Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
24.38 MB
2010-03-05 23:03:22
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1770
7503
Rövid leírás | Teljes leírás (1.43 MB)

Zalai Közlöny 1933. 049-073. szám március

Zalai Közlöny
Politikai napilap
73. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

73. évfolyam 49. irfm
Nagykanizsa, 1933. március 1, szerda
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
SMfkeutötég é« kiadóhivatal; Fönt S. uáir. Megjelenik miocka reggel, bítlö kivételével
POLITIKAI HAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elóflietéil áta: egy hóra t pengd 80 (liléi Sieiketitötégi é« kiadóhivatalt teleion: 78. u
Zalamegye szinei
Irta: PÁLFFY LÁ8ZLÓ, a Történelmi Társulat r. tagja
A „Zalai Közlöny" február 15. Márnában olvasom, hogy a február 14 én megtartott vármegyei gyűlésen Pálfíy László txólt hozzá ^ cimer kérdéshez alapos részletességgel és hogy a belügyminiszter megállapította Zalavármegye címerét. Eszerint a dinerből kimarad a nyil t a kék helyeit zöld szint kap a mezö. A megye zászlójának színe nem kék-»árga, hanem zöld-fehér lesz.
Engedtessék még, hogy eme tudósításhoz egy kis kommentárt (Űzhessek, nehogy egyesek, akik az én állásfoglalásomat nem ismerik, azt hlgyjék, mintha én lettem volna mozgatja a zöld-fehér színnek. Nemi Éa már ccs 24 év óla hangoztatom és agitá(pk a mellett, hogy a vármegye dmérének színe kék-fehér, ennélfogva lobogója is csak kék-fehér lehet. Heraldikai szabály szerint felQI a kék s alul a fehér izin. Ezt a meggyőződésemet természetesen nem gyengítette meg a nagym. B. M. ur legújabb határozata sem, mely Ösi elmerünk színeit, sajnos, megváltoztatta, Igazabban visszahelyezte az Althan korszakba. Ez pedig a sérelmek korszaka volt.
Remélem nem lesz örök érvényű ez a határozat, az Orsz. Levéltár, mint a B. M. ur szakreferenset rá fog jönni tévedésére és a hiba orvosolva lesz.
A megyegyűlésen én zárszó Jogán szólaltam fel és megemlékezte ti Zalavármefeye híres alispánjáról, Splsslch Jánosról, akit 1790 ben midőn II. Józaef visszavonván törvénytelen és alkotmányba ütköző rendeleteit — időközben meg is halt, — a vármegye egyhangú lelkesedéssel első alispánjává választolt, sőt a pozsonyi országgyűlésre Sömsalch Lázárral együtt követül is felküldött.
Splssich történetesen a sérelmi bizottságba is beválasztatott. A tömérdek sérelem, mely országszerte sujtolta a vármegyéket, az 1790-91. évi országgyűlésen orvosolva lett. József, mint tud|uk, eltiltotta a vármegyék ösi címeres pecsétnyomóinak használatát, s ezek helyett Magyarország elmerét és a vármegye nevét köriratként tartalmazó pecsétet rendelt részükre.
A sérelmek között tehát orvosolni kellett ezt is, pláne Zalában, ahol erre a legnagyobb szűkség volt, mert a Zrínyiek kiirtása után a vármegye örökös zaklatásnak volt kitéve. Splsslch érdeme tehát az, hogy uj pecsétet metszetett Zalavármegye, mely kék pajzs mezőben ezüst csíkot mutat, a felső részben plroo bélésű aranv korona lebegőleg van elhelyezve. Ez a vármegye aulhen-•ikus pecsétje, illetve címerei Ettől eltérő pecsétet vagy címert csak a történeti múlttal nem ismerős referens j waslata alapján lehetett megállapítani.
Beszédemben a nagy történelem
A német parlament felgyújtása jeladás volt a vörös forradalomra
A kommunisták kiakarták fosztani a polgári lakosságot — Utasításuk volt a lakosság megmérgezésére — A vörös vezérek szoros kapcsolata a gyújtogat ókkal — Rengeteg letartóztatások -és házkutatások mindenfelé — A középületeket karhatalom őrzi
Hindenburg kibocsátotta a szQkségrendeietei a nép védalméra a kommunista-vész ellen
Berlin, február 28 Megállapították, hogy a birodalmi gyűlés egész épületében tüzesóvdk voltak elhelyezve. Egy rendőrtisztviselő az épületben több férfit látott, akik égő fáklyákkal rohantak fel és alá. Egyet elfogtak közülttk< és megállapították, hogy a hollandiai Leydenből származó 24 éves Van der Lübbe kömivessel azonos, aki meggyőződéses kommunista.
Megállapítást nyert, hogy a birodalmi gylllés épületének felgyújtása Jel volt a kommunisták számára egy terrorakció megindítására. A terrorlsz-tíkus cseMteéetektt fotytatrtí akarták és kl akarták fosztani a polgári lakosságot. A porosz kormány azonnal
a legszigorúbb rendszabályokat léptette életbe.
Valamennyi kommunista lapot, röp-cédulát és plakátot négy heti időtartamra betiltották. A vezető kommunisták előállítása ma hajnalban megkezdődött. A kommunista helyiségekben házkutatást tartottak és rengeteg mennyiségű fegyvert és lőszert valamint izgató tartalmú nyomtatványokat szállítottak a rendörségre. A birodalmi gyűlés épülete a teljes pusztulás vigasztalan képét mutatja. Hogy hasonló esetek ne történjenek meg, a fontosabb épületeket rendőrl\'örIzet alá vették. A rend-őrfőnOkség elhatározta a kommunista képviselők örlzefbevételél.
Házkutatások és őrlzetbt-vételek
Hannover, februáf 28 A kommunista vezetőknél ma reggel nagyarányú házkutatást hajtottak végre. A kommunista párt 140 főemberét őrizetbe vették. Bidefeki-ben nagyobb rendőri készültség megszállta a szociáldemokrata lap szerkesztőségét.
A kommunista, vezérek szoros kapcsolata a merénylettel
Berlin, február 28 Kétségtelenül bebizonyosodott, hogy a kommunista vezérek közvetlen kapcsolatban állanak a birodalmi gyűlés épületében történt gyu/toga-tással.
A birodalmi gyűléB épületének
tudósra, Szekfü Qyulára is hivatkoztam, aki „Iratok a magyar államnyelv kérdéséhez" cimű művében leírja, hogy 183$-ban, midőn országszerte a magyar ny:lv tétetett hivatalos nyelvvé, a megyei pecsétek köriratát is meg kellett változtatni Zalavármegye ezt saját elhatározásából meg fs tdle, nem kért hozzá királyi jóváhagyást, s ösi szokás szerint a régi latin nyelvű pecsétet összetörték. Nagy. bal lett ebből, mert a vármegye kiadmányalt a helytartó tanácsban nem fogadiák el, felterjesztéseit visszautasították. A közgyűlés nem akart meghajolni és tovább szándékozott használni az eltiltott pecsétet, mire Deák Ferenc világosan kimutatta az eljárás veszedelmeit. Ha a megyének nincs authentikus pecsélje, kiadványait halóságok és magánosok visszautasíthatják, bízonyságlevelei, ügyvédi megbízásai, bekebelezései stb. érvénytelenekké válnak, még az is megeshetik vele, hogy követeit hiteles megbízólevél híján visszaküldik az országgyűlésről. Mindezek kikerülése és a megye jogának épségben tartására azt javasolts, hogy a régi széttört latin pecsétet kell elővenni és kijavítani, de ugy, hogy a szét-törés nyomai láthatók legyenek, hadd lássák a vármegyék és magánosok, hogy Zalavármegye nem kéri a királytól azt, ami őt jogszerűit megilleti.
Deák tehát eme kijelentésével elismerte ezl az ösi pecsétel helyesnek, aulhentikusnak. Ha több bizonyíték nem állna rendelkezésemre, nekem ez is éppen elég lenne. De
hála Isten, van bőven.
A B. M. ur határozatát arra alapltja, hogy van a megyei levéltárban egy Althan főispán korabeli zászló, 174\'2-böl 8 ezen rajta van egy felöl az Althan cimer, másik felöl Zrta-megye címere. A pajzsmező itt zöldre van festve. És azt mondja, ha vitás esd van a cimerkérdés körül, ugy a régebbit kell elfogadni s azt dls-meinUEz alapon hozta meg, sajnos, tévesefc határozatát.
Ez az indokolás ugyanis összeomlik az első pillanatra. Ez az elv hdyes akkor, ha normális körülmények között kell keresni két vagy több eshetőség közölt. Igen ám, de 1790 a megújhodás kora, ezt feledni nem szabad. Ekkor nyilt alkalom, hogy a régi bűnöket, sérelmeket orvosolni lehetett és kellett. Spissich, aki korának Deák Terence volt, meg is ragadta az alkalmat s a számtalan sérelem mellett a vármegye címerét is visszahelyezte az igazi ösi mivoltába.
Különben is a kérdéses xáazló tulajdonképpen egy magán zászló, azon nem a vármegye címere fonlos, hanem az Aliban cimer. Már most ha kutatjuk a multat, igen hamar ráakadunk arra, hogy a zöld színű cimer csak egy reánk erőszakolt, de soha el nem ismert összeállítás volt. Különben nem kellett volna azt Spissichnek reparálni. Mi késő utódok, kutatjuk a multat, Spissichnek nem kellelt kutatni, hiszen abban a korban élt, ml olvassuk v történelmet. ők csinálták.
Megjegyzem, hogy ennek a zászlónak szövete is zöldfts árnyalatú,
ugy hogy kitűzve és tisztes távolból szemlélve, teljesen zöld benyomást tesz. Már most kérdezem, hogy ml, zalamegyeiek, akik állandóan a törökökkel harcoltunk, hogyan tűzhettünk volna ki egy ilyen zászlót, mikor tudni való, hogy éppen a töröknek volt zöld a zászlója ?l Hiszen ebből ezer bonyodalom és zavar keletkezett volna.
Nem akarok inost a Zrínyi relációkra kitérni, csak azt jegyzem meg, hagy ösi hagyomány, miszerint a vármegye lobogóján a Zrinylek színe van jelen. Majd erről más alkalommal.
Mindezeket egybevetve, azt Indítványoztam a gyűlésen, hogy a leiratot egyelőre fájdalommal vegyük tudomás .l, mert ugy érezzük, hogy ezzel u vármegyén súlyos sérelem esett. Az alispin ur —- főispán ur Apponyi temetése miatt távol volt — kimondta a határozatot, ho,.y a leiratot a közgyűlés fájdalommal tudomásul veszi
De ebbe belenyugodni nem lehet, nem szabad, hiszen meg van annak is az ulja-niódi/y, hogyan lehd ebből a -csávából kilábalni. Mert sajnos, a tévesen meghozott határozattal most visszazuhantunk abba a kátyúba, amiből Spissich Jlnos 1790 ben az ö nagy tudásával, bö!csc*égével, izzó hazaszeretetével bennünket kiemelt.
Zárom soraimat, bár roppant sokat tudnék még mondani e kérdésről, de talán ez is bőven elég ahhoz, hogy Zalavármegye, mint a Zirinyiek vármegyéje, nem lehet hüüen ősi címeréhez, ösi lobogójához.
(PölöskeM)
ZALAI KÖZLÖNY
»__
helyreállítása legalább egy esztendőt vesz igénybe és nagy gondot okoz, hogy addig hol tartiák az üléseket. Az elpusztult értékeket több millió márkára becsülik.
Drákói Intézkedések
Berlin, február 28
Mértékadó helyen közlik, hogy a birodalmi kormány nem gondol katonai ostromállapot életbeléptetésére, de a tett intézkedések egyen-iöek a tényleges ostromállapot elrendelésével és igen messzemenőik.
M/re készültek a vörösök
A Liebknecht-házban sok száz mázsa anyagot foglalt le a rendőrség és a lefoglalt anyagból meglepő, sőt hihetetlen dolgok kerültek ki így találtak a lefoglalt iratok kőzőtt hamisított rendőrtiszti Írásbeli utasításokat, amelyek többek között gyorskocsik alkalmazására éG más fontos rendszabályokra vonatkoznak. Ezenkívül megtalálták a nemzeti szocialista rohamcsapat-vezetök hamisított parancsait.
A lefogít i \'ommnnlsta utasítások k. ott szó van méreg alkalmazásáról, ételek és kutak megmérgezéséről is.
Megállapították, hogy az egész terror-akció vezetője Münzenberg képviselő, aki azonban megszökött.
Sorozatos letartóztatások
Berlin, február 28 A rendőrségi eljárás, amelyet ma éjszaka Diels kormányfötanácsosnak, a berlini rendői főnökség politikai osztálya uj vezetőjének irányítása mellett végrehajtottak, évek óia a legnagyobb bünügyi rendőrségi eljárás Németországban. A kommu-nlstapdrt központi bizottságának tagjai ellen letartóztatást parancsot adtak kt. Egész sor letartóztatás történt. A kommunistapárt parlamenti tagjainak egyrésze a letartóztatás elöl megszökött, de minden
Amor profanus
1014-b«) 50
Irtai SZABÓ ZSIGMOND
Mintha időt akart volna nyerni és utolsó reményképen valami csodá ban bizakodo t volna, azt felelte:
— Engedje meg, hogy én határozhassam meg a/, időt — és észrevéve a gróf türelmetlen mozdulatát, folytatta — még sok elintézni valóm van, mielőtt ... azt akarta mondani, mielőtt ezt a keserű áldozatot meghozom, de aztán igy mondta — mielőtt elutazom.
— Ma julius 11-ike van, mégis körülbelül mikorra számithatok?
— Mond|uk, tiz-lizenkét nap múlva — felelte határozatlanul a leány. — Majd értesíteni fogom.
— Az az erdészem, aki legutóbb levelemet hozta, teljesen megbírható, hü emberem. Minden este nyolc órakor a templom előtti parkban fog várni. Ha elhatározta magát, az ő révén értesíthet.
— É tesiteni fogom — felelte a lány és arra gondolt, hogy ez még nagyon sok idő és addig talán mégis csak történik valami. Kifelé indult az udvarból é* kezét nyújtotta a grófnak.
határon szigorúan vigyáznak, ugy, hogy a szökevényeknek aligha sikerül kisurranniuk a határon. A letartóztatottak és őrizetbe vettek kihallgatását nagy személyzet végzi Már eddig is nagyon érdeke* adatok kerültek napvilágra, de erről a további nyomozás érdekében egyelőre semmit sem közölnek.
Riadó készültség Szászországban
Drezda, február 28 Egész Szászországban elrendelték a riadókés?ültséget.
Menesztik a szociáldemokrata főtisztviselőket
Berlin, fgbruár 28 (Éjszakai telefonjelentés) Katser banaul rendőrfőnököt szabadságolták, Hopp boroszlói kerületi elnököt pedig felfüggesztették állásától, mert tagjai a szociáldemokrata pártnak.
A berlini rendőrfőnök éjféli 12 órában állapította meg a zárórát.
Wormsban egy lap épülete előtt véres összeütközés volt a kommu-
— Isten velel — szólt és e két szóból kiérzett, hogy örül a távozásnak.
— A viszontlátásra! — felelte Sollhy gróf és forrón megszorította a lány kezét. Fagyos hidegség futott végig a lelkén erre az érintésre és sietve megindult a kápolnához vezető fasorban. A gróf állva maradt a kápolna udvar bejárata előtt és merőn néiett a siető leány után. Már alkonyodott és a fasor fái homályos árnyékba borították az utat és a sűrűsödő alkonyi borulatban egyre kisebbedő fehér színfoltként látszott a lány alakja. Csak amikor ez a kis fehérség is beleolvadt az esthomályba, fordult meg és lassú léptekkel indult meg kastélya felé.
A „Vasasztal" törzsvendégei a ma délu\'áni összejövetelen- szokatlan élénkséggel vitázlak. Arról volt szó, hogy megtartassék-e julius hó 18-án a „Tüdőbeteg Gondozó Egyesület" nyári mula\'sága vagy nem. Az asztaltársaság két pártra oszlott. Az egyik párt azzal érvelt, hogy az uralkodó ház gyászára való tekintettel a mulatság ne tartassék "meg, a másik párt ezzel szemben azt hangoztatta, hogy a jótékony cél nem
nisták és nemzetiszoclálisták közölt. Sokan megsebesültek. A berlini rendőrség kedden délután minden kommunista
helyiséget lezárt. A birodalmi elnök aláirta a birodalmi kormány minisztereinek délutáni ülésén elfogadott szükségrtn-de letet, amely a kommunista veszély -lyel szembeni intézkedéseket tartalmaz a nép védelmére.
Torgler kommunista képviselő a gyujlogatókkal együtt órákon kérésziül tartózkodott a birodalrhi gyűlés épűleiében.
Időjárás
A MzyWaatiMl ir«t«orotógUI figyelő leientétek: Héttői\' a Mmériék-let: Reggel 7 órakor —18, délután 1 ónkor +26, e«te 9 6r«koc 0-0.
Ptíhóxtt: Egész napon át borait égből*
tOMt
Stillrdny: Egéaz napon át éizakkeleti szél.
(Éjszakai rádiójtknH$) H M*t«ar«M-aiai laMaat j*U«ti Mto IO érakor i KSrffla, UlhSa, osapadékoa Iái várható.
szenvedhet a gyász miatt és végre is fi boltosoknak, szabónöknek, a vendéglősnek, meg a cigányoknak is élni kell. Dömötör ur az utóbbi párthoz tartozott és a meggyőződés meleg hangján szónokolt. ,
— A jótékony cél érdekében, bár méltányoljuk a másik párt tiszteletreméltó aggályait, igenis meg kell tartanunk a mulatságot!
Lelkes beszédjének foganatja is lett, mert a többség a mulatság megtartása mellett foRlalt állást. Dömötör ur egy elismerő meleg kézszorítást kapott a főbírótól, aki tűntető módon nem vett részt a vitában, minthogy köz\'udomásulag érdekelt volt. mert a felesége, volt a helyi bizottság elnöknője.
— Városunknak meg kell tenni a magáét a szegény tüdőbetegekért I
Ezt Dömötör ur mondta és erősen hangsúlyozta ezt a szót: Városunknak. Mert. ő nem egészen k^t hét alatt teljesen sörjénházi lakossá idomodott. Valóságos, hárompróbás sörjénházi polgár leit, aki a helyi írdekek meleg félkarolásában, a nagyhangú vidéki beszédmodor tökéletes elsajátításában túltett a legöregebb és legtörzsökösebb bennszülötteken is. Rövid idő alatt csodálatos gyors ütemben emelkedett az általános köz-
1938. március 1.
A Hiz ülése
Budapest, február 28 A képviselőház ma! liléién elfogadták ■ mezőfcazdaiágl munka-■zerzódéieken alapuló bérkövetelések védelméről szóló lörvényjsvas-latól, majd a közigazgatás rendezésétől sióló törvény egyei intézkedéseinek módosításáról tzóló javaslat került sorra.
Bachlcr József szerint a |availat ugy a városi, mint a falusi lakosságot kiszolgáltatta a hatóságoknak. Kifogásolja a fegyzók mttkodéiéi, akik pártemberek. KOvelell, hogy a kormány nyu|tson be demokratikusabb szellemtől áthalott, uj tOrvény-javaalatot.
A szombati vasutas-ünnepély
Nagykanizsa, február 28 Szombati számunkban hosszabb cikk kerelében foglalkoztunk a nagykanizsai vasutmág körében történt nyugdíjazásokkal él az 50 vasutas bucsuziatására rendezendő ünnepséggel. Ezzel kapciolalban most a következők köztélét kéri a rendező-blzollság:
„Nagykanizsa vaiutállomái forgalmi, pályafenntartási éa izertári személyzete köréből a nyugalomba vonulók folyó évi március hó 4-én délelőtt 10 órai kezdettel a feliő-lemplomban hálaadó Istentiszteletet tartatnak, melyre a nagyközönségei tisztelettel meghívják.
Ugyancsak március hó 4-éfl ette 8 óra 30 perces kezdettel a Korona szllloda éltermében a nyugatomba vonulók tiszteletire bucsuest letz, melyre a nyugalomba vonulók lisz-lelAil a rende őség ezúton il tllzte-lettel meghívja é« kéri a megjelenni •zándékozókat, hogy amennyiben a klbociájtott meghívót még nem Írták alá, jelentek b« Nagy Keziö Uizt-nél (pályaudvar), hogy megfelelő helyről gondoikodái történhenen."
tiszteletben. Két hét alatt már tekintéllyé nőtt, sőt mondhatnám vezérszerepet látszott. A kaszinóban támadt vi\'dknál elég volt, ha az egyik fél egyszerűen igy szólt:
— Kérlek, \'ezt Dömötör mondta I A másik meghajtotta zászló|át és ebben megnyugodolt. Egy olyan derék, joviális, világlátott uri ember véleményében illendő volt megnyugodni. Mert Dömötör ural nemcsak tisztelték, de szereilék is. Az .Arany oroizlán"-ban étkezeit él innen fiatal barátai társaságában járt be a kaszinóba. Asztalánál, hol ebéd utáni fekele kávéját Itta, valóságos udvar vette körül, akik hódoló llszleleltel hallgatták magvas fejtegetéseit a napi eseményekről. ■
Mindennap valóságos vetélkedés folyt, hogy Id legyen a kártyaparl-nere és igy minden délután megalakult az öt, sokszor hat tagú ferbli kompánia. Dömötör ur ciodálatos módon, minden Istenadta napon nyeri. Nem nagy öiazegeket, csupán annyit, amely bőven elegnek látezolt, hogy kiadásait fedezze. Már egy heti játék után tekintélyei tartalékot szerzett, melyei .fővárpii tanár" jelige alatt a Sörjénháza és Vidéke takarékpénztárban helyezett el.
(Folyt, Mt.)
vAroii mozgó
Március 1., 2. Síerda csütörtök.
Napi 3 előadásban, 5, 7 és 9 órakor
Az idegek húrjain táncoló különleges filmcsemege
A BALTÁS EMBER
Meglepetés lesz e film mindenki számára
Uj szlátok mu\'atkoznak be az utóbbi évek legizgalmasabb drámájában
Fénye* Ikiaérö műsor
1933, márclua 1.
ZALAI KOZLONT
Gombár Gyula táblabíró hivatalos bacsója
Nofiyk&nlzM, február 2H
Az izraelita hitközség elöljárósága
a felsőkereskedelmi iskola ügyében elfogadta a város feltételeit
Megható ünnepiig keretében veti bucsut tegnap a klr. járásbíróság személyzete a március elsejével nyugalomba vonuló Oombár Gyula kit. táblabíró. klr. járáablrStági elnöktől. A tegnapra kllüzölt perfeivöelek ulán dr. Fábián Zaigmond ügyvéd, a nagykanizsai ügyvédek helyi csoportjának elnöke ai ügyvédi úar din kereite lel hivatali helyiségében a nyugalomba vonuló táblabíró1, hogy további ragaszkodásáról és Kereteiéről blilosllsa. Oombár táblabíró meghatva válaazoll. A tárgyalások lezajlása után a déli órákban a biróság tel|es szárau személyeit vonult\' a közkedvelt hlvalaltöhOk szobájába Szabó Oyózö Járásbiró-,ágl alelnök vezetésével, hogy buciul vegyen > szeretett, melegszívű főnöktől, akinek egétz közéleti pályájára visszatekintő is az érzénk meleg huijiin elirondilt búcsúztatója sorín blzlOiItutla a távozói Szabó alelnök további tűrhetetlen ragaszkodásáról éa szeretetéről, amely után, ahhoz mintegy ciatlakorát\' ként, Brassdnyl Oyula telekkönyv-veielő lolmácsolta a segédhivatal köszönetét és báláját a mindig igazságos és mindig nobilis hlvatal-löíiöknek. A buciuió táblabíró elködösülő szemekkel, egy családapa érző szivének meghatottságával, vá-laszábsn kiemelte, hogy boldogan Ul|estt«tle eddig köteles^g« ét boldogan vonul nyugalomba la, mert munkássága ideje alatt olyan segítő társai voltak, akikre mindig butikén gondol vissza. Nem volt siűktége s szigor szljostorára, mert mindig önérzetes és kötelességél hiven tel jesltö bírói kar éa tlsztvltelöl gárda állott mögötte, azért röpült el olyan hamar a négy évtizednél hosszabb közszolgálati Ideje ...
Oombár láblabitóval Ismét egy melegszívű típusa vonul vissza közélettől annak a kornak, amelynek már csak olyan kevesen vannak reprezentánsai...
Itt említjük meg, hogy a távozó Oombár táblabíró nyilvánoa búcsúztatására a Korona vendéglő éttermeiben ai igazságügyi alkalmazót lak az ügyvédi kar ét 1 táblabíró tisztelői ét nagytzámu barátainak bevonátával ét részvételével mdrdus 14-én este 8 órakor bankettet rendel és az azon résztvenni óhajtók összeírására meghívó Iveket bo-\' csájt kl.
Nagykanizsa, február 28 Héllőn este a nagykanizsai izr. hitközség elöljárótága ülést tartott dr. Halphen Jenő elnöklete alatt. Az ülét legfontosabb tárgyponl|a: állásfoglalás á városnak a felsőkereskedelmi Iskola átvételével kapcsolatos lilételek tárgyában.
A hitközség ajánlata nagyjában az volt, hogy átengedi 15 évre díjmentesen az iskolsépületel, a tanszerek és felszerelések álengedétéért pedig 10 éven keresztül fizessen a város évi 600 pengő vételárat, vsgy 300 pengő évi bétt.
A pénzügyi bizottság arra az álláspontra helyezkedett, hogy a hllköz-ség 20 évre emel|e fel ezt az időt, viszont a tanszereket és felszerelést
dlimentesen engedje át.
Az Izr. hitközség elöljárósága méltányolva a város eddigi áldozatkészségét, egyhangúlag hozzájárult a kívánságokhoz és felemelte az épület átengedésének Idejét 20^ztendóre és a feUiereUsek is tanszereket Ingyen engtdl őt a városnak.
Dr. Halphen Jenő hitközségi elnök kedden délelőtt írásban terjetz-tette be a polgármesteri hivatalnak az elöljáróság határozatát.
Az ügy még ezen a hiten a város jogügyi bizottsága elé kerül és megszövegezik a aierzödésl, hogy a néhány n*p múlva összehivsndó közgyűlésen az ügyet már tárgyalni lehessen.
formációkat adott ugyan, de abbsn ntm .mondotta azt, hogy a Polgári Egylet székházának megvételéi kifogásolok. Arról szó sem volt.
cZekiníse meg
tavaszi divatujdonságainkatl
Női- és férfi-
ruha és kosztümszövetekben, felöltőanyagokban nagy választék.
Elegáns angol és francia fagonu női tavaszi kabátok.
Divatos női
Olcsó árak!
5i szövetruhák 7\'80 P-töl
Kiváló minőségek!
Emlékeztető
Márc. 4. Vasutas-búcsúztatás a Koronában.
Márc. 5. A Leányklub böjti ett|e tét 7-kor a Missziósházban.
— Liceális előadás a városházán 6 órakor (Vegele Károly).
— Liceális előadás Klskanluün az Olvasókörben 4 órakor (dr. Fülöp György).
— Kaik Legényegylet társasvacsorája 8 órakor.
Márc. 7. Böjti konferencia a fehér-teremben 6 órakor (Molnár P. Arkangyal). Márc. 11. Az Izr. Nőegylet jelmezes purlm-bálja a Kaszinóban.
— Az Ipartestületi Dalárda jubileuma és serlegavatása a Koronában
Márc. ÍZ Liceália előadás 6 órakor
a városházán (Surányl Gyula). Márc. 13. A zeneiskola növendékhangversenye 6 órakor. Márc. 14. Böjti konferencia a lehér-terember 6 órakor (Kolla János). Márc. 15. Haraflas maiiné a Színházban.
Márc. 19. Uceálls előadás 6 órakor a városházán (dr. Qíber Ödön).
— Izr. hitközség közgyűlése. Márc. 21. Polgári Egylet rendkívüli
közgyűlése 6 órakor.
— BOjH konferencia a fehérlerem-ben 6 órakor (dr. Kerkay József).
Márc. 25 -26. Országos OMKE-
kongresszus Nagykanizsán.
Márc. 28. Zenei liceális matiné fél 12 órakor (Vannay János).
— Liceális előadás 6 órakor a városházán (dr. Wlnkler Emő).
Márc. 28. Böjti konferencia a tehér-teremben 6 órakor (Pehm József). Ápr. 3. A zeneiskolai tanárainak
Brahm-hangverienye 9 órakor. Ápr. 4. Böjti konferencia a fehér-teremben 6-kor (P. Rónai OyOrgy).
Aru&úx.
Éket akarnak verni a nagykanizsai Iparostábor közé
Samu Lajos elnök nyilatkozata
Nagykanizsa, február 28 A mull napokban Nagykanizsán olyan hirek láttak napvilágol, amelyek azl állították, bogy a nagykanizsai Iparos táborban megbomlanl késiül az egység és a legközelebbi közgyűlésen nemcsak erőt kritikák fognak elhangzani, hanem — állítólag — meglepetéa Is készül.
Mátik alkalommal olyan hírek láttak napvilágot, amelyek azt mondják, hogy nagy ellenzéke van az Ipsrot táborban a Polgári Egylet megvételének.
Ma alkalmunk voll Samu La|ot Ipartestületi elnökkel beszélni, aki felháborodással utasllotta vissza eze-
Ma sisrdán
ket, a valótágnak meg nem felelő ét szerinte, tendenciózus híreket. -
— Nem felel meg a valóságnak, — mondotta — mintha az iparot-lábor a Polgári Egylet székháza kérdésében nem lenne egytíget. Igenis, az Iparottág ebben a kérdésben teljesen egységes. Mint ahogy nem áll a« sem, hogy a nagykanizsai iparostáborban bomlani kéuül az egység. Ezek a hlrtk nem szolgálnak más célt, minthogy éket ver-lenek az Iparosság közé merő rek-lámhajhásiás cél|ából.
Franck Jenő igazgató, a székház-épltö bizottság elnOke kijelentette, hogy néhány nap előtt bizonyos In-
héringlakoma
a Barkó-féle vendéglőben
— (A felnőttek Jelmezei ko-tioructkája) szép tlker jegyében zajlott le kedden ette a Gdbor-We tánciskolában. Arnberger Rudi kllünő jazz-zenekara gondoskodott a megfelelő hangulattól ét a |elenvoltak falóban a vidámság derűt atmoszférájában búcsúztatták Karnevál herceget. A tánciskola régi növendékei is Jelmezt öltöttek erre az alkalomra, ugy, hogy azinet, mozgnlmaa képet mulatott a lükörslma parkett. A koszorúcska hajnali két órakor a legjobb hangulatban ért véget.
Szebb lesz
Dr. Benedlgné Láng Magda
kozmetikai «intézetében
Nagykanizsa, Deák-tér 3.
Szépséghibák kezelése, szemölcsök, szírszálak eltávolítása. Dlsűleralla.
Olcsó bérletrendszer. -----
ZALAI KÖZLÖNY
1833. márciua I.
Elmúlt kanizsai Karneválok
A maskara, a réftmMrtr, Knobloch bácsi 4, a HiioltAk Irta: Hntpelné tímHiay Lujze A nyolcvanas évek csendes (terlljébe vetelem vissza a .Zalai Közlöny\' kedves olvasóit.
— Akkoriban kíváncsi természetű kis Iskoldsledny voltam. Hogy mll fed ez a pózoló szó: Karnevdl — t persze, nem tudhattam Ma —■ ha kinyitom a lexikont, uvaey ha telefonálok lapunk szerkesztőségébe és megkéidezem, azonnal megvon a szolgálat — kész válasz: Karnevál egy mutatás francia herceg volt, sok féle bolondságot csinált Is végre Is a farsangot és a farsangi felvonulásokat az ő nevéről nevezték el Karneválnak.
Igy farsangldóben sokszor látunk szép és kevésbé szép fényképfelvételekel Nizzáról, ahol gazdag emberek számára rendeznek nagy farsangi felvonulásokat.
Nekünk kanizsaiaknak a nyolcvanas években nem kellell olyan mesz-szlre mennünk, hogy lássunk húshagyó keddi .maskura" felvonulást. Kiindulva a tűzoltó laktanyából vé glg a városon tllzoltózenekarral. lo vasbandériummai, a lovasok csikós nak, lovásznak, kéményseprőnek, perecesnek, kanásznak öltözve, tülkök kel, éktelen lármával és mégis rendben, óriási derültség közöli lassan vonultak el a hatalmas és hálás közönség sürü sorfala között.
Az utcán tolongott Ilyenkor apraja. nagyja, ur és szegény, öreg és gyermek
Ml nagyobb gyermekek, akik már láttunk egy-két Ilyen felvonulást, Karácsony után egyébről sem álmo ,kutunk, mint az elfövendő húshagyó keddről, amely akkor Iskolai stün nap Is volt Húshagyó kedddélaUn-Ján lehetett-e nagyobb mulatság a szeműnkben, mini a menetben ugráló nebulók, akik mint pékinasok egy hosszú boton sok sok perecet balanszíroztak, egy-egy perecet dobtak a sorfalai állít közönség közé. a perecet, ha tgy felnőttnek sikerüli elkapni biztos, hogy odaadta tgy mlkttt álló gyermeknek, Igy Juktl
lam én Is akkor egy egész perechez amelynél fobbat• azóta sem ellent... Ugrállak a menetben álarcos sza-kacsnék, nagy főzőkanalat harciasan forgatva és kinek-kinek a fejére, kezén jókorát koppantva... Vörös át-arcot ötdögök vrsszfoepiővtl vészesen fenyegetődzve... Apró, kormosarcu ^ráfunkéterek" végigsimították pufik képűnket, — Ml ez olyan gyö nyörű volt, hogy erről heteken ke resztül lehetett beszélgetni, hazafelé az Iskolából meg-megállva nagyokat kacagva, sőt az ugrándozást híven be Is mutatva végiga Ccengery-utcán.
Nem lenne teljes a kép, amit én most Itt az Idők távolából festek ha a képen rafia nem lenne a tűzoltók akkori népszerű karmestere, a ló Knobloch bdcsl hatalmas .tambur\' botfával, amit nuulrmds közben ütemesen emeli föl, le. föl, le. Magas,
vállas, plrosarcu, mosolygősszemll ember voll, mindenféle hangszeren látszott, vall a lakásán vonós, fúvós hangszer, zongora,cimbalom, gitár: a hangszerek arzenállá volt ott, tanított mindent, aktnak amihez kedve volt és a harmadik héten már ,nótát• választhalott a tanuló: először megtanított a hegedű-hurok neveire, azután a hét alaphangra és azulán ment minden magától... Magyarul rosszul beszélt, de azért megértettük és szereltük, mert azt sohasem kl-vántu, hogy ml beszéljünk caehül, hanem ő tanult mitőlünk magyarul. Aminthogy ez Is volt a kötelessége, evén a magyar kenyerei...
A derék tűzoltók, akik a város népének Ilyen ártatlan és kedves Karneváli tudtak rendezni, milyen félelmelesek és vakmerők tudtak lenni, ha tűzeset vagy tömegszerencsétlenség történt a városban (például akkoriban bedőlt az épülő kétemeletes .Welser-hdz-).
Ha megfúlták a trombitát, hogy .tűz vanI tüz van! tűz vanl" — hanyatt-homlok rohantunk az utcára és borzalommal néztük, amint a lűz-oltókocsik véglgszáguldtak a tüz Irányában. Mindig Is kérdeztem Jő anyámtól: hál Hl érleslll őket, hogy a bal pillanatában már futnak Is — zubbonyban, csákányokkal, csákóban, mind valamennyien, akikről mindről ludiuk, hogy Iparosemberek, önkéntes tűzoltók, nem fiztli őket senki, eléghetnek, „megfulladhatnak... ml hajija ezeket a nagylelkű emberekel ?
ml hajtja} — a köz érdeke, az egymdi fúvatnak megbecsülése, az a megmagyarázhatatlan lelkesedés, ami a Jó emberekel egymás segítségére hajija: részvét, Irgalom, tettrekészség.
férjem az édesatyjáról beszélt: az édesapám Is önkéntes tűzoltó voll, ácsmester, kora reggeltől sötétig smbU a gerendákat, háztetőket, kutat fúrt, mért, este elbóbiskolt a pislákoló petróleumlámpa mellett a rajz-paplros felett, de Ha ntir fáradtan lefeküdt végre és mélyen elaludt és egyszerre csak megszólalt a hátuk előli elrohanó tűzoltó trombitája a csendes éjszakában, akkor — mint a villám pattant kl az ágyból, legelőször Is a csákót kapta le a szegről, mint a kötelesség Jelvényét: azután pillanat alatt a mindig odakészített felszerelést és fáradtságot, álmot mindent feledve, egyedül a se gltésre sarkalva futott ki az éjsza kába a tűzoltó lakianyába és onnan vágtató lovakkal dübörgött velük a kocsi a baj színhelyére. Az otthon maradi édesanya öt apró gyermekével riadtan szemlélte az üres ágyat és nem fölt álom a szemére: Istenem, csak semmi bajuk ne essék nekik...
Meg Is becsülték ezeket az önfeláldozó embereket A város előkelőségeiből vállasa mindig egy egy ur a tűzoltó főparancsnokságot és amikor díszben a katolikus-körmenetekre vagy más alkalomra kivonultak, baszkén reprezentálta a derék hadsereget.
/I Uccális
Nagykanizsa, tebrnár 28
Április hónapaan ér végei az a nagyjelentőségű kulturniliszló, amit a Ziinyi Miklós Irodalmi KOr vállalt Nagykanizsa kulturéletében. IJbben a hónspban minden vasárnapra egy-egy llccális előadta meglarláaát wtfc tervbe az IroJalml KOr agilis elnöksége. Ezek előadói Is, mint az eddigi llceálls .előadásoké a kanizsai szellemi élet előkelőségeiből terülnek kl.
Március 5 én Vegele Káioly gimnáziumi tanár tart előadást a kts-kanlzul Levente Énekkar közreműködésével az EleUromossdg lör-\'énell fejlődéséről.
12-én Surányl (l/ula kezeskedolinl Iskolai tanár, a KOr társelnöke <m-lékezik meg Kossuth Lajosról és az
program
"országgyűlést tudósítások megindításának 100 éves ^fordulóidról.
15 én negyszaMiu hazafias unne-;jély lesz, melyen dr. Kerkay J^zief kegyesrendi tanár, I KOr lárselnöke tartja ai ünnepi méltalAI.
19-én dr. Qlber Ödön löorvoa előadása következik Koch Róbertről, a gdmókor bacillusának 50 éves felfedezése alkalmából.
26-án lesz a Rákosi Jenő emlékünnepély dr. Wlnkler Ernő főrabbi előadásával.
Ereken kivol Noll Jóisef gimnáziumi tanár és Szlberth Imre kormánytanácsos, Máv gépgyári fólel-tlgyelő szerepelnek még vetitettképes-tlöadáss^l.
. A záró előadást Vannajt Jtooj zeneiskolát igazgató tartja, közre-
Elaö Nagykanizsai Magyarház
étkezS terme Erxs4be«.t*r
IO. (Törvényszék
ua—BBt mellett)
megnyílott.
Étkezés étlap szerint * lfgotcaébb érbsn, ogy a tiremban, mlot házon klvfll kapható. Abonansck telvétatnsk. Szíves plrltogtst kér 1
■ámtiauyaadl Zahamir) Zoltán
,,, voll Erzsébet királyné aukáesa.
Mindenki
ZALAI ÉLÜi
olvas
Hírszolgálata gyors, pontos, megbízható
Hlréetései! it egein megye OItuu
müVödlk Schiller János zeneiskolai tanár vezénylésével a Levente zenekar.
Ez a gazdag program értékes és általános érdeklődésre azimottartó tárgysorozatával bizonyltja a KOr működésének nívóját és nemes igyekezetét, melyéri Ksnlzsa közönsége, éppen ugy mint eddig, bizonyára a jövőben sem leaz hálátlan.
— (A kicsinyek koszorúcskája) nagy érdeklődés mellett zajlóit le kedden délulán Farkasavszky Teri tánciskolájában. Magos Mihály Igazgatóval az élén a piarista gimnázium alimos tanárja, a tzülftk és érdeklődők nagy lömege töltötte meg a tánciskolát, hogy gyönyörködjék az a> apróságok ügyességében. Jóleső, színes látványt nyújtottak a páros magyar, mairól, rózsa, tiroli, lengyel, orosz, körmagyar és az egész modem láncukat lejlő jelmezes növendékek, akik BgyességUkkel tanárnőink sok türelméről és eredményes fáradozásáról tellek bizonyságot. Érdekes voll a ritmikus zenés tornagyakorlat it.
VARGA
Tlaxtlt
Fast
Gallérok tisztítása
■ -IO «l«*r
Horthy Mlklós-ut 8. Hunyadi-utca 19.
Tavaszi újdonságok olcsó árakért
\' nagy választékban érkeztek
Kirschner Mór divatáruházába, Nagykanizsa, Fő-ut 3.
1989. márclui I.
NAPI HIRtr
napirend
Mároiu* I, aaarda
lW„„l tiMllmKsm* nerda. Prot.: Albin. I«.: Adat. « 3
Városi muwum <» Könyvtár nyll»« caislnkdn « vatórnap ««eiatt 10-lőH
^(htöi\'""\'1 II*11 •"•W1"\' •
kan i a Satvalor-győgyizertír Kizstb«l tér 21 H. és ■ klskantlsal gyógyszertár.
Oőifnidó nyílva nfflll j Alitól este 8 óráig (MIM. "**>• délul<"\'
ZALAI "kOZLONY
. (Halálozás) A veszprémi egy-Házinegyének gyáiza van. Legértékesebb éi legképzettebb psp|ain«k egyike, Juk Béla, nyugalmazott pacial plébánoi kedden reggel visz-„udla Huta leikéi az Orők Főpapnak. A megboldogult 54 évei voll, 32 év óla áldozár. Mini pap igazi lelkipásztora volt a reá bliolt hlyeknek, akik mint atyjukat Keret-lik é« beciüllék. Minden nemei éi |ó ogy áldozaloi pirllogójál találta benne. Egén éleiét egyhtzának él hllteitvérelnek szolgálatába állította. Halálával a kalh. egyház egy nígy-tudásu, fáradhatatlan buzgóiágu éi példái életű papját veaiilette el. A megboldogultai a plarlila rend nagykanizsai tárabáia a ia|át halottjának tekinti. Magas Mihály házfönök-Igaigató meablzáat adotl Horváth Oéia temelkeiéll vállalkoiónak a lemelés megrendezésére. A holttes-lel kedden délelőtt a felsölemplom-btn felállított dhzuvátálra helyezték, ahol csütörtökön reggel 8 órakor gyászistentiszteletet larlanak a megboldogult lelklddvéérl, mi|d onnan a (emeli halottasházába felál-lltoll ravatalra helyezik, ahonnan délulán három órakor örök plhenö-helyére, a plarlltik sírboltjába helyűik.
— (Iparosmeaterek értekezlete) A nagykanlzial Iparollanonc iskolával kapcsolatos kérditek ügyében az Igazgatóiág szükségesnek \'tartotta egy mcalerértekezlet IHMelil-váiil. Aiéit leikéielnek az Suiii nagykanlzial Iparoimeilerek, hogy ebben a térdéiben március 5-én délután a ó.akor a polgári tlullkola rajzlermíben meglarlandó értekezletre minden lparoi |ó||0n el. Előadó Orlulay Oyula tanító.
- (Eltörte a lábát a síkos uton) -Kedden dílelöll léi 11 óra tájban
( Prancslcs Mária, a Feketetai gyógy-izertár pénztárosnöje elciuizoll a Fő ulon éi oly iierénciétlentll eieit d, hogy eltórle a jobblábát. Be-tzállllollák a kőz kórtlázba.
Blokmalt
— (A Nemzeti Egység Pártjának Ifjúsági csoportja) program-limertető előadást tartott. Az értekezletet Hlrlh Oyula nyitotta meg. Szalx) Oyula, a cioport litkára a nemzeti munkaiervet lamerletlc. Buzdította a nagyszámú hallgatóiígot, hogy Igyekezzenek meggyőzni a 10-relmetlenkedőkel, akik nem akar|ák megérleni, hogy ma ebben az országban nem helyes ut a mindenáron való ellenzékleikedéi. Iler-manrt Jőzsel a njlóról beizéll. Ma|d még tőbjr telizólalál hangzott el.
— (A .Rlllkabllok" Jótékony és Irredenta asztaltársaság) vezetősége ezúton érteslll taglalt éa barátai!, hogy március havi rendes őaszelővelelét a Korona-vendéglő .Lövészárkában" larlja, amelyre ezúton la meghívja mindazokat, aki elölt nem közömböi az a cél, amely ezt a társaságot összehozza és egyben tart|a.
— A Világvárosi Reiények elleti számának Maru Ja a elme. Fz a neve a főhősnőnek, egy előkelő származású orosz emigráns-asszonynak, aki Konstantinápolyban énekesnő lett. Olt fedezte tői n regény kivAló Iröfa, l,es-tyán SAndor, aki a róla szóló tele]t-hetetlonUt érdekei történetet közvetlen
IgTTértódolái, szivsTorongás, nehéz légzé-, félelemérzés, Idegesi\'g, fejfájás, lehangoltság, álmallaniág a természetes .Ferenc lórat" keserűvíz hasznalata által Igen sokszor megszüntelhetők. Tudományos meg-áliapilások megerősilik, hogy a Ferenc Jónel víz a makacs szék-izurulás mindenféle jelenlégeinél a legjobb szolgálatot teszi. — A l\'ereac lóilei keserűvíz gyógyszerárakban, drogériákban és füszer-tlzletekben kapható.
— (Az Izr. hitközség évi közgyűlése) az elöljáróság hétföl ha-lározala értelmében március 19 én lesz.
— (Eltűnt, kl tud róla ?) Oxv. Plander Jánosné tegnap délelőtt be-lelenlelle, hogy Irén nevű 13 éves leánya vasárnap reggel minden be-jelénlés nélkül ellünl Magyar-utca 94. szám alatti lakásáról és azóla nem adolt magáról élel|elt. Megindult a1 nyomozás.
— As Ojiág uj iiIm llluaztráelót kőzöl arról, hogy treníroznak az éjjeli ménekre. Sokliardt Tibor nyilatkozata (iratul Hotel olil Premler-döm Ing Pesten. (Négy szeneáolóa kritika ) Az ellenzék kontravaoaoraja. Az amerjkal bank-zérlat. Hova lőtt az olajpanamtiták pénzo TIz pengő a HAz asztalán. Mutatványszámot küld a kiadóhivatal, Budapest VI. O utea 12.
öregedő embereknél, ha az erek [meszesednek, Igmándlval segllhelnek s évekkel [tovább élhetnek.
Kötetenként 10 Ullér helyett naponta cseréibet
2 fillérért kölcsfinkOnyvlári könyveket a „Zalai Közlöny" minden előfizetője
A Zalai Közlöny szerkesztősége megáliipodást kötőit a Horváth József ujsdgáruda kölcsönkönyvlárával, amely közludomáa izerlnl egyik leg-
— (KörOztwk egy kinlzaal ke-rékpártolvajt) Még az elmull év decemberéber (örlénl, hogy Márkus Károly kanlzial pékmester kifutója süteményt vitt ki a restibe, miközben az állomásépület elöli hagyotl kerékpárját Ismeretlen tettes ellopta. Néhány nappal ezelőtt a károiult az Erzaébel-térl piacon egy embernél felismerte az s-liopolt kerékpárt. Igazoltatás során az limerellen el-mondolla, hogy a kerékpárt lf|. Llchtnedter OyOrgy 23 évei bajcsal szabósegédlöl vásárolta. Most de-dült ki, hogy Llchtnec&r ez év |a-nuárjában egy kerékpár! akart el-emelnl a bazárudvarból la, de akkor rendőrkézre került és meglnduíi ellene az eljárás. Márkus pék kerékpárja mlall most külön eljlrát Indul Llchlnecker ellen, aki Időközben eHBnl falujából. A kanizsai rendőrség moit körüzéil adott kl ellene.
— (Vasúti kedvezmények a bécsi tavaszi vásárra) Az oaztrák szövetségi vasulak a vásár vezetőségének kérelmére a március 12 él 19 közöli megtartandó Bícil Tavaszi Vásár alkalmából az eddigi vasull dijkedveiminyekel megfelétöen kl-ler|esztette. Mindazon utasok, akik küllőidről jönnek, vagy pedig az utazást valamely osztrák határállomáson kezdik meg, valamennyi kocsiosztályban oda- és visszautazásra az eddigi 25 izáialékos keávetmény helyett 33\'/i Háialik kedvezményi élveznek.
— A tavaszi divat meglepő változatával minden eddigi\' felülmúl. Olcsó áraival nagy választékával e tavaszi divatcikkekben is vezet a Sdlűlz áruház.
légibb, legbőségesebb és gondosan fejlesztett kölcsönkőnyvtára Nagy kanlziának, többezer kötetre rugó régi és uj könyv-állománnyal. A napi forgalomban egy-egy könyv kölcsöndlja 10 llllér. A Zalai KMOny minden elöfizeiö|e, aki az utolsó havi előfizetési nyuglájál felmulat|a, mától fogva havi 60 fillérért egész
hónapon ál olvashat a Horválh-kölcsönkönyvlárból, vigjli napi 2 fillérért Így hónapon át akár mindennap cserélhet könyvet a hatalmai él gazdag választékból. Aki nem óhajt 60 fillért egész hónapra lefizetni, az is kap kedvezményt, amennyiben egy-egy könyvel esetenként 10 fillér hel&tt S fillérért vállhat a kölciön-könyvlárból. A kedvezmény Igénybe-véleléhez csak a Zalai Közlöny utolsó havi előllzetéil nyugtájának "felmutatása szükségei.
JÓ MUNKÁT
PÁLCSICS.
kapunk.
Elad nagykanizsai selyem-, kelne-, lonalleitó és yígytlszliló !»■« FBOzlaki FS-UT 7.
Fagymentes napokon permetezze
gyümtf lesfáif 1
Dendrín
Etnda
Hao-Dandrin
(gyümölcsfa karbollneum) Solbár
(kfnbárlum késtllmény)
Almola
Pomrin
(gytlmölcslakátrány)
Amonil
Sulfarol
(kénkészltmény)
OltAwiaaz Harnyóeny*
\'.Beszerezhető:
orszAg józsef
mag. nOtrlJva, növényvédelmi nert. lerilkedéseben Nagykanizsa, Erzsébet tér 10, (A blrőlig melleit)
Értesítjük
a nagyérdemű vásárló közönséget, f|gQy tavaszi vásárt
hogy tebruár hó 27-től kezdve i \'
rendezünk, mely alkalommal rendkívül alacsony aron eladásra kerülnek
\' \' ,. ., ■ m._ P-tAl fellebb sor ma kartonok méterenként —öu
kész női kabátok IO.- P-tól feljebb blúzok K-toi teiteoo pnnm
nfli szövetruhák ,0. „ „ ^ W benként - ,B tavaszlflnomn. kivetek P
tObbi áraink is hasanló.n j^aolcsöl, Iterenéezés és egy 3-as Wertheimszekrég ^jisf^ld éi FlíStMT
ZALAI KÖZLÖNY
1833. márciua I.
KÖZGAZDASÁG
& Ztüaicegyel Gaidaságl Takarék közgyűlése
Nagykanizsa, tebruár !7
Egész vidékek közgazdasági éleibe rányomja bélyegéi az oll fenn-4110 pénzintézetek müttódéie. Nagy-kanlzaa vidéke igen aokat köizón-betett a múltban él Igen sokat kü-szönhet ma If a kanizsai pénilnlé-zetek azleivitelében megnyilvánuló providenciálil gondosságnak, az élet változásaihoz való alkalmazkodáinak és nem ulolió sorban annak a sokszor önzetlenségig menő elasllcl-tásnak, amivel pénzintézetünk a mind súlyosabb helyzel ellenére Is hlvalá-suk teltogálának magaslatáról Igyekeztek eleget tenni a reá|uk súlyosodé felelősségteljes feladatoknak a közgazdasági vérkeringés allmenlá-iása terén.
Ezeknek az intézeteknek sorában példamutató a Zsiamegyei Gazdasági Takarékpénztár vezelésébtn és mnködte\' ( i megnyilvánuló Mellem, ami "y éves tradidólhoz a ma próbás lde|«ben is hit maradi. Ez a szellem eredményezte, hogy ez az intézet ma is 28.000 P nyeieiéggel zárta évét s mint a vasimspl közgyűlés Igaigstótági |elenléséböl meg-ludluk, betétállománya alig val»ml-
vel ciókkenl, leiképezve azt a bizalmat, amivel eme intézet Iránt betétesel a mai bizalmatlanságra hullámos napokban la visellelnek. Az Inlizit mobilitása változatlanul elsőrendű » emetelt 1« ilkerOl! felelnek hitel-gondjaikban Is segítségre lennie. A Hitelbankkal a szerződést 3 évre megújították. Osztalék részvényenként 1 pengó.
A közgyűlésen 31 részvényes 1842 részvénnyel volt ]elen, köztük a vldik IsmertnevO földbirtokosainak egész sora. Oll volt a Pénzintézeti KOzpont Nessy tgazgalója és BrUck revizora, olt volt dr. Krátky polgár-mesler, dr. Hegyi fójegyxö, Surgoth fónOk él Bíró h. (önök a Nemzell Bankból, «i öiizn láriinlézelek Igazgatói stb.
A közgyűlésen dr. Pllhál Viktor leliöbázl lag, « Takarék elnöke elnökölt A jelentéieket Klelnfeld Ignác Igazgató teitetztelle eló. A felügyelő blzoltiágba u| tagokul Orossmann Bélát, a Hitelbank revizorit, vitéz Tóth Bélát éi First Ödönl,« válaizi-mánybs u| lagul Koréin Lipótot, a Pacial Takarék, mint leánylnléiet alelnökét válaizlotiák meg.
Tar Oyula elnök a földművelésügyi miniszter nevében mondo\'t kösiönelet az előadóknak és további lelkes munkára buzdllva a hallgatókat, kiosztotta közöttük a bizonyítványt, a -julalmakat és az arany buzakalász-jelvényl.
Di. Laubhalmer föszolgabhó hangoztatva a tanfolyam gazdasági jelentőségét Tar elnök révén kérte • földművelésügyi miniszteri, hogy lövőre u|ból legye lehelövé |Scáia területén egy tanfolyam megrendezéiét,
Szldvetz Jánoi a hallgatók nevében mondott köizönelel él a mgy-slketü záróvizsga Lévay fő|egyző szavaival a Hlmnuiz elénekléie ulán ért végei.___
A siepctnekl gazdasági tanfolyam iíróvlz»gá|a
Ssopetnek, lebruár 23
(A .Zalai Közlöny" tudósítójától) A földművelésügyi mlnlizlétium S«e-petnek köziégben három hónapoi ugyrnes léll gazdasági tanfolyamot rendezett. A tanfolyam záróvizsgáiéi ünnepélyei keretek közöli lartollák meg.
A szepetneki ku turház nagytermét zsufolyásig töllötle meg a 400 főnyi közönség. Tar Oyula m. klr. gazdasági főtanácsos a földművelési mlnlnter képvilclelébea a xátóvizlga elnöki lisztét töllötle be. Jelen volt dr. Laubhalmer Alán a nagykanl-zial járái föizolgablrá|a, Barthos Oyula hercegi trdömeiler Batthyány Strattmann László heiceg képviseletében, Fdbtdn Oaoor izepclflékt plébános a Zalavármegyei Onida-sági Egyesület kér viselelében, Seregély István ev. lelkész, dr. Wol/f Sándor |árási állalorvos, Révész Lajos eszteregnyei lójegyzó, Hosszú László sormási fö|egyzó, Uvay Endre izeptlntki jegyző, Lówensteln László bánfai nagybérlő, Slnkó Ferenc Állatorvos. A Hiszekegy eléneklése ulán Hering Dezrő gaid. s. felügyelő, a tanfolyam vezetője üdvözölle az elnököl.
Ellőnek a tanfolyam veielóje állal
Sürgősen
eladó alig használt
mahagóni «bidl6 beren dtzét, 5 oktivos harmónium, 4 CíBvts rádió, iróalilal, csillár. m
Megnézni lehet naponta 2 órától.
Kopjár, Csengery-ut 31.
előadóit növényiermeszlés, állal-lenyészlés, gazdasági Uiemtan és számvitel valamint általános Ismeretek tárgyköréből feleli a 35 hallgató. A tanulók meglepő kélzüllséggel lelellek és rámulallak a helyi gazdálkodásnál előforduló hibákra. Schnee mann János él Flscht Jínoi tanulók a táblára Itva vezették le a buza éi lengeti lermeléil költiégelt, bebizonyítva, hogy a mii árak mellett kat. holdanként 12 q bura, Illetve 30 q tengeri termé* mellett marad csak a gazdának lényegtelen haszna, kisebb termelés mellett föltétlenül ráfizet a termelésre.
Etuián az előadók: Slnkó Ferenc állalorvos, Seregély litván ev. lelkész. Hsvelka Lijoi izepelneki méhész és KtaropallH Béla tanuló Intézlek kérdéseket a hallgatókhoz.
Vlziga után a hallgatók énekkara Balázsovtts Oyula tanító vezényleté-vei régi magyar dalokat adott elő nagy lelizéi kliéretében.
A hallgatók ezután megalakllolták az önképző gazdakört, melynek Terdl litván lelt az elnöke. Az önképzőkör ellő ülésén Kovács József Schneemann János, Teperlts Anlal, Szldvetz János, Vuklts János él if|. Ftschl Jánoi tartottak értékei szabad-előldáit.
llrioM zárlat
Párti 20-21, London 17 55. Nmo\'i 512 25, Brillel 72 00, Milano 26-22, M«lrid 4J-65, ímitardam 2U7-40, Berlin 122 50, Wlan 72 04. Szólt! 3-73, Prági 15-22, Vanó 57 50, Hudipii! , Belgrád 7-00, Bukarest 3t».
Torméuytózide
Buia tlliav. 78-01 14-70 -1493, 77-e» 14-90-15-20, 78-ai 1510-15-35, 79-« 1530-1560, 80-as 1545-15 80 du.án-lull 76-01 13-85-1405,77-ei 1400- 4-20 78-M 1420-14-40. 79-es 1440-1460 80-as 14 55 -1475. roa 7 40 -7-50, lak. árpa 9 40 9 60, zab 9-20-950, lengeti 6-83—5-90, korpa 600-Ó10.
á Imin Bank <arl»a-árlolT»»»l
Angolt. I Belga Ir. 1 Csehk. I
VALUTÁK >11. 1955 199b 79-16-79-74 16-91-17 01 Dánk. 8690-88 10 Dinár 7 50-800 Do"lár 570 50 573 50 francul. 22-30-22-50 Holl. 23100-232-40 Zloty 63 95 64-48 Ui 340-3 44
Uva 3-95-425 Ura 29«>-303U Márka 135-70-13*60 Ncrrá»l00 00-I0100 PIMU — \'— Ichlll. 80-10-8080 ÍTájdl. m70-111-40 gvtdk.103 50-104 50
DEVIZÁK Amit. 23120-232 40 Belgrád 8 30-8-40 Berlin 1358O-I36 60 Brllsiel 79-28-79-74 Bukarest 341 3-43 Kopenh. 87 10 8810 London 1957-19 71 Madrid -•——•-Milano 3000-30-18 Nrvy. 571-00-574-00 Oszló 10020-101 00 Párls 22 33-22 47 Prága 16-93-1701 Szófia 400-4-27 Stockh.103 70-104 50 Vartó 64Ö5-84 45 Wien -•—•-Zürich 110-80-1 tt\'40
Követeljen
mindenütt
STAUFFER
il!
Kilója
P 160
_ Közalkalmazottak figyel mébel Butorárulnkat lényegesen le-leállított árakon árusítjuk. Hosszú lejáratú hitelre is, kamatmentesen. Kopsteln bútoráruház, Horthy Miklósul 4. szám.
iWÖl?T*INBTÉSKI
•paolélls gallérttsitltás, ru túléltéi, vegytisztítás legotcióbb árikon, „Idtál\' gfilmóaögyár ktlmeletló él vegylliilttó avttltótetepn Olga kalap és kállnunk! szalon, Horthy MIHÓmt 5._5017
aiaa«aa>a«saal axahlaktilál .4g..tt, négy köiéplskolát járt, 23 ém, nöllen, tObb évi gizdisági gyakorlatul éi lein blionyllványokkil rtndelkeiö, tyok-tenvéiitésben nigy |árili»ággal bíró IUUI-ember utadilomha ajánlkozik lipánmk, Bi diiáel gyskóraoknik, vigy munki-feltlgyelonek ellátál él mlnlxálll Kittéi ellenében. Szivei megkerttéseket .Jetei\' jeligére a ZaUI KOiIOny klaMhlralalábi
kél. __W
Kéiem a kOzbnséget, hogy lulo mig-rendeléielt kizárólag 167. él 571. teli\'on-áltomáion adja le résxetnte. Káulmina sa»a. 5198
Megkeidtem saláttermérf Maányvirl édei rtillng boraim kimérését. 1 lltír <J Ilii. Holczer, P.olvtta tér 28.__Vn
Wlan claarlng ártolyama i 80.464.
fertináiár
PalbajUs 197. eladatlin 123 - EI|5 rsndü 1-06-106. uotetl 1-04-1 06, >w datt közép 094— I"00, kflnnyU 086—090, ! bö rendű 5reg OVI -0fl8, ll-od rendű öreg 084 086, angol lOtdö I. 094-1-05, scalonna nagyban 1-30—1-30, ulr 1-50-1S5, bus 1-10-1-34. létiertéa 1 26-1 44.
Kladírriaptalajdom»K8zgaz4aiagl Rt. Oulenbcrg Nyomda ál Délzalal LipkUdó Vállalita Nagykanizsán. Felelői kiadó: Zalai Károly, lnteiurban tataion: Nagykanlua 78. aaám.
Kiadó Ls;:."!éi.t"T""
loggetlenOt egy aaH-ail* iiob. Pstafl-utoa 17. alatt. Eidekltdnl lehet ugyanott minden d. u. 1 él 3 köit^L
alarié ebédIA, háló itb. bútorok. Armuth Baiár-üilettKn lehet éidekfldal.
Klárié ágy háló, ebédW «tb. butocok Rozgonyl u. 6. Megleklnlhelö délntánonktr^ 3-5-lg. _32
Ua4é Boci kán jó náru ágla. fjj> kocsi lm 2 pengó.
Eladó Szekerei Józael-utca 50. alám hii. Bővebbet ugyanott. 50(1
látoaskái utcai Ilkái a betíároibi; itrájul t-re Hidó. C«lk-I4r )2„ bérttoL
IkMaMail keresek aioanill beWpéue. Jelentkezni lehet d. a. 11-M 12-tg. Cím a kiadóban.
UMI* aa HlU k-ur kóltoiko-dél mlilt lUrgóien etidí. Sugár ul 14. az. loldiilnl Jobb.___W
•auaált kmrékpér* veink rom
állapotban 11. Havai, Deák-tár 15. -676
Kerttgarnllura •!•<« Batthyányttci a szám.____Ü?
Szép egyiioba-konjháa lalUla azon-nalra klldd Zrínyi Mlklól-a 18 gj
Hálószobabutor olción mimé*. Bővebbet Vlda KUsettlslelben.
Ne vásároljon, még meg nem nézi
Golenszky Ferenc
selyem- és szövetáruházát az Első Magyar Biztosító palotájában (volt Kertész cukrászda)
Hegnyílik március 2-án. Ölció árak! Pontm kínolgáléi!
1983 m*idm 1.
ZALAI KOZLONT
Köszönetnyilvánítás.
A Harmadrend nb. íag|ainak ÍJ mindaioknfik, kik felc|lhe-leden |ó te-tvérünk temetésén Ezivesck vultak met[|elenni, ez-utial mondunk liilís köszönetet: Trojkő cinUd.
Megtört síivvel, Mid\'lomtól mélyen Ií»u|tv«, azonban ■ Mindenható «\'«» tálában megnyugodva ludatjufc, hogy csatídunk Jóságos büszkesége és leje
in. LaftiiMí fitt
szül. Frank Szldönl*
éleiének 70-lk évében. hosazu kínos utnvedés után f. é. febrüár hó 28 án ftBgel befejezte áldásoa életét.
Drága hslottunkat f. é márclua hó I én. szerdin d. u. 5 ónkor kísérjük utolsó ut|ára a helybeli Ixr. temető halottas házából.
Jóaágos személyéi alrva gyászoljuk, emlékét kegyelettel megőrizzük t
NngyksnliM, 1933. tebiuár 28-án.
Diuitch Alfrídné Lacktabachsr MeUnlt, tir. Stbwarcs Oy«lá.4 U*ka«kachtr Kila
iffimtktl. DMtseb Alfréd »tj«, Deutacit Uul6, Andor, Cdlih, Srhwarct Lívia unokái, EraaUr Oéxáa* Prai% Irma, ö«v. FlKhtr Ignácot Frank Olieile, frank ltod iMtvfti. Sir. Uckaobacber Adámní Welii Terii. Frank Jenflné I tchlenberg Irín t4fom6l, Ernatcr Q4«a tógon ti » lg\'" rokoniig. •
(Mlntfen kOIO.i értesítés helyett).
MEGHÍVÓ.
A Pscsai Takarékpénztár Részvénytársaság XXII. évi randa* közgyűlését 1933. március 12-én délelőtt II órakor Paosán, saját székházéban tartja n«g, melyre az Intézet részvényeseit tiszteteltel meghívja
az Igazgatóság.
Tárgysorozat: 1. Az Igazgatóság és fel-Ugyeloblzottiág Jelentése az 1932. Uzlet-évröl.2. Az 1932 Uzletévl zárszámadások előterjesztése. a mérleg megállapllása, a tiszta nyereség felosztása és a felmentvény megadása tárgyában hozandó határozatok. 3. Négy felUgyelőblzottságl tag választása 1 évre.
4. Az Intézet hivatalos lapjának kijelölése.
5. A nagykanizsai klr. törvényszék Ct. 344/1932/51. sz. végzése alapján az alapszabályok 6.. II.. 13.. 17.. 18.. 23., 24 . 28., 29. és 30. §-alnak módosítása. 6. Alap-szabályszertl Indítványok tárgyalása. \'
Mérlegszámla: Vagyon: Pénztárkészlet 2.69332, Postatakarékpénztár 60 89, Pénzintézeteknél 6 244 44, Értékpapírok 812—, VáltóUrca 166.850-—, Adósok folyószámlán 325%, Kölvénykölcsön 1.190—, Ingatlanok 17.500—, Berendezés 1—. összesen 194.67761.
Teher: Részvénytöke 24.000-—, Tőketartalék 4 053 08 Tartalékalap 7.500—t Nyugdíjalap 2.500—, Ingatlan ért, csökk. alap 1-500--, Takarékbetét kftnyrecafcékre 59.897 15, Folyószámlabetét 1.282-90. Vissz-leszámltolt váltók 88.360 - Fel nem vett osztalék 512-28, Átmenő tételek 4.012—, Lelél 986, Nyereség 1.050*34. összesen 194.67 7 61.
Pacsa, 1932. december 31-én.
Az Igazgatóság.
Megvizsgálta és rendben találta
Fel Ügyel ((bizottság.
legyzet: 7. §. A közgyűlésen jogokat cuk az a részvényes gyakorolhat, akt részvényét a társaság pénztáránál, vagy a Zala-negyei Uazdaság! Takarékpénztárnál Nagykanizsán, a közgyűlést megelőzőleg három fuppal letette A szavazati Jog Igazolásául « letétljegy szolgál.
Az 1932. évi zárszámadások és az Igazgatósági és felUgyelőblzottságl Jelentések « Intézet hivatalos helyiségében betekint-hetók. \'
A nagykanizsai klr. Járásbíróság, mint t "
A nagykanizsai ^egyes-lanitórendi társház tagjai szomorodott szívvel, de a jó Isten akaratában megnyugodva tudatják, hogy szere\'ett jótevőjük, Főtisztelendő ?
Juk Béla
vesrprém-cgyhíztntgyel áldozApap nyug.lm.zolt pacaaf plébános ur
korának 54., áldozópapaágának 32. évében a haldoklók szentségeinek áhítatos felvétele és türelemmel viselt szenvedés után f. évi | február 28-án, reggel 5 órakor nemes lelkét Teremtőjének visszaadta.
Megboldogult jótevónket márc us 2-án délután 3 órakor a | temetó halottas háziban történt beszenlelés után a társház sírboltjában helyezzük ötök nyugalomra.
Az engesztelő szentmise-áldozatot március 2-án reggel 8 órakor mutatjuk be az Egek Urának a felső templomban.
Nagykanizsa, 1933. február 28 án.
Az örök világosság fényeskedjék nekll
Fizessen elő
A LEGJOBB RÁDIOLAPRA
a Rádióéletre
Előfizetési ár: 1 évre P 10\' ->/» évre 5 50 pengő, Vi évre 2 80 pengő, 1 hóra P 1 —
KIADÓHIVATAL: Budapest, IV., Károly klrály-ut 10.
Plakát-és laphirdetéseket
felvesz budapesti és vidéki lapokba
Magyar Hirdető Iroda R. T.
nagykanizsai kirendeltsége, Fő-ut 24. I. em.
t telekkönyv! hatóság. 11583/tk. 1033. ax.
Árverési hirdetmény és árverést leltélelek.
Dr. Mező Ignác véijrehijtatónak Kap Ml Feiencné Dávldovlca R -záJta végrehajtást aienvedő ellen Indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi haióság s végrehajtató kérelme következtéin az 1881. LX. tc. 144., 146. és 147 értelmében elrendelt • végrehajtási árverést 200 P tökekövetelés, ennek 1032. évi október hó 18. naplátói táró 80o kamata, 45 T 60 I eddig megállapított per és végrehajtási és a» árverési kérvényért eiuttal megalapított 13 P 40 I költség, valamint a csatlakotoknak kimondott ÍUpoII Perenc 579 P 40 t tökekövetelés és járulék*: behajtása végett a nagykanizsai klr. járásbíróság területén levő, Nagykanizsa községben lekvö s a kanizsai 7962. sx. tjkvben A f 1 soí . J hrax. alatt foglalt ház, 335. ax a. udvar és kerttel Kiskanixaán ingatlannak végrehaltáat szenvedő nevén álló lele részire 2600 P kikiáltási árbsn. de sz In-
Í.tlan dr Mexö Ignác követelését illetően 700 P. - Kapoll Perenc követelését Illetően 4300 P mfgállapltoit legkisebb vételáron alul el nem adható.
A telekkönyvi hatóság ix árverésnek a klr. táráablröság hivatalos helyiségében (igazságügyi palota, fö\'dazlnt 11. ajtó) me*> tartására 1933. évi március hó 30. napjának d. e. ,10 óráját ki és aa árverést leltételeket az W\\ : LX t-c 150, §-a alapján a következőkben állapltja meg:
1. Az árverés alá eső Ingatlant a kl-klálláai ár felénél, illetve a megállapított legkisebb vételárnál alscsonysbb áron eladni nem kbet. (19(8. XU. t c 26. §.> Az árverelnl szándékozók kötelesek bánátpénzül a kikiáltási ár IWa-át kéax-pénzben, vagy az 1881 : LX. t. c. 42 § ában meohjtározott árfolyammal axámllott Ava-üékképes értékpaplrosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges blról letétbe helyezéséről kiállitott elismervényt n kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c 147.. 150., 170. §§., 1908 :XLI. L c. 21. 6.)
Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni aenki sem akar, kötelea nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi tzázalékáig kiegészíteni. (1908: XLI. 35 §.)
Nagykanizsa, 1933. évi december hó 10. napján.
Dr. B«ntxik s. k. klr. Jbiró.
A kiadmány hiteléül: j (P. H.) Mlkó a. k.
Hurcolkodunk:
Helyiség — uj Szolidság — tégl
Hirsch és Szegő
Erzsébet-téren Vasember mellett. m
Maghlwú. „VlkMrtl GUtgNRir H. T. Nagykanlzaa" XV). *vl rwd» kHzjytlIísét 1933. hl márolua hí 9-é« d. e. II trrt.r a Nagykanlzzal Takarékpénztár R, T. \'-«tiác. termében ta;t)a míg. melyre ■ rí.ivínye-■eket tliitelettel megtitvja ■ t !o«gttúftág. Tárgysorozat: 1. Az IgaxgatóaÍK ía tel-Ugyeldbliottaág jelentíie, al 1932. évi zár-aiíwadások és mérleg etfiterjeaztéa*. ai Igaigatótig é» telttgyelőhlzottaig telmentése. 1 A (ilugyelAbliotlaág tt«teletdljának meg-illaplllaa. 3. A hivatalul kflalOny kl)elötéM. 4 Igazgatósig! éa letttgyelAbtzotUigl tagok váUutlsa. 5. Paettegea Indllvinyok. HérlM-ezáittta: V^yon: Ingatlan P IJI.MS\'M, OÍ-pek éa leluírtléaek P 47.039Ü9, Anjkéaztet f> Í6.100-K. Adósok P I .849 20, Aruadó-sok P 2.559*76, Veazleaíg itbozat 1931. évtól P 15.85828, Folyó évi veszteség P 34.031-83. Összesen P 282.024 62. Teker: Részvénytőke P 60.000—, Elióbbsé«l részvények P 60.000—, T6ketartalék P 5.411 «. Éitékcsökkenést tarlslékalsp P 10 000—, Ipari lélzílogkfltcafln P 61.347-62. etfosad-ványok P 79.000-. Hltelezók P 6.2ÍS-54. Összesen P 282.024-62. Az t^zj.tésl«. A közgyűlésen csak azon részvényes Jogosított szavazatra, akt részvényeit s köz gyűlést megelőzően három nappal a .Nagykanizsai Takarékpénztár R. T.- nál, vagy a „TransdanubU Egyenlít Oózmatmok R. T.\'-nál kiéibe hclyezíc.

ZALAI KÖZLÖNY
1933. mátdut 1.
Tekintse meg vételkötelezettség nélkül
BUTORRAKTARUNKAT
akkor meggyőződik arról, hogy a
» , w le^olcssöt*1ba.ii
a legjobbat
vásárolhat.
Nagykanizsa Sopron Szombathely Békéscsaba
Horthy Miklée-ut
Kedvező fizetési feltételek 1 Díjtalan szélütésI
Recamierek garantált jó minőségben már P 150-töl. ModBrn, kényelmes fotelek 75 P-töl.
■igikniiuiak találkozóhelye az
István király Szálloda
Burfapeet, VI. Podmanioxky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202—43, 294—34. — SUruflnycim: HOTEL1ST. Sxobálnk árát mérlékellflk. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg viz, lift. telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában íttcrem. kávéház és amerlcan bar

BRIDGE-BLOCK
darabonként 40 fillérért
kapható
praktikus beosztással (50 lappal)
a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalában
Fő-ut 5«
Krétky Gylfrgy és if]. Hirschlar Mikaa dohány-
árudájában, Fiachel Ede és Schless Testvérek
könyv éti papír kereskedésében, Horváth Jözeef ujsá^árudájában
Magyar Királyi Á 11 a m v a a ta t
MENETRENDJE
üa«kaiiliM állomásra érkruS él u oniian Induló vonalokról. Érvényaa i 1932. évi október hé H-t6l kezdve.
Vnn.l .11 M. A vonal IN-Kanizsa neme | TÓI Indul Knutknly-r* írt. rlpcstri érkezik Vomi vonat ,u«t || neme te,4! Kwntw* i| (41 kídi N,Kanizsára értr.
1219 120\' 1218 1211 12111 1231 Szem. v.| 0-30 Oyv. 1 610 Szem. v.| 8-45 Szem. v. j 14-30 Oyv. i ís-ao Mo\'or I 18-00 2i 1 7-14 10-11 16-t 3 1931 19 31 7as 958 16 06 21-00 22-70 122C 1215 1203 1214 1.2081 173S izem. v. izem. v. Oyv. Szem. v. Oyv. Motor 21 49 630 7-40 1419 260 11-21 10-14 18-42 22-00 6-53 440 1300 1115 20 07 23 31 777
Az 1202 1201. sz. vonatokkal egy I,, II. Ofzl. kocsi Ventimlglla, egy llt. oszt. koesl és étkezókocsl l\'ragerpkn.
Aí 1207 12041. e* vonatokkal egy I., II. oszt. k®csl Róma, egy hiiókocsl Velence, egy II., III. ősit. kocsi Trleste.
Nagykanizsa—Sopron
Kknlltt-j [R«,u.\'tSl»>blt-] Sopronbi\' WÍMk«
,Jj,4. Ind. indul ,1 n 4,1.
HirlSi. v... 6-15 8 01 8-48 10-44 14Í0 HjJ Si. v.í I3-\'5ÍH-W 16-06, -KII nyv. I l«Hi|<-37 18-27 19-57,7343 I43i Moloi? 18-35teoil ; 2114 — | —
Az 1417/1418. az. vonalokkal egy III. oszt és i
déli pu. -Zalaegerszegre, II., 111. oszt. kocsik Wien S. ..........-
Az 1411/1412. sz. vonalokkal egy II , III. oszt. kocsi Pécs-Wten, egy I, H. oszt. kocsi Sopron—Suaak közOtt.
Nagykanizsa— Pécs
t\'aSfe. V. I|8\'J0|I938 | 21-32 22 111 MS 14IM Motor -l-l -I.Joysz. 7-25 10 05, 11 28 j 12 I6i 13» IllSSz.v.110-46|||3-I8I 16 02 (1800(1 17 37 II. oszt. kocsi van Budapest re és vlstts. , „ [([
5., v r rx^TT^rinifTTr
141? Oy.z I 13 49 j 14 26 ; 1538 17-31 11461 Vtgy. \'j 17-50 [ 18-62 1 21-08I -144! Sz. v. j! 21-06 | 2164 -
II Pk.,4l Bm„J |\\3)iVínj
U.flSz V
1447 Sz. v
1 - r tw I 605
5-45 jl 8 61 I 7-<0 14111 üyaz. 112-22 i 14-09 J 1527 . 1804
I44l|| Vegy. J 18161 20 26 H 21*68 1 22 <6
Az 1440/1441. íz. vonatokkal egy I.. II., III., 0 kocsi Budsptrat d»H po.-Pécsre
Nagykanizsa— Pragtrhof
Nagyítani u H ?
|] i.lríl Indul___"°V> \'
UMjdyors | ™ 0IB | Trtcast 1240 Szemíly 4-45 Ijl\'iageih t
1707 H Gyors 1147 .Trieszt
12441 Személy E 14-00 ! Fragerhol „. , .,
Az 1207/I2tfc és 1201 120? sr. vonatokkal lulé kdzvetlen kocsik ugyanazok, mint a Uudapest dili pu.—Nagvkani/ss viszonylat alattiak. ___
Nyomatott a laptulaidonos Közgazdasági R.-T. Uuteuberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Villalaü könyvnyomdáiéban Nagvkanizaáo. (íelelóa Üzletvezető: Zalai Károly.)
78. évfolyam 50. azám
Nagykanizsa, 1933. ihárclus 2, csütörtök
Ara 14 Htlér
ZALAI KÖZLÖNY
kir(\'xi>!A(í£ íi kiadóhivatal: róni 5. nám Megjelenik minden reggel, hétlfl kivitelivel
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlt* Lajos
EJÓfUetiil itfl : egy hórs ft pengő 80 Iliid Sztikeutősigl éa kiadóhivatalt telefon: 78. u
Korkép egy apróhirdetésben
(bl) Kezembe keiült egy feledésbe temetett újságlap. Nem régi. Pár hónapos csupán. A Budapesti Hírlap 1932. évi Július 26-lkl számának uiolsó lapja. Az apróhirdetés-rovat. Benne szerényen húzódik meg az 1648 az. apróhirdetés. Szól pedig a következőképpen:
KEHESEM oly 18-24 év kírtlll urlluány ismeretségét háza aág céljábél, aki családi össsekóttetésel révén előléptetésemet elöaegithetnó. Jeligém: .Poslatlsztviselő." [eveinket a kiadóhivatalba kérek. ElőtzOr megdöbbenik az ember, hogy miféle férfi az, hol vette az erkölcsi alapokai, amiken él és milyen fogalmai vannak önmaga embert értékéről, aki igy, Ilyen egy-sserü msgátólértetődéssei, ilyen sze-mérmletlen nyíltsággal áruba botóálja magát ? Hova süllyedt a férfi, aki élete végéig biztos, nyugdl|as állami állUtan egy címmel löbbérl, egy üzetésl fokozattal Jobbért a nlcsevo geszlusával prostituálja magát ? Hova süllyedt az az állami tisztviselő, akt talán a .félelem és gáncs nélküli lovag" koturnuaában tündöklik, éhet és munkátlan ezrektől irigyelt, a közönségtől kapott exlsienciájában, de a Jeligés álarc mögül a morai Insanlty kloakája frencskendezl szét undorító cinizmusát. A munkás kéz, a töretlen gerinc, a közpálya becsülele, a lisztet ambíció, a férfiúi önérzet csak ennyit érne? ide Jutott a teremtés ura ét büszke koronájs? Kélségbe kellene esni, ha ebből a kórlünelből általánosítani kellene. Halomra omlana a még megmaradt kevés hit és Idealizmus, ha ennek a körpályán tülekedő hlnláslegénynek piaci erkölcseiből nemét és pályatársat tömegét kellene megítélni.
De valamit meg. lehet ítélni belőle. Meg lehet belőle ítélni a ma levegőiét. Azt a fülledi, miazmákkal lele levegőt, amiben elcsenevésze-dell gerincű emberek százai loholnak, ciusznak-másznak és fon|ák ördögi praktikák hlnarát a közélel mindenféle területén. Az a levegő, amelyikben Ilyen aljas kis számítások kl merik dugni fejüket a nyomlatott betű napvilágára, — beteg. Ebben a levegőben születhetett meg az épllkezési pinamák, a nép|óléll ügyek, a széna és mstrac azálltlá-sok, a la\'pla-botrányok kulmlnáclós pontjáig könnyen lárhstó titkos ösvények útvesztője. Ebben a levegőben eshetik gyanú mindenkire, aki benne él. Ebben a levegőben telítődhetett a köihlt fantasztikus suttogásokkal, amik ellen nincs védekezés, csak a revolvergolyó nyomán elfolyt piros vérnek Igazságért kiálló átka- a sokszor felelótlen sut-togókra.
Csalások, panamák, ld|áráaok burjánzó dzsungelébe keveredtek a közélet legjobb akaralu gyeplöszálai Is. Mert ha van kl|áród, ha |ól nősültél, ha megtalálod az utak kacskarlngó|át, megnyílik előlied a leghétpecsétesebb sjtó is és a kl-
A kisantant mindhárom külügyminisztere hadat Üzent a nagyhatalmak törekvéseinek és vehemensen mosakszik a titkos katonai szerződés ügyében
Bukarest, március 1 Az Adeverul szerinl román hivatalos körökben a Olornale d\' llalla híre a román—cseh—Jugoszláv katonai szerződésről kellemetlen benyomást kellett. A kisantant küf-ügymlnlszlerei foglalkozni fognak az
Cél. a
olasz lap állításával, mert a magyar kormány hlr szerint elhatározta, hogy a szerződés ügyében tiltakozik a Népszövetségnél. Hivatalos cáfolatot adnak kl, amely hangsúlyozza, hogy a kisantant sierztdés /ellege rum támadó, hanem kizárólag védelmi.
Jelenlegi középeurópai helyzet végleges megszilárdítása
Belgrád, március 1 Jesztlcs külügyminiszter ma a kisantant egyezmény kamarai vitája torán a kövelkező előterjesztést tette:
A kisantant ma a következő célokat szolgálja: A béke fenntartása és megszervezése, a gazdasági kapcsolatok azorosabbá tétele, a békés állapotok és jelenlegi középeurópai helyzet végleges megszilárdítására irányuló fejlődés lehetőségeinek meg-
védelmezése, minden körülmények között a kisanlant közöa érdekelnek biztosítására. A kisantant nem hallandó megtagadni a népszövetségi egyezmény és más nemzetközi megállapodások nagy elveit, mert egyedül csak ezeknek alapján lehet megszervezni a tarlós békét. >1 kisantant egyezmény semmiféle titkos katonai záradékot nem tartalmaz.
A képviselőház a szerződés megerősítését felkiáltással megszavazta.
Benes megint
.,bariil jobbot" nyu/t Magyarország felé
1 Prága, március 1
Benes külügyminiszter .az országgyűlés kél házán-.k külügyi blwtU-sága elölt beszámolót mondott. Hangsúlyozta, hogy a terv, amelyet most megvalósitütiak és még megvalósítanak, nem katonai jellegű. Az u| nemzetközi egyesülés megalakításának közvetlen okai közül Európa erkölcsi és politikai zilállságának jelenségeit emelte kl, amelyek ellen
a kisantailtnak küzdenie kell. A másik közvetlen ok az attól való félelem, hogy ml lesz a vége a leszerelési értekezletnek. Bizonyos államoknak az a törekvése, hogy az egyik államcsoportot a legnagyobb leszerelésre bírják, mlg ők maguk felfegyverkeznek. A harmadik ok a kis&tlsnt viszonya a nagyhatalmak hon. A nagyhatalmaknak meg kell érteniük, hogy ambícióikat, politikai
terveiket és gazdasági céljalkat a jOvöben nem valósíthatják meg a klsdntánl állomok feje felett, mlkíz-ben minket polltlká/uk egyszerű eszközévé tesznek. Hajlandók vsgyunk arra, hogy Magyarországnak a nyugalom és biztonság mindazon biztosítékai! nyuJtsuk, amelyeket Európa tőlünk kiván. A kisanlant államai nem Magyarország ellen tömörültek szövetségbe ét a kisantant nem táplál és nem Is fog táplálni Magyarország ellen ellenséges érzületekeL Őszintén óhajtjuk, hogy a kisantant minél hamarabb baráti viszonyba kerüljön Magyarországgal.
De ugyanilyen halározollan kl kell Jelentenem, hogy ezt a szerződést azért Ittuk alá, hogy minden erőnkkel megvédelmezzük együttes Állásunkat ét minden jogunkat, hogy biztosítsuk államaink terűidének érinlhetetlenségét és minden körülmények közölt sikraazállunk a nemzetközi kötelezettségek tlszteletben-tartásáért.
____i i.rrnri vn.... ...........***.........
Heghall a férje temetésén
Budapest, február 1 Palócz Imre hódmezővásárhelyi lakust, aki szombaton délután 91 éves korában meghalt, hétfőn délután akarták temetni. A szertartáson az özvegy szivéhez kapott, összeesett és azonnal meghalt. Pér|e mellé, kötös altba temetik.
csikarható jók tirül|-aszlalki|a lordul eléd olt, ahol más lérdig |árhal|a hiába a lábát, ha egyenes ulon, pusztán a becsületes méltányosság szavával, de egyedül kopogtat. Nem 8Z a fontos, hogy neked ml és miért kell, hanem az, hogy kl vezel elő mindenható alánlásával. Igy nötlek a kőzszállltások szigorú psragralusai közt becsületes emberek és becsületes Intézminyek éleiét, nevét, működését diszkreditáló botrány-labltinlu-sok Igy lelt kilátók eldorádója a bürokrácia drótskadályalból. Igy válik öcsém-uram szövevények ellzlumi mezeiévé a közpálya. Ilyenkor Csáky szalmájává alacsonyodik a köz|ó és üzletté az egyedül igazságos egyenlő mérték. , ,.
Nem lehel csodálni ebben a levegőben a tömegek Ideges kor-tupció-szaglászását. Nem lehel csodálni a közvéleményben mind veszedelmesebben elharapózó általánosítási, ami dühödt ököllel vagy fáradl gesztussal legyint mindenre,
ami rendel követel és Igazságot Igér.
Minden tolinsk és minden szónak százszor kell hlrdelnle, hogy nem, — ezerszer nem szabad általánosítani, nem szabad gyarló emberi Intézményekben, gyarló teremlell emberekben mindig előforduló bűnökért az egészei, az egyetemest felelőssé lenni. De ennek a szónak ma, ss|nos, kevés vlsszhangla támad. A bizalom, a hit, a |óakaratu türelmesség már régen megtörött sok keserű tapasztalat hosszú sziklasorán s az élei háborgásában vergődő ember mit csinálhat, ha el akar érni száraz partig? — megpróbál a hullámokba kapaszkodni és rábízni magái az árra. Szld|uk a ki-látások igazságtalanságát s ha kell valami, — kl|árót keresünk, vagy egy súlyos nevű politikust, vagy egy szíves atyafit, vagy egy okoa házasságot. S ha mát idáig lutottunk, — egy lépés és könnyen ;.t vagyunk a legjobbnak ígérkező kijáró, a pénz ördögi gyanújánál, ai Imperlal-ügyek
börwnszagu árnyékában.
Talán nem a rendszer a hibás, haneír a mult. Lehet. Talán uem az irányiló szellem és nem a segítő akaral hibás, hanem az ember. Az is meglehel... De egy bizonyos. Amíg a közélet ablaka" bátor és egészakaralu lendülettel ki nem tárják, amíg friss levegői nem eresztenek az egész bütokiatikus berendezkedés rejtekuljalnak dohos labirintusába, amíg az ígéretek azó-kalapácsa végleges teíiSk erejével Is le nem su|l a magas közhivatalok körűi teselkeoö panama-hidia mind a száz fe|ére. addig bármiként ilél|e el az egészséges erkölcsi normákat valló közvélemény az apróhirdetési házasság ul|án előléptetést kereső posta-lisztvlfelőben a beleg moralitásu embert, — a módért, amihez folyamodott, nem az egyes ember, nem az a kis tisztviselő felelős, hanem acok, akik behunyt vagy bekötött szemmel tűrik a hasonló utak és etzíörök rendszerré lejlódését.
ZALAI KÖZLÖNY
Folyik a tisztogatás, menekülnek a kommunisták Németországból
Két nagy nemzetiszocialista lapot Is betiltottak
Berlin, március 1
Az elmúlt éjszaka során a rendőrség folytatta a tisztogatás nagy munka|ál. Hajnalig mintegy 200 emberi vettek őrizetbe. Elsősorban a kommunista párt tagjait.
A német lapkiadók sajtóirodának értesülése szerint a birodalmi gyűlésen a kommunista képviselők napidíjaira zárlati tilalmat rendeltek el.
A Llebknecht Károly házra horogkeresztes zászlót tűztek kl, mire ma délelőtt a Bülov téren Ismételten kommunista tüntetésekre került sor, amelyeket azonban a rendőrség elfojtott.
A német birodalom minden részéből timegesen menekülnek a kommunisták Ausztriába. Az osztrlk határőrségek utasítást kaplak, hogy a gyanús elemeket tartóztassák fel.
LUvlnov oroaz b!\'lűgyl népbiztos Oenfből Moszkv. h" ulazlában ma délben látogatást telt Neurath báró blrodilml külügyminiszternél
München, márolua 1
(É/szakai tele/onjelenlés) A kommunisták gazteMelnek meggátlására a bajor kormány elrendelte a kommunista újságok, plakátok éj gyűlések betiltását.
BerUn, március 1
(Éjszakai telefonjelentés) Hindenburg birodalmi elnök szerdán délelőtt kihallgatáson fogadia Hitler kancellárt, aki részletesen tájékoztatta a politikai helyzetről. Egész Németország területén betiltották a kommunista lapok megjelenéséi és a kommunisták gyűléseit. Még zár! helyiségben sem szabad gyűlésezniük.
Berlin, mArolus 1
(Éjszakai telcfonJeleaUs) Az il-
lenbergl rendőrség az ottani kommunisták közül 20 embert őrizetbe vett. A helyi csoport elnöke és pénztárosa megszökött.
A bajor államkormány betiltotta a
Beyreulhban megjelenő Fraenklsches Volk-ol és a Bayerlsche Oslwacht ot. Mindkettő a nemzetiszocialisták lap|a.
Kóma, március 1 (Éjszakai tele/or. \'-lentés) A német birodalmi gyűlés épületének fetgyuj-lásával kapcsolatban az olasz sajtó megállapítja, hogy a kommunizmus most már egész Európái fenyegeti.
A szocialisták kivonultak a képviselőház üléséről
A választójogi törvényt még ez a Híz fog/* meghozni
Budapest, márolua 1 (Éjszakai telefonjelentés) A Ház szerdal ülésén Peyer Károly válsszolt Pékár Qyula tegnapi megállapítására és kljelenqjpe, hogy araikor elfogták • Peldl-kormátryl, akkor öl la oláh katonák kisérték a lakására. Majd folytatták a közigazgalás egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslat tárgyalását Petrováu Qyula kijelentette, hogy a javaslattól egészségei létszámcsökkentést vár. Rassay Károly nem fogadja el,
mert nem nyújt az állampolgárok
........ .... Ját.
A napirendnél Meskó Zoltán magyar közvélemény megdöbbenésének adott kifejezést a kommunisták németországi rémtette mlall. Biztos tudomása van arról, hogy Moszkva legutóbb 3 államban, Magyarországon, Romániában és Németországban elrendelte az erőszakosságokat.
Hadik Jáuoa gróf • bodvaszilasl választásokkal kapcsolatban a haló sigok^erőazakosságalról beszéli. Til-
1063, március 2.
kos választójogot atlrgelell. Mikor a beszédideje lejárt í» a Ház többsége nem adoll meghosszabbítási, Mojzes JAnos a független kisgazdák soraiból felugrott és odakiáltott az ellenzékhez : — Menjünk kl a teremből I Mojzes példáját csakhamar követték a szocialisták, akiket kivonulásuk közben Kun Béla eredménytelenül próbált visszatartani.
Uömbűs miniszterelnök válaszolt Hadik felszólalására és kijelentette, hogy az u| válaszlólörvényt még ez a képviselőház lógja meghozni. Ulaln Ferenc Borbély Maczky Emil főispán választási visszaéléseire megtorlást követeli.
Lapzártakor még tart az tllés, melynek végét a késő hajnali órákra várják.
(Éjjel >/i2 árakor telefonálja az MTI) A pénzügyminiszter egy interpellációra válaszolva a beruházásokkal kapcsolatban kijelentette, hogy sor kerül a Kisbalaton rendezésére 300.000 pengi költséggel.
Noppe tweed
női szövetruha
crepe de schine gallérral, nagyon ízléses fazonokban, az összes
színekben csak 7"80
ÁruQáx.
Csak részleges volt a kétórás osztrák vasutas sztrájk, lUt, 5 BtlIU „i,mi„
kiit okeiott ■ vaavtaak
Bécs, március t. Az osilrák vasutasok mi délelölt S órától II-lg tüntető sztrájkot rendezlek az elleni tiltakozásul, hogy fizetésüket ezentúl három részletben ad/ák kl. A sztrájk kél órája alalt megszűnt mindenül! « vasull forgalom. Az ebből eredő kárt körülbelül 5 mllllő schillingre becsülik.
A vasutaaok munkabeszüntetéséi csak részben hajtották végre. Délelőtt 11 órakor valamennyi vonalon megindult a torgalom, de mát előbb is több pályaudvaron ellátták a vo-nalszolgálatol. Stájerországban a vonalakon csaknem teljesen normális volt a forgalom. Erőszakos cselekmény a kél óra hosszal tartó tiltakozó sztrájk alatt sehol nem fordult elő.
(Éjszakai telefonjelentés) A szövetségi vasutak személyzetének 29-50 százaléka nem veti részt a szlrájk-ban. A magasabbrangu tisztviselőket, akik részt vetlek, elbocsájtották, a többit pedig legyeimi eljárás alá vonják,
Amor profanus
(Regény I9U-b«l) Irtai SZABÓ ZSI0M0ND
51
Az öreg ur teljesen külön élt mos-lohaleányaltól és bár Margil nagyon szerette volna már, ha eltűnt volna a láthatárról, minden alkalommal, na az elutazásra nógatta azt felelte:
— Hál meg akarnál fosztani a biztos megélhetésemtől ?
Másnap, hogy a Vasaszlsl a mu-laieig megtartása mellel! határozóit, Dömötör ur meglátogalla leányait.
— Szombat este egy nagyon kedves kis nyári mulatság lesz a Kreu-zer-kertben — mesélte — a tüdőbelegek lávára. Az Intelligencia színe-java oit lesz. Pompás doiog leszi Konfetti, vliágposta, pezsgős sátor, tombola, szóval minden, amit csak akartok. Én is benne vagyok a rendezőségben és barátom, a főszolgabíró, nagyon meiegen kéri, hogy hozzalak el benneteket is. itt van a meghívó, mondhatom, nagyon jó társaság lesz egyült. Azt hiszem ellőhetnétek tl is. Egy kis változatosság nem árt Ilyen faluhelyen. Nos ml a véleményed, drága Mancim?
— Az, hogy nem megyünk el.
— No ezt igazán salnálnám. Na-
gyon szereltem volna, ha megismerkedtek volna az Itteni társasággal, mondhatom nagyon kedves emberek
— Nem vagyok klváncBl rájuk I
— Pedig ismerőseink Is lesznek olt: a gyógyszerész, meg Mon&ítory doktor.
— Hiszen maga mondta, hogy Monostory nem szokott társaságba Járni.
— Csakhogy ez kivétel. Ezen a mulalságon hivatalosan jelenik meg, mint s tüdőbeteg gondozó egylet orvosa.
— Volna kedved a mulalsiira elmenni, Lujza? — kérdezte nővérétől Margit
— Oh kérlek, én nagyon szívesen megyek I
— Jól van, hál akk- r elmegyünk,
Olyan hangon mondta ezt, mintha
nővére kedvééri hozna áldozatot, pedig az Igazság az volt, hogy semmi áron sem maradi volna cl a mulatságról, mióta megtudta, hogy Monoslory Is oll lesz. Azon esle óla, hogy megismerkedtek, nem találkozott vele. Többször látta lakásuk elölt elmenni, de az orvos csak udvariasan köszöntötte és nttr, állt meg egyszer sem egy kis ablak\' előtti beszélgetésre, mint ahogy ez vidéken szokásos. Margit elkeseredve
gondolt arra, hogy Monoslory szándékosan kerüli őt. Úrákszám ült az ablaknál, hogy lálhassa és a lelke repesett feléje, mikor megpillantotta. Szomorú vággyal várta, mikor megállás nélkül tovább ment. Ilyenkor keserű pauaszok töltötték be lelkét és mintegy önmagát vádolva az! gondolta.
— De hál mi ez ? Mi történt velem, hogy én az okosan számító leány ennek a férfinak egyszerre rabjává leltem? Talán valami va-rázsllall Illám ankor esle, hogy azóta minden gondolatom az övé legyen ? Hát igazán nincsen annyi eröm, hogy ne gondoljak rá többel? Most, mikor célomhoz közel vagyok, most kábullak el egy Ilyen szerelmes eptkedéslöl I Nem I Aiért sem fúlok és ügyet sem velve rá, mégis el fogom érni célomal I
De azért még aznap este sürgősen Irt Kárásznénak Budapestre, hogy estélyi ruháját azonnal küldje eL Ugyanaz a ruha volt az, amelyei Zsoldos Samu premierjén viselt és amelyben annyira tetszeti az írónak. Mert oly szép akart tenni azon a mulalságon, mint a földi szerelem Istennője. A könnyű csipkék és puha selymek vonalaiban akarta megmutatni azt a varázslatos erői, ami
szépségében lakozott és amiről ludla, hogy megbűvöli és rabszolgává teszi a férfiakat. Azt akarta, hogy ebben a közönyös Ifjú férfiúban felébressze n vágyat, hogy óhajtsa, hogy kívánja, hogy hideg tekintete izzóvá váljék a szerelem szomjas sóvárgásától. Képzeletében már lábai elölt látta és hallani vélte szerelmes esdeklésell. Mlnlha érezle volna a diadalmas gyönyört, midőn a büszke férfiú alázatosan könyörög szerelméért, és ő dacosan és kevélyen elutasítja, hogy Ismerje meg azt a szenvedést, ami az ö azlvél moat összeszorítja.
Ezzel vigasztalta magát, de mégis érezle, hogy ez a gondolata nem őszinte. Ha megtudná tőle, hogy viszontozereti; vájjon a gróffal menne-e akkor Ij ? Egy őszinte és Igaz hang azt felelte ott bent a szive mélyén: Soha I
Az a pár nap a mulatságig Ideges türelmetlenség legyében mult eL Eleinte a ruhája késett, reménvkedve várt minden posla|áralot, szidta Ká-rásznét és épen aznap táviratozott neki, midőn a csomag végre meg-érkezelt. A mulatság fontos eseménnyé növekedett és minden egyéb dolog eltörpült mellelte.
(Poijrt. kív.)
______ZALAI KOZLOKT__
Nagykanizsa város 8 pénteki közgyfllésen áldozik díszpolgára, gróf Apponyl Albert emlékének
1938. máidul 2.__
A jóság és szeretet Szent György lovagjai
Kedden éjszaka bohókás kedvű Harcosok vidám rajától vollak han-„sok az utcák. A nagybő/ll időszak JjjiJWn míg vissza akartak tekinteni a távozó farsang kaleldos kóp „erű álomvltdgába is ez érthető Is. jj^/j az rmber szívesebben menekllt a szürke, tragikus valóság elit az Illúziókhoz. Pszlhotógtat szemponttól érdekes és hálás anyagot nyújtanak ezek az álarcosok. Ilyenkor kiszabadulnak a tudatalatti ösz 10-nök vágyak és erővel tárnék maguknak utat. A kis kifutólány, akt egész nap szaladgál, akinek mindenki parancsot, aktt Ide-oda lökdösnek, art az éjszakára a világért sem öl-Out másnak, mini orosz hercegnőnek Ezen az éjszakán hatalmi gógbe jfflzlk az alázató sága és 1ha meg mri valaki szólítani, olyan lesu/tó Mániással utasítja vissza a vakmeríti mint vérbeli alteregója telte azt valamikor a cári Oroszországban. A iletektlvregények, mozlrémdrámák hlg telétől puffadtra hizlalt lelkületű gjerekemberek, akik eddtg a mester és a segéd u r teljhatalmú nyakleve-•ellil rellrglek, húshagyókedd éjjelén télelmeles külsőt öltenek, hogy ők Is Ijesztgethessenek másokat a.fe-kite álarc, vagy korommal kendőzöl! arcból vészesen villogó szemmel. Békés Iparossegédek maharadzsa-lelmtzben remélnek sikereket elérni, mlg azok, akiknek eddig valami okból nem vollak sikereik a szép nem körül, a spanyol grandok rikító jelmezében páváskodnak az éjszaka jótékony leple alalt. Tagadhatatlan, hogy minden Jelmez valami titkos bitső vágynak a kifejezője. És érdekes. hogy ezek között a Jelmezek között nincs, sem álarcosbálban, sem máshol, amely a Jóságot és szeretetet vinné látható teljesedésbe. Aj ember azt hinné, hogy ezeket teljesen száműzték a földről. Pedig nem Így áll a helyzet. Igenis, III járnak közönünk, de olyan mesteri maszkában, hogy szinte alig Ismer/ük meg őket. Nem szerelik a zaji és mulatozást, nekik a belső béke örök ünnepe a legszebb farsang Ezért nem találkoztunk velük a bálokban. Most azonban, hogy elmúllak a zajos napok, elkövetkezett az ó farsangluk Is, felöltik láthatatlan angyalszárnyaikat és viszik a Jóság, szeretel melegét azokba az odúkba, mikben a nyomor csak fogcsikorgató kétségbeesést, haragot és gyűlöletet ültet a szivekbe. Viszik a vigasztalás és erősítés aszúját, hogy erőt öntsenek a beteg, elerőllenedett le\'kekbe, mint letle azt egykor a Názárethl, aki vérével vállolla meg bünellől az emberiségei. Közeledik a húsvét nagy drimá/a, Illő, hogy az előjáték első jeleneiében, elgondolkozzunk kissé «ről a megrázó témáról és magunkba szállva likvidáljuk égi adósságainkat, mert csak a lóság és szerelet válthatja meg a halálláncát járó emberiségei. Erre a felfogásra helyezkedve Tehet csak megoldani a világ vajúdó anyagi és erkölcsI problémái! épugy, mint a legiokáltsabb kérdéseket Is. Mint a háborút csak pénzzel lehet sikeresen megvívni, ugy a világválságot Is csak jőálggal és szeretettel lehet legyűrni. Ha ugy a legszűkebb környezetünkben, mint a világpolitika dzsungelében sok Süni György lovagja lenne a /óságnak « szeretetnek, akkor hamarosan lábunk alalt lenne a válság sárkánya. M/a az Ég, hogy ez a nagyböjti időszak sok Szent György lovagol "álon ennek az agyongyötört emberiségnek 1 D.M.J.
Nagykanizsa, márclua 1 A polgármesleri hivatal mj dél-elölt küldte tzél a várót képvlielö testületi tagjainak a pintek! rendkívüli köigytilétic szóló meghívókat Napirend előtt dr Králky István polgármester megemlékezik Nagykanizsa díszpolgárának, gról Apponyi Albert haláláról, akinek hervadha-tallan étdcmelt emlékbeszédben fog-|a míllatní. A közgyűlés NagyVani-zsa város dlwpolgárának érdemelt Jegyzököpyvileg fog|a megörökíteni
Nagykanizsa, márclua 1
Egész Dunámul kereskedelmének jelentős eseménye lesz a Nagykanizsán márclua 25-én és 26-án tartandó országos kereskedő kongresz-si us. Ktlenc magyar város versengett az Idei kereskedő-seregszemléért, ami maga elég a kongresszus jelentőségének megllélénéliez és ahhoz is, hogy milyen tokra értékeli ai OMKE központja a Dunánlul keret-kedelmi lonlosságát, ba|ainak, kívánságainak Ismerelét ét milyen sokra értékeli azt a tüneményes munkál és bátorságot, amivel a kanizsai OMKE e végvároa kereskedő világát fellámaszloila a nehéz Időkben gyökerező letharg iájából.
A kongresszus előkészületei a megszervezett bizottságok mechanizmusán ál teljes erővel és mindenre ler|edő gonddal folynak. A kanlzaal rendezőség ét a város vezelötége karöltve biztosítanak mindent, hogy
és ennek kivonatát az elhunyt özvegyének megküldeni.
A 36 tárgypontból álló tárgysoron szerepel a felsőkereskedelmi Iskola .átvétele, az Erdőbirtokosok Ingatlanának megvétele, a ret. templom elhelyezése, a kölcsönök meghosszabbítása él mindazok a kérdések, amelyekről a mult napokban a bizottsági Ütésekkel kapcsolalban beszámoltunk. Az uj kórházszabályrendelet valószínűleg még nem kerül a pénteki közgyűlés elé.
a Budapesiről és az ország minden részéből érkező kereskedők jól érezzék magukat e város falai között ét eredményes érdekképviseleti munkál végezhessenek. Az tllésezétek megosztva, egyldöben löbb előadó teremben lesznek és már szombaton kezdődnek. Szombaton ette a várót vendégel a kongresszusi kiküldöttek. Szombaton kezdődik a nagyszabású kirakat-verseny Is. Vasárnap az ülésezések folytatódnak. A részletes program inotl van kldolgotáa alalt az OMKE fiók különféle blzotllágalban.
Már eddig It a magyar sa|tó, fővárosban és vidéken felfigyelt a kanizsai készülődésekre és számot várót ét köztég keretkedö-lárta-dalma jelentette be a kongresszuson való megjelenését. Budapettröl, élén Sándor Pállal, az OMKE nagyvezérkara fog kölön súlyt adni az orizá-goa keretkedö-parlament határozatainak.

Követeljen
mindenütt
ITAUffER
blOÉDMUllÉI!
Kilója P I SO bm
Megkezdődnek
a Principális partrendezési 6» lecsw-poláal munkálatai
Nagykanizsa, márclua 1 Ma érkezeti meg a várothoz a földművelésügyi mlnlizter által a Princlpáliavölgyi Lectapoló Tártulat részére kiutalt segély eltő rétzlele, 2000 pengő. A többi — érletolésünk tzerinl — rövid.-Mn követni fog|a az első küld menyi. A lectapoló társulat elnök a k, dr. Králky litván po\'.gármetlern k kijelentése izerlnt a lectapoló, a-\'rendeiéll él egyéb földmunkák már a napokban megkezdődnek, ai,.lkor it szép izámu munkái ismét foglalkozáshoz él kenyérhez fog jutni. Ei li volt tulajdonkénen cél|a a mlnlizlernek, amikor pénzsegélye által lehetővé let\'.e ortzáguerle a vízügyi beruházások megkezdését.
Emlékeztető
Márc. 4. Vasutas-bucsuztatás a Koronában.
Mire. 5. A Leányklub MjU estje fél 7-kor a Missziósházban.
— Liceálls előadás a városházán 6 órakor (Vegele Károlv).
— Liceálls előadás Klskanlzsdn az Olvasókörben 4 órakor (dr. Fülöp Oyőrgy).
— Kath Legényegylet társasvacsorál i 8 órakor.
Márc. 7. bojt! konferencia a fehér-teremben 6 órakor (Molnár P. Arkangyal). Márc, 11. Az Izr. Nőegylet jelmezes purlm-bálja a Kaszinóban
— Az Ipartestületi Dalárda jubileuma ét terlegavatáia a Koronában
Márc. 12. Liceálls előadás 6 órakor
a városházán (Surányl Oyula). Márc. 13. A zeneiskola növendékhangversenye 6 órakor. Márc. 14. Böjll konferencia a fehér-terember 6 órakor (Kolla Jánot). Márc. 15. Hazadat matiné a Színházban.
Márc. 19. Liceálls előadás 6 órakor a városházán (dr. Oéber Ödön).
— Izr. hltközaég közgyüléte. Márc. 21. Polgári Egylet rendkívüli
közgyűlése 6 órakor.
— Böjli konferencia a fehérteremben 6 órakor (dr. Kerkay Józtef).
Márc. 23—26. Országos OMKE-
kongrettzui Nagykanizsán. Márc. 26. Zenei liceálls matiné fél 12 órakor (Vannay János).
— Liceálls előadás 6 órakor a városházán (dr. Winkler Ernő).
Márc. 28. Böjti konferencia a fehér-leremben 6 órakor (Pehm József). Ápr. 3. A zeneiskolai tanárainak
Brahms-hangversenye 9 órakor. Ápr. 4. Böjti konferencia a tehér-teremben 6-kor (P. Rónai Oyörgy),
Nagy cigánybál a Kissörház vendégifiben
ma eate S Arai kezdettel. Reggelig tánc.
m Szíves pártfogást kér a RendezSség.
Bőgö-temetés. Tombola
Szépségverseny. Konfetti csata.
Itt az uj tavaszi divat!
Dus választék legújabb szabású tavaszi
női köpenyekbőt
Divatos női és férfi ruhakelmék köpeny és kosztümanyagok
megérkeztek
5INGER
DIVATÁRU HÁZBA
Országos érdeklődés előzi meg a kanizsai OMKE-parlamentet
ZALAI KÖZLÖNY
1983 márclui J.
NAPI HIRIK
NAPIREND
mAvchm h, o»atfíHtök
Római katoMkua: Slmplic. Proteslátsí
Luju. Ur.: Adar. hó 4.
Városi muxcum Köayvtár nyitva CBfltöftöfcön 6a vuámap délelőtt 10-tól
12 óráig. 7
Oyógysxertiil éjjeli siolgálat e hónapban : a SaivatoigyógymrtJr Erzsébet(ér 21. ta . éa c kfakanlaaal gyógyazertár.
üöxfflrdö nyitva reggel 6 órgól eat< 6 óráig (héttó, izeida, péntek déhitáti, kedden egéax nap nókaek).
Oltárt emelek ...
Irta: Bőcxy Antal Oltárt emeJflk ralvednek Jó Anyám Szivemben minden árva éjszakán. Szomorú >zlvem hfcrfahurlaln Zengő Imámat küldöm Tehozzád
Látod, Anyám, a tájdalom hogy\'tépi, Szaggatja bus fiad szegény nzlvét? 8 ninct. ki rátegye forró tejéro Simogató, elaltató kezét I .
Szemem, a lelkem szenteltvíztartója, Hullatja könnyeit a fehér papírra... 8 fehér papíron kit ► zenteltvizcaeppek Ragyognak, mint apró gyémánttzemek.
Remegő kezemmel öeezeazedegetem, Mindegyiket kUlön foglalatba teszem. . 8 felrakom az oltár közepén ragyogó Szived fölé — Anyám, - mely tii»zta, [mint a hó...
8 mikor öeazeazedtem, — mikor mind felraktam,..
A Te simogató kezed érzem rajtam... A Te but, fekete szemed nézett le reám Onnan az oltárról... Én rég meghalt
[Anyám.
— (A járásbíróságról) Henntg Alfréd dr. a kir. törvényszék elnöke február 28-iki kelet alatt felmentvén szolgálatától a nyugalomba vonuló Oombdr Qyula táblabírót, a járásbíróság elnökét, a kir. járásbíróság vezetését Szabó Oyözö alelnök vcítc át.
— (Jogügyi bizottsági ülés) Nagykanizsa város képviselőtestületének jogügyi bizottsága ma délután ö órakor Qlés tart a városháza kis tanácstermében, amely a felsőkereskedelmi Iskola átvételének ügyét és a szerződés szövegét tárgyalja.
— (Halálozás) WdJder- Diesel Ernő ny. honvédezredes 69 éves korában Veszprémben meghait. Az elhuuyt pályája kezdetén Nagykanizsán teljesített szolgálatot.
— (Missziós hírek) Mint minden évben, ugy az idén is meg lesz minden pinteken és kedden a keresztüli ájtatosság mindig negyed 7 órai kezdettel Folyó hó 27-én este 6 órakor kezdődik a 3 napot lelkigyakorlat hölgyek számára Babtcs Endre balatonfüredi apátplébános vezetésével. Jelentkezni lebet már most a Misszióiház irodájában. A Fönöknó.
Meg&ivó.
Március 2-án (csonkacsütörtökön) a WolMk-féle vendéglő Összes he lyli igeiben különböző válogatott farsangi mókákkal, tr< fákkal és tánccal egybeköiöll
Cigánybálí
rendezünk, melyre t. urat és kedves családját tliztfleltel mrghiv|uk
Tánc reggelig. : BelépötllJ 30 fillér.
Éjjel 12 órakor
sstenssációs bögö-iemeiés
Szentes Jlnos elparenlálásával t< Oszkár szívbeli bögésével, Büki István kombinált zenekara közreműködésével.
Jó olcsó hideg és meleg ételekről, valamint kitűnő és olcsó italoktól a vendéglős gondoskodik. Szives pártfogást kér
a zenekar rendezfiiége.
Adótörlés, a kertészet konkurrenciája, a kereskedelmi iskola ügye és ingatlan-vétel
a város pénzügyi bizottságának napirendjén
Nagykanizsa, március 1
Szerdán délután a város pénzügyi bizottsága Babochay QyOrgy elnöklete alall ülést tartolt.
Hemmert Károly főszámvevő beterjesztette a behajthatatlan köztartozások (borfogyasztási, húsfogyasztás!, slb. adó) listáját 182 tétel 7299 pengő összeggel. TörJIk.
A városi kertészet első évi tizemében 5 500 pengő költségvetési tulkladás történt. A polgármester többek felszólslása után rámutatc\'d arra, hogy a városi kertészet tzép jövedelemre lehetett volna szert, azonban nem lehet a vdos célja, hogy legális Iparosainak konkurren-cldt támasszon, azért a városi ker-tészel csak facsemete eladással foglalkozik.
Dr. Hegyi Lajos főjegyző ismertette az értesítést, mely szerint az izr. hitközség elöljárósága elfogadja
a város feltételen az Iskola álvélele ügyében. Ezen az alapon el Is készült \'l megállapodás.
A polgármester rámutatott arra, hogy számolni kell a növendékek létszámának apadásával, a jövedelem csökkenésével, de ezzel izemben remélhető, hogy városi kezelésben a miniszter más elbánásban fogta részesíteni az tntézelet. Az Izr. elemi iskola 2000 pengi évi szubvencióját külön kell választani a felsőkereskedelmi Iskola kérdésétől, meri ezt külön évről-évre állapítják meg. A bizottság ezt ludomásul velte.
A Teleki ut 74. sz. ház lulajdo-nosa 234. négyszögölre beépített telkét a városnak felajánlotta. Miután a város a Rózsa-utcából a Katona-rét felé utcát akar nyitni, hajlandó ezt az Ingatlant megvenni 40U0 pengőért és az eladónak két éven ál évi 200 P bérért a lakását biztosítani.
Kötetenként 10 fillér helyett naponta cserélhet
2 fillérért kölcsönkönyvtári könyveket a „Zalai Közlöny" minden előfizetője
A Zalai Közlöny szerkesztősége megállapodási kölölt a Horváth József ujságáruda kölcsönkOnyvlárával, amely köztudomáa szerint egyik legrégibb, legbőségesebb és gondosan fejlesztett kOlcsönkönyvtára Nagykanizsának, többezer kötetre rugó régi és uj könyv-állománnyal. A napi forgalomban egy-egy könyv kölcsöndlja 10 fillér. A Zalai Közlöny minden előfizetője, aki az utolsó havi előfizetési nyugtáját felmulatja, mától lógva havi 60 fillérért egéüz
hónapon át olvashat a Horválh-kölcsönkOnyvlárból, vagyis napi 2 fillérért egy hónapon át akár mindennap cserélhet könyvet a hatalmas és gazdag választékból. Aki nem óhajt 60 Iliiéit egész hónapra lefizetni, az is kap kedvezményt, amennyiben egy-egy könyvet esetenként 10 fillér helyeit 8 fillérért válthat a kölciön-könyvlárból. A kedvezmény igénybevételéhez csak a Zalai Közlöny utolsó havi előfizetési nyugtájának felmutatása szükséges.
Képkiállítás az OMKE nagy. termében
Nagykanizsa, március f
Március 2-án, csütörtökön délben érdekes képkiállítás nyílik meg t nagykanizsai OMKE-otthon nagy. termében. A májusban likvidáld Soiymosi\'képszalon utolsó vidéki körulján Nagykanizsára még egyszer elhozta lennmaradt anyagának javát, minden igénynek megfelelő választékban. Bemenet szabad és díjtalan.
— (A Szent Ilona Leányklub) állal vasárnap este rendezendő dió böjti elten Kolla János kegyesrendi tanár lesz az előadó nA spiritizmus ar egyház megvilágításában" elmen. A Leányklub vezetősége ezúton tisztelettel meghív mindenkit.
Silvketegduak és érelaeueuUi-kea ■jwiiniikBtk a természetei „Fereao lösset" keierüviz használata könnyű és pontos bélmüködést biztosit. Klinikai vizsgálatok igazolják, hogy a Fereao léssel viz különösen agyvérzésre éi gulaüléire hajlamos idősebb embereknek kiiünó szolgálatot tesz. A Fereac Józni keserűvíz gyógyszertárakban, drogé-dákban és ftlszerüzletekben kapható.
— (Műsoros est a hófúvásban) A Lelenyel Stefánia Flókszöveliéf vasárnap elte tartotta gazdag programmal éc nagy erkölcsi, valamint anyagi slkenel, műsoros estjét. A műsor gazdagságát és a rendezés Olleleiiégét bizonyll|a, hogy egyik kimagasló n Q rarszímának, a Sormás! Dalárdának hófúvás miatti kimaradása sem volt vis ma|or a megérdemeli sikerrel szemben. A Lelenyel Stefánia Fiókszövetség fSvéd-□öknöjének, gról Andrássy Imrénének ugyancsak a hófúvás akadályozta meg részvételéi az ünnepélyen és hazajövetelét Budapeiliől. De a fővédnöknő egy ott tartózkodó svéd professzor rokona állal képviseltette magát. Az előkelő idegen késő reggeli órákig hallgalla élvezettel a cigányzenél és Igy bizonyára szép emlékekel visz távoli hazájába egy minden akadály ellenére Is sikerült estről.
Hurcolkodunk:
Helyiség — uj Szolidság — régi
Hirsch és S/egő
Erzsébet-téren Vasember mellett.
Értesítjük
iz^T^ii^T- na«ytavasi< vásá|t
rendezünk, mely alkalommal rendkivül alacsony áron eladásra kerülnek
kész níi kabátok 10.— P-töl fjrljebb blúzok S-— P-től feljebb príma kartonok méterenként --"80
— prima kelengye sitfonok
női szövetiuhák 50.— „ „ méterenként - \'75 tavaszi finom nöi kabátszövetek P ■■—
többi ánynk is hasonlóan igen olcsók. Berendezés és egy 3-as Wertheimszekrény UJ igen olcsón eladó.
Weiufeld éf Fiicher
1863. március 2.
H6w«n—SzeklO: Magyar történet VII.
H budapesti Egyetemi Nyomda |]lsy vállalatának, a Hóman Bálinttól\'és Szelt/a Oyulától Irt bét köteles Magyar Történet-nek moal le-lent meg hetedik kötele, mellyel az egy|k társszerzőnek, SzekfB Qyuli-
nak négy kötetes újkorI magyar tör-tíneíe teljessé wllt. Ez a legutóbbi kdtel a 19- és 20- »záiad lörténe-lél hozta ugyanolyan részletesség-ben mini a lorábblak. Az 184a eiólll lorténelet kél részre bonl)a a magyar nemtellség (orrnál azerlnl: ,, e|,et a rendi nacionalizmus koriakénak nevezi, a máaodlkal pedig, Széchenyi él Kossuth évtizedeit, a reformnactonallzmus korszakának. KOlön nagy le|ezetel alkot a 19. ■zázad elejének lársadalml é» gaz-disági élete, továbbá a nem magyar nemzeliségek helyzete és lörekvésel a (8-as harc kitörését megelőzőleg. Mini a korábbi kötelek, ez la teljesen ujat ad ezekben a nemzetiségi, lársadslml és gazdasági viszonyokat ri|roló nsgy fejezetekben. A negyyennyolcas szsbadságharc leírása nem klaebb érdeklődést fog leikelleni; a bécsi levéltárak megnyílása óta ez a munka adja először az összes ujabb kutatások eredményeit, s lehel mondani, ró-ból Ismeri meg elöstör a magyar közönség a szabadságharc eseményeinek logikus összefüggéseit. Az előadás minden párlsremponlokon felülemelkedve az objektivitás eddig szokatlan mértékével oszlja el a fényt és árnyal, s ugyanez a szellem lengi ál a kiegyezéa korának politikai, nemzetiségi, társadalmi, kulturális és gazdasági viszonyalt előadó három fejezetet Is. A köny, előzőihez hasonlóan, nemcsak éveken át beszédtárgya lesz a magyar lársadalomnak, hanem a nemzeti gondolkodáa Irányítója is a moal felnövekvő nemzedékekben. A kép és térképmellékletek újdonságára elég megemlítenünk, hogy közlak van egy egykorit kép, mely a bocs koros nemesség falual életmódját tünteti lel éa elaö hiteles ábrázolás a magyarság e széles társadalmi rétegéről.
— A tavaszi divat meglepő vál tozatával minden eddigit felülmúl. Olcsó áraival, nagy választékával e tavaszi divatcikkekben Is vezet a Schaiz iruház.
- N!"l"\' saáwias M stáwáaak
vezeti cikkét Babits Mihály Irta „A halhatatlanság halála" elmen. A cikk, ■mely a magyar IrósursMl tMlalkojJk, opyben felelet Ignotus minapi előadására la. Másik nagy érdekeaaágü közleménye a számnak .Vajda Jánoa v6-Wgánysége és mézeahetel1 olmO napló-reszlet, melyet az özvegy omléklratal Uaplán Ismertet a folyóirat A napló \' mult napokban került a Nemzett Hu
um tulajdonába. Földi Mihály „Ma-tjar azellemlsóg" Sohöpflln Aladár ■ Nyelv mllveléa", Uczkó (Jéxa .Miért »o kell Parisnak a Irodalom"
tlmen Ittak clkkekeL
— Bútorvásárlás — nem gond I
Teljes berendezéaeket rendkívül előnyös részletfizetésre, söt kamatmentesen Is szállítunk. Kopstetn butor-áruház, Horthy Mikló»-ul 4.
zalai kOzlOny
SPORTÉLET
Kezdődik a bajnoki futball szezon
A délnyugati kerület minden csapata vasárnap bajnoki mírközéal játszik. Az NTE első mérkőzése Nagykanizsán kerül lejátszásra a Kaposvári Rákóczy csapatával. Az NTE az elmúlt kél vaaárnap a Zrínyivel Jálazolt Irénlngmérkőzésl, még ezen a héten Is erősen tréningezik, hogy az őszi legyőzőjén sikerüljön revansot venni. A mulatóit formája alapján biztosan hisszük, hogy a revans sikerül Is és szép győzelemmel örvendezletl meg a nagykanizsai tporjköiönséget.
(A Nagykanizsai Kerékpáregylet) folyó hó 12-én délután tartja rendes évi közgyűlését aajál helyiségében (Magyar-ulca 9 ), melyre a tagokat és érdeklődőket tisztelettel meghívja a vezetőség.
Bankiirlal Kantuoki éa Taneaae államokban
Newyork, március 1 Kentuckl éa Tenesee államok kormányzói löbb napos bankzárlatot rendellek el államaik területén. Ford már megkezdte uj bankjainak ala-pltáaál, amelyek bankszakérlök állítása szerint az autókirályt Michlgan állam bankklrályává teszik.
Hitler mégse megy Rómába ?
Pária, márotua 1 A Malin berlini tudósítójának jelentése szerint ottani hivatalos körökben nem tudnak arról, hogy Hitler Rómában azándékozlk hivatalos látogatást lenni.
Közgazdaság
Kelemen Ferenc a begyújtás! hitelekre vonatkozó vidéki kívánságokat adta 618 a TÉBE gyűlésen
« Budapest, március 1
A TÉBE vidéki oszláljl a napokban I i tolla értekezletét. A vidéki hitelélet képviaelöl. nagy azámban jelenlek meg az értekezleten, kőztük Zalamegyéből Kelemen Ferenc Nagykanizsa és dr. Berger Pál Zalaegerszeg bankvilágát képviselte.
Hegedűs Loránl elnöki megnyitója ulán Nyulásty Jánoi dr., Lénk Adolf, Kozma Ferenc ub. hozzászólásai után Kelemen Ferenc beszélt a hitelélet mindennapos problémáiról. Kifejtette a vidékI blokk jogosultságát. Kifogásolta, hogy a begyújtás! hiteleknél a Pénzintézeti Központ az előzetes cenzúrát állllja teltételül. Ez szerinte beleütközik a pénzintézetek szuverenitásába, de meg különben Is lehelellen, hogy egy falusi embernek 28-30 kilométer távolságból egy apróbb kölcsön ügyében kétszer kelljen bemennie a Járási székhelyre és vissza. A pénzintézetek mai helyzetében rendkívül súlyos fellételnek tartja azt Is, hogy az egész hitelkeretet október 17-lg vissza kell fizetni. Kéri ennek a megváltoztatását Is. Sérelem az Is, hogy az Intézetek nagy része nem részesült a hitelben.
(—) Vásár-hírek. A /weso/vásár tebr. 23-án a zord téli Idő miatt elmaradt, helyette márc. 6-án pót. vásár lesz. — A márc. 2-lkl söjlörl vásár a Bak községben fellépett száj és körömfájás miatt elmarad.
Régi vágya önnek: családi otthonát,
vagy régóta megvlsárolt vlllatelkén az óhajtóit villát megépíteni?? . . .
Vágyát valóra váltja a
Budapest Székesfővárosi" akarék Szövetkezet
kfllosOnrendsrsre, mert ez az egyetlen rendszer az egész országban, ahol az fin által megjelölt időpontra van a kBIoaSn tiiyóaitáaa garantálva.
Siessen megismerni a feltételeket, mert Igy még az éskan építhet, házat, telket, tőidet vehet, örökséget megválthat, vagy .égi adósságot kicserélhet
:„ Díjtalan felvilágosítást ad szövetkezeti tagunk
és megbízottunk: Flaaoh LáazlA ur, Nagykanizsa, Kölcsey-utca 12., de felvilágosítással szolgálhat: Hámath Józaaf ur la, I. oszt. poataaltl.zt, Bagolai sor 31., (Ka\'onarél), akinek a f. ávl márotua l-ra garantált kdtoaSn már február 88-án III Nagykanizsán folyóaitaa latt.
Magykanlzaalak találkozóhely* az
István király Szálloda
Budapaat, VI. Podmaniozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellen. Telefon: (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Szobáink árát méraékelttlk. E lapra hivatkozók 20»/o engedményt kapruk. Központi fűtés, folyó hideg-meleg viz, UH, telefonoz szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház is american bar
Mezőgazdasági í» kerti
magvak.
üyUmölcí(■■ p«yni*t**ft »««rek.
MUtrágyák
(Sxupeifosxfát, hállió, ntéfinltroaén, Péti tó, killfoufát atb. stb.y
•Irina növénylápaó. Fet*r szénwvM Ukarmínymé**.
(VL a dá re leségek.
Pakk ,D* vitamin késiitmtny. Beszerelhető:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zaák, növényvédelmi exerak keraekedéeéban
Nagykanizsa, Erzaébet-tér 10.
(A bírósági paloU mellett)
A magyar—román kereskedelmi tárgyalások
Budapaat, március i A magyar—román kereskedelmi szerződési tárgyalásokat március elsi felében kezdik meg újból Budapes-ten a kereskedelmi egyezmény kibővítése ét uj clearlng-egyezmény kötése végeit.
IdAlárás
A nagykanizsai meteorológiai asaa-
Hayelölelentásakr Szerdán a MmtrM M: Reggel 7 órakor -J, delutáa 1 órskor -1-4-6, este 9 órakor 11.
PtlMul: Regg\'1 és délben teltről, este tiszta égboltozat.
SUUrany: Reggel és délben délkelet, este északt szál. (etaamu rldUliknUtí a bUsnll-
ólat laMaat ialantl »ata 10 *ra-k»ei LéayagM sáltMás asar várható.
Zürichi zárlat
Pirls 20*24, London 17*511*, Newyork S125J, BrUssel 7207VS, Mtlsno 26-2IVI, Madrid 42-60, Amsterdam 207-30, Berlin 12225 Wien 72 00, Szófia 3 74, Prágs 1522\'/!, Vsraó 57 50, Budapest —•-, Belgrád 7 00. Buksrtsl 30S
TeraéayUude
Busa tlsisv. 76-os 14-70 -14 93, 77-ea 14*90—15 30, 78-as 15*10-15*45, 79-es 15*30-1560. 80-as 1545—1580, dunán-tull 79-os 1385-1406,77-es 14*00-14*20, 78-ss 14 20-14 40, 79-es 14*40-1460, SO-ss 14 55 -14 75, rozs 7*40 7*50, lak. árpa 9 40 9 60, zab 9*20-9 5a tengeri 5 8J-6S0, korpa 600-6*10.
VALUTAK Angolt. 1945-1985 Beles Ir. 79*16-79*74 Csen k. 1691-17 01 Dánk. 86 50-8 / 70 Dinár 7 50-8 00 Dollár 570 50 573 50 Francia 1.22-30-22 50 Holt. 231 10-23250 Zloi, 63 90-64*45 Lel 340-3*44 Láva 3*95-4*25 Ura 29Í0-302U Márka 135*70-13660 Norvég 100 OO-101 00 Pasata —\'----\'—■
schin. eo-iotSDao
Svájcit. 11070-111*40 Svádk. 103-10-104* 10
DEVIZÁK Amst. 231*30-23250 Belgrád 830-8*40 Ben In 13580-136 60 Urtlssel 79*26-79*74 Bukarest 341-3-43 Kopanh. 86 70 87*70 London 19*47-1951
Madrid -•-•—
Mllan. 3000-30*18 Newy. 571*00-57400 Oszló 9980-100*60 Párls 22*33-22*47 Prága 16*95-1701 Szófia 4*00 4 27 StocUi.KŰ 30-104 10 Varsó 64*05-64*45 Wien -_•—-•_ Zürich 11080*111*40
Wien clsarlng árfolyama i utí.454.
Sertérráiár
felhs|Us 1857, eladatlan 104 - Ets4-rendO I-06--108. szedett IOS-10«, szedett k8iép 096 1*02, kOnnyB 088 -0*92, l-sö rendű öreg 096-1*00. Il-od rendfl Ore« O86-OTO, sngol süldó I. 0S2-045, szalonna nagyban 1*80-1*30. zsír 1*55-1*60, husTTo-l*», tálsertás l\'26-l*40.
Kiadja a laptnlajdonos KOzgaidasái|l Rt. Gutenberg Nyomda és Délzatal Lapíled4 Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telelőn: Nagykaniiaa 78, ssitt.
ZALAI KÖZLÖNY
1063, március 2.
Meghívó.
A NAGYKANIZSAI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
NAGYKANIZSÁN
I93S. éwi március hó ll-án délelfitt II Arakor tartja saját helyiaégébast
88. évi rendes közgyűlését,
melyre a t. c. részvényeseket tisztelettel meghívja
Tanácskozási tárgyak sorrendjei
az Igazgatóság.
. Igazgatósági is lelUgyelóblzotlsági jelentések. 2. Az 1932. évi mérleg és zárszámadások előterjesztése, i
a mérleg
megállapítása, a nyereség felosztása iránti és az Igazgatósig és felügyelő-bizottság felmentése feletti határozathozatal.
3. A felügyelőbizottság, választmány és napibiztosok tiszteletdíjának
Mérleg számla 1832,
megállapítása.
4. Az alapszabályok 16. és 41. § ain«k módosítása.
5. Elnök, igazgatósági tagok, továbbá a feWgyelöblzottság és vllasztminyi tagok, választása az alapszabályok 25., 27., 41. és 43. J-a! értelmében.
VAGYON
december 31-án
TEHER
Pengő
Pénitlrtrésrlel.....................
Követelések:
a Magyar Nemzeti [tanknál .........
a Magy. Kii. Postatakarékpénztárnál ... Pénzintézeteknél fennálló követelések
MMM .....................
Véttít%t......, ......... ......
Polyószi..<iía adósok ...............
Hetibetét adások ................ ...
KUldnlélt adóaok ..................
Intézett székház és Ingatlanok ..........
Egyéb vagyontételek ...............
Berendel éi éa teiszereléaek....... ...
Átmenő tételek .......... ......
Óva-ték éa szavatossági adóaok ..........
161.053 17 B7.0T0 33 M! «
I it Pengő | 1
|! 103*11
»\' 13-064 20.238 70.626 4,603,558

241.786
M8.678 46,100
1
tt.776
l9.616.696
rPen|ó_
Alaptőke ...... .....- ............ — ••■
Tartalékalapok : Tőketartalék
Rendea tartalék........................
Nyugdl|alap ......... ...............
ujnépt Elek Lipót alap ..................
Betétek :
takarékbetétek ... .........
folyószámla és hetlbetétek ...............
Pénzintézetek követeléael .......... .........
Egyéb tehertételek........................
Vluonlleizémltult váltók ...... ............
Fel nem vett osztalékok
Átmenő tételek .................. --■ ■■■
Óvadékhltet- éa azavatoaságl kötelezetnélek 565.740 Nyereség............... ...............
ibhoik
366.000
746.304 180:636
Pengő
836.840 706.004 181.772 2,484,038 1,817 41.103
28.818
5.116.588
A kSnmtraért <
Ágh Ede
főkönyvelő
Nagykahizsa, 1933. február 20 án.
Dr. Fiblín Zsigmond Kelemen Ferenc
alelnök Igazgató *
Fenti mérlegszámlát a szabályszerűen vezetett könyvekkel lételről-tételre összehasonlítottuk s azokkal tökéletesen megegyezőnek találtuk.
Nagykanizsa, 1933. február 28-iq. A FELÜOYELft BIZOTTSAQ;
Helmler Jóiael Babochay Oyőrgy Frank Manó dr. Hlrschler Jenő dr. Kniusi U-zló
elnök
iraflfmwrtSEi
■épka«laaé«k, cipők, gyeimek-koestk etb. milyen I.uállltatt átban kaphatók. Amaath, ksaár-aáiar.
■aiSgaadaaSal asaklakalát .11, négy középiskolát Járt, 23 ével, nőtlen, több évi gazdasági gyakorlattal éa jeles bltonyltványokkai rendelkező, tyuk-tenyéaitésben nagy jártassággal bíró fiatalember uradalomba ajánlkozik Ispánnak, ga\'dttaégt gyakornoknak, vagy munka-felügyelőnek ellát*, és mlnltrálla Itzetéa elleneben. Silvee megkereséseket .Jeles\' Jeligére a Zalai Köilöny kiadóhivatalába kér TO-
Lapkihordó
felvétetik lapunk kiadóhivatalában.
Fö-ut 5.
Eladó Szekeres jóssel-utca 00. szintű ha.. Bővebbet ugyanott. 56t
EbMta 4. .«réh bátor tMtOlkö-dés miatt sttrgősen tMi. Sugát-nl 14. földszint Jobb.

