 1. a vailáaos-ság, — 2. Arany Jinos élete és költészete (vetített képekkel).
Horváth József tanító: 1. az alkohol káros hatása, - 2. a lűdővész. — 3. a honvéd.
Kelemen Ferenc: 1. a pénz sze-repe a gazdaaágl éleiben, — 2. a takarékosság.
Keszier Ferenc: a biztosítás fon-losságs.
Ketttng Ferenc: I. és 1. a gyümölcs^ védelme, — 3. a gyümölcs-lak metszése.
fóliák István: 1. és 2. a méhészéből.
Vecsera Antal: I. a városok gázvédelméről, — 2. és 3. s tűzrendészetről.
Vegele Károly: 1. az elektromosságról, — ?. a csillagos égről.
Zsigmond József: I. az Ingatlan vagyon nyilvántartásáról, •— 2. Gárdonyi Gézáról
Tánoiskola
Az esti tanfolyam újból megnyílt.
Tanítási órák:
Hétfí, szerda, péntek este 8 órai kezdettel. Vasárnap nagyszabású
Saaztánc
d. u. 5 és este 8 órai kezdettel.
M GÁBOR tánctanár.
Kifosztotta e/fy kiskanizsai trafikos ruhaszehvényét,
hogy útiköltséget szerezzen Debrecenbe
Nagykanizsa, január 18 Szeidán délelőtt Kiskitültsán, a Hajgaló Sándor-utcában azolgálatot teljesítő rendőrőrszem ligyelmes lett egy bajlotlhátu öregemberre, aki mlndkél karján egy csomó férflru-bával, minden házba bekopogtatott és eladásra kináila a-ruhákat.
Mivel a Zalai Közlöny csak alig néhány nappal ezelőtt adott hírt arról, hogy Bclatonfenyvesen számos villába betörlek, amelyekből különféle férfi ruhaneműket vittek el, a rendőrnek gyanús volt a dolog és Igazo látta az Ismeretlen öregembert.
Az öregember, aW Kromás Károly 60 évea debreceni lakos, voll pincemesterrel azonos, zavarba jöll, majd
bevallotta, hogy a nála levő ruhákat lopta.
— Haza azeretnék utazni Debrecenbe, mondotta, de nlnca egy fillérem sem az ullkőllségre. Elhatároztam, hogy vagy kéregetés, vagy lopás utján, de szerzek magamnak pénzt.
— Amikor btmeniem Baa Károly Irsllkos lakásába senki sem volt a közelben, kinyitottam az előszobában levő szekrény ajla|ál és onnan több férfi ruhadsrabo! elvittem.
A rendőr azonnal visszaklaérle Kromás Károlyi a Irafikosék lakásába, akik csat ekkor tudták meg, bogy meglopták őket.
Kromás Károlyi előállították, megindult ellene az eljárás.
A községi bíró fizette kl a végrehajtónak két szegény Öregasszony adótartozását
ZALAI KÖZLÖNY
1983. lanuár 1.
i „leghűségesebb város"
(Sopront Képeakfayv, 118
képpul. AuwxilelMtar-
ton boríték ban J.rfl P. vi«ionk»té»beii MU*. Somló Béla Mart-kiadó
A mai filléres irodalom itelén lldllői Jelenség as a konyvsoraasl, melyei a Somló Béla könyvkisdó-vállalal Indlt útjára Magyar Tájak, Magyar Városok elmen. Céljául ail KUn kl, bogy a nagyközönség irántira ujia felfedezze s magyar táj kép bűvös errdltlségél, a magyar városok művészeti és kultúrtörténeti Muciéit
A sorozat elió kötete épp moll hagyta el a Bajtól él márli hatalmai sikert aratott* Címe : .Soproni Képes-könyv-, Osueéllllotia dr. Helmkr Kdroty, Sopron 11. kii. város lő-Jegyzők,sajtóilárendelte Nyilas Kolb Jeni Ez a rendkívül lilém könyv 123 eredeti fényképfelvétel alapján mutálja be a .leghűségesebb város" jellegzetes műalkotásait, feslól részleteit. A felvételeket Dlebold Károly, Balogh Rudolf és mások készítették : minden egyes darab a modern fény-képezöművészet remeke.
E gondos sokszorosiláiu, legfinomabb műnyomópaplrosra nyomolt képek művétzl meglátással rögzítik le Sopion érdekei látnivalóit. Varázsos hangulsl árad beló-lok. Felvonulnak a középkor tllzle-letetparancsoló emlékei, a gótlka áhítatos csodál, gyönyörködünk a a barokk pompában és élveztük ail az Ízlést és csini, mely még a ize-rény gazdapolgárházikókról Is lemo-solyof ránk. Közel 700 ettlettdö kincsei zsúfolódnak össze u utcák, terek, templomok, házak, szobrok, kulák, udvarok, Inlerlrutök e sokaságában.
A klsérö szöveg megríjzolja Sopron lelki aicképél éa böiéges történelmi magyarázatot nyújt. Különös Idegenforgalmi jelentőséget ad a könyvnek, hogy német, olaiz, francia és angolnyelvű leiró képjegyzéke li van.
A kölet kiállításának magas szln-vonaláia mi sem Jellemzőbb, mini as a tény, hogy a Magvar Blbllophil Társaság zsűille az 1932. év négy legszebb magyar könyve közé sorozta és oklevelével taniette kl. Ez a kitüntetés egyaránt szól Sopron váróiénak, a kötet lelkes ösizeállllól-nak és az áldozalkéiz Soinló-Klailó-vállalatnak.
Felpiczt krdó Ambrus
SjMwr- él kélzanroka^l, étvágytalanságnál, szorulásnál, fölfuvódúi-nál, gyomorégésnél, felbőfögésnél, szédülésnél, homlokfájásnál, hányingernél 1—2 pohár természetes -Feresc léssel" keserűvíz alaposan kitisztítja sz emeszlöulakat. Közkórházi jelentésekben olvassuk, hogy a Ferenc lássa! vizet még a fekvő betegek Is nagyon szívesen Isszák és általánosan dicsérik. A Ferenc léssel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és faszerüzletekben kapható.
5QO darab
tiszta gyapjú kötöttkabát, puliover, oroszka kiárusítása megkezdődött.
,ss Darabja íj pengő
Szomolányi Gyulánál
Mozi-kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A kanizsai mozinak már az elözö Igazgatóiéval tárgyalásokat folytatott a Zalai Közlöny szerkesztősége az előfizetők és olvasók részére kedvezményei mozlelőadáiok bevezetése végett. Az akkori tárgyalások már elég előrehaladott állapotban voltak, amikor sz lgszgaló-válaág gondjai azokat megakasztották. A tervet azonban nem adluk fei.
Magyar jlnoa Igaigatóval, akli nemcsak a film-értékek elbírálása és as üzielvezeiéi tekintetében, hanem a mozl-kullura propagandája item-ponljából li a vidék legmárkáiabb nevel közt emiegeinek a szakmában, megállapodást kölöll a Zalai Közlöny szerkesztősége. Eszerint elő-lizetőink él példányonként vásárlóink a Zalai Közlöny egyik számában
szelvény! fognak találni, amelyet kl kell vágniuk és a mozi-pénztárnál bemutatniuk, ahol Is a Jegyárakból 20 szdzal/k engedményt kapnak egy olyan nagy műsorhoz, amelynek slágere most fut s pesti mozikban állandóan zsúfolt házak mellett. Hogy melyik lesz ez a film íi hogy melyik számban felenlk meg a kedvezményre Jogosító szelvény, azt most nem áruljuk tl. Egy biztos: — a film és az egész mflior kedves meglepetés lesz a szép Illmek baiátal nak. Az eliöl természetesen mái haionlő kedvezményei elöadáiok la k vetik.
A Zalai Közlöny leiz az első, amely e megállapodás alapján már a legközelebbi műiorok egyikét nyújtja olvasóinak 20°/e os kedvezménnyel.
Uj államvasuti jegykedvezmények
Az Államvasutak Igazgatósága közli: hogy a nehéi g»zdaiá£l viszonyokra való tekintettel vasárnaptól az alábbi u| isoclálli kedvezményei Jegynemeket léplf\'.le éleibe:
A) Vonalbérletjegyek: éves, féléves és negyedéves ilakban kerülnek kiadásra, bárki állal Igényelhető éa 200, 300 és 400 kilométer távolságú szabadon válaizlhaló vonalakon
B) Havi részletekben fizethető mérsékelt ára éves bérletjegyek : Hlvalá ioi keieikedelml utazók, piaci és váiári árulok, valamint utazóval nem rendelkező önálló Iparos és kereskedő cégfönökök részére kerülnek (ladásra. E bérletjegyek meg -váltása alkalmával az évi ár kél tizenketted részét, vagyis kél hónapia eső részárai kell lefizetni. Ebből egy-llzenketted rész az első, egyliren-ketted rész pedig az utolsó tizenkettedik hónapra eiö bérlel|egyámak tekintetik. A további tizenketted réiz ár a máiodik hónappal kezdődő havonként esedékei Hz egyenlő réiz-ben Szelendő.
C) KífkttoU munkás hetijegyek.
A rendes munkáshelljegyekre igény-Jogosult, de csak korlátolt munkanapokon (nem teljes hélen) foglalkoztatott munkások részére kerülnek kiadásra. E jegyek az érvényben levő s bét menettérti utazásra érvényes munkáiheiljegyekkel szemben csak heti négy menettérti utazáshoz érvényesek, s áraik ehez képesl vannak megállapítva. \'
D) Munkás menet jegy füzetek. Kl zárólag munkakeresés céljait szolgálják, tehát csak munkanélküli, mindkét nembeli Ipari munkások részére kerülnek kiadásra. A munkás menet-Jegyfűzet Hz egyszeri utazásra érvényel jegyizelvényl tartalmaz A menetjegyfüzel érvénylarlama 30 nap. Munkái menetjegyfűzettel lett egy ulazái ára egygilő a munkái hetijegyekkel történő egy utazás árával.
— Köztisztviselők részére rendkívül előnyös butorvásárlásl alkalom, Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen Is. kaphatók — Kopsleln bútoráruházban, Horthy Mlklós-ut 4.
Emlékeztető
Jen. 21. Keresztény Nőegylet bridzi-leája a Koronát* n
— Aa Izraelita Jótékony Mjgylet tirldzsleaeitélye este 9 Örskor a Kaszinóban.
Jae. 22. A Szt Ilona LeányUab műsoros teája Kl 7-kora Miisziös-házban.
— Lkedlls előadás (Zrínyi flnne-pély) 6 órakor a városhálán (Ke-reziy Oéza).
jan. 28. Kereskedelmit Vérzettek műsoros estje 9 órakor a Kiirt nőben. Jan. ja UteáUs előadás (Oieguis ünnep) a városhálán 6 ólakor (Bariba Istvín) Jan. 30. Hangverseny a zeneiskolában <1 órakor (a tanárok közrab működésével). Pebr. I. Az Ipartestület műsoros
bálja. T
Febr. 2, LlceáUs előadds a városházán (dr. Haba Anlal).
— A Stefánia közgyűlése a városházán.
Febr. 4. ZTE sport-bál. ,
Febr. 5. LlceáUs előadás 8 órákor a városházán (dr. Somogyi litván). Febr. A. Délután 6 órakor a zeneiskola növendék hangversenye a zeneiskolában (olasz sserzök műveiből).
Febr. 11. Magántisztviselők műsoros estje a Kaszinóban.
— öregcserkészek eslélye fél 9-kor a Koronában.
Febr. 12. Kereskedelmi Alkalmazottak álarcosbálja.
— Úrasszonyok és Urteányok Máriakongregációjának teaeatélye a plébánia Fehértermeben <t. u.
— LlceáUs előadás 6 órakor a városházán (dr. Berkes Józsel).
— Zenei Itcedlls mattni fél 12-kor a zeneiskolában (Kettlng Ferenc).
Febr. 18. Ev. Nőegylet teája a Koronában.
Febr. 19. Llctfllls előadás 6 őrskor
a városházán (Vannay János). Febr. 2S. Keresztény Nőegylet éstélye. Febr. 28. Kalh. Legényegylet műsoros táncestélye 8 órakor az egyesület helyiségében.
— Lluálls előadás 6 órakor a városházán (Sűle Anlal).
ÖHÍ_
5® sok pánit takarít meg, ha
nyomtaté* ny> ezOkeágletát éa kBnyeeit lapunk
nyomdájában, FA-sat B. alatt randall mag,
Tekintettel, hogy
fióküzletünk rövidesen megszűnik,
ugy a még raktáron levő Összes áruinkat az eddiginél sokkal mérsékeltebb ára* árusltjuk (volt Pengő Áruháziban) Strém-ház
Weiszfeld és Fischer
Egy 3-as Wertheim-szekrény és teljes Qzleti berendezés Igen olcsón eladó,
1893. |»nuár 19.
2aLai közlöny
napi hírek
NAPIREND
Római kalollkna: Margit. Protestáns: Sin. Ín.: Ikb. K
Városi muzeum H KönyvUr nyílva crttörtököa és vasárnap dílalölt 10-151 12 orálg.
Ovógysrertárl é||ell ssolgálsl e hónapban : az Orssgyal gyógyszertár Deák-tér 10. ss. és s klaksnissafgyógyszerlár.
üörlllrdö nyílva reggel 6 órától este 6 óráig (MIM, ai«<la,J>4n!ek délután,
— (A vasárnapi llceálls elö-■dál) lm az Irodalmi tt Művészei! KOr hagyományos Zrlnyi-emlékünne-pélye, délután 6 áfakor a városháza dísztermében. Ai Ünnepi megemlékezés! Ktréay Oéza polgári lakolai lanár tart|ii, szaval Barlay Edlth, énekel a Ktr Vegyeskira, vezényel Kettlng Ferenc karnagy. Belépődíj nincs.
— (A szombati brldzs-tea.) amll s Keresztény Jótékony Nőegylet rendez a Koronában (a bridzs 5-kor, 1 tánc 9 kor kezdődik) a vidéket ls megmozgatla. Izgalmas bridzs-csatákra és vidám hangulatra van kilátás. Tea 80 fillér.
— (Az ország zászlí-blzottsáp:) holnsp délután 5 órakor ölési tart a városházán.
— (Ax Izr. Nőegylet februárban tartja közgyűlését) A nagykanizsai Izr. Nőegylet elnökségének lemondása folytán az egyesület sok fáradsággal járó ügyelnek vezetésére és az elnöki ügykör végzésére az egyesület vigalmi blzoltságának lelkes vezelötagját, IVeüz Ernőnél kérték fel, aki eddig Is fáradhatatlan és buzgó tagja volt a Nőegylet lelket hölgygárdájának, mlg a titkárság ügyeli dr. Rapodt Aladámé Intézi. Az Izr. Nőegylet rendes évi közgyűlését lebruárbsn fogják megtartsnl.
— (Az Irodalmi és Művészeti KOr Vegyeskara) ma este 8 órakor összpróbál tart.
— Dr. Kőnlg fogorvos hazaérkezett s újból rendel
— (A pécal MIEFHOE menza-bálja) A Magyar lzraellla Egyetemi és Főiskolai Htllgalók Országos Egyesületének Pécs—dunámull csoportja február 4 én rendezi tizedik jubileumi dunánHili menza-bálját. A dlszvédnökök sotában oll latáljuk Welsz Tivadat keresk. tanácsot!, a IX. község kerület elnökéi, a rendező-gárda névsorában a kanizsai és zalai zsidó egyetemi Ifjúságot.
■= Csak esen a héten : nagyon oloaő rddiővdBdr Tranadanubta.
— (öt hónapja nem adott hírt magáról) Márton Lsjos 26 éves eszleregnyei földműves még sz elmúlt év augusztusában azzal távozott el a községből, -hogy Budapestre utazik, azóta azonban nem adott hirt magáról. Az alacsony, sovány, barnshaju fiatalembert, akinek legtöbb Ismertelő Jele, hogy balkeze középujjánsk a vége hibás, hozzátartozói klvántágára kötözik.
Aki este lop kerékpárt, legalább világítsa kl I
Nagykanizsa, lanuár 18
Szerdán esle fél 6 óra lá|ban egy rendőr arra lelt figyelmet, hogy egy fiatalember lámpsnélküil kerékpfron pedálozik kl a Bazár-udvar Ztlnyl-ulcal kapuján. A rendőr Igazoltatni akarta a lámpanélkül kerékpárost, akinek fellrla tzemélyl adatalt:
— Hogy hívják, kérdezte a rendőr.
— Llchtenecker Qyörgy kollálszegl szabósegéd vagyok, mondolla.
— Sajátja ez a kerékpár ?
— Igen, válaszolts.
A rendőr erre már csak ugy megszokásból Is, önkéntelenül lenézeit a névlábiára és nem kit meglepetéssel olvasta le arról Nagy Jenő klskanizsai lakos nevét.
A többi aztán ugy meni, mini a karikacsapás. A póruljárt kerékpár-lolvs| töredelmesen beismerte, hogy reggel Jöll be Kollátszegröl Kanizsára éa itt ugy eltelt az Idő, hogy mire észrevelle, már késő este leli. Mivel nem nsgy kedvel érzett srra, l\'ogy gyalog mtnjen haza, elemelt egy gazdátlan kerékpárt a Bazár-udvarból.
Llchtenecker Oyörgyöt eióállliollák a rendőrkapitányságra, ahol az éjszakára őrizetbe vették.
— (A Déllvaautasok Nsgykanl-zsal Temetkezési Egyesülete) (Jelenleg Máv. Vasutasok Temetkezési Egyesülele) felhívja nyugdíjas, nyug-béres és kegydljas tagjait, hogy a |anuár havi csekk szelvényükkel sürgősen jelentkezzenek a fűtőház lönökl irodában. Az elnökség.
— (A 48-as szoborra) dr. Málék László 2, Városi Sándor, Zolner Ferenc, Simon Elti 1—I pengőt, Fáhn Adolf, Berke László, Zákonyl Nándor 50-60, Török Lajos 40, Magyar Oyula, Németh János 20—20 Iliiért adakoztak.
Menyasszonyok jó beváaár-álsl helye Slnger dtvaldruhdz.
— (Nem érvényes az Erzsébetbélyeg) A m. ktr. posta Ismételten ligyclmezlell a közönséget, hogy az Erzsébet cmlékbélyegek postai küldemények bérmentesítésért nem használhatók. Ezeket a\'bélyegeket január 31-ig bármely poslalilvaial díjmentesen kicseréli.
— A .Maikit\'i" Magyar Kózlmunka-tljsóg januári száma a l\'ozsouymegyel tallér hímzések, kalotaszegi, Irdaoa aa vagdalaaos, sárközi blmzeaekböl gazdag mintákat, álomszerben finom ina-magyar reco vagy horgotaara alkalmas nagy ovdlla terltd s borrátótoa taraoly rajzokai ad. ltj. Oonda Uóia: Kógl Magyar Nagyaaazouyalnk Viseletűt clmü oikkóvoi ízelítőt ad a ruhatörtdaetom-bdl (kópékkal) Hlötlzetési dija agy óvre 12 pengő. Budapeat, Vili, KAkóozl-tér 4. M. klr. Áll. Nőlparlskola.
Rendőrkézre került
a dékáni hivatal vezetője
Budapest, Január 16 Néma Elemért, a kecskeméti jogakadémia dékáni hivatalának vezetőiét sikkasztás miatt őrizetbe vették. Néma a vizsgadíjak nagy részivel nem számolt el
A láthatatlan utas
Vidám, előkelő newyorkl társaság Indul Európába az -Alonca" gőzös födélzetén. A vendégek közt van egy ünnepelt művésznő la, akinek mesés értékű ékszerei vannak. A gőzöst, még Indulása előtt, alaposan figyelik és minden utast szigorúan ellenőriznek a newyorkí detektívek, mert az a gyanú, hogy a többszörös rablógyilkos — a kegyetlen Rtuchman — ezen a hajón akar átszökni
IJuróöába.
Alighogy a hajó elindult, egymást követik a rejtélyes és megdöbbentő események. A művésznő mesés ékszerei elt nnek: de a művésznő nem meri megmondani, hogy kl, hogyan és mikor rabolta el tőle. Harmadnapra, titokzatos éjszakai dulakodásban, amit vérnyomok árulnak el, nyoma vész Mr. Lana-downenak — a házigazdának — éo a kettétört hajókorlát azt sejtteti, hogy belelökték a tengerbe. A következő nap hajnalán vérbe fagyva találják meg Hall professzort, az egyetlen embert aki tanuja volt az előző éjszakai katasztrófának. Kitör a pánik a gőzösön: Bauoh-man, a rablógyilkos a hajón vanl...
A drámai epizódok szédületes gyorsan, lélegzetfojtó Izgalmak közt köveUk egymást A hajó visszafordul Newyork felé. Leírhatatlan a lelkek feszültsége, a rémület -hatalmába ejti az egész társaságot. A kibontakozás olyan zseniális, hogy Scoit Mana/ield valósággal remekel vele a modern dotektlv-irodalom-ban. Külön érdekessége a szenzációs regénynek, hogy a borzalmas epizódok keretében meghatóan bájos szerelmi történet szövődik. Megjelent a Pala-dls rendkívül népszerű Pengős-regínyek sorozatában „A láthatatlan utas" elmen.
= Kitűnő, olcsó gra-mofon-lemezek : Trana-danubia.
Mindenki
olvas
Hírszolgálata gyors, pontos, megbízható
Hirdetéseit sz egész Begye olvassa
Plakát-éi laphirdetéseket
felvesz budapesti és vidéki lapokba
Magyar Hirdető iroda R. T.
nagykanizsai kirendeltsége, Ffl-t i 24. 1. em.
SPORTÉLET
Botrány a lipcsei magyar-kOzépnémet mérkőzésen Eredmény: eldöntetlen (3:3)
Lipcse, Január 18 (MTI) A szerdal lipcsei magyar— középnémet labdarugó mérkőzés szerencsétlen lefolyású voll. A magyarok csak azzal a feltétellel álllak kl, hogy ez a mérkőzés tréning Jellegű és rbtldebb tartamú legyen a vasárnapi Budapest—Páris válogatoll mérkőzésre vsló tekintettel. A lipcsei rendezők ezt a tényt a közönséggel nem klzötték, ugy hogy mikor a játékot kétszer 25 perc ulán félbe akarták^zakllanl, akkor a megjelent 8000 fínyl közOnség tüntetni kezdett. A közönség megnyugtstásárs a két együlies még kétszer 10 percet játszott. A Irénlngmérkőzéa cgyipként 3:3 arányban döntetlenül .égzödölt.
