Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
8.87 MB
2010-03-08 14:12:56
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
802
5523
Rövid leírás | Teljes leírás (1.36 MB)

Zalai Közlöny 1933. 098-122. szám május

Zalai Közlöny
Politikai napilap
73. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

73. í»IOly»m 98. izátn
NagylMalxM, 1938. május 2, kedd
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
IwbeulMt ti klidóhlvilil; pótl S. ulm Mc|feleallt minden teggtl, WU5 kivitelive]
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Eiöílietéil ára: egy hón a pengő 00 ml SuíkeiflMgl «■ blvtthlviláll leleion: 78.
Horogkereszt
Nagykanizsán?
(bl) Egyik egerszegi laptársunk hasáb|aln Jeleni meg minap a híradás, hogy MeskD Zoliin Nagykanizsán meglndiioila (mull IdOBen I) a horogkeresztes szervezkedési és rövldeien le la |0n Kanizsára a hivatalos megalakulás proklamálása végell. Kicsit tamáskodva logadluk egerszegi kollégánk érieatllésél, egyrészt meri Nagykanizsán semmiféle horogkeresztes szervezkedésnek lál-haió vagy másként érzékelhető nyoma nincs, misrészt meri Nagykanizsa nem is olyan régen egy horogkeresztes párllrodát minden hangos és ijesztő plakát-özöne ellenére is csendes derültséggel átadott már a jól megérdemelt feledésnek. A .vezéreket" az édespapljuk elintézte, a .tábor" pedig visszavonult oda, ahonnét még Ideje sem volt napvilágra Jönni: — a tltánkodó gyerekemberek viszketeges álmainak birodalmába.
Ezek ulán uj szervezkedés indult volna meg Nagykanizsán? De hol? És ki? És főként: — miért? Mert azóta JOII Hitler? És mert Németország kiadta a {elszól, hogy keleti gyarmatok kellenek a horogkeresztes gondolatnak? Ez maga aligha lesz elegendő ahhoz, hogy slkertll|On horogkeresztes zászló alá tömöríteni a kanizsaiakat. Mert ami Jó lehetett a getmán kolosszusnak, — ami sikerülhetett a német nép szervez-helóségének lélektani adollsága mellett, — amire szüksége volt a német birodalomnak az utolsó kötél va bsnqoe gesztusával, az nem okvet lenül J6, nem okvetlenül sikerül és nem okvetlenül szükséges Itt, a QöcaeJ szélén. A horogkereszt még Németországban sem letle le a vizsgát a világtörténelem llélőszéke elölt, söt még ennél kisebb vizsgán, a Jelen nemzedék sorsának kollokviumán t« bizonytahn a kalkulusa, Lassan tehát a testtel I ElSszOr várjuk meg, ml lesz az, amit le akarunk másolni és még aiulán Is dOnlstík el elöször, hogy a magyar lelkiségbe ál lehet-e és át kell-e Oltelni a germán lélek speciális elméletét? Zsákbamacska lehet bucsulla-OrOm gyerekek számára, de nem lehel politikai Játékszer egy ország bőrére, még akkor sem, hí az egész Mesko képviselő ur kisded Játéka csupán, amihez kanizsai gyerekeket is lel akar használni elöőrsökül.
Nagykanizsa örül, hopy gondokban verejtékező polgárai mcgvjnnak egymás melleit békességben. Vakmerő és lelkiismeretlen Játék volna ezt a nyugalmat feldúlni idegen eszmék meghonosilására Irányuló kísérletekkel. A datolyapálma nem terem meg a Principális-part televényében, a horogkeresztes gondolat Is legfeljebb salnya gyümölcsökéi hozhat, ha a német lélek tala|áhól az őst purger-tradldók légkörébe akarják áttelepíteni.
Nagykanizsa nem lehel kisérleli nyul Ilyen merőben felesleges próbálkozások számára. Nagykanizsa
Gróf Bethlen Istvánt lovasbaleset érte az inkei határban
* volt mlnlsztaralnOk
Nagykanlzaa, május 1 Vasárnap délelőtt az a riasztó hir terjedt el Kanlzaán, hogy Bethlen István gróf volt miniszterelnököt, aki rövid idő óla vendégként larlózko-dlk báró Inkey Józscl lhárosberényi kastélyában, súlyos kimenetelű sze-rencséllenség éne sétalovaglás közben. Ezek a hirek szerencsére túlzónak voltak.
A volt miniszterelnök, akiről kOz-ludomásu, hogy szenvedélyes lovas, szombaton délelőtt kilovagolt vendéglátó házigazdája llával, a Halai Péter báróval. A déli órákban már hazafelé Igyekeztek és alitf lehetlek félórányira a kabtélylól, amikor be-
lova vakondturáaba lépett, maga alá temette
következeit a baleset. Orif Bethlen lova véletlenül belelépett egy va-kondturásba és vly szerencsétlenül esett el, hogy a lovasat maga ald temette.
A fiatal Inkey báró rémülten sietett Belhlen gróf segilségére, akit csak hosszas erőfeszítés ulán tudott kiszabadítani kellemetlen helyzetéből. Belhlen gróf, akinek arca merő vér volt, mert az orrdt betörte és a homlokán Is erős zuzódáwkat szenvedett, megkétte ezulán a bárói, hogy lovagoljon be a kastélyba és küldjön ki kocsit érte, mert nem érzi elég etősnek magát arra, hogy lóra üljön.
falbukott éa lovasát
A kaslélyból azonnal kocsin mentek kl a helyszínre, ahonnan bé-szállitotlák a sérültet. Belhlen István grófot minden tiltakozása ellenére is ágy\'oa fektették, majd autót küldtek Kanizsára, ahonnan délután 3 órakor már kl Is érkezett dr. Takács Zollán kórházi főorvos dr Polgár Jenő kórházi sebészorvos kíséretében.
IhároBberényből nyert információink szerint Bethlen István gróf könnyebb agyrázkódást és több kisebb zuzóddst szenvedett. Valószínűleg eltörte a jobbkarját Is, de ezt csak a röntgenvizsgálat lógja pontosan megállapítani. A volt miniszterelnöknek előreláthatólag két hétig kell őriznie a betegszobát.
Keresztüllőtt egy
egy
Ijesztgetés közben
Nagykanizsa, májút 1 öngyilkossággal végződő revolve\' res dráma játszódott le vasárnap este 10 óra tájban Ptander Lászlóné 43 éves különváltari élő kiskanizsni asszony Flórián-tér 19. szám alatti lakásán. A dráma egyik szereplője,
asszonyt, aztán szivenlőtte magát kiskanizsai fiatalember
r véletlenül sQlt el a nyolelövetü forgópisztoly
nem pályázik N3gykőrö3 kétes értékű dicsőségére, ahol foglyokat akartak szabadítani a horogkeresztes fiatalemberek s mikor százat közülük előállítottak, 45 rovottmultu volt közöttük a azóta Nigykőröi nevével majd mindennap, találkozunk a lapokban uj és uj horogkeresztes kilengésekkel kapcsolatban. Ez a horogkeresztes mákony mindenfelé fel-felüti a fejét. Éppen tegnap egy kicsapott soproni diák feltörte és kirabolta az iskola igazgatói irodáját, összetépte a bizonyítványokat, tintá-vaf összefecsVendezte az egész irodát, aztán egy horogkeresztet hagyott ott névjegyül a vandál pusztítás színhelyén. A bősz ifjút végül is a pincében egy krumplis-ládában találták meg a detektívek.
Keresztes Fischer belügyminiszter nagyon jól tudta, mit csinál, mikor legutóbb rendeletben tiltotta el a horogkeresztes karszalagok viselését.
De hát kinek is kell tulajdonképpen a horogkereszt Magyarországon? A miniszternek, ugylátszik, nem. Az államhatalomnak nem érdeke, sói védeke?ik ellene, amint hogy kötelessége is védekezni minden felforgatás ellen, akárhonnét induljon is i\\.
Vagy talán a vallásfelekezetek valamelyike kívánja? A német katolikus püspöki kar fuldai tiltakozó határozata éppen nem erre enged következtetni. De ha magyar mesz-
Ötvös László 29 éves fiafalember revolverével (véletlenül-e vagy pedig készkarva ?) súlyosan megsebesítette Plander LászIónét, azután szivenlőtte magát és azonnal meghalt.
Ötvös László, aki már mintegy 6 éve Ismeri Plandernét, vasárnap este
10 óra lájban betért az asszonyhoz, akinél két ismerőse, Godlna László földműves és Borbély Qyörgy borbélysegéd borozgattak. Egy kis ideig beszélgettek, miközben Borbély az asztalra borulva elaludt. Ölvös László egyszer csak azzal a kéréssel
ízeségből el is hisszük, hogy a horogkereszt Némelországbau szük-ségeR mentődeszka volt, mi magunknak mégse kiváugatjuk. Olt van a püspök-város Veszprém példája. A „Veszprémi Hírlap," az aula lapja, élén Rott püspök vezércikkével, tiltakozik a házak falára éj&zaka horogkereszteket pingáló buzgóság ellen és ezt írja :
„Hogy Németország a boldogabb JövondőJét a horogkeroszt Jogvcboa találla-e meg vagy som, azt a közeljövőben fogjuk csak meglátni. Hogy azonban nekünk magyaroknak nem spk várni valónk van a legszélsőségesebb fajliíntudat alapján álló német politikai rendszertói, az máris való-sztnllnek látszik. Azt meg bizonyára maguk az emlitett rajz készítői sem tudnák megmondani, hogy miért váriák a horogkereszttől Magyarország feltámadását?"
A katolikusoknak ezek szerint nem nagvon kell a horogkereszt.
Talán a protestánsoknak?
Az Egyetemi Luther Szövetség szerdán előadást tartott Budapesten. Az előadó 6zószerint ezt mondta: „Az evangelikus egyház harcban áll a nzovjettel és a híllerlzmuasal."
Tehát se katolikusoknak, se protestánsoknak? Azt meg csak nem hiszi valaki, hogy a zsidók lelkesednek a horogkeresztért? Már csak azért sem, mert voltaképpen még csak komoly világnézeti alapja sincs annak az antíszemilizmutnak, ami-
nek botrányhősei igen gyakran a nagykőrösi Kenyeres-Lengyel Lászlóféle .egyéniségek-, akiről, mikor a zsidó vallás gyalázásáérl elítélték, kiderüli, hogy egy becsületes zsidó fakereskedö fia, aki hősi halott atyja emlékét ís meggyalázta felkönyöklö politikai szerep\'ési víszketegségénck kielégiléséért. (Lám\': Hanussen, Hitler házi prófétája, a horogkeresztes csodapók, aki évek óta jósolgatta Hitler diadalát és aki tekintély volt, kedves volt és jó volt éveken át cRalárd jövőbelátásaival a tömegek fanatizálására, — most, a diadal ulán, mi\'.or már nincs rá szükség, a jüleborgi erdőben gyilkos kezek áldozata lett, mert kellemetlen lelt volna tovább cipelni szegényt a horogkzreszt diadalszetteré: . hiszen most már róla is kiderült, hogy — zsidó.) Ez az antiszemitizmus nem világnézel, hanem egyszerű Üzlet, ami többnyire nem ^meggyőződések, hanem egészen egyterű egyéni érdekek körül zajilk.
Nincs tehát szükség horogkeresztes szervezkedésre Nagykanizsán sem. A magyarság csak egyfajta keresztet fÍ8mer és jobb sorsol csak áltól az egy kereszttől vár, amely ott állott a golgothán, amelyet ott őriz a lelke mélyén a ketlőskereszt történelmi srímbolumában s amelyet a feltámadás reményével hordpz vállain a trianoni kereszt formájában;
ZALAI KÖZLÖNY
1933 májút 2.
fordult Plandeméhoz, hogy menjfn dl a szomszédban laki egyik nő ismerőséhez és hívja azt dl, mert beszélni szerelne vele. Planderné kijelentette, hogy ő nem küldönc, nem megy ál. Olvös erre elővett zsebéből egy nyolclövetfl lovassági forgópisztolyt, -.elyben két golyó volt és a?,! ráfogva az asszonyra, megkérdezte :
— Nem félsz, Kata 7
A 17 éves Plander Mária, aki az asztalnál Oodlnával beszélgetett, ijedten fordult vissza erre a hangra, a kővetkező pillanatban azonban már el Is sült a pisztoly Ölvös kezében, az elsülés nyomda Idmadó légnyomástól pedig kialudt az asztalon dili petróleum lámpa.
— Jaj, Laci, meghalok... kiáltott fel Planderné és a szobában levők még hallották, amlni az asszony elvágódik i földön.
Oodina és az álmából felriadt Borbély nyomban felugrottak és a sötét szobából kimentek az udvarra. Egyedül Plander Mária őrizte meg a nyugalmit, aki a sötétben megkereste a gyufát és meggyujtolia a lámpát. ö/vfc \' \'szló ebben a pillanatban szive\' . emelte a pisztolyt. Hstalmss dörrenés rázta meg Ismét az egész házat és a kis szobára megint ráborult a halálos sötétség.
A fiatal leány kétségbeesett jajgatással rohsnt kl az udvarra. Ekkor ért a híz elé Rácz József kll-kanizsai földműves, aki hallotta a lövéseket és értesítette a kOzelben tartózkodó Gyöngy Károly rendőrt. A rendőr lépelt be elsőnek a lőpor-fasltől felt szobába, melynek egyik sarkában, a fal mellet! fekildt a főidőn holtan Ólvős László, néhány lépésnyire Plander Ltszlóné tápászkodott fel a földről. A szerencsétlen asszonyt a száj közelében találta a golyó, amely hdluljőttkla tarkóján.
Kanizsáról rendőri bizottság szállt kl a helyszínre. A nyomozás megállapította, hogy nem szándékosan lőtt rá Ötvös az asszonyra, hanem
csak meg akarta Ijeszteni és közben véletlenül süli el a pisztolya. Amikor azután ClvOs azt hitte, hogy halálosan megsebesítette az asszonyt, Ijedtében öngyilkosságot követeti el, Planderné! a mentők szállították be a kanizsai kőzkórházba, ÖlvOs holttestéi pedig a rendőrség Intézkedésére kivitték a klskanlzsai temető halottasházába.
Filléres gyorsvonal Pécsre
Május 7-én 8 óra 16 perckor lil-léres gyorsvonat Indul Nagykanizsáról Pécsre. Érkezés Pécsre 11 óra 38 perckor. Visszafelé Indul Pécsről 19 óra 20 perckor és érkezik Nagykanizsára 22 óra 43 perckor. Mefiet-dij oda-vissza Csengő. Menetjegyeket a Menetjegytrodában kell előjegyezni. /
Fél falat elpusztított a tűzvész
Éjszaka kigyulladt egy zalai falu — 14 ház, 27 pajla, 12 Istálló és rengeleg állat lett a tűz martaléka — Sok a súlyos sebesDIt
Zalaegerszeg, május 1 (Tudósitink telefonjelenlése) A Zalaegerszegtől 26 kilométerre fekvő Oisfa községben ina éjszaka 2 órakor kigyulladt Megyessy Lajos földműves háza. A nagy szélben a tűz gyorsan terjedt tovább és percek alatt a tél falu lángokban állolt. TIz községből kértek segítségei és a tűzoltók nagy erővel láttak a tüz oltásához. A reggeli órákban sikerült csak a tüzel megfékezni. Ekkora azonban már 14 ház, 27 pajla, 12
istálló, rengeteg kazal és állal pusztult el. A tűznél súlyosan megsebesüllek Szabó János 83 éves, Fatér Oyula 35 éves, Megyessy János 13 éves, Id. Oorza János 64 éves és Csalló József 26 éves gősfal lakósok. A sebesülteket a zalaegerszegi mentők nagyon súlyos állapotban hozták a kórházba. Kivűlük még sokan szenvedtek égési sebeket és füst mérgezési. A kár Igen jelentékeny. — Feltevés szerint a tüzet gyújtogatás okozta.
Nemcsak az Olimpiászon,
hanem Nagykanizsán a Városi Mozgóban is
győzött
Buster Crabbe
első filmjével, a
Pánik a városban
cimü film főszerepében és
teljes sikert aratott.
Még ma a Városi Mozgóban.
lájus elseje
Budapesten teljes nyugalomban mult el > május elseje. Bécsben », egyébkénl csendes tünlelő séta során 200 rendzavarói letartóztattak, Berlinben a nemzeti munka ünnepét a virágOzönben uszó utcík mámoros lelkesedéssel ünnepelték. Hindenburg, Hiller és Ooebelt mondtak beszédeket.
Angiidban teljes nyugalom volt Az USA területén csak Cslkágiban doblak pár bombát a lüntetók néhány középületre és szállodára. Pá-rlsban jelentéktelen zavargások voltak. Madridban csak egy kisebb tüntetés volt. Japánban több váróiban kisebb zavargások során 1000 embert letartóztatlak.
Agyonlőtték
Peru elrifikét
A m.rényMk kfcSl kiittSt a bilyubaa afTwUttek
Lima, május l
Sanc/iez Oerro ezredest, Peru köztársaság elnökéi, amikor a katonai szemléről távoiott, 3 munkiskülsejll ember agyonlőtte. A katonaság a merénylők közül kettői nyomban letilt, a harmadikat elfogták. U| elnökké Bernavldes tábornokot választoták meg.__
Mozgószinház
Pánik a városban
Ac állalidomitás legmagasabb Iskoláját mutalja be a Városi Mozi legújabb filmje. Olyan iskolát él olyan rendezést, amll eddig még nem volt módjában lálnla niozijáró közönségnek. Az oroszlán és bika élelre-hslálra menő küzdelménél talán a hatalmas tigris és az oroszlán halálküzdelme az a jelenet, amely a végletekig felkorbácsolja s néző Idegell. A hatalmas cirkusz égése tetőzi be ezt a grandiózus filmet, amelyei érdekes és izgalmas meséje is a szezon legnagyszerűbb filmalkotásává avat.
Akinek izgalom és borzalom kell, az maradéktalanul megkapja mind ebben a filmben, amelynek főszerepeit Buster Grabbe, az olymplal úszó-világbajnok és Frances Dee,ci a megnyerő, cslnosarcu és jó jáléku ameriksi filmszlnésznő jálszák.
Ez a Ilim sokáig emiékezeles csemegéje lesz a kanizsai mozlbará-lóknak. [>Am»

Bünügyi kartef
Irta: Difid Kafv** JóiMf
— Sajnálom, szerkesztő ur, most nem beszélhet a kollégájával, csak ha megengedi a tanácsos ur.
Orbán csak most vette észre Magas sáppadtságál, de még mindig nem ludla elképzelni, mi lehel az ok, amiért őt nem engedik beszélni vele. Orbán megállt, hogy bevárja az utánuk jővö rendörtanácsost, akit nyomban megrohan! a kérdéssel, hogy ml történt.
— Megölték az ügyészség elnökét, volt a rOvId válasz.
Ekkor már odaérlek a többi újságírók is, akik szintén hallották Bordás szavalt.
— Na és miért nem engednek engem beszélni a kollégámmal ? Érdeklődött tovább a Reggeli Napló munkatársa.
— Azért, mert 0 a gyanúsított."
— Ugyan ne trélál|on már, tanácsos ur, legyintett Weller.
— Sajnos, uraim, ez a rossz tréfa halálosan komoly.
Kalmár közbevágott;
— De hál miért telte volna ?
— Meri féltékeny volt.
— Nem tudom elhinni, hogy Magas ilyesmire kaphaló leli volna, hllellenksdell Csergő.
— És a kollégánk mit mond ? Kérdezte Kalmár.
A rendőrtanácsos jelentősen mosolygok :
— ö nem mond semmjt. Illetve váltig azt hangoztatjs, hogy nem ő a gyilkos. Viszont öt látták utoljára kijönni az elnök szobájából, ahonnan olyan feldúlt arccal és ugy rohant ki, mintha a lelkiismerete kergette volna.
Orbán most megragadta a tanácsos karját:
— Es... és tanácsos urnák ml a feltevése ? Csak nem gondolja, hogy tényleg ö volt a gyilkos?
Bordás felrántotta a vállát, mintha mentegetni akarná a szerepét.
— Én nem gondolok semmit, én csak a kötelességemet végzem
A déli korzó sétálói közül többen megfordultak az áthaladó csoport után és tudja Isten, hogy van az, de délután három órára már nem volt a városban egy ember, aki ne
tudta volna, hogy Magas Dénes, az Alföldi Közlöny bűnügyi riportere szerelmi féltékenységből agyonszúrta a?, ügyészség elnökét.
A bünügyi kartel tagjai még délután három órakor is olt örködlek a bünügyi osztály vezetőjének sötét előszobájéban. Mar a szemük is szikrázott ár éhségtől, de nem mertek elmozdulni az ajtó elöl, me<t részben Bordással, részben Magassal szereltek volna néhány szót váltani. Remélték, hogy ennek nem lesz különösebb akadálya, hiszen azzal semmit sem ártanak az ügynek, ha valamelyik rendőrtiszt jelenlétében néhány szót váltanak a kollégájukkal. Mert azt, hogy okvetlen beszélniök kell vele, mindenkép érezték.
— Nem tudora, nem akarom elhinni, hogy Dénes megtette volna est a szörnyű dolgot, vágott a térdére dühösen Kalmár, aki a várakozás végtelenségbe nyúló órái alatt már vagy százszor ugrott fel a kis padról, hogy néhány lépís után isméi visszaroskadjon Wetter kollégája mellé.
— Ne izgulj, Qyul", igyekezett
megnyugtatni a nyurga, szőke fiatalember Kalmárt. Magam sem tudok megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy Dínes gyilkos lenne. A tények ugylátszik egyelőre ellene szólnak, reméljük azonban, hogy rövidesen tisztázódni fog ez a fatális félreértés.
Orbán, aki ravaszsággal és apró intrikáival állandóan sakkban tartolta a többieket, csak épp Magas fölé nem tudott sohsem kerekedni, most ismét működésbe hozta cinikus énjét és bizonyos éllel mondotta:
— Látjátok, nem érdemes becsületes embernek lenni, mert az i» bajba keveredhet néha.
A kartel tagjai ugyanis becaűletes embernek hivták egymásközt Magas Dénest, mert sohsem intrikált a kollégái ellen és mindig leadta becsületesen az anyagot, ellentétben a többiekkel, akik, hacsak erre veszélytelen alkalom nyilolt, szívesen eltitkoltak egyet-mást, araiért azután másnap pa(plaforradalom tört ki s sajtóberkek beU
Orbán megjegyzése most nem talált bálás fogadtatásra, mert a többlek rámordultak és részvétlen s éggel gyanusitocák. (PtlfL Mv.)
v
1933 május 2
Liceáll* matiné a zene-Iskolában
Vasárnap délelőtt volt a városi zeneiskola tanárainak szezonzáró 11-ceális matinéja a zeneiskola kamaratermében. A matiné az újkori zeneművészet jegyében zajlott le, bemutalva zenével, énekkel és előadással ennek a kornak reprezentáns muzsikusait és azok kompozícióit. A műsor elsó számaként F. Pásztor Irma Bach: Preludlum és fuga-ját adta elö zongorán ragyogó technikával, nagy sikerrel. I, Weber Margit a rokokó-világ tükörképét velltő Mc-zart: Menuett-jét adta elö hegedűn Kerekes Irén xongoraklsérele mellett. Fölényes technikája és elmélyülő interpretálása ragyogóan érzékeltette a komponista érzésvilágát és jelentós uttörésl kísérletét. Vannay János Igazgató lépett ezután a pódiumra, hogy Á zeneművészet újkora elmen megtartsa érdekes és mindvégig lebilincselő előadását. Bevezetőül az Ó- és Középkor egyházi zenéjével foglalkozott, amit később az Újkor zenéje váltott lel, (elborítva merészen az egész középkori gondolkodást. A XVII. században Indul meg ex a zenei forradalom, amely közel 100 évig tart. Ekkor jelenik meg végre az elsó klasszikus kompozíció. Ezeket követik a romantikusok. A klasszikusok azt keresték, ami összekösse egymással as embereket, a romantikusok pedig azt, ami megkülönbözteti őket a többiektől. Az első romantikus: Schubert, akit Liszt, Berlioz, Schuman stb. követ. A koronát Chopin és Strauss telték fel. Vannay Igazgató azzal zárta nagy érdeklődéssel kíséri előadását, hogy a mai kor az expresszionista zenénélt tart.
Ezután Liszt: Notlurnoja ugyancsak F. Pásztor Irma brlllláns játékában kertit bemutatásra, mig Wolf H.: Weyla éneke és Elrejlezéa c. kompozíciói Fllltner Rózsi nemes-veretű meizoszopránján csendültek lel Hontl Ilona rutinos zongorakl-sérelével. Kitűnő diszpozíciója pompásan dominált > legnehezebb részeknél is, előadásának egyszerűsége pedig jólesően bővítette a hallgatóság művészi impresszióját.
A műsort Kerekes Irén zongora-Márna zárta bt, akt Debusay és Caselia nagy technikai felkészültséget Igénylő kompozícióiból mutatott be hármat. Játékának lenyűgöző ha-lása alól pillanatra sem tudoll szabadulni a bálás hallgatóság, amely pattanásig feszült Idegekkel figyelte i belső világán sajátos egyéniségtel álszürt melódiákat. o. ti. ].
ZALAI lOZLONT
NAPI HÍREK
Kit hónap áramlopásért
A törvíny szigorúan bűnleli az lumlopásl. Rákóczifalván egy mozi-K\'ptaz kiszedte a vlllanydrótot az í\'ammérö-ór« áramköréből, mire a villanyóra természelesen nem mérte « fogyasztási. A Tiszavidéki Villa-m°«ságl R. T. feljelentésére a gépészt 2 hónapi fogházra Ítélték.
NAPIREND
Méjua 2, kedrt
Rdmal kalQllkur Alatéz Prolestáns: Zsigmond, tzr.i lj«r bú 6.
Viroil mu«um és KönvvUr nyílva csütörtökön él vaiárnsn díkljtl 10-től 12 óráig.
OyítysKItírl é|lell siolgllit e Mn«p-b«n: n Merkly-Beku pyógyszertéi Fő út 12. sí. és ■ klikantisilgyogyizertlr.
QöitBidö nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (héttő, izerda, péntek délután, kedden egén nip nőknek).
— (A postáról) Dr. Tholway Zsigmond főfelügyelő, a nagykanizsai l.\'az. postahivatal lönöke szabadságáról visszaérkezett és tegnap á."ette hivatala vezetéséi.
— Érettségi elnökök) A nagykanizsai kegyesrendi reálgimnáziumhoz a kultuszminiszter a jelen tanévben megtartandó érettségi vizsgálatok elnökévé Slelner Miklóst, a szombathelyi premontrei \'gimnázium .igazgatóját nevezte kl. — Magas Mihály, a nagykanizsai kegyesrendi gimnázium Igazgatója a szekszárdi gimnázium éretlségl vizsgálatain log elnökölni.
— (A megyei állások betöltése) A Zalavármegyénél megüresedett árvaszéki ülnöki állásra eddig vitéz Hertelendy Ferenc dr, aljegyző pályázóit. A szolgabírói (aljegyzői) állás
eddigi pályázói: Zarubay Lóránt dr. és Marthon Qyörgy dr. vármegyei fogalmazók és Qózony Islván dr. löldbirlokos.
— (Halálozás) Csiszár János m. klr. pénzügyőri lőszemlész elhunyt. Temetése szerdán délután léi 5 órakor lesz.
— (Báthori űanepély a gimnáziumban) Bensőséges, |ól sikerüli hazafias ünnepélyt rendezett a nagykanizsai reálgimnázium ifjúsága április 30 án. A reálgimnázium énekkara vezelte be a gazdag műsort a magyar Hiszekeggyel. Krátky Tibor 1. oszt. tanuló lendületesen irredenla költeményt szavalt. Az énekkar a lengyel s a magyar Himnuszt énekelte dr. Oyurátz Ferenc tanár vezetése mellett. Szollár Ltszló VI. o. tanuló mély átérzéssel szavall. Báthori történeti nagyságát Orujber József kegyesrendi tonár méltalla. Az rxykori erdélyi lejedelem, majd lengyel király alakját minden oldalról a történeti hűség eszközeivel vllágllolla meg. A zenekar a közön-s-g s az ifjúság élén* telszésnyllvá-nltása melleit dr. Kerkay Jó.set vezényletével játszott.
— (Elmarad az OMKE társasutazása) A kanizsai OMKE-nak május 7-re Budapestre tejvezett lár-sasutazása közbejött akadályok mialt elmarad. Akik belizették már a jegy árát, péniükel visszakaphatják a Muszel és Frledenlhal üzletben.
Ágyelő-, összekötő-, ebédlő- és futószőnyegek, sezlontakarók és függönyök
mindgn Klultelben nngy uűlnszíéh.
Legújabb belföldi és angol ingzefirek, pouplinok, oxfordok tropikák és nyersselymek
megérkeztek,
Nöi- é. férfiszövetek, kész nöi kabátok
mélyen leszállított árban.
SINGER
DIVATÁRU HÁZ, Alapítás 1860.
Legszebb rókák! Legjzebbe»ü«t,kéh rókák
isméi 60. BO, tOO, 130 P
tartósabb, mint a valódi I
DÁN FÜLŐP-nél
BUDAPEST
Dorottya-utca 1. Gerbeaud sarkin
Róm. kath. esperest kerületi tanács megalakulása Letenyén
Letanye, málus 2.
(A Zalai Közllny tudósítójától) Letenyén most tartolta alakuló gyűlését az esperesl kerületi tanács KaJ-tir litván felsószemenyel plébános, esperes-helyelles elnökletével. A megyéspüspök körlevelének Ismertetése ulán dr. Pozwgtlr Rezsó ügyvéd, v. országgyűlési képviselő szólalt fel és a nagyszámban meg|etent világi hivők nevében hitvallást telt, hogy a világiak az acllo kalhollkába szívvel lélekkel bekapcsolódnak és mindazokért az érdekekért sikra szállnak, amelyekel az acllo kathollka zászlójára tűzött.
Eiulán dr. Pozsogár Indítványára a kerületi tanács dr. Czlgány János járási főszolgabírót egyházmegyei tanács-taggá választolta meg egyhangú lelkesedéssel.
— (A Szent Ilona Leányklub) vasárnap ]ólslkerült teadélutáni rendezeti a Missziósház nagytermében, amelyet zsúfolásig megtöltött a közönség. Az ügyesen összeállítón műsort Szabó Qyórgy hegedűszáma vezelle be. aki Mágtcs Mária rutinos zongoraklsérele mellett Chopin: Walse és Schubert: Ave Máriá |át adla elő művészi felkészültséggel a hallgatóság nagy tetszése mellett.
.Latin Teréz a Mlss Bürgözd című tréfás monológban aratott megérdemelt sikert ügyei előadói készségévei. A Mindenes című bohózatban Markó Lujza, Klein Julcsi, Hajas Nehy éa Fábián Erzsi nevelletlék meg a |elenvollakat. A műsort Szlty Mária tréfás monológja zárta he sok taps kíséretében. A kitűnően sikerűit teadélulán |övedelméból 25 pengőt az országzászló Javára juttatott a rendezőség.
— Ha kevéa a pénze, akkor női- és férfiszövetet Singemét vegyen. Soha nem lesz ilyen jó alkalom.
— (Ismeretlen holttestet vetett kl a Balaton) Néhány nappal ezelölt Balalonmárla lürdő halárában egy ismeretlen, 25—27 év körüli fiatalember holttestét vetette kl & Balaton. Az iparos kinézésű fialalemberen bamacalkos kabát és barna fűzös-clpő volt, amely valamelyik fővárosi cipőgyárból került ki. A holtlest 172 cm. magas és 2—3 hét óta lehet a vízben. A balatonberényi csendőrség nyomozási indilotl, hogy kiderítse a Bilalon ismeretlen áldozatának kilétét.
Jószabáau kész női kabátok már most leszállított árban. Stnger Dlvatáruhái,
jmm közlöny
1933, május 2.
j- OLCSÓ
Iavaszi árusítás
áLru&áxban !
Volle színtartó, ruhára, blúzra alkalmas maradékok ....
Kékfestő...........
Sima műselyem ruhára, combinére minden színben
Mintás műselyem, gyönyörű uj minták......
Csíkok pljama anyag, szép mintákban míiselyemből
Panama l-a minőség, színekben........
Japon a nyári szezon ideális ruhaanyaga, egyes ruhákra alkalmas méretek
ben 2.90 helyett..........
Ribouldinge íehér színben, egész nehéz minőség .... Marocain gyönyörű mintákban, divatos színekben csak egyes ruhák
60 fillér 70 » 70 „ 90 » BO „ 1.20 pengő
t.40 .
3.— »
4.— „
Valódi selyemáruk :
Tiszta selyem cca 70 cm. széles, ruhára, blúzra alkalmas U mindig divatos színekben............3.60
Toll tiszta sslysm a legnemesebb viselet, női és férfi inganyag 100 cm. széles 4.50
Az összes tiszta selyemáruink árát mélyen leszállítottuk.
Jamboree cikkek :
Cserkész nyári inganyag........
Cserkész ingflanell khaki........
Cserkész takaró egyszínű........
Cserkész nadrágra, tiszti uniformisra alkalmas 140 cm. széles anyag
Cserkész loden, gallérra alkalmas 155 cm. széles
80 fillér
. 1.- pengő
3.90 „ . 4.SO „ 5.60 „
Színes zsebkendők és törülközők Igen olcsón.
Indantkren (szintartó, napálló) anyagok dús választékban :
Függöny etamin színes modern csíkokkal......1.— pengő
Kerti butorhuzat, párnaanyag ........1.— .
Pljama anyag, divatos szép csikós minták......1.— »
Nyári lakások, nyaralók, pensiók részére szőnyegek, flaneil takarók,
napellenzők stb.
Tavaszi és nyári gyapjú férfi szövet occaslo I
Troplcal v, fresco 3\'20 méter (tehát sajátjával bélelhető) egy ruhára való 21.20 pengő
Kasha divatnadrág, métere..............6.80
140 cm. tzéles gyapjúszövetek dús választékban 6.30 P-től
A uekér az országúton hagyta az elgázolt biciklistát
Nagykaiilus, májm 1
Vasárnap este u ujudvari ország, utcn egy kocáin ha|tó társaság elütött! Btmkoiks Fenne 30 évei u|udvaii gazdálkodót é» a Mlyosa megsérült embert sorsára hagyva, elvágUtolt. — B áskovlcs az egyik közeli lányáról kerékpáron Igyekezett haza Újudvarra, amikor • kOzséglól mintegy 4 Uáórnéternylre az ország, ulon szembetalálkozott egy kocsivil, A kocstnülOk hangos jóked«MI llélx, előiees borozgatásra lehel gyanakodni éi talán ennek tudhiU be, hogy nem tanúsítottak kellő e»-vigyázatot. A nyomozás megindult.
— EikOvA. Cslmadla MaodU él TOcheit Lajos kovácsmester május 6 án délután háromnegyed 6 órakora nagykanlzaal rém,katb.plébániatemplomban tsrttik esktWO|tlkel.
— Április 15-teimajus 16-tg: Olaaó asllldrnd-adt a Xranadanubidndl.
— Világhíre ritkaságok a budapesti NemzetkOzl Vásái bélyeg-kiállításán. Amint Budapestről ér-tcaCIIUnk, a .IV. Magyar Propaganda BélyegklálfflásM ezídin a mí]ui 6-án megnyíló budapesti Nemzetközi Vásár keretében tartják meg klllón e céiia éplIeU hslsltnas ps-vülonban. A kUllilással kapcsolal-ban ezúttal „bélyegtSzidét" és suk-előadássorozatot ls tartanak. A mintáson közei 100 hírneves magyar és kOllOldi bélyeggyűjtő, valamint bélycgkereskedő vesz részt. Magyar gyűjtők köréből érteaamnk, hog
Itásnak kOIOnleitea szeniát lesznek. Igy bemulstjik ai 1850-n évből való azt 1 19 bélyegből Illó osztrák Merkurtejes bélyeglombot, amelyei véletlen folytán talállak az elmúlt évben egy magyar lalual kuris padiágán srimos korabeli Iromány kozfltt. Ennek a tOMbnek értéke tok ezer pengő. Bemutal|ák ezenkívül a magyar bélyeggyűjtők legtöbb büszkeségit, az 1877 böl való e«y pennys Vlktorla-fejei angol bélyegei, amelybot ma mir csak kit példány létezik Amerikában, egy az angol király gyűjteményében és egy darab Magyarországon. De lesz a kiállításon D\'AnnunzIo állal kibocsátott llurnel bélyeg, amelyei a kOIIO mága látott el szignójával. Ott találjuk Endretz oceánrepOlése és rómst utls atkaV-mából kiadott soroutol, Zeppelta-bélyegekel, stb. alb. KülOn szenzációja Is lesz a Nemzetközi Vásár bélyegkiátiltásának. A vásár ideje alatt Indlllák első posta-szllllló óljára s .Hungária- nevfl egyetlen magysr léggOmbOI. Az áUaU szállítón posta levélbélyegei a m. ka-posta különleges betűjelzésekkel Uljá el. Leveleket erre az útra csak s vásár területén lehet leladnL Buds-pest—Párls—Budapest reládóbaa H lesznek repOWposta járatok. Az taf Párlsba címzett levelek válasz-küldeménye 24 Örs alatt érkezik vissza Budapestre. KOITOIdrOt és a vidékről számos híres bélyeggyü|IO érkezik l vásár utazási kedvezményével, t"W» a vásár területén leza|ló bélyeg-klálllllst megtekinthesse.
- A párisi kíl»n««
záoló l»it|» Izimlombsii: ugy»»" f BXAztrankoal kit példányban ion. A pénzhamMMk rorSnj\'n r»W; Iont s MUllók K"nyv« Ingulnbb atnr ban, ára 20 llllér, kapható mlndenon-
«> Elegáns tavsszl és nyárt rnh«u]áonságok naponla étkei** a Schtlli A lóhátba.
_mi|ui2.
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTÉLET
Az NTE vasárnap ig folytatta győzelmi sorozatát
NTE Nagyatádi Turul SE 5: 1 (1:0)
Nagykanizsa, májua 1
Kii Biámu közönség elötl játtiotla le bajnoki mérköiéilt az NTE a Nflgyalátíl Turul csapalával. A nagy-aládl együttes egy petcig aem tudott komoly ellenfele lenni u NTE-nek, talán ennek tulajdonítható, hogy ai NTE nero látszotta kl Igazi lormáját. Az első félidő kíllOnöien nagyon gyenge aporlot nyn|loil, mig a második félidőben megemberelte magát az NTE és aok szépet mulatott.
Al NTE a következő felállításba-.! (átázott: Pápai — Czlgler, Csáki — Wllbelm, Qlngl, Kudich — Farkas, Szollár, Jaki^ecz, Engellelter, Csász.
Már a 3. percben gólt 16 az NTE. Farkas—Siollár—Engellelter »e||álé-káböl Engellelter a hálóba fejeli a vezetó golf. A gyors siker elbizakodottá teszi az NTE-t és habár egész félidőn át ellenfele kapuja előtt tanyázik, gólt elérni a tőmőrtllt nagyatádi védelem mellett nem lud. A 20. percben Jikubecz szép labdát ad Engelleiler elé, aki ügyesen kiugrik a védők közölt és nagy helyzetben fölé bombáz. Az első félidőben csupán Engelleiler szép csatár|áléka ad életet a különben gyalra játéknak.
. A második félidő 1. percében Csász—Engellelter—Szollár kombinációból Szollár lövése a hálóban akad meg, (2:0). Ezután szépen játszik az NTE és a csatárok a lövésekkel nem fukarkodnak, de a nagyatádi kapus szépen véd. A 25. percben Wilhelm beadásszerfl lövé-
sére Jskubecz startol, a kapust zavarja és a labda a hálóba |ul, (3:0). A 27. percben Ciász beadásából Farkas 15 méterről szép sarokgólt lő, (4:0). A sorozatos NTE támadások 10 kornert eredményinek. de gólt egyik sem hoz. A 32! percben Qlngl a félpályáról |ó labdát ad Jakubecinek, aki 20 mélerröl profigólt lő a felsősarokba, (5:0) A mérkőzés legszebb gólja volt. A közönség már a mérkőzés végéi várja, amikor Czlgler—Csáki közös hibájából Horváth kiugrik és berúgja a nagyatádiak becsulet-gólját, (5: 1) Ez az egy lövés ment a nagyatádiak részéről az NTE kapujára és az is gólt eredményezett.
Az NTE csapitlból Czlgler, Kudich és Engellelter |áléka érdemel dicsérelet. A nagy formában levő Császl teljesen elhanyagolták.
A nagyatádiak védekezési rendszere bevált, mert Igy slkertllt elérni, hogy nem kétszámjegyű vere séggel távoztak. Csupán Vlda kapus jáléka érdemel dicséretel.
Böhm bíró gyengén vezette a mérkőzést. __(Ofi)
SBTC—Zrínyi TE 1:0 (0:0)
Bővebb értesülés hiányában, csak pár sorban tudunk beszámolni a Zrínyi slmontornyal szerepléséről Mint már lelezlUk, a Zrínyi kényle-len voll játékosainak szabadsághiánya miatt 3 tartalékkal kiállani, igy 1 gólos veresége ériékes lel|elll-mény a kerület második helyezettje ellen.
Tavaszi és nyári újdonságok
nagy választékban
Férfi és női ruhaszövetek
leszállított árban kaphatók
Kirschner Mór
divatáruházában
Legolcsóbban FEST
Legszebben TISZTIT
VARGA
ruhafestő, vegytlsztltó, gőzmosó üzeme Hunyadi-utca 19. Horthy M.-ut 8.
Budapesti eredmények
Ausztria—Magyarország 1:1 (1:0) Az osztrék „ctodacsapal" újra összeszedte magát, de a magyar tizenegy gyengébb napja és balszerencséje ellenére is megakadályozta a győzelmet. 40 000 ember aézte végig a nagy küzdelmet. A magyar csatársor gyenge napot fogott kl. A gólokat Oitermann, illetve Markos lőtte.
Somogy—Soroksár 2 :1 (2:1).
Kerületi eredmények
DVOQE—KTSE 2:0 (1:0).
KPAC—KRSC 2:1 (1:1).
BIOK—S;AK 2:0 (1:0).
Leventebajnoki eredmények
Teleki I— Ékszerész 3:1 (2:1).
13 FC—Zrínyi II. mérkőzés elmaradt, mert a Zrinyi nem All^ ki.
KiBkanizsai Levente—\'Transdanubia 3:1 (1:1).
Teleki II.—Törekvés 6:1 (4:1).
(Letenyei futball) A letenyei futballcsapat 6:0 (2:0)-ra verte a csörnyeföldiek csapatát.
Elrontott gyomor, bélzavarok, émelygés, kellemetlen szájíz, homlokfájás, láz, székszorulás, hunyás, vagy halmenés eseteinél már egy pohár természetes .Ferenc lóíie!" keserűvíz gyorsan, biztosan és kellemesen hat. A gyakorlati orvostudomány igazolja, hogy a Ferenc Jóuef viz használata a sok evés és ivás károB következményeinél igazi jótéteménynek bizonyul. A Ferenc lóweí keserűvíz gyógyszer tárakbari, drogériákban és füszerüzletckben kapható.
— Női tavaszi kabátját a Schütz Áruház divatos, de feltéllen olcsó kabátjai közül válassza.
Halálos áldozata van a vályogház-bontásnak
Zalaegerszeg, május 1
Halálos kimenetelű szerencsétlenség történt a napokban Andráshida községben.
Kovács László 67 éves gazdálkodó le akarta bonlanl a vályogházát. A tapasztalatlan öregember nem volt eléggé óvatos, ugy hogy a ház egyik fala ládölt. A szerencsétlen ember, akit haldokolva veitek ki a törmelékek alól, néhány perc múlva kiszenvedett a helyszínen.
A szerencsétlenség\'ügyében megindult a nyomozás.
„MUncheota uUsott Ali b«M is «
K.ca" az Én Újságom most mogjolent legújabb számában. Számos porapás Kép, színes Illusztráció, gazdag és hasznos rovatok teszik változatossá a kedvelt gyormeklapot Mutatványszámot szívesen küld a kiadóhivatal, Budapest VI. Andrásay-ut 10.
— Paplan, flanelltaif ró és ágyterítő újdonságok állandóan érkeznek SInger DtvatdruMz.
mm Közalkalmazottak figyelmébe l Butoráruinkat lényegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú lejáralu hitelre is, kamatmentesen. Kopsteln butoráruház, Horthy Miklós-ut 4. szám.
Közgazdaság
(—) A Gyümölcstermelők Országos Egyesülete elnöksége fiókegyesülelei bevonásával elhatározta a „Magyar Gyümölcstermelők Országos Szövetkezete" megalakítását és az alakuló ülést f. é. május 4-*n, csütörlökön d u 5 órára hívta egybe. Az alakuló ülés az Országos Mezőgazdasági Kamara (V. Szabadság-tér 10.) üléstermében lesz.
■e felejtse el,
ha a NEMZETKÖZI VASÁRRA feljön
SZEllASI. HO FFMARÜ és TÜRSA R.T.