lUtóezobabutor olcaón .lodO, Bőrebbel Vlda ttUzcrtJzlatbea. 697
Houí.bb r/akorlsltat btró. könyveléshez ét\'ő s\'a^iá.aiMt frivessank. Köz
lu-lvlselők Siö». 706
Fizessen elA
A LEGJOBB RÁD1ÓLAPRA
a Rádióéletre
Előfizetési ár: 1 évre P 10\'-Vi évre 5\'50 pengő, \'/< évre 2-80 pengő, 1 hóra P 1 —
KIADÓHIVATAL:
Budapest, IV., Károly király-ut 10.
Plakát-és laphirdetéseket
felvesz budapesti és vidéki lapokba
Magyar Hirdető Iroda T.
nagykanizsai kirendeltsége, Fö-ut 24.
em.
Pk. 13343/1937. K 1032. vghtól 1390. az.
Árverési hirdetmény.
Dr. Illés Mór keszthelyi Ügyvéd által képviseli dc Keutler Istvánná nagykanizsai lakos Javára 70 P tőke és több követeld Járulékai erejéig a keszthelyi klr. Járái bíróság 1932 évi 4IB1 számú végséaévtl elrendelt kielégítési végrehi|tás folytán végrehajtási szenvedőtől 1»32 évi október hó 14-én lefoglalt 1410 pergőre becsült Ingóságokra a nagykanizsai klr. Járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén annak az 1908. évi XLL t. C. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fogla-láil Jegyzőkönyvből kl nem tűnő más loglal\'atók Javára la az árverés megtartását e rendelem, de csak arra ai esetre, hs kielégítési Joguk ma Is fennáll és ha ellenük halasitő hatályú Igénykeresel fc lyamatba nincs, végrehajtáit szenvedő lakásán, Üzletében Nagykanizsa, Erziébel tér 20. az., a fizetett összeg levonásával leendő mrgtaitására határidőül 1933. évi március hó 6. napjának d t 11 órája tűzetik kl, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, rádió, ló, kocsi, National kassza, tűzifa, serlés, Jégsiekiény, liszt, üzleti berendezés s egyéb Ingóságokst a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni Azon Ingóságokra, smelvekrjek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5810— 031. M. B. számú rendelet áriaméban csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egyU/edresxát bánatpénzül leteszik.
Nagykanizsa. 1933. február hó lIMn,
Elek László «. k.
klr. blr. végreha|tó, mint bírósági klköldrttt
Nyomatott > laptulajdono* Közganlisitf R.-T. Gutenberg Nyomd* és Dólzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagvk-mxaán. (f«leWVi üilcnrexető t Zalai Károly.)
73. évfolyam 51. szám
Nngykanlzja, 1933. március 3, péntek
Ara 14 fillér
ZALAIoKOZLONY
luikiuióatf é. kiadóhivatal; V6ut S. ulm. Megjelenik minden reggel, bilid kivételével
POLITIKAI HtPII IP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElőlUetésI ára: egy hót. fl pengd 80 Iliiét SietkenIMgl és fladóhlv.ull teleion: 71. u
Horogkeresztes egyenruhákat és jelvényeket találtak német kommunisták lakásaiban
Berlin, márcli\'a 2 Ai egén birodalomban loljü a kommunisták összefogdosása <s őrl-zdbevélele.
A rendőri eljárásokról Poroszországból a kővetkező jelenlétek ér-keitek :
Klelben a kommunialapárt 25 ve-zetó tagját tartóztatták le. A kölni szakszervezeti épületei a rendőrség megszállotta. ZUtauban rendőrileg zár alá vélték a kommunista páti helyiségeit. Tobb kommunista vezért, kőztük egy külföldit, letartóztatlak. Könlgsbergben betiltották a szocláldemokralapátt azerdán estére kllüzőlt választási felvonulását.
Walmar, március 2 (Wolff) A kommunista párlnak mlnlegy 400 vezető tagját egyelőre iend6rl őrizetbe vették. Tobb ház-kulalást és motozást tartottak fegyverek ulán. A Ihtlrlngiából származó repülőgépeket az államrendőrségl halósagok kívánságára mérsékelt kártalanítás ellenében rendelkezésre kell bocsátani, úgyszintén a magán és társas gépkocsikat la
Wlltenöeigbcn a rendőrség házkutatás alkalmával több kommunista lakásán nemzett szoctálls/a Jelvényeket és egyenruhákat talált, amik azt biionyltják, hogy ezeket különféle merényleteik alkalmával használták fel, hogy a következményekért a nemiellszociállstákra hárítsák a felelősségei.
Imrédy 3646, Barátb U76
Jászberény, március 2 Ma reggel 8 órakor kezdődőit meg a választás Imrédy Bíla és Baráth Endre közöli. Választási helyzet:
Fél 1 órakor: Imtédy Béla 2228, Baráth Endre 790 szavazat.
2 órakor: Imrédy Béla 3104, Baráth Endre 1046.
A választás végső eredménye a következő: Imrédy Béla 3646, Ba-rálh Endre 1176 szavazatot kapott.
\'apán győzelem Keleten
London, mArclui 2 A japán lovasság behalolt Llng-Juan városba, amely stratégiai szempontból Jehol tartomány kulcsa. — Japán előtt most már nyitva az ut az egész tartomány meghódítására.
Földrengés Toklóban
Csülörlökön hajnalban hoaszas és «Ss földrengés pusztilot! Tokióban, á károkról eddig nem érkezeit jelentés.
A vagyonos tisztviselők menjenek npgdljba, a fölös-számuakat Kiddel kell kielégíteni,
Indítványozták a képviselőház csütörtöki Illésén
Budapeat, mArctus 2
{Éjszakai telejonjelenlés) A Ház csütörtöki ülésén folytatták a köz-Igazgatás egyszerűsítéséről sróló törvényjavaslat tárgyalását. Szabó Qéza védelmébe vette a magyar közigazgatást az ellene elhangzó támadásokkal szemben. Sándor látván sürgette az alsófoku közigazgatás rendezését és határozati javaslatot nyújtott be a közigazgatásnak a politikától való mentesítésére.
Melczer Lilla, szüzbeszéde keretében indítványt nyu|lott be és kérte a törvényjavaslat módosilását, hogy a legtöbb adót fizető nők épugy gyakorolhassák jogalkat a képviselö-testülelben, mint a férfiak. Beazédél
nagy figyelemmel kisérték a képviselők, akik utána, pártállásra való tekintet nélkül melegen üdvözölték. Payr Hugó azt a reményéi fejezte kl, hogy a belügyminiszter tovább halad a reformok lerén. Meggyőződése, hogy a bürokrácia hibái okozzák a legtöbb bajt az országban, indítványozta, hogy a vagyonos tisztviselőket fel kell szólítani, hogy menjenek nyugdíjba, a többi felesleges tisztviselőt pedig fOtdhöz kell Juttatni, vagy ingatlannal kell őkel kielégíteni.
Ezután az elnök Indítványára elhatározták, hogy I legközelebbi ülés szerdán délután lesz.
Az ülés este 10 órakor ért véget.
A budapesti román követ
megnyugtató kijelentést tett a miniszterelnöknek és a külügyminiszternek a genfi paktumról
Budapest, március 2
(Éjszakai telefon/elentés) Kánya Kálmán külügyminiszter csülötlökön délulán tájékoztatta az újságírókat külpolitikájának főbb irányelveiről. Legfőbb célja a magyar külpollll-kának, mondotta, hogy Magyarország érdekelt minden helyzetben megóvja és megőrizze az ország méltóságát. Magyarország nem nézi jó szemmel a kisanlant genll pak-
lumál, bár a budapesti román kövf.i szerdán délután megjelent a miniszterelnöknél és a külügyminisztériumban, ahol megnyugtató kijelentést lett a paktumról.
Bejelentene végül a külügyminiszter, hogy rövidesen összeül J cseh—magyar gazdasági bizottság, hogy elhárítsák az eddigi gálló akadályokéi a kél orazág külkereskedelme elől.
juijjij-ij\'ir.i\'irinri-i-r«*ri-i*ri-i-i-ri-i-i—.....................■■■■■
ü] blrtenbergl eset Belgfnm és Németország között?
Hónapokon át szállítottak fegyvereket Belgiumból Németországba
Brtlwel, in Arci ua 2
Egy belga szenátor Írásos interpellációt intézett a belgn kűlügy-miniszterhez, akitől felvilágosítást kért azokról a hírekről, hogy Belgiumból hónapokon keresztül fegyvereket szállítanak Németországba. A külügyminiszter szintén írásban válaszolt és közölte, hogy megvizsgálja az ügyet. Bejelentene, hogy újra revízió alá veszi a fegyverszállítás nemzetközi kereskedelmére vonatkozó egyezményt.
A hlrtcnbergl-flgy epilógusa
Genf, március 2 (Havas) A kisantant genfi állandó titkársága a blrtenbergl-ügy elintézésével kapcsolatban a kővetkező levelet Intézte a Népsíövetség főtitkárához, melyben közli, hogy a kisanlant kormányai határozottan fenntartják ugyan az ügy lényegéről szóló jogi álláspontjukat, hajlandók azonban elfogadni a történt fneg-oldást és hajlandók az ügyet lezártnak tekinteni, hozzáfűzve azt a kijelentést, hogy ez a jövőben nem szolgálhat irányadó például.
A ma embere,
aki él a mának sok gondja és kevés öröme közölt, ha a minapi Klebels-berg emlékkiállítás plakátját meglátta, hajlandó volt azt gondolni, relikviák, nem nézem meg I Pedig akinek valahogv telt még az egy-pengős belépődíjra és végignézte ezt a kiállítást, azt érezte, hogy ez nem a mult, hanem a Jövő kiállítása.
Ezeket az értékeket eddig még több gáncs érte, mint elismerés. Azokat, amiket a nagy látókörű kultuszminiszter alkotott, illetőleg megalkotásra ösztökélt, eddig még .be kellett hozni" valamin, talán a gyomrunkon Is és a jövőtől várhatunk Cbak feleletet arra, hogy megérte-e?
Ha végigjárjuk a kiállítás 13 termét látván olyanokat, melyekről bár tudunk, de alig Is fogtuk fel, hogy neki köszönhetjük, az az érzésünk, hogy ha ezekből a tárgyakból a kiállítást majd 10 év múlva rendezik meg, akkor már nem csak a szemlélődés, hanem a hála lerovásának vágya is idehozza az embereket. Hogy a hálának ez a jővő folyama meginduljon, ha egyelőre kis erecske alak|ában is, erre jó és erre szolgál n műcsarnoki kiállítás.
Ma még bizony ugy vagyunk mi Pesten élő magyarok is, hogy elmegyünk a margitszigeti fedett uszodába, élvezzük azt, amit (kevés pénzért) nyújt, de nem gondolunk arra, hogy ez sem lenne, ha Kle-belsberg nem akarta volna. Megnézzük a szegedi dóm körűi pom-pátó nemzeti emlékcsarnokot, mely unikum nemcsak Magyarországon, hanem messze földön s ha a „Te saxa Icqunlur..." felirat nem figyelmeztetne, tán eszünkbe sem jutna, hogy Klebelsbergnek köszönhetjük.
A Műcsarnok Klebelsberg kiállításán egyszerre annyi minden tárul elénk, hogy e kia hasábban felsorakoztatni is bajos volna A berlini, római, wieni Collrgium Hungari-cumokat, az ö kulluszkormányzata alatt épült egyetemeket, csillagvizsgálót s az eddig mostoha falvakban épült iskolákat a kiállítás részletesen mutatja be.
Megálltam egy-két megkapó érdekességnél. Knrlovszkl Bertalan Klebelsberg-portréja előtt kis csoport szemlélődik. Mindenkinek van hozzászólni valója. A festő a disz-magyaros miniszterben — az az érzésem — nem is annyira őt, mint az alkotni tudó erőt akarta ábrázolni, azt az erőt, mely a dolgokat olt fogja meg, ahol s teremtés céljából a legalkalmasabb. A képet, részletes kidolgozása miatt, magasabban elhelyezve kis korláttal vettem volna körűi, mert hatása csak kellő távolságról tökéletes.
A halotti maszk mintha szimbóluma lenne a nagy magyar tragédiának. A lellegjeles arc mintha az akarni és alkotni tudást jelképezné, a halál percében (hajó e kifejezés ? I) elbiggyesztett ajak, mintha azt siruá : jaj, de kár, hogy vége, én Uram Istenem, még volt vágyam, még volt álmom, megvalósítani való, a
ZALAI KÖZLÖNY
1933. márdui 3.
magyar horizonton I
Ebben a teremben vannak az emléktárgyak Is. A gyermekkori íróasztal. írógépe. A tollazár, Irónok, a télig eihaeznált törlőgumml Is. Szemüvege. Közül üvegkupola alatt az egyetemek, a minisztérium ajándéka : az aranytoll, egy miniatűr Tiaza István szobor. Az elismerő és díszpolgári oklevelek. összegyü|löll müvei. A nézőket ügyelve álllam Itt soká. Majdnem mindenki ugy hagyta el ezt a termet, hogy az ajtóból még viaszanézett.
Mini gólya egyetemi polgár a közjogot tőle tanultam. Klebelsberg, a tanár tiltakozott az ellen, hogy a vizsgázó „sokat" tudjon. Csalt a lényeget! Csak a lényegetI — mon-j dolia gyakran, (fis a lényegei ml féliv papírra irtuk össze.)
Mikor tanárból kultuszminiszter lett, azon gondolkodtam, mit tog elérni künn az éleiben a lényeg szeretője 1 Talán valami kézzel foghatót ?
Az élet haszna a ténylegesség. A férfiélel eredménye nem az, amit szerelne, amit jó volna megvalósítani, amit Igér, hanem amit létrehoz.
Mutschenbacher tmn
Meghalt a tihanyi apát
Tihany, március 1 Dr. Mázy Engelbert tihanyi apát, a magyar bencés-rendnek oszlopos tagja és kitűnő pedagógus, ny. tankerületi klr. főigazgató, elhunyt Tihanyban életének 68. évében. Mint 17 évet Ifjú lépett Szent Benedek rendjébe, ahol tanulmányai végeztével tanára lett ■ pannonhalmi ló-Iskolának. Az ország megcsonkítása után Miskolcra tette ál székhelyét ét ott működött 1924-ig, majd visz-azavonult a pannonhalmi főmonos-torba, ahol előadója volt a főiskolán a pedagógiának és vezetője a rendi gyakorló-tanárok képzésének. Nemrégen mull öt ctzlendeje, hogy tihanyi apáttá nevezték kl, mely állásban is buzgó tevékenységei fejtett kl. Temetése pénteken délelőtt 9 ónkor lesz a tihanyi bencés apáiságban.
Külföldiek is érkeznek a kanizsai országzászló leleplezésének ünnepségére
Nagykanizsa, március 2 PAlffy László földbirtokos (Pölös-kelő) 10, « nagykanizsai Frontharcosok 10, Stetnauer János 1, Németh János 1 pengőt adományoztak
a nagykanizsai országzászlóra. •
Dr. Grill Lóránt, az Országzászló Nagy bizottság központi főtitkára vasárnap Nagykanizsára érkezett ét behaló eizmecserét folytatott az országzászló ügyének kanizsai moz-
gatóival az akció részleteire ét a június 11-lki leleplezési ünnepségre voualkozólag. A Nagyblzottság előkelő külföldi magyar-barátok meghívását határozta et és bizonyosra veszi, boty külországok nulabllllásal is megfelelő számban való megjelenésükkel fogják emelni az országos
jelenlőtégű kanizsai ünnep fényéi. »
Adakozzunk a kanizsai orszdg-zdszlóra I
ötszáz darab nélkülözhetetlen háztartási cikk egy korona kilencvenért
Horváth Károly vezérigazgató a kanizsai parcellázásokról
Kállay—Bazsó válaszlás Idején és
Nagykanizsa, március 2 Minap Nagykanizsán járt Horváth Károly, a Budapest Székesfővárosi Takarék Srövelkezet vezérigazgató-alelnöke, kinek neve a tőrvényhozásból is jólismeri. (Mini képviselő, emlékszünk, Nagykanizsán Is járt a
kellemet modora, előadása, hatalmas Intelligenciája, fanyar humora ugy megfogta a kanizsaiakat, hogy közóhajra egy napon négyszer kellett beszédet mondznla.) Most abból az érdekes és Örvendetes alka-
VÁROSI MOZGÓ
Március 3., 4., 5.
Péntek, szomjat, vasárnap.
A közönség három kedvence: Eggerth Márts, Qeorg Alexander, Slezák Léó
Szerelmi történet sok vidámsággal és zenével 8 felvonásban. Eggerth Márts mag\'ar dalokat énekel.
Ezenkívül:
A oainlalasn szaxofon. Híradók.
Lliadások hétköznap S, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
lomból jött Kanlzaára, hogy ebben a mai hilelszüke világban Intézete az első kanizsai kölcsönt folyósította egy katonarétl poslaaltlszt konver-táclós műveletéhez.
Megkérdeztük, ml a véleményt a kanizsai parcellázási mozgalmakról ?
— Az épllkezés — válaazoila — 43 Iparágat tud fellendíteni, tehát minden parcellázást, ha komoly építkezési szándék és lehetőség van mögötte, csak örömmel lehet üdvözölni. Az Ilyen tervekkel kapcsolatban Intézetem it készséggel áll rendelkezésre.
A németországi épllö-takarék mozgalmakkal kapcsolatban érdeket anekdotái mondott el.
— A 10—15%-os rendtzert — mondta — Némelorazágban állami felügyelet alá helyezték, mert tok kisember ráfizetett. Eszembe jut egy hirdetés, ami boldog békeidőkben nagy feltűnést keltett a magyar lapokban It. Fekete betűs filhlvás volt: .500 darab nélkülözhetetlen háztartási cikket kap. ha postán beküld I korona 90 fillért a következő címre...\' Egy csehországi cég elme következeit. Persze sokan beküldték ■ pénzt. Meg ls kapták hiány nélkül ar 500 darab háztartási cikket: — egy cipőgombolót, egy dugóhu-zót, egy körömplszkálót, hasonló miegyebet és 450 darab gombostűt Egyszer valaki megkérdeztet céget, hogy ml ebben a ráció, hiszen, aki egyazer próbál lelt, az többet aligha lesz vevője? A cég Így válaszolt: .Nálam mindenki csak egyszer dül be. De ez nekem éppen elég". Biztosan igy gondolkoztak a német épltőtakarékok ls.
— Köztisztviselők részére rendkívül előnyös bútorvásárlás! alkalom. Modern berendezések, tökéletel jó kivitelben, hoiazu lejáratú részletre, sőt ksmatmentesen is kaphatók — Kopstein bútoráruházban, Horthy Miklós-ut 4.
Amor profanus
(Regén; 1911-bOI) 92
Irtai SZABÓ ZSIGMOND
Msrglt ettől az eslélől várta sor-sánsk fordulatát. Ugy érezte, hogy ez a legfontosabb napja éleiének, mert meg fogja tudni, hogy Monos-tory szereti-e.
Ügy készült erre az estére, mint a színésznő, kl első nagy sikerét akarja megjátszani. Aprólékos gondossággal állította össze öltözékét és többször felöltözöll, hogy a hatást kipróbálja. Párbeszédeket gondolt ki, melyek lefolynak köztük és ellépelödölt azon, hogy egy-egy kérdésére milyen feleletet adjon. Ellenállhatatlan akart lenni ezen az estén és szive mélyéből imádkozott, hogy sikerüljön neki.
Ebben az Időben kapoll Popper Simitól levelet. A bankár nagyon udvariasan és nagyon kedvesen Itt. A levélben azl az ajánlatot tette, hogy nem volna-e kedve Matgilnak három négy hetet tölteni valamelyik előkelő északi tengeri fürdőben.
.Véletlenül én is ods készülök --irta — és igen boldoggá lenne, ha ott találkozhatnánk. Minthogy ezekben a belga fürdőhelyéiül igen nagy.
a fényűzés, talán nem venné rossz néven, ha ajánlatom eltogadása esetén ötvenezer koronát utalványozhatnék a szükséges tollettek beszerzésére."
Margit megvetéssel dobta félre a \'evelet. Ez az ajánlat a maga brutális egyszerűségében sértette. A mostani ellágyult hangulatában, az Ideális szerelem utáni sóvárgásban még utálstosabbnak és még sértőbbnek találta ezt a piaci adás-vételt, de a mulatságra való előkészület annyira lefoglalta, hogy csakhamar nem is gondolt a bankárra.
A mulatság napján Idegesebb és szórakozottabb volt, mint valaha. Nővére csodálkozva vette észre, hogy Margit a paranctoló ét határozott beszédű leány szomorú és elmélázó lett. Estélyi ruhá|a az ágyra voll terítve, a széken a pehelykönnyű selymek, cipók, mindmegannyi tartozékai ifjú szépségének és ő kezére támasztott állal ült az ablak előtt és hosszasan elgondolkodott. Egyre visszatérőn mindig az a kérdés tolakodott agyába, hogy ott lesz-e Monoslory s mulatságon és hogy lesz-e módja arra, hogy megtudja tőle, amit ob esengve vágyolt tudni, saját éleléneS végzetét, Es a más-kor oly erélyes akaratú leány most
félt és szive gyáván remegett, ha atra gondolt, hogy visszautasítják szerelmét. Ahogy leszállt az este, szótlanul, borúi hangulatban kezdett öltözködni. Mikor már !el|esen elkészült, utoljára még a gyémánl kolltert akarta nyakára kapcsolni. De aztán mást gondolt és visszatette tokjába az ékszert.
— Nem akarom, hogy nagyvilági nőnek vagy színésznőnek nézzen — igy gondolta — azt akarom, hogy egy egyszerű, tlsztalelkü lányt lásson bennem és érezze meg, hogy egy első szerelem sugárzik feléje szivemből.
Dömötör ur mint leányainak kísérőié már nyolc órakor meg|elent. Vakító fehér mellény voll ra|ta, lekete estélyi kabát, melynek gomblyukában egy gyanús formá|u rendszalag féle vöröslött. Nagyon Izgatott volt, mert ö volt a bíró a szépségversenyben, sőt a vllágposta rendezését Is ő vállalta magára. Sietésre nógatta leányait, de Margit, bár tel-|esen elkészült öltözékével, még késlekedett. Az aszlal melleit Olt és ods sem hallgatott Dömötör ur szapora beszédére. Későn akarl érkezni, hogy Monostoiyt már ott találja. Hiszen számára az egész mulatság egy ember személyeben
ponlosult össze és ez Monoslory volt.
A Kreuzer-kertben már egészen együtt volt a társaság, mikor odaértek. A bemeneti pénztárnál Rlma-nóczyné Olt, mellette a főbiróné, mint a flókegresülel elnöknője. — Mindketten drága, de ízléstelen ruhában voltak, ellenben tenyérnyi vöröskereszt Jelvénnyel. Dömöiör ur bemutatta leányait. Lujzát nagyon kedveaen, Margitot előkelő hüvöt-séggel fogsdták.
— Szemlelenül szép ez a teremtés — súgta Rimanóczyné,
— Színésznő I — felelte lekicsinylő hangon a főbiróné De azért Irigykedve nézett a lány után és kitűnő ízléssel szabott ruhája láttára keie-rüen Jegyezte meg. — Az Ilyeneknek a legdrágább szabónékra lelik.
A Kreuzer-kert mérsékelt fénvár-ban úszott. Kifeszített huzalokon petróleum-lámpák és lampionok váltakoztak. A keres tánchely körül asztalok voltak, ahol már sűrűn űlt a közönség. Két ugyancssk vöröskereszt jelvényei rendező egy űreten álló asztalhoz vezette Dömötöréket, aztán mind a ketten udvariasan meghajollak és magukra hagylák őket
t Folyt kív.)
tuM március 3.
ZALAI KOZLONT
Nyilatkozat
Kollegiális, kötelességünknek tartjuk kijelenteni, hogy a ,Zala" c. politikai napilap felelős szerkesztőjének Urbán Qyula hirlapirónak nyilvánosságra jutott ügyeiben Bencze jenö «zerkesztő kollegánk nem részes, sőt ezen ügyben a leg-korrektebben viselkedett s egyenes jeliemével nagy segítségünkre volt a helyzet gyors tisztázhatásában. Köszönetet mondunk neki, valamint Benkö Lajos, Hegedűs Endre, Réti István, Markovits Dezső dolgozótársainknak és Nádai Ferenc nyomdatulajdqnosnak, akik becsületes mellénkállással siettek segítségünkre.
Reméljük, hogy a „Zala" körül támadt személyi differenciák a közeli napokban megoldódnak s az uj megjelenéskor az uj irányításba nevezetteket a „Zala" ismét munkába kapcsolhatja.
Nagykanizsán, 1933. március hó 2.
Bálint István
főszerkesztő
Rátkay István
fömunkatén
Tita Anni budapesti kihallgatásai vőlegénye öngyilkosságának hátteréről
A Schenker-cégnél törlént sikkasztások bűnügyiben a vizsgálat befejeződött
Nagykanizsa, március 2
A Schenker- féle szállllmányozó ctg nagykanizsai lióklntézeléuél történt sikkasztások ügyében a bűnügyi vizsgálat rövidesen befejeződik. Ezen a héten a budapesti törvényszék vizsgálóbirája kihallgatta a Budapesten lakó Ttta Annii, az öngyilkos Brand főkönyvelő menyasz-szoayát, Brand Izidor haláláról és annak hátteréről. Az Isméiéit kihallgatások azonban semmi különösebb
lelvliágositást nem adlak.
Ezzel a vizsgálat vjtolsó ténye befejezési nyert A budapesti törvényszék rövidesen megküldi Nagykanizsára a bünüRy iratait, amelyeket dr. Almössy Oyula vizsgálóbíró még ezen a héten ál log lenni a kir. ügyészségre, ahol azlán elkészül a vádirat a gyanúsított Frelvogel Fe-rencné szül. Csonlák Margit tisztviselőnő ellen.
Heghalt Spiegel Szigfrid
Nagykanizsa, március 2 Mély megdöbbenéssel értesülünk, hogy Spiegel Szigfrid kir. kormány-lölanácsos, a soproni kereskedelmi és Iparkamara hervadhatatlan érdemű elnöke hosszabb betegeskedés ulán elhunyt. A megboldogult mindenkor meleg szereteltei viseltetett a nagykanizsai kereakedök és iparosok Iráni és ott, ahol csak tehette, hathatós pártfogásában részesítene őkel. Igazi barátja és Jóakarói* volt mindenkor Nagykanizsának. A soproni kerület — amelyhez Nagykanizsa is tartozik — egy nagykoncepció|u, nagyludásu és rendkívül ériékes vezérférfiul veszliell benne. Temelé-sén a nagykanizsai Ipartestület Is képviselteti magát, amely táviratilag kondol\'ált az elhunyt családjának.

A „csavargó Ferkó" agyonszúrt egy legényt
Pecsa, március 2 (A .Zalai KízltSny\' ludósltó/álól) Eddig Ismeretlen hátterű gyilkosjág ügyében nyomoz a pacsal csendőrség. Pllll István 21 éves legényt az esti órákban vérébe tagyva talállák meg Pacsán. A testén szúrt sebek
\\ollak. Ereje már teljesen tlhagyla s a kérdésekre csak annyit ludolt válaszolni, hogy a .csavargó Ferkó\' szúrta meg, azután kiszenvedett.
Mosl keresik, kl lehelelt az i .csavargó Ferkó" és miírl ölhette még a fiatal pacsai legényt.
Itt az ui tavaszi divat!
Dus választék legújabb szabású tavaszi
női köpenyekből
Divatos női és férfi ruhakelmék köpeny és kosztümanyagok
megérkeztek
5INBER
DIVATÁRU HÁZBA
A Grand Hotel pályázat megfejtése
Tiz kétszemélyes mozijegy vén gazember" előadására és tizenöt s&r-fotó a dl]
Idnoflosanft a* érdeme* kanishI luraakMUaset *m
VARGA
Mos Fesl
Tisztit
Gallérok tisztítása
8-10 fillér
Horthy Mlklós-ut 8. Hunyadi-utca 19.
Nagykanizsa, március 2 A Metro-Qoldwin-Mayer hatalmas filmje, aminek páratlanul línyes premierje a napokban volt Budapesten, a Orand Hotel, pályázatunk révén már Kanizsára érkezése előtt is igen széleskörű érdeklődési kellett olvasóink köriben. Bizonysága ennek az a temérdek megle|lés, ami pár nap alatt a szerkesztőségbe érkezeit.
A helyes szereposztás a következő: Gruzinszkaja orosz táncosnő: Oreta Oarbo.
Báró Qalgern volt katonatlszl: John
Barrymore. Flaernmchen kii gépírónő: Joan
Crawford. PrejMng vezérigazgató : Wallace
Kl Ingeiéin könyvelő: Llontl Barry-
A rengeteg megle|tés közül hibátlan mini előrelátható, nem sok van A helyes megle|lők névsora a következő.
Havas Mlklóanó. f»ldea Osuláné Kál-
S&" T& Ki ta5tÍ M Márton, BoryFerenc, Major János, Muatoa
Manci, Totota testvérek, Holczer Irigy— ür. Elcbncr Árpád, Elektra. I^nkol Mar-Elt Bellonl Józselné, Entz László. Weln-bergor Manci. Havas Andor, üoutach Andor, Volkovlca Olga, Siommor Fo ronc, Borény Magda. Oaákl Sándor, Sllller Imréné, Klausí, Rósslka, Stetner 0 zkér, tedofnky István. Kender Ferenc, Welsz Marxit. I.ukács Vltmoanó, Fiacher Tibor. Sárkány Mórnó, Sípos Hlla.Androl-deaz Anna, Oumilár Lujzl, Potczer Antal, Balogh György.
Egy-egyhollywoodi star-folót nyertek a kővetkezők:
Ftschor Tibor, Lenkel Margit. Polczer Antal, Totola testvérek. Fonder Ferenc, Földea Oyuláné. Ma|or Jánoa. Kálmán Magda, Csáki Sándor, Vo|kovIca Olga, Klausz Róz lka. Entz Ijteló. Flachor Tibor. OumtlAr Lujzl, Sárkány Mórné.
A tiz kétszemélyes mozijegyei a .Vén gazember\' nagykanizsai előír,Hsára a következők nyerték:
Pék Pál, Andreldess Anna, Havas Mlklóané. dr. Elchner Árpád, Stetner Oszkár. I.lcoár Tercsi. Tóth J6zeef.Be-rény Magda. Balogh Oyörgy. I.odofsky István.
A nyereményekéi\' a Zalai KözISny szerkesztőségében . etl jelentkezni.
Aíc IPOK vezetősége Is részt vesz a nagykanizsai Ipartestület közgyűlésén
Nagykanizsa, március 2 Az Ipartestületben lázas munka folyik már nspok óla. Előkészületek az Ipartestület rendes évi közgyűlésére, amikor 14 elő já\'óságl lauol, kinek a mandátuma lc|ár, kl fognak sorsolni és u| váli^zlást megfeni. A testület irodája most állli|a össze lelentését a nagykanizsai ipartestület egy évi munkájáról, amely vlsx-szapillanlásl enged abba a Illán! küzdelembe, amit az elnökség és ii elöljáróság folytatott az Iparosság érdekeiért cAk az tudja Igazán értékelni «z elnökség és elöljáróság munkál, akinek módjában van abba beiéklnlenl és az ellnlé-zett aktákat Is megnézni. Egy u|abb év határkövénél ugy az elnökség, mini az elöljáróság büszke lehet munkájára. Mindent elkövetett, amit emberileg el lehet végezni, mindenül! olt voll, ahol tenni, síkra szállani, küzdeni kellett az egyetemes Iparosság érdekeiért. Hogyha nem tudta mindazt elérni, amit akart és szereteti volna: az sem az elnökségen, sem az elöljáróságon, hanem a mai rettenetes kataklizmán mu-lott. Az elnökség és elöl|áróság felemell fővel, nyílt homlokksl és tiszta kézzel áll a közgyűlés elé, hogy beszámoljon egy évi sálárko-dásáról és megkapja érte a leimentvényt. A nagykanizsai ipartestület elnökségének és elö!|áróságának azonban több jár, mint egyszerű fdmentvény: hála, elismerés és köszönet azért az egész emberekel igénylő, nagy-nagy áldozatkészséget követelő, önzetlen munkáért, amit a helyi Iparosok minden egyeséért véghezvillek. A becsületesen teljesi-lelt lelkiismeretes munkának jól eső tudatával állhatnak Iparostársaikeié, hogy a lefolyt év munkamérlegét eléjük terjesszék.
»
A nsg/kanlzsai Ipartestület az eddigiek szerint valószínűleg március 25 én délulán három órakor tartja rendes évi közgyűlését, amelynek fényt és díszt ad ai a körülmény, ahogy erre lejövelelűkel megígérték az IPOK uj vezetősége, Papp jjzsef, Dobsa László, úgyszintén az iparosképviselö, Körmendy Mátyás.
lÉőlárA!
A nagykanizsai meteorológiai meg-flgyelőlitentésekr CsOKktOkOn a Mmit-ttklrt: Reggel 7 órakor —VI. délulán 1 órakor +4-4, eate 9 órakor 0-0.
Pttltfor* ■ Égési napon ál tlsata égbol-tozat
Sülirdny: Egész nap délnyugati szél.
(Éluakal rddlijtkntitl A ■alMreU. ■lal l«M**t Isiseit tsto 10 ám* ken Uamsa táHozásra nlnoe
HIRDESSEN
* „Zalai M*IB«»"-b«i.
ZALAI KÖZLÖNY
Szereti a gulyást és eljön Kanizsára Sassék
Rabindranath Tagore leánya paradi- \'nclíaí házigazdája csomot futtat két kanizsai művész kertjében
Nagykanizsa, március 2 Haldarahadban a pénzügyminiszternek magyar vendégel vannak, Kanlzsníak.
.Haldarabad Nyugallndia egyik tartományi. Lakosainak száma 13 millió. Fővárosa Bombay." — Eny-nyll tudunk róla körülbelül, akik valamikor földrajzot tanultunk. S hogy ma Bombayban ennél sokkal többet tudnak Magytrortzágról, az ennek a kél kanizsainak érdeme, az ő csodálatos pályát befutott művészetüké: — mrs. Sasi Brunneré és Elltabeth Brunneré.
1929 májusiban Indullak útnak Budapestről a Nemzeti Sralon egy nagy sikere után. Két hátizsákban volt mindenük. Oyékényet, Róma, Tripolla... az óceán... Mini Tilll és Mltll > kékmadár után... Ma ezt Írják: .Indiából elmenni vágyni — nem, az lehetetlen,*
Most van uton Kanizsára egy film, amire felvették Elizabelh Brun-ner, vagy ahogyan nekünk ma Is kr ■ lebb: Sass Baba tánc-számalt Ca.- iában.
Mlelölt a film Ideérne, a mindennapok krónikása, aki büszkén és Bzerelettel kíséri figyelemmel egy másik világba szakadt honfitársai minden lépését, kusza levél-tömkelegekből és óriás ujságlepedökből hadd mondjon el egyetmásl róluk. ..-megaszalódik a test" .Talán ml vagyunk az elsők, — írja Saasné — kik India levegőjét festjük. Nagy ára van. Az agyunk, a szeműnk megy tönkre. A test roskatag, öreg lesz, megaszalódik..."
A napokban fényképek érkeztek tőlük. A legmodernebb pesli foto-aleller se csinál különbet. Etek a kép-k megcáfolják a fenti idézetet. A lapok is tele vannak a kél magyar müvétznö fényképeivel. A lahorel kiállításuk haaábos kritikái mellett egétz oldalt tzentel a The Tribünt 12 képük reprodukcióinak. Köztük van a .Hungárián Laké": — a Balaton is. Egy másik számban Irodalmi zsúr a liszlelelükre, fényképekkel. A The Civil et Mllltary Oazette kélhaaábosan közli az egész ktállllás fotográfiáját, rajla fehér tógában, kibontott hajjal, háltál Sassné egy látogató notabilitás\' kalauzol a képek előtt. Pedig a művészek iránt ezek a lapok rendszerint meglehetős tzükmarkuak. Az értelmetlen lohuva-bohunak látszó/hindu vagy mifajfa belükkel, visszafelé
nyomtaton ujságlepedőkön is a két magyar neve fonódik kuszán kígyózó belü-cirádákba.
Háború Slv* latennő furulyája miatt
Sok érdekes dolgot lehel klbön-gésznl ezekből az újságokból. Laboréban például egész kullurháboru lört kl Sassné egy képe mlatl. Van egy képe, amelyiknek Slva itlennö az egyik alakja. De a képen nem egé-tzen ugy (ujja az Itlennő a furulyái, mint ahogyan azt a jámbor hindu évezredek óla képzeli magának. Notza, levették a képet > kiállilái faláról. És kitört a botrány. Két pátira szakadt Lshore. Kél pártra azakadtak az u|iágok. Voll egy Slva-párt éa egy Sast-párl. Napokon ál dull a háború. A líataleíg Sast-párll voll, mert a művészetre esküdött Végül Is a múzeum igazgatója egy napon bevonult a kiállllás termébe 15 testőrrel (Izzó voll a hangulat nagyon I) és döntött. A fiatalság megbukott. A képet nem szabadolt kiállítani.
Paprlkáacslrke Indiában
Az egyik kritikái Rupkrlshn! Irta Sassékról, az egyik legnevesebb Indiai fealő. A vernlssage-ról szóló tudósilás szerint a kiállításon 300 Sass-kép lorakozoll. A punjabi Szépművészeti Társaság rendezle a közponil muzeumban. Az Irodalmi Kör clubházában párhuzamos flók-kiáliilásuk voll. A kullur-élet jelesei mondtak beszédekel: prof. Seshadry, sir Abdul Chadnlr bíró. Sass Baba válasroil angolul éa egyben megbízást kapott egy kimondhatatlan hosszú nevü hindu főúr arcképének megfestésére.
Egy krlllkából: .Mesterek az Indiai élei megfestésében... Szindus India az, amit klállilolíak, élclhü és békét lehelő...4
A meghívásnak, amikkel a két művészt elhalmozzak, se szeri, le Máma. .Egy meghívást oslrom kö-zepébe kerültünk" — Irják. Fotográfusok, autogramm-gyüjiők Indiában li éppen ugy rohamoznak, mint Budapesten. \'
A házigazda, roppant gazdag Indui ur, akinél Süssék laknak, magyarul még nem lanull meg egy iról sem, de a paprikáit már ugy eizl, mint egy msgyar nábob és lobban izeretl a gulyáit, mint a datolyát. Tervez egy európai ulazáit és megígérte, hogy felkeresi Magyar
orszAgot és eközben tesz egy ugrást Kanizsára ts, niegnézl, milyen levegőben nőll a két magyar művésznő.
Paradicsom-lugas Különben amerre csak Sassék megfordulnak Indiában, mindenült ott marad a müvéizetükön, a balatoni képeiken kívül Is a insgyartág-nak valami emléke. Saaané é« .a leánya tudvalévőleg a nyerskosztosok szektájához tartoznak, így akárhol meglelepednek, paradicsomot is tenyésztenek. Egyik levelükben Irják: .Ma volt Itt Rabindranath Tagore leánya paradicsom-futtatási tanulni. Egy ágy paradicsomunk már olyan, mint a lugas." A buji indiai humuszban valóságos kis erdő fakad a magyar paradicsom magjaiból.
A napokban repülőposlával érdekes küldemény érkezeti a Zalai Közlöny szerketzlöségébe Indiából. Egy iuxurlőz, modern kUllllásu fűzel, benne egy tanulmány P. Seshadry tollából Snssék indiai művéazeléröl, utána külön lapokon a kél művész legszebb képelnek reprodukciói.
A gyenesl muskátlitól az indiai ég pirosáig
Két csodálatos ember Sassné és o kis Haba, aki azóls, hogy elkerült Kanizsáról, biz\' komoly nővé serdüli. Kél vándorló, fehér lélek, akiknek a szivéből ugy hunyorgat hazafelé a diciőjégei magyaraíguk, a gyeneii muskátlis ablakok pirosa ugy vibrál a lelkük magányoi mélyein, mini ahogyan az égbolt titokzatos messzeségeiből hullanak távoli csillagvilágok aranysugaral a keserű levében forgó testvérre, az öreg, bomlolt, gonoBz, gyönyörű földre. Két csodálatos lélek. Tele a művészet Bzárnyaladó hitével és erejével. Tele földönlull álmok Ihlelő ragyogásával. Tele testvériséggel minden széphez. Kél csodálatoa akarat, amely le tudta győzni a lehelelleni éa neki tudott lendülni az emberi embertől világoknál jobban elválasztó, messze Idegenségnek és kél kézzel tudja szórni kincielt az Indiai ég pirosaiból, a Hlmalaya hófehéren szikrázó fenségéből, a hindu élet tarka, sanyarú forgatagából, mindenből, ami a keze, a lelke ügyébe esik.
Ebben a lüzetben sorakozó képeik közölt Is: — a hold-fantázia gyönyörű izlmboluma, vászonra featetl költeménye melleit, Rabindranalh mélységesen szép, ősz feje mellett, az éjszaka fényeinek ciodálalos álma mellett, a lólusikehelyre zuhogó fények kápráztató gazdagsága mellett, India embereinek, földjének, életéuek arci mellett, — ott vannak a Bala-
1933 március 3.
Ion jtgenyenyárfát pirtjal ét hiába Irlák alá ridegen kongó szavakkal: .Ihe Hungárián laké Balaton", — ■ mente szakadt két magyar szivében oll cieng-bong ugyanaz a szerelme a zalai partnak, mint ami Innét emlékezik rájuk, hogy soha ne felejtték, ahonnét elindultak.
Ez a ,the Hungaian laké" máit mond, mint Sasiné levele. Ez nem azt mondja, hogy .Indiából elmenni vágyni lehetetlen". Ez azt mondja, üzeni, szivdobogja haza, hogy .a Balaton mellé vluza nem jönni lehe-tellen". m
Emlékeztető
Márc. 4. Vasutas-búcsúztatás a Koronában.
Márc. 5. A Leányklub bőjll estje fél 7-kor a Mlstzlóiházban.
— Liceálls előadás a városházán 6 órakor (Vegele Károly)
— Liceálls előadás Ktskanlzsán az Olvasókörben 4 órakor (dr Fülöp Oyörgv).
— Kath. Legényegylet lártaivacto-rája 8 órakor.
Márc. 7. Böjll konferencia a fehérteremben 6 órakor (Molnár P. Arkangyal). Márc. IT. Az Izr. Nőegylet jelmezes purlm-bálja a Katzlnóban.
— Az Ipartestületi Dalárda jubileuma és serlegavalása a Koronában
Márc. 12. Liceálit előadás 6 órakor
a városházán (Surányi Qyuia). Márc. 13. A zeneiskola növendékhangversenye 6 órakor. Márc. 14. Böjti konferencia a fehér-terember 6 órakor (Kolla János).
— Bucsu-bankelt Gombár Gyula tiszteletére 8 órakor a Komában.
Márc. 15. Hazadat malíné a Színházban.
Márc. 19. Liceálit előadás 6 órakor a városházán (dr. Oéber Ödön).
— Izr. hitközség közgyüléte. Márc. 21. Polgári Egylet rendkívüli
közgyűlése 6 órakor.
— Böjll konferencia a fehérlerem-ben 6 órakor (dr. Kerkay Józsel),
Márc. 25 —28. Országos ÓMKE-
kongreiBzui Nagykanizsán. Márc. 26. Zenei liceálls matiné fél 12 órakor (Vannay János).
— Liceálls előadás 6 órakor a városházán (dr. Wlnkler Ernő).
Márc. 28. Böjti konferencia a fehérteremben 6 órakor (Pehm József. Apr. 3. A zeneiskolai tanárainak
Brahms-hangversenye 9 órakor. Ápr. 4. Böjti konferencia a fehérteremben 6-kor (P. Rónai Qyörgy).
Értesítjük tyfiEf jatS?* nagy tavaszi vásárt
rendezünk, mely alkalommal rendkívül alacsony áron eladásra kerülnek
kész n3, kabátok IO._ P-M, fe!jebb bíuzok 3- P-tö| feljebb príma kartonok méterenként -80
nöi szövetruhák 10. - príma kelengye siffonok
többi áraink is hsennii ", " méterenként-75 tavaszi finom női kabátszövetek P
hasonlóan tgen olcsók. Berendezés és egy 3-as Wertheimsíekrény ... , - . , ..
igen olcsón eladó. WeifZfeld Ól (FífCtW
1933. március 3.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Március 3, péntek
Római kalollkua: Kunlpuifda. Protest: Kornélia. Iar.: Adat. hí 5
Városi muzeurn és Könyvtár nyitva CBUtflrtökön ti vasárnap délelőtt 10-töí 12 Orálg.
üyígyszeitárl é||ell Bxolgálat e hónap, ban: a Salvator-gyógyflwrtár Erzsébet tár 21. ss. és a kiskanlisat gyógyszttlár.
afitldrdó nyitva veggel 6 órától esle 8 ótálg (bétló, azetda, péntek délután, kedden egész nap rtóknek).
— (Bankett Oontbár Oyula tiszteletére) A tűr. járásbíróság Wrói kara, fogalmazói éa segédhl-vatall tisztviselői hlvalalfönőkük, Gombi\' Oyula táblabíró nyugalomba tonulása alkalmából, tiszteletre f. hó 14-én esle 8 órakor a Koronában bucsuvaesorát rendeznek. Minthogy Gombár láblribltó nemcsak hlvalallársaí körében Örvend meleg szeretetnek, banem a nagykanizsai lltsadalom és a vidék legszélesebb kórelben Is, a járásbíróság személy-íele alkalmai kíván nyu|tani Ojm-bár Oyula nagyszámú barátainak és lliztelölnek egy kedves, barátságos est keretében a tőle való elbucsu-lina. Felkéretnek mindazok, akik a vacsorán részi óhajtanak venni, hogy aen szándékukat március hő 11-én délután 2 óráig a járásbíróságon Szondy Aladár Irodailsztlel közölni szíveskedjenek (Járásbíróság 2. sz. ajtó). Egy teríték ára 2 pengő. A jelentkezés a terilék árának klllzeté-sére meg nem jelenés esetén Is kötelező.
— (Temetés) Csülőrlök délután temették el hatalmas közönség részvétele mellett J)ik Bíla volt pacsal plébánost. Pacsa nagyközség képviseletében nagyobbazámu ktildollség jeleni meg Kovács Imre plébános, Török Oyula főjegyző és Landl Ferenc Iskolaigazgató vezetésével. A kerűlell papság Wache Ernő esperes vezetésével Jelent meg. A lemelé.l szertartást Magos Mihály kegyesrendi házfőnök végezte fényes papi asszisztenciával, majd az Intézel énekkara dr. Kttkay József\' tanít vezénylete alatt gyászdall énekelt. A megható szertartás után az áldott emlékű plébános holtleslél a pisrls Iák sirbolljába helyezték pihenőre.
— (A vasárnapi leceálls előadást) Vegeit Károly gimnáziumi lanár iart|a. Érdekesnek és felettébb tanulságosnak Ígérkező előadásában a napjainkat uraló eleklromosság történeti fe|IOdését fogja bemutalnl. Az előadáson a Klskanlzsal Uvtnle Énekkar szerepel.
ZALAI KÖZLÖNY
JÓ MUNKÁT
PÁLCSlCSná.
kapunk.
Hiö mgjkaiiml teljen-, kelme-, fouallentó és regytlizllló üzeuin FBOzleti FŐ-UT 7. *
— (Nagykanizsa-Balaton „pre ralere quallte") Kellemes meg|egy-zés kíséretében lalálkozlunk Nagykanizsa nevével a Bernben megjelenő Revue Aulomobll hasábjain. A lap egy hónappal ezelőtti számának cikkében a|ánl|i olvasóinak, hogy legyenek ulazásl Magyarországra, a Balatont ki ne fele|lsék, megjegyezvén, hogy a Nagykanizsa-Balaton-Budapest közötti ul .loule premiere quallle".
— (A Szanatórium Egyesület) nsgykantz6al lüdöbeteggondozó Intézetében febtuár hónapban 37 u| beteg jelentkezeti. Az összes keielt betegek száma 167 volt. Az év első kél hónap|ában 376 beteg állt kezelés alatt. Februárban 6 Röntgenvizsgálat, 22 laboratóriumi vizsgálat váll szükségemé. Segényben részesült a hó folyamán 41 beteg, kik 1370 liter tejel kaplak.
Gyomor- él bélzaiarokaál, étvágytalanságnál, szorulásnál, fölfuvódás-nál, gyomorégésnél, felbőfőgésnél, szédülésnél, homlokfájásnál, hányingernél 1—2 pohár természetes „Ferenc lóuel" keserűvíz alaptsan kltisdilja az emésztóutakat. Közkórházi jelentésekben olvassuk, hogy a Ferenc lóxsel vizel még a fekvő betegek is nagyon szívesen isszák és allatánoBan dicsérik. — A l\'ereac lóliel keseruviz gyógyszertálakban, drogétiákban és lüszerüz-letekben kapható.
•— (A barakkl ltjuság) nemes tanújelét adla hazafias érzésének és áldozatkészségének. A maguk körében Összegyűjtőitek 6 pengőt s azt a hősök Iránt érzeti kegyeletük Jeléül beküldték a 48 as szoboralapra.
Ha ön gyorsan akar, jól
[megkönnyebbülni, Használjon „Igmándlt" s be iog [teljesülni.
— (Munkában a karók) Kuka-ruzsnyák Mirton 21 éves tótszerda-lielyl gazdalegény a bátyjával együtt kiment a szőlőbe, ahonnan este 7 óra tájban térlek haza. 500 méterre a községtől, a sötétben összetalálkoztak Varqa Oyörgy és Lakács István totazerdahelyl legényekkel, akikkei szóváltásba keveredtek. Rövidesen verekedésre került a sor, melynek hevében Varga és Lukács egy karóval ugv agyba-főbe verték Kukuruzsnyák Mártonl, hogy a Ha -tal legényt súlyos sérüléseivel be kellelt szállítani a kanizsai közlór-házba.
Zürichi zárlat
Pária 20-22, London 17-44, Nawyork
511-78, Brllsael 72 12\'/a, Milano 26-17
Madrid «-72\'/l, Amalerdam 207*3Ű Berlin
12170, Wien 72 04 Szólla 3-75, Ptíga
15-23, Varaó 57 50, Budapant -•-, Belgrád 7-00, Bukarest 306
Régi vágya Önnek: családi otthonát,
vagy régóta megvásárolt villátokén az óhajtolt
villát megépiteni ? ? . . .
Vágyát valóra váltja .
Budapest Székesfővárosi Takarék Szövetkezet
k&losSnrandazerD, mert ez az egyetlen rendszer az egész országiján, ahol az fin állal megjelSIt Időpontra van a kötoaSn folyósítása garantálva.
Siessen megismerni a feliételekel, mert így még az ávban építhet, házal, telket, tőidet vehet, Örökséget megválthat, vagy régi adósságot kicserélhet.
Díjtalan felvilágosítást ad szövetkezeti tagunk és megbízottunk.- Flaaoh László ur, Nagykanizsa, Kölcsey-ulca 12., de felvilágosítással szolgálhal: Németh József ur la, I. oszt. poataaltlazt, Bagolai sor 31., (Ka onarél), akinek a f. évi március l-re garantált kfilosSn már február 98-án itt Nagykanizsán folyósítva Istt.
SPORTÉLET
Vasárnap bajnoki (utball-mérközés lesz Nagykanizsán
Négyhónapos téli szünet után első tavaszi bajnoki mérkőzéséi jálsza • bajnoki tabella élén álló NTE a Kaposvári Rákóczi csapatával. A sorsolás a szavon eleje miatt nem mondható valami szerencsésnek, mert a kaposvári csapat a meglepetések csapala, nem egy ízben szerzeit a vezető csapatoknak meglepetést. Egy az őszi szezonban ugyancsak első őszi bajnoki mérkőzésén került össze az NTE-vel, ahol 4 :2 arányban aulyos vereséget mért az NTE-re. Az első félidőben u NTE már 2:0 vezeteti, de a kaposvári csapat olyan- finist vágóit M, amely elég volt arra, hogy a szezon kezdetén levő NT E-I maga alá gyúrja. Nehogy az őszi mintára meglepetés étje ai NTE-t, már 4 hete tréningben és Így nagyszerű formában van, amit az elmúlt két vasárnap mutatóit nagyszerű Játéka is Igazol.
Az NTE-re nézve nagyon fontos a győzelem, mert veresége esetén a KPAC kerül a bajnoki tabella élére. ■
Közgazdaság
Terméiytássáe
Buta tlacav. 76-OB 14-70 14*9), T7-eS
14-80-15 30. 78-ai 1510-15-43, 79-«s
15-30-1580. 80-aa I5 45-I5J0, dunán-lull Tft-OB 1385-1405,77-es 14-00-14-20, 78-aa 1420 -14-40. 7l)-ea 1440-1460, 80-aa 1455 -1475, toza 750-76% lak. árpa 9 40 960, zab 9-20-V50, l«t-gerl 6 8 J- 690, korpa 600—6-10.
á lemzell Baak ásTlM-árfolyiml
DEVIZÁK Antal. 23120-23240 Belgrád 830-8-40 Ban In 135*80-136*60 BtOBMl 79-28-79-74 Bukarest 341-343 Kopenb. 86 50-87-50 London 1 ír 45-19 50 Madrid _■—_■_ Milano 3000-3018 Newy. 571-00-57400 Oszló MHKl-lOO 40 Pária 22-33-22 47 Prága 16-93-17 01 Szófia 4 00 < 27 StocJülJÜ3-20-!04 00 Varad 64 05 64 45
Wlan -■-•-
Zürich 110-80-11140
valutík
Anjoll. 1945-19 81 Balga ft. 7916-79 74 Cséhk. 1691-17 01 Uánk. 86 30-87 50 Dinár 7-50-81)0 Dollit 57050 57350 Francia 1.22-30-22-50 llotl. 231110-23200 Zloty 63 95-94-45 Lel 3 40-3-44
Uvs 3«M-2S Ura 2990-30 20 Mátka 135-70-136 60 Norvég 9940 10040 PeaeU - - ■-Schlll. 80 10-80 80 Sválcll. 11070 111-40 Svád k 103 00-104 00
Wien clearlng árlolyama t 80.404.
Sertésvásár
Felhajtás 2850 eladatlan 382 - ElsS-rendu 1-02-106, szedett 1-04-1-07, aze detl kOlép 092 0-96. kltnnyü 0-84 -088, I-bó rendű drog 0"88 092, ll-od rendtl öreg 0-86 -0-90, angol stlldó I. 092 - 095, szalonna nagyban 1*30-1-35, zalr 150 -155, hua 1-10-1-30, félaartta 1-24-1 38.
Kiadja a laptnlajdonoa KOzgttzdaaágl Rt. ttutenberg Nyomda 4a Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Karoly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 781 saira.
Ne vásároljon, mig meg nem nézi
Golenszky Ferenc
selyem- és szövetáruházát az Első Magyar Biztosító palotájában (volt Kertész cukrászda).
Megnyílót! márciuf 2-án. Olcsó árak! Ponftoi kfizolflálái!
ZALAI KÖZLÖNY
1063, március 3.
Nyilt-tér.*)
If|. Koller Jánosnak a .Zalai Közlóny" mull évi október 23-iki szímá\' an megjelent nyilt-léri nyilat kozatára kijelentem, hogy az alaptalan beállítás — Igenis megfelel — a valóságnak, mert azóta, vagyis 1933. március 1 -ín én őt tetlen-ériem, amikor a lakásomból — a kerítésen ál - menekült és kél tanú és két rendőr jelenlétében — a rendőrségre kísértem.
Oódor Sándor.
*) H rovat alatt közlőitekért *em a szerkesztőség, Km s kiadóhivatal nem vállal
fakUasaS*!.
Fagymentes napokon permetezze
gyümölcsfáit I
Deisdrin
Enda
■ao-Dendrin
(gytlinölcsla korbottneum)
Balbár
(kénbárium készítmény)
IMmolaa
Porta riss
(gyUmölcstakátrány)
Amonil
Sulfarol
(kénkét zltmény)
Oltóviaaz Harnyóanyv
beszerezhető:
orszAg József
mag, műtrágya, növényvédelmi szerek kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
(A bíróság mellett)
SzalLSBolBteit
r"
I mindenki a helyi kereskedőknél 6a Iparosoknál szerezze bel
iraÖWnWFTfcSEI
gallértlsztitás, ruhafestés, yegytfszUtás legolcsóbb árakon, .Ideál* gőzmosógyár kelmefestő é* vcnylisilltó gyfljtőtelepe Olga kalap éa kézimunka szalon, Horthy Miklós-ut 5. r~ 5017
Ma>flga*dasógl MakUkolát vAgaelt, négy középiskolát Járt, 23 éve*, nőtlen, több évi gazdasági gyakorlattal éi leirt bizonyítványokkal rendelkező, tyuk-itnyésitésb^n nagy jársssággal bíró fiatal ember uradalomba ajánlkozik Ispánnak, ga daságl gyakornoknak, vagy munka-relügyelőnek ellátás és minimális flzeté* ellenében. Szive* megkereséseke\' .Jeles* Jeligére s Zalai Köilöny kiadóhivatalába kér. 595
Kérem a közönséget, hogy autó megrendeléseit kizárólag 167. és 571. telefonállomáson adja le részemre. Kaufmann Manó. 5798
Kiadó Lg;:.""i.:r(?í
lilás
ettól
\'Uggetlentli egy kOlflnéltS sutba p.tSIt-utoM 17. alatt. Érdeklődni le-het ugyanott mladen d. u. 1 és 3 között.
Megkezdtem sajZtterméill paBény.árl idea rlflng boraim kiméréséi 1 Ttter ii ftll
Holt zer, Hötvöo tér 26,
901
fiatatétll«ly«x4a miatt raktiiamat mély.n l.axáljltott álban bociátom a a. 6 közönalg rendelkezéséle. áriaiuth, taaéi^aSaar,
Szép egyfcZoha kunybls lak.. azon-nalra kiadó 7rinyl^JW»ló«-« IS 622
Mind**.* szakácsnő hosutt bizonyít-vánnyut aionnalra, vagy mStelua 15 érc tchlftt* Ztlnyi Miklóa-u. 26 71H
Transdanubizi Egyesült Gőzmalmok R. T. és az Enyingi Gőz-maiam «És VillamasüzEm fit. T.
igazgatósága, felügyelőbizottsága és tisztikara mély megilletődéssel tudatja, hogy érdemes igazgatósági tagja
Méltóságos
SPIEGEL SZIGFRID ur
m. klr. kormányfőtanácsos, kamarai elnök
március hó 2-án váratlanul elhunyt.
fl megboldogult vállalatunk irányításában hosszú éveken át vett részt és gazdag tapasztalataival megbecsülhetetlen érdemeket szerzett.
\\
Emlékét soha el nem muló kegyelettel fogjuk megőrizni!
Nagykanizsa, 1933. március hó 3-án.
Magyarhóa étkezőterem 4 én, azom baton mrgkeidl a lőzést. Arak a kővetkezők: Egy komplett ebéd Ükeiével 80 dll., vacsara 60 f 111. E»y pár virsli 30 lill Zóna kenyérrel 30 fül. Má\'na»x"rp 20 ti\'.. Limonádé 20 lill. Figyelme* klszolgá>ás Szives pártfogást kér Nánhegyesdl Zuberváry Zoltán. volt Erzsébet királyné szakácsa. -725
Karunk tág**, tinta. világos, butor-nélküll tsobál a város belterületén. Kérem a elmeket a kiadóba 720
Takarítónőt napi néhány órai munkára (elveszek. Kölcsey-u. 11., udvar. 721
Bagnóraagódat keresek azonnali belépéssel. Király-u. 2. -719
Két nagy szobából álló utcai lakóa mellékhelyiségekkel kiadó május l-re. Egy udvari laká», mely áll egy szobából é» Uunybáböl, kiadó, esetleg Istállóval. Su gái-ut 29. 717
A nagykanizsai klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól.
1492/tkv. 1933. szám.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek, léptaksrékpénitár RT. végrehajt) Virág Qyuláné Dell Regina és ula végrehajtá t atenvedők ellen li
végreha|tatónak \' Virág indított
végrehajtási Ügyiben a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az IMI LX. tc. l7fl §-• értelmében eJ.endeH a* ujabb árverést 800 sr. P tőkekövetelés, ennek 1931. évi december, hó 6. nspjától Hró érvényesíthető legmagasabb kamata, W/o váltódij, 127 P 20 f eddig megállapított é* a leien kérvényért 26 P 70 f ezúttal megállapított költség, valamint a csallakozottaknak kimondott, a dlóskáll 1216. bz. tjkvben foglalt Ingatlanokra Raffel Vilmos 50 P, Kaufmann Károly 250 P, Báron Rezső 113 P 20 f. Nagv Ilona 306 -f 180 P, Farkas Ferenc 22 P és Matucz Alajot 640 P,
valamint a dlóskáll 1216. é» ungjakab-fal 319 sz. tjkvben foglalt inga\'lanokra Keatlhtítyvldékl Takarékpénitár RT. 398 P tőkekövetelése és Járulékai beha|tása végett, a nagykanizsai klr. járásbíróság területén levő Dióikéi és Ung|akabla községben fekvő s I. a dtAakáh 1216. sr. tjkvben 380. hr«.
óráját tűzi ki és az árve/ósi feltételeket az 1881: LX t-c. 190. §-a alapján a következőkben állapítja meg: 1 Az árverés alá esö Ingatlanokat és
frdlg 330. hr*s. a. foglalt Ingatlant a kl-láltásl ár felénéi, a többit kétharmadé nál, Illetve a megállapított legkisebb vételárnál alicaonyaib áron eladni nem lehet (IP03. XLI tc. 26 §)
Az árverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár I0°/o-át készpénzben. vagy az 1881 : LX. t.-c 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadék-képes értékpaulrosban a kiküldőitnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen biról letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881; LX. t.-c) 147., 150. 170. §§.; 1908: XL. t.-c. 21. §..
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. 25. §.)
Nagykanizsa, 1933. évi február hó 16. napján.
Dr. B«ntzlk >. k. klr. Jblró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó s. k.
7(8 fítUit.
a foglalt ház. 48. sz a. udvar és szántófölddel Ingatlannak Virág Qyula nevén álló \'/» részére 800 P, 1077. hrsz. a foglalt szántó a Hegymellettl Feltómezón Igatlan \'/» részére 30 P,
1083. hrsz a. foglalt szántó a Hegy-melle tl Felsőmezőn ingatlan \'/» részére
ÍM P,
497 c hrsz. a foglalt szőlő a Szegfalusi hegven Ingatlan l/a részére 37 P,
609/a. hrsz. a. foglalt szántó a Szegfalusi hegyen ingatlan \'/» ré*xére 27 P,
972/b. hrsi. s. foglal! rét a Klsnádl rétekben Ingatlan l/a részére 8 P 50 f,
453/a. hrsz. a. foglalt szántó a Steg-faluii hegyen Ingatlan \'/* \'észére 20 P,
9 3. hrsz. a. loglalt rét a Klsnádl rétekben ingatlan >/» réssére 22 P,
539/b hrsz a. foglalt szőlő és pince a Szeglalusl hegyen Ingatlan >/» részire 179 P.
533/c. hrsz a. fogalt szőlő a Szegfalust hegyen Ingatlan l/s részére 179 P,
682 hrsz. a. foglalt szóló é* rét a Sz?glalu*.l hegyen ingatlan •/» részére 34 P, II bz ungjskabfai 319. sz. tjkvben foglalt szőlő az AUÓungl hegyen végrehajtást szenvedők nevén álló «/* részére 261 P éa 1/d. 2 28. hrsz. alatt foglalt erdő Jakabfa puritán Ingatlannak ugyanazok nevén álló «/* részére 260 pengő kikiáltási árban és pedig az I. pont alatt (elsorolt Ingatlanokra e* II pont alatt felsorolt Ingatlanoknak Virág üyula nevén álló »/• rííiére 3490. tkv. 1918. sz. végzéssel özv. Vltág Oyu-láné Dell Regina Javára bekebelezett haszonélvezeti szolgalmi jognak fenntartásával, — de hí Igy az azt ine,előiö terhek fedezetére ezennel megállapított T00 P be nem Igértettiék, az árverés hatálytalanná válik s az Inga lanuk a szolgalmi jog fenntartása nélkül kerUlnek ugyanazon határnapon árverés alá,
mégis sz I. pont alatt felsorolt Ingatlanok Raffel Vilmos követelését illetően 136S P Kaufmann Károly . . 1448 P
Báron Rezsó „ „ 1768 P
Keszthelyvidéki Takarékpénztár
RT. követeléaét Illetően 1888 P Nagy Ilona . . 2376 P
Fark** Ferenc . 3J46 P
MatiK* Alajos . . 3376 P
a II. pont alatt feltorolt Ingatlanok pedig Ketzthelyvldékl Takarékpénztár RT. követelését illetően 136S P megállapított legkisebb vételáron alul el nem adhatók.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek Dlóskál községházánál megtartására 1933 évi márclua hó 22. napjának d. e. 10
Hurcolkodunk:
Helyiség — uj Szolidság — régi
Hirsch és Szegő
Erzsébet-téren Vasember mellett. ^
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
3586/1933.
Árlejtést hirdetmény.
Árlejtést hirdetek a Gondotai ároknak a keresztáraktól a nagykanizsai felső határig terjedő szakaszán végzendő me-derfelujitási munkáira.
A végzendő munka kb. 4000 m» régi árok mélyítés és szélesítés. Az árok fenékszélessége 100 m., mélysége a terep alatt átlag I 50 m., rézsűi 1 : l-hez hajlók. A kidobott föld a meglévő partok mögé dobandó ugy, hogy 1 00 m. padka maradjon.
Ajánlatot adhatnak be mindazok \' köbméter egységárban, akik hasonló munkával foglalkoznak. A végzett munkát a város kéthetenként átveszi. Az átvett és elszámolt munka kereseti kimutatásából 3% a be-tegsegélyzö alapra levonatik. A munka folyamán szükséges vízzárásról munkavállaló tartozik gondoskodni. Ezért külön munkadíj nem számítható. A munka a hó elolvadása után azonnal megkezdendő és legalább 25 emberrel befejezésig folytatandó.
Munkavállaló tartozik a munka vállalásakor 200 P-t készpénzben vagy óvadékképes értékpapírban letétbe helyezni.
Az ajánlatok szóban vagy írásban folyó hó 6-án délelőit ValO óráig adandók be a polgármesteri hivatalban. Nagykanizsa, 1933. március Polgármester.
hó l-én.
Nyomatott a isplulsjdonos Közgazdasági R.-T. Outeoberg Nyomds és Uélzolol Lapkiadó Vállalata könyvnyomdáiéban Nagykanizsán (l\'elelós tlxlelvezeló: Zalai Károly.)
73. évfolyam 82. szám
Nagykanizsa, 1933. március 4, szombat
Ara 14 Illír
ZALAI KÖZLÖNY
sacrkeutMg a ktidóhtvital; Pőot 5. uim Megjelenik minden regjei, bítló kivételével
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkeszti: Barbarlts Lajtos
EMtUetíil án: egv héti t pengi UO Iliiéi S*erkei»lö»ígl él UMÓbftataU telelőn: 70. u
Nagykanizsa város megfesteti flpponyi Mlbert gróf arcképét
Fontos elhatározások interpelláciá-özfin-hen, csendes és viharos viták során a város rendkívüli közgyűlésén
Az utolsó pillanatban elhalasztották a döntést az Erdőbirtokosok megvétele ügyében — A felsőkereskedelmi Iskola városi kezelésbe vételét •gyhanguan megszavazták — Megindult az ostrom a sorompóvám ellen Közöl ötezer ínségese van a városnak
Szenvedélyes összecsapások a strandfürdő helye körül
Dr. Kritky litván heityáliónak minőiül éi megszívlelésre ajánlja az Indítvány Indokolását, de az indítványt jogalap hiányában elfogadni nem lehet. Ez lelkiismeret éi köte-lesiégludás dolga.
Nagykanizsa, márclua 3 A pártonklvtltlek pártfának a Vaskapuban tegnap esle lartott értekezlete után meglehetős Izgalom előzte meg a mai rendkívüli városi közgyűlést. Az izgalmak azonban csak a napirend Bigen liberális kezelésében", a tárgysorozat előtti felszólalások szokatlan bőségében, egy-két tárgysorozat! pont helyzeti energiájában és kulmlnáclós pontjukon, de Üt már viharos valóságban is: —a strandfürdő kérdésnél sziporkáztak bele a közgyűlés levegőiébe. A pártonkívüli párlkerelnek, amely különben Is függellen és tárgyilagos alapon Induló szervezkedés, ezullal még nem juloll alkalom az aktiv bemutatkozásra.
A Hiszekegy elmondáss után dr. Krdtky litván polgármester emelkedett hangú emlékbeszédel mondott gróf Apponyl Alberlről, a magyar nemzet nagy halottról, aki 12 éven ál díszpolgára volt Nsgykanlzsának
is. Indítványozta, hogy Nagykanizsa város, mihelyt anyagi helyzete engedi, festesse meg a nagy halotl arcképét a város közgyűlési terme számára, Ferenc József, Erzsébet királyné, Deák, Kossuth, Rákóczi és Széchenyi képel mellé. Klmondla egyben a közgyűlés, hogy az Appo-nyl-cialádnak a közgyűlésből rész-vitit fejezik/, a nagy halott érdemelt pedig jegyzőkönyviben megörökíti.
A polgárság terhelnek csökkentése és közmunkák a Speyer-kölcsőA kamat-megtakarliásából
Igaziágoi az volua, hogy ami be-juházátra a kölcsönt felvettük, oll
Napirend elölll felszólaláiok kö-velkezlek. Ellőnek Kelemen Ferenc •zólali lel. Több mini 10 izázaléka a költségvetésnek : 290.000 P volt az idén ti Nagylunizia Speyer-kölcsöneinek terhe. A januári esedékességet a város kifizette. A jullusi 145.000 P helyeit azonban az u| rendelet értelmében már csak S izázalékot kell fizetni. Ebből 75-80.000 P megtakarítás tesz. Kéri, hogy\' a várói a meglakarlláit az adóterhektől agyonsújtott polgárság helyzetinek niml enyhlttsire él u| élelel jelentő közmunkák megindítására fordítsa. (Éljenzis )
Dr. Krátky István polgármester válaszolva kijelentette, bogy legfőbb gondja a polgárság terhelnek csökkentése, de nem ludja, hogy lehet összeegyeztetni, hogy a cca 83 000 P-re rugó megtakarítást erre ti, meg uj közmunkákra is fordítsa. Most nem Is nyilatkozik erre vonatkozólag, mert amint aktuális lesz, a dolog a pénzügyi bizottság elé kerül. Ha a város bevételei befolynak, tudjuk ciak, mit fordíthatunk a terhek csökkentésére, mit egyéb célokra. Hogy a pótadd vagy a csatornadíj csökkentessék-e, erről most nem beszél.
legyen eBelleg könnyítés elérhető.
Az OMKE kongresszus
Rajkl István a kereskedő-kongreiz-szus jelentőségéi fejtetle ki, kérve, hogy a közgyűlés a rendezés admi-nlszlráclója él az Idegenek egyizerü, de magyaros megvendégelése cél|alra izerény összeget bocsásson a polgármester rendelkezésére. A polgármester pirtoló hozzászólása után a közgyüléi ecélra egyhangúlag 600 pengőt megszavazott.
Az OTI-flgy
Papp Oszkár Írásban benyu|tolta az OT1 kirendeltségnek kerületi pénztárrá való vlsszaszervezése érdekében elkészíteti javallatát, kérve, hogy azl küldöttség vigye fel a minisztériumba. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
Katalógus-olvasás
Ansorge Anlal Indítványozta, hogy amelyik képviselő három közgyűlés-rőt Indokolatlanul elmarad, annak a mandátuma megszűnjék. Az alispán utján hasonló kérelmei Indllványoz
az országgyűlési képviselők... (A pol-gármeslcr ilt lecsengett)
Egy modern kínul faI Nagykanizsa körül
Rajkl István általános ügyelem közben a tervezeti sorompávám ügyében szólalt fel. Még a mai sutyos időkben lem szabad a városnak
olyan bevételi forrást megnyílnia, melynek hátrányait Igen nehezen bírná el az adófizető polgárság. tílankenberg: Öngyilkosság volna I Dr. Balázs: Arra csak rálizelnénk! Rajkl látván kifejteilei hogy a vámsorompó egy modern kínai fal lenne Ncgyksnizia körül. A szük-oéges beruházást nem izámliva /0— 15.000 P hasznot Jelentene, de alig van foglalkozást dg, amelyet ne sújtana. A falu Ilt eladó és Itt váiárló r^pc mát piacokra vlrmé portékáját él pénzét. Ha a 900 kanizsai kereskedő, 1200 iparos, 100 orvos él ügyvéd ilb. csak 100 pengői veszítene el igy évenkénl, az Is 220.000 P veszteség. Kéri, hosy a város ejtse el ezl a lervet. (Helyeslés.)
Dr. Krátky polgármeiter Kifejtette, hogy amll ebben az ügyben leli, a képviselőtestület határozata alapján lelte. Egy kisebb csoport érdekében az érvelés tagadhatatlanul helytálló,
de a város közönségének egyeteme szemponi/ából máskénI áll a kérdés. Erre vonatkozólag, majd ha az ügy a képviselőtestület elé kerül, konkrét llalllzlikával íön. A Kanizsára gravitáló vidék 80 százaléka nem tudja kikerülni Nagykanizsát. A vasúton érkező áru utár. Is van kövezetvám.
A szinház-kölcsön Inkább csak elvi jelenlőségtl voll a pénzügyminiszter hsfározatának tudomásulvétele, mellyel a 48 000 P szinház-kölcsön 19.200 P hátralékának kamatát mérsékelte.
Hibaigazítás Az erdő-legelő bizottságból UJ-váry Oéza, annak évtizede elnöke, tévedésből kimaradt. Javára Armulh Nálhán tagságáról lemondván, a képviselőtestület U|váryt megválasztotta.
Dr. Fülöp György a lövölde! legelók területének egységesítésit kérte a város és magánosok ingatlan-cse-réje utján. Kérte egyben az erdőlegelő bizottság szétválasztását, vagy létszámának ciökketllésél, meri a a többség a hozzáértőkéi 24 :6 arányban mindig leszavazhatja.
A polgármester az eliö javaslatot helyesléssel fogadia, a bizottság szétválasztása ellen icm emeli kifogáil, megjegyezvén azonban, hogy az erdő-legelő Wzoltlágbói nem tehet klskanizsal házi bizottságot csinálni.
A ref. templom-tér Az épilendő reforméiul templom körüli tér ideiglenes rendezésére é« álalakiiáiára 630 pengői szavazott meg a képviselőtestület.
Az Erdőbirtokosok ügye
Meglehetős neklkészűlődés várta az Erdőbirtokosok telepe megvételének ügyét. Minthogy azonban Időközben felmerüllek egyes, a logügyi és pénzügyi bizottság állal u|ból megtárgyalandó kirdéi"V: a pölgár-mesler javaslatára az ügy érdemle-
ges tárgyalását elhalasztották. A felsőkereskedelmi Iskola átvétele
Általános érdeklődés melleit refe- I a tanári Etetésekhez való állami
rálta dr. Hegyi La|os főjegyző a felsőkereskedelmi iskola átvételének a Zalai Közlöny hasáh|aln már télies részletességében Ismerteteti ügyét, majd felolvasta a dr. Krátky István polgármester és dr. Halphen Jenő, az Izr. hitközség elnöke állal aláirt Bzerzödéi teljes izövegél. Az izr. elemi iskola 2000 periről vároil segélyéi ettől az ügytő\' elválalztolták. A város máris kérte a kereskedelmi Iskola dllamsegilytnek felemelését és
hozzájárulás kulcsának felemelését, az iikola lövőben való fennlnrlhatá-sának biztosítása végett.
Dr. Krátky polgármeiter hang-sulyozta, hogy az izr. hilközlég, amelynek adófizetőt nagyon megfogyatkoztak, kényszerhelyzetben lelte meg ajánlatát. Az likola mu!t|a él (« neve mindkét felet áldozatra kötelezi. A legnagyobb ellimerélsel adózik a hilközség vezetőinek nemes fellogáiukért, magatartásáért é«
ZALAI KÖZLÖNY
1BS3. mirdus 4.
áldozatkészségükért, amit a város helyzelében a kulturális cél érdekében tanúsítottak.
Oazdag Ferenc kile|tetle, hogy nem csak kulturális, hjnem városfejlesztési szerrrponlból is kötelesség átvenni az Iskolái. Az átvétel nem nagy teher és reméli az Iskola ícjlGdéaéi. Ehhez szükséges, hogy a város mérsékel/e a tandíjakat és rendszeresítse az egyhuzamban való
délelőtti oktatást.
Ansorge Antal és dr, Tamás János Informatív kérdései után a közgyűlés névszerinti szavazással egyhangúlag az átvétel mellett dontölt. Kölcsön-meghotttabbitás Hozzászólás nélkül vette tudomásul a közgyűlés, hogy a helybeli pénzintézetek a város 600.000 és 46 000 P MggSkOIcsOnét egy esztendőre meghosszabbították.
Vihar a strandfürdő körül
Következelt a strandfürdő ügye. A Merkúr-telekhez egy 302 négyszögöles telek klsajálltisa volt a polgármesteri indítvány. A polgármester ki|elentelte, hogy ezzel ksp-csolatban magihoz a atrandfürdő kérdéséhez nem enged hozzászólni, uiert azt a képviselőtestület mír letárgyalta, a kivitelezés meg úgyis a közgyűlés elé kerül még.
Dr, Tamás János nem Jiru! hozzá a kisajátításhoz, indokait ma|d akkor mondja el, ha a strandfürdő helyének kérdése újra a közgyűlés elé kerül.
A polg.i\'- ister: A hely kérdése mir nem kerül Ide többel.
Valaki at ablak felől; Eldöntöli kérdés. Mir hatiroztunk.
Dr. Tamás: Hslirozhalunk újra. Határozhatunk, ha jónak lAtjufc, tizenhatszor isi
Újra közbekiáltanak valamit.
Dr. Tamás János hangja túlharsogja a zajt: Ha kiabálni kell, kiáltok én olyan, hogy a füle beszakad. (Nagy zaj) Kezdettől elhibázott a strandot a Merkúr-telekre tervezni, mikor a jó Isten a Principális mellett kijelölte annak természetes helyéi. Nem egy kis kiváltságos csoportnak kell szórakozóhelyet építeni, alwl a fürdőtrlkólkat mutogathassák, hanem egy népegészségügyi Intézmény, olcsó népfürdő kell azoknak, akik nem mehetnek a Riviérára
vagy a cseh fürdőkbe, de még csak a Balatonra vagy a Murára sem. A Merkur-lelken víz sincs. Talán lesz, nagy költséggel.
Dr. Krátky hangzatos beillllisnak minősíti dr. Tamás szavalt. Igaz: egy népfürdőt kellene csinálni, de ma nem lehet. Az se kerülne ol-caóbba. A Principálisnál nincs közlekedés, nincs kuliura. Szívesen létesítene népfürdőt, de annak a lenn-tartása horribilis terhet jelentene. Ma nem lehet ebből a kérdésből a rentabilitást kikapcsolni. Akkor le kell venni az egész ügyet a napirendről.
A vita és a za| mind szenvedélyesebbé válik
Dr. Fülöp: Akkor vegyük le > napirendről I
Dr. Krátky (erélyesen): Nem vesz-szűk lel Erre Is szükség van, meg a népfürdőre la. Köiegészségl és sportszempontok melleit a rentabilitást Is biztosiiani kell. Egy 15—20 év múlva megvalósítható tervért nem vagyok hajlandó elejteni azt, amll ma meg lehel csinálni.
Ansorge feláll, mikor a polgár-mealer még nem !e|ezle be mondanivalóját. Állandó és fokozódó zaj.
Dr. Krátky (szinte magából kikelve): Tessék megvárni, mlg befelezem I (A zajban alig hallani, kl mit mond.) Európai nevű nakem-berek voltak III, akiit lemosolyogták
a Prlnctpálls-féli terveket. A Principálisban sincs korlátlan víz. Nehézség ott a vízjogi kérdés Is. Por, sár az van.
Dr. Fülöp: Slrand lesz vagy uszoda ¥
Dr. Kdtky: Mindakeltö.
Dr, Fülöp: Slrandhoi nincs elég hely f Merkúr-telken.
Dr. Krátky: A szakértő azt már megállapította. Kél bazln lesz, de egyelőre csak egyik épül meg és el-lér mindegyik. Az egyik tesz a aport-medence, a misik a strandolóké. Egyelőre ma|d közösen kell használni a megépülő egyel.
Dr. Fülöp György hosszabban fe|legeli, hogy ez másra nem less alkalmas, csak egy kis társaaág fürdője lesz. Cáfolja a polgármealer vízjogi aggályait a Principálissal kapcsolatban. Szakértők szerint, ha van élő vh, akkor nem szabad kul-vízből fürdőt csinálni. Megmondta előre, hogy a terület kicsi lesz é« majd |0nnek egyre ujabb kisajátításokkal.
Dr. Krátky: Látszik, hogy a kép-viselő ur nem éri hozzá.
Dr. Fülöp: Értek annyira, mini a polgármester ur. (Állandó nagy zaj.) A végén annyiba fog kerülni, ameny-nylbe egy néplürdő sohasem került volna.
Dr, Krátky: Kényleien vagyok megvonni a szót.
Dr. Fülöp: Befejeztem.
Ansorge Antal azerlnt olt a baj, hogy nem magyarul beszélünk, Mlérl mondjuk, hogy strand lesz, amikor uszoda tesz? Ma általános világjelenség a sport. Meg kell várni az ő fellebbezésének eredményét, amll ebben az ügyben beadott.
Dr. Krátky : Valóban sportuszodáról van sző, amely slrand-célokal is szolgál. Az OTT a tervekkel szakszerűség szempontjából la legteljesebben meg van elégedve. Másként ntm tudunk csinálni semmit, mert
az OTT csakis ugy adja a 25.000 P segélyt, ha sportcélokra használható fürdőt építünk. Ez dönll el a kérdést Addig pedig népfürdőnek a Herkules-fürdő csekély beruházással átmenetileg megtelelő. Különben a közvéleményt erről a kérdésről teljes részletességgel a Zalai Közlöny utján tájékoztatni lógja.
Ezután a közgyűlés felállással szavazott és löbbséggel elfogadta a kisajátításra vonatkozó polgármesteri javaslatot.
Az lniégakclá
A hatalmas tárgysorozaton kisebb jelentőségű ügyek peregnek ezután. Az inségakcló beszámolójánál dr. Pottyondy József bejelenti, hogy 4548 lélek részesül abból ellátásban.
Ansorge sérelmezi, hogy a város a legtöbb munkál Ínségesekkel végezteti el, rontva eizel az Iparosok és munkások kereseti lehetőségeit.
Oazdag Ferenc beszédében a szellemi munkások érdekében emeli siói. Kérte, írjon fel a város a kormányhoz és sürgesse ezek elhelyezése kérdésének megoldásit.
A polgármester válaszolva hangsúlyozta, hogy a vároa kényazer-helyzetben dolgoztai Inségmunkisok-kal, mert különben nem Is dolgoztatna, inségsegélyt pedig csak munkáért lehel adni. A sielleml munkások elhelyezésének kérdése meg haladja az ő haláskörét, a kormány most foglalkozik a kérdés valaminő megoldásinak terveivel.
A közgyűlés este 8 órakor ért véget............
ídűlftrls
A tugykaaltunl msteorolöfUI «*f-llgyalölsUntésaki Pénteken a Wmér-Uklet: Heuel I ólakor 4-5-8. délután 1 ólakor +M, elte 9 órakor +56.
(ÍUunknl rldWtlenUM) * I
hmr ■ Uralt, W» •ár-
kai*.
Amor profanus
(Regény 19U-bíl) 53
Irtai SZAB0 ZSIGMOND
A tágas kertben tevő közönség úgyszólván egyetlen nagy társaságot képezeit. Egyik asztaltól átbeszéllek a másikhoz és vidám csevegés töltötte be a kertel, melyből csak a cigányok jáléka hallatszott kl. Ahogy Dömötör ur leült leányaival, egyszerre csend tett és a mulatság egész közönsége őket nézte. Hiába Integetett Dömötör ur a lehető legbarátságosabban Ismerősei felé, nem jött feléjük egyel len egy sem. Valami barátságtalan hidegség szállt végig a közönségen és az asztaloknál, ahol előbb olyan vigan folyt a társalgás, egyszerre elkezdtek halkan beszélni, Ott üllek magányosan az asztalnál száz és száz szempár kereszttüzében, akik mind a peslleket nézték. Dömötör ur, hogy enyhítsen a helyzeten, nagy hangon bort rendelt. Az itali meghozták és Dömötör ur tanácstalanul űlt bora mellett, miközben erősen integetett a gyógyszerésznek, hogy Jöjjön asztalukhoz. De a paUkus a lárisblróékkal ült együtt és ttonokui nem akarta észrevenni hi-vogatiaü.
— Nízze csak, Zoltán, mennyire integetnek maginak a pesti vendégek asrtalátói - mondta cslpís hangon a láráablróné, — mlérl nem megy oda? Hál azt hiszi, nem tudjuk, hogy reggelig mulatott velük a multkorjábaii? \'
— Oh kérem, nagyságos asszony I — mentegetődzött elvörösödve a gyógyszerész és a világért sem nézett volna Dömötör ur felé.
Margit ezalatt szótlanul, keserű hangulatban tlll helyén. Észrevette, hogy mindenki őt bámulja és teljesen idegennek és közéjük nem tartozónak érezte magát. A tömeg kíváncsisága nem bántotta. Megszokta már ezt a színpadon és Ismerte mir a férfiak mohó pillantását.
Az első perctől fogva, hogy a kertbe Jött, Monostoryl kereste és még Jobban elkedvetlenedett, hogy nem találta itt. összeszorított ajakkal, majdnem mozdulatlanul üli és tekintete mereven szegeződött a bejárat felé. Mintha csak szemében élt volna egész léte. Egyszerre meglátta magas, elegáns alak|il, amint a bejárai elölt elhaladt. Fekete aza-lagos szürke kalapjíval Ide-oda köszöntött az asztalok körül Illőknek és egyenesen feléjük tartott. Még
nem lilta meg őket és Margitnak a szive dobbanisa akad! meg egy pillanatra, ir/ikor arr» gondolt, bog;\' megáll-e náluk. Mindig közelebb jött és Margit égő tekintete kilőtt nyílként szilit feléje, hogy belekapcsolódjék szemelnek pillantásába és delejes erővel idevonzza. Mosl éiz-revelie. Egy pillanatig habozott, mintha tovább akarna menni, aztán körülnézett a társasigon és egyszerre odament Margitékhoz. Ahogy leült és beszélgelnt kezdtek, Margit arca kipirult és acélszürke szeme ragyo-
Íoit a boldog izgalomtól. Egysrerü, öznapi dolgoktól beszéllek, majdnem közhelyekről és Monoslory ugy társalgott, mintha azóta mindennap találkoztak volna. A leány ugyan másképen képzelte el ezt a találkozást, de azért mintha kicserélték volna, Jókedvűen felelgetett és boldog volt, hogy hallgathatta Monos-tory hangját.
— Nézze, a doktor olt 01 a pestiekkel I — mondta a láráablróné a gyógyszerésznek. — Persze az Is együtl lumpolt velük, mint rnsga, kedvea 1 Monoatorytól különben megszoktuk az Ilyeneket. Annak az urnák a ml társaságunk kevés, az csak az olyan lirsajigban érti jól magit. Hát maga mit kacsinlgat
oda? Azl hiszi talán visszatartom? Kérem, én miattam ne zseniiozza magit I Csak lessék,, menjen oda, ha annyira odakivinkozlk I
— De blzloaltom, nagyságos asz-azony, hogy tévedni méltóztatik.
— Már hogy tévednék, mikor li-lom, hogy folyton odanéz és nem Is tudja, hogy mit beszélek magának ? Maga csak menjen oda, ahová a szive vonzza I
— No hát, akkor azért Is odamegyek — fakadt ki a gyógyazerési és egyenesen álment Dömötör ur asztalához.
És amint a sörjénházal társaság megbizonyosodott arról, hogy a pesti színésznőkkel nyilvános mulatságon Is együtt lehet ülni, egyik ur a másik ulán fedezte fel Dömötör úrban kebelbaráijit és egymis útin jöttek oda, hogy bemutassa őket leinyalnak.
Ilyenformán állandóan népes lett az asztaluk és a telekkönyvvezető, akt a mulatság |ogán mir a harmadik félllterjét is oevágla, merész felbuzdulással odahozta a feleségét Is. A telekkönyvvezelönét unokatestvére, a takarékpénztári lökönyvelöné követte és nem telt bele télóra, DömO törék szemlátomást beleolvadtak a társaságba. (Ftíjt ki*)
1933. március 4
„Szeretlek Magyar..."
Akik nemrégiben a kanizsai Várost Morgóban voltak, a Magyar Film Iroda híradóidban látták a Szilveszter étiéit őrségváltást a budapesti Ország-Hizlónál. Kifordított subában, kezűkben tgy-egy SZÍ! gyertyával, mely a világosságot Jelképezte, álllak a jászló tövében s mementót kiáltottak a ylgadozóknak: .Oonítoljatok egy pillanatra Magyarországra /" — a slránkozóknak pedig: .Ne csügged-Jtltkl... Lest még feltámadást•
Nem kivés költségbe került az tlszakat felvétel a Magyar Film Iro Ólnak, melynek az egész Lipótváros világítását kl kellett pár percre kapcsoltatnia, hogy a zászló körül el helyezett tizenkét fényszóró fényében a felvételi megcsinálhassák.
A subában álló két cserkész kö. ül az egyik egy lüzes szemű at)jldt porost/gyerek, a másik pesti öreg-cserkész (csak mellékesen, érdeméül betudva hozom fel, hogy zsidó flu volt).
A sok költség azonban nem volt hiábavaló. Az Országzászló és a két óríáiló cserkész azóta diadalmasan, nagy sikerrel járja végig az összes francia városokat és falvakat s ahol csak mozi van, egy pillanatra fel csendül: .Hiszek Magyarország feltámadásában I\'
Ai első eset, hogy a franciák a filmhíradó csere példányát eredetiben, klollózás nélkül adják tovább. S külön elismerő hangon írnak az Országzászló Jeleneiének nagy siketéről a budapesti központnak.
Bór nem uj keletű az országzászló mozgalom, hiszen a svédek nél, a kőszívű, rideg nemzetnél, már évtizedekkel ezelőtt minden jatu főterén felhúzták a nemzeti lobogót, az olQszoknál pedig a velencei lobogó éppenséggel évszázados, melynek mintájára az olasz városok és falvak most kezdik megalkotni a maguk zászlóikat.
Jóleső érzés volt olvasnom az egyik legnagyobb német lapban az országlászló mozgalom illusztrált Ismertetését
A cikk fölé az első oldalon magyarul, de gól betűkkel van írva a clm: Szerettek Magyart
A cikk alatt hosszu-hosszu leírása az országzászló mozgalomnak. Hangsúlyozva majdnem minden szakaszban a békés szándékol, az Igazságos törekvést, mely a mozgalom vezetőt nek cselekvéül áthal/a.
Az Országzászló pedig Nagykanizsán is nemsokára lobogni fog, hirdetve e város hazafias lakosságának áldozatkészségét s a Magyar Film Iroda híradója utján ez ts be fogta járni az egész világol I
Egy tégla lesz ez Is a Magyar feltámadás pillérjeihez!
Sorfa Király
hirdessen
• „Zalai KBsl6ay"-baa.
ZALAI KOZLONT
Kilenc százalék lesz az adók késedelmi kamata
Budapest, márotua 8 A kormány az adóhátralékok kamatairól la terjeszt rendelettervezetet a 33-aa bizottság holnapi Ülése elé. Hlr szerint a 12 százalékos ké
srdelml kamatot 9 százalékra mérséklik, ha pedig a hátralékot még ebben az évben kifizetik akkor 6 százalékra.

Két évi fogházra Ítélték és letartóztatták a légcsavaros, halálautó mérnökét
Budapest, márolur 8 A büntető törvényszék ma vonta felelősségre Asbolh Oszkárt, akinek légcsavaros autó|ának kipróbálása közben szeptemberben kél szerelő életét vesztette, egy pedig súlyosan megsérült. Asbolh azzal védekeiell,
hogy valószínűleg kö repQlhetett az auló robogása közben a légcsavar szárnya közé és amiatt az egyik szárny eltörött. A törvényszék Asboth Oizkárt kél évi fogházra ítélte és elrendelte azonnali lelartéztalását.
Itt az uj tavaszi divat!
Düs választék legújabb szabású tavaszi
női köpenyekből
Divatos női és férfi ruhakelmék köpeny és kosztümanyagok
megérkeztek
5INGER
DIVATÁRU HÁZBA
„Iliiden Inflációs tervnek a leghatározottabban ellent fogok állni"
mondta a pénzügyminiszter a belső kölcsönről szóló javaslat bizottsági tárgyalásán
(MTI) A képviselőház pénzügyi bizottsága pénteken ülést tartott, amelyen a 110 millió pengő állami belsőkölcsön felvételéről szóló törvényjavaslatot tárgyalta. Erre a kölcsönre a transzfer alapból a 150 milliós költségvetési hiány ledezé-sére 60, beruházásokra 15 millió pengőt vesznek fel. A hiányzó ösz-szegból 25 milliói a nagyipar, 20 milliói a nagyobb mezőgazdasági blrtokososztály és más gazdsságl tényezők nyújtják.
Fényi Miksa Javaslatokat tesz a hiány fedezésére a vagyon bizonyos Jelképes megterhelésével, amint az a járadék-márka esetében beváll.
Örffy Imre az ezüstpénzforgalom emelését Inkább lehetségesnek tartja, mint a Járadék-márkaazerü pengő klbocsájtását, amelynél nem lál|a
biztosítottnak az érték állandóságot.
Farkas Tibor zári ülést kéri, melyet az elnök el Is rendeli. A zárt tárgyaláson a külföldi tartozásokkal kapcsolatos kérdésekről kívántak felvilágosítási a bizottsági tagok. Az Ismét nyill ülésen Kállay Tibor kifogásolta, hogy a helyzet a transzfer kérdésben mindig lobban összezavarodik éa végül senki sem fogfa kllsnjernt magát, talán még külföldi hitelezőink sem.
Több felszólalás után Imrédy Béla pénzügyminiszter válaszolt az elhangzottakra és megadta a szükséges felvilágosításokat. Nyomatékosan hangsúlyozta, hogy mindennemű Inflációs tervnek a leghatározottabban ellent fog állani, anélkül azonban, hogy a hitelélel terén az ellenkező végietbemenést helyesnek tartaná Ezután a bizottság a Javaalalol elfogadta.
Bankzárlat Amerika egész területén
Newyork, március 8 Az amerikai bankválság komolyságát és leküzdésének neh\'-séijét bizonyltja az a lény, hogy 45 milliárd dollár betéttel szemben csak 6 éa tél milliárd dollár llzelésl eszköz áll rendelkezésre. Az aranyveszteség Január közeps óta közel 250 millió dollár. A javasolt megoldások közölt sürün emlegetik azt, hogy a bankok készpénz helyett csekkel vagy utalvány! bocsássanak betevők rendelkezésé\'; Komoly pénzügyi tekintélyek a newyorkl tőzsde bezárását ajánl|lk. Nyíltan beszélnek az egész országra kiterjedő bankzárlat elrendelésének lehetőségéről is.
Borzalmas pusztítást visz végbe a földrengés és a szökőár Japánban
Toklo, március 3 Toklo környékén, de japán egyéb részein Is heves földrengés és szökóár puszilt. A hivatalos veszleséglista eddig 1535 halóit, 1222 sebesüli ét 948 eltűnt. 4500 ház rombadöll, 2000 el a szökőár boriloll el. Mintegy 1200 hajó és bárka elsüllyedt. A halóságok attól tartanak, hogy a halottak száma ezrekre fog emelkedni.
Emlékeztető
Márc. 4. Vasutas-búcsúztatás a Koronában.
Márc. 5. A Leányklub böjti estje fél 7-kor a Missziósházban.
— Llceális előadás a városházán 6 órakor (Vegele Károly).
— Llceális előadás Klskanlzsán az Olvasókörben 4 órakor (dr. Falap Oyőrgy).
— Kalh Legényegylet társasvacso-rája 8 órakor.
Márc. 7. Böjti konferencia a fehér-leremben 6 órakor (Molnár P. Arkangyal). Márc. 11. Az Izr. Nőegylet jelmezes purlm-bálja a Kaszinóban.
— Az Ipartestületi Dalárda Jubileuma és serlegavatása a Koronában
Márc. Í2. Llceális előadás 6 órakor
a városházán (Surányl Oyula). Márc. 13. A zeneiskola növendékhangversenye 6 órakor. Márc. 14. Böjti konferencia a fehér-trrember 6 órakor (Kolla Jánoa).
— Bucsu-bankett Oombár Oyula tiszteletére 8 ótakor a Koronában.
Márc. 15. Hazafias maiiné a Színházban.
Márc. 19. Llceális előadás 6 órakor a városházán (dr. Oéber Ödön).
— Izr. hitközség közgyűlése. Márc. 21. Polgári Egylet rendkívüli
közgyűlése 6 órakor.
— Böjti ko \'I rencla a fehérlerem-ben 6 órakor (dr. Kerkay József).
Márc. 25-26. Országos OMKE-kongresszus Nagykanizsán.
Figyelem! A nehéz gazdasáK\' viszonyokra való ._»»trinh.tt«l fnroalnmba ht
tekintettel forgalomba hozunk
regatta P 8*8°
saját kéazitéaO
tiszta
filléres cipőket m-v,^-
_ __ u D.ou rém .»ete P Q«80 Férfi barna fél D ft*80
Nöl lekete pántos p |j — NŐI fekete és barna regatta r Q fél fOzős \' O tüzőa r j»
Ezenkívül naponta érkeznek tavaszi legújabb dlvatclpők I /
Niltényl Sándor éf Fia dpőáruháza Nagykanizsa, Főút 2. (Városházpalota)
ZALA! KÖZLÖNY
1933 márdut 4.
Vasutas-élet, vasutas-haláP
Huszonöt foltot hideg borzon-galja >i emberek lealél. A süvltó-szél kemény zúzmarás havai vág egy vékony, kopott köpenyes, nyárl-cipös, sápadt képű ember atcába. \'igémen összehúzza magas alakját a hideg. Utazik rajta, azetelné In kisebb lenne, nem érné ugy a izél, a förgeteg.
Kopott tuházsia mlalt alig leltet megkülönböztetni, hogy mlcaoda branahoz tartozik ? Hosszú lábalt el—elkap|a a izél, a nyitva fplejteil, csikorogva kivágódó kapuk elöli. Meg-meghajlik, mlnlha a szél a Járdákról le akarná aodornl. Végre detutedlcn benyílóit a vasúttól lávol esö lakásába.
Harmincöt év kOiQli, magss, szőke asszony gömbölyű karjai fonódlak a zúzmarás ember nyakába, amikor belépeti.
— Csakhogy megérkeiell I Már léllem, hogy a Dunába sodor|a ez a borzalmas vihar. No, jöjjön csak, kedves I Nézze csak : minden rendben van és mindent magam végeztem. Többet nem fogadunk cselédet, amíg Ilyen kevés a kereset. Nem kell senki I Jó lesz az a kis pénz sok másra. Elza már egész nap velem dolgozott... Laci, Pipi, Pisil Jertek, itthon apuka I — Látok mindent... de azért mégis szomotu karácsonyunk lesz.
•— Talán nemi — Tessék ebédelni apuka 1 — ne legyen olyan kétségbe eseti I Sietünk, azlán megyünk és megvásárlunk mindent a mire futja. A gyerekek vár|ák ám a Jézuskát 1 No, ne legyen olyan lehangolt I
Megcsókolta a kályha melleit DIÓ lérjének .treát, aki a bevásárló könyvek, számlák, Jegyzetek Összeadásába ugy belemerült, hogy csak akkor emelte fel a fejét, mikor az asszony már a hosszú bozontos fekete haját simogatta.
Az ebéd elfogyott, a gyermekek játszásba merültek. A térII felsóhajtott :
— Bárcsak ugy lennel — de nincs egy kra|citom sem. Ami volt, tegnap odaadtam. Az utolsó filléremet Is. Jézuska nem hozhat semmit, pénzünk nincs. És este hat órakor vissza kell mennem szolgálatba... Ne haragudjék, édes I Talán jOvó karácsonykor jobb leszi
— Dehogy Is haragszom I — Csak
•> \'Abból az alkalomból közüljük egy kanizsai öreg-vasutasnak ezt az Írását, hogy a kaolfat vasutas ág ma este H órákor búcsúztatja a Koronában 50
mondom... hiszen ludja, hogy a szomszéd hivatalnok társainak asszonyai, gyermekei minduntalan szebbnél szebb ujruhákban Járnak.
— Igen, fiacskám, tudom — azok a minisztériumba vannak beosztvs, azok lllkátok, tanácsosok, azoknak lelik
— Igazi Az más... No nem baji Azért feldíszítem a karácsonyfái azzal, ami tavalyról megmaradt.
— Hát Isten veletek I Mire |0n a Jézuska visszajövök.
Már kint Is van és a széllel azem-ben törtet a gyalogjárón. A\'ig akad valakivel össze, olyan förtelmes az Idö. Tele rakódik köpenye, sapká|a a fagyos hóval.
Az állomás ciamokában már négy—ötszáz utas forrong, közte csillogó egyenruhás kstonák, prémes-bundác* vadászok, |ól öltözöl! utasok. Langyosra tapossák a kemény hidegben a csarnok kockás köveil. Nagy za|, tolongás, kiabálás.
Amint belép a kopott, zurmaráa vasutas a csarnokba, reá rontanak.
— Hordár 1 hordár I
Észre sem veszik, hogy hóval borított kopotl, gyllröll egyenruhában egy vatull liszt huiódik meg. Igen elegáns hölgy lépett elébe:
— Vasutas, legyen szíves a pod-gyászomat vigye a csarnok felső végére a beszálláshoz. A karom el van lörve, leestem a lovamról, ko-momám a jegyváltásnál van. A .vasutas* felkapja a podgyászt, fut vele, a csarnok másik végén leteszi egy ajtónál, egy kulccsal gyorsan nyitja az ajtót, már bent is van az egyik lábával. Mire a hölgy oda akarja nyu|lani a borravalói, már bezárja maga után az ajtót.
Bent a pénztárban ledobja ma gától a köpenyét, kinyitogatja a
pénzes szekrényeit, szortírozni kezdi a sokfajta pinzt. A portáshoz kiszól: hány u|as lehel ? A porlás bemond|a: körülbelül 2—300.
— Félóra múlva lőhetnek jegyet váltani,
Fel«óh»|t: mennyi pénz... mennyi pénz... És szegény gyermekek, ben-neteket nem talál meg a Jézuska... Hirtelen kivesz egy huszpengösl, borítékra Írni akarja a elméi, reszket a keze, megrázkódik, a minlha égetné az ujjait, vlsszadob|a a pénzt a többi közé.
Gyorsan szélnylt|a a pénztár függönyét, kezdődik a |egykladáa. Pattog a vas komposzler, ropognak a papírpénzek, cilllog-vlllog az aprópénz, a fiókok leletömődnek pénzzel, az ulasok sora fogy, 11 óra felé már nincs Is utas, csupán egy hölgy, az a szép, elegáns urihölgy. Jegyei kér, betekint a pénztár ablakán és felMált:
— Bocsásson meg, pénztárnok ur, nem Ismertem fel az iménti Kérek egy elsőt és egy másodikat Bécsbe. Én Hablk Károlyné vagyok, a portás ismeri az uramat, de sehol sem láttam, leg.cn azlvea meg-Ozentetni a pottáaaal, hogy az elaő vonattal hazautazom.
— Igen, meglesz I... Az a kis szívesség pedig, az a kis elnézés, azért ml, vasutasok, sohssem sértőd-tönk meg.
— Köszönöm I... Ezt pedig lessék elfogadni tőlem I
Ropogós ölvenpengöst tesz az ablakkeretre. A pénztárnok vlssza-lóljr. a pénzt:
— Köszönöm I Csekélység volt...
A gyárosné visszateszi pénzét
tárcájába, zavartan elköszön.
Az utolsó vonatokkal eltűntek az összes ulasok, csak a teherpályaudvarból hallatszott az ütközők csattogása. A pénztárnok elzárta
nyugdíjba helyezett kurtámat. (A utrk.)
Kötetenként 10 fillér helyett naponta cserélhet
2 fillérért kölcsönkönyvtár! könyveket a „Zalai Közlöny" minden elóflzetóle
A Zalai Közlöny szerkesztősége megállapodási kölölt a Horváth Já-zsef ujsdgdruda kölcsönkőnyvlárával, amely köztudomás szerint egyik legrégibb, legbőségesebb és gondosan fejlesztett kölcsönkönyvtár Nagykanizsának, többezer kötetre rugó régi és uj könyv-állománnyal. A napi forgalomban egy-egy könyv kölcsöndlja 10 fillér. A Zalai Közlöny minden előflsető|e, aki az utoiaó havi előfizetési nyugtáját felmulal|a, mától fogva havi 60 fillérért egész
hónapon át olvashat a Horválh-kölcsönkönyvtárból, vagyis napi 2 fillérért tgy hónapon dl akdr mindennap cserélhet könyvet a hatalmas és gazdag választékból. Aki nem óhajt 60 fillért egész hónapra lefizetni, az is kap kedvezményi, amennyiben egy-egy könyvet esetenként 10 fillér helyett 8 fillérért válthat a kolcson-könyvlirból. A kedvezmény Igénybevételéhez csak a Zalai Közlöny ulolsó havi előfizetési nyugtájának felmutatása szükséges.
Olcsósági hullám!
A Uszliétkezde máztál évllztdlg volt szakácsa mélyen leszállított* a nála
elfogyasztott ételek árait. Komplett ebéd M tilt. Vacsora >a tlll. Pár virslii 14 tlll Tóne kenyérrel la tlll. Málnaszörp, vagy limonádé la tül.
a Mo|nár-étkezdében
(Erzsábst Ur X) m
szekrényeit, becsukta az ajtót. Aztán nem az ulcáknak vette útját, hanem a közelebb esö teherpályaudvaron át a fagyos, síkos sínpáron álló kocsik közt bujkálva. Az ulolsó hosszú kocsisornál, alig egy méler távolságra szétnyílt kocsik közé lépett. A havas azélvlharban nem hallott semmit. Éppen ki akart lépni a tulió ütközők közül. Abban a pillanatban összecsapódtsk az ütközők éa a vasutas véresen bukott a vágány mellé. Mikor a kocslmetler lámpájával rávilágított, már hiába voll minden...
A főnök az orvosul kocsiba szállt, elindullak az özvegy ét a négy árva értesítésére. Éppsn akkor nyitottak be a kis csatádhoz, mikor harmadszor kondultak meg a harangok éjféli misére ét ai asszony négy gyermekével a tavalyról maradi kis betlehem elölt térdepelve, dicsőséget Imádkoztak Istennek ét békettégel földön az embernek...
HmIvíx Lajos
MegsemmlsItl-e a tábla a védő nélkOl megtartott tárgyaláson hozott ítéletet?
A kositkelyi trafik k.«>Sli.k ba.«BIá-
L„„ érdek., fordulat UMáaf
Nagykanizsa, március 3
A nagykanizsai törvényszék a keaztheiyl fötrafik három betörőjét, a gyorsított eljárás alap|án súlyos fegyházbüntetéssel su|totta.
Mosl az ügyben érdeket fordulat történt. Dr. Hoch Oszkár ügyvéd beadványt Intézett a táblához, amelyben utal arra, hogy védence még Keszthelyen védő kirendelését kérte. A törvényszék ennek ellenére védő jelenléte nélkül folytatta le a fötár-gyalást és hozott ítéletet. Az ügyvéd ezért kéri, hogy a törvényszék Ítéletét semmisítsék meg és tűzzenek kl u| tárgyalási.
Jogászi körök érdeklődéslel várják a tábla határozatát.
I mindenki a helyi kereskedőknél 1 ós iparosoknál szerezze 1
—I
Adóknál I
b bel |
Ertesitiük
a nagyérdemű vásárló közönséget, NSHW t«SVaSZÍ VASÉft hogy február hó 27-től kezdve ■■
rendezünk, mely alkalommal rendkivül alacsony áron eladásra kerülnek
kész női kabátok 10.- P-től feljebb tjluzok 3-- P-től feljebb prima kartonok méterenként •»«
ítrima kelengye siffonok
méterenként — 75 tavaszi finom női kabátszövetek P »•—
Welrzfeld és Fitcher
női szövetruhák 10.— „
többi áraink is hasonlóan igen olcsók. Berendezés és egy 3-as Wertheiniszekrény M igen olcsón eladó.
1943, máidul
ZALAI KOZLÖMY
napi híreik
NAPIREND
Mérolsss 4, szombat
Itfmil ktlollkuf: Kizmír. PtolesUnti Kázmér. Ur.: Adu. hí 6.
Vároil muicum és Könyvtár nyllvl csütörtökön H váiárnsp déklítl 10-IÖI
\'2ay<gyM«Url illett szolgál"! «
ban f.&ivstor-gyögysierlir Brzsibel tír 21 ii. ét • klikanlatalgyágysteiU".
Oöilllrdö nyttvi r(g|tl « írttól ette 6 Aráig (bétto, Kérdi, pénltlr délután, kedden egéM n»p nőknek).
Gabi levelet lr
mm \'iy meny\'. »<w l\'J k."! ("?>\'\'■
Xomolyan. mini nagyok reája lehajol h mig irlhttelltn tok-tok clbrdl ró rd Edtt gytrmtkhangjdn nagy-butgin tzólagol
Hogy apuka jíjjbn, tletttn mdr hala Nem engedjük IMbt toka el Ily matti. --Ét hogy gyógyuljon meg: mer a /ó /Istenhez
Imádkozunk érte mlrjden áldott ette.\'
Készen a nagy levél - ét a kit fiúcska Hóna alá kapva siet a postára. Itt majd nagyol néznek, talán nem Is megy el ■» mégis megkap/a az, akinek szánta.
Dr. Wlnkltmé Munkácsi Noémi
%
— (Rothermere lord levele Rótt püspökhöz) Roll Nándor dr. vesz-prémi püspök, a Zsófia Oyermek-szanatórlumok kormányelnöke meg-koldle Rothermere lordnak a három szanatórium munkáitágára vonatkozó |elenlétét. Rothermere lord Roll Nándor püipökhöz Intézel! válaszában többek közt ezt írja: „Magyarortzág Iránt énett állandó érdeklödétem ét nagy uereletem érthetővé teizl, hogy meleg érdek-lödéttel viseltetem ama fontos gyermekvédelmi mozgalom Iránt, melynek vezérlő izelleme ma Nagymél-tóságod, aki szdnet nélkül fáradozik az iljutág jólétének elömozdltá-tán. Bármely nemzet JövOje izem-pontjából alig blr ma mozgalom uagyobb fontossággal, mint az, amely az annyi nélkülözétben felnövő nemzedék érdekelt klván|a szolgálni. E nemet munká|ában mindig készséggel állok Nagyméltóságod mellett. Excellenciád legőtzintébb nagyra S15 híve Roiheruterc lord.
— (A róm. kath. egyházi adók) még márclui hó 6 ig megtellebbez-heiök az egyházközségi Irodában.
— (Bankett Oombár Oyuli tiszteletére) A klr. járásbíróság biról kara, fogalmazói és segédhivatali tisztviselői hivatalfönökük, Oombdr Gyula táblabíró nyugalomba vonuláu alkalmából, tiszteletére I. hó 14-én elte 8 órakor a Koronában buciuvactorát rendeznek. Minthogy Oombár táblabíró nemcsak hlvalallártal körében örvend meleg szeretetnek, hanem a nagykanizsai táriadalom éa a vidék legtzéletebb köreiben it, a járáiblróiág személyzete alkalmat kíván nyújtani Oombár Oyula nagyszámú barátainak éa tllztelóinek egy kedvei, barátságot est keretében a tőle való tlbuctu-záira. (\'elkéretnek mindazok, akik a vacsorán részt óha|tanak venni, hogy ezen szándékukat március hó 11-én délulán 2 óráig a |árálblróaágon
Szondy Aladár Irodalltzttel közölni tzlvetked|enek (Járásblrótág 2. tz. ajtó). Egy terifék ára 2 pengő. A jelentkezés a teríték árának kiűzetésére meg nem jelenés esetén it kötelező.
— (Kanizsai egyetemista történelmi kutatásai) Pécsi lapldr-sunk írja: Az a kutató muuka, amelyei Hodlnka Anlal dr., a pécsi egyetem rektora, nagynevű történész és tudós Pécs múltjának leijei feltárására megindítóit, ujabb és nagy-Jelenlöiégű adatokkal gazdagodolt. Péct várotának és Baranyának a török hódoltságból a kereszténység idejébe való átmenete kerül most teljes megvilágításba, nmenyiben sikerült a bécsi levéltárnak gazdag anyagából eddig Ismeretlen feljegy zésekel és összeírásokat felfedezni. Pécs és Baranya 1698. évi állapota kerül ezzel megvilágiláBra uj, érdekes adatokkal gazdagítva szűkebb hazánk történelmét. Az u| anyagok megszerzésének előzménya az, hogy Hodlnka professzornak egyik hall-galó|a, Makovlczky Oyula önköltségen Bécsbe utazott, hogy az ottani levéltárban Nagykanizsával kapcsolatot adalok ét okmányok ulán kutmon. Hodlnka piofettzor meg-bizást adott a fiatal, tehetséges hall-galó|ának, hogy a bécsi levéltárban útmutatásai alapiéit pécal adatok után is kutasson. Ilyen előzmények után sikerüli a Holkammerarchiv porosodó kötetei és loliánsai közül kiásni több olyan munkát, amelyek uj anyaggal gazdagli|ák Pécs, Baranya, Szigetvár történelméi. Hodlnka reklor Inlézkedélére a munkák már meg ls érkeztek éi az egyetemi könyvtárban motl dolgozza fel gazdag anyagot fiatalos lelketedét. tel a tudós rektor.
— n nagykanizsai Izr. Szentegylet évi rendes közgyűlése március hó 5-én, vasárnap délután 6 órakor a hitközség tanácstermében leiz. Délulán 4 órakor gyászistentisztelet.
— (Utazási kedvezmények! A
I. hó 12-lke és 19-lke közölt megtartandó bécsi vásár alkalmával, Bécsbe ét vissza 33 százalékos kedvezménnyel lehet utazni. A kedvezmény oda felé máiclus hó 7-töl, 19-ig, vlttza pedig március 12-töl 25 lg vehető igénybe. — Az OMOE által Budapesten f. hó 23-tól 27 lg rendezendő mezögazdaaági kiáilllái ét vásár alkalmával a m. klr. államvasutak igazgatósága, Budapestre ét vlttza 50 százalékos utalási kedvezményt engedélyezett, mely ked vezmény oda március hó 17-161 27 lg, vlttza pedig máiciut hó 23-tól ápilllt hó 2-ig van érvényben. A kedvezmények Igénybe vételéhez szükségei Igazolványuk a Menet jegyirodában uerezbelők be.
— (A Róni. Kath. Férllllgs) rendes havi gyüiéte ina etle 7 órakor leiz.
Minden gyermek örflme, ha unalmas óráiua.i jó ca a gyiruuk-leletnek aitalma, olvasmányt lalal. A gyermek leKhivatol.abb i»meioi, a magyar tanítók azért adjak ki a Móra László fe.eiös tztrketziesében meg-lelenö Meseország c. gyermeklapot. Eluflzeiéte egész eizlendóre mind-ottze 5 pengő, de számukkal ki nem fe|e.heto ériek az az orom éa nevelő haiaa, amíi minden egyes szám szövege, ktpei, rejtvényei, szerkeszlói posiaja, c*engo*boi)gó vertikei jelentenek a gyetmek eleieben. — Cím. Budapett III. Testvérhegyi-!!. 20101.
— (Latsan hajts, tovább értzl) Kis Józtel Magyar-utcai földművel iitat állapotban, tulsebesen hajtolla koctl|át. A rendőr figyelmeztette, de Kii gorombáskodni kezdeti, mire a rendőr fel|elenlette. 20 pengő pénz büntetésre ítélték.
-- Mr.»u n«r*nutia elmen közli a Nyíl legújabb száma bdnltl Anna érdekes kis regényét, melynek töazereplől két leány, akik bámulatosan hasonlítanak egymásra. A nzlnéazoö a maga szabadabb e&közolvel állat szerei az KrdélyWlnlM* Mártának, akt 1ii»m*» küzdelem után klvlv|a vágre a maga boldogságát. A regény ára 10 tlllór.
Emésztési neagetée, vérszegénység, letoványodas, tápadlság, mlrlgy-belegségek, bőrkiütések, kelétek, lurunkulutok eseteiben a lermétzelet „Fsreio lóztel" keserűvíz szabályozza a belek annyira fontot működéséi. Az orvosi tudomány számos vezérfértia meggyőződött arról, hogy a valódi Feienc lóuel viz haiása mindig kilünöen beválik. — A Ferenc lóIMt keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban ét fűlzerüz-letekben kapható.
SPORTÉLET
A Kaposvári Rákóczi ellen Játszik az NTE vasárnap
bajnoki lulballmérkőzéit
A szezon első mérkőzésére értéket csemege jutott a nagykanlztai sportközOnségnek. A kapotvátl alosztály nagy .murauta", a Rákóczi ellen |áltza le ba|noki mirkOzését Nagykanizsán az NTE. Nagy érdeklődét nyilvánul meg a vatámipl találkozás liánt annál it inkább, mert az ölti szezonban a Rákóczi volt az egyetlen csapat, mely megadáira kényszeritette az NTE-t. — A többi mérközéiét az NTE megnyerte, Igy az őszi szezonban a tabella élért került ét legjogosabb aspiránst • ba|noktágnak. A Rikóczl mindig nehéz dió voll az NTE re nézve, azért nem tzabad a győzelmet biztosra venni. Az NTE teljea felké-szüliséggel áll ki vasárnapi bajnoki mérkőzésére, hogy az ősii legyőzőlén sikerüljön revántol venni. A mér-kőzétl délután 3 órakor kezdődik Bőhm bíráskodása mellett.
A Zrínyi Szigetváron látszik bajnoki mérkőzést a SzAK ellen.
Újdonságok:
Kcirtl vetaménymacvak
Vlrág.na*v»k
Klfsjttf borsók VsISborsók Bokorbabok
vásárlása bizalom dolga.
Hlrsch és Szegő
Erzsébet-tér í.
A NEMZETKÖZI UJSAOIRAS SZENZÁCIÓJA!
PAÁL JÓB RIPORTREGÉNYE:
A HAR^RMRfiOK TRÓN NÉLKÜL
Közlését március 12 én, vasárnap kezdi meg PAÁL JÓB RIPORTREOÉNYE
ZALAI KÖZLÖNY
Krónika az Isten kegyelméből való Imperátorok Sdk
vllíg minden részébe széjjeltzóit az Élet, - az ébren álladókról akik még mindig hisznek abban, hogy a királyi paloták Irón ára visszakérünk ™ számkivetettek ; - cillogó Laiélyok éa megmérhetetlen dominlumok sorsáról ami emberöltőknek ad még munkál és gondot — és mind arról ami a Írónők fényének árnyékából ellünt és megmaradt.
HABSBURG FŐHERCEGEK NYILATKOZNAK A SZENZÁCIÓS RIPORTSOROZATBAN SORSUKRÓL.
Napi folytatásokban, kizárólagos Joggal közli a világhírű nemzetközi riporter szenzációs riportjait Nagykanizsán a .Zalai Közlöny-.
A sorozat agyas clkksl kOlón-külén la „síelés riportot Mps.nskl
ZALAI KÖZLÖNY
1933 március 4
Szombaton és vasárnap
iflrinnm
• Markó féle vendéglőben
Rbonnensek felvétetneli.
Közgazdaság
Zalai gazdaság a tavaszi tenyészállat-kiállításon
Ai aliódunántull Szarvasmarha-tenyésstök Srövetsége, az országos tenyészállatkiáililás ügyében elvégezte a szükséges előmunkálatokat. A március 23—27-lg tartó vásárra kiválogatta a kiállításra kerüló tenyészállatokat, tájékoztatókat küldöli szét az ország gazdaközönségének, közbirtokosságának az anyagról s annak árairól. A három déldunáu-tuli vármegye körül Somogy log legtöbb áltállal. 80 darabbal szerepelni, Baranyából 6 ol, Zalából ugyancsak 6-ol állit ki a szövetség. Zalamigyi-ből egyedül gról <<»*/ Tiborné állit ki, pölöskel urad,,inából, 6 darab telivér szimmenláli bikái (1000-1200 pengő értékben).
— Közalkalmazottak figyelmébe I Butorár-\'inkat lényegesen leszállítóit árakon Árusítjuk. Hosszú lejáratú hitelre is, kamatmentesen. Kopstcin butoráruház, Horlhy Miklósul 4. szám.
Zürichi zárlat
Párls 20 18\'/i, London 17-81, NewyorV 511-12\',I, BrUssel 72-12, Milano 26-18 Madrid 42-7a Amsterdam 20735, Berlin 121-75 Wien 72 04 Szótla 3-74, Prága 15-23, Varsó 57 50, Hndapeat -•-, Belgrád 7-00, Bukarest 3-08.
Termáiytözide
Buia tlstav. 76-os 14-70 -140), 77-es 14 90 15 30. 78-as 15 10. 15 45, 79-ea 15-30 -1560. 80-ss 15-45 -1580, dunán-tuli 76-os 1385-1405,77-ea 14110—1420 78-aa 14 20 14 40. 79-ea 1440 1460 80-as 14 55 1475, roia >60 -7-70, lak. árpa 9 40 9 60, zab 9-20 9 5J, tengeri 6 85 - 6H5. korpa 6 15 -625
1 Heaisll lláik Iwiia-árlolyaaal
valütAk
Angolt. 1965-2005 BeTgatr. 79-16-79-74 Csehk. 1691-17 01 Dán k. 87-20-88-40 Dtnír 7-50-8 00 Dtillir 57050 573 50 FraiKlal. 22 30-22-50 Ho l. 23110-232 41 Zloty 63 95-64-45 Ul 340-3-44
Uva 395-425 Líra 29-90-3020 Márka 135-70-136-60 NorvégtOO 30101 30 Peseta —■ — •— Schlll. 80 10-80 80 Svájcit. 11070-t 11-40 Svéd k .103 2O-104 20
DEVIZÁK Atnal. 231 10-232 40 Belgrád 8 30-6-40 Berlin 13580-13660 Brüsael 79-26-79-74 Bukarest 341 3-43 Kopenh. 87 40 08 40 London 1966-1980
Madrid -■-•-
Milano 3000-3018 Newy. 57100-574-00 Oszló 100 50-101 30 Pária 2233-22-47 Prága 16 93-1701 SzóTla 4 00 4 27 Stockh.103-411-104 20 Varsó 64 05-64 45
Wien -■--•_
Zürich 11080111-40 Wien cltarlng árfolyama t 80.454.
Sertésyásár
I\'elhalta. 546. eladatlan 269 - Elaő-rendU 1-02-1-06. aindett 1-04-1-07, aae-dett közép 0-92 -006. kflnnyll 084 -088, I-eö rendű öreg 0-88 fr92 ll-od remin öri-e 036 0-90, angol aüldó I. 0*92 0 05, S\'ntonna nagyhan 1-30-1-35, lalr I 50 155. hm HO 130. lélsertéa 121 134.
Kiadja a laplulajdonoa Kft/ga/daa4gi Rt. Outenberg Nyomda éa Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán.
Meiógaadaalgt éa kerti
magvak.
OyUmölc8fn-parmat«x6 sierek.
IMUtrágyák
(Szuperfosafát, kállsó, mésinitrogén, Peti SÓ, kálifoszfát stb. Stb.)
Sirlua növénytápió.
futor szénsavai takarmánymész.
(Vladáreleségek.
Pakk .D" vitamin készítmény. Beszerezhető:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mtltrágva, zsák, növényvédelmi szerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bírósági palota mellett)

Mlnd*n«« szakácsnő hos»zu bizonyítvánnyal azonnalra, vaey március 15 ére ajánlkozik Zrínyi Miklós-u. 2«. 718
KépbaralrzAaab, cipők, gyermekkocsik atb. mélyen lc-w « állított árban kaphatók. Armuth, H»»4r-ud»áir.
HUi0g»daeA()l aaaklaknlái
vágialt, középiskolát fért. 93 éves, nótlen, több évi gazdasági gyakorlattal és jeles bizonyítványokkal rendelkező, tyúk-lenyéaztésben nagy jár assággal bíró fiatalember uradalomba ajánlkozik ispánnak, ga daságl gyakornoknak, vagy munka-(elügyelönek ellátás és minin-ilis tlzrtéa ellenében. Szivei megkereséseke\' .Jeles" telisére a Zalai Közlöny kiadóhivatalába kér? 595
Tiszta, szorgalmas mlndnneilaáni
ajánlkozik. Elmenne vidékre Is. Eötvö<-tér 5. 738
Pllaa cukrászsütemény 16 Hllír darabonként. elsőrendű komplett ebéd teket\'vel 80 füléért már kapható Magy»rháx é terem éa ouk\'áatda. Nánhegyrsdi Zuberv\'ry 7oltán, Erzsébet-tér 10., a Törvényszék melett, 785
Cimbalom Schunda-téle, pedálos, olcsón elad >. Kinizsi-utca 31. 736
Pómi tudó bejárónő ajánlkazik házakba*. Eótvös tér 5 -799
Peíetös kiadó: Zalai Károly.
Inlirtirhan Irlpfon: NairvkanizM 7fl. szám
Pk. 12*51/1932. sz. 1932. vghtóiöll. sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Qlpsz Lipót budapesti Ügyvéd által képviselt .Plltex" KgyeaUlt Magyar Plla-toiigát Pestazentlőrlnct Textil.uiivet RT budspcMI bej. cég javára 435 P töke és több követelés |árulékal erejéig a nagy-kini/sal kir. lárátbiróság 1932 évi 2382. azámu végiésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végreha|tás( szenvedőtől 1°32 évi szeptember hó 16-án lefoglalt 1533 pengőre becsült Ingóságokra a nagykanizsai kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén annak az 1908. évi XLI. t.-C. 20. §a alap|án a fent megnevezett a a foglalási jegyiő-könyvből kl nem tllnő más foglaltatik javára Is az árveréa megtartását elrendelem, de caak arra az esetre, ha kielégítést joguk ma Is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú Igénykereset folyamatba nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, Zalasárneg községben, a fizetett összeg levonásával leendő megtartására határidőül 1933. évi március hó 11. nap-Iának d. u 3 órája tűzetik ki, amikor a blióllag lefoglalt bika, fejőstehén, cséplö-szekiény, szekér, izéragjüjtő, bab, mérleg sulyokkal, roata, trlör, rozs, buza a egyéb Ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek készpénzlizetés mellett, esetleg becsáron alul Is — de s kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni Azon fngóságokrs, amelyeknek a kikiáltási áia egyezer pengőn felül van, az 5610— 931. M. B. azámu rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egythedresxét bánatpénzül leteszik.
Nagykanizsa, 1933. február hó 9-én.
Elek László 8. ke kir. btr. végrehajtó, 40 mint bírósági kiküldött.
Nagykanizsaiak találkozóhely* az
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaníczky-utea 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Teleiou: (interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20»/o engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterein, kávéház és american bar
Magyar Királyi Államvasút
MENETRENDJE
Nagykanizsa állomásra érkező és as onnan induló vonatokról. Érvényes i 1932. évi október hó 2-tól kezdve.
Nagykanizsa—Budapest
A vonal N -Kanuaa
neme ról Indul
1119 Szem. v. 0-30
170\' Oyv. 6-10
1213 Szem. v. S-45
1711 Szem. v. 14 30
1201 Oyv. 18-30
1231 Motor 1«[«
t IKmiU
iiiiJ
1 1 7* M 10-11 16\'3 19 31 1931
735 9 55 1605 21-00 22-20
Bpealró indul K.uth.ly ról Indul Kanizsára érk
2145 250 4 40
6-30 11-21 13-00
7-40 1014 11-25
14-19 1S-42 20 07
19 45 22-00 2331
- 5-58 727
Az 1202 1201. sz. vonatokkal egy I., II. oszt. kocil Ventimiglia, egy III. oszt. kocsi és étkezőkocsi Pragerako. ,
Az I207/120K. sz. vonatokkal egy I., ILoszt kacsi Róma, egy hálókocsi Velence, egy II., III.. oszt. kocsi Trieste.
Nagykanizsa— Sopron
t rflha 11"*-\' SlMtbll-jhriyr. Srk i Wi*nb* Irt. l Vi..MI M. Sio-b.l- E|.\',i W M. WytélUa.1! M.I KMIIIÍ-„Irt.
tan Ovv. U3I Motoi \'8-35 8-01 4-5" 20-11 8-48 16*06 1827 21 14 10-44 - | 19-57 I4-Í0 23-43 H .SZ. V. naiMoloi uixQysz. mi Sr. v. 16-10 7-25 10-45 1938 1005 1318 21-32 22 1\' - 11-28 12 15 15-02 116 00 tros 7-23 1331 1737
Az 1417/1418. sz. vonatokkal egy 111. oszt és egy II. oszt. kocsi van Budapest déli pu.-Zalaegerszegre, II., Ul. oszt. kocsik Wien S. B.-re és vissz*.
Az 1411/1412. sz. vonatokkal egy II., III. oszt. kocsi Pécs—Wien, egy I., II., III-oszt. kocsi Sopron—Susak között.
Nagykanizsa—- Pécs
5 I «.„!.., IGjiVfcjrH ll jilliiél Irt. B.re.u j Pkir. ért. I| irt. Pií ,\'í \' Birtiííl tojiVinyM ■W,bal. oéia írt.
te.Jüz » -S \' .,35 1412 Oyiz \'349 \' 14 lllfl Vtgy. f l7->0 h 1R 62 14481 Sí. V. 2105 ] 2! 54 Olli ftW 5 -8 1 17 34 21-08 ; — 14.lt 14.7 iául \'441 v. Sí. v. Oyaz Vegy. - J .^4^j 651 12 22Í 1409 1 15 27 18 15 1 20 26 | 21-58 605 7-40 1604 22 46
Nagykanizsa—Pragerhof
Prageih I
Trieszt
Pra*eihof
Uyora I 5 4s I247|i Személy 9 36 120l| Oyors || 1808 I24»| Személy || 2110 Az 1207\'I208 és 1201/1202. sz. vonatokkal futó közvetlen kocsik ugyanazok, i Budapest déli pu.—Nagykanizsa viszonylat alattiak.
BRIDGE-BLOCK
darabonként 40 fillérért
kapható
praktikus beosztással (50 lappal)
a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalában
Fő-ut S.
valamint
Ks-átky György ésifj. Hirschlor Miksa rlohány-
árudájában, Fischel Ede és Sohless Testvérek
könyv- és papirkereskedésében, Horváth Jóxssf ujsá^árudájában
Nyomatott a laplulajdonos KörgardaBági R.-T. Gutenberg Nyomda é. Délzalai Lapkiadó Villalala könyvnyomdájában Nagvkanlzsáu. (pelelúa llitelvczelő: Zalai Károly.)
73. évfolyam 53. szám
Nagykanizsai, 1933. március 5, vasárnap
Ara 16 H\'Iér
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
tMikMaWMg éf VMÓhlv.lsl FAot 5 ?*íir. Megjelenik minden reggel, béllö kivételével
BflflHUll ir* • »gy Mn « pengd Hlléf
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos f s»«kewuwgi * kUdóbiv.un tekion: 78. m
Oláh Árpád iskolája
(bI) Valamikor a .parlamenti" Jelzőt dísznek és elismerésnek adogattuk. Parlamenti modor... pariarilenti slllits . parlamenti simaság... Ha egy gyűlésről, egy beszédről, egy tárgyalásról nagyon szépet akartunk imtazt irtuk: — parlamenti nivó. És ma ?
Ma lemagázzik a minisztereket, észre se veszi senki. Kórusban verik a padokat. Nem nagy eset. Öklöket ráznak az elnöki emelvény leié. Hál, lsleneml Ideges világban élünk.
Íme, egy szemeivény a képviselőház legutolsó interpellációi üléséről.
A ,kiköpni a főbiró elé" egészen szelid naturalista kifejezés voll a mezökeresztesi válaszlás vitájában. A .pfuj, rothadás" már erőteljesebb szint (ma|dnem azt Írtam: illatol) adott a Ház ülés nívójának Parlagi Siavak, goromba tónusok csak ugy hemzsegnek az e napi országgyűlési tudó.itísokban. Az ilyen szelíd szavak, mint .mókázni", .elsinkófáini", .együgyű", .vörzös polácák", .maga még rövidnadrágban Járt" már megszokott .parlamenti" sillus. A tiszteletlen hangnak kijáró felháborodás helyeit derültség fogadta a házelnökhöz kiáltott .szellemes" bemondást, hogy: .vágja hozzá azt a kolompot I". Polgárjogot nyert kifejezésekként röpködlek a levegőben a .patkányok", a .vörös szájakból" sziporkázó .zöld megjegyzések", a .poloskairtás" étvágygerjesztő poé-zise. Jöttek a politikai grand-gulgnol nagy szavai. Az .utolsó hilványság", ami alatt ugyancsak a mezőkeresztes! választás értendő. A .bandltiz mus", aminek ugyanebben a témakörben a mai rendszert tisztelték. Volt aki óvatosabban, de magyarul és egyszerűen .rémuralomnak" titulálta a mai választási metódusokat. De nem maradi adós hangnem dolgában a miniszter sem, aki egy renitens, az interpelláló szerint azonban a csendőrök által Jogtalanul brutalizált választóról lévén szó, ki-jelenlelte, hogy nem látja szükségét további intézkedésnek, de kívánatosnak tartja, hogy (szószerlnt) .azt a gazembert elfogják". Még ha egy vizsgálat alatt lévő Ugy vádlottjáról van szó, akkor is lurcsa volna egy embernek ilyelén minősítése. Hát még amikor .további intézkedés nem szükséges" és a minősítés — a bársonyszék olimpusti nyilvánosságából hangzik ell?
Ebben a légkörben találkoztunk össze liz esztendő után Oláh Árpádnak Nagykanizsán nem ismeretlen nevével. Parlamenti vitában röpködött az egykori kanizsai ujságiró neve argumentumkénl, hogy elhallgattassanak vele egy képviselőt, aki a magyar horogkereszt ártatlan délibábjának humorát képviseli a törvényhozás házában, tehát valóban nem veszedelmes, még csak nem is komoly ellenfél. Oláh Árpád valami titokzatos ellen-horogkeresztes újság hasábjain .gyepmes\'ernek", m3jd meg .szennyes alaknak" titulálta az
Rooswelt háborús Időknek megfelelő válság-diktátori teljhatalmat fog kérni
Washington, március 4 (Éjszakai lelefonjelentés) Hoovtr és Roosevelt egyült hajnaliak a Ca-Hóllumra. A távozó Hoover ulolsó rendelkezéseként még megtagadta hozzájárulását a gyapoltermeiés korlátozásáról szóló törvényjavaslathoz.
Roosevelt elnök ezután letette az esküt, majd beszédet mondoll, melyben kijelentette, hogy szükség esetén a háborús Időknek megfelelő teljhatalmat fog ktrnl, hogy meglehesse a szükségállapot állal követelt ösz-szes intézkedésekel. Legfőbb lelada-
tának tartja, hogy újból munkát tudjon nyújtani. Meggyőződése, hogy meg kell végre kezdeni a löld lo-kozottabb és célszerűbb kihasználását. A válság leküzdésére olyan teljhatalmat fog kérni, mint arra az esetre, ha ellenség törne Amerikára.
London, március 4 (Éjszakai lelefonjelentés) Az Amerika, Egyesült Államokban még csak négy olyan állam van, melyekben még nem hirdették ki a bankzárla-tol, de ezekben is minden percben várható a kihirdetés
Megjelent a késedelmi kamat és nagycsaládok adójának mérsékléséről szóló rendelet
A 33-as bizottság a fentebb Ismertetett rendeletet ma délben tárgyalta. A javaslat 9. szakasza megszűntei\' az a. n. látszatadó-rendelelet. A 12. szakasz a közadók módjára vezetett végrehajtás során lehetőséget biztosit arra, hogy ha az Ingóságok haszonvételéből is kielégíthető a közadó követelés, a végrehajtást ezek haszonvételire vezessék.
A 33-as bizottság letárgyalta még az Ipart munkaszövetkezetekről él a zötdhltelrlt szóló rendelettervezeteket. Utóbbinál Imrédy Béla pénzügyminiszter a felszólalások után a különböző szempontoknak, lóként a kielégítési elsőbbség tekintetében való ujabb megvizsgálását sztlksi-gesnek látja. A legsürgősebben le-tárgyallalja őket és a rendelettervezetet néhány napon belül újból a bizottság elé fogja terjeszteni.
Budapest, március 4 (Éjszakai telefonjelentis) A Hivatalos Lap mai száma közli, hogy a köztartozások után eddig számítolt kisedelml kamatot 12 százalikról 9 ha ebien az évben kiegyenlítik, akkor 6 százalikra szállította le a kormány. Azok a Jövedelem és vagyonadó alá nem eBŐ adólók, kiknek 4-nél több gyermekük van, a terhükre előirt földadóból, házadéból és általános keresel! adóból, valamin! azok járulékaiból az 5 Ik él azon felüli minden további gyermek ulán 5—5 százalik adómirsik-lisben részesülnek. Azoknál az adózóknál, kiknek háztartásához 4-nél
több gyermek tartozik és jövedelmi adóalap|uk az évi 6000 pengőt nem haladja meg, a megállapított adóalapból az 5. és 6-lk gyermek után 200—200 pengőt, azon leiül pedig minden további gyermek után 300 pengőt levonásba kell hozni, Illetve az adóalapot a gyermekek számához képest csökkenteni kell.
A rendelet felhatalmazza a pénz-ügyminlizlerl arra, hogy a 20 katasztrális holdnál nem nagyobb földhaszonbérletek után fizetendő általános keresetiadó él Illeték kivelésé nek és lerováiának mód|ái ugy a kincstár, mint az adózók érdekében egyizerüiitie.
éppen szónokló képviselői és ezen az alapon izgatott honatyáink a közbeszólások özönét zúdították feléje perdönlő tekintélyül emlegetve Oláh Árpád nevél és cikke megállapításait.
Nos hát, ebből a gyepmester védjegyű parlamenti slilus-iskolából nem kér a magyar közvélemény. Akik Oláh Árpádot Nagykanizsán ismerték és további pályafutását, nyomorúságát a Láncliid kaifá|á-lól a pengős lüzctekkel való házalásig figyelemmel kisérték, nem cso dál|ák, ha annyira elkesercdetl a szájaize, hojy „politikai hevületében" nem nagyon válogatja meg a szavalt, amikéit végre, ugy iálszik, egy darab kenyerei kap valahol. De hogy a magyar sajló polilikai szólárából pont ezek a kife|ezések jussaik be i magyar országgyűlés jegyzőkönyveibe és csorbítsák a közvéleményben a magyar törvényhozás liszle-lelét, - az ellen mégis csak tiltakozik minden jóizlés, m nden pc,-gári Jólnevellség és minden ösztönös igyekezet, amivel szerelnénk még néhány megmaradt ideál szalmaszálába kapaszkodni, mikor arra gondolunk, hogy hiszen irannak akik sorsunk kormánykcrekénél a mi bi-
zalmunkkal ülnek és a nemzel lékel kapott hajóját a közösség apyával, hitével én ereiével biztosabb parlok felé tereigelik.
Nem vonjuk kétségbe, hogy a mezökeresztesi válaszlás körtll vollak felháborító Jelenségek, melyek a józan szavak mértékét elhomályosíthatok azokban, kiknek a hasonló botrányok polilikai kellemetlenséget vagy hasznot jelenlenek. De ezeknek a kóros jelenségeknek Józan kritikájához és erélyes kiküszöböléséhez nincs szükség az orszánháza történelmi levegődben Oláh Árpád iskolájára, ismeretlen, újságok mosdatlan vadzseni-stilusára. A választás, ami nem tiszta, sőt erőszakos, a legkeményebb bírálatot érdemli. Az országnak a törvényhozásra bízott élele, sorsa, az ekkora felelősségre hivat .11 teslület ckintélye pedig minden körülmények közöli való lisztele et kövelel. Hogyan érezzék ezt 3 feltétlen köteles tiszteletet a nemzet széles rétegei, ha azok maguk is fegyelmezetlen lélekkel és ajakkal állnak a mandátum adla kötelességek vártáján, akikben ennek az abszolút tekintélynek közösség-, alkotó princípiuma személy szerint való megtestesülést talált?
A kínaiak hanyatt-hom-lok menekülnek a nagy fal mögé
London, márotui 4 (Éjszakai telefonjelentés) Jehol elfoglalása ulán a kínaiak hanyait homlok menekülnek délnyugall irányban. A hátráló előcsapatok már a nagyfalon belül vannak. Tóklói hírek izerlnt a |apáuok nem izándé-koznak lulmenni a nagyfalon.
/■ang- Yu-Ltang tábornok, a Jeholt védő kínai leieg lőparancinoka ismeretlen helyre szökött. Jehol elfoglalásával megkezdődölt a kínai védelem oiszeomlása. A klnal kormány elrendelte a tábornok lelat-lóztalását, akit valószínűleg ki lógnak végezni.
Halálos összetűzések Németországban kommunisták és nemzetiszocialisták közt
Düsseldorf, március 4 Pénteken elte háromnegyed 9 órakor a düsseldorfi Llngernben padlásablakokból éa plncenyllásból élénk lüzeléi alá veitek egy felvonuló nemzellazoclallsla csoportot. Egy nemzetiszocialista meghall. A rendőrség vezetése alalt a ttgéd-rendőrők viszonozták a tüzelést. Az egyik legédrendőr belőtt a lakásba, ahol egy ember meghalt, löbben pedig megiebeiűllek. Ciakhamar erős segédrendőrkéizülliég kutatta át azt a hízcioportol, ahonnan a lövéseket leadták. A segédrendőrség 70 embert vett őrizetbe. A hambornl rlió acélművek telepén egy agyonlőtt ember holtteltél találták.
Hombcrgben agyonlőnek egy kom-munlitát. Az lllelő kommunlila la-káiából élénken tüzellek egy arra haladó nemzellszoclállila cioportra. A nemzetlizoclállilák behatollak a házba, ahol tűzharc kezdődött három kommunistával.