A magyar csapat Tursyvai a középcsatár hdyén álll kl, egyébként a felállítás ugysnaz voll, mint vasárnap Drezdában. A 25, percben Turay szerezte meg a vezetésL Llndemann a félidő végén kiegyen-lltelt. A második télidőben nsgy magyar lölény ulán Cseh 2 további góllsl háromra szaporította a magyar csspat góljainak szárnál. A közönség által klerőszskolt meghosszabbítás-első 10 percében a középnémetek Hölig és Schlsg révén egyenlítettek U.
Közgazdaság
Ztrlokl zárlat
Párta XZl\'H, Londoo 1737, Newyork 519-12, BrOssel 7105, Mll.no 26-55\'/z. Madtld 42 45, Amsterdam 206-60. Barllu 123 40, Wleo 9050, Szólla 3-78, Prága 15-38, Varsó 5815, Bud.past -•-, Itelgrád 6«S, Bukarest -•—.
Terméüjtöuáe
Buza Uazav. 78-os 13-70-1410, T7-es 1390-1440, 78 SS 1405 1450, 79-SS 14-20—14-70, 80-as 1435 1490, dnnán-lull 78-os 13 10-1320,77-es 13 25—13 35, 78-aa 1340-1350, 79-es 1355-1365, 80-aa 1370 -1380. rozs 6111-6-20, lak. árps 8-90-9-10, lab 900 9-25, l»l-gerl 660 - 670, korpa 6 10 -620
á Nemzői! Baak isTUa-ártolytuul
VALUTÁK Angol I. 1900-1940 Belga fr. 7910-7914 Csehk. 16 91-17 01 Dánk. 94 80-96 00 Dinár 7-50-8 00 Dollár 570 50 573 50 Franci. 1.22-30-22 50 Holl. 229ÍV230B5 Zloty 6395-64-45 Lel 340-3-44
Léva 3 95-4-25 Ura Í990-302U Márka 135-70- JS ÍO Norvég 97 60-98 60 Peseta —■—•— Scitlli. -■—•— Svájdf. I10-TO-IIÍ40 Svádk.103 80-104 80
DEVIZÁK Atnsl. 22945-23065 Belgrád 8 45-845 Berlin 1351)0-13600 Brdsael 79-26-79-74 Bukaresl 341-3-43 Kopenb. 95-00-96-00 London 1909-1923 Madrid -■_•_ Milano 30-00-30-18 Newy. 57100-57400 Oszló 9Í80-98 60 Párls 22-30-23-47 Prága 1693-17-01 Szófia 400-4-JT Stockh.KMUO 104 80 Varsó 64-05-64-45
Wien —■-■—
Zürich 110-80-1" M
Wlsn ele.ring árfolyama i 80.454.
Berléaválár
Fdbajtás 2205, eladallan 750. — Elsö-isndd 0-82 -0-84, szedett 0-78-080, szedett közép 0-78- 0-80. könnyű 0-72-r>-78, l-sö rsndll öreg 076 080. tl-od rendd öreg 0-74-0-76, angol sllldd I. 0-92-102, szalonna nagyban 1-00—1-00, zsír 1-25— I 30, bns 1ÍH-1-lti. félsertés 104-114.
Kiadja a laptutajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanlzaán. Paielös kiadd: Zalai Káraly. Interurbán telefon: Nsgykaslzss 78 szám
ZALAI KÖZLÖNY
APRÓHMflETÉSEI
2LTJ75S- » xt
miatt raktér;
nul fiiban klSrulttom. Armnth,
Külön be lánlu katar-Mott «i«oba a
be városban kta«4. Cim a klidóbin, 147
Ha 1* a*H akar .lein inni. ugy Walja m«a
aranyhegyi boraimat.
Utaraaklat ,lit palackokban 30 fillér
Sáfrán Jízsaf, kiayar-ttot 74
Találón OS. Kandalia! híihoi kltldflm.
a^akalaáayl keresek gyermek mellé
15 Ikl belépésre. Ungtr, Horthy Mtklóa-ut 19. _______
KArtya-asatal, fléliu «.kré»»
lioblol dióiéból) és egyéb bulor míg néhány napig olcsón kapható Sugár ut 4. «. töklllla). ""
Jókilbm kt5 lüasra Igen oletón elldó, vigy bérbe idó Magyit u. 21. -161
________lereaall, kellemei eme-
lell 2 ablakos «oba lel|es elláléisal Is errv vagy két ur rétiére kiadd Ciengerl-ut 39.
Ferlekt «éplréia6l keretek a.\'.onnall belépésre. Rapoch ügyvéd. -167
Jó*lla**tbaa 30x5 kóppen>t veszünk. Kértük kora reggel bemuUtnl. Htmh és Slegó
A lettnyel klr. lárátblróiág. mint telekkönyvi hatóság.
3991/1937. Ik. «xám.
Ml ttiiMur-ltont.
Dr. Lakó Imre végreh.|latónak Proste nyák György és neje Kumn Borbála veg-rehlJUtt szenvedő elten Indított végrehaj ttsl ttiivében a telekkönyvi hálósig végre-híJUtf érvéréit 861 P 80 Ilit. tSkekövettléi éa Uiulékal behalltsa végeit a lelefiyel klr. járélblrótég területén ftvó. lóméról-hely kórlégben lekvó, a tólixerdaheljl 22. az. Ilvben 28,\'a. hrai. alatt telveti hát, udvar és kertnek B. 19. a. Proixenyék Oyörgyné nevén ál.otl most A. 21. 22. a. Prouenyék Kémül ktikoru és Proiienyák Annt kiskorú nevén álló tlletóaégre 900 P,
ai u. o. 331 11 tlkvben A 1. 6, 7, 9, 10. tor, 326/1/2. 607/C/2, 996/1\' , 1226/X/2. hm. rét és iiánlónik B. II. i Prone-nytk Oyörgy neaén tllott, molt fl. 12. 18. a. Proeienyik Rémua Hikoru éi Prosxe nyék Anna klikoru nevén Illó lllelólégre 1607 P, ai » o. ....
1588 u. tjkvben A 1 I—3, 5. lor 313/1/1. 629/1. 804/b, 1186/b. Itrsa. alall (elveit B. I. a. Proazenyák OyOrgyné Kuxroi Bor bált nevén illó réí és ulnlón 910 P klktéltisl érbin.
Ai érveiéi nem érlrrtt a 22. ex. tjkvben C. 17. i. ózv. Prouenyák Oyörgvné sz. Markán Dórs, C 17 s. Proaienytk Rémülné ■vita bekebelezett hwonélveiell szolgalmi Jogot, C 21. a. öiv. Proizenyák Rémülné sz Kolnyek Boibila javára bekebelcxctt klkötményl Jogot
A> Ingatlan le»klsebb vételára < P t) melyen alul az ingatlant eladni nem lehet a végrehajtató kérelmére megtartott árvetés
"a 22 II. tjkvl 2S/« hrsz. 800 P klktállíst áru Ingatlant 784 P 15 I,
a 331 ti. tjk.l 32b/i/l, 6\'7/e/2, 686/a/l, 1226/c/J. hrsa 1607 P kikiáltási érn Ingit-lint a kikiáltási ár \'/« ánál,
11 1583 11. Ijkv 313/1, 629/1, 80</b, I18«/b. hrai. 910 P kikiáltási áru Ingatlant 751 P 15 t
Ax árverést 1933. évi február hó 16 napján délelőtt 11 órakor Tótittrdahely községházánál Ingják megtartani.
Az árverés alt kerütó Ingatlan a megállapított legkisebb vételárnál alactonyabb áron nem adható el.
Ax érvéréin! azándékoxók kötelelek. bénitpénzül a klkláltisi ir I00o-lt késipénz-ben, vagy la 1881 : LX. L-c. 42. §-ába»
1988. janaár 33.
meghilároiol! árlolyammil izámltolt óva-dékTrépes értékpapirosbin a klkaldöltnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegei blról letétbe helyezésétől kiállított letéti el-llmetvényl a kiküldöttnek átadni és az érvérért teltételeket aláírni (1881 : LX l. e 147., 150., 110. 1908. XL1. L-e. 21. §) Az aki ai legitimért a klkláltiil árnál uiga-abb ígéretet tetl, hl többet ígérni tenltl sem ikar, köteles nyomban a klkláltiil ár izáuléka ixerlnt megállapító" há-nitpénit ai általi Ígért ár ugyanannyi tté-talékálg Idrgéaiiteni (1906 XU. 25. t ) Letenye, 1932. évi szeptember hó 26 napján
Dr. Buzássy i. k. klr. JUró.
A kiadmány hiteléül Olvaahattan aláírás W liltkklarwuatl.
«tm. k*M i rtnkl Ktáttáfka. Ti H.
10 kg-ot tételekben htihoi szállítva:
val-. tóvári , aárga pogáda, kta maitnnxkl 50 f.. eper-ilma TU t. kg -kint
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
1157/1933.
Versenytárgyalási hirdetmény.
Cca 400—500 tma tőlgymü-fára ab franco vagon Nagy-récse zárt írásbeli ajánlatot kérek.
Zárt Írásbeli ajánlatok, melyeknek boritékára kívül „ajánlat tölgyniüíára" van ráitva, legkésőbb f. évi február 14-nek déli 12 óráig adhatók be a város iktatóhivatalába.
Bővebb felvilágosítás a város erdőhivatalában kapható, ugyanott átvehetők a versenytárgyalás feltélelei is.
Nagykanizsa, 1933. január 7-én.
hó 1
Polgármester.
„Olcsók vagyunk, mert jók vagyunkI"
1 pengő 10 fillérért
villamosvasalót
Iransdanubia R. T.
Telefon 4-13.
KANARI
ét mis
éneklőmadarak
•etetéséhei:
Kendermag Hámozolt-zab Fénymag Edét repce Négermag Salátamag Kiles Ossa-Séfla Napraforgómag Tökmag Kevert madirsleság
Kapható :
ORSZÁG JÓZSEF
ma gkeresk üdéiében Nagykanizsán, Erzí ébet-Hr 10.
A bírósági palota mellett. Telefon 130
Nyomatott a laptulajdonos Közgazdasági R.-T, Gutenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsái.\', (felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
73. évfolyam 16. «z4m
Nagykanizsa, 1933. |«tiuár 20, péntek
Ara 14 Kitér
ZALAI KÖZLÖNY
SmkeutMf és kiadóhivatal: Fínl 5. uire. Megjelenik minden reggel, béU6 kivitelével
COL1T1KA1 Hif 1LAF
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lpjos
Etötlielésl It, : egy lióra tt pengd ÉO tltlér Sierkeulfeégl «• tl.d6blv.lill telelu: 78.
Hock Jánost egy évi börtönre Ítélték
Tiz autben felntentstták a vád alól, csak az interparlamentáris unióhoz intézett memorandum ügyében találták bOn^snek — A legtöbb ügy elévült — Az ítélet hallatára tapsban tőrt kl a tárgyalóterem közönsége
Budapent, Január 19
A budapesti büntető iGrvínyarék ma kezdte tárgyalni Hock János jgyét. Az ügyészség 4 rendbeli, s magyar állam és nemzet megbecsülte ellen Irányuló bűncselekmény-nyel vádolja Hock Jánoil éa egyben eltendelle az Inkriminált, a Népszövetségi Ligákhoz Intézett memorandum felolvasását, amelyben az emigránsok támadják a kormányzót, » kormányi és Msgysrországot.
Hock Jáoos kl|elenlelte, hogy a vádat megértette, de a bűnösséget a memorandum tlgyiben nem Ismeri eL Nem egyezett bele abba, hogy a memorandumot átadják is hogy a Bécsi Magyar Újságban megjelenek, A memorandumot csak társat Iránti szolidaritásból Itta ald és az abban szereplő dolgokat nem Ismerte.
Az elnOk ezután tbbb cikket olvas fel, amelyek külföldi lapokban Hock János aláírásával Jelentek meg. Hock kijelenti, hogy rt clkkefct nem Irta éi velük semmi közösséget nem válla 1.
Áttértek ezután egy másik vádpontra, a Bécsi Magyar Újságban Hock János aláírásával cikkek\' le-lenlek meg, amelyek a fehér terror vétségeiről szólottak. Ez a dkk is sérti a kormányzót. Hock kijelenti, hogy e cikket ö Irta és az az skkori eszmejárásnak megfelelt. A kormányzónak a támadásért hozzáírt levélben azonban elégtételt adott. Két másik ehhez hasonló cikk szer-zóiégit Is beismeri.
Ujabb vádcsoport követkeiik. Öl-rendbeli nemzetgyalázás bűntettével vádolja az ügyészség Hock Jánosi a Kaliforniai Magyarság- ban közölt cikkel miatt. A cikkek arról szóinak, hogy Magyarországon katonai terror van, a szabadságszerető embereket üldözik és hogy az országban a legsötétebb középkor uralkodik.
— As én lelkiismeretem mérlegén — mondjs Hock János — ezek a cikkek nera szerepelnek bűnként.
Ezután az elnök közli Hock Jánossal, hogy vád ellene sz 1b, hogy amerikai népgyűléseken gyalázta a magyarságot.
Hock Jánps a lejét ctóválva kijelenti, hogy símmiléle büncselek-
Este tizenegy órakor hirdették ki az Ítéletet
ményt nem követett el. Beszédeit a leienlevő hírlapírók kivonatosan kö-zÖlték és Így kerültek bele a tudó sltásba olyan részletek, amelyekkel megtagad minden közönséget.
Végűi az utolsó vádpontra tér ál az elnűk. Az ügyészség az állami és társadalmi rend fíltorgatására irányuló vétséggel vádol|a Hock Jánost, meri ó és társai Párlsban
A visszautasított váci püspökség, Sándor Píl hamisított cikkel és a vádbeszéd
megalapították az Emberi Jogok Ligájának magyar szervezetét, amely forradalmi célokat tűzött kl.
Hock János kijelenti, hogy a liga megszervezésében része nem volt, az egész vád lelkiismeretlen. Az egész liga egyébként orra volt Jó, hogy Vér Oyörgy vele kenyeret keressen.
Az einök ezutin a tárgyalás folytatását délután 5 órára halasztotta.
(Éjszakai tetefon/elcntés) A délutáni tárgyaláson Hock J mos védője kérle Vas János volt mlnlazter ki-hsllgslását arra. hopv Hock visszautasító/la a Károlyi kormány állal neki felajánlott váci püspökséget. Tznukat kért arra kihallgatni, hogy Hock mindig élesen szembelordult a kommunista rendszerrel. Indítványozta végűi Sándor Pál országgyűlést képviselő kihallgatását arra. hogy Sándor neve alatt számos cikk Jelent meg umertkal lapokban, ezek közül azonban 6 egyel sem trt, c«ak a nevét hamisítónak a cikkek alá.
A Iörvényszék elutasította a védő indítványát, mire a vádbeszédre került a sor. Dr. Traeger László klr. ügyész hangoztatta vádbeszédé-
radikálisok uralmát akarták visszaállítani. Egyenes uszítás nyilvánul meg minden cselekedetükben. Hock cselekedetei pontosan beilleszthetők ez emigránsok támadó frontjába. Bármennyire Is részvétet kelt egyesekben a vádlott egyéni baUorsn és papi mullja, az tény, hogy Hock János, az aranyszájú pap, papi hivatását megcsúfolva a gyűlöletet hirdette és kl/elettette, hogy szégyenít a magyarságát. Ezek után nem számíthat kegyelemre. Tlzenegy-rendoell nemzelrágalmazás büntclié-vel vádolja.
Ezután dr. Nagy Vince védő foglalkozott lészletesen az elévülés kérdésével. Kifejtetik, hogy a vádlóit csak 3 Inkriminált cikkéri váltatja a felelősséget.
ben, hogy az emigránsok az októberi
Hock Jánost szabadlábra helyezték
Az indokolás után tapsban tört ki
Tőreky tanácselnök kétórás tanácskozás ulán 11 kor hirdette kl az ítéletet, mely szerint Hock János bűnös az 1921. év! 3. tc-be ütköző bűntettben és ezért őt a 92. § alkalmazásával egyévi börtönre és 10 évi hivatalvesztésre ítélte a törvényszék. Csak az Interparlamentáris Unió elé terjesztett memorandum ügyében találták bűnösnek. A többi ügyben elévülési állapított meg a bitóság.
a közönaég, majd a bíróság elren delte Hock szabadiábrahelyezéséi.
Az Ítélet ellen ugy a vád, mint a védelem fellebbezett.
Hock János é|jel 12 órakor hagyta el a fogházat védője, dr. Nagy Vince éa pdler Köhler lazarita atya társaságában. Hock a lazarita atyák rendhnzába ment.
A fogház kapuja előtt összegyűlt 30— 40 liszlefője meleg ünneplésben részesítette a távozói.
ruxiijiLAnrju."ir rirrrrrrirrri-rTi- • " - .*■■....■■■■■■■■»■■
Felfüggesztik Kőszeg város autonómiáját
Kormánybiztost kap a vátos a kétmillió pengős függőkölcsön miatt
kozolt a belügyminiszter is, aki Vas-vármegyo törvényhalóságához intézeti leiratában ugy lálji, hogy Kőszeg város mostani képviselőtestülete még átalakítás esetén sem alkalmas arra, hogy a város pénzügyeit sikeresen vezesse, ezéri utasítja a vármegyét, bogy tegyen előU-rjesztést Kőszeg
Szombathely, Január 19 (MTI) Kőszeg városa nehéz pénzügyi válság elölt áll. Mirilcgy két millió pengőt kitevő függőadósságát és ennek kamatait nem tudja fizetni.
Vasvármegye alispánja még a mult évben vagyoni zárlatot rendelt el a város ellen. Az üggyel foglal-
város képviselőtestületének feloszlatására és a város élére kormánybiztos kinevezésére.
Vasvármegye törvényhatóságának klsgyülése ma tárgyalta a belügyminiszter leiratát és elhatározta, hogy a holnapi rendkívüli vármegyei közgyűlésnek javasolni fogja Kőszeg város képviselőtestületének felfüggesztését és a város élére kormánybiztos kiküldését. A javaslatot a Kisgyűlés egyhangúlag elfogadta.
Elfogták a pestújhelyi vörös „repüló-brtgádot"
Budapest, Január 19
A főkapitányság kommunista szervezkedésről rántotta le a leplet, amely főleg munkanélkülieké\', földmunkásokat és kisembereket igyekezett céljainak megnyerni A kommunista izgatás középpontját Pestújhelyen leplezték le és az ott talált nyomdát, valamint Izgató tartalmú kommunista röpiratokat lefoglalták. A röpiratok terjesztésével megbízott, úgynevezett ,repülő brigád" 11 tagját elfogták és letartóztatták Kurlnszkl józstf 35 éves villanyszerelő segédet és Károly nevű öccsét, akik ketten valószínűleg irányító szerepet játszottak a szervezkedésben.
Ii mindent lesz tilos kiírni a kirakatba?
Hat hónaptól két évig terjedhető fogház és kártérítés
Budapest, Január lü A tisztességtelen verseny megszüntetése ügyében a kereskede\'em-ügyi minisztérium törvényjavaslatot terjeszt a Ház elé. Tilos lesz a lövőién kintiatokban vagy üzlelekben kiírni, hogy az eladásra szánt áru csődtömegből, zálogházból vagy árverésből származik. Üzlet megszűntetést, feloszlatást, kiárusítást ciak abban az esetben szabad rendezni, ha erre az elsőfokú iparhatóság már engedélyt adott. A tisztességtelen versenyt űző kereskedők ellen kártérítési pert lehet Indllanl. A törvény ellen vélöket hat hónaplól két évig terjedhető fogházbüntetéssel sújtják.
Línganer Albin kilépeti a kereszténypártból
Budapest, Január 10 Ltngauer Albin országgyűlést képviselő ma kilépett a keresztény-
szociális és gaidaságl pártból és rövidesen belép a Nemzett Egység Pártjába.
ZALAI KÖZLÖNY
1933. (anuát ft).
Kitől vár javulást a gazdasági világórtekezlet?
Az elök*szltő szakbizottság elkészüli javaslataival
(Iont, január 19 (Éjszakai telefonjelentés) A gazdasági világértekezlet elökészllő szakbizottsága csütörtökön befejezte munkáját a jelentét elfogadásával. Az előkészítő szakbizottság 5 következőkre terjeszt elő javaslatot a vllágértekezle! elé: valuta és bllcl-politiks, árak, tőkeforgalom helyreállítása, a kereskedelem akadályai, vámpolitika és a kereskedelmi szerződések politikája, a termelés és árucsere megszervezése. Ezektől a javaslatoktól várják a világ gazdasági helyzetének megjavítását
Ottó királyfi Berlinben
Berlin, január 19 Habsburg Ottó főherceg két hét óla Berlinben tartózkodik. Pirtlrt báró palotájában lakik és házlgsz-dája szl mondotta az érdeklődő hírlapíróknak, hogy vendége tanulmányi célokból tartózkodik Berlinben, kistül a nemzetközi Jogi doktorátusra.
Kitört a Krakatoa
London, január 19 (Éjszakai telefonjelentés) A Krakatoa tűzhányó csütörtökön ismét kitört és kráteréből 4G00 láb magas láng cssp kl.
Kétezer haloltja van Angliában az Influenzának
Budapest, január 19 Londonból /elintik, hogy a náthalázban elhaltak száma a mult héten tóbb mint 2000 volt.
Ne szállitsák le az árumintavásár nivófát a falusi bucsuk színvonalára!
Nagykanizsa, Január 19
Nádor Jenő, az OMKE központi titkára közli a Zalai Közlöny utján : Az ország kereskedelmi érdekképviseletei akciót Indítottak, hogy a május 6—15-ig tervezeti nemzetközi árutnlnlavásáion a detall eladást ne engedélyezzék s Igy ne szállítsák le a nivót a falusi bucsuk színvo-
nalára. Az árumlntavásár célja az, hogy az ott látóit árukat a vásárló közönség a tartózkodási helyén lévő kereskedőtől kérje. Ez eddig Is kárára voll a detallkrreskedöknek. Az árumlntavásár vezetősége hajlandóságot mutál arra, hogy teljesítse a jogos kérelmet.
A balatoni fosztogatók három ujabb villát raboltak ki Szepezd határában
A veszedelmes betOróbanda végig fosztogatja a balatonkOrnyéki lakatlan villákat
Mosl kaptuk a hírt, hogy néhány nappsl ezelőtt Szepezd község határában Is három villát fosztottak íl. A három leggazdagabbnak vétt helyre, dr. Komlós Balázs kiskunhalasi, dr. Kopasz József budapesti és Vlg József tapolcai lakosok villáját feszítették tel, melyekből rengeleg ruhanemű vlltek el (Obbszáz pengő ér-lékben:
A villsfosztogsttsok ügyében a kővágóőrsi csendőrség Indított nyomozást. Kétségtelenül megállapították az elkövetési módból, hogy llt Is azok a betörők do.goztak, akik a berényl és zsmárdi csendőrségnek ls munkát adtak.