selyem- és M
különl.K...4g.lt megtekinteni,
BUDAPEST tii
csak Bécsi-utca 6.
Zürichi lárlat
Pirii 20-37\',\'I, London 1732, Newyork 44200, Brillel 72 22\',., Mtl.no 26\'8í\'/i, Madrid 44-25, Amsterdam 2L8-00. Berlin 18925. Wien 73 00. Sídlla 3 75, Prága 15 42, Varaó 5805, Budapeit —■-, Belgrád 7 00. Bulureat 308
ftrmtajíóude
Bura tllaav. 78-Oi 1,180-141®, 77-e« 1405-14-35. 78-aa 1425-14 50, 7B-ea 1445-1470. RO-ii 1460-1485. dunántúli 76-08 1280-1295, 77-ea 12 95—13 10, 78-aa 13 10-1325. 79-ea 1330-1345, 80-aa 1340-1355, rora 655 -665, Uk. árpa 860 - 880, tab 8-00-8-10, leo-gerl 6 80 6 90, korpa 575 - 5-85.
i leueH Baat <»trtia-ári»lr«Ml
VALUTÁK DBVIZAK
Angolt. 19-40-1980 Amit. 230-20-232-20
Belgatr. 70-16-79-74 Belgrád 780-7-90
Caehk. 16-93-17 01 Berlin 135-60-136 60
Dán k. 86 10-87-30 llrtliiet 79-28-7971
Dinár 7-20-7 70 Bukareat 3 41-3-43
Dollár W 00-568 00 Kopenh. 80 30OT30
Francia 1.22-30-22-50 London 1941-1956
Holl. 23000-232 20 Madrid —■-■—
Zloty 6315-44 95 Milano 3000-30U
Lel 3 40-3 44 New/. 562 01-568 00
Ura 4-00-4-25 Oaalo 100-99-80
Ura 29-90-3020 Pária 22 33-22-47
Márka 135-70-136-60 Práia 16-95-17 00
Norvág 98 80-9980 SitSBa 4-1 HM NVl
Pebsta —■■--•- Stockh,IUJ30 101 10
Idilli. ----/Varai 64-55-«4«
3»áidl. 11060-111-40 Wien -•-•—
Hvádk.ltXJ 10-10,-/0 ZOrlch 11080-111-40 Wien dearinf ártól,ama , 80.154.
tettntofe
Pelha)tái 37JO, eladatlan 267. — Ela»-rendü 092-091. airytett 0 90 -093, aae-dett kíiíp 086 0 88, kOnnytl 0-76-0112, t-aö rendű öreg 0-82 084, ll-od rendű öreg 0-78 -080, angol iüldö 1. 1-00-1-06, iialonna nagyban l\'20 125, zalr 1-38-1-15, trua 1Í0 1-26, lélaertéa 1-12-122.
Kiadja a lantulajdonoa KOagaidaaáal Rt. Out.nb.rg Nyomda «• DHialal Lapkiadó Vállalata Negykanlz.án.
Pek-ISa kiadd: Zalai Károly. Interurbán teleion: Nagykaajraa 78. uáa.
ZALAI KÖZLÖNY
1983. májúi 2.
Ne vigye pénzét Pestre,
mert ha hazajön csalódás éri.
Mielőtt Tásárol, saját érdekében jöjjön el hozzánk, áraink olcsóbbak, mint bármelyik (óvárosi áruházé. v
FÜRST Divatcsarnok, Nagykanizsa.
APRÓHIRDETÉSEK
p F«Mr kIttál végiem Uvegea munkált 5 Évi Idtállátaal. Stem, VÍIOíhái. 1605
C«ngery-ut 7. tt. alatt elsöemeletl négyszobái parkettái lakit. fürdőszobával aug. alaelére kiadó. BGvebbet dr. Rapoch Iro-dá|Aban. _40
Ké»k«r*Ua4«ak, cipók, gyetmek-kocáik atb. •méhma r..»*IHtott árban kapbatltk. *rm,.h, Baair-advar.
Smip hároiHBtabHa ulonl lakás
fűrdAaxob*-■! augutilus t-re kiadd Hotth^_Mlkl6a-ut 51. ai. alitl. 1617
Nyári virágágyak,
kertek, sírok killltetéséhez ajánlunk Igen jutányos árakon:
Bracaenákat, Jaccákat, Kaana-tÖTeket, áterilr Alternanthera,
Begonla, loMiyt. lreslae, Koleoi, Silrta, retnnla, Yerbena
égőpiros és vegyesei,. Pelargoninmokat (muskátli) és mindenféle nyári virágpalántákst
PeTermann tóttal, Maisa
1183 Báthory- .Ica 21. ■aám.
i Kirakat, üveg cégtábla, villanylámpák, liszt esállvány, kiszolgálópult, mérleg 500 kg.-os, hídmérleg 10Ö0 kg.-os HÍrsch és Szegő cégnél. 1684
Magyar-utca 4, számú hác szabadkézből Bővebbet ugyanott. 1593
Hét darabból álló brokátselyem axafoa-
?araHtira, mosógép és többféle eladó rank-kefegyár, Wolí. 1621
Kiadó Bagolal sor 35, alatt egy utcai szoba-konyhás lakás mellékhelyiségekkel olcsóért Junius l-re- 1618
Uradalmak, gazdatágok figyelmébe ?
Szudáni fűmagot, takar nány marha-káposztamagot, muharmagot, Japán-kölest. szibériai kölest, cukorclrók-magot és mindennemű vetőmagot legolcsóbban szállit elsőrendű minőségben az
Árufogyasztási Szövetkezet, Kaposvár.
Teíefon 184. Kérjen mintázott ajánlatot I
Egy udvari szoba-konyhás lakás má|us 15 re klmlA Kosmith tér 3. szám. 1691
3 szobás utc-« lakás augusztus elsejére kiadó Kossuth-tér 6. s*. alatt. 1692
Fiatal aogédat vagy gyakornokot
azonnali belépésre keres örilnfeld ruhaáruház. 1693
Fő-ut 19. slatt 3 szobás, fürdőszobái utcai lakát sug. l-re kiadó. Bővebbet Telckl-ut 47. 1694
3 szobái lakás iürdőszobávsl, emeleten Caengery-ut 29. sz. szonnsl kiadó. 1695
Két udvari ssoba mellékhelyiségekkel aug. l-re kiadó Zilnyl Miklós u. \'20. K 1638
Kttaxekóa udvari komfortos lakás kiadó Csengery nt 46. -\'654
Két- és háromizobás lakóaak klsdók. Bővebbet Reiclienleld busUzlel, Erzsébettér. 1667
Egy utcsi szoba, konyha magányoi úrinő részére uonnalra kiadó Kossulh-tér 3. szám. 1690
Taaaao felvéUttk szobafeitő és mázoló szakmába. Cim a kiadóban. 1682
Kótaaabóa udvari lakás kiadó — Csengery-ut 85._1M8
Kiadó egy összkomfortos háromszobás elióemeletl lakás má|ui l-re. Érdeklődni Horváth és Vass, Csengeryut 17. 1801
Főút 21. alatt két utcai szobából, fürdőszobából stb. álló déli fekvésU emeleti, továbbá kettőszobás udvart lakóa augusztus l-re klsdó. Bővebbet Dr. Knsuss üay-védnél ugyanott. 1693
JÚ MUNKÁT
PÁLCSICS-nái
kapunk.
Elit nagykanizsai selyem-, kolme-, lenaHeitA és Tegytlsztlló üzeme FSOxIel ■ FŐ-UT 7.
Vízvezeték nélkül!
cirkulációs kályhával 5 kg fával 25 perc alatt 40 fokos fürdó
Gyártja:
Magyar Fém- és Lá m paárúg yá r rt. Budapest Kőbánya
Bemutatjuk a Nemzetközi Vásáron!
Megérkezett
Magyarországnak közkedvelt
Mi, kedden tartja nagy
díszelőadását,
este fél 9 órai kezdettel.
Filléres helyirak. Bővebbet a falragaszok.
Ha költözködik
linolaumot
viaazkoawáunat
rolettát
rolettariadat
afrikot
és rgyéb kárpitos kellékeket legolcsóbban vásárolhat
Hirsch és Szegé cégnél
ALMAMOLY
ellen srsdmánysssn csak skkor védekezhetik, ha a virágzást követő 8 napon bellii permetez, amikor a virágszirmok lehullottak, da a katrely még nyitva van. Az elsó permetezést követő 14 napon belül kell mA-sodszor parmnteznl, mert ekkor fúródnak be a kis hernyók a gyümölcsbe. Permtttzőszerek:
ARZOLA vagy DARSIN.
Varasodás és Miaui éi
permetezőszerck:
SULFAROL, AMOHIL vagy SOLBAR.
Kombinált permetezőszerek:
Noapraaan vagy Tuiokll
gyűrűket felrakni I Védószerek beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag,műtrágya, zsák,növényvédelmi-
szerek kereskedésében Nagykanizsa, Etzsébet-tér 10.
(A bírósági palota mellett)
„Olcsónk vagyunk, mert jók vagyunk."
Telepes rádiókészüléket
olcsón, szakszerűen építünk át
t j ■•nT Hálózati rádióvá!
Transdanubia RT.
Csengery-ut 6. Telefjri: 4-13.
Nyomatott . laptulaidonot KOíg.idasági R.-T, Outenbcrg Nyomda és Délzalai Upkikdó Vállalata könyvnyomdájában Nagvkaultaíu. (l\'tlelto Uiletveietí ■ Zalai Károly.)
73. ívfolyim 99. eiátn
Nagykanizsa, 1933. inájus 3, szerda
Ara 14 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
SKukeutöiég <« kiadóhivatal; t\'őui 5 r«áu>, Megjelenik minden reggel, bittó kivételével
POLITIKAI NAPILAP
- I
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
BlóflxctésJ Ara: egy hóra 8 pengő SO (liléi Sieikeutóiégl éa kiadóhivatal! telefon: 78. u
Elfogták a gyilkost,
aki áldozatai holttestére rágyújtotta a házat
Beregböszörmény egyik tekintélyes gazdáját Páll Sándort és feleségét hetekkel ezelőtt lakásukon meggyilkolva találták. A bestiális tettesek felgyújtották a lakást Is, de a szomszédok észrevették a tüzet, azt eloltották és megtalálták a szerencsétlen házaspárt. Ma délelőtt értesítették aztán a debreceni csendörnyomozó osztályt, hogy őrizetbe vették Oere Lajos földművest és feleségét, akiknél véres ruhákat és vérfoltosnyelü fejszét találtak. Megerősíti a gyanút az a körülmény is, hogy az utóbbi időben Oeriék erősen költekeztek. Hir szerint az őrizetbe vettek már be is ismerték a gyilkosságot.
Gápfogyworss gyakorlat kfizbsn AsszeOtköxött ■ levegőben két oseh repülőgép
Prága, május 2 (Cseh Távirati Iroda) A nyilrai repülőtér felelt ma délelőtt össze-ütkőzöti a 3-as számú repülőezred két repülőgépe. A gépek gépfegyveres gyakorlatokat vé^ztek a levegőben. Az egyik repülőgép legénysége, egy pilóta és egy megfigyelő ejtőernyővel kiugrottak és szerencsésen főidet értek, csak a gép vezetője szenvedett könnyebb égéíi sebeket arcán és karján. A másik repülőgép vezetője alighanem még az összeütközés pillanatában eszméletét vesztette, vagy meghalt, mert meg sem kísérelte az ejtőernyővel való leszállást, hanem a géppel együtt zuhant le. A megfigyelő, egy főhadnagy kiugrott ugyan a gépből, de az ejtőernyő nem nyílt ki, ugy hogy földet érveteljesen összezuzódott és meghalt.
Jégvihar Sárvár határában
Sárvár, május 2
(Éjszakai telefonjelentis) Kedden délután Sárvár határában óriási jégvihar pusilltbtl, amely nagy kárt tett a gyümölcsfákban és a vetésekben.
Egy urileány egy főhadnagy lakásán agyonlőtte magát
Budapeat, május 2 Kecskeméten Pertls Kálmán tüzér-főhadnagy lakásán az elmúlt éjszaka Czegényl Mária 24 évei gyulai urileány a főhadnagy revolverével ismeretien okból agyonlőtte magát.
Saját kardjával megöltek egy csendőrt
Ilóca, máj ua 2
Köpcsényben egy csendőr holttestére akadtak, akit minden bizonnyal ujái kardjával gyilkoltak meg. Azt hisaik, hogy a csendőrt csempészek ölték meg. Három legényt letartóztattak
A pályaudvaron inzultált szerzetes ügye a Ház előtt
Zajos felháborodás fogadia a képviselőházban a példátlanul durva Inzultus bejelentését
nevezze: (Meskó Zoltán: Jellemző!) Hangsúlyozza, hogy az esetleges megbecstelenítő szándék a tettesre magára hull vissza. (Ugy van I ugy van //.kiáltják a Ház minden oldalán) A vallásfelekezetek képviselőit, a paplruhát, tartozzék viselője bármilyen felekezethez, mindenkinek meg kell becsülni. (Ugy vanI ugy van!). Az igazságügvminiszterlöl a becsület fokozottabb védelméről szóló töivény sürgős benyújtását, a honvédelmi minisztertől pedig a magát tartalékos tisztnek nevező egyén megbüntetését követelte.
Budapeat, május 2 A képviselőház ma délután 5 órakor iövid, de igen látogatott ülést tartott. A költségvetés tárgyalására a Ház kimondotta a sürgősséget, a tárgyalás holnap délután kezdődik.
Petrovácz Qyula a Ház tudomására hozta azt a kinos feltűnést keltelt esetet, amely a váci pályaudvaron játszódott !e és amelynek során egy magát tartalékos tisztnek nevező egyén tetlleg megsértett egy szerzetest. Tiltakozik az ellenK hogy valaki, aki ennyire lovagiatlan magatartást tanusit, magát katonatisztnek
Kilátástalan a leszerelési konferencia
A világgazdasági értekezletre Roosevelt Is Londonba érkezik?
London, május 2 Politikai és gazdasági körökben nagy érdeklődéssel tárgyaljak azt a hírt, hogy a világgazdasági értekezletre Roosevelt elnök Is Londonba érHezlk. Hivatalosan még nem erő-; süelték meg az elnök európai utazásának h/rét.
Genf, május 2 A leszerelési konferencia nagyon kilátástalannak látszik és semmi remény nincs arra, hogy a szembenálló hatalmi csoportok megegyezésre Jussanak. Hir szerint a washingtoni tengerészeti tanács 43 hadihajó építését rende.i el, nehogy az Egyesült Államok tengeri haderejét a lesze-
relési tárgyalások ideje alait más államok túlszárnyalják. Szibériában teljes erővel folyik a moxgó$tíáa
London, május 2 Az oro8z-madz8uriai határon a feszültség egyre jobbari fokozódik. Szibériában teljes gőzzel folyik a vörös hadsereg mozgósítása. A határmentén lázasan tevékenykednek az orosz felderítő katonai repülőgépek.
Washington, május 2 (Éjszakai telefonjelentés) A fehérházban nem tartják valószínűnek, hogy Roosevelt elnök személyesen vesz részt a londoni értekezleten.
Folyik a nagytakarítás a német szakszervezetekben
Uj római és bécsi ufazás a német külpolitika horizontján
Berlin, májua 2 A szakszervezetek működésének egy vágányra terelése érdekében megszervezett mozgalmat rajiaütés-szerüen Indították meg nemcsak Berlinben, hanem az egész birodalomban. Tiz és tizenegy óra közölt a szakszervezeti épületek előtt, ahol már mindenütt folyt a munka, rohamosztagokkal megrakott tehergépkocsik álltak meg. A csapatok előre minden részletében pontosan kidolgozott terv szerint megszállták a lépcsőházakat, a helyiségeket és igazgatósági irodákat. A rohamosztagok egy vezetője azonnal érintkezésbe lépett az illető szervezet elnökségével és tájékoztatta az intézkedés okairól és céljairól. Minden roham-oszlag horogkeresztes zászlót vitt magával, amelyet azonnal felhúztak az egyes épületekre. A lefoglalt anyagot, folyóiratokat és szakszervezeti lapokat * folyosók kijáratánál halmozták fel. A munkásokat és alkalmazottakat felszólították, hogy I
marad|anak helyükön. Mindegyik munkás szabadon választhat és ha ugy gondolja, hogy politikai okokból kötelességét nem tudja tovább folytatni, otthagyhatja a munkát. Az eljárás befe|ezése után a rohamosztagos őrök továbbra is az épületben maradnak, mlg az eljárás érdekében szükség lesz rájuk.
Köln, május 2 Egy rohamosztag megszállta a kölni szabadízervezelek székházát. Karabélyokat, oldalfegyvereket és a kormány ellen Izgató röpiratokat foglaltak le. A szakszervezetek vezetőit őrizetbe vették. A többi alkalmazott tovább folytatta munkáját. A szabadszervezelek elleni eljárást Mecklenburg egész területén kél óra alatt befejezték.
Berlin, május 2 Hivatalos forrásból származó jelentések szerint Qoebeis birodalmi propagandaügyi miniszter e hó folyamán Bécsbe és előreláthatólag ezután
még Rómába is utazik. Az osztrák nemzeti szocialisták vezetője ezzel az utmssal kapcsolatban aírói beszélt, hogy Goering miniszter is Bécsbe fog érkezni. Ezt az utóbbi értesülést hivatalos helyen még nem erősítették meg.
Bécs, május 2 Az osztrák kormánynak elhatározott szándéka a kommunista párt betiltása és a nemzeti szocialista rohamosztagok feloszlatása.
Gróf Pálffy festőművész
•Itflnt és bejei entetie, hogy öngyilkos lesz
Budapoat, május 2
(Éjszakai telefonjelentés) Gróf Apponyl Qyörgy országgyűlési képviselő bejelentette a főkapitányságon, hogy sógora, gróf Pálffy Ferenc, aki 1898-ban, Münchenben született, cseh tói állampolgár, fog lalkozflsí. festőművész, kedden délben eltávozott a Borgó-ulca 22. sz. alatti lakásáról és levelet hagyott hátru, melyben bejelenti, hogy öngyilkos lesz. A levél mellett megtalálták a gróf végrendeletét.
A főkapitányság azonnal nyomozást indított az eltűnt gróf felkutatására, akinek sorsáról azonban még a késő éjezakai órákban sem érkezett hir.
Polgári Iskolai tanárok gyűlése Zalaegerszegen
Zalaegerszeg, május 2 (A Zalai Közlöny tudósltó/átót) Az Országos Polgári iskolai Tanárok Egyesületének zalamegyei köre Zalaegerszegen tartotta közgyűlését és megemlékezését \' a zalamegyei polgári iskolai tanárság egyesületének 25 éves működéséről. Zsupán József zalaegerszegi polgári iskolai igazgató nyitotta meg a közgyűlést és ériékes történelmi visszapillantásában megemlékezett a polgári iskolák keletkezéséről és további térhódításáról. A kultuszminiszter a Ház pénzügyi bizottságában Is mél-tánylólag nyilatkozott a polgári iskolákról, amit Zsupán igazgató örvendetes tényként emlit meg. Bódy Zoltán alispán hangoztatta, hogy öt személyileg is, mert polgári iskolai tanári családból származik, erős kötelékek fűzik a polgári iskolához.
Izsák Gyula Endre nagysikerű természetrajzi előadása után Pesthyné Benlczky Jolán (Zalaegerszeg) a ter-niészelrajztanitás szélesebb körű kiterjesztését sürgette és ezzel kapcsolatban a magyar föld és haza minél erősebb megszeicttetését.
Parti Lajosné (Nagykanizsa) a munkaiskolák szabadszellemü és impresszionista módszerével szemben a rendszer fontosságát hangsúlyozta.
Fára József dr. vármegyei fölevéltáros Göcsejről tartott érdekes és szakszerű előadást.
ZALAI KÖZLÖNY
1083. máim 3
A Szanatórium Egyesület film-estólye Nagykanizsán
Nagykanizsa, május 2 A tüdőbetegek istápolása (erén a súlyos gazdasági válság esztendeiben egyre ciökkenö anyagi támo gatással, de egyre növekvő áldozatos odaadással és eredménnyel dolgozó Szanatórium Egyesület, nagykanizsai ingyenes rendelő és gondozó intézetének fenntartására, a nehéz viszonyok miatt elmaradt piknik helyet ezidén, május 15-én és 16-án film estélyi rendez a Városi Mozgószinházban. Az ünnepélyes műsor keretiében szinre kerül a hosszú idők legbájosabb film-vígjátéka, a „Táncol a kongresszus A bevétel minden fillérje a kanizsai intézet szegény betegeinek, száz és száz szerencsétlen családnak megmentését szolgálja.
Hogyan születnek Zalaegerszegen kanizsai szenzációk ?
Balatoni Dalosszövetség
Erőteljes mozgalom indult meg abban az irányban, hogy Zala, Somogy, Veszprém és Vasmegyék da-loskerülelei alakítsák meg a Balatoni Dalosszövetséget, melynek legfőbb feladata lenne balatoni nóták szerzése, azok megzenésítése és előadása az egyes balatoni fürdőhelyeken. A mozgalom, amelynek máris rengeteg hive van, nagy sikerrel kecsegtet.
KMMárfs
A nagykanizsai mateorológlal mag-figyolö jelentéseki Kedden a hOmir-séklet; Reggel 7 óiakor +15-6, délután 2 órakor +23, este 9 órskw -fiö.
Ptlhöxei : Reggel borult, délben éi este felhős légboltozat.
StéUrdny: Reggel északnyugat, délben és eitc délkeleti szél.
(Bjuakül rddlÓjeltnUt) A HtUeralé-alal latéx«£l»lantl 10órakori ■bI«0, nlwataras Idő várhaló.
— .\'ószabásu kész női kabátok
már most leszállított árban. Slnger Divaldruhdi.
Nagykanizsa, május 2 A Zalaegerszegen megjelenő Zalamegyei UJsdg minap kanizsai szenzációval kedveskedett olvasóinak. Az a pár ember, aki véletlenül a szomszéd város lapját is olvassa Nagykanizsán, joggal szemrehányással illethette a Zslai Közlönyt, hogy miért megy el szó nélkül ilyen jóérzésbe ütköző kanizsai esemény mellett. Egerszegi laptársunk ugyanis azt irta, hogy az egyik Magyar ulcai vendéglőből a vendéglösék kidobták a zenekar vezetőjét, mert az égy szerb vendég kívánságára megtagadta a szerb kóló eljátszását. Ha ez Így történt volna, akkor csakugyan számon lehetne kéyni a Zalai Közlönytől, hogy miért nem ad kifejezést a jóérzésű emberek hazafias felháborodásának a vendéglő gazdáival szemben. Minthogy azonban nem igy történt, nem foglalkoztunk
a „szenzációval". Ellenben foglalkozik vele újra nevezett laptársunk, amelynek tegnapi száma a következő helyreigazító nyilatkozattal világit rá a tudósítói túlbuzgóságból eredő „botrány" igazi hátterére:
„Kidobták a koramiból, mert nam akart axarb darabot JáUxanl* clnill hírünkre vonatkozóan a kövotkozők közlésére kórtok tol bennünket: Valótlan u cikknek az a beállítása, mintha én a vendéglő clgányzonokarának a cikkbon szorepló tagját azért dobtam volna ki, mert az nem akart egy vendég kívánságára szerb kólót játszani. Valótlan ez már csak azért Is, mórt a zenekar szóbanforgó tagja nótát nem ls húzhatott volna, hiszen a zenekarban a dobos szerepét tölti be. Való ellenben az, hogy amikor a vondég a szorb darabot rondelto, u zunekar vor.otójo kijelentette, hogy ezt a darabot nom lsmorl, mire a vondég minden külünö-sebb zúgolódás nélkül elállott kívánságától. Én\\a zenokar Ilyetén magatartása ellen semmiféle kifogást, nem emeltem. Egy Jó óra múlva volt szóváltásom a dobossal azért, mort az az egyik vendég-asztal felé köpdösött és gorombáskodott. amiért az üzlet érdokébon rondre utasítottam, majd a helyiségből
VÁROSI MOZGÓ
Afd/us X és 4-én, axeraán és\' a Utttrtttkön Hapoata 3 elóaáái: 8,7, 9 lírakor. Délután 5 Arakor léltultfrakkal! Aranyéremmel kitüntetett fitm I
ARTHUR SCHNITZLRR világhírű regénye 8 Ktlar tllmjo a
Szerelmeskedés
Magda Schnelder
azlnmtlvtozete erotikuroban, uore!emt>jn soha nem látott élményt nyujtl
Szorepehek raég: OlK« Csahova, Paul Hörblcar, Oustav QrOndkm«, Loulsa Ullrlch, Wllly Klchbargar, Wolgang Llabanalrar, Paul OUo.
Paramount éa magyar híradók. ÓrUsi műsor 1
kiutasítottam. Tány azonban, hogy ez a szerb nóta látaziaAnak megtagadáBit val üwzolüggóabon nuin volt.
Wtltt Lajos Egy becsületes, hazafias érzéio kanizsai Iparosnak Ilyen meghurco-lására nem kertlll volna sor, ba az egeraxcgl u|sig kanizsai tudóilló|a egy kicsit több gonddal Inlormálla volna Jóhiszemű szerkeszló|él. Njgy. kanlzsa aemmleselre sem kér abból, hogy a Zalamegyei UJsdg-on ál a pesti Bojló nyilvánosságában is ugy szerepeljen, mini ahol a hazafias érzésű embereket kiszórják a korcsmából réBieg szerb vendégek kedvéén.
Sós János esete a Tótli Marival
Nagykanizsa, május 2 Sós Jlnos oro8ztonyl földműves vadházasságban élt Tóth Máriával. Még a mult év decemberében történt, hogy Sóit 3 hónapi fogházra Ítélte a törvényszék verekedés miatt. Só} március 3-án szabadult ki és amikor hazaérkezett Orosz-lonyba, megtudta, hogy vadházas-társa nem sokat bánkódott utána aulait, mig ö Olt. A Idffiyt ezért megverte, aki javulási is ígért.
Március 22-én Sós Jinos késő este érkezett haza az erdőből és meglepetten látta, hogy a sötétben valaki kisurran az udvarából. Nyomban felelősségre vonta vadházastársát, aki égre-földre esküdözve bizonygatta ártatlanságát. Sósnak azonban elvette a féltékenység a józan eszét ég ugy összeverte a leányt, hogy az 20 napnál tovább gyógyuló sérüléseket szenvedeti.
Tóth Mária feljelentésére megindult Só§ János ellen a bűnvádi eljárás, akit súlyos (estisértés bűntette elmén tegnap vont felelősségre dr. Mutschenbacher Edvin tanácselnök, mint egyesbiró. A vádlott azzal
BUnQgyl kartel
Irta: Dl*M Magyar JAuef 14
— Na jól van, jól, azért ne harapjátok le a fejemet, folytatta, de azt igazán nem ludom megérteni, hogy miért kell nekUnk ilt étlen-szomjan órák hosszát várakozni, amikor ezzel úgysem segítünk rajta.
Csergő, aki, mint Magas, nemcsak szimpla újságíró volt, hanem az irodalommal is foglalkozott és igy lelki rokonságban volt bajbajutott barátjával, szikrázó szemekkel fordult oda Orbánhoz.
— Senki sem kényszerit, hogy itt rostokolj. Ha nem tetszik, menj hGxa ét ebédelj meg jó étvággyal... ha enged a lelkiismereted ... én itt maradok, mert én a kollégája vagyok Magas Dénesnek.
A kezdődő szóváltásnak Wetter vetett véget:
— Dögvész rálok, — ez volt az állandó szójárása — mit veszekedtek most is. Te is — fordult oda Csergöhöz — mit ugrasz be ennek a Mefisztónak? Tudod, hogy csak a szája jár.
— Igen, vágott közbe Kalmár, azt is tudhatod, hogy bolond lyukból bolond szél fuj.
Odabenn ezalatt nagyban folyt Magas Dénes kihallgatása. A szerencsétlen újságíró minden erejét megfeszítve igyekezett bizonygatni, az ártatlanságát, amikor azonban józan megítélésére bizta Bordás tanácsos a helyzetet, maga is kénytelen volt beismerni, hogy bizony elég súlyos . bizonyítékok szólnak a bűnössége mellett. Félnégy volt, amikor a rendőrtanácsos sóhajtva befejezte a kihallgatását.
Becsületérc legyen mondva a derék rendőrtisztnek, ö érezte a tegkényel-metlenebbül magát. Sokért nem adta volna, ha véletlenül a szabadsága, alatt történik ez a furcsa his-. tórial Valahogy maga is hilt Magas Ártatlanságában, bár nem volt ebbén azért egészen biztos. Épp ez a bizonytalanság nyugtalanította nagyon. Egy ieklntéiyes lap belső munkatársát mégsem lehet csak ugy az első szóra bedugni a sitibe, különösen akkor nem, ha körömszakadtáig tagad a gyanúsított. Ez a kitartó tagadás ejtette leginkább gondolkodóba. Ismerte ugyanis annyira intelligens gondolkodásúnak az újságírót, hogy az bűnössége esetén, különösen akkor, ha ilyen súlyos bizonyítékok támasztják ezt alá, nem fog olyan naiv trükkhöz folyamodtn,
mint a tagadás. Az ilyen ember más kibúvóval igyekezne enyhileni a hely-zetén. De hát nem tehetek róla, nyugtatta meg a lelkiismeretét, itt vannak a bizonyítékok, amik tagadhatatlanul igazolják a rendőrség törvényes eljárását.
A holnapi lapoktól azonban már előre borsózott a rendőrlanácsos háta. Ezek a fránya újságírók egész biztos, hogy nekitámadnak, arra a gondolatra pedig határozotlan rosz-azullét környékezte, hogy mit fognak akkor Írni róla, ha ne adj Isten, esetleg kiderül Magas Dénes ártatlansága és megkerül az igazi gyilkos.
Ezek a gondolatok mind a valio-másl jegyzőkönyv felvétele közben futottak át Bordás agyán. Amikor befejezte a kihallgatási, olyan gyászos arcot vágott, hogy Magas valósággal megsajnálta és még ö kezdte vigasztalni:
— Sohse busuljon, tanácsos ur, tudom, hogy nem szívesen teszi ezt velem. Belátom, hogy a jelen helyzetben nem 4ehet mást. Együttérzése mindenesetre megnyugtat afelől, hogy a lelke mélyén Ön sem tart gyilkosnak. Épp ezért arra kérem, hogy a szabályok keretein beiül adjon nekem módot az ártatlanságom kiderítésére.
Bordás arca valósággal felderült az újságíró szavaira és humorral igyekezett leplezni az elfogódottságát:
— Furcsa emberek maguk újságírók. ön szorulna a vígasztaláéra és mégis engem vigasztal. Természetesen minden tőlem telhetőt el fogok követni, hogy klderü\'jön az ártatlansága, azt pedig remélem megérti és megbocsájija, hogy én csak a nyomozati szabályok értelmében járok e\', amikor önt őrizetbe veszem.
Mint a húrról elpattanó nyílvessző, ugy ugrottak fel az újságírók, amikor végre kinyílt a bünügyi osztály főnökének ajtaja. Azonnal körülfogták a kilépő Bordás tanácsost, akinek hátamögölt megpillantották Magas Dénest. Csergő Béla szólalt meg a többiek nevében és arra kérte a tanácsost, hogy ismertesse velük a dolgok jelenlegi állását. A rendőrtanácsos, aki tudta, hogy otthon ezalatt már Vönkivűleti állapotban van a fé/fiul pontatlanság miatt az ebéddel váró felesége, kényszeredetten engedett a kérésnek és visszafordult a szobájába, nyomában az újságírókkal.
— Megengedi, tanácsos ur, hogy üdvözöljük a kollégánkat? Kérdezte Csergő. ff»lyt Mt.)
1933 május 3
ZALAI KÖZLÖNY
véd ekezeit, hogy amikot a le!elö«. légre vonla Tólh Mirlát a gavallér miall, akkor a leány elkeaertdéaében fel akart mtnnl a padlásra, hogy felakassza magái. A padlátlépcsO közepén azonban utolérte, ahol dulakodni kezdtek, miközben lezuhanlak mind a kellen. Szerinte Tólh Má\'la ekkor szerezte az orvosi látleletben feltüntetett sérülésekel.
Mindezen védekezés ellenére Is a bíróság megállapította Sós jáuos bűnösségét, akit súlyos testlsértés büntette miatt héthónap! fogházra lléll. Az llélet nem jogerői.
Estve jött» parancsolat...
Mindig otl áll elittSnk az Irodalomtanárunk, aki minden ékesszóhl-sdl kifejtve magyarázza nekünk Cso konul versét: a >. Szegény Zsuzsi táborozáskor dmüt. Az érzékeknek azt a megrázó mélységét, amely nem frázisokban éli kl magát, csupán egy szóban, egy mozdulatban, melynek nagyságát ösztönszer ileg jobban át-érezzük minden könnyzápornál.
„Estve jött \'a parancsolat, Violaszín pecsét alatt. Isten hozzád, semmit sem szólt, Nyakamba borult s megcsókolt".
A versnek ez a négy sora mindig ott bujkál agyamban. Sokszor bizonyos vagyok afelől, hogy a Sors, az a bizonyos nagy ur, kl életünk Örök szürkeségében, vlolaszlnü pecsét alatl, parancsokat osztogat s ml megyünk tovább egy Isten hozzáddal teljesíteni s csak a Jó Isten tudja, hogy az alatt a pár szó alatt mennyi lemondás és szomorúság rejtőzik
Ugyanezt éreztem április 29 én este, mikor Egerszegen ott ültem a Bárányban egy estélyen, melyei azért rendeztek, hogy Csorba István ezredest és kedves kis feleségét elbúcsúztassák Egerszegtől.
A beszédek szépek voltak. Vlda alezredes a katonaság, Czobor polgármester a város és a zárdafőnök ur a papság nevében beszélt.
És Pista bácsi megköszönte őket. Pár keresetlen szóban. De ezeknek a szavaknak súlya volt.
,Harminchárom évet töltöttem Zalában. Nincs község, melyben ne jártam volna. S nincs község, melynek fial közül ne lettek volna a kezem alatt, hosszabb vagy rövidebb ideig. Én mindig Is zalainak fogom magam mondani" — mondta, ők most Pestre mennek s természetesen örülnek Is Budának, a város forgalmas, gazdag életének.
És én és azok, akik őket közelről Ismerték, ugyanazt érezhették, amit Csckonat\'lgy fejezett kl: Jsten h»i-zád, semmit sem szólt, nyakamba borult s megcsókolt".
Egy kézszorítással elváltunk két nagyon kedves url embertől.
Az estély a hivatalos bankettektől eltérőleg, nagyon Jól sikerült. Kedves volt. Csak egy hiányzott: Kanizsa. Az a város, melynek falai között élt, eljöhetett volna. Ok el mentek.
De vigasztal egy szép mondásnak az Igazsága: Hnem az elválásban van az elmúlás, hanem a feledésben Kéth Edlth
-= Körtisztviselők részére rendkívül előnyös butorvásárlási alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejárata részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók — Kopstein bútoráruházban, Horthy Miklós-ut 4.
Fegyelmi büntetésre és elégtételadásra Ítélték a tapolcai kórház főorvosát,
aki durván bánt a betegekkel és apácákkal
Zalaegerszeg, május í folytatta le ebben az ügyben Néhány hónappal ezelőll fegyelmi eljárás Indult dr. Slelner Lajos tapolcai kórházi sebészlóorvoa ellen, akivel szemben az a panasz merüli fel, hogy durván bánt a betegekkel <$ls az ápoló apácákkal.
Bódy Zoltán alispán szombaton
ebben
fegyelmi eljárást és a tlsztllótlgyész vádinditványa alapján dr. Stelner Lajost az elölépésnek 3 évi megvonására marasztalta, egyben kötelezte, hogy nyújtson megjelelő elégtételt a megsértett apácáknak.
Ágyelő-, összekötő-, ebédlő- ós futószőnyegek, sezlontakarók és függönyök
minden hlölíeltien nagy udlasztéK.
Legújabb belföldi és angol ingzefirek, pouplinok, oxfordok tropikák és nyersselymek
megérkeztek.
Nöi- é. férfiszövetek, nöi kabátok
mélyen leszállított árban.
SINGER
DIVATÁRUHÁZ. Alapítás 1860.
1 bor és pálinka-csempészés alkonya
A pénzügylgazgatóság a legerélyesebb rendszabályokat lépteti életbe
Nagykanizsa, május 2 Barth Ernő zalai pénzügyigazgató-helyettes arról nevezetes, hogy Debrecenben és Nyíregyházán ö hozta igen eredményesen rendbe a bor és szesz csempészés ügyét, nem csekély hasznára az érdekelt városoknak. Baflh Ernő most Nagykanizsára szállt ki és itt részt vett az Ipari és kereskedelmi érdekeltségeknek, a városi és pénzügyi közigazgatás tisztviselőinek értekezletén. Frieden-thai László, az OMKE alelnöke előadta a csempészés terén Nagykanizsán fennálló panaszokat. Hem-mert Károly főszámvevő ismertette az ellenőrzéssel kapcsolatos f.dalokat. Majd hosszas megbeszélés kö-
vetkezett a csempészés elleni védekezés módjairól. Megállapodás jött létre, hogy a pénzügylgazgatóság a legerélyesebb eszközöket fogja alkalmazni. Tettenérés esetén a csempészt azonnal letartóztatják, az árut elkobozzak és az illető mindaddig vizsgálati fogságban marad, mig ügye tárgyalás alá nem kerül. A visszaesőkről a pénzügylgazgatóság listát vezet és ennek alapján a büntetés esetenként súlyosabb lesz. Az ellen■ őrök s,számát szaporítani fogják.
— Olcsó gramofonleme-1sek (1 pengőtől) Trans-danubidndl.
ZelKQZI
Iái május 6-15.
Több mint ezer gyáros és Iparos kiállító. Tömegáruk. Minőségi cikkek. Magyar mezőgazdasági exportáruk bemutatója.
Exporlflzlet «í ellnHn.
Nagyszabású divatfelvonulások — Kozmetikai klAllltóa - Repülőgép kiállítás - Bélyegkláltltás és bélyeg-tűzsdo Telepítési és építkezési kiállítás — Min tatanya - Öntözés, fásítás — Baromfi és apróállat kiállítás — Borcsonort — Kisipari galéria
Háziipari csoport. Nagyszabású utazási-, vízum-, szórakozási és gyógyászati kedvezmények a vásárigazolványok alapján májút 1—20-lg. imí
Vásárlgazolvány és felvilágosítás kapható: Hudapeston a vásárirodánál, V., Alkotmány-u 8., Nagykanizsán a Nagykanizsai Takarékpénztár IlT.-nál és menetjegylrodáknál.
Egy njszfllőtt titokzatos halála
Nagykanizsa, májas 2 Néhány nap óta egy újszülött csecsemő halálának előzményeit igyekszik kinyomozni a dióskáli csendőrség.
Április 26-án \'Kiss Anna 22 évet dióskáll földmüvesleány egészséges fiúgyermeknek adott életet. Az uj-síülöttet még azon az é|szakán kitelte az udvarra, ahol másnap reggel holtan találta meg az édesanyja. A nagyanya karjára velte halott unokáját és kl akarta vinni a temetőbe, hogy elföldelje. A hatóságoknak tudomására jutott, hogy a gyermek születésénél sem szülésznő, sem orvos nem volt jelen és halottkémnek sem jelentelték az esetet.
A csendőrség elsősorban Kiss Annát hallgatta ki, aki azt mondotta, hogy a gyermek röviddel a megszületése uffln meghalt és ezért tette "ki az udvarra másnap reggelig. A pagykanizsai ügyészség elrendelte a holttest felboncolását. A boncolás kiderítette, hogy a gyermek élve született, erős, életképes volt. Az orvosok feltevése szerint valószínűleg a hideg ölte meg.
A cseudőrség tovább nyomoz, Kiss Annát pedig beszállitoiWk a kanizsai közkórházba.
Herceg Festetics beteg
Keszthely, május 2 Festetics Tasziló herceg epe-hólyaggyulladásbrr. megbetegedett.
Schnitzler-film
Arthur Schnitzler világhírű regényének filmváltozatát ma és holnap mutatja a Városi Mozgó. Maga a regény is garanciája ennek a filmnek előrelátható nagy sikerére s ezt csak fokozzák a filmben szereplő nagy nevek, mint Schneider Magda, Olga Csehova, Faul Hörbiger stb. Nyolc nagynevű azt ír játsza e filmben a főszerepet. Schnitzler Arthur-nak ez a regénye tele van szerelemmel, humorral és a legfinomabb és legdistingváltabb erotikával. (—)
ZALAI KÖZLÖNY
napihírek
NAPIREND
Május 3, szerda
R6ni.il k. lollkua: Sz. József. Protest.: Irma. Izr.: IJar hó 7.
Városi muzeum és Könyvtár nyílva csütörtökön é« vaaárnap délelölt 10-től
12 óráig.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hónapban: a Merkly-Bcluj gyógyszertár Fő-ut 12. sí. és a klskanlzBfli gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, azerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
— (A főispán gyásza) özvegy vlndornyalakl Hertelendy Pálné síül. nagyaldsonyl Btircza Róza hoiszai szenvedés ulán 69 éves korában Celldömölkön meghall. Temetése vasárnap délután nagy részvét mellett folyt le. Az elhunyt nagyasszonyban Gyömörey György főispán az anyósát gyászolja.
— (Halálozás) Régi kanizsai idők tanuja és akliv városközéleli szereplője dőlt ki az élők sorából. Varga János ny. városi kültanácsos (ma már ez ? is a múlté) 90 éves korában, "Jsén elhuny*. Varga Sándor badacsonytomaji plébános edesatyját, Kovács József gelsei igaz-gató-tanitó apósát gyászolja benne.
— (Domány Ármin bucsuban-kettje) A nagykanizsai volt felső-kereskedelmisták szövetsége családias melegséggel bucsuvacsorát rendezett a nyugalomba vonult és Nagykanizsáról végleg távozó tanára, Domány Ármin tiszteletére. A vaciorán mintegy 8Ö-an vettek részt. Az első felköszöntőt Miklós Qyula bankigazgató, a szövetség társelnöke mondta. A tantestület nevében Neufeld Simon tanár búcsúzott a távozó kartárstól. Krámer Lajos tanár beszéde ulán Domány Ármin mondott meghalódva köszönelet a kedves és» bensőséges ünneplésért.
— (Húszas tiszti találkozó) A volt nagykanizsai 20 ik honvéd és népfölkelö gyalogezred Budapesten tartózkodó tisztikara május 6-án este 8 órakor a Tiszti Kaszinó Nagy-féle
. étterem helyiségében bajtársi összejövetelt tart.
— (Kereskedelmlsták az Izr. hősök flrjánál) A nagykanizsai felsőkereskedelmi iskola ifjúsága ma délelőtt fél 11 órakor emlékünnepélyt rendez az izr. temetőben nyugvó hősihalottak sírjainál. Az emlékbeszédet Vermes Aladár tanár mondja.
— Ma mindenki rókát vl.el I A legszebb tavaszi rókák remek színekben legolcsóbb áron Budapesten Dán líllöp-nél (Dorottva-utoa 1., Gerbeaud saiok) kaphatók. Oyönyörll tavaszi kis biínda modelljei, szőrme cravatteajal feltűnést keltenek. Feltűnően olcsók. Kísérelje meg!
— (Pénztárcát loptak a vásárban) Wölker Dánielné nagykanizsai lakos kedden délelőtt kiment, hogy szétnézzen a vasárban. A pénztárcáját, amelyben 17 pengő vofi,-ismeretlen lettes kiemelte a zsebéből. A rendőrség nyomoz. „IgmándC-ból nem kell pohár-|szátnra Inni, Negyed vagy tél pohár elég szo-(kott lenni!
(Pacsal esperes-keröleti gyOlés) Tudósítónk írja: A pacsai esperes-kerületi tanács évi rendes gyűlésén Z. Czlgdny Qyula esperes rámutatott a kath. akció szükséges-, ségére, amikor a világi hivek is részt kérnek az apostoli munkából a mai szomorú viszonyok közepette. Nem politikát, de a kath. öntudat megerősödését kell kivivni. Hilvédő-ket akar az egyház nevelni. A kerületi tanács dr. Horváth Vilmos főszolgabírót választolta központi biz. taggá. Ezután megalakították az egyes szakosztályokat, egyelőre a hitvédelmi, a szociális és sajtó bizottságot. Fősúlyt a kath. sajtóra irányítja a tanács, ezért az espereskerületi tanács Pacsa központtál Landl Ferenc igazgató vezetésével megkezdi azonnal a működését. Wache Ernő esperes-tanfelügyelő a kalh. hitközségek megalakításának szükségességéről tartott előadást. Az indítványok során Bodó Ferenc állomásfőnök az életből vett katholikus ellenes kirívó eseteket sorolt fel, gyakorlati tanácsokat adott. Életre való indítványokat tettek még: Marton Ferenc dióskáli főjegyző, Tóth Pál szenlpáleruri plébános, Krdnlcz József kisgazda.
Gyengélkedés Idején, különösen, ha a rosszullétet szorulás fokozza, a természetes „Ferenc József" keserűvíz fájdalommentes székűrülést és kielégítő emésztést hoz létre. Híres nöorvosok a legnagyobb elismerés hangján írnak a valódi Ferenc József vízről, mert\' ez a kritikus korban is hosszabb időn át alkalmazható, anélkül, hogy kitűnő eredménye változnék, — A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
Megjelenik
Lldltt Julla verseskönyve
Az Irodalmi és Művészeti Kör, az Izr. Leányegylet és az OMKE támogatásával értékes kiadással gazdagodik még e hónap folyamán a nagykanizsai körjvpiac. Megjelenik Lldltt Ju\'iinak, a Zalai Közlöny te-hitséges, ./fiatal poétájának verseskönyve, „Bánat-tó partján" cimmel. A könyv ára 2 psngő Iesr. Előjegyezni lehet a szerkesztőségben is. Pénzt senkitől előre el nem fogadunk, a könyv ára csak a megjelenés után fizetendő.
A Nyugat május l-l számának élén Kosztolányi Dezső nagy tanulmányát közli a nyelvmüvészetrol. BablU Mihály a katolikus költészetről és a kritika szabadságáról Ir. Az életrajz-Irodalom Indiszkréciójáról Schöpfltn Aladár, nem-zedékproblémáktól Halász Gábor cikkezik, Karinthy Frigyes Földi uj rogényét bírálja. Ára 2 pengő. Kiadóhivatal Budapest V. Vilmos császár-ut 34.
— (A Keszthelyi Iparosok Dalköre) Hiztujitó közgyűlést tartott. Dr. Mojzer Qyörgy, a dalárdának általánosan szeretett elnöke, hajlóit kora miatt, 22 évi elnökség után megvált tisztétől. A közgyűlés utódául a dalárdának negyedszázada Ügyvezető elnökét, Bognár Imre főjegyzőt választotta meg egyhangú lelkesedéssel. Ügyvezető elnök lett a dalárda élén ugyancsak évtizedek óta fáradozó Iwslts Oyula elemi iskolai igazgató. Megszervezték a dalárda propaganda-bizoltságál, melynek elnökéül dr. Gárdonyi Lajos szerkesztőt választolták meg. A dalárda titkára Hajói Qéza, háznagyai dr. Lukács Mihály és Kálmán Antal. A dalárda a daloskerület május 7-iki választmányi ülése kapcsán ünnepélyesen vesz bucsut távozó elnökétől.
1983. május 3.
— A tavasz és a nyár ruhacsodál a budapesti Nemzetközi Vásáron. A hölgyközönségnek egész különleges és sehol máshol hozzá nem férhető látványosságot nyújt a május 6-án kezdődő Budapesti Nemzetközi Vásár. Naponta fél 11-től d. u. 2-ig és fél 4-tól este fél 7-ig az Iparcsarnokban épült hatalmas színpadon ruha-, cipő-, kalap-, fátyol-, kesztyű- és boabemutatót rendez. A különböző sport-, nappallés estélyi-ruhákat, köppenyeket, pl-ziamákat, pongyolákat, az uj tavaszi és nyári ruhacsodákat azok a hires fővárosi divatszalonok készítették, amelyek tudvalevően szigorú zár alstt tartják modelljeiknek még a rajzait is s csak állandó vevőiknek állanak nagyhitü művészetükkel rendelkezésre. A hölgyközönség tudja, hogy mit jewnt a Relter, Förstner Nővérek, Fischer Julla, Ambrus, Oréte, Schönfeld Kató, Schwarcz Irma, Haller Erzsébet szalonok csodakreációit csinos mannequineken látni. És épen ezt nyújtja a Nemzetközi Vásár naponta megismétlődő ruhabemutalója, amellyel egyúttal azt is dokunieniálják, hogy a magyar anyagokból ma már a lcgraffi-náltabb, legpárisiabb ruhacsodák is hibátlanul készíthetők, hogy Budapest Európának egyik divatközpontja s hogy a magyar nőiszabóipar világviszonylatban is vezető helyen áll.
— (Megtiporta a bika) Súlyos pásztorszerencsétlenség történt a hosszúvölgy! közaégi legelön. Plchler József pásztor kinn legeltette a teheneket, amikor a község bikája valamitől megvadult és megtámadta a szerencsétlen embert. A bika szarvára kapta a pásztort, akit feldobott a levegőbe, majd amikor a földrezuhant, megtiporta. Pichler Józsefet súlyos külső és belső sérülésekkel szállították be a kanizsai közkórházba.
— A Vlláf városi Rofánvek eheti Máma Caászár Géza remekül felépített, kalandos regénye: Yvonno bosszúja. Egymást kergetik a meglepő eseményok.
y OLCSO
Iavaszi árusítás
a
árupázzbcín !
Tavaszi és nyári gyapjú férfi szövet occaslo I
Tropical v. fresco 3 20 méter (tehát sajátjával bélelhető) egy ruhára való 21.20 pengő
Kasha dlvatnadrág, métere........6.8O
140cm. széles gyapjúszövetek dús választékban 6.50 P-től
Női ruhaujdonságok
hatalmas választékban I
Szövött műselyemruha fess tavonokban, i.iinden szinben 5.60 pengő
Tavaszi slágerünk elegáns női ruha Crepe Amiből, kiváló szalon munka 19.— pengő
1963. május 3
ZALAI KÖZLÖNY
Felakasztotta magát egy tönkrement gazda
Balfttontüred, május 2
VérOs józset balatonfüfedl garda néhány évvel ezelőtt még igen jómódú ember hírében illőit. A gazda-■igl válság azonban könyörtelenül felmorzsolta minden vagyonát, teljesen tönkrement és most nemrégiben még a hálát ls e\'árverezték a feje (ölül. A sok csapás annyira tlkese-ritelte a szerencséilen embert, hogy vasárnap éj|e! a háza part áeán felakasztotta magát és mire rátalállak, már nem lehetett rajta segileni
Ápoltassa arcbőrét
Dr. Benedigné Lang Magda
kozmetikai j intézetében
Nagykanizsa, Deák-tér 3.
Szépséghibák kezelés^ aremölcaők, szőrszálak ellávolltása. Dlathermla. Olcsó bérletrendszer.---
SPORTÉLET
Helyreigazítás
Wlndlsch Dénes, a ZTE trénere, ügyvédje ut|án a következők közléséi kéri a Zalai KSzlBny ápr. 25 ikl, a ZTE—KRSC meccsről szóló sporl-tudósilássa! kapcsolatban:
,1. Valótlan az, hogy a ZTE Iáié-kosai olyan ki|elenlést teltek volna, hogy az edző állandó .bekiabálása" az oka gyenge játékuknak,
2. Valótlan, hogy a játékosok azt a kijelentéit tették volna, hogy emiatt nem tudják kifejteni legjobb tudásukat és végül
3. Valóllan, hogy emiatt vesztik el lejüket és kapkodnak játék helyeit.
4. Való ellenben az, hogy az összes játékosok aláírásával ellátóit oly lartalmu nyilatkozat van ügy-telem birtokában, mely szerint a játékosok kijelentik, hogy a cikk idézel! részében foglaltak a valóságnak meg nem felelnek\'és hogy ók Ilyen vagy hasonló nyilatkozatot
senkinek nem lettek".

Fenti nyilatkozattal szemben állításainkat fenntartjuk.
A kereikedelmlsták tornaünnepélye
nyílja meg ezldén az Iskolai tornaversenyek sorozatát. A felsőkereskedelmi tornászai vasárnap, május 7-én délután 4 órakoi a Zrinyi-pályán startolnak a megszokottan kiváló tornász-teljesítményeikkel. A tribünök bizonyára ezutlal is megtelnek szülőkkel és az Ifjúsági sport kedvelőivel.
Közgazdaság
Tenyésszünk fajnyulakat t
A Házlnyultenyésztők Országos Egyesülete újra megkezdi országos hazlnyultenyésztésl akcióját. Hus és szörmenyulakat ad ki tagjainak díjtalanul azzal, hogy egy év múlva a hozamból a kapott lenyészanyag kétszeresét adják vissza. Az egyeit! el újjászervezése megindul!. Felkérjük ezúton is a társegyesüleleket a közös együttműködésre, az egyesület volt
JÓ MUNKÁT
PÁLCSICS-nái
kapunk.
*
Első nagykanizsai selyem-, kelme-, fonalfestő él yegytlulltó üzeme FBOzlat ■ FŐ-UT 7.
PAaaAt 16 kamatul, biztos helyre elhelyezheti. Ajánlató! zár! borliekban • kiadóhivatalba. >995
tagjait a további támogatásra. A tenyésztőké! pedig arra, hogy az egyesület önállóságának kiküzdésére minél többen |0|Jenek közénk tagul. Az évi tagdij 8 pengő, melyért kéthetenként az egyesület hlvalalos lapja Is Jár. Meg kell szervezni a nyúlhús fogyasztást és a kiváló nyulprém használatit. Felkér|ük a magyar nyul-tenyésztőket, hogy a f. é. május 7-én d. e. 11 órakor megtartandó országos értekezletre Budapest, Rákóctl-ut 55 sz. (vendéglő) minél többen le-lenjenek meg. Az egyesület cime Budapret, IX. ker. Csarnok-tér 5 sz. II. emelet 11. Az érdeklődök válaszbélyegét kérjük.
Zürichi zárlat
Pária 20-38, London 1726, Newyork 4(000, Brtlaael 72 35, Milano 26 6!>/i, Madrid 4425, Amaterdam 218-15. Berlin 12025, Wien 7300, Szótla 3 75, Prága 15-4!. Varai 58 00, Budapeat -■-, Belgrád 7 00, Bukarest 308.
Terménytőzsde
Búza Uazav. 76-oa 1380-1400, 77-ea 14 05 -14 30, 78-aa 14 25 14 55, 79-es 14-45—14 65, 80-as 14 00 -14-80, dunán-lull 76-os 1270-1285,77-ea 1285-13 00, 78-aa 13 00-13 15, 79-es 1320 I3\'35, 80-as 13 30—13 45, rozs 655 665, tak. árpa 860-880, zab 800-810, len-gcrl 680—690, korpa 5 75-5 85.
i Semzell Bank deylia-irfolyamal
VALUTÁK
Angol!. 1940-1980
igalr. ~ Cseh k. 16 93-17 0)
Be!
7Ö16-7974
Dánk. 86 10-8730 Dinár 7-20-7 70 Dollár 560 00 568 00 Frandal. 2230-22-50 Hol!. 23000-232 20 Zloty 6345-6495 Lel 3 40-3-44
Léva 4 00-4-25 Ura 29-90-3020 Márka 135-70-136-60 Norvég 08-80-9980
Peaela —•--\'—
Scbill. -•---■
Sválclf. 11060-111-40 iTádtLlOO\'iO-lOt 10
DEVIZÁK Amál. 230 20-232 20 Belgrád 7 80-7 90 Berlin 135-60-136 60 Bilissel 79-26-79 74 Bukareal 341-3-43 Kopcnh, 8630-87 30 London 1941-1955
Madrid -•-
Milano 30*00-3018 Newy, 562 00-568 00 Oazlo 9900-99-80 Pária 22-33-22 41 Prága 16-95-1705 Szólia 4-lla/i-414i/< Stockh.100-30-10! 10 Varai 64-55-6405 Wien -■— Zürich 110-80-111-40
Wien clearlng árlolyama r 80.454.
Serténáiár
felhajtás 3730, eladatlan 267 — Elaő-rendü 092 -091. szedett 090 0 93, szedett közép 0-86 - 0-88, könnyű OÍO 0-82, l-sö rendtl öreg 0-82 0"84. Il-od rendű öreg 078 -080, angol atlldó I. I t0-106 azafonna nagyban 1-20—1-25, zalr 1-38-1-45, bua 1-00 — 1-26, lélaerléa 112—1 22.
Kiadja a laotulajdonoa Közgazdaaágl Rt. Gutenberg Nyomda éa Délzllal Lapkiadó Vállalata Nagykarrlzaán. Pelelöa kiadó: Zala! Károly. Interurbán telelőn: Nagykanizsa 78. azám.
= Elsőrangú műjég kapható a Transdanubta Egyesült OOxmalmok Részvénytársaságnál.
APRÓHIRDETÉSEK
Vak tUkifik újra tükrözését Ismét vállalom. Stern, Vároiházpalota. 1605
Kifutó leány felvétetik. Bővebbet lapunk kiadóhivatalában.
Oyermek térdhirlsnyák kitűnő llór. Igen olcsón áruslttatnak Kaufmann Manónál. Telefon 157. 1151
Hármas uraotos szénkályha, Werthelm-kasaa, villanyóu és vasmérleg olcsón eladó. Armuth, Baxérudvar. 1152
Néoyaxobás ós kétaxobáa udvari lakás kiadó olcsó árért augusztusra és azonndlra Kinizsi-\' \'c« 20. Bővebbet Sugárút 41/b. 39
Csengery-ut 7. sí. alatt elsőemeleti négy-szólás parkettás laMs, fürdőszobával aug. elsejére kiadó. Bővebbet dr. Rapoch Irodájában. 40
Kótaaabáa előszobás, vízvezetéke* lakás kiadó József fóherceg-ut 58/a. 31
Sxép háromaatobáa uloai lakáa
fQrdóexobával augustlus l-re kiadó Horthy Mlklós-ut 51. sí. alatt. 1617
Kaul 1521
Nagy ayarmahkooal választék mann Karoly cégnél
Kétaxobáa, konyhás lakáa kiadó Telekl-ut 8. 1702
poqanyvAri
uradalmi (ajboraim kaphatók liicrenklnt már 20 fillérért. Legkisebb tétel 26 liter. GR088 KAROLY földbirtokos Batthyány-ulca 26. szám.
Önállóan tflxfl axakáoanfit takarítónő mellé megfogad « Csengery-ut 23. ház lakója. 1708
Aki pénxót nagyobb ipmaital blzto3 helyre szerelné elhelyezni, cimét adja le lapunk kiadóhivatalában 1571
Nagykanizsán a város belterületén ]0-forgalmu korosma Uslethéx jutányos áron eladó Felvilágosítás dr. Hoch Oazkár ügyvédnél nyerhető. 1055
Deák-tér 14. szám alatti három teremből és előtérből álló emeleti helyiség bérbeadó. Bővebbet az Ipartestület irodájában. 1569
Horthy Mlklós-ut 31. szám alatti Hangya-, telken egy vagy két háxhely eladó Holyó év végéig harmincéves adómentes sóggel felépíthető. Bővebbet aa ipartestület lrodi|ábanv 1570
Két udvari szoba mellékhelyiségekkel aug. l-re kiadó Zrínyi Miklós u. 20.
BalatonmárlafBrdSn .Pécsi telepen" ttjonan épült házban üzlethelyiség két szobás lakással azonnal kiadó, Nád Oéza tulajdonosnál Balatonkereiztur. 1575
Legolcsóbban FEST
Legszebben TISZTIT
VARGA
ruhafestő, vegytlsztltó, gőzmosó üzeme Hunyadi-utca 19. Horthy M.-ut 8.
Magyar-utca 4, számú ház Szabadkézből •líraié. Bővebbet ugyanott. 1593
Két-éi háromazobás lakéaak kiadók. Bővebbet Relchenleld huallzlet, Erzsébetté,. 1667
Tattono lelvétetlk azobsleitö is mázoló szakmába. Clm a kiadóban. 1682
Pő-ut 19. alatt 3 szobás, lllrdószobáa ulcal lakát aug. l-re ktaaló. Bővebbe! Teleki-u! 47. 1694
felek!-
Só-u\'
utca 14. házban 3 szobáé azép lahéa auguaztus elsejéié klad4.| 1701
Dautachaa Prfluleln such! Stelle zu mögllehat klelneren Klrtd unter .Klndet-llebend" an dle Espedlzlon. 1714
Kiadó hlromazobás ulcal lakás auguaa-lua I re Sugái-ut 26. 1106
HárramlámpAa Philips rádió olcaőn eladó. Clm a kiadóban. 1707
NyotolakAaoa taérháa aAgraaar-ral álvahalS. Cini a kiadóban. 1708
Rozgonyl-utca 5. egy N*gyaaataáa udvari komlortoa lakáa auguaztua t-re kiadó. 1709
RAtaaabAa utca! éa udvari lakások azonnal kiadók Klnlaal-u 11. 1710
Egyaaobáa utcai lakás garcon lakásnak li alkalmas, a belvároaban kiadó. — Delk-lér 12., bőrllzlet. 1711
Kflny«aaakr4a« éa azéplgyermekágy
Caengery-ut 26., kapu alatt. 1713
AlMAMOLY
ellen aradményaaan csak akkor védekezhetik. ha a virágzást kővető 8 napon belül permetez, amiko[ a virágszirmok lehullottak, d* a kahaly még nyitva van. Az első permetezést követő 14 napon belül kell má. sodszor permetezni, mert ekkor fúródnak be a kis hernyók a gyümölcsbe. Permetezősz«rek:
ARZOLA vagy DARBIM,
sodas í
permetezőszerek:
SULFARDL, AMONIL vagy SÓIBAN.
Kombinált permetezőszerek:
Nosprasan vagy Tutoklt használhatók.
Ne mulassza el a hernyóenyv-gyürüket felrakni!
Védőszerek beszerezhetők s
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növény védelmiszerek kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palota mellett)
Értesítem « nagyérdemű közönséget, hogy hosszabb fÓvárosi tanulmányutamról hazaiértem. A legkényesebb Ízlésnek megfelelő modellokat kérem szíveskedjenek megtekinteni.
özv. Welíi Viktornó
nOI iutbó
Horthy Mlkléa-ut 6.
Ha költözködik
linoleumot viaazkosváBzinat roleHát rolettarudat afrikot ""
és egyéb kárpitos kellékeket legolcsóbban vásárolhat
Hlrscb és Szegő cégnél
a
ZALAI KÖZLÖNY
198a rnájm 3
Tekintse meg vételköieiezettség nélkül
BUTORRAKTARUNKAT
meggyőződhetik arról, hogy a
■■■mmHHHMB^ legolcsóbban
iA a legjobbat
Nagykanizsa
Ha>-thy Miklós ul
vásárolhat.
Sopron Szombathely Békéscsaba
Kedvező fizetési feltételekI Díjtalan szállítási
Recamierek garantált jó minőségben már P 150-ttil. Modsrn, kényelmes fotelek 75 P-töl.
Elszomorodott szívvel jelentem ugy magam, mint az alulírottak nevében, hogy forrón ueretett térjem, a legjobb édesapa, apói, nagyapó, testvér, Illetve rokon
SZÍTTÁK ANTAL
nyűg 0. Si A. fóaoxdoay verető
életének 78-lk, boldog h\'zastógának 44 Ik évében rövid szenvedés után visszaadta Jóságos lelkét Teremtőlének.
Drága halottunk loldt maradványait totyó hó 3 án déluián 5 órakor a Csányl László-utca 19. szimu gyász-háibót kísérjük a róni. kath. temetőbe örök nyugvóhelyére.
Ax eogttzieló uentroHe-áldozat 1. hó 4-én d. e. 8 órakor fog n sxeni-ferencrendl plébánia templomban ai Egek Urának bemutattatni. Nagykanizsa, 1933. május 2. Szeretetünk kísér utolsó utadon I Nyugodjál békében I
ötv. Sitttar Ant»ln* uttl Wlttmann Kenő, Jóitef, Ilona, Ida
óistfné, Uliclla.----
Sillttr K«<s6né
loxsa Iliit. kci»ü, juiki, uuna, lua It^KiUlolfoleHI Jóistfn*, OlieMs, Bíls,
Mária atsnjrei. Kristoffolettl Jóisef vó|e, SittUr Katalin í. Krnö u-.lvJrcl. Idus, Margit, Márta unokái éi «i ö»si«s rokoniig.
Versenytárgyalási hirdetmény,
A Nagykanizsai ipartestület a Sugár-ut 3. szám alatti (volt Polgári Egylet) ingatlanának átalakítási, javítási, tatarozási és vizvezetéksze-relési munkálataira versenytárgyalást hirdet. A kőműves, bádogos, szerelő, asztalos, lakatos, üveges, szobafestő és mázoló munkák kiírása az Ipartestület irodájában f. hó 4-étől kezdve beszerezhető.
Pályázati határidő f. évi május hó ll-ének esti 6 órája.
Ai Ipartestület eluökiége.
„Olcsók vagyunk, mert jók vagyunk."
Cserélje ki
régi rádiólámpáit!
Jobban és szebben fog szólni készüléke.
TRANSDANUBIA R.-T.
Caengery-ut 6.
Telefoni 4-13.

Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
8519/1933.
Tárgy: Selyemhernyótenyésztés előmozdítása.
Hirdetmény.
A nagymérvű külföldi selyem behozatallal szemben hazai se-lyemtermelésünknek a legnagyobb mértékben való kifej lesztése érdekében felhívom a közönséget, hogy minél számosabban vegyenek részt a selyemtenyésztés érdekében a közutak mellett bárkinek is rendelkezésére álló szederfák leveleinek gyűjtésében.
Erre vonatkozó engedély hi vatalos órák alatt a városi <erdőhivatalban szerezhető be folyó évi május hó 31-ig.
Egyuttal figyelmeztetem és felhívom a város közönségét, hogy a közutak melletti szeder-fákról való loinb szedésében a selyenitenyésztőket akadí lyozni, vagy különösen bántál mázni annál is inkább nem szabad, mert e felhívásom ellen vétők a legnagyobb szigorral fognak büntettetni.
Nagykanizsa, 1933. évi április hó 29-én.
i.oi Polgármester.
Nyomatott > taptulaiitonol Közgazdasági R.-T. Qutcobcíg Nyomda U Uélzalal Lapkiadó Vállalata könyvnyomdáiban Nanykanuaáa. (l\'cleISs Üzletvezető. Zalai Károly.)
73. évfolyam 100. jzfim
M\'agykanlzsa, 1933. május 4, csütörtök
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
fűiket 1(0lég él kiadóhivatal; Póat 5. .iám Megjelenik minden reggel, bétlö kivételével
POLITIKAI NAPILAP
FÍlelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
Előllzetéil éra: egy hóra 2 pengő eo [Illír Sierkentöiégt éa kiadóhivatalt telefón: 71. u
Az álláshalmozások,
a mammut-íizetésék, az öiszeférhe-tetlenségek ügyében készülő rendelet sok fájó eebet, sok szemet szuió Igazságlalánságot van hivatva megszűntetni. Amikor az ország túlnyomó többsége elnyomorodott, amikor tisztességcsen dolgozó hivatalaokok, kereskedők, gazdák minden erőfeszítésük ellenére is az Örvény szélére sodiódtak, amely elnyeléssel fenyegette őket, ugyanakkor voltak egyes szerencsések, akik állásokban dúskáltak, mig másoknak, kűlönöMO pedig az ifjabb generációnak egy állás sem jutott, akik bankok, nagyvállalatok elnöki és igazgatósági székeiben trónolva habzsolták a pénzt, mig nagyon sokan gyermekeiknek kenyeret sem ludtak adni.
E rendelet kiadása egy valóra váló darabja a nemzeti munkatervnek. Ha minden magyart a jobb jövő felépítésére egy táborba akarunk egyesíteni, akkor nem maradhatnak meg eiek a vériforraló ellentélek az anyaglak terén sem, amelyek a súlyos életküzdelmektől, a nyomoru-ságtól elgyötört kedélyeket állandóan izgatták s a társadalmi elégedetlenség gyuanyagát vitték be széle* rétegek gondolkodásába.
Hadd jöjjön ez a tisztább levegő, süvöllsön keresztül a frissülést hozó légáramlat a gondosan elzárt falakon, iitkos érdekeltségeken, ahol a nyomorúság vámszedői lelkiismeret nélkül fölözték le azokat a hasznokat, amelyeket két könyökkel szereztek meg az érvényben levő jogszabályok bozótjában bujkálva.
Nos hát, ha ezek az urak lelkiismeretük szavát nem hallották meg — talán nem is hallhatták meg, hiszen ezeken a helyeken igazán ne keressünk valami érzékeny lelkiismeretet — akkor most majd a törvény ereje fogja kényszeríteni őket, hogy leszálljanak a magas lóról s ne zsebeljék be azokat a százezreket és milliókat, amelyek nem a spekulánsokat, az ügyeskedőket, hanem a dolgozó\'isztességes embereket illetik meg. A magyar középosztály, amely a nemzet gerince, évek óta szótlanul türi, szenvedi el a kényszerű fizetésleszállitá-sokat egymás után s ugyanakkor azt kell látnia, hogy a titokzatos összeköttetések, az egyenes és becsületes emberek számára érthetetlen módszerek egyik napról a másikra gazdaggá tetlek olyanokat, akik sem tehetségükkel, sem erkölcsi értékeikkel nem szolgáltak rá erre a sze rencsére.
Véget fog vetni ez a rendelet an nak a helyzetnek, hogy egyes kiváltságok részére a miniszterinél nagyobb nyugdijakat állapítsanak meg, mig a kiskereskedők, a válsággal küzdő egész iparosság a fizetésképtelenség borotvaélén táncol s közben fizeti a magas illetékeket, hogy te\'jék a horribilis nyugdijakra. Ha a magyar végzet ugy hozza magával, hogy a háború utáni esz-
tendők a megpróbáltatás, a nehéz küzdelem esztendei legyenek, akkor szenvedje el ezeket minden magyar egyformán. Ez az igazi magyar sors-közösség. Ne féltsük etiől a rendelettől a magántulajdon elvét, mint azt egyes urak, nyilván érdekeltek
hangoztatták, mert ez a rendelet sokkal kevésbbé sérti ezt a nálunk soha kétségbe nem vont elvet, mint sértette azoknak a manipulációja, akik gyalázatos mélyen belenyúltak a magyar zsebekbe ér* ontan kivették sokszor az utolsó filléreket is.
A világgazdasági értekezlet meg fogja oldani a kibontakozás kérdését
Már
nem a magyar pénzügyi helyzet a legfőbb gondja a népszövetség pénzügyi bizottságának
Budapest, május 3 Kiszivárgott hirek szerint a genfi pénzügyi körökben a Népszövetség pénzügyi bizottsága elé kerüli jelentéseket nagy figyelemmel kisérik. Ugy tudják, hogy Tyler magyarországi népszövetségi biztos jelentését és a magyar pénzügyminiszter tájékozlatását a pénzügyi bizottság rokonszenvvel fogadta. Egyébként utalnak arra, hogy a bizottságban tárgyalásra került kérdések közt ezúttal nem a magyar pénzügyi helyzet volt a legérdekesebb éa a megoldás Iránti várakozás súlypontja a sokkal nehezebb pénzügyi helyzetben levő más európai országok kérdései felé tolódott el. A genfi pénzügyi műtőasztalra ezúttal tehát az első vonalba nem a magyar kér-
dések kerültek, ami természetesen reánk nézve nem kedvezőtlen jelenség. A bizottság tárgyalásával kapcsolatban az általános világgazdasági helyzet is többféle megvliatásra adott okol. A nagyon súlyos gazdasági helyzet miatt a pénzügyi körök azt várják, hogy a világgazdasági értekezleten végre mégis bekövetkeznek a javulást előmozdító tények. Valószínűnek tartják, hogy a világgazdasági értekezlet mindenesetre megoldja azokat a kérdéseket, amelyek előbbre viszik a kibontakozást. Az események siettetik a megoldást és a világgazdasági értekezlet előreláthatólag érdemleges javaslatok felett halároz és különösen a mezőgazdasági termények árának és értékesítése ügyében hoz pozitív eredményt.
62 nemzet 1500 képviselője vesz részt a londoni konferencián
üouf, május 3 A népszövetség főtitkársága szétküldte a meghívókat a világgazdasági értekezletre, amelyet junius 12-én 12 órakor a londoni földtani muzeumban nyitnak meg. A meghívókat 26 államhoz, köztük a népszövetség 8 tanácstag államához küldték el.
Newyork, május 3 Jung olasz pénzügyminiszter teg nap este Washingtonba érkezett. A hírlapírók előtt kijelentette, hogy Olaszország együtt akar munkálkodni a többi nagyhatalommal a a gazdasági vllágértekezlet előkészítésében.
Az értekezleten az eddigi tervek
szerint 62 nemzet vesz részt 1500 emberrel.
Cherbourg, május 3 (Havas) MacDonald a Berengaria fedélzetén kelt át Cherbomgba, ahol a francia kormány részéről hivatalos borítékokat nyújtottak át neki. MacDonald mindenféle nyilatkozatot megtagadott.
Newyork, május 3 Amerika aranykészlete körülbelül 1000 millió dollárra emelkedett. A szövetségi tartalékbank aranytartaléka ugyanis 2800 millió dollárról 3619 millióra a törvényes fedezeten tul, a magánaranykészlet pedig 440 millió aranydollárról 1425 millióra szökött fel.