ZALAI KÖZLÖNY
1938. rolrdiu 5.
Ml történt a „Zala" eladása Körül ?
Az éhező munkások küldöttségben kértek gyorssegélyt dr. Krátky polgármestertől — Az u/ szerkesztők az üzletkötés ügyét bűnvádi útra terelték — Kié tulajdonképpen Somogyi Béla képviselő lapja f
Nagykanizsa, máro>ua 4
Néhány nap óta a legkülönfélébb híresztelések vannak forgalomban Nagykanizsán a Zala cimen 3 hónapja megjelenő esti lappal kapcsolatban. Aí ;lőzményekhez tartozik, hogy egy héttel ezelóM fltí//n/István és Rátkay István hivatásos hírlapírók személyében uj gárda érkezett Kanizsára, hogy itt átvegye a lap szerkesztését. Az átszervezés vezetője, Bálint litván néni is csinál! titkot belőle, hogy meg akarja venni a lapot L\'rbdn Gyulától, a „Zala- eddigi felelős szerkesztőjétől.
Ez a vétel, a helytettel ismerősöket azonban gondolkodóba ejtette, mert tudott dolog, hogy a lapengedély tulajdonosa dr. Somogyi Béla országgyűlési képviselő, budapesti ügyvéd, a lap felelős kiadója pedig Somogyi titkára, Ihász Ernő. Ezzel szemben Bálint István mindenkinek azt mondotta, hogy ő Urbán Gyulával kötötte meg Írásban az adásvételi szerződést, melyben Urbán, mini laptulajdonos szerepel.
Hogy ezek után kié a lap, annak eldöntése nem a mi feladatunk, tény azonban, hogy olyan momentumok merültek fel, amik lehetetlenné tették, hogy Bálint István és Rátkay István, akiknek neve pedig már napokon keresztül, mint főszerkesztő, illetve főmunkatárs volt feltüntetve a lapfejen, valóban át is vegyék a szerkesztést. A vétel tehát meghlusult, sőt olyan komplikációk Is támadtak, amik a lapot megjelenésében Is megakadályozták.
Ezekre a kérdésekre adott felvilágosítást az a 13 tagi.\' küldöttség, amelyet Báliul István és Rátkay István vezettek szombaton délben dr.
Amor profanus
(Regény 1014-ből) 54
Irta. SZABÓ ZSIGMOND
Ebben a folyton megujuló jövésmenésben, az asztal körül folyó nagyhangú társalgásban, melyben Dön ötflr ur vitle a főszerepet, Margit és Monostory egészen magukra maradtak. A lány csak egy pár futó szót beszélt minden ujabb bemutatkozóval és kizárólag csak Monostory val társalgott. A boldogság, hogy újra találkozhatott vele, egész lényét még Rzebbé, még várázsosabbá tette. A szerelem, mely ragyogó szeméből áradt, mintha fényárba borította volna rózsás arcát. Eddigi életében sohasem volt még olyan szép, mint ezen az estén. Mintha fejlődő szépsége elérte volna Zcniihjét, az ifjú női szépség kinyilatkoztatását
Monostory müvészlelkét megkapta éc elragadta a lány szépsége. Az avatott művész szemével nézte az ifjú női szépségnek ezt a csodálatos összhangját. Tekintetéből mindeddig nem a vágy, nem a szerelem sóvár-gása sugárzott. Azt a gyönyörűséget érezte, melyet a műremekek látása kelt a megértő lelkében és önkéntelenül nagy festők halhatatlan alko-
Krátky István polgármester elé.
A népes küldöttséget, amelyben a 6 érdekelt újságíró, Nddal Ferenc nyomdatulajdonos és a szedőszemély zet vettek részt, a polgármester a tanácsteremben fogadta. A küldöttség nevében Bálint István kifejtette részletesen azokat az okokat, amik erre a lépésre kényszerltették.
— Polgármester urnák, mondotta a küldöttség vezetője, bizonyára ne.n kerülték el figyelmét azok a gyors változások, amik az ulóbbi napokban a Zala körül történtek. Urbán Oyula eladta nekünk a lapot...
— Remélem nem fizették ki? — vág közbe a polgármester.
— Nem, de sajnos már eddig is rengeteg pénzembe került. Akiket itt lát, polgármester ur, azoknak összesen 5300 pengő követelésük van
Urbán Gyulán. Ezek a szerencsétlen emberek — a nyomdászokra mulat — valósággal éheznek. Én adtam nekik tegnap a saját zsebemből 24 pengőt, hogy ebédelni tudjanak. Arra kérem a polgármester ural, hogy utaljon kl valamilyen formában gyorssegélyt ezeknek az embereknek, mert még haza sem tudnak utainl.
— Na és Uibán nem fizet? — kérdi a polgármester.
— Ml Urbánnal, — folytait* Bálint István — bűnvádi útra tereltük az ügyet, aki, hogy konlrakarirozza ezt a lépésünket, azt híreszteli rólunk, hogy kommunisták is szerb kémek vagyunk. így akar erkölcsileg lehetetlenné tenni bennünket. Én tegnap felutaztam dr. Somogyi képviselőhöz, aki a lap tulajdonosa, de csak a
VÁROII MOZGÓ
. %
Megkezdődött az elővételi pénztár
A VÉN GAZEMBER
előadásaira hétfőtől kezdve 10—12-sg és 3—7-ig.
titkárjáig, Ihász Ernőig jutottam el. Ebben az ügyben jártunk különben vitéz Cslllaghy vezetőügyész urnái is, akinek bemutattuk az adásvételi szerződést, amit Urbán, mint mlap-tulaidvnos* Irt alá.
— Miért nem érdeklődtek az urak a szerződés megkötése előtt nálam, vagy máshol?
— Nekünk, mint jogos laptulajdonos mutatkozott be Urbán, aki axt beszélte be nekünk, mintha Ihász Ernő csak stróhmann lenne, aki anyagi sápot kapna ezéri.
A polgármester ezután kijelenti, hogy az ügy bünügyl ét anyagi része nem tartozik a hatáskörébe, őt csak a dolog szociális vonatkozása érdekli.
— Mi csak azt kérjük, — folytatta Bálint — hogy a polgármester ur erkölcsi támogatásával siettesse ennek a komplikált ügynek a sürgős hatósági kivizsgálását, mert itt 15 egzisztenciáról van szó.
— Ami tőlem telik, — jelenti ki a polgármester — biztosítani fogom a munkások tisztességes elvonulását és erre azonnal utasítani fogom a szociális ügyosztály vezetőjét
Btcze László, a Nádai-nyomda felelős vezetője itt közbeszól, hogy mi lesz a nyomdászok hátralevő követeléseivel. A lapszünetért Bálint Istvánt okolja, mert ha nem avatkozott volna bele az ügybe, akkor ma lap tovább ment volna."
— Az Igaz, — jegyzi meg mosolyogva a polgármester. — Az ment volna, csak a pénz nem jölt volna. Különben hallhatta, fordul Becséhez, hogy ezek az urak már 1700 pengőt ráfizettek, ami azt bizonyltja, hogy még ma is vannak jóhiszemű és naiv emberek. Sajnos, hogy Így jártak, de előrelátható votí, hogy előbb, vagy utóbb bekövetkeznek ezek a dolgok.
Beae: Nekünk az utóbbi napokban a Bálint főszerkesztő ur paran-
tásaira gondolt, keresve emlékezetében, hogy melyikhez hasonlítsa.
A hosszúkás, ovális arc, a dus hajkorona,/á nyak nemes formája és fiatal testének csodálatos összhangu vonalai a kora velencei\' mesterek hajlékony tes\'ü ifjú szüzeire emlékeztették. A főszolgabíró táncra kérte Margitot és a leány nem tagadhatta meg, lassumagyart jártak, a régimódi tánc ide-oda hajlado/ó háromnegyed ütemében. Monostory Giorgone Vénuszára gondolt. A női szépség antik tisztasága élőn testesítette meg mindazt, amit nagy művészek remekeiben csodált, lelkében azt a felmagasztosult jó érzést gerjesztette, amit a k/assikus hellének érezhettek Phydias mestermflvének láttára.
Ahogy a tánc végeztével Margit ismét mellette ült, jóleső érzés fogta el, hogy az ifjú lány közelében van. Pillantása azzal az örömmel pihent meg arcán mint a mflbaráté, aki egy Robbia medaillont nézeget.
Margit nem ériette a fiatal ember tekintetét. Azt hitte, hogy már a szerelem szól belőle és végtelen boldogság fogta el annak tudatára, hogy megértették. Az imádott férfi szaval belopóztak lelkébe. Aázerelem ^oijongó dala zendült meg szivében és bár hőn óhajtott hódítása fölött
mérhetetlen diadalérzet fogta el, mégis csak hálás és alázatos érzés uralta, hogy ehhez az annyira sóvárgott boldogsághoz eljutott. Nem az erős akaratú, sorsát erős kézzel intéző, a nagy városi élet forgatagában megedzett nő ült Monostory mellett, hanem az első és igaz Rzerelem boldogságától piruló leány, kinek alázatos ragaszkodó tekintetéből az örökre való egyesülés vágya szól, mint szive mélyéből szálló sóhaj:
— Tied vagyok:
Monostory észrevette és megértette ezt a néma vallomást. Amikor először találkozott a leánnyal és durva ajánlatával megbántotta, már sejteni kezdte, hogy ez a sértés épen Ő tő!e fájhatott neki a legjobban. Megérezte, hogy az utána történt kibékülés nagyon közel hozta őket egymáshoz és sejtette, hogy ebben a szerelemtől még érintetlen lélekben ő keltette fel a szerelem vágyát. Azon a hajnalon, hogy elváltak egymástól és a leány bucsu pillantása rásugárzott, már tudta, hogy abból nem egy röpke kalandvágya, hanem egy egész életre s\'óló érzelem kezdő altkordja szól. És épen ezért kerülte, mert ugy érezte, hogy az ő részéről nem hajtja feléje egy őszinte és mély szerelem minden gátat le-
törő kényszere. Már akkor tetszett neki a leány, ámde mindössze csak ennyi volt, ami az első találkozásból lelkében megmaradt. Nem fett ideáljává a leány, mert az ő szive már öntudatlanul a másé volt és ahhoz, hogy futó szerelmeskedés gyönyöreit áldozza fel, túlságosan becsületes volt és másrészt nem akarta egy Ilyen veszélyes kísérlettel saját sorsát összekötni vele.
Ahogy ott ült a leány közelében, mír meg is bánta, hogy a mulatságra eljött és mintegy önmagának parancsolva elhatározta, hogy valami módon kiábrándítja a leányt.
Épen növálasz volt és bosztont táncoltak. Margit mosolygó arccal kelt fel és táncra kérte Monostoryt. A fiatal ember megremegett arra a gondolatra, hogy ezt a nőt most karjai közé szorítsa. Attól félt, hogy nem lesz elég ereje ahhoz, hogy az Igazságot megmondja neki. Félt saját ifjú vérétől és attól tartott, hogy úrrá lesz felette az okoskodni nem tudó szenvedély. Egy pillanatig habozott, aztán mégis karját nyújtotta a leánynak. Ahogy a boszton behízelgő táncába kezdtek és Monostory érezte, hogy a leány hozzásimul, karjai öntudatlanul szorosabbra fűződtek derekán. (Folyt Wt.)
Iflaa. mirclus 5.
ZALAI KOZLONT
cioH, moit fizessen fi kl bennünket.
Polgármister : Hit hallja, hogy fik I, olyan dolgot vettek dt, ami nem volt Jogos tulajdon.
Bálint litván ezután megmutatja a polgármesternek az Urbán Gyulával aölött szerződéit, mire Becze elkeseredetten megjegyezte, hogy akkor a szedik zdr alá helyeztetik a Nádal-nyomdát.
Bálint István végül tudomására hozta a polgármesternek, hogy a maga részéről Ihász Emire Is kl fogja terjeszteni a feljelentést.
Rátkay: Ml az Ogyéaziégen Is jártunk, ahol bűnügyi zárlatot kértünk a lop ellen. Erre Cslllaghy vezető ügyész behozatta a Zalá-ra vonatkozó Iratokat, amiből megállapllolla, hogy dr. Somogyi Béla a laptulajdonos, Ihász Ernő pedig a felelős kiadó. Ml különben egy 100 szavas táviratot Is küldtünk Somogyi képviselőnek, de arra még csak választ sem kaptunk és az a gyanúnk, hogy ez a távirat megrekedt valahol.
A polgármester azzal a jelentős kijelentéssel, hogy r11 egyáltalában nem leple meg az elébe terjesztett ügy, héllö délelőttre magához kérette Bálint főszerkesztőt és Rátkay főmunkatársat, hogy akkor részletesebben Is Informálják az ügy állásáról. Egyébként a polgármester azonnal Intézkedett, hogy a Keszthelyen, Barcson és Marcallban lakó, csupa szervezetlen betűszedők ull-költséget kapjanak gyorssegély elmén.
Emlékeztető
Mire. 5. A Leányklub bőjll estje fél 7-kor a Mlsszlósházban.
— Llceális előadás a városházán 6 órakor (Vegele Károly).
-■ Kath. Legényegylet társasvacso-rája 8 órakor. Mire. 7. Bőjll konferencia a fehér-teremben 6 órakor (Molnár P. Arkangyal). Mire. 11. Az Izr. Nőegylet leimezes purlm-bilja a Kaszinóban.
— Az Ipartestületi Dalárda jubileuma és serlegavatása a Koronában.
Mire. 12. Liceilis előadás 6 órakor , a városházán (Surányl Qyula). Márc. 13. A zeneiskola növendékhangversenye 6 órakor. Márc. 14. Böjti konferencia a lehér-terember 6 órakor (Kolla János).
— Bucsu-bankelt Oombár Oyula tiszteletére 8 órakor a Koronában.
Márc, 15. Hazafias matiné a Színházban.
Márc. 19. Llceális előadás 6 órakor a városházin (dr. Qéber Ödön)
— Izr. hitközség közgyűlése. Márc. 21. Polgárt Egylet rendkívüli
közgyűlése 6 órakor.
— Böjti konferencia a fehérlerem-bfn 6 órakor (dr. Kerkay József).
Márc. 25-26. Országos OMKE-
kottgresszus Nagykanizsán. Mire. 26. Zenei liceilis matiné fél 12 órakor (Vannay János).
— Llceális előadás 6 órakor a városházin (dr. Wlnkler Ernó).
Márc. 28. Böjti konferencia a fehér-teremben 6 órakor (Pehm József) Apr. 3. A zeneiskolai tanárainak
Brahms-hangversenye 9 órakor. Ayr. 4. Böjti konferencia a Mérteimben 6-kor (P. Rónai Oyöfgy).
Hősi szobor, fásítás, utcarendezós Kiskanizsán
A Templom-térből parkírozott Hősök-tere lesz
Nagykanizsa, március 4
Klskanlzsára igazin ráférne egy kis rendbeszedés. Már f. I, kűlala-Hlag. Az a szorgalmas, rendkívül tiszta, a házatájára kényes klska-nlzsai polgárság megérdemelné, hogy rendben legyen a portája körűi az Is, amll a köznek kell rendben tartania. Etéren most örvendetes Ígéretek és tervek vannak.
A Templom-lérbfil, dr. Fülöp Oyörgy terve szerint Hősök tere lesz és ennek közepére kerül a klskanizsal hisl halottak emlékműve. A polgármester érteiűlésünk szerlnl kilátásba helyezte a tér rendezését, bátumszög alakban való parkírozását. Az emlékmű műmárvány obeliszk lesz, tetején örökégő villanytóklya, az oldalain bevésve minden eleseit klsksnlzssl neve, körülötte megtelelő korlát. Kb. 160 klskanizsal hősi halottról ludnak eddig. Már van 200 pengő erre a célra, a gyü|lés most Indul és az ősszel meglesz a leleplezés. Az országzászló felszentelésekor a Frontharcosok népünnepélyt rendeznek a klskanizsal hősi emlék céljaira. Az egész emlékmű 2—3000 pengőbe fog kerülni. Ez lesz sz első klskanizsal emlékmű, ahol haza-fiaa ünnepségeket rendezhetnek.
A városi lestnevelési bizollság nemrégiben szavazott meg megtakarításaiból 4300 pengőt a Hunyadi-
tér feltöltésére és bekerítésére. Ez a terület a Levente otthon elöli kls-gyakorlőlér lesz, lolball, ugró, lutó pályával. A munkálatok még az Idén megtörténnek.
Fásllanl fogják a Nagyrdc-ulcal Iskola-teret. Ez is az idén történik, megvan rá a közgyűlési határozat. A fásításoknál méhészek örömére japán akácokat Is ültetnek. Az Ország-ut mentén kipusztulóban levő vadgesztenyéket mir a télen klvág-lák, a kivágási szűkség szerint folytatok és ezek helyébe is hársakai és japán fenyőket ülteinek.
Rendezik a Szerecz-boll előtt illó kőfeszület környékét is:
Az utcai világítás kérdése, bár ez volna egyik legsürgősebben megoldandó problémája Kiskanlzsának, csak a koncesszió kérdésének eldőlte után talil megoldást. A kls-kanlzsaiak |ogos óhsja, hogy sűrűbb és ulcaközépl világítást kap|anak.
Még távolabbi kérdés a lehetetlenül rossz gyalogjárdák rendezése és a nagy autóforgalmai lebonyolító Országul kőzépió uttestének \'^olajozása, ami természetesen csak akkor valósulhat meg, ha a gazdsságl viszonyok gyökeres változlival a városok ismét abban a helyzetben lesznek, hogy a nagyobb betuházisok nem tartoznak az ábrándok birodalmába.
Itt az uj tavaszi divat!
Dus választék legújabb szabású tavaszi
női köpenyekből
Divatos női és férfi ruhakelmék köpeny és kosztümanyagok
megérkeztek
5INGER
DIVATÁRU HÁZBA
Az elnök felvetette a bizalmi kérdést az ipartestület elöljárósági ülésén
Aláírási Iveken gyűjtenek bizalmatlansági szavazatokat a közgyűlésre
Nagykanizsa, március 4 Nagy várakoiás előzte meg az Ipartestület márciusi elöl|átóiágl ülését amelyen dr. Hegyi La|os főjegyző, Iplrbiztos és dr. Hajdú Oyuls teatülell ügyész Is megjelent.
"Samu Lajos elnök bejelentette, hogy a tagdijak nagyon lassan folynak be, a tisztviselőket nem leheled kifizetni, azért a testület vagyonalapjából kellett kölcsön venni. Az
Ipartestület lagjsl a napi 1 fillér tagdíjat sem lud|ák megfizetni. Alialános figyelem közepette rátért a mull hetek eseményeire. Elmondla, hogy mintegy 15 év őta, minden évben, a közgyűlés előtt, megismétlődik az az iparossignak korántsem szolgálatot teljesítő akció, mely az Iparosság közé ékel akar verni és célkitűzéseit személyi kérdésekben látja.
— Hallolluk-e valaha — mondja Samu Lajos — hogy a zavarosban halászó egynehány ur eljölt 1 > esztendő alatt az elöljáróság elé, a szakosztályokon keresztül, ahol még egyetlen egyazer sem láttuk őket, az össztparossdgot érintő gazdasági programmal? Állandóan csak gyűlöletre és széthúzásra Indllotlik az Iparosságot. Akciójuk azonban olyan fordulatot vett, mely miatt, bár szokatlanul az összlparossighoz a saj ó nyilvánossága utján felhívást keli inléznem.
— Ez a dolog már odiig jutott, hogy aláírásokat gyűjtenek olyanformán, hogy elhallgatják Igazi céljukat, sőt nem egy testületi és elöljárósági tag jölt jelenteni, hogy félrevezették őket és ezt a közgyűlésen szóvá is fog|ák lenni.
Az elnöki székből felkérem ai ipartestület mélyen tisztelt taglalt, hogy mielőtt ezen ivet aláírnák, szólítsák fel az Illetőket, hogy magyarázzák meg egyenesen és őszintén: ml céljuk az Ívvel, kik ellen irányul az akció és helyetlük kiket akarnak bejuttatni és mi a gazdasági célkitűzésük, ami eltérne az Iparleatület jelenlegi vezetőségének céljaitól ? Kérdem azon urakat, akik az Iparos-ügyek állásával nincsenek megelégedve, azt hiszik talin, hogy ml megvagyunk elégedve? Éppen azért kell helytelenítenünk ezt a hadjáratot, amely az Iparossig figyelmét elvonja sorsuk illisitól. Avagy azt akatjik talán mondani, hogy hl ők lennének bent a vezetőségben, akkor az Iparos ügyek elintézésével az 1100 tagot szimláló Iparosság meg lenne elégedve? Azt hiszem, ezt ők maguk sem gondoljik komolyan. Egyetlen elöljáró sem fogja ilengednl helyét, hogy ők oldjak meg a vllágkrlzls okozta gazdasági válságot helyi vonatkozásban. Az ipartestület vezetősége továbbra la szilárdan meg; f. maga egyenes uljin és küzd az
ÍÍA
délután 5 óra; .r és este 8 órakor > szokásos
össztánc Kaszinóban
Hétfőn este uj tantolyanr kezdődik nagy árengedménnyel. * GÁBOR
4
ZALAI KÖZLÖNY
1983. március 5.
Képkeretezést
legolcsóbban
STERN
Dvegés porcellánüzletében Váfosliázpalola.
eddigi tántoríthatatlan lelkesedéssel ét buzgósággal az egyelemea Iparosság érdekelirt.
Tlboll bejelenli, hogy az ellenzék bizalmatlanságot akar szavazni a vezetőségnek.
- Neveket kérünk I
Samu: Nem akarom hinni, hogy vannak elöl|árósági tagok, akik velünk működnek ét hátba akarnak támadni.
Schnltzer: Ne burkollan, teljes névvel nevezteaaanek meg az Illetők.
Báron Ferenc kijelenti, hogy 6 olt volt az ellenzéki összejövetelen éa kifejtette véleményéi éa elltélle «z ellenzéki akciókat ö minden alkalommal az Iparoiegységel szolgálta.
Oerócs György hasonló Si»">m-ben beszéli.
Tlboll Uwm elölj Irósági lag nevél mondta be.
Halász elmondla, hogyan akarták ól rávenni a bizalmatlansági iv aláírásira.
Samu Lajos: Az elnökség és az elöljáróság nyílt homlokkal néz a közgyűlés elő. Becsüleltel teljeslletle munkálat, azért nyugodtan várja a nagykanizsai Iparosság llélelél.
Samu ezulán felvetette a bizalmi kérdést és kérle erre a szavazás meg-ejlésél. Dt az elöljáróság — a legteljesebb bizalommal elnöke iránt — nem ÍU a szavazással.
Az elöljáróság egyhangúlag elfogadta ezután az elnöki |elentésf.
Batsó József vezelö|egyzö felolvassa ezután az elnökség részletes leienlését az Ipartestület mult évi működéséről, amiért az elöljáróság; BszMhak köszönelel szavazott.
Schnltzer Indllványára blzollságol küldenek ki a választól névjegyeik kiigazításihoz, hogy egy Iparos se maradjon kl a névjegyzékből
Automobil lékbetétet
előállító elismert máiltiju magyír gyár helybeli egyediruil ó, a vármegyére kiterjedő
élté
Ajánlatokat .Jól bevezetett 47SH\' jeligére Blockner J. hirdető Ir.idi-\'ába. Budapest, VI. Vilmos csiszár-ut 33. kérünk.
KÖRKÉRDÉS - A RÚZSRÓL
Hölgyeim, ml rögtön veszekedni fogunk... \\ Ne lessék félreérteni. Nem vagyunkellenségek örömmel látom, ha aktatáskával kezükben férfl-_ lódra fontoskodnak. Nem akarom kikergetni önökéi az Irodákból, hogy a helyüket elfoglalhassam. (Habar...) Még annak Is tudok örülni, ha az anatómián bonckéssel kezükben férflsztveket és férfi-Idegeket. zstgerelnek. (Egyre megy: akár az egyetemen, akár egyebütt.) Sót jól festenek (!) a védői emelvényen Is, ahol talán még szerencsétlen férfikliensek védelmét Is vállalni fogják. Dekoratív színfoltokkal gazdagítják majd a tárgyalóterem szürkeségét, ahol mint bírák — végre nyíltan és ószintén — boldogság helyeit Igazságot fognak osztogatni. (Ez is valami.) És végül örömmel látom Önöket, bármennyire ellenkezik Is ez természetes elhivatottságukkal, — még a konyhában is. (iparit erd-tüz mint rúzs-szabadalom.) Dehát...
Dehát... (Azonnal. Csak bátorságot meritek.) Dehát ez a ruzsozásl Ez mégiscsak sok I
Hogy valami ujabbal Is jöhetnék ? Igaz. Ezen a pirositórudacskán a történelemelóttl Időkbe balanszírozhatnék. Már III. Ramsesné... Izé... Amenhotepné a II. száz... Nem fontos. (Lisd: Lfxikon.) Dehát a ruha Is régi dolog (ugyebár, Asszonyom, az öné is már divatjátmult?) és mégis örök téma (ugyebár, Uram?)...
De halljuk a közönségetI... Nagyságos Asszonyom, bátorkodom a ruzs-használatról...
Nagyságos asszony (fiatal, breitsenw mz-perzsa bundával, mindenütt ott van, táncol, mialatt férje az órát nézegeti, ásítozik, söt néha bóbiskol is. Na, meg pénzt is keres.) Rúzs nélkül?... Na hallja?!... (Megvetés alapszinével hangjában, kozmetikai il\'attenger habjaiba merülve tovasiklik.)
Házilány Oki több bálon szeretne megjelenni, mint ahányon a valóságban ott van): Csak diszkréten és mindig a száj vonalait követve. Nagy szájból soha sem lesz kicsiny. (Bravó I) De főképen mindig alkalomhoz Illően; használni, vagy lemondani róla.
Mondén lány (mindenütt ott
van, csak az állandó Ötórai teák hiányát fájlalja): A ruzsozást két sorban nem lehet elintézni. Erről esztétikai tanulmányt kellene Irnl. (Un-eszíétika 11) A helyes ruzsozás művészet, Intuíció. Itt nem lehet gixereket csinálni. Mindennap ugyan-ugy és mégis mindig másnak kell mutatkozni. (?)
NémHutal asazony <aki régebben talán csinos is lehetett): Nekem ősz hajam és kendőzetlenségem ellenére Is vannak sikereim. (Hm...)
öregasszony (aki még mindig fiatal. Ilyen is van.): Ruzsozás nélkül nincsen a nő teljesen felöltözve, már pedig... (Pardon, a Kegyed estélyi ruhája csak negyed-felöltözött-ség és mégis...)
Családanya (nem Indultam felkutatására : féltem, hogy nem találok).
A „fia" (Elntanzer-tlpus sport-fius kolorittal): őszintén szólva, erről nem tudok véleményt nyilvánítani) (És mlról tud?) El sem képzelhetőm, hogy Lili miképpen nézhet kl rúzs nélkül?...) Akkor, Barátom, Maga még nagy meglepetésekben részesülhet)
Ügyvéd-férj: Rúzsról szó sem leheti... (Nagy hangon szónokol, ismerteti a rúzs káros vegyi Összetételét. Vádbeszédet tart a rúzs ellen... Feleség megbocsátó mosollyal arcán — kozmeikai remekmű — csendben hallgatja.)
Donzsuan fér/ (szívesen beszél régeobi hódításairól, de az ujabbakról hallgat): Rúzs?... (ijedten kapja elé xseblükrét és zsebkendőjét... Hamis gesztus: gondolom.) Másoknál kénytelenségből tűröm, de a feleségemnél nem szívesen látok Ilyent.
Bankigazgató: Ja, a run... (Pardon...) A Mlchlgan államban megindult és folytatódik tovább... Bank-zárlat... A ml bankjaink minden tekintetben büszkék tehetnek. A legújabb mérlegek szerint... (Végre szóhoz jutok: bocsánat, a rúzs...) Ja, vagy ugy... Nem vagyok, kérem, maradi ember, azonban ez mégis sok... De az én feleségem minta-asszony. Az ő arcán még nem volt rúzs... (Lelkem mélyéig megrendülve távozom... Hiszen ez a szerencsés szerencsétlen még nem látta saját feleségének az a\'rcit... Hallatlant Hjah, aki máma pénzügyekkel foglalkozik...)
Férfivélemény: razs-eltenes. Eredmény ?... ■ (Resumé: A férfiak véleménye
Üzletváliozás -
miatt raktáron lévő maradék árut olcsón árusítom
LICHTSCHEINDL PÁL
vaiksraikadfi NAGYKANIZSA, HORTHY MIKLÓS-UT
sziklaszilárd alapépítmény, amelyen különbözó nói befolyások teszik lehetetlenné az építkezést.)
De legyünk őszinték: nagy áldás a ruzshasználat. Mert hogyan tudná Lacika enélkül felismerni a saját mamáját?...
Hiszen ő nem látta még sohasem az Igazit.
Kartész Zoltán
Fontos értesítés/
Tiszteletlel értesítem a nagyrabecsült hölgyközönséget és kedves vevőimet, hogy a közeli napokban megnyitó bécsi árumintavásárnak, valamint a most kialakuló divatnak tanulmányozására Bécsbe utazom. Felkérem azon tisztelt hölgyeket, kiknek ez utammal kapcsolatban valami óhajuk van, hogy azt velem legkésőbb f. hó 12-éig (vasárnap) üzletemben közölni szíveskedjenek.
Kiváló tisztelettel Brónymf Lajosné
dlvmtáruinB.
Vasutas bucsu-Qnnep
Nagykanizsa, március 4
Szomorúságában Is lélekemelő ünnepe volt 50 nyugdíjazott kanlzaal vasutas búcsúztatása. Az ország nemrégen egyik legnépesebb állomásán a közelmúltban 100 vasutast uyugdilaztak. A fogyó kanizsai vasutassággal az egész város tártadalma önmaga sorvadását, a Irlanoni végzet igazságtalan kereaztjél érzi. Ezért forrt egybe a város az ünneplés hangulalában azokkal, kikel a mávoaltás áldozatul követeli e város legderekabb polgárai közül.
A bucsu-ünnep istentisztelettel kezdődött, amit délelöll Gazdag Ferenc püspöki tanácsos mondott a telsölemplomban. — Este 200 terl-lékes bankett volt a Koronában, melyen az állomás vezelői, a helyi közélet élenjárói, a vonal és az állomás vasutasat voltak jelen, olysn bajtársi és polgári összefogásban, ami méltóságteljes képviselője volt annak az őszinte megbecsülésnek ét szeretetnek, amivel Nagykanizsa polgársága mindenkor családias egyt J vélarlozással ölelte magába a nagy vaiulaslíbort.
Az első felköszöntőt a most nyugdíjazottakhoz Bartal Béla áliomás-fönök mondta. Balog József főtiszt a tömeges nyugdíjazások által a városra eső hátrányt fejtette ki, kérve a polgármester közben|árását. Nagy Rezső vasull liszt a MAVOSz üdvözletéi tolmácsolt • Szlnlay Jenő kalauz a Vasutasok Orsz. Jótékony Egyesületének táviratát olvasta fel felszólalása kertiében. Lovrek Vince
Ffgye,emi A nchéztr^g;o;ií:rho^: filléres cipőket
tiszta
híranyagból I
Nöl feket. pántos P Q\'- Női fekete és barna regatta P g\'80 "fél P 8\'80 ^ "\'Tozöi P 9\'8° Ezenkívül naponta érkeznek tavaszi legújabb dlvatclpökl
Miltényi Sándor és Fia tipőáruháza Nagykanizsa, Főút 2. (Városházpalota)
1893 márdss 5.
ZALAI KÖZLÖNY
buda1 kalaui figyelemreméltó szánok! kéBzBéggel hosszú is értékes (elköszöntöt mondott. Ansorge Antal „„ pjlyamesler lelkes toaszt|a mán Csontdk János főkocsimesler heszéll, mi|d nagy l«P» kőiben Oazdag Ferenc püspöki tanácsos méltatta a Ul is sieretet szárnyatadó erejél a boidoguláshoe. Dr. Krátky István polgármester a kötelességludás, lelkiismeretes munka, hazafias és vallásos izéltem leléleményesell, a polgári erények ideális példaképed, a magyar haza támaszait üdvözölte a vasutaiságban, fel-feltörő lelkes óvá-dó közben. Adamek András ny. fő-kalauz köszönetei mondoli az állo-miilőnöknek és az ünnepség rendezőinek. Noski Rezső ny. lökálauz, majd Révész L«|oi (a szomszéd teremben .ülésező" rllfkabllok nevében) és má\'ok mondtak még az egyre vidámabbá váló hingulalban leiköszöntöket
A ma este elbucsuzoll vaiulasok névsora, kinek leglobbje 32—35 éve szolgáil a vasútnál:
Berke József, Hocheokor Ferenc, Itledlmayer Kálmán, Ha]óa Leó állomás-elöljárók, Dolmányos László, Arany Józset, Babos István, Adamek Andrá , Pókecz Oyörgy, Tóth Károly, Dltmáyer Imre, Harangozó István, Jakubecz Imre, Kiss Károly, Kletn Márton, Klein István, Kulcsár János, Lackenbaober Vilmos, IJgetl Qyula, Nemocz József. Nuszkó Rudolt. Nagy Ferenc, Belovlca Márk, Hírt Mihály. Nagy Józset, Somogyi József, Magyar Imre, Ötvös Qyula, Papazt Antal, Slnger Mihály, Sobandl Qábor tókalauzok, Varga Károly, Horváth Qy. látván. Büki Józset, Steher Mátyás, Ll-nik ,\'ános, Hledl Foronc, Lyublcs litván, Takács József, Dolmányos József kalauzok, Haupvogel Frigyes, Cserü István, Latin István, Kovács János, Auer Oyula, Somogyi Oyula, Varga Józset, Nováczky Imre vooalíókezók, Horváth Márlon Iroda agt, Doupona József és Ansorgo Antal pályamosterek, Oangler János töazertárnok, Henne Frigyes szo-matortel vigyázó, Ackermann István, Molvarecs Józset, Kálovlos József, Vlr-Hulocz látván váltókezelők, tUcz István, tókocsl rendezd, Szabados István, Itcslcs Ferenc, Rozs György, Pankosz István málházók, Wenzel Sámuel kapus. Tan-cienberger Jáno« tölámpakezelő ós még többen, akik a bucauestre nem Jelentkeztek.
Ma zárul a képkiállítás
sz OMKE dísztermében, ahol ezala\'t • pár nap alall Is (bemenet nem tagoknak ls szabad és dl|lalan) nagyon sokan fordullak meg, hogy lássák a likvidáló Solymosl-képsza-lon potom pénzen gazdái kereső képanyaga A mostani anyag fő Jellemző vonása az olcsóság és sokoldalúság. Az egyszerű igényű, de b«Usoi lakáBdlszeklől, csodálatosan finom és szép miniatüröklől a legkomolyabb művészi érlékekig minden fellelbelő. Ki kell emelni Vlg Bertalan, Mihalovlci (aki), Olgyay, Clllag (Tabán), Udvary, Schumann (Vitorlások), Náray, Kárpáti, Len-tyd, Reinluss, Berkes III, Silávlk, Wdly, Páiiy, Celesztin stb. vász-nail.
J0333EH
I Az on hashajlála
Hárclns 12 én kezdi meg a Zalai Közlöny
Paál lób : „A Habsburgok trón nélkfii" cimB szenzációs riportregényének közléséi
Nagykanizsa, március 4 Minden kélségen felül áll, hogy a Habsburgok sorsa ma az érdeklődés előterében áll. Az egész világot közelről érdekli az: ml történt az egykori hatalmas monarchia császárainak utódaival. A közönség általában tájékozatlan. Sokan azt hl-szik, hogy a Habsburgok még mindig hatalmaB vagyonok ural, mások vlszonl, hogy a királyok ivadékai nyomorognak.
Ml Igaz a hírekből: erre felel meg az a hallatlanul érdekes riportsorozat,
amilynek közléséi március 12-én, Jövő vasárnap kezdi meg *
Zalai Közlöny. Paál Jób, akinek érdekes riportjai lapunkban mindenkor szenzációszámba mennek, szerzője a riportsorozatnak, amelyet Írója riportre-
génynek nevez. Regénynek azért, mert a Habsburgok élete minden vonatkozásban érdekfesiilően izgalmas regény.
Paál Jób ma Középeurópa legismertebb riporterei sorába tartozik. Cikkel! feltűnő helyen közlik nemcsak a kontinens, hanem Amerika számottevő lapjai ls. Örökké a világot járja. Habsburg-riportsorozatának anyagát hónapokon keteszlül gyűjtötte össze.
Habsburgok trón nélkül clma riportsorozat az 1933. esztendő legnagyobb újságírói teljesítménye lesz.
Középeurópa harminc tekintélyes napilapja egyidőben kezd! meg Paál Jób riport regényének közlésé! és büszkék vagyunk arra, hogy Nagykanizsán annak kizárólagos közlési jogát a Zalai Közlöny szerezte meg.

. Vi*\'
A*

Legjobb minőségben
divatos szabással
olcsó áron
Tweed noppe divatos női szövetruha crepe de chfne gallérral, ízléses fasoriakban minden színben P
-nél
•80
NAP! HÍREK
NAPIREND
Március B, vasárnap
Kóma! katolikus: Invoksbtt. Protcst.1 Adorján, lsr.: Adar. hó 7.
VIroil niuzeum és Könyvtár nyitva csí)tóitokon (• vislrnsp délclöu 10-tól 12 óráig.
Ovógyszcrtirt ílkü ixolgtlal e hónapom: a Márts gyógyaurtlr Király-ntes 40 ls. és a klskanliui gyógyszertár.
Oózlaidó nyitva rtgtel S órjtól este 6 óiilg (t-étló, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
Március 6, hétfő
Róm. katolikus: Perpetus. Protelt.: Qolttleb. Izraelita: Adar. bó 8
— (Az Ipartestületi Dalárda Jubileuma és serlegavatása) A
nagykanizsai Ipartestületi Dalárda nagyban készül a március 11-én este 9 órakor a Koronában megtartandó jubiláris ünnepségre él serlegavatásra. A jubileumi ünnepély nemcsak a dalárda, de egész Nagykanizsa kullur-ünnepe lesz. Az ünnepi beszédei dr. Krátky István polgármeiter lógja mondani, mint a XIV. daloikerület elnöke. Beszédei mond Samu Lajos Iparteilflletl elnök li.
— (A mai llceálls program) d. u. 6 órakor kezdődik a városháza dísztermében Vegele Károly gimnáziumi tanár az elektromosság történeti fejlődéséről ad elő. Közreműködik a műsoron a Levente Dalárda.
— (A Keresztény Jót. Nőegylet) hálás köizönelet mond mindazoknak, kik 25-lkl eslélyének sikeréhez bármily módon hozzájárullak. Köszönetet mond a Keresztény Tisztviselőnők lea-jóvedsknéből a Nőegylet céljaira |ullatott 5 P adományért. A 25-lkl estélyen lelülfi-zetni szivesek voltak: vitéz Akay László 5, Teulich Umzláv 5, N.N. 2, egy .gimnszllta" 1, dr. Heinz I, dr. Kriuiz 1 pengő, Magas Mihály
50, N. N. 50 fillér.
— (A mai klskanlzsal llceálls előadás) elmarad, dr. Fülöp György későbbi időpontban lógja előadását megtartani.
— (Mesteri értekezlet) A nagykanizsai iparoilanonclskoia tanítótestülete ma, vasárnap délután pontosan 3 órakor a llulanonclskola (Zrínyi Miklól-ulcal ál), polg. fiúiskola épület) egyik rajztermében mesietl értekezletet tart. Előadó Ortutay Oyula iparlik. taniló. Az értekezletre a tanonctartó mestereket él tanügybarálokst tisztelettel meghívja az Ipariskolai Tanítótestület
1461 árás
A tugyhnnlxasl meteorológiai Megfigyelő letentéaek i Srombatsa a ArMr-tiklti: Reggel 7 órakor +5-4. drljláii ] órakor +13-4, esle 9 órakor +»4,
PllMut: Égési napon It Inból égboí-tozaL
StiUrdny l Egéiz nap délnyugati szál. £
(ÉJaakal rrJJ/d/ítoiM.J A 1el»»r«U gl.l hl4<M felMrtl ub 10 éna-ksri Infáa, mmém H
a
ZALAI KÖZLÖNY
193a március 5.
Kirakat verseny
Ai OMKE elnöksége (elkéri mlnd-liokat a kaitársakat, akik az országos kongresszus alkalmával rendezendő klrakRtversenyen részlvennl óhajtanak, hogy ezen kívánságukat mielőbb, de legkésőbb (. bó 12 lg bejelenteni szíveskedjenek Belelentétek az OMKE Irodájában naponta délelőtt 10—12 ig vagy Neu Fái inkáinál eazkőzölhelók. Nevezési dl| lagok részére 1 pengő, nem tagoknak 3 pengő.
— (Bankett Gombár Gyula tiszteletére) A klr. járásbíróság blról kara, fogalmazói és segédhivatali tisztviselői hlvatalfönökük, Gombár Oyula táblabíró nyugalomba vonulása alkalmiból, tiszteletére f. hó 14-én ule 8 órakor a Koronában bucsuvttexorál rendeznek. Minthogy Oomtiá. táblabíró nemcsak hlvalalláraai körében örvend meleg szentelnek, hanem a nagykanizsai társadalom és a vidék legszélesebb köretben is, a járásbíróság személyzete alkalmai kíván nyújtani Qom-bár Oyula nagyszámú barátainak és tisztelőinek egy kedvet, barátságon tat keretében a tőle való elbucsu-zásra. Felkéretriek mindazok, akik a vacsorán részt óha|tanak venni, hogy ezen szándékukat március hó 11-én délután 2 óráig a járásbíróságon Szcady Aladár liodallazttel közölni tzivetkedjenek (Járásbíróság 2. sz. ajtó). Egy teríték ára 2 pengő. A jelentkezés a teríték árának kifizetésére meg nem jelenés esetén is kötelező.
— Esküvő. Benae Magda és Báder Imre, Kardos Teri és Bencze László ma vasárnap délután Va6, Illetve \'/i6 órakor tartják esküvőjüket a nagytemplomban. (Minden külön értesítés helyeit)._
Sürgősen
eladó
mahagóni tbédlS btrtn-
dttét, 5 oktános harmónium,
4+1 ctüwa rádió, iróatual ét cetllár. na
Megnézni lehet naponta 2 órától.
Kopjál", Csengery-ut 31.
Wokmalt
— Eljegyzés. Kálmán Magda és dr. Strém Z-igmond jegyesek.
— (A Rokkantsegélyző és Nyugdljegylet) nagykanizsai 18. számú fiókja március 22-én délután 3 órakor rendes évi közgyűlését tartja az Arany János-utcai iskolában.
— össztánc. Ma és minden vasárnap össztánc a Cenlrál szuterén-termében.
— (A jelmezes purlm-bál) stom-balon este fél 10 órakor kezdődik a Kaszinóban. Az Izr. Nőegylet rendező-gárdája olyan ölleles, vidám műsort állított össze, hogy az maga elég volna egy zsufoll ház biztosítására. Cirkusz lesz a mttsor-keret, benne gtoleszk ballett és sok más mulatságos attrakció.
— (Kanizsai siker) Kapámé Oyurkovils Mária a .Rádió Újság" 1932. évi magyarnóla pályázalán saját szövegű és zené|ű nólájával dicséretben részesüli és értől díszoklevelet kapott a lap szerkesztőségétől.
Szebb lesz
Dr. Benedigné Lang Magda
kozmetikai « intézetében
Nagykanizsa, Deák-tér 3.
Szépséghibák kezelése, szemölcsök, szőrszálak eltávolítása. Diatheimia.
Olcsó bérletrendszer. =3:
— A tavaszi divat meglelő változatával minden eddigit felülmúl. Olcsó áraival, nagy választékával e tavaszi divatcikkekben is vezet a Schtltz áruház.
— (A bor és fagy áldozata) A bornak és a fagynak ujabb áldozata van Nagy Sándor 52 éves nemesapáti gazdálkodó személyében. Nagy Sándor néhány nappal ezelőtt kiment a szőlőbe, ahonnan iltasan indult hazafelé. Útközben elesett és megfagyott, Hóit testét másnap találták meg.
A has teltsége, rnájtájéki fájdalmak, emésztési nehézségek, gyomor-bélhurul és sárgaság a természetes „Ferenc József" keserűvíz használata által megszüntethetök és az agy, a szem, tüdő vagy sziv felé irányuló vér óluhsok ellensulyozha-tók. üyomor- és bélspecia^isták igazoljak, hogy a Ferenc lóxsef vízzel, különösen az UIŐ életmód következtében jelentkező bajoknál, nagyon kedvező eredményeket érnek el. A terese József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüz-letckben kapható.
Rezesbandával, zászlókkal jönnek a sormásiak „A vén gazember" bemutalójára
A Városi Mozi legközelebbi újdonságának, a ,Vén gazember"-nek híre lázbahozta az egész megye közönségét. Különösen a falvak lakói körében nagy az érdeklődés a film Iránt Értesülésünk szerint kedden délután mintegy 4—500 ember jön be zászlók alatt, rezesbandával Sormásról, hogy résztvegyert a .Vén gazember" kanizsai bemutatóján. Kaposvárott az elmúlt napokban 10.000 ember nézle végig a filmet.
- (Megjelent a Milliók Könyve) legrjabb száma, ára 20 fillér, kapható\' mindenütt. Minden számhoz keresztrejtvény értékes dijakkal, melyekre mindenki egyforma eséllyel pályázhat. Előfizetési dija negyedévre, 13 regény 2.40 pengő.
- Köztisztviselők részére rendkívül előnyös bútorvásárlás! alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók — Kopsteln bútoráruházban, Horthy Mlklós-ut 4.
- Roosevelt elnttk hivatalba lépés nek
ünnepélvét, Hitler kancellár beszédeit, a svájci Európa hangversenyt, irodalmi felolvasásokat, sztmelóadásokat és sok mindent hallhat otthonában — kinek jó rádiója van. Európában száznál több adóállomás szórja a legkülönbözőbb műsorszámokat, melyek gazdag változatosságot nyújtanak a rádióhallgatók milliói számára. A dinamikus hangszóróval egybeépített 5 + 1 lámpás t* b -es Orion rádió tulajdonosa a nap bármely szakában választhat magának megfelelő műsorszámot és teljes egészében kihasználhatja a rádiótechnika által nyújtott lehetőségeket.
Bél-lnfectlónál „Igmándl" gyorsan [segít,
Mert pár óra alatt gyomrot-belet tisztit.
Szélhámosok gyűjtöttek Kanizsán
• (Jy.rmc.kWdS Liga obijaira
Nagykanizsa, márclua <
Az Országos Gyermekvédő IJga értesítette a várost, hogy figyelmeztesse a közönséget: a Oyermekvédö Liga nevében szélhámosok gyüjte-nak a vidéken. A Liga gyűjtésre senkinek engedélyt nem adott. Aki a Liga nevében gyűjt, rendőrnek adandó át. Biztos tudomásunk szerint az elmúlt napokban Nagykanizsán is gyűjtöttek a Liga hamisított megbízólevelével a szélhámosok, akik állítólag szombaton délután utaztak el a városból.
SPORTÉLET
Ma bajnoki futballmérközés a Zrínyipályán
ZRSC-NTZ
Még egy hétlel ezelőtt nagy hó borította a futballpályát az Időjárás megjavulásával azonban a hó eltűnt és a pálya nagyszerű állapotban várja a pályára lépő csapatokat. Az NTE a tavaszi szezon első mérkőzéséi játsza ma a Kaposvári Rákóczi ellen. Nehéz dió lesz a Rákóczi az NTE-nek, hisz egyetlen csapat voll az őszi szezonban a Rákóczi, amelyiktől az NTE vereséget szenvedett. Az NTE már 2:0 ra vezeteti a saját otthonában játszó Rákóczi ellen, de a honi csapat olyan erővel feküdi a ktlidelembe, hogy sikerült la 4:2 arányban győzedelmeskedni az NTE felelt A mérkőzés tehát reváns jei-jegO, adósságot akar fizetni az NTE, ami reméljük, alkerül Is. Az NTE az elmúlt kél vasárnap olyan nagy szerű lormát mutatott, hogy ha I mérkőzés fon\'ottágának tudatában áll kl, ugy blzlos győztesnek taklnl-hetö. A mérkö/és délután 3 órakor kezdődik. Bíró: Böhm.
Kaposvári alosztály mai programja:
Szigetváron s Zrínyi játszik a bajnoki pontokért.
Kaposvárott a Turulnsk a Barcsi SK lesz nehéz ellenfél.
Dombovárott a Simontornyal BTC játszik. Döntetlen eredmény valószínű.
JÚ MUNKÁT
PÁLCSICS-n*)
kapunk.
Elit nagykanizsai teljen-, kelme-, fonalfeitó ét yegjtlazlltó flzeme F&Qxlet a FŐ-UT 7.
ust
Olcsóság! hullámi
A ilszllétkczde tataiéi évtizedig volt szakácsa mélyen leszállította a nála
eltogyásított étaleb árait. Komplett ebéd 70 flll. Vicaora 10 fl 11. Pír vlrsttt <4 llll. Zóna kenyérrel !■ Ilii Málnaszörp, vagy limonádé 10 ftil.
a Molnár-étkezdében
(Erzsébet-tár 2.) rsa
Ne vásároljon, míg meg nem nézi
Golenszky Ferenc
selyem- és szövetáruhrzát az Első Magyar Biztosító palotájában (volt Kertész cukrászda).
Megnyitott március 2-án. Olcsó árak! Pontos kiszolgálás!
1983 mlfdui 3.
Ptgymentes napokon permetezze
uyQmtf Icafáit 1
Dendrin
Enda
■ao-Dendrin
(gyümölcsfa karbollneum) Solbár
(kénbárium kétzltmény)
Almola
Pomrin
(gyllnlölcsíakálrány)
Amonil
SaMiarwt
(kénkészitmény)
Bltóviau Hernyóenyv
Beszerezhető i
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédelmi szerek kereakedésében
Nagykanlzsw, Erzsébet tér 10.
(A bíróság mellett)
I
I mindenki a belyl kereskedőknél és Iparosoknál szerezze bel
Közgazdaság
Kflrlohi sárlst
Pária a) Hl, Lomion 1756, Nawycrk 50900, BrOssel 71-95, Milano 26-10 Madrid 42-7U Amsterdam 206 70. Berlin 11100, Wien 7194, Szótla 3 70, Prága IS 171/1, Varat) 5730, Budapest -■-, Belliid 7-00, Bukarest 306
A IcaitH Baik istlu-árioljtnul
VALUTÁK Angol t. 19-75-2015 Befestr. 79-15-79-74 Caehk. 1S-Í11-17 01 Dán k. 87-60-8880 Dinár 7*50-8 00 Dollár 570 50473-50 Franda 1.22-30-22-50 Holt. 231 75-233 15 Zloty 6395-64-45 L«l 3 40-3-44 Lava 3 95-4-25 Unt 2990-3020 Márka 135 70-131*60 NonáglOO 80-101 80
Peseta —--■_
ScbllL -■--
Srticii. 110-70-111-40 Srádk. 10440-106 40
DEVIZÁK Amst. 231-95-233 15 Belgrád 830-8-40 Berlin I35 80-I36U0 BrOssel 79-26-79-74 Bukarest 341-3-43 Kopanh. 87 80 88 80 London 19-74-1988
Madrid —•-■-
Mllsno 3000-30-18 Nowy. 571-00-574-00 Osxlo I01W-I01MI Pária 22-33-22-47 Prága 16-93-1701 Szófia 4-00-4 27 Stockh.104 60-1064 0 Vsrsó 64-05-64-45
Wien —■-■—
ZBrlch 11080-111-40
Wtat deartng Srtolysma , 811.454
Kisdia a laptulajdonoa K6zgaada.Sgl Rt,
ílutenbcrg Nyomda éa Dálzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalat Károly. Interurbán teleton: Nagykanizsa 78. aiSm,
VARGA
Fest
Tisztit
Gallérok tisztítása
■-10 fillér
Horthy Mlktós-ut 8. Huny«dl-utc« 19.
ZAL.AI KÖZLÖNY
TermánjtJuds
Í-S\' I5 i0 \'5 55, 79-as
..ÍV\'1^" 15^5—1590, dunán-Inll 76-oa 14 00 - 4 20,77-es 14 15-14 35 \'»•*« \'4 35-14 55. 79-as 14 55 ii",
80-as 1470-1490,\' rozs 780 7 90, lak kJJS "b 920 - 95ÖT t«H
geH 6 90 - 7 70, korpa 620 635
KOszfinetnylivánttás.
Mindazon |óbarátalnknak, Is-meióselnhnek a nagykanizsai OMKE-nek, kik drága |ó tér-|em, édesapánk, illetve vónk elhunyta alkalmával bármily módon igyekeztek fajdalmunkat enyhíteni, ezúton mondunk hálás köszönetet
özv. Szántó Vilmosáé\'
és családja.
Özv. Károlyi Jánotná azul. Bal a Julianna a maga, gyermekei és aa egész család nevében fájdalomtól meglőtt azivval Jalcntt, hogy lelejthe-letlen térj, apa, nagyapa éa lokon
Károlyi János
nyűg. állampénztári kezelő altiszt
f. hó 4 én d. u. 4 órakor hosszú szenvedés után 66 éves korában Bagolaséncon visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése I. hó 6-án d. u. 4 órakor lesz a róm. kat anyaszentegyház szertartása szerint a sánd temetőben.
Emléke örökké él szarettei lelkében 1

Spaolálla gatlértlutitáa, ruhafestés,
vegytisztítás legolcsóbb árskon, .Ideál* gőzmosógyár kelmefestő és vegytlszllló gyüjtótelepe Olga kalap és kézimunka szalon, Horthy Mlklós-ot 5. 5017
Kérem a közönséget, hogy autó megrendeléseit kizárólag 167. és 571. telefonállomáson adja le részemre. Kaufmann — * 1708
ebédlő, háló stb. bútorok. Armuth Bazár-Üzletben lehet érdeklődni.
Szoba-konyhás lakás május 1 rcklsMlá Széchenyi-tér 4. 33
Max6aa*daaáQl axaklakalál
wáaaatt. négy középiskolát Járt, 73 éves, nőtlen, több évi gazdasági gyakorlatul éa jeles bizonyítványokkal rendelkező, tyúk-tenyésztésben nagy Jártassággal bíró fiatalember uradsJomha ajánlkozik ispánnak, ga.daságl gyakornoknak, vagy munka-felügyelőnek ellátás és minimális llzetés ellenében. Szive* megkereséseket jeHgére a Zalai. Közlöny kladóhi
„Jeles-
KiailA igen szép aayaaobáa R^iaUO utoal lakás és ettől függetlenül egy klISnállá szoba PatAtis taloa 17. aUtt. Érdeklődni lehet ugyanott minden d. u. 1 és 3 közölt.
Szép sgyszobs konyhás lakáa azon-nalta kiadó Zrínyi Mlklós-u. 16 622
Karaaak tágas, tiszta, világos, butor-nélküll szobát a város belterületén. Kérem a elmeket a kiadóba 720
szakácsnő hoswu blzonyit-vánnyul azonnalra, vagy március 15 ére ajánlkozik. Zrínyi Miklós-u. 26. 718
Tiszta, szorgalmú mlndan
ajánlkozik. Elmenne vidékre is. Eötvös" tér 5.
Cimbalom Schunda-féle, pedálos, olcsón eladó. Kinizsi-utca 31. 736
Két nagy szobából álló utcai lakáa mellékhelyiségekkel kiadó május l-re. Egy udvari lakás, mely áll egy szobából és konyhából, kiadó, esetleg Istállóval. Su-gár-ut 29. 717
özv. Berger Adolfné sz. Scblesloger Anna
rr
■ folyó hó 3-An oste 7 órakor hosszas szenvedés után meghalt. S Temetése ma, ö-én délután V»3 órakor leaz az Izr. temető halottas- |
■ házából.
I Gyászoló rokonság.
Államilag ellenőrzött telepünkről:
Sacftlöoltványok bor és csemegefajokban;
hazai ey6kec*ea sima ls gyökeres alany-
vcsszök legmegbízhatóbbak legolcsóbban beszerezhetők:
Badacsony vidéki Szölötelep Kezelösége Tapolca
(a Balaton mallett) 423
Kagykaniualak találkoxóhalya na
István király Szálloda
Budapeat, VI. Podmaniozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett Telefon: (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák, Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
Katonaréten Tavasz-utca 9. száma I aladá.
RaMAvhalylaáe üzletnek Is alkalmaa. augusztus l-re és egyszobás lakás azonnal kiadó Klrály-utca 6. -732
Egy Jókarban levő gyarm eladó. FŐ-ut 10, II. lépcsőház.
oal
-?63
asstsAk egy vagy kétszobás családi házat. A feltételek megjelölése mellett (ár Mb.) a zárt borítékba tett ajánlatot kérem .Családi ház" Jeligére a kiadóbaa leadni. 722
Deák-tér 6. alatt S axobás utcai lan> káa kladé különbejárattal és három szobás jdvfti lakások május l-re kiadók. Bővebbet a kismesternél. 762
Takarítási* napi 2—3 órsi házimunkára felvétetik Köicaey-utts 11., udvarUn,
Mafáakáat három szobával, mellék-ilyiségekkel május l-re kiadó Hsjtsár-
helyl
ut 3.
Magblabatá, jólfőző mindenes szakácsnőt felvesz Strém, Erzsébet-tér 15., bétfőa 3-5 óra között. -767
300 pengő kMesdsl keresek magánostól, tehermentes Ingatlannal biztosítva. Clm a kiadóban. -76*
Háramaxabáa utcai lakás orvod rtn.líiőnek, Irodának la alkalmas, FŐ-ut vonalon májue l-re kiadó. Cim s kiadóban. -765
Idei foazrtott toll eladó. kgr. 5 pengő. Magyar-u. 26. -750
OalatradSny tokkal eladó, egyszobás konyhás Iskás kiadó Teiekl-u. 8. -752
Kiadók egy és kétszobás lakáaak Kinizsi-a. It. alatt. -701
Vasút közelében adómentes uj eladó. Cim a kiadóban.
-706
Szentgyörgyvári második hegyháton 3 hold aaAIft gyümölcsössel elsdó. özv. Hödér Józsefné, Somogyszentmlklós 66.
-755
Egy csinos udvari szoba-konyhás lakás mellékhelyiséggel kiadó. Rákóczi u. 3jb.
Oalathaly aág kl td irál} tea 4 . alatt. Bővebbet ugvanott 71
Háromaaobáa ck. xófszoljá* ud-vari lakás május 1-tc dó. S^ikMurdő eladó Király-u. 18. /72
Prlvátpáax diszk..\' u csakis blrtus helyre, vagy ékszerre, Clm a kiadóban. 776
Háromaaobáa utcai lakás fürdőszobával. Május l-re kiadó Jóasef főherc*-
0t_8_____\'771
D isataohaa F Aulaiss sucht Stella zu tvInder. Gebe inch deutsche Stunden. Brlefe an die Admultrádon. -773
Emeleti szép aarob.. kitűnő teljes ellátással vagy anélkül, két személy részére nagyon Jutányosán kapható Caengery-ut 29. -775
Keresek kátaaobáa vlzvezetékes lakást május vagy augusztusra. Clm a kiadóban.
Házba megyek mitbI. kérem a hölgy-közönség szíves pártfogását. Oablné, zrí-
nyi Miklós-u. 45.
749
Magyarház étkezóterem Erzsébet tér 10, Törvényszék mellett, holnsp, 6 án megkezdi a főzést. Egy komplett ebéd feketével 80 fill. A\'onensek felvétetnek, ."zlves pártfogást kér Nánh Zuberváry Zoltán -774
Kinizsi utca 46. számú básben egyszobás Ukás május l-re kiadó. -751
Oitlataxarstt felvess a Pondén Biztosító FŐUj; nöksége helyi üzletszerzésre. Sugár-ut 1 -747
Erzsébet királyné szálló
60 éve a fővárosi ás vidéki uri középosztály találkozóhelye. — 100 modern kényelmes szoba. Az étiaram <■ k*v<háxban cl(ányxan*. Leszállított árak! Az Erxa*bat-plelca a (óváros legszebb sOrOzóje. . — - 0411 . * lutrSI 14 c. (vagy 44 és 7VÖS) vlllamoa.
Budapaat, IV., Egyetam-utca S.
(A Belváros központjában). »i«_______Siabá Imre tula|dont>s.
*
ZALAI KÖZLÖNY
1063, március 5.
Tekintse meg vételkötelezettség nélkül
BUTORRAKTARUNKAT
akkor meggyőződik arról, hogy a
_^ legolcsóbban
a legjobbat
vásárolhat.
Nagykanizsa Sopron Szombathely Békéscsaba
Horthy Miklós ut
Kedvező fizetési feltételek! Díjtalan sz Aliit Asl
Recamierek garantált jó minőségben már P 150-töl. Modern, kényelmes fotelek 75 P-tfll.
Újdonságok:
Ksril vataménymsivak VlrácmaKvsk Klfsjtfiboraók Velőboraók Bokorbabuk vásárlása bizalom dolga.
Hlrsch és Szegő
Erziíbít-tír 1.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
4700/1933.
Árverési hirdetmény.
Folyó hó 9-én, csütörtökön d. e. 9 órakor a kisförhénci középső hegykapunál megkezdődő árverésen 100 halom ágfát eladok.
,u Polgármester.
kapható
Magyar Királyi Államvasút
MENETRENDJE
Hagykaniísa állomásra érkexő él ax onnan induló vonatokról. Érvényes i IBStt. évi oktéber hé 2-tftl kexdve.
Ni g \'kanlzsL — Hl dapest
Az 1203 120J.
fonatokkal egy I., IL out koc»l VeotimJgUa, egy ÜL kocsi és étkezökocsi l\'ragersko.
Az 1207 1208. az. vonatokkal egy 1., II. oszt. kocsi Rónia, egy hálókocsi Velence, egy II., III. oszt. kocsi Trieste.
[ÍCmSTI fg«fUv8los.b.l-!Soproabái>i»nU
Nagykanizsa—Sopron
|Yfi*nb4l ,Sopron-j| 8j" L U4. |i böl M.V*I)
MImSz. v.j| 6\' 151 8 01 ! 8 48 i«s^Sr. v.B 13-I5BI4-58| 1G-06 un Oyv. 1614 017 37 \' 18-27 1431 Moto«i 18\'iBpOllll 2114
Az 1417/1418. sz. vonatokkal déli pu.-Zalaei Az 1411/1 oszt. kocoi Sopron—Susak között.
Nagykanizsa
Moloi
«bil- |j É(*fM.j| KinUtá-

irk.
16\'40119 a
21-32 J22 ir| 0-03 5-3-Sfl 7-23 13-30 17 37
egy III. oszt és egy II. oszt. kocsi van Budapest gerszegre, II., III. oszt. locsik Wien S. B.-re és vissza. 1412. sz. vonatokkal egy IL, III. oszt. kocsi Péo-Wicn, egy I., II., III
u12IOyHz.il 7-25 10-05 J 11-28 ji 12\'IS 13-HwjjSz.v 110-4&K 13*181 15 02 11600(| 17
Pécs
n-zrí-\' i.ifü l>6>t bwi 1 w. | P4carW M. IB.rcil M rá- „1
R-J 1413 1448 Oyti. Vtgy. Sz. v. "7ST- ia 49 n-fo SI05 ais 1 Í43 14 25 N \'5M8 ss1™ I4S 17-34 UJflfl 3*. v. 1447, Sz. V. 14111 Qysz 144l|Vcgy. _ 1222 18 15 541 14 09 30 36 6 61 15 sr 21-58 6 ÓS 7\'4\'1 16 04 22 46
Az 1440/1441. az. vonatokkal egy L, II., II I„ o. kocái Budapest déli pu.—Pécsre.
Nagykanizsa—Prap.erhof__
Ntgvkinl
Nagy kani z*iról Indul
Személy II 4-45 Qyw« i 1147 Szeméiy Íj 14-00
TilWlÜyöia
1240 " \' 1702
Hova?
Trteait Pitgeih j{ Tricast l\'r»RCihot
T5rrrGyofs
12476 Siemély 12011 Oyors
1241 (Személy
zsért érk.
9 36 1808 2110
ÍPragerhof
Trleazt
Prageíhot
Az 1207/I20H és 1201/1202. sz. vonatokkal futó közvetlen kocsik ugyanazok mint a Budapest déli pu.—Nagykanizsa viszonylat alattiak.
11375/B. 13504/B. 13858/B. 13513/B. 13889/B. 13845/B. 12047/B. 8383/B. 1931.
Árverési hirdetmény.
Köztartozások leltben Pörzse QyOrgy, Rolhman Ferenc, Slern Miksa, Jakabll József, Schmiedlechner Oyörgyné, Némelh Islván, Dobrin Hugó és Bencze Jenó nagykanlzssl lakósoknál lefoglal! 2 drb. puli, 2 drb. üzleti állvány, I drb. mák-daráló, 1 drb. balansz mérleg sulyokkal, 1 drb. liszttartály, 1 drb. toalettlikör, 2 drb. Uzedeamírleg,
1 drb. kerékpár, 1 drti. toaleltflkor,
2 drb, éjjeliszekrény, 1 drb. ebédlő-szekrény, 1 drb. trlmo tükörrel,
1 drb. plüss díván, 1 drb. ebéd 6 asztal 6 székkel, 1 drb. plüss asztal-teritö, 1 drb. fehér toalett aszla\',
2 drb é|jeli szekrény, 1 drb. sublal, 1 drb. szekér, I drb. kredenc, 1 drb. falltükör, I drb. díván, 1 drb. Wan-derer-féle motorkerékpár, 1 drb. há-romajtóa szekrény, 1 drb. könyv állvány, 5 drb. különféle kép, I drb szivarzó készlet, 1 drb. nöl Iróasz\'a! lüggOny, rézruddal és 1 drb. sáigs réz luszter 1933. évi március ho 7 én d. e. 9 órakor Csengery ul 49 sr. alalt (Merkur-gyar) elárvereztetni fognak.
Amennyiben a fenti napon a bc elérték s/j része be nem Igérlelnék, ujabb árverési határnapul 1933. évi március 17. napjának d.e.9érájs lüzelik ki a fenli helyre, mely alkalommal a becsérték «/4 részén alul Is elárvereztetni fognak.
Nagykanizsa, 1933. évi február hó 20. napján
Lehoczky Lajos s. k.
7W v. végrehajts
Nyomatod a laplulaldoiioa Küzstidaiigi R.-T. OuUaitoii Nyomda ix UilzaUl Upkiadfi V»lW«.i kí)nyvnyíjnid«|ábin N«íyl».n<«io. (felelős luletve«tS. Zalai Károly.)
78. évfolyam 54. arám
Nagykanizsa, 1933. március 7, kedd
Ara 14 fillér
ZALAI (KÖZLÖNY
Issikssatíség és kiadóhivatal; fM 15. ssirr. Megjelenik minden reggel, héttő kivételével
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
FWI.eté.l ímI egy Mra « psngS aa ültél Sseikesstöségt éa ktadóhlvalall telelőn: 78. aa
Hitler döntő győzelemmel nyitotta meg Németország uj korszakát
Ugy a birodalmi gyűlés, mint a porosz országgyűlési választásokon a nacionalizmus jutott diadalra a fenyegető kommunista veszély lelett — Ma dőlnek el a választások politikai következményei
A Hilltr-kormánv felhatalmazási töményt követel, amely jogot ad aa alkotmány megváltoztatására ia
Berlin, március 6 kisebb plrlok 8. birodalmi gyűlési vá- A nemzeti szoclsllsták tetiát a lekete-fehér-piros harci tronllal (Hu-genberg) abazolut többséggel ke-
S német isiztáson 39,316 873 szavazatot adlak le. A leadotl szavazatok a nagyobb pártok között Így oszlanak meg:
Nemzeti szocialisták 17,265.823 (43 Wo). V./
Szoc. dem. 7,176 505 (18 3%).
Kommunisták 4,845 379 (12 l°/o).
Cenirum 4,423.161 (10 9»/oV
Fekete—fehér—plroa harci Iront 3,132 295 (80/o).
Bajor néppárt 1,072 893 (3 1%>).
Az uj birodalmi gyűlésnek 647 képviseltje lesz. A mandátumok elosztása a következő: nemzetiszocialista 288, szociáldemokraták 120, kommunisták 81, centrum 73, fe-kelc-tehér-plros harci (ront 52, bajor néppárt 19, német néppárt 6,
abszolút
rllllek ki.
Három millió szavazattal, 90 mandátummal erősödött a
Hitler-párt november óta Vaaárnap rendezlék meg a porosz országgyűlési választásokat Is. Ilt 472 mandátumból a nemzetiszocialisták 211, a fekete fehér-piros harci trónt 43, tehát az egyesült /obboidal 254 mandátumot, vagyis abszolút többséget nyert épp ugy, mini a birodalmi gyűlésen. A szociáldemokraták 83, a kommunisták 63, a centtúm 68 mandátumot szerzett.
Berlin, március 6 A birodalmi gyűléa összeillésének idöponljakénl még mindig má\'Clus
22 Ike, 1. Vilmos császár tzülelét-napja áll előtérben. A kormány dOnléae ebben a kérdésben keddre várható.
A birodalmi elnök ma fogadta Hitler birodalmi kancellári, aki jelentést \'ett A holnapi minisztertanácson mindenekelőtt megbeszélik a válaszlátok kimenetelét él levon-ják a választásokból eredő politikai helyzet következményen. Politikai kötökben arra számítanak, hogy mint a birodalmi gyölést, mint az országgyűlést 2—3 héten belől egybehívják és a kormány lelhatal-mazásl törvényt követel. Ez a felhatalmazást törvény a lehetőség határain beim — htr szerint — Jogot ad az alkotmány megváltoztatására Is. A birodalmi színek megváltoztatásának kérdésével még nem foglalkoztak.

Görögországban kikiáltották a katonai diktatúrát és ostromállapotot léptettek életbe
Plastlros tábornok államcsínye a
Athén, március 0 Plastlros tábornok ma reggel kikiáltotta a katonai diktatúrái. A fővárost a katonaaág tartja megszállva. Venlzelos miniszterelnök lemondotl és állítólag Zalmis köztársasági elnök Is még ms lemond.
belső békét
Athén, március 6 (Éjszakai lelefonjtlenlés) Plasliros tábornok kiáltványt inlézetl a nemzethez, melyben megliil minden összejövetelt és be|elenll az ostromállapot életbeléptetését.
A tábornok államcsínye hsjnalban
jua.MIAIWaayiVi\'1.....■■ leesaaaÉaa
kívánja biztosítani váll Ismeretié. Plastlros kijelentette, hogy a parlamenti kormányzás demagógiává fa/ull és a kommunizmus malmára hajija a vizet. A katonai diktatúra bizlosllja csupán a belső békél, az ujláépilést és a társadalmi egyeniulyi
Roosevelt kiáltványban megtiltotta az arany és ezüst kivitelét az Egyesűit Államokból
Az elnök erélyes Intézkedése gátat vet Amerika ^iási aranyves. Az Egyesült Államok negyvennyolc államában kimondották a bankmoratorlumot elhatározta hogy ma u|ból meg- helyeit csekkekéri adnak el régi ve-kezdik a londoni tőzsdén az Ogy- vöiknek. A válság áldozatai főként letkötéseket külföldi pénznemekben, a lllkos szeszmérések és aulomala kivéve a dollárt, amelynek ár/olya- vendéglők, amelyek csak készpénz
Washington, március 0
Roosevelt elnök kiáltványt bocsá-loll kl, amely a szövetségi kormányt a nemzet aranykészleteinek teljes ellenőrzésével blzla meg. A kiáltványban az elnök megtiltja az arany és ezüst kiviteléi és csütörtökig bezárólag bankszünetet rendel el. Woodin kincstári kancellár kijelentette, hogy az Egyesűit Államok nem térlek le az aranyalapról és Roosevelt rendszabályainak nem lehet Ilyen magyarázatot adni.
London, március 6 A londoni bankok bizottsága egy óla hossiat lartó tanácskozás után
mát további Intézkedésig nem jegyzik. Roosevelt a 48 állam kormányzójával sürgős értekezletet tsrl Washingtonban a bank-válságról.
Az Egyesült Államokbeli eseményeket természetesen a világ minden piaca megérzi Az Egyesöli Államokban nagyon azűke van az aprópénznek, sokan 100 dolláros bankjegyei kínálnak 90 dollár aprópénzért. Az élelmiszerüzletek különösen a konzervek árát emelték fel és készpénz
üzleteket köthelnek. Az élelmlszer-hslmozás Is nagyban hozzá|árul az élelmiszerárak emelkedéséhez.
Loudoo, március 6 Valamennyi japán értéktőzsde egyelőre zárva marad éa ujabb megnyílás az Egyesűit Államok eseményeitől fűgg.
London, március 6 (Éjszaka1 telffopjeletlés) New-York egyik pénzügyi tekintélye kijelentene, az újságíróknak, hogy
Amerika leiért az aranyaiaprói és meiterségeaen Irányitól! pénzrendszert vezet be. Ez az állapot bizonytalan ideig tart. New-Yorkban különben most azt találgatják, hogy ml történjek az Idegen egyenlegekkel a bankszönel lejáriával. Nem valószínű azért, hogy a kormány megengedje a korlátlan aranyklvo-násokat.
Éjjel-nappal dolgoznak a Creuzot és Skoda hadianyag-gyárakban
London, március 6 A Daily Expreas |elenti Páriából, hogy a Schnelder Creuzot hadianyaggyárban éjjel, nappal lázasan dolgoznak. A gyárakat rendórkétnek ét titkot rendörök őrzik, hogy lenki ne tudhasia meg, ml történik bennük. A lap prágai levelező|e izertnt a cseh Skoda-mllveket ét a plltenl fegyvergyárat il éjjel, nappal őrzik. A pilaeni gyár munkátalnak száma 4000-ről 7000-re emeikedetl.
Czermak polgármester belehall sérüléseibe
Miami, március 8 Czermak (a felvidéki azármazásu) cslkagól polgármester, aki a Roosevelt elnök elleni meténylel alkalmával revolverlövéstói súlyosan megsebesült, ma a kórházban meghalt.
Apponyl Albertné hazaérkezett
Budapest, március 6 Ótól Apponyl Albert özvegye tegnap megérkezett Budapestre. A grótné teljének halála ulán leányával, gróf Pálffy Ferencnével még egy ideig Svá|cban tartózkodóit, mlg súlyos Influenzájából teljesen felépüli, öiv. Apponyl Albert grófné első ulja férje kriptájához vezeteti, ahol hosszú ideig imádkozol!.
Zárt tárgyaláson íárgyal/álc
a fokurmdny.szdlJirdso.vndl l»TÍ«n1 vl»BJtaélé»ottoé
Budapest, március 6 A budapesti büntető törvénylzék tárt ajlók mögött ma kezdte tárgyalni l.Uhnsdorf Ferenc, Topiák Ferenc és Koréb Antal, valamint Lühns-dorf Ferencné bönügyét. A vádlottakat takarmányszállllás körül elkövetett közoklralhamisltással, csalással és megvesztegetéssel vádolják. A tárgyalás több napol vesz igénybe.
%
ZALAI KÖZLÖNY
1998. roárdui 7,


Hasznos tudni

7

L
mnHinDtow**.
nemeink a legjobb természetes hashajló, de kioblltési szerepénél fogva gyorsan ellévolilja a káros baktériumokat a szervezetből.
Fogva maradnak
a talpfa-panama letartóztatottjai
Uudapest, március 0 A vádtanáca ma foglalkozott az Imperlal R. T. négy letartóztatottjának felfotyamodásával, amelyet elutasítva, az előzetes letartóztatást fenntartotta. A védők további felfo-lyamndássjl éltek a táblához.
Ittas határőrök agyonszúrták a vízvári segód-\' jegyzőt
Nagykanizsa, március 8 Vasárnap eate halálos kimenetelű szurkálás volt Vízvár községben, ahol szóváltásból kifolyólag négy Ittas határőr agyonazurla Bosznay Béla vizváti segédjegyzöl és súlyosan megsebesítette Muzsek Pál éjlellőrt, akit életveszélyes álltpolban hétfőn ette szállítottak be a kanizsai koz-kórházba.
A szombathelyi kalontd és polgári vegyesblzoltság ma érkezik Vízvárra az esel kivizsgálására.
Útban a kórház leié, meghalt ■ tizennegyedik gyermek
Nagykanizsa, március 6 Az elmúlt nyáron a Zalai Közlöny Is foglalkozóit egy riport keretében Kovács Ferencné barakk! asszonnyal, akinek akkor született meg a tizennegyedik gyermeke. Az alig egy éves kisfiú most az utóbbi napokban rengeteget szenvedett a fogzása miatt. Hétfőn délután olyan súlyosra fordult a kisfiú állapota, hogy az édesanyja karjára vette és begyalogolt vele a kórházba. Már épp az orvos elé akarta vinni a gyermeket, amikor rémülten vetle észre, hogy élettelen testet tart a karján. A kisfiú útközben meghall. Orvosi vizsgálat fogja megállapítani a halál okát.
Az Izr. Szentegylet közgyűlése
Klelnfeld Ignác leli Ismét az agylet elnöke
Nagykanizsa, március 0
Vasárnap tartotta közgyűlését a nagykanizsai Izr. Szentegylet. A választmányi tagok választása reggel 9 órakor kezdődöli és tartott 12 óráig. Délután 4 órakor gyászistentiszteletet tartott dr. Wlnkler Ernő -főrabbi és Abramovtcs Márk főkántor. Ulána voll a közgyűlés, amelyen nagyszámú közönség vett részt.
Klelnfeld Ignác elnök tartalmas megnyitójában megemlékezett az egyesület tagjainak áldozalkésztégé-ről és a meglelenlekel meleg szavakban üdvözölte. Fábián Miksa titkár beterjesztette szépen felépített Jelentéséi az elmúlt esztendő munkásságáról. Az aggok háza 7.200 pengőiébe került a Szenlcgylelnek, amelyhez a hitközség, a Nőegylet éa a Leányegylet Is hozzájárultak. Az Ingyenes temetések több mini 1000 P-t Igényeltek. Ezenkívül több mint
1000 P-t osztottak kl segélyekben. A mult év összkiadása 9.920 P volt és 142 pengő hiánnyal zárult.
Frank Jenő igazgató kihirdette a választás eredményét: Elnök lett Klelnfeld Ignác, alelnök Pollák József. Választmányi tagok: Berger Lipót, Csillag Jenő, OBnsberger Lipót dr., Heimler József, Kertész Lipót dr, Klrschner Mór, Pauk Vilmos, Schiller Vilmos dr., Kertész Lajos Igazgató, Relnltz Lajos. Számvizsgálók: Beck Béla, Flschtr Armln, Oöndór Oéza, Krausz Albert éa Szerb Ernő.
Az uj elnökséget dr. Halphen Jenő hitközségi elnök meleg szavakban üdvözölte. Klelnfeld Ignác elnök válaszában megköszönte a bizalmat dr. Wlnkler főrabbi az egylet u| tagjait üdvözölte és áldozalosságra kérle őket. A közgyűlés este 8 órakor ért véget.
Eldőlt a Balatonfenyves-pályázat
A Zalai Közlöny-ben meghlidefett Balatonfenyves-reklámöllet pályázata, amll Szabd Antal Irt kl, bezárult. A beérkezett sok pályamunka közül a dijakat a következők nyerték:
A reklámszöveg-pályázaton: I. Paál Jób hírlapíró. II. Ddvld Magyar Jó-
zsef hírlapíró. III. Bíczy Anlal tanító.
A reklámkép-pályázalon : I. Fekete László, II. Faragd Márton leilőmü-vészek.
A dijak álvehetOk Szabó Antal üzletében.
Viharos öszlnjltás a Katii. Legényegyletben
Nagykanizsa, március fi Viharos és Izgalmakban bővelkedő tlizlujlló közgyűlést tartott vaaárnap a Katolikus Legényegylet.
A Hiszekegy elmondása után Gazdag Ferenc püspöki tanácsos, egy-házi elnök, megnyílójában ériékes utinutatást nyújtott • tagoknak belső, lelki életére vonatkozólag.
Tőke Jenő nívós titkári jelenlése áttekinthető képet nyújtott arról az elismerésremélló munkáról, amit az elmull évben végzeit a Katolikus Legényegylet. A titkárt jelentés szép eredményekről számolt be. igen megerősödött az egyesület anyagi helyzete, ami a további célok megvalósítsál leszi lehetővé. Szép sikerük volt a Flló Ferenc Igazgató támogatásával megrendezett Ismeretterjesztő előadásoknak. Ugyancsak nagy érdeklődési váltolt kl a Lukács József egyházi alelnök kezdeményezésére megrendeiett és a Sekutja Jakab állal vezetett olasz nyelvtanfolyam. Ugyancsak az egyesület érdemének tudható be a kebeléből kiindul! éa Boda Károly áltsl kezde-
Olcaó sxtnQáx-fegy a „Zalai KöxlUny" Pestre uíaxó olvasóinak
Budapestre utazó olvasóinknak akarunk kedveskedni az alábbi utalvánnyal, amll március folyamán többször meg fognak találni lapunkban.
............. I , . .......1
A TIMOSá-t mindenkinek meg J
kell néznie 1 Hogy a Zalai Közlöny pestre utazó I olvasói Is megnézhessék, ezt az H
UTALVÁNY
bocaéjtjnk rendelkezésére, melynek beszolgáltatása ellenében a budapesti BETHLEN-TERI SZÍNPAD Jegypénztára kettő darab 38\' kai olcsóbb Jegyet ad ki.
Elíndiook mindennap fél 8 és tói 9 órakor. MBMMMMBMHBMnrt
Amor profanus
(Regény lall-bSl) 66
Irtai SZABÓ Z&IOUOND
Mintha összeolvadtak volna ebben az ölelésben, Margit a boldogságtól fátyolos\'pillanlással nézett fel Monos-toryra, szerelemtől szomjasan, ko-nyőrgön, alázatosan, üdvözülten. És a férfi nem bírt ennek a tekintetnek ellentállnl. Szive megtelt gyönyörűséggel, a földi szerelem szomjúsága szikkasztotta ajkait, szemj oóváran kereste a leány tekintetét és a tánc egy fordulatával hevesen magához szorította Margitot. A lány a férfi mellére hajtotta fejét és abban a pillanatban ugy érezte, mintha bal-doklanék és lelke elszállanl készülne testéből. Így tették meg a többi fordulót. llju telkük összeölelkezett a szerelem édes mámorában és midőn Monoatory helyére vezette a lányt, az az érzésük volt, mintha már eljegyezték vojna egymást. Szótlanul ültek az asztalnál egymás nézésébe merülten. A leány ugy nézett az Ifjúra, mint ha már menyasszonya volna. A férfi srémében szerelme lobogoll és szerelte volna magával ragaani, csókjaival elborítani, irdatlan rengetegek, ember nem látta magá-
nyába elbujdosni vele, hogy csakis együtt és egymásnak él|enek.
De ahogy a leányt táncra kérték és magányosan maradt helyén, ismét hideg ésszel kezdelt gondolkodni. Tisztábsn volt azzal, hogy ezt a játékot nem folytathatja. Minden szerelmes szó, amelyet ezután még váltani fognak, de minden pillantás, ami néma vággyal száll egyikük szeméből a másikéba, még szorosabban össze lógja őket forrasztani és még nehezebbé teszi a kijózanodást. Érezte, hogy ebből a leányból a legszenvedélyesebb szeretem száll feléje, az a szerelem, mely mindenre képes. Önfeláldozásra, hőstettekre, megslázkodásra, bűnre éa halálra. Bár hízelgett neki a gondolái, hogy ez a lány öt választolta, bár a szenvedély forró lángja magasra csapolt, biztosan tudta, hogy lelkileg nincs vele semmi közössége. Világosan látta, hogy ez a leány azok közül való, akik csak egyszer szerelnek és ha valakll megszeretlek attól nem akarnak elválni az ételben. Lehetetlennek és- Idegenszerűnek tünt lel előtte a gondolat, hogy aa|át sorsit ennek a lánynak sorsához kösse. Ugy érezte, hogyha nem folytatja tovább ezt az Ismeretséget, legfeljebb csak arról lehet szó, hogy
lemond egy fuló szeretemről, mert hiszen egy ételre való komoly egyesülésre gondolni sem akart. És máris elhatározta, hogy szakit vele. Még ennek az estének a folyamán meg akarla vele értetni az Igazságol, ámde mikor megint mellette ült és a liny bízó plllanliaa feléje szállt, hallgatóit, hogy meg ne rontsa legalább ennek az egy éjszakinak boldogságát.
A azünóra alalt megkezdődött a szépségverseny. Szavazólapokat árusítottak. Azonban egy kis zavar állt elő. Eddig éveken át minden Tüdőbeteg Oondozó Egyleti nyári mulatság szépségversenyére a résztvevő közönség az egylet elnöknője iránit tiszteiéiből hallgatagon megegyezett abban,hogy a azépíégverseny nyertese csakis az elnöklő föazolga-blróné lehel. F.gy évtized óta 6 voll hivatalból a legszebb nő Sörjénházán és már annyira versenyen kívül állt, hogy a szépségnyertesnek átnyújtandó bokrétát a asaját kertjében szedette és a vármegyei ha|du hozlael a mulatságra, a főbíró pedig már a mulatság napjának délutánién behintette a három üveg pezsgőt, amellyel a versenybíró a győztest felköszöntötte. A mai mulatságon azonban bizonyos lázadási tünetek mutatkoztak Sörjénháza
hivatalos azépségklrilyné|a ellen. — Akadlak egyes félrevezetettek, akik meginogtak eddlul hitükben és meglátván Hegedűs Mugllot, azt marták állítani, hogy csak ő lehel a szép-ségdlj nyertese. A vakmerő tévelygők pártja szemlátomást erősbödött és Igen komoly |e!enségek mutatkoztak, hogy a föblróné jogos bokrétáját a pesti színésznő kapja,
— Itt lenni kell valamit, — mondla a szolgabíró a járási számvevőknek — csak nem hsgyhal|uk a vármegyét I
És etlollogva lorba járták a közönséget, kértek, könyöröglek és kapacitállak. A férfiaknál még csak ment valahogy a dolog, de az asz-szonyok valami függetlenségi láztól elkipollan, csupa „tracc"-ból az Igazság mrllelt akartak szavazni és bensőleg örvendtek, hogy végre megfoszthstják kedves barátnőiket a szépségkirályné melléknévtől. A főbíró Is komolyan megijedt és Htokban megkérdezte a azolgablrót.
— Te pajtás, hogyan állunk?
— TIz—husz a holtbiztos szótöbbség a ml javunkra. El lehet kezdeni a szavazási I — letelte a szolgabíró valódi kortea hangsúllyal.
(Folyt köv.)
iqia. március 7.
ZALAI KOZLONT
mtojo®" vMÉIŰ országzászló-moz-míW* erőteljes kialakulása. Ai egyesületnek 242 tagja veit részi a j,oll évben rendelet! lelkigyakorlaton A Horváth Oéza rendezöbizolt-
elnök rendelésében lezajlott ■Jjy szórakozto\'i előadás is várasson leiül sikerült. A titkári Jelentés köszönetei mond az egyesület Jótevőinek, Így gr. Batthyány Pálnénak, a Nagykanizsai Takarékpénztárnak, a Nagykanizsai Bank-egyes illet és Délzalai Takarékpénz-lárnak, dr. Hajdú Oyulának, dr, Mulschunbacher Edvlnnek, Tüttő Jenőnek, Horváth Gézának éa külön meleg szavakkal a Zalai Közlönyöd. mely mindenkor s legnagyobb készséggel lámogalla törekvéseiben „ egyesületet. Jelenlegi taglétszám, pártoló 293, rendes 189.
Jdszay Lajos pénztárnok a lövőévi költségvetést terjesztette elő.
Oazdag elnök ezután be|elenlelte a tisztikar lemondását. A lelépő vezetőknek köszönetei mondott eddigi lelkes munkásságukéri, különös elismeréssel adózva Horváth Gézának, aki egylolylában 5 évig viselte a rendezóblzottság elnöki tisztét. A szavazatszedö bizottság Varga Nándor elnöklete alatl negyedóra alall mintegy 150 azavnzalol szedett be. A hivatalos zöld ét az ellenzék fehér llslá|a állolt szemben egymással. A két párt taglal lelkiismeretlen bujtogatok kísérletei következtében nem elleniéi, banem ellenségként nézlek farkasszemei. Komoly összetűzésektől lehelill már tartani, amikor Oazdag Ferenc elnök, a belső béke aggódó őre tapinlatos módon vágóit elébe az Izzó hangulat küszöbön álló következményeinek. Figyelmeztette a tagokat, hogy ne vlgye-gyenek szenvedélyt éa személyeskedés! a dolgokba, hanem őrizzék meg az egyetüle! hagyományos Józanságát. — Közel félórát beszéde lólékony halásl váltott kl, amikor végre a azavazóbizotlság bevonull éa kihirdette az eredményt. A szavazásból, kisebb, da a béka érdekében Igen jelentős módosltáiokkal, a hivatalos zHd-llsta került kl győztesen.
Az u| tisztikar névsora, élén Gazdag Ferenc egyházi éa dr. Mutschen-bacher Edvin világi elnökkel, a kö-velkező:
Kgyházl alelnök: I.ukáca József, világi alelnök: Varga Nándor. Ügyész : lt). dr. Tamás Jánoa. Titkárok: Töke Jenő, Szabú István. Pénztárnok: Jászai U|os. Ellenőrök ; Orál János, Martinok Oyula. Kendozöblzottaásl ülnök: Pál-calce Ferenc. Háznagy: Hetíer Oyula. Könyvtároaok: Oolenazky Fereno és Seliwellzor László. Számvizsgálók : Hal-*ax Oyula, Horváth István 6a Lányi László.
Választmányi tagok : dr. Almáaay Gyula, Boda Károly, Czulek Józset, Caerép Józaet, Flllpovlca Ijiazló, Flló Ferenc, Hetest Jánoa, Horváth Józaet tanító, Megy Imorecz Tamás. Orbán Jánoa. Papp Oszkár, Hitler András, Schloaa László, Slampf Zsigmond, ld. Szántó Lajos, Tlboll I.a|oa. vltóz Tóth Béla, Vloln Kálmán, Wagner István, Zalai I.sJos, Kar-krur János, Oódl Ujoa, Holfor Józaal, Horváth Qéza, Kálovlcs La|oa, Kocaok
wAgoii
MirdusÉ—12-lg,
Kálmán
A VEN GflZI
aSMWMWWVMWWMk1......
Naponta 8 előadás: 5, . VWéfnap 3, 5, ■
Károly, T.ntrflcs TÍrrzlö, Mnrtlncsevlcs Ferenc, Skerlák József, Szente János.
A választás kimenetele közmegelégedést kellelt és ezzel továbbra is sikerült biztosítani az egyesület békéjét
Este fél 9 órai kezdetlel 80 személyes társasvacsora voll a Legényegyletben, amelyen számos kanizsai közéleti előkelőség vett részt. Az első pohárköszöntőt Oazdag elnök mondotta, aki a Legényegylet 16-védnökére, dr. Roll Nándor megyéspüspökre és dr. Wéber Pál egyházi
védnökre 01
Dr1, Mutschenbacher Edvin Qaz-daK Ferencre, Lukács József dr. Mutschenbacher világi elnökre, i!|. dr. Tamás Jánoa az ll|uságra, Horváth Oéza az egyesületei minden munká|ában támogató Zalai Köz-löny-re, Oódl La|os Horváth Oézára, Pálcstcs Ferenc a békés együttműködésre, Oerencsér Pál és Jakubecz István pedig az elnökségre ütllelték poharaikat talpraesell pohárköszöntők keretében.
Itt az uj tavaszi divat!
Dus választék legújabb szabású tavaszi
női köpenyekből
Divatos női és férfi ruhakelmék köpeny és kosztümanyagok
megérkeztek
5INGER
DIVATÁRU HÁZBA
bizottság ^zállt kl az öngyilkosság színhelyére, amely megállapította, hogy az életunt gazdálkodó semmiféle levelei nem hagyott hátra. A rendőrség Inlézkedétére a holtleslet még az este folyartán kiszállították a klskanlzsal lemelö balottaaházába.
Simon Lajos tragédiája nagy megdöbbenést kellett Kiakanlzaán.
Emlékeztető
Márc. 7. Bö|tl konlerencia a fehér-teremben 6 órakor (Molnár P. Arkangyal). Márc. 11. Az Izr.íNöegylet jelmezes purlm-bál|a al Kaaztnóban.
— Az Ipartestületi Dalárda Jubileuma és serlegavatása a Koronában
Márc. 12. Llceális eiösdás 6 órakor
a városházán (Surányi Gyula). Márc. 13. A zeneiskola növendékhangversenye 6 órakor. Márc. 14. Böjti konlerencia a lehér-terember 6 órakor (Kolla János).
— Bucsu-bankelt Gombár Oyula tiszteletére 8 órakor a Koronában.
Márc. 15. Hazafias mallné a Színházban.
Márc. 19. Llceális előadás 6 órakor a városházén (dr. Qéber Ödön).
— Izr. hitközség közgyűlése. Márc. 21. Polgári Egylet rendkívüli
közgyűlése 6 órakor.
— Böjti konferencia a fehérteremben 6 órakor (dr. Kerkay József).
— Siklós Albert előadása a zeneiskolában 9 órakor.
Márc. 25-26. Országos OMKE-
kongresszus Nagykanizsán. Márc. 26. Zenei llceális mallné léi 12 órakor (Vannay János).
— Liceális előadás 6 órakor a városházán (dr. Winkler Ernő).
Márc. 28. Böjti konlerencia a fehér-leremben 6 órakor (Pehm Józsel). Apr. 3. A zeneiskolai tanárainak
Brahms-hangversenye 9 órakor. Apr. 4. Böjti konferencia a fehérteremben 6-kor (P. Rónai György).
Idóltráa
A nagykanizsai tnstsorolöalal mez-ílgyelft lelentések t Héttőn a Mmérték-let: Heggel 7 órakor +5-4, díluUn 7 órakor +7, este 9 órskor +88.
Ptlháut: Egész nsp borult Égboltozat.
SxHtrány. Egéix nap éaiahkelall azél.
(Étuakal ra<tlójtl*rutil a
Serétre töltött vadászfegyverrel főbelőtte magát Simon Lajos klskanlzsal gazda
Nagykanizsa, márclua 6 Megdöbbentő öngyilkosáig történt hétfőn délután léi 6 óra lájban Kiakanlzaán. Simon Lajos 58 éves jó módit klskanlzsal gazdálkodó, akinek szeszfőzdéje is van a Szent-györgyvári-hegyen, súlyos betegsége feletti elkeseredésében a Varazsdl-utca 4. szám alalll lakáBán vadászfegyverével fejbtlőlle magát és azonnal meghall.
Az elmull év őszén súlyosan megbetegedeti Simon Lajos, aki pAr héttel ezelőtt Budapcitre meni kezeltetni a ba|ál. Néhány napp.il ezelőtt, pénteken |ötl haza a óváros-
ból és azóta alig lehetett egy szavát venni. Héllőn délután Simon Lajosné átment az udvarban lakó egyik szomszédhoz, a náluk vendég-Bégben levő rokon kislány pedig a konyhában készüli a vacsorához, amikor benn a lakószobában eldörrent a vadászfegyver. A kislány, aki rémülten rohant be a szobába, ott találta Simon La|osl a főldön-fekve, hatalmas vérlócsa közepetle. Mellette feküdt mé<< a füstölgő vadászfegyver, melynek serélel borzalmasan eltorzították a szerencaéllen ember lejét.
A kapitányiadról azonnal rendőri
Sliai lsl«sst 1*UmII
•n FokoaoHabk <•■> vArhatá.
10 éra-lalagnMa
Bútorvásárlás — nem gond 1
Teljes berendezéseket rendkívül előnyős részletfizetésre, sőt kamatmentesen is szállítunk. Kopsteln bútoráruház, Horthy Mlklós-ut 4.
ASPIRIN
TABLEKÁKOH is magvan a vt*-lódiság jel*: , a \'-kerairt.
ZALAI KÖZLÖNY
1983. márdus 7.
NAPI HÍREK
NAPIREND Márolua 7, hadd
Róma! katollkua: Tamás. Prolestána: Tamás. Lzr.: Adat. hó 9.
Vároal múzeum H Könyvtár nyitva reflttvtftknn r< vaaímap délalött 10-tól 12 óráig.
Oyógyazertárl <|jell szolgálat c hónapban : a Márta -gyógysierUr Király- utca 40. sa. (s a klakanlasal gyógysiertar.
Oóifllrdö nyitva reggel fi órától este 8 óráig (héllő, ajerda, péntek délután, kedden egíai nap nóknek).
— (Áthelyezés) Zalavármegye alispánja dr. Marthon Oyörgy vármegyei fogalmazót a nagykanizsai föszolgablrósághoz oszlottá be szolgálattételre, ahol hétfón délelőtt el-foglalla hivatalát.
— (Kettős esküvő) Vasárnap délután fényes kellős esküvő volt a kanizsai lzr. nagytemplomban. Ekkor esküdlek egymásnak örök haséget Bencze Magda és Báder Imre, valamint Kardos Teri és Bent.. . ászló, mind a négyen jól ismert -a szeretett tagjai a kanizsai társsságnak. A templomi tanuk dr. Llchtscheln Ödön és Ortlnfcld László voltak. A kanizsai uri társaság lagjai zsúfolásig megtöltötték a nag,templomot, amelyben rég zajlott le Ilyen nagyarányú és nagy érdeklődéssel kísért esküvő. Az es-kelésl szertartást dr. Wlnkler Ernő törsbbi végezte és magasszárnya-lásu beszéd kíséretében bocsátotta közös útjára a kél ifjú párt. Bencze Lászlóéi Budapestre, Báder Imréék pedig Abbáziába utaztak.
— tVegele Károly előadása) A vasárnapi liceálls előadás, Vtgelt Károly előadása a villamosságról, a szép tavaszi est dacára Igen nagy közönségei vonzott a városház dísztermébe. A ludós tanár ériékes eiőadáaa, amelyet |óizű humorral fűszerezett, mindvégig lekötötte a közönség figyelmét. Az előadást érdekes természettani kísérletek Illusztrálok. Vegele tanár előadása iskolapéldája »olt annak, hogy hogyan lehel egy llsztán tudományos tárgyal szórakozlaló és mégis la-nlló módon előadni. A klskunlzsal Levente dalárda szépen énekeli Lenz karnagy vezetésével.
— (A zenelskőla legközelebbi növendék-hangversenye) 13-án, hétfőn délután 6 órakor lesz a zeneiskolában. Jegye> 60 filléres árban, a Králky lőztdioen és a zeneiskolai szolgánál kaphatók.
— Férfiak rés ére strapa- és sportszövelek, átmeneti ruha- és kabátszövelek a legnagyobb választékban Igen olcsón SchUtz Áruházban.af
16<V


Legjobb minőségben
divatos szabással
olcsó áron
Tweed noppe divatos női
sztivetr U H 21 crepc úe chinc gallérral, Ízléses fazonokban minden szinben P
-ziél
•80
A megszállás alatt agyonvert oláh katona csontvázára bukkantak
Kát «ia arSaaakoakodó oUhl la agyaaavartak
Debrecen, március 0 A debretenl ügyészséghez érkezeit Jelentés szerint Püspökladány halárában a berettyói ármenteallö társulat állal végzell löldmunkálatok során 40 centiméter mélységben csontvázat találtak, melleile román katonai bakancsol, szélmáll derékszíjai és román kalonal szuronyt. A megindított nyomozás alkalmával megállapították, hogy román kalona csontvázára akadtak, akli Rácz Mihály püspökladányi gazdálkodó ásolt el.
Rácz előadla, hogy 1919. lavasrán
egy román katona jött be tanyájára, ahol teleségével és leányával erőszakoskodni kezdeti, mire ő rárohanl, megkölözle éa megfojtotta. Elmondotta még, hogy nemsokkal azulán két másik román katona jelent meg a tanyán és állatokat akartak elhajtani. Erre ai azóla elhalt Baranyai József gazdálkodóval együtt ezt a két romint Is agyonverték és elásták. Rácz Mihály arra már nem emlékszik, hogy ezt a kél román katonát hol temették el. A csendőrség tovább folytatja a vizsgálatot.
Ma délután rezesbandával érkeznek a sorolásiak
Mini megírtuk, Sormás községből mintegy 4—500 felnőit és gyermek jön be Kanizsára, hogy véglg-gyönyörködje a .Vén gazember bemutalóját a Városi Moziban. A sormáslak zászlóval és rezesbandával ma, kedden délután érkeznek Kanizsára, ahol a város több főútvonalán fognak felvonulni.
— (KOrjegyzOl állás betöltés) Kálmáncu községben a körjegyzői állásra egyhangúlag Hevesi Jenő, volt babócsai segédjegyzőt választották meg. A fiatal, alig 28 éves uj körjegyzői a barcsi főszolgabíró szeretetteljes szavakkal köszöntötte, ulána több felszólalás volt. Ai uj körjegyző, kl Hevest Jenő molnári állsml Igazgató fia, Nagykanizsán érettségizett a gimnáziumban.
— (A IX. I*r. köwégkerOlet alelnökének temetése) hétfőn délután volt Kaposvárott. Osszwald Albert temetésére Nagykanizsáról küldötlség ment, amelynek taglal IVetsz Tivadar közoégkerdlell elnök, LSwensIeln Emil, dr. Halphen Jenő elnök, dr. Wlnkler Ernő főrabbi és Fábián Miksa titkár. Az elhunylnak nagy érdemel vannak a hllközség éa községkerOlet életében folytatott buzgó munkássága folytán.
— (Az Irodalmi Kör volt és mai dalosai figyelmébe) A Nagykanizsai Irodalmi és Művészei! Kör felkéri vegyeskarának összes jelenlegi és múltbeli működő tagjait, hogy folyó hó 7 én este fél 9 órakor fontos megbeszélés végei a Polgári Iskola rajztermében megjelenni szíveskedjenek. Dr. Tholway Zsigmond elnök.
— (Előadás a spiritizmusról) Vasárnap esle nagy érdeklődéstől kíséri előadási larloll Kotta János piarista tsnár a Missziósházban a spiritizmusról. Bevezető szavaiban rámutatott arra, hogy a szellemvilággal Igenis lehel érinlkexal, mert erre már az Ószövetségben is van hivatkozás, ennek ellenére azonban a katolicizmus mégis ellene van ezeknek a kísérleteknek, mert a szeánszok rendezői meg nem engedett eszközeikkel rendszerint lévulra vezetik a résztvevőket. Az ilyen sza-snszok különben Is nagyon alkalmasak arra, hogy a katolikus hívekéi megingassák a hllHkben. Az érdekes előadásért lelkes tapssal mondtak köszönetet a jelenvoltak.
— A tavaszi divat meglepő változatával minden eddigit felülmúl. Olcsó áraival, nagy választékával e tavaszi divatcikkekben is vezet a Schatz áruház.
Ffgyelctt! ! A netlíz gazdasági viszonyokra való ■Mraa^HMmasai tekintettel forgalomba hozunk
saját készítésű
Női lekete pántos P g\'- NŐI fekete és barna regatta P g*
filléres cipőket
tiszta
bőranyagból!
\'80
Férfi fekete U QsgO fél fűzős > O
Férfi barna fél fj tazős \'
9
,•80
Ezenkívül naponta érkeznak tavaszi legújabb dlvatclpőkl
MiStényi Sándor és Fia cipőáruháza Nagykanizsa, FSuí 2. (Városházpalota)
1063. március 7.
ZALAI KÖZLÖNY
1m»4ó anyáknak ktiw \'\'gyeimet keli (ordítaniuk arra, hogy bélmü-ködétük rendb:n legyen, ez pedig a természetes .Ferenc lóiltl" keserűvíz használata állal érhelö el. Nő-orvosi klinikák vezetői egybehang-[óan dicsérik a valódi Fsreno I6i«el vizet, meri könnyen bevehető és rendkívül enyhe hatása gyorsan és minden kellemetlenség nélkül jelenkezlk. A Ferenc lóuel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fünzcrüz-letekben kapható.
SPORTÉLET
Az NTE KRSC mérkőzés elmaradt
Aalódefekl míalt Maón érkezett meg a kaposvári csapat
_ (Any.itSnyvl kirakj Nagykanizsán lebruár 28-lét március 4-lg !) szUIrtts tdUnt. Ezekből 3 flu. 8 pedig leányavermek volt: Plattdor Ijuzló városi SipldllM 6a b\'olth Máriának rk. leánya, Kele József hentes és méKzároflsegéd é« Rasztlg Margitnak rk. tla, TlalérTe-reno olpészaegéd és Dani Máriának rk. leánya, l\'ahocsa László kőmüvensegéd éa Somogyi Katalinnak rk. leánya. Dolmányos László vámszaki U«t é-. -1\'uly Irmának rk. leánya. Dolmányos Oyorgy [flldm. éa Simon TerAzlának rk. leánya. Molnár Jánoti lakatoaaegéd ét Farkas Jolánnak rk, lla, Koaztrlcs Józset kocsis éa Mándlos Annának rk. tla, Kósa Pál kortéawegád é» Domlnkó Ilonának rk leánya. — Halálozás II vall: Korcsmára* Katalin rk. 67 éves, Trojkó Valéria ápolónő rk. 60 évee, özv. Bn\'og Jánoané Kálovlpa tiozálla rk. 78 óvea, Pál Jánoa nyug. pénzügyőr rk. 78 éves, özv. Uckonbacher Edéné Frank Szldó-a Izr. 61) évos, Juk Béla nyug. plébá - \' ---------1 Imr
no. r» Uj öves\', Vancsura Imre nyug. vasúti váltókezelő rk. 89 éves, Dávid
nos rk. t
vhsuu vhuofcwjlv m un*,..™,
jóihoI rk. 8 hónapos, özv, Borgor Adolt-né Sehleslnger Anna lar. 87 éves, Kuzs-n r Láazlóné Szolár Anna rk. 62 éves, Horváth János rk. 17 napos — Háias-\\ágo! kötött 3 pár: Puha Lajos mozdonyvezető gyakornok és Csapó Anna rk„ Cséplő János (özv) távlrdamunkáa és Mátéa Anna rk., Horváth Pál lllmopera-tír éa Károst Mária rk.
Szerkesztői üzenet
Sch. I. (Anll b. Salzburg) Kedves leveleit megkapluk. A küldött riport ügyében sürgősen bővebb felvilágosítást kérünk a Batthyány-rellk-vIákra vonalkozólag, valamiül a körülményekről, hogy mikéo sikerült a nyomukra bukkannia. Odv.
- (Cipőt kapott 10 szegény levente) A Levente Egyesülel, mint Ismeretes, a farsangban több mulatságot rendezeti a szegénysorsu leventék lelsegélyezésérs. A bevételből 10 pár cipőt vásárolt «z egyesület agilis vezelősége, amiket a napokban osztottak szét a 10 legsze-gényebk levente közölt.
— látaava kell a gyárakat tanítani,
Játék éa tréfa megbarátkoztál a betűvel. Mikor aztán a gyermek már szered a betűt a barátja az olvaaáanak : a tanítása, szórakoztatása Igazán köny-nyU. Képekkel, voraekkol tanltja mog a gyermekek uépBzorU újságja, .Az F.n Újságom" a klcalket olvasni. Két regénye: Glória éB Cinke, ogy farkaskölyök kalandos története, a másik pedig n Kis szökevények, angol gyermokek pompás életéről moaél. Színdarab, sok mese, vers, kis naptár, tőzőcake, tanul Bágos, érdekes rovatok, rejtvétw és sok Bok színes kép, toazl tolJeaK Az Én Újságom legújabb azámát. Díjtalan mutatványszám: Budapoat, VI. Andrássy-ut 18. sz.
Ztladral/iznk M/Oon. ne uma-
Nagykanlzsa, március 6 A tavaszt forduld első bajnoki meccsére a gyönyörű Időben több-száz főnyi közönség ketesle fel a Ztlnyi pályái. Türelmetlenül vátla a közönség a meccs kezdetéi, amely egyre késelt, mert az elleniéi csapata nem érkezeit meg Idejében.
3 őrára volt kitűzve a mérkőzés kezdete, amelyről a kaposvári csapat szabályszerűen értesítve lett. A szabályok értelmében a bírónak a kitűzött Időtől számítolt 20 perc múlva le kell lu|nia a mérkőzési, ha valamelyik csapat nem jelenik meg a pályán. Ez az idő már régen elmúlt, de az ellenfélnek még se hire, se hamva nem voll.
Március hónaprs a ketülel fél 4 órában állapította meg azt az Idol, amelyre, mint legkésőbbi kezdetre, kl lehet tűzni a meccset. Az NTE a kezdést léi 4-re halasztotta, de eddig az időig sem étkezett meg a KRSC, a bírák és az NTE csapata mindvégig a pályán várakoztak, majd eltelvén a léi 4-től számított 20 percnyi várakozási idő Is, flWim bíró 3 óra 50 perckor lefu|la a meccsel. A közönség megrohanta a pénzlátakal s az NTE megkezdte a jegyek visszafizetését.
Eközben 4 órakot érkezeti meg autón a KRSC csapit!. A közönség nagy része ekkor már visszakapta belépődíját és eltávozott. Az ott-maradt közönség élénken követelte a meccs lejátszását ettől az NTE sportszerűen, a közönségre való tekintettel, nem is zárkózott el,
csupán azl kétte a KRSC-tól, hogy a visszafizetett jegyek árát költségükből levonhassa. A KRSC erről eleinte hallani sem akarl, az Idő egyre mult s amikor végre elfogadta volna az NTE a|ánlalál, tél 5 óra volt. Ekkor már a bitó Is eltávozott, mert megállapította, hogy meccs lejátszására már, ha meg is egyeznének a csapatok, nem fúlja az időből s nagyon helyesen, más az NTE sem vállalhatta a meccs megrendezését másik, közösen lelkérendő bitóval, hisz a KRSC jálékosal még ekkor sem voltak felöltözve s a befejezetlen r-eccs minden következménye az NTE re, mint rendezőre hárult volna.
Az NTE minden jelentkezőnek visszafizette a belépődíjat.
A szabályok értelmében a meccs kél pontját 0:0 gólaránnyal az NTE javára fogják Imi.
helyezett gólt lőtt. A 23. percben 25 méteres szabadtugáaból írt el Pichler révén a SzAK egyetlen gólját. fegy 1 l-est is ért el a SzAK, de a labda kapusról paltant vtsaze és a védelem tisztázta a meleg helyzetet.
A második féltben a SrAK mintegy 20 percig a Zrínyi kapuja előtt tanyázik, de a közvetlen védelem Szakacsiocsal sz élen, nagy munkát végez, ugy hogy sikerült megakadályozni a SxAK-ot a gól-lövésben. A 25. percben szépcsatár-komblnácló ulán Németh a 3. gólt lövi, majd 5 perc múlva Poór Antal beadásából közelről beállítja s végeredményt.
A Zrínyi szép és lelkes |álékáv»l megérdemelte a győzelmet. Szaka-cslcs nagyszerűen védett, PőczevoH a mezőny leg|obb embere. A hali-sorból Kárpál, a csatársorból Poór voll a legjobb. Azonkívül még Anlal és Németh játéka dicsérhető. Halnesz bíró klfogástslanul vezette s mérkőzést.
A Zrínyi értékes győzelmet aratott Szigetváron
Zrínyi—SzAK 4:1 (2; I)
Nagykanizsa, március 8 Első tavaszi bajnoki mérkőzésén, Idegen környezetben, szép győzelmet sratolt a Zrínyi. Nagyszerű pályán, szép napsütéses időben a Zrínyi a következő felállításban játszolt:
Siakacsics — Varga, Pőcze — Munkácsi, Kárpál, Oozdán — Antal, Süslecz, Vellák, Poór, Némelh. Az első félidő elején Inkább a SzAK van támadásban, mégis a Zrínyi éri el a vezető góll. Kárpát szökteti poórt, ski a 6. percben belövi a vezető gólt. A SzAK támadások
folytatódnak, a Zrínyi rllkán, de veszélyesen támad. A 10. percben Vellák tisztára játsza Poórt, aki
MaEy»ror«z4g—Hollandia 2:1 fi:l) Ünnepélyes külsőségek közöli került aorta Amszterdamban az első hollandiai válogatóit mérkőzésünk, mely a nagy lelkesedéssel látszó holland csipst ellen minimális gólkülönbségü magyar győzelmet eredményezett. A holland csapat a 24 peteben szerezle meg a vezetést, Bihímy a 37. peteben egyenlllelL A győztes góll Teleky lőtte a má-Hodik félidő 28 percben.
A kaposvári alosztály vasárnapi eredményei
Simonlomyal BTC-D. VOOE 3:1 (1-0) Kaposvári Tutul—Barcsi SK 4:3 (3:2).
JÓ MUNKÁT
PÁLCSICS-nái
kapunk.
Dió nagykanizsai leljem-, kelme-, lonalleilő él mgylliztltó üzeme FflfUl.tl FŐ-UT 1.
A NEMZETKÖZI ÚJSÁGÍRÁS SZENZÁCIÓJA! PAÁL JÓB RIPORTREGÉNYE:
^ HARQRMRfiOK TRÓN NÉLKÜL
Közlését március 12-én, vasárnap kezdi meg a ZALAI KÖZLÖNY
PAÁL JÓB RIPORTREGÉNYE:
Krónika az Isten kegyelméből való Imperátorok
artót ámi a trónok fínyének árnyékából eltűnt és megmaradt. HABSBURG FŐHERCEGEK NYILATKOZNAK A SZENZÁCIÓS RIPORTSOROZATBAN SORSUKRÓL.
Napi folytatásokban, kizárólagos joggal kOzIl a világhírű nemzetközi riporter szenzációs riportjait Nagykanizsán a .Zalai Közlöny .
raa
A sorozat .gy« clkk.l kOIOn-külOn I. sz.n.ácl*. riportot kép.an.kl
ZALAI KÖZLÖNY
1933. március 7
Mezógaidsiágl é« keil!
magvak.
Oyümölcsfa n«r«n«taxA Merek.
MUtrágyák
(Szupeifosafál kállsó, mésscitrogén, PéU aó, kilifosziát stb. síb.)
Kirína nőrénytápíó.
Futai* szénsavaa takarmány mész.
Viadáreleségek.
P«kk .D" vltómin készítmény. Beszerelhető:
ORSZÁG JÓZSEF
m*g, műtrágya, zsák, nővényvédetul szerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsíbcl-tér 10. (A bírósági pakjl. mellett)
Közgazdaság
(—) Az Állattcuytlztél éa Mezőgazdaság legu|abb, tartalomban gaz-dag száma is bel msrad ahhoz a gazdasági szempontból való érté-kelbeló Irányhoz, mely a világgazdaságnak állandóan vállozó igényeihez próbál igazodni Ez nálunk a búzaválság és az uj Iránykereaések Idején különösen értékessé tesrlk az .Allaltenyésztés és Mezőgazdaság" célkitűzésen. Különös érdeklődésre tarthat számol Bdrczay Ferenc lóid-birtokos értékes gazdaságpolitika! tanulmánya. A lap kapható a kanizsai könyvkereskedésekben.
Klrlchl sár lat
Pírts 2020, London 17 75, Newyork 5099?, BrOrnl 7210, Milano 26-17, Maiim! Í3ÜU, An-.nterdsm 20690, Berlin 12170 Wien 719t Szófia 3 70, Prága 1317\'íi, V«rvi 37 30, Bud.pelt — Belgrád 7-00, Bukarest 306.
Terményifzjle
Bui. H»i>\' 76-01 14-90 —15*05, 77-ea 13-10—1343, 7&-S. 13-30 15 60, 79-e» 15-30-15 75. HO-«a 15 0 .—IB 95. dunán tull 76 oa 14-30 1435,77-ea 1433-14 30 78-.. 1453-14-70. 79-ee 14 75 1490 SO-M 1490 -1505, ror. 7DO-»OOl l.k-árp. 950-970, zab 9 20 930, ten-Berl 700-7 10, korp.6 25 6 36
á lusaH Baak deilm árfolyamai
VALUTÁK Angol t. 1990-20 30 Belga Ir. 79-16-79-74 Csehk. 16-91-17 01
Dán k. ea 00-89-20
Dinár 7 50-8 00 Dollár 370 50 573 30 Frinctat. 22-30-22-50 Holl. 231-80-233 20 Zloly 6393-64-45 Lei 340-3-44
Levs 3 95-4-25 Ura 21790-30 20 Márk. 133-70-136 60 Norvég 101-40-ltM\'40
Peseta —■-----■—
Ichlll. —■---■-
Svájcit. 110-70-111-40 lv*d k. 104 60-105 60
DEVIZÁK Amsi. 232 00-233 20 Belgrád 830-8-40 Berlin 135-80-136-60 Brllaael 75-26-79-74 Bukarest 3-41-3-43 Kopenh. 88 20-89 20 London 1989-2003
Madrid •-------•-
Milano 3000-30" 18 Newy. 571-00-574 00 Oazlo 1015(1-102 40 Píria 22-33-22-47 Prága 1693-1701 Száll. 4-00427 Stockh.104 80-103 60 V.rsó 64-05-64-45 Wien
Zürich 11080-111\'40
Wien deulng áriolyams i 80.434.
Berténásár
felhaltál 3785. eladatlan 413. — filsó rsndu 103-106. simtetl 1-04 1 08, sze deli közép 092 -0-98. kónnytl 084 0 88, 1-sö rendű Öreg 088 090. ll-od rendű öfeg 086 -090, angol aöldM. 085=1-02, eralonna nagybrm 130 -1-30, zsl\'r 1-50 1-50, hu* 1-10 1 54. télserléa 126—136.
Kiadja a Isptulsjdonca Közgazdasági ttl. (^utenberg Nyomda és Délzai.l Lapkiadó V411.1*1. Nsgykant.\'sán. felelés kiadó -. Zalai Károly, tnleniriian ItMott: Naevkanlzu 78, szám.