Minden jel arra mutat, hogy egy veszedelmes belöróbinda végig akarjs foszlogstnl a balatonkörnyéki lakatlan villákat.
Nagykanizsa, január 19 Csak az elmull héten számoltunk be arról, hogy Balatonfenyvesen, Bogláron és|Zamárdlban a villák egész sorát fosztották kl néhány nap alatt Ismeretlen lettesek. A három helyen összesen 27 villa esett a betörők zsákmányául, akik mindenhonnan rengeteg ruhanemül vlltek el. Hogy csak megközelilö fogalmat Is adjunk a zsákmány értékéről, llt említjük meg, hogy egyedül dr. Dusárdy István kúriai lanácselnök villájából több, mint 700 pengó értékű ruhaneműt és egyéb holmit vlltek el. Mint most még utótsg megáitspllollák, a betörők még a berendezési tárgyakat sem vetették meg, amennyiben épp a Dusárdv/-vlllából egy szép nagy nőt toalett-lükről Is magukkal vittek.
Egy elmebeteg szabósegéd szerdán éjszaka két járókelőt meg akart fojtani az utcán
tolla egy vékony női hang.
Nngykarlzad, január 19 Szerdán este 10 óra Iáiban kétségbeesett segélykiáltások vették fel a Kinizsi-utca csendjét. — Megöl, jsj... segítség... klál-
A kiabálásra csakhsmsr megjelent a helyszínen egy rendőr, aki nagy meglepetésére egy magából teljesen kikelt leánnyal találta magát szem-
Szép lesz
Dr. Benedigné Lang Magda
kozmetikai intézetében
Nagykanizsa, Deák-tér 3. Olcsó bérletrendszer.--
közt. A leány, aki minden Izében remegett még ax átéli izgalmaktól, elmondotta, hogy gyanullanul Igyekezett hazafelé, amikor megtámadta egy Ismeretlen fiatalember is sző nélkül ütlegelni, majd fojtogatni kezdte. Soha nem látta azelőtt, vagy legalább is nem ismerte fel a sötétben. Amikor segítségért kezdett kiabálni, támadója abbahagyta a fojtogatást és elmenekült.
A rendőr azonnal üldözőbe vette a rejtélyes támadót, aki után Átkutatta a környékbeli utcákat. A rendőr már épp befordult a Rákóczi-utcába, amikor közvetlenül a közelből megint vad kiabálás, dulakodás zaja hang-zott. Odasietett a helyszínre, ahol két egybekapaszkodott fiatalembert pillantott meg. Az egyik teljes erejéből ütlegelte a másikat, aki épp csak védekezett. Különöskép maga a támadó volt az, aki a leghangosabban kiabált.
A rendőr nagynehezen szétválasztotta a küzdő feleket, mire az, aki idáig csak védekezett, elmondotta, hogy támadója váratlanul elébe ugrott a sötét utcában és éktelen szitkozódás közben ütlegelni kezdte.
A rendőr Igazoltatni akarta a támadót, de az egyetlen feltett kérdésre sem adott értelmes választ, hanetn vagy magaelé mormogott, vagy f&dlg minden ok nélkül hangos ordltozásba tört ki. A rendőr, miután sehogysem tudott boldogulni vele, nagynehezen előállította a
Amor profamis
(Regény 1014-ből) 21
Irtf.i SZABÓ ZSIGMOND
Popper; lelkes, bizakodó hangon beszélt és diadalmas mosollyal nézett asztaltársára.
— Tegyen belátása szerint, Popper ur — mondta a börzeügynök csendes hangon -- én már megmondtam a véleményemet.
Popper Simi gyalogosan átsétált haza a langyos éjszakában. Egy-ideig Braunnak a sajátságos ellenkezése Járt a fejében, aztán legyintett kezével és félhangosan mondta:
— Bolond I
A Braunt gondolta és most már megértette, hogy miért nem tud ez az ember zöldágra vergődni.
— Hiába, az üzlethez az okos számításon kivül még bátorság is szükséges — gondolta és vidáman nézegette az éjszakai járókelőket. Frissnek és üdének érezte magát és jókedvűen fütyörészte a ma este hallott gavottoJ*-Axdallam a szlnháiat, az meg Hegedűs Mancit- juttatta eszébe.
— Meg fogom hódítani a kicsikét I — gondolta — inkább én, mint a gróf! Ugylátszik, jó benyomást
tettem rá, határozottan barátságos volt hozzám. Már most az a kérdés, hogy hogyan folytassam a dolgot? Virág? Ez banális. Valami ékszert küldök neki és egyelőre nem klvá-nok tőle semmit. Ez önzetlen és mégha ó ! Bizalmat kell gerjeszteni, ez a fő. Holnap veszek a Goldber-ger.sél eyy brilliáns kolllert és elküldöm neki. Drágát veszek. So thy gróffal özemben nem lehet takarékoskodni
Másnap délelőtt Hegedűs Manci megkapta az ékszert. A bankár névjegye olt hozzá mellékelve .őszinte barátsága jeléül."
A lány méiy rezdülést érzett szivében, mikor a nagy maroquin bőrtokot felnyitotta. Mint ahogy hajnali harangszókor a súlyos ütő megkondítja a harangot és az első kondulás hanghullámal messze, messze szállanak ki a nyitott toronyablakon és mindig szélesebb körben megtöltik a hajnal szunnyadó csendjét, ugy tellett meg lelke egy megálmo-d\')tt$ fényes jövőnek színpompás képeivel.
Íme az első lépési Az első jeladás, hogy észrevették I
Kinyitotta a bőrtokot és két karjára támaszkodva hosszasan nézte a brilliáns r.yakláncot, mely puha
sötétkék bársony alapján ezerszinü szikrákat hányt a betűző juniusi napsugárban. Mint a jólét, fény, pompa misztikus jelképe ragyogott az ékszer, egy dirabja az előkelő, nagyvilági életnek, mely idetévedt eblie a szomorúan szegényes külvárosi szobába. Az ékszerből sugárzó tüz befevilagitott a leány lelkébe és csodálatos, sohasem hallott simfoniák zendültek meg szivében. A jövendő siker diadaléneke zengett lelke mélyén és diadilmas bátorsággal töltötte-meg azt. A jövő vak iló fénnyel világosodott meg előtte és ünnepeltnek, előkelőnek látta magát.
Remegő ujjakkal cíatolta raeyitelen nyakára az ékszert és az asztalra teve tükrét hosszasan nézte magát.
Az ékszerektől ragyogó Isis, Bellini gyöngyöktől ékes Cornaro Katalinja, a földi kincsek szivárványszirieivel diszitett ifjú nő örök szépsége sugárzott vissza a kopott tükörből. Az ékszer odasimult, odatapadt a nyaka bársonyos, fehér bőrére, mintha mindig odatartozott volna, mintha csak érezte volna, hogy ennél méltóbb helyre nem kerülhetett
A leány diadalmas nézéssel gyönyörködött szépségében, aztán lehunyta Szempilláit és azt gondolta:
— Szépségem hatalma meghódítja
a férfiakat. Azt választom, amelyiket akarom I Uralkodom felettük és rabszolgámmá teszem, akit választok. Két kezén fog hordani ét izzadó homlokkal lábaim elé fogja rakni a világ drágaságait. Csak akarnom kell és mindent elérek.
Kinyitotta szemelt és mégegyszer megnézte gyémántoktól ékes képmását.
— Orófné leszek I
Aznap délután Zsoldos Samu látogatta meg. Slindarabja bemutató előadásának sikerére rendezett vacsora ó\'a a hírlapíró következetesen kerülte a leányt. Bárhogyan is hallotta türelmetlen vágya, hogy Imádottját láthassa, mindig közbetolakodott Solthy gróf gyűlölt alakja. Lenézettnek és megalázottnak érezte magát és szégyenlette vlsszautasltqtt szerelmét. Teljes erejéből Iparkodott nem gondolni többé a leányra és a távollét napjaiban hol a magányt kereste, majd meg reggelig mulatott éjjeli mulatókban. Ámde ezalatt Is lelkében csak heves vágyakozás lakozott, bárhogyan nem akarta, mégis olthatatlan szomjjal. Tudta, hogy ez a lány nem érti meg az ő szerelmét. Már megismerte annyira, hogy ki-érezze végtelen egoizmusát.
(Folyt kör.)
1938. lanuár 20
rendőrkapitányai jjrs, de ott az őr-szobán t> olyan gyanúsan viselkedett, hogy jobbnak láttak megvizsgáltatni dr. Ooda Upól városi tlsztl-föorvosssl. Az orvoll vizsgálat megállapította, hogy sz illetO közveszélyes elmebeteg. A nála talált Iratok alap-Ián azt is megáltapllolta a rendőr-ség, hogy egy 21 éves szabósegéd del azonos, aki egy alkslommal már volt Ideggyógyinlézelben.
A főorvos Intézkedésére a szerencsétlen fiatalembert még az éjszaka folyamán beszállították a köz-kórházba.
ZALAI KOZLONT
A postán Is leket kapni is beadni OTIürlapokat
Budapest, Január 19 A kereskedelemügyi mlniszler a belügyminiszterrel egyetértésben elrendelte, hogy február l-lől kezdve az OT1 egyes nyomtatványali, a belépést jelentő lap, a kilépést jelentő Isp, s változási Jelentő Utp, az általános munkaadói Igazolvány és háztartási slkalmazottak munkaadói Igazolványa clmü nyomtatványokat az OTI szervein kívül a postahivatalok Is árusíthatják, továbbá, hogy a postahivatalok a munkaadók által klállilotl jelentő lapokat a munkaadóktól as OTI szerveihez leendő további fás végeit fogadják el. Bővebb felvilágosítási a postahivatalok adnak.
30.000 pengS forgalmai oainált a nagykanizsai ipartestület önsegélyző Szfivetkexete
Nagykanizsa, Január 19 A nagykanizsai Ipartestület Önsegélyző Szövetkezete két és fél éve, hogy megslakull. Voltak, akik mosollyal, voltak, akik kétkedéssel kisérték a mozgalmat. Az első év ulán a kis Iparos-benjamla már olyan számokai tudott felmutatni, amelyek a kétkedést eloszlallák. Mikor pedig a nagykanizsai Iparosok legsúlyosabb óráikban blzlos segítségei találtak a azövetkezelnél: a tábor mind nagyobbra nőtt és az Önsegélyző Szövetkezei tekintélyre lett szert.
Ma pedig, kél és fél év ulán az a helyzet, hogy az Önsegélyző 30.000 pengő forgalmai lud felmutatni. Mennyi iparosi mentett meg ezalatt a kétségbeeséstől, a csődtől, s végzettől ? As üzleti könyvek tudnak erről adatokat felsorolni.
Január havában as Ipartestületi Önsegélyző Szövetkezel uj évtársu-latol kezd meg. Amennyiben aksdna még olyan nagykanlzaal iparos, kl nem lenne tagja a szövetkezeinek, ne késlekedjék abba sürgősen belépni. A legutóbbi heti befizelésnél közel 400 pengőt tizeitek be Iparosaink. Ez mindennél1 szebben beszél.
U| tag a rendes Ipartestületi hivatalos órák alatt |elentkezhellk.
Rakodás közben egy nagy fatörzs rázuhant a fuvarosra és eltörte a hátgerincét
Nagykanizsa, Január 10 Csülörlökön este fél 6 óra tájbsn súlyos kimenetelű szerencsétlenség történt a kanizsai teherpályaudvaron.
Nagy Dezső 24 éves bagolasáncl fuvaros és több lársa ölméleres la-törzseket raktak le a kocsiról. Az egyik igen súlyos fatörzs leemelésekor Nsgy Dezső véletlenül megcsúszott és a fa rázuhant s szerencsétlen ember mellére. Nagy hál=-gerlnclörést és súlyos belső sérülé-
seket szervedet), mlg a mclletle álló Krisztián Józsel a jobb lábfején sérült meg.
Nagy Dezsőt, aki a gerinctörés következében azonnal megbénult, beszámították a mentők a közkórházba. Állapota súlyos, életveszélyes. A könnyebben megsérült Krisztián József egyedül ment haza a lakására.
A szerencsétlenség ügyében megindult a rendőri vizsgálat.
SINGERdluiiMMizban
olcsó
fl sok közül tájékoztatásul egynéhány olcsó ár:
Kockás pohárruha ... . P —-55
Tennis flanelt . P —-60
Ágynemű kanavász . P —70
Rojtos törülköző . P, —\'70
Silfon......P —-80
Fehér szalvéta . P —\'80 Mintás flanell, szép mintákban . P 1\'— i Színes nfli fehérnemüanyagok . . p 1-20 Nöi szövetek divatos mintákban P 1-40 Legújabb divatú női Bouclé-szövet, tiszta gyapjú, az összes színekben .....P 3-20 stb.
A cég számos m is cikk árát is mérsékelte.
Sifíon, vászon, színes fehérnemflanyagok, damasztok és asztalnemQekben nagy választék.
Selymek az összes színekben, mélyen leszállított árban beszerezhetők.
Férfiszövetekben nagy ármérséklés!
Nagymennyiségű maradék jutányos árban!
Nagyon sok a gyermektartási kereset
A kihágás! esetek évről-évre szaporodnak — A városi rendőri büntetöblró és árvaszék egy évi statisztikája
Nagykanizsa, Január 19 SzSnyi Sándor árvaszéki ülnök, városi rendőri bűntelöblró moal ler-Jesztette fel a vármegyéhez a mult évi statisztikai adatokat ügyosztályának munkájáról. Ezek az évvég! beszámolók rendesen Igen érdekes adatokkal szolgálnak, nemcsak a
lefolytatott eljárások számszerüsé-gére, hanem a mindennapi élet jelenségeire ls. Ilyen a városi árvaszéki ülnök é rendőri bünlelöblró beszámolója Trianon nyomorúságára mutálnák rá ezek ls.
1932-ben a vároal árvaszék több mint 2371 kiskorul és 53 felnőttel
VESZEK VADAT
minden mennyiségben, a legmagasabb napi árért
8IP0S ANDOR
NAGYKANIZSA IM
gondnokolt. Vagy apja, vagy anyja hall meg a gyermekeknek és Igy az árvaszék Jélügyelete alá kerüli. Szomorú jel^iség, hógy nagyon megszaporodott a gyermektartási keresetek száma az elváltán (külön) élö házastársak részéről. Nem Is indítanak válópert, bontási keresetet már, meri ez pénzbe kerül, hanem egyszerűen külön mennek lakni egymástól és a gyermeküket Is magukkal viszik. Persze a legtöbb esetben az anya viszi magával gyermekét, de van olyan esel, abo| az árvaszék az apának adja oda, meri Jobb és erkölcsileg biztosabb helyen van, mint az édesanyjánál. A legtöbb esetben a férfi hagy|a olt az asszonyéi. Kevésbbé az asszony s férfit. Ami érthelö. As otlbon védettségei biztosit számára. Az árvaszék a legtöbb esetben megindítja a szokásos eljárási, megitat a keresetet A lefolyt esztendőben több mini 3600 ügyiratot Intézett el a nagykanizsai árvaszék.
A városi rendőri bünlelőblrói osztálynál ugyancsak megszaporodolt az ügyek száma. A szegénység angináját lehet kiérezni az akták levegőiéből. III a tavalyi 893 esettel szemben az Idén már 1300 kihágásról számolnak be. A legnagyobb számmal az erdei kihágás szerepel, számszerlnt 217 eset. Ulána mind-Iát! jön a mezőrendőri kihágás 186 esettel. Elemi iskolsl mulasztások 102 esettel. Köztisztaság elleni kihágások száma 96. Iparoslanoncis-kolal mulasztás 71. Ipari kontárkodás 74 esetben. Te|hamlsllás 6T. Ezenkívül 270 közigazgatási és 80 községi bírósági, u. n. bagatell ügy. Az összes elintézett ügydarabok száma 1300.
380 megfagyott katona
egy áorr<: hegycsúcson
Sanghal, Január 19 Korea határán egy hegycsúcson 380 aiegfagyotl klnal katonái találtak, akik a Japánokkal vívott harc köztien fagytak meg. A megfagyott katonák tövtsre készen tartottak puskájukat.
Időlárás
A nagykanizsai Msteorolóttal »««-tlgyető lelentéaeki Csütörtökön a Mair-Mlet: Rezget 1 érakor -l-t, délután 1 órakor +M, eate 9 órakor — 0 8. niMut: Bgéaz nap borait égboltozat, StHirdny: Egész nap északkelen szél. (É/uakal rMUItknlM a BatosrsM. ■ lat latóxat lalastl asta IO árakor a HltUu Ida várható hava-alassl óa hófúvással.
ZALAI KÖZLÖNY
1083 január a.
Pár őszinte szó a* Pestre utazókhoz
Ha valaki azt Watté, hogy, az itt kövallezö sotols mlfwtenáron reklám akar lenni egy pesti szállodának) — ez egyszer téved. Mindenki voll\'fflár ugy, bogy amikor valami először leple meg Igen kellemesen, akkor sajátságos kényszert érzet, bogy Ispasztslalsll közölje és leleliak érzeti öröméi megossza másokkal is. Így van, aki először hál meg Buda-pssten az Erzsébet királyné szállóban.
Először ls s Déll-pálysudvarról átszállás nélkül 14 es villamossil elérhető. A belváros kellős közepén van, mindenhez közel, az Egyelem-ulcAban. Másodszor az egyszerű álularő szobáktól a klub kényelemmel berendezel! termes szobákig, kávéháztól a bécsi hangulalu söröző-pincéig mindent megtalál benne az enber. Éa harmadszor: — mindezt meglepő olcsón.
Csend, nyugalom, url előzékenység a vendéggel szemben, családias melegség minden szögletben, teszi vonzóvá ennek a szállodának minden zegél-zugát.
Már Erzsébet királynénak, a magyar sziv legendás kedvencérek kultuszs is megsztrdleli az emberrel ezl a nsgy házat. Minden, még a legkisebb szobiban Is, minden folyosón, minden terem falán, Inilm sarkokban ott van sokféle változatban a királynő hófehér szobra (ha Paalen valahol eladó Erzsébil királyné relikvia van, csak Ide hozzák I), sokféle-forma arcképe, minden öttbában díszes emlékalbuma
Minden szobái eredeti, márkás festmények, vastag szőnyegek, kézimunkák, színes, szép függönyök és a minden darabon látszó gondosság tesz Igazi liszla meleg otthonná. III nem érzi az utasember a sablonos szállósroWk ildegségét, magányosságát. Egy liléseB polgári ollhon kényelme ás levegője veszi körül a vendéget mindenütt, ahova csak lép, ahova csak néz.
A szálló régi, 1867-ben épüli része melleit van a halemeletrj thodern traktusa még éjszaka Is bldeg-meleg vízzel. Az egész épület központi fűtéstől kapja egyenletes levegőjét,
Nem csoda, ha az Erzsébet királyné szálló épülése óla a vidéki miíyar url középosztály kedvenc találkozó helye, hlsren egyfelől régi, kedves Iradlclókal őriz, másfelől vele lari a haladó kor igényeivel. Ugyan ezt kell elmondani a szálló gyönyörű, fűslmenles ievgőjü étierem-kávé-házáról és a 12 művészi János-vitéz freskójáról híres söröző pincéjéről ja.
Aki egyszer itt megstállt. sohse lesz tebbd gondja, hogy hol keressen magának szállást, ha dolga a vidékről a fővárosba szólit|a. (—)
— Dlval a muff éa a kucsma.
Legdivatosabb modellek ulán készíti [irányul L. kalapüzlete.
5QO darab
tiszta gyapjú kötöttkabát, pullover, oroszka kiárusítása megkezdődött.
,H Darabja HE^ pengő
Szomolányi Gyulánál
29 ajánlat érkezett a református templom építkezési munkálataira
•■* Rövidesen megtörténik a döntés az ajánlatok letett
Nagykanizsa, Január 19
Az egétz város vállalkozói és Iparosainak nagy érdeklődése és várakozása közbeii csütörtök délben üli össze a ref. lelkészi hivatalban a ref. templomépllő blzotlaág Kádár Lajos leikén és Vécsty Bírna gondnok vezetése alatt. Az épllöblzotlság tagjai közölt ott voltak Dezső Aladár jegyző, Jókuthy Béla oy. alezredes, lnotay László fémipari szakiskolai Igazgató, Sitndrey Károly, Simon János, Szegő János, Vince József, Csutak Elek stb.
A lelkészi hivatalt teljesen meg-töllötle az érdeklődő Iparosság és vállalkozók tömege, ami a mai súlyos helyzet szlgnalurája. összesen 29 ajánlat\'érkezett be a rel. templom-építkezés munkálataira. Ezek közül hárman generál-ajánlatot tettek az összes munkálatokra, mlg a többlek egyes, vagy pedig löbb szakmára.
A beérkezett ajánlatok a következők, ugy, ahogy sorrendszerüen fel-olvasták és jegyzőkönyvbe foglalták őket:
1. Metz János ajánlata a mázoló munkákra 328 20 P, 2. Qutttner Arthur villanyszerelési munkákra 662 P, 9. Antallcs Ignác mázoló munkákra 511.50 P, 4. Qutttner Ármin villanyszerelési munkákra 699 P, 5. Welnberger La|os villanyszerelési munkákra 493 P, 6. Oozdán József ácsmunkákra 1212.60 P, 7. Transdanubla R.-T. villanyazerelési munkákra 895 P, 8. Muzlkár Vince asztalos munkákra 2047.50 P, 9. Klein Imre építőmester gcneiál-ajár.-lala 43712 P, 10. Balog Károly, Kollovlls Imre; Vo|kovlls OyOrgy, Srobocsán János és Németh József együttes ajánlata asztalos, lakatos és mázoló munkákra 6039.79 P, 11. Melczer Jakab üveges munkákra 1274.90 P (alternatív ajánlatot Is adott be), 12. Budai János és Helyet Imre együttes sjániala asztalos mun-
kákra 1933 75 P, 18 .Keltész Béla építészmérnök ajánlata az I., II., III, IV., VI, X. munkacsoportokra 31.848 05 p, 14 Fülöp János ácsmunkákra 983 30 P, 15. Mlhalecz és Farkas villanyszere\' si munkákra 775 P, 16. Kalmár Zoltán építészmérnök generál-ajánlala 33 884.45 P, 17. Bíró Simon aszlslos munkákra 1698 P, 18. Meskó Ferenc mázoló munkákra 366.60 P, 19. Tobtk János mázoló munkákra 282.20 P, 20. Tanczenberger Lajos lakalos munkákra 2077 P, 21. Wastell Károly bádogos munkákra 2143 80 P, 22. Csétl István építőmester ajánlata az I, !I„ II!., IV V. és X. csopor-tokra 35 313 25 P (alternatív ajánlat ugyanerre 26.684 62 P), 23. Márkus József lakatos munkákra 2946.90 P, 24. Wohlrib Sindor bádogos munkákra 2996 P, 28. Horváth és Vass építészek generál-ajánlala 39 853 82 P (engedményes), 26. Hahn Károly lakalos munkákra 2369 P, 27. Relsz Béla mázoló munkákra 408 04 P, 28. Barla Károly épilömesler ajánlata a I, II, III, IV., V, VI. és X, csoportokra 33 911 80 P, 29. Gábor Imre és Gábor József asztalos, lakalos és mázoló munkákra 5037 85 P (későn érkezeit ajánlat).
