Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
50.19 MB
2010-03-05 23:06:37
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1039
4850
Rövid leírás | Teljes leírás (1.27 MB)

Zalai Közlöny 1933. 026-048. szám február

Zalai Közlöny
Politikai napilap
73. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

73. évfolyam 26. uím
Nagykanizsa, 1933. februír I, szerda
Ara 14 fillér
pOLITIKAI NAPILAP
Sieikrulteg í» kUdóhlviUl; Főnt 5. isim Megjelenik minden reggel, héttő kivételével
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajoa
EMlUetísl írs: egy hín 1 pengi 80 ül|é< SiexketilAiegl H kUdóhtvitsII telelőn: 78.
A 33-as bizottság ülése
a késő hajnali Arákba nyúlt
Budapest, Január 31
(Éjszakai Itlefonjelenlés) A 33 as bizottság kedden este értekezletet Urlolt Ugrón Gábor elnöklete alatt. Az értekezleten Koós Zolién a lakét-ügyi korlátozások megszüntetéséről szóló rendeletet, Temesváry Imre pedig a transzfermoratórium meg-hosszabb!tisáról szóló rendeletet Ismertette.
Többek felszólalása után Imrédy pénzügyminiszter válaszolt, majd a bizottság vacsoraszünetet tartolt.
Az ülés lapzártakor még tart.
Vllmo.t excsrísztfr öaxa Hé-.sxlll
London, január 31 A „Boulevard" ma Doornból kapott jelentési kOzöl, mely szeilnt Vilmos excsáazár közeli hazautazásra készül és már utasítási adott a csomagolásra.
A festőmövébz-növen-dék tragédiája
Budapest, január 31 Tegnap este az Albert-uton agyon-lőtte twgil Bodunl Katalin 26 éves feaUtattvésznOvendék, Balont Péter államrendórségl delektlv Hánya. A rendkívüli mUvell és képzelt leány álláshoz szeretett volna lulnl, de sehol nem tudott elhelyezkedni, végső elkeseredésében kövelte el teltét.
Littfca Kálminnét embcrSléeArt vonják falelBaaégra
Budapest, január 31 Lilike Kálmánná bűnügyéi február 20-án kezdi tárgyalni a törvényszék. Az ügyészség szándékos emberölés bűntettének vádját emelle ellene.
Qalaa
irttiy maghalt
London, Január 81 John Oalsworthy, a híres angol regényíró ma délelölt 66 éves korában meghall.
Budapeet, január 31 Oalsworthy elhunyta alkalmából a magyar kormány ulasl.olta Bár-dossy Ltszló londotii Ideiglenes ügyvivőt, hogy a nagy angol Iró csk-ládjának fejezze ki a magyar kormány részvétéi és ravatalára helyezzen koazomt.
& kormány a fizetések leszállítása nélkül Is meg tudta volna szerezni az így nyert 8 millió pengSt
A kereszténypárt tiltakozott az ellen, hogy amikor a Ház együtt van, a 33-as bizottság döntfi lontOfságu javaslatokat tárgyaljon le *
Budapest, Január 31 (Éjszakai rádiójelentés) A kereszténypárt kedden este értekezletet tartott, melyen tiltakozott az ellen, hogy amikor a Ház együU van, akkor a 33-as bizottságban döntő fontosságú lavailalokat tárgyaljanak le. Ho-monnay Tivadar srerinl a miniszter-
elnök és a pénzügyminiszter beszéde közölt alapvető eltérés van, A fizetések ujabb csökkentése keserves kiábrándulást Jelent
Ernszl Sándor szerint helytelen, hogy a kardinális kérdéseket ugyanakkor a 33 as blzoltságban Intézik el. amikor a képviselőház együtt van.
Elhatározta az értekezlet, hogy a párt a képviselőházban rá fog mulatni azokra a lehetőségekre, amelyek segilségével a kormány « fizetések leszállítása nélkül Is mer India voína szerezni az igy nyert 8 millió (tengőt.
f.riArti\\n.^-.\'.rL\\-LrLnjijVLanni\'ii-i\'ini*ii-s*rw-i*i*i*i*i*ri\'...................
Megalakult az uj francia kormány
Daladler, kormányának tagjait kedden délután bemutatta a köztársasági elnöknek
Párti, január 31 Az uj francia kormány megalakult. Összetétele a következő : Miniszterelnök és hadügyminiszter Daladler, igazságügyminiszter és helyettes miniszterelnök Penancler, külügyminiszter Paul Boncour, belügyminisz-
ter Chamille Chaulemps, pénzügyminiszter George Bonnel, közoktatásügy miniszter De Monzle, kereskedelemügyi miniszter Serre, löld-mivelésügyl miniszter Quelle.
Párls, január 81 (Éjszakai lelefon/elentés) Daladler
miniszterelnök a kormány megalakulása ulán azonnal az Eiysée-pálo-lába sietett, ahol bemutatta munkatársait r köztársasági elnöknek. Az elnök nyomban alá Is irt» a kltü-vezésl kéziratot.
Az uj kormány ma, szerdán délelőtt tartja első üléséi.

A pénzügyminiszter bejelentette az uj adókat éa emeléseket a képviselőházban
Imrédy benyújtotta a
Budapest, Január 31
A képviselőház ma tartotta első délutáni ülését, amely pont 5 órakor kezdődöll. A képviselők ugy jobb, mint baloldalon nagyszámban vonullak be a ülésterembe. Az ellenzék folytonos zajongása és közbeszóldsal közben kezdle meg Imrédy Béla pénzügyminiszter bestédét. Ismertette a költségvetési év első hal hóiuSpjé-nak kiadási és bevételi tételeit. Rámutatod árra, hogy Tyler jelentésében 141-4 millió pengő deflclltel Számol a körUfony, azonban ISO ülllllós deficitre készttette szanálási tervezetéi. A nemiellMdelem, amely 1928/29 évben körülbelül 5 milliárd volt, legújabb becslés szerint a 3 milliárdot sem ért el. Ett feltétlenül fokozni szükséges és csakis a termelés lejleszléSe utján történhetik, de ez csak hitel segítségéve! lehetséges, ez pedig szorosan összelügg az államháztartás egyensúlyával.
A miniszter állási foglalt a különböző inflációs, devalvációs stb. tervek ellen. A helyzet szentlására három utal tát. 1. termelésünk emelése. Ez csak stabil helyzetben tehetséges, ennek legfőbb leltétele állani-háztartásunk egyensúlya. 2. központI Igazgatás költségeinek apaszlása. 3. tekintetlel arra, Hogy átmenetileg passzív gazdasági helyréiben vagyunk.
belső államkölcsön felvételéről
kültöldl tőkéket igénybe nem vehe-lünk, a belső tőkéket a de/lcll eltüntetésének szolgálatába kell állítanunk. Az államháztartás deficitnek fedezésére három mód áll rendelkezésre : bevételek fokozása, kiadások apasz-tása és kölcsönmovclet A Iranster alapból 50 milliónak átengedése tulajdonképpen egy burkolt kölcson-müvelet. Ennek llgyelembe vétele után 100 millió maradna a déllel\'.
szóló törvényjavaslatot
Ennek ellünletésére a következőket
tervezi a kormány;
100 millióval apasztja a kiadásokat, 45 milliós belső kölcsönt vesz fel, amelyből 25 mllllöt az Ipar, a többit pedig a mezőgazdaság adná. Ez a kölcsön kél éves lejáratú pénztárjegyek utján történnék, amelyeket később köztartozások fizetésért *-hetne majd felhasználni (Nagy zkj az ellenzéken.)
Ml mindenre tesz uj és több adó ?
A fogyasífiíí adók terén uj adó nemeket hoüttfik be, még pedig az Izzólámpák, továbbá a rádiócsövek megadóztatását. (Zaj a szoclálislák-nál,) Ez az rdőlétel 25 jlllérnél kezdődne és 100 vatlos lámpáknál éri el a 85 fillért. A fogyasztási *dók csoportlába tartozik a szlvarkahü-vely és papiros megadóztatása. A kávé és tea vám|át 50% kai, egyéb gyarmatárukéi 1007o-al emelik. A teherautók közüli adóját megkétszerezik. Tervezik továbbá a hirdetési Illeték bevezetéséi, amellyel kapcso-latban most folynak a tárgyalások az érdekeltségekkel. Qondol a kor-
mány a dohányjövedék bevételeinek fokozására Is. A 33 as bizottság elé terjesztendő rendeletek a következő intézkedéseket tartemazzák: Házadónál 20 százalékos pőllékolást léptetnek életbe. Az alkalmazónak kt-lönadóját, amc / !20 pengő kerese-tel nem éri el, az ez idő szerinti mérv 25 százalékával póllékol|ák. A jö védelmi adó pállékál 30 százalékról 60 százalékra, a társulati adót 2fet százalékról 40 százalékra, a rokkantellátási adót 100 százalékkal emelik fel.
A miniszter bejelentését a baloldal állandó gúnyos közbekiáltásokkal és zojongásokkal lohadta.
Ujabb tlsztvlséíö! fízetéscsökkentUs
Budapest, január 31 (Éjszakai telefonjelentés) A pénzügyminiszter hangoztatta, hogy oz eddig bejele .lett inlézkedét^k még
nem elegendők az államháztartás egyensúlyának biztosítására és ezért a kramány kénytelen a »#métyreli kiadások csöVRitíéséhez S itVnlnt.
a
ZALAI KÖZLÖNY
193J). február 1.
A* alacsonyabb kategóriákban az előző csökkentésekkel egyölt végeredményben 23 százalék lesz a csökkentés.
A költségvetés agyensulyba hozásánál t kővetkező összegekre lehet számítani: 50 milliót nyerünk fedezetni a külföldi hitelezők alapiából, 45 millió lesz a belföldi kölcsön eredménye, 25 millióra a bevételek fokozásából számithatunk, a kiadások apasztásából pedig 30 milliót érünk el.
A mezőgazdasági réteget a legnagyobb kíméletben részesítette a kormány és igy az uj adók a nagyobb adófizetőket érintik.
Ezután az 1933—34. évi költségvetés várható alakulásáról beszélt. Majd kifejtette, hogy 1934-35. évre slkfrül megegyezni a külföldi hitelezőkkel. Revízió alá kell vennünk az egész állami üzemvitelünket is. A múltból ránkmaradt kastélyból szerényebb lakásba kell költöznünk.
Ezután az állami vasutak, állami gépgyárak, vasgyárak és gépiparunk átszervezésével foglalkozott. A közmunkák megindításáról szólva bejelentette, hogy ármentesitésekre és más beruházásokra tervezi a kormány a rendelkezésre álló összeget felhasználni. Mivel a mezőgazdasági Égctégok nagy része külföldi hite-\'r^öől származik, ezért a kormány külön kamat-alapot teremt, melyből a rövidlejáratú kölcsönök szolgáltatásaira kamathozzájárulást juttat.
A pénzügyminiszter ezután benyújtotta a belső államkölcsön felvételéről szóló törvényjavaslatot.
Több felszólalás után a Ház elhatározta, hogy ma, szerdán délután 5 órakor tartja legközelebbi ülését, melyen rátérnek az interpellációkra la. Az ülés fél 9 órakor ért véget.
A nagykanizsai OMKE ós ipartestület tiltakozott a tisztviselői fizetéscsökkentés ellen
A nagykanizsai OMKE-kerület az Ipartestülettel együttes értekezletet tartott kedden e6te. Napirend előtt foglalkoztak a tervezett ujabb tisztviselői fizetéscsökkentés kérdésével és azámos hozzászólás után még az éjszaka sürgönyt küldtek az OMKE központnak, amelyben kérték, hogy a kgerélyesebben tiltakozzon a tisztviselői fizetéscsökkentés ellen. Az utolsó vásárlóképes réteg tönkre-menésével ismét a kereskedőket sújtják. A nagyfizetésüeket, álláshalmozókat épitsék le, de a közép-fizetésüeket kiméljék.
Majd a túlméretezett inségakció ügyére tértek át, amit a Zalai Közlöny már ismertetett Dr. Potyondv József városi aljegyző beszámolt az akcióról és jelentette, hogy az OMKE által kifogásolt ellátatlanod mintegy 10 százaléka tényleg olyan volt, hogy azokat ki lehetett emelni a kataszterből.
Izgalmas mérkőzés a 6000 holdas
Waíkó-birtok csődje vagy a likvi-dáció meghosszabbítása körül
A biróság kötelezte az OHE-t a számadások beterjesztésére és csak azután fog dönteni
JÉ les összecsapás ax OHE és u 0líclcxöK Képviselői KÖXÖÍt Nauykanlzaa, január 31
Nagy érdeklődét mellett foglalkozol! ma a nagykanizsai törvényszéken dr. Almdssy Qyula biró a 6000 holdas Walko-féle kényszer-egyezségl üggyel. Az OHE ugyanis a likvidálás! eljárásnak további folytatására még háromhavi terminust kért, mivel az értékesítési eljárás eddig nem sikerült. Ezzel szemben voltak olyan hitelezők, akik a csőd elrendelése mellett foglaltak állást és a könnyelmű gazdálkodás vádját hangoztatták. A bírói szoba teljesen megtelt hitelezőkkel, ügyvédekkel. Az OHE részéről olt volt Kovács Béla igazgató is Budapestről.
Az eljáró biró tömören ismertette az ügyet. 1931. januic. 5-én hozta létre a törvényszék az 50 százalékos egyezséget. Szeptember 20. volt a határidő, de nem történt meg a kifizetés. Október 11-én rendelte el a törvényszék az adósok vagyonának értékesítését azzal, hogy szabadkézből eladható. Az értékesítési eljárásnak 1932. évi dec. 31-ig kellett vo\'na befejeződnie. Pecember 28-án kérvény érkezett a törvényszékhez, amelyben az OHE bejelenti, hogy a vagyonértékesítési eljárás nem sikerült. Kibontakozási lehetőség azonban adódóit, amennyiben az erdöigazgatóság hozzájárult az erdökitermeléshez, amiért a Mayer Benő cég 40 000 pengőt ajánlott fel. Továbbá tárgyalások folynak a Somogyi Takarékpénztárral, hogy a befolyó összegekből további 25.000 pengő kifizettessék, stb. Ezek lebonyolítására 3 havi haladékot kért az OHE.
Kovács Béla, az OHE igazgatója a mai tárgyaláson az Angol-Magyar Bank nyilatkozatát kérte, hogy az erdőkitermelésről lemond. Kérte a likvidációs idő meghosszabbítását. 9
Saluslnszky Qyula dr. (Budapest) a llkvldáclőnak egy évre való meghosszabbítását javasolta és rámutatott az Angol-Magyar Bink szokatlan türelmére ebben az ügyben.
Kuhár Otló dr. vagyonfelügyelő is a likvidációs idő meghosszabbítása mellett foglalt állást
Elek Mór dr. kifogásolta, hogy az OHE nem tett jelentést a lefolyt dolgokról, nem terjesztette be a számadásokat. A kvólális hitelezők részére egyetlen fillér sora áll rendelkezésre. Hová tünt el az 1931. évi termés ? Ebből egyetlen fillért sem kaptak a hitelezők. Ha n kitermelt fából kifizetik az adókat: ismét nem marad semmi a hitelezőknek. Kijelenti, hogy az OHE működése Iránt a legnagyobb bizalmatlansággal viseltetik és nem hajlandó megadni a kért halasztást. Tessék az eljárást sorsára blznl és a csődöt elrendelni.
Mező Ignác dr. csatlakozott Elek dr. kérelméhez. A likvidálás! rendelet nem enged meg további haladékot. Köteleztessék az OHE a számadás beterjesztésére. Az OHE-nek el kellene ismernie, hogy horribilis vagyonok tűntek el a semmiségbe.
Bartha István dr. az OHE képviselője (Nagykanizsa) határozottan visszautasította az OHE elleni támadásokat. Az OHE bemutatta a töivényszéknek az OKH-val kötendő szerződés tervezetét. Szükséges volt a gazdálkodást az OHE-re blznl, mert jelentékeny összegeket kellett befektetnie a birtok kezelésébe. És ennek a gazdálkodásnak köszönhető, hogy nemcsak az összes adókat fizették meg, hanem 170.000 pengőt ezen felül Is. Csak hálával és köszönettel tartoznak a hitelezők az OHE-nek és az OKH-nak, hogy a gaz-
200 darab
kötöttkabát, pullover, Jumper 4 pengőtől 12 pengőig
Szomolányi Gyulánál
dálkodást tovább folytatták. Cuk három havi haladékot ajánl Salu-slnszky Javaslatával izemben.
Gyulai Béla ellenezte a llkvldádó meghonzabbitáiát.
Rapoch Aladár dr. kifejtette, hogy nem érti a nagy lelkesedést a csöd-ért. Ez neki gyanúinak látszik, amikor meg van adva a kibontakozási letaetSlég. Nagy merészség a tOr-vényszék elölt ilyen vádakat hangoztatni. Az Angol-Magyar Banknak egy érdeke van, hogy csőd ne rendeltették el: tehát ne legyen kénytelen árverést kérni. Csöd eletén azonban az Angol-Magyar Bank nem adja meg azokat a kedvezményeket, amit egy békéi kibontakozás esetén nyújt.
Ring Vilmoi földbirtokos, (Kapos-yár) akinek több mint 30 százalékos érdekeltsége van, kijelentette, hogy neki létérdeke, hogy a Walko-vagyon ne legyen elkótyavetyélve. Állítja, hogy az Alsődunántull Körzeti Hitelszövetkezet kifogástalanul dolgozik. És ha Ilyen gazdálkodás folyik, nem látja be, miért kelljen akkor csödöt kérni. Bejelenti, hogy egy nagyon komoly vevő ktndUcoztk és hiszi, hogy a kvótálls hitelezik 50 százalékig megkapják követeléseiket.
Blankenberg Imre Is óva intett a csődtől. Egy évi halasztáshoz Is hozzájárul.
Hlrschler Jenő dr. kifejtette, hogy az OHE a legminimálisabb szolgálatot iem teljesítette a kvótálls hitelezőkkel szemben. Ha s törvényszék szükségesnek látná, az eljárás meghosizabbltáiát, akkor hívja tel az OHE-t a izámadáiok beterjesztésére éi ctak ezek limerleléie ulán hozza meg dönléiét.
Szerecz PAI a csőd-kérökböz csatlakozott.
Sallér látván dr. csatlakozott dr. Mező kérelméhez, Vitt Ferenc pedig dr. Hiridhler álláatoglaláiához. Dr. Bartha litván kijelentette, .hogy nincs kltogása az ellen, ha a törvényszék dr. Hlrschler Indítványa melleit dönt.
Délután 2 óra után hozta meg végzését a klr. törvényszék:
A törvényszék kítelezi az OHE-t 15 nap alatt az egész vagyonkomp-texumról Jelentéstételre. A továbblak felSLcsak ezután fog határozni.
IdtHiris
A iu«vk.nlxM< m.!.orolA|l.l m.v tlgy.tft lelentézeki Kedden a MmltM-íri: Re«tl 7 órakor -t«. «luUo 2 ónkor -I-M, «t« 9 ómkor +M.
Ptmirí ■ Reggel borait, délben lelhös, elte borult égboltozat.
(É/uakal rddMltUnlii) * ■rtni.lé-glal iMttvaf JaUWI Mt. 10 ér»-kar ■ Enyh., «*tt.*A«a t.lhS. U« várható.
Leltár után nagymennyiségű
férfiszövetet mélyen leszállított árban
árusítok.
Kirschner Mór ÍETÍ
táruhiza
VároahAzAvat »»emben.
1638. februári.
ZÁLAl KÖZLÖNY
A zeneiskola modern magyar hangversenye
Nagykanizsa, Január 31 A modern magyar muzsika nagymestereinek szentelte a nagykanizsai zeneiskola tanárikéra Uétfö esti hang-vcitenyánek műsorát. Egy kiemelkedően síép állomás volt ez a koncert abiun a programban, ■ amit a zeneiskola céltudatosan maga elé lüiOlt, hogy elvezesse a kanizsai közönséget a komoly zeneművészet csodálatos birodalmának a mindennapi zenei életben kevésbbé Ismerős tájaira Is és eteken át szélesebb közvélemény! neveljen \' a kanizsai muzsikának és uj r leszánezot a régi, hlres-neves kanizsai zenei életnek. Ha a a törekvés megtalálja egyfelől a belső és őszinte kapcsolatot mindazokkal a tényezőkkel, amelyek Nagykanizsa joggal büszke, zenei mult-Jának tradícióit fenntartották és ha másfelől belső, őszinte és minden melléktekintetet félretivö megértéi alakul ki a zeneiskola körül mind határozottabb vonalakbin kijegece-sedú zenei kulturélet törekvései Iránt, — Akkor, de csak akkor, el is jön mihamarabb a kanizsai muzsikának egy uj, hatalmas lendületű, a muzsika mlndenekfeletlvalóságában egybeolvadó éa belőle kiterebélyesedő reneszánsza. A régtől munkált kanizsai talaj és a zeneiskola uj vetése, olyan két hatalmas, erős tényező, ami arra hivatott, hogy egybeivelő lendülettel legyen alkotó tényezője e
yáros kultúréletének.
*
A zeneiskola hétfői koncertje Vannay János Igazgatónak érdekea és a műsor megértéséi és élvezetét okosan megkönnyítő program-ismerletése vezette be. Vázolta a népdalon alapuló uj magyar stílus kifejlődését, a magyar faji muzsika Idnai ét keresztény ős-elemeinek formáló hatását. Majd a műsorra kerülő szerzők zenei portréit vázolta a hallgatóiig elé.
Kerekei Irén Liszt modern technikájú Petrarca Sonette-jét, Kodály erőteljes, férfias Itráju .Esik a városban" c. zenei képét és Vannay színesen sziporkázó Humoreique-|ét Interpretálta. Az elmélyedő pianista impulzív lelkületével, a művész finom technikájával játszolt.
Nagykanizsán először került pódiumra Rózsa Miklósnak, a Berlinben élő uj magyar zeneszerzőnek markáns tooalitással és feltörő erejű Poézissef megirt gordonka-zongora duója. A zongoránál iámét Kerekes Irén brillírozott F. Oaral Margit
mesteri vonó|s alatt lelket kapott a gordonka és fényt, színi, meleget a hurok minden rezgése.
A Nagykanizsán először bemutatott modern dalszerieinények egyik legérdekesebb élménye volt a műsornak. A ma hangjain csendült meg magyar zenei lolklor Barlók, Kodály, Hollósy, Molnár és Vannay kompozícióiban; itt Is, ott is sok régi magyar néprenei elem a modern zeneművészet uj köntösében. Fllltner Rózsi énekelte ezeket, széles skálák telték sikeres próbára tömör csengésű, tisztán szárnyaló hangját, a legne-
hezebb akkordokban Is biztos technikáját. Teljes felkészültségét vitte a szép, finom kíséretbe Honfi Ilona.
Külön nevezetessége volt az estének Siklós Albertnek még kéziratban lévő zongoratriója, ami Hubay szalonja után vidéken először itt volt műsoron. A széles mederben hömpölygő kompozíciót F. Pásztor irma (zongora) plasztikus, bri!liánselöadása,L. Weber Margit (hegedű) imponálóan fölényes biztonsága témában és technikában, F. Oaral Margit (gordonka) szuggesztív erejű játéka értékesítette hatalmas sikerré. (t>/j
Szezon utáni árusítás
SINBER
DIVATÁRU HÁZBAN
rendkívüli mérsékelt árakon.
Női és gyermek télikabátok, szőrmék, női és férfi szövetek. Ia minőségű nehéz marocén az összes divatszinekben
métere csak 5*-? pengő. Elsőrendű minőségű csikós nyersselyem P 4-25-ért. lngpouplin maradékok kiváló minőség métere P 1*50.
Maradékok jutányos árban.
Egy orosz asszonyka szomorú sorsa a szibériai hómezőktőí a kanizsai kilakoitatásig
Nagykanizsa, Január 31 ban levő Sáfrán Emillel, aki fele-
Szomoru hivatalos aktus színhelye volt hétfőn délután a Magyar-utca 12b. szám alatti ház egyik ki? udvari lakása, amelyet a férjétől különélő Sdfrdn Emiiné sz. Jelena Lexlkova bérelt.
Sáfrán Emiiné már hosszabb idő óta nem tudott házbért fizetni, a bíróság végül is elrendelte kilakoltassál, amit hétfőn délután foganatosítottak a hatóság emberei A kilakoltatott asszonynál albérletben la kik egy közüli kövezőmester a feleiégével. Sem Sáfrán Emiiné, sem a nála lakó házaspár nem tartózkodott otthon, amikor megtörtént a kilakol-tatás. A bútorokat kihordották a lakásból az udvari fészerbe, ahol most három ember fagyoskodik.
Mozgalmas múlt húzódik meg a kilakoltatott asszony életében. Mintegy 14 évvel ezelőtt Ismerkedett meg Szibériában az akkor ott hadifogság-
ségül vette a 18 éves leányt és hosszas hányattatás után sikerűit hazakerülniük Nagykanizsára. Itt évekig a legnagyobb egyetértésben éltek és az orosz hóme*ök Jelena Lfxikova-jából olyan magyar menyecske leit, hogy ma már semmit , sem lehet észrevenni rajta az orosz származásából. Nemrégiben azonban felbomlott a házastársi egyensúly és a házasfelek külön költöztek egymástól. Az asszony azóla egymaga tartja fenn magát. Más kereset hiányában néha egy kis tiltott borkiméréssel is foglalkozik, ugy hogy neve ezzel kapcsolatban eléggé ismert a borellenörök előtt. Most azonban, hogy kilakoltatták, ettől a kis bizonytalan illegitim keresettől is elesett.
Amikor hétfőn esle hazament, megdöbbenve látta, hogy kilakoltatták a lakásából. Bement a nyitott
Szebb lesz
Dr. Benedigné tatig Magda
kozmetikai l intézetében
Nagykanizsa, Deák-tér 3.
Szépsfphlbák kezelése, szemölcsök, szórszilak eltávolítása. Diathermia.
Olcsó bérletrendszer. ■
fészerbe, ahová berakták a bútorait, néhány perc múlva azonban kéMg beesett kiáltozással rohant kloíinaB, ma|d az időközben hazaérkezett albérlőivel együtt felment a rendőrségre, ahol lopás cimén bűnvádi feljelentést tett ismeretlen tettes ellen. Állítása szerint ugyanis az ő szekrényéből 19, az albérlői szekrényéből pedig 6 pengő eltűnt. Az állítólagos pénzellűnés ügyében a rendőrség megindította a nyomozást.
Kállay Tibor ma este érkezik az Iparosbálra
Megismétlik .A törpe gránátos" t
A nagykanizsai ipartestület műsoros táncestélye ma este fél 9 órakor kezdődik, a Polgári Egyletben, műsorán bA törpe gránátos" c. pompás ballettel és az Ipartestületi Dalárda énekszámaival.
Kelemen Ferenc bankigazgató ma szűkszavú táviratot kapott, melyben dr. Kállay Tibor országgyűlési képviselő közli, hogy az iparosbálra Nagykanizsára érkezik, a külügyi bizottság ülése miatt azonban csak
az esti gyorssal jöhet.

A ma esli bálra jegyek csak csekély számban kaphatók. A rendezőség gondoskodott azonban, hogy a közönség közül azok, akik már a mai eslélyre megfelelő jegyet nem kaphattak, az előadást mégis végigélvezhessék. Ugyanis A törpe gránátos cimű zenés táncjátékot holnap, azaz csütörtökön este 6 órai kezdettel megismétlik félhelyárakkal. Erre az előadásra a jegyek elővételben Papp Oszkár, rendező-bizottsági, elnök, cipé8züzletében már kaphatók.
A rendező-bizottság kéri a közönséget, hogy a mai estélyen pontosan fél 9 órakor megjelenni szíveskedjék, mert az előadás kezdetén az összes ajtók zárva lesznek.
=*. Bútorvásárlás -— nem gond! Teljes berendezéseket rendkívül előnyös részletfizetésre, sőt kamatmentesen is szállitunk. Kopsteln bútoráruház, Horthy Miklós-ut 4.
Tekintettel, hogy
rövidesen megszűnik,
ugy a még raktáron levő összes áruinhat az eddiginél sakkal m^rsAkeltabb áron árusítjuk
Weiszffeld és Fischer
Egy 3-as Werthelm-szekrény és teljes Ozletl berendezés Igen olcsón eladó.
(volt Pengő Áruházban) Strém-híz
«
ZALAI KÖZLÖNY
1933 lebruái I.
Pulloverolc I P 50 fillértől 8 pengőig.
Oroszkák, mellények és kabátok 3 pengő 30 fillértől 8 pengőig kerülnek eladásra
Eftitter András
dlntáry üzletébari, Ffl-ul 3. uám.
lég a függönyökéi is leszedték a betörök egy kifosztott balatonmárlai villában
Gyakori missziókról ós családi látogatásokról
szól a vestprém! megyéspüspök pásztorlevele
Nagykanizsa, jantiár 31 Dr. Rott Nándor veszprémi megyéspüspök moil kiadott pászlor-levelében lelhivji a papság ügyeiméi ■z Idei szentévre és ezzel kapcsolatban fokozottabb lelkipásztori buigó ságra bulidltja őket.
T pásztoriéval gyakori missziók tartását rendeli el és kéri az egyházmegye papjait, hogy ijégezzenek családi látogatásokat, mert ez nagyon Jő hatással van a hívek lelki Mire.
Végül a megyéspüspök köszönetét fejezi kl a pipságnak buzgó és lelkiismeretes szolgálataiért.
Megindult a verseny-*, futás az elárvult Igall mandátumért
IgAl, Január 31
A OUjtx Dines országgyűlési képviselő tragikus halálával megüresedett Igall mandálumérl meg. kezdődolt a Jelöllek varsenylulása. A jelöltek közöl igan nagy esélye van Báni Iván lelsőmocsolányl földbirtokosnak, aki Oőmbös program|á val lép fel.
A Független Kisgazdapárt Is Jelöltet fog állítani, valószínűleg Javős Atifalt. Állítólag még az elhalt képviselő fivére, Oálffy Sándor Is megpróbálkozik. A felsoroltakon kívül még dr, Neubaner Ferenc ny. Iga: sátftgyl államtitkárt és dr. Hegyi Árpád bankigazgatói Is emlegetik.
TaiuíroKnaK és dláHoKnak
Uulapol kell emelniük a Cöml oiaieKZd&Idfa el Ott
Hómon Bálint kultuszminiszter rendeletet adott kl valamennyi Isko Iának, amelyben elrendeli, hogy a hősi halált halt tanárok és tanítványok emlékére emléktáblát kell elhelyezni az Iskolákban. Az emléktábla előtt elhaladva, a tanároknak és diákoknak kalapot kell emelnlők. Évente kétszer el kell vonulni az Ifjúságnak a tábla előtt, évenként egysier az Intézeti önképzőkörökben egy-egy alést kell szentelni a hősök emlékének.
Bál-lnlectlónál „Igmándl"
gyorsan segít, Mert pár óra alatt gyomrot-
|belet tisztit.
Nagykanizsa, Jauuár 31 Ujabb villabetörési fedezlek fel tíalatonmárlán. Ismeretlen tellesek betörlek özv. Simon Jánosné villájába, ahonnan ax bútorok kivételével majdnem minden elmozdítható holmit elvitlek. Az egész villát a szó szoros értelmében kopaszrí fosztol-ták. Rengeteg férfi és női ruhaneműt, különféle ágyneműket, fehérneműket vittek el. A sezlonról még a lakáról is leszedték, sőt még az ablak-IOgi,önyöket sem hagyták bántatla-
nul. Az összes kár 400 pengő.
A jelek szerint a betörök még lakmároztak Is a villában, ahol a visszamarad\' élelmatadékok és egy véletlenül ottfelejteti, pirosra festeti vasnyelü zsebkés erre engednek következtetni.
A betörést alig néhány nappal ezelőtt fedezték fel és a balaton-berényi ciendőrségtiek azonnal jelentették. A csendőrség most a betörís színhelyén felejtett zsebkés alapján Igyekszik a teltesek nyomára jutni.
Emlékeztető
Febr. I. A.t Ipartestület mtlsoros bálja.
Febr. 2. Llceélls előadás a városházán (dr. Haba Anlal).
— A Stefánia közgyűlése a városházán.
— BA törpe gránátos" c. ballelt II. előadása 6 órakor a Polgári Egyletben.
— A Polgári Egylet közgyűlése d. e. 11, vacsorája este 8 órakor.
Febr. 4. Zr£,sport bál.
— Izr. Nőegylet sgglegénybará-talnak teája a Kaszinóban 9-kor
— A Szanatórium Egyesület u||á-alakuló közgyűlése fél 6 órakor a városházán,
Febr. 5. Ltcedtls előadás 6 órakor a városházán (dr. Somogyi István).
— A Frontharcosok leadélulánja:* a Polgári Egy leiben 5 órakor.
— Színielőadás Kbkonlzsán a Polgári Olvasókörben fél 7 kor.
Febr. 6. Délután 6 órakor a zeneiskola növendék hangversenye a zeneiskolában (olasz szerzők müveiből).
Febr. 7. Finn-magyar tornabemutató
6 órakor a színházban. Febr. 1!. Magántisztviselők műsoros eslje a Kaszinóban.
— öregcserkészek eslélye ,I4| 9-kor a Koronában.
Febr. 12 Kereskedelmi Alkalmatattak álarcosbálja a Kaszinóban.
— Úrasszonyok és Urlednyok Máriakongregációjának teaestélye a plébánia Fíhértermében d.. u, 5 órakor.,
— Llceálls előadás 6 őrskor a városházán (dr. Berkes Jőzsef).
— Zene! llceálls matiné fíl 12-kor a zeneiskolában (KetUng Ferenc).
— Tehetségkutató tornász verseny a gimnáciumban 3 órakor.
Febr- 18. Re). Nőegylet teaestélye a Koronában 9 órakor.
— Banktlsztylsetők magyar eslje 9 órakor a Kaszinóban (Cselényl József).
Febr. 19. Llaálls előadás G órakor a városházán (Vanaay Jánoa)t
— Leány klub műsoros teája, .a Mlssziósházbsn
— Leventék teaestélye 8 órakor a Polgári Egyletben.
— A glmnáztsta cserkészek énekes, p táncos népszínmű- előadása.
Febr. 25. KereszlényNőegyletn lélye. Febr. 26. KaUI. Legényegylet műsoros táncestélye 8 órakör az egyr-sülel helyisigében.
— Ltcedlls előadás 6 órakor a városházán (Süle Anlal).
— Á glmnázlsta cserkészek énekes, táncos népszínmű előidása.
— A Polgári Olvasókör mutalsága KlskanUsán.
Ha is l»ri »w.r olefin Inni, uq* llltlje
aranyhegyi boraimat.
ur.twVnt S* KkoSbu 36 fllléz 8Af/*n Józa.f, «.i»r-.io. 74
Toltluii 339. R«MUI««t báibm köldOnt,
Szezon után olcsó
bundavásár!
Bárány, Seal, csihó és pézsmahas bundák feltűnést keltő
olcsó árakon kerülnek eladásra
Aru6úsc,t»an
Kötetenként 10 fillér helyett naponta oserélbet
2 fillérért kölcsönkönyvtárl könyveket a „Zalai Közlöny" minden elóflzetóle
hónapon át olvashat a Horváih-, kölcsönkönyvtárból, vagyis napi 2, fillérért egy hónapon fi akár mindennap cserélhet könyvet a hatalmas é« gazdag választékból. Aki nem óhajt 60 filléit egész hónapra lefizetni, az is kap kedvezményt, amennyiben egy-egy könyvet esetenként 10 fillér helyett 8 fillérért válthat a kölcsön-könyvlárból. A kedvezmény igénybevételéhez csak a Zalai Közlöny utoUó havi előfizetési nyugtájának felmutatása szükséges.
A Zalai Közlöny szerkesztősége megállapodást kötölt a Horváth József ujságáruda kölcsönkönyyiárával, amely köztudomás szerint egyik legrégibb, legbőségesebb és gondosan fejlesztett kölc&önkönyvtára Nagy kanizsának, többezer kOletre lugó régi és u| könyv-állománnyal. A napi forgalomban egy egy könyv kölctöndija 10 fillér. A Zalai Közlöny minden előfizetője, aki az utolsó havi előfizetési nyugtáját felmutatja, mától fogva havi 60 fillérért egész
Szenzációs írjclojiság I
Megszületett az első automata tekepálya a Bárányban!
■—^^rBMUnw m ......... Jl ————
Vendéglősöket különösen érdekli. Minden vendég néz?«; meg.
1993. február 1.
ZALA! KÖZLÖNY
napi hírek
NAPIREND
F«bruér I, ax«rda
Római katolikusr Ignác. ProtuUni : Ignác. Ur.: Seb. hó 4.
Vároil muieum H Könyvtár nyitva cslllöltokön t» vaaárnap délelőtt 10-től
12 áráig.
(jytfgyBKiláll íllell axolgálat t hónapban: a Salvator gyógyaiertár Erist bel-tér 21. aa. és a kiskanlaaal gyógyszertár.
üöilurdő nyílva tcggel 6 órától este 6 óráig (béllő, azcrda, pintek díluláu, kedden egéaa nap nökoekj.
- (Regényfalytatáeunk) helyszűke miatt kivetkező számunkra
maradt.
_ (Egyháil kinevezés) Dr. Rott Nándor megyéspüspök a veszprémi egyházmegyében ujabb bárom (vl Időtartamra dr. Simon OyOrgy pre-lálui kanonokot nevezte kl az egyházmegyei r. k. tanítók legyeim! lanácia elnökévé.
— (Cstlényl József Nagykanizsán) A nagykanizsai közönség régi óhaja féltésül február 18-án. A banktisztviselők magyar estjének mtlio-rán ezen az estén lép fel CseUnyl József, a főváros él a vidék közönségének kedvence.
_ (Két llceálls előadás fesz • héten) CaütőrtőkOn lesz a llceáhs-sorozalban dr. Haba Antal előadása, utána a Stefánia közgyűlése. Vasárnap lesz dr. Somogyi litván (Zila-egerszeg) előadása a Balkán kérdéstől.
— (A Ref. Nőegylet teaestélye)
A nagykanizsai Református Nőegylet február 18 án a Koronában tea-eslélyl rendez. A tánchoz elsőrendű zene lesz. Teajegy (egyúttal belépő) 1 pengő. A jótékonycélu estély sikerét eleve blzloiil|a a rendezőség gondossága és odaadó fáradozása, amely egy minden tekintetben kellemes, kedves esfévef log|a megajándékozni a kanizsai farsang hódolóit.
- (Frontharcot bajtársaik) P.
hó 5-én d. U 5 órai kezdettel rendeli ineg helyi főcsoportunk második bajtársi tea-délutánját * Polgári Egylet katakombájában. A tiszta jó védelmei a 48-as szobor, illetőleg ai országzászló alapja javára fogjuk fordítani. Etulon bivunk meg minden Irontbaico. bajtársai, akiket vendégeikkel együtt Mívesen tálunk. Jelen)elek n^aMI számosabban, A vtvtfsig,
•m Sxokszarüf ajcaú rdr diCJavi tds Tansdaaubia■
tűzifát,
trifaili, tojAs
és egyéb
szeneket
legolcsóbb áron száliit a
Nagykanizsai Fatolrp és Éfitéil-aayagkereakedé*
ápltatfa éa ápltkaiáa! anyaiak raktára Vár ul S, Talafon 3S4.
Transdanubla malom mellett
--SSL
A Nemzeti Egytég Pártjának
Ifjúsági csoportja élénk tevékenységgel készül Nagy-kanizsSn a rövidesen meginduló nagy ízerverkedésbe való bekapcsolódásra. A párt helyiségében a lia-talság szervezkedésének lelkes ve zelól minden vasárnap OuzejOvele-leket, értekezleteket tartanak és mind több és több az ügynek megnyert fiatalok száma.
Az ll|uságl értekezlet vasárnsp délutáni értekezletén Atmrge Antal mondott megnyíló beszédet, Szaód Qyula ismertelte a szervezkedés cél-|it, msjd Plesznylvy István mondott hazafias lelkesedés hevétől áthatod beszédet. Az érlekezlet Ntmeth Mihály ny. polg. isk. igazgató beszéde ulán Htrth Oyuia záróizavalvil ért véget.
— (Előidán a* OMKE ban) Dr. Mező Ignác agyvéd csütörtökön esle 9 ónkor >z adós- és hitelező-védelemről lart az OMKE helyiségében előadást.
— Oramofonlemee-köl-caönzós : Tranedanubia.
— (A Városi férfikar) ma nem tart próbát.
— Menyasszonyi kelengyék minden minőségben óriási válaszlék Singemét.
iklkiek i iilralkMéu rwieUsi,
erőlködés nélkül ugy érhetnek el kOnnyü székeiéit, ha naponla reggel éhgyomorra megisznak egy kis pohár természetes „Ferenc Jóllét" keserüvizet. Szivszakorvosok megállapították, ho;y a Ferenc iónef viz szivelzsirosodásnál és billentyű-hibáknál is enyhén, biztosan és kellemesen hat. A Ferenc lózief keseiüvir gyógyszertárakban, drogériákban éB fuszerüzletekben kapható.
— (A szülésznő továbbképző tanfolyam vlzagája) A nagykanizsai közkórház izülészell és nőgyó-gyásiall osztályán léleaUeit bába továbbképző tanfolyamon részivel! 6 nagykanizsai és 6 pacsai járásbeli bába ma vizsgázott le a három hétig tartó tanfolyam után. A lo-vábbképiQ tanfolyam előadj tsnára dr. Haba Anlal kórházi ISorvos, « nagykanizsai szülészeti körlet vexe tője volt, az előadásoknál dr. Ist-ván/fy Miklós segédorvos s \'gédke-zelt. A vizsgabizottság tag|ai voltak még Nagykanizsa város résziről dr. Krátky István polgármesler, a vármegye réizéröl dr. Szabó Zilg-mond Ib. vármegyei tiszti főorvos, mini helyeltes vármegyei tlszli főorvos. Valósággal meglepő volt a vizsgázó báblk szaktudásának siln-vonala, amelyet dr. Haba Antal főorvos a modern azülészel kiváló mestere tudományos előadásslval és gyakorlati útmutatásaival a tovább-kíp;ő tanfolyam növendékeivel elért. Hála és elismerés llltli meg Haba, főorvost, hogy oaen nsgy nenualnaotő munkában ilyen ményeket lud elérni.
— Férfi ruha- és tiabátszüvet .meglepő olcsó árakon Slnger divathulláiban.
rendkívül olcsó árajánlatom.
Téli árut
minden elfogadható érért
Nöi keztyük bélelt, kis hibával l. . .\' -\'96
Gyermek keztyil bélelt, kis hibával . . —-96
Gyermek nadrág, meleg . . . 120
Gyermekharisnya i-töl 4-ig . . . . —-38
Férfizokni, meleg ...... . —\'60
Nöi keztyil meleg, legjobb . . . 1-50
Férfi kezlyü tiszta gyapju .... . 130
Férfi zokni prima...... . —\'70
Férfi zokni«prima flór..... . 1\'20
Tiszta gyapju kötöttkabátok . . . . 7\'90
Kötöttkabátok primák..... 4-90
Jumperek legszebbek..... 4 —
Nyakkendők ........ . —\'60
Nyakkendők, gyönyörű szépek . . . 120
Férfi ing szines anyag..... . 3\'80
Férfi ing príma....... 480
Gallérok, Jos gyártmány .... . —\'90
Gallérok ......... . —68
Női harisnya, angol zsáner . . . . —\'96
Női kombiné hímzett..... . 1-60
Női kombiné Toál...... . 3 90
Női kombiné csíkos selyem . . . . 3"—>
Női hálóing hímzett...... . 2-80
Férfi hálóing legjobb..... 6 —
Fehér sálak csikós selyem .... 1 50
Gyapjusálak.....\' • • 1-30
Selyemharisnya kitűnő..... 2 —
Selyemharisnya azsuros .... . 250
Selyem harisnya legjobb .... 2 90
Menyasszonyi koszorúk, fátyolok nagy választékban
Sárcipő női....................2 20
Sárcipő gyermek................I\'80
Csikós selyemnadrág............1 \'80
Selyemnadrág Maja.......2\'50
1 vég csipke 10 méter......—-\'96
Erszények, retlkülök leszállított árban!
Fillérjeiért nálam nagy ellenértéket kap, jöjjön mielőbb saját érdekében.
Nagykanizsa, F6-ut 6. sz.
ZALAI KÖZI.ONV
1933. február 1.
Milliók kedvelik és losyalítják a kltünti M Blofcmofi
UfUmiti nu.il
■i ^Untatoktól, bt rtlidl BlaimtHol k4r** cn> ir.ítll ciowégb.njog.dj. •
A Oreguss-Onnep
Nagykanizsa, január 31
Vasárnap este Unatpdle az Irodalmi éa Mflvésietl Kor UceáJitclA-adíssoroiala keretében Oreguss Agotlon halálának féliiáiadoa évfordulóját a városháza nufoláalg megteli dlnteimíbea Ai ünnepi méltató, di. Bartha István kegyesrendi tanár értékes, nép előadásban rajtolta hallgatósága elé .a nép bajnokának- irodalmi és esztétikai portréját. Igen ügyesen izavalla Oregussnak egy maró szatírával megírt költeményét Mlkó István VIII. gimnazista. Kedves eseménye volt az előadásnak a m. klr. 6. homid gyalogezred altiszti karinak elsó lyilvános szereplése. Az erólel|es, |ó hanganyagból Összeállított dalárda bemutatkozása sok szép Ígéretre jogosít Varutay János karnagyi fáradozása itt is elismerést érdemel.
— (A Déllvasutasok Nagykanizsai Temetkezési Egyesülete) (Jelenleg Máv. Vasutasok Temetkezési Egyesülete) felhívja nyugdijai, nyugbéret és kegydl|as taglalt, hogy a január havi csekk-szelvényükkel február 3-lg bezárólag okvetlen jelentkezzenek a fotóház főnöki Irodájában. /(z elnlkség.
— (Ritka madarak a Balaton mellett) Balatonlűreden és Tihanyban a napúkban sok csonltollu madarat láttak. KO/ülOk kettőt le is lőttek és klIOmelték iskolai tanulmányi célokra. Egy másik ritka madár is megfordult Balatonfüreden, az Északoroszországban honos seregély.
~ Inflnaasánát gondoskodjék arról, hogy gyomra ég belel a természetes «« Játsal" keserűvíz haiználata által többször és alaposan kltisztjllassanak.
— (OyerOnk a gőzbe I) Atlum-polt éjszaka ulán valóságus üdülés egy óra a gőzfürdőben. Betegeknek gyógyulás, egészségesnek felfrissülés, öregnek megfiatalodás, !ialaln„k erő gyöjtés egy fürdő a gőzben. A farsangi azezon alatt mar a kora reggeli órákban nyitva van a gőzfürdő a Kisfaludy-ulcában, bálokat, mulatságokat követő reggeleken pedig már hajnali 4 órától i közönség Jendelkezésére áll.
ÉrtssHés.
Tisztelettel éitezltem a n. b. vevőimet, hogy a Dobrovlte-tiázban lévó tlókllzle-tenet a M útról a Horthy Mlklós-ul 2. II. alatti Kohn EraaSbal OMkorka aataUba
helyeztem át,
hol m*r «t Símért Erzsébet itlleménye-met ét kenyeremet árusítom. (Ufihum-kenyér, k«t»2ersül(). Kérem a n. b. köiönaéa további lámo-(CláiáL -m
Tiszteletlel KIm Virsoa „Braaébet •Ulóde".
Olcsóbb lett ax apró&irdetés
A „Zalai Köxlöny" UlaáóOlvatala február 1-töl Kexdve lesxállttotfa népsxerU apróölrdetém-rovatánalc ál/sxabáaát. Ettől fogva egy ÍO sxavaa apróhirdetés 40 fillérbe, minden további sxó 3 fillérbe KerUl.
Exxel egyUit megsxUnlK a sxerda-pénteMí felár la, a fenti áraU te&át minden fit tKöxnapon egységeseit.
CesMállltottuk a vasárnapi apróhirdetése* árát la : tO nxavas vasárnapi apjróölrdetés exután 36 fillér, minden további sxó 4 fillér.
Mozgószinház
A repülő arany
Minden u) magyar film születésénél legalább Uz baba segédkezik. Az egyik pénzt, a másik témát, a harmadik eit vagy azt ad hozzá, csak kettőt nem hoz senki: észt és tehetséget. Ha ez a kettő véletlenül mégis bekerül, az Isten bizony nem a bábák „bűne". De hiazen ez érthető is, mert ezek mindenikének van egy-egy protezsálija, akit fel akar léptetni az uj filmben. Ezért fogadjuk mindig bizonyos aggodalommal a magyar filmeket, bár lekölé-üknél el kell ismernünk a moziigazgatóság jóhiszeműségét és a közönséggel szemben kimutatni igyekezett előzékenységét.
A repülő arany bUntígyi tárgyú magyar hangosfilm. Érdekes téma, ügyes rendezés, csak egy-két szereplő kiválasztásánál kellett volna feltenni a pápaszemet. Kabos Qyu\'a és Oóth Sándor, ez a kéi pompás silnész az egyetlen megnyugtató jelenség a filmben. Oyergyal István 8zimpátikus fiatalember, de sok csiszolásra szorul. Kertész Qábor, Oel-lért Lajot, Valery Blanka, aki nem más, mint a kanizsai szármarásu Borteleky Valéria és Vass Éva játszanak még az uj magyar filmen.
A valóban értékes kisérőmüsorból ki kell emelnünk a Magyar Híradót, Paramount Híradót és a zenés pesti han^ulatképeket Nagyon érdekesek.
D. ti. J.
Balogh Konstantin kegyelmet kapott
Budapest, Január 31
Balogh Konstantin bankárt hamis bukás miatt mint ismeretes, Háromévi börtönre Ítélte a biróság. Balogh Konstantin hátralevő büntetését öreg korára és betegségérc va\'ó tekintettel elengedték.
Közgazdaság
„A Gyümölcstermelők Orsz. Egyesülete" féléves munkája
A február hóban megtartandó országos nagygyűlést megelőzően a OyOE elnöksége, Oyömörey Oyörgy zalavármegyei főispán elnöklete alatt értekezletet tarlóit.
A belügyminiszter és a földmüvelésügyi miniszter képviselői, a közigazgatási hatóságok fejeivel karöltve alapították meg az összkorraányzat erkölcsi támogatása mellett mult év julius 8 án a QyOE-t azzal a céllal, hogy mindazok a feladató*, amelyek a gyümölcstermeléssel kapcsolatban a földmüvelésügyi tárcán belül meg nem oldhatók, társadalmi uton nyerjenek megoldást.
Sterndd István a OyOE ügyvezető alelnöke terjesztette elő a szervezkedés eddigi eredményét, amennyiben jelentette, hogy 14 vármegyében fiókegyesület alakult a megyei jelleg kidomborilásával, a többi megyében a fiókegyesületek most vannak ala kulás alatt. Továbbá, hogy az eddigi átlagos 1 millió csemete ültetés helyeit, amely hazánk 16 millió holdat kitevő területén 16 millió csemetének csak kiveszett részét pótolta, az Idén ősszel 3 millió csemete ültettetett. — Az egyesület már eddig is a védőszereknek olcsóbb beszerzését tudta keresztülvinni és a tavaly megalakult fiókegyesületek tagjai gyümölcstermésének értékesítésében a gardák érdekeit képviselve vett már részt.
A február közepén megtartandó nagygyűlésen az egyesület országos vonatkozású eredményeiről és munkájáról fogja a nagyközönséget kimerítően informálni, egyben azokat a terveket kívánja ismcrletni, amelyeket a gyümölc8termilé8 révén a magángazdaságok racionalizálása és az államháztartás bevételeinek szaporítására tűzött maga elé.
(—) Vásári hlr. A kiskomáromi hónapos vásár, mely február 2-ikára esnék, az ünnep mialt utána következő csütörtökön, vagyis február 9-ik napján lesz, szarvasm&rhs és sertés fe hajtással.

Üzletváltozás
miatt raktáron lévfl maradék árut oksón árusítom
LICHTSCHEINDL PÁL
vaskereskedő NAGYKANIZSA, HORTHY KJHCLÓS-UT
varga
Mos Fest
Tisztit
Gallérok tisztítása
8-10 fillér
Horthy Mlklós-ut 8. Hunyadi-utca 19.
Zürichi sárlat
Párt. 20 l8\'/i, London 17\'MVl.NíWyort 517-00, BrBnet 7I92U1, Milano 26*42, Madrid <2 46, Amsterdam 209 70, Berlin 122 90, Wien 59 62\'/i, Szófia 3 75, Prága 1530, Varsó 57-90, Budapest —•-, Beír" 7 00. Bukarest i«J.
Termínytíilde
Buta tlszav. 76-os 14-30 -14-55, 77-es 1450 - 1485, 78-as 1470 -1515, 79-es 14-90 -15 25, 80-as 15-05-15 45. dunán-lull 76-os 13-40-13 55, 77-es 13-55-13 70, 78-as I37)—IJ90. 79-es 1395-1410, 80-as 14 10-14-25. rozs 630- 6-4Q tak. árpa 920 0 50, zab »00- 9-25, tengeri 6 70- 6 80, korpa 6 00 - 6 10.
A lemutl Bank Umlia-trlolilH
VALUTÁK
Angolt. 1935-19 75 Belga Ír. 79 16-79 74 Csdlk. 1691-1701 Dánk. 85 80-8700 Dinár 7 50-8 (50 Dollár 570 50 573 50 Franci* I 22 30-22 50 Holl. 229 40-23080 Zloly 6395-64-45 Lel 340-3-44
Léva 3 95-4-25 Líra 2&90-3020 Márka 135-70-13660 Norvég 9980-9980
Peseta -•--—
Schlll. -•—-•— Svájcit. 11070-111-40 Svéd k. 104-80-105 80
Wien clearlng árfolyama i 80.454.
Strtésváiir
[\'elhajlás 763. eladatlan 77 3. - Els4-rendfl 0-84 - 086,\' si*!ett 0-82—0 85, sie-dett kötíp 0-80 -0-82. könnyű 0-74-ÍÍ76, l-sö rendti öreg 080 0-82, ll-od rendll öreg 076—0-78, angol süldő I. 0-95-1-04, ssalonna nagyban 1 00 —1-06, Mlr 120— 125, hus l-OH 1-22. tálstrtáa 1-05-1 28.
DEVIZÁK Amsl. 22960-23070 Belgrád 845-855 Berlin 135-80-13660 Brtlssel 79-26-79-74 Bukarest 341-3-43 Kopenh. 86 00 87 CO London 1937-1951
Madrid —•-•—
Milano 3060-30-18 Newy. 571-00-57400 Osilo 9900-9980 Párti 2230-22-47 Prága 1695-17-01 Sí«la 4-004-27 Stockh KH90-KJ670 Vl-.nl 64-05-6445 Wien -■_■-Zürich 11080-111-40
Kiadja a laptulajdonos Közgaidaságl Rt. Outenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanlxsán. Pclelös kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. ssám.
Növendék állaloknál a oontképiMést
cl/srgltl, hUoknál élvigygerjeszloleghst. Mrgsltsdátyoisa ■ leaantuláit.
Pesrerezhetö: 2 kg. os, 5 kg. os és 80 kg.-os eredeti gyári riomsgolisun (Minden caomag és isák a gyár plotubájával van ellátva).
ORSZÁG JÓZSEF cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A blrósAgi palota mellett)
1991 ftbtuár 1.
ZALAI KOZLONT
ipfdm?!>rpÉSEE
r l-re-
február
ut 19.
keretek ryermek mellé Unger, Horthy Miklóu-
•■•ol*ll» gallértlMtltáa, ruhafentéi, ventiutil\'a l«RolcK»bb Arakon, „Ideál" $moatayir kelmefeatö t, vwyti.itltó ovflltŐtelepe Olga katip éa kézimunka izalon, Horthy Miklós nt 5. 5017
Kérem a közönséget, hogy aut(S meg-l£1Vdeléaelt klzirótag 167. éa 57 i te\'ejon-állomíaon adja le rétiemre. Kaulmann
laaé. _______5798
géakaHitaaé«ali| cipók, gyermekkocsik itb. milyan laaiélllloll árban kaphatók Arn»ii»l»^B«Kár-M4»«r.
Batatonmárián háx és vlllataUk o\'-
caón eladó, érdeklődni lehet Oörög do-hánytözsdében.__^ -310
4 «kobA» lakáa Szent .Imre hercegutca 7. az. alatt, Aalathalylaéa Szent Imre herceg-utca 9. rám alatt azonnal, 4 mobáa laké* Csengery-ut 36. u. alatt a*Utknlyl»ég Széchenyi tér 2. az. alatt május 1-ére kiadó; Bővebbet a mgy-kaniisal tar. hltköiaég Utkár hivatalában.
Fiatal leány ba|ár4a«aak ajánlkozik.
Vöröamatty-u(ca 2 J. 26Ö
EtflflK*tfit*r*nBim közül ki VOljU oly kedves éa közölné velem annak a compotnak a recepjét, amelyet a caereaz-nyétol kezdve az öazi barackik, izóval mindenfajta gyümölcsből egy nagy üvegbe kall rakni. Címeket K. M7 Dúsnak dinre • kiadóba.
literes haaxnált ivaaakat veaa a leasnagaiabb árban Muazél éa Prledenthal oenTtgekereakedla*. 319
KltünŐ asztalin] ésóborok
50 litertől fillérért. Dr. Llchtacheln borkereskedő
CMflCMT-ul W
Jól fémé mlndfneat kereaek hosszú bizonyítvánnyal Cím a kiadóban. 242
■•dara, komfortos öt szoba hallói lakáa gyönyörű udvarral májua l-re kiadó Rozgonyl-ulca 0. ^ * 240
S asokáa lakit mellékhelyiségekkel májua l-re kiadó. Kinizsi utca 8. 239
Héramaxobáa lakás éi egy 0*U»-
Halylaéfl kiadó Erzsébet tér 10._249
KAtaaabéa modern lakáa mellékhelyiségekkel azonnalra, vagy májua l-re kiadó Zrínyi Mlklós-u. 20. _258
Háromszobás lakás mellékhelyiségekkel május 1 re kiadó Király-utca 6. alatt. Ugyanott egyszobás lakás azonnalra kiadó. -261
Eladó tiszta Jókarban levő aaxlan és et;y aaoatféaxakréay Caengery-u. 35.
ne -26J
Négyuobát. komfortos lakás májúi l-re kiadó. FelviUgoaitáa Sugár-ut 7. löld-szint 133
■éaarvlratli. fUstölthusáru mélyen leszállított árban Kohu E.zaébetnéi Horthy Miklós-u. 2. -267
Prtaaa aalraartéat keresek megvételre. Ajánlatokat e lap kiadóhivatalába kérek. 2T2
Oiaiácut mentén, Sáncban lakóház, gazda lágl épületek cca 15 hcrtd príma szántófölddel, szabad késből aladé. Pel-tételek Kálmán banknál megtudhatók. 283
Karaaak szép világol, nagy szobát konyhával. Címeket a kiadó továbbit 268
Bútorozott szobák a Pannónia szállodában. Mamart 35 P. 1 aő és
2-lk emeleti udvari 45 P, utcai 50 P fűtés és világltái két fürdővel hideg és meleg viuel együtt. 284
Ksttéaxabéa, előszobás, vlxvezetékes öiszkomfoitoa udvari lakás májúira, ugyanott lépcsőházi különbejáratu utcai szoba bútorral, vagy anélkül azonnalra kiadó Caengery-ut 31. -281
Taaltépér keres májua l-re kétaiobái lakást belterületen. Cini a kiadóban. 282
Magáahéa bárom izobás lakáisal Ságár ut 46. májua 1-rc kiadó. Bővebbet Rákócl-utca 93. 280
Fosztott llbatoliat vennék nagyobb mennyiségben. írásbeli ajánlatokat „Fosz-
...... .......1n\\ ...
271
•sápnak mondott szőke leány barna ilu Ismeretségét ktreal. kivel üres óráiban elaxórakozhatna. Leveleket .Jó pajtái" dmre a kiadóba. 276
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátok, ismerő-sök, kik felejthetetlen haloltunk
Harrer Józsefné
az. Babica Kntalln
temetésén megjelentek, vagy fájdalmunkat bármily módon enyhíteni igyekeztek, fogadják hálás köszönetünket
A gyászoló csftlád.
Szoba-konyhás lakáa mOhallyal május l-ca kladé Eötvös tér 31. 273
Csurgón (Somogymegyr) közvetlenül 8z állomás mellett levő
vasúti vendéglő és szálloda
1933. évi május l\'-étöl
bérbeadó.
Bővebbet Gyórfy Kálmán mészárosnál, Csurgón.
133/1933. szám.
Árverési hirdetmény
a köztartozások fe|ében lefojlalt Ingóságoknak az 1927. évi 600/P. M. számú Hlvalaloi Összeállítás 67—69. §-a értelmében eszkílzlendö nyilvános elárverelé6éröl.
A v >greha|tást szenvedő neve: Valkó Ágoston.
Lakása: Nagyrécse.
Az első árverés helye: Nagy-récse-\'ttiskevár.
Az első árverés ideje (nap és óra): 1933. február 7. d. e. 9 órí
A második írverés helye: Nagy-récse-Ttlskevár.
A második árverés idele ■ (nap és óra): .933. február 18. d. e. 9 óra. A lefoglalt Ingóságok megnevezése sommásan, nemenként:
530 mm. Viktória-borsó 7900 P, 100 mm. búza 1600 P, 300 mm. zab 2500 V, 500 mm. csöves-tengeri 1600 P. Összesen 13600 P.
Arveréai feltételek.
1. Az elsrt árverésen ai egyes ingóságok csak akkor lógnak eladatni, ha a becsértéknek legalább háromnegyed része megígértetik.
2. A második árverésen azonban az ingóságok a becsérték háromnegyedén alul is, a legtöbbet Ígérőnek mindenesetre eladatnak.
3. A vételár készpénzben azonnal fizetendő.
Kelt Nagyrécse, 1933. évi január hó 21. napján. mi
Mllth SHnjs.k.
közt biró.
id
MUNKÁT
PÁLCSICS-nu
kapunk.
EUfl lagykulual leljen-, kalme-, (oaalfeilt él TegrUliUU lun FSüzlat ■ FŐ-UT 7.
Magyar Királyi Államvasút
MENETRENDJE
Kagrkulua állomásra érkeiö éi a> ouu Induló toulokjól. Érvényes ■ 1838. *»l október hó 2-tBI kezdva.
Nagykanizsa—Budaptsl
__nagyKancua—opaopeH
VcmuiI A vonat |N -K«nial.|>c~ll»^Bp«atr<|vmui |A vorutl Bpea1r41((«ilhJ, I ■■\'»■! neme I ról Indul - Irt. | érkezik "4" | neme indul M 1119 | Sun. v.l 0-30 »ÖÍ | 7-35 1MC Szem. v. 31.45 3-50
»fl 7*14 10-11 1B-C3 1931
tib 966 1606 31-00 33-30
19311 —
Szem. v. Saem. v. Orv.
Szem. v.
130» flyv. 133] Motor
zaára érk
31.46
6-30
7-40 14-19 19-45
3-50 I 440
11-31 1 1M0
1014 11-35
16-42 1 30<17 33-00 I 29-61 ~ 7-U
Az 1202 1201. az. vonatokkal egy I., II. Oizt. kocsi Ventlmlglia, egy 111. OMt kocsi és étkezökocsl Pragersko.
Az 1207/1208. sz. vonatokkal egy I., II. oszt. k*csl Róma, egy hálókocsi Velence, ■gy II., III. oszt. kocsi Trleste.
OKi.lnl-11 Eg.ru\'|tiMStt-[3of.o.biWlMU | ríllnd. Il \' 1 raiM MjrUM. If., Md Kulul- r« irt.
■ 6-15s 8 011| 8\'48ü IÓ44]14-50 113-5 14-51 16-06 -J — l| 1«-I4!,I \'-37 18-27 \' 1957 23-43 1 18-35(20-111] 3114 || — || — ll\'aj 111/ I41f Sz. v. I6\'40 a, 104! 1936 1005 13-18 21*2 11-38 15-03 23-K 5-3.\' 13-15 16(X oos 7-36 1399 17Í7
Az 1417/1418. sz vonatokkal egv III. oszt és egy II. oszt. kocsi van Budapest déli pu. Zalaegerszegre, II., III. oszt. kocsik Wien S. B.-re és vissza.
Az 1411/1412. sz. vonalokkal egy 11., III. oszt. kocsi Péca-WIen, egy I, II., Ut. oszt. kocsi Sopron—Susak között.
t N.gjkv.í- [GjKinj. || MrS, IHvl( 4rt. | 8>rci\'» I P(£i\'» | Irt. i Irt. 1 1 PituU \\ Ind. aklU. ir 16-04 2246
!44f Sr v [ 4« 5 35 141? ny<« 13 49 14 35 114í[ Vcgy. 17*50 u 18-52 1448 Sz. v. 21 05 21 54 TnrrFir \'5 38 > 17-34 !»_«! - mwsz. v. 144? Sz. V. I41l»0yaz. 1441. Vegy. 1222 18 15 | 5-4- 1 661 14 09 . \'5 27 20 26 31-56
Az 1440\' 1441. sz. vonatokkal egy L, II., III., 0. kocsi Budapest léli pu.—Pécsre
1 Nagykani zalró\' Indul 1 Hova 7 I Nagvk.nl. zsara érk. Honnan?
T5oSHJyúía || 12401 Siemily || 1202R Győri 1244(Személy [ iTSi 4 45 11-47 14-00 ! Tríeaai IPragerh t Triesat Pngerho! I707J ÖyőríT 12471 Személy !20lf Oyora 124l| Személy 936 1806 21-10 TrleuF Pragerhof Trieszt Ptagezhol
Az I207/120Ö. és I20M 202. sz. vonatokkal futó közvetlen kocsik ugyanazok, mint a Budapest déli.pu—Nagykanizsa viszonylat alattiak.
Plakát-és laphirdetéseket
felvesz budapesti és vidéki lapokba
Magyar Hirdető Iroda R. f.
nagyk«nizíai kirendeltsége, Ffl-ut 24. I. em.
Nagykanizsaiak találkozóhely* az
István király Szálloda
Budapaat, VI. Podmanlozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefoa: (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20»/o engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg víz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
ZALAI KÖZLÖNY
1933 Itbrufr 1.

BÚTORT
és kárpitos árut minden Ízlésnek és igénynek megfelelőt, ériási választékban, legolcsóbban és legkedvezőbb feltételekkel szállít díjmentesen és felelősséggel
KOPSTEIN
bútoráruházak Nagykanizsa Szombathely Sopron
Alapitva i 1887-ben.
„Olcsók vagyunk, mert jók vagyunk."
Olcsóbb lett
Megbízható, szakszerű töltés és javítás!
TRANSDANUBIR R.-T.
Cnngepj-ut 8. Telefan 4-13. ^BB^S 11
Nyomiloti I l«pluli|dono» KOzjízduiji R. T. Uutenberí Nyomdj 4« DélMhl Upkitdó VillillU könyvnyonHU|ál»ii Nlcvkaniuta. lliltívcietü : Zalii Kíroly.)
73. évfolyam 27. azám
Nagykanizsa, 1933. február 2, csütörtök
Ara 14 HIMr
ZALAI KÖZLÖNY
IccrkcHtd^g éi kiadóhivatal; P6ut 5. txirc. Megjelenik minden reggel, hétfő kivételével
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
ElöfUtléíi ifi: egy hón « |*ngfl *0 fillér Sierkesitöaégi ét kiadóhivatalt telefon: 78. *a
Unt oldott kéve...
(A Polgári Egylet közgyűlése elé)
Sorsdöntő órákban, a világ gazdasági és társadalmi válságának szörnyű vajúdása közepette, ma újból összejön a Polgári Egylet közel százesiiendő hagyományaihoz biven, hogy a polgári gondolat, a társadalmi összefogás nemes eszménye mellett hilet legyen ezen a napon és hogy tagjai leikél ennek a várnak felszentelt falai között meg-edzze, megerősítse.
Miként Anteus a föld csókjától, ugy nyeri vissza ennek az egyletnek minden tagja ezen a tradicionális napon hitét a Polgári Egylet rendeltelésében, életképességében s fennmaradásának szükségszerűségében.
A munka, a gond, a robot napjai száguldva rohannak velünk az élei kegyetlen harcterén, egyik óra a másikat kergeti s mi alig érünk rá arra, hogy néha-néha egy-egy pillanatot szenteljünk ji polgári szolidaritás és a megértő tarsas élet kötelezettségének. Az évi közgyűlés ünnepnapján azonban újból eleven szimbólumként jelenik meg a mi kdön égboltunkon a Polgári Egylet régi jelképe, meg|elenik égi Jelként a két egymásba fonódó kéz, hogy figyelmeztesse ennek az egyletnek minden tagját a polgári összefogás kölelességére.
Ez a gondolat, mely hajdan legnagyobb .magyar" halhatatlan eszméjének televényéből indult el diadalmas uljára, eleven erővel él évtizedek óla ennek a várnak falai között. Az idők vihara végig zug az eszméknek e történelmi világán, az élet kemény ökle sokszor belevág ezekbe a magasztos gondolatokba,
364 napon át a hétköznapok durva robotjában tengetjük sorsunkat, de a
365 ik napon lelzug az ünnepi érzés aranyharangja és a lelkek mélyéből felharsan a magasabb emberi gondolat, a tiszlultabb emberi érzés szent zsolozsmája. Minden évben egyszer felcsendül e falak között Széchenyi halhatatlan neve, feléled nemes szelleme s megtölti a mának robotosait, ha csak pár órára is, de az élet magasabb erkölcsi tarlatmával.
A multak nagy szellenje él ezen a napon közöttünk s mégis szorongva, sőt aggódva gondolunk a legközelebbi esztendő napjaira, a legközelebbi közgyűlés sorsára, mert fájó síivvel érezzük annak a nagy tragédiánsk közeledését, mely már évek óta kisért, nyugtalanítja a lelkeket s a hontalanság sötét árnyékát velitl az egész Polgári Egylet égboltiára.
Evek óta fojtogat bennünket a félelem, hogy az egyie súlyosabb gazdasági válság s a Polgári Egyletnek ezzel kapcsolatos belső sorvadása végül is kiüldöz bennünket ebből az otthonból, melyet elődeink nemes példája, dicséretes áldozatkészsége a polgári gondolat, a társadalmi összefogás bevehetetlen
váraként hagyott ránk. A régi idők nemes szelleméhez méltó buzgalommal néztünk szembe mindig a kö zeledő végieltei s küzdöltünk évről-évre a hontalanság ellen. A fojtogató adósságok, az apadó taglétszám, a növekvő lagdij-bálralékok, az egyleti vendéglő látogatottságának nagy visszaesése, sajnos, lépésről-lépésre közelebb visznek bennünket ahhoz a megrázó lehetőséghez, hogy elhagyjuk ezt az elődeink által ránk bizolt fellegvárat. Drámai gyorsasággal közeledik ez a pillanat, mindnyájan fájdalommal látjuk, hogy a Polgári Egylet székházának süfsa már meg van pecsételve s mégis mélységesen megdöbbentünk mi, a Polgári Egylet egyszerű kalóriái, amikor pár héltel ezelőtt azt olvastuk, hogy az egyesület vezetősége
megállapodást létesített a Polgári Egylet székházának érlékesitésére nézve.
Soha nehezebb elhatározás előtt az egyesület vezetősége nem állott, soha elevenebben nem éllek még a régi i?adiciók egyetlen vezetőség lelkében sem, mint a mostaniban s igy bizonyára csak kegyetlen okok szoríthatták ki ezt az elhatározást.
Ne vegye tőlünk rossz néven az egylet nagyrabecsült vezetősége, különösen pedig annak lelkes és áldozatrakész elnöke, dr. Hajdú Gyula, ba ez ellen a halálos Ítélet eilen kegyelemért esedezünk. A lelkünk mélyéből kitör Széchenyi belénk oltott szelleme s életet, fennmaradást kér és követel a polgári gondolatnak e fellegvára számára.
Jól tudjuk, hogy ez csak vala-
mennyiünk sulvos áldozatkészségével érhető el, jól tudjuk, hogy talán csak rövid ideig lesz módunkban a végzetet kitolni és mi mégis arra kérjük a ni szeretett elnökünket, az egylet ér\'cjemes vezetőségét, függessze fel1 az ité\'et végrehajtását s kövessen el mindent, hogy székházunkat továbbra is megtarthassuk, mert ha innen kivonulni kénvazerü-iünk, akkor könnyen me^Orténik, hogy „mint oldott kéve, azét hull egyletünk."
Alig pár esztendő választ el bennünket százéves működésünk jubileumától, minden egyleti tag szive mélyén él a vágy, hogy ezt a felemelő pillanatot bármily gondok között is, az egylet saját otthonában érhesse meg.
Kelemen Fenne
Szerdán este feloszlatták a birodalmi gyűlést
Május
Berlin, február 1 A porosz országgyűlés nemzeti szocialista frakciója Indítványt nyújtott be az országgyűlés feloszlatására. KarI elno* február 4-én délelőtt 11 órára összehívta az országgyűlést, hogy az ülésen letárgyalják a feloszlató indítványt.
A birodalmi elnök ma közös kihallgatáson fogadia Hitler birodalmi kancellári és Papén helyetles kancellárt, akik előterjesztést tellek neki a politikai helyzetről.
Politikai körökben számolnak azzal, hogy a birodalmi gyűlést még
5-én lesznek az uj választások
ma este, vagy holnap délelölt feloszlatják. Az u| birodalmi gyűlési választásokat előreláthatólag május
6-én tartják nisg.
Berlin, február 1 (Éjszakai telefonjelenlés) Miután a birodalmi kancellár és alkancellár délelőtt Jelentést tett Hindenburg elnöknek a középpárllal folytatott tárgyalásokról, az elnök rendeletet adott ki a birodalmi gyűlés feloszlatására Egy másik kiadott rendeletben a választások napját május 5 re tűzte ki.
Berlin, február 1 (Éjszakai telefonjelenlis) Hitler kancellár szeidán este nagy beszédei mondott a rádióban. Beszédében megindokolta, hogy mik azok az okok, melyek a birodalmi gyűlés feloszlatására vezettek. A feloszlatást még szerdán este kihirdették.
Katonai államceiny? Schlelcher voll német birodalmi kancellár kijelentette, hogy egy árva szó sem igaz azokból az állításokból, miniha a birodalmi véderő a kormányalakítás előestéjén államcsínyt tervezett volna.

A kormány lem zárkózik el a 40 éréa munkahét bevezetése elől
Pár képviselő Jelenlétében kezdte meg a Ház ;t tisztességtelen versenyről szóló javaslatot
Budapest, február 1
(Éjszakai telefonjelentés) Alig néhány képviseli jelenlétében nyitotta meg Almássy László elnök szerdán délután 5 órakor a Ház ülését. — Marschall Ferenc beterjesztene a földművelésügyi- és pénzügyi blzolt ság jelenlését. Napirendre került ezu\'án az üzleti hirdetések korlátozásáról (tisztességtelen verseny) szóló törvényjavaslat. Fellner Pál örömmel fogadja a javaslatot, melynek kettős célja van: a tisztességes kireskedő és a közönség védelme. Sándor Pál is jóindulatot Iái a javaslatban a kereskedőkkel szemben.
Az elnök ilt lélbeszakltolta a vitát és lavasolta, hogy a Ház legközelebb február 7-éti, kedden délután 5 órakor üljön Ismét össze és azon tárgyalják tovább a megkezdeti |avas-latol. Elfogadták az elnök Indítványát.
Ezután Oömbős Oyula miniszterelnök Írásbeli válaszának felolvasására került a sor, melyben W ltner Jakabnak a politikai amnesztiáról szóló javaslatára ad választ. A miniszterelnök leszögezte válaszában, hogy a politikai bűnösök a pártállásukra való tekintet nélkül egyformán részesüllek amnesztiában. A válasz fetulvasása után Weltner megjegyezte, hogy az amnesztiát politikai felfogások szerint osztogatták.
Áttértek az interpellációk tárgyalására. Pever Károly a 40 órás munkahét törvénybeiktalását java solla. Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter, válaszában hangoztatta, hogy a kérdést ugy állították be, mlnlha a 40 órás munkahét be-vezetésév enyhülne a munkanélküliség. dpp ezért ű kormány sem zárkózik el a kérdés elől, azonban
várni kell még, mlg a helyzet megfelelően kialakul.
Malasla Oéza az egyházi adók könyörtelen behajtása tárgyában szólalt fel.
Ptyi/ Ká-olv az OTI tagjainak ujabb megterhelése miatt Interpellált. Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter kijelentetie, hogy nem dll módjában a rendeletet megváf-\'z-tatnl.
Farkas István és Dinlch Ödön felszólalása után az ütés fél 10 órakor ért véget.
IdAlárls
A n.g* k.nlzaal m.t.n.r.lé.l.l m.e-figyelő lelentéseki Sierdln a Mmiitik-iel: Ken«tl 7 ónkor +0 7, dítutln 1 ónkor 4-5-2, elte t) órakor 4-24.
Ftlhöztl Egélz nap lelhöa égboltozat
(Élstakal radtóltltntti) L\\ W.t..r.N-alat Inl.iat l«l«n»l •«<■ 10 4ra-kari Cn,h«, lalhöa Idö wArhal*.
a ZALAI KÖZLÖNY
193J). február 2.
A pénzügyminiszter nyilatkozik terveiről, a költségvetés könyörtelen lefaragásáról
Közmunkákra 15 millió, önálló ipari munkaszervező következet, a ctearing-szerzödések felbontása, az állami intézmények lefaragása, az álláshalmozás
megszüntetése /
Budapest, február 1
(MTI) Imtédy Béla pénzügyminiszter szerdán délben fogadta a sajtó képviselőit és tájékoztatta óket pénzügyi tervéről.
— Azzal, — mondta egyebek közt hogy a Népszövetség pénzügyi bizottsága 15 millió pengőben jelölte meg azt a keretet, amelyet közmunkák céljaira igénybe lehet venni, az első lépés történt meg afelé, hogy a transzferalap felhasználásával a mai fagyottság állapotát felolvasztani igyekszünk. Remélhetőleg néhány héten belül kerülünk abba a helyzetbe\\ hogy at említett közmunkákat megindíthassuk. Az államvasutak kisebb vonalain, eset.eg nagyobb vonalakon is, motorkocsik i\'. Tzetése sok üzemanyag és sze-..lélyzetmegtakaritással jár. A mezőgazdaság körében ármentesltő munkálatok szükségesek.
— Bizonyos Ipari munkaszervező szövetkezet létesítéséről van szó, amely önálló alapítása lenne az iparnak. Állami töke nem venne benne részt. Ez a szövetkezés mintegy önsegltség az Ipar számára és célja az, hogy pénzügyi lehetőséget teremtsen olyan ipari munkákra, amelyek elsősorban a magángazdaságot érintik. Ugy értesültem nz ipar részéről, hogy mintegy 20—25 millió pengős keretben számolnak Ilyen módon megvalósítható munkálatokra.
— A mezőgazdaság hitel-ellátásának kérdésével foglalkozni kell és foglalkozom is vele, de a gazdaadós-védelern akadálya annak, hogy ko moly eredményeket tudjunk elérni.
Az Ipari munkálatok megindítása önmagától bhonyos enyhülést okoz majd a mezőgazdaság terén, ameny-nyiben fokozódik majd a kereslet a mezőgazdasági cikkek iránt.
— A cíearing-szerződések bizonyos mértékig akadályozták a mezőgazdasági cikkek kivitelét és általában nem voltak jó hatással külkereskedelmi mérlegünk alakulására. Éppen ezért a Népszövetség egyhangú helyeslésével arra az elhatározásra jutott a kormány, hogy az érdekelt külföldi államokkal felveszi a tárgyalásokat olyan irányban, hogy megszüntessük a clearltig szerződések mai rendszerét és helyükbe megfelelőbb rendszert léptessünk. Egyedül az osztrák clearing-sierzödés kivétel, ez a különleges
viszonyok következtében bevált.
Maga sincs elragadtatva attól, hogy. ilyen programot kellett felál-litani a mai ránk kényszeritett helyzetben, de bizonyos áldozatokat kell hoznunk. Át kell alakitanunk állami életünk berendezkedését, gyökeres változásokra van szükség. Meg kell állapítani, hogy milyen intézményekre és berendezkedésre van szükségünk és mindazt, ami ezen felül van, a legszigorúbb hasznossági sorrendet véve figyelembe, könyörtelenül le kell faragni. Étért létesül három tagu miniszteri bizottság, amely tárcán-klnt állapítja meg az.,. amit meg kell tartani. Ez a munka a költségvetés összeállításával párhuzamosan folyik ebben a hónapban és fia befejeződik, akkor látjuk azt a keretet,
Olcsóbb lett asz apróhirdetés
A „Zalai KtfxWny" kiadóhivatala február 1-íöl 1cexdve leaxállttotta népaxerll apróölrdetéa-rovutdnak aiisxul»á%úi. Htíöl fogva egy ÍO axavaa apróölrdctém 40 fillérbe, minden íovdbbl axó 3 fillérbe Kerül.
Eszel cgyUít megaxllnllc a axerda-péntehl felár fa, a fenti árait teöát minden Oéthöx\'napon egyaégea-sk.
Ceaxdllltottuk a vaaámapl apróQlrdeféaelc árát la : ÍO axavaa vaaámapl apró^lrdetéa exután 50 fillér, minden további axó 4 fillér.
200 darab
kötöttkabát, pullover, Jumper A pengőtől 12 pengőig
Szomolányi Gyulánál
amelyben az államnak élnie és ItJ-lödnle lehet.
— Az dlldshalmozdsok megszüntetése érdekében Is történik Intézkedés. A nyugdíjtörvény keretében gondoskodás történik arról, hogy ha a nyugdíjas más köipinztárböl fizetést huz vagy más közéleti elhelyezkedést keres, a kettős Illetmény Összege nem lehet tübb, mint amennyi a régi Illetménye volt.
Felmondtak a svi]ol clearlng-egyezményt
Bem, tebroár 1 A magyar kormány ez év március l-l hatállyal felmondotta a Svájccal kötött clearlng-egyezményt. A magyar kormányt erre az elhatározásra a Népszövetségi pénzügyi bizottság és a népszövetség tanácsának tanácsai indították. Magyarország és Svájc közölt a tárgyalások azonnal megindultak, hogy a két ország közti áruforgalom és fizetés nehéz helyzetét megoldok.
A francia kormány hivatalba lipatt
PirU, tebruájr 1 (Éjszakai telefonjelentés) Az uj kormány lag|al szerdán délután átvették hivatalukat. A kormány pénteken délután mutatkozik be a parlamentben.
Halálos áldozata van az Ir vasutas sztrájknak
Dublin, február 1 (Éjszakai telefon/elentés) Az észak-irországi vasutas-sztrájk tegnap halálos áldozatot kívánt. A sztrájkolók a Dublin—balfastl vonalon egy helyen eltávolították a vasúti síneket, ugy hogy egy gyorsvonat mozdonya és három kocsija kisiklott. A mozdonyvezető szörnyethalt, a fűlő és egy utas pedig súlyosan megsérült
Amor profanus
(Rogóny 1014-ből) 81
Irtai SZABÓ ZSIQMOND
— Ezt a nemes nedűt — mondotta magasra emelt serleggel kezében az ünnepelt -- a sörjénházi mélyen tisztelt hölgyekre, de leges-legkülönösebben a ml igen tisztelt háziasszonyunk egészségére ürilem.
Egy hajtásra kiitta a jókora billl-komot, úgynevezett szónoki szünetet tartott és azután odanyújtva serlegét a háziúrnak, folytatta.
— Felkérem kedves házigazdámat, töltse meg újonnan színültig ezt a poharat.
Rlmanóczy boldog arccal teletöltötte.
— A második poharat —> szónokolta Dömötör ur emeltebb hangon — Sörjénháza uri társadalmára, kedves városuk jövőbeni virágzására, fürdőhellyé való fellendülésére iszom teljes szívvel és lélekkel, mint első fürdővendég. Éljen a sörjénházi társadalom I
A társaság viharosan éljenzett, kipirult arccal koccintottak és elragadtatással ismerték be, hogy derekabb ember Muki bácsinál nincsen. A fellángolás izzó hangulatában n
puzdorl ispán, kinek lehetetlenül magau lenorbarilonját a vármegyei közgyűlések elöitl vacsorákról a zalaegerszegi Bárányban is ismerték, rágyújtott ay rácsos kapu nótára é6 olyan magasan énekelte, mind a nyolc versét, bogy a társaság a nyakát nyújtogatta utána.
A vacsora vége felé egy elkésett vendég érkezeit. Hodá6zy Leontin volt ez, a heiybeli postamesternő. Feltűnő voP, hogy a máskor Ilyen alkalmakra élénk, sőt rikító szirtekbe öltözködő vénkisasszony ma szürke, mondhatni gyászosan szütke ruhában jelent meg. A társaság hölgyeinek végigcsókolása alkalmából nem hallatolt örömteljes sikolyokat minden barítnője üdvözlésénél, ellenkezőleg szomorúan, majdnem bánatosan csókolta meg mindegyiket, sőt midőn leült, jól hallhnólag, hosszan és S2Ívrehatóan sóhajtott. A háziasszony eléje telte a krémes csokoládétortát és résztvevő hangon megkérdezte.
— Mi bajod van.drágn Lconlinom ?
— Nekem, drágám ? — felelte Hodászy kisasszony és még bánatosabban sóhajtott. Nincs semmi különös bajom édes angyalom, csak a munka merit ki.
Leszelt a tortából egy darabot.
~ A Tercsi receptje szerint csi-
náltad, ugye szlvecském ? Megérzem a friss vaj izét. Hja, hja 1 — tette hozzá — sok mindenféle megtörténik ezen a világon I Olyan rejtelmesen hangzott ez, hogy a föbiróné megkérdezte.
— Olyan különös vagy ma, angyalom I
— Dehogy is, dehogy Is! — tiltakozott Hodászy kisasszony — miért lennék én különös? Nem lehet az ember mindig egyforma és nem is szabad mindent elmondani, amit tud valaki.
A föbiróné megijedt.
— Csak nem történt valami baj? — kérdezte.
— Nem történt semmi, édesem. Kérek még egy szeletet a toriából, Igazán nagyon sikerült, —• és mialatt a tortát a háziasszony odanyújtotta, halkan a fűiébe súgta.
— Vacsora után mondok majd valamit.
Hodászy Leontin volt a vármegye legnagyobb szabású hirhordója. — Mondhatnám, hogy a sörjénházi helyi lapot pótolta. Ismerte a legkegyetlenebb pontossággal a legtitkosabb családi veszekedésekel. Leontin a világért sem volt pletykahordó, nem ő egyszerűen mindentudó volt. Érthető tehát, hogy Rima
nóczyné tűkön ült már és aggodalommal eltelve alig bírta a vacsora végét bevárni. Végre-valahára a hölgyek közül valaki ramsti-partlt Indítványozott és a háziasszony befejezettnek nyilváníthatta a vacsorát. A kedves egészségére való körülcsóko-lózás után Leontin kisasszonnyal beosont az éléskamrába, ahol az éjfélkor feladandó fagylalt és jegeskávé állott a jégen. Mialatt megforgatta a fagylaltot és egy kis apró sót hintett melléje, tűielmetlen kíváncsisággal megkérdezte.
— Szó\'l hát, drágám, mit akarsz mondani ?
Hodászy Leontin halk, de komoly hangon azt mondta:
— Neked megmondom, angyalom, de egyeseidül csakis neked I ígérd meg, hogy senkinek sem szólsz róla. Hivatalos titok még ez, ma esti nyolc órakor ment át a hivatalos sürgöny a főispánnak, én meg levettem a szalagról.
, ígérem, hogy nem szólok senkinek I
— Hát vigyázz ide, az a szörnyű újság, hogy ma délután Szerajevo-ban meggyilkolták a trónörökös párt.
— Jézusom segíts I Te, ez nem lehel igaz.
(Folyt, aöv.)
1133 ítbruár 2
ZALAI KÖZLÖNY
Az Iparosbál
Milyen jó ls, hogy vannak a magyar kálvária keservesen verítékező laposől közt hittel, akarattal, lelkesedéssel tele emberek...
Milyen jó ls, hogy vannak még torainkban, akik a kereszt alatt nyögve Is (elszegik dacos magyar telüket a magyar élet feketére borult ege leié és a gondok pórázára logolt szivükből siór|ák tele sít az élnlakará mosolygós derűjével...
Milyen jő, hogy soknak, azáznak éi száznak Jutott a kétségektől barázdált homlokára ezen az estén
ebből a kis ragyogásból... *
Ezt a hitet, Önbizalmai, élnl-akarást sugározta mt *ából a tegnapi esle az Iparosbál hangulatának száz-szlnü reflektorából.
Az a város, amelynek egyik legszámottevőbb, legősibb rétege, az iparosaága Ilyen estét tudott ajándékozni, keljen fel a letbargla hamu-kuckójából és hlgyje, hogy lesz
holnapja az eleseit mának. •
Ember ember hálán szorongott a Polgári Egylet díszes ünneplői oltott nagytermében. Ott volt a város katonai és polgári reprezentánsainak régen látott, teljes számú együltese. Ott volt • latelner, a kereskedő, az Iparos, mindenki, aki egy ebben a városban a lisztes munka megbecsülésében.
«
A műsor s szó szoros értelmében, igazán eseményszámba tartozó volt. „A törpe gránátos" c. balletol mulatták be. Mielőtt felgördült a függöny, sokan csóválták a tejüket. Merész vállalkozás ex Kanizsán ... Mikor egy óra múlva Összecsapódott a függöny, szinte álmélkodva néztek össze ugyanazok. Ami Kanizsán még nem volt s amit senki nem hitt volna: — egy kanizsai műkedvelő-gárda előadót! egy ballet-pantomlmet ugy, hogy a végén egyellen nagy gyönyörűség extázisában robbant ki. a tetszés viharos zaja és a szemek mögOII, a szivekben még sokáig ott fog vibrálni s sok tarka szín, a megelevenedett bájos mese, a sok szép muzsika, a lánc, mozgás, mimika, ritmus-örvénye.
Szabi Pilla kok szép koreográfiái rendezéssel lepte meg már Kanizsát, de ezzel a ballet estével a koronát tette fel sokéves, önzetlen munkás-Ságára. Amit senki se hitt, megcsinálta s ahogyan megcsinálta, arra büszke lehet ax Ipartestület és a kanizsai közönség.
A zenét Arnberger Rudolf ügyes, rutinos vezetésével egy ad hoc zenekar adta, minden dicséretre érdemes volt teljesítményük.
A ballet kitűnő táncos prímádon ná|a Frltdrlch Ema volt. Szép mozgása, kedves, eleven mlmlká|a lelke volt a mesének. Méltó parlnere volt a címszerepben a kellemes megjelenésű, Igen ügyesen mozgó Császár Imre, a három barátnő szerepében három bá|os kislány; Varga Oréti, Bakó Bözsi, Tasner Ilus reme-
keitek. Elegáns jelenség volt Pirger Imre alakítása. Rendkívül snejdig volt a legény-lrló: Engtlleller Zoltán, Andris Oyörgy,Péczell Kálmán. Aha-talrnas Jerauschek Jenő, a zordon őrmester ; Ba/(Uyörgy, a groleszk ha|du: Tóth Ferenc, dombot Ferenc, a less gránátosok: Molnár Kató, Mátrai Tilda, Szlly Mária, Vass Lulu, Vlda Ilus, a kél szólótáncos: Farkas Lulu, Segesdy Rózsi, a pórnépség és gyermekek színpompás kara, — mind, mind részese voll a nagyszerű sikernek,
A ballel elölt és után az Ipartestületi Dalára énekelt egy-egy szá-
mot, ujabb bizonyságát adva kitűnő képességeinek, fegyelmezettségének, Parti Lajos karntgy mesteri vezetésének.
*
A műsor véget ért már, mikor dr. Kállay Tibor helyi párlvezelöségé-nek tagjaival megérkezett a vasúiról. A báli közönség meleg ovációval vélte körül a körűkbe érkezel! illusztris vendéget.
Műsor után teggelig tarló vidám táncmulatság köveikezel!. A mintaszerű báli rendezés érdeméből oroszlánrész Papp Oszkáré, a szorgalmas vigalmi gárda elnökéé. (bt)
Kúllay Tibor nyilaiRosciR
asz uf adóemelésről
A vdmQlvaíal NagyKanlxsán marad
Az iparosbáira megérkezel! dr. Kállay Tibort megkérdeztük, mi a véleménye az uj adó-emelésekből.
— Beszédeimben kifejtettem, — mondta a képviselő — hogy máris a túladóztatás állapotában vagyunk, amit épen ezek az u| javaslaton igazolnak, amelyek — habár a pénzügyminiszter egész koszorút font belőlük egyszere az adózó feje köré — arány ■ lag, még az ő számítása szerint is, jelentéktelen bevételi többletet jelentenek. Ezekez intézkedések eredménye nem lesz elég, hogy egyensúlyba hoiza a költségvetést, ennél fogva az állami
kiadások jelentős apasztása nélkül ujabb ilyen javaslatoknak lehetünk kitéve.
Arra a kérdésünkre, hogy valóban nyilatkozott-e valamelyik pesti újságban olyanformán, hogy az adóemelések nem veszedelmesek, Kállay Tibor igy válaszolt:
v- Bolondokat nem szoktam beszélni.
A vámhivatal ügyében kérdeztük még. A válasz:
— Ebben az ügyben jártam n kereskedelemügyi miniszternél: — a vámfilvatal Nagykanizsán marad.
Szezon utáni árusitás
5INGER
DIVATÁRUHÁZBAN
rendkívüli mérsékelt árakon.
Női és gyermek télikabátok, szőrmék, női és férfi szövetek. I« minőségű nehéz marocén az összes divatszlnekben
métere csak 5-—■ pengő. Elsőrendű minőségű csikós nyersselyem P 4-25-ért. Ingpouplin maradékok kiváló minőség mélere P t-50.
Maradékok jutányos árban.
Az uj iskolaévre már városi lesz a felsőkereskedelmi iskola
Ax Bgy a legközelebbi városi kSzgyülét elé hírül
Nagykanlzaa, tobruár 1 A polgármesleri hivatal a nagykanizsai felsőkereskedelmi Iskola átvétele ügyében felterjesztés! Intézel! a közoktatásügyi minisztérium illetékes Ugy osztályához, amelyben rász-lelesen kifejtette az inlézetet fenntartó hitközség nehéz helyzetét és a város készségét az átvételre, majd az erre vonatkozó feltételeket közölte. A polgármester kérte a minisztériumot, hogy átvétel esetén megfelelő szubvencióban részesítse az inlézetet.
Értesülésünk szerint a felsőkereskedelmi iskola átvételének ügye a a legközelebb összeülő képvIuekV teslület elé kerül, hogy az átvétel az
uj Iskolaévre zavartalanul megtörténhessék.
Értesülésünk szerint a legközelebbi napokban alakul meg a pénzügyi bizottság, melynek ugyancsak napirendjére kerül a felsőkereskedelmi iskola ügye.
A minisztérium nem erősítette meg a villany Ogyröl szálé hiteket
Nagykanizsa, tobruár t A .Közgazdasági is Közlekedési Tudósító" c. szaklap közlése szerint a minisztériumban már döntőitek a nagykanizsai villany-ügyben. A döntés eszerint ugy szólna, hogy a minisztérium villamosítási szakosztálya olyan szakértői véleménnyel küldi visaza az iratokat a fellebbezést tárgyaló megyei kisgyüléshez, amely a Drávavölgyl ajánlata melleit tOr lándzsát.
A minden esetre szokatlanul gyo-* elintézés híre nagy meglepetésként hatott Nagykanizsán, amire hamarosan cáfolat is érkezett, ugy, hogy végelemzésben Nagykanizsa bliony-talansögban maradt a hírt illetőleg.
Arra a birré vonatkozólag, hogy a város vezelőségének telefon-érdek-lődésére a minisztérium megerősítette volna az emiitett szaklap hir-sdását, dr. Krátky István polgármester a következőket mondta munkatársunknak :
— Igaz, hogy felhívtam a minisztériumot, a villany-ügyről Is beszéltem, de a szóbanforgő szaklap híradását onnét nekem nem erősítették meg, mert az Iránt nem Is érdeklődlem.
36 halottja van a pesti inflpenzának <
A (óvárosban az utóbbi napokban emelkedett a szövődményes influenzás megbetegedések és halálesetek száma. Január.hónapban 36 egyén hall még Budapesten Influenzás tüdőgyulladás következtében. Ugy látszik, hogy Újpest az Influenza fészke, mert ojt az utóbbi 8 nap alatt 36 lüdőgyúlladásos halálesel fordult elő. Január 23-tól 31-lg egész Budapest területén 115 szövődményes beteget vittek kórházba.
A székház ügye nem kerül ■ Polgári Egylet mai közgyűlésének napirendjére
A Polgárt Egylet ma, csütörtökön 11 órakor larl|a rendes évi közgyűléséi és esle 8 órakor vacsoráját székházának tanácstermiben. A szák-ház eladásának ügye azonban nem keiül a mai közgyűlés elé, nehogy az esetleges ellenvélemények disszonáns hangjai megzavarják a köz* gyűlésnek megszokott ünnepi hangulatát. A székház Ugye más alkalommal kerül napirendre.
= Villamos vasalók, resók oloaön, réawlatr* Tranadanubta.
Nem kell félned influenzás időben
ha állandóan Kallmentet aj, szopogatsz/
a ZALAI KÖZLÖNY
193J). február 3.
Emlékeztető
város-
vá-
Febr. 2. L.ieeálls előadás a házán (dr. Hiba Anial).
— A Stefánia közgyűlése rosházán.
— „A törpe gránátos* c. ba\'lelt II. előadása 6 ó akor a Polgári Egyletben.
— A Polgári Egylet közgyűlése d. e. 11, vacsorája esle 8 órakor.
— EiŐádás ai OMKE-ban (dr. Mexö Ignác).
Febr. 4. ZTE sport bál.
— Izr. NQegylet sgglegénybará-tainak teája a Kaszinóban 9-kor.
— A Szanatórium Egyesület uj|á-alakuló közgyűlése fél 6 órakor a városházán.
Fcbr. 5. Llceálls előadás 6 órakor 9 városhátin (dr. Somogyi István).
— A Frontharcosok teadélutánja a a Polgári Egyletben 5 órakor.
— A szervezett nyomdászok családias összejövetele a Rózsa-ven-déglöben 9 órakor.
— Színielőadás Klskanizsán a Po1-gári Olvasókörben fél 7 kor.
Febr. 6. Délulán 6 órakor a zeneiskola növendék hangversenye a zeneiskolában (olasz szerzők neveiből).
Febr. 7. Finn-magyar tornabemutató
6 órakor a színházban. Febr. II. Magántisztviselők műsoros estje a Kaszinóban.
— öregcserkészek estélye fél 9-kor a Koronában.
Febr. 12. Kereskedelmi Alkalmazottak álarcosbálja a Kaszinóban.
— Úrasszonyok és Urleányok Máriakongregációjának leaestélye a plébánia Feh érteimében d. u. 5 orakor.
— Llceálls előadás 6 órakor a városházán (dr. Berkes József), -r- Zenei llceálls matiné fíl 12-kor a zeneiskolában (Ketling Ferenc).
— Tehetségkutató tornász verseny a gimnáciumban 3 órakor.
Febr. 18, Re/. Nőegylet tewsté\'ye a Koronában 9 órakor. •
— Banktisztviselők magyar esije 9 órakor a Kaszinóban (Cselényl
József)-
Febr. 19. Llceálls előadás 6 órakor a városházán (Vannay János).
— Leányklub műsoros teája a Misiuiósbézban.
— Leventék teaestélye 8 órakor a Polgári Egyletben.
— A glmnázlsla cserkészek énekes, táncos ntpszlnmű előadása.
Febr. 29. Keresztény Nőegylet estélye. Febr. 28. Kath. Legényegylet műsoros táncestélye 8 órakor az egyesület helyiségében.
— Llceálls előadás 6 órakor a városházán (Sülé Antal).
— A glmnázlsla cserkészek énekes, táncos népszínmű előadása.
— A Polgári Olvasókör rrula\'sága Kiskanizsán.
A meglévő rádiókra nem vonatkozik a rádiólámpákra kivetett adó
Nagykanizsa, február 1 Nagy ijedelmet keltett Nagykanizsán is az uj adókivetésekkel kapcsolatban az a hir, hogy a rádiókészülékeket, vagy mint később közölték a lapok, csak a rádiólámpákat megadóztatják. Tudunk már egykét gyors elhalározásu családot, ahol a rádiót.hamar le is szerelték. Ez-
zel kapcsolatban kapluk a következő hivatalos éitesiiést:
.Fővárosi napilapok utján elterjedt hírekkel szemben, hogy a kormány rádió adót vet ki, illetve a rádióvevő berendezéseket megadóz-
tatja, félreértések elkerülése végeit a postahivatal a közönséget a következőkről értesíti :
Nrm a rádióvevő berendezések, hanem a rádiólámpák megadóztatásáról van szó. Ezt az adói csak u) lámpák vételekor kell majd meg fizetni. A rádiókészüléken már meglevő lámpák adó alá nem esnek. A most folyamatban levő berendezések összeírása (lámpaszám bevallása, műsor stb.) a rádiólámpák megadóztatásával semmi összefüggésben nincs. Nagykanizsa, 1933. feoiuár 1.
Dr. Tholway Ziigmond
m. kir. posto/ófel. hlv. vezető".
Nagykanizsa összes érdekeltségei egységesen demonstrálni akarnak az ujabb adóemelés és tisztviselői fizetésredukció ellen
Nagykanizsa, február 1
Tegnapi számunkban közöltük, hogy az OMKE és az ipartestület egységes értekezletén a legnagyobb megdöbbenéssel tárgyaltak az ujabb adóemelési és tisztviselői fizetésredukció kérdését és még az éjazakai órákbn sürgönyt menesztett az OMKE központjához, hogy illetékes helyen vesseu latba mindent az ujabb megterhelés ellen és tiltakozzék a tisztviselői fizetéscsökkentés ellen is, amely ai utolsó fogyasztó kategóriát is elvonja és igy a legsúlyosabban suj\'ja a kereskedő és iparos társadalmit.
Ma az összes nagykanizsai érdekeltségek gyors cselekvésre szániák el magukat. Elhatározták, hogy Nagy-
kanizsáról kiindulva országos akciót indítanak, központjaik utján felhívják az érdekelteket, hogy országos tiltakozásuk jeléül demonstráljanak és zárják le üzleteiket és műhelyeiket legalább egy napra, hogy az illetékes tényezők előtt ilymódon is kifejezésre juttassák tiltakozásukat Az elgondolás saerint ugyanekkor tiltakozó gyűléseket\'tartanának mindenütt és határozati javaslatban felkérnék a kormányt, vonja vissza ujabb adózási rendeleteit.
Értesülésünk szerint ebb n az ügyben legközelebb összeülne* Nagy-kani.sa összes érdekeltségei és szervezetei, hogy az országos demonstráció tervét kidolgozzák.
VÁROSI MOZGÓ
Február 3., 4. és 5-én Péntek, szombat, vasárnap Az öt világrészt lázba hozta
hgy gyönyörűséges szép zsidóleány megbélyegzésének s.onioru tragédiája
ELISSft LAMDI,
i legújabb szőke filmcsillag alakításával
A SARGA PASSZUS
Férfi főszerepben: Llonel Barrymore
»
A filmet osak 16 éven felfllsk nézhetik magi
Előadások kezdete pénteken és szombRton 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Február 2, o.ütArttth
Római katolikus: Oyertyaii B.A.Pro! K.iolin. Iir.: Stb. hó 6.
ViroiI muzeum és Könyvtár nyitva esltttlrtókőn és vaairnap délelőtt 10-141 12 áriig.
Oy^Kysxertárt\'éJtcli aiolvélst e hónapban : aSalvator-gyógysterMr Erzsébet-tér 21. ai. éa a klskanlwl gyógyszertár.
Oöztllidö nyitva reggel 6 órától este 8 óiéig (hélló, azAda, péntek déluláu, kedden egész nap nóknek).
FebrasAr 3, péntek
Róm katolikus: Halén. Pioteit.: Balén. Izraelita! Seb. hó 7.
— (Dr. Mező Fere.ic előadása)
A Nagykanizsai Felsőkereskedelmi Iskolái Végzett Tanulók Szövetségének budapesti csoportja azombat esti összejövetelén 9 órakor az Oktogon téri Kocás-kávéházban, dr. Mező Ferenc, az amszterdami szellemi olimpiáss gyözlese előadást tart a sportról. Az érdekes előadáson a csoport minden Budapesten tartózkodó kanizsait la szívesen lát.
— (A Városi Zeneiskola Hl. növendékhangversenye) I. hó 6-án d. u 6 órakor lesz a zeneiskola kamaratermében, mely atkalommal csupa olasz szerző műve kerül előadásra. Jegyek 60 és 30 flllétes árban a Kratky-lőzsdében és a zeneiskolai szolgánál válthatók.
— (Frontharcos tea) Nagy érdeklődés előzi meg a frontharcosok második, február 5 ihi teadélutánját. Érlhető is ez a nsgy érdeklődés, mert biztosan tudjuk, hogy ugyanaz a családias, kedvesen közvetlen hangulat fogja a megjelenteket körülvenni, mely az első balláisi leát is jellemezte. Frontharcosatok mindent elkövetnek, hogy Összehozzák teljes számmal arokal la, akik bár fronton volUk, du még nem léplek be az egyesületbe, pedig mint frontharcosoknak, vallás-és rangkülönbség nélkül, ezen egyesületbe kellene löroörtllniök, meri kivétel nélkül minden frontharcos érdekét szolgálja.
Agglegények farsangja
lesz a szombatesti, de sehova annyi érdeklődéssel nem készültek a kanizsai társaság tagjai, mint Ide. A ragyogó larsangi ötlet önmagában tel|es sikert biztosit az Izr. Nőegy-letnek, amely vállalta a megrendezést és — vállalta a bevételi Is. A jótékonyságnak és Karnevál örömeinek slkerdus és legvidámabb ealáje Ígérkezik.
Tekintettel, hogy
fióküzletünk rövidesen megszűnik,
ugy a még raktáron levő Összes áruinkat az eddiginél sokkal mérsékaltsbb Aron árusltjuk
Weiszffeld és Fisctier
Egy 3-as Wewhelm-szekrény és teljes üzleti berendezés Igen olcsón eladó.
(volt Pengfi Áruházban) Sfrém-hiz
1933. február 2.
Kehéi Kékeiélben neaieílV, akiknek ez agyvértóduláa, a fejfAjis éa sziv dobogás, az emésztési zavarok és kü önösen a végbélbajok teszik ai eletét nehézzé, igyanak reggel és este egynegyed pohár természetes „Fereic fóxnef" keseruvizet. Klinikai vezí\'ő orvosok igazolják, hogy a rereno léiief viz műtétek előtti és ti áni időszakokban is nagyérléktt hashajtónak bizonyult. A Ferenc lóiul keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
— (A nml Hceális előadás) 6 órakor kezdődik. Dr. Haba Antal az anyavédelemrői tart előadást. A műsor nívójának biztosításához nagyban hozzájárul t Vdrosl Nólkár közreműködése Vannay direktor vezénylőével. Előadás után a Stefánia közgyűlése ugyanott.
— (A nagykanizsai Ipartestület elöljárósága) februári ülését, lekinlettel a mai ünnepnapra, a jövő hétre halasztot\'ák.
— özv. Cseresnyés Zoltánné Nagykanizsa és Maltnarlcs Mihály mérnők Clrkvenlca, jegyesek.
— (Farsangi kacagó est a Központ kávéházban) szombaton este jó szórakozás kínálkozik. Az Országos Kamaraszínház művészgárdája egy este vendégszerepel Nagykanizsán és a Központ kávéházban műsoros eslét ad. A műsor 6 bohózatból áll, azonkívül magán-számokból és énekekből. A bohózatok a legjobb magyar bohózatok, a legjobb magyar bohózatirók művel és bizonyos, hogy kél és fél órán át harsogó kacagás lolll be a kávéházat. Kezdete 10 órakor.
— Rádiót ti Csak a Transdanubidtól t
Megszűnik a Máv szombathelyi flzletvezetősége
Zalaegerszegi jelenté* szerint olyan hírek terjedtek el, hogy a takarékossági prograni/nal kapcsolatban megszüntetnék a szombathelyi Máv üzietvezetlsiget. Erre vonatkozóan még semmiféle konkrétumot Illetékes helyen nem tudnak.
Súlyosbodott Iz Influenza Angliában 1 Idehaza azonban nem
kell félnie, ha a Kallment cukorka szopogstása révén fertőtleníti száját.
— A Nyugat fobraár t-t számának gazdag tartalmából kiemeljük Móricz Zsigmond cikkét Hegedős leránt Szé-cheuyl-könyvéről, Babits Mihály cikkét Irodalmi problémákról, Kosztolányi l\'ezsö tanulmányát Karinthy torzító művészetéről r ZUahy Lajos elmélkedésé! a mai Amerikáról. Zsilinszky Endro c\'kkét Móricz Zs gmond „Jíokonok"-JAról. A szám ára 2 pengő, negyedévi előfizetést dija 10 pengő. Kladóílvata : Vilmos császár-ut 34. Telefon 1Ö5—85.
ZALAI K0ZL0NY
varga
Noa Fe.t
TlaxtK
Gallérok tisztítása
8-10 fillér
Horthy Mlklós-ut 8. Hunyadi-utca 19.
Alsóörsön Is betörtek két villába >
Nagykanizsa, február 1 Tegnap ad unk csak hirt arról, hogy Balatonmárián Ismét klfosz-lot ak egy villái és ma már újból egy vlllabetörésről kell be rámolnunk, amelyet Alsürsln ha|tottak végre, ahol két villába törlek be. Az egyik villában, amely Takács Mihály tulajdona, Jelentéktelen a kár, a másik villából azonban a rengeteg ruhaneműn kivtll egy,Steyr pisztolyt Is zsákmányoltak.
MegállapIJolta a balatonfüredi csendőrség, hogy a belörés idején a kifosztott villák közelében ugyanazt a két gyanús alakot látták a szomszédok, akiket a herényi csendőrség Is gyanúsít. 27 villa kifosztásával. Az egyik egy 28-36 év körüli, 170 cm magas, térdlgéró télikabátot és bama nadrágot viselő flstalember, a másik pedig egy 19-20 éves, 160 cm magas, sovány, térdnadrágos, vadászharisnyás, sport-sapkás llatalember.
Mind a kél gyanúsított kézrekeri-tésére országos körözőlevelet aduit ki a csendőrség.
— (Megfagyott egy Ittas ember az erdőben) Rangll István 35 éves dénesmsjorl nspszámos egy héttel ezelőtt nyomtalanul eltűnt. Utoljára a somogymegyei Szabás községben látták, ahonnan az egyik délután Ittasan indult hazafelé. Holttestét most lalállák meg a Szabás közelében levő bélaháxl erdőben, ahová valószínűleg ittasan betévedi és megfagyott.
Az „Igmándl" vízben ösgyógy-jerő rejtik,
Mesterséges pótlás nem sl\'érült | eddig.
— A VlUgvirOai Regények 0 ltoU 9Zá-mát Komor István Irta Szürke tüz elmen. Az Író különös, Itlrcaa alakok közé, lamerctlon világba vezeti az olvasót - UJ ötletek, meglepő fordulatok hosszú sora ez a regény, amelyet m-l tó hely Illet meg a Világvárost Regények gondoran válogatott, közkedvelt sorozatában.
— (Gyerünk a gőzbe 1) Átlum-polt éjszaka ulán valóságos üdülés egy óra a gőzfürdőben Betegeknek gyógyulás, egészségeinek lellrlssülés, Öregnek megfiatalodás, HalaimluenV gyűjtés egy fürdő a gőiben. ftTfar-Tangl szezon alatt már a kora reggeli órákban nyitva van a gőzfürdő 1 Kisfaludy ulcában, bálokat, mulatságokat követő reggeleken pedig már ha|nali 4 órától a közönség rendelkezésére áll
— InfUeniiDil gondoskodjék arról, hogy gyomra él bt lei a természetes ,F. anc Jéu«f\' keserűvíz használata által többszőr és alaposan klllsztitUsaanak.
— Férll ruha és kabítszOvet meglepő olcsó árakon Slnger dlvaj-áruházban.
— Közalkalmazottak figyelmébe I Butorárulnkal lényegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú lejáratú hitelre is, kamatmentesen. Kopsteln butoráruház, Horthy Mlklós-ut 4. szám.
Aa ojeig uj .tlnia ujsbb vIcohzU-rőkészüló- ek beszerzését sürgeti. Pályázat a ÖM-lk pontra. Amíg egy Lőwy eljut Idáig. A Itóth Jani sírfelirata. Bethlen Margit a magyar színészekről. Most lesz Haddelhadik a parlamentben. A Kaméllás hölgy tragédiája. Mutatványszámot tngyep küld a klsdőhlva-
Február havi
rendkívül olcsó árajánlatom.
Téli árut minden elfogadható Árért
ványsxámot Ingyen | tal, Budapest VI. CM
■utca 12.
Nöi kezfyük bélelt, kis hibával . < . . —96
Gyermek keztyü bélelt, kis hibával1. . —-96
Gyermek nadrág,\' meleg .... 1-20
Gyermekharisnya 1-től 4-ig . . . . —"38
Férfizbkni, meleg ...... . —\'60
Női keztyll meleg, legjobb . . . 1-50
Férfi keztyü tiszta gyapju .... 130.
Férfi zokni prima...... . —\'70
Férfi zokni prima flór..... . 120
Tiszta gyapju kőtöttkabátok . . . . 7\'90
Kötöttkabátok primák..... 4-90
Jumperek legszebbek..... 4 —
Nyakkendők ........ . —\'60
Nyakkendők, gyönyörű szépek . . . 120
Férfi ing színes anyag..... . 3-80
Férfi ing prima....... 480
Gallérok, jos gyártmány .... . —\'90
Gallérok ......... . —«8
Női harisnya, angol zsáner . . . . —-96
Nöi kombiné himzett..... . 160
Női kombiné Toál...... 390
Női kombiné csikós selyem . . . . 3 —
Női hálóing himzett...... . 2-80
Férfi hálóing legjobb..... . 6\'—
Fehér sálak csikós selyem .... 1-50
(jyapjusálak..... . . 1 30
Selyemharisnya kitűnő..... 2 —
Selyemharisnya azsuros .... 2 50
Selyem harisnya legjobb .... 290
Menyasszonyi koszorúk, fátyolok nagy választékban
Sárcipö nöi....................220
Sárcipö gyermek...........1\'80
Csikós selyemnadrág............1\'80
Selyemnadrág Maja..............2\'50
1 vég csipke 10 méter......—96
Erszények, retlkülök leszállított árban!
Fillérjeiért nálam nagy cllenírtéket kap, jöjjön mlelöob saját érdekében.
Nagykanizsa, Fő-ut 6. sz.
ZALA! KÖZLÖNY
1933. tebruir 2.
Szebb lesz
Dr.Benedigné Lang Magda
kozmetikai «iniózetóben
Nagykanizsa, Deák-tér 3.
Szépséghibák kezeléae, azemölcaök. azörazalak eltávolítása. Diathermia
Olcsó bérletrendszer. ==
SPORTÉLET
Meghívó Eródl Béla postalelugyelö a Mo-lesi központi titkára ma délután Kaposvárról Nagykanizsára érkezik a f. hó 7-én Nagykanizsán megtsr-tandó llnn—magyar tornattnnepéllyel kapcsolatban a lomászok megtekintése végeit. Mély tisztelettel leikérem a vezető urakal, hogy azokkal a kijelölt tornászokkal, akik a 7-iki ünnepélyen rés.t lógnak venni, ma délután la (6) órakor a főgimnázium tornatermében várják a Motesz titkár megérkezését. A vezetó urakat kérem elózetes megbesrélés végett ugyancsak ma délután 17 (5) órakor a nagykanizsai postafönökség hivatalos helyiségében megjelenni szíveskedjenek. A Motesz nevében hazafias sporttársi üdvözlettel: Hutter Oéza Motesz tanácstag, dr. Tholway Zsigmond Motesz tanácstag.
Közgazdaság
(—) Pótvásár. Nemessdndorhdza község elöljárósága az 1933. évi |anuár hó 2&-én hóvihar miatt elmaradt országos állat és kirakodó vásárja helyeit 1933. évi február 8-án (szerdán) pólvásárt tart.
Zürichi zárlat
Párta 20-19, London 1757, Ncwyork 51700, Brllsael ílto, Milano 26-42 Madrid 4240, Amsterdam 207 90. Berlin 12296. Wien SfrtiO, Szólta 3 75, Prága 15 30, Varad 5785, Budape.t -•-, Balgrkl 7 Oz\'/i, Bukarest 3Otí 1 a.
Tarméaytiisáe
Buta basav. 7froa 14-25—14 30, 77-ea 1445- 1480, 7tt-aa I485—141», 7ü-a< 14*85-15*20, SO-aa 1500 15-40, dunán-tnll 76-oa 1320—13 35,77-ea 13 35-13 50 78-ai 13 51—13 70, íu-aa 13-75 1390, 80-aa 1390-1405, roza 8*30 6 40, lak. árpa 9-20 950, zab 900 -9-25, tengeri 670-8 80, korpa 600- 610.
á leuetl Bank derlia-árfolyamal
VALUTAK Angolt. 1935-19 75 Belga Ir. 7916-7974 Csen k. 16 91-17 01 Dánk. 86 10-8730 Dinár 7 50-8 (10 Dotllr 570 50 573 50 Piandi 1.22 30-22 90 Hotl. 229*30-230 70 Zloty 6395-64-45 Lei 340-3-44
L«va 3 95-1-25 Ura 29*90-30 20 Márta 135-70-136 60 Norvég 99*00-10000
Peseta —*--—
IchllL ------
Syájclt. 110-70-111*40 Itádk. 104 80-105 80
DEVIZÁK Amst. 22950*230711 Belgrád 8 30-840 Berlin 135*»0-I36«I Brllaael 79*26-79 74 Bukaraat 3 41-3*13 Kopenh. 86 30 87 .10 London 1938-1952 Miidrld
Milano 3000-30 18 Newy. 571*00-574 00 Oailo 9920-100*00 Pária 22*30-22*47 Prága 1695-1701 Szófia 4*00-4*27 Stoekh.10510-105 90 Varaó 64*05-64 45 Wien
Zürich 110*80-11140
Wien claartng árfolyama i 80.454. Sertéirázár
Felhaltál 1837, eladatlan 18. - Klaó-tendu 080-088. azratdt 0*84-0*86, aie dett kóiép 082 083, kdnnyü 0*76 078 1-Bö rendű öíeg 082 084t ll-od rendi) öreg 076—0*78, angol aüldö 1. 095-106, szalonna nagyban 106-1*06, zalr 1*20 1*25, bua 1*10—1*24, télaerléa 1*08-1*18,
( Pulloverok I P 50 fillértől 8 pengőig. ^ Oroszkák, mellények és kabátok 3 pengő 30 fillértől 8 pengőig kerülnek eladásra
Ritter András
divatáru dattetében, Fö-ut 3. azám.
Kötetenként 10 fillér helyett naponta cserélhet
2 fillérért kölcsönkönyvtár! könyveket a „Zalai Közlöny" minden előttzetőle
A Zalai Közlöny szerkesztősége megállapodást kötött a Horvdlh József ujsdgdruda kolcsönkönyvtárával, amely köztudomás szerint egyik legrégibb, legbőségesebb és gondosan fejlesztett köicsönkönyvtára Nagy kanlzaának, többezer kötetre rugó régi és u| könyv-állomáilnyal. A napi forgalomban egy-egy könyv kölcsöndlja 10 tlllér. A Zalai Közlöny minden előfizetője, aki az utolsó havi előfizetési nyugtáját felmutatja, mától fogva havi 60 fillérért egész hónapon át olvashat a Horválh-kölcsönkönyvlárból, vagyis napi 2 fillérért egy hónapon át akdr minden-
nap cserélhet könyvet a halalmas és gazdag választékból. Aki nem óhajt 60 fillért egész hónapra lefizetni, az is kap kedvezményt, amennyiben egy-egy könyvet esetenként 10 fillér helyett S fillérért vdUhat a kölcsön-könyvtárbói. A kedvezmény igénybevételéhez \' csak a Zalai Közlöny utolsó havi elölizetési nyugtájának lelmutalása szükséges.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda éa Détzatai Lapkiadó Vállalata Nagykanlzaán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán teleton: Nagykantzaa 7a szám.
Üzletváltozás
miatt raktáron lévő maradék árut olcsón árusítom
LICHTSCHEINDI PÁL
«askareaksd& NAGYKANIZSA, HORTHY MIKLÓS-UT
JÓ MUNKÁT
PÁLCSICS-nái
kapunk.
EliS nagykanizsai talyea-, kelme-, funalfeitS él tegyllizlltó turné FfiQxIat ■ FÖ-UT T.
Fixessen elA
A LEGJOBB RADIÓLAPRA
a Rádióétetre
Előfizetési ár: I évre P 10- — \'/» évre 5*50 pengő, \'/< évre 2*80 pengő, 1 hóra P I\'—
KIADÓHIVATAL: Budapest, IV., Károly király-ut 10.

KépktrtUiiatk, cipók, gyermekkocsik itb. mélyen ■••-állított árban kaphatók. Armuth, Ba*ér-udvar.
Bpsolélls gallírtlsztttás, ruhafestés, vegytisztítás legolcsóbb árakon, .Ideál" gózmosógyár kelmefestő és vegytlsztltó gyüjtőteiepe Olga kalap és kézimunka szalon, Horthy Miklós-ut 5. 5017
Kérem a közönségei, hogy autó megrendeléseit kizárólag 167. és 571. telefonállomáson adja le részemre. Kaufmann Másé. 5796
I literes használt Clvsgakst vesz a legmagasabb árban Muszel éa Prledenthal csemegekereskedése, 219
Ha |ó bort akar olcaón Inni, ugy liUIjo meg
aranyhegyi boraimat.
Uterankinl iSrt palackokban 38 fillér Sáfrán József, üaQyar-atoa 74
Teltfon Rendelést biifaoi klldOm.
PrUétpéex diszkréten csakis biztos helyre vagy ékszerre kapható. Clm a kiadóban ______241
Balatonmárián héx és vlllatelek olcsón eladó. Érdeklődni lehet Oörög dohány tőzsdében. -210
Suraonyai eladó nagyban és kicsinyben mm. P 7 — Magyar u. U/a. 260
Háromsiobáa lakás és egy Balat-
h.lyl.éB kiadó E/zséhet tér 10. 249
Fesstott llbatollat vennék nagyobb mennyiségben. írásbeli ajánlatokat „rosx-toit llbatoll" leiigén a Zalai Közlöny ki-
tolt Ilbatöll" Jeligéi adóhlva ala továbbit.
Batoraaatt sxsbék a Paansata axéllodéban. Maniart 36 P, I só és
2 lk emeleti udvari 45 P, utcai 50 P fűtés és világítás, két fürdővel hideg és meleg vitxel együtt. 284
Országút mentén, Sáncban Iskóháa, gazdasági épületek cca 15 hold prima szántófölddel, sxabad késből aladé. Feltételek Kálmán banknál megtudhatók. 2S3
El6fi*«t6térs»&ii» közül 41 volna oly kedves és közftné velem annak a compotnak a receptjét, amelyet a cseresznyétől kezdve az őszi baracktk, szóval mindenfajta gyümölcsből egy nagy üvegbe kell rakni. Címeket K. M7 Dúsnak dmre a kiadóba.
Kitűnő asztalin] és óborok
50 litertől 80 fillérért*
Dr. Llchtscheln borkereskedő
Caangary-ut 31. . M4»
Magánhái bárom szobás lakással
Ságár-ut 46. május* l-re kiadó. Bővebbet Rákócl-utca 93. _ 280
Szoba-konyhás lakás mOhallyal május l-re blad* EötvOs tér 31._Í7Í
Megkezdtem sajáttermásü paoényvéri édes rizling boraim ktméréséT 1 liter 45 ftlt. Holcser, Eötvös tér 36. 30 [
Karaaak szép világos, nagy sxobát
konyhával. Clmsket a kiadó továbbit 269
tfétsKQbés Ukás mellékhelyiségekkel azonnalra, vagy május l»ie kiadó Zrínyi Miklós-ua 20,______
32 éves nő elmenne hésveselémb-ask idősebb házaspáih^z, vagy magányos úrhoz vigékre Is. Cim a kiadóban. »30«
KeváoStaaono felvétetik a nagyrécsel uradalomban Oeiencsér kovácsmesternéh
Árpád utca 40. sz. hé* szabadkézből elsdó. Bővebbet ugyanott. > -3*0
0>««ev> 2ö uázalékos, 40 éves hadirokkant vagyok nem látható hibával. Pete-ségUI verinék jobb leánvt vagy Özvegyet, ki álláshoz juttatna és 3 gyermekemnek jó anyja lenne. Teljea dmmel ellátott levekkel „Jó fsleaéo" cimen e Up kiadóhivatalába kérek. __-300
Udvari kétssrsbés lakás mellékhelyiségekkel május l-re kiadó Hunyat^-utca 20. 308
Négyszobás, komfortos lakás május l-re kiadó. Felvilágosítás Sugár ul 7. töM-
szlnt __ __________
K.ttA.*obée udvari lakás májuaxa kiadó. Ugyxnolt kulönbejárstu butorowtt szoba azonnalra Cstngery ut 22. -314
1983 február 2.
ZALAI KÖZLÖNY
Kétszobás lakta május l-re klidó. Bővebbet Böta n, Batthyányutca 10. -326
Síép egyszoba konyhái lakás azon-nalra kiadó Zrlnvi Miklós u. 16. 323
Szép agfaaebáa konyhás lakás Április l-re kiadó. Orílnfs\'d, Magyar-u. 25. 324 ~Egy telje® ónémet Mliaiobabaran-daxás éa 2 drb matrao eladó Bö
vebbet Aczél Ingatlan Irodája, Horthy Mlk-
lós-ut 2. Hám._____-|25
Egv udvari aayaxobéaw 2 utcai kát. saabáa lakást kiadok májusra. Klnlzsl-
Jó I.evelét későn kaptam kéz-
hez. A megjelölt hely nem alkalmas Ismertesse meg előbb ön magát. Tudasia velem Ismertetőjelét Tatán a körzőn találkozhatnánk pinteken délben Levelét a kiadóba várom. — R. E. szintén megkap tam, de n i mőr Ismerjük egymást. Válasz
nem mtjj.___-278
Káromncobái parkettás, modern ntcal és egy udvsrl két-háromszobásMaká-sok májusra kiad\'./. Eötvös-tér 30 317
N*m potom éren alatfd Kinlisl-
ufca 37. __-315
Csengery ut 38. alatt udvart I szobás előszobás lakéa mellékhelyiségekkel májusra kiadó.__316
Balatsaajnépaa állomástól 5 percnyire, nemes gyümölcsössel, termő szőlő-vel beültetett telek vlzjoggal, - parcellán ként ls — nagyon olcsón eladó. Epplnger
fatelep.__^__318
Négyszobás komfortos iakáa fürdőszobával feladó Horthy Miklóa-ut 15. 290 Jól tőzö mlndenaa axakáoaaSt keretek > hoaaiu bizonyítványosai. Saabó, Kinizsi u. 2/a.
Aprított hitáb
tűzifát,
trifaili, tojás
<8 egyéb
szeneket
legolcsóbb áron szállít a
Hagykjtolziai Fatelep éi Épitési-aayagkereskedés
épQletfa éa építkezési anyagok raktára Vár-ut 0. Talofon 384.
Transdanubia malom mellett
IWtuliiitUttl Jiilíta Vállalat MENETRENDJE
érvínyei 1932. október 2-tíi
Era.4h.l-t4r—Va.a*élloa«áa
430 542 7-10 8 20 1| II |J 50 13-a
14 00
15 »0
17 25 1805 1950 22» 2320 2350
3
s £ f J
is
s •
8
m
>
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a n. é. közönséget, tó* hogy 6-án, hétfőn Jóxaaf fahoroofl-at Sl. aac. alatt
füszerflzlefet nyitok.
A iflszerflz
•! Szivea j
j K0H0ND
Szives pártfogást kér K0M0NDY 1Ó28EF füazarea
UJ ÜZLETI
Ttszleletlel értesítem a nigvérdemü köjönBépel, hogy FB-ut 10. al.tl (Dobrovita házban) cukorka, déligyümölcs, cukrászéi péksütemény üzletet nyitottam, hol a kOzi merten Jö minőségű
Lenk-féle kenyeret és süteményt árusítom. Uikkelmet a szü\'ös keresel! viszonyokkal arányos oloaó árban árusitom, miért is kérném a n. é. közönség szives támogatását.
\' »I Tisztelettel Esigel Hónai.
Két.a.raOU éa Grstham-kanyér kaphatói
Magyar Királyi Államvasút
MENETRENDJE
Hagykanlisa állomásra érkező és a: onnan Induló Toriatokról. Ér.ényea ■ 1932. évi október hé S-tttl kezdve.
Nagv-\'anlzvi -fhulapest #
Vet Avon., neme 1*.-Karnisa IX.tilSily-irlpcttnr tói indul 1] t. 6Ht, (érkezil. Vc-n.1 1a vonat I neme Bpeslrdi Indul N."Kanizsára érk.