Hizba megyek warrnl, kérem ■ hölgyközönség szíves pártfogását. Oaalné, Zri nyl MlkTós-u. 45. -749
Szentgyftrgyvárl második hegyháton 3 hold asAtA gyümölcsösiel eladó. öiv. Öödér Józaefné, Soraogyszenlmlklós 66.
•755
Oalatáthalyaaáa miatt raktáramat Mély«« l*»sállltaH álban bociátom a D. é közönség íoudelkezéséie. Armwth, Baa^r-ü^al\'.
M«*60«xda»ágl asaklakalát vá«saM. i>égy középiskolát Járt, 73 éves, nőtlen, több évi gazdasági gyakoilattal és elf» bizonyítványokkal rendelkező, tyuk-tenyésatésben nagy jártassággal biró fiatalember uradalomba ajánlkozik Ispánnak,
Í\'a\'daságl gyakornoknak, vagy munka-elügyelőnek ellátás éa mlnln-álls fizetés ellenében. Szíves megkereséseket .Jeles" Jeligére a Zalai Közlöny kiadóhivatalába kér 595
Deák-tér 6 alatt S aiobáa utcai la-k*a kisadó különbé jáiatUI él három szobás udv ti lakások május l-re kiadók Bővebbet a háimesteinél. 762
Oafatkaty aá« klsdóKIrályutca 47. alatt. Bővebbet ugvanott. 771
EM, két éa háromszobás lakások kiadók Reichenfeld ssalámltlziet, Erzsébet-tér 3.
•783
Qaral utca 15. számú kás szabadkézből eladd. Bővebbet ugyanott -784
AlCaintUx«vls«l6 1500 pengő kölcsönt keres megfelelő garanciával. Ajánlatot „ola«»a" Jeligére. 786
Újdonságok:
Kerti vetemény magvak Virágmagvak Klfejtőborsók Welőborsók Bokorbabok vásárlása bizalom dolga.
Hirsch és Szegő
Erzsébet-tér I.
Meghivó.
A Klskomárom és Vidéke Községi Hitelszövetkezet f. évi március 5-re összehivott évi rendes közgyűlése nem volt határozatképes, ennélfogva, a* alapszabályok értelmében, március 12-én d u. 2 órakor az iskola helyiségében lesz megtartva.
/Napirend, mérleg és eredményszáma a Zalai Kö/löny f. évi február 22-iki számában már közölve volt.
Kiskomárom, 1933. március 6. m Az Igazgatóság.
Miluavltöi Autóbusz Vállalat MENETRENDJE
érvényes 1932. október 2-töl
Eraaábat-tér—Vaautállomáa
Vasútállomásra
130 542 7-13 8 20 11 16 12" 13"
u OS
15 50
17»
\' 18 06 19S0
22 30
23M
23 M
I
? 4
BRIDGE-BLOCK
praktikus beosztással (50 lappal),
darabonként 40 fillérért
kapható
a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalában Fő-ut 5.
Krátky GySrgy ésifj. Hirschler Miksa dohány-árudájában, Fisohel Ede és Sohless Testvérek
könyv- és paplrkereskedésében, Horváth iáztál ujságárudájában
A letenyel kir. Járáibiróság, mint telekkönyvi batóaág.
3350/tk. 1932. izlm.
Árverést tiir delmeny klvona 1.
Benkö Irma végrehajtatónak Pataki József végrehajtást uenvedő ellen Indított végrehajtási Ügyében a telekkönyvi hatóság végrehatási árverést 72 P tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a letenyel kir. járásbíróság területén levő, Letenye községben fekvő s a
letenyel 146 sí. tjkvben 197 hm. szőlőből a Kurtahegyen vht. szenvedő nevén álló Illetőségére 10 P,
a letenyel 146 sz. t|kvben 199 hrsz. gyümölcsösből a Kurlahegyan vht. szenvedő nevén álló Illetőségére 9 P,
a lete-.yel 146 sz. tjkvben 418 hm. szőlő, gyüm^acsös és présházból as öreghegyen vht szenvedő Illetőségére 15 P,
é letenyel 1943 sr. tjkvben 821/a. hrsz.. szántóból a Hergytban vht. szenvedő nevén álló illetőségére 96 P,
a letenyel 1493 sz tjkvben 1135/b. hrsz. szántóból a Feliőkismerön vht. szenvedő nevén álló illetőtégére 60 P,
a letenyel 1365 sz. tjkvben 132/a. hrsz. házhelyből a Britelekben vht azenvedő Illetőségére 130 P. a letenyel 651 az. tjkvben 853/a. hrsz.
rétből a Tlsztapartl dűlőben vbL txenvedó nevén álló illetőségére 62 P,
a letenyel 651 íz. t|kvben 1016/a. hrsz rétből a -Tisztaparti dűlőben végrehajtást szenvedő Illetőségére 3s P,
a letenyei 651 az. tjkvben 1288/a. hrsz. szántó a Kerekerdöl dűlőben végrehajtást szenvedő Illetőségére 63 P,
a letenyel 651 sx. tjkvben 1236/a. hrsz. szántóból a HosazufÖldekbcn véghajtáK szenvedő nevén álló Illetőségére 100 P kikiáltási árban.
Az árveréi alá bocsátolt Ingatlanokra özv. Pataki Istvánné sz. BenkŐ Juli javáia bekebelezett özvegyi jogot, — valamint a letenyel 197, 190 és 418 hrsz ingatlanokra Tóth István (nős Pataki Veronával) javára bekebelezett holtlglanl haszonélvezeti jo-
(;ot az árveréa nem érinti, illetve ezek a ogok az elárverezett Ingatlan illetőségen továbbra ls fennmaradnak.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek telekkönyvi hstóiág hivatalos helyiségében leendő mextartására határnapul 1933. április 24. napján délelőtt Vit2 óráját tllzl ki és az árverési feltételeket sz 18t!l : LX. tc. 150. § a alapján a következőkben állapltja meg : Az árveréa alá kerfllő Ingatlanok kikiáltási ára a ledezeti elvre tekintettel a 365Vtk. 1Ö26. tz. végzéssel bekebelezett 171 P 40 f Illeték és ennek 7 évre számításba vett évi 12<Vo kamata, — az árverés slá bocsátott ingatlanok kikiáltási áia arányában elosztatott.
AI Ingatlan Ltgkitabb véletár (P) melyen alul sz Ingatlant eladni nem lehet a vtgrehaJUtó kérelmére, kíwetelile végett megtartott árveréi esetén:
tjkvl ■lánil hraz. kikláliáil ára
146 197 10 P 28 P 19 1
146 199 9 P 27 P 07 t
149 416 18 P 58 P 53 t
1493 821/s 96 P 253 P 41 1
1493 1135,a. 69 P 1.-8 P 99 t
1365 132/s. 130 P 36\' P 92 1
651 863/.. 61 P 164 P 21 1
661 1016/a. 38 P 101 P 10 1
651 1288/*. 63 P 165 P 61 1
651 1236/a. 100 P 265 P 54 1
Az árverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10o,o-át készpénzben, vsgy az 1881 : LX- L-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óva-déhképca értékpaplrosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges blról letétbe helyezéséiül kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket alálmi (1881 : LX- t-e 147., 150., 170. §§.; 1908: XLl. t-t 21.§.)
Az. aki az ingatlanéit i kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet Ígérni
senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegésziteni. (1908 : XLl. 25. 9 ) Letenye, 1932. évi december hó 21. nap|án.
Dr. Hltzclberger s. k. kir. Jblió.
A kiadmány hiteléül OJvuhatlaji aláírás 781 tdt&kOfeyv*aMt0.
Plakát-és laphirdetésekét
felvesz budapesti és vidéki lapokba
Magyar Hirdető Iroda R.
nagykanizsai kirendeltsége, Fő-ut 24. 1. cm.
T.
NyonutoM a laptulajdonoa Közgazdasági R.-T. Gutenberg Nyomda éa Délzalai Lapkiadó Vállzlata könyvnyomdájában Nagykaiüzaáu. (felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
78. évfolyam 55. szám
Nagykanizsa, 1933. márclua 8, szerda
Ara 14 H\'tér
ZALAI KÖZLÖNY
btikeuUWt 4. kUdóbivsUI; Fist S. ni., Htgltlenlk minden regjei, MUÓ kivitelével
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbnrlta Lajos
ElölUetéil ára: egy hói. B ffengfi 80 ílllfci Sierkeutfeéft éi BadóblviUII lelefon: 7S. a
Sorompóvám!...
Amikor az egész világ gazdaiágl ílele Iáiban nyög, amikor abban a betegség ben hánykolódik, amelyuek kórokozója az elzárkózás, a várafalak építése, akkor Nagykanizsa város közgyűlésén uj terv: ■ sorompó-vám körül Indult meg a harc.
Nem jeremládnak készüli e cikk, hamm bátran szembe akar nézni ezzel a régelmuit századokból visszatol gondolattal, ceruzával a kézben számolni akar a hátrányaival éa előnyeivel. Nem hihetik hogy Nagykanizsa önkezével vág|on magáo eret, hogy azt a néhány csepp vért, ami úgyis oly szomorú lassúsággal lüktet az ereiben, elfecsérelje.
Az egyetlen előny, amely a városra e rendelkezésből háramlana, az anyagi bevétel volna. Természetesen nem a mái — már lecsökkent — forgalomnak megfelelő bevétel, hanem annak a redukált forgalomnak megfelelő, amely csökkenést épen i lervbevelt lntézkedé» eredményezné, mert senki sem jön majá be vidékről, akinek nincs rá okvetlenül szüksége. .Olyan Csekély leiz a sorompóvám — mondják majd az uj jövedelmi forrás barátai — hogy nem Játszik majd szerepét." A legilletékesebb talán az OTI, hogy e kérdésben felvilágosítást adjon. Talán van Is már statisztikája, hogy mennyivel csökkent a Társadalombiztosító betegforgalma, amióla a beleglap pénzbe kerül. Pedig a betegtap bizonyára kevesebbe kerül, mini a sorompóvám kerülni fog és sz egészség is fontosabb, rnint egy-egy fuvar, egy-egy szekérnyl árunak hazavllele.
Mindebből csak az kövelkezlk, hogy a aorompóvámnak már az egyetlen előnye U kétélű fegyver, meri magában hord|a a csökkené* csiráját Ezen egyetlen előnnyel szemben áll mind az a hátrány, sml a sorompóvám ellen izavaz.
Haláron vagyunk, azlnle a sarokba préselve. Nem lehet léhát átmenö-lorgalomról beázélnl, mint Székesfehérvárott vagy Miskolcon, amelynek nem érdeke, hogy a máeull termett, másutt eladott áru Ingyen menjen végig utcáin. E városoknak nincsen szükségük a Sormáson termett, Nagykanizsán eladóit árunak Budapestre szállítására. Nagykanizsának azonban szüksége van rá. Szüksége van rá, hogy a vidék terményeinek üzlelkötéael Nagykanizsán bonyolódjanak le, szükságe van rá, hogy a fa, a gyümölcs, a gabona, a vidék szegényea kincse Ide jöjjön be, szüksége van erie a kételkedőnek, az Iparosnak, a vendéglősnek, az orvosnak, a gyógyszerésznek ás mindenkinek, aki részére áldás fakad a löld termékenységéből.
Vannak cikkek — éa ezekből áll s löbbség — amelynek versenyképessége lllléreken mullk. Nem megnehezíteni, könnyíteni kellene "eken, versenyképesebbé kellene Okel lenni, mert hiszen az adók,
Cseh csendőrök golyószóróval lekaszáltak egy magyar vásáros társaságot
Három halott és sok sebesült — Tornahorvállban agyonlőttek egy magyar csempészt
Mlskolo, márclua 7 (Éjszak^ lelefonjelenlés.) Márclua 2-án vásár volt Pulnokon, melyre a cseh a megazállt területi Szentkirály és máa községekből Is tömegesen jöliek át a magyarok, hogy olcsón összevásároljanak különféle élelmiszereket, Az átjött magyarok közül egy 29 tagból álló csoport 3-án délulán tért vissza, de alig léplék át a határt, egy 20-25 főből dIli csendőroszlag ütött ra/luk és golyószórós fegyverrel kezdtik lövöldözni
a fegyvertelen emberekel, akik közül három halolt és több sebesült maradt a helyszínen.
Tormahorváti község halárában csehszlovák pénzügyőrök két magyar csempészt tetten értek, A csempészek menekülni akartak, mire a pénzügyőrök Molnár Miklós 21 éves rakacaszendl gazdálkodót agyonlőtték, mlg társa a hatóságok kezére került. A csempészeknél lojásl és vajat találtak. A fegyverhasználat csehszlovák területen, 500 lépésnyire a határtól történt.
Lehmann kormányzót kinevezték Newyork állam teljhatalma diktátorává
Newyofk, március 7 (Éjszakai telefonjelenlés) Ntwyotk állam törvényhozása kedden nagyfontosságú törvényt szavazott meg, melyben Lehmann kormányzót, aki ezelőtt Ismert, előkelő bankár volt, az állam teljhatalmú tllktátorává nevezte kl.
A kormányzó lelszésszerlnti időre meghosszabbíthatja a newyorkl bankszünetel, megllllhatja kölcsönök fel-vételét, hatálytalaníthat bármely bankiörvényt, elbocsáthat bármely bank-alkalmazottal és más intézkedéseket Is tehet az állami hitel-
szervezet újjáépítésére.
Woodtn, kincstári államtitkár megengedte, hogy nemzeti-, vagy állami bankok rendes banktevékenységet folytathassanak, ha ez a tevékenység élelmiszer, vagy gyógyszerellátás, vagy egyéb köznapi szükségletek folyókiadásalnak fedezésére szükséges Ellenben megtiltja a rendelet a pénzhalmozást, a túlzott pénz-és érmekivllelt.
London, március 7 Niw York állam lerülelén a kormányzó a moralorlumot csütörtökig bezárólag njegbosszabbitolia.
A hadirokkant-törvényből kimarad a vagyoni cenzus
A képviselőház blzotisánal elfogadták a Javaslatot
Budapoat, márclua 7 A képviselőház bizottságai ma folytatták a hadirokkant törvényjavaslat tárgyalását. Az ülés ele|én Gömbös Oyula miniszterelnök be-
fuvar amúgy la nehézkessé teszik ezeket az üzleteket. Ezek versenyképessége már amúgy Is elég labl-llsan áll.
Milyen hálást gyakorol tehát majd a sorompóvám intézménye a termelőkre és kereskedőkre?
Vagy kl tudják kerülni a vároal — lévén terrénumuk a vidék — éa akkor semmi cselre sem fognak a vámon belül esni, vagy kénytelenek tesznek városunkat uttia ejteni, akkor azonban szigorú kalkuláció tárgyává teszik ms|d a sorompóvámol s e szavak |elenlŐ3égél majd csak az érli meg. aki tudja, hogy milyen fillérekre menő probléma ma a rentabilitás kérdése. Ekkor pedig marad az áru, leromlik az ára, szegényedik a lakotság s a város a sorompóvám |övedeime helyett veszteséget szenved. Vesztesége pedig
Jelen\'elle, hogy megismétli a mull ülésen lett azt a kijelentését, mely szerint a honvédelmi tárca terhére az eddig erre a célra Igénybevennl szándékolt összeget a rokkantak és
az elmaradt hasznon kívül az a másik haszon, amely a helypénz elvesztése folytán éri a város háztartáséi.
Még a személyforgalom is kárát lógja lálni. A vidék urai nem jönnek majd be fogatukon, autójukon egyegy mozi, szlnbázeiösdáara, hangversenyre bálba azon egyszerű gáliás miatt, amely a vilíglárót el-fogja, ha eléjenyujlott kezeket Iái, mielőtt még belépett volna valahová.
Mielőtt a képviselőtestület lakjai összeülnek, hogy egy u|abb i terhelést rójanak Nagykanizsa elcsigázol! testére, fontolják Jól meg a fentieket és gondoljanak arra, hogy a telefon dijának emelése nem hozott, de nem is hozhatott lövegeimet a poslának.
Vldetni consulcs i... a í.
hadigondozottak Javára ujabb Z8Q.OOO pengő összeggel felemell.
Szilágyi Lajoi hibáztatja a Javaslatnak azon részéi, amely vagyoni becsiéit állit fel.
Gömbös miniszterelnök; Elejtem a törvényjavaslatban foglalt vagyoni cenzust.
Farkas István kijelenti, hogy ha a javaslatot a képviselőház elfogadja, Oyörky Imre képviselőtársával együtt kisebbségi véleményt terjeszt be.
Örffy Imre kérte, hogy a hadigondozottakat részesítsék kedvezményben a vasúti és közlekedési vállalatoknál és közszállltdsoknát.
Vitéz Kenyeres János szükségesnek tartja a felülvizsgálatot, mer! éppen a rokkanlak érdeke az, hogy soraikból klközöslllessenek azok, akik rokkantságukat nem a harctéren szerezték.
Vitéz Bajcsl Zsilinszky Endre azt fejtegette, hogy ki kell küszöbölni azt a nagy különbséget, amely s javaslatban • tiszti, altiszti és legénységi Járadékok terén mutatkozik. Ajánlotta, hogy az arány 100, 70, 50 legyen.
Fenyő Miksa felszólalásában kérte, hogy a kedvezmények közé vétessék \'el a 100 holdon aluli hadirokkant és hadigondozott leljes föld és ház-adómentessége.
Lélay Ernő felhívja a társadalmat, hogy a hadirokkantak alkalmazását a nemzeti becsület szempontjából bírálja el.
Többek felszólalása utána bizottság általánosságban elfogadta a törvényjavaslatot és elvetette a benyújtott határo-ati javaslatokat.
Máglyán égetik el a vörös lobogókat Németországban
Fegyvereket találtak egy friii mnukás-ottkonkau
Berlin, március 7 (Éjszakai lelefonje&ités) A fő-állimügyész Indítványára hazaárulás és gyújtogatás büntette elmén indítják meg az eljárást a parlamentet felgyújtó Van der Lubbe ellen. Ezért a kiszabható büntetés maximuma életfogytiglani f.-gyház.
Kaaael, március 7 (Éjszakai lelefonjelenlés) A roham-osztagok egyik csapata zeneazóval vonult a szakazervezeli ház elé, amelyre fe/lüzie a horogkeresztes lobogót, ma|d a közeli térre vonult, ahol máglyán elégelte a házban talált vörös lobogókat.
Bécs, március 7 űrazban a szocialista niunkásott-
ZALAI KÖZLÖNY
„Ha minden ember rám hallgatna, akkor nem kellene adót fizetni",
mondta a azentliszlól gazda,
Nagykanizsa, március 7 SzentUszló községben a hegyről hazaleié tartott Rákosi Islván gsz-daember. Ugylálszlk a noha Is fűtötte már kissé, de egyébként Is elkeseredett hangulatban lehetett, mert többek közöli Kijelentette: .Ha minden ember rám hallgatna, akkor nem kellene adót fizetni. Emuk a hitvány bírónak és taknyos, nagyorrú jegyzőnek mindenki bedül. A bíró és jegyzi csak foglalni tudnak."
Az esetet jelenlették a csendőrségnek és a 63 éves gazda a büntető törvényszék elé került.
W— ■ - - —-------- ■
Husz díjjal pályázatot hirdet rejtvényekre a „Zalai Közlöny" \'
akit háromheti fogházra ítéltek
Rákos István nagyot csavarint a .bajszán, azután oda pislákol félszemmel a birőság leié, amikor kiböki :
— Meglehel, hofjV moodlam, kérem, de hát ilalos voltam. Hiába, ez a noha... ez erős. Másra pedig nem telik.
A szem és ftylamik lermészelesen eldöntik a vádlott sorsát.
A birőság figyelemmel a nyomatékos eoyhltő körülményekre, Rákos Istvánt 3 heti fogházra Ítélte. Az Ítélet Jogerős.
A .Zalai Közlöny" uj pályázatot hirdet. Ezutlal az olvasónak magának kell megfejtésre várő kérdéseket feladnia. •
A szellemi sport a keresztrejtvényekkel lendalt fel pár évvel ezelőlt s mlg mellelte sok kisebb nagyobb szórakozási divat-cikk a yo-yo pár-heles sorsára jutott, addig a szellemi torna híveinek száma napról-napra több. Uj rejlvény-ujságok |elennek meg egymás után, a Ispok rovatai kifogyhatatlanok az elmésnél elmésebb rejtvényekből.
A iZalai Közlöny■ eddigi rejlvény-pályázalai is a legnagyobb népszerűségnek örvendtek. Ez adta a gondolatot, hogy mosl azoknak Is nyujt-sunk egy pályázatot, akik szivesebben foglalkoznak re|tvények fabriká-lásávai, mint azok megfejtésével. — Ezért mostani feladatunk a következő:
Tessék rejtvényeket készíteni. Lehel találós kérdés, keresztrejtvény, bstllrejtvény, képrejtvény, számtani,
általában kinek-kinek a fasztázlája szerint, bármiféle rejlvény, csak 01-leles legyen.
Haláridő március 29.
A pályázatok mellett közölni kell azok meglejlésé\', a rejlvény készítőjének nevét és elmét.
Husz legslketailebb rejtvényt fogunk díjazni s azokat — készítőjük nevével — amennyiben nyomdailag Is kivitelezhetők, közölni Is fogjuk ujabb pályázatok keretében. Az érdemes rejtvényeket a nemdljazollak közUI Is kl fogjuk válogatni közlés végeit, természetesen minden esetben beküldőjük nevével.
I. dlj: egy ksrkölö őrs.
II. dlj: a Schülz-cég dija.
Ul. dlj: egy Ihermos (Szabó Anlil üzletéből).
IV. dlj: Noll József egy rézmetszete.
V. dlj: egy ola|leslminy.
VI. í\'i: egy doboz levélpapír.
VII -VIII. dlj: • -„Zalai közlöny"
negyedévi előfizetési dija.
1X-X. dlj: egy-egy doboz névjegy.
XI-XX. dij: egy-egy könyv.
_»__
honban házkuttlást tartottak, melynek során nagymennyiségű ammóniák kerfllt elő, amely a legveszedelmesebb robbanó anyag. Ezenkívül sok kézigránátot és gépfegyvcrszala-got találtak. Az Iralok közt megla-lállák a szociáldemokraták kidolgozott haditervét egy tervezell puccs esetére.
A tisztviselők keresetl-adó-emelése: „minden alapot nélkülöző koholmány
Budapest, márolua 7 Az egyik reggeli lap közölte, hogy állítólag ujabb tervezet készül a közalkalmazottak Járandóságalnsk csökkentésére oly módon, hogy egyesítenék az illetményeket és lakáspénz! és azután az egyesitett illetményeket magasabb keresel! adó alá vonnák. Illelékes helyen felhatalmaz-lák a Magyar Távirat! Irodái annak megállapítását , így ez a hlr minden alapot nélkűlö. soholmány.
Fegyverbe szólították Danzig lakosságának egy részét
Danslg, márolua 7 (Wollf) A szenátus ma a következő felhívási tette közzé Danzig szsbad város népéhez:
A lengyel kormány súlyos jogsérelmei követelt el Danzig azabad város rovására, mer! a népszövetségi lőblzlos engedélye nélkül és s fennálló szerződések megsértésével a Weslerplatten nehéz fegyverekkel ellátott csapattestet helyezett el. A szenálus és a népszövelségl lőblzlos haladéktalanul meglelték a szükséges lépésekel, hogy szembeszállja-nak ezzel a súlyos jogsértéssel.
A dsnzlgt rendőri sajtóiroda közli: Lengyelország westerpiallel puccskísérlete mlalt a közrend és közbiztonság fenntartása érdekében a lakosság egy részét fegyverbe szólították. A polgárőrség, amelynek se-gédrendörség |ellege vsn, a rendőrség közegeivel együll látja el az uical rendőri szolgálatol.
Amor profanus
(Regény 10U Ml) 56
Irtai SZABÚ ZSIGMOND
Dömölör ur (elment az emelvényre és a szavazás megkezdődön. Az elnök harsány bangón olvasta a cédulákat, a beosztott körjegyzők pedig szorgalmasan Írták.
— Hegedűs Margit tizennégy I Tamayné őnagysága nyolc I
Monoslory és Margit az asztal egy homályosan világított sarkán Ilitek. Az egész közönség a szépségversennyel törődött és rájuk senki sem figyeli.
— Annyira vártam, hogy eljön hozzánk és maga még sem (Ott, szólt Msrgll.
— Azt hittem, nehezteli rám.
— Miért mondja ezt? Hiszen tudja, hiszen érezhette, hogy ez nem lehet igaz. Talán azt akarja, hogy megmondjam mosl, hogy mennyire vártam? — telelte Margit szenvedélyes hangon.
Monoslory hallgatott egy percig és azon gondolkozott, hogy mit feleljen t leánynak. A közlük lámadl csendben idehallatszott Dömötör ur hangja:
— Hegedűs Margil negyvennégy 1 |
Tamayné őnagysága huszonnyolc.
— Nézze csak, Mirglt felelte kltéröleg Monoslory — nem aksr-tam odajárni, mert ismerem ez! a falut. Tudja, az Ilyen helyen ugy van, és mosl már biztosabban beszéli, hogy egy |ó kifogásra talált — hogy ha egy fiatal leányhoz egy-azer-kétszer elmegy valaki, mindjárt hirbehozzák.
- — Mit törődöm én ezekkel a falusiakkal! ~ fakadt ki Margit. Hál ezeknek az ostobaságáért szenvedlek?
Olyan öszinle hangsúly csendült ki szavaiból, hoby Monoslory azt a Jóleső rezdülést érezte szivében, amit minden férfi érez, mikor meghallja, hogy szeretik. Bárhogyan akarta Is a Józanító okosság hűvös hangját használni, ellágyult és akarata ellenére, meleg Tiangon kérdezte :
— Hál annyira vágyoll utánam ?
— Igen, nagyon vágytanl és látja, nem Is szégyenlem ezt bevallani.
Margit halkan mondla ezt és ugy nézel! Monostoryra, mint soha ezelőtt. Plllsnlásuk találkozol! és s férfi tudta, hogy ez a tekintet azt mond|a : Szerellek I
— Hegedűs Ma.jlt nyolcvanhat! | Tamsyné őnagyaiga\'hatvankettői —
hangzott az emelvényről.
A főszolgabíró izgslottsn odasúgott s szolgabírónak.
— Pajtás, baj lesz !
— Nem kell félni, hozom a pót-szavazatokal!
A választás Izgalma forró hangulatot teremtett. Öreg urakat és komoly gardedátaokat kapacitállak a szavazásra. Különféle mennyiségű Halok erejéig fogadások költellek és minden egyes szavazócédula fel. bontásit feszüli figyelemmel lesték. A fiatat párral senki sem törődött és minden szem Dömölör úrra szegeződött.
Monoslory Önkéntelen mozdulsllal a leány keze ulán nvutt és elfogódott, halk hangon kérdezte:
— Mondja Margil, mikor találkozhatnánk ?
Margit arca kipirult a férfi érlr.-tésére és ajkai könnyeh megremeglek. Mintha a feleleten gondolkoiott volna, kezét hagyta nyugodni kezén.
A pótszavazalok felvonultak.
— Hegedűs Margit nyulcvannyolc : Tamayné őnagysága nyolcvankeltö.
— A választ kérem: Feleljen édesl — Sürgette a leár.yl igen halkan Monoslory.
— Tamayné önsíysága kilencven I Hegedűs Margit nyoicvannyok I Több
1063, március 8.
Beköszönt a tavasz...
Korai turisták, akik már megelégelték a kályha mellett a telet, tavaszt keresve a még cslpós márciusi reggelen, hangos dallal és nevetéssel keresik fel a Romtótt-vár regényesen szép vidékét, öl tagból áll a társaság, benne képviselve mlndkél nem, külÖnU/ő korúak, akik dacolva a faágairól lehulló zúzmarák köuyör-telen hidegével, a közelgl tavasz elé mennek gyermeki örömmel üdvözölni azl és áradozó lelküket megtölteni annak korai leheletével. Cipőjükre még vastagon rátapad a tél hagyatéka, a bőven áztatott sár, még nagyot csúsznak a többlek mulatságára a még visszamaradt havon, de törhetetlen kitartásuk, csodás természet-tmádásuk csak a szépet, a kellemeset látja.
Tavaszt keresni velük tartottam. Ha nem Is a nap heve, de a hosszú gyalogotás lesegítette a kabátot a társaságról, akik sugárzó arccal nézték a kék eget, bizonykodva, hogy a kabát már fölösleges felszerelés
Egy lankás dombon, ahol a hó levét már lecsurgatta az olvadás, hóvirágok fehérítik a kopár, száraz avarral teleszórt földet. A társaság senlorja, egy nyugalmazott vasúit, gyermekes örömmel rohan/a meg a virágzó környéket, dehogyis engedne csak egyet Is leszakítani a hóvirágokból. Meleg tekintetével slmogat/a, becézgeti a felfedeiett, Igénytelen kis tavaszt hírnököket, beszél, suttog hozzájuk áradozó, korát meghazudtoló lelkesedéssel.
A társaság többi tagja a száraz avart kaparja el a virágok tövétől, hadd kapjanak, a még gyenge, éltető napból egy kis ígéretet.
Egyik virágnak már rablója ts akadt. Egy korán előbújt plroshálu bogár, amelyik ép oly fanatikus lel-kesedlje lehet a tavasznak, mint az Ide kigyalogolt turista társaság. Egyik virág szirmai közé fúrja magát, talán védelmei keresve a márciusi szél csípős éle ellen, vagy talán parányi létéért való küzdelme hozta a hóvirágra.
A társaság dladalltlasan nizl a kis plroshálut, a letagadhatatlan hlr-nököl, amelyik elkeseredett harcol vlv a fák közül előretörő széllel,
szavazó nincs, a versenyt bezárom.
— Holnap hét órakor várjon a Balaton felé vezető ulon, • kőkereszt-nél leszek I — és erősen megszorl-totts a férfi kezét.
— Eme rózsacsokor legyen lei-képe szépségének — szavalta Dömötör ur az emelvényen — és engedje meg, hogy Sörjénháza legszebb asszonyának lábal elé Ie0em le hódolatomat.
A diadalmi pezsgői felbontották és miközben a versenybíró a győztesre itta poharát, az egész közönség éljenzett és ■ a cigányok lusl húztak.
10.
A mulatság lilánl napol Monostory a legkülönösebb lelkiállapotban élte át. Becsületes gondolkozású ember voll és mosl az az érzése lámsdt, hogy rosszal cselekszik. Biztosan tudta, hogy nem szereti Margitot, csak megklvánla és ha tovább folylalja, ugy mir most csal|a a leányi. Egy pillanatig sem gondolt arra, hogy feleségül vegye, mert nem tarlolla magihoz valónak. Akirhogyan szé-pligeile l», mégis, ha öszinle akarl lenni önmagához, be kellelt vallania, hogy a kedveiévé akarja tenni.
(Folyt. köv.)
1933. március 8.
ZALAI KÖZLÖNY
hogy megmaradjon a virág szirmai
klM■
Finn egy tölgyfin sűrűn csapkod Oreg harkály. Ez még téli fel ültetésével keresi a falatot, ametyel a kérgek alól kalapál kl gépszerű fúrásival. Meg Is dobálja a társasig M\' a madarat, messze kergetve a környékről. Nem akarnak másról (udnl, csak tavaszról. Fenn az égen ,ay szürke madár repdes. Paahtá "ak nézik. A kis folyócskában már előbukkant, úszkáló tarajos gótékel Hímmel üdvözlik. Aki sohasem Ismerte a természetet, mellettük megtanulja Imádni azt.
Hűvösödik. A száraz ágakon végigfúj a böjti szél. Indulunk vissza a természetből. Hazafelé kísérőm a turista társasig egy kis llzéves leány-tagja, a Izgftalalabb, de legszorgalmasabb tavaszkutató. Mail, magyarán nekem Nagykanizsa környékének szépségeiről, csodás kiránduló vidékeiről oly himfl, báljai is kellemes, ellentmondást nem tűrő lelkesedéssel, hogy bennem mindinkább erőt vesz a meggyőződés, hogy tme ; — egy kis tízéves természetkutató, aki még tllg látszik kl a földből, de irvel, magyarázatai oly meggyőzök, hogy kiül belőle a nő, aki máris ellent-mondisl nem tűrő is máris ellenállhatatlan.
Kinéztem kis apró kísérőmre és érvel nélkül Is meggyőződlem arról, hogy Igaza van A z ő lelkében már beköszöntött a tavasz.
Dr. Uchtschetn Ödön
Egy amerikai dollár-milliomos leplezetlenül elmeséli, milyen is az a gangster-világ az
Újvilágban Min(jen\' Európa felé induló hajóval százéval jönnek azok a gazdag amerikaiak, akik nem birjék pénzzel és idegekkel a rablók sarcolásait —
fiz amerikai rendőrség együtt dolgozik #
fll Capone mindenre elszánt bandájával
M radai haláloa vaavillapárbaj a tSrvényazék olfttt
Nagykanizsa, március 7
A mult év novemberében egy esle a radai hegyen a Tólh-féle pincében egy kisebb társaság mulatóit. . Éjfél körül, már hazafelé tartottak és Tóth János birkózni kezdeti Csöndlr János 19 éves legénnyel. A birkózásból komoly verekedés lelt, CsOndör késsel a kezében védekezett és az egyik legény megsebesült. Erre mind nekiestek Csön-dörnek, köztük Schenka Emil ls, akinek Jtezében dorong volt Csön-dOi hazafelé menekült, a társaság tsgjsl utána. CaOndör udvarában tovább (olyt a dulakodás, melynek hevében Csöndör vasvlllát fogott és szül fejbevágta Schenku Emili, hogy az Összeesett Állítólag CsUhdör 22 éves nővére kapával ment fivére védelmére. Schenku ott a helyszínen kiszenvedett.
A nagykanizsai törvényszék dr. Mulschenbacher-fanácsa sok tanul hallgatott kl. A vádlott önvédelem\' mel védekezett. A törvényszék Csön-dör Jánost hathavi börtönre ítélte, nővérét felmentette. •
Utas, március 7 Sürün jelennek meg mostanában u|sághlrek arról, hogy amerikai milliomosok, akik léinek attól, hogy családjuk valamelyik tagját elrabolják valamely gangsler-csoporl ban-itái, vagyonukat biztonságba helyezve, Európiba menekülnek. Véletlenül alkalmam nyílt moat, hogy egy ilyen, Amerikából hozzánk menekült milliomossal beazélgessek. Amit megtudtam tőle, felnimül minden fantáziál.
Gumi-csonttal, gumi-egérrel Ját-Mik ét külön hálófülkében utazik a Japán-plnca Megígértem, hogy nem irom ki Informátorom nevét. Az amerikai ur aki órákig mesélt nekem kaland-
Vegyes tcaíoaal és polgári kormány GUrOgoraseágban
Athén, március 7 Zaimts köztársasági elnök a jár, leiára Othoruos tábornok vezetése alatt potgírokból és katonákból álló vegyes ügyvivő kormány alakult, amelynek Pkasttras tábornok átadta « hatalmat
megfésülik, a Bebynek külön krokodil-bőr kufferje van, a Beby diétát kap és a Beby számára külön főinek a hatalmas hotelben. Havi 4000 dollár .kutyaadó\' És a Beby volt közvetlen oka annak, hogy a doktorék elmenekültek.
Mlssls ugyanis attól remegett, hogy a gangsterek a Bebyt elrabolják. Komoly oka Is volt a félelemre.
— A bsndlták ellen Amerikában nincs segilség — kezdte elbeszélését a newyorkl orvos. Velem ugy kezdődöli el a dolog, hogy kél év előtt teleionon üzenetet kaptam. Al üzenet Igy szólt: „Atj/er S. legyen szíves legyen egy torltékba egy csekket nlgyezer dollárról és annak a rendőrtisztviselőnek, aki holnap
Itt az uj tavaszi divat!
Dus választék legújabb szabású tavaszi
női köpenyekből
Divatos női és férfi ruhakelmék köpeny és kosztümanyagok
megérkeztek
5INGER
DIVATÁRU HÁZBA
jalró\', tekintélyes orvos Newyorkban. Praxisán kivül magán\'szsnslóriuma van. nyo\'cszáz ággyal. Vagyonos ember. Amerikai szokás szerint orvosi tevékenységén lul egyéb üzletekkel Is foglalkozik, érdekeltsége van különböző vállalatoknál, feleségének pedig hatalmas birtokát a Nyugaton. A házaspárnak gyermekei nincsenek, minden kincsük — millióikon kívül — a Beby: egy ennl-valóan édes |apán-plncs, .akinek" a sorsál valóban mindenki Irigyelheti. A Beby számára az alpesi luxushotelbe, ahol a házaspárral összekerültem, repülőgépen küldtek Svájc ból kutya-kébzersüUet. A Beby külön béreli hálóhelyén lette meg az utat az Orient-expressen Le Havretől Bécsig. A Bebynek gumiból készült Játékszerei vannak: gumiból öntött csontok, gumi-egerek, gumi kavicsok, vsfcy hegyven darab it reggelen-kinl a Beby mellé rendeli nörsz — ez Is Amerikából |ölt az Óvllágba — gondosan dezinflclálja a játékokat A Bebyt mindennap meglürdellk.
délelőtt tizenegy órakor Jelentkezik az ön szanatóriumában, adja dl a csekkel". Másnap megjelent nálam egy rendőrtisztviselő, átvette a csekket és barálságossn elköszönt Bucau-záskor csak annyit mondott, hogy ,egy hónap múlva újra ellövök".
— Vollaképen nyugodtan éltünk ettől az IdólCI kezdve, meri tudtam, hogy addig, amíg pontosan fizetem a rám kirótt sarcot, nem érhet semmi baj. Amerikában azonban egyszerre rosszak lettek a viszonyok és magam se ludom, hogy történt, egyik részlet fizetésénél nem voltam a szanatóriumomban. Másnap eltűnt a Beby. Mlssls — a feleségem — a nagy fájdalomtól összeesett, én valahogyan összeköttetést találtam a .bandához", lefizettem az elmaradt riszletel és — visszakoptam a Bebyt. Kiszámítottam azonban, hogy\' évi halvanuer dollárból nagyszerűen megélhetek Európában is és ezért egyik napról a másikra álha-józlam. Nem bírtam már Idegekkel ai oltani életet
Gyilkosság a bank előtt Talán másfél évig voltunk Európában, ügyeim arra kényszerítenek, hogy újra hazamenjek, hl csak rövidebb időre Is. Ugy terveltem, hogy idegen név alatt azállok meg Newyorkban és ügyeim elvégzése után nyomban visszatérek Európába.
— Egy szerdát napon érkeztem meg, január első nsp|alban New-yorkba. Történetesen a Brodvay egyik legnagyobb bankjában akadt dolgom és a hajóállomásról feleségemmel autóval Ide hajtattám. Amikor a bank elé megérkeztünk, én megfigyeltem, hogy a bank főkapuján két ember jön kifelé. Az egyik vidám, kedves, folylon beazélő férfi voll, a másik fehér, mint a fal é« szótalan. Egy autóba akartak beszállni, mielőtt azonban ezt megtették volna, a fehér és szótalan férfi elkiáltotta magát: .Rabló, segítség!"
— A következő pillanatban revolver dörrent, a kiabáló férfi a földre esett, a másik »ii|imgyors»n az autóba ugrott és mielőtt még elfoghatták volna, elrobogott. Nagy csődület és csakhamar tisztázódik a helyzet: a lelőtt férfi tula|donota esy gőzmosógyárnak, nagyobb ösz-szeget veti fel a bank pénztáránál. Amikor n pénzt tárcájába tette él távozni készült, melléje lépelt egy ember, kabátja alól revolvetcsövet irányított feléje és csak annyit mondott: .Szó nélkül kövess, mert különben lelőlekf Az üzletember eleget lelt a telszőlllásnsk, — Amerikában napirenden vannak az ilyen jetenetek — azonban az autó elölt nem ludta megállni, hogy aegitségért ne kiáltson. Ezért kapla a golyói, amely szerencsére nem voll halálos. A Jelenet hatása alatt feleaégem el-ájull, be sem mentünk a bankba, hanem nyomban visszafordultunk, kimentünk a kikötőbe és az első hijóval átjöttünk újra Európába. A hajó Indulásáig kl sem moidullunk a kabinunkból. Csak amikor a tengeren Jártunk már, merészeltünk kimenni a dekkre, III látluk aztán, hogy azzal a halóval, amivel mt utaztunk, pontosan kétszáznegyven-három olyan amerikai lölt át, akik kivétel nélkül a gangsterek elől menekültek.
Al Capone a börtönben zavartalanul dirigálja mz amerikai alvilágot
— Odahaza a helyzet tarthatatlan azok számára, akiknek vagyonuk yan. A bandák ellen lenni semmit nem lehel. MIIUÓ és millió ember él a gangsterekből. A rendőrség is erősen érdekelve van. A gangsterek
Olcsósági hullám!
A üsztléikezde mástél évtizedig volt szakácsa mélyen leszállította a nála
elfogyasztott ételek árait Komplett ebéd 70 ftll. Vsesora 50 KII Pár vlratll «* lill. Zóna kenyérrel >0 Ml. Málnaszörp, vagy limonádé M lill.
a Molnár-étkezdében
(Erzsébet tér ü.) 7«
ZAUU KÖZLÖNY
Mozgószinház A vén gaxember
«___
intézik ■ vilaaztisok sorsit 6s zsoldlukbari állanak politikusok ét hatóságok egyaránt. Nyílt titok, hogy Al Capone, az alvilág félelmetes ura, a fegyházban szabidon intézi .üzleteli". Akkor sétál ki, amikor akar, valóságos Irodája van. Ltglrl-gyeltebb emberek most odsát a fegyház tisztviselői: azoknak hihetetlen nagy JílvcdelinMt van Al Capune révén. Ét a helyzeten nem lehel segíteni. A gaidasági válság mlalt nagy a munkanélküliség és azok. akiknek Jelentős keresetük van a oandák révén, .na már tisztességes munka kerelében nem helyezhetők el. A gazdag emberek lassanként átjönnek Európába és talán ez a körülmény vet majd végei a tarthatatlan állapotoknak. A bandák a végén egymást fogják felfalni...
PtH jót
Emlékeztető
Márc. 11. Az Izr. Nőegylet Jelmezes purlm-bál|a a Kaszinóban.
— Az Ipartestületi Dalárda Jubileuma és serlegavatása a Koronában.
Márc. 12. Llceális előadás 6 órakor a városházán (Surányl Gyula).
— Szent Ilona Leányklub bOJII estje fél 7-kor (Gazdag Ferenc).
— Előadás a Legényegyletben fél 9-kor (Kelemen Ferenc).
Márc. 14. Bö|tl konferencia a fehér-terember 6 órakor (Kolla János).
— Bucsu-bankelt Oombár Gyula tiszteletére 8 órakor a Koronában.
— A zeneiskola növendékhangversenye 6 órakor.
Márc. 15. Harallas matiné a Színházban.
— Szent Ilona Lcányklub hazallas ünnepélye 6 órakor.
Márc. 18. Llceális előadás 6 órakor a városházán (dr. Géber Ödön).
— Izr. hitközség közgyűlése.
— Szent Ilona Leányklub böjti estje fél 7-kor.
Márc. 20. Velileliképes llceális elő-dds a színházban 6 órakor (Noll Józsel).
Márc. 21. Polgári Egylet rendkívüli közgyűlésé 6 órakor.
— Böjti konferencia ;i fehérteremben 6 órakor (dr. Kerkay József).
— Siklós Albert előadása a zeneiskolában 9 órakor.
Márc. 25 —26. Országos OMKE-
kongresszus Nagykanizsán. Márc. 28. Zenei llceális matiné fél 12 órakor (Vannay JánosV
— Liceálls előadás ti orakor a városházán (dr. Wlnkler Ernő).
Márc. 28. Böjli konferencia a fehér-leiemben 6 órakor (Petim József). Apr. 3. A zeneiskolai tanárainak
Brahms-hangversenye 9 órakor. Apr. 3, 5, 9. Az Izr. Leányegylet
gyermekelöadisa a színházban. Apr. 4. Böjti konferencia a fehér-teremben 6 kor (P. Rónai György).
UNOLEUM
tlsxU — higiénikus — olcsó P 2\'95 méUronkint
Lábtörlő
P l\'IO darabja
Hlrsch és Szegő
Erzsébet-tér I.
Ilyen nyugodt lelklismerellel régen veit tollat a kezébe a kritikus, mint most, amikor a legujanb magyar hangosfilmről, Mikszáth Kálmán A vén gazember dmü, örökbecsű regényének filmváltozatáról ke\'l beszámolnia. A magyar hangosfilmeket Ismerő ember érthe\'ö szorongásával mentünk el A vén gazember legnapestl bemutatójára Is, melyről a legkellemesebb csalódással kellett távoznunk. Végre egy magyar film, amit büszkén bocsáthatunk el világkörüli hódilóutjára. Végre egy magyar film, melyben nem a laltfus jóindulat és a beprorezsált kis művészi skarnokok fullaszlják meg csirájában a művészeiéi, hanem amelyben minden mozdulat a legtisztább művészi szándékról lanuskodlk.
Szövegírótól kezdve a legjelentéktelenebb szereplőig mindenki ennek a tiszta szándéknak a szolgálatába áliolt A vén gazember azüleléténél. Minden szerep, a legkisebb Is, elsőrangú erők kezében van. Tátray
Ferenc, Cs. Aczél Ilona, Bársony Rózsi, Kun Magda, Oyöngyössy Erzsébet, Halmay Tibor, llosvay Gusztáv, Élsy Emília éa Bltlcsy Tivadar neve márkái Jelent a magyar azln-játszás ej,én. A elmszerep\'ö Sugár Károly alakítása kivételesen ritka művészi élmény, amivel maradandó emlékei állllolt a gazdájáért becsületét is áldozni kész magyar hűségnek és ragaazkodásnak.
A filmíró Pressburger Imre, a zenei aláfeslésröl gondoskodó Brúder Ernő, a rendezés sikeres munkáját végző Heinz Hitte és a művészi tanácsadó szerepét betöltő Lándor Tivadar derekas munkál végeztek ezzel a filmmel, melynek főbb jelenetei különben K-szthely vidékén készültek.
A bemutalóra Sormásról mintegy 4 -500 ember gyalogolt be rezet-bandaklséreltel. Amikor megnézték a filmet, kl|elenletlék, annyi szépségért még kélszerannyl utat Is szívesen gyalogoltak volna.
túloztak I D. rí. J.
__>933. március 8.
Fontos értesítés!
Tisztelettel értesítem a nagyra becsült hOlgykOztfnséget és kedves vevólmet, hogy a kízell napokban megnyíló bécsi áru-mtntavásárnak, valaminI a most kialakuló divatnak tanulmányozására Bécsbe utazom. Felkérem azon tisztelt hölgyeket, kiknek er utamrúal kapcsolatban va loml óhajuk van, hogy azt velem legkésőbb f. hő 12-élg (vasárnap) üzletemben közölni szíveskedjenek.
Kiváló tisztelettel Bróaym! Ltjasni
\'tlratárwnl.
Legjobb minőségben
divatos szabással
olcsó áron
-nél
Tweed nuppe divatos nűi
szövetruha crepe de chine gallérral. Ízléses Lyonokban minden színben P
— (Halálozás) Súlyos gyász érte Hemmert Károly városi főizámve-vót. Anyósa Ozv. Horényl Pálné született Czermák Erzsébet, állami tanító özvegye, életének 78. évében elhalálozott. A megboldogult mintaképe volt a családanyának és háziasszonynak, akit főleg szívjósága és asszonyi erényei tették közbecsültlé. Holttestét ma délután 4 órakor a klskanizsal temető kápolnájából helyezik ötök nyugalomra. Az engesztelő szent mlse-áldozatol ugyancsak
klskanizsal templomban március 9-én fogják bemutalnl,
— (Az elsA bfljtj konlerencla) kedden délután voll a plébánia zsu-loiásig megleli fehértermében. A programol Barbarlls La|oa vezette be .Krisztus lába nyomdokán" c. költeménye előadásival. Molnár P. Arkangyal plébános a lélek létezéséről és apnak megnyilvánulási tormáiról tartott meggyőző ere|o, világos oktejtésü, theológial és tudományos alapossággal alátámasztod, rendkívül érdekes és a katolikus lélekre hasznos előadást.
— (A Szent Ilona Leányklub) folyó hó 12-én délután fél 7 órai kezdettel a Missziósház nagytermében tartja második böjti estjét. Az est elöutója Oazdag Ferenc püspöki tanácsot érdekes ét aktuális előadást tart az .Actlő Chatollcd\'-M.
— (A zeneiskola legközelebbi növendék hangversenye) nem mint jeknkllűk 13-án, hanem közbejön akadály mlalt 14-én, kedden délután 6 órakor letz a zeneltko-lában.
— A 43.743 számú sorsjegyre
eső 5000 pengős nyereményt Mllho/er Kálmán löárasltó szerencsés vevői nyerték.
NAPI HIRiK
NAPIREND
■áraim 8, szerda
Római katolikus: János Protestáns! Aranka. lat: Artar. hé 10.
Várost múzeum és Könyvtár nyitva csütörtökön és vasárnap dÜelóH 10-től 12 óráig.
OyógyaieiUrl éjjelt szolgálat « hónapban: a Mária- gyógyszertár Király-utca 40. SS. ás ■ klskanizsal gyógyszertár.
QóifBrdö nyitva reggel 6 órától eat< 6 óráig (bittó, szerda, pintek délután, kedden egész nsp nóknek).
>
1983 máidat 8.
ZALAI KÖZLÖNY
lakul uékrekeáét, vaslagbíl-katarus, gyomorbaj, puffadás, vér-lorlódát, sárgaság, aranyéira csomók, csípőtájit eseteiben a természetes „!Veac lóuef" keseiuvir, reggel ít esfe egy-egy kis pohárral I,evévé, rendkivül becses háziszer. Klinikai megligyelések lanusága szerint a Fereno lóuef viz még ingerlékeny belű betegeknél is fajdalom uéikűl hat. A Ptreu lóuef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kaphaló.
A szombati purim-bil előkészületei rendezőség éa készülődő közönség körében egyaránt lázasan folynak. Legérdekesebb programja lesz az Idei kanizsai farsangnak a fényes cirkusz-paródia. Az álarcos és jelmesea purlm-bál közönsége ezenkívül a legizgalmasibbnak ígérkező felmaversenybtn vesz részi.
— (A mesterek értekezletén) a polgári fiúiskola rajztermében a nagykanizsai iparosság nsgy számban jeleni meg. Samu Lajos megnyílója ulán Orlulay Oyula állami tanító, előadásában rámutaloll azokra a jelenségekre, amelyek az utóbbi Időben nem szolgál|ák sz Iskola és a műhely együttműködését a magyar iparoslfjuság nevelése érdekében. Majd avatott pedagógiai Iniel-lektusssl felsorolta azokat a köve lelményekel, amelyek szükségesek a harmónia klmélyltézére ét biztosítására az Iskola, az Iparosmester és a műhely békés együttműködésében. Ortutay előadásához számos hozzászólás történi él bizonyos, hogy a nagyon látogatott értekezlet el li érte cél|át: Iskola és mesterek legteljesebb együttműködését.
— (A Magyarországi Rokkant-segélyzö éa NyugdlJegyesDlel) nagykanizsai 18. számú fiókja március 12-én délulán 3 órakor az Arany János ulcal elemi iskolában tartja rendes évi közgyűléséi
Az „Igmándl" vízben őagyógyerő
Mesterséges pótlás nem sikerült [eddig,
— (öngyilkossági kísérlet, vagy szerencsétlenség ?) Vasárnap esle
a Türjéröl Celldömölk felé haladó tehervonat Dabronca közelében, ar egyik kanyarodóban elülölte Takács Zsigmond kisszentgróli gazdálkodót, akinek mlndkél lábát bokában levágta. A csendőrség most azt Igyekszik megállapítani, hogy öngyilkossági kísérlet, vagy szerencsétlenség esete forog-e fenn ?
— (Vásári hírek.) A klskomiroml vásár április 17. helyett április 10 én lesz. — Nemessándorháza vására március 9^én lesz.
— (Húsvéti társaautazás Rómába) Húsvétkor a Színházi Éléi olcsó társasutazást rendez Rómába. A társasutazás résztvevői április 11-én Indulnak Budapestről és április 19 én érkeznek vissza. Odautazásnál egy napol töltenek Velencében, megnézik Bolognát, négy napig tartózkodnak Rómában. Kiszállnak Firenzében la, ma|d Velencén, Trieszten és Bécsen ál visszaérkeznek Budapestre. Az utazás ára, amelyben a teljes ellátás, hotelek, vezetői dijak, aulócarok éa beléptidijak Is bennfoglaltatnak, III. osztályon 290, 11. osztályon 3>0 pengő. A feltételeket a Színházi Élet uj száma közli.
Blokmall
— A Magyar Linyok, a le/lnyllatalság lapjának első oldalán Hamupipőke alakjával kapcsolatban olvaahatunk mély és a Hatat lányok lelkéhez közelálló gondolatokat. Tutsek Annállak. a körülrajongott szerkesztő néninek uj regényét emellUk kl a számból, melyet képek, a mai lányok életéből vett friss, pompás riport lesz é énkké. Különösen zép a 16 oldalaa kézimunka, divat éa Iparművészeti melléklet. Díjtalan mutatvány számot küld a kiadóhivatal: Budapeal VI. Andráaay-ut 18.
— (Éhenhalt egy napszámos)
Tapolcáról lelentllc: N hány nappal ezelötl eszméletlen állapotban találták Vass János 59 éves a|kal napszámost Zaiahaiáp község határában. A szerencsétlen embert beszállították a tapolcai kórházbe, ahol meghall. Az orvosok megállapítása szerint a sok éhezés folytán gyengüli le annyira a szervezele, hogy már nem segíthetlek rajla.
— A» Amatőr márciusi száma gazdag, érdekca tartalommal megjelent A modern szele1 tlv band-paas bemenős nagy teljesítményi! háromosövea vevőkészülék ugy váltó, mint egyenáramú változatban nagy örömöt log azereznl az amatőröknek. Hogyan kéazltatlnk otthon gramofon-felvételeket nagyon várt ibafojoző közleménye. A Totó rée\'.bon az uj nagy tavaszi pályázat, a lotóparla-ment, fényérzékeny papír házi készítése és a többi gazdag anyag vezeü be az Induló szezont. *
_ Közalkalmazottak Kdeimébe I Butoráruinkat tónyeizescn leszállított árakon árusll|uk. Hosszú lejáratú hitelre Is, kamalmenlesen. Kopsteln butoráruház, Horthy Miklósul 4. szám.
Közgazdaság
Az állalárak felmenő tendenciát mulatták a keddi kanizsai vásáron \'
Nagykanizsa, márclua 7
A keddi nagykanizsai országos vátáron érezhető voll az előző napi kedvezőtlen időjárás, a távolabbi vidékről hiányozlak a gazdák és állattenyésztők. Olasz és egyéb kül-löldl kereskedők Is megjelenlek a vásáron, akik |obbára príma husu állatok Iránt érdeklődtek. A.felhajlés szarvasi.irhákban közepes volt, jobb minőségű, príma husu állatok mennyiségében kívánni valót hagyolt, sok-kalla löbb kell volna el, mint arneny-nyll felhajtottak. Lovakban nagyobb volt a (elhajlás, főleg hidegvérű, Igás állatokban. Az élénk keretlet éreztette Is a halásál, amennyiben 44 fillért la fizettek élő súlyban |ó husu szarvasmarhákért. Egy lóért 4 -500 pengőt fizettek. Elszállítottak 6 vagon szarvasmarhát Olaszországba, 5 vagont a belföldi piacra, 3 vagon lovat Olaszországba, keltől belföldre. _
Nagy propaganda indul Zalában a jövedelmező gyümölcstermelés érdekében
Zalaegerszeg, márclua 7
OyOmörey Oyörgy főispán elnöklete alatt most tartotta évi közgyűléséi a Zalavármegyei Gyümölcstermelő éa Értékesítő Egyeaület.
Győmörey főispán elnöki megnyílójában kifejtette, hogy megfelelő tömörülés eselén nem állbalna elő az a helyzet, hogy a Budapesten 50- 60 fillérért értékesített gyümölcs kllójál 10-12 fillérért kellene elvsszlegel-ntök a gazdáknak Hangoztatta, hogy meg kell szervezni a központi védt-kezéal, védekező állomásokat ke(l létesíteni, melyek olcsón szereznék be a védöszereket, ezenkívül tanács-csal látnák el a -termelőket. Ha lesz egy olyan szerv, amely felkutatja a bel- és.külfm piacokat, akkor korlátlan lehetőségek várnak a magyar gyümölcsre. Ha GOcseJ Is ugy meg volna szervezve, mini Szeged és
Kecskemét vidéke, akkor a leggazdagabb lehelne a megyében. A kormány kétmilliót, földit most gyü-mölcstelepllésre, kedvező kölcsön formájában. Zala Is kap a kölcsönből, csak legyen Igénylő. Ha a noha területeket gyümölcsösök váltják fel, gondtalanul megélhetnek a gazdák.
Elhatározta a közgyűlés, hogy a védekezés tekintetében propagandái Indít és nyomtaíványokst bocsát kL A főispán bejelentene, hogy tolya-matbf.n van a vándorkertészek kiképzése. Kísérletei tesznek majd körzelt vándorkertészek alkalmazására. Így több gazda; közösen alkalmazni 2 -3000 tára egy kertészi, Jutalék-részesedéssel. Végűi óva Intette a gazdákat a német vegyészeti gyárak
ügynökeitől. _
Kijárás A nagykaalzsal mstsorolőglal megfigyelő Ulentésakr Kedden |a MmtrM-
JŐ MUNKÁT
PÁLCSICS-nii
kapunk.
Hiö nagykanizsai lelyen-, kelme-, fonalleiH él vegrüistitó Inait FSOzlat i FÖ-UT 7.
let: Reggel 7 órakor +X déhitta » ónkor +10, este 9 Örskor +S HIMul: Egéss nap borult égboltozat. StéUrdny: Egész nap északkelet! szél. fÉJuakat rádtálekníit) a ■ataaratt-jlal tatéul lalawtl .al. 10 árakari ErSaakfc nappali hlaikla-gmitm «árhaM. _
Fagymentes nspokon permetezze
gydmSIoafáit I
Dendrin
Enda
Nao-Dandrin
(gyümölcslé ksrbollneuir)
SolbAr
(kínbárium készítmény)
Almola
Pomrin
(gytlmölcsfakátrány)
Amonil
Sulfarol
(kénkéazltmény) Oltóviaax HarnyAenyv
Beszerezhető:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédelmi uerek I«r«ftk*déi»bcn •
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett)
Nyilt-tér.*)
Ezennel figyelmeztetek mindenkit, hogy feletégemnek, szül. Kelemen Orsolyának semmiféle hitelt, kölcsönt ne adjanak, meri tudtom és beleegyezésem nélküli adósságaiért felelősséget nem vállalok.
Tóiszerdahely, 1933. március 7-én.
Sípos Kálmán
határörtiszthelyettes.
*) E rovat alatt köztöltékért sem a szerkesztőség, icnt a kiadóhivatal nem vállal felelősséget.
Ne vásároljon, míg meg nem nézi
Golenszky Ferenc
selyem- és szövetáruházát az Első Magyar Biztosító palotájában (volt Kertész cukrászda)
Megnyílott márciui 2-án. Oleíé arak! Pontoi kiisoifláíáíí
s
ZALAI KÖZLÖNY
1063, március 8.
Tekintse meg vételkötelezettség nélkül
BUTORRAKTARUNKAT
akkor meggyőződik arról, hogy a


legolcsóbban a legjobbat
vásárolhat.
Nagykanizsa Sopron Szombathely Békéscsaba
Horthy Miklósul
Kedvező fizetési feltételek I Díjtalan szállítási
Recamierek garantált jó minőségben már P ISO-ttíl. Modern, kényelmes fotelek 75 P-töl.
ZlricU zárlat
Pária 20 36, Londno 1HOO, Newyork 80999, Brllaael 72-20, Milano 26-20 Madrid twa Amsterdam 20630, Berlin 121 80, Wien 72 SÍ. Szítta 3 70, Prága 15-32, Vainó 57 75, Budapeal -•-, Belgrád 7-00, Bukareat 308.
Teraéojlízsíe
Bura Haza*. 76-oa 14-90-1505, 77-ea Í5-1U-1545, TS-aa 19-30-15-60, 79-es 15-50 -15-75. 80-aa 15 6 i—1595. dunán tull 76-oa 14-20-1435,77-ei 1435—1450 78-aa 1455-1470. 79-ea 1475 1490 80-aa 1490-15-05, roaa 790 8 00, lak. árpa 940 960, zab 9*20 IT50, len-gerl 7-00—710, korpa 6-25 - 336.
i IsauH luk deviu-árlolyanal
VALUTÁK Angolt. 20-10-2050 Belga Ir. 79-16-79-74 Caétik, 1691-17 01 Dánk, 890ÍW020 Dlnir 7*50-6 00 Dollár 570 50 573 50 Franda 1.22-30-22-50 Holl. 232 20-233 60 Zloty 6396-64-45 Lel 3 46-3-44 Ura 395-4-25 Ura 29^0-30*20 Márka 135-70-13*60 Noraág 102-40-103-40 Peseta —■---■-
SdtSr -•---- -
Stráidl. 103-20-10410 Svéd k.ltló\'iO-107 10
DEVIZÁK
Antal. 232-10-23360 Belgrád 830-8-40 Berlin 135 80-13660 BrOssel 79-26-79-74 Bukarest 3*41-3-43 Kopenh. 8920 90 20 London 20DÍ-20 22
Madrid --■_
Milano 3000-30-18 Newy. 571 -00-574*00 Oszló 10260-10340 Pária 22-33-22-47 Prága 16*93-1701 Szótls 4*00-4 27 Slockb.KJ63O-t07 10 Vazaó 64 05-6445
Wien —•-•-
Zürich 110-80-111-40
Wien clearlng árfolyama 1 80.454.
Hertésvásár
Pelha|táa 610, eladatlan 412 Etsö Ittmlll 1-03—1-06, szedett 1114- 108, sze delt közép t>»2-09« könnyít 0-84 0 88. l-aó randit öreg 088 tt-90 ll-od retidtl theg 0*86-ÍWO, angol süldő 1. 095 -102 szalonna nagvbatt 1*30-1*30, zsír 150 1-50, hua 1-10-1-3*2. lélaerlés 124 134.
Kiadja r lapttilajdonoi Közgazdasági Rt. flutenberg Nyomda éa Délralal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán.
Felelőa kiadó: Zalai Károly, interurbán leleton: Nagvkanizaa 78 szám.
Horényl Erzsébet férj. Hemmart KArolyné és Horényl Károly mini gyermekt-i ugy a maguk, mini rokonaik nevében szomorúan jelentik, hogy szeretett édesanyjuk, Illetve rokon
sz.
áll. tanító özvegy*
folyó hó 6 án hosszú szenvedés és a halotti szentségek ájtatos felvétele után 78. életévében elhunyt.
Drága halottunk hűlt tetemét f. hó 8 án d. u. 4 órakor a kiokanizsal róm. kath. temető kápolnájából az oltani temetőben helyezzük örök nyugalomra.
Az ínReazteló szentmlse-áldozalot f. hó 9 én reggel »/*8 órakor a ki&kanizsai róm. kath. templomban fogjuk az Urnák bemutatni. Nagykanizsán, 1933. március 7-én.
Béke poraira!
HirdessenaZalai Közlönyben
Szebb lesz
Dr. Benedigné Lang Magda
kozmetikai ? intézetében
Nagykanizsa, Deák-tér 3.
Szépséghibák kezelése, szemölcsök, szőrszálak eltávolítása. Dlalltcimla.
Olcsó bérletrendszer. ==
VARGA
Mos Fest
Tisztit
Gallérok tisztítása
■-IO fillér
Horthy Miklós ut 8. Hunyadi-utca 19.
AFüflffT^nrrtSEi
■saoMlls gallfrlIaillUs, rnhalealéa, vegyttsziltás legolcsóbb árakon, .Ideál-gözmoaógyár kelmeleatö éa vegylUatllú gyöjtőlelepe Olga kalap éa kézimunka azSloit, Horthy Mlklós-ut 5, ÖÍJI7
ElaSá ebédlő, bálé atb. bútorok. Atmulh uazár-uiletben lehet érdeklődni.
Kéluvbés etőaaobáa, vlzveaetékea la-káa kiadó Józae! Iflhcrccg ut M/a. 91
Kérem a közönséget, hogy autó megrendelteit kizárólag 167. és 571. telelon-állomásou adja le részemre. Kautmann ■sas*. ________5798
Deák-tét 6. alatt S aaakáa utcai lakás Itludé kltlönbejáraltal él három szobás udvsri lakások május l-re kiadók Bővebbet s há.mesternél. 762
Vannak egy vagy kétszobás családi házat. A feltételek mtg|elölé»c fiaellett (át stb.) a zátl borítékba lelt ajittlalol kérem .Családi ház- (ellgére a kiadóban leadni. 722
rrlvilMau dtszkiélen csakla biztos helyre, vagy ékszerre. Cint a kiadóban. 776
lói főző nlnliaa. ajánlkozik eaetleg bejárónőnek la mátclua 15 te. Attila ulea 18. -791
Vátos belterületén vennék kisebb lave-delmező háaat, Címeket a kiadóhivatalba káték. -793
Ktakomároml Dalkör venni szerelne egy |ó állapotban levő aaafarál vagv ptanlnAC kéiapénzllzelés mellett, "Oigöi a|ánlalokat kérünk Ktskomároml Dalkör dtttéte Klskomárom kttldenl_795
Főzat ttilli saalsMasiaa márdua 15-lkl belépéssel ajánlkozik Clm a kiadóban. -786
mindenki tt helyi kereskedőknél és Iparonoknál szerezze bet
Nyomaton a laptnla|donos Közgazdasági R.-T. Outenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagvlanlzaán. (fdelőa Üzletvezető: Zalai Károly.)
73. ívfolysm 56. síim
Nagykanizsa, 1933. március 9, csütörtök
Ara 14 «»ír
ZALAIKÖZLÖNY
Sssiksutflaág és \'zUdóblvatal; fflut 5. síim
Hegltlenik minden reggel, tjéUÖ kiváltlével
POLITIKAI HAP1LAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
BJAflaetézl ára: ta hfcs a ptntö SO tUWi SaerkesilSaégl éa klsdóhlveUlt telefon: 78. H
Egy diák csodálkozik...
(bt) .Csodálkozással kellelt tudomásul vennem, hogy a tanár urnák I félévi érlesllö jelentőségéről máa a véleménye, mint nekem éa alámos társamnak."
Ebben az egy mondatban csaku-gyan van mit csodálkozni. T. L ez a mondat Idézet egy újságcikkből, itta pediglen egy nyolcadlkas glm-nazists, akinek öntudata legalább Is merészséggel határos, amikor a nyomtatott betű nyilvánossága utján szembe azáll egy lanárnak előzőleg ugyanebben a kétdésben megjeleni cikkével. Csodálatos, ahogyan a nyolcadlkas őfelsége csodálkozni lud és mer azon, hogy a tanárjának más véleménye bátorkodik lenni. Legcsodálatosabb pedig az, hogy akadt magyar újság, még pedig egyik legelső és legnagyobb mullu fővárosi napilapunk, amelyik a dlák-lulalli-blliiáa papitmasé buzogányát lljonll lendölellel bele engedte kontárkodni a nyomtaton bellin keresztül egy komoly salló-polémlába, amihez mindenki előbb azőlhat hozzá, mint a diák, akiről és akiért a félévi értesítő vitája folyik. A diáknak természetszerűleg nem lallk a félévi értesítő. De ba a diák véleménye eléren arámltásba jöhetne, (már pedig a nyomtatott újságcikk minden-képén számbavevést akar kierőszakolni) akkor nem a félévi értesítőnél kellene kezdeni, hanem egy diák-népszavazással rögvest meg lehetne szüntetni az ellemliői kerdve az összes iskolákat. Szerencsére nem kérdezik meg a diákokat. Amint, hogy nem kérdezik a betegtől sem, hogy szeretl-e a keserű otvosságol, ami számára egy életet jelent.
Bizony, ml !b csodálkozunk I Csodálkozunk, hogy komoly u|s^g, komoly, éleire kihallj kérdésben éretlen diák-agy véleményét ajándékozza meg a nyomdafesték nagyhatalmával. Először a dláknsk a pedagógiai kérdésekhez sütnivalója édeskevés, ami van is, bár érthetően, de igen erősen elfogult — a maga |avára. Másodszor a diák a maga kevés és egyoldalú tapaiztalatalval, a maga lényegében még amorf véleményeivel maradjon az iskolakönyveknél és hu|bu|ha|ráa fiatalságának lázadozássit írja meg versekben és szavalja el az Önképzőkörben, de ne kényszerltsen felnőtt tízezreket, hogy a mindennapi ulságluk hasábjain legyenek kénytelenek bosszsnkodnl a sűlellenségclk felelt. Harmadszor — last, not teást I — komoly magyar újság ne álljon a tekintély-rombolás szolgálatába éa ne adjon lovat különösképpen a fiatal gyerek-ember-generácló alá, amelyben a kialakuló önérzet és a nevelés lényegét jelentő autoritás elve amugyan is állandó oppozlcióban áll a amely egy-egy Ilyen nyomlatolt tekintély-rombolás .sikerének" emlékeit egész életére belekalkulálja az egyéniségébe.
Vagy nem felháboriió-e az a koravén cinizmus, amivel szóban forgó clkkiró diákunk az iskolai torna-ok-
Éhínség fenyegeti Ausztriát
Az osztrák kormány
Bécs, március 8 Az oszlrák kormány felhívást bocsátott ki a néphez éa ebben hivatkozva a súlyos parlamenti válaágra, összetartásra hívja fel a népet, mert éhség éa Ínség fenyeget éa ilyen
kiáltványa a népház
súlyos időkben közös munkára van azükaég. A felhívás bejelenti, hogy a kormány a rend és nyugalom biztosítása céljából további intézkedésig mindenféle felvonulást és gyülekezést betilt.
Roosevelt az Összes található aranykészletek lefoglalását javasolja
A dollár alapja továbbra Is a~ arany marad
Washington, mároius 8 Roosevelt elnök a holnap összeülő lörvényhozásnak, hlr szerint, azt fogja ajánlani, hogy a dollár alapja továbbra Is az arany legyen, az államkincstár pedig foglalón le minden aranyat és a halóságok evégből a páncélszekrényeket és
magánletéteket Is átkutathassák. A bankszünet meghosszabbítása elkerülhetetlennek látszik.
Izmion, március 8 (Éjszakai \' telefon/elenlés) Washingtoni jelentés szerint Roosevelt valószínűleg márc. 8-án lul lf fenn akarja tartani sz aranyklvllell tilalmat.
„Szüntessék meg a hivatalokban az akták sétáitatását"
— kOveíelték a közigazgatási egyszerűsítés Javaslatának vitáján
Budapest, március 8 (Éjszakai tele/onjelentés) A Ház mai ülésén Temesvdry Imre beler-jesztelte a pénzügyi bizottság jelen-
térét az államkölcsön felvételéről azóló lötvényjavaslal tárgyalásáról. A javaslatra kimondták a sürgősséget. Köveikezelt a közigazgatás egy-
talás Irányáról értekezik és megfellebbezhetetlenül kijelenti: .hát vegye tudomásul mindenki, hogy az a diák a legjobb tornász, aki a leg|ohban éri ahhoz, hogy hogyan kell embertársál fejbelőni, hasbaszurni, megölni".
Lám ez a diák ezt az egyetlen cikkel irta talán nyúlfarknyi életében, de ebben az egy cikkben azlnle ordító példái mulat: — mi lesz a diákból, ml lesz ,a nemzel reménységeiből" mi lesz .a holnapok hőseidből, ha szabad|ára ereazt|űk őket, ha elvi csatározásainkban szóhoz engedjük őket, ha szsvukat a közvélemény ponderana részének Ib-merjük el a aajtó nyilvánossága ereié vei. „.. , .
6s én mégis védem a diákot. A diák, fiatalságának fortyogó, lüktető, kitörést kereső kráterein mindig is lázadozás magjait hordta a kialakuló egyéniség khaollkus ködfolljaiban. Ebben van az ere|e, az ambíciói szárnya. Itt pallérozódik acéllá a vas, arannyá a nemet ércet rejlő agyag. Az acélozó, aranyal roaláló tíz - — a nevelés, az iskola. Fogja meg tehát mindenki annak a diáknak a kezét éa ugy vezesse a zabolátlan fiatalság kráterel közölt hogy beléjük ne zuhanjék. Ez a cikkező gimnazista már beleesett. Ez már kéBz defellsla, kész ellensége a tekintély elvének, az őt .elnyomó társadalomnak. Milyen karakter nö
ebből? Nem ezekből lesznek-e az egyelem! évek önállóbb keretei közt a titkos nyomdákban vörös röpiratokat szerkpsztö, kócos, vad forradalmárok? És az a szegény, becsületes, a gyermeke taníttatásáért falatját megrövidítő szülő szld|a az lljságot, amelyik megírta, hogy a Ha odaszegődött az Isten, haza, caslád melleit a szülőt Is detronizáló földalatti szervezkedéa zsoldjába. Ne ezl az újságot tessék szidni, de ne Is azt a diákot 1 Tessék felelősségre vonni mindenekelölt azt az újságol, amelyik egy gimnazista Kyerek tollából cikket közöl arról, hogy nincs igaza a tanárnak, — hogy akár miiyen |óvlselelü s diák, mihelyl elégségesre lanul, magaviseletből se kap |ó legyei, — hogy a lanárl kar egy csíny mlatl teljesen elzűllöllnek bélyegez egyébként kifogástalan Jellemű tanulókat egész álelükre, — hogy a tornaórán csak ölni tanítanak slb. Ez ugyanis mind benne van az Idézeti ,rovás"-ban, amivel gimnazistánk illette az Iskolai oktatás és pedagógia egész mai rendszerét. Nem az a diák rombol|a a tekintélyeket, nem az a diák defellsla, mert hisz azl senki komolyan nem veszi. Romboló és defellsla az az újság, amelyik közvéleménnyé márkázza egy éretlen gyérük szédült lázadozássit.
Ezen pedig az egész |ózan magyar közvélemény csodálkotik...
szerűsltéséről szóló lörvény|svaalat vitája. Pintér László kifogásolta a Javaslat homályos rendelkezételL Követelte, hogy szüntessék meg a hivatalokban az akták sétáUatásál. Rakovszky Tibor ki|elentelte, hogy pártja nem tlsztvitelöellenei, mégit kénytelen azok ellen fordulni, akik állami alkalmaztatásukat jogtalan vagyon tzerzétére használják fel ét akik a pártpolitikába ártják magukat.
Eckharát Tibor kllogásolla sz u| allllhalte-megállapodásokat. A kamaton kívül még 5 százalék tőketörlesztési kötelezettség is van a megállapodásokban, amit nem blr cl a magyar mezögazdaaág. A kormány; adómérséklés, jelzálogot birtokok eladásának megakadályozáaa ét a munkanélküliek segítése programjával jöjjön ét akkor a független kisgazdák la mellette lesznek.
Meski Zoltán eljárást kövelel azok ellen, akik küllőidre csempészik a vagyonukat. Kérte, hogy akkor, amikor Moszkva bérenceinek aknamunkája folyik tzerle az országban, engedje meg a kormány a nemzell alapon állók szervezkedését Is.
Az interpellációk során Turchányl Egon kérte a kereskedelmi minisztert, hogy hozzon korszerű idegenforgalmi törvényt. Fablnyl Tihamér kijelentette, hogy ezt egyik leglon-losabb feladatának tekinti a kereskedelmi kormány. Az ülés fél 11-kor én véget.
A kommunisták véd-várát, a Llebknecht-házat a porosz állam birtokába vatta
Berlin, március 8 A porosz belügyminiszter közlése szerint a nép éa államvédelemröl szóló rendelete alap|án a Liebknecht Károly-házal, a kommunitta párt eddigi fellegvárát az épületben levő leltárral együtt a po.osz állam birtokába velte. A helyiségekel a mai napon a rendtrségnek épp a bolsevizmus leküzdésére újonnan alakult osztályának rendelkezésére bocsá-tollák. A diadalmas nemzell mozgalom zászlóit, mint a német nép megerősödött szellemének győzelmes Jeleli ma délulán 5 órakor felhúzták a Liebknecht házia.
Plastlras tábornok letartóztatását rendelték el
Athén, márotua 8 Plastlras tábornok, az egynapos görög diktátor letartóztatását elrendelték hazaárulás elmén. A tábornok tartózkodási helyéi nem tudják.
ZALAI KÖZLÖNY
Kedvezd raegoldáj a zöld-hitel kérdésében
Budspeat, márolns 8 A zöldhitel kérdésében olyan megoldást talállak, hogy a zdldhltel nem előzi meg ugyan a törvényes zálogjogokat, de megelőzi a magánjogi bekebelezéseket. Igy a zdldhltel fo-iyósllása ebben az évben nem átkozik Szókba az akadályokba, amelyek tavaly megakadályozták a télies sikert. Az egéaz kérdést holnap a minisztertanács tárgyalja és a ren-deleltervezet még e hiten n 33as bizottság elé kerül.
Vilmos excsászár lemondott a trónról a trónörökös javára
London, márclua 8 A Daily Mail Doornból azt Jelenti, hogy Vilmos volt német császár egy családi tanácson vslamennyl fia Jelenlétében kijelentette, hogy hszá-<ába csak mini magánember szerelne visszatérni, hogy ott fejezze be napjait. Egyben Itmondoll a trónról a trónOrOkOs Javára.
Letartóititták a valuta-üzérkedés gyanúsítottjait
Budapeat, márclua 8
A most leleplezett valutattzérkedés gyanúsítottjai koztll hármat ma délben letartóztattak A kihallgatások még tolynak és hivatalos közlést csak késóbb sdnak kl.
Itffárás
A ns^ykaalMal mataoiuléglal msa-ügyelő lelantáMki Szerdin a Mmenik-let: Kccgel 7 érakor +5 8, dilulia J énkor +»8, nk « órako< +«-8.
ftlhöui Ejési n«p borait éaboltaial.
StíUrdny: Egész nap ésaakktkd sstl.
(ÉJuakcü rmmitkjMtl a ■•tana-Ital ImISmsI [alanti mmtm 10 *rm-kar i SailitdS kS_ar.áki.l aár-kaU kluht aaSkkat.
A kanhsai országos kereskedő kongresszus részletes programja
Nagykanizsa, március 8 Nagykanizsáról a Zalai Közlöny körlevelei és a MTI leadása nyomán lassan az egész vidéki és (Óvárosi sajtót bejárja a március 25—26-lki országos kereskedő kongresszus eló-készdleteinek hire. Mint a vidéki lapokból látjuk, III la, olt Is erősen készülődnek a kereskedő-front országos megmozdulására.
A nagykanizsai rendező-bizottságok Rajkl István 0. v. alelnök elnöklésével együttes értekezletet tartottak, melyen Melczer Jenő alelnök beszámolt az egyes bizottságok eddigi munkájának eredményéről.
A kirakat-ver Menyre
nagy készülődés folyik a város főbb utvonslalnsk kereskedői körében. Máris Jóegynéhány lervröl ludunk, smelyek nagy fellünésl fognsk kelleni. Természetesen a versenyben a kis kirakatok teljesen azonos eséllyel vesznek részt, mint a nagy cégek kirakatai A verseny zsűrijének Din Leo kormányföianácsos lesz sz elnöke, 2-3 vidéki és egy nsgy-kanlzsai tagja lesz. A Tranadanublá-lói kedvezményi kérnek a kirakat-világítási áramra
A propaganda bizottság legközelebb ülésl tart, melyre meghiv|ák s vendéglősökéi és szállodásokat.
A tárgysorozat a kereskedelem elevenbe vá&ó problémáit öleli lel. Rajkl István beszámolt a körponlban folytatott megbeszélései eredményéről. Eszerint « központ a kongresszus programját igy állilotts össze : í
A kongresszus a városháza dísztermében lesz, szombaton délulán fél 3-kor kezdődik sz Ipartestületi Dalárda Hiszekegy-évei. A polgármester üdvOzll s kongresszusi, majd
Unger UUmann Elek ksmsrsl tsná-csos Javaslatot tesz az elnökség megválasztására. A kongresszus elnöke előreláthatólsg Magyar Bertalan, az OMKE központi h. elnöke lesz. Az elnöki megnyitó után s főispán vagy alispán Indítványára üdvözli távirat megy a kormánynak. Ezután kezdődik az első plenáris ülés, smelynek négy lárgypontja van:
1. kereskedelem és közigazgatás (előadó Balkinyi Kálmán);
2. a gyáripar versenye és a kereskedelem (előadó Horváth István központi főtitkár;;
3. az ügynök-kérdés (helyi előadó);
4. a képesítés kérdése (helyi előadó).
A központ percnyi pontossággsl megszabta az előadók beszédidejét. A hozzászólások 5—5 percig tsrthst-nsk. A központ számllása szerint a plenáris ülésnek léi 7-re vége lesz.
Szombaton esle s város bankettel sd a delegátusok tiszteletére.
Vasárnap délelőll s városházs két termében és sz OMKE helyiségében külön-külön ülésezik a kongresszus három albhottsága. 1. Adóügyek albizottsága (előadójául dr. Bartha Istvánt kérik fel); 2. vámtarifa albizottság (előadója Varannay központi titkár); 3. füszerclkkek egységes eladása (Sárkány Mór), márka-védelem (Nádor Jenő), kirakodó vásárok (helyi elősdó). Az slbtzotlságbsn megvilstott anyag vasáinsp délután a második plenáris ütés elé kerül.
Vasárnap délelőll néma kegyelettel, csak s Levente Zenekar himnuszával megkoszorúzzák a hósök szobrát.
A kongresszus végével, vásárnap délulán 5—6 órs tájban egy pohár sörre az OMKE helyiségében gyűlnek össze a kongresszus vendégei.
1063, március 9.
A vssutl fogadtatás küldöttség utján történik, élén Teutsch Ouszláv alelnökkel.
Az értekezleten — ami s házigazda tiszte mellett magától érlelődő -szí felfogás alakult kl, hogy elsősorban a vidéki és vendig résztvevőknek kell alkalmat adni, hogy az egyes kérdésekhez elmondhassák véleményüket.
Az Ave Caesar sajtó bemutatója
A kanizsai mozi Igazgatóságának sikerült lekötnie a Paramount filmgyár grandlózur Hímjét, sz Ave Caesar t, smely kél hét múlva kerül a kanizsai közönség elé. A mozi Igazgatósága szerdán délután s pap-ság, pedagógusok és s sajtó meghívott képviselői elölt sajlóbemutatót rendezel! ebből a milliós költséggel készült, pazar kiállítású Ilimből. A Jelenvoltak egyhangúlag elismerték a film grandlozltását és utolérhetetlen rendezési szépségeit. Az Ave Caesar egyébként sz utóbbi évek leghslslmassbb és legérdekesebb filmtermése, sml Joggal fogja lázba hozni Ksnlzss egész közönségét.
Olcsó sslaOdx-fegy a „Zalai KöalUny" Pe s/re u/axó olvasóinak
Budapestre utazó olvasóinknak akarunk kedveskedni az alábbi utalvánnyal, amit március folyamán többször meg fognak találni lapunkban.
| A Tnaová t mindenkinek meg
kell nézőiéi I Hogy a Zalai Közlöny Pealre utazó j olvasói la megnézhették, ezt ax
UTALVÁNYt
I booaáltjuk rendelkezésére, meiy-
I oek oeezolgáltatása ellenében a budapoatl BETHLEN-TERI SZÍNPAD Jegypénztára keltő darab S3W»/i>-kal olcsóbb Jegyet ad kL ElbuláaoL | mindennap fél 8 éa tél ö érakor.
Amor profanus
(Regény tuu-bél) 97
Irtai SZABÓ ZSIGMOND
De egyéniségéhez méltatlannak találta ezt a gerjedelmet, melyben semmi ideális nem volt. És elhatározta, hogy nem megy el a talál-kozásra.
Ámde estefelé ismét eszébe jutott sz az érzés, amit dkkor érzelt, mikor táncközbe.l karjai közölt tartotta s leányt. És ujrá érezte a leány tekintetét, raeiy a búcsúzáskor feléje szállt. És tudta, hogy ebből a tekintetből már az a szerelem sugárzóit, amely már nem gondolkodik, hanem gyengéden, konyörgön, odaadón, mint egy önfeledt megadás nyilatkozik meg. Monostory szive megremegett a gondolatra, hogy ez az édes, szomjas sóvárgás neki szól és az egoizmus kísértő hangja szólalt meg ben-sejében:
— Miért lettél egyszerre ilyen skeplikus ? inkább le légy az első, mint más! Kissé ostoba vagy túlságos lelkiismeretességeddel. A legédesebb szerelmet kínálják és te visszsutssilod. Él| az alkalommal és ne bölcselkedj I Kl mondja azl,
hogy minden szerelemnek házasság a vége ? Légy bátor és Igyál az Élet nektárjából és ittasodj meg ennek a leánynsk. csodálatos szépségétől. Még el fog jönni sz idő, mikor kl logod nevetni mostani aggályaidat. Ne késlekedj I Él| az al-kálómmal, mert akkor bánod meg, mikor már késő leszi
És Monoslory elment a találkozásra.
Margit várt reá. 011 állt fehér ruhájában a kőkereszt léckerítésénél és arcát az öröm pírja öntötte el, ahogy Monoslory közelébe ért. Mind a ketten elfogódoltak vollak, A férfi érezte, .hogy most egy hozzá egészen nem Illő kalandba fogott, a leány vágyva, de mégis aggodalommal vária a Jövőt.
Oyönyörü szép nyári nap volt, az alkonyi égen álló nap sugarai ferdén világították meg a széles mezői éa a láthatár egész széltében elterülő Balatont, mely nyugodt tükörként pihent mintegy melegedve a nyári verőfényben. A lány sudár alakja mint egy metszett chamea váll ki a ragyogó háttérből és Monoslory minlha nem akarta volna ennek a képnek szépségét zavarni, az üdvözlésen tul hallgatag maradt.
Margit Is szó nélkül állott Egész
lényén mintha megindultság veit voins erőt. Szeméből a szive nézett Monostoryra és ebben a tekintetben a szerelem és slázalos hála látszott A boldogság felmagasztosullságát érezte és elérzékenyeucll a gondolatra, hogy ábrándjai valóra váltak.
Az alkonyodó nyárt délulán csendjében idehallatszott a sOrjénházi harang szava.
— Ave Maria I — mondta halkan Margit éa keresztel vetelt.
Monoslory szótlanul állt egy-két percig, azlán csak hogy mondjon valamit, megszólalt:
— Nem volna kedve a Balaton felé sétálni ?
Megindullak a keskeny ösvényen, mely kanyargósan vezetett a tó felé. Megint csak szó nélkül haladlak egymáa mellett. Monostoryra nyo-maszlólsg hatolt az az áhítatosan alázatoa hang, meiy Margit szavából sz Imént kihangzolt. Azt hitte, hogy megértette ezt a lohászt, mely önkénytelen mngnyilalkozással szállt a leány szivéből a Szüzanyához, minlha hozzá fordull volna segítségért annak sz útnak kezdetén, mely a bibliai bűnbeesés édes mámorához vezet.
És elkedvetlenedve gondolts.
— Miért vagyok én Itt és mit
akarok ezzel a leánnyal ? Ez a dolog nem ugy kezdődik, mini egy banális és mindig egyforma szerelmi kahiidL Ez a leány tulságossn szenzitív és egy életre való mély szeretem első felvonáséi akarja velem megjátszani. Vigyáznom kell, hogy széptége meg ne szédllsen és azt hiszem, a legokosabb tesz, ha még ideiében visszavonulok.
A partot uraló dombszegély legmagasabb pontjára jutottak. A Balaton egész szélességében lábaik előtt terült el és már érezték a tó üde lehelteiét, melyet az alkonyi szellő feléjük hozott. A nap lemenőben volt és tüzes korongja félig már belemerült s pihenő vizekbe, mlg óriásivá nyúlt nsrancsvörös küllői gigászi legyezőképen terjedlek szét s tengerzöld színre váió alkonyi égboltra.
Msrgllol elragadta a csodálatos alkony szlnpompájs. Egy-két lépéssel előbbre ment, megállolt szsgyag-part pereménél és hosszasan nézte a mindig kisebbedő tűzgolyót. Az alkonyuló nap bucsusugaral blbor-fénnyei OnlOlték el és arca, fehér ruhája rublnlszlnü párázaban Izzóit.
Monostory elbámulva tekintett a leány felé.
(Folyt, köv.)
1933. március 9
ZALAI KOZLONV
Március 15. ünnepe Nagykanizsán
Nagykanizsa, március 8 Míiclui 15, nemzeti ünnepire a 2,inyl Irodalmi és Művészeti Kör oldén i« megrendeli tradicionális harallas ünnepélyét a silnháiban, délelőll 11 Arai kezdettel. Ai ünnepi siónok dr. Kerkay József kegyes-rendl lanár. a Kör társelnöke lest. Közreműködik a Kör Vegyeskara Is.
Szsvalslok egésililk kl a műsort. •
KOIOn ünnepélyt rendesnek s .márciusi Ifjak".
Még a mult évben alakult meg a nemzeti egység és összetartás legyében a jobb magyar,|Ovö gondolatinak megerősítésére egy lelkes Halálokból álló csoport, amely a msgyar szabadság ébredésének ezldel 85 Ik évlordulóján lép elöszOr a nyilvánosság elé.
Március 13-án esle 8 órakor a nagykanizsai márciusi iljuság tom-pionos felvonulást rendez és a hft-sOk szobrál megkoszorúzza. Esle 9 órakor a Városi Színházban Ünnepi előadás lesz, amelynek programja a Levenlezenekar állal előadóit zeneszámok, szavalatok, alkalmi szlnmü-elöadás, ünnepi beszéd és végül látványos előkép lesz.
A jói megválasztott program nemcsak egy élvezetes eslél tog nyu|-lani a közönségnek, de hazalias célzalával nagyban hozzi|árul a nemzeti egység, a nemzeti gondolat és a nemzell Osszetsrlás e jelen Időben annyira szükséges megszilárdításához. A hazstlss célra való te-klnlellel az előadási belépődíj nélkül tartják meg.
Halló. Itt Hádl6 Magyltanlxsa
9-15 Gramofonhangverseny: 1. Szeressük egymást gyerekek; Gömbös Qyula 2 Csak tavasz ne lenne sohasem; Löbl Béla 3 Szalmaszál a vízbe; Salgi Imre. 4 Nekem egy rendes kh nő kell; Jászai Lajos. 5. Sirassatok engem; gr Bethlen Ist\'■» vdn. 6. Kitelték a holttestet; Horváth Oéza. 7. Messze a nagyerdő; Erőss Rezső. 8 Nem tudok én megjavulni; Király Sándor. 9. Én va-pyok a jalurossza; Ansorge Antal. 10. Amerre én járok, még a fák Is sírnak; Elek László.
12 00. Déli gyomor kongás egy llszlvlselőcsaládbót. 1205. Ebéd helyett könnyű zene. 1300. Vízállás-Jelentés a Kinizsi-utcáról.
1400. Testnevelési tanfolyam: .Erő Is szépség: dr. Hoch Oszkár.
14 55. Meseóra: Szabó Oyula előadásának közvetítése a Vaskapuból.
16-30. A rádió házikvintettjének hangversenye. Vezényel dr. Kállay Tibor Tagjai: dr. Králky /., Ba-txxhay Oy , Csillag ZsakI, Kelemen F.
15 40 Mezőkövesdi népdalok. Énekli Eckhardt Tibor, zongorán kísér Borbély Maczky EmIL
2000. Szent Dávid hegedühang-nrsenye. 1. A strandfürdő. 2. Állás-halmozás. 3 Adócsökkentés. ,
Majd Horváth Jozsó és cigányzenekarának hangversenye a Markó-léle étteremből, Révész Lajos énekszámaival. artbut István
A ,Zala" botránya a magyar sajtóban
Nagykanizsa, mirolns 8
Az a sajtó-botrány, ami a Zala tulajdonos-változása. körül kirobbant, annyira egyedülálló a vidéki lapok törlénelében, hogy a főváros és a vidék lsp|sl Is megemlékezlek róls. Pedig a dolognak sok résziele még nem Is kerülhelell nyilvánosságra. A rendőrség a kihallgatásokat toga-natosllolla, az ügyel áttette az ügyészségre, a vizsgálóbíró még nem hozla meg határozatát. Urbán Qyula, aki a botrányos események középpontjában áll, nem tartózkodik Nagykanizsán..
Az Uj Nemzedék kéthasábos cikkben megirts, hogy elrendelték s bűnügyi zárlatot. Ez Igy nem áll meg, mert Urbán Gyulának zárlat alá vehető semmi néven nevezendő va-gyona nincs, a Zakf-rói pedig kiderüli, hogy nem az övé. Más kérdés,
hogy hogyan Jogják a feljelentők Igényeiket dr. Somogyi Béla letenyei képviselővel, a Zala voltaképpeni engedélyesével szemben érvényesíteni
tudni.
Poglslkozott a Zala botrányával a Vosvármegye, a Zalamegyei Újság slb. vidéki lapok is. Legerősebb a Zalai Napló zalaegerszegi laptársunknak ,A főszerkesztő ur eladta a lapot\' c. cikke. Éllléli kommentárjában, „azt az odaadó készségei, mellyel szinte hónapok alatt szeretkezett mtridlg ujabb és u|sbb politikai érdekekkel". A kommentár ennél sokkal erösebb vidal és Ítéletet Is tartalmaz, de engedtessék meg, hogy Nsgyksntzsán ne citáljuk ezeket. Nagykanizsán ma már meglehetősen Usztán Iáinak és a látottak al\'pján — Iliitek az emberek.
Itt az uj tavaszi divat!
Dus választék legújabb szabású tavaszi
női köpenyekből
Divatos női és férfi ruhakelmék köpeny és kosztümanyagok
megérkeztek
5INGER
DIVATÁRU HÁZBA
áz egyházi hatóságok vizsgálják a hahótl igazgató-tanító öngyilkosságának hátterét
hogy tu\'ajdonkép-n miért Is dobla el magálól az éle el.
Az egyházi hatóságok sem térhettek napirendre a Iraglkus esel teleli, épp ezért kedden délelőtt blzoltsíg szállt kl Hahóira, hogy különféle tanúkihallgatások révín világossá-gol derűsen az öngyilkosság hit-terére.
arányokat Öltött a liszt-csempészés. Amig a liszt-ellenőrök s legális kereskedők üzletelt folyton ellenőreik, addig szizsn hordják be illeték és bolellamentesen a llszlel faluról. Az adóteher alatt roskadozó kereskedő meg alig ad rnár el lisztéi. A hatóság Is féllgmeddlg lehetetlen, mert ezeknek a csempészeknek rendszerint nincs semmijük, léhát nem kockáztatnak semmit. Az OMKE-Hók írásban fordult a városhoz a legszigorúbb ellenőrzés érdekében.
A budapesti batyuzók ellen l» sok la panasz. Kanizsáról felhordják a termény ket és Ipari cikkekkel megrakódva (önnek vissza. A MÁV igazgatósága a kanizsai OMKE egy felter(esziésére korábban azt válaszolta, hogy legszigorúbban ellenőriztetni fogla, hogy a raegen-gedellnél nagyobb podgyászl senki ne vinesseo a vonatok személykocsijaiba. Egy darabig meni Is az ellenőrzés. De az utóbbi időben minis u|ra 100-200 kg.-os csomt-gokksl térnél sua Kanizsára > szabadjegyes ■ Bérletes batyuzók. Kár ez a vaio .ilc, kár ez a postának és Illegi\' jnkurenciájávai kár helyi kere-. idemnek. Az OMKE-fiók mosl ismételten Írásban lordull MAV-hoz az ellenőrzés szigorításáért.
Nagykanizsa, mároífes 8 Mini Ismeretes, az elmull hónap elején Iraglkus körülmények körött halt meg vlléz Ma/or Zoltán hahőli igazgató-laniló, aki revolverrel, önkezével vetett végei éleiének.
Vlléz Msjor Zoltán nem hagyoll hálra olyan levelel, melyben magya-rázatát adla volna végieles teliének, Igy senki sem voll tisztában szzal,
Az adófizető kereskedők harca a csempészek, házalók és batynzók frontja ellen
becsempészik a forgalomba, természetesen olyan áron, amiéri az adózó kereskedő még beszerezni sem tud|a. Az OMKE-tiók Írásban kérte a pénz-
Nagykanizsa, március 8 A nagykanizsai OMKE legutóbbi lagértekezle\'e a legális kereskedelem parazitái ellen való elkeseredés legyében lolyl le.
Régebben a kanizsai kiskereskedők nagy része szeszesitalból meg-keresle a házbéréi. Mosl egy Illett ha el ludnak adni egy hónap alall. Ennek legfőbb oka
a szesz-csempészés
nagyarányú elhsrapózása. A titkos tőzdék adómentesen gyártják a szeszt,
ügylgazgalót a legerélyesebb orvoslásra.
Nagykanizsán
tilos a házalás.
Ennek ellen.« gombamód szaporodnak a házalók. Engedély nélkül járják végig a városi silány áruikkal; l mosószsppantól a lisztig mindent kinálnak. Különösen nagy
Siklós Albert előadást fog tartan\' a zeneiskolában
Nagykanizsa, március 8 Alig van ma olyan ember Magyarországon, akli birmlly vékony szil füz Is a zeneművészeihez, ne ismerné a legnagyobb magyar zenetudós és a viltghlrü zeneköltő: Siklós Albert nevét és munkásságát. Minden kullurember érdeklődésére számol tarthat léhát az az előadás, melyei e hó 21-én Siklós Albert, aki a zeneművészei! faiskolán a zeneszerzés lanszak tanára, a zeneművészet stílusairól fog a zeneiskolában eali 9 órai kezdeHel megtiltani. Ezen előadáson számos illusz-Irádó fog|a az előadást színessé és könnyen érlhelővé tenni. Az Illusztrációk jelentékeny részéi Siklós !og|a zongorán bemutatni. E kullurese-ményre Igen minimális helyárak lesznek, írért az a cél vezeti a rendezőséget. hogy minden érdeklődő részi vehessen azon.
Sakkbajnokság a tizenegyedik forduló ntán
Nagykanizsa, márolua 8 A bajnoki sakkverseny llzenegye-dlk fordulólában a kövelkező eredmények voltak: Oumllár dr. Llch-lensleln ellen, Böhm Berényl ellen, Böschatt Vidos ellen, Ring Supka ellen, Bory Argenl ellen és Bösclmtt dr. Könlg ellen nyert. Dr. Kovács— Sekuija (álszma eldönlellenül végződött, Hrllz—Plnlér |átszma lűggö-ben, dr. Makő—Welszleld és • Relnitz—dr. Könlg játszmák pedig
elmaradtak.
A bajnokság le.\'enlegl állása: Htthro, Qumtlár 9\'/s, Kelaili 8>/a, Böschstl, Weisifeld 8, Argenl, dr. Makó 8\'/i, Sekutja 6, Bor/, dr. Llchtenstdn 5Va, dr. Köriig, Pintér, Ring 4, Berényl, Hrlli, Supka 2\'/„ dr. Kovács, Vidos 1 ponllal.
A bajnokság tizenkettedik lordulólában I. hó 12-én a Sekulja—Hrlli, Vldoa—Pintér, Supka—Böschatl, Ar-geál- -Ring, dr. Llchteitsldn—Bory, dr. Könlg—Oumllár, BOhm—Rdnllz, Welszfeld- Berényl és a dr. Kovács— dr. Makó játszmák kerülnek íldön-tésre.
Kanizsai tűzoltó kitüntetése
Budapest, március 8 (Éjszakai telefonjelentis) A belügyminiszter a tűzoltás éa mentés terén negyedszázadon ál kifejlett érdemes tevékenység Jutalmazására alapított dlszérmet adományozta a nagykanizsai Önkéntes ttlzollóság kötelékébe tartozó Csira Qyórgy ör parancsnoknak.
Emlékeztető
Márc. 11. Az Izr. Nőegylet leimezei purim-bálja a Kaszinóban.
— Az Ipartestületi Dalárda Jubileuma és serlegavatása a Koronában
Márc. 12. Llceális előadás 6 órakor a városházán (Surányl Oyula).
— Szent Ilona Leányktub bojll estje lét 7-kor (Oszdag Ferenc).
— Előadás a Legényegyletben fél 9-kor (Kelemen Ferenc).
Márc. IS. Márciusi Ujak ünnepélye
9 órakor a szinhárban, Márc. 14. Böjti konferencia a fehér-terember 6 órakor (Kolla János).
— Bucsu-bankelt Oombár Oyula tiszteletére 8 órakor a Koronában
— A zeneiskola növendékhangversenye 6 órakor.
Márc, 15. Az Irodalmi Kör haralias ünnepsége d. e. 11 órakor a Színházban.
— Szenl Ilona Ltányklub hazallas ünnepélye 6 órakor.
Márc. ÍR. Előadás az OMKEban
9 órakor (Barbarlls Lljos). Márc. 19. Llceális előadás 6 órakor a városházán (dr. Oébcr Ödön).
— tar. hitközség közgyűlése.
— Szent Ilona Leányklub bölll esl|e fél 7-kor.
Márc. 20. Velltetlképes llceális elö-dds a színházban 6 órakor (Noll
ZALAI KÖZLÖNY
József). Márc. 21.
árc. 21. Polgári Egylet rendkívüli közgyűlése 8 órakor.
— Böjti konferencia a fehérlerem-b«n 6 órakor (dr. Kerkay József)
— Siklós Albert előadása a zene-Iskolában 9 órakor.
Márc. 25 -28. Országos OMKE-
kongreaszns Nagykanizsán. Márc. 28. Zenei llceális matiné fél 12 órakor (Vannay János)
— Liceális elóadás 6 órakor a városházán (dr. Wlnkler Ernő).
Márc 2a Böjti konferencia a fehér-leremben 6 órakor (Pehm József). Apr. 3. A zeneiskolai tanárainak
Brahms-hangversenye 9 órakor. Apr. 3, v« Az Izr. Leányegykl
gyermekelöadisa a szlritiázban Apr. 4. Böjti konferencia a fehérteremben S-kor (P, Rónai Oyörgy).
Gyermeke után a kútba ugrott egy önfeláldozó anya
Létrákkal, Ölében ájult gyermekével mentették kl sa asszonyt
Kaposvár, március 8 Az önfeláldozó anyai szerelet meghaló példája Játszódon le vasárnap a aomogymegyei Szenna községben.
Neubauer János napszámos 2 éves kislla a kulnál játszadozott. A gyermek egy óvatlan pillanatban felmászott a kul kávájára éa a kútba zuhant. Neubauerné a kúthoz rohant
és belevetette magát, hogy kimentse gyermekét.
Az Idejében előkerült szomszédok létrát ereszleltek a kulba, amellyel, á|ull kisfiával az ölében, sikerüli is kimenlenl az anyát. Az Ijedtségen kívül szerencsére, sem az anyának, sem gyermekének nem történi komolyabb baja.
Megérkeztek az
angol, magyar ^ egyéb külföldi
férfi és női tavaszi kabát- és „s kosztümszcWetek, melyek vétel-
kényszer nélkül megtekinthetők
Klrsclmer Mór MfiruMzábon
Nagykanizsa, Fő-t 3.
Husz dijjalpályázatot hirdet rejtvényekre a „Zalai Közlöny"
A .Zalai Közlöny uj pályázatot hirdet. Ezutlal az olvasónak magának kell megfejtésre váró kérdé-aeket feladnia.
A szellemi sport a keresztrejlvé-nyekkel lendült fel p!r évvel ezelöll s mlg mellelte sok kisebb nagyobb szórakozási divat-cikk a yo-yo pár-helea sorsára Jutott, addig a szellemi torna híveinek száma napról napra több. Uj rejtvény-újságok jelennek meg egymás ulán, a lapok rovalal kifogy hatatlanok az elmésnél elmésebb re|lvényekb«l.
A .Zalai Közlöny\' eddigi rejtvény-pályázatai Is a legnagyobb népszerűségnek örvendtek. Ez adla a gondolatot, hogy most azoknak Is nyújtsunk egy pályázatot, akik szívesebben foglalkoznak rejtvények fabrlká-lásávai, mint azok megfejtésével. -Ezért mostani feladatunk a következő:
Tessék rejtvényeket készíteni. Lehet találós kérdés, kereszlre|lvény, betürejtvénv, képrejtvény, számtani,
általában kinek-kinek a fantáziája aierlnl, bármiféle rej\'vény, csak ötletes legyen.
Határidő március 29.
A pályázatok mellett közölni kell azok megfejtéséi, a rejtvény készítőjének nevét és elmét.
Husz legsikerültebb rejtvényt fogunk dijaznl s azokat — készítőjük nevével — amennyiben nyomdailag is \'kivitelezhetők, közölni Is fog|uk u|abb pályázatok keretében. Az érdemes rejtvényeket a nemdljarottak közül Is kl fog|uk válogatni közlés végeit, természetesen minden esetben beküldőjük nevével,
I. dll: egy karkötő óra.
II. dij: a Schütz-cég dljt.
Ili. dl|: egy thermos (Siabó Anlal üzletéből).
IV. dij: Noll József egy rézmetszete.
V. dij: egy olajfestmény.
VI. dij: egy doboz levélpapír.
VII—VIII. dij: a .Zalai Közlöny-
negyedévi előfizetési dija.
IX—X. dij: egy-egy doboz név|egy.
XI— XX. dij: egy-egy könyv.
1063, március 9.
NAPI HÍREK
Plakát-és laphirdetéseket
felvesz budapesti és vidéki lapokba
Magyar Hirdető Iroda R.
nagykanizsai kirendeltsége, Fö-ut 24. \'. cm.
r.
NAPIREND Mákroliaa 9, osOtürttlk
Római kstollkui: Pranclaka. Protesl -Franciska. Izr.: Adar. hó 11.
Várotl múzeum és Könyvtár nyitva csütörtökön éa vaiirnap délelőtt 10-tól 12 Ariig.
Gyógyszertári éjjeli ssolgllat c hónapban: a Mária - gyógyszertár Király , utca 40. ss. és s klsksnlassl gyógyszertár.
OóifHrdö nyílva rtggel 8 órától eate 8 óráig (hétló, azerda, péntek délután, kedden egész nap (óknak).
— (Járási tiszti értekezlet) A nagykanizsai Járás jegyzői szerdán délelölt tlazllértekezletre Jöttek össze dr. Laubhatmer Alán lölzolgablió elnöklete alatt a városházán. Az értekezlet főleg az adóklvetéa módo-talalval foglalkozott.
— (Áthelyezés) Vekedl Ferenc murakereszlurl MÁV főtisztet az ÜVÉ Balatonszentgyörgyre belyezte át, helyére Balalonlöldvárról Szalay Oyula MAV liszt került.
— (A vasárnapi llceális elő adást) Sardnyl Oyula tanár, az Irodalmi és Müvéazell KOr társelnöke tartja. Témája az Országgyűlési Tudósítások évforduló|a kapcsán Kossuth Lajos történelmi nagyságához fűződik. A rendkívül kedvelt előadó éa lémája ezullal is zsufoll házal fog vonzani. Énekel a Kör Vegyeskara, vezényel Kelting Ferenc karnagy.
— (Elóadás a Katii. Legényegyletben) Kelemen Ferenc bankigazgató vaaárnap este fél 9-kor előadást tart a Kalh. Legényegyletben .A valuta és deviza a modern közgazdasági életben.*
— (áz iparos-dalosok ünnepe) A Nagykanizsai Ipartestület Dalárdája most ünnepeli Jennállásának 20 éves évfordulóját. Ezl a hosszú és eredményekben gazdag multat megfelelő ünnepélyes keretek közt akarja megünnepelni a Dalárda elnöksége : 20 éves fennállása alkalmából Jubileumi és serlegavató ünnepélyt rendez, gazdag műsorral. A Hiszekegy és Könlg: Trianoni dalának eléneklése ulán dr. Krátky István polgármester, a XIV. Daioske-rület elnöke ünnepi beszédet mond. Utána Molnár: Ml az magyarnak lenni? énekszáma következik, majd Samu Lsjos Iparteslülell elnök beszéde, Ezt Demény: Szerenád-js követi. A műsort magysr népdalok zárják be. Mir a műsor gazdagsiga Is a siker lehelőségét blztoslt|a, de emellett szól az Ipartestületi Dalárda Ismert kiválósága Is.
— (Zalában keresik egy ftt év előtti gyilkosság tetteaét) A pécsi ügyészség nyomozólevelet küldölt a zalai összes rendőrhatóságoknak, melyben felkéri Okét, hogy Bogdán Pál 30 éves leknővájó cigányt, aki Zalában bujkil, feltalálása esetén vegyék őrizetbe. A nyomozólevél sze-rlm Bogdán 5 évvel ezelőtt megölte barátját, Orsós Istvánt.
1888. márelm 9.
Syoaor-, kél- él uyifcurebefeg-
légskatl < természetes Feronc Ióuef
keserűvíz az emésztőszervek működését hathatósan előmozdítja s Igy mcgkönnylll, hogy a tápláló anyagok a vérbe kerüljenek. Orvosi szakvélemények hangsúlyozzák, hogy a Ferenc lóiul vlz különösen ütő életmódnál igen hasznos gyomor- éB bélszabályozó szer. A Ferenc lóiul keserűv\'z gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerüzletekben kapható.
— {Megverte a tanút, aki ellene vallott) Kedden este Horváth István Magyar-utcai fuvaros kocsin hallott keresztül az Erzsébet-téren, amikor megpillantotta a kocsiúton haragosát, Berta Vendel 22 éves palin! napszámost. Horváth végigvágott u ostorával Bertán, majd leugrott • kocsiról és aa ostornyéllel ütlegelte tovább a védtelen embert. Ai Időközben előkerüli rendőr leiirta az utcai botrány hőseit. Horváth azul védekezett, hogy Berta, aki egy lopási ügyben ellene tanúskodott, őt tolvajnak nevezte. Botrányos verekedéa elmén, megindult az eljárás.
— A faketa klr. ÍEgypengös Regények 55 ) Irta: ÍJcott Mansfleld. Iílehard Thorn-ton Ismeretlen barátok segítségével megszokik a fegyházból. Baj nélkül el. Jut New Yorkba. Itt érintkezést keres h .Fekete Kör"csempész-bandával, moly fegyházba juttatta, hogy bosszút állhasson ralta. A bonyodalmak lélekzetfojtó sorozata, mely ebből következik és n meglepd kibontakozás oly seensáctóvá avatják est a regényt, hogy az olvasó nem bírja letenni a könyvet, míg a vé-
5óre nem ért Kapható a llorváth-ujság-zlotben.
— (Nem tanácsos őrizetlenül hagyni a lovakat) Szerdán délelőtt 11 óra tálban nagy riadalmat keltett két megvadul! ló a Fő utón. Deittxh Ede Deák-téri hentesmester kocsija a Kölcsey-utcai kapunál állott, amikor a néhány percre őrizetlenül maradt lovak valamitől megijedtek és vad váglatással rohanlak végig a Fő-uton. A megrémült állatok nekimentek a Roienfeld-ház előtt álló postakocsinak, melynek fékje felhasította ai egyik ló oldalát. A szerencsétlen pára hatalmaa szaltóval nyomban összeeselt, a másik rázuhant, az eltört kocsirúd pedig másfélemeletnyi magasságba röpült. A tulajdonos azonnal eladta a súlyosan megsérült állatot a lómészárosnak.
— A VilágviraAl Regények ehoü számának címe „Kló a gyémánl ?" A dél-Rc-orikai söpredék vórea hajszálát Írja le a gyémánt, a gyors meggazdagodás titán. Az érdoktonzltö regényt Bókctlt JSzset irta.
— Köztisztviselők részére rendkívül előnyös bútorvásárlás! alkalom. Modern berendelések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók — Kopstetn bútoráruházban, Horthy Mtklós-ul 4.
— A« Ojaif uj aaáma forró bcrllnt tuitóaltáat közöl as u| német színjátékról, a Gyújtsa hadnagyról. Roosewelt ni nevet vett tel. HlUer é« l\'apen a választások után. Aj amerikai bankpánik. Nyílt levél a Hitler-párt magyar vloc-nplához. Illueztrácló as ellágyult Ulnln-hoz Rengeteg pompás tróta, vtoo Nagy Imre kltllnö vioolapiábtut.
Udadrorfnnkingon, noStHZaZ-
ZALA1 KÖZLÖNY
8 PORTÉLÉT
Hibáztatható-e az NTE a vasárnapi meccs elmaradásáért ?
MII mondanak a etabályok 7
Nagykanizsa, március 8
A vasárnapi mérkőzés elmaradásának körülményeiről keddi számunkban részletes tudósítást hoztunk. A közönség érthető Izgalommal velte tudomásul a meccs elmsrsdásál, hisz a gyönyörű Időben a hosszú létl pihenő után mindenki játékot szeretett volna látni. Allatában Igen sokan vollak, akik az NTE-I sportszerűtlenséggel vádolták a meccs elmaradásáért. Minthogy komoly sportkörökben Is nem .gy hang hangzott el Ily értelemben, szükségesnek tartottuk a tényállásra vonatkozólag megkérdezni az NTE t Is.
Az NTE titkárát kerestük fel, aki a következőket mondotta:
— A tényállást a Zilai Közlöny tegnapi száma részletesen hozta; Tuis|donképen telesleges volt a KRSC-vel tárgyalásba bocsátkoznunk, meri a bíró úgysem lett volna jogosult annak a meccsnek levezetésére, melyet egyszer már szabályosan befejezellnek nyilvánított A bt tó csak hibás ítéleteinek megváltoztatására jogosult, Itt azonban nem hozott hibás ítéletet, ellenkezőleg épen a szabályoknak megfelelően fújta le a meccset a 20 percnyi várakozás után. Ezt a bajnoki rendszabályok irják e».
— A meccs 3 órára volt kitűzve. Minthogy erre az Időre nem érkezett meg az ellenfél, az NTE fél 4-té halasztotta a kezdetet. A kerület rendelkezése szerint fél 4 nél későbbi időre mátcius hónapban nem szabad a kezdési kllüzni, hogy a meccs lebonyolítása még a sötétség beállta előtt biztosítva tegyen. Nagyon Is nobilis volt tehát a. NTE eljárása, hisz már 3 óra 20 perckor ragaszkodhatott volna a meccs lefújásához, ami végeredményben csa& a fél 4-től számított 20 perc Itfeile után lörlénl meg.
— Az NTE a meccs lelujása után is hajlandó lett volna lejátszani a meccsel, — gondolván, hálhs levezeti a bíró — ha a KRSC vállalta volna a lefújás után a köiönség részére részben már visszafizetett jegyek megtérítéséi. Az csak természetes, hogy a mai viszonyok között egyik egylet sem mehet el a nobi-lllásbím annyira, hogy a hibás tél érdekében még anyagi áldozatot ls hozzon.
— A KRSC sem vádolhatja az NTE-t sportszerűtlenséggel. Hasonló esetben ö sem vállalta a meccs megrendezéséi. A kerületi hivatalos lap 1932 évi 32. száma írja, hogy az Intézőbizottság a műit évi ápr. 4-lkl KRSC—DVAC mérkőzést 0:0 gólaránnyal a KRSC javára Igazolja és a DVAC-ot a rendezési költségek meglizetésére kötelezi. Az Indokolás szószednt a következő: A DVAC a csapatát nem a bajnoki rendszabályok 13. § ában előirt közlekedési eszközzel (vasút, vagy hatóságilag megállapított menetrendszerű autóbuszjárat) szállította, tehát ezért, meri a KRSC-pályára a kilüzölt Időben megérkezni nem tudott, a következményeket viselnie kell.
— Baján két hasonló eset Is volt Az egyik esetben a bíró késett. A csapatok bsrátságos mérkőzési kezdtek látszani, majd 4 óra 10 perckor, amikor a bíró megérkezett, megegyezéssel bajnokit kezdtek. E mérkőzés megsemmisíttetett és a bl\'ó ellen a szövetség feljelentést tett, mert — Igy szólt az Indokolás — októberben 4 óra 10 perckor már nem szabad bajnoki mérkőzést kezdeni. Októberben épp ugy léi 4 óra a legkésőbbi kezdei, mint márciusban.
— Sokkal lobban vág Ide a másik bajai eset. A hlvstalos lap szó-szerínt a következőkéi Irta: A sölél-
pecsifle
M.okOt*, ajaő jeleinél é> fájdalmánál ASf IR-IN-TABLETTÁK
ség miatt 3 (!) perccel korábban abbahagyott BTSE—KFC mérkőzél u|ra|álszásá< rendeljük el, mer! a BTSE, mini\'rendező, nem gondo -kodott a mérkőzésnek a hivatalosan előirt legkésőbbi időben való kezdéséről. Minthogy a bajnoki rendszabályok 7. § a értelmében, ha a hibás léi a félbeszakításkor győzelemre állott, a mérkőzés megsemmisítendő és u|ta|átszandó, a bízott-ságnsk igy kellelt határoznia. — Ez az Ítélet világosan mutatja, hogy a rendező egyletet tekintenék hibáinak, mert nobilisán kiállt mérkőzni későn érkezeti ellenfelével És áll sz Ítélet fordítottja Is: ha a későn érkezett fél állt volna nyerésre a félbeszakításkor, az eredményt ujra-játszás nélkül ennek |avára Igazolták volnál
Helyesen Irta tehit tegnap a Zalai Közlöny, hogy a befejezetlen mérkőzés minden rizikója kizárólag csak az NTE-re hárult volna. Az pedig tény, hogy akkor, amlko, a KRSC hajlandónak mutatkozott az NTE kiköléuinek elfogadására, már annyira előrehaladott volt az Idő, hogy a meccset bele|eznl nem lehetett volna. Tegyük lel, hogy 60 percnyi Játék után a KRSC vezetett volna és azlán a sötétség miatt félbe kellelt volna szakítani a mérkőzési. A csonka meccs eredményéi a KRSC |aváta Igazolták volna s akkor lelt volna mégcsak hallgatni valónk I
Legfeljebb barátságos mérkőzés játszásáról lehetett volna szó, de nagyon helyesen telte intézőnk, hogy
VASÁRNAP kezdi meg a ZALAI KÖZLÖNY
PAÁL JÓB:
A HABSBURGOK TRÓN NÉLKÜL
clmll szenzációs rlportregényéuek közlését. Hónapokig tartó lelkiismeretes munka után készült el az
1933. esztendő legnagyobb szenzációja!
A riportregény egyei lejezotel hü tükröt adnak arról:
Beszámol PAÁL JÓB riportregény®:
milyen az élet 8teenockerzelben, hogyan, hol ós miből élnek a Habsburg-család tagjai; azok, akik száműzetésbe mentek, akik lemondottak a ranglukról, akiknél a szív oröeebb volt, mint a Habsburgok házi törvénye.
a Habsburgok mérhetetlen vagyonáról, amelynek legnagyobb része elveszett, a palotákról ó. kastélyokról, a domlnlumokról, amiknek sorsa rnéK emberöltőknek ad munkát és gondot és mindarról, ami a trónok fényének Árnyékából eltünt,vagy megmaradt.
A nemzetközi újságírás legnagyobb szenzá Paál Jób riportregénye, amelyiiek kö«lé»ét kizárólagossági joggal szerezte meg Nagykanlzaán a .ZALAI KÖZLÖNY .
ZALAI KÖZLÖNY
1063, március 3.
ebbe sem meni bele. Bizonyán szeme előtt lebegtlt a györt kerületnek egy Ilyen esetre hozoll Ítélete, mely ugysncsak kedvezőtlen lett volna az NTE re. Szerencsink, hogy tapasztalt Intézőnk vart és eltalálta a helyes el|árást; csakis sddlg ment el, ameddig egyeialeldnk erkölcsi és anyagi erdekeinek veszélyeztetése nélkül elmehetett, Ezt pedig bizonyára minden nsgykanlzsal sportember, még hl nem is lagla az egylelnek, csak helyeselheti.
Kizárólag a KRSC késésén és oktalan makacsságán mull a mérkőzés elmaradása, lelléve Ismélellen, hogy azt a bíró a lefújás ulán Is hajlandó lelt volna ievezelnl.
Dombóvár—Zrínyi Vasárnap délután 3 órai kezdeltel jálszs a ZTE tavaszi itthoni első bajnoki mérkőzéséi a jónevd valutsi csapattal. A Srigelváron eléri győzelem ulán kiváncalan várják a csapal bemulalkozáaál. Tavalyi eredmény 1:0 volt a vasutas csapat /. ára, ezt a vereségei kell most ..izzadnia és ezzel a győzelmével javítania pozició|án. Erős mérkőzéiie van kilátás. Előmérkózél: ZTE II.—Teleki.
Közgazdaság
Zlrlohl zárlat
Pirts 2035, London 1865, Newyork S0999, Bríílél 72*40, Mllsno 20-30, Madrid 43*40, Amiterdsm 20760, Berlin 122-30, Wien 7273, Szdtla 370, Prága 15-32, Varsó 57 50, Bud.peil -■-, Belgrád 7-00, Bukarest 3-OH
TermíiiytÓHde
Buis Ultra*. 76-OI 14-80 15*05, 77-ea 15\'10—15*45, 78-«s 1530-1560, 79-el 15-50-1575, 80-as 1561-1595. dunán-tuti 76-os 14-20-1430, 77-es 14 30-14 45, 78-sli 1455-14-65 , 79-<s 1475 -1485, SO-as 14-90-1500. tors 780 8 00, tak. árpa 960-1000, aab 9-20-950, tiniért 7-00-7-10, korpa 625 636
á Isnzatl Baak Jsilza-árlolyaiKl
VALUTAK Angolt. 27-25 2065 Beléáll 7916-7974 Csehk. 1691-17 01 Dánk. 8980-9100 Dinár 7 50-8 00 Dollár 57050 57350 Prandat. 22-30-22-50 Holl. 230 70-234 15 Zloty 6396-64-45 Lel 340-3-44
Léva 395-4-25 Líra 29*90-3020 Mártis 135*70-136-60 Norvígt03 30-104 30
Peseta —*--•—
ScWll. —----
Svájcit. 103*20-104 20 Cv4d k.106\'70-107 70
DEVIZÁK Amit. 232-95-234 15 Belgrád 830-8-40 Berlin 13580-13660 BrUnel 79*26-79*74 Buksrest 3*41-3*43 Kopenh. 9000 9K0 London 20 24-20 38
Madrid -•-------
Milano 3000-30*18 Newy. 571*00-57400 Oszló 103 50-10430 Pária 22 33-22*47 Prága , 16*93-1701 Szállá 400-4*27 Stockh.KJ6 90-107 70 Vanó 64-05-64-45
Wien -•-■-
Zürich 11080-111-40
Wien desrlng áriolyama : 80.454.
Serténiiár
l\'elhajtárt 1497. eladatlan 377. — Elsőrendű 1*00—1*03, szedeti 1-04-1*06, Ize deli közép 080 -096, könnyll 084 -085. 1-afl rendű öreg 088 090. Il-od rendű öreg 082—<784, angol lUldö 1.092—102, ■zalontta nagyban I 30-1-30, zsír 150 1-50, hul 110 -1-31. léliertis 1*24-1*32.
Kiadja a laptulhjdonos Közgazdaiágl Rt. Outeuberg Nyomda éa Délzalal Lapkiadó Vállalata Negykanltián. Pelelói kiadó: Zalai Károly. Inierurban telefon; Nagykanizsa 78. aiánv
Mezőgazdasági éa kerll
magvak.
Gyümölcsfa psrmataaA szerek.
Műtrágyák
(Sauperfoeafát, kállsó, méssnltrogén, Peti só, kálifoszfát stb. stb.) ./
Slrlus növénytápió.
Futuo\' szénsavas takaimánymész.
Madáreleségek.
Pakk ,D" vitamin készítmény. Beszerezhető:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi-szerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palota mellett)
iFiöWTiTnrrtsEi
Ká|ik«r*t*>áa«k, cipók, gyermekkocsik stb (Mályaa laaaéllltaM árban kaphatók. Armuth, »»«ár»-a*«rar.
Deák-tér 6. alatt 9 axofcáa utcai la-káa klarfá különbejárattsl és három szobás udv. tl lakások május l-re kiadók Bővebbet a háimesternél. __762
Kiskomároml Dalkör venni azeretne egy Jó állapotban levő xaagorát vagy ■ anlnát készpénzfizetés mellett, sürRŐs a léniátokat kélünk Kiskomároml Dalkör elmére Kiskomárom küldeni. 795
■oaaáraaijádat keresek azonnali belépéssel. Fodor Imre, Király-utca 2., Nagy-kanlzss. »0l
Egy 20 éves tiaataaaágaa leány
Íyermekek mellé, vagy mindenesnek cse-ély fizetésért elmenne. Clm: Csenge^r-
Vároa belterületén vennék kisebb Jövedelmező háxat. Címeket a kiadóhivatalba kérek. -793
Eladó takaráktOahaly,
fosztolt-tol Deák tér 6.
szőnyeg, -804
LINÓLEUM
tiszta — higiénikus — o\'cnó P 2 95 méterenklnt
Lábtörlő
P 1-10 darabja
Hirsch és Szegő
Erzsébet-tér 1.
nHikuMMk! lÉbiu Vállalat
MENETRENDJE
érvényes 1932. október 2-től
Er*»4bat.téi- Va.uiAllomA.
Vasútállomásra
430 642 7*10 8 20 11 15 1280 ÍJ 28
14 05
15 50
17 !S
18 06 19 50
2230 2320 23 60
2
3
Nagykanlzaalak találkozóhelye a*
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniozkyutoa B.
Nyugati pályaudvar mellett. Teleion: (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20°/o engedményt kapnak. Központi ftltés, folyó hideg-meleg víz, lift, teleionos szobák. Teljes komlort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcau bar
Magyar Királyi államvasút
MENETRENDJE
Hagjkasliia állomásra irkezi él as ouai laJnló vonalokról. Érvényéé 1 1933. é«i október h« 8-181 kaxdva.
Nagykanizsa—-Budapest
Voflti A vonat IN.-Kanizaa <xMh»,j-, üpenii .líra. neme I zól indul \'» irt, | érkezik
2*cl 7*14 10*11 1613 1831 19-31
9 55 16 05 2100 22*30
iuesuo Indul Kuiih.i, ,il Mull zsára érk
21 45 250 4 40
6-30 11*21 13*00
740 10*14 11*25
14*19 18*42 20 07
1945 22*00 23 31
- 5*53 727
Az 1202 1201. az. vénátokká! egy I., II. oazt. kocát Ventlmlglli, egy III. oazl. kocil és étkezókocsi Pragersko.
Az 1207/1208. íz. vonatokkal egy I., II. oszt. kecs! Róma, egy hálókocsi Velence, egy II., III. oszL kocsi Trieste.
Nagykanizsa—Sopron
21*32 22 tr 0-03 — 5*3fl 7*23 10*051 1V2« 12IS1 13*39 13*18 | 15-0? 116001 17 37 Az 1417/1418. sz. vonalokkal egy III. oazt éa egy II. oszt. kocii van Budapest déli pu.—Zalaegerszegre, II., 111. oazl. kocsik Wien S. B.-re és vissza.
Az 1411/1412. az. vonatokkal egy II., III. oazL kocal Páca—Wien, egy I, II., III. oazt. kocsi Sopron—Suaak között.
Nagykanizsa—Pécs
1 karfaal-ni\'H Mai GJÍIÍ^M irt. irt. Pk.fi irt. j, pk.rM piUi Mr NirjVMl. itlr. irt.
14nUSz.v 1417\' Clyiz I14«| Vigy. 144ÍÍ Sz. V. .*í» 13 48 17*50 2105 14 2S 1152 2154 tí 41 ■5 -8 21 0? [ MA 17 34 1418(1 Sz. V. 1417 Sz. v. 1411 Oyiz 1441,1 Vegy. 12 32 18 15 M, 1409 20 26 60S 7-40 16-04 2346
Az 144CV144I. az. vonalokkal egy I., II., III., 0. kocsi Budapest déli pu.-Pécsre
11 N.gy.anl |! T.irói Indul Hova 7 ll Nagva.nl II znira érk. Honnan 7
Izwi 121U 1207 1241 uyore fl 016 Személy 1 4*45 Oyora | 11*47 S/emélv | 14*00 \' 1 llCb.1 1 Pisgeih 1 1 Trieszt I Praicihol i i | uyora 124* Személy 1201 Oyora I24lj| Személy 936 1808 21*10 Trle.il Pragerhol Trleul Pragerbot
Az 1207/1208. és 1201/1202. sz. vonalokkal futó közvetlen kocsik ugyanazok, mint a Budapest déli pu. -N.gykaniitu> viaxonylst alattiak.
BRIDGE-BLOCK
praktikus beosztással (50 lappal)
darabonként 40 fillérért
kapható
a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalában
Fő-ut 5.
valamint
Krátky György ésifj. Hirachlar Miksa dohény-árndájában, Fiachel Ede és Sohlaaa Testvérek
könyv- és paplrkereskedésében, Horváth JAsaaf ujságárudájában
Nyomitott • Hptulajdonoi Közgazdasági R.-T. Uutcubeig Nyonutl és Délzalal Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nlüksnusán. (Pdelós üzletvczetó i Zalai Károly.)
73. évfolyam 57. uám
Nagykanizsa, 1933. március 10, péntek
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkesztőség és kl.dóhlvslsl; Póut i. isin. Mzgjclenlk minden reggel, btllő kivitelével
\'IIUTIUI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
tüóftielésl irt: egy hón t pengő SO miét Sseikeiitőtégl ía kiadóhivatalt telelőn: 78. 13
Italo Zingarelli leleplezte a kisantant háborús felvonulási tervát
Stmftgdiig
Torino, március 9 (É/tzokal lelefon/tltnlés) Itali zingarelli a Slampa hasábjain réazle-lesen Ismerteti a kisanlant felvonulási tervát háború esetén. A lap szerint magyar-román háború esetén Jugoszlávia 9 gyalogsági és 1 lovas, Csehország pedig 8 gyalogsági és 1 lovas hadosztályt bocsátana Románia rendelkezésére. Magyar-jugoszláv konfliktus esetén Románia 12 gyalogsági és 1 lovas, Csehor-
saetén ia megszállják M
szág padig 8 gyalogsági és 2 lovaa hadosztállyal |átulnak hozzá a haderő megerősítéséhez.
Olasz—jugoszláv háború esetén Románia Magyarország atlen küld 9 gyalogsági és I lovas hadosztályt, amiket Franciaország köleles Lengyelországon keresztül utánpótlással ellátni. Ebben az eselben Csehország a magyar határra kllld 6 gyalogsági és 1 lovashadosztály!, ezenkívül ad Jugoszláviának 300 re-
agyarorsxágot
pülőgépet, különleges tüzérséget éa műszaki csapatokat.
A kisantant egyik állama és egy másik állam (Ausztria, Németország stb.) háborúja esetén, ha Magyarország semleges marad, a másik két állam a magyar halárra küld 9 gyal. és egv lovashadosztály!. A fővezér-let : Magyarország elten Romániát, Bulgária ellen Jugoszláviát, Ausztria ellen Csehországot, mlg Olaszország elleni háború esetén Franciaországot illeti meg.
.....\'"..........**"-******vm*iirtwwiwvswkVWv.innnn \\
A belügyminiszter nagyszabású közigazgatási reform-tervei
Átszervezik a középfokú közigazgatási hatóságokat — Szabályozásra kerül a községi szervezet és gyámügy — A községek háztartását csökkentik — A Ház elfogadta a közigazgatás egyszerűsítését
„Bizonyos pénzügyi diktatúrára van szükség" — mondta Keresztee-Fisoher
Budapest, március 9
(Éjszakai telefon Jelentés) A Ház csütörtöki ülésén folytatták a közigazgatás egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslat tárgyalását. Qyörkt Imre a vármegyék szerepét kritizálta, melyek egyes családok klihk-uralmi területei. Hangoztatta, hogy az eddigi közigazgatási rendeletek tömegében a tisztviselők már el sem tudnak igazodni. UJ alapokra kell fektelni az egész közigazgatást. Ha a mai rendszert meg nem változtatják, akkor a közéleti korrupció tovább folytatódik. (Az elnök ezért rendreutasítja Qyörklt.)
Hegymegl-Klss Pál szerint az ellenzék súlyos kifogást emel a törvényjavaslat megszerkesztése ellen Farkas Tibor a fegyelmi terén fellebbezési lehetőségeket kiván. Modern alapokra kell fektetni a gyám-%1 igazgatást is. Követeli, hogy a
Jegyzőket ne tiltsák el a magán-munkáktól.
A belügyminiszter nagyszabású programja
Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter válaszában kijelentette, hogy igyekszik a közigazgatást nem elgépiesitenl, annál is inkább, mert fontos népnevelő hivatása van. A jelen törvényjavaslat csak részlete a reform-munkának, de addig nem akarja életbeiéptetni, amíg a további reformokat is meg nem valósította.
A belügyminiszter ezután jövő programját fejtette kl.
Így alsófoku közigazgatási bíróságot tervez az Ítélőtáblákkal kapcsolatban. A gyámügyet is reformálni akarja. Állami gyámhatóságot akar felállítani a mai szervezet melleit. Rövidesen a Ház elé viszi a középfokú közigazgatási hatóság átszervezésére Irányuló törvényjavaslatot. Ki-
jelentette, hogy a minisztériumok által gyakorolt felügyeleti jogkört intézményesen akarj? kiépíteni. Szabályozásra vár a községi szervezet, melyek számára biztosítani kell az autonómiát. Ha ezeket a kéraéseket mind sikerült megoldani, okkor sor kerülhet a közigazgatási eljárásnak és szervezetnek egységes kodifikálására is.
Hangoztatta végül, hogy a községek háztartásának terhelt Is csökkenteni kell, mert ma 500 millió az önkormányzati teher, tehát bizonyos pénzügyi diktatúrára van szükség. Rendezni kívánja a községek és városok építkezéseinek ügyét Is.
A Ház a 43 szakaszból álló javaslatot általánosságban és részleteiben is elfogadta, majd kimondotta, hogy ma, pénteken kezdi meg az állami kölcsön felvé eléről szóló törvényjavaslat tárgyalását.
Az ülés 9 órakor ért véget.
Roosevelt üzenete az Egyesült Államok kongresszusához a bankválság megszüntetésére
Kéri a törvényhozást, szavazza meg a hatóságoknak ellenőrző Jogkört adó törvényjavaslatokat
Állampapírokkal fedezett, egészen uj fajtájú kincstárjegyek kerülnek kibocsátásra
meg akarja nyitni az üzlclképes veinek ellenőrző Jogokat adnak bankokat és csak azután jöhetnek a bankok felett a betevők védelmére. törvényhozási intézkedések a belevök A pénzintézetek megbénilását nem pénzével való spekulációk és más lehet tovább fenntartani. Ezen tör-vlsszaélések megakadályozására Hogy megnyithassák a bankokat, kéri az elnök a törvényhozást, szavazza meg azokat a törvényjavaslatokat, amelyek a kormányzat végrehajtó szer-
London, március 9 (Éjszakai telefon jelentés) Csütörtökön délben ült össze az Egyesült Államok 37 Ik kongresszusának renakivüli ülésszaka, hogy meghall-Rassa Roosevelt elnök világszerte nagy érdeklődéssel várt üzenetét a bankválság megszüntetésére. Roosevelt, üzenete szerint előbb
vények megszavazás*, véget fog vetni a mai zavaros állapotnak és lehetővé teszi egyúttal a visszatérést a rendes üzleti éleihez, mert elosz latja a bizalmatlanságot.
Az elnök kijelentette, bizik abban, hogy az u) törvényhozás tagjai 4f érzik a rájuk háruló sulyoe felelősséget es igy nyugodtan megkezdődhet a siker várható reményében a nemzeti újjáépítés mindenre kiterjedő tervének tárgyalása.
A washingtoni képviselőház Jövendő elnöke kijelentette, hogy a beterjesztendő bank-törvényjavaslat állampapírokkal fedezett, egészen uj fajtájú kincstárjegyek kibocsátására ad majd felhatalmazást. Bármely egyénnek, banknak, vagy vállalatnak joga lesz állampapírokat a Kincstárnál benyújtani és azok ellenében megfelelő kincstári pénztárjegyet kérni.
Newyork, március 9 Beavatott körökben ma kijelentették, két milliárd dollár értékben ujabb bankjegyek kerülnek kibocsátásra, hogy igy lehetővé tegyék a bankoknak, hogy a pénztárak általános újra megnyitása ulán a betevők minden igényét kielégíthessék.
Puccsra készülnek az osztrák szocialisták
Budapest, március 9 Bécsben az a hir terjedt el, hogy az osztrák szocialisták puccsal akarják megoldani a politikai helyzetet. Az osztrák kormány elrendelte a bécsi és a környékbeli helyőrségek riadó készültségét.
Kina megkísérli
egész Mandzsúria visszafoglalását
London, március 0
(ÉjszakaI telejonjelentés) Csang-kalsek és Csangcsollang tábornokok, valamint Soong helyettes mini zter-elnök Pekingtől néhány kilométernyire titkos tanácskozást tartottak, melyen elhatározták, hogy lemossák a jeholi kínai vereségek gyalázatát, sót megkísérlik egész Mandzsúria visszafoglalását.
A kinai hade.ő állilólag már meg is kezdte bárom irányban elő-nyumulásál a japánok ellen. A kínaiak részéről erős offenzíva várható.
Tan díjmentességet kapnak a hadirokkantak gyermekei
A reállallolák alsó osiMly.lba bev.xetlk a lat ül nyelvel
Budapest, március 9 A képviselőház egyesitett bizottsága ma l.áng Boldizsár báró elnökletével folytatta a rokkant törvényjavaslat tárgyalását. Farkas Elemér előadó löbb pontra nézve tett javaslatot, amelyet a bizottság elfogadott A bizottság magáévá
ZALAI KÖZLÖNY
1063, március 10.
telte azl az álláspontot, hogy a tandíjmentességet kiterjesztik mindazokra a hadigondozottakra, akik az Összes Iskolákban legalább általános Jő tanulmányi előmeneteli tanúsítanak. Foglalkozott a bizottság a zslb-árusok ás a házalást engedély ügyével, továbbá a Irallkengedélyekkel és egyéb állami logosllványokkal. A bizollság Álláspontja az, hogy szerzett jogot e téren semmiféle sérelem nem érhet. Ezzel a bizollság a törvényjavaslatot részleteiben le Is tárgyalta.
Budapest, m&rfllusjS
Tegnap befe|ezödött a háromnapos ankét, mely hivatva volt megoldani a középiskolai oktatás reformját. Az értekezleten elhatározták, hogy a reáliskolák első négy osztályában ufra bemelik a latin nyelv tanítását és a gOrOg nyelv tanítására Is sor ketül oly módon, hogy választani lehel a gOrOg, vagy valamely modern nyelv közül.
A rádió Is közvetíteni fogja a nagykanizsai országzászló ünnepséget?
A junlus 11-lkl országzászló leleplezés ünnepségeinek monumentalitása az előjelek szerint messze tul lógja haladni minden eddigi kanizsai ünnep méreteit. Urmánczy Nándorral az élén az aznapi kanizsai filléres gyorssal megétkezik az Országzászló Nigyblzollság egész vezérkara, köztük külföldiek Is. Dr. Krátky István polgármester és az egyealllelek vezetőségei erre a vasárnapra reprezentáns programot készítenek elő. Igy erre a napra tervezik a Frontharcosok zászlószentelését Is. Szó van attól, hogy a zászlóavalásl ünnepség egész műsorát a magyar rádió is közvetíteni fogja. Az ezt célzó elökéazitó lépések már folyamatba?. vannak. Mihelyt az idö lelenged, az országzászló alapjának
építkezése megkezdódik.
*
Senki se feledte el filléreit beküldeni az országzászló céljairat
Amor profanus
(Regény 1914-ból) 58
Irtai SZABÚ ZSIGMOND
A világos lazurzOld szinü háttérben olyan voll ez a karcsú leány, mintha liziano aranytónusa öntötte volna el bűbájos színeivel.
— Istenemi Milyen csodásan szép maga, Margit I — kiáltotta Monostory spontán megnyilatkozó lelkes rajongással.
A leány boldogan mosolygott feléje és egy lépéssel előbbre jóll.
— Nem I Nem I Marad|on ugy, mini előbb voll — fakadl kl Monostory a művész önzésével — ncin tudok betelni nézésével I
— Hál annyira tetszem magának ? — kérdezte mosolyogva Margit.
— Soha sem láttam szebbel I — Monostory hangjából az őszinteség csengett.
Most az égen a folyó arany ragyogó világossága terjedi szél és az égő bibor színeibe ömlött ál. A ló szélesen elterülő lüjjre-.ctodás szin-halásokat kapuit. A topáz lejszeíü kék sávja mellett az amethyszl ibolyaszínű csíkja húzódott, odább a tavaszi tétek fakadó füveinek világos zöldje látszott, oujj Isinél az
A hevület szervezetlensége okozta,
hogy a soproni Kamara kerületének nem futott hely az IPOK-ban
Nagykanizsa, március 0 Mosl, hogy az IPOK alakulása megtörtént, nem kis megdöbbenést okozott, hogy a legnagyobb vidéki kamatából, a soproni kamata kerületéből senki sem kerüli be az IPOK
válaszlmányába, holott a soproni kamata területén olyan fétllak működnek, kiknek lénykedéséte az egész országban felfigyelnek. Különösen Nagykanizsa elvárts volna, hogy Ipariestülele kebeléből bekerül valaki a választmányba.
Ehelyett nemcsak Nagykanizsáról nem került be senki az IPOK válaszlmányába, banera az egész soproni kerületből sem.
Alkalmunk voll az egyik kanizsai vezetöférfiuval beszélgetést folytatni, aki kijelentette, hogy Nagykanizsa már azért sem érdemelte ezt az eljárási, mert a soproni Kamara és főleg a nagykanizsai Ipartestület volt
az, amely ai IPOK mellett kitartott és mellelte nyíltan állást foglalt, ugyanakkor, amikor a többi kamarák és Ipartestületek nem szimpatizáltak az Iparosság tan uj érdekképviseleti szervével.
Hogy igy végződölt a választmányi választás, annsk többek között az Is oka, hogy a többi kamarák és Ipartestületek megszervezve vonultak fel a választásra és olt a legnagyobb agltáctót fejtették kl embereik érdekében. A ml kerületűnkből ez nem történt, mert nem tartották azűksé-gesnek a külön propagandái, |oggal gondolván, hogy működésűket ismert az ország iparossága.
Mindenesetre tanulság volt. A nagykanizsai Iparosság Ismét tanult, amit adandó alkalommal érvényesíteni is log: saját jól felfogott érdekében.
Itt az uj tavaszi divat!
D\'us választék legújabb szabású tavaszi
női köpenyekből
Divatos női és férfi ruhakelmék • köpeny és kosztümp.nyagok
megérkeztek
5INGER
DIVATÁRU HÁZBA
D] tervek szerint virágozzák lel a tavasszal Nagykanizsát
Az Idén már minden teret parko sltanak — Minden terv a nemzeti gondolat jegyében született
Nagykanizsa, március ö
A Nagykanizsát látogató idegeneknek, de magának a város közönségének szeme is jólesően pihent meg az előző két évben azokon a parkosított és virágdíszekkel ellátóit tereken, ahol azelőtt csak kopárság tekintett feléje. Dr. Krátky István polgármester nemcsak a „Virágos Nagykanizsát" teremtette meg, ha nem a város erdöhivatala nagyobb parkosításaival, tereinek diazitéseivel és ezeknek az Irredentizmus szolgálatába való állításával olyan munkát végzett, amelyről a fővárosi sajtó is megemlékezett és fényképet is közölt a kanizsai irredenta virágágyakról, amelyek olyan ötletesen és művészi Ízléssel voltak kivitelezve, hogy Budapest nyilvános tereinek is diszére váltak volna.
A városi erdöhlvatal minden évben u] tervekkel, uj ötletekkel lgyek-
Olcsö saslD&tix-teoy a „Zalai Köxlöny" Pes/re uíaxó olvasóinak
Budapestre utazó olvasóinknak akarunk kedveskedni az alábbi utalvánnyal, amit március folyamán többször meg fognak találni lapunkban.
twtf\'htf Hn\'lii1--—-==3. .
A TIMOSA t mindenkinek meg
kell néznie I Hogy a Zalai Közlöny Pestre utazó olvasói la megnéihesaók, ezt az
UTALVANY-t
bocaáltjuk rendelkezésére, melynek hoazolgAltatAsa ellenében a budapesti BIvTllIJiN-TER! SZÍNPAD Jegypénztára kottfi darRb It-V.Vlokál olcsóbb Jogyot ad kl. Előadtuk mindennap fél ö éa tél 9 órakor.
Adrin kék szine, azon tul egy széles vonal az ég biborából.
— Odanézzen, Margit és csodálja ezt az isteni szlnjálékotl — szólt lelkesedve Monostory és önkéntelen mozdulattal megfogta Margit csuklólát. Bejártam jó darab világol, láttam óceánokat, a nagy tavakat, de a fénynek és a színeknek ilyen jálékál sohal Nézze milyen csodálatosan szép itt minden I A hellén dalosok álma ez a fénylő elysiumi tavakról, melyeknek partján, mint karcsú iillomszálak a fehétlestü najádok járnak. Oh, mily boldog vagyok, hogy a maga szépségét ebben a csodás környezetben láthattam. Igen, Igen olyan volt előbb, mint Pcrugiito rajongó nézésű Madonnái, akiknek élő mását a Trasimenl ló partján láthatta a nagy mester. Valamikor én is jártam ott és a művészet után rajongó ifjú lelkemmel kerestem a fiatal peruglai feslö-legény, az islenl Raffaello lába nyomait az erdős hegyek koszorúzta ló partján. Akkor még nem hillem el, hogy a földön élőn járnak olyan nők, kiknek isteni szépségeit ö megfestette Madonnáiban. És amit Umbrlában, Totkánában fiatal. korom hevülő rajongásában hiába kerestem, most megtaláltam itt a Ba-
laton partján. Igen, Igen Margit, Igy találkozik össze az élet a művészet isteni ihletéből kipattant remekeivel I\' Boldog vagyok, hogy megérlem a szépnek ezt a csodálatos összhangját, melynek látása mosl a legtisztább gyönyörrel tölti be a lelkemet.
Margit Idegenül tekintett Monos-toryra. Az ő köznapi fogalmakhoz szokott lelkének különös volt ez a bang, melyet a művészei iránti rajongás lelt fotróvá. A földi szerelem egyszerű szavaira vágyott, azokra a kifejezésekre, amelyekel 0 álmaiban hillott és amelyeket olyannyira szeretett volna Monostorytól hallani. A part keletl\'kanyarulata felé tekintett és mintha köznapibbá és általa megértbetöbbé akarta volna tenni társalgását, azt mondta: — Nézze I a Solthy gról kastélya I Monostory odatekintett. És meglátva a kastélyt, kellemetlen érzés vett rajta erőt. Az voll az érzése, mintha onnan egy flnomlelkü, a legmagasabb Ideálokai megértő nő tekintene Ide és csodálkoznék azon, hogy az az ember, akit ő arra méltatott, hogy magához hasonlónak Ítélte, most egy külvárosi színház kardalosnőjével tart pászlorórál és lealacsonyítja a művészet fenséges Ideáljai! azáltal, hogy ennek a köz-
napi nőnek beszél róla. És mintha ez a láthatatlan tekintet rosszul esett volna neki, megfordu\'t és azt mondotta Margitnak:
— Menjünk le Innen a tó parijára I Jöj|ön, megmulatom .a hű szerelmesek barlang|ál".
Leleté mentek a dombtól a parthoz vezető ösvényen. A víz felé egyenes vonalban metszödött le a magas agyagpnrt és fent egy plató-szerü kiugrás fölött kormos szegélyű, elég nagy barlang nyiláaa látszott
— Az odafent a hű szerelmesek barlangjai — mondta magyarázó gesztussal Monostory.
— Nézzük meg közelebbről, — szólt Margit kíváncsi érdeklődéssel.
— Egy kissé nehéz oda feljutni, de ha akarja, megkísérelhetjük. Vigyázzon, én majd előre megyek. Igy nl 1 Alija Ide a kezét, hogy lel-segithessem I
A part lépcsőzetes kiugrásain ha-ladl felfelé és mint a pyramtsokon a vezető arab, ugy segítette a leányt. Már az alkony homályos szürkesége terjedt el a víz felett és a növekedőben levő hold sarlója fénylett az esteledő égbolton, mire feljutottak.
A hegymászás fáradalma pirosra festette Margit arcát és sűrűbben szedte lélegzetét. (Folit kív.)
1938. március 10
ulk előállni és > váios minden terét dinolltanl. 1933 tavasiára is el-Kiittllek a tetvek, amelyek kellemes meglepetést Ígérnek. Az állomás épHIelélől keidödöieg, végig a Horthy Miklós-utón, a törvényszék ,10111 térség, a Deák-tér, a Szenl Hlromság hála mögölll park, a vasul melleltl sétány (Városliget) és a többi tér: mind teljesen u] tervek szerint lesznek parkírozva. Az idén már a város minden egyes lere díszítés alá kerül. Mindén egyes virágágy a nemzeti gondolatot éa a magyar Irredentizmus! fogja ismét szolgálni.
Erőss Rezsó városi erdömérnök terveli már beterjesztene a polgármesternek, aki azokat jóva Is hagyta.
i 48-as szoborra
érkezett alábbi adományokai azzal közöljük, hogy mindenki, akiben él a mindnyájunkért eleseitek iránti hál* ét kegyelet érzése, — mindenki. aki meg lud|a becsülni a szenl msgyar rögre kihullott piros magysr vért, tekintse példaadásnsk azok áldozatkészségét, akik már lerótták adományaikkal a nemzet mártíréinak kl|áró emlékezés áldozatos adóját
*
Nagykanizsa /. sz. postahivatal már-ciua bavl hozzájárulása 5 P.
Nagykanizsa 2. az. postahivatal (moz-gópoatáaok): Barnbáa Kálmán lölel-ügyelö, Thury Ernő felügyelő, Oönrtöa lalván tiszt, Vucsák György tlazt, Sas Ilánlol felügyelő, Ütő László főellenőr, Horváth Ferenc alüazt, vitéz Gárdonyi Ádám altiszt l-l pengő. Molnár István lötlazt, Haraáuyl József tlazt, Kolch József, Koroaecz József, Szuklcs László, Kétlel Pál, Benő Poreoo, Németh József, Hedenok Ferenc, Mnczag István, Szmu-diw László, Kovács Józsot," Szüoa János. Boros Ferenc, Vuklca János, Horváth György, Kotnyek István alUiutek 50-60 llllór, özv. Bálint Józsetnó tnkn-rllónfl 50 üli., Kuzsoor György altiszt W fillér. Mlkó Józsot altiszt 80 üllór és Nagy Sándor altiszt 10 tlllér.
Stolnor ozredos (Bécs) 10 Schilling, ScMIt hozsd 5 p, Prtedenthal László, Schleas Testvérek, vttóa Bujdosó ayörgy 3 P, dr. Bock Rezsó, Kálmán Uó, Bolníl Jónoa, Kualos Józaet 2 P, Lldltt Samu 1. 30 p, Szabollcs József, Klelnfeld Ignác, Gráf Béla,-Dobrin Richárd, Mogyl-morecz Tnmás, Tlbolt Lajoa, Sáfrán Ferenc, Rátksl László, Fala István 1—1 pongó, Tomnalla Gyula, Somogyi Sándor 80-80 tlllér. Tóth József, Fihn *dolf, Czulek Anlal, Krausz Józaof, Büko László 50—BO fillér, Magyar Gyula M llllér.
VARGA
Mos Fsat
Tlsarltt
Gallérok tisztítása
■-IO fillér
Horthy Mlklós-ut 8. Hunyadi-utca 19.
*»\'■«\' KÖZLÖNY
MugszUní a „Zala"
Sem t/rbtfn, sem Bdlln/ék, sem Somogyi Béla, 0anem Somogyi /likára n lu -a/aoitos,
alti be/elen/e//e ax alispánnak a „Zala" megsxllnéséí -
Nagykanizsa, márolus n Valóságos ,111 a vörös, hol a vörös" Játék folyik a ,Zsla" lulajdon-|oga körül. Urbán Oyula mint tu-la|donos klnálla fünek-fának a ,lap-|ál" (még Békéscsabára is elutazott és 3000, nyomdástól 5000 pengőírt klnálla a Zalát, utoljára leszállt 2000 pengőre) A végén három éven át havi 100 pengő .apanázs" ellenében eladla Bdllnt Istvánnak és Rátkay Istvánnak. Ök sem voltak azonban tulajdonosok, mert közben kiderüli, hogy Urbán Oyula nem a saját lap-
|át adta el. Feljelenlés... Rendőrség... ügyészség... A végén kitudódik, hogy dr. Somogyi Béla letenycl képviselőé a lapengedély. Bünügyl zárlat... kártérítés... anyagi felelősség...
Az eljárás még ma is vizsgálati stádiumban van. — Csakhogy dr. Somogyi Béla sem ismeri el salátiának a Zalát. A mai postával ugyanis Somogyi titkárától, Ihász Ernőtől, akinek neve a Zalán tele-, lós kiadóként szerepeli, a következő levelet kaptuk:
A „Zalai Közlöny" tekintetes szerkesztőséginek \\ Nagykanizsa
A .Zalai Közlöny\' folyó hó 5-én mrg|elent számábsn .Mi tőr-Unt a Zala eladása körűi" elmü cikkre nézve a következő helyea-bltést kérem lapjuk legközelebbi számába közzé lenni:
1. A .Zala" clmü lap lula|donosa nem dr. Somogyi Béla képviselő ur, hanem Ihdsz Ernő.
2. Hogy Urbán Oyula kinek és miként adta el jogosulatlanul a lap tulajdonát, az rám nem tartozik, mert ugyanezzel a joggal az Önök lapját Is eladbalta volna.
3. Nekem, mint laplulajdonosnak Bálint és Rátkay urakkal semminemű összeköttetésem nem volt, lg/ tehát a feljelentésnek rám való kiterjesztése elé megfelelő felkésztlllséggel tekintek.
4. Mindéitől eltekintve, a .Zala" clmü napilap megszűnését a tegnapi napon Zalavármegye alispánjának bejelentettem, hogy a további bonyodalmaknak ezáltal is elejéi vegyem.
Budapest, 1933. máicius 8. Maradtam kiváló liszteieltel
Ihász Ernő
A lulajdonos fenll nyilatkozata szerint tehát a Zala, miután a végén mégis csak van Jogos tulajdonosa, — megszűnt, évfolyamának 51-ik évében, viharos fennállásának 3-ik hónapjában. (A régi, nagymultu, igazi .Zalá"-nak eladóit, de közben elévült lapengedélye I. I. még ma is a Zalai Közlöny kiadóhivatalának tárcá|ában van, legalább Is sajlójogl merészség volt tehát egy uj lapengedéllyel megindított, tehát teljesen más lapnak, csupán a dm azonossága alapján, mindjárt az 51-ik évfolyamában megazülelnle.
Bálint és Rálkay teljes jóhiszeműséggel, bár kellő körültekintés nélkül, egy jól prosperáló üzlet reményében vették meg Budapesten a Zalát Urbán Gyulától, annak be-
mondásai alapján s cssk mikor leérkeztek Nagykanizsára, látták, hogy egy 95 (kilencvenöt) előfizetővel rendelkező lapot vetlek meg. Ekkor Is remélték azonban, hogy sikerül majd vállalkozásukat felvirágoztatni és ebben a reményben tetemes összegeket fektetlek bele, mígnem kiderült, hogy amit megvettek, nem Is az övék.
Ej$k a jóhiszemű áldozatok most természetesen keresik káruk megtérítését, ugy, hogy a Zala ügyérek még további érdekes fejleményei várhatók, annál is inkább, mert Urbán Oyula .laplulajdonosl" manőverei nem csak Báiiniékal károsították meg érzékenyen, hanem az uj gazdákhoz csatlakozott segítőtársak egész sorát.
Még egy
Kedves Szerkesztő Kollegái Nem a sajtótörvény vonatkozó rendelkezésére utalással, hsnem csak az Igazsághoz való ragaszkodás kedvééri, tisztelettel kérem, hogy b. lapjukban szíveskedjenek közreadni a következő helyreigazítást:
A .Zalai Közlöny" Urbán Oyula a .Zala" című napilap szerkesztője ellen Indított bűnvádi ügyben, félreérthette Nagykanizsa város polgármestere elölt tett kijelentésemet, mert én nem azt mondtam, hogy a lap fetelőa klad<5|a: Ihász Ernőre Is kiterjesztem a bűnvádi feljelentést, hanem azt, hogy az anyagi felelősség
nyllatkoxat
kérdéséi kiterjesztem Ihász Ernőre, mint a .Zala" felelős kiadójára Is.
Nagykanlzaa, 1933. március 9.
Báliul litván, Milaplró.
Idtffárás
A nagrkanlzaal uistsorológtal ratg-flgyeló lalentéaoki Csütörtökön a hlmér-léklet: Reggel 7 órakor -f<. délután J ótakor +51S, eate 8 órakor -f 1*4.
i\'rlMzet: Egésa napon ál borult égboltozat.
Szélirány: Reggel kelet, elélt . éa este ésiakkelctl szél.
(Rjuakal rádlújiknUi) a atalaaralé-■ lal laláaal jaltall aula 10 ára-kari FalhOa, ruatar,rlib Itt .ár-ható.
Van még csodát
(Az orvot ÓM a honorárium)
Ez elé a szerény híradás elé azt az optimista, de kissé hosszadalmas elmet Is írhattuk volna, hogy .emberek, nincsen elveszve még minden, amig akad a világon egyetlenegy becsületes ember" De írhattuk volna azt a romantikus elmet Is, hogy .egy kanizsai orvos találkozik a becsüleltel". Meri csodának biz1 « Is elég nagy csoda.
Az említett szimpatikus kanizsai orvos csak mellékszereplője ai esetnek. De nem megvetendő melléksze-rep, amelyhez a pénzeslevélhordó statisztáit, aki egészení váratlanul 80 pengőt hozott a szöbanforgó orvos elmére. Nemcsak váratlanul, hanem egészen misztikus eredettel. A kísérőlevél ugyanis csak fokozza a homályt. A papnevelő intézet Igazgatója, akt mint feladó szerepel, csak megbízási teljesít. A névtelen megbízó az orvosnak még kilenc évvel ezelőtt kezelt paciense, aki dlákvolla és pénztelensége mlalt akkor az orvosi honorárlbmmal adós maradt. Miután a papnevelő Intézet Igazgatója mm közli a megbízó nevét, az o.\'vos hiába kutat, az emlékezetében és könyvet között. Debát Itt nem Is ez a fontos. A hangsúly azon van, hogy valaki kilencéves tartozását és ezzel egyidős lelkiismeretben lidércnyomását a 80 pengő elküldésével kilenc év ulán pusztán saját Jószántából likvidálta...
Hát nincsenek csodák?
A magyar katona
A magyar vilézség ezer éve a lárgya annak a páratlanul díszes kitllltásu kétkötetes műnek, amely a Franklin Társulat kiadásában most hsgvta el a sajtói. Csodálatos, hogy mindeddig hiányzott a magyar irodalomban olyan munka, amely a magyar hadvezérek, lisztek és közkatonák önfeláldozó kölelességlelje-sliését, bátorságát és hősiességét hiteles történeti adatokkal és egykorú Illusztrációkban bemulatla volna a magyar közönségnek.
Ezt a régen érzel I blányl pótolta most négy kiváló ktlonalró, akik a magyarság ezeréves h reálnak tükrében bemutalják a magyar kalona páratlan harci értékét, önleláldozá-Báí, hűségéi. Bár a nagy mű a leg-ujsbb hadtörténél! kutatás minden adatát gondoaan felhasználja, mégsem válik sehol szürke adathalmazzá, meri a könyv Irói: Pllch Jenő ezredes és Oyalóky Jenő ezredes. a Magyar Tudományos Akadémia tagjai, továbbá viléz báli Berkő lalván izredcs és Markó Árpád alezredes, a lollnak is mesterei, "gy. hogy a mű nem szakemberek számára — rkiknck elsősorban ké-azüll - - a legélvezeleseob ol rsmány.
A gyönyörű kél kölelet mlnlegy 500 kép, vázlat és melléklet diszlli, amelyeknek nagy része Itt jelenik meg először. Külső és belső értékének beszédes tjl|onyaága, hogy három olyan ajánlással jelent meg, amelyeknek mindegyikére lel log figyelni a magyar közönség: nagybányai vitéz Horthy Miklós kormányzó, vlléz József klr. herceg láhornagy és |áklal vlléz Oömbös Oyula miniszterelnök és honvédelmi miniszter facsimilében közölt ajánló sorai nemcsak a magyar kalona kiválóságának lelkes magasztalásai, hanem egyúttal hangos tanúbizonyságok A magyar katona nagy nemzet-nevelő értéke mellett.
Ez a nagyszabású mű forró vallomás mullunk dicső hagyományai mellett és példaadó buzdítás a jövendő magyar nemzedék azámára.
ZALAI KÖZLÖNY
1933. márdua 10.
Araig egy vezércikk eljut odáig...
Nagykaolzaa, március 9 írdekes, humoros, amellett az újságírás boszorkánykonyhájának egy szögletébe betekintést nyújtó elöa-dást Isrt Barbarlts Lajos, s Zalai KOziOny felelős szerkesztője március 18-án, szombaton esle 9 órakor az OMKE helyiségében. A sok vidám epizóddal tarkított előadás cime: „Amíg egy vezércikk eljut odáig...\'
Emlékeztető
Márc. U. Az lzr. Nőegylet jelmeze* purim-bálja a Kaszinóban.
— Ax Ipartestületi Dalárda jubileuma és serlegavatása a Koronában
Márc. 12. Liceálls előadás 6 órakor a városházán (Surányi Gyula).
— Liceális előadás Klskanizsán az Olvasókörben fél 4 órakor (dr. Fülöp Qyörgy).
— Szent Ilona Leányklub böjti e»lu \'41 7-kor (Oazdag Ferenc).
— *-i;*dá8 a Legényegyletben fél 9-kur (Kelemen Ferenc).
— Jamboree-előadás a városhaza dísztermében 4 órakor.
Márc. 13. Márciusi Ifjak ünnepélye
9 órakor a ez nháiban. Márc. 14. Böjti konferencia a fehér-terember 6 órakor (Kolla János).
— Bucsu-bankett Qombár Qyula tiszteletére 8 órakor a Koronában.
— A zeneiskola növendékhangversenye 6 órakor.
Márc. 15. Az Irodalmi Kör haiaflas ünnepsége d. e. 11 órakor a Színházban.
— Szent Ilona Leányklub hazafias ünnepélye 6 órakor.
— A Füttöházl önképzőkör nemzeti ünnepílye 6 órakor a Markó-vendéglöben.
Márc. 18. Előadás az OMKE-ban
9 órakor. (Barbarlts Lsjos). Márc. 19. IJceálls előadás 6 órakor a városházán (dr. Qéber Ödön).
— lzr. hitközség közgyűlése.
— Szent Ilona Leányklub böjti estje fél 7-kor.
Márc. 20. Vetltettképes liceálls elő-dds a színházban 6 órakor (Noll
Márc. 21. Polgárt Egytei rendkívüli közgyűlése 6 órakor.
— Böjii konferencia a fehéi teremben 6 órakor (dr. Kerkay József).
— Siklós Albert előadása a zeneiskolában 9 órakor.
Márc. 25-26. Országos OMKE-
kongresszus Nagykanizsán. Márc. 26. Zenei liceális matiné fél 12 órakor (Vannay JánosV
— Liceális előadás 6 órakor a vároíházán.
Márc. 28. Böjti konferencia a fehérteremben 6 órakor (Pehm Józsel). Ápr. 3. A zeneiskolai tanárainak
Brahms-hangversenye 9 órakor. Ápr. 3, 5, 9 Az lzr. Leányegylet
gyermekelöadisa a színházban. Apr. 4. Böjti konferencia a fehér-teremben 6-kor (P. Rónai Oyörgy).
— Köztisztviselők részére rendkívül előnyös butorvásárlási alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók — Kopstetn bútoráruházban, Horthy Miklós-uí 4.
Súlyosra fordult a leszart vízvári éjjeliőr állapota a kanizsai kórházban
A segédjegyző gyilkosa agyonlőtte inagát
Muzsek Pál vízvári éjleliör, a hjtlárőrOk súlyosan megsebesltell áldozatának állapota komolyra fordult. A rendőrkspliányság ennek ■lapján megkereste a törvényszék vlzsgálóblrájál, hogy Muzsek Páll a kórházi ágyon kihallgassa.
Dr. Almássy Oyula vizsgálóbíró legnap délben kiszállt a kórházba, ahol a 8 számú kórteremben fekszik s bajonellszuráslól sulyossn sérüli éjjeliőr, aki kölelességleljesllésének áldozala. Muzsek elmondla, hogy öt szúrást kopott, de ezekből négyet a nehéz kabátja felfogott, csak az Olödlk hatolt a mellébe. Almássy Muzsekel megesketle és a jegyzőkönyvet megküldte az illetékes kaposvári törvényszéknek.
Nagykanizsa, március 9 Megírta a Zalai Közlöny, hogy vasárnap esle halálos klmenelelü verekedés látszódott le Vízvár községben, ahol sgyonszurlák Bosznay Béla segéd jegyzőt. Vegyes katonai és polgári bizottság szállt ki Vízvárra a bűnügy tisztázására, melynek Bódls János, Kristóf Dezső, Horváth Oyula és Ktrlpolvszky Dezső halárörök a gyanúsítottjai. A kalonal bizottság ugy Intézkedett, hogy mind s négy halárőrt szállllsák a szombathelyi katonai fogházba. Közvelienül az elszállítás elölt Kiripolvszky Dezső egy őrizetlen plllsnalban katonai fegyverrel mellbelötte magát és meghalt. Ulolsó perceiben bevallotta, hogy ö szúrta meg a segéd-jegyzöl,
Megérkeztek az
angol, magyar egyéb külföldi
férfi és női tavaszi kabát- és „, kosztümszövetek, melyek vétel-
kényszer nélkül megtekinthetők
Klrschner Mór ttKontúruházűban
Magykassiixaas, Ffi-t 3.
Husz díjjal pályázatot hirdet rejtvényekre a „ Zalai Közlöny"
A ,Zalai Közlöny\' uj pályázalot hirdet. Ezúttal azyolvasőnak magának kell megfejtésre váró kérdéseket felsdnia.
A szellemi sport a keresztrejtvényekkel lendült lel pír évvel ezelöll s mlg mellette sok kisebb nagyobb szórakozási divat-cikk a yo-yo pár-heles sorsára jutott, addig a szellemi torna híveinek száma napról-napra több. UJ rejlvény-ujságok jelennek meg egymás után, a lapok rovata! kifogyhatatlanok az elmésnél elmésebb rejtvényekből.
A .Zalai Közlöny\' eddigi rejlvény-pályázatal is a legnagyobb népszerűségnek örvendtek. Ez adta a gondolatot, hogy most azoknak Is nyújt-sunk egy pályázatot, akik szívesebben foglalkoznak rejtvények fabiiká-lásával, mint azok megfejtésével. — Ezért mostani feladatunk a következő:
Tessék rejtvényeket készíteni. Lehet találós kérdés, kereszlrejivény, betűrejlvény, képrejtvény, számtsni,
általában kinek-kinek a fantáziája srerinl, bármiféle rejlvény, csak öt-ieles legyen.
Határidő március 29.
A pályázatok mellel! közölni kell azok meglejléBét, a rejlvény készítőjének nevét és cimél.
Husz legsikerüllebb rejtvényt fogunk díjazni s azokat — készítőjük nevével — amennylbrn nyomdailag Is kivitelezhetők, közölni Is fogluk u|abb pályázatok keretébe,1. Az érdemes rejtvényeket a nemdl|azotlak közül Is kl fogjuk válogatni közlés végeit, természetesen minden esetben beküldőjük nevével.
I. dlj: egy karkötő óra.
II. dlj: a Schülz-cég dija.
III. dlj: egy thermos (Szabó Anlal üzletéből).
IV. dlj: Noll Józsel egy rézmetszete.
V. dlj: egy olajfestmény.
VI. dij: egy doboz levélpapír.
VII—VIII. dlj: a .Zalai Közlöny"
negyedévi előfizetési dija.
IX—X. dlj: egy-egy dob^z névjegy
XI—XX. dlj: egy-egy könyv.
NAPI HÍREK
NAPIREND Márolua 10, ptntak
Római katollkna: 40 vértanú. Proteal.: Olimpia. Izr.: Adar. hó 12.
Városi muzeum és Könyvtár nyitva csütörtökön Éa vaiirnsp délelőtt 10-tól 12 óráig.
ayógyaitrtári Íllíll szolgálat t hónap, bari: a Mária-gyógyszertár Király, utca 40. aa. éa a klakanlsaal gyógyszertár.
QöitUrdö nyltvs reggel 8 órától tata 6 óráig (hélló, azerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
Mindért mis oly messze...
És róluk szól minden: mese, ének, dallam, Ml lelkemben olykor fel-fel zengve támad Gondolkodó némán nagy magányosságban. Amint /drogatom a régi utcakal.
Kacagásuk csendül az álmok csöndlébe, Színes, mosolygó lesz egyszerre ax álmom. JOvó utak, vágyak tervéi szOvdgetve Vég nélküli hossza, fáradt éjszakákon.
Minden más oly messze. MII az élei adhat Többet-e, keveset? — muló bo\'dogsági És az ut végére majd csak elérkezünk Hogyha meg Is sebzett sokszor ttlske, ág.
Minden más oly messze, kél kicsiny emberke lm\' az egész élei: kód és napsugár. Minden más oly messze... belevész az estbe... Tavaszt mezókón két kis ember Jár...
Dr. Wlnkitrné Munkácsi tlotml
— (Liceálls előadás Klskanizsán) Klskanizsán vasárnsp délután fél 4 órakor liceálls előadás lesz a Polgári Olvasókörben, melyen Fülöp Qyörgy helybeli ügyvéd fog előadást tartani, sz egyesüld élet jelentőségéről és s klskaulzsal hősi emlékről.
— (A zeneiskola növendékhangversenye) különféle nemzetiségű és különböző slllusu szerzik munkáiból összeállítót! műsorral I. hó 14-én délután 6 órakor lesz a zeneiskolában. Jegyek 50 és 30 filléres árban a Krátky tőzsdében és a zeneiskolai szolgánál kaphatók.
Az Országot Polg. Iskolai Tanáregyesület köszönete a Zalai Közlönynek
Nagykanizsa, máiéiul »
Az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület elnöksége a köveikerő levele! intézte a Zalai Közlöny szerkesztőségéhez :
.Nagyságos Főszerkeszlő Ur I A Zalai Közlöny f. évi február 16.-1 száma birtokában nagyon köszön|ük m. I. Főszerkesztő Urnák, hogy nagybecsű lapjának vezető helyén, az Iskolaüggyel foglalkozva, kegyes volt rámutatni arra, hogy a közön-aég és a szülök hol keressék a bajok Igazi okait és védelmébe velle a tanítót és s tanári a sajtó Igaztalan támadásaival szemben. Fogadja m. t. Főszerkesztő Ur, öszinle tiszteletünk nyilvánítását. Budspest, 1933. márc. 4 én. Hazafias üdvözlettel : Havas István elnök, v. Kiss Béla főtitkár."
Nincsen párja sehol az „Igmándl" [víznek,
Mert hűséges őre jókedv
|s egészségnek.
1ÜM márdas 10.
Jamboreí-elöadás Nagy-Kanizsán
\' A nsgyka-nlzsai cser-kész- csapatok rende-
ZAlAl KÖZLÖNY
ben, vitéz Faragó Ede otsr. vezelö-llsit lati előadási a Vllég-Jsmbore-eröl, Résztvesznek az előadáson vitéz Veder Mihály tábornok slláb r-parsncsnok ás dr. Keleti Józsel h altáborparaucsnok. Az előadáson szerepel az egyesített cser készénekkar is az Bregcserkészcsapat mari-dolliuenekara.
A Jamboree augusztus hóban lesz hazánk egyik legszebb helyén Oödől-lön, melyre a világ minden tájáról kh. 40.000 külföldi cserkész |0n el.
Az Intézményeket, cserkészszülö-kel és a cserkészel iránt érdeklő-dókét sz előadásra ezúton hívják meg s csapatok. Belépés díjtalan.
Dugulás it aruyerei bántalmak,
gyomor- és bélzsvsrok, máj- és lép-duzzadás, hát- és derékfá|ás ellen a lermészelsdta .Perese lózie!" keserűvíz, naponként többször bevéve, hslhatós segítséget nyújt. Tudományos megfigyelések beigazolták, hogy a Fíresc lózsel vlz alhasl megbetegedések eseteiben gyorsan és mindig enyhén hat. A fersic Jisiel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
— (Elsült a zsebében a revolver) Szokatlan baleset történt néhány nappal ezelőtt Bódls József 32 éves putzlamagyaródl gazdálkodóval. A gazdálkodó, aki állandóan revolvert hord a zsebében, valsmlt kl akart venni a zsebéből, miközben véletlenül megrántotta s rsvaszt. A revolver elsüli Bódls zsebében és s golyó borzalmassn összeroncsolta a szerencsétlen ember jobb slksrját. Beszállították a ksnlzsal kórházba.
— A cupkodá r.dfiiy. (Félpengős Re-Kények Hl I Irta: Fraser Simson. Mindjárt az első lapokon meglógja az olvasót Utokzatos hangulatával ez a regény, melynek középpontjában a szép Shlrley éli- Megérzi a ravasz fondorlattal kitervelt gyilkosságot, mely nagynénje életét lenyegeti, de maga Is halálos veszo-oolembe Jut, mikor szembertll a mindenre elszánt gonosztevőkkel. Mohé kapzsiság és szilaj téilékonység, bűnös szenvedély és a tegUsztabb romantika szálaiból szövődik a lélokzoltojtó bonyodalom. — Kapható a Horváth-ujság-tlzletben.
fdsdrot/nnk lí/flon. kttla-tMi péastbüret
A nagykanizsai sfltömesterek nem emelik fel a kenyér árát
Nagykaiílzsa, mároius tl limeretea, hogy a budapesti kenyérgyárak elhatározták a kenyéráraknak 4 fillérrel való lelemelésél. Mlulán a budapesti kenyérárak legtöbb esetben Irányadó szerepel látszanak vidéken is, megkérdezlük Márkus Károlyt, a sütőiparosok szakosztályának elnökét, aki többek közölt a következőket mondotta:
— A nagykanizsai sülőmeslerek egyelőre nem foglalkoztak ezzel a kérdéssel, mégpedig azért, mert a llaziárak még mindig fluktuálnak, nem érlek el bizonyos stabilitást, Igy nem akarjuk kitenni a nagykanizsai logysszlóközönséget snnair,
hogy az Ideiglenes llsztáremelkedé-sek ódiumát a ma amúgy is rendkívül súlyos helyzetben levő fogyasztó-közönségre hárítjuk.
— De különben ás Nagykanizsán oly erősen divlk a llaztbatyuzáa (a bolelta nélküli liszt becsempészése), hogy a közönség nagy része ebből fedezi szükségletéi. Azért nagyon kívánatos lenne, ha a halóság közegei nemcsak a borbatyuzókra, hanem a llsztbatyuzókra is kiterjesztenék llgyelmüket, mertekoukurrencla illegitim a nagykanizsai legális sütő-mestereknek, kiknek bolettát és közterheket kell űzetniük.
Kötetenként 10 fillér helyett naponta cserélhet
2 fillérért kölcsönkönyvtárl könyveket a „Zalai Közlöny" mlnísn előfizetője
A Zalai Közlöny szerkesztősége megállapodást kölöll a Horváth József ujságáruda kölcsönkönyvlárával, amely köztudomás szerint egyik legrégibb, legbőségesebb és gondosan fejlesztett kölcsönkönyvtára Nagy kanizsának, többezer kötetre rugó régi éa uj könyv-állománnyal. A napi forgslomban egy-egy könyv kötcsöndlja 10 fillér. A Zalai Közlöny minden előfizetője, aki az utolsó havi előfizetési nyugtáját felmutatja, mától fogva havi 60 fillérért egész
hónapon át olvashat a Horváth-kölcsönkönyvtárból, vagyis napi 2 fillérért egy hónapon át akár mindennap cserélhet könyvet a halalmas és gazdag választékból. Aki nem óhajt 60 fillért egész hónapra lefizetni, az ls kap kedvezményt, amennyiben egy-egy könyvet esetenként 10 fillér helyell 8 fillérért válthat a kölcsön-könyvlárbói. A kedvezmény Igénybevételéhez csak a Zalai Közlöny ulolió havi elöllzetisl nyugtájának felmutatása szükséges.
— (Hat kiló zsírért hat heti fogház) Horváth Mihályná Némeih Anna ötgyermekes nagyon szegény asszony Homokkomáromban. Férje sirásó és alig tudja megkeresni a mindennapi kenyerét. Horváihné a vele egy házban lakó másik szegény szomszéd zsirosbödönéből bsl kiló zslrl lopotl. A törvény törvény : Horváth Mihálynál hat heti fogházra Ítélték, egyben kötelezték a zsír visszaadására.
— (Bevonult a tölt só Nagykanizsára) A m. kir. tójövedik március 8 tói Ausztriából származó főtt
sót hoz forgalomba. — A premierje tegnap volt a kanizsai sóhivalalban, ahol megkezdték a közönséges konyhasóval egyforma áru, de nála 25 százalékkal könnyebb főit só ki-sdisát.
— A Síinkéi! Éut uj számában Berezeg Ferenc a cigányzenéről, Hatvaoyl Lili tllmujdonságokról, Karinthy Frigyes a férfiruhában Járó színé \'.nőkről Lengyel Menyhért a szolnoki polgármester-zol, Hursányl Zsolt az uj könyvekről Irtsk cikket Egy pesti skót bál foto-gmt ált ls bemiitatjs, pontos mérleget od az idei farsangról, beszámol egy magyar táncosnő: Bea Zoltana kalandjairól az északi sark vldé én, bemutatja a legújabb táncol, a Trtglnt és közli a pestljósnők Jóslásait arról, hogy mikor derül már Jobb világ az emberiségre.
JŐ MUNKÁT
PÁLCSICS -fiái
kapunk.
Elit nagykanizsai selyem-, kelme-, lonalleitö is vegytlsilltó üzeme FAOzrlet i FÖ-UT 7.
Közgazdaság
Gazda-csereakció
A Faluszövetség felismerve a fontosságát annak, hogy az agrár társadalom látókörének bővítésével ugy a sajlt, mint az ország érdekelt mozdítja elő jelentékeny mértékben, érdekes csereakcióra szánts el magái.
A bellö dl csereakció aegilségével a magyar gazdálkodó Ujak a szülői házlól távol — kölcsönös chií utján — mint családtsgok veszítek rész! sz oltani mezőgazdasági munkákban.
A külföldi csereakció Olasz. Illetve Németországba Irányul. A részvételi dlj 150 pengő, melyben az oda és vlsszsutszás, ott tartózkodás is vlsszsutazáskor néhány olssz városnak, Illetve Berlinnek néhány napos megtekintése is bennfoglaltallk.
Ugy a belföldi, mint s külföldi tsrtózkodás Időtartama félév. Csak 17 évesnél idősebb l!|ak vételnek lel, kiknek szülei önálló gazdasággal bltnak és a cserét vállal|ák A belföldi részvétel dija 8 pengő, útiköltség nélkül. Bejelentések s szülők által lakhelyen levő Faiuszövetség-nél, Gazdasági Egyesületnél, vagy gazdakörnél, Hangya, vagy Hltel-szövetkezelnél és a községi elöljáróságnál történnek.
A részvételi díjból 60 pengő a (elvétel, 90 pengő pedig az őszi hazaiérés előli fizetendő.
Jelentkezési batáridő: 1933. március 25.
(—) A Járási mezőgazdasági bizottság ma, pénteken délelőtt 10 órai kezdetlel Somogyi Gyula alelnök elnöklete alatt ülést tart a városháza diszlermében. A megbeszélésre kerülő gazdasági témák mellett az ölés egyik legfontosabb tárgya lesz az ujnépl Elek Ernő elhunytával megttreaedelt elnöki szék betol lése.
(—) Szerződéses ricinus-mag termelés. Az Alsódunlnluli Mezőgazdasági Kamara termelési szerződést tud biztosítani kenőolaj gyártásához alkalmas ricinus termeléshez. A ksrama 32 pengős átvételi árai biztosit mázsánként különösen a kisgazdaságok üzemeiben.
(—) Magyar devlzakönnyitések a bécsi vásár alkalmából. A magyar Nemzed Bank értesiletle a bankintézeteket, hogy a bécsi vásár lálogaiól részére a vásári Igazolvány és ulazásl jegy felmulatása ellenében a bécsi tartózkodás költségeinek fedezésére személyenkint 150 schillinget szolgáltathatnak kl.
(—) Lenmagtermelés szerződéses alapon. Alsódunánluli Mezőgazdasági Kamara termelési szerződési bizlosllolt lenmagra. A termelési szerződés alapján íjként 26
Nagy tavaszi vásár
férfi és női divatszövetekben, selyem és vászonáruban
Golenszky divatáruház
Olcsó árak! Pontos kiszolgálás!
Zaeldos iksisriia mellett
ZALAI KÖZLÖNY
1063, március 10.
A», Kulin Séndorné szül. Slerr. Márlss ugy a
maga, mini gyermekei Bav. Sohnear SAndorné szUI. Kohn Maralt, krausr GySrgyni szUl. Kohis Elza és Ipttaa, vője Ki-auaar GySrgy, unokái Schneer János és Laol,
testvérei, valaminl az egész gyászoló rokonság és Jóbarálok nevében fájdslommal Jelenti, hogy felejihelelien fér|e, a leg|obb apa és nagyapa
K0I111 Sándor
éleiének 68-lk évében hosszú és kínos szenvedés ulán Jobblétre szendei alt.
Megboldogult drága halottunkat folyó hó 10-én (pénteken) délután 3 órakor klsér|ük örök nyugalomra a pacsai Izr. temetőben.
Pacsa, 1933. március 9.
Emlékéi soha el nem msiló kegyelettel ftrlxzlik I
pengős árban veszi át a szerződő | gyár a lenmagot, kai. holdanként 6 q-át. Ha azonban ezzel az Itthoni lenola) szükséglet biztosítva nincs, ugy 6 q-án felüli termést is kötelesek átvenni a gyárak 26 pengős árbsn. A termeléshez szükséges ma got a gazda kölcsön kapja és azt a termés belakaillásakor 30%-os többlettel ad|a vissza. A lenmsgler-melésre pénzelölegül kai. holdanként 15 pengőt biztosit a termeltető cég. Termelési szerződés űrlapol megkeresésre a mezőgazdasági kamara küld.
Zürichi zárlat
Párts 2038, London 17 88, Newvorv —■—, Brtttsel 72\'3\\ Milano 26-35, Mal\'ld OSI, Ameterdarn 208-25, Bellin 112 70. Wien 7283 Szótla 310. Prága 1V32, Varsó 5750, Budapeat -■-, Belgrád 7 00, Bukarest 3118.
Terménytőzsde
Buza tlaiav. 76-oa U80 1505, 77-ea 1500-1535. 78-aa 15 20 I55J, 79-«e 15\'40—1565, 40-n 15-5^—1585, dunán-tuli 70-os 14-10—1420.77-ea 14 25—14-33, 78-aa t4 45-1455, 79-e* 1465 1475 8>-ae 1480 -1490, rozs 770 -7 80, lak. árpa 9-70 -10 20, zab 900 9-10, lenged 690—700, korpa 6 25 6 36.
i leazell Bank deTlza-áriolyamal
VÁLÜTXK
Angolt. 2005 2045 Helga Ir. 79-16-79-74 Csehk. 1691-17 01 Dánk. e91«-9020 Dinár 7 50-8 00 Dollár 570 50-573 50 francia t.Zl-30-22 50 Holl. 233-50-234 90 Zloty 6395-64-45 Lei 340-3-44
tava 395-4-25 Ura 2OTO-30 2Ü Márka t35-70-t3lí60 Nor,égl02 40-103 40
Pasta --•—
Schill. ------
Sváldl IOWO-104 20 Svéd k. 105\'70-106 70
DB VIZÁK
Amel. 233-70-234 90 Belgrád 8 30-8-40 Berlin 13580-13660 BrOssel 79-26-7974 Bukareal 341-343 Kopenh. 8920 90 20 London 2005-20 19
Madrid -■---■-
Mllsno 3000-30-18 Newy. 57100-574 00 Oszló 102 60-103 40 Pária 22-33-22-47 Prága 16 03-17 01 Szófia 400-4 27 Stockh.10500-106 70 Varsó 64 05-64 45 Wien
Zürich 11080-111-40 Wien clearing árfolyama i 80.454.
Sertéuásár
Pelhajlás 2354. eladatlan 49 Elaő-rendü 1C0-102, szedett 1112—106, aie detl közép 090 —0-96, könnyű 084 088 l-só rendtl öreg 0-88 000, ll-od rendű
öreg fr92—1-02, angol süldő I, 002-102, aralonna nagvban 1-30 1-30, ralr 145 l\'ÓO. hos 110 -132. félsertés I 24 I ,1J,
Kiadja a laptutajdonoc Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda él Dálzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán, ^elelőa kiadó: Zalai Károly. Inlerurban teleion: Mauvkanizsa 7a azám.
Fagymentes napokon permetezze
gyttmölosfáit!
□endrin
Enda
■eo-Dendrin
(gyümölcsfa karbolineum)
Solbár
(kénbárium készítmény)
Almola
Pomriis
(gyUmölcslakálrány)
Amonil
Sulfarol
(kénkéazitinény)
Oltóviaaz HernyAenyv
Beszerezhető\'
ország józsef
mag, mütrágvs növényvédelmi szerek kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
(A bíróság mellett)