A beérkezett ajánlatokat azakblzoli-ság felülvizsgálja és két hét keretén belül meghozza donléséi.
bláailéil nsegeség, vérszegénység lesoványodás, sápadtság, mitigy-beteRségek, bőrkiütések, kelések, furunkulusok eseteiben a természetes „Ferenc Jóllét" keserűvíz, szabályozza a belek annyira fontos működését. Az orvosi tudomány számos vezétférfla meggyőződött arról, hogy a valódi Férem lóisef viz hatása mindig kitűnően beválik. A ferese Misei keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban éa füazerűz-letekben kapható.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Január 80, páslak
Római katolikus - Fábián. Proteatána:
Páblin. Izr.: Teb. hí 71.
*
Virost múzeum és Könyvtár nyitva eafltflrtokön és vaairnap délelőtt 10-től 12 óráig.
Oyígys.ettárl i||ell szolgálat a hónapban : az Őrangyal El égy ezeztár Deik-tér tü. as. ía a klskaníssalgyógyszertár.
GöztardO ayltva raggal a órától aata 6 óiiig (hétló, szerda, pántek délután, kedden egéaz nap nóknek). ____
Killay Tibor Nagykanizsára érkezik
Dr. KáUay Tibor folyó hó 21-én (szombaton) az esll személyvonsltal (8 őrá 7 petekor) Kanizsára érkezik. Tisztelői ezaikalommal az Ipartestület emeleti helyiségében tdrsasvacso-rát rendeznek. A vacsora Iráni városszerte nagy az érdeklődés. Terllék ára I pengő. Tekintettel a képviselőnek budapesti rendkívüli elfoglaltságára, értesülésünk szerint másnap reggel a budapesti gyorsvonallal visszautazik.
— (Jövő héten alakulnak meg a városi bizottaágok) A legutóbbi nagykanizsai képvtselölestoleti ülésen megválasztották az egyes városi bizottságok tagjait. A jövő héten meglesz egymás után a bizottságok szokásos formai megalakulása, elnök és helyettes választása. Értesülésünk szerint először a péniOgyl blioltság megalakítására kétől sor.
20-aiok a 48-as szoborért
Nagykaalsaa, január 10
A megyeszerle nsgy lendülettel megindult gyü|iés a 48-as szobor alapját napiól-napra u|abb összegekkel gyarapítja. Nem lesz a megyében 48 as, aki filléreivel, pengőivel hozzá ne |átu!na a dicső mullu ezred emlékének mtgoröklléséhei. De nem lesz senki jó magyarja ennek a vármegyének, aki bármilyen ezredhez tartozott ia, no adná hazsllss áldozatkészséggel adományát a hős kanizsai regiment szobrának céljaira.
A gyűjtésnek egyik meghalóan kedves aklusa voH, amikor a voll 20 ssok gyűjtéséből (a szobor-levelezőlap elszámolásából) lennmaradt 74.20 pengőt a voll 20-as szoborbizottság dr. Tholway Zsigmond posta főnök közbenjárására a 48-as szoboralspta adományozta. A ba|tár-slaa összefogás példaadó jele a kél kanizsai ezrednek es ag áldozatos kézfogása.
Tekintettel, hogy
fióküzletünk rövidesen megszűnik,
ugy a még raktáron levő összes áruinkat az eddiginél sokkal méraékaltabb áron árusítjuk
(voít Perigfi Áruházban) Strém-ház
Weiszfald és Fischer
Egy 3-as Weriiteim-szekrény is teljes űzléil berendezés igen olcsón eladó,
I3al január 4ó.
ZALAI KÖZLÖNY
Iparosbál
Nagykanlzaa, Január 111 A Kalollkus Legényegyletben es-línklnl lázas munka (olyik. Szabi Piaia renderése és Irányilása melleit ■olyik a lelkes műkedvelő gárda próbája -4 törpe gránátos cimO egyfelvonásos bsletlból, ami a február 1-én rendezendő Iparosbálon, Illetve a kanizsai Iparosok műsoros lánc-eslélyén kerül bemutatásra.
Ugyancsak szorgalmasan készülődik esténklnl Parti Lajos karnagy erélyes vezetésével az Ipartestületi Oilárda Is, hogy opera-számokkal H szebbnél-szebb msgyar népdalokkal ejtse bámulatba a táncestély előreláthatólag nagyszámú közönségét.
As ízléses meghívókat már szél Ii küldte a rendezőség. Helyárak: páholy 10 P, I. hely 2 P, II. hely 150 P, belépőjegy 1 P. Karzati állóhely 60 fillér.
Mivel a tiszta bevételt az elaggott Iparosok segélyalapja |avára fordít)* ■ rendezőség, megjelenésűnkkel nemcsak a kanltsal Iparossággal szemben mutatjuk kl baráti együttérzésünket, hanem jótékonyságot ls gyakorolunk, amiért feledhetetlen tiótskozásl kapunk cserébe.
Olosóbb lett nálunk as akkumulátort ülté a — Tranadanubia.
— (Felemeltélt a sikkasztó slmonfal körjegyző büntetését) A kaposvári törvényszék még sz elmúlt évben felelősségre vonta Szlklay István slmonfal körjegyzőt, akit folytafólsgossn elkövetelt egyszerű hivatali sikkasztás büntette miatt két és félévi börtönre ítélt. Fellebbezés folytán most kerüli ez az ügy a pécsi klr. ítélőtábla elé, amely felemelve a törvényszék ítéletét, háromévi fegyházban állapította meg a volt körjegyző büntetését. A vádlott tovább fellebbezett.
= Szakszert1, olosó rádió Jav ttásTansdanubía.
— (Vadkant lőttek Ihároson) Báró tnkey Pál Ihárosl löldbirtokos vadászterületén szerdán délután hatalmas vadkant lőttek vadászat közben. A ritka zsákmányt, miután előzőleg megfosztották szép agyaraitól, beszállították a nagykanizsai Sipos Andor léle üzletbe.
— Nagy meglepetés a vevőközönség részére Stnger dlvatáruház fehér januárja.
A tulsok evésnél, vagy túlzott (Ivásnál,
„Igmándl" gyógyvízből már , [fél pohár használ I
VARGA
Mos
Tisztit
Fest
Gallérok tisztítása
a-n fillér
Horthy MIklós-ut 8. Hunyadi-utca 19.
városi mozgó
Január 20., 21. éB 22. Péntek, szombat, vasárnap
schneider magda
neve fémjelzi ismét a filmet. Magda Sohnaider a népszerű filmdiva parádés szerepe
Itt Szerelem...
A kifogyhatatlan ötletek énekes és táncos vígjátéka.
Sohneider Magda alig egy éve, hogy feltűnt s máris az a mágnes, aki kivétel nélkül mindenkit meghódít.
Ezenkívül: Mioky és a boszorkány. Lebilincselő hangos trükkfilm. „FOX" hangos világhiradó.
Előadások kezdete hétköznap 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
- Skét naptár. Annyi viccet osf.-.AI-tak mar a derék skótokról, hogy azt la al lehet hinni róluk, hogy azer évig használnak egy naptárt — A Szluházl
let ma megjelent uj számában közli ezt az ezer évig haszu&lható naptArt. Móricz Zalgmond a vidéki színházakról tr érdekes cikket A pesti Jég primadonnái. Farkaa Imre Lelki Klinikája éa rengeteg érdekea cikk éa kép van a Színházi Elet uj számában, amelynek 64 oldalaa Rádió Világhiradó melléklete Európa legrészletesebb rádióműsorát adja
— (Rádlódetektlvek a láthatáron I) A rádtótársasig és a posta igazgatósága megállapítása szerint az ország területén bejelentelt 800.000 rádióállomáson kívül 60.000 orvrádiózó hallgatja a rádiót. Egy uj taiaimány segítségével a mérnökök minden be n:m jelentett orvrádiózó készülékének nyomára jutnak. A rádiódetekiivék harmas csopoitokban már meg is kezdték a fővárosi orvhallgatók leleplezését. Budapssli munkájuk befejezése után a vidéki orvrádiózók ellen ls eljárnak. A be nem jelenteit készülékeket elkobozzák, tulajdonosaikat pénzbirsággal sújtják.
» Bútorvásárlás —- nem gond I
Teljes berendezéseket rendkívül előnyös részletfizetésre, sőt kamatmentesen is szállítunk, Kopsteln bútoráruház, Horthy Miklós-ut 4.
— Bonyodalmak «Sy élssorilt Jférnék körül. A nagyhatalmú Iparmágnás, a németorazágt vasművek koronátlen tejedelme, váratlanul meghal az operációs asztalon. Néhány gyanús körülményből arra következtetnek, hogy a Üu kicserélt gyermek és Így nem lehet az elhunyt gyároa örököse. Példátlan olkeaeredéssel Indul meg a küzdelem a több mll lós örökségért. Fokozza a bonyodalom Utokzatosságát hogy amikor LuU — az állítólag kicserélt fiúgyermek — született, ugyanakkor ós ugyanabban a kórteremben sz letett egy törvénytelen leánygyermek ls, az orvoa pedig, valamint az ápoló nővér is, aki a ket szülésnél asszisztált, nem tanúskodhatnak, mert mind a kettő már meghalt. a végsőkig teszült izgalomban végül a szülésnél segédkező, de már halott orvosnak véletlenül előkerült naplója oldja meR a bonyodalmat, Friedrlch Zecken-dori: „a gnadcnfeldi örökség" c. rogé-nye mogjolent a Falladls félpengőa regényelnek sorozatában. — Mindenütt kapható.
« Terménytőude
Busa tlazav. 76-os 1350 -1390, 77-et 13-70-1420, 78-as 1390-14 35, 79-es 1410-1460, 80-a> U 25-14 80, dunln-tuli 76-os 12-90-13 Ó0,77-es 1305-13 15, 78-aa 13 25-13 35, 7!>-«a 1345-13 55, 80-as 1360-13 70, rozs 595-60* tak. árpa 880-9(0, zab 9-00-9-25, t«n-geVl 650 - 6 60,. korpa 6 10-6-20.
— (OyerQnk a gőzbe I) Átlum-polt éjszaka után valóságos üdülés egy óra a gőtfürdőben. Betegeknek gyógyulás, egészségesnek felfrissülés, öregnek megfiatalodás, fiatalnak erőgyűjtés egy fürdő a gőiben. A farsangi szezon alatt már a kora reggeli órákban nyitva van a gőzfürdő a Kisfaludy utcában, bálokat, mulatságokat követó reggeleken pedig már hajnali 4 órától a közönség rendelkezésére áll.
■■ Felgyülemlett sok maradékot meglepő olcsó árban árusít Slnger dlvatáruház.
SPORTÉLET
Babos és Horváth csak egy év múlva szerepelhetnek a Zrínyi TE színeiben
Nagykanizsa, Január 19
Mint jelenfellük, a labdarugó-szövetség a volt prolijátékosok vlsszsamatőrizálásl idejét két évről egy évre szállította le. Babos és Horváth, kik a Zala-kanizsa profi játékosai voltak, már Jóvjd löbb mint egy éve nem szerepelnek, mindkettő a Zrínyi TE-be gravitál. A vissza-amatőrizálási kérvény beadását azonban mindezldelg elmulasztották. A kérvényt a napokban adták be és kérték a Zrínyi TE-be való Igazolásukat.
Azonbsn minden volt profijátékos csak akkor nyilvánítható egy év alatt amatőrnek, ha a kérelmét beadta és a lovábbl egy év várakozási idő alatt az amatőrség eilen vétséget nem követ el. Miután a nevezetlel mulasztásból csak most kérték amalórré való nyilvánításukat, még egy esztendőt keli várni, mert a várakozási idő a kérelem beadásálói számit.
MOTESz megbeszélés
A Magyar Országos Tornász Szövetség délnyugati kerület nagykanizsai csoportja f. hó 21-én, szombaton délután tél 6 órakor a postapalota 1. emeletén tevő hivatalvezető helyiségében a február hó 5-én Nagykanizsán, akegyesrendl reálgimnázium tornatermében megtartandó ifjúsági tehetségveiseny részleteinek megbeszélése céljából megbeszélést tart.
Közgazdaság
Az okleveles gazdák jelene ét jövője
(Fnber Oyörgy könyve) Faber Oyörgy legújabb munkája tulajdonképen folytatása .A magyar gazdatiszti kar válsága" elmü nagy feltűnést keltő könyvének, amely pár hét alatt második kiadásit Is megérte. Amig előző munkájában a szerző kizárólag a gszdirisztl kar problémáival foglalkozott, addig mostani tanulmányában az oki. gazaik helyzetét összes vonatkozásaiban tái-gyalja. Ismét a maga rideg valóságában rajzolja meg a diplomás gazdák msl sivár helyzetét, a gazdasági szakéttelem mellőzését. A .Jogászvilág Magyarországon- dtnü fejezetben kérlelhetetlenül ostorodé a jogászkodls túltengését hazánkban s pon ról-pontra kimutatja at okleveles gazdák minden vonalon való háttérbeszoritását.
Részletesen ismerteti azokat a lehetőségeket, amelyek az oki. gazdák előtt a jelenben és a Jövőben nyílnak s megjelöli azokat a feladatokat, amelyeket szakoktatásunk terén és a mezőgazdasági kultura öregbítése érdekében a közel Jövőben a kormányzatnak meg kell valósítania Közép-bérletek alakítását javasolja az állásukat vesztő gszdalisztek számára, reform eszméket vet lel a földművelésügyi Igazgatás decentralizálására. Részletesen felsorolja aiokat a munkaköröket, amelyekben kizárólag szakképzelt erőket szabadna alkalmazni s szigorú kritikát mond a szakemberek eddigi meg nem becsüléséről.
A munka ára 80 fillér. Megrendelhető Kaposvárott az Alsódunin-tull Oazdsllsrtl Körtől, Ara bélyegben is beküldhető.
Etrlohl zárlat
Párti 20-2W., London I7 3PA, Newyott 519-37, BrDuel TÍVItlt, Milano 2M8, Madrid 4241\',i, Amaterdam 208 61. Berlin 123 40, Wien 60 15, Siófia 3 76, Prága 15-38, Varad 58 », Budapest —•-, Belgrád li92Vi. Bukamt —.
á lemxetl Bank devtia-ártolyaua!
VALUTÁK Angolt. 1900 1940 Belga tr. 79-16-79-74 Cseh k. 1691-17 01 Dánk. 95 00 96 20 Dinár 7-50-8 (X> Dollár 57050 573 50 Francia 1.22-30-22 50 HolL 219-25-23065 Zloty 63 95-64-45 Lel 3 40-3 44
Léva 3 95-4-25 Ura 29-90-3020 Mártu 135-70-13660 Norvás 97 70-98 70 Peaeta _■—.-•_ Schlü. -■——■— Svájcit. 110-70-111-40 Svfctk.103 90-104-90
Wien clearing árfolyama
Sertésvásár
Fetha|U« 3261, eladatlan 670. - Elaó-rendS 082-084. sietteti 080 082, eledelt köiáp 077-080, kSnnyí 072-075, l-aö rendit Ore« 077 078. Il-od rendd öref 074-076, angol adktí I. OflO-t-O), azafonna nagyban 1ŰO -1-00, uir 1*25-t-30, hua IW-......
dhvizAk
Amál. 229-15-23065 Belgrád 8 45-855 Berlin 135-80-136-60 Brtlaael 79-26-79-74 Bukareal 341-3-43 Kopenh. 95 20-96 20 London 19 10-1924
Madrid -■-
Milano 3000-3018 Newy.571-00-574-00 Oailo 97-90-9670 Párta 22-30-22-47 Prága 1693-17-01 Sióira 400-4-27 Stockh.104 10-104 «0 Varaó 6405-6445 Wien —• ■■— Zürich I1080-lll «0 80.454.
14-116, látaertá. 1-tO—114.
Kiadja a laptulajdonoi KöigaidaságT Itt. Outenberg Nyomda e. IMIutal L.piUSO Vállalata Nagykanizsán. Felette kiadd: Zalai Károly. Interurbán t4«fon: Nagykanizsa 7& aaám.
APRÓHIHÖETÉSEI
WHi^l (DM.. *eeár é. III |H|» ■ M fOMr, MM M4 • fa.
IM * ,IH.kn W •• «HMr.
>j u4 a%a • ju i«r. o I MMM Ht né Ml illiei Uiitoi* 10*
ZALAI K0ZL0NY
>i a (ma mmm** alker«t«M «I«ra H+mtoméMM.
0ilatm«BHaB!al4« miatt raktára-mit 9icmé árban klátriiltom. Araauth, ■a«ér-á*»ar. 28
fp«<4áll« gajlérllbztltáa, ruhafestéa, vegytlsnltáa lego\'cióbb íikon, .Ideál\'
főimosógyár kelmefeatő gyUJtőtelepe szalon, Hortl
. w. Olga kalap éa Horthy Mlklői-ut 5.
veflytlaadtó kézimunka
Ha 14 akar •(««*<« Inni. uflV Izlaljs me«
aranyhegyi boraimat.
UUitnklnt «árt palackokben 36 fillér JHfrán József, Magyar-utca 74
Telefon 139. Kendéiéit hi.hoi küldöm.
Kétem a közönséget bogy autó megrendelteit kizárólag 167. ét 571 telefonállomáson adja le részemre. Kaufmann a-nó. 5798
Kéi
(.ublot
bAny
földsalnt.
rtfa-aa>tal, fiáki
jt diófából) éa egyéb inplg olcsón kapható
>• aafkrány
bulor még né-Sugárut 14. ax.
akéoais* jő blzo-
SÜgyes mind
|tványokk«l azonnali belépéssel felvéte-Caeogery-ut 31. borkereskedő.
105
Kitünó asztalin] ós óborok
50 litertől tO fillérért.
Dr. Llchtscheln borkereskedő _C*wi«*nr-irt 9b ««
I—* MISPIill *—j
I mindenki a helyi kereskedőknél I ée iparosoknál szerezze be I
GALLÉR tleztHée 8-10 fillér
PRINIA kivitelben
PÁLCSICS-nél
Első nagykuiiHl leljeta-, kein,-, textllfwtí éi ngrtlnUtA Uume FSOzleli FŐ-UT 7.
Aprított haeéb
tűzifát,
trifaili, tojáa
és egyéb
szeneket
legolcsóbb áron szállít a
Hagykaalzsai fatelep él Épltésl-anyagkeresketlél
SpHIetfs és Spltkeréal ssyagsk raktárt V4r-ut O. T.l.lon 184.
Trtjisdanubia malom mellett.

193a Január 20.
\' 111

kapbató
Ma
Plakátéi laphirdetéseket
felvesz budapesti és vidéki lapokba
Magyar Hirdető Iroda R. T.
nagykanizsai kirendeltsége, Fő-ut 24. !. em.
iiim uhui limitál
Aki megbliheló, jó. fiatal, eltörendő marha-
eleje 1 P, hátulja 1-SO I tilruelonna — — —- — 1 *40 I .. héj éi ulr — — — — 180
Tluteletlel
8ÍM0B Istváa hantéi ét ménéről W mester a piacon, közel a halai mellett
lUadroIfank itiQoa. ne KMltí-fMMc péMUtttatfceí idegenBe-
Növendék állaloknál a caontképiődéat elősegíti, hízóknál étvágygerjeszióleg hat. Megakadályozza a leaántulást.
Beszerezhető: 2 kg.-os, 5 kg. os és 50 kg.-oa gjedetl gyáil csomagolásain. (Minden caomag éa isák a gyár pk>nbájával van ellfova).
OSSZÁG JÓZSEF cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palola mellett)
„Olcsók vágyunk, mert jók vagyunk."
Ezen a héten
néhány darab UÍ rádiókészüléket nagyon olcsó áion adunk el — részletfizetésre is.
Meg lesz lepve!
TRANSDftNUBIA R.-T.
Ceongery-ut 6. Telefon 4-13.
Nyomatott a laplulsltlonos KOigsidssigl R.-T. Outeiberg Nyomtls és Dtkalal UplüaJÓ VállaliU könyvnyomdájában Nstvksnizsán. (felelós QzlelvezeH: Zalsl KárolyJ
78. évfolyam 17. etám
Nagykanizsa, 1933. január 21, szombat
Ara 14 Hllér
ZALAIKÖZLÖNY
Szerkeialöeég ét kladrtblva\'al. rflnl 5. uátr. Megjelenik minden reggel, bétló kivitelével
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elóllretéíl in: egy htSre « pengS BO Iliiét Sietkeaatéaégl éa kladéhlvelal! telelőn: 7».
Történtek-e szabálytalanságok a városi képviselőválasztás körül ?
Délután hat óráig nyílt és zárt ülésen tárgyalta az Igazoló választmány a panaszokat — A kihirdetés, a névjegyzék és a szavazólapok ügyében elutasították a panaszokat
Folytaiftílt a ianulcl&anaaMsoHai aa I. ker. vátusxtds Ügyében
Nagykanizsa, január 20
Az egész város érdeklődésétől kísérve pinteken dili lil 12 órakor 011 -Össze sz igazoló választmány a városháza tanácstermiben Csóthl Qéza pápai prelát|J| elnöklete alatt. A bizottság tag|sl, Unger-Ullmann Elek, Barllws Qyula\', dr. Welsz La|os, dr. Knausz László, előadó dr. Hegyi Lajos tó|egyzö.