1219 Szent. v. 030 2-.;t || 7jft 122C 1 izem. v. 21 49 250 440
1207 Oyv. 610 7-\'t41 955 1212 Szem. v. 630 11-21 13-00
1213 Szem. v. 8 45 10-t 1 16 05 I2Ó-1 Oyv. 7-40 1014 11-25
1211 Szem. v. 14*30 18-Í321-Or 1214 14 19 18-42 20 07
1201 Oyv. 18 30 19 31M 22-20 1208 Oyv? 19-45 22-00 23 31
1231 Motor . ts-co 19311 - 1232 Motor - 5-53 727
Az 1202 1201. sz. vonatokkal egy I, II. osil. kocsi Venllmlglls, egy III. oszt. kocsi és étkezflkocsi Pragersko.
Az 1207 120a. sz. vonalokkal egy I II. oszt. k«csl Róma, egy hilőkocsl Velence, egv II., III. oszt. kocsi Triesle.
___Nagykanizsa—Sopron
| Ktml.l Igtru. „tombil- Sopronbl Wi.nb. || ,41W t\'V. IS.lyt.l.t.;
1044 14 Í0
19 5 7 23-43
14171 Ss. v. jl 6-15)8-01 8-48 14JJÍSZ. V. 13-15 14-tk 16-00 1411 Oyv. ! m-1«"i í-32 ll 18-27 1431 ,Motor[| I8J5120-11 |i 2114
Az 1417/1418. SZ. vonalokkai egy III. oszt és déli pu.-Zalaegerszegre, 11, III oszt. kocsik Wien S.
Az 1411/1412. sz. vonalokkal egy II , 111. oszt. kocsi Péc.—Wien, egy I., II., III oszl. kocsi Sopron—Sirsak közöli
ffMMl Sop\'M-: Siombil- i F|»n;. K.- Í.i-i«t ; Wl WJSjVaW.1! USul \'i n tH.
4\'llsz. ». Jfl6-»o|| l9-3fll 21-32 S 22 tr Í O-OS I4K Molorf — I — - 5-3\'1 7-23 I41Z Oysz. 7-25 10 05 1 11-28 ., 12-15, 13 38 l«HSz. v.|| 10 45||3\'18 1 15-02 || 1600l| 17 37 tl. oszt. kocsi van Budapeat és vissza.
Í«\'«»»\' t«>
.irór In4«l||
\'3 49 I 1
Nagy kan Izsa—Pécs
1441II ÜZ. V. 1412| Oyn
1448;. Sz. V. | 2105
1852 I 2154
\' 8 48 il 17-34
f N«rtl ISíretríl
í-Xj
I441Ü Sí v. 1447 ISz. v. I — I 5-41 1411 Oyiz ! 12 22 j 14 09 1441 Vegy. j| 18 15 | 20 261
RfcjES.
-.-j j tiiri 4,4.
6 51 | 7-41 15 27 i 16-04 2158 22 46
Az 14WI441. sz. vonatokkal egy U, II, III., 0. kocsi Budapest déli pu.-Pécsre. Nagykanizsa— Pragerhof
\\ N.gV.aui [ zsírói Indul
TESfüyörs 0r«
1240 Személy 4-4Í
120! Qyori 1H7
12411| Személy 14-00
Tiie\'sn Prageih I Trlcsst Pragerhol
mint
13jiíl5yors f 4y [Ifríesit 12471 Sieinélv 1 9 38 IProgerhot 1201 j Qyora 1808 ITrlcsst
I24lf Személy || 2110 | Pragerhol
Az 1207/1208. és 120PI202. sz. vonatokkal futó közvetlen kocsik ugyansxok, Budapest déli pu.—Nagykanizsa viszonylat alattiak.
sraUL"—\'
Plak^^sja^
felvesz budapesti és vidéki lapokba
Mzigyzir Hirdető Iroda R. T.
nagykanizsai kirendeltsége, Fö-ut 24. i. em.
Naoykanlzaaiak talélkoxóhalye ax
István király Szálloda
Budapest, VI. Podntan!oxky-u«oa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Szobáink árát mérsékeltOk. E lapra hivatkozók 20>/o engedményt kapnak. Központi Hités, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
Pk. 10/1933. sz. 1933. vgtitól 10. aa.
Árverési hirdetmény.
Klr. Kincstár Jogügyi loszaatósága által képvisel? önkormányzati .Testületei kapót-láil vagyonának Felügyelóbiiotistga Javáf« 183 P80 fül töke éa több kővtttlés Járulékai erejéig a nagykanizsai klr |áráablró«ác 1932. évi 9&0. számú végsésével elrendelt kielégítési végrehsltás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933 évi Január bó 7-én lefoglalt 1700 pengőre becsült Ingóságokra a nagykanizsai klr. Járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén. annak az 1908. évi XLl t.-c. 2a §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási Jegyzőkönyvből kl nem tűnő más foglaltatok Javára Is aa árverés megtartását elrendelem, de csak arra aa esetre, ha klel\'jjltésl |oguk ma U fennáll és ha ellenük halasztó hatályú lgénykereset folyamatba nincs, végrehajtást szenvedő le-kásán, üzletében Nagykanizsa, Kozgonvi-utca 8 házsz. leendő megtaitására határidőül 1933. évi február hó 10. Papiának délelőtt 12 órája tüzetlU ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, szőnyegek, képek s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul Is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adnL Azon Ingóságokra, amelyeknek á klklátttei ára egyezer pengőn felül van, az 5610— 931. M. F.. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egy tizedrészét bánatpénzül leteszik.
Nagykanizsa, 1933. Január hó 24-én.
Elek László s. k.
klr. Mr. végreha|tó, mint Mr^ágf kiküldött
Pk. 13986/931. sz. 1931 vghtól 2989 sz.
Árverési hirdetmény.
Dr Pejes Mihály Ogyv\'d állal képviselt Tribun Ruházstl rt. Javára 105 pengő töke és több követelés és lá ulékal erejéig a nagvKanizsai klr. Hrísbirósis 1931. évi I39h7. uámu végzés :vel elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást asenve-dötöl 1931. évi Ju uk hó 2t én lefoglalt 145 > pengőre becsül l góságokra a nagykanizsai klr. jaráibic sá* fen>l számú végzésévé! az árveré • Rendeltetvén, annak
1908. évi XLl t. c. 20. 5 a aUpJán fent megnevezni n a foglalási |egyzft-könyvból kl nem lü ő más ioglaltatók Ja-
vára Is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítést Joguk ma Is fennáll és ha ellenük halasa ó hatályú lgénykereset folyamatba nincs, végreht. szenvedő lakásán, Nagykanizsán, Horthy Miklós-u. 53 házsz. a fizetett 6tx-izeg levonásával leendő megtartására határidőül 1933. ávl február hó 4-lk nap-Iának d. e. 11 órája lüzetlk kl. amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, egyéb Ingóságokat s legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul Is •— de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fognm adni. Azon Ingóságokrs, amelyeknek a kikiáltási ára egvezer F ón felül van, az 5.610/931. M. E. számú rendelet értelmében csak átok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik.
Nagykanizsa, 1933. Január hó 2-án.
Hafin Oyula «. k.
klr. bir. végreha|tó, si» mint bírósági kiküldött.
kapható
I MM
a
ZALAI KÖZLÖNY
193J). február 2.
a rádiója? költséggel újra teljesítményű lesz
uálunk megjavíttatja
Transdahubia r.-t.
Csengery-ut B.
iifiiiii\'* i\'I—t.,B
Közgazdasági Részvénytársaság
NAGYKANIZSA
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozó intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége ós kiadóhivatala
Kószitflnka
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat árjegyzékeket, müveket^ meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket gyászjelentéseket névjegyet, falragaszokat körleveleket röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat.
TELEFON:
78.
Gyártunk i
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat
jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, raj/füzeteket és tömböket mintazacskókat zsákcédulákat, naptártömböket falinaptárukat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb \'árakon.
a <t
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
"Nyomatott I laftulajdonoa Kölgaidaiági R.-T. Gutenberg Nyomda át Wlialal Lapkiadó Vállalata könyvnyomdádban Nagvkanliaáa. (f«lel(Ss lUletvezetí; Zalai Károly.)
73. évfolyam 28. szám
Nagykanizsa, 1933. február 4, szombat
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Sierkesitfeég (i kUdöblva s:; l\'flut 5. uim. Megjelenik minden reggel, béltő klvéttlível
POLITIKAI NAPILAP
Feleifis szerkeszti: Barbarlts Lajos
Előllzeléil ára: egy hóra ft pengd BO Hl lét Sierkeait&égl és ktKKtbtvalall telelői: 78. aa
4— lO százalékra tervezik a fázlsrendazerü forgalmiadé kulcsát
Budapest, február 3 Az egyeuesadók emelésével .kapcsolatban tárgyalások folynak, amelyek a forgalmi adó terén célozzák az állami bevitelek nívelését. A kormány az egész vonalon át akar tárni s fázisrendszerre. Az erre vonatkozó tárgyalások a különböző érdekeltségekkel már előre haladolt stádiumba jutottak.
A fázisrendszer adó kulcsát a kormány ugy kívánja megállapítani, mlnlha minden kereskedő, iparos és gyáros megfizette volna a forgalmiadó ieljes összegét. Most az épilétt anyagok és vegyi cikkek fázis-rendszerének megvalósításon dolgoznak. A kulcsot 4—10 százalékra tervezik,
A hirtenbergi fegyverszállítás a kisantant értekezletén
Oenf, február 8 (Éjszakai telefonjelentés) A kisantant képviselői pénteken délután érlekezlelet tartottak, amelyen ludo-másul vetlék a Párlsból és Londonból érkezeit hivatalos értesítéseket a hlrlenbefgi fegyverszállítás ügyében lelt diplomáciai lépés eredményéről. Elhatározták, hogy egyelőié nem viszik még a NépsiOvetiég tanácsa elé az agyét.
A Hitler-kormány
négy esztendőn belül rendbe akarja hozni Németország ügyelt
Berlin, fobraár 3 (Éjszakai telefonjelentés) Hitler kancellár kijelentene az egyik külföldi lap ludósllóji előtt, hogy Németországban 14 évig volt szabadkezük a baloldali pártoknak. A Hitler-kormánynak elegendő lesz régy esztendő Is, hogy rendbehozza a dolgokat. Németországban vagy fellobog rövidesen a bolsevizmus vörös zászlója, vagy rátalál magára Németország. Arról, hogy mit hozhat a |0vő háborúja, csak sejtésekben lehet beszélni. Épp ezért a német kormány mindent elkövet, hogy elkerülje a háborút.
A kancellár azzal zárta nyilatkozatát, hogy Németország szigorúan ragaszkodik a lobbi nemzettel való egyenjogúsága teljes elismeréséhez. Kijelentette Hitler, hogy Olaszország és Németország közOlt szoros baráti viszonyt akar, mert ez donlő fontosságú Európa békéjének szempontjából.
Roméniában ostromállapotot léptetnek életbe
Bukarest, tebruir 3 (Éjszakai telefonjelentés) Pénteken délelőtt a képviselőház ülésén Mlronescu belügyminiszter egy egész rövid, kis egyszakaszos törvényjavaslatot nyújtott he, melyben a kormány felhatalmazást kér, hogy Romániában ételbe lépethesse as ostromállapotot. A javaslat 2—5
évi fegyházzal sújtaná azokat a bűnösöket, akit kárt lesznek mások testiépségébe o.
Vajda miniszterelnök kijelentette, hogy a kormány ma még lel lesen ura a helyzetnek, épp azért kéri az ostromállapot kihirdetését, mert ezzel el akarja kerülni a fegyveres hatalom Igénybevételét, amire rövidesen úgyis sor kertit.
A Olíxaaó emeléséről, ax OTI-Ulren-
dellség megsxUníe/éséröl és a vámhivatal áíöelyexéséröl
nyilatkozik dr. Kallay Tibor, NaoykanlxBa k&pvlaelö/e)
Nagykanizsa, február 3
A nagykanizsai érdekeltségek, mint jelentettük, táviratban fordullak dr. Kátlay Tibor országgyűlési képviselőhöz az u|abb adóemelések, főként a házadó ügyében. Munkatársunk kérdést intézett ebben az ügyben Kállay Tiborhoz, rövid kanizsai tartózkodása alatt és a következő választ kapla:
— A kanizsaiak táviratát megkaptam. A házadó felemelése ügyében már lel Is szólaltam és rámu-lattam arra, hogy olyan helyeken, ahol a Speyer-kölcsönból létesített vlzmtlvek és csatornázási költségek fedezése terheli a háztulajdont, azt a körülményt a házadó megállapításánál figyelembe kell venni. Nem lehet egyszerre a Sptyer-kölcsön terhelt és felemelt adókat is fizetni.
— Sajnos, nem kaptam eddig kielégíti választ arra nézve, hogyfz a kérdés megnyugtató rendezést nyer, de Igyekezni fogok a kérdést napirenden tartani, mert kétségtelen, hogy vagy a Speyer-kamatol kell leszállítani, vagy az állami adókivetésnél történő flgyelembevélel ul|án kell az arányos adózlalás kívánalmának a háztulajdon alapján adózókra
nézve Is érvényt szerezni.
— Az OTl-klrendeltség megszüntetése ügyében történi valami lépés ? — kérdeztük.
— Nem, — feleli Kállay Tibor — ebben az ügyben még nem fordultak hozzám Kanizsáról.
Dr. Krátky István polgármester ilt közbevetette:
— Ebben az ügyben ma|d depu-tácló megy Budapestre. Nem csak azt fog|uk kérni, hogy a kirendeltséget hagyják itt, hanem azt Is, hogy állítsák vissza a kerületet.
Következő kérdésünk a fóvámhivo-tat elvitelének tervére vonatkozott, amire dr. Kállay Tibor Igy válaszolt:
— Alkalmam volt a múltkoriban beszélni a kereskedelemügyi miniszterrel, aki megnyuglatolt, hogy az áthelyezést nem kívánja és hogy a városnak a hivatal lllmaruddsához füzMŐ gazdasági érdekelt tartja e kérdés megoldásánál fontosabbnak, mint azt a kisebb jelentőségű adml nísztráclós könnyítést, amit a vámkezelésnek a halárhoz közelebb hozásában mutatkoznék. Remélem, hogy ezzel a nagykanizsai fővám-hivalal kérdése végleges elintézést nyert.
.íj jji.r.i- r r in.i.t.i ti- ni\' r i\'i\'i......................*"
Van még egy folyton épftlő, gyarapodó Intézménye a leépülő Nagykanizsának
Egy és más az anya és csecsemóvédelem vasárnapi ünnepéről
Nagykanizsa, február 3 Minden .leépül", mindent el akarnak vinni Kanizsáról, minden válsággal küzd, minden egyecüiel közgyűlése szomorúság és soké temetés...
Csak a régi kanizsai vár köveiből épüli egykori várpsrancsnoki épület. Perger ezredes, majd Oraslcs báró rezidenciája őrzi az ős magyar életerőt közel két és fél évszázados falni
közt. Talán ezért Is leli otthona az uj magyar generáció mentésének, az anya és csecsemővédelcmtiek. Talán ezekből az évszázadokat lálott falakból is sugárzik az az erő, amivel a Slefánia in\'ézele szigetként áll a kanizsai pusztulásban és — évről évre diadalmas fejlődés büszke örömével teszi Ur. ;eppé közgyűlései!.
Zsúfolva volt a vftoeháza díszterme. Főként nőkkel. De olt volt az orvostársadalom, a közélet sok élenjárója I). Dr. Haba Antal, a közkórház nőgyógyászati és szillé-izetl osztályánál; és a Stefániának tudói főorvosa tartott előadást. A terhes anya védelméről. Nylll szavú, megdöbbentő tanulságokkal tele, tudományból, gyakorlatból és a hivatás lelkesedéséből fakadó orvosi előadás voll arról, mi minden ellen, hogyan és miért kell védeni az anyát, a terhesség idején, a szüléskor és azután. Országos viszonylatban is fellünő adst az előadásból: — — a kanizsai kórházban egy év alatt egyetlen halottja sem volt az anyaságnak. Nagykanizsa léhát ete-klntetben Debrecennel együtt ebi helyen áll az országban. (A leány-közönség egy réBze diszkréten kivonult. Nem volt igazuk. A jövő anyáinak mindenről szabad hallaniuk, csak az anyaságról nem ? Mennyivel többet beszélnek róla maguk között I És mennyivel másként! Egy komoly szakelőadás nem teBZ kárt a lélekben. A prű-déria annál többel I Tanulság : as Ilyen előadásokat |obb külön rendezni nők és külön férfiak számára.)
Különben llceális előadás keretében zajiolt le a: egész. Az Irodalmi és Művészeti Kör rendezte. Pompás Intézménye ez a Kör Kanizsának. Egy gombnyomás, egy telefon a a kimeríthetetlen energiájú „százasra" és működésbe jön az apparátus. Ha kell, a népművelésért, ha kell, a 48-asokérl, ha kell, a madárvédökérl, ha kell, az anyákéit és csecsemőkéit. Mindenért, ami szép és nemes és a közntk hasznos,
A Városi Nőikar, ez a kedvel, fiatal dalárda énekeli. Vannay János sokoldalú munkássága érik ebben az uj daloséleli alakulatban.
Műsor közben megvolt az évi közgyűlés. Az ügyvezelő elnök, dr. Winkler Ernő, aki egész lelkére! áll a posztján a Stefániáért, — beteg. Dr. Krátky István polgármesler, a fiók elnöke vezellc a közgyűlési. Bevezető beszédéből Is az az áldozatos szereld elillant ki lépten-nyo-mon, amivel mini elnök Is, mint polgármesler Is, mint szociális érzéssel lelesílvü ember is kíséri és segill az anya- és csecsamővá-delem munkáját.
— A Stefánia nagykanizsai intézete olyan eredményeket ért el, —
a
ZALAI KÖZLÖNY
193J). február 4.
mondta — hogy büszke reá az or-
szágos központ Is.
*
Dr Wetwarth Dezső, az intézel gyermekorvosa, sok-sok kanizsai aprótág áldottkezfl megmentője, na gyon helyesen állapította meg jelentésében, hogy nem a gyermekek száma a mindenekfelett való cél, hanem legalább olyan fontos a gyer-mek-anyag minősége. Amit etéren ér •-! a Stefánia, azt számokban nem iebet kifejezni. De beszélnek a számok is: ^illetett a lepergett évben 635 gyermek, halva született 31, házasságon kívül 75 Meghalt 102, közülük 27 veleszületett gyengeség miatt. A mai nyomor idejében szép eredmények! Hiszen e sorok Írója emlékszik még a Nagykanizsán 25 százalékos gyermekhalandóságról irt, szomorú riportjára. Hol vagyunk ma már ettól ? Áldassék érte a Stefánia munkássága és minden munkása I
Gondozott a Stefánia az elmúlt évben caecaemőt és írs permeket. Orvoal kezelésre 152Ö eaetben hoztak oaecaemőt és 493 esetben gyeftneket. A védőnők 10.096 látogatást tettek. Négy házasságot boronált össze a Stefánia, 14 anyának szertett foglalkozást. A bölcsődének átlag 29 a létszáma, a tejkonyhának 238 kosztosa volt akik 10.663 liter tejet 31 féle módon elkészítve, 26.700 porolóban fogyasztottak el, 618 kg cukorral, 120 kg liszttel, 145 kg darával, 64 kg vajjal és miegyébbel egyetemben.
Titkári jelentés. Bdder Sándor terjeszti eló. Okosan, szépen irta meg benne a Stefánia .hatéves tervét". Megkap egy mondata:
— Hat évvel ezelőtt mije volt a Stefániának ? Csak jövője, tervei és reményei.. És ma I
Ma tejkonyhája, bölcsődéje, anyaotthona van, bővült és bővül munkában, hamarosan újra helyiségben is és gyarapszik eredményekben és
a társadalom megbecsülésében. •
A pénztárkezelés és számadások predz alapossága Hetesl János pénztáros munkája és gondja. Érdekes: — az 1933. évi költségvetés 29.650 P kiadással számol, tagdijakból és adakozásból 818 P a várható bevétel. A többit a város és a központ adja.
A lemondott vezetőséget — nem is lehetett másként, annyi érdem fűződik neveikhez — újra megválasztották.
DUzelnök dr. Sabjcln Gyula. Elnök dr. Krdtky István. Társelnökök : Molnár P. Arkangyal, Magas Mihály, Gazdag Ferenc, Horváth Olivér és feleségo, Kádár Lajos ós felesége, dr. Krátky Istvánné, Manduklca Celesztin, dr. 1*11 hál Vlktorné, özv. Kosonfeld Józsefné, dr. Szlgethy Károlynó. Ogyvezető elnök df. Wlnkler Ernő (Így vezető Igazgató dr. Hegyi Lajos. L\'gyéaz dr. üeitln József Főorvoa dr. Haba Antal, gyermekorvos dr. Welwarth Deraő. Főtitkár Barbarlts Lajoa Titkár Béres János. Jegyző Haher Sándor. Pénztáros Hetesl János. Ellenőr Hittz József. Számvlzs-
Sálók: Kálmán Leó, Lányi László,
llklóe Gyula. A 90 tagú választmány uj taglal: Kovács Sebestyén Mlklósné íBecsehely) dr. Strém Sáudorné, dr. Gyulai Bólánó, Hering Dezsőné, Neufeld Slmonné, dr. Krelner Zslgmondné, 1,0-wenateln Lászlóné, Somogyi Gyuláné, (Palin), dr. Ney Hugóné, KalmAr Zol-tAnnó, Lukács Vllmosnó, Hchmldt Kor-nélnó (Annamajor), Krátky Gvörgynó, dr. Imrefl Láazlónó, dr. BerUn Józaefné, dr. Szőllősl Pálné, dr. Aczél Istvánné, Bentzlk Kerencné, dr. Balázs Zslgmondné, Vécsey Barnabáanó, vitéz Barlay Jánoané.
Megérkezett a? országzászló kétméteres bronz turulmadara
Nagykanizsa, február 8 Istók János remekműve, a 235 kg. sulyu, 190 cm széles, 130 cm magas, kiterjesztett szárnyú, tömör bronz turulmadár, ami a nagykanizsai orszagzászló-emlékmüvet fogja díszíteni, megérkezett Nagykanizsára. A végrehajtóbizottság pénteken délután alapos vizsgálat után átvette
és. dr. Krátky István bizottsági elnök intézkedett az 1200 P vételár kiutalása iránt. A lendületes, impozáns mozdulatu turulmadár, karmai közt a trianoni kígyóval, önmagában is méltó disze volna a város akái-melylk teréuék és gyönyörű kifejezője lesz az országzászló tövében a magyar felszabadulás vágyának.
„A leányzó nem halt meg, csak alszik..."
Egy esztendei átmenet biztosításával fogják megmenteni a Polgári Egyletet
* Nagykanizsa, február 8 Gyertyaszentelő... A Polgári Egylet hagyomáriyos napja.
Az idén is Így volt. De Innét is, onnét is hallotta az ember:
— Temetésre jöttünk...
Aztán lassan kiderült az ég. A gyertyaszentelői napsugár betáncolt a fagyos tetők felett a Polgári Egylet ablakain, rá a komor zöldasztalra, a széksorok közé, be a szivekbe is.
És mire este lett, elhittük, amit az elnök délelőtt mondott. Hogy
„a leányzó nem halt meg..." *
Szomorú hangulatban, eseménytelenül zajlott le a közgyűlés. A Polgári Egylet 97-ik közgyűlése.
— A hét szűk esztendő egyike mult el, -• mondotta dr. Hajdú Oyu\'a az elnöki megnyitójában. Reményeink, számításaink nem váltak be... Jö:t 140 uj tag, kilépett 70 régi. Csak az erkölcsi súly nyújt kárpótlást a kedvezőtlen anyagi mérlegért... A Polgári Egylet sohasem volt öncél, hansm társadalmi szükségszerűség. Ezért kell megmenteni... Nem, nem temetésre jöttünk ma össze. A leányzó nem halt meg, csak alszik...
—- Ugy legyen I — hangzott rá kevés meggyőződéssel a széksorokból.
»
— Hattyúdal ? Nem I
Így kiáltott Nagy Tivadar magas szárnyalású titkári jelentése „a kétkedők, a reményüket vesztettek, a közömbösek" felé. Beszélt az emberi egymásrautaltság ösztönös érzéséről. A köz érdekében szükséges önzetlenségről.
— Ma a megértés helyét bizalmatlanság, az önzetlen munkásságét anyagiasság foglalta el. Mindent magunkéri, semmit másért. A sokat hangoztatott demokrácia megmaradt jelszó-burkában, életképtelenségre kárhoztatva. Az emberek szeretik magukat görögtüzzel kivilágítani. A gazdag, a jobb pozíciót betöltő egyén a szegény, de becsületes embernek, bármilyen tiszta is, szagát érzi és elfordul tőle, mert nem tartja magával egyenrangúnak.
Történelmi visszapillantást velett az 1836 ban a Bürger Verein gyermekcipőiben elindult Polgári Egyletre, annak őrtálió| szerepére e város magyarsága, politikája, táraa-
dalmi egysége felett Széchenyi István nemes szellemében. Mélyenjátó társadalom-lélektani fejtegetés széles kereteibe ömlöttek a titkári jelentés ostoros szavai és lelkes magyar szívből fakadó tanításai Az életével, őseivel, minden idegével és gondolatával városa rögéhez ragaszkodó régi, nemes kanizsai Burger-tradiciók áttörték a jelentés sablonos korlátait és Nagy Tivadar a szivét, a lelkét tárta ki, amikor irta:
— Ki merem jelenteni, hitványság volna tőlünk ezt az egyesületet sorsára hagyni, átengeuni a pusziulásnak. Amit őseink becsületes szándékkal megalkottak és reánk hagytak, nem csak lelkiismeretlenség, nem csak dicső emlékük bemocskolása, hanem erkölcsi érzékünk teljes elsorvadását is jelenlené, a hálátlanság tüzes bélyege égetné homlokunkat,
,,A Bentzlkek és Faicsok élni
Este 9 banketton ugyanaz a kép, mint más esztendőkben. Csak a szivekben ül valami nehéz árnyék és a szemekben valami várakozás.
H&tha... hátha történik valami? Hálhi-jön valahonnét egy megváltó lendület ?
Szólásra emelkedik dr. Hajdú Oyula elnök. Ahányszor hallja az ember, annyiszor gyönyörködik a szavában, a hazafias hevületében, a gondolatai mélyen szántó láncában.
ha ugy el tudnánk gyengülni, hogy néma ajakkal, lehorgaszlott fejjel oda tudnánk állni annak a sírnak a szélére, amibe a Polgári Egyletet temetik...

Zajos, hosszú taps a jelentés végén. Aztán döbbent, szomorú csend, amikor a lelkesedés tflzére rázáporoznak a rideg, könyörtelen számok Lányi László pénztáros jelentéséből.
Az épület értéke 81.000 pengő. Adóhátralék 3000 pengő. Adósság-kamat 3171 pengő. Pénztári maradvány 27 pengő. 1933-ra a deficit 4412 pengő.
*
A székház-eladást majd egy rend kívüli közgyűlés napirendjére tűzik 2—3 héten belül. Ezt a hagyományos gyertyaszentelői ünnepet nem akarták megrontani... D.\' azért a napirendről levett pont árnyéka ott kisértett végig minden szóban, ott
borongott az öreg falakon. *
Választás. Szavazalszedő küldöttség. Horváth István az elnöke. Szavazó-lapok. öl perc „záróra". Eredmény kihirdetés.
Egyetlen szavazólapon sem volt változtatás. Az elnökség ugyanaz marad\'. Elnök: dr. Ha/du Oyula, alelnök: dr. Fodor Aladár, tjtkár: Nagy Tivadar, ügyész: ifj dr. Tamás János, pénztárnok: Ldnyl László, ellenőr: Polay József, háznagy : dr. Matek László, gondnok: Szlgrlszt László, könyvtárnok: Ortutay Oyula.
Ezzel vége is a közgyűlésnek. A „székház" szó egyetlen egyszer el se hangzott...
demokratikus szellemének kell"
— A nemzeti géniusz... Aminek a Polgári Egylet közel egy századot töltött a szolgálatában... Amikor még „társalgási egylet" volt... Aztán tovább... A polgári egység, az egyenlő jogok, az egyenlő kötelességek vára...
Pereg a film a szónok szavai nyomán.
- Egészséges közszellem, áldozatkészség, tradíciókhoz való ragaszkodás, összetartás mentheti meg a válságba jutott egyesületeket... A viszonyokhoz való alkalmazkodás
farsangi kaiago-est
a „Központ" kávéházban
1933 február hó 4-én, szombaton este tél 10 óril kezdettel az OruégoB Kamaraszínház rendezésében.
Műsor ■
1. Vajas zsemlye, tréfa. Irts Vadnay László.
2. Boldog ember, bohózat 1 felvonásban.
3. Esküvő előtt, groteszk komikura.
4. Hungária kikapott (Hacsek és Saió).x
5. Háromszög, vígjáték 1 felvonásban. Irta Hellal Jenö.
6. Körmenet, bohózat 1 [elvonásban.
Ezenkívül magánszámok és énekszámok. Konferál: Donátit Kitó Két éa fél Aréa kacagó orkán 1
Belépődíj: I pengő.
1933 fehrnir 4,
érzésének kell urrd lennie azokban akik ragaszkodnak e százéves téglákhoz...
— A Polgári Egylet volt a kani-lgBl tírsadalom szive, a polgári gondolat otthona. Benne éli a társadalom lelkiismerete... Fokozni kell iz áldozatkészséget, az Ideálok kultuszát, ai összesség szereidét. Meri J társadalomnak ez a lelkiismerete nem némulhat el. | A társadatomnak
ez\'a szive nem szllnhet meg dobogni... *
Dr. Szabó Zsigmond Hajdú elnökül koszönlolte fel, az Ideális bonpolgárt, az ideátls embert.
Dr. Rapoch Aladár a Kaszinó meleg Üdvözletét adta ál. Kívánja, hogy a Bentzlkek, a Falcsok által elplántált demokratikus szellem, a tisztult polgári gondolái éljen tovább és ne csak szórakozás helye legyen a Polgári Egylet, hanem a társadalmi egység demonstrációja Is. A hazaszeretetnek, a társaddmi békének, az egymás megbecsülésének ki kell kttszObOInl minden elválasztó kérdést a tagok sorából.
— A székház kérdése nagyon fonlos, ha lehet, meg kell menleni, de a székház csak keret, a Jó a szellem. Ennek fenn kell maradnia. Hogy fennmaradjon : 1, rendezni kell az anyaglakat, 2. órlznlkell a tradíciókat, 3. a tagok érdeklődésének február másodikán túlra ls kelt terjednie.
„Hiába a fényes templom, ha
mindig kong az örestégtől"
Felállt dr. Králky István polgír-mester.
— Minden eszme annyit ér, amennyi belőle az emberiség javára* valóra válik... Az áldozatra és tellre-kész munkásság tüzel kialvóban vannak a Polgári Egyletben, a polgári gondolat oltárán. Pedig soha nagyobb szűkség nem volt ezekre, mini ma...
— Hiába a fényes templom, ha mindig kong az üresség/ól. A polgári gondolatnak sem kell fényes palota... Ha a Polgári Egylet valóban .a polgári gondolat fellegvára", akkor kalonák kellenek, akik nem csík váll váll mellett, nem csak fegyverrel a kézben, hsnem kézzel a zsebben ls fognak a piobléma megoldásához, ami elsősorban nem anyagiaknak, hsnem a polgári közönynek a problémája.
— A Polgárt Egyletet meg kell és meg fogjuk menteni. De létét egy helyiséghez kötni nem lehet. A város nem nyúlhat a zsebébe. Megpróbálom, de felaö jóváhagyást nem nyerhet egy 40 000 pengős nem gyümölcsöző beruházás.
És III |ott az egyetlen lehetőség, ami felgyújtotta a szemekben, a lelkekben a jemény szikráit.
Fedezni kell a 4400 pengős Idei deficitet, akkor az Egylet élete egy évre biztosítva van. A város ad 2000 pengőt. A löbblt a tagok, a társadalom áldozatkészségéből elő kell teremteni. Egy év alatt lordulhal a világ...
ZALAI KÖZLÖNY
Lelkesedés, hit, ígéret és akarás...
Dr. Gyurátz Ferenc és ilj. dr. Tamás János beszéllek még. Az egyik vádol és nem hisz. A máslkat lendill a flalalság optimizmusa. Az
egyikre néma csend a felelet, a
másikra felbuzog a bizakodás.
Nem... A leányzó csakugyan nem halt meg. Ébredezik már... 01)

Hitelező- és adósvédelem
Előadáaok az
CsülőrtökOn esle Igen érdekes és Idős erű előadási tarlotl dr. Mező Ignác nagykanizsai ügyvéd az OMKE előadótermében. Melczer jsnő alelnök üdvözölte a népszerű előadót, aki ezután általános érdeklödéa kö zepelte megkezdle előadását A hitelező- és adósvédelemről, vonatkozásban a legújabb löi vényekkel. TömOrtn kifejtette az adós- és hitelezővédelem főbb In\'ézkedéselt. Oyakorlall példákkal Illusztrálta, milyen védtlmel ad a lörvény az adósnak, milyent a hitelezőnek. Ismertette az áruu:sora üzleteket, a színleges ügyleteket, amelyek legu|abban mind nagyobb mérveket őllöllek, majd a magánjogi és büntetőjogi védelmet lejle-
OMKE-ban
gette. Könnyed, színes előadásával élvezetessé lelte a száraz jogi témát.
Az előadót lelkesen ünnepelték. •
Ma, szombaton eate 9 órakor dr. Llchlscheln Ödön tart rendkívül érdekes előadási: Séta Olaszországon keresztül Északafrlkálg címmel az OVlKE-ban, Aí előadó nemcsak színes uliélményelt adja eíö, hanem méltatja ul|át földrajzi és kereskedelmi tekintetben ls.
*
Kedden este 9 órakor dr. Hofmann János, a Schütz-cég beltagja tart a legszélesebb körben érdeklődésre számító előadást: Az állami berendezkedés és kereskedelem elmen.
Szezon után olcsó
bundavásár!
Bárány, Seal, csikó és pézsmahas bundák feltűnést keltő
olcsó árakon kerülnek eladásra
Aru&úscban
Filmezés Nagykanizsán
A Hunnia Filmgyár és a Sonja filmstúdió észreveuék Nagykanizsát s elhatározták, hogy a „ Városok filmje\' sorozatba beiktatják. Talán a filmgyárnak nem jelent ez valami nagy dolgot, annál nagyobb esemény azonban a kanizsaiaknak, mert néhány hetes élénkséget, mozgalmat jelent ebben a leihargi\'ban éló városban.
Filmrendező, filmoperatőr, világosítók, diszletmesterek, filmemberek, ez itt annyira uj és annyira szokatlan, hogy szinte siettetni volna jó az időt, hogy mielőbb jöjjenek azok a húsvéti tavaszi napok, amikor Nagykanizsán ezek a nagyszabású film-munkálatok elkezdődnek.
A filmgyár munkatársai, az előőrs, már megérkezett, tegnap tisztelgett Sz. Horváth Ferenc dr. Krátky polgármesternél s megkezdte az előmunkálatokat a megfelelő tisztviselő gárdával. Arra törekszenek, hogy ezt a várost méltó keretben vigyék filmre s céljuk, hogy a filmen minél nagyobb számban szerepeljenek jellegzetes kanhsai városrészek és ka nlzsal látnivalók, valamint személyek, amik és akik valamennyire érdeklik a többi magyar városok közönségét. Kiválogatják és összegyűjtik a filmre alkalmas anyagot.
Nem üzleti szempontból kell bí-
rálni ezt az akciót, de eltekintve attól, hogy Nagykanizsára néhány hónapra egy kis élénkséget hoz, okos gondolat azért ls, mert a fejlett filmtechnika jjehetővé teszi, hogy idők multán akár magunk, akár az utódaink elővarázsolhassák a mostani kort a mostani embereket, a mostani életet. Bizonyára nagyon sokan lesznek, akik 20—30 -40 év múlva mosolyogva fogják maguk előtt látni magukat a filmen s nagyon sokan lesznek, skik a filmen szereplő személyükkel CRerélni szeretnének Gyermek a szülőt, szülő a gyermekét hosszú idők multán ls látni fogja abban a világban, amilyen hűen őt a film megörökiU.
A felvételek iránt nagy az érdeklődés s ebben főleg a kisgyermekes szülők járnak elöl, akik gyermekeik mozgását, alakját és gyermeki báját akarják a jövő idők számára megőrizni. Ki tudja, micsoda értéket, drága kincset, mennyi örömet fog még az jelenteni!
„Nagykanizsa filmje\' húsvét után kerül Nagykanizsán bemutatásra három héten keresztül. A filmen szereplő minden személy három olyan részletet kap a filmből, ahol épen szerepel.
Az akció minden oldalról a megfelelő erkölcsi támogatásban részét :>.
Sakkbajnokság a hatodik forduló alán
Nagykanizsa, február S
Csütörtökön a bajnoki sakkverseny hatodik fordulójában a kövtkező eredmények voltak: Welszfeld dr. Lichtensteln ellen, BOhm dr. Könlg ellen, Argent dr. Kovács ellen, Oumllár Pinlér ellen, SekuUa Ring ellen, Berényl Vldos ellen játszott, dr. Makó—Supka játszma meglepetésre eldöntetlent!! végződött, mlg a Böschatt—Bory és a Hritz— Relnltz játszmák, valamint a Relnitz —Pintér játszma függőben maradtak. A bajnokság állása jelenleg: BOhm 6, Welszfeld 5, dr. Makó 41/t, Argenl, Oumllár (1) 4, Bory (íj), Böschatt (3), dr. Lichtensteln, Sekuija (I) 3, Hrltz (1), o.. Könlg (1), Pinlér (IX Relnltz (2) 2, Berényí, Ring, Supka, Vidos I, dr. Kovács Vs ponttal. A zárójelben levő szántok a függő játszmák számát jelentik, mely tüggö játszmák legkésőbb folyó hó 12-ig lejálszandók,
Vasárnsp a hetedik fordulő kerül lejátszásra a következő beosztással: Böhm—Sekuija, Welszfeld—Kőnlg dr., Kovács dr.—dr. Lichtensteln, dr. Makó—Argenl, B- rényl—Supka, Vldos—Relnltz, Oumllár—Hrllz, Bory —Pinlér, Ring—BOschalt
Mozgószinház
A sárga passius
Nagy film, amelynek minden tendenciája a világháború előestéién álló cári Oroszországot béklyóban tartó önkényuralom ellen irányul. A politikai basáknak azt a korbácsuralmát hozza eténk, amellyel öntudatlanul is a mai vörOspokolba terelték az orosz népet. Sok oroaz tárgyú filmet láttunk már, de ehhez fughatőan egyik sem adolt olyan világos, olyan megdöbbentő feleletet arra a kérdésre, hogy miért volt a ctri Oroszország az anarchista merényletek és forradalmi megmozdulások melegágya és hogy miért voltak a szibériai ólombányák mindig lömve a politikai száműzöttek ezreivel.
Ezek a realisztikus színek adják
A sárga passzus hőseinek hátborzongatóan történelmi hátterét. Az érdekes és lzgatmaa téma, amely a megbélyegzettségbe kényszerilett kis zsidó tanítónő kétségbeesett küzdelmét tárja fel a préda-éhes szentpétervári kormányzóval, olyan művészek kezében van, akik felelősségteljes tudatában voltak a rájuk váró nehéz feladatnak. Llonet Barrymore, a jelenkornak ez a legnagyobb lel-lemszinésze annyi ökölbeszoritőmély-séges emberi gszságot visz bJe e deifrlumos zsarnoki kormányzó szerepébe, hogy az emberbe akaratlanul is jóleső helyeslés költözik, »mt-kor a kis lanitónö revolvergolyója csattanós pontot tesz ennek az életnek a végére. A tanítónő szerepében a fiatalság és szépség ragyogó palástjával körülöleli és nagyon tehetséget Ellssa Landt brillíroz.
A sárga passzus és a művészi kiegészítő műsor olyan csemegéje a kanizsai mozidlrekclónak, amit csak nagyon ritka, kivételes alkalmakkor tálal a film ínyenceinek asztalára. Ezt a filmet mindenkinek meg kell nézni. D. ti. J.
ZALAI KÖZLÖNY
1933 február 4.
Emlékeztető
P«br. 4. ZTE sport bál.
— ízt. Nőegylet igglegénybará-talnak teája a Kaszinóban 9-kor
— A Szanatőr\'um Egyesüli! újjáalakul\' közgyűlése léi 6 órakor a városházán.
— Előadás az OMKE-ban 9 órákor (dr. Lichtscheln Ödön).
Febr. 5. Llceálls előadás 6 órakor a városházán (dr. Somogyi István).
— A frontharcosok leadélutánja a a Polgári Egyletben 5 órakor.
— A szervezett nyomdászok családias összejövetele a Rózsa-vendéglőben 9 órakor.
-r A törpe gránátos III. előadása a tamrlőlljuság részére 4 órakor a Polgári Egylelben.
— Színielőadás Ktskantzsán a Polgárt Olvasókörben fél 7 kor.
Febr. 8. Délután 6 érakor a zene-Iskols növendék hangversenye a zeneiskolában (olasz szerzők maiiéiból).
Febr. 7. Finn-magyar tornabemutaló 6 órakor a színházban.
— Előadás az OMKE-ban 9 órakor (dr. Hofmann János).
Febr. 11. Mf J-xtlszhilselők műsoros eslje a Ka.jban.
— öregaerkíszek eslélye fél 9-kor a Koronában.
Febr. 12. Kereskedelmi Alkalmazottak álarcosbálja a Kaszinóban.
— Úrasszonyok is Urteányok Mártakorsregáclójának teaestélye a plébánia Fehértermében d. u. 5 orakor.
— Llceálls előadás 6 órakor a városházán (dr. Berkes József).
— Zenei llceálls matiné fél 12-kor a, zeneiskolában (Kelling Ferenc).
— Tehetségkutató tornász verseny i glmnácinmban 3 órakor.
Febr. 18, Re/ Nőegylet feseslétye a \'Koronában 9 órakor.
— Banktisztviselők magyar eslje 9 órakor a Kaszinóban (Cselényl
József).
Febr. 19. Llceálls előadás 6 órakor a városházán (Vennay János).
— Leányklub műsoros teája a Missziósházban.
— Leventék teaestélye 8 órakor a Polgári Egyletben.
— A glmnázlsla cserkészek énekes, iáncos népszínmű előadása.
Febr. 25. Keresztény Nőegylet estélye Febr. 28. Kalh. Legényegylet műsoros táncestélye 8 órakor az egye-sölet helyiségében.
— Llceálls előadás 6 órakor a városházán (Sűle Antal),
— A glmnázlsla cserkészek énekes, táncos népszínmű előadása.
— A Polgári Olvasókör mula\'sága Klskanizsán.
rdsMtfoMuft « énlenfl*
Békésen elintéződött „Zeileis"-
Zalaegerszeg, február 3 Emlékezetes még minden újságolvasó ember előtt az a nagy háborúság, amely az egész országban, Igy Zalamegyében és Nagykanizsán is fellángolt a Ze//e/s-rendelők nyomán.
A Zeileis-gépek zalai képviselője, Érdy László mérnök, mindent elkö-vetelt, hogy mrgvédje „csodagépd-nek" nimbuszát és igy történt, hogy egy alkalommal éles hírlapi támadást intézett egyik egerszegi újságban dr. Ooda Lipót nagykani/sai
a dr. Goda—Érdy sajtóper
tisztifőorvos ellen, aki a cikk miatt sajtópert indított.
Többszöri e&aapolás után a zalaegerszegi törvényszék most hozott véghatái^zatot ebben az ügyben, amelyet békésen sikerüli elintézni. A tárgyalást vezető elnök bejelentette ugyanis, hogy Góda dr. és Érdy mérnök békésen Intézték el az ügyet 8 amennyiben Érdy a költségeket fedezi és nyilatkozatot küld be, akkor Nagykanizsa polgármestere Is visszavonja a bűnvádi eljárás meglndltásdra udott felhatalmazást.
i ref. egyháztanáos Kalmár Zoltán építészmérnököt bízta meg az nj templom építésével
Nagykanizsa, február 3
Pénteken délután ült össze a ref. egyháztanács Kádár Lijos lelkész elnöklete alatt, hogy meghozza |a vaslatát az uj templomépitésre beérkezeti 27, illetve 29 ajánlatra vonatkozólag. A préstilerlum tagjai teljes számban jelenlek meg. Ott volt Vécsey Barna gondnok, városi mérnök és dr. Hajdú Oyula egyházközségi jogi tanácsos is Az egyháztanács az építkezés kivitelezésére Kalmár Zoltán oki. építészmérnök, vállalkozót — mint a legkedvezőbb ajánlatot tevőt — ajánlja a közgyűlésnek.
Kalmár Zoltán megbízatásához most még a legközelebb összeülő közgyűlésnek hozzá kell járulnia, de ez már csak formalitás. Kalmár
Zoltán épi\'é\'zmérnök balatonmeml és számos más építkezése gyarapította a nagykanizsai épitölpar és vállalkozás jóhirnevét.
Majd áttért az egyháztanács a tb. főgondnok és szórvány-presbiler választásra. A legnagyobb lelkesedéssel egyhangúlag elhatározták, hogy javasolni fogják a közgyűlésnek gróf Teleky Béla zalai nagybirtokosnak tb. főgondnokká és Kovács-Sebestyén Miklós földbirtokosnak szórványgondnokká való megválasztását. Majd több belső üggyel foglalkoztak. Az ülés este 9 óra u\'án ért véget.
= Villamos vasalök, resók olo8ón, részletre Transdanubia.
Most aztán Krascsenits a pestvidéki törvényszéken 10 napos fogházbüntetést töttOtt ki. ■»- Már kiszabadult, amikor rájöttek, ho^y körözik. A csendőrség Nagykanizsára szállította, ahol a vizsgálóbíró előzetes lelar-tóztatásba helyezte.
Letartóztattak egy „tüzérfőhadnagyot",
aki nem tudott llzetnl, mikor „ellopták" a résxietre vett vadászfegyvert
Nagykanizsa, február 3 Krascsenits Andor csákányi lakos, akinek tulajdonképeni foglalkozását még nem sikerült megállapítani, Keszthelyen Mlllel János puskaüzletében ny\'ugalma/otí tüzérfőhadnagy nak adta ki magát, aki most erdömérnöki állást megy elfoglalni és tulajdonjog fennlartással egy kétcsövű vadászfegyvert vásárolt részlelrj. Eleinte törlesztett is, de később, mikor Miilei szorgalmazta a további részlete ket, Krascsenits azzal állott elő, hogy a budapesti vonalon a többi podgyásrával együtt ellopták a fegyvert, egyébként pedig nem tud fizetni. Miilei feljelentésére az Idökö ben Ismeretlen helyre költözött .tüzér-főhadnagy" ellen nyomozó levelet adtak kl. Hónapok multak el azóta.
NAPI HÍREK
NAPIREND Fabs-siár 4, szonbal
Római katolikus • K. András. Protesl : Ráhel. Izr.: Seb. hó 8.
Várost muzeum és Könyvtár nyit*, csütörtökön é. vasátnap délelőtt tó-tó! 12 óráig.
Oyógyszertárl éllel! szolgálat a hónapban : aSalvstor-gyógyszertár Erzsébet tér 21. sa. és a klskanlzsal gyógyszertár.
QözfOrdö nyitva reggel 8 órától eate 6 óiéig (hétló, aierda, péntek délután, kedden egész nap nóknek).
— (Regény folytatásunk) anyagtorlódás miatt következő számunkra marad.
— (Kitüntetés) A kormányzó péterlalvi Molnár Dezső nyűg, al-tábornagynak Igen értékes közéleti működéséért, főképen a testnevelés terén kifejtett kiválóan eredményes és . különösen hasznos teljesítményeiért a II. osztályú magyar érdemkeresztet a csillaggal adományozta.
— (Kinevezés a megyénél) A főispán búzás Béla dr. nagykanizsai szolgabírói tb. főszolgabíróvá nevezte kl. A kitüntetés, amely érdemes tisztviselőt ért, általános örömet kelteti.
— (Dokiorrá avatás) Oskó Endrét, a Nemzeti Bank tisztviselőjét, a budapesti Pázmány Péter tudományegyetemen jogi doktorrá avatták.
— (Pénzügyi bizottsági Ölés) Nagykanizsa város pénzügyi bizottsága hétfőn dílulán 6 órakor tarl|s alakuló ülését a városházán.
— (A zeneiskola héttől növendékhangversenye) mely ez alkalommal kizárólag olasz szerzők műveiből fog íllanl, d. u. 6 órakor kezdődik a zeneiskolában. Jegyek 60 és 30 filléres árban a Krátky tőzsdében és az Iskolában kaphatók
— (Ma lesz a Szanatórium Egyesület alakuló közgyűlése) A József klr. herceg Szanatórium Egyesület tudvalevőleg nevet változtál. A nagykanizssl fiók uj|áalaku!ó közgyűlése ma délután fél 6 órakor lesz a városházán.
Tótra-Matlárháia
Tatraniké Matllnry CSR.
A MAOAS TÁTRA legideálisabb magaslati gyógyintézete.
a tenger azine felett. - Tökéletes modern konfort. — Fizikális-diétás gyógykezelés. — Hizókurák. — Téli sporthely. 180 szoba folyó hideg és meleg vizzsl. — Központi fűtés. — Pényjetié». —
Tökéletes modern orvost berendezkedések. Zene, hangverseny. - Saját Idnó. - Ideális sportlehetőségek.
Vasúti és villamos-állomás és pósta; Tátralomnlo, stcq
Vezető orvosok: MUDr. Holoamsum és MUOr. Kokatain.
Elfogad penKŐbafiztttéseket Is.
Információval szolgál és prospektust kllld ma lOAZOATÓSAO
Tekintettel, hogy
fióküzletünk rövidesen megszűnik,
ugy a raég raktáron levfi Összes áruinkat az eddiginél sokkal máraákalttbh áron árualtjuk
Weiszfefd és Fischer
Egy 3-as Werthelm-szek.-ény és teljes Üzleti berendezés igen olcsón eladó.
(lolt Pengő Áruházban) Strém-ház
1633. lebruár 4.
ZALAI KÖZLÖNY
A mai ogglegénybál előtt nem kell különös jóstehetség előre látni a nagy sikert. Akiknek sikerült kívül maradnlok llymen rózsaláncán, azoknak minden sikerűt. Az idei farsang is. Söt biztos tudomásunk van arról, hogy sikerül nekik meglepni is a közönséget a bal keretében. Csak-azt nem sikerült megtudnunk, hogy mivel.
A bél az izr. Nőegylet vigalitti gárdájának rendezői fennhatósága alatt 9 órakor kezdődik a Kaszinóban.
A rendezőség meghívókat nem küldött szét, hanem ezúton hlv meg mindenkit, aki |ól akar]a érezni magát és lótékonyságot Is akar gyakorolni.
— (Halálozás) Hetitlendl "és vlndornyalaki özv. Heiielendy An-dorné szül nadasdl Sdrközy irma szerdán, 70 éves_ korában visszaadta jóságos leikét Teremtőjének. Pénteken délután temették el impozáns részvét mellett a csákányi családi sírboltban. Oyászolja a Herte-lendy, Thassy, Sárközy, Jalsovlczky, Somogyi, Sapp-Ragány ab. családokra kiterjedő rokonság
— (A nagykanizsai szervezett nyomdászok) február 5-én rende-zlk szokásos családi összejövetelüket ezldén a Rózsa-vendéglőben, este 9 órakor.
— (A rilfkabllok) ma délután (i órakor a Vaskapu vendéglőben jönnek össze.
— (Szint-előadás Klskanizsán az országzászló és 48-as szobor javára) A Ktskanlzsai Polgári Olvasókör vigalmi bizottsága ftbruár 5-én tste fél 7 órakor színi-előadást rendez a kanizsai országzászló és a 48-as szobut-alap javáta. Az előadásra, amelyen Nagy László: Két gyöngye volt a falunak c. színmüve kerüi színre, tzuton hívja mtg a rendezőség Nagykanizsa hazafias közönségét. Autóbusz egyntgytd 7 órakor Indul a Centrál elöl.
wm Ki tünO, oIobó gramofon-lemezek : Trans-danubta.
— (Az országzászlóra) dr. Rothschild Béla 3 pengőt adományozott.
— Divatos báli ruhaselymtk legolcsóbbak Schütznél.
— (Gyerünk a gőzbe I) Állum polt éjszaka után valóságos üdülés egy óra a gőzfürdőben. Betegeknek gyógyulás, egészségeinek felfrissülés, Öregnek inegtlalalodás, fiatalnak erőgyűjtés egy fürdő a görbén. A far-.sangi szezon alatt már a kora reggeli órákban nyitva van a gőzfürdő a Kisfaludy-utcában, bálokat, mulatságokat követő reggeleken pedig már hajnali 4 órától a közönség rendelkezésére áll.
Idölárás
A negykettluel meteorológiai air -figyelt} lelentések i Pénteken a hömérUh-let: Ketsel 7 Stekor +2-3, délutln 1 ótakor T-7, elte 8 ónkor +0-4.
ttiMul Reggel borult, délben lelhta, elte Ilit le égboltozat.
(Éluakai rddUltunUiI A MeereU-qImí latéial jelenít eete 10 éee-ken DarQtt, malagfbb Ida »*r-
Olcsóbb lett ax apróhirdetés
A „Zalai KOxlöny" Kiadó hivatala február 1-ttíl kcxdve leaxdllltotta népaxerll apróhlrdetéa-rovatdnaK álfaxabását. Ettől fogva egy ÍO axavaé apróhirdetés -40 fillérbe, minden további axó 3 fillérbe Kerül.
Exxel egyUH ntegaxlInlK a axerda-pénfeUI felár la, a fenti árak tehát minden hétKöxnapon egyaégeseU.
Leaxállltottulc a vaaámapl apróhlrdetéaeH árát lm: ÍO axavaa vaaámapl apróhlrdetéa exutdn 5© fillér, minden további axó 4 fillér.
SPORTÉLET
Világhírű tornászok Nagykanizsán
Finnország 1, Magyarország 3 válogatott tornásza szerepel a keddi tornabemutatón — Réaztvesznek a versenyen Iskoláink s egyleteink mintacsapatai Is
Naifykanhaa, tebraár 3 tornaversenyben még sohaem volt A finn-magyar tornaviadallal kap-
csolatban ériékes propagandára szán la el magát a magyar Torrwszövet ség: a finn csapatot, öt felé elosztva és a magyar tornászhirtsségckkel kiegészítve, a pesti verseny után elküldi propaganda versenyekre a pagyobb magyar városokba is I
Nagykanitsa is kapóit ilyen propaganda „rohamcsapatol", amely kedden e-te 6 órakor fog a városi színházban bemutatkozni, h versenyt az NTE és a Zrínyi-TE közösen rendezi s a két egylet csapatán s a pesti vendégeken felül szerepelni fog a legkiválóbb pécsi tornász, továbbá a gimnázium, a kereskedelmi iskola, a polgári iskola s a kiskanizsai elemi iskola m\'ntacsapala is; a leánypolgári ritmikus női tornagyakorlatokat fog bemutatni. Pazar látványosság várja tehát a nagykanizsai közönséget, melynek hasonló nagyszabású
része. Méltán kiséri óriási érdeklődés a versenyt, mert egyrészt a finn és magyar elHgátdának a legvakmerőbb artista mutatványokkal vetekedő syakoi lataiban gyönyörködhetünk majd, másrészt pedig seregszemlét tarthatunk Iskoláink ifjúságának tudása fölött.
Változások a Uvas Szabályokban
A Somogy-Zalai Lótenyésztő és Lovassport Egylet ezúton értesül tagjait, hogy a Lovas Szabdlyok-b&n a következő fontosabb változtatások vannak:
A díjlovaglás összes kategóriájában a korhatár törölve lett.
A nevezéseknél a lovak származása és a tenyésztő bejelentése nélkül a nevezés érvénytelen, ha pedig a nevezési pénzek a zárlatig nem érkeznek be a Mleoszhoz, azok törölve lesznek.
Hölgyek figyelmébe!
Van szerencsém értesíteni a mélyen tisztelt vevőimet, hogy
Saját érdekükben kérem a mélyen tisztelt HölgyközOnséget, hogy fOzöszükségletOket,
mig az anyagkészletem tart, sürgősen beszerezni szíveskedjenek, am t a legolcsóbb árban bocsájtok a mélyen tisztelt vevőim rendelkezésére.
Bencze Magda
füzőszalonja
Plakát-és laphirdetéseket
(elvesz budapesti és vidéki lapokba
Magyar Hirdető Iroda R. T.
nagykanizsai kirendeltsége, Fő-ut 24. !. em.
Elkájasoáánál, Miniiyaál és ca-kortatsgségaél a természetes „Férem lóin!" keserűvíz javltja a gyomor és belek működését it előmozdítja az emésztést. Az anyagcsere bántalmak gyógyító eljárásainak több kutatója megállapította, hogy a Ferenc lóUél viz kura nagyon szép eredményre vezet. A Ieresei Itual kíserüvlz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
— (Csütörtöki temetések) CsO-tö lök délulán nagy részvét mellett temették el a rk. temető halottat házából Lencz Mihály volt balaloa-magyarodl kántortanítót, aki több mint 40 évig fejlet! ki minden becsülésre méltó tanítói szolgálatol. — Ugyancsak csütörtökön délután kisérték utolsó útjára a 84 éves korában elhunyt özv. Spltzer Lipótnál, néhai Spltzer Lipót kádármester özvegyéi Spltzer kádármester annak Idején Itvéktny és éidtmes szerepet vitt a kanizsai iparos életben. Özvegyéi jóságáról mindenki Ismerte. Hatáfát kiterjedt rokonság gyászolja Kdlmdn Leóné ét Vermet Alndárné édesanyjukat, Spltzer Antal, a Zalai Közlöny sportrovatveze-töje nagyanyját gyászolja az elhunytban.
= J 6 rádió: Trans-danubta.
— (Agyonnyomta a kidőli la) Bíró Ljjos 55 éves balalonberényi gazda lObb iátsávai együtt fát Irlott az erdőn. Eyy fa teljes súlyával a szerencsétlen emberre zuhant ét agyonnyomta.
— Gyönyörű mintázatú mosó tweed anyagok 120 P-töl kaphatók Schülznél.
— („A törpe gránátos* a tanuló Ifjúság részére) ,A törpe gránátot- elmd zenés" táncjáték mindkét előadása óriási köiönséf előtt oly fényes sikert aratott, hogy a rendezőség elhatározta egy harmadik előadás megrendezését. A helybeli összes lanlnlézelek igazgatóságával történt megbeszélések eredményeképen az előaddsl az Ifjúság Is végignézheti. Az előadás vasárnap d. u. 4 órai kezdettel a Polgári Egylet nagytermében lesz. Belépődíj: diákjegy 20 fillér, felnőttek részért 40 lillér.. Az előadás Úszta jövedelmét a Muraközt Országzászló ét a volt 48. gyalogezred szoboralapja javára fordítják.
— Köztisztviselők részért rendkívül előnyös bulorvásárlásl alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, söt kamatmentesen is kaphatók — Köpetein bútoráruházban, Horthy Miklos-ut 4.
— lefleeekieát gondoskodjék arról, hogy gyomra és belei e terménetea .Fe m JSuef* keserűvíz haimilata áttel többször él alaposén Utisitttasaeiiek.
ZALAI KÖZLÖNY
1933. lebruár 4
Közgazdaság
(—) Országos vásár Nn«yK»nl-
zsán. Nagykanlztán a februir htvi országos vásári február 7-ín, ked-den fogják meglaranl.
ZSrfchl zárlat
Pária 20191*, London 1V57. Newyork 517 Í2V|, Bilissel 7l\'9t>, Milano 26-43 Madrid 42-40, Amsterdam 207-921/1, Beillő 12290, Wien 56-47VI, Szólla 3-75, Prága 15-30, Varsó 57 85, Budsp.il -•-, Belgrád 7 00, Bukásra; 3<W.
Tennánylőiiáö
Buza ttsuv. 75-01 14*15-14 40, 77-ei 14-36-14-70, 78-aa 14 55-14 85, 79-.ÍS 14 75-15-10. 80-as 1490-15-30, dunán-tull 79-os 1303—1320,77-ea 13 20-13 35. 7S-«s 13\'40—1355. 7tt-ef 1300 13 75, 80-as 13-75-1490, rozs 8 30 6-40, tak. árpa 920-950, zab 9-00 9-25, tengert ««—875, korpa 605 - 615.
i InutU luk lerlu-ártolrtiiii
vaCutAk
Angolt. -1936-1975 Belga tr. 79-16-79-74 Cseh k. 1891-17 01 Dánk. 8610-87 30 Dinár 7 50-800 Dollár 57050-57350 Pranda 1.22-30-22 50 Holt. 229 40-230 80 Zloty 639684-45 Lel 340-344
Lna 3 96-4-26 Ura 2OTO-SO-2U Márka 13670-138 60 Norvég 99-00-ItíOOO
Pesels —•---■—
Schlll. ------
Svájcit. 110-70-11140 Mdk.104 80-105 80
ubvizAk
Amit. 22960-230 80 Belgrád 830^)40 Berlin I35\'80-I36«0 Bilissel 79-26-79-74 Bukarest 341 343 Kopenh. 8630 87 .10 London 19-38-1952 Madrid -•—■-Milano 30-00-30-18 Newy. 571-00-57400 Oszló 9920-10000 Párls 22-30-22 47 Prága 16 95-17 01 Szófia 400-4-27 StockhKO 00-105 80 Varad 64 06-6446 Wien
ZOrlch 110-80-111-40
Wien cleazlnt árfolyama r 80.464.
Kiadja a Isplulajdonos K5zgazdiiágl itt. Ontenberg Nyomda és Uélzalal Lapkiadó Vállalata Nagyksnlzaán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám.
Berfizriiár
Felhajtás 846. slsdallan 7. - l\'.laó
leixtll IMM-088, szedeti 11-86 - 0-88, ue delt kOiép 082 - 0-84. kónnyü 0"78 -IÍ80. I-BÖ rendi Oreg I>94 -»96, ll-od lendll Öreg 080—0*82, angol sllldó I. 0K5 - 1-06, szalonna nagyban 1-06-1-06, zsír 1-20 125, hua 1-10 I 30. télserlée 1 10-1 20.
mbwmtm
űilatfalaaxlatáa miatt raktáramat hlhaUtlan olcsó áfhun bocsátom a n. A közönség rendelkezésére. Armuth, BaaAr-udvar. 28
KANARI
és mis
éneklőmadarak
etetéséhez:
Kendermag
Hámozott-zab
Fénymag
Edei repce
Négermag
Salátamag
Köles
Ossa Sépla Napraforgómag Tökmag Kavart madárateaég
Kapható:
ORSZÁGJÓZSEF
mngkereskedésében Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A bírósági palota mellett. Telefon 130
HArsmusbás lakás és egy üiUt-
halylaéo kiadó E-zsébet tér 10. 249
MagáMbA* bárom szobás .„___„ Ságár-ut 46 május l-re kiadó. Bóvebbet Rákócl-utra 93. 280
Kétaiobáa lakás mellékhelyiségekkel azonnalra, vagy május l-re kiadó Zrínyi Miklós-u. 20. 258
Csengery ut 38. alatt udvart i szobái elósxobás lakáa mellékhelyiségekkel májusra kiadó. 316
Ssép egyszoba konyhái lakáa aion-nalra kiadó Zrínyi Miklós u 16. 323
Eladó és megtekinthető Torma Pál asxUJoinál sllg használt ebédlószekrénv, pohárszék és kihúzható asztal, esetleg szí-
kfk is.
336
Ha J4 bort «k«r olcsón Inni, ugy UUlj* meg
aranyhegyi boraimat.
LlUrtoklnt tfrt p.UckokbJn 36 fillér Sáfrán József, ka«yar-titoa 74
Tcltfon 335. Kendattit báihos kBIdSm.
2 szobás udvari lakás május l-re kiadó Roigonyi-u. 21., színházzal szemben.
•343
Jó pajtáaaU I Teljesen tanácstalan vagyak Nem tudom, mit tegyek. Várako záson felül sok pajtái jelentkezett s most nem tudok választani. Fiuk, kis türelmet kérek, hoay dönteni tud|ak. Ma reggel a gyorsasig váratlanul Peire utaztam és néhány nap..; távol leszek, ugy a döntést kéfcóbbre kell halaiitanom. -316
Kis Talafaakaa rádió egész Európát\' vevő, nsgyon olcsón eladó. Ugyanott fosztott libától! is eladó. Roigonyl-u 6. 342
KéUiobáa komfortos udvari lakái május l-re kiadó Csengery-utca 46.
KUlfinbajératu utcai szoba bútorozva vagy bulorozatlanul esetleg irodának kiedó Csengery-ut 31. -351
„Olcsók vagyunk, mert Jók vagyunk!"
5 órai teán,
házimulatságokon
■■■■■■■■aaBaaBaaaaBMBMaaaM^
gramofonzenére táncoljon.
Transdanubia r.-t.
Csengery-ut B.
Telefoni 4-13.
Részlet! Kölcsönzés! Bérlet!
Modern kétszobás, előszobás udvari lakás május l-re kiadó. Klstsludy-u 17/b. Réesel.____________ 347
tgiaaabáa konyhás lakás február I\'-rr kiadó. Slnger, Kinizsi u. 7. -348
Calgaháiy (éle házbin Sugár ul 27. alall ■éinnkás lakáa tnellékhelylságekkel, uíyszlnlén Magysr-ulca 2V sz. alaltháiom-a/obái lakát rnellékhelyliégekkel egyfltl májul l-re klldó Oiünfeld Adollrrél. 337
Háremaaabás komlortol lakás május
l-re kiadó. Deulseh, Deák-léi 12. 341
KlaáA kétszobás lakáa ai flinta mellékhelyiségekkel május l -re. Ciányl Láuló-iitca 16. * 340
Udvari eayaaoháa kunvhá május l-re kiadó Koiaulh-lér 3.
lakás
•338
5 izotis hsllos, modem komfortos lakás augumul l-re kiadó. Felvilágosítás nyerhető Mária gyégyizertáiban. 350
Ma«á Fő ul 17. II. alall dr. Fodor orvoi ur lakása sugusitus l-re, ugysnolt az udvarban háiomixobás lakái május 1-ie.
_______352
Hitomizobás és kéfszobái uteil lakások a belvárisban.aájui l-re Riadók. Pelvllá-gosllás Deák-lér 12., bólllzlel 34S
Olmkaioaa Sthunda léle, pedíloa, olcsón eladó. Klnlul ulta 31. 345
OlllasUláruálm kőiül kl volna oly kedvea és kfliólné relém snnik a eompotnak « recepttét, amelyet a nereiz nyitói kezdve ai őizl bnoeklk, izóval mindenfajta gyümölcsből egy nagy üvegbe kell rsknl. Címeket K. M. Dúsnak címre s kiadóba.
Hirdetmény.
Nemesvid községben 1933. tebruár 8-án, szerdán országos kirakódó és pót állatvásár lesz, melyre vészmentes helyről mindenféle állatok felhajthatók.
Nemesvid, 1933. február 1. sm IfemesTldl közbirtokosság.
Nyomatott a taptulajdonos Közgazdasági R.-T. Uulenberg Nyomda és Délzalal l apkiadó VálUlala könyvnyomdájában Nagykanizsán. (Felelős Uzletvezeló: Zalai Károly.)
73. évfolyam 29. >zám
Nagykanizsa, 1933. február 5, vasárnap — í
Ara 16 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
gaerkeastóaég i% ktadóblvafai: Főnt 5. saáir. Megjelenik minden reggel, béUŐ kivételével
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 8 pengő SO fillér Sierkecatőaégt éa kiadóhivatal! telefon: 78. u
Érik a revízió vetése
Nem voli hiábavaló egyetlen szó, egy sor Írás sem. ami a revízió érdekében lörlénl, mert Íme az Igazság gondolatának vetése szépen érik. Európa, sót Amerika sajtójában egy másulán látnak napvilágot olyan nyilatkozatok, amelyek azt mutálják, hogy a külföld közyéleménye ma már nem is azzal a jondolattal foglalkozik, hogy egyáltalában lehet-e beszélni elrontott békeszerződések revízió alá vételéről, mint inkább Hz lett a komoly probléma, hogyan is lehelne megkezdeni a sérelmek orvoslását.
Erre nézve Oeorge N. Barnes angol politikus nemrég konkrét tanácsokkal |állt elő. Szerinte Magyarországnak tökéletes joga van ahhoz, hogy (elvesse a revízió gondolatát. Ez a joga elsősorban abból a tzo-moru tényből következik, hogy a békeszerződések a helyzet kellő ismerete s a teljes tájékozatlanság jegyében darabolták fel Magyarországot. A revízió eszméjének felvetésére egyébként Jogot ad a Népszövetség alkotmánya. Ennek 11. és 19 §a világosan előírja, hogy abban az esetben, ha valamely békeszerződés fenn nem tarthaló, illetőleg érvényben tartása veszélyezteti a világbékét, a Népszövetségnek jogában áll Npéseket tenni a Bzerződés revíziója érdekében.
Tizennégy esztendő multával beigazolódott, hogy miután a békeszerződéseket hábotus légkörben alkották meg, annak kikötései magukban hordják az ujabb bonyodalmak egész tömegéi s ezek kirobbanása szinte elkerülhetetlen. Franciaország és szövetségesei állig fel vannak fegyverkezve s mintegy hatalmas rendőrie ézmény őrködnek az igazságtalanul megalkotott helyzeten. Legszomorúbb a sorsa Magyarországnak, melyet páncélgyürü mód|ára vesz körül a katonailag rendkívüli erőt képviselő kisantant. Európa békéjének végleges kialakulása szempontjából nem lehel érdektelen, hogy ezt a fegyverig erővel fenntartott parancs-békéi kivánják-e állandósítani.
Georges N. Barnes, aki annakidején maga is résztvett a békeszerződések megalkotásában, őszintén beismeri, hogy abban a kritikus időben, amikor a magyar nemzet sorsa Trianonban döntésre kerüli, nem vollak ismeretei azokról a területi eloszlásokról, amelyeket véghezvitted Annakidején Páiisban ugy tekintették Magyarországot, amely bolsevista lett és a szervezettségnek semmi jelét sem tudta felmutatni. Országunk züllött állapotait ugy Ítélték meg a tárgyalások során, mint kialakult helyzetet, ami a feldarabolásra ösztökélte őket.
Mit tehet tehát Magyarország a trianoni békeszerződés revíziója érdekében? Barnes azt a tanácsot ad|a, hogy forduljunk a Népszövetséghez azzal a kijelentéssel, hogy amíg n kisantant állig fel van fegy-
verkezve és százezrével larlja szolga-tágban a magyarokat, háború vesze delme forog fenn.
A Népsiövelségnek nem érdeke, hogy ez a veszedelem állandóan Éuiópa felelt lebeg|en és ezért a Népszövetség alkolmányának Idézett paragrafusai alapján kötelességet teljesít, ha a felvett revizlós gondolatot dűlőre juttatja.
Minktt elsősorban nem is Oeorges N. Barnés tanácsa érdekel, mert a magyar nemzet kellőképpen (adatában van annak, hogy Igazsága érdekének keresztülvitelére milyen eszközök és lehetőségek vannak birto-
kában. Nagyon jól tudjuk, hogy ezeknek az eszközöknek a felhasználása alkalmas Időt kíván, mert egy elsietett és helyén nem való lépéssel többet áriunk magának a gondolatnak, mintha türelemmel várjuk a lélektűni pillanat bekövetkezését. Oeoirge* N. Barnes nyilatkozatában azt tartjuk legfontosabbnak, hogy ismét Jelentkezelt egv tettes, aki Saulusból Pauluss* vált. őszintén beismeri, hogy tulajdonképpen tisztában sem volt azzal, hogy mll cselekszik, amikor a békeszerződések asztalán maga is egyik lényezője lett Magyarország feldarabolásának.

Merényletet követtek eli Bécsben
az „írja hadnagy" szerzőnője ellen
Béca, február 4 (Éjszakai telefonjelentés) Meller Rózsa dr., az .hja hadnagy" szerzője ellen szombaton délután egy legény késsel merényletet követett el. Dr. Meller Rózsa épp a munkás beleg-
pénztár kísérleti állomásán dolgozott, amikor meglepte a merénylö|e. Az asszonynak még volt annyi ereje, hogy kit üvegcse sósav tartalmát merénylője arcába Öntötte, majd össze-eselt A merénylő elmenekült.
A hirtenbergi ügy lekerült a napirendről
Budapest, február 4 A MTI genfi ludóslló|ának jelentése szerint a hirtenbergi fegyverszállítás ügyében a nagyhatalmak képviselői állal adolt válást ulán
genfi körök az ügyet végleg elintézettnek tekintik.
Általános az a..felfogás, hogy a hirtenbergi ílgy ezzel lekerüli a napirendről.

Ma reggel lép életbe az ostromállapot Romániában
Bukarest, tobruár 4
(Éjszakai telejonjelentls) A román minisztertanács szombaton elhatározta, hogv az oslrom-állsputot ma,
vasárnap lépteti éleibe. Az ostróm-állapotot Bukarest, jassy, Csernovic, Ploltsll és a prabovai köolajvldékre és Temesvárra hlrdeltik ki.
Nem sikerült a pőrosz országgyűlés feloszlatása
Rendeletileg feloszlattak minden községi autonomiát
Berlin, lebruár 4
(Éjszakai telefonjelentés) A porosz országgyűlésnek március 4-re szóló feloszlatását 214 szavazaltal 196 ellenében elvetelték.
A feloszlatás! Indítvány leszavazása következtében a birodalom és Poroszország Illetékes tényezői további megbeszéléseket folytatnak abban az Irányban, hogy nem Ithtlne-e más ulon feloszlatni a potosz országgyűlési?
A hivatalos porosz sa|tó szerint a porosz birodalmi kormánybiztosokból álló porosz államkormány rendelettel feloszlatott minden Miségi
képviselőtestületet.
A Rothe Fahne-t betiltották
A Rothe Fahne-t lömegsztrájkra
való izgató cikkei mlatl lebruár 9-lg betiltották.
Általános sztrájkot terveztek a porosz kommunisták
StetUn, február 4 A porosz belügyminiszter utasítása alapján a kommunislapárt irodáiban éa vezető embereinél az utóbbi napokban végzett házkutatások alkalmával nagyobbmennyiségü Iratanyagot kobozlak el, amelyekből kllllnlk, hogy a párt és annak al-szervezetei részletes előkészületeket tettek a törvényes rend felborlldsdra és felhívást bocsátottak ki az általd nos sztrájkra. Az általános sztrájk kihirdetésére szolgáló nyomtatványok egész sorát Is elkobozták.
legtörtént a Szanatórium Egyesület átalaknlása
Nagykanlzaá, tobruár 4
Február 4. a Szanatórium-piknik napja évtizedek óffl. Ezldén a szomorú gazdisági Válság elvitte sok más nagy bállaj együtt a pikniket Is. Mégis nevezetes napja maradt február 4. ezldén Is a Szanalórlum Egyesületnek. Ezen a napon alakult meg a központban előfordult sza-bályialanságok miatt feloszlatott József klr. herceg Szanalórlum Egyesület helyeit az Országos Tüdőbeteg-Szanatórium Egyesület nagykanizsai fiók|a.
Voltaképpen a fióknál semmi más nem történi, csak lormaszeiü névcsere.
Az alakuló közgyűlés a városházán volt. Nagyszámban jelentek meg azon az egyesület tagjai.
KOvesdt Boér Guszlávné, a nagykanizsai tuberkulózis-frontnak 28 éve töretlen lelkesedésü, páratlan odaadással és munkabltással vezetője, bejelentette a feloszlatást, a közgyűlés egyhangú lelkesedéssel kimondotta az uj név és uj központi irányítás alalt a régi szellemben való tovább munkálkodást.
Barbarils Lajos főtitkár Ismertette az uj alapszabályukat éa központi rendelkezéseket.
A megalakulás kimondása ulán az egész elnökség, lisziikar, választmány lemondolt.
Dr. Krdtky látván polgármester állt fel ezulán szólásra.
— Ha voltak is a központban hibák, mondotta egyebek közt, annál nagyobb öröm, hogy a miniszteri kikűidötl Kaniisán nem csak hogy hibát nem talált, hanem előttem is csak elismeréssel és hálával ludutl nyilatkozni a Szanatórium itteni működéséről.
— Büszkén Allapilhajuk meg, hogy ha a cégér meg is változik, a szellemnek III nem kell megváltoznia. Azzal a iégl "íretetlel, lelki-ismerelességgel és ügyburgósággal kell tovább az egyesületet vezetni, amely szellemnek megtestesülése Boér né őméltósága.
A közgyűlés lelkes él|enzés közben Boér Gusztávnál eluökké, ma|d az egész elnökséget, llsztlkarl és választmányi újból változatlanul megválasztotta.
Védnökök: gtól Baltilyány Pálné, B. Keglevlch Ilona grólnő, Oyömürey György főispán, dr. Krátky István polgármester. — Elnök Kövesdl Boér Ousztávné. — Alelnökök: dr.
a ZALAI KÖZLÖNY
193J). február 3.
Nagykanizsa intézi a magyar vidéki hitelélet Megalakult és már problémáinak leqnaqvobb részét
eredményt Is tud r J
felmutatni • hitel terén a Klslntézetek Érdekvédelmi Blokkja
* nyáron országok pénarlntézreO gyOláa lasz Kanlaián
Nagykanizsa, február Ol esztendővel ezelőtt, amikor a TÉBE, a vidéki pénzintézetek szervezete, a PtlE ellen meg akarta csinálni a TÉBE vidéki szakoszlályál, egy nagykanizsai takarékpénztári lgazgalő felállt éa félórás beszédben szállt síkra a vidéki Intézetek önálló érdekképviseletéén. Uláns felpattant Hegedűs Lóránt, egy órás ragyogó, sziporkázó beszédet mondott s mire szavazásra kerüli a sor, Kelemen Ferenc, a nagykanizsai Igazgató egyedül maradt a szavazatával.
Hegedűs Lóránt győzelme százszázalékos volt. •öl évvel utóbb, 1933. |anyár 13-án megalakult Budapesten a Klslntéze-lek Érdekvédelmi Blokkja és miig a 307 magyar klslnlézet kőiül (200.000 P alaptőkéig), cégsierü aláírással
belépett 117.\' A beszervezés lendülete olyan, hogy rövid időn belül az ország 411 pénzintézete közül mind a 307 vidéki klslnlézet lag|a lesz a Blokknak, melynek nincs elnöke, nlncaenek reprezentatív szervei, csak egy végrehajtó bizottsága van, annak elnöke Kelemen Ferenc és — vannak eredményei.
A nagykanizsai Igazgató győzelme százszázalékos.
Úgyannyira, h gr fa a vidéki hitelélet problémáinak legnagyobb részéi Nagykanizsa Intézi.
A körlevelektől a TÉBE-lg
Kelemen Ferenc, akinek nem szegte kedvéi Hegedűs Lóránt szuggesztív egyénilégének győzelme, addig dolgozol! a szaksajtó, a napilapok hasábjain, a pénzintézeti élet zöldasz-
síbö Miklós
,„ a gramofon és rádió közönség
kedvence
szerdán,február 8-án este
tartja egyetlen hangversenyét
a Centrál kávéházban
Belépfidiji I pengő.
Tamás Jánosné, Ölvös Emllné, dr. Krátky Istvánná, Rosenfeld Józsefnél dr. Hajdú dyula. — Tiszteletbeli tagok: dr. Szigelhy Károly, Kádár La|ot. - Főorvos dr. Fodor Aladár,
— Rendelő orvot dr. Neumann Henrit, — FölHkár Bjrbaills Li|os.
— Pénztáros Martinék Gyula. — Ügyész dr. Etlényi Oéza.
Faldarabolt szőke leány holtteste a sínek mellett
Miskolc, tobruár 4 Pénteken reggel egy vatutl pályaőr Metőnyék Irányában a sínek közölt egy 16—18 év körüli, utiasan öltözőit, szőkehaju leány holllestének darabjait találta meg. A holttest darabjai messze feküdlek egymástól. Mlnl-gy 100 méternyire akadt rá a véies fejre. A lábakat és a balkart nem sikerüli megtalálni. Nyomozás indult meg, r Irány kilétét ai ónban nem sikerült megállapítani. Felmerni! az a gyanú, hogy a leány esetleg gyilkosság áldozata lelt.
Platthy György végrendelete
Budapeat, február 4 Platthy Qyörgy örökös fővárosi törvényhatósági bizottsági tagnak, aki mintegy két héttel ezelőtt halt meg, végrendeletét most bontották fél. Platthy Oyörgy csaknem egész vagyonát, közte egy háromemeletes bérházat, a tóvárosi József fluárva-hdzra hagyományozta. 25 dib Nemzeti Bank részvényét a Magyar Tudományos Akadémiának hagyla azzal a kikötéssel, hogy ennek jövedelméből az Akadémia kurucokról szóló műveket jelentessen meg. A végrendélet intézkedik arról is, hogy azokat a tartozásokat, amelyeket ügyvédi irodájának ügyfelel még nem fizettek meg, behajtani nem szabad.
Amor profamis
(Regény 1914-ből) 32
Irtai 8ZABÓ ZSIGMOND
— Igaz! Igazi Megkérdeztem a kesz\'helyi postahivatalt, onnan is megerősítették. Hát most csak arra kéllek, ne szólj senkinek I
Rimanóczyné nem is szólt egy teremteti léleknek sem. Még csak az kellene, hogy ez a szörnyű hir az ő vacsoráján váljék köztudomásúvá I Biztos, hogy ennek tudatában mindenki hazamenne és a nagy fáradtsággal elkészített és pompásan megfagyott fagylaltot és jegeskávét nem ennék meg. Bárhogyan megdöbbentette is az újság, mosolygó arccal ment ki vendégei közé.
Az urak között már viharzó hullámokat vete\'t a jókedv. Öblös szónoklatok hangzottak és a puzdori ispán kuruc nótákat zengett. Hárman-négyen beszéltek egyszerre é6 egy-egy borsos anekdótára harsány nevetés hangzóit. A hölgyek megkezdték a kártyajátékot és Rimanóczyné boldogan számi\'ott rá. hogy vendégei hajnalig együtt fonnak maradni. Néha aggodalmasan nézett Hodászy kisasszonyra, de a postamesternő a legnagyobb lelkinyugalommal kártyá-
zott, mintha ezenkívül semmi sem érdekelné a világon.
Csodálatosképen mégis az történt, hogy egy negyedóra multán a föbi-róné odament férjéhez, valamit halkan beszélt vele, aki rögtön felkelt az asztaltól ésy búcsúzkodni kezdett. Hiába marasztalták. Az előbb még virágos jókedvű vendég, mintha csak kicserélték volna, komoly hangulatban távozott. A főbiróék után egyik házaspár a mánk u án ment el. Rimanóczyné dühös pillantással nézte Hodáízy kisasszonyt, de az szelid és árta\'lan arccal csak a fejét rázta, mint aki igazán nem oka semminek. A rossz hir pedig érthetetlen módon szállt, szállt, mint lidérclüz röppent egyik vendégtől a másikhoz és még éjfél $em volt, mikor valamennyien eltávoztak. Egyesegyedül Dömötör ur maradt, akiben hol a szentgyörgyvári, hol meg a somlyai kerekedett felül és elcsukló hangon ismételte: — Sörjénháza fürdőhely fellendülésére iszom I
A házigazda és puzdori ispán kisérték haza és Dömötör ur még máig sem tudja, hogy miképen került azon éjjelen az ágyába.
6.
A salomvári kastély, melyet Solty
Ferenc gróf, Mária Terézia királyné vitéz marsallja alakíttatott át a réfci bástyás, rondellás erődítményből a módis bécsi divatra, megélénkült ezon a napon, hogy a gróf megérkezését jelentő táviratot meghozta a sörjénházi posta gyalogküldönce. A tágas díszudvaron a Neptun medence körül kertészlegények szorgalmatoskodtak és hajszálnyi pontossággal egyengették el a sárga homökot az utakon. Az istállómester sorra járta az istállókat, gondosan megvizsgálta a lovak lábait és egy órán belül tekintélyes számú pofonokat osztott ki az istállófiuk között. A kocsiszínekben kihántották a fényesre lakkozott kocsikat vászontakaióikból és ragyogó tükrökké tisztogatták a szarvasbőr törlőkkel.
— A kegyelmes ur jönl — szállt a hir a kastély oszlopos terraszáról az óriási parkon át a trainer emeletes villája felé, onnan a ménesmester angolos izlésü házába, az autó garázsba és tovább röppent a Balaton par jára, hol a grófi kikötőben leszerelt vitorlákkal ringatott a Medusa yacht. Megtudta a hírt az erdömes\'er és sietve hivatta a fóvadászt és az erdészeket, harsány parancsszavakkal rendelkezett, hogy a fácános és vadaskert rendben legyen. A ház
tatainál, mlg kezdeményezésére három hétlel ezelőtt megalakult Budapesten a Blokk. Aki figyelemmel kiséri a vidéki kisintézetek élet-halálharcát, könnyen megérti azt a kitörő Jélkeiedést, amivel a Blokk programját fogadták, amikor az alakulásra hivó körlevelek szétrepültek Kanizsáról az ország 307 pénzintézetéhez. (Kanizsai tagja nincs a Blokknak, mert itt 600.000 P-nél kevesebb alaptőkéjű intézet nincs.) A cél: egyesült erővel, parlamentária \' eszközökkei közdeni a TÉBE keretében az önálló kisintézetek fenn-msradásáért és érdekeiért. Kispesttől Tiszátokig, Soroksártól Debrecenig, Kőbányától Pécsig megmozdult az egész magyar hitel-vidék Történt pedig mindez olyan átütő erővel, hogy amikor a január 13-iki alakulás után másnap á TÉBE tar-toíta országos ülését, a nemrégen még minden ilyen szervezkedés ellen harcoló TÉBE nagy lelkesedéssel vette tudomásul a Blokk megalakulását.
A Blokk mindjárt ezen az ülésen átadla a főbb kívánságait tartalmazó memorandumát, az összes kívánságokat pedig egy nagyobb, részletesebb memorandumban fogják a TÉBE-hez juttatni.
Az eUÓ gyümölcs
A megkezdett munka első gyü mölcsel tényleges eredményekben Igen hamar megmutatkoztak.
Tegnapra hívta össre Kelemen Ferenc első izben a végrehajtó bizottságot. (Tagdíj nincs, csak 10 pengőt kell befizetni n gyönki takarékhoz a szervezkedési költségek fedezésére). Husz pontja volt a tárgysorozatnak. TápiószelétŐI Zala-szentgrótig, Kenderestől Kaposvárig jelentkeztek a vidék hitelvilágénak osztoptartói javaslataikkal. (Valósággal megindító — már amennyire ilyen érzésekről a pénz rideg életébékéjét zavarta meg ez a hir és a főkomornyik, akF korlátlan őszinteségéről volt ismeretet, meg is mondta a fökertésznek:
Igazán nem értem a kegyelmes ur szeszélyeit. Egyet gondol és hazajön, hogy megzavarja a mi békés életünket. Majd megint a fejetetejére áll minden és vége lesz a kegyelmes ass7ony nyugalmának.
Bár a főkertész mindenben igazat adott a főkomornyiknak, ezen már változtatni nem lehetett és Antal, az első kocsis, pontban négy órakor előjárt, az utazókocsiba fogott két irlanderrel és szabályos ivben kanyarodva, megállt a terrasz lépcsőzete előtt. A kis gróf ment ki az állomásra nevelőjével együtt a kegyelmes ur elé. Nyolc éves fiúcska volt a kis Ferenc gróf, középen simára kétfelé fésült hajjal, kissé halvány arcszinnel, mely sehogysem illett a juniusi napsütéshez. Nevelője, Kalá-nyos Oyörgy tisztelendő ur, komoly és ájtatos arccal ült mellette a kocsiban. A káplán sörjénházi születésű volt. egy odavaló becsületes tlmármester fia, aki .mérhetlenül büszke volt gyermekének előkelő állására.
(Folyt, köv.)
1933. fabruir 5.
Zalai közlöny
ben beszélni lehel — egy-egy javallat kísérő-levele. A hatalmas levelezés-paksamélák tele vannak hálálkodó, Oromteli eilamerő szavakkal, hogy végre akadt valaki, aki szervezetbe lömöritl a jóformán sorsukra hagyott klslnlézeteket. Nagy Intézetek igen tekintélyes vezetői Is hasonló leifogásban kísérik figyelemmel a munkál, sőt felvételüket kérik a Blokkba.)
A „reklám-hitelek"
A tegnapi végrehajtóbizoltsági Ölés ulán maga Hegedűs Lóránt vezdle a Blokk ■ 20 tagu depuláclójál a Nemzeti Bankba, ahol Kelemen Ferenc előadta » vidéki hitelélet kl-vánságall, elsősorban a hitelre vo nalkozólag. Unk Igazgat a hitel-Ügyi osztály vezetője kilátásba helyezte a Blokk deputádójának, hogy lehetséges lesz a .begyújtást hitelekkel", (amiket Lenk igen szellemesen .reklám-hitelnek* nevezett) a megdermedt gazdasági éleibe bizalmat önteni és taipraáliilani, ugy, hogy ez már a legközelebbi napokban rendelkezésire ls öli a vidéki Intézeteknek a Pénzlntézeli Központ utján. \' v.\'
Ez s Blokk munkájának első nagy és konkrét eredménye.
Küldöttééit a Várban
Este 6 órakor ugyanez a küldöttség Hegedűs Lóránt vezetésével a várba ment Imrédy Béla pénzügyminiszterhez. Kelemen Ferenc itt la elöadls a vidéki hllellntézelek legégetőbb problémáit, elsősorban a Blokknak azl a kívánságát, hogy minden intézetet, sately a válságot eddig megúszta aktívan és érintetlen saját tőkével, minden körűlraé-nyek kOzI, az egész ország közgazdaságának érdekében lámogalni kell. Kérte továbbá a h/lel kérdésének a Nemzeti Bank által kilátásba helyezett megoldását és támogatást a vidéki pénzintézetek ellen országszerte folyó demagógiával szemben. Kérte végűi, hogy a vidéki Intézetek legalább 3 százalékos marge-zul dolgozhassanak.
A pénzügyminiszter s legnagyobb jóindulattal válaszolt a kérésekre. Hangsulyozts, hogy nem hagyja elpusztulni a vidéki Mézeteket. A Nemzed Bank és az Országos Hl-telügyi Tanáca révén a löbbl kérdésekben Is kielégítő megoldást Helyetelt kilátásba.
A Blokk küldöttsége azzal az ér-Ííssel vetle tudomásul a miniszter válanál, hagy a pénzintézetek sorsa a pénzügyminiszter kezében a leg |obb helyen van.
Országáé gyűlés Kanizsán
A Blokk inosi tovább folytatja a szarni áeááil te , munaál. A ttOr-ványtiuaés nánám tagptai memorandumot juttat el. Országos gyűlésekéi rendez. Az első Nagykörösön lesz. Nagykanizsán c nyánni lesz országos pénzintézet! gytlh, hívat kirándulással. (bl)
Felfüggesztették a zalaszentbalázsi főjegyzőt
Hivatali szabálytalanságok és a Uutvlselői állással össze nem egyeztethető magatartás\'
Nagykanizsa, február 4 Néhány nap óla az a hir van forgalomban Nagykanizsán, hogy különléle ügyek miatt a nagykanizsai lőszoigablróság feltüggesrlellc Zala-steritbalázs veretőjegyzőjél, Tihanyi Dezsői, akinek ügyeiben egyullal megindították a vizsgálatot Is.
A Zalai Közlöny munkatársa ebben az ügyben kérdési Intézett dr. Laubhalmer Alán lőlzolgabtróboz, akt a következőket mondotta :
— Tihanyi Dezső jegyző ellen valóban merllltek lel kUllnböző panaszok a közelmúltban, ezek azonban olyan természetűek, hogy bővebben nem nyilatkozhatom róluk. Amint a tudomásomra jutottak ezek a panaszok, azonnal megindítottam a vizsgálatot és ennek eredménye-
kén! február elsejével felfllggeszlellem Tihanyi Dezsőt.
— Milyen elmen lörtént a felmentés ? — kérdeztük a tőszotgs-btról.
— Különböző hivatali szabálytalanságok és a tisztviselői állásával össze rum egyeztethető magatartása elmén. Egyelőre lobbei nem nyilatkozhatom az ügyben, mert nem akarok elébe vágni a további vizsgálatnak.
A fellüggeszlell jegyző hivatalának átadása szombaton délelőll lörtént meg dr. Laubhalmer főszolgabíró Jelenlétében, aki Babay Andor sor-másl segédjegyzőt bizta meg a zala-Bzentbalázsl jegyzői hivatal Ideiglenes vezetésével.
■nem.
Szezon utáni árusitás
5INGER
OIVATÁRUHÁZBAN
rendkívüli mérsékelt árakon.
Női és gyermek télikabátok, szőrmék, női és férfi szövetek. I* minőségű nehéz marocén az összes divatszinekben
métere csak S-— pengő. Elsőrendű minőségű csikós nyersselyem P 4-25-ért. Ingpouplin maradékok kiváló minőség métere P 1-50.
Maradékok jutányos árban.
Nem oldották fel a zár alól a Pannónia Budapestre visszavitt bútorait
foglalás során a hátralékos lakáaán lefoglal! Ingók zár alóli feloldása Iránt (gényketesftnek helye nincs.
igy nem leholatlen, hogy Nagykanizsa város lógja Budapesten elárvereztetni Llngelék lefoglalt bútorait.
Nagykanizsa, február 4
A Pannonla-szálló bútorait mint Ismeretes, Nagykanizsa város hátralékos köztartozások biztosítására le-
foglallalla. A Llngel-cég, amely lulaj-donjQg-fenntartással adta el a bútorokat, a förvényszég végzése alapján az egész berendezést visszaszállít-tatta Budapestre, majd kérte a nagykanizsai járásbíróságot, hogy a bútorokat oldja fel a végrehajtási zár alól.
A járásbíróságon ma tárgyalta ezt az ügyet dr. Révffy Andor járás-biró. A bíróság a Llngel-cég keresetét elutasította. Indokolásában klmond|a, hogy a köztartozás miall vezetett
Idólárás
____ _ ZMl H.l.or
Ugye ló lelentásek i Szombaton a hömirU ki: Keneti 1 önkor +2 4, déluMa 2 óukor 4-4 2. elte 9 órakoi +3-2.
PtlMut Heggel tiszta, délimi borult, esle borult égboMoist
btiiirerty : Reggel, délben íi este délnyugati tilt
(Elizalnl rdMJllvxUil a SSaluraM-glai InlSiat I.IhII ••(• 10 ém< kori A MmArséklat ka>á«Hl faiiaoiri f.i.tt lm.
K
Influenzás időben
HLIMENT cukorka nélkül
ne menjen gyermeked az iskolába!
Gyarapodik a 48-as aseobor-alap
Nagykanizsa, február 4 Akár Jótékonyság, akár más közérdekű célok kértek áldozatkészségei Nagykanizsa társadalmától, a 6. honvéd gyalogezred mindig példás odaadással á[lt a közcélok szolgálatába. Az ezred vezetésében megnyilvánuló szellem ulst nyitott ahhoz, hogy a hazafias és nagy emberi megnyilvánulásokban összedobbanhasson a polgári társadalom és.a belőle sarjadzott, tehát vele egy nemzell hadsereg szive. Szlnie meghaló formában nyilatkozik meg az ezredünk áldozatos lelkülete most, smlkor a 48-as szobor-skdóra folyik a gyűjtés. Ezúttal az altisztek gyűjtéséről esik szó. Az ezred volt 48-as lényleges sltlsztjel lelkes ügyszeretettel a maguk koréban is nekiláttak a munkának és fáradságot, de áldozatot sem kímélve gyarapítják a szobor-alapot. Az altiszti kaszlnő 100 pengői ajánlott fel és egy altiszti tea alkalmából 14.40 pengői. Vitéz Óváry alhadnagy 103.80 pengőt gyűjtőit, amiből január hóban 66.50 P lolyl be, névszerinti
9. szd. karpaazománynaok U, a 6/Ut. gp. szd. legénysége 10, Farkas törzaörm. 6. T. Ováry afbdgy, 8a«bó Lajoa, 8al«<! Aliról, Pusztai Jánoené, Kundlerskt 2 -2, v. Caótár őrm., Jerebl Uábor, Welas Ollón, Nagv l!éla,Kraun Nándor, Kandi Sándor, Kasza Uóza, Stetner Nándor, Szabó látván, Kováoa Károly, Pahoeaa István, Göncz lalván örm., Karonya
István kp., Relsz Uánes, Mihály! OyOzO, Jurán Miksa, Kahn Lajos, dr. Lengyel kp, dr. Rasanovlca kp. 1—1 penjö, Bo-
dal" litván szív., Kolal Oyuta azkv. Stolerleln Antal 60 -60 fflttr.
Vitéz Nadray alhadnagy gyűjtése 8120 P, ebből január hóban belolyt 21 P, névszerinti
v. Nadray alhdgy 4, Meggyest Kálmán 3, Németh falván. Nemes Lajoa 2—2, Vartfa János, v. Busás Ferenc, Lelkes Imro, Drabb Ferenc, Csákányi János. Bruckor János, Krelaer Kde i 1 P, Boba tolván, Antal Oóza, Zaalek Márton, Leldl Oyula, SArec Jánoa, Papp JózmI 50 Ml tlllór.
Az altiszti-gyűjtés 300 pengőa ősszegéből tehát január folyamán 191.90 pengő folyt be. Olyan eredmény, ami píldaadásul szolgálhat a polgári foglalkozásokban szétuórt
volt 48-asok ba\'almas táborában. •
Frank József mérlegkész itö 1 pengőt küldőit a szerkesztőségbe a szo-boratapra.
— Gyönyörű mintázatú mosd
tweed anyagok 1-20 P-től kaphatók Se/iűlznél.
a ZALAI KÖZLÖNY
193J). február 5.
A szombat-este farsangi krónikája
Na^j kanlzM, február 4 Az idei hosszú fariangol minden egyesület Igyekszik klhiiználnl é« igy a lánckcdvelö közönség nem panaszkodhatlk, meri egy-egy aiom-bal, vagy vasárnap e«le 2 3 4 hely közt Is válaszlhst, bogy hol szórakozzék. Szombaton esle is kél helyen volt bál Kanizsán és mind a keilő nagyon (ól sikerüli.
Az .Agglegények-bálja" a Kaszinó nsgyíeimébi n zajlóit le virskozáson felüli érdeklődés köreiében. A ksnizs i agglegények az lu. Jótékony Nőegylet szociális céljai javára rendezték killlnóen sikerült báljukat. Már a belépőket is az a kedves meglepetés érle, hogy belépőjegy helyeit lombolsjegyet kaplak, amelyekkel érlékesnyeremény-tárgyakhoz jutottak a sorsolásnál.
Éjfélkor kivetkezel! az agglegény-bál humoros szenzációja. Az Összes agglegények neveli urnába gytljlőtlék Osize, amlból a leányok mindegyike kihúzott egy-egy nevel. Az igy Összekerült párok azután négyest láncollak, amit a legdélcegebb kanizsai .agglegény" rendezett meg. (A nevét nem árulhatjuk el!)
A kllünó Arnberger-ieneksi pom pás tánczenéjére ezután a késó hajnali órákig a legjobb hangulatban maradtak együtt a bál résztvevői.
A Zrínyi Torna Egylet futball szakosztálya Is szombaton esle rendezte meg nagysikerű sport-bálját. A sport közös szeretete siép-számu és előkelő közönséget hozott össze a Korona éttermébe, ahol erre ax éjszakára lehulllak a társadalmi válaszfalak és a napi munkás-élet szürke robotossl, de annál lelkesebb drukkerei a sportpályáknak, versenyt táncollak a csillogó egyenruhákkal.
Zavartalan jókedv és vidámság legyében zsjlolt le a ZTE sporl-bálja. A Keczey-|azz zenekar pillanatra sem engedte elernyedni a lel fokozott hangulatot és Igy a bál résztvevői a késő h>|nall órákban egy kellemesen eltöltőit farsangi éjszaka emlékével távozlak.
Kabaré a Centrálban
Szép számú és lelkes közönség nevetle és tapsolta végig az orszá-goljáró O/azágos Kamaraszínháznak szombat esle a Cenlrál kávéházban megtartót! kabaréelőadását, mely i világviszonylatban Is elsőrangú bu dapesli kaoarétermésbő! nyújtóit ál Nagykanizsának néhány kllünó egy
felvonásos! éa magánszámot.
Az Országos Kamaraszínháznak már megszokott és mlmtsnkor megbecsüli színjátszása ezúttal is méltán indilotta tapsra a Centrál kö-zönségél. Remél|ük, h >gy ez az elismerés, ba lehel, még fokozza az
i. i.j juurrijijiftrnnrwinriryyw.k\'i\'rrr......................." "
erőt és hitet a kuliura lelkes har. cosalnak további ul|ukhoz.
A C;nlrált Is elismerés illeli a ne-hézsorsu vidéki színészet támogatásáért éa teiveiérl, amivel ezután gyakrabban akar hasonló estét szerezni más-más művészekkel a kanizsai közönségnek.
Ujabb kudarc árán is kitart
a kisantant Magyarország és Ausztria felé kinyújtott baráti jobbja mellett
Bukarest, február 4 (Éjszakai telefonleienlés) Egy magyar újságíró kérdési intézett Tltu-lescu Külügy miniszterhez a msgyar képviselőházban Is szóvátelt nyilatkozatával kapcsolatban és megkérdezte föle, hogy ez a nyilatkozat a Románia és Magyarország gazdaság! közeledésének kllndalóponljának tekinthető-e?
— Kijelentéseim — mondotta Ti-tulescu — a kisantant együttes politikáját képviselik, azt a politikái,
amelyéri Qjnfben hircoltunk és amelyről nem mondunk le, még ha a Tardteu-terv elhalasztódolt Is.
— A kisantant három állama elhatározta, hogy baráti kezet nyújt Ausztriának és Magyarországnak, hogy megtegye az európai szövetség felé vezeti ulon az elsó lépést. Ez nem uj dolog, hanem olyan célkilű zés, amelyhez szívósan ragaszkodunk. Kitartunk emelteit még akkor Is, ha ujabb kudarc jut is osztályrészünkül.
Kötetenként 10 fillér belyelt naponta cserélhet
2 fillérért kölcsönkönyvtár! könyveket a „Zalai Közlöny" minden előfizetője
hónapon át olvashat a Horválh-kölcsönkörijvtárból, vagyis napi 2 fillérért egy hónapon át akár minden-
A Zalai Közlöny szerkesztősége megállapodást kötött a Horváth József ujsdgáruda kölcsönkönyvtárával, amely köztudomás szerint egyik legrégibb, legbőségesebb és gondosan fejlesztett kölciönkönyvlára Nagy kanlzsának, többezer kölelre rugó régi és u| könyv-állománnyal. A napi forgalomban egy-egy könyv kölciöndl|a 10 fillér. A Zalai Közlöny minden előfizetője, aki az utolsó havi előfizetési nyugtáját felmulat|a, málól fogva havi 60 fillérért egésr
nap cserélhet könyvet a hatalmas és gazdag választékból. Aki nem óhajt 60 fillért egész bónspra lefizetni, az is kap kedvezményt, amennyiben egy-egy könyvet esetenként 10 fillér helyett 8 fillérért válthat a kölcsön-könyvtárból. A kedvezmény igénybevételéhez csak a Zalai Közlöny ulolió havi előfizetési nyugtájának felmutatása szükséges.
ÜZLETÁTHELYEZÉS
Van szerencsém tisztelettel értesiteni a nagy érdemű közönséget, hogy közel 20 é« Ata fennálló Uweg ea parcellán üzletemet
Fő-ut 2. sz., Városház palotába helyeztem át.
Továbbra is a legjobb árukat jutányos árak 3,4 mellett fogom a mélyen tisztelt vevőközönség részére biztosítani. Teljes tiszteletlel
Sftern J. Kálmán
Ova||- ás porcallánkaraakadB.
KECZELY BÉLA
koronaI faxx-x«n«haránah kötremüköddaéuet ma délalán 5 órakor a Polgárt Egylet emeleti kieltr miben
össztáncot tart
FARKASOFSZKY TERI.
is afrikai nll-élmények
tarka kaleidoszkópja vonult el szombaton este az OMKE-előaiás hallgatósága előli. Dr. Llchtschein ÖJön tartott érdekes előadást egy olaiz-országi és északafrikai tanulmányi körutazlsa élményeiről. Az Idegenforgalmi nevezetességek tömkelegéből színes és jó meglátással szedte ejymás mellé a legértékesebb és leg-jelletmóbb mozaik-darabokat, a nikkel nem cssk lekötötte és szórakoztatta, hanem tanitolta Is az előadást hilás elismeréssel honoráló hallgatóságát.
Az öregeaerkészek
Islván polgármester fővédnöksége alatt lebruár ll-én zártkörű |am-I oree eslélyt rendez, íé! 9 órai kezdettel, a Koronában. Vitéz Veder tábornok előadása a jamboreeról, Oyertyinjy Aladárné énekszámai fír|e zongoraklsérelével, Barlay Kdlth i zavalala éa az öregcserkészek man-dolin-zenekardnak számai vannak műsoron. U ána tánc reggelig. Belépőjegy 1 pengő, táncjegy 80 fillér.
Álarcot Jelmez-bált
rendez február 12-én, vasárnap esle léi 9 órai kezdettel a Kaszinó ösz-szes termeiben, a KAOSz agilis vigalmi bizottsága. Felesleges hangoztatnunk, hogy az Ilyen jelmezbálok mindig azok kozé a szórakozások közé tarlóinak, amelyek hosszú ideig maradandó kedves emiékel hagynak az emberben. Ilyennek Ígérkezik a KAOSz jelmezbállá Is. A szigorúan zártkörű bálra sttmí-mélyenkint 1 pengő a belépődíj.
— Oramofonlomex-köl-osOnxéa : Transdanubla.
Tekintettel, hogy
fióküzletünk rövidesen megszűnik,
ugy a még rakláron levő összes áruinkat az eddiginél sokkal méraékeltebb áron Árusítjuk
(volt Pengő Áruházban) Strém-ház
Weászfeld és Fischer
Egy 3-as Weitlielm-azekrény és teljes üzleti berendezés igen olcsón eladó.
I9S3, február 5.
DARMOL HEKHSaHBIIEmi
Emlékeztető
Febr. 5. Llceálls előadás 6 órakor a városházán (dr. Somogyi István).
— Előadás fi Kath Legényegyletben negyed 9 kor (Q izdag Ferenc)
— A Frontharcosok teadélulánja a a Polgári Egyle ben 5 óiakor.
— A szervezett nyomdászok családias összejövetele a Rózsa-vendéglőben 9 órakor.
— A törpe gránátos III. előadása a lanulóif|ussg részére 4 órakor a Polgári Egylelben.
— Színielőadás Klskanlzsán a Polgári Olvasókorben fél 7 kor.
Febr. 6. Dílulán 6 órakor a zeneiskola növendék hangversenye a zeneiskolában (olasz szerzők müveiből). .
— Előadás a Leányklubban 6-kor (Barbsrlla Ll|os).
Febr. 7. Finn-magyar tornabemutató 6 órakor a szlnházbin.
— Előadás sz OMKE ban 9 órakor (dr. Hofmann János).
Febr. II. Magántisztviselők műsoros estje a Kaszinóban.
— Öregcserkészek eslélye fél 9-kor a Koronában.
Febr. 12 Kereskedelmi Alkalmazottak álarcosbálja a Kaszinóban.
— Úrasszonyok és Urleányok Mdrlokongregáctójának teaestélye a plébánia Fehírtermében d. u. 5 órakor.
— Llceálls előadás 6 órakor a városházán (dr. Berkes József).
— Zenei llceálls matiné fii 12-kor a zeneiskolában (Ketllng Ferenc).
— Tehetségkutató tornász verseny a glmnáclumban 3 órakor.
Febr. 18. Re/. Nőegylet teaestébe a Koronában 9 őrskor.
— Banktisztviselők magyar es\'je 9 órakor a Kaszinóban (Cselényi József).
Febr. 19. Llceálls előadás 6 órakor a vároahlzán (Vannay János).
— Leányklub műsoros teája a Missziósházban.
— Leventék teaestélye 8 órakor a Polgári Egylelben.
— A glmnázlsta cserkészek énekes, táncos népszínmű előadása.
— A llarmadrend szinelőadáia a Fehérteremben 5 órakor.
Febr. 25. Keresztény Nőegylet estélye Febr. 26. Kath. Legényegylet műsoros táncestélye 8 órakor sz egyesület helyiségében.
— Llceálls előadás fi órakor a városházán (Süie Antal).
— A glmnázlsla cserkészek énekes, táncos népszínmű előadása.
— A Polgári Olvasókör mulatsága Kiekanizsán.
— Divatos báli ruhaselymek legolcsóbbak Schlllznél.
Szebb lesz
Dr. Benedlgné Lang Magda
kozmetikai ? intézetében
Nagykanizsa, Deák-tér 3.
Szépséghibák kezelése, szemölcsök, szőrszálak eltávolítása. Dlsthermia.
Olcsó bérletrendszer. -
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HIRiK
NAPIREND Február 5, vasárnap
Rómát katolikus: Ágota. Protestáns: Ágota. Izr.: Seb. hó 9.
Víroil muzeum és Könyvtér nyitva csütörtökön él vaalinan délélött 10 tói 12 óráig.
Oyégyaztrlárl é]iell szolgálat e hónapban : s Salvatorgyógyszertár Erzsébettér 21. aa. és a klskantzsai gyógyazertár.
üózlutdfl nyitva reggel ti órától este 6 óráig (hélló, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
Február B, hóttítí
Róm. katolikus: Dorottya Pfoleit.: Dorottya. Izraelita: Seb. hó 10
— (A Balkán-kérdésről) Isrl ma 6 órakor llceálls elósdást dr. Somogyi István főispáni titkár, suliét előadásai minden alkatommal kOIOnői érdeklődésre tartanak számot. Énekel az Ipartestületi Dalárda.
— (Az ősemberről) larl előadási hétfőn délután Barbarlts La|os, a .Zalai Közlöny" f, szerkesztője a Szent Hona Leányklubban, a Misz-sziósházbsn, 6 óra! kezdettel.
— (A frontharcosok mai teája) 5 órakor kezdődik a Po\'gári\' Egyletben és Igen kellemes, családias szórakozást Igér a bajtársaknak éz
Üzletváltozás
miatt raktáron lévő maradék árut olcsón árusítom
LICHTSCHEINDl PÁL
vaakaraskadA NAGYKANIZSA, HORTHY MIKLÓS-UT
— (Dr. Hoffmann János keddi előadását) .a szabadkereskedelem és az állami beavatkozás\' elmen fogja megtartani az OMKE-ban.
— A tavasz efaő hlrndke. A Maulhner Ödön részvénytársaság díszes, képes magárjegyzéke megjelent, amelyet minden érdeklődő díjtalanul kap meg. A cég áldozatkészségére jellemző, hogy i mai nehéz gardiságl viszonyok dscára, meglévő Kosiulh Lajos uda 4. sz. alalll fióküzlete mellett a vevőközönség kényelmére Vilmos császárul 59. sz. alatt a Nyugati pályaudvar közelében uj fióküzletet nyílott.
— (A Vároal Férllkar) hétfőn este 9 órakor próbát tart.
\\ (A pacsal műkedvelők,) a leányegyesület kitűnő gárdája, igen nagy sikerrel adtak elő kél vigjálé-kot az orgonajavltás céljaira. Kovács Imre plébános és Kovács Julla tanítónő osztoznak a szép rendezés sikerén.
vendégeiknek.
Olcsóbb leit az apró&lrdetés
/I „Zalai KOalOny" hliidó&liiatala február 1-101 kezdue lesxállttolta nepmxerlt apróDirdetés-rovn/dnak dlfartabdsdé. Ettől fogva e>gy ÍO exavam apróhirdetés -ÍO fillérbe. minden további szó 3 filterbe hertlt.
ExxeI együtt megsxUnlh a sxerda-pénteht feiár la. a fenti drak refidt minden bétHOxnapon egymégexeh.
t:eaxállltottuK a iraadrnupt aprOOIrdetések drdl la: 10 sxavas vasárnapi apróhirdetés exután .10 filter, minden további sxó < fillér.
Kánya Kálmánt felmentették
Itudspest, tebruár 4
(Éjszakai tele/On/elentés) A kormányzó Kánya Kálmán rendkívüli meghatalmazott miniszteri a berlini követség vezetése és Magyarországnak az égési némel birodalomban való képviselete al4l felmentette.
— (A zeneiskola hétlől növendékhangversenye) d. u. 6 órakor kezdődig a zeneiskolában. Jegyek 30 és 50 filléres árban a Krátky tőzsdében és a zeneiskolai szolgánál kaphatók. A koncert műsorában kizárólag olasz |komponlslák művel szerepelnek.
— Eljegyzés Auspltz Szerénkét Toksjból eljegyezte Oross Hermsnn a helybeli Izr. hitközség kántora. (Minden külön értesllés helyett.)
— (,A törpe gránátos" a tanuló Ifjúság részére) .A törpe gránátos" című zenés táncjáték mindkét előadása óriási közönaég elölt oly fényes sikert aratott, hogy a rendezőség elhatározta egy harmadik előadás megrendezését. A helybeli összes tanintézetek Igazgatóságával történt megbeszélések ered-ményr képen az előadási at IJJuság Is végignézheti Az előadás vasári nap d. u. 4 órai kezdellel a Polgári Egylet nagytermében lesz. Belépődíj: diákjegy 20 fillér, elnöllek részére 40 fillér. Az előadás tiszta jövedelmét a Muraközi Országzászló és a volt 4>S. gyalogezred szoboralapja javára fordítják.
ízlését* igényét
kielégítik ^
divatos báli és estélyi ruhaanyagaink.
Újdonságaink:
az összes divatszinekben.
Flamisol
Rebouldinge
Olcsó Araink -ról csak annyit:
Biztosan megfelelnek anyagi helyzetének.
AruQási
ZALAI KÖZLÖNY
193a lebruár I
Milliók lMdu.Hk <• fogyaszt/dk
a hllünö Ízű Blokmaíl —
„Élet és Irodalom" dmen (og előadást tartani a Magán-tisztviselők lebruár Il-IU estélyin dr. Fatagi Láurló országos szövetségi alelnök, a nagykanizsai Kasii-nóban. A műsoron helyi számok is tesznek. A kulturértékében Is kiemelkedő farsangi esemény anyagi síkeréhez sok állástalan kanizsai magántisztviselő megsegítésének reményei fűződnek.
— Előadás a Kath. Legényegyletben) Ma, vasárnap esle negyed 9 órai kezdettel Oazdag Ferenc püspöki tanácsos „Szociális kötelességeink? címmel tart iskolán-kívüli népművelési előadást a Kath. Legén \'leiben. Kér|űk a tagok minél ^yobb számban való megjelenéséi.
— (A Klskanlzsal Polgári 01-vaaófcflrbcn) ma esle fél 7 órai kezdettel az országzászló és a 48as szóbtralap Javára színielőadás lesz. Előadásra kerül Nagy László .Két gyöngye volt a falunak" c. népszínműve leszállított helyárakkal. I. hely 60 llllér, II. hely 40 fillér, állóhely 20 fillér. Autóbusz negyed 7 órakor indul a Centrál kávébázlót.
Slékeléfl «avarok, bélgőrcs, puf-fadtssg, gyomorszédülés, irgalml állapo ok, szividegesség, félelemérzés, bódultság és általános rosszullét esetén a természetes „Ferenc lósief" keserűvíz a gyomor és bélcsatorna tartalmát gyorsan és fájdalom nélkül kiüríti, a vérkeringést előmozdítja s tartós megkönnyebbülést szerez. Korunk legkiválóbb orvossi a Faraao Umsi vizet ugy férfiaknál, mint nőknél és gyermekeknél teljes eredménnyel alkalmazzák. — A Forogok Misei keseiuvlz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerür-letekben kapható.
«■ Szakszerű, olosőrd-dtóJavttdsTanudanubla.
— (Lugkővet Ivott egy gyer rnek) Simon islván postaalllszl 2 éves Ferenc nevű kisfia szombaton délelölt szüleinek a Magyar-utcai lakásán összetévesztette az ivóbög-rét a lugköves bögrével, amelyből ivott. Beszállították a mentők a kői-kófházba. .
_ |tur<kfarl U**k> Nagykanizsán
január 211-tíl lebruár 4-lg 6gyermek mll-lelttt, -1 ftu és 2 leány: Madaráss Józaot löldm. és Varga Apollóniának rk. tla. Szerdahelyi Oyörgy kómUvessegód é» Farkas Viktóriának rk. tla. Sllle Bálint napszámos ós Gudltn Annának rk. leánya Tóth Sándor napszámos és Bolt Rozáliának rk. leánya, NómetU Lajos kereskedő és Hősek Mártának rk. tla, Kósa OyOriy Ktdni. éti Uplln Máriának rk. tla. — WnMtals II roll: Harrcr Jórjtef-né Bablcs Katalin rk. II éves, Beneze SSmlorné HAbel Veronika rk. 3.8 évos, Kis Anna rk. 11! hónapos, Kitelsz Fo-rene marhahajcsár rk. 63 óves (Csep-rog), Tóth Anna tanuló rk. 9 óvea, Fluni-bort Zoltán rk. 2 éves. I,enoz Mihály ny. kántortanító rk. 8Ü éves. Wlnkler János kortOaz rk 22 éves, Vidéki Mária Magdolna rk. 2 éves. tizv. Spltzer Llpót-né Ueb Jozela izr. 83 évee. özv. Fteek Ferencué Klein Katalin rk. 75 éves. Hdzastdgot kötött 7pár: Farkas Ferenc urad. cseléd éa Wolf Erzaóbet rk. Ooleoz Józaet clpészsegéd és Illteoz Katalin rk., Németh Károly elpészeegéd ée Hobaz Ilona rk.. Molnár György kómUvemegétl óe Hrlnner Anna telváít) rk.. Feretutegl Gyula kovácasegéd ée Pintér Rozália rk.. Mátyás FereDO szobateatösegéd és Horváth Rozália rk., Mlllei Láazló löldm. éa Budai Anna rk.
B Fertői az Iniluenzal De nem kell félnie, ha köhögését csillapító és szálát fertőtlenítő Kallment cukorkát szopogat.
— Férfi ruha- és kabátszövet meglepő olcsó árakon Stnger divat-áruházban.
Aprított haaib
tűzifát,
trif.il., tojás
éu egyéb
szeneket
legolcsóbb áron szállít a
Sag,kanizsai Tatel* éi Épltésl-n^erMtoáte
épUlelfe és épllkeztel aeyeaek raktár. Var-ut 6. Telefon 384.
Transdanubla malom mellelL
Vér folyt a cslrkevályu miatt
Nagykanizsa. íebruár 4
Takács Józsefné 26 éves Iháros-berényi asszony pénteken este kocsin meni haza a szőlőből a tériével együll. Amikor hazaérlek, véletlenül keresztülhajtottak egy csirke-etető vályún, amely az ugyanazon udvarban lakó Takács Imre tulajdona volt.
Az összetört vályú miatt szóváltás támadt a házaspár és Takács Imre között, aki harag|ábail felkapott egy karót és azzal ugy félbevágta Takács Józsefnél, hogy az asszonyt súlyos fejsérüléssel szállították be a kanizsai közkórházba.
Az iharosberényi csendőrség megindította a nyomozást.
Nincsen párja aehol az „IgrnSndl" [víznek,
Mert hűséges őre Jókedv t
[s egészségnek.
~ Bútorvásárlás — nem gondl
Teljes berendezéseket rendkívül előnyös részletfizetésre, sőt kamatmentesen Is szállítunk. Kopsteln bútoráruház, Horthy Mlktós-ut 4.
atvwujaaox n uf -zt Jpnjqe/
o/ipn rani[3/
tfOffOZDWJOljJY
SPORTÉLET
Finn és magyar olimpikonok Nagykanizsán
Torna-akadémia n Városi Színházban
1933. február 7-ike nevezetes dátuma lesz Nagykanizsa sportjának. Néhány lelkes sportember Tholway Zsigmond dr.-ral az élén körülbelül hat hónappal ezelőtt hozzáfogott Nagykanizsán a tornászsport megszervezéséhez. Munkájukat siker ko-ronázls, útjára Indult Nagykanizsán a torna. A kanizsai lornászélet megindulásáról tudomást szerzett az országos tornász- szövetség központja Is és az eredményes munka elismeréseként llnn és magyar olimpikonokból álló tornászcsapalol küld le e napra Nagykanizsán. A Városi Szlnháiban kedden délután 6 órakor kezdődő ünnepélyen a válogatóit csapst mellett összes középiskoláink, a polgári és klsksnlzsal elemi iskola tömászsl is, valamint az NTE és Zrínyi TE közreműködnek.
A finnek közül, Pakarlnen a nagykanizsai u. n. „rohamcsapat" tagja. Tudására lényt velhel a finn válogató próbaverseny eredménye, amely különösen a nyujlón voll kiváló.
A finnek próbaveraenye nyujlón a következő eredményt hozta: 1. Pakarlnen 29 2, 2. Teresvlrla 291, 3. Saatvala 28 5, 4. Savolainen 28-4, 5. Kosikklnen 27 8 ponllal. A világbajnok Savotainen léhát csak negye-
dik tudott tenni sa győzies\'a Nagykanizsán szereplő finn volt I
A magyar tornászok közül Hegedűs UTE, Káldy és Schmldt Nemzeti TE és dr. Tóth PAC a kiküldöttek.
A finn—magyar válogatott verseny vasárnap itsz Budapesten. A mérkőzés ötös csspalokkal történik. A szövetség a magyar csapatot ls elosztotta ötleté. A magyar válogatottból Hegedűs szerepel Nagykanlzaán. Ő volt a magyar válogató próba-verseny győztese I Káldy padig a próbaverseny alapián első lsrtalék|a a magyar válogatottnak. Máa alkalommal Káldy Is és Schmldt la volt már tagja a magyar válogatottnak.
A Nagykanizsán vendégszereplő csspal másnap Kaposvárott fogja tudását bemutatni. A másik négy csoport versenyeinek színhelye Debrecen—Nyíregyháza, Szeged—Eger, Kiskunfélegyháza-Kiskunhalas, Szentes—Hódmezővásárhely. Dicséret a kanizsai sport vezetőinek, hogy eredményes munkájukkal kl tudták vinni egy csapalnak Nagykanizsára való küldéséi. A tornabemutatót a Zrínyi TE éa a Nagykanlisal TE körösen rendezik.
JÓ MUNKÁT
PÁLCSICS-néi
kapunk.
Elifl nagykanizsai selyem , kelme-, fonalíeltó él tegjiiHllló I FftOxIct i FŐ-UT 7.
»/íP<I HOWU
— (Sierdán lesz Keszthelyen _ községi választás) Dr. Huszár Pál főszolgabíró február 8. napjára, szerdára lűzfe kl a keszthelyi községi választásók időpontját.
ae Menyasszonyt kelengyék minden minőségben óriási vé\'aszlék Singeméi.
— IntlneaaáoSl gondoskodjék arról, hogy gyomra és belela természetes ,F« eno Jóxeef keserüvlr hajmálata által többször és alaposan kitlsitlttassanak.
Közgazdaság
Zürichi zárlat
Párta 20 231/!, London 17 öl\'/l, Newyork 510-75, Brltaael 71-l2\'/r, Milano 26Í2, Madrid 42-4711. Amsterdam 2C-8 30. Berlin 123 10 Wien 5650, Siófia 375, Prága 15-33, Varaó 58 00, Budapest -•-, Bolgrád 7 00, Bukarest 3-Ott.
Terménytőzsde
Bciia ttaeav, 76-os 14 15--1440, TJ-es 14-35-14*70, 78-as 14 53-14 85, 7»ea 14-79-15-10. 80-as 14 90-1530. dunántúli 76-os 1305-1320,77-es 1320-13 35, 78-as 1340-1355, B-e» 1360-1375, 80-as 13-75—1490, roia 6-31-6-50, Uk. árpa 920 9 50, aab 9-00 - 9-25, tengeri 6 65-6 7 5, korpe 610 6 25.
á Hemietl Butik derlia-áriolyml.
VALUTÁK Angolt. 19 40-19 80 Belgáit. 7916-7974 Csehk. 16 91-17 01 Dán k. 86 10 87 30 Dinár 750-800 Dollár 570 50-573-50 francia 1.22-30-22 50 Holl. 229 30-23070 Zloty 6395-64-45 Lel 340-3 44
Leve 3 95 4 25 Ura 2WO-303Ű Márka 13*70-13(160 Norvég 99 10-10010
Peeeta —•---•—
Schlll. -■-—■-Svájcit. lto-70-111-40 ívádk.104 70-10570
DEVIZáK Amsl. 22950-230 711 Belgrád 8 30-6 40 Berlin I3580-I36t0 Bilissel 79-26-79-74 Bukarest 3 41-343 Kopenh. 86-30 87 30 London 19*10-1954
Madrid ---■— -
Milano 3000-30*18 Newy. 571*00-57400 Oazlo W.JO-1ŰÜ 111 Pária 2W1M247 Prága 1MM70I SÍOrU 4-00-427 Stockh.105-00-10580 Varaó 6406-S445 Wien —■—■— Zürich 110-80-111-40
Wien eleering ártelyeeui i «a«54.
Kledjn e leplulajtlonoe K»i«ezOeaágl Rt-Gutenberg Nyomtta is pálzalal Lapkiadó Vállalata Nagykantrsán. Pelelós kiaitó: Zalel Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. sjáia.
1983 fchuát 8.
ZALAI KOZLONT
VARGA
Moa Fo»t
Tisztit
Gallérok tisztítása
8-10 fillér
Horthy Mlklós-ut 8. Hunyadi-utca 19.
Növendék álla cknál a csontképződest el< scgltl, hízóknál élv igygerjozlóleg hal. Megakadályozza a lesantulást.
Beszerezhető: 2 kg.-o», 5 kg. o« és 50 kg.-os eredeti gyáil csomagolásban. (Minden csomag és zsák a gyár plombájával van ellátva).
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palota mellett)
Speolélla gallértleztitás, ruhafestés, vegytisztítás legolcsóbb árakon, .Ideál" gőzmosógyár kelmefestő és vegytiszlltó gyüjtőtelepe Olga kalap és kézimunka szalon, Horthy Mlklós-ut 5. 5017
Kérem a közönséget, hogy autó megrendeléseit kizárólag 167. ée 571 telefonállomáson adja le részemre. Kaufmann ■•■4. 5798
Képkarataaénak, cipók, gyermekkocsik stb. mályan IssaállNatt árban kaphatók. Arma«b, Baitér-udvar.
Megkeidtem saJáttermésU pagényvérl édes rizling boraim kiméréséi. 1 liter 45 ff 11 Holcxer, Eötvfla tér 26. 307
PrUátpá** diszkréten csakis biztos helyre vagy ékazene kapható. Gm a kiadóban. 241
_ eladó nagyban ás kicsinyben mm. P 7— Magyar-u. 1 l/a. 2Í0
Háromasobáa lakás és egy Hatat-
halylaóg kiadó Erzsébet tér 10. 249
MagónhéK három szobás - lakással
Ságár-ut 46 május l-re kiadó. Bővebbet Rákóci-utca 93. 280
Szép egyszoba-konyhás lakás azon-nalra klsdó Zrtnyl Miklós u 16. 323
I--
I mindenki a helyi kereskedőknél ó« Iparosoknál szerezze bel
ElftflaatAtáranftlai közül kl volna
oly kedves és közöbié velem snnsk a compotiak a receptéi, amelyet a cseresznyétől kezdve az őszi baracklk, szóval mindenfajta gyümölcsből egy nagy üvegbe kell rakni. Címeket K. M. Dúsnak címre a kladdba.
Sladó kétszobás Ukás mdlékbelyteí-
gekkel május l-re. Érdeklődni lehet Er zsébet-tér 16- füszerüzler vsgy Kinlzsl-utca 12. -393
Szép sanraxeháa konyhás lakás április 1-rt kiadó, flrünfeld, Magyar-u. 25. 324
lakás mellékhelyiségekkel azonnalra, vagy május l-re kiadó Zrínyi Miklós u. 20. 258
Balataaajnápen állomástól 5 percnyire, nemes gyümölcsössel, termő szőlővel beültetett telek vizjoggal, parcellánkén! Is — nagyon olcsón eladó. Epplnger fatelep. \' 318
Udvari kétaaobóa Ukás mellékhelyiségekkel május l-re kiadó Hu lyadl-utca 20.
Egy, kettő és négyszobás kofcóa inájus
l-re, műhely és Istálló azonnalra kiadó. Bővebbet Böhm, Batthyány utca 10. -36<!
Kla Talafaakaa rádió egész Európát vevő, nagyon olcsón eladó. Ugyanott fosztott libatoll is eladó. Roagonyl-u 6. 342
Eladó és megtekinthető Torma Pál autaloinál alig használt ebédlószekiény, pohárszék és kihúzható ászul, esetlég szőkék is. 336
Egy udvari atfyavobáa. 1 utcai kát* saoháa lakást kisdok májusra. Kinizsi-utcai 11. 323
Eladó béar, mely áll egy 3 szobás és egy 1 szobás lakásból, Sugár-ut. -387
Knresek két vagy háromszobás lakáat földs\' inllt, a város bnlterületén. Cím a kiadóban. -322
Háromsaobás parkettás, modern utcai és egy udvari két-háromszobás lakosok májusra kiadók. Eötvös tér 30. 317
Csengery ut 38. alatt udvart 1 szobás előszobás lakás mellékhelyiségekkel májusra kiadó. 316
Kiadó Pő-ut 17. sz. alatt dr. Podor orvos ur emeleti utcai lakása augusztus l-re, ugyanott az udvarban háiomszobás Ukás május l-re. -362
Háromszobás és kétszobás utcai lakóaok a belvárosban májas l-re kiadók. Felvilágosítás Deák-tér 12 , bőrllzlet 349
Modem kétaxobóa, előszobás udvari lakás május 1 re kiadó. Kisfaludy-u 17/b. Récsel. 347
He jó bari akar aleaón Inni. ugy lilelje m«0
aranyhegyi boraimat.
Llterenklnt lirt palackokban 36 fillér Sáfrán Józaef. Ma8yar-utca 74
Telefon 335. Reedelíet hiaboi kOldöm
Háromaiobáa komfortos tokáé május l-re Idadó. Deulsch, Deák-tér 12. 341
Kótaxobéa utcai lakás disznó és baromfitartással azonnalra kiadó József jóherceg-ut 41. -348
Caengery-ut 26. sz házban háromszobás utcai lakás május 1 cc kiadó. Bávebb felvilágosítás Széchenyl-tér 8. szám alatt nyerhető. -36\'.)
Kladá Kinizsi-utca 43 sz. alatt egy udvari és egy utcai kétszobás lakás má|ua l.-re. -378
Ko\'ékpór eladó, Jó karban van, 40 pengőért, Cím a kiadóban. -372
KAaépkorss ntt kitűnően főz, mindenhez ért. url családhoz a|ánlkozlk. Vidékre Is elmegy. Csengerl-ut 36. -371
Csengery-ut 27/a. sa. hásban madara, mlndan komforttal ellátott négyszobás lakás asoaaaal. ót és háromszobás lakás májúmra kiadó. Ugyanott
szép, komplett ebédlöbutor és 1 kanapé eladó. Bővebbet a házmesternél. -381
10 poapttért azonnal kiadó egy pici bútorozott ssoba, különbejáratu, csak férfi részére. Ugyanott eladó egy kis márványos mosdó. Erzsébet-tér 13. alatt. 383
Kitűnő asztali n] és óborok
50 litertől tO fillérért.
Dr. Llchtscheln borkereskedő
Caangary-ut 31. SS43
Háiomszobás ulcai lakás fürdőszobával május l-re kiadó Józse! főherceg-u. 87.
MAaaamuMSfeAa lakás taéjus l-re kiadó
Kölcsey-u. 18. sz alatt. 373
lakással együtt kiadó. Bővebbet Brand, Rákóczl-u. 36. -35*
Gyermekszeretö snladanaat keresek
15-ére vidékre. Berény ékszerész. -335
Udvsrl kótasrobáa május l-;e és egyszobás azonnalra kiadó Kliály-u. 6. -383
Kótaaabéa utcai Ukás május l-re kiadó József lőherceg-ut 79. —
Jóhangu xaagarót bérbe vennék. Ajánlatokat dr. Rotschlld Béláné, Sugár-ut 8
Zoagara fekete, rövid, kereactbmos, csaknem teljesen u), Wiener originál gyártmány, forgó fekete zongoresaékkel,|ulá oyosan eladó. Cim n kiadóban. 395
Rákóczi-utca 29. az. aUtt kéti utcai Uk,\'- előszobával, udvart bóa Ukás, mellékhelységekkel május l-re kiadók. Bővebbet Szemere-u. 3. sz. -361
Négyszobás komfortos lakéa fürdőszobával kiadó Horthy Mlklós-ut 15. 290
Bogenrleder pilótában háromszobás főút! lakás, üzlethelyiség, Pő ut 24. alatt üzlethelyUég, Csengery-ut 13. alatt utcai, udvari Ukás. műhelyek Batthyány-utca 6. alatt több utca! lakás, Zrínyi Mik lós 6. alatt több utcai és udvsrl Ukás. 365
Hólóaaobabutor olcsón eladó. Bővebbet Vlda fűszer üzletében, Horthy Mlklós-ut.
fcBV axiothalylaóe kétszobás kom
Ionos lakással kiadó Horthy Miklós-ut 16. Ugyaiott kétszobás udvari Ukás kiadó. 397
Egy szép diófa urlaxoba,, 3 drb. üvegszekrény, pult eladó. Kukeczné, Erzsébet-tér II. -364
Csengery-ut 55. sz. ház egészben vagy két részben is szabad kézből áladé.
Náromsaabáa és szoba kon)hás U\' tás kiadó. Bővebbet Reichenfeld husüzíet Erzsébet tér. -353
Két kétaxobóa és előszobás udvari lakás mellékhelyiségekkel együtt május kiadó Sugár-ut 15 -358
5 szoba hallos, modern komfortos la____
augusztus l-re kiadó. Érdeklődhetni Mária gyógyszertárban. 357
Kétaxobéa. előszobás udvari Ukás mellékhelyiségekkel, szép udvsrral május . l-re kiadó Kisfaludy u. 32. 368 |
11373. B. 931. szám.
Árverési hirdetmény.
Köztartozások lejében Mráz Kálmán nagykanizsai lakósnál lefoglalt különféle ingóságok és prdig 3 pár lószerszám, 4 drb. ló, I drb. sárga kocsi, 1 dm. plató kocsi, 1 drb. vadászfegyver, különféle gazdasági szerszámok, boroshordók, 1 drb. toalett tükör, 2 drb. éjjeli szekrény, 1 drb. pénzszekrény 1933. évi február hó 8-án d. e. 9 órakor Királyi Pál-utca 2. szám alatt elárvereztetni fognak.
Nagykanizsa, 1933. január 25-én.
Lehoczky Lajos s. k. >n v. végrehajtó.
Nagykanizsa megyei város
polgármesterétől.
1677/1933.
Hirdetmény.
A Nagykanizsai Zálogkölcsön Intézetnél zálogbahelyezett és lejáratig ki nem váltott zálogtárgyak 1933. évi február hó 11-én délután 4 órai kezdettel az intézet Erzsébet-tér 18. sz. alatti helyiségében elárvereztetnek.
Nagykanizsa, 1933. január hó 20-án.
u, Polgármester.
12063/B. 1931. 11307/B. 1932. Ub. szám.
Árverési hirdetmény.
1 köztartozások tejében lefoglal! in-
rtoknak az 1923. évi VII. tc. 58. 6-al értelmében eszkOzlendö nyilvános elérvereléséröl. A végrehajtást szenvedd neve: özv. Outtmann Sándorné.
Lakása: Horthy Miklós ut 23. «z. Az első árverés helye: Horifcy Mlklós-ut 23. sz.
Az elsó árverés ideje: 1938. évi február 9-én d. e. 9 óra.
A második árverés helye: Horthy Miklós-u. 23. bz.
A második árverés Ideje: 1933. évi február hó 23-án d. e. 9 óra.
A lefoglalt Ingóságok megnevezése sommásan es nemenként:
1 drb. Kirchner-léle fürélz 600 P, 1 drb. villanymotor 100 P, I drb. körfűrész 40 P, I dib. álló kapcsolótábla 30 P, 1 drb. fagvapot-prés 400 P, 1 drb. kapcsolótábla órával 60 P,. 14 bála fagyapot 28 P, I drb. tizedes mérleg 80 P, 2 dlb. kis körfűrész\' 50 P, 1 drb. trans-missió 25 P, 49 bála fagyapot 98 P,
1 drb. Írógép asztalka 5 P, 1 drb. Kemington Írógép 200 P, I drb. fa-gyapot gép felszerelve 700 P, 3 drb. olajfestmény 380 P, 1 drt>. pénzszekrény 60 P, 1 drb. íróasztal 60 P, 1 drb íróasztal 80 P, 1 drb. faragott tölgyfa szekrényke 80 P,
2 drb. antik óra 160 P, 1 drb. kredenc márványlappal 120 P, 1 drb. sezlon és takaró 340 P, 1 drb. kisebb kredenc márványlappal 60 P, 1 drb. faragott tölgyfa 60 P, 1 drb. dlizasztal 3 fiókkal 30 P, 1 drb. Geiger kép 200 P, 1 drb. sublat 5 fiókkal 40 P, 1 drb. olajfestmény, cirkusz jelenet 100 P.
Árverési fellélelek.
1. Az első árverésen az egyes ingóságok csak akkor fosnak eladatni, ha a bed eriéknek legalább háromnegyed ré.ze meg Igértellk
2. A második árverésen azonban az ingóságok a becsérték liárornaegjMdén alul Is, a legtöbbel Ígérőnek mindenesetre eladójuk.
3. A vételár készpénzben izozuui tue-teriaö, vevő állal fizetendő a torgajniiadó éa esetleges fényűzési adót Is.
Kelt Nagykanizsa, 1933. január hó 18. napján.
Lehoczky Lajos s. k.
37S v. végrehajló.
Erzsébet királyné szálló
BudapasJ, IV., Egyetem-utca 9.
(A Belváros központjában).
60 éve a (óvárosi és vidéki url középosztály találkozóhelye. — 100 modei< kényelmes szoba Az étterem is kávéházban cigányzene.
Leszállított árakt Az Erzsébet-pince a főváros legszebb sörözöje. Déli •••utrSI 14-es (vigy <4 é. 70-ös) villámot
U Szabó Imre tulajdonos.
ZALAI KÖZLÖNY
1933 február S.

ás kárpitos árut minden ízlésnek és igénynek megfelelőt, óriási választékban, legolcsóbban és legkedvezőbb feltételekkel szállít díjmentesen és felelősséggel
KOPSTEIN
bútoráruházak Nagykanizsa Szombathely
Alapítva: 1887-ben.
Sopron
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
1580/1933.
Árverési hirdetmény
A Horthy Miklós-ut 1. sz. uázban megürülő Lichtscheindl féle üzlethelyiséget f. évi február hó 7-én ti. e. 10 órakor a városi gazdasági hivatalban bérbeadóm.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad. Nagykanizsa, 1933. február Polgármester.
hó 1-én.
Hirdetmény.
Nemesvid községben 1933. február 8-án, szerdán országos kirakódó és pót állatvásár lesz, melyre vészmentes helyről mindenféle állatok felhajthatók.
Nemesvid, 1933. február 1. u, Kemenldi köibirlokoiság
I kg. akácméz . 1 kg. szllvalz . 10 dg. szárított
vargánya F
P I-— P —\'90
■70
VIDA LAJOS
fOuirksreskedésében
11545/B. 1931. stb. szám.
árverési hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy Havas Miklós kereskedő nagykanizsai lakósnál különféle köztartozások fejében le-loglalt 1 drb. szallagfürész, 1 drb. Adler Írógép, balanszmérleg, tizedesmérlegek, irógépasztal, kályha, különféle autófelszerelési cikkek 1933. évi február 10-én d. e. 9 órakor Deák-tér 15. szám alatt elárvereztetni fognak.
Nagykanizsa, 1933. évi Január 10 Lehoczky Lajos s. k.
174 v. vé«reha|tó.
Nagybanlxaalak találkozóhely* »*
István király Szálloda
Bud«p««tv VI. Podmanlozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (interurbán) 202—43, 294—34. - Sürgönyeim: HOTELIST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Közgonji fűtés, folyó hideg-meleg\' vlz, lift, telefonos szobák. Teljea komfort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
„OlcsÓK vagyunk, mert Jók vagyunk
Cserélje ki
régi rádiólámpáit!
Jobban és szebben fog
szólni a készüléke!
Trakmniibia r.-t.
Caengery-ut 6.
Telefon i 4-13.
Nyomatott a laptula|donM Közsazdaaáji R.-T, Outeutars Nyomda í. Uílzalal Lapkiadó vállalata könyvnyomdádban Nagykanizsán. (t\'eteló. UzletvezcUS: Zalai Károly.)
78. évfolyam 30. szárn
Nagykanizsa, 1933. február 7, kedd
Ars 14. \'Illír
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI MAPILAP
Iwkeaatöaég *« kladóhlvata\': Póut 5. uim. Megjelenik minden reggel, bétiö kivételével
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra t pengő 80 (lilét Sierkeiitőségl éa kiadóhivatal! telefon: 78. u
Apponyi állapota változatlanul súlyos
Budapest, február 6
Apponyl Albert grófról ma délelőtt olyan jelentén érkezeit Genfből, hogy állapota tegnap óta határozottan súlyosbodott. Fájdalmai nincsenek, de ellenállása gyengült. A tüdőgyulladás tünetei megenyhül tek. A nagybeteg rr«i délben felvette az utolsó kenetet. A déli órákban Genfbe érkezeit a pipa távirata, amelyben áldását küldi és közli, hogy Imádkozik érte.
A közönség minden rétege aggodalommal lekint Oenf felé. A kormányzó, József és József Ferenc klr. hercegek, Oömbös Qyula miniszterelnök és igen sokan érdeklődlek Apponyl Xlberl gróf állapota felöl. Ai izgalmak a nagybeteg feleségét is ágynak dönlötlék. Az egész ország imádkozik Apponyi betegágyánál, felgyógyulásáért.
A kormányzó telefonon személyesen érdeklődőit Genfben
Budapest, február 6 Nagybányai Horthy Miklós, Magyar ország kormányzója a kora délelőtti órákban telefon ulján személyesen érdeklődött Qenfben gróf Apponyi Albert állapota iránt és a nagy betegnek javulást kivánt. Apponyinak ma kellett volna kifejteni a magyar álláspontot a leszerelési konferencián
Gont, február 6 Apponyl Albert gróf közérzete jó. Délután fél 2 órakor minlha egy hajszálnyira javult volna, bár állapota változatlanul súlyos. Apponyl Albert gróf a leszerelési konferencia főbizottságában ma délelőtt akarta kifejteni a magyar álláspontot a francia biztonsági és leszerelési tervezet kérdésében. Most helyette Tán-
ezos Gábor tábornok a leszerelési konferencián a magyar delegáció állandó helyettes vezetője tartja meg az expozét.
A nagyhét"? állandóan alszik
Budapest, február 6 Délután 3 órakor Apponyl Albert gróf állapotától a szálloda igazgatósága azt közölte telefonon, hogy Apponyl állapota változatlanul súlyos, válságos és csaknem állandóan alszik.
Esti 7 órai jelentés
Genf, február 6 (Éjszakai telefon jelentés) Hélfön este 7 órakor a következő orvosi jelentést adták ki gróf Apponyl Albert állapotáról: A nap folyamán nem törlént lényeges változás. A beleg néhány órát aludl. Az általános helyzet ugyanaz, mint reggel volt.
Hindenburg sziikségrendelettel elmozdította a porosz kormányt
Berlin, február 6 A rendes kormányzati viszonyoknak Poroszországban való helyreállításáról a kővetkező rendeletei tették közzé:
Poroszországnak a némel blro dalmi állami törvényszék 1932. október 25-iki Ítéletével szemben la-nusitolt magatartása következtében az állami életben súrlódás következett be, amely az állami életet Is veszélyezteti. Ezért további intézkedésig a poroszországi birodalmi biztosra és meghntalmazoltaira ruházom azokat a jogokat, amelyek az
említett ítélet szerint a porosz állami kormányt és tagjait illetik. Hindenburg birodalmi elnök.
Berlin, február 6 A birodalmi elnök mai rendeletével kapcsolatban mértékadó helyen kijelentették: ezzel a porosz állami kormány elmozdltotlnak tekinthető. A hármastanács a késő délután folyamán Ülést larl, méppedig az uj Kerl— Avenauer—P«pen összeállításban. Kétségtelen, hogy a perosz országgyűlést ezen az ülésen feloszlatják.
Berltn, február tí Braun Olló miniszterelnök az ed-^
digl porosz állami kormányt azonnali ülésre hivta össze és ezen állást foglaltak a birodalmi elnök rendelete ügyében. Az a szándékuk, hogy ismét az állami törvényszékhez fordulnak, mert az uj rendelet az állami törvényszék Ítéletében ősz szeegyeztethelellen és a birodalmi alkotmánynak a birodalom és országok viszonyáról szóló rendelkezéseive! ellentétben állónak tartják.
Berlin, február 6 (Éjszakai telefonjelenlés) A porosz országgyűlési választás március 5-én Usz, a birodalmi választásokkal együtt.