Spanlálla gallértlsstltás, ruhafettlé\', vegvtlaziltás lego\'c«óbb árakon, „ld*ál" gőzniosógyir kelmefestő éi veeylisztltó gyüjtőtelepe 0\'ga kslap él kézimunka szalon, Horthy Mlklós-ut 5. 5017
Kérem s közönséget, hogy autó megrendeléseit kizárólag 167. és 571. telefonállomáson adja le részemre. Kaufmann Manó. 5798
Deák-tér 6 alatt 3 axobáa utcai la-fai» kUdA különbejáratM éi három szobát udv ri lakások május l-re kiadók Bővebbet a hásmesternél. 762
Ozlatberaasdaxéa atadé. Armuth bazár.
Kiskomároml Dalkör venni szeretne egy Jó állapotban levő aongorát vagy p\'anlnót készpénzlizelés mellett, sürgős sjánlalokat kérUnk Klftkomáromi Dalkör címére Klskomárom küldeni. 795
F.gv keményfa ágy aodronybetéttel eladó Sugár-ut 75 b. 809
Egy udva-i háromaxobáa lakás
ötozei mellékhelyiségekkel együtt Királyi Pál utca 4. alatt május l-re kiadó. 810
■étamobáa előszobás, vizveietékes lakás kiadó Józsel főherceg ut 58/a. 31
Termő gyümölcsöst lahóháxaal bérelnék vagy vennék. Címem a kiadóhivatalban. 811
Jó éUapolban lévő, lábakon álló gyermek fdrdttódat megvételre keresek. Clm a ki dóhlvatalban. 813
Két és háromszobás lakás, egy mtlhcJy faladé. Relchenfrld szalámlüzlet, EizSé Ut-lér 3.
BRIDGE-BLOCK
praktikus beosztással MÍS% (50 lappal)
darabonként 411 fillérért
kapható
a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalában Fő-ut 5a
valamint
Krátky György és ifj. Hirachler Miksa dohátiy-árudájában, Fiaohel Ede és Sohlapa Testvérek
könyv- és paplrkereskedésében, Horváth Jóxaaf ujsigárudájában
ri
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Magyar Királyi Államvasút
MENETRENDJE
Hagykanlua állomásra érkező él ai onnan Induló vonalokról. Érvényes ■ 1938. évi aktéber hé 2-tSI kezdve.
Nagykanizsa—Budapest
Az 1202 1201. sz. vonatokkal egy 1., II. oszt. kocsi Ventlmlglls, egy III. oazt. kocsi és élkezökocsi Pragersko.
Az 1207 1208. sz. vonatokkal egy 1., II. oszt, k«.si Róms, egy hálókocsi Velence, egy II., III. oszt. kocsi Trieste.
Nagykanizsa— Sopron
IKiftliil- [,.ru iíu»bit-| Sep\'Onb,, WtwS.
. tll.J j[ i,k. Mj-.i.k, \' \' 11 ■ ■
[p
10-44114-50
MljISz. v. I| 6-l5|| B 01 I! 8-48 lUiWr. v.l 13\' 5 -4\'5* I 16-06 Hii Oyv. } 16-141 ir-37 , 1827 ItSl\'Motoil >8-35!ín-ll 1 21-14
Az 1417/1418. sz. vonatokkal egy III. oszt éa eg) déli pu. Zalaegerszegre, tl„ 111. őszi. kocsik Wien S.
19 57 73-43
cWÍ Sopron-\' Sianb.l- : t|«\')i Kmnt-
Ina. |{ MI wjw,r« mJI U.I III.
1938 21-32 22 H I 0-05
- - | S-3\'I 7-23 1005 1, 11-28 I2-I5| 1331 1318 |j 1502 1 1600] 17 37 - II. oazt. kocsi van Budapest
............,-re és viasza.
Az 1411/1412. sz. vonalokkal egy II, 111. oszL kocal Péca -Wien, egy I., II., III oszt. kocsi Sopron—Susak között.
Nagykanizsa— Pécs
KTv-fTTr
141J tlyiz 13 49
S,ajkul- . Barcfftjl Pfcw,
tiírü M-l" tfk. |! SrS■ |[ Í.1,
635T 643T8T8
- - - - 14 25 \'5 18 5 17-34
I14Í Végy. I 17-ÍO i|IS62 21 OS -144811 Sz. V. [! 2105 I 21-54 — |] —
Az 14401441. >z. vonatokkal egy 1., II,
14Sz. v. 1447 Sz. v. 14111 Oyaz. 441] Vegy.
Pieiríl rsirc/il 111
IklajMl] K.,jli.i-Ind. ...
TÍ6 F 605
- |i 5-451 661 7*4\'I
12-221 14 091 15 27 I 16 04
18 15 | 20 26) 21-58 | 22 46
III.. 0. kocsi Budapest détt pu.—Pécsre, Nagykanizsa—Pragerhof
ljssnss.il ffitl: 1
1208II Uyora 1 0U5 1 Tileau 12401 Személy 3 4-15 Prageih 1 1202|tlyoia j 11-47 Tileazt 1244| Személy | 14-00 Ptageihol 1247 1201 1241 Üyo7« Személy Oyors Személy 5 4» Wrleaat 9 36 | Pragerhof 18 08 ] Trieszt 2110 | Pragerhof
Az 1207/1208. ea 1201/1202. az. vonalokkal lutó közvaUen kocsik ugyanazok, mint a Budapest déli pu.—Nagykanizsa viszonylat alattiak.
Plakát-és laphirdetéseket
felvesz budapesti és vidéki lapokba
Mzigyar Hirdető Iroda R. T.
nagykanizsai kirendeltsége, Fő-ut 24. 1. ent.
Nyomatott a Izptulajdonos Közgazdasági R.-T, Outenbcrg Nyomda és Dilzslsi Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán, (felelős üzletvezető: Zalsl Károly.)
73. évfolyam 58. azátn
Nagykanizsa, 1933. márclua II, szombat
Ara 14 "Hír
ZALAI KÖZLÖNY
»lelke,Jtó*íi é» kiadóhivatal; Póni 5. Ilim. Megjelenik minden reggel, héttó kivételével
POLITIKAI HiPlUP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Klóílzetésl ára: egy hóra a pengó 80 llllér SaerkeaiUáégl és kiadóhivatalt telelőn: 78. sa
Lidércnyomás
Újdonságot lehel régiségnek mi-nősíteni és vlsionl. Ez utóbhlhoi tartozik a kisantant szerződésnek hazánk ellen Irányuló záradéka.
Nem újdonság ez, afll egyidős a klsantanl megalakulásával, aminek elméleti megszületése még a békeidőkre vezethető vissza. Komoly sajtóorgánumok már 1931-ben megemlékezlek kifejezetten arról, hogy ha a kisanlant tagállamainak egyike egy más halalommal háborúba keveredik, ugy hazánkat azonnal megszállják. Ezek a terhessé váll politikai helyzet szörnyszülöttel külsőleg és belsőleg Ingadózók lévén, mámorukban sem akar|ák bevárni a dijialan hazaszállítást, hanem a politikai lyukak ősi ácsához, Franciaországhoz lordullak tanácsért .be-ácslanl a nagy lyukat, melvet válságnak nevez a botor népi"
Az áca pedig nemrilkán a kovácsmesterséghez is ért, vagy legalább Is ugy képzeli 1 Három ludo-mányt nem lehel megcáfolni: a számtani, vegytant, természettant, melyekel álszó és hozzájuk csatlakozik a történelmi fejlődés. Azonban tartsunk sorrendet 1
Létrejött a legújabb megállapodás, mely szerint az Illetékes államok nemcsak kolső, hanem belső ellenséggel szemben Is kö\'csönösen megvédik egymásl. Azar, ha Romániában törne kl olyan forradalom, ami az állam létét veazélyezlell éa amit Románia aa|át eszközelvei leküzdeni nem lud, ugy cseh fegyverekkel Jugoszlávia slel segítségére és viszont. Ebben az eselben is megszánandó Magyarország I
A következtetés, amennyiben nem logikus, — bizonytalan fegyver. Az enyém célbataláló. Különben is az Illetékes államok Illetékes köreiben az u| szerződés fontosabb pontjai nyílt titkol képeznek, melyek lassan szivárognak tovább. Igy szereztem én Is erekről régi, megbízható forrásból ludomásl. Az eredeti, részletes szerződést természetesen csupán Franciaország és a kisanlant kormányai ismerik.
Ml a megszállás? Harácsolások, rablások, véres és vérlelen politikai üldözések sorozata, amikhez a mindenre kiterjedő terror, a pénzériék leromlása, a szabad közlekedéa megakadályozása és a legvérlázltóbb satöbbik járulnak. Egy átkozott lidércnyomás I
Ha az az érték megvolna, amit a románok hazánk mai területéről elrabollak, ugy összes bel- és külföldi adósságainkai játszva kl lehetne fizetni, azonkívül bőségesen jutna szükséges éB szükségtelen beruházásokra, sőt anyagi tartalékokra isi A kisanlant bakot lőtl, hogv politikai tartaléka előtérbe kerüli. Hiábavaló a köntörfalazás, hazudozás, amiknek ma egy serdülő ifjú sem ül tel. Hadászati és diplomáciai baklövések történtek már nagyhatalomnál is. 1915 elejétől kezdve köztudomású voll Erdélyben, hogy Románia csupán a kedvező alkalmai
Géppuskák Bécs utcáin
A tilalom ellenére 400 gyűlést hívtak össze a szocialisták
Bécs, március 10 Változatlanul nagy az izgalom az oazlrák fövároaban. Az egész rendőrség és helyőrség lokozoll készültségben van. A szociáldemokraták a gyOléstilalom ellenére mára csaknem 400 helyre hívtak össze gyűlési, nnelyeknek megakadályozására a
rendőifőnökség széleskörű inlézke-désekel lett. A kritikus helyeken géppuskával Is felszerelt rendőri és katonai osztagokat helyeztek el. A Heimwehr lagjall német mintára segl-drendőrökként alkalmazzák és már be Is osztották őket az egyes rendőrkerOletekbe.
Szökés közben agyonlőtték a német kommunisták két elfogott vezérét
Berlin, márolua 10
A szász kormány lemondott. Szászország birodalmi biztosa az egész karhatalmai kezébe vette.
Kllllnger, Szászország birodalmi rendőrblzlosa levelet Intézett az országgyűlés elnökéhez, amelyben további intézkedésig megtiltja az országgyűlés összehívását, meri a tegnapi események bebizonyították, hogy o képviselik élete és biztonsága az országgyűlésben veszélyeztetve van.
A karlsruhei állammlnisztérlum egyhangúlag elhatározta, hogy lemond hlvalaláról, hogy szabad lér nyíljék a kormány álalakltása számára.
Hlller kancellár ma délben fogadta Luther dr-t, a birodalmi bank elnökéi és folytatta vele a már be |elenlelt m gbcszéliseket u birodalmi bank politikájával összelüxgésben.
Köln, március 10 A minl8zlerelnök az állam és nép védelméről szóló rendelel alapján elrendelte a szociáldemokrata párt felsirajnal és alsikölnl kerületi Irodáidnak bezárását.
München, márolua 10 Wagner birodalmi blzlos szlkra-lávlralol kuldöll a rendőrigazgaló-ságnak és rendőrhlvalaloknak, hogy a közbiztonság érdekében vegyék őrizetbe a kommunista párt és birodalmi lobogó szbve\'tség valamennyi vezetőiét és alkalmazottlát. Elrendelte továbbá, hogy a középületekre ki kell lüznl a horogkeresztes lobogót.
IJmbach, márclua 10 Az elmull éjjel Förster és Temler kommunista pártvezetőségi emberekel, akikel Mllchalban lelariózlat-lak, szökést kísérlet közben agyonlőtték.
Eckhardí felolvasta a független kisgazdák
proklamációját: — békés revízió és dlktatura-mentes kormányzás
Budapest, márclua 11) A képviselőház mai ülésén harmadszori olvasásban ellogadlák a közigazgatás egyazerüsitésAról szóló törvényjavaslatot Erulán rvígkezdlék az állami kölcsön felvételéről szóló
javaslat általános vitáját.
Éber Antal azt hangoztatta, hogy a javaslattal kapcsolatban nem lehel kölcsönfelvételéről b;sz«ni, csupán arról, hogy az iparra és mezőgazdaságra bizonyos terheket kivetnek. —
lesl, hogy az anlant jivára beavat-koziék a háborúba.
1915 eleiétől kezdve |ó erdélyi hazafiak részéről számos kérés meni a katonai és pollllkai lényezők elmére hogy Erdé\'v halárait szállják meg HUbal 1916 ele|én küldöttség akari menni ölelségéhez azzal a kéréssel, hogv parancsszóval indítson ulnak 10-12 tel|esen felszereli had-oszlályl az erdélyi halárok védelmére. Nem Ölelségén mull, hogy a küldöttség kéréséi nem adhatta elő. Elgáncsolták I
Ha 10-12 hadosztály van a román haláron, ugy az oltani sajátos hegyalakulatoknál lógva akár 40-50 divízió lököerejénck is tel|es sikerrel ludoll volna ellenlállni lízl tudta Románia is és ha ez meg-lörlénik, nekünk soha hadat nem üzen. Alap hiányában aligha 01 volna össze a hazánk feldaraboláséi kimondó I9!6. évi londoni kon-
ferencia. Nem csoda, ha a Ballplatz diplomáciája és az osztrák hadvezetőség rövidlátása után ökölbe szorul minden székely és minden más jóravaló magyarember marka I A tanulságok alapién nem elég a kisantant hazudozásá! ellogadnl. Nem elég panasszal a Népszövetségnek nevezett nemzetközi eóhlvatal-hoz fordulni, ahol a lárnok Franciaország, az ellenőr Benes, ahol Angliának is csak a mázsallazt szerepe jut. III sürgősen lenni kell I Hazánk sokat szenvedett népi loggal elvárja, hogy előrelátó kormánya ugy bel-, mini külpolitikai szempontokból Idejében megfelelő erélyes elleninlézkedésl lesz, tudva azt, hogy ha a hazáról van szó. ugv Magyarország egész népe utolsó csepp véréig áll a hála mögötl. A kisantant olyan törököt talál fogni, ami nem engedi el. ^ ^ ^
Nem Is 110 millióról, hanem további 25 millióról Is van szó, amellyel az ipari munkaszervező Intézet már bizonyos munkálatokat megindít. A Iransakcló lényege lehál az, hogy a Nemzeti Bank bocsásson 93 milliót az állam folyó kiadásainak, illetve deficitének rendelkezésére és további í0 milliói az Ipari munkaszervező Intézet számára. Azt hlazi, hogy ez nem más, mtnl annak az Inflációnak a folytatása, amely tavaly a kincstár/egyek kibocsátásával kezdődött. Súlyos hibája a kormánynak, hogy a belétkamatlábat leszállítóba és a kamat illetékei 100s/o-kal emelte. Ez semmi esetre sem csábítja az embereket arra, hogy tökél gyűjtsenek. A közmunkák megindítását nem tartja célravezetőnek. Nem togsd|a el a javaslatot. Hangsúlyozza, hogy a válság megoldására minden ulat meg lehel próbálni, csak az Inflációhoz nyúlni nem szabad.
Budapest, márolua 10
(Éjszakai telejonjelentés) Imrédy Béla pénzügyminiszter válaszolt Éber Antalnak. Leszögezte, hogy a bankjegyforgalom olvan színien van, amely melleit Inflációról beszélni sem lehet. Az áralakulás Is lefelé menő tendenciái mulat A rövidlejáratú hiteleknél kamatmérséklésre törekszik és rövidesen Intézkedésekkel lép a nyilvánosság elé.
Eckhardt Tibor hosszabb beszédben indokolla meg, hogy miért bizalmatlan a független kisgazdapárt a kormánnyal szemben. A magyar külpolitikának nem szabad a pártpolitika befolyása alá kerülnie. A szabadkéz politikáját meg kell őrizni. A gróf Károlyi O.ula ideiében Franciaország felé fűződő helyes szálakat nem volna okos elejteni. Ha Károlyi Oyula gróf vinné ma az ország ügyeli, akkor a kisanlant paktuma sem jölt volna léire. Ezulán felolvasta a független kisgazdapárt proklamScló|ál, amely hangoztal|a, hogy rr párt Is a trianoni szerződés revíziójára törekszik, de hangsúlya-zottan békés eszközökkel és nem hatalmi csoportosulással, ami az 1914, évi európai helyzethez vezel. A párt kizárólag (örvényes eszközöket akar igénybe venni a magyar nép boldogulása érdekében. Elutasít minden egyén! és pártdiktatúra! kalandot, mely az országot kol- és beipolllik i vonatkozásban felesleges kockázatoknak tenné ki.
Holtponton a leszerelési értekezlet
London, márolua 10 A londoni lapok azt jelenük Oenfből, hogy a leszerelési értekezlet főbizottságának tárgyalásai holtpontra lutottak.
Pária, márclua 10 (Éjszaka! tetefonfelenlés) Az angol Irancla miniszterek tárgyalásait ma délelőtt 10 óra 20 perckor
ZALAI KÖZLÖNY
kezdték meg a, francia hadügyminisztériumban.
A tápok ryiftan bevallják, hogy nem sok eredményt vdrnak a tanácskozástól.
Pénteken fontosabb gazdasági ét politikai kérdésekről volt szó. A miniszterek elhatározták, hogy a többi állam képviselőivel sürgősen megkeresik azokat az eszközöket, amik segítségével megóvhatják a világbékét.
Bombát küldtek postacsomagban Roosevelt elmére
Washington, március 10 A képviselőház és szenátus elfo-gadtia bank-tórvényjavaalatol, Roosevelt elnök azonnal aláirta és igy a Javaslat törvényerőre emelkedelt. Roosevelt határozatlan Időre meghosszabbította az aranyklvttell Illa-lom határidejét. Azt hiszik, hogy az elnök végleg elejtette az aranyalapról való letérés tervéi. A zug-arany rohamoaan bújik elö rejtekhelyéről. A Jegybankhoz csak tegnap körülbelül 50 millió dollár értékű arany folyt vissza.
Roosevelt meghosszabbította az általános bankuünetet, amely valószínűleg 2—3 napig lesz érvényben.
A wivestovnl postahivatalban elkobozlak egy Rooseveltnek clmzell csomagot, tmely bombái tartalmazóit.
Zr.ngarát halálra Ítélték
Miami, márclua 10 Zangara olasz anarchistát, akt merényletet követelt el Roosevelt ellen, ma halálra ítélték, mert Czermak polgármester Időközben belehelt sérüléseibe.
Időjárás
A Baaykaalnal meteorológiai mei-figyeld laleotésekj Pénteken a hómét-Mcl: Ruz<! 7 érakor +0 8. délután 1 ólakor +7 2, eate V órakor +5.
ruhául Reggel éa délben lelhóa, este borult égboltozat
SíéttvMy: Reggel dilkelet, délben keleti aztt, este délkeleti szél.
(ÉJuakai rádráJehnUil A ■•teorstá-■■•I ■ *»*•( JslMatl aata 10 ára-
kera r.lhta, mat»a.fat. ut ,ár-
A felsőtemplom előtt fog állni a 48-as szobor és az országzászló is
ifl»8, mártást II.
Nagykanizsa, márolua 10 A nagykanizsai országzászló végrehajtó bizottsága együttes illési tartott dr. Krátky Izlván polgármester elnöklése mellett a városi középitt--zésl bizottsággal. (Utóbbinak ez volt sz alakuló ülése, melyen ajüzotliág elnökévé dr. Ottrtner Antalt válasz-lollák meg.) Tárgyalták az országzászló elhelyezésének kérdéséi. Kél terv mérkőzött egymással. Az egyik Erős Rezső városi erdőmester elgondolása volt, mely szerint az országzászló a telsőlemplom előlll Irredenta virágágyba, a moslsnl kutmedence helyére került volnt, kétoldalt kiképzett hozzájárókkal. A másik terv Király Sándor mülzakl tanácsosé, aki ugyanerre a térte tervezi a 48-as szobtot Is, tehát ez kerül elgondolása szerint a virágágynak a templom felöli, az országzászló pedig az alsó végébe. A műszaki tanáctoa véleménye azerlnt egyik a másikat zavarni nem lógja, mert a 48-as szobor az amúgy is emelkedő terepen, árkádszerű emelvényen fog állni, ugy hogy egyik a másikai nem fogja takarni, ellenkezőleg: — egymásl nagyon szépen kiegészlllk. Persze Ilyetén megoldás esetén az országzászlónak karcsúbbnak él alacsonyabbnak kell lennie, ezért alapzatának mérelell 2 m magasságra és 1 m szélességre kell
csökkenteni.
A bizottság a Király-féle tervet fogadta el az országzászló végleges helyéül. ,
Nem ludjvk, a gyakorlatban menynyire log megállni az a fellevét, Itogy a két emlékmű nem zavarja egymást a tervezett közelségben. Azl azonban ludjuk, hogy Nagykanizsa speciálisan tzegény köztéri tzobrokban, lévén a 20 ti hőtök szobra az egyetlen enemü alkotása, — léhát meggondolást igényei, hogy amikor ez a szobortalan, szegény város kél monumentumot kap, akkor helyénvaló-e mindegyiket egy aránylag kis térre, úgyszólván egymás mellé állítani ?
Ma van az Ipartestületi Dalárda jubileuma
Márclua 11 én, szombalon esle 9 órakor üli fennállásának 20 éves Jubileumát a nagykanizsai Ipartestületi Dalárda a Koronában, amikor serlegavató ünnepélyét Is megtart|a A Jubileumi ünnepély műsora a következő: I, Hiszekegy. 2. Trianoni dal Kőnlglől, énekli a jubiláló dalárda. 3. Onnepl beszéd, mondja dr. Krátky István polgármetter, a XIV. Daloskerület elnöke. 4. Mi az Mi-gyatnak lenni? 6. Samu Lajos Iput-testülelt elnök beszéde. 6. Demény: Szerenád. 7. Magyar népdalok.
Éríeslíés.
Ezúton értesítjük a mélyen tisztelt hölgyközönséget, hogy a tavaszt ltöpeny, KosxtUm és ru§a asi modelfeinlc bemutatását
a mai nappal megkezdtük. Tekintettel a változott viszonyokra, a fagon-áralnkat mérsékeltük. Teljes tisztelettel
Varga-Ttotter nöl sxabó, Ftí-ul 19.
Gyerekek! Valami készül I
Nagykanizsa, március to
Két hét óla lázat munka folyik az Izraelita Ltdnyegylel Sient Imre herceg utcai helyiséében, ahol az egyesület bájot tagjai rohanó lem-púban készülnek esténként a Városi Színházban április 3-án szlnrekerüló Nagyvakáció dmU háromfelvonásoa, láncos, monumentális gyermeksztn-darab bemutalójára. Ettől az előadástól sokat vár a rendező Leányegylet, melynek tagjai költséget éi fáradtságot nem kímélve, nsponla este fél 9 órától fél 12 óráig szorgoskodnak a darab elókéazoieleln.
Az elmúlt este 10 óra tájban lep. tűk meg munka közben a vidám énekszó melleit dolgozó leányokat Épp a szlndareb százfőnyi gyermekszereplője srámára késztették a különféle művirágokat, amikkel részben a szereplőket, rétzben a tzln-padot fogják díszíteni káprázalot szlnpompávtl. Búzavirágok, pipacsok, rózsák és a legfantasztikusabb művirágok kerülnek kl az ügyes kis ujjak alól, miközben hol III, hol ott ksp:unk felvilágosítást a nagy ké-tzülődéssel kapcsolatban.
Igy tudtuk meg, hagy a 4—14 évei kis tzereplök az elemi, polgári ét leányllceum tagjai közül kerülnek kl. A Leányegylet tagjai ctak egé-szen jelentéktelen statiszta-izerepe-ket vállaltak, hogy az egyetűleten kívülállóknak engedjék át a főszerepeket.
Tagadhatatlan, hogy látványos, színes előadásnak ígérkezik a Leány-egylet április 3 Ikí bemutatója, melynek tiszta Jövedelmét limert azoclá-lii céljaira szándékozik felhasználni a rendező egyesület vezetősége. Maga a rendezőség annyira btzlk a darab sikerében, hogy az előadási legalább ötször szerelné Ismételni.
Ugyancsak esténként fenn a Kaszinóban ls tokozoltabb tempóban
Amor profanus
(Regény 1914-M1) 50
Irtai 8ZABÖ ZSIOMONU
Érdeklődéssel szemlélte a bariangol, melynek embermagasságnylnál magasabban bollozódó nyitása sötéten feketéllett ki az agyagpari sárga színéből.
— Miért nevezik ezt a barátságtalan odút a hü szerelmesek barlangiénak? — kérdezte ?
— Réges régi monda ez, mely a nép száján forog. A Balaton környékén minden egyet hegynek, völgynek, barlangnak, váromladék-nak megvan a maga története. A nép kiszínezi ezeket a meséket és kedvvel regéli a szüreti estéken, meg kukoricahántáskor.
— Mondja el, kérem, ennek a barlangnek a meséjét,
— Megpróbálom, de előre mondhatom, hogy nagyon egyszerű, szegényes kis történet, amilyen! már százai hallott Hát kezdjük amúgy mesemódra, hogy egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagyon szép lf|u árvalány, aki mint szegény rokon olt lakolt abban a kastélyban amelyet előbb láttunk.
Monostory szándékosan nem ne-
vezte meg a kastély nevét éa kis szünetet tartva folytatta.
— A kastély urának egyetlen örököse, a fiatal herceg vagy- gróf, ahogy Jobban tetszik, halálosan bele-szeretett a szegény rokon leányba. Mint ahogyan ez már a mesékben szokásos, a dölyfös apa ellenezte ezt a szerelmet, mert Táüka-vár urának leányát szánti llának. Tá lka-vár ura volt Balaton-ország királya és leánya kezével egyúttal a királyi korona ötöksége Is (ári. Ámde, mint ezt már elöie it gondolhatja, a fla-tal gróf, vagy nem bánom princ, tudni sem akart a királykiiasszony-ról és bár édesapja mtgmulalta neki kastélya tornyától a véghetetlennek látszó Balaton-királyságát, a nyakas urfl nemei mondott és ai őszszakállu nemea gróf a tradíciókhoz híven, földalatti börtönbe záratta fiát. Most pedig következik az a aötél éjszaka, mikor nehéz feliegek úsznak a Balaton lelett, tompa mennydörgés száll a hullámzó vizekről, foszto-reszkáló kékes villámok világítják meg a stlnpadol és a szegény tokonleány a némel mesék Orelchen kosztümlében bájttallal elaltatja a börtönőröket, denevérek és kuvikok repkednek, a villám szakszerűen lecsap a vái toronyba és ők ezalalt
kötélen csúsznak le a várfalról, a kölél előírás szerint rövid és zuhannak, de a bokrok közölt egy csalogány feirikd ét elénekel egy mézédes chansonét, mire ők egyöt-rétü Rinaldó Rlnaldlnt gallérba burkolózva, jól értse meg, kellen egy gallérban, mert Igy romantikusabb, rohannak a bóaz apa elöl, aki haragiában fuldokllk és utánuk küldi csallósail. Most pedig csatlósok és vérebek és rohanó paripák patkóinak tompa döreje és vérebek vérlagyasztó ciahoiása a néma éjszakában és.az a bizonyos leányai koly, mely mindig elhaló ét azt kiáltja, hogy: „hagyl itt, édet és mentsd meg nemes életedet", de az ifjú nem hagyja és rohannak, már térdeik csuklartak és a leány sóhajt, hogy „0I| meg, édes\', midőn jön a szerelem tündére és négy szép hatlyu avval a bizonyos csónakkal és a hattyúk is elénekelnek egy románcot es pontosan menetrend szerint Iderepülnek ehhez a barlanghoz éa leteszik az utasokat. Most aztán jön az érthetetlen rész, A szerelem tündére ugylátszik további megbízás híján egyszerűen lelép a színről és ahelyett, hogy egy kristály-palotát varázsolt volna ide, itthagvja a szerelmeseket ebben a rideg oüubaa Három nap és há-
rom éjjel tanyáznak itt és a monda nem számol be arról, hogy ezen Idő alatt miből éltek, elég az hozzá, hogy a harmadik napon a bősz atya csatlósai felfedezik őket és már megint csattognak a habzó paripák acélpatkót éa már jönnek ls lel a barlanghoz a várúr rideg izlvű, torzonborz legényei, hogy elválasszák egymástól a hü szerelmeseket. M01I JOn a befejezés, mely tragikus és megindító. A hü szerelmesek kötéllel összekötözik magukat, még egy forró bucsucsókot váltanak, aztán egy síron lul tartó ölelésben ledobják magukat a Balatonba. A viz itt a partok alatt nagyon mély, Így hat pillanat alatt eltűnnek a hullámok mélyében, a vizi hínárok és liliomok szövedéke takarta be őket és testűket soha sem adta vissza többé a Balaton.
— Nagyon megindító ez a történet — szólt Margit és ugy látszott, mintha szemd könnyektől lettek volna fátyolosak.
— Ez a leány nagyon szép, de meglehetősen együgyű. Kicsi hijs, hogy sírva nem fakadt egy Ilyen émeiygőien banális történet hallatára — gondolta Monostory.
(Folyt, kOv.)
\\ ^
ZALA) KOZLONT
„Maholnap már rendőrnek nem lehet kimenni az utcára",
mondta Sab/án randMBri.Srmttttr, akinek támadóit a ISrvény •zik fogházzal sajtolta
Nagykanizsa, mArclus 10 Egy óecemberi este Sabján rend-őrtörzsőrmesier őrszolgálatot leljeal-lett a Magyar- is Árpád-ulcák ke-
reszteződésénél. Egyszerre hangol nőtázáal ballolt. Benedek Pál, Benedek József és Takács Józsel keszthelyi iparossegéd lőttek, láthatóan llluralnáll állapotban. A rendőr kötelességszerűen csendre Intette a táriaiágot. Tóbb le kellett a három embernek. Nekitámadtak a rendőr nek, aki erre Igazolásra iiólltolta őket. Miközben a rendőr elövelle Jegyzőkönyvéi, Bsttedek Pál öklével a rendőr arcába aujtolt, aki ellökte magától a támadót, mlg Benedek Józaet elvette a rendőr kesztyűjét éa Takáca azokal klttlzte egv kertiéire. Sabján be akarla vinni Benedek Páll az őrszobára, aki azonban renllenikedell, Benedek Józaet pedig nekitámadt a rendőrnek, aki végül ll kardot rántott és megvágta tá-
madóját. Csak előhívott seglliéggel ■Ikeralt a társaságot a kapitányságra
kisérni.
A három* támadó ma telelt cselekményéért. Mikor a bíró megkérdezte a rendőriől, hogy klvánja-e a a vádlottak megbüntetését, az határozottan kijelentene:
— Igenla kívánom, hlazen maholnap már nem lehet kimenni az utcára I...
Vitéz Cslllaghy Qyőrgy vezető-Ugyész vádbeszédében utalt arra, hogy vannak emberek, akik a rendőrben „az örök ellenséget" lálják. Elismeréssel adózik Sabján rendör-tőrzsőrmeslernek az ügyészi izékből tapintatos magatartásáért él bálor lellépíséérl él azért, hogy végazük-ségbé\'n nyull kardiához.
A bíróság Benedek Pált 3 Itavl fogházra, Benedek Józsefei egyhavi fogházra is Takács Józsefet 14 napi fogházra ítélte.
1 i
Itt az uj tavaszi divat!
Dus választék legújabb szabású tavaszi
női köpenyekből
Divatos női és férfi ruhakelmék köpeny és kosztümanyagok
megérkeztek
5INGER
DIVATÁRUHÁZBA
Memzetközi szervezetbe tömörülnek a parkett-
táncosok és kötelezően el fogják határozni, hogy nyilvá nos lokálban csak azzal táncolnak, aki fizet...
1933. márctui II.
folynak a próbák, ahol Oábor Ltt-joi litscianár a uebbnél-nebb láncokat lanltja be. Haionló zsánerű lllványoi színdarab régen került már , kanizsai közönség elé, mint ami-lyen II Izr. Leányegylet április 3-lkl előadíia leiz.
Emlékeztető
Mire. 11. Az Izr. Nőegylet jelmezei purlm-bálja a Kaiz\'nóban. _ Az Ipartestületi Dalárda jubileuma éa striegavatáia a Koronában
Márc. 12. Llceálls előadás 6 órakor a városházán (Surányl Oyula). _ Llceálls előadáa Klshanlzsán az Olvasókörben (él 4 órakor (dr. Fülöp Qyörgy).
_ Szent Ilona Uányklub bejll esije tél 7-kor (Gszdag Ferenc).
— Előadás a Legényegyletben (él 9-tor (Kelemen Ferenc).
— Jamboree-etóadás a városhaza dísztermében 4 órakor.
Márc. 13 Márciusi Iffak ünnepélye
9 órakor a színházban. Márc. 14. Böjti konferencia a fehér-terember 6 órakor (Kolla János).
— Bucsu-bankett Odmbár Oyula tiszteletére 8 órakor a Koronában.
— A zeneiskola növendékhangversenye 6 órakor.
Márc. 15. Az Irodalmi Kór harafias ünnepsége d. e. 11 órakor a Színházban.
— Szent Ilona Leányklub bazaflai ünnepélye 6,órakor.
— A Fültiházi Onkipzóklr nemzeti ünnep ilye 6 órakor a Markó-vendígiőben.
Márc, 18. Előadás az OMKE ban
9 órakor (Barbarlts Lsjos). Márc. 19. Llceálls előadás 6 órakor a városházán (dr. Qéber Ödön).
— Izr. hitközség közgyűlése.
— Szent Ilona Leányklub bö|li esije fél 7-kor.
Márc. 20. Vetitettképes llceálls ell-dás a színházban 6 órakor (Noll József).
Márc. 21. Polgári Egylet rendkívüli közgyűlése 6 órakor. ,
— Böjli konferencia a fehérterem-ben 6 órakor (dr. Kerkay József)
Márc 22. Siklós Albert előadása a
zeneiskolában 9 órakor. Márc. 25-28. Országos OMKE-
kongreiszus Nagykanizsán. Márc. 28. Zenei llceálls matiné fél 12 órakor (Vannay János),
— Llceálls előadás 6 órakor a városházán.
Márc. 28. Böjli konferencia a tehér-lerimben 6 órakor (Pehm József). Apr. 3. A zeneiskolai tanárainak Brahms-hangversenye 9 órakor. • Apr. 3, 5, 9 Az Izr. Leányegylet
gyermekelőadási a színházban. Apr. 4. Böjti konferencia a fehértejemben 6-kor (P. Rónai Oyörgy).
rdnogaasuS am 4r*toane>* kzrnlual InnaMelaHl *m (BŐM.
Bruxellea, március (Copyright) Ugye Ismeritek a szegény Qigolot ? Az arca beretvált, gallérja vakllóan fehér és szmokingja, még ha kopotl is talán, mindig éleire vasall. A izemet ábrándoiak él a — gyomra korog. A lokálban, ahol színei lámpák égnek a jazz-dob belsejében, van a hazája. Hölgyek ülnek az aazlalok körül, sok-sok asszony meg lány és nagyon kevés a férfi.
Otthon hideg a lakás, sokba kerül a lüzrevaló, caeléd nincs, a férj, vagy a barát most dolgozik, eietleg munka után jár ét a hölgy a „danclugban" tölli a délutánját. Egyetlen izórakozáta, hogy Moniieur Fréderlc, Alfréd, Poul, vigy Jean — a kis Oigolo — táncba viizl... A Oigolo keze mindig jól manikűrözöl), sohasem gyűrött a platzlron|a, még csak a frizurája tem étik kifogás alá. Amikor láncol: azt hliz-

szök, hogy ei az ember aztán Igazán nem tudja azt, hogy mi a gond... Pedig...
Panaszkodnak a glgolok...
Fiatalok valamennyien. A legidősebb közülük sincs több harmincöt évesnél. Fiatalok és bohémek, egyik sem gondol a holnapra. A baj: ma már sokan vannak, nagy a konkur rencla... Azt mond|ák: egyedül Brüsszelben ttáz „elma izer" táncol. Auntrllbsn s számuk háromszáznál it löbb. Néhány kivételtől, ronzul megy nekik. Átlagos kernelük nem éti el az ezer .belgát." Ha ez ai összeg átszamllva pengőre, leire, koronára, első látásra tekintélyes ll, mégli úgyszólván nyomorogni kell belőle. Sok pénz kell a ruházkodásra: mindennap frissen vasalt szmoking, tiszta gallér, ragyogó lakk cipő rengetegbe kerül... A keresetűk nagyon komplikál!. Ma már cssk a nysrslóhelyek hoteljeiben kapnak szezonban lei|es ellátást és némi fizetést, s nagy városokban, Párlsban, Londonban, Bécsben, ahol sokan vannak éa ahol nagy a kon-kurrenda, a legjobb esetben vacsorál, vagy uzionnát kapnak ott, ahol táncolnak. A hölgyek, akik Igénybe veizlk a szolgálataikat, maguk Is zavarban vannak, miként honorálják a azolgálalalkat. Csak a leprőnyél-vékony angol mliiek, akik hozzá vannak szokva ahhoz, hogy minden lovagi szolgálslot csengő pénzzel kell megfizetni, nem jönnek zavarba... Van hölgy, aki azt hiszi, hogy sz uzsonna árába kalkulálta a kávés a Oigolo tiszteletdíját, akadnak, akik egy-két táncéri röstelnek pár frankot a psrkettáncos markába nyomni, nagyobb összeget viszont nincsen szivük adni, aztán vannak olyan hölgyek Is, akik ugy gondolkoznak, hogy .érezze magát meglilztelve, ha velem táncolt." A parkelláncoiok általában ott Járnak Jól, ahol a hölgy társaságában ur is tartózkodik. Nagyobb a sance, ha ez az ur maga nem táncol és még nagyobb, ha emellett nem Ii férj...
Bevezetik a „táncjegyeket"
Mostanában két napig Belgiumban jártam. Uiban hazafelé egy estét töltöltem Brüsszelben. Éjiéi felé indult a vonatom, unottan szívtam szalmaszálon keresztül a zöldszlnű mérget. Karciu fiatalember köszöntölt az lameretlen lokálban. Megismertem, Ismert magyar primadonna fivére, legutoljára Pozsonyban találkoztunk. A Niki kapilány volt a háborúban és aztán — Oigolo lett Szép flu, nagyuráén táncol. Évekkel ezelötl Kuílsbidban magába bolondított egy előkelő angol hölgyet.
felérni a neué,j^J^J* fillér CÍpŐket
UAZ ... D Aa NŐI fekete és barna regatta p J»»80 Férfi lekete D Q.80 Féril barna léi D Q«80
Nól tekete pántos P g - 1 is pántos ~ O tél füzós \' O lűzös ■ 3F
"-u",\' P ll\'80 Ezenkívül naponta érkeznek tavaszi legújabb dlvatclpökl "Sí P 12\'50
Hiltényi Sándor és Fia cipőáruháza Nagykanizsa, Főút 2. (Városházpalota)
ZALAI KÖZLÖNY
1W3. márdtu 11.
Éjszaka kézbesítették > lakására ■ — kfutaslló v*gsésl. Huszonnégy órán belül el kellell ulaznla. A Niki moll Brüsszelben láncol és — szervezi ■ pukelláncosokal.
Erről a különöa akcióról eiekel metélte el nekem a vonal Indulásáig:
— Angliában az a szokás, hogy azok < hölgyek, akik olyan lokálba mennek, ahol hlvaláioa láncotok láncolnak, a fizető pincérnél úgynevezett .lsmps"-i vállanak. Énnek az ára egy angol schilling éa minden slamps egy táncra jogotjl. A hölgy az aazlalon maga elé léazl a tikettet éi a parkeltáncoa ciak azt a hölgyet kéri lel, akinek tikettje! van.
— Nemzetközi szervezetet akt runk alakítani éa ebbe bele akar|uk vonni Belgium ét Németországon kívül Auszlris, Mrpyarország, Románia, Jugotzlávit él Ciehttlovákla parkettáncosalt It. A célunk az: kötelezően határozza el a megalakítandó tzervezel, hogy nyilvános helyiségben parkeltáncni cuk azzal a\' hölggyel láncol, akinek tánc-jegye van. A technikai megoldás Igen egy-tzerü. Az Olórtl tea rendszerint két óra hoatzat tart mindenütt, az esll tánc Időtartama négy óra. A (Ive o\' clocknái a zenekar pontosan 11-zenbat láncszámot játszik, tehát tizenhat lánctlktlom van. Ahol két táncos működik, ott harminckét táne-jegyet lehel kiadni, ahol hárman láncolnak, ott negyvennyolcat. Ht a fizetőpincér kiadla a tiketteket, • megengedett izámnál többet nem adhat el ét t kétön érkező hOlgy — telléve, hogy nagy a .kereslel" —
nem juthat lánchoz a parkelláncotnál. «
...Hol a tavalyi hó...
Szegény Olgolonak kélséglelenűl Igaza van, de azért mégis olysn furcsa nekünk, régi Ivásu embereknek az, amit nekem az abszlntos brüsz-szell eslén elmeséli... A mesterségük a háború utáni Idők tipikus szülőtle. Nem kell hozzá semmi előképzettség, csak: egy jó szabású szmoking. Pár esztendővel ezelőtt a hölgyeknél a csinos, snejdlg tluk imponállak, ma már fontossbb a táncludáa. Valahogyan azonban én mág mltldlg ugy érzem — kedves Otgolok, bocsássatok meg érte, — hogyha én nő lennék, nem ludnék láncba menni azzal, aki ezért pénzt vár tőlem...
Viszont azonban én férfinek születtem és valahogyan azl Is érzem, hogy szegény Olgolonak Igaza van...
Pnál Jót
Ma: Purlm-bál
Az lzr. Nőegylet ma este tartja rendkívül ötletes műsorral tarkított álarcos Purim-bálját jelmezverseny-nyeL A rendezőség kéri, hogy pontosan S órára a jelmezetek a Kaszinóban megjelenni silveskedjenek.
wm Bútorvásárlás — nem gond I Teljét berendeléseket rendkívül elő-nyöi részletfizetésre, sőt kamatmentesen la szállítunk. Kopstein ISutor-árvház, Horthy Miklós ul 4.
Kést fosott a kisfiára
Nagykanizsa, márolua 10 Csütörtökön este majdnem végzetet kimenetelű családi jelenet játszódott le Oudrlcza István üvegesmester Magyar-utcai lakásán.
Oudrlcza, aki nagyfoitu Idegbetegségben szenved, csütörtökön este Ittasan ment haza és valami miatt megharagudott józsef nevű 13 éves kisftárs. Az apa annyira dühbe jött, hogy kést ragadott és azzal támadt neki a gyermeknek, akinek uz utolsó pillanatban az édesanyja kelt a védelmére. Oudrlczáné odaugrolt a férjéhez, hogy kicsavarj* kezéből a kést, a hadonászó ember azonban dulakodás közben köny-nyebben megsebezte feleségél s lobbkeze csuklóján.
A nagy kiabálásra rendőrért szaladlak a szomszédok. A rendőr előállította a teljesen magánkívül levő embert a kapitányságra, ahol reggelig őrizetbe vették és megindították az eljárási.
A nZalal Közlöny\' uj pályázatot hirdet. Ezúttal az olvasónak magának kell megfejtésre váró kérdésekel feladnia.
A szellemi sport a keresztrejtvényekkel lendült fel pár évvel ezelöll s mig mellelte sok kisebb nsgyobb szórakozási divat-cikk a yo-yo pár-heles sorsára jutott, addig a szellemi iorna híveinek száma napról-napra több, UJ rejivény-ujságok jelennek meg egymás után, a lapok rovalal kifogyhatatlanok az elmésnél elmésebb rejtvényekből.
A .Zalai Közlöny\' eddigi rejtvény-pályázatai ia a legnagyobb népszerűségnek örvendtek. Ez adta a gondolatot, hogy most azoknak Is nyujt-sunk egy pftyázatot, akik szivesebben foglalkoznak re|tvények fabriká-lásávat, mini azok megfejtésével. — Ezért Thoslsnl feladatunk a következő:
Tessék re/tvényeket készíteni. Le-i het találós kérdés, keresztrejtvény, I bclűrsjtvény, képrejtvény, számtani,
A klrakitverteny benevezésének utolsó napja
Az OMKE elnöksége lelkérl mindazokat a kartársakat, akik az országos kongresszus alkslmával rendezendő klrskatversenyen résztvenni óhajtanak, hogy ezen kívánságukat mielőbb, de legkésőbb f. hó 12-ig bejelenteni szíveskedjenek. Belelenlések az OMKE Irodájábsn naponta délelölt 10—12-ig vagy Neu Pál titkárnál eszközölhetők. Nevezési dlj lagok részére 1 pengő, n$m Ugok-nak 3 pengő. — Az érdeklődés, az eddig érkezel! nevezésekből ilélve, Igen nagy. A kis klrskalok a nagyokkal tel|esen egyforma eséllyel vesznek részi a versenyben.
- M«gjsls*t • Mlllik KS«,»„ legújabb száma, ára 20 fillér, kapható mindenütt. Mlndorr számhoz keresztrejtvény értékos dijakkal, melyikre mindenki egyforma eséllyel pályáshal. aki beküldi a megtöltését a Milliók Könyve szerkesztőségébe. Előfizetési dija negyedévre 13 regény 2.40 pengő.
általában kinek-kinek a fantáziája szerint, bármltéle rejtvény, csak öl-leles legyen.
Határidő március 29.
A pályázatok mellet! közölni keli azok megfejtését, a rejlvény készítőjének aevél és elmét.
Husz legsikerültebb rejtvényt fogunk díjazni s azokal — készítőjük nevével — amennyiben nyomdailag Is kivlle\'ezhetök, közölni is fogjuk u|abb pályázatok keretében. Az érdemes rejtvényekéi a nemdijszotlak közül Is kl fog|uk válogatni közléa végeit, tcrméazetesen minden esetben beküldőjük nevével.
I. dlj: egy karkötő óra.
II. dlj: a Schülz-cég dija.
III. dlj: egy ttiermos (Szabó Antal üzletéből).
IV. dlj: Noll József egy rézmetszete.
V. dlj: egy olajfestmény.
VI. dlj: egy doboz levélpapír.
VII—VIII. dlj: a .Zalai Közlöny"
negyedévi előfizetési dija.
IX-X. diln«r-*y doboz nt
XI—XX. Wj:-egy egy könyv.
NAPI HIRIK
NAPIREND
Márolaaa It, UDNlbat
Római katolllma: Szilárd. ProtuLr Aladár, ur.: Adar. hó 11.
Városi muzmun ét Köayvtár nyílva csütörtökön és vasárnap dfielőtt 10-141 12 óráig.
Oyógyisertári éjltll szolgálat a hónap-ban: a Máris.gyógyiartlr Király-utca 40. aa. és a kltlaanlzsal gyógyszertár.
Oőzlárdfi nyitva iiggal 8 órtlól este S óráig (béllé, izerda, páotak délután, kedden egét* nap nőknek).
— (Oyfllétek a megyénél) Za-lavármegye törvényhatósági klsgyű-lése t. hó 13-án, a koiigatgslási bizottság pedig 14-én, kedden ülésezik.
— (Nyugdíjazták a keszthelyi főjegyzőt) Megírtuk már, hogy Szekeret Ödön, Keszthely vezelö főjegyzője beadia az alispánhoz nyugdíjazása Iránti kérvényét A hivatalos leirat moat érkezett meg a főszolgabírói hivatalhoz, mély szedni az alispán április 1-rel Szekeres főjegyzőt nyugalomba helyezi. A keszthelyi főjegyző 42 évig löltölte be hivatalát.
— (Halálozás) Péntek délután Pacst uri társadalmának áltslános részvéte mellett helyezték örök nyugalomra Kohn Sándor 68 éves pa-csai kereskedőt, akinek temetésén rokonai és ttiztetöt nsgytzámban vették részt Nagykanizsáról ll. A gyászszertartást dr. Wlnkler Ernő lőrabbl végez\'e Abrdmovlcs Márk főkántor segédlete mellett és rua-gasszárnyslásu bestéd keretében méltalla az elhányt közgazdasági és kereskedelmi érdemelt. Kohn Sándor már 40 éve lakott Paesán, melynek érdekeivel szorosan összeforrt a négy éviized alatt. A község lakólnak általános részvéte kitérte ki utolsó útjára.
— (A Városi Zeneiskola 4. növendékhangversenye) kedden I. hó 14-én pontosan 6 óni kezdettel lesz a zeneiskolában, jegyek 50 és 30 filléres árban a Králky téssdében válthatók.
— (A nagykanizsai Katii. Legényegylet márdua 15-én esle fél 9 őrsi ünnepség keretében adózik március idusának. Az ünnepi beszédei dr. Oyuritz Ferenc piarista gimnáziumi tanár mondja. A zeneszámokat az egyesület zenekara szolgáltatja.
— (A nagykanizsai ipartestület) hétfőn este 8 órakor rendkívüli elölláróságl ülésl tart, amelynek hatalmas tárgysorozatán szerepel többek koatttt a március 25.-i btfcgyfl-lés előkészítése.
— (A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete) március 12-ér. délután 6 órakor <fy tea délután ke-relében búcsúzik az egyesület társelnökétől, Mdglcs Eleitől, annak férjheehiaaése alkalmával. Az egyesület nevében Bertln Olzella elnök bmwnlk a voll társelnöktől.
— KÖWtgéa és rekedtség ellen harmálja a tápláló és ízletes BtoArnofföt,
Husz dij/alpályázatot hirdet rejtvényekre a „Zalai Közlöny"
Ipát március II.
limit, Inert lolfoul kistelei egyéasuél a természetes fereao Ituai
keserűvíz szabaddá leszi a vérkeringést és emeli a gondolkodó- él munkaképességet. Belialó kórházi kisérlelek folyamán bebizonyult, hogy a Fereao léual viz szellemi munkásoknál, neuraszléniás embereknél és betegeskedő asszonyoknál rendkívül Jótékony hatású gyomor- és béltlsztltó szer. — A Fereac lóisel keserűvíz gyógysiertátskbau, drogé riákban és fűszerüzletekben kapható.
Jamboree-előadás Nagykanizsán
\' A nagykanizsai cser-fl^SS kész-csapa-c tok rendezésében fo-\\\\ iyóhól2 én ° ■ Sk d. u. 4 órai
SOKÉ© ke,(iel!e!
bud&MIT\'OAOOLLÓ
városháza
nagyleimé-ben, vitéz Faragó Ede orsz. vezetődsz! tart előadást a Vllág-Jambore-erőL Részlvesznek az előadáson vitéz Veder Mihály tábornok allábor-parancsnok és dr. Keleti Józsel h iltáborpsrancsnok. Az előadáson szerepel sz egyesttett cserkészének-kar és sz öregcserkészcsopat mart-dotlnzenekara.
A Jamboree suguszlus hóban lesz hazánk egyik legszebb helyén Oödöl-lőn, melyre a világ minden táláról kb. 40.000 külföldi cserkész |0n el.
Az Intézményeket, cierkészszülö-ket és s cserkészel Iráni érdeklődőket az elősdásrs ezúton hívják meg s csapatok. Belépés díjtalan.
— (Nemzetköz! fotókiállítás Budapeaten) A Budapesti Nemzetközi Vásár tartama alall fotókiállítás lesz, melyet a Kereskedő Ifjak Bu-dspesll Egyesülete rendez. A kiállításon minden amalör fényképész résztvehet. A képek beküldési hs-táride|e 1933. április 28. A kiállítani szándékozó smatőrők és egyesüle-lek felvilágosítást kaphatnak a kiállítás titkár ságáltál Budspesi, VI., Oróf Zichy Jen8-u. 47. sz. alatt. A legjobb pályaművek ériékes julalom-bsn részesülnek.
— (A Fűtőház! Kézművesek önképző Egylete) március 15-én délután 6 órakor a Markó-vendég-lőben hazafias ünnepélyt rendez. A műsoron slkalml dalárda szerepel. Török József egyleti elnök előszót mond az ünnepélyhez. Ansorge Károly szaval. Az ünnepi beszédei Surdnyl Oyula kereskedelmi Iskolai tanár mondja. Ulána leleplezik a .Feltámadás" clmtt festményt, melyei Marttnkovics Viktor mozdonyvezető lestett az egylet ázámára.
— Gyermekeknek csak enyhe, ártalmatlan hashajtót szabad adni, hogy a rossz emésztés gyakori következményét, mint pld. csalánkiütést megelőzzük. Ezért rendelnek az orvosok a gyermekeknek Darmol-t. Utánzatokat és más csomagolást utasítson vissza.
SALAI KÖZLÖNY
— (összeverekedtek a részeg munkakeresők) CsltlörlökOn délután három llatsleraber érkezeti Kanizsára munkakeresés céljábAL A vándorok: Beck Qyörgy, névrokona Beck Sándor és Kramarlcs Mihály véletlenül összetalálkoztak él ennek örömére beüllek az egyik tllkoi borméréibe, ahonnsn az eltl órákban itlai állspolbau távoztak. A Zrínyi Mikiós-ulcában szóváltás kerekedett a három ittas fiatalember közöli, sklk össze li verekedlek. Az Időközben előkerülő rendőr mindhármukat bektiérte a kapltányiágra, ahol őrizetbe vették őket. Mind a hármai botrányos utcai verekedés mlall egynapi elzárásra lléllék.
— Fájós lábúak figyelmét felhívjuk, hogy bokasülyedés és lud talphajlam megelőzésére éa gyógyi-lására raktáron tartunk és mérték, vagy orvoil rendelés szerint kéizi-lünk lúdtalpbetéteket. Mlltényl Sándor és Fia, Nagykanizsa.
— (Betörtek egy présházba) Néhány nappal ezelőlt Ismeretlen tettesek álkulcs segítségével behatoltak Blrck Hermann lurdl bérlő pincéjébe, ahonnan különféle borászai! cikkeke! elloptak. A nyomozás megindult.
SPORTÉLET
Az NTE Slmonfornyán, i Zrínyi a DVOOE ellen Nagykanizsán játszik vasárnap bajnoki mérkőzést
Nagykanizsa, március 10 A vasárnapi elmarsdl bajnoki mér-közéa ulán 12-én Slmonlornyára rándul az NTE futballcsapata a kisorsol! bajnoki mérkőzés lejílszásira. A nsgyszerü képességű llmontornya! ciapal a tabella 2. helyén áll és ciu-pán 2 pont választja el a llszlavezelö NTE-lől. Az őuzel Nagykanizsán lejátszol! bajnoki mérkőzés 2:2 srányban dönlellenül végződöli, ami a llmontornya! csapa! nsgyszerü képességeit Igazolja.
A lavaizl izezon elió bajnoki mérkőzítén Dombováron Slmontor-* nya ciapata 3:1 arányban győzölff Így a lavaszl izezon! ii jól kezdte.
A llmontornya! csapat szintén a bajnokságra törtet, Igy a hazai pálya előnyéi tekintetbe véve, nthéz mérkőzése leiz az NTE-nek.
A hosszú 200 km.-es ulra vasárnap hajnalban ^lazik az NTE és este érkezik vissza.
VOQE—Zrínyi Erős tréningekkel készül a Zrínyi vasárnapi bajnoki mírközésére. A dombovári caapat vasúton érkezik szombaton este, hogy kipihenten vehesse fel a küzdelmei. A vaiulai csapatnak szükségesek a pontok, hogy előkelő helyezéséi meg bírja tartani. A mérkőiél előtt ZTE II.— Teleki Ifjúsági mérkőzés lesz.
— (Zsebtolvajlás a piacon) Pénleken délelőlt sz Erzsébet-léit piacon kiemelték Móger Lajoiné zsebéből a pénztárcáját. A rendőriig megindította s nyomozást.
— Woat klsaaaaeay diadal.. (Kólpen-gőa ltogények 21.) Irta: Herbert Jen Ktns. A kanadai Torontóból bomba módjára toppan bo a brit admiralitás palotájába John Done éa Hltyot bánjva a bürokrácia tormwáaainak, kllsvellen, nyers modorában ajánlja tói találmányát a német tengeralattjárók megiem-ralaltésóre. Elfogadják az ajánlatot. Do izembokerlll a kémelbárltó omtatlyal s a két titkos szervezőt mérkőzésének drámel feszültsége hallatlan Izgalmakat váll ki az olvasóból. Weet kUaa Sonynak. a brit admiralitás géplrónőjének rzereplée\'j alkalmat ad a .Patrícia tőrjét fog" azersójének pompás humora csillogtatására. — Kapható a Horváth-ujiágUzletboD.
LS__
KÖZGAZDASÁG
A gazdák hitele, adó-gondjai, perel és ▼áltól
a járási mezőgazdasági bizottság napirendjén
Nagykanizsa, méretűi 10
A járási mezőgazdasági blzollság pénleken délelőtt 10 őrikor Somogyi Oyula löldolrtokoi, alelnök elnökiele alatt flléit tartott a várolháza tanáci-termében. ahol feltűnő nagyszámban jelenlek meg a bizottság taglal. A Hiszekegy elmondáia ulán Somogyi Oyula elnöki megnyílójában kegyeletei szavakkal psrenlálta el a blzottaágnak decemberben elhunyt nagynevű elnökéi, ujnépl Elek Ernői, akinek a mezőgazdaság körében kitejtett érdemeli egy másik gazda komoly ellimeréiével méltalta.
A blzollság tagjai egyhangú lelkesedéssel elnöknek grof Somsslch Anlal országgyűlési képviselőt, alelnöknek Somogyi Oyula földbirtokost, jegyzőnek pedig Varga Jenő föizolga-öi lóság! irodavezetőt válaizioiuk meg.
Somogyi Oyula alelnök azzal a kéréssel adia ál az elnök! székel grúf Somsslch Antalnsk, hogy ugyii, mini gazda, ugyii, mint kamarai tag éi képviselő, támogassa minden err|ével azl a gazdslársadalmal, amelyet legjobban sújtanak a ma! nehéz Id3k.
Elfoglalva az elnök! izéket, Soms-
slch gróf ígéretet tett. hogy mindenkor izlvén fogja viselni a gazdaérdekekel.
Az első felszólaló Pdlffy László földbirtokos volt, skl bejelentelte, hogy Varga Iilvánnsl együll indítványt tefjesztett a megyei kisgyűlés elé, smelyben kért, hogy küldjön kt a közgyűlés egy bizottságot azoknak a gazdáknak összeírására, akik a legalkalmasabbak és legméltóbbak az állami segélynyújtásra. Azok nevelt, akiknek Ilyen mentöhllelekkel még segíteni lehetne, közölni lógják a kormánnyal, melynek intencióival különben is megegyezik ez az elgondolás.
A blzollság elhalározts. hogy Palffy László és Varga litván indítványát sz Alsódunánluli Mezőgazdasági Kamarához is eljuttatja, hogy színién tegyen lépéseket ebben az ügyben.
Zoltán Boldizsár nagybakónaki gazda az adóvégrehajtások körüli visszásságokat lette szóvá Szerinte nem kellett volna sz adós gazdák állatalt elkólyavetyélni, mert azokat maga az állam Is megvehette volna tisztes ártm a katonaság élelmez/s/re.
Csordás Józsel sormás! gszda
VASARNAP kezdi meg a ZALAI KÖZLÖNY
PAÁL JÓB:
A HABSBURGOK TRÓN NÉLKÜL
cimll szenzációs riportregényóaek közlését. Hónapokig tartó lelkiismeretes munka után készült el az
1933. esztendő legnagyobb szenzációja!
A riportregény egyei fejezetei hü tükröt adnak arról
Beszámol PAÁL JÓB riportregénye:
milyen az élet SteenocKoraolben, hogyan, hol és miből ólnok a Habsburg-család tagjai; azok, akik számtlzetésbe mentek, akik lemondottak a rang-
tukról, akiknél a szív orŐsebb volt, mint a labeburgok házi törvénye.
a Habsburgok mérhetetlen vagyonáról, amelynek legnagyobb része elveszett, a palotákról é« kastélyokról, a domlnlumokról, amiknek sorsa még emberöltőknek ad munkát és gondot éa mindarról, ami a trónok tényének árnyékából eltllnt,va#y megmaradt.
A nemzetköri újságírás legnagyobb szenzációja Paál Jób riportregénye, amelynek közlését kizárólagossági Joggal szerezte m:g Nagykanizsán a .ZALAI KÖZLÖNY".
ZALAI KÖZLÖNY
1933 március 11
sióvátette, hogy amikor kocsival bejönnek Kanizsára a vidékiek, az 1 28 pengős helypénz rendszerint 1 30 pengőikbe krrOl, mert o helypénzszedő rendszerint nem tud visszaadni 2 fillért
lfptga József magyaródl gazdálkodó mozgalmat kér Indítani annak elérésére, hogv az u. n. begyufldst hiteleket amortizációi kölcsön alak-Iában Juttassák el a gazdákhoz.
Somogyi Qvula alelnök ugyan-caak az adóbeha|lásokat telte azóvá. Elismeri, hogy Laubhatmer lőszol-gablró a leghumánusabb felfogással kezeli a behajtásokai, azonban ezzel még mindig nincs segllve a gazdákon. Felvetette azt a gondolatot, hog; a hátralékos gazdik által befizetett összegeket mindig és elsősorban Is a folyó gazdasági ívre tudják be a hatóságok. Ir|anak fel ebben az tlgyben a Kamarához, hogy Indítson mozgalmat a gondolat megvalóaltására. Akt befizette rendesen a folyó évt adóját, azt ne hajtsák végre a hálralékal mlatl, hanem . pl. aki négyévi adóval van hátralékban, a- engedjék meg, hogy négy é-", belül egyenlítse kl tartozását. A hátralékra ne számítsanak nagyobb kamatot a Nemzeti Bank kamatlábánál.
A nagy tetszéssel fogadott gondolat után Somsslch elnök a falusi nép rákfenéiét tette szóvá. Kérte a jelenvoltakat, figyelmeztessék a falusi lakosságot, hogy ne pereskedjék minden jelentéktelen ügyben, mert ezek a csakazértls perek húzzák ki a talajt a falusi nép lába alól. Figyelmeztette a jelenvoltakat a váltókkal szembenszükséges óvatosságra, amely nek hiánya már nagyon sok falusi családot lultslott a tönk szélére.
Dr. Laubhatmer Alán főszolgabíró bejelentette, hogy a mai naptól kezdve szeptember l-tg felfüggesztették a végrehajtásokat. Megindokolta, hogy n kormánynak a végrehajtások terén tanúsítóit szigorúsága természetes következménye volt azoknak az elvetemült agitáclóknak, melyek az adófizetés megtagadásira bujtogatták a falusi nípet az elmull években. Tud olyan gazdát, akinek 10 000 pengője volt a takarékban és tpkább eltűrte, hogy behajtsák Kanizsára a marháit, mintsem megfizesse az adóját. Kérle a jelenvoltakat, figyelmeztessék a gazdákat, hogy amikor csak módjukban áll, blzo-nyllsák be az adóllzelési készségüket azzal, hogy néhány pengői bevisznek mindig a jegyzői irodába. Hacsak 2—3 pengőnkinl is, de fizessenek adói és akkor nem kell félnlök a végrehajtástól.
Somsslch gróf elnök végül felhívta a gazdák figyelmét arra, hogy propagálják otthon a háztszövésl, általában a háziipart, majd bezárta az Ölést.
Kiadja a laptulslúonoi Közgazdasági Rt. Outenberg Nyomda él Délzatal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám.
Mezógszdsiágl és kerti
magvak.
Qyümőlcsta p»rm«le«6 izerek.
MUtrágyák
(Szupeifoszfát. kállió, mésznitrogén, Peti só, kátifoizfát itb. stb.)
Slrlua növénytápió. Futor széniavas tskarmánymész.
Madáreleségek.
Pakk „D* vitamin készítmény. Beszerezhető:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zaák, növényvédelmi szerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palola mellett)
Zürichi zárlat
Pária 20*38, London I8\')2\'/i, Newyorv —■—, Brdssel 72-3Í, Milano 26-35 Madrid 4350. Amsterdam 208-C0, Berlin 122 65, Wien 72 91. Szólla 370, Prágs 15-34 Varsó 5800, Budapest —-, Belgrád 7 00, Bukarest 306
Terménytőzsde
Buza llszsv. 76-os 14^0-1505, T7-es 1510-15 45, 78-as I5\'3J-I58J, 79-es 15-50-1575. 80-as 1565—1590, dunán-lull 76-os 14 20-14 30, n-es 1435-14 45, 74-as 14 55—I4Ö5, 79-es 1475 1485 81-as 149J—1800, rozs 780-7901 tak. árps 9-70 \'Ó20, zab 9-OO-IHO, lenged 6-90- 7 00, korpa 6\'25-6 36
A Hemzetl Bank deilzaáriolyamal
VALUTÁK Angolt. 2020 2060 Belga tr. 79 16-79-74 Csehk. 16 91-17 01 Dán k. 89-70-90-90 Dinár 750-8 00 Dollár 57050 57350 Francia 1.22-30-22-50 Hol]. 233 40-234 80 Zloly 1)4 20-64 70 Lel 3 40-3-44
Léva 395-425 Líra 2990-3020 Márka 135 O**-136-60 Norvég KB30-104 30 Peseta —\'—- -\'—
Schlll. —•--" -
Svájcit.! >3-20.104 20 Svád k. 1C669-I07\'60
DEVIZÁK
Aaist. 233-60.234 80 Belgrád 8 00-8-40 Berlin 13580-13660 Bilissel 79-26-79-74 Bukarest 341-3-43 Kopenh. 89Í0 90»> London 20-21-20 35 Madrid -•-—•-Milano 3000-3018 Newy. 571-00-574-00 Oszló 103 511-104 30 Párls 22 33-22-47 Prága 16-92-17 01 Szófia 4-00 4 27 Slockh.106 80-107\'60 Varsó 64-35-64 70 Wien _•—_•-Zürich 110-80111-40 Wien clearlng árfolyama i 80.454.
SérlíHáiár
Felhs|lás 200. aladatlsn —. - Elsőrendű l-CO-102. szedett 1-02-1C6. sze-deil közép 090 -0-96. ktlnnyt: 084 -088. I-ső rendű öreg 088 090, ll-od rendű öreg 092 102, angol süldő I. 092 10Z, szalonna nagyban 1\'30-1\'30, zsír 145 1-50, hus l\'IO -1-32, lélserlés I 24—1 31.
Meghivó.
A 1. évi március hó 19 én, vasárnap d. e. 11 órakor a hitközség tanácstermében tartandó
évi rendes közgyűlésre
van szerencsém a nagykanizsai izr. hitközség tagjait tisztelettel meghívni.
Nagykanizsa, 1933. március hó 9. Dr. Halphenjenö s. k.
hitk. elnök. Tárgysorozat;
1. Az elöljáróság évi jelentése.
2. Az 1932. évi zárszámadások.
3. A felsőkereskedelmi iskola átadására vonatkozó szerződés bemutatása.
4. Három nappal a közgyűlés elő t írásban benyújtott esetleges indítványok.
intfwnHirrtsEI
Cég\'éklák é< kirakatok eladók Stern üveg- és porceltánkereskedézében, Város-házpa\'ota. _,
Deák tér 6 slstt S axobéa utcai lakás kiad* különbé Járattal él három szobás udvni lakások májúi l-re kiadók
Bővebbet a házmesternél.____762
8>latáthelya*áa miatt raktáramat mélyan laaxállltoH álban bocsátom a n.i közönség rendelkezésére. Armuth, Bastár-uíwar.
Et>y udvari háramaaabáa lakás összes mellékhelyiségekkel együtt Királyi Pál-utca 4. slstt má|ut i-re kiadó. 8i0
■•xSgaidaaágl aaaklakalát
váustta négy középiskolát Járt, 23 éves. nőtlen, több évi gazdasági pyakoilattal és Jeles bizonyítványokkal rendelkező, tyuk-tenyésztésben nagy Jánaisápgal biró fiatalember uradalomba ajánlkozik Ispánnak,
f a daságl gyakornoknak, vagy munka-elügyelőnek ellátás és minimális tlxetés ellenében. Szivei megkereséseket „Jelei" Jeligére a Zalai Közlöny kiadóhivatalába kér. 595
LINÓLEUM
tiszta —. higiénikus — olcsó P 2*95 méterenklnt
Lábtörlő
P 110 darabja
Hirsch és Szegő
Erzsébet-tér 1.
Árverési hirdetmény.
Az ungori erdőben f. hó 13-án 9 órától kezdve tűzifa, rőzse és forgács eladás lesz. Bővebbet Dukisz Ferenc fakereskedönél.
Pk. 33/1932. sz. 1933. vghtól 33. is.
Árverési hirdetmény.
Dr. Wetiz Henrik nsgystádl ügyvéd által képviselt dr Welsz Henrik nagyatádi lakós Javára 200 P töke és több követelés járulékai erejéig a nagykanizsai Irir. |árái-bÍróság 1V32. évi 3618. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi Jsnuár hó 18-án lefoglalt 17Q0 pengőre beciBIt Ingóságokra a nagykanizsai klr. Járásbitó ság lenti számú végzésével as árvtréz elrendeltetvén, anoak az 1908. évt XLI. t.-c. 20. §-a alap|án a fent megnevezel\', i a foglalási Jegyzőkönyvből kl nem tűnő más ToglalUtók Jayára Is az árvetés meg-tartázát elrendelem, de csak srra as esette, ha kielégítési Joguk ms Is fennáll és ha ellenük hslssttó hatályú igénykeretet to-lyamatba nincs, végrehajtást szenvedő Is-kásán,Nagykanizsán, Rosgonyi-utca 9. sz. slatt leendő megtaitására határidőül 1933. évi március hó 18. napjának d. e. 11 órája ttlzetlk kl, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, szőnyegek és egjéb
F- \' lágokat a legtöbbet ígérőnek kéu lizatés mellett, esetleg becsáron alul - de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni Azon ingóságokra amelyskntk a kikiáltási ára egyezer pengőn leiül van, az 5610— 931. M. B, sxámu rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egy tizedrészét bánatpénzül leteszik.
Nagykanizsa, 1933. február hó 7-én.
Elek Uszló s. k.
klr. bír. végrehajtó, no mint bírósági kiküldött.
Magyar Királyi Államvasút
MENETRENDJE
Nagykanizsa állomásra érkezt él u onnan Induló vonalokról. Érvényes, a 1932. *»1 október hó 2-»6l Iwáis.
Nogykanlzso—Hudapest
736 9 55 1605 31-00 22-20
Spestró!IK*ulh»iy-j| N.-Kani-Indul | rii iwdwl | zsára érk
2145 I 2-50 1 4 40
6-30 I 11-21 I 1300
7-40 | 1014 I 11-24 14\'19 18-42 2007 19-45 31-00 ! 23 91
5 53 | 7 27
Az 1202 1201. sz. vonalokkal egy L, II. oszt. kocsi Venllmlglia, egy III. oazl. kocsi és étkezökoesl Prsgersko.
Az reorra*: az. vonatokkal egy t, II. oszt. I»csi Kóma, egy hálfflrocal\'Velence, egy 11., III. oszt. kocsi Trlesle.
Nagykanizsa—Sopron
e-1 Sll 8-01 II 8-48 13"S IV5H I 16-06 16-K l\'-37l| 18-27 I8-35Í20-111| 21-14 Az 1417/1418. sz. vonatokkal e déli pu.-Zalaegerszegre, II., III. oszt.
:gerszegre, II., III. os Az 1411/1412. sz. vonalokkal egy II. oazl. kocsi Sopron—Susak között.
Nagykanizsa—Pécs
22 UI O-OJ ,V3í| 7-23 1005 1 tl\'28 ji 12-tSfl I3 3*) láléflSx.T.110 4& 113*18 1 15-02 1160CII17 37 111. oszt és egy II. oszt. kocsi van Budapest esik Wien S. B.-re és vissza.
III. oszl. kocsi Péc-WIen, egy I., II., III
rrars
1412 Oysz 114t\' Vtgy. 144! Sz.
fl fGjOi-,.1 FU,
|ná<4l lna.ll fcfc | i r.»: 1 4-58 J a» f 6 lyu, " \'349 1 1425 \',\'5\'
Butin I Pk.\'. tri. |l írt.
I 18 62
2154
-JSTT5T
■J8> 17-31 2108 —

Ht8?Sz. \\
14471 Sz. I I41l,i Oysz. I 1441!! Vegy. )
Az 1440/1441. sz. vonatokkal egy !., 11., III., o. kocsi Budspest délt pu.—Pécsra Nagykanizsa—Pragerhof _
|l Honnsn ? zsára érk. !\'
PmíSJ-y l(lr* í\'l.
-nrrrss
S-451 6 61 1 7\'<" I 12-22 í 14 091 15 27 1804 1815 [20 261 ÍPM 23(8
Hova ?
| Nagyssnl ^ 11 z.Ml Indul ^
t/^ uyóto r ~ \' ÖüTi" r 1 nes.i 12411 Szemíiy !| 4-45 f Prsgerh I 1707 jüyors !\' 11-47 \'iTrleazt 1241 í Személy 1 14-00 Pragerhol Az I207/120f. és 1201/1202. sz.
T

mint s Budnpest dítl pu.-Nagykanizsa viszonylat alattiak.
uyors f 549 .
1247 Személy 938 IPrsgerhot 1201 Qyors II 180» llileszt I24l|| Személy 1 2110 JPragerhol vonalokkal fuló közvelleo kocsik ugyanazok,
" Nyomatott a laplnlajdonoj Közgazdasági R.-T. Ouieuberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata töuyvnvomdálában NígykaiOzsén. (l\'elelóe IWelvezeSÖ: Zalai Károly.)
73. évtolyam 59. uám
Nügykanlzsa, 1933. márclua 12, vasárnap
Ara 16 HH\'r
ZALAI KÖZLÖNY
SnikeutMt ts kiadóhivatal; rSol ». „á„. Megjelenik minden rtggel, bétlö kivételivel
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlt* Lajos
Elétlzeléil ári: egy Mtt a pengj BO Iliiéi SietkeuUMtl és kUd6blv»Ull telelőn: 7«. u
Technokrácia...
Irts: KELEMEN FERENC
A gigantikus méretek hazájából, a dollár-pánikba fulladt ptoaperlly világából egy megválló uj gondolat lénye ragyogla be s gazdasági • lág-válság árnyékbs borult horizontját. Technokrácia, vagyis a gép uralmára berendezett társadalmi Is gazdasági világrend ez az uj jelszó, mely hivatva vo\'na s munkátlanságba és éhségbe süllyedi embermilliókat a tömegnyomor poklából kiemelni és iz emberiség számára egy, a mai átlagos életszinvonalat messze meghaladó életnívót biztosítani anélkül, hogy sz ember ezért fizikai és szellemi energiáit a végsőkig lokozza és egész éleiét s munka robotjának, a megállás nélküii társdozásnak, a szünelnélküli törtelésnek feláldozza.
Húszezer dolláros |Ovedelemrc méretezeit életszinvonsi, nspl négy órai munka ennek az uj világmegváltó gondolsinak alappillérjét. A gép, melyei emberi ész talált ki s melynek uralmit emberi számítás és akaraterő alapozta meg, most egyszerre nemcsak akaratnélkttli eszköze, banem parancsoló ura akar lenni a teremlés koronájának. A gép sxámHanl, tervelni, produkálni akar, de egyben rabszolgasorsba dönti az embert Jólélet, biztos megélhetési, godlalan életet igér, de átformálja, emberi értékeiből kllorgal|a a terem-lés korouáját. Az emberiség az előkelő nyugdíjas biztos pozíciójába kerülne. Nagy jövedelem, előkelő életszínvonal és alig valami munka. Az élet unifortnlzáláss...
A világ hslslmss nyersterményeit, a iermészel pszar kincseit feldolgozza és az emberlaég között egyforma arányban szétosztja a Gép és a nagy műhöz az Ember napi pár órai munkával luls|donképen csak asszisztál. A gép, a modern ember legbüszkébb alkotása Igy lesz az emberiség jóltevője. A Gép, mely annyi egzisztenciát elpusztított, mely munkanélküliségre ítélt százmilliókat, a technokrácia boldog álomországában az egész emberiség részére gondlalan megélhetést akar biztosi-Hűi. Nem kell hozzá semmi egyéb, mint a kapitalista rend .átkos profilénak" kiküszöbölése a termelés nagy munká|ál)ól. Kl kell kapcsolni
.ár" mindent destruáló szisztémáját és s világ egy csspásra a paradicsomi gondlalanság utópisztikus állapotába merül el.
A lerv, melyei természetesen kiváló amerikai mérnökök vetettek fel, neves egyetemek laboratóriumaiban végzet! gondos matematikai és HP számítások eredménye. A tudós feltalálók minuciózus pontossággal elmérték Amerika és a világ energia loirásall és kiszámították, hogy azokkal a világ ellátásanak nagy problémája minden különöaebb gond nélkül megoldható. A természet kimeríthetetlen kincsei, s kifogyhatatlan nyerstermények biztosítják az aUtulsztlkus mechanikai lermelés °tök kontinuitását. A fejlödó gép-
lechnlka oly tökéletes produktumokat fog előállítani az Iparcikkek és az emberi élelmezés terén, hogy a rendelkezésre álló erőforrások mellet sz emberiség gondlalan ellátásának kérdése évezredekre biztosítva van. Jellemző, hogy ez a világmegváltó gondolái éppen a prolit, e hoch-kapllalizmus hazájából robbant kl.
A jenki lelkülete a nagy számokhoz és gigsntlkus méretekhez Idomult. Eddig ez a lélek csak a prosperlly anyagi területein bonlo-galla kl szárnyaló tehetségét. Mo.t
átcsapott a világmegváltás eszmei területére is. A gondolat elfordul az anyagi haszon lelkekel, érzéseket, sz emberi lélek nemesebb bajtisalt agyonllpró .nyerészkedés" rendszerétől, s merész lendülettel uj ragyogó üstökös módjára leiszökik az önzetlenség étheríkus régiólba. Megváltani, megmenteni az egész világot a profit zsarnoki ksrmal közül, valóban lendületes gondolat. A világ csakugyan alapos reformra szorul. Tarthatatlan állapot az, hogy sz anyagi jevak duzzadó bősége
147 halott, 4650 sebesült és 60.000 ház lett a borzalmas kaliforniai földrengés áldozata
Több, mint száz város esett a földrengés körzetébe
San-Franetaco, március 11 Kaliforniában súlyos földrengés voll. Long-Beach, Los-Angeles és Hollywood majdnem teljesen összeomlott, A földrengés 6 órakor kezdődött it a földlökések több mint másfél óráig tartottak. Hir szerint a partvidék városaira szökőár zúdult. Egyedül Long-Beachban 500 ember vesztelte életét. Pillsnstnyi becslés alspján a kárt több ralnl 1 millió dollárra becsülik. Los-Angelesben 1500 a súlyosan sebesüllek száma. A legnagyobb épületek, szállók, kaszinók, áruházak mini kártyavárak omlottak össze. A mentési munkálatok azonnal megindullak. A foszlo-
Íatások megakadályozására a parlo-on levő hadihajók lengerészlegéuy-ségét a szárazföldre vezényellek. A földrengés sújtotta területekre 500 orvos utazott. A petróleum vidéke-
ken tűz támadt, melvnek továbbterjedésének megakadályozására rendkívüli erőfeszítéseket lesznek. A löld-rengési terület mintegy 6000 nágyzet-mértoldre lerjed kl.
Loudon, márclua Í1
(Éjszakai telefonjelenlés) A kaliforniai földrengés során 150 földlökést éreztek, smelyböl mintegy negyven nagyobb lökés volt. A legújabb Jelentések szerint a vesztessél!. Usla 147 halolt és 4650 sebesüli és több mint száz város esett a földrengés körzetébe.. 60.000 ház összeomlott. A kárt eddig több mint száz millió dollárra becsülik. Ventura 14 emeletet fogházában leírhatatlan jelenelek látszódtak le a katasztrófa Ideje alall. Hollywoodban a pánik óriási voli. A rendezők és operatőrök százai meneküllek ki az ulcára.
A főkapitányság njabb, Moszkvából irányított kommunista szervezkedést tett ártalmatlanná
Letartóztattak 17 BESzKÁRT alkalmazottat és egy vidéki ügyvédet
teklivek utaztak Qyulára, akik figyelték az ügyvédet. A figyelésnek meg volt az eredménye. A rendőrség házkutatást tartott az ügyvéd lakásán, ahol nagymennyiségű kommunista röpiratot, folyóiratot és könyvet találtak. A detektívek felhozták Erdőd It Budapestre és átadták a bünűgyl osztálynak, ahol Őrizetbe vették.
Budapest, március 11 A főkapitányság nyomozó főcsoportja mintegy 20 Beszkárt alkalmazottat vett őrizetbe, akik kommunista alapon szervezkedtek. A kommunisták eszperantó tanfolyam ürügye alatt Jöttek össze. Ma délben befelezték kihallgatásukat és mindannyiukat átadták a bűnügyi osztálynak, ahol döntenek letartóztatásukról.
Budapest, március 11 {Éjszakai telefonjelentés) 25 kocsivezető és kalauz közül 8-at szabadó nengedtek, Í7et pedig letartóztattak. A nyomozás megállapl otla, bogy a mozgalom Moszkvából Indult kl. Nagymennyiségű láziló nyomtatványt foglalt le a rendőrség, köztük a „Vörös villamos" című újságot.
Budapest, március 11 A budapesti főkapitányság politikai osztályának detektivjel értesülést szereztek arról, hocy a békés-megyei Qyulán élő Erdőd! Lajos dr. ügyvéd összeköttetést tart fenn kommunista mozgalmakban kom-promitáit emberekkel. Fővárosi de-
Vakmerd betörés az egri angolkisasszonyok kápolnájába
Eger, március 11 (Éjszakai telefonjelentés) Vakmerő betörők a ferenclek istállójának tetőzetét bontották fel és onnét átmásztak az angolkisasszonyok zárdájába, ahonnan leereszkedtek az első emeletre, behatoltak az intézet kápolnájába, ahol a Szűz Mária szobor köré elhelyezett arany karkötők, ékszerek és egyéb arany hálaatiomá-nyokst többezer pengőben értékben ellopták. A vakmerő tetteseket keresik.
melleit százmilliók éhezzenek, nyomorogjanak. Kétségbeejtő, hogy munkára edzett férfikarok tehetetlenségben vergődjenek, amikor a fejlődő élet ezer és ezer alkotása vár megoldásra, tu emberi tehetség, akarat, alkotáslvágy sorvadásra, pusztulásra kényszerüljön, csupán azért, mert a világ aranykészleiét a rideg kalmárérdek igazságtalanul bitorolja.
Lehetetlen, hogy a közlekedési eszközök tökéletesedése, a földrajzi távolságok leomlása Idején a nemzetközi szabad érintkezés, á javak korlátlan cseréje helyett a megbódult világ uj kinai falakat állítson fel Európa oly sok országa köré és a gazdasági liberalizmus, a nemzetközi éilntkezés uj korszakában mindenegyes állam külön-kűlOn autarkiára rendezkedjék be.
Minő égbekiáltó ellentmondás a technika fejlődése és annak gyakorlati alkalmazása közötti Valóban reformra szorul az egész világ. UJ utakon kell keresnünk az emberiség ujabb boldogulásit, de ez az ul nem lehet más, mint visszatérés a világháború előtti gazdasági liberalizmus és a nemzetközi szabad áru és gondolatcsere útjához. A kapitalista világrend, melyet évszázadok tapasztalata teremtett meg, az egyedül járható ut a nagy regenerálódás felé. A kapitalizmus, mely a gép technika tervszerű kihasználásán épült fel, képes csak megóvni a világ gazdaaági és erkölcsi erejét. Meg kell tisztítani azonban ezt a kapitalizmust azoktól a bajoktól, melyeket az emberi kapzsiság és a profit szervezett organizációi tenyésztettek ki belőle. A kapitalizmus ne legyen öncél, csak eszköz a világ társadalmi és gazdasági fejlődése érdekében és akkor emellett az évszázados rendszer mellett szabadon érvényesülhet az emberi lélek pólói-hatatlan alkotás-vágya, teremtőereje, fizikai és lelki energiája és mindazok az emberi ériékek, amelyek nélkül a teremtés koronája csak numerikus és nem produktív tényezője volna az emberi fejlődés magasabb gondolatának.
A technokrácia gondtalan és robot nélküli utópiát varázsolhat a mai kor vergődő embermilliói elé. Az lehet egy; olyan ulóplí, melynek megvalósítását megdönthetetlennek látszó matematikai számitások támasztják alá. A technokrácia mégsem lehet soha világmegváltó valóság, mert az élet nagy princípiuma a* emberi lélek, az erkölcsi erő pillérein nyugszik és csak ax a világrend vezethet emberiség boldogulásához, mely nemcsak az anyagi erő, hanem az emberi Ulek őst erőforrásaiból táplálkozik. A Oép nem lehet úrrá az emberen és a technokrácia, mint a Oép szervezett világhatalma, nem uralkodhat az egé*z emberiségen. A Oép csak eszköz lehet az ember kezében, engedelmes és alázatos eszköz, melyet az ember a fejlődés, a boldogulás céljaira használhat fel. Sürgősen meg kell javítani a világot de a föld ura az Ember és ne a Oép legyen I
ZALAI KÖZLÖNY
1983 márdua 12
Az Iparosdalárda fincepe
Nagykanizsa kultúréletének immáron országos viszonylatban is blllzke étiéke, az Ipsrlestüleli Dalárda szombaton este kellős ünnepet Olt a Korona fehér, de sajnálatosan néptelen aszlalalná!. Husz éves |ublleum és kellős serlegavatás voll. Az ün-«p és a dalárda megérdemelle volna, hogy a város társadalma több érdeklődéssel kisérje ezt az estél Elvégre a dicsőség, amit ez a nagyszerű ember-orgona szerzett, nem csak a dalosoké, hanem kullur-kin-cse ennek az egész városnak.
0,1 voll Krátky polgármester, Bar-lay ezredes, Hegyi főjegyző, Ftlö igazgató, Vannay igazgató a zene-Itkoía tanáraival, a heíyl karnagyok, Kádár tlszleleles, Unger kamarai tanácsos slb. és a dalotok hozzátartozói és barátai.
A serlegavató beszédei dr. Krátky István polgármester, a XIV. dalos-ketillel elnöke mondta, a dalezeretet őszinte lendülelével, a dalosélelben a nemzet számára kamatozó munka elismerésével, visszatekintve a dalárda pályafutására, apostolkodó nsgyjalra és katonáira.
A serleget Márkus Károly, a dalárda érdemes elnöke vette át. Samu Lajos ipartestületi elnök mindenki szivéből beszélt, amikor lelkes, szép beszédében méllalla Parti La|os karnagy kiváló érdemeli és síünnl nem akaró ováció közben átny ujtotta neki dalárda alándékát, egy ezüst babérkoszorút. Viola I^sjos Partlnénak, TSrt Józsel Márkusnénak nyújtottak át talpraesett beszéd keretében egy-egy hóvirággal tele ezüstkosárkát. Kelemen Ferenc az Irodalmi és Művészeti Kör társelnöke a dal apotheozlsál festette meg beszédiben, amivel a Kör üdvözletét tolmácsolta.
Révész Lajos szellemesen köszöntötte fel a vendégekel.
A dalárda közben énekszámokat adott elő. Egy élő zenekar ez a pompás, fegyelmezel!, kltonö hang-anyagu, nagyszerűen képzett dalárda Parti Lajoa mesteri keze alalt.
Az ünnipséjí részleteire és a dalárda történetére még visszatérünk.
Dr. Fábián Zsigmondot választotta meg a nagykanizsai Takarékpénztár n]népi Elek Ernő örökébe
Nagykanizsa, március tt
Nyolcvanoyolc esztendő, amióla a Nagykanizsai Takarékpénztár fennáll, már magában márkát jeleni az Intézetnek és Nagykanizsa pénzügyi élele renoméjának. Különösképpen állt ez, amikor a takaréknak két éviizeden ál olyan kapacitású ember áll az élén, mini ujnépi Elek Ernő, aki éppen a legnehezebb időkben voltj komoly, határozott szavával, nagy ludásával sorsdönlö tényezője vele összeforrt Intézetének.
Nyolcvanoyolc eszlendő nem csak büszke mull, hanem elkötelező Ira-dlcló Is, aminek szelleme ott él s Nagykanizsai Takarék lalai közt, könyveiben, üzleteiben, irányllása minden lényében. Ennek köszönhető az Igazgatói jelentésből kitűnő az a körülmény, hogy az Intézetnek, még a mai bizalmatlan levegőben Is, belétállománya az elmúlt év során jelentékenyen megnbvekedett. Ennél Bésiédesebb tanu|ele nem lehet ma egy Intézettel szemben fennálló bizalomnak, ami viszont a gondos, okos vezelés és Igazgatás eredménye.
A 88 Ik évi közgyűlés szombaton volt a Takarék székházának nagytermében dr. Fábián Zsigmond alelnök elnöklésével. Jelen volt dr. Krátky Islván polgármester, Surgotb Miksa, a Nemreli Bank fiókjának főnöke, a társinlézelek Igazgatói és a részvényeitek nagy számban.
Kelemen Ferenc igazgató leiolvasta az Igazgatósági Jelentést, amely meleg kegyeledel emlékezik meg ujnépi Elek Ernő haláláról és érdemeiről. Csak egy mondalol idézünk a hosszú nekrológból: „Inté-zelűnknek. hosszú éveken át kitűnő vezére volt, az ő személyes fáradozásaival, kiváló képességeivel, előkelő nexusaival megalapilolta a Nagykanizsai Takarékpénztár presztízsét, országos |ó hírnevét."
Megtudjuk a jelentésből, hogy az Intézel a hitel-válság ellenére is folyósított ISbb mint száz esetben kii-csönbket, a beha|tásokní,l pedig elkerült minden olyan Upésl, ami exls-tenclák megsemmisítését vonta volna maga alán. Ehhez a két tényhez nem kell kommenlár.
Az évi nyereség 27.000 pengő,
MA
ktttftrls
(BítxaJtal rádlöltknlit) A ■•(••relé-Diai Iwtéaoti*lanll ••«•> 10érakari Léay*a«* «álluéa nem vérhaté.
Megérkeztek az
angol, magyar egyéb külföldi
férfi és női tavaszi kabát- és m kosztümszövetek, melyek vétel-
kényszer nélkül megtekinthetők
Mer Húr MáruMziitian
Nagykanizsa, F6-t 3.
vasárnap délután 5 órakor és este 8 órakor a szokásos
össztánc
Kaszinóban
Az uj laflfolvamra beiratkozni hétfőn lehel. „1 GÁBOR tánctanár.
minden részvény (névérték 30 P) I pengd osztalékot kap.
Helmltr Józsel lelügyelóblzoltságl elnök jelentése ulán a közgyűlés a jelentésekel elfogadta.
A mérlegből kitűnik, hogy az Intézetnél 937 000 P belét kamatozik. A betéteseknek ez 53 000 P kamst-hozamot jelent. Viszont sz Intézet nem sokkal kevesebbel, 42.800 P-vei járul hozzá a közterhekhez.
A Nagykanizsai Takarékpénztár u|népl Elek ErnO örökébe egyhangú lelkesedéssel dr. Fábián Zsigmond klr. koimánytólanácsost választolta meg, aki székfoglalójában ígéretet lett, hogy a nagynevű elődök azél-lemében lógja az Intézetet vezetni, a mai gazdasági viszonyok lehetőségei szerint és minden igyekezete lesz, hogy az Intézet preaztlzsét és hírnevét mai nivó|án megőrizze.
A válsszimány éa ftlOgyelöMzűtl-ság tagjaiul újból a kilépőket választották meg.
A közgyűlés az elnOk meleg éltetésével ért véget.
A 48 as gyűjtés
Még mindig a régi eredményességgel és netnciOkkenő lelkesedéssel lolynak a gyültések a 48-as szo-borslspra. A helyi 6-lk honvéd gya-logeirednek volt lénylegea 48-as taglal adták áldozatkészségüknek u|abb bizonyítékát ezzel a gyü|téssel.
Zalán Ibis gyUltéae 10 SO P, melybél januárban betolyt: Zalán thta, Ledér Fcrencnó. Bonkovlcs istván 1—1 P. Kovács József Nóvák Jánns. Simon János, BsjlJános 60— 50 !.. Ssobollos Károly 40 t., Potrovlc. Mihály, Arnóczl László 20—20 f. Oálb. Uilo gyüllóac 49.90 P, ebból januárban bofolyt: Mn-scbanskerM. 6, Malőr János. Sloro Ignác.
Amor profanus
(Kogény 1914-ból) Hl
Irtai SZABÓ ZSIOMOND
— Innen ugrollak íe, ugye? — kérdezte Margit és a széléhez lépett.
— Vigyázzon 1 A meredély széle nagyon porhanyó, könnver, leeshellk — szólt Monoslory és egy önkényleien mozdulattal átfogta a leány karcsú derekát, hogy a part szélétől visszavonja.
Margit szive megremegell a férli kstjánsk érintésére és szorosén hozzásimulva mondta:
— Nézzük meg a barlangot, szeretném belülről Is látni I
A barlang leié fordultak, de a térti karja továbbra is olt maradt a Uny derekán és szorosan egymáshoz simulva áltak az üreg sötét be-lárslúnál. Már erősen szürküli és a harlang mélyéből átbatlan sötétség
feketéllett ki.
— Nem fél bemenni? — kérdezte Monostory hilksn.
— Ha maga velem van, nem félek, — felelte Margit éy~.szerel meneti nézett Monosloryra.
Beleplek a barlangba Siltű homély velte őket körül, ciak a bejárat felöl derengett kevés bágyadt szürke vilá-* gosság. Pinceszerű nedves hideg voll
benne és a levegői az ázoll föld és a korhadó fa szaga löllOtte be.
Ma/glt míg közelebb simult Mo-nostoryhoz.
— A barlang egészen üres — mondta báiorlalar, hangon.
— Nézie ezt a löldből készült padot nevezi a monda a hü szerelmesek nyoszolv* Iának — hallatszott a homályban Monostory hang|a
Margit a barlang mélve felé nézett. Ebben a pillanatban arcuk összeért és Monoslory erein lorró tűz nyargalt végig. Nem látta, csak érezte a leányt és a homályban mámor szállt agyára. Ksrja még szorosabban ölelte a leányi, ajkat ajkét keresték és egy emísztOen lorró csókban egyesüllek.
— Édes, édes 1 — rebegte ön leiedlen a lány, inig Monoslory a szerelem mámoilló szavail suttogta fülébe. Boldog önfeledségben ujul ■ tak meg csók|slk, a leány leje a férli vállán nvugodolt é< a boldogságtól remegő hangon kérdezte.
_ Imádlak! i- autlogta fülébe Monoslory és ebben a piltanalban igazat mondolt.
Csak egy pár percig tartolt minder, midőn Margit akaratának utolsó megfeszítésével megszólalt.
— Menjünk ki inneni
És Monoatory a kilózanodás egy átvillanó ae|tésével ellenkezés nélkül engedelmeskidett.
Leszálltak a barlang előtti magaslatról és kart karba fonva, szorosan egymáshoz simulva indullak hazafelé. Az esi már rég leszálll és a hold sarlója reszkető lénycslkol sugárzott le a Balaton acélkék tükrére. A parti nád sokból százezernyi béka egyhangú brekegése hallatszott, a mezőkről meg a tücskök magas hangú cslripelése. Hallgalagon men-lek egymás melleit. A lány szive az első szerelem legédesebb boldogságával volt tele, néha üdvözült tekintettel nézett fet a férfira és az ilyenkor leha|oll és csókot lehelt homlokára. Ugy mentek, mintha sohasem akarnának átválni. Mikor a falu kertjei alá érlek, érezték, hofiy közeleg az elválás Ideje és a lánv még szorosabban odasimult a férfihoz. Monostory lakásának kertiéhez érlek most A kis kertajtó tárva nyitva állt és a ho\'dvllág meg-vllágl\'olli a falusi kerl ribizli bokorral sregélyezetl ul|át. mely a lakáshoz veretett és nmelynek ablakából a lámpa meghitt fénye sugárzott.
Az otthon édes menhiltsége sugárzóit onnan egy magános meleg fészek, mely mlnlha szerelmesek
számára teremtődött volna. A kert-ajtóban megálllak, plllanláauk oda-sztlll s világos ablakhoz és ebben a pillanatban mind a kelten egyet gondoltak. Egy szól sem szóllak, de a szenvedély Ismét úrrá lett rajtuk és Monostory kar|ának gyengéd mozdulatával már a belépésre ösztönözte a lányt. Margit kiszabadította kai|alt és hátrább lépelt. Egy petclg igy állottak és pillantásukból szom|as vágy tekintett egymásra és valósággal szenvedlek, hogy válnlok kell. A lány szeméből míg egy pH-lanlás száll! bvicsuképen, azlán mlnlha attól [élne, hogy még egy csók után nem bírna elválni, majdnem fúlva Indult meg és csak távolabbról szólt vissza: — Viszontlátásra, édes I Monoslory keveset aludl ezen sz éjszakán. Teljeaen tisztában voll azzal, hogy nem jól cselekedeti. Felizzította ennek a lánynak szenvedélyes szereiméi és az a csókokba fu\'adt pásttoróra Immár összekötötte őket. Ijedten gondolt arra, hogy ml lesz ennek a vége Nem egy asszonyról van szó, kinél nem sokra kölelez egy röpke szerelem, hinem egy lányról, kinek ai első és Igaz szerelme. jövó|e és lehel, hogy talán az élele.
(Foljt kőv.l
1838, március 12.
n.rta Miksa 2-2 P, Kósa JÓM6I 1.60 P, Kim lltls, v. ttaiaányl Péter, Uartncr S PÍtsxtay Tamáa, Jakll Lajos, Ks Józaet Öábor Imro 1 I P, Síé-idvftn 00 !., Slpoa Józaet, Kun Ernő, ItVnliar Pal, Szőke János, Kurclcs Oéza Sr io 1 Horváth Endre, Buiádl János, naál József, Lengyel Józjet, gr. Itsller Ulklóa 20—20 I., — 8chneff törzsöm. ,,llllí-ao 32.90 P, ebből Január hóban Hlolyt: Baklcza Józset, Baj Károly 2-2 u Kocsis Fereno, Mátés László, Szomo-
1 \' ____- i,-„... _ „ tioia.
p ftOCS," ■ - -............- ..........
la\'nyl Oyuiáné, Varga Fereno, Tlslér Jósaef, VOller Károly. s»»bó H\'erenn, láng Józset l-l P, Öttlba István, lizo-tol János 60 -50 t. - Csttlló tUrzaőrm.
kol Janón oo—uu i \' "" ">" 1 "
ovültéae, melyből Januárban betolyl: 8 eznál Jánoe 6 P. fik"" e 8.53 P, Csalló töri
1 Jánoa 6 P, Rkgp. szd
ham 8.53 P. Cselló törssaórm., 1---------
"Edgy l-l P,-,8^ »f»«riJ._í)illl-
.. llollanda
Igy 1—i i — ... sj.j
lAie 22 P, ebből Januárban betulyt. " szd legénysége 7.40 P, Mátés Jánoa 1 60 P Balogh Béla 1 P, Szép tőrzsórni Kollarlta Unárt, Pucher Józset 60-60 I.
Az eddigi gyüjlés teljes eredménye 498.83 pengő.

A Zalamegyei Oazdasigt Takarékpénztár 40, Kövesdt Boér Ousztáv ny. ezredei 3, Baa Oyötgy 150 Imrei György I pengőt adományozott a szobor alipra.
ZALAI KOZLÓNT
a tevebőibe bujt OerS Qézát és Geri Slndort. Végűi kalonöa elismeréssel kell megemlékeznünk Bá der János elsőrsngu clown-maszkjá-lől és ötletes |eleneteiiől.
Műsor végén az Összes szereplőkkel együtt lelkest n ünnepeilék a
rendezés nehéz, de eredményes munkáját végző Feleky ReisOt és feleségét, valamin! az agilis rende-zögárdát, élén Wf(M Emöné elnökasszonnyal.
Eiulin megkezdődött a tánc és állt a bál kivilágos virradatig.
Sass Baba a hangosfilm szárnyán megérkezett Indiából Nagykanizsára
Purlm-bál
Nagykanizsa, március 11 Szombaton é||el a hagyományos lényei kerekk közölt zu|loll le az Izraelita Jótékony Nőegylel |elmezes Pudm-bllja. Az érdekes, ölletes Jelmezek és ragyogó estélyi tuhák színes összevisszaságban hullámoztak a patkellen.
Csillogó, larka látvány! nyujlollak a kitűnő Arnberger zenekar indu lójára felvonuló |elmezeiek. A felvonulásban a következő Jelmezeket láttuk: Szerelmi postái, napraforgó, éj királynő, vötöuózsa, plereliek, tengerészek, Tlller-girlök, spanyolnö, skót, lötök nagykövet, konyak, Itancla baba, iskoláslány, rendőr, betörök, apaciok és egyéb vagányok, vagánynők hada, keleti táncosnő, horogkeresztes a Mogendo-vid Jelvénnyel, lovsglónö, szív, brldge, apecslány, ccwgltl, boy, Elon- boyok, gramofon, magyar lány, zongora, játékkatona, Carmen, Pom-padur, vadvlrágos rét stb. Édesek, ötletesek, elragadók voltak. A rendezőség pazat cirkuszi műsorral kedveskedett, melynek keretében Büchler Manci Igazgatónő szel-lemeien konlerálla be attrakcióit. Sok tapsot kapott Üti Sanyi és Szinti Piita érdekes zenekar-intiláclóia. Nagy slketük voll a TUler-gítlöknek, (Balla Klári, Lellner Rózsi, Roaenberg Olga, Rácz Kaló, Qoldschmied Rózsi, Saltler Irma és Sai Magda) akiknek meg kellelt it-mélelnitlk Unc|e!en«lükei. Fortó il-ker mellett mulalti be Lorsch Vilma (Szombathely) táncművészeiét, aki egy akrobatikus és egy kelet! táncot lelteit nagy tetszés mellett. IVeísz Évi és Lellner Ferenc humoros ba-lell-paródlájt alapot próbára tette a nevetölzmokaL Sok nevelésre adolt alkalmat a teve-jelene! Is, melyben Balla Klári alaposan raegtáncoltalla
Nagykaulzaa, március 1L Hogy Sass Ferinek bozontos, deres atcára könnyek szivárogtak, — az természetes. Hogy Farkas Jolán boldogsága síró- nevető zokogásban tOrt kl, — az Is természetes. Hogy elérzékenyült az újságíró, akinek módja volt a bontakozó lelket első szárnycsapásaitól fogva figyelemmel kísérnie és színes riportok szárnyán messze Indiából is hírt adnia róla, — az is magától érlelődő. Dc hogy csak a kanizsai föld-köiösscg kap csolatát érző emberek azemesatkában is megcslllsnt valami, — hogy azok szivében Is megmozdult a gyönyö tülég, a büszke öröm dobogása, — hogy minden páholyban előkerüllek a zielkendók, minden lélekben fel-
egy részletei tipotlban már beszámoltunk és arról ls, hogy a film elkészült és útban van Nagykanizsára.
És most ott ült a meghivoll publikum, élén a polgármesterrel, a város riotahilításalva!, a .lesöiélltelt nézőtéren. Feszüli Izgalom várta, hogy meginduljon a gép és meg|elen|ék a vásznon a lehéthaju, drága Orues-bácil unokájs, a kanizsai Sm-Brun-net müvéiz-pár gyermeke, ak! édesanyja védőszárnyai alatt kiröpült a nagyvilágba, hogy dicsőséget szerezzenek a magyar művészeinek, a
magyar névnek, Nagykanizsának.
1 *
És Baba láncolt...
.A köllö él az Ihlet- a Ilim cime.
Itt az ui tavaszi divat!
Dus választék legújabb szabású tavaszi
női köpenyekből
Divatos női és férfi ruhakelmék köpeny és kosztümanyagok
megérkeztek
5INGER
DIVATÁRU HÁZBA
viharzott s mdvélzi Ihlet részegítő érzése, — ez már nem természetei, — ez már az India rejlelmes mesz-stertégéből a maroknyi kis magyat
■ 1C«KI,UUI » ••• -------o / -
földre visszalopott pár magyar szónak, a világ másik felére szakad! magvat zseninek kijáró csodálat és
____, ____1---1 Liilloitnob
OARMOL
Az igazi hashajtó |
hódolat annak az emberi kulturának, amelyik el tudta hozni, vissza Kanizsára, Sass Babái és a benne
Idehaza nem is sejlell művészetét. »
Előkelő meghívóit közönség előtt pergett le a szombat délutáni sajtó-bemulatón az az Indiában, Santlnl-ketanban felveti hangosfilm, amit Rablndranalh Tagore udvarában fo-lografáltak Sass Baba láncairól. Hogy a fllnf hogyan született, hogy Sass Babából a nagy hindu aggastyán udvarában hogyan robbant k hirtelen a tánc-lehetség, - ártól
íüYBtáP/rcrr
áOt 5,1 IJÍMPÁ\'J 7Q50-CS
llSUvn,-htiiikér
sir, kacag, vonaglik és borzongat. Eredeti hindu muzsika.
És van egy Jelenet, ahol Ssn Baba izlnte extázisban magyarul mond üdvözlelel e mikrofonba... Nehéz könny nélkül hallani. Él azt li, ahol a Ilim végén premierplan -ban az édeiatiyja keblére borul.
A Ilimet Nagykanizsa után Budapesten mulat|ák be, majd sz egétz világon. Sassék most folytatják az erre vonatkozó tárgyalásokat a kanizsai mozival és Idegen film-érdekeltségekkel. m
Vasúti karambol a szent-Iván! Állomáson
A motoroskocsl fékjének elromlása pénteken délelölt karambolt idézeti elö Zalaszenüván állomáion.
A moloroskocsl lel akarta venni a pótkocsiját, a kapcsolásra váró va-•ulas azonban éazrevéve, hogy a motoroi nem fékez, hanem egyre nagyobb tehetséggel közeledik a póikocii felé, az uloltó pillanatban kiugróit a ilnek közül, A következő pillanatban a motoros nagy erővel rohant neki a pólkocslnak, amelyen tobb utas ült. Az ulaiok közül öten könnyebben, egy pedig súlyosan megsérüli. A sérülteket Zalaegerszegre szállították.
Vizsgálat Indult annak megálll-pitására, hogy a motoroskocsi lékje miért mondotta lel a szolgálatot
A költő a vilAg poétáinak Nobel dijai tejedülme: Rablndranalh Ta gore, azíí Ihlet megszemélyesítője : Sast Baba, vagy ahogyan odak\'— hívják: Httsabeth Brunner.
Ak! poéta, az vele éli Sus Babával láncának minden mozdulatát és ráiimer a lélek vivódátáta, lángolására, az alkoláa mámorára és elpihenétére. Aki nem poéla, az megétti, tátja, hogyan szülelik és hogyan lobog az inspiráció.
Sass Baba ecse!|él már megdicsértük párszor, avatottak a szobrász-vésőjét Is. Dc a táncát, a belső álélés erejével hullámzó, meggyőzően kifejező láncát mint tökéletes müvéizetet csodáltuk. Minden porcikája, minden mozdulita, az egétz fiatal leány caupa lurcsa, mlizllkui, messzekelell ritmus, csupa beszédei lelkiség.
A kliérözenében a rejtelmei India
A rosszabbodó helyre! kis haszonra,
„ nagy forgalomra késztet Kész áru nsgy választékban, tlnom
anyag, szaloninunka, nem tucat Ruhák, blúzok, csak saját egyéni laso-nok, lellUnó olcsó árak.
SHKFIS
THOTOR
SPORT
UTI
Különböző egyszínű modell
Egyéni f! ont kalfőldl különlegességek
kabátok
29 tőt 63 lg
55 Hl 05 lK
85 tói 120 lg
- .rTatoiiBMg
Kovács Fereno
Itf. Mla««aiwa-kSraBt «l
Sir első emeleten
Figyelem!
Női tekete pántol P 8*~
A nehéz gazdasági viszonyokra való tekintettel forgalomba hozunk
Női fekete és barna regatta
és pántos
Mját készítést!
filléres cipőket
tiszta "" bflranyagból I
P 8
•80
Férfi fekete D 0*80 tél fűzős ■ **
Férfi barna lét
>80
«»iai™.p n.80 Ezenkívül naponta érkeznek tavaszi legújabb dlvatclpőkl
fűzős P 9 Férfi f ok p 12-50
■ ittllop » \' » — — — .
Hiltényi Sándor és Fia cipőáruháza Haavkanlzsa, Főút 2. CVárosházpalota)
ZALAI KÖZLÖNY
1993. minim 12.
Emlékeztető
Márc. 12. Liceálls előadás 6 órakor a városházán (Sutányl Oyula).
— Liceális előadás Klskanizsán az Olvasókörben fél 4 órakor (dr. Fülöp György).
— Szent Ilona Leányklub bO|tl esl|e fél 7-kor (Oazdag Ferenc).
— Előadás a Legényegyletben fél a kor (Kelemen Ferenc).
— Jamboree-előadás a városhaza dísztermében 4 órakor.
Márc. It. Márciusi Ifjak ünnepélye
9 órakor a színházban. Márc. 14. Böjti konferencia a lehír-terember 6 órakor (Kolla János).
— Bucsu-bankett Oombár Oyula tiszteielére 8 órakor a Koronában.
— A zeneiskola növendékhangversenye 6 órakor.
Márc. 15. Az Irodalmi KtSr haiaflas ünnepsége d. e. 11 órakor a Színházban.
— Szent Ilona Leányklub ha\'aflas ünnepélye 6 órakor.
— A Füttiházl Önképzőkör nem-.zeli línnepílye 6 órakor a Markó-vendégiöben.
Márc. 18. Előadd? OMKE ban
9 órakor (Barbar\'- uajoi). Márc. 16. Liceálls előadás 6 őrskor a városházán (dr. Qéber Ödön).
— Izr. hitközség közgyűlése.
— Szent Ilona Leányklub bö|ll eslje tél 7-kor.
VARGA
Mos Fest
Tluilt
Gallérok tisztítása
8-10 fillér
Horthy Miklós-ut 8. Hunyadi-utca 19.
Márc. 20. Vetlleltképes liceálls elő dds a színházban 6 órakor (Noll József).
Márc. 21. Polgárt Egylet rendkívüli közgyűlése 6 órakor.
— Böjti konferencia a fehérlerem-ben 6 órakor (dr. Kerkay József).
Márc. 22. Siklós Albert előadása a zeneiskolában 9 órakor.
Márc. 25—26. Országos OMKE-kongresszus Nagykanizsán.
Márc. 26. Zenei liceálls matiné fél 12 órakor (Vannay János).
— Liceális előadás 6 órakor a városházán.
Márc. 28. Bojll konferencia a fehér-teremben 6 órakor (Pehm József)
Ápr. 3. A zeneiskolai tanárainak Brahms-hangveraenye 9 órakor.
Ápr. 3, 5, 9 Az lzr. Leányegylet gyermckelöadtaa a színházban.
Ápr. 4. Bojll konferencia a fehér-teremben 6-kor (P. Rónai Qyörgy).
paAl jób riportregénye: f\\ Habsburgok trón nélkül
Ahol nem probléma már a Habsburg-
layerllngi tragédia évfordulóján & kapucinusok oitjában, a hol száznegyvenhárom Habsburg
kérdés... ma\\
s/rbol. __
várja az őrök feltámadást — A császárok közöft Ferenc József a tizenharmadik, a császárnők között: Mária Lujza... — Friss virágok a reichstadti herceg sírján — Egy halott, akit hazavárnak
(Copyright)
... Szurokfáklyák sárga imbolygó fénye Jelzi az utat a S.efanskircheiöl a Neue Marcktig. U.olsó útjára indul a halott császár... Gyászba Öltözött apródok piros vánkosokon viszik a rendjeleket, a császárváros minden templomában harangok zugnak... Lassan fordul be a tömeg a kapucinus barátok temploma felé, ahonnan már napokkal ezelőtt kihordják a padokat. A falakat fekete lepel borítja. Kávébarna csuhában, fehér övvel a derekukon hat barát vállára emeli a koporsót és megindulnak a lépcsőkön lefelé, a kriptához.
De a sírbolt ajtaja zárva...
A ceremóniamester, fekete fátyollal eleíántcsontdiszitésü hosszú pálcáján, háromszor megkopogtatja a kripta kapuját Lent a sírboltban, egymás mellé rakott koporsók között csak egyetlen élő ember várja a halottat: lobogó gyertyával a kezében a gvardián... Csöndesen kérdezi a kopogtatótól :
— Dicsértessék az Ur Jézus Krisztus I Ki vagy te odafent és mit ki vánsz ?
Emelt hangon feleli a szertartások mestere:
— őfelsége a császár. •
Csöndesen feleli a barát:
— Ezt a nevet nem ismerem.
És újra hallatszik a kopogtatás, a ceremóniamester most még büszkébb hangon mondja:
— ó császári és apostoli királyi felsége, Első Ferenc József kívánja, hogy engedjék öt megtérni őseihez.
Emeltebb hangon feleli a barát:
— Mondtam már, hogy nem ismerem ótl
Alázatos és csöndes lesz a hangja a kopogtatónak, amikor harmadszorra megszólal:
— A Te tesvéred, Ferenc József kiván megnyugodni
Most már megnyílnak a sírbolt kapui és a szakálla* barátok lete-
hetik az egyszerű fakoporsót előre megállapított helyére. A gvardián lakattal bezárja a császár „utolsó palotáját", magához veszi a kulcsot, hogy a sekrestyében odaakassza a többi mellé... Es néhány nap múlva csöndben elhelyezik a császár deszkakoporsóját a díszes érckoporsóba...
... Így temették el valaha a császárokat a kolduló barátok bécsi kriptájában...
Háromszáz esztendő* a kapucinusok sírboltja
Ott, ahol Bécs szive legjobban lüktet, az előkelő Belváros kellős közepén áll egyszerű barna falaival a kapucinus barátok rendháza és temploma: a Neue Marckt-on. A tér közepén bronzból öntött szökőkút, Rafael munkája. Az idén kereken háromszáz esztendős a templom és sírbolt, 1633-ban temették Ide az első hatottat: Annát, 11. Mátyás feleségét. Három hónappal később a hitves oldalára odakerült a férj is. És azóta a Habsburgok temetkezési helye lelt a sötét pince a Tegetthof-strasse sarkán. Háromszáz esztendő alatt majdnem másfélszáz Habsburg földi porhüvelye futott el Ide. Hatalmas császárok, diadalmas csaták hősei, az életben megcsalatkoztak, névtelen csöppségek, akik megszületésük után másnapra bucsut mondottak a földi szenvedéseknek, véres tragédiák szomorú áldozatai, uralkodók, akiket körülvett a népek szeretete és olyanok, akik romlást veteitek és átkot arattak nyugszanak itt egyszerű koporsóban és diszes szarkofágba zárva. De csak a testük pihen itt, a s/iveik arany és ezüst urnákba zárva az Augus inusok templomában, a bécsi Burg mellett hirdetik, hogy az uralkodóknak a haláluk után nincsen már szivük...
... A kapucinus barátok bécsi sírboltjában nem probléma már a Habsburg kérdés.
Rudolf unokája zokogva borul a „drága jó nagypapa" sírjára
Keskeny lépcsőkön kell lemenni a sírboltba, széles kőkockákon tompán visszhangzik a léptünk. Ma villapy-körték világítják meg a sírboltokat, amelyekben egykoron csak gyertyák
világa pislogott. Justlnlanus atya, mindössze 43 esztendős, de hosszú szakálla már fehérre csillog, kalauzol abban a csöndes sirboltban, amely a Habsburgok birodalmából váltó-
JÉr/esJ/és.
Ezaion értesítjük a mélyen tisztelt hölgy közönséget, hogy a tavaszi
Köpeny, KosziUm és rufra m moaelfelnlc bemutatását
a mai nuppal megkezdtük. Tekintettel a változott viszonyokra, a fagon-árainkat mérsékeltük. Teljes tls.Ueleitel
Varga-Hoiter női sxabó, fö-uí 19.
zatlanul megmaradt.
önkénytelenül is arra kell gondolnom: én édes jó Istenem, egykoton akkora volt ez a birodalom, hogy határain belül soha nem nyugodolt le a nap és most: — erre a kicsinyke helyre soha nem jut el a nap Bugára...
Négy, vagy öt boltozatos sírbolt egymás mellett. És a falak melleit, a helyiségek közepén mindenütt koporsó... Aranyos betűk elhalványultak az idők során, a bronzból öntött és cinnre faragolt felírásokat elhomályosították az évszázadok. Csupa történelmi név. És valamennyi Habsburg... Idegen csak egy van itt: Fuch Karolina, Mária Terézia dajkája, aki helyet kapott a császárok temetőjében. Aztán még keltő: de ezek vér szerint Habsburgok: Mária Lujza, Ferenc császár leánya, a franciák imperatorának hitvese, aki férjhez ment Nelperg grófhoz... De a Neue Marckton atyja jobbján pihen. És a császár másik oldalán várja a feltámadást a reichstadti herceg, név-szerint Ferenc József Károly. A római király... A sasfiók. Friss virágok a koporsóján. Mimóza, sárga akácvirág és sok-sok koszorú kék, fehér, piros szalaggal. Hálás franciák, akik megnézik a sírboltot mindig virág díszítik fel II. Napoleon sirját. Mária Lujzának soha nem jut a franciák virágjából...
Páter Justluianus magyaráz:
— Itt nyugszanak öreg királyunknak, Ferenc Jóskának kedvelt szülei: Károly főherceg és Zsófia. Emitt pihen Ferdinánd császár, a jóságos, aki lemondotf a tróntól Ferenc Jóska javára, Prágában halt meg. Ez itt a felesége, Anna császárnő. Emitt meg láthatja azt az emléket, amit magyar hölgyek emellek Erzsébet királyné emlékének. Rajta vannak a nevek is. A szobrot Zala Qyörgy mlntáita; valamikor itt állt Erzsébet királyné sirja, de azután Ferenc Jska uj sírboltot emelt és oda került a királyi család.
Justinianus barát, aki magyar ember, már vezet is a „Ferenc Jóskához". Hatalmas, világos terem, márvánnyal b>iritva, széles, nagy ablakokkal. A középen három ércltoporsó, kettő díszes, az egyik fe tünöen egyszerű. Ebben nyugszik az utoleó nagy császár. Mondja a barát:
—- Tetszik tudni, amikor "Ferenc lóska meghalt, már háború volt és kevés volt a pénz. Ezért nem csináltattak diszesebb koporsót. Baloldalon pihen Erzsébet királyné éa jobbra Rudotf. Hiszen tetszett már hallani az esetéről... Mayerllng... Épen ma van az évfordulója.. . Azért vannak a koszorúk rajta.
Megnézem: két koszorú van a Rudolf sirján. Az egyik fenyőgalyak-ból van összeróva, a másik olcsó, bolti portéka. Szalag egyiken sincsen. Justinianus atya me-éll:
— Az egyiket egy sofför hozta, azt hiszem, nem tudom, hogy igy van-e, de ugy gondolom, hogy ezt Lónyay grófné, Rezső királyfi egykori felesége, tets?ik tudni, a belga S\'efánta küldte, ó maga soha nem jön el ide. A másikat Wlndischgrillz Stefánia hercegnő hozta, a Rezső
Mclós olcsó női kabúfuúsúr mai napon megkezdődött
Áruinkat filléres haszonnal árusítjuk.
I. szeria angol kabát már 14.90\' H. széria angol kabát már 18.90-töl III. széria angol kabát már |8.90-tól
Model darabokat szintén igen olcsón adjuk. W©SlX?öid él FÍICHöf
IBB8 mM"j2-
ZALA! KÖZLÖNY
párisi
ülése* apró njándéktirgysk legnagyobb váíasitékbsn legolcsóbban. Vidékié postai szétküldés. »M
„I0LIE"
Bljonterle
Klgyó-utca 4-6.
Budapest, IV p hlidztésrs htvatkosők 150/0 tnftd. ményben réezeaQlnek.
királyfi unokája, a Windl.chgratz Erzséoet ieánya. Szép, elegáns leány. Talpig gyászban Jött el ide korán reggel, ieborull a koporsó aljába és hangosan zokogolt. És folylon azt mondta: .Oh Du armtr, guter, guter Orossvater .. A tizenharmadik császár ■ ■■ Ferenc József, sorban a száznegyvenedik a kriptában, de mint császár a tizenharmadik... És a császárnők sorában Marta Lujza viseli ezt a szerencsétlen sorszámot...
idegenek tömege tölti meg a sir-bollot, a vezetők hangosan magyaráznak :
— Ili nyugszik Mária Terézia és férje, Lolharlngtal Ferenc.
Majd egy méieres vörös márvány talapzaton hatalmas, kellős érckoporsó, gazdagon aranyozva. Négy sarkában négy korona: a cseh, a magyar, a\' jeruzsálemi és a németrómai császári koronák. A koporsót bronzfedél lakarja, rajla a síri álmából feltámadó csástárnövel és urával, a Lolharlngiaival... A császárnői! brilllánsokkal és igazgyöngyökkel ékesített gá.aruha, kezében ? jogar 6s a kard, a férje a római imperá-lorok öltözékében. És a felhők közül kiröppenő angyal csillagokból font koszorút tarl a fejük feleli... A síremlékei Mária Terézia még éleiében elkészíttette..,
...És s diszes szarkofág előtt feltűnően eg)sierü koporsó... Ebben nyugszik a tizennyolcadik század felvilágosult elméje : 11. József.
Külön szobában vannak a toszká-naiak, akik llália kék ege alól jöttek ide megpihenni. Közöltük nyugszik a sírbolt egyetlen protestáns haloltja: Henrielte, Károly főhercegnek, az as-pernl győzőnek felesége. Koporsója mellett, ezüst urnában a szive. Talán az egyetlen, aki magával hozla a ka pucinusokhoz a szivét is . ..
Történeti nevek következnek egymás ulán. Miksa, a mexikóiak szerencsétlen császára, Ferenc József testvérei, Albrecht főherceg, a cus-tozzal győző, Rajner, a bécslek kedvence és egészén hátul, keriléssel elzárva, nyugszanak a kicsinyek: ilt van az ,angyalkert", ahova gyermekeket temellék... Van közöttük egy püspök Is, aki mikor meghall, nem voli csak tizenöt esztendős...
>1 kripta vár/a a fanchall halottat . . .
Száznegyvenhárom Habsburg... De az utolsó császár még hiányzik Károly, a funchall .Nossa Sennora do Monta" templomában pihen.
Pedig Itt várja őt őseinek krip-tlla. Ferenc József sírboltja melleit szobra Jelöli meg a helyei, ahol egykoron pihenni fog. És állandóan friss virágokkal, kos.orukkal tele a szobor talapzata. Jobbra oltár, ahol áj latos hivők imádságot mondanak a madeirái halolt lelke Üdvösségéért. A szobron felirat:
KÁROLY AU8ZTRJA CSÁSZÁRA MAOYAROllSZÁa APOSTOLI KIRÁLYA született 1887. "elhalt a azámklvetéeben 1912-ben. Ha a t,,t, távol van la a hazájától, "lünk való Imájával mindi* Űiüt-tOnk van.
Paler Juslinianus mondja: — A halolt császárt nemsokára hazahozzák. Hogy mikor, nem tudom. De azt hiszem, hogy hamarosan, hiszen egy halott koporsója >már az élőknek nem árihal...
A bécsi kapucinusok csöndes sir-bollja: a Habsburgok hislóriás könyve. A koporsók benne: oldalak, fejezetek éc illuszlrációk ehhez a históriához. Hatodik Károly, aki ura volt fél Európának, éleiében elkészítette a koporsóját. Az utolsó Habsburg — ulódai már a Habsburg-
Lolharinglal keltös nevet viselik — olyan síremléket készíttetett a világhírű Moll Ferdinánddal, aminek nincsen párja az egész világon. A szarkofág négy oldalán : négy halálfej, mindegyik koronával... Tragikusan megrázó ötlet. Nem tudom mit akar jelképezni. Talán azt, hogy a Habsburgok még a halálukból Is uralkodnak, vagyinkább azt, hogy: a halál véget vet a tl hatalmatoknak is...
...Akik itt nyugszanak, azok már nem uralkodnak...
...Mindnyájunk testvérei ók az Úrban...
A Zala-Ügy Iratait elküldték a budapesti főkapitányságnak
A Zala eladása körül támadt bonyodalmak még hoaszu Ideig log-
Kk foglalkoztatni a hatóságokat.
Int ismeretes, Bálint István hírlapíró, akinek Urbán Oyula eladla a lapot, bűnvádi feljelentést tett a rendőrségen Urbán ellen, akli mindiárt az első napon már ki is hallgatlak ebben az ügyben.
A rendőrségről álkűldték az Iratokat az ügyészségre, ahol közel egy héllg tanulmányozták azokat. Miután különféle kérdések tisztázása váll még szükségessé, az ügyészié-kén ugy döntöltek, hogy az összes Iratokat, kőztük Urbán vallomását Is, megküldik a budapesti főkapl-tányságnak, hogy az foganalosllss a további kihallgatásokat.
Az ügyészségről szombaton küldték át az Iratokat a kanizsai tend-örségie, amely nyomban továbbította azokat Budapestre.
Ezek a további kihallgatások a Zala megszűnésének Ihász Ernő részéről történt Ismeretes bejelentése után nem lesznek már különösebb kihalással a megszűnt lap további sorsára, a további hangsúly inkább annak az eldöntésére esik, hogy Urbán Qyuls, vagy pedig másvalaki tartozik-e visszafizetni Bálint István hírlapírónak azokat az összegeket, smlkel a lap álvélelének reményében ebbe a váll ilkozAsoa fektetett.
Urbán Oyula valószínűleg Buds-
Eesten tartózkodik, családja Nagy-anizsán van.