Dr. Hegyi Lsjos Ismertette a panaszbeadványokat, amiket a Zalai Közlöny már korábban nyilvánosságra hozott. A panaszlévők Ansorge Antal és Ifj. Tamás János dr.
A választmány mindenekelőtt az égisz választás érvénytelenítésit kérő részt telte vizsgálata tárgyává.
Az II). Tamás János ügyvéd állal előterjesztett panasznak annál a részénél, hogy a december 22-lkl választásokai a választás elitt 2 nappal hirdettek kl, megállapítja a választmány, hogy a panasz e tekintetben alaptalan. A hivatalos iratokból és a Magyar Hirdető Iroda nyilatkozatából Is kétségkívül megállapítható, hogy a választást elrendelő falragaszok december 17-in meg-letentek.
Vizsgálat tárgyává telle ezután a Választmány mlndkél panasztévőnek általánosságban emelt azt a panaszát, hogy a szavazás titkosságát megsértette a Községi Pártnak az az eljárása, hogy a .Községi Párt hivatalos szavazólapja" felírással, perforált szavazólapokat bocsátott kl. Ez a válaszlókat — a panasz szerint — szabadakaraluk nyllváni-tásáhun akadályozta, mert ezek a szavazólapok ellenőrizhetik voltak. Sérelmezik tehát, hogy a szavazat-szedóküldottségek elnökei ezeket a — szerintük érvénytelen — szavazatokat elfogadták.
A választmány megállapította, hogy s vonatkozó törvény megfelelő szakasza, szerint a választás nem tltko-un, hanem a szavazók nevének nyilvános feljegyzisf mellett, szava-tólapok által törtint, tehát teljesen i választók tetszésétől függ, hogy loguk gyakorlására milyen színű *agy alakú szavazócédutdt használnak.
Megállapította a választmány, hogy ■ kifogásolt lapokat a válasitók
valóban használták, részben ugy, hogy a „Községi Párt hivatalos szavazólapja" szelvényéi leléplék, részben ugy, hogy rajt hagyták. A szavazólapoknak ez a hasznalata azon ban a választás érvényességét nem befolyásolja, meit a külső alakból a belső tartalomra nem lehet követ-keztelni.
A választmány közölte ezt Ansorge Antallal élő szóval Is. Ansorge megnyugvással vette tudomásul és a jegyzőkönyvet aláirta.
M\'gállapiloltaa válaszlmánv, hogy a Wlasstcs-ulca 13 lakosa a választót névjegyzékből csakugyan kimaradt, azonbrn a névjegyzék körzélélele az 1888. évi XXII. IC alapján szabályszerűen megtörtént, volt Is mlnl-egy 45 felszólamlás, de a szóban levő Junkert Rezsó és társat a név-Jegyzékből történi kimaradásuk miatt nem terjesztettek be panaszt. A felszólamlás! bizottság csak a beérkezett felszólamlások ügyében határozhatod és a választás klzáró\'sg az igy kiigazított névjegyzék alapján történhetett, a kimaradást tehát lilólag técelmeznl nem lehet.
A 13 szavazó a választás eredményét különben sem befolyásolj volna, mert a legkisebb szavazatit kapóit rendes Isg és a kisebbségben maradi ulána kövelkczö közöl! mindössze 23 szavazalklllönbség van.
A választmány ezután elrendelte
a bizonyítást arra vonatkozólag, hogy a szavazást az 1. kerületben Idóelőll zárták-e le és voltak-e akkor ott nagyobb számban még, akik szavazni akartak.
A választmány erre vonatkozólag kihallgatta Lányi Llszlff szavazatszedő kuldöttségl elnököl. Arra vonatkozólag, hogy Németh József kályhásmesler helyett más szavazott volna. Lányi elmondotta, hogy Németh József személyazonossága mindenben egyezett a választól |egyzék adataival Később Ismétlőit egy szavazó Németh József néven leszavazni. Ennek a Némelhnek azt mondották: .Maga már leszavazott". D: kiderüli, h >gy ez egy .ssáslk Németh. Mis ilyesmi nem fordult elő. A korábbi lezárási Illetőleg Lányi László azt mondja, hogy az ő órája szerint nyitotta meg a szavazást és aszerint Is zárta le 4 órakor, a bizalmi férfiak jelenlétében ezt kihirdette. Senkinek kifogása akkor ez \'elten nem volt. Már az urnák fel-bonttsához fogtak, amikor lf|. dr. Tamás János jöll, hogy még Sur-golh Miksa és mások szavazni akarnak.
Ismerleile ezután Línyi s szavazás mikéntjét. A szavazás urnákkal történt. Az elnök a |elentkező nevét feljegyezte, a szavazó cédulát elvette és az asztal mellett és a szavazók állal könnyen látható helyen elhe-
lyezett urnába tölte. Nem áll az, hogy az urna az aszlal alatt volt, hiszen az méreteinél fogva sem férhetett volna oda. Tiltakozik míg a feltevés ellen i is, mintha az általa bedobott azavazólapok kicseréltetlek volna. Különben pedig eme eljárás ellen skkor senki nein tiltakozott.
Csótht prelátus, elnök déli 2 Órakor 3 óráig (elfüggesztette az űlial.
3 óra után a többi tanuk kihallgatására került sor.
lf|u dr. Tamás János az írásban foglalt panaszok nagyríszét szóval Is megismételte. Teljes egészében fenntartja a panaszokat, csak a pót-besdványának 4. és 5-lk pontjait (urnahelyezést) vonja vissza. Számos ujsbb tanuk kihallgatását kérte.
Majd egymásután kihallgatták Sur-goth Miksát, a Nemzeti Bink Iónokét, aki elmondta, hogy 9 perccel mult háromnegyed 4, amikor ö a sravatóhelylségbe ért, de már nem szavazhatott, mert a szavazás le volt zárva.
Bíró Ferenc, a Nemzeli Bank l^nokfaelyettese a következő tsnu.
Mikor ö odaért, akkor már tényleg elmull 4 óra. Fenyvesi Slndor sierlnt sz elnök 4 órakor zárla ugyan le a választást, de az ö Aráján még 10 perc hiányzót!. Hoffmann Izsó, Németh József, Kiss László, Szabó Oyula és végül Sipos Audor kereskedő kihallgatást következeti. Dél után 6 óra voll, amikor az igazoló választmány bizalmasnak nyilvánítva további üléséi, még egy negyedóráig ülésezett és elhatározta, hogy szombaton délután folytatja ülését. Hogy holnap sor kerül-e már döntésre is hogy megsemmlsill-c a választást vagy elutasítja a panaszokat, a mai ülés lefolyása után még nem lehet ludnl. (B. R.)
Vihar és izgalom között zajlott le a Ház ezévi első ölése
Lázár Igazságügymlnlszter erélyesen visszautasította Peyer Károiy vAdjalt
Budapest, Január 20 A karácsonyi szünet ulán ma tartotta első ülésé! a képviselőház. Az elnök be|elenlésel ulán jsva-solla, hogy a legközelebbi ülést lanuár 25-én, szerdán délelőtt 10 órakor tartsák és napirendjére tűzzék kl a képviselőház két alelnökének és jegyzőinek, valamint a bizottsági tsgok megválasztását. Közölte még az elnök, h9gy a szerdal napirend ellnlázése ulán lé nsk ál az Inter pelláclókra,
A tornai kerület választási harcai
Hegymegl-Klss Pál szóválelle a megürescdelt tornai kerületben meg-
indult választási harcokat. Hangoztatta, hogy pártja Hadik János gróf mellel! foglal állást. Kifogásolta, hogy a közigazgatási szervek tévesen informálták a választóközönséget Hadik János gról jelöléséről és ezen az alapon Hadik választóinak alá-írását la megszerezte az ellenjelölt az ajánlási Íveken.
Zsindely Ferenc szcrlnl Hegymegl-Kiss Pál felszólalása sok tekintetben ellenkezik a parlamenll szokásokkal.
Peyer éles hlszilalása Peyer Károly > JWeteltc, hogy a képviselőház kedden tartson ülést és tü/zék kl ene
40 órás munkahétről, valamint az álláshalmozások és kettős fizetések megszüntetéséről
s^óló szociáldemokrata indítványokat.
A továbbiak során Igen iles szavakkal fordult a kormány, valamint a nemzeti egység pátija felé, hangoztatva, hogy a miniszterelnök behódolt a banktőkének és a kartelleknek.
Tőrvényben kell kimondani, hogy közpéntárból egy fizetésnél többet senki fel nem
vehet.
A 40 órás munkahét bevezetésének tanulmányozására küldjön ki a kor-
ZALAI KOZlONY __
Az 1933. év a müveit világ talpraállitásának éve

mány szaktanácsot.
Tégldssy Béla Peyer ama megállapítsál utasította vissza, hogy a miniszterelnök behódolt a bsnktó-kének it a kartelleknek. A munkaalkalmak megteremtésére folynak már a tárgyaidsok és a .legrövidebb Időn bellii meg lesz a hatása.
Állandó ia|ban élt tel siólásra Lázár Andor Igazságügymlnlszter. Ax tíjaztdgügymtnltzter válasza
—\' Kötelességemnek tartom, — mondja, hogy kél elhsngzotl kijelentéire a kormány nevében váls-uoljak. Peyer Károly egy olaii ember a iájába adva megállapítását ait mondotta, Itogy Msgysrországon olyan korrupció van, amtlyenl más-hol el nem törnének. (Órláil zs| a Hál minden oldalán.)
Peyer Károly: A* átláshalmozá-sok terén I
— A magyar nemzet becsületének kérdésében — mondotta a miniszter a továbbiak sorin, mire a aiodál-pemokraták oldaláról Isméi óriási vihar lámád, ugy, hogy a minisiler csak pillanatok múlva ludja kijelenteni a kővetkezőket: .
— Ebben az otszágban, ha valaki vél a törvények ellen, a (Örvény egész szigorát hlvjs kl msgs ellen. (Nagy zaj a szociáldemokratáknál.)
— Másik megállspllás — mondjs Lázár — Hegymegi Kiss Pál részéről hsngzolt el, aki azt állította, hogy a tornai választókerületben a közigazgatási tisztviselők visszaéllek volna hivatalos hatalmukkal.
Hegymegi: Egyes tisztviselők I
Lázár Andor: A kormánynak sz az álláspontjs, hogy a törvényeket megtartja és rnegtsrtslnl óha|l|a. A kormányi minden lettében és lépésében ez a (elfogás jellemzi, szl azonban nem akadáíyozhalja meg, hogy a választók szabad akarata ne érvényesaljon.
A Ház ezután elfogadta az elnök napirendi Indítványát.
Amor profanus
(Regény,int 4-bdt) a
Irtai SZABÓ Z8IQM0ND
Belátta, hogy -amit 6 nyújthatna neld, az csak egy életre való szerelem és slázatos hőség és ha zsenije, amelyben bízott, egykor magasra emeli is a tömeg fölé, ha megszerezné is a jóiéi lényözését, ehhez még sok Idő és sok munka volna szükséges és ebben a munkában hűséges segítő társának, inspiráló szellemének kell lennie annak a nőnek, akit élettársául választott.
Tudta, hogy Msrglt mást várt az élettOL Ez a leány nem akarl egy kezdő iró géniusza ler.nl, aki szerelmének kisugárzó hevével aj diadalok elérésére serkenti. ílni és ragyogni sksrl ez a nő és az élet minden javát azonnal megkivánla attól a férfitől, kihez sorsál hozzákötötte.
Zsoldos mindezt tudta, álmatlan éjjeleken mindezt meghányla-vtlette és mindannyiszor elhatározta, hogy véglegesen lemond a leányról. Ámde ha csak egy átvillanó gondolat, eg\' Igénytelen jel emlékeztette a leányra, ugy hatalmába keri\'ette az epedés és lelke Így lebegett folyton a só-
Párta, január 20 A Les Anneles politikai folyóirat ma megjeleni száma, cikket kőzöl Mussolini tollából a gazdasági világválságról. Mussolini cikkében meglehetős blzakodásssl nyilatkozik a várhaló fejleményekről. Biztató jelek mutatkoznak, amelyek arra vallanak, hogy a világ most végre jő Irányban halad. A céll
A
Hét hónapi bórlőn az
** Nagykanizsa, január 20 Nemrégen loglalkozlunk Csáki József nagykanlzssl pincér esetével, aki mikpr a pincérségból kibukott, a vasútnál voll órabéres munkásként alkalmazva. Csáki a lopások egész sorozatát követte el, csskhogy szenvedélyének, a kártyának áldozhasson. Csáki bünlsjslromán többek közöli szerepei: behatolt a főnöki Irodába, kivette a szekrényből s vaskazettát, elvitte egy házba, fellórle és 41 pengői kivett belőle. A pénzt t elkártyázta. Takács Jtnos nevű pincértől a resfilll osztályából egy cigarettatárcát lopott, e\'adla, s pénzt elkártyázta. Tóth Lajos vssuti munkás óráját ellopta, az érte kapott pénzt elkártyázta. Takács Istvánnétól asztal-
azonban csak akkor tudjuk elérni, ha még nagyobb erőfeszítéseket leszünk és erőinkei megacélozzuk. Bele|ezés(ll annak a reményének ad kifejezési, hogy az 1933. év a müveit világ gazdasági erkölcsi és szellemi talpraállitásának éve lesz és biztosítani fogja nemzetköri téren az egyenBUly megalapozását
„ördög bibliája\' miatt nemüeket, kabátot lopott. Etadia. Elkártyázta. Dr. Ney Hugó orvoshoz ment felesége betegsége ügyében, közben az orvos kisfiának kabátját lopta el, eladla és a pénzt — el-kártyázta. Baján Ferenc mellényzsebéből, mialatt annak felerégétói pénzl kért azzal, hogy meghall a gyermeke, kivette Baján aranyóráját és láncát és elzálogosította. A pénzt elkártyáata... ,
Csáki mindent beismert.
Vitéz Cslllaghy György vád- és dr. Odrtner Antal ügyvéd védbeszéde uláu a bíróság összbüntelésül Csákit hét hőnapl börtönnel sújtotta, figyelembe véve a fennforgó körülményeket Az ilélet jogerős.
Ismeretlen repülőgép a katonarét lelett
Csütörtökön délután 5 óra Újban repülőgép zugáéra lellek llgyehnesek a katonarét lakói. Mint lobben megfigyelték, a repülőgép csak a katatarét felett keringett, mégpedig közel két és félórán keresztül.
A rendőrség azonnal minden intézkedést .megtett, hogy megállapítsa, mijyen iránybóljjöheleit a repülőgép. Minden Jel arra mulat, hogy Jugoszláv gép tehetett, mert Btcsehely lelői jóit.
Először egy kanizsai texlllcég solfőrje vette észre sz Idegen repülőgépei, mégpedig délután 4 óra tájban, amikor Letenyéröl jött ■ haza teherautójával Kanizsára. A repülőgép még Becsehely előli megjelent az országúton haladó teherautó felett, amelynek útirányát kitartóan Követte. A soffőrnek Is feltűnt a pilóta mákacssága és hogy. kipróbálta, többször megállította az autói. Ilyenkór a löbbezpr méter mágiában levő repülőgép *n haladt tovább, hanem ott kőrfsőtt a veszteglő teherautó felelt, mintha csak átlói várta volna, hogy lovább vetrMSé.
Ezzel az ujabb esettel kspcsolat-ban Ismételten figyelmeztetjük a kflzóftséget, hogy minden rtfrMógép-rőt azonnal tegyen Jelentést a legközelebbi hatóságnak (rendőrság, csendőrség, szblgablróság, jegyzői hivatal, alb.). Az Idegen állambeli katonai repfllőgépek Ismertelőjele, bogy színes |elzés vsn a szárnyslk alsó felülelén. Az ilyen repülőgépek megjelenéséről mindenkinek kötelessége értesíteni a hatóságot, mert ezzel nemcsak lontos államvédelmi szolgálatot teljesít, de elmulasztásával esetleg helyre nem hozhstó hibái kővel el, elleklnlve attól, hogy magának Is kellemetlenséget okoz, mert a bejelenlés elmulasztásáért büntetés jár.
meg, édesebbnél édesebb szavakat, szárnyaló, magas röplü ódákat, hárfapengés és oboabugás mézesen olvsdó dalalt, esdeklő fohászokat, szerelmi szenvedélyének vlhsros rapszodlált.
És mégis, mikor a lány előli állt, zavarba |őtt és hallgatod.
— No, ez mégis szép magától, Zsoldos, hogy ránk gondoll. Kél bét óla színét sem láttuk.
— Otthon voltam.
— A darabját egyfolytában adják, maga meg hazamegy? Hát már a dicsősége sem érdekli ?
Zsoldos hallgatóit. Jól esett neki a lány hangját hatlani és nem tudott betelni nézésével. Eifogódollságs még nem oszlott el, gondolatai még nem tömörültek, de bogy szerelmes tekintetének szomjss vágyával nézte Ideálját, a szépség himnuszát zengő akkordok támadtak lel agyában, lelkének zavarodottságs megenyhült és a kotló beszélni kezdett.
Mintha ctak egy megírandó színdarabjának hőse esdekelne szereleméri, mintha ctak u|át élete drámájának nagy jeleneiéi |álszaná, ugy ömlöttek a szavak az Író aj»»-
(Folyt köv.)
tiszta gyapjú kötőttlcabát, pullover, oroszka kiárusítása megkezdődött.
iss Darabja Q) pengő
Szomolányi Gyulánál
várgás és szomorú lemondás között.
Lelke gyötrődő szenvedéseiben szerető, nyájas szavakra, jóleső gyengédségre vágyott és abban a fáradt, lemondással teli hangulatában hazautazott édes anyjához. Az egyszerű vidéki özvegyasszony egész élete fia iránti végtelen szeretete voll. Az anyai szem mérhetetlen gyengéd tekintetével fürkészte fiának tttkoit szomorúságát és az anyai szeretet részvétteljes meleg szaváv..! igyekezett őt megvigasztalni. Ámde sem e balzsamos szavak, sem a kisváros Idegnyugtató csendje nem hozták vissza zavart lelke egyensúlyát. Visszament a fővárosba és a .Magyar Zászló" szerkesztőségének legnagyobb ámulatara elfoglalta helyét íróasztalánál. Egy újságíró, aki nem használja fel szaoadságátl Ilyen nem igen történt még a hírlapirodalom történetében. Aznap éjjel a szerkesztőségi Idő után már az Atlantic kávéházban ült megszokott társaságában és közönyös arccal hallgatta a hírlapírók csipkelődő, gúnyolódó társalgását Valaki Solthy gróf nevét említette.
— Mit lud a grófról? — kérdezte.
— Csak annyit, — felelte a sport-rovatos, — hogy tegnap meg akartam ínterjuvolnl a nyán mitlng tár-
gyában és a kapusa azt mondta, liűgy a kegyelmes nyolc nap előtt elutazott.
— Hová?
— Salomvárra, a birtokára I
— Hol van az?
— Ott lent valahol, Zalában, a Balaton mellett Egyszer járlam ott, a versenyistállóját néztem meg. Rettenetes vicinálisokon kerül oda az ember Sörjénháza járási székhely-hex csak egy ugrás, de a vasúthoz mindakeltő messze van. No, de minek is kérdi ezeket Zsoldoska, talán oda akar utazni?
— Nem I Egész nyugodt lehet I
— Na hála Isten I Már azt hittem, hogy oda készül.
Zsoldos közömbös hangon válaszolt, p.\'dlg egész kikét betöltötte ar ujsag, amit most hallott. A gróf tehát nincs a fővárosban t Ha a lány érdekelné, ugy sem utazott volna el 1 Igy van! Tul ágos sötéten látott és nincs oka kétségbeesett lemondásra. A bizalom érzése rezdült meg szivében és lelke egyszerre megtelt bátorsággal. És otíhon szobájának csendjében mintha uj energiák, uj bátorságok éledtek volna fel szivében, lelkesülten felkiáltott.
—■■ Megyek és meghódítom öt I
Száz és száz beszédet fogalmazott
fónOkét, az orvosát, a jótevőiét, mindenkit meglopott, csak bogy kártyázhasson
1938. Január 21.
ZALAI KÖZLÖNY
Emlékeztető
lm. 21. Keresztény Nőegylet bridzs-leáll • Koronában
_/Vi Izraelita Jótékony Nőegylet tirldzsleaestélye elte 9 órakor a Kaszinóban, lm. 22. A Szl. Ilona Lednyktab műsoros teája Ml 7-kor a Missziós-házban.
- Llcedlls előadás (Zrínyi Onne-pély) 6 órakor a városbálán (Ke-reisy Oíza).
- Ref egyházközségi közgyűlés 11 óf.kor at Imihárban.
tan. 28. Kereskedelmit Végzetlek mü-ioro« estje 9 órakor a Kaszinóban. Jm. 29. Llcedlls el/adás (Oteguss ünnep) , a városhálán 6 órakor (Bsr<ha István). Jan. 30. Hangverseny a zenelskolá\' bsn 9 órakor (a tanárok\' közreműködésével). Febr. 1. Az Ipartestület mtlsoros bt íja.
Febr. 2. Llcedlls előadás a város-hazán (dr. H ba An al).
- A Stefánia közgyűlése a városházán.
Febr. 4. ZTE sport-bál. Febr 5. Llcedlls előadás 6 órakor a vároahá\'án (dr. Somogyi István). Febr. 6. Délután 6 órakor • zene-Iskola növendék hangversenye a zeneiskolában (olasz szerzók műveiből).
Febr. II. Magántisztviselők műsoros estje a Kaszinóban.
- öregcserkészek eslélye léi 9-kor a Koronában.
Febr. 12. Kereskedelmi Alkalmazottak álarcosbálja.
- Úrasszonyok és Urlednyok Máriakongregációjának leaestélye a plébánia Fehérlermében d. u. 5 őrekor.
- Llcedlls előadás 6 órakor a városházán (dr. Berkes József).
- Zenei llcedlls matiné fíl 12-kor a zeneiskolában (Kelting Ferenc).
Febr. 18. Ev. Nőegylet teája a Koronában.
Febr. 19. Uadlts előadás 6 órakor
a vároah zán (Vannay János). Febr. 25. Keresztény Nőegylet ellélye Febr. 28. Kath. Legényegylet műsoros lánceetélye 8 óralnr aa egyesüld helyiségében.
- Llcedlls előadás 6 órakor a városházán (Stile Antal).
------------ .11 ni iri\'\' 1 r....."\',
— Bútorvásárlás.— nem gondl TdJes berendezéseket nadldvlll előnyős részletfizetésre, sőt kamatmentesen Is szállítunk. Köpetein bútoráruház, Horthy MikJós-ul 4. ■

fa-ut
Tslsfon
JiiilMtol t> Dttitil üjirt It.