Nyertes lett a Pázmány Péter Tudományegyetem a 15.000 holdas optánsperben
Csehszlovákiának vissza kell adnia az egyetemnek elvett Ingatlanait
Hága, február (t (Éjszakai telefonjelentés) A buda-pesti Pázmány Péter Tudományegyetem optánapert tndttoll Csehszlovákia ellen a Nyílra és Turóc-
megyékben levő és az egyetemlől \'elveit 15 000 kal»sztrálls holdnyi birtokának visszaadása iráni.
A hágai vegyes-döntőbíróság lebru.tr 6-án hozott ítéletében Cseh-
szlováklát a trianoni szerződés 250. szakasza alapján az elvett Ingatlanok visszaadására kötelezte. A budapesti egyetem tanácsa nsgy örömmel vette hirtll a vegyesblróság döntéséi.
Kánya Kálmán az uj külügyminiszter
Száztíz millió aranypengő belső kölcsön felvétele
Budapoet, február 6 (É/szakal tclefonjelentés) A kormányzó Oömbös Oyula miniszterelnökül, mint helyettes külügyminisztert, felmentene e tisztsége alól, egyúttal Kánya Kálmán rendkívüli követet és meghatalmazol! minisz-
tert külügyminiszterré nevezte ki.
Hudapeet, február B . Imiédl Béla pénzügyminiszter törvényjavaslat! az állami és belső kölcsön felvételéről ma délben osz-tolták szél a képviselőház iag|al közt. A javaslatban a pénzügymi-
niszter felhatalmazást kér arra, hogy az 1932—33. év költségvetési egyensúlyának biztosítása céljából és a megindítandó közmunkák költségeire bemutatásra szóló pénztári jegyek, kincstárjegyek, kincstári váltók és esetleges hltelir.ttyeletek utján össze-
sen 110 millió aranypengö értékben belső kölcsönt vehessen fel.
Kdllay Miklós földművelésügyi miniszter a képviselőház holnspi ülésén az osztrák magyar szerződésről szóló jelentés tárgyalásánál részletes tájé-kozlatáat ad a kormánynak az export fokozására [Irányuló tevékenységéről és azokról az előkészületekről, amelyek a különböző országokkal való gazdasági kapcsolatok megteremtésére, vagy megerősítésére vonatkoznak.
Egy dúsgazdag földbirtokos Öngyilkossága
Debrecen, február 6 Darvas Béla dúsgazdag debreceni földbirtokos ma lakásán 12 milliméteres forgópisztolyával főbe lőtte magát és néhány perc-múlva meghall. A 78 éves öreg ur halála nagy feltűnést keltett Debrecenben. Több búcsúlevelet hagyott hátra, amelyekben azt irjs, hogy gyógyíthatatlan gyomorrák mialt követte cl az öngyilkosságot.
Az Influenza frontjáról
Budapest, február 6 Az országos közegészségügyi Intézet mai jelenlése azt mondja, hogy január 29 étöl február 4-lg az országban 137 uj szövődményes InlluenzáB megbetegedés történt. Ebből 69 Peslmegyében fordult elö és ezek közül Budapestre és közvetlen környékére 60 megbetegedés eseti.
Kémkedés az osztrák hadügyminisztériumban
Bécs, februAr 6 A „Sonn und Moulagszeitung" a hadügyminisztériumban törlént érdekes kémkedési ügyről közöl Jelentést. Az üggyel kapcsolatban több embert letarióztallak, közlük a hadügyminisztérium egyik távirászál. Az egyes helyőrségek pgymásközt használt titkos jeiirá8 kulcsának egy külföldi hatalom számára történt eladásáról van szó. A letartóztatottakat beszállították a törvényszék fogházába.
A nyomozás klderilelte, hogy a hadügyminisztérium egyik lávirászá-nak és az osztrák határon szolgálatot teljesítő egyik erdésznek köz-vetitésével azt a titkos kulcsot, amelyet az osztrák katonai hatóságok használlak bizalmas közlések számára, eladták egy külföldi hatalomnak.
a ZALAI KÖZLÖNY
193J). február 32.
w/Hasznos tudni
mindazoknak, kik az ártalmatlan é» tisztán természetes hashajtó ásványvizek Iránt, nagyobb bizalommal viseltetnek, hogy
Igmándi
StítHllmi
kasnrüvlze hatékony forrás-sókban egész Európa leggazdagabb ilynemű ásványvize. Rendszerint már kis-ailag: \'/* vagy \'/I potiár elegendő, miáltal a nagyobb mennyiségek fogyasztása feleslegessé válik, tehát gazdaságilag ia viszonylag a legolcsóbb.
Március közepén kezdődik a református iemplom-épitkezés
A ref. egyházközség rendkívüli közgyűlési
Nagykanizsa, Január o | lettl beszéde után a közgyűlés egv-Vasárnap délelőtt 11 órakor rend-....." 1 L
klvOll közgyűlést tartóit a nagykanizsai ref. egyházközség Kádár La-|os lelkész elnökiele alalt. A nagyszámban megjelent egyházközségi közgyűlési tagok nagy lelkesedéssel megválasztották gról Teleky Béla nagyblrlokosl tb. főgondnokká, Kovács-Sebestyén Miklóst szórványgondnokká, dr. Lakatos Ferenc államrendőrség! fogalmazói presbl-terré. Kádár Lajos emelkedelt lelkű-
hangulag Jóváhagyta az egyházlanács határozatát, hogy azuj ref. templomépítés kivitelezéséi Kalmár Zollán nagykanizsai építészmérnök kapja.
Értesülésünk szerint az uj Ib. fő-gondnok és szórvány-gondnok ünnepélyes beiktatása a templom alap-kőlelélele alkalmával fog történni. A templom lelkén levő épületei még ebben a hónapban lebontják, az építkezés március közepén kezdődik.
& zeneiskola növendék-hangversenye
Nagykanizsa, február 6
A Városi Zeneiskola is méltó részi vesz kl azokból a törekvésekből, melyek célja a magyar—olasz barál-sági szellem ápolása. Ennek a nemes Inlenclóju gondolalnak áll a szolgálatában a Városi Zeneiskola, amikor évenklnl egyszer megrendezi a kizárólag olasz zeneszerzők müveiből álló növendék-hangversenyél, hogy az Olaszországgal szemben táplált baráti érzésünknek a halír-v\'- • Kanizsa zenei életében is kl-fe \'-^t adjon.
A hétföesli növendék-hangversenyen a XVI. századtól égési a mai napig komponált olasz zenemüvek töltölték kl a nívós műsorl. A növendékek ezalkalommal Is kivívták interpretálásukkal a hallgatóság leg-nagyoobloku elismeréséi és bizonyságot tellek a zeneiskola vezetésében megnyilvánult sokoldalú nevelő-hálásról. A szereplök annyi muzikalitásról leltek tanúságot, hogy önkéntelenül is arra a megállapiláBra jut az ember, hogy a Városi Zeneiskola Inkább muzsikásokat, mint technikusokai nevel.
A hétföesli hangverseny mindennél kiáltóbb bizonyítéka volt annak, hogy az iskolai tanítás mennyire toronyriagasságban áll a magánoktatás felett. Ez viszont, tekintetbe véve a tanári kar kilünö raüvész-tsgjail, egészen természetes Is ebben az esetben. (O)
A banktisztviselők
folyó hó 18-i magyar estje a báli szezon egyik legkiemelkedőbb eseménye lesz, A bankosok bálja az évek óta eléri sikerek révén mindenképen nagy érdeklődési kell, fokozza ezt még Cselényl Józselnek a Nemleli Színház művészének fellépése, ki Nagykanizsán eddig még nem szerepeli. A magyar nóta és dal leghivatottabb tolmácsolóla, ez ország legnépszerűbb művésze Cselényl József és az est műsorában a legszebb dalokat log|a énekelni. Azt hisszük, a Kaszinó nagyterme ezúttal szűknek fog bizonyulni, mert nemcsak a bankosok nagy tábora, hanem Cselényl és a magyar nóla sok-sok barátja Is megjelenik a 18-1 estélyen. Meghivók a közeli napokban lógnak szétküldeini.__
Villamos vasalfik, resók olcsón, részletre Transdanübta.
Pincéiében megölt a bor
Holtan talált
Eszterognye, február 0
(A Zalai . Közlöny tudósítójától) Rejtélyes haláleset ügyében inditolt vizsgálatot az eszteregnyei csendőrség.
Még szombaton délután történt, hogy Harangoz^ Lajos hegyőr bzo-kásos ellenőrző utja alkalmával belért Szabó István eszteregnyei gazdálkodó pincéjébe. Biztosra vette, hogy a 63 éves gazdát olt találja a pincében, ahova naponta korán dél-előll kiment az öreg és egésznapi borozgatás után csak az esti órákban tért haza a községbe.
A pincébe lépő Hatangozó La|osl megdöbbenlő látvány logadla. Az öreg gazda, homlokán egy véres tltés nyomával, oll fekUdl holtan a Jöldön.
A vizsgálat megállapította, hogy a beteges, nagyon gyenge szervezetű gazdálkodó nagyfokú érelmeszesedésben szenvedeti, szombaton alapo-
Idtflftrls
A nasykantxaal meteorológiai más-figyelő letentésafc i Héttőn a Mmtrtik-let: Reagál 7 ólakor +16, délután 7 ólakor -+-7-6, este 9 órakor 4-36.
Filhóteí\' Reggel felhős, délben borult, eate felhős égboltozat.
SlMlrdny: Reggel, dálbén éa este délnyugati szél.
(É/nakcl ttMb)tUMi) a ■•!»«r.U. glxi InMiat lalanli 10 *rm-
kar i L4nyagtalan httaOllyadén éa m avatak q,■nQOiéas vérhntá.
egy eszteregnyei gazdát
rá a hegyőr
san beborozott és ennek következtében agyszélhüdés érte. Kiadták az engedélyt a holttest eltemetésére.
A frontharcos-tea
Nagykanizsa, tobruár u
Várakozáson feláll siker, nagy érdeklődés és hantlsltallan farsangi jókedv jegyében zajlott le vasárnap délulán S órai kezdeltel a frontharcosok családias jellegű teadélutánja. Hogy azután ebből a teadélutánból nagyszabású tea-est lelt, az az agilis rendezőség .hibája", amely Fretsllnger Ágoston vigalmi elnök vezetésével minden ötletet és akaratot sorompóba állított a siker érdekében. Igy azután a tervezett este 8 óra helyett hajnali 2 órakor mentek haza a vendégek.
A Karakay Józsel kertész — bajtárs állal ízlésesen feldíszített asztatok között, mint háziasszonyok, Wall-gurszky Béláné, Szemelő Mártonné, Spiegel Viklomé, Vécsey Bsrnsbásné, dr. Fülöp Oyörgyné és Vörös Oábomé szorgoskodtak lekőlelezö kedvességgel. Derűs hangulat és bajlárslas szellem hatotta át a frontharcosok vasárnapi cssládias teadélutánját.
A volt és az u] tulajdonos harca agy drogéria körül
Keszthely, február 6
Krlsch Oszkár, a keszthelyi I.eldt-féle „Fehér-kereszt" drogéria volt alkalmazottja (ugyanannak az üzletnek előbbi tulajdonosa) tendenciózusan azl a hírt terjeaztette Keszthelyen, hogy Leidl Kálmán joglala-nul járt el vele szemben és még 2775 pengővel Is tartozik neki.
Ez a híresztelés, amely odairányult, hogy a keszthelyi társadalmai Krlsch a maga számára nyerje meg az egész város szimpátiáját élvező Leidl Ktlmánnal szemben, nagy konsler-náclót kellett Keszthelyen.
Éltől eltekintve most a klr. ítélőtábla Is jogerősen megállapította, hogy Leidl nemcsak, hogy nem tartozik Krischnek, hanem még 616 pengő követelése van volt alkalmazóiból. Leidl Kálmán most hűtlen kezelés elmén feljelentést telt Krlsch Oszkár ellen.
— OyőnyOrD mintázatú mosó tweed anyagok 1-20 P-től kaphatók Schütznél.
sebö Miklós
a gramofon é« rádió kfliönség kedvence
szerdán,február8-áneste
tartja egyetlen hangversenyét
a CentrAI kávéházban
Belépődíj i I pengi-
1933 február 7
ZALAI KÖZLÖNY
A Balkán-kérdésről
lirtolt rendkívül érdekei elAadást dr. Somogyi István tőlspáni lilkár vasárnap Nagykanizsán, a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kor ticeálls aoroiatában. A városháza díszterme ziuloláslg meglelt ezalkalommal Is közönséggel. Az előadó széleskörű és Igen alapos történelmi és diplomáciai ismeretei, az események év-százsdos sodrába való érdekes be-vllágilása, szabatos clöadásmodora könnyedén birkóztak meg a felvetett téma hatalmas históriai és világpolitikai perspektíváival és a hallga-lóság érdeklődésével. A mult század-ele)! angol—orozz érdek-szövevények-líl a világháborúig szélbincolta a hatalmak diplomáciájának »z érdekek szerlni változó balkáni magatartását, a szövetségek és titkos aspirációk tömkelegét. Nagyon érdekes és nagy tanllóértékü előadás voll, s hogy a közönléget mennyire lekölölle, annak bizonyságául legyen elég annyi, hogy a kerek 70 perces előadási az egyébként 7 óra után türelmetlen kednl kezdő közönség az ulolsó mondatáig » legteljesebb érdeklődéi-sel kisérle és rajos ovációval kö szőnie meg. -r A műsoron az Ipartestületi Dalárda énekeli, i „Dsl a dalról" nagyszerű előadásával ezúttal Is remekelt Parti Lajos karnagy és a dalosok.
Sakkbajnokság a hetedik forduló után
Nagykanizsa\', tobruár 8
A ba|noki sakkverseny hetedik fordulójában a következő eredmények voltak: Argent dr. Makó ellen, dr. Llchtensleln dr. Kovács ellen, Rei-nllz Vldos ellen, BOachall Ring ellen, Pintér Bory ellen, Oumilár Hrlti ellen győzött, a Betényl—Supka és a Böhm—Sekulja Játszma eldöníet-lenűl végződött, a Reinitz—Böschslt lűggőjátszmát Relnllz, a Böschall— Bory fűggőjálszmát pedig Böschatt nyerte, a Welszfeld—-dr. Kónlg Jálszma függőben maradi. A bajnokság Jelenlegi állása: Böhm 6\'/z, Argent, Bö-schalt(l), Oumilár (1), Welszfeld (I) 5, dr. Mskó 4t/í, dr. Llchtensleln, Reinitz (2) 4, Sekul|a (1) 3t/a, Bory, Pintér (I) 3, Hrllz (1), dr. König (2) 2, Berényl, Supka IV,\', Vldos 1, dr. Kovács \'h ponttal.
Vasárnap folyó hó I2-án a következő |álszmák kerülnek eldönlésre: SekuIJa — Böschstt, Pintér — Ring, Hrllz—Bory, Vidos—Oumilár, Supka —Relnlti, Argent—Berényl, dr. Llch-leniteln-dr Makó, Böhm—W«i«-feld, dr. König—dr. Kovács.
60.000 pengő az üzlet bér-hátralék a városi bérházakban
A városi pénzügyi bizottság ülése
V«n szerencsém a nagyérdemű közönség szives tudomásári hozni, hogy az elsőrangú
„Consum" kenyér-
és sütemény eláruaitását
mafkapUm. Az árusíUat labrair S-aa baiSaai mag Crs.4k*S-«At* 14. alatt, a volt Sleni üvegtlzlet helyéi}. Rendeléseket köazflaettal ello-gailok és készségesen házhoz szállllok. Barátaim és Ismeréseim szives támogatásit kérem Ml
Nagykanizsa, tobruár (1 Hélltin délután 6 órakor összeüli a képviselőtestület pénzügyi bizottsága, amelyen, tekintettel, hogy alakuló ülés voll, szokatlanul nagy számban Jelenlek meg a blzoitság tagjai. Elnök lelt Babochay Q/örgy, helyettes elnök dr. Rolschlld Béla.
A bizottság hosszabban foglalkozott a városi bérházak üzletbérlőinek bér-űgyeivel és velük szemben a méltányosság álláspontjára helyezkedett. Dr. Prack Ialván sióválelte, hogy kb. 60.000 pengőre tehető a bérhdtralék.
javasolja a bizottság a bonvéd laklanyáoa a vízvezeték bevezetését.
A Kórház-u\'cában ulcanyltás céljából a Bognár—Cseplics ingatlan megvételét javasolja a bizottság 2000 pengőért, \'<
Szóba került a hőst szobor kivilágításának Ugye nemzeti és egyéb ünnepek alkalmából. A Transdanubla kedvező ajánlatot telt erre vonatkozólag. Kelemen Ferenc bankigazgató Itl szóvátelte, hogy az tartozik a hősi szobrot kivilágítani, aki a villany-koncessziót megkapja. Minthogy a koncesszió kérdése még nem dőlt el, a kérdést még nem tarlja időszerűnek. A bizottság Kelemen álláspontjára helyezkedett.
Szezon utáni árusitás
5INGER
DIVATÁRU HÁZBAN
rendkívüli mérsékelt árakon.
Női és gyermek télikabátok, szőrmék, női és férfi szövetek. I" minőségű nehéz marocén az összes divatszinekben
métere csak 5-—■ pengő. Elsőrendű minőségű csikós nyersselyem P 4"25-ért. Ingpouplin maradékok kiváló minőség métere P ii-50.
Maradékok jutányos árban.
Pótköltségvetésben kell gondoskodnia a megyének a nyugdijkölcsön visszafizetéséről
Nagy és általános, érdeklődésre tarthat s.ámot minden évnegyed végén Zalavármegye alispánjának évnegyedes Jelentése, mely az adatok objektív és kritikamentes felsorakoztatása mellett is hü tűkre a megye éleiének.
Bődy Zoltán alispán a folyó hó 14-ére hirdetett rendes közgyűlés elé terjesztendő Jelentésében a mezőgazdaságot, Ipart és kereskedelmet Illetőleg sajnos, nem tud semmi vigasztalóval sem szolgálni. Vigasznak vehető azonban, Aogy a vármegyei háztartás kissé megkönnyebbüli, — az adóbehajtások fokozása következtében. A városik és községek háztartásai ma is kilátástalanul súlyos küzdelmek előli állanak, ami-
nek lermészetes kövelkezményeké-pen a vármegyének sem képesek fizetni.,Ennek a nemfizetési láncnak folytatása volt az, bogy a megyének pótköltségvetésben kell gondoskodnia a belügyminiszternek a nyugdíjfolyósításra adott kölcsönénII, melyet a megye nem tudott határidőre visszafizetni. Ez a februári közgyűlés elé kerül tárgyalásra.
A megye népesedéséről ls közöl a |elenlés néhány érdekes adatot. November és december hónapban születeti 1449 lélek, meghalt 1112. Szaporodás 337. Legnagyobb a szaporodás a zalaegerszegi Járásban (76). Viszont a kanizsai Járásban apadt a lélekszám (6) 177 síülelés-sel és 183 halálozással.
Olcsóbb lett ax apróhirdetés
a „Zalai KOMlUay" kiadóhivatala tebruör t-töl KeKdvé\'lenrrdllltotta népaxerU apn)0lnfeléa-nicardiiak dllsxabdaúí. E\'fál fogva esgy 10 aaawia opráAIMe/ea SO fillérbe, minden további »xó 1 tlllérbe kerUl.
EjcmgI eaytUi megBxUnlk a axenfa-péorekl feldr la, a feni! árak teOdt minden hétköznapon et/yaéffeaek.
Ceaxdllltolluk a va/tdrnapl apróhirdetéseitdrdí lm: 10 &xavaü vaadrnapl apróhirdetés exntán 50 fillér, min den tovább! mó 4 fillér.
A Nemzeti £gys«g Pártjának kanizsai Ifjúsági szervezkedése
Nagykanizsa, február 6 A Nemzeti Egyaég Pártjának N.gy-kanizsán szorgalmasan szervezkedő fiatalsága vasárnap délután 3 órakor a párt otthonában lagértfkezletet tartott, érdeklődőkkel zsutolásig megtelt helyiségében.
Szabó Oyula részlelesen kifejtette a párt programmját. „Qömbös miniszterelnök 95 pontja nem egy hónapos program — mondta — fianem egy uj ezeresztendős, Magyarország alapköve". litlva Károly, majd Hírt Oyula a revízió sieDemében u| honfoglalásra buzdították az ifjúságot.
Ansorge Antal üdvözölte a megjelent dr. Somogyi István főispáni titkárt és dr. Vlt István ügyvédet. E csonka, letargikus álomba merült nemzet minden polgárának — mondta — meg kell hallania az Idők szavát, meg kell érezniük azt, bogy csak egységbe tömörüléssel segllbetnek a Trianonnal agyon sanyargatott magyar nemzeten.
Hajós László a régi Idők példáit hozta fel tanulságul a mai gazdasági válság leküzdésére.
Kiss UízIó, > műkedvelő csoport vezetö|e bejelentette, hogy a párt Ifjúsága a régi márciusi ifjak emlékéhez méltóan akarja megünnepelni az ez évi március 151 nemzeti ünnepet. Ei alkalommal az Ifjúsági csoport egyik lag|ának, Hermann József .Petőfi lelke visszatér" c. irredenta színjátékát is bemulalja a párt ifjúsága.
Plesznylvy István és Tóth tslván beszédeivel és Szabó Q,uta záró-szavaival ért véget az értekezlet.
A nyomdász-összejövetel
A munka és a kartársl összetartozás meleg ünnepe minden esztendőben a kanizsai szervezett nyomdászok családias összejövetele. Ezldén a nagykanizsai nyomdászcso port tisztújító közgyűlését követte ez a bensőséges kis ünnep, Bane-kovlch Oyörgy csoport-elnök nyu-galomba vonulásával ugyanis uj tisztikart választotlak. Elnök tett Hackler János, alelnök Brőnyal Lajos, pénztáros Harmat Sándor.
A vasámspesll összejövetel a Rózsa-vendéglő fehér-aazlalánál zajlott le, ahol félszázon felül |elentek meg a nyomdászok és cssládlag|alk. Ott voll Oyömörey íslván v. országgyűlési képviselő, a Zalai Közlöny nyomdaválialalának elnökigazgatója és a Zalai Közlöny szerkesztőségé nek és kiadóhivatalának tagjai Is. Hackler János elnök keresetlen, szívből fakadt szavakkal üdvözölte a vendégeket és a szaktársak koszorúját, hangsúlyozva az összetartás és együttérzés szellemének fontosságát a világra sulyosodó nehéz idők közepette. Weltner Sala, a nyomdász-gárdának ez a kifogyhatatlan humoru tagja, szellemesen, ügyesen foglalta kuplé-rlgmusokba a nyomdász-élet aktualitásait, alapo-
«
ZAI.AI KÖZLÖNY
1933 február 7.
Egy fflrdétrlkós, szóké leány miatt leugrott a sümegi vár faláról egy amerikai fiatalember
un próbára Iára velük bálás ball-gakÚga nevelő-limait. — A fizikai éa szellemi- munka éa a munkaadás harcosait magában foglald társaság záróráig maradi együtt családlasan meleg hangulatban. Az volt az érzésűnk, hogy a kanizsai nyomdászcsalád körűi gyakorlatilag Is megvan a lelkeknek az a harmóniába, amiről olyan sokat beszélnek manapság, de a legtöbb fronton olyan kevés történik érte.
Emlékeztető
Febr. 7. Finn-magyar tornabemutató 0 órakor a színházban.
— Előadás az OMKE-ban 9 órakor (dr. Holmann János).
Fcbr. 11. Magántisztviselők mCsoros estje a Kaszinóban.
— öregcserkészek estélye fél 9-kor a Koronában.
Febr. 12. Kereskedelmi Alkalmazottak álarcosbát|a a Kaszinóban.
— Úrasszonyok is Urleány ok Márlakongregdciójdnak teaestélye a plébánia rehértermében d. u. 5 órakor.
— Llcedlls előadás 6 órakor a városházán (dr. Berkes József)
— Zenei Uceálls matiné fél 12-kor a zeneiskolában ÍKetting Ferenc).
— Tehetségkutató tornász verseny a gimnáciumban 3 órakor.
Febr. 18. Re). Nőegylet teaestélye a Koronában 9 órakor.
— Banktisztviselők magyar esl|e 9 órakor a Kaszinóban (Cselényi Józáef).
Febr. 19. Ltceálls előadás 6 órakor a vároahizán (Vannsy János).
— Leányklub mtlsoros teája a Missziósházban
— Leventék teaestélye 8 órakor a Polgári Egyletben.
— A glmnázlsla cserkészek énekes, táncos népszínmű előadása.
— A Harmadrend szlnelőadása a Fehérteremben 5 órakor.
Febr. 26. A Keresztény Jól. Nőegylet álarcos lelmez-eatélye a Kaszinóban esle 9 órakor. Febr. 26. Kath. Legényegylet műsoros úncestélye 8 órakor az egye-sfllel helyiségében.
— Llcedlts előadás 6 órakor a városházán (Sűle Antal)
— A gtmndzlstn cserkészek énekes, táncos népszínmű előadása.
— A Polgári Olvasókör mulatsága Klskanizsan.
Mire. II. Az Izr. Nőegylet jelmezes purlm-bál|a a Kaszinóban.
— (Gyerünk a gőzbe I) Atlum-polt éjszaka után valósápos űdűlés egy óra a gőzfürdőben. Betegeknek gyógyulás, egészségesnek felfrissülés, öregnek megfiatalodás, Halainak «ö-gyűjtés egy fürdő a gőzben. A farsangi szezon alalt már a kora reggeli órákban nyitva van a gózlűrdö a Klslaludy-utcában, bálokat, mulatságokat követő reggeleken pedig már hajnali 4 órától a közönség rendelkezésére áll.
Nagykanizsa, február 6 Mintegy két hete igen elegáns fiatalember haltlestél találták a sümegi várrom egyik magas fala alatt. Zsebében egy fflrdőtrlkós, szőke leány lényképét és egy cídulát találtak, melyen angolul ez állt: mEzért a nőért habk meg. Hearl\'.
Ünnepélyes külsőségek között rendezi az NTE és a Zrínyi TE kffzö-sen a mai tornabemutató!. Előre-láthatólag zsúfolt ház fog|a végigélvezni a világhírű vendég és a helybeli tornászok munkáját. Nagykanizsa sporlrajongól kíváncsian várják a kanizsai mlntacsapalok bemutatkozását, mely után azok a MOTESz ezévl budapesti versenyén is elöreláthalólag részi lógnak venni. Még varleiekben Is ritkán látott produkciók, lel|es precizitásul megoldott gyakorlatok a különböző
Labdarugóink első tréningje Vasárnap tartotta az NTE és a Zrínyi TE futballcsapata első szabadtér) tréningjét a Zrínyi sporttelepen. A pálya azonban annyira vlz alatt áll, hogy komoly munkáról szó sem lehetett. A csapatok csupán a füves területeken próbálkoztak kedvenc aportjukkal foglalkozni. A két egyesület |átékosst csaknem teljes számban megjelenlek az első szabadtéri edzésen.
Vasárnapi aportesemények Magyar proHválogatott—Délnémetország 12:1 (5:0) A Frankfurtban lejátszott mérkőzést a magyar csapat óriási fölénnyal nyerte és ezzel túráját dicsőséggel befejezte. — Valamennyi Mltalltennlsz világbajnoksá got a magyarok nyerték. A férfl-egyes győztese Barna, nöiegyes Sípos Annus, férftpáros Barna— Stancr, vegyespáros Kelen Mrd nyánszky, nöipáros Mednyánszky— Sípos. — \'Kispest—FC Hyeres 3:0
Vasárnap — az egyik hétfM lap közlése szerint — levelei kapott a budapesti főkapllányság Amerikából, mrs. Hearl, egy gazdeg gyáros özvegyétől, aki bejelenti, hogy valószínűleg az ö 21 éves fia az öngyilkos, aki pár hónapja tanulmányútra utazott Amerikába.
szereken minden bizonnyal meg fogják ragadni a közönséget.
Tekintettel a tornabemutató propaganda Jellegére, a rendezőség a jegyek árát mérsékelten szsbta meg és igy alkalma van mindenkinek a ízemet-lelket gyönyörködtető versenyt megtekinteni. Jegyek még korlátolt számban kaphatók ás eló-Jegyezhetök a Városi Színház pénztárnál. A finn—magyar tornász-csoport innen Kaposvárra utazik és ott szerdán tartja bemutatóját.
(2:0). A kispest! labdarugók agyő zelmükkel furájukat^ befejezték. — Végig Idegtesziló küzdelem után Msgyarország csapata győzótl a finn-magyar tornaviadalon. Egyéni győztes Péter Miklós Magyarország. A csapatversenyben Msgyarország 299 9, mlg Finnország 2996 pontot szerzett, tehát minimális 0 3 pont volt a két csapat közli különbség.
(Levente Sportszakasz) tagjai
ma, 7-én délután »A6 órakor a Rozgonyl iskola tornatermében Jelenjenek meg. Oktató.
NAPI HÍREK
NAPIREND Fsbrasár 7, kedd
Római katolikus: Komuild. Protastiu Tódor. Itr.: Seb. hé 9.
Vároil mattam és Könyvtér nyitva CTtltöilökön és vaairnap délelölt 10-tót 12 óráig.
Oyegyszertért é])etl szolgálat e hónapban : t Salvstor-gyégySKitír Erzsébet-tér 21. sa. és a klskantasal gyógyszertár.
OóztBrdö nyitva reggel 6 írárót este 6 órétg (héttő, szerda, péntek délután, kedden égés* nap nóknek).
— (Raginy folytatásunk) helyszűke miatt következő számunkra marad.
— (A murakereazturl országzászló) javára szombaton este nagysikerű műsoros előadás volt a ke-reszluri vasúti vendéglő nagytermében, amelyet zsúfolásig megtöltőit a közönség. Az eale 8 órakor kezdődő műsort Pethi. Erzsike nagyhatású szavalata nyltotla meg, aki mély ál-érzéssel és lelkes tűzzel Interpretálta Tábori Piroskának egy Irredenta költeményét. Ezután egy egyfelvonásos Irredenta színdarab következett, amelyben Parragl János, An-sorger Józsel, Simon János, Her-mann Károly, Oyuranecz János, Takács Ferenc, Bakén József és Zuks István jeleskedtek. A 7 éves kis Zalaváry Zoltán Irredenta szavalata frenetikus tapsra ragadtatta a hallgatóságot. Az est vidám része kftvetkezett.ezután, melynek során két egyfelvonásos vígjáték keretében Ansorger József, Párral János és Oyuranecz János lették próbára a nevetölzmokat. Külön meg kell emlékeznünk vlléz Zalaváry Oyula vámszakl tiszt derűs és szellemes konterálásáról és Kuslány Pali derék dgánybandájáról, amely irredenta nótákkal szórakoztatta szünet közben a jelenvoltakat.
— (Barbarlta Lajos előadása az ősemberről) Barbarlts Lajos, a Zalai Közlöny f. szerkesztője tegnap esle Ismeretterjesztő előadási tartott a Missziósházban, a Szent Ilona Leányklub taglalnak és vendégelnek az ősemberről. A könnyed, színes modorban tartott előadás Is-mertette a paleonlologla különléle Irányzatainak elméleteit az emberiség kora és fe|lődésl fokozatai tekintetében, a heldelbergi és neaodertbali típustól a neolit-kor cromagnonl emberéig.
— Férfi ruha- éa kabátszövet meglepő olcsó árakon Stnger divat-áruházban.
JÚ MUNKÁT
PÁLCSICS
kapunk.
Elsfi nagykanizsai selyem-, kelme-, fraalÍMtö éa vegytiwrtitó FftOzlet i FŐ-UT 7.
Elfogtak egy kocsisból lett cirkusz-zenekari „generálist"
Nagykanizsa, február, 6 A nagykanizsai rendőrség szombaton este egy 1931-évben kiadott körözés alapján őrizetbe vette Nagy László 20 éves kocsist, aki a jelenleg Eszteregnyén tartózkodó Katona féle vándorcirkusz szolgálatában áll.
A körözés szerint két évvel ezelőtt Nagy László egy várpalotai földbirtokos kocsisa volt, egy napon azon bftti beszegődött a községbe érkezett vándorcirkuszhoz.
Mivel nem volt megfelelő ruhája, hiányos ruhatárát gazdája garderob-Jából egészítette kL Ezért azután a várpalotai csendőrség körözőlevelet adott ki ellene. Nagy László Jelenleg a Katona-féle clrkusihoz „szerződött", mint kocsis és mint zenész.
A fiatalember szombaton csillogó, rézgombos cirkuszi egyenruhájában bejött Kanizsára és itt Igazoltatta egy rendőr. Kiderült, hogy körözik, mire nyomban őrizetbe vették.
SPORTÉLET
óriási az érdeklődés a mai Knn tornabemutató iránt
magyar
A tornászhtreesigek ma dilMtt a gyártsál irktznek — Kezdet ditután 6 órakor a Várait Színházban
1933. február 7.
ZALAI KÖZLÖNY
_ (Szántó Vilmos állapota)
A nagykanizsai kcreskedölársadalom egyik kittlnó tagja, Szinti Vilmos, aki az OMKE vezelöségében is fá radhalatlan tevékenységet fejt ki, súlyosan megbetegedett. Nemcsak a kereskedő és Iparostársadalom, ha nem a város nagyközönsége osztatlan együttérzéssel klsétl betegségének lefolyását. Ma, ahogf család|á lói értesülünk, súlyos betegségében javulási folyamai állott be.
- („Szociális kötelességek") cimen tartott vasárnap este 8 órai kezdettel Gazdag Ferenc püspöki tanácsos nagy érdeklődéstől\' kísért iskolánkivüli népművelési előadást a Kalh. Legényegyletben. Az előadó már bevezető szavaiban Is a vallással, elsősorban Krisztus tanításaival hozta kapcsolatba a szociális gondolatot. Ebből a tanításból meriihel-|ük a legmélyebb szociális érzést és ulmutalást. Ezután az emberek egy-máslránll szociális érzéséről beszéli, párhuzamba hozva a mai nyomoru-sággal. Figyelmeztető szóval fordult a munkaadókhoz, akiket mindazokra a kötelességekre buzdított, melyek szociális éa nemzeti szemponlból reájuk háramolnik. Az értékes előadást nagy tetszéssel fogadta a hall-
Cghlláinél, náthaláznál, mandola-lobnáj, torokgyulladásnál, valamint idegfájdalmaknál és szaggalásnál naponta fél pohár természetes .Ferenc IJzief" keserűvíz rendes gyomor- és béimükPdést bl toslt. Egyetemi orvostanárok véleménye szerint a Ferens fózief viz h.itása íyors, kellemes és megbízható. A Ferencz fózief keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fllszerUz-letekben kapható.
— A Kereskedelmi Alkalmazottak az álarcos bálra a meghivót szétküldték. Akik tévedésből nem kaptak volna és arra igényt tartanak, azok szíveskedjenek a Kaszinó alsó-termében (saját helyiségünkben) jelentkezni, minden nap este 6—8 óráig. Rendezőség.
Ha,var en>Ur találta kt a telefont,
negyven évvel Edison olőtt. Még nedlg egy vidéki esperee. l\'ekár l,a|os, akinek „meseheszélő masinájáról" szemólyos élményeket mond el a [eltaláló családjának tagja, l\'ekár (lyula az Ul Idók iegnjahh számában. — Herczeg l-ereno képes hetilapja, az UJ Idők, amely minden magyar müveit család kedven házi-barátjává lelt, ebben « számban 1b nagy-erdekü olvasnivalókkal lepto meg a közönséget. A sok olvasnivalóhoz csatlakoznak az (IJ Idók kedvelt rovatai: kézimunka.szerkesztői tizenötök, receptpályázat, szépségápolás, kertészot. gasztronómia, temérdek kép stb. Mutatványszámot bárkinek szívesen küld az UJ Idók kiadóhivatala, Budapest, VI. ker. Audrássy-ut 16.
— (A Magántisztviselők Egyesületének) e hó 11-én este 9 órakor a Caslno termeiben megtartandó műsoros tánceslélye Iráni városszerte nagy érdeklődés mulatkozlk. Erre való tekintettet jegyek elővételben vdlthatik a Vágó-féle lllat-szertdrdban 1 P és 80 filléres árban. Meghivókat csak közhivatalok, testületek és pénzintézetek kaplak. Egyéneknek meghívót nem küld, ellenben minden érdektldit szívesen lát a rendezőség.
— Menyasszonyi kelengyék minden minőségben óriási választék Singemét.
— (Előadás Klskanlzsán) A levente segédoktatói tanlolyam mai előadásán P. Mlholcsek Miklós fe-rencesrendl áldozár „A vatlds szűk ségestégéröl és az ember céljáról\' tart előadást. Az előadás a kls-kanizsai moziban csle tél 8 órakor kezdődik.
(Az asztalosmesterek) szakosztálya ma esle 8 órakor gyűlési lati. Elnökség.
— (Pályázat jegyzőiroda építésére. A Zalavármegye! Hivatalos Lapban a korpavári körjegyzői iroda és lakás építésére pályázatot hirdetett a község elöljárósága. Halárldö március 4. Érdeklődni lehel a korpavári elöljáróságnál.
■ Rddlótfl Csak a Transdanubidtól 1
(Vigyázat a kéregető cigányokra!) Hétfőn délelölt egy Ismeretten, fiatal cigánylány besurrant Kovács Imre kereskedősegéd Magyar-utca 149. szám alatti lakáaára, ahonnan anélkül, hogy a házbellek észrevették volna, különféle holml-kal ellopott. A károsult feljelentésére megindult a nyomozás.
— SzineUr György refínye. I-\'ran Tol-ner Htjáról szól ez a tuegkapóan ul-szorü regény, Fran Tolnerről, akinek élein müvét, tlzonkét börtönben töltött esztendő eredményét, orvul ellopja egy csirkefogó. Hogyan találja meg a muzsikus az érvényesülését, errői beszél ez a történet. Megjelent a Milliók Könyve legújabb számában, ára 2d fillér. Kapható mindenütt.
— Közalkalmazottak figyelmébe 1 Butoráruinkat lényegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú íejáraiu hitelre is, kamatmentesen. Kopsleln butoráruház, Horthy Miklós-ut 4. szám.
. — (Az erdélyi tőid sorsa) ci-trfen az Egyetemi Nyomda gyönyörű kiállításában külön magyar és angol szövegű, a revízió érdekét Is szolgáló 200 oldalas mü jelent meg dr. Móricz Miklós tollából. A magyar és angol kötet együtt 20 pengő, az angolnyelvül a kiadók elküldik a meglendülő kívánsága SJírinti küllőid! címre. A bevélel a Székely Egyelem! és Főiskolai Hallgatók Egyesületének segélyalapját gyarapítja. Két fiatal közgazdasági egyetemi hallgató dr. Krdtky polgármester és dr. Hajdú Oyula TESz fiók-elnök ajánlásával folytatják most a kanizsai elöfizelés-gyUjIés munkáját.
— (Tflz a huslüstölő miatt)
Hétlőn hajnalban s faházban felállított husfüalölötöl kigyulladt Takács István Teleky-utl\'háztulajdonos faháza, attól tüzet fogott az istálló is. A faház egészen elégelt, az Islálló nak csak a lelete. A kár 1000 pengőn felül van. A tüzet gondatlanság okozta.
— Divatos báli ruhaselymek legolcsóbbak Schaiznéi
— (A motorkezelő! tanfolyamra) folyik a jelentkezés a fémipari szakiskolán. Az esti órákban tartandó tanfolyam az összes stabil- és mo-bllmolorok szerkezelével, elméletével és gyakorlati kezelésükkel foglalkozik. Tehát nemcsak az ipari siabllmotorokkal ismertet meg, nmem az összes jftrmü (autó, vasút, csónak, repülőgép, traktor) motorokkal és azok szerkezelével, jelentkezés szombat és vasárnap kivéielvel d. u. 2—6 óra között a szakiskola müheiylőnökségénél, (Sugár-ul 9.) Tandíj 29 pengő 30 fillér.
— Influaaiinál gondoskodjék arról, hogy gyoinr;, és belei a természetes „Fo coc Jóiwf" keserűvíz haiználata állal többször és alaposan kitisztitlassanak.
Fizessen elft
A LEGJOBB RÁDIÓLAPRA
R
a y\\ádióéletre
Előfizetési ár: 1 évre P 10* \'/z évre 5 50 pengő, */« évre 2\'80 pengő, 1 hóra P 1 —
KIADÓHIVATAL:
Budapest, IV., Károly király-ut 10.
Plakát-és laphirdetéseket
Iclvesz budapesti és vidéki lapokba
Magyar Hirdető Irnda R. T.
nagykanizsai kirendeltsége, Hő-ut 24. !. em.
Növendék állaloknál a caontképződíat elősegíti, hízóknál éwigygeijeszt íleg hat. Megskadályoiza a lesántulásL
Beszerezhető 2 kg w, 5 kg -os és 50 kjtj-oi eredeti gyáil csomagolásban. (Minden csomag és zsák a gyár plombájával eaa ellátva).
ORSZÁG JÓZSEF cégnél
Nagykanizsa. Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palota mellett)
Nyllt-tér.*)
Feleségemért, gyermekemért, kiktől különváltan élek, kölcsönért, vásárlásért felelősséget nem vállalok.
Szénás Ferenc
__áll. tanító.
*) ti rovat alatt kűzlőttekéil sem a szerkesztőség, sem s kiadóhivatal nem vállal felelősséget.
\'Közgazdaság
Zürichi zárlat
Párts 2023\'h, London I7«3, Newyoek 518*25, Brűaael 7210, Milano 26*50Vi, Madrid 4250, Amsterdam 2(825. Berlin 123 15, Wien 56 40, Szólta 3 75, Prága 15-33, Vsrsó 58 00, Budapest —•-, Belgrád 7 00, Bukarest 3<W.
Terménytőzsde
Búza UszJV. 78 OS 14*30 14 60, 77-es 14*50-14*90, 78-as 14 70-1505, 79-so 14Í0 -15*30. BO-as 1505 -15 50, dunán-tuli 76 os 1320 —1335,77-es 13-35-13 50, 78-as 1355-1370. 79-os 1375 1390, ttl-ss 1393 -1405, rozs 6\' 0 660 lak. árpa 920 9 50, zab 9*00-9*25, tengeri 6 70-6 80, korpa 6-20-6 35.
i Nemzeti Baak deviza-árfolyamai
ValutAk
Angol I. 1945-1985 BelgaIr. 7918-7974 Caehk. 1691-1701 Dánk. 86 10-87 30 Dinár 7 50-8 00 Dollár 570 50-573 50 Francia 1.22 30-22 50 Holl. 22935-230-75 Zloly 83 96-64-45 Lel 340-344
Léva 3 95-4-28 Ura 29*90-30 20 Márka Ij5*70-13fi60 Norvég 9920-10020
Peseta —*---•—
Scblll. -*--•—
Svájclf. 110*70-111*40 Svéd k.104 70-105 70
DEVIZáK
Amsl. 22955-23075 Belgrád 8 30-8*40 Berlin 135*80-I36«) Bilissel 79*26-79-74 Bukarest 3-41-3*43 Kopenh. 86 3087*30 London 1944-1958
Madrid —*-■—
Milano 3000-3018 Newy. 571*00-574*00 Oszló 99*40-100*20 Párls 22*30-22-47 Prága 16*95-1701 Szófia 400-4*27 Stockh.K600-l0580 Varsó 64 Oft-8445
Wien ---•—
Zürich ..(>80-111*40
Wien clearlng árfolyama : 80.454.
Sertésváiár
Felhajtás 4747. eladatlan 183. — Elsőrendű 0*88 - 090, szedett 0*86-0*88, szedett közép 082 084. könnyű 078 -080, l-aó rendű öieg 083 085. Il-od rendű öre« 080-082, angol süldő 1. 096 -1*12, szalonna nagyban 106-1*06, zsír 1*23— 1*28, hus 1 10—1*30, lálseftés 1*10—1*20.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda éa Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán teleion: Nagykanizsa 78. szám,
ZALAI KÖZLÖNY
1933 lebruár 7
mtimwtm
fl.l.K.lo.xl.l*. miatt raktárimat hlliatatlaa atoa* Irbin bociátom ■ l á közönség rendelkezéiére. Armuth,
_____lakás éi rey
kiadó Erzsébet tér 10. 249
M«a*"l>-"* bliom izobáa likáwll
Míár-ut 4» májul l-re kiadó. Bővebbet Rákód-ntca 93.__2«0
Csizlbázv léte há/.bin SuRái ut 27. alatt .éHinUi lakás nwlléktirlylaégekkel, usvszlntín Msgyar-utca 25. sz. ilslt hátom-szabás likéi mellékhelvtiégeVkíl együtt május l-re ktldó qrilntcld Adotlnll. 337
Ha |4 tori ak.i .iMSn Inni. Ugy lil.lií meg
aranyhegy\' boraimat.
Ul.r«.klnl tirt p.«kokb.n 38 fillér Mfrán Jórff, »ny.r-.to. 74
l .lelun 538. Bt.d.lílt liik.l kltdO«i.
átadó és megteklnthetó Tonna Pál aizt.loinát alljz hisznált ebédlóizekiény,
Khárazék és kihúzható sutsl, esetleg ezé-
k li............336
Eay ■■latkatytaáa kéluobás kom-lorlos Ilkáiul ktidó Horthy Miklói-ut 13. Ugyanott kéluobái udvari lakái Idadó. 897
Magyar Királyi Államvasút
MENETRENDJE
Hagjkanlm állomásra érkező és az onnan Induló vonatokról. Érvény*** I 1832. évi október hó 2-tftl kezdve.
Nagykanizsa—Budapest
Vonít A vonat neme H.-Kanizsa ról indul K.ntWj - r. Srk. Bpestri érkezik v.n.1 IIA vonal iiim. |] neme
1219 120\' 1213 >211 1201 1231 Szem. v. Oyv. Szem. v. Szem. v. Oyv. Motor 030 610 8-45 14\'30 1830 1800 2-U1 714 10-11 16(3 19 31 1931 7 35 965 16 06 21-00 22-20 122d|3zenyv. 1212 Szem. v. 1203 Oyv. 12l4|Szem. v. 12tMOyv. 1232^otor
Bptótró Indul K.ulhily | iSI Indul | N.-Kanl-zsára érk
21 45 2.S0 4 40
6-30 11-21 13-00
7-40 1014 11-25
14 19 18 42 20 07
19-45 22*00 23 31
553 727
K<t«e»>cbé« udvari lakás mellékhelyiségekkel májusrs kiadó. Labor, Csengenr-a t 22.__£9
Négvszobás komforton Ukáa fürdőszobával htodó Horthy Mikiét at 15. 398
(4luabé«. előszobás ud»atl Ukás mellékhelyiségekkel, nép udvarral má|u» l-re kiadó Kisfaludy u. 32._367
Hél4u«k tor olcaón eladó. Bővebbet Vlda fti* áttaktébea, Horthy Mlk-lós-ut. _ _
Szép kétoiofcás előszobád lakis ki-adó Arany Jánoa u 7/a. szim aUH. 402 Bgy uaka-koayhi azonnalra ls kiadó Kölcsey utca 17. alatt. 31 Egy tel Ica fcéléuolMlMraadaxia és két majdnem u| malrac nagyon olcsón
eladó. Bővebbel Aczél, P6-nt 8._-408
Hát amaxobás utcai lakás május l-re, kétszobás asonnalra kiadó Király-utca 13.
Az 1202 1201. sz. vonatokkal egy I., II. oszt. kocsi Ventimiglia, egy III. oszt. kocsi és étkezőkocsi Pragersko.
Az 1207/1208. sz. vonatokkal egy I., II. oszt. Ucsl Róma, egy hálókocsi Velence, egy II., III. oszt. kocsi Trieste. ■
22 írl 0-03 3\'3M 7-23 11-28 12-15Í 13-3M 15-02 I! I6 00(| 17 37 II. oszt. kocsi van Budapest
„,_„lT,T„ ...........,-.............. - "re és vissza.
Az 1411/f4Ír7z."vó\'ná(ökkal egy II., III. oszt..kocsi Péca-WIen, egy I., II., HL oszt kocsi Sopron—Susak között.
uulíSz. v.ii 6-15 8 01 8-48 H3ilSz.v. 13-15Ii4-5*| 16-06 HIIOVT. I6-14II7-37 18-27 \'IMotoiI 18-39Ü20-U II 2114
Az 1417/1418. sz. vonatokkal egy III. oszt és «, déli pu.-Zalaegerszegre, II., III. oszt. kocsik Wien S.
Vaaidnk használt, t\'Mta és szagtalan literes sötét üvegeket. Szeszllnomltó. 404
KanyéeaAtéaért darabonklnt 20 fillért fizet Eraébet-sütőde, Erzsébet tér. 407
Kétaxobá* utcai atonnal, kétsiObás udvari Ukás májusra üilethelyiség aion-nal olcsón kiadó. Érdeklődni Pő-ut 15. alatt lehet. ___ 413
Btsaabáa esetleg háramsiobás
komfortos emeleti lakás aug. l-re, k4t-•■ab*a udvari lakis raájut l-re kiadó Eö vöi tér 25. 406
Kiadó Qzlet. 409
Régebben Schwarz Tauber-létft jelenleg Hlrsch -Szegó cég által béreit üzleti helyiség tartozékaival együtt
folyó évi május hó l-től
katari <t Haraa.l
Kiann. Erdöhl.al.l.
Nagykanizsa—Pécs
| Sioki.1. l.ZiSt Mi 6y4k4.yM B.rcm !| Pkli. i JL
14« \'l Sz. v 1412 Oy« 4Í, 13 49 17-SO 2105 14 25 1852 21-54 6 41! 8 48 15.18 1 17-34 2108: — l4l!4!Si V. 144 Sz. V. 141 lf Oyiz. I4411 Vegy.
klfSI Bl/tlfí Ni.
M. I Ind. || W. li i.l
- - f iU \'<—!
- I 1 12 22
5 45 1409 |
,,ikS.,M| NlKyk.nl-\' \' !• ári Srk.
605 7-4\'l 1604 22 46
W 661 1527 21-58
Az 1440/1441. sz. vonatokkal egy I., II., III., 0. kocsi Budapest déli pu.-Pécsre. Nagykanizsa—Pragerhof
J zaifóUndul |i \'*"" \' " 0 05 1 Tileiul 12401 Személy :! 4-45 Hrageihil -—i i| 11-47 | Tlleizt
~Í2o/njyora 12411 Sieniély I20lfl Oyors I24ll Személy
sra. «<—\'
&4s nrleást
936 UPragcihol
1808 Trieszt
2110 iPzagertiol
Az 1207/1208. és 1201M202. sz. vonalokkal lutó közvetlen kocsik ugyanazok, mint a Budapest déli pu.—Nagykanizsa viszonylat alaltiA.
1 kg. akácméz . P 1-— 1 kg. szllvalz . P —-90 10 dg. szárított
vargánya P —-70
VIDA LAJOS
fflezerkereskedéeében
kapható
É MMÉÉl
„Olcsók vagyunk, • mert jók vagyunk!"
Havi
1 pengő 10 fillérért
vehet már
villamosvasalót
Iransdanubia R. T.
Csenges-y-ut 6.
Telefon 4-13.
Nyomatott a laptulajdonos Közgazdasági R.-T. Qutenberg Nyomda és Délzalat Upkladó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán. (felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
73. évfo!y»m 31. szám
Nagykanizsa, 1933. lebruár 8, szerda
Ara H ffll&r
•• _ mm
KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Scerkcaatóaég éi kiadóhivatal; Főni 5. ttim Megjelenik minden reggel, hétfő kivételével
Felelős szerkesztő: 9arbarlts Lajos
EJŐHietéal ira : egy hóra 2 peagfl 80 Hlléi SierkeiitŐaég! éa kiadóhivatal! teleion: 78. n
APPONYI ALBERT
(W; Megremeg a kézben a toll, amikor le kell írni a könyörtelen végzést: — Apponyi Albert nir 3 löbbé.
*
Ha valaha magyar tölgyről frázis nélkül beszélhettünk, ugy az Apponyi Albert volt. Ét amikor ennek a hatalmas tölgynek gyökere kiszakadt a magyar televényböl, belerengett az egész magyar éld, minden eresztékében megrendült ez a keservesen vergődő magyar föld. A halottas ágy köré botuló érzések áttörték a vasbilincsnél fájóbb szoritásu papi-rosbatárokat és a gyász mélységes döbbenetében ebben a pillanatban integer Apponyi Albert egész hazája.
A magyar történelem legitélete-sebb korszakának great old man-je örök álomra békélt arccal ott fekszik egy genfi ravatalos szoba ijedt csendjében. Próbás világtörténelmi évtizedek legnagyobb magyar koponyájában, a teremtésnek ebben a csodálatos remekművében, ami nem ismerte soha a pihenést, a világ legsúlyosabb problémáinak sodrából való kikapcsolódást, — ma megállt a gondolat, elakadt örökre a világproblémákkal birkózó bölcse-ség, elszakadt az idővel, véges emberi sorssal dacoló akarat. A párkák ollója csattant s a megfellebbezhetetlen végzet elölt meg kellett hajtania a fejét annak is, akinél nagyobb senkise volt a magyar glóbuszon, amíg élt s most, ravatala fölött, dszoruló lélekkel, alig-alig fogja fel az agyunk, hogy Nála is volt nagyobb: — a halál.
Három emberöltő történelme nem roskasstotla meg a vállát. Egy alattomos járvány gyilkos parányai ledöntötték az isteni kegyelem különös erejével megjárt patriarcha kornak csodálatos testi és szellemi
frisseségben elért magaslatairól.
*
Azt szokták mondani, nincs pótolhatatlan ember. Apponyi Albert halála lesz a bizonyság, hogy volt.
Apponyi Albert az államférfiaknak és politikusoknak abból a honfoglaló-típusából való volt, amilyent a világháborút követő vllág-zajlás mindmáig sem vetett a magyar sors megszabdalt partjaira. Politikus volt, nem á politikáért, nem az érvényesülésért, nem is a családfa elkötelező magátólértetőd ésével, hanem politikus volt a vatesek bölcseségé-vel, a kora fölé kiterebélyesedő tehetség stigmájával, politikus volt önietlenül és becsületesen — a hazájáért — Talán ezért is maradt mágányos szálfa s ezért övezte már éleiében olyan hódolat, hogy ha politikai erényekéri is Járna glória, akkor — szabadjon egy nagy halott tiszta emberi és közéleli emléke felett kimondani — Apponyi Albert bízvást a magyar politikai élet szentjeként köszőnthetne be most Isten
trónusa elé, amelynek olyan hűséges szolgája volt egész életével.
Apponyi Alberttel a régi Magyarország legcsodálatosabb élő emlékköve dőlt kl, a 48-as idők lázas lüktetésétől, az értékek és eszmék mai vizözönjén át, a szédületes Ismeretlen felé. vezető uton. Apponyi Albertben megszemélyesítve élt a csonka határok közt a boldogabb tegnap s az ó mérföldjelzö szavalnak tekintélyében hittük a boldogabb holnapot. Sírba szállt vele a legnagyobb élő emléke majdnem kilenc zivataros évtizednek. Ahogy a szeme lecsukódott, elborult napsugarss
emléke a ferenejózsefi időknek. Ahogy a keze ulolsó és örök imába merevült, megrokkantak reményeink, amiket az igazság szárnyán az ö szavai hordoztak világgá a legmessze-hangzóbban.
A genfi magyar honfoglalás Árpádvezére volt Apponyi Albert. Olt is halt meg, mint hős a csatatéren, előestéjén egy ujabb nagy küzdelemnek, amit Jogaiért bizott rá a magyar nemzet. Elnémult ajkán a szó, karjának fároszi lendülete megbénult, de ulolsó gondolatával, utolsó gesztusává! is utmutatója maradt nemzete igazságának s az útnak, amelyen tovább kell vívni az uj honfoglalás harcát. A magyar igazság nagy genfi ni8gvetöje élete utolsó pillanatáig törte a világpolitika kemény rögeit, hintette be-
léjük a békés holnap búzáját és elment, mielőtt az aratásnak áldást hintő Ígérete elindulha\'.ott volna a beteljesedés felé.
Nemzete szorongó aggodalommal néz az örökkévalóságba tünö léptei után és még egy, legutolsó követséget biz kipróbált atlas-vállaira : — a minden nagyhatalmak Legfőbb Uránál kérjen könyörületet a szenvedő magyar, igazának, nehogy a békés holnap buzavetéséböl véres konkolyt arasson a megátalkodott gonoszság, az öklöket feszítő keserűség, az oktalan gőg és a fékevesztett önzés, amik között kidőlt világítótoronyként siratja ma egy nemzet Apponyi Albertet, talán az egyetlen Igaz férfiút a Szodoma sorsára Ítélt világ siörnyü rohanásában.

A nemzet halottjaként az országház kupolacsarnokából temetik kedden délelőtt gróf Apponyi Albertet
Magyarország nagy halottjának utolsó peroei a genfi •illlóizoba halálos-Agyán — Az el nem mondott utolsó beszéd kézipata
A UépvlaelOQáx és a Népaxifveíaég leszerelési föblxoitaúga Kegyelettel adóxott Apponyi emléhéneK
gesen rosszabbodott, még mindig Un• László megnyitotta a Ház üléséi.
Budapest, tebruár 7 Géniből S órakot érkezeit jelentés szerint Apponyi Albert gról állapota rendkívül aggasztó. Már de-llrlumos percek ls teliépnek. Apponyi nyitott szemmel mozdulatlanul fek-sztk az ágyon, közben hörög, ami már félreismerhetetlen Jel. A nagy beteg a délután folyamán tóbb oxigén belélegzést kapóit.
Oent, február 7 (MTI) Oróf Apponyi Alberl állapota a reggeli konzílium óla lénye-
tudatnál van. Környezeté! megismert és kísérletekei tesz arra, hogy beszéljen, de már nagyon gyenge a hang/a. A szívműködést már csak oxigénnel tartják fenn.
Gént, tibruár 7 4 óra 15 perckor Apponyi Albert grófnál beállolt az agónia.
Budapest, tebruár 7 (MTI) 4 óra 25 perckor érkeze!I Jelentés szerint Apponyi Albert gróf 4 óra 20 perckor meghalt.
Apponyi Albert tudta, hogy utolsó napjait éli
Oont, lebruár 7 | nyomban az érlekezlet ludomására
(Éjszakát telefon/etenlés) A halál álmában érte gróf Apponyi Albertet, akinek arcvonásai megörizlék derils nyugalmukat. Még vasárnap délelőtt kezelőorvosának ajándékozta a leszerelés! értekezleten elmondani tervezett kéziratának másodpéldányát, melyre a következő baljóslatú sorokat Irta, mint aki előre megérezte a bekövel-ksző tragédiái: ,Az in kedves kezelőorvosomnak, aki ulolsó napjalmon olyan önfeláldozóan gondozol!, gróf Apponjl\'-
A beleg már ekkor tudla, hogy menthetetlen.
A jelenlevő Belényl János rendkívüli követ azonnal a Népszövetség palotáiéba sietett, ahol a leszerelési értekezleten elnöklő Hendenonnal közölle a gyászhírt, amil az elnök
hozoll. A leszerelési érlekezlet főbizottságában Tánczos tábornok meghaló beszédben mutatott rá arra, hogy az elhunyt a nemzetközi béke hive és előharcosa voll. Henderson elnök felkérle Tánczos lábornokol, hogy a Népszövetség mély részvétét tolmácsolja a magyar kormánynak. A képviselőház 3 psrc«8 ülése Budapest, tebruár 7 (Éjszakai telefonjelrntés) A képviselőház ülése elölt párlközl értekezlet voll, smelyen ugy egyezlek meg, hogy a Ház szerdai ülését kizárólag az elhunyt emlékének szen-lellk és azon Almássy László, Oöm-bös Oyula, gról Zichy János és Eckhardt Tibor mondanak gyászbeszédet.
A párlközl értekezlet után Almássy
László megnyitotta amelyen bejelentelte a párlközl értekezlet határozatát, amit állva hallgatlak végig a képviselők. Az egész ülés három percig tar,ott.
A temetés 3udnpeslen még nem történt döntés a temetésről A kopofi ó elhelyezésére kél terv merült fel: vagy az egyetemi templom panlheonjában, vagy a Mátyás templom kriptájában helyezik el a koporsót. Holnap gyász Istentisztelet lesz Genfben, ahonnan bebalzsamozva szállítják hazaansgy halott földi maradványait.
Budapest, lebruár 7 (Éjszakai telefonjelenlés) A magyar kormány a maga baloltjának tekinti gróf Apponyi Albertet és maga is gondoskodik a temetéséről. A holttestet szállító vonat szombaton este érkezik Budapestre. A koporsót az állomásról azonnal a Ház kupolacsarnokába viszik, ahol felravatalozzák. A nagy haloltat vasárnap és hétfőn a nagyköíönség ts megtekintheti, hogy leróhssaa kegyeletét. A temetés kedden dé előtt lesz.
Gömbös miniszterelnök, Albrecht királyi herceg és Hindenburg birodalmi elnök meleghangú részvél-táviralot küldtek gróf Apponyi Al-berlnénak. A Népszövetség főtitkára kedden esle részvéttávlralot inlézett a magyar külügyminiszterhez.
a ZALAI KÖZLÖNY
193J). február 38.
Szegedi bnrial bíró halálugrása
egy fővárosi bérház harmadik emeletéről
Budapest, február 7 (Éjszakai telefonjelentés) Kedden délután az Irányi utca l.r> szátnu ház III. emeletéről az utcára vetette magát egy 42—45 év körali férll, akiről megállapították, hogy dr. Korpássy Oyula szegedi kúriai bíróval azonos. Az életunt kúriai bitó, aki nyomban szörnyethall, semmiféle levelet nem hagyott hátra és Így teltének oks ismeretlen,
Szoclállsta gyüléa-felosztatás Budapesten IfJu-kommunlsta tüntetéssel
Budapest február 7 (Éjszakai lelefonjelenUs) A belügyminiszternek a gyülekezési Jog felfüggesztéséről szóló rendelele alapján kedden esle több szociáldemokrata gyűlést feloszlatott a budapesti rendőrség. A csoporlossn távozó szociáldemokraták közé kommunista ifjúmunkások furakodtak, akik lüntettek.
A tüntetők közül 45-01 előállítottak a főkapitányságra, köztük Bdnóczy László fővárosi törvényhatósági bizottsági tagot Is. A tüntetők ellen csak kihágás elmén Indul eljárás.
Szebb lesz
Dr. Benedfgné Lang Magda
kozmetikai * intézetében
Nagykanizsa, Deák-tér 3.
Lrépséöhibák kezelése, szemölcsök, szőrszálak eltávolítása. Diathcnnia.
Olcsó bérletrendszer. =====
Az adó-ellenes Izgatások miatt rendelte el a kormány a gyűlés-tilalmat
Csak Átmeneti intézkedés, — mondja a belügyminiszter
Budapest, február 7 A gyUlésczési lilalomról kiadott kormányrendelettel kapciolatban vitéz Keresztes Fischer Ferenc belügyminiszter a következő nyilatkozatot tette : — Az uj adóiutézkedésefe nyomán a társadalomban érezhető volt az, hogy bár nehezen, de mégis belenyugvással veszi tudomásul a kormánynak kényszerítő szükség hatása alatt tett intézkedéseit. Ezzoi szemben másik oldalról blzpnyos politikai
körök a kisgazdákat és munkásokat folytatólagosan tartott gyűléseiken állandóan Izgatták a kormány rendelkezései ellen. A kormánynak a mai viszonyok közt első kötelessége az ország rendje és nyugalma felelt őrködni és azért, hogy ezeknek az izgatásoknak véget vessen, szükségesnek látta további intézkedésig a gyűléseket betiltani. Hangsúlyozta a miniszter, hogy csak átmeneti Intézkedésről van szó.
szombat déli üzletzárás
és az üzleteknek gyertya-kivilágítása az OMKE értekezlet tárgysorozatán
Nagykanizsa, február 7
Kejden este 10 órakor népes értekezlete volt az OMKE-nak Unger Ullmann Elek alelnök elnöklétével. A kamarának a szombat déltől hétfő reggelig tartó üzletzárás ügyében érkezeit áliratára kimondták, hogy ahhoz nem csatlakoznak, ellenben kívánják a teljes vasárnapi munkaszünet rendszeresítését.
Országos akciót indít az OMKE-fiók, hogy fűszeres tag|ai csak olyan pesti cégektől vásároljanak, amelyeknek képviselőjük van a városokban. Az ügynöki kar kenyere érdekében hozott szociális értékű javaslat általános helyeslétre talált.
Az üzleti és kirakati olcsóbb villanyáram ügyében az a felfogás alakult ki, hog/ ha a város részesedés politikából nem tenné lehetővé a kereskedők kívánságának teljesítését, akkor megszervezik itt is, mint Újpesten és Pesten Is, az üzleteknek gyertyával és petróleummal való világítását és a kirakatok világítását egy időre demonstratíve be-
szüntetik.
Február 25-én az OMKE jelmezestélyi rendez, amelyen a legolcsóbban előállított legötletesebb jelmezt díjazzák.
Időjárás
A nagykanlasat
ólelei

meteorológiai ai(-Kedden a Mmirük-
7 órakor +f4, délután 2 eata 9 órakor +5 6.
tlgyelólelentéieki Kedden kH Regael ónkor 4-1-1,
felhőid - Reggel tlsaU, délben felhős, eate borult égboltozat.
(ÉJuakcű rddióJtknUt) A Malaarald-glal Intéxat Jalaatl aata 10 éra-kori Továbbra la aityha 145 vár-haló.
varga
Moa Fest
Tlsxtit
Gallérok tisztítása
8-10 fillér*
Horthy Mlklós-ut 3. Hunyadi-utca 18.
Megfellebbezték az Igazoló választmány határozatát
• u.fyk.nlif.i k4pvia.lStMtai.tt riluitáttk IsySk..
Nagykanizsa, február 7 Tegnapelőtt kézbesítették kl az Igazolóválasztmány határozatát, amely elutasítja a községi választások ellen beadóit panaszokst. Tegnap beérkezett a fellebbezés, amelyben ifjú dr. Tamás János ügyvéd Ismételten kért az egész, áe főleg ax /. kerti-lett választás megsemmhllését a már Ismert Indokoknál fogra.
Kifejti Ifj. dr. Tamás János, hogy a válaszlásokat kizárólag közérdekből és a polgári szsbsdságjogok védelme érdekében táraadta meg, mert szerinte kétségtelen, hogy a polgári autonóm szabadságjogokat súlyos sérelem érte a választással és nem tűrheti, hogy Ilyen választás a jövőre nézve precedensül szot-
Kétszer Is* betiltotta a cenzúrabizottság
■ ma éa holnap bemutatandó
fehér rabszolganők «t.
de a belügyminiszter ur őnagyméltósága engedélyezte, mert abból tanulság és okulás meríthető.
Amor profanus
(Regény 1914-ból) Irtai SZABÓ Z8I0M0ND
J}3
Lehetett is, mert a szombathelyi püspök az összes káplánok közül az 0 fiát ajánlptta nevelőül a kis gróf mellé és ennek az állásnak Jövendőbeli jutalma valamelyik zsíros plébánia leendett a huszonegy közül, melyeknek a kegyelmes ur pátro-nusa volt
Frick ur, a kurdosibráksörjénházi állomás tönöke, kipödört bajusszal és fehérkesztyUsen várta a grófot és sajátkezüleg nyitotta fel a kupé ajiaját. Ezalkalommal azonban elmaradt a szokásos kitüntető megszólítás, mert a kegyelmes ur csupán az alázatos köszöntést viszonozta és kocsijára ülve elhajtatott.
— Nagyon rossz szinben van a kegyelmes ur — mondla az nap este a Kreuzer-kertben Frick ur a Vasasztal-társaságnak — minihatizévet öregedett volna, mióta ulóljára voltam szerencsés beszélni vele.
Valóban Sollhy Dénes gróf rossz szinben volt, a fáradt elernyedi vonásain csak akkor röppent át egy fuló mosoly, midőn a kis Ferencet üdvözölte. Egész ulon beszélgetett
vele és érdeklődve hallgatta gyermekded dolgait. Ugy érezte, mintha az a tűrhetetlen nyomás, mely eddig szivét szorította, megenyhült volna kissé Amint kOzelebb és közelebb ért kastélyához, vágyakozás szállt lelkébe a családi élet gyengéd örOmei után és amíg gyermekének puha fürtjeit simogatta, fellünt előtte nejének komoly arca és kék szemeinek jóságos tekintete. Szenvedő lelke szomjasan kívánta a hitves résztvevő gyengédségét és ami egészen újnak és különösnek tűnt fel előtte, vágyott feleségét látni.
Alighogy megérkezett és az ut porától megszabadult, máris átment neje lakosztályába A grófné nappali szobájában volt. Ebben a halványkék selyem kárpitos, empire izlésü szobában tartózkodóit legszívesebben. Most is ott ült a tulmagas ablaknál, munkaasztala mellett. A kilárt ablakon széles sugárban ömlött be a juniusi délután verőfénye, aranyszínűvé varázsolva a grófné szőke hajál. A gróf kezelcsókoít nejének és utána, mint egykor ifjú házas korukban, gyengéden megcsókolta. A gyófnét meglepte ez a múltból visszaszálló üdvözlet és végtelen érzékeny asszonyi lelkének kimondhatatlanul jól esett ez a sokáig
nélkülözött megnyilatkozás. Min\'.ha az elmúlt évek már feledésbe ment gyengéd érzései rezegtették volna meg lelkét, egyszerre elfeledte a tok mellőzést, inár meg is bocsátott ét kék szemeiből a szerető nő mosolya sugárzott. A csókban, mellyel férje üdvözlését vitzonozta, benne volt a hitves gyengéd tzerelme, a megbocsátás et a boldog |Ovó, mely mentet minden szemrehányástól, a mult szenvedéseiért. Még nem Is beszéltek és a gróf szive megtelt OrOm-mel. Érezte, hogy megtalálta a gyógyulást és szivéből fakadt midőn azt mondta:
— Ugy vágytam már utánad, édesem 1
A vacsora a meghitt családi boldogság jegyében folyt le. Mindkelten gyermekükkel foglalkoztak, egymással vetekedtek az iránta mutatott gyengédségben és néha, ha a kisfiú édesatyja itt létén örülve jókedvűen felkacagott, boldog meghltttéggel néztek egymásra. Tekintetük Ilyenkor összefonódott, lelkük szeretőn olvadt össze ebben a pillantásban és a grófné elpirult, mint fiatal asszony korában. Midőn a kisfiú lefeküdt, egvmásra maradtak a tágas ebédlőben. Csak halkin beszélgettek apró jelentéktelen dolgokról, de sza-
vuknak minden hangsúlyában a régen elmúlt szerelem zendült meg. Ügy beszéltek, mintha hosszú vágyakozás után egymásra találtak volna és most nem tudnak betelni a viszontlátás örömével. Amire egyikük sem mert volna gondolni, hogy még szerelmes vágyódás kötheti öttze őket, Íme most beteljesedett.
Időnként elhallgattak, mintha egymás nézésével akarnának betelni és ha Ilyenkor pillantásuk találkozott, az asszony megremegett és lesütötte szempilláit. A gróf gyengéden simogatta neje kezét és hízelkedve cirógatta hajfürtjeit. Mint a tenger dagálya telt meg tzlve szerelemmel és szomjas szemmel nézte nejét. Ebben a pillanatban ugy érezte, hogy tiz évig nem élt, hogy iámét ifjú házasok. Mintha nászutjukon volnának és a Riviéra langyos levegője áramlanék be az ablakon és lassú morajjal hallatszanék be a földközi tenger zúgása.
— Min gondolkozol ? — kérdezte az asszony.
— Rád gondoltam I Arra az Időre, midőn nászutunkat jártuk. Emlékszel rája?
Az asszony boldogan motolygott (Folyt köt.)
ZALAI KOZLONT
Kitiizték a főtárgyalást i}r. Kovács László bűnügyében
!>■ Kovács László nagykanizsai Ügyvéd Ismeretes bűnügyében a vizsgálat befejeződött és a törvényszék kitűzte a főtárgyalás!. Az ügy szereplői és tanul már meg Is kaplák idézéseiket a február 27-ikl főlár-
gyalásra.
Jogászi körök véleménye szerint s törvényszék előreláthatólag helyt fog adni annak a kérelemnek, hogy az ügy főtárgyalása a nyilvánosság kizárásával lörlénjék. -
A tábla helybenhagyta a sormást feleséggyilkos 15 évi fegyházbüntetését
Nagykanizsa, tobruár 7 Mister Rudan János fiatal sor-másl bognár az ulóbbl Idők egyik legborzalmasabb gyilkosságát kövelte el, mikor szép fiafal feleségét egy este a sormást utcán élesre feni kaszájával valósággal felkoncolta.
A nagykanizsai törvényszék az embertelen gyilkost házsslárson elkövetett gyilkolás miatt 15 évi fegyházbüntetéssel sújtotta. Fellebbezés folytán az Ogy a pécsi lábla elé került, melynek Soós-tanácsa ma fog-
lalkozott a bűnüggyel. Meder Ru dant a nagykanizsai kir. ügyészség fogházából billncsbeverve kisérték a táblai tárgyalásra.
A tábla bűntetőtanácsa Mester Rudan József ügyében teljes egészében helybenhagyta t nagykanizsai törvényszék itélelét. Ét mlulán ugy a vádlott, mint a főügyész megnyu-godoft az ítéletben, az jogerőssé vált.
A gyilkost a kőhldal fegyházba fogják szállítani.
itZIííZl^b bevásárlási forrása
írutyúx
Három halálos áldozata van a télnek
A nemesapáti plébános is az influenza halottja
1933 február 6_
giljoit Intéző köröknek a lűggellen aulonóm, szabad véleménynyllvánl-m további csorbítására.
Szabad kereskedelem ás állami beavatkozás
dmen tartott előadást dr. Hoffmann Jinos kedden este az OMKE-ban, jjízei és nagyszámú hallgatóság dőlt. Az előadó nem csak az eló-zdát svatoll mesterének bizonyult subadelösdásának ritka élvezetes modorával, hanem tartalmilag is bármely főlnkolal katedra díszére vált volna az alapos históriai és közgazdaság-elméién tárgyismerettel t, logikus okfejtéssel felépített elő-sdás. Sorra velte XIV. Lajos korától, a kereskedelem életébe való első beavatkozástól, a merkanllllzmustól, sz 1720-as tőzsdei kracblAI az en-dklopedlstákon át a lalsse fair elvéig a kereskedelem-politika! el-míleil és gyakorlati változásokat, Smlth Ádám gazdasági liberalizmusát, ennek ellenségét, a szociálist! osztáiyharcon alapuló kollektivizmust, az arsny, a föld és a löke harcát. Majd a világháború kényszerű kö-lölltégél, a fasdzmus és a szovjet példáit vázolta. Altért azután a|elen kötöttségekre, amelyek a kereskedelem éleiét sorvasztják, a konklúzióként a békés, munkás, szabadkereskedelem elve mellett foglalt állási.
Emlékeztető
Febr. 11. Magántisztviselők műsoros estje a Kaszinóban.
— öregcserkésztk estélye fél 9-kor a Koronában.
— Állatvédő Egyesület válaszlm. ülése 5 órakor a városházán,
Febr. 12. Kermkedelml Alkalmazottak álarcosbálja a Kaszinóban.
— Úrasszonyok is Urteányok Máriakongregációjának teaeslélye s plébánia Fehértermében d. u. 5 órakor.
— Llceálls előadás 6 órakor a városházán (dr. Berkes József)-
— Zenei llceálls matiné fel 12-kor a zeneiskolában (Kettlng Ferenc).
— Tehetségkutató tornász verseny a gimnáziumban 3 órakor.
Febr. 18. Ref Nőegylet teaeslélye a Koronában 9 órakor.
— Banktisztviselők magyar eslje 9 órakor a Kaszinóban (Cselényi József).
Febr. 19. Llceálls előadás 6 órakor a városházán (Vannay János).
— Leányklub műsoros teája a Missziósházban.
— Leventék teaeslélye 8 órakor a Polgári Egyletben.
— A glmnázista cserkészek énekes, láncos népszínmű előadása.
— A Harmadrend szinelőadása a Pehéiferemben 5 órakor.
Febr. 25. A Keresztény J0L Nőegylet álarcos Jelmez-eatéíye a Kaszlnó-bsn este 9 érakor. Febr. 26. Kalh. Legényegylet műsoros táncestélye 8 órakor az egye-tűle! helyiségében.
— Llceálls előadás 6 órakor a városházán (Snle Antal).
— A glmnázlsta cserkészek énekes, láncos népszínmű elösdása.
— A Polgári Olvasókör mulatsága Kiskanlzsán.
Márc. 11. Az Izr. Nőegylet leimezes purim-báljs a Kaezinóban.
Nagykanizsa, február 7 Az Idén különösen hidegnek bizonyult léll Időjárásnak és az ezt követő influenzának Zalában Is számos áldozata volt. Ugylálszik a bekövetkezett enyhülő Időjárás sem szüntette meg tel|esen ezl a veszedelmet.
«
Tragikus körülményektől súlyosbított Influenza okozta halálát Zsigmond József nemesapáll plébánosnak. A súlyos Inlluenzában megbetegedett, alig 40 esztendős pap, ebhez a betegséghez még vakbélgyulladást Is kapóit, ami miatt azonnal a zalaegerszegi kórházba kellett szállítani. A szállítás következtében
az influenzához még szövődmény csatlakozott és e„ okozta a plébános tragikus halálát, ami óriási részvétet kelleti.

Alsóőrs halárában Szalay Mihály lovasi g iidaságl cselédei megfagyva találták. Valószínűen elfárad! a 72 éves ember gyalogolás közben és ez a pihenés okozta a szerencsétlenséget
Horváth Zsigmond 55 éves keszthelyi lakos, akit még január 26-án szállítottak elsőfokú fogyással a kórházba, a hűtésből származó tüdőgyulladásban ugyanott meghalt. Halálát a karmelita rendben élő két fia gyászolja.

Aprított hasáb
tűzifát,
trifaili, tojás
és egyéb
szeneket
legolcsóbb áron szállit a nagykanizsai Fatelaf ét Épltéil-
cnyagkeraikadát
tpRIetft át ápltktzáll tiy.jok raktára var-ut s, Talaton 384.
Transdanubls malom mellett I ISZt
Máglyára feküdt agy orvos öngyilkos neje
Budapest, február 7 (MOT) Dr. Kelemen Dávtdné, egy orvos felesége, akit influenza után ulókurán a margilszlgell szaiulórlum-ban ápollak, legnap este öngyilkossági szándékból benzinnel leöntötte ágyát és belefeküdve meggyujtolta. Az ágynemű eléget! és Kelemenné súlyos égési sebeket szenvedett. — Beszállították a Nékám-kllnlkára, hol sebeibe ma reggel belehall. Tettének okát nem tudják.
Kilencedszer szökött meg hazairól egy 9 éves gyermek
özv. B. Istvánné Petőfi-utcai lakos unokája, a 9 éves B. Oyörgy szombaton délután eltávozott otthonról ét azóta nem tért haza. A kisfiún kávébarna, prémes télikabát, barna bőrsapka és cserkésxnadrág volt.
Az újságolvasó közönség előtt nem ismeretlen az eltűnt kisfiú neve. B. Oyörgy ugyanis decemberben Is megszökött a Lazsnakban lakó szülei lakásáról. Mintegy két hétig tartó barangolás után a balaton-berényt községi biró velte pártfogásba a gyereket, aki a bírónak csak annyit vallott be, hogy Nagykanizsán lakik és álnevet mondott be.
A községi biró a kanizsai rendőrségre vitte a kisfiút, aki még ott sem árulta el a valódi nevét, mire az egyik detektivnek az az ötlete támadt, hogy megkéidezte a gyermeket, tud-e Írni ? A felszólítás olyan meglepetésszerűen jött, hogy saját nevét Irta rá az elébetett papirosra.
Ezután a kisfiú nagyanyja, aki a Petöfi-ulon lakik, magához vette a gyermeket és egész mostanáig nem is merült fel panasz ellene. Szombaton délulán kijelentette B. Oyörgy, hogy hazamegy Lazsnakba meglátogatni a szüleit és a testvérit El is távozott, de azóta senki sem látta.
— Semmi oka sem volt a meg-szökéare — mondották a szomszédok. Olyan jól bánt vele a nagyanyja, hogy még egy ujjal sem nyúlt hozzá, nehogy az legyen az ok, ha megszökik a gyerek, aki eddig már vagy nyolcszor szökött meg otthonról.
valahol az országúton egy barna-kabátos kisfiú bandukol, aki már a kilencedik alkalommal fut az ismeretlen sors felé.
Mi lehet vájjon az a motorikus erő, ami újra és ujrá elindítja ezt a gyermeket kalandos útjaira?
Üzletváltozás
miatt raktáron lévő maradék árut olcsón árusítom
LICHTSCHEINDL PÁL
vaskereskedő NAGYKANIZSA, HORTHY MIKLÓS-UT
4
ZAIAJ KÖZLÖNY
1983 február 8.
Étrántllllléfpál, rossz gyomornál, bélrekedésnél, renyhe emésztésnél, anyagcserezavaroknál, csalánkiütésnél és börvlszketésnél a természetes .Ferenc Ióxsel" keserűvíz rendbehozza a gyomor és a belek működését s megszabadítja a testet a felgyülemlett rothadó anyagoktól. Az orvostudomány löbb úttörője megállapította, hogy a Ferenc Jóxsef viz abszolút megbízható hashajtó. A Ferenc* József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüz-letekben kapható.
- (Halálraégett egy kislány* Tóth József zalalövól gazdálkodó 3 éves Mária nevü kislánya a takaréktűzhely mellett játszadozott, miközben egy kipattanó szikrától lángralobbant a ruhája. Mire az édesapja észrevette, annyira összeégett, hogy néhány óra múlva borzalmas kínok közt meghalt. Az apa ellen gondatlanság elmén megindult az eljárás.
— (Adóügyi Kiskáté 1933.) évfolyama dr. Szepesy Mihály, uAz Adózók Lapja" szerkesztőjének ösz-szeállitáBában megjelent. A szerző ar. összes közszolgállatásokat (adók, pótadók, járulékos adók, kamarai illetékek, adótörlési-, felmondási-, végrehajtási eljárások, vámok stb.) betűrendben igen áttekinlhetően az-
/zal a gyakorlati érzékkel állította össze, amelyet tőle a rádióban tartani szokott Adóügyi tájékoztatójában megszoktunk. A zsebkönyv alakú mü a szükséges beadványok, felebbezések és panaszok elkészítéséhez mintákat is tartalmaz. Ára 1 P 50 fillér. Megrendelhető „Az Adózók Lapjáénál Budapest, V. Báthory-u. 24.
— Gyönyörű mintázatú mosó Iweed anyagok 120 P-töl kaphatók Schtltznél.
Az „ezt tessék kitalálni" nyertesel
A január 27-iki számunkban közölt rejtvényünkre tömegével érkeztek be a megfejtések. Vannak közte jók is, de -* a legtöbben nem tudlak helyesen megbirkózni a feladattal, éppen ezért legközelebb majd köny-
nyebb fejtörővel fogunk kedveskedni az elmesport kedvelőinek.
Ennek a feladatunknak helyes megfejtése kétféle. A négyszöget Így kell szétvágni:
NAPI HÍREK
NAPIREND
Fabi-uár 8, szerda
SWini kalolltao: Jánoa. Piokstána: Aranka. Itr.T Seb. hó 12.
Vároil muKum éa Könyvtár nyitva catttórtokóa (• vaiárnaj, díHlírl 10-tól 12 óráig.
Oyíayaierliil tjlell uolgálal t hónap-ban: a Salvator gyógyszertár Erzsibe! tér 21. aa. (a a UskanlBaat gyógyaaerlir.
OíilartH nyitva reggel « írttól eatt 6 óiílg (bálló, aaaida. péntek délután, kedden egéai nap nőknek).
— (A Szanatórium Egyesület) nagykaniwal tüdőbatíggondozó In-tézetében (amlár hó folyamán 34 uj tüdőbeteg jelentkezett. Kezelés alatt állt ebben a hónapban 209 beteg. Röntgen vizsgálat 10, laboratóriumi vizsgálat 25 eselben volt szükséges. Segélyben részesült 41 beleg, kik közt 9370 liter tejet és 20 kg, lisztet oszlottak kl januárban.
— (Meghalt Zalamegye legöregebb asszonya) özv. Aranyos lalvánné szttl. Varga Terézia 99 éves korában a Tapolca mellelli Sattold községben meghalt. Aranvos-n . . itt a megye legidősebb asszonya.
(A Magántisztviselők Egyesületének) e hó 11-én este 9 órakor a Caslno termeiben megtartandó műsoros tánccstélye iránt városszerte nagy érdeklődés mutatkozik. Erre való tekintettel jegyek elővételben válthatók a Vágó-fiit Illat-szertárban 1 P is 80 fUlires árban. Meghívókat csak közhivatalok, teslaletek és pénzintézetek ksptak. Egyéneknek meghívót nem küld, eltenben minden, érdeklődőt szívesen lát a rendezőség.
— (A Nagykanizsai Állatvédő Egyesület) lebruár ll-én, szombaton délután 5 órakor választmányi ülést tart a városháza tanácstermében.
— (A 48 as szoborra) Simon János (Fő-ul 13.) 1 pengőt adományozott.
= KttüntS, olcsó gramofon-lomezek : Trans-danubta.
Öregcserkészelnk
derék csa-
f< 5>ss pata a t. hó ll-én este tél 9 óra-
kor rendezendő Jara-
A ^ boree-
CajC) ■ estélyével
MEío járul hozzá
városunk
BUBAUSÍT-edsaujÓ farsangi
örömeihez.
Az est várhaló sikerének biztosítékát Szolgálja a díszes szereplőgárda. Zeneszámmal nyit sz öreg cserkészcsapat mandollnienekara és vereti be vitéz Veder Mibály előadását a Jsmboree-röl. Ezt énekszámok kövellk Oyertyánfy Aladár-né előadásában Gyertydnfy Aladár zongoraklséretével. A negyedik siám Barlay Edlth szavalala. A műsort az öreg cserkészcsapat raandolln-zenelurának zeneszáma zárja be.
És ez a mű\'or csak bevezetö|e a reggelig lervezelt táncnak és han gu\'alnak.
WS3SBIM
g köhOgéi 0, rekedtlég ellen ^K^WrJl
Helyeim fejletük meg: Grimm Rrnll. Józsa tjsnó, Lukács Vilmos, Dlppong Károly, Stelner OszkAr. dr. Dómján Qyula, dr Laubhalmer AlAnné, Rácz Tlborné. Pusofkszy Gabriella, Wllde Kndre. Scbmldt Kornélné (Annamajor), Elek György, özv. TAnczos JAnosné, Pintér Ibolyka, Deutsch Margit, TakAes Ilus, ÁDhorter György, Horváth Erzsébet, Bal György, Pap Ferenc. Déri JAnos, Varga Margit, Bakó Ferenc, KArossy Erzsébet, Fenyvesi LAszlóné, Gyarmati SAndor, Stelner Imre, Berger Rózsi, Szatucsek SAndor (KomArvAros), Papp Erzsi, GergAly Julla, Németh MArla, RépAs AndrAs, TamAii Gyula, Mustos Manet, Totola KAroly, Barbarlts Mária (Keszthely), Popovlcs Ágnes, Welaz Margit. Papp Péter, Totola Frl-gyea, 8zeothe Fereno, Török József.
A sorsolás a következőknek ked-
vezett:
Zya PáH „Szerelem Izlám-afriká-ban" c. könyvét nyerték: Rácz Ti-borné "é* Lukács Vilmos gyógyszerész.
A négy drb. kisebb könyvet nyerte: Mustos Manci.
A doboz névjegy nyerője: Schmldt Kornélné (Annamajor).
Egy egy darab páholy-jegyet nyertek a szombat este 7 órai előadásra: Elek Qyörgy, Józsa Jenő, Wtisz Margit, Pusofszky Gabriella, dr. Laubhalmer Alán né.
A dijak átvehetők a Zalai Közlöny szerkesztőségében.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség szíves tudomására hozni, hogy az elsőrangú
„Consum" kenyér-
és sütemény elárusitását
megkaptam. Az árusítást február S-an kexClam m«n Er»éb«t<tér 14. «x. alatt, a volt Stem Uvegüzlet helyén. Rendeléseket köszönettel elfogadok és készségesen házhoz szállítok. Barátaim és Ismerőseim szlvés tlmo-gatását kérem. 401
Deufaoh Slmpn
Csak azért is ...
Szerelmében csalódott, előkelő angol leány, aklnok családja teljesen elsze-gényedett, különös holyzetbe kerül. A család szakAcsnőJe — o«unya, Idősebb nő — ellopja az arcképét éa elküldi, mint a salát arcképét annak a kanadai lelkésznek, aki felszólítja az angol hajadonokat, hogy menjenek nőül ottani farmerekhez, mert KanadAban kevés a nő Mikor megjön a vAlasz, hogy Blg Jlm — Igy hívják a kanadai farmert — vállalja élete pArJAnak a szakácsnőt, ez mindent bevall az úrnőjének. És a fiatal leAny elhatArozza, hogy — kimegy Kanadába és véglgJAtsza a szakácsnő szerepét: felesége lesz Blg Jlmnek.
És megkezdődik a két büszke, de becsületes léleknek keserves küzdelme, kínos vergődése — egymásért és a boldogságért. Blg Jlm megszereti a leAnyt, de óvatos, gyanakszik reA — hiszen nem Ismert amultJAtl — és, vár. VArja a loány szivének, egyéniségének meg-nylIatkozAsAt — de ugyanezt vArJa tőle a leány ls: és ebből a kölcsönöt bizalmatlanságból. amelynek pedig a kölcsönös szerelem a kútfeje, szívverést elAllltó, drámai Jelenetek fejlődnek. — Végül győz a szerelem, győz az tipA-dott asszony hősles önfelAldozAsa. — Ez a meséje a Pa lladln februArl pengős regényének. Arthur Strlnger: „Csak azért Is..." 0. könyvének.
80 éves multam, mert „Igmándlt" [Ittam,
Minden héten egyszer,
[fél pohárral reggelt
—. A Magyar Mflví««» kilencedik évfolyaménak első szAma a szokott díszes formában megjelent Az uj évfolyamban a Magyar Művészet havonta Jelenik meg, programja marad a régi. a magyar mllvészet Jelenét és muitJAt mutatja bo, de figyelme kiterjed a külföld művészeti mozgalmaira Is. Mindjárt az első ssAmban Manetről találunk szellemes tanulmAnyt, a pArlsl egyetem vilAg-hlrü tanárától, Honrl Focfiion-tól, ki a nagy Manet emlókklállltAs alkalmából egyenesen a Magyar Művészet szAmAra Irta Manet művészetének gazdagon llluszr trAlt Jellemzését. A legelső külföldi művészeti orgánumokkal egyszlnten Alló, népszerű és külföldön ts Igen elterjedt, a színes és mélynyomAsos képek százaival díszített, kitűnő magyar folyóirat előfizetési ára leszáll tottan negyedévre 7 BO pengő. Illusztrált tájékoztatót szívesen küld a ktadóhtratal: Budapest Erzsébet körút 7.
= J6 rádió: Trahs-danubia.
■ - As A ma tár, Rádió, Téchniks, Fotó
clmü havllaplebruArt szAma most Jelent meg ragyogó tartalommal. A vidék legégetőbb problémAlAt, a modern szuper-szelcktlv telepes, 3 csöves valóban egy gombos vevőkészülékkel oldja meg, minden bozzAértő rAdlós lelkes örömmel fogja ezt a vArva-vArt készüléket üdvözölni. Aki uj utakon akar járni, megtalálja a gazdag, változatos tartalmú szAmben a gramofonlemozek hAzI készítésének érdekes leírását, amellyel magyar lap eddig nem foglalkozott Aki uj vadAszterüloteket keres az éterben, a „100 méteren Innen" clmü cikkben talAI bü vezetőt a rövid hullámok megigéző birodalmába. Arr. 60 fillér, kapható mindenütt
— Köztisztviselők részére rendkívül előnyös butorvásárlási Alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is- kaphatók — Kopsteln bútoráruházban, Horthy Miklós-ut 4.
— InfiuMtsánál gondoskodjék arról, hogy gyomra és belei a természetes „Pe eofc JéMof keserüviz haiználala által többször és alaposan kitlsztittassanak.
— Divatos báli ruhaselymek legolcsóbbak Schütznél.
VÁROSI MOZGÓ*
Február 8-9. Szerda—csütörtök. 7 és 9 órakor.
Csak felnőtteknek I
A buenos-eyresi büntanya titka. Lányok a vásáron.
A modern leánykereskedők titkos üzelmei.
fl FEHÉR MBmiiíK
Erkölcsdráma 9 felvonásban. A főszerepben; DITA PARLO. U Szép leányok tündöklése és züllése. Fiatalkorúak nem bocsáttatnak bel Ezenkivfll remek kleérft mfiuor. Híradó.
1933. február I
ZALAI KÖZLÖNY
sportélet
Tüneményesen sxép és Ideg-fesxitö volt a tornabemutató
Zsúfolt nézőtér előtt nagyszerű sportprupagandának bizonyult a finn-magyar csapat kanizsai szereplése
Dr. Krátky polgármester díszoklevelet kapott
Nagykanizsa, február 7 A Városi Színház tegnap délutáni
közönsége sokáig emlékezetes látványnak volt tanúja. Tanuja voll egy nagyszabású sportlátványosságnak, ahol lzlgvérlg sportemberek megmutatták a közönségnek az ető, az ügyesség és a test fölötti uralom legmagasabb fokú művészetéi
A Városi Színház már jóval 6 óra elölt zsufoláiig megtelt és körülbelül 300 emberre teszik azok számát, akik már nem |ulhatlak be — helyszűke miatt a nézőtérre. A bemutatón megjelentek a társadalmi, kalonal és sportéletünk előkelőségei teljes számban.
Felcsendülnek a Himnusz méltóságteljes akkordjai, majd dr. Krátky István polgármester, lép a tornászcsapatok elé és a város, valamint a rendező Zrínyi TE és NTE nevében üdvözli a vendégcsapatot és buzdító szavak kíséretében méltatja a torna-akadémia óriási jelentőségét. Beszéde nagy hálást váltott kl. Ma|d a finn Pakarlnen-nek egy ezüst serleget, mlg Hegedűs József (UTEJ, Káláy Lajos (NTE) és Schmledt Miklós (NTE) magyar tomászhlres-ségeknek emlékjeleket nyujlotl át A MOTESz nevében dr. Barabás jenö, a délnyugati alosztály elnöke mond köszönetei a polgármester beszédéért, egyben felhasználta az alkalmat arra, hogy átnyújtsa dr. Krátkynak a MOTESz elismerő oklevelét. Neprossel Károly a MOTESz főpénztárosa, a „rohamcsapat" kísérője ugyancsak megköszönte a polgármester meleg szavalt.
Ezután s korlátgyakorlalokkal kezdetét vette a tornabemutató, melyen a helyi egyesülelek és középiskolák Is kitettek magukért, igazolva, hogy Kanizsa ifjúsága rátermett erre a sportágra és fejlődőképes, de különösen nagy hatást váltod kl a vendégek szereplése s közötlük különösen Hegedűs és a fiatal tornász Schmledt hibátlanul bemulatott gyakorlatai. Követte ezt a számol a kiskanlzsal sáskák már jóllsmnt csapata, amely müszabadgyakorla-tokat, padgyskorlatokat és fapuska-gyakorlatokat mulatott be, a tőlük megszokott precíz fegyelmezettséggel. A pesti csapatnak Is nagyon letszeltek. Majd a gyűrűhintán mulatta meg képességeit a helyi és vendégcsapat. A gyakorlatok annál értékesebbek vollak, mert a gyürü-hlnla rögzítése technikai okok miatt nem volt tökéletes.
A polgári leányiskola ritmikus gyakorlata elbájolta a közönségei. Dicséret az ÍBkola tornatanár-nőjének a kllartó és eredményes munkáért. A lovon láttunk ezután
csodálatos páros és vándorkörzése-kel, nemkülönben hármas és ötös vetődéseket. Most láthatta a közönség, hogy e látszólag unalmas szeren milyen csodás hatást lehet elérni a tökéletes kivitellel. Leg|obban tetszett az elegáns Káldy és Pakarlnen. Ezulán a helybeli gimnázium és polgári vegyes parleicsapata szép sikert ért el ügyes és sok gyakorláat Igénylő mutatványaikkal. A gyakorlatok végén Vukán, az NTE gumi-embere mutatta be páratlan hajlékonyságát. A tornabemutató lény-pontja a nyujtóakadémla volt. Itt valamennyi magyar vendég egyformán nagyol produkált, de ínég
ebből az Illusztris mezőnyből is kiemelkedett a finn Pakarlnen, aki jelenleg Európa, sőt az egész világ legjobb nyújtó tornásza, amint azt a folyó hó 5 1 budapesti verseny Is Igazolta. Gyakorlataiból megkapó voll a tökéletes kivitelű, a váll-kifordulással egybekapcsolt forduló óriéskelegje, a talpforgásból óriáskelepbe való kinyúlása, a nyújtott testtel végzett saltójs. Nemcsak a kivilel, de a gyakorlatok felépítése és nehézsége a képzelet halárán lul mozgott és sokáig emlékében marad a sportszerető kanizsai közönségnek.
Befejezésül Hegedűs műszabad-gyakorlatot mutatott be frenetikus sikerrel.
A rendezés mintaszerű volt, amit a kél kanizsai egyesület, az NTE és Zrínyi TE vállvetett munkája eredményezett.
A tornabemutató az élvezeten slvűl roppsnt értékes sportpropa-ganda volt, melynek kedvező eredménye, biztosra vesszük, nem maiad el. ISpIri)
Olcsóbb lett az apróhirdetés
a „Tata! KBxlVny" klid»0lva\'ala tebrudr 1-101 hexdve leaxdlUtolla népaxerU aprOOIrdeléa-rovaldnaK dl/axabdadl. Ettől fogva egy 10 axavaa apróQIrdeléa 40 llllérbe, minden loixíbbl síd 3 fllIOz-fte JterU 1.
Exxel egylllt megaxUnIlf a s*erda-pénleM felár la, a fenti drtiU lettdl minden Délkttxnapon egységesek.
CeaxdlWottuK a vaadmupl apröOlrdeléaeH drút Is.-ÍO axavaa vaadrnapl apróQlrdeléa exuldn 30 fillér, minden tovdbbl axó 4 fillér.
közgazdaság
16 vagon állatot szállítottak el a keddi országos vásárról
Svájcba ég Németországba Is szállítottak magyar hidegvérű lovakat
vagon lovat Ausztriába, Svájcba ugyancsak 1—1 vagon lovat, mlg belföldi uradalmakba kb. 10 vagon szarvasmarhát.
Az országosvAsár állatvásári része tehát eléggé kedvezőnek mondbaló, tekintve, > hogy számos magánvélel is történt a kisgazdák részéről.
Somogybó! szállítanak lovakat a török tüzérség számára
Kaposvár, fobruár 7 Az újjászervezés alatt álló (Őrük-országi nehéz tüzérség részére 500 lovat vásárolnak Magyarországon. A tOrOk iószakértők a lovak legna-gyobbrészét Soinogymegyéből szerzik be, mégpedig elég jó áron. A kiviteli engedély birtokában 450-550 pengőért vásárolják a válogatott nehéz lovakat a gazdáktól.
Nagykanizsa, február 7 A mai nagykanizsai országoavá-sár elég kedvezőnek mondható. Váratlanul erós volt a felhajtás lovakban és szarvasmarhákban is és a vevőközönség részéről is igeo élénk érdeklődés nyilvánult ro^g. Szarvasmarhát több mint 1200 darabot hajtottak fel, mlg lovat kb. 1000 darabot. O asz exportőrö\'i is vollak a vásáron és belföldi uradalmak sok megbízottja. Élősúlyban a szarvasmarha ára 35—45 fillér közölt mozgott, a lovak darabonként 500—600 pengőért kellek el. A lovak hidegvérű állatok voltak, Jobbára gazdaságok részére. Igen élénk voll a kereslet fejős tehenek Iránt, ezekből azonban nem volt elég, a kereslethez képest. A vásár elég élénknek mondható. Elszállítottak 4 szarvasmarhát Olaszországba és 1
JÓ MUNKÁT
PÁLCSICS-u*.
kapunk.
ű»5 nagykanliial isijén-, kelme-, fonalfsilS és Tegytliilltó üzeme F80*le< l Fd-UT 7.
Zürichi lárllt
Párt. 2023\'/!, London 17-77\'ía, Newyork 51700*/., Bilissel 7210, Mll.no 26-10, M.drld 42-52V* Amsterdam 2C»00"/<. &irlin 123 10, Wien #30, Siófia 3 75, Prága 15-33, Vsrsó 58 00, Rud.peit Belgrád 7-00, Bukarest 3 08-
Terménytőzsde
Bnxi tlszav. 76-01 14 30 14-60, 77-es 14 50—1400, 78-za 1470-1V05, 79-es 14Ü0—15*30, HO-SI 1505-15 50. dunán-lull 76-os 13-20-13-35, 77-es 13-35-13 50, 78-aa 1355—1370. 79-es 1375-1390, 80-«s 13-00—1405, rozs 6:0 660, Uk. árpa 9-20 - 9-50, zab 900-9-25, tengeri 6-75-6 90, korpa 6 25-6 35
i leaiett Bufc dsvlxa-ártolyaatl
VALUTÁK Angolt. 1955-1995 Berg.tr, 79*16-79-74 Csen k. 16 91-17 01 üán k. 86-7OÍ7-90 Dinár 7-50-800 Dollár 57050-573-50 Frand.t. 22-30-22-50 Holl. 22935-230-75 Zloty 63-96-64-45 Lat 340-3-44
Lava 395-4-25 Líra 29-90-3020 Márka 135-70-13660 Norrég 99 80-10080
Psseta —•--•—
Sebül.
Svájcit. 110-70-111-40 Mdk. 104 70-105-70
DEVIZÁK Anni. 229-55-23076 Belgrád 830-840 Berlin 135-80-136 60 Brllssel 79^6-70 74 Bukarest 341-343 Kopenh. 86-90 87 90 London 19-56-1970
Madrid -•-•—
Milano 3000-3018 Newy. 571-00-57400 Oszló tOO«MOO« Páris 22 30-22-47 Prága ie-SJ-17-01 Szólta 4*004-27 Stockh.K)5t»-10580 Varsó 64*05-6445
Wien -■-
Zürich 11080-111-40
Wien ctavlnf árfoly.m. : 80.454.
Sertéiváiár
felluJUs 518, tUdatUn 122. — Eltó- -rendű 088-0«, szedett 0-86-0-88, u. deli kOzép 082 0-84. kOnnyll 0*78-080, l-só rendű Oreg 0-83 -0-85, ll-od rendli 3reg 0-80—0-82, angol sUldi I. 096-1-12, szalonna nagytnul 106—1-06, zsír 1-23 — 1-28, hus 1-10—1-24, félsertés IU8-1ÍS.
Klsdj. > l.ptulajdono. KOzg.zd.aágl Rt. Outenberg Nyomda é. Délzalat LapkladA Vállalata Nagykanlziárj. Felelős kiadd: Zalai Károly. Interurbán telefoni Nagykanizsa 7a stám.
Növendék állatoknál a czoitképzödesl eléaegill, hízóknál élvágygerjeazlöleg hal. Megakadályozz. . íeaintuláil.
Beszerezhető: 2 kg.-oá, 5 kg.-01 és 50 kg.-oa eredeti gyári caomagoláeban. (Minden csomag és zsák a gyár plombájával van ellátva).
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A blrúságl palota mellett)
Kiadó lakások
és üzlethelyiségek a Bazárépületben.
Fő-utcai ötszobás fürdőszobával azonnal, Zrínyi Miklós-utcai négyszobás, három szoba alkovos utcai, három, esetleg két és egyszobás udvari lakások május l-re, flzlet vagy Irodának alkalmas helyiségek azonnal vagy május l-re.
ZALAI KÖZLÖNY
1933. lebruár I

és kárpitos árut minden ízlésnek és igénynek megfelelőt, óriási választékban, legolcsóbban és legkedvezőbb feltételekkel szállít díjmentesen és felelősséggel
TEIN
bútoráruházak Nagykanizsa Szombathely Sopron
Alapítva s 1887-ben.
IHtóSTfIMSTÉSEI
gall\'rtlMtitis. rt vegytisztítás lego\'ctóbb árukon, föxmosógvár kelmefestő és gyfl|tö telepe Olga kalap é« szalon, Horthy Miklós-ut 5.
„, itltó munka B017
gyermekkocsik itb. mólym U««álllt*tt árban
ifbr»r.
lánkaralMitaak,
joutk atb. mélyon I-------,
kaphatók Ar«uth, BoaAr-u.
Me«U\'dtem aaJitJttméaU pvguknyvárl idés rizling boraim MmíWíél. t liter 45 flll.
Holcxer, Eötvös tér í
Egy uoba-kcr.yha azofmalra ls kl-„sd^Kölcffcy uta? 17. alatt, __31
H4r«ajsMob*a lakás és ftty 8*Ut-kiadó FWbettér 10. 249
-Négysrobis komfortos lakd\'á bával kiadó Horthy Miklós ut 15.
|(Ud0»o-398
Eay U«Uth«l,UéH kétszobás komfortos lakáasal kiadó Horthy Miklói ut 15. ll,.\\a olt kétsiobás udvaii lakát klado. 397
Háromsiobis lakás május 1-rt kiadó Kölcsey-u. 13. sz alatt. 373
Kérem a közönséget. hogy autó megrendeléseit kizárólag 167. és 571 telefonállomáson adja le részemre. Kaufmann MUni. 5708
Ha |ó bort akar olc.ón Inni, Ufly lilelje meg
aranyhegyi boraimat.
llterenklnt iii« palackokban 36 fiitér Sáfrán JÓ*s«f, Magyarba 74
Telefon S33. Rendeltet hár.hox küldöm.
Kiadó Bogenrleder palotában három-szobás fóutl lakáf, üzlethelyiség, Pó ut 24. alatt üzlethelyiség, Csengeiy-ut 13. alatt utcai, udvart lakás, műhelyek, Ratthyány-utca 6. alatt több utcát lakás, Zrínyi Mik-lót 6. alatt több utcai és udvari lakás. 365
K«ny4raa<és4r«darabonklnt20álllért llzet. Braaébet-iUtöde, Erzsébet-tér. V 407
Csengery-ut 16. házban négysnoa bá* lakát cselédszobával május l-re kiadó. Bóvcbbet Portdui Antal, Erzsébetiéi 1. 4 2
„Olcsók vagyunk, mert jók vagyunk."
Olcsóbb lett
nálunk az
Megbízható, szakszerű töltés és javítás!
TRRNSDANUBIA R.-T.
Caengery-ut 6. Telefon 4-13.
VauSnk használt, t\'sxta és szagtalan literes sötét üvegeket. Szesztinomttó. 404
park
utcai és egy udvari két-háromszobás lakások májuara kiadók. Eötvös tér 30. 317
Nagyközaégben jólorgalmu korommá
és másiáruák kiadó. Cim a kiadóhivatalban 420
Kitünö asztalin] és óborok
50 litertől 10 fillérórt. Dr. Llchtschein borkereskedő
Egy teljes hAlóoaobaborondaxAa
és két majdnem\' u| matrac nagyon olcaón eladó. Bővebbet Aczél, Pö-ut 8. -408
Háromszobás utcai lakás fürdőszobával május l-re kiadó József föherceg-u. 87.
869
Négysrobös, komfortos lakit má|ui t re kiadó Felvilágosítás Sugár-ut 7. földszint. 133
Eladó tgy villanyvataló, egy pár rádió-fülhallgató Csányl-u 11. -427
r-
I mind és
SMittit
mindenki a helyi kereskedőknél I és Iparosoknál Kzerezxo bel |
Árverési hirdetmény.
Vb. FUrs! József nagykanizsai céfi elleni csSdügyhen az üzleti kinller vös\'gekböl még be nem hajtott, 96 télelliöl á<ló 5961 P 09 f. követelés 1933. február 14-én délután 3 óraki.r dr. Rotschlld Béla Ügyvéd Irodájában a csödválesztmány k0/.-benjötiével a leg öbbet ígérőnek cl log adatni.
A teltételek megtudhatók és a követelések jegy . éke betekinthe\'.ő dl. Knausz LAszló ügivéd, csődtömeg-gondnoknál.
„, Dr. Knausz László.
Nyonutolt a laplulajdonos Közgazdasági R.-T. Gutenberg Nyomda és Détulal LspkUdó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán. (felelős luletvezetó . Zslsi Károly.)
78. évfolyam 32. ttim
Nagykanizsa, 1933. február 9, csütörtök
Ar.. 14 illlér
T
ZALAI KÖZLÖNY
Ssérkexlórig ti ktsdóblvstsl; Póni 5. tilra Megjelenik minden reggel, htlíö kivételével
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElöfUetéil ájs: fgy hóra 8 pengő 80 fillér Sieikeutókégl éi kladóhlviull teleion: 19. ka
Krisztus és az ördög
(bl) Fortyog-kavarog odaát, a Murán tul a délszláv habarék-állam talpa alatt a lávatalaj, amire az egé-özet abroncsolták Trianon kótyagos nagyurai. A pánszláv állameszme törököt fogott és most viszi, maga se tudja, hova. A láva alatt izzik a parázs. Hülö hamujára hiába építették fel a kisantant gyűrű önérzetével • ma már leg.Hább is problematikus értékQ és évenként egyszer a világsajtóba kevés meggyőző erővel szél-kommunikézelt ■egység" potemkin-erödltményél. Mit is érne ez az egység, még ha megvolna is, amíg odaát, tul a Murán és a Dráván, lassan-lassan elemeire bomlik a felpuffadt SHS állam egysége és a bomlás méhében ott rúgkapál a demagóg álmok pórázán felébredt kisnépek öntudata?
Nagy baj lehet odaát. Fűhöz, fához kapkodnak, ha ráérnek az egyszer itt, egyszer ott fellángoló bajok között. Igyekeznek rákenni mindent, mikor kire lehet. Hol a kommunistákra, hol Hlrlenbergre, hol ártatlanul meghurcolt Oyertyánfyakra. Mindenki gyanús, mindenkitől félnek, mint akinek nincs rendben a lelki-Ismerete szénája.
Most a katolikus egyháznak fente neki fogát a belgrádi patriarchátus. Mert ugy gondolják, hogy a katolikusság kiirtása lenne az a csodálatos panacea, ami rendet teremtene a fortyogó kráter szélén, ahol ma már sokszor idegesen kapkodja a lábát a pánszláv gondolat csődtömeg-gondnoka, a rémeket látó cseh imperializmus Is.
A jugoszláv állam parlamentjében tegnap Indítványt tettek, hogy válasszák el teljesen a hivatalos görögkeleti egyházat az államtól, az állam konflskálja az egyház iskoláit, kórházait, közművelődési Intézményeit, sajátítsa ki az egyház minden vagyonát, léptesse életbe a polgári házaiságot.
A lelkében mélyen vallásos délszláv népre Is kivetette tehát már hálóját az egyház-ellenes izgatás. A szláv lelkiség azonban, amelyben az egyház és állam egysége legtovább fenn tudott maradni (a vörösbe oltott orosz muzsik ma is az atyuska rejtegetett képel slőtt hányja magára s keresztet) — kemény dió lesz. Erre «z Indítványra Is felpattant egy szlovén miniszter és ntána rögtön minisztertanács Olt össze és hivatalos közleményben sietősen tiltakozott a iavat,lat ellen, lévén az homlokegyenest ellenkező a lugoszláv állam eddigi politikájával.
A másik attakra, ami a katolikus-•ág ellen folyik az SHS államban már esztendők óta, nem ugrott fel még senki, nem Olt össze minisztertanács. A katollkusság, — az más. Az ellen szabad nyíltan, a legfékte-lenebbül, a legetvakultabban izgatni. A zágrábi katolikus érsek lakásán lehet házkutatást tartani. (Bauer érsek valamikor a magyar parlamentben csak horvátul beszélt, ma —■ visszaküldte kitüntetéseit a szerb
királynak I) A katolikusokat legjobb szeretnék csak kiirtani. Persze: — a horvátság tiszta katolikus.
A szkupstlna ugyanezen az ülésén egy horvát képviselő interpellált a katolikus-faló politika ellen. Fel-olvas\'a a Qiasnlk c. egyházi lapnak, a belgrádi patriarchalua lapjának egyik közleményéből a következő sorokat:
rA római katolikus egyház államunk JenséaJoKáuak letörésére Igyekszik. önvédelemre ven szükség. Az ördög Krisztusnak mindenható hatalmat adott, Krisztus azonban ezt visszautasította A katolikus egyhá7! azonban elfogadta. A pápai hatalom mindenütt az Állam toló akur korekednl. A belgrádi katolikusok ós a belgrádi katolikus ogyház tagjai terméketluri pusztai sáskák. A katolikusokká1 őzömben erélyesen kell fellépni és Barnabás patrlarcha vezetése alatt szét kell rombolni valamonnyl katolikus sáskafószket."
Erre az interpellációra nem tartották sürgősnek a feleletet a szkupstlna miniszterei. Nagybölcset hallgattak rá. Mert a katolikusok, az... igert? az más.
Hát igen, más. De legyen is más! Valameddig a pánszláv gondolat ördögé\'ól megszállott országok ugy érzik; hugy a határaik közé gyömöszölt katolikus népek a történelem élő lelkiismereteként élnek azon a földön, addig a katolikus egyház falairól leperegnek a sátáni vádak. Ameddig a pravoszláv államegységet a katolikusoktól féllik, addig él az igazság, a katolikus egyház pedig éppen elég bizonyságát adla, hogy vértanúság árán is diadalra tudja segiteni az élő igazságot.
Nem a Ktisztust kisértő ördögtől fogadta el a katolikus lélek ezt a hatalmas erőt, hanem a keresztre
feszitett, vadállatok elé dobott ősök vérével örökölte Krisztusától. Ugye, jó lenne ezt elvenni tőle? Ugye, jri lenne megölni ezt a katolicizmust?
Nem, nem fogják tudni megölni, sem elsorvasztani. Akik Trianon telhetetlen ördögétől eszeveszett mohósággal fiífeadlák el a zsarnokhatalmat, most csak ökrendezzenek azon, amit lenyeltek. A katolikusság most is krisztusi hittel áll a maga igazsága tövises utján, mig a fékleien hatalomvágy luclferétől megkísértett nagyszláv eszme lelkiismeretének egyre nehezebb lesz a sátáni Ítélettel összeharácsolt hatalom ajándéka.
Krisztusi megkísértette az ördög. Krisztus megállta a próbát. Most a katolikusságot vetle űzőbe odaát a trianoni sátán. Az Igazság erején ott is kudarcot fog vallani.
njwuvwuvuWüWtwYvri-rrrri..............................
Magyar egyetemisták állnak őrt a genfi ravatalnál
A trianoni halártól Budapestig a nemzet ünnepélyesen fogadja Apponyl Albert holttestét — A magyar igazság lánglelkü harcosának méltatása a Házban
Nagykanizsa város közönsége koszorút helyez díszpolgárának ravatalára
gróf Apponyl
Genf, február 8 (Éjszakai telefonjelentés) Askanast egyetemi tanár és Bourdllon doktor délután 5 órakor felezték be a bonctant Intézetben a balzsamozást, ahonnan a Szent József plébánia halottasházába vitték a holttestet. Itt a hatóságok .leienlétében lezárták a koporsói, niajd ravatalra helyezték.
A katafalk két oldalán genfi ma gyar egyetemi hallgatók állnak tel-vállva Crséget.
A határon ünnepélyesen fogadják Apponyl Albert holttestét
Budapest, tebraár 8 Ms délelőtt a miniszterelnök.,égen Apponyl Albert gróf (emelése ügyében értekezlet volt, amelyen megállapodás történt abban, hogy Apponyl Albert gróf ho\'lteslét a magyar határon Hegyeshalomnál ünnepélyesen fogad|ák, az útirányon Is ünnepélyes fogsdlatás lesz Msgyar-óvárott, Oyörölt és Komáromban.
A holtleslet szállító kocsi előreláthatólag szombaton este 9 óra 55 perckor érkezik meg a Keleti pályaudvarra, ahol Mészáros János érseki helynók beszentell a holttestet, azután pedig Huszár Aladár főpolgármester mond beszédet. A gyász-menet a Rtkóczl ulon, az Erzsébet-kőrúton, ar Andrássy-uton, a Vilmos császárműtőn és sz Alkotmány -utcán keresztül érkezik az Országház elé, ahol Apponyi Albert gróf holttestét a kupoiacssrnokban felra-vatalozzák. Másnap, vasárnap a nagyközönség reggel !> órától S
óráig, hét/in 9 órától 1 óráig tekintheti meg a ravatalt és róhatja le kegyeletét a nemzet nagy hatottja Iránt.
A temetési szertartás kedden, 14-én délelőtt 10 órakor veszi kezdetét.
A holttestet Serédl Jusztlnián bíboros hercegprímás szenlell be a kupolacsarnokban.
Államfők, kormáryok és országok részvéte
Budapest, február 8 Apponyl Albert elhunyja alkalmából Boris bolgár király éa Schullhelsz svájci szővelségl elnók részvéllivira-tot Intézett Magyarország kormányzójához.
A kabinetirodának jelentették he továbbá részvétükéi a francia követ és a bolgár ügyvivő. Schc.n német követ a délelőtt folyamán megjelent Gömbös Oyula miniszterelnöknél és kormánya nevében kon-doleált Apponyl Albert gról elhunyta alkalmából. Ugyancsak a délelőtt folyamán Khuen-Héderváry grófnál, a külügyminiszter állandó helyettesénél lelentellék be kormánysík részvétét a török lugoszláv, román és csehszlovák követek. Tilulescu rész
véltáviratot Intézett Albertnéhoz.
A külföldi sajtó Apponyl Albertról
Budapeat, tebruAr 8 Az összes küllőid! lapok mind melegen méltatják a magyar nemzet nagy halottjának érdemelt és őszinte részvét hangfa csendíti a cikkekből korának legnagyobb államtérfia iránt. A koszorúk elhelyelésének Ideje Budapest, fobruár 8 (Éjszakai telefon jelentés) Hivatalos helyről tudatják a nagyközönségei, hogy azok, akik koszorúi akarnak helyezni gróf Apponyl Albert knpnrtó|ára, héttőn délután 3-4 óra közt helyezzék el a Ház kupolacsarnokában felállított ravatalnál. Ennél az időpontnál sem korábban a virágok hervadása mlalt, sem későbben, a zavar elkerülése végeit ne helyezzenek koszorút a ravatalra.
Nagykanizsa város közönségének koszorúja
Apponyl Albert gróf Nagykanizsa város díszpolgára. A város vezetősége hatalmas koszorút helyez e nemzet nagy halottjának ravatslárv és értesülésünk szerint a plébánia-
templomban nagy rekviemet tarla nfik Apponyi lelkiüdvéért.
A képviselőház Apponyl Albert emlékének
Budapest, fcbruAr 8 A képviselőhíz ma esti üléséi tel|es egészében Apponyl Albert gróf emlékének szentelte. A karzatok zsúfolásig 1 gteltek érdeklődőkkel.
A kormány leglöbb tagja Gömbös Oyula miniszterelnökkel az élén meRlelent.
Almdssy László elnök emlékezett meg et6önek nagyhatású beszédben
ZALAI KOZLONV
1938. február !).
gróf Apponyi Albcrlröl.
~ Erekben a szomotu napokban — mondotta — az egész világ réBz-véte felénk fordult, ldeirányilotla részvétét annak a férfiúnak elhunyla, akit világszerte, olt Is igen Jól Ismertek, ahol a magyar nemzetet nem, vagy félreismerték. Életereje háiom emberöllölg kilarloll, szelleme nemzedékeket kapcsolt össze. Léte össze-lorrt elválaszthatatlanul nemzetével. Heroikus lOrlénelmi alakja egyet jelentett a nemzet aspirációinak állandósulásával és a nemzeti remények teljesülésével. — Az elnók ezután részletesen ismertette Apponyl közéleti és parlamenti pályifutását.
Oömbös Qyula be|elentette, hogy a kormány Apponyl Albertet a nemzet halottjának tekinti és lemetése Iránt a szükséges Intézkedéseket a családdal egyetértésben meglette. Beszédében hangsúlyozta, hogy Apponyl a nemzetért lelt szolgílatok meze|én halt meg. Az ö odaadó példája, áldozatkészsége és nemes alakja állandóan olt lebeg ma|d a Népszövetség légkörében és hirdetni fogja a magyar Igazságot, amelyirt harcolt és elesel!. Majd hódolt a
a Nemzeti Egység Pártja nevében grót Apponyi emlékének.
Zichy János gróf a kereszténypárt nevében fejezte kl részvétét a nemzetnek, amely legnagyobb fiái vesztette el. Apponyi politikai hitvallása a haza Iránit határtalan szeretetre, a\' király Iránll odaadó hüségre/és a loglolylonossághoz való szívós ragaszkodásra támaszkodott. Lelkében mélységes vallásosság párosult a végtelen honszerelemmel és ez termelte ki azt a nagy optimizmust, amely öl megelégedetté, boldoggá és utolsó leheleléig páratlanul tevékennyé lette. Apponyl Albert nem halt meg, Apponyl nem halhat meg számunkra soha I
Eckhardt Tibor az ellenzéki pártok nevében adózott a legnagyobb magyar államférfi emlékének él kl-fejtelíe, hogy Apponyl Albert nagy hitével a nemzet hilét is ébrenlar-iolta Jövöje Iráni és a kétségbeesés politikájától visszatartotta nemzetét.
Bessenyei Zénó elnök ezulán javasolta, hogy a Ház holnapi ülésén a tisztességtelen versenyről szóló módosító törvényjavaslatot slb. tárgyalják, amit a Ház elfogadoll.
rirujij\'/ii\'riririrrrriVirrrri\'i............*...................
A dr. Meller Rózsi elleni merénylet: koholmány
színdarab szerzője beismerte szerdán, hogy a vegyészeti műhelyben semmiféle rablótámadás nem történt.
Bécs, február 8 A törvényszéki orvosok aira a következtetésre jutottak, hogy dr, Meller Rózsi Írónő exaltátt állapotban önmagát sebesítette meg és a merénylet históriája koholt. A rendőrt nyomozás az állítólagos tettes után semmiféle eredményre nem vezeteti. Most azon a feltevésen folyik tovább a nyomozás, hogy az trónő valamilyen okból koholta a merénylet meséjét.
Bécs, február 8 (Éjszakai telefonjelentés) Meller Rózsi dr., azúrja hadnagy szatirikus
Kelemen Ferenc kapott megbízást a magyar pénzintézetek munkatervének elkészítésére
Nagykanizsa, február 8
Oömbös miniszterelnök 95 ponl-jának analógiáiéra, a nagy pénzintézeteknek Időnként a budapesti Vadászkürtben tartott értekezletén legutóbb elhatározták, hogy elkészítik a magyar pénzintézetek munkatervét. Az értekezlet egy háromtagú bizottságot kért lel a tervezet elké-
szítésére. A bizottság taglal! Kele men Ferenc, a Nagykanizsai Takarékpénztár Igazgatója, Bohnert igazgató (Békéscsabi) és dr. Matolcsl Igszgaló (Kaposvár). A bizottság felkérésére Kelemen Fetenc elkészítette a tervezelet és az legközelebb tárgyalás alá kerül a hitelélet érdekképviseleti szerveinek plénumában.
Asszonyok paprika-párbaja egy nagykanizsai üzletben
Gandhi feleségét félévi fogházra Kélték
Bombay, február 8 A rendörbiróság Oandhl leletlégét a torvények be nem taitása és adók nemfizetése miatt hathónapi fogházra és 500 rúpia pénzbüntetésre, illetve az összeg behajthatatlansága esetén további hatheti fogházra Ítélte.
Amor profanus
(Regény 1914-böl) 84
Irtai SZABÓ ZSIGMOND
— Emlékszem, hiszen akkor boldog vollam. Emlékszem a tengerre, a bűvösen szép holdvilágos éjjelekre. Nézd, most is mily szépen világit be a hold I Nézd, milyen ragyogó fénysávot rezegtet a Balaton tükrén I Emlékszel még Sorrentóra I
— Szerellek I -- felelte a gróf és magához ölelve az asszonyt, szenvedélyesen megcsókolta.
És amint ölelte, zsibbasztó hidegség futott végig érzékein. Már nem látta szépnek, már nem látta kívánatosnak. Közönyősnek, majdnem ellenszenvesnek találta most. Önsúlyként tartotta karjai közölt é« várta a szabadulást. Bánló érzés nehezedett szivére, ölelő karjai megernyedtek és szemeinek pillantásából hidegség tekintett nejére.
— Mi bajod? — kérdezte az asszony meglepetve.
A gróf nem feleli, felkelt helyéről és eltoidull.
— De az Istenért, mi törlént veled? Eltaszítasz magadtól? Szólj I Mit Jelűit ez?
A grófné hangjából a megszé-
gyenített hitves érzett ki. A harag árnyéka suhant át arcán és megragadta férje kézéi.
— Nem! Nemi — klállotla a gróf és egy lépést hátrált, mini aki valami kellemetlen érintéstől akar szlbüü\'ulni.
Az asszony megremegett erre a kiáltásra és fagyoB borzongás dermesztetté meg testét.
— Mi történt veled? — kérdezte Ijesztő sejtéssel, — hiszen te lélsz tőlem?
— Ne binls I Hagyj mennem I
— Ml vagy hát? Beteg, vagy komédiás? Felelj I Mondd meg az igazat I
— Mit akarsz ? Hát nem elég, ha én tudom, hogy milyen szerencsétlen vagyok 1
— Mond Inkább, hogy ... Men| I Szégyenlem, hogy megismertelek.
— Ne bánts I Megyek I A gróf hangja szomorúan, alázatosan hangzóit. Isten veled: — és ebben a búcsúszóban mintha fájdalom és szégyenkezés hangzott volna. Vissza sem nézett az asszonyra, aki zsebkendőjével ellakatta arcát, míg hajlékony teste szinte elveszelt a széles kerevet sarkában Kiment a szobából és mialatt az ajtót becsukta, utána hángzoil az asszony elcsukló
A különül háborúság
Nagykanizsa, február 8
Furcsa asszonyháboru zajlott le szerdán délben, az egyik kanizsai tüazerüzleiben.
Kél asszony, két feleség állt szemben egymással. Az egyik nemrégiben észrevette, hogy a férje hevesen teszi a szépet a másik körül. Elhatározta, hogy adandó alkalommal bosszút áll á tagadhatatlanul veszedelmesen szép vetélytársnön. Az alkalom nem késelt sokáig. Szerdán délben a két asszony véletlenül összetalálkozott az üzletben. A tériét féllö asszonyban egy pillanat alatt fellángolt a bossitt gondolata és ötletszerűen husz deka erős paprikái kéri a fűszerestől, aki gysnut-lanul kl Is szolgálta. Abban a pillanatban, amint őnagysága átvette a paprikát, hirtelen odafordult a másik asszonyhoz és közvetlen közelről a zacskó egész tartalmát a szeme-közé öntötte. Nkgy sikoltozás, az üzletben levők pedig megdöbbenve nézték a paprikától elvakított asszony eltorzult arcvonásalt.
Az üzlet tulajdonosa vizet kerített, nagynehezen kimosták őnagysága szép szeméből a csípős paprikái, majd hazavezették a lakására. A nagy tu mullusban a másik asszony ellünl,
oka: — féltékenység értesülésünk szerint azonban a bíróság elölt még találkozik a két ve télytársnö.
■1 lesz a hnsbédékkal?
(Egy huslparos észrevételei)
Amikor a kanizsai husbődékat megalkották, a vezérlő motívum: szépészet volt. Sehogysem voll méltó a város legszebb közteréhez, hogy ősi Sátrakban a nyilvánosság szeme elöli véres húsokat Irancslrozzanak. Konjunktura volt, pénz volt bőségben, nem volt lehál nigy probléma a mészárosok pénzén felépíteni a huspavillont, ahogy ezt az alkotást akkor elnevezték. Pedig elég sok pénzbe került. Tudunk arról, hogy 2 vsgy 3 mészáros azon ment tönkre, hogy egész forgótőkéjét a „pavll-lonra" adta. De a mü megalkotódon Később rájöttek, hogy a pavll-lon, annak helyzete s főként annak rendeltetése sehogysem meríti kl az .esztétikailag szép" fogalmái, tói azzal, hogy a város legszebb és legforgalmasabb lerél kettéosztotta, megakadályozta azt is, hogy ai Erzsébet-tér kiterjedésével és az ebben adódó építési lehetőségek ügyes kihasználásával a város a teret per-
zokogása.
Futott, majdnem menekült szobáiéba. A kitárt ablakon beözönlőit a holdsugár és lent tllokzalos csendben, mint egy acélkék tükör terüli el a Balaton. Az éjszaka magányos csend|e vette körül, a tökéletes hangtalan csend, mely lomhtn leszállt a pihenő víztükörre és se|telmes félelemmel töltötte be a szobát. Mintha a feketén hömpölygő Slyx pattjára Juio\'t volna, az alvilág komor, hangtalan suhanással szálló árnyai közé, az örökös borulatba, ahova nem süt az élet verőlénye és ahová nem hallik az élet lüktető zaja.
A teljes egyedüllétben mint mázsányi nyomasztó suly nehezedett lelkére megalázott férfivoltának szégyene éa didergő lélekkel sejtelte, hogy mit gondot róla az a megbántott, zokogó asszony. Még sohasem érezte ennyire szerencsétlennek magát. Összekulcsolta kezelt éB kétségbeesett tekintettel nézte a Balaton holdvilágos tükrét.
És mintha életének színpadává vált volna a ló acélkék letszlne, zavaros víziókat látott az alvó viz-íükrön.
Látta önmagát, amint kiégett szívvel, elbusult lélekkel bolyong a mélység felett, látta az alvilág sej-
telmes árnyalt, amint a láthatárból felszálló teliegekként körülveszik a fedele szárnyaikkal, már-már betakarják, hogy hangtalan libbenéssel átszállítsák a megsemmisülésbe. Akaratnélküll közöny nyűgözte le éa várta a véget. Teljesen megadta magát végzetének éa bizonyossá váll elölte, hogy számára mltsem nyújt mér a löldl élei. Lázas tekintettel meredt a széles víztükrön bolyongó árnyakra és ime a borulatok foszladozni kezdettek, kavarodtak, ma|d teljesen szétlebbenlek és a holdsugártól megvilágítóit tavon lótuszok és vízi liliomok hajlós szárú virágai úsztak. A hold sápadt sugarai mintha érlelték és megnövesztették volna az egyik lótuszvirágot, kelyhe megduzzadt és ritmikus mozgással szélváló szirmai közül egy karcsú fehér leányalak emelkedett ki. A római szüzek fehér pep-lumában karcsún lengett a virágszirmok közöli, a hold loszforesz-káló fénye ezűslbe ontölle a leomló könnyű szövelet, mely alól élőn vi-lágltott ki ifjúságának bűvös szépsége. A látomány ülemeien ringott az ezüstös vízben, most meghsjoll és kinyújtott karjaival üdvözölni látszott a hatalmas Cézárt.
(Folyt. ktJv.)
1933 február 9
ipekllvfkuun kitpllse, rendezze, vagy egyéb mást csináljon vele. A hus-Iparosok hálásak vollak azért, hogy ntni kelleti szellős sálrakban illantok a zord Idők rohamai!, valahogy emb:rebbnek érezték magukat, , falkék az .üzlet" Illúzióját kellet-\' lék fel bennük, egész rendes polgároknak kezdték magukat érezni. Azonban az Idők forgandók és forgandók a szépről való felfogások. A aterződés hamarosan le|4r és a kérdési Idejében meg kell beszélni. A Zalai Közlöny cikke szerint a város vagy ragaszkodik a pavlllon lebontásához és visszaállítja a régi sátoros rendszert, vagy pedig triegfor-dllja a fülkék beosztás\',I, az elárusító, oldalt áthelyezi északra, mlg a bejáratokat a mostani homlokzati oldatra, tehát oda helyezné, melyei siépéazell szempontból védeni kíván. Az. első megoldás, ellen az érvek garmadája kínálkozik. A mai időkben nem megengedhető, hogy áldozatokkal teremlett, a ml sajnálatosan kicsinyre zsugorodolt értékméreteink szerint pozlllv értékel képviselő alkutások egyszerűen lebontassanak. Ilyen jól nem megy nekünk I Ellentmondás rejlik abban, hsgy szépészeti szempontból lebont-ssnsk egy fix építményt, hogy annak helyén aztán ősi sátrak és deszka-bódék „díszítsék" a teret. Súlyos Bérelem esne a huBlparosokon, akik a pavlllonl építtették. A fülkékben a hyglenlkuB megőrzésnek, kezelésnek sokkal több a lehetőaége. Jégszekrény van minden fülkében és maga ez a körülmény döntően befolyásolja az alternatívát. Oondoljunk csak a forró nyári napokra és az esős ŐBzrel Súlyos közérdek, hogy s fülkék le ne bontassanak. De ezzel a köiérdekkel súlyos összhangban áll a húsiparotok érdeke is. Ök Is szívesebben dolgoznsk egy hygienikus tisztaságban tartható védett fülkében, mint nyilt sátorban, ahol eső, hó verl őket, no meg a portékájukat.
Bár vannak közöttük romantikus lelkek, akik visszakívánják azokal az elmúlt szép időket, amikor nyílt sátrakban topoglak a hidegtől, fu|. Iák a megdermedt kezüket, de kínlódásuknak értelme volt, meri sokkal kevesebben vollak és — keresni Is lehetett, Egy-egy fülke egy kis üzlet, löbbé-kevésbbé stabil vevőkörrel; íz mind megbomlik, ha a fülkéket lebontják. Nem hlazem tehát, hogy • fülkék lebontása mellett döntsenek az illetékes faktorok. De nem megoldás a másik módozal sem. Áltennl az elátualló oldali az északi \'észre bizony i|eszlő perspekllva az érdekel/ mészárosoknak, hiszen ez Iflen egy kis barálaágos északi szél mellell kibírhatatlanná tenné a nytll tülkében való tartózkodást. Aztán va|jon szebb-e ? a tér szépségéi emeli-e a fülkék bejárati oldala?
Állandó kocsiforgalom, húsoknak ki- és beraktározása, jéghordás, ■zennyvizek és hulladékok kitakarítást, állandó vlzhordás, hiszen a fülkékben nincsen vizvezeték. Mlg
zalai kozlont
az eladisl oldalon vevők nyüztög-nek, (hál nyüzsögnek?) a bejárai! oldalon vérét kötényü, feltart Ing-u|ju mészároilegfnyek forgolódnak. Ez háttérnek szebb? Nem gondolnám. Hu már két rossz közöli kell választani, ugy lalán a mai helyzet a Bzlmpallkusabb.
Ez a kérdés Is megoldhaló lest, de együtt az egész pitcrendezésBel, ha nnjd pénzünk lesz gyönyörű siép vásárcsarnokra. Ctak ugy kiragadva az egész komplexumból a
husbódék kérdéséi: egészei, állán-dóat és jót csinálni nem lehet. A husáruaitás csak egy kiegészítő része lehet egy szerves programnak, inely felöleli és megold|a a piaci árusilás egész kérdéséi. Ehhez pedig ctak azérl kell. Idő, meri pénz kell h >zzá. Ha pedig el|ön ez a vágyolt kor és lesz pénz Ilyen vállalkozásokhoz, akkor a mészárosok mindenbe szívesen belemennek, még abba Is, hogy sálrakban tagyoskod-janak. f. 0.
„Itt szeretetre és együttérzésre találtam ..."
mondta a polgármester a Riffkabilok szombatesti összejövetelén
...Szakadt az eső. A Ritlek elöljárói aggodalmas ábrázatokkal hallgatták a Vaskapu vendéglő esőcsa-
tornáinak kiadós zu\'JOgását.
Hét órára mégla negyven egynehányan ülték körül a lehér asztali, amikor mosolygó közvetlenséggel megérkezett a Rtllik Illusztris vendége: Dr. Krdlky Islván polgármester.
Közvetlen modorával csakhamar központja leli a Rlffek érdeklődésének. Amikor pedig dr. Bakos Qéza az asztaltársaság célkitűzéseiről beszélve, meleg szavakkal üdvözölte a társaság körében ezúttal először megjelenő polgármestert, hatalmasan felzúgó éljennel felellek a Rilfek.
Csöndes borozgatás közben emel kedett szólásra — Lajos bácsi, a fehérhajú örökifjú Ritlkabll szellemes felszólalása után — a polgármesler és elsőbben is azl jelentette ki, hogy moBl, hogy meghívták, örömmel Igyekezett elegei tenni annak, hogy megismerje körelebbtől Is azt a társaságot, amelyet csak a társaság Igricének tollából, a Zalai Közlöny riportjaiból ismeri. Innen ngrl tudomást arról Is, hogy a Rilfkabliok a karácsonyi ünnepek elől! 30 sregéuy iskolás gyermeket ruháztak fel.
— Itt szeretetre és együttérzésre találtam — mondolla többek közölt a polgármester — vajba minden vonalkoráaban ezt lehetne megállapítani.
Jóleső öröm tölti el, — úgymond — hogy tlt a Rilfkabliok közölt — kiknek csupán az elnevezésével nincsen teljesen megbarátkozva — Nagykanizsa minden társadalmi rétegéből talál valakit, aki átérzi, mennyire szüktége van a magyarnak az ösz-szefogásra, arra a nagy, mindent átölelő és áthidaló lelkiismeretre, amelynek lobogóját olyan nagy bizakodással bonlotla ki nemrégiben Gömbös Qyula miniszterelnök. A Riffkabilok nem politizálnak. Itt a lelkiszerelet pillérein nyugvó társaságra talált, akik az irredenta eszmék ápolásán kívül a nyomoreny-hitö gesztusokra is megtalálták a módoi és eszközi. Kivánjs, hogy ebben a városban, amelynek jóléte megteremtése neki Is egyik legszentebb feladata, hatalmassá erősödjön ez a társaság, hogy megsokasodjanak azok a fillérek, amelyek a mindinkább erősbödő nyomor enyhítésére hl.alvák.
A polgármesler köivellen, meleg szavait hatalmas és viharos éljenzés honorálta és a Rilfek állva énekei-lék el a szokásos .Éljen soká..." dalhouorálió|ukat, nmely ulán -- más oldalú elfoglaltsága mlán is — a polgármester eltávozott.
A. Rilfek ezulán csöndes beszélgetések között hallgatták az ulcáról belénlergő vándor énekes gitárosokat. Az országulat rovó vándor muzsikusok egészséges torkából fel-
A Zalai Közlöny kedvezményes mozielőadása: „Zsuxaanna a fUraOben"
——— (Scönelöer Magűa) ———
Olvasóink olyan hálás érdeklődéssel viszonozták első kedvezményes mozi akciónkat, hogy azt máris megismételjük. A mozi-Igazgatóság előzékenységéből ismét egy nagyszerű sláger-filmmel kedveskedhetünk minden olvasónknak.
Pénteken, szombaton és vasárnap pereg a nagykanizsai vásznon ScQneilder Magda legbájosabb idei film/e, a „Zsuzsanna a fUrdöben". Ennek a ragyogó filmnek pénteken az S, 7 és 9 órai, szombaton az 5 és 7 órai előadásait 20"lo kedvezménnyel nézheti meg a „ZALAI KÖZLÖNY"
minden olvasó/a, akt a kedvezmény Igénybevételére jogosító szelvényt lapank vata melyik számából kivágja és a mozipénztárnál felmutatja. Mindenki annyi szelvénnyel válthat annyi /egyet, ahányra szüksége van.
I. sz.
Szelvény,
melynek felmutatója 20o,o engedménnyel válthat Jegyet a nagykanizsai moziban a „Zsuzsanna a fürdőben" előadására.
ftrvónyos pénteken este az 5, 7, 0, szombaton az 5, 7 órai előadásokra
ASPIRIN-
m
tabiettak
rtwimaltkusfildi__
meghűléseknél
aktiaknál // U
huró „Szép vagy, gyönyörű Magyarország.. ."-ot.
vagy
A Rilfek elnökségét egy zárt levél várta már a Deáky vendéglőben, amelyben a napokbaii Amerikába visszautazó <*b a Zalai Közlönv hasábjain is több alkalommal megszólaltatott nagykanizsai szdlctesQ Emerlch Welsz new-yorki közjegyzö búcsúzott el a Riffektöl.
... 10 hónapja, hogy Amerikát elhagytam, hogy óhazámat felkeressem, Magyarországnak azóta löbb városában megfordultam, de azt a 15 hetet, amit itt Nagykanizsán töl-trt\'em, nem fogom elfeledni soha. Mindannak dacára, hogy a jelen depresszió minden emberbe belevágta véres fogait, én a Ti társaságotokban mindig kedélyesen mosolygó barátságos arcokat láttam. Ti magyarok vagytok, nálatok a Pénz nem Isten. Nektek van még szivetek... Én hiszem, hogy jönnek majd idők, amikor mi is az Atlanti óceán másik oldaláról fogjuk felétek énekelni az „Isten áldd meg a magyart. ..«
Még egyet akarok nektek mondani : létezik egy Weisz Imre. aki Nagykanizsán szülelett és 27 éve amerikai honpolgár, de ennek a Weisz Imrének a szive magyar maradt ... És arra kérem az Istent, hogy segitsen meg benneteket és ezt a nagyon szép szomorú Magyarországot ...
„Még egyszer Qood bye, kedves barátaim, good luck to yoh all..."
Igy az amerikánux, aki mindnyájunk meleg istenhozzádjával ül arra a hajóra, amely átviszi öt vissza az Atlanti óceánnak arra a partjára, ahonnan a feltámadás sugaras reggelén többi magyar társával együtt felénk fogja énekelni az .Isten áldd meg a magyart..
Brsssiny/ Qyula fdőjftris
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő ielontésfek i Sserdán a hOmértik■ let: Heggel 7 órakor +3 2, délután 7 órakot +3-8, este 9 órakor +4-6.
PtlhOtd: Egész napon át boralt égboltozat.
SxéUrdny: Reggel és délben északkelet, este északi szél.
(ÉJuakat rddlóJtltnUtJ A MU»««r«lé fial latéaet JaUatl ut* .0 Ara-kan F«IHfie> IdA várható klsabb httoattkk«nés»«l.
ZALAI KÖZLÖNY
Kötelenként 10 fillér helyett naponta cserélhet
2 fillérért kCIcsőuktfnyvtAri könyveket a „Zalai Közlöny" minden előfizetője
A Zalai KözlOny szerkesztősége megállapodást kötött a Horváth József ujságáruda kölcsönkönyvlárával, amely köztudomás szerint egyik legrégibb, legbőségesebb és gondosan fejlesztett kölcsönkönyvtára Nagy kanizsának, többeztr kötetre rugó régi cs uj könyv-állománnyal. A napi forgalomban egy-egy könyv kölcsöndija 10 fillér. A Zalai Közlöny minden előfizetője, aki az utolsó havi előfizetési nyugtáját felmutatja, mától fogva bavl 60 fillérért egész
hónapon át olvashat a Horválh-kölcsönkönyytárból, vagyis napi 2 fillérért egy hónapon át akár mindennap cserélhet könyvet a hatalmas és gazdag választékból. Aki nem óhajt 60 fillért egész hónapra lefizejni, az is kap kedvezményt, amennyiben egy-egy könyvet esetenként 10 fillér helyett 8 fillérért válthat a kölcsön-könyvtárból. A kedvezmény igénybevételéhez csak a Zalai Közlöny ulohó havi előfizetési nyugtájának felmutatása szükséges.
közgazdaság
Narancs-invázió a morakeresztnrl halárállomáson
Naponta 20 vagon narancs, több vagon pamut, nyolc tir vagon copra a magyar import
4
KUxvnágUáal
Kolumbua-io/da
ÍKét dundnlull _ falu lakossága
.^.már évek dia ál-YZMlandó velélkedés-ben dll egymds-v sal Amikor az :|M egyik falu valami u/ltdst vezet be.
^E \\ a mdslk azonnal ^^ .rádupláz" és feltűnőbb ujddst valósit meg,
Az elmúlt kelekben az egyik falu elől/drósdga elhatározta, hagy bevezetI a közvilágítási. minden utcasarokra Cfy-egy pelróleumldpdt sze teltet, /t falu hamarosan fényárban úszott, s a derék polgárok keble dagadt a büszkeségtől. A falu közvilágításának híre néhány óra múlva már elfúlóit a szomszédos faluba, amelynek elöljárósága szörnyű Irigyen tárgyalta az esetet. De nem maradlak tétlenül, hanem lázasan bevezették ők Is a közvilágítást. Mo\'t már ez a falu Is fényárban uszolt, de több Idmpa világította meg az utcát, mini a másik községben. A kezdeményező falu duhaj Ifjúsága azonban hamarosan véget velelt a .közvilágításnak," mert a legénvek Utas fővel hamarosan valamennyi lámpát bezúzták. Végre a falu bírája átment a szomszédos községbeit kollégájához és elpanaszolta, hogy az ő közvilágításukat már mind tönkretették az Ittas emberek, majd tgy folytatta :
— Aztán kentek nem fének, hogy kcaka a leglnek leverik a lámp-.tkat ?
— De nem áml — volt a határozott válasz
— Hogyan hát? Itt tán nem Isznak, vagy nem vtrtuskodnak ? — kérdi megütközve a bíró
— Deblon I — feleli a kérdezett. — de icaikára bevisszük a lámpákat a községházára...
Emlékeztető
Febr. 11. Magántisztviselők műsoros estje a Kaszinóban.
— öregcserkészek estélye fél 9-kur a Koronában.
— Állatvédő Egyesület válaszlm. ülése 5 órakor a városházán,
Febr. 12. Kereskedelmi Alkalmazottak álarcosbálja a Kaszinóban.
— Úrasszonyok és Urleányok Máriakongregációjának teaestélye a plébánia Fehérlermében d u. 5 kor
— LlceáUs előadás 6 órakor a városházán (dr. Berkes József)-
— Zenei llceális matiné fél 12-kor a zeneiskolában (Ketting Ferenc).
— Tehetségkutató tornász verseny a gimnáziumban 3 órakor.
Febr. 18. Ref. Nőegylet teaestélye a Koronában 9 órakor.
— Banktisztviselők magyar es je 9 órakor a Kaszinóban (Cselényi Józsrf).
Febr. 19. Llceális előadás 6 órakor a városházán (Vannay János).
— Leányklub műsoros teája a Missziósházban
— Leventék teaestélye 8 órakor a Polgári Egyletben.
— A glmnázista cserkészek énekes, táncos népszínmű előadása.
— A Harmadrend szlnelőadása a Fehérteremben 5 óra\'«or.
Febr. 25. A Keresztény Jól. Nőegylet álarcos jelmez-estélye a Kaszinóba este 9 órakor. Febr. 26. Kath. Legényegylet müsov ros (áncestélye 8 órakor áz egyesület helyiségében.
— LlceáUs előadás 6 órakor a városházán (Barbarils Lajos).
— A glmnázista cserkészek énekes, láncos népszínmű etőadáua
— A Polgári Olvasókör mulatsága Kiskanizsán.
Murakoreaxtur. február 8 (A Zalai Közlöny tudósítójától) A magyar határállomáson az utóbbi időben megélénkült a marha-kivilel Olaszország felé. Az utolsó napokban állag 10-15, tegnap már 30 vagon került kivitelre.
Ezzel szemben azonban va\'óságos narancs Invázió mutatkozik. Naponta
A borfogyasztási adó leszállítása nem valósította meg a hozzáfűzött reményeket
öl hete elmull, hogy a literenként 18 fillérről 9 fillérre leszállított borfogyasztási adó életbe lépett. A nagykanizsaiakat különösen érdekli, hogy hogyan váltak be a város vezetőségének a borfogyasztási adó leszállításához fűzött reményei, hiszen a város jövedelmének egy tekintélyes részét képezte ez az adónem.
Kérdést Intéztünk Hemmert Károly városi főszámvevóhör, aki kijelentette, hogy a borfogyasztási adó leszállítása voltaképcn nem jelent semmit A bor nem olcsóbb, igy >incs nagyobb piaca és igy a várost csak károsodás érte. A városi fogyasztási adóhivatal természeteden szigo-
legalább 20 vagon narancs- fut be az országba, jobbára budapesti rendeltetéssel. U.yancsak megindult az egyptoml pamutbehozatal, amiből naponta több vagon érkezik a határállomásra. Coprából napi 8—10 vagon fut be a magyar szappangyárak részére A behozatal és kivitel többi ágai kihaltaknak mondhatók.
ruan kezeli az adót, de a reményekel a leszállítás a gyakorlatban nem váltotta be.
(—) ÁllMtenyésztés és Mezőgazdaság cim alatt jelenik meg Csillag József, a sertéstenyésztés és értékesítés Kanizsán is ismert szakemberének szerkesztésében egy újonnan indult közgazdasági szaklap, mely értékes és komoly szakemberektől irt cikkeivel és statisztikai adataival minden gazdának na||y-érlékü tanácsokkal szoigál. Kitér a mezőgazdaság és állattenyésztés minden problémájára és különös figyelemben részesiti a ma különösen aktuális értékesítési problámákal és a minőségi termelést. Minden gazdának figyelmébe ajánljuk. Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában is.
1933 február 9.
Mozgójszfnház
A fehér rabuolganAk
Nagyon sokan elnézően mosolyognak a „naiv" lelkek felett, akik ma, a XX. században leánykereskedökröl rémüldöznek. Hogy mennyire indokolt ez a mosoly, arra elég ha megemlítjük, hogy a Genfben székelő Népszövetségnek egy külön, hatalmas osztálya küzd minden rendelkezésére álló eszközzel a nemzetközi lelnykereskedők gazságai ellen. Ettől eitekinlve nemcsak a világvárosok, de a nagyobb városok rendőrsége is fokozott éberséget fejt ki a leánykereskedelem megakadályozására, -úgyannyira, hogy pl. a magyar rendőrhatóság egyes országokba, igy különösen Törökországba nem is ad ki magános, fiatal nők számára útlevelet Hogy hány magyar leány merült el már eddig io a keleti leánykereskedelem szörnyű poklában, arról csak az oltani magyar követség és a magyar külügyminisztérium szolgálhat megdöbbenő adatokkal. Di Délamerika bünbarlang|al még ezen is túltesznek a bennük lejátszódó tragédiákkal.
A Leánykereskedelem Ellen Küzdő Liga német osztályínak támogatásával készült A fehér rabszolganők cimü megrázó erejű erkölcsdráma, amit szerdán mutatott be a Városi Mozi. A film nyilt őszinteséggel enged bepillantást a leánykereskedők üzelmeibe, kezdve a fényes, csábító aján\'a októl egész a kétségbeesésbe kergetett szerencsétlen teremtések öngyilkosságáig.
A film, ügyes, izgalmas szűzséje és bravúros rendezése révén a leghatásosabb propagandaeszköznek bi-zonyul a lélekkufárok ellen, akiknek, sajnos, sokuor ragyon is megköny-nyitik bűnös törekvéseiket azok az alantos cézt\'u képes folyóiratok, amelyek szin s leírásaikkal valósággal megszédítik a tapasztalatlan leányfejeket.
A nagy műsor bevezetésekép kitűnő Magyar Híradót és egy érdekes, a pingulnek szigetén felvett expedíciós filmet mutat be a mozi ígargatósága. Dim»
~ Közalkalmazottak figyelmébe I Butoráruinkat lényegesen leszállított árakon árusitjuk. Hosszú lejáratú hitelre is, kamatmentesen. Kopsteln butoráruház, Horthy Miklós-ut 4. szám.
namkialiiHltitl iiHiHiu llliiíil
MENETRENDJE
érvényes 1932. október 2-töt
Ír»th.t-Ur VaiuUllamá*

542 7-10
>m
II is is Sí 1325 1*00 1580
17 26
18 05
19 so
22 30 2320
23 50
BRIDGE-BLOCK
praktikus beosztással
darabonként 40 fillérért
kapható-
a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalában RS-ut 5.
mmmmemammmmmmm
valamint
Krátky György és ifj. Hirschler Miksa dohány-árudájában és Fischel £de könyvkereskedésében.
|
s» o 5
U> 0
* *
1933. lebruár 8.
nap2 hiriic
NAPIREND
Február 9, osQtBrtBk
Rómlt katoltku.: Cirill. Protestáns: Ablgilt. Izr.: Seb. hó 13.
Várót! muieurn és Könyvtár ayltvi csdtörtökön él vaiárnip délelőtt 10-tól 12 óráig.
Oyógylzerláil é|]eli uolffálat e hónapban: I Salvitor-gyógysrertár Krzaíbet tér 21. II. és s klakanlisil gyógyiiertár.
üőiturdó nyitva reggel 6 órától elte 3 óláig (héttő, izerdi, pénlek délután, kedden egésx nip nőknek).
— (A polgármester Budapesten) Dr. Krátky István polgármester szerdán reggel Budapestre utazott, ahol a belügyminisztériumban lolylal tárgyalásokat.
— (Halálozás) Vitáz Peterdy (Plchler) tábornok Sopronbsn meghall. Pelléidy valamikor Nagykanizsán szolgált a cs. kir. 48 as gyalogezredben mint Habacher ezredes segédtisztje, majd vitéz Bobest Mátyás ezredes alatt zászlóaljparancsnok volt. Nsgykanlzsai tiszttársai és IsmerOsel emlékéi kegyeieltel Őrzik. - özv. Herboly Alajosné szül. Bál-váoyossy-Vlasils Teodóra, a hazafias mozgalmakban tevékeny részt vell néhai murakbzl tanító Özvegye, 63 éves korában Nagykanizsán elhunyt. Pénteken délután fél 4 Örskor lesz a temetése a róm. kath. egyház szertartása szerint.
— (A régi tőrük fővárosban, Istambulban,) ezen a elmen tart liceálls előadást vasárnap délután az Irodalmi KOrben Berkes József piarista lanár. Belovlcs Ferenc VII. gimnazista tárogatón kurucnótákat ad eló, Wagner László 111. glmna-zlsla szaval, Lem Oyula karnagy vezényletével a KlskanUsat Levente Dalkör énekel.
— (Az országzászló bizottság) pénteken délután 5 órakor a város-házán bizottsági Ölést tart.
= Szakszerű, olbsórá-diójavt tdsTansdanubta.
A magántlsitvlselík mllsoros
tánc-estjének programját
most állította Össze az Ötletes rendezőgárda. A mllsor ulán ílélve az idei farsang egyik legsikerültebb mulatságának ígérkezik a Ksszinó-ban most szombaton rendeze.idö farsangi-est. Műsor: Megnyitó beszédet mond GrUnfeld László, a helyi csopoil alelnöke. Elet és irodalom elmen dr. Faragó László, a szövet ség országos alelnöke tart értékesnek ígérkező előadást. D. 4llard: kellős koncert hegedűre, Arlner Margit zongorakiaárete mellett e!öad|ák Lustgarten Miklós és Havas Andor. Vtasslcs Tibor: ÖrOmOk, ti szent örömök, Barbarlts Lajos : Öazl gyó-náB, szavalja Sattler Irma. Műsor ulán reggelig tartó tánc következik, melyhez a zenét Torma Tóni kombinált zenekara szolgáltatja. Jegyek elővételben a Vdgd-drogérlában kaphatók. Meghívókat ezldén nem kőid szét a rendezőség.
2ALA1 KÖZLÖNY
Olcsóbb lett ax apróhirdetés
A „Zalai KOtelöny" kiadóhivatala február 1-ttíl kexdve lesxánttotta népszerű apróhlrdet^s-rovtiiánaU dlfsxabását. ItHtl fogva egy ÍO sxavas apróhirdetés 40 fillérbe, minden tovdbbl sxó 3 fillérbe HerUl.
Exxel egyUtt megsxUnlK a sxerda-pénteHl felár la, a fenti dralc tehát minden hétköxnapon egységeseit.
LesxálUtottuK a vasárnapi apróhirdetések árát ls : ÍO sxavas vasárnapi apróhirdetés exutáa SO fillér, minden további sxó 4 fillér.
Folytatólagos vizsgálat a felfüggesztett zalaapáti főjegyző ügyében
Pacaa, február 8
Megirfa a Zalai Közlöny, hogy dr. Horváth Vilmos pacsal főszolgabíró felfüjÉígesztette Wlnkler Mártont, Zalaapáti főjegyzőjét. Értesülésünk szerint ebben az ügyben még e héten tovább folytatják a vizsgálatot, melynek kimenetelétől függ, hogy a felettes halóságok milyen további intézkedést tesznek.
Kétévi börtönre ítéltek egy levélfosztogató postást
Szombathely, február 8
A szombathelyi törvényszék Ball József szombathelyi postaaltisztet hétrendbeli lopás bűntettéért, mert az Amerikából érkező levelekből kilopta a dollárokat, kétévi börtönre Ítélte.
Akiknek a ixlTBÜködése rendetlen,
erőlködés nélkül ugy érhetnek el könnyű székelést, ha naponta reggel éhgyomorra megisznak egy kis pohár természetes „Fereac Jónel" kes.rü-vizet. Szivszakorvosok megállapították, hogy a Fercnc JómcI v.z sziv-elzsiroBodásnál és billenlyühibáknál is enyhén, biztosan és mindig kellemesen hat. A Forencs József keserü-viz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
— Nlnca megboc«4ták elmen közi! a NyII legújabb száma Borbély László érdekes kis regényét, melyben a harctérre kerülő fiatal ügyvéd é« «z itthon hagyott menyasszony tragikus szerelmét boncolgatja uz iró megdöbbeotö realitással. Az érdekes én mindvégig lebilincselő kis regény Ara 10 fillér, kapható minden trafikban.
Gramofonlemess-köl-osönzés : Transdanubia.
— (A zeneiskola vasárnapi liceálls matinéján) a Zenemű/észét középkoráról Kelting Ferenc larl előadást, melyet több Illusztráció kisér és világit meg. A középkor blilusára való tekintettel az illusztrációk mind énekkari számok lesznek, melyeket az Irodalmi és Művészeti Kör Vegyeskara fog előadni. A matiné fél 12 órakor kezdődik. Jegyek 80 és 50 filléres árban a Králky tőzsdében és a zeneiskolai szolgánál kap hatók.
— (Változás a liceálls programban) Sülé Antal, a „Pesti Hírlap- szerkesztője február 26-iki előadását az Irodalmi Kör liceállr-sorozatában lemondta. Helyette bar- [ bartls Lajoa, a Zalai Közlöny fele \' lös szerkesztője lart előadást. Témája : „A női szépség".
— (Az országzászlóra) Tarabó Oyula 1 pengőt adományozott.
— Influcűiáoál gondoskodjék arról, hogy gyomra és belei a természetes „Pe enc Jóxa«f" kcsertlviz hajználata által többszőr és alaposan kitlsztittassanak.
A* Ojtág uj asáma jolentl. hogy HlUernek 960 pontja lesz, tekintettel arra, hogy Németország tízszer olyan nagy, mint Magyarország. „EJ uchnyem" az adófizetők uj dala Illusztrálva A legújabb adóemelési viccek. Nagy Imre izgalmas regénye, uj arisztokrata viccek é« rengeteg tréfa, rajz, aktualitás. Mutatványszámot Ingyen küld a kiadóhivatal, Budapest VI. ó-utca 12.
A titokzatos gépmadár
A Kelet babonás, rejtélyes vllágáuak levegője csap felénk ebből a kötetből. A „Bultenzorg" hollandiai luxus-gőzös fedélzetén tarka, nemzetközi társaság utazik Batávla felé. A hajó csakhamar megdöbbentő drámák színhelye lesz. Fiatal nők tűnnek el a hajóról Szinte lehetetlennek látszik a titokzatos nó-rablások földerítése. Szenzációsan Izgalmas epizódok után a rejtélyt végre az adenl tllkos rendőrség főnöke oldja meg. — Bzt tartalmazza a Palladls ut félpongő* regénye. W. H. Kotas: A titokzatos gépmadár. — Kapható a Hor-váth-féle uJságoRboltbun.
Plakát-és laphirdetéseket
felvesz budapesti és vidéki lapokba
Magyar Hirdető Iroda R. T.
nagykanizsai kirendeltsége, Fő-ut 24. I em.
Növendék állatoknál a csontképiódést elóaeoitl, hízóknál étvigygerjoztóleg hat. MegAkadályoaza a Testntulást.
Beszerezhető: 2 kg.-oi, 5 kg.-oi és 50 kg.-o* eredeti gyárt csomagolásban. (Minden csomag és aaák a gyár plombájával van ellátva).
ORSZÁG IÓZSEF cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palota mellett)
Nyüt-tér.*)
Közhírré teszem, hogy tőlem külön-válian élő feleségemért és esetleges adósságaiért 1933. február hó 8-tól felelősségei nem vállalok.
Lancsák Jenő kereskedő.
*) K rovit alilt közlőitekért Mm i uer-keiztóiág, lem i ktidóhlviul nem Tállal lelelóuéget.
Zürichi zárlat
párt. 2024, London 17-77, Newyock 518-25, Brll.sel -■-, Mll.no 26-51\'A, M.iirld 42 52, Anuterdlm 208 27. Berlin 123 20, Wien 56 45, Szólil 3 75, Práfl 15 33, Vnrió 5805, Hud«peil -■-, tlelgrád 7 00, Bukarail 31W
Tenuénytómidfl
Haza lis-iv. 78-01 14 -10 -14 70, 77-es 1460-1500. 78-11 1480-15-15, 7»-«» 1500 1510. M-ll 1515 15-60. dunán lull 76-01 13 40 13 55,77-es 13 55-13 70, 78-18 13 75 -13-90, 79-n 13-95—1410, 80-u 14 10 -14 25, rozi 66>-615, lak. árpi 920 9 50, zib 900 9-25, t«1-geri 6-75 6 90. korpa *25 6 35.
á lemssll Bank deilsa-árfolyaml
VALUTÁK Angol t. 1955-1995 Beállt. 79 10-7974 Caehk. 1691-17 01 lián k. 86 30 87 50 Dinár 750-800 Dollár 570 50 573 50 Prindl 1.22-30-22 50 Holt. 22930-230 70 Zloty 63 95-64-45 Lel 3 40-3-44
Léva 3 95-4 25 Litl 2990-30 2U Mirkl 135-70-136 60 Norvág 9963-100 60
Peseta -•---•—
Schill. ■-----•-
Svájd 1. 110-70 111-40 Syldk.104 60-105 60
DBVIZáK Artisr 2WM)2»70 Bt\'.jrád 8 33 8 40 [lerlln 135 80-130 60 Bill\'Sel 7926-79-74 Bukirest 3 413-43 Kopenh. 86-50 87 W London 19-55-1969
Midiid —•---
Mllino 30D0-3O18 Newy 5711)0-574-00 Oszló 99 80-10060 Pirii 2233-22-47 Prlgi 1693-1701 Szófia 4IX) 4-27 Sloclh.104 80-105 60 Varsó 64-05-64-45
Wien -■-■-
Zllilcb 110-80-11140
Wien cicaring áríolyimi: 80.454.
SerliSTáiár
Palblltáa 1470. elldlttan 220. — Bll»-rendfi 088-090 srortetl 086-088, izédéit közép 082-084, könnyű 078 080. l-ió rendű öreg 11-80 -082, ll-od rendű öreg 0-75 -078, mgol itlldő I. 096-1-12, snlonni nigyban 106 liU, zsir 1-22— 1-28, hus 1-08 124. lélieilés 1-08-1-16.
^ladjl a laptulljdonoi Közgizdaaágl Rt, Outmberg Nyomda él Dálzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán.
Felelői kiidó\'. Zalai Károly, latanuban telefon: Na^ykuilzu 78. izáat
a ZALAI KÖZLÖNY
193J). február 48.
IPBÖff^^ÉSEK
Egy sxoba-honyha azonnalra Is kiadó Kölcsry-utca 17. Matt.
31
______ esetleg háromaiobis
komfortos emeleti lakás aug. l-re, két-azobáo udvari lakás május l-re kiadó Eötvös tér 28. _______406
VoaxQnk használt, t\'uta és szagtalan U teies sötét Üvegeket. Szeszfinomltó. 404
Kétsxobáa előszobás, vlzvezetékes lakás kiadó József föherceg-u. 58/a. 31
Állami tlaartolsal* 650 P-t fölvenne kamatra. Visszafizetés megegyezés szerint Cim a kiadóban. 429
Kiad* Sugár-ut 14. sz. alatt öt szoba és mellékhelyiségekből álló I só emeleti lakás augusztus l-re. Bővebbet Csengery ut II. sr. alatt. 477
Ha |6 bort akar ölesén Inni, ugy lilelje meg
aranyhegyi boraimat.
Llterenklnt tárt palackokban 36 fillér Sáfrán József, Magyar-stoa 74
Telefoo SJB. ReadeUet háxboz küldöm.
Oyermckszetető jobb mlrsd«n*« azon-nalra vagy 15-re felvétetik. Jelentkezni lehet délután 2—3-lg. Clm a kiadóban. -428
Batthyány-ulci 18. sz. négyazobAa családiház kiadó. Érdeklő\' Oungery-ut 39. alatt lehet 433
Háromszobás utcai lakás fürdőszobával május l-re bladé József föherceg-u. 87 435
Karosak két vagy háromszobás fürdő-azobás kizárólag magánházat május l-re. Clm a kiadóban. -434
Homokfutó- kooel, jóksrban lévő, megvételre kerestetik. Vlda füszerüzlet.
FBaal <udó mindenes március l-re felvétetik. Jelen keznl 2-től 41*, Magyarutca 27. Bergerné.
I—* mm\\m\\ <—I
I mindenki a helyi kereekcdőknél I | és iparosoknál szerezze bel i!
Magyar Királyi Államvasút
MENETRENDJE
Nagykanizsa állomásra érkező ét az onnan Indoló vonatokról. Érvényes ■ 1939- M október hó 2-tftl kezdve.
Nagykanizsa—Budapest
M. I! érkezik
ipestrő |
Indul
rtheMI N.-Kani-r4! Indul Ijzjutra érk
21 45 2 50 630 ii 11-21 7-40 ! 10-14 1419 | 18-42 19-45 I 22-00 553
440
13-00 11-25 20 07
23 31 727
Az 1202 1201. sz. vonatokkal egy I., II. oszt. kocsi Ventimiglia, egy III. oszt. kocsi és étkezőkocsi Pragersko.
Az 1207(120?. sz. vonatokkal egy 1., II. oszt. k«csl Róma, egy hálókocsi Velence, egy II., III. oszt. kocsi Trieste.
Nagykanizsa—Sopron
: iKinliiá-j;Egtrii.jSionbtl- Sopronb."Wi.nb.l 1 ** \'
S rMM. II ■ • ..........