A képviselőház hajnalba nyaló ülésen megkezdte a költségvetés vitáját
Budapest, május 2 A képviselőház ma délután 4 órakor megkezdte az 1933/34. évi költségvetés tárgyalását.
Temesvári Imre előadó nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a 72.6
milliós hiány kizárólag a trianoni nyugdijterhek következtében adódik.
A költségvetéshez elsőnek Sigray Antal gróf szólalt fel. A költségvetS bizonyltja — mondotta — azt az áldozatkész munkát, amelyet a pénz-
ügyminiszter az ország érdekében végez. A költségvetést még sem fogadja el, mert a kormány egész politikája Iránt bizalmatlan. A túlhajtott Infláció éppen olyan romboló hatású, mint a túlhajtott defláció. A királykérdéssel foglalkozva kijelentette, hogy az osztrák csatlakozás kérdése sürgőssé vált, a királyság visszaállítása és a revízió kérdése nem állanak ellentétben egymással.
Sztranyavszky Sándor a Gömbötkormány eddigi munkálkodását ismertette. Eckhardt Tibor a mezőgazdaság kérdésével foglalkozva a nagy konverziós program megvalósítását sürgette. Wolff Károly kenyeret kövelelt a keresztény ifjúság számára. Peyer Károly helyteleníti a kormány politikáját és ezért nem fogadja el a költségvetést.
Bud János hangoztatta, hogy a parlamentárizmus válságban van. A miniszterelnök megmutatta, hogy nyugodt, alkotó munkára képes. Meggyőződése, hogy a kormány olyan választójogi reformot hoz, amely megfelel ezeréves alkotmányfejlődésünknek. Lapzártakor még tart az ülés.
fflaniu lemondása befejezettnek tekinthető
Bukarest, május 2 (Éjszakai telefonjelentés) Az Ade-verul szerint Manlu lemondása a párlelnökségről már befejezettnek tekinthető. Maniu azért mond lr, mert tudatában van annak, hogy a korona és az ő személye közli helyzet nem engedi meg, hogy akár kormányon, akár ellenzékben pártelnök legyen.
ítélet
a jugoszláv vonatok pokolgépéé merénylői ügyében
Belgrád, május 3 Az államvédelmi bíróság egynapi tárgyalás után ma reggel hozoti Ítéletet azoknak a terroristáknak bün-perébjn, akik tavaly augusztusban és szeptemberben több pokolgépes merényletet követtek el a jugoszláv vonatokon. A törvényszék In contu-matiam halálra l/élte a külföldre szökött elsőrendű vádlottat, Koprek István jugoszláv állampolgárt, Szlge-csán Mihály drávaszentmártoni Illetőségű másodrendű vádlottal, mint bűntársat 12 évi kényszermunkára Ítélték. Ivanovics József és Zebnlk Ignác jugoszláv állampolgárokat, mint bűntársakat hat, illetve háromévi kényszermunkával sújtották.
ZALAI KÖZLÖNY
1038. mtjm 4.
Ha majdilön] is rájön,
Alkalomadtán csak Azt fogja használni.
A polgármester nyilatkozik a fémipari szakiskola megszüntetéséről és a zárda-Ügyről
A nagykanizsai tűzoltó-parancsnokság memoranduma a városi képviselőtestülethez
Nagykanizsa, május 3 A Zalai Közlöny az évek folyamán sokszor méltatfa azt a szép munkát, amit a nagykanizsai tűzoltóság kifejtett. A tűzoltóság mégis — valljuk be őszintén — valahogy mostoha szerepet töltölt be mindenkor a város költségvetésében. Ugy, hogy a tűzoltóság legtöbb dolgát saját erejéből Igyekezett megszerezni. Talán nincs még egy tűzoltóság az országban, amely olyan kevés költséggel olyan elsőrendű. Jelszereiéi c tett szert, hála a főparancsnok körű; tekintésének és szakavatottságának.
Az idők fo\'yamán azonban sok minden leromlott, amit ki kell egészíteni, pótolni, hogy a tűzoltóság mai nívóját fenn lehessen tariani. A város lakosságának tűz, élet és vagyonbiztonságáról van szó, ezekre a célokra tehát kell pénznek lennie.
A főparancsnokság most memorandummal fordult a váro3 képviselőtestületéhez, amelyben kifejti, hogy sem a gyűjtés, sem a juniális nem hozzák meg a kívánt anyagi eredményt, a pártoló tagsági dijaknak is csak egy kis része folyik be, a mentösegélyt is leszállították, a költségvetésbe pedig az üzemfenntartást erősen csökkentenék. Mivel sok felsffrelési tárgy pótlására szerek kiegészítésére van szükség, kérik, hogy a város legye lehetővé ezeknek beszerzését. így többek között nincs semmiféle készülékük a vízzel nem oltható adagok oltására, nincs egyetlen lélegzőkészülékük, amellyel mérges gázokkal teli helyiségbe be tudnának hatolni, niíjcsen mély8zivattyujuk, amellyel a fecskendőt 8 méternél mélyebbről lehelne táplálni, az egyik mentőautó kerekeit át kellene alakilani, nincsen ilaszló készülék, amellyel tűzvész esetén az önkénteseket értesíteni lehetne (most küldönc hivjá Őket a vész szin-heiyére I) nincs telefon az ügyeletes szobában, stb.
Mind olyan dolgok, amelyek nélkül a tűzoltóság nem akcióképes.
A nagykanizsai tűzoltóság számtalanszor megmutatta, hogy hivatása magaslalán áll, hogy méltó arra a megbecsülésre, amellyel a város közönsége körülveszi, a város képviselőtestülele a mai közgyűlésen tegye lehetővé számára, hogy legalább maradjon az eddigi nivón és segitse mindazokhoz, amire szüksége van.
Megindultak a tárgyalások is nyilik a zárdto-iskola — ipari aza
Nagykanizsa, május 3 Egyszer már eldobta magától Nagykanizsa Ranolder püspök nagylelkű ajándékát, amiből felépülhetett volna a zárdaiskola és nemrégen, két év előtt is, amikor az apácarend külön képeztette már a tanárnőket Szegeden a kanizsai tanítónő ■ képző számára, újból csak defektust kapott az ügy. Most aztán megint van egy lehetőség. Ez azonban már az utolsó. Ha ezt is elszalasztja Nagykanizsa, ha most is feláldozza azt egyéb szempontokért, ekkor ez a város végleg lemondhat arról,
i az ftaazel talán már mag Nem kall feláldozni a fám-ikiakolát
hogy valaha is mégegyszer leüljenek vele tárgyalni a zárdniikola felől.
Minthogy ez a kérdéc most az érdeklődés homlokterében áll és sok halogatni való idő nincs, felkerestük dr. Krdtky István polgármestert, hogy megkérdezzük véleményét « nyilvánosság számára ebben az ügyben. A polgármesterben nem csalódott Nagykanizsa. .A polgármester eltökélten akarja a zárdát. Akkor pedig azárda meglesz I Csak kezelje az ügyét mindenki olyan megértéssel, mint ahogyan a polgármester teazi.
A fémipari maradjon, de ne csináljon konkurrenciát a kisiparnak
Először ű fémipari szakiskoláról kérdeztük meg a polgármestert. íme a válasza:
— Mikor a sugárul! épület felszabadult, Kállay Tibor követünk és pénzügyminiszter volt. Akkor a városnak módjában lett vo!na válogatni az idehozható tanügyi Intézmények-ben. Ám a város akkori vezetősége az Iparosság kifejezett kívánságára, tekintettel a fémipari szakoktatáshoz fűződő nagy nemzetgazdasági érdekekre, fémipariszakiskolát kért (ami messze vidéken nincs) és meg is kapta, bár az államkincstárnak igen jelentős kiadás volt. Akkor természetesen senki sem gondolhatott a ma bekövetkezett gazdasági válságra, aminek folytán az egyéb szakiskolákkal együtt a fémipari sem éri el a látogatottság kivánt mértékél. Ez azonban csak átmeneti állapot, Álláspontom tehát az, hogy a fém-Ipari szakiskolára és a vele kapcsolatos ipari és gazdasági előnyökre Nagykanizsának szüksége van. Ez a város nem engedheti meg magának azt a fényűzést, hogy az iskolának a városból való elhelyezését kérje vagy ilyen mozgalmat támogasson. Sőt, már c?ak elvi okokból
keli minden intézményéhez, abban a biztos hitben, hogy a mai átmeneti nehézségek rövidesen megszűnnek, Nekünk tehát a fémipari megszüntetéséről beszélnünk sem szabad Sót: ha az állam azt meg akarná szüntetni, akkor is nekünk kellene sorompóba lépnünk megmentéséért. Legkevésbbé szabadna az Ipartestületnek kérnie a fémipari megszüntetését, hiszen éppen az ipartestület kívánságára került az Njgykanizsára.
— Természetes, hogy a fémiparinak nem szabad a válságban lévő nagykanizsai iparnak konkurrenciát támasztania. De tudomásom szerint ezt a kereskedelemügyi miniszter Is tllt/a, lévén célji a fémipari szakoktatással csupán az, hogy az iskola eddig nem kultivált fémipari ágazatokra tanllfca meg az iparosokat, olyan szükségletek tekintetében, amiket eddig Import utján kellett fedezni. Hl tehát a verseny tekintetében konkrét panasz van, azt megfelelő formában, Illetékes helyen elő keli terjeszteni, orvoslást kérni és én meg vagyok győződve, hogy az orvoslás nem Is marad el. De ilyen panaszok miatt az iskola megszüntetését kérni, ez túlmegy a szem előtt tartandó mértéken.
is, körömszakadiáig ragaszkodnia
A zárda és a ieányliceum ügye
A zárda-iskola kérdésében milyen álláspontot foglal el polgármester ur? — kérdeztük.
— Leszögezem, hangzott a válasz — hogy a leányliceumnak apácák vezetése alá helyezését, a leányneveléshez fűződő rendkívül fontos nemzeti, erkölcsi, szociális és egyéb szempontok miatt nem csak kívánatosnak, hanem szükségesnek
tartom és ezt a magam részéről minden Jszközzei elő Is fogom mozdítani. Kijelentem már most, hogy a leányliceumban eddig működő civil tanerők exlstenclájának biztosítását továbbra is kötelességemnek tartom. Legtöbb helyen, ahol apácák tanilanak, civil tanerők is vannak alkalmazásban. A fő cél: az általános irányításnak, a nevelés szelle-
ASSZON YOM,
Kérjen mintákat!
ha Budapestre utazik, keresse fel cégünket! Várjuk Önt divatos kelmékkel és olcsó árakkal! Tisztaselyem marocain fekete és tegeth
Színekben .................. p 500
Tiszta gyapjúszövet divatos szinekben ..... 2 35
Mintás rűhaselyem, cégtlnk reklámja ... , |-45 Nyersselyem, Chappe, Kaye, tisztaselyem 3 30 és 3 80 Útiköltségét behozza, ha ruhaszükcégletét nálunk szerzi bel
Ungár és Miklós Bud«P..t, ar. -n.«« »»tvá«.u.«.
selyem, szövet és divatkelmék áruháza Erzsébet-tér sarok.
mének a rend számára való biztosítása, a rendnek elsősorban ezt kell átadnunk.
— Márts tettem intézkedéseket, melyeknek alapján tárgyalások indulnak meg, hogy a fémiparinak és a zárdának egymás mellett, ugyanabban az épület-tömbben, természetesen megfelelően elkülönítve, az elhelyezését lehetővé tudjuk tenni. A fémiparinak redukálnia kell a most amúgy is bőséges helyiségekre vonatkozó Igényelt, hiszen úgysem tudja a helyiségeket kihasználni, de egyelőre a zárda-iskola létesítése kapcsán is a minimumra kell leszállítani az igényeket.
— Meggyőződésem, hogy kölcsönös jóakarattal és engedékenységgel a kérdés igy megoldható lesz. Erre irányul minden törekvésem.
— Mikorra remélhető a zárda megnyitása ? — kérdeztük.
— Remélem, — válaszolt a polgármester — az őszre sikerül. Á\'-alakitások természetesen szükségesek lesznek, de erre a célra, ugy tudom, van valami összeg. (6800 pengő Eper jessy-alap. A szerk.)
— Hangsúlyozom, — fejezte be a polgármester — hogy a kérdést ugy kell megoldani, hogy a városnak ujabb áldozatába ne kerüljön. Erre a város ma képleien volna. Minthogy az iskola bevételei a rendé lesznek, a kiadások is azt fogják terhelni. Az apácák iránti általános bizalom folytán biztosan meg fog növekedni az iskola növendék-létszáma, maguk az apácák közismerten igénytelenek, igy az iskola anyagiak terén is meg fogja találni számítását.
*
A polgármester eme nyilatkozata után immár nem kétséges, hogy az űgy a mai adottságok melleit a lehető legjobb mederben indult el. A fő, hogy a zárda itt legyen. S ha már egyszer itt lesz és a miénk lesz, azt az időt majd csak kivárjuk, amig felderül feleltünk kicsit az ég és a végleges elhelyezés kérdése is megoldható lesz. (bl)
flagykanMMI uttbou Kállaiit MENETRENDJE
érvényes 1932. október 2-től
Erxsébat-tár—Vasiitállomáa
Vasútállomásra
«■»

710
JtC 1115
12 M
13 Sí
MM IBM 17 H H0S HM
22 30 23"
23 M
II ?
s
a i
ZALAI KÖZLÖNY
Két nap és két éjszaka villany nélkül
Gyula polgármestere vizsgálatot kért a Hungária Villamossági &~T. ellen
Nagykanlzan, májú* 8 A .községfejlesztés* c. szaklapban olvassuk a következő érdekes bi rt:
„A mull hónapban két teljes napon és éjszakán át világítás nélkül maradt Gyula városa. Ez a körülmény arra Indította dr. Varga Gyula polgármestert, hogy vizsgálatot és védelmet kérjen a mlnlszté rlumtól az áramszolgáltató vállalat
ellen. A Hungáriái Villamossági R. T. távvezetékét a minisztérium rövidesen felülvizsgálja s végső fokon dönteni fog, hogy esetleg a teljes átszerelés szükséges-e ?"
A távvezetékes Qyula példája arra int, hogy az áramszolgáltatásban felmerült rendetlenségek miatt legokosabb volna az egész távvezetékes rendszert vlsssiakoztatnl.
összekötő-, ebédlő- és futószőnyegek, sezlontakarók és függönyök
minden MülteltennatyuiBaszltK.
Legújabb belföldi és angol ingzefírek, pouplinok, oxfordok tropikák és nyersselymek
megérkeztek.
Nöi-férfiszövetek, nöi kabátok
mélyen leszállított árban.
SINGER
DIVATÁRUHÁZ. Alapítás 1860.
Negyven pengőért árulták antús „olasz" ügynökök a nyolcpengős pesti szövetet
1933 május 4__
Kanizsai hangverseny Budapesten
Négy kanizsai művésznő szerep lése a volt kereskedelmisük pesti Összejövetelén
Budspeat, mAJua S
Többször hirl adtunk már azoknak a társas összejövetelek nagy ■Ikeréről, amelyeket a fővárosban lakó volt nagykanizsai keieskedel-misták rendeznek minden hónapban Budapesten. Érdekes és értékes előadások, felolvasások, hangversenyek töltik kl ezeknek a havi össiejöve-leleknek a ptogram|AI.
Májul .6-Ajv szombaton este 9 órakor, ti,-.Oktogon-téri Kovica-kávéházban levő klubhelyiségükben tartják legközelebbi össze|övelelükel a kanizsai öreg diákok. A Nagykanizsáról Budap^sue, a Nemzetközi Vásárra étkező vendégeik tiszteletére nagyszabású hangverseny-programot állított össze a rendezőség. Ez a hangveiscoy messze luluő a< ilyen gzQkkörU társasoaszcjovelelek keretein éa a legnagyobb érdeklődésre tarthat azántol tőképpen azért, mert minden szereplője Nagykanizsáról származó, de fövárosszerte \' ismert nevű művész.
Négy tlalal hölgy neve azerepel a atomba! esti miisoron. Kanizsa áldott humuszából sarjadt ez a négy ifjú tehetség, akiknek nevét ma már nemcsak Nagykanizsa, hanem a fő-vároa közönsége Is |ól ismeri.
Dános Lili zongoraművésznő, Domdr^ Sári és Pauk Annié hang-versenyénekesnök és Székely Lili hegedamüvésznő nevei diszitik a szombalesll összejövetel meghívóját.
Ez a .kanizsai hangverseny" a legszebb bizonyítéka, a legértékesebb eredménye a voli kanizsai kereake-delmlsták baráti Összetartásának. Nagykanizsa polgárságának honorálni kell azt a nagyszerű munkál, azt az önzetlen fáradozást, amely Ilyen bravúros eredményeket tud felmutatni. A Nemzetközi Vásár alkalmával Budapestre utazó kanizsaiaknak meg kell Jelettniök ezen a tiszteletükre rendezett szenzációs „kanizsai hangversenyen," amelyen természetesen helépidlf nincs.
ilt adunk hírt arról is, hogy a volt kereskedelmisiák pesti egyesü-lelének vezetősége hónapok óla tárgyal, szervezkedik és agitál abban az Irányban, hofy a fővárosban éli összes kanizsaiakat egy táborba, egy .Nagykanizsaiak Klubjd"-ba tömi-rltse.
A szombati Oaazejövetet lesz hivatva megmutatni, hogy egy Ilyen nagy klubnak a megalaklláaára megvannak-e a szűkség fellélelek.
IfiOlária
A nag,Uninjt« meteorológiai m«g-tlKyeia lelentóaekt Szerdán a Mmtr-Uklet: Reagel 7 öiskor +14-9, dtlután 1 ónkor -f I7\'4, este y órakor + \'.».
!tlhóut Egész napon ál bomll égből-tozat.
SMrdirr: Renget délnyugat, délben « eate éuakLeliU saét.
(Éluakaí rMlájtUntitl A ■alaaralé-slal laMaallaloall lOérakar.
\'d, »•«•> I4S vArhaM.
Letenye, május 3 (A .Zalai Közlöny\' ludósltájátil) Már régóla küzd a Zalai Közlöny — mindenkor a helyi kereskedelem és a vevőközönség érdekelnek szem-előlt larláaával — a házaló kereskedelem tisztességtelen versenye ellen. Sajnos, a flgyelmezleiés ellenére, Jónéhányan drágán fizették meg annak idején a böbeszédflséggel feldicséri „bóvli" árul. Természetesen nemcsak a város, hanem a falu jóhiszeműségét Is megkísérlik klhaaz-nálni ezek az „ügyes kereskedők". Legújabban Letenyén dolgozlak és
az oltani plébánián próbáltak 8—10 pengős szövetet 40 pengős áron eladni, itt, a változatosság kedvéért, mini olaszok szerepellek, de igy is felismerte őket egy károsult, aki figyelmeztette a csendörséget. Az egyikei sikerüli letartóztatni, de ketten autójukon\' Borsfára menekültek, ahol az Időközben értealtett bánokszentgyörgyi csendőrség letartóztatta és Lelenyére visszaszállította őket.
Vizsgálat közben természetesen kiderült, hogy nem olaszok. Magyarul kllünően beszélnek és pesti lakisok.
8
Legszebb rókák I
ezüst, kék, polár,
DÁN FÜLÖP-nél
BUDAPEST
Dorottya-utca 1. Gerbeaud sarkán itat
Bethlen állapota Javul
Bethlen István gróf állapota lényegesen (avull, ezért már ma este Budapestre érkezik. Ha eselleg a mai ülésen már nem is, de holqap feltétlenül megjelenik a képviselőházban.
MacDonald meg van elégtél* London, május 2 {Éjszakai telefon/elenlis) MacDonald miniszterelnök szerdán Londonba érkezeit. Az állomáson várakozó újságíróknak kijelentene, hogy nagyon elégedett az utjaeredményével.
/Is oraxáoxáaxlóért
Nagykanizsa, május S A kivitelezés előtt álló orszig-zászlógyűjléinek ujabb lendületet adott\'a közeli megvalóaulás képe. Az utcai villanyoszlop-áthelyezéssel iés az előmunkálatok megkezdésével már kezd|ük odaképzelnl a helyére a Junlus 4-én felszenlelésre kerülő díszes emlékművel, ami Nagykanizsa egyik büszkesége lesz. A gyű|léi befejezéshez közeledik. Még néhány áldozatkész ember neve fogja tu-dagltanl a gyűjtés dus névsorát: özv. dr. Frtlz Józscfné 5, Mendkhí vlls József és Márton 2. Adlovtcs Ferenc, Vadlya Zolién, Kreft Jáad. Idősb Simon István (Ktskanlzsa) 1—1 P.
Hatvanezer pengő kárt okozott a gösfal gyújtogatás
Több fTana.Ilc.iUt Sri írtba valtak
Zulaegerezeg, májua S Mint megi nk, a gösfai lűzvészl gyújtogatás okozta. Az erélyesen megindul! nyomozás során lobb gyanúsítottat őrizetbe is vett már a csendőrség, ezek azonban egyelőre tagadják a bűncselekmény elkövelését.
A hlvstatos becslés eddigi megállapítása szerint 60 ezer pengő a tűzkár. A 14 lakóházon kívül összesen 49 melléképület hamvadt el. Elégeli még rengeteg szalmakazal, aok gazdasági eszköz, egy szarvasmarha. 19 aerléa és löbbsiáz szárnyas. Tiz lakóházban minden bútorzat elégelt.
Re felejtse el,
ha a NEMZETKÖZI VASÁRRA !el|ön
StfÉI, If Fiiili él lilMI.
Cég
selyem és siílílí
kUlönlegOBKégelt megtekinteni.
BUDAPEST imo
eiak Bécsi-utca 6.
ZALAI KÖZLÖNY
1933. május 4.
napi hírek
NAPIREND
Május-4, i)»Ut*i-tttk
Rómrf.\'kaMkus: Flórián. WotaaU FlAMIif Ur.: IJar hí 8.
Váróit mrírmi te KOWrrtíi nyitva
rUklóköji él vaiirnip délelőtt 10-151 óráig.
Oyógyucitlll«|Mlaaolg«al « b4n«p-San: a Meikly-Beluí gyógyazcrtil Pó ut 13. ■■. éa a klakanlisatgyógyaieflir.
ÜótfSrdó nyitva reggel ti árttót írta 6 tillg (hétló, uoda, péntek détaláu, kedden egtei nap nőknek).
— (Regényfolytatátank) anyag-torlódás miatt kötetkezi számankra maradt. \'
— (Első áldozás) Nagy egyházi ünueprég lesz vaiámap. délelőtt 8 őrskor a felsőlemplomban. Altkor Kp eláőtxben a szentáldozáshoz a II. körzeti elemi Iskola 180 növendéke, hitoktatóik, Longautr Imre és Lakles József vezetése alatt, akik a aient ténykedést végzik és az ttnnepl szentbeszédet mondják. Utána az első szentáldorókat szeretetvendég, •ég várja.
— (JtgjnrAVáfaaxtás Somogy-szentmtklóson) A somogyszent-miklóll körjegyzői és segédjegyzöi állásra több pályáző volt. Megvé-Issztotlák korjegyzőnek Csínyt Jánoi csurgói adőOgyl Jegyzőt, segéd|egy-zőhek Széli János lomogyudvarhelyl segédjegyzőt.
— (A nagykanizsai ipartestület eltljárósiga) ma este 8 órakor székházának tanácstermében május havi ülését tartja, amelyen többek közölt az. Iparoskör megalakítása, a fémipari szakiskola Ugye, az országos vásárok kérdése és a vendéglői bétbeadás kerülnek siőnyegra.
— (Kereskedelmlaták ünnepélye a hősők sírjánál) A nagy-kaniasal fetsóureskadeiml iskola sisidM delelőn tartotta a zsidó hősök emlékünnepélyét a temetőben és méltó keretek közt emlékeseit msg 6s búcsúzott el újból azoktól, akik mély\' hittel a szebb lövőben és rajongásukkal Nagy-Magyarországért áldották lel magukat — Trianonért. Ezt a súlyos tragikumot emelte kl Vermei Aladár, telsökereskedelml iskolai tanár, a személyes átélés fájdalmától állmon őszinte beszédében. Sajó Slndor: Magyar ének 1919-ből és Kozma Andor: Vae vlctli I clmtt költeményeknek kitűnő interpretáto-ruk akadt Ouih István, Illetve Wlldt Imre telsökereskedelml Iskolai tanulók személyeiben. Surdnyl Qyula lelső kereskedelmi iskolai tanár állal vezetett énekkar „Szózal\'-a zárta be a szép ünnepélyt.
— Jószabásu kész női kabátok már most teszállitott árban. SbiRtr Dkratáruhái.
— (A nagykanizsai Ipartestületi Dalárda) |unius 11-én lart|a Junlálisál, amelynek |óvedelméből ki»án|s előteremteni aiokat az anyagiakat, amelyek lehetővé teszik a dalárdának, hogy részt vehessen az Idei országos dalosversenyen.
Július közepére készen lesz a strandfürdő
A Merkúr-telken folyik már a munka
Nagykanizsa, május 3 | teslűlU a még szükséges póllntéz-
Egtsz Nagykanizsa feszüli kíváncsisággal les! a strandfürdő sorsál. Különösen nyugtalanítja az embereket, hogy vájjon a hirtelen vehemenciával közeledő nyárra lesz-e végre valami a tervekből ? Hát Igenis lesz I
A Merkúr gyár épülel ecélra kijelölt részének lebontása már megkezdődön. A bontásnál mintegy 50 ínség-munkás kapott foglalkoztatási. Ez a létszám a munka haladásával emelkedni lóg. Pír napon betol már a földmunkák Is megkezdődnek.
EgyebekDta minden tetvazerüen halad. Sikerüli a strand-területhez szükséges 191 négyszögéi klsafátl-tdsdra nézve is a telektulajdonossal megegyezni. £i a megállapodás most már a városi képviselőtestület elé keiül. Ugyanekkor dönt a képvtsefő-
kedések felelt la. A tisztító és szűri berendezés számlására az országos versenytárgyalást már klirlák, május 15. határidővel.
A vízellátás kérdése — ellenlétben a kútfúrásokról elterjedt hírekkel — ugy lalált megoldást, hogy a vásártéri artézikutat bekapcsolták a vízvezetékbe, igy a vizmo bírni lógja a süand-medencének vízzel való ellátását. A bekapcsolás költségeire már meglévő költségvetési fedezet van. Napi 100 köbméter víz utánpótlása szükséges, ami igy biztosítsa van. (Németországban cca 400 strandfürdő működik kifogástalanul a vízellátás Ilyen rendszerével.)
A strandfürdő megnyílásának .legkésőbbi terminusa a polgármester kijelentése szerint: jallas kOzepe.
VftROII MOZGÓ
Md/us 4-én, csütörtökön Haponta 3 előadás: 5, 7, 9 órakor. Délután 5 órakor lélheljámkkai I Aranyéremmel kitüntetett fhml
AHTHUn BCHM1TZLM világhírű regénye 8 sziar nlmje a
Magda Schnelder
sztnművéazote orotlkumban, azerolembcn soha nőin látott élményt nyujtl
Otan CÍMhovai, Ultrleh, Wtity Itchbartír,
Szerepelnek még: Paul Hőrblgar, Qua\'av arűndaana, Loutsa
otaanr Llabanalrar, Paul Otto. Paramount éa magyar híradók.
Órláel műsor I
Afrikába szökött a csalásért három hónapra Ítélt Zellels-orvos\'
Nagykanizsa, májga z Még emlékezetünkben vannak azok a zavaros, nagy port felvert1 különböző peres ügyek, melyek az egyes
Zeilels-inlézetek alakulása és működése nvomán otszágszerle, Nagykanizsán Is, kirobbantak.
Ugy látszik a Zellels-Inlézetck működését mindenütt ez a végzet kíséri. Kaposvárott három évvel ezsMtt nylll mag dr. Pártár Ferenc orvos vezetésével a csodagyógymóddal dicsekvő intézel és volt idő, amikor nap! 1200—1500pengó bevétellel büszkélkedhetett. De a bank-zárlat óla erősen megcsappant a
forgalom és Pádár különböző bonyolult hitelezési eljárásokkal próbált a Zeileis-lntéxet végűiének útjába állni. De hiába. A hitelezők feljelentették csalásért.
Most kelleti volna, a blróaág állal 3 hónapra elitéit orvos ügyében a pécsi táblának ítélkezni, de az oivos-nak az idéiést már nem Isbalall kézbesileni. Pádár Afrikába, a belga Kongóba szikiit és ott állást Is kapott. Mivel a hitelezők nem tudják összehozni a hazaszállításhoz szükséges összeget, az orvosnak egyidőre ugy a fogházbüntetéstől, mint hitelezőitől sikerült megszabadulnia.
Legolcsóbban FEST
Legszebben TISZTIT
VARGA
ruhafestő, vegytlsztltó, gőzmosó üzeme Hunyadi-utoa 19. Horthy M.-ut 8.
Ma délután várod köxgydléa
Nagykanizsa várat képviselőtestülete ma déluián 4 órakor rendkívüli közgyűlést tart, amelynek 30 pontból álló tárgy során többek közölt szerepel a városi strandfürdő éa sportuszoda ügye, a Weiser-telken való utcanyitás, a városi színház-építkezés felülvizsgálatára kiküldött bizottság Jelentése, Jelentés az Inség-akclőrói, a rendkívüli erdőjllerme-lésael kapcsolatos munkálatok, a méntelep épületeinek bérbeadása, azonkívül több Ingatlanvétel, csere stb. slb. /
— (Gyermek-előadás a színházban) Folyó hó 7-én (vasárnap) délelőtt 11 órakor lesz a várod színházban az I. körzeti állami elemi Iskola növendékeinek jőtékonycelu gyermeketőadása, melyre\' a nemet-sihrfl ember- ét tanügybarátokai ezúton it meghívja az iskola Tan-testülete.
lonsegéd éa btltnt Martinak rk leányn, Teetnazky Uloa töldui. éa Nslmájer Juliannának rk. tla, Gál Sándor töldm. és Jámbor Juliannának rk. na. Simon Sándor poetaaltiaxt éa Dávldovica Kaiaün-nak rk. leánya, Soóa látván szabómoa-ler éa Bujtor Máriának rk. 0a, Pápai Kmő clpéezaegéd éa Nóiuelli Rozáliának rk. leánya, Tóth Oáhor napazámoa ás Nómeth Katalinnak rk. leánya, Bagónk! Józaeí aaztaloaaegéd éa Varga Mariának rk. leánya, Lázár Artúr tanító éa Pollák Marftltnak tar. Sa. tgrt Jisael áoaeegéd éa Sneft Mártának rk. leánya. Vozner Ferenc keroakedőéegéd éa Óelber Erzsé-botnek lar. fia. Horváth Fersno napazámoa éa Németh Máriának rk. tla, Cai-Hány Ferenc pékmester éa Klsuaz Mártának rk. leánya. — Halálozás 7 ISr-ttnt: Vlnoae Fsreno napesémoa rk. öl éves, üodlnek Józaetné Budai Rozálln rk. 73 évea, Oáapár Jánoo vaaöntő rk. 50 évea, Varga Feroncnó Klaa Mária rk. 67 évea. Horváth Jánoa kocsis rk. fii évea, Nagy János napazámoa rk. 31 évei, Holl Jánoené Tamás Terézia rk. 38 évea, — Hdzassdgkótts t tírUnt: Plcliler Jé-zaef rézműves éa Mezrlozky Ersaébet rk.. Bal György tOldm. éa Steazlln Anna rk, Orilnteld Adolt (özv.) keroakedé éa Springer Ilona iar, Schnolder Jóaae! azabómeater éa FeazU Anna rk-
ElsSrangu mOJég kap ható a Tranadanubla Egvaaült OOstmalmok Részvénytdruaadgnál.
— (Jótékony llptót-taró estély) A jótékonyság kifogyhatatlan fllletékben, A legújabb i — llptói-luró estély. Rendezi: Bull bácsi, a közismert, kedves asztsltársaság lelkes tagjai Pénteken este 7 órakor lesz a Markóban. A belolyó fillérekből a szegény gyermekek nyomorúságát fog|ák enyhíteni.
— Ha kevés a pénze, akkor női- és férfiazövetet Singeméi vegyen. Soha nem lesz Ilyen jó alkalom.
Pestre utazik?
Kanlzaáról ét környékéről bizonyára sokan utaznak tel a Nemzetköz! Vásárra Budapestre. Vidéki embernek, aki ritkán fordul meg Pesten, mindig nagy \'gond, hogy hol szálljon meg. Jobban, szebben, olcsóbban, kényelmesebben sehol sem szállhat meg, mint a központi fekvésénél fogva Is elsőrendű Erzsébet királyné szállóban, az Egyetem-téren (DV-töl 44, vagy 75-ös villamos.)
1983. máju» i.
ZALAI KÖZLÖNY
Festetics herceg állapota válságos
Keszthely, május 3
Festetics Tasziló herceg ar elmúlt éjszakát nagyon rosscut töltötte. — A ma délelőtt kiadott orvosi Jelentés szerint állapota nagyon válságos.
Ha fáj a íojo ós szédül, In teliséget, bélizgalmat, gyomorégést, mellszorulást vagy szívdobogást érez, igyék minél előbb egy pohár valódi „t\'erenc lósief keserüvizet. Qyomor-és bélszakorvosok bizonyítják, hogy a Ferenc József viz remek termé-szetalkotta hashajtó. A Ferenc Jóueí keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fü8zerüzletekben kapható.
- (Balatoni kiállítás) Budapesten a Nemzeti Szalonban nyílik meg vasárnap a Balatont Társaság ezidei balatoni tárlata, melyen neves balatoni festőink ét művészeink teljes számmal vesznek részt. Különös érdekességű lesz a kiállításnak az a része, mely a bslaloni témájú plakátokat és más grafikai ábrázolásokat mutatja be. A kiállítás műszaki része balatoni építkezési terveket állit ki. (Idegenforgalmi Tudósító)
Hirdetőink figyelmébe!
■Kérjllk Igen tisztelt hirdetőinket, hogy hirdetést megbízásaikat és azok szövegét mindennap legkésőbben délután 6 óráig szíveskedjenek eljuttatni a kiadóhivatalba. Későbbi beküldés esetén ugyanis a nyomdai munkásság árszabálya szerint kétszeres túlórázást kell fizetnünk, ami a hirdetést aránytalanul megdrágítaná. Ennek elkerülése végett kiadóhivatalunk 6 óra után csak a különóra dlj megtérítése ellenében vehet fel hirdetéseket.
— (Asztalosmesterek figyelmébe 1) Ma este 8 órakor rendkívüli ülést tartunk a Budapesti Asztalosmesterek Szövetsége által meginduló temetkezési gyorssegély tárgyában. Kérjük a kartársakat teljes számban megjelenni szíveskedjenek. Elnökség.
- UleplmUk » IWsát. A fővárost
színházt világnak Idei legnagyobb szenzációja a Timosa clmü darab, amely elértő már a háromszázadik előadást la. A háromszázadik előadás alkalmával közli a Színházi Elet a Timosa teljes szövegét és ugyanakkor egy érdekes cikkben leleplezi, hogy kl Irta a nagysikerű színdarabot. Klrlportozta a Színházi Elet, hogy a szlnlapon szereplő Anichell ilevQ orosz Író nem létezik, soha nem élt. a darab szerzői Gellért Latos és Welnreb Ignác nevll pesti banknlvatalnok. A kottamollékle-ten két tangósláger, 32 oldalas Oyor-mckujBág, kézimunka Ív és 04 oldalas Rádió Vllághlradó egészíti kl a 200 oldalas Színházt Életet, amelynek ára 00 fillér.
— Paplan, ftaneltiakaró és ágyterítő újdonságok állandóan érkeznek. Stnger Divatáruház.
— Budapest felkészülve várja a Nemzetközi Vásár hatalmas Idegenforgalmát. Budapesten a Nemzetközi Vásár idegenforgalma m\'jus 1 -ével már megkezdődött. Élénk a forgalom a pályaudvarokon, hajóállomásokon, a szállodák halljában és megindult a nagy élet a színházikban, éttermekben, kávéházakban és szórakozóhelyeken is. Az egyre nagyobb számmal érkező lá\'oeatók elszállísolá át a főváros Idegenforgalmi Hivatala intézi, melynek igazgatója, Zilahy Dezsü a kö vetkezö\'xet mondta a nagy munka szervezetéről: A Nemzetközi Vásár volt az első, amely megérezte, hogy nagy idegenforgalom csak az olcsóság jegyében érhető el, s, ezt az elvet következetesen és minden vo-na\'on érvényre juttatta. A vidékről és a külföldről naponta ezrével kap juk a vásár látogatására készülök b<jelentését és ennek megfelelőin tesszük meg az előkészületeket. A vásár egész tartama alatt ott lesznek kirendeltségeink a pályaudvarokon és a MFTR, valamin! a Dunagőzhajóz.si Társaság állomásain, Ingy fogadják a vásárigazolványnak már május 1-töl érvénybe lépett 50%-os utazási kedvezmé nyével érkező nagy közönséget. A kirendeltség helyiségeit feltűnően fogjuk megjelölni és minden érkező vonatnál és hajónál hatalmas táblák fogják tájékoztatni az utasokat arról, hol keressék az Idegenforgalmi Hivatal kirendeltségét, ahol az utasok szállísigényeinek kielégítéséről azonnal gondoskodás történik. A vásár minden látogatója, aki idegenből jön, kívánságához képe.t kap megfelelő lakást. Minden előkészület megtörtént tehát, hogy a májuti vásár hatalmasnak Ígérkező idegenforgalmát zökkenés nélkül és kifogástalanul bonyolítsuk le minden esetben a legolcsóbb árban a legtöbbet nyújtva.
— Megbízhatóan,olcsón Jav i t és alakit dt rádiókat : Transdanubia
— (Hamis ötpengŐs Keszthelyen) Néhány nappal ezelőtt egy jólslkefült hamis ötpengöit szolgáltattak be a keszthelyi csendőrségnek, amely megindította a nyomozást.
Megjelenik
L\'dltt Júlia verseskönyve
Az Irodalmi és Művészeti Kör, az Izr. Leányegylet és az OMKE támogatánával értékes kiadással gazdagodik még e hónap folyamán a nagykanizsai könyvpiac. Megjelenik Liditt jüiinak, a Zolal Közlöny teli itséges, fiatal poétájának verseskönyve, „Bánat-tó partján" cimme\'. A könyv ára 2 pjngő les?. Előjegyezni lehet a szerkesztőségben is. Pénzt senkitől előre el nem fogadunk, a könyv ára csak a megjelenés után fizetendő
- A Sunt BeiUUu ái. A vallási vU-longásoknak abban a fanatikus zűrzavarában, mely egymásra zúdította a protestánsokat ós katolikusokat, boszorkányos gyorsasággal kergetik egymást a romantikus szerelmek, a politikai Intrikák, a vakmerő kalandok és a sötét hátterű összeesküvések. Az egész mllleu, amelyben a hallatlanul Izgalmas események összetorlódnak, a romantika nagymesterének, Ponson du Terrall-nek egyik legértékesebb kötetóvó avatják ezt a regényt. Megjelent a Palladls „Kalandos Regények" sorozatában.
Köztisztviselők részére rendkívül előnyös bútorvásárlás! alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók — Kopsteln bútoráruházban, Horthy Miklós-ut 4.
— Nyári én Uva.xl bundák keltenek feltüntet PArl.b.nl A hűvös estékon legalkalmasabbak a tavaszi bundák Könnyűek, szépek, olcsók : Dán Hütöp-nél Bu\'dnpeston. Dorottya-utca 1., Qor-beaud sarkán. Remek kivitel, uj fa<;on, fénylő, legszebb színű valódi buenóból (nem közönséges báránybőr!)
Közgazdaság
Élénk kereslet volt a nagykanizsai országos vásáron príma szarvasmarhák Iráni
Nagykanizsa, mAJus 3
A keddi nagykanizsai országos vásáron a felhajtás közepes voll. Kb. 1000-re lehelő i felhajlott szarvasmarhák, 800 ra a lovak száma. Hat olasz kereskedő ls lejöll Nagykanizsára, akik főleg príma vágómarhái kerestek. JA marha azonban kevés voll. Ugysnls a gazdsközönség gyenge állatjait most feljavításra kihajtja a legelőre. A vásár eredménye: 350 szarvasmarha és 150 Ifi cseréli gardát. 3 vagon szsrvas-marhát Oioszországba, 3 vagont a belföldi piacra szállítottak. Az árak emelkedtek.
Zürichi lárlat
Párt. 203b, London 1736, Nswyork 41400, BrOsael 72*37\'/!, Milano »77>/i, Madrid 4430, Amsterdam 208-20, Berlin 12030. Wien VSOO, Szótla 375, Prága 15 42, Varsó 5800, Budapest —•-, Belgrád 7 00, Bnkareal 3 06
Tenaénjtőule
Buza tv. 30 flIL, dt. 30 flU. és a rozs 25 flU. estit.
Buia Uszav. 76-os 13-50—13 70, 77-es 1375-14-00. 78-as 13*95-14*15, IU-SS 14 15-14 35, BO-as 14 30-14 50, dunán-lulf 76-os 12*40-12 55,77-es 12*55-12*70, 78-as 1270 — 1285, 79-es 12-90-1305, 80-as 13 00-1315, roia 6 30-6 40, lak. árpa 860 - 880, zab 8-00 -810. tengeri 6 80 6 85, korpa 5 66 5 75.
á lesieti Bank derlia-árloljamal
Budapesten a Vigadó-tér !. ti Báthory-n. 4.
alatti
MQASZTALOS SZÖVETKEZETEK
1933. május 8 tói 16 ig teljes árukészletüket kiárusítják.
Részletes hirdetés a fővárosi lapokban.
A Zalai Közlöny minden előfizetője
az utolsóhavi elófizetésl nyugta Mmutatása mellett
napi 2 fillérért
tagja lehet a iöbbezer kötetes nagykanizsai Horváti* féle ujságtlzlet kSIcsönkönyvtdrá-nah. Vagyis havi 60 f.llérért a .Zalai Közlöny minden előfizetője
annyi könyvet vihet hl havonta a kölcsön könyvtárból, ahányat csak el lud olvasni.
Az előfizetési nyugta felmutatói kötetenként 8 filléres kedvezményes kölcsöndl|érl kapnak- könyveket a Horváth-kölcsönkönyvtárban akkor ls, ha a havi kedvezményi nem óhajtják igénybevenni.
VALUTAK utgolt. 19 25-1965 Belga tr. 79-16-79-74 Csen k. 16 93-17 05 Dán k. 85 30-86 50 Dinár 7-20-7 70 Dollár 530 00 538 00 Franci. 1. 22*30-22 50 Holl. 330 00-232 20 Zloty 6445-6495 Lei 340-3-44
Léva 4-00-425 Ura 2990-30 20 Márka 135-70-I36-60 Norvég 9800-9900
Peseta ----\'-
Schtll. —•- —\'-Svájcit. 11063-111*40 Svtdk. 99 00-10000
DEVIZÁK Amst. 230-20-232 20 Belgrád 780-7-90 Berlin 135-60-136-60 Brtlssel 79-26-79-74 Bukarest 3 41-3-43 Kopenh. 85 50 80 50 London 1924-1938
Madrid —•-*—
Milano 3000-30*18 Newy. 532-00-538-00 Oszló 98 20-99 00 Párls 22*33-22-47 Prága 1695-17*08 Szófia 4*ll»/i-4,14I/i Stockh. 99 20-100 00 Varsó 64 55-64 95
Wien —*-*—
Zürich 110*80*111*40
Wien clearlng árfolyama i 80.454.
Serlénáíár
I\'elhaltás 1217, eladatlan 98 - Hlsó-rendll 091-096, simtett 092 -094, szedett közép 0*88 - 0*90. könnyű 0*76 -Oi», t-aó rendí óreg 084 0*86 11-od tarfü flrefl 0*80-0*82. angol süldő I. 1*00—1*06, szalonna nagyban 1 20 -1*25, zalr 1*38-145, hu- IT» 1 26. félsertés 1 12—1*24.
Kiadta a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Outenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagvk"nlzsSn. Pelelóa kiadó: Zalai Káioly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 7a szám.
TdmoflraMUSs, as Irrin—-\' t-re.\'U<slM<
.Olcsók vagyunk, mert Jók vagyunk.-
Április 15-től május 15-ig _ igen olcsó csillárvásár
IRANSDANUBIA R.-T.
Csengary-ut 6. Telefon\': 4-13.
■A
ZALAI KÖZLÖNY
1983. májúi 4
apróhirdetések
Ovii, kör, szegletes lé blondel kara-t*aóaak«t olcsón Steinníl, Városház píjola. 1605
KlfactA laóay falaótatlk. Bővebbet -nk kiadóhivatalában.
DeAk tér 11. alatt utcai lakóa auguai-tus l-re kiadó. Bővebbet a házmesternél, vagy Unger vaskereskedésben. 41
Hármas aamottos axéitkélyha éi vas
mértegueladó. Armulh bazár. 1675
Szó? háromaiabáa uloal lakóa fflrdifnohával augusztus l-re kiadó Horthy Mlklós-ut 51. »x. alatt. 1617
Két odvail szoba mellékhelyiségekkel aug. l-re kiadó Zrínyi Miklós u. 20.
Kiadó egy öaszkomlortos háromszobás elsőemeleti lakás májul l-re. Érdeklődni Horváth és Vass, Csengery-ut 17. 1601
Pö-ut 19. alatt 3 szobás, fürdőszobái utcai lakás aug. l-re kladé. Bővebbet Teleki-ut 47. 1694
Kótaxobóa előszobás, vlzvezeté\'tea lakás kUdó József főherceg-ut 58/a. j|l
Irógópal keresek bérbe. — Ajánlatot Tt Plschel könyvkereskedés. 1739
Iróa
közvetít
Rozgonyl-utca 5. c néoyaaobáa udvart komfortoa lak s lugusztus l-re kiadó. 1709
Kiadó háromszobás utcai lakás augusztus 1 re Sugár-ut 26. 1706
Só-utca 14. házban 3 szobás szép lakáa augusztus elsejére kladé.) 1701
Onóllóaa «0x6 axakóoanót takarítónő mellé megfogad a Csengery-ut 23. ház lakója. 1703
3 szobás utcai lakás augusztus elsejére kiadó Kossuth-tér 6. s«. alatl. 1692
Emeleti utcai 3 szobás modern parkettás lakig kiadó Eötvös tér 31. 1721
Fónykópaa iBa««»lvény iratokkal alvaazatt. Kérem a megtalálót /orma Imre nyugdljnélküll főptncérhez Ritscher vendéglőbe leadni szíveskedjék.
együl
Torm
város belterületén aug. l-re. Clmel kiadóba kérem. 1722
Kétaiebáa udvari lakás mellékhelyiségekkel augusztus l-re kiadó Árpid-utca t5. 1723
A város belterületén Zrínyi MIklós-utcs 50. azám alatt 2 szoba, konyhás lakis fenyves kerttel kiad* azonnalra. Bővebbet Dr. Etlényl Oéza ügyvédnél. 1726
Réztlit, mángorlógép, uJ kilyhaellenző és egyéb hiztartásl cikkek aladók Csengery-ut 27a., földsz. 2. 1727
Ktnlasl-utca 19. saimu hizban kiadó egy utcai kétszobiból illó lakia. 1728
HIRDESSEN
a „Zalai KSalSay"-ben.
BRIDGE-BLOCK
praktikus beosztással (50 lappal)
darabonként 40 fillérért
kaphatö
a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalában
Fő-ut 5.
valamint
Krátky György és if]. Hirschler Miksa dohány
árudájában, Fischnl Ede és Schlesa Testvérek
könyv- és paplrkereskedéaében, Horváth József ujságárudájában
\'MBHMMHHHHaMH