Megrendelték az országzászló szoboralapzatát
Hatalmas programja leaz a tavaszi leiavatásnak
Nagykanizsa, január 20 A nagykanizsai országzászló mozgalom csendben, de biztos lépésekkel halad kitűzött célja felé. Pénteken délután a dr. Krátky Islván elnök, Oazdag Ferenc, Király SSndor, dr. Szabó Zsigmond, Boda Károly, Vécsey BarnabáB, Wallgurszky Béla és Barbaflls Ls|os lagokból álló végrehajló bizollság ölést tartott, amelyen bemulaiásra kerüllek az elvileg már korábban ellogadoll tervnek kicsinyített alternatív modelljef. A bizollság határozata értelmiben a polgármesler Istók jlnosnak, a nevés magyar srobr \'srmüvésznek műterméből holnap megrendeli a 205 cm. széles, 135 cm. msgas, 280 kg. sulyp bronz turult, 1200 pengőért. A turul egy sima négyszögletessé-
gében monumentálisan ható műmárvány tömbre kerül, amely 2 vagy 2 50 m.-magas lesz, amit a jövő héten a helyszínen felállítandó kulisszák segítségév^ fog a bizottság eldönteni. Msga a\'zászlórúd ebből a gyönyörű művészi hatású emlékműből fog az égre mulatni.
A leleplezési ünnepségre a polgármester hatalmas program összeállításán fáradozik. Különféle gyűlések, kongresszusok, afrontharcosok zászló-szentelése, 48 as nap, slb. program logia ezen a napon Nagykanizsára vonzani a tervbe vett filléres gyorsvonatok uiss-tömegdt. A leleplezés május—Junlus valamelyik vasárnap-Ián tesz, amikor már Nagykanizsa méltó virágdíszében fogsdhalja erre a nevezetes napra érkező vendégelt.
A hófúvás megakasztott minden forgalmat a járás területén
A vasalón nem okozott zavarokat az időjárás
Nagykanizsa, január 20 A már két napja tartó havazás és szdei Időjárás már li érezteti bénító hatását a nagykanizsai járás országul! forgalmában, A hófúvás péntek reggelre a Járás egész területén megbénította a közlekedést. Annak ellenére, hogy nem sok hó esett, mégis járhalatlanok az országutak, mert némely helyen *annyl havai hordoll össze a szél, hogy lehelellenné váll « közlekedés.
A pénteki kanizsai hetipiacról ennek következtében már hiányozlak a vidéki gazdák, akik már nem tudtak a hófúvás miatt be|0nnl a városba. De a lelenyel autóbuszt Is hiába várták Kanizsán pénteken reggel, mert nem messzire Lelenyétöl, elakad! a nyílt országaion és Igy utasaival egyült kénytelen voll visszafordulni.-
A Zalai Közlöny munkatársa az országutak állapotával kawuiíalban érdeklődöli a főszolgabíróidon, ahol a következőkéi sikerüli megtudnia dr, Laubhalmer Alán főszolgabíróiéi: — Ma reggelre járásom egész
területén megbénult az országúti forgalom a tegnap kezdődölt erős hófúvás kövdkertében. A Kanizsa— Galambok, Kanizsa—Lelenye és Kanizsa—Pacsa közti útvonalon teljesen lehelellenné vált a közlekedés a nagy hófúvás mlstt. A forgalom szünetelése kizárólag a széltől függ. Amint megáll a szél, csak azután lehet gondolnunk az ulak rendbehozatalára. Erre különben már ki ls adtam a megfelelő utasítást. Amint szélcsend lesz, a községek lakói azonnal kivonulnak közmunkára és egy nap alált szabaddá teszik az utakat
A járás lőszolgabirája egyébként ezulon ls figyelmezteti a lakosságot, hogy a hófúvás Ideién tartózkodjék az ulnakindulásiól, nehogy felesleges veszedelemnek tegye kl magái.
A vasúti forgalomban eddig még semmiféle akadályt nem Idézett elő a hófúvás.
A vlllanydrótokban és távíró huzalokban meglehetős pusztllást végzel! a dühöngő szélvihar Nagykanizsán és mindenütt a Dunántulon. Minden hibát percek alall kijavítottak.
Leálltak a dunántuH vicinálisok
Budapest, január 20 (MTI) A m. kir. államvasutak Igazgatóságától szerzeit értesülés szerint a kófuvások okozta forgalmiakadály mMsSzombathely—rohonci, a Szombathely-rumi és Kőszeg— szombathelyi vonalon ma délulán az összes forgalmat beszűntdták. Kisebb
Orkánná változott a
Székesfehérvár, január 20 (Éjszakai tclefonjelentés) A hóvlher egyre erősödik. A Balaton körűi és a Bakonyban valóságos orkánná változóit. A Balalon felől Székesfehérvárra\' érkező vonalok órákat késnek a hóvihar miatt. Veszprém és Zirc közöli is megszűnt a vasuli forgalom. Rendszeres vasull hóeke-járatokat Indítottak.
hóakadályok vannak továbbá Pápa—szombathelyi, Bánhlda —pápai Veszprémvarsány—veszprémkUlsópá-lyaudvarl, Kaposvár—siófoki és Somogyszob—barcsi vonalakon, ezeken azonban a forgalmat még fenn lehet tartani.
Balaton kSrOl a hóvihar
Ausztriában és Nyugatmagyarországon Is megbénult a forgalom a nagy hófúvás következtében.
=■ Csak exen a héten : nagyon olcsó rddtóvdaír Transdanubia.
\'am Nr fcy meglepetés a vevőközönség részére Slnger dlvatáruhdz febéi januárja.
MozgAszinház HallóI Itt aaralMl...
Schnelder Magda neve ma már épp olyan márkát Jelent a mozivásznon, mint pezsgősüvegen ■ Champagner-Jelzés: ölömmel éa • várakozás kellemes érzésével fogad-juk megjelenését, meri tudjuk, hogy csak |ót kaphatunk. Ezt a megállapításunkat a tegnap bemutatott filmével Is igazolta.
A Hallói III szerelem... vidám, kedves kis darab, melyben a hangulatos jelenetek gyors tempóban kövelik egymást és egy pillanatra sem engedik lankadni a néző figyelmét. Schnelder Magda és pompás partnere, Frilz ScIuiUz, akinek szalon humora minduntalan derűllségbe kényszerül, a nézői, \'ellenállhatatlan erővel viszik előre a film cselekményé\', melynek érdekességét csak fokozzák a fülbemászó zeneszántok.
A kinérőműior Is Ulogáslalan. Külön kedves meglepetés »gy msgyar-nyelvü film, amelyben neves fővárosi művészek lépnek fel. (Dt
lozl-kedvezmény a Zalai Köriöny olvasóinak
A kanizsai mozinak már az előző Igazgatójával tárgyalásokat folytatott a Zalai Közlöny szerkesztősége az előfizetők és olvasók részére kedvezményes mozielőadások bevezetése végdt. As akkori tárgyalások már elég előrehaladott állapotban voltak, amikor az Igazgató-válság gondjai azokat megakasztották. Aú tervet azonban nem adtuk íd.
Magyar János Igazgatóval, akli nemcsak a film-értékek elbírálása és az üzletvezetés tekintetében, hanem a mozl-kultura propagandája szem-poncából ls a vidék legmárkásabb nevel közt emlegetnek a szakmában, megállapodást kötött a Zalai Közlöny szerkesztősége. Eszerint előfizetőink és példányonként vásárlóink a Zalai Közlöny egyik számában szelvényt fognak találni, amelyei ki kell vágniuk és a mozi-pénztárnál bemulalnluk, ahol Is a Jegyárakból 20 százalék engedményt kapnak egy olyan nagy műsorhoz, amelynek slágere mosl fut a pesti mozikban állandóan zsúfolt házak mdlett. Hogy melyik leaz ez a film és hogy melyik számban jelenik meg a kedvezményre Jogosító szelvény, azt most netn árul|uk eL Egy biztos: — a hím és az egész műsor kedves meglepetés lesz a szép Hímek barátainak. Az elsőt természetesen más hasonló kedvezményes előadások is követik.
A Zalai Közlöny le«z íz dsö, amely . e megállapodás alart > i nár ^közelebbi műsorok eg Isii ny:i|l| olvasóinak 20%-os ki: lyennénnycl.
(ÖHOata
REKCDTSÉe
KALHEST
OYÓOYCUKORKA
ZALAI KÖZLÖNY
31.
Eladunk
morzsolt tengerit
UGfUlUI MIAUK II.
Délutáni ülések a Házban
Budapest, Január 20
Sztranyavszky Sándor, a nemzeti egység pártjának ügyvezető elnOke kijelentette, hogy a képviselőház szerdal Illésén lógnak Indítványt tenni arról, hogy a következő üléseket már délután tsrlsák.
Hoover és Roosevelt a háborús adósságokról tárgyalnak
Loadon, Január 20 (É/szakal telefonjelenlés} Hoover ét Roosevelt pénteken kezdlék meg tanácskozásaikat a Fehérházban. A tanácskozások Mlárgya: a háborús adósságok kérdése.
A Fehérbázból kiadott nyilatkozat aaerint Hoover és Roosevelt megegyeztek abban, hogy Sllmsonl nyomban ulaaltják az Angliával folytatandó tárgyalások haladéktalan megkezdésére.
Ottó királyfi a porosé országgyűlésen
Berlin, Janaár 20 Ottó királyfi, aki tanulmányi célokból Időtlk Berjlnben, tegnap éa ma megtekintette a (óváros neveze-lességelt. Nagy fellOnést kellett, hogy tegnap megjelent a poroar országgyűlés karzatán és figyelemmel hallgatta a tanácskozásokat.
Az
általános fázisrendszer
még \'bben az évben megvalósul Budapest, Január 20 Varga Imre pénzügyi államtitkár az újpesti Iparosok küldöttségének kijelentene, hogy ebben az évben meg akarja valósítani a látlsadó rendszeri at Ipar és kereskedelem egész vonalán.
Egy millió pengű
Budapest deficitje
Budapest, Január 20 A főiátoa zárszámadását most állítják Össze és körülbelül egy millió pengő deficitre számítanak.
Az Iparkamara a kanizsai kéményseprési dijak csökkentése ellen foglalt állást
Nagykanizsa, Január 20
Nagykanizsa város képviselőt, slü-lete, \'mint ismeretes, egyik tavaszi közgyűlésén elhalátozla /a kéményseprési dijaknak 20 százalékkal való leszállítóid!. Az Összes házlulajdo-nosokat érdeklő kérdés azonban ezzel nem Jutott nyugvópontra. A kereskedelemügyi mlnlstter az ötz-tzel ebben a tárgyban, mielőtt a város határozatát jóváhagyná, véleményt kért a soproni Iparkamaráiéi. A kamara arra kérle a minisztert, hogy a városnak eil a határozatát ne hagy/a Jóvá.
Nagykanizsán ugyanis 7389 földszintes, 844 egyemeletes és 310 kétemeletes kéményt kell a három ké-ményseprőmeslernek tlstlán tartania, ugy természetesn, hogy munkájukból meg Is élhessenek. Eredetileg kéményenként 22 4 f (emeletet kéményeknél 25 G ét 28 I) volt a megállapító!! dlj, keresett tehát a 3 ké-
ményseprőmesler Összesen és évenként 23.500 pengőt, egyre-egyre jutott 7830 pengő, smlbfil valahogyan fedetni tudták rezsijüket és megélhetésüket. A csökkentés után 18 f (emeletes házsknál 20—22 0 lenne a díjszabás, az Ossz-keresel 18.800 pengő, egyre-egyre nem jutna tehát tobb 6270 pengőnél évente. Ebből legalább 2—2 alkalmazottat és Özemet fenntartani, családoknak megélni az iparkamara véleménye szerint nem lehet. A kamara azimltása szerint ugyanis egy-egykéményseprő-mesler űteml kiadása maga 5753 p.ngőre rug egy évben. Segédek elbocsátása egyfelől ujabb munkanél-koileket, misfelől a lüibiztonságl érdekek vesiélyezletété Jtlenlené.
A leszállítással járó e őny a kamara számítása szerint különben is Jelentéktelen, mert kéményenként évi I pengő megtakaritáat tenne ctupán tehetővé.
A szomszéd falu segítségére siető tűzoltóknak maguknak kellett visszavontatni a szerkocsit,
meri a tűztől megmentet! fala népe nem adott nehlh lovakat a hazatéréshez
Qelae, Január 20 (A Zalai Közlöny tudósilójától) Szerdán este 7 óra tájban eddig még Ismeretlen módon kigyulladt Hadalln jánosné gelsestlgetl főld-müvesasszony lakóháza. A lángok oly magasra csaplak, hogy a közeli Oelse község tűzoltósága is észrevette a tüzel. Mivel a stelet időjárás következtében az a veszedelem fenyegetett, hogy több ház Is kigyullad, a gelsel lűiollók elhatározták, hogy a vesiélyettetell község segítségére síelnek. Mivel a gelsel tűzoltóknak nincs lovuk, ötv. Sebestyén Oézáné földbirtokosnö kél lovat bocsálolt a rendelkezésükre, ugy, hO;<y néhány per: alatl mir otl Is voltak a tflz stluhelzén.
A gelsel tüzollók olyan vágtában lőttek egész uton, hogy a földbirtokosnö lovairól patakzott a vli és ezérl a kocsis visszanyargalt velők Qeisére, nehogy megfázzanak az állatok. A tűzoltók egyébként te abban a bíszemben vollak, hogy hazafelé majd Oelsesztgetröl kapnak kölcsön két lovst. \' A két község tűzoltóinak azulán vállvetett munkával sikerüli |s uijál állnia a terjedő tűznek, bár aitnem tudták megakadályozni, hogy a ki-
gyulladt ház le ne égfen. Mintegy báromórai kemény munka után a gelsel lűtollók haza akarlik menni, kellemetlen meglepetésakre azonban a gelseszlgetlek egyetlen fogatol sem voltak hajlandók a rendelkezésükre bocsátani.
A hollrafáradl lűtollók erre mit tehettek mást, maguk álltak a szu-kocsl/uk elé és azt hosszas kínlódás ulán hazavontatlák Oelsére.
A gelseszigeUeknek ez a atokat-ian eljárása nagy konalernációl kelteti Oelsén, de emberi és hatósági szempontból Is megdöbbentő, hogy egy község ne sdjon két loval annak a segítségére siető tűiollóság-nak, amely tatán löbbezer pengői károsodástól mentette meg a közaégel.
Értesülésünk szerint ennek a> ügynek még Illetékes fórumok elöli Is less folytatása.
IdOtiris
A ItaarrSMttSMil meteorológiai meg-t!ay«!ö letenléieki Pénteken a Wmértékűt: Kettget r érakor —«, délalin 3 árakor —1-2, ette 9 árakor -22.
PtíMut: Egész nap bornIL égboltozat.
■JiéíMrty: Reggel ét délben északkelet, ette északnyugat! szél.
lÉlptakal rcdHI\'luMI A Wataaaalé.
Slal tatásul iarlaatl aata 10 «ra. •r I HU«U M* .Ai-hata arla
FAJALMA
kilója
30 fillértől kezdödőleg VIDA fflszerflzlelében
Köveskáll flu mentette meg a Puszta nevö magyar hajót a leégéstől
Keszthely, Jattnál 20
Somodl Oyula köveskáll fiatalember, aki sokáig élt Idehaza álláala-lanul, évekkel etelőll egy balatoni hajóra került malrótuak. — Egyévi matrózkodáa után már a tengerre is kikerült, ahol rövidesen kivívta magának felettettel elismerését.
Somodl Oyuls jelenleg az amszterdami kikötőben veaztegW Puszta nevű magyar hajón nolgál, amely Délamerlkába van Indulóban. Néhány nappal eielólt épp Somodl volléjasa-kal szolgálatban, amikor kigyulladt a hajó. Az éber Halalember Idejében észrevette a tüzel és Így .sikerüli elhárítania a nagyobb katasztrófát.
A lapok dicsérő hangon emlékeitek meg a derék magyar fiútól, akinek buga egyébként egy kaadhelyl divatáruttxlelben van alkalmazásban.
Éheupusztult román loglyok
Bukateal, Jatruár 10 A lurnaeverfnl fogházban két fogoly meghalt. Orvotl megállapttis aterial halálukat éhaég és fagy okosta. A foghátat ugyanis nem tttlk. A foglyok égést napi eledele egy fél kenyér.
i ku teltlége, májtájék! fájdalmak, emésztési nehézségek, gyomorbélhurut és Sárgaság a terntéuctci .Perese léssel" keserűvíz használata állal megszűntethetik ét sí agy, a szem, todö vagy sztv felé irányuló vértólulások ellensúlyozhatok. Gyomor- és bél.pedaUsták lgazot|ák, hogy a Ferenc lélssf vittel, különösen sí 010 életmód következtében jelentkező ba|okuál, nagyon kedvező eredményeket étnek el. A Feraso ttiasf keserűvíz gyógyszertárakban , drogériákban és (űtterüz-letekben kapható.
Vesz Ifitt vadat
különösen mecel éa Oregi nyulat, fácánt, minden tételt azonnali nzetésaeli
fthprt fent ttMt htttim
Képviselet: Sebattn Ottó Sárvár J Vaamefys —Taiafoa; 28. tn
Tekintettel, hogy
fióküzletünk rövidesen megszűnik,
m a még raktáron levő összes áruinkat az eddiginél sokkal mérsékeltebb áron árusítjuk Jvolt Pengő Áruházban) WeiSZf®ld éS FiSCtlfiF
Egy 3-as Werthelm-szekrény és teljes üzleti berendezés igen olceón eladó,
1083 január 21.
NAPI HÍREK
napirend
Január 91, aaombat
, Római katéltku.: Ágnes. Protestáns: Ágnes. Ur.: Teb. hó Í3.
Városi müzeiim ét Könyvtár nyitva csütörtökön éi vssáriup Jíulött 10-tói 12 óráig.
Ojrtgyazerfáil tjlíll szolgálat e hónapban : az Őrangyal gyógyszertár Deák-tér 10. bz. éa a ktlkznlzaat gyógyszertár.
Oöilllrdö nyílva reggel 6 órától este 6 óráig (béllé, mid., péalek délután, kedden egész nap nőknek).
Ráday Tibor itw este Nagykanl iára érkezik
Dr. KáUay Tibor ma, szombaton az esti személyvonattal (8 óra 7 perckor) Kanlztára érkezik.-Tiizlelól ezalkalommai az Ipartestület emeleli helyltégében ette 9 órakor tárna-vacsorát rendeznek. A vacsora iránt várottzerle nagy az érdeklődé). Terilék ára 1 pengő. Tekintettel a képviselőnek budapesti rendkívüli elfoglaltságára, énetoléiünk szerint miinsp reggel a budapesti gyorsvonattal visszautazik.
— (Qyász a polgármester családjában) özv. La/pzlg Anlalné sz. Fenelhofer Anna 86 éves korában, Kaposvárott elhunyt. A jobb világba köHŐzölt mairóna annak a Fesselholer-familiánsk tagja voll, amely egyik legrégibb patríciuscsaládja volt Ntgykanlisának. A msi Teutsch-drogérla helyén álll Fessel-holer gyarmatára-Oktetre még sokan emlékeznek. A munkás polgári étet erényei vollak a család legnemesebb iulsjdonsi s ezeknek jegyében él le le életit az dhtütyt Is. Benne dr. Krátky István polgármester neje alyai nagyanyját gyászolja. Vasárnap délután temetik Ksposvárott.
— (Athelyefcéa) A kultuszminiszter Sittig! János\' semjénházi állami elemi Iskolai tanítói Nagykanizsára áthelyezte.
— (A Keresztény Nőegylet mai táncos brldzs-tMIJa) megmozdította a vidék érdeklődését Is. Az 5 órakor a Koronában kezdődő versenyre sok nevezés érkezeti, Izgalmas mérkőzések vannak a láthaiáron. A tánc 9 órakor kerdMlk az étteremben. A téli nyomorenyhítés szolgálalába állított farsangi esle igen hangulatosnak Ígérkezik. Tea 80 fillér.
— (Rel. egyházközségi közgyűlés) A nagykanizsai ref. egyház lanuár 22-én délelölt 11 órakor, az lsfénllszle!ct végeztével a ref. Ima-házban tartja évi rendes közgyűléséi. A közgyűlés targrsl: beszámoló az egyházközség 19B2-lk évi hitéleti és anysgi helyzetéről, az 1932. évi káró-szímadás és vagyonmérleg bemutatása, az 1933. évi adókivetés éa költségvetés niegállapiláta, uj prés-bytérlum választása, végleges tlatá-rozsthozalal a templomépítés ügyében és a versenytárgyalásra beérkezett ajánlatok leteti! döntéa batáridejének kimondása.
Jauí közlöny
i?" "nnepélye»en nyílik meg
a n*na«« korcsma a Klnlxsl-uicetban t
j"1/** Jt*-<"r vetndégl«;e Klnlrsl-utce 31. szim a/art csupa n\'"\'ul«.\'ldlmig Ss Jókedv, ahóvi mindenki előszeretettel meg) I , íanil budai ktskorcsma, csupa derűvel, életkedvvel, akt egyszer odsmeg), illendően ott tltl fel „órakorisinek tsnyijit. aami"ÍH?S "•"O\'O.I I \' \'dsg cslrkepdrktllt tío ftlUr, t adag dtsznó-TKFJP ,0 d"" fű\'""l \'»»*• 30 ritli", kotbisz
tormivel 23 flllir, 10 deka otdetes veg) szalonna 20 llllir. Sejit neg)sterü készítmény I
*Ie ""BWolidsu aiexnólorom vacsora I _KttUaőboroh no «» 70 fillért in
— (Halálozás) Mathea Károly, aki cssk nemrégen adta fel nagykanizsai fényképész-műtermét, hogy a fővárosba, gyermekei körébe költözködjék, tegnapi 71 éves korában, hosszas belegeskedés ulán, Budapesten elhunyt. Vele a régi kanizsaiak egy tisztes képviselője, s szorgalom, család-szeretet és polgári kötelességteljesítés egyik legderekabb képvitelöle költözőit el az élők sorából Negyven esztti.dőn át vol! ennek a várotnak lakója éa közllszle-ielben álló polgára. Mindenki megbecsülés: övezte éleiében, mindenki szeretete fájlalja eimuláaál. Nagy Tivadar nagykanizsai posla és távírda ellenőr tógorál gyá«zol|a m elhunytban.