üKüi
í. [jfcatyr*
848
ItdSx.v.l 6*15i| 8*011 S«MHSZ. V.I I3-I5|I4-5V! IM« un Oyv. l6-l4||l7-37;! 18-27 143ÍllM0t0f| 1835\'|20-111! 2114 Az 1417/1418. sz. vona déli pu.—Zalaegerszegre,
19*7
2343
Sopron-jl Stoeibat- II E|eruJ|K»«lz»á-bíl M.\'Mjril ind.l l«l«l || r« M.
okkal egy III. oszt és egy II. oszt. kocsi van Budapest II. oszt. kocsik Wien S. H.-re és vissza. Al 1411/Í412. sz. vonalokkal egy II., III. oszt. kocsi Péca-Wien, egy I., II., III. oszt. kocsi Sopron—Susak között.
Nagykanizsa-Pécs
lj SWk>l. iiíríl Mul « S.rc.r. TT I u. Btfcillöj.Vi.íwj M ll M. • Wknl. uá,l »rk.
1417 1I4ÍÍ 1448 5z.v Oyu. V.gy. Sz. v. 4-S. 13 49 17-50 2105 14 25 1852 2154 843 2108 A4« 17-34 Wíllüz. v. 1447 ÍSz. v. I411;i0yiz 1441 Vegy. - 1222 18 15 545 1409 20 26 446 .8! 21-58 \'605 7-40 1604 22 46
Az 1440/1441. sz. vonatokkal egy I., II., III., o. kocsi Budapest déli pu.—Pécsre. _Nagykanizsa—Pragerhof
i iistl;
065 "Trieszt 17401 Személy 4-45 Prageiti .1
1702 Uyor. I 11-47 ."Trieszt 1244[Személy ]| 14-00 Pi.gethol
Az 1207/1206. és 1201/1202. sz. vonslokksl luló közvetlen kocsik ugyanazok, mint s Budapest déli pu.—Nagykanizsa viszonylat alattiak.
nt&iTESr
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
2533/1933.
Hirdetmény.
Felhívom mindazokat, kiknek nevelésében vagy gondozásában 7 és 10 év közötti siketnéma tanköteles gyermekeik vannak, hogy a gyermekek nevét és lakását a városi tiszti orvosi hivatalban (Városháiz II. em. 30. ajtó) délelőtt 9—10 óra között okvetlenül bejelentsék.
Nagykanizsa, 1933. február hó 6-án.
4n Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
2676/1933.
Árverési hirdetmény
A város tulajdonát képező Erzsébet-tér 3—4. számú házban f. évi május hó 1-én megüresedő egy öfszobás és egy háromszobás lakást f. évr február hó II-én d. e. 10 órakor a városi gazdasági hivatalban bérbeadom.
Bővebb felvilágosítás ugyanott kapható.
Nagykanizsa, 1933. február hó 8-án.
<3i Polgármester.
Nyomatod s laptutydunos Közgazdasági R.-T. Outenta-g Nyomda és Dílzalal Lapkiadó Vátasia kftjyvnyomdáHban NagikinkUa. (felelés Üzletvezető- 7.1.1 »
73. évfolyam 33. szám
Nagykanizsa, 1933. február 10, péntek
Ara 14 fillér
ZALAIoKÓZLONY
Sseikeutötég ét kUdóhlvtta ; Pőnt 5 uim Megjelenik minden rtggel, héUö kivételével
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ira: Sitiken tőiéül
egy hóra 8 pengő 80 fillér i kíidóhWaUH telefon: 78. u
Leszállítják az adók késedelmi kamatait
Budapest, február 9 (Éjszakai telefonjelentés) A Nemzeti Egység Pártjánik gazdasági főcsoportja csütörtökön délután Ölést tartott, melyen a földművelési cso-
portnak a kamat mérséklésről szóló előterjesztéséi tárgyalták. Imrédy pénzügyminiszter kijelentette, hogy az adóhátralékok után fizetendő kamatoknál bizonyos engedményeket
hajlandó tenni. Bud János indítványára elhatározták, hogy ezeknek a kérdéseknek a megbeszélésére ezentúl rendszeres üléseket tartanak.
Sem napirend előtt, sem napirend ntán nem sikerült az attak a gyfllésülalml rendelet ellen
Budapest, február 9
Kevés érdeklődés mellett nyitotta meg a Ház mai ülését Almássy László elnök. Bemutalta Hadik János gróf levelét, amelyben közli, hogy felsőházi tagságáról lemondott és igy a képviselőházban történt megválasztásával fennállott összeférhetetlenségét megszűnnie. Farkas István és Hegy meg l Kiss Pál a gyűlés tilalom, valamint adórendelet tárgyában napirend előtti felszólalásra kértek tőle engedélyt, amelyet nem adott meg, de a kérdést a Ház döntése alá bocsálj*. El is rendelte a szavazási, de ennek során kitűnt, hogy a Ház határozatképtelen. Az elnök az ülést 10 percre felfüggesztette. Szünet ulán uj szavazást rendelt el és a hát többsége egyik képviselőnek sem adta meg az engedélyt a naphend előtti felszólalásra.
Ezután következett az üzleti hirdetések (tisztességtelen verseny) kor-
látozásáról. Erődl Harrach Tihamér hangoztatta, hogy a fogyasztási érdek az egész vonalon érvényesül a javaslatban, amint hogy minden tisztességes kereskedőnek ezt a szempontot is szem elölt kell tartania A Javaslat korlátozza a hirdetési, de liberálisan kezeli a kérdést és csak a visszaélést üldözi Helyesli, hogy a javaslat a kereskedelmi és iparkamara számára ebben az ügyben nagy hatáskört biztosit.
Budapest, fobruár 9 (Éjszakai UlefonfeUntés) Qál Jenő szerint a javaslat nem rendezi gyökeresen a kérdést.
Éber Antal elfogadja a javaslatot, mert az a kereskedelem kívánságával összhangban álL
A felszólalásokra válaszoló Fablnyl Tihamér kereskedelmi miniszter hangoztatta, hogy a kormány 150 millió deficittel vette át a hatalmat. Az iparos és agrártárfaclalom is részt-
vesz az erőfeszítésben, hogy a deficitet eltüntessék és ezért a nagyobb biztosító társaságokkal együtt 45 millió kölcsönt vállal. A még\' fennmaradó 55 milliói a költségvetés lefaragásával, 15 milliót az egyenes-, 10 milliót pedig a fogyasztási adókkal akarnak behozni.
Bessenyey Zénó javasolta, hogy a Ház legközelebb szerdán délután tartson ülést.
Eckhardt\\: A Ház az ország első munkanélkülije, mert még az ellenzéket is elütik attól, hogy a gondolatait kifejthesse.
Káresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter a gyüléslilalmi rendeletet indokolta meg, mire
Propper Sándor javasolla, hogy pénteken is tartson ülést a Ház és foglalkozzék a gyüléstllalml rendelettel, amit a szocialisták nem hajlandók tudomásul venni.
Az ülés egynegyed Í1 órakor végelért.
Hármas koporsóba tették át Apponyi Albert halttestét
Ottó királyfi virágot helyezett a ravatalra — Zita királyné képviselője is jelen lesz a genfi rekviemen — Egész Genf gyászolja Magyarország nagy halottját
látogatókat. A hivatalos személyi- viselóház kupolacsarnokában Serédi
Genf, február 9
A Szent József lemplom halollas-szobájában az éjszaka két apáca virrasztott és imádkozott Apponyi Albert gróf koporsója mellett. Ma reggel megkezdődött a tisztviselők és Ismerősök részvétlátogalása és többek közt Paul Boncour francia külügyminlszier is eljött, aki mély áhítattal hajolt meg a koporsó előtt.
A nehéz tölgyfából készült koporsó le van zárva, kulcsra Járó fedele felnyitható.
Apponyl Albertné ma reggel már jobban érezte magát és nem maradt ágyban.
A gyászszertartás pénteken délelőtt történik meg és délután 2 órakor Indul a vonat, amely Apponyi koporsóját hozza.
A ravatal körül ma egymást váltogatták *z ájlatoskodók. Különösen ebéd után voltak sokan, a kis haló,tasszoba alig győzte befogadni a
ségeken kivül magánosok is nagy számmal jelentkeznek. A gyászból mondhatni az egész város kiveszi részét. Az ujabban érkezett részvéttáviratok közt szerepel Orandl, volt olasz külügyminiszter sürgönye is.
Ottó Oenfbe érkezett Ottó királyfi mi délelőtt Oenfbe érkezed Czlráky József gróf kíséretében és Apponyl Albert gróf ravatalára virágot helyezett. Ezután rész-vétlátogalást lelt az özvegynél, majd a Résidence-szállóban Apponyi Oyörgy gróffal ebédelt. Délután- 2 órakor elutazott Oenfből.
Budapest, február 9 Az Apponyl Albert gróf koporsóját hozó vonat szombaton este JO órakor érkezik a Keleti-pályaudvarra.
Apponyi Albert gróf családjával történt megbeszélés értelmében hamvait a koronázó Mátyástemplomban helyezik Örök nyugalomra. A kép-
Juszlinián hercegprímás végzi a gyászszertartást és most* állapítják meg, hogy kik mondanak búcsúbeszédet a ravatalnál.
A kormány Apponyl Albert gróf halálával kapcsolatban ma gyászjelentést adott ki.
Az olasz követ Oőmbősnél Qömbös Oyula miniszterelnöknél megjelent Colona heiceg budapesti olasz követ, aki Mussolini és az olasz kormány részvétét tolmácsolta. Apponyl Albert gróf halála alkalmából Horthy Miklós kormányzóhoz a finn köztársaság elnöke és Hindenburg birodalmi elnök részvéttáviratot intézett.
Kedd: iskolai szünet
Budapest, február 9 (MTI) A vallás és közoktatásügyi miniszter Apponyi Albert gróf temetése napján február 14-én, kedden az ország egyetemein és főiskoláin,
az összes tanintézeteiben, valamint iskoláiban szünetet rendelt el. Az iskolákban a temelést kövelŐ napon az egész tanítási órán a nagy halott emlékét fog|ák méltatni.
Kié lesz a mandátum?
Budapest, február 9
(Budapesti Értesítő) Az Apponyi Albert gróf halálával megüresedett kerületben a nemzeti egység pártjának programjával hir szerint Imrédy Béla pénzügyminiszter lép fel.
Genf, február 9
(Éjszakai telefonjelentés) Oióf Apponyl Albert holtlestél az Ideiglenes tölgyfakoporsóból díszes hármaskoporsóba-helyeztük a felrava-talozás alkalmával. A nagy halotton fekete tzalonruha, kezében olvasó, mellén pedig kereszt van.
Ma, pénteken délelőtt a család, Zita királyné, a kormányzó és a kormány képviselőinek Jelenlétében gyászistentisztelet lesz Qenfben, melv után lezárják és délután a genfi pályaudvarra szállítják a koporsót.
Ápponyiné még nem gyógyult fel teljesen és ezért leánya, gróf Pálfy Ferencné kíséretében néhány napig még Genfben marad.
A kincstár nem felelős az Ostenburg-különit-mény cselekedeteiért
özv. Deutsch Béláné pert Indilott a kincstár ellen és élc»« végéig 150 pengő? j radékot követelt, mert férjét 1019-ben az Ostenburg különítmény egyik szakasza letartóztatta és Hajmáskérre való kisérés közben, állítólag mert szökni akart, agyonlőtték.
A biróság minden bizonyítás mellőzésével elutasította az özvegyet kártérítési igényével. A mesokolás-ban a löivényszék kimondotta, hogy minden olyan alakulás, amely a nemzeti hadsereg megalakulása elölt volt. csupán ellenforradalmi társulásnak tekinthető és tevékenységéért a mpgyar államot nem lehel felelőssé tenni.
Ugvanilyen okok alanHn utasította el a törvényszék özv. MagyarI Imrénél is, aki 100.000 pengői kövelelt, mert férjét egy másik különítmény tagjai megölték.
A 4 milliós MABI-
kölcsönből csak 2-3 milliót fordít a MÁV beruházásra
Értesülésünk szerint a MÁV tárgyalásokat kezdett a MABI-vel, hogy ai öregségi a\'apból mintegy 4 millió pengőt kö\'csönképpen felvehessen. Ugy értesülünk, hogy a MÁV 23 pengőt beruházásokra, mlg 17 millió pengőt forgótőke céljára kíván felhasználni. A tárgyalások már előre haladlak és a közeli napokban előreláthatólag bc is fejeződnek.
zalai közlöny
1998. február 10.
Tömeges vámemelés
a német állaltenyésztés védelmében
Berlin, fabruár 9 (Wolff) Hugenberg dr. körélelmezési éa mezőgazdasági miniszter javallatára a birodalmi kormány a súlyos válsággal küzdő német állattenyésztés érdekében egész sereg fontos vámtétel felemelését határozta el. Az egyes telemelt tételek a következők :
A* élőmarha vámja ezenlul mé-termázsánkint 50 márka, a birkáé 45 márka, az élő disznóé 50 márka lesz métermázsánkint. A friss hus vámja métermázsánkint 100 márka. Az egyszerűen elkészíted hus vámja métermázsánkint 150, a finom minőségű husé 280 márka métermázsánkint. E cikkek behozatalára ugyanis nincs szükség.
A TESz nagykanizsai fiókja áldozott Apponyi Albert emlékének
Hat millión felül van a német munkanélküliek száma
Berlin, február 9 A munkanélküliekrölszóló jelentés szerint Németországban jelenleg 6,014.000 munkanélküli van. Január végén a munkanélküliek száma 48 ezer fővel emelkedett.
Liceális előadások Kiskanizsán
Nagykanizsa, február 9 A Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör, amely olyan széles mederbea képviseli a műveltséget terjesztő munkát Nagykanizsán, működését Kiskanizsára is kiterjeszti. — Február 19 tői kezdve lehetőleg vasárnaponként ismeretterjesztő előadásokat rendez a Polgári Olvasókörben, belépődíj nélkül, délután 4 órai kezdettel. Az első előadó Barbarlts Lajos, a .Zalai Közlöny" .felelős szerkesztője lesz, aki az ősember életéről tart népszerű előadást
Nagykanizsa, február 9 Nagykanizsa utcáin gyászlobogók hirdetik e város kegyeielét elhunyt díszpolgára, gróf Apponyl Albert iráni. A TESz nagykanizsai fiókja dr. Hajdú Qyula einöklésével ülést tartolt a városházán, melyen majdnem az összes tag-egyesületek képviseltették magukat vezetőségi delegáltjaikkal. Az elnök kegyeletes szavait állva hallgatta végig a gyűlés közönsége.
— A magyar társadalmat nagyobb veszteség nem érhette, mint amikor
elvesztette Apponyi Albertet, aki rt emberi nagyság legmagasabb mértékél érte el. Nemzeteknek szolgál mintaképül egyénisége.
A TESz nagykanizsai fiókja, emlékét jegyzökönyvében megörökíti és a gyászoló családhoz részvét Iratot Intéz.
Barbarlts Lajos főtitkár javaslatára a TESz-fiók érintkezésbe lép a város vezetőségével, hogy Nagykanizsa városa hivatalosan képviseltesse magát díszpolgárának temetésén.
A nagy villanyfogyasztók másodfokon is elvesztették perüket az áramdif-visszatérités ügyében
3-án volt, az Ítélethirdetés pedig ma történt meg. Amint előrelátható volt azok előtt, akik a per anyagát ismerték, a klr. ítélőtábla helyben-
Nagykanizsa, február 9 Ismeretes az a per, amit Oarai-testvérek és Kiss Ernő külön-külön indítottak a Transdanubla ellen a villamos szerződés 30. szakasza alapján azon a elmen, hogy nekik hosszú időre visszamenőleg az évről évre elfogyasztott áram-mennyl-ségek ulán árengedmény jár és azt a vállalat visszamenőleg megtéríteni tartozik. A nagykanizsai klr. törvényszék mindkét perben elutasította az igénylőket kereseteikkel. Ebben az ügyben a fellebbezési tárgyalás a pécsi kir. Ítélőtábla előtt február
Kitűnő asztalin] és óborok
50 litertől 80 fillérért.
Dr. Llchtschein borkereskedő
hagyta a törvényszék ítéletét és Igy a felperesek a pert a tábla előtt is elveszítették.
Időjárás
A nmgykafllxial mataorológlal m««-tlgyelölelentéaeki Csütörtökön a hőmérséklet: Reggel 7 órakor +12, déluUn 2 óiakor +8 8, Mte « órakor +J-2.
(Éjuakai rddiójtkniii) A ■•t*«r«l4-glal laMial lalaati ••«• 10 érán kori Enyh* Idö •árhatö klssbb •aflkkal.
Pulloverők I P 50 fillértől 8 - pengőig. | Oroszkák, mellények és kabátok 3 pengő 30 fillértől 8 pengőig kerülnek eladásra
Bittér András
divatáru Üzletében, F6-ut 3. szám.
Amor profanus
(Rogíny 1014-bői) 311
Irtai SZABÓ ZSIGMOND
- Margil I — susogta önfeledten Solltiy. A vágy emésztő lángja csapta meg, ajkat belső lorióságiól szikkadtak és két karját vágjon feléje lárla.
De a fellegek összcstlrtlaödlek és a latonlány eltűnt.
Azon az éjjel, mely a percek végtelen lassan pergő sorozatából volt összetéve, elborult lélekkel lépe-lödöll nyomorúságán. Mióta egészen biztossá váll benne, hogy csak attól az egyetlen lénytől várhat|a az újjáéledést, kétségbeesés lógta el. Az ár, amelyei ezért lizetnle kelteit volna lulntagasnak és meg nem adhatónak ttlnt lel elölte. Mint minden Sollhyban, benne is élt a legerősebb fajszeretet és az egész világon legjobban ragaszkodóit nevének örököséhez, egyetlen gyermekéhez. Lehetetlennek látszotl előlié, hogy nejétől elválva megváljon gyermekétől is. -fffózott a gondolattól, hogy majdan lérfiuvá seidlít fia ne becsülje meg édes alyját. Bár minden kincséi, vagyonát odaadta volna érle, arisztokratikus lelke megbor-
zongott arra j gondolatra, hogy a homályos sorsból siármazó lányt nejévé legye. Nem, ezt Sollhy Dénes nem lehette I Érezte, hogy szomorú végzete erősebb nálánál. Elbusultan, összetörve adta meg magát sorsának és elkeseredve gondolta:
Lemondani I ez a megmásíthatatlan végzet.
Olthon tartózkodásának első Ideién valóságos emberkerülővé váll.
Órákig lovagolt, vagy egymagában játt vadászni és nem vett részt a családi étkezéseken sem. Kint az erdei llszlások pazsit|án órákszám hevert az üde zöld gyepen egészen elmerülve szomorú gondolataiba. Elhagyatottnak és szerencsétlennek érezte magát. Sötét tépelődések gyötörték és Ilyenkor elkeseredve átkozta sorsál. Néha gyermekes bizalom Bzállla meg és már-már elhatározta, hogy újra kezdi családi életéi. De újjászületésének álmai mindig csak az el nem érhető fiatal lány karcsú alakját vaiázsolták elébe és ilyenkor lásulva és összetörve sülyedt vissza lethftglájába. Ha a távoli erdőszéle-ken vagy a Balaton partján lovagolt, hirtelen lorróságok hevítették és emésztő düh fogta el, hogy képtelen meghódítani az egyetlen nőt, aki ulán ennyire vágyódik. Ilyenkor
sarkantyúba kapta lovát éa viharként száguldott a homokos utskon, míg a nemes telivért fosztó, fehér hab borította. Állhatatosan kerüKe nejét és ha mégis találkozniok kellelt, lopva figyelte arcál, hogy nem olvas-ható-e rajta a lenézés és megvetés kitejezése.
Sajátságos gondolatai és eddig soha nem érzell érzései támadtak. Ideálján kivtll gyűlöli minden női, ■de még ezeknél is Jobban gyűlölte az egészséges, életerős férfiakat.
Junlus vege felé kislia könnyű meghűlés folytán ágyba került. A mostani sajátságos lélekállspolában /endkfvül felizgatta fiának betegsége. Ideges türelmetlenséggel leste az orvost és aggódva válta véleményét. A giófnét is bántotta férjének idegessége és ahogy Monostory doktor a kisfiút vizsgálta, az anyai szeretet aggódó várakozásával tekintett az orvosra. Sollhy erősen flgyelle ezt a pillanthat és hirtelen ugy rémtett neki, hogy ez a tekintet nem az orvosnak, hanem a férfinek szól. Mintha öntudatlan vallomás szállt volna neje szemeiből a magas, vállas Anlonlus-alak (elé és mintha hallotta volna nejének legintimebb gondolatit.
— Íme ez a tökéletes fétli... mlg
Emlékeztető
Febr. ff. Magántisztviselők műsoros estje a Kaszinóban.
— öregcserkészek estélye fél 9-kor a Koronában.
— Állatvédő Egyesület választm. ülése 5 órakor a városházán.
Febr. 12. Kereskedelmi Alkalmazottak Álarcosbálja a Kaszinóban.
— Úrasszonyok és Urlednyok Máriakongregdclójának feaestélye a plébánia Fehériermében d. u Jí kor
— Ucedtls előadás 6 órakor a városházán (dr. Berkei József).
— Zenei Ucedtls matiné fél 12-kor a zeneiskolában (Ketting Ferenc).
— Tehetségkutató tornász verseny a gimnáziumban 3 órakor.
Febr. 18. Re/. Nőegylet leaeslélye a Koronában 9 órakor.
— Banktisztviselők magyar es\'je 9 órakor a Kaszinóban (Cselényl József).
Febr. 19. Liceális előadás 6 órakor a városházán (Vannay János).
— Liceális elóadás Kiskanizsán 4 órakor az Olvasókörben (Barbarlts Lsjos).
— Leányklub műsoros teája a Mlsizióihézban.
— Leventék teaestélye 8 órakor a Polgári Egyletben.
— A gtmnázlsta cserkészek éneket, táncos népszínmű előadása.
— A Harrnadrend szlnelőadása a Fehérteremben 5 órakor.
Febr. 25. A Keresztény JÓL Nőegylet álarcos Jelmez-estélye" a Kaszinóban esle 9 órakor. Febr. 28. Kath. Legényegylet műsoros táncestélye 8 órakor az egyesület helyiségében.
— Liceális előadás 6 órskor a városházán (Barbarils Lgjos).
— h gtmnázlsta cser késük énekes, táncos népszínmű előadása.
— A Polgári Olvasókör mulatsága Kiskanizsán.
Márc. 11. Az Izr. Nőegylet Jelmezes puiim-bálja a Kaszinóban.
az a másik csak torzképe annfk...
És bár nem érzett szerelmet neje Iráni, mégis . a féltékenység fojtogatta. Még a többi férfinél Is eró-sebben meggyűlölte Monostoryt. — Mérhetetlenül ellenszenvessé váll számára férfiasan szép arca, lökéletes testalkata és erőszakkal kellett vissza-tarlsnts magát, hogy kl ne utaailsa házából. A kis gróf pár napig volt cssk beteg és az orvos naponként kétazer pontosan megjelent a kastélyban. A gróf minden látogatásnál ott volt gyermeke ágyánál és fürkésző szemekkel vigyázta nejét. Hirtelen támadt féltékenységében iparkodott felfedezni egy lelet, egy bizalmasabb tekintet, egy árnyékát csupán a bizonyosságnak, hogy visszatartott dühével az orvos ellen for-dulhssson. Ámde hlábst A grófné sohasem volt más, mint előkelő urlbölgy és az a pár szó, amit az orvossal váltott, a gyermeke egészségéért aggódó anya szaval voltak.
Lelkiéleiének eme folyton tartó vlharzásal kimerítenék és beteggé telték. Minden reggel elhatározta, hogy bármi módon, de segíteni fog magán. De mire az este etjotl, akarat nélküli zsibbadság fogta el és végnélkül! töprengésekbe merült.
(Folyt köv.)
___ZALAI KOZLOHr_
260 pengős bandát lopott, aztán a rendőrségre ment igazoltatni, hogy 10 pengőért eladhassa
1933 február 10__
A nagykanizsai iparosság feliratban fejezi kl megütközését az IPOSz-nak
„ UJ méik Cíjib.n tanulóit magalartáBi miatt
Nagykanizsa, február 0 A nagykanizsai ipartestület szeren este larlolta február bavl elől-jl/Siági Üléséi a tagok élénk résztele mellett. Samu Lajos hosszabb elnOkl jelentésjtben kitért mindenektől az 077 kirendeltség ismeretes ügyére. A nagykanizsai iparosság korelell az Ónálló kerület vissza-álllláiái. Szóválelle a Polgári Egylet székházának ügyéi. A kérdés a legközelebbi napokban kertfl a Polgári Egylet plénuma elé, amely meghozza határozatát. Eriól tehát mosl konkrétumot nem áll mód|ában eló-lerjesztenl. Súlyos szavakkal szóválelle az ujabb adóemelést, ami teljesen tönkreteszi az Iparosságot, ■melynek már ma sincs elegendó kenyere. A nagykanizsai Iparosság tiltakozik és a leghatározottabban állási foglal az u| adóemelés ellen. Majd szóba kerültek a tóbbl aktuális helyi Iparoskérflések.
Bazsó József vezetőjegyző előler-jesztelte a havi pénztárjelentést, az évi zárszámadásokat és az 1933 évi költségelőirányzatot, amit a közgyűlés elé fognak terjeszteni. * Az elnök felolvasta az egyes szakosztályok jelenlését a mult évi mü* ködésükröl. Ezek megrázó vonásokban tárják elénk a nagykanlzssi Iparos élei-halál küzdelmét a mindennapi kenyérért. Ez a kenyérharc teljesen fásufllét lette minden iránt iparosainkat — állapítja meg az elnök.
Samu Lajos kifogásolja az IPOSz működését és politikáját. y4z elöljáróság felír az IPOSz hoz és megütközésének ad kifejezést, hogy az adóemeléssel kapcsolatban nem emelte fel tiltakozó szavát. Tlllako-zoll az ipartestület azon rendelettervezet ellen Is, amely megengedné, hogy okleveles mérnökök az egyes Ipari szakmákat néhány hónap alatt elsajátíthassák.
Kertész Béla alelnök a tanonciskola félévi működésének az eredményét olvassa fel, az elöljáróság köszönetét és legteljesebb elismerését fejezi kl az egész tantestületnek kiváló eredményeiért.
A vasárnapi munkaszünet kérdésében az Iparosság teljesen az OMKE álláspontjához csatlakozik.
Aprított hasAb
tűzifát,
trifaili, tojás
és egyéb
szeneket
legolcsóbb áron szállít a
Nagykanizsai Fatelep éa Építési aayagkereskedés
épQletfa la építkezési anyagok raktára VAr-ut S. Tslsfon 384.
Transdanubia malom mellelL
Nagykanizsa, tobruár 0
Vakmerő és érdekes téllkabátlo-pás történt csülörlökön délben Kovács Miklós laniló Arany JSnos ulcai lakásán.
Dégl Qyula 13 éves mekól hen-lessegéd, aki csülörlökön ieggc-1 érkezeit Keszthelyről Nagykanizsára, kéregelni kezdett a városban. így tévedt be Kovács lanllóék lakására, ahol senkit sem talált az előszobában. Meglátta ellenben a tanító fogason függő u| 260 pengős városi bundáját, azt gyorsan magira öltötte és eltávozott.
A házbeitek csakhamar észrevet-
ték a kabát eltűnését és feljelentést teltek a rendőrségen, ahol pontos leirást adlak a kabátról.
Közben Dégl Qyula a lopott télikabátot kivilte az Erzsébet-térre, ahol 10 pengőéri el akarta adni egy lókereskedőnek. A iókereskedó azonban kijelentene, hogy csak ugy veszi meg a kabátot, ha Dégl a rendőrségen Igazolja, hogy becsületes uton Jutott hozzá.
A vakmerő ember ebbe Is belement és mind a ketten a rendőrségre mentik, ahol azonban — ráismertek Kovács tanító télikabátjára. Dégl Oyulát őrizetbe vették.

Szebb lesz
Dr. Benedlgné Lang Magda
kozmetikai l intézetében
Nagykanizsa, Deák-tér 3.
Szépséghibák kezelése, szemölcsök,
szőrszálak eltávolítása. Uiáthermla.
Olcsó bérletrendszer. ; ,
Keglovlcshoz állítólag mintegy 541 pengő folyt be csupán, a többi künn maradt és ismételt követelésre sem tudta megkapni, sót volt olyan gazda is, aki erre mátí nem emlékexett vissza.
Miután a Szövetkezet ismételt felszólításra sem tudott pénzéhez, Illetve teljes elszámolásához jutni, a cég beperelte Keglovics Jánost. Ebben az Ügyben volt már egyizben hrgyalás, amikor Keglovics azzal védekezett, hogy hozzá mindössze 541 pengő folyt be, a többi még mindig künn van és Jegyzeteiben mint nyilt tétel szerepel. Bűncselekményt tehát nem követett el. A bi-róaág akkor nem hozott Ítélet, mert helyt adott a bizonyítás kiegészítési kérelemnek.
,Ma volt ebben a bonyodalmas és elég érdekes ügyben az ujabb tárgyalás, amelyen Keglovics utalt arra, hogy voltaképpen ő az Alsódunán-tuli Mezőgazdasági Kamara megbízottjaként járt el körzetében és igy nem állt jogviszonyban a Somogy-megyei Libbelikészitő Szövetkezettel, majd arra kérte a bíróságot, hogy adjon neki haladékot annak bizonyítására, hogy a befolyt 541 pengőn kívüli összeg ki volt hitelezve és igy nem tudta megfizetni. A bíróság helyt adott a kérelemnek és 30 nap múlva ujabb tárgyalást tüz ki, amikor ítélethozatalra kerül sor.
A tüdővésszel,
az emberiség egyik legnagyobb pusztítójával szemben folytatja eredményes és elismerésre méltó küzdelmét a Tüdőbe\'.eggondozó Szanatórium helyi fiókja, melynek agilis hölgytagjai ezúttal is ki akarják venni az áldozatkész küzdelemből részüket s most megindult szokásos gyUjtés keretében. Ennek az életmentő munkának különösen ma, az általános lei-omlás és nyomorúság idején fokozott & jelentősége. Fogadjuk őket mindenütt szeretettel.
Hehés székeiéiben lienyedók, akiknek az agyvértódulás, a fejfájás és. szívdobogás, az emésztési zavarok és különösen a végbélbajok teszik az életét nehézzé, igyanak reggel és este egynegyed pohár természetes .Ferenc lóxsef" keserüvizet. Klinikai vezető orvosok igazolják, hogy a Ferenc Jóxasf viz műtétek előtti és utáni időszakban is nagyértékü hashajtónak bizonyul. A Ferenc* lósseí keserüviz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
Szezon utáni árusitás
5INGER
DIVATÁRU HÁZBAN
rendkívüli mérsékelt árakon.
Női és gyermek télikabátok, szőrmék, női és férfi szövetek. I1 minőségű nehéz marocén az összes divatszinekben
métere csak 5-— pengő. Elsőrendű minőségű csikós nyersselyem P 4-25-ért. Ingpouplin maradékok kiváló minőség métere P 1-50.
Maradékok jutányos árban.
Bonyodalmak az olcsó gazda-cipők körül
Keglovics János 30 napi haladékot kapott bizonyításra
Nagykanizsa, fobruár II Foglalkoztunk már azzal a vaddal, amivel a Somogymegyel Láb-bellkésxilők Szövetkezete illelle Keglovics János orosztonyl kisbirtokost, aki a Mezőgazdasági Kamara ál$l Indított o\'cíó lábbeli-akció keretében vállalta vidéken a kámaral ol-
csó gardacipőknek a községekben való terjesztését. Az akció oly kedvező volt, hogy Keglovics egyre-másra rendelt a Szövetkezet állal szállított lábbelikből.
A pénz azonban\'gyéren folyt be és a szállító szövetkezel követelte Keglovicslól több számla értékét.
VÁROSI MOZGÓ
Február 10., 11. és 12. Péntek, szombat, vasárnap
Stransky muzsikai
MAGDA SCHMEIDER és Hsrmsmn Thlmlg Európa e két ünnepeli fllmszlárjanak minden eddiginél nagyobb élményt nyújtó operéltje:
ilen...!
i • • * •
Énekes, zenés, táncos operclte vígjáték 10 fejezetben .
Fűlbemásió melódiák, gyönyörű zene, a budapesti .Royal Apolló és Kamara Szinházak" nsgysikerü müsordarabja
Fényes kisértt műsor I
Előadások kezdete hétköznapon 5, 7 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakjr
4
ZALAI KÖZLÖNY
1933 február 10.
Olcsóbb leit asc apró&iráetés
a „Zalai KöxlOny" kiadóhivatala február 1-iöl kexdve lesxálllloita népsxerU apróhirdetés-rovatának dlfsxabdsát. ültül fogva egy sxavas apróhirdetés 40 fillérbe, minden lovdbbl axó 3 fillérbe kerUl.
Exxel egyUtt megsxllnlk a sxerda-péntekl felár la, a fenti drak tehát minden (yétköxnapon egységesek.
Cesxállltottuk a vasárnapi apróhirdetések drdi la : ÍO sxavua vusdrnapl apróhirdetés exután 30 fillér, minden további sxó 4 tlllér.
A féltékenységi paprika-párbaj ügye hatósági útra terelődött
Az öregcserkószek Jamboree-estélye
előreláthatólag Ka nlzpaegész társadalmát megmozgatja szombat estére. A pontosan fél 9 óra-Jamboree • estély mtiiora: zeneszám, előadja az öregcserkészek mandollnzenekara. Vitéz Veder Mihály tábornok előadása a Jamborce-ről. Oyertydnfy Aladárné énekszámai Oyertyánfy Aladár zongorakisérete mellett. Barlay Edith szavalala. Zeneszám, előadja az öregcserkészek mandollnzenekara. Műsor után tánc reggelig. Belépőjegy 1 pengő, táncjegy 80 fillér. Az estélyt a közönség jóindulatu támogatásába ajánljuk annál is inkább, mert kanizsai cserkészeink ennek i . ívételéből fedezik szegénysorsu iursaik nyári jamboreeláborozásá-nak költségeit, amikor, mint Ismeretes, a világ összes cserkészei összejönnek a gödöllői nagytáborba.
Pénzváltó szélhámosok a kanizsai vásáron
Nagykanizsa, február 9 Alig másfél hónappal ezelőtt számoltunk csak be arról, hogy a szombathelyi bünlelőlörvényszék el-ilélte azt a nyíregyházi vásári kereskedőt, aki a pénzváltó csalások egész sorozatát követte el a dunán-tuli vásárokon.
Ugylátszik a jelenleg fegyházban ülö vázári szélhámosnak mélló tanítványai akadtak, mert a keddi kanizsai országosvásáron két ismeretlen férfi ugyanazzal a trükkel 50 pengő erejéig megkárosította Magyar Ferenc kiskanizsai gazdálkodót. Magyar és a fia egy tehenet adtak el 130 pengőért. Egyszer csak odalépett két elég jómegjelenésű és bizalmatkeltő férfi, akik megkérték, hogy váltson be nekik 10 drb. 10 pengőst egy egész százasba.
Magyar gyanutlanul állt a pénzváltók rendelkezésére. Az egyik szélhámos, akit a társa intéző urnák szólított, Magyar fiának a kezébe egyenkint számolt le 10 drb. tiz-pengőst, amit a fiu ugyancsak egyenkint olvasott le az apja kezébe. Az öreg a kabátja belsőzsebébe tette a pénzt.
Képzelhető, milyen nagy volt a megdöbbenése, amikor otthon elő akarja venni a pénzt és kiderül, hogy százpengö helyett csak 50 van a zsebében. Azonnal feljelentést lettek a rendőrségen, megadva mindkét szélhámos pontos személylelrásál.
Ha bori akar olcsón Inni, ugy Itltlje me»)
aranyhegyi boraimat.
Lltaranklnt (ért palackokban 36 fillér
Sáfrán József, Magyar-sioa 74
TaUloa SO K«od«ltat háthoz küldöm.
Nagykanizsa, február 0
Beszámolt a Zalai Közlöny arról a paprikás asszonyháboruról, ami szerdán délben zajlott le az egyik kanizsai füszerüzlelben.
A megtámadolt asszony feljelentést tett a rendőrségen, ahol pontosan elmondta a támadás részleteit. Kiderült, hogy az első esernyős támadás már a füszerüz\'et előtt történt és tovább folytatódott az üzletben. A paprlkaszoró asszony elmondta a rendörségen, hogy szerdán délelölt találkozott a vetélytárs-nője férjével, akivel kölcsönösen kesereglek egymás baján. Az egyik a férje, a másik a felesége miatt panaszkodott. Ekkor a férj, az asz-szony állitása szerint azt ajánlotta volna, hogy vltrlolozza le a feleségét. Az asszony erre nem volt hajlandó, ellenben erős paprikát kért, hogy majd azt szórja a vetélylársnője
Nagykanizsa, február 9 Domlna Ferenc kerecsenyi gazda könnyen hevülő és izgága ember, aki sokat veszekszik feleségével. Egyszer valami csekélység miatt összevesztek és ennek hevében Domlna fogta est asszonyt és ugy vágta oda, hogy a szerencsétlen teremlésnek három oldalbordája eltörölt. Az asszony súlyosan megsebesüli, hetekig kellelt gyógykezelni. A rabiátus férje c bíróság elé került,
szemeközé. Délben azután a fűszer-üzlet elölt össze is találkozott a kél, illetve három asszony, mivel a támadónak a nővére is jelen voll. A paprikát valóban a vetélytársnő szemeközé szórta, hogy ne tudjon védekezni, majd a nővérévei egyült esernyővel ütlegelni kezdte.
A rendőrségen kihalhatták a tneg-piprikázott asszony feijél is, aki azonban a leghatározottabban tagadta azt, hogy ő vitriolozást ajánlott volna. Azt elismerte, hogy az erőspaprlkdt valóban ő adta a támadó asszonynak, de hogy annak milyen célra kellett, arról nem \'volt tudomása.
A különös ügyben egyelőre még nyomoz a rendőrség, minden valószínűség szerint azonban csak a főtárgyaláson fog majd teljes világosság derülni az egyes személyek szerepére.
akit ma vont felelősségre dr. Mutschenbacher Edvin tanácselnök. A szerencsétlen asszony szomorúan panaszolta, hogy (érje állandóan ittas és durva volt hozzá, habár ő mindig igyekezett gyengéd lenni hozzá. A biróság a bizonyítási eljárás befejezése ulán Domina Ferencet négy havi fogházra Ítélte.
Talán elég lesz arra, hogy asszony-becsüléere megtanítsa.
napihírek
NAPIREND
Február IOv péntek
Római katolikus: Skolmt. Protest.: Elvira. Izr.: Seb. hó 14.
Városi muzeum és Könyvtár nyltvé csütörtökön és vssJrnsp délelőtt tO-töl 12 óráig.
OyígysKrtárl éjjeli szolgálat e hónapban : a Sslvator- gyógyszer tál Erzsébettér 21. sí. és a klskanltssl gyógyszertár.
QözfUrdö nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (béttó, szerda, péntek délután, kedden egész nsp nőknek).
— (Kinevezték az egerszegi uj állomásfőnököt) A május elsejével nyugalombavonuló Thury Ákos zalaegerszegi állomásfőnök utódául Gömbös Ferenc szentgotthárdi állo-másfőnöket nevezte ki a felettes hatósága.
— (A zeneiskola vasárnapi 11-ceálls matinéján) a középkori hatalmas kórusmüvészet remekei vannak műsoron az Irodalmi és Művészeti Kör vegyeskara előadásában. Ez alkalommal a zeneművészet középkoráról Kettlng Ferenc tart előadást. E matinén hangszeres zene nem lesz. Jegyek 50 és 80 filléres árban a Krátky tőzsdében és a zeneiskolai szolgánál válthatók.
— (A klskanlzsat Polgári Olvasókör) folyó hó 5 én mutatta be Nagy Lászlónak, Kiskaniua szin-darabirójának lapunkban már méltatott színművét. Az előadás anyagi eredményéből a rendezőség Hegedűt Károly titkár javaslatára, két hazafias közcélra fordított: a 48 as szoboralspra 20 P-t, az országzászlóra 14-60 P (Papp Péler 1 P-ós adományává\' megtoldva) juttatott. A mai nehéz idők sodrában kűsködö kiskanizsalak nemes elhatározása, az Olvasókör hazafias munka- és áldozatkészsége példaként állhat minden egyesület előtt.
— Villamos vasalók, resók olosón, részletre Transdanubia.
— (Ismeretlen fagyott ember) Néhány nappal ezelőtt egy ismeretien, 38 év körüli fétfi megfagyott holttestét találták a hóban Kisasz-szond község halárában. Az erős testalkatú, 166—68 cm magas, ősz-hajú, nyírott bajuszu holttest Jobb alsókarján rozmaringkoszoruban 1918 tetoválás van. A kaposméröl csendőrség indított nyomozást az áldozat kilétének megállapítására.
— Férfi ruha- éa kabátszövet meglepő olcsó árakon Slnger divatáruházban.
Hilli! Biliéi FiutlM!
aki 4van ál maqbliható. )<J. fiatal, cltSrandO marha- *« sertéshúst akar vanrtl olcsó napi árak mellatl, ai blialommal keressen lal a piacon, ahol I kgr..«r«(t llatal marhahús
60 él «o nu.
I kgr. érett (latal lartéahui
1 p. i ao
t j/jrsialonna — — — ~ 1 \'40 I .. JftájétMlr — — — - 1BO
1 .. nyári »«aláml — — P V-TiuMMtal
Simon litván hantás ét méuéroi
<i2 metJer a piacon, a halai mailett
Kötetenként 10 fillér helyeit naponta cseréibe!
2 fillérért kölcsönkönyvlári könyveket a „Zalai Közlöny" minden előfizetője
A 7alal Közlöny szerkesztősége megállapodás! kötölt a Horvdlh József ujsdgdruda kölc6önkönyvtárával, amely közludomás szerint egyik legrégibb, legbőségesebb és gondosan fejleszlett kölcsönkönyvtára Nagykanizsának, többezer kölelre rugó régi és uj könyv-állománnyal. A napi forgalomban egy-egy könyv kölcsöndijs 10 tlllér. A Zalai Közlöny minden előfizetője, aki az utolsó havi előfizetési nyugtáját felmutatja, mától fogva havi 60 lillérért egész
hónapon ál olvashat a Horváth-kölcsönkönyvtárból, vagyis napi 2 fillérért egy hónapon dt akár mindennap cserélhet könyvet a hatalmas és gazdag választékból. Aki nem óhajt 60 fillért egész hónapra lefizetni, az Is kap kedvezményt, amennyiben egy-egy könyvet esetenként 10 fillér helyeit 8 fillérért vdlthat a kölcsOn-könyvlárból. A kedvezmény igénybevételéhez csak s Zalai Közlöny utolsó havi rlö/izelésl nyugtádnak felmutatása szükséges.
1
Tavaszi női kalapujdonságok
megérkeztek BrÓfftyaí L.
kalapQjzletábe, Horthy MlklAa-ut 6.
Alakítások meglepően szép kivitelben t tm~ Olomá árak I
Négy hónap a feleség három oldalbordájáért
1933. február lfl.
zalai közlöny
Cselényl József dalestje Városunk egész közönségében osz-talián örömei kellett, hogy a banktisztviselők Cselényl Józsefet a Nem • zell Színház tagját, az jrsrágoi hlrll dalénekest hívták meg a folyó hó 18-án tartandó .bankos bálon" való azereplésre. Cselényl Józsefet nem Kell bemutatni a publikumnak, hisz aki a magyar dalt szereti, az mindenki rajongója az ö müvéizetínek, mégis megemllijUk, hogy másfélórás műsorában a legszebb magyar dalokat és nótákat fogja énekelni, a mtt-lor végén pedig kívánság hangverseny lesz A közönség körében jtárls oly nagy az érdeklődés, hogy a bank-lisztvlselók esléiye — a tradíciókhoz híven — most is a báli szezon kl-msgasló eseménye lesz.
A Siiokial Élet o heti száma helyszín! fölvételeket közöl a .Zsákba maca káról". Kőpeerlport Poldt Mlldner budapesti tartózkodásáról. Az elhunyt Nobel-ili)fts Író, John Oalsworthy egyik legszebb novelláját közli. Itt az ul tánc s .(\'00Lali". Darabmollóklet: „So eln Hfldert verglsst mnn ntoht", a Yoyo kisasszony clmtl hangosfilm tangóslá-líero. A Színházi Éót a 100 oldalas tó lapon klvtll 04 oldalas Rédló Világ híradót Is ad, Európa legjobb rádióműsorával, ezenkívül minden hóton tlz olvasónak készpénzben kltlzoU egész évi rádlóelőtlsetésót. — A 200 oldalas Színházi Élet ára csak 60 fillér.
— (Amikor a városi szegény berúg) A Kossuth téren szolgálatot teljesítő rendólörszem szerdán este botrányosan részeg állapotban Állította elő a rendőrségre özv. Horváth Károlyné 69 éves városi szegényl, aki viselkedésével még a legedzettebb kocsitokat Is felháborllol a. Az öregattzonyl, akit egész éjszaka öri-zelben tartottak, csütörtökön délelőtt állították a rendőri klhágásl biró elé, aki a botrányos részegsége miatt egynapi elzárásra llélte. Nyomban meg Is kezdte a büntetése kilöltését.
A páratlan gyógyerő, ami
[az „(gmándl"-ban rejlik, Évezredek óta (Old gyomrában _ jérik I
— (Fejberugta a ló) Varga Isi-ván becsehelyl földművest a keddi kanizsai vásáron a lova fejberugta. Kocsira telték, ugy szállllollák haza Becsehelyre.
— Utált kall keteakfat l.g.Ubb .,y ■ur RlaáMkiMk .lapeMo kltlntiUnla belelt ? Már a rendes táplálkozás melleit Is annyi fölösleges salak, emészihetetlen rostanyag, bomlási termék halmozódik föl az emészlócsatomában, hogy azok is, akiknek rendes az emészttsllk. Időnként alaposan kl kell lieztulniok. Nem hlábs tar-lották a régiek jó orvosnak azt, aki )ó hashajtót tudott adni. A sok hashajtó kd-zütt az orvosok előnyben részesítik az Artln-drazsékat. Az orvos tanácsára két-három plct Artin-szemecskét este bevéve, reggelre normális, bőséges tlrillésUnk lesz, anélkül hogy gondolnánk arra, hogy has-haj ót vettunk be.
Kiadó lakások
és üzlethelyiségek 18 a Bazárépületben.
Fő-utcai ötszobás fürdőszobával azonnal, Zrinyi Miklós-utcai négyszobás, három szoba alkovoa utcai, három, esetleg két és egyszobás udvari lakások május l-re, üzlet vagy irodának alkalmas helyiségek azonnal vagy május l-re.
A Pannónia-szálloda árverésének elhalasztását kérik
Nagykanizsa, február 9
A nagykanizsai Pannónia-szálloda ügyében a törvényszék március 20-ra tűzte ki az árverést. Tegnap ebben az ügyben összeült a liquidáló-bizotlság, amely arra a meggyőződésre Jutóit, hogy a szálloda értékesítésére a jelen súlyos Idők nem kedvezőek. Azért elhatározták, hogy megkérik a nagykanizsai törvényszéket, hogy az árverést halassza el.
=» Rádiót? t Csak a Tranadanubiától ! " — (Gyerünk a gőzbe 1) Átlum-polt éjszaka után valóságos üdülés egy óra a gőzfürdőben. Betegeknek gyógyulás, egészségesnek felfrissülés, öregnek megfiatalodás, fiatalnak erőgyűjtés egy fürdő a gőzben. A farsangi szezon alatt már a kora reggeli órákban nyitva van a gőzfürdő a Kisfaludy utcában, bálokat, mulatságokat követő reggeleken pedig már hajnali 4 órálól a közönség rendelkezésére áll.
■» Menyasszonyi kelengyék minden minőségben óriási választék Singeméi.
Bútorvásárlás — nem gond I Teljes berendezéseket rendkívül előnyös részletfizetésre, sőt kamatmentesen is szállitunk. Kopsteln bútoráruház, Horthy Miklós-ut 4.
Végzetes éjszaka
A duagazdagnak vélt Aboody fenyegető levelet kap. hogy a 12-lkérŐl 13-lká-ra virradó éjszakán meghal, ha nom változtat bizonyos dolgokon... Aboody maga melló veszi a titkos rendőrség legügyesebb felügyelőiét és bezárkózik velő az Irodájába Éftól után egy óra tájban három lövés dördül el a bezárt Irodában. Kl a gyilkos?... A rendőrség lázasan halszol mindönkit, akire csak árnyéka eshetik la a gyanúnak. Kiderül, hogy Abopdy rossz viszonyban élt csodaszép feleségével, aki bánatában óplumazlvó lett s ebben a mámorban keresett feledést — a gyilkosság éjszakáján azonban elment hazulról ós csak harmadnapra került meg. — Ebből a zseniális fantáziával összebogozott zür-zttvarból mesteri megoldással bontakozik kl a szeraő, fi. A. Stoewann, afcluok „Végzetes éjszaka" c. regényo a Fal la-dls legújabb télpengős sorozatában Jelent meg. — Kapnató Horváth ujság-üzlotóben Is.
JÓ MUNKÁT
PÁLCSICS-nái
kapunk.
Ellő nagykanizsai selyen-, kelne-, lomlfsití ál vsgytllitltó üzeme FfiOzlet t FŐ-UT 7.
Közgazdaság
Ricinus és kendermag „ termelés
Az Alsódunántull Mezőgazdasági Kamara lapunk révén hívja fel a körzetéhez tarlozó vármegyék gazda-közönségének figyelmét, hogy ricinus lermelést\'gyorsforgásu motorok kenéséhez szükséges olaj előllltására termelési szerződés a!ap|án vállalhatnak a gazdaságok. A termelési utmutatást és a szerződéses termelés leltételelt egy levelezőlapon történő bejelentésre díjtalanul megküldi a Kaposvárott székelő Alsódunántull Mezőgazdasági Kamara.
A kendermag termelés megtzer-vezése 1» fontos gazdasági érdek, hogy az eddig, behozatal utján pótolt vetőmagot Itthon lehessen előállítani. A kendermag termeléa i\'ánt érdeklődő gazdaságokat Is tájékoztatja a Kamara, ha e kérdésben a gazdaságok kérdést intéznek hozzá.
(—) Az Alsódunántull üazda-tlsztl Kör február U-éf tartja Kaposvárott a városháza dísztermében évi rendes kö\'gyülését. A közgyűlés tárgysorozstában az évi jelentés, zárszámadások, sitt előterjesztése, társelnöki állások betöltése, a Qszdatisztl Kamara törvénytervezetének megtárgyalása és a jtlvóévl munkaprogram megvitatása szerepelnek.
(—) Országosvásár. Zalaegerszeg a vármegye alispánjától engedélyt kapott arra, hogy I. év jullus 22-re, szeptember 9-re és október 28-ra hirdetett vásáralt lullus 24-én, szeptember 11-én és oklóber 30-án tarthassa meg.
A ZalaiKözlöny kedvezményes mozielőadása: „Zsuxsanna a fUrüiiben"
• (Scönelöer Magda) •
Olvasóink olyan hálát érdeklődéssel viszonozták eIsi kedvezményes rnoti akciónkat, hogy azt máris megismétel/ük. A mozi igazgatóság előzékenységéből ismét egy nagyszerű sláger-filmmel kedveskedhetünk minden olvasónknak.
Pénteken, szombaton és vasárnap pereg a nagykanizsai vásznon ScQnelder Magda legbájosabb Idei film/e, re ,,Zsuxsanna a fürdőben". Ennek a ragyogó filmnek pénteken ar 5, 7 és 9 órai, szombaton az 5 és 7 órai előadásalt 20Vo kedvezménnyel nézheti meg a „ZALAI KÖZLÖNY" minden olvasó/a, akt a kedvezmény igénybevételére lp-gasttó szelvényt lapunk vala melyik számából kivágja és a mozipénztárnál felmatatja. Mindenki annyi szelvénnyel válthat annyi legyet, ahányra szüksége van.
2. sz.
Szelvény,
melynek felmutatója 20o/o engedménnyel válthat Jogyot a nagykanizsai moziban a „Zsiatsanna a fürdőben" előadására.
Érvényéé pénteken este a«»ö, 7, 0, szombaton az 5. 7 órai előadásokra
Zürichi sárlat
Párts 20-23t/s, London 17-79, Nawyom 51838, Brűuel 72\'IVA, Milano 2frS0, Madrid 42531/*, Amsterdam 20832, Berlin 123 15, Wien 5\'»40, Stótla 3 75, Prága 15 34, Varsó 5800, Budipett —•-, Belgrád 7-00, Bukarest 308.
TerménjlSitde
Bnza tisuv. 76-ot 14-50 -I4\'80, 77-ea 1470 —15*10, 78-as 14-90-I521, J»-es 15-10-15-50, 80-sa 15\'25-llWO. dunántúli 76-08 1350-1365,77-«s 1365—1380, 78-sa 1385—14 00, 79-es 1405-14 20, 80-as 14 20-1435, rozs 670 -6 80, tak. árpa 9-20 —9*50, z«b 9«) -925, tengeri 6-90 -7 00, korpa 0-25 - 6 35.
1 Nemzeti Bank detlu-árlolyuul
VALUTÁK Angolt. 1955-1975 Belga Ír. 7916-79-74 Ctehk. 16 91-17 01 Dán k. 86 00-87 80 Dinár 7-50-800 Dollár 57050 573 50 Franci. 1.22-30-22 50 Holl. 229-30-230 70 Zloty 6395-64-45 Lel 3 40-3 44
Léva 395-4 25 Líra 2990-30 20 Márki 135-70-136 60 Norvég 99-80-100 80
Peseta -----•—
Schlll. -•-—■-Sválcit. 11070-111-40 Svéd k. KM 40-105 40
DEVIZÁK Amit. 229-50-23070 Belgrád 830-8 40 Berlin 135 80-136-60 Bilissel 79-26-79-74 Bukarest 341-3-43 Kopenh. 86-80-87 80 London 1955-1969 Mldrld -•—■-Milano 3000-30-18 Newy. 571-00-57400 Oszló 10000-10080 Párti 22-33-2247 PrágI 16113-17 01 Szófia 4-00-427 Slockh.KM 60-105 40 Vsttó 6405-6445
Wien -
Zürich 11080-111-40
Wien clearlng árfolyama t 80.454.
Sertéiválár
Felhaliát 2532. eladatlan 29 - Elsőrendű 0 88—090. szedett 086-0 88, íredéit kó/ép 082-0-84, könnyű 0-78-080, l-s/i rendű öreg 0-80 082, ll-od rendű Oreg 0-/5-O78, angol süldő 1. 096-1-12, szalonna nagyban 100 -1-10, zsír 125 1-30, hua 108 I 12. télseriás 1-06-118.
Kiadj, a liptulejdonoa Kőzgizdiságl Rt. Outenberg Nyomda és Délzilil Lipklidó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zilel Károly. Interurbln lelefon: Nsgykinlzsi 7a szám.
Fagymentes napokon permetezze
gyUmöicsffáit I
Denririn
Enda
Noo-Dendrirt
(gyümölcsfa kirbolineum)
Solbár
(kénbárium készítmény)
Almola
Pomrirn
(gyümólcstakátrány)
Amonil
Sulfarol
(kénkészltmény)
Oltóviasz Hernyóenyv
Beszerezhető:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédelmi szerek kereskedéaében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett)
zalai közlöny
Mtimw*SE1
Egv *i(oba-h*nyha azonnalra Is kiadó Kölcsey-utca 17. alatt. 31
Spaolálla gallértfuatltás, ruhafestés, vegytlf.z\'ltás lego\'csóbb árukon, .Ideál" gőzmonógyár kelmefestő és vegytisztltó gyflltőtelepe Olya kalap éa kézimunka azalon, Horthy MIklós-ut 5. 5017
Kérem a közönséget hogy autó megrendeléseit kizárólag 167. éa 571 te\'efon-állomáson adja le részemre. Kaufmann Manó. 5798
Megketdtem sa|áttermésfl paBt . édes rlilln« boraim klinéréad. I liter 45 flll Holczer, Eötvös téi 26. 307
K4pkar*t«M4s«k^ cipők. gyermekkocsik (tb. mólym la..állított árban kaphatók. Armuth, Biiái udiar.
Csengery-ut Ití. sí házban nAgyava-béa lakéi cselédszobával májút l-re kiadó. Bővebbet Poredaa Antal, Erzsébe\'-tér t. 412
ÖtMMbáa eatlleg három.iobá.
komfortoa emelett laVái aug. l-re, hé<-aanbáa udvari lakáa május l-re kiadó Eötvös tér 25. 406
Batthyány-utca II. sz. négyasobAa családiház kiadó. Érdeklődni Caengery-ut 39. alatt lehet. 433
K4ta*obáa előszobás, vlzvezetékes lakáa kiadó József föhesceg-u. 58/a. 31
60 literes ráilal Ostházzal együtt eladó. Vörösmarty-utca 63. szím. -443
Homokfutó-hooüi, jókarban lévő, megvételre kerestetik. Vida füszertlzlet.
Egy héxmaater, kt kertészeihez ért. (elvétetik. Clm a kiadóban. 447
Jól főző mlndnnaal lebruár 15 Ikl belépéssel keresek. Király-utca 32. 446
A nagykanizsai klr. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
Mlkó Julla végrehajtónak Bedekovlcs Béla végrehajtást szenvedőelle- Indítóit végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatőíáfía végrehajtató kérelme következtében az 1881 :LX. tc. 144. 14«. és 147. §§. érteimében elrendeli a végrehailásl árverést 1931. november «. napjától 1932. április 30. napjáig leiárt 72 pengő gyermektartásdíj tőke. ennek a mindenkori esedékességtől járó 5i>ó kamata éa 8 P *> I költség, továbbá 1932. május 1. napjától 1932. október 31. napjáig lejárt 72 P tőkekövetelés, ennek a mindenkort esedékesség napiától |áró 5*/o kamata, 4 P eddi? megállapított per és vég-rehaltás! és az árverési kérvényért ezúttal
mer"-------- » — « •—• • .....
teli
:gállapltott 10 P 60 ( költség tőkekövelés éa járulékai behajtása végett, a nagykanizsai kir. járásbíróság területén levő, Nagvksnlzsa városban fekvő s a nagykanizsai 63/ sz tjkvben A + 1 sor 703 hrsz. alatt foglalt ház, 366/sz. a udvarral ingatlannak végrehajtást > szenvedő nevén álló «/i részére 1200 P kikiáltási árban - de az Ingatlan végrehajtató kSvetelését illetően 760 P megállapított legkisebb vételáron alul el nem adható.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek a kir. járásbíróság hivatalos helyiségében (Igazságügyi palota, földszint 11. ajtó) megtartására 1933. évi április hó 28. napjának d. e. 10 óráját ((Irt ki és az árverési feltételeket az IMI : LX t.-c 150. §-a alakján a következőkben állapltja meg:
1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár felénél, illetve a megállapított legkisebb vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1918. XLI. l-c. 26. §.)
Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltás! ár 100/o-át kész pénzben, vagy az 1881 : LX. t.c. 42 § ában meghatározott árfolyammal számított óva-dlkképes értékpaplrosban a kiküldöttnél letenni, vagy • bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláimi. (1881 : LX. t.-c 147., 150., 170. §§., 1908: XLI. t. t 21. §.)
Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet igémi senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa Ig^rt ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni: (t\'J08: XLI. 25 8.)
Nagykaniika, 1933. évi j nuár hó 21. Dr. Bentzlk a. k. klr. jbiró
-f x A kiadmány hiteléül:
(P. H.) Mlkó s k.
1933 február 10
BRIDGE-BLOCK
darabonként 40 fillérért kapható
praktikus beosztással (50 lappal)
a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalában
Fő-ut 5.
Krátky György és ifj. Hirach jer Miksa dohány-árudájában, Fiachel Ede és Bohlesa Teatwérek
könyv és paplrkereskcdésében, Horváth Jóxaef ujságárudájában
Caengery-ut 6.
Telefoni 4-13.
Nagykanizsaiak találkozóhely* ax
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmanio«iky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett.. Telefon : (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
„Olcsók vagyunk, mert jók vagyunk I*
5 órai teán,
házimuiatságokon
gramofonzenére táncoljon.
27/
Traikdanubia p.-t.
Részlet! Kölcsönzés! Bérlet!
VARGA
Mo* Fest
* Tisztit
Gallérok tisztítása
8—10 fillér
Horthy Mlklós-ut 8. Hunyadi-utca 19.
A nagykanizsai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól.
6<)7/tkv. 1933. szám.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
Kubó Jánosné Vsrga Teréa végrehajtatónak Kovács La|os és neje Kovács Mária végrehajtási szenvedők ellen indított végrehajtást ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. LX. tc. 144., 146 és 147. §§. értelmébtn elrendeli a végrehajtási árverést 725 ar. P tőkekövetelés, ennek 1932. évi május hó 1. napjától járó ÓOo kamata, 116 P eddig megállapított per és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 32 P 04 I költség, valamint a csatlakozottak kimondott, a felsórajkl 827. sz. tjkvben foglalt Ingatlannak Kovács Lajos nevén álló fele részére Belsó János 30 pengő tőke követelés éa Járulékai behajtása végett, a nagykanizsai klr. Járásbíróság területén levő, Pelsőrajk községben fekvő s a
I felsórajkl 827 sz tjkvben A f 4 sor 7?/b. 2. b. hrsz. alatt foglalt szántó mint kert a Beltelekben Kővárt Lajoa és neje Kovács Mária nevén álló ingatlanra 2500 P kikiáltási árban ;
II. felsórajkl 968 sz. tjkvben A f l sor 655 hrsz. alatt foglalt szántó és rét a II. osztási dűlőben Ingatlannak Kovács Mária nevén álló fele részére 126 P kikiáltási árban;
III. felsőrajkl 753 sz. tjkvben A f 3 sor 482/a hrsr. alatt foglalt ssólő, rét. présház pincével az Öreghegyen Kovács Mária nevén álló Ingatlanra 200 P kikiáltási árban 1283/tkv. 1924. sz. végzéssel Kovács lános és neje Francokra Rozália Javára bekebe lezett haszonélvezeti szolgalmi Jognak fenntartásával ;
ugyanezen tjkvben A f 4 sor 654 hrsz. alatt foglalt szintó, rét a II. osztást dűlőben ugvanannak nevén álló Ingatlanra 250 P kikiáltási árban, — de az Ingatlanok Kubó Jánosné követelését illetően 2251 P és a 72/b 2 b hras. Ingatlan Kovács Lajos nevén álló fele része Besö János követelését Illetően 3900 P megállapított legkisebb vételáron alul el nem adható.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek Peliőrajk községházánál megtartására 1933 évi Aprlllh hó 29. napjának d. e. 10 óráját tílzl ki és sz árverési feltétele kel az 1881 : LX t.-c. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg:
1 Az árverés alá eső ingatlanokat a megállapított legkisebb vételárnál alacsn nyabb áron eladni nem lehet (I9~8:LXI tc. 26. g) azzal, hogy ha bármelyik Ingat lan áiveiési vételárából a megelóző jelzálogos teihek fedezetet nyernének, ugy a többi Ingatlan azok levonása után fennmaradt legkisebb vételáron, Illetve ha ez kisebb, a hái s Ingatlan a kikiáltási ár felénél, egyéb Ingatlan innak kétharmadé-nál alacsonyabb áron el nem adható.
Az árverelni szándékozók kötelesek bá natpénzül a kikiáltási ár 10°/o-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadék-képes értékpanirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen biról letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az ár veréai feltételeket aláirnl. (1881 ; LX. t.-c) 147., 150 , 170. §§.; 1908 :XL. t.-c. 21. §..
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XLI. 25. §.)
Nagykanizsa, 1933. évi Január hó 21. napján.
Dr. Bentzlk s. k. kir. jbiró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó s. k.
Nyomatott a laptulajdonos Közgazdasági R.-T, Quteaberg Nyomda és Délzalii Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
78. évfolyam 34. azára
Nagykanizsa, 1933. február 11, szombat
Ant 14 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
lankeuiMg íi kUdöhlvalU; l\'Jul 5 iáim. Megjelenik minden reggel, béllö kivételivel
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
ElAlUctésl ára: egy hóra 8 pengd 80 tllltr SieikeulMgl íi kíadóhlvatall telelőn: 78. u
Nem kel! Muraköz?
Nincs még egy éve, amikor e Havakkal indítottuk ulnake hasábokon a Muraközre emlékeztető kanizsai orizágzászlónakj immár a megvalósulásához közeledd ügyét: .Oktalan dolog volna ennyi ellenség éa szenvedés között u| harci riadói lu|ni 1" Egyik erre vonatkozó cikkünkben is ez éli: „A magyar anyák kezükben az evangéliummal hirdessék a vér-nélküli harcot a magyar Igazságért I"
Ezek ellenére is vannak, akik háború-szitással vádolnak bennünket. Kényelmet felelőtlenségükből támadó sziporkákat szórnak felénk I Hogy ml gondunk van nekünk Muraközzel? Hogy nekik nincsen rá szükségük. Mert nekik kisebb gondluk la nagyobb annál, hogy Nagy-magyarország vpn e, vagy Caonka-magyarország I Félnek mindenféle revíziótól, meri az „háborút Jelent." Inkább ne bolygassuk Muraközt I Az országzászló háborús felkiáltójel a szemükbea. Holott ók nyugodtan akarnak élni. Az országzászló pedig megbontja a békét.
Legyünk azonban tisztában azzal, bogy ez a békeóhaj csak ámltáa a mi béke utáni vágyunkhoz képesti Nem e volna a legkülönbb béke, ha az üzletekbe végrehajtók helyett Muraköz népe járna? Ha a gyárakban halotti csend helyeit a munka dicsőségét zengenék a gépek, a ha kisipari műhelyekben serény munka folyna ?
Ml is békét akarunk I De nem a mások béké|él, hanem a magyar békéli A konkolyhlntök békéje: a uerbet, rácok, románok é< csehek békéjét, akik a béke fehérzászlaja alatt még a mag|ái is kiitllák annak, ami magyart Ahogyan a kutya Is békél akar elorozott koncainak lel-falásához I
Ezért Intenek le bennünket. Az országzászló: frázis — mondják. Európának békére van szükséget Mussolinii, Rolhermere lordot és Borah szenátort "békebonlóknak tartják, csak azért, mert harcolnak a magyar Igazságérti Nem hasonlít valamit ez a felfogás azokéhoz, akik odaát, ha törvényt Hihetnének leletlünk, a hazaszeretetet halállal büntetnék, a revizonisták százalt, Ur-mánczyval, Herczeg Ferenccel együtt máglyára hurcolnák?
Másként Ítél azonban a Magyarok Istenének bölcsesége!
Nem megelégedettek kívánják a revíziót, hanem az éhes gyomorral munkáért kiálló tízezrek I Százezrek éi milliók tudják, hogy a szörnyű válságból csak egy kiút lehel. A revízió!
1526 után négyrészre szakadt Szent István országa. Lakólt megölték. vagy rabszíjra fűzték. Földjeitől megfosztották éa kizsákmányolták Az elűzöttek a nádasok duvad|ai leltek. És szükség kenyéren edzették karjaikat azért a földért, mely egyiknek búzát, másiknak bort, sokaknak szenei, rezet, fát, sOt vagy nrás kincset adott. Valamennyiünknek pedig édes békességei.
Hát ml ezt a békességet vár|uk! Az országzászló pedig ennek a békének és nyugalomnak lesz a zászla|a. Talpazatában pedig benne lesz békeakarásunk minden fundamentuma. A búzának éa bornak legyen ára. Megvehesse a Felvidék és Erdély. Kapjunk érte sót, vasat, arunyat.
Nem lehel az országzászló a háború zászlaja azért sem, mert nem fegyverrel kezdődnek ma már a népek csatái. Az uj háborúk napóleonjai zöldasztaloknál sakkflsurák-kénl rángatják a nemzeteket. És egy Ilyen Játékban parasztok ütötték k! egy elhibázott lépéssel Európa fczá-zador bástyáját,; Most semmittevésre kárhoztatva fekszik a kiütött sakkfigurák közötti Várja egy u| Játszma kezdetét, melyben Európa bástyája újra a helyére perdül és beleszólhat a népek játékába.
Az országzászló azonban addig is, amig Európa egy uj alakulásában Magyarország visszakapja régi integritását, a nemzeti érzés ébrentarlója, az integer Magyarország szimbóluma Ica?. Akiknek tüske lesz a szemében, uak könnyezzenek tőle 1 Mi azonban hiazünk a revízióban. Hiszünk Magyarország feltámadásában I Mert a történelem tanit bennünket erre. Leheltek Szentszövetsé-gek vagy Népszövetségek. Rendezhették a népeket sakkligurákként. A szerződések papírjait a szu kirágja. Belül elhalványulnak. Értékűkéi kikezdi az idő. Törvényeiket a; élet törvényei megváltoztatják. Mert mindenek felett áll az Igaz Biró, aki bölcsen elrendezte a világot, amikor ékességnek tette a közepébe a Kárpáloktól koszorúzott és ölfolyótól öntözött Nagymagyorországot!
Sorfa Károly
A pénzügyminiszter nem hajlandó adófelemelési rendelkezéseit megváltoztatni
Budapest, február 10 (Éjszakai telefonjelentés) A képviselőház pénzügyi bizotlsága pénteken délután ülést tartott, melyen az elnöklő Ugrón Qibor bejelentette, hogy a bizottság összehívása OyOrkl Imre és társainak kérésére történt.
OyOrkl Imre ezulán kifejtette, hogy a kormány adó javaslatai nem al-
kalmasak az államháztartás helyzetinek javítására. Az adó-Javaslat helyett ugyancsak másirányu adóemeléseket és bizonyos kiadások csökkentését javasolta.
Imrédy Béla pénzügyminiszter kijelentette, hogy nem hajlandó a kifogásolt rendelkezések megváltoztatására annál is inkább, mert Györki javaslatai nem, elegendők a pénzügyi egyensúly biztosítására.
áldozatot követelt a neunkirchoni borzalmas gázrobbanás
Nounklrchen, február 10 (Éjszakai telefonjelentés) ^$neun-kircheni kohótelepen pénteken borzalmas gázrobbanás történt. Eddig még ismerellen okokból a levegőbe repült egy 60 méter magas gáztartály. A vonatok nem tudnak bejárni a neunkircheni pályaudvarra, amelyet romok borítanak.
Rengeteg sebesülés és számos haláleset történt, pontos számok azonban még nincsenek a katasztrófáról. Eddig négy teherkocsival szállították el a sebesülteket. Mivel
uj robbanásoktól tartanak, kiürítették a veszélyeztetett környéket.
Az egész város tele van sebesültekkel. A lapok százra becsülik a halálos áldozatok számát, egy másik hir sztrint azonban mintegy kétszázan vesztették életüket.
A 120 000 köbméter gázt ta^\'al-mazó tariály fedele a robbanás alkalmával 800 méter magasra repült. A kohótelep közelében ötven ház rombadóll. Az egész telep lángokban áll. A sebesüllek száma meghaladja az ezret.
jiMTLiWJuinJirirAiTiri................... ........
Gyászoló országokon keresztül ntban hazafelé a magyar nemzet nagy fia
Ma délelőtt szentelték be Apponyl Albert Króf hamvait a Szent József plébániatemplomban. A Koporsót az oltár elölt felállított ravatalra helyezték. Tetejére magyar cimerrel éke-sltv.lt, nemzeti sxinü zászlói tettek é8
Genf, fobruár 10 | hozzátámaszlották az Apponyl család
elmerét. Vörösbársony párnára helyezték az elhunyt két legnngyobb kitüntetését, az aranygyapjas rendet és a Lipót rendel. A ravatal tövében két koszor volt, az özvegyé és a gyermekeké. A szertartáson a kor-
mányzót Tánczos Qábor lovassági tábornok, a kormányt Felényi János követ, a kitályi családot pedig gróf Czlráky József képviselte. Az özvegy nem jöhetett el, mert még mindig gyengélkeqlk. A templomot zsúfolásig megtöltő gyászolók közt ott voltak a svájci szövetségi hatóságok képviselői, a leszerelési értekezlet vezető tagjai, a genfi állandó diplomáciai képviseletek vezetői, a Népszövetség főtitkára és tisztviselői, stb.
Pontban 10 órakor felzúgott az orgona. A gyászmisét Petit helyettes püspök celebrálta. A>- szertartás befejeztével az orgonán felcsendült a magyar Himnusz. Majd lezárták a templomot.
Déli 1 órakor a koporsói a pályaudvarra szállították és ott külön kocsiban helyezték el. A koporsón rajta maradt a nemzeti színű lobogó, körülölte halomban tornyosultak a koszorúk és csokrok. A pályaudvaron megjelentek a család tagjain kivül a gyászmisén megjelentek legnagyobb része. Délután 2 óra 27 perckor gördült ki a vonat a pályaudvarról. Mindenki levett kalappal, ábitatba mélyedve követte tekintetével — mig csak el nem tünt a távolban. A koporsó szombat délben érkezik Bécsbe a nyugati pályaudvarra, ahonnan átviszik a keleti pályaudvarra. Az állomáson az o»»~ trák kormány képviselői is megjelenek.
Németország a leszerelési tárgyalások előfeltételének tekinti a decemberi megegyezés betartását
Genf, fobruár 10 (Éjszakai telefonjelentés) A leszerelési értekezleten a német megbizolt válaszolt a francia nyilatkozatra és kijelentette, hogy Németország a december 11 -én aláirt megegyezés betartását tartja a további leszerelési tárgyalások előfeltételének.
Az angol megbízott csatlakozott a német felfogáshoz és indítványozta, bogy ne tárgyalják tovább az egyenjogúság kérdését.
IdőlSrli
A nngykanluul meteorológiai megfigyelő Jelentések i Pénteken a hőmérséklet: Heggel 7 órákor +18, délutáni órakor +7 6, eite 9 órakor +5.6.
felhőül: Egéaz napon At borult égboltozat.
StéUrdny: Reggel dél, délben détnyuga!, eate északkeleti Szét.
(Éjtlakai rddlóftknlét) A fllai l«t*x«t i«.l«pti ••«• 10 érn-kari Élénk aulak é* klsabb l«-hüléa v*rh>tó.
zalai közlöny
Nagykanizsa és Zalamegye részvétele Apponyi Albert gróf temetésén
Nagykanizsáról Is deputácló Indul a polgármester vezetésivel — Rekviem a plébánia templomban
Nagykanizsa, lebruár 10 Apponyi Albert gról személye és működése míg életében belenóll a világtörténelembe. Nsgvságát és pó-tolhalsllanságát talán csak most érezzük át igazán. Nagykanizsa, melynek díszpolgára voll, kétszeresen érzi ezen fájdalmat és éppen, ezért méltán és megtelelő külsőségek közi Igyekszik ki!e|eznl gyászát és lájdalmát és részi log venni annak országos dokumentálásában is. Nagykanizsa a temetésen Dr. Krátky István polgármester kijelentette, hogy Nagykanizsa város közönsége nevében személyesen részt vesz gról Apponyi Albert keddt temetésén és babérkoszorút helyez a nemzet nagy halottjának ravatalára. A babérkoszorú fekele selyemszallag-lán a következő felirattal: .Nagy--mtzsa város díszpolgárának, a nemzet nagy halottjának — soha nem száná kegyelettel — Nagykanizsa város közOnsége\'.
A város a jövő hét szombat|án, vagy az utána kővetkező hétlön rendkívüli közgyűlést tart, a polgármester akkor parentálja el hosszabb gyászbeszédben Nagykanizsa dili-polgárát.
Felhívás Dr. Krátky István polgármester ezúton hívja fel f város közönségének figyelmét arra, hogy mindazok, akik részt Óhajtanak venni a nagy halott temetésén és csatlakozni akarnak a kanizsai deputáclóhoz, nála, a polgármesteri hlvalalban jelentkezni szíveskedjenek. A főispán vezeti Zalamegye küldöttségét Apponyi temetésén Zalaegerszeg, lebruár 10 Apponyi Albert gtót temetésén
Zalavármegye törvényhatóságát Ovö\' mörey Oyörgy főispán vezetésével küldöttség fog|a képviselni? amely a vármegye közönsége nevében koszorút helyez a ravatalra.
Kedden Bödy Zoltán alispán elnöklete alatt Ut össze a vármegyei közgyűlés, amely a budapesti temetési szertartás megkezdésekor, 10
órakor, tlz percig tarti szünettel áldoz a nagy halott emlősének. Rekviem Apponylért
Nagykanizsa, lebruár U Nemzetünk nagy halottiénak és áz egyház őszinte, mindhalálig hü gyermekének, Apponyi Albertnek ielklUdvéért lebruár H-én, kedden délelölt 10 órakor a plébánia templomban szentmise lesz, amely alalt P. Molnár Arkangyal plébános !og|a méltatni az elhunytnak vallásos lel kQletét. Szeretetlet hívom meg a vég-liszlességadásra a hivatalokat és a nsgy elhunytnak — kl városunk díszpolgára volt — minden tisztelőjét. Plébános.
Eoy
esx/endőre meg van a Polgárt Egylet
mentve
A város társadalmának őszinte örömére közölhcl|ük, hogy a Polgári Egyletnek saját otthonában való megmaradását egyelőre sikerült biztosítani.
Dr. Krátky István polgármester elnöklésével egy polgáriegylet! választmányi tagokból és pénzintézeti vezetőkből álló blzotlság üli össze pénleken este, amely hosszabb vita ulán ugy határozott, hogy a Polgári Egylet részére 4400 P segélyt biz-
tosit, amivel az idei legszükségesebb hiányokat fedezni lehel. f. várostól ugyanis 2000 P segély var. kilátásban, a pénzintézetek 1500 peugöt vállaltak, nagyvállalatok és az Egylet tehetős tag|af adják össze a többit. Az aláírás azonnal megkezdődött. A tagdíjakat évi 12 P-ről 16 P-re lógják felemelni.
A 3 éves (Kelemen-féle) szanálási terv feletti döntést későbbre halasztották.
Ismeretien kanizsai fiatalember rejtélyes sérülése a Cserfői-hegyen
Nagykanizsa, tebruár n Pénteken este 6 óra tájban a récsei gálhoi hívták kl a kanizsai
mentőket, ahol egy kocsin ülő öttagú férfltírsaság egy Ismeretlen, állltólsg kanizsai fiatalembert adott
( Pulloverok I P 50 fillértől 8 pengőig Oroszkák, mellények és kabátok 3 pengő 30 fillértől 8 pengőig kerülnek eladásra
Ritter András .
■ divatáru (Illatában, Fö-ut 3. sutám. B
Amor profanus
(Regény lOM-b0l] 36
Irta. SZABÓ ZSIOMOND Neje közelében és mégis távol élve tőle, gyskran sajnálni kezdte.
— Biztos —■ gondolla, hogy ennek a fiatal asszonynak jogai vannak az élethez. Taláu ő is szomjassn eped szerelem ulán, amit én nem adhatok neki. Az én hervadásom, végzetem miért perzselje le az ö ifjúságát ? Ha én már nem lennék és olt nyugodnék a Solthyak ősi sírboltjában, akkor szsbaddá válnék és újra övé volna a világ.
Ilyenkor az enyészel és az elmúlás szomorú gondolatai fogták el. A vég fagyasztó leheletének suhinlását érezte lelkében és arra gondolt, hogy mikép váljou meg az élettől. Ugy érezte, hogy ezzel magasztos, nagy áldozatot cselekednék és a vértanuk fel-magasztallslga szállt szivébe.
De u lemondás és a végsőre való elszánás eme perceiben, mídón egész eddigi életéi álgondolla, kérlelhetetlen bizonyossággal tolakodott agyába az annyira epedett leány, karcsú alakja és haragosan felkiáltod. —• Nem, nem I Élnem kell I Szilárdan elhstározta, hogy más-
nap visszautazik a ióvdrosba. Meg fogja hódítani a lányt akárhogyan. Szemrehányásokat lett magának, hogy eddig is nem követelt minden lehelül, hogy célját elérje. Lanyha volt, erélytelen v6lt, hamar elcsüggedt, ez volt a hiba t Végre Is nem olyan öreg ember ő. hogy egy lánynak ne lelszhessék I.Önmagát bátorította és a Jövőben bizakodva lért nyugovóra.
Ámde másnap, hogy megint Mo-noslory doktorral találkozol! és a daliás Ifjúság élőképéi lálta, újonnan elcsüggedt. Bizakodó reményei lelohadlak és újra öregnek lálta magát. Hiába I Csak a gazdagság volt az egyetlen, amit a lanynsk felkínálhatott és az nem kellelt neki. UJra hatalmába keritetle a kélségbeesetl, lotwpa lemondás. Nem akart többé Itt maradni I N:m akarta mindennap látni azl az embert, aki öt nyomorúságára emlékeztette.
— Azt gondoltam — mondta másnap ne|ének — hogy a kis Ferinek jobbal tenne a tengeri levegő. Mit gondol, nem volna jó, hs egv időre lemennénk vele az Adriára ? Talán Orádóba?-Vagy lalln Inkább volna kedve valahová a Marchébe menni ? Riminibe, vagy esetleg valamelyik kevésbbé felkapott fürdőhelyre, mondjuk Kanóba vagy Scnlgalllába ?
Az a meleg, bársonyos homok jó volna a mi kis fiunknak. Bizonyosra veszem, hogy megerősödnék és egészséges színi kapna I Ha megunná magát, kirándulhatna egy kicsit Rs-vennába, vagy áthajózhatni Vene-zlíba és kedvére foglalkozhatnék az olasz művészettel, melyei annyira szerel. Még én Is rászánnám maga-mai, hogy velük menjek. Vágyom a tenger utáni
Szokatlan élénkséggel beszéli és szavaiból a rábeszélés hangsúlya éneit. A gtólné komoly arccal hallgatta és párszor lűrkésző tekintettel vizsgálta.
— Az orvos adl,«. ezt a tanácsot? — kérdezle.
— Az Ilyen egyszerű é« természetes dologban mlérl kérjem kl az oivos tanácsát? Az én gondolstom ez és ehhez nem szükséges, hogy egy falusi orvos bölcseségét Igénybe vegyem, aki talán életében sem |árt az olasz tengerparton.
— Csalódik, Monoslory doktor sokat utazóit, jól Ismeri Olapzorszá-got, ahol műlörténelmi tanulmányokkal foglalkozott.
— Nem ts tudtam, hogy ennyire Intim az orvosssl — mondta Solthy gróf éles hangon.
— Azt kell hinnem, elfelejti. hogy
1933. február II.
át a mentőknek.
A férfiak elmondották, hogy amikor a cserföl hegyről délután 4 óra lájban hazafelé hajlottak, lövésre, majd jajgatásra leltek ligyelmesek. Rövid keresés után ráakadtak a föl-dönfekvö ismeretlen fiatalemberre, akinek melléből patakzoll a vér. Allilólsg Flóbert-pusliával lőttek rá és tüdölövést szenvedett.
Annyira súlyos volt a sérüli állapota, hogy nem Is ludtak beszélni vele, Így. kocsira tették, majd hogy gyorsabban a kórházba kerülhessen, értesltefték útközben a mentőket, akik a récsei gátnál vették gondozásukba.
A kanizsai rendőrség nyomozást Indít a sérült személyazonosságának megállapítására és annak kiderítésére, hogy milyen körülmények közölt sebesült meg.
A késő éjszakai órákban annyit sikerüli már megállapítani, hogy a sérüli egy Király-utcai fiatalemberrel azonos.
Nagykanizsán minden 3-6 éves gyermeket beoltanak diftéria ellen
Nagykanizsa, lebruár 10 Mini közludomásu, a miniszter elrendelte, hogy minden városban, ahol nagyobb számban fordultak elő diftéria esetek, a gyermekeket 3-6 éves korig diftéria ellen oltsák be. A miniszternek ezen preventív Inléz-kedése alapján dr. Ooja Lipót városi tlsztlfőoivos, tekintettel a Nsgy-kanlzsán is előfo.dult gyakori diftéria esetekre, javasolta a polgármesternek Nagykanizsán is a gyermekeknek (3 évestói 6 éves korig) be-ollásll. Több mint ezer gyermek beol áiáról van szó. Az erre vonatkozó előkészületek máris folyamatban vannak. Az ollási a Rozgonyl-utcai tornaieremben a tisztiorvosok topják végezni. Az időpontot közölni fogjuk.
velem, beszél 1 —. felelte a grófné él szavaiból asszonyi méltóságának nyugodt hangja szólt.
— Mennyire érzékeny lelt egyszerre és milyen ünnepélyes hang ez I?
Azon a lekicsinylő hangon beszélt, amelyet nejével szemközt használni szokott. Hizas éleiében korlátlan ur voll eddig és mindig az 0 akarata érvényesüli. A grófné szelíd lelkületü, tűrő teremlés volt és megadSssal alárendelte magát az erösebb akaratának. D; ez a leielet, amelyet most férjének gúnyolódó szavaira adott, mintha más nő ajkairól hangzott volna. Szinte Idegen hangsúly csendült meg a határozott válaszban, melyből kiérezetl a gyámság alól felszabadult aslzony tügget en-sége.
— Meg fogom kérdezni az orvost és ha ö a gyermek érdekében jónak lálji, tengeri fürdőbe fogunk mennL Ami pedig az én érzékenységemet illeti, abban Igaza van. Nem logom tűrni löbbé az ilyen fölényes viselkedési I Ez a férfias modor nem illik magához.
A gróf elképedve hallgatta nejét. Ugy tetszett neki, hogy ebben a pillanatban beleiéi ne|6nek lelkébe és megrendült attól, amit megtudott.
(Folyt, köv.)
1933 február 11
» felsőtemplom előtti szökőkút helyére kerül az országzászló
U-4. ka « Ul.,taé.
Nagykanizsa, február 10 A nagykanizsai országzászló vég-rel)jjló bizottsági dr. Krátky Islván polgármester elnöklésével pénteken Hlc ölést tartott Alapos vita ulán , biiollság elhalározia, hogy az or-iiágziszló a felsötemplom elólti Irre-dtnla parknak nem az alsó végén lesr, hanem a mostani szökőkút helyin, kétfelől a zászlóőrség számára (gy.egy csinosin kiképzett be|irat-dl. A kutmedence vagy az Erzsébet-térl parkosításnál vagy a .lakertben tatát u| helyet
A leleplezés Juntus 11-én lesz. •
Minthogy a szükséges Összegből még /ócskán hiányzik, a végrehajtó-bizottság ezúton fordul minden ha-zaflas érzésű lakosához e városnak Is környékének, adományaikkal tegyék lehetővé a valóban monumentálisan szépnek tervezett Irredenta imlék adósságmenles felállítását.
Mozgószinház
Zsuzsanna a lürdöben
A Zalai Közlöny, kedvezményes mozijegy akcló|a során Schnelder Magda és Hermann Thiemig legújabb pazar vígjátékával kedveskedik olvasóinak. A Zsuzsanna a fürdőben, ez az énekes, zenéi, láncos operelt, egyik legsikerültebb alkotása a német filmgyártásnak. Tele Ötlettel, fülbemászó zenével és annyi humoros jelenellel, hogy az ember másodszor is élvezettel nézi meg ezl a filmet.
A szegény piktor és a gazdag modell kalandja löltl kl a film-cselekményt és ezt annyi szinnel, illettel valósllja meg a szcenárlum-Iró, hogy ezáltal elkerüli a filmet a szezon egyik legsikerültebb alkotásává márkázni. A sikerben természetesen oroszlánrésze van a bájos Schnelder Magdának, aki temperamentumával és Hermann Thiemig-nek, aki derűs alakításával művészi pályá|ának egy ujabb, Jelenlós állo mására futott be ezzel a filmmel.
A 7&lat Közlöny olvasótáborának ttépszámu kózfinsége szórakozol! a tegnapi előadásokon, amikről a legjobb Impresszióktól ellelve távozott. Ma, szombaton már csak az 5 és 7 «il előadásokra érvényes a 20 szá-ulékos kedvezmény. jd)
SPORTÉLET
(Az NTE tornászalt) felhívom, Ny a ma este 7 órai tornatrénln-M — a főgimnázium tornatermé-i™ — teljes számban |elen|enek ■eg- Dr. VIt, szakosztályvezető.\'
(A Varazidl Sport Club) fulball-"apata ajánlkozott az NTE-Dek a k\'aszi szezonra. A futballszakoszlály tezetősége megfelelő terminus hibában aligha fogadhatja a külföldi «apatol.
(A Zrínyi TE) fulbaltc-apala szin-*» megkerdle rendszeres Irénlngjeil. \' tavaszi szezonban mindent el fog "Klni, hogy Jelenlegi pozícióját "^javítsa.
ZALAI KÖZLÖNY
Négy évi börtön a „pesti nők" és a bicikli-szenvedély miatt
A. kanlzrsl tömeges betörések és lopások két fiatal tettese a törvényszék előtt
Nagykanizsa, február 10
Kis Károly 20 éves kárpltossegéd és Schorsch Károly 18 éves szl|-gyárlósegéd a lopások és betörések olyan halmazalát követlék el, hogy a mai lárgyaláson a tárgyalásvezelö bíró alig győzte felolvasni a bon cseleket, összesen tizenhatot.
Kelemen Ferenc bankigazgató fiának kerékpárlát a lépcsőházból ellopták. Ladelzky János hangszerkészítő kirakatát feltörték, hegedül, mandolint és egyebeket elvűtek. A Petrlcs-féle vendéglő udvarán Tóth Vince szerszámosládáját és egyebei loplak el. Mattersdorfer József rokkant traflkos biciklis toló-kcct;|át leszerelték. Pléh Károly műhelyéből golyós csapágyat loplak. Ellopták egy, az állampénztáti épület falához támasztott kerékpár lámpáját. Ácsmann JánosJtazgonyl-ulcal Iskolaszolga le-kásából néhány pengőt loptak el. Havas Mór kereskedő Klrály-ulca 21. sz. lakásában, mlg a család moziban volt, a szekrényt felfeszítették és 140 pengőt loplak el. A pénzzel Budapestre mentek, ott gramofont és pulóvert vettek, a többit nőkre költötték.
özv. Raánal Jenöné raktárába betörtek, Btumenscheln József lakásá-
nak nyitott ablakán át zsebórái loplak, Lénárt Imre borkereskedőhöz létrán bemásztak, de munka közben megzavarták őket és futásban kerestek menedéket. És Igy megy ez tovább...
A Kis ajánlotta többször, hogy lopjunk kerékpárt, mond|a Schorsch. Ö vili rá. Apám meghalt, szobafestő volt. Az édesanyám él. Én munka-nélkül voltam.
Kiss ellenben azzal védekezik, hogy Schorsch mondotta nekt, hogy bagóért nem áolgozlk és kinevelte őt, amiért 1 pengőért naponta dolgozott. Mindketten nagyon szereltek kerékpározni, versenyre |árnl. Ezért .szerezték" az első kerékpárt. Aztán jött a többi...
Vitéz Cslllaghy György vezető-ügyélz .zlgoru bünlelést kért Dr. Begldsan Emil és dr. Miklós Sándor védőbeszéde után a bíróság bűnösnek mondotta ki mindkettőt és ezét! Kis Károlyt négy évi börtönre, társát másfél évi börtönre Itélle. Az ítélet jogerős.
Mikor dr. Mutschenbacher felolvasta az Ítélet Indokolását, a hallgatóság padjaiban egy nő élesen felsikoltott. Az egyik vádlott édesanyja volt...
Olcsóbb leit asz apróhirdetés
A „Zalai KOxlOny" Kiadóhivatala tebrudr 1-iöl Uexdve leaxdlllíotta népaxerll apróhlrdeíéa-rovaidnatc , dlfaxabdadt. Ettől fogva egy ÍO axavaa apróhirdetés 40 fillérbe, minden tovdbbi axó 3 fillérbe KerUl.
Exxel egyUti megaxUniU a axerda-péntelcl feldr la, a fenti dratc tehát minden h*>tKöxnapon egyaégeaek.
reaxdllliotiuh: a vaadrnapl apróhlrdeiéaelc drdf la : ÍO axavaa vaadrnapl apróhirdetés exutdn 30 fillér, minden tovdbbi axó 4 fillér.
Ebek harmincadfán Nagykanizsa történelmi emlékei
Jeltelenül állnak a Kanizsa-vár hő* maliiéra emlékeztető helyek
Igen tisztelt Főszerkesztő Ur I Engedje meg, hogy nagyrabecsült lapjában egy kanizsai Jeremiádot elsírhassak. A napokban az Irodalmi Kör Zrinyi-ünuepélyt tartott. Hódolt a nevét adó nagy poétának, ugyanakkor a Kanizsát hálára kőtelező európai hirü hősnek. Akik a Zrinyi-énnepélyen olt valánk, azzal a tudattal mentünk oda, hogy a hálás Kanizsa monslre-ünnepén veszünk részt. Hiszen Zrínyinek egyetmást köszönhet Kanizsa. Legalább azt, hogy ezt a várost érdeme szerint megbecsülte. Ezentelül életét is kockáztatta érette. Igy többek közt 1664 márciusában a récscl országút környékén 500 válogatott várbeli csuasz támadta meg a vár környékét kémlelő Zrínyit, amikor is Zrinyi lovasai a pogányokat Mohamed paradicsomába küldve, egy páncélba öltözött óriás török derekára csavarva egy hosszú teveszőr kötelet talállak, amelynek az voll a rendel-
tetése, hogy a török annálfogva húzná Zrinyil, mint valami vadállatot a kanizsai beglerbég elé. Ilyen és hasonló dolgokkal szórakozott jó Zrínyi Miklós kettőszázhatvankilenc évekkel ezelőtt, éppen ilyen zimankós téli időben, Kanizsa érdekeiért. Ugy véltem, hogy ezen férfiú emlékünnepe, ha nem a hivatalos város rendezi is, mégis Kanizsa hálás szivének megdobbanása lesz. Erre
Kanizsát a személyes háláló: eltekintve az a szomszédság is köieiezi, mely szerint — Csáktornya idegenkézben lévén — a Zrínyiek hagyó mányalt Kanizsa van hivatva örökölni s az utókornak átmenteni.
No, —• és Főszerkesztő Uram, — az ünnepély lelkes közönsége mellett is az\'volt az érzésem, hogy arról bizony Kanizsa hiányzott. A szomorú aszályban üdítő sziget volt a katonaság impozáns lésztvétele, a püspöki biztos és a rabbi tisztes alakja, az iskolák képviselete és a lelkes asszonyok, — de minden tisztelel meg-adassék az ott voltaknak, — ez még nem a tout Kanizsa. Istenem, mennyi kiváló ügyvéd, orvos, biró, bank-férfiú, hivatalnok van Kanizsán, akik műveltségűknél fogva érzik a történelmi fuvallatokat, a Muraköziek táborát, az „Országrész zászló" híveit nem is említve. No, és a névtelenek, a nagy tömegek, akik Zrínyinek és a Zrínyiknek köszönhetik, hogy ma nem a kanizsai brglerbég-nek fizetik terményeik, áruik, feleségük, leányaik keserű dézsmáját. Nem atéle hivatalos kivezénylésre gondolok én, hanem a lelkek olyan megdobbanására, amilyennel Erdély körülveszi Szent László sírját, a Felvidék Rákóczi koporsóját s amilyennel minden lokálpatrióta adózik nagyjainak.
Igaz, hogy az ünnepély napján cudar idő vo", — majdnem olyan, mint 1664 feb u riussában, amikor Zrinyi a „rendkívüli szigorú hideg" dacára is, K nizsa felmentéséhez fogott. No de hát, mi ez a kis hideg a Zrínyiek nemzetének?
Mindent summázva, Főszerkesztő Uram, vájjon ez a város-e ama Kanizsa városa, amelyről Zrinyi Íródeákja igy zeng:
És tátja (n históriai) Kanizsát tornyával, bUszke falával S váratlan vizek és osalfa hínár fü
között
Itt gyűl a sok hőeH 8 büszkén muto-
gatJa hatalmát És hos arcalkon éled a honszeretet"
Avagy nem ama nemzedék e ez, amelyikről azt Írja a csalódott ZHnyl csáktornyai remeteségében: „Tétlenségemnek a század nemtörődömsége az oka?"
*
S ha már benne vagyok a keser-gésben, Főszerkesztő Uram, szíves engedelmével még egy dolgot megemlítenék. A mult esztendőben, épen becses lapjában valaki felpanaszolta, hogy Kanizsa nem Igen tud semmit ts felmutogatni az idejövő, tegyük fel: filléres klrándulók-
MÉG MA: SZOMBAT
a Zalai Közlöny kedvezményes mozi-előadása:
Zsuzsannaa fürdőben
(Sohn.ia.r Stapif *)
Minden olvasónk 20 "lo engedményt kap » jegyárakból, ha kivágja ezt a szelvényt és azzal vált Jegyet a mozipénztárni!
3. sz.
Szelvény,
melynek felmutatója 20o/o engedménnyel válthat Jegyet a nagykanizsai moziban a „Zsuzsanna a fürdőben" előadására.
Érvényes szombaton az 5, 7 órai előadásokra
t ZALAI KÖZLÖNY
1993 február 11.
nak Pedig, ha történelmi emléktárgyaink kevesek is, de helyeink volnának, csak éprnhogy kevesen tudják, metre légyenek azok. így „Újudvarnak" III. Béla koráig, mSzentgyörgyvárnak" Kálmán királyunkig visszanyúló eredetét, a tatár elöl menekülő IV. Béla kanizsai pihenőjét, Hunyady László és Mátyás kanizsai Időtöltését nem számítva Is, magának Zrínyinek korából sok emléket teremthetnénk, hi 1664-1 ostrom idejében gróf Hohenlohe tábornok 6000 gyalogossal, 2000 lovassal és két löveggel a mai Ktskanlzsa előtti sáncokban állott. Maga Zrínyi, öccsével Péterrel és Strozzl altábornaggyal, 10000 gyalogossal és 4000 lovasával a mai piactértől a sánci ul északi oldalán levő kökeresztig (erjedő részt szállotta meg. Zobel ezredes oslrom-árkai a régi postaépülettől a Magyar-utca lej\'ésélg húzódtak. A Zöldfa-kert helyén Strozzinak egy ostromütegállása, a ferencrendi templom helyén Estertuht Pál három darab 50 fontos ágyuja állolt, amelyek a gőzmalom helyén állott Klllmán-bástyát máfus 1-én hajnalban rommá is lőtték. Az izraelita temető helyén Zrínyinek egy ütege, a Király-utca torkában Strozzinak egy ütege volt.
Mindeme dicsőséges múltnak, ha mutogatható emlékei nincsenek is, de legalább helyei megvannak. Az emlékek legnagyobb részben Idegenbe, Orácba, Linzbe, Bécsbe hurcoltattak, egyetlen kis maradvány nálunk a KöprUl Musztafa turbánja a fórences templomban és egy 25 fontos ágyúgolyó a Király-utca 14. s*., a vár tégltlból épült ház sarkában. A vár tégláiból, amelyek között még az egykori Castrum téglái is olt vannak, a ferencrendi templom és rendház épültek, majd a maradékokból a Király-utcában néhány ház, a Korona-szálloda, a Vasember épülettömbje, a törvényszéki palota. Ezen épületek is azonban, valamint a küzdelmektől és vértől megszentelt helyek teljesen Jeltelenül állanak. Sem egy emtéktábla,
sem egy erelékfácska nem mulatja sehol, hogy Kanizsa minden rögén történelmi mull dübörgött végig. Ezt mondhatjuk a sió legszorosabb értelmében is, hiszen a vár kőtömbjeiből készüli 1840. táján Kanhsa ulcakövezele, amelyen igy a „hálán utókor- az utóbbi időkig Zrínyi „nyomdokain" volt kénytelen járni. Rablndranat lagore balatonfüredi üdülését emlékfa hirdeti Füreden. (Igaz, hogy azt is ömaga ültelte.) Zrínyi harcai emléketlenül maradtak. Ebben némi mulasztás a Zrínyi ne vét viselő egyesületeket és Intézmi-
Emlékeztető
Febr. 11. Magántisztviselők műsoros estje a Kaszinóban.
— öregcserkészek estélye fél 9 kor p Koronában.
— Állatvédő Egyesület válaszlm. ülése 5 órakor a városházán.
Febr. 12. Kereskedelmi Alkalmazottak álarcosbálja a Kaszinóban.
— Úrasszonyok és Urleánycx Máriakongregációjának lesestél1 e a plébánia Fehértermében d ti 5 kor
— Liceális előadás 6 órakor a városházán (dr. Berkes József).
— Zenei liceális matiné fél 12-kor a zeneiskolában (Ketling Ferenc).
— Tehetségkutató tornász verseny a gimnáziumban 3 órakor.
— A Kalh. Ifj. Ejjyesü\'et szini-clöadása 4 órakor a kiskanizsai iskolában.
nyeket Is terheli, nevezetesen az Irodalmi Kört is, amely agüis egyesület már sok élő és megholt embernek emelt tárlatokkal, előadásokkal, ünnepélyekkel (mlékel. Takn az ö felad sta volna feikulatni, megjelölni, ha lehet konzerválni ama helyeket, amelyekhez történelmi emlékeink fűződnek.
Ezeket bátorkodtam igenliszlelt Főszerkerszlö Ur becses lapja belülre bízni. Ami ezekkel kapcsolatban esetleg leendő volna, azt — vldeant consu!es. Névtelen uemléló
Febr. 14. OMKE-előadás 9 órakor
(Melcier Jenő) Febr. 18. Re). Nőegylet teiesté ye a Koronában 9 órakor.
— Banktisztviselők magyar es je 9 órakor a Kaszinóban (Cselényi József).
Febr. 19. Llceájls előadás 6 órakor a városházán (Vannay lános).
— Liceális előadás Kiskanizsán 4 órakor az OlvasókCrben (Barbarlts Lajos).
— t.eányklub műsoros teája a Missziósházban
— Leventék teaestétye 8 órakor a Polgári Egyletben.
— A glmnázlsta cserkészek énekes, táncos n.\'psilnmU előadása.
— A Harmadrend szinelöadása a Fehérteremben 5 órakor.
Febr. 25. A Keresatény Jól. Nőegylet álarcos Jelmez-eslélye a Kaszinóban este 9 órakor.
— Az OMKE jelmez-estélye 9 órakor aaját helyiség\'btn.
Febr. 26. Kalh. Legényegylet műsoros táncestélye 8 órakor az egyesület helyiségében.
— Liceális előadás 6 órakor a városházán (Barbarlts Lajos).
— A glmnázlsta cserkészek énekes, táncos népszinmü előadása.
— A Polgári Olvasókör mulatsága Kiskanizsán.
Márc. 11. Az Izr. Nőegylet jelmezes purlm-bálja a Kaszinóban.
— (Qyerünk a gőzbe 1) Átlum-polt éjszaka után valóságos üdülés egy óra a gőzfürdőben. Betegeknek gyógyulás, egészségesnek felfrissülés, öregnek megfiatalodás, fiatalnak erőgyűjtés egy fürdő a gőzben. A farsangi szezon alatt már a kora reggeli órákban nyitva van a ^zfűrdö a Kisfaludy utcában, bálokat,\'mulatságokat követő reggeleken pedig már hajnali 4 órától a köiönség rendelkezésére áll.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Február lf, szombat
Római katotttraa: Mills mj. Plotest.: Bertold. Ur.: Seb. hó 15.
Városi muzeunt és Könyvtár nyltv. csütörtökön ía vasárnap délelőtt 10-től 12 őriig.
(V&yszritét! ÍJIell szolgálat e hónapban : s Salvstor-gyógyszuUr Kiiaíbcttír 21. sa. és A klsk.nlzs.1 gyógyszertár.
Oőilllttlö nyílva itg^l 6 őrétől este 8 óráig (béllo, azerda, pintek délután, kedden egész nap nőknek).
— (A pápa koronázásának évfordulója) Holnap, vasárnap dn-nepll a kalh. egyház XI. Plus pápa koronázásának évfordulóját. Roll Nándor megyéspüspök rendelelére az egyházmegye minden plébániája, léhát a kanizsai Is, ezen a napon ünnepélyes Te Deumol tart, szent-beszéddel, am:ly a pápaság intézményéről szól. Ugyanezen a napon Péter-fillér gyüjlést is kell tartant.
— (Áthelyezés) A földművelésügyi miniszter Oyertyán/fy Aladár lótenyésztést felügyelőt Oyórbe helyezte át az ottani ménlelephez. Qyertyánfly már el Is búcsúzott a nagykanizsaiaktól.
— (Nyugdíjba megy két zalai főjegyző) Kóbor JánoB sármelléki fő|egyző, aki 42 évig és 8 hónapig működőit a |egyzől pályán, március 1-én tel|es fizetéssel nyugdíjba megy. Pallér János karmacsl főjegyző, akt 43 év óla ve ell a karmacsl |egyzö-séget, most adta be az alispánhoz ny ugdljazása iránti kérvényét. A nyugalmazás időpontja még bizonytalan.
— (A vrsárnapt liceális zenei matiné) műsorán s középkor legnagyobb zeneköllőliitk müvei szerepelnek. Igy Palestrlna, Orlando dl Lasao, Jolqtiln de Pres slb., a capella kotusmüveiból énekel az Irodalmi Kör Vegyeskara. A matiné a zeneiskola kamaratermében pon-toian fél 12 órakor kezdődik. Jegyek 50 és 80 filléres árban a Krátky tőzsdében és\'a zeneiskolai szolgánál kaphatók.
— (A Kongregáció teaeslélye) A 12-én délután 6 órakor megtartandó kongregáclóa teaeslély zártkörű lesz, azaz azon csak az Úrasszonyok és lltleányok Kongregációjának tagjai és azok hozzátartozói (férjek, testvérek) jelenhetnek meg. Ez alkalommal P. Molnár Arkangyal prézes az ÜdvOs vidámság pslchologlá/áról fog ejőadást tartani.
— (Az OMKE előadássorozata) kedden, e hó 14 én Melczer Jenő alelnök felolvasásával lolytatódlk, aki a .Nemzetközi Vásárokról" cim alatt Ismerteti ezt az Idegenforgalmi, kereskedelmi szempontból oly nagyfontosságú témát. Az előadó a lipcsei, prágai éa bécsi vásárokon nyert szzmélyes tapasztalatát alapján a kérdés legalaposabb lsmerő|e, amit egyébként az OMKE kiállítás alkalmával, annak nagyvonalú megrendezésével he is igazolt.
BRIDGE-BLOCK
praktikus beosztással (50 lappal)
darabonként #fl fillérért kapható
a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalában
Fő-ut 5.
Krátky Űyürgy és ifj. Hirschlst* Miksa doliány-
árudájában, Fiachef Ede és Schless Tastvérak
könyv és paplrkereskedésében, Horváth József ujságárudájában
Kötetenként 10 fillér helyeit naponta cserélhet
2 fillérért kölcsönkönyvtárí könyveket a „Zalai Közlöny" minden előfizetője
A Zalai Közlöny szerkesztősége megállapodást kötött a Horváth József ujságáruda kölcsönkönyvlárával, amely köztudomás szerint egyik legrégibb, legbőségesebb és gondosan fejlesztett kölcsönkönyvtára Nagykanizsának, többezer kötetre rugó régi és u| könyv-állománnyal. A napi forgalomban egy-egy könyv kölcsöndlja 10 fillér. A Zalai Közlöny minden előfizetője, aki az utolsó havi előfizetési nyugtáját felmutatja, mától fogva havi 60 fillérért egész
hónapon át olvashat a Horváth-kölcsönkönyvtárból, v t,yís napi 2 fillérért egy hónapon át akár mindennap cserélhet könyvet a hatalmas és gazdag válabztékból. Aki nem óhajt 60 fillért egész hónapra lefizetni, ai is kap kedvezményt, amennyiben egy-egy könyvet esetenként 10 fillér helyett 8 fillérért válthat a kölcsön-könyvtárból. A kedvezmény igénybevételéhez csak a Zalai Közlöny utokó ha^. előfizetési nyugtájának felmutatása szükséges.
1933 lebruár II.
fclőszó a magántisztviselők inal estélyéhez
Ai egyébként csendes magántisztviselői fronton sioksllán élénkség nyilvánul meg. A belyl magántisztviselői gárda ma este 9 órai kezdettel tartja műsoros táncestélyét a Kaszinóban. A kanizsai társadalmi éleinek ez a szimpatikus és szá>-motlevö rélege fogja .szórakoztatni élvezetes és értékes mQsorrsI, hajnalig tarló láncos hangulattal városunk közönségét. Poros szagú Irodákban öreg hivatalnokok emelik fel számoszlopoktól nyOzsgő homlokukat és a múltra révedő mosollyal, az Ifjú kollegákkal együtt lázas buzgalommal igyekeznek a rendezés körül. A siker elmarsdhatatlan.
A mllior fénypontja dr. Faragó László előadása lesz .Éle! és Irodalom\' dmen. Sokan emlékeznek két év elölt — ugyancsak a magántisztviselők állal rendezett Irodalmi matinén — tartolt előadására. Vlsz-szslojtott lélekzetlel hallgattuk széles látókört!, költői szépségű beszédét. Akik akkor hallották, ez alkalommal sem mulasztják el, hogy élvezetes előadásában gyönyörködjenek. A műsoron, mint azt a napokban közöltük, még zetje és szavalat Is szerepet.
Az aprólékos gonddsl kidolgozott mtlsoros tánceslély Igen kellemes estét igér s közönségnek és — dicséret s nemes célért — a tiszta jövedelemből némi támogatást a helybeli állásnélküli magántisztviselőknek. _
Eibájaiodáinál, köménynél és ca-korbategségeknél a természetes „Fereac léssel" keserűvíz javltja a gyomor és belek működését és előmozdítja az emésztést. Az anyag-cserebántalmak gyógyító eljáráaalnak több kutatója megállapította, hogy a Férése lóisel viz-kura nagyon szép eredményre vezet. A Ferenci léssel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és lüszerüzletekben kapható.
— (Az Aregcserkészck mai ea-télye) a Koronában measze leiül fogja mulnl a hasonló nagykanizsai estélyeket. A szereplők személyisége maga biztosíték a legazélesebb kOrü érdeklődésre. Az előadó Vedres tábornokot a rendezőblzottság az állomáson logadja. A rendezőség tagjai {elkéretnek, hogy már 8 órakor pontosan jelenjenek meg.
= Kitűnő, olosi gramofon- lemezek : Trans-danubta.
=» Menyasszonyi kelengyék minden minőségben óriási választék Singeméi
zalai közlöny
— (A KAOSz vasárnapi álar c<os bálja) A KAOSz holnap esle léi 9 órakor a Kaszinóban tartja jelmezbálját, amely Iránt nagy érdeklődés nyilvánul meg, annál Is inkább, meri közludomásu, hogy a fáradhatatlan rendező gárda ezúttal Is különös ötletességgel rendezte, és állította össze az álarcosbál |elme-zes felvonulását. A holnapi KAOSz-bál ritka látványossága lesz az Idei farsangnak.
— (Az Egyházi Vegyeskar) ma esle léi 7 órakor összpróbát tarl. Az összes tagok pontos meglelené-sél bérem. Rdce.
<= J6 rddl 6 : Trans-danubta.
— (A .Sárga cBlkó" Klskanl-zsán) A kiskantzsal Kath. Iljuságl Egyesület vasárnap délután 4 órakor az Iskola nagytermében műkedvelő színielőadást rendez. Szinre kerül a .Sárga csikó" c. örökké kedves népszínmű az egyesület legjobb műkedvelőinek közreműködésével.
— Köztisztviselők részére rendkívül előnyös bútorvásárlás! alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók Kopsteln bútoráruházban, Horthy Mlklós-ut 4.
Huikuliuiltfkl Unttal vállalat
MENETRENDJE
érvényes 1932. október 2-161
£r««*b«l-tér VaautAltamA*
Vasútállomásra
430 5 42 7-10 820 |jlS 12 M
|J2S 1406 15 00
UOS IBM
22 30
23 20 23 60
II
KELTETŐ GEP
Gergety-léle, Colombus II. 300 tojás keltetéséhez
nagyon olcsón
eladó.
Megtekinthető:
ORSZÁG JÓZSEF
magkereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bírósági palota mellett.)
Közgazdaság
ZbrlcV zárlat
Pária 2024VÍ, London 1777, Nawyort 31812, BrOuel 72i2Vz. Mll.no 26-501/,, Mxlrid 42-52, Amsterdam 2082O. Berlin 123 10. Wien 59 421,, Szólla 3-75, Prá«a 15-34, Varsó 58 OO, Bud.pt.I -■-, Belgrád 7 00. BuHresl 3 06.
Terménytőzsde
Buza llssav. 76-os 14-70 -1500, 77-es
14-90-15-30, 78-aa 15-10-15-45, 7fr*s
15-30.-15-70, 80-as 15 40 -15 90. dunsn-lull 76-oa 1370-1385,77-es 1385-I4D0, 78-as 14-03-1420. 79-es 1425 -1440, 80-as 1440-14-55, rozs 6-80-6«), tak. árpa 920 950, sab 900 9-25, tengeri 700 -710, korpa 6-25 - 635
VALUTÁK Angolt. 1955-1975 BalgaIr. 79-10-7974 Csehk. 1691-17 01 Dánk. 8« 70-87-90 Dinár 7-50-800 Dollár 570 50 573-50 PrancU 1.22-30-22-50 Holl. 229 20-230 60 Zloly 6395-84-45 Let 340-3-44
Lava 395-4-25 Ura 29-90-3020 Márka 135-70-136 60 Norvég 99-80-100 80
Peseta —•---•—
Scbllt. —•—•— Sválctt. 11070-111-40 Svádk.104 40-105 40
DEVIZÁK Amál. 229-40-23060 Belgrád 830-8-40 Barin 135 80-136-60 Brllssel 79-26-7974 Bukarest 3 41-3-43 Kopenh. 86 90-97 90 London 1956-1970 Madrid -•— Milano 3000-3018 Nawy. 57l<X)-574fl0 Oszló 10000-10080 Pária 22-33-22-47 Prága 1693-1701 Szólta 400427 Stockh.104 60-105 40 Varsó 6405-64*45
Wien -•-
Zürich 11080-111-40
Wien cleartng árlolyama : 80.454.
SertéiTásár
Pdbajtás 323. eladatlan 32, — Elsőrendű 088-090, azeriett 0-86-088, szedett közép 082-084. könnyít 078-080, l-aó randfl öreg 080 -082, ll-od rendO öreg 075-078, angol sllldó I. 096 -112, szalonna nagyban I-10—1-10, zali 1-25 -1-30, bus 108 1-12. télserlés MO—118.
Kiadja a laplulajdonoa Közgazdasági Rt. üutenborg Nyomda és Délzalal Lapkiadó
- Vállalata Nagykanizsán. S Pelelös kiadó 1 Zalát- Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám.
a
Fiaessen elő
A LEGJOBB RÁDIÓLAPRA
Rádióéletre
Előfizetési ár: 1 évre P 10\'-\'/z évre 5-50 pengő, V" évre 2\'8Í) pengő, 1 hóra P 1 —
KIADÓHIVATAL:
Budapest, IV., Károly klráiy-ut 10.
£16 szerzők legújabb irodalmi értékfl müvei:
Slgrltí Undset: Krislin Lavrantdaller.
Koszorú Kötve 6 80, lüave 4-80
A ma legnagyobb írónőjének Nobel-díjas regínye. Az egész világ kritikája megértette e mü megjelenése után, hogy fent a távoli étzakon a szellemnek egy tolsitojl arányú hegykolotz-siusa van emelkedőben.
Schalom Asch : Özönvíz trilógiája:
I. Péter vár Kötve 750, fűzve 560
II. Varsó Kötve 7 50. lUzve 5-60
III. Moszkva Kötve 7 50 lüzve 560 A világhírű író ebben a nagyszabású regénytrilóglábin nem csupán az egyei ember lelkT világát és fejlődését ecseteli mesteri módon, hanem epikai szélességgel vázolja lel a nagy eszmei áramlatoVht.calt, a társadalmi átalakulások mozgató erőit Is Meseszövéte emellett oly Izgatóan érdekes, hogy az olvasó nem is tud* a történéseket hűvösen mérlegelni, Innylra magával ragadja az eseményelf áradata.
Pltlgrüll: A 18 karátos szűz
Kötve 4 50. lUzve 3 20 Boccaccio szellemességének, fantáziájának, erotikájának és humorának olasz örököse.
Joseph Roth: Hlöb
Kötve 4-20, lüzve 2\'80 Ezzel a könyvvel az utóbbi évek egyetlen könyve sem hasonlítható össze.
Berend Mlklósné: Boszorkúnytdnc
Kötve 7-50, lüzve 560 Berend Mlklósné. a társadalmi é« lélektani problémák életlrója, Boazorkány-tánc dmü uj regénnyel lép a nyilvánosság elé.
Szalacsy Imre : A fekete ember
Kötve 12-—, lüzve 7 80 A leghatalmasabb magyar történelmi regény két kötetben. Hóse Csemy Iván, a mohácsi vész utáni Magyarország legromantikusabb kalandora, aki homályos eredetből lett Zápolya János és Habsburgl Ferdinánd egyenrangú barátjává.
Aldanov i A gondolkodó ördög
Kötve 15—, lüzve 9-— 3 kötelben. Ezt a történeti regényt nemcsak tárgyválasztása teszi érdekessé és az, hogy földolgozott anyaga számos elemében összefügg a mai Időkkel, de ugyanannyira földolgozása is.
Oeorg Fink : Éhes vagyok
Kötve 560, lüzve 4\'— A nyomor örök körtánca látszik előttünk : szenvedés és nélkülözések mindennapos izzó próbál közt válik férfivá a regény lióse, a kis Theodor Könlg, hogy helyébe mások lámadjanak.
Axel Munthe: San Mlchele regénye
Kötve 10—, fűzve 7-80 Egy tudós, látnók, orvos, kőltő és kalandor elbűvölő önéletrajza.
A szerelem és pénzsóvár mai amerikai ifjúság tragédiája.
Szabó Dezső: Karácsony Kolozsvárt Kötve 6 - , fűzve 4.— Mint a tavaszi áradástól megdagadt folyó a gátat, ugy söpri el Szabó Dezsó kétségbeesett fájdalomtól megdagadt szenvedélye azt a fátyolt, amely l .iéren, rózsaszínűén vagy vörösen teszi homályossá előttünk a magyar életet.
Térey Sándor i <4 f&1 lelke
A á lüzve 4 80 A föld lelke a inal magyar lalu leg-maibh problémáit vetiti az olvasó ele.
Az itt (átsorolt könyvek minden könyvkereskedésben kaphatók.
KAIDOR
könyvkiadóvállalat
kiadványai Budapest, IV Petőfi Sándor-u.6.
t ZALAI KÖZLÖNY

Egy atxolMi-kanyha azonnalra ls kiadó Kölcaty utca 17. alatt. 31
8xlatfalaaxla>táa miatt raktáramat
hlhatatlan oloaé árban bociátom a n. é közönség rendelkezésére. Armuth, Basár-arfc IP. 28
Nagyközségben Jóforgalmu koroama é* Máuérwák kiadd. Clm a kiadóhivatalban. 420
Batlhyány utca 18. »z. négys>okés cMlédtház kiadót Érdeklődni Csei
ngery-ut 433
Állami tlaxtolaalfi 650 P-t fölvenne kacatra. Visszafizetés megegyezés sserlnt. Cim a kiadóban. 429
H« |6 iMrt »k«r olciwSn Inni. ugy lil«l|« meg
aranyhegyi boraimat.
Ul«r*nklnt lirt palackokban 36 fillér Sáfrán JÓzsaf. HaQyar-ntoa 74
RaadaUat hiihoz kQldAra.
Kiadó Sugár-ut 14. sz. ala\'t öt szoba ét mellékhelységekből álló I só emeleti lakás augusztus l-re. Bővebbet Csengery ut II. sv. alatt 427
Jól főzó snlndanaat február 15-lkl belépéssel keretek. Király-utca 32. 446
■étaxabáa előszobás, vízvezetéke* lakás kiadó József fóhereeg-u. 58/a. 31
■ürgaiaya. Uradalmi étkezési, vetési célok-a azonnalra vagy későbbi szállításra mm • k/-\' — P Nsgykaniisa vaiulállomás. Rended a.» uradalmi- megbízotthoz Cscn-gery-ut . Irodában. 454
Háromszobás utcai lakás fürdőszobával május l-re kla*4 József föherceg-u. 87 485
belyi a mi ...
sürgősen eladó. Érdeklődni lehet dr. Knausz Láftz.\'ü Ügyvédnél Nagykanizsán 456
Náromaxobáa utcai emeleti parkettás, vltvezetékea lakás máius l-re kiadó. Pő-ut 23. szám. 467
Magyar Királyi Állanivaaut
MENETRENDJE
Nagykanizsa állomásra érkező él az onnan induló vonatokról. Érvényes* 1832. évi október hé 2-tfti kexdve.
Nagykanizsa—Budapest
Vonal | A vonat neme
| Szem.
Oyv. j Szem. v. Szem. v. Oyv. Motor
IN -