61\'

a ^ ,u
i*4 fS^

Legjobb minőségben
divatos szabással
olcsó áron
nél
Tweed nappe divatos női
szövetru ha crepe de cbine gallérral, ízléses fasonokban minden színben P
NAPI HÍREK
NAPIREND Mároiaaa 18, vasárnap
Római katolikus: Remin. Protest.: Otrgely. tzr.i Adar. hó 14.
Városi muzeum és Könyvtár nyitva csütörtökön és vssáinap délelőtt lb-tól 12 óráig.
Gyógyszertári éj|«ll szolgálat e hónap ban: a Márta - gyógyszertír Király-dea 40. ss. és a klskanllaal gyógyszertír.
Qózlűtdö nyitva reggel 0 órától este 0 óráig tbétló, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
Mároiaaa IS, háttá
Róm. katolikus: Szabin. Protestáns: Krisztián. Izraelita: Adar. hó 15.
— (A március 15-ikl ünnepség) amit az Irodalmi és Művészeti Kir rendez, minden felekezet templomában hivatalos Istentisztelet előzi meg délelőtt 10 órai kezdettel. A plébánia templomban P. Molnár Arkangyal ünnepi nagymlsét fog szolgáltatni. A protestánsoknak közösen az evangélikus templomban Horváth Olivér evangélikus lelkész, az Izraelita Imaházban dr. Wlnkler Ernő főrabbi tarl ünnepi Istentiszteletet A Városi-színházban délelőtt 11 őrskor kezdődik s hazafias ünnepély s köveikező programmal: 1. Hiszekegy, énekli a ■ Polgári Iskola Vegyeskara, vezényel Kettlng Ferenc karnagy. 2. Barbarlts: .Halott szivek dobognak*, szavaljs Rlskó Tibor IV. elemista kiscserkész. 3. Ünnepi beszédei mond: dr. Kerkay Józsel kegyesrendi tanár, a Kör társelnöke. 4. Parti Lajos: Talpra ma-gytr, énekli a Vegyesksr. 5 Petőfi: A azshadsághoz I szavalja: Oaram-vöigyi István. 6 Szózat, énekli a Vegyeskar. Belíp^dlJ nincs.
- (Március 15. a gimnáziumban) Méllókípzn sdózik a gimnázium if|uságs a szabadság ünnepén. Szerdán délelőtt rél S őrskor szentmise lesz s felső templomban. 10 órakor hazsflas ünnepségei rendez az lljuság a gimnázium tornacsarnokában. Szavalatok, beszéd, ének. zeneszámok szerepelnek a műsoron. A mélyen tisztelt szülőkéi és az Ifluság barátait tisztelettel meghívja uz Intézet Igazgatója.
— össztánc. Blagttsz Elek ma és minden vasárnap a Ccntiá> szuterén termében össztáncot tart.
Siklós Albert előadása
Megírtuk, hogy e hó folyamán Siklós Albert, a zeneművészei! főiskola nagynevű és világhírű lanára előadási fog tartani a zeneiskolában. Az előadás közöli dáluma megváltozni! és igy nem 21-én, hanem 22-én, szerdai este 9 órskor lép Siklós Albert elsőlzben városunkban dobogóra. Az elöadák a zeneművészet különféle sinusait log|a gazdag és könnyen érthető Illusztrációktól larkltva tárgyalni. Tekintve az előadó Illusztris személyé!, sz előa-dás nagy érdeklődésre tarthat számot, melynek kielégítését a rendezőség azzal kivánja megkönnyíteni, hogy a belépőjegy árát I P.-beo állapította meg. Minthogy e minimális belépildlj alig ledezl a rendezés költségeit, a zeneiskola tiszteletjegyet senkinek sem küld és kéri az érdeklődőket, hogy jegyeiket mielőbb vállsák meg, hogy az esetleg os kívánságok e téren ll honorálhatod legyenek. A legyek s Králky lőzsdébcn is s zeneiskolai szolgánál már kaphatók. Állóhely 50 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
1933 március 12
Jamboree-elóadát Nagykanizsán
Dcn, vticz h\'utagú fcue orsz. vezetó-tiszt larl elAsdast a Vllág-Jambore-•röl. Részlvesznek az eiOsdáson vitéz Veder Mihály tábornok allábur-parancsnok it dr. Keleti József h. altáborparancsnok. Az elóadáson szerepel az egyesített cserkészének-kar és az Öregcserkészcsapat mart-dolinzenekaia.
A Jamboree augusztus hóban lesz hazánk egyik legszebb helyén Oodöl-lön, melyre a világ minden Iájáról kb. 40.000 külföldi cserkész |0n el.
Az intézményekéi, cserkészszttló-ket és a cserkészet Iráni érdeklődőket az előadásra ezúton hivják meg a csapatok. Belépés díjtalan.
— (Ma: két liceális előadás leszi Nagykanizsán Surdnyl Gyula felsőkereskedelmi Iskolai tanár, ai Irodalmi KOr társelnöke tart 8 ólakor előadást Kossuth Lajosról, sz .Országgyűlési Tudósítások" centen-náriuma alkalmából. — 4 órakor Kiskanlzsán dr. Fülöp Uyőrgy larl liceális előadást sz Olvasókörben az egyesillés fontosságáról és a kis-kanlzaal hősök emlékéről.
— tíyflmfllesöeék létesítésével siettet-luk a itazdsiial ba)uk gjdgyul\'aát. Szsk-uerU ulbalgaiiláisil éa áíjegyzíkkel díjtalanul Bzofuál az állandó állami ellenöfzís alatt álló Unghvá y László fslakola RT. Cegléd. Budjpcell Iroda: IV., Vefc,i Pálni-ntca 8., félemelet. T.: 883-31. Legnagyobb kíizlet. díszfák, djazeaerjek, feayfltelek, tózsák, asólővesizók stb. ból.
A vér lúllrisllésfl céljából ajánlatos néhány napon át korán reggel egy p,hár természetes Ferenciemet keserilvizet inni. Az egész világon rendelik az orvosok a valódi Terese lónál víz használatát, meri ez szabályozza a bélmtlködésl, erősül a gyomiot, javítja a véri, megnyugtatja az Idegeket és ezáltal uj életerőt teremt. — A Ferenc lózsel keserűvíz gyógyszerárakban, drogériákban és tuszeruzlctekben kapható.
— (Köszönetnyilvánítás) A Ke resztény Jó.ékony Nőegylet ezúton mond hálás köszönget a Transds-nubiának 25 pengő, felüllizetésééit a legutóbbi nöegileli estély alkalmiból.
Feltétlenül mtgnt ható, elsórangu isferencukksl bitó
képviselőt
keresUnk jutalékos cUpoa ©O havi résxtatre építendő családi ház akciónk részére.
ÉpitA és Hitelbank rt.
Budapest, VI., Andrássy-ut 26.
(A Zalatuegyel G.sd.Ugl Takarék-pámtár) Részvénytársaság IguzgatósAga a közgyűlés Által Jótékony ó közhaszna célokra rendelkező óro bocsAtott összegből a következő Intézményeknek Juttatott: a Keresztény Nöegyletnek 50, a nénkonyhAJAnak 50, az Tzr. Nőogylet jiolt 2fi, IskolakonyhAJAnak 25, nr Ag ev. \'nöegyletnek 10. az ev. ref. nöegyletnek 10, az Izr. hitközség hAzt szegényeinek 25, az Úrasszonyok KongrefiAcióJAnak 20, az UrleAnyok KongregAoióJAnak 20, az Orsz. Tüdőbetegszanatórium nagykanizsai flókJAnak 20, a nagykanizsai StefAnla Szövetségnek 20, a SzoclAlls Misszió napközi otthonAnak 50. az Izr. leAnyegyletnek 10, az Izr. Szentegylet sggokbásának 40, a főgimnáziumi se-
SMyogyletnek 20, a felsőkereskedelmi kölni segítő egyesületnek 20, az Ali. el. isk. szegény tanulók felruhAzására 30, az Izr. el. Iskola szegénv tanulók fel-ruhAzAsAra 25, a Zrínyi Miklós poig. fiúiskola szegény tanulók felruhAzására 15, aZrlayl Ilona polg. leányiskola szegény tanulók felruházáséra 15, az önk. Tűzoltótestület mentőosztályának 25, az Ipartestületi menháznak 25, a 48-as szoboralapra 40 pengő, összesen 590 pengő.
Kfiptát SÍIM! i
emlékkövek készítését és mirdennemü temetői munkát a leg|utányosabb ársk mellett vállalom helyben és vidéken. Porccllánba égetelt fényképek és kegye
letl tárgyak rendelését elfogadom. Több száz modern sírkő- és kripta modelljelmet kívánatra bemutatom.
Mankovits István
építő-, mflkő- és betonvállilata Nagykanizsa, József főherceg-ut 96.
— (A zeneiskola 4. növendékhangversenye) kedden délután 6 órakor lesz a zeneiskolában, legyek
50 és 30 fillérei átban a Krátky tőzsdében kaphatók.
— FAJós lábúak t gyeimét felhívjuk, hogy hokasülyedés és lud-talphaj am megelőzésére és gyógyítására raktáron tartunk és mérték, vagy orvosi rendelés szerint készítünk lúdtalpbetéteket. Miltényl Sándor és Fia, Nagykanizsa.
A kirakatverseny benevezésének utolsó napja
Az OMKE elnöksége felkéri mindazokat a kartársakat, akik az országos kongrfssnis alkalmával rendelendő kirakatversenyen részlvenni óhajtanak, hogy ezen kívánságukat mielőbb, de legkésőbb f. hó 12-ig bejelenteni szíveskedjenek. Beje\'en-tések ax OMKE irodájában naponta délelölt 10—12 lg vagy Neu Pál titkárnál eszközölhetők. Nevezési dij tagok részére 1 pengő, nem tagoknak 3 pengő. — Az érdeklődés, az eddig érkezett nevezésekből i\'élv^, Igen nagy. A kis kirakatok a nagyokkal teljesen egyforma eséllyel vesznek részt a versenyben.
— Két szóval kifejelhető a modern ember törekvése a* építésiét, a lakberendezés ép mindennemű hastnálati tárgy megkonstruálásánál: kényelem és egyszerűség. Aki visszagondol a rádiózás első éveiben haunált különféle drótok és gombok tömegével ellátott telepes rádióra, minden bizonnyal Jóleső érzés togja el, amikor a dinamikus hangszélóval egybeépített 5-fl \'ámpás 70SOes Orion rádiót hallgat|a. Ez a készülék föld és antennavezeték nélkül, egytárcs a kezeléssel valóban egyszerű és kényelmes rádiózást nyújt tulajdonosának.
— (Szélhámosok Járnak a székely egyetemi hallgatók nevében) A székely egyetemi hallgatók egyesülele az ország valamennyi rendőrségénél feljelentést tett ismeretlen tettesek ellep, akik az egyesület nevével visszaélve pénzadományokat gyűjtenek. Értesülésünk szerint a szóbanforgó szélhámosok néhány nappal ezelőtt Kanizsán is gyűjtöttek, de sietve továbbáltak.
80 éves multam, mert „Igmándit" [ittam,
Minden héten egyszer, fél pohárral reggeli
— Közalkalmazottak figyelmébe 1 Butoráruinkat lényegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú lejáralu hitelre is, kamatmentesen. Kopsteln butoráruház, Horthy Miklós-ut 4. szám.
JÓ MUNKÁT
PÁLCSICS-néi
kapunk.
Elaó uagykaulsaal lelyea-, kelme-, fouaUestö it tegytliitltó liene FAOzlat a FŐ-UT 7.
Üzlet változás
miatt raktáron lévő maradék árut olcsón árusítom
LICHTSCHEINDl PÁL
vaakaraakadfi NAGYKANIZSA, HORTHY MIKLÓS-UT
Akar sikert elérni
Mi és virágos leilifa 1
ujy alkalmazzon
PÉTI-SÓ-t
A tökéletes magyar nitrogén műtrágyát
Kapható: 2—5—10 és 100 kg-os csomagolásban minden mülrágya-és magkereskedésben.
Oyártja és díjtalan felvilágosítással .szolgál: sít
PÉli Iíoqéd iiifágyasíái Hí.
Budapest, V. Nádor utca 21.
Zürichi zárlat
Pária 20-371*, London 17-95, Nawyork 504*3t\'/a, BrOssel 7240, Milano 26-37\'ü, Madrid «38U Amsterdam 206 10, Berlin 12285. Wien 72 91, Saófla 3-/0, Prága I5-33»1, Varsó 5800, Budape.i -•-, Belgrád 7 00, Bukarest 306
Terméiytöude
Buza tlszav. 76-os 15-fO 1515, 77-es 15-20 - 15 55, 78-as 15 40-1570, 79-ss 15-60 -1585. 80-ss 157Ó—16 05, dunán-tull 76-os 14 31-14 40,77-es 1445-1455, 78-sa 1465 -1475, 79-ss 1485-1405, 80-aa 15-00-15-10, rozs 7-85-795, lak. árpa 9-70-1020, zab 9-00 9-10, tengeri 7-00-7-lt), korpa 6-25 6 36.
A Hemzotl Bank lastss-árfolraasl
valuták
Angol I. 21-10 2050 Balga Ir. 79-16-79-74 Csehk. 16 91-17 01 Dán k. 89 30-90 50 Dinár 7-50-8 00 Dollár 570 50-57350 Francia f. 22-30-22 50 Holt. 23340-234 80 Zloty 64 20-64 40 Lei 340-3-44
Lavs 3 95-4-25 Líra 29-90-30 20 Márka 135 03-136 60 Norvég 1029O-103 90
PaaeU —■--•—
Scblll- --■-
Svájcit. 11070-111-40 Svéd k 10620-107-20
DGVtZAK Amsl. 233-60-234 80 Belgrád 800-8-40 Berlin 135 80-15660 BrUssel 79-26-79-74 Bukarest 3-41-343 Kopantt. 8950 9050 London 20-13-20 27
Madrid -•-•—
Milano 3t>00-30-18 Newy. 57100-574 00 Osalo 103 10-10390 Párls 22-33-22-47 Prágs 16-92-1701 Szófia 400-427 Slockh.KJ6"40-i07\'20 Varsó 6430-64 70
Wien -•-■-
Zürich 110-80-111-40
Wien clesrlng árfolyama i 80.454.
Kiadja a Isptulajdonoa Kózgazdaaágt Rt. Gutenberg Nyomda éa Délzatal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelés kiadó; Zalai Kárnly. Inlerurban telefon: Nagykanizsa 78. asám.
Szebb lesz
Dr. Benedlgné Latig Magda
kozmetikai s intézetében
Nagykanizsa, Deák-tér 3.
Szépséghibák kezelése; szemOlcsók, azórazaiak eltávolítása. Dialhermia.
Olcsó bérletrendszer. =====
Nagy tavaszi vásár
férfi és női divatssövetekben, selyem és vAszonAruban
Golenszky divatáruház
Olcsó árak) Pontos kiszolgálási
Zaoldoa
ákszsrász mallatt
1933 mttcius 12.
ZALAI KOZLONT
Fagymentes napokon permetezze
gyümölcsfáit 1
Dendrin
Enda
■BO-Dendrin
{gyümölcsfa karbollneum) Solbár (kínbárlum készítmény) Alinola
Pomrin
i (gytlmőlcsfakálrány)
Amonil
Sulfarol
(kénkészllmény)
Oltóviaax Hernyóenyv
Beszerezhető:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédelmi •zerek kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. (A bíróság mellett)
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik
özv. Horényi Pálné
lemeté6én megjelenésükkel részvétüket f jezték kl, ezúton mond bálás köszönetei
■ gyászoló család.
IPBÓWT*J>£Tl5SEK
Lsgiajabb roguettal kitlelem ablakalt 5 éri Jótállásul. Stem üveges, Eároshás-palots.__
■psolálls gallértlsatUás, ruhafestés, vegyttszlltis legolcsóbb árakon, .Ideál" gősmoaógyár kelmefestő éa vegytiastltó gy\'i|tőlelepe Olga kalap és késimunka szalon, Horthy Mikló«-ut 5. 5017
Keretek használt á^OUtanyaget megvételi*. Szabó látván, József főhercegül 36. __-7*7
Kifeni a községet, hogy autó megrendeléseit kizárólag 167. és 571. telefonállomáson adja le részemre. Kaufmann Maaé. 5798
Képksrstaaáaak, cipók, gyermekkocsik itb, mályan Isaxállltott árban kaphatók. Armisth, Basár-udvar.
PHwátpéHx diszkréten csakis biztos helyre,\' vagy ékszerre. Clm a kiadóban. 776
Deák-tér ö. alatt S siakáa utcai la-káa kladá Vülönbejárattal él hároai szobás udvirí lakások tnájua l-re kiadók Bővebbet a házmesternél. 762
Mii István. iplNil váttalkozú
Nagykanizsa, József főherceg-iit 96.
El.átlatja , Földszintes hlzsk tervezését is építését, tetőfedést, renoválást és minden e szskbs vágó munkát Jutánya. Arak m.ll.tt.
"tél..„bi. elősiobái.vlmielékei la
kis klidó Jéziel féherctg-ut 58/s. 31
■•«Sgai*..Agt uakl.k.lál véga.tt, nígy közíplakollt Járt. 23 éve., riőllen, tíbb évi gizdaságl gyakorlattal él Jeles bizonyítványokkal rendelkező, tyuk-lenvísztésben nlgy járlsisiggal bíró llalsl-eniber uradalomba s|ánlko3k lipántiak, gazdasági gyakornoknak, vagy munkaié ügyeiének eltáláa él mlnlallla llzetéa elleniben. Szivei megkeierisekei .Jelt." jeligére a Zalsl Közlöny kiadóhivatalába kér.______595
Kiadók egy (■ kélizobái labAa.k
Klnlzil u II. alalt 701
Egy 1.Ingel-téle .bédlfi, 3X4 méleres axmir.|«a»MSn,«gl 12 izemtlyes ner-vlz eladó KInIzslulca 13. -849
Jé állapotban lévő, lábakon álló gyermek taraakMat megvételre keresek. Clm a klidéhlvstzdbsn. 813
Termő gyümölcsöst takéhAaaal bérelnék vagy vennék. Címem a klsdóhlvs-
tslbsn. 811
Egy udvsil hápamsaabá. lakás
öiszei mellékhelyiségekkel egyUtt Királyi Pál utea 4. slatt má|ui l ra Idsdé. 810
Átment a köztudatba,
hogv a Weiftt Nővérek
női divatazaloalábtn készülnek s leg divatosabb, leglzlétesebb nél kabátok, kosztümök, eilé\'yl ti utcai ruhák.
késillményll rüzői vezetnek 1
A mai gazdasági viszonyoknak nteg-Ifleló olcsó árak. Zrínyi Miklós utcc 34. Postapalotával szemben. m
NároMBiobás utcai lakás Maityar-utca l\'/a. slatt kiadó. Érdeklődni Tehet Brand, Rskóczl-utca 36. -Ml
Kétsiobis előszobás, vlivezetékes lakás május l-re kiadó Eötvös (ér 3. 837
Udvari kátaiabáa lakás mellékhelyiségekkel május l-re klsdó Hunyadi utca 20. szám. -843
Kinizsi-utca 45. sí. házban egy kisebb-sierü utcai egyszobás lakáé március l-re kiadó. -813
Elsőrendű étkezési
burgonya
kapható Horváth Asssáaál.
.Horthy Miklós ut 21 m
Háromszobás utcai lakát fürdőszobával május l-re kiadó József főherceg ut 87. szám. -842
Eladá hőz, mely áll egy három és 1 egyszobás lakásból. Sugár-uf 41. -835
Jó állapotban levó aaxtaltOahaly kerestetik. Cim a kiadóban. -834
■Qlfinbsjáratu elegánsan bútorozott azoba fürdőszobahasználattal kiadó. Csánvi Lásaló utca 8. -883
Jó állapotban levő használt tágUM veszek minden mennyiségben, ugyanawk egy lószersiámot megvételre keresek. Agoatoti trafik. -840
Horthy Mlklós-u. 43/c. számú házban egy udvari aseba bútor nélkül, esetleg butorosve, azonnal kiadó. " -840
Megbizható önálló mindenes* nfit keres Polgár Lászlóné, Szemere-utca 5. -847
Há\'om és kattAaatssbáa utcai éa egyszobás udvari lakás május l-re kiadó Csengeryut 43 -844
Oaangarl-ut 87/a »xámu ....... -
modern, minden komlorttal ellátott három, négy és ölszobás lakások májua l-ra kiadók. A négyszobás azonnal átvehető. Bővebbet a házmesternél. 850
Három szobának megfelelő, kettő nagy parkettás ut3al szoba nagy előszobával és vizvezetékes konyhával kiadó májú Ue Szemere-utca 4/b. -M6
\' Borom árát literenkint 32 flllárra Isaxállltottam. Batthyány-u. 17. -861
Egy, esetleg két egymásba nyíló »oacatt szoba azonnal kiadó. Etchner.
2
Klafalu.ll u. IT-.
KQIflnbsjáratu butorozött szoba egy vagy két személyre kiadó Zxlnyl Miklósutca 31. -803
Háxhaly Sáncba ürszéR-ut és vasúti őrház között eladó I<övebbet Bódognál.
-864
NámatSI beszélő Idősebb bölgyet délutáni órákra felvennék kisleányom mellé. Welsz, Klnlzsi-u. 54. -866
Hauinált ruhát veszek. Márkusz
Klrály-uica 31. 867
Zrínyi MlklAs-utca 16. sz. alatt szép burgastdl eladó. -860
Szalagfűrész" öntöttvas kályhák, Igen olcsó árbán alakdák. Havas, Deák-tér 15.
-*37
Két lé, két hintó eladó Sugár-ut 2K Blcses. 859
Egy Mobs konvhás lakáa kiadó málus 1 re Horthy Miklós ut 21 ss. hásban. -870
Balváraaban kétszobás utcai lakás május l-re kiadó. Bővebbet Deák tér 12., bőrkereskedés. 871
Porcellán
üvegáru és zománo-edény, valamint az Összes háztartási vasáruk legolcsóbb beszerzési forrása
HAVAS ÁRUHÁZ
Daák-tér IS.
r"
I mindönki " helyi kereskedőknél ! és Iparosoknál szereize bel
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
í ----------
4880/1933.
Árverés! hirdetmény
Az Árpád-u. 22. sz. házban
megürülő 1 szobás lakást f. hó 14-én a gazdasági hivatalban bérbeadom. A lakás azonnal elfoglalható. Nagykanizsa, 1933. március hó 10-én.
^ Polgármester.
Államilag ellenőrzött telepünkről:
Szftlöoltwányok bor és csemegefa|okban;
hazai gyBkarea waaazBk, sima és gyökeres alany-
vesszök legmegbízhatóbban, legolcsóbban beszerezhelök:
Badacsonyvidéki Szölötelep Kezelösége Tapolca
(a Balaton rn.lt.lt)
Dlszfásltáshoz
tavaszi ültetésre lucfenyő (kará-cionffa) csemete 50—100 cm, magas — legkev* ebb öt darab —• előjegyezhető, ára Vár-udvarban átvéve földfel.\'ttl magasság minden cm.-je hé t zed fillér, áltagosan 2 m. magas v iröstölgysuháng --gyornannövö, homokot is kedvel, ósszel vérpho\' levelekkel — ds-labja 20—35 fillér.
3 Eorcegl erdóhlvalal
Nagyksntzsal Anya és Csecsemó-védó Intézet llókfeövetség Igazgatóságától.
88/1933.
lleisgi)lij?Éii iiÉtiiiy.
A Siefánla Anys és Csecsemö-védö Intézet nagyksnlzsal tejkonyhája, bö\'oödéje és snysollhona részére 1933. évi április hó 1-töl 1934. évi március hó 31-lg ler|edS Időre szükséges, az alább meglelölt éle miszorek szá ntására veraenytár-gyaási hirdetünk.
A szá lilandó cikkek a következők:
I. Tej
II. Hus és zslrnemüek. 111 Liszt és liszlneműek. IV. Kenyér és péksütemény. V Cukor.
VI. Fűszer, só és egyéb élelmi-cikkek.
VII. Egyéb háztartási cikkek.
. Az ajánlatokat írásban, zárt lepecsételt borllékban a S\'elánla Anya és Csecsemővédö Intézet hlvslalos helyiségébe, Ktrály-u. 40 sz. alatt 1933. évt március hó 27 én délulán 6 óráig kell benyújtani, ugyanott az ajánlatokhoz szükséges kiírási nyomtatványok Is Igényelhetők.
Nagykanizsa, 1933. évi március hó 7-én.
asz Az Igazgatóság.
Hk. 13235/932. SS. 1932. vghtét 3213 sz
Árverési hirdetmény.
Dr.\'Dauer Jenő Ugyvíd által képviselt Kopileln Lipót |svárs 1150 pengő lőke éa több követelés {áruléksl ereiéig s naaykanliaal klr. |áráiblié>áE IC32. évt 13235. számú \'étzéséret .Irendett kl-elécllésl végrehaltái tolyUn vémhal tlit szenvedőiől 1932. évi szeptember hé 29 én lefoglalt 900 pengőre beesMt Ingóságokra s nagvkanizsai klr. láráiblró^g fenil siámu végzérfvel az árverés elrendeltetvén, annsk ss I90«. évi XLt. t.-c. 20. §-a alsplán s fent megnevezett s s toglslásl jegyzőkönyvből kl nem tünő mis fogtallstók Inán Is sz árverés megtartását elrendelem, de csak arra ax esetre, ha kielégítési joguk ma Is fennáll és ha ellenük halasitó hatályú Igénykereset folyamatba nincs, végreht. szenvedő Iskásán, üzletében Nsgykanlzsán, Horthy Mlklóa-ut 4, az udvari asztalos nühelvben leendő megtailására határidőül 1933. 4v< március hó 13-lk napjának d. e. 12 órája tűzetik kl. amikor a bíróilag lefoglalt uj bútorok, 1 virágkőris hálószobaberendezés,
mely áll: két szekrény, két ágy, két
"|ell sz«" \' \' ------
legtöbt __
letleg becsárofi^alul is — de s klkl-
éjjefl szekrény és egy toalett ingóságokat a legtöbbet igérő^-k készpénzfizetés mellett.
áltásl ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokrs, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer P-őn felül van, az 5.810/931. M. E. számú rsndelet értelmében csak ások árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedréstét Dánelpén. 3 leteszik.
Nagykanizsa, 1933. február hó 13 án.
Haftn Oyula s. k. klr. Mr. végreiisit\'S Sis mint bit óság! kiküldött.
Erzsébet királyné szálló
Budapest, IV., Egyetem-utoa B.
(A Belváros központjában).
60 éve a fővárosi és vidéki jri középosztály találkozóhelye. — 100 modfrn kényelmes szoba. Az tttaram 4a kávéházban cigányzana.
Leszállított árak 1 Az Erzaébat-plnca a főváros legszebb sörözője. D.11 .a^Mt 14-es (vagy 44 és 75-ös) vlllsmos.
... Szabó Imra tulajdonos.
s
ZALAI KÖZLÖNY
1933. mírclul ÍZ
Tekintse meg vételkötelezettség nélkül
BUTORRAKTARUNKAT
meggyőződhetik arról, hogy a
legolcsóbban a legjobbat
Nagykanizsa
Horthy Miki Ab ut
vásárolhat
Sopron Szombathely Békéscsaba
Kedvezd fizetési feltételekI Dijtalan szállítási
Recamierek garantált jó minőségben már P IBO-töl. Modern, kényelmes fotelek 75 P-töl.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
4917/1933.
Árverési hirdetmény.
A Kölcsey-u. 15. sz. házban megürülő egy szoba konyhás lakást f. hó 16-án d. e. 10 órakor a városi gazdasági hivatalban bérbeadom.
A lakás április hó 1-én elfoglalható. Nagykanizsa, 1933. március
hó 10-én.
Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
5021/1933.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a gondatai árok medertisztogatási munkálatai március hó 13-án megkezdődnek.
Felhívom tehát fenti árok melletti ingatlantulajdonosokat, hogy a tavaszi ültetést csak a medertisztogatási munkálatok befejezése után kezdjék meg, nehogy a munkások az ültetésben kárt tegyenek.
Nagykanizsa, 1933. évi március hó 11-én.
Polgármester.

rádió
Transdanubia
Timiin tu i-t.
Cungirj-ul B.
Telefont 4-13.
LINÓLEUM
tiszta — higiénikus — olcsó P 2*95 méUrenklnt
Lábtörlő
P 1-10 darabja
Hirsch és Szegő
Erzaíbet-tír I.
11375/B. 13504/a 13858/B. 13513/& 13889/B. 13845/B. 12047/B. 8383/B. 1931.
Árverési hirdetmény.
Köztartozáaok lejében lefoglalt 2 drb. puli, 2 drb. üzleti állvány, 1 drb. mákdaráló, 1 drb. balansz-mérleg sulyokkal, 1. drb. liszttartály, 1 drb. toaletlükör, 1 drb. toalet-tukór, 2 drb. éjjeliszekrény, 1 drb. ebédlöszekrény, 1 drb. trlmo tükörrel, 1 drb. plöss díván, 1 drb. ebédlő asztal 6 székkel, 1 drb. plüss asztalterítő, 1 drb. fehér toalett asztal, 2 drb. éjjeli szekrény, 1 drb. sublat, 1 drb. szekér, 1 drb. kredenc, 1 drb. falllükör, 1 drb. díván, 1 drb. Wanderer-íéle molor-kerékpár, 5 drb. különféle kép, I drb. szlvarzó készlel, függöny réz-ruHdal és 1 drb. sárgaréz luszter 1933. évi március hó 17-én a. e. 9 órakor Csengery-ut 49 sz. ala\'t ÍMerkur-gyár) a becsérték a/s részén álul l< elárvereztetni fognak.
Nagykanizsa, 1933, évi február hó 20. napján.
Lthoczky Lajos s. k.
V. véRrttial\'é.
Nyomatot! a laptula|(loii™~KSi(Hutssígi R.-T. OuteoDcrj Nyomda és Délzatal Upklndó Vállalata könyvnyomdájában Nayyks.rizsán. (fdelüs IWetveiett: Zslot KiroM
78. évfolyam 90. szám
Nagykanizsa, 1933. március 14, kedd
Ars 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
SacikculMg ét kiadóhivatal: P5ut S. ul,r, Megjelenik minden reggel, héttő kivételével
fOLITUAl NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetést éia: egy hdra » pengd SB fillér Sserkesitdségl éa kiadóhivatal! telelőn: 78. u
Külpolitikai horoskop
Megírtuk 1931. december 30-án, amikor a magyar éa külföldi sajtó a .furcsa baJuszu Adottról," az .iszákos mázoiósegédró1" és annak "nevetséges politikai álmodozásairól" irt, hogy róvld Idő kérdése csupán és Németországban a nemzetiszocialisták veszik át a hatalmai. Meg-irluk már akkor, hogy Bethlen gróf külpolitikája már azéfl la helyet volt, mert számunkrs ex sz egyedül posslbllls ul. Megírtuk szt a szoros kspcsolalol, amelyei a nemzetiszocialista mozgalom leremlett Németország éa Ausztria kfiiölt és rámulaltunk arra a példátlan, akkor még titkos szövetségre, mely Olaszországot a két germán nemzet azonos polllikai pártjához kötötte. Hangsúlyoztuk, hogy a kisantant akkori közeledésének semmi komoly alapja nincs.
Az események messzemenöleg igazolták felfogásunkat. Németországban kiépült a jobboldal uralma, a kisantant megkötötte katonai egyezményét Magyatorazág megtámadására.
Szabadjon moal a külpolitika legközelebbi kérdéseire rámutatni.
Két külpolitikát kérdés kapcsolódik szorossn egymással, az egyik az osztrák Ansclvuss kérdése, a másik a békét blzlosliani akaró nemzetközi lefegyverzés.
Az osztrák Anschluss kérdése már hosszú idő óla kíséri, de soha nem voll még olyan aktuális, mini épen ma. Ebben a kérd sben Németország mereven szembetalálja magái francia-országgal. Németországban a hitie-rizmus győzelme egyúttal a matxiamua németországi bukását jelenti, mert amint lá!|uk, a nemzetiazociallslák abból az Igazságos felfogásból Indulnak kl, hogy miként halálos bün Szovjetoroszországban nagyorosznak lenni, akként halálos bün Németországban marxistának lenni és ezérl a nemzetiszocialisták komoly törekvése, hogy leszámoljanak a siov|etcsillaggal.
De egész más a helyzel Ausztriában, ahol baloldali párlok ereje még törellen.
A világtörténelemben példátlan helyzet bontakozik kl Auszlria bel-és külpolitikájában. Az osztrák baloldali pártokat Olaszország, a jobboldaliakat Franciaország vonta tllkos szövetségbe és e párlok belpolillkal harcának csúcspontjában egy teljesen külpolitikai kérdés áll, az Anschluss kérdése. Az Anschluss létre|ölle azl jelenll, hogy a német-olasz-magyar barátság megnyerte a lerülell öaaze-logás sanctiójál s ezáltal kiépül egy erős központi szövetség, amelynek lelenlősége abban nyilvánul, hogy ellensúlyozza Franciaország hatalmi lörekvesell. Épp ezérl fontos a francia külpolllikának az Anschluss megakadályozása.
Nézetünk azerint az európai külpolitikai helyzel súlypontja Ausztriába levódötl ál. A bekövelkezö eseményeket pontosan megállapítani nem Itheí, do valószínű, hogy a leg-
utóbbi német válsszlások nadonallsla literei, az osztrák államnyomor és v. trancia szűkkeblűség Auszlriában Is a jobboldalra fogják billenteni a belpolillkal helyzet ma még Ingadozó mérlegét és megleremllk a németosztrák Anschiusst.
Magyarország számára az Anschluss jóformán nem jelent semmi külpolitikai nóvumot. Mégis a ml aktuális kérdéseinkhez egy lépéssel közelebb visz, mert a békerevlzló gondolala a német-olasz-magyar szövelség geográfiai kiépülése ulán ugrópontja lesz a béke és háború kérdésének.
Franciaország évek óta azon törekszik, hogy a békél Európában biztosítsa. Törekvései- valóban nemesek, de a lefegyverzés humanisztikus álarcába burkolódzó erőlködésen azért nem kísérhette siker, mert az a béke, amelynek biztosítására törekszik, igazságlaiaa Olyan ez a humanizmus, mint egy orgazda tem-
plombajáráss, hogy Isten ne leb-bentse fel a tolva|lás bűnét. A le-fegyverzésgondolala Európában megbukott, mert hiányzott belőle az Igazság etikai a!ap|a!
Nyilvánvalóvá váll ez a körülmény a kisantant katonai azövelsé-gével ét azokkal a nagyarányú há borns készülődésekkel, amelyekkel Magyarországnak még a semlegességét sem hajlandó respektálni. Ezt az agresszív szerződést nem a harci vágy, hanem a félelem szülte.
S felvetjük azl r kérdési, hogy tőlünk kit hordereje ortzáglól miért fél a hadtestektől, tankoktól ét re-pülöoszlrgoktól püffedő kisanlint? Erre csak azt felelhel|ük, mert mellellünk áll az Igazsági Mert a mi hadseregünk tartalékai már rég ott álllak, ott állnak és a döntő pillanatban ott fognak állni a Dunán, a Msroaon ét a Murán tul, ahová ml nem hódítani megyünk...
Dr. Hsjdu Qyörgy
Arco gróf merényletet akart elkövetni Hitler ellen
Berlin, március 13 (Wolff) Németország nemzeti újjáépítése és lakosságának a birodalmi kormány politikájáról való felvilágosítása érdekében felvilágosító és propaganda ügyi minisztériumot létesítenek. A birodalmi elnök Qöbbels képviselői nevezte kl a felvilágosító és propagandsűgyi ml-nltzlérlum vezetőjévé.
A szászországi birodalmi bizlos rendeletet adott ki, amely szerint mindazoknak a tisztviselőknek és la-nltóknak, akik a kommunista párthoz tartoznak, azonnali hatállyal meg kell llllanl a további szolgálattételt.
A kommunisták ellen folyó rendőri eljárás során a Harz-hegység nyugall részén hatalmas robbano-szerraktárt fedezlek fel. Eddig 30 embert tartóztattak le
Frlck birodalmi belügyminiszter az országok belügyminisztereihez és
Megnyíltak a bankok, a bét végén megnyílnak a tőzsdék Amerikában
Newyork, mAroiua 18 Ma a szövetségi tartalékbankok ellenőrzése alail álló 5000 bankintézet megnyitotta a pénztárt, valamint a különbözö állami legyban-kok is. A mai nappal léhát a rendes bankszerű üzleli levékenytég ismét megkezdődön. Egyellen kivételi csupán az aranyban teljesítendő fizetések képeznek, amelyek az elnök rendelkezése értelmében egyelőre
birodalmi biztosaihoz tendeletel intézett azzal kapcsolatban, hogy a
birodalom főbb városában Ismétel-len előfordult, hogy az Ötleteket bezárták és a vevőket elfenyegették. A közbiztonság és rend érdekében — mondja a rendelet — ezekkel a túlkapásokkal nyomatékosan szembe kell szállni és meg kell tenni a szükséges Intézkedéseket.
München, március 13 (Éjszakai rádlőjelentés) A rendőrség vasárnap őrizetbe vette Arcó grófot, aki aa|át bevallása szerint is merényletet akart elkövetni a birodalmi kancellár ellen. Arco gróf 1919-ben agyonlőtte Elsner Kurt volt bajor miniszterelnököt.
Ludwigshaton, márius 13 (Éjszakai rádtófelentés) A rendőrség őrizetbe vette Ludwigshaten polgármesteréi, a város több főtiszt-viselőiét és a képviselőtestület szociáldemokrata tagjait.
szünetelnek.
A tőzsdék újra való megnyílásának időpontja még blzonylalan, szá-milanak még azonban arra, hogy a hét végén valamennyi tőzsdén újra\' megindul a forgalom. Azok a bankok, amelyek a hél folyamán újból megnyílnak, mini Roosevelt kl|elen-lelle, minden Igényt ki lógnak elégíteni. Az életképtelen pénzintézeteket meg akarják szüntetni.
Zalamaicya mindent elkövet a clmer-kérdés-ben a miniszteri döntés megváltoztatásáért
Zalaegerszeg, márolua 18 (A ,Zalai Közlöny" tudósítóidnak telefonjelentése) Nagyon népet klt-gyüléten elnököli ma Oyömörey főispán. Főként községi ügyek voltak tárgyaoron. Nagykanizsa határozatát a Merkúr-telken 40.000 pengő költséggel építendő strandfürdőre vonatkozólag a kiagyüléa Jóváhagyta.
A Jámborét-ra a megye 6000 pengőt már megtzavazotl, mott ezt 1000 pengővel megtoldja az Idegeneknek Nagykanizsán leendő fogadtatása és ellátása céljaira.
Páiffy Látzló a megye címer-ügyé-ben nagy figyelemmel kitért előadátl tartott, ismertette ennek kapcsán hírlapi cikkeit és levelezései! is. 24 etz-lendö komoly elmélyülésének és alapos munkájának lanublzonysága volt I a nagy tetszéssel fogsdolt előadás, melynek eredményekén! a kisgyűlés elhatározta, hogy mindent elkövet az Ismeretes miniszteri döntés meg-válloztaláaa végett.
Sakkbajnokság a tizenkettedik forduló ntán
Nagykanizsa, mároius 18 A bajnoki aakkverseny tizenkettedik fordulójában a következő eredmények voltak: Sekulja Hritz ellen, Pintér Vidos ellun, Böschatt Supka ellen, dr. Makó dr. Kováct ellen, Relnttz Bőhtn ellen, Welstfeld Beré-nyl ellen, Argent Ring ellen került kl győztesen, a dr. Llchlentleln— Borj és a dr. König—Oumilár Játszmák elmaradlak. — Az elmaradt dr. Makó—Weltzfeld |á!izma eldöntet-lenül végződött és az előre lejátszott dr. Lichlensteln—Böschatt és Supka —Vidos játszmákban az előlállók nyertek.
A bajnokság állása Igy alakull: Böbm, Oumilár, Reinltz, Welszleld 91/2, Böschatt 9, dr. Makó 8, Argent 71/3, Sekulja 7, dr. Lichlensteln 6\'/,, Bory 57», Plnlér 5, dr. Könlg, Ring 4, Supka 31/2, Berényi, Hritz 2V2, dr. Kovács és Vidos 1 ponllal.
Szerdán, 15-én a következő játszmák kerülnek eldöntésre.- dr. Makó —Sekulja, Berényi—dr. Kovács, Reinltz—Welszfeld, Oumilár— Bőhtn, Bory—dr. Könlg, Ring—dr. Llchtensleln, Böschatt—Argent, Pintér— Supka, Hrllz—Vidos Ezen lorduló után már valótzlnü tisztázódik a bajnokság sorsa, amennyiben épen a négy első helyezel! kerüli egyrtlát-sal szembe. Érdeklődőkel szívesen lát a Kör vezetősége.
ZALAI KÖZLÖNY
1068 roárdus U.
A vasárnapi Jamboree-elöadás
Nagykanizsa, március 18
\' Vasárnap d. u. 4 órai kezdettel propaganda Jsmbo-ree előadást rendeztek a kanizsai cserkészek
____városháza dísztermében. Dl. Krátky Istvín polgármester, megnyitó szavaiban melegen üdvözölte a Budapestről megjeleni illusztris vendégekel, vlléz Veder Mihály alláborparancsnokot, dr. Keleti Józsel h. alláborparancsnokot, vlléz Faragó Ede orsz. ve-zetőtisztet, valamint a cserkészek nsgyszámban megjelent barátait, majd vázolta a cserkészet léleknevelő hatásál és nagy nemzeti jelentőségét.
Vitéz Veder Mihály a gődöllől jamboree-lábor berendezéséi Ismer-lette mOszakl szempontból és felsorolta azokat a nemzeteket, melyek cserkészfiai részlvesznek a jambo-reen. Vitéz Faragó Ede a magyar cserkészetről tartott érdeket elős-dásl, ismertelve cserkészeink dániai te sngllal szereplését, amelyek révén sikerült elérnünk, hogy az idei Jamborcet Magyarországon rendezik meg.
A műsor keretében a kiscserkészek énekkara, az egyesített énekkar és az Oregcserkészek mandolln zenekara mükődőtl még aikerrel közre. A műsort Oazdag Ferenc püspöki tanácsos, az Óregcserkészek parancsnokának szaval zárták be.
— Köztisztviselők részére rendkívül előnyös bútorvásárlás! alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáralu részlelre, sőt kamatmentesen Is kap halók — Kopsteln bútoráruházban, Horthy Mlklós-ul 4.
Magyarország menedéket és kenyeret ad
a szökevény szerb katonáknak, a szerbek agyonlövik a határon a békés magyar polgárokat
Nagykanizsa március 13
Kétségtelen ez Jutott eszükbe azoknak. akik ma délelőtt ott voltak a nagykanizsai törvényszék büntető tárgyalásán. Ugyanis egyre-másra történik meg, hogy a szerb batáron a granlcsárok agyonlőnek magyar embereket, kikel a sors arra felé vet, vagy eltévednek a határon.
Ezzel szemben azlnte naponta jönnek ál szerb területről, főleg katonaszökevények, kiket a magyar hatóságok nem dobnak vissza a haláron, hanem Itt tartózkodáal engedélyt kapnak, Itt települnek le, Itt kapnak munkát és kenyeret. Ugyan-ekkor sok ezer msgyarnak még ke-nyérre sem jut saját hazájában...
Egy Ilyen átszökött szerb katona volt Krausz József, aki Zágrábban szüléiéit, majd besorozlák a szerb hadseregbe, ahol embertelenül bánlak az Intelligensebb katonával, ugy, hogy egy óvatlan pillanatban Moaz-larból, ahol katonáskodott, megszökött és hosszabb bolyongás ulán zalai földre lépett. Tiltott határátlépés mlalt néhány napol ült és csakhamar munkát kapott az egyik nagykanizsai iparoamesiernéL (Amikor a kolduló magyar Iparoasegédeket nem győzi segélyezni az ipartestület). A szökött katona azután Nagykanizsán
ugy hálálta meg a magyar lovaglaa-ságol, hogy két Ízben Is revolvenel lődözni kezdett és engedélye sem volt revolvertartáara. Egy alkalommal Klskanlzsán több munkástársa közül Szukovlcs Józsel 26 éves cserépfedősegédei megsebesítette. — Szukovlcs erre elvette a revolvert és kijelentette Krausznak, ha nem ad neki 20 pengőt, akkor feljelenti és nem adja vissza a fegyvert. Krausz ezért feljelentette Ssukovlctol, akii a törvényszék zsarolásért vont felelősségre. A tárgyalás alall azóba került Krausz Illetősége és szOkőlI szerb kalonal volta. Dr. Mutxhenbaüur Edvln megjegyezte:
— Mondja, mit csinálnának maguk olt Jugoszláviában egy magyar emberrel, hogy ha az ugy lődőzölt volna mini III maga?
Krausz (aki egészen elfogadhatóan beszél már magyarul): Olt Is van törvény, csakhogy ott barbársbbak az emberek... Hát bizony ha magyarok vagy horvátok követlek volna el Ilyesmit Jugoszláviában, ;ta!án tel ls akaaztották volna ókel...
Az Ügyész: És maga kapott Itt azonnal állási: kenyeret... a mi fiaink pedig tnunkanélkül vannak...
A bíróság végűi az ügy csekély voltára \'aló tekintettel, mellőzte az
Értesítés.
Ezúton értesítjük a mélyen tiszteli hölgyközönséget, hogy a tavaszt
JtUpeay, Kosxttlm és ruöa „, model/efnfc bemutatását
a ma! nappal megkezdtük. Trklntettel a változott viszonyokra, a fazon árainkat mérsékeltük. Teljes tisztelettel
Varga-üottcr ntn szabó, fö-m 19.
Ítéletei.
De kérdjük szerelettel, meddig fog még tartani a szerb kstonsszöke-vények inváziója Magyarországra?... Meddig?... Mit csinálnának hasonló esetben a szerbek a magyarokkal?
Megint hát szökevény fStt fit Jugoszláviából
Nagykanizsa, m&rclirs 13
Szombaton délelötl két fiatalember : Kremslr Sreckó és Temes Hermán jugoszláv állampolgárok, jelentkezett a gyékényesl magyar halóságoknál, ahol elmondolták, hogy megunták odaát a szerb Onkinyural-mat és útlevél nélkül átszöktek a határon. Mind a kellőt beszállították a kanizsai rendőrkapitányságra, ahol hétfőn délelőtt utlevélnélküll halár-állépés miatt mindkettőjüket egy-egy napi elzárásra ítélték.
— Felhívjuk olvasóink figyelmét lapunk mai számában megjelent XXX. ositálysorsjátékra. A búzást már április 7. és 10-én megtartják. Igen ajánlatoa volna, ha a nagy keresletre való tekintettel az eddigi résztvevők sorsjegyszámalkat megtartanák a az uj vevők pedig minél előbb rendeljenek.
Olcsó axlnOásc-iegy a „Zalai KOxlOny"
Pestre utaxó olvasóinak
Budapestre utazó olvasóinknak akarunk kedveskedni az alábbi utalvánnyal, amit március folyamán többször meg fognak találni lapunkban.
A TIHOSá-t mindenkinek meg
kell néznie I Hogy a Zalai KözlOny Pestre utazó olvasói ls megnózhensók, ezt az
UTALVÁNY
bocsáltjuk rendelkezésére, melynek beszolgáltatása ellenében a budapesti BETHLKN-TfiKl SZÍNPAD jegypénztára kotló darab 33W/«-kal olcsóbb legyet ad kl.
F.lóadások mlndennsp fél t) ón tói t) órakor.
Amor profanus
(Uogóny ltllt-bóij 01
Irtai SZABÓ ZSIGMOND
Szobájának magányában a tettetés álarca nélkül egészen biztosan tudta, hogy ez a leány csak tetszik neki és ami hozzá hajija, az csak muló vágy, de nem a szerelem, mely áldozatosra Is kész. Ma este sem érzett temmi lelki közeledést hozzá. Uju szépsége megejtelte érzékelt, de lelke idtgen maradt tőle. — Ha szemeivel nem lálla, lelkével nem kívánta. — Ugy vélte, hogy talán mégsem jutott el odáig, hogy lehetetlenné vált volna a visszatérés és erős akarattal elhatározta, hogy nem megy el több találkozásra.
Ámde másnsp, hogy alkonyulóra hajlott a nap, lelkét tüzes víziók hevítették. Amint mindig jobban közelgett a találkozás Ideje, egyre nagyobb kényszerrel tartotta vissza magát Késő estig otthon akart maradni, nehogy akarata gyengülésével a balatoni ut felé menjen. Hét óra körül kiment a kertbe. Erősen elhatározta, hogy nem megy ki az ajtón, de legalább mégis látni akarta, mikor errefelé megy.
És Margit arra jött és Monostory
rögtön déje ment és már a kert végén a sűrű mogyoró bokrok árnyában elcsattant első csókjuk. Kart karba fonva indullak a Balaton felé.
Éa Monoatory másnap és harmadnap is elment a szerelmi találkozásra.
A negyedik nap délelőttjén a Solthy kastélyba hívták Monostoryt.
— A kis gróf ur beteg — mondta aiázatoa kalapcmeléssel a grófi kocsis.
Ahogy a kocsi a nagyvendéglő elölt elhaladt, Monoslory egy csoportot látóit a kávéház elő\'l, akik kíváncsi érdeklődéssel togták körűi Lakatos ügyvédet. A fiskális ma reggel érkezett Budapestről és egy tegnapi estilapból tartott felolvasást. A kocsiiörgéare felemelte lejét a lapból és odakiáltott Monoalorynak:
— Ultimátum Szerbiánaki
Monostoryt rosszkedvűvé tette a
hlr. Azonnal arra gondolt, hogy 6 még tartalékos ka,ona és háború esetén be kell vonulnia. Azlán kl-verte\'-lejéböl ezt a gondolatot
— Eh mii I Szerbia úgyis meg log hátrálni 1 Nem lesz ebből úgysem háború I
A kastélyba érve véglghaladl a lépcsőházon. Az emeleten az lnaa jött elébe és a nagy galériába ve-
zette, hogy várakozzék, mlg a kegyelmes asszony fogadja.
Hatalmas, lelülvllágllott lerem volt ez, három erkélyes Ir.ggiával, melyek a lépcsőházba nyíllak, inkább mu-zeum vagy kép\'árszeiü helyiség a Qradenlgo ősök műkincseinek galériája, vagyoni érő, féllelt műremekek gyűjteménye, melyről minden mű-lörténelml könyv megemlékezell. — Monostory Ismerte már ezeket a kincseket és most egy Iára leslelt Crivelll oltárképet nézegeletl, apróra megszemlélve a tempera technikával festett bizánci modorú képet, szent Magdolna brokát palástját, melyen hajszálnyi ponlossággíl voll meg-lestve minden aranydráda.
Könnyű léptek nesze ütötte meg füléi és ahogy feltekintett, a bronzveretekkel díszített fehér márvány ajtószárak között, a sötét-vörös plüss függönyök előtt Solthy grólnél lálla belépni. Magasra fésüli dus szőke halával, redőkben leomló ruhá|ában, előkelően nyugodt mozdulataival fenségesen szép volt és Monostory, a megrögzött lmpresslonlsla, megint Santa Borbálára gondolt, a nagy velencés Pálma képére.
És mlnlha azóta semmi sem történi volna, hogy útdíjára lálla, ugyansz az Imádat szállt feléje lel-
kéből, mint azelőtt. Margit csodálatos szépsége nem ártott ennek a f.-jedelrtileti lenséges Jelenségnek. SÓI Monostorynak ugy tetszett, hogy Margllnak műveltség nélküli lökéletes formál csak arra valók, hogy jobban megértse és méllányolja ennek az aristokrata nőnek harmonikus telki és testi szépségét. A velencei mesterek galérlá|ában szlnle önkénylelen a löldi és égi szerelem poellkus képére gondolt, melyet most jobban megérteit mint valaha,
— Bocsásson meg, hogy meg-várakoztatlam, — mondta Solthy grófné — a kis fiam beteg és nagyon aggódom miatta. Nem akartam a gyermek előtt beszélni, mert nagyon értelmes és ha észreveszi, hogy téliem, nagyon megijed. A lelek azl mulaljtk, hogy valami komoly betegség készül nála. A kis llu na-
Kon kedvetlen, nem eszik és álmat-i. Nagyon kérem, vizsgálja meg alaposan, hiszen tudja, hogy mennyire bízom az ön tudásában.
Almentek a grófné lakosztályába. A kis gróf felöltözve ült a magas gyermekszékben, az elölte levő asztalon ólomkatonák heverlek, de a fiúcska bágyadl szemekkel tekintett az ablak felé és nem nyull játékszereihez. (Folyt k«v.)
1933 márclua 14
ZALAI KOZLONT
PfíAL JÓB riportregénye: fí Habsburgok trón nélkül nyolcvannyolc Habsburg várja sorsa
jobbra fordulását... Tizenkilenc teijeskoru főherceg -J Ausztriában él a legtöbb Habs-
burg! tizenhárom főherceg és huszonegy főhercegnő... — Ezek közül mindössze heten esküdlek hűséget a köztársaságnak — A Habsburg ház törvényei szerint a család tagjai közül mindössze ötvennyolcan tekinthetők Habsburgoknak Copyright
A közönség körében általában azt hiszik, hogy a Habsburgok száma annyi, mint égen a csillag, vagy mini tenger fövényében a porszem... Ezzel szemben lény az, hogy az élő Habsburgok száma relatíve kevés. Sokkal kevesebb, mini azl általában - hiszik. Szinte étlhelellen, hogy a hatalmas családfának Ilyen kevés hallása maradt fenn.
Hatodik Károllyal ludvalevöen kihall a Habsburgok férfi ága éa a ma élö Habsburgok Mária Teréziának és Lolharlüglsi Károly hercegnek a leszármazottal. Ez a frigy volt a leggazdagabb gyermekáldásban: Márta Terézia tizenhat esztendő alatt tizenhat gyerekkel áldotta meg a családját. Csodálatos azonban, a tizenhat gyerek közOI csak egy volt képes arra, hogy • család nevét az utókor számára fenntartsa. II. Józselnek kél házasságából kél leánya született, de már nem voll
gével a modenal Irónl örökölle, hal gyermeke voll, de csak egy dédunokája, akivel a család azlán kihall. A ma élő Habsburgok kivétel nélkül II. Lipót leszármazottal. II. Lipól házassága színién gazdsg volt gyermekáldásban, felesébe, a spanyol Mária. Ludovika ugyancsak tizenhat gyermekkel ajándékozta meg őt. Ezektől a gyermekektől származnak a Habsburgok ma élő ágai. És pedig:
/. Ferenc császártól az úgynevezett uralkodó ág, Ferdinándtól a toscanalak. Károly főhercegtől, az asperni győzőtől Frigyes, a lengyel Károly István családja és Jenő löherceg,
Józseftől, Magyarország nádorától pedig József főherceg családja. Ennek a négy családnak ma nyolcvannyolc tagja van életben, ezek közill azonban nyolc nem szüléiéit Habsburg, hanem egyenrangú születésű főúri hölgy, aki egy Habsburggal való házassága révén automatikusan tagjává váll a családnak.
nuár else|élg a tizennyolcadik esztendejét és vált nagykorúvá.
Kivált a családból:
Házasságot kötött főhercegnő .. 16 Morganatlkuaan nöetllt főherceg 4 Hangjukról lemondottak ...... 7
,4 család tagfal közül legtöbben Ausztriában élnek. Ezek közül Ferenc Szalválor főhercegnek, I. Ferenc József vejének gyermekei a köztársaságnak hőséget esküdtek, ugyancsak renunciáltak néhányan a toscanalak közül ls, a rangjukról lemondott Habsburgok száma azonban mindössze hét éa ezzel szemben — dacára annak a törvénynek, amily a Habsburgokat száműzi Ausztria
unokája. Ferdinándnak, aki feleaé-fliksa főherceg nyilatkozata arról, hogy a hizi törvények alapjin kl tekinthető Habsburgnak
A Habsburg-Lotharinglal család élö tagjainak sorsával kívánván foglalkozni, mindenekelőtt azl a kérdési kellett eldönteni, hogy az élők közül kik tekinthetők „waschcchl" Habsburgoknak. A kérdéssel a leg illetékesebb tényezőhöz fordullam, Miksa főhercegbej, IV. Károly őcs-cséhez, aki ponlosan igy határozta meg e kérdési:
— Kétségen kívül Habsburgok családunk ama tagjai, akik egyenrangú házasságból szfllellek, Habsburgoknak tekintendők a Habsburgok egyenrangú feleségei. Azok a főhercegnők, akik házasságoi kötöt-lek, — melléken, hogy egyenrengul, vagy morganallkúsal — házasságkötésükkel automatikusan kiváltak a családból. Vér szerint Habsburgoknak tekintendők családunk ama tagjai, akik Ausztriában lemondottak a rang|ukról és hűséget esküdtek a köztársaságnak, ezeknek azonban minden joguk megszűnt. A Habsburg, családnak ama férfi-tagjai, akik morganalikus házasságot kötőitek, vagy nem tekinlhelők Habsburgoknak, ha rang|ukról lemondottak, vagy pedig házasságukat nem tekinthetlek a Habsburg-család törvényei szerint kölöll Jogérvényes házasságnak.
Eme meghatározás szerint a Habsburg-statisztika a következőkben ál-lilható össze. Van a családnak:
Fért! tagja .............. ...... üfl
Hajadon lőhercegnőtftgla ...... SÍ
1\' flheroog egyenrangú foleaógo ... 6
ezek közül 19 főherceg érte el ja-
területéről — Ausztriában összesen harmincnégy Habsburg él, akik tdő-ről-tdőre visszavonható engedet kapnak az osztrák kormánytól arra, hogy amennyiben politikával nem foglalkoznak, szabadon lartózkod halnak az osztrák köztársaság te-rllletén.
Magyarországon 11, Lengyelországban három tag|a él a családnak, ezek sem jogaikról és rangjukról nem mondoltak le és vagyonukat sem veszteilék el. Az utódállamok közül egyedül Romániában él Habsburg : Antal főherceg, \'leana román királyleány lér|e, aki gyakran tartózkodik Bukarestben és a Fekete tenger part|án, de politikával semmit nem foglalkozik.
A többiek közül a legtöbben Belgiumban tartózkodnak: Sleenocker-zeelben él Zita özvegy királyné és családja, öt.flu él három leány, tlz Habsburg pedig a világ mlrlden tálékára szé|jelszórvavár|a sorsa jobbra-fordulását.
A családnak vér szerint 80, elismerten 59 lagja van.
Legidősebb közülök Mária Terézia, születésére portugál hercegnő, Károly Lajosnak, 1, Ferenc József öcs-csének özvegye. A hetvennyolc eiz-tendői matróna, Fetenc Ferdinánd anyja, IV. Károly nagyanyja él Ottó dédanyla legtöbbet Bécsben tartózkodik, saját palolá|ában, de Igen szűkös viszonyok közöli él: Bécsben „Mietherschutz" van és a házak bizony nem jövedelmeznek. Negyedik Károly nagyanyjának még a vlllamos-vaBut költségeinek megszerzése is
gondot okoz. >t legfiatalabb Habsburg jelenleg József Ferenc főherceg és Mónika főhercegnő újszülött fiúgyermeke, aki mindössze pár hetes és a leg-Jobb egészségnek örvend.
Az Auszlriában élö Habsburgokai hivatalosan nem szólilják régi elmükön, az Jrak megszólítása — hangsúlyozom, csak hivatalos írásokban BHerr Habsburg\', a hölgyeké .Frau Habsburg\'. Nem hivatalosan kijár nekik a „Kalserllchtr Hohelf megszólnál. Az utódállamok közül Cieh-
kabát ízléses
kabát divatos
kabát olcsa
Szlovákia ludvalevöen eltörölte a rangokat és a elmeket, Romániában és Jugoszláviában Anlal főhercegei Fenség\'-nek szóllt|ák. Sleenocker-zeelben Zila megszólilása Jhre Ma-jestat" és Ollót általában szintén Felség" nek titulálják. A rangjaikról lemondott Habsburgok élénk kapcsolatot tartanak fenn családjuk egyes tagjaival, azonban hivatalosan nem tekintik őket Habsburgoknak, igy például Zita királynő steenockerzecll számklvetésében neny volt hajlandó kihallgatáson fogadni olyan Habsburgot, aki hűséget esküdött a republl-kának.
A morganalikus házasságot kötöttek közül Lipót Ferdinánd főherceg mint Wölfllng Lipót zöldséget és tejet árul Bécs külvárosában, Józief Ferdinánd mini ,Habsburg Ferdinánd\' kisbirtokos módjára él a lalz-kammergull Mondaeeben, Klemeni Szalválor, Ferenc Szalvalor Zita engedélyével felvette a ,gróf Alten-burg\' nevel él Albrecht főherceg semmivel lem törődve boldogan él budai palotájában.
i.. Végeredményben nyolcvannyolc Habtburg várja, hogy megtordul|on a világ sorsa...
Ezeknek az életéről Irok következő írásaimban...
Emlékeztető
Márc. 14, Böjti konferencia a fehér-terember 6 órakor (Kotla Jánol).
— Bucsu-bankelt Qombár Oyula tiszteletére 8 órakor a Koronában.
— A zeneiskola növendékhangversenye 6 órakor.
Márc. 15. Az Irodalmi Kör hazafiai ünnepsége d. c. 11 orakoi a Színházban.
— Szent Ilona Leányklub hruafiai ünnepélye 6 ói. or.
— A Fűtőház! Önképzőkör nemzeti ünnepélye 6 órakor a Markó-vendéglőben.
— Frontharcosok bajtársias vacio-rája a Polgári Egyletben 8 órakor.
Márc. 18. Előadás az OMKE-ban
9 órakor (Barbarlls Lsjos). Márc. 19. Lice hs előadás 6 órakor a városházén (dr. Oéber Ödön).
— Izr. hllközs\'g közgyűlése.
— Szenl Ilona Leányklub b«|tl eslje tél 7-kur,
Márc. 20. Vetllettképei llreálls el/l-dás a c.lnliázban fi órakor Noll Józief).
Márc. 21. Polgári Egylet rendkívüli közgyűlése 6 órakor.
— Böjli konferencia a fchérlerem-ben 6 órakor (d&Kerkay József).
Márc. 22. Siklós Albert előadása a
zeneiskolában 9 órakor. Márc. 25— 2«. Országos OMKE-
kongresszus Nagykanizsán. Márc. 28. Zenei liceálls mallné fél 12 órakor (Vannay János).
— Llceális előadás 6 órakor a városházán.
Márc. 28. Böjli konferencia a fehér-leremben 6 órakor (Pehm József). Apr. 3. A zeneiskolai tanárainak
Brahms-hangversenye 9 órakor. Apr. 3, 5, 9 Az Izr. Leányegylet
gyermekelöadása a színházban. Apr. 4. Böjti konferencia « fehérteremben 6-kor (P. Rónai Oyörgy).
ZALAI KÖZLÖNY
4___
NAPI HIRIK
NAPIREND Márolua 14, kedd
Római kalollkua: Maliid. Proteat.: Maliul. Ur.: Adar. hó 16.
I .
Vároel muictim éa Könyvtár nyitva csütörtökön éa visinnp délelőtt 10-től 12 őriig.
Gyógyszertári é)|ell szolgálat e hónapban: a Márta-gyógyazerUr Király utca 40. ai. éa a klakanliaal gyógyszertár.
(iőiltlrdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (héttő, azerda, pénlak délután, kedden egéax nap nőknek).
Március 15-1 ünnepélyek
Nagykanizsa, márclua 18
Nagykanizsa, hivatalos március 15-ikl ünnepélye az Irodalmi és Művészeti Kir rendezésében szerdán délelőtt 10 Örskor minden templomban Islenllsztelettel kezdődik, a műsoros ünnepség 11 örakor lesz s színházbsn. — A Fűlőházl Kézművesek önképzésire szerdán este 6 örakor irreder.:» kép-avató ünnepséget tart a Markó vendéglőben. — A Frontharcosok szerdán este ba|-lársl vacsorát tartanak. — A Kath. Legényegylet szerdán este léi 9 órakor rendezi hazalias ünnepségét. — A felsőkereskedelmi Iskola ünnepsége szerdán délulán 5 órakor lesz az iniézet nagytermében. A többi iskolák még nem küldlék be műsorukat, de mindegyik készül március idusa megünneplésére. — A Szent Ilona Lednyklub szerdán délulán ő órakor tart ünnepélyt,
— (Lelkigyakorlatok a Legényegyletben) Oszdag Ferenc püspöki tanácsos a Kilh. Lagényegylelben március 16-án (este léi 9 órakor) kezdődő háromnapos lelki gyakorlatot lart, melyre a tagokat és |óba-rálaikat meghívja az elnökség.
— (Siklós Albert) főiskolai tanár I, hó 22-lkl előadására, mely a zeneiskolában lesz esle 9 órakor, Jegyek 1 pengős és 50 filléres árban a Krátky tőzsdében kaphatók. Az elősdás tárgya : stílus s zenében.
— (A márciusi Ujak) legnap esll hazafias ünnepélye zsúfolásig megtöllölte s színházat közönséggel. (A belépődíj néikü\'i rendezéseknek még ms ls van közönsége.) Az ünnepi beszédet lendületesen, gyu|tó hatással dr. Szabd Zsigmond, az Irredenla gondolat lelkes zalai apostola mondta. A gazdag műsor dicséretére váll a rendező gárda fiatalos munkakészségének és hazafias érzésének. Az ünnepség elölt az Ifjúság fáklyás felvonulás keretében meg-koszoruzts a hősök szobrát. A műsoron Kiss László telekkőnyvvezelő konleranszs, Horváth Manci, Kovács Manci, Orutto János szsvalatal, élőkép, színdarab és Levente Zeneksr számai szerepeltek.
— (Az Országgyűlési Tudósítások centennárluma) alkalmából az évforduló Jelentőségéhez kapcsolódó llceálls előadást tartott vasárnap délután Surányl Ovula felsőkereskedelmi iskolai tanár, az Irodalmi Kör társelnöki. Az első S\'.ép
tavsszl vasárnap ellenére zsúfolásig teli terem voll bizonysága annah s, mondhstnl rajongásnak, amivel Surányl minden pódiumra lépéséi várja és klsétl Nagykanizsa közönsége. A műsoron az Irodalmi és Művészeti KOr Vegyeskara énekeli, meleg sikerrel, Kettlng Ferenc karnagy svatott vezénylésével.
Erős, Tírlkí. kitér sallerek számára a természetes „Ferenc lólief" keserűvíz naponként való ivása a legkisebb erőlködés nélkül könnyű és rendes bélmüködesl biztosit. Számos szakorvosi jelentés bizonyltja, hogy a Terese lóziel viz sziv- és idegbajosoknak, vese- és cukorbetegeknek, valamint köszvény-ben és csuzban szenvedőknek is nagyon jót tesz s ezért méltán megérdemli a legmelegebb ajánlást. A i\'ereuo lónel keserüviz gyógyszertárakban, drogériákban és iüszerüzle-tekben kapható.
— (A Zeneiakola növendékhangversenye) ma délután 6 órakor a zeneiskolában. Jegyek 50 és 30 filléres árban.
— (A valuta és deviza a modern közgazdasági életben) címen tartolt Kelemen Ferenc bankigazgató vasárnál esle léi 9 órsl kezdettel igen ériékes és mindvégig lebilincsel előadást a Kath. Legényegyletben. Kelemen Igazgaló részletesen kilejtette nagyszámú hallgalóságs elöli az Inlláció ée a defláció lelentöségél, majd kimutatta, hogy a mai súlyos viszonyok oka a megszigorított valutarendszerben keresendő, miért is a valula és vámügy rendezésére nemzetközi blzollság alakul. Az érdekes előadást lelkes tapssal honorálták a |elenvollak.
= Az iharosberényi országos vásár I. hó 18 án lesz megtartva.
— A bata aj világ a gyermek számára la. UJ világ, amelyből tudást, szórakozást, semmi pénzért meg nem vásárolható kincseket merít. A meae édes zöngésével vezeti továbh a betli világába n gyermeket az Én Ulaágom legújabb ezáma la, amelyben a nyermeklélek apostola. GaAl Mózon lr a szabadság Ünnepéről. A gyönyörű BZlnnyomásu Illusztrációkkal gazdag lapból szívesen küld mutatványszámot a kiadóhivatal: VI. Andrássy-ut 16.
_19*3. március 14.
— (Búcsúztatás a Keresztény Tisztviselőnők Egyesületében) A
Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete vasárnap teadélután keretében meghaló módon veit bucsul a fírj-hezmenö Máglcs Etelkától, aki nemcsak egyik legodaadóbb tagja, de társelnöke Is az egyesületnek Mtg-hstó volt látni szt a szeretelet és együltérzö örömet, smlvel s tagok kivélel nélkül körülvették Máglcs Etelt. A Szenl Imre herceg-utcai ovoda virágokkal leldlszllelt nagytermében a barálnők és egyesülell tagok nagy tábora fogadta az Onne-pellet, akit Németh Magduska kedves verssel búcsúztatott, majd Bertln Gizella elnök mondolt érzékeny búcsúbeszédet, melynek végén egy ezüst cukorlartól nyújtóit át az egyesület nevében. Máglcs Etelka könnyekig meghatottan logadta a szeretetnek minden oldalról feléje áramló megnyilvánulását. A teadélután keretében még KeszUr Ferenc, a Gazdák Biztosítójának főtitkára, mint főnöke, Horváth József tanlló pedig az egyesület vála<ztmánya nevében mondolt islenhozzádot a tf.vozó társelnöknek.
— (A Vároal Férfikar e hell próbáját a nemzeti ünnepre való tekintettel 20-án, hétfőn este tartja.
— (Kereskedelmit Végzettek Szövetségének) budspestl csoportja rendkívüli közgyűlési tartott Budapesten. A fövárosbsn élö voll kanizsai kereskedelmlslák Igen nagy számban jelenlek meg a rendkívüli közgyűlésen, amelyen Etek Béla elnököli. Róna Oyula főliikirl jelentése ulán uj elnökségei és tisztikart választolt a közgyűlés. Elnökök lellek : Elek Béla és Hafdu Zsigmond, alelnökök: Kondor Hugő, Krausz Oyula és Aczél\' József, főtitkár: Róna Oyula, lllkár: Bobő Rezsi, jegyzők: Fenyő Ede és Barta Pál, pénztáros: Boskovltz Ödön, ház-nagy : Lőbl Ferenc, ügyész : dr. Od-bor Imre, orvos: dr. Fenyő Béla. Ilt emiitjük meg, hogy az április 1-én Isrtsndó társas összejövetelen, amelyet az Oktogon-létl Kovács káváház különtermében rendez a voll kereskedelmlslák budapesti csoporlla, Hafdu Zsigmond tarl előadási ,Röp-tíben a nagy kérdés kőrűl" dmmtl.
— (Tlznapl elzárást kapott egy notórius visszatérő) Fintor Nagy Rozál cselédlányt még az elmull esztendőben löbb évre kitiltották Kanizsa területéről. Ennek ellenére nem múlik el hőnap, hogy Illókban vissza ne férjen valami ürüggyel a városba. Vasárnsp délután ls fells-merle az egyik rendőr, mire tlznapl elzárásra Itéllék.
— (Hamis kétpengös Kanizsán) Hélfőn délelőtt egy fiatal leány to-jást vásárol! az Erszébel-térl piacon és kél pengővel akftl fizelm. Az eladónak gyanús voll a pénz, amit áladoll a közelben tartózkodó rendőrnek. Megállapították, hogy \' kélpengös elég |ól sikerült hamisíl-vány, amit a lány állítólag ugyancsak a piacon kapott vásárlác közben. Megindult s nyomozás.
ön sem kieé/elí
ön Is megnyerheti a »0O.<MM>, esetleg fiOO.OOO pengős főnyi reményt, ha osztalyaorijegyet
ff/, ffirscfiler Miksa
oaxtálysorslegy MeWrusIMndl vcax. Huxáa április 7- éa lO-én. ^
SorategyeJc ára:
Egész 24 P, fél 12 P, negyed 6 P, nyolcad 3 P.
Husz díjjal pályázatot hirdet rejtvényekre a „Zalai Közlöny"
általában kinek-kinek a fantáziája" szerint, bármlléle re|lvény, csak öl-leles legyen. Határidő március 29. A pályázatok mellett közölni kell azok megfejtését, a re|tvény készítőjének nevét és elmét.
Husz legslketüllebb tejlvényl lógunk díjazni s azokat — készítőjük nevével — amennyibén nyomdailag is kivitelezhetők, közölni ls fog|uk u|abb pályázslok kerelében. Az érdemes rejtvényeket a nemdijazottak közül Is ki fogjuk válogatni közlés végett, természetesen minden esetben beküldőjük nevével.
I. díj: egy karkötő óra.
II. dl): a Schütz-cég dija.
III. dlj: egy thermoi (Szabó Anlal üzletéből).
IV. dlj: Noll Józsel egy rézmetszete.
V. dlj: egy olajfestmény.
VI. dij: egy doboz levélpapír. VII—VIII. dij: a .Zalai Közlöny"
negyedévi előfizetési dija. IX—X. dlj: egy-egy doboz névjegy. XI—XX. dij: egy-egy könyv.
A .Zalai Közlöny" uj pályázatot hirdet. Ezúttal az olvasónak magának kell megfejtésre váró kérdéseket feladnia.
A szellemi sport a keresztrejtvényekkel lendült fel p!r évvel ezelölt s mlg mellette sok kisebb nagyobb szórakozási divat-cikk a yo-yo pár-hetes soríárli Jutott, addig a szellemi torna híveinek száma napról-napra löbb. Uj rejtvény-újságok jelennek meg egymás után, a lapok rovatai kllogyhalallanok az elméinél elmésebb rejtvényekből.
A .Zalai Közlöny" eddigi rejtvény-pályázatai Is a legnagyobb népszerűségnek örvendtek. F.z adla a gondolatot, hogy most azoknak is nyujt-»unk egy pályázatot, akik szivesebben foglalkoznak rejtvények fabriká-lásával, mint azok meglejtésével. — Ezért mostani feladatunk a következő:
Tessék reftvér-eket készíteni. Lehel találós kérdés, keresztrejtvény, betürejtvény, képrejtvény, számtani.
JÓ MUNKÁT
PÁLCS1CS
nál
kapunk.
Első nagykorossal selyem-, kelme-. losalleltfl és ngyflsilllA üzeme FfiQxIat ■ FŐ-UT 7.
i
iMt. mátelai
ZALAI KÖZLÖNY
sportélet
Az NTE döntetlenül játszott a Il ik helyeiett Simontornyai BTF. ellen
Nagykanizsai TE—Simontornyai BTE 1:1 (1:0) fllmontomya, márc.ua 13 (Kiküldött munkatársunk felenléss) Győzelemmel leiérő döntetlen! ért (I vasárnap sí NTE a bajnokaspiráns slrnontornyal csapat ellen. Ai eredményt különösen ai tesil értékessé, hogy az NTE Jakubecz, Rlt-ler él Kelemen helyét! tartalékkal
volt kénytelen kiállani a sa|át oltho nában játsió nagy .mumus" SBTC ellen. A nagyszerű képességtt slrnontornyal csapat otthonában az egész bajnoki év során nem szenvedett vereséget. A lavaizi szezont li nagyszerűen kezdle, mert első ba|-nokl mérkőzésén Dombovárott 3:1 arányban győiölt « VOQE ellen.
A slrnontornyal csapat biztos győzelem reményében állt kl az NTE ellen. A lehetetlen rossz, mély, ra-gidós pálya nem konvenlált az NTE cialárior kombinatív játékának. Minden paisz és kombináció meghluiult ezen i talajon.
Az NTE • kővetkező (elállításban játszott: Ciondor — Czigler, Engel-Iellet - Krtdlcs, Wllhelm, Ciákl — Flumbort, Farkai, Szollár, Kudlch. Ciáu.
NTE lámadáiokksl kezdődik a mérkőzés. Csász Indul el kétszer Is nagyszerűen a szélen és Ideálisan szép beadásait Szollár, Illetve Far kas a rossz talajon elhibázza. A ilmonlomya! ciapat kornetrugáiial válaizol, de a center kapu főié lövi a labdái. Mindkét védelem nagyszerű munkál végez és veri vinza a meg-megujuló támadáiokat. A 3). percben Wllhelm Kudtchnak panzol, aki kiugratja Szollár!, hogy védhe-tetlenal t tatokba helyezze t vezelö gólt (1:0). Izgalmat Játék folyik ezután a kiegyenlítő gólért, de Cton-dot egy leliőtarokba irányított nagy lövétt véd roblnzonáddtl.
A rnátodlk télldö ilmontornyal támadásokkal Indul él már az 5. percben Csondorntk komoly dolga akid. A 10. percben Szollár a 16-oson kiugrik és törtet a ktpu leié, amikor VIzl, a ilmontornyal hátvéd vetődve log|t meg a biztos gólpik láltzó labdái. tf-bltó 11 -est ilél, de Farkas kapufának lövi a labdái. A sikertelenség felrázza a hazai csapatot ét nagy közönlége buzdítása mellett, hatalmas erővel küzd a kiegyenlítő gólért, ami sikerül il. A 20. percben Czigler lel-tztbadltó rugáia Engellellerl találja el, a róla lepattanó labdái Róth a tarokba helyezi (1:1). Ezután l védelmünk hatalmat munkát kifejtve veri vlsiza a ilmontornyal támadáiokat. Czigler—Engelleller hálvéd-pár önmagát felülmúlva, izenzácló-ran működik. Kudlchot ugy kell néha-néha a mély, ragadói talajból -kikanalazni," mert egétzen bele-aaiyed a tárba. Be it mondja, hogy „nem btrom a talajt," amire • kö-
zönség megjegyzi: .le keit lová-nyodni, tsrlion Gandhi módra éhiég-sitrájkot."
Az utolsó percig Izgalmai Játék folyik a győzelmet Jelentő gólétl. A 43. percben Szollár lövéséi a kapui lábbal védi, majd bele|ezésúl Ciondor rég tjem látóit, metlert védésiel letz egy blzlot gólnak láltzó labdát
ártalmatlanná.
Az NTE ess palából a közvetlen védetem remek munkál végzett. A hallsor minden tagja megfeleli, legjobb voll Radict. A tartalékol csatátsor a toatz talajon nem érvényeiül!, Szollár voll a legjobb. A flmon-lotnyai csapatból ugyancsak a közvetlen védelem temeken. VIzl volt a csapat legjobb embete, azonkívül Kozma és Molnár Jáieka érdemel dlcséreteL
Oránássy (Nyugat) biró kifogástalanul vezette a nehéz métkózést.
tort)
A Zrínyi minimális vereséget szenvedeti
Kínosan hatott a kanizsai fiuk gyenge Játéka — Dombovárl Zrínyi TE 1;0 (0;0)
Voge
Nagykanizsa, március 13 Két csapat nlvótlan küzdelme, melyből a tzerenctésebb dombovárl ciapat kerüli kl gyözteien. A mérkőzésről kevés a feljegyezni való. A Zrínyi TE nagyszerű szigetvári győzelme ulán a szépszámban megjelent közönség cialódottan távozott a sportpályáról.
Az I. félidőben ha csak egy kicsit étzizetübb Játékot folytat a helyi ciapat, a maga |avára dönthette volna a küzdelmet. A ciapat leijeién tzéleső Játékot produkált, egyetlen komoly akciót lem láttunk. A ven-dégciapat ugyancsak gyenge volt, de legalább hevítette őket egy kit lelkesedés.
A II. félidő 4. percében lulyot védelmi hibából a VOOE Berta révén gólt izerez. A 21. percben nagy kavarodás a VOQE kapuja elölt, Kárpát elesik, a biró Indokolatlanul és váratlanul 1 l-est ítél, melynek
Poór áH neki, de kapu fölé ittgja Az utolsó 10 percben s Zrínyi TE játékosok kissé feleszmélnek, de lömörolt védelem melleit eredményt elérni már nem tudnak.
A Zrínyi csapatából csupán Varga és Qozdán Játéka, mlg a VOOE-ből Szajkó és Berlt játéka étdemel emlltéit
Wolff biró a 11-a megítélésétől eltekintve nem csinált hibát.
Egyéb vasárnapi sportesemények
Bociksl—Hungárls 2:1, III. ker. —Soroklár 2:1, UJpeiI—Atllls 2:1 Ferencváros—Budai 11 6:1, Nemzett—Szeged 0:0, Klipéit—Somogy 3:0. Délnyugati alszlvelség: Kspos-vári AC—Szigetvári AK 4:1 (1:0), K. Rákóczi SC—K. Turul SE 2:1 (1:1), Batcsl SK-Nagyaládi TSE 2:0 (0:0).
Teleki—Zrínyi TE II. 2:1 (1=0)
Megérdemelten győz a |óképetségű tevenlecupat. __
A Kerékpár Egylet köi-
gyDIése Vasárnap tartotta a Nagykanizsai Kerékpár Egyetültl rendel évi köz-gyülését, melyen nagyszámban le-leniek meg a tagok. Az elnöki megnyíló, zárszámadás, folyó évi költségelőirányzat, a tisztikar és szára-vizsgáló bizottság felmentése után az uj tisztikar megválasztása következett. Megválasztattak: elnök: Kaulfmann Qyörgy, alelnök: Welaz Lajos, jegyző: Bellonl Józsel, titkár: Báron Ignác, pénztáros: Zsllkovlcs Pál, Intéző: Kelemen Islván. Választmányi tagok lettek: Hűsíti István, Oerencsér István, Farkas János, Pálcstcs Ferenc, Nagy Qábor, Jerauschek Béla, Nagy Józtef, Ht»»t Miklós.
Kötelenként 10 IlUér helyett naponta cserélhet
2 fillérért kölcsönkönyvtárl könyvek a „Zalai Közlöny" minden előfizető e
hónapon át olvashat a Horválh-kölcaönkönyvtárból, vagyis napi fillérért igy hónapon át akár minden-
A Zalai Közlöny szerkesztősége megállapodási kötött a Horváth József ujságáruda kölcsönkönyvlátával, amely köztudomás szerint egyik legrégibb, legbőségesebb és gondosan fejlesztett kölcsOnkönyvtára Nagykanizsának, többezer kötetre rugó régi és uj könyv-állománnyal. A napi forgalomban egy-egy könyv kölcsöndija 10 llilér. A Zalai Közlöny minden előfizetője, aki az ulolsó havi előfizetési nyugtáját felmutatja, mától fogva havi 60 fillérért egéiz
nap cserélhet könyvet a hatalmas gazdag választékból. Aki nem óhajt 60 lillért egész hónapra lefizetni, az Is kap kedvezményi, amennyiben egy-egy könyvel esetenként 10 fillér helyell 8 fillérért válthat a kölcsön-könyvtárból. A kedvezmény Igénybe-vételéhez ciak a Zalai Közlöny utolsó havi előfizetési nyugtájának felmutatása izukségel.
XXX. b. K1B. OSZTALYSOBSIÁTÉK
Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben 500.000 .r.n,pengd
Jutalom és nyeremények: _
suooou xaoooo 100 soo iwiooo 10.000 aoooo msooo ao.ooo isooo
stb pengó, öasiesen közel
8 millió Résxpénxben
84.000 sors|egy közül 42.000 klltuzallk, tehát Az alaá aaitály m 1 a d * n második sorsjc.zf nyrl
^ sorsjegyek hivatalos ára osztályonként: Egész 14 P Fél II P Negyed I P Nyolcad » P
hatása 1933. Sprllla 7. áa 10.
Közgazdaság
XtrtoU sárlal
Pátla ara, London 17-78, Ntwvotk
304-32VS, Erissel 72-25, Milano 28-30, Madtld 4375, Amsterdam 207-98, Barta
12265. Wlast 7291. Szótla 3-70, Prá»
IBvBt/a, Varsó 5800, Budapest -•-, Balpad 7-00. Bukarest 308
fsrnéiytóziée
Buut tlaaav. 7d-oa 15-00-1515, 77-ea 15-20-15-55, 78-aa 15-40-15-70, 7»*a ltífO-15-83, SO-aa 15-75—1905, dunán-htll 76-oa 14-35-14-45,77-«a 1-150—1490, 78-aa 1170—1480, K-a 14-90-19-00, 80-as 15-05 -1515. toza 7-90- 892, lak. árpa 9-70 -1020, zab 9-OO-lflO, tengeri 700-7 10, korpái25 - 6-36.
A Hemlíll Bank áarlzt-árfolitmtl
VALUTÁK Amott. 2005-20 45 Belga It. 79-1M9-74 Csahk. 16-91-17 01 Dánk. 9S 00-90 20 Dinit 7-50-8 00 Dollár 57050-573 50 Ftancts 1.22 30-22-50 Holt. 234 40-238 80 Zloty 64 20-64 40 Lei 340-3-44
L«v. 395-4-25 Líra 2990-3020 Márka 13570-136-60 Norráj 102 40-103 40
Psaata ----
Sebül. -----\' -
SváJdI-11070-111\'40 Svéd k.l0580-t06 50
DEVIZÁK Amst. 234-60-23580 Belgrád 800-8-40 Bettin I35-80-136Í0 BrOasel 79-28-79-74 Bukateat 341-3-43 Kopenh. 8920 90-20 London 2004-20 18 Madrid -•—-•--Milano 30«>-3<M8 Ntwy. 571-00-874-00 Oszló 102 611-10340 Pária 22-33-22-47 Prága 1693-1701 Szófia 4-00427 Slocklt.K»fl0-l0680 Varsó 64-30-8470
Wian -•-•-
Zürich 110-80-111-40
Wien clearlug ártolyama 1 80.454.
Sertéivásir
Pelhaltás 4441, rtadallatt 424 - Elsö-tendO P02-106, azedett 1114 106, vze deli közép Oflt-lHO. könnyű 0-86-01W. l-só rendű öreg 090 096. U-oi rendű öreg 0*86—088, angol aíldó 1. 100-1-06. arzlonna nagyban 1 30-1 30. ulr 145-1 50 hua 1% 130. lélaertáa P28-1 36.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdaaágl Rt. Qutenbarg Nyomda és Oélzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizaán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. saáttt.
Ny 11 Mér.*)
Felhívok mindenkit, hogy feleségemnek ne hitelezzen, mert a tudtomon kívül történt él kifizetetlen - vásárlásaiért felelősségei nem vállalok. Nagykanizsa, 1933. márclua 13.
Horváth Imre lakatos s.
1 E rovat alatt közlőitekért aem a aaef-keazlóaég, aem a kiadóhivatal n«n vállal Idetöaaígal.
ZALAI KÖZLÖNY
1983. márdas 14
Meaógaadaiigl ti kerti
magvak.
Oyflmöksfi- parattMl szerek.
Műtrágyák
(Szuperfosafát, kálisó, méssnllrogen, Peti só, kálifoszfát »tb. stb.)
•Irfu* növénytápaó.
Fiitor szénsavas iakarniányniész.
Madáreleségek.
f-akk .D" vitamin készítmény Beszerezhető:
0BSZÁ6 JÓZSEF
mag, mt.irágy«, zsák, növény védelmi-szerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erxiébct-tér 10. (A bírósági palota mellett)
irgflirT^sEi
OaaaaaaaaaaakAlalakol leoolrióhbin vével Stam avegea, Vároahazpalola. Tele-Ion 190.
Klnlral-utcTiv ll házbaa egy klaebb-sieta nlcal egyszobás lakAa május l-\'e uadó. __-wa
KtedA ebédlő, hitt atb. bútorok. Arauth Bszár-llaletben lehet Érdeklődni.
Petőtl-rrtei 19. u. alatt 2 ssobás utcai lakAa mellékhelyiségeivel májua elielére kiadó. -876
Ogyea kareél^a,ak (civileinek Báron Mid aulon|ában Horthy Mlklóa. ni 11.__889
Pelveazek kantra nyugdíjas tértit, vagy nőt". KOkwy-utca 19. 1. a|tó. 817
Komplett haté. roktták ét egyéb buti rok eladók. Bővebbel Erzaébet-tlr 4. u., II. tm. 888
a.iára.at hereiek aionnalra Elruébet. lér 21 ul I. ern. -890
flvaaaa\'t egy barna bórrldlktll Pannóniától Rozgonrl utcán Hunyadi-utcáig Be-cstrlclea megtalálót kérjük adja Hunyadi-utca 26. alám alá. -884
Mindenes kaJArónA ajinl-oilk aion-nall belépésiéi Is. VtkOsmarty u. 20. 885
Jé állapotban levő hasinál! akArálA-aia#Hyaflas vennék. Clm a ktadóhtva-tslbsn. 883
____u\'cml, két.zobís udvari iakla niá|ttsra kiadó. Szoba-llirdő el-add. Király utca 13.
A letmyel kir. Járásbíróság,
mint telekkönyvi hatóság.
4204/lk. 1932. szám.
tiwbl UrfcMii-IM
Letenyel Járási Hitelszövetkezet végrehajtató™* Üazdag Imre és neje végrehajtást szenvedő rlkn Indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság végrehajtási árverési 2200 P, 30 P tőkekövetelés és Járulékai behajlása végeit a letenyel kir. Járásbíróság területén levő Dobrl községben fekvő s s dobrli
30 sx. tjkvben 807 hrsz. rét a Kövecsen dűlőben vb. szenvedők illetőségére l\' 0 P.
f>30 sa. tjkv. 486 hrsz. erdő Szsivas-erdóben vh. szenvedők Illetőségére 40 P, 251 s.<. tjkv. 1088. hrsz. s*5ió a Bende-hegytn vh. szenvedők illetőségére 16 P, 264 sz. tjkv. 2 hrsz házhely és Istálló Beltelekben vh. szenvedők illetőségére 120i P,
349 sz t|kv. 1104 hrss erdős Hegyerdőben vh. szenvedők illetőségére 10 P,
427 sz. tjkv. 191/a hrsz. rét a Tüske-rétben vh. szenvedők Illetőségére 25 P,
42\' ss. tjkv. 427c. hrsz. ssántó s Keltelek ben vh. szenvedők illetőségére 2n P, i?Th. tjkv. 1107/d. hrsz. erdőm Hegy-erdőn vh. szenvedőd illelőségéie 40 P,
427 sz- tjkv. 1073/a. hrsz. szőlő a Bendehe-gyen vh szenvedők Illetőségére 20 P,
♦27 sa íjkv. 1075/a. hrsz szőlő a Bende-he yen vh. azenvedók Illetőségére 8 P,
632 sz. tjkvben 186 hrsz. erdő az Alsó erdtoen vh. szenvdők illetőségére 20 P, <32 sz tjkv. 184 hrsi. erdő az Alsóerdőben vh. tzenvedók Illetőségére 4fi P,
433 sz. tjkv. 1 > l/a. hrsz. szántó aa Alsótelekben vh azenvédők lile,őségére 30 P,
434 sz. t|kv 841/a hrsz tuőlő, rét, pince a Kövecsesben vh. szenvedők Illetőségére 140 P kikiáltási árban
Az iiverfe nem érinti a dobrli 807, lOt/d, 4 /c. 1107/d. 10\'3/a, 1075/a. hrsz. Ingst\'anokia özv. Oa\'dsg Imréné sz Andcr Agnea Javára bekebelezett haszonélvezeti " mól ■ továbbá a hrsz. Ingatlanra Benkő lyörgyné sz Pá" Rozi Javára bekebelezett haszonélvezeti Jogot.
As árverést 1833. évi május hó 3 napján d. e. 10 órakor Dobil községházánál foaják megtiltani.
Az ánrerea alá kerülő ingatlanok a fedezeti elvre tekintettel, a kikiáltási árnál alacsonyabb áron nem adhstók el.
Az árverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10>.o-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t-c. 42. S-ában határozott árfolyammal számítolt óva-épea értékpapírodban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket alálml (1881 : LX. t.-c 147., 180., 170. §§.; 1908 XLI. t.-c. 21. §■)
Az. aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt sz általa ígért ár ugyanannyi százalékáig Idegészitenl. (1908 : XLI. 25. 5)
Letenye, 1931 évi december hó 22 napján.
Dr. Hltzelberger s. k. kir. Jblró.
A kiadmány hiteléül Olvashitiin aláírás IritkkSuyvvtiita.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
4561/1933.
Árverési hirdetmény.
A Kölcsey-utca 15. sz. házban május hó 1-én megürülő 3 szobás lakást folyó hó 18-án d. e. 10 órakor a v. gazdasági hivatalban bérbeadóm.
Nagykanizsa, 1933. március hó 6-án. ^ polgármester.
Meghívás.
A Konzerv is Tésztaárugyár R.-T.
Nagykanizsa 1933. évi március hó 28 án d. e. 9 órakor lartja meg a Transdanubia Egyesült Gőzmalmok R.-T. telepén levó igazgatósági épü let tanácstermében
VIII. évi
rendes közgyűléséi,
melyre a t. részvényesek emtlal meghívatnak.
TÁRGYSOROZAT: I. Kiküldése egy ]egyzónek a közgyűlési jegyzőkönyv vezelésére és kél részvényesnek a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére. 2. Az igazgatóság és felügyelöbizottság Jelentése, a zárszámadások és az évi mérleg elölcrjeszlése, az Igazgatóság és felligyelöbizoltsig felmentése.
3. Igazgató ági tsgok választása.
4. Fetügyelóbizoltsági tsgok választása. 5. Esetleges Indítványok.
Az alapszabályok 18. 8-a érielmében, csak azon részvényesek szavazóképeaek. akik részvényeiket legkésőbb három nappal
■agykanlaraalak taiálkoiétulya az
István király Szálloda
Budapaat, VI. PsMjmaniozcky-uftea 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (interurbán) 202-43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg viz, lift, teleionos szobák. Teljes komfort. A szállodában élterem, kávéház é» amerlcan bar
Magyar Királyi A 11 *> m « a s u 4
MENETRENDJE
lagrkialua állomásra érkező és az oaaaa Induló toriatokról. Érvéssyaa s IB3B. AvI október hó 2-»01 kazdve.
Nagykanizsa—Budapest
Xvonst neme
N-Kamzss ról Indul
Szem. v. Oyv. Szem. v. Szem. v. Oyv. Motor Az 1202 1201
030 610 l\'48
14-30 18-30 18 OO
Bpeslr* érkezik VMUt A vonal neme
735 955 16 05 21-00 22-20 1220 1212 1202 1214 1208 1232 Szem. v. ízem. V. Oyv. Szem. v. Oyv. Molor
n
Indul r« Wnl zsára trk
2145 250 440
C-30 11-21 1300
7-40 1014 11-25
1419 18-42 20 07
19-45 22" W) 23 31
- 553 727
, II. oszt. kocsi VenUmlglIa, egy III. oszt.
vonatokkal egy I., kocsi és étkezőkocsl Pragerako. .
Az 1207 1208. sz. vonalokkal egy L, U. oszt. kacsl Róma, egy hálókocsi Velence, egy II, III. oszt. kocsi Trieste. ,
Nagykanizsa—Sopron
i LMÍiI B MLB
I Sí rT^r," 1*1

H\'io
19 38 | 21-32
Sz. v. Molor
laiaaGysz. 7-25 10051 11-2 ,«ÍSz. v. 10 « 13181 15-02 Az 1417/1418. az. vonalokkal egy 111. ősit és eiy II. oszt kocsi van Budapest
déli pu. —Zalaegerszegre, II.. 111. oszl. kocsik Wien S. H.-re éa vissza. .....
Az 1411/1412. sz. vonalokiul egy 11, III. oszt. kocsi Péc—Wien, egy I, II, III oszt. kocsi Sopron—Susak kőzött
Nagykanizsa—Pécs _
1CTRTT
1412a Oyaz ll« Vrgy. 14481 Sz. v.
I Slljklnl- rGjtkinjM Bwtir. II Pkw. Ltrii Indul | Irt. irt. "
rr-
349 7-0 21 05
rnr
14 25 18 42 21 54
roi
\'5.18 2108
WFi
1447 Ss. V. 411 dyat 441|] Vegy.
Az 1440/1441. sz. vonalokkal egy I, II, III, o. kocsi Budapest déli pu.-Pécsre. Nagykanizsa—Praijethof
kant
NiaU.1. Oiralrt.
-w
7-40 18*04 22 46
Hova?
uyora I 005 I Inc.i ^ "T Uyort 12401 Saemély 1 4-45 i Pragerh I 1247 Saemély I 1702 Gyón 1 11-47 i Trieszt 1201 Oyors I
12411Személy I 14-00 [Pragerhol 1241 Szenrély 1
Az 1207/1206. éa 1201/1202. sz. vorutakksj luló közveüeu kocáik ugyanazok mint a Budapest dili pu.— NagyksolzM viszonylat alatüak.
Nagvk isar. érk.
Honnan ?
rrasTT
936 1 Pragerhol 1808 | Trieszt 21-10 iPnccrlurt
t a Tranadanubla Egyesül ss, lel
f.-nál, Nsgykanizsa,Tétélbe
>zgyUléa pénztáránál, Qőzmalmok R. helyszik.
Mérlegszárala 1982. évi dec. 31-én:
Vagyon: Ingalhn P 48339 —, Be-rendezés P 44592-16, Csomagoló-anyagok P 600\'—, Veszteség Stho-zal 1931. évről P 23620-45, 1932. évi veszteség P 1064 65, összesen P 118216 26. Teher: Részvénytőke P 50 000 -, Folyószámla P 68216 26, önszesen P 118216-26.
BRIDGE-BLOCK
darabonként
40
praktlkua beosztással (50 lappal)
fillérért
kapható
a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalában
Fő-ut 5.
valamint
Krétky GyHs-gy és H|. Hirachler Mihaa dohány órudájában, Fiaohel Eda és Sohlaaa Taatvérak
könyv- és papirkereskedésében, Horváth Jóxaaf ujsigárudájában
Nyomatott s IsptulsIdoooslÜiSSXaí R.-T. Uute»b«« NyomrU és Uélz^ Upkladó VállalaU kOnyvnyomdlIábur N^ykimkaáu. (f.1.16. IWetrczetS: 2ilal Károly.)
73. évfolyam 61. szám
Nagykanizsa, 1933. mirclus IS, szerda
Ara 14 fifír
ZALAI KÖZLÖNY
laítSsMtóaég kiadóhivatal; P5ot 8. aiiia. Megjelenik minden reggel, béttö kivitelivel
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
tüóflrt\'ésl »\'•: \'(} hó" * t*"*4 Saeikeaatíeégl ti kladíblvatall teleion: 78. sa
Márciusi vének
Vitatkozhatnak a tudósok, hogy H ember százezer vagy millió év alatt jutott-e él sí eró, a ludát, a kulturált éleltormák mai magasai-liba. Ax emberiség mégis keserű Irigységgel figyeli a márciusi ég-iljál, amin teremtés óta egyformán bodorodnak, nyújtózkodnak a tavasz tlmot kis felhői, akár llazlell a XX. század a kínai fal 3000 éves tllalom-jelél, akár japán hódilók zászla|a lobog a rommálótl kapuk szögletein. TOrhell a te|ét a tőke mindenhatósággal kacérkodó gép-csodákon, smlk egyik napról a másikra meg-válloitalják a világ képét és berendezkedést. Ax ember leég mégis szívdobogtató vággyal hatol ai elaő Ibolya tőié, amely \'eremtés óla egyformán kinyitja klcal kelyhét, akkor Is, ha ledőlt a dollár gránllszlklájára épilelt gazdasági világrend, hogy máról holnapra uj bálványokat 01-letlen tOrtető, verítékező ember-mllllárdok álmai főié. A vén fold ma Is ugyanazzal a langyos áhítattal követi a tavasz örök törvényét, az élet változhatatlan Igazagél, mint évezredekkel ezelőtt. Elolvad a hó, kisimul a dermedés, felébred a Minden titokzatos ereinek végtelen rendszerében sz élei, lüktetni kezd, csirába azőklk, megfürdlk napsugárban, lőldszagu síelek simogató melegében és megkezdi munkáját az Íratlan törvények márványánál örökebb Rendelletés, az élet elpusztíthatatlan, örök lgen|e. Mindegy neki, hogy Jeholban légi bombáktól széttépett gyermekek, asszonyok véres darabjil keverednek össze szétszsggatotl tevék éa öszvérek húsával. Mindegy neki, hogy a kisantant millió ét millió szuronyt\' szegez egy letiport kis ország védtelen határainak. Mindegy neki, hogy s Reicbatag gyönyörű palotájának üszkös romjai tölöll egy kerékbelört hatalom ébredezik és éplii elszánlan a világtörténelmi kalandok legszédltöbb felhökarcoló-lát. Mindegy, bogy ax orosz síkság végtelenjén történelmi polgárjogot nyert a legvadabb őrület lidércnyomása. Mindegy, hogy Kalilornlát rombadöntöllék a megcsömör\'öll föld gyomrának felfakadt erői. Mindegy, nogy megbukott az ember minden anyagi és eszmei értékeiméiele ; a munka nem ad kenyeret \', a kenyér tengerek lenekét, kazánok öblét táplálja; az élei békét akar, ax arany háború borxalmalval népesül be a tőidet. Mindegy, bogy tólágast áll minden ét minden, hogy a kétségbeesés le|löjén rohan ax em-berlaég. Mindegy, hogy Marx vagy Hitler. Mindegy, hogy gép vagy ember. Mindegy, hogy töke vagy élei. Mindegy, hogy holnap vagy halál. Minden mindegy, amikor a márciusi ég kék|én álhuznak a lavasx friss szelei. Minden mindegy, smikor a fagyott barázdák felelt végigborzong a március lehelele. Az ullászülelés hozsannás lnduló|a harsog mlndtn rögből, minden rllgybfll, minden tenyérnyi darab
égről, minden megmozduló emberi szívből, fiatalság, töretlen erő, uj akaráa abszolul és örök törvénye pattan! bimbói, lör csirába, buzog a piros yér minden csepp|ében. A* ember pedig áll... áll a nagy tavaszi csoda közepén, láradlan, vénen. A megújhodás reményéi már-már feladta. Sóváran néz az Ibolyára, az útszéli dudva levelel bontó kórójára, az élettel lelllkezö sxánlásra, millió rügy boldog vajúdásában álmodozó erdőre, alpját próbálgató madárra, rétszag ulán ficánkoló tehénre, a nap telé táruló vizekre, kipirosodó gyermekaicok hamvára... Mindenre, ami lavasz, ami u| élet. Ami jöll, mert jönnie kelleti. Mer! az anyagba Irolt törvény, hogy annak elpusztulnia nem szabad, hanem újjá kell születnie. És lörvény, hogy a március a megifjodás hava, a tavaszé, az uj kezdésé. És ha rommálövl, halomra égell, éhségbe, vérbe, torradalom tébolyába, kalasztróták putz-lltó todrába robantalja ia az ember a fold minden oraxágát, a föld akkor It él, a föld akkor is feltámad minden tél ravataláról, a fold akkor is virágot, lüvet, kenyeret, életet akar adni. És ad akkor ll, ha ax
ember máglyára txórl kenyérhegyek tövében éhhalálra lléll önmaga millióit A löld, a tü, a la, az állat életét n*m lehet megállítani, mikor eljön a március. Csak az ember áll megbabonázva, Ijedt réműletlel a szemében, mini a száguldó autó rellektora elölt megbénult nyul. Nem lud mozdulni. Nem lud neklnyu|-tózni a márciutuak. Ha megünnepll Is a márciusi Ujak hőal lendületéi, ha ezer pódiumon szaval|a la, hogy talpra magyar, talpra ember, talpra az egélz világ, mégis a március nagy, xterdülő llalalaágában kókkadl fe||el, eseti gerinccel, ernyedt Izmokkal, béna ököllel áll, sxemközl »z idők rohanó tank-szörnyetegével. És nlnct — nlnct sehol a világon márciusi fiatalság, márciusi letlerő, márciusi igéreL Vének, fáradtak, lehelellenek ülnek az emberlaég sorsának kormánykerekeinél. Qenftől a sárga birodalomig, a Duna parti száztornyos palotától Attika földjéig, a Fehér Híz termellöl Berlin ölize-lört áruházaiig, mindenütt a cielek-vét rokkantjai él dellrlumoi don-klhóljai... Flaialon ll öreg márciusi vénei, milyen aratása lesz ennek a tavatznak 7 Btrbariu Lajns

Mennyi fegyvert szállítottak tlz év alatt Csehországból Jugoszláviába?
Róma, mirclus 14 (É/szakal telefonjelenlés) A római olasx lapok párisi ludósliás alapi án közlik a Franciaországból él Csehországból Jugoszláviába szállított
\'TM&23-.Ó. 1930-ig Csehországból Ausztrián át 900 ígyut, 150 ezer puskát, egyíiillló-százezer lüzérségi lövedékül, 105 millió gyalogtágl lőszert, 1Ű0 ezer kg lőport, 300 kg más robbanóanyagot, 800 légibombát szállítottak Jugoszláviábs, ami összesen 2600 vagontételnek telel meg.
Csehország 1930-32. években Jugoszláviának szállítóit a Dunán
100 db. 77 mm. táborlágyul. 120 db. 80 mm. ágyul, 5 db. 9 mm. ágyul, 180 db. 65 ntm. hegylágyul,
2 db. 150 mm. lovaságvul, 8 db. 220 mm. ágyul, 4 db. 30 és teles mozsarat, 4 db. légelhárító ágyul, 60 db hajóágyul, 3000 géppuskát, 40.000 tarackmozsarat slb. Legu|ab-ban 700 különböző ágyul vittek Ju-goszlavltba.
Franclaorizág tzállllátalról fogalmai ad az a tény. hogy 1931. január l-lől november 1-lg 15 harc-kocalt, 200 nehéz ágyul és 100 vagon nehéz lüzérségi lövedékei szállított Jugoszláviának.
ítélet a szénapanama bünperében
nyozta a kormány azonnali elmozdítását és fi u| válaazlások kiírását.
A belpolitikai helyzel fgyébként még nem1 tekinthető ál. EgyelSro nincs remény megegyezésre a nemzett szocialisták és ax elleniék közöli. „
A bizalmatlanságot ax cl.enzék \'27 : 28 arányban egy liavliat-több-seggel csikarta ki.
Gombár Gyula buosu-bankettje
Nagykanizsa, mirclua 14 Százhúsz terítékes bankett keretében vett bucaut Nagykanizsa lárss-dalma a nyugalomba vonult Oombát Oyula táblablrótól, a lárásblróság elnökétöL A Korona hóvirágot, Üléses fehéraszlalal körűi olt volt a bíróságok minden tagja, a város egésx vezetősége, s lársadalml élet nolabilltásal, ax egésx jogász-világ, otvos, katona, pap, közhivstslok vezetői. Impozáns együlles volt, méltó klfe|ező|e annak az állalánot azerelelnek éa ttiztelelnek, ami Qombár Oyulát övezte eddtf; ét övezi, valameddig a Qondvitelét megengedi élveznie a derekatan kiérdemeli nyugalmai.
Elözetef megállapodái alapján szónoklatok nélküli bankett volt. Nem Is kelleti olt a szó, ahol férft-szlvek beszéllek s ahol elég voll egy tekintet az ünneplók koazorujára, hogy olvasni lehessen belőle egy város egész utiiáraadalmának a lelkekbö! kicsorduló érzéaelt. Csak dr. Kritky iilván polgármester jelentette be, hogy nem tartja magára kötelezőnek a megállapodást és a város egésx közönsége nevében köszöntötte, sok xs|os lapolól és lelkes óváclólól télbesxakitva, ax ünnepeltben a kiváló bírót, a jószívű, jólelkű, áldott kedélyű, ltoclálil gondolkodású emberi. Bakos Oéza dr a lársssélelben az önzél ét ax érzét izerepét fe|lette ki pohár-köizönlöjében.
Szabó Győző jirátblróságl alelnöké, a búcsúzó táblabíró hivatali utódáé a komoly méllóaággal teljes, figyelmei rendezés érdeme.
A budapesti törvényszék napokon keresztül zárt a|tók mögött tárgyalta Lühnsdorf Ferencnek éa társainak szénspansma bűnperét. A törvényszék Lünhsdorf Ferencet 16 rendbeli csslás és kél rendbeli megvesztegetés bűntettében mondotta kl bünöanek és ezérl 2 és fél évi fegyházra él 5 évi hivalalvetzlésre, Ko-
ráb Antall mini felbujtót egy évi és
3 hónapi börtönre, Topiák Ferencet csalás és megvesztegetés büntelléért 8 hónapi börtönre és 3 évi hivatal-vesztésre ítélte. Lühnsdorf Ferencet felmentette a lörvénvazék a hiteliér-téi vádja alól. Lühnsdorl Ferenc megnyugodott, az ügyész, Koráb és Topiák lelebbezett.
áisóansztrla bizalmatlanságot szavazott az osztrák kormánynak
Bécs, március 14 (Éjszakai telefonjilentés) Az alsó-ausztriai larlománygyülés bizalmatlanságot szavatolt a kormánynak. Leopold, nemzetiszocialista képviselő Starhemberget a német nép
swrarusw «»
akadályoz\' Auszlria é« Németország Lsatlikozását. Dolfuss kancellárnak szemére velelte, hogy Ma-swrorstággal. Horvátországgal. Bajon,tággal és Olaszországgal túlságosan élénk viszonyt tart fenn * • ■ ■ ■ —■--■« -z-nt indilvá-
Őrizetbe vették a würí-tembergl notabUltásokst,
uogy megvédjék őket a meréuy-* letektől
Stuttgart, március 14 (Éjszakai telefonlelentés) A würt-tembergi rendőrség a porosz kormánybiztos inlézkedéíére az előkelőbb személyiségek egész torál, akik ellen az utóbbi napokban merényletet kísérellek meg, saját érdekükben őrizetbe vetle.
Idiiárás
A natvk.nli.al ■•jaereMtfal \'«««■ figyelő Mentétek i Kedden a Mmit-Mit: Kecgél 7 diakor -OS. délután J órakor -t-9"í este ö órakor —tv.
(P.ttmkal iMUItUitHtl » „l.l l-lé—M.l.r." 10 l.ér.., .»»!>• ■árMM.
ZALAI KÖZLÖNY
Ha úgy érzed magad, Hogy nehéz az élet, Fél pohár_
m.\'.M.Tn
S kedved újra éled!
Kisorsolták az ipartestület elöljáróságából kilépő tagokat
Ar elöljáróság letárgyalta ■ -lódosltott alapszabályokat
Hétfőn este tartotta rendkívüli elöljáróság! ülését a nagykanizsai ipartest Illet, amelyen részt vell dr. Hegyi Lajos főjegyző, Iparbiztos is. Samu LbJos elnöki Jelenlésében meleg szavakban parentálla el Spiegel Szigfrid kamarai elnököt, akinek emlékét és hervadhatatlan érdemelt legyzökönyvben öröklllk meg.
Viola Lajos jegyző beter|esztelte a múlt évi zárszámadási és vagyonmérleget. Az Ipartestület tiszta vagyona 74.952 P, tagdíjhátralék 6038 pengő, melynek 507»-a behajthatatlan.
Ezután áttérlek az alapszabály-módosításra, pontról pontra, szakaszról szakaszra. Nagy Jelentőségű és fonloa intézmény az ipartestületi szék, amelynek nagy jogköre vanéa tárgyalásai nem nyilvánosak. UJ rendelkezés az Is, hogy ha egy elilji-róságl tag három ülésen nem Jelenik meg, az Ipartestületi szék megfosztja 6t mandátumától. A közgyűlésen az előadó fél óránál, a felszólalók 10 percnél tovább nem beszélhelnek, Egy lárgyhoi egy
felszólaló csak egyszer izólhat. Akik kél évi tagdíjhátralékban vannak, a tanácskozásokon sem vehetnek részt.
Majd 14 elóljáróságl tag klsorso-lására került sor, akik helyeit a közgyűlésen másokat fognak választani. Kisorsoltattak: Megylmórecz Tamás, Gozdán József, Scfc lichtanz István doktor, Budai János, Kalmár Zoltán, Hajas József, Hahn Károly, Oyarmail GyOrgy, Balog Jenő, Schnllzer Qéza, Bród Ignác, Zwelg Imre, Oerócs György és Metz János.
A kandidáló bizottság tagjaiul megválasztattak: Tlschler József, Slnkovlcs Bálint, Molnár Qyula, Kovács Ferenc, Oerö Soma, Bsgladl Béla, Tlboll Lajos.
■A mester és tsnoncvlzsgázlatóbl-zotlaág elnökévé Slmonkovlcs Bálintot ajánlják a közgyűlésnek. Balog Jenő szóváteszi a Hangya-épület anyagának értékesítését és kéri a lebontására a pályázat kiírását. Samu Lajos kijelenti, hogy mihelyt a Polgári Egylet székházát az Ipartestület megvette, azonnal megtörténik a pá-l lyázat kiírása.
Megérkeztek az
angol, magyar «. egyéb külföldi
férfi és női tavaszi kabát- és w kosztümszövetek, melyek vétel-
kényszer nélkül megtekinthetők
KIrschner Hír MMízűbun
Nagykanizsa, F6-t 3.
A zeneiskola növendékhangversenye
Kedden délután Is szépszámú közönség hallgatta végig a városi zeneiskola növendékhangversenyél, amelyen magyar, olau, angol, német, orosz, norvég slb. szerzők müvet kerültek bemutatásra.
Elismeréssel kell adóznunk a motor gondoa összeállításáért, amely a különféle stílusok szembeállításával a XVIII. századtól kezdve egész a XX. század elejéig felölelte a közbeeső kor zenei termését. A növendékek az Iskola szelleméhez méltó komoly Igyekezettel és tudással vívták kl minden számuk után az elismerő tapsokat, ami egyúttal a ta-nátl karnak Is elismerés volt láradt-ságos és eredményes munkájáért.
A Kurta fogházra ítélt két gyenasdMwl jegyzőt
Pruska Sándor gyenesdlásl vezetö-
*
A miniszterközi bizottság befejezte
a kanizsai Járás kSzségl költségvetésének felülvizsgálatát
Nagykanizsa, március 14 Mint ismeretes, a mlniszterközt bizottság február első hetében kezdte meg munkáját ZsiameRyében, hogy felülvizsgálja a zalai községek költségvetését és azokból bizonyos lefaragásokat végezzen.
A nagykanizsai |árás községeinek költségvetését legnagyobbrészt Zsla-■gerszegen vizsgálták felül, Zala-juntbaldzs és Eszteregnye költségvetéseinek átvizsgálásakor azonban ugy találta a bizottság, hogy szükségessé válik a helyszínre való kiszállás. A miniszterközi bizottság tagjai: dr. Márkus Adorján pénzügyminiszteri osztálytanácsos, dr. Bartha Bertalan belügyminiszteri titkár és Keresztes Imre belügyminiszteri számvevőségi tanácsos hétlön délelőtt szálltak kl mindkét községbe: Bódy Zoltán alispán, dr. Laubhalmer Alán főszolgabíró, vitéz Márk Ferenc számvevőségi főnök és dr. Búzás Béla tb. főszolgabíró kíséretében.
A bizottság a késő esti órákban fejezte be munkáját és még az éjszaka folyamán visszament Zalaegerszegre, ahol dönteni fog, hogy hány százalékkal szállítja le a két község költségvetéseit.
Zürichi zárlat
paris ara, London 17-65, Newvort
517-00, BrOssel 7200, Milano 2fr40, Madrid 43-701 Amsterdam 20685, Bettin
12260, Wien 7281. SzOfla 3-70, Prájl
15-32, Varsó 5780, Bndapast -•-, Belgrád 7-00, Bukarest 308.
Amor profanus
(Regény 11114 Ml) 62
Irtsa SZABÓ ZSIGMOND
— Láz nincs, egy kissé érdes a lélekzés — mondta hosszas vizsgálat után Monoslory — a legjobb akarat mellett sem tudott diagnózist mondani.
— Ugy arra kérem, hogy estefelé is jöjjön Tudja orvon ur, hogy nem vagyok túlzó, de most nagyon aggódom.
Ahogy Monoslory hazafelé kocsizott, Solthy gróffal találkozott. Vadászfegyverével vállán, elgondolkozva haladt a vadaskert felé és hogy a kocsizörgés irányába tekintett, érdeklődés nélkül szállt üres pillantása az orvos felé. Meglátszott rajta, hogy gondolatai messze kalandoznak és még azt sem tartja érdemesnek megkérdezni, hogy ki a beieg.
Monoslory most hirtelen, mintha erősen világított tükörképet látna, egyszerre megértette a grófi kastélyban az ur és urnő egymással szembeni helyzetét. Amit már régen sejtett, most blzlosan tudla, hogy ez a két enit-er teljesen idegen egymásra nézve. Éb végtelen jól cselt neki az a gondolat, hogy í férje által elha-
nyagolt asszonynak "ő a bizalmasa és ő osztozkodhatik aggodalmában, midőn egyetlen gyermekét félti, míg ez a másik, a férj,-talán nem íb tud arról, hogy nevének örököse beteg.
Ugy érezte, hogy nemcsak mint orvost, de mint embert ls a legféltettebbért való közös aggódás végtelen gyengéd érzelme köti vele ösz-sze és szinte közelebhállónak vélte magát az imádott nő szivéhez, mint ez az üres tekintetű, magányosan bolyongó ember. Felmagasztosult erőt érzett magában és elhatározta, hogy minden lehetőt megtesz a gyermek felgyógyulásáért. Azt szerette volna, ha valami csodás gyógyítási vihetett volna véghez, valami nöstes önfeláldozást, hogy igy mutathassa be eltitkolt szerelmének tanúságát.
Midőn aznap délután u|ra kiment, a gyermek, bár lázas volt, nyugodtan aludt. A grófné a lüggönyös ágy mellett ült és nesztelen mozdulattal emelkedett fel, ahogy az orvos belépeti. Kél ujját szája elé tartva jelezte, hogy nem szólhat, mert nem akarja a kis flu álmát zavarni. Az ágytól távol a szoba túlsó sarkában ültek le és suttogó hangon beszélgettek. A grófné tekintete állandóan a kis gyermek felé szegeződött és néha olyan közel hajolt Monostory-
hoz, hogy az érezle hajának illatát.
Ez a közeli meghittség boldogsággal töltötte el Monosloryt Édes megindultságot érzett és azt szerette volna, hogy ez Igy tartson, amig él.
A gyermek most felsirí álmában és hangját rekedtség fátyolozta. A grófné ijedten nézett az ágy felé és Iáivá, hogy a kis fiu alszik, kérdően tekintett az orvosra.
— Rekedt t — suttogta — csak nem lesz komoly baja ?
Monostory suttogó szavakkal megnyugtatta és aztán hosszan ültek szó Tanul egymás mellett. A szobában nagy, komoly csend volt, csak az alvó gyermek lélekzése és a kandallón álló óra érces ketyegése hallatszott. Most már mindkét len a gyermek lélekzelvételére figyellek és egy—egy rekedtes köhögésére ijedten néztek egymásra. Sokáig tartott, mig a kis fiu felébredt és ahogy any|a rögtön hozzá sietett, Monos-torynak szinte fájdalmat okozott, hogy m igára hagyta.
Hosszas és klmerilö vizsgálat következelt mos! és bár Monoslory a lehető legnyugodtabb hangon erőai-telte, hogy nincs mitől tartani, bensőjében aggódással gondolt a gyermekek rémére, a torokgyikta. Még
ím máfásss 15.
■Bn guk Jelált aa \\ Umeri Bayer-\'
MagWWs eU
jeleinél ál fájdalmaid
ASPIR IN-TABLETTÁK-
jegyzőt és Horváth János segéd-jegyzőt a testnevelési bélyegekkel való manipuláció gyanu|a miatt perbe loglák. A nagykanizsai törvényszék Horváthot 8 hónapi börtönre Ítélte, Pruskát felmentetle. A tábla Horváth büntetését helybenhagyta, ellenben Pruskát is 7 havi börtönnel sujloita. Most tárgyalta ezt az ügyet a Kurla, amely megsemmisítve az előző ítéleteket. Horváth Jánost és Pruska Sándori három-három havi fogházbüntetéssel és egy-egy évi jogfosztással sújtotta. A hivatalos hatalommal való visszaélés vádja alól felmenlette őket.
eddig semmi biztos jelet nem tsláll és amikor eltávozolt, nem akarta az anyát aggodalmával rémíteni.
— Lehetséges, hogy csalódom, — gondolia magában, amint a lépcsőkön lefelé haladt — miért árul|am el gyanúmat, hogy esetleg ok nélkül kínszenvedéssé változtassam ennek az imádolt nőnek éjszakáját
Ámde hogy hazafelé kocsizott, már 6 maga is aggódni kezdett a gyermekért. Ugy érezte, hogy közelebb áll hozzá, mint többi betegei és nem az bántolta, hogy ebben a legelőkelőbb házban eselleg későn ismeri fel a betegséget és ártani fog orvosi hírnevének, hanem a gyermek anyjára gondolt és megremegett a gondoláitól, hogy fiának súlyosan lefolyó betegsége megtörheti szivét. Apróra végiggondolta vizsgálatát és önmagát nyugtatva gondolta:
— Határozottan sötéten látok. Csak gyanúm van, de biztos jelem nincsen. Egyszerit meghűlés az egész, nem lesz ebből komoly baji
És mosl már kizárólag az asszonyra gondolt. Eddig csak egy elérhetetlen sóvárgás volt mindaz, ami énjében megrezdült, ha képe lelkében megrajzolódolt.
IFelyL aóv.l
1933 március 15
ZALAI KÖZLÖNY
poAl JÓB riportregénye: /) Habsburgok trón nélkül
f\\ spanyol etikett a monarchiával együtt
örökre eltűnt... Meghitt beszélgetésem Miksa főherceggel, IV. Károly öccsével Bécsben, az flrgentlnerstrasse szerény udvari szobájában A „Hausgesetz" változatlanul érvényben van és Ottó, mint a család feje, szuverén logánál fogva Intézi családja Ügyelt — Az aranygyapjas rend legújabb tagjai
Copyright ,ö császári éa királyi Fensége, Miksa főherceg ur holnap délután fél három órára szívesen lát|a a szerkesztő urat" — mondja o telefonba báró Mayer-Milltnhof Inasa és én másnap pontosan két óra\'harminc perckor |elenikeztem »z argenllnér-sltaiKl barokk-palolr portásánál. — Öreg portás a második emeletre vezetett, aztán elltlnt egy ajtónyílásban és pillanatok multán főidig balolva jelenlelte:
_ Méltóztassék belépni 0 császári és királyi Fensége kegyeskedik fogadni önt.
öl lépés hosszú, három lépés széles udvari szobába léptem. A sima Isjon egyszerű feszület, a fal melleit vaságy, olyan, aminőn a kaszárnyákban a bakák alszanak, vele szemben Mdslnyke Íróasztal, rajta cseréphamutarló tele cigarettavégekkel, az é|leli szekrényen kél mosolygó arcú gyerek fotográfiája és szemben velem egy feltűnő elegánsan őllőzólt, ragyogó szépségű férfiú. A gólal almanach szerint har-mlncnyo\'c eszlendős. De fiatalabbnak néz kl. A bejelentő hivatalban ugy szeiepel, mint ,Oraf Mox von Wernberg, való|ában pedig Miksa Jeni Lajos főherceg, IV. Károly egyetlen testvére. Melegen, szívélyesen üdvözöl. Ezüsl cigaretta tárcát nyit kl éa megkínál:
— Nem tudom szivja-e a drllte-sortél, nekem sajnos finomabbra nem lelik — mond|a mosolyogva.
Meghitten, fesztelenül beszélgetünk. Az első kérdésem:
— Mondja meg nekem, Fenség, miből él éa mivel foglalkozik ?
— Abból, hogy üzleteket cslnőlok. Üzlelember vagyok, meri a cssládom halslmas vagyonának jövedelméből nem jut rám semmi. Ma|dnem mindenünket elvették, a magyarorazági birtokok jövedelméből néha még jut kl valami Steenockerzeelbe, ahol azt felosszák, de hál... sok az eszkimó és kevés a fóka... Egy darabig
Sevilla mellett egy vlzlecaa-poló-társaságnál dolgoztam, ugy hívták ezt a társaságol, hogy Izlas de! Quadalqulvlr, a vállalat azonban nem prosperált és nekem más megélhetés után kellett néznem, jelenleg egy tekintélyes angol vállalattal állok szerződéses viszonyban. Vagyonom nincs, meg kell dolgoznom a mindennapi kenyérért.
— Érvényben van a Habsburgok házi törvénye: a Hausgesetz ?
— Igen és unokaöcsém, Ottó, mint családunk feje, szuverén jogánál fogva Intézkedik minden olyan kérdésben, amely a családlö doniétél kívánja. Letíuióbb például ö ren-delle el, hogy Ktemens Szalvátor főherceg, Ferenc Szalválor 32 eszlendős fis, aki Rességuler Erzsébet grólnöl velle feleségül, felvegye a .Oraf von Allenburg\' nevel. És a családlőnek ezt a rendelkezésit tudomásul vette az alsőauszlrlal tartományi kormány Is.
— A felség jogaihoz tartozik, hogy az aranygyapjas rend
tagjait kinevezze. Olló kiskorúsága idején én voltam a rend kormány-
zója, a lovagok kinevezése azonban az én kormányzóságom alatt szüneteli. Oitó unokaöcsém most egyszerre több aranygyapjas lovagol ls nevezeti ki. Megkaplák a rendel: Hohcnberg Miksa herceg, Ferenc Ferdinánd legidősebb fia, Cziráky Józsi grói. Károlyi Józsi gróf, szlán báró Qudenus, aki a sleenockerzeell számkivetésben az udvari titkár szerepét tölti be.
— És ml maradt meg a spsnyo! etikettből, fenség ?
Mosolyogva tárja széjjel a ké1 ke-
zét és kérdéssel felel:
— Ahol nincs pénz, lehel ott etikett?...
A spanyol etikett az én véleményem szerint Örökre megszűnt... Ma már nincaen szüksége rá a vl-lágnafc Kérem, nézzen körül az én szerény, egyszerű udvari szobámban és ugyan mondja meg: hogyan férne el ebben a spanyol etikett... Királyok és császárok ékszere. ■■ őrülünk, ha élni tudunk...
— A romantika kora véget ért, már pedig az etikett a romantika ábrándos gyermeke voll.
— És családi megbeszéléseket szoktak tarlanl ? — kérdezem tovább.
— Ha pénzem var,, elutazom Steenockerzeelbe a aógornőmhöz, de Bruxelles messze van és az utazás ma költséges dolog. Bizony hó-nspok lelnek el, amíg családom egyik-másik lagjával találkozhatom.. Az emberek azt hiszik rőtünk, hogy

Legjobb miniséiben
divatos szabással
olcsó áron
-nél
Tweed nappá divatos
szövetruha crepe de chlne gallérral, ízléses fagonokban minden színben P
ut a meggastdagodlástfoac! *
Siessen és vegyen osztálysorsjegyet
Hirsc&ler MIKsa
osKlálysorslegy föelárusUóoál. Fö-ut
Kisorsolásra kerüP S.OOO.OOO pengő. I. oszt- buxtísa április 7. és lO-én.
Sors/egyetc ára :
Egész 24 P, fél 12 P, negyed 6 P. nyolcad 3 P.
iíf.
ml nagy vagyonú, gazdag família vagyunk, pedig... gondot okoz a mindennapi kenyér megszerzésinek problémája Is... A famíliája ?
— Kél gyermekünk van: Ferdinánd és Henrik, egyik Németországban Iskolába lár, a másik odahaza van sz anyjánál... Egyébként Itt vannak a fotográfiáik...
Leveszi a két fényképet a picinyke jeli szekrényről... Simogatva nézi... Két édes, pufók arcú gyerek mosolyog szembe velünk... A fotogrstiák gyűröttek, látni, hogy belső lárcá-»n hordják őket... Ét esténként kerülnek a nachtkasznlra.
— Budapesten Járt mostanában?
— Nem. Nincsen Időm és talán nincsen Is pénzem hozzá. Legutoljára még szerencsétlen bálylmmsl vollam s királyi várban. De hiszen akkor még gyerek lehettem. Régen volt... A mull esztendőben egyszer voltam csak klnl Sletnockerzeelben. Pedig szeretek oda menni. Hlgyje meg nekem, szegényeknek csöppet sem Irigy lésreméltó a sorsuk...
A família dolgáról általában nincsen Informálvs, egyes főhercegek sorsáról én nyu|tok lelvllágosltásolist. Azt hiszem: nem Is nagyon érdekli a dolog. Más problémák Izgathatják. Sióbahozom
a legitimista-morcaimat. Erről nem tehet / .atkozatot. Ausztriából kl tannak tiltva a H ibs-burg-család ama tutijai, akit nem lettek esküt a < 5 lánastlgm. Ha Időről-időre mégis i.upnak beutazásI engedélyt, rcvtrzáh*t kell udnlok. hogy politikával nem foglalkoznak és a nyilvánosság számára nem trsznek nyilatkozatot. A vendég|og-g»l nem akar visszaélni.
Holnap Pár sba utazik, sürgős üz-ií:tl ügyel kell lebonyolítania. Aztán Londonba me n isvél táján vlsszs-jon Bécsbe. Sokat utazik. De kizárólag üzleti ui/ui vannak, szórakozni nem ér rá. Eg, .-ilwl passziója a sport. A szomszéd" fi ludom, hogy
mindennap kimegy a korcsolyapályára Gyalog. Bécsben azokban a körökben, ahol ismerik, halározottan népszerű. Főleg a nők körében. ,Er Isi eln blid-schöner Mann" — mondják a bécalek. És igazuk van. Kis fekete bajusza olyan, mini negyedik Károlyé voll, villogó haját középen választja, szemel tűzben égnek A vonásai finomak, van bennük Habsburg és Bourbon vegyesen. Metszett ajkai klaaz-azlkusak, emellett Igai eutopéer. Intelligens, műveli ember. Jó társalgó. És főként szeretetreméltó, kedves ur...
Végül megkérdezem tőle:
— Albrecht főherceg házasságát illetőleg kétségek vannak. Kérem, mondja meg nekem, ml a család véleménye ?
— A Hsbsbutgok családi törvénye katolikus alapon nyugszik, ez a házasság pedig nem a katolikus egyház rítusa szerint köttetni meg. Albrecht azért Habsburg... A vért letagadni nem lehet... De a házasagát a családi törvény szerint nem teklnthet|ük egyenrangú és törvényes házssságnak...
Bucsuzunk. Barátságosan kísér kl a .kabinéi" a|la|álg. Sötét folyosóra érek Nem találom az ajtót. Utánam |on ét nevelve mondja:
— A Holburgban talán konlortá-billsabb appartmanom lelt volna, de én így Is elégedeti vagyok a sorsommal. Az ember legyen mindig megelégedett...
... És Habsburg-Lotharinglal Miksa Jenő Lajos főherceg, a halalmas monarchia utolsó császárának Öccse mosolyogva Indul vissza a szobájába.
ZALAI KÖZLÖNY
1933. márclua 15.
NAPI HÍREK
napirend
Márolua 15, szerda
Római katolikus: Nsmi. fln. Protsst.: Nemz. ün. Ur.: Nemz. ttn.
Vároal muieum éa Könvvlár nyitva CSŰtöítököa éa vaalmap délslőtt 10-től 12 óráig.
Oyógyuertárl é||ell szolíálst c hónapban: a Málta -gyógyszertár Király -utca 40. sj. éa a klskanisssl gyógysititár.
Qőifttrdő nyitva reggel 6 órától este 0 óráig (héttő, szerda, péntek délután, kedden egész nsp nőknek).
Márciusi 18, onűtörtök
Hómat katolikus; Oeréb. ?Wt*L: Henriette. Izraelita: Adir. hó 18.
Március 15.
EJ volt A koporaó fenn állt az asztalon. A halottvlrrasztók nézték hallgatagon. A mulUt siratták, gyászolták a holtot, A két gyertya osendben, szomorún
[pislogott
Bgy kis kávéházban ugyanaznap éjén Ifjak tanakodtak honjuk megmentéaóu. Megvirradt reggel lett Márolus tizenöt. Hullámzott a tömeg ktinn a nyomda [előtt
És amikor már-már nem volt Magyarország,
Elszavalta költőnk gyújtó honfidalát Talpra állt az ifjú és talpra a véuek, Anya fiát kUldé ée a hitves férjet Hej,nagy nap voltakkor márolua Idusa! Dicső volt a magyar és dicső asszonya.
ÉJ van. A koporsó fenn áll az asztalon, A halottvlrrasztók nézik hallgatagon. A multat siratják, gyászolják a holtat A két gyertya Ismét csendesen pislogat.
Megvirrad? Reggel lesz? Március tizenöt Bizakodva állunk kótea holnap előtt. Het ha mostan élne. hol. ha köztünk
J volna I alolnal
Talpra állna Ifjú én talpra a vének, Anya fiát kUIdné és a hitves férjet. Hej, dicső nap volna március Idusa, Dlcaö vón\' a magyar és dicső asszonyai
Kegyelmet Úristen, szánd e gyászló
| tábort!
Adj mlnékÜDk Ismét egy Petőfi Sándort!
a Elek PU
— (Lapunk kövcMtezfl száma)
a március 15 Ikl nemzeti ünnepre elrendelt lapstünet miatt pénteken reggel Jelenik meg.
— (A polgármester Budapesten) Dr. Krdtky Tslván polgármester csütörtökön több napi hivatalos tartózkodásra Budapestre utazik, az egyes minisztériumokkal való tárgyalásra.
— (A soproni kamara elnök-választása) A soproni kereskedelmi és iparkamara március 20-ára tűzte ki az elnökválasztást Az elnökség jelöltjei az elnökségre: Prlckler János bankigazgató a kereskedők él Székely Qéza nyomdatulajdonos az iparosok részéről. Alelnökielöltek: MUzger Salamon és Horváth István.
(A Leányklub hazafias ünnepe) Márciusi nagy napok emlékére, a hazaszeretet szent tüzének élesztésére a Szent Ilona Leányegye-sülét ma d. u. 6 órakor hazafias ünnepélyt tart a Missziósházban.
"Próbál/ón sszerencsét ön is
és vígyen osztáljsorslegyet
Milhoffer Kálmán főárusitó
szerencseszámalból. Húzás már április 7-4n.
Főnyeremény szerenccés esetben félmillió pengi. Sorsjegyek árai: Egész 24, fél 12, negyed 6, nyolcad 3 P.
Sorajegyiroda: Caangary-ut 7., Hapoch-há*.
Külön kocsit kapnak a gyorsvonathoz a Székesfehérvárról Kanizsára érkező kereskedők
Nagykanizsa, márclua 11 A Dunámul, de a távolabbi vidék kereskedői la nagyban kéntllnek a március 25-én és 26-án Nagvkanl-zaán lezajló országos OMKE-kon-gresazusra. Most érleanlünk, hogy Székesfehérvárról a reggeli gyorshoz kIllón kocsit kapcsolnak a Kanizsára Induló kereskedők részére, akik vasárnap este léi 7-kor ugyanezzel a ktllónkocslval ulaznak vissza.
Székesfehérváron 3 érdekképviselet, a Kereskedelmi Társulat, a Kereskedelmi Ciarnok és a Kiskereskedők Társulata készül elő lagjalnak kanizsai kirándulását.
A nagykanizsai rendezö-blzotlsá-gqkban lázasan folyik a inunk". A kírakatwrseny Igen nagy.\'zaoáiuuak ígérkezik. Az ellálás és elszállásolás előkészítése a legprakllMisabb módon és a legalaposabb gonddal történik.
Frontharcos bajtársak 1 Március idusát ml is megünnepeljük, szerény, de március idusához méltó ünneplés kerelek közolt. Ezért is felkérünk benneteket, hogy ma eate 8 órakor mindannyian jelenjelek meg a Polgári Egylet vendéglő külön helyiségében, ahol méltóan óha|tunk áldozni történelmi nagy-jaink és multunk emlékének
Hoizatok magatokkal vendégekel, szívesen fogadjuk. Németh Zoliin
t. tiszt.
— (A rém. kath. egyházközség) tanácsa csütörtökön délulán 5 órakor ülést tart, tárgy : az adókivetési javaslat és a fellebbezések.
A páratlan gyógyerö, ami az
|.lgmándl"-ban rejlik, Évezredek óta tóid gyomrában
(érik I
— (A II konferencia a Fehérte-rembenl A plebánl Fehérleremé-ben rendezel! nagyb«|ll konferenciák második előadását nagyszámú közönség hallgatta végig. Undmayer Erzalke hatásos szavalata után dr. Kotla János piarista lanár tartott nagyszabású előadási a Iht ilógia legnehezebb kérdéséről: a szábad-akaratról. Ragyogó egyházbőlcselel-lel és éles logikával blzonyllolla az ember szabad akaralál, elhatározó képességél, majd a lélek szabadságáról értekezett.
_ Az Iharosberényl országos vásár I. hó 18 án lesz megtartva.
— (Felkéretnek azok a Iront-harcos bajtársak) akik egyenruhával rendelkeznek, hogy ma dél-előli léi 11 órakor gyülekezzrnek az egyesüleli helyiségben, ahonnan csoporlosan \'onulnak át a színházban tarla\'idó hazallaa ünnepélyre.
VÁROSI MOZGÓ
Március 15. és 16. Szerda és csütörtök
LILI A* HARVEY pompás vigjáléka
Énekes, zenés, láncos, elragadó lilmopereltje
Ottó Wallburg, Halmay Tibor és Rott Ferenc, a pompás komikus trió alakitásával
Hasnak kíséri mtlaor
Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor
Barbarlts Lajos előadása az OMKE-bao
Nagykanizsa, márolua u
Sok derű lesz abban az előadás-ban, ami! Barbarlts Lajos, a .Zalai Közlöny" felelős szerkesztőié tart szombaton este 9 órakor az OMKE-ban. A közönség előtt fog megírni egész vezércikket, bevllágliást adva ebben a keretben az újságírás boszorkánykonyhájába.
— (Esküvő) Kedden délelölt 11 órakor vezelte ollárhoz Vajnovlts Lajos szombathelyi OTI tisztviselő Migks Etelkát, a Oazdák Biztosítója kanizsai fiókjának tisztviselőnőjét. A lóbarátok és |ó Ismerősök hatalmss tábora zsúfolásig megtöltötte a plébánia lemplomot, ahol P. Molnár Arkangyal plébános háztönök ví-gezte az esketésl szerlartáal, majd magasszárnyalásu, megható beszédet intézett az uj párhoz. Tanuk voltak: a menyasszony részéről dr. Mágia Jenő budapesli állalorvos, a vőlegény részéről pedig Hegidlll Béla (Szombathely),
— (Vetltettképes előadás Kls-kanlzsán) Vasárnap a Levenle-ott-honban P. Mlholcsek Miklós szenl ferencrendl lelkész velitetlképea előadási tartolt az Ószövetségről. A mély gondolalu, ferences-szellemű előadást zsúfolt terem hallgatta végig.
Szebb lesz
Dr. Benedigné Lang Magda
kozmetikai s intézetében
Nagykanizsa, Deák-tér 3.
Szépséghibák kezelése, szemölcsök, szőrszálak eltávolítása. Diathermla.
Olcsó bérletrendszer. =
— (Áram-szünetelés) A református templom-építés munkálatai miatt csütörtökön és pénteken reg-
Sel 8 tói d. u. 4 óráig nem lesz ram a Kölcsey- és Hunyadl-utcá-ban és a Rozgonyiulcának a Su-gár-ul és Hunyadi utca közli részében.
— (A Purlm bál Jelmezversenyén) alig tudott dönteni a zsűri a
• sok szép jelmez közölt, amely végül Is a Sípos Ella Ízléses és ötletes szerelmi postás lelmezének az első, Welsz Éva elegáns és választékos pizsamájának a második, Büchler Msnci ragyogó drkuszigaz-gatóuől lelmezének pedig a harmadik dijai ítélte.
— (Fejére esett és meghalt egy csecsemő) Nagybakónakon jelentették az e[ől|áróaágon, hogy Németh Mária 21 éves ha|adon csecsemöle s felére eselt és nyomban meghall. A klr. ügyészség a holttest felboncolását Indítványozta.
_ Bútorvásárlás — nem gond I Teljes berendezésekel rendkívül előnyös részletfizetésre, sőt ksmalmen-tesen is szállítunk. Kopsleln bútoráruház, Horthy Mlklós-ut 4.
Jzenzficiós olcsó női kobdlufisdr mai napon megkezdődül!
Áruinkat fillére, haszonnal árusítjuk.
1. széria angol kabát már M.BO-tól H. széria angol kabát már IB.OQ t l Hl. széria angol kabát már I8.90 "1
Model darabokat sxintén igen olcsón adjuk.
Weiszfeld ét Fischer
IM» m4r«üu 16.
ZALAI KÖZLÖNY
Állítólag elvetették a vár megyék összevonásának tervét
Legutóbb, mint ismeretes, az egész országban hírek terledtek el a vármegyék összevor.jsáról, klktreklté-géiöl és a megyei sutonomts meg-izüntetéséról. Sopronvármegye legutóbb tartott közlgazgslásl bizottsági Illésén is szóbskertilt ez a kérdés, azonban Simon főispán és az alispán megnyugtatólag kijelentették, hogy llleiékes helyen végleg elejtenék eit a tervei.
Síikrekséétaél, emésztési zavaroknál, gyomorégésnél, véftódulásnál, fejfájásnál, álmatlanságnál, általános rosszullétnél Igyunk reggel éhgyomorra egy pohár természetes .Fereic léssel" keserilvlzet. A belorvosi klinikákon szerzeit tapasz-lalatok szerint a Fertac lózsst vlz az Ideális hashajtó minden Jellemző tulajdonságát egyesíti msgában. A feretiO lózsel keserüviz gyógyszertárakban, drogériákban és toszerttzle-tekben kapható.
- (».yskS.y.l Uní) Nagykanizsán március 6-től n-ig 6 gyermrk sxiiUteit, l tlu é« 4 leány: Horváth Oyula molnársegéd és Fekete Annának rk. leánya, Horváth László zenész éa Horváth Mártának rk. leánya, Heroseg György földműves és Tóth Évának rk. leánya. Tft-bak .lózsel postaalUszt éa Marton Aloj-slának rk. fia, Erdős János napszámos éa Leveli Mannának rk. fis. Házasságon klvtll szöletett 1 leány. — Haláloiás 13 történi: Horváth Erzsébet rk. 4 hónapos Nagy Károly rk. 1b nspos, Horváth József cípéss rk. 46 éves, özv. Tizedes Anlalné Sárközi Mária, özv. Horényl l\'álné Czermák Brzsébet rk. 78 éves, Nyerkl La)os ny. pénzügyőr rk. 30 éves, Simon Lsjos kisbirtokos rk. 57 éve», Kovács Ottó rk. 11 hónapos, CaáBZár Jánosné Hsgarns Máris rk. 35 éves
tCsapll, Nagy Pálné Fintor Katalin, Mn-gocsí Józsefné Horváth Anna rk. 87 éve« fOáspárhagy l, Ferencz Mária napazámos rk. 46 éve*. Pált Fereno rk. lt hónapos.
tMn
SPORTÉLET
Vasárnap NTE—Zrínyi bajnoki tutballméfközés Első tavaszi bajnoki tulballmér-kőzését játsza az NTE Nagykanizsán. A bemutatkozás slkalmával a Znnyll kapja ellenfelűl. Az öszi szezonban nehéz küzdelem után 2:0 arányban
Íyözölt az NTE. A vasárnapi mér-ötés Iránt sportkörökben nsgy érdeklődés nyilvánul meg.
- 9
(A szövetségi kapitány) vasárnap a csehek ellen kiálló csapatot a következőkép állllotla Ossz; : Szabó (Hungária), Korányi (Ferencváros), Biró (III ker), Barálky (Hungária), Sárosl (Ferencvárosi Lázár (Ferencváros), Markos (Bocskai), Cseh (Hungária), Teleki (Bocskai) Túra/ (Ferencváros), Serényi (Klspesl)
(Kínos sportaffér) zsjlott le hétfőn este s vsáraspl Zrínyi—TE dombovárl VOQE mérkőzés fejleményeként. Wlndlsch Dénes a Zrínyi —TE futbalilgazgalója felelősségre vonta a mérkőzés bíróját és e közben lulyos sértésekkel llletle öl, a kanizsai futballbirákst és a blró-tesiu etet. A futballlgazgatót a bíró teljelenlelte a B. T-nél és Igy sz ügynek s szövetség előtt lesz foly-tstása.