— (Póttal hlr) A pécsi poéta-Igazgatóság Keminy Kálmán potta-segédllsztet a kanizsai 1. sz. postahivataltól Barcsra helyezte át.
— (Az Izr. Nóegylet mai brtdzs-teája) 9 órakor kezdődik a Kaszinó ban. A bridzs, a röml, az egyéb kártyajátékok hódolói szorgalmasan készütnek a kellemes szórakozást Ígérő, kedvet eslérc, smil a jótékonyság szolgálatába állított a rendező egyesület agilis vezetősége.
— (A városi zeneiskola tanári hangversenye) Folyó hó 30-án rendezi a zeneiskola 3. bérleti esli hangveraenyét a zeneiskola kamara-leimében. A műsorban az Iskola Isnáral zongoralrloi, gordonka-zongora duót slb. adnak elő. E koncert programjánál fogva a zeneiskola hangversenysorozslainak kiemelkedő eseménye lesz.
= KitünS, oloaó gra-mofon-lemanek : Tranadanubta.
— (Műsoros est a Missziósházban) Január 22-én, vasárnsp esle lel 7 órsl kezdettel a Szent Ilona Leányklnb motoros farsábgl estet rendez a Mlsszlósházban. A gondosan összeállított műsoron ének-és zeneszámok vállskoznsk egy pazar vígjátékkal. Tetjegy ára 1 pengő, családjegy 4 személyre 3 pengő.
— Hogyan lehet jól aludni... Ha köhögését előzetesen csillapítja Kallment cukorkával.
— A kö,kedvelt Ir4aS, Courta Mahler regénye egy kllldno, szőreimében csalódott férfi nazatóróaét és boldogságának inegtaláláeát mondja el. Dorlls epizódokban bdvelkedik oz a kllünd regény. átnotynek külön érdeme, hogy Hamburg mai életének pessgd, ezerszínű kaleidoszkópját Is elénk veUŰ. Megjelent a Milliók Könyve legújabb számában, ára 20 fillér, kapható mindenütt
Felgyülemlett sok maradékot meglepő olcsó árban árusít Slnger dtvatdruháx.
— (Újra választják az Iparos és mestervizsgáit bizottságok elnökeit) A Kereskedelmi és Ipar kamara körlevelei Intézett az összes ipartestülethez, azzal a kérelemmel, hogy közöljék azoknak a nevelt, akikei az újonnan megválaeztandó Iparos- és mestervizsgáid bizottság elnökelvé ésalelnökeivé akarnak meg-válaszanl. A körlevél közli, hogy a kereskedelmi miniszter rendelkezése szerint az iparos- és mesleívlzsgáló bizottságok elnökeinek nem kell feltétlenül szakmabelieknek lennlök.
— (llyerünk a gőzbe I) Állutn-poll éjszaka ulán valóságos üdülés egy óra a gőzfürdőben. Betegeknek gyógyulás, egészségesnek fellrlsaülés, öregnek megflslalodás, fiatalnak erőgyűjtés egy fürdő a gőzben. A farsangi szezon aiatt már a kora reggeli órákban nyílva van a gőzfürdő a Kisfaludy-utcában, balakai, mulal-ságokat követő reggeleken pedig már hajnali 4 órától a közönség rendelkezésére áll.
SPORTÉLET
Mégis Jön a finn tornászcsapat Nagykanizsára
Nagyzanlzaa, január 20
Örömmel JeleniJűk, liügy dr. Thol-way Zsigmond Intervenciója, misze-.int a finn lornászcsapal Nagykanizsára Is látogasson el, eredménnyel járt. Pécs hajlandónak mutatkozott, megfelelő tornaterem hiányában, t. i. a tornacsarnok átal.kitás alatt áll, a megrendezést Nagykanizsának átengedni. Dr. Barabás a MOTESz pécsi vezetője már hozzá Is Járull, hogy Pécs helyeit Nagykanizsára Jöjjön február 7-én a tornászpsspat, sőt kilátásba helyezte, Hogy ö is kél pécsi tornásszal megjelenik a bemu lalón. A versenyt a tervek szerint a Nagykanizsai TE és a Zrínyi TE közösen rendezik a főgimnázium torn icssrnokában. A mai napra dr. Tholway poslafőnnkhöz összehívóit sponértckeiiet foglalkozni fog a finn tornászverseny megrendezésének részleteivel Is.
Utadrol/nakirrtlon, na kffld-
kapható
Közgazdaság
Zárlobi sir lat
Párta 20251/1, London 1737, Nssv-oft 51900, Brtlaael 71*92tis, Milano 2fr56"A, Madrid 42-43, Amsterdam 2<*-47V« Berlin 12340, Wien 5980, Szóda »76, Prága 15-37, Varad 5815, Budapa* , Belgrád MUVs, Bukarest 3081 s.
Terménytőzsde
Boza ttszav. 78-os 13-50—13-90, TJ-et
13-70-14*20, 78-aa 13 90 14 36, 79-es
14-10—14*60, 80-as 1425 -14 80, dunán-tull 76-os 12-90-1300,77-es 1305-13 15, 78-ta 1325-13-36, ÍM 13-45-1355, 80-aa 1300-1370, rozs 5-95- 605, tag. árpa 880-91X1, aab 900-9-25, lenged S-fO-rt-80, korpa 6 »-» 20
á leazell Baak áevlu ártotynut
VALUTÁK Angol I. 1900-1940 Belga Ir. 79-16-7914 Ceenk. 1091-17 01 Dánk. 9540 9660 Dinár 7 504 00 Dollár 57050 573 50 PrancUt. 22-30-22 50 Holl. 229.0-230t0 Zloty 6395-64-45 Lel 340-344
Lsva 395-4 25 Ura 29*90-30 20 Márka 135-70-136-60 Norvég 9770-9870
Peseta —■--■-
-\'-
Svájcit. 110*70111 40 Svéd k.103 90-10490
dbvizAk
Am,t. 22940-23060 Balgtád 8 45-855 Benln 136*80-136*60 Brüssel 79*26-7974 Bukarest 341-3*43 Kopenb. 9660-96 80 London 19 09-Hl 25
Madrid --•-■—
Milano 3000-30-18 Newy. 57100-57400 Oszló 97-90-9670 Párls 32*30-22-47 Prága 1693-1701 Szdrla 4004 27 Sloekb 104*10-10480 Varad 64054445 Wlar *
Zürlcb I1080-1I1\'4Ü
Wien claarlng árfolyama i 80.454.
Sertánáiár
Felhajtás 797. eladatlan 458 - Elsd-rendtl 0*82-084, szedett 080 - 0*82, szedett közép 077 -0*81. könnyű 0*72-t>75, l-Sd rendll öreg 0*77 078. Il-od rendd öreg 0*74 - 0*76, angol sllldd 1. 0-90—1-OŰ, szalonna nagyban 1*00—1-00, zalr I 25— 1*30, hus 1*04 -l\'ld. félsertés 1-04-1-14.
Kiadja •taptalajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda éa Dtizalal Lapkiadó Vállalata NagykanlzaSit.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
interurbán telefon: Nagykanizsa 78. saAm.
KANARI
és más
ének lő madarak
etetéséhez:
Kendermag
Hámozott-zab
Fénymag
Édes repce
Négermag
Salátainag
Köles
Ossa-Sépla Napraforgómag Tökmag Kevert madápeleság
Kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
magkeraskedésében Nagykanizsán, Eraébet-tér 10. A bírósági palota mclietL Telefon 130.
APBÓH13BETÉ3EI
f s ........ satassanr. isMaa
síí^\'JKS&ÍIOT
lawáák ás ilttát. M — m—r. mlmélk
edálmáflsiOnláU* miatt nkién-mat «lo«A árban kUriultoia. AriHHtlla
a |« ImH ahar <
Lllerknklnt zárt palatkokban 36 fillér
Séf rán Józaaf, Magyar-Stoa 74
Talafoa w, Ktod.iíat kldKH attMM.
ZALAI KÖZLÖNY
1983. lanuár 21.
A nagykanizsai klr. Járéiblröság, otlut telekkönyvi hatöaág.
10521/tk. 1932. aa.
Árverési hirdetmény és árverési teltételek. Néptakarékpénitir r. I. végreha|tatónak Clgánv Oibor éa 8zv SraUI Latomé Ml-gyír Tetéa végrehattáat szenvedők ellen Indított végrehajtást ügyében a telekkönyvi hitíság a végrehi|tMó kéielme következében .1 IMI:IX. I r 144, 148. ía UT. 66. Órtelmébeu elrendelt a végieha|lásl átverést 410 ar. P tőkekövetelés, ennek 1931.
évi decembar hS 3 napiétól |áró érvínye atthelö legmigaaabb kanala,\'/lO/a váttódlj,
to P 20 r eddig megállapllolt ptr éa vég-
rehajtási éa ss áiveiíst kérvényért emttal mcgiUapllott 2t P kOttiér valamint a dftakáll 75., 12 I. és 1212.- as l|kvben
alatt Clgáay Oábot r.jvén állö Ingatli ts éa a dlóakáll tol, 1673 és 1672. SS llkvben toglilt Inastlanokia ugyanennek tavira bekebeieieU iiolgalml (ogu culla-koiottnik kimondott dr. Hoch Ősikét 21 P tőkekövetelése éa (Snilekal bahajtáu végett, a nagykaniasal klr. IStStbltútég területen levő, Diőikll közlésben tekvő
tn dióikéi! 73. aa tjkvben A t 23 soz 286/d. hisz. alatt foglalt szántőlöld az Aliö lelek vígében Ingallannsk Cigány Oébor nevén álló >/a ríaaéte 96 pangj 50 UUÍr kikiáltást álban;
II a dlöskáll 1212 íz. tjkvben A t I sor 286/e, btiz. aUtt loglalt azéntő az Alsó telek végiben Ingatlannak végriha|téil szenvedők nevén áll réazé« 387 pengő klklélláll álban;
HL a dtőskSII 1211. si. tjkvben A t 2, 4—& sor 266/e. hrss. alalt tollait uinló as Aliö telek vígíben Cilginy Oáboi ae-vén lik) ingatlanra 367 pengő;
W hnz alatt loglslt Betek a SzegUlusl begyen Ingatlanra V pangő;
3441/2 btai alatt loglalt azlntő a Kitt hegyin IngillsntS 219 pengő 60 Iliiét kt-kiállást árban;
IV. a dlöskáll 1072 sz. tjkvben A f 1 286/0. brsz alatt azlnlö az Alaő telek iá-
Íében Ingatlannak Sialal Laloené Magyar aiés nevén állö tele réaaére 290 pengő 00 fillér i
V. a dlöakéll 1673 aa. I|kvbea A f t sor 2?ö/s hisz. aUtt loglalt aláirtó as Alsó telek vegében ugyanannak nevén álló In-gatlanta ŐSI pengő;
VI. a dlöaklll 101 aa IJkvben A f 1 sor 207 hrss. slstt loglalt keit a bellelekben Ingatlannak ugyanannak nevén élló fele réizéie 300 pengő klkllitásl árban:
éa pedig a 2S6/C. hras. aUtt loglalt Ingatlannak Szalai Lajoiné Magyar Teréz nevén állö V» réazere. — éa 2M/b. és 2S6/S. és 20Z. hrsz. alatt loglalt Ingatlanra Illetve Illetőségre 602|/lkv. 1920. ss. végzéslel Csigénv Oébor livira bekebelezett hasaonétvezetl siolgalml Jognik teiultarU-stvsl, — de hs etekért az Ingatlanokért a szolgalmi Jognak leontirtilival az szt megelőző Jelzálogos lehel iedeieléte Hinne megállapított 800 pengő be nem ígérteinek, — íz árverés hati lylslannl válik éa as Ingatlanok a azolgalml jog fenntlt-ISsa nélkül ugyanazon halárnapon kerülnes árvetés alá — mégis a jeltn hirdetmény 1—Hl. pontja alatt felsorolt Clglny Olbor nevén állö Ingatlanok dr. Hoch Oltkír követelését illetően 1000 pengő megáilspllott legklsihh véle\'áton alul el nem adhatók.
A telekkönyvi hatóaág az ilveteanek Dlöikél község házánil teendő mietartá-séra 1933. évi február hő 16. napjának d. a. ro örájét tu I ki éa aa árvrré.1 tel-léteiekei aa I8M : LX t.-c. 150 § a alapján a következőkben állapltja meg:
I. Az árverés alá eső tngstlsnokat és pedig 207 hnz. Ingatlant a kikiáltási ár telénél, a többit kélharmldlnál, Illetve a megállapított legkisebb vételáráét a la csonyabb áron eladni nem lehet. (19C8.
XLl. t e 28. S-l
As átveretni szlndékozők kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár tOVs-át kész pénzben, vagy az 1S81 ; LX. t e. 42 § iban meghatározott árfolyammal sjámltott óvadékképes érlékpaplrosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges blról leiétbe helyeiéiétól kiállított elismervényt a kiküldöttnek áiadnt As sz Irveréal fellé-teleket alálml. t 861 t LX. t.-e. 147., 150., 170. §§., 1908 iXU. L c. 21. §.)
Aa, aki aa Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretei tett, hl többel ígérni aenkl sem akar, kölclea nyomban a kl-kiállási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa Igén ár ugyanannyi százalékáig klegéizilenr (l\'DS: XLl. 25 §.)
Nigykinlzii, 1932. évi novemoir bó 7. napján.
Dr. Betlizik s. k. klr. |bltó.
A kiadmány hiteléül: (P. H.) Mikó s. k.
lötlait
Magyar Királyi Allamwaaut
MENETRENDJE
Itagykaiiiw állomásra árkaié él ai onnan tnliló vonatokról. Éráényees 1832. évi Október hó S-tftl kaardwa.
VMUI A vonat hl -kanizaá <Hllhlt>- Bpéalti ■\'.■■ii IA vonat üpaslró tiulhil/ N.-I^anl-
iiiml neme rőt Indul ri éik. érkezik •ilai | neme Indul rll ladvl zaára érk
12111 Szem. V. 0-30 2-t11 735 I22C izem. v. 21 45 250 440
120\' Oyv. 0 10 7-14 955 1211 Szem. v. 6-30 11-21 1300
1213 Szem. V. 8-45 10-11 1605 1202 Ojv 7-40 1014 11-25
1211 Sxem. v. 14-30 1603 21-On 1214 Szem. v. 1419 18-42 20 07
1201 Oyv. 18-30 19 31 22-20 I20S Oyv. 19-45 »oo 2331
1231 Motor u-co 1931 - 1232 - 5 53 727
Az 1202 I20|. sz. vonltokksl egy I., II. oszt. kocsi Venümlglla, egy III. oazt. kocsi és élkezőkocal Pragersko.
Az 1307 1208. sz. vonalokkal egy 1., II. oszt. kocsi Róma, egy hálókocsi Velence, egy II., III. oszt. kocsi Trleste.
Nagykanizsa\' Sopron
h-te-Niz-v.
MiifOyv. llsiliMotoi
tiaitiá.jjEfiro réZ lad f . *dt.
615 801 13 IS1I4-5-IIHlIir-37 18-35 PO-lt
SzawSat- aljrél In4 tz XuM-rairt.
21-32 2211 0D3
— 5-3\' 7-23
11-28 IMS 1339
15-02 I6ÜC 17 37
dSz. v Moloi Oysz. Sz. V.
Az 141711418. sz. vonalokkal egy llt. oazt és egy II. oszt. kocát van Budapeal déli pu. ■ ZiUcaerizeere, II., III. oazt. kocáik Wien S. B.-re és vlsszs.
Az 1411/1412; sz. vonatokkal egy II, III. oazt. kocsi Péca—Wien, egy I, ll„ ül. oazt. koca! Sopron—Susak közölt.
Nagykanizsa—Pécs
LGjllínjllI Sarcul || FUi\'i lírái ind. I Irk. I Sík. ll irt.
4-gn I f Í4t 1-18
\'3 49 14 25 \'5 -81 17-34
17 0 IS 52 I 21 OS —
2105 | 21-54 1 — II —
jjrkKSiISacuélIftáká^ajl Hiukiat-| larl. || laé B US. iiári W.
UlWia v. f - I - | ÍM
141 ||Sz. V. U - 5 41 651 • lliayis 1,12 12l 14091 1527 i4l||Vegy. | 18 I5|1026| 2I-58
7i\'l 1604 22 46
Az 1440/1441. az. vonalokkal egy L, 11, III.. ö. kocsi Budapest déli pu.-Pécsre.
Nagykanizsa—Prutferhóf
| N-gyhaní ftrA\' Indul 1 Hovs ? NagvhAnl v >M\'< ffk. Honnan?
IM 12411 170! 1241 Oyora Személv if, 11-47 14-00 1 rlelit Ptageth f Tiliut Praveihol >2 124 1201 UK uyoí-. Siemély Oyora S*-mély d 4 • 936 1808 2110 Trie.il Pftgerhol Trleait Pragefhol
Ai 1207<I208. és 1201 1201 sz. vonalokkal iuló közvetlen kocáik ugyanazok, mint a Budapest déli pu.—Nagykanizsa viszonylat alattiak.
a rádiója?
költséggel újra
teljesítményű lesz
nálunk megjavíttatja.
TMNSDANUBIA R.-T.
Csengery-ut 6. Telefon 4-13.
Nyomatott * laptolajdonos\'Közgazdasági R.-T. Gutonberg Nyomda éa Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsa, (felelős Uiletvcntó: Zalai KArolyO
73. évfolyam 18. szám
Nagykanizsa, 1933. január 22, vasárnap
Ara 16 H»*r
ZALAI KÖZLÖNY
Sttrteutfeél (. klaUUvstal; Ként 5. uim. Megjelenik minden reggel, Mllö kivételével
POLITIKAI NAPILAP
Feleifis szerkesztő: Barbarlts Lajos
BfHzetésI áis: egy hír, a pengi *0 tilKl SieikeiatMzl it Cudáblutau telelői: 78. SS
Rischesse-oblige ...
Irts: KKLEMKN FBRENO
Eddig ugy tudiuk, hogy: Noblesse-obllge. Az előkelőség kötelez. Hogy a vagyonnak, a gazdagságnak is megvannak a maga külön kötelezett, ségel, az eddig nem voll társadalmi szabály, legfeljebb nemzetgazdasági probléma. Ma azonban már egyre sűrűbben halljuk hangoztatni, hogy azt a kivételes . gazdasági erői, melyet a nagy vagyon, a stabil gazdaság jelent, a köz szolgálatába kel/ átutanl. Senki sem gondol Itt erőszakos beavatkozásra, a magántulajdon elvériek,"a kapilalisla világrend e dogmájának megsértésére, csak arról lehel szó, hogy a vagyon, a gazdagság önként akcióba lépjenek s segédkezet nyújtsanak a vllágkrlzls szánalmas elesettjeinek. Karitatív munkából a vagyon eddig Is kivette a maga részét s a gazdagság teritelt asztalairól mindig liullt egy néhány morzsa a szegénység ölébe, de most a nyomor, a nélkülözés százmilliók éleiét gyötrl s világrészek égboltjára sötét felhőárnyékot tereget. Ma már nem lehet a világot az emberszeretet apró\' dokumentumaival megmenteni. Ma kl kell tárni teljesen a sziveket és a séfeket sfcáltudatos nagy programotokkal kell aletnl a világ megmentésére.
Amikor a társadalmi és gazdaBági rend alappillérlel recsegnek-ropognak s minden mit \'évszázadok emberi munká|a a világ jólétére és fejlődésére eddig teiemlctt a megsemmisülés gyötrő aggodalmától vonaglik, amikor uj próféták uj Igéket hirdetnek s a világ uj alapjait próbálják lerakni; akkor a vagyon és gazdagság társadalmi szerepe nem merülhet kl a sablonos karitatív munka apró kedvteléseiben.
Rischesse-oblige I A gazdagság ma valóban aulyos kötelezettséget jelent. Mennél jobban leijed a nyomor, minél általánosabb lesz a pauperiz-mus, annál parancsolóbb lesz az uj jelszó : A gazdagság kötelez I
A vagyon mindig kivételes helyzeti energiát jelenteti az éleiben. A vagyongyűjtés a legáltalánosabb polgári törekvés, mert a vagyon nem csak anyagi jólétet, hanem társadalmi elismerést is jelenlett. Évezeredek óta az emberi munka végső célja: a vagyongyűjtés. A gazdagsággal együtt jár a tekintély. S ép ezért a vagyon arisztokratikus Intézmény. A vagyon kotegortzál. Most demokratikus feladatok elé kerül a vagyon. Le-kell szállnia az anyagi spiendid isolation piedesláljáról s el kell vegyülnie a tömeg közölt. Demokratikus, sót humanitárius kötelezettségek várnak rá. Segítséget, támogatást követel tőle az élet. Régen a fényűzés, a jólét pompájával a luxus cikkek konzumjával élesztette a gazdasági organizmust, ma ember milliók megmentéséért kell sorompóba áilnlok s a demokrácia mindent kiegyenlítő elvei azerint s a polgári kölelesség-teljesilés eszközeivel liell az állalános pauperizmue, a világ elproletárlzáló-
dáaa ellen küzdenie, A vagyon jobbágya a szegénység, de egyben leg-u nagyobb ellensége ls. A tömegnyomor" n társadalmi atmooféra gyújtó mérge, tnely a vagyon gránit szikláit Is felrobbanthatja. A vagyon tehát okot önvédelemból cselekszik, amikor Ily válságos Időkben kivételes hatalmával a nép közé ereszkedik s segítő jobbot nyújt a világ elesettjeinek.