0-30 610 815 14-30 18-30 18-00
XMllh.lj-r. itpcstr, érkezik <ii« A vonat rreme Bpeströ Indul <Míth»lx-ríl indul N.-kaal-zsára érk
2-U1 714 10-11 16-Í3 19-31 19-31 735 956 16 05 2100 22-20 íaic-1212 1202 1214 120a 1232? izem. v. Szem. v. Oyv. Szem. v. Oyv. Motor ■ 21.45 630 7-40 1419 19-45 250 11-21 10-14 18-42 22-00 5-53 440 13-00 11-25 2007 23 31 7 77
Az 12021201. az. vonatokkal egy I., II. otzt. kocsi Ventimlgtta, egy Itt. oszt. kocát és étkezökocsi Pragersko.
Az 1207120g. sz. vonatokkal egy 1., II. oszt. kocsi Kóma, egy hálókocsi WterKe, egy II., III. oszt. kocsi Trieate.
Nagykanizsa—Sopron
Az 1417/1418. sz. vonatokkal egy Itt. oszt. és egy II. oszt. kocsi van Budapest déli pu. Zalaegerszegre, II., Itt. oszt. kocáik Wien S. B.-re és vissza.
Az 1411/1412. sz. vonatokkal egy 11., Itt. oszt. kocsi Péc.—Wien, egy I, H„ III. oszt. kocsi Sopron—Susak kőzött.
Higjk.nl z.irAt IM!.! B)ikhyu\'lSucv.[| Piti,* árk. | fat. j í,k. :r..... Píci\'41 M. .BarurftlMUqd k .gjk.nl- | Ind. 1! Ind. |] „O. érk.
14IÍ lltf 144f 5z.v. Oyiz V.gy. Sz. v. 13 49 17-50 2105 ass\' <4ií m 14 2) 15-381 17-34 18-52 1 21-08 |! — 21-54 - ~ UívJSz v. 1447 Sz. v. 14111 Qyaz í 1441 Vegy. 1222 1815 — lT»T\'í« 5 45 i 6 51 1 7-40 14 09 | 1527 I 1604 20 26 21-58 22 46
Az 1440,1441. sz. vonalokkal egy I., II., Itt., o. kocsi Budapest déli pu.—Pécsre. Nagykanizsa—Pragerhof
.StfSLlI Nagvkanl zsír. érk. Honnan 7
1940 1202 1244 Uyora 1 Személy Gyors Személy 0 U5 ^Trieszt 4-45 1 Bragíih t 11-47 Trieszt 14-00 Pragerhol IV 1247 1201 1241 Oyor. Személy Oyors Személy TVM 936 1808 21-10 Trteasr Pragcrhot Trieszt Prageihot
Az 1207/1206. és 1201/1202. sz. vonatokkal lutó közvetlen kocsik ugyanazok, mint a Budapest dili pu.—Nagykanizsa viszonylat alattiak.
1993 február 11.
„Olcsók vagyunk, mert Jók vagyunk."
Cserélje ki
régi rádiólámpáit!
Jobban és szebben fog
szólni a készfiiéke!
TRANSDANUBM R.-T.
Csengery-ut 6. Telefon 4-13.
Kozsnvák Jánoa ugy a saját, mint Margit lérj. Sáfrán Rlchárdné és Károly gyermekei, valamint alulírottak és ni összes rokonság nevében mély fájdalomtól megtört szívvel tudati*, hogy a fe\'ejthetetlen felesig. Jó édesanya, testvér és rokon
Kozsnyák lánosné
szül. Welsz Netti
f. hó 9-én este 0 órakor életének 57-lk, boldog házaisigának 37 Ik évé-ben hoaszu, kínos szenvedés után-elhunyt.
Drága halottunk földi maradványalt folyó hó 12-én délután 4 órakor fog Juk aa Izr. temető ravatalozójából örök nyugalomra helyeztetni Nagykanizsa, 1933. február 10. Nyugodjék béklben!
Sátrán Richárd vtJt.Sáfráa Erzsike unokiji.
j"
I \'mindenki a helyt kereskedőknél éa Iparosoknál szerezze bel
Nyomatott a laptutajdonos Közgazdasági R.-T. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykauvaáo. (felelős üzletvezető: Zalai Károly,)
73. évfolyam 36. uáni
Nagykanizsa, 1933. február 12, vasárnap
Ars lg Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
Srtrkea»t&,tg ti kiadóhivatal; föol 5. trtm. Megjelenik minden reggel, bítlő kivitelével
POLITIKAI KtPlUP ^
Felelős szerkesztő: Barbarlts Uajoa
HlőllictW tr. : egy hóra t pengd aO IIU SierkeulMgt éa kladóhlv.lall lelelon: IS. t
Elbocsátani...
A Tisztviselő Naplóban találtuk ai alábbi hozzászólás! az ujabban levegőben lógó tlszlvlselö-problémák-hoz. Ez a hozzászólás annyira az egész tisztviselő-társadalomnak jogos (eljajdulása, hogy az alábbiakban
telje* egészében közöljük.
*
Éber Anlal a január 2S-lkl képviselőházi űléien a tisztviselők ujabb ezreinek elbocsátását javasolta, mert szerinte I .Igaz, hogy ez borzalmasan fájdalmas dolog, de vaj|on ml fá| lobban: ezeket • tisztviselőkéi, akik mégis minimális megélheléil bizlosl ó nyugdijat kapnak, vagy a gazdákat, ügyvédeket, kereskedőket, iparosukul, orvosokat az elviselhetetlen sdólerhek miatt minden nyugd!| nélkül az utcára tenni?*
Tehát meglnl elbocsássanak több-ezer tisztviselőt I Inkább ezek szenvedjenek, mint más foglalkozás-bellek I
Éber Antalnak talán Igsza van abban, hogy a tisztviselők már Jobban hozzászoktak a szenvedésekhez, mini mások. Hiszen m\'ár a konjunktúrák éveiben is, ez a szerencsétlen osztály mettéeselt minden kurtjunk-luránsk. Koplalásban töltöli gyásznapokat. Míg mások éllék a sohasem álmodolt nagy jövedelemből vidám életüket és nem löiődve a holnappal, Urtolták a hetedhét országra szóló dus lakodalmakat, vagy utazgatlak, addig a szabolt-Jövedelmtt tisztviselők álmatlan é|sza-sákal löltölick meguldlialallan számlául feladatok megoldásán. Hogy hogyan tudják a mesterségesen tokozott, napról-napra mértani halad-ványban növekvő drágaBág mellett a drágaság emelkedését csigalassúsággal követő parányi fizetésemelésből maguk és családjuk legelemibb szükségletei! biztosítani? I
Higyje el Éber képviselő ur, hogy bármily telazelős és könnytl módja lenne a köl\'ségvelés lefaragásának a llszlvlselók ezreinek elbocsátása, ez a mód nem volna alkalmas sem az óhajtott cél elérésére, sem az állsm tekintélyének fokozására.
Kt tagadná, hogy az államnak vannak kölelességel polgárai: a gazda, kereskedő, iparos, agyvéti. slb. Jólétének blzlosltása körül V Kétségtelen azonban, hogy ebből az állami gondoskodásból a köztisztviselőket sem lehet kitagadni, mert ők Js épugy polgárai a hazának, mint a többiek, sót kiszolgáltatottabb, rászorultabb polgárai amazoknál.
Igen 1 A köztisztviselőnek, éppen meri köztlszlvlselö, mindig elsősorban a köz érdekében kell cselekednie és csak másodsorban saját érdekében. Hiszen maga a hivatali esktl kötelezi, hogy ne legyen saját érdekeli néiő üzletember, hanem h köz érdekeit tarHa mindenekfelett szem elölt. A magángazdálkodás esélyeinek felismerésétől s annak sajál érdekében való kihasználásától való tartózkodásra kötelezel!
köztisztviselő gondolkodásmódja léhát éppen állásából kifolyólag oly irányban kell hogy !ellöd|ék, mely nem leszi öt alkalmassá arra, hogy szabad pályákon életrevalóbbá edzett polgártársaival slkeirel felvegye a versenyt. Vannak a köztisztviselők közt kllünö jog- és államtudományi, közigazgatási, társads-lomludományl, pénzügyi, közgazdasági, számviteli, természettudományi és egyéb szaktudósok, elismert tekintélyek, csak egyel nehéz találni köztük : élelmes üzlelembert I Mert ha van Ilyen,, az többnyire nem Jó tisztviselő, aki előbb-uióbb
ott Is hagyja a csak erkölcsi eredményeket nyújtó, de anyagiakban fukar kö.lisztvlselől pályát.
És ezeket a versenyben gyengébb elemeket aksr|a Éber Anlal Inkább az ulcára tenni, mint másokai I ?
Jól ludjuk, hogy a nemzel életébe vágó olyan komoly létkérdést, mint gazdasági élelünk gyógyítása, nem lehet érzelmi alapon elintézni. A nagybeteg műtőasztalánál nem érzeleghet a kés az operáló orvos kezében.
De vájjon azÉber-ajánlolla operáció seglt-e a betegen? AlighaI
Hiszen ama tisztviselők elbocsá-
tásával, akik már nyugdíjigényt szereztek, Igen keveset takarít meg az állam amellett, hogy munkát veszít. Ezek csak > különben Is óriási és Improduktív nyugdljlerhet emétlk.
Nagybeteg gazdaságunhat nem lehet a régi recepttel gyógyítani. Nem szegénységet fokozó, hanem lólélet teremtő orvosságokkal kell jönnie annak, aki e nagybeteg ágya mellett folyó orvosi koazlllumon való részvélelre hlvaloltnsk érzi magát I
DubinyI Imre
ny. sulim, főtanácsos

Al Albrecht herceg, hamis G8mb5s-aláirás és adémente«* Eckhardt-kormány
az életveszélye* mazfikereazteai kortáziábssn
Érdekes |elenlés adotl ki ma él-szaka a MTI, amiből valószínűleg a választás kimenetelére 1b tehet következtetni. A Jelenlés a kövel-kező:
Mezökorosztoe, február 11 (Éjszakai tctcfonjelentis) A mező-keresztesi választókerületben, ahol
3 jelöli küzd egymással, a lügget-len kisgazdapárti Ttldy Zoltán kor-tesel oiyan ko-rtéztát fejtenek ki, ami eddig teljesen ismeretlen volt á magyar választások történelmében.
Titdy egyik agllátora, dr. Albrecht Sándor ügyvéd pl. Albrechl királyi hercegnek adta kl magát. Egy másik
kortes OOmbös miniszterelnök hamis aláírásával ellátóit levéllel |árta a kerületet ét azt hirdette, hogy amennyiben Titdy lesz a kerület képviselője, rövidesen Eckhardl Tibor lesz a miniszterelnök és akkor egy évig senkinek sem kell adót fizetni.
Százezernyi tömeg sorfala között szállították Apponyl bolttestét az országház kupolacsarnokába
Béca, február 11 (Éjszakai telefonjelentés) A genfi gyorsvonat fél 4 órakor futott be a Nyugati pályaudvarra, ahol a Pázmn-netim. a Kalksburgi jézustársasági Collegium, a Collegium Hungarlcum, a bécsi magyarok szövetsége, az osztrák legitimisták hatalmas kűldötlsége Nelky Jenő magyar követ és az egész magyar követség, Dolfuss szövetségi kancellár és a közélel kiválóságai Jelentek meg a haza-indu\'ó nagy magyar fogadására. Dolfuss kancellár kormánya nevében
részvétét fejezte ki. Ma|d a megjelenlek koszorúikat lelettéka kocsiba, amit a Keleti pálvaudvarra toltak.
Hegyeshalom, február II
(Éjszakai telefonjelenlés) Apponyl holtleslét hozó vonatot nagy gyász-pompával fogadták és a kinyitott kocsi elöti Nagy Pál főispán beszédet mondóit a kormány és a megyék képviseletében. Ma|d a koszorúkat tették le a koporsóra.
Magyaróváron a vonat lasiloll, hogy a megjelent sokasig adózhasson kegyeletének. Este fél 8 órakor
Oyőrbe futott be a vonal, ahol impozáns módon adtak kifejezést kegyeletüknek a nemzet nagy halottjával szemben.
A vonat pontosan 8 óra 55 perckor futott be a Keleti pályaudvarra, ahol Mészáros János érseki helynök beszentelte a koporsót. Ezután százezernyi tömeg sorfala közölt és gyertyákkal kivilágított\' ablakok alatt az országház kupolacsarnokába szállították Apponyl hamvait..
Minden lelőtt magyarért 1200 dinárt kapnak a szerb granicsárok
Budapest, február 11 Magyarszombalfáról jelentik, hogy az elmúlt hélen Pártosfalva vasvármegyei község közelében a szerb határőrök meggyilkoltak egy Qerö-háza községbeli fiatal gazdalegényt. A szerb határőrök először csak megsebesítették, majd további ulasitásl kértek a muraszombati parancsnok-
ságtól, honnan állítólag azt a választ kapták, hogy lőjjék agyon a sebesültet.
Erre a szerb halárőrök több lövéssel meggyilkolták a szerencsétlen legényt, aki összetett kéz#l rimánkodott életéért.
Egy év alatt ez már a hatodik esel, hogy ezen a szakaszon mindig
közvetlen közelről lőttek agyon magyar állampolgárt, aki tévedésből lépett át néhány lépésnyire a határon, vagy pedig a határonluli földjét meglátogatni ment. A lakosság állandóan rettegésben él. A granicsárok embervadászatát fokozna az a körülmény, hogy minden lelölt magyarért 1200 dinár vérdijat kapnak.
A neunkircheni kohótelep még mindig lángokban áll
Az a feltevés, hogy szabotázsból robbantották fel a gáztartályt
Neunklrohen, február 11 A szerencsétlenség a napvilágnál még borzalmasabb képet mutat, mint éjjel. Az u\'cákon beláthatatlan tömeg hullámzik. A sürltő tartály újra kigyulladt és ezzel ujabb robbanás veszedelme fenyeget A kor-500.000 frankot bocsát rendelkezésre, amelyből minden család, amelynek
egy halottja vagy súlyos sebesültje van, 1500 frankot kap. Az áldozatokat az állam költségén valószínűleg kedden temetik. A lakosság kör /ött óriási ínség dul. Az a feltevés, hogy a gáztartályt szabotázsból robbantották fel. A szerencsétlenség Rzinhelyén szünet nélkül folynak a mentési munkálatok.
Állítólag a benzolraktár töltőberendezése gyulladt ki és ennek fo< lyamánya volt az óriási robbanás. A kohótelep még mindig lángokban áll.
Saarbrücken, február 11
(Éjszakai telefonjelentés) Délután fél 6 óráig 57 halottat húzlak kl a romok alOi.
s
zalai közlöny
1933. febroifr 12.
Főbelötte magát a hahóti igazgatótanitó
Az öngyilkosság oka Ismeretlen
Hahót, február 11
(M Zalai Közlöny tudósítójának telefonjelenlése) Megdöbbentő tragédia tartja Izgalomban Hahót község lakosságát. A mindenki állal tiszteli és kőzbecsttlésnek örvendő vitéz Major Zoltán igazgaló-taniló ma délután lóbelölle magát. Az esetet
azonnal jelentetlék a|árásl Mszolga-birónsk és a büntlgyl hatóságoknak. Major semmiféle levelel Mm hagyott hátra. Elég jó anyagi körülmények között élt. Teltének okát nem is sejlik. Valószínű, hogy a nagykanizsai törvényszék vizsgálóblrája vasárnap kl fog szállni a községbe.
A nagymama kalandos niazása kilencedszer megszökött kis nnokája után
Nagykanizsa, február 11 Néhány nappal ezelőtt megírta a Zalai Közlöny, hogy a 9 éves B. Oyörgy elment nagyanyjának Petőfi-utl lakásáról azzal, hogy a Lazsnakon lakó szüleit meglátogatja. Ehelyett azonban a kisfiú megszökött. Ezt az ujabb szökést 8 más hasonló eset előzte meg.
A Bzökéol kövelö vasárnap estéjén 10—12 év körüli fiúcska kopogtatott be Báder Béla pogányszentpéteri bérlőhöz, ahol élelmet és éjszakai szállást kért. A házigazda kivallatta a gyermeket, aki azt mondta, hogy Nimelh József a neve, meghallak a szülei és most a Jugoszláviában lakó rokonaihoz igyekszik.
A házigazdának gyanúsnak tünt fel a gyermek és telefonon érdeklődölt a kanizsai rendőrségen. így amikor kedden a kisfiú nagyanyja
bejelentette az eltűnést, a rendőrség már nyomon volt. Az aggódó nagyanya kigyalogolt Pogányszentpéterre, de onnan már közben Csurgóra vitte a csendőrség az állítólagos Némelh Józsefet. Ide I* uiána utazott az öregasszony és kiderült, hogy valóban a kis B. György került a csendőrség kezébe.
A boldog nagymama szombaton délelőtt bejelentette a rendörségen, hogy a kilencedik alkalommal is megkerült a vállalkozószellemü unokája.
146|lrá*
A nagykanlitMl mateoroláglal mig-flgyelölelentéaeki Szombaton a hőmérséklet : Reggel 7 órakor +3 7, délután 1 órakor +3-2, e«(e « órakor +U.6.
(Élsiakal rádláltltntit) A BatMralá. fial ln1éK«< UUirtl mm\\m 10 érm-kori Éjuakaai é» k«U«»n tovább) UhUU- v*rh«tó, •«6«*«.k ém havaiáaok.
Pullovfirok I P 30 fillértől 8 pengőig, fe Oroszkák, mellények és ks\'játok 3 pengő pengőig
30 fillértől 8
\'.erűinek eladásra
Ritter András
divatáru (laleMben, Fft-ut S. siám.
Útban a Polgári Egylet végleges azanábláaa
Nagykanizsa, február II A Polgári Egylet szombaton választmányi ülést tartott. Elhstároz-lák a tagdíjaknak 16 pengőre való felemelését. A szanálási célzó adakozás Igen jó eredménnyel folyik. A közterhek leszállítása érdekében Indul! akció a legjobb kilátásokkal nanduit. Állandó bizottság alakult a Polgári Egylet végleges szsnálása érdekében, ami elöreláthalólag teljes sikerrel fog végződni. Már most Is löbb tag jelentetle be újra való belépését. Március 5-én az egész szanálást terv a Polgári Egylet közgyűlést elékerül.
üjra indul az állatvédelmi munka
Nagykanizsa, február 11 A Nagykanizsai Állatvédő Egyesület uj lendülettel Indul munkába. Unger Ullmann Elek elnök lésével ritka népes választmányi ülést tartott a városházán, ahol dr. Hajdú Oyörgy 0. v. elnök ismertelte a február 18-án, délután 5 órakor tartandó közgyűlés programját. Ebből egy gazdag és sokoldalú állatvédelmi tevékenység körvonalai bontakoznak kL Ifjúsági propaganda választmány a cserkészek, leventék, tanuló-ifjúság állatvédelmi nevelésére. Madarak és fák napja egységesítése, állatvédelmi előadásokkal. Ebkiállitás. Átirat a rendörséghez és városhoz állatvédelmi gyakorlati kérdésekben. Igazolványos állatvédők. Sintér-kérdés. Köztéri galambok etetése. Sétatéii madár-odúk pótlása. Patkányirt ó-nap. Dr. Villányi Henrik, Oulyás Pál, Deák Lajos értékes gyakorlati tanácsai nagy segitségére voltak a választmánynak tervéi kialakításában.
Ámor profanus
(Regény 1014-ből) 37
Irta. 8ZABÓ ZSIGMOND Eddig sohasem törődött azzal, hogy felesége szereti-e. Ugy gondolta, vagyis inkább megkövetelte, hogy szeresse. Nem mintha vágyott volna ezután a szerelem Után, ha nem azt, mint neki megjáró hódo latot tekintelte. Hiszen ö Solthy Dénes gróf volt, a nők bálványa, az udvar kedvence és Magyarország egyik legnagyobb dominiumának ura. Ez a kis osztrák grófleány bár a Heiberstein-Dollowitz ősi ágból származott, mégis csak nagy szerencsét csinált, hogy Solthy gróf-névá lett."" Mindaddig teljesen elegendőnek tartotta, ha házasságuk legelején részesítette nejét a családi élet boldogságában. Későbben már visszaadta önmagának a szabadsá-
Í;át és ismét válogatott a nőkben, dónként visszatért nejéhez, minlha csak egy-egy rövidebb liaisont kötött volna vele. Sokszor jól esett neki, hogy van egy nő, aki egyedül az övé. Mint a háremet\' tarló padi-sah, rövid időre kedvencévé lette, de csakhamar újra elutazóit, másik szerelméhez. Eddig különösnetflílr-
totta volna, hogy neje ennyivel ne legyen megelégedve.
De most minden megváltozott I
Most már megértette, hogy teljesen szétbomlott az a laza kötelék, mely őket eddig összefűzte. Rémülten látta bc, hogy ez a fiatal asz-szony megköveteli az élet, a szerelem napsugaras felét, amit tőle már nem kaphat meg. Most, hogy megtudta, hogy nejét végleg elveszítette, egyszerre eszébe ötlött vőlegénysé-gének ideje, házaséielük legelső idejének boldogsága. Minlha csak most fedezte volna fel, egyszerre meglátta, hogy felesége szépségének teljében van. Egy szép asszony állt előtte, akinek szépségét eddig azért nem vetle észre, mert az övé volt.
A Rubens szép asszonya dus szőke hajával, telt és még-\'s üde formáival, hamvas-fehér bőrével és a Dollowitzok nőit jellemző telt ajkával. Ennek a szép asszonynak csak akarnia kell és szere ni fogják I
Talán az a jött-ment orvos már rá is emelte tekintetét l A szélesvállu, karcsú termetű Antonius az egészséges ifjúság tekintetével, mely inefe-büvöli az asszonyokat. Már feléje szállt szemeiből az ifjúság ragyogó pilldntása, mely a Szerelemről beszél, minlha mondaná:
— Szeress és meg fogsz ittasodni az éleitől! Tekints rám, csak az én ifjúságom méltó a te szépségedhez!
Már tudta, már biztosra vette hogy a csókra éhes asszonyi száj megbűvölten engedni fog az ifjúság szomju&ágának I És megzavarodva, elbátortalanodva gondolt arra, hogy mit tegyen ö. ez ellen.
De hiába ! Szemei csupán egy üde Bzép asszonyt láttak, egy eleven Rubens-képet, mely él és lélegzik, de amely egy szép kép csupán az ö számára.
Érezte, hogy nincs joga vitatkozni sem nejével. Az igazság az asszony réBzén van. Minden szó, amellyel fensőbbségét bizonyítani akarná, ha zugság és önámitás volna csupán. Az önbeismerés ezen tragikus perceiben belátta, hogy felesége fölölti hatalmának vége van. Meg kell adnia magát végzetének és keserű lemondással bele kell nyugodni a megmásithatatlanba.
Szó nélkül távozott. A szobák hosszú során ment végig, míg a tágas könytár-terembe éri. A kastély keleti homlokzatát elfoglaló dísztermek egyike volt ez, kupolaszerű mennyezettel, melyet Rothmayer fres kói disziteltek. Négy hatalmas, erkélyes ablak világította meg a tágas
Kísértetek a szőlőben, az öreg kastélyban és — a rendőrségen
Alábbi soraimban néhány, szinte lehetetlennek látszó, de megtörtént esetet mondok el a rejtelmes szellemvilágból. Senki nem tudja, mennyi a felizgatott fantázia müve.
Íme az egyik I
Vakáció lévén, látogatóba mentem sógoromhoz., aki Zaiakoppányüan
plébános volt; azonban ha ideje engedte, szorgalmas sőt szenvedélyes szőlősgazda volt. Délutánonként legtöbbször szőlőjébe rándult ki, aminek hegyes-völgyes utja, elég fárasz ó volt. Egy alkalommal magam is kirándultam, hogy megnézzem, mivel is tölti sógorom az idejét a szőlőbe. Az uton magas dombot kellett megmászni, ahonnan gyönyörű kil|tás nyilott a Zalavölgyére, Szpntgrót városkára, Somlóhegyre stb. Tovább ballagva, kiértem a szőlőbe, ahol nagy keresés után rátaláltam sógoromra, aki épen zöldojtással foglalatoskodom. Nagy megilletődéssel fogadott és elmondta, hogy 10 perccel előbb (ez délután 3 órakor volt) ott ahol én a mesgyén bejöttem, megjelent Anna nevű testvérje, egy darabig szótlanul állva, szembe nézett vele, egyszer csak hirtelen eltűnt; hiába ment utána, nem találta sehol. Másnap levelet kapott, hogy testvérje Légrádon, délután 3 órakor meghalt.
Másik eset.
Bécsben voltam a bátyámnál. Egy ízben hárman: bátyám, Koncz nevü barátja és ón. Bécshez közelfekvö, Schweinbart községbe utaztunk, ahol nagybátyám gróf Traun nagybirtokosnál főerdész volt. Itt történt nagybátyámmal, hogy az orvvadászok megtámad\'ák, összeszurkálták, mire ö önvédelemből egyet közülök agyonlőtt és ezért félévre bezár ák A községben, nagy parkban, egy régi, egyemeletes kastély állt vele szem-
termel, az élénk színekben pompázó falfestményeket és a művésziesen faragott, barna tölgyfa szekrényeket, melyekben a sokszínű bőrökbe kö-lö:t könyvek ezrei\' sorakoztak. A szekrények közti falmezőkön dúsan ékített barokk aranykeretekben a Solthy ősök életnagyságú képmásai függtek. Középen Solthy Ferenc gróf, a nagy királyné generálisa marsallbotjával kezében, melyet fenséges és mégis graciózu8 mozdulattal tartott, üdén és elegánsan, mintahogy annak idején Maulpetsch, a divatos bécsi festő megfestette. A festmény hátterében látható volt a Solthy ci-mer, körülfutó szalagján a büszke jelmondattal: „Virtuti, fortltudini."
A széles, sárga selyemfüggönyökön különös világítással szűrődött be az alkonyuló nap fénye, sajátsá-ros fényhatásokat szülve a tágas te-rembsn. Az aranysárga tónusu visz-fény szeszélyes • fénysávokban játszadozott a sokszínű könyveken, az arcképek aranyos rámáin, erősen ki emelve, majd meg teljesen homályba borítva egy-egy részletet. A nagy marsall arcképe szinte tündökölni látszott az aranyszínű sugárözönben és a cimerszalagon levő felírásból élesen világított ki a „fortitudo" szó.
(Folyt kör.)
193$. fcbsuár 12
ZALAI KOZLONT
szemben az ulca másik oldalán. A gról állal fenntartóit aggok háza voll, ahol a községben szegény Öregemberekről tortént gondoskodás, kik valamennyien egyforma ruhákba voltak Öltözve és a kastély és park tisztántartásáról gondoskodlak. A gróf maga nem lakott itt Az emeletes ksstéiy földszinti lakásaiban balról nagybátyám, jobbról a lisztlartó fa-kott. Fent az emelet muzeum volt
Nagybátyám, akit ekkor láttam elóször, nagy örömmel fogadott bennünket, valamim felesége Is, akit nem rég hozott házhoz, mint második asszonyt. Az Időnk, a háziak szívélyes fogadtatása folytán, kellemesen telt el. Elkövetkezett a lefekvés Ideje, elszéledtünk és klki a maga helyén, nyugovóra téri. Bátyám és barátja a vendégszobában, én egy másikban. Másnap reggel, bátyám elmondta, hogy milyty kellemetlen éjszakájuk voll. Legmélyebb álmukból valami zörejre felébredlek és egy szellemszerü, kísérteties alakot láttak tel és alájárni a szobában. Bátyám szólt a baríl|ának, hogy látja-e ?
- Hogy ne látnám?l — leiette az, de mire gyertyát gyújtottak, a fehér látomány eHünl.
A nyár folyamán, a „Pesti Hírlap" egyik számában, a napi hirek közt, ezeket olvastam: Londonban egy splrlllszta társaság szellemeket idézett A többek közt az egyik kérdésre, a szellem azt felelte: „Az embert, halála ulán, szelleme nem szívesen hagyja el, több ideig tart, mlg közelségben marad."
De történnek Jelenségek, vagy dolgozik a fantázia a halál bekövetkezése előtt vagy után más formában Is. Edények csörömpölnek. Egy pohár minden különös ok nélkül szétpattan. Óra megáll. .Valaki meg-hal," — mondja ilyenkor az ember. Sokszor el Is találja\'.
Gyermekkoromban történt, jól emlékszem. A Fö-uton laktunk, egy két szobás udvari lakásban.\' A lakószobába, a konyhán keresztül jártunk. A konyhából az éléskamrába és In-
este
JOjjöm SL
a hasa inába Kar; Alkalmazottak JSLMSZ BÁLJÁRA.
nen lípcsőn, a csapóa|lól felemelve Jutottunk a padlásra. Testvéremnek 20—22 éves, csinos, fekete, kissé szeplős cselédleánya voll. Akkoriban történt, hogy rövid időn belül, a négy lakásos udvari éplllelbeu, kél haláleset fordult elő. Az egyik szomszédunk volt, Pllhta nevű nyugalomba vonult kereskedő, a másik, bátyáin, in. éves Jogász, egyúttal városi aljegyző. Testvéren), nagyon féli akkoriban. Egyszer a cselédünk lélekszakadva rohan le a padlás lépcsőjén és azl mondja: hogy 6 többet fel nem megy a padlásra, mert kisértet Jár fenn, éa dobálózik. Mi lagadás, mi is megijedtünk. A padlás Jobbról is balról is a tetőzelig érő lécezéssel voll elkülönítve. Másnap aztán félve ugyan, de felmentünk a padlásra és csakugyan furcsán kopogott valami a iécezeten Kinéztünk a padlásablakon, nem lát\'unk semmit Ez igy tartott sokáig. Hivlunk rendőrt, katonát, talán ezektől elijed a kisérlel. Ez sem hasznllt, a dobálás tovább tartott, sőt a kísértei, az
egyik figyelőnket hátba is dobta. Kgy Ízben testvérem ctpanaazkodta^ a dolgot háziorvosunknak, a Ter-sánszkynrk, aki erélyességéről volt közismert. A doktor felment a padlásra, szétnézett, mindent átkutatott, — csakugyan a dobálás egyre tartott, a lécezel kopogott majd alcsende-sedett. Mikor végül a padlásról lejöttünk, a doktor igy szólt:
— Ha a kisértet még egyszer dobál, csak küldjenek ériem. Majd én megfogom a kíséretei.
Azlán a konyha felé mutatott:
— Olt lesz a kisértet I
Másnap, harmadnap a dobálás
tovább folytatódott. El hívtuk újra a doktort, felmentünk a padiásra és amint a dobálás megkezdődött, a doktor hirtelen a padlás csapóajtajához ugrott, ahol cselédünket a lépcsőzeten meglapulva, dobásra készen találta, a zsebei tele voltak apró zsindely darabokkal, Így kerüli a félelmetes kísértét — rendőrségre.
£rdtsl BAllnt ny tzaigató-tanltó
Nöi ruha
modell újdonságaink raktárra érkeztek.
Kiváló szabás! Jó minőség! Meglepő olcsó árak!
Á ru&úsc.
öngyilkos a cserfői kut mellett talált sebesült
Egy rnunkanélkül maradt cipészsegéd elkeseredésében mellbelőtte magát
Nagykanizsa, február 11
Mint Jelentettük, pénteken, este súlyos tüdőlövéasel egy ismeretlen 30 év köillli férfit szállítottak a mentők a kanizsai közkórházba. Az Ismeretlen a Cserföi-hegyen rejtélyes körülmények között sérült meg. Akik rátaláltak, már nem tudtak beszélni vele és igy a rendörségre várt az a feladat, hogy megállapítsa, öngyilkossági kisérlel, véletlen szerencsétlenség, vagy bűnös merénylet esete forog-e fenn.
A Zalai Közlöny munkatársa szombaton délelőtt nyomozást indított a rejtélyes sérülés ügyében és megállapította, hogy az ismeretlen sérült Serman Jenő, 31 éves, Király-utca 47. szám alatt lakó cipészsegéddel azonos. A szerencsétlen ember, akinek felesége és egy kislánya van, már több, mint egy éve nem tudott munkához jutni is ez a végletekig el kerti Hette. A kis család csak abból éldegélt, amit a fiatalasszony keresett a kefegyárban, ahol mint
munkásnö van alkalmazásban. Ser-mant nagyon bántotta, hogy egy fillérrel «em tud hozzájárulni a kis háztartáshoz.
Már napok óta szótlanul mászkált otthon és egyre jobban megérlelődött benne az elhatározás, hogy végez magával. Pénteken délelőtt azután szerzett egy Flóbert-puskát és kiment a Cser/Ól hegyre, ahol az egyik kut mellett mellbelőtte magát. A lövés után rövidesen a helyszínre érkezett egy kocsi, amelyen öt récsei gazdálkodó ült. Ezeknek Serman csak annyit mondott, hugy kanizsai la-kós és hogy véletlenül sebeiült meg, mert amtkor inni akart,\'eldőtt • kútnak támasztott Flóbert és öt megsebesítette.
S:ombatra javult a szerencsétlen ember állapota, ugy hogy biztosra veszik az életbenmaradását.
KÜLÖNLEOESSÉQ:
Legnemesebb fajtákból ösz-
szeállitott, erőteljes zamatos keverék..............i/4 kg. 3-75
l-es HÁZTARTÁSI: \\
Nagyon kellemes izü legfinomabb tejeskávé keverék \'/« kg. 3-— Kávét, teát m6U • váwMMUa •Wtti árfcrt áiudtsra, araig a ké*xUt«w telt.
■■ Az összes báli ruhaselymek
a legolcsóbb árak mellett kaphatók Schütznél.
Egy kereskedő naplój«
Vasárnap:
Sivár, örömtelen munkaszünet. Az ■mberek elfelejtenek ünnepelni. Nagy csoportok álldogálnak a korzón. Miről beszélgetnek ? Hang-: lányok:
— Ezt már nem lehet kibírni... nem lehet megélni... flzetésleszálli-tds... adóemelés... villany... rádió... Gyerünk hazai
Hétfő: A vasárnap folytatása. Régen Blaumontag. Akkor volt munka és ntm dolgoztak. Ma dolgoznának, de hol a munka ?
Kedd: Országosvásár. Nagy állatfelhajtás, rengeteg nép. Sok kereskedő reménye a mai nap. De hol a vásárlási kedv? Mindenki hazaviszi a pénzét. Kell adóba. A remény nem vált be... Meghalt gróf Apponyi. Kl véd meg bennünket, szegény magyarokat?
Szerda: Hetivásár. A keddi reményt Is elmosta az eső. Utazók, ügynökök jönnek-mennek. Te Jó Isten, hol a vevő ?
Csütörtök: Hangos Jónapotklvá -nokkal belép egy hitelezőm.
— Kérem, csendesebben l Nem látja, hogy alszik az üzlet?
Flutnl, fizetniI De miből? Az álalányozott kiskereskedők forgalmi• adó tárgyalása. Előzékenység, megértés a hivatalban. Mindenkinek engednek. Elégedetten távozik mindenki. Vajha mindenhol Ilyen megértésre találnánk.
Péntek: Megint hetivásár. Ujabb csalódás. Az egész hét böjt nap/a ez a 96 lk pont: — a türelem. Lemondani mé" tudunk. De hol a megnyugvás? Boldog Apponyi.
Szombat: Hál\' Isten, vég* a hétnek. Bál és mulatságok napja. Usz dlnom-dánom reggelig. Zsúfolva minden helyiség. Kérdezzük
gad a magyar..
6Old Ignác
i
ZALAI KÖZLÖNY
1633. lebruár 17,
Ax öregcserkésiek Jamboree-eatfe
Nagykanizsa, február lt A kanizsai
nsgytcrinél zsúfolásig megtöltötték a cserkészek barátai, akik közt a város társadalmának számos előkelősége foglalt helyei, élükön dr. Krdlky István polgármesterrel.
A nsgy gonddal összeállított ma sort Gazdag István kántor vezetésével az öregcserkészek kitűnő man-dollnzenekara nyitotta meg, ma|d dr. Szendy László szombalhelyl theologlal tanár tartott érdekes előadást s Jamboree-ról, melynek költségvetése 2 millió 600 ezer pengő. Ennek a horribilis összegnek felét az Idegen cserkészek hozzák be Magyarországba.
Ezután Pintér 1 ka tlgyes zon-gorakisérele melleit Gazdag István kántor müjalokat adott elő nagy sikerrel. Művészi éiménV volt Barlay Edllh szavalala, aki Méu és Remény Ik költeményeket Interpretált szűnni nem akaró tapavitiar kíséretében. A humort Bablcs Károly cserkészregős képviselte, aki aktuills kanlzssl stró-fákksl aratott szép sikert.
Gazdag Ferenc parancsnok köszönetet mondott végül a megjelenteknek és a műsort a mandoliu-zenekar Játéka zárta be.
Műsor ulán lánc következeit és a kitűnően sikerült est a hajnali órákban a legjobb hangulatban ért véget.
A húsipari szakosztály ölése
Nagykanizsa, február 11 Az Ipartestület husipari szakosztálya szombat este Babits Lijos elnöklete alalt ülést tartott, amelyen foglalkoztak a husbódék ügyével. Ugyanis a polgármester a 3 középső fülkét átjáró céljaira igénybe akarja venni és a hősi szobor környékét parkosítani. Számos hozzászólás után kimondották, hogy küldöttség keresi fel a polgármestert és megkérik, hogy odázza el a kérdést addigra, mlg a husbódék szerződése lejár. Majd a jégetlátás ügyével foglalkoztak, de érdemi határozatot nem hoztak megfelelő ajánlat hiányában.
Fajazonos
kanybakerfi és vlraomaovak
a legjobb csiraképességgel
Ifj. Patermann József
mag és virágüzletében Ff.-ul I. szerezhetők be. Nagytermelők nagyobb vétel esetén előnyös áron juthatnak szavatolt külföldi maghoz.
UJ ÜZLET!
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy Fö-ut 10. alatt (Dobrovita házban) cukorka, déligyümölcs, cukrász-és péksütemény üzletet nyitottam, hol a közismert jó minőségű Lenk-féle kenyeret, süteményt, kétszersültet és G r ah a m - k e n y e r et árusltom. Cikkeimet a szűkös kereseti viszonyokkal arányos otoafe árban árusítom, miért Is kérném a^ n. é. közönség szíves támogatását.
mi Tisztelettel Engel Rózsi.
llátazaraOlt ás Graham-kenyér kaphatói
Két öngyilkosság egy váltó miatt
Tapolca, febru&r 11 Megdöbbentő öngyilkosság tartja izgalomban Hegymagas község lakóit. Kőműves Kálmán hegymagasi lakos ugyanis nyomasztó adósságai miatt felakasztotta magát és mire észre-
vették, meghalt. Előzőleg nemrégen hasonló körülmények közt dobta el magától az életét Tóth Lőiinc gazdálkodó, akinek Kőműves a jó ba-rálja és egy nagyobb összegig a kezese is volt.
A közönség és a rendőrség
segítségét kérik a csavargó iskola-kerülők megrendszabályozására
Nagykanizsa, február 11
Az utóbbi időben a rendes tanítási órák idején nagyon sok elemista iskolásgyermeket (ehet látni, amint könyvvel a hónuk alatt, céltalanul oavarognak a városban, vagy kinn a sétakertben. Az iskolák igazgatóinak szintén feltűnik a sok igazolatlan hiányzás és utánanézve, rájöttek, hogy veszedelmes Ukolakerülésl lát dul az iskolásgyermekek között. Egyeseknél már annyira fajult a csavar^ásl kedv, hogy még a késő éjszakai órákban is kinn csavarognak az utcákon.
Az egyik kanizsai elemi iskola igazgatója, akinek Iskolájában már löbb ilyen notórius iskolakerülő van, most utolsó lépésre szánta el magát és részben a rendőrség, részben a nagyközönség segils igével szerelné megrendszabályozni ezeket a gyer-raékeket.
Az igazgató most átiratban kérte a rendőrséget, hogy az u\'cai őrszemek utján igazoltassa azokat az iskolaköteles gyermekeket, akiket a ta-
nítási órák alatt utcai csavargáson érnek.
Urfy a rendőrség, mint a szóbanforgó elemi iskola igazgatója ezúton is felkéri a közönséget, hogy az ilyen csavargó gyermekekre hívja fel az első útjába akadó rendörőrőrszem figyelmét, mert ha másként nem, akkor rendőri segítséggel kell ezeket a gyermekeket rászoktatni az iskolalátogatásra.
VARGA
Mos Fest
Tisztit
Gallérok tisztítása
B-IO fillár
Horthy Mlklós-ut 8. Hunyadi-utca 19.
UZLETÁTHELVEZÉS
Van szerencsém tisztelettel értesíteni a nagy érdemli közönséget, hogy közel 20 év óta fennálló üveg ós parcellán üzletemet
Fő út 2 sz., Városház palotába helyeztem át.
Továbbra is a legjobb árukat jutányos árak mellett fogom a mélyen tisztelt vevőközönség részére biztosítani. Teljes tisztelettel
Stern J. Kálmán
üveg- ás poroallánkareskadö.
A Magántisztviselők estélye
Egy kis kuttur-oázis voll a Ma-gántiszlvjsclők eslélye szombaton este a Kaszinóban. Jól esett a tarka farsangi müiorok zajlásában egy mű-sornyi irodalom és muzsika. Több közönséget érdemelt volna. A pol gármester, a társadalom nolabllllásai, akik olt voltak, a telkes közönség elismerése kárpótolta a rendezőséget azok helyeit, akikel az Influenza és egyéb akadályok otthon marasztottak. — A műsort Grün/eld László egyesületi ateinöa nivós, lartallnas, okos bevezető beszéde nyitotta meg. Az estét élménnyé avatta Faragó László dr. központi alelnök előadása, aki az Irodalom és az élei össze-lüggéseit látta fel, erősen világnézeti alapon, a töke és a munka, a ma igenlése és a ma tagadása szempontjából, hatalmas tárgyismerettel és előadói rutinnal. — Az Arlnir Margit, Lustgarten Miklós, Kalser Simon, Húvas Andor együttes zeneszámaival aratott igen megérdemelt sikert. Sattler Irma kedvesen, finoman, meleg lélekkel szavalta Wlas-slcs .Örömök" és Barbarlts „öazl gyónás" c. versét. Mű tor ulán lánc kö. elkezelt.
A 48-as gyűjtés
Nagykanizsa, február 11
A volt 48-as ténylegesek, akik ma a 6. honv. gy. ezredben szolgálnak, példát mutató buzgalommal gyűjtenek a 48-a» szoborra. At eddigi eredmény 37560 P. Ide tartozik Vojkovlcs Zsigmond törzsőrmester 183 70 pengős gyűjtése az alábbi adományokból:
7. Bzd. karpamwmÁnyosai 11 90, Trans-danubla, dr Sartory Zsigmond, Dukász Mór, dr. Hoch Oszkár, Kapoll István 10-10 P, Makovlczky Oyula, Melczer Jonő, Szomolányl Oyula, Halása Mouó, Wels József, Szabó Antal 5-5 P, Hol-oaek Oyula 4 40, Horváth Lipót, Teutoch Ouaztáv, Stréoi Károly. Garamvölgyi Iván, Sípos Andor, Zsoldos Oyula 4-4, Flschl Lajos. Vlda Lajos, Márkus Sándor 3-8. Szegő Mór, Pollák Adolf, dr. Knausz László, Deutsch gyógyszerész. Ferenoxl Oyőző, Molnár Ferenc, Welsz Bóla, Ebenspanger Jakab, Schless Testvérek. Kaurmann Károly, Kalch József, Vojkovlcs tőrm. 2—2, Egyed tőrm., Stnrnberger Gyula, Unger Ullmann, Lusztlg Jenő, Deutoch Adolf, Neu Pál. Kosziellts Géza, Mlltényi Oyula, Löbl Béla, Klrschoer Mór, WeiBz-feld óh tsa, Papp Oszkár, Boltor Józnef, Hosszú György, Adler Miksa, Wollák Jenő, dr. Beck, Benedek József, Mrát Kálmán, Bagladl Béla, Halász János, vitéz Hohos Antal l-l pengő, Lánc Ferenc 9<) fillér. VaJdH Géxa. Hoffer Oyula, Both Ferenc, Deutoch Ede, Ix>o« József. Horváth József. Horváth Géza, id Hofer Viktor, Vojkovlcs György 50 50 fillér. V
Szebb lesz
Dr. Benedlgné Lang Magda
kozmetikai s intézetében
Nagykanizsa, Deák-tér 3.
Szépséghibák kezelése, .zemolcaök, szőrszálak eltávolítás*. Diathetinla.
Olcsó bérletrendszer. =
1933 február 12.
NAPI HIRiK
NAPIREND
Február IS, vasárnap
Rámát fcatotlkm: Hetv vsa. Protest.: Lidi*, tar.: Seb. hó 18.
Virolt muKum és Ktlnyvlir nytlva csülOrtlkön ei vasárnap délelőtt 10-161 12 óráig.
OyégysaetUrl éjlell aaolgálat e hónapban : a Salvalot gyógyaiertár Erzsébet tér 21. sa. éa a hiakanlaaal gyógyszertár.
Oóifardö nyitva reggel fi órától cMe 6 óléig (bétló, aacrda, péntek délután, kedden egéaa nap nóknek).
Február 13, hátffi
Róm. katolikua- Katalin. Proteat.: Ella. Izraelita: Seb. hó 17.
_ (Áthelyezés ■ kanizsai rendörségen) Dr. Petrlcs László ren-liSrlogalmazót saját kérelmére felettes halósága áthelyezte a kanizsai rendőrkapitányságtól a hódmezővásárhelyi rendőrkapitányság hoz.Petrlcs László dr., aki kanizsai szármszásu, közel 12 esztendőn keresztül telje, slletl szolgálatot > kanizsai rendőr-kspiiányság kötelékében. A rendőr ■égi gépezet minden bonyolult ága zatában otthonosan dolgozott., legutóbb a bünttgyl osztályt vezette két éven keresztül. Utóda Qajdán Imre rendőrkapitány lelt Hódmezővásárhelyről. Hódmezővásárhelyi laptársaink az őszinte fájdalom hangján vesznek bucsut Qajdln rendőrkapitánytól, aki szombaton délelőtt jelentkezett szolgálattételre.
~ (A kisgyűlés uj tagja) lt|. Koma József, garabonci lakos, törvényhatósági bizottsági tagnak kisgyűlés! tagsága megszűnt, mert nem vett részt annyiszor az üléseken, mint amennyit a törvény előír s helyére a következő potlagot, Fülöp Jenő dr. zalaegerszegi ügyvédei hívták be.
- (A mai llceálls előadás) Igen gazdag programmal 6 órakor kezdődik Berkes József piarista tanár Islambulról, a légi török fővárosról ad elő. Belovlcs Ferenc kuruc-nólákat Játszik tárogatón. Szaval Wagner László. Énekel a KlskanlzsaI Levente Dalkör.
- (OyQlések a megyén) A Jövő kél megint a gyűlések hele lesz a vármegyén, amenyiben hétfőn a kis gyűlés, kedden a lOrvényhalósági blzoltság, szerdán pedl^ a közigazgatási bizottság ülésezik.
- (Ma: llceálls zenei matiné) pontosan fél 12 órai kezdeltel a zeneiskolába. Ez alkalommal a zeneművészet középkoráról Keltlng Ferenc log előadást tartani. Középkori mesterek müveit az Irodalmi és Művészeti Kör Vegyeskara fogja bemu-talul. Jegyek 60 és 80 filléres árban.
- (Ismeretterjesztő előadás s Kath. Legényegyletben) Ma este, vasárnap negyed 9 órai kezdettel \'áflja meg Lukács József hitoktató „■4 jellemes l/ju\' címmel Ismeretterjesztő előadását a Kalh. Legényegyletben. Kérjük a tagok minél nagyobb számban való rnegJelenéséL
ZALAI K0ZL0NY
Cselény József
A magyar dal, a magyar nóta népszerűbb, mint valaha. Ebben nagy részük van azoknak a bires művészeknek Is, akik Istenáldotta tehetségük révén a magyar zenét a nagyközönséggel u|ból megszVetlet-ték. Ezek közé tartozik Cselény József, a Nemzeti Szinház kilünö művésze is, aki legnépszeiűbb és legelső helyen álló dalénekesünk.
Cselény eddig nem szerepeli városunkban és akik csak a rádió révén ismerik, dalestje után még Inkább rajongói lesznek, mert egyéniségének varázsa, mely természetesen csak személyes fellépéskor érvényesülhet tiljes egészében, minden h tll-gtíólát Örök barátjává teszi.
Cselény magyar dal- és nőtaestje f. hó 18-án a Kaszinóban lesz, a Nagykanizsai Banktisztviselők .Magyar estélyin".
. — (Az OMKE előadássorozata)
kedden, e hó 14 én Melczer Jenő alelnök felolvasásával folytatódik, aki a „Nemzetközi Vásárokról• cim alalt Ismerteti ezt az Idegenforgalmi, kereskedelmi szempontból oly nagyfontosságú témát. Az előadó a lipcsei, prágai és bécsi vásárokon nyert személyes tapasztalatai alapján a kérd is legalaposabb Ismerője, amit egyébként az OMKE kiállítás alkalmával, annak nagyvonalú megrendezésével be is igazolt.
Székelési zavarok, bélgörcs, puffadtság, gyomorszédülés, izgalmi állapotuk, szividegesség, félelemérzés, bódultság és altalános rosszullét esetén a természetes „Ferenc íózsel" keserűvíz a gyomor és bélcsatorna tartalmát gyorsan és fájda om nélkül kiüríti, a vérkeringést előmozdítja s \'aitós megkönnyebbülést szerez. Korunk legkiválóbb orvosai a Ferenc József vizet ugy férfiaknál, mint nőknél és gyermekeknél tel|es eredménnyel alkalmazzák, t- A Ferenc* lózief keserüvi: gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüz-letekben kapható.
— (A Ret. Nőegylet) szombat\' eslélye Iránt nagy érdeklődés nyilvánul meg városszerte. A rendező hölgy-gárda a leggondosabb előkészületekkel bizlosltjs a vidám hangulatot, jó szórakozást.
= Szakszerű, olcsó rd-d 16 javitds Tansdanubla.
— (A motorkezelól tanfolyam) előadásai folyó hó IS-én, szerdán este 7 órakor kezdődnek a fémipari szakiskola földszint 01. számú előadótermében. Ugyanakkor még uj jr-lenlkezök Is felvétetnek.
Iljból hideg vanl
Meghűlés ellen a legjobb orvosság a tiszta
gyapjú kabát, pullover, nadrág, „ leeztyü és harisnya.
Mélyen leszállított árban kapható Szomolányi Gyulánál
— (A III. Rend szlnlelőadáss)
|övö vas.trnap 5 órakor lesz a Fe-hérteremben. Színre kerül két egyfelvonásos vígjáték és egy magán-Jelenet, dr. Mutschbacher Edvln törvényszéki tanácselnök Irányítása mellett. A szüneteket grammofon zene tölti kl. A kedies, családias szórakozást Ígérő délutára 20-80 filléres belépődíjak vannak.
— (A Kongregáció msl teája) 5 órakor kezdődik a fehérteremben és Igen kellemes szórakozást és tanulságot ígér a kongregáció tagjainak és azok hozzátartoznak.

délután 5 órakor a
Kaszinóban össztánc.
«s GÁBOR tánctanár.
■=* Gramofbnlemez-köl-csönzés : Transdanubia.
(Anyakönyvi blrck) Nagykanizsán február fi-tfll 11-lg torjedő héten 7 nye<-mtk született, 4 Ilu és 3 leány: Péterfi Mihály napszámos és Horváth Annának rk. fia, Kátovloa Ferenc földműves éa Bagoiiyal Katalinnak rk. fia, Blumen-schcln József fuvaros és Kohn Ilonának Izr. leánya, Major Ferenc rendflrfőtörzs-örmo*ter én Farka* Margltuak rk. fia, Horváth Károly napszámos és Horváth Veronikának rk. leánya, Mulk János ujságárus 6h Goró Annának rk- fia Házasságon ktvlll született egy leány. — Huldlozas 4 történt: Termő Péterné Ta-kácH Anna rk. 27 éves (Pogányazent-péter), özv. Herboly Alajosné Vleslca Theodora rk. 82éves, özv Török Oyörgy-né Szabó Anna rk. 09 éves, Kozanyák JAnosné Welsz Netd Izr. 57 éves. — Háztisstlf\'Ot kötött 4 pór: Kósa János erdőőr (Kistolmács) és Latin Mária rk., Szokol Ferenc földm, és Tiszai Anna rk., Horváth Imre kocsis (Nagyfakos) és Horváth Erzsébet rk., Kellermann Antal clpéazmester és Benczlk Erzsébet rk.
= Menyasszonyok ideálja a SchQtz vászo.i.
I—
I mindenki a helyi kereskedőknél I és iparosoknál szerezze be I
JÓ MUNKÁT
PALCSICS-nái
kapunk.
EJgő üagjkanlml selyem-, kelme-, íonalfestó él vegytiulltó I Ffiflzlel i FŐ-UT 7.
Emlékeztető
Febr. 12. Kereskedelmi Alkalmazottak álarcosbálja a Kaszinóban.
— Úrasszonyok is Ur leányok Mdrlakongregáclójának teaestélye a plébánia Fehértermében d. u. 5 kor
— Llceálls előadás 6 órakor a városházán (dr. Berkes József).
— Zenei llceálls matiné fél 12-kor a zeneiskolában (Kettlng Ferenc).
— Tehetségkutató tornász verseny a gimnáziumban 3 órakor.
— A Kalh. Ifj. Ejjyesüet szlni-elóadása 4 órakor a kiskanizsai iskolábsn.
sr-\' Ismerellerjeszlö előad la a Kalh. Legényegyletben negyed 9 órakor (Lukács József). Febr. 14. OMKE-eiőadás 9 órakor
(Melczer Jenó), Febr. 18. Re). Nőegylet teaestélye a Koronában 9 órakor.
— Banktisztviselők magyar eslje 9 órakor a Kaszinóban (Cselényi József).
, — Állatvédő Egyesület kö/gyű\'ése
a városházán 5 órabo . Febr. 19. Llceálls előadás 6 órakor a városházán (Vannay János).
— Llceálls előadás Klskantzsán 4 órakor az Olvasókörben (Barbarlts Lajos)
— Leányklub műsoros teája a MisszióshAzban
— Leventék teaestélye 8 órakor a Polgári Egyletben.
— A glmnázlsta cserkészek énekes, láncos r.tpszinmü előadSsa.
— A Harmadrend szinelöadása a Fehérteremben 5 óraJ.or.
Febr. 25. A Keresztény Jól. Nőegylet álarcos jeimez-eslélye a Kaszinóban este 9 órakor,
— Az OMKE jelmez e télye 9 órakor saját helyiségében.
Febr. 26. Kalh. Legényegylet műsoros táncestélye 8 órakor az egyesület helyiségében.
— Llceálls előadás 6 órakor a városházán (BarbarÜs Lajos).
— A glmnázlsta cserkészek énekes, táncos népsrinmű előadása.
— A Polgárt Olvasókör mulatsága Kiskanizsán.
Márc. 5. A Polgárt Egylet közgyűlése d. e. 11 órakor. Márc. 11. Az Izr. Nőegylet leimezes purim-bálja a Kaszinóban,
— ((Jyerünk a gőzbe I) Átium-polt éjszaka után valóságos üdülés egy óra a gőzfürdőben. Betegeknek gyógyulás, egészségesnek felfrissülés, Öregnek megfiatalodás, fiatalnak erőgyűjtés egy fürdó a gőzben. A farsangi szezon alatt már a kora reggeli órákban nyitva van a gőzfürdő a Kisfaludy-ulcában, bálokat, mulatságokat kővető reggeleken pedig már hajnali 4 órától 8 közönség rendelkezésére áll.
Tdmogauuk a* érdem a* Irnnhísol lfr—MméMmmt de
i ZALAI KÖZLÖNY
1633. lebruár 17,
------ , ........
■pdilli gsllértlsalltás, ruhileitéf,
vegvtlszrltás legolcsóbb érskon, „Ideál" gózmosógyár kelmelealő t* vcgyllszllló gyUjtfttelepe Olga kalap íi kézimunka szalon, Horthy Mlklój-ul 3. 9017
Kérem a közönséget, hogy autó megrendeléseit klzáróleg 167. ét 571. lelelo.-átlomáson adja le részemre, Kaufmaiw Manó. A 5796
MUM ktMIk U loaytiailldk
a kiülni ízű Blokma/i
\\gyonrugla a csikó
Keaalbeiy, február 11 (A Zalai KözlOny tudósítóidtól) Megdöbbentő énét tartja Izgalomban Vindomyalak község lakosságát. V0-rós László 70 ivei gazda csikója megszökött sí Istállóból. A gazda utána szaladt, közben az állal sz öreg gazdái ugy fejbe rúgta, hogy otl a helyszínen meghalt.
Ha betegség gyötr), arra legyen
„Igmándlval" emésztését mindig rendben tartsa I \' — (J\'íyi® nyugdíjazások) Höhn Béla, Lanti veielO|egyiOJe |u-llus elsejével nyugatomba vonul. Porubuly Béla segédjegyző ugyancsak nyugdíjba megy május elsejével.
— Divatos lérNszBvetek métere már pár pengőért szerezhető be Schílitnél. ,
— Botorvásárlás — ntm gond I
Teljes berendezéseket rendkívül elft-nyöí részletfizetésre, sőt kamatmentesen la szállítunk. Kopsteln bútoráruház, Horthy MIklós-ut 4.
Mrloiü zárlat
Párta 20-24\'A, Lo.id.ai 17-76, Newyork 5I8\'/I, BröaMI 72 li\'/i, Milano 26-49. Madrid 42-53i\'t Amsterdam 2C805, Berlin 12315, Wl«> 5645, Szólta 375, Prága 15-34, Varaó 58 00, Budapest -•-, Belgrád 7-00, Bukarest 308.
Temésjtíxjis
Buaa tlaaav. 7(V-os 14-89-1615, 77-es 1505-1545, 7(t-aa 1525-1560, 7ÍWS I5-4Í—1585. Wl-as >560-1605. dunén-tult 7fros l3S0-l4í0,77-ea 14 05-14 20, 78-a« 14 25—14*1, {9-« 1445 -1*03, 80-ss 1460-1475, roza 680-A90, lak. árpa 020 9 50, zab 900-9-25, lengeti 7 00 -710, korpa 6 25 - 8 35.
A Iwaiatt Bari devlu-árfelTiaul
"VALUTÁK Anaol t. 1955-1973
w*--------
__ \'. 7916-7914 Csehk. 1691-17 01 Dánk. 86-70 87-90 Dinár 7-ÍO-800 Dollár 570 50 573 50 Prandat.22-30.22M Holl. 22906-230 45 Zloty 63DÖ-6445 Lat 340-344 Le«« 395-425 Ura 2W0-302U Mátka 133-70-136 60 Norvég 9970-100 70
Peseta —•--•-
SchUlJ —•_
Svájcit. 110-70-11140 lrtdk.104 10-105 10
DEVIZÁK Amst. 22925-23045 Belgrád 8 30-8 40 Bertln IJ3 80-I3««) 11 tűsed 79-26-79 74 B likaiéul 3 41143 Kopeuh. 86 90 97 90 London 19-56-19 70
Madrid -■-•-.
Milano 30OO-3OM& Newy. 371-00-57400 Oszló 99-90-100 70 Pária 22-33-22-47 Prága 1693-1701 Szófia 4iX>4\'27 Slockh.104 30-105 10 Varaó 64-03-6443 Wien —■-•-
Zürich 11080-1 tl\'40 Wien dearlng ártolyama r 80.454.
SPORTÉLET
Ma délután fél 3 órakor tehetségkutató tornászverseny a főgimnáziumban
A versenyen Zalamegye középiskolái is résztvesznek Belépés diffalan
A Magyar Országos Tornász Szövetség a nagykanizsai reálgimnázium sportkörét bizla meg az ifjúsági jelvényszerző és tehetségkutató verseny megrendezésévej. A versenyt ma délután fél 3 órakor rendezik meg a főgimnázium tornacsarnokában. — E versenyen alkalmunk lesz látni Keszthefy és Sümeg középiskoláinak legjobb tornászalt. A helybeli gimnázium tanulóin kivtll indul a felső Kereskedelmi, fémipari szakiskola, polgári lukola, lovábbá a Zrinyi TE. — A loinászszövetség a versenyzők elért teljesítményeit pontozza és a legtöbb pontszámot elért tornászok ezüst, bronz, illetve vasjelvény jutalomban részesülnek.
A verseny iránt sport- és az ifjúság körében élénk éideklődés mutatkozik.
A rendező intézet tisztában van a verseny propaganda jellegével, ép
ezért, hogy azt mindenki megtekint hesse, belépődíjat nem szed. Az Inté let sportköre ezúton Is meghívja az érdeklődőket a versenyre.
A MOTESz megbízásából Kucha-rlk József I. osztályú szövetségi versenybíró érkezik Budapestről, aki a pontoíás nehéz feladatát végzi. Ugyan csak ö fogja kiosztani a MOTESz megbízásából a jelvényeket.
(NTE—Tapolcai IAC) labdarugó mérkőzés lesz az első mérkőzés ez évben \'városunkban. A mérkőzés terminusa fibruár 26.
(A tacsbedobás) az MLSz leg» ujabb rendelkezése szerint a jövőben a határvonalról is történhetik. Ez a rendelkezés már életbe is lépett.
(A Kiskanizsal Levente Egyesület) február 19-én délután fél 4 órakor tartja közgyűlését a templomtéri iskolában.
KÖZGAZDASÁG \\
Hegrolt az első kanizsai pénzintézeti közgyfllés
A Néptakarékpénztár hét pengő osztalékot fizet részvényenként
Nagykanlzaa, február 11 Nincs az országban talán még egy város, ahol az összes pénzintézetek osztalékot (kelnének. A mai sanyarú idők etéren is éreztetik hatásukat. Örömmel kell regisztrálnunk, hogy ezúttal Nagykanizsa olyan kivétel, amire jóleső érzéssel gondolhat ez a város és a pénzügyileg itt érdekelt egész környék. Nagykanizsán ugyanis minden intézet fizet osztalékot. Bizonyságául a pénzintézeti hivatás nemes felfogásának éppen ma. Annyi gondja van a pénzzel annak is, akinek van, annak is, akinek nincs, hogy ha bűnbak kell, Igen népszerű és legkönnyebb a bankot odaállítani. Nos, — ahol a legsúlyosabb időkbin is a hivatás ilyen magaslatán illó pénzintézetek vannak, mint Nagykanizsán (s általában Magyarországon; hiszen más országokban a bank-szanálások kerülnek az államnak temérdek pénzébe, itt meg a bankok sietnek minduntalan az államkassza segítségére) — ott nem kell védőbeszéd a bankok meliett és nem kell külön propaganda a bizalomért
Üzletváltozás
miatt raktáron lévő maradék árut olcsón árusítom
UCHTSCHEINDL PÁL
<ask.r«ked6 NAGYKANIZSA, HORTHY MIKLÓS-UT
A Nfplakarékpénzlár volt az első, amely megtsrlolta közgyűlését. Jelen volt 24 részvényes, 2448 részvénnyel (az összes részvények számi 2500). A közgyűlésen Jelen volt dr. Krátky István polgármester, dr. Hegjít Lajos főjegyző, <r összes többi bankok Igazgatói il. Dr. Krelsler József alelnök megnyitója utáu az intézet Igazgatója, vitéz Bentzlk Lajos ismertette az igszgaióság |eleniéiél. Tiszta nyereség 31.842 F. Minden 100 P. névértékű részvény osztsléka 7 P. Az intézet kihelyezései ma ls kellően fedezetlek, dubtóz követeléseit lelrli, az űztelállomány tavaly óla alig vállozott. Dr. Rostnberg Mór előter-|;szletl« a felűgyelöblzollsig Jelentéséi. Az Intézet 41.528 P sdóval Járul hozzá a közterhekhez. A kilépő ipazgatóságl lagokat újra megválasztották, Így az igazgatóságba csak egy tag került viléz Bentzlk igazgató személyében, aki méltán szolgált rá erre a tisztségre és a közgyűlésen la megnyilvánult általános becsülísie és rokonszenvre, mert az ő fáradhatatlan, körültekintő munkásságának és szeretetreméltó egyéniségének oroszlánrésze vsn az Intézet virágzásában. A teiűgyelőbizotlságot is újra megválasztották. Táviratban üdvözölték Welsz Fülöpöt, az anyi-intézet elnökéi és Conrad Oltó alelnököt. A közgyűlés dr. Krelsler József alelnök lelkes éltetélével éri véget.
Megkezdtem saiátternrésü pegé.pivl édes rizling boraim kiméréséi. I liter 45 ftll. Holczer. Ealvöa tér 26. 307
Egy aaofca-lkciiyha azonnalra Is ki\'
•dó Kölcsey utca 17. alatt. 31
K4pk.p.t.aéaak, cipók, gytrnak-kocslk itb. mélv.i* laaaéllK.H érten kiphatók. ármulk, S.grér-.é.ar.
HAramaaabáa lakéi és ery Halat-
K.l,l.éu kiadó Erzsébet-tér 10. 249
H. |4 bort .kar .lc.4rt Inni, ugy lil.ij. m*.
aranyhegyi boraimat.
Lll.i.nklnt .ért palackokban 38 fillér Sáfrán JÓZStf, Magyarító. 74 T.l.fu. sso. H.Dd.l.at hk.hfl. fcII4S«.
Héramai.bé. lakés május l-re kiadó Kölcsey-u. IS. az a lati 373
Csengery-ut 16. sz házban .éfly..^ Ma lakés cselédszobával május Ma kiadó. Bővebbet Porcdus Antal, Erzsébet-tér 1. 412
K44aa.béa utcát azonnal, kétssobás udvari lakás májusra Uilethetyiséa azon
nai olctórr kiadó. £rdeklódnl Píut IS. alatt lehet. 403
Batthyány- utca 18. sz. .égyuekáa csalédlhéa kiadó. Rrdektódnt Czengery-ul 39. alatt lehat. 433
Balat.najnáp.a állomástól 5 percnyire, nemes gyllmOlcsóeMl, letinö szőlővel beültetett leiek vlzjoggal, — parcellán-ként ts — r.sgyon olcsón eladó. Eppéagtr fatelep. _ ll
KIssD* Sugár-ut 14. az. alatt ót Szob. és mellékhelylaégekből illó 1 SÓ emeleti Inkái buruszIus l-re. Bóvebbet Csengery ut II. az. atalL 427
ElsSrenda kareoasnyl
fehér asztali óbor
literje P —-40 kerecsenyl (ehér asztali ujbor édes
literje P —-60
BObrn Jenő Dcrltiieliitl
Batthyány-utca 10.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Outenberg Nyomda éa Délaalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán, felelés kiadó: Zalai Károly. InlafurtMW taUfoo: Nagykanizsa 78. szám.
Jól főző ssslzatfazsaat lebruár 15-iki belépéssel keresek. Király-utca 33.__448
HéremsseMs ulcal emeleti parkeltáa, vlzvezetékes lakás mé|us t-z« kiadó. FS-ut 23. szám.__
■ssr«*ssya. Uradalmi étkezési, velésl
célok.a azonnalra vagy késóbbl szállításra mm ként 6 — P Nsgykanlzsa vanláliomás. Rendelések ursdalmt megbízotthoz Caen-
geiy-ut 31. Irodában.___454
Kiadó Bogenrledír palotában háromszobás lóull lakéi, üzlethelyiség, fő ut 24. alatt üilethdyUég, Csengery ut 13. alatt utcai, udvari lakas. műhelyek, BatUlyány-utca 6. aUtt tftbb ulcal lakis, Zrinyi Miklós 6. alatt több utcai és udvari lakás. 865
Háromszobás ulcal Iskáa lüróóezobáva.
május l-re kla*4 Jízset lóhereea-u. ^
Kllünó asztalin] és óborok
50 litertől «0 (ItUrírl. Dr. Llchtscheln borkereskedő Ca.na.nr-u* _****
Udvnrt h«laaah*a lakéi meMkbdy ■ légekkel májas 1 re kiadó Huny^l-utca 20. JUS
Eladó héa", mely áll egy , 3 aaobáe éa egy 1 szobái lakéiból, Sugárul 41. 3Í7
Udvari egjízobás lakás, vUv"lttk « udyirban, má|us I r. blr.** Otnjl László-utca 9 -*0"
1W3. febiuírl2.
Katonaréten Tavaaz-utca 9. azámu hé*
riadó-__465
Fái Hál eladó szabad kézből Atilla utca
Ji ttatt__ _464
Cirka 3 kg. fontolt, 5 kg. (osztatlan dép l«49l»ll eladó Zrtnyl-utca 62. -462
Zalai oldilon, csendes nyaralóhelyen 540 négytzögöles gyümölcsös vtllstsialr nagyon jutányojsn eladó. Clm a kladóMva-ulban.________-463
Egy, keltő, néevszobáa lakások május l-re, műhely, istálló asonnalra olcsóért kl tdók. Bővebbet Böhm Batthyány u. 10. 453
Epysxebás ulcal Ukás előszobával, konyhában vízvezetékkel május l-re kiadó Sagár-ut 37. -468
Egy háromszoba-konyhás családi há* ugy kerttel eladó Vöröimsrty-u. 56. -47i
Négyszobás, komforton lakás május I tt kiadó. Felvilágosítás Sugár-ut 7. löld
utat __476
Riiadoassloáay, kl lözni la tud, (lonnall belépésre kerestetik. Batthyány utca 26. 489
Király-u. 49. számú házban kétszobás lakát és egy üzlethelyiség, mely alkalmas banknak vagy mühetynek, kiadó. -488 Balatcnmárián háa ás vlllstslsk ol
c(ón eladó. Érdeklődni lehet üötőg do-
luaiitáwdában.__-210
Eladó és megtekinthető Torma Pál asztalosnál alig használt ebédlóa»ekrény, pohárszék és kihúzható asztal, esetleg székek is. 38b
KátsasMs utcai lakás május l-re Idadó Árpád-u. 42. -4HÓ
Károm és kattflsxobás utcai és egyuobás udvari lakás. Csengery ut 43. alatt május l-re kiadó. -484
" IMétás alkalmazást keres
•gyváái irodátoa, vagy (Uletbcíi pásjttárnSknBI állást, egy éves keres-ntddmit végzett, saép liásu, vidéki leány. Cim a kiadóban. -483
Vlaosllár konvencióra felvétetik f. évi április l-re. Hosszú gyakorlattal bírók Jelentkezhetnek Felsósánd gazdaságban. -482
Cátuskás utcai lakáa a belvárosban május l-re kiadó Deák-tér 12., bőritzlet
_■_>481
FsdráaxOalat, amely 50 éve fennáll, Mráaanak kiadó Sugár-ut 2, háztulajdonos -481
Os«ss*ry-Hl 27/m. námu háa-
hsa bárom, négy és Ötazobás modern, teljes komfortos, parkettáa lakások májua fassJiladák. A négyazobás azonnal be-
wtó. Ugyanott szép, komplett ebédlőtök* és egy kanapé eladó. Bővebbet a
IttMmteintl.___-480
10 pengőért kiadó egy kűlOnbajáratu tatarozott kis szoba azonnal. Huhapucolást á« WggönytirztltAst vállalok, Erzsébet-tér lí. u, aj ló 4., Hercegné. -479
Emeleti hároM*x«|»ás, parkettáa "Odera utcai lakás május l-re kiadó. Eöt-tér 30. -477
öt szoba hallos, modern komfortos {•fcás augusztus elsejére kiadó. Bővebbet Mária gyógy szer tálban. -476
KfilAnbojáratu elegánsan bútorozott «ob« lürdőszobahasználaítal kiadó Csányi Umló-utca 8. -472
, Battflsasisás udvari lakás tnellékhe-•yiségekkel májusra kiadó. Ubor, Csen-«*»y-ut 22. -473
Kiadó lakósok
és üzlethelyiségek m a Bazárépületben.
Fő-utcai ötszobás fürdőszobával azonnal, Ziinyi Miklós-utcai négyazobás, bárom szoba alkovos utcai, három, esetleg két és egyszobás Udvari lakások má|us l-re, flzlet vagy Irodának alkalmas helyiségek azonnal vagy május l-re.
ZALAI KÖZLÖNY
KELTETŐ-GÉP
Oergely-téle, Coloaibus II. 300 tojás keltetéséhez
nagyon olcsón
eladó. Megtekinthető:
ORSZÁG JÓZSEF
magkereakedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági pslots melleit)
Nagykaniesa megyei város polgármesterétől.
2595/1933.
Árverési hirdetmény,.
A Kossnth-tér 14. sz. bérházban folyó évi május hó 1-én megörülő három 2 szobás és egy 3 szobás lakást folyó évi február hó 16-án d. e. 10 órakor a városi gazdasági hivatalban bérbeadom.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1933. február hó 9-én.
OS Polgármester.
■agykanizaaiak ttolálkozóhalya a*
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniozky-sstoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telelőn: (Interurbán) 202-43, 294—34. - Sürgönyeim: HOTELIST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi 1 Illés, folyó hideg-meleg viz, lift, teleionos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és amcrican bar
.Olcsók vagyunk, mert jók vagyunk."
Havi /
1 pengő 10 fillérért
vehet már
villamosvasalót
Transdanubia R. T.
Ceengery-ut B.
□ál
Telefon 4-13.
66. B 1930. szám.
Árverési hirdetmény
a közlarlozá8ok fejében lefoglalt ingóságoknak az 1923 évi Vii. <c. 56-58. §-ai értelmében eszközlendö nyilvános elárvertléséról.
A végrehajtást szenvedő neve: Weisei J. C.
I.ikásá: Sugár-ut 16.
Az első árverés helye: Nagykanizsa, Sugár-ul 16.
Az első árverés idrjc (nap és óra): 1933. február 23..d. e. 9 Ara.
A második árverés helye: Nagykanizsa, Csengery-ut 49., hatósági raktár ÍMerkur vasgyár).
A második árverés ideje (nap ts óra): 1933. március 7. d. e. 9 őrá.
A lefoglalt ingóságok megnevezése sommásan, nemenként:
1 drb. Langhamer-féle Wertheim-kassza 300 P, 1 drb. amerikai iratszekrény 600 P, 3 drb. Íróasztal 150 P, 3 drb. vdógép 900 P, 20 drb. eke k 50 P 1000 P, 10 drb. rép.ivásjó á 50 P 500 P, 10 drb. zúzógép á 60 P 600 P, 1 drb. járgány á 250 P 250 P, 3 drb. rosta á 100 P 300 P, 5 drb. szólóprés á 120 P 600 P, 5 drb. szecskavágó á 50 P 250 P. összesen 5450 P.
Árverési feltételek.
1. Az első árverésen az egyes ingóságok csak akkor fognak eladatni, ha a becsértéknek legalább háromnegyed része megígértetik.
2. A második árverésen azonban az ingóságok a becsérték háromnegyedén alul is, a legtöbbet Ígérőnek mindenesetre eladatnak.
3. A vételár készpénzben azonnal lize-tendö, vevő által fizetendő a (orgalmiádó és az esetleges fényűzési adót is.
Kelt Nagykanizsa, 1933. február hó 10. napján.
Lehoczky Lajos s. k.
m v. végrehajtó.
3035/1933.
Hirdetmény..
„A Budapesti Közlöny 1933. évi február hó 1—26. számában közzétett 1933. évi 4600. sz. pénzügyminiszteri rendelet szerint a szivarkahüvely és szi-varkapapir kereskedéssel, vagy elárusitással foglalkozó egyén, cég, vagy jogi személy köteles a rendelet életbelépésétől, vagyis 1933. évi február hó 1-től számított legkésőbb 8 napon belül a telephelyére illetékes pénzügyőri szakasznál három példányban írásban bejelenteni a rendelet életbeléptetése nap ján, vagyis 1933. évi február hó 1-én birtokában, vagy örizetében volt szivarkahüvely vagy szivarkapapir készletét.
A bejelentés elmulasztása súlyos jövedéki kihágást képez."
Nagykanizsa, 1933. február hó 9-én.
„i Polgármester.
Erzsébet királyné szálló
Budapest, IV., Egyetem-utca 9.
(A Belváros központjában).
60 éve a fővárosi és vidéki uri középosztály találkozóhelye. — 100 modem kényelmes szoba. Az étterem és kávéházban cigányáén*.
Leszállított árak I Az Erzsébaé-plnce a főváros legszebb sörtteSje.
I 14-es (vagy V 7B-ÖS) villamos.
Szabó Imre tulajdonos.
i ZALAI KÖZLÖNY
1633. lebruár 17,
fi NAGYKANIZSAI BANKEGYESÜLET ÉS DÉLZALAI TAKARÉKPÉNZTÁR R. T.
1833. február 25-én, szombaton délután 3 őrakor saját holylségébon tartja
62. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
melyre a I. c. részvényeseket tisztelettel meghívja
Nagykanizsa, 1933. február 10-én. a kainyoiéa térayai ■
t. Az Igazgatóság éa felUgyelóblzottság jelentése ax 1932. üx-letévról.
2. Az 193Z évi mérleg teletll határozat.
Az Iga*tatóság.
3. A lelügyelóbLzottság dijának megállapl
4. Igazgatósági tagok éa fdUgyelóbizottsi
4. Igazgatósági Ugok és lelügyelöDlzottság választása.
5. Egyéb, alapszabályszerUleg bejelenteti Indítványok tárgyalása.
Azok • t. c. részvényesek, akik a közgyűlésen szavazati Jogukat érvényesíteni óhajtják, felhívatnak, hogy az alapazabályok 12. §-ához képest még le nem járt azelvé-
. ... . ... . i ..,1 . I . ti. . r ______I____I * _f I_____|nli..l nán.(i#ánál h»lu«vrAlr
nyekkel ellátott részvényeiket |i közgyűlést legalább 5 nappal megelőzőleg az Intézet pénztáránál letétbe helyezzék.
V.flyon MÉRLEG-SZAMLA 1932. DECEMBER 31-ÉM
T«h«r
Készpénz és Idegen pénznemek ............
Követelések a Magyar Nemzeti Banknál és a Magy.
Klr. Postatakarékpénztárnál .........
Pénzintézeteknél fennálló követelések ...
Értékpapír**.....................
Váltótárca ......... ............
Adósok......................1.
Beszedésre érkezett váltók............
Ingatlanok ;
Tntézetl székház ..............
Welser-íéle gyártelep ... .........
Iroda berendezéa.................
óvadék- és szavatossági adótok ... P 4
Pengó
240,000 62.488
III
Pengő
63.981
2,731 17,028 34 M3 3 820Í038 „ 567,247 1 1,883
302,488 1
Alaptőke: 10,000 drb. réizvíny i P 50.— ......
Tőketartalék.................. P 214.000. -
Tartalékalap* ............. P 126.000.-
Ingallan értéke,ökkenélt tartalékalap" .........
Nyugdllal.p— ............... P 50,000.-
TUztviaelől íegélyalap ......... P 20.000.-
Mlrgchier Sándor |ublleuml alap ...........
Betétek:
könyvecskékre ......................
lotyógzámlán éa cgekkglámtán ............
Letétek ..............................
Lerovandó klncgtárl Illetékek ...............
Besiedéire érkezett váltók..................
Vlmlegzámttolt váltók .................
Fel nem vett oazlalék.....................
Átmeneti kamatok .....................
Övadékhltel é, gzavatoagágl kötele-
zettgégek ..................P 446.274.61
Nyere,ég ...........................
■Al Id.l dOtg(ldv.l I.WOOO p.ngére to, .m.lk.rfnl, "A. Id.l doUeldv.l \'i* f>> ptngöf. log .m.lk.dnl, •••Ai Idei dolifldval WtXÜ ptngflrt log im.ll.dnt.
Pengő [I | Pengo_
600,000
340.000 ,1>.200
1 668,441 17«, 82Í
129,200 10,000
1.836,270 28,888 2.880 1,683 1.788,484 3,478 41,670
Nagykanizsa, 1932. december 31 én
Az Icaizgutóiág.
Jelen mérleg-számlát mindenben megegyezőnek és helyesnek találtuk.
A Folfl»y.líbliott«ág.
BÚTORT
^ kárpitos árut minden Ízlésnek\'és igénynek megfelelőt, óriási választékban, legolcsóbban és legkedvezőbb feltételekkel &zállit díjmentesen ós felelősséggel
TEIN
bútoráruházak Nagykanizsa Szombathely
Alapítva: 1887-ben,
Sopron
Nyomatott a laptulajdonos Közgazdasági R.-T. Gutenberg Nyomda éa Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában N*«yiuKiizaáa. (felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
73. évfolyam 38. szám
Nagykanizsa, 1933. február 69, csMBrtOk
Ara 14 Hllér
Swikeaatőiíg é« kiadóhivatal; Pfat 5. uíra. Megjelenik minden reggel, béUÖ kivételével
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előftzetéct ára: egy hóra 8 pengő «0 Iliiéi Sierkeiitőségl éa kiadóhivatalt telelőn: 78. u
Benyújtották az tgall kerület ajánlásalt
Igal, tebruár 13 (Éjszakai telefonjelentés) Az igall választókerületben szombaton délben nyújtották be az ajánlásokat. Bánó Iván kormánypárti 8300, Rajnlss Ferenc független kisgazdapárti pedig 3300 aláírási nyu|tolt be. A kereszténypárt képviselője, Szapáry Qyula gról visszaléped, válaszlóit |ydlg lelszólllolta, hogy szavazzanak a kormány jelöltjére.
Az ajánlások felülvizsgálását ma, kedden délben fe|ezlk be. Válaszlás : február 19-én, vasárnap délelőtt.
A vizazür 6 flayben meg. ■szűntették aa eljárást
Budapest, február 13 A vízszűrő ügyben az ügyészség megállapította, hogy további eljárásnak helye nincs és azt megszüntette. Az indokolás szerint ugyanis sem tanuvai, sem okirattal nincs bizonyítva, hogy bárkit is megvesztegettek volna.
BezÖkeresztesen pótválasztás lesz
Budapest, tebruár 18 A mezőkeresztes! választás tegnap za|lolt le. A válaszlóknak 90 százaléka szavazott le. Szabó-Papp Károly a nemzeti egység párt|ánsk jelőll|e 4539, Tildy Zoliin független kis gazdapárti jelölt 3983 és a szociáldemokrata Rónai Sándor 889 szavazatot kapott. Minthogy az abszolút-többségei egyik |elöll sem kapta meg a szavazásnál, a jővö vasárnap pólválasztás lesz. •»
Letartóztatták a szovjet bukaresti kémeit
Bukarest, február IS 10 bukaresti poslallszlel, akikről beigazolódott, hogy a szovjet-kém-szervezet szolgálatában állanak, letartóztatlak. Már át Is adták az ügyet az ügyészségnek. Még löbb postatiszt ellen folyik az eljárás.
FOldrengés Kínában 70.000 halottal
Budapoat, február 13 Pekingi jelentés szerint csak most vált ismeretessé, hogy december 26-án Han Su klnsi tartományban óriási földrengés pusztítóit, amely több várost és falul teljesen meg-semmlsltelt A halottak szárnál kö-tülbtlül 70.000-re becsülik.
J-1 francia KöxalRalmaxotíaR csak évi 20.000 frankon íul flxeínek váUsfígaűóí
Párta, tebruár 13 A francia képviselőház, amely tegnap reggel óta szakadatlanul tárgyalt, csak délután végzett a pénzügyi javaslatok részletes vitájával. Déltájban került sor a rangosztályba sorozott alkalmazottak váltságadójáról szóló szakaszra, amely egyike a legkényesebb rendelkezéseknek. Az érdekeltek képviselőt nem hajandók semmiféle engedményt tenni és ellenzik a fizetések bárminő csökkentését. A ház elnöke mindvégig a helyén
maradt és egyetlen egyszer sem váltatta le magát.
Párta, február 13 (Éjszakai telefonjelentés) A váltságadóról szóló törvényjavaslatot elfogadtál., melynek értelmében egyévi időre 20.000 frankon felül 2 százaléknál kezdődő és 10 százalékig emelkedő adóval róják meg az állandó fizetéseket. Ettől az intézkedéstől 400 milliót bevételt vár a kormány.
A banai kereskedő gyí/kosai a büntető-törvényszék előtt
A gyilkos legényt 15 évi, a felbujtó asszonyt életfogytiglani fegyházra Ítélték
ElöszOr nem akart vállalkozni a gyil-
Györ, február >13 A győri büntető törvényszék ma nagy érdelődés mellett tárgyalta a mult év december 8-án Bana községben elkövetett gyilkosság ügyét. A vádlottak: Horváth István 23éves csénerházapuszlai gazdasági cseléd és Piti Józsefné 36 éves banai napszámom asszony. A mai tárgyaláson Horváth István töredelmes vallomást tett, a felbujtással vádolt asszony azonban határozottan tagadott. Horváth István elmondotta, hogy az asszony megkérle, hogy fojtsa meg Berger Mőr banai kereskedői, akihez takarítani járt és aki megígérte, hogy haldia esetén mindent ráhagy.
kosságra, de az asszony mégis rávette azzal, hogy ad neki 50 pen gót. Pillné kihallgatásakor azt is tagadta, hogy vádlottársát, akivel 1930-ban fu ólag megismerkedett, közelebb ismerné.
A biróság bűnösnek mondotta ki Horválh Istvánt gyilkosság büntette és egyrendbeli lupis vétségében, amiért 15 évi fegyházra Ítélte, mig Plll Józsefnét életfogytiglani fegy házzal sújtotta felbujtás miatt. Az Ítélet kihirdetését mindkét vádlott hangos zokogással fogadia. Az ítélet ellen a felek fellebbezést jelentettek be.
A felsőház Apponyi gyászülése
Ma délelőtt 10 órakor temelik a nemzet uagy halottját
Budapest, február 13
A felsőház mii ülése gróf Apponyi Iránti kegyeld legyében zajlóit le. Az ülésen meg|tlenl Serédl Jusz-tlnlán biboros-hercegprimás vezetésével az egész töpapl kar, Oömbös Gyula miniszterelnök és a kormány tagjai stb. A megjeleni felsőházi lagok állva hallgatták végig Wlasslcs Gyula báró elnök beszédéi, amelyen mélla ta Apponyi hervadhslalian .érdemelt,
— Mini egy eszmei mondai alak küzdőit a rettenetes sötétség ellen és a lélek mélyéből fakadó sorsa nyomán a küllőid kezdell Igazságos ügyünkkel együll érezni — hing-lulyozta.
Glalt/elder Qyula dr. ctanádl püspök adózóit ezulán Apponyi
emlékének.
— Mély és meglngalhalallsn hite voll egész egyéniségének, magyar ságának alsp|a — moudolla. Ebből Bzármazlk az ő ereje. Az örökkévalóság számára éli és dolgozolt. Élete áldis és dicsőség. A mélységes hit magyarázza, hogy pátriárka korában is kisgyeimek mód|ára tudóit Imádkozni. Mint a legnagyobb gondolkozó szellemek, megadással tudóit Isten törvényei és igazságai előli hódolni. Hitében volt erős — amely minden egyéni érdeken felül ludolt emelkedni. Tanuljuk meg tőle, hogyan kell a közélet szolgdafába állítani egész egyéniségűnket.
Wlasslcs elnök Indllványára a felsőház ezután Apponyi emiékél jegyzőkönyvbe örökítette msg.
Százezrek a nagy halott ravatalánál
Apponyi Albert gróf ravaUtát vasárnap és hétfőn az emberek ezrei keresték fel, hogy végső bucsut vegyenek a nemzet nagy halottjától. A parlament előtti téiségen nagy tömegek vártak a kupolacsarnokba való bebocsáttatást- Ilyen tömegmegmozdulásra már évek óta nem volt példa a fővárosban. Ma délután lezárták a kupolacsarnokot, rendezik a száz számra érkezett ka. szarukat és megkezdték a temetés előkészületeit Délelőtt nagy gyászmise volt a Bazilikában, amelyen megjelent az Apponyi-család is. A temetési szertartás kedd délelőtt pontban 10 órakor kezdődik. A temetésen részt vesz a kormányzó, a királyi család tag|ai, löbb külföldi államfő képviselőié és a magyar köz-él?! és társadalmi élet legkiválóbb képviselőid A temelésről a rádió helyszíni közvelltésl ad.
Fegyházra ítélték a valutaüzéreket
A budapesti bűntetőlOrvényszék ma Is valutaperben Ítélkezett. Neumann Nándor ügynököt két évi fegyházra, popper Egon ügynököt egy évi börtönre, Neumann Ármint 3 hónapi fogházra Itélle lizelési eszközökkel elkövetelt visszaélés miatt. Az elitéltek dollárt és márkái kínállak elad&sta.
Apponyi Albert emléke az Irodalmi Körben
Nagykanizsa, február 13
Vasárnap is zsúfolt házat vonzott a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör liceális előadása. A díszes közönség állva, megilletődött csendben hallgatta végig a nemzet nagy halottjáról szóló megemlékezést, amit Barbarits Lajos fötilkár, a .Zalai Közlöny" felelős szerkesztője mondott, a magyar kulluifölény pregnáns megtestesülését és a magyar igazság tovább lobogó fáklyalüzét idézve Appouyi Albert emlékében.
A gazdag liceális műsoron Berkes József dr. piarista tanár tartott nagyon érdekes előadást konstantinápolyi élményeiről, végigvezetve hallgatóságát a régi török főváros magyar vonatkozású emlékein és tarka mai életén. Belovlcs Ferenc VII. gimnazista tárogatón kurucnótákat adott elő nagy tetszést aratva. Wagner László III. gimnazista meglepően tehetséges, szép szavalattal szerepelt. A Klskanlzsal Levente Dalárda énekszámokkal gazdagította a műsort Lem Qyula karnagy vezetésével.
i
ZALAI KÖZLÖNY
1633. lebruár 17,

Hasznos tudni
hogy SCHMIDTHAUÍZR
IUEH3SEGE
serúvize
nemcsak a legjobb természetes hashajtó, de kiöblitési szerepénél togva gyorsan eltávolítja a káros baktériumokat a szervezetből.
Ma 10 órakor: rekviem Apponyi Albertért a plébániatemplomban
Fél 10 tői 10 lg szólnak az
Nagykanizsa, február 13 Dr. Krátky István polgármester hétfőn reggel Budapestre utazott, hogy részt vegyen Apponyi Albert gróf keddi temetésén, amelyen Nagykanizsa város közönségéi képviseli és^Nagykanizsa város közönségének nagy babérkoszorúit helyezi el a legnagyobb magyar államférfiú ravatalára.
Egyidőben Apponyi temetésével,
ország összes harangjai
Nagykanizsán a plébánh templomban 10 órakor hivatalos gyászistentisztelet, amit P. Molnár Arkangyal plébános végez papi asszisztenciával, utána gyászbeszédben méltatja Ap-ponylt.
A temetésen részt vesznek az összes városi halóságok, közhivatalok, stb. Fél 10-töl 10 óráig az ország összes harangjai szólni fognak a nemieti gyász jeléül.
Egyesületek az országzászlóért és a 48-as szoborért
A Polgári Olvasókör 4a az Ipartestület példája
Nagykanizsa, február 13 Valósággal megható az a lelkes igyekezet, amivel egyik-másik kanizsai egyesület időt, fáradságot, áldozatot nem kiméivé kapciolódik bele a mai nehéz napokban is a közcílu hazafias mozgalmakba. Csak a minap nyugtáztuk a Kískanlzsal Polgár. Olvasókör ecélra rend szett előadásinak szép eredményét az orizágzászló és a 48-as szobor céljaira. Ma az Ipartestület hozott be 80 pengő 22
fillért, fele részben az orozágzászlóra, fele részben a 48-as sioborra, mint a sokáig emlékezetes sikerű Törpe gránátos egyik ifjúsági előadisának telje,* tiszla jövedelmét.
Ahol ennyi lelkes megértésre és támogatásra találnak a hazafias célok érdekében önzetlenül dolgozók kérő szavai, ott öröm Idegekel, erőt, munkát áldozni a közért és ott nem kell félteni a nemes eszmék szolgálatában útnak indított akciókat
Egy szétszedett Flóbert csövével lőtte mellbe magát a cseriéi kat öngyilkosa
A középkor zenéje
szóban, képben és dalban ■ vasárnapi llceálls előadáson Nagykanizsa, február 13 A kitartó munka, a nehézségeken való felülemelkedés eredménye az a bár lassan, de következelesen emelkedő népizerüség, amivel a zeneiskola liceális előadásai szereznek mind több és több blvet a zenei kulturának. A vasárnapi liceális matinéra már ma|dnem egészen megtelt a zeneiskola pompás aküsztl-káju, kellemes, kedves kamara-terme érdeklődő közönséggel. Ezúttal az egész műsor az Irodalmi és Művészeti Kör kebeléből került ki. A zeneiskola ezzel bizonyságát adla a kanizsai zenei béke érdekében való tiszta szándékainak, az Irodalmi Kör köré csoportosuló zenei körök pedig a békejobb elfogadásával és teljesítményükkel -adták bizonyságát annak, hogy ennek a városnlk örvendetesen fejlődő zenei újkorában is méltók a múlt értékes tradícióinak ápolására és nélkülözhetetlenek Nagykanizsa zenei életének teljességében. Öröm volt látni ezt az egymásra-találást a vasárnapi előadáson és szeretné hinni mindenki, aki önzetlen és Melősségérző munkása e város kultúréletének, hogy ez az együttműködés, ez a kicsinyesiégek gátlásain túlemelkedő szellem állandó marad. »
Az előadó Kettlng Ferenc volt az Irodalmi Kör karnagya. Nagy felkészültséggel, érdekesen ismertette hallgatóságával a középkor mimikájának történetét, annak a keresztény egyház llturgikájából megterméae-nyült, uj meg uj hajtásokon át való fejlődését, a primitív sanct-galleni emlékekből Lasso és Paleslrina fenségesen hömpölygő kórusaiig. Az ismeretek bőséges tárházát nyújtó előadást az Irodalmi Kör Vegyeskara magyarázó dallam-illusztrációkkal kiiérte. Értékes része volt az előadásnak a hangjegyírás szemléltető ismertetése az előadó maga--készítette falitáblái segítségével.
A kisérö műsor az előadás témakörébe kapciolódó középkori egyházzenei kompozíciókból állolt, amiket az Irodalmi Kör Vegyeskara adott elő Kettlng Ferenc karnagy vezénylésével. Csodálatot éc elismerést érdemel az a hatalmas munka, amit karnagy és kara ebbe a n.ü torba halmoztak. Megérdenu-jné, hogy a zenei elite után most már a szélei sebb nyilvAnosság is gyönyörködhessék benne.
Nagykanizsa, február 13 A Zalai Közlöny munkatársa tovább nyomozott a Cserfői-hegyen elkövetett öngyilkossági kísérlet ügyében, melynek, mint ismeretes, Serman jenő Király-utcai cipészsegéd, a szenvedő hőse. Most már teljes világosságot sikerült deríteni az öngyilkosság összes, eddig még homályban volt körülményeire is.
Megállapítottuk, hogy Serman Jenő pénteken délelőtt egy barátjával egyült ment kl a Cserföl-hegyre, ahol egy jó ismerőse pincéjébe térlek be. A házigazdával együtt négyen
Időjárás \'
A najykanlual meteorológiai mo»-Mgyelö|elenté«eki Héttőn a Mmirfik-Ifi: Heggel 7 órakor -4, délután 3 órakor +44, 8 órakoc -0.3.
tdhözet: Reggel tiszta, délben tot ált, este tiszta égboltozat.
Szélirány : Reggel és délben déli «zél, eite délnyugati szét.
(Éjuakal rddlój«kntis) II ■•■••raM-glal Intés*! |ala««l aat« 10 éra-
vollak a vendégek. A házigazda vendégül akarta látni ebédre a barátalt, de asszony hiányában a férfiaknak kellett megföznlök az ebédet. Előzőleg azonban borozgattak, miközben a házigazda szétszedte a Flóbert-puskáját, hogy megjavítsa. A csövet teljesen leszerelte az ag/ról, majd az egészet az asztalon hagyta. Ennél* a műveletnél Serman Jenő is segédkezett, akiben már napok óta érlelődött az öngyilkosság gondolata. Serman észrevétlenül a kabátja alá rejtette a megtöltött csövet.
A kútnál Serman a kereket haj-
totta, mlg társa a kávánál állt, hogy kivegye a feljövő vödröt. Mikor Serman a kereket hajtotta, akkot akarta végrehajtani végzetes teltét, Az volt a szándéka, hogy a szájába 16. Már le is hajtotta f:jét, hogy szájába vegye a kabátja alá rejlett fegyvercsövet, amikor a társa váratlanul odanézett. Serman erre meggondolta magát és inkább a szivének Irányította a csövet, majd a kővetkező pillanatban elrántotta a ravaszt.
A golyó szerencsére semmiféle nemesebb szervet nem érintett, ugy, hogy az életunt ember állapota napról napra javul.
fiombir Gyula táblabíró nyugalomba vonul
Nagykanizsa, február 13
Ma érkezett le a pécsi táblától az Igazságügymlnlszter rendelete, amelyben OomMr Gyula klr. Itélótáblal bírót, a nagykanizsai klr. |árásblró-aág elnökét, saját kérelmére, 41 évi szolgálat után február végével nyugállományba helyezi.
Gombár Qyula nyuga\'ombavonu-láta elölt az újságíró nem mehet el anélkül, hogy ne méltassa azt a munkál, amit 41 éven keresztül a magyar Igazságügy szolgálatában végzett. Oombdr Oyula magában egyesítette a régi magyar táblabírák tradícióit, a mai modern |udlkalurá-val. Az Igazságszolgáltatás paragrafusainak rengetegébe belevitte az S becsületes, szép magyar szívéi át ahol mint büntetóblrónsk a rideg szakaszok alap|Sn kellelt lesújtani: Oombár Qyu\'a olt Is etuber volt, érző lelkű ember, aki mindenkor Össze ludta egyeztetni a törvényszakaszok rendelkezéseit az étel Igazságaival. Magyar biró vall. És ebben a mondatban minden benn-logliltatlk.
Kössétek meg az ugatós kutyátok...
KUk.nlu*i cndSI.t "ZT Ulmj, kSt lusSny fa «sy kutya kSrll
Nagykan zaa, tebruir 13 Vasárnap reggel két kískanlzsal l!|u parázs közelharcot vívott az Ország-ulon. Néhány napja ugyanis az egyik fiatalembert egy leány társaságában, amikor elhaladt a másik ll|u szüleinek htia elólt, az udvarból hirtelen kirohant egy kutya és megtámadta. A gavallér, aki ezáltal eléggé komikus helyzetbe került, azt gyanította, hogy a másik akarattal uszította rá a kutyt|át és ezért bosz-szut forralt. Vasárosp reggel mind a kelten .leventébe" Indullak és összetalálkozik az országúton. A kutyától megtámadott Hu Indulatosan felelősségre vonta a másikat, majd|a kezében levő levenle tspuska agyával ugy összeverte a nála jóval gyengébb flzikumu legényl, hogy as 8 napig gyógyuló sérülésekel szenveded. A rendőrség nyomoz az ügyben.
Tdsaooszuuk om énlsam -—•—— tensHilalssal ** UnoS.
Újból hideg vanl
Meghűlés ellen a legjobb orvosság a tiszta
gyapjú kabát, pullover, nadrág, ,„ keztyü és harisnya.
Mélyen leszállított árban kapható Szomolányi Gyulánál

1983 február 19.
KÜLÖNLEOESSÉO:
Legnemesebb fajtákból ö.z-szeillitott, erőteljes zamatos keverék........ Vl kg. 3-76
l es HÁZTARTÁSI:
Nagyon kellemes Itü legli-nontabb tejeskávé keverék V-s kg 3 Kiiát, teái >i| • tlnnlla •lsiti árárl áru»ito«, s«l| a káuUteM U t.
Sakkbajnokság i nyolcadik forduló ntán
Nagykanizsa, február IS
A bajnoki sakkverseny nyolcadik fordulójában a következő eredmények voltak: Sekulja nyert a hibásan játszó Böschatt ellen, dr. Maki formajavuláson ment át és szép Játékkal győzött dr. Llchlensleln ellen. Welszfeld—Bíhm Játszma végig eldönletlenült étit, de Böhm rosszul számit, tisztel hibásan áldoz és elveszti a különben végig érdekes és nívós Játszmát, dr. Kinlg dr. Kovács ellen, Pintér Ring ellen, Argint Berényi ellen, Oumllár Vldoa ellen, Reinllz Supka ellen nyert, mig a llrilz—Bory Játszma függőben maradi. A függő Játszmákban Oumllár Böschatt ellen, Relnltz Hrltz ellen nyert, mindkét Játszmában tisztelnézés történt.
A bajnokság Jelenlegi állása: Qumllár 7, Böhm 6</s, Argenl, Reinllz (1), Welszfeld (I) 6, Makó dr. 5i/i, Böschatt 5, Sekul|a (I) 4Va. dr. Llchlensleln, Pintér (1) 4, Bory (I), dr. Kőnlg (2) 3, Hrltz (I) 2, Berényi, Supka li/s, Ring, Vldos I, dr. Kovács i/s ponttal.
Vazárnap, 19-én a kilencedik fordulóban a következők kerülnek egymással szemben: Weiszfeld-Sekulla, dr. Kovács—Böhm, dr. Makó—dr. Kőnlg, Berényi—dr. Llchlensteln, Reinllz—Argenl. Oumllár—Supka, Bory—Vldos, Ring—Hrltz, Böschatt —Pintér.
Értékes jutalom a legolcsóbb jelmezért
Az OMKE lebruár 25-lkl Jelmez-estélye Iránt — mint halljuk — már Is nagy érdeklődés mulatkozik, ami főleg annak tulajdonítható, hogy a vezelőség Intenciója szerint az estély megrendezése köríti az egyszerűség fog dominálni. Ezl célozza a rendezőségnek az az elhatározása is, hogy a legötletesebb, de egyben legolcsóbb eszközökkel készített |elmez tulajdonosát ériékes |utalomban fog|a részesíteni.
ZALAI KÖZLÖNY S
Sors-tragédia egy kanizsai iparos-családban
Nagykanizsa, február 18 . Megdöbbentő tragédia látszódott le 24 óra alatt egy közlamert ntgy-kanizaai iparotcaaládban. (idill Dezső Sugár uli sütőiparainak felnőtt leányát, aki már hosszabb Idő óta betegeskedett, az éjszaka hirtelen be kelleti vinni a mentőknek a kórházba. Hétlön délelölt Qölll felesége, aki erőteljes aaszonv volt, hirtelen rosszul lett és holtan eseti íssze.
SilvhüJéa érte. Mlelfté a haloltas-kocsi eljöll, hogy az asszony holttestét kivigyék a lemetö halollas-hSzába, Ollltl Djzső, aki reggel még végezte munkáját és sűlölt segédjével együtt, hirtelenül annyira rosszul teli, hogy ót Is a mentők villék a kórházba. A valóságos sorstragédlá-val au|tott család Iránt az egész városban részvét nyilvánul meg.
Összecsókolózott a biróság előtt a két öreg Galamb,
aki mért állt a bíró elé, h gy 46 év után elváljanak
Nagykanizsa, február 18 Nemrégen történt, bo^y a nagy-récsei Qálamb-porian az öreg házaspár, amely 46 évig becsülettel együll éltés küzködötl, összeveszett egymással. Ugyanis az apa a négy gyermek közül az egyiknek kiadta a részét. Ezért aztán olyan civakodts támadt az öreg Oa amb-pár között, hogy a fértl állítólag inzultálta öreg életepárját, aki nemcsak elköltözölt férjétől, hanem látleletet vétetett fel és beperelte párját.
Ma volt ebben az ügyben a tárgyalás Szabó Győző járásbíróság! alelnök elölt, aki békéltetni próbálta az öreg Oalamb-párt. Annyira szivére beszélt a két öreg házaspárnak, hogy könnyek szöktek ki szemeikből, beszüntették a pereskedést, majd ott a biróság, ügyvédek, éa fe\'ek előtt amúgy igazában összecsókolóztak: akárcsak 46 év előtt. Szorosan egymásba karolva hagyták el a járásbíróság épületét...
Magyar bíró munkája volt...
A kórház kapufában meghalt a szentmiklósi fadöntés áldozata
Nagykanizsa, február 13 Oelencsér Ferenc sánci földműves hétfőn délelőtt a somogyszentmlklósl erdőbe ment fát irtani. Döntés közben egy hatalmas fa ráesett Qelencsérre, akit összezúzott tagokkal húztak ki az ágak alól, ugy, hogy be kellett szállítani a kanizsai kórházba. Telefonáltak a mentőkért, de addig is
kocsira tették a súlyos sebesültet és a mentők elébe menlek, majd amikor az uton összetalálkoztak, áttették Oelencsért a mentőautóra, amely tovább robogott vele a nagykanizsai kórházba. De mire a kórház kapujához értek, a szerencsétlen ember meghalt.
Ki ragasztott véres plakátokat az árverés előtti éjszakán a magyarodi jegyzői lak falára?
Nagykanizsa, február 13 Balatonmagyarod községben nemrégen adótartozás miatt mintegy 24 gazda ellen árverést tűzlek ki. Az
árverések napján reggel a jegyzői iroda falán plakátot találtak, amelyen többek közölt ez áliolt: .Nem hagyjuk a kenyeret a szánk-
BRIDGE-BLOCK
darabonként 40 fillérért
kapható
praktikus beosztással (50 lappal)
a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalában Fő-ut 5.
Krátky GySrgy és ifj. Hirachlar Mikasa dohány-
árudájában, Fieohel Ede és Schless Test. 4rek
könyv- és paplrkereskedésében, HorwAth József ujságárudájában
3+1 lámpás 7055-ös Orion rádió, a 9090. sz. hangszóróval kp. ár P 200 — havi részlet P I2\'r. 3+1 lámpás 7033-as Orlfcn rádió, beépített hangszóróval kp. ír P 172 - havi részlet P 10-50. 1 2+1 lámpás 7016-os Orion rádió, beépített hsngszóróv.l kp. ár l> 124\'-, h««i
részlet P 7*_
2+1 lámpás 7015-ös Orion rádió, s 9156. sz. h.ngszóróval kp. ár P 95 -, havi részlet P 6 —, kaphatók bármely szaküzletben.
ajirtjé i Oihn Jtiólim*ey4r.
bit kivenni Ha kell, vér árán sem hagyjuk magunkat I\'
A csendőrség csakhamar kinyomozta, hogy az é|szaka kél fiatal legény, Simon Jenő és Ferenci Jenő ácsorogtak a Jegyzői iroda elölt, olt gyulái gyújtottak és néztek valamit.
A két legény azzal védekezett, hogy az egyiknek leesett egy gombja a jegyzői lak előtt és azt keresték, de a plakát akkor már ott volt.
Megindult ellenük az eljárás és ma feleltek a nagykanizsai törvényszék előtt. Silonyl Károly Jegyző csak a !eg|obbat tudta mondani a két legényről.
Makáry bíró Iráaptóbál vett a két legénytől, ma|d dr. Gyuráa Ferenc piarista tanár, törvényszéki írásszakértő kijelentette, hogy a plakát Bzövegét nem a két legény irta, hanem Idősebb, Ittas és kevésbbé Intelligens embertől származik. Ezután a klr. ügyész elejtette a vádat éa a törvényszék Igy felmenleite a két fiatalembert.
— (Regényfolytatásunk) helyszűke miatt, kivetkező számunkra\' marad.
A választmányi ülésekhez Is engedély kell
A gyütéstilalmi rendelet kapcsán a belügyminiszter felhivla a rendőrségei, hogy az egyesületek gjüléae-zését is szigorúan ellenőrizze. A rendőrségnek ezenlul alkalmaznia kell azt az 1920. évi rendeelet, amely szerint az egyesületek gyüléseil, előadásait, sőt választmányi üléseit is be kell jelenleni és azok megtartá-sáta engedélyt kell kérni. Amennyiben a rendöraég 24 órán belül nem inlézkedik, az engedély megadottnak tekintendő és a gyűlés megtartható.
i ZALAI KÖZLÖNY
1633. lebruár 17,
NAPI HIRfK
napirend
F«bru*r 14, k«dd
Rómát" katolikai: Bálint. Protts\'lni: Bálint lar.: Seb. hí 18,
Váróit múzeum és KönvvUr nyitva csütörtökön íi valé/nap délelőtt tO-től
\'2(h?i?»zerUli é)|eli izotzSlat e hónap-ban-aSalvatotgyógiazeTtir Erzsébet-tér 21. ai. ét » klskanlzsal gyógyaaertár.
Oőztttrdö nyitva reggel « áritól elte 6 óláig (héttő, izerda, péntek délután, kedden egész n»p nőknek).
— (Nlsponszky főorvost visszahelyezték Nagykanizsára) AzOTI országos központja Igazgatósága dr. ÁCS-Nagy István kerületi főorvost Nagykanizsáról Salgótarjánba helyezte ál. Helyére tir. Nlsponszky Bélát helyezték vissza Budapestről ellenőrző lőorvosnak. Ács-Nagy Ist-ván dr. rövid nagykanizsai tartózkodása alatt ugy az OT1 tagok, mint a i. L. taadók legteljesebb ellsmeré-sét ..demelte ki és a legkellemesebb emlékeket hagyja maga után. A nagykanizsai kirendeltség ellenőrző főorvosi állásának dr. Nlsponsiky Béla főorvossal való betöltése nemcsak a munkavállalók, hanem a munkaadók körébén is általános örömet éa megnyugvást kelteti.
— (Halálozás) Margltay Józseí kormánytanácsos vasárnap Törökbálinton meghall, 78 éves volt. Az elhunyt évtizedeken át a Csáktornyái áll. tanítóképző igazgatója volt és a hazafias érzelmű néptanítók százait nevelte fel a hazának. Hosszú Íd3n át szerkesztette a Csáktornyán magyar és muraközi nyelven megjelenő Medjlmurfe c. lapot, erős nemzeti érzéssel. Ez az újság sokat használt a magyar állameszme megerősítésének Muraközben. Margiiay irta meg a muraközi nyelvjárás magyar-horvát szótárát is. Utóbbi években a közoktatásügyi minisztériumban a horvát nyelvű kisebbségek Iskoláinak felügyeletével volt megbízva éa e minőségében többször fordult meg Nagykanizsán is a muravidéki Iskolák ellenőrzése közben. A régt magyar Muraköz egyik oszlopos tagját gyászoljuk benne. (Sz.)
— (Uj beosztás a rendőrségen) A Hódmezővásárhelyről Nagykanizsára helyezett Oajdán Imre rendőrkapitány a rendőrség közigazgatási osztályának vezetését vette ál, mlg dr. Dendyuk Antaf rendőrfogalma-zót a bűnügyi osztály vezetésével bizla meg o kapitányság vezetője.
— (A Stefánia Szövetség) folyó hó 15-én délután 6 órakor a városháza kis tanácstermében igazgató-választmányi Illést tart.
— (A Nemzett Egységpárt Ifjúsági csoportja) vasárnap délután tagértekezletet tartóit Király-ulcai otthonában. Az értekezletet Hermann József nyitotta meg, aki kegyeletes szavakkal emlékezett meg Apponyi Albert gróf halátáről. Dr. Szabó Zsigmond, a Revíziós Liga elnöke a revíziós szellemtől áthatott beszé
det intézett az Ifjakhoz, melyben uj honfoglalásra buzdította őket. Szíva Károly Apponyi Albert életéi és pályafuláaát Ismertette. A toborzás további menetének aktuális kérdéseihez Ansorge Antal, Kiss László, Csöndör Qáspár, Hajós László és Plesznylvy István szóltak hozzá. Az Ifjúság ezután felkérte Szabó Oyulát, hogy az Ifjúsági csoport titkárságát vállalja el. Az értekezlet Szabó Oyula, majd Hermann József zárósiavsival ért véget.
— (Az OMKE előadássorozata) ma kedden este 9 kor Melczer Jenő alelnök felolvasásával folytatódik, aki a .Nemzelkózl Vásárokról\' elm alatt Ismertei! ezt az Idegenforgalmi, kereskedelmi szempontból oly nagyfontosságú témát Az előadó a lipcsei, prágai és bécsi vásárokon nyert személyes tapasztalatai alapján a kérdés legalaposabb ismerője, amit egyébként az OMKE kiállítás alkalmával, annak nagyvonalú megrendezésével be is igazolt.
— (A nagykanizsai leventék) február 19 én 8 órai kezdettel a Polgári Egylet földszinti helyiségeiben harmadízben rendezik Jótékony-célu mfiioros láncestélyUket A mind élénkebb tevékenységet kifejtő rendezőgárda érdekes és egy kellemes eslét ígérő programmot állított össze. Az est várhstó sikerét biztosítja 2 tréfás vígjáték, egy mókás jelenet és egy látványos táncprodukdo. Műsor uján tánc következik. Az est tiszta jövedelmét a szegénysorsu leventék felruházására fordítják.
— (Kongregáclós teaestély a Fehérteremben) Vasárnap délután gyűltek össze a plébánia Fehérter-mébtn az Úrasszonyok és Urleányok MárlskongregációJának lagjaiés hozzátartozóik, hogy egy kellemes délutánt töltsenek az együvétarlozás és egyazongondolkodás jegyében. A Fehérlererp zsufe^ásig meglelt díszes közönséggel. A műsor Remé-nylk és Mécs költeményeinek előadásával kezdődőit. Barlay Edtlh a
csupahangulal-költeményekct nemcsak szívvel, a szövegnek legfinomabb árnyalati kidolgozásával, hanem nilvétzl előadókészséggé\' interpretálta. Schöffl Herta egy kedves monológot adolt elő, melynek kedves és finom humora és az előadásnak magasan állagon féld! való stílusos előadása a hallgatóság osztatlan tetszését vívta kl. P. Molnár Arkangyal praeses Időazeril jlőadása következett Az üdvös vidámság pslchológlő/iról. Több mint egy órás, prohászkal gondolatokkal átszőll, rendkívül tartalmas előadásának vezérgondolata: tavaszt, örömet, derül teremteni magunk köré, a család ban, akikkel együtl élünk, akikkel érintkezünk és az öröm és igazé vidámság életét élni, amely a kaloll-kumban leli kiinduló pontját és gyökerét. Majd harmónium kíséret mellett magyar Irredenta dalok következtek, melyeknek szépsége megfogta a magyar sziveket A kedves keret után teázásra került a sor. A jói sikerült rendezésért dr. Tamás Jánosné prefektával az élen, a vezető-hölgyeket Illeti az elismerér.
— (A Nagykanizsai Banktisztviselők) t. hó 18-iki .Mogyar Esté-lyének" rendezősége értesíti t. közönségét, hogy a meghívók szétküldése folyamaiban van. Akik meghívói tévedésből nem kapnak és az estélyen megjelenni szándékoznak, szíveskedjenek ezt bármelyik banklisztviselőnél bejelenteni. A jegy elővétel már megkezdődön és az érdeklődés oly nagyarányú, hogy a rendezőség kéri mindazokat, kik megfelelő |ó helyre Igényt tartanak, szíveskedjenek ezt Kreutzer Károly urnái (Néplakarékpénztár) időben bejelenteni.
— (.A sárga csikó" Klskanl-zsán) A klskanlzsal kultur-közélet-qek egyik ériékes kovácsa a Katit. If/usági Egyesület, amely ezldén is, P. Kocsis Ödön egyházi és Kovács Illés világi elnök vezetésével hetenként talál módot, hogy fáradságot nem kiméivé nyújtson oktatást és
Pályázat reklám-szövegre és képre
A kívánt munka nem nagy és nem nehéz, ötlet i-ell csak hozzá, — a dijak aránylag bőkezűen fogják jutalmazni a fáradságot.
Nagyszerű alkalom kínálkozik a sok tétlenségre kárhoztatott kanizsai szellemi munkás számára az alábbi pályá at keretében arra, hogy néhány pengővel segítsenek a gond aikon
Pólyáxail tel01vús!
Balaton/enyvesen az lakey-család közös tulajdonit képezó pályaudvar előtti balatonpatti központi villa/elkelnek propagálásához szüksíges ötletes reklámszöveg, ötletes reklámkép elkészítésére a következő feltételekkel:
A szövegre: Olyan rövid, de tartalmas, legfeljebb 200 szóig terjedő reklámszöveg készítendő, mely Balatonfenyvest é? főkép az tnkey család köt ponti vlllatelkeit és azok mtfszenimek lehetőségét (heti 3—8 pengő részlel) a leghatásosabban Ismértetl.
Rajzra: Olyan fekete tusrajz (12x6 cm.) készítendő, mely a balatoni nyaralással összefügg és a villatelek vételre a figyelmet felhívja
A meglevő prospektus Szabó Antal cég kirakatában olvasható, vagy díjtalanul ott kopható.
A beérkezett pdjyázalok március 6 án tesznek elbírálva.
A pályázaton bárki részt vehet.
A bektlldésl határidő 1933. március l-g a Zalai Közlöny kiadóhivatalába mBatatonfenyvcs\' felijére adandók le.
Díjak: Szövegie: I. dlj 30 P, II. dlj 10 P, 111. dlj 5 P.
Képre: egy dlj 10 P.
szórakozást, a . népnevelés nemes célkitűzéseinek szolgálatában a kls-kanizsalak számára. Mozi vasárnap az egyesület műkedvelő-gárdája „A sárga csikó" c. népszínművet adta elő meglepő ügyesen, nagy sikerrel, zsúfolt nézőtér előtt, az Iskola színpadán. Az előadást jövő va tárnap megismétlik.
— (Az országzászlóra) Kósa József tiszthelyettes 1 pengői adott.
= Rádiót tl (fsak a Transdanubiától1
— (Jellem és önérzet") címen tartott vasárnap esle fél 9 órai kezdetlel előadási Lukács József bit-oktató, egyházi alelnök a Katolikus Legényegyletben, melyet ezalkaiom-mal Is megtöltött a nagyszámú hall* galóság, Az előadd azzal kezdle előadását, hogy minden ll|unak kötelessége kifejleszteni magában a jellemesség, becsületesség és erkölcsösség hármas fővonásáL Például állította oda a ravatalon fekvő gróf Apponyl Albert gránitkeménységtt egyéniségét, akinek jelleme és becsületessége még a magyarság leg-agyarkodóbb ellenségeit is tiszteletre és elismerésre kényszerítene. Az érdekes és mindvégig lebilincselő előadásért lelkes tapsul mondott köszönetet a hallgatóság.
— (Klskanlzsal szerző sikere Inkén) Az tnkel éa inkear, tatfii ifjufág vasárnap nagy sikerrel, a környékbeli noiabllitások jelenlétében előadta a klskanlzsal Nagy László .két gyöngye volt a falunak" c. népszínművét. Nagy Lacit sokszor tap-solla a függöny elé a lelkes közönség.
Emlékeztető
Febr. 14. OMKE-e!öadás 9 órakor
(Melczer Jenő). Febr. 18. Re) Nőegylet teseatélye a Koronában 9 órakor.
— Banktisztviselők magyar estje 9 órakor a Kaszinóban (Cselényi József).
— Állatvédő Egyesület közgyűlése a városházán 5 órakor.
Febr. 19. Llceálls előadás 6 órakor a városházán (Vannay János).
— Líceálls előadás Klskantzsdn 4 órakor az Olvasókörben (Barbarits Lajos). ,
— Leányklub műsoros teája a Misszlósh\'lzban
— Uventék teaestélye 8 órakor a Polgári Egyletben.
— A glmnázlsta cserkészek énekes, táncos népszínmű előadása.
— A Harmadrend szinelőadása a Fehérleremben 5 órakor.
Febr 25. A Keresztény Jól. Nőegylet álarcos jelmez-ealélye a Kaszinóban eate 9 órakor.
— Az OMKE leimez-estélye 9 órakor saját helyiségében.
Febr. 26. Kalh. Legényegylet műsoros táncestélye 8 órakor az egyesület helyiségében.
— Llcedtls előadás 6 órakor a városházán (Barbarits Lajos).
— A glmnázlsta cserkészek énekes, táncos népszínmű előadása.
— A Polgári Olvasókör mulatsága Klskanlzsán.
Márc. 5. A Polgári Egylet kozjyil-
lése d. e. 11 órakor. Márc. 11. Az Izr. Nőegylet |elme ZC8 purlm-bálja a Kaszinóban.
i 1933 lebruár 16.
ZAlA\' KÖZLÖNY
Fagymentes napokon permetezze
gyUmttlosfáitl
Dendrin
Enda
Hao-Dendritt
(gyümölcsfa karbolineum)
Solbár
(kénbárium készítmény)
Afmola
Pomtrin
(gyűmölcstakátrány)
Anionil
Sulfarol
(kérrkészltmény)
Olt&viasx Hai-iiyóany\\/
Beszerelhető:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédelmi szerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. (A bíróság mellet!)
A KAOSz jelmez-estje
Nagykanizsa, február 13
Kllűnően sikerült a KAOSz helyi csoportjának vasárnap este a Kaszinóban megrendezett Jelmezes fáriangi estje. Sem közönségben, aem hangulatban nem volt hiány.
A mintegy 40 ölletes Jelmez színes, érdekes látványt nyújtott az Arrtberger-untlat kltUnO muzsikádra táncolók nagy tömegében Az agilis vezetőséget teljes elismerés Illeti az ügyes rendezésért. Az éjiéi után kezdődő szépségverseny izgalmas versengést támaszto\'.t a lovagok közölt. A nyertesek gyönyörű virág-kosarat kaptak.
XtghSUtnél, náthaláznál, mandola-lobnal, torokgyulladásnál valamiül idegfájdalmaknál és szaggatásnál naponla fél pohár természetes Fsrsso léiül keserűvíz rendes gyomor- és bélmtlködést biztosit. Egyelem! orvostanárok véleménye szerint a „Fereio lóutl" víz hatása gyors, kellemes és megbízható. — A Feresci lózsef keserüvli gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerüz-letekben kapható.
= Villamos vasalok, resók olosón, részletre Transdanubla.
— könnyű yaay klaaaxlkua zene legyen n rádiónál tuliulytún? Ezt kivánja a Stúdió többek közölt eldönteni a rádfóelólizetők közölt kiosztott szavazólapok alapján. Nyilvánvaló, hogy nem egyszerű olyan műsort összeállítani, mely a rádiózók minden rétegét kielégíti. Szerencsére Európának löbb mini ti^O rádióállomása oly változatos műsor! ad, hogy bármely percben részesülhetünk megtelelő szórakozásban és ehhez csupán jó készülék szükségen. A dinamikus hangszóróval egybeépített 5+1 lámpás 7050-ea Orion rádióval 1011 állomás műsorában válogathat.
— Köralkalmazottak figyelmébe t Butoiáruinkat lényegesen leszállított árakon árusltjuk. Hosszú lejáratú hitelre is, kamatmentesen. Kopstetn butoráruház, Horlhy Miklósul 4. szám.
— Kllubath HarUa iuiiIu K regény népszerű Írója Gertii Rothberg, aki me-lug szívvel, éles szemmel látja hősolt é« költól tollal írja meg sorsukat. -Izgalmas érdeklődéssel kísérjük minden IrasAt, megkönnyezzük megkapó történeteit. Harmadik regénye az „Egyetlen asszonyom" egy nagy végzetes szerelem története, a Milliók Könyve 231. számábm Jelent meg. Ára 20 tlllér, kapható mindenütt.
SPORTÉLET
Élénk érdeklődés mellett folyt le a jelvényszerző tornászverseny
Nagykanizsa, február 13
Tehetségkutató tornaversenyt tartott vasárnap délulán a nagykanizsai piarista gimnázium rendezésében a Magyar Országos Tornaszövetség, melyen a kanizsai gimnázium, felsőkereskedelmi iskola és a Zrínyi TE csapatain kívül a sümegi és keszthelyi reálgimnázium csapatai is lészt vettek, mégpedig Jelentékeny sikerrel.
Kél versenyszámban 21 tornász mérte össze erejét és mulatta be képességeit a kanizsai közönségnek a gimnázium tornatermében.
A verseny bizony elég gyenge sportot nyújtott és csak a versenybíró nagy Jóakarata emelte pontokban kifejezve a versenyt magasabb nívóra. A MOTESz mult évben megindított akciójának, mely a vidéki tornászélet fellendítését célozta, kétségtelenül már is mutatkoztak szép eredményei ezen a versenyen.
A részletes eredmény egyébként a következő volt: Nyújtó, ló és szekrényugrás\' Összetett versenyben: 1. Molnár József keszthelyi reálgimnázium, 2 Mazzag O/ula Zrínyi TE, 3. Maurer Károly nagykanizsai piarista gimnázium, 4. Pillér Lijos sümegi reálgimnázium, 5 Ruzsic István nagykanizsai gimnázium és 6 Németh István Zrínyi TE.
A korlát és gyürühlnta Összetett
versenyben : 1. Böröcz István sümegi reálgimnázium, 2. Pillér Lajos sümegi reálgimnázium, 3 Deák László nagykanizsai piarista gimnázium, 4. Reichardt Imre nagykanlfsal fémipari szakiskola, 5. és 6. holtversenyben Németh István Zrínyi TE és Szaller István keszthelyi gimnázium, 7. Zdellár József nagykanizsai gimnázium.
A verseny elsóhelyezettjei a Tornász Szóvetség nagy Matolay bronx érmét nyerték, mig a többi helyezettek kis bronzérmet kaptak.
A kanizsai versenyzők, bár az első IHyet elfoglalni nem is tudták, mindkét v-\'rsenyben szépen szerepeltek, amennyiben ugy az első, mint a mlsodlk versenyszámban négy helyezést értek el.
A verseny rendezése kívánni valót hagyott, hiányzott a két verseny közli szünetet kitöltó műsorszám.
A verseny egyébként tanulság a szakkörök részére ateklntelben, hogy minden gyakorlatnál elsősorban a kivitelen van a hangsúly és még addig U nagyon sok munkára és kitartásra van szükség, mig a könnyű gyakorlatok kifogástalanul menni fognak.
Dicséret Illeti a reálgimnázium igazgatóságát a vidékről ideérkezett testnevelési tanárok és fővárosi kiküldölt szívélyes fogadtatásáért és megvendégeléséért. (Dr. V)
„Olcsók vagyunk, mert jók vagyunk.*
Olcsóbb lett
Megbízható, szakszerű töltés és javítás!
TRANSDANUBIA R.-T.
Caongery-ut B.
Telefon i 4-13.
Vasárnapi sporteredmények
Ökölvívóink ODIeborgban 8.8 arányban döntetlen eredményt érlek el.. — Ferencváros—Kispest 8:1 (2:0), msgyar kupamérkőzés. — Ausztrls—Franciaország 4:0 (0:0).
— Olaszország—Belgium 3:2(1:1).
— A MAC 11:5 arányban győzött a Szombathelyi VC ellen és ezzel megnyerte az országos vlvóbajnok-ságol. — Slockholmban a Rotter— Szollás pár megnyerle a páros korcsolya világbajnokságot.
(A SC Slavla Var«dln) labdarugó csapata húsvétkor Nagykanizsán szerepel. Elsf nsp az NTE-vel, másnap pedig — a tetvek szerint — a Zrínyi TE-vel log mérkőzni.
(SC Maribor) ajánlatot telt az NTE-nek, hogy futballcsapatát a tavaszi szezonbsn leküldi Nagykanizsára. Az NTE azonban megtelelő terminus hlányábsn csak az ösxi szezonban tudja fogadni a Jóképes-ségtl külföldi csapatol.
Meghivó.
A Nagykanizsai Polgári Egylet 1 évi február hó 23-án délután 6 órakor
IMÉiÉÍJiJt
tart. amelyre a lagokit tisztelettel meghivom, s amennyiben a közgyűlés ezen napon határozatképes nem lenne, az ujabb közgyűlést f. évi március 5-én délelölt 11 órára hívom össze.
Dr. Hajdú Oyula
elnök.
Tárgyi
Az évi tagsági díjnak 12 pengőről 16 pengőre felemelése.
Ztrlctü aárlat
Párls 20-24\'/,, London 1780, Newyork 51836, Brüssel n sav Milano 2650, Ma\'lnd 42-53»i, Amsterdam 208 Izla. Berlin 123 ]6Va Wien 5650, Szólta 3 75, Prága 15-33 Varsó 58 00, Budapest -■-, Belgrád 7 01. Bukaresl 3 08.
TernenytŐEsdo
Bora llszav. 76s>s HS5-IS1Í, 77*1 1505 15-35. 78-as I5»-I5-S0, 79-11 IS-li-1575, 80-1S 15-60-1595. dunán-lull 76-os I3 85-I4C0, 77-es 1100—14" 15, 78-as 14 20 14 35. 79-ea 14 43-14 55, 80-as 1455-1470, roza 675-6D5, Uk. árpa 920 9 50, Jb 900 -9-25, tengeri 700 -7 10. krxtla 6-25 - 635.
VALUTÁK Angolt. 1960 2000 Belga fr. 79-16-79-74 Csen k. 16-91-17 01 Dán k. 86 80 88 00 Dinár 7-50-8 00 Dollár 57050 573-50 francia 1.22-30-22 50 HalI. 22905-23045 Zloty 63 95-64-45 Lel 3 40-3-44
Livi 3 95-4-25 Líra 29-90-3020 Márka 135-70-13660 Norvég 99 90-100 90
Peseta —•---•-
Scbllt. -■--
Svájcit. 110-70-111-40 Irtdk.104 33-105 30
DEVIZÁK Amit. 22925-23045 Belgrád 830-840 Benln I35KM3600 Brüssel 79-20-7974 Bukaresl 311-3-43 Kopenh. 8700 96 80 London 1960-19 74 Madrid -•__•-Mil.no 30-00-3018 Newy. 571-00-57400 Oszló ICO 0(1-100 90 Pária 22-33-22-47 Prága 1618-1701 Szófia 4-00-4-27 Slockh.104 50-105 30 Varió 64-03-6445
Wien -•-•—
Zürich 11080111KJ
Wien cleírIng árlolyama i 80.454.
Strttnifir
Felha|lás 4218. elldlUan 150. - Elsőrendű 088—090. szedett 0*80 -090, sze-delt közép 084-086. könnyű 078-082, l-sö rendű öreg 0-83 085, ll-od rendű öreg 078-080, angol süldő 1. 096-1 12, szalonna nagyban 1-10-1\'lOL zsír I-2S— 1-30, hus H 0 -1 \'28, lélsarlás 110—120.
a laptulajdonos Közgazdaság! Rt. 3erg Nyomda éa Dél zalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán.
Kiadja a lapl Gutenberg N
Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Klroly.
i ZALAI KÖZLÖNY
1633. lebruár 17,
MEGHÍVÓ.
A Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár Részvénytársaság Nagykanizsán
XXXVI. évi rendes közgyűlését
1933. évi február hó 26.-án délelőtt 11 órakor saját helyiségében (l\'fl-ul 4.) farij

A közgyűlés tárgyal:
meg, melyre a I. rísivényeseket tisztelettel meghívja Ig.xnatóaág.
1. Igazgatósági- és feltlgyelöbizotlsági jelentések, az 1932. évi zárszámadások elöterjesz\'ése, a mérleg megállapítása, a nyereség feloszlása Iránti határozathozatal és a felmentvény megadása.
2, Az alapszabályok 19. §-a értelmében elnók, alelnök és 3 igazgatósági tag megválasztása 3 évre; az alapszabályok 27. §-a értei-
Kelt Nagykanizsán, 1933. február 9.-én,
megállapítandó létszámban felUgyelöbizottsági tagok választása lölarlatnra és az alapszabályok 25. §-a értelmiben megállapítandó
mében
1 évi időtartamra és az alapszabályok 25 létszámban választmányi tagok választása 3 évre.
3. Alapszabályszerüleg benyújtandó indítványok tárgyalása,
Jegyzet: Az alapszabályok 12. g-a szortnt a közgyűlésen részt vehetnek ós Kzavazhatnak azok a részvényesek, kik legelébb r, nappal a közgyűlés mog-elótrró»zvónyt, vagy részvényeket le nem jár! szelvényekkel együtt az Intézet pénztáránál, vagy a Magyar Általános Hitelbanknál, Budapesten letesznek,
tarlósa elötf részvényt, vagy részvényeket le nem lárt szelvényekkel együtt az Intézet pénztáránál, vagy a Magyar 1 A letett részvényekről ktáultott elismervény Igazolásul szolgál n közgyűlésen való réazvétetre.
Vagyon
MÉRLEG-SZÁMLA
T.h.r
Készpénz ...... .<? ...
BankKln"). Postatakarékpénztár t
teknél elhelyezett pénzek... ^rtékjaplrok ............
Adósok...................
Ingatlanok ......\' ..........
Felazereléa................
pénzlntézo
Pengő
35 228 30.793
Pengő
66 022 32.404 1,870.260 165.069 242.800 1
Részvénytőke ...• ......
Tőketartalék
Tartalékalap .........
Értékcsökkenési tartalék
Nyugdíjalap............
Rptátnk • könyvecskékre... Betétek. ,0|yÓBzámlákrtt
Vlsszleszámltolt váltók... Fel nem vett osztalékok Klőre felvett kamatok (1933
Átmeneti tételek ......
mult évi áthozat
Nyereség:
f. évi tiszta nyereség...
Peagó
525.8SW 464.412
3.010 28.033

507.000 80.000 57.261
1.010.306 684 666 1.807 37.658 10.616
26.044
2476.647 M
Vasztsséi
EREDMÉNY-SZÁMLA
Ny.raaég
Kifizetett és tőkésített botétkamatok
Adók és Illetékek ..............
Tisztviselői tlzelések és nyugdijuk
ílzlotl költségek.................
VIsszleazAmltoIt váltókamatok ......
Babai Ihatatlan követelések .........
Leírás értékpapírokból .........
uv.fma-. mult évi áthozat.........
Nyereség. , év| ^ ayereeág.i.
Pengő
3010 28033
96.912 22.727 42.059 14.049 47.016 3.000 2,791
26.044
Nyereség Athozat Házbérjovedelem Kamatok éB egyéb Jövedolmek
Pengő
6.010 13.177 203 312
Nagykanizsa, 1932. december 31.-én. Megvizsgálta és rendben találta
Aa Igazgatóság.
a Falflgyalóblzotteág.
AWtáyr^ETfSEK
Bgy uaiia\'koNyh* azonnalra Is kt-sdó Kölcsey utca 17. alatt. 31
0Bta4faUaalatéa miatt raktáramat hlh«tatl«n olosé árban bocsátom a n. 6. közönség rendelkezésére. Armuth, laiir-udva-. 28
Eladó és meRtektnthetö Torma Pál asztalosnál alig használt ebédlóuekrény,
Cohársxék és kihúzható asztal, esetleg sxé-
ek la. 386
Hk |6 b«H »k«t olcaón Inni. ugy liltlj* meg
aranyhegyi boraimat.
Llteranklnt lirt palackokban 36 fillér Sáfrán József, Magyar-stca 74
Teltfon SSS. Kemlel<«t háíhoz küldöm.
Caangary-iit 87/a. •atémia há*-
ban bárom, négy éa öt szobát modern, teljes komfortos, parkettái lakások május l-r« klaidák. A négyszobás azonnal beköltözhető. Ugyanott szép, komplett ebédlő-bútor és egy .kanapé eladó. Bővebbet a házmesterm 480
Plakát-és laphirdetéseket
felvesz budapesti és vidéki lapokba
Magyar Hirdető Iroda R. T.
nagykanizsai kirendeltsége, Fő-ut 24. em.
Kiad A Sugár-ut 14. sz. alatt öt szobs é* mellékhelyiségekből álló I aó emeleti lakás aunuizta* l-re. Bővebbet Csengery ut 11. *r alatt 427
JÓ MUNKÁT
PALCSICS.^.
kapunk.
Első nagykanizsai selyem-, kelrna-, Íonalfestó és Tegytlsxtllé üieme raazlat i FŐ-UT 7.
Tapsta-ajtú megvételre kcrestellk. Magyar ules ÍS, Weluné. 5)7
Peifekt mindenes MMfcAeaueá állltl ketel azonnali belépésre. Vidékre Is elmegy. Sabján Teréz Cigány utca IS. Klakanliav
Vennék jómlnöaégU 3>*X2i/i ». •■<-•>•!•<. Címeket s kiadóba kélek. -496
Elad* 2 drb. uép vlll.nyliuster, 2 drb. éjiell lámpa, 1 drb. plilonégó i> 1 drb. villanyóra megtekinthető naponta d. u 1-3 óráll Arpád-u. 9. sz. -4Í7
Príma aavaa,akipaaaU 20 tllléréit kapható Kelemen Reziő cégnél, Deák-tér 9, -495
Cslgshlay-Mle Sugárul >7. aa. kii négyssobás parkettái, fürdőszoba, vízvezeték. ugyulntéo Magyar-utca 25. u slall hlromtzobáa lakás ntájuií. kiadó. Állandóan azép Blla-krumpll 6 pengéért kap ható. OrOnfeld, Magyar-utca 25.
kátwobéa elóvobái, vlivezetékea lakás kUdó JózmI lótierceg-u. 5«/a. 31
I mlnder és lf
UümM
mindenki a helyi kereskedőknél és Iparosoknál azorezze bel
Nyomatott a laptulajilonos Közgazdasági R.-T. Outeaberg Nyomda és Délzilsl Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán, (felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
73. évfolyam 37. szám
Nagykanizsa, 1933. február 15, szerda
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
ísf.ríí®8 1-í.t 5. ..In
Mígjelenik minden reggel, híllfl kivételével
POLITIKAI H1PILA?
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElólUeléi! ára: egy bóra > pengő 80 Iliiéi Sieiktaitőcégi éa kladóhlvatall telefon: 78. u
Za/os fto/rdny as egersxegl megyegyűlésen *>úró Kray Gömbös-kriilköfa ktfrUl
A megy egy ülés tízperces felfüggesztéssel és az .flspín beszédével hódolt gróf Apponyi Albert emlékének
Zalaegerszeg, február 14 (Tudósilónk telefonjelentése) Kedden délelőtt 10 órakor nyitotta meg StH> Zoliin alispán Zalavármegye törvényhatósági bizottságának alését. Az alispán hosszabb beszédben emlékezel! meg
Apponyi Albert haláláról, Ismertette pályafutását, párhuzamban a nemzet életének változásaival. A megyegyolés a beszédei állva hallgatta végig. A gyász Jeléül az alispán a gyűlést 10 percre felfüggesztette. Bosnyák Andor napirend elóll a közmunkavállságra vonslkozó megyei határozat épség-benlartásál kérte és feliratot Javasolt ebben az ügyben. Az alispin ezl helyesnek tartolla és a gyűlés Igy Is hilározolt.
A Javaslathoz báró Kray István Is hozzászólt, de felszólalása csakhamar
botrányba fulladt. Élesen krlllzálls Oömbös miniszterelnök munkáját, az adókivetési morálról és szociális nyomorról beszéli. Kijelentette, hogy Oömbös Qyula. nagy csalódást okozott a nemzetnek. Helytelenítette a deflációs politikái, a deviza-rendelkezéseket. Hangsúlyozta, hogy a föld a nemzet legmaradandóbb kincse, az abba vetett bizalmat vissza kell állítani.
Beszéde közben Bödy alispán Kray bárót szokatlanul erélyes hangon rendreutasította, figyelmeztetve, hogy térjen a tárgyra. Kray azonban tovább folytalta a kezéb:n tartott Jegyzelekröl kritikáját Gömbös miniszterelnök egyéb Intézkedéseivel
"\'.......***--------------------------------
kapcsolatbsn. Amikor a gyülekezési tilalomhoz éri, lorrongoll és za|lolt már az egész közgyűlési terem. Bödy alispán ekkor erélyesen lecsengette a szónokol, a vitát be-fejezeitnek nyilvánltolia és szavazásra lelte lel a Bosnyák-féle javaslalol, amll a megyegyüléa elfogadott.
A megyei elmer-kérdéshez Pálffy László szólt hozzá alapos részleles-séggel.
A törvényhatósági blzollságl örökös tagságot nem töllöllék be, meri a kijeiölö bizottság nem volt határozatképes.
A megyegyolés ezután a kisgyűlés összes javaslatait elfogadta.
Egerszegen az egész város igen élénken perlraklálja a Kray báró beszédével elöldézelt megyegyűlési botrányt.
KSzelharo a kolozsvári utcákon a vasdorongos tüntetők éa rendfirfik ktfxött
Délután három óráig folyt a harc és rombolás Kolozsvár utcáin
Kolozsvár, lebruár ld A vasúti főműhely 2.000 szlráj-kuló munkása elbairlkádozta magát. Túszként visszatartották a mérnököt és mintegy 70 tisztviselőt, akik között több nö Is van. A hatóságok a túszok mialt nem mernek ellenük fellépni.
Délben a gyárakból kivonult munkások szlmpatla sztrájkot és tüntetést rendeztek a vasutasok mellett.
A munkások fa és vasdorongokkal vonullak ki az utcára és löbb kirakatüvegei betörtek. Pillanatok alaíl a helyszínen termett a rendőrség. A karhatalom megrohamozta a tüntetőket, akik erre szétszaladtak, de a mellékutcákban Ismét összeverődlek. Ekkor ott folyt tovább £ tüntetés és az ablakbeverés. Mintegy 3 órára sikerült a rendőrségnek és katona-ságnsk az utcákat megtisztítani. A
tűnletók közül többel elfoglak. Kolozsvárott minden pillanatban vár-Iák á statárium kihirdetését.
(ÉJsiakal telefonjelentés) A kolozsvári vasúti műhelymunkások a felszólítás ellenére nem voltak hajlandók kivonulni a gyártelepről, mire karhatalommal lávolltotllk el ökel. A gyár igazgatósága kijelentette, hogy hajlandó megadni a béremelést, de a kommunistákat nem veszt vissza.