„Akció\' ágykészletek
Házasságot kötőit 3 pár; Báder Imre nagykereskedő 6« Benozo Magdolna Izr., Bencze László magánUsztviselő és Kardos Terézia Izr., Németh Oyula asztalos segéd (Letenye) éa Németh Veronika rk.
— (Brldge-verseny Nagykanizsán) A Magyar Brldge Szövetség 1933. tavaszán országos csapatversenyt rendez, amely versenyen az ország vidéki kerülelei is résztvesznek mégpedig a kerületi bajnoki versenyek első helyezettjeivel. A nagykanizsai helyi versenyt « Ka-szülő bonyolítja le március 18-án d. u. 6 órai kezdettel a nagykanizsai Kaszinó helyiségeiben. A verseny csapatverseny, azért lehetőleg csapatok nevezését kérik. Páros vagy egyes nevezést it feltételesen elfogadnak és megkísérelik a beérkezendő ilyen nevezésekből teljes csapat Összeállítását. A nevezések halárideje folyó hó 17-én reggel. Nevezési díj személyenként 1 P 20 fillér. A versenyen az eredrnénypon-tok a Nemzetköxi Bridge Szövetség által elfogadott legújabb táblázat szerint számittatnak.
Kavéa pín.bíl Unttal, szárakéul...
elmü sorozat egyik értékes közleményét találjuk az UJ Idők eheti számában. Időszerű képek, miivé-zl reprodukciók és a népszerű rovatok: Divat, Receptpályázat, A szerkesztő üzenetei, Kézimunka, Kertészet, Qaaztronomla, Szépségápolás.
Emlékeztető
Márc. 15. Az Irodalmi Kör ha\'afias ünnepsége d. e. 11 órakor a Színházban.
— Szent Ilona Lednyklub hazafias ünnepélye 6 órakor.
— A Fütőhdzl Önképzőkör nem-zeli ünnepélye 6 órakor a Markó-vend^gl\'ben.
— Frontharcotok bajfárslas vacsorája a Polgári Egyletben 8 órakor.
megbízható minőségű anyagból
19 1 kis párna
2 nagy párna
1 paplanlepedő
szép hitnzésdisszel, a vevé nioítogrammjával ellátva, mosva
szállítja
MOSSMER-cég
BUDAPEST, PETŐFI SÁNDOR-U. 2. SZ. i»Kt«lt-t*r •«">*■
Sarlésfásár
rslhsltis 512, slsdstlsn 41 - Elsőrendű I-M -106, siedett 104-106, sze dett közép OM-1-0Ü. könnyű 088 -090, l-ső rendO öreg 0-90 (W6, lt od rendll öres 086—0-88, sngol stlldő I. 100— I 06, szslonna nsgvbsn 130-130, zsír 145 I 30, hus t-JO, télsertés 120 — 1 36.
Közgazdaság
(—) A „Magyar Mezőgazdasági Társaság* elnöki Isnícsa ülést tarlóit dr. Nagy Ferenc ny. miniszter elnöklete alalt. Slerndd Islván ügyvezető elnök beszámolt a vidéki szervezetek eddigi működéséről, melyből a tanács örömmel Állapította meg, hogy tagjainak\' száma rohs mossn nő. Az elnöki tanács meg blzla az elnökséget egy memorandum elkészítésével, amelyet a kor-mányelnökhöz kell juttatni és amelynek lényege, hogy a külföldi valutára szóló záloglevelek mai árfolyamon, pengőre szóló kőlvényekkel cseréltessenek tel, mert ennek alap ján sem a külföldi hl\'elezőkel, sem a magyar In\'ézelek.t káiosodás nem éti, az adós pedig lényegesen előny toebh hílyzelbe kerül. Az elnöki tanács foglalkozol! még a pénzügy-
miniszternek az smortizációs kölcsönökre vonslkozó legújabb rendele-lével Is. _
TerménjtflsiJs
Basa ttsxav. 7tVos 14 80 -14-G8, 77-SS 15-00-1535, 78-as 1570- 1550, 7K 15-45—15\'tí5, 80-ss 15-55—1585. dynán-lull 7^01 1410-14-20,77-«s 14 25—14-35, 78-s. 14 40-14 50, 79-es 1460-14-70, 80-as 1475-1485, rozs 785-795, Uk. árpa 9-70 10 20, ssb 9-10-V40, tso-geri 8*95 —7*05. korpa 620 - 6 30
Kiadja > laptulsjdonos Közgazdasági Rt. Out.nb.rg Nyomda é> Délzalsl Lapkiadó Vállalata Nsgyksnlz»an.
Felelős kiadó: Zslsl Károly. Interurbán telefon: Nsgykanlzsa 7Í. szára.
Átment a köztudatba,
hogyaWOiSZ Nővérek női divatszalonjában
készülnek a legdivatosabb, leglzlésese, b női k.bátok, kosztümök, estélyi és ulcai ruhák.
IA mai gazdasági viszonyoknak megfelelő olcsó árak I
készilményü fűzői vezelnek _
ZHnyl Miklós utca 34. Postapalotával szemben.
JÓ MUNKÁT
PÁLCSICS-nái
kapunk.
Első ssgjksalzssl selyem-, kelme-, lonalléitó és yegytlizliló ízeme FAÜzrlel ■ FŐ-UT 7.
Fagymentes nspokon permetezze
gyttmölcafáit I
Dendrin
Enda
Sea-Dendrin
(gyümőlcsls ksrbollneum)
Balbár
(kénbárlum készítmény)
Almola
Pomrin
(gyümőlcstskátrány)
Amonil
Bssifarof
(kénkészllmény)
Oltóeiaax Hernyóe nrv
Beszerezhető:
ORSZÁG JÓZSEF
msg, mütrágva, növénvvédatml szerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10,
(A bíróság mellett)
Nagy tavaszi vásár
férfi és nöi divatszövetekben, selyem és vásionáriiban
Golenszky divatáruház
Olcsó árakl Pontos kiszolgálási
Z tóidon ékazaréaa
„raliait
ZALAI KC-ZLONY
IW3 március 15
Tekintse meg vételkötelezettség nélkül
BUTORRAKTARUNKAT
m
eggyőződhetik arról, hogy a
a legjobbat
vásárolhat.
Nagykanizsa Sopron Szombathely Békéscsaba
Horthy Miklós ut
Kedvező fizetési feltételek! Dijtalan szállitásl
Recamierek garantált jó minőségben már P 150-töl. Modern, kényelmes fotelek 76 P-tfll.
IWÓWTf?»l?TÉSEK Ovál. kSr, Blendel és szegletes képkeretezés siakszetüen Sternél, Városház-jalota. Lnzsnnkban már 20 fillérért kaphat nohamentes bort, 5 liter vételnél 15 fillér literje. Ugyanott jó Istállótrágya eladó. -904 Háromszobás emeleti modern lakás klsdó május l-re Fő ut 23. -9.8
Házak, 5, 4, 8 és 2 szobás magán-házak, több nagyobb és kisebb jövedelmező bérháxak, amalatas és dxlat-háxak, vsndéolAk. Katennréfian több kisebb ház és tslsk, Keeathe" lyan 3 szobás adémsntas ház, Zalában nagyközségekben OsUthéxak, Lá<éh*eysa 5 és 3 hold ezAtftbl\'tek pincével, Saiabadhsayan 8 éa 2 hold birtok, Sxsntgyflrgyvárl te Nage-lel h«ay«n 4, 3, 2 és 1 hold m*Blé~ birtok pincékkel olcsó árban eladók. Bővebbet Dukász Miksa ing. közvetítő, Nagykanizsán, Szemere-u. 3. sz. 933
S pedállá gallértlsztHás, ruhsfestés, vegvtlszMtás lego\'csóbb árakon, .Ideál* [őzmosógyár kelmefestő és veRylisxlltó gyfljtötelepe Olga kalap és kézimunka szalon, Horthy Miklós-ot 5. 5017 Méhészek 1 Tiszta méhvlaszk kapható 8 elaer Józsefnél Nagykanizsa, Erzsébet-tér 16. *99
Oxlefbsrendssés sledé. Armuth- bazár.
Nesznél* rzhét veszek. Márkust Király-utca 81. «67 Uradalmi szársz ssAIAkaré (tölgy és akác), »tayer faragott épQletfa, tölgy kerítés! oszlopok, stb. olcsón beszerezhetők ózv. Szegő Gyllláné fatelepén, Eötvös-tér 8. sz -901
Hallói Újdonság! Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 5 közönséget, hogy nálüfn a saját kézimunkám különlegessége már okiiM mint i gyári ripü. Kérem kirakatomat megtekinteni Horthy Mlklós-ut 2.. rendórs ggel szemben. Szíves pártfogást kér Plntarlci Kárton, cipéismester.
Bzepetnek község elöljáróságától. 178/1933. Pályázati hirdetmény. Szepetnek Községben a szülésznői állásra pályázatot hirdetek. Pályázók az oklevéllel, erkölctú és eddigi szol-
Balwéreskau kétszobás utcai lakás má.us l-re kiadó. Bővebbet Deák-tér 12., bőikereskedés. 871 gálati bizonyítvánnyal felszerelt kérvényüket folyó évi április hó 2-ig a szepelneki körjegyzői hivatalba adják be. Fizetés évi 600 P, illetve a fizetéscsökkentés folytán fennmaradó összeg, valamint a szabályrendéleti-leg megállapított 8 P látoga ási dijak. Az országos társadalombiztosítási dij felét a szülésznő fizeti. Választás f. évi április hó 3-án d. e. 9 órakor Szepetnek községben a körjegyzői irodában fog megtar-
Oaral-utca SS. sz4mu ház szabadkézből eladó. Bővebbet ugyanott. -784
Katonaréten Lengyel Lajos-u. 7. számú 1964 Q-öl h«xh«ly eladó. Bővebbet Strmán, Kinizsi u. 57. és özv. Oáspár Lajosné Kölcsey a 9. 910
Bslatonmárlán wIKatsIkak eladók. Clm Görög dohánytőzsde. -900
Klfiitolsényt aionnal fslvasxek. HoHmnnn Aany kslapaxalon. -895 látni. w S/epetnek, 1933. évi március 10. Léva? Endre s. k Bognár András s. k. körjegyző. községbiró.
Kétsxebás előszobás, vlzvezetékes lakás klsdó József főherceg ut Sfl/a. 31
Jóházból való flu tanoncnak (elvétetik. Magyar-utca 11., Cseh pék. 905
Húsvétra már most raníkUBI elosén
wáwérolaat. Kesztyűk, harisnyák stb. Kaufmann Manó Nagykaniza*.
Klwdó lakások. Király u. 49. alatt
kl dó egyszobás, kétsiobás, egy k\'s flslet-helyiség é» cca 3—4 hold kert Bővebbet Zwelg, Erzsébet-tér. 912
Nagykanizsai Anya és Csecsemő -
védd Intézet flókszOvetség Igazgatóságától.
88/1933
MM ütítáj.
A Sleianla Anya és Csecsemő-védő Intézel nagykanizsai tejkony-hája, bő\'c«ődé|e és snyaollhona részére 1933. évi Április hó 1-töl 1934. évi március hó 31-ig ler|edö időre szükséges, az alább meg|előll éle\'miszerek szá\'lilására versenytárgyalást hirdetünk.
A szá\'lllandó cikkek a kOvelkezök :
I. Tej
II. Hua és zsirnemüek
III. Liszl és ilszlnemüek.
IV. Kenyér és péksülemény.
V Cukor.
VI. Fűszer, só és egyéb élelmicikkek.
VII. Egyéb háztartási cikkek.
Az ajánlatokat írásban, zárt lepecsételi borítékban a S\'elánla Anya és Csecsemövédő Intézel hlvalalos helyiségébe, Kitály-u. 40 sz. slalt 1933. évi márcluB hó 27-én délután 6 óráig kell benyújtani, u«van-ott az ajánlatokhoz szükséges kiírási nyomtatványok is igényelhetők.
Nagykanizsa, 1933. évi március hő 7-én.
Az Igazgat \'ság.
EU** asztaltSzbely és ebédlöizőnye g Deák-lér 6. -906
Mindenes HaMné azonnali belépésre slkalmazátt keres. Cilii a kiadóban. -911
VARGA
LesaAllitott áron Fsat Tlsxtlt
Kiváló gallértlszütás
Horthy Miklós-ut 8.
Byfljtfl-talap
Hunyadi-utca 19.
gyártelep
Meghívó.
A Néhai Hlld István Emlékére Alapított Temetkezés) Egylet 1033-március 26-án délután S órakor tartja
VII. «wi
rendes közgyűlését
a volt Szarvas Szálló .Világ Mozgóhelyiségében Erzsébet-tér 18., melyre tisztelettel hívja meg tagjait.
Felkérjük tagjainkat, minél nagyobb számban jelenjenek meg. Határozatképtelenség esetén \'/i óra múlva a közgyűlési újból megnyíltak, amikor a lagok számára való tekintet nélkül halározunk.- Tagsági könyvéi mindenki hozza mügával.
Tisztelettel
Varga Pál
m elnök
Nyomató* a IsplulaldonosltóTsazdasági R.-T. Gutenberg Nyomda ás Délzalal Lapkiadó Vállalat. kón>vnyo.ndá|ában N.g,kamuin. (l"eleló» tületvezító; Zalai Károly.}
73. évfolyam 82. szám
Nagykanizsa, 1933. március 17, péntek
Ara 14 Mér
ZALAI KÖZLÖNY
SacrkesstSség és kiadóhivatal: l\'Sut S. isin,. Megjelenik minden reggel, hétlö kivételével
SOLITlIil SiPlLiP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
HOflzetéal áta: egy hóli ■ pengő SO fillér SxikesitMgl éa kiadóhivatalt teklon: 78, a»
Nyugatmagyarország
visszaadását követelték a frontharcosok
Budtpoat, márclua 16
A Független Frontharcos Párt úgynevezett vasgárdá|a tegnap a Szabadság-téri országzászlóló! az osztrák kOvetiég elé vonult, ahol némán felsorakozott. A csoport vezetőié bement a követség épületébe és Kuntze követségi tanácsosnak átadott egy emlékiratot, amelyben a Független Frontharcos Párt a régi szövetségre hivatkozva kéri az osztrák köztársaság elnökét, hogy ad|a vissza Nyugatmagyarországot. Közben megérkezett a rendőrség és a tüntetőket szétoszlatta.
Amerikában la leszállítják a tisztviselői fizetéseket
Holnapt&l ka«á>" már si.k.d a strgyártás Oi Rgyasfllt Allnmokban
Washington, március 18 A szenátus elfogadta Roosevelt elnöl takarékossági javaslatát. Az elnök felhatalmazást kap a tisztviselői fizelés és nyugdíj, valamint egyéb járadékok 15 %-ig terjedhető leszállllására.
Newyork, márclua 16 A képviselőház elfogadta a sör-törvényt. A szenátusban Is Jblzlo-siiva van a többség. Tehát szombaton már szabad tesz sört gyártani az Egyesalt Államokban,
Szigorított ostromállapot Oroszországban
London, március 18 Szovjetoroszország egész területére elrendelték a szigorított ostromállapotot, amelynek keretében rendkívüli Joggal ruházták fel a cse-kát. A cseka bünletése ellen nincs felebbezés.
Rablógy llkossággal vádolja magát egy zalai főiskolás
Innsbruck, március 16
A rendőrségen önként Jelentkezett Horváth János, aki a zalamegyei Lenti községben születeti 1908-ban és kérte, hogy tartóztassák le, mert ő voll az, aki 1931-ben december ele|én Qtác közelében Schőberl bér-autóvezetői útközben lelőtte is kirabolta. A rendőrség lud róla, hogy Schőberl Lipót 45 éves bétautótu-lajdonost egy utasa 1931. december 1-én a Oráccal szomszédos St.-Véltben halálosan megsebezte és pénztárcáiét elrabolta. Horváthol. aki állítólag Otácban főiskolai hallgató, letartóztatták és megindították a nyomozást. Igazat mond-e.
lacűonald Eorópa megmentését Németország felszabadításától teszi függővé
Bejelentette, hogy Cl pontból álló Javaslat készül a leszerelés sikeres keresztülvitelére
Oeut, március 16
(Éjszakai . ilefonjelentés) A leszerelési értekezlet főbizottsága csütörtökön rendkívüli ülésl tartolt, malyen MocDonald miniszterelnök nagy beszédben kövelelte Németország felszabadítását, amitől Európa megmentése függ. Bejelentette, hogy javaslatot dolgoznak kl, mely öt pontból áll: A javaslat a biztonsággal foglalkozik a Kellog-egyezmény alapján ; a leszereléssel foglalkozva megszabja a tényleges haderők létszámát ; a hadianyagot szabályozza; tiltja a vegyi, bakteriológiai és gyújtogató háborút; állandó lesze-
relési bizottság felállítását lavasolja és körvonalazza annak működését.
Ezek a határozatok 5 évig lennének érvényben éa pótolni fogj tk a békeszerződésnek Németország, Magyarország, Aui-.lrla és Bulgária haderőit korlátozó intézkedéseit.
London, március 16
Éjjel 1 óra ulán telefonálja a MTI: A MacDonatd féle leszerelési te- • Magyarországnak 60000 főnyi had erőt irányzott elő. Ugyanannyit, mint OOrögországnak vagy Bulgáriának, ellenben Jugoszláviának és Csehországnak egyenkint 100,000, Romániának 150 000, Ausztriának pedig 50 000 főnyi hadsereget irányzott elő.
„Reviziós politikánk legnagyobb baja lenne, ha reviziós követeléseinket Németországéval kötnénk össze"
Budapest, márclua 16 (Éjszakai letefonjelentés) A Ház csütörtökön este folytatta az államkölcsön felvételéről szóló törvényjavaslat vitáját. Kertész Miklós kl-fe|tette, hogy Ilyen kölcsön nem se-glt az országon, ellenben a külföldi adósságaink végleges rendezésére fel kell használni a londoni konferenciát. Nem fogadia el a javaslatot. Sándor Pál elfogadta, de kérte a pénzügyminiszteri, hogy a főispánok csökkentésével, egyetemek leépítésével, a külföldi kollégiumok megszüntetésével és a minisztériumok leépítésével Idézzen elő megtakarításokat. Malastcs Oéza hangoztatta, hogy a parlamentben koncentrációt kell teremteni it a párlok
egybefoglsával népies politika alapjait kell megvetni.
Zsilinszky Endre a napirendhez szólva megállapította, hogy Magyarország külpolitikai helyzete másfél év alatt feltűnően rosszabbodott. Hitler szélsőséges terronal dolgozik és kérdi, érdeke-e Magyarországnak, hogy egy el nem Intézett polgár háború mellé álljon? A revíziós politikának legnagyobb baja lenne, ha revíziós kovelelézeinket Németországéval kötnénk össze. Nekünk ennek még a tálazalát Is kerülnünk kell.
Az ülés fél 10 órakor éri véget. A legközelebbi ülés ma, pénteken lesz.
swwwauM SMVrri— i .........*
Fordulópontot jelent az európai politikában a két angol miniszter római látogatása
Budapest, márclua 18 MacDonatd ma közölte, hogy Rómába utazik, hogy Mussoilnivel találkozzék, akihez kérdési akar intézni, vallon a Jelenlegi körülmények közölt hajlandó e vele együtt közreműködni a helyzet megmentésén? MacDonatd Sir John Simonnal szombaton repülőgépen érkezik Rómába A sajtó rendkívül nagy Jelentőséget tulajdonit az angol mlnlszlerek látogatásának. Paul Boncour külügyminiszter ma Sir John Simonnal tárgyalt a németországi események-
ről. — A franca külügyminiszter tegnap este hosszan tárgyalt Benes-sel az osztrák és a magyarországi helyzetről.
Ráma, márclua 18 (Éjszakai rádiójelentés) Kánya Kálmán az uj magyar külügyminiszter, aki Oenfben a főhalalmak minisztereivel találkozol!, ma délután 6-50 órakor Rómába érkezeti, hogy látogatást tegyen Mussolininál. Az olasz lapok azt Írják, hogy az angol mlnlszlerek római látogatása fordulópont az európai politikában.
Március 15. ünnepe Nagykanizsán
Nagykanizsa, márclua 16 Sok zimankós március tizenötödike ulán az Idei március Idusát szép tavaszi nap köazönlötte. Ünneplőre derűit lélekkel ülte meg egész Nsgykanlzsa a szabadságharc 85-lk évfordulóját.
Az Irodalmi Kör, mint a város hivatalos ünnepségének rendezője, az összes felekezelek templomaiban Istentiszteletekkel vezette be a hszatiaa ünnepélyét. Délelőtt 11 órára zsúfolásig megleli a színház. Az első sorokban a város polgári, egyházi és katonai előkelőségei, mögöttük hosszú sorban az egyenruhás frontharcosok. Az ünnepi szónok dr, Kerkay József piarista tanár volt, aki a március l5 Iki hazafias szónoklatok sablonját levetve, az ünnepnek a mába állított jelentőségéi, a szabadság eszméjének mai tartalmát fejtette ki magával ragadó lendülettel, a hazafias érzés tűzgyújtó hevével, formában és lényegében egyaráni kimagasló szópoki szépségekkel. Meglepetés volt Rtskó Tibi, egy etemisis kiscserkész, a Vecsey-ull negyedik osztály tanulója, aki Barbarlts Lajosnak „Halott szivek dobognak" c. költeményét szavalta, előadása, mimikája rutinos felnőtt szavalónak Is dicsérelére vált volna. Nagy hatása volt a világháború hós rokkantjának, Oaram-völgyl Ivánnak lelkesen, az avatott előadó készségéve! elszavalt Petőfl-kölleménve. A nagyszerű Polgári Iskolai Vegyeskar méltó keretet adott a szép műsornak, Kettlng Ferenc karnagy vezénylésével.
A Frontharcosok
bajtársi vacsora keretében ünnepeltek. A frontharcos-jelvényekkel, Petőfi virágkoszorus arcképével, girlandokkal, Örökzöld feliratokkal méllóság-trijesen díszített teremben több mint 100 frontharcos |0lt össze, egymás melleit a közélet reprezenlánsal és a munka névtelenjei, a ba|rára!ai érzés őszinte, szép demokráciádban. Az első felköszöntőt Németh Zoltán szervezó-tlszl, a főcsoport megteremtője, a fronlharcos-gondolat fáradhatatlan, munkát és áldozatot nem kímélő hordozója mondta a kormányzóra. Dr. Fülöp Oyörgy, a főcsoport kOzszerelelnek örvendő, meleg bajtársi érzéssel tele elnöke a történelem meglsmélWdéséuek párhuzamát vonta meg 1848. és 1914. közOlt, majd a háború és a mai sanyarú élet frontján küzdök erényeit és kötelességeit állllotla egymás mellé. Beszéde végén a hősi halott bajtársakról emlékezel!, mire a néma felállással Üsztelgö frontharcosok ajkán felzendüli az „Isten áldd meg a magyart." Bdgyonl Szabó ödön, a főcsoport népszerű Bágyonl bácsija, lelkes szavakban ecsetelte a 48-as eseményeket és vívmányokai és a
ZALAI KOZLOWV
IBM. i
17.
fronlharcoa lOrhelellen hazallságának parancsait. VégdI szokás szerint körbejárt > persely it pár pere alatl 15 pengd gyűli ötlze a tzegény ba|iáraak gyermekeinek felruöázá-tára.
A Fütóhizl Önképző Egylet
megható szépségű ünnepséget rendezett a Markó-féle vendéglőben. Ennek keretében avatlák lel Martln-kovla moidonyveielö nagyhalátu allegorikus Irredenta festményét, a mely Trianon blllnctelnek tzéttöré-sét ábrázolja.
Ai ünnepélyen ott voll a nagy vasutas-család, kűztűk Rubint főfelügyelő és Kloos lömérnök Is. Törő József egyleti elnök lelkes hazafiságtól izzó szaval után Surányl Oyuta felsőkereskedelmi Iskolai tanár mondott hatalmas ünnepi beszédet, amely fénypontja volt a műsornak, ezlvet-lelket gyújtott, gyönyörködtetett minden mondata. Ansorge Károly a márciusi ll|ak lelkesedésével siayalt. Ivinyl karnagy vezetésével az alkalmi dalárda száp énekszámokat adott a lélekemelő, nagysikerű műsorhoz.
A Sztnt Ilona Leényklab
ünnepélyére zsúfolásig megteli t Missziósház nagyterme. Magyar Margit tűzet átérzéssel mondta cl szépen felépített ünnepi beszédéi. Veszely Ilonka nagy tetszés mellett melodrámát adott elő. A nagyhatású 3 felvonásos Irredenta színdarabban, amit Oorlczky Elvira Irt, a Leány-klub legjobb műkedvelői: Czlnder Piroska, Matollca Lujza, Somogyi Márta, Egri Ilonka, Markó Lujzt, Balog Margit, Lalin Teréz, Mágict Máris, Forray Zelma, Ring Mária, Hajat Kornélia, Kanyar Irma, Klein
Júlia, Vodlnák Ilona, Szokol Gyurka,
luzlkár Mária, Németh lluska, Horváth Irmus, Oparnicza Anna, Vass Júlia, Kanyar Erzsébet, Zslrai Máris, Lang Margit ét Horváth Aranka arattak Igen megérdemelt alkert.
A Kath. Legényegylet
ünnepségének dr. Jyuritz Ferenc piarista tanár voll a szónoka, beszéde a hazafiat tüz él a tzónoki szépség erejével ntgy hatást váltott kl.
Jakubecz Islván és Kartovlts Lajot szsvalatalnak nagy sikere voll.
Kíekanlztin az elemi Iskola rendezte meg a hazafias ünnepségei, melyen ember ember hátán szorongott. Az ünnepi beszédet Bogdin Dezső tanlió mondta, telve a magyar tanító hazafias lendületével. BSczy Ar.UI tanlló egy gyújtó hatású saját verséi szs-valta, két mátlk Böczy-költeményt Bol/ Katica ét Juhász Józsel III. o. t. adott elő. Aranyos voll Szépudvary Piriké szavalala. nem különben ÖMs Máriáé, Bogdin Blankáé és Ttstér László. A gyermek-kar azebbnél szebb énekszámokkal gyönyörködtette a közönségei.
Az Uholal ünneptégah közül a következők műsorait kaptuk meg:
A gimnázium bensőséges hsngu-latu ünnepségén Miki István VIII. a t. mondott klasszikusan felépített, szép beszédet. Lukács Miklós II. ét
Kovács Sándor VI. o. t. szavaltak. Az Intézel zenekara dr. Kerkay Jó-ztel, énekkara pedig dr. Oyuritz Ferenc vezetésével járult hozzá a lömegeten látogatott ünnepség likeréhez.
A felsőkereskedelmi Iskola nagy-termében nem maradt üret hely ai ünnepség alatl. Klein Pál III. é. tan. szép, lelkes megnyitó beszéde, Wllde Imre IV. é. tan. erőteljesen szárnyaló ünnepi szónoklata, Klein Endre, Kovács Rezső, Fischer Tibor szavalatai és az Intézet énekkarának számai voltak a hazafias érzés lendületével pergő műsoron.
A polgári Iskolák kedves, izépen sikerüli ünnepsége Is igen tok látogatót vonzolt. Az ünnepi beszédei Horváth Józtel IV. o. t. mondta, korát túlhaladó készültséggel. Pintér K, Varga M Welsz ET Hegedűs Oy„ Horváth E., Jámbor I. szava-l.mal él az Intézetek kitűnő vegyeskarának Ketttng Ferenc vezénylésével előadott énektzámal vollak műtoron.
Villamosce.Urálét terveznek Mohácson, amely Zalamegye déli részét is ellátná árammal
Nagykanlsaa, március 14 A Vállalkozók Upjának értesd lése szerint Illetékei helyen azzal s tervvel logislkoznsk, hogy felépítik Mohácson a misodlk or-szigos Jellegű Villamos centrálét. A Duns vizének ereje, s közeli péci-vldékl szénbányák dus szénkészlete mind olyan adottságok, melyek Mohácsot predesztinálják erre a célra
Az elgondolás tzerlnl • komlói daraizenet drótkötélpályán szállítanák a DÓT Péci melletti tiepére, olt bizonyos százalékig kevernék az aprószénnel s sz Igy létrejött termékekel a DOT vasuiján fuvaroznák a mohácsi Dunapsrllg. A terv tzerlnl Tolna, Somogy, Bici, Zala ét Petlmegye déli rétiének áram-szükségtelé! látnák el innen.
ön sem l<lvéleit
On Is megnyerheti a SOO.OOO, esetleg soo.ooo pengős főnyereményt, ha osztalysorsjeiyet
iíf. fflrscfiler HlKsa
oaxiaiyaora/egy ttielárusltönál hüm. Huxáa április 7- éa lO-én.
Sora/egyek ára:
Egész 24 P, fél 12 P, negyed «S P, nyolcad 3 P.
Amor profanus
(Regény IMi-ból) (W
Irtai SZABÓ ZSIGMOND
De ma, hogy biztoaan vélte tudni elhagyatott, magányos voltát, mintha az az együttérzés, ami a beteg
Syermekágyánál összefonta őket, özelebb hozta volna hozzá, bár csak félénken, de mégis remélni kezdett. És szerelme valóságos imádattá magasztosult szivében és acélos erőt érzett, hogy megküzdjön a sorssal érette. Boldog reménykedés szállt pillantásából és ifjúsága erejét érezve nézett, szét a nyári délutáni napsütésben fürdő tájon.
Az ut kanyarulatánál a Balaton kék tükre tünt elé és ahogy a partok obölszerűen kanyarodlak, pillantása egyszerre reászállt a hü szerelmesek barlangjára. Ez a feketén sötétlő txlu mintha gunyoaan tekinteti volna rá és ábrándjai közepette rgyszerre visszavitte a valóságba. És mig lelke az asszony utáni ideális rajongással volt tele, a csókok forró számuma perzselt feléle az agyagpart sötét barlangjából. Monoslory ugy érezte, hogy ez a hozzá méltatlan emlékezés arcába hajtja vérét és szégyenplrulái forrósága hevítette.
Egészen őszintén és tisztán érezte ebben a pillanatban, hogy attól a perctől lógva, amikor fülébe súgta, hogy szereti, folylon hazudott Margitnak. Csak -lágy volt az, nem szerelem! Akinek a képivel lelke most is lele van, azt azereli 6, a másik ciak epizód, így nagyon tzíp leány aki felizzította vágyát. A becsületes ember szégyenít érezte, aki rajtakapta magát azon, hogy helytelenül cselekedett.
— Még vau vlstzatiris, — gondolta — szerelmet csókokst msjd elfelejti r, leány, hs megtudja, hogy csak röpke szerelmeskedés gyorsan hervadó virágai voltaki Ha megmondom neki az Igazai, végre mégis csak meg fog vigaszlalódni. Jobb előbb, mint későn, amikor már igazán nincsen visszatérést
Eljött az alkony, a mindennapi találkozás Ideje, de Monostory otthon maradt. Kitárt orvosi könyvek hevertek előtte, de lelke messze kalandozott a tudomány betűitől. Margitra gondolt és mlg önkéntelen lakadó ftzéssel szánta a leányt, utána rögtön önvád gyölöi-te. Már sötétedett és szobála szonrttru homállyal lett meg. Kinézett az ablakon, ahonnan az ealeledts szürke világossága derengett és elképzelte
Megkezdték a kartlzaal ref. templom építését
Nagykanlsta, március lö
A nagykanizsai ref. templom építés eiökéizületei annyira előhaladtak, hogy az éplikezétt, az ezzel kapcio-latoi élőmunkákat cifltörtökön meg-kezdték. A munkákat Kalmár Zoltán építészmérnök, vállalkozó vezeti ét a tervező Vécsey Barna varos! mérnök, egyházgondnok ellenőrzi.
Addig Jár a korsó a kútra...
Kát «r ntáj* kázrskarBit agy lalet állaieáá tatvaja
Nagykanlssa, március 16
Pollik Adolf Deák-téri bőrkeres-kedö már hottzabb lde|e figyelte, hogy különléle bőráruk tűnnek el az üzletéből. A véletlen moll egészen érdekes módon leplezte le a tettest.
Néhány nappal ezelőtt egy, a kereskedő által ismert férfi állított be az Ozielbe és eladásra kínált nagyobb mennyiségű cugosclpöbe való gummlt, amll nemrégen loptak el Pollák üzletéből.
Ezen a nyomon elindulva a detektívek rövidesen megállapították,
Olcsó sstlaödx-legy a „Zalai KOxlUny"
Pesíre utaxö olvasóinak.
Budapestre utazó olvasóinknak akarunk kedveskedni az alábbi utalvánnyal, amit március folyamán többször meg fognak találni lapunkban.
| A Tiaoa* t mindenkinek meg 1 kell néznie I
Hogy a Zalai KOzlíny Pestre utazó I olvasói ls megnézhessék, ezt az
UTALVANYt
I bocsájtjuk rendelkezésére, mely- l nok beszolgáltatása ellenében a L I budapeetl BETHLEN-TERI SZÍNPAD I Jegypénztára kettő darab 88\'I I kai olcsóbb Jegyet ad kL 1 Elóadáaok .
mindennap tél 6 éa tél 9 órakor. |
a leányi, ahogy hiába vár a találkozón. Mlnlha látta volna szomorú arcát és a bánatoa csalódás kifejezéséi, mikor magányosan indul vissza az eali szürkületben.
Hirtelen összerezzent Valaki kopogott az ablakon. Kinyitotta az ablak szárnyalt és ahogy kitekintett, Margitot látta meg az ablak előtt. Ugy állt ott a leány sápadt arcával, mint egy néma szemrehányás. Az esteledés szürke hátteréből fekete silhuellkéot váll ki karcsú alakja. A kert fái és bokrai közé már leszállt a vízről Ideárádó nedves ködlátyol. Minden csupa köd, csupa árnyék, csupa szomorúság voll. Ennek a ködben úszó falusi kertnek elszomorító érzése beszállott a nyitott ablakon, elüzle a lakás jóle»ő, ott-honlas nyugalmát, rászállt Monoslory lelkére és komor sejtésekkel töltötte be azt.
Rosszkedvűen és lehangoltan ment ki a leány elé.
— Miért |ött ide? — kérdezte érdes hangon.
A leány ránézett és ebből a pillantásból annyi szemrehányás tzállt a férfi felé, hogy az elaápadt, a minden tzónál beizédetebb tekintet hatása alatt.
— Meg akartam győződni arról
amit ugy la sejtettem. Tudtam, bogy Itthon van és ml sem akadályozta, hogy eljöjjön. Csakhogy nem aksil eljönni I — felelte tompa hangon Margit , ,
Monoslory összeráncolta homlokát. Bántotta ez a hang, melyből kiérezte, hogy a leány már Jogot formál hozzá. És haragra gerjedve, hogy már jegyeaének tartja, hogy már kizárólagosan sa|átjának hiszi, akinek más nőre gondolnia nem Is szabad, felkiáltott:
— Ugylátsztk, hogy sulyoi köte-lessigmulasztással vádol I
— Igaz, azzal I felelte nyugodtan a leánv.
— Es ha szabad tudnom, ml logon? — kérdezte Ingerült hangon Monoslory.
— A leány |ogán, kl megvallotta egy férfiúnak szereiméi, aki viszont aleánynak ígérte, hogy egy életen át szerelni foglal
— Talán csak nem tartja menyasszonyomnak magát?
— De Igen, annak hiszem ma-
g"ü-*De hiszen ez őrület I Egy-pár napi llött erre még sem kötelez I
— Hál mi más szándéka lehet velem7 _ kérdezte nyílt tekintettel a leány. 1W »\'•>
i93i jjigttt; n
ZAUU KÖZLÖNY
hogr ii llletOl Varga litván 22 évet MnUi«l cipész segéd kérte meg, adja el a gummtt. Ait persze álmodni lem merte volna, hogy migbliohja éppen abba az űilelbe yjul eladni, ahonnan ő lopta. Hái-kulaiást tartottak Vargánál, akinél " njir bőrárut talállak több, mint 200 pengő ériékben. A cipészsegéd bevallotta, hogy már két éve lopkodott rendszeresen a Pollik-félt üzletben. Mindig hetlváaárot: alkalmával ment be váaárláf ürügye alalt éa amikor aenkl «em figyelt oda, magáhoi vett egy-egy darabol. A lopott holmik legnagyobbréazébő! cipőket kéaxlletl éa eladta őket.
A rendőrség őrizetbe vette Varga litvánt, akli tegnap átkísértek az tlgyéazfég fogházába.
Siklói Albert előadfaa
a zeneművészetnek az állalános intelligenciához tartozó részét tog|s izámos és gszdag Illusztrációval tárgyalni. Az Illusztrációk zongora szólóit maga Siklós fogja előadni, mlg a szükséges kamarazeneazámokat a zeneiskola tanárai !og|ák bemutatni. Siklói fesztelen előadási módja és óriási felkészü tsége mindenkinek élvezetes estet log eredményezni. Jegyek 1 pengős árban a Králky-tőzs-dében már ksphatók.
Csúfosan megbökött a keszlbelfl községi választások ellenzéke
Legteljesebb kudarc a hónapokig tartott szervezkedés eredménye
Keszthely, március 16
(A Zalai Közlöny tudósítóidnak telefonjelentése) RendklvOllérdeklödés melleit ma za|lolt le s keszthelyi községi tisztújítás. Városbírónak köz-felkiáltással Rflschl Imrét választották meg. (Relschl Imrének, a puritán, áldozatra és városáért való fáradallan munkára mindig kész, meleg szivü, töretlen magyarságú és széles műveltségű városblrónsk, aki soha még a tiszteletdíját sem veszi fel a község pénztárából, ez a megválasztása méltó felelet volt egyes akarnokok hiábavaló klsérlelelre. A szerk.)
Legnagyobb Izgalmai a helyettes bíró válaszlása kellette. Egy kis töredék, tisztán személyi Indokokból, hónapok óla agitált dr. Qirdonyl Lajos szeikeszlő, eddigi helyettes biró ellen, akli viszont a polgárság túlnyomó többségének bizalma szemelt kl erre a tisztségre. Gárdonyi ugyan semmi áron sem akarta vállalni a küzdelmet, csak akkor en-gedelt a jelölésnek, amikor meggyőzödön a polgárság ragaszkodásáról. Ennek a ragaszkodásnak voll
fényes tanúbizonysága a mai választás, smlkor s polgárság régen nem látott, meleg tüntelést rendezett Gárdonyi mellett
A helyetles bíró választásánál írásban névazerin\'i szavazási kértek, de jellemző, hogy az aláírók közül Is csak néhányan jelenlek meg s a nagy tömegből ls esik négyen akad-tak. akik azt kérték, ugy, hogy dr. Huszár Pál főszolgabíró dr. Oárdonyl Lajost közfelkiáltással megvátaszlott helyettes bírónak jelenlette kl
Elöljáróság! tagokul megváUiz-tották közfelkiáltással lÁng Józsefei, Kell Dezsői, Németh Istvánt, Keszthelyi Józsefet, Oppel Ödönt, szótöbbséggel Otíddcsl Lajost, (98 szava latot kapott Peraovics János 8 szavazalával szemben), Kovács Mórt (aki 105 szavazatot kapott, ellenfelei: Durzsa Slndor 102, Gász Józsel 1 szavazatával azemben) és Draveczky Arptdot, aki 63 szavazatot kapott Sándor Endre 33 éa Czlkltn Józsel I szavazatával szemben, Pénztárosnak közfelkiáltásul Vajda Lászlót, kOrgyámnak Salrál Andort választották meg.
A sakkbajnokság
a tizenharmadik fordulóban sem dőlt el Nagykanizsa, március lfl
A bajnoki sakkverseny szerdán lejátszott\' Játszmáinak eredményei a kővetkezők: Welszfeld biztosan nyert a míg kevéa gyakorlattal rendelkező Rílnllz ellen, a Bölm—Oumllár színién donlö játszmában BOhm elnézte a nyerő folytatást és Igy Gumilár ügyesen eldöntetlent tsrlott, Böschall javult és Argent ellen, Bory dr, Llchlensteln ellen, Hrltz Vtdos ellen, Pintér Supka ellen, valamint Argenl az előre tejálazolt Supka elleni lálszmában. nyert A Berényl—dr. Könlg és a Sekulja-dr. Makó játszmák elmaradlak.
A bajnokság |elenlegi állása: Welsz-leld 10t/s, Bflchatl, Böhm, Gumilár 10, Relnltz 9\'/a, Argent 8>/l, dr. Makó 8, Sekulja 7, Bory, dr. Lichten-sleln 6i/i, Pintér 6, dr. Könlg, Ring 4, Hrltz, Supka 3i/a, Berényl 2\'/t, dr. Kovács, Vldos 1 ponltal.
Vasárnap 19-én a tizennegyedik lordulóban Ismét nsgy küzdelem lesz, minden fii pont a bajnokságot jelenti. A következőképen alakult a sorsolás: Seku!|a—Vldos, Supka-Hritz, dr. Makó—Berényl, BOschatt—Pintér, Böhm—Bory, Welszfeld—Oumllár, dr. Kovács—Relnltz, dr. Könlg— Ring, Argent és dr. Llchtensteln szabad.
— Közalkalmazottak figyelmébe 1 Butoráruinkat lényegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú lejáratú hitelre ls, kamatmentesen. Kopstetn butoráruház, Horthy Miklósul 4. szám.
„Zoli bohóc" 2L000 pengős szélhámosa
Kanizsán járt és milanói lapalapitáshoz hivta társul a volt „Zala" főszerkesztőjét
Nagykanizsa, márclt\'j 16 A szerdal fővárosi lapok nsgr cikkben számollak be arról, hogy a főkapitányság nemzetközi r*dtókörö-zést adott kl Schwitchter Márton 39 éves nemzetközi szélhámos ellen, aki február utolsó hetében agyalurt módon, hamis brilllánsok ellenében 21 000 pengői csslt kl Horváth Dénes ruhatáti bérlőtől, skl a fővárosi cirkuszok kedvencének, Zoli bohócnak a bátyja.
Mint most kiderült, a szélhámos február 24-én egy napig Kanizsán tartózkodott és innen szűköli tovább Milánóba. A szélhámost felismerte a
Centrál-kávéházban Bálint Islván hírlapíró, aki akkor még természetesen nem tudott semmit sem körözésről.
Bálint litván egész prózai körül mények közölt Ismerkedell meg Budapesten az akkor még nem körözött azélhámosssl.
Az újságíró Elek Ica, Kanizsán Is Jól Ismert primadunna édesany|á nak Akácla-ulcal lakásán lakolt albér leiben. Amikor megtudla, hogy lejön rövidesen Kanizsára álvennl az azóta tragikus körülmények között Jobb-létre szenderült Zala szerkesztését, maga helyett gondoskodni akart uj
Megérkeztek az
angol, magyar
ét egyéb külföldi
férfi és női tavaszi kabát- és kosztümszövetek, melyek vételkényszer nélkül megtekinthetők
Kirschner Mór muafilrutiűzűlian
Nagykanizsa, FA-t 3.
albérlőről és Igy került Ismeietségbe SchwJchter Mártonnal, aki február 15-én azzal állllott be Bállnl laká-sárs, hogy egy olsu barátja számira azeretné albérletbe kivenni. A megegyezés azonban nem sl\':>rűlt.
Bállnl lebruár 23-án Jött Kanizsára és érthető volt a meglepetése, amikor másnap a Centrálban véletlenül összetalálkozott Schwüchler Máitonnal, aki azonnal odaüli az újságíró aaztalához. Beszélgetés körben Schwachter elmondotta, hogy nagyarányú azflnyeg- és szőrme-vállalkozásai vannak és lelenleg Milánóba utszlk, «hol szeretne Milánót Magyar UJság címen egy Ispol Indítani.
Tudja mit, szerkesztő ur, fordult váratlanul oda Bálinthoz, hagyja Itt ezt a Zalá-1 és |öjJ0n velem Milánóba. Adok tOü pengi fizetést és teljesen önre bízom a lapom szerkesztését,
Bálint nem fogsdts el a csábító ajánlatot, bár Schwachter kész volt arra Is, hogy azonnal megváltsa legyét a Meneljegylrodában. Ellenben kijelentette, hogyha Itt átvette már teljeien a Zala szerkesztését, skkor tárgyalhatnak a milánói magyar lap megtndltáaáróL Schwachter megígérte, hogy a maga részéről msjd különléle gazdasági cikkeket tog küldeni Sch. Martini név alatt a Zalá nak. A szélhámos egyébként azt ii elárulta, hogy |elenleg nösU-lésl szándékból megy Milánóba és meg Is adta Billnlnak az oltani elméi: Schwachter Martin, Milanói Via Ripamonll 31, Slgnora Lauranl Lavall elmén. (Most derüli kl különben, hogy a szélhámos nemrég nősült meg Brüsszelben, ahol agy gyémántkOszörüs lányát vette feleségül 40 000 pengő hozománnyal). Schwachter ezután elutazott Kanizsáról.
Az újságíró már msjdnem megfeledkezett Schwachtenől, amikor meglepetéstel olvasta a fővárosi lapokból, bngy a rendőrség 21.000 pengős szélhámosság miatt körözi Ismerősét. A lapokban kOzölt fényképek alapján ls határozottan telis-merte Schwachlert, mire 15-én éjjel 2 órakor telefonon felhlvtk a budapesti lökspltányságot, ahol az ügyeletes rendőrtiszttel közölte Schwachter állítólagos milanói elmét.
A főkapitányság azonnal érintkezésbe lépeti az olasz rendőrhaló Ságokkal és Igy rövid Időn belül ví.-ható a Kanizsán keresztül külföldre szökött nemzetközi szélhámos kézrekei Itése.
Idólárás
A nagykanizsai msUorolóatal «•»-figyelő lelentésnkr Csotortokon a htmér-téldet: Reszel 7 érakor +33, deistán 3 órakot +11S, eals » ónkor +7-1
fcíMut: Egta napon ál tiazta ágból-tozat.
Szélirány: Reggel és délben dtól szól, este délkeleti szél.
(ÉJttakai rádlójtknlét) A ■•Ssaratá-flat laMssUstaaatl asts 10 éraksra TnábM liáMMsIkaSéB várhat*
ZALAI KÖZLÖNY
1983. márdus 17.
paAl jób riportreginye: f\\ Habsburgok trón nélkül
A Kálvária stációi Gödöllőtől
SleenOCkerZeeliO... " kabinetiroda utolsó főnöke és
madeira/, spanyolországi is belgiumi száműzetésről — Ml volt az oka a király halálának> — Forradalom Lequletloban Zita miatt —
oka a király
Utaiir * halászok bárkáin
Copyright Polzer-Hodltz Artúr jzrót, a kabinetiroda utolaö Muöko, Borovlczényl Aladár, IV. Károly titkára, akit a» októberi repüld utAn letartóxtattak éa Strlzl-Artstadt báró dr. bécsi udvari ügyvéd, 7.1ta fa Ottó meghatalmazott képviselője bo-caAJtották adataikat rendelkezésemre ehhez a riporthoz.
1918. oklóber 26-án érkezeit meg IV. Károly Zitával QOdOllOröl Schön-brunnba. A király gyermekei 00-döllőn maradlak. IV. Károly Bíca-böt Badenbe ment kl, olt voll akkor a főhadiszállás. Petlen oklóber 30-án klIOrt a torradalom, a királyné slrógörcsőkben feküdt... Csak másnap, október 31-én JOttek meg két autóval a gyermekek: Olló, Etelka, Róbert, Féli* é« Károly Lajos. Az utóbbi mindössze --\'le hó-nspos voll. Hunyody J.\' jel gról tóudvarmester eléjük meni Pozsonyig. A család Schönbáinnban la-kott, csak Kíroly JOll be egyszer-kétszer Bécsbe, a Hotburgba. November U-én, egy nar.pal az osztrák köztársaság kikiáltása eiótl, valamennyien Eckartsauba mentek.
Az eckartsaul kastély hatvan kilométernyire van Bécstől, egykoron a tragikus sorsú királynak legkedvesebb tartózkodási helye volt. A környékbeli erdők tele voltak vadorzókkal, akik veszélyeztették a közbiztonságot. A bécsi forradalmárok megakadályozták, hogy híveik élelmiszerekel küldjenek kl Eckartsauba és Borovlczényl Aladár kijelentése szerint napokon keresztül csak az kerOU a királyi konyhára, amit IV. Károly vadászai közben tölt. Eslén-ként sötétek voltak a szobák, meri nem volt petróleum, a villanyvezeték drótjait pedig Ismeretlen lettesek elvág dostdk.
Ilyen körülmények közöli március első napjaiban Slrult angol ezredes felsőbb ulasitásra-e, avagy a maga azakállára, ezt döntsék el ma|d egykor a historikusok — egyre erélyesebben követelie, hogy a királyi család sürgősen utazzék el Svájcba. Hivatkozol! arra, hogy gyanús elemek járnak fegyverekkel a kastély körül és az erdő éjlel- nappal visszhangzott a lövöldözéstől. Károly engedett. Strutt ezredes erélyes követelésére az osztrák kormány udvari szerelvényt bocsátott egykori császára rendelkezésére és az .udvar" március 23-án elutazóit A kis Félix főherceg súlyos betegen feküdt, öt csak néhány nap múlva vihette ki Sválcba Bellgarde Gabriella grófnő, udvarhölgy. A királyi családot erre az uljtra elkísérték: Mária Jozefa főhercegnő, a király anyja, Schön-born Ágnes grófnő, udvarhölgy, — ma Borovlczényl Aladár feleség —
Kerssenbrock Thettsla grófnő, a királyi gyermekek drdájs, — ma Is Sleenockerzeelben van — Pallavlclnt Crescendo őrgrófnő, Schonta Imre tregall-kapltány, szárnysegét, Le-dochofsky Vladimír gróf, ezredes, szárnysegéd, Mares udvari tanácsos, dr. Benőni kormánytanácsos, Popo-vlcl államvasút! lólanácsos, Slrult angol ezredes és 5 tagból álló szolgaszemélyzet.
Álmodozások és tervezgetések a genfi tó partján
IV. Károly első slácló|a a számkivetésben: Warlegg, a bodenl tó partján. Egyszerű kis villában, amely Zita anyjának tula|dona, lakolt rövid Ideig a család. Innen hamarosan Prangínsba menlek át, ahol a genfi ló pariján már egy nagyobb villát béreltek. Hatalmas park vette iörül a tipikusan svájci mintára épüli házal. A hónapok lassan tellek, a királyt sürün keresték fel magyarországi hlvel. Károly lassan
visszakapta kedvét, bizakodó és optimista lelt. A pranglnnl tartózkodás alatt szüléiét! meg Rudolf és Sarolta. Komoly lervek merüllek fel a hazamenetelt Illetőleg. Megtörtént az első kísérlet: 1921. húsvétján. IV. Károly Idegen útlevéllel vasulon utazott el Bécsbe, onnan autóval Szombathelyig, ma|d Pestre. A kísérlet nem sikerüli. A voll uralkodónak vissza kelleti térni Svájcba, de a svájci kormány most már azt kőtölte ki, hogy tartózkodási helyét legye á! a pranglnsl villából. Igy boltozott át a család He/lensteinbe, a vieiwaldsiaill tó mellé. Az álmodozások azonban tovább tarlollak és október 21-én Rappersvlilnél autóba szállt a király, hogy a dü-bendorfl repülölérre men|en. III üli abba a Junkers-gépbe, amelyei Zlm-mermann bajor pilóta és Fekete Örs — ma Budapesten igazgató|a az oaztrák meneljegylroda fiókjának — vezetlek. Cilráky Józsel birtokán szálllak le, onnan mentek autóval Pest felé. De közbejött Budaörs és Tata... Azlán Tihany... Hogy III ml történt, azl döntsék el egykoron azok, akik oknyomozó történelmei Írnak... IV, Károly a Olovrorn angol torpedónaszád fedélzetére került. Csak Olbrallárbin tudla meg, hogy Madeira szigetére szállllják.
IV. Károlynak azért kellett meghalnia, mert nem volt pénze
Az osztrák-magyar monarchia ulolsó császára és királya egy jlllér nélkül a zsebében érkezett meg Madeira szigetére. Az angolok a sziget legdrágább hoteljében szállásolták el. És negyedik Ktroly táviratilag kért — kölcsönt Hunyady József gróf lói. Nyolcszáz fontol kapoll. Közben az antant megengedte, hogy a családja ulána jöjjön.
Borovlcényl Aladár meghatottan mulat egy fotográfiát. Szürke ruhában megy lefelé a király a hajó hídján és kézen fogva vezell a kis Oltói. Boldog, hogy a család|a megérkezett. Az udvartartás tagjai ekkor már nem kaptak fizetést, mindenki nca-valllir-szolgálatot" teljesíteti. A család nem tudja fizetni a drága ho-telszámlál... kapóra |öll egy spanyol grand ajánlata : felajánlotta a királyi család számára a hegyek közöli lekvö villáját. A vilii a nyári
hónapok számára készült, hideg voll és nedves. Füleni nem lehetelti De köszönettel kellett fogadni az ajánlatot, mert — hotelre nem voll pénz. Abban az Időben dühöngöd Madeira szlgelén a spanyol/árvdny és hiába llgyelmezletlék Károlyt arra, hogy költözködjék ki az egészségle-len villából, nem fogadhatta meg a jó tanácsot, mert — nem voll pénze. Megkapta a grlppét és 1922. április elsején tüdőgyulladásban meghalt.\'A lunchali kápolnában temették el.
Lequletlotol Steenockerzeellg...
Halála ulán a család csak rövid ideig maradt a szomorú szigeten. Alfonzo {elajánlotta Madrid mellelti kastélyát, az El Pardo-l Zita számára és a család Ide köilOiOII. llt kereste fel az özveatet a lequletiol halászok igy küldöttsége és arra kérle míg Zllát: költözzön hozzá-
A Zalai Közlöny szerkesztősége megállapodási kötöll a Horváth József ujsdgáruda kölcsönkönyvlárával, amely közludomás szerint egyik legrégibb, legbőségesebb és gondosan fejlesztett kOlcsOnkönyvtára Nagykanizsának. tObbezer kötélre rugó régi és cUj könyv-állománnyal. A napi forgalomban egy-egy könyv kölcsOndlja 10 fillér. A Zalai Közlöny minden előflzelő|e, aki az utolsó havi eiőllzelési nyuglá|á! fe!mulat|a, mától lógva havi 60 liilérérl egész
VARGA
LaazAllitott Árosa Faat Tisztit
Kiváló gallértlsztltás
Horthy Miklós-ut 8.
gyűjtő-telep
Hunyadi-utca 19.
gyártelep
Kötetenként 10 fillér helyett naponta cserélhet
2 fillérért kölcsönkönyvtárl könyveket a „Salai Közlöny" minden előfizetője
hónapon á! olvashat a Horváth-kölcsönkönyvtárból, vagyis napi 2 fillérért egy hónapon át akár mindennap cserélhet könyvet a halalmas és gazdag választékból. Aki nem óha|t 60 Iliiért egész hónapra lefizetni, az is kap kedvezményi, amennyiben egy-egy könyvet esetenként 10 fillér helyett 8 fillérén válthal a köicsön-könyvtárból. A kedvezmény Igénybevételéhez csak a Zalai Közlöny utolsó havi eiőllzelési nyuglájárik Iclmulalása szükséges.
Juk, a község kl fogla bérelni a falu halárában fekvő kastélyt. A meghívást elfogadlák és a család áiköl-lOzőll Lequlelloba. A kastély tulajdonosa azonban a bériele! felmondotta, mire a faluban valóságos forradalom tfrt kl. Zlláék San Sebas-llanba hüxolkodlak és egy szerény holel depandanceban bérellek Ideiglenes lakásl. A lequletiol halászok halálra keresték a kastély tulajdonosát, akit megfenyegetlek, hogy rövidesen végeznek vele, ha a Villa Urlbaren bérletét nem ad|a vissza az elüldözött királyi családnak. Tárgyalások tndultsk meg és e tárgyalások során spanyol grandok, gróf Qulcho-v*\\ az élükön, 600 000 pe-seláérl Örökáron megvásárolták a kastélyt Zita könnyes szemekkel köszönte meg a nemeslelküségel és a királyi család a lequletiol halászok fellobogózott bárkáin valóságos diadalmenetben hajózott vissza San Sebastlanból a kis baszk halász-faluba.
Közben azonban Oltó rtegnőll és gondoskodni kellett az Iskoláztatásáról. Löwenbe kerüli s katolikus gimnáziumba és a család kényleien volt Belgiumban annál Is Inkább szállás ulán níznl, mert Spanyolországban is forradalmi szelek kerd-lek fújdogálni. Igy esett meg, hogy Marquts de Crolx, egy régi burgundi nemesi család sar|a, akinek ősei még a Habsburgoklól kapták elmüket, felajánlotta a sleenocker-zeell kastélyt Zltáék számára. De kikötéssel. A kikötés az volt, hogy a família csak — télen lakhat Sleenockerzeelben, nyáron tartozik azl visszaadni Marquis de Croix-nak.
Ottó 1929. oklóberében Iratkozott be a lowenl egyetemre és 1930. Januárjában Zila egész családiéval beköltözött a XVII. században épüli lovagvárba.
Hogy itt milyen az élet, azl már elmeséltem.
Hogy Sleenockerzeel ulán még hány stác!ó|a lesz a Habsburgok tragédiájának, azt az élők nem tud-halják... De a Kálvária természete már olyan, hogy azon hosszú a szomorú stációk léglója...
— Sajnálatra méltó emberek,
kik rheumától szenvednek I Könnyen segíthetünk azonban rajluk néhány Asplrln tablettával. A tablettán látható Biyer-keresz! szavatol a valódiságért és jóságért.
17.
napi hírek
NAPIREND Mérolua 17, péntek
Kómii katotUrui Pslrlk. Protestánst (Jcctrud. tar.: Adsr bú 19.
Városi muzeum éa Könyvtár nyltvs csütörtökön es vasárnap délalélt 10-töt 12 éráig
Gyógyszertári éjjeli ssolgálsl c hénsp-bal\'a Márts-gyógyszertár Király-ulti 40. sz. és s klsksnlsssl gyógyszertár.
QőzlBrdő nyitva reggel 6 óráiét este 0 óráig (héttő, szerds, péntek détstán, kedden egáss nsp nőknek).
ZALAI KÖZLÖNY
— (A polgármester vasárnap este érkezik vissza Budapestről)
Dr. Králky István polgármester csütörtök reggel hlvstslos ügyekben Budspeslre utazott, sbonnét vasárnap este érkezik vissza hlvstslos
utjáröt.
— (A pacsat Járási Ipartestület) március 15-én délulán 2 őrskor, határozstképlelenség esetén március 2S-in délután 2 őrskor tartja évi rendes köigyülését.
— (Vetltettképes liceálls előadás) lesz az Irodalmi és Művészeti Kör rendezésében március 20 án, héttőn délulán 6 őrskor s színházban. Előadd Noll József gimnáziumi tanár, s kitűnő festőművész, aki ,»z ókori művészet" c. előadás-torozslánsk első részét fogja bemu talnl. Belépődíj nincs.
— (Március 15. Murakíreszt-l-ron) Ami Kanizsán aligha álőrült volna: Murakereszluron 60 filléres belépődíj mellett (sz ollsnl országzászló javára) zsúfolásig meglelt a vasúti vendéglő nsgyterme s Takács Ferenc közrsktárl főllszlvlselő lelkes és odsadó rendezésében nagyszerűen sikerüli hazsfias ünnepségre. Kovács Dezső Igszgsló-tsnlló megnyitója után s 6 éves Zalaváry Oyu-szlks, msjd a 4 éves Kellet Buclka szsvalfak ennivaló bájossn. Vitéz Zalaváry Oyula tomboló telszés mellett Barbartls Lajos: .Apukám, ml s Trianon ?■ c. költeményét sza-valts. Nagy sikere volt Balla Magdira szavalalának. Két Irredenta egy-felvonásosban Zalaváry Zolika, Po-rogy János, Tulezl István, Ansorge József, Hermsnn Károly és Bakán János aratlak tapsokat.
— (A vasárnapi liceálls elő adást) dr. Qéber Ödön klskomá-roml körorvos tartja Koch Róbertről, s tbc. baclllus felfedezésének 50 éves évfordulója slkalmából. Megnyitói mond dr. Szabi Zsigmond főorvos, s rendező Irodslml Kör társelnöke.
— (Felboncolták a nagybakódaki csecsemő holttestét) Jslen-lellük, hogy Németh Máris nsgybs-kónakl lakos csecsemője fejére eseti és azonnal meghalt. A törvényszéki boncolás megállapította, hogy nem forog fenn bűntény.
Az Ihsrosberényi országos vásár f. hó 18 án lesz megtsrtva.
. -óf\'tWgs udvari msréaylSja a elme • Világvárosi Regények ehed ssámá-njk Egyik tőszezeplője élé alak volt, Ml arról nevozetee, hogy a háború után
entam a kiadatását követelte. Dlő-•»8by Miklós, nz Ismert, kiváló Irt, minden sora leblllnoaelően ézdekfeailtó.
- Megzavarta a hazafias ünnepséget) A márciusi Iljak hétfő -estl hazallaa ünnepélyén Ifj. Pell jános 25 éves napszámos Ittas ál-Ispotbsn megzsvarla az előadást, mire az egyik rendőr el skarla tá-volltahl. Nagyneuezen sikerűi, ls kivinni s színház elé, olt szonban szidalmazni kezdte a rendőröket, lefeküdt a tőidre, majd vígig ordi-tolta az ulcát, miközben előállították a rendőrségre, őrizetbe vették, ma|d !5 napi elzárásra és 30 pengő pénzbüntetésre ítélték, mivel hasonló kihágás miatt már többször voll büntetve.
- (öt évre kitiltottak egy cslrketolvajt) .\'/.átfél hónappal ez-előtt a kanizsai rendőrség elfogta a sorozatos c-trketolvslások tetteséi, iMZlovIcska íihályt, akli egyhavi fogházra Ítélt s törvényszék. Lasz-tovlcsks tegnap szabsduit kl a fogházból. A rendőrség most, mint nem klvinalos elemel, öt évrt kitlll|a Kanizsa területéről. Elloloncollák Illetőségi helyére.
- A vllá, lsgslsf áassbb aaaaonya Baci.p»«t.a Kt. Morttzban rendezték meg as Idén a világ legelegánsabb asszonya versenyét, amelyen első lett egy 19 éves kanadai úriasszony, második Dolly Jancsi éa a harmadik Jeanette Mc. Donald. A győztes hölgy Budapestre érkezett éa a Színházi Elet fényképekben és lrás-bsn ré zletesen beszámol a vllég legelegánsabb asszonyának győzelméről. 32 oldalas gyermekújság, kézimunka-melléklet és 04 oldalas Rádió Vllág-hlradó van még a Színházi Elet u] számában, amelynek ára 60 fillér.
ákiksak a izlimUMéie niistlsa,
erőlködés nélkül ugy érhetnek el könnyű székelési, ha naponta reggel éhgyomorra megisznak egy kis pohár természetes „Fersas József" keserüvizet. Szivszakorvosok megállapították, hogy a Feraae lózset viz szivelzsirosodásnál és blllenlyü-hlbáknál is enyhén, biztosan és mindig kellemesen hst. A Fersae lózset keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer-üzletekben kapható.
— (Pótvásár) lesz TUrJén mire 20-án az elmaradt február 24 ikl vásár helyett. Becsehetyen Is márc. 20 án lesz vásár.
Ha betegség gyötr!, arra legyen gondja,
„Igmándtval" emésztését mindig rendben tartsa!
Ötll_
l> ,tot> pénzt takarít meg, ha
njomtihá ny-azükaégleté-éa kSnyveH lapunk
nyomdéjéban, FA-ut B. alatt rendeli meg.
Husz díjjal pályázatot hirdet rejtvényekre a „Zalai Közlöny"
A .Zalai Közlöny* uj pályázslo! hirdet Ezutlal az olvasónak magának kell megfejtésre váró kérdésekel feladnls.
A szellemi sport s keresztrejtvényekkel lendüli fel pir évvel ezelöll s mlg mellette sok kisebb nagyobb szórakozási dlvsl-clkk a yo-yo pár-hetes sorsárs julolt, addig s szellemi torns híveinek száms napról napra több. Uj rejtvény-újságok jelennek meg egymás után, s Ispok rovatai kifogyhatatlanok az elmésnél elmésebb rejtvényekből.
A .Zalai Közlöny\' eddigi rejtvény-pályázatai Is a legnsgyobb népszerűségnek örvendtek. Ez adi« s gondolatot, hogy most azoknak Is nyujt-sunk egy pályázatot, akik szivesebben foglslkoznsk rejtvények fabrlká-lásával, mint azok megfejtésével. -Ezért mostani feladatunk a következő:
Tessék rejtvényeket készíteni. Lehet találós kérdés, kereszlrejtvény, btlürejlvény, képrejtvény, számlsnl,
általában kinek-kinek s fantáziája szerint, bármltéle \'ejtvény, csak ötletes legyen.
Határidő március 29.
A pályázatok mellett közölni kell azok megfejtését, a rejlvény készítőjének nevét és elmét.
Husz legsikerültebb rejtvényt fogunk díjazni s azokat — készítőjük nevével — amennyiben nyomdailag Is kivitelezhetők, közölni Is fog|uk ujabb pályázatok keretében. Az érdemes rejtvényeket s nemdljazottsk közül Is kl fogjuk válogatni közlés végeit, természetesen minden esetben beküldőjük nevével
I. dlj: egy ksrkölö órs.
II. dlj: a Schülz-cég dija.
III. dlj: egy Ihermos (Szabó Anlal üzletéből).
IV. dlj: Noll József egy rézmetszete.
V. dlj: egy olajfeslmény.
VI. dij: egy doboz levélpapír.
VII—VIII. dlj; s ,Zalai Közlöny-
negyedévi előfizetési d\'ja.
IX—X dlj: egy-egy doboz névjegy
XI-XX. dlj: egy egy könyv.
Jó MUNKÁT
PÁLCSICS.
kapunk.
Ellő íagykattlsifd lolysa-, kelme-, fonalfeitS és regrtliztltó FöOxIot ■ FŐ-UT 7.
SPORTÉLET
NTE—Zrtnyl
Derbi mérközéa lesz vasárnap Nagykanizsán. A tavsszl szezon elsfi bajnoki mérkőzését |átsza az NTE a Zrínyi csapstávsl. Még emlékezetes sz s szép és izgslmss mérkőzés, amelyei az ősszel vívott a két csapat egymással s bajnoki pontokért és amely nehéz küzdelem után az NTE 2 :0 arányú győzelmét hozta. A Zrínyi csapata első tavaszi mérkőzésén Szigetváron nagyszerűen szerepeli és 4:1-rr győzelmet sra-tolt, mlg most vssárnap rossz napot fogott kl és s VOQE-tól 1:0 arányban vereséget szenvedett Az NTE s KRSC-től Játék nélkül szerzett két értékes pontot, mlg Simon-tornyán a szezon legnehezebb mérkőzésén döntetlenül Játszott tartalé-kos csapattal. A döntetlen eredmény után ls sz NTE áll még a tabella élén, de minden pontra szüksége van, hogy előkelő helyezését meg-tsrthassa.
A mérkőzés délulán Hl 4 órakor kezdődik a Zrinyl pályán._
Emlékeztető
Márc. 18. Előadás az OMKE ban
9 órakor (Barbarlla Lsjos). Márc. 19. Liceálls előadás 6 őrskor a városházán (dr. Qéber Ödön).
— Izr. hitközség közgyűlése,
— Széni Ilona Leányklub böjti estje fél 7-kor.
Márc. 20, Vetltettképes liceálls eli-áás s színházban 6 órakor (Noll József).
Márc. 21. Polgári Egylet rendkívüli közgyűlése 6 órakor,
— Böjti konfrrends\'a fehérteremben 6 órakor (dr. Kerkay József).
Márc. 22. Siklós Albert előadása a
zeneiskolában 9 órakor. Márc. 25- 26. Országos OMKE-
kongressrus Nagykanizsán. Márc. 26. Zenei liceálls matiné tél 12 órakor (Vsnnsy János).
— Liceálls előadás\' 6 orskor a városházán.
Márc. 28. Böjti konferencia a fehér-teremben 6 órakor (Pehm József). Apr. 3. A zeneiskolai tanárainak
Brahms-hangversenye 9 órakor. Apr. 3, b, 9. Az Izr. Leányegylet gye\'mekelő.dtss s színházban.
mmiiiiuiiitti iiittm Huut
MENETRENDJE
érvényes 1932. október 2-től
tr..lb.l-ISr V..stSllüná.
Vasútállomásra
430 54! \' J10
«M
11 II
12 60
13 IS
14 SS
ts»°
17
nos
1960
22 30 2320
23 60
i
S Z
II il i -
3
>
ZALAI KÖZLÖNY
JM3 máidat 17.
* Irt oki HÍrlit
Pirii 2034, Lomion 1V70, Nmrywk 513 50, B.01MI 7215, Mll.no JtKO\'fc Madrid 13 65, Amiterdim 2l»20t Berlin 1*110. Wimnn. Szólt. 5 70, Prági It-XS. v.rtó 5800, Bodip.il -•-, li.larád 7-00, Buluire.1 308.
Termén jtóilil
Husi tlsi.v. 70-01 14-80 -1490. 77-M 1500-15 30, 78-11 15 20 -1M5, 7»-« 15-40 -15 fiO, HOal 15-51 1» tull ta 14D5—1415,77-at 78-11 14 35 14 45. tU-el 14 55114 65, 80-u 14 70-1480, rost 775 -785, Iliiről 9-70 101)0, llb iwo 11-25, lm-gerl 6-85-7-C5, korpi 6®-5-30.
á IniiU Buk deiUa-ártoltaaiiJ
VALUTÁK
Angol I. 19-75-20-15 Utalt. 79-15-79-74 Cseh V. 18-91-17 01 Dáltk. 87W88-80 Dinár 7-5(1-800 Dollár 57050 573-50 Pzwdi 1.22-30-22-50 Holl. 23090-232 30 Zloty 54 20-54 40 U! 3 40 3 44
Uv. 395-425 Unt 2990-3020 Márti 135-70-13660 NocváglOO 80-10180
CiMi -----—
Schlll. -■---•-
Sválclf. 11070-11140 Ivtdk.104 10-105 10
DEVIZÁK Amit. 23110-232 30 Belgrád 800*40 Bénin 135 80-135-60 Brflsscl 79-25-79-14 Bukire.1 341-3-43 Kopenh. 87-80 88 80 London 19-71 1988 Midrtd -•—-■--Mllino 3000-3018 N«wy. 571-00-574 00 Olxlo 101-0(1-101 80 Ptrll 22-33-22 47 Prági 16-83-1701 Sítfl. 4-00 4 27 Stockh.KH 30-106 10 Vízió 64 33-54 70
Wlan -•--
Zttrlch 110-80-111-40
Wien cluring ártotyiml i 80.454.
Rerléiváiir
Palhiltit 6953. eUdltlin 389 - Eilö-nndll 096-11)0, ltot* 1113 -lffl. dett közép OT8-1UU. könnyö 090 094 ÍÜrwdfi öreg OT0 092. "-^I"*0 öreg 084 0 S6, ingol toldó I. 100-1 06. tafonm mgvtan I M-I\'3\\ ««\' " 145, hm P26-1 40. láliertál I 28-136.
Kt.dJ. i l.ptul«Jdonoi Közgiidiságl Rt. Outintxrg Nyomd. és Dáts.l.l Lipklldó Vállal.I. Nigykinlzsán. Petelös kiadó: Zalai Károly, itrtmirbui tel tton: Nlgytranlzia 78. Izáir.
Mezőgazdasági 4a kert!
magvak.
OyUióölcsfs »«Maa«U«» sserék.
Műtrágyák
(Szupcrfosafát. hállsó, méssoitrogén, HtU aó, kállloszfát (tb. stb.)
•l.-lu* növénytipaó.
itinuvii takarmánymész.
Madáreleségek.
Pakk .[)• vitamin készítmény. Btíiereihítő:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák. növényvédelmi szerek kereskedésé ban
Nagykanizsai, Er/.aébet-tér 10 (A bírósági palota mellett)
.lóhátból Vlló Hu t.»o«on.k kivétsük. Migjar-uld ll.CKhpék. 905
Hnivétri már molt r.njaUOl •lo>4si
v***r*us>t. KesityUk, harisnyák stb. Kintminn Hun* Nagykinlzu._
WáaáalWit l ilkalmas beltllak lladó. Bóvebbet Teleki ul 20. számnál. 718
Laaoerasa és rétlssénl kapható, Clm 1
kiadóban. ___
Párti t>«epl«is>B\'á<> eladó olcsóit az Itr. nsgytemplomban Ugysnltt tAfc->>ék. különféle háztiiUal lármik, sslrosbödönök alb. olción élldók. Clm 1 kiadóban. »"
%lm*t Bagolll sor 35. sz. slltl kisebb szoba-konybi mellékhelyiséggel IJpengöirt
április I rt.____ _ 92\'
_Mladenu mkáosiluk ilánlkoilk azonmlri, vigy áprllU l-re. Kölcney-ntos 15. 924
MEBHIU0.
A Nlgykinlzs.t Segélyegylet Szövetkezet 1933. évi március hó 30-in csütörtökön délután 5 órakor tartja saját helyiségében (Csengery-ut 7. sz. slstt) Ilik Éti I
RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
melyre a szövetkezett tagok tisztelettel meghivatnak.
Tárgyaorozat: I. Az 1932. évi zárszámadás, Igazgatósági és felUgyelőblzottságl jelentések előterjesztése, a mérleg megállapítása, a nye-reségte vonatkozó határozathozatal, n lejárt 1929. évtársulat végfelszámolása és a lel-mentvény megadása. 2. Az alapszabályok 14 és 43. §§ ainak módosítása, a belépés feltételei és a közgyűlés hatásköre tárgyában. 3. Igazgatósági és felügyelő-bizottsági tagok választása az alapszabályok 50., Illetve 63-lk §§ al szerint. Nagykanizsán, 1933. március hó 16-án. Mértofl-s«*Milsi i Vagyon: Pénzkészlet P. 802 14. Postatakarékpénztár P 102 02, Pénzintézeteknél elhelyezve P SÍ 18 — P 602216, Értékpapírok P 248 81, Váltók: Jelzálog fedezettel P 118 457- . Kezesség mellel P 39.037" - P <57 494--, Kötelezvények: Jelzálog fedezettel P 41397\'--Kezesség mellett P 18101 - P 89498" Folyószámla adósok P 2144-25, Berendezé; P 1-, Átmeneti tételek P 13761 37 - P 269.169 39. , , „
Teher: Törzsbetétek és Üzletrészek P 153 143 Tőketartalék P 104 34. Tartalékalap P 11287 49. Tisztviselők alapla P 3236" 17 — P 14628 —P 167.771-—. Folyószámla hitelezők P 452 74. Vlszontleszámltolt váltók 89\' 90 -, Kincstári Illetékek P 9150"90. Átmeneti lételek P H708. I.e nem járt évt. haszontartaléka P 1744 63. Nyereség P 343 11 P 269.169 39. Az Igazgatóság. Megvizsgálta és rendben UlálU a Felügyelő-biaottaág.
Jegyzet: A zárszámadás. Igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentések, valamint a módosított alapszabályok 1933. március hó 17-tői kezdve a azövetkezet hivatalos helyiségében, a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Magyar Királyi Államvasút
MENETRENDJE
HiigykiaUia állomásra érkelö él » onnan Induló maitokról. Érvény** i I9SS. évi oktébsr hó 2-181 k»*d»«.
Nagykanizsa—tiudaptí!
1219 1207 1213 1211 1201
1231 HIU11M av vy """"11 I K
Az 1202 1201. az. vonátokkal egy 1., 1L oaxt. koc»i VenÜmlglla, egy III. o»xt
kocái ^^^\'^Xíoíkal egy ü. oaxt. k.cal Róma, egy hilókod Velence, egy 11., III. oazt. kocái Trleate.
Spcltrót Indul (wrth^z rft ls« N.-líini-ztán érk
2145 2 SO 4 40
6-30 11-21 1300
7-40 10 14 11-25
14-13 1842 20 07
19-45 22-00 2331
— 553 727
r •"• " " irV. kt.. |
Az 1417/1418. sz. vonatokkal effy 111. oszt és
_________ II III nmtl Lr.r slU W IMI S
tronSit. tt"" KswiO.
b« w; IMJJ\'SI MJ Indul rs M.
tB\'ZO 19 38 21-32 221\' OHJ
. — « 53\' 7*23
7-25 1005 11-28 121! 1331
10 4! 1318 15-02 lötxi IÍJ7
egy II. oizt. kocsi vin Bndspest
B.-re és viasza.
AI I4IIM1U, 91. IWII"""""
oszt. kocsi Sopron—Susak között
Nagykanizsa— Pécs
740 16 04 W4fl
]SX. V. zruo JI-D* Í -r IJ - -------------- -
Az 1440/1441. sz. vonatokkal egy L, IL, Ul., o. kocsi Budapest déli pu.-Pécsra
Nagykanizsa—Pragerhof
IT
uunlujwS 1
12401 Személy 120?|<lyora |j 124t( Szetp^V |
l*gy>«ni irtl
. Indul
W"
4-45 11-47 14-00
ÍHova?
TftaMt Prageih f Tiieazt Prageihol
Oyora Személy Oyora Személy
Nagvkanl zíáraérk.
Honnan?
[Trüíi-
Prigerhol
Trieszt
Prsgtrhol
Az 1207/1206. és 1201.1202. sz. vonitokkil luló közvetlen kocrtk ugyinizok mlnl i Budupest déli pu—Nsgykinlzsi viszonylat alattlik.
PlakáU^
(elvesz budapesti és vidéki lapokba
Magyzir Hirdető Irodzi R. T.
nagykanizsai kirendeltsége, Fő-ut 24. L era.
IfFftf^TftSII
y.h tokrak uira tükrözését Ismét vál lalom. Stern, Vároehizpaloca. Telefon 196.
«paolálls gsllértlcatitis, ruhafeatés, vegytlszHtás lego\'caóbb árakon, .ideál" uőzmoaógyár kelmefealfl éa veeytisztltó gyüjtötekpe Olga kaUp és kézimunka italon. Horthy Wlklós-ut 5. 8017
Ö>l«Utit«y«*l4a miatt rakUramat mélyan l«»M*llltott árban bocsátom a n. é közönség rendelkezésére. Ai-muth, Baiár-uávar.
Ii-udtafal «la4é Upunk klatlóhlvaU-
lában.__
Katonaréten Lengyel U|oa-u. 7. aiámu 196 4 Q öl haihtaly eladó. Bővebbet Sermán, Kinizsi u. 57. és özv. Oásp4i Lajosáé Kökscy a 9. 910
K***xaké« elóaiobáa, vlzvezetékea lakás kiadó József főh-reff ut M/a. 31
K*mQmwdmméil RéMvéayUrsa^fl
Mmm nyomda és Délzalal LapRladá Oíllalnto
lagykaiiizsa
Kön,,nyomd., ktfeyvkOt*^, »ot^ná Mént, tWrfi UrnyTtk éa dobozok gyér.
■ „Zaclasi XBztlBny" polHih« napilap »x.rk.«si6»ég« éa kiadóhivatala
TELErQM: 78.| Gyártunk.
Készítünk o
mindentéle kereskedelmi, Ipari, pénzintézeti, Így védi, gazdasági, egyházi és Iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, miveket, meghívókat, eljegyzési ét esketési értesítéseket, «áal|efc«Jé!<*et, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenléle - ízléses klállilánu nyomtatványokat.
üzleti könyvekel, ügyvédi naplókai, Jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzf tizeteket és tömböket, minla-zacakókat, zaékcédutókal, naptártömböket, talina()tárakat, doboaokat atb. elsórangn Id-vilelben éo a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt
Nyomateát . Izphitíjdonoi Közg.ziUságl K.-
5
^üütoZTZTt Ltél\'zilii UdvetóO. Zrd^ÜS^J
I
73. évfolyam 98. iiim
Nagykanizsa, 1933. március 18, szombat
Ara 14 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
turkesstőaég és kiadóhivatal{ főni K asitn, Maglelenik minden reggel, héttő kivételivel
POLITIKAI k API LAP
Peleifis szerkesztő:\' Barbarlts Lajos
föfliettal ára: egy liőra • pengő 80 Iliiéi Sacikeaatfságl é» Badőbtvat.;\' tafefosr 7». aa
Kormányzótanácson vitatják meg ma délelőtt az ország helyzetét
A magyar külügyminiszter egyórás tirgyalísa Mussolinival
Budapest, március 17 A kormányfő szombaton délt léi 11 órára magához kérette a kormány taglalt. A királyi várpalotában holnap kormányzólanács léaz a kormányzó elnökletével éa ezen az ország helyzetéi vitatják gieg. Ilyen kormányzó-tanács már eielőtl Is volt többszőr.
Budapest, márolua 17 A kormány taglal ma délelőll OBmbis Qyula miniszterelnök elnökletével gazdasági mlnlizleri értekez-
letet tartottak, amelyen behatóan megvitatták az Időszerű külkereskedelmi és egyéb gazdasági kérdési-kel. Fél 10 óra urán ért véget a gazdasági értekezlet éa utána rendes heti minisztertanács kezdődön.
Kánya külüjlymtnltzter a* olanz királynál
Kóma, márolua 17 Kánya Kálmán külügymlnlszler ma délelőll 10 órakor Háry András qulrlnáll magyar követ kíséretében
kihallgatáson felen) iue( az olaaz királynál A kihallgatás 50 percig tarlóit. A kihallgatás után a kOIOgy-mlnlazter Hóry .kővel kíséretében a Palazzó Venezlába meni, ahol Mussolini miniszterelnöknél lelt látogatást. A megbeszélés a Duce és Kánya Kálmán külügyminiszter közöli lObb mini egy órán ál tartott. A külügyminiszter rövid megbeszé-Isél folytatott Suvldl külügyi államtitkárral és Alolsl gentl olasz fő-megbliollal is.
oldáshoz jusson. Németország változatlanul kitart álláspontja mellett éa olt la ralnt a leszertlés hitelezője fog felUpnl
... i. mi i -irm mmnimrirrmmii-n-i—n...................................................
Németország betiltotta a cseb árakért |áró fizetések teljesítését és zárolta a bankoknál a cseh kereskedők számlált
Berlin, márolus 17
Hlller birodalmi kancellár mi délután háromnegyed 4 órakor a lempelholi repülőtérről Münchenbe repüli.
Drezda, márolua 17.
Szászország birodalmi blzlosa a következőket rendelte el: — Mindazok, akik valamely kommunisla párt vagy szocialista párthoz tartoznak, biztonsági okokból azonnali hatállyal elvesztik községi, kerületi, országos vagy birodalmi közigazgatásban vagy más közjogi testületben viseli tlsztiletbtU hivatalukat.
Frelburg, március 17 A rendőrség házkulatást tartott Nussbaum szocláldemokrala képviselőnél, aki revolvert rántott is agyonlőtte Schelshorn törzsőrmestert és haslivéssel súlyosan megsebesítene Webet rendőrtisztet. A gyilkost letartóztatták.
Kartsruhe, március 17 (Éjszakai telefonjelentés) Schelshorn rendőrtirzsőrmester agyonlivé-sével kapcsolatban elrendelte a kormány a bádenl országgyűlés szociáldemokrata és kommunista taglalnak őrizetbevételét.
Berlin, márolua 17 (Éjsiakal telefonjelentés) A cseh kormány, anélkül, hogy a némel kormánynak előzőleg bejelentene volna, betiltotta a-bankoknál a némel kereskedőknek járó fizetések teljesítését ét átutalását. Ez az Intézkedés nagy megütközést kelleti Berlinben és a német kormány mosl ennél arőaebb retorzióval feleli. Be-llltolla ugyanis a Csehországból érkező árukért járó fizetések teljesítését, zárolta a német bankoknál a cseh kivileli H kereskedők számlái", végül a Csehországba ulazók részére eddig engedélyezett 200 mátkát 50 márkára leszállllotla.
................................a.ii.w.l.a.........""»...................................... " "
AranymonopóHum elrendelését és általános kényszeregyezség kimondását javasolták fel a Házban
Budapest, március 17 A képviselőház ma folylalla az ál-lamkolcsömől szóló I0rvény|avaslal tárgyalását. — Meskó Zolién felvetette az aranymonopóUum elrendeléséről szóló korlbbl lervél, amelyei alkalmasnak tart arra, hogy a válságból kilábalhassunk. Rendezni kell a belföldi adósságok kérdéséi, véleményt azerlnt, egy általános kény-szercgyezség utján. A külföldi adósságot a küllőidre menekült vagyo-nokltal kell törleszteni. (Felkiáltások minden oldalon: Ezt azonnal meg-
szavazzuk 1) Zsilinszky Endre tegnapi nyilatkozatával kapcsolalban hangoztatja, hogy nincs semmi ok arra, hogy szimpátiát tápláljunk a franciák Iránt, akiknek felületessége és kegyetlensége dinlőtte Magyarországot a mai súlyos helyzetbe. Végül a kommuniimus elleni küzdelem hatályosabbá lélelét kérle a kormánytól.
Budapest, márolua 17 (Éjszakai telefon/elentés) Klein Anlal nem helyesli a többség politikáját. Élesen állási foglalt Zsi-
linszky Endre tegnapi beszédével szemben és helyesli Bethlen gróf berlini ulazásál, mellyel újból felhívta a világ figyelmét a magvarsá-gol éri Igazságtalanságokra. Eszter-házy Móric gróf megkérdezle a kormánytól, hogy mlkíp kívánja rendezni azokat a kötelezettségeket, mikkel az önkormányzatoknak tartozik.
A napirendi vita során Pékár Qyula elismeréssel adózott Mac-Donaldnak a revízió Ugyébeo leli nagy feltűnést kellő nyilatkozatáért.
Legközelebbi ülés kedden délulán 4 órakor.
Normann Davis londoni tárgyalisai a leszerelési/"^egyezés
elősegítése és világgazdasági értekezlet előkészítése ügyében
. __________ .„ ,..,._,„,. ,.„„.. „ vllitouazdasdnl nek magasabb árakat biztosítani a
mezőgazdasági termékek számára.
Berlin, márolus 17
Pérla, március 17 Washingtoni kábeltávirat szerint Normann Davis szerdán Londonba érkezik, ahol tárgyalásokat folylat sz angol kormánnyal az általános helyzetről. Normann Davlsnak az a megbízatása, hogy segítse elő a leszerelési értekezlet megegyezését.
Működjék közre a világgazdasági értekezlet előkészítésében és vesse meg az alapjait egy ujabb értekezletnek, amelyen az Isszes termelő országok részi vennének. Az utóbbi értekezletnek az lenne a leladala, hogy a megművelt területek terjedelmének korlátozásával Igyekezu-
MacDonald u| leszerelési terve zele Illeni hivatalos körök ...logása szerint kétségtelenül u|abb lehetőségei nyújt arra, hogy a leszerelési értekezlet hamarosan v»\'i>milyen meg-
Történelem a szobában
„Hell Hitleri... Hell Hitleri Ezer és ezer torokból lör fel egyszerre a megkönnyebbüléa boldog, mámoros elragadtatása. Zsibongás, szüntelen lelkes éljenzés, aulóldlkőlés, forrongás, morgás, vad, lüktető produkllv élet. Sok száz kilométerről hozza a hangot, az erőteljes megmozdulás zajál a rádió. Parázsló hályha mellett, tespedésre ítélt lelki elhagyatottságunkban belénk markol a measzl nemzet buzgó, forró, kitörésre feszülő hangulata, amil felénk hoz a szél csodálatosan semmiből és ml Igy kap|uk, Ilyen teljesen, Ilyen elevenen. Ilyen egészen.
Érdekes átgondolni, hogy régebben a |elen kor lOrlínelmél nem éllék ál az emberek. Éllek rendet, majdnem normális körülmények közölt. Események zajlása itt-ott megállította, meglassította vagy fokozta az élettempói, de liyen hatalmas klzOkkenéseket, átváltozásokat talán toha nem hozlak, nem nyújtottak a korszakok. A régiek átéllek nem egyszer komoly történelmi időket anélkül, hogy ludlák, észrevetlék volna, milyen |elenlős kor jutott keretül emberi létüknek. Hiányzol! az élet Intenzivitása olyan mértékben, ahogyan ma lulon-tul sok belőle. Sok az élmény, nap|aink tul-zsufolódnak velük, minden percben érezzük, hogy rendkívüli Időket, rendkívüli korszakol élünk ál. Inuét-onnél husz etzlende|e, hogy belepottyantunk a legrettenetesebb történelembe és azóla nap-nap után benne vagyunk néha szemlélődve, legtöbbször egyénileg, saját bőrünkkel, idegeinkkel, amelyek nem Igen akar|ák már cipelni tovább a husz év ránk rakott súlyos, súlyos terheit. Történelmi Időkéi élni irigylésreméltó szenzációt dolog; fiatalos hevülettel az egyetlen lehelőaége elviselni ennek a különben puszlulásotan egyhangú léinek napjait. Hát hluen szép dolog, nagy dolog, nagy teljesítmény > Már mini hogy rewesévé lenni a történelemnek és benne lenni egyetlen mondatban, szóban : fiáboru, lorradalom, Trianon I
Ml, akik ezt Igy megérlük, akik csak ezl érlük «eg, lalán nem Is ludjuk kellőképpen értékelni, hogy milyen átinti, változatos, bonyodalmas, de kétségtelenül érdekes kor Jutott számunkra. Annyira megszoktuk már az események gyors pergé-sél, azl sem ludjuk, mire ébredünk másnap és époen ezérl elkapkod|uk az élelünkel I Régenle lemorzsolódott egy élei, most elsietjük, mini a gyorsvelllésü Ilimet. Az első lehetett unalmas, de kényelmes voll, az utóbbi minden lehel, cssk kényelmes nem. Olyanokká kellett lennünk, mint a mohó, nagyétvágyú emberek, mindig lesben kell állnunk elóre kl-
ZAUU KÖZLÖNY
lttt.
1«,
látóit szij|sl, hs nem akarjuk, hogy elkapják elölünk a falatol és é,lesek maradiunk. Éa Ilyenekké Is lelltlnk I Minden kor mát és mis menlslllást kíván. A régle\' eit ■ formát kap-itltígi.jk, tülekedésnek minösllellék volna, ma nem lehet nélküle lélezni.
„Hell Hitler I" A hatvan milliós német nép ebben az egy kitörésben magára talált. Ez a szívós, vas aksralu nemzet olyan emberre sksdt, aki Imponálni lucl neki. Hiller koncepciója nem lehet vllás. Duzzad benne a teltvágy, a cselekedni akarás. Hatvan milliós nép vezéiévé tornászta lel magát sok évi kitartó akarattal. Az ut, amelyet meg kellett járnia, sok tülekedés!, nagy tórletésl, akarnokoskodásl kívánt. A mai kor liplkus alakja ez a kis ba|uszu, soká iemosolygoll, törhetetlen akaratú ember. A kor szelleme ót kl-vánjs, óket klván|s msgánsk vezérül. Hitlereket, Mussolinikéi. Vezéreket, sklk kiváló egyéniségük révén julnsk pozícióba. Vezéreket, akik maguk Is végigjárták az élet Iskoláját, akik egyetlen alakjai vollak csupán a nagy lórténelemnek.
Soha nem álmodolt perspektívák nyílnak meg ms szok elólt, akik tudják, m" akarnak, tudják, hol kell Ut i„. tani nemzetük sa|gó sebére.
A rádión hetek óts Dmlik be hozzánk a németek lelkesedése. Tanul, részesti leszünk Önkéntelenül nagy nemzeti újjáéledésüknek. Fellelkesít minket Is az őrjöngő tömeg tanaltkus ujjongás. Belénk matkol, magával ragad az ó Örömük, meri látjuk, halljuk, milyen sokt.1, milyen mindent jelent számukra ez a változás, ez az egyeilen ember, akit annylsn vártak. Nem lehet közönyösen hallgatni az utca tomboló zaját. Velük kell Izgulni, velük kell lenni lélekben és örülni kelt ennyi hívó, váró ember reménységének.
És amikor felhangzik önnél mesz-szlról és mégis ijeszló közelségből az a rekedt, bátor hang, Hitler hangja, önkéntelenül tapsra veródlk össze a kezünk és beállunk a láthatatlan lömeg közé, hogy annál közelebbről halljak a történelmi Idó tempót diktáló, furcsa szívverését.
« Ötmt Mtgda
á kereskedő-kongresszusra érkező vendégek fogadtatásának programja
Nagykanizsa, március 17
Az országos kereskedó-kongresz-szus. ami március 26-én és 26-án, a kcllösünnep kél nap|án lesz Nagykanizsán, mind szélesebb hullámokat ver az országos érdeklődésben. A kongresszust sz OMKE közponljs rendezi, a helyi rendezés és házigazda liszté a kanizsai OMKE kezében van. A kanizsai kereskedő-tábor a város támogatásával Igyekszik Is ennek a kitüntető tisztségnek az ország kereskedó-parlamenl|e számára méltó keretek közt megfelelni.
A végleges kerel Így alakult ki: márc. 25-én, szombston délelőtt 11 órakor indul az OMKE-olihonban gyülekező népes fogadó-deputácló a vasútra, a Levente Zenekarral, fellobogózott utcákon. (Az üzletek léi 11-kor zárnak) Két ur egy szíltó-portással az érkezők elé utazik Sióiokig és a vonaton minden delegá-
tus és minden vendég megkapjs a nyomtaton kongresszusi kalauzt, a szoba számával vagy magánháznál levő / lakása elmével, a beosztást, ahol étkezni log, a podgyászokra is felragasztják mindenkinek a szállás-cimét, ugy hogy a vasúton érkezőknek nem lesz gondjuk a csomagjaikkal sem. A pályaudvar I. oszt. váió-termében pirmanens fogadó-Iroda fogja Irányítani az érkezés és eluls-zás forgalmát. Az érkezőket 3 aüló-busz, bér- és msgánaulók tábora fogja beszállítani a vasútról. Akik prlvát-házakbsn kapnak szállási, azok aulókon Indulnak be a városba, minden szállásadói Is felkérnek, hogy vendégeik kslauzolása végeit jelenjenek meg a vasuli fogadtatásnál. A szállásadóknál 3—3 Isgu bizottság várjs sz oda utallakat. A kísérők együtt fognak szombaton ebédelni s vendégekkel, sőt kéri az OMKE, hogy minél löbben vegye-
VAWOSI MOZGÓ
Március 18. és 19. Szombat és vasárnap
BUSTER KEftTOM
a .pléh" arcú ember, a neveltetés nsgymestere legderüsebb vígjátéka
A
Szerelmes szerelő
Pikáns frrneia bohózat, hálószobákon és egyéb bonyodalmakon át a házasság berkeiben.
Fényaa klegáailtó műsor I
Előadások kezdete szombaton 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
nek részt ezeken az ebédeken, mi. állal az érkezők kellemesebben fogják érezni a kanizsai vendéglátás gondosságál. Ebéd ulán a vendégek nsppall világításnál megtekintik a kirakatversenyben résztvevő kirakatokat.
A kongresszus 25-én, szombaton délután fél 3 őrskor kezdődik a városháza dísztermében, a mát közölt programmal. Az ülés ulán megnézik a klrakalokal esll világításnál, azlán összeül a klrskat-zsürl és meghozza dönlését. Ette léi 9-kor s város banketten látja vendégül s kongresszusi kiküldöttekéi, teríték 2-60 pengő.
Vasárnsp reggel 9 őrskor kezdőd-nek a kongresszus blzollságalnak ülései a városháza dlszlermében, tanácstermében és sz OMKE tsnács-kozó-termében. Délután fél három órakor plenáris ülés. — A vendégek s léi 7 órai vonallal ulaznak vissza.
I—* lilWMi ,
I mindenki a helyt kereskedőknél I ás Iparosoknál azeroizo bel I
Qlcaó axln&üx-tegy a „Zalai KOxlöny" Pestre uíaxó oltaaólfflok
Budapeslre utazó olvasóinknak akarunk kedveskedni az alábbi utalvánnyal, amit március folyamán többszőr meg lógnak találni lapunkban.
A -rnaosá-t mindenkinek meg
kell néznie I Hogy a Zalai KOzlOny Pestre utazó olvasói Is megnézhessék, ezt az
UTALVANYt
bocsáltjuk rendelketéaére, melynek beezolgáltatása ellenébea a budapesti BETHLEN-TERI 8ZINPAD JegypénztAra kettő darab 33«/*/»• kai olcsóbb jegyet ad kt Előadások mindennap fél 6 és fél 9 órakor.
Amor profanus
(Regény 1914-böl) 64
Irtai SZABÓ ZSIGMOND
— Tudja, hogy tisztességes leány vagyok, ludja, hogy szerelem, maga is mondta, hogy szeret, hát mi egyebet következtethettem volna mindebből ?
Monostory érezte, hogy nehéz helyzetbe került. Ez a leány vagy igazán nagyon naiv, vagy ami valószínűbb, raffinált nagyvárosi nö, aki nemének minden ravaszságát kitanulta.
- Nézze csak Margit - felelte nyugodtabb hangon — beszéljünk okosan I Igaz, hogy maga megtetszett nekem — és észrevéve a leátty szigorú pillantását, sietve hozzátette — vagy mondjuk inkább, hogy beleszerettem magába. De lássa, ez még nem jelenti tögtön a házasságot. Maga eljött ide, a világ végére és találkozott velem, aki talán szim-patikusabb volt, mint a többi férfi, tisztán csak abból az okból, mert Itt mifelénk nincs valami nagy választék. Ha visszakerül a nagyvárosba, higyje el, hogy el fog felejteni. Még ialán mosolyogni is fog ezen az emlékezésen, hogy egyszer
egy egyszerű vidéki orvos tetszett magának.
Margit testén hideg borzongás futott végig erre a frivol beszédre. Ugy érezte, hogy életének legnagyobb tragédiáját éli meg most. Lekicsinyelve, kigúnyolva érezte élete legelső és legigazibb szerelmét éppen attól a férfiutói, akit imádott. A harag sötét pijja terjedi el arcán és keserű, szemtehányó hangon felkiáltott.
— Tegnap nem igy beszélt mégl Ki az az asszony, aki megtiltotta magának, hogy szeressen?
Monostoryt ostorcsapásként érintette ez a haragos felkiállás. Azt hitte, hogy a leány Solthy grófnéra céloz és haragosan felkiáltott:
— Megtiltom, hogy bárkit is gyanúsítson 1 Tetteimnek magam vagyok az ura I
— Ugy, hát ennyire vagyunk 1 — kiáltott Margit az izgalomtól Idegen csengésű hangon — hiszen cz már fenyegetés I A szerelmes szavaknak gorombaság a vége? Istenem, hát hogyan bánhal igy férfi azzal a leánnyal, akinek tegnap míg a fülébe sultogta, hogy örökké fogja szerelni ?
Monostory lelkében mini egy il-futó vixió éledt meg az a kép, ami-
kor ez a leány először hajtotta lejét vállára. Elérzékenyült erre a gondolatra és a részvét melegebbé tette szavalt.
— Bocsásson meg, Margll — mondla — belátom, hogy igazlalan voltam. Ne vádoljon azzal, hogy eltelejteltein, amit még tegnap a fülébe suttogtam. Talán igaza van magának, hogy a szerelemben nem szabad okoskodni és hogy csak egy megoldás a helyes: az egész éleire való egyesülés. De lál|a, én mégis azok közül való vagyok, akiknek meg kell szokniuk az Ilyen gondo-latot és ba tűnődőm és tépelődöm, ezt még ne vegye szakitásnak.
A leány szoborként állolt és ugy hallgatta, hogy a szempillája sem rezdüli meg. Pedig már tudta, hogy szerelmének halálos Ítéletét hallja, Minlha éveket öregedett volna egykéi perc alatt, szive lassabban vert és testét az öregség gyengesége lankasztolta. Ugy érezte magát, mint a párbajvlvó, aki már tudja, hogy legyőzetett, de ereje utolsó megfeszítésével védekezik. És bár tisztán olvasolt a férfi lelkében és megérlelte legtitkosabb gondolatalt, még egy utolsó klcérlelet tett, hogy visszahódítsa szereiméi Szavaiból már fáradl lemondás hang-ott, mely
sejtlelte, hogy mindent veszít, ha ezt a szerelmet elveszili.
— Miért beszél igy, hiszen tudja, hogy megöl velel Lálja, én nem okoskodtam, amikor megazerettem magát 1 Én hittem, kogy az mind Igaz, amil nekem mond és sziklaszilárdan bizlam abban, hogy megtaláltam azt a férfit, aki megértette és méltányoljs szerelmemet. Hiszen nem voll arra szükségem, hogy férjre vadásszak, mert lemondtam egy nagyon gazdag és nagyon előkelő házasságról csak szért, hogy a szivem sugallatát követhessem. És mosl sz a térti, akiéri az életemet is odasdtsm volna, azt mondja nekem : .Menj és ne közeledj hozzám, mert nekem még gondolkodnom kell azon, hogy Igazán szerellek-e ?" Igen, igen, mikor legelőször szóll hozzám, akkor az Igazság szavát mondta. Csak a szeretőjévé akart tenni de nem a jegyesévé. Az, hogy beleszetettem msgába, sz, hogy egy fényes jíteóröl lemondtam s ma?a kedvéért, az nem számit most. Es ba még el is tudnám hinni, hogy amit tegnap és tegnspelőtl mondolt, Igsz, hál szl hiszi, hogy nem tudok rájönni az okára, hogy miért mond|« az ellenkezőiét?
•;F«\'vt. k»v.)
l9i8rolroiulJ8_
ZALAI KOZLONT
Éle*
,BJ salai dalárdában
Nagykanizsa, március 17
Nagykanizsa, mint daloskerületi
..MMtt. <l4nk flg»eleramtl ki\'é\'\' 1 Miki dalárdák munkásságát. ötven-
rtd« t> P^1" ,I0l«416 " * mk" tartalmas étel, ami a Klskomá-12 PalkOrlxn folyik. A nemrégen Tkuil dalárda márclu. 15 én tobb ",nt máiléltzát terítékes vacsorál rendeiett, melyen Sárközy U|os es-„M magas szárnyalású besiédben (ellette kl a magyar dal hsz.fras \'m a torok Időktől a trlsnoni szo-poTuságlg .Arany István elnök meg-kíszönte a beszédet, ma|d a dalárda Kiolt elő szebbnél-szebb siámokat.
A Klskomároml DalkOt kulturtel-Ksllménye nagy ériéke a vidék da-losélelének. Mosl szereztek be zon-,0Iil máris hatmonlum-vásárláson dolgoznak. A dalosok könyvtára most 411 rendezés alatt. A dalárda kullur-dílutánokat rendez egyéves program alapián. A dalárda ezt az aktivitási Arany Kivin elnöknek köszöni, aki mindent elkövet a dalkör fellendllé-ceért. Megérlő segítője ebben s neme. törekvésben Sillvay Oyuls. a művészlelkű főjegyző. Az elismerést érdemlő dalos-eredmény Kávé János ny. tanító buzgó fáradságának érdeme. A szervezés és adminisztráció nehéz munká|át Vidor Imre dalkörl jegyző fáradstlsn odaadása segili uj és uj eredményekhez.
Agyonlőtte haragosát
Qyór. márolus 17 Ma délben a Lazarét-ulca egyik házában Tamds lslván 33 éves szabósegéd agyonlőne Porilder Ignác 35 éves mészárost. A kél ember ugyanabban a házban lakolt és már régen haragos viszonyban volták egymással. Többször teltlegességre Is kertllt sor közöttük. Tamáa István azzal védekezett, hogy önvédelemből lölle le Pőréidért és a pisztolyt is védekezés céljából vásárolta, mert haragosát mindenre elszánt embernek Ismerte. A szlbósegédet kihallgatása ulán előzetes letartóztatásba helyezték.
Elutasító végzést hozott a bíróság a megtámadott Steiner-végrendelet ügyében
Nagykanizsa, március 17 ismeretes, hogy néhai Stelner Zsigmond végrendeletét Kürschner Ernő, a Salgótarjáni ny. cégvezetője, akit az örökhagyó, mint rokoni, nem vett be testamentumába, megtámadta és annak hatálytalanítását kérte. Dr. Szabady Lőrinc klr. törvényszéki
tanácselnök több tárgyslást tartott ebben az ügyben, sok tanul hallgatóit kl. Ma végül kihirdette ítéletét, amellyel Kürschner keresetét el-ulssllotls. A Nagykanizsán nsgy érdeklődéssel kísért per sorsa ezzel még nem dőlt el végleg, mert Kürschner fellebbezett.
Csáktornyán Ítélkeznek a szerbek által agyonvert letenyel gazda gyilkosai felett
Nagykanizsa, március 17 Jelentette a Zala! Közlöny, hogy 1 lolnárl hatlrában a demarkációs vonalon agyonverve lelálták Bili Vince lelenyel gazdit A vizsgálat kiderítette, hogy a tettesek Slladl Józset és Rtp József, a megszállt
Kotorlban lakó földművesek voltak, akik áldozatukat kapával agyonver-tik. A nagykanizsai bűnügyi halóságok sz ügy diplomáciai kivizsgálását kérték. Ebben s bünügyben a fótárgyslást Csáklomyán lógják megtartani március lolyamán
Cavaszi meglepetéseinkI
Divatos tweed női ruhák p
csinos gallérdlszilissel, színekben
Tweed noppe divatos női szövetruha
crepe de chlne gallérral, Izlises P 7
fasononkban, színekben
80
Áruház
Megkerült a villából ellopott zsákmány
Budapest, márolus 17 Tóth Qéza betörő lakásán mázsányi ezüst evőeszközt találtak. A szökésben levő betörő feleségéi le-tartóztatták. A sok ezüstöt Széchy Kálmán felsögödi villájából rabol ták el.
Férjfogás a kertben
Országosan körözik a Nagykanlsaa, márclua 17 Három héttel ezelőtt megjelent egy ismeretlen cigányasszony az egyik kanizsai uricsaládnál, ahol csak T. Mária cselédleányl találta otthon. A cigányasszony, mluláa rávelle a leányi, hogy vettessen vele kártyái, felajánlotta, hogy rövidesen férfit fog szerezni T. Máriának. Hogy az égi hatalmakat kedvezőre hangol|a ezzel a művelettel kapcsolatban, különféle ruhanemüekel is pinzl csalt kl a hiszékeny leánytól.
Ezután különféle hókuszpókuszokat végzett, ma|d tudtára adla a leánynak, hogy minden ifszaka, pontban éjfélkor igó gyertyával kell kt-rüljárnla a kertel.
Mit meg nem tesz egy leány csakhogy férjhez mehessen? T,
éjiéit gyertyavllágnál
furfangot cigányaiszonyt Mária Is eleinte borzongva, de azért éjszakánklnt szorgalmasan elvégezle gyertyás kOrulJál. s kertben. A ci-gányattzony minden másodnap meglátogatta és mindig ujabb trükkökkel pénzt és ruhanemUeket csalt kl tóti.
Két nappal ezelöll T. Mária azol-gálaladól sz é|léll órákban tértek haza és meglepetten lálták a kertben gyertyával sétáló leányt, aki sirva vallotta be a cigányasszony utasliásslt Asszonya megdöbbenve vette tudomásul, hogy három hét alatt a ravasz cigányssszony minden megtakarított pénzét és összes ruháit klcsa\'la. T. Mária azonnal feljelentést leli a rendőrségen, shol megindították a nyomozást.
A vándor clgányasszonyl körözik.
Nagykanizsa ülnie
Lázas tevékenységgel folyik a munka abban az irányban, hogy az a nagyszabású film, amely Nsgy-kanlzsán a húsvéti napokban készül, minél Impozánsabban, minél tzeb-ben kerüljön kivitelre. A lilmstudló Nagykanizsán működő tisztviselői a \' gyermek-résztvevők beszervezését tuinyomórészben mát befelezték s most következik s felnőttek össze-Iráts.
A lilmstudló rendezője Nagykanizsára étkezett s itt tanulmányozza a filmfelvételes lehelösfgeit Egyelőre megállapította, boky a kivételekre legalkalmasabbnak mutatkozik " városi sétákéit, a lelsólemplom előtti tér, a izlnház-kert és a hőtl szobor környéke. Hogy a felülről történő felvételekel mely pontról eszközük, az ma még nlnct meghatározva, de bizonyára ez a kérdét Ifa legcélszerűbben log megoldatnL
A rendező kl|elentése szerint Nsgykanlzsa !llm|e nemcsak a már beszervezett résztvevők számánál fogvs, de a nagyon slkalmas felvételi terep miatt Is előreláthatólag a legszebben log sikerülni sí fim-stúdió valósággal presztízskérdést álnál abból, hogy a Csonkaorsiig-nak ez a végvára mélló keretben kerálJOn megörökítésre.
Moti folynak a lárgyslások abbtn az irányban, hogy a cserkészek, a leventecsoportok és frontharcosok Jt résztvegyenek a fltmfctvételeken, sőt elhatározott dolog, hogy éppen ezek az alakulatok tog|ák képezni a karhatalmat a tllmleivételeknéi, ahol természetesen távol kell tartani a kíváncsi tömeget
Dr. Krátky polgármester hazaérkezése után kerülnek megbeszélésre a»ok a részletek, amiknek a lelllme-zéae Nagykanizsa vároa neoipontjá-bói klvánatotak, vagy amik a város Jel-legttletséeél hivatva vannak kidomborítani Tes\'ületlleg vesznek rétzi a Ilimen a Szent Ilona Leányklub taglal, akik a filmen it kifejezésre Juttatják e vallásos egyesület tiszteletreméltó ós nemes oéljait.
E hímmel kapcsolatban a rendező egy versenyt is szándékozik tartani azzal a cimmel, hogy .Kl a legjobb fttmarc ?\' Három helybeli ketetke-döcég erre a versenyre három értékes pályadíjat ls tűzött kl- S tettel arra, hogy a verseny-zsűrik presztízse egy kissé már meg van tépázva, a verseny rendesS|e a dijak odaítélését nem bizottságra Mm, hanem ezt a logol a mozi közönségére ruházza A mozi közönsége fogja eldönteni, hogy .kl a leg/obb fllmarc."
A filmfelvételek valószínűleg április hó első napjaiban kezdődnek t igy kilátás van arra, hogy a fllm Nagykanizsán még április havában bemutatásra kerül. Szinte bizonyosra vehető, hogy a felvételek közben lesznek még olyan ujabb gondolatok, amikel a rendező táját Inven-cíó|a szerint, vagy különös érdekességénél lógva a filmbe beleilleszt (—)
Figyelem!
Kérjük sürgősen átvenni, hogy mindenkit kielégíthessünk.
ssss.t .■STBÍ.ÍX
Miltényi Sándor é» Fia tMárttltáza HaavkanUia, FSut 2. fllárothízpaloU)
ZALAI KÖZLÖNY
1»B3. nárdus 18,
A XIQI. orsságos dalosverseny
Ai Országos Magyar Dalosul)■ vehég junlus 24-én é« 25-én Urlja meg Budapeslen a XXIII. országos dalosversenyt. A dalosversenyen [te>l vesz löbbmlnl 500 dalárda; közel 15.000 daloital. A vidéki városokban nem lehel már a nagy tömegek mlalt megtaitanl a versenyeket, éppen ezért a központ! választmány Budapestet jelölte kl a verseny helyén!. A versenyre való )e-lenlkezés Határideje március 25.
A dalosversenynek legkiemeledöbb önnepe leai a parlamen! előtti össz-karl hangverseny, smelyen az öaazes dalosok, 500 tagból álló zenekar és 1000 clgányzenész log részlvennl. A magyar nótának ez az ünnepe sz eddig tartott ehhez hasonló ünnepségekéi, éppen s tömegek részvétele miatt, messze leiül lógja mulnl.
Hogyan
a I pangAs adéaség 800 pangAa wáltAnáT
Nagykanizsa, márotus 17 Peti Islvánné klskanizsal asazony vásárolt liszt lejében 18 pengővel tartozott S. Ferenc listai kanizsai kereskedőnek. S. váltót kért ledeze-tal s azt tovább adta 100 pengőre kUUltva ledezetképen Keimen Rezső kereskedőnek. Nemsokárs S. azzal, kogy ai első válló rossz, azt összetépte, másik váltót kért Petlnétöl, majd ezt ls 100 pengőre kiállítva, Biiyer és Welsi budapesti kereskedőknek sdts ledezelül. Ilyenlormán s 18 pengős tartozás, amelyre Pe-llné rnár 10 pengőt lellzeletl: 200 pengőre dagadt...
A bíróság S. Ferencet csslás vél-s.gében mondolls kl bűnösnek és az enyhítő szakasz alkalmazásával négyhavi fogházra ítélte. Ügyész és vádlott fellebbeztek.
Kapu, csangtf és lépcsőházi kivilágítást *llsn6rz6 rs**Jálrentlai a kanizsai rendőrség
bsgykanlzsa, márotus 17 A kanizsai rendőrség néhány nap óta esténklnl fokozottabb figyelemmel kíséri a belterületen fekvő bérházak kapuinak bezáráséi.
A rendőrök esténklnl 10 őrskor indulnak ellenőrző komijukra éa minden ház kapuját megnézik, hogy zárva van-e és ha nyitva találták, figyelmeztetik a háztulajdonost, hogy esie 10-tól reggel 5-ig zárva kell tartani a kapui. Azt a háztulajdonost, akti másodszor kspnak rajta a kapu nyltvafelejlésén, fellr|ák és eljárás Indul ellene. De eljárás Indul szok ellen a házlulajdonosok ellen is, akik nem vlláglt|ák kl a lépcsőházakat, vagy ha hiányzik a csengő a kapujuk mellől.
Aki a fenti rendelkezések beállását elmulasztja, 100 pengőig terjedhető pénibüutetésael\'sujlható.
pnAL JÓB riportregínye: fi Habsburgok trón nélkül
Amikor Ferenc József háromszor megfordul a. sírjában Ferenc József unokái közül mir egyik J sem Habsburg — Mária Valéria gyer-
mekei hűséget esküdtek a köztársaságnak és lemondottak rangjukról - Rudolf egyetlen gyermeke, kalandos szerelmei után, közös háztartásban ér egy szociáldemokrata tanítóval is mijus elsején magasra tartott karokkal viszi a bécsi Burg előtt a vörös zászlót
copyright
Ferenc józsel gyermekeiben és unokáiban teljesedett be. Halála óla mindössze 17 esztendő teli el, mégis a történelem távlalából lehet megítélni az éleiét annak a Habsburgnak, aki két év tiijján 70 esztendeig Olt a trónon. Az életben kevés öröme volt, a famíliájában talán még ke-\' vesebb... És most, aAikor gyermekei közül más egy sincs |az élők sorában, a krónikái Író — még ha elfogulatlan Is akar maradni — szomorúsággal Állapítja meg, hogy I. Ferenc -József gyermekeinek gyermekei közül a Habsburgok házi törvénye alapján-egyse tekinthető mir Habsburgnak...
Egy fia és három leánya voll a császárnak. A legfiatalabb Zsófia, két éves korában halt meg tragikus körülmények közöli, 1857-ben Budán, A koporsója ott hever a kapucinusok bécsi sírboltjában. Abban a hatalmas teremben, ahol Ferenc József, Erzsébet t> Rudolf várják az örök feltámadást. Szerényen berozsdásodva a sarokban... Az idegen észre sem veszi, Rudolf a mayerllngi tragédia áldozata lett. Negyvennégy esztendóvel ezelőtt, de a titokról még ma sem hullott le a lepel. És ner. ls hull le sohasem. Meghalt Qlzdta is. Lipót bajor herceg felesége, az ő gyermekei már egyébként ls Wittel-sbachok... És másfél esztendővel ezelőtt megtért őseihez a császár legkedvesebb leánya: Márta Valéria. Egyetlen vigasztalója az aggastyánnak élete utolsó esztendeiben. Mária Valéria és a Habsburgok toskanai ágából származó Ferenc Szaiváior gyermekei voltak tulajdonképen a .császár unokái\'. Ók állták kOrül a karácsonyfát a Burgbsn és az 0- ka-
cagásuktól volt hangos az lschll villa.
Mária VaUria egyen** hiván-eágára esküdtek hűséget gyermekei a respublikának
Amikor 1918, november 12-én kikiáltották az osztrák köztársaságot, a nemzetgyűlés törvényt hozolt, az úgynevezett „Habsburg-törvényt" és ebben Ausztria területéről örök időkre száműzte a Habsburg-Lolbarlngial család valamennyi tagját. A törvény kivételi csak azokkal telt, akik letették a "hűségesküt a köz\'átsaságra. Ennek az eskünek a letétele közjogilag egyet jelent a Habsburgok számára a rangjukról való lemondásról. Azokat a Habsburgokat, akik a hűségesküt letették, sem a család tagjai, sem. pedig a legitimista mozgalmak neu tekintik többé Habsburgoknak. Ferenc Szalvátor főherceg, Ferenc József veje és családfa voltak az elsők, akik a hűségesküt tetették. Ünnepélyesen lemondottak rang/ukról és minden /ogukról. A lemondás Mária Valéria egyenes kívánságára történt. A király legfiatalabb. leánya — tültanuk állítása szerint — azzal Indokolta meg ezt az elhatározását, hogy ,az a klvdn-sdgom, hogy ott éljünk tovább, ahol atyám uralkodott és ott haljunk meg, ahol születtünk..." A lemondás óta Ferenc Szalvátor főherceg hivatalosan ,Htrr Franz Salvator Habsburg\' és gyermekei is ezt a nevet kapták.
A lemondással megmentették a vagyonukat és kétségtelen, hogy Ferenc Szalvalor családja ma Ausztria legvagyonosabb földbirtokosai közé tartozik.
Megtarthatták az lschll kastélyt és a hozzá tartozó birtokot, a hatalmas wallsel uradalmat és Persenbeugot,
Hegérkeztek az
angolt magyar és egyéb külföldi
férfi és női tavaszi kabát- és m kosztümszövetek, melyek vétel-
kényszer nélkül megtekinthetők
Klrschner Mór dluotdrutiüzátiDn
Nagykanizsa, FÖ-I, 3»
amely valamikor Oltó főhercegé, IV. Károly atyjáé volt és ugy került Pe. I renc József magánbirtokába, hogy [ Ottó jelentős adósságainak rendezésekor a birtokát átengedte nagybátyjának.
Ferenc Szalvátor maga hol Ischl-ben, hol bécsi palotájában, hol Walleseoen tartózkodik, gyermekű közül: Hubert Szalwjtor, aki Prl. gyes főherceg unoki|át vette feleségül, Persenbeugban gazdálkodik, három iányá és egy fia van, Hedvig gróf Slollberg felesége lett és i tiroli Hallban él, Tivadar Szalvalor, aki egy Waldburg-Zell grófnői vt-zetetl ollárhoz — egy lányuk és egy fiuk van — a wallsel birtokot zeli, Oirtrud és Maria Ellsabetla ugyancsak itt élnek, szintúgy a hu-szonhat esztendős Matild is. Kle-mens Szalvalor két évvel ezelőtt morganatlkus házasságot kötött, le-leségül vette Rességuier Erzsébet grófnőt és akkor Oltótól a .Oraf von Allenburg" nevet kapta, Bécsben él atyja Argentlner-slrassel pilótájában.
Ma erősen hangoztatja a család, hogy a köztársaság kikiáltásakor csak azok mondottak te rangjukról, akik 1918. novemberében nagykorúak voltak, se Ttvadar Szalvalor, se az utána következő három lánj nem restgnáttak és tőlük az osztrü köztársaság azőta sem követelte ai eskü letételét...
A kérdés általában kényes. Boly-galnl egyik irányban sem merik. Elvégre mégis csak Ferenc József unokáiról van szó... De bizonyos az, hogy Zita se Lequlelioban, se pedig Steenockerzeelben Ferenc Szalvalor családjának egyellen tagját sem fogadia eddig...
A „vörös Elizabet" Hetinek regénye
Ellsabeth Maria, Rudoll és a belga Stefánia egyetlen leánya hst esztendős volt akkor, amikor apja véres hulláját a Baden melletti Mayer-llnból fekete lepellel bevont gyász-kocsin az éj sötétjében bevitték. Bécsbe. Apja szertelen temperamentuma és a Kóburgok vére lobogoli ereiben. Mint az udvar dédelgeted kedvence nőit fel. Az anyja aztán férhez ment Lőnyay grófhoz és Elt-sabelh nem tudott parancsolni a vérének. Szerelmi regényeiről pletykák szálltak a schönbrunnl parkban és Ferenc Józsefnek sok gondol okozott. Mindenki fellélegzett, amikor férjhez meni Wlndtschgrdtz Ottó herceghez. Ez a házasság császári parancsra jött létre. A fiatal Wlndls-chgratz gyönyörű ember volt: Ellsabeth meglátta egyszer egy udvari bálqq és három, nappal később s hercjg császári audiencián parancsot kapott, hogy — azonnal kérje meg a főhercegnő kezét. A házasság nem volt boldog, három fiúnak és egy lánynak adott Elisabelh életet -és a házastársak, amikor mir na-g/fin haijgosjVűU a pletyka, elváltak, tgymástói Gyermekei közül egy
18.
Km él az anyja oldalán, a huszonnégy esztendős Stefánia nemrég ment férjhez egy bajor grófhoz.
Hoaizu stációk éa regényes szerelmek után most egy Petinek nevű szocialista tanítóval él közös háztartástan Stefánia főhercegnő, a király egyetlen fiának egyetlen leánya. Ez a Pelznek Wlener-Neudorfban volt tanító ét Modllngben lakott. Vezetője a mödllngl „Arbelierhelm"-nek. Szociáldemokrata tartománygyolést képviselő Alsóausztriában. Az Ötven esztendőt, magas növésű, világos szőke hajú Elisabeth és Pelznek nincsenek megesküdve, mert Petz-nelmek felesége van. Felesége, aki a lelki fájdalmak hatáaa alatt ma elborult elmével az elmegyógyintézet lakója és akitól Petznek nem lud elválni. Együtt élnek a hercegnő béctl palotájában és a király unokája meggyőződéses szociáldemokrata lett. Május elsején, amikor a bécsi munkásság kenyeret, munkát és Jogot kövelelve felvonul a Habsburgok rezidenciájában, Elisabeth Marta, Radolf leánya viszi magasra tartolt kezeivel a proletárok vörös zászlaját a bécsi Burg előtt...
A béctlek ilyenkor azt mondják, hogy .Ferenc József most fordul meg háromszor a alrjában..."
zalai közlöny
»* osztrák kormány felmentésit kBveteli ■ szSvetségi tanáoa
Egy fíwérosl tlsztvlsaia titokzatos Öngyilkossága
Ma délután az Alsóerdősor 12. számú ház harmadik emeletéről az udvarra vetette magát ét tzörnyel-halt Flschtr Béla 62 évet lővárotl tisztviselő, az egyik vásárcsarnok főtisztje. Búcsúlevelei hagyott bátra, amelyben a család szerint nagyloku idegességével magyarázza öngyilkosságát. Minthogy a buciulevelet a család nem volt hajlandó a rendőrségnek kiadni, nyomozás Indult meg, meri olyan fellevétek merüllek fel, melyek tzerlnl nemcsak Idegesség áll az öngyilkosság hálterében
(Ájszakai letefon/elentés) a követségi Isnács délután ülésl tartott, melyen a szociáldemokraták azt Indítványozták, hogy a szövetségi tanács követelje a kormány felmenté-
sét. Az Indítvány! elfogadták. Mivel a szövetségi tanács nincs felruházva törvényhozói jogkörrel, ez az elfogadóit1 Indítvány nem rendelkezik Jogerővel.
NAPI HÍREK
Nagykanizsa, március 17 ll|u Überpacker István 37 éves diőskáli gazdaember megunva a gazdaságot, a biztosítási pályára lépett és a községekben Ogynököskö-döll. Legutóbb a Magyar—Hollandi nagykanizsai fiókjától kapott Ügynöki megbízást Eleinte ment valahogyan a dolog és semmi kifogás nem volt, azonban egy napon Bandcr Rezső titkár, as Intézet nagykanizsai vezetője olyan jelenségeket vett észre, amelyek gyanút kellettek. — Több levelet is kapóit, amelyben visszaküldték a kötvényt azzal, hogy ők nem kötöttek biztosítást. Kiderült
Emlékeztető
Márc. 18. Előadás az OMKE-ban
9 órakor (Barbarlti Lajos). Márc. 19. Liceális előadás 6 órakor a vároaházán (dr. Oéber Ödön).
— Ízt. hitközség közgyüléte.
— Szent Ilona Lednyklub böjti etlje fél 7-kor.
—■ Hazafiaa ünnepély 4 órakor az Olvasókörben Kltkanizsán. Márc. 20. VetlIeltkíRes liceális elő-dás a színházban 6 órakor (Noll József).
Márc. 21. Polgári Egylet rendkívüli közgyűlése 6 órakor.
— Böjti konferencia a fehérlerem-ben 6 órakor (dr. Kerkay József)
Márc. 22. Siklós Albert előadása a
zeneiskolában 9 órakor. Márc. 25. Ipartestület közgyűlése 10 Örskor.
Márc. 25-28. Országos OMKE-
kongresszus Nagykanizsán. Márc. 26. Zenei iTceálls matiné fél
12 órakor (Vannay János). Márc. 28. Böjti konferencia a fehér-teremben 6 órakor (Pehm József) Apr. 3. A zeneiskolai tanárainak
Btahms-hangversenye 9 órakor. Apr. 3, 5, 9 Az Izr. LednyegyUI
gyermekelőadtsa a színházban. Apr. 4. Bojtl konferencia a fehér teremben 6-kor (P. Rónai Oyörgy),
Két és fét évi fegyházat kapott a csaló biztosítási ügynök
hogy Oberpacker hamis neveket jelenteti be és ezekre felvelle a jutalékát. 17 esetet vizsgált U és 4 esetben vállóhamlsliásra is rájött A történlek után Bsnder msgához citálta a hűtlen sáfárt, aki mindent bevallott előtte.
ilyen előzmények után került ma délelőtt a büntetőbíróság elé ifjabb Oberpacker látván, akt a bíróság elólt Is mindent bevallott, ugy hogy 21 rendbeli magánokirathamlsllás és 1 rendbeli csslás miatt két és fél évi fegyházra lléllék. A bíróság azonnal ál Is adta a klr. ügyészségnek a büntetés végrehsjlása végeit.
Ui a m eooaxdagodda&ox!
Siessen és vegyen oszlálysorsjegyet
iff. HirscQler HlKsa
oaxíályaora/egy töeláruallónál. FO-zzí
Kisorsolásra kerül slOOO.OOO pengő. I. oaxí. fiuxdaa dprllls 7. éa 10-én.
Sor a/egyek dra :
Egész 2-4 P, fél 12 P, negyed 6 P, nyolcad 3 P.
Husz díjjal pályázatot hirdet rejtvényekre a „Zalai Közlöny"
A .Zalai Közlöny\' uj pályázatot hirdet Ezúttal az olvasónak magának kell megfejtésre váró kérdéseket feladnia.
A szellemi sport a keresztrejtvényekkel lendült fel plr évvel ezelölt t mlg mellette tok kisebb nagyobb azórskozásl divat-cikk a yo-yo párhetes sorsára Jutott, addig a szellemi torna híveinek száma napról-napra több. Uj rejtvény-újságok Jelennek meg egymás után, a lapok rovatai kifogyhatatlanok az elmésnél elmésebb rejtvényekből.
A .Zalai Közlöny\' eddigi rejtvény-pályázatai Is a legnagyobb népszerűségnek örvendtek. Ez adta a gondolatot, hogy most azoknak Is nyujt-sunk egy pályázatot, akik szívesebben foglalkoznak rejtvények fsbtlká-lásával, mint azok megfejtésével. -Ezért mostsnl feladatunk a következő:
Tessék rejtvényeket készíteni. Lehet találós kérdés, keretzlrejtvény, betürejlvény, képrejtvény, tzámlanl,
általában kinek-kinek a fantáziája szerint, bármlléle rejtvény, csak öt lelet \'egyen.
Haláridő március 29.
A pályázatok mellett közölni kell azok megfejtéséi, a rejtvény készítőiének nevét és elmét.
Husz legsikerüllebb rejtvényt fogunk díjazni s azokat — készítőjük nevéve! — amennyiben nyomdailag Is kivitelezhetők, közölni ls fogjuk ujabb pályázatok keretében. Az érdemes rejtvényeket a nemdi|azollak közül It kl fogjuk válogatni közlét végeit, természetesen minden esetben beküldőjük nevével.
I. dlj: egy karkötő óra.
II. dij: a Schülz-cíg dl|a.
III. dlj: egy thermos (Szabó Antal üzletéből).
IV. dlj: Noll József egy rézmet liete.
V. dlj: egy oisjfeslmény.
VI. dij: egy doboz levélpapír.
VII—VIII. dlj: a .Zalai Közlöny
negyedév! előfizetési dija.
IX—X dij: egy-egy doboz névjegy.
XI-XX. dij: egy-egy könyv.
Átment a köztudatba,
Utalsz Nővérek női divat.zalon|ában
&"ekTleTd"*bb, l^\'^nól kabátok, kosztümök, estélyi
C <11 UI I A mai gazdasági vi-ionvoknak
készllményű f Ulől vezelnek ! megfelelő olc*? árakl
készítmény ^ mkli,.utat 34. Postapslotával szemen.
napirend
Márultaas 18, szombat
Római kstollkas: Sándor. Protestáns 1 Sándor. Izr.: Adar bó 20.
Váróit múzeum éa KoorvUr rjjltra csütörtökön (. rnllHI> délelílt 10-tól
\'^áyótyssertáft illett ssotgáM s Mttap-bsní s Márts-gyógyszert! KiráW-utea 40. ii M ■ itsksnlzul gyógyszertár.
QóitBrdó nyitva reggel í órától aste 8 óráig (béitó, szerda, péntek dálatáu, kedden egész nap nóknak).
— (Nagykanizsa védsientjének ünnepe) Vasámsp 011 a kathollkus egyház Szent Józsefnek, Ntgyka-nlzaa várót ét a plébánia timplom védőszentjének ünnepét, a hagyományos egyházi pompával. A plébánia templomban az isienlltztele-tek torrendje: az ünnepitzenlmitét P. Molnár Arkangyal plébánot celebrálja, szentbeszédet P. Mlholcsek Miklós Ferencet-lel kéu mond. Va-tátnap van a uokásos Szent József napi buctu It a plébánia templomban.
— (Herceg Feitetlcs Tatzllő meggyógyult) Hírt adtunk arról, hogy hg. Festetics Tatailó Béctbeu megbetegedett ét állapota aggodalomra adott okot Ketzthelyről vett értesülés szerint a 84 éves hercsg tüdőgyulladásából tel|esen (elépült és jó egészségnek örvend.
— (Áthelyezés) A lőlspán dr. Búzás Béla Ib. főszolgabírót április 1 -ével a nagykanizsai főtzolgablró-tágtól a zalaegerszegi főszolgabiró-sághoz helyezte át, ahonnan 3 évvel ezelőtt került Nagykanizsára. Helyelte UJfaiussy István szolgabíró kerül Egerszegröl a kaulzaai fötzol-gabiróaágra.
— (Hazafiaa Bnnep lesz Kls-kanlzsán) Az Irodalmi és Művészeti Kör vasárnap d. u. 4 órakor a klskanizssi Olvasókölben márc. 15-lkl ünnepségei rendez. Az ünnepi beszédei dr. Szabó Zsigmond főorvos, a Kör társelnöke mondja. Szaval Bolf József és Nagy Lsjos, leventék, énekel a Levente Dalkör. Belépődíj nincs.
— (Kath. hitközségi adózók figyelmébe) A nagykanizsai róm. kath. Szent József Egyházközség felhívja mindazokat, akik az adóklvelő-blzoltság javaslatára észrevételeket, fellebbezéseket adlak be, a tanácsnok reájuk vonatkozó határozatát az egyházközség Irodájában a hlvalot órák alalt megtekinthetik és a tanács hl-tározatára a mai naptól számított 15 nap alalt az -jyhárkOzség ulján az egyházmegyei főhatósághoz Intézendő fellebbezéssel élhetnek.
Két liceális előadás tesz ezen s héten Nagykanizsán. As egyiket 19-én, vasámsp tart|a dr. Oéber Ödön klskomároml körorvos a Koch-badllusról, — • másikat 20 án. béilön 6 órakor ■ moziban Noll Józaef gimnáziumi tinár, vetített képekkel, az ókori művészeiről. Belépődíj nincs.
ZALAI KÖZLÖNY
1813 mfedjU 18.
Ma: OMKE-elfiadAs
htWIi; A.l^.,, vaiácclkk aljai
A nagykanizsai OMKE előadás lorozalában ma, szombaton este órai kezdettel Barbarlts L«|oa, .Zalai Közlöny" felelöa szerkesztője tart luk vidám színfolttal összeál Illőit előadást arról, hogy hogyan készül egy vezércikk.
- (Március 15. Pacsán) Az egész község együtt ünnepelt már. dus 15-én. Az Iskola díszterme zsúfolásig megleli mise ulán. A műsor nem kevesebb, mint 23 pontból állt. Ebből 14 voll szavalat. Az Igen hatásos ünnepi beszédet Oombos Károly lanltó mondla. Énekelt a Pacsal Dalkör és a gyermekkar. — Az Ipa. roskörben Kovács Imre plébános megnyílója ulán landl Ferenc igazgató volt az ünnepi szónok. Itt Is a Pacsal Dalkör énekeli Oombos karnagy vezetésével.
ItMt székeiéiben szenvedői, akiknek az agyvérlódulás, a fej. fájás és szlvrt-\'.igás, az emészlésl zavarok és kt:brlsen a végbélbajok teszik az éiel..r\' nehézré, Ig.anak reggel és este egy negyrd pohár természetes „Fente féllel" keserű-vizet. Klinikai vezető orvosok Igazolják, hogy a terese (ózsef viz műtétek eióbl és u ánl időszakok-ban Is ;iagyértéku hashajtónak bizonyul. A Ferenc lóxset keserüvi gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
— (A Bankegyesfiletl 25 pen göt adományozott sz Irodalmi és Művészeti Körnek, amiért ezúton mond köszönetet az Elnökség.
Szobákat keres az OMKE
A nagykanizsai OMKE kér mindenkit, akinek a márc. 25., 26-ikl kereskedő-kongresszus két napjara nélkülözhető szobája van a vendé-get elhelyezésére, szlvesked|ék azt sürgősen be|elentenl Weu Pál tllkár-nár (Neu és Klein cég).
líölárJs A aacvkaatxasl mstenmiaalal m«u Itayeis lelentésaki Csütörtökön a Mmér téklet: Reisel 7 érékor +2 2, délután 2 arakor +14 8. este S Órakor +7-8.
PtlMzrt: Egész napon át UszU égboltozat.
SMrdnv: Reggel és délben déli szil, este délkeleU szél.
tÉluaKal itoMHUMiti * ■•SuraU-■ lal Itatásai JalMti Mta IDSraksri aur.g Mi várható blukk I.1M-eSaésaal.
0)11_
ia aak pánit takarít meg, Ka
nyomtatvány szükségletét éa bBnyweit » lapunk
nyomdájában, Ffi-ut S. alatt rendeli meg.
Munkái-lázadás Díszeiben
Tapolca, márclua 17
A dlszeli bazallbánya szüneteltelése miall elégedetlen munkások közül harmincan ittas állapotban megtámadták a közbirtokosság három tag|át: Plmper Ferencet, Szabó Oyulát és Bakos Oyulál, akiket véresre vertek. Plmper védekezésből revolverével megsebezte az egyik támadói, Samu Józsefet. A részeg munkások beverték Horváth Károly közbirtokossági elnök házának ablakait Is. A csendőrség 26 rendbontót vett őrizetbe.
— (A Kath. Férfiliga) ma esti összejövetele az előadó betegsége miatt elmarad,
— (OMKE taggyDIés) lesz vasárnap délután 5 órakor az OMKE helyiségében.
— Köztisztviselők részére rendkívül előnyös bútorvásárlás! alkalom. Modern berendezések, tökéle-les jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók — Kopstetn bútoráruházban, Horthy Miklós-ut 4.
— (Tojásgránátok a kertben) Szabó Józef barakki lakos kerl|ében eásva, a foganatosított házkutatás során négy lojásgránátot, töltényeket és egy rossz revolvert találtak. A gránátok közül három töltve volt. A rendőrségen Szabó azzal védekezett, hogy a háborúban tisztiszolga volt és Illókban vette el a most megtalált dolgokat emlékül a gazdájától. Megindult ellene az eljárás.
— (Március 15. Zalaszentml-hályon) A zalaszenlmihályt Iparoskör szépen sikerült hszafias ünnepe! rendezett saját otthonában. Fekete Zsigmond ünnepi beszéde, szavalatok, dialóg és karének-számok voltak mü<oron. A rendezés érdeme Karajlath Józsefé.
— (A 48-as szoborra) a Dunán-tult Gazdasági Szeszgyárosok r.-t. 50 pengőt adományozott. A Szeszgyár nemes áldozatkészsége, mini minden közérdekű akcióban, III Is példamulató módon nyilvánult meg.
- („Balatonfenyves felsO megálló") néven a Máv ujabb megállót létesített a kb. 4 kilométeres Ba-latonfenyves nyaralótelep fürdöven-dégei kényelmére. A 102. számú őrháznál korábban létesített megálló s Széplak nevet kapla. /
A .1.. atltirs cimmol közli a Nyit legújabb szAma Nagy Károly Izgalmas. erdekíeazltö regényét, mely a nemzetközi kémhálózat bonyolult szövevényébe enged bepillantást. Az érdekes kis regény Ara 10 fillér, kapható minden trafikban.
SPORTÉLET
A kaposvári alosztály minden
csapata bajnoki mérkőzést játszik vasárnap Nagykanizsán NTE—Zrinyl
/ Nagykanizsa, márolua 17
A kaposvári aloaztály legérdekesebb mérkőzése Nagykanizsán kerül lebonyolításra. Helyi derbi színhelye lesz vasárnap a Zrinyl p\'lya. A két helyi csapat egymás ellen Játszotta ki eddig Igazi formáját és azért izgalmas szép sportot eredményezett mindig a két nagykanizsai csapat találkozása. Bajnoki mérkőzés keretében csak egyszer találkoztak az ősszel, amikor Is sz NTE nehéz küzdelem ulán győzött. — A mérkőzés Iráni sportkörükben élénk érdeklődés nyilvánul meg, annál is inkább, mert az NTE első tavaszi bajnoki mérkőzéséi játsza Nagykanizsán.
A mérkőzést Kiémann bíró vezeti.
Dombóváron a KPAC nehéz ellenfélre talál. Döntetlen eredmény valószínű.
Kaposvárott a Turul ellen Simontornya csapata Játszik.
Barcson a KRSC és
Szigetváron a Ncgyaládi TSE látszik a bijnoki pontokért.
Döntött ■ kerület a KRSC meccs ügyében
A március 5-én elmaradt NTE— KRSC meccs ügyében a keddi intéző bizottsági ülésen döntöttek. A mérkőzés kél poncét 0:0 gólaránnyal az NTE javára Írták és kötelezlék a KRSC I, hogy az NTE javára a számlákkal igazolt éa 39 pengő 53 fillért kitevő rendezési költségeket 14 napon belül a játékjog felfüggesztésének terhe mellett térítse meg.
Indokolás: A KRSC nem Jelent-meg a mérkőzés színhelyén a kitűzött Időre s minthogy az utazáshoz nem halóságllag megállapított menetrendszerű aulóbusz|áraloi, Illetve vonalot vett Igénybe, a bekövetkezett autóbalesetre nem leheteti figyelemmel a bizottság.
■agykasslzealak találkozóhely* ar
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmassioisky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Taleton: (Interurbán)
202—43, 294—34. — SttrgOnycwi: HOTEL1ST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hldegvneleg viz, lift, teljfytu szobák. Teljes komfort. A szállodában/étterem. kávébteés anterlcan bar
ZlrioU zárlat
Páris 20341«, London 17(0"*, Newyork 91500, Brdeeal 72 15, Milano 2&6T/1 Madrid 43 65, Amsterdam 208 42\'h, Berlin 12310. Wien 7 2 83 Szófia 3-70, Prága 1537, Varad 5800, Budapest --, Belgrád TOO, Bukarest 308
íeraéiytízide
Busa Ussav. Vftos I4\'80 1490, T7-es
1000-1530, 78-as 1520-10 45, 7Staa I5-40-I580, 80-as IBS5—1980. dunán-tull 76-os 1415—1420,77-es 1430-I4 40, 78-as 14 45-1455, 7»-«a 14-65-I4/5, 80-as 1480-1480, rozs 7\'75—785, lak. árpa &-70 —lóOO, sab MÖ-V10, tsn-ieri 0-Ü5—7U5, korpa 630 - 630,
i IsszsU Kuk ierlsa-árfolyanal
valutAk
Angol I. 1975-2015 Mtalr. 79-16-79-74 Csáb k. 16-91-17 01 Dánk. 87ttW»80 Dinár nasoa Dollár 57050-573-50 Pranda 1.22-30-22*50 Holl. 231 10-23250 Zloty 64\'2tWM40 La! 3" 40-3-44
Lava 3«M26 Ura 2WW020 Márka IWTO-IJftíO Norré$10r00-102-00 PasaU -•—-•-
Schllt. ---•-
Svájcit. 110 70-111-40 Iv«dk.l04 30-105-30
Wien ctaarlng árfolyama t 80.454.
Sartéiváiár
Palhajtás 541, aladatlan 281 - Els«-randd 098-100. szedett 103-108, sze datt közép 0H8-1-0Ü. könnyO OVO -094. 1-aö rendtl öreg OSO W2, It-od rendo öreg 0-84-086, angol sOldó 1. 1-00-106, szalonna nagyban I38—1-35, talr 148 -155, hus 1-20 140, lálsertás 126-136.
DEVIZÁK árust. Ml -50-232 50 Balarád 800-8-40 Barlln 130-80-13660 Brtlasel 7920-79-74 Bukazeat 3-41-3-43 Kopenb. 88-00 89í 0 London 19-78-1992
Madrid ----
Milano 3000-3018 Newy. Ö71ÖÖ-57400 Oszló 101-20-10200 Párls 2233-2217 Prága IM3-17-0I Szólta 4-00+27 Stockb.104 50-105 30 Varsó 64-30 6470
Wien -----
Zürich 11080-111-40
Kiadja a taptulajdonoa Közgazdasági Rt. Qutsnbarg fcyomrla 4a Dálzslal LapkladD Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám.
Fagymentes napokon permetezze
gyümölcsfáit!
Dendrin
Enda
■eo-Dendrin
(gyümölcsfa karbollneum)
Solbár
(kénbárium készítmény)
Almola Pomrrn
(gyQmöicafakátrány)
Amonil
Sutfarol
(kénkéazltmény)
Dltóviasz Hornyáényv
Beszerezhető:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédelmi szerek Kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellett)
intáfTFDFrÉSEK
0*»o- ás poreallánársk nagy vá-sztékMn Stemnél, Városházpslola. Teli\'
lasztékl Ion 196.
Kápkarvtaaáaak, cipők, gyermekkocsik stb. •>«■>•> lauállltott árban kaphatok. Arra.Ik, Ba«ár-iaS«ar.
lr*Jafgl alMlá lapunk kladéblvata-
Klmé* Bagolal sor 15. sz. alatt kisebb szoba-konyha mellékhelyiséggel 12 pengéért április l-re. j 921
KW«ak<|émt« elegánsan butoroiol! szoba fflrdéazoba haaználattal kl.dé Cián/l 1-ászló-u. 8. \'<
Nyomatot! a laatalajrkinos Közgazdssá«i R.-T. Ortenber, Nyomd\'a éa Détzatal Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájálin h.g i.n^riFjelOs üzW^Su, Zalai Károly.)
73. évfolyam 64. «zám
Nagykanizsa, 1939. márclua 19, vasárnap
Ara 10 hllér
ZALAI KÖZLÖNY
SseikesalMg és klsdébtvatal i réel b. ulm. Megjelenik minden refgct, WU6 kivételével
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
tuöttieléil áii: egy béta I pengé SO ttiu Sieiktsaléaégl <1 kladéhlvalall teleion: 7S. ■
A sétáló akták
(bt) .Szüntessék meg a hivatalok ban az aklák sétállatásáf — követelte a képviselőház minapi ülésének egyik szónoka a közig.zgatás egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslat csendes vitájában.
Ebben a kívánságba:\' egy a felszólalóval az ország minden rendű és rangú polgára, akinek csak dolga akad néhanapján a hivatali bürokrácia útvesztőiben. De ugyanezt köveleli az ország százféle hivataá ban dolgozó tisztviselők azélea rétegeinek érdeke is. A tisztviselő hányszor tudná szive szerint öt perc al.tt elintézni valamely ügyesbajos polgártársa dolgát, ha a mindenható szabályzatok legfőbb princípiuma nem sz lenne, hogy a leg gyszcrübb köz-Igazga\'ási ügyet is lehetőleg bonyolultan kell elintézni. Ezzel nemcsak túlterhelik munkával s legtöbb helyen amúgy is leépített létszámmal dolgozó hlvalaloka\', hanem a széles közönség körében mes erségesen táplálják a közpályán munkálkodó tisztviselővel szemben sok helyen amúgy sem túlságosan barátságos hangú latot. Pedig a tisztviselő egyik leg-áldozalosabb kereszthordozója a trianoni kálváriának. A ftx-flzetés néhai boldog biztonságából száműzve, a B-lislákon, kényszernyugdijazásokon, a llszlviselő bőrére folytatott, meg-lehelősen egyoldalú állami takarékossági programon bukdácsol, vergődik, tor és vérzik a magyar liszt-viselő. Minek a helyzetét azzal Is nehezíteni, hogy az élet mai tempójával nem számoló paragrafus-gépe-zetben közömbös akta-paternosterré degradálja őket tabuként tisztelt, ósdi előírások bürokratikus öröksége?
A sétáló aklák világától valósággal fél ma már az ember. Fél bekopogtatni ügyes-bajos dolgával a hivatalba, amelynek pedig éppen az volna a célja és rendeltetése, hogy könnyebbé, gyorsabbá, simábbá tegye a közület minden tagja számára mindama ügyelnek lebonyolítását, amiket csak a közösség által c célra létesített és fenntartóit szervek intézhetnék el.
Nemrégiben egy antennát kellelt felszerelni Kanizsán. Az antenna egyik végét a szomszéd ház tűzfalán álló kéményhez kellett volna erősíteni. Igen ám, de a szomszéd ház kincstári épület, gondviselője a város. Hivatalba be, hivatalból kl: — a végén kérvényt kellett Imi. Egy szöget sem kelleti ugyan beleverni a kincstári épület falába, nem kellett anlenna-rud, semmi, csak a kéményre kellett hurkolni egy darab ártatlan drótot. Ezt azonban szóbelileg nem lehet elintézni. Akla kell. Az akta bekerül az iktató hivatalba. Onnét a polgármesterhez. Onnét kiosztódik a referensnek. A referens nem illetékes, meri az épület a kincstáré. Az akla vándorúira kel. Eljut egy másik referenshez. Közben már kezd az akla gyarapodni, elöadóivek, feljegyzések, utasítások slb. Természe-lesen mindehhez idő is kell. Az an-
Aktuális kérdések és ]6vó tervek a kormányzó elnökletével tartott minisztertanácson
Budapest, márelus 18
Horthy Miklós kormányzó elnök-leiével a mai napon s királyi várban minisztertanács Olt Össze, hogy megbeszélje az aktuális kérdéseket és a JSvi terveket. A tanácskozás 11 őrskor kezdődött a kormányzó be vezető szavaival. A felfalt kérdésekre a kormány tagjai megtették elvi és
részleteket felölelő előterjesztéseiket. Szóbakerüllek az általános politikai kérdéseken kívül kölcsönösen a racionalizálási, szociális, népegészségügyi, nemzetnevelési, gazdaságpolitikai, külkereskedelmi és közlekedésügyi problémák. Az utóbblskst részleteiben ls megtárgyalták A tanácskozás fél 2 őrskor éri véget.
Nagy pompával fogadták HacDonaldot Rómában
Gánua, március 18 MacDonald angol miniszterelnök Sir John Simon külügyminiszter és kíséretük délelőtt háromnegyed II órakor érkezett meg Oénuába, ahol a pályaudvaron Balbo mlulsztcr és s hatóságok kiküldöttel ünnepélyesen fogadták sz angol államférfiakat, akik 11 óra 23 perckor tovább ulszlak a Bslbo áltsl vezetett há-rommoloros repülőgépen Rómába. Az angol vendégek gépét repülóllol-tllla kísérte, amelynek egyik gépén a külföldi újságírók foglsIUk helyet.
Réma. márelus 18 MacDonald és Sir John Simon déli 1 óra 21 perckor repülőgépen Ideérkezlek. Fogsdásukra sz . ostiai légi kikötőben megjelent Mussolini miniszterelnök vezetésével s kormánynak majdnem valamennyi tagjs. A repülőgépen s két miniszteren kívül helyet foglsll Mlss Isbell
MacDonald, s miniszterelnök leánya Is. A géppel együtt érkezeit meg a Ouidonl nevű hat motoros óriási repülőgép, amely a miniszterekkel érkező 40 ujságlril hozta.
A két gép mögött a légügyi minisztériumból kivezényelt repülőraj következett. A miniszterelnököt Mussolini üdvözölte, ma|d gépkocsiba szállva, a lőmeg üdvrivalgása közben elindult Róma felé ahol az angol nagykövetségre hajtattak.
Kánya Kálmán Rámában . r> Róma, mázotiu 18
Kánya Kálmán magyar külügyminiszter ma látogatásokat fogadott a kövelségen. A külügyminiszter délulán a pápát és Slncero bibornokot látogatta meg.
(6/iudcat rdM/tkiMtl a aatMrsié. Stal tsttssllslasll ssts lOiraka.i MS vérhalé kluhb latHS.
•SaéMal.