RÓZSAFÁIT
GYÜMÖLCSFAIT
megvédi
ÉS
Ita az anyv«yürüket fel\'akja és
„PRONI KOL"-lal
permetez. Pronikol ára: 3 llttr permetléhez 24 fillér 3) . . 126 flDér 100 „ . 250 fillér (Hasznilatl ulasltis és ismerle\'ők Iniya n állnak rendelkezésére). Növényvédeltnlszetík eredeti jjyirl ciomagolíiban beszerezhetők:
ország József
mag, mfltrágya, zaák, növényvédelmi-1
szerek kereskedéséhen Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. (A biróaágl palola mellett).
Vízvezeték nélkül!
cirkulációs kályhával 5 kg fával 25 perc alatt 40 fokos- fürdő
Gyártja:
Magyar Fém- és Lám paárúgyár rt. Budapest- Kőbánya
Bemutatjuk a Nemzetközi Vásáron !
Fizessen e!6
A LEGJOBB RÁDIÓLAPRA
a Rádióéletre
Előfizetési ár: 1 évre P 10 — \'/s évre 5\'50 pengő, \'/< évre 2-80 pengő, 1 hóra P 1 —
KIADÓHIVATAL: \'
Budapest, IV., Károly klrály-ut 10.
KSzgazdasási Részvénytársaság
QntenM Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata
Nagykanizsa
KOnyvnyomda, könyvkötészet, vomIozó Intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára a „Zalai KSzIBny" politikai napilap szerkesztórége és kiadóhivatala
| TELEFON
Készítünk a
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, Ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ^ Ízléses kiállitásu nyomtatványokat.
Gyártunka
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket ég tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, napf&rtömböket, falinaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal FŐ-ut 5. szám aSatt.
Nyomatott a laptulajdönbn Közgazdasági R.-T. Üutenberg Nyomda éa Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nugvkauuaán. O\'elelós üzletvezető t Ziű®Károly.)
73. évfolyam 101. uim
Nagykanizsa, 1953. május 5, péntek
Ara 14 liHér
ZALAI KÖZLÖNY
Ual.ciild.4K é. kUddblvttal: Pflul 5 t.lm Megjelenik minden reggel, bét\'ö kivételével
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
ElttUelítl én: egy hőre « pengd BŐ Ullél Sietkeitldvégl éa kf.dóhival.il lelelún: 78. u
Nagykanizsa törvényhatósági tagjai küldöttségileg kérik a főispán intézkedését a közlekedésre alkalmatlan Kanizsa-környéki utak helyreállítására
Nagykanizsa a balatoni közlekedés megrövidítéséért
A strandfürdő, utcanyitások, a színházépítésről szóló jelentés a közgyűlés előtt A képviselőtestület kegyelettel adózott Ujváry Géza emlékének
Nagykanizsa, május 4 Csütörtök délután 4 órakor tartolta rendkívüli közgyűlését a város képviselőtestülete dr. Krdtky István polgármester elnöklete alatt. A városháza folyosóján elterjedt hírek vihart jósoltak a napirendi felszólalások kapcsán, azonban a vihar elmaradt. A több, mint négy órán át tartó közgyűlés, eltekintve egyes éles felszólalásoktól, teljes szélcsendben zajlott le.
U/váry Géza emiéhe Napirend előtt a polgármester hosszabban parenlálla el (JJvdry Oéza v. országgyűlési képviselőt, a városi parlament bátorszavu harcosát. Ujváry Oéza tipikus magyar volt, aki teljesen összeforrt a város életével — mondta dr. Krátky. —
A Nagykanizsa-környéki utak állapota
Mindig következetes volt. Jelszava: a közérdek mindenekelőtt I ami egész politikai életét irányította é« vezette. Ellenfélnek, barátnak egyaránt el kell ismernie Ujváry Oéza érdemelt. Ritka józanság, erős egyéniség, megalkuváBt nem tűrő gerincesség jellemezték. Élő megtestesülése volt d városáért önzetlenül küzdő kispolgárnak. Neve egy darab várostörténelmet jelent. Aki Nagykanizsa város lörténetét meg fogja Írni, az egy külön fejezelet kell hogy szenteljen Ujváry Gézának.
A közgyűlés állva hallgatta végig a polgármester szép emlékbeszédét. A képviselőtestület Ujváry Oéza emlékét jegyzőkönyvben örökitl meg és azt kivonatban átadja a megboldogult hozzátartozóinak.
Bojtot József a Nagykanizsa-környéki ulak lehetetlen állapotát leszi szóvá. Főleg a Galambok-Kanizsa országúti részt, amelyik a külföldiek részére is képtelenné teszi az autóközlekedést. Kéri a polgármesteri, hogy megfelelöleg intézkedjen és a megyei utaknál járjon el az Illetékeseknél. A város forgalmának csökkentését vonják maguk ulán a rossz ulak, hangsúlyozza. Indítványozza, hogy rövidítsék meg a balatoni közlekedést, a balatoni országutat, ami nemcsak a balatoni kirándulók szempontjából fontos, hanem Zala| és Somogy közönsége szempontjából is, mert a balatoni közlekedésnek Balatonszentgyörgynél mintegy 20 km-rel való megrövidítése ugy időben, mint üzemanyagban jelentékeny megtakarítást jelent. De jelentős nemzetközi relációban is, mert az Olaszország felé irányuló forgalomban erre a leg|obb és a legrövidebb az útvonal. De van egy más átvágás gondolata is. Jelenleg a nagykanizsai balatoni országúton Keszthelyre kell beszaladni éa onnan Nagykanizsára. Ha Balatonszentgyörgy és Kiskomárom között a 21 km. szakaszt kiépítenék, ez 60 km-es megtakarítást jelentene a gépjármüvek részére. *.
Balatonszentgyörgytől Letenyéig ok-vetleu beton-müut kiépítését tartja kívánatosnak, mert ez nemcsak a belföldi forgalmat emelné, hanem Jelentékenyen elősegítené a Jugoszláv és olasz autósoknak Magyarországba való özönlé8ét.
Krdtky polgármester utal arra, mily elsőrendű érdeke a városnak az utaknak jókarban tartása. A Kanizsa-környéki ulak elsősorban az államépitészelhez tartoznak. Indítványozza, hogy a keddi megyegyűlésen a nagykanizsai törvényhatósági bizottsági tagok küldöttségileg kérjék meg a főispánt, hogy ugy a járhatatlan megyei utak, mint a balatoni közlekedés megrövidítése tárgyában járjon el a legkompetensebb fóiumoknál. ó a maga részéről is el fog járni a kereskedelmi miniszternél.
A Zrínyi-város ügye
Ansorge Anlal ezután szóval is előterjeszti Ismeretes indítványát, hogy a nagyrécsei Valkó-birtokon alkottassák meg a Zrinyl-város a fiatalság elhelyezésére. Gömbös nemzeti munkaprogramjának is megfelelne ez a település. Nagykanizsának és Zalának is érdeke lenne, hogy mintegy 300 embert letelepítenének.
Krdtky polgármester felvilágosítja
Anforget, hogy az indítvány, bármily szép és egészséges gondolat, me88zire túlhaladja a képviselőtestület hatáskörét. Ez országos probléma. Pénxkérdés. A kormányzatnak kell megoldania. A miniszterelnök régi törekvése az ifjúság elhe-
Vita a strandfürdő kérdésénél
6500 pegő segély után? Nem ugy Járunk-e majd, mini a kórháznál
lyezése. A mi leendőnk itt az, hogy a főispán utján felhívjuk n kormány figyelmét a nagyrécsei birtokra, ahol tényty alkalom nyilna az Ifjúság elhelyezkedésére, emberek letelepítésére. ö készséggel fel fogja erre hívni a kormány figyelmét.
Napirenden A közgyűlés 5 órakor tér it a napirendre. Hegyi Lajos dr. főjegyző bejelenti, hogy a város kérelmére a megcsappant forgalmiadójövedelem pótlására a miniszter 50.000 pengő segélyt adott. Rosenberg OukAr helyébe a számvizsgáló blzoiiságba dr. Rotschlld Bélát választották be. Majd meghosszabbították a város 643.000 pengős függőkölcsönét.
Király Sándor lanácsnok terjeszti ezután elő a strandfürdő viztlsztitó berendezésének és kivitelének tervét. Ugyanis a sportuszoda és strandfürdő-tervezetet megvizsgálta az uszoda-bizottság, amely észrevételeit megtette. Igy többek között nagyobb területre alakítást, vízszűrővel való berendezést, az öllöző épületnek a sétatérre való elhelyezését kivánta. Ennek a tervét mulatta be a tanácsnok. Ismertelte a vízszűrő mibenlétét. A polgármester javaslata, hogy mondja ki a közgyűlés, hogy a létesítendő strandfürdőben vizllszlllást létesít és vízszűrő medencét épit. A munkálatok biztosítása végett a polgármester megleheti Intézkedéseit, a bekerítést berendezi, a Mercur lebontásához hozzájárul atb,
Krátky polgármester kifejti, miért kellett az ügyet még egyszer idehozni. A Testnevelés kivánta, hogy a sportuszoda vízszűrővel látlaasék el, ugy, miként az ma már mindenült létesült. Kéri, hogy a verseny tárgya lás kiírását hagyják jóvá és a Mercur két épületének lebontásához járuljanak hozzá. A javaslat tehát mindössze csak kiegészítője a régi képviselőtestületi határozatnak. Nem volna azonban ildomos — hangsúlyozza a polgármester, — hogyha az uszoda helyének kérdését, mint letárgyalt dolgot, újból azóvá tennék.
Fülöp Oyörgy dr. azt mondja, hogy a vlzszürötelep annyiba fog kerülni, mint amennyi segélyt kap a város.
Krdtky: Én azt mindig mondottam.
Fülöp dr.: Mi u biztosíték arra, hogy 1934-ben és 1935-ben meg is fogjak kapni a további 8—8000 pengő segélyt a mostan kiutalt
megyei hozzájárulással ? A hiányzó összeg utáni kamat többel fog kitenni, mint az előirányzat, mondja. Aggályait fejezi ki és garanciát szeretne kapni arra vonatkozólag, hogy a strandfürdő és sportuszoda nem kerül többe az előirányzott 40.000 pengőnél.
Petrlcs József dr.: Ugy járunk majd, mint a színháznál 1...
Odrtner Antal dr. szóvá teszi, hogy ezt a közmunkát is inségakciósok végzik. Sérelmezi, hogy ipari munkákat inségakciósokkal végeztetik. Megnyugtató Intézkedést kér, hogy a nagykanizsai iparosság rovására ne végeztessenek inségakciósokkal kisipari munkákat,
mert az iparos fizeti az Inség-járulékot és ne támasszanak versenyt a kisiparosnak inségmunhákkal.
A polgármester ezulán megnyugtató választ ad a felszólalásokra. Mindaddig nem hozta ide a fürdő kérdését, amíg a segély ügye nem nyert elintézést. Inségmunkával azért keh dolgoztatni, mert különben nem lehelne a strandfürdőt ilyen olcsó keretben felépíteni. Közli, mint ahogy a miniszter leirala is kifejezi, kogy 6500 pengő már ki van utalva, a többi 8-8000 pengő segélyt 1934. és 1935 ben fogj* kiutalni. ígéri, hogy a költségvetési összeget nem fogják túllépni. A vízszűrőre hétfőn jelenik meg az árlejtés! hirdetés, mig az épületekre néhány nap múlva, ugy hogy Junlus végén, vagy legkésőbb Jullus első napjaiban az uj városi sportuszoda és strandfürdő már Igénybe lesz vehető. A képviselőtestület minden tagja tehát teljesen
ZALAI KÖZLÖNY
1938. máim 5.
nyugodt lehet.
Fülöp Oyörgy dr.: tehát a fürdő ? Krdtky polgármester
Mibe kerül
gőbe és az anyagokba, amiket lebontottak.
A közgyűlés ezután elfogadja a polgármester javaslatát.
40.000 pen
Utcanyitás a Sugár-uti Weiser-telken
Király Sándor műszaki tanácsnok belerjeszti a Dilzalai Takarékpénztár kérelmét, hogy az állals megvett Welser-telket parcellázni kívánja házhelyekre (amire engedélyt kér), de mivel ezzel kapcsolatban utcanyitás szükséges, kéri ezt is engedélyezni. Kéri egy kis területi résznek a rok-kanlegylet székházának területéből való átengedésst. A pénzintézet és az egylet 3—3000 pengővel járulnak hozzá, a B-mkegyesület ar. u\'ca és járdaterületet pedig ingyen átengedi, stb. A polgármester javaslata, hogy a képviselőtestület nyissa meg ezt az utcát a telken, járuljon hozzá a bemutatott felosztási tervezethez (4 és 11 házhely), az utca 1060 méternyi szélességben lesz megnyitva, a város kiépíti a közmüveket és ehhez a felek 3600 pengővel járulnak hozzá, a többit a város háztartási alapjának megtakarítóit összegéből fedezik.
A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a javaslatol.
Még egy atcanyitáa
Ra/kl István a mai viszonyok közölt örömmel veszi a Bankegyesület akcióját, amit meg keli ragadni már azért is,
mert munkaalkalmak teremtéséről van szó. Hosszabban felszóhl a kisemberek érdekében, majd kijelenti, hogy a város vérkeringésébe egy ujabb utcanyitáseal akar bekapcsolódni a Szekeres József-utca, amely a Kossu\'h térre kiván belekapcsolódni. Majd kifejti ennek Jelentőségét szociális, forgalmi és gazdasági szempontból. Az ulcanyi\'áshóz szükséges területet hajlandók a városnak ingyen ren-
delkezésre boceájlanl, a közmüvek bevezetésének költségeit felerészben viselni. Kéri ezt • kérdést a legközelebbi közgyűlés elé terjeszteni.
Krdtky polgármester szivesen veszi, de szóváteszi, hogy ma egy olyan inditvány érkezett ebben a kérdésben hozzá, amely kellemetlen hangon van Írva, amellett pedig nem hajlandó a vízmüvekhez hozzájárulni. Olyan alapon hajlandó csak tárgyalni, mint a milyen előzékeny alapot mutatott a tárgyalásokra a Bmkegye-sület.
Rajkl István a polgármester válaszát tudomásul veszi S Fülöp Oyörgy dr. a Klsrác utcának az Országútig való meghosszabbítását kéri Ansorge Antal a vízfogyasztási anomáliákat teszi szóvá és ezzel kapcsolatban az egyik városi alkal- j
mázott ügyét, amire a polgármester kimerítően válaszol.
Hozzájárult a képviselőtestület a vásártéri vízvezetéki kútnak 13.000 pengő költséggel való felszereléséhez és bekapcsolásához. A színház ügye végleg lekerült a napirendről Pottyondy József aljegyző terjeszti be ezután a következő lárgypontot : a színházi bizottság jelentését. Ugyanis, mint ismeretes, a város képviselőtestülete évekkel ezelőtt egy bizottságot küldött ki a városi színház építkezési okmányai és számadásainak átvizsgálására. A bizottság Jelenlése szerint mindent a legna gyobb rendben talált és egyetlen fillér a városi képviselőtestület hozzájárulása nélkül nem lett kiadva.
A képviselőtestület szó nélkül tudomásul veszi a jelentést és ezzel kapcsolatban átvállalja a Nagykanizsai Közművelődési Egyesület által felvett 48.000 pengő színházépítési kölcsön kezességét és annak meghosszabbítását. Ezzel az óvek óta húzódó és sok
Van szerencsém a mélyen tisztelt közönség becses tudomására hozni, hogy a szentgyörgyvári begyen levő
„Éden kioszk" uendésiöt
megnyitottam.
1 liter vörösbor ... 32 fill. kivitelre 24 fül. 1 „ 13"/o-os pogányvári 48 fill. kivitelre 36 „ 1 „ márkás tokaji ......1 pengő
Olca6 francia konyhai Naponti frlaa c.ápolt aörl Hétköznap rádló-gramofjn hangvaraany. Szombaton 4a vatár.iap cigányzene.
Szíves pártfogás, kér Kosxieliix Jenö
vendéglős.
élei felszólalást provokáló Ugy végleg lekerüli a napirendről.
Az inségakctóról szóló részletet jelentésről, amit dr. Pollyondy ter-jeszlelt elő, legközelebbi számunkban külön foglalkozunk. Ansorge a legnagyobb elismeréssel van a városi Inségakció sima és zavartalan adminisztrációja Iránt.
Mégegyázer a kisipart Inséil munka
Samu Lajop Ipartestületi eljiök Is elismeréssel adónk az Inségakció vezetőségének. Beszél arról, hogy mily hatalmas kisipari munkát bonyolítottak te az Inségakclósokkal, Pedig a kisiparosoknak, akiknek inségadót kell flzetnidk, mír kenyerük sincsen. A kontárkodásnak minden kritériumát meríti kl az, hogyha ínségesekkel kisipari munkákat végeztetnek. Megérti, hogy a napszámosmunkákat ínségesekkel végeztetik, de akkor, amikor a fémipari szakiskola az egyik oldalon konkurren-dát teremt ennek a szegény Iparososztálynak, akkor a másik oldalon a város állit konkurrenclát az ínségesekkel, honnan teremtse elö a kisiparos a közterhek fedezését, honnan a kenyeret családja és a maga számira ? Kéri kimondani, hogy az Inségakciósok nem végezhetnek olyan munkát, ami képesítéshez van kölve. A polgármester megnyugtató kijelentései ulán Gröss Rezső városi erdömérnök Ismerteti a rendkívüli erdökitermiléssel kapcsolatos munkákat. A közgyűlés 15 000 pengőt bociájt rendelkezésére a mu-lkála-tokra.
A méntelep szerződése lejárván, a polgármester javaslalára azt tovább a jelenlegi fellételek (12.700 pengő) melleit adják bérbe. Ilt Ansorge Antal szóvá tesz bizonyos jelenségeket, amik a kórház belegel szempontjából nem kl/ánatosak. A polgármester intervenciót Igér.
A közgyűlés megszavazta a tttz-
Bünügyl kartel
Irta: Dávlá Kigyúr Já*Mf 15 A tanácsos beleegyező fejbólintá-sára körülfogták Magas Dénest, aki meghatottan és jóleső megnyugvással fogadta kollégái együttérzö kézszorítását és vigasztaló szavalt.
— Nyugodjatok meg, fiuk, nem tapad vér a kezemhez.
A (öbbiek igyekeztek megnyugtatni, hogy ez a feltevés még legtávolabbi gondolalukban sem fordult meg.
Kollégái kérdésére Migas részlegesen elmondta szerepét az ügyben, szavai azonban még a leghalványabb reménysugárt sem nyújtották n gyilkos személyére vonatkozólag.
— Nem tudom, hogy ki tehette ezt, vetett véget a kérdezósködésnek, de erősen bizom benne, hogy rövidesen kiderül az ártatlanságom. — Titeket arra kérlek, menjetek el Vermes méltóság urékhoz és igyekezzetek megnyugtatni iréakét. hogy csak véletlenül kerültem bele ebbe a kellemetlen ügybe. Ha találkoztok Slklósy Máriával, nyugtassátok meg öt is, tudom szegényke nagyon tog aggódni miattam. Tőletek különben két fontos dolgot kérek. Az egyik az, ha megírjátok a letartóztatásom,
lehetőleg ne nagyon igyekezzelek bemártani. Ha bűnös lennék, ezt sohsem merném kérni tőletek. A másik kérésem pedig az lenne, hogy... fiuk keressétek a gyilkost... négyen vagyiok erre a munkára... időtök is van hozzá... és a tanácsos ur is meglgérle a segítségét.
Csergő megragadta a barátja kezét és keményen a szemébe nézett:
— A bünügyl kartel most megmutatja, hogy mit tud. Bízzál bennünk, minden lehetőt elkövetünk, hogy nyakoncslpjük ax igazi gyilkost.
— Tulajdonképen nagy szerencsénk az, hogy a rendőrség rádkény-szerltette vendéglátását, szólt nevelve Orbán.
A többiek, akik megint rossz tréfát szimatoltak a azavai mögött, megütközve nézlek rá.
— Na Igen, folytatta tovább, mert igy legalább az igazi tettes annál biztosabban érzi magát és még valami könnyelmű meggondo-latlanságn is kapható lesz. Ezzel könnyen elárulhatja magát.
— Igazad van, csapott a vállára Kafmár, ha Dénes nem lenne őrizetben, akkor most már én kérném egyenesen arra a rendőrséget, hogy tartsa itt az igazi gyilkos megtévesztésére.
— Tudtam, hogy hinni fogtok nekem és nem hagytok cserben, mondotta Magas, azzal kezetfogolt a kollégáival és meghajtva magát Bordás tanácsos előtt, Vándor detektiv felügyelő kíséretében elhagyta a szobát, hogy elfoglalja helyét valamelyik cellában.
VII. Hadiianacs a Díihöngőben
Mind az öl lap szerkeiztőségében bombaként hatott a hir, hogy letartóztatták Msgas Dénest, az Alföldi Közlöny bűnügyi riporterét, akit súlyos bizonyítékok alapján Hoffer ügyészségi elnök meggyilkolásával gyanúsít a rendőrség. Az első pillanatban seholsem ikariak hitelt adni ennek a hihetetlen hirnek. Amikor pedig elhitték, egyszerre nagy lehangoltság vett erőt minden szerkesztőségben. Részben sajnálták a fiatal újságírót, részben pedig a kar szégyenének tudták be az egész ügyet. A kartel tagjai igyekeztek ugyan mindenhol pártját fogni Magasnak, ez azonban csak* kevés embernél járt teljes sikerrel, mert a legtöbben hitelt adtak a látszólagos bizonyítékoknak.
Ugyanez volt a helyzet a városban is. Nem volt társasösszejövetel aznap este a városban, ahol ne az
ügyész halálepetét tárgyalták volna. A látszatemberek Magas ellen, azok azonban, akik bátrabbak voltak és fáradságot vettek maguknak gondolkozni az eset felett, az újságíró mellett kardoskodtak.
Az emberek csak azt tudták, hogy Magas tőrét találták meg a sziven-szurt elnök mellett. A beavatottab-bak már tudtak az ezzel kapcsolatos védekezéséről, sőt a szóváltásról is, arra azonban, hogy miért volt közöttük ez a sióváltás, csak a rendőrség, a bünügyl kartel tagjai és maga a gyanúsított tudott egyedül feleletel adni. 0« azonban nem beszéllek. így mindenki csak találgatta a szóváltás okát. A helyzettel ismerősök általában azt gyanították, hogy Vermes Irén miatt tűztek össze a vetélytársak, biztosat azonban senki sem tudott
A véres szenzáció hullámai átcsaptak a Dühöngő felett is, ahol a legsötétebb, legfűstöeebb zugba is behatoltak.
A nagy alföldi városnak speciális kávéháza volt a Dühöngő. Magas Dénes volt az, aki egyszer tréfásan megjegyezte: ebbe a kávéházba két embercsoport jár, az egyik, amely már ült, a másik, amely még Ölhet.
(Folyt kör.)
1933 májul 5
ZALAI KOZLONT
oltóság kérelmét ■ gumtabroncs-larlozásalnak kifizetésére. Ili Boftor József a legteljesebb elismeréssel szól ■ Prack Ülvén dr. főparancsnoksága alatt működő elsőrendű nagykanizsai tűzoltóságról. Egyre peregnek le a tárgysor többi poul|al. Esle 8 óra van, amikorra mindennel végeinek é> áhítatos csend botul innét a közgyűlési teremre.
, .. \' ... (B- «■)
, \' Keaztlioly, május 4
Festette Tasziló herceg zászlós ur, az aranygyapjas rend vitéze slb. alb. csütörtökön hajnalban negyed 5 órakor Keszthelyen meghalt. A nagybeteg her?eg szerdán esle 10 órakor clszcmjerídetl és hajnalban cseude-aen elhunyj. A beleg ágyát halála pillanatáig kozzátartozói nagy azárn-ban vették. körül. Az elhunytat a keszthelyi hercegi kastély márványtermében ravatalozták (el. Temetése héltón délelölt léi 12 órakor fog végbemenői. ■ -....
1850-bert született, róni. katli, nöa, legidősebb Ma néhai Festetles Oytlrgy (íróinak. Fiatal éveit kUUtttdOo. Jobbára Angliában töltötte- Apja halála után vette át az apja ingatlanainak vozetó-Bót. Mintaszerűen "kezelt keszthelyi éa berzencel gazdaságában különösen az áfiatíobyésztéa előmozdításán fáradozott \' Fenéken kiváló angol telivér éa félvér ménért, magyar gulyát Berzen-oón elaórendü sloinonthall tehenészetet éa elismert azép aertéatenyészelet tartott fonh. Versenyistállója a kUltötd rtött ta mindenütt Ismeretes volt Az lfwo-as évek verhetetlen lova „Patlenee-ázó versenyistállójához tartozott. Nagy emberbaráti tevékenységet lejtett ki-Felesége tiamilton hercegné, Károly badenl nagyherceg unokája révén rokonságba került a küllőid legfelsőbb köreivel és ezek tagjait, köztük uralkodókat gyakran látta vendégül keszthelyi kastélyában, amely az orazág egyik legszebb töurl lakja. — 1882. óta cs. éa klr. kámarás, 1TO. éta v. b. t. t., IHUS-ben zászlós ur, először mint tópo-liárnokmeater, tttüj. óta mint tfiudvar-ulester, lhtítí. óta az aranygyapjaa rend lovagja, 1012-ben a király hercegi rangra euiolte. tízámoa maga* rendjel birtokosa. A kormányzó és « miniszterelnök részvéttávlrata a gyászoló családhoz
Budapest, május 4
Nagybányai vitéz Horthy Miklós kormányzó a következő táviratot Intézte Festetics György herceghez:
.Magyarország kormányzója herceg Festetics György öfőméllóságá-nok Keszthely.
Mély megilletődéssel vettem a lesújtó hírt herceg Festetics Tasziló belső titkos tanácsos, királyi főudvarmester elhunytáról és a fájdalmas csapás alkalmából, melynek súlyát én Is őszintén átérzem, ugy fömél-tóságodnak, mint az egész gyászoló családnak legbensőségesebb részvétemet fejezem kl. Az elhunyl legnemesebb magyar főúr mintaképe, családja nemes hagyományait követve a közügyek terén a társadslml életben és külföldi összeköttetéseinek felhasználásával a haza érdekében maradandó becsli tevékenységei fejtett ki. Az az őszinte tisztelet és nagyrabecsülés, amit irányában mindenkor ereztem, emlékét felejthetetlenné leszi elöltem. Horthy." , Gömbös Gyula miniszterelnök az elhunyt herceg llához szintén rész-véttáviratot Intézett.
9á]n« 17 én foganatosítja a nagykanizsai törvény szék a bizonyítás kiegészítését a pacsal véres országos vásár ügyében
Nagykanizsa, május 4
Pécsi ludósitónk telefon|elentése alapján már közöliuk, hogy a pécsi tábla Soós-tanácsa foglalkozott a véres pacsal országosvásár bűnügyével és helyi sdotl a 10 vádlóit gazda védője, dr. Melzler Károly budapesti ügyvédnek a blzonyilás kiegészítésére vonatkozó kérelmének ée elnapolta a tárgyalási.
A pécsi tábla rendelkezése folytán a nagykanizsai törvényszék a blzonyilás kiegészítését május 17-én
folytalja le, amikor nemcsak az összes vádlottakat hallgatja kl u|ból at eljáró törvényszéki biró, hanem az újonnan bejelentett tanukat is, ugy, hogy mintegy 20 kihallgatást kelt eszközölni. Az eljárást dr. Almássy Gyula törvényszéki bíró folytatja te és részt vesz azon dr. Melzler Károly védő is.
A jegyzökönyvek beterjesztése után 01 Ismét össze a tábla fellebbviteli büntetötanácsa és hozza meg Ítéletét.
összekötő-, ebédlő- és futó-szőnyegek, sezlontakarók és függönyök
minden Kivitelben nngy uálasztfeK.
Legújabb belföldi és angol ingzeürek, pouplinok, oxfordok tropikák és nyersselymek
megérkeitek.
Nöi- é. férfiszövetek, kész nöi kabátok
mélyen leszállított árban.
SINGER
DIVATÁRU HÁZ, Alapítás 1860.
Balatoni munkaterv
A Balotonvldék fellendítése érdekében szükséges közmunkák tárgyában a Baross Szövetség olyan javaslatot dolgozott ki, amely az állam költségvetését több kiadással nem terheli, ellenben az egész Balaton-vidék értékél a beruházások összegénél |óval msgassbb ériékre emeli. Ezt a javaslatot tlovszky János, a Baross Szövetség országos elnöke eljultstla a miniszterelnökhöz. Az elgondolás szerint már a legrövidebb időn belül az emberek ezreit lehet munkába állítani. A javaslat a különböző építkezések, beruházásuk,
fásilások költségeinek pénzügyi fedezetét a vizitársulatok járulékaihoz hasonlóan akatja megoldani. A Balalon vidékét három övezetre osztja. Az övezeten belül eső, eddig bármely célt szolgáló terület minden négyszögöle után tlztnöl éven kereszr tat járulék fizetendő, ölenként 6y-02 fillérig. A javaslat szerint annak elfogadása, csekély anyagi teher mellett igen nagy előnyöket biztosit a nemzeti vagyon s az összes érdekek és érdekettek számára. (tdegen-forg. Tudósító.)
Desteh legyen első útja ózná LAJOS A
K1
ALAPOS
nyakkendő, Imr. pllamája legjobb, legszobb és divatos
Károly klrály-ot J„ ■ tarkói.
költségvetési a Házban
vita
Budapest, május 4
A költségvetési vita mai első szónoka Lakatos Gyula volt, akt beszédében gazdasági kérdésekkel foglalkozott. Kifejtette, hogy a gazdasági fejlődé^ nem • kollektivizmus, hanem az állami beavatkozás fc\'é halad, ami nem lesz nagyobb gát az egyéni kezdeményezéssel szemben, mint az eddigiek voltak. Fizetéscsökkentést — mondta — az egész vonalon keresztül vinni újra nem lehet, de Igenis szükség van inlézmények csökkentésére és kultúrpolitikánk terén az legyen 02 álláspont, hogy nekünk szerényebb embereket kell nevelnünk és nem szabad olyan diplomákat adni, amelyek az államnál való elhelyezkedésre keltenek vágyat. Ugy látja, hogy a külföldi hitelezők kénytelenek lesznek az adott helyzetbe belenyugodni. A belföldi adósság terén pedig meg kell kísérelni a kereskedelmi kény-szeregyezség rendszerét.
Rassay Károly elismeréssel adózott a miniszterelnök Iránt, aki külső és belső nyomás ellenére is távol-tartotta a kormányát az Irreális politikától. Békés külpolitikai nyilatkozata és a németországi eseményekkel szemben tanúsítod passzivitása alkalmas volt arra, hogy azt az ideges hangulatot, amelyet kormányra-jutása keltelt, megszüntesse. Hangoztatta végül, hogy a kényszerrend-ezabályokon alapuló adósságrendezésnek minden vonalon meg kell történnie. Berky Gyula a klráiy-kér-déssel foglalkozva, kijelentette, hogy osztja a kormány felfogását: ez a kérdés nem aktuális. Nem forradalmi, de más uton meg kell oldani végre a földbirtok-kérdést Is, mert nem egészséges helyzet az, hogy 5 és félmillió hold csak 1130 ember kezén legyen.
Bethlen lsfván megjelent a Házban
Budapost, május 4 (ÉJszaka\'f\'telefonjelenlés) Bethlen István gróf, lovasbalesele óta csütörtökön jelent meg először a Házban, ahol az érdeklődő képviselőknek részletesen elmondotta a baleset lefolyását. Balkarját még mindig leikötve hordja. Előreláthatólag 8—10 napig marad Budapesten, de nem szólal fel a költségvetési vllában.
ZALAI KÖZLÖNY
A rovancsolás elől halálba menekült a sümegi állomás pénztárosa
Relchert Péter kikerékpározott a sümegi erdőbe, ahol agyon-lőttc magát
Hllmeg, in Aj ua 4
Sümeg nagyközségnek óriási szenzációja van. Tegnap reggel Sümegre érkezeit Hakz János tőlnlézö, a szombathelyi MÁV üzletvezelőség kiküldöttje is rovancsolást kezdelt a vasúti szemilypinzlirban, melynek vezetó|e Relchert Péter MÁV liszt-viselő, akt 20 éve ill szolgálatban a sümegi állomáson. Relchert a rovan-csoliskor azt mondta a rovancsoló főtisztviselőnek, hogy mivel reggel 4 óra óla egyfolytában szolgálatban van és nagyon fáradt, engedje meg, hogy hazamenjen megmosakodni és átöltözni. A főtisztviselő erre enge-
délyt adotl, mire Relchert a kassza-kulcsot átadva, \':azamenl Lakásán mindent klrakolt zsebeiből, magához vette BrowWog pisztolyát, biciklire ült és klkarlkáznlt a Sümeg határiban levő erdőbe, ahol szlvenlölte magát is meghalt. Ma reggel akadlak rá holtleslére az erdőn fát szedő gyerekek.
A rovancsolás folysmalban van és már eddig Is nagyobb hiány mutatkozik. K-ichert az utóbbi Időben sokat költekezett. Egyetlen gyermeke gimnáziumba |ár.
Az eset Sümegen és környékén nagy megdöbbenést váltott ki.
vAroii mozgó
Afdfua 3., 0. és 7-én, péniclc, axotnbai, vasárnap 7 órakor félhelyárak 1 Béoa romantikája
Eggerth Márta, Hermann Thlmlg Verebes Ernő, Haris Junkjjrmann
z«nés vígjátéka:
Schönbrunni álom
Ai évad legkedvesebb vígjátéka. I Ulbemászó zone I ftnuk I Tánc I Iizenklvlli:
Paramount és Fax világhiradAls. VarizsszAnyegen a világ körül.
Előadások kezdete hétköznapokon 7 éa 9, vaaárnap 3, 5, 7 éa 9 órakor,
4_
NAPI HÍREK
NAPIREND
Május B, péntek
Római katoltkw: V. Plria. Proteal.: Qotlhard. lar.: Ijar hv 9.
Vároal inuzeum és Köarvtár nyílva csütörtökön éa vasáinsp délelőtt 10-161 12 óráig.
Oyógyaaertárl éllel! azolgllat - hónap-tMut: s Merkly-Belus gyógyszertár Fö ut l». aa. és a klajMnlassIgyogyszeftár.
OözlBrdö nyitva reggel 6 órától eate 6 óiálg (bálfó, szerda, ptetet délulá.., kedden egéaz nap nőknek).
— (Nagykanizsa m Oárdonyl-szobor leleplezésén) Országos Ünnepség keretében leplezik le május 13-án Budapesten Oárdonyi Oéza szobrát, amit az Országos Oárdonyi Oéza Irodalmi Tirsaság állított fel. A kultuszminisztérium, a Tudományos Akadémia, a Petőfi Társaság, a Tanítóegyesületek Szövetsége, Eger város, Budapest székesfőváros stb. képviselői mondanak beszédeket. Képviseltetik magukat a vidéki kul-tur-lnlézmények és egyesületek Is. Nagykanizsa Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kire ÍAÍr.árát, Barbarlts Lajost, s Oárdoi:,. Társaság tsg|át bízta meg képviseletével.
— (Melegen búcsúztatták a nyugalomba vonuló karmacsl körjegyzőt) A Irarmacii körjegyzőséghez tartozó községek díszes ünnepség keretében vettek bucsut vasárnap Pallér János körjegyzőtől, aki közel félsoázados szolgálata után most vonul nyugalomba. Az érdemekben gazdag körjegyző közhasznú munkálkodását a legfelsőbb helyen la figyelemre méltatták, aminek ékes bizonyítéka az a kormányzói kitüntetés, amll az elmúlt évben kapott.
— (A Szanatórium Egyesület kanizsai gondozó Intézete) április hónapban a következő forgalmat bonyolította le. JelenlKezetl 44 u| tüdőbeteg. Összesen kezelés alatt állt 151 beteg. (Az év elejétől fogva 675 beteg) Röntgen-vizsgálat 13 volt, laboratóriumi vizsgálat 28. Segélyben részesült 62 szegény tüdőbeteg akik kOzt kiosztottak 1432 I. tejet, 170 kg. lisztet, 50 kg. cukrot, 70 pengő lakbérsegilyt.
— (Meghosszabbították az elemi Iskolások belratásl Idejét) A vallás és közoktatásügyi miniszter leiratot Intézett a zalai lanfelügyelöséghez, amelyben közli, hogy az elemi iskolások évvégi belratásl Idejét hirom nappal meghosszabbította. Eddig június 24. volt a belratisok utolsó napja, most június 27. tesz. Erre az Intézkedésre a tanév meghosszabbítása miatt volt szükség. A leiratban azt is közli a miniszter, hogy junius 22. előtt évzáró vlzsgs nem tartható.
— (A Városi Zeneiskola) folyó hó 10-én, szerdán délulán 6 órai kezdettel : növendékhangversenyt fart a zeneiskolában. Jegyek U0 llllétes árban a Králky-lözsdében és a zeneiskolai szolgánál kaphatók.
Jö rád t 6 : Trans-danubta.
— (A Dalosszövetség zalai kerületének választmányi ülése) Az Országos Msgyar Dalosszövetség XIV, zalai kerülete má|us hó 7-én, vasárnap délelőtt 11 órakor Keszthelyen, a városháza dísztermében tartja a tisztújító közgyűlést előkészítő választmányi ülését. Tárgysorozat: 1. Elnök! megnyitó. 2. Beszámoló a zalai daloabéke létrejöttéről. 3. A tisztújító közgyűlés előkészítése. 4. Az országos dalosversenyen való részvétel megbeszélése. 5. Indítványok. — Indulás Nagykanizsáról vasárnap reggel 8 óra 45 perckor, érkezés Keszthelyre 10 óra 11 perckor. Visszautazás Keszthelyről este 18 órs 42 perckor, Nsgy-kanizsára érkezés 20 óra 07 perckor. Az elnökség felkéri a helybeli dalosegyesüleleket, hogy a választmányi ülésen minél nagyobb számban képviseltessék magukat. Oyüle-
kezés a pályaudvaron 8 órakor. A választmányi ülés kapcsán a Keszthelyi Iparosok Dalköre érdemes taglalnak az O. M. D. Sz, elnöksége által a zatamegyel elnökségnek megküldött érmek és elismerő oklevelekel ünnepélyes keretek kőzött adja it a XIV. ker. elnöksége. Esetleges felvilágosítással szolgál dr. Thűlway Zsigmond ügyvezető elnök.
Hirdetőink figyelmébe l
Kérjük Igen tisztelt hirdetőin kel, hogy hirdetési megbízásaikat és azok szövegét mindennap legkésőbben délután 6 óráig
silveskedjenek eljuttatni a kiadóhivatalba. Későbbi beküldés esc lén ugyanis a nyomdal munkásság árszabálya szerint kétszeres túlórázást kell fizetnünk, ami a hirdetést aránytalanul megdrágítaná. Ennek elkerülése végett kiadóhivatalunk 6 óra után csak a különóra dl/ megtérítése ellenében vehet fel hirdetéseket.
_1984 atájuz s
— (Autóbusz-hlr) Vasárnap tCR
gel 7 óra 45 perckor indul az autóbusz a pécsi filléres gyorshoz.
— (Az Ipartestületi Dalárda junlállsa) A nagykanizsai Ipartestületi Dalárda nagyban készülődik az idei országos dalosversenyre, hogy, mint a múltban, most is eredményesen hozza bsza zászlaját és dicsőségei szerezzen Nagykanizsa város színeinek a dalmfrkflzéseti. A nagykanizsai Ipartestületi Dalárda Parti Lajos karaagy vezetésével — megvagyunk róla győződve, hogy lamét kitesz magiért és gyarapítja eddigi szép aikerelt. Hogy azonban az or-szágos szerepléshez szükséges snya-giakat előteremtse, junius 11-én nagyszabású juntillst rendez, amely tóvárosi keretek közölt és oty programmal zajlik te, amely méltán fel fogja kelteni az egész viros közönségének figyelmét. Csupa meglepetés, csupa Ötlet, csupa rendezői grandlozliis fogjik hatalmassá és nagyszabásúvá tenni az Ipartestületi Dalárda Junius 11-lkl juniállsit. A vezetőség mir hetek óta folytatja ezlrányu nagyszabású előkészítő munkálatait Márkus Károly elnöklete alatt.
— Jószabásu kész női kabátok már most leszállított árban. Slnger Dtvatáruhái.
— (Magyar újságírónő Afrikában) Zla PtU magyar iró éa újságírónő, aki írásaival néha a Zalai Közlönyt Is fel szokta keresni vllig-járó ulja állomásairól, tavaly nyiron, mint a „Courrler Colonial" munkatársa, a francia kormány timogati-sival bejárta Afrikái Főkép Kameras, Kongó, Ubangl és a Csad-tó vidékei! utazta be és visszatéri Colomb-Becharba, ahonnan kiindult. Ebből az alkalomból Albert Sarraut gyar-matügyl miniszter üdvözlő táviratot küldöli a bátor magyar riporternőnek. (Idegenforgalmi Tudósító.)
— BlsOrangu müjég kapható a Tran8danubta Egyesült OO urnalmo k Részvénytársaságnál.
— (Mire képesít a fémipari szakiskola?) Most jeleni meg a kereskedelmi miniszternek 1933. évi 18.184. szimu rendelete, mely az automobilok javllisához és szereléséhez megklvint szakképzettségié vonatkozólag Intézkedik. A felső ipariskolák gépészeti szakosztilyán nyert végbizonyítványok az automo-btljavlló és szerelő Iparban Ipar-Igazolvány váltására és a mester cím használatára jogosítanak. Az Ipari szakiskolák fémipari és mechanikai szakosztályain nyert végbizonyítványok az automobiljavitó és szerelőiparban munkakönyv váltására és egy évi ssakbavágó gyakorlat igazolása után iparlgazolviny váltására jogosítanak. A nagykanizsai m. klr. állami fémipari szakiskola végblso-nyitványa a következő Iparokra képesít : A kovács, szerszámkovács, a lakatos, Illetőleg a*?as- és fémesztergályos iparra, valamint az auto-mobllszerelő és automobil javító iparra.
— Paplan, flanellt.-.karó és ágy terlló újdonságok állandóan érkeznek. Singéi Dlvatdrahái.
Legolcsóbban Legszebben
FEST TISZTIT
VA R G A
ruhafestő, vegytlsztltó, gözmosó üzeme Hunyadi-utoa 19. Horthy M.-ut 1.
1933 máim 5.
ZALAI KÖZLÖNY
Eggerth Márta
(Schönbrunnl Alom)
Áldott állapotban Imi lik ii illa
anyák a tei-mészetes „Ferenc IózmI"
keserűvíz hasznllala állal rendes gyomor- és bélmüködé.t érnek el. A modern nőgyógyllás főképviselői a Fereno lósief vizet Igen sok esetben kipróbálták és kivétel nélkül gyorsan, megbízhatóan és fájdalom nélkül hatónak találták. A Ferenc lóisel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és lüszerüz-leiekben kapható.
— (Oyermek-előadás a színházban) Folyó hó 7-én (vasárnap) délelölt 11 órakor leiz a városi színházban az 1. körzeti állami elemi iskola növendékeinek jótékonycélu gyermekelöadása, melyre a nemes-szivO ember- és lanllgybarálokal ezulon is meghívja az iskola Tan-lesiaiele.
— Pesten legyen első utja
Kozma Lajos a kalapos. Nyakkendő, Ing, pijamája legszebb, legjobb és divatos. Budapest, VII., Károly királyul 3., sarukUzlet
— (Ujabb rendelet a tanárok Irodalmi mftkődéséről) A kultuszminiszter rendeletet adott kl a tanárok irodalmi működésére vonatkozóan. Ez a rendelet a köztisztviselőknek a politikai időszaki sajlóban való munkálkodása tárgyában tavaly kiadott kormányrendeletet olyan értelemben módosította, hogy a középiskolai tanárok a szaktárgyaiknak megfelelő, Illetve főleg tudományos irányú cikkek tekintetében a felettes hatóságok előzetes engedélyének kl-eszközlése alól fel vannak mentve. Gyomrunkon át vezet az egészség utja,
Ha néha elromlik, „Igmándl" [javítja I
= Bútorvásárlás — nem gond I
Teljes berendezéseket rendkivül előnyös részlelíizetésre, sőt kamatmentesen is szállítunk. Kopsteln bulor-áruház, Horthy Miklós-ul 4.
Pestre utazik ?
Kanizsáról és környékéről bizonyára sokan utaznak fel a Nemzetközi Vásárra Budapeslre. Vidéki embernek, aki rilkán fordul meg Pesten, mindig nagy gond, hogy hol szálljon meg. Jobban,"szebben, olcsóbban, kényelmesebben sehol sem szállhal meg, mint a központi fekvésénél fogva Is elsőrendű Erzsébet királyné szállóban, az Egyetem-téren (DV-lől 44, vagy 75-ös villamos.)
— A sivatag virága. E különös regénynek már első Horat Is elárulják, hogy Igazi Iró Irta. A Hlvatag monumentális képével kezdődik h könyv: ennek a halott végteinnaégnek torkot-sxorltó látomásával. K/t igy, Ilyen tő milren. tlyan.megrázóan és Ilyen hutai-mas erővel még sohasem AbrAzolta se .\'j;ó, so lestő. Elátkozott világ robaja
ollalszlk n vukltón (oliór homokbuckák alól. És az Író ónpan olyan nngy művésznek mutatkozik e kütdniís életnek én sajátságos omberekiiek ábrAzo-lásAban, mint amikor n sivatag dantei vízióját vetíti elénk. Olyan történetet j&tszat végig az iró a homokon, olyan megrázó es hatalmas arányú drámát a sivatagban, amelynek sem alakjait, sem fordulatait nem Ismerjük mfls regények-■ bőt. Ezen a különös vllAgon, Izgalmas életen, Idegeket rAzó. torkot szőri tó nagy drdmán átragyog egy hatulmaa férfialak és ogy megható, btlbájoa leAnyílgura néma szerelme. Nagy élméuy ez. a regény.\' Irta Jackson Orogory, tnogjeleat a l\'alladls Pengős Kegéayelnok sorozatában.
SPORTÉLET
Csász
a Délnyugat válogatottban
Vasárnap Dél-Délnyugatmagyarország válogatott futballmérközés kerül Pécsett lebonyolításra. Délnyugatnak nehéz ellenfél ellen ke\',! megküzdenie, de hs tekintetbe vesz-sztlk a pécsi hazai pálya előnyéi, ugy falán sikerül a Közép ellen aratott győzelmet megismételni. A délnyugati szövetségi kapitány Nagykanizsáról Csásil, a kltdnö formában lévő balszélsöl állította be a válogatottba, majd Pum, a Zrínyi balösszekötője tartaléknak van kijelölve. Pum esetleges szereplése esetén Csásszal együtt méltán fogják reprezentálni Nagykanizsa lulball-sporljál.
Kereskedelmisek torna-vizsgája
A Zrínyi sportpálya programja vasárnap nem a fulbill híveinek, hanem\' a torna kedvelőinek szerez örömei. Az Idei Iskolaév tortuvlzs-gáinak nyitánya a felsőkereskedelmi Iskola tornaversenye lesz vasárnap délulán 4 órai kezdetlel. Az Iskola növendékei erősen készülnek az Idei versenyre, mely lóval felül fogja múlni az elmúlt évek tornavlzsgált.
Kedvező alkalom ! Üzletváltozás miatt
nöi Kalapokat
mlilyen leaMUUoM dron
/l\'rikf/dsofc meglepő axépcn •íéíxUlnek I
Brónyal C.
kala/tUxlriébvn HoriQy MiUlóa-uí O.
JÓ MUNKÁT
PÁLCSICS-nti
kapunk.
Elsfl nagykanizsai leljem-, kelme-, fonalfestó ás vegjlliltllíi I Ffiüzleti Fű-UT 7.
Az NTE Keszthelyen játszik vasárnap A Zrínyi-sportpálya a kereskedelmi Iskola tornaversenyére van vasárnapra lefoglalva, Igy az NTE védelem szereptl. A Keszthelyi Törekvés meghívására barátságos ful-ballmérkózést játszott a mull évben a Törekvés ellen, amikor 2 : 0 arányban az NTE gyözölt. A keszthelyi csapatt azóta sokat fejlődött, Így érdekes, szép mérkőzésre van kilátás.
= Ha kevés a pénze, akkor női- éB férfiszövetet Singeméi vegyen. Soha nem lesz Jyen jó alkalom.
Zürichi zárlat
Párta »37, London 17 30, Newyork 413 00, Brllaiel 72 37>,\'z, Milano 26 fl\'h Madrid 4420, Amsterdam ^08-20 Barlln 120 30 Wien 7300, Szólla 375, Prága 1512, Varaó 58 00, Budapelt —■-, Be ^rád 700, Bukarest 3 06
Terménytőzsde
Huia tlizai. 70-os 13 40—1360, 77-es 1365-1390, 76-as 1390—1410, 76-«s 14-10-14-30. BO-is 14-25 -14 45, dunán-tuii 76-os 12 30 —124T>, 77-ea 12 45—1260, 78-ai 1265 1280. 79-ea 1285 1300 80-sb 12 95 - 13 10, rozs 6 25 -6 35, lak. áépa 860 8 80, zab \'8 00--8IO, tengeri 6 30—6 85, korpa 565 5 75,
i Heuetl Bank deriia-árfoliamal
VALUTÁK Angolt. 19 25-1965 Balga Ir. 79-16-79-74 Csehk. 16-93-17 01 Dánk. 85-30-8650 Dinár 7 20-7 70 Uollár 53000 538 00 Francia 1.22-30-22.50 Holl. 23000-232 20 Zloty 64 45-64 95 Lei 340-344
Lava 4 00-425 Lila 29 90-30 20 Márka 135-70-136-80 Norvég 98-00-9900
Peseta —---•—
Schitl. -■--\' -
Svájcit, ltn-60-lll 40 Svéd k. 9900-10000
DEVIZÁK Amsl. 230-20-232 20 Belgrád 7 80-7 90 Berlin 135-60-136 60 Brilsael 79-26-79-74 Bukarest 341-3-43 Kopanh. 85 50 86-50 London 19 24-1938 Madrid -•—_■— Milano 3000-30-18 Newy. 532 07-538-00 Oazio 96 20-9900 Pária 22-33-22-47 Prága 16-95-17-05 SzóTls 4\'lla/«-4\'14>/l Stockh. 9320-100IX) Varsé 64-55-64-95 Wien _■_•_ Zürich 110-80-U1-40
Wien clearing árlolyama : 80.454.
Serlésvásár
Felhajtás 2535, eladatlan 21. Elsőrendű 091-0 96. szedett 092 -094, sze-delt közép 0-86 - 0-90, könnyű 0-)8-0H6, l-ső rendű öreg 083 0-86. Il-od rlmdtl öreg 0-74-O-SO, angol süldő I. 1-C0-1-06, szalonna nagyban 120—135, zsír 1\'3H t-45, hus 102 1-28, télaertéa 114-1-26.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt.
- • r- ........... íüla"
Outenberg Nyomda és Délzaiat Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanlzaa 78. szám.
apróhirdetések
Qvaa- éa porceilánáruk legolcsóbban sicrczhelök be Sleranél, Vároahlejslota.
□vermek tírdbariinyák kitűnő Uér, Igen >lrson áiusltUtnak Kaulcjtnn MsaaéH*).
Ktpkarataaéaak, cipők, gyermekkocsik atb. aaaélyan UavSiHltott árban kaphatók. Armiath, Baaár-udaar.
Hiáp HáraaiaasUa utoai takáa fHrdftaxoli*val auguazlus l-re kiadó
Horthy Mlklóa-ut 51. az. alatt. 1617
Migyar-utéa 4, szimu Héa szabadkézből • tad*. Bővebbel ugyanott.____IW3
Két udvari szoba mellékhelyiségekkel aug. l-re kiadd Zrínyi Miklós a. a«.
Kiad* egy Oaaikomfortos háromszobát eliőemeiett lakás májul t-re. Érdeklődni Horváth éa Vass, Cseagery-ut 17. 1Ó66
Kőnyaawakpény és szép gyermeklgy eladó Csengeiy-ul 26., kapa sJatL 1713
Két- és háromszobás lakálak kiadók. Bővebbet Relcheateld huittatel, Ernébel-té*. 1647
POGANYVARI
uradalmi fajboraim kaphatók literenklnt mAr 80 füléiért. LegklKbb tétel 25 liter. GROSS KAROLY földbirtokot
H2i Batthyány-utca 26. taim.
Roxgonyt-utca 5. egy laégyaxobáa udvari komfortos lakát augusztus l-re kiadó. 1709
Kiadó háromszobás utcai lakás augusztus 1 re Sugár út 26. 1706
Só-utca ,14. házban 3 szobái szép lakáa augusztus elte|ére kiadó. 1701
3 izobás utcai lakás augusztus elsejére
kiadó Kossuth-tér 6. sí. alatl. 1692
- Kinlisi utca 19. siámu házban kiadó egy utcai kétsxobából álló lakás. 1728
KétaxobAa udvari lakás mellékhelyiségekkel augusztus l-re kiadó Árpádutca 15 1723 Gyakorlott, ügyes varrólaóay sürgő-
sen (elvétetik Sugár-ut 15 alatt, divat termében.
17M
Kétsiobás déli fekvésű utcai lakóa előszobával, kertre nézó Qvegverandával augusztus elsejére kiadó Királyi Pál-u. 3. Érdeklődni a hátsó tokáiban. 1732
Jó állapotban levő Mikszáth, vagy Jókai sorozatot magvAtalra keretek. Cltn a kiadóban. 1740
Elvaaxatt egy sárgáibarna vaddliioó-bór férflkesztyU balkézre. Megtaláló Jutalomban részesül Dr. Strém fogorvosnál, Horthy Miklós ut 6. 1742
Kétszobás, előszobás lakóa augusstus
l-re, Üzlethelyiség Junlus l-re, műhely-helyiség azonnalra kiadó. — Cin i kiadóban. 1743
Eladó
Vonyarcvashegyen a vasútállomás tövében 5300 négyszögöl birtok (szőlő, gyümölcsös és szántó) a rajta levő 2 szoba-konyhás lakóházzal pincével, pajtával együtt. — Ugyanott a fürdőtelepen a vasulállomás mellett 1200 négyszögöl telek. Érdeklődni lehet:
Szita Istvánnál, Vonyarcvashegyen.
ZALAI KÖZLÖNY
1983. május 5.
A Nagykanizsai Takarék-
pénztár R. T. kOz|i, hogy mindazon iskolák, jóltíkonyegyesulclek és jóléli intézmények, amelyek az elmúlt évben közgyűlési
adományban
részesültek, az czévre eső összegeket nyugta ellenében a pénztárnál felvehetik. uu
I
kapható i idólii
HIRDESSEM
■ „Zalai KSxl«ny"-ben.
Ki: Mii nagy eredmény.
ha vetéseit és veteményeit
PÉTI-SÓ-val
inillrágyázza. Szükséglet négyzetméterenként:
Főzelékféléknél. Virágoknál ... . Rózaatáknál Gyümölcsláknál. [-\'flldiepernél Málnánál ... Pázsitnál Burgonya ka\' Répánál . Tengerinél
2-101 2 . 5 .
1 . 3 .
■1 .
...... 3 .
li.-ként 80 , 80 80
20 . 4 . 6 . 10 .
100 kg.
100 . 150 .
60 .
kélek és kaszálóknál 00 . Őszieknél fejttágyának, tavasziaknál is
eredményesen használható. (Részletes használati ulnsitás sz érdek, lödöknek díjmentesen rendelkezésre áll) 2 kg -os zsák ára ... 1* 1\' 5 ... 216 P
10 . J . ... 412 P 100 . " . - 19 86 P llcszerezhetO:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi
szerek kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett)
BRIDGE-BLOCK
praktikus beosztással (50 lappal)
darabonként 40 fillérért
kapható
a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalában
Fö-ut 5.
valamint
Krátky György ésifj. Hirschler Miksa dohány-árudájában, Fisohal Ede és Schless Testvérek
könyv és paplrkereskedésében, Horwéth József ujságárudájában
„Olcsók vagyunk, mert Jók vagyunk."
Villamos vasaló-bérlet
már havi
1 pengő 10 fillérért
Transdanubia R.-T.
Csengery-ut 6.
Telefoni 4-13.
nagykanizsaiak találkoz6haly« ai
István király Szálloda
Budapesti VI. Podrnanioxky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett Telefon: (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen jó édesatyánk, apósunk és nagyatyánk
SzittAr Antal
nyug. D. Sr. A. ;flmoidonyve*«tő
elhunyta és temetése alkalmával jó\'esö részvétüknek kifejezést adtak és temetésén megjelenni szívesek voltak, ezúton is hálás \'köszönetet mondunk.
A gyászoló család.
Balatonfenyvesen, a 101. számú vasúti őrház melleit levő
Bajza-féle villa
lolyó hó 11-én, csOtórlókSn
délelölt 10 órakor a
I lengyeltóti! lárásbirósá* telekkönyvi hivatalában nyilvános birói
árvetésen cla \'alik. --------tus
Nyomatott a laplulzjdonos KOz»»ul«sigi K.T. (luleuberg Nyomda és DélzaUu Lapkiadó VálUIau könyvnyomdájában Nagikamutu. ll\'elelOs üzletvezető: Zalai Károly.)
KBzgazdaségi Részvénytársaság
Gutenbers nyomda és Délzalai LapKIadó Vállalata
Nagykanizsa
KOnyvnyomda, könyvkötészet, vonatozó intézet, Bzletl könyvek és dobozok gyára a „Zalai Köxlfiay" politikai nspilap •zerkasztfiaége éa kiadóhivatala
[TELEFON: 78.1
Készítünk i
mindenlék kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle £ Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunka
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket H tömböket, minta-
zacskókat, zsákcédulákaj, naptártömböket, falinapiárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt
73. évfolyam 102. iiím
Nagykanizsa, 1933. május 8, szombat
Aa 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
SMfk«aaló»ég tt kiadóhivatal; fflut 5. ntm Megtelteik minden reggel, bélfA kivételivel
POLITIKAI NAPILAP
Peleifis szerkesztő: Barbarlts Lajos
eióílutéal ir.
Sicikeaalóaégl éa
egy hóra * ptngö BO Ullél kiadóhivatal! teleion: 78. aa
A kormányzó rószt Vesz Festetics herceg temetésén
Budapest, május 5 Festetics Tasziló herceget hélfön délelőtt temetik a keszthelyi kegyúri plébánia templomban. A temetésen megjelenik a kormányzó, József Ferenc és József kir. hercegek is.
Budapeet, májua 5 Báró Wlasslcs Gyula a felsőház elnöke herceg Festetics Tasziló elhunyta alkalmából ugy a m?ga, mint a felsőház nevében részvét-táviratot intézett herceg Festetics Qyörgyhöz. A felsőház herceg Festetics Tasziló ravatalára koszorút helyezett és a temetésén a felsőház küldöttségét gróf Széchenyi Bertalan alelnök vezeti v.
Wlnkler professzor súlyos balesete
As •lttfrt lombik elvágta karjának ütőerét
Budapest, május Ö Wlnkler Lajost, a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem világhírt! végyészprofessiorát súlyos bal-\' eset érle. Kísérlet közben a kezében eltört egy lombik és az üvegcserepek a karján egy fltőeret átvágtak. Most magas lázzal az egyik sebészeti klinikán ápolják, de különösebb aggodalomra nincs ok.
Heldlbergék többmilliós valntapere
Budapest, május 6 A budapesti büntetötörvényszék ma kezdte tárgyalni Heidlberg Vilmos bankár, továbbá fia, Heidlberg György és 5 társuk valuta-bünügyét. Az ügyészség azzal vádolja őket, hogy tiltott valuta-ügyleteket bonyolítottak le és ezeknek véghezvitelére két Vaduzban működő Holding-tár-wságot használtak fel.
Heldlbergék azért nyitottak külföldi számlákat, hogy vagyonuk a külföldi Holdingok vagyonaként szerepeljen és hogy különböző pénzügyi műveleteiket külföldi jogi személyek tulajdonának igyekezzenek feltüntetni vagy annak tulajdonába átjátszák. A vádlottak tagadták bűnösségüket. A tárgyalást holnap folytatják.
Vajda lesz az oláh parasztpárt elndke
Bukarest, május 5 (Éjszakai telefonjelentés) A nemzeti parasztpárt vezetői tudomásul vették Manlu lemondását és uj elnökké Vajda irinlszterelnököl jelölték.
Junlus 12-ig áll fenn a vöm-fegyversxUnei
Herrioí amerikai ut/a snegjavitoíía a francia-amerikai vi&xonyt
Budapest, május 6
Washingtoni jelentés szerint Roosevelt és Jung olasz pénzügyminiszter legnap délután a leszerelés és biztonság, továbbá a békeszerződések revíziójának kérdéséről tárgyalt. Az olasz megbízottak bír szerint sejtetni engedték, kogy az olasz bizottság Genfben támogatni fogja MacDonald leszerelési tervezetét.
Pária, május 6 Az „íll de Francé" a rossz időjárás által okozott késedelem következtében csak este 9 órakor köt ki Le Havre-ban. Herrlot az „III de Francé" fedélzetén beszélgetést folytatott a „Paris Midi" tudósítójával,
aki előtt megelégedetten Jelentette kl, hogy hasznos munkát végzett Washingtonban, ahol nagy mértékben megjavította a francla-amerlkal viszonyt és erősen hozzájárult a gazdasági és politikai béke megszervezéséhez. Amit néhány nap alatt elértünk, — mondotta — blzonyiléka annak, hogy mire leszünk képesek, ha kitartóan követjük az itt megkezdett politikát.
Pária, május & (Éjszakai telefonjelentés) Herrlot az III de Francé fedélzetén kijelentette a Paris Solr munkatársának, hogy a vámfegyverszünet junlus 12-ig áll fenn, utána azonban ujabb hosszú fegyverszünet következik.
Őrizetbe vették Baden állam volt elnökét
Döntő tanácskozásra ült össze Berlinben a Középpárt
Berlin, májua 5
A Középpárt Berlinben döntő tanácskozásra ült össze, hogy megbeszélje a párt újjászervezését és a párt jövő helyzetét az uj államban. Nem valószínű, hogy a bizalmas tanácskozások már ma véget érnek és számítanak arra, hogy azok még holnap is folytatódnak.
Berlin, májua 5 (Éjszakai telefonjelentés) Egyes hírek szerint a német Középpárt elnökségének és a birodalmi gyűlési csoportjának ülése igen nagyjelentőségű, mert nyilvánvalóan változás áll be a vezetőségben.
Hamburg, május 5 A rendőrség közlése szerint Rem-mele dr. volt badeni államelnököt különböző iratok elégetésén kapták rajta, ezért védőőrizelbe vették annál is inkább, mert ezt a karlsruhel rendőrség is kérte.
London, május 5 Hitler Adolf a .Daily Telegraph" levelezője előtt hangoztatta békés szándékalt és azt, hogy minden bajnak a versaillesl szerződés az oka. Kijelentette még, hogy Németország már nem gondol tengerentúli terjeszkedésre, sorsa nem a gyarmatokhoz, hanem keleti határaihoz fűződik.
Magyar külpolitikai kérdések a Ház pénteki ülésén
Budapest, mAJua 6
A képviselőházban ma lolylallák a költségvetés vllá|át. Hermáim Miksa lechnikai kultúránk helyzetével és fejlesztésének kérdésével foglalkozol! és szóvá lette azokat a híreket, kogy a kormány a soproni erdészell és bányászati főiskolát kellé akarja oszlani ugy, hogy a bányászali kari a budaptsli müegyelembe osztaná be, mlg az erdéstell kar egyelőre Sopronban marad. Kérle a kormányt, hogy elhatározásánál ne-csak a pénzügyi szemponlokal, hanem elsősorban az erkölcsi meggondolásokat tartsa áremelőit.
Hunyady Ferenc gróf szerlnl a ntal elégedetlenségei csak szociális
Intézkedésekkel lehet levezetni. Veszélyesnek larlji a szövetségi politikái és igy Magyarország számára nem marad más hálra, mint az eurőpat politikához való igazodás. Nemzeti kisebbségeink számára tökéletes kisebbségvédelmi pollllkát kér. /I miniszterelnök köteles szövetségesek/t keresnlaz utódállamokban a gazdasági közeledés megvalósítására. A Németországban jelenleg urslkojó rendszerrel sok tekintetben rokonszenvezik, de veszélyesnek tartaná, ha a nagy német birodalom határai a magyar határral érintkeznének. Hal-halós osztrák—magyar barátsági politikát kér, amit — azerinle — Bethlen Ist n gróf W év alatt a
Habsburgok és a magyar legitimisták ellen érzett személyes Indulatai miatt elgáncsolt. Ki|elenlelle végül, hogy helyesnek latija a vállalatok ellenőrzésére kiadóit pénzügyminiszteri rendeletei.
Ernszl Sindor kifogásolta, hogy ez a kormány lóval kevesebbel lelt az Inaégeaekért, mint az előző. A kamatok erélyes leszállítására szóll-lotta fel a kormányt. Lányi Márton a gazdasági élet megélénkltésének kérdésével foglalkozott.
Lapzártakor az ülés még tart.
Két letartóztatás
a rákospalotai gyilkosság bűnügyében
Budapest, májua 5 Ma délután boncolták fel a rákos -palotai lakásán holtan talált Sárgavi István nyugdíjas vasutas holttestét. Megállapították, hogy kétségtelenül gyilkosság történt. A gyilkos törülközőt nyomott Sárgavi szájába, közben leszorította orrát és Igy fojtotta meg az öreg embert.
A feje tetején és az orrnyeregben talált sérülések nem halálosak. Ma egyébként előzetes letartóztatásba helyezték Sárgavi volt feleségét, Dobó Józsefnét és Vlzl Sándort, aki a gyilkosságot felfedezte. Ez axért történt, mert felbontották Sárgavi végrendeletét és ebből kiderült, hogy az őrizetbe vettek jogtalanul jutottak Sárgavi pénzéhez, takarékkönyveihez és ezüstnemülhez. Nem felel meg. ugyanis a valóságnak az az állításuk, hogy Sárgavi azt Ígérte volna nekik, hogy ezeket a dolgokat rájuk hagyja.
Japán a mandzsúriai ellentétek elsimítására törekszik
London, május 5 (Éjszakai telefonjelentés) Arita, japán külügyminiszter-helyettes magához kérette a tokiói szovj:t követet, akinek proponálta, hogy Mandzsúria képviselőjével együtt tartsanak megbeszélést Tokióban az ellenlétek elsimítására.
Györaörey főispán a Gyümölcstermelés! Szövetkezet elnöke
Budapest, május 5 A Gyümölcstermelők Országos Egyesületének égisze alatt a fiókegye stíletek bevonásával megalakult a Magyar Gyümölcstermelők Országos Szövetkezete.
A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel a szö.etkezet elnökévé Gyömörey Oyörgy főispánt, alelnökévé szintén egyhangúlag Sternád Istvánt és Erdőhegyi Lajost választotta nteg.
ZALAI KÖZLÖNY
A nagykanizsai ipartestület a régi vásárt rend tartás visszaállítása melleit foglalt állást
A kisipari kamatmérséklés problémája — Számos Iparosflgyet tárgyalt le az éjfélutánig tartott Ipartestületi ülés
Nagykanizsa, mftjus 6 Az ipanestölet elöljárósága (egnap este tartolta május havi elöljárósági ülését Samu Lajos elnöklete alatt. Amire még nem volt példa: az elöljáróság teljes számban meg|elent. Samu elnöki jelentése kapcsán ismerteti Kállay Tibor dr. válaszát az ipartestület felkérésére, hogy a gazdakamatmérséklés tárgyalása kapcsán emeljen szót az iparos-kamatmérséklés érdekében. Kállay azt Írja, hogy
nagyon nehéz a földbirtokosok részére adott kedvezményt a kisiparosságra változatlanul kiterjeszteni,
azért, mert a földbirtok részére adott kedvezmény, nevezetesen a kamattérítés, olyan kölcsönök után engedélyeztetik, amely kölcsönök be vannak kebelezve a földbirtokra. Az iparosságnak az adósságai nagyon sokfélék és igy valami más utat kellene ennél fogva követni. Akként lehetn intézkedni, hogy az IOKSz által auoít kölcsönöknek a kamata enyhlttessék. Arról is lehetne szó, hogy az OTI nál fizetendő kamatok magassága mérsékeltessék. Mindenesetre azonban a költségvetési vita során szóvá fogja tenni a kanizsai iparosság kérelmét
Samu elnök ezután üdvözli Pet-rlcs Oyula uj elöljárósági tagot. A Kert-mozi ügyében arra az álláspontra helyezkedett az elöljáróság, hogy a kerthelyiségre szüksége van az iparosságnak és családtagjaiknak az Iparos Körrel kapcsolatban. Régebbi álláspontját fenntartja. Majd foglalkoztak a munkák kiadásának kérdésével. Az ötös bizottság beszámolt az Iparos Kör szervező munkájáról. Má* több mint 400 tagot
Bünügyi kartel
Irta: Dávid x.|(«r JólMÍ le
Ennél találóbban senki sem jellemezhette volna a Dühöngőt, mert a megállapítás értelmében e csoportok képviselőiből tevödoll Össze a kávéház törzsközönsége.
h DUhöngö belső helyisége L alakban huzódolt. Az L belU hajlá-sában láthatatlanul huzódolí végig az a válaszvonal, amelyet mind a két csoport egyformán tiszteletben tartott. Így a kávéház egyik részében a vagányok, a másikban pedig az u. n. elli közönség élle a maga szokásos kávéházi éleiét.
A vagányok elnevezés miatt azonban, amely színién az újságíróktól származik, nem szabad semmi rosz-szat gondolni aiokról, aklkel később ez alatt a gyűjtőnév alatt szerencsénk lesz megismerni. Ezek a vagányok csak télig tarlóinak az úgynevezett alvilághoz, mert Inkább az összekötö szerepét töltik be ezek és az általuk gyakran veszélyeztetett polgári társadalom kőzött.
A DUhöngö vagányai sohsem adlak alkalmat a rendőrségnek arra, hogy bármelyikükkel is komolyabban foglalkozzék. Minden büntik az
sikerült eddig beszervezni. Az elöljáróság a tisztikar megválasztására Kátkay László, Tlbolt Lajos, Kiss István, Bagladl Béla, Schnltzer Oéza, Pintarics Márton, Kovács Antal, Quittncr Artúr, Kovács Ferenc, Bród Ignác és Zsoldos Gyula tagokból álló ksndidiló blzoltságot küldőit kl.
A vendéglői pályázat május 15-én jár le.
Behatóan foglalkozóit az elöljáróság az OMKE átiratával
az országosvásárokra vonatkozólag, hogy Nagykanizsa mondjon le a tlz orszdgosvásár kirakodd fellegéről és csak mint állatvásár1 tartsák meg. Ilyenformán lehetetlenné válna a vidéki vásározók ideözönlése.
Az elöljáróság behaló tárgyalás ulán kimondotta, hogy csak a legvégső esetben szabid az OMKE álláspontjára helyezkedni, mert tehetetlenné tenné a helyi kereskedelem és Ipar számára, hogy felkereshesse a szomszéd városok és községek vásárait, mert a szomszéd városok retorzióval élnének. Az elöljáróság ebben a kérdésben ismeretes, régi ál-lásponljál fenntartotta, kérve, hogy a vásárokai a régi, tradicionális na-
voll, hogy irtóztak a munkától és inkább kártyázásból, néha hamiskártyázásból és apróbb szélhámosságokból tartották fenn magukat. Jóban vollak minden rendőrrel, minden detektivvel éa főleg minden újságíróval.
A bünügyl karlel tagjai különös tiszteletnek örvendtek a vagányok körében. Tőlük ludlák meg a bünügyi riporterek az alvilág mlndsn tontosabb eseményeil. Előttük bátran beszéllek, merj tudták, hogy nem élnek vissza a bizalmukkal és hogy a közléseiket sohsem fogják ellenük fordítani. Igy előfordult, ha valami nagyohb betörés történt, a bünügyl riporterek már akkor tudták az Igazi tettesek neveit, amikor a renuőrség még ciak bottal ütötte a nyomukat. Elárulni azonban sohsem árulták el az újságírók, mert akkor legjobb hírforrásukat apasztották volna el örökre Ma este különösen élénk volt az élet • Dühön-gőben. A kávéház elit közönsége, fiatal orvosok, tanárok, egyetemisták z utoláslg megtöltötték az apró boxokat és türelmetlenül várták az újságírókat, hogy ujabb részieleket tudjanak meg az elnök meggyilkolásáról.
Az alvilágot ts előcsalta rojleké-
pokra helyezzék vissza, a négy vásár pedig maradion meg kirakodó nélküli állatvásárnak.
Az OMKE ama levelét tárgyalták ezután, amelyben arra kéri az Ipartestületet, hogy
a fémipari szakiskola tárgyában tett állásfoglaláséi vegye revízió alá. Ai elöljáróság ugy határozott, hogy továbbra Is fenntartja eddigi álláspontját. Az Ipartestület nem fémipari Iskola-ellenes, hanem csupán a konkurrenclától vald megszabadítás! kívánja
Elfogadták Oerl Soma Indítványát, hogy az elöljáróság keresse meg a Kamarát, hogy anyagilag járuljon hozzá az uj székházvélelher. Az elöljáróság meg van róla győződve, hogy a Kamara most Is lel-lesllenl fogja a nagykanizsai Iparosság kérelmét.
Majd a többi ügyekre került sor.
Az egyes tárgyponlokhoz Varga La|os, Tlbolt Lajos, Frank Jenő, Bród Ignác, slb. szóltak hozzá.
Az ülés éjfél ulán 1-kor ért véget.
Időjárás
A oag/kaalzaal a.t.urológiai m.H-llgyolö lelentisakr Pénteken a hómtr-Mtct; Heggel 7 órákor +131. délután 1 órakor +»■/, ette 9 órakor -t-U\'8
ftlMuf : Reggel borult, délben leihót, ette tiszta égboltozat.
(Blwjkal rádlijtknUt) a a.lMr.lá-gtal Ia14i.i].l.a1l ..I. 10érakari További hlj.m.lk.aá. éa falhtta Ida váphalé.
böl a szenzáció és a fehér márványasztalok mellett, elötlük kis pálinkás poharakkal, nagv zajjal tárgyalták az ügyet. Bár kinn az utcán, mind a kél ajtó előli egy-egy falazó állolt, hogy jelezze a rendőrségi emberek esetleges feltűnését, ami egyesekre nézve kissé kellemetlen lett volna, mégis idegesen ugrottak fel néhányan, amikor kinyílt valamelyik ajló. A többi, aki nem volt vajas, csak közömbösen mérte végig a belépőt.
A lányok, akiknek arcán festék és púder palástolta az éjszaka nyomait, ma szintén ellepték a kávéházat és az egyik sarokban likör-clgarella mellett lesték a legújabb birekel
Csak az újságírók asztala volt ínég üres. Oroszlán Jakab, a Dühöngő derék lulajdonoss, aki nagy tisztelője és néhány kávé erejéig lelkes mecénása volt az újságíróknak, személyes matuzsálemi kezeivel ragsdta galléron a vakmerőt, aki le meri ülni dédelgeted szerkesztői asztalához. Az az asztal még akkor is tabu volt, ha a többi vendég már seholsem talált helyei. Oda nem voll szabad másnsk ülni, csak újságírónak és Oroszlán Jababnak, akit apjukként szereltek a kartel taglal.
Oroszlán ur, mint győztes had-
_1936. májas &
á Szentév Hímje
A Szenlév alkalmából a hivők minden világrészből elzarándokolnak Rómába, hogy megfürdessék lelküket ai Örök Város levegőjében és a Szentatya áldásában részesülhesse nek. Sajnos a hitbeli buzgalom nem elegendő a mai világban, hogy minden hivő eleget lehessen a Szentév hívásának — nagy a szegénység, nehéz az élet. Oizenlsége, XI. Pius pápa léhát elhatározta, hogy mindazok számára, akik bármilyen oknál fogva nem zarándokolhatnak el Rómába, filmen tárja fel a Vatikán nevezetességeit és 6 maga is filmen jelenik meg a világ minden részében élő hívet között. Ezért engedélyi adott a Oranlto Plgnatelll de Bel-monle kardinális elnökletével Rómában működő és kizárólag vallásos filmek gyártásával loglalkozó .San Marco" társaságnak, hogy filmet készítsen a Valikánváros nevezetességeiről, lemplomalról, gyűjteményeiről, sőt olyao részeiről is, amelyek még a zarándokok elölt Is zárva maradnik, továbbá a pápai testőr-gárdáról, sőt magáról a pipáról is, amint áldást oszt, kerl|ében sétál, küldöttségeket fogad és fényes kíséretével a slxtusi kápolnába vonul. Kikötötte azonban a pápa, hogy amidőn a film a világ minden részében bemutatásra kerül, a jövedelem egy hányadát missziós célokra kell fordítani Ezt a grandiózus Ilimet, amely elsőnek mutat be részeteket a Valikánról és amelyen első ízben látható a pápa, rövidesen városunkban Is be fogják mutatni Zarándoklat a Szentatyához" címmel A magyar változat különös érdekessége, hogy a film előtt megjelenik a vásznon Serédl Juszllnldn dr. bíboros hercegprímás és szárnyaló szavú prologust mond a Szentévröl és annak különös jelenlöságérői a magyar hívőkre vonatkozóan. (—)
vezér sétált végig a töfflölt asztalok között. Alig várta már a rlporlerek érkezését, hogy ponlos forrásból értesüljön az eseményről. Barátságos mosollyal üdvözölte a vendégeket, egy-egy klvállságoshoz pedig személyesen lépett oda parolázni. Az egyik aszlslnál most valami miatt összeszólalkoztak a vsgányok, mire nyomban olt termelt és egy fiatalabb fickót erélyesen teremtett nyskon.
— MII kiabáltok ilt, förmedt rájuk haragos szemekkel Ez url kávéház, III nem lehel veszekedni.
Az url kávéházban naponla fordultak ugyan elö a szóváltások, sőt néha a verekedések Is, Oroszlán bácsi azonban a világ minden kincséért sem tiltotta volna kl a vagányokat, aklkel aajnáll és szeretett. Ha a hangoskodók nem aksrtak idejében lecsendesedni, gyors kezekkel oszlott kl néhány erélyes nyaklevest közöttük és ezzel mindig sikeresen állította helyre a megbontott békéL Arra ruonban nem volt még példa, hogy valaki protestáljon az öttgur radikális bíráskodása ellen.
Már tetőfokra hágott u izgalom, amikor háromnegyed tlz tájban megérkeztek az újságírók.
fF.lJt. k«v.)
Kedvező alkalom! Üzletváltozás miatt
nöi kalapokat
mélyen lemruinttotl úron
/llaltliamolt meglepő taépen héaMUInek I
Brónyai C.
KalapUxloíében Hort&y MiUlós-ut O.
1933 májút 6
ZALAI KÖZLONT
Több világosságot!
(Nem panaszos levél) Ne Ijedjen meg, kedves Szerkesztő Ur, ezuttat nincsen szándékomban panaszkodni. Sőt, dicsérni akarok. Mert Végre elérkezett az a boldog idő> amikor meg lehelünk elégedve. Na, nem az élettel általában. Coak Kanizsával, mi kanizsaiak. Meg a vidéklek -is, kik berobognak az állomásról a városba. Nappal. Mert bizony este, sötétbec...
Legyünk őszinték: Nem voltunk elkényeztetve SObasem. Mi duplán tudunk örülni a nyárnak, meg a virágos Kanizsának. A szép Horthy Miklós-utnak a sétálók által sütőn látogatott aszfaltjával, ahol a kanizsai követet... (Különben hagyjuk ezM) Nagyon örülünk a sorompó mögött lététHeH parknak, meg a többinek. Ml is örülünk, meg az Idegenek is örülnek. Nappal. Mert bizony\'este, sötétben...
Este, sötétben, ugy érzem, mintha kültelkeken járnék, ahol félnem kell. A sorompótól a vasul felé jó darabon. Meg vissza. Ez az ut az első impresszió annak, ki este érkezik Kanizsára. Kétségbeejtő sötétség, ott, ahol autók, kocsik Jönnek ba nem íb olyan széles. uton. Ott, ahol Kis-kanizsára egy szép ut vezet. És milyen lesz ex a sötétség, ha kilombosodnak a (ák? Illetve az a világosság, ami nincs. Aminek lenni kellene. Amiről, gondoskodni illene valakinek. Hí nem tévedek, a vasútnak. Vagy másnak? Egyre megy. A gondoskodás a fontos. Meg a világítás...
Pedig \' nem is akarlam panaszkodni-.. -tész
Ma, szombaton nyílik meg a Budapesti Nemzetközi Vásár
Mozgószinház
Schönbrunni álom
Ilyen kedves, hangulatos álom rég került már a kanizsai közönség elé. A kis hercegnő és ai inkognitóba burkolódzó herceg regényes szerelme, alük egymásra találnak egymástól való menékülésükben, nem uj, de az a mód, ahogy ezt a Városi Mozi legújabb alágeríilm|ében feltálalja a rendező, egész újszerűvé színesíti ezt a régimódi meseszövést. Kedves szüzsé, fülbemászó zene és annyi humor van ebben a filmben, hogy az ember őszintén sajnálja, amikor végeszflkad. Eggerth Márta és Hermám Thlemlg álmodják végig ezt a romantikus schönbrunni álmot, melynek derűs alapszíneiről Verebes Ernő és Hans Junkermann, a finom neveltetésnek ez a két szimpatikus nagymestere gondoskodnak.
Ezt a kitünö filmet mindenkinek meg kell néznie. (D)
Értesítem a nagyérdemű hölgy-közönséget, hogy
Erzsébet-tér 1. sz. alatt (Vasember felelt) megnyitottam. Szives pártfogásukat kérem
Mikó Ilus.
Az ország fővárosa ma nagy napra virradt. Több mint 20 katasztrális területen, a Városliget ősi fáinak árnyékában, iflfeb mint 1300 cég részvételével, ma, szombaton nyílik meg a Budapesti Nemzetközi Vásár. A csarnokok és pavillonok által beépített terület 30.000 m«. A kiállítóit áru értékét a biztosítótársaságok közel 40,000.000 pengőre értékelték. Pedig ez mind csak minta, amely mögött valóban kiállítóként ott áll az egész magyar termelés, a gyáripar, a kisipar és a magyar mezőgazdaság. A magyar munka, a magyar szorgalom és őstehetség bemutatója ez, amelynek ünnepélyes megnyitására Oömbös Gyula miniszterelnökkel az élén megjelenik az egész kormány, a diplomáciai testület, a parlament felsőházának és képviselőházának tagjai, a főváros éB a különböző hatóságok képviselői, számos külföldi kiküldőit és magyar társadalmi, gazdasági ér kulturális élet kiválóságai.
Az esemény nagy nemzetköii jelentőségét igazolja, hogy a megnyitásra érkeznek oly személyiségek, is, mint Casalanl, az olasz kiviteli intézet elnöke. Sirsha khan Perzsia kiküldött minisztere, Zelts, Leltország gazdasági minisztériumának vezetője és számos más oly előkelőség, akinek érkezése nem csupán díszt és megbecsülést, hanem ko-
moly üzleti szándékot, számottevő uj exportlehetőségek megnyitását jelenti ugy a magyar ipar, mint a meiőgazdaség és őstermelés szempontjából is. Nagy jelentőségű Olaszország, Perzsia és Lettország demonstratív érdeklődése melleit Franciaország és főképen a Magyaror szággal szomszédos és egy re {szorosabb gazdasági kapcsolatokat kereső Románia hivatalos részvétele is.
A vásár leirására sa\'nos hiányzik a hely. Oldalakat, köteteket kellene írnunk, ha csak hozzávetőleges képét akarnók adni annak a hiánytalan, mindenre kiterjedő kiállításnak, amelyet a magyar köztudat Budapesti Nemzetközi Vásár név alatt ismer. Meglepő a rendezés ügyessége*. Huszonnyolc év óta rendeznek Budapesten Tavaszi Vásárt. Ez évben mégis az egész Vásár, az épületei, belső elrendezése, a bemutató anyag csoportosítása és maga a kiállításra kerülő anyag Is egytől-egylg oly uj, oly sosem látott, mintha csak most rendeztek volna először Budapesten vásárt és mintha a látogató csak ma ébredne először arra a tudatra, hogy Magyarországiba hatalmas ipara, kiváló kéziipara és világhíres mezőgazdasági termelése van.
Budapesten láthatjuk most csak igazán, milyen gyorsan terjed a valóban jelentékeny események hire.
összekötő-, ebédlő- és futószőnyegek, sezlontakarók és függönyök
minden KiultelUgn nagy vűlaszféK.
Legújabb belföldi és angol ingzefirek, pouplinok, oxfordok tropikák és nyersselymek
megérkeztek.
Női- é. férfiszövetek, kész nöi kabátok
mélyen leszállított árban.
SINGER
DIVATÁRUHÁZ. Alapítás 1860.
Párizsi divat i
nemes rókákí
szőrme cravatteok
DÓN FÜLÖP-né!
BUDAPEST
Dorottya-utca 1. Gerbeaud sarkán
Budapest már napok óta megtelt vidékről, külföldről érkezett látogatókkal. A vásárigazolványnak nagy becsülete van most. Nemcsak mert féláru utazásra ad jogot. Budapest szinházai, látványosságai, szórakozóhelyei, sőt még szanatóriumai és orvosi rendelői is megteltek vendégekkel, akik mind élvezik, örömmel használják azt a sok ériékes kedvezményt, amelyet a vásárigazol-vány ezeken a helyeken biztosit. Köznapokon is, rendes időben is olcsó Budapest. De mosl a vásár-igazolvány révén különösen könnyűszerrel élvezik a vendégek mindazt, amii Budapest világvárosi élete nyuji.
De nemcsak a városban, a vásár területén ls minden gondoskodás megtörtént, hogy a közönség jól érezze magát. A vásár főkapujánál Információs iroda működik, mely minden kérdésben ineyen ad felvilágosítási. A pénztáraknál részletes katalógus kapható, mely megköny-nyiti a vásár rengeteg épülete és kiállitója közt a tájékozódást és az üzletkötést. Exportüzletek kérdésében a vásár területének központLán épült „Exportház"-ban kaphat mindenki felvilágosítást. Külön szakmai napokat rendeznek, amelyeken mindenki könnyen találkozhatik szaktársaival és szakmabeli ismerőseivel. A vásár területén levő stúdióból személyesen adhat le mindenki szóbeli rádióüzenetet hozzátartozóinak, vagy üzletfelelnek. Rádióüzenetére poste restante választ kérhet a vásár postahivatalához. Elsőrendű vendéglő, kávéház, magyar csárda van a vásár területén. Mindenfelé fedett sétányok. Találkozást közvetítő hangflzórós szolgálat működik a vásár egész területén. Az Iparcsarnokban reggeltől estig tart a nagy ruhabemutató... de nem folytatom. Ezt látni kell. A vásárigazolvánnyal május 15-ig lehet kedvezményesen Budapestre utazni. (—)
Megjelenik Lldltt Júlia verseskönyve
Az Irodalmi és Művészeti Kör, az Izr. Leányegylet és az OMKE támogatásával értékes kiadással gazdagodik még e hónap folyamán a nagykanizsai könyvpiac. Megjelenik Lldltt Ju iának, a Zalai Közlöny tehetséges, fiatal poétájának verseskönyve, nBánat-tó partján" címmel. A könyv ára 2 pengő lesz. Előjegyezni lehet a szerkesztőségben is. Pénzt senkilől előre el nem fogadunk, a könyv ára csak a megjelenés után fizetendő.
«=» Köztisztviselők részére rend-kivűl előnyös butorvásárlási alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók — Kopstein bútoráruházban. Horthy MikJós-ut 4.
ZALAI KÖZLÖNY
MAPI HÍREK
NAPIREND M**m I, UMnhst
Néma! katoHéroi: Jteol. Hi-otealáni: FlMa. fcr.T IJar M 10.
Véfoat tnuxcuiu éa Kouyvtíi nyílva calllortűköii éi viiirnap délelőtt 10-151 12 Ariig.
Uyógyasartiil éjlall azolgilal e hónapban : a Merkly-Beíui gyógysrertéi Pó ut 11 aa. éa akiikanUaalgyo«riiciUr.
Uózlurdö nyílva leggd 6 úrétól aate £ óiéig (hétló, asa, piaiak délalin,
— (Felhívás Nagykanhaa törvényhatósági tagjaihoz!) Felkéret-nek Nagykanizsa város tticgyeblzoll-ságl taglal, bogy a keddi megyegyűlésen teljes számban megjelenni szíveskedjenek. Fontos kOzéntek követeli ezt minden nagykanizsai tOr-vényhalósági tagtól.
— (A Kath. Férflliga) ma este 7 órakor tartja meg havi gyűlését a plébánia lehértermében. Ez alkalommal Orlnm Emil tart előadást a gyermeknevelésről. A Liga mull havi határozata értelmében ezután két betenkinl tartja Oesaejőretelét. A gyűlések programja kibővül, amennyiben az elnök-plébánoson kivűl minden adatommal agy Llga-lag is tart előadást szociális, apologetikus és gyakorlati hitéletbe vágó tárgyról. Épp ezért szeretettel hlv|a meg a gyűlésekre a kath. léiliakat az el-rMüg.
— (A zeneiskola növendékhangversenye) szerdán délután 6 órakor kezdődik a zeneiskolában. Belépőjegyek 80 és 60 liliéresárban kaphatók a Krátky-tőzsdében.
— (Szerencsétlenség a futballpályán) Papp Qyula pacsal levenle tutbailozás közben oly szerencsétlenül esett el, bogy lobb slsóláb-azártörést szenvedett.
— (A Klíf Katii irredenta és jótékony asztaltársaság) összejövetelét ma délután 6 órai kezdettel tartja, jó idő esetén az Éden-Kloszk-ban, kedvezőtlen Idő esetén a Markó-féle vendéglőben. Vendégeket szívesen látnak.
— Ha kevés a pénze, akkor női- és férfiszővetet Singeméi vegyen- Soha nem lesz ilyen jó alkalom.
— (Kiesett a vonatból egy Ittas legény) László Sándor 21 éves izepetkl legény szerdán délután Ittasan >tzálll lel a vonatra, melynek egyik nyitott sjta|ában helyezkedett eL Alig Indult el a vonat, László kizuhant és eszméletlenül terült el a sínek mellett. Súlyos állapotban beszállítói Iák a kanizsai közkórházbs.
—(Oyermek előadás a színházban) Folyó hó 7-én (vasárnsp) délelőtt 11 órakor lesz a városi színházban az I. körzeti állami elemi Iskola növendékeinek |ótékonycélii gyermekelőadása, melyre a nemes-szivü ember- és tanűgybarálokal ezúton is megblv|a az iskola Tantestülete.
Ma este érkezik Antal Géza ref. püspök Nagykanizsára
A nagykanizsai ref egyházközség nagy ünnepe
evang. gyülekezeti énekkar. 4. Alkalmi beszédet Kádár Lajos lelkész mond. 5. Dr. bogáll Hajdú Oyula egyházi ügyész (elolvassa az alapkőben elhelyezendő okmányt. 6. Karének. Énekli az evang gyülekezel! énekkar. 7. Megáldó Imát mond dr. Antal Géza püspök. 8. Vttü gróf Teleky Bélái tv. főgondnokká, Kovács-Sebestyén Miklósi Ib. presbiteri tisztségébe beiktatta és áldást mond dr. Anlal Oéza. 9 Himnusz. Énekli a közönség. 10. Az alapokmány elhelyezése, az ünnepélyéé kalapácsütések.
A református egyházianács felhívja hlvell, hogy vasárnip már negyed 11 órakor jeL-n|enek meg pontosan a helyszioen.
Az ünnepélyes kalspícsOlásek sima lebonyolítása végeit a peesbl-lerlum felhivja a felkérteket, hogy a részükre fenntartóit első sorokban foglaljanak helyet.
Nagykanizsa, májua 5 Mint jeteztük, a nagykanizsai ref. egyhézköiség május 7-én, vasárnsp délelőtt fél II órakor tartja megkezdett uj templomának alapkőletétel! Ünnepélyéi. Ebből az alkalomból ma délután 4 órakor érkezik Nagykanizsára Halka Sándor erdő csokonyai esperes-lelkész, úgyszintén a köriét lelkészei. Az este 8 órakor érkező vonattal lön dr.| Anlal Oiza ref. püspök, titkára, fazekas Mlbály lelkész kíséretében. Fogadására a pályaudvaron megjelennek dr. Krátky István polgármester, Bárczay Ferenc kk. kamarás, tőgondnok, a presbitérium taglal, Kádár Lajos lelkész, s vendéglelkészek, stb. A szokásos üdvözlések ulán a püspök kíséretével és a magjelent előkelőségekkel szállására tiajtat.
A vasárnapi alapkőlelélell ünnepély programja a következő: 1. Közének. 2. Halka Sándor esperes bibliát olvas. 3. Karének. Énekli az