JEItemették gróf Apponyi Albertet
Ezer koszorú borította a ravatalt -— Négy ember vitte Mussolini hatalmas koszorúját — Oömbös miniszterelnök és Mikes püspök mondtak gyászbeszédet Száz meg száz zászlós küldöttség a gyászoló közönség soraibar
Budapest, február 13 Ma temették a nemxet nagy halottját, Apponyi Albert grófot az Országház kupolacsarnokából, A Kossuth Lajos-téren 300 díszruhás rendőr vont kordont. Százszámra érkeztek a küldöttségek zászlók alatt. Az ifjúság mögött foglalt helyet az érdeklődő közönség óriási tömege. Az oroszlános kapu előtt foglalt helyet Ferenciy Tibor főkapitány, Putnoky Móricz és Rakovszky Endre háznagyok, akik sz érkező föméltó-aágokat fogadták. Tarka sainben váltakoznak a frakkok, zsakettek, \'ényes katonai egyenruhák, valamint a diplomaták szokatlan egyenruhái.
Oömbös Oyula miniszterelnök után Albrecht kir. herceg, majd Horthy Miklósné érkezik fiaival. Pontban 10 órakor érkezik a kormányzó, aki fogadja a főkapitány jelentését, majd részvétét fejezi ki Apponyi Qyörgy grófnak. Az Országház kupolacsarnokában a ravatal körül helyezkednek el a méltóságok és amint a kormányzó elfoglalja helyét, felcsendül a Himnusz, amelynek utolsó akkordjainál bevonul teljes díszben Serédl Jusztlnián bíboros hercegprímás, elölte és mögötte fényes papi kiséret. A hercegprímás megáll a ravatal lábánál és megkezdődik a gyászszertartás. A koporsó beszentelésc I
ulán Oömbös Oyula miniszterelnök a ravatal lábához ment és elmondotta búcsúbeszédét.
A miniszterelnök szavai ulán a Szózat hangjai töltölték be a kupolacsarnokot, majd a filharmonikusok zenekara gyászindulót játszott. A megjelent halotlvivök ezután megkezdték a mintegy ezer koszorúnak az elszállítását, amelyek közül némelyik igen hatalmas volt. Mussolini koszorújának viteléhez négy ember volt szükséges. Utoljára a koporsót emel\' .. le és tették kccsira, majd megindult a gyászmenet. A családtagok után halad a kormányzó a \\éí ház elnökével, a mlnszterelnök,
a kormány tagjai. A gyászmenet a legnagyobb rendben a közönség ez-réinelr sorfala mögött 12 órá tájban ért a Szentháromság-térre, ahol rögtönzött katafalkra helyezték a koporsót, majd harangzugás közben vitték be a templomba a főoltárral szemben felállított ravalilra. Megkezdődött a gyászszertartás, amely a\'att az orgonán Sugár Viktor Beethoven gyászindulóját Játszotta. A temetési gyászszertartást Mikes János gróf szombathelyi püspök végezte. Beszentelte a koporsót, miközben a kö/ponti papnevelöíntézet és az Operaház férfikara énekelt. A püspök mélyhatásu beszéddel búcsúztatta a nagy halottat.
Ezzel a szertartás végétért. A papság a templom szentélyét megkerülve, levonult a kriptába. Ugyanezen az uton vitték le a koporsót, amelyet az Apponyi család tagjai követtek. A kripta kápolna egyik sarkában fél méter magas faemelvényre helyezték a koporsót. Ekkor a végső szertartás köveikezett. Mikes János gróf mégegyszer beszentelte a koporsót. Ezzel a temetés végetért.
Tizennégy áldozata van asándorfalvai pálinkáshordónak
Szeged, február 14 A sándorfalval szeszmérgezés súlyos betegei közül ífj. Dobó István 25 éves munkás és Miklós János 25 éves munkás sándorfalvai lakosok a déli órákban a szegedi belgyógyászati klinikán meghallak. Az esetről a csendőrség a következő hivatalos jelentést adta ki:
Hétfőn délután 5 óra tájban Németh Ferenc sándorfalva-homok-pusztai lakos Szegedről kocsin ment haza Sárrdorfatvára. Kocsiján kétszer főzött pálinkát szállítóit a tanyára. A sövényházai erdörészen haladt át kocsijával, hol erdölrtással foglalkozó ismerős munkások megállították és kériék; hogy kínálja meg őket pálinkával. A munkások mintegy 30-an lehettek. Némelh Ferenc azt válaszolta, hogy a pálinkát ő nem sajnálja, Igyék mindenki, amennyi jól esik. Hozzátelte azonban, hogy pállnkáspohara nincs. A munkások Igy az üvegből ittak1, ma|d később elővették a kocslderék^n levő gumicsövet és azon keresztafltlák a pálinkát. Az üvegben kb. 30 liter pálinka volt. A munkások közül 14-en alkoholmérgezésben súlyosan megbetegedtek. Egyikük még a sándorfalval községházán, fiifiász János a szegedi belgyógyászati klinikán, Kovács István pedig a mentőautóban kórházba szállítás közben meghalt. A csendőrség még folytatja a nyomozást abban az irányban, hogy a súlyos alkohoimérgezésért terhel-e valakit felelősség, gondatlanság vagy mulasztás ? A vizsgálat arra Is kiterjed, hogy nem volt-c a pálinkában valamilyen méreg is ?
ZALAI KÖZLÖNY
1938. február IS,
Az Apponyl-rekvlem
Nagykanizsa, február 14 A rádiónál Olt a fél város (és ott zokogott a fél város), mialatt zúgtak az 0tszcs harangok és Budapesten megkezdődött a nagy halott temetési szertartása. Ugyanekkor zsúfolásig megtelt a plébánia-templom állatos hívekkel és az első padsorokban a polgári és katonai köz-élet hivatalos notabilitásaival, hogy egy ünnepélyes rekviem keretében áldozzanak a kidőlt magyar óriás emlékének. A szentély impozáns gyászpompát OltOtt. A rekviemet nagy papi asszlstenciával P. Molnár Arkangyal plébános végezte, aki a komor, méltóságteljes szertartás után kegyeletei beszédben méltatta Apponyi ban a nagy katolikus confessort, a bátor hitvallót, Isten alázatos szolgáját, egyháza tántoríthatatlan hívét.
A javasasszony halálra gyógyította az anyát és gyermekét
Zalaegerszeg, február 14 Uránt Károly 33 éves náprádfai földmives az ősszel orvos helyett javatasszonyt hívott gyermekágyban fekvő feleségéhez, akit a javasasz-azony, özv. Csizmadia Ferencné, különböző füvekkel akart gyógyítani. Lérántné fertőzés következtében meghalt és még aznap meghalt gyermeke it. A zalaegertzegi törvényszék a férjet, Léránt Károlyt jog-erőten 1 hónapi fogházra, Csizma-diánét pedig 50 pengő pénzbüntetésre itéite.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai tntv-f IgyelA (elöntések i Kedden a hómérték-leT: Reggel 7 órskor -2-6, délután 2 órakor -f4 8. este 9 órakor —0.6.
Szélirány: Reggel és délben délnyugat, este északkeleti szél.
(Bjtxakal rdd/ÓJeUrűit) A Mataoralá-glal Int4*»f Jalaatl aata 10 ára-kor s Váitoaákony, asalaa 146 -árkaié kiaabfc havaaáaaal.
7\'4 százalékos megyei pótadóval
fedezik a határidőre vissza nem fizetett vármegyei kölcsönt
Zalaegerszeg, február 14 Hétfőn délelőtt tartotta ülését Zal/-
vármegye kisgyüléte, melyen az elnöklő Oyömörey Qyörgy főispán kegyeletes szavakkal áldozott Apponyi Albert gróf emlékének.
A közgyűlési tárgyakat vette ezután sorra a kisgyűlés. A menetrendkérdésben Mesterházy Jenő éles kritikát mondott a közelmúltban történt ötnapos Mszűnetre. Kifejtette, hogy évtizedek óta mindig ugyanott fújja be a szél hóval a síneket, egy kis előrelátással tehát már segíthettek volna a bajokon.
A főispán kijelentette válaszában, hogy a február 16-iki menetrendi értekezleten szóvá teszi a panaszokat.
Javaslatot fogadott el a kisgyűlés, mely izerint a megye 211.595 pen-
gős kölcsöninek biztosítására, me-íyet e belügyminiszternek nem tudott visszafizetni, pótköltségvetésben 740 százalékos pótadót kell előírni.
Mivel a törvényhatósági bizottsági tagok kedvezményes vasúti utazása ügyében kedvezőtlen választ adolt a miniszter, a kisgyűlés ujabb felirat felterjesztését javasolja a közgyűlésnek.
Elfogadták Bosnyák Andornak az adóeljárások enyhitéir, az adóemelések betzüntetéte ét a tenyészállatok vizsgálati dijának.\' leszállítását.
A belügyminiszter megállapította Zalamegye elmerét. Eixerint a címerből kimarad a nyil s a kék helyett zöld szint kap a mező. A megye zászlójának tzine nem kéksárga, hanem zöld-fehér lesz.
Három cserszegtomaji boltosinas volt a keszthelyi nagytrafik betörője
Keszthely, február 14 Vatárnapra virradóra ismeretlen tettesek kifosztották a keszthelyi fő-traflkot, ahonnan sok dohányneműt, bélyeget és pénzt vittek el.
A keszthelyi csendőrség erélyes nyomozása hamarosan sikene vezetett Megállapították, hogy szombaton este három keszthelyi kereskedőtanonc, Oóth Lajos, Bedő Kálmán és Nyul Lőrinc, akik valamennyien
cserszegtomaji lakosok, a Bocskai-vendéglőben borozgattak, ahol elhatározták, hogy betörnek a főtrafikba. Éjfélkor hajtották végre a betörést.
A rablott holmit Oóth Lajos cserszegtomaji lakásán rejtették el. Bedőt szökése közben Ederlcs állomáson fogták el a csendőrők, mig társait Gólh lakásán tartóztatták le.
Mindhárom ellen megindult a bűnvádi eljárás.
4 Pulloverok I P 50 fillértől 8 pengőig | Oroszkák, mellények és kabátok 3 pengő 30 fillértől 8 pengőig kerülnek eladásra
Hitler András \'
divatáru Üzletében, FB-ut 3. u«nt.
A 48-as szoborra
a Magyar Nemztll Bánk nagykanizsai fiókja 100 pengőt, a nagykanizsai rendorirszemétyzet 16 M pengőt, Ifj. Simon István 48 fiiért adományoztak. Vidékről befolyt :
Zakwentbaláu. Dr. Hlkola Láazló 2, Kómár Jánoa, Hete Józaet t—l P.
PMOskifS. Tlslerlca janoa, Lakató. István, Zsiga Gáspár, Páll Józaet, Papp László, Györkös Jóiaef, Ha|máat Péter l -l P, Papp Lajos I, Papp Lajos II. 60-S0 fillér H zalai Károly, Domlnkó István, Györkös Lajoa, Dani István, Domlnkó József é. Kováea Ferenc 20-20 fillér.
Suptnek. Vuklos István 10 P, FátHán Gábor, őzv. Kepnel Györgyné, Lévay Kndre körjegyző 2~a i\\ Németh Ferenc, vitéz Takács István, vitéz Kertén György, vitéz Benedek József, Moór Bálint, Reohnttzer Mér, Krampatlta Béla, Szlávecz István, Klein Manó, Czotter András, Kreznár György, Czulci G, Pfelffer János, Balázaovíts Gyula, Brun cslca József, Dr. Luzács Jánoa, Karner Lajoa l-l P. vitéz Zalai Jánoa, Laklta György. Unger András, Tóth Albert, Golecz György, Ftllöp Ferenc W-ÍO fillér. Fisobi György, Kepnel György. Flancalcs Jánoa, Jeeppel Jánoa, Flachel András. N. N. 20-20 fillér. Kise János 10 fillér.
Fltyehdza: Ehmann Rezső bérlő !, forgács István 1 P.
Hajcsa. Bölha János, Simon Jánoa 2—2 P, Szakica Jánoa, Lánczoa János, Horváth Jánoa Pintér István l-l P, vitéz Magyar György, Ltchtnecker József, Mltnarlcs János S0-50 fillér, Ullaky Kálmán.Farksa István, Matotttoa György Grabant János, Pintér István, Vuklea Jóiaef, Stroslca Mihály, Sz\'áveoz János, Horváth I tvánné, Pintér Jánoa 20—8) fillér, Pintér Ist7án, Kóbor Ferenc, Habjanecz József, Horváth László. Szlá-vecz József. Megla Jánoa, Vtsnoveos Fercnc. Szahollca Jáaosné, Szncpek János, Grabant Ferenc, Sziávecz József, Szláveci István, Matollos János, Vuktca Jánoa, Mögla György, M glü István, Megla Jánoa, Grabant János blré, Gécl
Ferenc, Nóvák Györgyné, Grabant Jánoa, Horváth Clyörgy 10-10 fillér.
Fszteregnye wel»z Ferenc, Vér Pál 2—2 P, Révéaz Latos, Borsos György 1 1 P, Koozián Jozaof, Horváth István, Benke Péter, Farkas János. Vöröa István, Szilágyi Mihály, Kovác. litván. Markó István 00-50 tlllér, Koozián Jánoa. Borsos István. Horváth Józsel, Varga István 20-20 fillér. N. N. 68 fltl.
Pacsit. Kaa7.il Lajos 10 P, Dénes Géza . P. vitéz Fekete Kovács I. 2 P, Nsj|y István, Molnár Jenő. Borsó Lajos,. LS-
ini.uil, I.U1IIUI JD11U. I.1H-.. .XI,. .j\\i
rlno* Fereno 1—1 P, Markó István, Kiw Ernő, Unger Mihály. Rafloly Zsigmond, .Szabó András fi0-50 fillér.
— Jó rád i 6 : Transz danubia.
Ámor profanus
(Regény J914-M1) 38
Irtai SZABÓ ZSIGMOND
Solthy Dénej gróf szemei merőn szegeződlek a képre és lelkébe, mint egy tükörképen, edződött be ennek a szónak jelentősége. Mint a multak átsuhanó árnya, ugy rebbent keresztül az ódon pompájú tágad leimen az elődök dicsősége. A délceg ősapák, akiket öregségükig kisért a férfiak csodálata és az asszonyok szerelme. A délceg Ősök küldték üdvözletüket az utódnak és mintha az enyészet sejtelmes méhéből izen-tek volna nemzetségük sarjának.
— Légy erős! Solthy vagyl
Minlba fűiébe csendüli volna az
izenet, sóvárgó vággyal tekintett ősapja kepére és kétségbeesetten gondolta:
— Hát hogyan? Mit tegyek hát, hogy újra visszanyerjem előbbi énemet? Adj hát tanácsot, te túlvilági jelenés!
Eme különös paroxlsmusban mintha csak élőhöz beszélt volna, várta a feleletet. De kint már alkonyodott és a búcsúzó verőfény aranyszínű fénynyaláb!* eltűnt c teremből és az esteiedét árnyai borították homályba
a képet. A nagy marsall arca bels-veszett az alkonyodás borulatába ét nem érkezeit felelet. Mintha az alkony borulata leszállt volna az ö lelkére is, csüggedted és összetörve ment ki a teremből. Fájt neki a néma ősök társasága.
Hálószobájának magányában hiába várta a nyugalmat hozó álom jótéteményét. Szive idegesen dobogott és a zűrzavaros gondolatok ezrei rohantak agyában. Hj szemeit lehunyta és erőszakos akarattal akarta kikényszeríteni álmát, élestzavu harangképen csendült fűiébe .fortlludo, fortiiudol" Mijd meg nehéz súlyként érezni kezdte a végtelen csen det, mely körülvette, szive latsan dobogott és fagyasztó senyvedétt érzett tagjaiban. Hallani vélte táját szívverését, felszálló vérhullámokat érzett agyában, melyek egy végtelen hosszú fülcsengésben olvadtak Össze. Az álom és ébrenlét ezen sajátságos fázisában villanyszikrakép röppenő fényfoltokat látott, melyek mint repülő rakéták ezertxlnű tzikrára oszlottak szét. Majd meg a legfeketébb sötétség fogta körül és kimeresztett tzemekkel akart látni és bokíog megkönnyebbülést érzett, hogy az ablak világosabb kontúrjait ki tudta venni. Teljes mozdulatlanságban fe-
küdt és már-már a kimerülés fáradtsága álomba riogatta, midőn ujabb kétségek kezdték gyötörni.
— váljon mit fog mondani az orvos? — töprengett. Biztosan azt fogja ajánlani, hogy ne menjenek a tengerre. Itt akarja tartani az asszonvt. M-rt tzerelL Jó, legalább most biztosan fogja tudni, hogy mir értik egymást! De jaj nekik, mert nála nélkül számítanak I Fel fog lépni ez ellen az Antonlus-arcu díjbirkózó ellen és meg fogja óvni férji méltó? ságát I Már holnap szembeszáll vele ! igen. már holnap! De hátha már késő?
Olyan mérhetlen gyötrelmet kin vágódolt lelkébe, hogy egy tzem-pillanlátra szívverése megállt éí ax elmulát fagyot lehelete fagyasztotta meg idegeit. A megsemmisülés önsúlya dermesztette ét már azt vélte, hogy itt van a vég. Idegeinek eme izertelen rohamai végre it kimerítették ét tompán bóditó álom szállt rá.
Későn ébredett és a délelőtt azzal telt el, hogy Monottory doktort várta. Lelkének viharzó kétségeit nem űzte el a verőfény derűje sem és már annyira összetört, hogy arra gondolt, hogy beszélni fog az oivossal és meg fogja hérni, hogy tanácsolja nejének a tengeri fürdőbe m?ne\'elt.
Szinte rögeszméjévé vált ez a gondolat és hogy Monostorvt megpillantotta a kaslélybP? vezető fasor elején, eléje akart menni, högy beszéljen vele. De ax orvot láttára olyan ellenszenv fogta el, hogy biztosra vette, hogy nem volna képes vele nyugodtan beszélni. Mégit megindult, midőn egy belső hang visszatartotta.
— Vigyázz! Megalázod magadat I
Emésztő türelmetlenséggel várta.
mig ax orvot látogatása véget ért Szobája ablakából odalátott a teraszra, ahol neje az orvottal be-tzélgetelt. Szemeinek nézésébe össx-pontositptta egész akaraiát, hogy tisztán lásson és a féltékenység gyanakvó aprólékosaágával figyelt, hogy nem lát-e neje arcán egy Jelet, nem vesz-e észre egy tekintetet, melyből bizonyosságot nyerhet hűtlenségéről. Nem látóit semmi gyanúsat, még csak egy futó mosolyt sem és megkönnyebbülve sóhajtott fel, midőn az orvos táyozott. Lesietett a térrajzra, egyidelg kisfiával foglalkozott, aztán közömbös hangot erőltetve, megkérdezte nejét\'\':
— Mit mondott az orvos?
A grófné fel sem tekintett hímzéséről, melyen dolgozgatni szokott és egyszerűén felelte:
(Folyt Mt.)
1933 Icbruli 15
Okssóclpö Oroszlonyban
Iparválság: van. Ezenkívül beszélhetünk agrárválságról la. Van még > kereskedelemnek egy „küiOn" válsága. Válság van ai intellektuális pályákon. Van lllmválság. (Nem lllmrn. Valóságban.) és végül — befejezésképpen, de nem utoljára — van világválság Is.
SÓI. tlzálólag csak világválság van. Ezenkívül semmi sincsen. Nincs költészet és nincs Irodalom. Nincs szinhár. (Aroll ml játszunk: az nem számit) Nincs szerelem (Van?) Nincsenek lehetőségek, nincsenek ambíciók, nincsenek eredmények. És nincsen — pén:,
De világválság : az vsn I Madrld-bsr. És Bostonban. Rómában és Nevyorkban. Qenfben és — Orosz-tonybsn. (Oroszlony: Zalamegye, vla Sormás) Hogy O.osztonyba bevonult az olcaó clpóakcó?... Hát, Igen. Hogy a cipőket szállító gazda-kamara megblzollja a cipők ellenértékeképpen csak 541 pengót lu-dolt beszolgáltatni, mert a felek nemfizetése miatt az Összeg nagyobbik része a levegőben lóg?... Mar megszoktuk. Hogy a szegény megbízottnak ebből az ügyből bonyodalmas pere támadt?... Hát ez pech. De nem világesemény. Azonfelül a „Zalai KözlOny" erről m.\'r részletesen beszámolt. És mégis.
Mégis, mert egy csepp tengerben kimutatható az óceán minden anyaga.
Pedig Oroszionyban minden csendes. Legfeljebb < lóból jut folyton kevesebb és az adóból — mindig több. De ezt ők inkább érzik, mini tudják. (Nekünk vigaszunk a pontos diagnosztika: gazdasági depresszió, suisrkia, leépítés, satöbbi). A cipőakció Is csak néhánynapos szenzáció volt Oroszionyban. Azóta elfelejtették. Legfeljebb a suszter gondol rá néha Ha ő csinálhatta volna Kovács Péternek meg Nagy Antalnak azt a bakancsot... Pénz és boldogság... És suts álmában folyton nő... nő körülötte a cipőhegy, már agyon-nyomással fenyegeti... Verejtékben ázva ébred fis... és elhatározza, hogy esle nem eszik többet uborkanalálát.
Nem gondol aira, hogy még ezzel a diétával sem képes gátat emelni a folyton tornyosodó cipőhegyek dá.
Mintha valami fenyegető árnyék suhant volna ezzel a dpőakdóval Oroszlony felá. A üép árnyéka. A tömegtermelés és a munkátlan munka-erők árnyéka. És még tovább, sz adalok és számok tömegében a technokrácia diadala. A százévlg használható azövel, a százévlg éles borotvapenge és az elpuaztithatattan auló diadala. Erekben a cipőkben valami fenyégető rém léple nyikorog...
Még nem tartunk olt. Ne gondoljunk még Bata cipőhegyeire sem. Csak az orosztonyl suszterra, meg a többi auszlerra, akik mind szerették volna megcsinálni a gazdakamara cipőit. Kevés pénzért. Kenyérét!,
Mert ezek a mesteremberek félszegen és szerényen megmaradtak a kaptáiénál. Nem, ők bál be nem ülnek a kamarai irodákba adminisztrálni. De a kamara...
A kamaráknak van bátorságuk. Nem maradnak a kaptafánál. Ok bizony el mernek menni — suszternak.
Hiába, nagy i demokratizálódás. Ma mir semmi sem szégyen.
Ktrtéti ZoHán
— Divatos férllszövetek métere már pár pengőért szerezhető be SchUlznél.
ZALAI KO/.I.ONV
Tita Annit mégegyszer kihallgatják Budapesten i Schenker-cégnél történt sikkasztás ügyében
Hónapok fáradságos munkája után
A Schenker-cég nagykanizsai fiókjánál történi sikkasztások ügyében a vizsgálat hónapok óta szünet nélkül folyik. A vizsgálat nem kis feladat elé Állította a nyomozó haló-aágut, hogy kiderítse egyrészt Brand Izidor főkönyvelő öngyilkosságnak okát, másrészt, hogy olyan tárgyi bizonyítékokat szerezzen, amelyek kétségtelenné teszik, hogy a sikkasztásokat valóban a gyBnufii\'oll Frelvogel Ferencné követte el. Frei-vogelné ugyanla elejétől a mai napig állhatatosén tagadja, hogy neki bárminemű réaze lenne mindabban, amivel gyanúsítják.
a vizsgálat utolsó fázisához ért. Most még hátra van az öngyilkos brand Izlddf menyasszonyának, Ttla Anninak újból való kihallgatása. Tlta Anni tudvalevően Budapesten tartózkodik néhai vőlegénye édesapjánál, aki saját leányaként lojadta magához. Tlta Annit a kórházi ágyon nem lehetett ugy kihallgatni akkori állapotában, mint ahogyan szűksá-ges leli volna Most, hogy teljesen felgyógyult, a legközelebbi napokban Budapesten kl !og|ák hallgatni és utána az öaszes periratok átke rütnek a klr. ügyészségre.
az öngyilkossági szándákáróL
Szombaton délután kiküldte fcáe--ségét a szobából, hogy nlvjí be az udvarról a Hál. Aialnt az asszony kiért az udvarra, abban a pillanatban dördült el a revolver és a lövés halálos volt.
A szerencsétlen Igazgató több búcsúlevelet hagyolt bálra, melyekben ártatlanságát hangoztatja. Erról különben meg van győződve az egész község, meri az általános felfogás szerint tragikus véletlen vitte a halálba Major Zollánt, aki 21 éve volt a község közkedvelt tanítója.
Hétfőn délután temették el nagy léssvét mellett.
Nöi ruha
modell újdonságaink raktárra érkeztek.
Kiválá szabás! J6 minőség Meglepő olcsó árak!
Áru&úx.
A szövetkezet ezer pengője vitte halálba a hahótl igazgatótanltót
Hahót, lebruár 11 Megírta a Zalai Közlöny, hogy vitéz Major Zoltán hahótl Igazgató-tanító öngyilkossági szándékból fejbelötte magát és meghall. Moal már sikerüli megállapllani az öngyilkosság Iraglkus hálterét is.
Major elnöke volt a hahói! szövetkezetnek. Legutóbb kiderüli, hogy 1000 pengi hiányzik a szövetkezet pénzéből. A vizsgálat során Ms|or elmondd, hogy valakinek kolcsön-
kép sdta oda a pénzt, a kapott nyuglát azonban elvesztette, vagy ellopták töle.
Vitéz Major Zollánt sikkasziás gyanúja elmén felfüggesztették. Ügyében február 4-én tárgyalás volt, amelyre ugy ment el, hogy magával vitte a revolverét. Útközben azonban társa, Orünfeld Béla elvelte tőle a revolvert. Ezen a tárgyaláson történi a felfüggesztés. Másnap azzal kérte vissza a revolveréi, hogy már letett
VÁROM MOZGÓ
Február IS. és 16-án.
Szerdán és csQIOrtOkOn.
IGLOO
Hangos filméposz az alaskai eszkimók életéből. Léiekzetfojló harcok leeesmedvékkel, rozmárokkal, bálnákkal stb. az örök hó és jég
hazájlban.
Ezenkívül az évad legmulatságosabb viglátéka a humor két legnagyobb mesterével: Kohis é« Kally-vel a főszerepben
Nekünk beszélhet Afrika!
A nagy „Afrika DaaaáK1 cimü film paródiája elképzelhetetlen
nagyszerű humorral.
F«lran||«t6 kaoagásl
El®
legbalt Szántó Vilmos,
a kanizsai OMKE háznagya \'
Csak nemrégen bírt adtunk arról, hogy Szántó Vilmos, a nagykanizsai OMKE háznagya súlyosan megbe-t gi-dett. Áliapota utóbb látszólag jobbra fordult, mlg az utotaó napokban tüdő, racllhárlya és szlvbu-rokgyulisdása annyira kompllkálö-dolt, hogy az orvosi tudomány már. nem tudta megmenteni. Hétfőn hajnalban meghall. Nsny képzettségű biztosítási tisztviselő, lelkes és odaadó közéleti férfiú volt. Nagykanizsa kereskedelmi közéleiében lelenlös szerepel vitt, lelke voll az OMKE-kerület mozgalmsa életének, melyet, jobbttál-jobb eszméivel segített kiépíteni A kereskedők fiatal otlbo-nának 6 voll egyik mozgaló ereje. .Meghaló volt az a buzgóság és szerelel, amivel , z n«szeség érdekelért küzdöli, munkálkodott.
Halála nemc«ak őszinte és mély i ész vél el, hanem megdöbbenést ls váltoll M az egész városban, itinen 42 éves koriban, fiatalon költözött el az élők sorából.
Szántó V|lmos a világháborúból la becaüiettel kivette részét. Mint a budapesl háziezred hadnagya, bátor és vitéz magatartásáért több harctéri kitüntetést kapott, többek között a koronás arany érdemkeresit tulajdonosa volt.
Mini ember, kedvességével, szere telreméltóságával, szolgálatkészségével mindenki nagyrabecsülését vívta kl. Korsi halála pótolhatatlan veszteséget okozott nemcsak családjának, amelynek mindene voll, hanem a kanizsai kereskedölársadalomnak is. Halálának hírére az OMKR-kerület. Fő. uii házának ormára kitűzte a gyászlobogót.
Temetése szerdán délulán fél 4 órakor lesz az Izr. temető halottasházából.
Az OMKE vezetősége ezúton kéri tagjait, hogy Szántó Vilmos háznagy temetésén lehetőleg teljes számban vegyenek részt. Oyülekezés szerdán déluttn 3 órakor az egyesületi helyiségben, honnan testületileg megyünk a temetőbe •
Melczer Jenő előadása az OMKE-t Szántó Vilmos háznsgy halálával ért gyász inialt két naopal elhalaszta-loll. Az előadás csütörtökön este 9 órakor lesz az OMKE helyiségében,
ZALAI KOílONV
NAPI HÍREK
1933 fehruAr 15
napirend
Fabruir 15, liardk
Rómít Utollkni: Pauszttn. Protestáns: Pausillrt. Ixr.: Seb. Itó 19.
Várost muzeum és Könyvtár nyltv. cstllodokon él Vásárnap délelőtt 10- töt 13 óráig
Oyógy szertári é||ell szolgálat c hónap-bsn: iSilvátorgyógyszertár Erzsébet tér 21. sz. és ■ hisksnlZMi gyógyszertár.
OőilOtdö nyitva tegge] a órától este 6 óráig (bétió, izeid., péntek délután, kedden egész nap rtóSnck).
— (Festette* herceg gyengéi
kedlk) Festetics TasslltS herceg, aki jelenleg Bécsben tartózkodik, gyengélkedik. Az Idős herceg állapota aggodalomra ad okot.
— (Áthelyezés) Zalavármegye alispánja dr. Marlhon OyOrgy vármegyei fogalmazót március elsejével a nagykanizsai tőszolgabiróságra osztotta be szolgálattételre.
— (Halálozás) Négy hete temette ei Fejér Károlf csendörszá-zados, a nagykanizsai csendőrség volt parancsnoka, az édesanyját. Ma délután temetik Szombathelyen édes-alyját, dr. haiatyl és bereczki Fejér Kálmán orvosi, aki 72 éves korában elhunyt. Nagyszámú kanizsai barátainak és tisztelőinek őszinte részvéte száll a sok csapástól süllőit Felér százados leié.
— (A Református Nőegylet) szombaton tartja műsoros estjét a Koronában, meiyre a meghívókat már szétküldték. Akik esetleg a meghívottak sorából kimaradtak és meghívóra reflektálnak, a Králky-tőzsdében azt bejelenteni él a meghívókat ott átvenni szíveskedjenek.
— (A banktisztviselők .Magyar Estélye") A nagykanizsai banktisztviselők minden évben eseményszámba menő báljukat szombaton este 9 órai kezdettel, a Kaszinó ösz-szes termeiben, Ismét megtsrtjik. Ezldén az agilis rendezőlég a Nemzeti Színház híres énekművészét, a magyar rádió közkedveltségnek örvendő énekesét, Cselény Józeelet lépteti lel egy .Magyar Eslély" keretében. Cselény énekművész már le Is kü\'die műsorát, melyben a legújabb és legszebb magyar nóták szerepelnek és Torma Tóni cigányzenekarával már tanulja is őket, hogy Cselén)t — amint már több alkalommal telte — most is a legnagyobb sikerrel kísérhesse. A rendezőség a báli meghívót már kiküldte, akt azonban tévedésből még nem kapott volna és arra igényi tart, ebbeli szándékát bármelyik banktisztviselőnél jelentse be, hogy azt részére pótlólag elkűldhessék. Jegyek előyélelben Kreutzer Károly urnái (Néplakarékpénzlár) kaphatók.
— (A Klskanlzsal Polgári L8-vészegyesQlet) 1933. év február hó 19-én délulán 4 órakor tartja tisztújító közgyűléséi, amely a tagok számára való tekintet nélkül halá-roiatképea.
— Menyasszonyok ideálja a Schíltz vászon.
Újból hideg van!
Meghűlés ellen a legjobb orvosság a tiszta
gyapju kabát, pullover, nadrág, w keztyü és harisnya.
Mélyen leszállított árban kapható
Szomoláviyi Gyulánál
— (A dunántuli gazdabál) fé nyes sikerrel zajiolt le Kaposvárott a Nemzeti Caiinoban, amelynek termei kicsinek bizonyullak a rendkívül nagy számban felvonuló báli kOzönség befogadására. A dunáu-tuli gazdatársadalom szine-java ott volt a legelillebb ka po vári bálon, amelyet a „Sárgul már a kukorica levele" kezdetű hagyományos gaz-dász-csárdásra a következő párok nyitottak meg: Fabar György—Oppel Editbei, Molnár Pál—Szmodlss Han-návál, Polczer Kálmán-Kiss Ele-mérnével, dr. Ruasay Géza—Pfelffer Ilussal, Szűcs Ervin—Goszthony Marikával.
— (Ludas Matyi a gimnáziumban) A nagykanizsai kegyesrendi reálgimnázium Törekvés cserkészcsapata folyó hó 19-én műsoros délutánt tarl, melyen „Ludas Malyi" cimmel Fazekas Mihály tréfás verse alapján egy 4 felvonásos népszínmű kerül előadásra. A nyitány szerzője dr. Kerkay József kegyesrendi tanár, aki a dalokat zenekarra feldolgozta. A |övedelmet a szegény-sorsú lanulók táborozására fordítják.
Étvágytalanságnál, rossz gyomornál, bélrekedésnél, renyhe emésztésnél, anyagcserezavaroknál, csalánkiütésnél és bőrviszketésnél a természetes „Fereno József" keserűvíz rendbehozza a gyomor és a belek működését s megszabadítja a testet a felgyülemle t rothadó anyagoktól. Az oivostudomány több úttörője megállapította, hogy a Ferenc Jóxsef viz abszolút megbízható hashajtó. A Ferenci ÍÓIMÍ keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban éj füszerüz-letekben kapható.
= Kitűnő, olcsó gramofon-lemezek : Trans-danubia.
— Hercieg Ferenc Apponyl Albertről
Írott tanulmánya, amoly klasszikus szépségében és meghatott egyszerűségében a nagy Iró egyik legkiválóbb esaay-e, az UJ Idők e heti számában Jelent meg. Több értékes cikk gazdagltja a magyar középosztály népszerű hetilapját. Ezek köztit megemlítjük f.yka Károly tanulmányát a modern épitőmUvószetröl. — Kótamelléklet, egyfelvonásos vígjáték, számos Ismerotterje«ztő cikk. tartalmas rovatok. Kézimunka, Szerkesztői Üzenetek, Rejtvénypályázat, Gasztronómia, Kertészet, Szépségápolás te zlk változatossá az UJ időket, amelynek kiadóhivatala Budapest, VI. AndrAssy-ut 16. bárkinek szívesen küld díjtalanul mu-tatványbzámot.
= Az összes báli ruhaselymek a legolcsóbb árak mellett kaphatók Schützntl.
Pályázat reklám-szövegre és képre
Nagyszerű alkalom kínálkozik a sok tétlenségre kárhoztatott kanizsai szellemi munkás számára az alábbi pályá.a! keretében arra, hogy néhány pengővel segilsenek a gond aikon.
A kivánt munka nem nagy éa nem nehéz, ötlet kell csak hozzá, — a dijak aránylag bőkezűen fogják jutalmazni a fáradságot.
Pólyöxall tel&luús !
Balaton/enyvesen az Inkey-család közös tulajdonát képező pályaudvar előtti balatonparll központi vlllalelkelntk propagálásához szükséges ötletes reklámszöveg, ötletes reklámkép elkészítésére a kővetkező feltélelekkel:
A szövegre: Olyan rövid, de tartalmas, legfeljebb 200 szóig terjedő reklámszöveg készítendő, mely Balalonfenyvesl és főkép az Inkey család központi villa/elkeli és azok mrgszerzésentk lehelőségét (heti 3—8 pengő részlet) a leghatásosabban Ismerteit.
Rajzra: Olyan fekete tusrajz (12xfrcm.) készítendő, mely a balatoni nyaralással összefügg és a vlllatelek vételre a figyelmet felhívja
Tájékoztatóul a meglevő prospektus Szabó Antal cég kirakatában Olvasható, vagy díjtalanul ott kapható.
A beérkezett pályázatok március 6 án lesznek elbírálva.
A pályázaton bárki részt vehet.
A beküldést határidő 1933. március l-g a Zalai Közlöny kiadóhivatalába .Balatonfenyves\' jeligére adandók !t.
Dijak: Szövegre: I. dlj 30 P, II dlj 10 P, III. dll 5 P.
Képre: egy dlj 10 P.
Üzletváltozás
miatt raktáron lévő maradék árut olcsón árusitom
LICHTSCHEINDl PÁL
vaskereskedő NAGYKANIZSA, HORTHY NIIKLÓS-UT
Bizalmat szavazott az IPOSz-nak a pacsal Járás Iparossága
Paosa, február 14
(A Zalai Közlöny tudósítóidtól) Koronya László elnöklete alatt tartotta a pácnál Járási ipartestület rendes elöljárósági gyűlését.
Napirend előtt Landl Ferenc az Ipartestület Jegyzője az elnök felkérésére emlékbeszédet mondott gróf Apponyl Albertról Az elöljáróság kegyeiele jeléül állva hallgatta az emlékbeszéd et.
A tárgysorozat pontjait rendben tárgyalta az elöljárósági gyűlés, csak az adózási és kontársérelmek ügyénél tört kl az elkeseredés. Hosszú és meg-megujuló vita után egyhangúlag elfogadta a gyűlés azt a memorandumot, amely feltárja az Iparosságnak a kereseti adózás terén történt sérelmeit, valamint a kontárkodás elburjánzott a a legitim iparosságot tönkretevő veszedelmeit. E memorandumot megküldik minden illetékes halóságnak és az Ipariestületeknek.
Végül a gyűlés egyhangúan bizalmat és hálás köszönetet mondott az IPOSZ-nak, amelynek önzetlenül dolgozó vezetősége bölcs mérséklettel, a mai nehéz viszonyok közepette is szilárdan áll és védi az Iparosság érdekeit.
Este az Iparoskör tartotta évi közgyűlését Nagy János elnöklete mellett. A beszámoló jelentés ugy erkölcsi, mint anyagi örvendetes gyarapodást mutat fel, az iparoskör igazi, összetartó társas életet él. A gyűlés végén mély megilletődéssel történt megemlékezés a nagy halottról, gróf Apponyi Albertről.
Szebb lesz
Dr.Benedigné Lang Magda
kozmetikai » intézetében
Nagykanizsa, Deák-tér 3.
Szépséghibák kezeié.^ szemölcsök, szőrszálak eltávolítása. Dlathermla.
Olcsó bérletrendszer. ==
— (A kútba ugrott egy asx-szony) Heckenberger Qusztávné labl asszony már évek óta gyógyíthatatlan betegségben szenvedett, ami annyira elkeserítette, hogy tegnap öngyilkossági szándékból a kútba vetette magát. Mire klhuzlák, már hatotl volt.
Ami természetes, abban lehet
Iblznl,
KI „Igmándlt" használ, nem loí {csalatkozni.
1933 február 16.
ZALAI K0ZL0NY
Közgazdaság
Az Aljódunánlull Gazdallszll Kör közgyűlése
Kaposvár, íebruár 14 As Alsódunántull Oazdailszil Kör évi rendes közgyűlést tartott Kaposvárott, amelyet Pfciffer János elnök nyitott meg, kegyeletes szavakkal emlékezve meg gróf Apponyi Albert halálról. Fdbtr Oyörgy tlikar beszámolt az egyesület munkásságáról, ismertette a zárszámadásokat és a költségelőirányzatot, valamint a gaz-datlszil kamarai törvénytervezetei. Az átlásnélkallségröl szólva támadta azokat a gazdatiszteket, akik zugirásza-tot rellegetö falazó ügyvédek mintájára olyan egyéneket vesznek maguk melK munkatársul, akiknek hiányzik a megfelelő elöképzellségük s llymó-don az okleveles gazdák azájából veszik kl a kenyeret.
Társelnökké választották Kiss Elemér kamsrai igazgatót, Mannlnger Adolf jószágigazgatót és Holly Sándor tiszttartót, alelnökké Rosos József kassnárl. — A gazdatisztek nesztorát, Baly Kálmán klr. gazd. taná-ctosl, 80 íves születésnapja alkalmából Oröíös diszelnökké, Szentlvd-nyt Béla piarista h. jószágkormányzót dlsilsggá választották mep. — Végül Polcur Kálmán a Fejér, Tolna éa Veszprémvármegyei Qazdaliszli Kör, Koller László gazd. akad. tanár prdig a kesz helyi Gazdasági Akadémia üdvözletéi lolmáciolla.
— Köztisztviselők részére remi-
kivül előnyös bútorvásárlást alkalom! Modern berendezések, tökéle les Jó klvlltlben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók — Kopsteln bútoráruházban, Horthj Mikiós-ut 4.
íürlobd sárlat
Piri, 20-261*, London IV 831 s, Newyork 5ISO0»/z, Brüisel 72 I7VI, Milano 26-51 Mxfrld 42-571/1, ámuterdsm 208 l7Vz, Berlin 123 17V|, Wl.n 56 90. Szófia 3-75, Prág. 13 38, Varsó 5810, Sadap.H -•-, Belgrád 7-00. Bukarest 3 06.
Terményláísde
Huia tisxiv. 78-os 14-75 --14 y5, 77-es 1405-15-28. rö-as 15 15-15 40, 7t»-es 1S-3Í—13«5, K>JS 15-50-15 85, dunin-lull 78-os 13 85—14 00,77-e. 14 00—14\'15 78-ss 14 20-1435. 79-0» 1440-14 55 80-as 1455-1470, rozs 670 - 680, tak. árpa 9-10 -9-30, rab 900 9-25, tengert 6-90 -700, korpa 825 6 35.
álewítl Bank devlza-árlolismal
valutAk Angol t. 1960 2000 Hílgatr. 79-16-7974 Csen k. 16 91-17 01 Dlnk. 8690-88 10 Dinit 7-5M-00 Uollir 57050-573 50 Francia 1.22-30-2250 Holt. 21900-23040 Zloty 8398-84-45 Lel 3 40-3-44 Le»s 396-425 U;s 2990-3020 Márka I35-7O-I3880 Norvég 1W0O-101-00
Peseta
Scblll. —•___
Svájcit. 110-70-111-40 Mdk.10-400-108 00
DKVI7ÁK Anist. 22920 23040 Belgrád 8 30-840 Berlin I35 80-I36«>
Brttssel 79-28-7974
Bukarest 341-343 Kopenh. 87 10 88 10 London 1981-19 75
Madrid -•--
Mlllno 3000-30-18 Newy. 571-90-574-00 Oszló H020-101 00 Párls 22*33-22-47 Prága 16-93-17-01 Szófia 4-08-427 Sloddi.104 20-108 00 Varsó 83-95-8445
U^Cg _.
Z0rlch\'ll0-80.1)P40
Wien clesrlng árfolyama 1 80.454.
Berlésvásár
Pelbajtis 305, aiedatlan 87. - Blsft-rsndtl 0-88-090. szedett trao -0-90, s<e dett közip 084-088, kGnnyO 078 -082 l-s» rendi Oreg 083 0-85, ll-od rendli "reg 0-78 -0-80, angol sttldó I. 098-112 .zalonna nagyban IHO—1-10, zsír 125 I 30i hus 112-130, tálsertás 112 -1-22.
Kiadja . ..
Gutenberg ________
1 Nagykar
Felelős Hadi: Zalai Károly, nlcrurban teleion: Nagykanizsa 78. szán.
dje e tsptulejdouoi Közgazdasági Rt. leuberg Nyomda «s Uilzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán.
UJ ÜZLETI
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy FtS-ut 10. alatt (Uobrovlta háaban) cukorka, déligyümölcs, cukrász-és péksütemény üzletet nylloltam, hol a közi.metl jó minőségű
Lonk-féle kenyeret, süteményt, kétszersültet és Graham-kenyeret árusltom.
Cikkelmet a szűkös keresell viszonyokkal arányos oloaó árban árusítom, miért is kérném a n. é. közönség szives támogatását.
«\' Tisztelettel Ennél Rózsi.
K*ta»ep»fllt éa Braham-hsusyér kaphatói
jzanio vnraome ugy a »a|St, mint gyermekül M.gd Oyurka nevóben a tájdalomtól porig su/lva tudatja, hogy drága Jó ura, legjobb apa. szerető gyermek, testvér és sógor
Szántó Vilmos
életének 42-lk éa boldog házasságának lö-lk évében ma hajnali. 2 és fél ójakor türelemmel viselt hosszan szenvedéa ut&n elhunyt
a .Drága, apu.ánk hült tetemét f. hó 15-én délután 15-30 órakor kísérjük örök pihenőre <i helybeli Izraelita sírkertbe.
Jóságoa drága apukánk nyugodjál békében I Clyáazolják:
Síin tó Uldor és nej* szülök, UőKm Endre és neje Szántó F.ntsébet, ntuk Jenő ás neje Szántó Kata, Wachtel Gyula és neje Schleslngar Saláa, Sagár Géz. ás ueje Scklesinger Irén
sógornői, sógorai, Illetve testvérei. Nagykanizsa, 1993. február 14.
Mély meglIloíUktésael JelantJUk, hogy szerotett tisztviselőnk, Illetve kartArsunk
Szántó Vilmos ur
!. év február hó 14-én hosszas szenvedés után elhunyt.
Ettlákát kegyelettel fog uk megflrl.nl I
Nagykanizsa, 1833. február hó 14-én.
■agyar Ftancla BUt sltó rt. fiókja I és ÜaitvUalákars. 1
A* Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés nagykanizsai kerűlatének vezetősége mélységes megilletődéssel és őszinte fájdalommal jelenli, hogy
Szántó Vilmos ur
kerületünk háznagya a volt cs. és klr. 32. gyalogezred tart hadnagya, a koronás arany érdemkereszt éa több harctéri kitüntetés tulajdonosa
február 14-én hosszú szenvedés után elhunyt.
Kerületünk életének minden mozíanala elválaszthatatlanul összevoll kapcsolva személyével; rátermettséggel, fáradhallanul, önfeláldozással vette ki részét az egyesület munkájából, ó teremtette meg kevesed magával egyesületi helyiségünket s az ó buzgalma teremtett abban pezsgő életet.
Soha al nem muló hálánk megdrai emlékét I
JÖ MUNKÁT
PÁLCSICS-..ÓI
kapunk.
Elit ugjkulual salfss-, kelme-, foialfeiU át isgytlutltó Izémé FljUaclat < FŐ-UT 7.
Blokmdlt
":gy uol
Kölcsey
adó
utca 17. alatt.
31
Spnolálla gallért ím ti tás, ruhaf*Us, vegytisztítás legolcsóbb árakon, .Ideál\' gőzmosógyár kelmefestő éa vegytintltó gyü|tótelepe Olga kalap é< kéj szalon, Horthy Miklós-ut 5.
8017
Megkerdtem sajáttermésü pogányvár! édes rizling boraim kiméréséi. I liter 45 HU.
Holeser, Eötvösi tér 26.
Képkaralaaéank, cipók, gyermekkocsik stb. mélyen l.a.éllUoH árban kaphatók, árssiatli, ~ \'
Keszthelyi sisslatss háx (Pe«fl-a. 2.) sUrgósen eladó. Érdeklődni lehet dr. Koawz László ügyvédnél Nagykanizsán 4M
Kérem a közönséget, hogy autó i rendeléseit kizárólag 167. és 571 tetefoő-
állomáson adja le
részemre. Kaufntana 5796
Ha )4 bari skar »laa*« Inni, ugy ltlel)e me«
aranyhegyi boraimat.
Literen kint lért paleckoklMHt 36 fillér Sáfrán József, iaiyar ntoa 74
Teletoa ML Rendelést háshox küldöm.
Eladó és megteklnlhelö Torma Pál asztalosnál alig hasinál! ebédlőssekfáay, p hárszék és kihúzható asztal, esetleg szé-
kek Is.__486
Csengery-ut 87/a. siánm bálban három, négy és Otszobás modern, teljes komfortos, parkettás lakások swAJna l«rs klaáék. A négyszobás azonnal be-kOHÖzhetó. Ugyanott szép. komplett ebédló-butor és egy kanapé eladó. Bővebbet a házmesternél. -480
Zalai oldalon, csendes nyaralóhelyen 540 négyszögöles gyümölcsös willalalah nagyon Jalinyoian eladó. Cim a kiadóhivatalban. -463
Kdtaaabáa előszobás, vizvezetékea lakás kiadó József főherceg-u. 58/a. 31
50 éves ealalam*« a magas bér miatt Sugár-ut 2. alúl április hzvában Csengery ut 6. alá helyezem át. Buksz boibély. -310
Lmmmmmkkmm már 30 fillérért Is kaphat kllünó fehér asztsU bort bárki; ha elvlaxl 5 liteitől kezdve minden mennyiségben 15 llllér. - Tisztelettel Szántó Qéia. korcsmáros. -611
Bővebbet Reichenfeld húsüzem. Efzsébet-tér. -518
Kludó raktárhelyiségek azonnalra, ko-cslsiln (fakertskedéue alkalmas) májúira Király-ulca 32.
Fajazonos
konyhakerli és viiáiagiíak
a legjobb csiraképességgel Ifj. Petermann Józaeff
rezhelők be. Nagytermelők nagyobb -"el esetén előnyös áron juthatnak szavatolt külföldi maghoz.
Árverési hirdetmény.
Közlartozások fejében Galambok községben lefoglalt és Nagykanizsára beszállitutt következő ingóságok : 1 tejgyltjtö teljes felszereléssel, 1 szikvizgép 5Ü üveggel, 1 üzletberendezés, 1 korcsmaberendezés, 10 drb. szék, 3 asztal, 1 pohárasztal, 50 drb. korcsmai üveg 1931 évi február 15 én d. e. 10 órakor az Erzsébet-téri husbódék mögött és 4 drb szarvasmarha 1933. évi Június 15-én d. e. 10 órakor a marhavásártéren elárvereztetnifognak.
Nagykanizsa, 1933. február 14-én. sis M. klr. Adóhivatal.
i ZALAI KÖZLÖNY
1633. lebruár 17,
okt
és kárpitos Aruft minden ízlésnek és igénynek megfelelőt, óriási választékban, legolcsóbban és legkedvezőbb feltételekkel szállít díjmentesen ós felelősséggel
KOPSTEIN
bútoráruházak Nagykanizsa Szombathely
Alapítva: 1887-ben.
Sopron
VARGA
Mos Fsat
Tisztit
Gallérok tisztítása
8-10 fillér
Horthy Mlklós-ut 8. Hunyadi-utca 19.
Fagymentes napokon permetezze
gyümölcsfáit I
Dendrin
Enda
Meo-Dendrin
(gyümölcsfa karbolineum)
Solblr
(kénbárium készítmény)
Aimola
Pomrin
(gyümölcstakátrány)
Amonil
Sulfarol
(kénkéezltmény)
Oltóviaez Hernyóenyv
Beszerezhető:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédelmi szerek kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett)
„Olcsók vagyunk, mert jók vagyunk."
Rossz Kis Nagy
ha
a rádiója?
költséggel újra
teljesítményű lesz
nálunk megjavíttatja.
TRANSDAMIBIA R.-T.
Caengary-ut 6.
Telefoni 4-13.
Az
Angol Magyar Szállítmányozási Rt.
BUchler Z igmond és Társa Danubla Szállítmányozási és Berak-tározási Vállalat Inlercontínentale Szállítmányozási és Közlekedési Rt. Sihenker és Társai Budapest Nemzetkor i Szállítmányozási Rt. cége., mint a Magyar Királyi Államvasutak Ügynökségei áMal a háztól-házig forgalom megfelelő lebonyolítására megalakított
»sm«
Szállítmányozók Belföldi Teherforgalmi Irodája Budapest, V., Szabadság-tér 17., Tőzsdepalota. Telefon: 17-7-65. és 17-7-66.
Nagykanizsán
Is megkezdte mtlkodését. A .SIN" a Budapesten áradott árukat, még az átadás napján liváb-bítja M„V. háztól-házig forgalomban és 20—30 órán belül a nagykanizsai ügyfelek üzlethelyiségeibe leszállítja.
A MÁV háztól-házígforgalombana kővetkező előnyős díjtételeket ajánl|uk: L oazt áraknál 100 kf^klnt P 640
II.....100 „ P S-20
Itt. „ „ 100 „ P 3-80 A t. nagykanizsai Kereskedelmi és Gajdasigl körök figyelmét a háztól-kázig forgalomra azzal hlvíuk fel, hogy a Budapestről rendelt áruk megrendelésénél mindenkor a .SIN" Szállítmányozók Belföldi Teherforgalmi Irodáját írják elő és a megrendelésekre a .SIN" ragcéduláit
ragasszák fel. Mindennemű közelebbi felvilágosításokat készséggel megad a .SIN" nagykanizsai megbízottja: wj
Hallcs Lipót, szállító.
Nyomatott a laptulajdonos Közgardaaági R.-T. Qutecberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó VállaJaU könyvnyomdájában Nagykanizsán. (felelős Urletvewtö: Zalai Károly.)
73. évfolyam 38. szám
Nagykanizsa, 1933. február 16, csMBrtOk
Ara 14 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
t*efke*4t0a*g é» kladóhlvala\': l\'őul 5 uám Megjelenik minden reggel, bíllő kivételivel
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előflxeteil áia: e#y hóra B pengő »0 lUKi Swrke«iló»é«l <« kiadóhivatalt teleion: 78. «*
Ilért éppen az Iskola?
(bt) Megbomlott a világ. Zakatolva, csikorogva zökkenik egyik naplót a másikra az emberliég életé-nes valahol nagy defeklust kapott gépezete. Felborult minden érték elmélet. Az arany kétségbeesett erővel küzd a detronizációs kísérletek elten. A munka már nem ad kenyeret. Argentína búzája, Braziila kávéja, Hollandia malacai, a Badacsony bora nem áldás többé. hanem vesztdelem, amit tengerbe kell süly-iyeazteni, kazánok gyomrába vetni, országutak asztalijába hengerelni, elpusztítani, mert minél bővebb az .áldás\', annál tobb embernek kell éheznie. És nem érték többé az emberi élet. Mini megbódult moly-sereg, ugy táncol az emberiség a halál gondolata körül, rohan [eléje, háborút áhítozik, gyilkos szerszámok hihetetlen versenyén dolgozik a tudomány, a technika. Az öngyilkosság nem esemén/ többé. Az értékél veszített életet eldobni nem szomorú ban ma már, hanem szánsndó és Irigylendő hősiesség. Sőt ez is lekopik lassan a mindennaplságban. Szürke rovat lesz csupán az újságokban. Gyűjtőcím alatt: — a mai nap öngyilkosat. Egyre ritkábban döbbenünk meg rajtuk. Esetleg ha -valaki Fantasztikus módját találja kl a halálnak. Ha repülőgépből ugrik kl vagy máglyára fekszik. Vagy ha az étel pergőtüzén Innen vagy lul \'evő aggastyán vagy gyerek akasztja nyakába a hurkol, vagy öleli ál
véres Irtózattal a vonat kerekeit. *
igen, -— a gyermek I
A napokban egy 9 éves gyermek öngyilkosságáról számoltak be a lapok. A kanizsai -vasúti töltés kis polgárisla haloltja a msga 12 évével nem rekord többé a borzalmas statisztikában.
Az élet elértéktelenedése, a harc leladásánsk noszlalgiá|a utolérte gyermekeink lelkét és Idegrendszeréi Is. A gyermek-öngyilkosságok, a dlák-ellünések napirenden vannak. Főként Így az iskola! fálév körüli időben.
Erre jönnek a bö\'csek és meg-áilapllják, hogy — baj van az iskola körül, öles riportokban és Intervju-sorozslokban ankéteznek aleleit, hogy a kis külleleki srác, az Intézeti kisleány vagy a fóuii lakás fényűző pompájában cseperedő úrfi az iakola ellen mi minden panasszal az ajkán Indult a halálba. Ilogy annak a tragédiának más oka is leheteti, mini sz Iskolával kapcsolatban a diák ajkáról itt-ott szétröppent kesergések, arra nem terjed kl ezeknek a reformátoroknak a bölcsesége. Csak az Iskola, caak a bizonyítvány, csak a tanító éa a tanár. Mlnlha lett volna valaha is diák, akt ne a tanárt okozta volna, ha valami nem ment rendjén as Iskolában.
A napokban elittel egy peatl polgárisla Nu, zsebében a félévi bizonyítvánnyal. Nosza, felröppent llt Is, ott is egy-egy félre nem érthető megjegyzés az iskolák ellen a
Gömbös: „Akkor lesz választás, amikor nekem jó és nem az ellenzéknek... lehet, hogy most, lehet, hogy később"
Budapeet, február 15 (Éjszakai telefonjelentés) Gömbös Qyula miniszterelnök a Ház folyosóján a választójog reformjáról nyilatkozott az újságíróknak:
— A reformot nagyjából már megterveztem, mondotta. Tudora,
hogy mit szabad és mit nem szabad csinálni. Legfontosabb annak az eldöntése, hogy milyen rendszer mellett történjék a választás.
Azután a választások időpontjáról érdeklődtek az újságírók.
— Lehet, hogy most, lehet, hogy
később lesz, mondta a miniszterelnök. Mindenesetre akkor, amikor nekem jó és nem az ellenzéknek. Természetesen nem háromévi rossz termés után kell a dolgot megcsinálni, mert azt akarom, hogy a választás reális legyen.
A bukaresti sxtráfkolók véres össxeUtköxése a karhatalommal
Bukarest, február 16
(Éjszakai telefonjelentés) A bukaresti vasúti műhelymunkások is sztrájkba léptek szerdán reggel. Négyezer ember hagyta abba a munkát. Délután küldöttséget menesztettek a közlekedési miniszterhez és többek közt az ostromállapot megszüntetését is követelték.
Az Adeverul szerint vagy katonai igazgatás alá helyezik a vasúti műhelyt, vagy beszünlelik a munkát.
A kolozsvári sztrájkoló műhelymunkások vezérét, Metz Qyulát és egy újságírót letartóztattok, mert az újságíró azt irta lapjában, hogy a karhalalom nem a levegőbe, hanem a tömegre lőtt.
A bukaresti sztrájkoiók szerdán este összeütköztek a karhatalommal, amely sortüzet adott le. A halottak és sebesültek száma még ismeretlen. A sortűz után a munkások hozzátartoiói, asszonyok és gyermekek a karhatalom és munkások közti térre rohanlak, liogy testükkel védjék férjeiket.
Az lgazságügymlnlszter esküdtszék helyett vegyesblróságot kíván rendszeresíteni
A Ház szerdai Ölése az éjfélutáni órákban éri véget
ról, valamint a kábítószerek forgat- léptetéséről szóló |elentéa tárgya-mának szabályozásáról szóló |avaa- lásánál OSrgey István előadó vá-lálot. Az osztrák—magyar ktreske! zolla azokal az okokat, melyek fel-delml szerződés Ideiglenes élelbe-
Budapest, február 1& A képviselőház msi ülésének ele-lén harmadszori olvasásban elfogadták az Üzleti hirdetések korlálozásá-
saftó berkeiben. Persze kövelkezete-zen egyugyanazon lapokbm sziporkáznak ezek a bölcsek. Pár év óla valósággal rávetik msguksi sz iskolai „escle|ne." Szinte ké||el vá|kálnak az Iskolák ügyeiben. Mlnlba sz Iskola nem Is éppen olyan emberi Intézmény lenne, mini akár a sajtó, amivel vele Járnsk emberi bibák Is. Nem Is ezekel akarjuk lagadni. Hanem megmutatni azt az Üzleti lelki-Ismeretlenséget, ami ezek mögöll a támadások mögöll vigyorogva dörzsöli össze a lényeiét.
Ugy számítanak ezek a lapok, hogy az előfizetési kartotékban mégis csak löbb a szülő, mint a laniló, tehát — a sajló hlyatáss ide vagy oda I — felléllenül hasznosabb dolog a szülő kedvére Írni. A szülők pedig — ssjnos I — Igen nagy részben kedvlelve olvassák a gyermekeik védelmében az iBkoIa ellen meg-ereszlelt förmedvényekel, meit bizony még az Intelligens szülők körében Is lulnyomó az a — bocsánat a kifejezésért - úgynevezett .majomszereid", ami nem Iái lovábbaz orránál és cl sem tudja másként képzelni a gyermeke iskolai balsikereit, csak ugy, hogy azokért az Iskola felelőa. ......
Pedig, lám, a minap is elltlnl egy hetedikes glmnazlsla és egy 14 éves polgárisla kislány Budapesten. A végén kiderüli, hogy együtt tűntek
el és az ok — szerelem volt, A kislány mamája kétségbeesve nyilatkozol! az ujsághónak, hogy a Hu naponta oda járt a kislányához és minden délulán ő engedle el a gyerekekel sétálni, de fél hélre mindig haza szoktak jönut
Miért nem Jajdult most fel ama rélege a sajtónak, amely az inlő-osztjls körül olyan cerberus-lollal vigyáz a diák-eltűnésekre, — hogy baj van a szülői ház körül, baj van a nevelés körül, ba| van a mama körül, aki 14 éveB iskolásleányát nsponta engedi el randevúra egy gimnazista gavallérral? Mos! nincsenek öles riportok arról, hogy ki felelős ? Most csak csendes örömujjongás van afelett, hogy a kél gyermeket egy nem messze kisvárosban pár napi együttlét ulán megtalálták egy különbejáralu szobában.

Ba] van az Iskola körül, — dobálják, kürtölik egyes lspok.
Pedig lessék csak öszlnlén körülnézni I A baj nem az Iskolábsn kezdődik.
Baj van az élet körül, amelyiknek könyörtelen és nyilvános isposó malma véres calalokban, meztelenül tárja a gyermek utánzára hajlamos lelke elé a gond, a felelőtlenség, a pusztulás, a rombolás, a halál, a nyomorúság, az önzés, az erkölcsi
téllenül szükségessé teszik mindkét
és anyagi züllés szörnyű panopllku mái. Benne sz Öngyilkosságokat, szerelmi kalsndokat és regényes eltűnéseket Is.
Ba| van a szülői ház körül, amely kicsinyben ugyanezeket a rikiió színeket vetíti a gyermekiélekbe és nem gondoskodik arról, hogy a gyermektől lávoltartsa a család mindennapi életének idegesítő, a fantáziát betegre heccelő jelenségei!.
Baj van az otthoni nevelés körűi, amely szid|a az iskolát, szidja a tanári, szidji az oktatási rendszert és az iskolával szemben a gyermeknek ad igazat, ugyanakkor nyugodt lelkiismerettel engedélyezi, hogy az Iskolás kislányának élemedetlebb korhoz Illő komolysággal udvaroljanak.
Baj van az üzleti erkölcsök körül, amelyek a hivatása magasztosságát és tolla hatalmát Ismerő, ujságiiól egy több példányszámot Jelentő szenzáció kedvééit olyan területie ragadják, ahol a business tág lelkiismerete felfalja a magassbb nézőpontokat és megmérgezi generációk leikél, megmérgezi a szülő és az Iskola viszonyát és megmérgezi a közszellemet, smely végül Is öngyilkos gyerekekkel és diákszerelmek szomorú szenzációival áll bosszul a lélekinérgezö tanokat befogadó társadalmon.
ZALAI KÖZLONV
1933. február lé.
állam tzemponljából a kereskedelmi szerződés megkötését.
HudapMt, fobruár 15
(Éjszakai lelefonjelentés) Farkas Tibor szerint a jelentéi előkészítése pongyola volt éa Igy nem leltei olyan szerződéit tárgyalni, melynek alapokmányát aenkl sem Ismeri.
Az elnök eiulán javasolta, hogy ma, ciülöitökön délután 5 órakor folytassák az osztrák—magyar kereskedelmi arerzödésröl stóló Jelenté* tárgyalását.
Eckhardt Tibor a mezőkereizteil kemletból kiutasított külföldi újságírók ügyében szólal! fel és éles szavakkal bírálta a kormány él a Nemzeti Egység Pártjának politikáját.
Gömbös válaszában kijelentette, hogy idegenek nem lehelnek bírál a magyar belügynek. Minden olyan agitációt, mely felfogása szerint a nemzet egyetemes érdekével ellentétben áll, meg fog gátolni.
Lilit Miklós az ismeretes talpfa-ügyet tette szóvá, mire Fablnyl Tihamér kereskedelmi miniszter bejelentette, hogy felbontotta az imperlal R.-T. éa a MÁV közi levő szerződéit és az egész ügy iratait az ügyészségre lette ál.
Oyirki Imre Kánya Kálmán külügyminiszterré történt kinevezése és Mészáros Gyula állami alkalmaztassa ellen szólalt fel. Nem tartja Kánya Kálmánt személyileg alkalmasnak erre a pozícióra, de meg országos szempontból Is aggályosnak tartja a kinevezést.
OlrnbOs: A képviselő ur olyan mesgyére lépell, amit erélyesen vlsz-szautasitok és elítélek. Nézetem szerint Kánya Kálmán klválí diplomata és intakt, Jó magyar ember, kinek nem az a hivatása, bogy belpolitikai kérdésekben keressen nexusokat és interpelláló képviselővel szimpatikus oldalon keressen összeköttetést. Ami Mészáros Oyulát Illeti, tisztázódott szerepe a Frank-perben.
Buchinger: A külföldi sajtó meg fogja köszönni az ön mai kijelentéseit.
OömbOs: Hagyják már azt a külföldi sajtót. Magyarországon vagyunk és ha valakinek nem tetszik, akkor vándoroljon ki.
Oil Jenő kérte az esküdtszék visszaállítását és az uj rehabilitációs

törvény megalkotását.
Lázár igazságügyminiszter- válaszában kifejletie, hogy az esküdtszék helyeit vegyesbiróaágol kíván rendszeresíteni, ami a külföldön It bevált.
Utána Kithty Anna interpellált.
4z ülés az éjfél után! órákban ért végei.
A román rendőrség nagyaránya kommunista szervezkedést leplezett
le
A kommunista julimk naponta érintkeztek a Dnyeszteren át a moszkvai IntézőkBrökkel
Bukareat, február lü
Klsenevben a rendőrség széleskörű kommunista szervezetet leplezett le, amelynek vezetői futárok utján naponként érintkezésben állottak a Dnyeszteren keresztül a izov|etlel. Több lulárt letartóztattak.-
Bukareat, február 16 Kolozsváron a zavargások miatt 40 embert vetlek őrizetbe. Az os-Iromállapotot hlr szerint még több váróira klter|eszllk.
A rendőrség politikai osztálya ma é|szaka sok kommunista lázitól tartóztatott le Románia fonlosabb városaiban. Konstanzában az egyik letartóztatott kommunista többször rálőtt a rendőrökre, ma|d msga ellen tordllolta a fegyvert és mellbe lőtte magát. Nem sokkal a kórházba szállítás után meghalt. Később meg állapították, hogy az öngyilkos szovjet fulár és a konslanzal kommunista mozgalom vezetője volt.
jijij-jij-j-i.r.rinnrirri-rff»\'i-i"i"i"i\'i..............................
A talpfa-panama több azázazar pengő kárt okozott a MÁV-nak
Budapest, fobruár 15 Fablnyl Tihamér kereskedelemügyi mlnlszler kijelentette, hogy mivel az a gyanú merüli fel, hogy az Imperlál vepyészeti gyár nem teljesítette a MÁV-val kötött szerződésben vállalt kötelezettségét, a MÁV
a szt tódésl felbontotta és az ügyel az ügyészségre tette át.
Az a gyanú merült fel az Imperlál ellen, hogy a talpfák telítésére szállított kátrányolaj a megengedettnél |óval nagyobb mennyiségű vizet, viszont a szükségesnél sokkal
Újból hideg van!
Meghűlés ellen a legjobb orvosság a tiszta
gyapjú kabát, pullover, nadrág, ,„ kezty\'j és harisnya.
Mélyen leszállított árban kapható Szomolányi Gyulánál
kevesebb úgynevezett aavanjruoli|af tartalmazott.
A MÁV-nak a talpfák ügyében szenvedett kárát most még nem lehet megállapítani, ehhez ujabb szakértől vizsgálat szükséges. Mindenesetre néhány százezer pengőről lehet beszélni. A\'vizsgálat folyik.
Mussolini cáfolja
II olui -- aifTir léaat uinbéget
Kóma, február II, Mussolini a minisztertanácsban beszámolót tartott a legutóbbi külpolitikai eseményekről. Beszámolója során kl|elenletle, hogy mindazok a híresztelések, amelyek állítólagos olaiz—német—magyar szövetaégről a francia képviselőház külügyi bizottsága elé kerültek, minden komoly alap híján vannak. Légből kapott voltuk annyira nyilvánvaló* hogy ba nem éppen ebben a külügyi bizottságiján hozták volna őket szóba, semmi szükség um lenne megcá-fotásukra.
Kifosztatták mm éjszaka én* Horthy Mlklós-uti oukórfcaflslet kirakatét
Nagykanlzaa, február 16
Szerdán éjjel egynegyed 12 óra tá|ban a Katolikus Legényegyletből |övö fiatalemberek észrevették, hogy a Horthy Mlklói-ul 2. szám alatti tfo/kfl-féle cukorkaüzlet baloldali kirakata üreséi a klrakala|tó is nyitva áll.
Nyomban érlesllették a rendőrséget, amely megállapította, hogy a tettesek, akik fiatal luhancok lehettek, álkulcs segítségével nyitották fel a primitív zárral ellátói! kirakatot. ahonnan nagyobb mennyiségű ciokoládét vittek el.
Érdekei, hogy a másik kirakatot, amelyben kenyér is voll, nem bántották a tettesek._
Letartóztatták Mellár Hózal Írónőt
Bécs\'jöl jelentik, hogy az ttgyéll ség rendeleiére letartóztatták dr Mellei Rózsi Írónőt éi cialái miatt járnat el vele szemben.
Amor profanus
(Regény 1911-bél) 39
irtai SZABÓ ZSIGMOND
— Az orvos nem tartói feltétlenül szükségesnek a tengeri fürdőzést. Ugy vili, hogy a Balaton me\'lelt Is megfelelő. Azonban lehetséges, hogy a tenger tán még jobbat fog tenni és ha már oda akarunk menni, ugy Grádót ajánlja.
— Éi mit felelt neki?
— Hogy el fogunk menni Qrádóba.
— Valóban ? Igazán kedves 1 Rögtön szólok a titkáromnak, hogy lakás után érdeklődjék Megelégítik a Fonsari szállodával, ahol pár év elölt lakiunk?
— Teljesen magára bízom. A fő dolog, hogy a kis Ferinek használjon a kura.
A gróf elsietett és lázas gyorsasággal Intézkedett. Táviratilag rendelte meg a lakást és kiadta a parancsot, hogy azonnal csomagoljanak. Julius c!se|e volt és harmadikán már Grádóban akart tenni. Az a gondolat, hogy ellávozhallk Innen és fe\'eségét vele viheti, határtalan örömmel töltötte cl. Mintha kicserélték volna, tel|es akaratereje visszatért, maga nézett utána, hogy az
utazás előkészületei folyamaiban vannak-e ? Szinte gyermekei örömmel gondolt a tengeri fürdözéire és oda képzelte magát a széles itrandra, hol a napsütéstől forró homokon a lürdösálrak csíkos ponyváját lebegteti a tengerről jövő szellő. Ahogy inasa a fehér strandöllönyökit, a fehér cipőket csomagolta, szinte megelevenedett képzeletében a déli verőfényben úszó azur-kék tenger. Szinte hallani vélte a fehér tajtékos hullámok loccianáiát és mintha látta volna a fürdőzök százait, akik vidám neveléssel sietnek a langyos habokba. Türelmetlen mohósággal várta az Indulást és hogy utazóbőröndlei be voltak ciomagolva éi már nem volt mivel loglalkoznla, nem bírt olthon maradni. Hoiizabb sélalovagláit tett és már késő délután lett. hogy Sörjénházán keresztül hazafelé tartott.
A főutcán lovagolt végig lovásza kíséretében. A gyógyizertár elötli léren két febérruhái nő |őtt vele szemközt, az alacsonyabbik egy kis fiúcskát vezetett. Solthy gróf szórakozottan tekintett rá|uk és ahogy unott pillantása elsiklott telettük, szemei meglepelten szegeződtek a magasabbik nőre Hirtelen, mintha soft éjszakában villanyos fényszóró
világossága vakította volna, behunyta szemelt, majd elkáprázva tekintett feléjük. Vére lüktetve lódult szive felé éa forró vérhullám szált agyára. Egy plllantáiig zavaros kétség és aggodslom gyötörte, hogy va||on az igazit látja-e, vagy csak véletlen hasonlóiig ejtette meg. De hogy szemei szomjas kíváncsisággal szegeződtek a karcsú fiatal leányra, egyszerre felismerte és bár ciak futótag látta arcát, boldog, u|jongó örömmel rebbent el ajkárAI:
— Margit I
A tér egéaz szélessége választolta el őket és a halkan kiejtelt izó nem hallatszhatott oda. A két nő tovább haladt és mire Solthy gróf ügeléire kapta lovát, már be li fordullak egy főutcái ház kapujába. Hirtelen kétségek kezdték gyötörni. Vájjon csakugyan Margit lett volna? Lehetetlennek látszott előtte, hogy a lánynyal itl találkozzék. Ma|d hirtelen megremegett éi ijedten dondolla:
— Talán ciak nem |utoltam odáig, hogy vizlókat lássak I
Meg kellett győződnie a valóságról. vizsgálódva nézett végig az utcán. A túlsó soron Monostory doktor jött feléje. Pillanatra habozott, hogy megszólitsa-e, de Margit képe any-nyira elfoglalta, hogy most már
alig gondolt nejére.
Az orvos köszöntötte, mire a gróf megálHtoHa lovát.
— Jó napol, doktor ur, — mnndla — amint látom, betegeit látogatja.
— A délutáni látogaláiokat vég-zam, kegyelmei uram.
— Mond|a csak, — kérdezte a gróf könnyed hangot erőltetve — nem Ismét i azt a két fehérruhás hölgyei, akik ebbe a házba bementek ?
— De Igen. Budapeitiek, akik Sörjénházára Jöttek nyaralni. Tegnap odahlvattak a kliflut megvlzigálni. A gyermek édeianyja egy gvógy-izeréiz neje, a flaia\'abblk hajadon.
— Hogy hívják a leányi?
— Hejedül Margit a\'neve, ugy hallottam, hogy fővárosi izlnéiznő.
A gróf Idegei mozdulattal rántott egyet a kantárazáron és a nemei állat felhorkanva ágaskodni kezdeit, Biztos kézzel fékezte meg a heves vétfl paripát, aztán elköszönt és erős ügetéssel elindult Salomvárra. A rövid ut alatt ezernyi gondolat rajzolt agyában és izzó fe|ének jól esett a gyors lovaglás okozta izél-áram. Alig hogy hazaérkezeit éi lakosztályába sietett, titkárja jött be hotzá.
(Folyt köv.)
\\
1938 február 17.
ZALAI KOZLONT
i 48-as szoborért
Nem csökkenő lelkesedéesel és lldozatkéazséggel folynak be az ado mányok a 48-as siohor alapra. — Ennek a moigalomnak nagyságát és álűló erejét blzonyllják a szerkesz-18,égbe srlnte naponta érkező ado-mJny-llslík, mini sz itt követk.ző i»:
Kaiztl- Ulos 10 I\', Stolnor alezredes rnócil 10 Schilling. Scliöü Rezaö, 1)6-ies Oéza 6-5 P. dr Bcok DezsO, K«l mAn Len. Belső JAnos. v. FeketekovAcH S 2 2 ^ Szabolles Józset. Klelnteld Iinác, (Jrát Béla, Dobrlu R.chárd. (Atkitl László, Pata István. Tlbolt La-loi Sátrán Ferenc. Városi Sándor, Nagy atyán, Molnár Jenő, Borsó Lajos. Lű-íino Ferenc 1-t P. Udltt Samu 15(1 P, Horváth Mihály, 8omogyl Sándor, To-mMlte Uyala 80- 80 fillér. Tasclinnr Józset. Fahn Adolt. Clulok Antal, Me-avlmoretz Tamás, Krauaz .Józnet, Hoke Uszló \'/Akónyi Nándor, Markó Ulváu, Kiss Erní, Unger Mihály, Bagoly Znlg mond Szabó András 60-50 fillér. Németh János, Magyar Uyula 20-20 llllér,
llomor István (Sümeg) 59.84 ponsdt küldött be, KISs János 4 pengét ado mányosott.
Mozgószínház
IglOO
Ejtsd: Iglu. Magyarul eszkimó-kunyhói jelent, melynek építőanyaga, lűtyülve a tégla-, cement- és egyéb kartelekre, légkocka, maliere pedig Isgyasitott hóié.
Igloo, egyébkénl a Városi Színház Ií gujabb eszkimó-filmjének a elme. Filméposz. Hősköltemény az őrük hó és jég birodalmába szakadt ember életéről, embeileletll küzdelméről, tőrvényszabta haláláról és szerelméről, melynek fehérsége vetekszik a miliő színével. Csodálatos fimköile-mény, melynek szereplői • nem a fllmaleliék lorró légköréből, agyon-rendezeli díváiból és hősszerelme-selből kerülnek ki, hanem azokból az emberekből, akiknek életsorsál és Játékát a kérlelhetetlen szavú életösztön Irányítja a mtga mezleien brulalllásával. Ez a Ilim Izgalmasabb a legtordulatosabb detektlv-drámánál, borzalmasabb a legvére-lebb grand-gulgnolnál és megkspóbb a legszenlimenlálisabb szerelmi történetnél.
Az eszkimó szereplök játéka és a Ilim rendezése olyan élményt Jeleni, ami egész életén át elkiséri szt, aki lálta.
Ennek a fenséges komorságnak enyhltésekép egy pazar vígjátékkal Is kedveskedik a mozi igazgatósága : Nekünk beszélhet Afrika. Kohn és Kelly egyik legsikerültebb bohózata ez a film, amely tulajdonkép az Afrika beszél cimü film paródiája. Elég róla annyit megjegyeznünk, hogy végigkacag|a az ember minden Jelenetéi, elsőtől az utolsóig.
Kár, hogy a kitűnő műsor csak két napig pereg a Városi Mozi vásznán. D. ti. J.
A határszéli jelenségek, természetbeni adózás és hátralék-stillhalte
h közigazgatási bizottság napirendjén
Zalaegerszeg, tebruár 15 [ hilralékokat részletekben lehessen
......... " behajlanl.
Malatlnszky Ferenc elmondta, hogy 47 éve adóffSető, de soha a helyzet olyan súlyos nem volt, mint ma. Az egész adókezelési rendszert meg kell változtatni. Adjon a kormány az 1932. dec. 31-Ikl adóhátralékokra stillhaltc-t s aki 1933-ban fizet, azt elsSsorban a folyó évre ludják be. — A nagy hllralékosok űzethessék Midben az adójukat. Állatában b< kell vezetni a természetbeni adózást. Az adóhatóságok tétlenek le a bürokratikus adózások módszeréről, a tényleges |övedelmek és vsgyonok alapján vessék kl sz adókat.
Az adóhátralék a keszthelyi Járásban 107, a letenyelben 128, a kanizsaiban 91, az egerszeglben 116, a szentgróllban 100%. — A hátralék összege 6,252.371 P.
(Tudósítónk telefonjelentése) Zala vármegye közigazgatási bizottsága Bódy alispán elnőkksével tartotta üléséi.
Csólhl Oéza pipái prelátus a közrend és biztonság szempontjából aggályos
határszéli jelenségeket telte szóvá. Lefestette a szerb halár-ő.ök viselkedését, kik mindennap durvábbak lesznek és sok tnagyar életet kioltanak.
Az alispán válaszában Ígéretet tett, hogy a megye a maga részéről minden lehetői elkövet az atrocitások megakadályozása érdekében.
A \'éléves jelentés igen súlyos képet (est a megye helyzetéről,
a lakosság eladósodásáról és a takarmányhiányról. Hitelt és méltányosabb adóbehajtást sürget. Hivatkozik egy korábbi feliratról, melyben a megye kérle, hogy t
Biztosítva van az OTI együttműködése az Egészségvédő Intézettel
Irt Nagykanizsára, melyben közli, hogy az ügyel a belügyminisztériumban jóváhagyták és az akta már visszakerült az OTI Igazgatóságához.
A Zalai Közlöny akciója tehál nem volt hiábavaló, sikerüli szegény
Nagykanizsa, február 16 A Zalai Közlöny hosszú cikkso-rozstbsn harcoll az OTI nik a nagykanizsai Egészségvéd Imi Intézettel való együttműködés dolgában, ami számos OTI-lag érdekében álló követelmény.
Most dr. Somogyi Zsigmond, az Országos Közegészségügyi Egyesület veneteás osztályának alelnöke levelei
Nagy- és Klskanlzsán is lesz vasárnap liceális előadás
Az Irodalmi és Művészet Kör, ez a kulturális életünkben már nélkülözhetetlenné vált szerv, credmé-njekben gazdag működési köré; kiterjeszti és vasárnap már Nagykanizsán és Klskanizeán is larl liceális előadásokat.
Nagykanizsán vasárnap délután 6 órakor a szokásos keretek közi tartja érdekes témájú előadását Vannay János, a zeneiskola agilis igazgalóla. Ehhez kísérő műsorként a Levente zenekar három zeneszáma csatlakozik Schiller Jánoe zeneiskolai tanár vezényletével, méltó keretet adva a nívós előadásnak. (
tjClsksnlzsán ünnepélyes formában vezeti be az Irodalmi és Művészeti Kör előadássorozatát. Vasárnap délulán 4 órakor a Polgári Olvasókörben dr. rütöp György fogja üdvözölni a Kört kls-kanizsal bevonulása alkalmával, amire dr. Tholway Zsigmond, az irodalmi é« Müvéazeli Kör elnöke log válaszoInL Az uj működési terület első előadását Barbarlts Lajos, a .Zalai Közlöny" felelős szerkesztője latija meg ,Hogyan élt az ősember a földön" elmen. A műsort szavalat és a Levente Dalárda énekszáma zárja be.
Belépődíj a liceális előadásokra nincs.
emberek egy hatalmas rétegének az OTI utján való gyógykezeltelésél az Egészségvédelmi Intézelnél biztosítani.
Jogerőre emelkedett a sikkasztó gálosfal főjegyző büntetése
Kaposvár, fobruár 15
A Zalai Közlöny Is beszámoll annakidején arról a slkkaszlásl bűn-perről, melynek dr. Oyörkös Oéza gálosfal !ő|.-gyzö voll a vádlottja.
Györkös dr. különféle sikkasztásokat követeti el és amikor lálta, hogy rá|önnek üzelmelre, megsiök^t. — Néhánynapi bu|kálás ulán azonban meggondolta magát és önként Jelentkezett.
A kaposvlri törvény»zék még az
elmúlt év őszen felelősségre vonta a főjegyzőt, aki azonban megfellebbezte az Íteletet. A pécsi tábla 3 és félévi fegyházra emelte fel a büntetési, mire ugy a főügyész, mini az elllélt és védője a Kúriához jelenteitek bc fellebbezési. Néhány nappal ezelóll ugy a főügyész, mini a voll főjegyző visszavonták a fellebbezési és Igy a 3 és félévi fegyházbüntetés jogerőssé vált.
Iddlárls
A nagytinlual mat«orot6gl»r Hltyeiaielentéfleki Szerdán a htmtrük Ut: Reasel 7 ónkor —3 4, délután 1 árikor -j-2, ule V Örskor —16.
ttíhOul Reggel felhős. délben és este tUzla égboltozat.
(Éjuakal MtóltknHt! » SaUoraM-«taí l».*aat |(.lanti "••ta IO érakari Csh4«d, Sarait, HSvSa ISS
Kötetenként 10 fillér helyeit naponta cserélhet
2 fillérért kölcsönkönyvtár! könyveket a „Zalai Közlöny" minden előfizetője
hónapon át olvashat a Horváih-kölcsönkönyvlárból, vsgyls napi 2
A Zalai Közlöny szerkesztősége megállapodási kötött a Horváth József ujságáruda kölcsönkönyvlárával, amely köztudomás szeriül egyik legrégibb, legbőségesebb és gondossn lejlesztell kölcsönkönyvlára Nagykanizsának, többezer kötetre rugó régi és uj könyv-állománnyal. A napi forgalomban egy-egy könyv kölcsöndi|a 10 fillér. A Zalai Közlöny minden elöfizető|e, aki az ulolsó havi elöfizelési nyuglájál !elmulal|a, mától lógva havi 60 fillérért egész
fillérért egy hónapon át akár mindennap cserélhet könyvet a hatalmas és gazdag választékból. Aki nem óha|t 60 fillért egész bónspra lefizetni, az is kap kedvezményt, amennyiben egy-egy könyvet esetenként 10 fillér helyett 8 Jlllérért válthal a kölcsön-könyvtárból. A kedvezmény Igénybevételéhez csak a Zalai Közlöny ulolsó havi elöllzetésl nyuglá|ának felmutatása szükséges.
Három tagu tolva] társaságot Juttattak a tyúkok a rendőrség
kezére
Nagykanizsa, február 16
Az utóbbi il licit számos kisebb besuranótolmjiás és cslrkelopás történt Kanlzs\'- . ívként a p:rlférlákon, melyek lettes.it heteken át eredménytelenül sereste a rendőrség. Voll olyan hely, ahonnan 8—10 pár lyukol vittek el egy éjszaka.
A tömeges leijelentésekre a rendőrség fokozottan figyelte a piacot és tgy végre tegnap sikerült leleplezni a tolvajokat. Kiderüli, hogy a lopásokat Lasztovlcska Mihály 32 éves Király-utcai nap\'zámos és a vele együtt élő Németh Mtria 23 éves cselédleány köveilék cl. Őrizetbe vették mindkettőjüket. Kihallgatásuk során 17 rendbeli lopást ismerlek be. Lsszlovlcska elmondotta, hogy Ismeretségbe került Pelrlcs Kálmán 30 éves kanizsai kocsissal, aklrö] határozottan tudja, hogy rendszeresen foglalkozik kerékpárlopásokkal. Néhány nappal .előtt Is elemeit egyel. Pelrlcs volt, aki másfél hónsppal ezelőtt az Erzsébet-téren ellopott egy kerékpárt, amit néhány nap múlva a bagolasáncl hid alalt tsllr \' tak meg. Rövidesen Pelrlcs Is kézrekerült és a törvényszék kélheti fogházra ítélte. Ezt a büntetését már ki is töllötle és most, alig 10 napja szabadult ki. Kiszabadulása uláo rövidesen egy másik kerékpárt ts elemeit, amit most megtaláltak a detektívek.
Pelrlcs Kálmánt is őrizetbe vették.
ZALA\' KÖZLÖNY

I Garantált
mosó bőrkeztyü fehér és sárga
Ritter András |
^ " Jiiitirii ailnttbiny Fli-ut 8. »i*tn. P
5 P
r
A nö és a sport hajdan és ma
Dr. Mező Ferenc előadása Budapesten
Megalakul a fővárosban élö kanizsaiak szövetsége
_i_
NAPI HÍREK
napirend
Fabruér 16, calHBrtBk
Róma! kalollkui: Julianna. Protestáns: lullánna. Ur.: Seb. hó 20.
Véroit niuzeum és KOny/tér nyitva csütörtökön és valérnap délelőtt IQ-tól 12 éréig.
Gyógyszertárt é||ell aiolgélal e hónapban : aSalyalor gyógyszertár Erzsébet tér 21. ez. és a klsksntzsal gyógyszerISr.
OőziBrdő nvllva reggel 6 órétól este 6 óiéig (bélló, szerds, péntek délután, kedden egész, nsp nőknek).
* — (A polgármester Itthon) Dr. Kritky István polgármester Buda-pestről, ahol dr. Prack látván tanácsnokkal részi veit Apponyi Albert lemelésén és Nsgykanlzia vá-roa közönségének koszoru|át helyezte a nemzet nagy halott|ának ravatalára, kedden este visszaérkezett.
— (A szombathelyi polgármester Nagykanizsán) Dr. VJváry Ede Szombathely város polgármeslere szerdán délelőtt Nagykanizsán ál-utaztában leikereste dr. Krátky István polgármesteri, akinek vissza ad! <rábbi látogatását.
— (Tanítói áthelyezés) Stlngl János semjénházai Isnitót áthelyezték Nagykanizsára.
— (Szántó Vilmos temetést) tagnap délután voll az Izr. sírkertbe. Ember ember hátán azorongó, ritkán látott tömeg kísérte el ulolsó ulján az életereje leg|avábsn kidőli kereikedő-közéleli haicosl. A rava-lal lelett dr. Wlnkler Ernő lőrabbl, a nyitóit sírnál Bíró Simon, a testületileg kivonul! OMKE nevébeu mondott sziveket indiló búcsúztatót.
— (Előadás a legényegyletben) A Katholikus Legényegylet lolyó hó 19-én, vasárnap este negyed 9 órai kezdetlel tartja sorozstos népmüve-lődésl előadását. Dr. Oyuráu Ferenc, a helybeli piarisla teáigimnázium tanara „ Arany János költészete" elmen iarí előadást.
— (Kath. hitközségi adóllzetők figyelmébe) A nagykanizsai Róm. Kath. Egyházközség adókivelő bizottsága munkáját befejezvén, a részletes adókivelési lajstromot március 6-ig a hitközségi Irodában minden adófizető a hivatalos órák alatt megtekintheti esetleges leleb-bezéa végett,
— (A Városi Vegyeakar) ma esle 9 órakor ösazpróbát tar\'.
— Qramofonlemez-Uöl-08önzés: Transdanubia.
— (A farsang vidám hangja) esendői meg a Szent Ilona Leányklub műsoros teadélulánján f. hó 19 -én fél 7 órakor (tea-|egy 1 P) mikor fehér leánylelkek a zene éa tánc testet-lelkel vidámitó hangulatában sem feledkeznek meg arról, hogy minden farsangnak van böjtje. Ép ezért már mosi készülnek az első böjti vasárnap komoly megünneplésére, mely a szokásos Bőjtt est kerelében március 5 én délután léi 7 órai kezdettel lesz megtartva a Misszlóaházban.
Budapest, lebruár 16
(A Zala1 KözlOny tudósítójától) Érdekes előadási tartott dr. Mező Ferenc Budapesten, a Nagykanizsán érettségizett kereskedélmlslák szövetségében.
A Kovéci-kávéház emeleli különtermét zsúfolásig megtöltötte a Ka-nlzaán éreltségizeltek előkelő közönsége. Az Illusztris előadói Elek Béla Igazgató, a szövetség elnöke üdvözölte rövid, m leg beszéddel, majd áladla a szól dr. Mezó Ferencnek, a szellemi olimplász győzlesének. Dr. Mező Olympia városának a mytblkus Időkbe visszanyúló sport-Jelentőségét ecsetelte és az olympiai játékok drámaian érdekfeszítő, fordulatos és poétikus részleiekben bővelkedő történetét ismertette klasszikus tömörséggel, majd hangulatos, apró történetekkel érzékellette a kor levegő|ét s a halálmegvelésig Ívelő dór sportszellemet, kütönválaszlva a Görögország klasszikus földjén élö lestkulluráéti hevülő dórokat az ionoktól. Míg az előbbieknél a nők Is sportollak, eddig az Ionok asz-szonyai csak kézimunkával és gyermekneveléssel foglalkozhattak.
A görögök hőskorának elmultával, a középkorban á leslkullusz helyébe a lovagi tornál barbár szokása terjedt el, a nő ebben a korban szinte üvegházi növénnyé váll és csak a tornákon a győztesek koszorúját nyújtotta át. Csak a tizennyolcadik században kezdenek újra sportolni u nők Németországban 1860-ban. Hazánkban báró Eötvös József kullUBz-mlnlszter lánya ^ voll a merész ul-lörő, aki a mai városilgetitó jegén 1868-ban korcsolyázott először. Az olympiászon csak 1906-ban jelenlek meg először hölgyek, a tenniszpá-lyán 1912 ben mát az úszásban is résztvettek, a legutóbbi olimpiászon pedig már a nehéz athletlkálg is eljutottak. Érdekes, hogy a férfi éa női uazóvllágbajnok rekordideje között csak 8 6 másodperc a különbség.
Bár a nők válogatás nélkül foglalkoznak a sporlnsk összes ágaival, az előadó óva inti őket azoktól a sportoklót, amelyeknek természetes következménye, hogy az arckl-lejezés, a lest formája, söt a mozgás is férfiassá válik. Hölgyeknek ajánlatos sportnak tartja a tenniszi, a korcsolyázást, a luriszlikát és az úszást. Az úszásnál azonban nem
ajánlja a gyakori fejeiugrást, mert az a gerinc ellerdülésél eredményezheti. Végül egy praktikus mythoszi regével fejezte be előadását, a feledés és emlékezés vizével silmbo-\' llzáiva azt, hogy felel1 U.ik el mindent, ami rossz és igy emlékezzünk kedves városunkra,, amelynek szereleiében összegyültünk.
A mindvégig lebilincselően érdekes, szinte drámai feszüiiségü, kivételes elöadó-müvészelel tanúsító előadást percekig tartó lelkes ováció s az előadó háláB ünneplése követle, majd Róna Oyula főtitkár, emelkedett szólásra s egy uj: a szellemi urisztokrácla keletkezésével kapcsolatban elmondia, hogy büszkeséggel és örömmel lölll el a Jelenlevők le.kél dr. Mező Ferenccel való közöBségük, aki a kanizsai Sopron-utcából indult el s elérkezett a világhírig. Emlékeiben élénken él még az az idő, hogy beszéli tanáraival a szorgalmas, az irigy, a pökhendi, a hanyag diák. ö mindig tekintélytisztelő diák volt s most is azt kell mondania régi szokásaihoz hiven: Köszönjük lanár ur 1 Az előadás ulán még sokáig ült együtt a társaság és ill merüli fel sz a terv, hogy az összes Budapesten élő nagykanizsaiakat egyesíteni kellene egy szervezetben, részben társadalmi, részben gardasági okokból, hogy egymásnál vásároljanak, egymást foglalkoztassák s a fővárosban Is foglalkozzanak szerelett szűkebb hazájuk ügyelvei s ha közvetve la, részi vegyenek azokban. A szövetség legközelebbi választmányi ülésén már konkrét formát fog Ölteni e terv s megtörténnek az előkészületek arra, hogy a nagykanizsslak társadalmi állásra való tekintet nél kül tömörüljenek a Nagykanizsán hagyományos demokratikus szellemben. —in
__1933 lebruár 16.
— (Álarcos jelmezestély a Legényegyletben) A Katholikus Legényegylet február 26-án, larsang vasárnap este 8 órai kezdeltel aaját székházában lánccal egybekötölt műsoros jelmezeslélyt rendez. A napok óla folyó próbák ulán Ítélve a műsor kiemelkedően gazdag és változatosnak Ígérkezik.
— (Bankosbál) A bankllszlvlie-lök I. hó 18-iki .Magyar Esléiye" Iránt, melyen Cselény József, a Nemzeti Színház népszerű énekművésze szerepel, oly nsgy az érdeklődés, hogy a rendezőség ezulor kéri a t. közönségei, hogy akik jegyeiket már elöjegyezleiték, azokat Kreulzer Károly urnái (Níptakarék-pénztár) szíveskedjenek mennél előbb átvenni, hogy helyük biztosítható legyen.
— Divatos lérflszOvelek métere már pár pengőért szerezhető be SchUlznél.
Emlékeztető
Febr. 18. Rej. Nőegylet teaestélye a Koronában 9 órakor.
— Banktisztviselők magyar eslje 9 órakor a Kaszinóban (Cselény! József).
— Állatvédő Egyesület közgyűlése a váiosbázán 5 órakor.
Febr. 19. LlceáUs előadás 6 órakor a városházán (Vannay János).
— Liceálls előadás Klskanllsdn 4 órakor az Olvasókörben (Barbarils Lajos).
— Leányklub műsoros teája a Missziósházban
— Leventék teaestélye 8 órakor a Polgári Egyletben.
— A glmnázlsla cserkészek énekes, táncos népszínmű előadása,
— A Harmadfend szinelőadása a Fehérteremben 5 órakor.
— Előadás a Kath. Legényegyletben 8 órakor (dr. Qyurátz Ferenc).
Febr. 23. Polgári Egylet rendkívüli
közgyűlése 6 órakor. Febr. 25. A Keresztény Jól. Nőegylet álarcos Jelmez-estélye a Kaszinóban este 9 órakor.
— Az OMKE Jelmez eatélye 9 órakor salát helyiségében.
Febr. 26. Kath. Legényegylet műsoros láncestélye 8 órakor az egyesület helyiségében.
— LlceáUs előadás 6 órakor a városházán (Barbarils Lajos).
— A glmnázlsla cserkészek énekes, táncos népszínmű előadása.
— A Polgári Olvasókör mulatsága Kiskanizaán.
— Kath. Legényegylet évi közgyűlése fél 5 órakor.
Márc. 5. A Leányklub böjti estje fél 7-kor a Missziósházban.
— Kath Legényegylet társasvacsorája 8 órakor.
Márc. 11. Az Izr. Nőegylet jelme-zea puilm-bálja a Kaazlnában.
Olcsóbb lett ax apróhirdetés
a „Zalai Ktíxltíny" kladt>01valala tebrurlr 1-lttl ltexdve leszállította népsxerU apróOlrdetéa-rovatdnatc dlfsxabdadl. t ttól fogva egy SO axauas apróOlrdetéa -éO tlllérbe, minden toudbbl axó 3 fillérbe kerUl.
I:uel együtt megsxUnlk a Merda-péntekí felár la, a fenti drak teödt minden fiétköxnapon eovaédeaek.
Lesxdllltottuk a vaaámapl apróhirdetéseik drdt lm : IO axavaa vaaámapl apróblrdetéa exutdn 50 fillér, minden további szá * fillér.
1983 február 19.
ZALAI KÖZLÖNY S
A Stefánia Igazgatósági ülése
Nagykanizsa, tobruár 15
A Stefánia Szövetség kanizsai cso-port|a szerdán esle 6 órakor Igazgatósági ülést tartott dr. Winkler Ernő ügyvezető elnök elnöklete alalt, aki megnyitó beszédében kegyeletes szavakkal éldozolt gról Ápponyl Albert emlékének, aki szinlén |elent5s munkál végzett a csecsemővédelem terén.
Winkler elnök ezulán felkérte a tagokai, hogy pirnalollat, hasmált gyermekkelengyét éa játékszereket juttasanak a szegénysorsu anyák és csecsemők síimára. Indítványozta egy szociális bizottság megalakítását, melynek tagjai nyilvántartanák > sürgős segélyre szoruló anyákat. A bizottság vezetésére a Missziósház lönöknójét kérnék fe\'>
Király Sándor műszaki tanácsnok azokat a terveket ismertette, amelyek a Stefánia tervbeveit bővítésével kapcsolatosak. Hosszas vita után az Igazgatósági ülés ugy határozott, hogy dr. Krátky István polgármester, dr. Haba Antal Igazgalófőorvos éa dr. Winkler Ernő ügyvezető elnök a közeljövőben Budapeslre utaznak, ahol a belügyminisztérium illetékes osztályén |ó«áhagyis végett bemutatják az átalakítási terveket.
- A Bajiar Mt»ri««k, Bangha Béla Jézustársaságbetl hitszónoknak katolikus társadalmi éa v lágnózoil alapon álló tudományos szemléjének legújabb szama megjelent. Ks a gazdag szám l» komoly tArgytlBíoaaágAval és számos létünkbe vágó problémának értékes megvilágításával bizonyt tla a Magyar Kultúra msgas nívóját és emelkedett szellemét.
Sxemsiö aCknél a természetes .Fsreno Jóim!" keserűvíz könnyű, erőIködéB nélkül való bélkiürülést idez elö és ezáltal sok esetben rendkívül jólékony hatással van a beleg szervekre. A nöi betegségekre vonatkozó tudományos Irodalom több megalkotója Írja, hogy a Fereic lóiiel víz kilünő hatástról aj át kísérletei alapján Is alkalma volt meggyőződést szerein). — A Ferenci lóiiel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüz-letekben kapható.
SPORTÉLET I
Szezonnyitó tutballmérkózés
NTE—Ztleyl
Csapataink a hosszú téli pihenő és az immár három hét óta tartó rendszeres és szorgalmas tréningek után epymás ellen fognak bemu átkozni vasárnap a futball sport híveinek. Előreláthatólag szép és Izgat tnae mérkőzésben lesz része a közönségnek, miután az NTE-nek a tréningében mulatóit biztató formá|a és jitékonlnak nagyszerű kondíciójával szemben s Zrinyi Horváth és Babossal a Zala-Kanizsa voll két kllünö játékosával megerősödve veszi lel a küzdelmet és mindent el fog követni, hogy ai őszi 2:0-ás vereségéért revánsot vegyen.
A mérkőzés délután fái 3 órakor fog kezdődni.
Szakszerű, olosórd-
dlóJavttdsT,ansdanut>ía.
— (A kanizsai Levente Egye
sűlet) ebben a szezonban vasárnap, február 19-én esle 8 órai kezdettel rendezi harmadik műsoros táncleá-ját a Polgári Egylet katakombájában. A Levente Egyesület által elö-íőleg megrendezett és kitűnően sikerült tánc-tea elegendő biztosíték arra, hogy ez a harmadik műsoros est Is a legteljesebb siker jegyében log lezajlani. Ezen az estélyen Is nagyazámban fognak megjelenni a leventék barátai.
— A Vlláfvlroal K.|4«y«k oheU számát egyik legkedveltebb éa legtehetségesebb Írónk, Tamás látván irta, aki oroszországi élményét söztll dolgozott tel egy érdekfeszítő, Izgalmas történetet. KUlön érdekessége a regénynek, amelynek elute 200 menyegsö, hogy magyar hadifoglyok ta szerepelnek benne.
— Bútorvásárlás — nem gond I Teljes berendezéseket rendkívül előnyös részletfizetésre, söt kamatmentesen is szállítunk. Kopsleln bútoráruház, Horthy Mlklós-ut 4.
ámm
Növendék állatoknál a eiontképiödést elősegíti, hízóknál étvátygerjeiztólegh«t. Megakadályozza a lesántuláit.
2 kg.-oa, 5 kg -ot és 50 kg.-oi eredeti gyári ciomagoláaban
(Minden csomag és isik a gyár plombájával van ellátva)
Beaurezbetö:
ORSZÁG JÓZSEF cégnél
Nagyksnlzsa, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palota mellett)
I.Wíkl sírtól
. Páris 2MT.I, London )T8b, Newyofk 518U2, Brüasel 7227Vs, Mllanr. 26-52, Miórld 42-G\'i1,\',. Amsterdam 20800, Berlin 123-30, Wien 7319, Szófia 3 75, Prága 15-35, Varsó 581Ó, Budspail —■-1 Belgrád 7-00, Bukarot 3-08
1 Hemiell Bank terim-ártolyaaai
Közgazdaság
Sikerül a Welser-gépgyár Ölemének lolytatását biztosítani
Nagykanizsa, február 15 A polgármester hivatalos budapesll utján több ügyben eljárt az egyes minisztériumokban. Egyebek közt sikerüli a Welser-gipgyár üzemének további fenntartását btziusltsnl. — Ugyanis, mint Ismeretes, a Welser gyár üzemének folytatását az OTI hátralék veszélyeztette. A polgármester illetékes helyen való közben járásával sikerült megoldást találni az üzem folytatására, ami annál is inkább kívánatos, mert |ó egynehány család megélhetése lesz Ily módon biztosítva.
(—) Vásári hírek. A március hó 19 Ikl -uszágos kirakodó és állatvásár Csesztreg községben, tekintettel, hogy ez a nap vasátnapra esik március 20 án lesz. — A novai vásár április 17 helyett, mivel az húsvéthétfőre esik, április 18 án lesz.
TenaénTtówta
Bnia tlssav. 76-OS 14-75-14 95, T7-es
14-95-15\'H, 78-as 1515-1540, 79-es
15-31—1565, 80-aa 15-50-1585. dunántúli 76-os 1385—14C0,77-ea 1400-14 15, 78-aa 14 20 -14-35 79-es 1441 1455 80-aa 14 55-1470, roza 0 70-680, taa. árpa 9-10 9 30, zab 900 9-25, tengert 6 95-705. korpa 6 25 6 35
VALUTÁK Angolt. 1960 2000 Itebalr. 7916-79-74 Csert k. 16 91-17 01. Uánk. 87-00.88-20 Dinár 7-50-8 00 Dollár 570 50-573 50 Prandat. 22-3O-22-50 Holl. 2^8-75-230 15 Zloty 6395-64-45 Lel 340-3-44
Léva 395-4-25 Lira 29-90-3020 Márka 135-70-136 60 NorvéglW tO-lOllO
Psaeta —--—
Ichllt. -•--•—
Svájcit. 110-70-111-40 Svádk 10370-104 70
DBVI2Á.K Amat. 228Ü5-23015 Belgrád 830-8-40 Berlin 135 80-I36«) Brllsael 79-26-79-74 Bukarest 341 -3-43 Kopenh. 87 20-88 20 London 19-62-1978 Madrid —•—-J— Milano 3000-30-18 Newy. 571-90-574-00 Oszló 1CO-30-10I10 Pária 22*33-22-47 Prága 1693-1701 Szófia 4-05-427 Stockb.103-90-10470 Varsó 63-95-64-45 Wien -•—•--Zürich itO-80-llt*)
Wien clearlng árfotysma t 80.454.
Hertásvásár
Felhajtás 1031, eladatlan 19 — Etsá-rendü 090 -092 szedett 0-86 -0-88, szs-dett közép 086 0-88, könnyű 080 H>84, l-ső rendű öreg 0-86 0-88, ll-od tendü öreg 0-80 - 0-84, angol süldő I. 096-MJ, uralonna nagyban 118-1-21), talr 1-35-1-35, hus 1 16 1-32, télsertéa I-14-I-M.
bridge-block
darabonként 40 fillérén kapható
praktikus beositássat (ÜOMappal)
a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalában
Fő-ut 5.
valamint
KrAtky GyBrgy és ifj- Hirachlor Miksa dohány-
árudájában, Fisohel Ed« és Sohle.. To.twérek
könyv és paplrkereskedésében, Horwáth JómbI ujságárudájában
Kisdia a laptulajdonoa Közgazdasági Rt. " \' erg Nyomda éa Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán.
Felelős kiadó: Zalai Karoly. Interurbán telelőn: Nagykanizsa 78. szám.
UlltiiMIftl iitibiu Vállalat
MENETRENDJE
mdwfvrrtm
Seletletoextatte miatt raktáramat
hihetetlen 0toné álban bociálom a n. é közönség rendelkezéiéte. Arntuth, Saiár-Mdiar._28 .
Calgaháiy-féle Sugár ut 27. az. ház négysiobás parkettái, lltidóizoba, ylzveje-iék, ugyuinlén Magyar-utca 25. iz alalt háromiiobis lakáa májuara kiadó A lan-dóan izén Ella-krumpli 6 pengőért kapható. Qtüaleld, Magyar utca 25.
H. |6 Sert Ilii, eluSn Inni, „a* m,S
aranyhegyi boraimat.
UUranhlnl iáit p.l.dtokb.n 36 f i llér
Sátrán Józssf, «a,yir-eloa 74
T.titon US. H.ndeUit SáiSm SSiaSm.
SAleeehtks elöi/obái, vlivezetékes lakás kiadó Józief tőheiceg-u. 5á/a. 81
Férlhes menne 2800 pengő hoz<* minayal kölépkoru nő 50 55 év köriül Jobb íparoihol vagy nyugdijaihoz. Özvegy 1—2 gyermekkel Mm iiSmlL Ajánlatokat .Hozomány van- Jeligére a kiadóhivatalba kérek.
i ZALAI KÖZLÖNY
1633. lebruár 17,
831/1933.
Felhívás.
Alulírott városi Adóhivatal fel hivja\'imlndazon helybeli lakos adóhátralékosokat, kik az adófőkönyvekben előirt s a folyó év első negyedére járó adójukat még nem fizették be, hogy azt jelen felhívás közzétételétől szá-mitdtt 8 nap a|att okvetlenül befizessék, mert ellenkező esetben e határidő letelte után a hátralékosok ellen a végrehajtás haladéktalanul folyamatba lesz téve.
Nagykanizsa, 1933. február hó 15-én.
Nagykanizsa megyei város Adóhivatala.
A naaykanlzMl klr. jaráablróaág, mint telekkönyvi hatóság.
043,\'tk. 1933. U.
Árverési hirdetmény és árverési teltételek.
Nagykanizsát Bankegyeatllel éa Délzátal Takarékpénztár RT. vlgrehallatónák Ktsa Tetéz. Kiss János él Török látván (balog) vátgrebajiást azenvedó ellen indítóit végrehajtást Ügyében a telekkönyvi hatóság végrehajtató kérelme következtében az ISS1 LX. tc 144, 146. ía 1*7. S§. írtelmében eltendeli a végrehajtási átverelt 35C0 ar. P tóke. ennek 1931. évi izep ember 17. nap
„Olcsók vagyunk, mert jók vagyunk I"
5 órai teán,
házimulatságokon
gramofonzenére táncoljon.
TRANSDANUBIA R.-T.
"< Caengery-ut 6. Telefon 4-13.
Részlet! Kölcsönzés! Bérlet!
Iától járó bíróilag érvényesíthető legmagasabb kamata, i/«o/o viltódll, 2) PSOÍÓváil. 30 t közlési dlj, 338 P 20 I eddi* meg* állapított és a ielen kérvényéit eiutlal megállapított 34 P 10 f \\ oitaíg tőkekövetelése éa járnlékal behajtása végett a nagykapitMl klr. járáshlióság terUietén Nagybakónak éi Nagykanizsa körtég-
ben lek vő a a nagybakónak! 2137. ar ijkfben A f 1 aor 82 /6 hrsz. alatt fog Ifit nzánto és stlrü a Farkas oldal dűlvén Török (balog) litván és ne|e KIm Teréz nevén álló Ingatlanra 216 pengő, nagykanizsai 7781. az. tjnvben Af2 sor 3042 b hrsz. alatt foglalt siölő és pince a Caeilöl pusztán Kiss Teréz Török (balog) Istváiné nevén álló Ingatlania 1137 H 50 t, a nagy kanliaal 103 si tjkvben A + 8—9 sor 4336/a. hrsx alatt foglalt rét a Magyarutcai réteken Klis János nevén álló Ingat lanra 400 P, 113/b. hrsz alatt foglalt Ház 661. ii. a. udvar és kerttel ugyanannak nevén álló ingatlanra 3000 P kikiáltási árban még pedig a 43 36/a és 113/b. hrsz ajaltl Ingatlanokra 1\' r-3/lkv. 1870. ar. végzéssel öiv. Molnár Jánoiné Horváth RoziJla Javára bekebelezett klkö\'mén)! lógnak fenntartásával.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek a kir. járásbíróság hivatalos helyiségében (IgarságUgyi palota, fö\'dazlnt H ajtó) roeg-tartinára 1033. évi március hó 4. napjának d. c. 10 óráját és Nagybakónak község házánál ugyaraintp d. u. 1 óráját lüil ki és ai árverési feltételeket az 1881 : LX t c 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg:
1. Ar árverés alá eső ingatlanokat és pedig 113/b. hicz. Ingatlant a kikiáltási ár felénél, a többil kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (19C8. XLI. t;-c. 2a §.)
Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10o/o-át kész pénzben, vagy az 1881 : LX t.c, 42 § ában mtghatároiott árfolysinmal számított óvadékképes értékpaplrosban a kiküldöttnél letenni, vagy n bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §§., 1908: XLI. t. c. 21. §.)
Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig, .(egészíteni. (1908: XLI. 25 §.)
Nagykanlisa, 1933. évi J nuár hó 23. napián.
lagyar
v as u f
MENETRENDJE
Hagykaniksa állomásra érkező és ax onnan Induló vonatokról. Érvényes i 1932. évi október hó 2-tttl kezdve.
Nagykanizsa—Budapest
A vonat rJ-Kani,s. Kmtkrtj- ttpqytrr vonat II * "unát
nem. ról Indul 11 n 4-t. érkezik ij neme
1219 030 I 2*01 185 122Ö|Színt. V.
120\' 610 1 714 9M I2l2j|Szent. V.
1113 Szem. v. 8.5 10-11 1605 1205|0yv.
1711 14*30 1 ifi-ta 21*00 l2l4j|Szem. v.
llfll Oyv. 18-30 1 i»:n 22*30 I20ílnyv.
1231 Motor 18C0 ] 1031 - !232JMotor
BpeHttólI indul l tt...ih J, rát Mul | N.-aani-zeár. érk
21 U 2SO 440
6-30 11*21 I3«
7<0 10*14 11*25
1419 1S*42 20 07
19-45 22-00 23 31
5-53 7*27
I
Az 1202120!. sz. vonatokkal egy l, U. oszt. koc»l Ventfmlgfla, egy III. oszt. kocsi és élkezökocsl Pragersko.
Az 1207/120®. sz. vonatokkal egy I., II. oszt. k»csi Róma, egy hálókocsi Velence, egy II., III. oszt. kocsi Tricste.
Nagykanizsa—Sopron
Kaniia-|IEft*ru. Sraaktt-lS^nmbiiVrianU