tenna türelmesen vár. Végül kiderül, hogy a dolog nem is olyan egy-szeiü, mint amilyennek látszik. Megindulnak a tárgyalások az Illető kincstári épületben elhelyezett hivatal főnökével. De hát a helyi halóságokban hiába van meg egyfelől a Jóakarat, hogy rövid uton lehessen rádiója a leendő antenna gazdájának, másfelöl hiába szeretnének maguk is kevesebb tinta- és papir-fecsérléssel végére járni az ilyen apró-cseprő ügyeknek : — a bürokrácia rcndBzere vasmarokkal szorilja őket is.
A szóbanforgó hlvatalfőnök is megtenne mindent, — ha tehetne, De ő nem tehel. Nincs |oga megengedni, hogy a kincstári épület kéménye köré odacsavarinlsanak egy darab drótot. Meri a szabályzatok... Ergó ujabb pár nap múlva az összes iralok, véleményezve, műszakilag előkészítve, közigazgatásilag eladminiszbálva felulaznak Buda-peslre, a minisztériumba. Itt azután belekerülnek az akla-re\'ortába, meg-|árják annak minden utlál, aláírnak, referálnak, pecsételnek, felzet, külzel, feljegyzés, utasítás, íróasztaltól-iró-aszlalhoz, expediálás, a végén újra vonalra ül az akla... az Akta... az AKTA És utazik vissza Kanizsára.
Kanizsán érkezés után u|ra iktalás, kézbesítés, mit tudom én, mi minden. Egy hónap múlva rálekerhetik a szerelók azt az egy szál drólot a
szomszéd lüzfal kéményére.
Igy mozdull meg egy szál ártatlan dróért Kanizsától Budapestig egy egész hatalmas hivatalos apparátus, fogyott vagy husz tisztviselő drága ideje, idege és munkája, fogyott a papír, a linta, az írógépszalag, a posta-átalány. Egy darab drótnak az egyik vége miatt. Aminek még annyi jelentősége sincs a magas kincstár ingatlana szempontjából, mint a dunszlos-spárgának, amin a hajnalka fut az udvaromban a szomszéd bástyájára. Meg különben sem lehetett vitás a dolog, mert hiszen, ha (ól tudom, van valami rendelet, hogy az antennák felszereléséi meg kell engedni. Tehát llt nem voll másról szó, csak ennek a köteles megengedésnek -a formai elintézéséről.
Ez csak egy példa. A hasonló és a sokkal bosszantóbb, sokkal bonyo-lullabb utakon sétálgaló aklák és ügyek napirenden vannak.
De az Isten szerelmére. — szavaljanak odafönn kevesebbet a közigazgatás egyszerűsítéséről és egyszerűen egyszerűsítsék végre I Ment-rék meg azt az ak\'ahegyeir alatt görnyedező tisztviselőt is a közigazgatásnak ezektől a teljesen észszerüllen tortúráitól I Detronizálják végre az akla mindenhalóságát és enged|ék be a gyakoriali életet a lélek nélkül gyártott akta-rengetegek dzsungelelbe 1
| SPITZEB ANTAL |
Megdöbbentő hlr szalsdt evét csütörtökön reggel a városon. Spllzer Antal banktisztviselő\'., a Zalai Köz lOny sportrovatának hosszú éveken át vezetőiét, szerdán éjjel gyomor-vérzéssel bevitték s kórházba. Az éjjel-nappal szakadatlan gondos ápolás hlábs volt: — ms este fél 9 órakor Spltzer Antal, 31 éves korában meghalt. Ahová cssk s hlr sz esti órákban eljutott, mindenütt mélységes gyász lelt úrrá s lelkeken. Egy fiatat élei, s sporl-közélelnek egy áltslánosan Ismert és mlRdenült szeretett vezető|e, egy személyében szeretetreméltó, egyenes, gerinces ember, egy önzetlen és firadsllsn köz-munkás tragikus hirtelenséggel kidőlt s porondról.
Spltzer Antsl neve országos vi-szonylatbsu Is becsűlést és elismerést vtvott ki msgának is s kanizsai sporlnsk. Fis Spltzer Samu volt sormás! malomlulajdonosnsk. Tisztviselője voll a Kálmán-bank-nsk. Emléklapos hadnsgya a 6. honv. gyalogezrednek. Elnöke voll a Nagykanizsai Levente Fulball Szövetségnek, birája s Labdarugó Szövetségnek. Lelke és mozgstója, vezéralakja és névtelen munkáss egy-sránl tudott lenni a sporlnsk, aminek élt teljes és lelkes odaadással.
Temetése hétfőn délulán 3 órakor lesz sz izr. temető hsloltssházából.
Kelemen Krizosztom bencés löapát
Budapest, március 18 Beavatott egyházi forrásból nyert értesülés szerint XI. Plus pápa a Szent Benedek rend egyházmegye főpásztorává és főapátjává, Kelemen Krizosztom eddigi koad|utort nevezte kl. (Az uj főapát keszthelyi, családja ma If olt él.)
10 pang* *» *a a millió pangó mallákbaattaMa
Szombathely, márclua 18 A lövedék! bíróság Welsz Ferenc felsőőri ügynököt zacharln csempé-szésért 10 pengő főbüntetésre és 1.901,202 pengő mellékbűnlelésre ítélte, amelyet 100 pengőnként egy napi logházra lehet átváltoztatni. Nemfizetés esetén tehát Welsz Ferenc 52 évi fogházat kap.
Elbocsátották az erdélyi magyar postamestereket
Bukarest, március 18 A román posta-vezérigazgató azonnali hatállyal elbocaátotta az összes erdélyi msgyar postamestereket. A rendelet kövelkezlében több ezer magyar család válik kenyértelnené.
ZAUU KOZLONV
A vezércikktől a kritikáig
Kedves Segédsierkesitft Ur I
Le kell leplemen) at On főszerkesztőjét. Soha nem gondoltam volna ugyanit, hogy a közérdeket képes alárendelni a uját kii érdekelnek I Képzelje el: kijelentette, hogy a mai nap egyik legértékesebb eseményéről csak pár sorban fog beszámolni, tisztán csak azért, mert az 0 szerénysége nem engedi meg, hogy lapja az 0 .személyével foglalkozzék.
Appetiálok, Segédszerkesztő Ur, az ön lelkiismerelére I Szabad-e a .Zalai Kőzlőny\'-ből kimaradni annak, hogy Barbarlts Lajos főszerkesztőiének szombatestl .Amig egy vezércikk eljut odáig..." dmO előadása a legélvezeteaebb háromnegyed órája volt az utolsó Idők minden kanizsai programos alkalmának.
Egy vezércikk megszületésének hlv történetébe zsonglórős ügyességgel beleappllkálla mindazt, ami a szerkesztőségben reggeltől délig le-jálszódik. Tarka kaleidoszkópon láttuk magunk előtt a redakció minden rémét, s felelte diszkrét előadás ellenére rálsmerlünk a kabinet-ala-kokra. Pompás voll, jellemző voll, eleven volt.
Zsúfolásig teli hása voll az OMKE-nek. A lermek hatalmas és díszes publikuma dübOrgő tapsaal kOazOnle meg az élvezetes előadást, mellyel Barbarila Ls|osunk u|ra rászolgált a Ra|kl alelnök bevezető szavaiban loglali hálára ét köszönetre.
Csempéssze be, Segédszerkesztő Uram, a lapba Barbarlts hálanrögölt, hogy Igenis nagy köszönetet és hálál érdemtl azért az önzetlenségért, mell-el i kanizsai kereskedők ét at OMKE közérdekű ügyelt felkarolja.
Hogy 82 isten élleste érle I
Kedves Segédszerkesztő Urnák őtzlnte híve dr. Kereztg RtiMÖ
A „fekete főzés" csalafintaságai,
veszedelmei, kára és az ellene való meddő küzdelem a zalai hegyekben
Nagykanizsa, március ÍM Sok panasz hangstk el at utóbbi Időkben Nagykanizsán, főként kereskedői körökben a .fekete tőzét" mlalt Az OMKE egyik legulóbbl értekezletén it hevet kifakadások tárgya voll, ugy hogy már ál is írtak ebben at Ogyben at illetékes fórumokhoz. Ml Is hát ez a .lekele főzés"? A zalai sző\'ősgazdák, többnyire éjszaka, a szőlőhegyek re|elt zugaiban Illókban páHnkát IMnek. Valami üstfajla edény minden polgárháznál akad. Nem keH hozié sok: — egy kupak, egy kfllőesfl, pár apró miegyéb és kész a titkos pállnkalőzde. És ha még ctak a maga használatára főzne a polgár I I)i nem ám I A primitív, u. n. fekete fözétböl kikerülő pálinka forgalomba kerül, kárl okoz ai államnak, kárl okos a kereskedelemnek, szesziparnak és
kárl okoz Igen sokszor annak Is, aki megisszs.
Zalában különösképpen elhalalma-sodoll a titkos főzésnek ez a szenvedélye. Hiába llnánc, hiába bttn-lelés, hiába lilalom, — a polgár lőz és dacol minden veszedelemmel. — Igát viszont, hogy elég turfangoa is hozzá
A hanásxltűrt ét a „selíttSk"
Egy-egy főíő-banda 4—7 tagból áll. Egyik éf|el as egyik pincéiében működik az üsl, másik éj|el a másikéban. \\jgy ösozelsrlanak ezek, ahogyan ctak a .tilos" tud szolidárisa* kováuaolnl egy polgár-lársa-ságot. Kellő—három kezeli az hatot, a löbbl lesben áll és or. a kémlánc, amely Igen sokszor von engedély nélküli puskákkal felfegyverkezve, csodálatos ügyességgel tudja pillanatok altit érletltenl a pincében lévőket at éjszakai rajialtlésen kö-
iaaa. 19.
Szebb lesz
Dr. Benedlgné Lang Magda
kozmetikai ! intézetében
Nagykanizsa, Deák-tér 3.
Szépséghibák keseléte, szemölcsök szőrszálak eltávolítása. Dlathermia.
Olcsó bérletrendszer. =
Megérkeztek az
angol, magyar é, egyéb külföldi
férfi és női tavaszi kabát- és „ kosztümszövetek, melyek vétel-
kényszer nélkül megtekinthetők
Kirschner Húr dluaíöruhözőüan
■•gykiniau, FW 3.
zelgő fináncokról. Van olyan község, ahol már olyan bálrak a polgárok, hogy oilhon főznek, a faluban. — Egyszer ctak futja a faluvégi kanász az .egyezményes felel", ami azt jelenít, hogy ftn a finánc a mire a finánc odaér, gondosan el van tüntetve minden nyom.
A fekete-lőzők nagyszerűen megkonstruált szervezetének taglal a .slgéttilk\'-lt. Most ugyanis őstermelő Igazolvánnyal 25 literenként szekerezhet s polgár a borával, hogy el tudja adni. Ezek egy Idő óla sohasem járnsk egyedül, hanem megy velük 2—9, — segíteni. Ezek a segítők pálinkát árulnak, amíg a szemfüles pénzügyőrök le nem leplezik őket. Nem egyszer megesett, hogy a fináncok megállllotlak Ilyen hordóval faluzó kocsit.
— Ml van a hordóban?
— Bor. Tessék megízlelni I
Aszal már szedte Is kl a pógár a
dugói a hordóból. Csakugyan bor volt benne. De csak egy lllerss bádogedényben, ami a hordóba voll Ogyeteo illesztve, a duga&z-lik alá. Maga a hordó pedig — pálinkával volt tele.
A fi üzlet
A tilkos főzök Üstjei temérdek kárt okoznak az államnak. Egy 30—40 literes üsl 24 órai tel|eall-ménye 40-50 liler 50 lokos szesz. A titkos töiö társaság 7—8 fillérjével Összevásárolja az ócska noha-I bort, 2—3 hektó belejön 20 pengö-
Amor profamis
(Regény lOU-ből) Uh
Irtai 8ZABÖ ZSIGMOND
Azért, mert valaki megtiltotta magának, hogy engem szerethessen. Egy asszony, vagy egy másik leány, akinek már korábbi jogai vannak magához I
Margit hangja reszketett a keserűségtől. Egy pillanatig szünetel tartott és Monostory, kinek a szivébe -Tarkóit ez a fájdalmas hang, mintha mentegetőzni akarna, megszólalt:
— Ki mondta ezeket magának? Miért tételez fel rólam ilyeneket. Biztosítom...
De a leány félbeszakította.
— Ne szóljon I Ugy tem hiszek mosl már magának. Az én női érzésem nem csal meg engemet 1 Tudom és hiszem azl, arnil mondok. Magára ráparancsoltak és maga síivesen engedelmeskedik, mert a másikat szereli igazán, engemet meg csak bolondított. Nem blr lemondani az igaziról, ehhez sem ereje, sem akarata nincsen. Én csak egy szegény leány vagyok és mégis le tudlam mondani a maga szerelméért mindarról. ami élelemnek ábrándja volt. Kettőnk közOII én vagyok az eró-
sebblk. Nem haragszom magára, csak gyengének tarlom. Arról, hogy megszerettem, nem lehetek. Ne léi-jen, nem állok uljába és ugy elmegyek, hogy soha többé nem találkozunk.
Monostory szivét az önvád és a szánalom töltötte be. Lelke legmélyében egy hang szólalt meg.
— A te áldozatot ez a leány I Men| és vigasztald meg öt I
Egy lépési lett a leány leié és egy önkéntelen mozdulattal kitárva karjait felindultságtól remegő hangon [elkiáltott:
— Margil I
A leány fagyosan borzongott össze erre a megszólításra, melyből szerelmük emléke csendüli feléje, de aztán tiltó gesztussal emelte fel karját és ezt mondta:
— Nem, ne közeled|ék I Nem akarok magától alamizsnái. Szánalomból ne szeressen engemet I Elég voll már a lealázásból. Hagyjon békében távozni!
Már a nyári éjszaka sölélsége vette őket körül és csak a holdvilág meg a csillagfény világilol\'a meg a kertel. Margit megfordult és elindult a kert kijártja felé.
— Isten velel — mondta fojtott hangon.
Monoslory első érzése az voll, hogy ulána megy, de az\'án állva maradi és ezl gondolla:
— Jobb ez igy I Miérl áltatnám tovább, ha már igy köveikezeit I
Oe azért mégis, mlnlha annak a mámorosan édes pár napnak emlékééri tenné, utána kiáltott:
— Margit, ne menjen igy el I
De a leány előre sieteti. A kertajtónál megállt egy pillanatra, minlha figyelné, hogy nem hallja-e az utána siető lépések neszét. A kertben csend honolt, csak az esti szellő suhoglalla halkan a fékeién sötétlő falombokal,
Margil kebléből fájdalmas sóhaj szakadt \'tel.
— Mindennek végei — gondolla és sietve megindult a keskeny gyalogúton. Monostory pár pillanatig még hallotta egyre távolodó lépteinek halk neszéi, azlán csend leli a nyári éjszakában. És mikor lakásába visszatért, szive egyszerre nehéz leli és ugy érezte, hogy most követte el éleiének legnagyobb igazságtalanságát.
A leány ezala\'l sielve haladt a kertek al|án és a gyors menéstől pihegve ért haia. Még csak kilenc óra körül |lrt az idő, de nővére már lefeküdt. Meggyújtotta a lámpái és I sietve irl meg egy levelel. Sollhy
grófnak szólt és azl irta benne.
.Holnap este a nyolc órai vonattal elutazhatunk. Az állomáson találkozunk",
Azlán magához véve a levelet a templom előtti parkba ment A grófi erdész olt üli egy padon. Már két hete, hogy minden este ilt virrasztott. Margit áladla neki a levelel és visszament lakására.
11.
A nyár nagyon különösen viselkedett ebhen az évben. Mintha mindenáron az őszi akarta volna utánozni hideg, esős napokkal leple meg az emberiségei. Ezen a mai reggelen Is hideg északi szél fujt és valóságos őszi eső permelezett. Monostory fázékonyan burkolózott köpenyébe, ahogy a grófi fogaion a kastélyba kocsizott. Rosszkedvűen tekintett szét az esölől veri ködös tájon, a sáros, tócsás réteken és a csöpögös levelű szőlőkön, ahol a szőlötövek egyenes rendekbe sorakozva ugy lesiettek, mini egy esőben ázó gyalogezred. A Balatonon erős hullámokat szántott a felszél és a viz piszkos, szürke szinű voll, mlnlha iszapot oldtak volna, fel benne.
(Folyt köv.)
IMS. máwlua
ZALAI kOZLONT
Értesítés.
Van szerenoém a t. közönség síives tudomáséra hozni, liogy Naevkanlzsán, Zrbiyl Miklósutca IS. szám alatt
fényező és
kárpitos műhelyt
nyiiottam. Elvállalok minden e szakmába vágó munkát tel|es garanciával,
legolcsóbb árban. Szives pártfogást kér ,o
francstos János
tényes-ö é*-kárpit* mester.
lébe, a tüzelő — hs nem ugy lopják — belekerül 10 pengőiébe. Ez mindössze 30 pengő. Vlszonl a lőréiért kap a polgár, még ha lileren-ként pengőiével házalja Is el, 50 pengői. Eun keres a titkos szesz-főxó 20 pengét, ai dltam pedig ve-stíl 50 pengőt szeszadóban, a város 5 pengőt fogyasztást adőban, a kereskedőnek pedig, akt adótik a szesz utdn, akt adózik az Üzlete ulán, felkophatlk az álla, meri a törvényes keretek közt forgalomba hozoli szeszt nem lehel egy pengőért árulni literenként. A legális szeszipar meg sorvad, mert a feketén főzölt szesz olcsó, szabad/egyesek, bérletesek beutaznak vele messze vidékeket, fel Sopronig, ugy hogy sz országnak ebből a sarkából tönkre lehel tenni az egész szeszipart. Ha pedig valahol rajtaütnek a társaságon, akkor mindig von egy strohmann, akinek senkije-semmije és előre törlénl meg-állapodástsl vállalja, hogy az ő főztje totyog az Ősiben, aztán leölt a büntetést.
A falusi btri, a városi kereskedő é$ horcemároa szerepe a titkol ült kór üt
Munkatársunk megkérdezte Takács Ferenc pénzügyi biztost, a nagykanizsai városi pénzügyőri kerület vezetőiét, hogy mi módon lehetne eredményesebbé tenni az ellenőrzést ?
— A kereskedőknek — voll a válasz — Igazuk van. Roppanlulel-harapózol! a tekele lőzés, különösen Zslábsn. Ml, pénzügyőrök, lehetclle-nsk vagyunk ezzel szemben. Főként Igy decembertől március ele|éig, amikor borlejlés lde|én szezonja van a főzésnek, Kevesen vagyunk, kérem. Ml éJIel-nsppal, életveszedelemben, zimankós téli éjszakákon, gyalog, kocsin, álruhában járjuk a hegyeket, de a falusi nép olyan szervezetten dolgozik ellenünk, hogy legalább 4-5 fináncnak IwHene llyenlá|t kijárni egy-egy útra. Ezzel szemben pl. ott van kerületemben a lekete főzés fészke, a pacaal |iris. Olt a pénzügyőrök létszáma 8, ebből jelenleg 2 boteg. És nem Jobb s helyzet a kautzsai és Kanizsa-kornyéki relációban sem.
— Csendőrségi segilséget nem Ishet igénybevenni?
— Csak ha tetllegeaségre ketülne
— Tehát ml volna a segítség?
— Meg kellene erősíteni s szs-katz létszámát. A kincstárnak Jutalmaznia kellene a nyomravezetőket. Legtöbb helyen senki sem mer feljelentéit lenni, meri a titkos pálinkafőzők felgyújtással fenyegetik, aki ellenük tesz valamit.
| — A községi halóságok? — kérdezem.
— Akárhány helyet tudok, uhol a bitó maga ls főz. Egy helyen a bíróhoz fordultunk Ilyen ügyben és 01 perc múlva már a présházakban is ludták, hogy llnáncok járnak. A biró fia szaladt szét a faluba llgyel-meztelnl a szeszfőző taglalt. A községi elöljáróságok többnyire szabotálnak, ha ilyen ügyben hozzájuk fordulunk.
— Sajnos, — folytatta a pénzügyőri biztos — kereskedők ls wzn-nak, akik titkos szeszfőzők batyuzott portékáját rendszeresen megveszik. Korcsmák ls 4—5 literenként veszik a titkos szeszt és eladják olyan áron, mintha adózlak volna érte. A kereskedelmi és ipari érdekképviseleteknek ezeket a tagjalkai keltene elsősorban megrendszabályozniuk, ha azt ukurják, hogy a lekete főzés ellen
Indított harcuk eredményes legyen. •
Igy áll a lekete lőzés ügye Zslá-ban. Az egyik Iront a falusi kanásztól a dugva v*»*r!ó városi fogyasztóig terjed, a másik fronton az állam áll s maga törvényei erejével. A csatában egyelőre az állam és törvényes hatalma a veszles. tbl)
llairsr ,yért«á»>
„TERTA"
alpaoon eiíaukia
itzr-x

A vádtanács szabadlábra helyezte Freivogel Ferencnét
A Schenker-cég gyanúsított tisztviselőnője öt hónap után elhagyta a togházat
Nagykanizsa, március 111
Épen öl hónap|a, hogy a nagykanizsai Schenkcr-cégnél történt slk-kaszlások gyanúsítottja, Freivogel Ferencné sztll. Ctonlák Mirglt vizsgálati fogságba került. Dr. Mező Ferenc védőügyvéd most újból kérte Frelvogelné szabsdlábrahelyezésél. A
törvényszék vádlanácss szombaton délelOtt Frelvogelné szabadlábrahelyezését rendelte el. Frelvogelné a déli órákban elhagyla a logházsl. Auló vári reá a logház kapu|a előli, amelyen nővérével egyült lakásárs hajtatott. A vádirat az ügyben még e hónapban elkészül.
GS

V>\'

Legjobb minőségben
divatos szabással
olcsó áron
védjeggyel. Árban és minőségben minden külföldi gyártmánnyal felveszi a versenyt Ha Tetta evőeszközt vesz, olcsón |ót vásárol.
Gyártja: Telefongyár R.-T.
Vezérképviselet I
Iharsas éa Téraa
IdáepMt, «r*» kta ».
A llceálls programon ma, vasárnap dr. Qéber Ödön kiskomároml körorvos előadása szerepei a Koch-baclllusról. — Ma van az Irodalmi Kör bazallas ünnepélye Kisksnlzsárf, az Olvasókörben, 4 órakor, szónok dr. Szabó Zsigmond. — Hétfőn 6 órakor a színházban vetltettképes előadási lati Noii Józsel gimnáziumi tsnár az ókori művészetről. Belépődíj nincs.
Szobákat keret az OMKE A nagykanizsai OMKE kér mindenkit, akinek a márc. 26., 26-lkl kereskedő-kongresszus két nsp|ata nélkülözhető szobája van a vendégek elhelyezésére, szlvesked|ék ut sürgősen be|elenlenl Neu Pál lllkár-nát (Neu és Klein cég).
Megjárta az öreg katona
Nagykanizsa, március 11 Tóth Józsel 60 éves nagykanizsai kályhásmester a lakianya kaolinjában dolgozoll, amikor az őrség katonái előtt visszaemlékezvén ssját katonai Idejére, egyszerre csak kivágta az egykori szakaszvezető:
— Ha háború lesz, skkor én most is elől fogok menni, nem ugy, mint a tisztek, akik a háborúban hátul voltak...
A bíróság Tóth Józselet figyelemmel az enyhítő körülményekre 8 napi fogházra és 10 P pénzbüntetésre ítélte rágalmazás miatt,
— Gazdag ember I A mai világban fogalom. Próbálja kl szerencséiét, hátha önből Is gazdag ember \'esz. Vegyen iélzt a- Osztálysors-játék XXX- húzásán es egész életében áldani fogja szerencséjét.
Divatos tweed női ruhák p
alaos gallérdtxlléssel, szlaekbtu
-nél
:So
G&stó áMtts
ZAUU KOZLONV
1983. máreius 19.
PfíAi jób riportregénye: fí Habsburgok trón nélkül
Hat kis gyerek elindul minden reggel
R7 iskolába .. Milyen az élet Steenockerzcelben, ahol a a* ronuiufu un hónapokat töltik Zita és gyermekei-
A Király özvegyének háztartása nem haladja meg egy polgári család háztartásának kereteit Egy vacsora az udvari asztalnál: sonkás cvekkerli és semmi más - A gyerekek egyetlen szórakozása : körülülni a Budapestről ajándékba kapott rádiót Copyright
Ponloian egy napol és egy órát kell eltölteni a gyorsvonalon, amig sz ember megérkezik BécabOl L0-wenbe. Unalmai, hosszú ulszás. Németországban, ahol moit világnézetek ctatája veszettől tombol, szigorúan lgazoltal|ák az utalókat. CsOndes állomások szürkére meszelt épülelet mOgütt Izgatott tömegek. Ét régi várak omladékai hóval ledett ciupaiz sziklákon, néms emlékezései küzdelmes mullnak. Va|lon korunk harcainak mlléle rom|ill bámulja meg majd évszézadok multán a kíváncsiak serege?...
Qyárvárosok hideg kéményei és lekete var|sk károgásálól hangol hóleple mezőkön azáguldunk keresztül. Aztán elMsjrjuk Aácbent, ahol hsbsburgi Rjnv.ifot a német-római szent birodaium csálzárává koro-názlák és máris leltünneli a belga állomások.
LOwen... Tul az Indóház széles csarnokán ciupaiz Iák között kes keny torony integet felénk vórOs kockáival: t régi katolikus egyelem uj könyvtárépülete, ilt lanul Oltó, a monarchia utolió urának legidősebb árvá|a.
Bruxelles.
Utunk kezdele Bruxelles Ipari részén visz keresztül, spró proletárházak és néma gyárépületek szaladnak el mellettünk. Szinte átmenet nélkül ér véget ez a panorama, máris szélmalmok lapáljai forognak az alfOldOn, amely sima, akárcsak a deszka... Valahol messze keskeny lorony lilás szllhueltje bonlakozik kl a horizont szélén, még három lorony van korölte. A kalauz llgyel-
mezlel:
— Sleenockerzeel... Ez az ország te a Habsburgoké volt egykoron...
TObb száz esztendőn keresztül ez az ország ls s Habsburgoké volL Wallonok és flamandok adták a császár leg|obb kalonáll. III szüléiéit V. Károly, akinek birodalmában soha nem áldozott le a nap. Wal-lon katonák nyerték meg a fehér-hegyl csatát, ahol Csehország függetlensége megszűnt És wallon ezredek akadályozták meg Kolln mellett, hogy II. Frigyes haláloi csa-pást mérjen Miiia Teréziára. De a Habsburgok uralmának, amely II. József alatt azünl meg, alig van már nyoma. Mindössze régi kulyabótö-kön szürkéllik egy-egy cifra aláírás. Belgium főnemeseinek nagyrésze a Habsburgoknak köazönhetl elmét és rángtál...
De Crolx maiqulinak, Sleenockerzeel uranak az osel szintén a Habsburgok katonái vollak. A marquls özvegy anyja lakott a kastélyDan, amikor 1918. novemberében a Habsburgok alali megingott a Irón. Két évvel később a mairóna elhunyt és a gavallér lóur ekkor felajánlotta a lovagvárat Zita cialádjának. De csak a léli hónapokra. Nyáron maga a gazda költözik kl Steenockerzeelbe ts ilyenkor a király özvegyének is árváinak el kell ulazniok. Széjjelszéled az egész család. Néhányan Luxemburgba mennek, mások a pármaiak vendégszeretetéi veszik Igénybe. És Steenockerzeelbe aak akkor költözhetnek be útra, amikor sárgulni kezdenek a fák levelel...
Igazi lovagvár. Amliyennak régi metszeteken látjuk. Eredete a középkor harcokban dui esztendeibe nyúlik vlsaza. Két patak szeli ál a kastély parkját, ezek vizével táplálják a körbe szalsdó árkot. A park a 18 század tipikus angol kertjének stílusát hordja magán. Most hideg van, fütyölve luj a szél és a fák ágai meztelenül csupaszkodnak a beborult ég alatt.
Vasrácsos kapu vezet a parkba éa befagyott patak partján keskeny allé hóborllolla ulján jutunk el az első loronylg. Alatta kapu, majd hld következik és csak aztán pillantjuk meg a kastély bejárslát. Magyar Inas seglll le a kabátot, szolgálatkészen vezet a keskeny mosdóba, ahol az Idegen mealisztllja magát a hoiszu utazás havától. Egyellen lépcső van az épületben. Mindenki ugyanezt kénytelen használni. A szobák keskenyek. A kastély közép-
Ai élet Steenockerzeelben
kori épitője a szobákaí belekényaze-rltelle a tornyok közé. Egyetlen valamire való terme van S eenocker-zeeinek: ai ötablakos szalón, amely az egész fronton végigszalad.
A lépcsőházat régi legyverek díszítik, ezek még a íOzépkotból maradlak 111. A berendezéa de Crolx

Jcció" ágykészletek
msgblzhatí minőségű anyagból
1 kis párna
2 nagy párna
1 paplanlspsdő
szép hlrtitésdlsszel, a vevá monogrammjivsl ellátvs, mosva
szállítja
p45-
MÖSSMER-cég
BUDAPEST, PETŐFI SANDOR-U. 2. SZ. inoiji-tér sarok
maiquls tulajdona. Csak a veszilbül falán némán hallgató Jézus Szenl Szive kerüli Ide L-quilloból. A cta-lád vídóképe...
Az élei Steenockerzeelben ctendei, egyhangú és egyszerű. A nyolc gyermek: Iskolába jár, korán kelnek, napközben tanulnak és nevelésüket az anya Irányítja. Olló és Etelka a löwenl egyetemre járnak, a 9 éves Sarolta, — aki atyja halála ulán kél hónappal |ölt a világra beleges és odahaza tanul, a többiek : á 17 éves Róbert, a 16 esztendői Félix, s 14 éves Károly Lajos, a 13 éves Rudolféit 11 eves Sarolta Biu-xeltesben tanulnak. Valamennyi gimnáziumba jár.
A gyerekek reggel hétkor kelnek. Husz perccel nyolc óra előtt mise van a kastély kápolnájában, ezt mindig Páter Weber, a pannonhalmi benedekrendi barát celebrálja. Ulána reggeli. Kakaó, vagy kávé és vajas kenyér. Semmi más. Reggeli után a gyerekek aktatáskájukkal a kezükben, beülnek a kastély elölt várakozó Ford-kocsiba. Előbb a három legnagyobb ül be, aztán a hátsó ülések elé kis sámlii tesznek be ők maguk és erre ül Rudolf és s kis Sarolta. A mull évben még soüőr
MA SZÉPET AKAR LÁTNI1
tekintse meg vételkényszer nélkül a bécsi és budapesti legújabb modellekből álló, \'a maga nemében páratlan dús és értékes nőikalap-raktáramat, hol szenzációs olcsón vásárolhat.
Brónyai L.
nBikalkp dtsattsema Nagykanizsa, Horthy MiklAs-ut 6.
Tegyen próbát egy sls-kltásaal, nz eradmSnytfll el lesz ragadtatva.
vitte be s gyerekeket Bruxellesbe, de takarékossági szempontból a sollőrt leépítették és most Etelka főhercegnő soffiroz. Négy öccsét és kis bugái leleszi s bruxelles! colleglum elölt, aztán msga lovibb megy a löwenl egye-lemre, ahol filozófiái hallgat. Ottó rendszerint biciklivel megy Lőwenbe, ahova Degenfeld gról, a nevelő|e, ugyanciak biciklin kíséri el.
A gyerekek délre hazajönnek és rendszerint fél egykor megebédel-n k. Zita mindenkor velük ebédel, Ottó szokolt cssk hiányozni, aki Ilyenkor az egyetemi menzán költi el szerény lunchét. Az ebéd Steenockerzeelben Igen rgyszetü: soha sincs mis, mini leves, kevés hus, sok főzelék és lészts. Ebéd után rövid pauza következik, ha nincsen vendég, skkor Ilyenkor Zita kikérdezi a főhercegeket Iskolai élményeikről, előkerülnek a füzetek és dicséretet kap az, akinek az osztályzala jó és feddést az, akinél kivetni való akad. Két órakor megkezdődik a munka: a tanulás.
A második emelelen van egy nagyobb szoba, politúros kerek assisi-Isi. Ennél lanulnak a gyerekek. Elsőbben sz iskolai leckéit jönnek sorra, aztán következnek a magyar, tiroli és francia tanárok, tanítók. Minden ellentétes híreszteléssel szemben le kell szegeznem, hogy IV. Károly árvái kivétel nélkül tökéletesen beszélnek és írnak magyarul, sőt hozzálehetem ehhez még azl is, hogy kiejtésük — ebben kétségtelenül Páter Webernek van része — erősen dunántull... Uzsonnáig tart a tanulás. Azután,
Értesítés.
úgymint:
Tisztelettel értesítem nagyrabecsült rendelőimet, hogy külföldi házaimtól megérkeztek\' * tavaszi és nyári különlegességek;
Kansgara Bohaarlottok Freskó és
_ Tropikált, valamint a hazai
Igy módomban áll olcsón és jól 1.1. ren-
angol
gyárak legu|abb gyártmányai. DJ ________________ _____
delölmel kiszolgálni ót a mai viszonyoknak megfelelő részletfizetést nyújtani. .» BtULtDI BÉLA, férfiszabó.
ön «em lctvéiell
ön Is megnyerheti a SOO.OOO, esetleg BOO.OOO pengős főnyereményt, ha oiztálysiysjegyet
itf. Hirscölet Mllcsa
osz/dlysora/egy WeMrualfónd! veax Huzds dprl-\'to 7. éa 10-én. m
Saru/egye k dro:
Egész 24 P, léi 12 P, negyed 6 tjyolcad 3 P.
\\m_
IS.
ZALAI KÖZLÖNY
hí nép ii Idft. kimennek i
baromtloihoz, thol megetetik a csirákét Ei egyik legnagyobb pssszió luk. Oi óra után visszamennek a iiaionba, ahol Zita ét O.tó a vendégelt uokta logadnl. A Halon kél középső ablaka közölj hatalmai,
hit lámpásos rádió Ali. Egy sriizto-krata hölgy mull évi ttsráctonyl ajándéka. Ha nlncaen vendég, akkor
NAPI HIRIK
ai egéiz culád éa az egész .udvartartás\' körülülik a rádiói. A kezeléshez mindegyik ért. Még a kit Erztébet It, de leginkább Róbert szokta a rádiót igazgatni.
Kit ziuruztal léién ott van a mű-ior: egy budapesti rádió-szaklap friss száma. Ei
ktvOlrSI tudja mindegyikük a pesti iirogramot. A műsoron megláttzlk, hogy a \' sokan él toktzor forrstják. A budi pesti tludló szünetjelét mindegyik utánozni tud|a.
A vscsorál korán tálal|ák be éi sokkal egyszerűbb, mint at ebéd. Még akkor It, bt vendég van. Nem lariozlk a ritkaságok közé, hogy a sieenockerzetll várkastélyban az udvart asztalnál vacsorára nincsen más, mint — sonkás cvekkerll. És semmi ,gyéb...
Oltónak ét Etelkának kűlOn szo-bál vannak, ók már ntgyok, de a sleenockerzeell kastély tzerenciétlen beosztása nem engedi meg, hogy a löbbl gyerek Is külön szobában töltse az éjszakát. KdlOn vannak a liuk ét külön a leányok ét lefekvés előtt az anyjuk c<ókkal vetz buciul valamennyitől. Ét ha egylk-máiik meg betegszik, Zltl maga ápolja őket. Ahogyan ctak anya Ápolhatja a vverekile...
Es lefekvés elölt mindegyik áhltt-loitn Imádkozik.
Magyarul... _
NAPIREND
Mároliae 19, vasárnap
Rőmai katollkua: Okult. Protestáns t Jósa*!, lar.-. Adat hí 21.
Vátoal muieura éa Könyvtir nyílra csütörtökön és vasárnap délelőtt IO-től
12 Ariig
OyógyaaeiUil éjjeli aiolgálat e hónapban: a Mái la - gyógyarertar Király - utca 4C aa. éa a klakanliaal gyógyszeitlt.
GfilfDtdö nyitva reggel fl órltól eate S óráig (hétló, azerda, péntek délatáu, kedden egéaz nap nóknek).
Márclua 20, hétfb
Róm. katollkua: Csáky. Proteitána: Hubett. tziaellta: Adat. hó 22
KIRÁLY SZINHAZBAN
100 •szer magi a
KADÉTSZERELEM
us világsikerű operett.
Ezen szelvény bemutatója a -tirház pénztáránál I0»o engedményt kap.
Az Időmalom
7,tlg az Időmalom... Malegvértolyóhall la. SQvlt a molnár: Legények rajta rajtat Embert.csontot, velőt gyorean a garatra! Csattog a kerék, oaattog a szó. Gyilkos torkú gépek enni kérnek... a valahonnan tetslr a bóa temotöi ének.
Ninta kegy, irgalom. Könnybea vigad a (halál.
Kopog a caont. As égre kuvik ra) azíll Szivet,agyat, leikot I A malom meg nem Forog a kerék, forog az év [áll.
Napok hullnak, torró vágyak égnek... a valahonnan teleír a hús temetői ének.
Hajsza, rohanás, szivárvány, vagyon, hírnév.gőg, szépség, hiába I Frlaa hanton lejtát farag nekünk az áca a vár a malom I Jajgat a kerék, jajgat a szív. Marom elé már uj Telkek lépnek... a valahonnan felsír a hűk temetőt ének.
A vég egyformái öreg, fiatal, fertl, leány, gyermek hiába marja tépi ti-atét Jaj, a malom már éhes, őt kéri I Üres a kerék, üre< as agy. Véreafogu ftlréazhldra lépnek... a valahonnan felsír a bús temetői ének.
— (Lelkigyakorlatok) Dr. Vértesi Frigyes pécsi theologlai tanár virágvasárnaptól kezdödöleg háromnapos lelkigyakorlatot tart a nagykanizsai férfiak számára a felsölemp-lornban. — Haasz István tábori püipök március 28 tói lelkigyakorlatokat tart a nagykanizsai helyőrség tisztikarának. — Ugymekkor a szombathelyi tábori esperes lelkigyakorlatokat tart a helyőrség legénységének, — Gazdag Ferenc püspöki tanácsos t héten ötnapos lelkigyakorlatot tart Marcaliban.
— (Siklós Albert előadásán) zongoraszóló, melyet Siklós, aki elsőrangú urt s zongorának, log előadni, több énekduelt, énekszóló és zongoralrló !og|a a zeneművészei különböző lllluiatt érzékeltelni. A azerda eitl előadáita a Jegyek 80 fillérét él 1 pengős árban a Krátky löztdében ét a zenelikolal izolgá-nál már kaphalók.
— Ma ette 8 órakor össztánc a Kaszinóban.
Eihájsioáátaál, kómámnál ét cikorbetsgugiál a természetei .Feremo léttel" keserűvíz javltja a gyomor és a belek működését és előmozdítja az emésztést. Az anyag-cserebánlalmak gyógyító eljárásainak több kutatója megálapllotla, hogy a Ferenc lőttel viz-kura nagyon szép eredményre vezet. A Fsreoc léttel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és lüszerüzletekben kapható. \' —■\' (A nagykanizsai Izr. hitközség) mi délelőtt 11 órakor tartja évi közgyűléséi. Pontos megjelenés kéretik.
- Aa >1 50 r Ur. eeitályea. játék Iránt óriási a kertalel, mert 84.0 0 sora-Jegy közül 42.000 eier nyereményt aor-aolnak kl állami ellenőrzés mellett. Tehát minden második sor3jegy nyer. Hatalmas Osstegek 300.000 pengő, ZXI.COO pengő 100.100 pengő Is nyerhető, összesen közel S millió pengő késipénrl sorsolnak kl. A húzás április 7-én kezd&lk. Demblnsky B. lóárusiló, Budapest II., Zsigmond-utca 8. mai lapunkhoz mellékeli egy kartonlapot, melyró! kérjük a rendelölapot levágni éa kitöltve még ma poslara adni. Fizetni van ideje a hutás előtt. Mindenegyet sorsjegynek egyforma a nyeréal esélyei Véletlentől függ az ön azerencséje la 1 Könnyen lehet, hogy az ajánlott szerencaesorsjegy által Ön is, - mint már oly sokan, — nyer nálunk és gazdag lesz I Ne mulassza el az alkalmat! Aki mer az nyeri
— (A Klskanlzsaf Levente Egyesület) ma vasárnap délelőtt 10 ór.kor rendezi a Polgári 01 asókör nagytermében március 15 Iki ünnepélyét Az ünnepi beszédei Szép udvary László tanító főoklaló mondja.
— (Felhívás a 48-at bajtár-ukhoá) Hétfőn a tzoborttitoHtág választmányi értekezletet tart, mely alkalommal egy bajtárs dicső ezredünkről Urt előadást. A bajtársak minél nagyobb számban való megjelenése kívánatos. Oyülekezés este fél 8 órakor a Rozgonyl-ulcai elemi iskola tornatermében. Szoborbizottság.
— Össztánc. Minden vaaár- ét ünnepnap a Centrálbon este 8 és Klskanlzsán sz Olvssó Körben 7 órtl kezdettel Issztánc.
Zdg az Időmalom... meleg vérfolyó hajtja. Süvít a molnár : Legények rajla, rajul Kmbert,csontot, velőt gyorsan a garatra! Caattog a kerék, oaattog a szó. Gyilkos torkú gépek enni kérnek., s valahonnan teleír a húe temetői óuek.
_ VíJdM Marietta
- (A Váróit Férfikar) kivéle-letea hétfőn este léi 9 órakor próbát tan.
Próbálfon sxerencséi ön ls
és vegyen osztál>scr8|egyel
Milhoffer Kálmán főárusitó
szerencseszámalból.
m Húzás már április 7-én.
Főnyeremény szerencsés eselben félmillió pengó. Sorsjegyek árai: Egész 24, léi 12, negyed «, nyolcad 3 P.
Sorsjegylroda: Cssngsry-ut 7., Rapsch-hAx.
JÚ MUNKÁT
PÁLCSICS nái
kapunk.
Bit nagykanizsai teljsa-, kslas-, loaílteitó ét tregjtlutlíé luae FftOzlat s FŐ-UT 7.
Kertbarátok figyelmébe I
Keitllnk lejpompáaabb és legtartósabb diazei a virágzó télálló évelőnövények, al-peal ezlklavlragok éa vízinövények, twa tavaaatál M Saitg !.!).• vwpákaa vtrágxajaakl Nem kell évenklnt cserélni őket, mett évtizedekig — áttelelve — megmaradnak. Hazai talajra akklImaUzált növények dus válaaztékban Részletes Ismertetést ültetésükről és ápolásukról, !a|ták éa egységárak feltüutetéaével — telleaen díj éa porlómenleacn — készséggel küld: Kariáaaati latlitaág, Budapest, V., Wekerle Sándor-utca 3. _atl
— (Húsvétra Rómába) A húsvéti nagyhetre egy 20-25 tagból álló zarándok csapat utazik Nagykanizsától Rómába. Az oluz államvasutak ugyanit, hogy a tzerényebb viszonyok közölt élőknek it lehetővé legyék s izent helyre nló zarándoklást, 30 napig érvényei, 70 %-os kedvezményi engedélyezett a vonalalkon Rómába és vltua ugy, hogy t III. osztályú gyortvonatl menetdíj Nagyktnlziától Rómába ét vlttza körülbelül 70 pengői less kl. At utazái az olus vonalakon a Jegy érvényeilégi idején belül, ugy oda mint a visszautazáskor, bárhol\' tetszés uerlnt megszakítható. At utazáshoz csak érvényei útlevél szükséges, vízumokra szűkség nincsen. Jelentkezni s Menetjegy Irodában lehet, ahol egyben készséggel adnak részletesebb lelvliágosilást is.
— Magyar alpacca evOeiköa. A Telefongyár R. T. a közelmúltban alpacca evőeszközgyáttásra Is beren-de kedetl. Most forgalomba került alpacca evóeatköz gyártmányai ugy minőség, mint kiáll tás tekintetében tökéletesek és örvendetesen bizonyítják a magyar Ipar fejlettségét és rátermettségét. Közönségünk bizonyára szivé én fogadja a magyar munkáskezek ál al előállított tökéletes készítményeket
Szenzációs olcsó nfil Kabútvásúr mai napon meshczdőúöt!
Áruinkat filléres haszonnal árusítjuk.
.zeriá angol kab, i„,r 14.00 * -la angol kabát m*r I6.00« "<• -.a angol kába. n,*r 10.00 .
Model darabokat szintén ig«n olcsón adjuk. Weiiifeld él Fiicher
ZALA! KÖZLÖNY
I9«3, márclm 10.
— H« Pestre megy, feltétlenül néne meg a Király Színházban a szinházi évad legnagyobb sikeréi, a KadétueMtmet.
— Usatt taM is . iUU. A vllághlill msgysr muasttrus étikében sok én&kes esemény fordult elő, de a mst embert, kliiOnbsen sz egyik, bsseli hanttveisenyé-nyével kapcsolatos történet készlet! gondolkozásra. Ez Hall! Joakimnak, s később hírnevet saenett zeeéuack s története, sk! Liszt bsseU hangversenyére kit nspi gyaloglás után, éhseg\'ől és fáradtaágtól felhői tsn, as utolsó percben érkezett meg, hogy s mestert meghallgassa. Mennyivel kényelmesebb s mai embernek I ki s világ
legkiválóbb művészeit hallgatja lakásában bármily távot essék ot,honitól sz a hely, ahol a műsorszám elhangzik. Ehhez más
nem szükséges csupán egy Jó rádiókészülék. A közismert 5+1 lámpás 7lj50-es Orion rádiód a zenekedvelők különösen becsülik, mert s készülékbe épített Orion dlnsmikus hangszóró tökéletesen és egész terjedelmében reprodukálja s muzsikát.
— (Analfabéta-vizsga) Az Idei analfabéta- és kél ataplsmeretler-jesitő tanfolyam ünnepélyes záróvizsgája f. hó 22-én délulán 3 órakor lesz a Rozgonyt-utcsl Iskolában.
— Qramofonlemezek: olcsó akol6 Traneda-nubia.
— (Nem azonos) Sáfián Ferenc vegyeskereskedő annak megállapítását kéri, hogy nem szonos azzsl sz S. Ferenc kereskedővel, sklf pénteken a tőrvényszéken elitéltek.
— Legszebb a badenl tavasz. A Bécs melleid Badenben legszebb s tavasz. A természet pomp ja, nyíló virágok, teslet és lelket üdítenek. A hires Outtnbrunn Szavatoltam pihenést, gyógyulást nyújt a városi embernek. Nagyszert! társaság, kitűnő orvosok, mindennemű kura, híres diétás konyha, szórakozások. Pengő-befizetések Budapes en. Kérjen felvilágosítást, prospektust.
— (Váltót hamisított egy sza-barl asasony) öiv. Dómján Im-réné zalaszabarl asszonyi a nagyítani! isi \'törvényszék 8 havi, fiái, Dómján Árpádot 7 havi börtönnel sújtatta oklralhsmlsitásérl. Dom|ánék előbb egy 300. aztán 260 pengős váltót hamisítottak.
Ami természetes, abban leitat
[blznl,
Kl „Igmándlt" használ, nem fog [csalatkozni.
— A Magyar Szólőblrtokosok Országos Társasköre 1933 évi március hó 25-én d. e. 11 órakor Budapesten, Szsbadsag tér 10. 1. emelet (az Országos Mczőgszdaaágl Kamara üléstermében) rendes közgyűlést tart. melyre a lagokat tiszteletlel meghívja. A iárgysorozston rendkívül fontos problémák kerülnek megvitatásra és annak során Lázár Miklós országgyűlési képvi elö is fel fog szólalni. A gazdahél\'el kapcsolatban kedvezményes vasúti lígyek kaphatók.
Bútorvásárlás — nem gond I Teljes berendezésekei rendkívül előnyös részletfizetésre, sót kamatmentesen ls szállítunk. Kopsteln bútoráruház, Horthy Mlklós-ut 4.
SPORTÉLET
Ma NTE—Zrínyi bajnoki lutballmérkózés
Nagykanizsa, márell\'S 18
Izgalmas sportesemény színhelye lesz ma a Zrínyi apuopilya. A két helyi amalör futballcsapatunk méri össze erejét s bajnoki pontokért. Különös érdekességei ad a mérkőzésnek az a körülmény, hogy a Zrínyi *sz NTE ellen Játsza ki mindig az igazi formáját, valamint, bogy az NTE-nek a mai találkozás lesz a tavaszi bemutatkozó ba|nokl mérkőzése. Mindkét csapat rendszeres tréninget folytatolt a héten, hogy teljes felkészülten állhasson ki\' s mérkőzésre.
A két csspat a kövelkező felállításban látszik:
NTE Csondor — Csáki, Clgler
— gadlcs, Wllhelm, Kudlch — Farkas, Jakubecz, Szollár, Engellelter, Csász.
Zrínyi: Srakácslcs —- Varga, Pöcze
— Gozdán, Kárpál, Munkácsy — Németh, Poór, Vellák, Sdslecz, Antal.
A mérkőzés délulán fél 4 órakor I kezdődik Klétnan bíráskodása mellett.
áz nj osztálysorsjátékban nj szerencsét hozunk I
Nyíltan, vagy Mohban,
ae mindnyájan nyerni átterelnénk.
Vásárolja meg sorsjegyét a húzás előtt a
M.KIR. DOHÁNYNAGYÁRUDÁBAN
Horthy Mikló»-u« 2. A
m Címre Ügyelten I
Magyarország—Csehszlovákia
Ma kerül Budapesten lebonyolításra Magyai ország—Csehszlovákia válogatott íutballmérközés. A szövetségi kapitány a következőképen állította Össze a magyar válogatott csapatot : Szabó — Korányi, Bíró — Barátky, Sárosi, Lázár — Markos, Cseh, Teleky, Tural, Serényi.
— A Nynyat márclua 16-1 számának élén Gellért Onzkár két versét közli. Babits Mihály Bergson filozófiájáról Ir tanulmány t.LaczkóOéza Ka belalsclkke, Karinthy Frigyes „Klment-e a «»erelem a divatból" cimll ulmólkedéao. Illés Endre „A történelmi regény konjunktúrája" c. tanulmánya mellett különös órdekosségll közleménye a számnak Vajda János minap elhunyt özvegyének napióla, mely H költfl házasóletének megdöbbentő Intimitásait tartalmazza.
Spltzer Samu ugy saját, mint alulírott rokonság nevében fájdalommal jelenti, hogy fia,
Spltzer Antal
banktisztviselő, emlőklapos hadnagy, a Levente Futballszövetaég elnöke, labdarugó HZÓvetségl bíró, a „Zalai Közlöny" sportrovatvezetője
folyó hó 18-án, szombalp.i este fél 9 órakor rövid szenvedés után, életének 31-ik évében jobblétre szenderült.
Temetése folyó hó 20-án, hétfőn délulán 3 órakor lesz az izr. temető halottasházából.
Emiékát kegyelettel őrizzük!
NplUer Károly llvére, Stern Amoldné sz. Spltzer Margit nővére, Steril Arnold sógora és s gyászoló rokonság.
m. | KIR. osztAlysobsjAték
Legnagyobb nyeremény szerencsés cselben
500.000 asranypengS
rn Jutalom és nyeremények]
buo.ooo 200 00<> loooho 50 ooo lo.ooo h<mmn> 25 ooo io otlo 15 ooo
ítb. pengő, összesen közel
8 millió Sí késxpénxben
a I i ts B4-00D sorsjegy közül 42.000 klhuzallk, tehát
húzása 1933 minden m í t o d t k e o r t J e gy nyert
április A sorsjegyek hlvstslos ára osztályonként:
J. Ss 10. Egész >4 P Fél 12 P Negyed • P Nyolcad S P
Közgazdaság
Zürichi zárlat
Párts 20-331/1, London IV-tn, Newmrl Í1575, Bilissel 7225, Milano 266Wi Madrid 43 70, Amsterdam 206-42\'ía, Berlin 123 05, Wien 72 80. Szófis 3-70, Prága IO-JO, Varsó 58 00, Budepsal -•_ Belgrád 7 00, Bukarast 3 08.
Tsrméojtíuis
Busa Uszsv. 70-os 14 60 -14 80, 77-es 14D0-15-20, 78-ss 15 10-15 35, Ttj-es 1530-1550, 80-ss 15-45-15-70. dunántuti 76-os 1400-1410,77-es 14 15-14-25 78-as 1430-1440, 7»-es 14-50-14-60, 80js 14 65-14 75, rozs 76Ö-7-7H uk. árpa 9-70 -1000, sab 860-8-70, tengeri 6 90-7C0, korpa 6 25 0 25.
A Jenzetl Baak isTlza-ártolyins!
valutAk
Angolt. 19 75-20 05 Belga Ir. 79-15-78-74 Csen k. 16 91-17 01 Dánk. 87-70-88-90 Dinár 7-50-800 Dollár 570-50-573-50 francia 1.22-30-22-50 Holt. 23080-23220 Zloty 54 2044 40 Ut 3 40-3-44 Léva 395-4-25 Ura 2»ü0-30\'20 Márka 135 70-136-00 NorvéglOO 90-101 90 Peseta
Jchill. _•_._•_ Svájcit. 11070-111-40 Svéd k. 104 20-106 20
DEVIZÁK
Amsl. 23100-232 20 Belgrád 800.8-40 Bsrlln 135-80-13660 Bríssei 70-26-79-74 Bukarest 341-3-43 Kopenh. 87-90 88 90 London 1»75-1989 Madrid -•_•_ Milano 3000-30*18 Newy. 571-00-074-00 Osztó 101-10-101 90 Páris 22-33-22-47 Prága 16-93-1701 Szófia 4-004-27 Stoekh.KM <0-105 20 Varsó 6430-64-70 Wien _•_•-Zürich 110-80-t 11-40
Wien dearlng árfolyama i 80.454.
Kisdia s laptulajdonos Közgazdasági Rt. Outenberg Nyomda és Délzatal Upkladó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadót Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagyksnlzsa 78. szám.
Mezőgazdasági és keril
magvak.
Oyümölcafa parMsUif mrek.
Műtrágyák
(Síupttfosifál. hállió, méMnltroe^n, Peti ló, kálifoszfát itb. atb.)
SSrlua növényükp»ó.
Futár síéntavai takarmínyméu.
Madáreleségek.
P»kk ,D" vitamin kéultmény. Beszerezhető:
ORSZÁG IÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi-szerek kereskedéseben
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palota mellett)
Príma flór női harisnya Aida . . P 1\'50 Svájci sapka Norcoc . P 150
Selyemblúzok .......P 2\'80
Sport férfiingele ...... P 2\'90
Olcsó sseljremharisnya vásári
FÜRST Divatcsarnok
1033. március 19
~TÍőiilabb roguettal kittelem ablakait j évi |ÓUH4»"t. Stern üveges, Városhás-
paiol" __________
Luoirn* és rétlszéní kspható. fcjjdóban. ;___
ZALAI KÖZLÖNY
ÖLxob*» esetleg hAromHobá.
komi- rto? emeleti lakia aug. l-re. mmohém udvari lakáa málui l-re kl*dó Eötvöa-lér 25. -963
Clm a 920
Antdragók kéíri énét, hintó alajtan-
tfiíalorn. Baiió utóda, Tflcheit Ujoa kocal
kováca. _____ 915
k wádoláaát garancia mellett
f.aalálla gallírtlutltás, ruhafestés, vcsvtiftz\'ltás lego\'coóbb árakon, „Ideál\' •őzmosógyár kelmefestő és veRytiiztltó ■vUltótelepc Olga kalap éa kézimunka Sálon, Horthy fllklós-ut 5.__5017
" Húsvétra már moat r«ndkU«*oloaön ,áaárolaa«. Ke«ztjf*k> Ütrtayák stb. Kaufmann Waaoé- Na«yh«iiltt».
irodafal aladd lapunk kiadóhivaU-
Iában. ______
Eladó ebédlő, háló atb. bútorok Armuth Bazár-üiletben lehet érdeklődni.
Sikátor u. 3. «z. Há* eladó. Ugyanott tffY udvari és egy utaal szoba-konyhás l.ká. kiadó. ____j949
KOISnbaJáratu elegánsan bútorozott noba türdőszoba haioiálattal kiadó Csányi t áailó-u. 8. 34
Márkusa 867
Eladó 1 drb. Itógép. 1 drb. Plórenc-téle 5f0 kg -os karos márga, t drb. Flórrnc lile 750 kg.-os mázsa, 1 drb. kétkerekű kocal, továbbő több részből álló üvegfal, villanylámpák huzallal. Hlrsch és Sze?ő •977
Lásxló-u. 8. Haaanált ruhái veszek.
Király-utca 31.
Katonaréten Lengyel Lajosu. 7. számú 196 4 □ öl Naahaly eladó. Bővebbrt Sermán, Kinizsi u 57. és özv. Oáspár
Lajosné Kölcsey-u. 9._ 910
Jóházból való flu tanononak felvétetik. Magyar-utca 11., Cseh pék. 905
\' Méhéaxak! Tiszta méhvlaszk ksp-hsló • atnar* Jóxaafnél Nagykanlssa, Erzsébet-tér 16. 898 ~Kladó Bagolai aor 35. sz. alatt kisebb •toba-konyha mellékhelyiséggel 12 pengőért április l-re.__921
Háaápltáara alkalmas beltelek eladó. Bővebbet Teleki ut 20. számnál. 718
~ Kétaaobáa előszobás, vlzvezetékea lakás kiadó József fóherceg-ut 58/a. 31
Rákóczl-utu 55. számú Há« a*ép gyü-
XIcíObmI ás nsgy telekkel elköltözés va-
t jutányosán eladó. -674
Ügyes a ndoHus szakácané kereitetlk. falura. Bemutatkozás vasárnap 2—4-lg Klsfsludy-u. 20. -964
Oyermektelen házaspár háxsnaatar-aak felvétetik Széchenyi tér 4. -931
Esuton értesítem a n. é. közönséget, hopv M«ev»r u. 25. alól Klalsta .u. 18. alá költöztem. Welsz Jenőné. Ugyanott f-éa uj-krumpli eladó. -«65
Többfélé Jófcirban levő bútorok eladök. nagy tükör is Erzsébet-tér 13 , a|tó 4. -935
Kétaaabáa dőizobán bútorozott lakáa konyhával kiadó Csányl Láazlé-u. C. -<>38
VARGA
LaaaálUtott <fm
Fest TlaztH
Kiváló gallértlsztltás
Horthy Miklós-tlt 8.
gyűjtő-telep
Hunyadi-utca 19. gyártet.p
Udvari »4t.«okáa Iskls május
klsdó Hunysdl u. 30. _
937
P-lms uSápo.»l. kg -ként
lé Itllérért kapható, Továbbá mindennemű kerti és veteménym\'gvak, dugbattyma s legolcsóbban szerezhetők be Kelemen Reziő cégnél. -»»
Elméó villa:. Balatonmária (Urdón kél „oba. knnvha éa tárai vrrandáhói álló villa eladó Érdeklődők (orduljansk Reberlcs állomátlfinokööz Szentlőilnc, Batsnva
Hallói Újdonság!
Tisztelettel értesíteni s nagyérdemű a közönséget, hoj. nálam a aa|it kézimunkám különlegessége már
olcsóbb mint a süti tipií
Kérem kirskstomat megtekinteni Hsrtky Mlklta ut 2., rendőre ggel aiemben. Szíves pártfogást kér
Katariéi lárloi, díémiMtm.
megye.
971
Tömugaamalc a* óntemes kaolssal kezvakedeliaal lia Usairt.
Nagyrécsel Legeltetési Társulatnál
1 darab
mustra bika
azonnal eladó.
Nagyrécsc, 1933. március 18. m Cslnyát Gábor, elnök.
Katonaiéten Tavasz utca 9. számú eladó.___
EIWó 1Ö00 kg. azupeifoszlát műtrágya árban, bóvebbeá- megbízásból
- - -978
lutánraa árban, bóveb! ttlracn és Szegő cégnél.
Balaloamátlán hí« a* .Illat.I.k ol-
caón eladó. Érdeklődni lehet Oörög do-hánjlóiadében. -107
Egy (ókarban lévő cbédlóbulor olcsón .i.do, Érdeklődés Deák-tár 9. sz. -950
Államf tisztviselő belvárosban kerea kü-lönbeUratu uokét lOrdóazobával. Címet kiadóba kér. -970
áaalalaaak ll„.l»ét.l Mm
dióia és vötósienyö padlók olcsóért el adók. Batlhjány utca 10. -919
Pgy lagaaakráa,! kelesek ntegvélelre. lUdu Teleíi u. 3S. -976
O.l.th.t.l.óg, udvart é, uteal kétszobás lakások azonnal olcaín kiadók Főnt 15. alatt. __-JlJ
KátaaDbá* udvart lakás májua l-re kiadó Caáujl Uazló-u. 9.
A mai gazdasági helyzetnek megfelelően árainkat leszállítottuk!
Cséplőgépek Traktorok Vetőgépek Magtlsztltógépek
Malomberendezések és rekonstrukciók
i tenyészállatvásár alkalmából tekintse meg gyári raktárainkat:
VI kerület, Václ-ut 19. szám alatt Telefon: 902-61, 909-34.
Első Magyar Gazdasági Gépgyár B.-T.
Budapeai
Járást képvlaelóket kereatink Nagykanizsa és környékére. A)ánlatok kéretneka
„SAJÁT OTTHON"
Épitő Takarék-StOvetkezet
VaW.ala-3epton vármegyei vezérképviseletének elmére:
Szombathely
Erzsébet kliálynó-tt. 7. a«
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
5775/1933.
Árverési hirdetmény.
A békástói ingatlan eladatlan parcelláit parcellánként a folyó gazdasági éva f. évi március hó 23 án d. e. 10 órakor a helyszínen tartandó árverésed bérbeadom.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1933. március hó 18-án. m Polgármester.
Legolcsóbb beszerzési forrás: Kerékpár, motorkerékpár, autót éa traktor alkatrészekre.
Golyóscsapágyak
minden méretben. Használt motorkerékpárak: Puch, Méray, Cb Itorpe stb. gyártmányúak.
HAVAS ÁRUHÁZ
Deák-tér 15. \' asz
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
22076/1932.
Árverési Netmény.
A városi a!v erdőben felparcellázott területet parcellánként a folyó gazd:i-ági évre f. évi március hó 21-én d. e. 10 órakor a helyszínen tartandó árverésen bérbeadóm.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1933. évi március hó 18-án.
Polgármester.
Üzletváltozás
miatt raktáron lévő maradék árut olcsón árusítom
UCHTSCHEINDL PÁL
vaahas^alsadft HKOVKamZBA, HORTHY miKLÓS-UT ,„
aagylzanl»a!ak talilkozóhalya az
István király Szálloda
Bsariapeat, VI. Podmanlozky-satoa 8.
Nyugati pályaudvar mailéit. Telelőn: (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: &9TEL1ST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi tilt és, folyó hldeg-melef tdz, lift, telefonos szobák. Teljes komlort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
Erzsébet királyné szálló
Budapest, IV., Eove\'em-"^" 8l
(A Belváros központjában).
\'60 éve a lővárosl és vidéki uri középoszlály lalálkozóhelye. — 100 modern kényelmes szoba. Az áttaram éa kávéházban cl«án»zan«. Leszállított árak! Az rzaébat-plnca a löváros legszebb sörözö)e. USII vetawar*! 14-es (vagy M éa T5-ö») villsmos.
Szabó Imre tulajdonos.
s
ZALAI KÖZLÖNY
1933- március 19.
Tekintse meg vételkötelezettség nélkül
BUTORRAKTARUNKAT
meggyőződhetik arról, hogy a
legolcsóbban a legjobbat
Nagykanizsa
Horthy Miklós ut
vásárolhat.
Sopron Szombathely Békésosaba
Kedvezft fizetési feltételek I Dijtalan szállités I
Recamierek garantált jó minőségben már P IBO-től. Modern, kényelmes fotelek 7B P-töl.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
5769/1933. ""
Versenytárgyalási hirdetmény.
A József főherceg laktanya tisztiétkezde konyhájának vízvezetéki munkálataira nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a feltételekben megadott címzéssel folyó évi március hó 27-én déli 12 óráig a polgármesteri hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy pós-tán beküldeni.
A kiírási művelet hétköznapokon délelőtt 10—12 óra közölt a v. mérnöki hivatalban megtekinthető és beszerezhető.
Nagykanizsa, 1933. március hó 17-én.
w Polgármester.
Porcellán
°«sgAru *s icmáno-
edénp, vnlamint a* összes ház-t. rlást vasáruk legolcsóbb basxerxésl forrása
HAVAS ÁRUHÁZ
Dn4k-tér IS.
.Olcsók vagyunk, mert Jók vagyunk."
Ingyen
megvizsgáljuk rádiókészölé két és csőveit s ha hibásak, szakszerűen, szolidan
olcsón
megjavítjuk, azokat
illetve pótoljuk
TRAHSDAHIIBIA R.-T.
Caangary-nt E.
Telefoni 4-13.
Nvomalotl , laphrlajdonot Köztudat R.-T. Qulorberg Nyomda \'és Délzalal Lapkiadó VállalzU kőeyvnl^iT^^rüiír^z\'liri
66/B. 1930. sz.
Árverési hirdetmény
a köztartozások felében lefoglalt ingóságoknak az 1923. évi VII. t.-c. 66—58. § M értelmében eszközlendő nyilvános elárvereléséról. A végrehajtást szenvedó neve: Weiser J. C L-kása: Sugár-ut 16. Az első árverés helye: Sugár-u. 16. Az első átverés Ideje (nap és óra): 1933. március 29-én d. e. 9 óra.
A második árverés helye: Sugár-ut 16.
A második árverés Ideje (nap és és óra): 1933. április 7-én d. e. 9 óra.
A lefoglalt Ingóságok megnevezése sommásan, nemenként:
1 drb. Langhosener-féle Werthelm-kassa 300 P, 1 drb. amerikai iratszekrény 600 P, 8 drb. Íróasztal 160 P,
3 drb. velőgép 900 P, 20 drb. eke á 50 P 1000 P, 10 drb. répav-gó
4 50 P 600 P, 10 drb. zúzógép 4 60 P 600 P, 1 drb. járgány 260 P, 3 roala 4 100 P 300 P, 5 drb. szóiöprés á 120 P 600 P, 5 drb. szecskavágó 4 60 P 260 P.
Árverési leltételek.
1. Az első árverésen az egyes Ingóságok csak skkor fognak eladatni, ha a Becsértéknek legalább háromnegyed része megígértetik.
2. A második árverésen azonban ar Ingóságok a becsérték háromnegyedén altil Is. a legtöbbet ígérőnek mindenesetre eladatnak.
.VA vételár készpénzben azonnal fizetendő, vevő álul fizetendő a lorgatml dó és az esetleges fényűzési adót Is.
Kell Nagykanizsán, 1933. évi március hó 12. napján.
Kengyel Oyula s. \'i városi végrehajtó.
Jelvetető r Zalai Károly.)
78. évlolyam 66. szám
Nagykanizsa, 1933. márclut 21, kedd
Ara 14 »líír
ZALAI KÖZLÖNY
SotkeaziAaég és ktadomvaul; róot ». uln, Meg|elenlk minden reggel, bétír. kivitelével
POLITIKAI H1PIL1P
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EMIlntM éra : tljM" » pexgé ao ttllér Sieikcailóaégl éa kladólilvalall leleton: 78, aa
A kereskedők kongresszusa elé
Irta dr. KRATKYI8TVANpolgárm«ter")
A vidéki kereskedelmi lestülelek mullévl debreceni értekezlele után bOszke őrömmel értesüli Nagyka I-zsa város közönsége az OMkE vilaazlmányának ama határozatáról, amely a vidéki kereskedelmi leslü-letek II. országos értekezletének siln-helyéül Nagykanizsái jelólle kl.
Debrecen után Nsgykanlzsa I Lál-szólag Igen nagy eltérés attól a természetes sorrendtől, amelyei ebben a kijelölésben rejlő nagy meglisz-telletés és az értekezlet helyéül kijelölt város msl kereskedelmi éleiének színvonala, fejlettsége szinte magától érlelődően megszab. Ml kanlzsalsk Is érezzük ezt, de ez a körülmény nemcsak a kitüntető megbízatás letett! őtőmünkel fokozza, hanem egyben növeli a vállalt kedves feladalnak — még a mai mostoha viszonyok közölt ls — minél kilogáslalanahb teljesítése tekintetében ránk háramló felelősségei. Ugy érezzük, hogy a választmány határozatában foglall elismerés és kllflnletés egyfelől annak a par exceller ce kereskedővárosnak — a régi Kanizsának — szól, amely a maga városi fejlődéséi — úgyszólván kizárólag — kereskedelmének és Iparának köszönhette, de egyben n-m kisebb mértékben szól annak a határszéli uj Kanizsának Is, amely a változott viszonyok közöli színié héroszi erőfeszítéssel vivőit pozícióhsrcábsn büszke féltékenységgel igyekszik maradéktalanul megőrizni azokat a tisztes kereskedői tradíciókat, amelyek Itt apáról-fiúra szálllak, amelyek a megélhetésért folyó állandó hsre, testei, lelket felőrlő, sokszor az etikai alapokat Is veszélyeztető küzdelmei közepette Nagykanizsa kereskedelmének megingathatatlan erkölcsi erőforrásai.
Ez a tradicionális szellem harcolta ki ebben a városban a kereskedői egységet, ez tömörítette sz előbb szélforgácsolt erőket olyan közös táborba, amely agilis, Ifjú vezetőségével az élén egy jobb jövő reménységét ébresztő megértést, összefogást, lendületei, röviden u| életei hozott a lelkekbe. Ez az uj élei több kereskedői öntudstot, na-gyobb kari összetartást, sokkal löbb védelmet, erőteljesebb és eredményesebb érdekképviseletei és mindezek alapján löbb önbizalmai és hitet jeleni.
Hll és bizalom I A gazdasági élet mai kaotikus állapotában, szinte lalaját vesztve néz a jövőbe a magyar kereskedő. Ha meg akar|a állani a helyéi a mai sorsdönlöen nehéz viszonyok közöli, nem dobhatja el magától azl a nagy erőt, amit az egység jelent. Nsgykanlzsa kereskedötárssdslma a saját lész-kébtn megteremtette s hitnek és
*) Kz a cikk megjelent az „OMKE" eheti számában ls.
blzalomnsk azt sz atmoszféráját, smelyre sz erők egyesítése képes és az ebből fakadó hittel, az ebből láp-lálkozó bizalommal vár|a az Idők Jobbrafordulásál, amelynek okvetlenül el kell jönnie, s amelyei csak felkészülten, egy táborban, egységes Irányítás mellett lehet majd a magyar kereskedelem és ezzel együtt Hazánk javára ls kihasználni.
Hiszem, remélem és szívből kívánom, hogy e kanizsai kongresszus a magyar kereskedő jobb sorsát szolgáló munka ulján egy nagy lépést jelentsen.
Hiszem, hogy a magyar vidék ke-
reskedötársadalma nem a jelen sivárságát, hsnem a mult nagyságát és a jobb jövő reménységéi Isrtva szem előtt, az öl szeretettel váró Nagykanizsán számbelileg Is olysn arányokban és olyan súlyban fog kifejezést adni a maga kívánságainak, de egybeo erejének is — hogy hitében és bizalmában megerősödve, további küzdelmeihez erőt merítve, emelt fővel tektul msjd a jövő elé.
Nagykanizsa város közönsége ezekkel az érzésekkel szerelellel várja — minél nagyobb számbsn — vendégeit.
A tartós bébe és revtztf felé...
Róma, március 20 MacDonald miniszterelnök és Simon külügyminiszter Mussolinival való tanácakozás ulán hlvalalos értesítést adtak kl, amely közli, hogy a legfontossbb polilikai kérdésekben megegyezés jOtt léire egy tervezetben, amelyet Mussolini készilet! elő, hogy megteremtse a négy nyugati nagyhatalom együttműködését abból a célból, hogy az erőszak alkalmazásúnak kizárásával hosszú Időre biztosítani lehessen nemcsak Európa, de az egész világ békéiéi.
Ráma, március 20 Mussolini és MacDonald hosszas tanácskozásán — hir szerint — leszögezték, hogy a békerevlzló szükséges abból a célból, kogy biztosítani lehessen hossiabb Időre a világbékét.
Pária, március 20 Az .Exelslor" szerint a római találkozón nagy lépési tellek a feszültség enyhítésére. Kétségtelen, hogy a tárgyaló felek elölt otl lebe-gell a revízió szó. A .Journal" szerint a leszerelésen klvüt elsősorban a békeszerződések revíziójával akarják megerősíteni azt az uj rendszert, amely hosszú időre blztosllaná Európa békéjét.
Róma, március 20 Mussolininak MacDonald miniszterelnökkel megbeszéli együltmükö-
désl tervéről addig nem adnak k jelentést, mlg Párlsban ls meg nem vitatták. MacDonald ma a sajtó képviselői előrl kljelsnlelle, hogy római tanácskozásának eredményévet meg van elégedve. Remény van arra, hogy előbbre jutunk, Muasolibi egyeiéri vele s msl helyzet tekintetében és abban, hogyn nagyfontossága kérdéseket tovább kell tárgyalni. A kedden Párlsban larlandó megbeszéléseken mindent előterjesztünk, amit megvitattunk és egy nemzetnek sincs oka aggodalmaskoddsra.
Róma, március ao MacDonald angol miniszterelnök, leánya és Simon külügymlnlszler kíséretében ma délben 12 óra 15 perckor vonaton elhagyla Rómái. Az állomáson sz angol miniszterelnök búcsúztatására meg|elenl Mussolini miniszterelnök Is. MacDonald Rómából Párlsba utazik, ahol megbeszélést folytat a francia államfé-ft-akkal.
Berlli, március 20 A római terv részlelél közöllék a német nagykövetlel. III az a leifogás — hogy Mussolini |avaslalával bizonyos ellenléiben MacDonald Inkább elméleti Indítványaival megkísérli, hogy Európa nyugtalanságát és bajait gyökerében fojtja meg.
Kommunisták kézigránát-merényletet terveztek Hittler ellen
Münehen, aárelus 20 mmler müncheni rendőrfőnök a sajtó képviselőivel közölte, hogy hétfőn délelőtt egy Hitler kancellár elleni merényletet csak a rendőrség éberségével és a halóságok gyors beavatkozásával sikerüli meghlusllsni.
Héllőn délelőtt s Wagner Richárd emlék, tehát a blrodslmi kancellár müncheni lakása közelében három embert láttak, akik gépkocsin érkez-
tek és kézigránátot és lőszert lettek az emlék közelébe.
A lerv az voll, hogy a birodalmi kancellár gépkocsija ellen, amelynek a Prlnlzregsnl-ulcán kellett elhaladnia, kézigránát merényletet kövessenek el. A szemtanuk értesítették a rendőrséget, amelynek odaér-kezése közben három ember elmeneküli. Eddig nem sikerüli őket elfogni.
* Megemlékezés Spltzer Antalról
Akik nem Ismerték, azoknak csak
nevet jeleni. Akik ismerték, azoknak egy tehetséget, akt fiatalon sírba szállt.
Három évig működött vezetésem alatl a felsőkereskedelmi Iskola Igazgatói Irodájában és nemcsak az Írnoki leendőkben volt kiváló, hanem mint a Unom matematika minden ágában jártas Ifjú ls, skl bizonyára sokra vltle volna, ha ezen a (éren megmarad és sporlszenvedélye ettől a pályától el nem tereli. Mindenféle gépezetet már Ifjú korában meg lu-doll javítani. Emlékezetes előliem, hogy pl. egy tövig ketlészaksdl körtelát oly mesterien ludolt összeforrasztani, hogy az még ma is minden évben megtermi a gyümölcsöt. A konszolidáció korszakában a Pesll Magyar Kereskedelmi Bank központjába került a levelezési oszlályba és onnsn a Kálmán-bankba Nagykanizsára.
Emellett nsgy sikerrel művelte a football-sporiot, amelynek hlvatolt bírálója és oktatója lelt, amit a közoktatásügyi minisztérium is löbb ízben elismert.
Március 15-én bélvérzés leple meg. A városi kórházba villék. Az orvosok röglön felismerték súlyos állapotát és bár az előrehaladt gyógyászat minden eszközével kezelték és a leggondosabb ápolásban részesítették, március 18 án esle léi 9 órakor kiszenvedett. Csak 31 éves volt. Halála különösen sportkörökben óriási részvétel kelleti, amely az elhunyt temetésén f. hó 20 án Impozáns módon nyilvánult meg, mely a mindennapi élet tülekedésében és közönyében Is figyelemreméltó megnyilatkozása volt annak a megbecsülésnek, smelyben a fiatalon elhunyt Spllzer Antal részesüli.
Halálát édesatyja, Spltzer Samu, öccse, Károly, a budspesll benzln-linomitó művezetője, nővére éa a Kálmán és Vermet cssládok gyászolják. ^ vh
Ember-ember mellett szorongod a halottasházban és a temetőben Spltzer Antal lemelésén. Az egész város szive megmozdult és osztozott a gyászban. Otl voll a polgármester, a katonai tisztikar képviselői, az ösz-szes pénzintézetek, a sportélet minden jelese, a levenle-vezetöség, a sajló munkásai. A koszorúkkal boritolt ravatal melleit levente-dlszörség állt. Dr. Wlnkler Ernő lörabbl bu-csuztslóbeszéde minden szemben
ZALAI KÖZLÖNY
könnyeket fakasztott. A ilrnát dr.
Pottyondy Józczl váiosl sl|egyző sz NTE nevében, Bihm Jenő a biró-teataiet nevében mondott beszédet. Az elhsnlolás ulán a levente diiz-szakaaz meghallott záazlóval llizte-legve elvonult Spllzer Antal sírja elölt. A temetéten Dezső László kép-vlielte a Dílnyugatmagyarországl Labdarugó Szövetléget, amely Pécsről koszorút ll kaidon a ravatalra. Olt volt a sok virág közt az NTE, a futbaltblrák, a Nagykanizsai Levente Labdarugó Szakosztály s,,Zalai Közlöny" stb. díszei koizoru|l.
A Kaszinó bridzatrarsonya
nagy lálogalottlág mellett izombaton este folyt le. A következő eredményről számolbatunk be: 12—12 meccs pontot ért el ugy a dr. Bartha, mint a Blumenscbeln team, de nagyobb pontszámával első lett a Blumenscheln team (Blumenschtln Ferenc, Orósl Tibor, dr. Strém Zsigmond, Llchten-sfeln Kálmán). Második lett dr. Bartha team (dr. Bartha litván, dr. Llchlensteín Sándor, dr. Birgn Miksa, Lőwenstcln László). Harmadik dr. Rotachlldné team (dr. Rolschlld Béláné, dr. Sabjdn Oyuláné, Vicsey Barnabás, dr. Bllleia Zoltán). Negyedik lett dr. örley team (dr. Orley OyOrgy, dr. Laubhatmer Alán, dr. Halszer János, Kencdt Imre). A győztes team Kaposvárolt április elején mérkőzik az ottani győztessel.
A nagykanizsai Izr. hitközség évi közgyűlése
Nagykanizsa, március 20
Vasárnap tartotta közgyűlését a nagykanizsai Izr. hiikOzség dr. Ilalp-hen Jenő hltk. elnök elnöklete alatt, aki megnyitóiéban rámutatott az ál-talánoa nehéz viszonyokra.
— Mindenütt, — mondta egyebek közt — egész F.urópáhan nagyon komoly a zsidóság sorsa, Itl van Németország, III van Olaszország ... Ezekkel szemben a hála azavaival adózik Magyarországuk, ahol megvan a megértés, s kőz és vsgyonblztonság. Sok panaszt hallott — folytatta később — az adókivetésre vonatkozólag, hogy nem voltak kellő méllányossággal. Ez nem áll fenn, hangsúlyozta, mert a bizottság tagjai logadalmal teltek a pártatlaniágra és igazságoilágrs. Oll ahol fizetési készséget látnak: a legnagyobb előzékenyléggel vannak, ahol azonban tudják, hogy megvannak a fizetési eszközök és mégis nehezen megy a fizetéi: igenli be kell hajtani az adói Az elmull két esztendőben a zárszámadások hiány-nyal végződtek, a lefolyl esztendő
azonban 414 pengő maradvánnyal zárult. A szegények segélyezésére 8000 pengőt fordítottak. Köszönti a IX. községkerület |elenlevó elnökéi Weisz Tivadar kereskedelmi tanácsost és a Zalai Közlönyt, amelynek az elnöki székből köszönetet mond, araiért a hitközséget éa törekvéseit az egész évben támogatta.
A lelkes éljenzésuel fogadolt megnyitó után Fibtin Miksa tllkár be-lerjeszlelte irodslml felépítésű teleülését az elmúlt év tevékenységéről. Kegyelettel emlékezell meg gróf Apponyi Albertről. Bejelentette, hogy Domány Armln felsőkereskedelmi iskolai tanár 38 év után nyugalomba vonull. Beszámolt a felsőkereskedelmi iskola ügyéről. Elismeréssel és a hála hangján emlékezeti meg dr. Krátky István polgármeslertOl és a város áldozatkészségéről.
Fábián titkár ezután beterjesztette a város és a hitközség közötti szerződés tervezetet a felsőkereskedelmi iskola átvétele tárgyában, arait a közgyűlés egyhangúlag elfogadott
Dr. Halphea Jenő elnOk zárósza-valval a közgyűlés véget ért.
Az ókor művészete
elmen tartott hélfón délután 6 órai kezdettel vellleltképes előadást Noll Józsel gimnáziumi tanár a Zrínyi Miklós Irodalmi és Müvészell Kör rendezésében. Szépszámú közönség töltötte meg s Városi Mozi nézőterét, shol Noll tsnár könnyen érthető stílusban és áltekinthetó módon vezette be hallgatóságát Egyiptom művészetébe. Beszélt az egyiptomiak piramissltól, tempiomsirói, szobraitól, domborművelről és lestményei-. röl. Erdeket számokkal érzékeltette az ókori művének gigászi slkotá-saii, igy Keops láraó gúláját Hero-dotos görög történetíró szerint 100.000 ember építette 20 esztendeig. A gula 1,600.000 köbméter űrtartalmú. Érdekes a Ramse* temploma elólt ülő négy kőalak, aminek magasiága ülőhelyzetben is akkora, mint a kanizsai felsőtemplom tornya. A szobrok közül Igen híres a Berlinben látható, zöld bazalikóből la-ragolt portrail, amely megmintázásában oly csodálatos, hogy még a legmodernebb szobrászok is a legteljesebb elismerés és elragadtatás hangján szólalnak meg láttára. Az érdekes elősdái, amit velltettképek-kel illusztrált Noll lanár, lelkes tapssal köszönte meg a hálás hallgatóság.
láőlárás
(ÚJuakm rádtójtltnUtl a Mat.c-.U-„1.1 lMtaM.1J.la.tl ..la 10 ór.h.r i H0.8., a»t. ldS várható.
Ili a meooaxdaooüás&oxl
Siessen és vegyen osztálysorsjegyei
itt Hirsc&ler MIKsa
osxtdly sorsjegy töelúrusltónál, FU-ut
Kisorsolásra kerül S-OOO.OOO pengő. I. osxt. Búzása öprllls 7. és 10-én.
Sors/egyclc tlra:
Egész 24 P, fél 13i P, negyed 6 P, nyolcad 3 P.
paAl jób riportregtnye: fi Habsburgok trón nélkül
A steenockerzeeli „udvartartás"
Kik tartoznak Zita is Ottó legszűkebb környezetihez — Husvitkor is karácsonykor a legkülönbözőbb ajándékok érkeznek „hazulról" — A steenockerzeeli udvartartás tagjai nem kapnak flzetist, „lovagi" szolgálatot teljesítenek - A tiroli küldöttségek.
fájdalom sugárzik, akkor is, hs mosolyog... Nem érdekli más, csak a családja. És mindenekfelett elsőnek tartja gyermekei vallásos nevelését. Hihetetlenül |ól van Informálva a világ sorjáról, minden érdekli öt,
Copyright
IV. Károly halála óla Zita meg-szakltás nélkül csak gyászruhái visel. Modem ruha ínég sohasem voll ksrciu teltén. És barna haját Is konlyban hordja. Sötét azemelből
VÁROSI MOZGÓ
Március 21. és 22.
Kedd, szerda
EMBER VAGY SZÖRNYETEG?
előadásait csak felnöltek és erős idegzetnek nézhetik meg. A XX. század legizgalmasabb rémdrámája. Helyárak ma az 5 órai előadásnál 30-80 fillérig. Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor.
10*3. máreius 21,
ami az egykori monarchiában történt. Alig van nap, hogy ne keresnék fel vendégek a sleenockerzeell kastélvt Legtöbbet van odakint gróf Hunyady József, aki vállozatlanul végzi a főudvarmester! funkciót. Most csak raegszakllásokkal van odakünn. A magyar és az osztrák arisztokraták közül minden hónapban másmás tart szolgálatot a királynő mellett, a beosztást a főudvarmester állítja össze. Él gyakori vendégek de Crolx marqulse várkastélyábsn Czl-ráky Antal gróf, Csekonlcs Iván gróf, Pallavlclnl OyOrgy őrgróf, Szterényl Józsel báró, Mikes gróf, szombstbelyi püspök, Orleger, Miklós spát, képviselő, az osztrák urak kOzül a Czernlnek, Llechslelruk, aztán Hohenberg Miksa herceg, Ferenc Ferdinánd legidősebb fia, akik azonban nem előre meghatározott Időben szoktak Belgiumba elutazni. Aralg élt, gyakori látogató volt a kastélyban Apponyi Albert gróf.
Állandó funkciót a következők tartanak : Oudenus Ervin báró, meghatalmazott miniszter és voll kövei és a felesége, ók vezetik az udvart titkári hivatali. Ennek a helyisége a kastély második emeletén van, egy szűk kis szobában. Hlrom összezsúfolt ^ Íróasztalon rengeteg levél, majdnem valamennyi kérvény, vagy üdvözlet. Báró Oudenus és a felesége válaszolják meg a levelek közül azokal, amelyekel fontosnak tartanak. A poala nagy része azonban Bécsbe megy, ahol Wlesner tllkoi tanácsos küldi el a felség nevében a feleletet. Ha Steenockerzeelben a munka nagyon Osiregyül, különösen újév és születésnapok Idején, akkor Bruxelles bői egy géplrókisasszony jön még ki a kaslélyba.
Az oktatás munkáját Dtgen/tld Henrik gról Irányítja. A gróf maga Ismeri töiiénelludós, akinek fello-gása modern éa liberális. Rajla kívül Páter Weber, pannonhalmi szenl-benedekrendl szerzetes és időről-időre egy másik benedekrendi slya foglalkoznak az oktatással, de a kisebb gyermekek mellett mindig van még egy magyar és egy tlroH tanítónő ls. Az ,aya" — finomabb értelemben vell dajka — szerepéi Kerssenbrock Teréz tölti be, aki már az összeomlás Idején s királyi css-lád szolgálatában állott.
A háztartási ügyeket Mennsdorlj grófnő végzi, neki segédkezik az öreg Löw kisasszony, aki kulcsárnő a kaslélyban és akinek helvenedlk születésnapját Intim melegséggel ünnepelték meg nemrég s kaslélyban. Néhány szolga, kél Inas, egy kertész, két szobalány képezik azlán a szorosan veti személyzetet, valamennyi alkalmazott vagy magyar, vagy tiroli. Az alkalmazottaknak szerény fizetésűk van, semmivel sem több, mint Belgiumban egy inasnak vagy szobalánynak szokott lenni. Az udvari szolgálstot végző arlsztokrák fizetést vagy tiszteletdíjat nem kapnak, ők úgynevezett .lovagi szolgálatot" végeznek az udvarnál.
ZALAI KOZLONT
1838. máralus 21,__
Karácsonyra, újévre főként Magyarországból éa Auszlriából renge-leg ajándék érkezik Sleenockerzeelbe. Minden elképzelhető holmi. Babák éa rugóval (elhúzható Játékszerek, gyermekruhák, hlnlalovak, képeskönyvek, zenélő |átékok, akadnak emberek, akik egy bődön túrót, vagy pedig egy hatalmas darab sonkát küldenek. Néha érkeznek azonban értékesebb ajándékok Is. Az a gyönyörű autó, amely moal a garázst i állítva várja, hogy tizembe kerüljön, arinlén ajándékba Jött Budapestről, fis ajándék a rádió is. Ujabban, mióta a gyermekek megnőttek, a kit főhercegek és főhercegnők sajátkezű levelezőlapon köszönik meg az ajándékokat.
Küldöttségek különösen Tirolból ulsinak gyakran Ottóhoz, akii eddig
több, mint száz tiroli község
választotta mej dlszpolgá-
Oltó kétségkívül igen szép fiatalember. Eifogulsllanul meg lehet állapítani róla, hogy korához képest fellOnöen müveit. Anyját rajongásig szereti és minden Iráni érdeklődik. Azokkal, akik a közelébe julnak, kedves és barátságos, szereli a sportokat és szorgalmatan olvassa a magyar újságokat. Tekintet nélkül azok politikai beállítására. Rendesen szürke polgári ruhában Jár, különös alkalommal, leginkább, ha fologratus érkezik a kastélyba, szívesen veszi magára ugy a díszmagyart, mint a tiroli lövészek kapitányi egyenruháját. Az absami Speckhacker-lövész-egylet ugyanis lavaly tiszteletbeli kapitányának választotta és Kalten-bauser polgármester maga vilié el Steenockerzeeibe az uniformist. Hullámos göndör haja van éa — csak a szája vonásai tipikusan Habsburg.
A gyermekek közül legmagasabb növésű Róbert főherceg, talán egy fellel magasabb Ollónál. A kis Rudolfnak Négy-ot hónappal ezelőlt vakbélgyulladása voll, akkor Kölnben Haberer tanár, a híres sebész-professzor megoperálls. És műtét elölt s vizsgálat során megáUapt-lotta az európai hlrü kölni profesz-szor, hogy
IV. Károly magyar király
legkisebb fiúgyermeke „un-ternahrt"
Ez a kifejezés magyarra lefordítva azt jeleni!, hogy .hiányosan táplált".
A Holburgban Bécsben és az lscbll ksstélyban még nem volt egyetlen Habsburg sem soha ,un-ternahrt-...
A Leányklub és a .Városok Filmje" á .Zalai Közlöny" I. hó 18-lki •rámában a .Városok Hímje- clmü reklám-cikkben lévesen az a hir lá-toll napvilágot, hogy a Leányklub isglal testületileg vesznek részi a Kimen. A Szenl Ilona Leányklub vezetősége szükségesnek tartja, hogy "I a léves hírt ezúton megcáiol|a. Szenl Ilona Leányklub vezetősége.
NAPIHÍREK
NAPIREND Márolua 81, kérdd
Római katolikus: Benedek. Protestáns r Benedek. Ur.: Adsr hó 23.
Város! muzeum és Könyvtár nyitvs csütörtökön és vasárnap dáelOtt lO-tól 12 éráig.
Gyógyszertári éj|«]i aaolgálat • hónap ban: a Mária-gyógyszertár Klrály-ulea 40. ss. és s kisksnlssal gyógyszertár.
Oözlardö nyílva reggel 6 órától este 6 óráig {béltó, szerda, péntek délután, kedden egéaz nap nőknek).
— (Meghalt a pacsal Járásorvos) Plósz Sándor dr., a pacsal Járás tisztiorvosa 64 éves korában hosszas szenvedés után a zalaegerszegi kórházban elhalálozott. Vasárnap, folyó hó 19-én, délután 3 órakor helyezték őrök nyugalomra a miskei (Hahói) családi sírhelye.
— (A nagykanizsai leányllce-umnak) nagy napja lesz március 25-án. Délelőtt fél 10 órakor a Szoc. Misszió kápolnában ünnepi szentmise ulán kongreganisla tagavatáat
A .Zalai Közlöny" uj pályázatot hlrdeL Ezúttal az olvasónak magának kell megfejtésre Váró kérdéseket feladnia.
A szellemi sport a keresztrejtvényekkel lendüli fel pár évvel ezelőlt s mlg mellette sok kisebb nagyobb szórakozási divat-cikk a yo-yo párhetes sorsára jutott, addig\'a szellemi torna híveinek száma napról-napra löbb. Uj rejivény-ujságok |elennek meg egymás után, a lapok rovalai kifogyhatatlanok az elmésnél elmésebb rejtvényekből.
A .Zalai Közlöny" eddigi rejivény-pályázatai is a legnagyobb népszerűségnek örvendtek. Ez adla a gondolatot, hogy most azoknak Is nyujt-sunk egy pályázatot, akik szívesebben foglalkoznak rejtvények fabriká-lásávai, mint azok meglejlésével. -Ezért moslani feladatunk a következő:
Tessék rejtvényeket készíteni. Lehet találós kérdés, keresztrejtvény, bettlrejtvény, képrejtvény, számtani,
lart, amit Magas Mihály piarista házfőnök végez. Délulán fél 6 órakor műsoros előadás lesz a gimnázium tornatermében. Itt az ünnepi beszédei Kolla János dr. pltrisla hlllanár mondja. Ulána színre kerül .Holdsugár kisasszony" c. 3felvonásos vallásos színmű, amelyben a leányliceum növendékei szerepelnek. Közreműködik a gimnázium zenekara Kerkay József dr. vezetésével. Kötelező müsorváltás 60 Hl-lér és 1 pengő, állóhely 60 fillér.
— (A nagykanizsai Önkéntes Tűzoltótestület) március 31-én tartja rendes évi közgyűlését este 7 órakor a laktanyájában. Határozatképtelenséf: esetén a közgyűlés április 2-án délulán 4 órakor lesz. A moslani közgyűlés a testület 62-lk évi közgyűlési
A kirakatversenyen
résztvevőknek pénlek ette 6 Aráig el kell készülni a kirakattal, amiről a bizottság meggyőződést fog szerezni.
általában kinek-kinek a fantáziája szerint, bármiféle rejlvény, csak 01-letes legyen.
Határidő március 29.
A pályázatok mellett közölni kell azok megfejtését, a rejtvény készilő-jének nevét é6 elméi.
Husz legsikerültebb rejtvényt fogunk díjazni s azokat — készítőjük nevével — amennyiben nyomdailag is kivitelezhetők, közölni is fogjuk ujabb pályázatok keretében. Az érdemes rejtvényeket a nemdijazottak közül Is kl fogjuk válogatni közlés végeit, természetesen minden esetben beküldőjük nevével.
I. díj: egy karkötő óra.
II. díj: a Schülz-cég dija.
III. dlj: egy thermoz (Szabó Anlal üzletéből).
IV. dlj: Noll József egy rézmetszete.
V. dlj: egy olajfestmény.
VI. díj: egy doboz levélpapír.
VII—VIII. dlj: a .Zalai közlöny"
negyedévi eiőllzelési dija.
IX—X. dij: egy-egy .ioboz névjegy.
XI-XX. dij: egy-egy könyv.
__i_
A vasárnapi llceális előadásra nagy és előkelő közönség toltolle meg a városháza tanácstermét. Dr. Szabő Zsigmond főorvos bevezető előadásában a hyglenla feladatáról a népegészségügy fejlesztéséről és a betegségek megelőzéséről beszéli, egyben ismertelte a közegészségügy múltját éa jelenét.
Dr. Oélur Ödön klskomároral körorvos tartotta ezután meg emlék-beszédéi dr. Koch Róbertről, a tuberkulózis kórokozójának felfedezőiéről. A Halai orvos nagy ludományos fel-készüllséggel ismertette a modern orvosi tudomány korszakalkotó felfedezését és magss Irodalmi színvonalú előadásban rajzolta meg dr. Koch Róbertnak a szegény német kör orvosnak em\'ot-\'.eielll küzdelmét a tűdóvészben szenvedő betegek megmentéséért. Nivós előadása mélyen szánló orvosi.<otofial tanulmány voll, egyszerű és Miigos előadásban, mely lel|esen köze, férkőzött a hallgatóság szivéhez, ^amelynek egyeteme hosszantartó tapssal honorálta az élvezetas előadást. Reméljük, ):ogy a nagytvdásu Hala! orvosi többször Is fogjuk hallani a llceális előadások soroz a .. un.
— (Ax Irodalmi K9r tagjaihoz) Felkérjük a Zrinyl Irodalmi és M0-vészeii Kör összes tagjall, hogy Siklót Albertnek, a magyar muzsika büszkeségének, a zeneművészeti faiskola európai nevű tanárának a zeneiskolában ma esie 9 órakor kezdődő előadásán minél számosabban megjelenni szíveskedjenek. Elnökség.
— Halálozás. Knelzel Jtnoa cipészmester folyó hó 20-án 74 éves korában elhunyt. Temetése folyó hó 22-én, szerdán d. u. i/z4 órakor lesz a temető halottasházából.
— (Hazafias ünnepség volt Kls-kanlzsán) vssárnap este sz Irodalmi és Mü észetl Kör rendezésében. Tömve volt az Olvasókör nagyterme, Dr. Szabó Zsigmond, a KOr társelnöke a márc. 15. mai Jelentőségéről szóló ünnepi beszédével ekkora lelkesedést korbácsolt fel az egyébként nehezen tapsoló klskanltsal tömegben, hogy besréde végén nem akart szűnni as ováció. Nagy László és Bolf Ferenc szavalatai és a Levente Énekkar számai Lene kamsgy vezetésével gazdagították a műsort.
— (Szülői értekezlet a felsőkereskedelmi Iskolában) Vasárnap délután a felsőkereskedelmi Iskolában szülői értekezlet jlt, amelyen a szülök nagyszámbsn vetlek részi Balogh Dezső Igazgató elnöki megnyitójában üdvözölte a megjelent közönséget éa szülőket, majd Berke Ferenc felsőkereskedelmi iskolai tanár megkezdte löbb mint egy órás előadáaát az erkölcsi nevelésről, gazdag pedagógiai tudásának tárházából értékes tanácsokst adva a megjelent szülőknek,
— Közalkalmazottak figyelmébe I Bulorárulnkal lényegesen le-azállitott árakon árusítjuk. Hosszú lejáralu hitelre Is, kamatmentesen. Kopstetn butoráruház, Horthy Miklósul 4. szám.
Cavaszi meglepetéseink!
Divatos tweed női ruhák p
csinos gallérdlszltéssel, színekben
Tweed noppe divatos női szövetruha ^ ygQ
crepe de chlne gallérral, ízléses fagononkban, színekben
Áruház
Husz dij ja! pályázatot hirdet rejtvényekre a „Zalai Közlöny"
ZALAI KÖZLÖNY
1933. március 21.
Lehár onndaszép muzsikája
VOLT EGYSZER EGY KERINGŐ
Eggerth Márta—Verebes- -Hőrbiger C80t0rtflk—péntek—szombaton
a VÁROSI MOZGÓBAN
Siklós Albert holnap érkezik Kanizsára
Nagykanizsa kulluréletébcn régen volt jelentősebb esemény, mint Siklós Alkerlnek sierda este 9 érakor a zeneiskolában tartandó, zeneileg 11-lusziráll előadása. Akli a muzsika világa csak kicsit la érdekel, nem mulaszthatja el ennek a kimagasló értékű előadásnak meghallgalását.
— (á.y.VUr.l Ktr*k) Nagykanizsán március 12-tél 18-ig 8 gyermek születeti, S llu éa (i leány: Pető Józaet logházőr és Vég Annának rk. Ha. Kudioh látván vruutl s. mozdonyvotelő és SlDkovIes Erzsébetnek rk. leánya, Rzabó István bolttazolga és Balázs Annának rk. fia, Ntkteax Ferenc vaaull altiszt éa Anek Annán-V rk. 11a. Németh Szllveaztar kádt. , M és Lendl Erzsébetnek rk. leánj ,Czotter István nspartámna é« Kualán Márláuak rk. leánya, Vlncze János honvédőrmesW és Némelh Teréziának rk. leánya. Házasságon kívül mll-letett 1 leány. — MMUzát 9 IMM: Balog István rk. 2 .hónapos, Kovács György rk. ti hónapos, özv. Németh Jfr-zsölué Pölöskel Magdolna rk. 74 évea, NtWesz András rk 1 napos, KlssJózsef-né Oyllmbér Mária rk. 2S éves ÍAIsó-rajk\\ Szabó János kómllvesnegéd rk. 82 évea, OÖIU rlezső pékmester rk. 10 évea, Nlkleaz Ferencno Anek Anna rk. ál évia. Kovács Veronika rk 10 hónapos. — Hózanságot knt/ttt 3 pár: Ve jno-vlts Lajos OTI pénzbeezedő és Mágtca Etelka rk., Komáromi Zsigmond (elv.) hentes és mészáros éa Vlmmer Anna rk.. Hőkön György gépkocsivezető éfl Orbán Aranka rk.
— (A kl-kanizsai leventék márciusi ünnepsége) ebben as évben Is s szokott Ünnepélyes ktllsfi-ségek kozőlt zajlott le vasárnap. A kitűnő Levente Dalkör nyllolta meg a nívós műsort, majd Tóth Ferenc mély álérjéssel szavalt. A gyu|tó-halásu ünnepi beszédei Széptzdvary László laniló, ievenlefőoklaló mondta, izzó szavaakai méltatva a nap jelentőségéi. Varga Peren őreglevenle a Tálra magyar-l szavalla el hazafias hévvel, msjd ugyanezt a Levente DalkOr énekelle el pompás betanulásban. Böciy Antal tanlló és Nagy László levenle saját hazafias költeményeiket interpretálták nagy hatás kíséretében, ma|d a klskanizsal Bűky Józsefnek egy egyfelvonásos Irredenta színjátékát adta elő sikerrel a műkedvelő gárda.
A TUSoeá-t mindenkinek meg
kell néznie I Hogy a Zalai Közlfíny Pestre utazó olvasó! Is megnézhessék, ezt az
UTALVÁNY
booaáiljuk rendelkezésére, melynek bi-szolgállatAHa ellenében h budapesti BETHLEN-TÉRI SZÍNPAD Jegypénztára kettő darab »i> kal olcaóhb jegyet ad kt.
Előadások mindennap fél 6 éa tói 9 órakor.
• ifl
— (Regénylolytatásunkat) a holnapi számbBn közöl|űk.
- (Elloptak a kerékpár!) Alt-mann József 20 éves kltutóliu feljelentést téti a rendőrségen, hogy ismeretlen letles ellopta a Sugár-ut 63. szát-elölt néhány percre őriiel-lenűl hsgyolt kerékpárját. A rendőrség megindította a nyomozást.
— Ali k«Ut nagy veszedelem tenya-getl: „Az Én Újságom" legújabb azA-mábuD. Számos színen Illusztráció, ra|z, rejtvény, kis ábécé, sport, cserkéazro-vat gazdagítja az En UJságom-at, amelyből azlvtwen küld a kiadóhivatal díjtalan mutatványszámot: Budapest, VI. Andrásay-ut 18.
- Javi Itassa meg, alakitassa at rádióját a Transdanubidndl.
Olcsó axtnfiáx-laay a „Zalai Kttxlöny" Pesire utaxó olvasóinak
Budapestre utazó olvasóinknak akarunk kedveskedni az alábbi utalvánnyal, amit március folyamán többszőr meg fognak találni lapunkban.
üiékeiésl zavarok, bélgörcs, puffadtság, gyomorszédűié8, Izgalmi állapolok, szlvidegesség, félelemérzés, bódullság és általános rosszullét esetén a természetes „Ferenc lóiiel" keserűvíz a gyomor és bélcsatorna tartalmát gyorsan és fájdalom nélkül kitlritl, a vérkeringést előmozdítja s tartós megkönnyebbülést szerez. Korunk legkiválóbb orvosai a Fereao ióxie! vizet ugy férfiaknál, mint nőknél és gyermekeknél teljes eredménnyel alkalmazzák A Fereac lóiiel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüz-letekben kapható.
Szobákat keres az OMKE A nagykanizsai OMKE kér mindenki!, akinek a márc. 25., 26-lkl kereskedő-kongresszus kél napjára nélkülözhető szobája van a vendégek elhelyezésére, szíveskedjék azl sürgősen be|elenlenl Ntu Pál lllkár-nál (Neu és Klein cég). Az igénybevett szobákért: személyenként 2 50 pengői tizeinek.
— A uipklmKéiok kezdik megtenni az első lépéseket sz url osztály szobái elfoglalására. — A „Muskátli" Magyar Kézlmunka-UJság nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a népművészet hozzájusson ehhez a megérdemelt elismeréshoz. A márciusi szám magába foglalja a aubrikált hímzések tanítását, dr. Caányl Károly a Perzsa szőnyegekről, továbbá a „Magyar csipkékről" szóló cikkek és még sok más hsftznos tanaesok fő érdekességei a lapnak. Akik a lapra fi egész óves uj előfizetőt gyü|tenek. egy vll-lanyvasalóval vagy egy kis aaztaíl álló vlllanylámpával ajándékozza meg. — Előfizetés! dija 1 évre 12 P Szerkesztőség: M. kir. Ált. NAIparlskola Budapest VIII. Rákóczi-tér í szám
Emlékeztető
Márc. 21. Polgári Egylet rendkívüli közgyűlése 6 órakor.
— Böjti konlerencla a fehérlerem-ben 6 órakor (dr. Kerkay József).
Márc. 22. Siklós Albert előadása a
zeneiskolában 9 órakor. Márc. 26. Ipartestület közgyűlése 10 órakor.
Márc. 25 —26. Országos OMKE-
kongresszus Nagykanizsán. Márc. 28. BöjtKkonferencIa a fehér-letemben 6 órakor (Pchm József) Apr. 3. A zeneiskolai tanárainak
Brahms-hangversenye 9 órakor. Apr. 3, 5, 9 Az lzr. Leányegylet
nyermekelöadisa a színházban. Apr. 4. Böjti konferencia a fehér-teremben 6-kor (P. Rónai Oyörgy).
SPORTÉLET
A vasárnapi futballderbin az NTE győzött
Hal pontot szerzett az NTE vasárnap, mert a KPAC de SBTC vereséget szenvedett — NTE-ZrlnyI 3:0 (2:0)
Nagykanlssa, márolua 20 Síép Isvaszl Irtlballidőben, mintegy 600 lőnyl közönség elölt látszotta le hét amalör fuiballcsspatunk bajnoki mérkőzését.
Az egész mérkőzés alall a Zrínyi egyenrangú ellenfele vo\'t az NTE-nek és a háromgólos NTE győzelem ellenére Is a Zrínyi csapata^érdemel dicsérelel, meri az egész mérkőzés slatt hatalmas munkál kifejtve küz-döll, hogy a mérkőzést nyílttá legye, Illetve a nsgyobbgólarányu vereségét megakadályozza.
Az első félidő Izgalmas sportot hozol!, mindkét csapat egyformán vetle kl részéi a támadásból, mlg a míscdlk félidőben Inkább a Zrínyi van támadásban, de a gőlhelyzelek kihasználásánál nincs szerencséle.
A kél csapat a következő lelálli-lásban látszott:
NTE: Csondor — Czlgler, Csáki (Engelleller) — Radics, Wllhelm, Kudlch — Farkas, Jakubecz, Szollár, Engelleller (Kudlch), Csász.
Zrínyi: Szakacsics — Varga, Kárpál — Oozdán, Munkácsi, Pőcze — Némelh, Poór, Vellák, Süslecz, Antal.
Két veszélyes Zrínyi támadással kezdődik az ellő lélldö, de az NTE védilem helyén van. A 6. percben Csász kornerél a Zrinyl védelem tisztázza. A 15. percben Engelleller szépen szökteti jakubeczet, aki 10 méterről bombagólt lő a lelső-ssrokba, (1:0). Csász eredményleien kornere ulán a balszárny támadásából Csász a Zrínyi védelem mellett elszalad és talsos beadását. Szakacsics a saját hálójába vágja, (2:0). A Zrínyii felrázza a kél gól, szebbnél szebb támadásokat vezet az NTE ellen, de az NTE védelem Czlgler-rel az élén, mlndenl szétrombol. A 27. percben Poór a 16-os sarkáról kiugrik, lörlel a kapu felé, Csondor kiszalad elébe és vágja vissza a biztos gólnak látszó labdái. Meleg helyzel voll. NTE ellentámadás so-
JÚ MUNKÁT
PÁLCSICS-ssái
kapunk.
HlS nagykanizsai leljeja-, kelne-, foaallestö él vegytilitlló Izetoe r«<UI»t i FŐ-UT 7.
r.ln Szollár lövéséi Szakacsics teszi árlalmstlanná. A 38. percben Kárpál szabadrúgása toglalkoztalja Csondort. Mintegy 5 percig most állandóan az NTE támad, Farkas lövéséi, valamint a balszárny támadásából Engelleller nagyszerű fejesét Szska-csics tisztázza.
Az első félidő befejezése ulán mindkét csspzt a pályán marad és s biró sípjelére egy percig vigyáz-áüásban áldoz Splizer Anlel emlékének.
A második félidőn mlnths nyo-mol hsgyoll volna Nagykanizsa sportját éri gyász, egyik csspal sem játszik ugy, mint az eliö télidőben, sőt a közönség Is néms csendben nézi a játékot. Az NTE megváltoztatja csapatát, Engelleller bekktiek, Csáki haltnak és Kudlch pedig balösszekötőnek megy. A változtatás nem sokst segít, meri a Zrinyl szebben és veszélyesebben lámád. A 25. percben meleg beiyzet adódik az NTE kapu elöli. Négy lövés megy egymásután kapura, de Csondor a levegőben úszva tisztázza a nagy gólhelyzetei. A 27. percben a mérkőzés legszebb jelenete kövelkezlk. Jakubecz kornerét Wllhelm a 16-oson kapásból Szollár hoz lrányll|a, aki a kapunak hállal állva belejell a telsösarokba a labdái, (3:0). Remek gól voll. Kél veszélyes Zrínyi láms-dást Engelleller rombol szét. A 40. percben Velláknak slkslms volna szépíteni ac eredményen, de 3 mé-terröl tölé lő.
Az NTE rossz nspol fogott kl. A három gólos győzelmét játékával nem érdemelte meg. Különösen a csatársor mulatóit széteső játékot. A hali-sor sem játszotta ki formá|ál. A közvetlen védelem feladata magaslalán állolt. Csondor remekül védett, Czlgler—Engelleller pár hiba nélkül látta el feladatát, de Csáki Is szépen dolgozott a szokatlan bekk poszton. A halfsorból Kudlch, a csatársorból Csász agilitása érdemel említési.
A Zrinyl csapala dicsérelel érdemel lelkes játékáért. Mind a 11 ember egész mérkőzés alall szivvel küzdölt. Játéka alapján nem érdemelte meg a 3 gólos vereséget. A közvetlen védelem nagyszerű munkál végzeit. Szakacsics néhány biztos gólnak lálszó labdát védeti, Varga - Kárpál bekkpár kllogáslala-nul működött. A halfsorból Oozdán, a csatársorból An(al és Vellák |ál黫
1SM márcíui 21.
ZALAI KÖZLÖNY
Dltsó luk. liniilsíil
Lettese, Idei, kg.-Ja ... P -;34 Szllvalz m
Atzallszllva ,, ... P ?2
Sav. káposzta „ P - 2(1
Vargánya,atárazdg.-ja P —-06
VIDA fllszerlizletében.
kOzgazpasAg
1 Magyar Mezőgazdasági Társaság változatlanul tovább dolgozik programjának megvalósításáért
érdemel dicséretet.
At NTE vasárnapi győzelmével két tlszts ponttal vezet a ba|aokl tabellán.
Kléman biró kifogástalan^Verette a mérkőzést. __<°*)
A kaposvári alosztály eredményei
Dombovárl VOQE-KPAC (2:0). Nagy meglepetés s b«|nU-asplrána kaposvári csapat súlyos veresége.
Kaposvári Turul — Slrnontornyal BTC 3:2 (0:2). A slmontornysl csapat már 2:0-ra vezeteti, de az első félidő 35. percétől 10 emberrel Játszott és kikapott. KRSC-BIOK 4:2 (1:1). SzAK-NTSE 4:0 (1:0).
Magyarország—C»eh-
Hzlovákla 2 : O (1 : O)
A magyar csspat elragadóan szép futballt Játszott és biztos fölénnyel vívta kl a győzelmet. Az első félidőben gyönyörű kombinációs Játék voll, s cseh csspalnak csak a védelme emelkedett lel a mt|(yar csspat Játékához. A magyar fedezetsor Jóval felülmúlta ellenfeléi, csatársorunk Jobbszárnyának kombinációs ereje mindenkit elragadott. A gólokat Turay és Cseh lőtték. Barátky égy 1 l-est kapuiénak lőtt.
Egyéb vasárnapi eredmények Tapolcai 1AC—Teleki FC 4:1 (2:1).
Ékszerész FC-Zrlnyl II. 6:1 (5:1). Az Ékszerész csapata szép Játékot mulstolt. Góljait Manctek (3), Flumbort (2) és Jelinek (1) lőtték.
Fagymentes nspokon permetezze
gydmBlosfáitl
Dandrin
Efida
■ao-Dendrin
(gyümölcsíz karbollneum) Molhár
(kínbárium készítmény)
Almola
Pompin
(jyflmölcilaltátrány)
Amonil
lulfarol
(kénkéazltmény)
OltAwiaaz HarnyAa nyv
Beszerezhető:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédelmi szerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10, (A bíróság mellett)
Az egész msgysr ssjló, de a ml lapuuk ls már többl&r hírt adott arról a nagyszerű munkáról, melyet s Magyar Mezőgazdasági Társasig végez a gazdatársadalom talpra-álllláttáérl. Most, hoRV városunkban tartózkodik a Társaság egyik exponense, Halácsy Dezső felügyelő és budapesti hírlapíró, iámét Jónak látjuk, hogy foglalkozzunk a Mezőgazdasági Társasig eddigi munkáiéval és célkitűzéseivel.
A Társaság kiküldöttjével folytatott beszélgetéseink alapián meg győződtünk, hogy a Magyar Mezőgazdasági Társaság változatlanul a legnagyobb kitartással és eréllyel tovább dolgozik programjának meg valósításáért. A Tarsaság rövid idő alalt népaierü lett az egész országban, ezrek csatlakozlak zászlaja alá. Éppen ezéri voltak és vannak olyanok ll, akik Irigy szemmel és féltékenyen nézik ezt a nagy arányú szervezkedést és az eddig eléri slke reket. Dt mint a lények bizonyii|ák, a Magyar Mezőgazdasági Társaság él, dolgozik és nem lörődlk ellenlábasaival. Sokkal hasznosabb célokra akarja energiáját felhasználni. Meggyőződ ünk, hogy az elért sikereket még azok a támadások sem tudják kisebbíteni, melyek bizonyos helyekről tendenciózusan hangzónak el. A sikernek blzloil\'éka pedig az a program, melyet Halácsy DeisS röviden a kOvelkezökben foglalt össze:
— A Msgysr Merőgazdaságl Társaság ugy a budapesti központban, mint az ország különböző városaiban magas színvonalú előadásokat tart Ezeknek az előadásoknak legfőbb célja, hogy megvlla>suk az aktuális közgszdaaágl problémákat és ezeknek eredményeképpen szakszerű propozlclókkal támogassuk a kormány bizonyos Intézkedéseit. Ossze-kOIŐ szerv akar lenni a Társasig a gazdanép és a kormány kOzölt. Ilyen előadásokon minden |ótan javaslalol elfogadunk és azl a gazdanép érdekében továbbítjuk az illetékes lóru mokhoz. A Mezőgazdasági Tariatag már löbb oly memorandumot nyújtott ál a kormánynak, melyei a kormány magáévá lelt éB amelyek állal gazdaérdekek érvényesüléséi segl-
trltük elő. _
A Magvar Mezőgazdasági Társatág legelső célja voll, hogy a magyar gazdának vlsszaad|a a hitet és bizalmat A magyar garda eddig egymagában állt és a Mezőgazdaság! Társaság egységes szervezetbe lömörlletle azokat, akik a Jobb jóvő érdekében dolgozni akarnak. A tömörülésnek kizárólag gazdasági célja van és akik emögöti politikumot vagy egyéni űzlell hasznot keresnek, tévednek. A dolgozni akaró nep megérlelte a Társaság nemes lnten-clóli és eddig már löbb mini 50,000 lagla van a Magyar Mezögazdsi»gi Tarsaságnak. A tábor napról napra nő A szervereit gazdalárnadalom-mal meg akar|uk valósítani a ter-melőszővelkezetl gondolatol, ■ melyet
a Társaság életrehivó|a és vezére lovag Sternád István, az ismfcrl szövetkezel! atakléillu dobott bele a köztudatba. Ennek az éidekében adta ki hire» zöld könyvét: .Harc a termelőszövetkezeti gondolatéri". De nemcsak ezért harcolunk. Programunk legtöbb pontjai: a termelés megszervezése és Irányítása, s telepítés és parcellázás, a mezőgazdasági hitel biztosítása a azövetkezell biztosítás megvalósítása. A termelő szövetkezetekben helyet akarunk adni a flalalsftgnak és csökkenteni kívánjuk a nagy munkanélküliséget A Mezőgazdasági Társaság szoros kapcsolatban áll a Oyamöcstcrmelók Országos Egyesületével, melynek vezetője és lelkes vezére ugyancsak lovag Sternád István és Zalavát-megye kllünó főispánja Qyömörey György. Ugy a Magyar Mezőgazda-tág, Társaságnak, mint a Gyümölcstermelők Országos Egyesületének sz ország minden nsgyobb városában képviseletei vannak. Mind a két egyesület a takarékosság elve alapján álL A tarok még tagdíjat sem fizetnek és s tömörülésben megtalálják mindazokat az előnyöket, amit egyedül nem volnának képesek elérni. A loyallHs és a takarékosság elve lebegett Sternád István elölt, mikor elhaiározla, hogy a mind két Társasáénak Irányító Irodájául a Magyar Élei és Járadék Biztosító Intézel vezérképviseleten bízza meg. Ezek a vezérügynökségek hivatva vannak a szervezési munkában segédkezni és minden gazdasági vo-nalkozátu kérdésben az érdeklődőknek felvilágosítást adni. III Nagykanizsán már két év óta a köztiszteletben álló Postl H. Ernő vezér-titkár az Iroda vezelö|e, aki ép olyan ké zséggei áll rendclkeiésére minden hozzáforduló érdeklődőnek, mint a löbbl kirendeltségünk főnökei. M -vJegyezni kívánom, hogy Postl H Ernő vezértllkár hatáskörébe kél bal-doni vármegye, Zala és Somogy tartozik, mely megyíkbep különös, n sok tagja és nagytzerü szervezele van T .rsaságuiknak.
B.felezésül még csak annyit, hogy vezérünk, lovag Sternád István nemrég ünnepelte 50. születésnapiét Ebből az alkalomból a fővárosban ugy a közélet előkelőségei, siá.nas tisztviselő és s sa|tó melegen ünnepelte a szövetkezeti élet kllünöségét. Sternád István az ünnepeljelésl arra használta lel, hogy Ismét hllet tegyen nemes céljaiért. A lővárosl sajtó szerint ezt oly öszinlén és fialaios elszántsággal lette, hogy el kell hinnünk, hogy mit ígért, az a számtalan akadály ellenére is valóság lesz. Tehát amit elmondtam, az elé blrakodíssal nézhetünk.
Halácsy Dezsővel folytatott beszél-gelésünk ezzel a biztató mondattal befejeződött. Ml csak annyit leszünk hozzá, tugy továbbra is figyelemmel klsér|ll« a Magyar Mezőgazdasági Társaság munkásságát és ml is merjük remélni, hogy Sternád István tervel valóra vá\'oak.
Strlokl sáriit
Párta 203311, London 11-84, Newvork 515 50, Brüaael 72-20, Milano IWI, Madrid 43 75. Amsterdam 208-45. Berlin 12307\'íi. Wien 7180, Siótla 3-70, Pttta 15*36, Varsó 5800, Budapest — •-, Belgrád 700, Bukaresl KE
Teraésytóués
Huta ttsaav. 78-os 14-50 -1470, T7-«s 1480-15 10. 78-as 1503-1523, 79-ea 15-20-1540. 80-aa 1531-1560, dunáit-tuti 78-os 13*5-1400,77-ee 1400-14 1». 78-aa 1415—14-JO. IV-ea 1435-14 50. 80-aa 1450 -1465, tora 7 40 -7 30, tak. árpa 9 60 -9-80, zab 8-60—8-70, tm-geri 6-SO-7-CO, korpa 6-25 -025.
i Illteti Btsk áev\'u-ártolytatl
VALUTÁK
,t. 19-70-2020 ifr. 79-18-79-74
_k. 16-91-17 01
Dtnk. 87 5tHSt-70 Dinár 7-50-800 Dollár 57050-573-50 Francia 1,22-30-22-50 Holt. 23080-232 20 Zloty 6420-6440 Lel 340-3 44 Léva 305-4 00 Ura 2900-3020 Márka 135-70-136-80 Norvé»100 70-101 70
Peseta —•--■—
JcUlt —\'\'---\'—
Sváldt. 11070-111-40 Svéd k. 104*10-106*10
DEVIZáK Amit. Z3100-232 20 Belgrád 8004-40 Berlin 130-80-138-00 Bröaael 79-20-79-74 Bukarest Í4I-S-43 Knpenh 87 70 8870 London 19-72-1996
Madrid —■-•—
Milano 3000-30-18 Newy. 571-00-074-00 Oizlo 100-90-10170 Párti 2233-22-47 Prága 16-90-1701 Szófia 400-4-27 StocUi.kH 30-105 10 Varsó 64*3>«4*70
Wien -•-•—
Zürich 110-BO-ttt-tO
Wien tíearittg áitolyama i 80.454.
8erténáiár
Felhaltál 4315, eladaUan 825. - Elai-tendü 092-090. Hettett 100-104, wa-deli közép 096 —0*98, könnyű 088-082, l-eó rendű öreg 0*80 -084. Il-od rendű
1 ...... .. ... ____, .„ut, i./vi__i.na
_____ _ ___-V84. tl-oű renűü
öreá 078-080, angol aüldi 1. P00—106, iiaíonna nagyban 175—1*30, aalr 140 ■ 1-48, bus 1*16-1*34, tálaertáe 1-26-1-32.
Klsdja a lantulajdonoa Közgazdaság Rt. Gutenberg Nyomda éa Délzatai UpSladá Vállalata Nagykanizsán. Pek-lóa kiadót Zalai Károly. Interurbán telelőn: Nagykanlaaa 71 saám.
möffTtBETÉSEK
Q..,.si«.aSllatekat legolcsóMtan
végei Stetr. ttvegea, Vároaházpaleta. Tele-
Ion 196. ________
tr.eaf.1 lapunk kiadóhivatalában. ____
,~í«BI8nb.|4r»>« eleglnun butororott szoba tüidószoba használattal kiadó Caáayi
Láatló-u 8.__M
Bat.táth.i.alá. miatt raktáramat ■asátyen te.aalltt.tt álban bocsátom a n. é közönség rendelkezésére. Armuth, Baaár-udvsp.
HAaá.tU\'r. alkalmas belleilk eladó Bővebbet Teleki ut 20. axámnáL 918
~ Antónigók késil éaét, hintó •t«l>~r ..írtak .aa.ia.at garancia adici
vállalom. Bassó ulóda, TUdieit Lajoi kocsi-kovács. 910
■992
teioszuveracío -------1
Átment a köztudatba,
lUaic* Nővérek női divatszalonjában
íéTülnekTSrv\'íbb^i.i b nói kubátok, kosztümök, estélyi
nan.
készitményü ffüXŐl vezetnek P ^ ^^ k6> \' Zr1nyT Miklós-utca 34. Postan.lo\'á.ai szemben.
Már.>••»"> délltökvéaü aaép lakáa ulral verandővat olctón klad«. Kéiazobáa udvari lakáa má|u.ta kiadó, szobagőituidő
eladó Király ulea_13_______________ 881
■ .gbl.h.ta hölgyek és utak elsó-tangu cikk elidáait. Nagykáa zsa to tót-nyéke tészéte (elvétetnek. Clm a kiadóhivatalban ________
Maginyos házba kerthez ártó. tart keretünk. Ctm a kiadóban
KQIS.be|.r.tu 3 ablikos, p-rkettis utcai azoba lurdóaaoba baunálatial aaoc-nalrv la kiadó. Epplnger latelep. Deáktér 5. ss. _______
•lókatban levő gyetmakkocil, ctepe de ebine dlaztalaióktal éa vlnSoKtkkal eladók Kautinann, Caengety a. 12. 934
50 pengő havi jöved Irmmel utcai S azoba, 2 konyha Stfo pengOírl tjyattol ií hail 2 itoba, 2 konyb., tehk JiOOáit eladók. Ügynököket di|s«>k. Petótl-ut a
■Mák lObblél. bútorok. vánnyal régt caukutt ktedene irata I
axékek Ersaébel-tét IS. a|M 4. aa.
ZALAI KÖZLÖNY
1933. március 21.
Nagykanizsa megyei váras polgármesterétől.
4517/1933.
Felhívás.
A m. kir. Belügyminiszter Ur 209300/1933. B. M. sz. korrendeletében a diftéria elleni csoportos védőoltások alkalmazását ajánlotta oly helye-j ken, hol a diftéria gyakrabban lép fel a gyermekek között. Az utóbbi években városunkban is a diftéria számos esete fordult elő, ezért szükségesnek tartottam városunkban is ezen rendelet végrehajtását elrendelni. Ennélfogva felhívom a szülőket, hogy 2-6 éves gyermeküket f. évi április hó 9-én, április hó 30-án és május hó I4-én a városi t. orvosok által a Rozgonyi-utcai áll. elemi iskola tornatermében tartandó védőoltásokban részesítsék, mert a háromszor védoltott gyermekek közül 90°/o-kal kevesebb gyermek betegszik meg ezen súlyos fertőző betegségben.
A védőoltások a városi, t. orvosok által díjtalanul végeztetnek.
Nagykanizsa, 1933. évi március hó 20-án.
m Polgármester.
iMitiit <—.
I mindenki a helyi kereskedőknél 6e iparosoknál szerezze be I
BRIDGE-BLOCK
darabonként
40
praktikus beosztással (50 lappal)
fillérért
kapható
a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalában
Fő-ut 5.
valamint v Krátky QySrgy ésifj. Hirachler Mikaa dohány árudájában, Fiaohel Ed» és Sohlaaa Taatwérak
könyv- és paplrkereskedésében, Horváth Józaef ujságárudéjában
i v a a u t
Magyar Királyi Ali
MENETRENDJE
Hagykanizía állomálra érkexÓ é« az onaan Induló vonatokról. Érvényes i 1882. évi október hó 2-tAI kezdve.
Nagykanizsa —Budapest
Vo.it „4.. A vonal néma N -Kanizsa ról Indul (MZtiMtj- r. M. tlpcairi érkezik i \\ vonat „ánu | neme Bocsiról Indul <Mith»ly r41 l*4ul N.-Kanl-taára érk
1219 120\' 1213 1211 1201 1231 Szem. v. 0,v. Szam. v. Szem. v. Oyr. Motor 0-30 610 6-45 14-30 18-30 1800 2-nt 7-14 10-11 16-03 1931 19 31 7 35 9S5 16 05 21-00 22-20 122(|iMm. v. 121il3zem. V. 120\'JOjv. 17,\'.4|Szeni. V. i20S|0yv. !232jMotor 21 45 630 7-40 1419 19-45 250 11-21 1014 lí-42 2200 5-53 440 13-00 11-25 20 07 23 31 727
Pk. 67SV183tf sí. 1932. vghtóí 679. m.
Árverési hirdetmény.
Dr. A »l*dter létrán nagyba|oml ügyvéd Javára 378 P 24 I tóke és több követeiéi és Járulékai erejéig a nawykanltsal kir |Arátbiróság 1932. évi 3149 sz vég-usével elrendelt kielégité»i vígreh«|tás foly Ián végTcha.tisi szenvedőtől »«32. é*l no-vemi>er hó b-la leloglalt 458 P becsült Ingóságokra a nagykanizsai kir. járásblró-b«k lenti szintű végzésévé* az árveiéa elrcudeltetvén annak az lb08. évi XLl. t.-c. 20. §-a alapján a lent megnevezett * a ío«lalásl Jegyzőkönyvből ki nem \'Unó más Ingtal\'atók javára Is ax árverés meg-taitá^át elrendelem, d\' csak arra aa esetre, ha kielégítési k>S»* l» fennáll éa ha ellenük halasztó hatályú lgénykereset lo-lyamMba nincs, végrehajtást szenvedő la lekAsán, Morgánypusztán u fizetett összeg vonásával leendő mcgtaitására határtdóul 1933. évi március hó 27. napjának A u. 3 órája tűzetik kl, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, é» egyéb Ingó Ságokat a legtöbbet ígérőnek kész pénztizatés mellett, esetleg becsáron alul U — de a klkláliáil Ar kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni Azon Ingóságokra, amelyeknek a kikiált*si ára egyezer pengőn leiül van, az 5bl0— 031. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egy tizedrészét bánatpénzül leteszik.
Nagykanizsa, 1933. február hó 14 én.
Elek László s. k.
mint bírósági kiküldött.
Az 1202 1201. sz. vonatokkal eg> I., II. oszt. kocsi Ventimlglla, egy III. oszt.
kocsi és étkezőkocsi Pragersko. ......
Az 1207 1208. sz. vonalokkal egy I., II. oszt. kecsl Róma, egy hálókocsi Velence, egy II., III. oszL kocsi Trleste.
Nagykanizsa—Sopron 71*5
yriaobál
ind.
I \'Sopron-íj SíMat
\' bál M/StalyráJ
Sz. v tr/l Motoi mJOysz 4i«|Sz. v 510 4: III. oszt és ei
116\'íO 7-25
lyrál Ind.
1005 0 1318 U
11-28 1502

221\' 5-3> 1215
i 4rt.
003 7-23 13
6 00(117 37
dili pu. Zalaegerszegre,