Az égő bölcsőből mentette hi gyermekét egy homokkomáromi asszony
Nagykanizsa, május 6
Sulyoe gyermekszerencsétlenség történt tegnap délelőtt PrlcJrfer János homokkoraárorai gazdálkodó lakásán.
A koradélelőlti órákban történt, hogy Pricklerué begyújtott a gzobá-bá 11 álló kii takaréktdzhelybe, amely mellé odaállította kétéves Anna nevű kislánya bölcsőjét. A kislány benn aludt a bölcsőben, Pricklerné pedig kiment a gazdasági udvarba, hogy elvégezze a házkörüli teendőket. Távollétében a tűzhelyről egy szikra pattant ki vékHenül és lángralob-bantotla az alvó gyermek ágyneműjét. A fájdalomtól felébradl kislány kétségbeesett sikoltozására lett figyelmes az udvaron tartózkodó anya.
Mire Pricklerné berohant a szobába, addigra már az-egész bölcső
lángokban állott. A kislány valóságos lángtengerben feküdt, amikor anyja kiragadta a bölcsőből. A szerencsétlen gyermek olyan súlyos égési sérüléseket szenvedett, hogy be kellett szállítani a nagykanizsai közkórházba.
A szerencsétlenség ügyében, annak megállapítására, hogy kit terhel a felelősség, nyomozást inditott a homokkomáromi csendőrség.
- A* Ojiág nj iiáma afölött elmélkedik, hogy Igaza van-e Wolffnak, mikor azt Állítja, hogy a jazz gágog. Mit olvassanak a zsidók az Egyenlőség helyett. Gömbös, Bangha páter, Bajcsy Zsilinszky ós a zsidók. Hurcolkodási láz Pesten. Gabonatflzsdések és Érték-tözsdések futballmeccse. Két boldog ember van most Magyarországon. Mutatványszámot ingyen küld a kiadóhivatal, Budapest VI. Ó-utoa 12.
VÁROSI MOZGÓ
Hú/us 6. és 7-én, axombai, vasárnap
7 érakor félhelyárak I Béea romantikája
Eggerth Márta, Hermann Thlmlg
Verebes Ernő, Hans Junkermann
zenés vígjátéka:
Schönbrunni álom
Az érád legkedvesebb vígjátéka. Fülbemászó zenei Ének! Tinol
Ezenkívül:
\' Paramnunt és Fax ailAghiradók. VarAzMzftssycgen a világ kBrlll.
iüóadisok kezdete hétköznapokon 7 éa 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
1913. május e
— (Hamis egyjsengőa apestár)
A kanizsai I. sz. postahivatal csekk osztályán \'pénteken rtélutin egy hamis egypmgöst fedeztek tel. A hamispénz ónszínű éa megtévasatésre alkalmas.
— Paplan, ttanetttakaró és ágyterítő újdonságok állandóan érkeznek. Slnger Mwldiuház.
— (Az anyaróka Saszeaoarcan-golta egy klsllu keiét) Különös szerencsétlenség történt a napokban a hahóll határban levő KttitOspuez-tán. Isttván Jenó hétéves kisliu több pajtáaával tgyütt kinn játszadozott az árokban, ahol több mély lyukat találtak. IsUván Jenő játékból belenyúlt az egyik lyukba, amelyben egy kölykeit tápláló aayaróka volt. A róka ugy Oeaaoraercangolla a kisfiú lubbkezét, hogy a súlyosan mag-sérült gyermeket be kellett szállítani a kanizsai közkórháiba.
•• BleOrangu műjig kapható a Trón*danubta Egyesült BOMmalmok Részvény társaságnál.
— (Fejbeverte a házigazdája) a. La/os 48 éves kanizsai asztalosmester pénteken délután Összeszólalkozott a házigazdájával, aki efcy bottal ugy lejbevágta, hogy súlyos sérüléssel szálUtották be a mentők a városi köz kórházba.
— A Vasutasok Országot Oaz-dasági Egyesülete f. hó 7-én d. u. 4 órakor a Polgári Egylet nagytermében alakuló közgyűlést tart. Kérjük a tagokat minél többen jetenjenek meg. A Vezetőség.
— (Az Ongyükoa sümegi pénztárnok 15 éven át sikkasztotta a Máv. pénzét) Sümegről leientik: Megírtuk, hogy Relcherl Péter állo-máselőljáró, aki 20 éven át kezelte a sümegi Máv. pénztárt néhány nappal ezelőtt a halálba menekült a hivataláé rovancsolás elől. Öngyilkossága elölt levelel Irl Kóbor Sándor sümegi állomásfőnöknek, akinek bevallotta, hogy már IS éve Ozle rendszeresen a sikkasztásokat. A rovancsolás eddig 17.500 pengő hiányt állapított meg.
— Hot vegyünk prémet 7 Ez ma a legaktuálisabb kérdés. Könnyű a felelet: Budapesten, Dán Fülöpnél, Dorottya-utca I., Oerbeaud sarkán. Remek prémd és elismerten olcsó árat ma már híresek I. Cége megbízható.
— A lérll mindig ur legyen, kalapot KOZMA-nál vegyen. Budapest, VII., Károly klrály-ut 3., sarok-tlzlet
Hirdetőink figyelméből
Kértük Igen lisztéit hirdetőinkét, hogy hirdetési megbízásaikat és azok szövegét mindennap UtMtMm délután 6 óráig silveskedjenek eljuttatni b feladó-hivatalba. Későbbi beküldés esetén agyonts a nyomdal íruntás-ság árszabálya szerint kétszeres túlórázást kell fizetnünk, ami a hirdetést aránytalanul megdrágítaná. Ennek elkerülése végeit kiadóhivatalunk 6 óra után csak a különóra dl/ megtérítése ellenében vehet fel hirdetéseket.
1933 május 6
Szombaton és vasárnap
10! U
i Markó-féle vendéglőben
Rbonnenaek felvétetnek,
A gyomorfájás, gyomornyomás, bél-sárpanj-ás, nagyfokú erjedés, rossz emésztés, fehér nyelv, kábultság fülzúgás, halvány arcszín, kedvetlenség, a természetes „Pereno József keserűvíz használata által sok esetben elmúlik. Az orvosi Világ a legnagyobb elismeréssel nyilatkozik a magyar Fereao József vizről, mert hatása megbízható és rendkívül enyhe. A Fereno József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüz-letekben kapható.
— (Adományok a zeneiskola tanévvégi növendék-Jutalmazására és segélyezésére) Sieszgyár 20, a Bankegyeaülel 10, • Néptakarékpénztár 10 pengőt adományozott a fenti célra, melyért e helyen is köszönetet mond a zeneiskola igazgatósága.
— Április 15-től május 15-ig: Olcsó csilldrvd-sdr a Transdanubidndl.
— Éva k|slrt axema. Szerelem és bosz-hzu. Ez a két ősi emberi szenvedély, mint titokzatos rugó áll ennek u káprázatosan szövevényes regénynek hátterében ls. Éva életvidám, szép fiatal ulakja vonul végig szomorú, néma árnyként a regény lüktető sorain. Nom tudjuk elfeledni azt a viharosan sötét nyári éjszakát, amikor ez a boldogságra ter-raott, fiatal teremtés, hófehér nyakán sötétvörös csíkkal, megfejthetetlen titokként feküdt ott a halálos ágyon, örökre bzárt szemmel, hangtalanul. Gyilkosság, vagy öngyilkosság történt?... És a gyanú szárnyra kol ős szövögeti a maga fekete szálalt, hogy egymás után halálba sodorja, akik azon a borzalmas éjszakán a titokzatos villában egy fedél alatt voltak. S már üajdnem csődöt mond a nyomozáa munkála, amikor végül ls Anthony, a zseniális detektív vaakeze szétszakítja a szövevényes hálót és Éva könnyes szemének emléke átvilágít a titkok fátyolán. A könyvet Ph. MacDonald Irta ém a Palladls félpengős regényel közt jelent meg.
— (Baleset kapálás közben) Bártól Mária kiskanizsai földműves-leány egyik barátnőiével egyült kinn kapálgatotl tegnap a mezőn. Munka közben Bártól Mária valamiért lenyúlt a földre, de ugyanebben a \'pillanatban csapott le a barátnője is a kapával, amellyel levágta a leány egyik ujját.
— FLIT rovarirtó rendkívül Ízléses pavilonja elölt a rovarok ellen küzdő, világszerte ismert Fiit hadsereg élő tagjai hívják fel a Vásárfigyelmét a légy, moly, szúnyog, poloska, hangya, svábbogár, tetű sereges irtásának nagy közegészségügyi és gazdasági jelentőségéi e. A közismert feketesávu sárga kannák tartalmának hatásáról beszámol a Vásár alkalmával kiadott szakvélemény-gyűjtemény, amely hazai és külföldi tudományos és gyakorlati intézetek, valamint nagy ipari, kereskedelmi és mezőgazdasági vállalatok egybehangzóan kedvező Fllt-referátumait tartalmazza.
— Jószabásu kész nöi kabátok már most leszállított árban. Slnger Dlvatdruhdt.
VümároíJunK iíifton. ne lcttid-
ZALAI KÖZLÖNY
33.000 pengő értékű munkát végeztek a nagykanizsai inségakciósok
Mit osztott kl a városi Inségakcló élelmiszerekben az ellátatlanoknak — Mit végeztek ellenértékül napszámban a segélyezettek — Beszélő számok a városi inségakcló jelentéséből
Nagykanizsa, május 5 clpőjavitásnál 244, ruhajavltásnál 234, takarításnál (nők) 1342, favágásnál 417, fahordAsnál 345, nylrág szedésnél 119, városi kertészetnél 30, iskolai mlntagyilmölcsöiben 152, csirázásnál 77, adománygyűjtésnél 8, lisztkiosztásnál 397, csen.eteültetésnél 129, kórházi udvarrendezésnél 7, küldönc szolgálatra 978, utalvány-osztásnál felügyeletre 79, főzésben való segédkezés a népkonyhán 96, munkafelügyelettel 78, tűzoltóságnál 183, mérlegkezelésnél való segédkézéinél 39, erdei napszámmunkában 274, erdöirtáinál 9312 napszám (388 parcella).
Szakmunkákban: lakatos 89, ács 15, kárpitos 28, esztergályos 65, asztalos 185, kőműves 33, bádogos 8, festő 41, bognár 14, borbély 25, szerelő 26, szellemi szükségmunkák-nál 8397, választói névjegyzék kiigazításánál 170 napszám, vagyis összesen 30.167 5 napszám, amelynek értéke á 1*16 P (3336530 P).
A tavaszi Idő beálltával a kizárólag természetbenlekkel való segélyezőit beszüntette a polgármester és a munkások most már pénzbeli és természetbeni segélyt kapnak. A napszámosok napi 80 fillért és 1 kg .lisztet, a szákmunkások pedig napi 1 pengőt és 2 kg lisztet kapnak.
Érdemes megemlileni, hogy akkor, amikor a többi városok már megszüntették az ellátatlanok heeélyezé-sét, addig Nagykanizsa város az arra valóban rászorultakat még mindig ellátja.
A városi közgyűlésen dr. Pottyondy József városi aljegyző beterjesztette részletes jelenlését a városi inség akció eddigi tevékenységéről, amely tiszta képet nyújt arról a szép munkáról, amit a város izegénygodozó-ügyosztálya ezen a téren kifejt.
A jelentés szerint az inségakciós családok létszáma jelenleg 1445, ebből nagykanizsai család 1071, kiskanizsai család 374. A nagykanizsai családok családlagjainak száma 2125, a kískanízsaiaké 922. Az Ínségesek lélekszáma tehát 4492. A segélyezettek közül némi vagyonnal rendelkezik 45 nagykanizsai, 101 kiskanizsai család.
Februárban segélyben részesült 1202 cialád. Kiadatott 2934 adag: 17.604 kg liszt, 2504 kg bab, 1252 kg só, 1960 kg zsirszalonna.
Márciusban segélyben részesült 1016 család. Kiadatott 2962 adag: 14.172 kg liszt, 1983 adag: 3966 kg burgonya, 991 5 kg só, 1588 kg zsirszalonna.
Az akció megkezdése óta a mai napig a következő élelmiszermennyiséget adták ki: 71.348 kg liszt, 7095 kg bab, 4934 kg só, 5546 kg burgonya, 7779 kg zsirszalonna.
A munkateljesítmény a mai napig a következő:
A mérnöki hivatal állal vezetett munkáknál 3094, lőtér panírozásánál 816, köztisztaságnál 545, hó-eliakaritásnál és vizlevezetésnél 1750,
Van szerencsém a mélyen tisztelt közönség becses tudomására hozni, hogy a szentgyörgyvári hegyen levő
„éden kioszk" vendéglőt
megnyitottam.
1 liter vörösbor ... 32 lill. kivitelre 24 fii!. I „ 13%-os pogányvári 48 fill. kivitelre 36 „ 1 „ márkás tokaji ......1 pengő
Oicaó francia konyhai Naponta friss csapolt sörf Hétköznap rádió-gramofon hangversany. Szombaton és vasárnap clgányzana.
Szíves pártfogást kér
Kosxtellíz Jenő
vendéglős.
Legolcsóbban FEST
Legszebben TISZTIT
VARGA
ruhafestő, vegytlsztitó, gőzmosó üzeme Hunyadi-utca 19. Horthy M.-ut 1.
Halló I Flgyalsm I
Hua-árl«a«állltás I
kgr. pia, listai mééi
csak 72 és 88 fillér.
MÉi állas P 1\'20.
Jelszavam: Kevés haszon, o tODb forgalom.
Csak elsőrendű árul larlok. Tisztelettel
Simon István hentes él inészá-
rosmesler, a piacon, kflzcl a halas mellett.
Németországban behívják a kötelező munkaszolgáltatás évjáratát
A kötelező munkaszolgállalAs első télévi évjáratát december l-ére hívják be. A munkakolelexeltek teljes ruházatot kapnak, fegyveres kiképzésről nincs szó. Egy teljes évjárat kb. 600.000 emberi jeleni.
SPORTÉLET
A Felsőkereskedelmi Iskola toriiaünnepélye
Vasárnap érdekes látványosságban lesz része Nagykanizsa testkul-tura-kedveló közönségének. A Zrínyi pályán rendezi meg ugyanis a felsó kereskedelmi iskola évzáró lornaün-netiélyét atlétikai és jálékszámokkal tarkítva. Egyúttal modern tornabemutalók is szerepelnek a műsoron. Érdemes lesz kifáradni.
Közgazdaság
A pacsal hónapos állatvásár premierje
Pacsa nagyközség történetében ott áll, hogy a trevisoi ostrom Idejében (Nagy La|os korában) P«cs> község akkoii földesura, Oerset Pelhö, mert vitézül harcolt a zászlóalja katonáival (pacsalak voltak), vásártartási jogot nyert Igy letf Pacsánsk minden hónap elaó csütörtökjén állat-vására az országos vásárokon kivül. A háború alalt feledésbe ment ez a szokás, amit most ismét felújított az elöljáróság. Május elsó csütörtökjén volt az elsO állatvásár, amely dacára az áldásthozó bő májusi esőnek — kllünóen sikerüli Pelha|lollak 508 darab állatot, amiből 114 gazdát cserélt. Ezután minden hónap első csütörtökjén hell piaccal egybekötve megtartják a pacsal állatvásárt.
Az ujborkészlet 40 százaléka elfogyott Zalában
A tapolcai klr. szőlészet\' és borászali felügyelő jelenlése szerint a zalai borpiacon az árak a lanyha keieslel mellett szilárdak. A gazdák nem akarják készletüket alacsony árakon eladni. A „jrkivltel gyenge, a kivilel elé Ausztria lovábbra Is nehézségeket gördil. — Óborkészlet nlnpi, az ujborkészlelnek 40 százaléka elfogyott.
Zürichi zárlat
PArls 20-37\'/*, London IT21, Htwvork
43750, BrOaael 72-20, Milano IMO,
Madrid 4430. Amsterdam 2C8-10, Berlin 122 00. Wien 73 00. Szílla 3 75, Prága
15 42, Varsó 58\'». Budapest -\'-, Belgrád 7-00, Bukarest 3%
ZALAI KÖZLÖNY
1933. májúi i
Eladó
Vonyarcvashegyen a vasútállomás tövúben _ 5300 négyszögöl birtok (szőlő, gyümölcsös és szántó) a rajta levő 2 szoba-konyhás lakóházzal, pincével, pajtával együtt. — Ugyanott a fürdőtelepen a Vasútállomás mellett 1200 négyszögöl lelek. Érdeklődni lehet:
Szita Istvánnál, Vonyarcvashegyen.
Tennénytöiile
Buti tlszav. 78-01 13-40-1360, Tl-ei 1365-1390. 78-18 1390 -14 10. 79-18 14 10-14 30. 80-u 14-25-14 45. dunán-tull 76-08 12-30—12 45,77-18 12 45—12 60 78-u 1265-12 80. 79-18 1285 13 00 80-18 1295—1310, roza 625-635, lak. árpa 860-880, aab 8-00-810, tengeri 6-70-6 75, korpa 5 66-5-75.
i Iwett Bank dtulza-árlolyamal
valutAk
Angolt 1925-1965 BÜttlfr. 79-16-79-74 Ca2k. 16-93-17 OS Dánt 8530-8650 Dinár 7-20-7*70 Dollár 530 00-538«) Francia 1.22-30-22.10 Hol 1. 230 00-232 20 Zloty 64 45-64 95 Ul 340-344 Léva 41)0-4 25 Ura 29-90-30-20 Márka 135-70-136-60 Norvég -96-00-9900 PwU —---■—
Idilli. ----•-
Svájdl. 11060-111-40 Svátlk. 9900-10000
DEVIZÁK
Amsl. 230 20-232 20 Biliiád 7 80-7 90 Birlln 135 60-136 60 BrOsscl 79-26-7974 Bukarest 341-3-43 Kopenh. 85 50 86 50 London 19 24-19 38
Madrid —•-•—
Milano 3000-30 18 Ne*y. 532 01-538*00 Oszló 98 20-99 00 PárlB 22-33-22-47 Prága 16-95-17 05 Szófia 4ÍIH-414V1 Stockll. 99 20.l00t.fl -\'iraó 6455-6495
Zürich 11080-11140
Wien cliaring ártolyama , 80.454. Sertéiváiár Pelha\'tás 316, eladatlan 22. - Els6-rendü 091—096. az«xtett 092- 091, szedeti közép 088—0*90, könnyű 0-78-086, l-ií rendO öreg 0-il - 0-86, ll-od rendit örej 0-74—0-60, ingol idtdö I. 100—1*00, szifonná nagybin 1*20—1*25, zilr 138-1*45, hua 11)2-1*28, télsertés 1*14-1*26.
Klidji 1 tiptulíjdonos Közgazdasági Rí. Gutenberg Nyomda és Délzilil Lipílidó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadd: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nlgyklnlzsl 78. szám.
APBÓHIRDEltSEK
KE
ayassatonyl koazoruk keretbefog-f» vállalom. Stcrn, Városhaspalota.
Kitép hiromaicibái utorl lakás
fflrdtaiabával auguszius l-re kiadó Horthy Mlklós-ut 51. »«. alatl. 1617
Hárman samottoa sxénhályha él vas mérleg eladó. Árniulh bazár. 1675
Keveset használt, eredeti SINQER süly-lyeMtós varrógép eladó: Király-utca 4.
(faijaiéi.)
Két udvari szoba mellékhelyiségekkel aug. l-re kiadó Zrínyi Miklós u. 20. _______1638
Só-utca 14. háeban 3 szobás szép lakás augusztus elaejére kiadó. 1701
Két- és háromszobás lakások kiadók. Bővebbet Reichenteld husüzlet, Erzsébettér. 1745
Jó állapotban levő Mikszáth, vagy Jókai wnoiatot msgvátalrs kereaek. Clm a kiadóban. 1740
Ügyes fflsxsrk«r«ak*ri6 segéd állást keres, esetleg vidékre. Hegyi, Bagolal-sor 45. 1751
Használt ksrákpárt megvételre kere-
kerestelfk nC"kj \',zobá8;konyhál \'"M8 vös-tér
ictwK egy szoDas-konyhás Bedenek lüszerkereikedő, Eot-1753
Eiysaobáa utcai lakás garcon lakásnak I » alkalmas, a belvárosban kiadó. — Deák-tér 12., bórüzlet. 1711
3 szobás lakás fürdőszobával, emeleten Csengery-ut 29. sz. azonnal kiadó. I6?5
A város belterületén Zrínyi Miklós utca 50. szám alatt 2 szoba, konyhás lakás
beTö? P.liü", Rf«é "űnnal\'a- B^\'b--_ y 0él4 uRyv<dnél. 1773
•í?^"\'1*-\' "\'esés Cábot flákeros )á-zsel főherceg\'ut 32. .r alá költözött. 1772
RÓZSAFÁIT
.GYÜMÖLCSFAIT
megvédi
a hangyáksjleiME
ha az snyvgyQrQket feltsVja és
„PRONIKOL"-lal
permetez. Pronikol ára: 3 liter permetléhez 24 fillér 30 . . 126 fillér 100 „ - 250 llllér (Használati ulasitái és ismerte\'ök Ingye n állnak rendelkezésire). Növényvédelinljjcitk eredeti gyári csomagolásban beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
utag, műtrágya, zsák, növény vádelml-Bzerek kireBkedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. (A bírósági palota niellell)
okszAgss iwii keiesudeui eqtesolEs
nagykanizsai kerülete.
Pályázati hirdetmény.
Pályázatot hirdetünk az egyesületi helyiségünkben folyó évi junius hó 1-tól gyakorlandó étel- és italkiszolgálási jog bérletére.
Csak olyan pályázók jöhetnek figyelembe, kik a kellő előképzettséggel és egyéb kellékekkel rendelkeznek ahhoz, hogy a szükséges hatósági jogosítványokat megszerezhessék.
Feltételek mcgérdeklódhetók az OMKE irodájában hétköznapokon délután 3 és 5 óra közölt.
Benyújtási határidő folyó hó 12.
Nagykanizsa, 1933. május 5. i7M Az Llnökség.
A Zalai Közlöny minden előfizetője
az ulolsó havi előfizetési nyugta felmutatása mellett
napi 2 fillérért
lagja lehel a többezer kötetes nagykanizsai Horváth-Ule ujságüzlet kölcsönkönyvtirá-nuk. Vagyis havi 50 fillérért a .Zalai KOzlöny" minden előflzelóje
annyi könyvet vihet ki havonta a kölcsön könyvtárból, ahányat caah el tud olvasni.
Az eiőlizeléíl nyugla felmutatói köletenkínt 8 filléres kedvezményes kölcsöndijérl kapnak könyveket a Horválh-kcIcsOnkönyvtárban akkor is, ha a havi kedvezményt nem óhajtják igénybevenni.
„Olcsók vagyunk, mert jók vagyunk.\'
Yo •JfO (foxtrott)
Que diós la perdone (tangó)
Paradise ^ Marta <-n>i->
Magyari csárdás
stb. stb.
GRAMOFONLEMEZEK
1320
TRAHSDAKUBIA R.-T.
Csengery-ut B.
Telefoni 4-13.
KOigazrtaaáfi Mmáii|MrH«i|
Giiienbers Nyomda és öfclzaiüi Lapkiadó Vdllalafa
Nagykanizsa
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonatozó latéiet, flrktí könyvek és dobozok gyára a „Zalai KSxIOnf" politikai napilap •zerkeazlAiége 6* kiadóhivatala
KészitQnka
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, műveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ^ ízléses kiállttásu nyomtatványokat.
\\ TBLEFOH: 78. |"
Gyártunk a
özleti könyveket, flgyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, falinaptárakat, dobozokat stb. ^elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb arakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-wt 5. szám alatt.
• 1 ~ r
■w
Nyomatott a
laptulajdonos Közgazdaság R.-T\'. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Na«ykJui«uáu. (felelős üzletvezető rZalai Károly.) .
73. évlolyam 103. szám
Nagykanizsa, 1933. május 7, vasárnap
Ara 16 "»«
ZALAI KÖZLÖNY
Saerk<aatő$ég éi kiadóhivatal: Póat 5. szám. Megjelenik minden reggel, hétfő kivételével
politikai KAP1LAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elófiietéti ára: egy hóra 2 pengő BO Iliiét Sierkesstőségl él kiadóhivatalt teleion: 78. u
1:1-5
Irta: Dr. KÁLLAY MIKLÓS m. klr. földművelésügyi miniszter
Qömbös Qyula miniszterelnök, amikor a kormányt átvette, elsőrendű feladatának tartotta, hogy azonnal érintkezést találjon az osztrák vezető körökkel és megteremtse azt az atmoszférát és azokat az alapokat, amelyeken azután tárgyalni lehetett, hogy a megszakadt osztrák —magyar kereskedelmi szerződéses viszonyt helyreállítsuk.
Sokat beszélnek ennek a szerződésnek előnyeiről és hátrányairól. Ami a szerződés hátrányait Illeti, én, aki a tárgyalásokat vezettem, ezeket a hátrányokat talán mindenkinél jobban ismerem és Jobban alá is húzom. Csakugyan nagyon nehéz pontja ennek a szerződésnek az 1 és 1\'5-es arány és az a lecsökkent fogyasztó-képesség, amellyel Ausztriában számolnunk kell. En a szerződés megkötése előtt és azután is gondosan latolgattam, hogy Jól sikerült-e az a szerződés, lehetett volna-e másképpen csinálni. Merem állítani, hogy e két tényen nem lehet változtatni. Ha pedig nem lehet változtatni az egy és másfetes arányon és nem lehet változtatni az oszlrák felvevőképességen, akkor nincs egyetlen pontja ennek a szerződésnek, amelyiken szükségesnek ti helyésnek látnám a változtatást. Addig, amig teljesen szabad volt a két ország között a forgalom, amig az egész világgazdaságban nagy szabadság voll, amig teljesen szabadon közlekedtek az áruk, amig semminemű protekcionizmus nem lépett előtérbe a két ország között — 1927 előtt — tulajdonképpen inkább alatta, mint felette mozgolt a két ország közötli áru-csereforgalom az 1 és az 1\'5 arányának. Abban az időben, amikor teljesen szabadon alakulhatott ki a forgalom, az egy és másfeles arány volt az irányadó a két ország forgalmában, önmagukban alakultak ki igy ezek a számok. Később változott meg ez az arány, amikor forszírozni kezdtük a mi termelésünket és amikor bizonyos erősebb agrárkiviteli politikát folytaltunk, hogy gyümölcsöztetni próbáljuk azokat a befektetéseket, amelyeket az országban elhelyeztünk elértük az 1 :2 és az 1:25 arányt Magyarország javára s csak akkor értük el ezt az arányt, amikor már nem volt teljesen szabad a forgalom. Ebben a kérdésben ez nem mentő körülmény, mert ideális az lenne, ha mi az egy és másfeles aránynál kedvezőbb arányban tudnók kiviteli cikkeinket elhelyezni Ausztriában. De ez olyan kérdés volt mostani szerződésünk megkötésénél, amellyel okvetlenül számolni kellelt. Hiszen ezt a gon dolatot már a mult év nyarán felajánlottuk az osztrákoknak és az előző kormány a mult év ŐBzén, amikor uj szerződést akart kötni, szintén felajánlotta az akkori osztrák kormánynak, akkor azonban nem Bikerült ezen az alapon megállapodni.
iuszmllüó pengőre emelik fel a zárolt pengőért külföldre exportálható árnk mennyiségét
Óriás! érdeklődés nyilvánul meg az utódállamok részéről magyar Iparcikkek és mezőgazdasági termékeink iránt — Szenzációs nyilatkozat a „Zalai Közlöny" számára
Budapeat, Í033. május elején
B \'dapestnek régóta volt olyan nagy idegenforgalma, mint most. Húsvét óta úgyszólván megszakitás nélkül tart az idegenek özönlése, amely tetőfokát kétségkívül a szombaton megnyílt árumintavásár alkalmával érte el. Ezúttal azonban bz idegenforgalomnak komoly gyakorlati jelentősége lesz, mert a magyar kormány az idén adott először engedélyt arra, hogy külföldi vállalkozók, kereskedők és gyárosok a Magyarországon fekvő úgynevezett zárolt pengőből összesen tízmillió pengő erejéig Ipari cikkeket és mezőgazdasági terményeket vásároljanak és ezeket szabadon vigyék ki az országból.
Elsőnek jelenthetem a Zalai Közlöny olvasóinak, hogy a legilletékesebb helyen beszerzett információim szerint a Magyar Nemzeti Bank a tízmillió pengő értékhatárt bizalmas rendeletével húszmillió pengőre emelte fel és ezzel az intézkedésével jelentős mértékben segit az áldatlan gazdasági helyzeten.
Előkelő informátoromtól a következő szenzációs értesüléseket szereztem :
— Magyarországon tudvalevően külfö!di állampolgároknak áruszállításból eredő követelései zárolva vannak. Ezeket a követeléseket eddig felhasználni nem lehetett. Tavaly
az utol6Ó pillanatban a Magyar Nemzeti Bank szabaddá tett bizonyos külföldi pengókövetelés\', azonban a rendelkezés olyan későn történt, hogy annak sok gyakorlati értéke nem volt. Az idén az árumintavásáron k/Mött üzletekre tízmillió pengő erejéig szabadítottak fel zárolt pengőt, ezt az összeget pedig az áruminta-vásár megnyitásakor húszmillióra emelték fel, ami a külföldi vásárlónak nemcsak jelentős arfolyamdlffe-renciát jelent, hanem lehetővé teszi a számára, hogy olyan mezőgazdasági cikkeket is vásároljon zárolt pengőért, amit eddig csak ; valutáért kaphatott meg.
— Az igy létrejött üzletekből az eladó a vételárat pengőben és azonnal megkapja. A mezőgazdaságot különösen az érdekli, hogy a kontingens keretein belül pengőért lesz eladható paprika, élőhal, tojás, zsír, szalonna, hagyma, különböző konzerv, méz, gyógynövény, továbbá egész sereg olyan ipari cikk, amely eddi; csak valutabeszolgállatás ellenében volt külföldre exportálható.
— A Magyar Nemzeti Bank eme rendelkezése kélségkivül az első jelentős lépés a megkötöttségből való szabadulás felé és az igy forgalomba kerülő húszmillió pengő jelentős segítséget jelent a súlyos Krízissel küzdő magyar közgazdaság számára. Paá! Jób
Nekünk ezek után a között kelleti választanunk, hogy vagy szerződést kö\'ünk Ausztriával 1:15 arányban, vagy pedig egy kínlódó, kompenzációs rendszerben maradunk az egy és egy arány kereteiben.
Ilyen körülmények között fogadia el kormányunk ezt a tárgyalási bázist. Annyi enyhítést sikerült rajla tenni, hogy 10%-os kilengés az arányszámoknál nem ok annak kimondására, hogy az 1:15 arány nem funkcionál; ha tehát igy alakulna a helyzet, akkor tulajdonképpen 1:1-6 még mindig bizlosilja azt, hogy a két ország közöli a szerződés fel nem bonthaló.
A szerződés másik része, amelyet kifogásolnak, amelyet pedig én a szerződés előnyös és ujrendszcrü részének tekintek, az, hogy a szerződés, bár egy évre szól, három havi felmondással felmondható, tehát aulomatice 15 hónapig fut magától, ha nem is hosszabbiltatnék meg. Két hónaponkint revízió tárgyává tétetik, hogy ha ez az 1:15 arány, amely 10%-os lalilüddel bizonyos spannungot és bizonyos kilengési
lehetőséget rejt magáhan, nem funkcionál, akkor 3—4 hónapra kiterjedő felülvizsgálati Idő után, amely alatt az illető országnak joga és módja van helyreállítani a javára vagy kárára megváltozott arányt, felmond haló a szerződés.
Abban a pillanatban, amint mi az 1:15 arányra helyezkedtünk, feltétlenül foglalkozni kellett azzal is, hogy ezt hogyan lehet ellenőrizni. Én az ellenőrzés legjobb módjának azt találtam, hogy a két állam közölt állandó bizottság funkcionáljon, amely figyelemmel kiséri a kél ország közötli árucsereforgalmat, állandóan szemelőtt tartva, hogy az esetleges romló arányokat nem a két ország export és importmennyiséginek csökkentésével, hanem minden esetben annak kiegészítésével, felduzzasztásával igyekszik kijavítani.
Nem tudok ebben az ingó. ma már csaknem napról-napra vállozó gazdasági életben elképzelni szerződési rendszert, amely akár csak egy évre is, teljesen megmerevítené két országnak egymás között való viszonyát I
Brahms János
Irta: Varnny Jánoa
Az éther lyillámai, hangversenyek műsorai, ünnepélyek beszédei a kul-turvilág minden táján hónapok óta Brahms János nevét sugározzák szét hatókörzetükbe. Lép\'.en-nyomon azt halljuk, minduntalan azt olvassuk, hogy az 1933-as év Brahms éve. Igy önkéntelenül Is felvetődik a kérdés, hogy ki volt hát tulajdonképen az a Brahms, akiről ma mindenkinek tudomást kell szereznie, ha csak egy szál drót fűzi is a kulturélethez.
Igen kulturált, erős egyéniség, mélyen szántó érzésvilággal; soha el nem sekélyesedő költő, rendkívül gazdag lelki élettel; Istentől elhiva-vatott alkotóművész, tömör és lebilincselő dialektikával: ez volt Brahms János. Komponista, helyesebben : zeneköltő, kit a mult század Wagner-zene ellenzői eszményként hirdettek és duirata ellenére vezérüknek vallottak. Működési területe a minden programtól mentes „absolul" zenére esik és igy egy világ választotta el kora ama zenei irányzatától, mely lerögzített események, történések, vagy cselekvések zenében történő visszaadását tűzték ki maguk elé, mint pl. Liszt Ferencünk és követőinek művészi iránya. Ideá ja a beethoveni gondolkozási és dolgozási mód továbbfejlesztése voll, de kora romantikus szellemétől persze ö sem mentesülhetett és igy Brahms Jánost a zenetörténelem a klasszicizmus romantikusaként könyvelte el. Az analizáló zene-aesthetika benne látja a germán szellemnek zenei hangokban történő legteljesebb kristályosodását és sokan vannak, kik e téren We-ber Károllyal és Wagner Richárddal szemben is, kiket pedig a Jeg-germánabb" komponistáknak mondanak, Brahms Jánosnak adják a pálmát. Sokat és nagy értékeket alkotott, amihez már korán bekövetkezett anyagi függetlensége, 40 éves korában elért világhíre és rajongóinak hatalmas tábora igen erős támaszt nyújtott.
Azok a meleg emberi és művészi vonatkozások, amelyek ól több, mint 20 éven át a magyarsághoz, a magyar zeneművészethez és Budapesthez élete végéig fűzték, indokolttá teszik azt, hogy születésének ma vasárnap bekövetkező 100. évfordulója alkalmából a megemlékezés kegyeletes zászlaját hajtsuk meg ugy a nagy íjualitásu ember, a magyarbarát férfi, mint a vérbeli alkotóművész elölt.
ZALAI KÖZLÖNY
1933, május 7.
Mindig többen tudják,
Kik eddig nem tudták,
Hogy az [JH I (Y] | X\' M viz,
Legjobb keserűvíz.
Gyermekek az
A „zalai gyöngyösbokiéta
Nagykanizsa, május 0
Minap volt az elemi iskolákban a millénlum emlékünnepe. A II. körzet elemiben Ortutay Qyula tanító mondott az ezredéves ünnep nagykanizsai vonatkozásaival tanulságosan átszőtt, a gyermerflélekben a hazaszerelet szent tüzét élesztgető beszédet. Ennek és Ftíó Ferenc igazgató buzditó szavainak hatása alatt a gyermekek közt megindult a gyűjtés a kanizsai országzászlóra. Összejött 20 pengő 14 fillér. A. I. fiúosztály 76 f., A. I. leányosztály 70 f., R. I. fiúosztály 3 P, R. I, leányosztály 1.04 P, II. a. fiúosztály 4 P, II. b. fiúosztály 1.52 P, II. a. leányosztály 44 f„ II. b. leányosztály 93 f, III. a. fiúosztály 2 77 P, III. a. leányosztály 1.40 P, III. b. leányosztály 82 f., IV. leányoszlály 4 10 P, IV. vegyesosztály 10 f., V. fiúosztály 3 52 P, V. leányosztály 2 P, VI.
leányosztály 2.04 P.