Évek óla püspöki pásztorlevelek, emberbaráti cikkek hívják fel a gazdagságot erre a világmegváltó segítségre. Most pedig a kormány fo találkozik azzal a tervvel, hogy a vagyoni önkéntes fölajőnlds formájában a köz céljaira igénybe vegye. Nem ismerjük az erre vonatkozó részletes terveket, de bizonyos, hogy a nagy tehermentes vagyon s a világkrizlstől megnemtépázott gazdagság az első hivő szóra tudni fogja kötelességét,
mert nem csak a keresztényt szeretet felemelő erkölcsi tanítása, hanem a vagyon megmaradásának tehát önvédelminek parancsoló szükségszerűsége is azt diktálja, hogy a vagyon a szegénység, a jólét a nyomorúság enyhítésére siessen. Az állam nehéz pénzügyi helyzetében nem nélkülözheti az intakt vagyonok komoly anyagi támogatását, de etámogatás nélkül nemcsak az állam, hanem a támogatásra sieiö vagyonok biztonsaga is megdől. A történelem számtalan példáról tud, amikor nagy vagyonok, királyok és országok segítségére siettek. Nincs abban semmi különös, ha az állam ezekben a súlyos Időkben a nagyvagyonokban rejlő erőforrások után nyul, ezektőt támogatást kér. Proudhon szerint a tulajdon : tehát a vagyon is lopás. Erkölcsi igazolást csak ugy nyer a
vagyon, ha a bennerejlö kivételes gazdaBági és társadalmi erőt a köz\' szolgálatába állitja. Az a vagyon mely kikapcsolódik az emberi közösségből, öncélúvá s Igy erkö este lenné válik. Csak az emberiség nagy közős céljatt szolgáló vagyonnak lehet erkölcsi létjogosultsága. Minél súlyosabb valamely kor társadalmának és gazdasági életének helyzete, annál fokozottabb szerep vár a vagyonra. A vll^gkrizis még soha nem látott szörnyű arányokat öltött, száz milliók fetrengenek a nyomorban s ostromolják kérő-, könyörgő- fenyegető szavukkal a vagyon fellegvárait Ilyenkor kl kell tárni a kapukat s meg kell nyugtatni kenyérrel a népet. A vagvon, a gazdagság valóban kötelez. Napjainkban csakugyan parancsoló élettörvény a „Rlschess* obllge
Elutasítottála a községi választások ellen benyújtott panaszokat
Az fffazolóvAUsztmAny szombat este 6 órakor hirdette kl hatirozaiút
Nagykanizsa, január 21
Siombalon délután 2 órakor folytatta az IgazolóváisMtmány ülését
Csólhl Qéza prelátus eluöklele alatt. Több mini két óráig tartóit a mára beldézelt ujabb tanuk klhallgaláss.
Elsőnek Melzger István, a Király-sörgyár cégvezetőjét hallgatták kl. Vallomásában elmondotta, hogy Lányi László elnöklői az elnöklésl, mini helyetles elnök, délulán léi- I őrskor velte át és mindaddig elnököli, amíg Lányi kl nem jelen let® bogy 4 óra van, a szavazást lezárja. Ezt mindenki tudomásul vette. A zárás ellen a bizalmiférfiak nem lillakozlak, senki ez ellen lel nem szólalt. Ö az órá|ára nézell és konstatálta, hogy 4 perc van még -hátra a 4 órához. Látla, hogy néhány szavazó áll az ajtó előtt, akik leakarlak szavazni, de elkéstek. Hallotta, hogy Surgoth Miksa főnök a korai zárás miatt a választást megfogja pellclonálnl.
Bődy Katalin, özv, Kutor Jánosné ulán dr. Odrtner Anlal kijeleni!, hogy feltétlen 4 óta elölt zárták le a szavazást, Az ő órája szerint Is a zárás 12 perccel 4 óra előli történt. Valaki a szobában ugyanla megjegyezte, hogy „még ninca egészen 4 órai", erre ő Is megnézle a rádió szerint beigazított óráját és erről megállapította, hogy 12-13 perc hiányzik a 4 órától. Elnök azonban kijelentette, hogy a szavazási az ő órája szerint nyitották meg és az ő órája szerint záriák be, mire llj. dr. Tamás János a kar|án levő óráját megnézte és ő Is megállapította, hogy 4 óra.
Várady látván rendórleiügyelö-helyelles, Oyöngy Ferenc rendőrló-lörzsőrmestet, Viola Lajos Ipartestületi jfgyzö, Htrsch Oszkár nagykereskedő, Oraf János, a Nemzeti Bank tisztviselője, Horváth János kelekölő, Dlask Ferencné, Rosenberg Béláné, Papp Oszkár clpészmesler, llromalsek Vince sütőmester következtek ezután. Mindegyik megismétli a történteket.
4 óra elmúlt, amikor a tanúkihallgatások véget értek.
Ifj. dr. Tamás János helyesbíti panaszát. Siemélyesen meggyőzödön róla, hogy nem december 20-án, hanem december 17-én hajnalban plakallrozlák ki a választási hirdetményt.
Az igazolóválasztmány ezután zárt üléssé alakult át, hogy meghozza határozatát.
Közel méslélórás isnácskozás után Csólhl Oéza elnök kihirdette a választmány határozatát, mely szerint az egész választás, mint az 1. és II. kerület ellen beadott panaszokat szótóbbséggelelutasltja. Indokolásában kimondotta az Igazolóválasztmány, hogy általában panaszolták azt, hogy csak két nappal előbb adódolt kl a hirdetmény kifüggesztésre. Ezzel szemben megállapítást nyert, sőt utólag a panaszoló ls elismerte, hogy négy nap\'-pal előbb r •gtörténl a kózhlrréiétet.
Az Összes válssztásnk ellen beadott szón panasz, hogy a Községi Párt szavazólapjait\' perlorálta és a „Községi Párl hivatalos szavazó-cédulája" felírással kiegészítette és
Így koriescélokal szolgált és Így a választás tisztaságát \'és titkosságát Is megsárlették: megállaplltalolt, hogy az 1886 évi XXII. L-c. 46. §-a nem titkosságot, hanem csupán szavazólapok által történő szavazást tr elő és sem a szavazólapok alakjára, sera színére nézve tiltó rendelkezési nem tartalmaz.
Az 1. kerületi választás ellen! panaszok azon részét, hogy a szsvszó-helylségben jelöltek Is tartózkodtak és az urna elhelyezése nem volt megfelelő, a panaszos tfj. dr. Tamás János visszavonta. Döntésre már csak az a panaszpont szorult, hogy az elnök tényleg egy negyedórával korábban zárla-e le a szavazást. Ennek következtében történt-e jog-térelem azon szavazókon, akikel az elnök visszautasított és hogy ezen visszautasítás minő következményekkel járt a szavazás eredményéi Illetőleg.
Erre nézve megállapította a választmány, hogy a nagyszár1 an meghallgatott tanuk vallomása szerint — az elnök órájn a jelenlevő lanuk órája szerint: mintegy 10—12 percet sietett és Igy az elnök feliéi-len jóhiszeműsége melleit —- mintegy 16 szavazó Jóhiszeműen elesett a szavazati Jog gyakorlásától azáltal, hogy még négy óra előli jelentek meg a azavazóbelylségben, de jogukat már nem gyakorolhatták.
; Megállapította azonban a választmány, hogy ujgy a visszatartott, liléivé szsvazatl jogával nem élhetett ezen 16 választónak szavazata a szavazás eredményéi feltünóen nem
ZALAI KÖZLÖNY
1988 )*traár?2\'
Az orkánná erósödött hóvihar miatt egyelőre gondolni sem lehet az országntak szabaddátételére
A kanizsai határállomás vonatforgalmában Is zavarokat Idézett/ elő a hóvihar
Nagykanizsa, Január 21
Az utóbbi napok tzlnle orkánszerfl időjárása teljesen megállította a nagykanizsai járás terűietán a körieké dési forgalmat. Az ulak teljesen járhatatlanokká váltak, meri sem kocsival, sem szánnal nem lehet rajtuk közlekedni a szeszélyes hófuváa következtében. A szél ugyanis az országutak egyes szakaszait annyira lele hordja hóval, bogy azon semmiféle kocsi és gépjármű nem tud keresztülhatolni, más szakaszokról vltzont ugy elllsztllolta a havai, hogy száz-és százméteren át csak a puszta föld fehérlik. Igy azután sem kocsival, sem szánnal nem lehet nekivágni az útnak.
A kanizsai járás köiségrl Igy teljesen szeparálódtak a klilvlláglól és ez az állapot addig fog tartani, amíg meg nem áll a szél. A lakossáp, abban a hlszemben, hogy pinteken éjjel már elcsendesedik a vihar, felkészüli a szombat reggeli kivonulásra, hogy körmunka keretében járhatóvá legye az országutakat, ez azonban tgyelCre elmaradt, mert a szál nemhogy elolt volna, hanem orkánná erösödött. igy aztán egyelőre gondolni sem lehet a hó eltakarítására.
A letenyel aulóbuszjárat Htomba
ton Is ízűneleit. Szombaton korán reggel kocsin vitték ki a postai szállítmányok efcy részét Sormásra és a környékbeli községek számára. Ez a külön indilotl postakocsi Is alig tudott megfelelni a küldetésének, any-nylra rosszak vollak az utalt.
Érdeklődtünk a vasúti forgalmi-irodában Is, hogy a hóluvás nem okozott-e zavarokat a vasul! forgalomban? — Érdeklód és linkre azt a megnyug\'aló válásit kaptuk, hogy délután 5 ótáig minden vonat rendes Időben befutott és a Sopron-srombathelyl vonalai kivéve, sehol máshol nem volt fennakadás. Igy a vonatok egyelőre csak Kanlzss és \' Szombathely között közlckrdnek.
A dunánluil vicinálisok még mindig nrm közlekednek, mert a pályá-
méi lelelulja hóval a szél.
A nagy hóvihar miatt egyébként Egerszeg—Keszthely és Ege rs reg— Nova közt Is megszakadt aa au\'ó-buszközlektdés.
Dél éa Kelet
Szombathely, Január 21 (fijszakal telefon/etentés) Ssom-balhelyen és környékén kél napja tart a hó és szélvihar. A vasúti forgalmat még mindig nem sikerttlt helyreállítani. Egy Kőszegre indított vonat kénytelen voll visszatolatni Pápa-Czelldömöllr, valamint Szekszárd—Tamási közt szünetel a vasúti forgalom.
A sárvári vasútállomáson péntek reggel óla 3 vonal áll 250 uiassal, mert Szibériára emlékeztető hideg szét támadt daraszetü, mindent elsötétítő hivat, amely még at ulcal gyalógkőzlekedtit Is megakasztotta.
A Máv igazgatóságtól szombaton este 7 órakor nyeri értes»té» szerint a hóvihar Dél és Kelet telé húzódik.
kat hiába iakatl\'|ák, flórt alatt Is
Récsén befagyott a budapesti személyvonat
Nagykanizsa, január 21 Este 11 órakor arról értesülünk hivatalos helyről, hogy a budapesti személyvonat, amelynek 8.07 órakor kelleti volna Nagykanizsára befutnia, közel 3 órát vesztegel Nigy-récsén. Befagyott. Nem lud tovább menni. A nagykanizsai állomás azonnal Intézkedett. Az 12310 sz. motoros, amelyik 18 órakor indul Nagykani-
Olcsó télivásár
400 darab kötöttkabát és pullover
Darabja pengő
1000 pár tisztk gyapjuharisnya
2-tői 3 pengőig Szomolányi Gyulánál
zsáról, Récte előli lemaradt a hóban. Ezt a nagykanizsai állomásra visaaa-huzlák és Mammulh-mozdonyt eléje kapcsolva, megtisztították az utat a délutáni budapeHI gyortvontl előli, amely 18-30 óra helystl 2038 órakor futott U a nagykanlzse állomásról.
Valószínű, hogy az éjjéü buda-petil gyorsvonat rendes beérkezését Nagykanizsára nem akadályozza a hóvihar. Egyébként kisebb késétteken hivat a Budapast—nagykanizsai vonalon más nem fordutl elö.
» :t
befolyásolhatta volna, mert a rendes tagoknál a legkevesebb szavazatot nyárt ét rendes tagnak megválasztott Papp Oszkár 180 szavazata, valantiet a kisebbségben mtradt, de leglM) szavazatot nyert Rátkay Látzló 133 szavatata között 45 szavazatkülönbség van. A póttagoknál pedig Paludl Oéza 186 és ltju Tamás János 160 szavazata között 26 szavatalküllnbség volt éslgyameg-válaariátl döntően nem befolyásolta.
Az Igazolóválasztmány ezeh állásfoglalásakor a m. klr. közigazgatási bíróság 1336-M932 sz. elvi jelentőségű határozatának azon részére támautodott, hogy .... nyilvános stavazáá esetén azoknak a szavalásban törvényellenesen akadályozott választóknak a szárnál, akikről Ml lehet megtudni, bogy melyik jelöltre akartak szavazni, a legtöbb szavazatot nyert ellen/elölt vagy el-knltsta javára kell számítani\'.
A igazolóvá! asztmány tehát ugy „\'álla,- hagy sz emiitett 16 szavazó ai elnök feltétlen jóhiszeműsége mellett it törvényellenesen volt akadá-lyozva a szavazásban, de ezen szavazatoknak a kisebbségben volt ellenjelöllek szavazalához való száml-táaa — a választás számszerű eredményét — 45, Illetve 26 különb-séftt való tekintetlel, nem befolyásolta. ia rj
A magyar kérdés a NépezOoetaég előtt
Budapest, Január 21
A Népszövetségi tanács január 23-án, héllőn kezdi meg tanácskozását. Lehetséges, hogy már szerdán tor kerül a migyar ügyre, bár beavatottak valószínűnek tartják, hogy a magyar űgy csak január 2f-<n vajry 28-án log sorraketülnl. Amint a Népszövetség letárgyalta a magyar kérdést, Imrédy Béla pénzügyminiszter a képviselőházat és közvéleményt részletesett tt|ékoz(alni fogja a genfi tárgyalások egész anyagáról.
Amor profanus
(Regény 1014-MI) a
Irtai SZABÓ ZSIGMOND
Nem az előre kigondolt kifejezések, hanem lelke mélyéből sponlán kitóduló, belső tűzlől még izzásig forró szavak, melyek kérlek, esdekellek, -könyörögtek, rábeszéllek és megindítottak.
— Hallgasson meg, Margit, adjon egv morzsát, egy szemernyit szerelmiből I Óh I ha meg tudnám magyarázni, milyen nagy az én szerelmem I Mindaz, ami benne él, egyetlen egy érzés, egyetlen egy gondolat csupán: szerelni magát I Bálvá-nyommá, Istennőmmé teszem és egész életemnek csak egy hivatása lesst szolgálni szerelméért. A Múzsám lesz, küllői ihletem forrása és ha szerelmétől megrészegülhetek, kincsekkel .fogják megfizetni boldogságtól mámoros lelkem ujongó dalalt. Ha meghallgat, ha az enyém lesz, a halhatatlan Istenek alkotó ereje száll belém és ontani fo&om a szerelem és boldogság dalait Boldoggá teszem, mert nálam jobban és Igazabban senki szeretni nem fogja, gazdaggá teszem, mert szerelmem erőt fog adni, hogy megsze-
rezzem a hegyek aranyát és a tenger mélyének gyöngyeit, Istennőm lesz, akit aranylrónusra emelek és mint az áldozás lomjénfüslje, ugy szállnak majdan feléje lelken) imádságai: szerelmem zengő hymnuszai.
A lány nézte és hallgatta Zsoldost. Látta, hogy arca halvány a mély megindultságtól és hogy hevesen, szaggatottan lélegzik. Hangjából kiérezte, hogy az igazat mondja és minden szava lelke legbtnsejéből jön. lói eselt néki, hogy hallhatja ennek a nagy szerelemnek az esdek-léséi. De amint az Íróra nézett, eszébe Jutott, hogy imel egy testvér ez a szegénységben és küzdelemben I Minek is kösse sorsát az \'ivéhez? Mini egy bűvös lámpával ve-titett tükörképei, ugy lália magát gyémánlék6zerektöl ragyogón, szépségének teljes pompájában, körülrajongva a férfiaktól.
Az élet minden szépsége, a világ összes gyönyörűségei hevernek előtie és neki csak kezét kell kinyújtania érte. Lázas é||elek tővárgő álomlá-lásai valóra kezdenek válni és ez a kezdő iró a polgári jólét azűkre szabott élvezeteivel kínálja. Amig ő szépségének hatalmával főúri paloták úrnője lehel, ez a szegény iró sze relmt imádatával akarja boldoggá
lenni, egy külvárosi olcsó lakással és egy krajcároskodó háztartás gondjaival. Az ékszerektől ragyogó, fehér-teslü Szépség, a férfiak bálványa, amint a barmademelelí lakás konyhájában az ebédel főzi 1 Olyan furcsának, olyan komikusnak találta ezt a gondolatot, hogy önkénytelenül felkacagott.
Az éles leánykaéaj szivén találta Zsoldost, arca még sápadtabb lett és a harag árnyéka suhant rajta keresztül. Megbánlotta, lealázta, porba liporia ez a nevetés magából kl kelve kiáltotta:
— Kinevet engem ? Hisz ez gonoszság I
— Nem I Nem Zsoldos I Igazán nem akartam, csak nagyon furcsának találtam beszédéi.
— Furcsának I — felelte az Iró keserű hangon, mondja mindjárt, hogy nevetségesnek. Igaza van, nevetséges vagyok, mert szegény iró létemre liszlességeB módon feleségül kérem. Nem vagyok gróf, sem milliomos, hegy árat kínálhassak szépségéért
— Ne sértegessen I
— Csak az igazai mondom. Maga az, a|ti síri, aki engem ok nélkül megaláz. Vigyázzon, hogy el ne számítsa magát! Nem olyan biztos a
lilőiirii
A na, yk«nlr.*«t ■titsoíotAglpt m*f. Hgyetfl lélentákekt Szombaton a Mmér-Mtet: Restéi Társkor --<2. <Uhtl« 1 Örskor — este - órakor - St ftlMxü. Egész nap botolt égboltozat (Btmkal raaUtikAtll) * 1«-
■ lat laUist lalutl 10 *ra-
úr ■ KrÜk aall, • Hld.g foHuó-dAaa éa ksvssás, kátnás wér-haM.
grófja, mini ahogy gondolja. Engem kinevet, pedig az a nagy ur már régen nem lorődik nragaval és otthon ül a kastélyában. Fusson u\'ána és el ne eressze soha I
A lány arca hirtelen megváltozott Zsoldos szenvedélyes szavaira. Arcának lágy vonalai keményekké váltak és ragyogó szépségét eltorzította hirtelen előtört dühös indulata. — Hangja éles és bántó lett, mfnt a külvárosi bérházak udvarán veszekedő cselédek sikoltó hangja.
— Hogy mer velem igy beszélni? Mi jogon tolakodik Ide, hogy beleszóljon életembe? Kl kétte a maga szerelmét? menjen Innen émefygps vallomásaival és keressen magához illó koldust, akli elkápráztathat szereimi dadogásávall Ml köze a grófhoz és ml ItOze énhozzám? Azi teszem, amit akarok és nem kérek tanácsot a magához hasonlóktól. Menjen és ns álljon utamba I
Zsoldos megdöbbenve nézte a1 leányt, kinek arcát eltorzította1 a dttfi. Mintha eddig álarcot hordott volna, csak most mutatja magái Igaz valójában. Az acélszürke szemek kimond-\' hatatlan háraggal nértek rá és mér-hetlen gonosz indulatok sugároztak távillanó tekintetéből.
(Folyt kív.)
íftat. jMuii aa
ZALAI KOZLONT
Kátfay Ttftm dr. a kedvezőtlen Idő miatt \' elhalasztotta nagykanizsai útját
Jeleztük, hogy Kállay Tibor dr. szombaton este Nagfkaniisára ir-keitk.\' Ebből az alkalomból tisztelői össze Is Jőtlek sz Ipariestüieii ven déglőbau. \'Azonban Kállay Tibor dr. este Utviraiot holdon, amelyben jelzi, hogy miután sz állomásfőnök bizonytalannak Mla az utat, hogy a vonat a nagy hófúvásokban megérkezik e Nagykanizsára, utazásit kénytelen volt kedvezőbb időre halasztani.
Wlasslcs Gyula báró tett Ismét a feiséhás eliöke
A Keresztény Böe0ylet
brida* és tánoeatje
A Keresztény Jótékony Nőegylet szombstl bridzs is teával egybekötött táncestéjét olysn nagy érdeklődés előzte meg, hogy arra még Zslamsgye legtávolabbi részeiből is érkeztek benevezések. Meg is történt minden előkészület a nagyszámú vendégsereg fogadására, s hóluvás miatt azonban többen nem ludlak megjelenni a beígért vendégek közül. Igy a \' zalaegerszeglek, letenyelek, annamajoriak, ukklak részben telefonon, részben táviratilag |etenletlék be, hogy vagy elakadt útközben az aulójuk, vagy pedig meg sem kísérellek nekivágni a bizonytalan útnak. Igy csupán azok a vidéklek Jelentek meg, akik vonsltal jöltek be Nagykanizsái s.
A brldiselók Igy is meglöltotlék s Korona-kávéházat, ahol délután
5 órakor kezdődött a nagy brldzs-csala, amely az éjféli órákig tartott.
Ezalatt a tánckedvelő fiatalság sz étieremben gyülekezett, ahol este 9 árakor megkezdődött a tánc. Vidámság, jókedv és kellemes szórakozáa keretében áldozlak az est résztvevői a jótékonyság oltárán.
A bridzs játékosok páros csoportokban játazoltak: rögzített és mozgó vonalon. A ntozgóvonal győztesei: Fábián Emma és Qyfmúrey István. A rögzített vonalon Kuhtnka Oyuláné és Somogyi Oyula győztek. A győztesek értékes nyereménytárgyakat ksptsk.
A bridzs éjfélkor, s tánc reggel
6 őrskor árt véget.
~ Divat • muff éa a kucsma. Legdivatosabb modellek után készíti Brónyai L. kalapüzlete.
Budapest, Január 21 A felsőház mai ülésén a napirend tárgyalása elölt eltogadlák as Igazoló-bizottság jelentéséi, majd névszerinti titkos szavazással újra Wlasslcs Oyula bárói válsaztolták meg elnökké A 83 szavazatból 82 eseti Wlasslcs Oyula báróra. Nagy éljenzés közben foglalta el helyéi az újonnan megválasztott elnök, akit gról Széchenyi Bertalan alelnök üdvözölt néhány meleg szóval.
Beóthy Lászlói újra megválasztották a felsőház alelnökévé, háznaggyá
Rakovszky Endrét és Bethlen Pál gróf, BezerédJ Islván, Dány Bslázs, Khuen-Héderváry Károly, Kiss Ernó, Ktlhne Lóránd, Latlnovlcs Endre és Mutschenbaclur Emili jegyzővé Ez-után a bizottságokban megüresedett 562 helyei töltötték be. Közötiak a 33-as bizottság tagjaivá választották Papp Oóza bárói, Wekerle Sándori és Somsslch László grófot.
Még csak 8
napig tart a
E R
mn^rnsm^
Aru&áxban
Az iparkamara a nagykanizsai fóvámhivatal megszüntetése ellen
Nagykanizsa, január 2i
Már az ősz óta kísért Nagykanizsán s fővámhivetsl megszüntetésének terve. Az érdekeltségek nyomban sorompóba léptek s az Ipartestület a kamarához fordult megfelelő lépések megtétsls véged. A telt Intézkedésekről a soproni Iparkamara most megjelent évnegyedes jel