Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
7.67 MB
2010-03-05 23:01:54
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
892
5341
Rövid leírás | Teljes leírás (1.27 MB)

Zalai Közlöny 1933. 026-048. szám február

Zalai Közlöny
Politikai napilap
73. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

73. évfolyam 26. uím
Nagykanizsa, 1933. februír I, szerda
Ara 14 fillér
pOLITIKAI NAPILAP
Sieikrulteg í» kUdóhlviUl; Főnt 5. isim Megjelenik minden reggel, héttő kivételével
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajoa
EMlUetísl írs: egy hín 1 pengi 80 ül|é< SiexketilAiegl H kUdóhtvitsII telelőn: 78.
A 33-as bizottság ülése
a késő hajnali Arákba nyúlt
Budapest, Január 31
(Éjszakai Itlefonjelenlés) A 33 as bizottság kedden este értekezletet Urlolt Ugrón Gábor elnöklete alatt. Az értekezleten Koós Zolién a lakét-ügyi korlátozások megszüntetéséről szóló rendeletet, Temesváry Imre pedig a transzfermoratórium meg-hosszabb!tisáról szóló rendeletet Ismertette.
Többek felszólalása után Imrédy pénzügyminiszter válaszolt, majd a bizottság vacsoraszünetet tartolt.
Az ülés lapzártakor még tart.
Vllmo.t excsrísztfr öaxa Hé-.sxlll
London, január 31 A „Boulevard" ma Doornból kapott jelentési kOzöl, mely szeilnt Vilmos excsáazár közeli hazautazásra készül és már utasítási adott a csomagolásra.
A festőmövébz-növen-dék tragédiája
Budapest, január 31 Tegnap este az Albert-uton agyon-lőtte twgil Bodunl Katalin 26 éves feaUtattvésznOvendék, Balont Péter államrendórségl delektlv Hánya. A rendkívüli mUvell és képzelt leány álláshoz szeretett volna lulnl, de sehol nem tudott elhelyezkedni, végső elkeseredésében kövelte el teltét.
Littfca Kálminnét embcrSléeArt vonják falelBaaégra
Budapest, január 31 Lilike Kálmánná bűnügyéi február 20-án kezdi tárgyalni a törvényszék. Az ügyészség szándékos emberölés bűntettének vádját emelle ellene.
Qalaa
irttiy maghalt
London, Január 81 John Oalsworthy, a híres angol regényíró ma délelölt 66 éves korában meghall.
Budapeet, január 31 Oalsworthy elhunyta alkalmából a magyar kormány ulasl.olta Bár-dossy Ltszló londotii Ideiglenes ügyvivőt, hogy a nagy angol Iró csk-ládjának fejezze ki a magyar kormány részvétéi és ravatalára helyezzen koazomt.
& kormány a fizetések leszállítása nélkül Is meg tudta volna szerezni az így nyert 8 millió pengSt
A kereszténypárt tiltakozott az ellen, hogy amikor a Ház együtt van, a 33-as bizottság döntfi lontOfságu javaslatokat tárgyaljon le *
Budapest, Január 31 (Éjszakai rádiójelentés) A kereszténypárt kedden este értekezletet tartott, melyen tiltakozott az ellen, hogy amikor a Ház együU van, akkor a 33-as bizottságban döntő fontosságú lavailalokat tárgyaljanak le. Ho-monnay Tivadar srerinl a miniszter-
elnök és a pénzügyminiszter beszéde közölt alapvető eltérés van, A fizetések ujabb csökkentése keserves kiábrándulást Jelent
Ernszl Sándor szerint helytelen, hogy a kardinális kérdéseket ugyanakkor a 33 as blzoltságban Intézik el. amikor a képviselőház együtt van.
Elhatározta az értekezlet, hogy a párt a képviselőházban rá fog mulatni azokra a lehetőségekre, amelyek segilségével a kormány « fizetések leszállítása nélkül Is mer India voína szerezni az igy nyert 8 millió (tengőt.
f.riArti\\n.^-.\'.rL\\-LrLnjijVLanni\'ii-i\'ini*ii-s*rw-i*i*i*i*i*ri\'...................
Megalakult az uj francia kormány
Daladler, kormányának tagjait kedden délután bemutatta a köztársasági elnöknek
Párti, január 31 Az uj francia kormány megalakult. Összetétele a következő : Miniszterelnök és hadügyminiszter Daladler, igazságügyminiszter és helyettes miniszterelnök Penancler, külügyminiszter Paul Boncour, belügyminisz-
ter Chamille Chaulemps, pénzügyminiszter George Bonnel, közoktatásügy miniszter De Monzle, kereskedelemügyi miniszter Serre, löld-mivelésügyl miniszter Quelle.
Párls, január 81 (Éjszakai lelefon/elentés) Daladler
minisztere...