A szentferencrendl zárda 10, a róm. kath. egyházközség 10, Vall-gurszky Anlal 5, Horváth István ny. adóhiv. főnök 3, Dr. Sz. 3. Háry József 1, Csete Lajos 1, Csele Lajosné 1, Tóth József 1, Somogyi József ny. főkalauz 1 pengőt adományozlak.
Dr. Szabó Zsigmond, az ország-
országzászlóért
4 a leleplezési ünnepélyen
zászló- végrehajtóblzottság tfgjának buzgalmából a pünkösdvasárnapi zászlóavatáskor Kanizsán is be fog mutatkozni a keszthelyi Balatoni Iróhét helikoni ünnepségén országra szóló sikert aratott „zalai gyöngyös bokréta": — a kiskomáromi és vidéki gyönyörű népviseletes csoportok, megtoldva hat muramenli népviseletes párral.
Időjárás
A nny»k .-nlt»pl m«l«orulAglitl m*g-flffyelfl tetentéseki Szombaton a hőmér-séklct: Re«pel 7 óiakor + 1.-3. <iélu<án 1 ónkor -4-22 8, e»te D órakof -ft5\'7.
PtlhóKt Reggel tiszta, délben felhős, ette tigzla égboltozat
StHIrriny: Reggel nyugit, délben délnyugat, este déli síéi.
(É/uakal rddldjtltnlitI M MalaaraUk-8lal Intéxat jalantl aata 10 órakor i Mal«0, falhBa Idö vArható xlva-tarhajlammal.
Anial Gésza ref. püspök megérKesceit Nagykanizsára
Nagykanizsa, május 6 Anlal Qéza ref. püapök Bada-peslről szombaton este 8 órakor Nagykanizsára érkezett a vasárnapi templom* avatásra. Az állomáson fogadtatásánál megjeleni Halka Slndot etdöcsokonyal espetes és Fazekas István pllspOkl lllkár. A presbitérium élén a hívek nevében Kádár Lajos ref. lelkész, a város közönsége nevében dr. Králky István polgármester köszöntölte a püspököt, aki válaszában hangsúlyozta, hogy mindig az erősebbeknek kell a gyengéibeknek
segilségOkre lenniük. A püspök dr. Hajdú Qyula vendége.
Tudnivalók a mai alapkő-letétell ünnepélyhez
A ref. egyháztanács a mai lem-plom-alapkölelétetl ünnepéllyel kap. caolalban felkéri hlveil, hogy mát egynegyed 11 órakor az ünnepség színhelyén pontosan megjelenni szíveskedjenek.
Egyben, az ünnepélyea kalapács-üléaek sima lebonyolllása végell, a a presbllerlum felhlv|a a felkérteket, hogy a résztikre fenntartott első sorokban foglaljanak helyet.
Kedvező alkalom ! Üzletváltozás miatt
nöi kalapokat
mélyen lesxdllliofé áron
/Hah líd fitt h meglepő sxépen KósxUlneh 1
Heidelberg bankár eszméletlenül esett fissze a szombati tárgyaláson
Schnurmachcr azzal védekezik, hogy a rendörségen megpofozták mert a rendőrségen megverték és megpofozták. A rendőri kihallgatást végző delektlvek |elen vannak és mosolyogva cátolják meg a vádlott kijelentéseit.
Az elnök ezulán a Nemzeti Bank revizorai! szólította fel, hogy legyék meg észrevételüket. Amikor a revizorok a leléntés olyan réazéhez érlek, amely Heldelbergre nem kedvező, Heidelberg Vllmoa felkiáltott, hogy olyan gyanú ez, amelyről az első pillanatra megállapíthatja, hogy nem Igaz. Nem sokkal ezulán Heidelberg hirtelen rosszul lesz és eszméletét veszti. Rövid szünetet rendeltek el, majd szünet után folytatták a tárgyalási, A Nemzell Bank revizorai felolvasták jelen(é8üket, amelyben a büntlgy számadalait tárják fel.
Az elnök ezulán bejelentette, hogy a tárgyalási kedden folytatják.
Budapost, május 6 A budapeall bunlelőtörvényazéken ma folytatták Heidelberg Vilmos és társai valutavisszaélési bűnügyének tárgyalását. Schnurmacher Lipót vádlott az elnök kérdésére kijelentette, hogy nem érzi magát bűnösnek és rendőrségen telt vallomását visz-sza»o \'ja. A rendőrségen lelki kényszer alatt tett vallomást. Hajnalig vallatták, lel|esen ki voll merülve. Ezulán a védők kérdésére a vádlott hoaaiaa küzködés ulán kijelenti, hogy azért tetle meg vallomását,
Hrónyai C.
KalapUxlctében HorlOy "llhlós-ut O.
= Április 15- tOl május 15-tg: Olcsó csilldrud-sdr a Transdanubiánál.
Bünügyi kartel
Irta : Dávid Magyar Jóaaaf 17
Megjelenésük néhány percre elnémította a zsibongás! és minden szem kíváncsian meredt az aszhluk felé. Oroszlán bácsi rendelkezett és az Illatos feketék kisvártatva már olt párologtak előttük az aflzlalon A lulajdonos leült Kalmár mellé és vállára léve a kezél, elmondalla magának az összes részleteket. Fejcsóválva hallgalla végig, majd megkérdezte :
— Komolyan azt hiszik az urak, hogv Magas szerkesztő árlatlan?
Csergő komolyan ránézett, amikor válaszolt:
— Épp olyan ártatlan ebben az ügyben, mini mi, akik mosl ill ülünk. Ha valóban ő lenne a gyilkos, más védekezéssel |0ll volna elő.
Oroszlán, az asztalra vágotl.
Akkor okvetlenül kell ill vala-mii lenni, nem hagyhal|uk, hogy »z a szegény liu árlallanul szenvedjen.
— Mi szerelnénk segileni rajla, mondotta Wetler, de... sajnos «ekem nincs sok reményem.
— Ne beszéljelek szamárságot, robbant ki » lehetetlen elkeseredés Csergőbfil. Igenis segileni lógunk
rajta, meri kl kell, hogy derüljön az ártatlansága Ml azérl |öllünk mosl ide, hogy megbeszéljük a szükséges teendőkel, nem pedig azért, hogy vénavsionymódra lördeljük a kezünk és beismerjük a tehetetlenségünket.
Oroszlán ur fel akart állani, hogy ne zavarja a tanácskozást, de Kai már visszakényszeritelte magamctlé.
— Maradjon csak, Jakab bácsi, hálha tud valami okos tanácsot adni.
A tulajdonos boldog mosollyal honorálta a bizalmat és visszatelepedett, miközben odasúgta még a pincérnek, hogy senkit se engedjen a közelbe, nehogy zavarják a fonlos tanácskozást.
— Hát nézzünk csak szembe a dolgokkal, kezdte Csergő. Tény, hogy az elnököl megölték és hogy Dénest gyanúsítják a gyilkossággal, aki azonban tagadja a lett elkövetését. ,
— Valóban meglepő az éleselméjü-séged, vágta oda Orbán, de a többiek lehurrogták.
Csergő nem engedte magát zavarni és tovább folytatta :
— A gyilkosságot tehát más követte el.
— Az tagadhatatlan, de ki? Kérdezte Wctter.
— Épp erre akarok most rátérni.
Mindenesetre valamelyik haragosa lehetett a gyilkos.
— U^yan, vágoti közbe türelmetlenül Orbán, úriember nem ezt a módszert választja, hogy megszaba-du\'jon a .haragosától.
— Ki mondja, hogy úriember volt a gyilkos? Tette fel a kérdést Csergő. Sőt mii-den jel arra mutat, hogy nem a mi társadalmi osztályunkban kell keresnünk a teitest. Ilyen brutális módon csak alacsonyabb gondolkodású egyén végezhet az áldozatával.
Kalmár a hAmlokára csapolt.
— Persze, hogy itt kell keresnünk. Hiszen Hoffernek, mint ügyésznek is lehettek haragosai, akik el akarták esetleg tenni láb alól.
Csergő egyetértően bólintott.
— Magam is ezt gondolom. Ilt olyan valakiről lehet szó, akinek nagy oka volt a haragra. Azt tudjuk jól, hogy Hoffer a legfélelmetesebb hirü ügyészek egyike volt, aki Budapesten rettegett névre tett szert vád-beszédei révén.
— Igen ám, vágóit közbe Orbán, de itt csak egy év óta van, ezalatt pedig tudtommal nem volt egyetlen olyan nagy Ugye sem, amelyből kifolyólag magára vonhatta volna valamelyik elitélt bosszúját.
Csergő, aki már örült, hogy végre helyes, nyomon Jár a következtelésével, csüggedten adott igazat Orbánnak. Mir majdnem elakadt a baszéigetés, amikor megszólalt Oroszlán bácsi.
— Hilha Budapestről Jölt le utána a gyilkos, aki talán csak most szabadultatott ki a börtönből.
— Ugyvan, tört ki Wetterből az elismerés. A gyilkos biztosan most szabadult ki és amint megtudta, hogy az ügyészt idehelyezték, utána jölt és végzett vele.
— Nem tudom elhinni, ellenkezett Csergő, hogy valaki csak azért utazzék kétszáz kilométert, hogy megöljön egy embert, akitől már nem kell többé tartania. Viszont, ha valóban igy történt, akkor erre a gyilkosnak sokkal több oka volt egy egyszerű bosszúnál.
Kalmár egy uj gondolattól megragadva Csörgőhöz hajolt :
— Mit góndoltok. hátha politikai bűnösöknek volt Hoffer a nagy mumusa. Ezeknek volt a legtöbb okuk félni töle és ezek gyűlölték öt leg|obban. Egy szélsőséges eszme-csoporlnak mindenesetre nagy érdekéhen állott Hoffer elnémltása.
(Folyt, köv.)
1933. május 7
ZALAI KÖZLÖNY
eghivó!
A Nemzetközi Vásár látogatóit tisztelettől meghívjuk a fellrlssltett tavaszl-ós nvárl raktárunk különleges újdonságainak megtekintésére, úgymint:
kosztüm, kabátkelmék, ru hnanyagok, a legújabb mintázatú ruhaselymek, hímzett, mintás és mindenféle mosóanyagok.
összes olkkelnk nemcsak szavatoltan jó minőségűek, hanem rendkívül olcsók Is.
Binét és Barna
szövet- és selyemklJIBnlefleiaéflak Aruhéia
BUDAPEST
V. DEÁK FERENC UCCA 18.
lesevllág a színpadon
Az I. kOrz. elemisták előadása
Nagykanizsa, mAjiis 6
Jelmezei főpróba és ss|ióbemutató voll izomhalon délután a Városi Színházban. Az I. körzeti elemi Iskola ma, vasárnap délelőlti gyermek-előadásának volt a főpróbája. A káprázatos kiállítású és válloiatos műsor nemcsak a Jelenvolt kicsinyeket, de a felnőtteket is egyaránt megkapta Ötletességével és belső tartalmával. A főpróba nézőközönsége, szülök és pedagógusok a legnagyobb elragadtatás hangján nyilatkoztak a kis szereplök ügyességéről és arról az önzetlen, eredményes munkáról, amit ennek a gyermek-előadásnak rendezői, Zsigmond József igazgató és tantestülete végeztek.
A pontosul kétórás műsor első számaként Eötvös: .Megfagyott gyermek" című melodrámáját adta dö stílusos interpretáló késiséggel Rlskó Tibor, akit Vaszary üabrlella tanítónő zongorán, Kcnedl Aura tanítónő pedig harmónlumon kísért ax Iskola háromszólamu énekkarának művészi aláfestésével. Berlin Olzella lanllónő frappáns rendezésében a .Húsvéti ajándék" clma kétfelvoná-soh mesedarab harminc ügyes kis szereplő által kerüli ezután bemutatásra. A szereplők játéka, az ötletes rendezés és a dsrab kiállítása a legteljesebb elismerést érdemli meg. A főpróba közönsége nem is fukarkodott a lapsokkal. Odbossy Olzella és Dénes Olzella tanítónők kifinomult Ízlésről tanúskodó rendezésében ke-rOlt színre a .Pilleország" elmü kétfelvonásos kis színdarab, tele énekkel, tánccal és látványos, színes kiállítással. A rendezők fáradozása dus gyümölcsöt hozott és őszinte bámulatba ejtette a közönséget, amely nem győzött betelni a revüszerü Jelenelek szépségével és az ügyes kis szereplők jálékával.
A gyönyörű műsor egyik legszebb száma volt a 14 kis leányka állal bemulatott .Rózsalánc", amit Arn-berger Rudoll zongoraklséreléte lejtettek a kicsinyek. A rendezői türelem valósággal csodát müveit ezekkel a
gyermekekkel, akik nagyokat is megszégyenítő tudással és Igyekezellel állották meg helyüket a színpadon. A szlnhalásokkal is alátámasztott tánc|elenelnck nagy sikere voll.
A minden részletében gondosan kidolgozott műsort egy irredenta élőképjelenel zárta be. A tabló művészi beállítása, festői elrendezése és egész elgondolása • Németh Jtnö tanító kipróbált ízlését dicsérik.
A főpróbáról távozó közönség igen zavaiba jött volna, ha történetesen
megkérdezi valaki, hogy a műsor melyik száma tetszett a legjobban. Erre a kérdésre nehezen lehetne válaszolni. Mindenik arámról csak a legnagyobb elismerés hang|án lehel nyilatkozni. Hogy mennyire helytálló ez a megállspilásunk, orról alkalma lesz Kanizsa közönségének a ma délelőtll előadáson meggyőződni. Az előadás, amely pontoBon 11 órakor kezdődik, tiszta jövedelmével a szegénysorsu Iskolásgyer-mekek megsegllésél célozza.
Gaál Franci
DÁN FÜLÖP-tői
■zerzi be prémeit
Asszonyom, ön is tavaszra remek rókát olc&ón BUDAPEST
Dorottya-utca I. Gerbeaud sarkán isw
megnyílt a Nemzetközi Vásár
Propaganda a magyar bornak Igen nagy érdeklődés mellett nyílt meg ma a Nemzetközi Vásár. A vásár megnyitásán Gömbös Gyula miniszterelnök rendeletére mellőzlek minden szokásos rendőrkordont. A mlnlszlerelnök a kormány táplálnák kíséretében elvegyüli a vásár közönsége közé, sorbajárta a pnvlllo-nokal és megszóllláisal tüntette kl a kiállítókat, majd a rádlópavlllon-ban ő mondotta az első üzenetet a mikrofonba, békés munkára blvta fel nemetak barátainkat, hanem ellenségeinket is.
A vásárral kapcsolalban és a magyar bortermelés és borkampány előmozdilása érdikében fontos intézkedéseket tellek. Május U-én bornapot tartanak. A főváros kövezeti vámadói menlességet biztosit 200 hektolitertől, ami bizonyára hozzá fog járulni az üzletkötések emeléséhez. A földművelésügyi miniszter külön borismertető füzetet adott ki.
A vásár területén lesz boraiba-Igazító Iroda, amely felvilágosítást ad a bortermelőknek, valamint a külföldi vásárlóknak szakkérdésekben. Érdekes lesz a borverseny, a versenyzőknek ízlelés alap|án kell meghalározniok az egyes borfajtákat, Illetőleg a szűrelelési időszakot. Bizonyára Igen nagy érdeklődést kell majd a borstaféta verseny Is, amelyet (külföldi mlnlára) tálcára helyezett borral tele poharakkal futnak a vendéglők é» kávéházak alkalmazottal és pincérei.
" mindig magán vii.lt ____ a gyáiló vddjagyit.
ASPIRIN-tóJcsita*.
is van valóoi- (f) jj
az ismert \' ^A^E^Siía^B
•■ \'Meghűlés első jeleinél és fájdal- ^H
máknál ASPIRIN-TABLETTÁK H
Ágyelő-, összekötő-, ebédlő- és futószőnyegek, sezlontakarók és függönyök
minflen hiultellien nagy uűlaszték.
Legújabb belföldi és angol ingzefirek, pouplinok, oxfordok íropikák és nyersselymek
megérkeztek.
Nöi- é. férfiszövetek, kész nöi kabátok
mélyen leszállított árban.
SINGER
DIVATÁRUHÁZ. Alapítás J860
A siimegi állomáson már 40.000 pengőre emelkedett az elsikkasztott összeg
Sümeg, májua 0 Az öngyilkos Relchert Péter sümegi álloinSselőljáró állal elkövetett sikkasztások ügyében szakadatlanul folyik fovább a vizsgálat és ezzel egyidejűleg állandóan emelkedik az elsikkasztott összeg.
Reichert ugy követte el a sikkasztásait, hogy a leragasztott /egytömbö-kel, melyek mindenikében 500-500 búreajegy van, felnyitotta és kivéve belőlük a jegyeket, ezek helyére papírt lett, majd ismét leragasztotta a tömböt. A kilopott jegyeket eladta és az értük kapóit összeget a sajtt céljaira fordította. Relchert egyébként,
aki Igen szerelelt mulatni, képzett könyvkötő volt és ez a magyarázata annak, hogy 15 éven keresztül olyan üRyesen ragasztotta le a tömböket, hogy egyszer sem jöttek rá a manipulációira.
A rovancsoló bizottság eddigi megállapításai szerint már 40.000 pengőre emelkedett fe» az elsikkasztott összeg.
== Bútorvásárlás —• nem gond I
Teljes berendezéseket rendkivül előnyös részletfizetésre, söt kamatmentesen is í .llitunk. Kopstelr. bútoráruház, Horthy Miklós-ut 4.
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy hosszabb fővárosi tanulmány utam ról hazatértem. A legkényesebb ízlésnek megfelelő modellokat kérem szíveskedjenek megtekinteni.
ö*r. WelsE Viktorné
nfll "i»bó .
Horthy Miklta-ut «.
ZALAI KÖZLÖNY
1 l8Ztelettel értesítem a mélyen tlH7.telt hölpyközönséget, tío^ry Zapletál Simon Föut 3. sz. alatti üzletének külön helyluégében
női fnfirász és iiiiir-szÉnt
nyitottam.
A n. é. közönség szíves pártfogását kéri
Wellák József né
• \'12 szül. Neumann Janka
nOI-fodrász. Pontos, jó kiszolgálás és olcsó bérlet.
Három letartóztatás
a rákospalotai gyilkosság flgyében
Budapest, május 6 A rákospalotai rejtélyes gyilkosság ügyében az újpesti rendőrség ma délelőtt befejezte a kihallgatásokat. Dobó Lajosné, Novtlenka Aranka és Vízi István elölt a kihallgatásuk után kihirdették a letartóztatás! végzési nemcsak lopás bűntettének, hanem gyilkosságban való bünsegédi bün-részesség gyanúja miatt.
48-as gyűjtés
a 6 f1 itv. gy. ezred volt 48-as lényleges ♦■Mai körében már közel jár az ezer pengőhöz (872 23 P),
Vojkovics Zsigmond törzsőrm. gyüjüse : 50960 P. Ebből április hóban a következő összegek folytuk be; Vojkovics Zsigmond, Szűcs János. Zsoldos Gyula, Teutsch Gusztáv 2—2 F, Bekő István, Egyed Kálmán. Sternberger Gyula, Un-ger. Ilniann Klek,Lusztig I)ezaő, Deutseh Adolf, NeuPál.Schiess Testvérek, Klrsch-ner Mór, Bon«dek József, Both Ferenc, Bogdán gyógyszerész, Bagladl Béla l-l F, Horváth Géza, Horváth József. Loos József, Bereckl Sándor BU -50 fillér.
Gólos Károly llszth. gyüjüse. 52.90 P. Ebből április hóban a következő összegek folytak be: vitéz Harsányl Péter, SchUtzenhoffer Emil, MUller N. l-l P, Major János, Tütő Vendel 50-50 fillér.
Vitéz Óvári György alhadnagy gyűjtése: 123-00 P. Ebből április hóban a következő összegek folytak be : v. Óvári György 2 P, v. Csótár Károly 1 1\', Kotsi Gyula, Jerebl Gábor 50 -50 fillér.
Horváth István ny. adóhlv. főnök 7, Lehrmann Ferenc 2, özv. Nagy Lajosné 2, Hardy Oyula 1, Éliás N. (Sánc) 1 pengőt küldölt a 48-as szoborra.
Versenytárgyalás
A nagykanizsai rendőrkapitányság az elhelyezésére szolgáló városi épület tatarozására nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdel. Benyújtás!\' határidő május 22 én dél, postán vagy a rendőrségi iktatóban. Az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy 6 hónapnál régebbi OTI-tartozása nincs, vagy csaló nia kell a 9090/931. M. E. sz. rendeletnek megfelélő engedélyt. A kiírási müvelet a kapitányság pénztári helyiségében hétköznapokon délelőtt 10—12 óra közt megtekinthe\'ő.
kapható
lapum jiiihivalíilÉiL

KALAP
. . - VAOt-UV V
s^JUXMM*. KAROLYKlRAlY-Úr 3. A SAQKOfi
Értesítem a nagyérdemű hölgyközönséget, hogy
Erzsébet tér 1. sz. alatt (Vasember feleit) megnyitottam. Szives pártfogásukat kérem
Mikó Ilus.
ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel érteiitem nagyn-becsült épittető feleimet, hegy lakásomat Széchenyi-tár 4. szám alá helyeztem
át. Kérem további szives pártfogásukat.
Pápay György
w«2 építőiparos.
Feketémé Kosztelitz Bözsi női kalapszalonját
és
Kosztelitz Ilus női divatszalonját Szent Imre herceg-utca 7. alá helyezték át.
Kérik a mélyen tisztelt hölgyközönség további szives pártfogását. Legjutányosabb és legpontosabb kiszolgálás.
Legolcsóbban FEST
Legszebben TISZTIT
VARGA
ruhafestő, vegytlsztltó, gözmosó üzeme Hunyadi-utca 19. Horthy M.-ut 8.
Egy vagon
használati edény érkezett
76, 88, 96 árakért f^omba Stern üvegkereskedés, Városházpalota
Nem csuda, ha az emberek 00 százaléka féjés, tyukszemes, bArkeményedésas lábakkal jár I
A természet ugy alkotta meg az embert, hogy Járás közben testének egész súlya a talpára és u lábfejére esik. A különben Is érzékeny lábat a levegőtől elzáró, a bőr finom pórusait megtámadó cipő veszi körül, előidézve különösen tavasszal égő, sajgó, nyllaló fájdalmakat. A tudomány mai állása szerint, a balzsamokkal tökéletesített Sz*. Rókus lábsó képes a fájdalmakat gyökeresen azonnal megszüntetni. Kis mennyiséget a Szt, Rókus lábsóból felold egy lavór meleg vízben és áztatja lábalt vagy 10 percig. Az oxigénnel dúsan telltott gyöngyöző Jótékony fürdőben a kinzó lábfájdalmak már az elsó lábfürdü után megszűnnek; hosszabb áztatás annyira megpuhítja a tyúkszemeket, hogy azok kézzel, kés nélkül klomolhetők. Szaat Röhua I*bs6 osakély Sasiagért beszerezhető minden gyógy-
•__szertárban és drogériában. WM
JO MURIKAT
PÁLCSICS-nái
kapunk.
Eísö D&gykaolisal leljen-, kelme-, [onalieitJ íi lenttlitltó Htemt FAOiI.t I FÜ-UT 7,
1933. ma|u» 7
NAPI HÍREK
NAPIREND
Május 7, vasárnap
Római katolikus: Jubtlate. Proteat.: Napoleon. Izr.: Ijar hó II.
Várotl muzeum és Könyvtár nyitva csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-től 12 óráig.
Oyógysiertárl éjjeli szolgálat e hónapban: a Metkly-Belus gyógyszertár Fő-ut t2. sí. és a kiskanlzsai gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva renget 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
Május 8, hfetffö
Róni. katolikus: Mlhily. Protestáns: Gizella Izr.: íjar hó 12.
Buzaszentelőkor
Szilzmdriakék lobogók után bogárzanak a fáradt emberek. Kint a határban megfeszítve, egy lomha fakereszlen várja őktl lehajtott fővel, tövis koronával a halott Isten
Isten s ember közé nem áll itt semmi s az ember szive meztelen piroslik
Istennek puszta tenyerén.
S mikor feljajdul vontatottan : mNe haragudjál mireánk örökké", a bádog krisztus teste megremeg, kél karja öleli a térde őket s szelíd szavából balzsam permetez: , Megáldalak szegény magva\'kák és uj kenytTel ibérek tinéktek I\'
Zimbory Lajos
— (Felhívás Nagykanhsa törvényhatóság tagjaihoz I) Felkéretnek Nagykanizsa város megyebizolt-sági tagjai, hogy a kedd\' megyegyűlésen teljes számban megjelenni szíveskedjenek, hogy küldöttségileg járulhassanak a főispán úrhoz.
— (Nyugdíjazások) A vármegye tiszti nyugdijválasztmánya Tomka J4nos dr. tb. főjegyző elnökletével ülést tartott, melyen a következő határozatot hozta: Javasolja a hétfői kisgyülésnek, hogy Farkas István salomvárl körjegyzőt, Porabszky Károly lenti-1 és Berkes ÖJön badacsonytomaji adóügyi jegyzőket junlus 1-től, Vacsák József gutorföldel körjegyzőt juliuB 1-töl nyugdíjazzák, özv. Vrancsev/csjenőnésxenlbékkállai körjegyző özvegyének nyugellátási öiszegét szabják meg.
— Költözködés után vásároljon szőnyeget a Schütz Áruházban.
— Oklevelet nyert Hegedűs Béla a József kir. Műegyetemen épitésimérnöki oklevelet nyert
=* Ha kevés a pénze, akkor női- és férfiszövetet Singeméi vegyen. Soha nem lesz ilyen jó alkalom.
— (A zeneiskola szerdal növendékhangversenye) délután 6 órakor kezdődik és különféle komponisták müvei kerülnek előadásra. Jegyek 30 és 50 filléres árban a Krátky-tőzsdében vilihalók.
Elegáns női tavaszi kabátok uj olcsó árakon a Schütz Áruházbjn.
— (Qyermek előadás a színházban) Folyó hó 7 én (vasárnap) délelőtt 11 órakor lesz a városi szin-házban^z I. körzeti állami elemi iskola növendékeinek Jótékonycélu gyermekelőadása, melyre a nemes szivü emter- és tanügybarálokat f ezúton is meflhivja az iskola Tan2 testülete.
ím május 7.
ZALAI KÖZLÖNY

Kombinált Qziet
Ismét egy uj totíalom. Ez is ti vAUáK 68 u praktikusság szülötte, Ml, kantzaalak, büszkék is lulictüuk rá, mort Itt találták tel. Az ötlet elsőrangú.
A kombiné éa a kombinált szoba után itt u kombinált ilzlot Is. Most van szabadalmaztatás ulatt. Kettsn találták tel: egy kézimunkaüzlet és egy pék!
Előnyomda 6.1 pék egy üzletben\'.\' Ufiyan al szél hozta éket össze ? Itö-vid, do sokat mondó a válasz : a Kényszer. Egynek sok a bér, ketten jobban bírják a rezsit.
Etőayomda és pék! Két cégtábla htrdotl a vAros közönségének, hogy kézimunka és friss kenyér olcsón Kapható ! Ez a kombinált Uslot! Az üzlet baloldalán kaphatsz egy motrlng DMC-t, egy gombolyag stoppoló-pamotot. a jobboldalon : frlsson sült kenyeret, Jó ropogós klfUL
Most lesz a közeljövőben a vIlAgvAt-sAg megszüntetését célzó világkonferencia Londonban. Romólji.- , nagy sikerrel jár s prre vonatkozó-1 lóklvAilsA-galnkat az uj kombinált üzletről készült totograííAn küldjük, azzal a kéréssel, ne kényszerítsenek bennünket ujabb 68 hasonló kombinációkra! H.J.
lilimilBliimililitot.Hn "M
Tanítónőképző Intézet. Polgári leányiskola. Internátus.
Gondol vallásos nevelés. Egéusfgea elhelyezés. Bőiéges ellátás. Bakonyi levegőjű nagy park. Tennlsz éa korcsolyapálya, játaiótér. — Felvételi kérvények Junius hó 30-lg küldhetők be. Megkeresésre részletes Tájékoztatót kllld ai \' Ih«*U",0"*B-
— Eljegyzés. Lőwy Lipót, a Cenlrál könyvelője eljegyezte Roth Mancil.
— (Anyakönyvi hírek) Nsgy-kanlzsán április 30-IÓI má|us 6 ig 4 gyermek született, 2 liu és 2 leány : Kovács József földműves és Snelf Katalinnak rk. Ha, Szvelecz József állampénztári tiszt és Szabó Máriának rk. leánya, Horválh Oábor Iroda-szolga\'és Benkö Annának rk. fia. Házasságon klvlll szüléiéit 1 leány. — Halálozás 11 volt: Törő Anna rk. 15 napos, Szlltár Anlal nyug. főmozdonyvezelő rk. 78 éves, Ötvös László napszámos rk. 29 éves, Jámbor Józselné Herczeg Katalin rk. 57 éves (Somogyszentmlkiós), özv. Pauk Antalné Pauk Regina Izr. 64 éves (Somogyszenlpál), Csiszár János pénzügyőri föszemlész rk. 59 éves, özv. Paulusz Oyörgyné Marllntcz Rozália rk. 58 éves, özv. Horválh Diós Jánosné Horválh Julianna rk. 84 éves, Tólh látván uradalmi kondás rk. 60 éves (Szepelnek), Flumborl János napszámos rk. 72 éve6, Go-dlna Jánosné Modrovlcs Julianna rk. 58 éves. — Házasságot kölOII 6 pár: Németh Miklós földműves és Nóvák Anna rk., Tlslér Oyörgy clpélz-6egéd és I:ülöp Anna rk., Kovács JózBef földműves és Brázo-vlts Mária rk., SzeJIII József napszámos és Nagy Terézia rk., Tlcherl Lajos kovácsmester és Csizmadia Mária rk., Varga József földműves és Németh Alojtia rk.
— Paplan, flanelltakaró és ágyterítő újdonságok állandóan érkeznek. Stnger Dívatiruhiz.
GLEICEENBERG FÜRDŐ
300 m. Stájerország
Májas—októberi gyógyidény.
Világhírű gyógyforrások, természetes szénsavasfürdők, inhalatóriumok, pneumatikus kamrák stb. Nagyszerű eredmények hurut, asztma, íüdőtégulás, szívbajok eseteiben.
Aiidfllífisly I Ttlju pcosió 8 sthillimlól.
l«lvlUjjo»lláiok él prospektusok az
ötierrelchlichci Verlcehrsbureáu-nál Hudap.it, VI., AndrtMy-ut H. iMÍ
E L E G Á N S
N Ő I
R
U
H
p
A K A
és kabátokat most
rendkívül olcsón vásárolhat
-~n
■-rteiftem igen tisztelt vevfil.net, hog|
kárpitosműhelyem
Ismét a
Bazár-udvarban van,
hol a legegyszerűbb, legszebb és legj modernebb dolgokat kéuitem a legjobb kivitelben, a legoUuóbb árak mellett, Javításokat éa alakításokat legjobbat)
és legolcsóbban végzek. 41
Székely Vilmos, (mtaim. Hit li
Szövött műselyem ruha
elegáns fazonokban az összes dlvatszlnekben
Divatos panama és tennisz ruhák legszebb választékban
áruház
Világsiker a nagy vatikáni film
Már jelentettük, hogy a Szentév alkalmából a Pápa támogatásával film készalt öszentségéről és a Vatikánvárosról, amely káprázatos felvételekben tárja elénk a Vatikán világhírű nevezetességeit és több fényes egyházi ünnepséget, amelyet a Szentatya celebrál. A film Iránt világszerte óriási érdeklődés nyilvánult meg és annak előadási jogát még Szovjetoroszország is megszerezte páratlanul értékes és ritka felvételei miatt. Ex az elsó film, amelyen Krisztus földi helytartója megjelenik a vásznon és őszentsége különös engedelmével feltárja szemünk előtt a Vatikán elzárt részeit is, ahová még a zarándokok sem léphetnek be. Magyarországon a film Serédl Jusztinián dr. biboros-hercegprímás magasztos bevezető beszédével kerül bemutatásra. A film diadalmas utján rövidesen városunkba is elkerül s előreláthatóan mindenki élni fog az alkalommal, hogy fillérekért egy római zarán-dokuttal felérő felejthetetlen élményben részesüljön. («■)
Előzd meg a nagyobb bajt., BAYER PtJRGO enyhén hajt, Egészségnek mit sem ár,t, Utánzattői szenvedsz kixt«
— Halálozás. Godina Jánosné szül. Modrovlcs Julianna folyó hó 6-án, 58 éves korában elhunyt. Temetése vasárnap, folyó hó 7-én délután 4 órakor lesz a temető halottasházából.
— (Autó-baleset) Vlncze Ferenc sofför a Király-utcában szombaton reggel szabályosan vezetett autójával elütötte Oödir Istvánné 60 éves kidkanbraal asszonyt, aki át akart menni a kocsiúton. A sofför dudált, majd fékezett, de a sikos uton a kocsi csúszott, saját tengelye körül megfordult, igy a sárhányó elkapta az asszonyt, aki koponyaalapi törést szenvedett. A nyomozás megindult.
=» Francia grenadinok a legszebb mintákban kaphatók SchQtznil.
Autótulajdonosok
figyelem
Sok pénzt takaríthat meg, ha használt autógumit
jivitolt állapotban nálam vásárol.
Havas Áruház
Deák tér 15. Teleion 63.

ZALAI KÖZLÖNY
Akar családi házat venni, vagy építeni? Ugy forduljon Hosszulojá-ratu KdiosÖnosztályunkhoz, ahol P 2000-töl 60000-lg kamatmentos kölcsönt Igényelhet.
Akar varrógépet, biciklit, autót atb. vásárolni ? Ugy forduljon Rö-wldlsjáratu Osztályunkhoz, ahol P tOO-tól 2000-lg rövidlejáratú komat-mantaa kölcsönt kaphat. Díjtalan felvllágoeltáat ad a
„•■ját Otthon" Éplt»-T«li«rák-SxOvatt.aj.at íatatármagyal 16-képwtaafetn, Sujykaiil.a», Er-
zaébat-tár 3. (Köztlaztvlaelők árudája mellett.
A Polgári Egylet
éleiének kél határkövéhez érkezett. Az egyik: a Korona épületében folyik a Polgári Egylet u| helyiségeinek berendezéséhez és tnegiiyllásá-hoz szükséges átalakítás. A lelek szerint meleg, szép olthona lesz a tagoknak. A másik hqlárkő: — a Polgári Egylet voll házának átalakítási munkálatai a hét elején megkezdődnek, hogy abban vlszonl az lparlealtllel lalál|on a célnak megtelelő hajlékot. _
^Megbízhatóan, olcsón jav i t és alakít át rádiókat : Transdanubia
— (Eladta a lefoglalt marhákat) Ifjú Sas János vlndornyafoki gazdinak ietoglailák a marháit. Sas János a zalaszenlbalázsl vásáron eladla a lefoglalt ökrökéi, amiért bűnvádi eljárás Indult ellene. Sis későbben kifizette tallózását és Igy a kincstárnak kára nem származott A törvény azonban törvény és a nagykanizsai törvényszék, figyelemmel az enyhltO körülményekre, Sts Jánost hatheti fogházzal Bujtotta, a büntetés végrehajtását felfüggesztene.
<- Jószabásu kész női kabátok már most leszállított árban. Slnger DlvatAruhdi.
= A Vasutasok Országos Gazdasági Egyesülete f. hó 7-én d. u. 4 órakor a Polgári Egylet nagytér-mében alakuló közgyűlési lart. Kérjük a tagokat minél többen jelenjenek meg, A Vezetőség.
— Eatalta mátkatága. Valami titokzatos, túlfűtött Izgalom vesz erőt o regény olvasóján éa ez Botlorja n megdöbbentő Iclledezéstik éa bonyolult kalandok szö-vovényén, amelyen kercszlíll egy megindítóan tiszta és egy htlníia szenvedéllyé fajult szerelmi történet Is meg-megcsIllHntJft pompázó szálait. Tulajdonképpen detektívregény, do az ornbyrl lélek legtitkosabb rejtelmeit la feltárja. Miért kellett Eatellának telbontanlft mindenkitől boldognak tudott mátkuságét\'.\'.. Miért kotlott Estolla édesapjának ugyanazon a napon meghalnia? Kgy percig a&m tutijuk elhinni, hogy a volt vőlegény lehessen a gonosztevő: azokat a gyanús körülményeket azonban, amelyek őt a vádlottak padjára Ültetik, mégla csak mérlegelnünk kell. Majd a titokzatos lilegon lelő fordul tekintetünk, behavazott országutak, halálos szakadékok maradnak mögöttük, vidéki urlliáz nyugodt pompája csáhlt pihenésre ite máris fölráz a lakHtlan vilin éjazakal Jelenete. 8 mikor az ujabb im-g ujabb zsákutcák után végre ugy erezzük, ltogy nem bírjuk tovább lélegzettel, egy frappáns, megoldással kideríti a titok é; kldorUI az h. Megjelent a l\'alladls Kélpongős Regényeinek sorozatában.
Már nagyapja ha Pestre utazott
Kozma nál wtt kalapot Inget, nyakkendőt fis férfidivatot
Kap jót és olcsón ugyanott Budajiest, VII., Károly király-ut 3, saroküzlet. _
Epe- és málbetegiégeknél, epekő és sárgaság eseteiben a természetes „Ferenc lósaef" keserüviza hasi szervek működéséi élénkebb tevékenységre serkenti. Klinikai íajiaizUlatok igazolják, ltogy az otthoni ivókura különösen hatásos, ha a Ferenc lóssel vizel kevés forró vizzel keverve, reggel éhgyomorra isszuk. A Ferenc lómel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható. .
Hol vegyünk prémet ? Ez
ma a legaktuálisabb kérdés. Könnyű a felelet: Budapesten, Dán Fülöpnél, Dorotlya-ulca 1., Gerbeaud sarkán. Remek prémei és elismerten olcsó árai ma már hiresek I Cége megbízható. J
=. A Nagykanizsai Keresztény társas Temetkezési Egyesület ma délután 3 órai kezdettel tartja évi rendes közgyűléséi a Rozgonyl-tilcal elemi iskola tornatermébin. Vezetőség.
— (A szecskavágó összeroncsolta egy klslltt kezét) Falsek Islván 10 évea tótszerdahelyl kisfiú a szecskavágóval Játszadozott az udvaron. Játék közben a jobbkezével véletlenül a fogaskerékhez ért, amely elkapta és a kezét összeroncsolta. Beszállították a kanizsai közkórházba.
= Elsórangu műjég kapható a Transdanubia Egyesült Gőzmalmok Részvénytársaságnál.
Wikkend
fehér cipők, bocskorok
megérkeztek
Szabó cipőáruház
A Zalai Közlöny minden előfizetője
az utolsó havi előfizetési nyugta felmutatása mellett
napi 2 fillérért
lagja lehet a többszer kötetes nagykanizsai Horváth-féle ujságltzlct kötcaönkönyvtárá-nak. Vagyis havi 60 fillérért a .Zalai Közlöny" minden előfizetője
annyi könyvet vihet ki havonta a kölcsön-könyvtárból, ahányat csak el tud olvasni
Az előfizeiéai nyugta felmutatói kötelenként 8 filléres kedvezményes kölcsöndijért kapnak könyveket a Horváth-kölcsönkönyvtárban akkor is, ha a havi kedvezményt nem óhajtják igénybevenni.
VÁROSI MOZGO
Afd/us 7-én, vasárnap 7 órakor félhelyárak 1 Béoa romantikája
Eftgerth Márta, llermann Thimlg Verebes Ernő, lians Junkermann
zené^ vígjátéka:
Schönbrunni ólom
Az évad legkedvesebb vígjátéka. Fülbemászó zene I Énok 1 Tánc I
Ezenkívül:
Paramount éa Fox világhiradók. Varázsszőnyegen a világ körül.
\'tílőadáaok kezdet-.- hétköznapokon 7 éa 9, vasárnap 3, 5, 7 éa 9 órakor.
1933. május 7.
Ápoltassa arcbőrét
Dr. Benedlgné Latig Magda
kozmetikai s intézetében
Nagykanizsa, Deák-tér 3.
Szépséghibák kezelése, szemölcsök, szőrszálak eltávolítása. Diálhermla.
Olcsó bérletrendszer. ==
Megjelenik Lldltt Julla verseskönyve
Az Irodalmi és Müvéazeli Kör, az Izr. Leányegylet és az OMKE támogatásával értékes kiadással gazdagodik még e hónap folyamán a nagykanizsai könyvpiac, Megjelenik Lldltt Júliának, a Zalai Közlöny lehetséges, fiatat poélájának verseskönyve, .Binat-tó pa\'tjdn" címmel. A könyv ára 2 pengő lesz. Előjegyezni lehet a szerkesztőségben is. Pénzt senkitől előre el nem fogadunk, a könyv ára csak a megjelenés után fizetendő.
— Gyomrunkon át vezet az
(egészség utja, Ha néha elromlik, „IgmAndl* Ijavttja I
SPORTÉLET
Az NTE ma Keszthelyen vendégszerepel
Nagykanizsa, májua 0 A Keszthelyi Törekvés meghívására ma barátságos fulballmérkőzésl látszik az NTE Keszthelyen. A lavasz folyamán a Törekvés szebbnél-szebb eredményeket ért el és olthonában még nem szenvedett vereséget. A keszthelyi sportközönség nagy érdeklődéssel vár|a a bajnoki tabella élén álló NTE-t. Csász ma Délnyugat válogatottban Dél ellen játszik Pécseit, Így nélküle az NTE a következő felállilásban játszik: Pápai — Czigler, Engelleiler — Radics, Qingi, Csáky — Farkas, Szollár, Jakubecz, Wilbelm, Kudlch.
A csapat délután léi 2 órakor indul két autóval a Zrinyi pályáról keszthelyi kirándulására.
Ma van a felsőkereskedelmi Iskola tornaQnnepélye
Nagykanizsa, május (1 Az Idei lornaünnepélyek megnyitója ma lesz a Zrínyi pályán délután 4 órakor a felsőkereskedelmi Iskola rendezésében. Ezultal léhát nem a futball, hanem a torna kedvelőinek nyújt szórakozást a Zrinyi pálya progiamja. A kereske-delmisták mai totnaünnepélye (óval felülmúlja az eimult évek torna-versenyét, melyen nemcsak a szülök, hanem a torna hódolói is meg fognak Jelenni.
(Birókűldés) Magyar-utcai pálya 3 órakor Kiskanizsai Lev. Egyesület —Törekvés FC, bíró Kluger. 5 órakor Zrínyi TE II.—Teleki FC, bíró Czvelkó.
lftna. május 7.
ZALAI KÖZLÖNY
Hirdetőink figyelmébe I
Kérfök Igen tiszteli hirdetőinkéi, hogy hirdetést megbízásaikat és azok szövegéi mindennap legkésőbben délután 6 óráit silveskedjenek eljuttatni a kiadóhivatalba. Későbbi beküldés ese-té\'i ugyanis a nyomdal munkásság árszabálya szerint kétszeres túlórázást kell /Izélnünk, ami a r, hirdetést aránytalanul megdrágítaná. Ennek elkerülése végeit kiadóhivatalunk 6 óra után csak a kUHnőra dlj megtérítése ellenében vehet jel hirdetéseket.
Közalkalmazottak figyelmébe I Butoráruinkal lényegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú lejáralu hitelre is, kamatmentesen. Kopsteln butoráruház, Horthy Miklósul 4. szám.
Közgazdaság
Zürichi zárlat
Pária 20-37\'.!, London 17 27, Newyork 437 50, Bilissel 72-20, Mllmo 269(1, Madrid 4430 Amsterdam 200-10 Berlin 12200, Wien 7300, Szólla 375. Prígs 1542, Varsó 5800, Budapest ,
llelgrád 7 00, Bukarest 3 08
Terménytőzsde
Buta tlszav. 76-os 13-40-1360, 77-es 1365 1390, 78-as 1390-14 10, 79-es 1110 14 31. 80-aa 1425 -1445, dunáu-tuli 76-os 12 30-1241,77-es 1245-12 60, 78-as 1265 -1280, 79-es 1285 -1300 80-as 1295-1310, rozs 6 25 - 6 35, tak. Árpa 8 60 - 8 80, zab 800 - 810, tengeri 6-70-675, korpa 5 65 -5 75.
4 üenzetl Bank ierlga-árlolyamal
VALUTÁK Angol I. 1925-1905 Helga Ir. 79 16-79 74 Clehk. 16 93-17 05 Dán k. ,85 311-86 50 Dinár 7 20-7 70 Dollár 53000-538 00 francia t. 22-30-22*50 Holt. 23000-232 20 Zloty 64 45-64 95 Lel 3 40-3-44 Lova 400-425 Líra 29 90-3020 Márka 135-70-136-60 Norvég 08-00-9900 Peseta —•--—
scbin. -■---•-
Srálcll. 11960-111-40 Srédk. 99U1-10000
DEVIZÁK Amsl. 230 20-232 20 Belgrád 7 80 7-90 Berlin 13560 13660 BrOssel 7926-7974 Bukarest 341 3-43 Kopenh. 85 50 86 5) London 1924-19 38
Madrid -•--
Milano 30-00-3018 Newy. 53201-538 00 Oszló 9820-9900 Párll 22-33-22-47 Prága 16-95-17 05 Szólta 4ils/i-4-|4Vl Stockll. 99 20-100 U) Varsó 64 55-64 95
Wien —•--
Zürich 110-80-111-40
Wien clearlng árfolyama i 80.454.
Kiadja a laptulajdonns Közgazdasági kt. Oulenberg Nyomda éa Délzalal Lapkiadó
Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon; Nagykanizsa 78. szám.
APRÓHIRDETÉSEK
Starn üveg- és porcellánkereskedése Városház-pajota. Teleion 196.
Aki pén*ét nagyobb kamallal biztos helyre szeretné elhelyezni, cimfct adja le lapunk kiadóhivatalában. 1571
Balatonmárián há« éa vlllatalak olcsón eladó. Érdeklődni lehet (Jörög do-hánytőasdében. -1575
Két udvari sxoba mellékhelyiségekkel aug. l-re kiadó Zilnyi Miklós u. \'iO
1638
Kiadó egy összkomfortos háromszobás elsóemelktl lakás má|ui 1 re. Érdeklődni Horváth és Vass, Csenjeiy-ut 17. , 1666
Kótaxobáa utcai és udvari lakátok avarul kiadók Klniisi-u. II. 1710
Kiadó háiorcstobás utcai lakás augusi-
tus 1 re Sugár ut 26 1706
Kótaxobáa udvari lakás mellékhelyiségekkel augusstus t-ra kiadó Árpád • utca 15 1711
Heti OLCSÓ
sorozat!
Egy nagy tétel hibás gyapjú delain szép mifttákban méterenkint
98 fillér.
Torontáli szőnyegek
Tropical és Fresco férfi szövetek
Paplanok
Flanell és gyapjú-takarók
Divatos mintás creppe de chinék
1933-as PARISETTE újdonságok
nagy választókban, leszállított árban kaphatók
Kirschner Mór
divatáruházában
Nagykanizsa, Fő-^t 3.
Városházával szamben
Vécsey Iskola elótt 5-én este 8 órakor találtak egy nói kalapot. Alvehető lapunk kiadóhivatalában. _ _ 1769
Oalatbatyiaég klsdó Erzsébet-tér IC.
(A biióiág mellett). >795
Kétszobás Vonyhái lakás kiadó Teleki ut 8. -17Í1
Utcai 2 szobás augusztusrs, udvsrl egy szobás junluirs kiadd Hunyadi-utca 20.
Deák tér 11. alatt utcai lakáa suguaz-
tus l-re kiadó. Bóvebbet a házmesteraél, vagy Unger vaskereskedésben. _41
Kiadó vlllw. Bslstonmária fürdőn két szoba, konyha és tágas verandából álló villa eladó Érdeklődók forduljanak Reberics állomáslönökhö* SzentJőrinc, Baranya-megye. 15\'0
Oyermek térdharisnyák kltü.iő flór. Igen öltsön árusittatnak Kaulmann Manónál. Telefon 157. 1151
Egyaxobáa utcai lakás garcon lakásnak :< alkílmau, a belvárosban kiadó. — Deák-tér 12., bórU/let 1711
Finom fekete aongora és ónémet ebédlő Jutányosán eladó. Sugár ut 14., 1. 3. 1548
Egy Jófurgalmu bevezetett wagyaaka-raakadóa nagyobb községban, távol az állo.nást.il, trafik és italmérési Joggal újonnan épült házzal együtt szabadkézből elidó. Clm a kiadóhivatalban. I5S4
3—4 szobás komfortos, fürdőszobás lskás és egy üzlethelyiség komfortos lakással Horthy Miklós ul 15 alatt kfadó. -1606
Ogyes varrálaányt sürgősen felve«z Cseténé Magyar-utca 41._ ITfli
Szép családi magánház olcsón részletre eladó, közvetítőt díjazok József főherceg ut 53. 1798
Petőfi ut 6. 8z. házban egy csinos axoba előszobávsl mellékhelyiségekkel augusztus l-re kiadó. Klein sütő -1797
Emeleti utcai 3 szobás modern parkettás lskás kiadó Eötvös tér 31 1721
Kétsiobás déli fekvésű utcai lakáa előszobával, kertre néző ttvegverandával
augusztus elsejére klsdó Klrá>yl Pál-u. 3. Érdeklődni a hátsó lakásban. 1732
Laxanakban ínég mindle hspható garantált nohsmentes bort 24 fllí. 13 °.o-os csemegebor 40 fllli, ozsona, sajt, sonka-szalámi I adflg 30 lill.- 1799
Kiadó 3 szobás utcai lakit mellékhelyiségekkel. Bővebbet Hunyadl-u. 26. -1807
Eladó háx Italméréssel, több épülettel forgílmas helyen megfelelő üzemnek vsgy más üzletnek. Hentesnek, pékségnek, fűszeresnek dr Hxh Oízkár ügyvédnél Nasy-kanlzsa. -1808
Fugylaltgóp hatliteres uj, fagylalthUtő háromtartályos eladó Szemerc-utca 21.
HSigyhSxSnaég figyelmébe I Próbálja meg olcsó áraimat és |o munkámat, elvállalok női és leányka ruhák készítését és bármilyen alakítást. Hatásiné Kaufinann Szldi női ruha vaaóterme Királyi Pál utca 19 sz. -1810
Póut 19. alatt utcai 3 szoba (Urdósiobás lakás kiadó. Bővebbet !"clekl-ut 47. 1881
Autó, generáljavltott, újonnan fényezett c.csón eladó. Megtekinthető Zrínyi Miklós utcsl garageban. -1606
Kossuth tér 3. alatt egy mészáros és hentesüzlet aug. I .e kiadó. -1803
Kétszobás, előszobás lakáa augusstus 1 re, üzlethelyiség Junlus l-re, mühely-helylség azonnalra kiadó. — Clm a kiadóban 1743
KíSfjkaret .KÖoiik, cipők, gyermekkocsik ».,- mulyán laaaállltaM árban kaphatók Arnmlh, Baxár-adwar.
hogany va ri
uradalmi fajboralm kaphatók llterenklnt már 80 fillérért. Legkisebb tétel 25 llttr.
GR08B KÁROLY földbirtokos
U3i Batthyány-utca 26. szám.
Nógyaxobáa és kótaxobáa udvari lakás kiadó olcsó árért augusztusra és azonnalra Klnlzsi-utca 20. Bővebbel Sugárút 41/b.___39
Ssóp hársMKobás atoal Inlkáa tdrdfiixobával auguulus 1 te kiadó Horthy Mlklós-ut 51. u. alatt. 1617
Só-utca 14. házban 3 siobái szép lakáa augusztus elHjérs kiadó. 1701
ZALAI KÖZLÖNY
1933. májug 7.
.Olcsók vagyunk, mert jók vngyunk."
Április 15-től május 15-ig
igen olcsó csillárvásár
IRANSDANUBIA R.-T, Csengery-ut 6. Telefon: 4-13.
Clépk> gipéu. gézgép mellé lóbb évi gyakorlattal aéplésl kerei, Szivei megkeresést Likaer Jórsel gépéez KUkomérom Vmazidi ut <6 >lé kérem. -1782
Háromszobás udvari lakéi augoiztui l-re kiadó Kötcaey-utca 17. alatt. -43
Alonnilt belépéire kádirmunkákhoz ll érti bognár felvételik. Clm a kiadóban.
■ Iádé egyiznhái udvart l.kéi óiszei mellékhelytiégekkel él aertéitirtíual au-guizt. Magyar-a. 64. .1784
Ügyei, ezorgalmli mtndanaalaány
15-re lel vételik. Clm a kiadóban. -1783
KImIA kétuobás utcai lakji juguiatui l-re Sugér-ut 25. -1786
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
9336/1933.
Versenytárgyalási hirdetés.
A volt Merkúr gyár kovácsműhely és raktárépület lebontási munkáira nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a feltételekben megadott címzéssel folyó évi május hó 10-én d. e. 12 óráig a polgármesteri hivatal iktatójába- kell benyújtani,
A kiírási művelet hétköznapokon d. e. 10—12 óra között a v. mérnöki hivatalban megtekinthető és beszerezhető.
Nagykanizsa, 1933. május hó 6-án.
Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármeslerétől.
$283/1933.
Hirdetmény.
Ezúton ismét felkérem a város nagyérdemű közönségét, hogy a számos helyen létesített ültetvényeket, de különösen a fenyőfákat a legnagyobb védelemben szíveskedjenek részesíteni.
Egyben közhírré leszeni, hogy bárki, aki a fenyőfák csonkításával kapcsolatosan valakit letten ér és ezt a város erdőhivatalánál bejelenti, minden egyes esetben 10 pengő jutalomba részesül.
Nagykanizsa, 1933. máius hó 2-án.
i;m Polgármester
Mindenki
olvas
Hírszolgálata gyors, pontos, megbízható
Hlrdeláielt ai egész megye olraisa
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
5455/1933.
Árlejtés! hirdetmény.
A felsőnyiresi fáslegelő lecsapolásával kapcsolatos cca. 1281 köbméter földmunkát f. hó 8 án d. e. 9 órakor a városi erdőhivatalban vállalatba adom.
Nagykanizsa, 1933. május hó 2-án.
„s, Polgármester.
8794—1933.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a megállapított legelőbérek Nagykanizsa 1—II. kerületére nézve szarvasmarha után P 24
sertés után P 5
a III. kerületre nézve pedig szarvasmarha és ló után P 10 sertés után P 3
fedeztetési dijak szarvasmarhánál 3 P 50 f, sertésnél I P..
Nagykanizsa, 1933. május Ivó 2-án.
nst Polgármester.
Nyári virágágyak,
kertek, sírok kiOffetésétlez ajánlunk Igen jutányos árakon:
Dracaenákal. íuccíkal, Kaona-tövakel, ágeratom, Alternarithera,
Begonb, Lobella, Ireslne, Kolens, Salila, Petúnia, Verbena
égőpiros és vegyesei,
Pelargonlomokal (muskátli)
éa mindenféle nyárt Virágpalánlák3t
Petermaon kertészei. Nagykanizsa
1183 ■atha.y-uUa 2Z. aail*.
8745/1933. .
Árverési hirdetmény
F. hó 9-én és folytatólagosan 11-én d. e. 9 órakor az alsőerdel felsőlesháznál 166 halom ágfál árverésen eladok.
Nagykanizsa, 1933. május hó 2-án.
„ss Polgármester.
Fizessen elft
A LEGJOBB RÁDIÓLAPRA
R
ádióéelre
Előfizetési ár: I évre P 10 — \'/2 évre 5\'50 pengő, \'/i évre 2 80 pengő, 1 hóra P 1 —
KIADÓHIVATAL: Budapest, IV., Károly klrály-ut 10.
naaykaDlziavldékl Mimi Viliiül
MENETRENDJE
érvényes 1932 október 2-tól
tnaékal-Mi- VasMteilomáB
Vaiuülloméitn Erzsébet-térre
430
6 42 Jt
710 «
8 20 c
0 c
11 16 » n
12 60 a 3
13 26 » ai •9 •>
14 05 3 *
1650 c
17-26 V « Í
1805 M
1960 «
22 30 >
23 20
23 60
Nagykanizsa megyei város polgármeslerétől.
8680\'1933.
Hirdetmény.
A Nagykanizsai Zálogkölcsön Intézetnél zálogbahelyezett és lejártáig ki nem váltolt zálogtárgyak 1933. évi május hó 19-én d. u. 4 órai kezdettel az intézet Erzsébet-tér 16. sz. a. helyiségében elárvereztetnek.
Nagykanizsa, 1933. május hó 2-án.
„a, Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől. 8284/1933
Hirdetmény.
Miután az éjszakánként szabadon kóborló kutyák a város parkosításaiban, de különösen a felsőtemplom előtti már be-füniagozott gruppokban sok kárt okoznak, felhívom azösz-szes ebtulajdonosokat, hogy kutyáikat ne engedjék a városban kóborolni, mert különben azokat kényleien lennék elpusztíttatni.
Nagykanizsa, 1933. május hó 2-án.
, „ Polgármester.
Erzsébet királyné szálló
Bisrlapaet, IV., Egyetem-utoc 5.
(A Belváros koboldjában).
60 éve a tóvárosi és vidéki url középosztály találkozcSlelye. — 100 modern kényelmes szoba. Az étterem éa kávéházban cigányzene. Leszállított Arak! Az Erzsébet-pince a főváros, legszebb sOrOzöje. 0«ll vafcatrAI 14 el (vigy 44 éa 75-Os) vlllanwa.
w Szabó Imra tulajdonos.
i
ZALAI KÖZLÖNY
■agykanixaaiak találkozóhely* az
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniczky-utoa B.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202—43, 294-*-34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg- meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
1933. m*juB 7.__
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
8795/1933.
Hirdetmény.
Az 1933. év őszén az egész ország területén az összes faiskolákat, faiskolai lerakatokat, továbbá kertészeti telepeket, gyümölcsösöket és kerteket a pa jzstetü-fertözés szempontjából az etsö fokú hatóságok, valamint a faiskolai felülvizsgáló helyi bizottságok bevonásával a Magyar Növényvédelmi Szolgálat szakközegei utján újból felül fogam vizsgáltatni. — Hivják fel tehát az érdekeltéket, hogy a kiadott .Utasításban" foglaltaknak megfelelő védekezési munkákat már csak saját érdekükben is annál inkább lelkiismeretesen elvégezzék, mert e rendeletben közölt s főleg a mulasztókat érintő igen üzigoru intézkedéseknek a köz érdekében, hazai gyümölcstermesztésünk megmentése és kivitelünk biztosítása szempontjából minden körülmények közt a legnagyobb eréllyel érvényt akarok és érvényt is fogok szerezni. II. A faiskolákra és falerakatokra vonatkozó rendelkezések:
a) Mindazokban a faiskolákban, melyekben az őszi felülvizsgálatok során megállapítást fog nyerni, hogy pajzstetüvel fertőzve vannak, e kártevő ellen a védekezést elmulasztották végrehajtani, vagy ha végre is hajtották, mégis a fertőzés oly mérvű, hogy a felülvizsgáló bizottság szakvéleménye a fertőzés továbbterjesztése szempontjából komoly veszélyt jelent, az összes faiskolai és mái e káitevő gazdanövényeiként szereplő termesztvényeket minden kártérítés nélkül hatóságilag fogom megsemmisíttetni (kiirtatni),
b) azokban a faiskolákban, melyekben az őszi felülvizsgálat során megállapítást,nyer, hogy pajzstetüvel fertőzve vannak, de egyultal megállapítást nyer az is, hogy a védekezést előírás szerint elvégezték, a védekezés azonban elháríthatatlan .ok (vis major) folytán egyelőre nem járt kellő eredménnyel, ha a felülvizsgáló bizottság álláspontja szerint fertőzés továbbterjesztése im-minens veszéllyel nem fenyeget, csakis az erősebben fertőzött, már meg nem menthető faegyedeket fogom azonnal minden kártérilés nélkül hatóságilag megsemmisíttetni (kiirtatni), míg a többi faegyedek megtisztítására az 1934. évi tavaszi, különös méltánylást érdemlő esetekben az 1934. évi őszi felülvizsgálatokig adható halasztás azok a faegyedek csak azokban az időpontokban fennforgó fertőzés esetén kerülnek minden kártéi ités nélkül megsemmisítésre ; j
c) mindazokban a fiiskolai lera-katokban, fnelyekben az őszi de bármely okbólxjnár előbb is foganatosított felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy pajzstetüvel fertőzve vannak, a fertőzött faegyedeket minden kártérítés nélkül azonnal hatóságilag megsemmisíttetem (kiirtatom) a többi fakészletet pedig azonnal hatóságilag a tulajdonos vagy birtokos költségére ciángázzal fertőt-lenittettem.
Nagykanizsa, 1933. május hó 1.
nőt Polgármester.
SMabada Imákat, találmányokat, tömegeIhkrkrt ktrtttk Amerika tt «jyíb külföld ifcitie. Ajánlatokat „£I*firendU" Jellgéra rrdöa-OlrdrtOhf, tludapoat, Tr.téx-körui JS. címre kírek. \\m
DRSIÁOOS MAGYAR KEKESKEDEIMI EGYESÜLÉS
nagykanizsai kerülete.
Pályázati hirdetmény.
Pályázatot hirdetünk az egyesüleii helyiségünkben folyó évi junius hó •"-tői gyakorlandó étel- és italkiszolgálási jog bérletére.
Csak olyan pályázók jöhetnek figyelembe, kik a kellő előképzettséggel és egyéb kellékekkel rendelkeznek ahhoz, hogy a szükséges hatósági jogosítványokat megszerezhessék.
Feltételek megérdeklődhetők az OMKE irodájában hétköznapokon délután 3 és 5 óra közölt. .
Benyújtási határidő folyó hő 12.
Nagykanizsa, 1933. május 5. irts Az Elnökség.
Középnagyságú
üzlethelyiség
szép kirakattal kerestetik a Horthy Miklós-, Csengery-utcákban vagy piaciéren. Kivánatra azonnali átvétel. Szíves ajánlatok „K. »." jeligére e lap kiadóhivatalába kéretnek. \\m
MejőgazdasJgl és keitl
magvak.
Oyümölcsfa-p«rr^*t«x6 sztrek.
NlUtrágyák
(Szupeifoszfát. kátlsó, mésznitrogén, Péti só, kálifoszfát stb. stb.)
Bfrlua növény\'ápsó.
Futor szénsavas takarmányméax.
9
Pk. 0080 1932. vghtól 3314 t*.
Árverés! hirdetmény.
Dr. Ehrnthal Aladár licyvéd állal kápvi-sett Polltzei Mór Javára 1205 pengó töke és több követelés Járulékai ereiéig a nagykanizsai klr. Járásbíróság 1933. évi 8080 számú végzésével elrendelt kielégítési vésreha|tás folytán végrehatási szenvedőtől J932. évi november hó 2j én lefoglalt 1205 pengőre becsült Ingóságokra a nagykanizsai klr. Járásbíróság fenti ssámu végiésévei az árverés elren-deltehfn, annak az 1908. évi XU. L-c. 20. alapján a fent megnevezett a u foglalási Jegyzőkönyvből kl nera tűnő más foglaltatók Javára lt> ar árverés megtartását elrendelem, dt csak arra az esetre, ha kielégítési Joguk ma Is fennáll és ha elienllk hatasató hntályu Igénykereset folyamatba nincs, Palinban 77-Ik házszánt leendő megtartásra határidőül 1933. évi májua hó 24. napjának d. e. 11 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt 6 darab ló stb. s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés melleit, esetleg becsáron alul la — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adnL Azon Ingótágokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer P-őn leiül van, az 5.610/931. M. E. számú rendelet értelmében csak aaok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egy-tizedrészét bánatpénzül leteszik.
Nagykanlasa, 1933. április hó 24-án.
Haán Gyula s. k.
klr. bir. végrehaltó, 1704 mint bírósági kiküldött.
Pk. 164/1933. sz. 1933. vgbtói 164. u.
Árverési hirdetmény.
Dr. Tamás János nagykanizsai ügyvéd által képviselt Zalán Ousztáv és neje budapesti lakosok Javára 1022 P 61 Ull. lőke és több követelés és járulékai erejéig a nagykanksat klr. járásbíróság 1930. évi 1042/17. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőéi 1933. évt március bó 24-én lefoglalt 1540 Pbecsült Ingóságokra a nagykanizsai klr. Járásbíróság fenti száma végzésével az árverés elrendeltetvén, an-
ifj.Petermann József
kertészete és virágüzlete Eötvös tér 18. Fö-ut I.
Ajánl klültetésre nyári vlrágpalántákat. Vállal slrklültetéseket. Koszorú, kosár 6s osokór kötészet ízléses kivitelben
jutányos árban, i <g
Madareleségek.
Pakk „D" vitamin késiltmény. Beszerezhető:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi-azerek kereskedésében
Negykanlzsa, Erzsébet-tér 10.
(A birósági palota mellett)
nal .
Vonyarcvashegyen a vasútállomás tövében 5300 négyszögöl birtok (szőlő, gyümölcsös és szántó) a rajta levő 2 szoba-konyhás lakóházzal, pincével, pajtával együtt. — Ugyanott a fürdőtelepen a vasútállomás mellett 1200 négyszögöl telek. Érdeklődni lehet:
17M
Szita Istvánnál, Vonyarcvashegyen.
1908. évi XLL t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett a a foglalási jegy-lőkönyvből kl nem tűnő más loglaltatók Javára Is ai árverés megtartását elrendelem, de caak arra aa esetre, ha kielégítési joguk ma ls fennáll és ha ellentik halasztó hatályú igénykereset folyamatba nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üiletébeny Nagykanizsán Horthy Miklói-ut 4. sz. alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi mijus hó 19. napjának d. e. 12 órája tűzetik kl, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, szőnyegek, képek, eiüst és alpacca dísztárgyak, zongora, függönyök és egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek kési-pénzlizetés mellett, esetleg becsároa clul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon Ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn (eilll van, az 5610— 931. M. E. ssámu rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egyllzedrészét bánatpénzül leteszik.
Nagykanizsa, 1933. őprills hó 19-éa.
Elek László s. k.
kir. btr. végreha|tó, ttoi mint bírósági kiküldött.
ICfagMdnáfli Részvénftártaaág
Gutenberg Nyomda és DUi Lapkiadó íMoto
Nagykanizsa
Könyvnyomda, könyvkötésiéi, vonatozó intézet, ftzJeü könyvek és dobozok gyára a „Zalai K5xl5ny" politikai napilap sz«rkeaxtősége és kiadóhivatala
|THJF8!l:Jf8j
Készift&nki
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle C Ízléses kiállítása nyomtatványokat.
Gyártunk s
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, falinaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelbea és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fö-ut 5. szám akút.