H rálUd. | trk. iWyfWkjj WV. ji irt.
Dr. Bentzik s.
klr. Jblró.
A kiadmány hiteléül: (P. H.) Mlkó s. k.
lótUit
1417 Sz. v. | 6-15Í 8 01.!! 8 48 t 10 44 14 ?0 i«J:Sz. v. 13 15114 58 16-06 — | — mii Oyv. 1614! 17-37 1827 19^7 23 43 1431 MotoíÜ 18JBÍ20-111| 2114 , - II -
Az 1417/1418. sz. vonatokkal egy Ul. oszt. és C| déli pu.-Zalaegerszegre, II., III. oszt. kocsik Wien S.
m. II
Sopron-]! lt»-b bólmdJ^tyrW
Iwaakat-llffKii-.Kinuiá-• *• Ind. ! ra *fk.
Az 1411/1412. sz. vonatokkal egy II, oszt. kocsi Sopron—Susak között.
Sz.v. 16-40 1938 21\'32 221(1 0"03 Motor!\' - - - 5-35 7-23 Oysz.ll 7-25 10 05 ji 1128 12-1SH 13-30 uwiiSz.v.II 10-45:113-18 I 15-02 ll60Q| 17-37 II. oszt kocsi van Budapest re és vissza.
III. oszt. kocsi Pécs—Wien, egy I., II., III
Nagykanizsa—Pécs
LOjOt.,- B.rc.r. P4o»\'«
llifÜ árt. ♦rk.
1441 Sr V 4\'56 ! rsn á-43 ft-4H
141? Oy»z. 13 49 >4 25 15 JH 1 17-34
1 lát* Vtgy. 17\'0 n IS 52 21 08 —
1441* Sz v. 21 05 21*54 — —
..._,Sz.v. f - - f MB\'f"805 1447> S«. v. « — ! 6 51 I T*»
14111 Qyaz | 12 22^ 14 09 | 15 27 I 16-04 1441!) Vegy. H 18 15 | 20-26 | 21-5S fl 22 46 HL, o. kocsi Budapest déli pu.-Pécsre
Az 1440.1441. sz. vonatokkal egy I., II.
Nagykanizsa—Pragerhof _
NagvKuni isára érk.
\' *12ú/|uyors | 5~4i>""\' jj Trleaai
. I Hova ?
Hontun ?
|í || Nagykani ..
I | zsárol Indul 1
íMÍUyors "f \' ÖOÓ T Trieszt
1240 Személy 4 « Pragerh f 1247 Stemély 9 36 |Pt«K«hol
120jföyors 1147 Trieszt ITOllOyors || 180* I Trieszt
12411! Személy |! 14-00 Pragerhof 124l| Személy || 2110 | Pragerhof
Az 1207/1208. és 1201/1202. sz. vonatokkal futó közvetlen kocsik ugyanazok,
| mint a Budapest déli pu.—Nagyk»nÍT»a viszonylat alattiak. _
Nyomatott a laptulajdonos Közgazdasági R.-T. Outeubcrg Nyomda és Délzalai Upkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsa, (felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
73. évfolyam 38. szám
Nagykanizsa, 1933. február 87, csMBrtOk
Ara 14 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
fserkeMtóaég é« kiadóhivatal; Póut 5 uám Megjelenik minden reggel, bétló kivételével
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajoa
DóHieléal ára: egy hóra « pcfltf •O UUér SiírkeMtóxéjtl é« kiadóhivatal! teleion: 78. u
Bajok a déli batáron
(bl) Hidd vakuljon a világ, gondolja í poiaoayl rádió, amikor naponta ad le a kisebbségek nyelvén Is, magyarul éa németül, egy-egy hir-pertódutt. Nem kell azonban valami nagyon komolyan venni a cgeb Impérium eme .barálságos" kliebbségl ténykedését. Nem túlságosan erőltetik meg magukat. 0; percig tart mindennap délután 2 órakor a magyar éa másik 01 percig a némel hlr-leadéi. Szószerlnt ugyan-átokkal a hírekkel lápláljik haiá|uk nyelvén mind a kél klstbbsíg burgó rádió hallgatóit. De tessék csak ezt az Olperces kisebbségi .Jótékonykodást" meghallgatni. Pár cseh köz-Igazgatást és adózási kommüniké, obligát hlr a mandzsúriai tronliól, a cubal forradalomtól és hasonlók. Egy IdO óla azonban soha, egy n«p sem marad kl a pozsonyi rádió kisebbségi ölpercéből a magyar háborús készülődésekről szóló tudósítás. Ha ezek a hitek Igszak volnának, akkor III, a Kanizsa-vidék! szerb határmenlén már valósággal a mozgósítás lázas Irama lüktetne. Ezek szerint s talrek szerlnl a mura-kereszlurl határállomás csak azért van, hogy a legyverszállllmányokat egymás ulán csempésszék Magyar-országba. A murai és drávai halár-vldéken minden földbirtokos ksstétya, majorja csupa titkos legyverraklár. Olssz hadirepülőgépek egész parklát adományozta már a cseh Ijedelem a kis magvar hadseregnek. Minden határvidéki falu tele van magyar kslonasiggsl. Nincs nap, hogy s pozsonyi rádió ezeket és ezekhez hasonló híreket ne röpítene szét magyar, némel éa cseh nyelven a világ minden lá|a leié. Hadd lássa a világ, milyen maradhalallan, Izgága nép, milyen szörnyű háborús veszedelem, milyen rettegni való vihar-mag ez s csonks Msgysrország itt, a trianoni IákolmSny közepében. Aki ezeket a hlrekel naponta végig-hallgalia, legalább Is siuronyerdőnek képzeli Magyarországol. Így csinál a cteh rádió Európa békéjét lenye-getO veszedelmet az összeszabdalt, leszereli, tönkre Juttatott kis datab magyar [Óidból. Eiért olyan engedékeny a cseh rádió, hogy magyar nyelvű hírekkel llazlell meg tekintélyes számú magyar kisebbségeit. Hogy ha netalántán valami mégis történne ebben a nagy vllágkavaro-dásbsn, akkor már elóre meglegyen a bűnbak.
*
Arról persze bölcsen hallgat a cseh rádió, hogy ugyanekkor olyan Jelenségek ls vannak azon a mura-menti és drávaparti halátszélen, amiket nem a fantázia és nem ls a háborús reszketés lidérces álmát ha|totlak. Arról soha egy szó sem esik a pozsonyi rádióban, hogy a lugoazláv határon hányszor lestl ártatlan magyarok vére a tőidet és a Mura vizét. Arról nem lud a cseh speaker, hogy vérdi|ér! vadáaznak a granicsárok eltéveazlett iépésű emberekre. Arról sem lud, hogy állóit
Aláírták Genfben a kisantant uj szerződését,
amely elsősorban az Olaszországgal vak) kacérkodás abbahagyasára kötelezte Románlét
J ... I_I__ii . .i .
Qent, lebruár 10 A kisantant újjászervezéséről szóló egyezményt csütörtökön Irta alá Románia, Jugoszlávia éa Csehszlovákia külügyminisztere. A háron) miniszter megállapodott abban Is, hogy a szükséges rstlllkálás még a kisantant májusban Prágában tartandó legközelebbi ütésén megtörténik.
Fáris, lebruár 16 (Éjszakai lelefonjelenlés) A Temps nagyjelentőségűnek tarl|> a klsan tani államainak u| szerződéséi, mely-Jyel lonlos tényezőjévé vállak a K»-zíp és Délkeleleurópa békéjének.
Paul Boncour miniszterelnök kijelentette ai ujságitőknak, hogy a
szerződés az első lépési jelenti a kívánatos államcioportosutás felé.
A londoni Evening Standard lr|a : Ez a szerződés a legravaszabbul kieszelt csapós, amit eddig a leszerelést értekezletre mérlek. Ez a fejlemény Benesnek azl az elvét bizonyltja, mely szerlnl a leszerelési ér-tekeilet nem szünteti meg a Közép-és Délkeleteurópa biztonságát fenye-gelő veszélyeket. Eddig csak a Magyarországtól való közös [élelem tartotta össze a kisantant államait, most azonban mindegyiknek félelmetes szomszéddal kell számolni Csehország Németországtól, Románia a Szovjettől, Jugoszlávia pedig Olaszország/ól fél
Az u| szövetségi szerződés első eredményeként rábírták Románlát sz Olaszországgal vsló kacérkodts abbahagyására a másik két szövetséges részérel külső- és belső veszély ellen jgtrt seglisíg ellenértékéül.
Qent lebruár 10 (Éjszakai lelefonjelentés) Benes Oenlben nyilatkozóit az u| szerződésről, hangoztatva, hogy a kisantant a maga erejével és munkájával akarja helyzetét biztosítani Középeurópában. .Békél" akarnak, de aki a kisantant érdekel ellen támad, az egységes állásfoglalással találja magát szemben.
je.entehe a. újságíróknak^ a Jugoszlávia pea.g u,as„ .......
WWWWWW■ ■ — - -----
Roosevelt ellen is merényletet kísérelt meg az olasz király egykori merénylője
London, lebruár 10 A floridai Miamiban merénylelet követtek el Roosevelt elnök ellen. A merénylő 5 lövést leli az elnOk [elé, Ikl azonban séi tetlen maradt. A golyók megsebesítenék Czermak chicagói polgármestert és egy Ismeretlen női. Megállapították, hogy a merénylő neve Zlngara Joe loglal-kozásnélkuli olssz, akt Nevyorkban lakik és évekkel ezelőtt merényletet klséiell meg az olssz klrtly ellen la.
........... I ............
Ctermak chicagói polgármesler állapota komoly, de nem életveszélyes. A golyó a rekeszizmon halolt ál és a hátgerinc 11. csigolyájában akadt meg. Az orvosok a sebészi beavatkozást veszedelmesnek tartják.
Czermak polgármesleren kívül megsebesült még egy lltkosrendőr is, aki fejlövés! kapóit és két asz-szony, valamint egy liatalember, aki hlr szerint kicsavarta a pisztolyt a merénylő kezéből, miközben a golyó
a lejét súrolta. A merényletet állítólag nem Roosevelt ellen\' teivezték, hanem Czermak éleiét akarták kioltani. A po\'gármtsler ugyanis Chicagóban nndklvül etélyes Intézkedéseket teli -i gangstetek uralnának letörésére.
Miami, február 10 (Éjszakai hlefonjelentés) Zingara-nak klhallgalái a még eddig Dem tisztázta, hogy miért követte el a merényletet Roosevelt ellen. A merénylő azl a benyomást kelti, mintha nem lenne meg a lelki egyensúlya.
\'nyio aezcuoi, iin.u.u*\'. « rvi.jw —.......—
. ...... ......... 1 ■ .............. ""\'"""\'*"
.................................
Vérbefojtották a bukaresti műhelymunkások mozgalmát
Kétezer nmnkást letartóztatta!, 732-őt már ál 1. kísérlek a hadblróságra - A helyöraég KCtezer nmns teljesen leverte a lázadást
káso.zisg fogja kOrttl amelynek Mta mrollóka. fc.Eddig 11 munkás és
Bukareat, lebruái 10 A vasul! műhelyekben elbarikádozott munkásokat erős karhatalom veszi körül. Ezt még erősebb mun-
inÖgölt "ujabb katonsl kordon áll Bukareslnek majdnem egész helyőrsége kivonult, de kivezényellék a
7 katona sebesült meg.
Reggel a katonaság eredménytelen rohamot intézel1 az elbarrlkádo-
magyarokat félnap szám hagynak kínjukban ordítani a murámén!! füzesek alján. Arról sem lud, hogy lélesztendóktg láttának rabkenyéren magyarokat, akik 01 pete ala elintézhető [élreérlések miatt kerül ek a szerb határőrök szuronyhegye elé.
Csóthi Qíza pipál prelálus szava nem |ut el a cseh -idlólg. Annak a nemesverelű, ősz msgyar főpapnak a leljajdulásában egy, guzabakoiol egész ország megaláztatása lázadt lel a hóhérok ellen. De szava bele-rekedt a megyegyülés termének történelmi levegőt keretező lalal kOzé. Miért nem vert viBsza a magyar rádió a magyar végeknek eze-Kt , panaszait? Miért nem köve -fűk a pozsonyi példát? Ha Ok tudnak minden\'nap öt percig 1nárom nyelven beszélni a magyat határon B rémképeikről, miért nem ud-juk mt a maga meztelen, vére
\'halálos valóságában a v R «
Iá,ni minden nap a balátszéU bar-barizmiisi, ami Itt a »"\'b demsrká-
ción szedi áldozstslt? Miért nem ordítjuk mi is világgá az éter szár nyán, minden nyelven, hogy Trianon kinpadán vonagló teslűllkbe hogyan lug bele minden nap újra és u|ra a balkán-erkOlcsü szomszéd esztelen, véres halárvlgyázó litannizmusn ?
Igenis, baj van a zalai végeken. Igenis, háborúra usziló Jelenségek vannak napirenden. A haláron Innen reazkelő, legyverleten emberek keze szorul ökOlbe, ha ki kell menniük a muramenll lötdjeikre, a drávaparii szöllelkbe, mert nem tudják, veszett kedvében mikor puskáz beléjük, mikor veti vasrs őket a tulhatalma-sodott, irgalmatlan és minden emberi érzésből kivetkőzött ellenséges határvédelem. A rr ik parlon pedig _ akik onnéi |r.tek, mond|ak — lázasan lolytk a kalonai megerősítés, csspal-álhelyezéick, tüntető hadgyakorlatok.
Ha a szláv gyllrü jótiak látla magyar háborús készülődésekről
sió ó hírekkel lelekürlölnl a világot, ám Villának Jerikó tahit ostromló harsonasióvá a ..lurakereszturi lőpap szavai és száll|on izét a magyar határmenti lakosság keseives |s|-szava Is a világ műveli nemzetei leié. Lássa, hallji, iudja meg a világ, milyen az a klsanlanl-külOgymlnisz-lert nvilalkozatokban nyá|asságtól csepegő békejobb, s Tllulescuk és Benesek őszinte szomszédi békevágya.
Azián ítéljen a világ, hogy. kt leletős azért a gváva reszketéséri, amit a magfar királyokat koronázó Pozsony cseh rádiójából sugároz szerte az éter arról, hogy nagy veszedelem döngeti a magyar föld déli végein az európai békességei. .
Nehéz emésztésük ifon a Trütnon pecsenyéiét szélszabdalt éheseknek I Még saját Almaiktól Is összevacog a loguk. Avagy a történelem Uélete veti rá í-uyékAt a kot|craszabadított népek Ic\'tilismerelére?
ZALAI KÖZLÖNY
i_
zotl épületek ellen. Mindkél részről sorlüz voll. A kalonák közül egy megnall, 12 megsebesült. A munkátok közül hárman hallak meg és Iti-an súlyosan megsebesültek.
A katonai roham ulán mlnlegy 2000 munkás megadta magát. A kl-hallgalásokal megkezdték, de eddig letartóztatás nem lörténl.
Bukarest, lebruár 18 (É/szakat rádlójelentést) A magái megadó 2000 munkás! teheraulókon szállították a rendörségre, közölök 732-61 már át Is kisérték a hadbi-róságra. A mozgalmai sikerüli leverni.
A Ház ülése
Budapeat, február 16 A képviselőház csütörtökön kevés érdeklődés mellett folytatta az osztrák-magyar kereskedelmi szerződé* ideiglenes életbeléptetéséről szóló miniszteri jelentés tárgyalását.
Az eUŐ felszólaló Beck Lajos volt, a i s&erint a szerződést el kell fogadni, mert ezzel legfontosabb szomszédunkkal végre nyugalmi állapotot teremtünk. Külforgalmi statisztikánk világosan bizonyltja, hogy Németország és Olaszország bekapcsolódása nélkül a dunai mezőgazdasági felesleggel rendelkező államok nem tudnának olyan szövetségben tömörülni, amely gabona és állalfeleslegeiket fclvehetné. Megállapítja, hogy az olasz bevitelnél még mindig Igen csekély a szerepünk.
Olaszország harminckétezer annyit szállított búzában és lisztben Oroszországból, mint tőlünk.
A keleti és északkeleti piacokkal többek közt termelési költségeink leszállításával vehetjük fel a versenyt. Uialt ezután Benes és Titu-lescu nyilatkozataira, amelyekben felszólították Magyarországot a gazdasági együttműködésre és megjegyezte, hogy Magyarország minden
Ámor profanus
(Regény 1014-ből) 40
Irtai SZABÓ ZSIGMOND
— Megjött a válasz Orádóból, kegyelmes uram I A Fonsari szállodád an holnaptól fogva rendelkezésre áll a lakás.
Snllhy gróf álvetle a táviratot és átment nejéhez.
— Meggondoltam a dolgot, — mondta — nem megyek Grádóba. Ha ugy tetszik, menjenek nélkülem oda. A lakás biztosítva van a Fon-sati szállodában.
— Ugy ? — felelte a grófné közömbösen. — Köszönöm, mi sem megyünk, jobb szeretem, ha kistism itthon marad. Szemlátomást használ neki az itthoni levegő és nem óhajtok idegenbe menéssel kísérletezni vele.
7.
Monostory doklor elvégezte látogatásait, aztán lassan lépdelve megindult a Balaton [elé vezető uton. Ez volt a rendes sétautja és mint mindig, most is magányosan járt. Gyönyörű nyári délután volt, az égbolt azurszinü kék és felhőtlenül tiszta, mintha a délelöili zápot le-
becsüleles gazdasági megegyezésre kész, de vár ja a tényleges ajánlatokat. Kabók Lajos szerint a szerződés semmiféle előnyt nem jelent Magyarországnak, sőt ha a részleteket nézzük, súlyos hátrányokat találunk. A szerződés alapján sok Iparcikkel veszünk át, ami fokozza majd a munkanélküliséget, mert egész Iparágakat tesz majd linkre.
mosta volna. Már a nyugati égbolt alján állt a nap és ferdén tűzlek le t ugarai a széles mezőségre, melynek üde földje égni és tündökölni látszott a verőfényben, A Balaton felöl gyenge srellö lengedezett, mely nedves voll a ló párás leheletétől és teliive voll a frissen kaszált fü illatával. A lenslkról, mely szelíden eső lejlövei ereszkedett le a ló parl-jálg, messze ej leh.-tell látni. A lát-hatarl egísz szélességben mint egy óriási opálkő s Balaton szegte be. A part itt öbölszerü kanyarulatot képezett, melybe lélszlgetszeröen
nyull bele 9 salomvár! kastély óriási parkjt. A sűrű lombtenger közül idelátszott a kastély magas mansar-dos tetőzete, palakövei borított ku patái és a szé\'ei főallé nyílásán látható volt a kastély homlokzatának oszlopsora. A ló parijának ez a része teljesen elhagyott voll. A sással szegeit öböl lankás pariján nem volt egyetlen egy épület sem, csak egy-egy náddal fzdetl halászgunyhó. Vadá-rícék és sirályok kóvályoglak a a széles víz lölötl, melynek egyhangú droRségét nem élénkítette egyetlen vitorla sem. A salomvári kastély hatalmas frontjával és magasba emelkedő tetőzetével egészen különösen hatott ebben az elhagya-
Budapest, lebruár 16 (Éjszakai telefonjelentés) Schandl Károly az .wlrák—magyar vámunió mellett loglalt álláBt, mig Oratz Ounitáv a magyar—osztrák—cseh gazdasági.unió tervét ajánlotta elfogadásra.
Az elnök indítványára elhatározták, hogy a vitát a Ház legközelebbi ülésén, kedden folytatják.
■""""——■-■\' 1 " 1 »\'
tolt vidéken és erősen emlékeztette a pompakedvelő bajor Lajos ber-renchiemséi kaslélyára.
Monoslory doktor megállott a pírt mellein fenslk egyik dombján és bosszssan elintézte a kastélyt. Az igazi nsgyuri jólétnek ez a köböl tormáit szimbóluma mindig kedves éí Jóleső látvány voll számára. — Arisztokratikus énje valósággal felüdült, ha a sörjénházl poros löutca szegényes házai közül a salomvári kastélyba mehetett. Valahányszor a hatalmas rácsos kapun keresztül a kastély díszudvarára ért, színié élvezte sz előkelő és disztingvált környezetet, melybe Jutott A széles gyepszőnyegek, melyeken hatalmas kövedrekben ritka dissbokrlík pompázlak, az egyenesre nyirt lombfalak, melyek bemélyedö fülkéiben görög istenek kllehérlö szobrai álllak, a hatalmas szökökul szigonyos Neplun-jáva! és sáskoszorús tritonjaival, kik meghajtóit vállaikon mohos köcsé-széket emeltek, az egyhangú suttor gásssl felszökő vízsugár, . mely egy szellő fuvallatra finom szálú permetezéssel nedvesítette be a kut körüli sárga homokot, mindez kiragadta öt a falusi élei unott egybsn-guságábó! ér a lelke mélyéből áhilolt előkelő mllleube helyezte át. Hs a
1633. lebruár 17,
Irány Trevisó...
1918. Juntus 14. É/szaka van. A nappali nyár melege még éjjel ts elviselhetetlen. A tájat valami nyomasztó, titokzatos csend üli meg, a csillagok milliói idegesen fürdetik magukat a megáradt Piave habjaiban. Hátrább az utakon hosszú katonaoszlopok törtetnek előre, csendesen, lecsatolt fegyverekkel, hogy a zaj meg ne zavarja az éjszaka nému-ságát. A bokrok közt elrejtve ágyú-torkok ásítanak, mellettük pihenő, pipázó tüzérekkel. Halkan, suttogva beszélnek. Különben csendes minden ...
Reggelre virradóra 3 órakor föld reszkető dörrenés szakltja ál az éjszaka némaságát. Egy fronton végig felállított ezer és ezer ágyú adfa le üdvözletéi az ellenségnek, haláll, pusztulást hozva oda, ahova hideg számító ésszel Irányították.
És megkezdődött a Junlus 15-ike reggelének a tánca, aratása a halálnak Ml, szakaszparancsnokok \'egy kis rögtönzöll fedezékben előttünk kiterített térkép felett a hajnalt derengésben néztük az ellenség állásalt, ahol összeroncsolt Idegelvet várta a minden pillanatban lecsapódó haláll a katona.
Piros ceruzával volt megjelölve Trevisó városa, amelyet délelőtt 11 órára kellett elérnünk. A bárányfelhők közül olt, ahol az ég a fildel érte, messzetátónkkat láttuk a városnak kiálló tornyalt, amelyei minden meggyőződésünk szerint 11 órára ilyen rettenetes pusztítás után, ha romokban Is, de el fogunk érni
A végzel, a sors, a khzám.tha-tatian hadiszerencse máskép határozott A szakadatlan pergőlüz, a rózsává nyílt ágyutorkok hiába ontották órák hosszat tüzes halálukat. Még mindig maradi annyi erő, mely elég voll az elcsigázott támadás fel-tartására. A Piave, híven az Igazi olasz folyóhoz, méltón megvédte fialt és hazáját...
m
1927. Junlus 15 Dübörögve csattog a Piave vashldján kereszltll robogó gyorsvonat. Most nem egy hadsereg, hanem csak hárman megyünk. Fegyverünk a Bedecker, amellyel Igyekszünk megértetni magunkat.
Egy gyönyörű pályaudvarra lódul be velünk mozdonyunk, A pályaud-
kastély előcsarnokába ért és elhsladva Donner Amazon-szobra előtt, a széles fehér márvány lépcsőkön az emeleti fogadóterembe lépett és a drága velencei aranybrokál szövettel behúzott falakon Qiambellini. Plombo és Loltó festményeit tátla, ugy érezte, hogy régi ismerőseit látja viszont, hogy luiajdonképen llt van ő otthon. >Ennek a lőurl ízléssel berendezett otthonnak minden szobája, festménye, műkincsei abban a kellemes csalódásban ringatták, hogy most egyéniségéhez méltó környezetben vsn és hogy legalább abban a rövid Időben, melyet ebben a levegőben lölt, elfelejtheti a mindennapit: egyhangú szürke életéi a falusiak között. Mert lelke legmélyéből megvetette, környezetit, melyben élni kellett. A kit műveltségű egyoldalú urakat, kik egyszerű életük aprólékos bajait a törzsasztal fél liter borai közöli vitatták meg, a kisvárost pletykákat, melyei mindegyikük ké||el terjesztett, de érte szavatosságot egyikük sem vállalt. Nem tudott ezekkel az emberekkel mit beszélni, akik mltsem láttak a világból, akik köteles tanulmányalkon kivttl alig olvastak valamit és akik a parasztok kötött élve önludattenul hozzá|uk formálódlak.
(Fotyt kflv.)
Gyorsított eljárással ítélt a törvényszék a keszthelyi nagytrafik betörői felett
A keszthelyi Lengváry-léle fölrs-fik betörőit, Oóth Lajos 19 éves cserszegtomsjl vaskereskedösegédel, Bedő Kálmán 20 éves keszthelyi üvegessegédei és Nyul Lőrinc 20 éves keszthelyi kereskedősegédet behozták Nagykanlzlára és viléz Csll-laghy Oyörgy vezetöflgyétz s gyorsított eljárás alapján ma délben a törvényszék elé állltolla őket. Mindegyiket erősen megvasalva hozták a fogházőrök a tárgyalóterembe dr. Mutschenbacher Edvln tanácselnök elé Cslltaghy ügyétz tzőbellleg terjesztette elő vádját. A három betörő, mintegy 400 P értékű dohány és bélyegnemül és 533 pengő készpénzt lopott. Budapestre akartak utazni, nem voll pénzük, ezért határozták el, hogy betörnek f (ralikba. A gondolatol, Nyul Lőrinc vetette fel, aki őrt álíoll, amíg a másik keltő .dolgozott". Mire azok
í Garantált
mosó bőrkeztyü fehér és sárga
a zsákmánnyal kijötlek, Nyul már nem voll ott, elillant. A zsákmányból Nyul 20 pengőt kapott. Ezután rgész éjjel nőkkel dorbézollak.
— Engemet a szüleim kitagadlak I — mondja az egyik vádiolt a tárgyalás alatt.
— Engemet Is... Engemet Is I — mondja egymásután a míslk keltő Is. Bedő meg Is toldja:
— Én kivettem a szüleim szájából a kenyeret, mert Relschlék ezek-ulán nem lógják óket többé alkalmazni... mondja Bedö.
ítélet: Mindhármat bűnösnek mondja kl a törvényszék a vádbell cselekményben ét ezért Oóth Lsjost kétévi és háromhavi fegyházra, Bedő Kálmánt kétévi fegyházra és Nyul Lőrincet másfélévi börtönre ítéli.
Mindegyik fellebbez. De fellebbez s klr. ügyész il. A bíróság mindhármuk fogvatarlásál rendelte el.
_Jfe*
5 P
t
Hitler András
divatáru Őszintében, Fö-ltt >. uám.
1938 február 17.
ZALAI KOZLONT
varon békés karablnierek tisztelegnek at érkezt utasnak. At azúrkék olasz égen most Is vakítóan ragyog a nap. H levegőt ágyúgolyók helyett fecskék beláthatatlan tömege szelt, rep desl. Barátságos arcok, kedves mo lotyok várják az utast. A Piave bélés nádasainak suhogását az állomásig hozza az eltévedt szellő. Kisálltunk a béke, nyugalom földjére. Megnézem órámat Pont U-et mulat.
Megérkeztünk Trevtsóba. ■ ■
Dr. Llchttcheln ödtsn
A törvényszék fogérvényesnek mondta ki a 14.000, dolláros hévizi villa-vásárlást
lelczer Jenő előadása az OlKE-ban 0
Na^ykrullva, február 16 Aj OMKE előadás-sorozatában csütörtök esle\' Melczer Jenő alelnök tarlóit rendkívül nívós és nagyéttékü előadást a nemzetközi vásárokról. Rajkt István alelnök tömöl bevezető beszéde után Melczer Jenő lépett az előadói asztal elé, hogy megkezdje nagy felkészültségű előadását. Kifejtette, hogy a nemzetközi vásárok voltaképen a fégl kirakodó vásároknak egy uj, modern vál!fa|a. Kezdve a phőnlclaiak kereskedelménél, végigment a különböző korszakok és idők kereskedelmén, egészen a génual vásárig, a Hansa városok vásáráig, stb., melyek az idők folyamán, azulán átalakullak a mai modern vásárokká. Beszélt a nemzetközi mlntavásárokról, melyeknek cél|8 a termelőt közvetlen kap-csolslba hozni a vevővel, hogy közvetlen tájékozódást szerezzenek az áruról és a piacról. Beszélt a budapesti árumintsvásár elfajulásáról, majd saját impressziói alapján Ismer tette a Leipzlger Messet, tájékoztatásával értékes szolgálatot téve a kereskedőlársadalomnak.
Melczer Jenő előadása, tömör stílusával, Irodalmi színvonalával díszére váll volna bármely budapesti, országos klubnak. A meg|elenl nagy számú közönség lelkesen ünnepelte az Illusztris előadót.
Kedden este 9 órakor Schwartz Ottó a tengeri hajózásról larl értékes előadást.
A Zalai Közlöny annak idején | részletesen ismertette azt a polgári pert, ami a keszCtelyi járásbíróság előtt lelolyt Brdós József és felesége ismeretes hévizi vlllavásárlása Ügyében.
Nagy Jenöné zalaegerszegi lakos megvásárolta Erdős József és felesége keszthelyi kereskedők hévlz-sientandrási villáját kb. 14 000 dollárért. A vételár egy részét betáblázták a villára. Nagy Jenöné a hátralevő összeget nem tudla törleszteni, perelték. A per hosszú hónapokig tartott, mig az Igazságügyi Orvosi Tanács szakvéleménye alapján a járásbíróság azzal az Indokolással, hojy a vlllavevő Nagy Jenüné nem volt birtokában elhatározóképességének-. az adásvételi szerződést semmisnek mondta ki
Erdős és telesége fellebbezlek a járásbíróság ítélete ellen, amelyben ma hozott Ítéletet a nagykanizsai tőtvényszék polgél fellebbviteli ta-nácja dr. Hennlg Alfréd nagykanizsai törvényszéki elnök elnöklete alatt.
A bíróság szemelött tartva az Ingatlanok akkori értékél, amelyek egészen fedik a villa vételárát, megállapítana, hogy Erdősék nem tévesztenék meg Nagynét at ár tekintetében, Nagyné pedig az adásvétel megkötésének idején nem volt olyan állapotban, amely elhatározóképessi-gét csökkentette volna és igy semmiféle gátló körülmények az ügylet Jogérvényességére nem merüllek fel, azérl a törvényszék megváltoztatta a keszthelyi járásbíróság Ítéletét éa a felperest keresetével elutasította.
Nem lesz gond a nyáron a strandolás Nagykanizsán
Nagykanizsa, február 18 A kanizsai strandfürdő (lgye erőteljesen közeledik végre a megvalósuláshoz. A polgármester megint megsürgette az OTT-nál a kilátásba helyezett segélyt. Nagykanizsa 25.000 P-t kért ugyanis az OTT uazoda-alapjából. Az OTT Illetékes bizottsága még februárban dönt ebben a kérdésben. Mihelyt ez kedvezően megtörténik, a kanizsai strandfürdőnek nyert ügye van.
Mint halljuk, a Herkules-fürdő a strand megépítése esetén ll fenntartja üzemét, aőt márts készül a nyári s|ezonra : — rendezteti a partot és öltözőket épít. Nem kétséges, hogy mint olcsó népfürdő, a strand és sporluszoda megépítése esőién ls hézagpótló lesz és reuzálnl fog.
Újból hideg vanl
Meghűlés ellen a legjobb orvosság a tiszta
gyapjú kabát, pullover, nadrág, ,„ keztyü és harisnya.
Mélyen leszállított árban kapható Szomolányi Gyulánál
Amikor a falusi boltos a gróffal levelez
Nagykanizsa, február 18 Oróf Andrássy Imre a lelenyei földesúr, egy napon levelet kapóit il|. Fúlsz Sándor lelenyei kereskedő aláírásával, amelyben az állt, hogy a grófi erdős, az öreg Sllle József nem az a hűséges ember, akinek látszik, mert a fát elherdálja, a polgárokkal Összejátszik stb. Sülé erdő őr büntelenségének tudatában lel|e-lentelle a levélíró kereskedőt. Ifj. Fuísz azzal védekezett, hogy az öreg
erdős fia nála vásárolt, a fizetéssel elmaradt, majd másokat lebeszélt arról, hogy nála vásároljanak, ezért irta meg levelét. A letenyet Járásbíróság a kereskedőt aljai indokból elkövetelt rágalmazáa miatt S napi fogházra Ítélte. Fúlsz felebbe-zett a nagykanizsai törvényszékhez, amely megsemmisítette a lelenyel járásbíróság Itélelél és elrendelte a valódláág bizonyításának kiegészítéséi.
Kórháznak, csendőrségnek, bíróságnak
adott dolgot a részegen összeverekedett szepetneki asszony és leánya
NagykaDlzaa, február 16
Egy napon kél asszony jelentkezett a kanizsai kórházban felvételre azzal, hogy őket az orazág-uton megtámadták, megverték és kl akarták rabolni. A kél szepetneki asszony Dóra Istvánné és any|a, Bedő Vendelné voltak. Mindkettő jóemberek nemealelküségéből él.
A dolgot megírta a Zalai KOzlöny, a cikket elolvasta a klskomáromi csendőrőrs, amelynek területén az állítólagos rablás! kísérlet történt. Nyomozást vezeltek be és csakhamar megállapítanák, hogy a támadásból egyetlen szó sem Igaz, még ferditet nevel és más községei is mondlak be az asszonyok a kórházban. Mikor
Február 25-én, szombaton este 8-15-kor lesz a Rádióélet rejtvónyhangversenye.
zereplésével másfélért. hangveriumyt ad, melyet Fridi Frigye, fog ftzényelni. A r«jivényh.ngver«»v Ujait a február k6vctkez6 .Urnában közi, éa,mlr
most (elhívja a ti.zleít "\'"J^J
Ez a kíkOtéa természetesen, mint eddig b volt, c.ak A Rádtóélet ,lJH«.IMwk a m«t.jlfal.» «.» k.U
reoniai 11-1 « .v... .-----., , .— , .
szive* figyelmet arra. hogy ■ pálj-iuíbo, m 1., S. ,ám Kötvényét kall cutotni.
számonként vevőkre áll. aulaiatok a»»mtl.
_a
Színházban és moziban.
általában minden nyllvénoj t«-fyen, ki von léve fertőző betegségeknek, különösen o spanyoi-nétho veszélyének. - Ne mulzuz-sza el a meghűlés ellő jeleinél a>
tabletták
használóiét, melyek mindenkof igazolták halálos-/ ságukat. Kérdezze meg orvosát
a csendőrök vallatóra lógták őket: beismerték, hogy lllas állapotban ■ jötlek az országúton és az öregasszony összeverekedeü a leányával. Hogy ne keljen szégyenlenlűk magukat a kórházi orvos előtt, azért találták ki ezt az egész mesét.
A törvényszék Dóra Istvánnét három bavl fogházra llétte, Bedő Vendelnével szemben az Ítélethozatalt mellőzte.
Mároiua máaodik felében leaz az ipartestület kSzgyOléae
Mint annakidején közöltük, az 1932. évi VIII. t-C. rendelkezései szerint az Ipartestületeknek módosítaniuk kell alapszabályaikat. A törvénynek ezzel azaz intenciója, hogy egvöntelüségel vigyen be az ipartestületek belső életébe. A nagykanizsai ipartestületben ezt az alapszabály átmódositásá! egy héttagú bizottság végzi Samu La|oa elnök vezetése mellett. A bizottság értesülésünk szerint munkáiéban olyany-nyíra előrehaladott, hogy azt a jövő héten befelezi. Igy az Ipartestület rendes évi közgyűlését előkészítő rendkívüli elől|iróságl ülés két héten belül összeül. Samu La|os Ipartestületi elnök kijelentése szerint az Ipartestület évi közgyűlését március második felében fogja megtartani.
A rendkívüli elöljárósági ütés elé terjesztik a folyó évi költségelőirányzatot és a mull év zárszámadását. A mult évi zárszámadás megállapítja, hogy kevesebb pénz adódott kl, mini amennyi elő volt Irányozva: tehát az ipartestület |ól gazdálkodott A folyó évi költségvetés összege 7.300 P igazgatásra. Ami egy rendkívül alacsony összeg rgy 1200 tőnyl Ipartestületnél. Vagyis a nagykanizsai ipartestület adminisztrálása a legnagyobb takarékosság és a tagok helyzetének szigorú szemmeliartásával történik.
Még ebben a hónapban összeül Budapesten az Ipartestületek érdekképviseleti szerve, az IPOK, alakuló közgyűlésre, amelyen Nagykanizsa
Iparosságát Samu Lajos és Papp Oszkár fogják képviselni.
i ZALAI KÖZLÖNY
1633. lebruár 17,
Emlékeztető
Febr. 18. Re). Nőegylet teaeslélye a Koronában 9 órakor.
— Banktisztviselők magyar es\'jc 9 órakor a Kaszinóban (Cselényi József).
— \'Állatvédő Egyesület kOigyU\'ése a városházán 5 órakor.
Febr. 19. Llceálls előadás 6 órakor a városhazán (Vannáy János).
— Llceálls Tlőadás Ktskanlzsán 4 órakor az OlvasókOrben (Barbarlls Lajos).
— Leányklub mtlsoros Icája a Mlsszlósházbm
— Leventék teaeslélye 8 órakor a Polgári Egyletben.
— A glmndztsla cserkészek énekes, láncos népszínmű előadása.
— A Harmadrend szinelőadása a Fehérteremben 5 óraKor.
— Előadás a Kalh. Legényegyletben 8 órakor (dr. Oyurálz Ferenc).
Febr. 23. Polgárt Egylet rendkívüli
közgyűlése 6 órakor. Febr. 25. A Keresztény Jót. Nőegylet álarcos jelmez-estélye a Kaslinóban esle 9 órakor.
— Az OMKE lelmez estélye 9 órakor salát helyiségében.
Febr. 26. Kalh. Legényegylet műsoros táncestélye 8 órakor az egyesület helyiségében.
— Liceális előadás 6 órakor a városházán (Barbarils Lajos).
— A glmnáztsta cserkészek énekes, táncos népszínmű előadása.
— A Polgári Olvasókor mulatsága Kiskanlzsán.
— Kath. Legényegylet évi közgyűlése fél 5 órakor.
Márc. 5. A Leányklub böjti estje fél 7-kor a Missziósházban.
Kalh Legényegylet tirsaavacEO-rája 8 órakor. Márc. 11. Az Izr. Nőegylel leimezes purlm-bálja a Kaszinóban.
Értékes Jutalom a legolcsóbb jelmezért
Az OMKE február 25-ikl |elmez-estélye Iránt — mint halljuk — már is nagy érdeklődés mutatkozik, ami főleg annak tulajdoniiható, hogy a vezetőség intenciója szerint az estély megrendezése körül az egyszerűség fog dominálni. Ezt célozza a rendezőségnek az sz elhatározása is, hogy a legötletesebb, de egyben legolcsóbb eszközökkel készített jelmez tulajdonosát értékes jutalomban fogja réaze-sllenl.
NAPI HIRIK
1161 árts
A navvkanlrsal "i*t«orn!A.g|*1 mtv-f igyelő,lelentések t Csütörtökön a hómér tikiéi: Reggel 7 óiakor 2 4, délután 1 órakor -f2, este o órakor —16.
Mftöxtí Reggel borult, délben és este tüila égboltozat.
Stílirdny\'. Reggel szélcsend, délben kelet, este délkeleti szél.
(Biuakai rddiájtltntit) A M*t«er«lé~ fllal IhUiiI Jwlanti a«ta 10 ára. kan DarOll, hHváa Ida wérhatló.
NAPIREND
Február i7, péntek
Rómsl katolikus • Donát. Protestáns: Donát. Ur.: Seb. hó 21.
Városi muzeum és Könyvtár nyílva csütörtökön é* vasárnap délelőtt 10-IÓI 12 óráig.
Oy/gysrerlárl é||tli eiolgálat e hónapban : a Salvator-gyt\'gys/írUr Brzstbet tér 21. az. és s klskanlzual gyógyszertár.
Oó^Utdő nyilvs reggel 6 órától ente 6 f.ráig (héllő, szerda, péntek délután, kedden egész n«p nóknek). ■
— (Dalos-hírek) Az országos dalosverseny junlui 24., 25 és 26 án lesz Budapesten. Az országos verseny nem hivatalos ünnepségein azok a dalárdák is szerepelhetnek, amelyek esetleg nem vesznek részt a kerületi versenyeken. Vasúti, elszállásolási síb. minden kedvezményt is megkapnak. — A zalai daloskerület a közeljövőben összehívja választmányát Kcszlhelyre, hogy megbeszélje a kerületi verseny rendezését Az évi közgyűlést valószínűleg a versennyel kapcsolatban fogják megtartani.
— (Izr. templomi hir) A nagykanizsai izraelita hitközség templomiban az istentisztelet ma este fél 6 órakor kezdődik.
— (Az Ipartestület köszönete a Zalai Közlönynek) A Zalai Közlöny tekintetes Szerkesztőségének, Nagykanizsa. A f. \'.íó 1 én rendezett műsoros estély\'jnk u<y erkölcsi, mint anyagi tekintetben fényesen sikerült. Ennek a sikernek
oroszlánrészéi az az önzetlen és nagyéttékü munka kép.\'^te, ne\'yet a tekintetes Szerkesztőség a Zalai Közlöny hasábjain heteken kc»e«tül eien lólékonycélu estélyünk bikere érdekében kifejlett. Amidőn hálatelt szívvel mondunk köszönetei a tekintetes Szerkesztőségnek, kérjük, hogy ezen nemesstivü támogatását a Jövőben is fenntartani méllózias sék. Fogadja a tekintetes Szerkesztőség őszinte tiszteletünk és igaz nagyrabecsülésünk nyilvánítását n Nagy kani tsai Ipartestület nevében: Samu Lajos elnök, Viola Lijos Jegyző.
— (Csak nővel ne...) Tislér Károly 20 évts kanizsai cipészse^éd ittas állapotban összetalálkozott Jordán Anna takarítónővel, akiről letépte a vállkendöjél, majd tettleg is inzultálta. Utcai botrányoko;ás miatt egynapi elzárásra itélttk.
—- (Legényegyleti hírek) A nagykanizsai Kalh. Legényegylet február 26-án, határozatképtelenség i jetén március 5-én fél 5 órakor tartja évi rendes közgyűlését. Március 5 én este 8 órakor társasvacsora, március 8-án este fél 9 órakor rendezöbhottsági ujjáalaku\'ó ülés. Gazdag Ferenc egyházi e\'nök a tagok részére március 16 tói 18 ig este 8 órai kezdettel lelkigyakorlatokat tarl.
_ A Sxlnháxi Élet l\'\'gu abb stáua
folvtaíja pályázatát, amely a „Chicago Tríbuno" húszezer dollArtw dlJA^rt folyik. Közli Meller Rózsi „Menekülő BMzony" clmü regényének kivonatát, amely mögött a közönség M. ..Írja hadnagy" Írónőjének életét fejtheti. A Színházi Élet minden héten tl/. olvasójának klllzetl egv évre rAdlóelőfizetésI diját. A 2110 oldalas Színházi Elet áru ÜO 1111.
Kedd-sxerda : a Zalai Köxlöny Kedvezményes filmje
Irodalmi szépségű film: „A megbélyegzett asszony"
JI unlncnvek czk ea/1 eWmMsra la éruényeaeK Február 21-én és 22-én izmit négy mérsékelt áru mozi-előadása lesz a ZALAI KÖZLÖNY olvasólnah. Eiultal egy komoly irodalmi élményszámba menő német filmet sikerült lehűlnünk a Városi Mozgó előzékeny igasgatóságáoal. Az évad legcsodálatosabb német rendezése: „A MEGBÉLYEGZETT ASSZONY" pereg kedden és szerdán a kanizsai moziban, négy előadásban. A ZALAI KÖZLÖNY minden olvasó/a a mától fogva lapunkban található szelvények felmatatásóval 20°!" engedménnyel válthat le gyet A MEGBÉLYEGZETT ASSZONY mind a négy előadására. — Minden olvasónk annyi szelvénnyel válthatmér-sékelt áru legyet, ahányat akar. A kedvezmény a keddi 7 és 9 és a szerdal 7 és 9 órai előadásokra érvényes.
1. sz.
Szelvény,
melynek folmutatója 20o,o engedménnyel válthat Jegyet a nagykanizsai moziban „A megbélyegzett aaazony" előadására.
Érvényea kedden, szerdán a 7, 0 órai előadásra
VARGA
Mos Faat
Tiszáit
Gallérok tisztítása
a-IO fillér
Horthy Mlklós-ut 8. Hunyadi utca 19.
Kanizsai az első magyar postai bélyegző
Nagykanlraa, tobruár 1(1
Bélyeggyűjtők körében bizonyára érdeklődési kelt a hir, hogy az önálló magyar posta legelső betűzője, Illetve a legkorábbi dátummal előforduló betüzés nagykanizsai. A kör-bélyegző felirata: Nagy-Kanizsa, Pálya-udvar, dátuma: 1867. febr. 7. Nem sokkal fiatalabb a Lakompak község postai bélyegző|e sem, amelyet 1867. március 7 én- használlak először. (Az ezekről szóló érdekes cikk a Filatéliai Kurírban, örvös János nagyszerű lapjának ezévi első számában jelent meg a bélyeg-világ sok egyéb érdekes hírével együtl.)
— (Kalh. hitközségi adóllzetók figyelmébe) A nagykanizsai Róm. Kalh. Egyházközség adókivető bizottsága munkáját befelezvén, a részletes adókivelésl lajstromot március 6-ig a hitközségi Irodában minden adófizető a hivatalos órák alatt meglekín\'heti esetleges leleb-bezés végeit.
Villamos vasalók, resók olcsón, részletre Transdanubia.
— (Gyerünk a gőzbe 1) Állum-polt éjszaka uián valóságos üdülés egy óra a gőzfürdőben. Betegeknek gyógyulás, egészségesnek tellrlssűlés, öregnek megliatalodás, fiatalnak erőgyűjtés egy fürdő a gőzben. A farsangi szezon alatt már a kora reggeli órákban nyílva van a gőzfürdő a Kisfaludy ulcában, bálokai, mulatságokat követő reggeleken pedig már-ha|nali 4 órától a közönség rendelkezésére áll.
=» Az összes báli ruhaselytnek a legolcsóbb árak melleit kaphatók Schütznél.
Értesítem a nagyérdemű vevőközönséget, hogy a Pengő Áruházat (Strém és Klein hájban) átvettem s az ottani árukat \'
mélyén leszállított áron árusítom.
Golenszky Ferenc.
IW3 február 17.
Zalai közlöny
Hogyan fest így llceálls elő-adái — Szombathelyen?
Szombathelyi laplársunk, a Vas-wIrmegye lija ax alábbiakat:
,A Kultúregyesület Jlceálls előadássorozatában tegnap végre egy érdeket téma került terítékre. Berta Dezső dr. soproni Járásbiró, a Fran-kenburg Irodaimi Kör főtitkára tartott elöadáil: „A sajtó, mint nagyhatalom" elmen. Érdekes és — mondják — háláa téma. Mert a közön-ség, bár nsp-nap után u|ságot olvas, as ujságcslnálás belső életéről, a sajtóról mégln édes-keveset lud. A megfásult szombathelyt közön-séget azonban mégsem érdekelte az érdekesnek Ígérkezett előadás. A Kulluregyesfllel funkcionáriusaival, a sajtó képviselőivel együtt összesen tizen hallgatták meg Bereci Dezsőt, a neves írót, előadói, aki korábban maga Is aktív munkása volt a sajtónak és akit a Kulluregyesfllel vezetősége azért hívott le Sopronból, hogy kényes közönségének a megunt helyi elősdókon klvfll valami ujat, érdekeset nyújtson. Dí ugy-látszlk a szombathelyi közönség nem Is az előadókat unta meg. Egyszerűen nem érdekli semmi, aminek köze van a kuliurához, a művészethez. Megfásult. Nem mozdllja kl ebből a megfásultságából már a Kulluregyesfllel anyagi áldozatokkal doppingolt erőlködése sem. Ezek után joggal vethetjük fel a kérdési: érdemes-e, ha a Kulluregyesfllel lo vább lolytalja reményleien erőlködését ?■ _
— Bddtótri Csak a Transdanubldtól I
Elrontott gyomor, bélzavarok, émelygés, kellemetlen szájíz, homlokfájás, láz, székszomlás, hányás vagy hasmenés eseteinél már egy pohlr természetes .Ferenc lóstol\' keserűvíz gyors in, biztosan éi kellemesen hal. A gyakorlati orvostudomány igazolja, hogy a Ferenc lóuel viz használata a sok evés és ivás káros következményeinél Igazi jóié-teménynek bizonyul. A Ferenc* lóuel keserflvlz gyógyszertárakban, drogériákban és fuszertizletekben kaplraló.
— (Nem ajánlatos a megijedt bérlés elé állni) Eléggé súlyos bsl-eset történt csütörtökön este 6 óra tájban a Horthy Miklós-utl Szabó clpödzlet elölt. Pintér Oyuláné 35 éves, Petőfl-ul 32. szám alatti lakos egy kandlsznót hsjtott Próger Ferenc henteshez, amikor a serlés megijedt egy szembejövő autótól. Pintérné a megrémült állat elé állt, amely azonban dühösen nekirontott és agyarával lelhisltotta az asszony bal alsó lábszárát. A sérültet beszállították a mentők a közkórházba.
— UlWuaSi. Hogy elfeledhessük napi gondjainkat, szükséges, hogy Idánként helyet engedjünk a vidám hangulatnak éa szórakozással felüdltaük magunkat. Itt van a hagyományos farsang. Európaazerte minden nemzet az álarcos ia jelmezes bálok ezrein próbálja a sivár hétköznapot alfelet-leni. Stockholmtól Rómáig, Madridtól Berlinig mindenütt táncolnak, szól a mandotln. duda saxolon, hegedű, a laiz éa a zenét u rádió hullámai szélviszik az egész vi
JÓ MUNKÁT
PÁLCSICS.néi
kapunk.
Elli uagykanliial selyem-, kelme-, lonalleilí él vegytlutltt Szeme FSOxIeti FÖ,UT 7.
Dr. TIIhm Mit* llrk. elmen kOzll a Nyit legutóbbmegjulentszámallüky György érdeke., atavisztikus területeken kalandozó kts regényét. A kogyot-len ős minden gonoszságát llrOklI a ké-aől unoka, akit végül la egy ragyogóan szóp én Intelligens asszony ment át a végsd kétségbeesésből a gonoszság felett la győzedelmeskedő szeretembo. -A Nyilára trafikban.
l 10 tlttér, kapható minden
Ha majd ön Is rájön, mit tud
[az „tgmándt" Alkalomadtán csak azt fogja
[használni 1 — Közalkalmazottak figyelmébe I Butoráruinkat lényegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú lejáratú hitelre is, kamatmenteaen. Kopstein butoráruház, Horthy Miklós-ut 4. szám.
Ztrlcbl sárlat
Párij »29V|, London IVÍ7, Newyork 51812, BrUsel 72-221. "Milano JWÜ\'/I, Madrid 42-6Z1/* Amsterdam 208 15, Beriln 12330, Wien 73 19. Szólta 375, Prága 15-34Vt, Varsó 58-00, Budapest — -, Belgrád 7 00, Bukarest 308.
TeraitiyMuáe
Bnza tl.zav. 76-os 14-75-14 95, 77-es 1493-15-25, 78-as 1515-1540, 78-es 14-31—156S. 80-aa 1550-1585. dunántúli 76-os 1385-1400,77-e« 1400-14 15 78-ar, 1120 -14 35 79-« 1441-1455. ijO-as 1455 -1470, rozs 670 -680, lak. árpa 9-10 9-30, zab 9 00 -9-25, len-gerl 6 90 -700, korpa 6 25 6 35
á lemzetl Baak detlia-árlolyamal
valutAk
Angolt. 1960 2000 Belga It.
79-16-7974 1691-17 01
SPORTÉLET
Vasárnap barátságos futball-mérkőzést játszit az NTE a Zrínyivel Még a tél közepén vagyunk és már kezdődik a lulbailsrezon. Március 5 én már bajnoki métközést látszik az NTE Nagykanizián a Kaposvári Rlkóczl csapatával, a Zrinyl pedig Szigetvárolt. Nagyon fontos tehát, hogy kellő felkészültséggel álljon kl a kél csapat e fontos bajnoki mérkőzésre Csupán két hét választja elazNTF-t a bajnoki nyitánytól, érthető tehát, hogy igyekszik e két vasárnapot kihsszná\'nl. Mjst vasírnsp a Zrínyi TE-vel Játszik barátságos mérkőzési, mlrf26-án a jóképességü Tapo\'cai tACcsa palát látja vendégül. Ugy az NTE, mint a Zrinyl már 3 hele rendszeres tréninget lolytpt és mindkét csapat jó formában van.
A tavaszi azezon ezen eiső mérkőzési d. u. léi 3 órakor keidődlk a Zrinyl pályán.
CsA
Dán k. Dinár 7*50-800 Dollár 57050 573 50 Pranctat. 22-3O-22-50 Holl. 22&-20-23060 Zloly 6395-6445 Lel 3 40-3 44
Léva 395-425 Ura 29-90-3020 Márka 13570-136 60 Norvég 9380-10080 Ftsera — — -•— Schltl. -■-—•-Svájcit. 110-70-111-40 Sváűk-103 60-104 60
DEVIZÁK Amat. 229 40-230 60 Bolgrád 8 30-8 40 Berlin 13580-136 60 BrOsset 79-26-7974 Bukarest 341-3-43 Kopenh. 87 00 88 00 London 1956-1970
Madrid -\'--■—
Milano 30-00-3018 Nawy. 571 90-574 00 Oszló 1COO.MOÚ80 Párls 22-33-22-47 Prága 16-93-1701 Szófia 4-05-4-27 Stockh.Kfl 80-104 60 Varsó 63-95-64-45
V/len -•-■-
Zürich 110-80-111-40
Wl.n ctearlng árfolyama i 80.454.
Bertéjrfiár
Faltta|Ua 2373. sladaüan 80. - Elaó-rendü 094 -0-9Ö, szedett Ofl2-0-96, szedett közép 0-86 Ü90. könnyű 082 -086, l-ső rendű öreg 0-86 0"88, ll-od rendű 0reg 090 - 096, angol aüldő I. 0-96 112. szalonna nagyban 116-1-20, zalr 1-35-t-35, hus 116 |-3t. télsertés 1-20-130.
Szebb lesz
Dr. Benedlgné Lang Magda
kozmetikai s intézetében
Nagykanizsa, Deák-tér 3.
Szépséghibák kezelése, szemölcsök, szőrszálak eltávolítása. Diathermla.
Olcsó bérletrendszer. =
Közgazdaság
Tavaszi vetőmag csere-akció és gyapjú értékesítés
Az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara arról értesíti lapunk u\'ján a gszdaközöns\'gel, l\\ogy csere alapján biztosított alkaln.at ahhoz, hogy ta-vaBzi vetőmag szükségleteket beszerezhessék. A vetőmag beszerzésnél csereként szemestengerl ajánlható fel, amelyei tegkésőbb folyó évi május haváig farloznak Itszállllanl a gazdaságok. Az elszámolás alapjául a lengerinek a bud,pesti tőzsdén jegyzett készáru pénzárfolyama szolgál, a fuvar és az !ga<olhaló tényleges költségek leszámításává:. — A csere alapján vetőmagot betzeiezni klvinó gazdik jelöljék meg a lóhere, lucerna, takarmányrépa, nyulszapuka, bükköny, slb. vetőmag szükségletet amelyekro vonatkozóan a beszerzési árakat a kamara a csereüzlet megkötése elölt közli.
Oyapjueladás előtt jelentsék a gazdasagok saját érdekükben a kamirá-nak az eladható gyapjufeleslegüket, hogy a kamara árajánlattételre szintén felszólíthassa a jelenleg Is gyapjú vélel Iránt érdeklődő cégeket. — A gyapjúra vonatkozó árajánlatot a kamara által felhívott cégek közvetlenül a gazdáknak fogják megkü\'denl.
_ Atl.ltenyé.itS. é. M.»S|«i4.ii|
elmü. Csillag Józnet szerkesztésiben megjelenő közgazdasági folyóiratnak legújabb számáról adhatunk hírt olvasóinknak. Országunknak sokat hangoztatott agrárvolta bizonyltja as ilyen és hasonló Irányú folyóiratok létezésének fontosságát. Az Állattenyésztés ós Mezőgazdaság mérlegolendő tanácsokkal szol gál minden gazdának a szarvasmarha exportra, burgonyntnrmelésre és értékesítésre, racionalizálásra, a kültorjwi. Illetvn bulterjes gazdálkodásra vonatkozólag És oz csak raekély ré ze az értékes tartalomnak. Kapható a könyvkereskedésekben. __
Kl.d|a a laplulajdono. Kőigaida.ásl Rt. Outenberg Nyomd. é. Ilélzatai Lapkiadó Vállalata Nagykantzeán.
Feletós ktadó: Zalai Károly. Inlmirh.n telefon: Nagykanlrsa 78. arám.
-- - . lámpás 70öO-es (Irton rádióval otthonunkban li.tlgathaljuk evést Európa karneváliát. mindenkor megtelelő lánczenét szolgáltat és azonfelül «i egész taaládot éveken á! azórakoatalia.
Fizessen «I6
A LEGJOBB RÁDIÓLAPRA
a
Rádióéletre
■ J.I.1JI.-I-1.-I--II III I.................*......IWMAWWA
Előfizetési ár . 1 évre P 10\'-Vs évre 5 50 pengő, <l> évre 2\'80 pengő, 1 hóra P 1 —
KIADÓHIVATAL:
Budapest, IV., Károly klrály-ut 10.
Növendék állatoknál a c»ontkép«ödést elősegíti, hízóknál étvágygerjeutóleg hat Megakadályozza a lesántuláít.
2 kg. oa, 5 kg,-ós éa 50 kg.-oi eredeti gyárt caomagolásban.
(Minden eaomag éa zsák n gyár plombájával van ellátva).
Beszerezhető:
ORSZÁG JÓZSEF cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság falota mell«lt)
i ZALAI KÖZLÖNY
1633. lebruár 17,
mfliTywrftfiEK
20—30 métermázsa nemes kakarloa kaohatö. Esetleg házhoz Uállltva ii. Cim a Idadóban. 537
Spaolálls gallMlaatitás, ruhatestéa, vegytisztítás Jego!c«óbb árakon, „Ideál" gőzmotógyár kelmefeilő é$ vegytitstitó gyü|tőteiepe Olga kalap és IKxJmunka gtalon, Hoilhy Mlklóa-ul 5._____5017
jAl Mii aukáotnát takaritóné mellé lellogad Csengery-ut 23. számú
lakó.______M
Kérem a közönséget, hogy\'autó megrendeléseit kizárólag 167. és 571. telefon-á\'lomáson adja l« részemre. Kautmann
Mané. ________________ 5798
Kétsxobás előszobái, vizvezetékes lakás kiadó Józsel tőherceg-a. 58/a._31
Megkezdtem sa|átterméiü po9énjr»*rE édei rizling boraim kiméréséi. 1 liter <5 HU. Holeser, Eötvös tér 26. . . 307
■4ph.r«t.Ké..fc, cipók. gy"mtV-kocslk stb. mélyen (••arállltoM árban kaphatók. Amiallt, B».*r-udvar.
„. |6 «k«r \'"ni. ugy liUIJe mtg
aranyhegyi boraimat.
LHtrcnklnt Tért palackokban 30 fillér
Sáfrán József, Magyar-atoa 74
T*fcfo« MS. Rendaléat háxhoz küldöm.
Házépítésre alkalmas beltelek sürgősen •ladó. Bővebbet-Teleki-ut 20. az 535
Ulonan épUlt háromszobás Hxlathéx Felsőrajkon eladó. Qra a kiadóban. 625
Kiadó raktárhelyiségek azonnalra, kocsiszín (fakereskedésre alkalmai) májúira Király-utca 32. ■ _
KompUtt, csinos dlóla ebédlő nigyon o\'caón eladó Zrínyi MUlós-u. <5., udntban balra.__^528
■ajéi*a«« keresek egész napra, kl sziliéinél lakik. Oyár utca 37._-530
Telekl-ut 43. azámu ház fele iiabad kézből aladé. Bővebbel a kiadóhivatal-han. 536
UJ ÜZLET!
Tisztelettel érlesllem a rfsgyérdemü közönséget, hogy FB-aat 10. alatt (Oobrowlta házban) cukorka, déligyümölcs, cukrász-és péksütemény ttzietet nyitoitam,. hol a lözúmeit jó minőségit Lenk-féle kenyeret, süteményt, kétszersültet és Graham-kenyeret árusltom. Cikkeimet a szükOs kereseti viszonyokkal arányos olosó árban árusitom, miért is kérntm a «, é. közönség szives támogatását.
M[ Tisztelettel Engel Róxsi.
Kátsaai-slW é» Braham-hanyér fcsphstAI......
BRIDGE-BLOCK
darabonként 40 fillérért
kapható
praktikus beosztással (50 lappal)
a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalában Fő-ut 5.
valamint
Krátky GyBrgy ésifj. Hirschlar Miksa dohány árudájában, Fiaohel Ede és Bohless Testvérek
könyv- és papirkereskedésében, Horwáth József ujságárudájában
„Olcsók vagyunk, mert jók vagyunk I"
Cserélje ki
/ ® r |« r \'•II
regi radiolampait!
Jobban és szebben fog
szólni a készüléke!
TRANSDMUBIA R.-T.
Csnngory-ut S. telefon 4-13.
Ai
Angol Magyar Szállítmányozási Rt.
BUchler Z\'lgmond és Társa Danubla Szállítmányozási és Berak-tározásl Vállalat Interconlinenlale Szállítmányozási és Közlekedési Rl. • Schcnker és Társai Budapest Nemzetköri Szállítmányozási Rt. cégek, mint a Magyar Királyi Államvasutak Ügynökségei á\'lal a háztól-házig forgalom megfelelő lebonyolítására megalakított
..81""
Szállítmányozók Belföldi Teherforgalmi Irodája Budapest, V., Szabadság-tér 17., Tózsdepalota. Telefon: 17-7-66. és 17—1—66.
Nagykanizsán
Is megkezdte mükCdésél. A .SIN" a Budapesten átadott áiu-kat, még az átadás napján továbbítja M„V. háztól-házig forgalomban és 20—30 órán belül a nagykanizsai Ügyfelek üzlethelyiségeibe
leszállítja. A MÁV háztól-házigforgalomban a következő előnyös díjtételeket ajánljuk: L oszt. áraknál 100 kg.-klnt P 6*0 II. „ „ 100 „ r 5 20 Itt. „ „ too „ P a-80 A t. nagykanizsai Kereskedelmi és Gazdasági körök figyelmét a háztól-kázlg forgalomra azzal hívjuk fel, hogy a Budapestről rendelt áruk megrendelésénél mindenkor a ,S\'N" Szállítmányozók Belföldi Teherforgalmi irodáját itják elő és a megrendelésekre a „SIN" ragcéduláit
ragasszák fel. Mindennemű közelebbi felvllágoiltá-sokat készséggel megad a .SIN" v nagykanizsai megbízottja: m
Hallos Lipót, szállító.
Nyomatott a uplulaldoiios KOzgaulasági R.-T. tjíjleoberg Nyomd* és Délzalal Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nsiíiksriúsáo. (felelós lizletvezaó i-Zalat Káraly.)
73. évfolyam 38. szám
Nagykanizsa, 1933. február 93, csMBrtOk
Ara 14 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
■urktuMi éa kUóótalv.til; F6ut 5. ifin Megjelenik minden reggel, bétlö kivételével
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Klőllzeté»l éli: egy hón i pengő BO ttllér Ssezkeulóeégl él kíidóhlvlUll telelőn: 78. H
A franuia delegátus Javaslatai a leszerelési értekar éten
Genl, lebruár 17 (Éjszakai lelefonjelentés) A leszerelési értekezlet főbizottságában pénteken délután a francia képviselő a kdvetkezö három javallatot lette: 1. A szolgálat! idő leszállítása 8—9 hónapra. 2. A kiképzésre kerülők srámánsk százalékosan arányos meg-állapllása minden nagy államnál. 3. A hadseregfsjlák Átalakításának megvalósítás 3—4 szakaszban.
Felmentették Debrecen műszaki főtanácsosát
Debreoeu, február 17 A törvényszék ma tárgyalta Pulmann Endre műszaki főtanácsos 6000 pengős sikkasztási ügyét. A sikkasztással eleinte Pulmann nyilatkozata alapján Dárl István hivatali altisztet gyanuaitották, aki emlatl • öngyilkosságot .köveleit el. Pulmann tagadjr bűnösségéi. Ítéletet este 8 órakor hirdetett a törvényszék, mely az összes vádak alól felmenlelle a főtanácsosi. Az ügyész fellebbezelt.
A hadigondozottak ellátása a minisztertanácsban
Budapest, február 10 A kormány tagjai pénteken dél elölt 9 órakor minisztertanácsot tar toltak Gömbös Gyula miniszterelnök elnöklete alatt. A minisztertanács letárgyalta a hadirokkantak és hadigondozottak ellátásáról szóló törvényjavaslatot, valamint a külkereskedelmi bizottság és i m. klr. külkereskedelmi hivatal megszervezésére vonslkozó kormányrendelet-tervezetet.
A szovjet agyonlövette szabotáló tisztviselőit
Budapest, február 17 Moszkvából jelentik, hogy a las-kendi lőlörvényszék szabotázs £s ellenforradalmi üzelmek miatt golyó-állall halálra Ítélt 8 szovjet tisztviselőt. Az Ítéletet már végre Is hallották.
8 millió tatapoaási hitel a háztulajdonosoknak
Budapest, február t7 Hlr szerint a jövő hétre várható a 8 millió pengős latarozási hitel folyósításának megindítása. Eddigi tervek szerint a háztulajdonosok egykét esztendőre kapják a hitelt.
Jugoszláviából kl akarják tiltatni a]ezsnltákat, hogy elvehessék vagyonnkat
A szerbek gyűlölet-hadjárata a katolikus papság ellen
Zágráb, lebruár 17 (Éjszakai telefonjelentés) Mint Is-mereles, Jugoszláviába*, az ulóbbi Időben hihetetlen mértékben lángolt lel a katolikus-gyűlölet. A szerb képviselők a legélesebb támadásokat Intézik a katolikus papok és püspökök ellen.
Ennek az áramlatnak tudható be az a javatlat, amelyei 63 képviselő
alálráaíval ellátva Oovrancslk Olló képviaelő nyújtott be a képviselőház pénteki ülésén. A javaslatban kérik, hogy llllsák be a jezsuitáknak Jugoszláviában folytatott működéséi és a papok tartózkodáal helyűi Jelöljék kl V/s szigetéi. A jezsuiták vágyónál, mond|a a |avas-lal, sajátítsák kl az Állami Jelzálogbank részére.
A magyar-csehszlovák döntőbíróság
elrendelte a menekült tisztviselők pereinek érdemleges tárgyalását
állásuktól anélkül, hogy kártérítést, vagy végkielégítési adlak volna. Az érdemi tárgyalás elrendelése arra enged kövelkezlelnl, hogy a végsó döntés Is kedvezi lesz. Ennek az eljárásnak nagy a Jelentősége, mert nemcsak Csehszlovákia, hanem Románia és Jugoszlávia ellen Is hasonló perek Indultuk, amelyekel 3000 magyar család adott be.
Buda pont, lebruár 17 Az opíáns tisztviselők ügyében kedvező fordulat történt. A magyar-csehszlovák vegyesdönlőbiróslg megállapította a hatáskörét és elrendelte a meneküli iiszlvlselók perelnek érdemi tárgyalását. A csehszlovák állam ellen főleg olyan Iiszlvlselók Indítottak ugyanla pert, akiket 1919-ben és 1920 ban elmozdítottak
fji.riArnrirn\'ifrri\'rrri—.......................
Az Imperiál olaja kétlzben felrobbanással fenyegette a dombovárl telltőtelepet
Rövidesen megkezdődik a gyanúsítottak kihallgatása
lljdonibóvár, február 16 Az .Imperiál" állal szállítóit olaj két ízben ls lelrobbanásssl fenyegette a dombóvári telllőlelepel, szerencsére a Jelzőkészülékek mindkét
esetben szabályszerűen működtek. A vizsgálat egyébként rövideaen olyan stádiumba jut, hogy megkezdődhetik egyeseknek gyanúsítottként való kihallgatása.
Az uj kisantant alakulat uj háborús veszély
Az egyetzmény a Népszövetség valóságos arculcsapása
Róma, február 17 (Éjszakul tele/onjelenlés) A Olor-nale d\' llalla cikke szerinl a kisantant közt létrejött megállapodás mindinkább fenyegeti Jellegel öli Ez nem fejlődhet \'ovább anélkül, hogy a leginkább fenyegetett nemzetek részérói védekező visszahatást ne váltana kl.
London, február 17 A .Times- az uj klssniant alakúiéiról azt Írja, hogy egy uj összelett nagyhalalom jött létre, amelynek mindegyik állama lemondott a nemzeti azuverénltás legtöbb előjogairól. Az együttműködő szövetségei a világháború vége felé felállított szövetséges haditanácshoz lehel hasonlítani.
Pária, február 17 A „Populalre" az uj kisanlanlról azt írja, hogy a szoros kapocs ahelyett, hogy uj békefaktor lenne, Inkább csak növeli a háborús veszedelmet.
Róma, február 17 Az .11 Tevere- című lap ,hadicélra átalakított kisantant" cím alalt vezércikkben foglalkozik a Genfben létrejött klsanlanl-egyezménnyel.
Az emberek nem vllalkoznak többé a kisantant céljai és Franciaország mesterkedése! leteti — írja — ma már mindez nyílt és tudott dolog, legfeljebb csak azt lehel hozzátenni, hogy az emberek már csak a világ-felfordulás meglndulásál várják. A .Messagero" elmü lap rámutat
arra, hogy az egyezmény épp«n Oenfben, a Népszövetség székhelyén |ölt léire, ami ennek a nemzetközi egyezménynek valóságos arculcsapását Jelenti.
hív IIV i . n- i ■!■* i * ■* * * "
Imródy elfogadta a Jászberény i képviselő jelöltséget
Budapest, február 17 Borbély György főispán vezelélé-vel Jászberény 100 lagu küldöllsége kereste fel ma délelölt tmrédy Béla pénzügyminisztert, hogy felkérje öt a képviselöjelőllség elvállalására. A pénzügyminiszter kijelentette, hogy a kérést nag^ megtiszteltetésnek veszi és a jelöltséget elvállalja.
Ismét betBrésen érték a bankrabló Czinóbert
Budapest, tebruAr 17 A Ferenc-körut egyik üzletében ma éjszaka betörésen tetten érték Ctlnóber józselet, akt pár évvel ez-előlt fényes nappul a Leszámítoló Bankban hajlott végre kb 160.000 pengős rsblásl. Az ezért kspoll ké( és lélévl fegyházbüntetést már kitöltötte. Czinóbert betörötársával.FfaJcA-ner Li|os hentessegéddel egyült le-tartóztalták.
Súlyos fegyházra és vagyoni elégtételre ítélték a valutaQzéreket
Budapenl, február 17 A budapesll bűnielölörvényszék ma vonla felelősségre Outlmann Mór bankár! éa Wolfinger Árpád tőzsde biztosítási ügynököt fizetési eszközökkel elkövetelt lisszaélés mlall. A törvényszék mindkél vádlottat bo nősnek mondotta kl és ezért Outt mann Móri 2 és fél évi fegyházbüntetésre, 1000 pengő pénzbüntetésre. 15000 pengi vagyoni elégtétel megfizetésére, Wolflngerl pedig 2 évi és három hónapi fegyházra, ezer pengő pénzbüntetésre és 5000 pengő vagyoni elégtétel megfizetésére llélle.
Hollandiában letartóztatott magyar kokain-csempész
Budapest, tebruár 17 A hollandiai Harlem városkában, ahol mlnlegy 500 magyar bányász család él, lelarlózlallák Darvay Akos gyógyszerészt, akiről kiderüli, hogy kokaincsempészésset foglalkozik és a kokaint a bányászok közöli (erjesztette. Darvall szállodai csalások miatt ls körözték.
ZALAI KÖZLÖNY
193a wm* 14
Hatalmas mértékben ■negnBvekedett a hus-tegyaaztás Kanizsán éa a Járásban
Nagykanizsa, lobrair 17
Érdekes slaUszilkai adatokat adoll kl a minap a Nagykanizsa városi állatorvosi hivatal vezetője, dr. WolJ Sándor m. kir. főállalorvoa.
A kimutstás szerint a nagykanizsai vágóhídon levágásra kerüli a lefolyt évben 2600 szsrvasmsiha előző évben 1783). Bor|u 4584 (4404), bivaly 18(9), |uh 251 (311), kecske 1 (I), .serlés 5750 (6901), 16 150 (160).
A marhahús-fogyasztás tehát le-lenlékenyen emelkedett, mig a sertéshúsfogyasztás csökkent, ami a szarvatmirha olcsó árának tudhslóbe.
A nagykanizsai Járásban 1137 szarvtsmsrhát, 730 bor|ul, 190 |u-bol, I kectkét, 810 lertést vágtak le (be|elentett állatok).
A levágott szarvasmarhák száma a nagykanizsai látásban közel a duplájára emelkedett az előző évivel szemben. Voltak községek, mini Oa-lambok, Sormás, Klskomérom, ahol a marhahús klló|ál 30 JUlirtrt adták. (Kltkomárombtn jelenleg It 40 fillér.)
A megyében Igen kévét az állatbetegség. Négy oiyan zalai |árát van, (köztük a nagykanizsai is), ahol egyetlen beteg állat sincs.
A nagykanizsai érdekeltségek
a nyárra tervezett országos ipar-kiállitást a jövő évre halasztottak
A iövő ívben ünnepli a nagykanizsai ipartestület fönnálltainak 50 éves jubileumit
gyobb forgalmat teremtsen.
Pénteken délután ebben az ügyben ismét összelőttek az érdekeltségek a városháza kis lanácslermé-
Nagykanlzsa, február 17 Jelenteltük, hogy a nagykanizsai érdekeltségek elhatározták, hogy a nyáron ortzágot Ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági és háziipari kiállítási és vásári rendeznek Nagykanizsán. Megindullak a tárgyalások Is erre vonatkozólag a város vezelöségével.
Az voll a cél, hogy ne cssk a íalal és dunánluli Ipart és kereskedelmet megismertesse az országgal, hanem hogy a zalai ipsr és kereskedelemnek megtelelő összekölletésl és piacot sikerüljön teremteni és az elhalkult határszéli Nagykanizsa gazdasági életébe friss vérkeringést, na-
ben, dr. Králky István polgármester és dr. Hegyi Lsjos I6|egyző, ipar-uizlos Jelen létében, hogy s kérdési alaposan megvitassák. Számos hozzászólás ulán kimondották, hogy a jelenlegi helyzetre való tekintettel, a nyárra tervezett nsgyksnlzsal országos Iparktáltttást a |övS évre halasztók, amikor Is az Ipartestület 50 éves fennállásának jubileumi ünnepségeivel kapcsolatban fogják azt megrendezni.
Nagy érdeklődés várja a Ludas Matyi bemutatóját
A földművelésügyi miniszter a kért
12.000 P segély első részletét kiutalta a Principálisvölgyi L ecsapoló Társulatnak
A mull hetekben történt, amint sít s Zalai Közlöny megitta, hogy a Prindpállsvölgyl Lecsapoló Társulat partrendezési és egyéb földmunkák végzésére 12.000 pengő segélyt kért a told müvelésügyi minisztertől. Dr. Krdtky István elnök, pof gármesler ebben ai ügyben személyesen Interveniált s töldmüvelésügyl
minisztérium illetékes ügyosztályánál.
Most érkezeit válasz a mlhlszté-rlumból, amely jelzi, hogy a miniszter a kért segély első részleteként 2000 pengőt utalt kl a Prlncl-píllsvolgyl Lecsapoló Társulat részére, hogy a munkálatokat mielőbb megkezdhesse. A segély löbbl részét későbben fogják kiutalni.
léélárák
a nagykanizsai meteorológiai megfigyelt) lataatésakl Pénteken a Mmir-tikki: Reggel 7 órakor —SS, déluUn 1 öükot -0 8, elte 0 Örskor —3.
PtWM- ügész mpon Al Huta égboltozat.
Sslltrdny. Reggel és délben észak, este keleti szél.
(B/aaicu (áLtójtUiuit) a a.uor.n-sial IhUmI lalunl «at« 10 árukár , L4.JsgUhu hS«illo»én lál-hats ktsakk ImasSusl.
Újból hideg vanl
Meghűlés ellen a legjobb orvosság a tiszta gyapjú kabát, pullover, nadrág, IceztyO és harisnya.
Mélyen leszátlitott árban kapható Szomolányi Gyulánál
és Ifjúságának műsoros délutánját, melynek keretében lebruár 19-én, vasárnap 5 órai kezdettel az Intézet tornatermében bepiutalja Fazekas Mihály tréfás versének színpadi átdolgozását, Ludas Matyl-t.
Az énekes, táncos népszínmű nyitányát dr. Kerkay József piarista tanár Irta, aki Erdélyi Oyula dalalt Is (eldolgozta zenekarra. A színdarabhoz Nolt József tanár festett művészt kivitelű, stílusos díszleteket. — A darabban előforduló táncokat Kovács Györgyi és Hámori Vilma tanárnők tanltoliák be nagy hozzáértéssel és Ízléssel. Buffel as Idén Is lesz. Előadás alatt és a szünetben s reálgimnázium zenekara muzsikál. Műsor ára: 1-60, 1-40, 1-20 és állóhely 0-50 pengő. A tiszta jövedelmet a szcgénysoisu cserkészek lamboree-táborozására lordlijs a rendezőség.
Ma, szombaton délután 5 órakor ll|uságl elősdás lesz t középiskolások részére 20 filléres belépődíjjal. Csütörtökön, 23-án délután 4 órakor az elemistáknak mutat|ák be a darabol. Belépődíj 10 lillér. Vasárnap, 26-án délután 5 órakor a nagyközönség számára Ismétlik meg ar. előadást.
- KltünS, olcsó gramofon-lemezek : Trans-| danubia.
Amor profanus
(Regény MU-MI) 41
Irtai SZABÓ Z8IÜM0ND Eleinte mikor közé|ük kerüli. Igyekezett megbarátkozni velük és< kényszerítene magát, hogy megszok|s őket. De végre Is be kellelt látnia, hogy ez lehelellen és meggyőződés-szerű bizonyossággá vált előtte, hogy ö sokkal különb náluknál. — Azóta, hogy társaságukból kivált és teljesen magára maradi, mindig Jobban kijegccesedelt arisztokratikus érzéke. Napi munká|a ulán bosszú magányos sélskat lelt és onnan megtérve oltbonába vonult. Ebben a lakásban, melyet egyéniségének megfelelően rendezed be, érezte magát legjobban. Mindaz, amit mull|4 bál meg tudott menteni, körülvette Itt: az az egy pir Biedermayer bútor, egy-két Msrkó és Biocky kép, mely megmenekült a Monostory vagyont elborító vizözönből. Az ódon szabású öblös karosszékben ülve as alkonyodás homályában jól esett elmerengeni a multakon. Visz-szagondolnl a régi kúria boilhajtásos hűvös szobáira, ahol ezjkao a karszékeken egy finom arcú, iislvány uiissszony üldögélt, sz édes anyja.
Az a nagy műveltségű, végleien finom lelkületű nagyasszony, kl nemes méllósággsl viselte a kora özvegység bánatos sorát és panasz-lalan megadással szenvedle hosszss betegségét. Szlvbsjs volt es a tanárok lanícsára sorra |árla Nauhelmet, Klsslngent, leieket töltött Nlzzábsn, Cannesben, Palermóban és Ksiró-ban. Fiát mindenüvé magával vitte és a serdülő gyermek korán megismerte a nemzetközi társasig előkelő éleiét és csakhamar tiszia fogalmai lettek a szépművészet örökbecsű alkotásairól. Sokat volt együtt édesanyjával és ennek az ailsztok-rallkus gondolkozású nőnek klllno-mult műveltsége észrevétlenül átom-101! az ö lelkébe Is. A belegiég és a nagyúri életmód sok pénzbe kei alt és a nizzai holelszámlák nagyon sokszor a töldéhes parasztoknak örökáron eladott holdak árából lise-lödtek ki. A nagyasszonynak fogalma sem volt vagyoni helyzetéről. 0 maga sohasem gazdálkodott és kasznárja sohasem merte szívbeteg urnö|ének az Igazai feltárni Amíg élt még kitartón a birtok, de hogy szemeit lehunyta, megdördült a dob az ősiség fölött. Az ősi Suria boltíves szobáidban nagyon régen már egy Intéző lakott, aki az uradalomban alapított
szeszgyárat kezelle. Az egyetlen fiúra ml sem maradi a nagy vagyonból, csak ez az egy pác emlék, mely körülvette. Kora iijuiágának nagyúri életmódit ulán minden átmenet nélkül az élei legkeservesebb küzdelmeibe ju\'ott. Arisztokratikus érzése Irtózott a protekciós alamizsnától és elszánt akarattal saját ereiéből óhijiotl boldogulni Sokai koplalt és sokai nélkülözött és amikor az orvosi diploma kezében voll, egyetlen cél lebegett elötle : pénzt keresni, annyit, hogy visszaszerezhesse az ősi vagyoni, vagy legalább az ősi kúriát, amelyben édesany|a szemeli lehunyta. Az angol gyarmati csapatoknál szolgál! évekig. Elszenvedte a gyilkos klímát, a gyarmall élei minden kellemdlenségét, de a keresel nem állt arányban fáradozásaival. Honvágyai Is érzett és tgy kerüli Ide városi és uradalmi orvosnak. Állása jól Jövedelmezett és félre telt tőkéje szépen gysrapodolt. Folyton a főcélra gondolva, alig költőit valamit. A falusi élet szórakozásait, a kártyát és bort nem kedvelte, sőt még a nőtlen lérflak időnkénti szerelmi viszonyai sem terhelték tárcáját. Túlságosan előkelő ízlése volt ahhoz, hogy egy polgár lány szereimével megelégedjék. Igy hit td|esen kü-
lönbözött a kisvárosi nőtlen emberektől. A hölgylársaság délutáni uzsonnáin ugy suttoglak róla, mini valami mesközellthcllen, túlságosan diszkrét (ifiről. Titokban minden asszonnyal meggyanúsították és egyik asszony a máslkat fürkészte, hogy nem-e az a kiválasztottja a szép doktornak. Es gyakran megtörtént, hogy a kisvárosi éldben ellustult férjük oldalán unatkozó, kalandra vágyó asszonykák, merész elhatározással megkOzdltetlék a társaságuk-lói elvonult slinxet. D: ezek a pásztorórák ls kétségbeejtő egyformán banálisak voltak. Ámde lelkek Unom megértésének semmi köze sem voll ezekhez az ugynevarell pászlorórák-hozl Monostory doktor mindannyiszor boldog megkönnyebbülést ér-zdt, ha kalandvágyó hölgye eltávozott, mert nem lüzte hozzá leim életének egyetlen szála sem és szívből unis a stereotyp módon ismétlődő kérdést:
— Ugy-e örökké fog szeretni ?
Édes lsleneml mennyire máskép képzelte ő s\' szerelmet és mennyire másnak azt a nőt, aki az igazi szere met lángra gyullaitá szivében Lelkében eleven képek gysnánt éllek a
nagy művészek klnyllstkozásai a női
szépségről. (Folyt kír.)
1938 február 17.
A nagykanizsai Banktisztviselők
„Magyar estélye"
Cselény József szereplésével
Nagykanizsa, február 17
A köitudslba ment át, hogy a [af9ang egyik legsikerültebb esl|e a bankos bál" A Kaszinót mindig Iiuloláslg megtölti városunk uil közönsége éa igy lesz ez ma is, hisz a legyek nagyrészéi már elővételben megvásárolták.
A publikum tel|es mértékben honorálja a rendezőség áldozatkész munká|át, hogy Cselény Józsefei, a Nemzeti Színház kilünö művészét blvla meg szereplésre. Cselény Jó-ziel neve ma már fogalom éa mindenki tudja, hogy a magyar dal leghivatottabb tolmácsolója, azzá leszi egyrészt behízelgő hangja, másrészt szívből jövő kllünő előadásmódja.
Örömmel köszönt|ük tehát Cselény Józsefet városunkban — ahol most van először — abban a tudatban, hogy a mai dalesl|e felejthetetlen élményt Jeleni Nagykanizsa közönségének, Cselény pedig érezheti a publikum ragaszkodásából és szeretetéből, hogy teljes mértékben értékeli azt a nemes munkál, melyet 6 a magyar dal kultusza érdekében végez.
A banktisztviselők .Magyar estélye" a Kaszinó nagytermében lesz éi pontosan 9 órakor kezdődik.
ZALAI KOZLOnT
Börtönre Ítélték a betörő tolvajt, aki már eszten dőket fiit, mert egy gyermek nyakát elmetszette
Nagykanizsa, február 17 Mérel József 30 éves galamboki bo|tár az utóbbi időben a hegyen több helyre belört és a szegényemberek holmijait lopta el. A csendőrség elfogta és beszállította a kanizsai ügyészségre. Mérel kihallgatása alkalmával beismert mindent. Ma vonla felelős8égre a nagykanizsai törvényszék buntelötanácsa. A tárgyaláson bevallotta, hogy egy Íz-
ben már négy esztendőt ült, mert egy gyermek nyakát elmetszette, amikor emberölésért elitélték. A törvényizék figyelemmel büntetett előéletére, a mostani cselekményelért egyévi és háromhavi börtönre Ítélte. A Mérelvel együtt a vádlottak pad |ára került Horváth Pál újlaki lakost orgazdaságért kéthónapl fogházra ítélték, de annak végrehajtását felfüggesztették.
Az Erdőbirtokosok telepét és épületét felajánlotta a városnak átvételre
A város vezetőnége ebben az Bnyben pénteken tárgyalt a megbízottakkal
kai, amelyek hatalmas .aktacsomagot képeznek és amikhez hozzá vannak csatolva a kiadások számlál is.
Értesülésünk szerint dr. Almáwy Oyula törvényszéki bíró az észrevételezések benyújtására megfelelő határidőt tüz kl.
Emlékeztető
Febr. 18. Re). Nőegylet teaestélye a Koronában 9 órakor.
Egy vádlott levele a törvényszék bírájához
Nemrégen egy keszthelyi lakosi kisebb bűnéért a kanizsai törvényszék elítélte. A szerencsétlen ember nemsokára u|ból megtévedt és ügyében kiskorú társai Is vannak, akikkel legközelebb u|ból a törvény elé kerül. Most levetet irt a törvényszék egyik bírájához. A levél egy bűnbánó lélek töredelmes megnyilvánulása, érdemes arra, hogy a nyilvánosság elé kerüljön. íme:
„...Bízó ur nemsokára Ismét Ítéletet mond felettem, amit megérdemeltem Azonban arra kórom Hl ró Urat, legyen Irgalmas a kiskorúakhoz, mert én tudom, hogy mit Jelent büntetett előéletűnek lenni. InkAbb rám termék aulyoaabb büutetéat kiróni. Én tudom, hogy a törvény nem boeazuátló szellőmben működik, hanem célja a téviilra tórt embert helyes útra visszavezetni. Azórt kórom, legyen a fiatalkorunkhoz móltányos. Rgyhez slnos semmi közöm, de egyformán mindegyikért könyörgöm ós ftlajdnlom magamat. ígérem : ez leaz az utolsó találkozásom Blróllr előtt, mint Hlrö és vádlóit. Köszönöm Bíró Urnák, hogy legutóbbi Itólotében kegyes volt engem megbüntetni ós mógia nem aujtott a törvény telJee szigorával, hanem enyhe Itélotövct alkalmat adott nekem a Javulásra, amit azonban én balga tejemmel nem használtam kt
UJból Ismétlem kérésemet, hogy legyen kegyes a fiatalkorunkhoz, no legyen az ő ólotllk Is megbélyegzett, mint az enyém... Ha kitöltöttem büntetésemet, felmegyek Pestre és uj életet kezdek a feleségemmel, csa-ládommal • Uilnfa
Nagykanizsa, február 17 Ismereles, hogy a Magyar Erdőbirtokosok évekkel ezelőtt a szeszgyár szomszédságában levő és a városlót bérbe bírt lelken nemcsak mlnlegy 280 m hosszúságú iparvágányt, hanem épUlelet Is állított fel céljaira, aa|ál költségén. Most, hogy az Erdőbirtokosok nagykanizsai telepe megszűnik, a vállalat igazgatósága azt az ajánlatot telle a város vezetőségének, hpgy vegye ál a város a lelep épületét és Iparvágányát. A város átlátva az ingatlan megvételének előnyeit, ha|landónak mutatkozott ebben a kérdésben tárgyalásokba bocsátkozni.
Pénteken délben az Erdőbirtokosok budapesti központjának vezetőségétől lejöttek és a polgármesterrel
tárgyaltak. Dr. Krátky Islván polgármester hajlandónak mutatkozott a felajánlott Ingatlan megvélelére. A város 10 000 pengői ajánl az Erdő-blrtokosoknsk az épületért és az Iparvágányéri. amll három éven belül fizetne meg.
Az Erdőbirtokosoknak a várossal kötött szerződése csak 1944-ben jár le, mely lejárat után joga van a városnak a szerződés sztrlnt anyagáron megváltani az épületei, most azonban, hogy a\' gazdasági válság folytán a vállalat likvidálja nagykanizsai telepét, az épületért természetesen méltányos árat kell llzetnl.
A kérdés már a legközelebbi pénzügyi bizottság elé kerül, amely hétfőn vagy kedden délután ül össze.
ASPIRIN
tablfttak
fájdalmak srllTi I
Nagykanizsa, tebruáz 17 Ismeretes, hogy a nagykanizsai förvényazék |anuár 3i-én folytatott tárgyaláson az OHE larra kötelezte, hogy 15 napon belül köteles a Walkó-féle birtok kezelésének, Illetve iz eddigi gazdálkodásának számadatalt a bíróságnak beter|eszlenl és ettől leszi majd függővé hozandó határozatát : megadja a kért három
havi haladékot a birtok értékesítésére, vagy pedig elrendeli a csőd-nyilást.
Február 16-án Járt le a bíróság állal a számadások beterjesztésére kitűzött határidő. Dr. Barlha István nagykanizsai ügyvéd az OHE képviseletében szerdán délelőtt terjesztette be it. Almássy Oyula törvényszéki bírónak a követelt számadáso-
VÁROSI MOZGÓ
Fiatalok I
öregek I
Civilek és katonák!
Megszólal a katonabanda
Mindenki nézze meg az évad egyetlen kacagtató katonai zenéi, énekes éa láncos vígjátékát:
Szerelmi manőver
A í-sákrt és kalap- hangos változata. Főszerepben: Petrovlcs
" Szvettszlav, Elga Brlnk, Roda Roda.
Roda Roda vígjátékánál mindenki vigadni, mulatni, kacagni fog február 18. és 19-én, szombat-vasárnap a Városi Színházban. Előadások kezdete szombaton 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
— Banktisztviselők magytfr estje 9 órakor a Kaszinóban (Ctlelényl József).
luzarii
— Állatvédő Egyesület közgyűlése a városházán 5 órakor.
Febr. 19. Llceálls előadás 6 órakor a városhízárr (Vannay János).
— Llceálls előadás Klstanizsán 4 órakor az Olvasókörben (Barbarits Lajos).
— Leányklub műsoros teája a Missziósházban.
— Leventék teaestélye 8 órakor a Polgári Egyletben.
— A glmnázlsta cserkészek énekes, láncos nípszlnmü előadása 5-kor.
— A Harmadrend szinelőadá\'sa a Fehérteremben 5 órakor.
— Előadás a Kalh. Legényegyletben 8 órakor (Szólh Zoltán).
Febr. 23. Polgárt Egylet rendkívüli
közgyűlése 6 órakor. Febr. 25. A Keresztény Jót. Nőegylet álarcos jelmez-eatéíye a Kaszinóban este 9 órakor.
— Az OMKE jelmez-esfélye 9 órakor saját helyiségében.
Febr. 26. Kalh. Legényegylet műsoros táncestélye 8 órakor az egyesület helyiségében.
— Llceálls előadás 6 órakor a városházán (Barbarlls Lajos).
— A glmnázlsta cserkészek énekes, táncos népszínmű előadása.
— A Polgári Olvasókör mulatsága Klskanizsán.
— Kalh. Legényegylet évi közgyűlése fél 5 órakor.
Márc. 5. A Leányklub böjti estje fél 7-kor a Misiziósházban.
— Kalh. Legényegylet társasvacso-rája 8 órakor.
Márc. 11. Az Izr. Nőegylet jelmezes purlm-bálja a Kaizlnóban.
Értékes jutalom a legolcsóbb jelmezért
Az OMKF február 25-lkl |elmez-estélye iráni — mint hall|uk — már is nagy érdeklődés mutatkozik, ami főleg annak lulajdonllhcté, hrvzy a vezetőség intenciója szerint az estély megrendezése körUI az egyszerűség fog dominálni. Ezt célozza a rendezőségnek az az elhatározása is, hogy a legötletesebb, de egyben legolcsóbb eszközökkel készltelt |elmez tulajdonosát értékes jutalomban fogja réíze-slteni. _____
— Köztisztviselők részére rendkívül előnyös butorvásárlási alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáiatu részletre, sőt kamatmentesen Is kaphatók — Kopsteln bútoráruházban, Horthy Miklós-ut 4.
i ZALAI KÖZLÖNY
1633. lebruár 17,
„ Szerkesztő ar" utazik
a Síin: másod-
Mc " osztályú vasuil
\\ kocsi miamit,
JtLh YsW közepes érleiml-^^^ ^JBT siget eláruló arcú férfi III is látható m ^■t élvezette! elmerül V W \\ egy pesti lap ol-
V vasásdba. Afalke
most he
tépegymSstk Alacsony, kissé borotválatlan, kissé gyűrött, fáradt, álmos. Apró. értelmes szemeivel mindamellett figyelőn körülnéz Fel Ismerés. Kézfogás. Észrevehetőig kollegiális öröm.
— Hol Is láttam én magát? — kérdi némi fölényes leereszkedéssel a jólöltözött.
— Elősztr Baján, aztán rá ősszel Debrecenben, ugy cirka egy év múlva Kaposváron, de Pesten Is volt sze rencstnk egyszer -»- siet a másik a körutazásos mondattal.
Jön a kalauz Mind a keltő Igazolványt nyújt ál. Biztosan tisztviselők. Sokat utaznak, ergó vasutasok
— Látom, a magáé ts ulságiról Igazolvány — mosolyog bizalmas-kodón az alacsony.
Szóval újságírók...
Megindul közöltük a beszélgetés. Az ablat ,. ellett ülök. Szomory II Józsi! császárjának krltiká/át olvasom.
Minden gondola/kapcsolás nélkül, egyszerűen szemléleti alapon, megszólal az alacsony :
— Tudja, megnéztem Pesten ezt a II j\'izsef császárt. Én mondom magának, aki ezt nem látta —• ne nézze meg! Mondtam Is a feleségemnek, — na szomorú lehet az az édesanya, akinek Szomory a fia. — Pauzát hogy a klrobbaró nevelés részére. A siker elmarad, dühös.
— Na és az a híres színész, az a Kovács Pisla, az Is egy művész magának? Mondja már! Belanul egy szerepet és élethűen előadja... attól még olyan messze lehet a művészettől, mint... ajjaj...
— No lássa, éppen ez a művészet. — Hova beszél maga, ugy látszik, keveset jár színházba ?
— Hogy én keveset járok színházba? Ha magának annyi ezer pengőse lenne, ahányszor én megyek! Csak telefonálok X. Y. főszerkesztőnek (nagy név) is már zsebemben a potyajegy. De ez semm! Vidéken... A múltban D...-ben dolgoztam, este elmegyek a színházba. Bemutatkozom: a mDélelótr munkatársa va gyok. Azonnal bevezetnek az első sorba: ,Parancsoljon, szerkesztő ur... nagyon örülök, szerkesztő ur..." Jó, ml? Gy ben még körű! is vezettrk, mindent megmutogattak, micsoda muri voll... biz\' Isten, megintetjuvol-lattdk magukat velem... Ha ezt a cégem látta volna I
— Na és ha Igazolásra kerülne a sor?
— Igazolás. Hiszen III az újságíró Igazolvány. Magának Is van, maga Is csak használja, mondla márt...
*
Szóról szóra Így lörtént. Sajnáltam azokat a komoly újságírókat, akik nehéz munka árán meg tudják becsültetni magukat a közönséggel, meri az Ilyen előftzetögyűjtő utazók szereplése nem nagyon öregbíti tekintélyűket. Gondoltam, közreadom ezt a kis párbeszédet, akit érdekel. okuljon belőle. Sz-nt tlergi.
— Divatos férflazővetek métere már pár pengőért szerezhető bc Schűunét.
Kötetenként 10 fillér helyett naponta cserélhet
2 fillérért kölcsönkönyvtár! könyveket a „Zalai Közlöny" minden előfizetne
A Zalai Közlöny szerkesztősége megállapodást kötött a Horváth József ujságárada kOlcsönkönyvláiával, amely köztudomás szerint egyik legrégibb, legbőségesebb és gondosan fejlesztett kölcsönkönyvtára Nagy kanlzsának, többezer kötelre rugó régi és u| könyv-állománnyal. A napi forgalomban egy-egy könyv kölc8öndi|a 10 fillér. A Zalai Közlöny minden előfizetője, aki az utolsó havi előfizetést nyuglá|ál lelmutalja, mától fogva havi 60 fillérért egész
hónapon ál olvashat a Horváth-kölcsőnkOnyvtárból, vagyis napi 2 fillérért egy hónapon át akár mindennap cserélhet könyvet a hatalmas és gazdag7választékból. Aki nem óhajt 60 fillért egész hónapra lefizetni, az is kap kedvezményt, amennyiben egy-egy könyvet esetenként 10 fillér helyeit 8 fillérért vállhat a kölcsön-könyvlárból. A kedvezmény Igénybevételéhez csak a Zalai Közlöny uloltó havi előfizetési nyugtájának felmutatása szükséges.
Tátra-Matlárháza A MideA»sat>bAmRagasuti
Tatranské Matllary CSR. gyógyintézete. 020 rn a tenger szine felett. — Tőkéleres modern konfort. — Fizikálls-diélás gyógykezelés. — Hizókurák. — Téli sporthely. 180 szoba folyó hideg és meleg vízzel. — Köjponti fűtés. — Fényjelzés. —
Tökeleies modern or.osl berendezkedése*. Zene, hangverseny. - Sa|ál kinó. - Ideális sportlehetőségek.
Vasúti és villamos-állomás és pisla; TAtraUomnto. 6702
Vezető orvosok: MUDr. Holczmsan és MUDr. Sckstatn.
Elfogad pengőbef Ixetéseket la. Információval szolgál és prospektust küld « laAZOATÓSAO
NAPI HIRiK
Kedd-sxerda : a Zalai Köxlöny Kedvezményes filmfe
Irodalmi szépségű film: „A megbélyegzett asszony"
/l íi ^nvi-k ax esti előadásra Is érvényesek Február 21-tín és 22-én ismét nJgy mérsékelt áru mozi-előadása lesz a ZALAI KÖZLÖNY olvasóinak. Ezúttal egy komoly irodalmi élményszámba menő nőmet Ilimet sikerült lekötnünk a Városi Mozgó előzékeny igazgatóságával. Az évad legcsodálatosabb német rendezted ,,A MEGBÉLYEGZETT ASSZONY" pereg hetiden <\'s szerdán (i kanizsai moziban, négy előadásban. A ZALAI KÖZLÖNY minden olvasója a mától torivá lapunkban található szelvények felmutatásával 20" \'« engedménnyel válthat le gyei A MEGBÉLYEGZETT ASSZONY mind a négy előadására. — Mindéit lituasónk annyi szelvénnyel vállhat mér sékelt áru legyet, ahányat akar. A kedvezmény a keddi 7 és 9 és a szerdai 7 és 9 órai előadásokra érvényes.
2. sz.
Szelvén?,
melynek felmutatója 20o/o enged-raónnyel válthat Jegyet a nagykanizsai moziban „A megbélyegzett asszony" előadAftára.
Érvényen kedden, azordán a 7,1) órai előadásra
BRIDGE-BLOCK
—»»sra—»n«................——
praktikus beosztással (50 lappal)
darabonként 40 fillérért
kapliató
a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalában
Fö-ul 5.
valamint
Krátky GySrgy és ifj. Hirschler Miksaa dohány-
irudájában, Fischel Ede és Schleu Testvérek
könyv- és paplrkereskedésében, Hcirwáth József ujságárudájában
NAPIREND
Február 18, szombat
Rómát kslollkuv Simon. Protestáns: Konrád. Izr.: Seb. hó 23.
Városi muzeum és Könyvtár nyitva cafltörljkön és vsiirnap délelőtt 10-től 12 óráig.
Oyégyazertári éjjeli siolgslat e hónap-ban: aSatvakx-tyOgyauittr Erzsébet-tér 21. sz. éa ■ klsksnlzsa! gyógyszertár.
OőilUrdö nyltvs reggel « órától esle 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
Özv. dr. Tholway Benedekné j
Súlyos csapás érte dr. Tholway Zsigmond nagykanizsai posla és ■ávirda főfelügyelőt, az 1. számú postahivatal lőnökét, a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör elnökéi. Édesanyja özv. menyöl dr. Tholway Benedekné született Reltinger Ksta-lln, éleiének 80 Ik esztendejében pénteken déli fél 12 órakor nemes leikél visszaadta Teremtőjének. A megboldogult férje a bánlfyhunyadl járás néhai löszolgsblréja voll. Magyar ssszonyl lelkének mlnden^zép-ségével, honleányi hazaszeretetének ■ minden Izzó lelkesedésével szolgálta Imádott hazáját, amikor tűrhetetlen magyarságáért Erdély megszállói Zsigmond liával és ennek ne|ével lávozásra kényszerllellék szOlölőld-jükről. Azóta Budapesten, tna|d Bonyhádon, most pedig Nagyksnl-zsán leli otthonra, özvegy dr. Tholww Benedekné Igazi magyar nsgyssz-szony voll, aki nemcsak gyermekeit nevelte a magyarság papjaivá, hanem saját példájával, odaadásával, áldozatosságával mintakép: voll a magyar asszonynak. Nagykanizsai lariózkodása alall mindannyiunk szívéi nyerte meg közvetlenségével, nemes egyszet őségével, Jóságával, vallásos lelkűidével. Mint hitves és mini édesanya: a bibliai erős asz-szony volt. Elhunytát fián, dr. Tholway Zsigmondon és nején Slerba Jolánon kívül leánya, Tholway Erzsébet férjezeit Halmai Hugóné, fis Tholway Benedek nyűg. MAV felügyelő és neje Welzula Paula, ezeknek gyermekei és nagyszámú előkelő rokonság gyászolják. A megboldogultat vasárnap délután 4 órakor kísérik utolsó útjára a róm. kelb. egyház szertartása szerlnl a temető haloltas-házából. A temetési Horváth Oéza lemetkezésl vállalata végzi.
- (Megalakítják az esperes-kerületi és egyházmegyei tanácsokat) A püspöki kar az egész or-szágbsn elrendelte az espereskerü-leli és egyházmegyei Isnácsok meg-alakítását. Az egyházközségek választiák meg az espereskerülell tanácsok tagjait, az espereskerületi Isnácsok pedig az egyházmegyei tanácsba delegálnak tagokat.
— (A Kath. Legényegyletben) közbejölt akadályok miatt lebruár 19-én, vasárnap esle dr. Oyurdlz Ferenc piarista tanár helyeit Szólás Zo\'tán kórházi lelkész tart előadást.
1983 febrnár Íj.
szombaton
disznótoros mm
ijilWW VBödégtűben.
Klsfireridil Jazz-band.
Szíves pártfogást kár
Ozv. Oultmann Manónk.
— (Jegyzőválasztás) Nagy Lajos behelyettesített aljegyzői Qoile község képviselőtestülete oltani segéd-jegyzővé választotta. — Somogy-jádon la voll segédjegyzőválssztás. A tisztséget dr. Flnancstk Lajos nyerte el.
— (Az OMKE tüsierszakoaz-tálya) leihívja összes tagjait, hogy a vasárnap déiután 5 órai összejövetelen, melyen a lorgalmiadóval kapcsolatos tudnivalókról FOldl Já nos, a forgalmiadó hivatal vezetője fog előadást tartani, sajlt érdekükben megjelenni szíveskedjenek.
2aLai Közlöny
(aras/iE« a* Jnen «s>(el( OMKZ-taa ura&al, Ooqy vatdraap Parocel«aa-«tfrZ csapolok. — Kiitta a 11%*-lolBllBl GBdörOúxy Cafat vendéglőt.
— (Kath. hitközségi adófizetők figyelmébe) A nagykanizsai Róm. Kalh. Egyházközség adóklvelő bizottsága munkáját befejezvén, a részletes adókivetési lajstromot március 6-ig a hitközségi irodában minden adófizető a hivatalos órák alatt megtekintheti esetleges feleb-bezés végeit.
— (Harmadik vidám farsangi estjüket) rendezik a kanizsai leventék mo»l, vasárnap este 8 órai kezdettel i Polgári Egylet katakombájában. Az elélő két esi sikere elegendő biztosíték arra, hogy a harmadik Is ennek Jegyében fog le-zajtanl. *
öysagélkedái Idején, különösen ha a rosszullétet szorulás fokozza, a természetes .Fereao Itzsef" keserűvíz fájdalommentes azékürütésl és kielégítő emésztést hoz léire. Híres nőoivosok a legn-g.obb elismerés hangján írnak a valódi Fereno lóiiel vízről, meri ez a kritikus korban is hosszabb időn ál alkalmazható, anélkül, hogy kllünő eredménye változnék. A Pereaoi lóiul keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzlelekben kapható.
— (Személyszállító vonal Mura-kereszturra) Hétlőlöl kezdödöleg Nagykanizsáról Murakereszturra a 1472. számú tehervonat személy-szállllással közlekedik. Nagykinizsá-ról Indul reggel 7 órakor, Murakereszturra 7 óri 30 perckor érkezik. ÁllomdsfdnOk.
— Kri|.u»t . lUlllék KS>t» legújabb száma, ára 20 fillér. Kapható iniudenllu. Minden szánilioitkeresztrejtvény értékes dijakkal, unlyekre mindenki egyforma eaétlyel páiyiihat, aki bekllldl a megfejté t a Milliók KOnyve ezerkoaztóaégebe. Klótlzetéal d|J negyedévre (13 regény) 2.40 pengj. Állandóan válaszol a nerkeesUMg a szerkeesMI U jenetekben.
— (Halálozás) Pestszenllőrlncen e bó 16-án 76 éves koriban költözőit el az élők sorából a zalai tanítói gárda egyik leglelkesebb harcosa, özv. Márkus Sándorné Kör-mendy Emma ny. áll. igazgató tanítónő. A boldogult a végeken nemcsak őrtálló katonája, hanem lelkes táklyavivője és küzdő harcosa volt a nemzell eszmének. 40 évig lani-tolla Molnári község llsrta horvát ajkú népét. Apostoloskodásának köszönhető, hogy Molnári magyarrá leli nyelvében és érzésében Is. Válságos Időkben, az anlant misszió előli leadott népszavazáa élénk dokumentuma a boldogult áldolt eredményes működésének. Molnári népe ugysnls a misszió elölt lörlént népszavazáskor magyarnak vallotta ma-gát és egytől-egylg tiltakozott a Jugoszláviához való csaioltatása ellen. Emlékéi kegyelettel és hálával őrzi nagy család|a — Molnári község lakossága. De egykori kartársai előtt Is közismert volt.
— Jó rúdi ó : Trans-danubta.
— (Feljelentették egyik társukat a tixisollőrök) Még Január 15-én, hajnalban lőrlénl, hogy Plan-der Antal kanizsai soflór odaállt autójával a Kaszinó kapuja elé, hogy a hideg, szeles, hófuvásos hajnalon hazaszállítsa a bálozó közönséget. Sikerüli Is több fuvart lebonyolítania. Ez az eljárás azonban tudomására jutott a többi sofförnek, akik felje-lenlették Plandert, A rendőri kihágást bíróság most, mivel lllos a Süllőtöknek s kijelöli standon kívül más helyen utasra várakoznlok, Jogerősen 10 P pénzbüntetésre ítélte Piander Antalt.
— (Elitéltek egy bál után verekedő klakanlzsal legénytársaságot) Február 2-án táncmulatság volt Kiskanlzsán. Hajnalban a haza felé menő legények összeverekedtek. A résztvevők ellen megindult az eljárás, melynek során tegnap a rendőri klhágásl bíróság Oodlnek György festősegédet, Goalnck Ferenc kő-művessegédet, Bolf István napszámost, Varga Károly kőművessegé-del, Davtdovlcs Antsl földművest, Holt jános és Oyörgy napszámosokat, Bagonyal János cipészsegédet és Polal József főldniüvesíegényl részben 1—3 napi elzárásra, részben ciak pénzbüntetésre ítélte botrányos verekedés és éjszakai csendháboti-tás elmén. Az Ítélet jogerős.
[Mltdro lfanlt ltlQan. nekHW-
m
Uil UUI limitál
T.k.ríko.kodlunkI
1 k9,
Ildit.
múl mirhihui <ii. ao llll. hátulja blrmfly il<" SO llll. 1 k9r. leitéihui - \' - 1 P. l-»0 I pilma iiiriialonna — — 1*40 I .. háj.itlrái lOtlOllttalonna VSO I .. valödl j* nyíri i,<lt.nl I 1
■mtlyeien int ál ciak alií.andO É
Tlut alatt al
Simon István r
— Elvárásáéit kereaanfl ls megtalálhatja a mrigft boldogságát, pedig h kla Caatlió Margitot ugyancsak védik n családi tradíciók az emberektől. Hzl az érdeken modern témát dolgozta tol Szegedi István a Nyit moat megje-
Xürlchl lárltl
Pária 20-321/1, London 17-76, Nswywk 516-50, Brllsael 72 27 "i, Milano 2NJ\'/1. Madrid 42-72VI, Amsterdam 20795 Berlin 12330, Wien 73 18, Szófia 3 75, Prága 15-31, Varsó 57 90, Budepeit -•-, Belgrld 7 00, Bukarest 3<W.
TMUéaytízsde
Btna Uszav. 76-08 14-85- 1505, 77-es 1505-15-35, 78-aa 1525-15-50, 79-es 15«)—15-75. 80-as 1560-1595. dunán-iuii 7&-0S 1400—1415,77-es 1415-14-30, 78-as 14-35-14-50. 79-e« UH 14-70. SO-as 14 70-1485, rozs 675-6 «5, tak. árpa £40 -9-70, zab 900--ÍT25, tengeri 6«S-705, korpa 6-20 -6-30.
á lamzttl Bank devlia-ártolyamal
Iont számában egy élvezetes klfl regóny keretében. A Nyit ára 10 fillér, kap-itBló minden trafikban.
— A tavaax uj ailsitauclát tarant a Kílgyakaak. Minden lnielllgoua hölgy tudja ma már. hogy a kozmeü-a mily végtelen fontos raerepet Jftla/lk ti nó életében. Egy modem, kozmoükaiiag helyesen ápolt és gondozott nfl már magában véve szép éa na életben mindenütt megnylllanak elótte a siker kapui. Ma mar modern kozmetikai Inté-z.etearo nemoeak az egéaz nagy váro-nokban, hanem aezlnte minden nagyobb h- iylségoen épen ugy szüksége van, mint orvosra, fogtechnikusra. Terinéazo-teeen caakiB egoazen alaposan és mo dernul kiképzett kozmetikai speclallsta-nók Jöhetnek BzámllAeba, mint exlaz-tenola erös egyének, ilyennzerü kikénezést lelenleg csakis a Wien városa felügyelete alatt állt. „Sohönhelteapeciu llallnen Schule Wien I, Kttrtnerstraaae 21" nyújt, amelyek vezetóségo körme szívesen küld Ingyenes prospektust. — Magyar levelezés éa kívánatra magyar oktatáa.
— (OycrOnk a gőzbe I) Alium-polt éjszaka ulán valóságos üdülés egy óra a gőzfürdőben. Betegeknek gyógyulás, egészségesnek fellrlsaülés, öregnek megfislalodás, Halainak erö gyűjtés egy fürdő a gőzben. A far sangi azezon alatl már a kora reggelt órákban nyitva van a gözlürdö a Kisfaludy-utcában, bálokat, mulatságokat követő reggeleken pedig már hajnalt 4 órától a közönség rendelkezésére áll.
SPORTÉLET
NTE—Zrínyi Vasárnap ismét pályára lépnek csupalaink és barátságos mérkőzési Játszanak egymással. — Emlékezetes még a sportközönség előtt az az Izgalmas NTE—Zrínyi bajnoki fut ballmérközés, amikor az NTE csak nehezen gyözölt 2 :0-ra a Jó tormában lévő Zrínyi ellen. A kél csspal azóta nem találkozott egymással, miért Is nagy érdeklődéssel tekint a sport-közönség a találkozás elé, hogy sikerül-e a Zrínyinek oly nsgyszerü ellenállási tanúsítani és megakadályozni az NTE győzelmét.
A mérkőzés d. u. fél 3 órakor kezdődik a Zrínyi pályán mérsékeli helyárak melleit.
Február 25-én, szombaton este 8-15-kor lesz a Rádióélet rejtvényhangversenye.
A rádlósközőnség által annyira kedvelt Rejtvény-hangversenyek sorozatéi nagyarányú éa Igen ér\'íkes hangversennyel folytatja a Ki diáé let. Február 25-én, szombaton esle 815-kor
Szedő Ilklós és a Bndapestl Hangverseny Zenekar
szereplésével másiéiórás hangversenyt ad. melyet Fridi Frigyes fog vezényelni. A rejtvényhzngvereeny dijait a február 12-1 és ktlvelkezö számaiban körit és már most felhívja a tisztelt olvasók szives figyelmét arra, hogy a pilyiaalboi a 7., 8. éa 9 sxim Halványát kall eaatelöL
Ez a kikötés természetesen, mint eddig Is volt, csak a számonként vevőkre áll. A R44l*élel álAf liatSIoek a aaaffajtáakai na-a kall ml
VALUTÁK Angolt. 1960 2000 SeTgafr. 79-16-7»74 Csen k. 10-Si-n 01 Uánk. 87tX>-88 20 Dinár 7-50-800 Dollár 57050-573-50 Francié 1.22-30-22-50 Holl. Z26 50-230 90 Zloty 6395-64-45 L«l 3 40-3 44
Léva 395-1-25 Ura 2M0-302U Márka 135-70-13660 NorvéglOO IO-I0I 10 Peseta
Scblll. -•--
Svájci t. 11070-111-40 Svád k.103 60-104 60
dbvizAk
Arnat. 22970-23090 Belgrád 830-8-40 Berlin I35G0-I3660 BrOsael WXm\\ Bukarest 3-41-3-43 Kopenb. 87 20-88 20 London 1961-1975
Madrid -•-•-
Mliano 3000-30*18 Newy. 571-90-57400 Oszló 11030-101 10 Pirii 22-33-22-47 Prága 16Ü3-170I Szófia 4-05-4 27 Stockh.103 80-10400 Varaó 63-95-6443
Wien —•--
ZOrich 110-80-111-40
Win dearlng árfolysma r 80.454,
Hsrlésvásár
FelhajUs 658 eladatlan 146 - Bla»-rendü IÍ94 - 0-96. azedett 0V2-0-96, szedett közép 086-090. kónnyU 0-82 -086 l-sí rendti Oreg 086 0-88, lt od rendé breg 090-096, angol silldö I. 096 -112, szalonna nagyban 116—1-20,. zalr 1-35— 1-40, hua HÖ-l-40. lélsertéa 120-130.
Kiadja a laptulajdonos KUzgazdalágl Rt. Qutenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telelőn: Nagykanlzaa 78. szám.
Nóvendék illatoknál a ciontképzódél! elfiaegitl, hízóknál étvigygerjeszlóleg bet Mcgákidilyozza a leiintutáit.
2 kg. 01, 5 kg.-oa éi 50 kg.-oi eredeti gyárt csomagolásban.
(Minden csomag él zsák fi gyér plombifivil van citálva)
Beszerezhető:
OBSZÁG JÓZSEF cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palola mellett)
Faárverés.
Eszteregnye község erdejében február 20-ától kezdve, szerdán kivéve, mindennap a helyszínen nyilvános árverésen fa-eladás lesz. Eladásra kerül körülbelül 600 méter száraz hasáb és tuskó.
Elöljáróéig.
ZALAI KÖZLÖNY
1983 Mimit 18
iryflmwETtsEK
fl.l.tr.lo-xl-14- miatt raktáramat hlh.f.ll«~ •*>•>> 1,h"n bcjaátom a n. é közönség rendelkezésére. Arpaalh, 28
Zilál oldilon, csendea nysralóhelyrn 540 négvazögöles gytlmöltíö. «HUI«li*k nagyin jutinyoun eladd. Clm • kisdőhlva.
tálban.__
J4I f««B KXMháosnél l.ikarilrtné mellé leltog.d C«ngery ut 23. szlmu
lakd.____5"
Elwaaaatt Simon Ferenc névre fllöld boiliékban tabo Irat tegnap a CstMitv-umn. Kérem a megtalálói. ail»<s> tdjék leadni II Ipartesttletaél. -5M
Ha | \'i bort ak«r alcaón Inni. ugy li\'«l|» m*S
aranyhegyi bajaimat.
UlaKnhlat iart p«it(kokbin 36 fillér Sáfrán József, Hagyar-stoa 74
T.l.lon M5. K.ritlt\'Ht SS.S.1 hkiaOo.
EtaM tay haló, tbídW >lb. bútorok Rozgonyl u. 6 MegteklntheUS délutánonklnt 3-s-lj. _
Meghívó.
A Nagykanizsai Polgári Egylet\' folyó évi március hó 2t-én délután 6 órakor
tart, amelyre a tagokai tisztelettel meghívom s amennyiben a közgyűlés ezen napon határozatképes nem lenne, az ujsbbi közgyűlést f évi április 2 In d e. II órára hivom össze, an\'ely közgyűlés a meg|elenó tagok számtra tekintet nélkül érvényes és határozatképes lesz.
Tárgy:
A Nagykanizsai Polgári Egylet ngallanának eladása. s s
Magyar Királyi Államvasút
MENETRENDJE
Rankaílzsa állomálra érkeii ál az onnan Induló vonalokról. Érvényű ■ 1832. évi olstiber hó 2-tSI Izaidve.
Vout „Zu. A vonat -Kanizsa neme | ró) Indul *Mj|...f- ;ttpf nti < M. érkezik VOMI ![á KOlUt || neme ttfl N.-líaiiI- ,41 M Ijzsára ériz
1219 120\' 1213 1211 1201 1231 Szem. vj 030 Oyv. 610 Szem. v. 8-45 Szem. vj 14-30 Oyv. 18-30 Motor 181)0 2-ul! 7 36 714 955 10-11 1605 16\', 31 21-0" 19-31 22-20 19-311 - im 121! 1202 1214 1208 1232 Szem. v. Szem. V. Oyv. Szem. v. Oyv. Motor 21 45 6-30 7-40 1419 19-45 2-50 11-21 1014 18-42 22-00 5-63 440 13-00 11-26 20 07 23 31 727
k0C" Í,l»ffiítlll egy I, II. oszt. k«,l Róma, egy hilókoc.1 Velenc*
, III. oszt. kocsi Trleste.
Nagykanizsa-
,.\'. gjiwtit-1
iíirjlz. v. „JilSz.V.
10-44114\'50
19Í.7.13-43
6-15 801 8-48 13-15 614-5" 16-06 16-14 IT-37 18-27 ... I8»|t0-lll 1114
Az 1417/1418. sz. vonatokkal egy III. oszt és déli pu.~-Zalaegerszegre, II, III. oszt. lzocsik Wien S.
\' . . ....!..., .. _____I..1.L. —... II III n.iÉ.
Sopron
W1..UI S*rM>-jjSzM*.t-||E|mr 1 bű W^airra 1*1. C^l
I6\'<0
193? i.
Ü33:
0-03 7-23 IMI
21-32 22 tl - 1 — 5-3\' 1005 ! II\'IS 11-15 13-18 | 18-02 || 16-OOtl 17-87 \' 11. oszt. kocsi van Budapest
^t4mfiiriirv^^-ii;iti: oSL-koc.i Péo-wien, ^ i, u, m.
oszt. kocsi Sopron—Sussk között.
Nagykanizsa—Pécs_
ss^r.
14*. ][ Sz. V. Qyu
ISajjkwl [,,irM InSdj

14 2)
1349 .... IWjVígJ. í 17\'0 i IS-52 -•"tlSi v. I 21-05 | 21-54
S.rti\'.ll Pkn.
M,.
1A.
nrra»
i5 \'8 I 17-34
21-08 J —
I Picii Bi.ckí ÍV
144(1! Sz. V. II 21-05
Az 14401441. sz. vonalokkal egy 1.
_Nagykanizsa—Pragerhof
N.gyKanl - 61 Indul 1)05" nrnuul 12401 Személy ] 4-45 [Prajeih t 130! Qyori tl\'47 \'Tikul
12441 Személy | 14-00 iPragerhol
„i 1- 1 -"f-nr pror\'
144\'. 1 Sz. v,\'| - 5-4> 661 7-40 1411! Qyaz 12 22 14 09 1 15 27 I 16-04 I44t||yegy. | 1816 | 2026 1 2f5« | 22« íl, III.,\' 0. kocsi Budapest déli pa— Pécsre.
-! I| Nagykl
zslr\'l I
fvúA f uyórV i[ ŰC
NagvK.nl aaira étk.
Uyors Saeméiy öyors Személy i|
Honnan ?
ITrisaat 9 38 | Pragerhot 1808 Illeszt
1 Pragerhot
Az 1207/1208. és 1201 1202. sz. vonatokkal lutó közvetlen kocsik ugysnszok, mint a Budspest déli pu.--Nagykanizsa viswnylst alatűak.
Meghívó.
A Leienycl Takarékpénztár RT. Letenyén 1933. évi március hó 2 án délután 4 órakor sa|át helyiségében tartja
40. tv! reAdss kiinfl^t
melyre a t. részvényeseket tisztelettel \'meghívja az Igazgatóság.
Tárgysorozat:
1. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes kijelölése.
2. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság évi jelentése.
3. Az 1932. évi zárószámadás megállapítása. Határozathozatal a tiszta nyereségnek a jövö évre való átvitele és a felmentvény megadása tárgyában.
4. Három felügyelöblzoltságí tag választása egy évre.
5. Esetleges indítványok.
Jegyzet: Aki szavazati jogával élni kíván, kötelei részvényét legalább három nappal a közgyűlés előtt a társaság pénztáránál. vágy Nagykanizsán a Nagykanizsai Takarékpénztárnál letétbe helyezni. Mérleg-számla 1932. december hó 81-én.
Vagyon t Pénztárkészlet P 3.401-05, Idegen pénzek P 24 20. Qlrókövetelés a Ma-gysr Nemzeti Banknál és Postatakarékpénztárnál P 329-35, Bankkövetelések P 439-89, Váltók P 470.35540, Adósok P 5.006-52, Kötelezvénykölcsönök P 10.21652. Ingatlanok P 26.600-—, Berendezés P 700- , Mátraiékos ksmstok P 4.587 10, Atmcnó tételek P 1.902 30. összesen P 525.532 83.
Teher: Részvénytőke P 75.000—, Tőketartalék P 10.000-—, Tartalékalap P 7.100---, Takarékbetétek P 84.068-84, HeU betétek P 10.202 40, Folyószámlabetétek P 6.085-97. Hitelezők P 33.092 82, Vlsszleszám. váltók P 296.193--, Pel nem vett osztslék P 115 20. Előre fizetett ksmstok P 3.53820, Nyereség P 136-40. összesen P 525.532-83.
Letenye, 1932. december hó 31.
Az Igazgatóság.
Megvizsgáltuk és rendben találtuk.
Felügy elóblzottság.
„Olcsók vagyunk, mert Jók vagyunk l"
Havi /
1 pengő 10 fillérért
vehet már
villamoivasalót
Iransdanubia R. T,n*i
C*eng»ry-ut 6.
Nyomatott a laplulajdonos
Közgazdasági R.-T. Uuteübc.g Nyomd, és Délzalal Upkladó VállalaU könyvnyomdálában N^vkanlzUn. (CelelOs Uzlrtvezetó i 7jiú Károly.)
73. évfolyam 38. szám
Nagykanizsa, 1933. február 99, csMBrtOk
Ara 14 Hllér
ZALAIKÖZLONY
SieiktMtötég éa kiadóhivatal; Pőot 5. uím Megjelenik minden reggel, hétfő kivételével
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy Wia • P*n«? Saerkcsitőaégl és kiadóhivatal! telefon: 7S. u
WAGNER RICHÁRD
Irta: Vannay János
Csak igen kevés emberiül és még kevesebb emberi géniusszal ksp-csolalban Ittak valaha is annyit, mint a must 50 év.: halolt halbatat-Isntól: Wagner Richárdról. Több tízezernyi kötél befogadására alkat-itiss könyvtár Is szűknek bizonyon, amikor néhány éve a Wagner-Irodalom összegyűléséhez foglak. Nincs ugyanis a világnak olyan kullur-nyelve, melyen legalább néhány kötet ne hirdetné az embetbe lehelt isteni szikra wagneri erejét és nincs a kullutvilágnak olyan zuga, ahova a wagneri művészetben megnyilatkozol! újkori csoda kullusza el ne jutott volna.
Művész voll, alkotó volt s szó legszorosabb és legnemesebb értelmében. Éppen ezért lelkes hívek tömege sorakozott mögé, de ezeknél sokkal több ellenfél állott vele szemben. Előbbiek egyre sokasodva megszállták a löld összes kullur-helyét, sz ulóbblakst elmosta az Idó, vagy pedig az emberi rövidlátás lipusai lettek.
Ideálja a német talajból fakadó .Oeaamlkunstwerk* megalkotása voll melyben a művészetek valamennyi iga méltó képviseletben az emberi fantázia teremtőerejét és a germán géniusz nagyságát hivatott Időtlen időkig hirdetni. Komponista, iró, költő, festő, építész stb. volt egyszemélyijeit és ba|os volna eldönteni, hogy melyik minőségben mulla felöl önmagái. ideál|ánsk megvalósításához s színpadot választotta és a zenedráma élelrehlvásávsl a wagneri muzsika vaskapcssivsl fogls össze a maga Irt csodálatos szövegekben, a maga tervezte, addig elképzelheletlen színpadon, a sa|St maga állal mozgásban és mimikában a legapróbb részletekig kidolgozott szln|átékkal a művészetek valamennyi, az el nem hivatottak kezében rakoncátlan mu-zsá|át. Univerzális zseni voll. Olyan, mint amilyen csak Igen kis számban jár! valaha is e földön.
A. wagneri eszmékhez wagneri eszközöket teremtett éB wagneri technikát követeli elsősorban Önmagától, majd művel minden egyes szereplőiétől.
Kortársai forradalmárnak tartották, ma: olyan zsenit látunk\' benne, kl az emberi kuliura évezredek lassú munkájával kitermelt különböző Irányú eredményeit szinte ember-lelett! tökéletességben egyesítette.
Nélkülözés és gond, megnemérlés és guny voltak pályafutásának első klséról, pedig a |4lél és a gondtalanság, a tény és a pompa lelki konstrukciójának elsőrendű szükségletei. Hogy mindezeket el Is érte és hogy fejedelmi udvartartást rendezhetett be magának, azt lángelméiének ereje mellett Liszt Ferenc hathatós propagandájának, majd II. Lajos ba|or király őszlnle rsjongásból lakadó áldozatoa barátságának köszönhette. E két hatalmas erőforrás tartotta a wagneri lantázla egyte
magasabbra lörő elképzeléseit, melyeknek realizálása hatalmas, szinte felmérhetetlen kinciekkel gardagi-totla az emberi kulturát.
Tizenegy színpadi művével nem-cssk halhatatlanságát szerezle meg, hanem a német géniusz nagyságát az egész földel besugárzó magasságba állította. Bayreuth városkában elképzelései szerint g(U|lésekből, adományoktól kizárólag művel szá-mára emelt színház kisebb nagyobb Időközben megnyíló kapui a művészetek legszentebb templomit nyitják meg, melynek küszöbét oldott saru-vsl lépi ál a szereplő és hallgató egvaránt.
Lángelméiének hatása rendkívüli
eljutott és a wagneri eszmevilág, a wagneri gondolkozás! éa dolgozási mód annyira leiszivódoll, hogy a fejlődés természetes rendje az emberi alkotóéról már néhány évtizede u| u\'akra telelte. Hogy az 1933. esztendő, melynek lebruár 13. napja a halálának 50. rná|us 22-éje pedig születésének 120. évfordulólát |elenll, épp oly űdeségben, épp olv teljes szin pompában talál|a a Wagner-müvészetel, mini szok az esztendők, melyek egy-egy művének bemutatásával vonultak be a zeneművészet fok évezredes eseményei közé, ereiének nagyságát és |elentőségének értékét mutatja.
Minden sokoldalúsága melleit Is elsősorban muzsikusnak vallotta magát és a zeneművészet örökké büszke lesz arrs, hogy Wagner Rlcharddal ő ajándékozta meg az emberiségei!
voll, termékenyítő ere|e mindenüvé
• ■ -.......... ..................................
na délelőtt indulnak el a magyar repülők földközi-tengeri utjukra
Budapest, február 18 "-"« - \'«•■■>"■\' M.I»á.tMHrl« (Éjszakai telefonjelentés) Blslts Tibor és Bánhldy Antal pllótamér-
nök vasárnap délelölt 10 órakor a .....
.......-............. ............"""
.Oerli\' n Indulnak el Mátyásföldről (12.000 kilométeres) loldközl-lengeri utjukra.
A rendőrség lefoglalta az Imperial összes üzleti könyveit
ben foglalt megkülönböztetéseket megszüntessék. Egyenesen érthetetlen, hogyan tehettek Ilyen lépési éppen azok az államok* melyek leszerelési kötelezettségűket > 14 év óla nem teljesítették.
Bécs, február 18 A Neue Frele Presse szerint az osztrák kormány a hlrlenbergl legy vereket a legközelebbi napokban valószínűleg visszaküldi a feladó-uak és ennek megtörténte után ad|a meg írásbeli válsszát a Irancls és angol követnek, amelyet atulán Otnfbe továbbítanak. Az osztrák kormány e melleit fenntartja azt az álláspontját, hogy a hlrlenbergl eset teljesen magánjogi természetű üzlet.
London, lebruár 18 (É/szakat telefon/elentés) Hivatalos körök megerősítik, hogy Anglia és Franciaország közös jegyzékei adott ál Ausztriának, azonban sem-mieselre sem hiszik, hogy a |egyzék hangja a szokásos hivatalos hang tónusát túllépte volna. Ha nem sikerülne kielégítő választ kapni, ugy az ügy a Népszövelség elé ketül.
Róma, lebruAr 18 (É/szakal telefonjelentés) A Trlbuna arcátlanságnak jelzi az ullimálumol és hangsúlyozza, hogy szégyen, hogy Anglia azt aláirta.
, MÁV az összes szállítóvállalatok szerződéseit átvizsgálja és a leszállított anyagát ellenőrzi .
Builnpest, tebruáz 18 a vizsgáiéinak ki kell, hogy derítse, hogy nem szállítottak a MÁV-nak sem vizet, sem pedig silány árul.
Értesülésünk szerlnl a leleplezett panamával kapcsolatban a MÁV-nál meglellek minden Intézkedést, hogy az összes szállító vállalatok szerződéseit átvizsgálják és az általuk szállított anyagot ellenőrizzék
Tegnap délu\'án az ügyészség ula sltására detektívek |elenlek meg az imperiál r. I. József ulcat irodá|ábatg valamint a vállalat telepén és li« foglalták a részvénytársaság összes Uileli könyvelt. A vállalat vezérigazgatója munkatársunkkal közölte, hogy a -Jádakat visszautasítja, meit
gy a vauuKui
............ .........................
A hatalmak jegyzéke Ausztriához a legnagyobb megütközést váltotta kl
Az osztrák kormány a hlrlenbergl fegyvereket visszaküldi
Róma, lebruár 18 A Oioinale d1 lialia közli annak a jegyzéknek a szövegéi, amelyei a francia kormány a hlrlenbergl fegyverszállítás ügyében Intézett az osztrák kormányhoz. A Iraucla kormány 5 pontban loglal|a össze kö-veteiéseil, smelyekre 14 nap alatt feltétlen választ vár. Többek közölt követeli az oszlták korminytól annak megállapítását, hogy a fegyver-szállítmány egy részét nem további-tották e az osztrák-magyar határon át.
Berlin, február A hlrlenbergl legyverek ügyében az angol és francia kövei által Bécsben átnyújtott jegyzék oz Itteni politikai körökben a legerősebb megütközést keltette. Alak|a és tartalma alap|án egyenesen hallatlan és kisebb államokkal szemben tisztára erőszakoskodást Jelent. Ugyanilyen érthetetlen Anglia és Franciaország magatartása, tekintettel a leszerelési értekezlet ezidö jzerint lolyó tárgyalásaira, amelyeknek leglényegesebb kihalása az, uogy a békeszerződisek-
Eckhardt a kormányzónál
Budapest, tobruár 18 Politikai körökben híre terjedt, hogy Eckhardl Tibor, a Független Kisgazdapárt elnöke Oömbös Gyula miniszterelnök előzetes tudomásával, kedden kihallgatáson |elenlk meg a kormányzónál.
Borzalmas családirtás
Budapest, lebruár 18 Trebnltzből Jelenlik, hogy a Slrlese uradalomban szombatra virradóra Löventhal Pál nyugdl|as hadirokkant te|szével agyonülölle kél felnőtt fiát, O.tót és Richárdot, valamiol Emma leányi:, azulán lelgy ujtotta a csalid lakóhizá., uia|d felakasztotta magát. A legidősebb liu ma, szombaton akarta tartani esküvőiét, azonban az apa, akin az elmezavar jelei mulalkozlak, ezl hevesen ellenezte és családlrtássa! fenyegette meg hozzátartozóit, amll végre Is hajtott.
Mária anyakirályné Károly király lemondását javasolta
Budapest február 13 Párisi |elenlés szerlnl Mária ki-lilyné Bukarestben hosszasabban tárgyalt Károly királlyal, akinek azl tanicsolta, hogy fia, Mlhily vajda lavira mond|oo le a Hóntól. Az uralkodó visszautasította a tanácsot.
i ZALAI KÖZLÖNY
1633. lebruár 17,
Bankos-bál
A magyar rónák silnes bokrétáját, forró szerelmét, könnyes hangulatai, színen délibábját hozta el Cselény József, a Nemzeti Silnház illusztris mttvésze szombaton esle a kanizsai B»nkos-bJ|ra. Cselény mtt-vésiete és a \'Magyar-est várhaló szépsége előkelő közönségei vonultatott fel erre az alkalomra. E egáns estélyi ruhák fogadták a Cselény személyében Kanizsára rándult magyar nótákat. Valóban ünnepi volt ei a fogadtatás. Zugó taps fogadta a magyar-ruhában, aranyro|los nyakkendővel pódiumra lépő művészt, akinek bkonyára sokáig emlékezetes lesz Itteni fortó Unnepeltelése.
Torma Tóni zenekarának rutinos, halk kísérete melleit a legszebb magyar nóták kellek életre Cselény ajkán aki url gesztussal művészetének egész arzenálját látla hallgatósága elé. Szavalt, énekelt, mókázott az elhivalott művész fölényes biztonságával, közvetlenségével és url mivoltának obligát szerénységével.
A fotró est bevezetőjeként PlaUkó Mária saját szerzésű, síines, költői hangulalu prológusával üdvözölte a megjelenteket Halk egyéniségéi for-t.. ita nemesveretü szavakba, amiket őszinte bámulatba ejtett mindenkit.
Mösor után Torma Tóni bandájának muzsikájára (áncra perdült a fiatalság, hogy a késő hajnali órákban egy kellemes farsangi éjszaka színes emlékével távozzék. A kitü-nóen sikerült Bankos-bál megrendeléséért elismerés illeti a Krcutzer Károly vezetésével buzgón fáradozó vlgalmlblzollságol.
A Ref Nőegylet
ugyancsak szombaton este rendezte meg lólsikerüll tea-estjét a Koroná ban. Szépszámú és előkelő közönség gyűlt egybe, hogy meleghangu-lalu, zártkörű est keretében áldozzon a farsang örömeinek. Kádár Lajosné, Krátky Qyörgyné és Vécsey Barna-básné burgó fáradozása meghozta a virt eredményt. A Jelenvoltak kllü-nóeu muiattak és igy ezalkalommal Is a Református Nőegylel estéinek megszokott sikeres emlékét vitték magukkal. A teaest a késő ha|nali órákban ért véget.
A nagykanizsai iparosság a közmunkák megindítását sürgeti a kormánynál
A kisipari részmunkáknak képesített Iparosok részére való kiadását kéri és védelmet a gombamódra szaporodó zugbormérések ellen
ás Ipartestületi uikoiítílyok wutre-kUUtlléie a polgímeitwnél
Nagykanizsa, február 18 Siombaton délelőtt a nagykanizsai Iparlesltllet szakosztályainak monstre-kuldötlsége tisztelgett dr. Krátky Islván polgármester elől( Samu Lajos Iparlestűleli elnök vejelésével, aki megrázó szavakban ecsetelte a nagykanizsai iparosság súlyos helyzetét.
Az asztalos Iparosok szakosztályának kérelmét tolmácsolta arra vonatkozólag, hogy a főispán utján kérjék meg a koimányt, hogy sürgősen Indítsák meg a közmunkákat, addigra pedig /aggesszék fel az adóbehajtásokat.
A magyar Iparosság Igen Is akar éa szerelne adót fizetni, de olyan helyzetben van, hogy a mindennapi kenyeret sem tudja már előterem -tenl családjának. Amennyiben a kormány nem ludná kérésüket teljesíteni, kénytelenek lennének Iparengedélyüket visszaadni és maguk Is az Inségakcló segélyezését Igénybe venni.
Samu Lijos a nagykanizsai iparosságnak ezen kérelmél memorandumban is áladta a polgármesternek, aki kijelentene, hogy nemcsak Nagykanizsán súlyos a helyzel, hanem más
városban is. Trianon alatt minden magyar szenved. Ígéri azonban, hogy megkéri a főispánt, hogy a nagy kanizsai Iparosság kérelmél Illetékes helyen a kellő súllyal támogassa.
Samu Lajos ezután a festő és mázoló ipjrosok kérelmát terjesztette elő. Ugyanis nehezményezik hogy a kisipari részmunkákat nem az arra képesítetett szakiparossal végeztetik, legtöbb esetben összevontan adják kl. A polgármester Itt kijelentette, hogy fokozolabban tog figyelni erre és máris megteszi a megfelelő intézkedéseket.
A vendéglősök a h vi zug kimérések ellen kérték a polgármester védelmét Az olcsó bor folytán rendkívül elharapóztak a zugklmérések, amelyek már odáig merészkedtek, hogy nemcsak batyuzott bort mérnek ki, Ijanem valóságos étkezdéket tartanak fenn és egészen nylllan vendéglői Ipart űznek.
Dr. Krátky Islváil polgármester megnyugtatta a küldöttséget és kijelentette, hogy már a legközelebb az érdekeltségek bevonásával a főszámvevő elnökiele alatt érlekezlelet hiv össze, amelyen a megfelelő szigorú intézkedések végrehajtását be-
szélik meg. Ez nemcsak az Iparosság, hanem a városnak Is érdeke, rfl.Tl éppsn azáltal, hogy Illegitim módon kimérést tartanak fenn és kivonják a bort a megadóztatás alól, a várost Jövedelmeiben is érzékenyen károsítják. Ma|d bejelentette a teendő legszigorúbb Intézkedéseket a zugklmérések lehetetlenné tételére.
A küldöttség megnyugodva hagyla el a polgármesteri hivatali.
Az ipartestület fáradhatatlan ügy-burgó elöljárósága éa elnöksége tehál mindent elkövet az egyetemes iparosság érdekeinek védelmében és mindenül! ott van, ahol az Iparosságért küzdeni, értük siktasrállanl, helyzetükön segíteni kell.
Újból hideg van!
Meghűlés ellen a legjobb orvosság a tiszta gyapjú kabát, pullover, nadrág, keztyü és harisnya.
Mélyen leszállított árban kapható Szomolányi Gyulánál
A Fodor-színtársulat márciusban elSIdényre jön Nagykanizsára
A kSimlvalUbl Muttsif .lakoló SU«
Nagykanizsa, február 16
A város közművelődési bizottsága szombaton délben ült össze Krátky István dr. polgármester elnöklete alalt A bizottsági üléien részt veti Hegyi L\'jos dr. főjegyző is. Tekintettel, hogy alakuló ülésről volt szó, ablzolt-ságl tagok majdnem teljes számban jelen ek meg. A polgármester Indítványára a bizottság elnökévé Oazdag Ferenc püspöki biztost, alelnökévé Balog Dezső felsőkereskedelmi Iskolai Igazgatót választották meg.
Hegyi főjegyző mint eífadó ismertette Déri Béla, a Kamara Szinház igazgatójának kíremél március 16-tól kezdődő 10 napos Játszási engedélyre. Déri már |anutrban szeretett vo\'na társulatival Nagykanizsára Jönni néhány napos vendégszereplésre, a mozival való szerződés ezt azonban akkor nem lette lehetővé. Ma|d utalt arra, hogy Fodor Oszkár színigazgató Is szerelne előldényt tartani, március 20-tól március, 28-lg. — A polgármester Javaslala, hogy Déri értesilessék, h igy Fodor igizgalónak
Amor prolanus
(Regény IDU-ből) 12
Irtai SZABÓ ZSIGMOND A nagy hellén kőfaragók vonalbeli tökéletességét, a renaissance mesterek tökéletes formabeli harmóniáját vágyta a nőben, akit ideáljának vá-lasziott. De a testi szépség harmóniáján felül a női léleknek azt a finom kisugárzását epedte, mely mint lágy és végtelen édes dallam rokonrezgést kell az ő lelkében is. Azt a kifinomult lelki megértést is kereste, mely minden beszédnél ékerebben szól a szerelemtől fátyolos női pillantásból. Mindig arra gondolt, hogy az a nő, kinek szerelmét odaadja, lelkileg egyenértékű legyen vele, hogy mindazt, amit ö megért, értse meg ó is, hogy az\' a gyönyörűséget, amelyet ő a költészetben, művészetben és zenében talál, megoszthassa vele. Hogy egynek és összetartozónak érezze magát vele, hogy ne csak szerelmes asszony legyen, ha\'em a legintelligensebb élettárs is.
Mindazt, amit a nőben kiváni, nem találta fel a kisvárosi élei egytl-gytlen unalmas szerelmeiben és nemesebb érzésekre vágyó benső énje epedve kereste a rokon-leiket, aki
megértse.. Gyakran elcsüggedlen gondolt aua, hogy eltávuzik innen és máshol keresi majd azt a nőt, akit méltónak tert magához. Es valahányszor erre gondolt, ijedten velie észre, bo^-y van a világon olyan nö, akiben mindez! a tökéletességet felfedezte. Hogy ennek a nőnek formájára minlázta meg ideálját és hogy tu ajdonképen ó ebbe a nőbe szerelmes, csak nem meri megvallani Önmagának sem. Magányos clvonult-ságának csendes óráiban, a homályos alkonyok lelkei megejtő borulatáb^n, a téli éjszakák álmot szövő csend jében, ha szomjaá 6zivvel gondolt az igazi nőre, aki lelkét méltó szc relemmcl betöllhclné, akkor mint egy hellén mylhoszi islennő fenségessen és tökéletesen jelent meg képzeletében Sollhy Dénes grófné képe.
Amikor először látta, megleplek előkelő megjelenése, az a nemes gcszius, mely az igazi arisztokrata nőt jellemzi, kifejlett szépsége, mely Halma Vecchló Sient Borbála képére emlékeztette. Később, hogy megismerte lelkének-végtelen linomságái, tökéletes műveltségét, csodálni kezdte és hogy megismerte életét és látta, hogy elhanyagolják és hogy ez a tökéletes lény szenved, azt hitte
magáról, hogy szánja, pedig teljes lelkéből szerelmes volt bele Oiilu-datlan spontán megnyilatkozásu szerelem voll ez, melyről Monosloiy igyekezett nem tudni, melyei igyekezel! elhallgallatni és amelye! nem. mert önmagának sem bevallani. De álmaiban mégis mindig megjelent remts arca és magányos sétáiban rágondolt folyion. O.inep volt, ha a kastélyba hivták, ha láthatta, ha beszélhetett vele. Valami vélellenvgyen-géd, szinte imádattal határos szerelem voll ez, melyben már benne volt a lemondás és a reménytelenség. Fájó és mégis jóleső ércé6, melyben a szerelem boldogító érzését nem lehetett a lemondás fájdalmától elválasztani.
Magányos életének ama gyakran visszatérő óráiban, melyben reménytelen szerelme szomorította, sokszor töprengett azon, hogy vájjon lud-e a grófné az ő imádatáról. Asszonyi lelkének finom érzésével vaj|on meg-sejlette-e már, hogy szerelik? Szeméből kiolvasla-e a vágyai, ami mint néma imádat száll feléje? Kérésié, kul.ilta emiékezelében, hogy nem frd-izlictne-e fel egy Jelet, egy tekintetet, a rokonérzésnek, a megértésnek igy öukénytelen jeladását, mely megerősíthetné abban, hogy tud
szerelméről és elfogadja azl. Régen elmúlt beszélgetéseket elevenített fel agyában és közömbös szavaknak a niegéi lés hangsúlyát igyekezcll adni. Talán a tavasz elején, midőn egyszer a sroko tnál meghittebben beszélgettek. Hoffmansthal egy könyvéről volt szó és tisztán emlékezett, mintha most is hallaná csengő hangját :
— A legnagyobb boldogság az éleiben — igen, igen, igy mondta — ha nem kell azért küzdeni, hogy megértsék az emberi.
Vájjon neki szól e ez? Hiszen ő látta és biztosan tudta, hogy ez az asszony boldoglabn és ebből megérlelte, hogy ez a vád csak férjének szólhat. Az elhanyagolt asszony panaszának önkénytelen megnyilatkozása ez. Csak azért szóll-e igy, mert tőle várta a vigasztalást ? Talán gyengéd finom lelke egy rokoniélek résztvevő szavára vágyolt ekkor. Emlékezett, hogy akkor egészen tisztán és világosan tekintett bele lelkébe. Megérezte lelkének kisugárzását, mely álomszerű, lehelet finomságú rezgéssel áterjedt az ő lelkében is éc a rokonérzés melegével kapcsolta őket össze.
(Folyt köv.)
1038. lebruár 19
ZALAI KÖZLŐN V
előjogát vannak és azért kérelme „em teljesíthető. Dr. Krátky Ismételteit hátigmlyozza, hogyha kettő egy Időben kér játszási engedélyi, akkor csak természelel, hogy a kellő közül Fodott válasszák, aki egyébként is áprilisban vagy májusban iaiija meg idényéi.
Csillag Jmó, Szlgrlszl László, Samu Lajos, Ráfog Dezső, dr. Hujáu György lelszóialacsi ulán a bizottság a polgármester javaslata értelmiben határozol!, annál Is Inkább, mivel Nagykanizsa Fodor Oszkár szln-Igazgaló kerti leiéhez lariozik.
Négy szerb tengeralattjáró 5U nap alatt titokban yégigkémlelte az európai partokat
A szerb hadsereg tagjai naponta tömegesen szöknek át Olasz-országöa — Legutóbb egy hadnagy vezetésével hat ember szökött meg motorcsónakon
ban, mely alig áll néhány szegényes
Postások ü 48-as szoborért
Nagykanizsa, tebruár 18 Nagykanizsa I. sz. m. kir. postahivatalának személyzete, mely hazafias áldozatkészségével mindenkor példát tanúsított, ezúttal a 48-as szoboralap javára lefolytatott gyűjtésével bizonyította be áldozatkészségét. A mozgalom sikere elsősorban a posta kitűnő vezetőjének, dr. Tholway Zsigmond postaföfelünyelőnek érdeme, ki ezúttal is követendő példát statuált. Az f: számú postahivatal tiszti és altiszti karának 8570 pengős gyűjtése a következő adományokból állt elő:
Dr. Tholway Zsigmond m. klr. posta-főlelügyelő hiv. vezető 1U F, Hutter Oéza postafelügyelő 5 F, Vetter Rezső főtiszt 1 F, Egry Qyula postafelügyelő 1 P, Varga István nostaföellenőr 1 P, Böhm Ignác postaföeltenőr 2 P, Nemes Jenő postatőollenőr 1 P, Kisfaludy József postatelügyelö 1 P, Petrekovlcs István postatiszt 1 P, Pintér Sándor pofltafőURzt 1 P, Pusofszky Béla posta-iöellenőr 1 P, Baksa Oéza postatiszt 1 P, Nagy Tivadar postaellenőr 3 F, Tabak József segédtiszt 5 P, Tál Lőrinc postaellenőr 1 P, Vellák János postafelügyelő 4 P, Döme Károly poatasegédüszt 1 P, Muzlkár Sándor postagyakornok 1 P, Folczer AnUI forgaimidljnok 1 F, Wrana István segédellenőr 1 P, Fetrovlcs Olga Kövér Szllárdné dljnoknő, JKayser Anna segódellenörnö 6U—50 fillér, Novacaek Teréz ellenőr nő 1 P, Wrana Mária se-géűellenórnó, Tóth Oézáné sogédliaztnó 50-50 fillér, Csete József segódellonőr 3 P, Molnár istvánné kezelőnő 1 P, Kavecz Józ«ef postagyakomok, Szabó Zslgmondné dljnoknő 50-5U fillér, Slfter István vonal mester 150 P, Ambrus József vonaltelvlgvázó, Urabant József vonalfolvlgyázó, Kllcserlcs József vonal-felvigyázó 60-50 fillér, Bogdán Pál postatiszt, Böröndl Oyula posiaaltlszt, vitéz Temeeváry Péter postaaltiszt, Gyuranetz Károly postaaltiszt, Horváth György postaaltlszt, Simon Sándor pos-taalUazt l-l F, Lehoczky Oéza posta-altiszt 50 fillér, Csöndör Anna takarítónő 30 fillér, Kupi István postaalüszt 50 fillér, 8zittár Béla postatiszt, Tóth József postaaltlszt l-l P, Haspel Pál segédellenőr 2 P, Kertész József posta-altiszt, Ladoozky József poataaltlszt, Takáos László segédtusolga 50-50 fillér, Tamás György pontaal tiszt, Krémer István postaaltiszt, üöme Pál postaaltiszt l-l F, vitéz Kovács István, Horváth Imre postaaltiszt 2-2 P, Gyulai János postaaltLzt, Szabó Kálmán po«-tafőtlszi l-l P, Bognár Lajos posta-aitiszt, Pintér István postaaiüszt, Kár-
Nagykanizsa, február 18 Néhány nappal ezelőtt egy 22 év körüli fiatalember jelentkezett a kanizsai rendörségen az SHS tengerészek kék formaruhájában. Molnárinál szökött át Magyarországba, hogy kimentse életét a szerb pokolból, melyben már robbaníslg feszült az atmoszféra. Magyar fiu. Majdnem egy évvel ezelőtt 1932. májusában sorozták be a szerb hadilengerészeihez.
A Dalmacia nevű sorparancsnokhajón szolgált, amely a Slbenlk kikötőben állomásozik.
Sok keserűség ömlik belőle, amikor beszámol a katonaiéiról és a szerbek terrorjáról, amely egyenlő erővel irányul a horvátok és magyarok ellen. A nevét elhallgatjuk, mert özvegy édesanyján, -aki odaát él még, keuerves bosszút állana a szerb önkény.
Elmondja, hogy a magyar fiukat a legnehezebb szolgálatra osztották be a hajón. Legnagyobbrészűk íüiő, lenn a hajó gyomrában. Annyira mennek a szerbek magyargyülöle tűkben, hogy pl. a hajón egyáltalában tilos a magyar szó. Csáktornyán és több városban plakátok figyelmeztetik a lakosságot, hogy szigorú büntetés terhe alatt tilos magyarul beszélni és énekelni.
Érdekes dolgokat meséi a tenge-rész-szökevény Jugoszlávia hadiké-sztílődételről Is. Raguzától északra Kumbor nevű tengerparii falucská-
kuuyhóból, varnak a szerbek és csehek repülötelepei. Két óriási hangár ban mintegy 200 repülőgép pihen. Az öböl kijáratánál pedig, fenn a hegyen a cseh tüzérség ágyúi pihennek egy esetleges olasz támadás elhárítására. Az titok, hogy ezek a cseh repülök és cseh tüzérek mikor és milyen útvonalon kerültek ide. Az elmúlt nyáron nagy hadgyakorlatok voltak Ut. Akkor két cseh pilóta bele Is fulladt a tengerbe. Jugoszláviának mindössze négy tengeralattjárója van. Ezek a mult nyáron titkos paranccsal 50 napig kinn kalandoztak a tengeren. Az volt az utasításuk, hogy az 50 nap alatt egyetlen hajó elölt sem szabad mu-tatkozniok. Ezalatt az Idő alatt végigjárták az olasz tengerpartot, Franciaországot, Angliát és Törökországot. Természetesen mindezt az érdekeit kormányok tudta nélkül.
Informátorunk szerint a szerb hadsereg tagjai tömegesen szöknek át Olaszországba. Van olyan nap, hogy 3—4—5 ember is eltűnik. Nemrég, alig másfél hónappal azelőtt egy szerb hadnagy vezetésével 6 tengerész motorcsónakba szállt és Olaszországba Bzökött.
A forradalom állandóan felüti a fejéi, de a katonasággal mindig sikerül helyreállítani a rendet. Különösen a horvátok lázadoznak és készülődnek részben nyillan, részben titokban a szerb iga lerázására.
D. rt j.
VícA
CL y&Vv4CL<n£. _
páti Ferenc forgulmldljnok 50 -50 fillér, Btrlezkó Mária eilenőrnő, Dlppong Károly mOazakl segédtiszt 1—1 P, Serb&n Kózsa kezelőnő, Ilólaud Angéla segéd-eilenőrnő 60-5J fillér, Csikós Sándor órabéres müiaerész 60 ÜUér, Szűcs Margit postadijnoknő, Szecsődy Mária postakezelönő, Fapócsl János voualfel-vigyázó, Grastyán istvánné keselőnő 50-50 fillér, Kohonczl István klsegltó-szolga 1 F, Koazudnár Józaof pontaal-tlszt, Zadravotz István klsegltőszolga 50 - 50 lillér, Gozdán Károly postaaltiszt 80 fillér, Simon István postaaltlttt 50 fillér,
Nöi ruha
modell újdonságaink raktárra érkeztek.
Kiváló szabásI Jó minőségi Meglepő olcsó árakl
Arufiáx.
Hathónapi börtönre Ítélték a beleznai bognármestert és leányát váltóhamisítás miatt
egyik aláíró Kde Ferenc gazda neve, az 6 tudta és beleegyezése némi kerüli a váltára. Vagyis, hogy a nevét reáhamlsllotlák. Kele József ellen megindult az el|árás magán-oklrathamlsltás mialt és ma volt ebben az (Igy ben\'"a főtárgyalás. Kelé1 azzal védekezel!, hogy leJtoya vitte fel a váltói a kölcsönző Irodájába, az tárgyalt vele. Kiderült azonban,
Nagykanizsa, február Ifi Kele József beleznai bognárrnesler meg voll szorulva, azért az egyik nagykanizsai pénzkölcsönző utján mintegy 200 pengő kölcsön! szerzetl váltóra. Az egyes lejáratoknál Kele rendszerint megújította a váltót. Egy alkalommal azután nem ludott fizetni és a válló kezeseit ftiszóllilollák a fizetésre. Akkor derüli kl, hogy az
hogy az elszámolásnál ö maga irta alá a szokásos jegyzéket. Tehát tudnia kellett a dologról. Leány* Kele Mária azt vallja, hogy Igáz hogy ó Ina alá a Kele Ferenc nevét, de ezt azért letlc, mert a kölcsönző erre kényszeritette. Azonban ez sem nyert bebizonyítás!, mert nem is a főnök, hanem az Irodakisasszony végezte sz admlnlszlráclóa munkákat.
A bíróság a bizonyítási eljárás befejezése ulán Kele Józsefet és leányát Kele Máriái fejenként 6-6 havi börtönre llélle.
Emlékeztető
Febr. 19. Llceálls előadás 6 órakor a városházán (Vannay János).
— Llceálls előadás Klskanlzsán 4 órakor az Olvasókörben (Barbarlts
Lajos).
— Leányklub műsoros teája a Missziósházban.
— Leventék teaestélye 8 órakor a Polgári Egylelben.
— A glmnázlsla cserkészek énekes, láncos népszínmű előadása 5-kor.
— A Harmadrend szlnelőadása a Fehérteremben 5 órakor.
— Előadás a Kath Legényegyletben 8 órakor (Szólás Zoltán).
Febr. 23. Polgárt Egylet rendkívüli
közgyűlése 6 órakor. Febr. 25. A Keresztény Jól. Nőegylet álarcos jelmez-estélye a Kaszinó-ban este 9 órakor.
— Az OMKE jelmez-estélyi 9 órakor saját helyiségében.
Febr. 26. Kath. Legényegylet műsoros táncestélye 8 órakor «z egyesület helyiségében.
— Llceálls előadás 6 órakor i városházán (Barbarlts Lajos).
A glmnázlsla cserkészek énekes, táncos népszínmű előadása.
— Kath. Legényegylet évi közgyűlése fél 5 órakor.
— Az Egyházi Vegyeskar műsoros tea délután ja a Fehértetemben délután 5 órakor.
— Keresztény Tisztviselőnők teadélutánja a Nádor-utcai helyiségben 5 órakor.
— Izr. Jót. Nőegylet közgyüléae a kis imaházban délután 3 órakor.
— A Polgári Olvasókör mulalsága Kiskanizsán.
Márc. 5. A Leányklub böjti estje fél 7-kor a Missziósházban.
— Kath. Legényegylet társasvacsorája 8 órakor.
Mire. 11. Az Izr. Nőegylet |elm«-zea purim-bátja a Kaszinóban.
=. Szakszerű, olcsórd-dlájavttds Tansdanubta,
i ZALAI KÖZLÖNY
1633. lebruár 17,
Érdekes számok a kanizsai „alvilágból"
Egy esztendő bűnei és bűnösei a statisztika tükrében
NnjíykiintzaH, február 18
Statisztikai kimutatás folyik előliünk, amelyből apró, rideg stámok-ban bonlakozik ki a kanizsai rendőrség bonyolult gépezetének elmúlt évi teljesítménye. Az ember Bzintc cl sem hinné, hogy a múlt évben I2246 ügydarabol Iktattak a rendőrs égen Szerencsére ennek csak igen kis hányadát teszik a luladon-képeni bűncselekmények, illetve azok a bűncselek, amelyek Nagykanizsán lordullak elő.
Érdekes mindjárt a három első rubrika, mely üresen áll. Az elmúlt évben egyetlen kormányzósértés, hüllenség, vagy lázadás nem lordull *lö Kanizsán. Ellenben hatósági kö-itg elleni erőszak 13 esetben történt.
Két gyilkolást esel közül csak az egyik nyomozása járt eredménnyel. A másik nem Kanizsán történt.
Szándékos emberölés 7 esetben fordult elő, mindig eredményes nyomozással. Lopási 262 esetben követtek el, eredményes nyomozás volt 207. Rablás 3 cselben történt, két esetben sikerüli elfogni a lettest. Zsarolás 3 történi, mind a három zsaroló kézrekerült. Sikkasztás ügyében mind a 93 nyomozás eredménynyel járt. Kél orgazdát Is nyakon-csiptek. Csalást 50 esetben köveitek el, de csak 45 eselben járt eredménnyel a nyomozás. Oyujtogatás 3 történt, de egyikben sem sikerüli elfogni a teliest. Egyéb bűncselekményi 297 esetben köveitek el, ebből >?58 fselben megioglák a lettest. A talált tárgyak színia 91. összesen 835 kanizsai bünügybui teltek (eljelentéit a rendörségen, amely 632 esetben megállapította a tettes személyét.
Részletezve a bűnügyi statisztikát, állami és társadalmi rend ellen elkövetett bűncselekmény miatt 10 eseiben teltek leijelentést. Eiedmé-nyes nyomozás 8 volt, a lettesek száma \'15. Ebből 5 került előzetes letartóztatásba. Halósági közeg ellen 27 személy, 25 lérli és 2 nő emeli kezel. Emialt csak 2 lérlit helyezlek előzetes letartóztatásba. Személyes szabadság megsértése mlall 5 férli és 1 nő ellen indult el|árás. Pénzhamisítás, hamispénzterjesztés miatt 14 feljelentés érkezeit, összes kár 22 pengő, eredményes nyomozás csak 5 eselben volt, eljárás 5 térfi és 3 nő ellen indult. Hamis vád, eskü, tanuzás miatt 2 férfi és 1 nő ellen indult eljárás, Szemérem elleni bűn-
cselekmény 8 eselben történt, 7 esetben eredményes volt a nyomozás, 19 férfi és 3 nő ellen indull eljárás. Kerítés ügyében 2 eseiben folyt nyomozás 3 vádlott nő ellen. Kellős házasság nem fordult elő. a mull évben. (Ilyen vakmerő emberek már kihalóban vannak.) Ellentien 27 rágalmazás ügyében folytatott ered-mínyes nyomozást a rendőrség 28 féill és csak 1 nú ellen. (A nők ugylálszik jobban tudnak vigyázni a nyelvükre.) Közveszélyü cselekmény 7 történt, 8 férfi gyanusitolt voll. Hivatalos hatalommal való visszaélés csak 1 eselben fordult elő. Magánlaksértés miatt 10 feljelentést tettek, a nyomozás 9 eselben volt eredményes, 8 féifl és 4 nő ellen indult eljárás. A gyermekrablási rovat is üies. Ezt ma már Amerlká-bin űzik.
Emberölés büntette miall 8 férfit és 2 nőt veiiek őrizetbe. Magzalel-hsjlás ügyében 3 eredményes nyomozás volt és 5 nőt állítottak a törvényszék cté. Testlsérlés 108 esetben volt, 105 esetben eredményes volt a nyomozás 112 férfi és 15 nő ellen Indult meg az eljárás. Veszélyes fenyege és miatt 26 esetben 31 férfi és 4 nő ellen indull eljárás. Lopás miatt 362 feljelentést tellek, eredményes nyomozás volt 207, eredménytelen 155 esetben, 177 férfi és 94 nő ellen Indult eljárás. Előzetes letartóztatásba t7 férfit és 5
nőt helyezlek. A feljelentett kár 17.868 pengő volt, megkerüli öss:eg 6969. Rablás ügyében 2 eredményes és I eredménylelen nyomozás volt, 4 férfi ellen indult eljáiás, 3 örizeles volt köztük, összes kár 80 pengő, megkerült 2 pengő. Sikkasztás, zártörés 93 voll, a kát 55382 pengő, megkerült 8341 pengő, 87 férfi és 8 nő ellen Indult eljárás, örizeles volt I férfi és I nő. Csalást 50 eselben köveitek el 11.229 pengő értékben, amiből csak 341 pengő került meg. öl estlb:nered-inánytelen voll a nyomozás, 52 férfi és 7 nő ellen indult eljárás.
Vagyonbukás egy sem voll a rendőrségi statisztika szerint a mull évben. Uzsorást sem Jogot! a rendőrség. Ellenben oklralhamisitás ügyében a 7 feljelentés közül 6 eselben eredményes voll a nyomozás. A kár 5306 pengő, megtérült 537 pengő, 4 férfi és 3 nő ellen indull eljárás.
Egyéb bűncselekmény ügyében 33 eredményes és 15 eredménylelen nyomozást végzett a rendőrség, 39 férli és 12 nő ellen Indult eljárás.
Egész éven ál csak 31 férfi, 4 gyermek, 5 felnőtt nő és 1 kiskorú leány, összesen 41 személy került előzetes letartóztatásba. Vagyon el leni bűncselekmény 92.189 pengő ériékben történi, ebből 16.528 pengő kerüli meg.
Ime, a rendőrség multévi munkája számokban. Rideg, apró kis számok és mennyi könny, sóhaj, kétségbeesés, bü;i és lelkiismeretes utánjárás van a merev számjegyek mögött.
Pályázat reklám szövegre és képre
A kívánt munka nem nagy és nem nehéz, ötlet Ml csak hozzá, — a dijak aránylag bőkezűen fogják ju-lalmaznl a láradságol.
Össztánc M A
délután 5 órakor éa este 8 órakor a
Kaszinóban
GÁBOR tánctanár.
Mozgószinház Sxe.rc.1ml manőver
(Kaloaafllm)
Ha beülünk a mozi sötéljébe, még mielőtt a film élni kezd, már benl vagyunk egy világban, ami sokak szamára a vlsszivágyolt mull, nekünk pedig kissé valószínűtlenül boldog és zökkenöklől mentes csodavilág. Így pereg le bennünk a ka-lonaftim — még az előadás elölt reminlscenciák, vagy már lepergetett katonalilmek nyomán.
A Szerelmi manőver: más. Nem csak a sná|dlg katonát, a szirupos holdvilág-szerelmet mulatja, de mindezek mögöll és mindezeket háttérbe szorítva látja azt, ami groteszk, észreveszi sz emberi gyengeségeket még a fess uniformisban Is. Karikíroz. És mulattal. Roda-Roda nívója, egyéni és személyes álélésa azzal helyezi ezl a filmet a többi katonalilmek elé, hogy olcsó komédia és émelyítő premleiplan csókok helyeit a tiszta és őszinte humor világába vezeli az ezért nagyon hálásnak mu-latkozó nézőközönséget.
PelroviC\'s Szvcloszláv mesterkéletlen (éppen ezért kellemes) bonvl-vánná fejlődött komikai vénával erősödve. Olga Brlnk üde lányságában Is őszlnle.
A rendezés elsőrendű munkál produkált. (K. Z.)
Nagyszerű alkalom kínálkozik, sok tétlenségre kárhoztatott kanizsai szellemi munkás számára az alabbi pályá.al keretében arra, hogy néhány pengővel segítsenek a gond alkon.
Pdlydzati fel01vdsf
Balatonfenyvesen af Inkey család közös tulajdonát képező pályaudvar előtti balalonpartl központi villutelketnek propagálásához szükséges ötletes -eklámszöveg, ötletes reklámkép
elkészítésére a következő feltélelekkel:
A atüwíre: Olyan rövid, de tartalmas, Irgfel/ebb 200 szóig terjedő
rekldmszövegxkészitendó, mely Balatonfenyvest és főkép az M,y-cuM központi vlllalelkelt és azok megszerzésenek lehetőségét (heti 3-8 pengő részlet) a leghatásosabban Ismerteit.
Ratzra ■ Olyan fekete tusrajz (12x6 cm ) készítendő, mely a balatoni nyaralással összefügg és a vlllaletek vételre, a figyelmet felhívja
Tájékoztatóul a meglevő prospektus Szabó Antal cég kirakatában otvashalő, vagy díjtalanul olt kapható.
A beérkezett pályázatok március 6 án lesznek elbírálva. A pályázaton bárkt részi vehet.
A beküldést határidő 1933. március l-g a Zala.1 Közlöny kiadóhivatalába ,Ílalatonfenyves" jeligére adandók le.
Dl/uh: Szövegre :\'l. dlj 30 P, II. dlj 10 P. 111. dt] 5 P. Képre: egy dlj 10 P.
Idtláris A nagykanizsai oitleorolátlal ügyelő lelentésakl Szombiton a Mméi-léklet: Reggel 7 énkor —5«, délutin 3 órskoi +3, este » Őrikor —0 t.
PtlhAut Heggel borult, délben és este tlizla égboltozat.
Sséllrilny: Reggel éa délben d6U izél, eite dllkeletl szél.
(ÉJizakat rádio/tknH*> a ■•I«»r«l4-„l.l 1 !■•*■•< I.l.ull este 10 «r»-hor i Borult I*S, ••«»•>< »»r«H hSm4r«4kUt, klaahk hnaiáut
•árfcaték.
Fajízonos
a legjobb cairaképességgel
Ifj. Patarmann Józaal
msg ét virágüzletében FA-.it I. tze-rezneték be. Nagytermelak ntgyobb vétel esetén előnyös áron |uthatn«k szavatolt kutlOldl maghoz.
Értesítjük a nagyérdemű vevőközönséget, hogy fióküzletünket megszüntettük és a főüzletünkben
raktál levő összes áruinkat mélyen le.zállitott árban,továbbá az összes kész nöi ruhákat, kabátokat, szőnyegeket minden elfogadható arb.n elárusítjuk.
Saját érdekében kérjük, tekintse i»eg bőséges raktárunkat és győződjön meg alacsony aramkröK Néhány cikkünk ára a következő: Kész női kabátok P 10 tői Különböző kész női szövetruhak már P !0, Elsőrangú mosott siHon 75 fillér méterenként Kitűnő minőségű kanavaszon 80 fillértől méterenként. „ Wei«feld é. F..«her.
1983 február 19.
NAPI HlgEK
napirend
Február 18, vasárnap
Kómát katolikus: Uitv tii Proteal.: í,uaaarrna. Ur.: Seb. hó 73. * . Vírolt muitum éa Könyvtár nyitva catllochkőn H valirnap délelőtt 10-161
\' ^Oyígyazertirl éj|ell szolgálat e hónap-bao: a Satvator-gyógyaiertár Erzatbet tér 21. la. és a kiskanlasal gyógyszertár.
Oöiturdö nyitva reggel 8 órától este 6 úriig (ti ét ló, azerda, péntek délután, kedden egés. nap nőknek).
FsbruAr 20, hélfü
Róm. katolikus: Aladár. Proleit.: Almos. luaellta: Seb. hí M.
\' _(Qazdag Ferenc az Actlo
Cathollca tanácsosa) Serédy hercegprímás Oazdag Ferenc püspöki tanácsost az Actlo Cathollca karitatív és szociális szakosztályainak tanácsosává nevezte kl.
— (A tapolcai kórház uj Igazgató főorvosa) Bödy Zoltán alispán a tapolcai kórház igazgató-főorvosává dr. vlféz Péczely Béla budapesti kórházorvosl nevezte kl.
_ (Járási tluti-értekezlet) volt siombaton délelőtt dr. Laubhalmer Alán lőazolgablrő elnöklete alatt a kanizsai főszolgablróságon. Az értekezlet, amelyen különféle adminisztratív ügyeket tárgyallak, délulán 1 órakor ért végeit.
— (A Szent Ilona Leányklub) ebben a farsangban ma, vasárnap esle fé! 7 órai kezdettel rendezi farsangzáró vidám műsoros teaestjét. A nívós műsort ezalkalommal Is közmegelégedésre Állította össze a rendezőség. Teajegy ára 1 pengő, mely összeget szociális célokra fordítja a Leányklub.
— (Elmarad a mai llceálls előadás) A mai llceálls előadás tekintettel a Zrínyi Miklós Irodalmi Kör elnöke, dr, Tholway Zsigmond postafőnök családjában elölordull halálesetére, elmarad.
— (A Nemzett Egység Pártja Ifjúsági Szervezetinek) tag|a! leikéretnek, hogy ma délulán 5 órakor fonlos értekezletre a párthelyiségben pontosan megjelenni szíveskedjenek. Titkár.
zalai közlöny
S
•át
Szebb lesz
Dr. Benedlgné Lang Magda
kozmetikai ? intézetében
Nagykanizsa, Deák-tér 3.
Szépséghibák kezelése, szemölcsök, szőrszálak elUvoltUaa. Dlathetrnla.
Olcsó bérletrendszer. ==
i Garantált

mosó bőrkeztyü C H fehér és sárga ■
Ritter András
divatáru üzletében, Ftt-ut 3. szám.
#w__j
Az uj ebtartási törvény szerint 5 pengő lesz az évi ebadó
A nagykanizsai Állatvédő Egyesület díszközgyűlése
— (A Keresztény Jótékony N«-egylet) kéri, hogyha tévedésből valaki nem kapott volna meghívót a február 25-lkitelmezes eslélyre és igényt tart reá, ugy szíveskedjék Farkas Vilma titkárnőhöz fordulni, aki a Isgnagyobb készséggel áll rendelkezésre.
— (A Keresztény Tisztviselő nők teaestélye) A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete február 26-án 5 órai kezdetlel a Nádor-utcai helyiségében tánccal egybekötött tea-délutánt rendez, melynek tiszta jövedelme i népkonyha |avára for-dlttatik.
Nagykanizsa, február 18
A nagykanlzial Állalvédő Egyesület szombaton délután 5 órakor tartotta díszközgyűlését Unger-Uil-mann Elek elnöklete alatt, aki néhány közvetlen szóval vázolta a lemondott ügyvezető elnök, Villányi Henrik dr. érdemelt, akit ezután a díszközgyűlés egyhangúlag dlsz-elnökké választott.
Villányi dr. meghatott hangon mondott köszönetet a kitűntető bizalomért, majd a nagyemberek állat-szeretetéről, többek közt Wagner Richárdról mondott történelmi példákat. Végűi Ígéretet tett, hogy ezután Is az eddigi buzgalommal fogja szolgálni az állatvédelem nemes ügyét.
Brauner La|os ny. Igazgató a pénztárjelentést terjesztette elő, ami szomorú tükörképét adla a tagok veszedelmes csökkenésének. Vannak, akik még az évi 1 pengő tagstgl dl|5) is nehezen, vagy egyáltalában nem akarják megfizetni. Jelenleg 88 tagja ét 589-75 pengő alaptőkéié van az egyesületnek.
fizető fagok beszervezéséi, dr. Villányi dlszelnök pedig egy nyári kutya- és lókiállirás rendezését proponálta.
Elhatározta a díszközgyűlés, hogy felkérik a Zrínyi Miklós irodalmi és Művészeti Kör elnökségét egy állatvédelem körébe tartozó llceálls előadás megrendezésére. A galambot és madarak téli etetésére eletöket helyez el az egyesület a várót közterein és felkéri a közönséget, hogy felesleges kenyérmorzsái! helyezze el ezekben.
Hajdú Oyörgy dr. Indítványára nagyarányú állatvédelmi propagandát Indít az egyesület az Ifjúság, tanulók, cserkészek és leventék körében.
Végül nagy örömmel vette tudomásul a díszközgyűlés dr. Kertész Lipót városi állalorvosnak azt a be Jelentését, hogy április 1-én lép éleibe az u| cblartásl rendelet, mely az eddigi 25 pengős ebadót évi 5 pengőre szállítja le.
A díszközgyűlés Unger-Ullntann Elek elnök zárószavalval éti véget.
ri sz egyeaure,,,... . Gramo/onlemez-köl-
Hajdu Oyörgy dr. ügyvezelö elrök a I cbomsss : Transdanub i a.
Kedd-sxerda: a Zalai Köxlöny kedvexményes fllmfe
Irodalmi szépségű film: „A megbélyegzett asszony"
- &
A ssetuények na eail oltíaddara la éreényesek Febraáe 21-én éa 22-én lemét négy mérsékelt ára mozt-elóadása lesz a ZALAI KÖZLÖNY olvasóinak. Ezúttal egy komoly Irodalmi élményszámba meni német filmet sikerült lekStnBnk a Városi Mozgó előzékeny igazgatósagával. Az évad legcsodálatosabb néniét rendezése: „A MEGBÉLYEGZETT ASSZONY" pereg kedden és szerdán a kanizsai moziban, négy eliadásban. A ZALAI KÖZLÖNY minden olvasója a mától fogva lapunkban található szelvények felmutatásával 20% engedménnyel válthat jegyet A MEGBÉLYEGZETT ASSZONY mind a négy eli-adáeára. — Minden olvasónk annyi szelvénnyel válthatmér sékelt áru legyet, ahányat akar. A kedvezmény a keddi 7 és 9 éa a szerdal 7 éa 9 órai eliadáeokra érvényea.
Szelvény,
Zalai Köilönjr
3. sz.
melynek felmutatója 20o/o engedménnyel válthat Jegyet a nagykanizsai moziban „A megbélyegzett asszony" előadására.
Érvényes
kedden, szerdán a 7, 0 órai előadásra
Imakönyvek, kegyszerek,
Szalvéták és papírtálcák,
Brldge-block
Irodapaplrok, üzleti könyvek, írószerek a legolcsóbban
Qlcabetk üjvHééb
szerezhetők be.
— (Az Izr. Jótékony Nőegylet közgyűlése) A nagykanizsai Izr. Jótékony Nőegylet lebruár 26-án délulán 3 órakor tartja rendes évi tisztújító közgyűlését a Csengery-utcai kis Imaházban. Tárgysorozat: Megnyitó. Titkári |elenlét. A zárszámadások előterjesztése. Netánl Indítványok. Elnök, alelnök, pénztárnok és a történd tzcrlnt kilépő 10 választmányi tag helyeit mások, vagy ezek ujboll választása 3 évre. Háromtagú számvizsgáló bizottság megválasztása 1 évre
— (Llceálls előadás Kiskaul-ztán) A Klskanlzsal Polgári Olvasókörben ma, vasárnap délután 4 órai kezdettel llceálls előadás letz, melynek keretében Barbarits La|os, a Zului Közlöny felelős azerkeutője HAz ősember" elmen tart érdekeinek ígérkező előadási.
— (Ludas Matyfnak) ennek a gézengúz gyerekembeinek vidám kalandjai elevenednek tel ma, vasárnap délután 5 órai kezdettel a piarista gimnázium tornafermében, ahol a 74. sz. Törekvés cserkészcsapat és a gimnázium !f|usága együttesen rendezi meg vidám m\'.-soros délutánját. Fazekas Mihály trélás versét Erdélyi Oyula dolgozla fel színpadra, akt külön a nagyka-nizaal előadásra prológust Irt, amit Tóik Tibor szaval. Az előadásnak külön érdekessége lesz dr. Kerkay József nyitánya és zenekarra (eldolgozott dalai, valamint Noll Józaef fanár tlilutot uj dltzlelei. Beléptidlj 1-60, 1 40, 1-20, —\'50 pengő. A tiszta bevételt a tzegénytorsu cter-készek nyári Jnmboree-táborozáaára fordítja a rendezőség.
Jön a tavasz! Süt a napI Jön a tavasz!
Legújabb tava.xl dlvatclpők naponta érkeznek M, Legelőnyösebb kl.zolgátá.ban ré.xe.ül
Hiltényi Sándor ét Fia cípőáruháza Nagykanizsa, Főuí 2, ÜJárosházpalota)
i zalai közlöny
1633. lebruár 17,
Értékes jutalom a legolcsóbb jelmezért
Az OMKE február 25-ikl jelmel-estélye Iráni — mini halljuk — már Is nagy érdeklíiis mulalkozik, ami főleg annak lulajdonllhaló, hogy a vezetőség Intenciója szcrlnl az eilély megrendezése körül az egyszerűség fog dominálni. Ezt célozza a rendezőségnek az az elhatározása Is, hogy a legötletesebb, de egyben legolcsóbb eszközökkel készitelt |elmez tulajdonosát értékes Jutalomban fog|a részesíteni.
Blokmalt
— (Kalh. hitközségi adófizetők figyelmébe) A nagykanizsai Róm Kalh. Egyházközség adókivető bizottsága munkáját belejezvén, a részletes adókivetési lajstromot március 6-ig a hitközségi irodában minden adófizető a hivatalos órák alatt megtekintheti esetleges fe? bezés végett.
— (A Zrínyi irodalmi Kör) ve-gyeskara ma délután fél 3 órakor a polgári Iskola rajztermében ének-próbát tart.
Uri mellékfoglalkozás
Állandó képviselőt kerea Nagykanizsa éa vidékére Jutalékrészesedéa melleit fuvar levéllellllviisgáló iroda. A képviselő leendője sz ollanl kereskedők vasúti fuvarleveleit havonta összegyUJIeni éa Irodámhoz abból a célból beküldeni, hogy a ki-tizetett luvardijak helyessége a kereskedők érdekében felim Izauáltassanak és a tévesen besiedell fuvardljtöbblet nekik visszafizettessék. Háro, száz pengőig terjedhető havi mellékjövedelem. Levélbeli ajánlat Schlfer M cty Budapejt, Népszlnhár-utca 31. alá küldendő. stz
Tavaszi női kalapujdoitságok
megéHwetek QfÓnyaí L.
kalapIzletMn, Horthy «Htt6»-a« 8.
Alakítások meglepően szép kivitelben 1 »W Olcsó áa-afcl
Ha láj 1 leje és szédül, ha teitsé-get, bélizgalin t, gyomorégést, mellszorulást v gy szívdobogást érez, Igyék\'íinél el *bb valódi Ferenc lénél kesííimzet. tjyomor- és bélszakorvosok bizonyítják, hogy a Ferenc lóiset viz remek termeszet-alkotta hashajtó. A Ferenc lósief keserűvíz gyógyszertárakbban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
— (A leventék farsangi teája) Vidám farsangi teaestét rendeznek ma, vasárnap esle 8 órai kezdettel az I, és II. kerületi leventék a Polgári Egylet katakombájában. A műsoron kitűnő bohózalok, tréfás jelenetek és liz pár palotás tánca szerepel. A műsoros teaest Iránt nagy érdeklődés nyilvánul meg.
(A Kath. Legényegyletben) ma, vasárnap este 8 órai kezdettel Szólás Zoltán kórházi leikési tart előadást az Iskolánklvűll Népművelési etőadássoiozat keretében. A tagok minél nagyobb számban való megjelenését kéri a vezetőség.
_ (Az Irodalmi Kflr tagjait)
felM*((tk, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a KOr elnöke, dr. Tholway Zsigmond postafőfel-ttgyelő édesanyjának délután 4 órakor kezdődő lemelésén.
- ■ (Anyakönyvi Mrík) MaftkanlZnán az elmúlt héten 7gyermek izületeit, 0 tlu és 1 leány: Laki JAnoa tőltim. és Derva-llca Juliannának rk. fia. Vadász Oyörgy napszámos éa DAvldovtes Annának rk, tla Szabó József töldm. éa Auer Katalinnak rk. Ha, Horváth György töldm, és Németh Katalinnak rk 2 tla. Kontor Oyüla olpészmester és Simon Mártsunk rk. leánya, Gölünger Imre honvédltlzér és Malőr AnnAnak rk. tla. — lluhltozds 13 vo/l. Tar Józset töl m. rk. 7.1 évea. özv. Marton Józsetné Fülöp Itozálta rk. 70 évea. özv. tlalin MlkaAnó Wetsz Berta 1zr. tw évea, özv. Borsós Istvánná Mar-toncslca Anna rk. B.r, évea, \'IV,ÜL látván városi szegény rk. 80 éves, Szántó Vilmos magántisztviselő tzr. 41 óves, Her-javeez Sándor rk. 4 évea, Oeroneaér Ferenc töldm. rk. 31 évos (BagolasAnoi, GölU Dozsőné GyergyAk Anna rk. M évos, HorvAth János vérosl szegény rk. 80 éves, özv. Vajda Józaefné Kók Julianna rit, 70 éves, Bábel Feronc tanuló rk. 9 éves (Somogyszenlmlklóa). özv. Tholway Benedekné Rottingnr Katalin rk 80 évea. — HAxatsáxot kőtárt 7 pár: Folal Sándor töldm. és Kuzaner Rozália rk.. Hegedűs József tölein éa Török Katalin rk., Huza János asztalosBegéd éa Sólyom Anna rk.. Vágó László hentes éa mészáros segéd ref. és Tuboly Julianna rk., Igrl Józset (özv.) töldm. éa 8netl Katalin rk., Simon Lajos töldm. (Eazteregnyel és Oodlna Rozália rk., Rácz I tvAn töldm. (Pola) és l\'oasavees llozálla rk.
— Ügyes klfutóflul vagy leány beloltott 15. évvel felveszünk. Ki már üzletben alkalmazva volt, előny ben részesül. Mllltnyl clpitlilet,
. - (Álarcos jelmezestély » Legényegyletben) A Kathollkus Legényegylet február 26-án, farsang vasárnap este 8 órai kezdettel s«|at székházában tánccal egybekötölt műsoros jelmezeslélyt rendtz. A napok óta folyó próbák után Ítélve a műsor kiemelkedően gazdag és változatosnak Ígérkezik.
— (Az Ipartestületi Dalárda) ma. vasárnap dululán 2 órakor a szokott helyen énekpróbát tart.
— (A pacsal országos vásár) Pacsa nagyközségben a legközelebbi országos állal- és kirakodó-vásárt február 23-án tarl|ák meg.
— (A Harmadrend vidám tar sangl délutáni) rendez ma, vasárnap délután 5 órai kezdettel a Fehérteremben. A Harmsdrend előadásai eddig Is mindig telt bázat vonzottak, remélhetőleg a közönség ez alkalommal Is zsuloláBlg megtölti a plébánia Fehértenné\'.
— (Egyházi Vegyeskar műsoros teadélutánja) Uj gárda lépelt a larsangl vigadók közé. Az Egyházi Vegyeskar február 26-án dél ulán 5 órakor műsoros teadélulánl rendez a plébánia Fehértermében, amelyre már előre felhívtuk a kö zönség figyelmét.
Vdadrol/unk Itt&on. a*> kutatta* p*nattakeí [flflflnntw-
Üzletváltozás
miatt raktáron lévő maradék árut olcsón áritsitom
UCHTSCHEINOL PÁl
vaakepaakadft R9QYKANIZSJI, HORTHY MIKLÓS-UT
JÓ MUNKÁT
PÁLCSICSnái
kapunk.
□ló nagykanizsai selyem-, kelme-, foualfestfl és legytliztltó liemí FSOzlat a FŐ-UT 7.
— (EltOnt egy gysngeelméJO
legény) Peresztegl Károly 18 éves
gyengeelméjü legény még december első leiében eltűnt Kemendolláron lakó szülei lakásáról és azóla nem adolt hiti magáról. A kemendollári csendőrség körözi Peresztegl Károlyt, akin eilünésekor cserkészing és hosszú fekelenadrág voll. Fel-lünö ismertetőjele, hogy dadogva beszél.
— (Hamis Stpengős Zalaszentlászlón) Néhány nappal ezelölt egy eléggé |ól sikerült hamis ölpengőll szolgáltatlak be a zalacsányl csendőrörsnek. A beszolgáltató elmondotta, hogy a pénzt valakitől ugy vállás közben kapta Zalaszenl-lászlón.
vasárnap
disznótoros g™ mm
a,UpMj"mi«illta.
Elsőrendű Jazz-band.
Szíves pártfogáat kér
özv. Oultmann Matióné.
,lgniándl"-ból nem kell
Ipohárszátnra Inni, Negyed vagy fél pohár elég
(szokott lenni 1
- (Magyar Zenealbum) elmen B ma-íyar zenei élet szempontjából nagyje-
I eiei BEeiupuuijniíV\'i I, "K J J\'-
leuiwcKu kottagylljtemény Ali szerve zés alatt, melyben helyet adnak minden komoly magyar zenoszerzőnek. Az akció elé nagy érdeklődéssel tekint a zenei világ. A „Magyar Zenoalbum" kiadóhivatala (I IJpeet, gr. Apponyt-U. 20) szívesen fogadja a zeneszerzők megkeresését. Válnszbélyeg melléklendő.
— (Gyerünk a gőzbe I) Átlum polt é|szaka után valóságos üdülés egy óra a gőzlürdőben. Betegeknek gyógyulás, egészségesnek felfrissülés, öregnek megfislalodás, fiatalnak erőgyűjtés egy fürdő a gőzben. A farsangi szezon alalt már a kora reggeli órákban nyitva van a gőzfürdő a Kisfaludy-utcában, bálokat, mulatságokat követő reggeleken pedig már hajnali 4 órálól a közönség rendelkezésére áll.
Értesítem a nagyérdemű vevőközönséget, hogy a Pengő Áruházat (Strém és Klein házban) átvettem s az ottani árukat mmmmmmmmmm
mélyen leszállított áron ámsllom.
Golenszky Ferenc.
10.13 M?iu*r 19
ZALAI KÖZLÖNY
VARGA
Tisztít
Fe.t
fiallérok tisztítása
8 10 fillér
Horthy Mlklós-ut 8. Hunyadi-utca 19.
Zürichi sárlat
Pária 20-33, London 17\'75, Nawyort. 515-25 BrOsst 1 72 25, Milano 26-38 Madrid 42-75, Amsterdam 208 05, Hírli. Vájó Wien 73 18. Szótla 375, Prifie V29 Varsó 57 90, Bnd.pe.t - - , Belzrid 7-00. Bukarest 3-06.
leroÍDTtÍJids Sa„ mm. 7&-OS 15-00 -15-20, 77-ea 15-20—15 50. 7»-« 15 40 -1565, 7»-ea 15-60—1590. 80-as 15 75-16 10. dnnin-Stoos 1415-U 35.77-es 14-30-14 50. 7M, 1450-1470. 79-«s 1470 -MOT 1485-1505, rótt 6-81-690. lak. írni 9-40 910, aab 9H»-(«5, lengi 6-85-705, korpa 6-20-6 30
A Ismtl Bsai áwlza árfolyamai
AFR^W^TtüTtSEI
20—30 métermázsa szemes kukorica kapható. Esetleg házhoz szililtva la. Clm s kiadóban. 537
Jél 16x6 »>akAoanét takaiitóné
mellé (elfogad Csenp,ery-ut 23. számú lakó. 513
Megvételre keresünk nagy brl|MAi«e butonl, aranyat és ezüstöt legmagasabb napi áron veszünk. Schnltzer és Qöodör ékszeréizek. -567
Udvart egyazobás lakás, vízvezeték aa udvarban május l-re kiadó Csányt Lász\'ó-utea 9. -460
Spaolálls gallérttsatitás, ruhafestés, vegytisztítás legolcsóbb árakon, .Ideál" gőllii\'jsógyái kelmefestő é» veKylisztltó gyüjtőtelepe. 0\'ga kalap és kézimunka szalon, Horthy Mlklői-ul 5. 5017
XI,,
Csffk.
VALUTAK 1965 2005 . 79-16-79 74 1691-17 01 DÍÍk. 8730-8850 Dinár 7\'50-800 Dollit 570 50 573 50 FrsnC^ 1.22*30-22 50 HotL 230 05-231 45 Zloty 63 95 64-45 U| 340-3-44 L«M 395-4-25 Ura 2OTO-30 2U Márta t3í.7o-i3n 60 Noi^lOO 40-101 40
Psiaff —
Sdtlll. -r---
Svájci I. 110-70-11140 Svédk.103\'70-104 70
DEVIZÁK Amttl, 230 25-231 45 Belliid 830-840 Berlin 135 80-136 60 Rtllssel 79-26-7974 Bi\'kareat 341-343 Kopenlt. 87 50 88 50 London 1966-1980
Madrid —•-
MUSIIO 3000-3Q-18 Newy. 571-90-57400 Osztó 110 60-101 40 Pirii 22-33-22 47 Priga 1693-17 01 Szólta 4 05 4 07 Stockh.103 90-104 70 Varsó 63 95-64 45
Wien --•-
ZUllch 110-8O-I1I-4C
Wien cleatlng irlolyama : 80.454
— Bútorvásárlás — nem gond I
Teljes berendezéseket rendkívül elő-nyös lészlellizetéste, sót kamatmen-teseji Is szállítunk.. Kopstetn butoi-áruház, Horthy Mlklós-ut 4.
Kiadja s Isptulsjdonos Köz(azdaaá|tl Rt. Outenberg Nyomda él Délzalal Lapkiadó Vállalata Nasykanlzján. Felelős kiadó: Zalai Károly.. Interuibsn telelőn: Nagykanizsa 7a szám.
Mezőgazdasági is kerti
magvak.
Oyümőlcsfa psrmaUiA aaerek.
Műtrágyák
(Szuperfosifát, káliső, mésznitrogén, Péti só, kálifoizfát stb. stb.)
Slrlua növénytápió.
Futor szénsavas takarmánymésx.
Madáreleség ek.
Pakk ,0" vitamin készítmény. Beszerezhető:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi-szerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bliósági palota mellett)
Balatoamárlán 200 négyszögöles telek az állomás mellett részletre Is elsdó. dörög dohánytőzsde 556
Kérem a közönséget, hogy autó megrendeléseit kizárólag 167. és 571. telefonállomáson adja le részemre?. Kaulmann Manó. 5798
KUlönbe|íratu elegánsan butoiozo\'t 1—2 szoba, külön előszobával, konvhshaszná-lattal klidó. Irodának. *as»radóiiak kiválóan alkalmai. Erzsébet tér 1. sz. II. b •568
eltévedt, logos tulajdonosának vagy ani híján, kutyaszerető embernek, ápolási dl| térítése ellenében, átadó. A kutya Po«6 Imit Magyw-Utca 113. s*. a. átvehető. -561
Faárvsréss
Eszteregnye község erdejében február 20-ától kezdve,\' szerdán kivéve, mindénnap a helyszínen nyilvános árverésen la-eladás lesz. Eladásra kerlll körülbelül 600 méter száraz hasáb és tuskó.
EI6I1* ••«■*».
Megkezdtem sajftti/mésü poaónywóri édes rlzl\'ng boraim kiméréséi. 1 liter 45 flll Holczef, Eötvöe tér 26. 307
■ópkeretaaóa**, cipők, gyermekkocsik stb. aiólyen leaxállltott árban kaphatók Armtitti, Baiár- udvar.
Eladó egy háló, ebédlő stb. bútorok Rozgonyi-n. 6. Megtekinthető délutánonklnt 3—5-lg. W
Ha |6 kert akar olc*6n inni, ufly iilel|« mtg
aranyhegyi boraimat.
Ulerenklnl »ért patakokban 36 fillér Sátrán József. Magyar-utoa 74
Telefon 399. RantfaMat hájhoz küldi*.
Kiadó raktárhelyiségek azonnalra, ko-cslsiln (takereskedésre alkalma^) májúira Király-ulca 32.
Fálház- eladó szabad kézből Attllft-ulca 34. alatt.
UJonan épült háromszobás dalatháx Fels^rajkon eladó. Clm a kiadóban. 525
Telekl ut 43. számú ház fele izabad kézből eladó. Bővebbet a kiadóhivatalban. 536
Házépítésre alkalmas beltelek sürgős\'n eladó. Bővebbet Teleki ut 20. sz 535
Elad A Bocikán Jó száraz ágfa. Fgv kocsi fa 2 pengő. 5?3
Kiadók egv és kétszobás lakáa- k
Kinlzil-u 11. alatt.___527
Pákaáe lakással vagy anélkül kiadó, érdeklődni lehet Brand. Rákócl u 36. -M6
Katonaréten Tavasz-utca 9. számú ház
aladá. _ 549
Háromsatobáa utcai lakás má|us l-re kiadó Deák-tér 6. Bővebbet a házmesternél. 547
Dlfinya-kartéaa (elvétetik az ujnépl gazdaságban U. p. Magyarszerdahely. -f-51
Dlnay«-k»rtáau« felvétetik az ujnépl gazdaságban. U. p. Magyarsrerdshety 551
KOlónbajóratu bútorozott szobs belvárosban kiadó. Clm a kiadóban. 550
Kiadó magánhár, mely áll négy szoba, fürdőszoba, cselédizoba. önzés mellék helyiségek és kertből. Bővebbet dr. Mező Ignác ügyvédi irodáJAban, Klrály-u 37. 548
Udvari kátaxobáa lakái mellékhelyl légekkel május l-re kiadó Hunysdl-
utcs 20. ____
Utcai kátaxobáa lakái május elsejére
kiadó Klnlisl-utca 43^_______
Belvárosban kiadó egy elegánsan bútorozott 3 ablakoi parkettái axoba fürdőszoba használattal és egy tel|es«n különálló bútorozott szoba Ugvsnott egy va-donstul teharkooel olcsón eladó. Eppln
ger fatelep.
555
Eladó Szekerei"József-ulca 50. számú kés. Bővebbet ugysnott. «»
Kákaaobáa előszobás, vlzvezetékes Is-kás ktsdó József főherceg-u. 58/s. 31
Szoba-konyhás lakás május l-re kiadó Széchenyi-tér 4. 32
Házilag aulykoit kápaaata 24 HUér
és vizes ugorks olcsón kapható Oyenes és Vlda füszerüzletben. 565
A volt axlettietvlaóaemet Erzsébet tér 14., május l-ig havi 25 P-ért kiadom. Stern övegüzlet. -W
ötsucabáa esetleg bérasii komfortos emeleti lakás >ug. 1 N, aiobás udvari lakás r<.ájM l-re kUdó
Eötvös-tér 25. -406
Maaáahóa három szobával, m«Uék-
helylségekkel május 1 re kiaóó Hajtzár-ut i -571
Háromszobás utcai lakát fürdősxobávsl május l-re kiadó József főherceg-u. 87 572
Kétszobás utcai lakáa május 1 te kiadó, ugyancsak a város belterületén eleginian bútorozott különbé|áratu szoba kiadó. Bővebbet Deák-tér 12., bőrüzlet. -573
Egy-két é« háromszobás lakésMk kiadók. Refchsnfeld izalímlüzlet, Erzsébet-
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
3789/1933.
Árverési hirdetmény
A Vajda volt Pick erdőben folyó hó 21-én d. e. 9 órakor a kisförhénci középső hegy-kapunál megkezdődő árverésen 100 halom ágfát eladok.
Nagykanizsa, 1933. évi február hó 18-án.
Polgármester.
Nagykanizsa megyei város Adóhivatalától
11545/1931. B.
árverést hirdetmény.
Közhírré (eszem, hogy köztartozások fejében Havas Miklós auló-lelszerelési kereskedő nagykanizsai lakósnál lefoglal! dobsinek, tömítések, motorpumpák, jelzökürtök, kerékpárlámpák, sa\'uk, szerszámok, atttófelszerelési cikkek 1933. évi lebruár hó 22-én d. e. 9 írakor Deák-tér 15. sz. a. a becsérték »/4 lészén alul is elárvereztetni fognak. Városi Adóhivatal. Nagykanizsa, 1933. évi lebiuár hó 10-én.
Lchoczky Lajos s. k.
V. végrehajtó.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
2904/1933.
Hirdetmény.
A helyőrség crapatai f. évi február hó 21. és 22-én reggel 7 órától délután 6 óráig a Tölgyes erdőben harcszerű éles-lövéazetet tartanak.
Olt tartózkodni tilos és életveszélyes.
Nagykanizsa, 1933. évi február hó 8-án.
lM Polgármester.
A nagykanizsai klr. JárásblrMo. mint telekkönyvi hatóság.
Árverési hlrdettr.éay és árverési leltételek.
Dr. Hoeh Olzkir végrehajtónak Aadzl Boriska végrehaJUst izenvedd clltn Indított végi.h.)ttai ügyéb.1. a telekkönyvi ItatóUa a végrehaltató kicelnn következ-téban az 18Í1 : LX. tc. 176. 4 iltalmében elrendeli az ulibt irvoélt 230 P tóke, ennek 1932. mi|us 6. napjátdl láró 80,0 karaita, 41 P 26 I eddigi és a leien kérvényért 5 P 50 IlUétben m«gill.pltott kült-ség, valamlnl a czsllskozotlnak kimondott Klsliludl Oyula és ne|e 10S P töke a jit. behaltlu végett, a nagykanizsai klr Járái-blró.áR területén levő Nagykanizsa viro.-ban lekvö ■ a nagykanizsai 29\'. az. t|kvben Afö .01 320 a. hrsz, alatt to«Ult hu 37. sz alalt udvarral Ingatlanra SOCO P kl-k II áal irban. De az Ingatlan (tlstaludl Oyula (a ™|e kö.el.lMt Illető.. 8100 P mcglllaphotl legkisebb vételáron alul el nem adható
A telekkönyvi hatóság az irverésnek a klr. liriablrósig hivatalos helyiségében (Igaziigllevl palota, löldizlnt lt.a|ló) meg-tartlilrn 1933. évi március hó 8. napjának d. e. 10 órajit ki és ai érvéré,1 leltételekel az 18SI i IX t.*c. 150. § a alap|ái a következőkben állapítja meg:
1. Az irveréa alá esó Ingatlant a kl-klllliil ér leiénél, Illetve a megállapított legkisebb vételiini! alacsonyabb iron eladni nem lehet. (19C8. XLI. t c 26. g > Az irverelnl szándékozók kötelesek ba-nalpénztll a kikliltisl ir 100/a-it készpénzben, vagy az 1881 I LX. t.e. 42 fában meghatározott árfolyammal aziraitott óva-déksépes éltékpaplrosban a kiküldöttnél letenni. vagy a bánatpénznek előleges bírói leiéibe helyezésről kiállított elismervény! a kiküldöttnek átadni éa az árverési felti-leleket aláírni. (1881 : LX. L-t 147., 150, 170. §§„ 1908: XLI. t, t 21. S )
Az, aki az ingatlanért a kikiáltási inti! magasabb Ipérelct telt, ba többet Ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ir százaléka szerint megillapllotl bánatpénzt as általa ígért ir ugyanannyi ■zizaMkilg kiegészítem! (1906: XLI. 25 J.)
Nagykanlzaa, 1933. évi |>nuir hó 25. rúpián.
Dr. Betlizik s. k. klr. jbiró.
A kiadmány hllelélll: <P. H.) Mlkó s. k. ,ro isttuL
Erzsébet királyné szálló
Budeapeet, IV., Egye«em-u«oa 5.
(A Belváros központjában).
60 éve a lóvárosi és vidéki url középosztály találkozóhelye. — 100 modern kényelmes szoba. Az átt.r.m és kávéháxban cigánya.n«.
Leszállított árakl Az Erzséb.t-plnc. a főváros legszebb söröaöje.
D4II •■■.tr.t 14-f, (vagy 44 és 75-ös\' villamos.
Szabó Imre lulajdonos.
i ZALAI KÖZLÖNY
1633. lebruár 17,

ORT
és károitos árut minden Ízlésnek és igénynek megfelelőt óriási választékban, legolcsóbban és legkedvezőbb feltételekkel szállít díjmentesen és felelősséggel
KOPS
bútoráruházak Nagykanizsa Szombathely
Alapítva: 1887-ben.
Sopron
T Alapítva: !»»/ nen. £
. Nagykanizsa megyei város
Az
Angol Magyar Szállilmányozási Rt.
BUchler Z.igmond <s Társa Danubla Szállítmányozási és Betak-tározasi Vállalat Interconlinenlale Szállilmányozási és Közlekedést Rt. Schenker és Táisat Budapest NemzelkOii Szállilmányozási Ri. cége\', ront a Magyar Királyi Állam vasutak Ügynökségei á\'tal a háztól-házig forgalom megfelelő lebonyolítására megalakított
„SÍM"
Szállítmányozók Bel»:di Teherforgalmi Irodája Budapest, V., Szabadság-tér 17., TSzsdepa\'ola. Telefon: 17-7-65. és 17-7-66.
Nagykanizsán
is megkezdle működését. A „SIN" a Budapesten á\'adott árukat, még az átadás napján továbbítja MnV. háztól házig forgalomban és 20—30-\'órán bellii a nagykanizsai Ügyletek üzlethelyiségeibe leszállítja.
A MÁV háztól-házigforgalombana kővetkező előnyős díjtételeket ajánljuk: • I. oszt. áruknál 1O0 kg.-ktrlt P 6 90
II.....100 „ P
III. „ ,. 100 „ P 3-80 A 1. nagykanizsai Kereskedelmi és Gazdasági körök ligyelmét a háztól-kázig torgalomra azzal hívjuk fel, hogy a Budapestről rendelt áruk megrendelésénél mindenkor a .S\'N" Szállítmányozók Belföldi Teherforr-galmi irodáját Írják elő és a megrendelésekre a .SIN" ragcéduláit
ragasszák fel. Mindennemű Közelebbi felviligo\'ilá-sokat készséggel megad a .SIN" nagykanizsai -megbízottja: gg
Hallos Lipót, szállító.
.Olcsók vagyunk, mert Jók vagyunk."
a rádiója?
költséggel újra
teljesítményű lesz
ha
nálunk megjavíttatja.
TRAtlSDAItUBlA R.-T.
Oaengery-ist 6.
Telefoni 4-13.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
2610/1933.
Árverési hirdetmény.
A Kölcsey-utca 15. sz. házban megüresedő 3 szobás lakást folyó évi február hó 23. napjának d. e. 10 órakor a városi gazdasági hivatalban bérbeadom.
Bővebb felvilágosítást a városi gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1933. február hó 15-én. polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
3695/1933.
Tárgy: Benzinszükséglct biztosítása.
Versenytárgyalási hirdetmény.
A város gépjármüvei részére 10.000 kgr. motalkót szerzek be. Zárt Írásbeli ajánlatok folyó évi március hó 7. napjának d. e. 1Í2 órájáig adhatók be a városi iktató hivatalba.
Bővebb felvilágosítást a városi gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1933. február hó 15-én. Polgármester.
Nyomaton a IsplulsíLos KOzg.zUa\'ság, R.-T. Ot^ttSTSTSSgüii^ V.IUI.I. kOoy,„yon,dá|áb^ ^ «
78. évfolyam 46. iiám
Nagykanizsa, 1933. lebruár 42, szombat
Ara 14 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
Suikeeatóaíg <■ kiadóhivatal: Póni 8 ulm Megjelenik mindet! reggel, béüö kivételével
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkeszti: Barbarlts Lajos
ElóllieUal Ira: egy hí" ■ pénzé Hlltr Sierkeaztöségl éa kiadóhivatalt teleion: 78. u
Egyetemtől ovodáig terjedő kommunista szervezkedést leplezett le a budapesti rendőrség
Harminc tanárt, tanítót, orvost, bölcsészt és
Budapest, tebruár £0 (Éjszakai lelefonjetentés) A budapesti rendőrség mér helek áfc észre-vette, hogy a budapesti egyetemeken és főiskolákban kommunista röpcédulákat ositogalnak. Kél héttel ezelőtt már sikeralt Is nyomára juinl a szervezkedésnek, melynek bölcsészek, tanárok, orvosok és Unilúk voltak a tagjai. Volt egy csoport, melynek az ovodákal, elemi és középiskolákat kellett volna be-
szervezni. A legújabb szervezkedés veztlöl .Vörös diákok közponll bizottsága" néven szerepellek.
Héllőn 38 személyi állltotlak elő a főkapitányságra és ezek közöl 30 al le Is tartóztatlak.
A szervezkedésnek Széli Jenő, Blrkl Ágnes, Beck Mária és András, Szabó Ferenc, Orünwald László és (elesége, Rácz István, Sornyi Klára és Welsz Ella voltak a vezetői. Széli Jenőnél ii Birkl Ágnesnél
nénikét" letartóztattak
olyan adalokal talállak, amik azt bizonyítják, hogy a tanulókörök beszervezésével akarták behálózni az egész tanulóifjúságot. Akadtak .nénikék," akik az ovodásoknak és elemistáknak meséket h\'ondoltsk a játszótereken. Ezeknek a meséknek lémá|a a kommunizmus világába vezeteti. A ieloglalt lervezelek és munkaprogramok olyan tömeges mennyiségben vannak a főkapilány-ságon, hogy előreláthatólag löbb napig tart a feldolgozásuk.
i a,n n r ii a"."."i"»"i\'."a\'>\'i\'."i"i"i"i"i"i".~i"i—i "i\'i\'i\'i\' i - rrr. i III a I IIII.II .1II", v \' ....................
A hirtenbergi fegyverek javítása elkészült, még a héten visszaküldik a feladónak
Ausztria nem vet! alá magát Pár/s és Prága parancsának
szállítmány kijavításával és a küldeményt még ezen a bélen eljuttatja Bresclába, a feladónak. A kormány ezt közölni fogja a bécsi francia nagykövettel és a maga részériI az ügyet ezzel befejezettnek tekinti.
Budapost, tebruár 20 Mértékadó oszlrák körök nyilatkozati szerint számítani lehet a francia jegyzék Indokolatlanul sérlö és szokatlan követe\'éselnek fellétlen visszautasítására. Ausztria nem zárja
be az ajtót a további tárgyalások elöl, Párls és Prága parancsainak azonban nem "veti alá magái.
Bécs, tebruár 20 A hirtenbergi fegyvergyár elkészült az Olaszországból származó fegyver-

Tisztviselő-sztrájk Franciaországban a fizetéscsökkentés miatt
Éhség-sztrájkot kezdtek egy lengyel vjros tisztviselői
l\'Aris, február 20
Franciaországban a llzetéscsök-kenlés ellen a tisztviselők és köz-üzeml alkalmazotlak ma tünteti sztrájkot rendezlek. Csak a vasutasok és s föld alatti vasul alkalmazóba! folytatják szolgálalukat. A szünet az egész országra kiterjedt. A közönségei nagyon kellemetlenül érintette a posta, telefon, villamos,
aulóbuszlorgalom, a vli, gáz és vil lanyszolgálal egy-kél órás szünetelése.
Párls, tebruár 20 (Éjszakai telefonjelenlés) A köz-alkalmazónak heifől lllntelésc simán folyt le. A vasulak kivételível minden szolgálati ágban kisebb-nsgyobb szüneteket tartollak. A munkaszü-nelek alatt gyűléseket rögtönözlek és a vállalati elnökségeknek azonos
A gyermek vagy 80.000 pengő végkielégítés akadályozta
ezer pengős kölcsönökkel. 1931. ja
Budapest, tebruár 20 A budapesti büntető lörvényszék a közönség igen nagy érdeklődése melleit ma délelőtt kezdte tárgyalni a szándékos emberölés bűntettével vádolt Lilike Kálmánné ügyét. Lilikéné kl jelentelte, hogy nem érzi msgát bűnösnek. Zárt tárgyaláson mondotta el ezután, hogyan ismerkedett meg Rultkay századossal és miben állolt az ismeretségük. A további nyilvános lárgyaláaon arról lett vallomást, hogy Rultkay már az elsó napon házasságot ígért neki, mett — amint mondotta — válni akar feleségétől. Rutlkay beszélt neki ar ról, hogy mennyi adóssága van. t") többször klsegltetle a századosi 1—2
nuárjában lenyegelődzött Rultkay először azzal, hogy öngyilkos lesz, mert nem tud khu|nl az adósságaiból és boldogtalan a házaséiele. Tudomása szerint Ruttkayné 80.000 pengő végkielégítés ellenében hajlandónak mutatkozott a válásra. Az ügyben szereplő revolvert atyjától kapta és Rutlkay tanította meg a fegyver kezelésére. Május 10-én azzal |0lt hozzá Rultkay, hogy most már semmi sem segít, végeznie kell magával, nem birja az életet, nem bírja az adósságokat. Rullkay délután 6 órakor akart elmenni tőle és ö kiment a fürdőszobába, hogy rendbehozza magát, mert rá akarta
szövegű határozatokat nyu|lollak át, melyekben litakoztak a fizetés bárminemű csökkentése ellen.
Éheég-sitrájk
ÍVarsó, tebruár 20 (Éjszakai tele/onfetentés) Orodno város tisztviselői hétfőn éhségsztrájkba léplek, meri már hónapok óta nem kaplak fizelést. A város vezetősége a belűgymlnlszlériumhoz fordult kölcsönért.
■e meg a százados válását?
venni Rullkayt, hogy men|enek el valahova, hogy kiűzze lejéből ezeket a gondolatokat. Alig 2—3 percig leheteti a fürdőszobában. Nem lud/a határozottan mondani, hallott e lövési vagy sem, de amikor vissza tért, lálta, hogy Rultkay léiig eldöl-len fekszik kél asztal közöli. Erre a hóna alá nyull és lefektette a földre. Llltkéné ekkor a védő helyellesén bemutalta,\' milyen helyzelben találta Rutlksy századost. Amikor alapo-sabbsn megnézle — tolytalla vallomását, — akkor vette észre, hogy bal halántékán csepeg a vér. Azonnal orvost hívott és elküldte azt r. Fömötör alezredeshez elmzell levelei, amelye! Rullkaynak az asztalra
helyezeit tárcája melleit talált. Ta-gadta Llltkéné, hogy nem akarla megengedni az oivosnak, hogy megvizsgál Rultksyt és ln|ekciót adjon neki. Azt sem tlllolta meg, hogy az orvos mentőket hívjon.
Ezután a vádlói! sorozatosan nemmel felelt az elnöknek azok a kérdéseire, hogy Rullkay! és gyereke,! lelövéssel fenyegette volna, hogy lr-lőlle Rullkayt, vagy az öngyilkosságra. rábeszélte, vagy hogy kezébe adta volna a pisztolyt.
Llltkéné kihallgatása ezzel befejeződött.
Ezután Rutlkay Oáborné, a százados özvegyének kihsllgalása következel!. Elmondolla, hogy nem sokkal Budapestre köllözésük ulán rájött arra, hogy ml van férje és Llllkéné közölt. Lakásukat csak egy sikátor választolta el Llltkéné lakásától és gyakran látta, hogy térje ezte ment be oda és reggel téri vissza. Felajánlotta férjének a válást, tartásdíjat sem kért, csak azt, hogy fiáról mondjon le. Férje mindig azt mondotta, hogy majd szakítani fog vele, de nem lehet hirtelen, mert Llltkéné erőszakos asz-szony, 61 is figyelmeztette, hogy ne járjon a sikátorban, mert Lttlkéné lelövi. Szó sem voll atról, hogy 80 000 pengő végkielégítés te|ébcn hallandó lett volna válni. Végül kijelentene az özvegy, hogy a vádlott megbüntetését nem kívánja.
Rullkay Elemér arról lelt vallomást, hogy előtte Oábor öccse soha nem beszélt a vádlottról. Csak sógornőjétől tudja, hogy rneglgérle a Lillkénével való szakilásl. Öccse soha nem beszéli öngyilkossági szándékáról.
A tárgyalást holnsp folytatják.
Roosewelt merénylőjét 80 évi fegyházra ítélték
Zlngara kijelentette, hogy saj nálja az elnök megmenekülését
London, február 20
(Éjszakai telefonjelentés) A miami törvényszék Roosewelt elnök merénylőjét, Zlngardt négyrendbell gyilkosság kísérlete miatt hétfőn 20-20 évi fegyházra itélte. A büntetéseket egymásulánkell kitöltenie és igyössz-büntetése 80 év.
Zingara kijelentette az Ítélet kihirdetése után, hogy őszintén sajtija, hogy nem sikerűit megölnie Rooseweltet, majd durván felkacagott, mire őrei hirtelen a zárkájába vezették, ahol megkezdte büntetése kitöltését.
i ZALAI KÖZLÖNY
1633. lebruár 17,

^ Hasznos tudni


I h,„ ICNHIDTNAVIR
W EHSEGED towrftüe
nemcsak a legjobb lerméízetes hashajtó, de kioblilési szerepénél lógva gyorsan eltávoli\'ja a káros baktériumokat a szervezetből.
Mezőkeresztes és Igal
Budapest, lebruár 20 A mezőkeresztesi kerület a Nemzeti Egység Párt|ának jclölljél, Papp Szabó Károlyt választotta meg képviselőjévé 4832 szavazat ai a független kisgazdapárti Tlldy Zoltán 4284 szavazatával szemben.
Az Igali kerületben a kormánypárti Bánó Ivánt választották meg. Reá 7481 szavazat esett, ellenfele, a független kisgazdapárti Rajnlss Ferenc pedig 5029 szavazatot kapott.
Keleten a ^áboru elKerUlöetetlea
Japön dOatdroxIa a Nép-ixtívctmégböl való kilépési
Tokió, február 20 A japán kormány képviselője értesítette genfi megblzolljál, hogy a Népszövetségből való kilépésre határozta el magái, de a kilépés Időpontját később közli.
Párta, február 20 (MTI) Washingtoni Mbellávirst szerint a demokrata vezérel Anglia és Amerika közölt szoros együttműködést óhajtanak a kél állam kínai érdekeinek megvédelme-zésére. Angliában nyugtslansággsl tekintenek a Japán és a Népszövetség közti esetleges szakítás elé. Ugy vélik, hogy Kína és Japán között a háború elkerülhetetlen.
Oont, február 20 (Éjszakai telefonjelenlés) A jspán kiküldöttek megksplák a japán kormány utasítását, hogy tegyenek meg minden elökéizülelet Qenl elhagyására arra az esetre, ha s Népszövetség közgyűlése jó/áhagyná s 19 el blzollság jelentését. Ennek s bizottságnak előterjesztéséi és Javaslatát pénteken kezdi tárgyalni a kozgyü-lés. Szavazásra szombator, vagy hetlön kerül sor. Japtn kiváláss, a népszövetségi slapokmány rendelkezésének értelmében, a bejelentéstől számítolt 2 év leteltével válik hatályossá.
Nagykanizsa sttrgönylleg csatlakozott a Városok Országos Kongresszusának határozatához
Moratórium, kamatleszállítás
Nagykanizsa, február 20 A Magyar Vároiok Országos Kongresszusa vasárnap délelőtt Buds-pesten ülést tartott Nendlvlch pécsi polgármester elnökielével, smelyen Vdrh\'dy La|os Igszgaló Ismertette a pénzügymlniazterhez terjesztendő memorandum szövegét, amelyben a városok többek közöli kérik a külföldi kölcsönök tőke és kamattörlesztésének /ullus elsejétől egy évre való felfüggesztéséi és a kölcsön kamatai-
ét forgótőke a városoknak
nak megtelelő leszállításit és a tör-lesztéses, vslamlnt a függő kölcsönök rendezéséig is s városok fizetési zavarainak megszüntetésére, illetve sz Inségskcló céljára forgó töke biztosítását.
Dr. Krátky István polgármester akadályozva lévén az ülésen való megjelenésen hétfőn délelőtt sür-gönylleg csatlakozott sz ülés határozatához, illetve a memorandum szövegéhez.
beállított megyei pótköltségvetésről. Több oldatról jölt kérdésre most a következőket közöl|ük:
211.695 pengős összeg fedezésére minden egyes községre 7-4 százalék, ű megyei városokra pedig t>9 százalék pőtadót állapítottak meg. (K városokra azért kevesebbel, mert nyugdíjasaikat, maguk látják el.) Ez a százalék a vármegyei pótadó-alapadókra esik a községenként természetesen más-más összeget Jelent". *.
L«p!ársunk fenti közlése Nagykanizsán is eloszlslts azokat az aggodalmakat, amelyek már rendkívüli vároii közgyűlés összehívását szorgalmazták a megyei póladóemelés miatt. Minthogy azonban a lentiek szériát a póladóemelés Nagykanizsára nézve nem egész 1 százalék többletet Jelent csupán, a várospolitikai körökben megindult mozgalom csendes rezlgnáclóval a kényszert beletörődés nyugvópontjára Jutott.
Nagykanizsára csak 0 9 százalék ujabb terhet jelent a megyei pótadóemelés
A községek pitadó-tSbhleie T* százalék
Nagykanizsa, február 20 Zalaegerszegi laptársunk írja a következőket :
,A vármegyei kisgyűlés üléséfői
adott beszámolónkban anyagtorlódás miatt nem adhstlunk részletes magyarázatot a belügyminiszternek vlsz-szsllzelendő kölcsön biztosítására
•A----
* Príma selyem fiórharisnya pnf Selyemnadrág <«. p ü
Ritter András «
U divatáru Hatottban, FA-ut 3. szám.
Iskolaigazgatók köszönete a Zalai Közlönynek
Nagykanizsa, február 20
Nem szeretünk dicsekedni azzil, ami nem érdem, hanem egyizaü kölelesség. Mégis sz ujságiróp Slyán, ahol egy sajtóhibáért hiteken ál van ml! hallania az ujságlrónsk. de a közért teljes lélekkel és aokszor nigy eredménnyel folytatott munkáját Igen hamar fele|llk el, — jóleső érzés, u| munkárs sarkaló, hitet adó valami i nagykanizsai középiskolai Igazgatók elismerése.
Minap napvilágot látott egy vezércikkünk .Miért éppen az llkola?" címmel. Misnsp megjeleni a izer-kesztőségben Magas Mihály gimnáziumi, Balog Dezső kereskedelmi, Polonyl Qyörgy és Billera Béla polgárt iskolai Igazgatók és a legmelegebb ellimerés hangjtn mond-
Amor profanus
(Regény 19H-bíl) 13
Irtai SZABÓ Z81QMOND Emlékezeti, hogy ekkor felfogta pillantásával tekintetének egy sugarát, mely szivéből eredt ét amelyből ó a megértést vélte kiolvasni. De bér érezte, hogy az izgalomtól elhalványul és minden vére a szive leié lódul, ajka néma maradi, mert nem merte kiejteni a szerelem legfélénkebb szavát sem. Olyan msgas-nak és el nem érhétőnek tűnt lel előtte ez az asszony, mint egy mvlhosit királyné, leniéges szép »-gének diadémiával aranyos lürtjén. Kevésnek és kicsinynek érezte ms-gát ez istennővel szemközt éB csak a néma csodálat imádala szállt le-léje szeméből. Az a pillanat, mely ennyire közel hozta őket, nem |0lt vissza sohasem. Pedig azóta mindig várta és felkészült rá, hogy viszonozni fogja a legkisebb jelel Is, melyei mutatni fog neki. Mir meggyőzte magát, hogy nemeB vére, műveltsége méltóvá teszi c nőhöz, már az erOs lérli bátorságát érezte, hogy meghódítsa ől, már a megközelíthetetlen istennő imádata helyett a földi asszonyt vágyta benne —
hiába, lelki egybeolvadásuk röpke pillanata eltűnt és nem tért vissza sohasem I Voltak idők, mikor á? kozta gyávaságát, máskor meg kételyek fogták el. hogy nem csaló, dott-e akkor? Megint csak várt és reméli és ez a remény voll boldogsága. Ez az elérhetetlen szerelem s.lvének szentsége lelt, melyet drága kincsként őrzőit és ameló tűrhetővé tette itteni éleiét és boldog ábrándképekkel szölte be álmait.
Már erősen esteledett és a mindinkább erősödő esti borulst s mindennapi életre emlékeztette. A Kreu-zer-vendéglőben étkezett és kisvárosi szokás szerint pontosén oe kellett tartani a szokásos vacsoraidőt. Így nyáron a kertben vacsorázott, asztaltársa a helybeli gyógyszerész volt. Kicsit már kopaszodni kezdő ag-legény, kevésbeszédü, hallgatag ember, aki csak akkor vált beszédessé, ha nagy ritkán egy-két pohár borral többet Ivott. A vendéglő bejárata előtt találkozott vele Társaságban voll, akikben Monostory fellsmerle a budapes\'i lürdövendégeket. Dömötör ur, aki a szerető apa gondosságával kísérte leányait, kitörő örömmel üdvözölte az orvost.
— Milyen szerencse I — kiáltotta é> mind a két kezét nyujlotla üd-
vözlésre. — Éppen most beszélte a gyógyszerész ur, hogy mindennspos asztaltársak. Ha megengedi, ma mi is segítünk a vacsorához I A kedves gyógyszerész ur asztalukhoz invilált bennünket, talán akad kis hely szá-mnnkra Is I
— Oh kérem — lelelle Monostory kesernyés hangon — a legnagyobb örömmel I
— Képzelje csak, doktor ur — szólalt meg a gyógyszerész bocsánatkérő hangon — budapesti kolléga neje és tgy bátor voltam felajánlani szerény asztalunkat.
Az asztalnál Monoslory Hegedűs Mirglt mellé került A leány érdekkel nézte szomszédját, mert Dömötör ur már előzőleg sokát besz \'II felőle.
— Nsgyszerü hely az a Sörjén-háza — meaélte hatalmas hangon és öles gesztusokkal, mikor lakás-kereső uljából visszatért. Nagyon kedves, derék emberek laknak ott, vendégszeretök és barálaágosak valamennyien. Csak a doktor|uk nagyon különös ember. Valóságos arisztokrata. Szép ember, ugy uéz kl borotvált arcával, mint egy angol lord. Hanem azl mondhatom, hogy nem valami barátkozó természetül
Monostory különösen udvarias voll Margittal szemben. Előzékenyen
felelt kérdéseire, de ő maga nem kezdett uj témáL Igy aztán sokszor abbamaradt beszélgetésük és olyanformáit festett a dolog, mlnlha a doktor csak kényszerűségből maradna. Margitot bántotta ez a modor és s laposan szemügyre véve szomszédját, azl gondolta:
— Ez egy elbizakodott vidéki nagyság, angolos arcával és mág-náskodó modorával. Ugylátszlk el van kényeztetve és rendkívül sokat tart magitól. Kedvem volna egy kicsit belémbolondltsnl és azlán, ha megpuhul, laképnél hagynL
Monostory ls jól megnézte a leányt és mialatt hallgatagon szlvla \'szivarját, körülbelül igy elmélkedett.
— Valóságos budapesti külvárost tipus. Még fej\'ellen, de meg epően cslnoa. Biztos, hogy máris a szive gyökeréig romtolt. Azt hiszem, több szeretője volt már, mint silnpadi sikere. Vaj|on kire vsdászhatlk Itt az Isten háta mögött ? Vagy csak vidéki vendégszréeplésre jö:l? Azt hiszem, nem tartja túlságos drágárs
"Tömötör ur eközben élelre-halálra összebarátkozott a gyógyszerésszel.
Már a máaodik palack bort itták és a hjllgalag patikusnak azemei csillogtak és nyelve megoldódoít (Folyt kavj
1983 február 19.
ZALAI KÖZLÖNY S
dk öizlnte köizOnetel lanletlüleleik nevében a Zalai Közliny-nek, amely ■ aailó nagy réaiének mai Iskola-
ellenen magalarláaa Idején slkraszállt „ iskolai neveiét magasabb sielleml nérAponlJából ai Iskola és a lanltók Igaráírt. Barbarlls Lajoa felelős szerelő válaszolva kifejtette, hogy cikke mtglrásábsn pusslán legben-tőbb megeyözödéie és azok az évllzede változatlan Irányelvek vezel-lék, amelyekkel homlokán ktlzd a Zalai Közlöny az egészséges közszellem klalakiiásáért.
A sajtó munkásai pedig erulon mondsnsk köszönelel azoknak, akik az újságírás 24 órás, rohanó éleiében észrevetzlk ebben a munkában a becsületes |ószándékot is és ezzel az Idegölft robot közepette elhitetik velünk, hogy érdemes tiszta Ideálokért tikra tzállanl.
Március 25. és 26-án lesz Nagykanizsán a II. országos kereskedő-kongresszus
Megalakul az OMKE Jóléti, segélyezést és halálozási csoportja
Barbarlts Lajos versel a Nemzeti Kultúregyesület műsorán
Nagykanizsa, február 20 A Nemzeti Kulluregyetülel szépen sikerüli kullurdélutánt rendezeti pén-leken Budapesten, a Szent Rókus egyházközség kedves, Intim dísztermében. A széksorokat irodalmi nivóju közönség töltötte meg. A színpadon egymás után vonullak fel az Írás, a zene művészei.
Qy. Czlklt Valéria, a hazafias közéleli tevékenysége révén is ismeri kliunö írónő Apponyl Albert grólról mondolt meleg magyar asszonyi szívvel, avatott, színes, erőteljes tollal megírt emlékbeszédet. Dallos János, a Budatoki Keresztény llj. Egyesület lötllkára a Balatonról tartóit limertelö előadást. Barbarlls La|ot, a Zalai Közlöny felelőt tzerketzlö|e veuei bői sdolt eló meleg és lelkes ünneplés közepette. Dr. \'Szabad Antal tanfelügyelő ériékes kritikai dolgo-zalál olvasta fel. Nagy sikere volt dr. Pozdora Pálnak, aki dr. Kárpáth Zoltán zeneszerző .kíséretével az egyesület tagjainak szerzeményeiből poétikus, tzép magyar nótákat énekeli. Cz. Badn Jolán tzinmüvétznö ugyanctak az egyesület soraiból kikerüli költeményeket szavalt. Ruszka-bdnyal Elemér egy érdekes, zamato-un megírt novelláját olvaita lel.
Srombalon délulán Ádám Éva, az Itmerinevülró- és ujságliónő (ártott elóadáat a Nemzeti Kulluregyeaület-ben. Márclut 3-án Raksdnyl Mária következik.
Az elhunyt dr. Négyessy Látzló professzor helyére a Nemzeli Kullur-egyesület Ptkdr Qyitlál válaszlolla meg egyik védnökévé.
Az egyesület minden csülöriökön láncos összejövetelt rendez a Qellérl halljában, ahol ilyenkor sok érdekes irodalmi és müvétzeli vlts bonyolódik le. Az egyesület főcélja: küzdeni az egyre szélesebb rélegekben terjedő kalandor-irodalom és hasonló olctó népbutitátok ellen él ezek helyeit magyar írókat meglimertetnl a közönséggel.
Nagykanizsa, tebruáz 20 Vatárnap délulán az OMKE válaizt-máuyl üléit tarlóit. Az elnöklő Rajkl látván meghaló azavakban paren-tálta el az OMKE halottjai Szántó Vilmost, aki egész leikéi vitle bele az OMKE fejlesztésébe. Hervadhatatlan érdemeli jegyzőkönyvbe .örökítik meg. Ezulán a választmány foglalkozol! az OWKE közponl vós(-leges be|ejwitésével, hogy az Idei (mdsodlk) OMKE kongresszusi Nagykanizsán március 25 is 26 án fogja megtartani és az erre vonatkozó munkálatokat meginditolta. A választmány ezután megbeszélte a kongresszus részletei! és egy előkészítő nsgybizollságol választón, amely már a legközelebbi napokban megkezdi munkájil.
Foglalkozol! a válaszlmány a JÓ-litI, segélyezési és halálozási csoport felállításának kéidésével, amil a választói\'ny magáévá lelt és azt s legrövidebb időn belül meg fogja alakítani.
Majd számos belső ügyre került sor.
Előadás a forgalmiadéról
Földy Jlnos a nagykanlzssi forgalmiadóhivatal vezetője vasárnap délután az OMKE fützertzakoszlá-lyában nagvon sikerült és Időszerű szskelöadást tartott arról, hogy milyen könyveket kell vezetni, hogy a hivatal ezeknek alapján rövid ulon meg\' állapíthassa a Czetendő átalányokat. Sárkány Mór szakosztályi elnök meleg köszönetet mondolt a szakszerű előadásért.
Újból hideg van!
Meghűlés ellen a legjobb orvosság a tiszta gyapjú kabát, ptillover, nadrág, keztyü és harisnya. Mélyen leszállított árban kapható Szomolányl Gyulánál
Ötévi fegyházat kapott a gyújtogató lovászi asszony
Eckhardt Tibor választást 20 pongóje I. .zóbaherült a tárgyaláson
Nagykanizsa, lebruár 20 Hatalmas lüzvész pusztított mull év jullus 6-án Lovászi községben. Kis hljja, hogy a nagy szélvészben
hogy szomszédjuk, Szabó Oibor biztatta többlzben, hogy gyújtsák fel a házat, hogy megkaphassák a biztosítást és szsbadulhassanak az adósságaiktól, de ö nem ment bele a dologba.
Az elnök eléje tárja korábbi be-líiherö vallomásait, keresztkérdésekkel igyekszik az asszonyból mást kihozni, azonban Csóráná állhatatosan megmaradt tagadása mellett.
Szabó Oibor sem érzi magái bűnösnek. Nem biztatta az asszonyt, hogy gyújtogasson. Egyszer trétából mondla, hogy gyu|lsa lel a házát.
Csóra József Is bűntelennek érzi magái. Szabó Oábor bu|lolta fel őket, hogy gyu|lsák tel a házat. 6 még Intette Is a feleségél, hogy ebből nsgy baj lesz, ilyesmiért akasztóiét kaphat. Nem tudta, hogy a felesége gyu|logatott volna.
A lanuk egy része terhelően vallóit az auzonyra nézve. (Érdekes kijelentéit lett Szabó Jinot, aki kl-hallgaláta lolyamán azt mondja, hogy o választáskor Eckhardt Tibortól 20 pengőt kapott, hogy egy kis bort ihasson )
Déli egy óra voll, amikor a bizonyítási eljárás véget ért és közel kél óra voll, amikor a perbeszédek ulán a bíróság kihirdette Ítéletét. Bűnösnek mondotta kl Csóra Józselnét gyújtogatás bűntettében és ezért öt öl esztendei fegyházbüntetéssel sújtotta, térjél felmentette, Szabó Oábort hat havi oírtönbOntetésre ítélte. Az elitéllek fellebbeztek.
egész utcasor nem Isti a lűz mar taléka.
A nyomozás Csóra Józsefet, az egyik károsultat és feleségél gyanúsította a gyujlogatással. Szomszédjuk, Szabó Oábor pedig hizlalta őket. Mindhármukat beszállltolták a nagykanizsai törvényszék logházába.
Később Szabót és Csórát szabadlábra helyezték, Csóra Józsetné
előzetes fogságban maradi
Ma tárgyalta ezl az ügyet a nagy kanizsai lörvényszék dr. Mutschen-íwcíler-tanicsa. A vádhalóságol vlléz Cslllaghy Oyörgy vezelőügyész kép viselte. Védőügyvéd dr. Begldsán Emil és dr. Tamás lsván (Pozsogár-irods).
Csóra Józsetné az eddigi beismerő vallomásával ellentélben most tagad. Azt mondja, azért telle korábban beismerő vallomását, mert nem akarta, hogy férje ártatlanul bele-keverődjék a dologba. Elmondolla
VÁROSI MOZGÓ
Február 21. és 22-én. Kedden és szerdán.
Az évad legmélyebb tartalmú irodalmi értékű filmje. A főszerepben: Helén Hayea és Lewls Stone.
(Fiacskám)
Egy asszony élete 18-60 éves korig.
E film megtekintése különös élmény I
Ezenkívül nagyszerű kisérő műsor: Magyar Híradó. Paramount Híradó.
E film minden előadásánál érvényesek a Zalai Közlöny szelvényei, t mm minu ame|yek 20„/o kedvezményt biztosítanak.
Előadások kezdete 7 és 9 órakor. _
Sakkbajnokság a kilencedik forduló ntán
Nauyiianlsaa, február Z0
A ba|nokl sakkverseny kilencedik fordulójában a kövelkező eredmények voltak: Bory Vldos ellen, Weiszfeld Sekulja ellen, dr. Makó dr. König ellen, Böhm dr. Kovács ellen, dr. Uchtenstelr, Berényl ellen, Oumilár Supka ellen, Ring Hrllz ellen, Reinitz Argent ellen győzött. A Pintér—Böschall Játszma elmaradt. A lüggö játszmák lolyamán dr. König szép végjátékkal nyert Welsz-teld ellen, skl jobb játékkal nyerhetett Is volns. A Bory—Hrllz jálszma pedig eldönletlenűl végződölt.
A bajnokság |elenlegl állása: Oumilár 8. Böhm 7i/t, Reinitz (1), Weiszfeld 7, dr. MBkó 6Vs, Argenl 6. Böschsti (1), dr. Llchlenstein 5, Bory, Sekulja (1) 4\'/t, dr. König (I), Pintér (2) 4, Hrllz 2\'/t, Ring2, Berényl, Supka lVj, Vldos 1, dr. Kovács i/í ponttal.
Vasárnap, 27-én a lizrdlk fordulóban a sorsolás így alakult: Sekulja —Pintér, Hrllz—Böschatt, Vldos— Ring, Supka—Boiy, Argenl—Oumilár, dr. Llchlenstein—Reinitz, dr. König—^erényi, Böhm—dr. Makó, Weitzleid—dr. Kováct.
= Villamos vasalOk, resók olcsón, réaxletre Iransianubia.
i zalai közlöny
1633. lebruár 17,
Egy kereskedőnapló/a
k
Vasárnap: Fa-
Imi : Pillanatkép 1933 ban. Kovács György sur dl lakos, régi barátom meghívott leánya eljegyzésére. Menjünk el. felejteni az egész
_ heti gondokat .í,
"Szép a menyasszony, derék a vőlegény. Voltunk vagy nyolcvanan. Enni-Inni való tengeteg Tánc, zene hétfő estig.
— Miért ez a nagy cécó ? — kérdem.
— Ja, szegények vagyunk, de Jól élünk... Nn meg hogy kl ne beszéljen bennünket a falu.
Hétfő: Miben külömbözlk egyik nap a másiktól? Semmi munka Mégis van haszon belőle: átalszom az egész napot. Az nem kerül pénzbe.
Kedd: Temetjük Apponyl grófot. Nekünk Is halottunk van. Stántó Vilmos Igaz barátom. Szomorú nap... Szomorú veszteség...
Szerda: Heti vásár minden jelentőség nélkül. Nincs pénz... Nincs pénz... .Mindentolcsón kelleladnunk és diágán megvennünk* — mondják a jó faluslak. És Igazuk van. Te metünk Szántó Vilmos, nyugodjál békében I Emléked szivünkben és jegyzökönyveinkben örökké élni fog.
Csütörtök: Nincsen öröm - üröm nélkül. Melczer alelnökünk Igazán magas nlvóju előadása sokkal több hallgatói érdemelt volna Idők jele: — az embereket még az Ingyen tanulságos előadások sem érdeklik. (Lásd: Szombathelyi kulturá:) Pedig otthonunkat nemcsak szórakozásra alapítottunk
Péntek: Ráérek és bámulom a néptelen utcát. Amikor rossz volt a kövezet, nagy volt a forgalom Mosl jó a kövezet, de hol a forgalom ? Egypár házaló szaladgál házról-hdzra. Mindent árulnak: szappant, harisnyát, női pipere és háztartási cikkeket. Ha Jói tüdőm Kanizsán tilos a házalás, ha tilos, miért szabad ?
Szombat: Olajjal szagtalanított talpfa... OT1... Mabi... Adóemelések ellen tiltakozik az egész ország, a főváros, a megye, a városok. Ha nem tetszik, vándoroljunk kl. De hova ? Qold Ignác
Rajtaütöttek egy zugkocsmán
Nagykanizsa, februáv 20
Szombaton éjfél leleplezed a kanizsai rendőrség egy titkos borkimé rést, melynek ilias vendégei igen hangosan énekelgettek. A lakásba hatoló rendőrök egy vidám társaság központjában ott találták az előttük már igen jót ismert Flntor-Nagy Rozál cseléd leányt, akit néhány hónappal <xdÖtt három évre kilillott a rendőrség Nagykanizsa területéről. A titkos borkimérés tulajdonosa ellen megindították a kihágást eljárást, Flntor-Nagy Rózáit pedig előállították a rendőrségre, ahol a tiltott visszatérés miatt jogerősen tiznapi elzárásra ítélték.
NAPI HIRIK
H« Jó bort akar «lce4n Inni. ugy lil«lje mag
aranyhegyi boraimul.
liWrankl.U Uil palackokba* 36 fillér Sáfrán József, Magyar-utoa 74 I
Tcltton 1X5. Kendtléit házboi küldöm.
NAPIREND
Február 21, kedd
Római katolikus: Eleonóra. Protest.i Eleonóra. Ixr.: Seb. hó 55
Városi múzeum és KönyvUr nyitva csütörtökön éi vaaárnap délelölt 10-től 12 óráig.
Gyógyszertári é)|ell szolgálat e hónapban : a Salvator gyógyszertár Hizaíbet tér 21. az. éa a kiskanizsai gyógyszertár.
QöifUrdó nnilva reggel 6 órától eale 6 óráig (hétfóT szerda, péntek déluUu, kedden egész nap nóknek).
— (A pénzügyi bizottság Ölése)
A városi képviselőtestület pénzügyi bizottsága kedd délután 6 órakor ülést tart, amikor az Erdőbirtokosok Épületének és iparvágányának átvételét fogják letárgyalni.
— (Eltemették Tholway Zsigmond édesanyját) Vasárnap délután temették az ígész város közönségének osztatlan részvéte mellett dr. Tholway Zsigmond posta-főnök édesanyját, öxv. Tholway Benedeknél. A gyászszertartást P. Molnár Arkangyal plébános végezte P. Bakos Gáspár és P. Törzsök Ignác ferenceslelkészek segédlelével. A megrázó erejű szertartás után a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör vegyeskara Kettlng Ferenc karnagy vezénylete mellett alkalmi gyászéneket adott elő, majd megindult a hosszú gyásímcnet a sírig, ahol ismételten beszentelték a koporsót és az Ipartestületi Dalárda Parii Lajos karnagy vezénylete alatt énekelt. A temetésen Kanizsa közéletének összes kitűnőségeit, a posta tiszti és alliszli karát teljes számban ott láttuk. A nagyassszony, utolsó kivánsága szerint, a szive fölött erdélyi földdel nyugszik koporsójában Az erdélyi magyar rögöt Tholwayék menekülésükkor hozták magukkal.
— (Elveaxett ke ékpár • r*ad«r*4f«a)
Hétfón halnalban a cinkióriumban cirkáló rendőrőrszem egy gszdátlnn kerékpárt talált oz egyik fenyőbokorban. Igazul! tulajdoni) a átveheti a rendőr-ségon.
A Ludas Matyi
Nagykanizsa, február 20 A nagykanizsai piarista gimnázium Ifjúsága és cserkészcsapata az intézet tornatermében nagyon sikerült műsoros délutánt rendezeti, amikor előadta Erdélyi bájos színmüvét, Ludas Matyit, melynek nyitányát irta és a dalbetéteket zenekarra feldolgozta dr. Kerkay József gimn. tanár. A rendezés fáradságos munkáját dr. Bartha István gimn. tanár végezte. A 4 felvonásos szinnflnek minden jelenele megkacsgiatla a közönséget, amit állandóan derültségben tartott kedves mókáival. A közönség nagyon jól mulatott és sokat tapsolt az ügyes játékosoknak. Mlkó István mint földesúr, Slozarek István mint bajduja, Bőczén Lijos mint Erzsók asszony, Wagner László mint a bíró lánya, igazán elismeréíremélló ügyességgel játszották hátai szerepüket. Nagyon kedvesek voltak a leányoknak öltöíött Anhoffer Qyörgy, Gyar-mathy István, Barlay Ödön és Lu kács József. Lászlóffy László a címszerepben adott sok zamatos humort, Kovács Sándor mint ílsbiró, Szollár László mint csikós. Öiltera László és Kulik István pedig mint legénye. Külön fel kell említeni a zenekart, amely dr. Kerkay tanár hivatott vezetése alatt kitűnő munkát produkált és a közönséget ismételten tapsra késztette. A színdarab előtti prológot Tóth Tibor nagyon kedvesen adta elő. A nagyszámú diszea és -tlökelö közönség egy nagyon kedves délutánt köszönhet a gimn. if\'Uságnak.
Áldott állapotban levő uök és lllo anyák a természetes „Ferenc lózíer
keserűvíz használata által rendes gyomor- és bélmüködést érnek el. A modern nőgyógyltás főképviselői a Ferenc József vi/et igen sok esetben kipróbálták és kivétel nélkül gyorsan, megbízhatóan és fájdalom nélkül hatónak találtik. - A Ferenc József keserűvíz gyógyszer tárakban, drogériákban és füszerűz-letekben kapható.
KEDD-SZERDA
a Zala/ Közlöny kedvezményes mozi-előadása •
Minden olvasónk 20 °lo engedményt kap a jegyárakból, ha kivágja ezt a szelvényt és azzal vált Jegyet a mozipénztárnál
4. sr.
Szelvény,
melynek felmutatója 20o,o engedménnyel válthat jegyet a nagykanizsai moziban „A megbélyegzett asszony" előadására.
ftrvónyos
kedden, szerdán a 7, 0 órai előadásra
JÓ MUNKÁT
PÁLCSICS.„*i
kapunk.
Ellő nagykanizsai lelyok-, kelme-, lonalfesló ós vegytlisHtó ttserne FBÜzleti FŐ-UT 7.
— (A Harmadrend műkedvelő gárdája) vasárnap délután jólsike-rüit műsoros előadást rendezett a vidámság Jegyében. P. Schmldt Félix, a Harmadrend igazgatója szeretetteljes szavakkal üdvözölte a megjelenteket, majd Nagy Erzsike tett bizonyságot egy monológ interpretálásával rutinos előadókészségéről. A Megjött a papa elmü vígjátékban Bartha Ida, Dedovátz Endre, Llnd-bauer Gusztáv és Zlegler Józsa kaptak lelkes tapsokat, mig a Király szállóban cimü bohózatban a rutinos és erőteljes játéku Heffer Margit, Turkovlcs Erzsi, Szerdahelyi Anna, Nagy Erzsi és Kertész Erzsi tették próbára a nevetöizmokat. A jólsikerült rendezés Irányításáért dr. Mutschenbacher Edvin törvényszéki tanácselnököt illeti az elismerés. A 111. Rend vasárnapi előadását kedden délután 5 órakor megismétlik.
Megkezdődött a liceális népmüvelés Kiskanizsán
Nagykanizsa, február 20
Abban az önzetlen, szorgalmas kUltur-munkában, amit a Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör kifejt, uj fejezet kezdődött vasárnap délután. Meglódult a liceális előadások sorozata a Kiskanizsai Polgári Olvasókörben.
Az Irodalmi és Művészeti Kör ezeket a kiskanizsai liceális előadásokat vasárnap délutánonként 4 órai kezdettel rendezi. A ciklus megnyitó előadása vasítnip volt, ünnepélyes keretek között.
Dr. Fülöp Qyörgy megnyitójában meleg elismeréssel adózott a Körnek, kifejtette az ingyenes népművelési elöad.isok jelentőségét, a tudás értékét. A közkedvelt Levente Dalárda a Hiszekegyet és a Orend Caffe-t énekelte Lenz Oyula karnagy-vezetésével. Nagy László Petőfi-költeményt szavalt lelkesen.
Az első előadó Barbarils Lajos volt, a Zalai Közlöny szerkesztője, aki a népi szabadoktatás közvetlen modorában Ismertette meg hallgatóságát az ŐBember életével, származásával és fejlődésével.
A következő előadás március 5-én lesz, amikor dr. Fülöp Oyörgy ad elő az egyesülésről, az egyesületi élet fontosságáról és a kiskanizsai hősök emlékéről.
— (Az I. és II. körzet leventéi) vasárnap este Jólsikerült műsoros előadást rendezlek. A közönség zsúfolásig megtöltötte a helyiséget, amelyet ez alkalomra szépen feldíszített a rendezőség. \' A hosszú műsoron énekszámok, vígjátékok, tréfás jelenetek és a Blamenscheln Lajos által betanított tíz táacospár Palotás-tánca váltakozott hangulatfokozó, ügyes összeállításban. Műsor ulán tánc következett, melyhez Katona József Jaiz-zenekara szolgáltatta a zenét.
— (Találtak ««y kl.katyát) a Józse! főherceg-utcálmn. Tulajdonosa Jelent kőzzék a BzerkesztőaéHbon.
« Rádiótff Csak a Transdanubidtól !
1933 február 21.
Megérkezeti az uj városi auló
Nagykanizsa, tobruár 20 Amikor köztartozások le|ében Breuer Vilmos közismert kék gépkocsiját leloglallák, a város árverésin meg-velle és Budapestep átalakítana. A villany lUlésre berendezed, modern kocsi motorja 125 lóerős, 6 üléses. Hétfőn érkezett meg a gyárból. Az uj auló a nyár folyamán u] karosszériái is kap. Az u| gépkocsit Is egy sutó-vezetésre betanítóit tűzolló vezell.
— (A felebaráti szeretet) elmen tartott Szólás Zoltán kórházi lelkész vssárnsp este fél 9 órai kezdettel nagy érdeklődéstől kíséri előadást a Kathollkus Legényegyletben. Bevezető szavaiban a felebaráti szereld fogalmát körvonalazta, ma|d a felebarátaink iránli kötelességeinkre hívta fel a ügyeimet. Az érdekes ét tartalmas előadisérl lelkes tapssal mondott kOszönelet a hallgatóság.
— (Előadás Klskanizsén) Ma
este fél 8 órakor a kískanlzsal Levente-otthonban a levente segéd-oklslók előadássorozata kapcsán P. Mtholcsek Miklós ferences lelkész előadási larl ,A megváltásra vlró és a megváltolt emberiség" elmen.
— (A Szent Ilona Leényklub) műsoros farsangi leaeslja vasátnap Is nagyszámú közönséget vonzott a Missziósházba. A kitűnő felkészültségi) klubzenekar Arnberger Rudolf vezetésével Flolow: Márta nyitányával vezette be a műsort, ma|d Dávid Magyar Józsel hírlapíró, Várkltssz-szony és bolond clmt) ballad«|ál olvasta fel. A zenekar azután Arnb:r-ger karnagy sztrenádjál és egy Indulóját adta elő nagy sikerrel. Egy kis vígjátékban Szabd Oyörgy, Muzl-kdr Slndor és Oparnlcza Józsel arattak megérdemelt lapsoL A Leányklub ezzel a teaestlel zárta le Idei fariangi Összejöveteleit és most mir a nagyböjti előad isok elökészllésén fáradozik.
— (Könyveket loptak a Flschl kirakatból) Hillöre virradóra a Horthy Miklós-ulon levő Flschl-ltk könyvkereskedés egyik kirakatát álkulccsal felnyitották és onnan az Irodalombarál tolvaj három uj, modern regényt vitt el. Meglndull a nyomozás.
— (Falparosok flgyelmebe) Az ipartestület faiparos , és asztalosmesterek szakosztálya ma este 7 órakor, határozatképtelenség cselén esle 8 órakor Igen fontos [pari ügyben gyűlést tart. Kérem minden kartárs fellétlen meg|elenásél. Elnökség.
— (A Magyar Rokkantaegélyző és Nyugdíj-Egyesület) nagykanizsai 563. fiókja Sugár-ull székházában március hó 5-én délután fél 4 órakor, határozatképtelenség esetén egy félórával később tartja évi rendis közgyűlését, amelyre az itt fizető összes tagtársakat tisztelettel meghtv|a az Elnökség.
ranoBuuua tam éjpfemea
zalai kOzlOny
— (A hahót! Igazgatótanltó öngyilkossága) elsőnek a Zalai Közlöny tudósilójának lelelonjelenlése alapján került nyilvánosságra. Másnap egyik zalaegerszegi laptársunk közölta az öngyilkosság hátterét Is. Ennek alapján írott kOvelkezö tudó-sllásunkkal kapcsolalban dr. Balázs Zsigmond, a tragikusan sujíoll család ügyvíd|e, bár tényként megálla-pllji, hogy a Zalai Közlöny ludósl-tása az öngyilkos vitéz Major Zoltán teljes ártatlanságát hangsúlyozza, — a következők közléséi kéri: „Nem felel meg a valóságnak, minlha a szövelkezet pénzéből 1000 pengő hiányozna. Nem felel meg a valóságnak, minlha az elhalt azt mondta volna, hogy valakinek kö\'-csön iidla a pénzt. Nem telel meg a valóságnak, minlha vlléz Ma|or Zoltánt sikkasztás gyanúja mlait felfüggesztenék volna." ürün/ild Bfla annak megállapítását kéri, hogy s ludöaltásban említed tárgyalásra menet nem ö voll u\'llársa Mijor Zoltánnak, akivel évek óla ntm állt beszédes viszonyban.
Emlékeztető
Febr. 25. A Kereszlény Jól. Nőegylet álarcos |elmcz-eslélye a Kaszinóban esle 9 órakor.
— Az OMKE Jelmaz citélye 9 óra kor saját helyiségében.
Febr. 28. Kalh. Legényegylet műsoros tancestélye 8 órakor az egyesület helyiségében.
— Llcedtls előadás 6 órakor a városházán (Barbarlls Lajos).
— A glmnázlsla cserkészek énekes, táncos népszínmű előadása.
— Kalh. Legényegylet évi közgyűlése fél 5 órakor.
— Az Egyházi Vegyeskar műsoros teadéiutánja a Fehérteremben délután 5 órakor.
— Keresztény Tisztviselőnők tea-délutánja a Nldor-utcai helyiségben 5 Örskor.
— Izr. Jót. Nőegylet közgyűlése a kis Imaházban délután 3 órakor.
— A Polgári Olvasókör mulalsága Klskanlzsán.
Márc. 5. A Leányklub böjti estje léi 7-kor a Missziósházban.
— Llciális előadás Klskanlzsán az Olvasókörben 4 órakor (dr. Fülöp Oyörgy).
— Kalh Legényegylet táraasvacso-ráji 8 órakor.
SPORTÉLET
Az 3TE gólzáporral győzött a Zrínyi ellen
NTE-Zrlnyl 10:0 (5:0)
Nagykanizsa, február 20 A tavaszi szezon első tréning-mérközés\'n az NTE nagyszeiü lor-mában fölényesen Intézte el a Zrínyii és sulyoi vereségei mért rá. Az NTE csapatán meglátszott a téli tornatermi valaminl a háromhetes rendszeres pályalrénlng, meri minden Játékosa állóképesnek bizonyult és Jó formáról telt tsnuságot.
Az egész mérkőzés alatt az NTE van támsdásbsn, a Zrínyi csak le-rohanásokkal kísérletezett. Már az 5. percben C\'ász Ideális beadását Ja-kubecz kapásból a hálóba vág|a, majd a 7. percben Flumborl beadásából Csász lövi a második gólt. A Zrínyi egészen védekezésre rendezkedik be Kliplt—Varga bekkplr elég jól működik, de nem tudják megakadályozni az NTE csatárokat a további gótlövésben. A 25. percben Szollár lövi a harmadik gólt, majd a 40. percben Csász szép kornerét Engelleller gyönyörűen a marokba fejeli. Befejezés előtt S\'.ollár belövi az 5. góll. A II. félidőben az NTE folytatja az ostromol és ujabb 5 darab szép góllal terheli meg ellenféle háló|ál — A kis Csász szenzációs formában
megy ál a védelmen és egymásután 2 góll lő. Az újonc Jelinek Is meg-irigyli a góllövést és szép terohanás-hól belövi a nyolcadik gólt. Az NTE S.ollár, majd Csász révén még két gólt szerez és ezzel beállítja a végeredményt. A Zrínyi egy tizenegyesét Poór a kapu folé lőlle. Az NTE csapatának minden tagja dicsérelet érdemel. Egyénileg különösen Csász, Ctáky, Engelleller és Jakubec: Játéka tetszett.
A Zrínyin nagyon meglilszoll a liénlnjhiány. Csupán Kárpál és Varga Játéka említhető meg. (Ot/j
Vasárnapi sportesemények
Profes zionisla . l^idarugólnk Is megkezdték a lavaszrbajnolii forduló:. Eredmények a következők vollak: Ferencváros-Szeged 4:1 (2:0). Újpest—Kispest 9: 1 (3:1). III. jer. —Budsl 11 6: 1 (2:0). Hungária-Altlla 3:2 (0: I). Nemzell-Somogy ~:1 (0:1) — A Sopronban megiar-loll kerületi kardbajnokságot Oonda (Srombaihely), a nöi törba|noks<go! pedig Keglné (Qyőr) nyerte.
Nagykanizsaiak találkozóhelye ax
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
Márc. 11. Az Izr. Nőegylet jelmezes purim-bál|a a Kaszinóban. — Az Ipartestületi Dalárda jubileuma és serlegavatása a Korondban
Márc. 21. Polgári Egylet rendkívüli kö^yülése 6 órakor.
Márc. 25 -26. Országos OMKF.-kongresszus Nagykanizsán.
«= Közalkalmazottak figyel
mébe I Butoráruinkat lényegesen leszállított árakon árusitjuk. Hosszú lejáratú hitelre is, kamatmentesen. Kopsteln bútoráruház, Horthy Miklósul 4. szám.
Közgazdaság
(-) Országos vásár. Csütörtökön országos állat és kirakódó vásár lesz Pacsán
Zürichi zárlat
Párl. 20 32Vi, London 17-72\'/i, Newyork 57475, BrOsael 72-22\'í,, Milano 26-33 Madrid 42-721 n Am.terdam 207 87\'/|, Berlin 12310. Wlsn 73 18, Szólla 3-73, Prága 15 27, Varad 57 90, Bud.pe.i -■- , Belgrád 7-00, Bukiresl 307.
Tennényttude
Huza tlazav. 76-os 1500 -1550, 77-ea 15 20 15-50, 78-as 15 40 15 65, 79-e. 1560 —1590, HO-a. 1575-16 0, dunán-luli 76 0. 14 20-14 40,77-ea 14-35—14 55, /t-s. 1155 1475. 79-e. 1475 14-95, Sl-as 14 90 -15 10, rozs 697—700 lak. árps 9-40 9-70, zab 9-00-9-25, tengert 6 95 -705, korpa 6 20 - 0 30.
á Semiell Bank devlsa-ártolyamal
VALUTáK Angolt. 19 6 5 20 05 Belga Ir. 79-16-79 74 Csen k. 1691-17 01 Dán k. 87 20 88 40 ülnlr 7 50 8IX) Dollár 570 50 573-50 Franciát. 22-30-22-50 Holl. 230 3 5-231 75 Zloty 63 s)5-64-4ő Lel 3 40-3-44
Léva 3 95-4 25 Líra 2990-30 20 Miika 115-70-13660 NorvéglOO 30-101 30
Pelei. —----■—
Schlll. •_
Svájcit. 110-70 111-40 Svéd k.103- 0-104 50
DEVIZÁK
Am.t, 230-55-231 75 Belgrád 8 30-840 Berlin 13580-13660 Brlls.sl 79-26-7974 Buksrwt 3-41-3-43 Kopanh. 79 28-79 74 London 1965-1979
Madrid —•-•—
Mil.no 3000-30 18 Newy. 571-90-574 00 Oszló tCO-DO-IOt 30 Párl. 22-33-22-47 Prága 16 93-1701 Szófia 4 05 4 07 Stockh.KX) 70-104 50 V.r.ö 63-95-6445 Wien _■_■_ Ztirlch 110-80-111-40
Wien clearlng árfolyama i 80.454.
Kertésvásár
Felhajtás 0116, el.d.ll.n 040 - Elsőrendű 0 94 -096. Bzedell 1192 -0-96, sze deli kflzíp 084 - 088 knn„yU 078 -082, l-sö rendll ílreg 084 086, ll-od rendn öreg 086 092, angol auldö I. 096-I 06, szalonna nagyban 1-16 -1-20, z.ir 1-35 P40, hus 110-130, félsertés 116-1 26.
Kiadja a laplulajdono. K0zg.zda.4gl Rt. Oulcnbcrg Nyomda é. Délzala! Lapkiadó Vállalata, Nagy kani z>án. Felelős kiadd: Zalai Károly. Interurbán telelőn: N.gykanlzaa 78. szára.
i zalai közlöny
1633. lebruár 17,
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak akik felejthetetlen, drága Édesanyám elhalálozása alkalmival fájdalmunkat részvétükké\' enyhíteni igyekeztek, —- mindazoknak, akik -oélységes szomorúságunkban való osztozásuknak bármi módon klfeiezéBt adlak, —\' külön is az Irodalmi ás Művészeit KOr Vegyeskarinak és az Ipar es\'Uleli Dalárdának a leme-téscn v ló közreműködésükért ezúton mondok őszinte, há ás koszlne\'et.
Dr. Tholway Zsigmond
Is neje.
Királjfi Alit
i v a a u t
"menetrendje
Kagykanlsia állomásra érkező és >:. onnan Induló vonalokról. Érvényes i 1932. évi október hó 2-»6l ka»dve.
Nagykanizsa—Budapest
iFIÓflTJINSTÉSEl
Bxlattalaaalaléa miatt raktáramat
hlhatatlan olo«6 árban bocsátom a n. é közönség rendelkezésére. Armuth, Baxár-udnar. 28
Eladó Szekeres József-utca 50. számú háar. Bővebbet ugyanott._56ti
Házilag sulykolt kápaaxla 24 llllér és vlsta ugorba olcsón kapható Qyene* és Vlda füszerüzletben. £65
Mezógazdaiágl kerti
magvak.
Oyümólcala ..rm.t.aö izetek.
MUtrágyék
(Szuperfosifát. Váliió, mésznitrogén, Péti aó, kálifoszfát »tb, stb.)
Sirlua r.övénytáptó.
Fníor szénsavas taka. .. yméa*.
Madáré lesegek.
Pakk .ü" vitamin készítmény. Beszerezhető:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi szerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10
(A biróságl palota mellett)
AZ VAJ* ol. yuitatuanoi vKj ... ------ - "
k0C" Az egy I., II. oszt. kvcsl Róma. egy hálókocsi Velence,
egy II., III. oszt. kocsi Trleste.
Nagykanizsa-Sopron .41 Ind. | lMir.l.lj| M. " \'
Lm. 1.1
It
HIZllS*. 1
8 <8
SJ Oyv. 16-14 ji\'-37 18-27 Motorl 18-35 20-t I 1 21 14
19íi7 J3\'43
Sspf.n-\'l ín
Wl iní.\'W] f
EfWllJl lyrfl IndJI Indul |í
igíSz. v. t6\'\'o|l9 38 21-32 . 22 1\' Ü 0-03
4 Motorl - fi - - 5\'3\' 7-23
izQysz.\'1 7-25 10 05;; 11-28 WIM 13 39 i? Sz.v. I0 4J 1318 i| 15-02 || 16-001,1 17 37
KaiAnbaiáratu bútorozott szoba bel. városban kiadó. Clm a kiadóban. 5\'.0
Háromsiobáa utcai lakás má|us I re kiadó Deák-tér 6- Bővebbet a házmei-térnél.____J47
Péplréaft t keresek másolásra Clm . kiadóban. _M
Elvaaxatt egy sötétkék krepe de schlt e kabátka a Pol«árl Egyletben a Leventebálon. A becsületes megtaláló adja le a kiadóhivatalban. -*8i
::
ihmJSz.
Az 1417/1418. sz. vonatokkal egy III. oszt és egy II. oszt. kocsi van Budapest déli du -Zalaegerszegre, II., III. oszt. kocsik Wien S. B.-re és vissza.
Az Ml 1/1412. sz. vonalokkal egy II., 111. oszt. kocsi Péc-WIen, egy I., II., IH. oszt. kocsi Sopron—Susak között.
Nagykanizsa—Pécs
14411. Sz v
Nt0liaiilt.|j6}MtinyM| t.iril l«l-lS »
T
Bárci\'á Piciri
"T3"
bsTTTtti
\'5 -8] 17-34 2108 -
HljHOyszJ \'3 49 I42Í II4f V<gy. 17-50 l| l«-S2 I44Í Sz. v. 21 05 I 2154
Az 1440.1441. sz. vonatokkal egy I., II , 111.. o. kocsi Budapest déli pu.-Pécsre.
I44ÍÍ Sz. v. I4t: Sz.v. IljOyaz 441 Vegy.
|| Pklfíl I SKCMÍI IByikíflí,.! Mwtinl-
liS. | IM. | M. |] z.t>. art. --
_ lj S-tvíTlt I 7-| 12 22 I 14091 15 27 ti 16 04 ! 18 15 1 20 26 || 21-58 II 22 48
V.sutl htel»vérMÍéb«n egy rlhk.no. márclui 8-ta felvétetik.
579
10 pengóért kiadó egy kQI8nb.JSr.tu kis azoba azonnal. Ruhapucaláit, lüggöm-ttfztlttst éa mozist vállalok. Erasébet-lér
, ajtó 4., Hercegné.
5é2
KllaláflM felvételik. Biciklivel rendelkező előnyben Vlda fUizertlzlel. -581
~ HSr.m.iebá. komlortoa lakás a F6-uton sQrgóien átadó. Ctm a kiadóban. -583
Nagykanizsa—Pragerhof
Hova ?
| arci:. Ho™"?
íírr.í(^orí"l 5TÉf Tríeait
124-11 Személy 9 31 I Pragerhof
1201 Oyors || 18 08 I Trieszt
p 12411 Személy 2110 || Pragerhof Az 1207/1208. és 1201 1202. sz. vonatokkal futó közvetlen kocsik ugyanazok, mint a Budapest déli pu.—Nagykanizsa viszonylat alattiak.
agykanl
ártM Indul ;
0ÖJr~ PTrFésit
4-45 Pragerh f
11-47 Trieszt
14-00 1 PraRerhof
Fiatal, ügyes varr*laéayt
Rátz Mariska, Báthot* utc«-
felveizek.
581
ElvaaaaH egyéves röviduóiü hlm vizsla, melynek színe: hátán söiétbarni, nyakon siürke sáv, hátgerinc végén tey szabályos alakú szürke lolt van, faika fehér A test alsö része szürkés-barna. Nyakán lánc van Omen bevéséssel. Nyomia vezető illő Jutalomban részesül. Clm i
kiadóhivatalban.____
Vanaék egy Jókarban levő kis Írógépet. Címeket Sípos Andor üzletébe kérem leadni. -M6
„Olcsók vagyunk, mert jók vagyunk!"
Olcsóbb lett
nálunk az
Megbízható, szakszerű töltés és javitás!
TRfiNSDANUBin R.-T.
Csengery-ut B- Telelőn 4-13.
í^omatot. 3 laptutsjdonos KOzg.zUa.igi R.-T, üotoberg Nyomda éa Uélzalat Lapkiadó Vállalat. könyvnyomdájába Nagykanizsa. (ftíelóa Üzletvezető, » Károly.}
78. évfolyam 46. iiám
Nagykanizsa, 1933. lebruár 43, szombat
Ara 14 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
StttktMtóség (i kUdóblvatil: l\'őut 5 rttw Megjelenik minden reggel, hétfő kivételével
» U L I T I E A I NAPILAP
Feleiős szerkesztő: Barbarits Lajos
EkSflxctést in: egy hón t pengő BO tMét Sierkeutöaégl é« kíidóhlviUH telelőn: 78. n
Tisztviselő-sztrájk
(bl) Furcsa dolog, hogy éppen F.anciaországban, Ahol aranyhegyeken és lauk-hadosztályokon bízik a háborúi nyetl halalom gOgö pöf fesrkedése, hogy sorsdl diktáljon a léi világnak és ha féktelen sovinizmusa ugv kívánja, az aranya ostoros csillogásával ráuszítsa balkáni kis vazallusait az egész vérző világ békéjére, uj háború fantomját szabadítsa a lalal kenyéren acsarkodó, nyomorult embef-ttillllők közé. Ebben a hatalma?, gazdag, virágzó, nagy Franciaországban tegnap a tisztviselők asztalainál megálll a munka, a közüzemek alkalmazottai az egész országban olt hagyták munkahelyeiket, a postás nem vitt levelel, a telefon nsm kapcsolt, a villamos a nmlzbeti máradt, az autóbusz a garázsban, a csapok nem adlak vizel, a drólok áramot. Mindez azért történt, mert a francia behemót testében Is ott rág a ,wtwlkri"-féreg, a Weltwirlschafts-krise világpusztító pestise és a francia államhalalom ugy látta lónak, hogy valamicskével kevesebbel ken llzetnle a tisztviselőinek és alkalmazottainak, ha nem akar|a, hogy felboruljon a költségvetése. Kormányok inognák, buknak egy-egy adóemelési lerv körül s ha most sikerüli is (bár csak egy évre) egy Igen szerény adóemelési, borolvaélen táncoló válság Izgalmai árán, kc-reszlülhajszolni a francia kamarában,
— lám, a tisztviselő fizetések .levágása" (bocsánat ezért az Amerikából Importált divatos szóéri) már keményebb dió, mert nem csak egy kormány! Ingat meg, hanem meg-döngeli figyelmeztetőnek az egész Irancla nép mindennapi életének megszokolt és elsőrendűen szüksé ges kereteit. Pedig a francia liszt-viselő kenyere marcipán ma is, hiszen most elöször lanyalodlak még csak a gondolatra, hogy van sofort-takarékoskodás Is: — adóemelés és llzelés-leszállilás.
A magyar tlszlvlBeló esztendők óta összeszorított ajakkal, meg megcsikorduló foggal, a homlokán egyre mélyebb, egyre keserűbb ráncokkal, de (Url a sorsál, mert érzi, hogy sorsa egy a kenyéradó gazdájáéval, az állammal. TOri esztendők óta, hogy egyik flzelés csökkentés a máslkat érje, egyik falat kenyér után a másikat vegye kl a szájából a szükség kényszere. Még ha azt lál|a is, hogy az állampénzflgyek matematikája túlságosan egyszerű és kényelmes, amikor minduntalan caak egy remedlumot lalál: kevesebbet fizetni és több adót kivetni,
— mégis húzza az igát tovább és megadással, a koplalás szélén is, az az elkeseredés örvényében Is legyel-mezetten viseli a sorsál. Egyre összébb húzza magát. Egyre kisebbet tör a kenyeréből, amiről a vaj már régen lemaradl, egyre löbb a folt a ruháján, egyre kevesebb a nyugodl, |ó álma és egyre több a nincs. Mikor már azt hiszi és felelős szóval azt Is ígérik, hogy ennél tovább aztán Igazán nem megy az
Béos, február 21 (MTl) Hlr szerint az osztrák kormány visszautasította a hlrten-bergl Ügyben hozzá Intézett angol-francia jegyzéket.
London, február 21 (Éjszakai lelefon/elenlés) A Daily Telegraph szerint illetékes körökben miisem ludnak Paul Boncomnak arról a kijelentéséről, hogy francia-ország és Anglia megállapodott volna az Olaszországból állítólag Magyarországba szállított 32 repülő-gép kérdésének megvizsgálása ügyé-
London, lebruár 21 (Éjszaka! lelefonjelentés) Az alsó> házban Lfndsburry képviselő kérdési Intézeti a külOgyminlszlethez, hogy sikerült-e elintézni az osz\'rák fegyverszállítás! ügyel? Sir John külügy-mlniszler válaszában be|elentelle, hogy értesítést kapóit az olasz kormánytól, mely szerint a javítás cél-
Anglia és Franciaország nem kíván választ a hlrtenbergl ultimátumra
és ezzel az Dgy diplomáciailag el van Intézve
Iából Hlrter.bergbe küldött fegyverek egy részéi már kijavított állapotban vissza ts küldték Olaszországba. A visszaküldés megtörténtét vámbircák-k«l lógják Igazolni.
Bécs, február 21 (Éjszakai telcfinfclenlés) A szövel-ségl kancellárnak az angol és Irancla diplomáciai képviselőkkel folytatott keddi megbeszélése alkalmával, hir szerint, az angol képviseli kijelentette, hogy kormánya nem ragaszkodik ahhoz, hogy Ausztria választ adjon a Jegyzékre és elismeri azt az álláspontot, hogy a béke szerződés megsértéséről nincs szó.
A francia képviselő, hlr szerint, szintén csatlakozott ehhez a bejelentéshez azzal a megjegyzéssel, hogy Párlsból még nem kapóit utasításokat és Így kormánya nevében még nem loglalhal végleg állást.
Az. ügyet, külpolitikai körökben diplomáciailag elintézettnek tektnllk.
Estig tartottak a tanúkihallgatások Llttkónó bfln perének keddi tárgyalásán
Budapest, tebruár 21 Lilikéné bűnügyének keddi tárgyalásin tanukat hallgatlak kl. Cser-nalony László hírlapíró, vltez Németh ny. tábornok, majd ennek felesége lettek vallomást. Utóbbinak Ruttkay százados mondotta, hogy öngyilkos akar lenni. Bátyán Oyu-
láné, Llltkéné lakaiilónője után dr. Komis Nándor orvot elmondta, hogy az elkeseredett Lttlkéné egyszer mérget kért töle. Egyszer arról beszélgettek, hogy nem kellene mentőket liivnl, ha Lilikéné lakásán ön gyilkosság történne, mert azokkal ujságliók is jönnének. 0 csakugyan
állammal kötöll munka-szerződésnek teljesen egyoldalú megváltoztatása, akkor még mindig keresnek és mindig találnak egy darab bOrt a tisztviselő testén, amiből le lehel húzni egy darabol. Ncin hal meg (öle a hogy az élete nem élet, a holnapja nem |0vő, a gyermeke nem érték a munkáért eltartó társadalomnak, minderre nincs idő gondolni, nincs Idő szánakozni. Az érzelmek ideje lejárt. Egy ur van: a könyörtelen muazá| és a varázserővel szélkiáltóit soforl, amit felujjongó várakozással Üdvözöli a közvélemény, mig rá nem |ott hogy azl csak a llzelések azonnali le-szállllásában és az adók azonnali felemelésében siketül! valósággá
<rlÉsn\'iám, a magyar tisztviselő még sem sztrájkol. A magyar tisztviselő, az a sok-sok ezer kisfizetésű, nagy-családu napszámosa a nemzeti élet gépezelének, nem ereszt e egyeUen fogantyút sem, nem állít meg egyetlen kereket sem, nem hagy olt egyetlen posztot sem, hanem ai eg-keservesebb óráiban is a mártírok hősi áldozatosaigával »rl|a oda vállát a magyar kereszt ,alá és segíti megemelni azt a történelme leg-golgothásabb útját járó nemzet roskadozó vállán. 1 , ,
Igen, hős a magyar \'"Iviseló
A hazaszeretet, az önfeláldozás, a
t
munka, a lóransíg hOae. Amíg a győzelmi eldoredó Í0ld|ének, a világtörténelem uj lempójál diktáló, hatalmas Franciaországnak tisztviselői a sztrájk fegyveréhez nyúllak az első kísérletre, ami tölUk áldozatot követel, addig csak llszlelellel lehet felnézni a magyar liaztvlselőre. Amig a Icgsovétiebb Franciaországban a tisztviselő az első, a példamulaló, aki szembefordul az állam mindenek feléli való érdekével, addig ezt a magyar tisziviselOoszlályl\' szeretettel és megértéssel kell hozzáölelnl a nemzethez és sorsának Intézésében szem előtt kell tartani, hogy az Is van olyan pillére a magyar éleinek, min! más, eselleg jobban dédelgetett részei a nemzet egyetemének. A mult hűsége, a jelen hősiessége a saius rel publlcae vaslörvénye él a magyar tisztviselő társadalom lelkében Ezekre az erényekre, ezekre az erőkre a magyar hazának szüksége van ma, hogy épItheBsen reá|uk, mini fundamentumra, amit a teherbírás halára alá gyengllenl Istenkísértés volna.
A francia liBztviselő-sztrájk nap|án a magyar ilsztvlselő hadd érezze egyre gondierheBebb karéj kenyere melleit a magyar társadalom megbecsülésének izél, lemondásának, áldozatának elismeréséi, a gálon feszülő Izmainak, hősi kilarlásának csodálatát.
Lltlkéné könyörgésére nem Hivta a mentőket, nehogy botrány legyen. KUlOnben Is lálta, hogy a százados meghall. A fegyvert azért tette el, mert félő volt, hogy az tsszony kárt tesz magában.
Szünet után délután 4 órakor folv-lallák a tárgyalást. Vitéz Fömltór alezredes Rullkay anyagi ügyeiről, majd az öngyilkosság színhelyére való megérkezéséről tett vallomást. Kijelentette, hogy azelOlt soha nem járt Llltkéné lakásán, akivel különben sem szimpatizált, mert 0 dulla fel leglobb barátja cssládl életét.
Stephalch Pál. Somogy vármegye allipinja elmondta, hogy yttkéné 1932. februárjában telefonon hívta 01 lel és közölte vele, hogy Rullkay megint öngyilkos akart lenni, mert nem tud elválni a feleségétől, katonai bajai vannak, azonkívül nyo-maszló adósságok is kínozzák.
Az elnök ezután szünetet ren-delt cl. ___________
Keleten kitört a háború
Mesnvllt a N4p*iS*ataS| r.adklyltt kStfyMSs*
Genf. febraár 21 (Éjszakai tetefonjelenlés) A közönség és a sajtó ^nagy érdeklődése mellett nyílt meg kedden a Népszövetség rendkívüli kOigyülése, hogy állást foglaljon a Japán—kinal kon-fllklus ügyében.
A Ispán delegátus közölle a Népszövetséggel, hogy nem fogad|a el a 19 Ik bizottság |elentésél, mert az u| mandzsu államnak elismerése az egyetler eszköz a Távolkelet békéiének btztosiláaára.
London, tebruár 21 (É/szakal lelefonjelentés) A mi-kádó kedden kihallgatáson fogadta a hadseregfőparancsnokol, aki a Je-holl hadjárat tervelt terjesztette elő. A jeholi haláron az első összetűzések már megtörténtek. _
A Ház eltogadta
a magyar-osztrák szerződést Budapest, február 21 (Éjszakai lelefonjelentés) A Ház kedden é||el háromnegyed 10 óráig tartott ülésén egyhangúlag ellogadta a\'msgyar—osztrák kereskedelmi szerződésről szóló törvényjavaslatot.
Eokbardt a kormányzónál
Budapest, február 21 Eckhardt Tibor kormányzói kihallgatása léi 1 órától fél 2 óráig tartott. Távozásakor a következőket mondotta a hírlapíróknak.
— Részletesen tá|ékoz!allam Ofő-méllóaágát az ország pollllksí tlefy-zeléröl, ugy, ahogy azt a független kisgazdapárt meglléli.
A kojrítányzó ma délben három-negyedórás kihallgatáson fogadta Apponyl Clyörgy grólol, aki ezután Oőmbös miniszterelnökhöz ment.
i zalai közlöny
1633. lebruár 17,
Az Erdőbirtokosok telepének
és kereskedelmi iskolának a város által való átvétele mellett döntött a pénzügyi bizottság keddi ülése
Nem kapott moratóriumot a oárot a izInház-kSIctSAre — A kanizsai pénzintézeteknek köszönetet mondott a polgirmeiter a tügithölcttin meghoitzabbllánáért
Nagykanlzaa, tobruár 2J Kedden délulán alt össze a vá-rotl képviselőtestület pénzügyi bizottsága Bobochay Oyörgy elnöklete alatt. , , , Kisebb ügyek ulán dr. Prack István tanácsnok elöler|esitette a Zalai Közlöny által már Ismertetelt alánlatot
az Erdőbirtokosok telepének a város által leendő átvételére.
Ai Iparvágányért 3300, az épület anyag-értékéért 4600, a gépekért 700 és á felszerelésekért 1300, össiesen 11.000 pengői kérnek bárom évi lefizetésre. A polgármester 10.000 pengős plánlatot lett. Kl|elenlelle a polgármester, hogy a város ezzel a vétellel nagyon kedvező üzletet csinál. Az épületet ugy tehetne értékesíteni, hogy abban egy városi tisztviselő kapna természetbeni lakást. Az erdömester ha|landönak mutatkozott ott lakni. Halphen Jenő dr., Rothschild Béla dr„ Rapoch Aladár dr. hozzászólásai ulán fílan-kenbtrg Imre azt kérdezte :
— Van-t a városnak tgydltaldn pénze, hogy valamit vegyen 1 A vétel ellen foglalt állást.
Ungcr-Ullnutnn Elek, Kelemen Ferenc a város érdekében valónak tart Iák a vételt.
A bizottság végül Is hozzájárult a vételhez azzal, hogy a polgár-mester tárgyal|on a céggel a kamatok elengedéséről.
A további bejelentések során megtudta a bizottság, hogy egyes városi házakból a lakók éjszaka költöztek el.
Persze a lakbérlarlozás, az otl maradi. (Derültség)
A Merkúr-gyár melletti terület kisajátítása kérdésénél a polgármester felhozta, hogy a Merkúr terülelén épül majd a városi
strandtQrdő és sportuszoda.
A polgármester kijelentette, hogy hiszi, hogy megkapj) az OTT-lól a kéri segélyt. Ha nem kapjuk meg, akkor nem tudunk belevágni a strandfürdőbe — mondja.
Unger-Ullmann Elek kérdési Intézett a polgármesterhez a mélyfúrás ügyében. A polgármester kijelentene, hogy ez 15 000 pengőbe kerülne, de kockázatos dolog lenne, meri hátha nem kapnánk vizet. Elhatározták, hogy • klskanlzsal temető ravatalozóját kibővítik az 1934. év terhére.
A 33 800 pengő forgótőkét a Várost Szeszfőzdének meghagyják. Dr. Krátky István rámutatott a Siesz-lőzde sikeres munkájára. A mostani vezetés mellett 18-20.000 pengő jövedelemre van kilátás.
Dr. Hegyi Lsjos főjegyző bejelen-
tette, hogy a miniszter értesítette a várost, hogy
városi azlnházépltkezés 48.000 pengő kölcsönéből fennmaradt 19.000 P tartozás kamatát 1 százalékkal mérsékelték, a tőketörlesztés felfüggesztését azonban nem engedélyezte.
/t 600000 pengő függőkölcsin meghosszabbítására a nagykanizsai
a felsőkereskedelmi ügyét, amit a Zalai Klzltny már részletesen Ismertelett. Az Izr. hitközség fellételei többek között: a felsőkereskedelmi Iskola épületéi 15 évre átengedi díjmentesen, a karbantartásért évi 500 pengői fizet, az Izr. ünnepek alkalmával a kis Imaház termét átengedi, az Iskola felszereléselért 10 éven keresztül évi 600 pengő vételárat vagy évi 300 pengő bért fizet, átveszi a város Balogh Dezső Igazgslőt és az Intézel felsorolt tanáialt, stb. A könyvtár és felszerelés kb 18 000 P értékel képvisel.
Hegyi főjegyző szerlnl tisztázandó lenne az épület átvétetne\'\' Idólir-tama és a felszerelés átvételének fellételelt revízió alá kellene venni A polgármester szerlnl ugy a városnak, mini a bitköziégnek áldozatot kell hoznia. Hiszi, hogy azzal a 8000 pengővel, amit a város eddig szubvendókép adott a hitközségnek, sikerül a városnak az iskolát fenntartania. Kéri, hogy a hitközség a berendezést és felszerelését dljtjien-
Ujból hideg van!
Meghűlés ellen a legjobb orvosság a tiszta
gyapjú kabát, pullover, nadrág, m keztyü és harisnya.
Mélyen leszállított árban kapható SgomolAnyi Gyulánál
pénzintézetek előnyös ajánlatot adlak be a városnak további egy évre. Itt a polgármester a város közönsége nevében hálás köszönetet mond avá-\' ros pénzintézeteinek azért az előzékeny noblllláaérl, a miben a városi részesítették a kölcsön meghosszabbítása körül. Hegyi főjegyző beterjeszt;
Iskola átvételének
lesen engedje át a városnak, innál Is Inkább, hiszen az épülethez a herceg Is hozzájárult anmk Idején adományával.
Halphen Jjnő dr. kijelenti, hogy nem lesz skadálya annak, hogy az Időtartamot 20 évre felemeljék. De a város ne kívánja, hogy ■ 18 000 pengő értékű felszerelési a hitközség Ingyen ad|a.
Kelemen Ferenc felvetette a kérdést, nem lenne-e Jobb, ha a város megmaradna az eddigi szubvencionálás rendszere melleit?
Rothschild Béla dr.: A hitközség nem bírja lovább az Iskolát lenn-tartani.
Krátky István: Az a helyzet,hogy a Unulók száma 80 százilékbsn keresztény és esik 20 izázalékbin izraelita.
Kelemen Ferenc: Nem lát garanciái arra nézve, hogy nem lesznek-e a terhek nagyobbak, minta 8000P? Attól lét, hogy i város oiyin terheket vállal, imit majd nem tud teljesíteni és akkor kénytelen lesz az Iskolái beszüntetni.
Rothschild Béla újból szót emelt IZ Iskola átvétele mellett, mijd a polgármester Is Ismételten melegen ajánlotta az Iskola átvéleia
Hemmert Károly főszámvevő utalt irri, hogy i város éveken át szubvencionálta az Iskolái, mikor i város azt most átveszi, a hilközség ne kérjen ezért ellenértéket Dr. Halphen Jenő végül kljelen-
Atnor profanus
(Kegéuy 1911-bíl) «
Irtai SZABÓ ZSIGMOND Ilyenkor az egész vllígot boldoggá akarta lenni és fizetni akart mindenkinek. Egy őrizetlen pillanatban pezsgőt rendelt és elküldött a cigányokért.
Már hozták Is a clmbalmol és a nagybőgőt és a kerti helyiség többi asztalainál üldögélő békés és laks-rékos nyárspolgárok síelve szedelőzködtek i távozásra, nehogy a tányérozás veszedelmének kitegyék magukat Monostory Is menni >é-szült. A társsság sehogy sem vol! Ínyére és nem szerelte a cigányzenés mulatozást. Már búcsúzkodott és Indulóban volt mikor Margit azt mondta neki:
— Maradjon doklor ur, az én kedvemért I — A vendég |ogán kérem és számítok rá, hogy nem Is-gadja meg kérésemet. Kedvesen mosolygott és acélszürke szemeiből kérő pillantás szállt az orvos fdé?
Monostory tétovázva álll egy ideig széke melleit. Érezte, hogy ez dön\'.ő pillanat. Ha most eltávozik, ugy jóformán idegenek maradnak egymás számára, ha marad, ugy lekötelezte
magit lovábbl Ismeretségre ts. Netn volt kedve ezekkel a homályos eredetű emberekkel összebarátkozni és bár csinosnak lilába a leányi, nem volt semmi hódítási vágya. De most az udvariasságára apellállak és |ó-nevelésü ember léiére nem akarla egy nő kérését meglagsdnl. Szinle meggyőződése ellenére maradi és etloglslla helyét Margll mellett
Felbontot\'ák a pezsgői és Dömötör ur alkalmasnak vélte ezt a pillanatot, hogy egy kiválóan ékes szó-noklslot mondjon. A beszéd luis|don-képen émelygős dic himnusz volt a mstccnás gyógyszerélzekröi, akiknél a magyar vendégszeretet még nem pusztult kl. A cigány tusi hozott és a hölgyek is Utak a gavallér patikus egészségére. Monostory nagyon különösen kezdle magát érezni ebben a társaságban, de ulóbb a pezsgő rózsásabb hangulatba hozta és Így gondolkozott:
— Ezek arra ulaznak, hogy megcsípjenek valakit, aki í nyaralási költségüket megfizeti. «iz asszony, ha ugyan egyáltalán van férje, a gyógyszerészt válaszlolla, ez a kis külvárosi színházi kőrlstáné meg én reám ulazik. Jól van, legyen meg a kedve 1
A mulatság egészen lesztelcnül
folyt A cigány tűrhetően húzta és közben már nótázlak is. Msrgltnak csilloglak a szemel és programja szerint megkezdle a vidéki doklor ugrálását. A dolog könnyebben sikerült, mint gondolta, mert Mouoilory nagyon kedvesen viselkedett és mindig jobbau és jobban rokonszenvessé vált elölte. Ma|dnern kizárólag csak egymással beszélgetlek, minlha nem Is Isrtoznának l löbblekhez, akik amúgy Is már meglehelősen emelkedett bingulitbin voltak.
— Mondja ctak, hogyan lud Ilyen eldugoll helyen megmaradni? Sflnle lehelellen, hogy ne vágyakoznék a nagyvárosi éleibe I Mondja csak meg őszintén, nem hiányzik a színház és mindaz, amire egy világol lálott műveli embernek szüksége van?
Monostory kiérezte a leány kérdéseiből, hogy bizalmába óhajt lura-kodnl és alkalmat akar adni i közeledésre. Mutattatta a dolog és könnyedén lelelte:
_ Biztosítom, hogy nsgyon jól érzem llt msgamat.
Margit merészebb lelt egy kicsit és tovább kérdezősködött.
— Akkor bizonyosan van Itt valakije, aki llt t»rl|a. Valami szép fiatalasszony. Ugye eltaláltam?
— Téved. Senkim sincsen. Tel-
jesen szabad vagyok I — Komolyan mond|a ? Egészen közel ha|oll Monoslory-hoz, ugy kérdezte. Körülöttük pokoli za| voll, meri Dömötör ur a clmbi-lomba tálcákat rakott és ugy látszotta a Rídeczky-marsot. A gyógyszerésszel együtt tele torokkal énekelték IZ Indulót, imlhez i fiatalasszony kávéskanállal taklust ütött egy vizes poháron. A fiatal párral egyikük sem éörődölt és mlalluk azt tehették, amit akartak. Monostory egy pillantást vetett • muliló társaságra, aztán közelebb huzla székét Margitéhoz és ő Is egészen közelhatolva hozzá, ezt mondta :
— Tévedtem az előbb, midőn azt mondtam, hogy senkim sincsen. Moll már tudom, hogy volna valikl, aki megédesíthetné az életemet... Erre a kérdésre azonban esik maga idhalná meg a feleletet I
Várakozó tekintettel nézelt I lányn, ikt diadalmas örömmel gondolta:
— Ohó, hiszen ez gjorubbin megy, mini gondoltam I Váij aak le vidéki előkelőség I
Margit most kezébe vette retikül-|ét és inmk láncávil Jálszldozvl, ártatlan arccal mondli:
— Igizán nem értem a kérdését I
(Foljt köv.)
1983 február 19.
lette, hogy ha (öle függne, aláírná á szerződéit, de az etiljdriiság-ibIi előbb írről Jelentési ktll tennie.
A bizolltág Ilyen érielemben elfogadta a polgármealer Javaslatát. yiwli elvben elfogadta az likola átvételről szóló elöter|etztésl. azonban az épület átengedés! Időtartamának és a felszerelés átengedésének kérdésében még a hitközséggel kell megállapodást létrehozni.
ZALAI KÖZLÖNY S
Nagykanizsán is megindul Aciio Catholiha szervezkedése
VARGA
Mos
Tisztit
Fssl
Gallérok tisztítása
B-IO fillér
Horthy Mlklós-ut 8. Hunyadi-utca 19.
Mozgószinház
A megbélyegzett asszony
Kedden mulallák be a Városi Mollban a Zalai Közlöny harmadik kedvezményes lllmjél, A megbélyegzett astzony-l. Olvasóink ezalkalom-mal Is nagyszámban vették Igénybe az általunk nyújtott 20 százalékos kedvezményt és távozáskor a legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak a Ilim Irodalmi és rendezési értékeiről.
Ebben az érdekes, lélekbemarkoló lilmben egy fiatal, szép színésznő, Helén Hayes alakítja a megbélyegzett asszonyi, a házassági levél társadalmi védőbástyáién kívülálló anyái, akli a tragikus körülmények arra Ítélnek, hogy az Ismerellenség homályából irányítgassa, egyengesse fia leifelé ívelő karríer|él. Meg kell tapadnia anyaságát a fia elölt, meri meg akarja menteni gyermekét a börtön árnyakától, amely ellenkező eselben az ártatlan gyermeknek Is megkeserítené az életét Mindent feláldoz, hogy híres orvosi neveljen a fiából, aki egyébként halottnak és makulátlan emlékűnek tudja az édesanyját.
A ttndezés egyetlen pontot sem hagyott kihasználatlanul a téma-nyujlotla lehetőségekből. Helén Hayes csodálatos felkészültséggel jálsza meg a 18—60 éves asszony kiono lógtál változatait.
Azok előtt, akik látták ezt a filmet, bizonyára tokáig emlékeketet marad Madelon Claudt megkapó története.
D. n. J.
Nagykanizsa, tebruár 21 Minap közöltük, hogy a hercegprímás Gazdag Ferenc püspöki ta-náciost az Aclio Cathollca azakosz-tátyal tanácsosává nevezte ki. Ezal-kalomból kérdési intézett munkatársaik Gazdag Ferenchez az Aclio Calholicára vonatkozólag. Kijelentene, hogy az Aclio Cathollca országos szervezel, amelybe Nagykanizsa is belekapcsolódik. Hogy mi a célja? Őrszem lenni mindenütt az egész országban, ahol katolikus ügyekről van sző. A Kalhollkus Nép-
(É/uukul rddliltknHl) a ■■Mar\'lt-■ \'«\' UUmI lal.nl! ..la 10 *ra-*«M Viharos, hla.g l«a tártul* bavaaáaaal.
szövetség ms már idejét multa, a mai kalollkusság szervezete az Aclio Citholica, amelynek megvannak a maga szskosztálysl. Zala, Somogy és Veszprémmegyék a veszprémi egyházmegyéhez vannak csstoivs és egy külön egyházmegyei szervezelet képeznek, melynek Veszprémben van a székhelyt. Rövidesen Nagykanizsán Is megindul az erőteljes munka, csak azt kellene megállapítani, hogy a nagykanizsai viszonyoknak az olasz vagy más rendszerű szervezkedés felelne-e meg Jobban.
lég három minisztérium vizsgálata ntán kerül csak a kanizsai villany-agy a vármegye klsgytllése elé
Nagykanizsa, február 21 Zalaegerszegi laptáisunk, a Zalamegyei Újság írja:
Hh,mult napokban olyan hírek terjedtek el, hogy a kereskedelmi minisztérium döntött a nagykanizsai viilanykoncesszló ügyében és a koncessziót a Drávavölgyinek Ítélte oda. A valóság az, hogy a minisztérium eiektrifikálási osztálya műszakilag nem emelt kifogást h Drávavölgyi
ajánlata ellen, de ezzel még nem dóit el az Ugy. A kereskedelmi minisztérium megvizsgálja az ügyet jogi és pénzügyi szempontból is, majd a pénzügyminisztérium és a belügyminisztérium tanulmányozza az aktákat. Tehát hónapokba kerülhet még, amig a Transdanubla fe-lebbezésének kérdésében dönthet Zalamegye kisgyülése, majd a minisztérium."
5. sz.
Szelvény,
MA: SZERDA
a Zalai Közlöny kedvezményes mozl-elöadása:
II iiM mwi
Minden olvasónk 20<>lo engedményt kap a jegyárakból, ha kivágja ezt a szelvényt és azzal vált jegyet a mozipénztárnál
melynek felmutatója 20o/o engedménnyel válthat Jegyet a nagykanizsai moziban „A megbélyegzett asszony" előadására.
Érvényed szerdán a 7, 9 órai előadásra
Hótorlaszok alatt a nagykanizsai járás összes ntai
A. vatuton Is okozott már zavarokat a havazás Nagykunlzaa, tobruár 21 i éj|el tartott és Hétfőn délután oly nsgy erővel Indull meg a havazát, hogy kedd reggelre 20—25 cm. vaslag hóréteg takarta a földet. A havazás egész
csak kedden reggel szűnt meg. Az .ájazaka folyamán ki-tebb fagy It vult, amihez eiős északi szél járult, amely erősen hordta a megfagyol! havai. Így kedd reggelre
* Príma selyem flórharisnya

Selyemnadrág <» .,<»<.>,«*,.»
Ritter András
divatáru üzletében, F6-ut 3. szám,
p i4a
Szebb lesz
Dr. Benedlgné Latig Magda
kozmetikai «intézetében
Nagykanizsa, Deák-tér 3.
Szépséghibák kezeié*?, szemölcsök, szőrszálak eltávolítása. Dlatheimia.
Olcsó bérletrendszer. -
a nagykanizsai Járás összes vonalain megállt az országul! forgalom, mert az egyes útszakaszokat áthatolhatatlan hótorlasszal fújta be a sz\'L A délelőtt lolyamán a Járás ralidén részéből telefonon jelenlelték a jegyzők dr. Laubhalmer Alán főszolgabírónak, hogy reggelre teljesen jirbatatlanokká vállak az utak és hogy az erős szél miatt egyelőre gondolni sem leh*l a hő eltakarítására. Különösen a letenyet útszakaszon losszabbodott annyira az állapot, hogy kedden reggel már be sem Jött Kanizsára a letenyel auló-busz. Érdekes, hogy Inkérőt a kora reggeli órákban még be tudtak jönni autóval, mire azonban délben visz-sza akartak menni, már olyan akadályok voltak az országúton, hogy benn kellelt hagyni az autőt Kanizsán. A környékbeli községekből csak szánnal lehel bejönni a városba, de azok Is csak ugy jöhetnek, ha az országul helyett a mezőkön ha|tanak ker> s lül.
Érdeklődtünk az dllomá\'főnöksé-gen Is, hogy a h luvás nem okozott-e zavaiokat a asuli forgalomban? Azt a válás,-.1 kaptuk, hogy a vonatok menetrendszerű pontossággal közlekednek és eddig sehonnan sem érkeztek olyan Jelenlések, amelyek pályazavarokról számolnának be.
Remélhetőleg néhány napon belül sikerülni fog helyieállllani az országul! forgalmat.
Behavazott vasútvonal
Budapest, február 21
A m. kir. államvasutak Igazgatóságától kapott értesítés szerint a hófúvás mlalt a Szonibalheiy—ro-honci vonalon minden forgalmai beszüntettek.
A Frontharcosok nagykanizsai föctPTOrlja áO pengőt adományozott a 48-as tzobona és 10 61 pengői az országzászlóra. Akik a világháború Ironljaln ai "létükéi Is hősi áldozattal tudták kockáztatni a hazájukért, ezzel az adományukkal a nemes és hazatias áldozatkészség u|abb bizonyságit adták.
Értesítjük a nagyérdemű vevőközönséget, hogy fióküzletünket megszüntettük és a főüzletünkben raktáron levő összes áruinkat mélyen leszállított árban, továbbá az összes kész
női ruhákat, kabátokat, szfinyefleket minden elfogadható arban elárusítjuk. Saját érdekében kérjük, tekintse meg bőséges raktárunkat és győződjön meg alacsony árainkról. Néhány cikkünk ara a következő: Kész női kabátok P 10 tői. Különbörő kész női szövetruhák már P 10. Elsőrangú mo.ott siffon 75 fillér méterenként Kitűnő minőségű kanavászon BO fillértől méterenként » We,.*feld é. F^cher.
i ZALAI KÖZLÖNY
1633. lebruár 17,
Gyermekele- -.
Helyszín: a Rozgonyl-utcai hkola. Idő: a 10 perces szünidő. A gyermekek mohón kapják elő tízóraijukat. Kl zsebéből, ki táskáidból, van olyan ls, akt sza\';élábót húzza elő, amit anyukája becsomagolt Jéltö po-iossággal, hogy szive magzata valahogyan meg ne éhezzék ai iskolában. Van, aki semmit srm ho zott magának. Aki kezecskéjét a kabátja zsebébe dugva, szomorú szemmel nézi irigylésteméltó társait, akiknek az élet már most. kicsi korukban kedvezett, akik még nem tudják azt, amit ó tud: hogy ml az —- szegény szülők gyermeke lenni. A sze génység gyermeke félrefordul és ját szani próbál. De az esze olt jár a sonkás zsemlyén vagy vajas kényé ren... És ezek a kis mostohák vannak többségben az Iskolában.
Az utóbbi napokban az Irigylésre-méltó gyermekek egy kis csoportja összesúgott egymással és miután eltűnt kis szájacskájukban szaporán a hazai uzsonna, megelégedetten össze mosolyogtak...
A tanltóbácslnak másnap a 10 perces szünet alatt fellünt, hogy né hány szegény gyermek sonkás zsemlyéi és miegyebet majszol Irigylésre-méltó jókedvvel Mi; azok a né hányan, a kiválást ^yk, akik ezt rendesen enni szokták, süli krumplit harapdáltak vidáman. A tanilóbácsi odamegy az egyik Ismeri bankigaz gató gyermekéhez és megkérdezi, hagy mit majszol ?
— Krumplit, tanilóbácsi kérem I
— Krumplit ? — kérdezi tőle csodálkozva a tanító, miközben szeme az egyik piruló fiúcskára eseti, akinek szájában expressz-gyorsasággal tünlk el a friss sonka-szelel.
— Igen, krumplit — Isméi 11 a gyermek és folytatja mintegy magyarázatul a csodálkozó tanítónak:
— Tetszik ludnl, ennek a néhány társunknak mindennap krumpli volt az uzsonnája, az fgyik meg nem hoiott semmit tízóraira, most elhatároztuk, hogy a nyers krumplit, amit azok hoznak, itt megsütjük, ml meg a ml sonkászsemtyét odaadjuk ezek nek a szegény fiuknak, hogy egye nek ők is sonkás zsemlyét
A tanilóbácsi alig tudott mit szólni Észrevétlenül talán egy könnyet morzsolt szét a szemében.
Íme: a tanító munkája, uz iskola nevelése nem hiábavaló. Ilyen szive ket formál, Ilyen Jellemeket képez, Ilyen gyermekekké neveli ú magyar tanító szép magyar lelke a magyar ifjúság fogékony lelkét...
És a Rozgonyl-utcában a 10 perces szünet alalt. ha valaki nagyon kedves, nagyon meghaló és bájos jelenetet akar látni, nézze meg az uzsonnázó urlgyermekeket. amint krumplit majszolnak, amit ők cseréllek a szegény gyermekektől a sonkás zsemlyéjükért...
Oyermekek, csókolni való, drága gyermekek Az égből aranyszárnyu angyalkák mosolyogva tekintenek rájuk és áldást és boldogságot szórnak rájuk. A gyermekekre, szüleikre, a tanítóikra... (B. R.)
ön U hallgassa
Szedő Mikiőst
a i ádlóban február 25én este félkilenckor éa vegyen ré»it a
Rádióélet
operettfelUmarJal veraenyén.
Pályázat mozi-látogatók számára
Öt világhírű sztár keresi a szerepót
A filmszínésznek könnyebb a világhírt megérezni, mint a fi mrende-7fknek. A felvevő gép mögött álló rendező munkája ismeretlen és általában akkor a leg-Joan Crawlord Jobb, ha észrevehetetlen, ha a ma-gátólértődösége állal hat.
Csak nagyon kevesen tudják, hogy egy film sikere csaknem kizárólag a rendező kezében van, akinek a munkája a szerepek kiosztásával kezdődik. — Hogy bebizonyítsuk, milyen vonzó és milyen nehéz dolog az igazi szereplöt az adolt szerepre megtalálni, az elé a feladat elé állítjuk olvasóinkat, hogy osszák kl a GRUZIN8ZKAJ A, orosz táncos-n6, aki éhes a sikerre, de bele ls táradt már a slkerek-
szerepeit egy már meglevő filmnek, mi előtt tudnák, hogy annak egyes szerepeit ki alakítja.
Vlckl Baum világ-hit U film-drámájának, a Grand Ho-tel-nek eljátszására rendelkezésre áll az John Barrymore az öt sztár, akiknek fényképét itt közöljük. — Mind az öt sztárnak dollárban számitva is három, sőt négy számjegyből álló heti gázsija van. Minden rendező boldog lenne, ha csak egy közülük rendelkezésére állna. Tessék kita lá\'ni, melvikre milyen szerep jut. — Edmund óouldlng rendezőnek ugyar -is a következő szerepeket kellelt ezekre a sztárokra kiosztania:
élet minden ürömével. PREY8ING VEZÉRIGAZGATÓ ur. kicsiben kezdte és sokra vitte, mert feleségül vette főnökének leányát. — Olyan ember, akinek annyit kellett éleiében engedelmeskedni, hogy most csak a parancso-lásban leli örömét. Túlságosan gyáva ahhoz, hogy ne legyen becsületes, de élet éhsége nem engedi, hogy jen meg akar Ismerkedni az \' "" gyáva maradjon.
GA1GERN BÁRÓ, volt tiszt, akinek régi élete romokban hever. Megszokta, hogy könnyen és Jól éljen. Nem tanult Bemmit, nem tud becsületesen és ogy-szerüen élni. Csak szélhámos lehet, de abban Is csak dilettáns, mert nem tud Igazán rossz lenni.
FLAKMMCHEN, kis géplróklsasszony. nagy vággyal szép ruhák és luxus után, holott számára mindkettő elérhetetlen. Egy édes kislány, de kész arra, hogy uladja magát, hü yy Ő Is olyan szép lehessen, mint más nők.
A szertposztást 1933 február 25-ig « Zalai Közlöny cimére a következő felírással: .Grand Hotel pályázat". Azoknak, akik az öt szerepet az em itelt sztárok közül ugyanazzal inliik be, akik a szerepet a filmben valóban iátszák. 15 darab eredeli gitár-fotót és 10 darab kétszemélyes sjabac gyet gorsolunk ki a Grand Wallace Beery Hotel nagykanizsai előadására. Greta Garbó
be és mégis attól tél, hogy holnap elveszítheti a publikum kegyét.
KRINGELEIN, egy kis könyvelő, akit Borsa állandó sze-kárhoztatott. Ha-
lálosan beteg ós hogy elrontott életéért kárpótolja magát, hátralévő néhány heté-
Llonel Barrymore
Ozletváltozás
miatt raktáron lévő maradék árut olcsón árusitom
LICHTSCHEINOL PÁL
vaakspeakedft NAGYKANIZSA, HORTHY MIKLÓS-UT
NAPI HÍREK
napirend
FabruAr 22, eztmrde
Rímil kstollkn,: Ml" u. 1. Prolett. derzion. Iir.: Seb. M 28.
Vlroil muzeutn H könvvlír nyitva cadtOrtókön tM v.Urnip délelőtt 10-161
12 óráig.
Gyógyszertárt é||ell lzolgálat « hónsp-twn:.Salvator-gyígyszertár Hraíbettér 21 It. ís a klsksntssil gyógyszertár.
Oölfordö nyitva reggel fi órától elte S órilfl (MtW. szerds, pánltk Miután, kedden egisi n«p nőknek).
— (U] tagok a törvényhatósági bizottságban éa a klsgyMésben)
Jddy Károly elhalálozása lolylán a törvényhatósági bizottságba (Iparosok csoportja) Oyarmall Oyula zalaapáti lakósl, a kisgyűlésbe pedig Schmldl O\'ló polsl lakóit, a színién elhunyt Dávoll János zalagyömröl likós helyére pedig a törvényhatósági bizottságba Polgár Dezső zala-galsal lakóst hivlák be.
— (Polónyl Oézs a siófoki ál-lomáslőnOk) A budapesti MAV Üvé Polónyl Géza MAV főintéző! a siófoki állomás fónökévé nevezte ki. Az eddigi liólokl állomáslónök Werlhtlmer József, skl éveken át a zalaszenllvánl állomás vezetője volt, nyugalomba vonul. Polónyl Géza mini forgalmi fOnök évekkel ezelőtt került Nagykanizsára. Polónyi főintéző azok közül a vasutasok közül vsló, akik minden Idegszálukkal szeretik pályájukat és szon vannak, hogy tudásukkal és ügyszeretetükkel Intézményüket, vállslalukat fellesszék és a közönség érdekelt szolgálják. Polónyl Qéza munkásságának, értékének elismerése siófoki állomásfőnökké vsló kinevezése. — Sulfert Antsl zslaszenlgróll mAv tisztviselőt zirci állomásfönökké, Wclgl Lajos várpalotai főtisztei pedig ukkl állomásfönökké nevezték kl.
— (Móra Ferenc a \' Oárdonyt Társaságban) Móra Ferenc, a 30 éves jubileuma alkalmából országosan ünnepelt Iró, a Oárdonyl Társaság tagja, szombslon este tartja előadásit a Társsság felolvasó ülésén. Simon Lajos .Miért szeretjük Móra Ferencet?" dmmel tart megnyílói, Kiss Menyhért .Mórs Ferenc mint Iró és költő" clmü tanulmányát olvassa fel. Vághy Panna színművésznő <« Cz. Baán Jolán elő-adómüvésznő Móra-verseket szsval-nak. A műsor ulán ünnepi társas-vacsora lesz a Spolarlch különtermében.
—Jó rádió: Trans-\'danubta.
Értesítem a nagyérdemű vevőközőnséget, hogy a Pengő Áruházat (Strém és Klein házban) átvettem s az ottani árukat mmmmm^mmmm
mélyen leszállított áron árusitom.
Goienszky Ferenc.
i 1933 lebruár 16.
zala\' közlöny
„A nöi «zép«ég"
Nagykanizsa, tebruAr 21
sah Antal, a .Pesti Hírlap" szerkesztője, mint hetekkel ezelőtt |e-lentellUk, lemondia lebruár 26-ra íjtilllloll kanizsai liceális előadását j, Igy kiváló Idillinket már csak a |0vó ciklusban hallhatjuk az Irodalmi és Művészeti Knr pódiumán. Helyelle most vasárnap Barbarlts Ujos, a .Zalai Közlöny" felelős szerkesztője tart előadást. Témá|e: a nil s