ZALAI KÖZLÖNY
1933. mt|m 7.
Tekintse meg vételkötelezettséq nélkül
BUTORRAKTÁRUNKAT
meggyőzödhetik arról, hogy a
mmmmmmmmm—m—mmm^ legolcsóbban
- - A a legjobbat
/ r
Nagykanizsa Sopron Szombathely Békéansaba
Horthy Miklós ut
Kedvező fizetési feltételek I Dijtalan szállitásI
Recamierek garantált jó minőségben már P 150-töt. Modern, kényelmes fotelek 75 P-tflt.
Milliók látták, milliók várják
Őszentsége, XI. Pius pápa
és a Vatikán monumentális filmjét a
Zarándokút a Szentaiyához
melyen Krisztus földi helytartója először jelenik meg a filmen u világ előtt, hogy a Szentév alkalmából a logszegényobb hivők is láthassák Öt és egy római zarándokuttal felérő (magasztos élményben részüsülhosseiiek.
A film előtt Őeminenclája Serédi Jusztlnián dr. bíboros hercegprímás mond hangos fllmprologust a Szentévről és minden látogató emlékérmet kap, melyet Őszentsége
XI. Pius pápa megáldott.
Csodaszép felvételek az Örök városról, a Vatikánról és a Vatikán káprázatos termeiben felhalmozott világhírű műkincsekről!
£« a film mlnacrikU érdekel/
Nyomjiott a líplulildunui Köi«a«la»igi R.-T. OuteubeiK N,omda 6a Ufclzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában NagykaJüiaáu. tfalclta OztelvcxelA i ZjUÍ Károly.)
73. évfolyam 104. szám
Nagykanizsa, 1933. május 9, kedd
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
fj POLITIKAI NAPILAP
iMikeiitAtég éa kUdóhlvaUI; Pőnt 5. »iám. Pol«|Ac DB.h,.u0 i „u,, ElŐflx«té»l ára: egy hóra 9 pengő BO Iliiéi
Meglelenlk minden reggel, hétfő kivételével relelOS SZerkeSZtö: BarbaritS L&JOS S»erkc-nt6»égl éa kiadóhivatal! telefon: 78. u
Uj-Enrópa térképéhez
Az uj üzletpolitikai életben ismeretes és használatos az „alákínálás" szó. Alákínálni az üzletpolitikai életben annyit jelent, mint piacon levő áru kialakult árával szemben olcsóbban ajánlani árut a fogyasztónak. Ezzel rendszerint árrombolás áll elö s ezen az alapon termelő és fogyasztó, mint kérlelhetetlen ellenfelek kerülnek egymással szembe.
Külpolitikai alákínálásról ott lehet beszélni, ahol megoldásra váró kérdésekben akadnak emberek és fórumok, amelyek a szőnyegen levő kérdéseket olcsóbban is képesek megoldani.
Ha a békekötés utáni időket nézzük, azt állapítjuk meg, hogy a problémák mindig alákínálással oldatlak meg. Az eredmény sohasem lehetett százszázalékos, a megnyugvás hiánytalan, mert hiszen sohasem törekedtek arra, hogy a kérdések méregfogait kihúzzák, hanem csak azt igyekeztek elérni, hogy a felmerült kérdésekben viszonylagosan nyugalmi állapotot teremtsenek. Ezért maradlak a konferenciák vég-elemzésül meddők.
A külpolitika tengelyébe került a revízió kérdése. Hogy véletlenül mi vagyunk az áldozati oltár kellős közepén, nkik vérünk hullásával fizettük meg a nagy opetációl, ez a körülmény arra késztet, hogy jobban szembe nézzünk minden jelenséggel, amely most a világfó umon jelentkezik.
Már a mullban is megtörtént s most, hogy a revizió kérdése újból elölérbe keiü\'t, megismétlődik a jelenség, hogy fi területi revizió kiterjedésére nézve téves meghatározások és fogalmak foiognak közszájon. Már a mullban is megtörtént, hogy rólunk-nélkülünk könnyedén elhatározták illetékesek és illetéktelenek, hogy lemondanak az ezeréves Magyarország régi határairól s megelégszenek a néprajzi határokkal... Először Is még messze van az az Idő, amikor* majd U| Európa térképét újra ki kell cirkalmazni s m*g igen sok viz fog lefolyni a Dunán, amíg a kisantant államokat s pro lektorukat, Franciaországot, belátásra és elhatározásra lehet blrnL
Se mások a mi lerhünkre, se mi a saját rovásunkra ne legyünK „külpolitikai alákínálók". Európát gazdasági összeomlás fenyegeti. Miért ?... Azért, mert a békeszerződésekkel felborították az évszázados gazdasági konstrukciókat. Nem a külpolitika „szép szemééi" került homloktérbe a revizió kérdése, hanem a gazdasági helyzet kényszcrhalása tolla előtérbe a revíziót. Azt a gazdasági rendszert, azt az egységet, amelyet Magyarország jelentelt és elent, nem lehelet! büntetlenül fel-orgalni, mintahog/ semmi néven nevezendő bevált gazdasági rendszert nem lehet büntetlenül felforgatni. Tehát sem külpolitikai okokból, sem a gazdasági rend okából nem lehet Magyarországot, mint g zdasagi egységet figyelmen kivül
hagyni akkor, amikor az U|-Európa térképét cirkalmazzák. Erekért nem szabad, de nem is lehet „külpolitikai alákinálóknak" lennünk. De nem feledhetjük el azt Bem, hogy a csonka hazában élő 8 600 000 magyar mellett 6,000.000 magyar ét a csonka haza határain kivül. Sem
Berlin, május 8 Scheldemann volt német kancellár Llna nevü leánya és veje, Ernst Katz tegnap gázzal megmérgezték m\'gukat friedenaui lakásukon és mindkellen meghaltak. Valószínűleg a németországi szociáldemokrata-
Eltemették herceg
Keszthely, május 8 Hétfőn délben nagy gyászpompával temették cl Festetics Tasziló hercegei. A gyáízoló közönség soraiban olt volt a kormányzó, József, József Ferenc és Albrecht királyi herceg, a kormány képviseletében Keresztes Fischer Ferenc belügyminiszter, Zichy J1 nos gróf, Széchenyi Bertalan gróf, a felsőház alelnöke, Mikes János gróf szombathelyi me gyéspUspök és a magyar és külföldi arisztokrácia számos tagja. Fél 12 órakor kezdődött a gyászszertartás, amelyet dr. Rott Nándor veszprémi megyéspüspök végzett. A szertartás alatt a keszthelyi Credo-énekkar énekelt. A beszentelés után hat erdöőr vállára veltc a koporsói és kivitte a halottaskocilra, majd megindult a gyászmenet a családi mauzóleum felé. Az útvonalon csendőrök és Emerikánás diákok állottak sorfalat, mögöttük pedig hatalmas embertömeg szorongott. Messze vidékekről ezrek és ezrek jöttek Keszthelyre, hogy lerój|ák kegyeletüket. A menet fél 1 órakor ért a mauzóleumhoz, ahol a kormányzó és felesége, valamint a megjelent elő-
ezek helyett, sem ezek nevében nem lehet senki, aki providencia hiányában, külpolitikai alákínálással merészkedhetnék mé? csak gondolatban is feladni a .Szent Korona Tanát" s Szent István birodalmának véráztatta, megszentelt határalt.
Vikir P. flrthur dr.
párt összeomlása volt olyan hatással reájuk, hogy öngyilkosságra határozták el magukat. Ugyancsik öngyilkos lett Ernst Oberfahren, a német nemzeti párt ismert vezére, aki agyonlőtte magát. A három öngyilkosság óriási megdöbbenést kellett.
Festetics Taszilót
kelőségek kifejezték részvétüket a család tagjainak. A temetőben a Keszthelyi Iparosok Dilköre és a szombathelyi Haladás MÁV Dalkör énekelt. Lenn a kriptában Rott megyéspüspök mégegyszer beszentelte a koporsót és ezzel véget is ért a gyászszertartás. Gyászbeszéd nem hangzott el. A kormányzó és kisérele 12 óra 45 perckor utazott cl a Túrán különvonaton Keszthelyről. Nagykanizsáról többek közt dr. Krátky István polgármester és neje, dr. Hegyi Lajos főjegyző, dr. Fábián Zsigmond voltak jelen a temeléien. A vármegyét Gyömörey Qyörgy főispán és Dödy Zoltán alispán képviselték.
Az angol kormány szabadon engedte az éhségsztrájkoló Gandhit f
London, móJUB 8 (Éjszakai telefonjelentés) Gandhit, miután ujabb t h -ígszlrájköa kezdeti, hétfőn este 9 órakor szabadon engedték a poonai JercwJa bönönböl. Az angol kormány azért cnged\'e Bzabadon, mtrl abt- i az esetben, amikor nem politikai, hanem társadalmi okokat szolgáló böjtről van szó, nem akarja váUalni a felelős séget.
A ref. templom alapkőletételt ünnepélye
Nagykanizsa, május 8
A közönség nagyszámú részvétele mellett tették le az épülő nagykanizsai ref. templom alapkövét vasárnap délelőtt, szép egyházi ünnepség keretében. A megjelentek sorai közölt olt láltu\'< a város szine-javát, a hivatalos várost, a honvédliszlikar küldöttségét, a közhivatalok, iskolák, tanintézetek, egyesülelek és intézmények vezetőit, a felekezetek lelkészeit és egyházközségek képviselőit. Fél 11 óra volt, amikor megjelent vitéz Huszár A\'adár egyházmegyei főgondnok, Halka erdöcso-Iconyai esperes, gróf Teleky Béla és Kovács-Sebestyén Miklós fö\'dbirto-kofcok, majd Antal Géza ref. püspök titkára kíséretében. Ekkorra már minden talpalatlnyl hely el volt foglalva és a leinplom egész környéke megtelt közönséggel. Mindenütt Vécsey B írna városi mérnök, egyházkö ségi gondnok rendezkedett, mikor egyszerre megszólalt a harmónium lelkekel felemelő szava Juhász István ref. kánlor keze alatt és megkezdődött az egyházi ünnepség. Halka Sándor esperes lelkész blbliamagya-rázata után Vánkos Jenő polg. isk. tanár vezénylete alatt az evang. gyülekezel! énekkar egyhM énekeket adott elő. Majd Kddár Lajos nagykanizsai ref. leikési monJott beazédet, vázolván a 880 lélekszámú nagykanizsai ref. egyházközség régi óhajál, hogy templomot építhessenek Isten dicsőségére. Minden református templommal a tiszta becsületességnek és a törhetetlen igaz magyar hazafiastágnak építünk törhetetlen várat — hangsúlyozta.
Hajdú Gyula dr. felolvasta az alapko-okmány szövegét, amely foglalkozik a nagykanizsai ref. egyházközség történetével. 46 év elölt kelt életre a nagykanizsai -ef. egyházközség, amely 1887-ben alakul!. 1893-ban kapott lelkészlakást, 1902-ben kezdCdölt, a templomépitési mozgalom,^19^-ben 10 700 P-ért veiték meg\' a mostani telket. Már hozzá akarlak fogni az építéshez, amikor kitöri a háború é8 a templomépítés céljaira összegyűjtött tőkét, mintegy 69.000 koronát jobbára hadikölcsönbe fiktették. Mlg most 40.000 P-rc támaszkodva és bizva a váios, a ref. egyházalap, a hivek áldozatkészségében: felépítik az uj ieinplomot, amit Vécsey Barnabás városi mérnök tervezett és Kalmár Zoltán építészmérnök épít.
Az evang. egyházi énekkar ujabb
Amerika nemzetközi egyezményt kiván kötni az ezüstpénzverésre
London, május 8 (Lapzártakor érkezett) A washingtoni szenátus határozati javislalot fogadolt el, mely sürgŐBen ajánlja a világgazdasági értekezletre küldendő amerikai bizottságnak, hogy törekedjék az ezüstnek pénzverés! célokra való fe\'használásáról szóló nemzét-közi egyezmény megkötésére. A javaslat szerint az arány 1 :16 lenne az aranyhoz viszonyítva.
Washington, május 8 Roosevelt elnök az amerikai nemzethez rádiószózalot intézett, melyben többek közt kljelentelte, hogy a külállamok kormányképviselőivel folytatott megbeszélések alapján egységes akciók kifejtését hntározlák el a leszerelés és a gazdasági talpraállitás érdekében. Kölcsönösen kötelezték magukat arra, hogy minden erejüket megfeszítik a londoni értekezlet sikerének biztosítására.
Agyonlőtte magát a német nemzeti párt vezére
Scheldemann kancellár leánya és veje megmérgezték magukat
ZALAI KÖZLÖNY
2 _
énekszáma u\'án Antal Qíza ref. püspök lépett a szónoki emelvényre, hogy megkezdje ünnepi beszédé! és elmondja áldását. if • • • Amikor annyi káromkodás hang zik el, mondotta, jól esik hallani, hogy hajlék épül, ahol Isten nevét üicsölleni és áldani fogják. Á\'dd meg ezt a törekvést Isten, hogy templomot építsünk a Te tiwtele-tedre, akik csak Tetöleg várjuk megszabadulásunkat. Ez a templom legyen a hely, ahol Isten igéjét örökké hirdetik. Engedd ezt a templomépi-tést Isten dicsőségére befejezni." Majd beszéde végén áldást mondott : „Áldd meg ezt a várost Isten, hogy benne a békesség angyalai csókolják egymást. Á\'dd meg ezt az országot. Add vissza ennek az országnak régi határait, hogy elcsatolt testvéreinkkel együtt áldhassunk Téged..."
Ezután ünnepélyesen beiktatta tb. főgondnoki lisztébe gróf Teleky Béla zalai nagybirtokost és tb. presbiteri lisztébe Kovdcs-Sebes\\ény Miklós gelsei földbirtokost, f ^iktatás ut in gróf Teleky hosszabb izédben köszönte meg a megtiszteltetését, mejd felhangzottak a Himnusz akkoidjai.
Ezután az okiratot elhelyezték az alapköbe és következtek az ünnepélyes kalapácsütés\'.*, jelmondatok kíséretében.
Elsőnek Antal Oéza ref. püspök végezte az ünnepi kalapácsütést a maga, majd Balog Jenő országos főgondnok nevében : , A gyülekezet fundamentuma Jízus Krisztus I"... volt a jeligéje. U ána Halka esperes, majd vitéz Huszár Aladár, a város közönsége nevében dr. Krátky István polgármester, az evangelikus egyházközség nevében Horváth 0 i-vér, az izr. hitközség nevében dr. Wlnkler Ernő főrabbi, az állomás-parancsnokság, dr. Dómján Lajos ügyvéd, a rendőrkapitányság nevében Solymosl László tanácsos, az Izr. Nőegylet képviseletében Weisz
B fin ügyi kartel
Irta: Dávid Magyar Jósmí 18
— Hát ha ez a feltevésetek, szólalt meg Kalmár, akkor nem kell nagyon messzire mennünk, hisz néhány szélsőséges elemért nem kell mindjárt Pestre szaladnunk. Nekünk is van egy csomó kommunistánk, akiket a mult hónapban leplezett le a rendőrség.
— Ez is igaz, higyti helyben Wetter. Haffernek ez lett volna az első igazi szereplése budapesti működése óta. Ebben az ügyben ő akarta képviselni a vádhatóságot és már h\'tek óta tanu\'mányozta az aktákat, összefoglalva tehát az eddigieket, megállapíthatjuk, hogy Hoffer ügyészt vagy egy régebbi, budapesti ügye, vagy a moslani kommunista ügyben folytatott tevékenysége miatt gyilkolták meg.
Most megint Oroszlán bácsi vette át a szól.
Akár igy, akár ugy áll a dolog, én azt hiszem, hogv a vagányok nagy segítségükre lehelnek az urak nak Meri az biztos, hogy a gyilkos csak egyszeiübb ember lehetett. — Ezek nem laknak a legfényesebb
Ernőné elnökasszony, a polgári fiúiskola nevében Blttera Béla, a polgári leányiskola nevében Polónyl Oyörgy igazgatók, a felsőkereskedelmi iskola nevében Balog Djzső igazgaló, a Ref. Nőegylet nevében Kádár Lajosné, az állampénztár nevében Dines Jenő főtanácsos, az ipartestület nevében Kertész Béla alelnök, az elemi iskolák nevében Flló Ferenc igargató, a postatiszt!-
Keszthely, május 8
(A H Zalai Közlöny" tudósítójától) Ismét egy eredményes lépéssel Jutott előre a gyakorlati m\'egvalósitás terén a zalai dalosbéke ügye. A XIV. (zalai) daloskerUlet május 21-én Zalaegerszegen tartandó tisztújító évi közgyűlését a Keszthelyen vasárnap megtartott választmányi ülésen előkészítette s ennek keretében az eddigi elvi megállapodások a dalos-autó omia parlamentáris keretei közt formailag is véglegesítést nyerlek.
A keszthelyi gyü\'és egyemberkén\', hatalmasan felfelviharzó lelkesedéssel ünnepelte a békét és azokat, akik érdekében fáradoztak. Valóban meglátszott, mennyire áhítozott at egész zalai dalosvidék a béke után, ami a megye dalkulturájának történetében uj és eredményeket igéiő
lapokat fog megnylfanl.

A gyűlés a. Keszthelyi Ipjrosok Dalköre Hiszekegy ével kezdődőit Endre O/ulp karnagy vezénylésével. Dr. Tholway Z\'igmond O. v. elnök megnyitójában elparentálta heicpg
szállodákban és igy a vagányoknak alkalmuk van a közelükbe kerülni. Ha idegen volt az illelő, akkor biztosan nem kerülte el feltűnése a vagányok figyelmét, ha meg idevaló, akkor előbb-utóbb, de elszólja valahogy magát és mégis csak a nyomára fogunk julni. A vagányok még a pokolba is elmennének az urajtért és azt hiszem, ha felkérik őket a segítségre, minden erejükkel azon lesznek, hog/ kézrekerűljön a gyilkos.
Kalmár kitörő örömmel ölelte át az öre*? kévést.
— Drága Jakab bácsi, maga aranyat ér. Én is azt hiszem, legjobb lesz segítségül hívnunk a vagányokat. o
Az öregembe^ felkelt az asztal mellől és rövid idó múlva két fiatalemberrel tért vissza.
— Ü jstek le, Tóni, P.sta, a szer-kesjtö urak beszélni akarnak veletek.
Az\' újságírók barátságosan kezeifogták a két leghíresebb vagánnyal, miközben árok helvet foglallak. Az éjszakai élelneV •«r n kél Jellegzetes alakja. Hosszú Tóni és Varjss Pista sejtették már, hogy miért hivatták őket, de egyelőre várták, hogy az u\'«ágirók hozzák elő a dolgot.
Kaimkr egyet.esen rátért a targyra ;
kar és altisztikar nivében Hutter Havas Qéza fönökhelyettes, az izr. elemi iskola nevében Havas igazgató, a frontharcosok nevében Németh Zoltán vezetőtiszt, Bárczay Ferenc c». kir. kamarás, egyházi gondnok, Kádár Lajos" ref. lelkész, gróf Teleky Bél/, Kovács-Sebestyén Miklós, Vécsey Barna, dr. Hajdú Oyula, majd az egyházközségi tanács Ö38zes tagjai.
Festetics Taszilot, aki diszvédnöke volt a daloskerületnek s ezt nem csak címként viselte, hanem meleg érdeklődéssel is kísérte a kerű\'et működését.
Amikor a zalai dalosbéke ügyére került sor, a gyűlés közönsége felállva hosszan ünnepelte Ctobor polgármestert, akinek szeretetteljes melléállása nélkül a kerület vezetősége a bikét nem tudta volna létrehozni.
Barbarlls Lajos fólilkár ismertette a béke létrejöttének körülményeit, a megegyezés részleteit. Zalaegerszegnek ezek alapján nem csak a kerület tisztikarában, hanem a kerület működésiben, munkainak irányításában is a testvérvárosnik kijiró egyenlő részt sikerült kölcsönös megdége désre biztosítani. Nagykanizsa, Zila-egerszeg, Keszthely ezután testvéri közösségben fogják a zalai magyar dal ügyét munkálni.
A vilaszlminy a béke-tervezetet z jos lelkesedéssel egyhangúlag elfogadta. L\'nyege: 1) a tisztikarban és választmányban Zalaegerszegnek az őt méltán megillető helyek blzto
— Fiuk, szeretnők igénybe venni a maguk segítségé*. A zai tájékoztatta a feszült figyelemmel hallgató fiatalembereket a gyilkos személyére vonatkozó feltevésükről.
— Nem kérünk egyebet, fejezte b? szavait, mint hogy utasítsák a többieket, hogy nyissák jól ki a rzemüket és ha tapasztalnak valami gyanúsat, azonnal értesítsenek bennünket erről. A gyilkosságot nem bransbeli követte el, mert a vagányodnak sohsem volt semmi dolguk Hoffer ügyésszel, igy tehát nyugodtan nyomozhatnak maguk is a gyilkos után. A tettes cs\'^k az alsó b néposztályokból kerülhetett ki és Így maguknak szabad tere nyüik a zavartalan kutatásra. Arra, azt hiszem felesleges hivatkoznom, hogy mi bűnügyi riporterek mindig megértő b<.rátai voltunk az éjszakai fiuknak, erről már többször meggyőződhettek különben, most tehát magukon a sor, hogy erejUHböz mérien segítsenek rajtunk.
— Igyekezzenek szimatolni, velte ,át a siót Orbán, hogy az u óbbi
időben nem tünt-e fel valami gyanús idegen a városban, vagy pedig tapogatózzanak azok közölt a szélsőséges elemek között, akikről feltehető,
_ 1933. május 9
Desten legyen első utja
Kozma laios a
ALAPOS
nyakkendő, Ing, pljamájft legjobb, logBzobb ós divatos
Károly király-nt 3., a sarkon.
sltása, más városok és a vidék sérelme nélkül, 2) a kerületi gyűlések, rendezések színhelyéül Időnként Zalaegerszeg kijelölése, 3) az általános Irányításban a zalaegerszegleknek megfelelő befolyás biztosítása, 4) teljes együttműködés.
Czobor Má y.ís polgármester bejelentette, hogy Zalaegerszeg és környéke dalárdái már kl Is léptek a vasi daloskerületből, amely a viisía-csatlakozást, bár sajnálattal, de teljes megértéssel tadomdsul velte.
A polgármester lendülettel, lelkesedéssel tele beszéde után percekig zúgott a taps a keszthelyi városháza köigyülési termében.
Bognár Imte főjegyző a keszthelyi dalosok, dr. Tholway elnök az Országos Dalossiövetség nevében őszinte örömmel üdvözölték a zalai dslos-egységet.
Barbarlls főtitkár ismertette a tisztújító közgyűlés elé terjesztendő kandidáló javaslatot, ami! a választmány egyhangú helyesléssel magáévá tett.
Az országos dalosversenyre öt zalai dalárda jelentkezett. A kerületi vezetőség kérni fogja kétnapos filléres gyors indítását Z-Iából Budapestre a dalárdlBták számára, kérni fogja azonkivül a központo\', hogy a fővárosi muzeumok, látványosságok slb. megtekintésére a vidéki dalosoknak kedvezményes jegyeket eszközöljön ki.
Julius 23 án Keszthelyen kerületi dalosünnepély lesz. Május 14-én
hogy közülük került ki a tettes.
Az alvilág két vezére összenézett, majd Varjas Pista kijelentette, hogy mindent elkövetnek a gyilkos leleplezésére Azzal felálllak és visszatértek az asztalukhoz, ahol tanácskozásba merüllek a többlekkel. Az u;ságirók csendesen figyelték a hatást és örömmel állapították meg, hogy az éjszakai fiuk ellenvetés nélkül vették tudomásul a vezérek parancsát.
— Csak egyetlen halvány nyom lenne már a kezünkben, tört ki a türelmetlenség Csergőből. Csak egyetlen nyom lenne, amin elindulhatnánk, mindjárt nyugodtabban aludnék ezen az éjszakán.
A többlek szótlanul meredtek ms-guk elé. Mindenik törte a fejét, kereste a fonalat, a gondolatot, melynek segítségével világosságot lehetne deríteni erre a homályos ügyre. A csendet Kalmár törte meg.
— Mit gondoltak, nem lenne jó Vermes Irénnel befciélnünk ebben az ügyben?
A lehajtott f\'jek felvillanyozva vetődtek fel.
— Ugyvan, mondta Wetter. Interjút kellene vele csinálnunk.
Orbán legyintett, mint aki nem ért egyet e többivel. - (Folyt kir.)
megpecsételték a zalai dalosbékét a keszthelyi kerületi választmányi ülésen
RDLETTA Jitt.
_Er«>éh»t\'tér 4.
__ZALAI KOZLONT__
Szekercével le akarta vagdalni az ujjait egy klsbanizsal öngyilkos jelölt
1933- május 9__
Szombathelyen Kodály-koncert lm, amin a zalai kerület három városának dapulátjlójj fog tisztelegni Kodály elölt, akit voll tanítványa, Vannay Jánoz kerületi karnagy lo^ üdvözölni.
Czobor polgármester külön beszédben hívta (el az egész kerület figyelmét a nagykanizsai zeneiskola éa igazgatójának értékes munkásságára, lontos kullurlényezö voltára.
— Szoruljunk rá — mondta —-az ö szakszerű tudásukra, becsüljük me£ munkájukat. Erre kérem egész Nagykanizsa társadalmát is: — becsüljék meg ugy, mint amilyen szent irigységgel, kívánjuk ml, hogy bár nekünk volna ilyen kiváló zeneiskolánk...
Varga István pénztáros jelentéséi s választmány, a pénztárosnak és a takarékos gazdálkodásért Tholway elnöknek köszönetet szavazva, tudomásul vette.
Dr. Tholway Zsigmond ezután a keszthelyi Iparosok Dalköre érdemes jubiláló dalosainak kloszlolta a kerület kérésére sz Országos Magyar Dalosszövetség állal küldöli kitüntetéseket Dr. Mojztr György, aki a dalárda éléről 22 \'év ulán kora miatt visszavonult, díszoklevelet kapott. Bognár Imre, az uj elnök, s 30 éves ezüst dalos-érmet, Iwslts Gyula fl. v. elnök, Kálmán Antal háznagy, Ricz József, Polozgay Lv jos, Oadácsy Lajos, Schaptra Jakab a 25 éves dalos-tagság bronz-érméi, Koch Antal, Czlmmermann Sándor, Sládlnger Ferenc, Deák Zsigmond, Mojztr Gyula a 10 éves tagság elismerő oklevelét kaptak.
A kitüntetetlek nevében Bognár Imre mondott köszönetei. Keszthely város vezetősége és közönsége nevében dr. Oárdonyi La|os h. városbíró üdvözölte a kitüntetett dalosokat, Szalay László (Zalaegerszeg) a megyeszékhely dalosainak meleg üdvözletét tolmácsolta.
A gyűlés és ünnepség a Keszthelyi Iparosok Dalköre énekszámaival ért véget.
A kisgyűlés
jóváhagyta a kanizsai képviselőtestület határozatait
Zalaegerszeg, méjua 8 (Tudósítónk telefonjelentése) Zala-vármegye kisgyültse dr. Brand Sándor föjegyiö elnöklésével ülést tartott. A tárgysorozaton a községek és városok határozatai szerepellek, amiket a kisgyűlés rendre jóváhagyott. A kanizsai képviselőtestület határozatainak egész sora is jóváhagyással került ki a napirendből. Többek közt a kiskanizsai temető halottasházának építésére, a tűzoltó-garázs 3000 pengős pólbitelére, a kereskedelmi iskola átvételére, az éptljő r<f. templom körüli utcaren-dezésfe, a városi házbérek leszállítására vonatkozó határozatokat is jóváhagylák. A korpavári körjegyzői lak építésével a kisgyűlés Kertész Béla nagykauizsai építészmérnököt bízta meg.
Nagykanizsa, május 8 Az öngyilkossági krónikákban egészen ismeretlen az a metódus, Amivel az elmúlt vasárnap délután Bunczom József 28 éves kiskanizsai fiatalember e! akarta dobni magától az életét.
Bunczom József, aki érettségit 4ett és sikerült is állást kapnia, olyan súlyos Idegbajt kapott, hogy kizárólag a gyógyíttatására kellett szentelnie minden idejét s ezért ott Is hagyta az állásút. Éveken keresztül ál ott gyógykezelés alatt, azonban nem sok javulás állt be az egészség, állapotába. Mióta szülei elhaltak, Kiskunizsán lakott eg/ik rokonánál.
A folytonos betegeskedés annyira megtörte a szerencsétlen fiatalember életerejét, hogy níhány hónappal ezelőtt, még a tél folyamán, öngyilkossági szándékból mindkét karján beretvával felvágta az ereit. Tettét szerencsire idejekorán felfedezték és beszállitotiák a közkórházba, ahonnan egy vagy másfél hónappal ezelőtt bocsátották el gyógyultan. De azóta is állandóan hangoztatta, hogy előbb vagy utóbb végez magával. Épp ezért otthon állandóan szem-elötl tartották. Most, vasárnap délután fél 4 óra
tájban valami miatt ismét idegrohamot kapott Bunczom József. Felindulásában kiszaladt az udvar végében álló fásszinbe, ahol felragadott egy szekercét és balkezét letéve egy tönkre, egyenkint le akarta vágni az ujjait. Az első csapás tőből lemetszette a balkeze hüvelykujját. A táj-dalom azonban erösebb volt még a halálos szándéknál is, mert kétségbeesett jajgatásba tört ki. A többi cia-pásokat már nem tudta olyan erővel (mérni, ds igy is épp eléggé összevagdalta a balkezét addig, mig ja\'gatására odarohantak a rokonai.
— Hagyjatok meghalni I — kiabálta kétségbeeseiten, mig végre nagyne-hezen ki tudták csavarni kezéből a szeketcét.
A kiskanizsai rendőrség intézkedésére a mentők szállították be a szerenOiéllcn életuntat a városi köz-kói házba.
a Dreher-sörgyár árverésen megvette a hévízi Ferenczl-•zéllót
Keszthely, május 8 A hévízi Ferenczi-siállót, melytől 119 000 pengőt köveleltek a hitelezők, a keszthelyi kii. járásbíróságon lefolytatott árveréseit 90.000 pengő kikiáltási ár mel ett 42 500 pengőért I vette meg a Dreher-sörgyár.
s
Legszebb tavaszi prémek
nemes rókák
DÁN FÜLÖP-nél
BUDAPEST
Dorottya-utca 1. Gerbeaud sarkán tsa.
— (A keszthelyi Emerlcans)
lagavató ünnepéi, amit Festetics Tasziló herceg halála miatt elhalasztottak, május 20 án fogják megtartani.
— (A zeneiskola folyó tanévi 6. növendékhangversenye) holnap, szerdin délután 6 órakor kezdődik. A műsor egyik érdekessége Beethoven egyik ritkán hallható z ingóra 4 kezes szonátája lesz. Jegyek 30 és 50 filléres árban a Králky-lözsdében válthatók, j
— (Megalakult a nagykanizsai VOOE-szervezet) Vasárnap alakult meg a hosszabb idő óta szünetelő nagykanizsai VOOE, a vasulssság élénk érdeklődése melleit. A mgy-kaniztal főnökség Kiss István főnök-helyettessel képviseltette magát. Az országos központból lejött Orenczer Mihály dr. ügyvezető elnök, Horváth Gergely alelnök és Kugli Ferenc titkár, mig a Buda-DV pályaudvar csoportját Horzsány Anlal elnök képviselte. Orenczer dr. a vasulssság keresztény és nemzeti alapon való szervezkedésének szükségességét hangoztatta. Horváth Gergely a vasulas-sággazdssági szervezkedésének szükségességél fejtegette. Kugli tilkár a VOGE népjóléti Inlézményelt ismertette. A gyűlés ezulán kimondotta a VOGE nagykanizsai szervezetének megalakulását. A következő tltzli-karl válaszlofák: Elnök MUck Oszkár, alelnökök Angeli Lajos, Rupred Lajos, Reznekl Kálmán, tőlilkár Klein István, titkárok Allehla István, Németh András, Oregdl Kálmán, pénztáros Ttke Róbert, legyzök Németh Pál és Schulthelsz Antal, pénzlárellenőrök Unger József és Belovlcs Mirk. Országos kiküldött Kőhalmi Ferenc. Ms|d 22 tagú választmányt választottak.
— Köztisztviselők részére rendkívül előnyös bútorvásárlás! alkalom. Modern berendezések, tökéletes Jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók — Kopsleln bútoráruházban, Horthy Miklós ul 4.
Ágyelő-, összekötő-, ebédlő- és futószőnyegek, sezlontakarók és függönyök
minden kiulíeHign nngy udlnsztéh.
Legújabb belföldi és angol ingzefirek, pouplinok, oxfordok tropikák és nyersselymek
megérkeztek.
Nöi-férfiszövetek, kész nöi kabátok
mélyen leszállított árban.
SINGER
DIVATÁRU HÁZ. Alapítás 1860.
NAPI HÍREK
Napirend
Május 9, kssld
Római katollkua: N. Oerj. Proteal.: Gergely, tar.: I)ar hó IS.
Vároal uiuzeum éa Ktsnyvtár nrltw csütörtökön él vasárnap délelölt 10-töt 12 óráig.
Gyógyszertári éHell aaolgálat a hónapban: a Merkly-Belua gyógyszertár M-»t
12. aa. éa a klskanU^lgyógyazutár.
Uőiturdő nyitva regg«l 6 órától aate 6 óráig (hétfő, szerda, pintek délután, kedden egéax nap nőknek).
ZALAI KÖZLÖNY
1933, májul 9.
A Szanatórium Egyesület
hölgyeinek figyelmébe!
A Szanatórium Egyesület választmányi hölgyeit az eluökség ezúton kéri fel, hogy szerdán déu án 5 órakor a városházán fontos értekezletre okvetlenül megjelenni szíveskedjenek.
— (Ujabb hamis egypengős Kanizsán) A Schneller-cirkusz tulajdonol* hélfön egy eléggé jól sikerült hamis egypengöst szolgáltatott be a kanizsai rendőrségre. A pénzt vasárnap este fizette be valaki a ciikusz pénztárába, ahol csak az előadás uián fedezték fci.
—- (A gondatlan anya bünte tése) Zimmer Teréz nagykanizsai lakosnak két kis gyermeke van. Pár hete, mlg az egyiket etette, a mápik kávéval leforrázta magát, ugy hogy a másfél éves gyermek négy njpi \\ szenvedés ulán megha t. A nagykanizsai törvényszék gondstlans\'gért 20 pengőre Ítélte és az Ítélet végrehajtását felfüggesztette.
— Br»hm» éa a magyarok. Száz esztendeje annak, hogy a XIX. század legnagyobb zeneköltőlnek egyike Jo-hannes Brahms megszületett. Hubay Jenőt, a ZoneraüvészoU főiskola Igazgatóját meleg barátság fűzte Brahmshoz Az UJ Idők eheti számában érdekesen ruondla el Hubay ennek a barátságnak történetét Ezen a cikken klvtll tartalmas, változatos írások egész sora WelU fel az olvasó érdeklődését Herczeg Ferenc hetilapjában. Hurray István, a középkori elvakultság jellemző példáit mutatja be az állatboszorkánypörök érdekes adatokkal teli felsorolásában.
— Két leeresztett sorompót áttört a robogó autó) Ez év januárjában egy reggel Sármellék mellett a 17. számú őrház felé robogott egy gépkocsi Keszthely felől. A gépkocsi vezetője, Szabó Ktroly balatonke-reszturi lakos, lálti a leeresztett sorompó\', fékezett "is, de a sikos u on a gépkocsi tovább száguldolt, keresztültörte mind a két sorompó-rudat. majJ az egyik vasoszlopnak futott, ahonnan az árokba etelt. Három perc múlva ért oda a helyi vicinális vonat. A csendőrök elölt Szabó azzal védekezel!, hogy nem volt ura a kormánynak, mert mikor fékezett, a gép megfordult msga körül. Viszont a szakértő szerint Szabó olyan tempóban száguldhatott, hogy ezért nem tudott úrrá lenni a gép felett. A nagykanizsai törvényszék közveszélyes cselekmény miatt 100 pengő pénzbüntetésre Ítélte a soffőrt és kötelezte a kár megtérítésére. Szabó és az ügyész is fellebbezett.
= Elsőrangú műjóg kapható a Transáanub i a Egy e sült Oősmalmok Részvénytársaságnál.
Aranyérnél és az evvel jíró béldugulás, repedés, kelés, gyakori vizelési inger, derékfájás, meiiszoru-lás, szívdobogás és szédülés! rohamoknál a természetes .Ferenc Jóxief" keserűvíz használata kellemes megkönnyebbülést eredményez. A telsö bajok oivosai az igen enyhe hatású Ferenc Jósseí vizet sokszor mindennapi használatra reggel és este rgv-egy félp hárnyi mennyis\'g-ben rendelik. A Ferenc József kese-rüviz gyógyszertárakban, drogériák ban és füszerü/letekben kaphiió,
-» Április 15-től május 15-ig: Olcsó csillárvásár a Transdanubiánál.
—/A krumplicukorról lord Rothermere
lapjában a „Daily Mait\'-ban f. é. máro. 18-án olvassuk, hogy a krumplicukor táperő szempontjából mily figyelemre érdemes tápszer. Olyan tápláló és r»v-generálódást előmozdító erők vannak benne, inolyek semmilyen más tápszerben nem találImtók meg, Ily szerencsés összetételben. A krumpücukor — Írja a Dally Mail szakembere1, valósággal az életet meghosszabbító édesség. mely frissen tartja az erőkot. pótolja az erőveszteséget, uj erőforrásokat teremt és az agynak táperflt ad. Az ellsmorőlevelek egész sorát közli, melyekben Irók, művészek, atléták, sportolók, pilóták és motorosok nyilatkoznak, liogy mit köszönhetnek a krumplicukornak és mindig mily üdvös hatását tapasztalják. Az angol orvosok már sürüil Javasolják lábbadozó betegeknek, legyengült szervezetüeknek, fejlődésben levő gyermekeknek, mert nemcsak nagyértékü, de Igen köhnyen eméwtlwtő tápszer Is. Talán a Dally Mail cikkének meglesz nálunk N a hatása és átmegy a köztudatba, hogy a krumpllcukor tápszer, gyógyszer, vitallzáló, regeneráló, a szervezet erőit frissen tartó, óletmeghosszabbitó édesség.
— Pesten legyen első útja Kozma Lajos a kalapos nyakkendő, ing. pijamája legszebb, legjobb és divatoj Budapest, VII., Károly kir ly-ut 3., sari küz\'et
— A Milliók K6tyve »J sorozatának első kettós számi Courths-Mahler fordulatos. sok eseménnyel telt regényét csorbítatlan egészében adja. Az „Asz-szonyl áldozat:\' egószen uj haagoWJe-lent Courlhs-Mahler alkotásul között. A lóság és gonoszság színes, érdekes könyve ez — a gonoszságé, amely egy ártatlan fiatalembert messze trópusokra kerget — és n Jóságé, amely az asz-szonyl áldozatos szív minden cselekedetében s a boldogság felé vezető kusza ösvénvek harcaiban nyilvánul meg — Ara 20 fillér.
Gaál Franciska hazajött Berlinből és egy körkérdésre azzal felelt, hogy legna-
?yobb öröme teli < azokban a rókákban s bundákban, amelyeket Dán Fülöp (Budapest, Dorottya-utca l„ Gerbeaud sarkán) szállítóit a művésznőnek. A rókák és pré-mek míg az elkényeztetett Berlinben is méltó feltűnést keltettek. Dán Fülön árai ma lényegesen alatta vannak a külföldnek, árui minősége elsőrendű.
Jósfcabásu kész női kabátok már most leszállított árban. Singet Divaldruhd
— A ReUioaélet uj számában a Jó körlevél feltételeire dr. Vajda István érdekes cikke, a rossz reklámversek hibáira Ligeti Kornél humoros rapszó-dlAJa. a Jó kirakatokra dr. Horinanné-Cziner Allce szak-kritikája, egy Melnl-nlakát pszichológiájára dr. Barinkay Ferenc tanulmánya mutat rá. Hosner Károly, dr Radványi I.ászló érdekes cikket emelik Balogh Sándor pompás kiállítású lapjának belső értékét. Rlő-fl- otési át\'a egy évre 12 pengő. Kiadóhivatal : Budapest V. Bálvány-u. 12. — Kérjen mutatványszámot.
SPORTÉLET

Nagyszerűen sikerült a Felsőkereskedelmi iskola tornavizsgája
Nagykanizsa, mAJus 8
Nagyszámú, a város minden társadalmi rétegét magában foglaló előkeld írdeklödö közönség Jelenlétében tartották meg a kerlsták ezévi torna-vlzsgájukat. Maga a vizsga teljes siker jegyében tolyl le, melyért "nljes elismerést érdemel Lázár Artbur, az intéiet tornatanára. E torok Írója is mindennel nug volt elégedve, csak szomorúin látta azt, hogy 3, legfeljebb 4 diák állóit az atleiikai futószámok rajtjához, pedig a felvonult anyagban nagyképességU versenyzőket is láttunk, áll es főkép Vargha és Pungor II. évlolyamu diákokra. Ncvezeltek nemcsak középiskolái viszonylatban |ó idefu kel, de tuló-síilusukkal is meggyőzően hatottak. Feltűnő fejlődést láttunk a bemuta-lőtt tornagyakorlatokban is, sőt a szeren bemutatott gula egyenesen frapplrozta a közönséget. Nagy kár, hogy a szabadgyakorlatok zene nélkül folytak ie, mert zenével sokkal érdekei ebb lelt volná.
Befejezés után drt Krdtky István, városunk minden sporljáért lelkesülő polgármestere, nagyvonalú és izzó magyar hazaszeretettől áthatolt buzdító bestéd keidében nyújtotta át a győzteseknek szép kivitelt! érem-dljazá.ukal és a beérkezeti tlsztelet-
dljakat.
Az ünnepély sorrendje: Felvonulás. Hi\'zekegy. Szabadgyakorlatok. Szertorna. Talajtorna (Partkr). Szet-!jula. Atlétika. Himnüsr:\'\'Elvonulás.
Szertornában kitűntek: Somogyi 111., Krakauer IV., JifíliW; Breter II, Detrich, G/armáty, Tírciay I. évi. diákok. Partertornáblin Csiszár-Juhász, Breitr—Oissk pir.
100 m síkfutás : 1. Pungor II. évi. 121 mp. 400 m síkfutás : f. Vargha II. évf. 56 8 mp. 800 m síkfutás: 1. Vargha II. évf. 2 p 15 mp. 7500 m síkfutás: 1. Jeiáulek |n. évf. 4p 58 mp. Távolugrás: 1. Vargha II. évf. 605 cm, 2. Oyatmaly . I. évi. 596 cm. Magasugrás: 1. Oyatmaly I. év. 1521/a cm. Sulydobás: 1, Tar-csay 1. évf. 982 m. Diszkosz: 1. Somogyitll évf. 3102 m. Oirtly: 1. vitéz Bujdosó III: évi. 39 40 m. 4x100 m staféta: I. III. évi. Balogh, Ify, Vargha, Pungor 50 mp.
Tlszleletdl/at a következő cégtk adlak: Olenbeck, Malr, Schless és fischl könyvketeskedők, SchOlz, Singer, Perisz és Beck,\' Weiszteld és Fischer, Szabó cipőkereskedő, StampI Zsigmond, Bartha Alfréd, Teulscb, Vágó, Rlller és Kaufmann Károly, melyekéti ezúton Is hálás köszönetei mond az intézet tornatanára.
Szép játékkal győzött az NTE Keszthelyen
NTE—Keszthelyt Törekvés 3:1 (0:0)
Koszthely, májas H (kiküldőit sportrovatvezetőnk tu-djsitása) Az NTE futballcsapata vasárntp a Keszthelyt Törekvés meghívására Keszthelyen barátságos mérkőzést bonyolított le és nagyszerű játék ulán megérdemelt gézeimet aratolt. A keszthelyi cjap.il a Kaposvári PAC három legjobb játékosával, Krumpach, Sleiner és Szilárd, valamint a Somogy cenietéve1, Bereccel megerősítve állt ki és igy az első félidőben egyenrangú ellenfele tudóit lenni az NTE-nek. Az NTE teljesen rászolgált a nsgy érdeklődésre, meri különösen a má sodlk félidőben nagyon szép játékot ptodukált és nagyszerű összjátékával felőlölte a keszthelyi együttes kitűnő védelmét.
Az NTE Csász nélkül a következő felállításban Játszott; Ciondor — Czlgler, Engellelter Radlcs, Oingl, Csáki — Farkas, Szollár, Jakuhecz, Wi helm, Kudich.
A keszthelyi csapat támadásaival indul a játék és Stelner szép lövése foglalkoztat] i Csondort, ma|d Kudlcb beadását Szollár nagy helyzetben elhibázza. A 22, percben Horváth be-adásszerü lövéséi Csondor klboxolja. majd Patai nagy lövését a kapufára tolja, igy tisztázza > meleg hely-zelet. Ezután változatos játék folyik, mindkél csapat egyformán veszi ki részéi a támadásból. Az NTE csatársorából különösen Farkas van elemében, sorozatos lövéseit azonban Holla, a kitűnő keszthelyi kapus védi.
A második félidő 5 percében a center Tretfler bekk|eink közöli kiugrik és biztos gólhelyzetben Csondor a lövésbe vágja magát, a labda a kanizsai Slmonyi elé kerül, aki gólba helyezi, (0:1). A keszthelyi csapat nsgy és lelkes közönsége biztatása mellett támad, de csakhamar észretér az NTE és szebbnél-szebb támadásokat vezet a készt-
Ritka alkalom! PT" Ritka alkalom!
*
Ezen a héten több ezer méter gyap[tldelain (kis hibával)
4 98 filléres árban kerül eladásra
\\
Kirschner Mór divatáruházában Nagykanizsa, Föut 3. Városházával szemben.
1933 tqájus 9.
ZALAI KÖZLÖNY
helyiek ellen. A 15 pete meghozza az egyenlítési. Farkai taccsdobáss Stoliírlól Qingi elé kerül, aki 20 méterről remek gólt lő a felsösarok-bs, (1: I). Érzel el Is dőlt a mérkőzés rjria. A 18 percben J ikubecz szökteti Kudicbot, aki a felső sírokba vágja a labdái, (2:1). A 27, pircben Jakubecr lövését a kapufa védi, mtjl a 37. percben Jikubeci lisztára jitsie Kudichol, akinek beadásából Jikubeci beálllijs a végeredményt.
Az NTE csspala különösen a második félidőben nagy |álékot mutatott. Az első félidőben a védelem, szünel ulán a csatársor mutatott nagy játékot. Csondor nagyszerűen védeti, Czigler—Enge\'leller bekk-pár jól működött. A hallsor leg-jobbja Csáki voll, Oingl a második félidőben nagy játékot produkált. Oólja nagyon szép volt. A csatársorból Farkas és Jakubecr szép jüékát öröm volt nézni.
A keszthelyi csapatban néhány nagyszerű lálékost láttunk. Bolla kapus kitűnően védett, rajta kívül Trelfler, Krumpach és Bercc volt jó.
Az első félidőben a biró herceg Festetics halálinak emlékére egy percre beszüntette a jálékol.
Somos tapolcai bíró kifogástalanul vczelte a mérkőzési. (Ofí)
Szent Korona kupa
, Dél-Délnyugat 2:0 (1:0) Dil-nyugst csapata meg nem érdemelt vereségei szenvedelt Pécsett Dél együttesétől. Délnyugat válogatottban játszott Csász, az NTE kllűnö ciaiára, akinek jrtékát a Nemzeti Sport Is dicséretben részesíti.
Közép—Észak 4:2 (2:1).
Profi eredmények
Ferencváros—Bocskai 1:0 (0:0).
Budai 11—Atilla 3:1 (2:1).
Kispest—Soroksár 2:2 (1:0).
Újpest—Somogy 4:0 (2:9).
Levente eredmények
Zrínyi—Teleki 2:0. A Z-inyi II csapatának a Teleki ellen kiiüzö:t leventebajnoki mérkőzésére a Zrínyi lel|es elsCcsapalát szerepeltette és 2:0 arányban legyőzte a Tdeklt. A csapatok caak egy félidőt jdsiottak.
Törekvés—Transdanubla2:1 (2:0)
Tennlsz
Japán—Magyarország 5 :0 A |apán irnniszezők fölényes győzelmet arattak a magyarok ellen..
(Letenye—Klsktnlzsi 12:0.) A Letenyel Polgári Lővészegylel Futballcsapata vasarnap mérkőzött a Kis-kanizsal Sportegyesület ctapaláva\'. Eredmény 12:0 (8:0) a lelenyelek javára. A mérkőzést Jeszek József (Nagykanizsa) vezette.
(A Zrínyi Torna Egylet) május 14-én, vnarnap délelölt 11 órakor a Rozgonyi-ulcai iskola tornatermében tarija évi rendes tisztujiló közgyűléséi. A tagok megjelenését kérjük.
Tsrménilöiide
Buta tisuv. 76-os 12 35-12-73, 77-es 1380-1385. 78-as 1385 -1405, 79-ea 1405-14 25. 80-.. 14 20-1440. dunin-Ml 76-os 12 40 -1251, 77-ea 12 55-12 70 7»u 12 75 12 90. 79-n 1295 1310 80-aa 1305-13 20, iois 625 - 6 35, iák. Irpa 800 880, ub 800 - 820, leniért 685 6 90, korpa 51)5 575
JÓ MUNKÁT
PÁLCSICS-nái
kapunk.
Dió nagykanizsai leljem-, kelme-, fonalfestö és vsgrtlutlló üzeme FftOzlala FŐ-UT 7.
Hirdetőink figyelmébe!
kérjük Igen lisztéit hirdetőinkéi, hogy hirdetési megbízásai kai és azok szövegéi mindennap lagkétőbbtn délalán 6 áráig szombaton délután 5 óráig stlveskedjtnek eljuttatni a kiadó hivatalba. Későbbi beküldés ese lén ugyanis a nyomdal munkás ság árszabálya szerint kétszeres túlórázást kell fizetnünk, ami a hirdetési aránytalanul m.\'gdrá gitaná. Ennek elkerülese végeit kiadóhivatalunk hélkö;nip 6, szombaton 5 óra ulán csak a különóra dlj megtérítése ellenében vehel fel hirdetéseket.
Közgazdaság
Zürichi sárlat
Párta 2048, London 1748, N.wvorti 43600, Brtluet 7220, Milano 27-05 Madrid 44 32, Amsterdam 2*. 805 Berlin 12180. Wien 7300. Siófia 3 73 Práffi 15-42, Vartó 58 05, Budapeat \' llalirid 7 00, Bukareat 3 06
i letueH Buk íetlis-árfoljatinl
valuták
Angolt. 1935-1975 Balga tr. 70-111-79-74 Caell k. 16 93-17 0) Dánk. 85 80 8700 Dinár 7 20-7 70 Dollár 496 00-506 00 Francia 1.22-30-22-50 Holt. 229Ü 5-232 55 Zloty 64 45-64 91 Lel 3 40-3-44
Léva 4*00-4 25 Ura 29*90-30 2U Márka 135-70-136-60 Norvég 98-30-9930 P«s«U —•— -\'—
setmt. -—•-
Svájcit. IIOOO-III\'4\'I üvédk. 99*80-10080
DEVIZÁK
Amit. 230-15-232 15 Belgrád 7 80-7 90 Berlin 13560-13660 BrUssel 79-26-7974 Bukarest 3 41-3-43 Kopenh. 80 00-870) London 1935-1949
Madrid —-.--
Milano 3000-30-18 Newy. 500 01-506 (10 Osito 98 50-99 30 Párls 22-33-22-47 Prága 16-95-1705 Szólta 4lll/l-4i4\'/< Stuckh 100 00 IOO 80 V.rió 6455-64-65
V/len -•---
Zttrlch 110-80-111-40
Wien cleartni árfolyama : 30.454.
Kis lüiel oaoy eittaím.
ha vetéseit és veteményeit
PÉTI-SÓ-val
műtrágyám.
Szükséglet négyzetméterenként:
Főzelékféléknél...... 2-től 4 deka
Virágoknál......... 2 , 3 .
Rózsafáknál 5 „ 6 ,
Gyümölcsfáknál...... 1 20 .
Földicpernél ...... 3 . 4 .
Málnánál ......... 5 . 6 „
Pázsitnál ......... 3 „ 1Ü „
Burgonya kat. h.-ként 80 . 100 kg. Répánál . . 80 . 100 . Tengerinél , . 80 . 150 „ Rétek és kaszálóknál 50 . 60 . „ őszieknél tejtfágyának, tavasziaknál is
eredményesen használható. (Részletes használati utasítás az érdeklődőknek díjmentesen rendelkezésre áll) 2 kg.-os zsák ára ... I — P 5 „ » . 2 »G P
10 . . . 4-12 P
100 . - . - 19 86 P Beszerezhető:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi
szerek kereskedésében Nagykanizsn, Erzsébet tér 10.
(A bíróság mellett)
Bertésváaár
Felhajtás 5476, eladatlan 791 - Klsö-rendű 092 -091, szedett 0 90- 0 92, szedett közép 0-86 -0-88. könnyű 0\'76—084, l-ső rendű öreg 082 0"84, ll-od rendű öreg 0\'7ó 0 80, angol süldő I. 1C0-106. szalonna nagyban 1-20—125, zsír 138 1-45, hus 104 1-30, lélsertés 116 -|-28.
Kiadja a laptulajdonos Közgszdsságl Rt. Qutenberg Nyomda éi Délzuial Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly.
Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám.
APRÓHIRDETÉSEK
Fehér bittel végzem üveget n unkált 5 évi Jótállással. Stern. Városház.. 1E05
Hármas samottos sxénkályha éi vas-mérleg eladó. Ármuth bazár. 1675
Háromszobás udvari lakáé augusztus l-re kiadó Kölcsey-utca 17. alatt. -43
Oxlethelylaég kiadó Erzsébet-tér l\'A (A blióaág mellett), 1795
Cséplő Qépéax gőzgép mellé több évi gyakorlattal cséplést keres, Szivet meg-kercoést Lakner József gépész KUkanliM, Varassdl-ut 46 alá kérem. -1782
Keresek 2 személyre diétás kéeer eqéd kosztot. Clm a kiadóban. 1825
TOrmeléket feltöltésekhez, betonké-szltéshez ingyen adunk bárkinek, ha azt hét napon belül a Horlhy Mlklós-ut 31. st. telekről elszállítja. 1826
Keresek tug. I érc nágyszobás lakáét, lehetőleg fürdőszobával Ajánlatokat kérem a klsdóba leadni május 12-élg. 1827
Kereeek 3-tól 5 szobás lakást, fürdő-sz( bivfll. Címeket Bettlheim és Outh vaskereskedésben kérem leadni. 1828
Használt villanyórát ker^ttk megvételre. Clm a kiadóban. 1829
Törött, sz.lsztdett autó, borok, ezalma eladó. Megtekinthetők Nagyrécsén Valkó uradalombsn. — Feltételek megtudhatók dr. Berlin József ügyvédnél. Vételi ajánlat írásban haladéktalanul nyújtandó be.
* 1830
Kooeipossyeák alkalmi vételből olcsón kaphatók Hlrscb és Szegő. 1831
Komplett ebédlőbutor és malracoa gyermekágy eladó Zrínyi Miklós u 45., udvarban. 1833
Kliebb, használt JéeeBekréay« keresik megvételre. Cini a kiadóban. 1834
Két szobás lakáé augusztus l-re, letálló két lóra azonnalra olcsóért kiadok. Batthyány u. 10. 1835
Jéa**ekrétsy uj állapotban eladó. — Clm a kiadóban. 18%
Szép háromaaobáa uloel lakáé (QrdAsxotiáwal augutzlus l-re kiadó Horthy Mlklós-ut 51. sz. alatt. 1617
A város belterületit! Zrínyi Miklós utca 50. szám alatt 2 szoba, konyhás lakás fenyves kerttel kiadó azonnalra. Bővebbet Dr. Etlényí Géza ügyvédnél. 1773
Kétexotsáe előszobás, vlzvezetékes la-kás kiadó József főherceg ut 58/a.___31
Prlvátpénx diszkréten csíkit blztoa kelyre, vagy ékszerre. Clm a kiadóban.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen feleségem elhunyta és temetése alkalmával mölv fájdalmamat enyhi eni igyekeztek és temeté én megjelentek, ezúton is hálás köszönetet mondok.
Oodlna János.
UoJszerQ kriimplicukorko
Kitűnő tápszer
Gyártja Árpás Ignác krumplicukorka gyára, Győr, (képviseli Kabos Pál)
Kapható Na^ykanlxaán > Teutsch Gusztáv, Gyencs Lajos, Sípos Andor, Engel Rózsi, Neu és Klein, Va les és Deutsch, Makoviczky-cuk-rászda ís Heffer Gyulánál 10 és 20 filléres eredeti csomagolásban.
Legolcsóbban FEST
Legszebben TISZTIT
VARGA
ruhafestő, vegytlsztltó, gőzmosó üzeme
Hunyadi-utca 19.
Horthy M.-ut 8.
■agyknnizmaiak találkozóhelye u f
István király Szálléda
Budapest, VI. Podmaniozky-látoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. TeldTon: (Interurbán) 202- 43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20»/o engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komlort. A szállodá\' in élterem, kávéhéi és amerlcan bar
ZALAI KÖZLÖNY
A Zalai Közlöny minden előfizetője
az u\'oUó havi előfizetési nyugta felmutatása mellett
napi 2 fillérért
Isgia lehel a többezer kötetes nagykanizsai Horvnth-féle iíjságUzlat kölcaönkönyvtárá-nak. Vagyis havi 60 fillérért a „Zalai Közlöny" minden előfizetője
annyi könyvet vihet ki havonta a kölcsön-könyvtárból, ahányat csak el tud oívaani.
Az előfizetési nyugta felmutatói kötelenként 8 filléres kedvezményes kölcsöndljért kapnak könyveket a Horvith-kölcsönkönyvtárban akkor i», ha a havi kedvezményi nem Óhajtják igénybevenni.
Fizessen elő
A LEGJOBB RADIÓLAPRA
a Rádióéletre
Előfizetési ár: 1 évre P 10-\'/2 évre 5\'50 pengő, \'/< évre 2-80 pengő, 1 hóra P 1 —
KIADÓHIVATAL: Budapest, IV., Károly király-ut 10.
193a május 9
„Olcsók vagyunk, mert jók vagyunk."
Rossz a rádiója...?
Szakszerűen,
olcstin megjavítjuk.
TRANSDANUBIA R.-T.
Caengery-ut 6.
Telefoni 4-13.
Közgazdasági Részványtársaság
NAGYKANIZSA
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonatozó intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készitünks
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket^ meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körloveloket, röplapokat és mindenféle ízléses. íriállitásu nyomtatványokat,
TELEFON:
78.
Gyáriunka
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat,
jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket^ mintozacskókat, zsák-
cédulákat, naptártömböket, falinaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árak,on.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
Nvontatott a laplulajdonos Kbzgaztlasigi R.-T. Gutenberg Nyomda és L\'ólzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán, (jeelelős üzletvezető > Zalai Károly.)
:L
73. ívfolyam 105. szám
Nagykanizsa, 1933. míjua 10, szerda
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Sseikcutőtég éi kiadóhivatal; Frtut 5. icio Megjelenik minden reggel, hétfő kivételével
■POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetést ára: egy hóra B pengő 80 fiilét Sierkewtőiégi éa kiadóhivatal! teleion: 78. u
A japán-kinal front
Charbln, május 9 (Reuter) A Klrln tartományban fekvő Sulfenhobó! nagyobb japán haderő indult el, hogy a Twngníng Körül összegyűlt kinai csapatok ellen vonuljon. A Japánok ezt az eljárásukat büntető hadjáratnak „mondják, amelynek célja, hogy & kínaiakat elűzze a határvidékről. A mandzsu államban Hulan japán helyőrsége Charblnlól északra 10 mértföldnyi távolságban a megerősített állásokból 4 órai csata ulán menekülésre kényszerltette a klnal csapatot. Mintegy 100 kinai katona eleseit.
A Do 1. viharba került
Elmarad a budapesti ut
Passau, május 9 (Éjszakai telefonjelenlés) a Do X repülőgép, amelyet péntekre vártak Budapestre, kedden este Passauba repült, ahol viharba került és leszállás közben oly t-ulyosan megrongálódott, hogy kijavítása heteket vesz igénybe. Igy elmarad a péntekre tervezett budapesti útja is.
Roosevelt mindent elkövet, hogy engedékenységre birja Németországot
London, május 9 (Éjszakai telefonjelentés) Roosevelt elnök kijelentette az újságíróknak, mindent el akar követni, hogy engedékenységre birja Némelors/ágot a genfi követelései tekinlelében, melyek a leszerelési értekezletet holtpontra juttatnák.
Borzalmas csalátffrtás
Budapest, május 9 Kalocsán Rideg Antalné földműves-asszony 5 éves kisleányát híggal megitatta, majd beretvával elvágta a nyakát. Utána saját torkát metszette el. Mindkettőjüket holtan találták. Hátrahagyott levelében azt Írja, hogy meghasonlott az élettel és ezért követte el tettét.
Gazdasági diktatúra Belgiumban
Brüsszel, május 9 (Éjszakai telefonjelentés) Hymans külügyminiszter kedden délután a képviselőház elé terjesztette a kormány különleges meghatalmazásáról szóló törvényjavaslatot. A meghálál mazás alapján a kormány a parlament megkérdezése nélkül hozhatná meg a költségvetés kiegyensúlyozása és a gazdasági válság leküzdésére szük-síg.s rendszabályokat.
Cáfolat a sarbadl befogadott 150
Ma este gyullad ki a köny
Budapest, május 9 (Éjszakai tele fon jelentés) Egyes fővárosi lapokban olyan hirek jelentek meg, mintha 150 németországi zsidót helyeztek volna el egy sarkad! német részvénytársaságnál. Illetékes helyen kijelentették, hogy ez nem felel meg a valóságnak. Mindössze annyi igaz, hogy a sarkadi báró Hatvany-féle uradalom 150 magyar zsidót oktat k! a földmüvelés tudó-
Hatvany-uradalomba zsidó ügyében
v-máglya a berlini piactéren
mányéra, mert ezek megfelelő szakismeretet szerezve, Palestinában kívánnak kivándorolni.
Berlin, május 9
(Éjszakai telefon/elentés) A piactéren ma, szerdán este égelnek el miirtegy 20 000 „németlelen" könyvel, miket a diákság szedett össze a könyvtárakból. Ezalkalommal dr. Göbels népfelvllágosltó és propagandaminiszter is beszédet mond.
Küszöbön egy 50 milliós, öthónapos cseh provizórium
Május 15 én életbelép a magyar—jugoszláv kereskedelmi pótegyezmény
Budapest, május 9
Beavatott helyről ugy értesülünk, hogy küszöbön áll egy 5 hónapos gazdasági provizórium megkötése, amely 50 millió cseh koronás kontingens megállapodást foglal magában. Magyarország különösen zöld-ség és gyümölcspiacot akar magának biztosítani, erzel szember. Csehszlovákia Jelentős Ipari igényeket állitrtt fel. A tárgyalások olyan at-
moszférában folynak, amelyek kedvező megegyezéssel biztatnak.
Belgrád, május 9 (Éjszakai telefonjelentés) A magyar és jugoszláv kormány arra a megállapodásra jutott, högy kereskedelmi pótegyezményt köt, amely valószínűleg már má|us 15-én éleibe-lép és egy évig marad érvényben. A tárgyalások még folynak a részletkérdések körül.
.Restauráció árán is létre kell hozni az osztrák-magyar szövetséget"
mondotta Tury Béla
Budapest, május 9 A képviselőház m u ülésén a költségvetési vita e\'bŐ szónoka Dinnyés Lijos volt. Nem hiszi, hogy a nemzeti egységet ugy lehetne megoldani, hogy egy politikai táborban összpontosítják az egész országot. Tárgyilagos bírálatra mindig szükség volt és van. Örömmel látja, hogy már a kormínypirton is megülik a bírálat hangját. Behalóan foglalkozott a parasztság helyzetével. A gazdasági szempontból irányított gazdasági rendszernek a híve. Erre minden körülmények közölt rá kell térnünk. A köllségveíés tisztességes, becsületes munka, de túlméretezett.« Miből fogja a pénzügyminiszter a hiányt fedezni. A Mávnál okvetlenül felül kell viz&g iliii é« le kell szállítani a díjszabást és nagy súlyt kell fektetni a gépkocsiforgalom fellendítésére. A honvédelmi tárcán kívül valamennyi tárcánál csökkentési kíván. A költségvetést nem fogadja el.
a képviselőház ülésén
| Budapest, május 9
(Éjszakai telefonjelentés) Tury Béla megállapilja, hogy némi javulás észlelhető külkereskedelmi politikánk vonalvezetésében és a devizapolitikánkban Is. A kamatenyhitések nem sokat segítettek a falu helyzetén. A földhitelrendezés sem kielégítő. A kü politikára térve ál, hangoztatta, hogy ha a történelem iránya ugy alakul, az osztrák csatlakozást sem Dollfuss, sem Mussolini halalma nem tudja megakadályozni. Nem szabad habozni az osztrák—magyar megoldással szemben még akkor sem, ha ez a restaurációt jelentené. Nem sznb;;d az alkalmat elmulasztani, hogy o\'y.in egyesülésbe menjünk, amely kedvező helyzetet biztosítana nekünk a Dunamedencében.
Magyar Pál felvetette a gondolatot, hogy a Nemzeti fíank minden kllogram beszolgáltatott arany elte nében 3880 pengő kölcsönt adjon kamat nélkül A valutareformot nem
tartja még ajáulat^snak.
Petrovácz Qyula kifogásolta, hogy Németországból telepítenek ide embereket.
Fenyő Miksa: Nem igaz a hir, már beszéltem a Halvanyakkal.
— A Hatvannyak, folytatta tovább Petrovácz, sohsem tartoztak azo* közé, akik a nemzettel tudtsk érezni.
Végül a közmunkák megindítását sürgette a munkanélküliek érdekében.
Caslcaya foy&áxban orbáncot Kapott
Budapest, május 0 Laskay Dénes kihallgatását csak néhány nappal ezelőtt fejezte be az ügyészség. Legutolsó kihallgatásakor Laskay már rosszullétről panaszkodott és rosszulléte napról-napra fokozódott. A fogházorvos megvizsgálta és megállapította, hogy Laskay orbáncot kapott és sürgős kórházi kezelésre van szüksége. Ennek alapján tegnap a Szent László-kórházba szállították. Liskay megbetegedése azonban a bűnügyi nyomozáil már nem akasztja meg. Az ügyészség mentette az intézkedéseket, hogy az illetékes hotósígok a svájci lanukat kihallgassák.
A készülő bortörvény halálra iiéli a „nohát"
Budapest, május 9 (Magyar Híradó) A föidmüvelés ügyi minisztériumban mir hoHszabb idő óta folynak az uj bortörvényről szóló tervezet előkészítő munkálatai. A törvény rendezni kívánja mindazokat a kérdéseket, amelyeket a bor előállítása és feldolgozása kapcsán mindezideig felmerültek. Szabályozza a külföldre kikerülő borfajták egység?* előállítási módját. Az uj bor örvény azon az elven épül fel, hogy lehetőleg minél több természetes bor kerüljön forgalomba. A 8?őlőtermelés rendezésére vonatkozólag azt az elvet fektetik le, hogy az úgynevezett Hnohau szőlőket másfajtákra oltsák át.
Gandhi rosszul lett
London, május 9 (Éjszakai telefonjelentés) Gandhit kedden este, éhségsztrájkja második napján, rofszullét fogta el.
Qindhl állapotába később később javulás állt be. Az indiai kormány még mindig nem hajlandó teljesíteni Qandhinak azt a kéréeéf, hogy bocsássa szabadon a politikai foglyokat és hogy vonja vissza a rög-tönitélő eljárásról szóló s.ükségren-deletet.
ZALAI KOZlQNV
1933. inájui IQ
i Szanatórium Egyesfliet béltől film-előadásai
Nagykanizsa, május 9
Az utóbbi idők legnapsugarasabb filmjét pergeli le a kanizsai moziban május 15-én, iiélfón 5, 7 és 9 órakor a Szanatórium Egyesület, hogy e három előadás jövedelméből továbbra is fenntarthassa ingyenes tüdőbeteg-gondozó intézetét.
A „Táncol a kongresszus\' az utóbbi idők film-termésének olyan darab|a, amit nem kelfkülön dicsérni* Aki lálla, biztosan megnézi még-egyszer, aki pedig nem látta, annyi szépei és jól hdiloit róla, hogy most megragadja az alkalmat és ugyancsak megnézi. Felvétel, muzsika, vidámság, bájos mese, ragyogó szereplők, mind csupa olyan érték, ami magában is elegendő ahhoz, hogy a mozi rendes olcsó helyáraival megteljen a nézőtér három előadásra.
De van egy fonlOBabb ok is arra, hogy mindenki megváltsa jegyét etekre az előadásokra. A nagykanizsai ingyenes líldőbeteggondozó intézet három évtizede ápolja, gyógyítja, adja viasza a munkának, az éleinek, a családnak, a hazának a tudóvész nyomorultjait. Ez az egyesület ma a gazdasági válság sodrában keservesen küzködik, hogy fenn tudja tartani intézményét. Az államsegélye minimumra apadt, tagjainak száma fogy, a társadalmi adakozás megcsappant. A beleg, a szegény, az étkző egyre több, a tbc bacillusoh szörnyű hadserege egyre jobban pusziit. Az idén pikniket sem rendezett a Szanatórium Egyesület. A pénz meg kell, mert a s/padl, vérfelcn, köhögő beteg egyre több a jpndelőbení
Akinek van még egy mozijegyre való jószive, ne sajnálja ettől a legszerencsétlenebb embertársak megmentésén fáradozó egyesülettől.
Zalaegerszegi hittéritöt szentel pappá egy kinai püspök
Zalai fazsaita a mongol felkelők fogságában
Zalaegerszeg, május 9 Május 30-án érdekes papszente-lés lesz a kinai Sienhsinben. Llt-ványl Qyörgy zal^egetsztgi pénzügyi íanácsoi fitt, Lilványl üyörgy dr. jezsuita hittérítőt szenteli áldozópappá e$y benszülölt kinai püspök. Litványi Oyörgy dr. 1927-ben került Kínába, ahol a Jézuslírsaiidg francia iendtarlom Anyába kapott beosztást. Számos kinai kalhoiikus iskolában tanilotta a francia nyelvet és irodal-
mat, kinai nyelven pedig leiki^ya-korlalokft tarlóit. Sokáig tar\'.ózko-dott a polgárháborús zónában. Egy alkalommal mongol felkelők fogságába került. Amikor a mongol tábornokkal közölte, hogy magyar, a tábornok szabadon bocsátotta és őrséget rendelt mellé a védettebb zónáig. A pappászentelés azért történik mo t, mert a jezsuita hagyományok rni8lt a jelöltnek be kell töltenie a 30. évet.
A györöbi jegyző és menteilék meg a község
Zalaegerszeg, május 9 Zalavármegyc törvényhatóságának hétfői kisgyüfésén egy megindítóan nemes cselekedet Irerűlt szóba, melynek főhőse: Balatongyörök jegyzője és a község biiójj. A két derék ve zető, akik igazi atyjai a népnek, hogy megmentsék a község lakólt az árverésektől, tízezer pengős váltó-
biró váliókOiosfinnel lakólt az árverésektől
kölcsönt vettek fel. E\'t ar. összeget az érdekeltek nagyrési már megtérítették, a hátralék kamatait pedig a község vállalta.
A kisgyűlés egyhangúlag jóváhagyta a község kamat-vállalását, egyben a legteljesebb;^ elismeréssel adózott a község vezetőinek ezért a nemes ceelekidelért.
& zalai orvosok állást foglaltak az orvosi díjszabás leszállítása melleit
OrvosszOvetségl tag nem vállalhat állást betegsegélyző alakulatoknál
Zalaegerszeg, május 9 Az OrszágOB Orvosszövetség zalamegyei fiókja Jancsii Benedek dr. egerszegi igazgató főorvos elnökle\'.e alatt most tartotta közgyűlését Eger-
szegen.
Kimondotta a közgyűlés, hogy szükségesnek tartja az orvosi díjszabás leítálUiását, tekintettel a nehéz gp/dasági helyzelre. A részletes
vászon r u d zsinór Hirsch ós Szegő
Kr<x«Ab*t-t«r 4.
javaslat kidolgozására bizottságot
küldtek ki. Kimondotta a közgyűlés, ho,;y betegsegélyző alakulatoknál, ki -véve a Lex Vass hatálya alá tartozó betegsegélyző Intézeteket, a fiókszövetség tagja állási nem vállalhat. Elhatározta még a közgyűlés, hogy mozgalmat kezd az orvosi szafcmun-krisság mejíindilása érdekében. Kf-induláskép járásonkint szervezik meg ezt az akciót.
Ugyancsak döntött a közgyűlés az országos szövetség tlsztujltása ügyében és a kamarai javaslat felett. A tagok túlnyomó többsége állítólag az országos igazgatótanács javaslata ellen szavazott, amely 7 orvosi kamarát szeretne felál.itani az ország-b >n. Ezzel szemben a zalai orvosoknak az a véleményük, hogy egy központi kamarát kellene felállítani Budapesten. Ennük a kamatának minden vármegyében lenne választmánya, amely az egyes ügyekben dönthetne.
A titkos szavazólapokat borítékokba zárva felkü\'dötték Budapestre.
Két nagy adomány
az ortzágzászlóra
Nagykanizsa, május g
Az öt nagykanizsai utca keresztezésénél készül mór az országzászló. Most folyik az alapozás munkája.
Schlest István, a Salzburg melletti Villa Hungáriá ban lakó kanizsai honfitársunk, aki már adózott bőkezűen az orsztgzászióra, most 150 pengőt küldöli azzal, hogy ebből a nemeslelkü adományából\' acél rúdja legyen a trianoni tiltakozás turulmadaras lobogójának.
Dr. Rott Nándor megyéspüspök, Nagykanizsa kegyes szlyü főpász-tora 50 pengőt küldött az országzászlóra.
Bünligyi kartel
Irta: Dávid M«gy«r Jóxmí 19
— Nem erre gondoltam éa, folytatta Kalmár, hanem arra, nátha tud esetleg ő is valami olyat mondani, ami fontos lenne a számunkra. Nem tudom miérl, de ugy érzem, hogy ez a beszélgetés megérné a fáradságot. Sőt, minél tovább gondolkozom rajta, annál erösebb bennem » meggyőz.\'dés, hogy okvetlenül kell beszélnem Verme* Irénnel.
— Kérdés, hogy fogad-e, aggodalmaskodom Orbán.
— Azt bízzátok csak rám, nyugtatta meg Kalmár. Holnap délelőtt okvellenül beazé\'ni fogok vele. Valamelyikölök addig nézzen ,ki a bonctani intézetbe, hogy a boncolás eredményéről beszámolhassunk a holnaputáni cikkünkben.
Zárórakor felkerekedtek a fiuk és szótlanul, elgondolkozva ballagtak haza a forró nyári éjszakában. Mind a négyen az ölödikre gondollak, aki álmatlanul hánykolódott a rendőrségi cellában. Voltak egy pá an, akiknek nyugtalan volt az almuk ezen az éjszskán.
VIII. FelfUlan az első reménysugár
A reg- i lopók hatalmas cikkekben számollak be a gyilkosságról.
k
Magas szerepét, amennyire lehelem, olyan színben állitotlák be, hogy az olvasókban kéielyt támasztottak a bűnösségét illetőleg. A rotációsok alig győzték az utánpótlást, mert az eleő példányokat percek alatt szétkapkodtak az emberek.
A bünögyi oszlály főnöke reszketve veile tnagaelé a lapot, de minél tovább olvasta a beszámolót, annál nagyobb lelt a csodálkozása. Azt várla, hogy minden lap támadni fogja az e\'járáBáérl, Igy annál naevobb volt a meglepetése, amikor étih tő hivatali kölelességének tudták be Magas örizetbevlt:lét
Kalmár már délelőtt liz órakor olt ólálkodott Vermes méltóságos urék háza körül. Rövid gondolkodás ulán megnyomta a csengőt és a kilépő szobalánynak átadta a névjegyét azzal, hogy sürgősen és igen fontos ügyben szerelne beszélni Vermes kisasszonnval.
A t^obalányv bevezette a kis szalonba, ahová néhány perc múlva Vermes Irén is befépe\'t. A szőke csoda Bápp;idt arca és becseit szemei első pillanatban eláful\'Ak, hogy keveset aludt ezen az éjJ7.akán. — Kalmár felugró.t éB mélyen meghajtotta magát a fiatal leány előtt.
— A szobalány azt itiondta, hogy ön sürgős és fontos ügyben szeretne velem beszélni. Remélem nem inter-
júra gondol, móriakkor sajnálatomra nem állhatok a rendelkezésére.
Kalmár megnyugtalta, hogy ilyen tapintatlanság^ nem gondol.
— Akkor arra Létem, beszéljen gyorsan, mert .íz apám bármely
Eíllanathan hazajöhet éwtllól félek, ogy megakadályozná alovábbi be siélgctéeűnkei. Megérti ugye, hogv most nem a legjobb szemmel nézi az ujsígitókat, hiszen... az... az ur majdnem napos vend\'g, volt a házunkban.
— Ugy látom, kezdte az ujságiró, hogv ö l nem bízik a kollégám ártatlanságában.
— Magam sem tudom, mit gondoljak, tördelte írén a kezeit, higyje cl, már ezerszer átgondoltam ezt az égés/ ügyet, de cehoUem látok egy halvány reménysugár!,amely elterelné a kollégája felöl azt a rőtét gyanút.
— Pedig én épp ezért vagyok most itt, hogy az ön segítségével megtaláljam ezt a reménysugár}.
Kalmár ezután a legapróbb részletekig ismertette az ügyet. Vermes Irén egyre nagyobb izgalommal halijait i a fejtegetését és azt a gyanúi, ami a Dllhöngöben tartott tegnapesti tanácskozás után alakult kl a bűnügyi kartel tagjaiban. Maga is kénytelen voit b<ism rni, hogy ez.k u:áu va!ó%> n sokminden szól Ma^as I Dénes ártatlansága mellett.
— Teht», mondotta végül, Önök azt hiszik, hogy politikai háttere van ennek a gyilkosságnak ?
— Igen, válaszolta Kalmár.
A szőke fej. előre hajolt és ugy figyelt a beszélőre. Szomjasan itta a szavakat és kétségbeesetten erőlködött, hogy ö is hinni tudjon Magas ártatlanságában. Mert hinni akart benne, hisz ceak most, hogy két napja nem látta, érezte, hogy mennyi e hiányzik az életéből, hogy mennyire szereti. Igen, szereli. Ezt most mér magának is bevallotta őszintén. Még akkor is szerette volna, ha valóban ö lett volna a gyilkos, mert akkor is Ő volt a hibás... ő érte ölt Magas .Dénes.
Kalmár tovább folytatta:
— Azért jöttem, hogy a segítségét kérjem ebben a sjomoru ügyben. Próbáljon visszaemlékezni az elhunyttal folytatolt beszélfe^éseire... talán mondott egyszer véletlenül olyasvalami\', ami ulmutatásul szolgálna az igazság kiderítésében... talán elejtett egy szót... valami régebbi haragosáról... ha volt ilyen, akkor ezt okvetlenül megemlítette volna... kellett, hogy emlitse... gondolkozzék... szedje össze az apró emlékeit... hátha épp. az Ön kezében van szerencsétlen kollégám sorsa...
(Folyt, köv.)
1933. május 10
/MAI KOZLON"
*
Holnap e helyen fontos bejelentés!
Tessék megfigyelni!
Küldöttség kérte
a főispánt a kanizsai megyei utak megjavítására
Zalaegerszeg, május 0 (Tudósítónk telefonjelentése) Ked den délelőtt népes nagykanizsai küldöttség kereste fel OyOmÖrey György főispánt dr. Krátky István polgármester vezetésével. A küldöttség kérte, hogy a vármegye a nagykanizsai és környéki törvényhatósági utakat javíttassa meg, mert a közlekedés már-már lehetetlenné vált; s egyben munkaalkalmat Is Jelentene Nagykanizsa nagyszámú munkanélkülijeinek.
A főispán megértéssel fogadta a küldöttségei, biztosi.otta jóakaratáról és kilátásba hcye. L\\ hogy ezügyben segítségére lesz Nagykanizsának.
a
A ffitőháziak 48-as szoborért
0
Leszállítják a nagykanizsai helypénzeket
Árvaszéki ülnököt, aljegyzőt és két örökÓs tagot választott a megyegyttlés
Zalaegerszeg, májún ü (Tudósítónk telefonjelentése) Rendkívül népes megyegyülés voli kedden. Az árvaszéki ülnök választás az egész vármegyét megmozdította. Nagykanizsa 65 megyebizotlságl tagja közül 50 különvonaton utazott át Zalaegerszegre.
Gyömörey György főispán nagy és emelkedelt beszéd keretében elparentálta a vármegye két nagy halottját, herceg Festetics Taszilót és Mázy Engelbert tihanyi apától. Bejelentette, hogy Zala szülöttének, Kelemen Krizosztomnak pannonhalmi föapáti installációján a vármegye közönsége nevében üdvözölte az uj ponlifexu\'. . ^
Al alispáni jelentéshez többen hozzászóltak. Peresztegt Lajos (Zalasérszeg) kétle
a magas nagykanizsaij helypénzek leszállítását.
Szabó K4roly javaslatára a megye felir a ko.mányhoz, hogy at ipari árak árleszállításával segítsen a gazdákon.
Bosnyák Andor a kormányhoz intézett feliratok sorsáról kért felvilágosítást.
Tarányl j,Ferenc kérte, hogy a munkanélküliek tavaszi elhelyezésé ről fokozottan történjék gondoskodás. Sürgette, hogy a gyümölcs mellett a csemegeszőlő termelést sc hanyagolják el.
Bődy Zoltán a-hpAn válaszában kijelentette, hogy a nagykanUsai helypénzek leszállításátv keresztülviszik. Az ipari árleszállítás ügyéb.n u/ra felírnak a kormányhoz.
Gyömörey főispán ismertette a
Nagykanizsa, májua 10
A 48-as szobor felállítására folyó gyűjtésnek ujabb eredményes etapp-jáiól kell beszámolnunk, mely siktr ben méltán sorakozik a többihez. Ezúttal a mindig áldozatkész vasutasoknak egyik CEoportja, a fűtőház is flókmühely tagjai járultak hozzá egy 102 50 pengős öaszetedmmnyel büszkélkedő gyűjtődet a 48-as szoborhoz :
Rubint Károly 8 P. Kloos János, nemes Bronts Lajos, vitéz Moháosy Kinti, Holczhelm Károly, Bódog György, Juu-ker Nándor 2—2 P, Francslcs József, Kuruoz Intvén, Hovány János. Závodntk Ferenc, Helm György. Horvátk (i. István, Horváth 4. János, Varga József, Jung István, Bolf László, Németh 2. József. Áts Géza, Kárlovlts János, Krlstofotettt József, Pokornl Ferenc. Mnrtlnkovlcs Viktor. Nagy Sándor, Márkus I«aJoH, Noll József, Tóth 1. József. Gödinek József. Osvald János, Flschbach Mátyás, Harangozó József, Németh András, Magasítást József, Koodics Ernő, Plánder Antal, Túra Lajos, Wtlcsok József, Pam-mer Mihály, Németh Ernő, Csordás József, Kanyar János, Lőrinc János. Sütő János, Puha I-aJos, Mlke István. Czoller István, Szittár Rezső, Hdnrlch József. Kremzner Gá pár,,Péter Béla. Welnacht György, KudJch István, Kováoslcs Ernő, Fflszár Gyula, Szalal János, Horgost Imre, Tóth 7. Sándor. Pados István, Welland János, Németh H. József. Ant-mann Antal, Nagy 4. Károly, Németh 4. Lajos, Talafausí János, Bunczom György. Nyúlást János, Mlkó Sándor, Károsl László, Jerzsa József, Szabó József, Császár Imro, Salamon József, Stránor György, Gerencsér György, Gangler 2. János 1—1 P, Kőhalmi Ferenc, Dani 4. Ferenc. IUipreoht 2. Lajos, Gáspár József, Tlbolt Kálmán, Makó János, Albrecht Lajos, Pásztor János, Kövesl Károly, Pőcz István, Zslfkovlcs János, Varga 10. János, Sáfrán Richárd, Noll Alajos, Tamás Ferenc, Horváth 8. János, Grlisler Frigyei, Mlhácz István, Szász UJos, Horváth 2 Gyula, Flschba h János, Horváth 12. László. Wetnacht 2. János. Pataki József, Marton 2. György, Psnkiisz Ferenc* 60 50 fillér, Allehla Sándor, Hanzaallos Sándor 40—40 tilt., Ferst László, Horváth 3. János, Krisztián György. Törő József, Bokányi Sándor, Horváth 13. Lajos, Zawodntk Alajos, Mujdrlcza Mihály, Németh lt). Lajos. HItter György, Berke Lajos, Pauer János. Vlnczo Ferenc 30 30 fillér, Horváth István, Varga 3. József. Schwar-cora János, Botién János, Tóth 2. Vluco, riBzat József, Ruprocht Ignác. Balogh István, Komondl Béla 20 -20 fillér.
Ágyelő-, összekötő-, ebédlő- és futószőnyegek, sezlontakarók és függönyök
mintfen hívítclben na^y uólnszléK.
Legújabb belföldi és angol ingzefirek, pouplinok, oxfordok tropikák és nyersselymek
megérkeztek.
Nöi- é. férfiszövetek, kész nöi kabátok
mélyen leszállított árban.
SINGER
DIVATÁRU HÁZ. Alapítás 1860.
gyümölcstelepltésl kötcsönakclót, amit a közgyűlés nagy helyeslőéi vett tudomásul. Következett
a választás. Áivaszéki ülnökké egyhangúlag dr. Hertelendy Ferenc vármegyei eljegy-zöt választották meg. A megüresedett a\'jegyzől állásra az első helyen jelölt dr. Zarubay Lóránd vármegyei fogalmazó 100, a második helyen jelölt dr. Marthon György várm. fogalmazó 118, a ■ harmadik helyen jelölt dr. Gózony István földbirtokos 51 szavazatot kapott, igy aljegyző lett szótöbbséggel, dr. Marthon György. Leadlak összesen 272 szavazatot.
A kél örökös megyehlzottságl tagságra közfelkiállással Gyömörey Sándor országgyűlési képviselőt és Horváth Gergely zalaszeulgyörgyi kisgazdái választották meg.
Mozgószinház
Zarándokút a Szentatyához
A Városi Mozi legújabb filmje, amelynek tegnap volt a kanizsai bemutalójal nagyjábóf felér egy római utazással. Ez a film, amely őszentsége támogatásával készült, végigvezeti a nézőt a Valikánvárosban és bemutatja a keresztény művészet csodálatos alkotásait, amiket évszázadokon keresztül felhalmoztak a pápák, örök bizonyságául annak, hogy a Szentegyház mindenkor védőszárnyai alá gyűjtötte az igazi művészeket. A Vatikánváros kincseihez viszonyítva sehol a világon nem talál ennyi gazdagságot az ember. Szinte belekábul, amint egymásután elvonulnak a szeme elölt Raffael, Michel Angelo, Berninl, Botlicelli és a többlek csodálatos alkotásai, amik valamennyien a katolicizmus forrö talajából fakadtak.
Ezt a f\'met felekezeti különbség néikűl mindenkinek látnia kell, aki csak megközelítő fogalmat is szeretne magának alkotni a Vatikánban felhalmozott világhírű műalkotásokról.
Az érdekes filmet egy Hiradó és egy másik római film vezeti be, amely Róma városán\' vezeti kereutfll a nézőt. (D)
Idűláris
f A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő kiöntések i Kedden a hőmérséklet : Reggel 7 órakor +11, délután 2 órakor +14 9, este 9 órakor 4-13 4.
htlf öul Egéiz napon át borult égboltozat.
StéUrdny- egész napon át északkeleti síéi.
(Éjnakal rddlóJikntM A mrnt—rmU-|lai Intéxut ialantl aato 10 érakar a F«IH6b, hUvfle, •nőm lUft vár-Hat*.
4
ZALAI KÖZLÖNY
1933. m<|ut 10.
NAPI HÍREK
NAPIRFND
"flájua 10, szerda
Római kalolikus: Antonln. Protest.; Ármin. Ixr.: Ijar hó 14
Városi múzeum és Könyvtár nyitva csütörtökön és vasárnap délelölt IC-től
\'gyógyszertári éjjeli szolgálat e hónapban: a Merkly-Belus gyógyszertár Fő ul 12. fl« és a kiskanizsai gyógyszertár.
QőzfUrdó nyitva reggel K órától este 6 óráig (hétfő, szerda, pénlek délután, kedden egész nap nóknck).
Tavasz a külvárosban
A gyártüst mögött kék az ég, (llndaloiaR a nap mosolya, pedig száll Telé — szenny, bűz elégi A JárdaBzélon eltiport Ibolya
Viharvert, dülöngő kis házak pirulnak a tavasz előtt. Tetejükön csú! macskák járnak, borzas bajusszal kergetik a szellőt.
Rikoltó gyermekhad. Meztelen talpuk piros... a föld még hideg! Rozzant kapuban, lócán, vén szintelon anyóka üldögél, a napféi iyin didereg.
Sarkig tárt ajtókból szét. Vgőz, keserű enyv, festék, emberszag Két markos legény kátrányt fóz. A kocsiúton párolgó vtzszalag.
Megvakult ablak előtt növény... íeándcrfa a meszes hordóD. Mögötto, sápadt, ritka sövény. Foszlott rongy hintázik a sürgónydróton
Tekergő kötélen friss ruha; szoknya, kötény (utcán szárítják). Messziről szól egy rossz zongora A sarkon gödör, a csatornát csinálják.
Felgyűrt kani asszony kacag, szemében csóklgéret ragyog. Arany harmatot szitál a nap... Ma Ittls.mlndenUltatavaBz mosolyog!
Vajda Marietta
— (A polgármester Budapesten)
Dr. Krdtky István polgármester kedden este három napi hivatalos tartózkodásra Budapesire utazott. A polgármester többek közölt részt vesz a Városok Kongresszusa ülésein és a minisztériumokban eljár több szőnyegen levő városi ügyekben, igy az ypácazárda kérdésében is.
— (Kfceutzer kanonok beiktatása) Kteutzer Dexsö gelsei esperes-plébánost hétfőn délelőtt iktatta be c. kanonoki méltóságába Veszprémben dr. Simon György prelálus-kanonok.
—, (Nagykanizsaiak az országos mérnökgyOlésen) A Budapesten lezaj\'ó orszúgos mérnökgyUlésen Nagykaniisáról részt vesznek Király Sándor műszaki tanácsnok és Vécsey Barna városi mérnök.
— (A Városi Zeneiskola növendékhangversenye) ma délután 6 órakor kezdődik a zeneiskola kamaratermében. Jegyek 30 és 50 filléres árb?n a Krátky tőzsdében válthatók.
— (Az ovodafelOgyelő bi ott-ság) tegnap este ülést tartott, amikor a beteg Tiboltné helyettesilésére annak belegsíge tartamára Kovács Györgyi oki óvónőt bizlák mep
= Elsőrangú müjég kapható a Transdanubia Egyesült Gőzmalmok Részvény társaságnál.
Heti
olcsó sorozat!
Ritka alkalom!
Ritka alkalom!
Ezen a héten több ezer méter Gyapjudelain (kis hibával)
98 filléres
árban kerülnek eladásra.
Torontáli szőnyegek
Tropical és Fresco férfi szövetek
Paplanok
Flanelí és gyapjú-takarók
Divatos mintás creppe de chinék
1933-as PARISETTE újdonságok
nayy választékban, leszállított árban kaphatók
Kirschner Mór
divatáruházában
Nagykanizsa, Fő-ut 3™
Városházává) szemben
Ápoltassa arcbőrét
Dr. Benedlgné Lang Magda
kozmetikai fi intézetében
Nagykanizsa, Deák-tér 3.
Szépséghibák kezelése, szemölcsök, szőrszálak eltávolítása. Diathermia.
Olcsó bérletrendszer. =
Közszemlén a választói névjegyzék
Nagykanizsa, május 0
Az 1934. évre szóló országgyűlési képviselöválasztói névjegyzék, az ideiglenes pólje.\'yzék és akihagyottak jegyzéke május 16 lói junius 14-ig a városi adóhivatalban a hivatalos órák alatt közszemlére kl lesz téve. Jogosulatlan felvétel ellen bármelyik választó, kihagyás miatt azonban csak maga az érdekelt fél szólalhat fel, ugyanezen idő alatt, csakis Írásban, ami benyújtandó a városi adóhivatalban.
— (A7. 0MKE választmányi ülése) Az OWKE nagykanizsai kerületének választmánya ciütörtök este 9 órakor választmányi ülést tart, amelyen a budapesti kiküldöttek beszámolnak az OMKE országos kongresszusának lefolyásáról és a nemzetközi vásáron nyert tapasztalataikról. Ugyancsak referálnak a kirakodó vásárok ügyében tartott ankét eredményéről.
.«=» Jószabásn kész női kabátok már most leszállított árbnn. Slnger Divaláruház.
— (A Városi Férfikar és a Városi Nőikar) holnap, csütörtökön este 9 órakor összpróbát tart, igy a férfikar rfla, szerda esti külön-próbája elmarad.
— (A Szanatórium EgyeeOlet) választmányi hölgyeit az elnökség ezúton kéri, hogy a ma délután 5 órai fontos értekezleten okvetlenül megjelenni szíveskedjenek.
1933. május 10.
Számos nöl bajnál a természetes „Verenc lÓEíet" keserűvíz használata végtelen nagy megkönnyebbülést szeiez. A nöorvosl Klinikák bizonyítványai tanúsítják, hogy a rendkívül enyhe hatású Ferenc Jóxief vizet különösen a stülészeti osztályon n legjobb sikerrel alkalmazzák. A Ferenc József keserüviz gyógy-szeitárakban, drogériákban és fü szcrüzletckben kapható.
Megszűnik a csurgói tanítóképző
Caurgó, május 0
A 70 éves múltra visszatekintő ceurgói állami tenllóképző-intézet ezen lanév befejeztével Crökte be-csuk|a kapuit, bár Csurgó Z4000 pengős hozzájárulást ajánlóit fel az internátus megépítéséhez, ezenkívül eddig is teljesen ingyen engedte ál az államnak a képző épületét h hozzávaló többholdas leiektömbbei együtt. _
— A tavin azansAciója a „Tűzhely" május l-l szánta. A modern vlllaépltés elveiről, a családi konyhakert célszerű kihasználásáról, a berlini nókMílltásrél olvasunk Igen érdökes cikkeket Krúdy Gyula a gyomor májusi örömeivel tartja jól olvasóit. Bőven Illusztrált, friss párisi divatbemutató hívja fet macára az nK8/.onyok figyelmét s a kiadóhivatal Jclentektelen összegért szolgál a divat-kúpok szabásmintáival Is. KltÜnő receptek a mindennapi konyha szluiára, uj fejezete az asszonyi ügyességeknek, Kyeraiekneví-lésl problémák. A gazda-Kon Illusztrált, kiállításában is elókeló Tűzhely egyes rzAmu 60 fillér. — Mln-dentltt kapható.
= Francia grenadlnok a legszebb mintákban kaphatók SchUtznél.
— (Hulladék-kosqrakat a kanizsai utcákra!) tgen tisztelt Szerkesztő Url Szíveskedjék soraimnak b. lapjában helyet adni. Nagykanizsa mindjobban fejlődik és szépül és nemsokára teljes virágdíszben mutatkozik be a közönségnek. Nagyon rontja azonban a jó benyomást a szerte-széj|el heverő papír, narancshéj és egyéb hulladék. Szabadjon az Illetékes fórumnak proponálni, alkalmazzon nagyvárosi mintára, legalább is egyelőre a forgalmasabb utcákban, vas- vagy nádkosarakat a hulladék számára. A rendőr feladata legyen arra figyelni és figyelmeztetni a közönséget, hogy hol az eldobandó dolgok helye. Ha a figyelmeztetett egyén rcnitenskedne, csekély pénzbírsággal lehel büntetni. Igy nemcsak a város tisztasága növekedne, de egyben az inségkassza is. Szerkesztő Ur tisztelő hive: egy rendszerető nagykanizsai lakós.
«= Ha kevés a pénze, akkor női- és férfiszövetet Singeméi ve gyen. Soha nem lesz ilyen jó alkalom.
— A Világvárosi regények eheti Számát Oál Imre. a kiváló tró Irta. Címe: ..Trópusi láz". Mint minden könyvében, ebben Is Izgalmai éa érdekes témát talál az olvasó. Egyt* szám Ara 10 fillér.
«=■ Közalkalmazottak figyelmébe ! Butorárulnkat lényegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú lejáratú hitelre is, kamatmentesen. Kopsteln butoráruház, Horthy Miklósul 4. szám.
— Költözködés után vásároljon szőnyeget a Schütz Áruházban.
ZALAI KÖZLÖNY
E L
E
Q
r
A N S
N Ő I
R U H
r
A K A
és kabátokat most
rendkívül olcsón vásárolhat
ifj.Petermann József
k»rté.z«t« és vlrágOztal*
EUt«6«-t*r 18. Fft-ut I.
Ajánl klültoló.re nyári vlráflpslánták.t. Váll*. .IrklUlt.t^.oVal, Ko.zoru, kosár 4. o.okor ktitfc.í.t Izlái.s klvlt.lben
jutányos Árban.
Szövött műselyem ruha
elegáns fazonokban az összes divatszinekben
Divatos panama és tennisz ruhák legszebb választékban
áruház
öngyilkos pénzügyőr
Zalaegerszeg, május &
(Tudisilónk tele/onjelentéset Kilenc élte szolgált a pénzügyőrségnél Bala-tlnecz Iinre 26 éves lelvigyázó, egy éve teljesített szolgálatai Zalaegerszegen. Tegnap Zíkánybf ulaiolt szüleihez s oll izolgilal! fegyverével löbelOlte migát. Meghall. Levelel nem hagyoll hálra, egyébként is zárkózott természetű voll, Igy Öngyilkossága okéi nem ludják.
— Paplan, flanelltakaró és ágyterítő újdonságok állandóan érkeznek. Slnger Dlvatáruhdz.
— (Hatvan pengőt űzetett egy levelezőlapért) Molnár Ferenc 40 éves nagykanizsai marhake.eskedö nyilt levelezőlapot Irl Lukács bánok-sztnlgyOrgyi adóügyi jegyzőnek, amelyben sulyosan sértő Kijelentéseket lelt. Molnárt a nagykanizsai törvényszék 60 pengő pénzbüntetésre ítélte.
«= Olcsó gramofonleme-aék (1 pongőtBl) Trans-danubIánál.
= A lérll mindig ur legyen, kalapot Kozma nál vegyen. Budapest, VII., Károly klrlly-ut 3., saruk, üzlet.
= Elegáns női tavaszi kabálok uj olcsó árakon a Schütz Ariiházban.
Nincs jobb házi barát az .lg (tnándi- víznél, Azért legyen minden háztartásiban kéznél.
Fegy vet raktár a grázl betegsegélyióben
Graz, május 9
(Éjszaka! telefon/elentés) A grázi rendőrség kedden délután házkutatást tartott az oltani belegsegélyzö épületében, ahol befalazva 360 fegyvert és 22 000 Ollínyt talált. \'
NGYEN
kapja a
Zalai Közlönyt
jővö hő elM)fl|,
ha most
ZALAI KÖZLÖNY
Legolcsóbban Legszebben
FEST TISZTIT
VARGA
ruhafestő, vegytlsztltó, gőzmosó üzeme Hunyadi-utca 19. Horthy M.-ut 8.
8_
SPORTÉLET
Csarkészéa Nagykanizsa aportjában
Nagy állalánosságlMn foglalkozva Nagykanizsa aportviaionyalval, ni uióbbi időben örvemietca Jelensége
bet és viszont szomorú megállapi-Hsukat l« tehetünk. Boncolgatva az UzOtl sportokat, amelyek tényleg élnek da különböző módokon életjelt adnak magukról, a kővetkezőket látjuk:
1. Labdarúgás. Nagykanizsának az alosztály ba|nokl mérkőzéseire 2 benevezel! capala\' van, a< NTF é« és Zrínyi TE. Feilll csapatok mérkőzéseinek lelolyásái (s eredményeit, itgyszínién a csapatoknak nyilvános-ságra kívánkozó egyéb klubéleli eieményelt lapunk hasábjain állandóan közöljük. Nemcsak 2 nyilvános egyesület működik Nagykanizsán, hanem, amint a Zalai Közlöny olvasólábora, amely a sportrovatot figyelemmel kíséri, meggyőződhetett, működik Itt még a Vároai Tesl-neveléil veiető védnöksége alatt az úgynevezett Levente Labdarugó Szakosztály is, arqely 10 csapatnak nyújt módot arra, liogy kedvenc sportját, a labdarúgást művelhesse. Végeredményben tehát Nagykanizsán 12 lulballcupat van.
2. Tennlsz. A két nyilvános egyesület, hogy a leuniszsportéil rajongó tagjait kellően foglalkozathassa, saját pályáin, a klub keretein belül, tcnniszszakoszlályokat tart fenn, melyek a Dunánlul majdnem valamennyi versenyén szerepelnek versenyzőikkel, hol kisebb, hol nagyobb sikerrel, sőt a Dtttera (ZTE) részt vett a múlt évi Budapesten megtartott országos versenyen is. A szaksajtó nagyon szépen emlékezeti meg róla. Telist a tennisuporlnak sem kell szégyenkeznie városunkban, sőt az előjelek szerint bizonyos fejlődés várható a most fellörö flalal-ság (Hotfmann, Darás) révén.
3. Vívás. Vivóélet csak • ZTE kebelében folyik. Sajnos, ez a magyar fajnak annyira konveniáló sporl Nagykanizsán bizonyos fokú visszaesést mulat, meit eltekintve egy-két hadseregversenylöl, nem láttunk egyatlen versenyzőt sem planson. aki Kanizsa színeit képviselné.
4. Kerékpár. Az újraéledt Nagykanizsai Kertkpdr Egylel már több alkalommal adoll hirt magáról, ör vaideles tényként- regisztráljuk ezt, mert már ugylálszoll, hogy a kerékpározás a többi halódó, vagy már meghalt sport közé kerül Nagyka-nksán.
5. Torna. Ebben a sportágban özveaáááás, hogy dr. Vtt, a jeles lotnMe Nagykanizsán telepedett le, igy tv hozzáértő vezelése melleit fejődést látunk. Eridéig ugyanis esik a Zrínyiben volt tornának ne veihatő sport, azonban moet már komoly vsrwnyekre edzik ugy az NTE, mini a ZTE-ben azokat, akik ea a kevés költségei, de annál löbb kitartást kívánó lestedzési módol űzik, Illetve elsajiíllanl akarják.
(Vége köv.J hoi/6
Vasárnap az NTE a Kaposvári Turullal Játszik Nagykanizsán
Nagykanizsa, május í) A lavaszi szezon ulolsó bajnoki mérkőzése lesz vasárnap Nagykanizsán. Ugyania csupán kél bajnoki mérkőzése vsn mág hátra az NTE-nek, a Kaposvári Turul Nagykanizsán és a Barcsi 10K Barcson május 2Wn. Az ulolsó erőpróbája lesz ez a vasárnapi találkozás az
NTE-nek, melyen ha győz, ugy már esetleges barcsi veresége estién is bajnoknak tekinthető Az NTE jelenleg nagyszerű fornrábin van, amit Igazol a vasárnapi keszthelyi kllünö elfentele ellen elért szép győzelme Is. A csapat olyan szép játékot mulatott Keazthelyen, mely a közönséget teljes egészében kielégítette és tapssal ju\'almazta az NTE mesésen felépített támadásait.
_193a május 10
APRÓHIRDETÉSEK
Vak tükrök újra tükrözését ismét vállalom. Stern, Városházpalota. 1605
Főút 21. alnlt két utcai szobából, fürdőszobából stb. álló déli fekvésű emeleti továbbá kettószobáa udvari lakás augusztus l-re kiadó. Bővebbet Dr. Knaust ügyvédnél ugyanott. 1593
Deák tér II. alatt utcai lakta aiguiz-tus l-re kiadó Bővebbet a hájmci^rnél, vagy Unger vaskereskedésben. 41*
Oyermek térdharisnyák kllllnő llór, igen olcsón árusittatnak Knulmann Manánái. Telefon 157. 1131
Képksrstszéssb, cipők, gyermekkocsik stb. nsélysn leszállított árban kaphatók. Armuth, Baaár-udvsr.
BalatoHnsáriafOrdőn „Pécsi telepen" ujonan épült házban üzlethelyiség két szobás lakással azonnal kiadó, Nád Gézi tulajdonosnál Balatonkeresztur. 1675
Négyszobás udvari lakás kiadó olcsó árért augusztusra Kinizsi-utca 20. Bővebbel Sugár-ut 41/b. 39
Prlvátpén* diszkréten csakis biztos kelyre, vagy ékszerre. Qro a kiadóban.
üzlethelyiség kiadó Erzsébet-tér TÖ! (A biióság mellett), 179.*>
Hároms/obás udvari lakás auguiztui l re kiadó Kölcsey-utca 17. alatt. -43
FOGANYVARI
- uradalmi fajboraim kaphatók literenktnt már 20 fillérért. Legkisebb tétel 25 liter. BROSS KÁflOLT földblitokcs 1331 Batthyány-utca 26. szám.
Aki pénzét nagyobb kamattal biztos helyre szeietné elhelyezni, elmét adja le lapunk kiadóhivatalában. 1635
Szép családi magánház olcsón részletre eladó, közvetítőt díjazok József főherceg ut 53. 1798
Kooslponyvák alkalmi vételből olcsón kaphatók Hirsth és Szegő. 1831
Keresek aug. 1-ére nígyszobás lakást, lehetőleg fürdőszobával Ajánlatokat ké rem a kiadóba leádnl május 12-élg. 1827
Két- és háromszobAs. lakások kiadók. Bővebbet Reichenfeld husüzlet, Erzsébet-tér. 1667
Kutyák, fajtiszta patkányfogó ratler négy hónaposak, darabonként tlx pengőért eladók. Mogyoróssy, Borsla. 1821
Csinosan bútorozott különbejáratu szoba azonnal kiadó Sugárul 46. 1843
Karll flüzUI é8 padot keresek megvételre. Clm a kiadóban. 1844
Ház szabadkézből olcsón sl-
adá KinWsl-utca 37. 1843
Jókarban levő klasbb jégszekrényt
keresek nsagséialra. Sípos Andor. 1847
Csemege (uhturógyáram részére keresek szorgalmes helyi képvlssl&t. AJánlalo-kat kér Somogyi Károly, Miskolc. 1848
Azonnal aladé 2 modern rolló, 1 otlo-mán Deák-tér 6. Relnitz Béláné. 1851
Egy Cormlck és egy Fords hn traktor )utanyos árban sladd* — Érdeklődés Kelemt i Rezső cégnél. 1852
Klub-garnltura teljesen u|, legfinomabb marhabőrből készítve, eladó. Oerő kárpitos. 1855
E waszstt szombaton a gyermekelő adáson a Városi Színházban egy fekete ernyő izllrke kockás széllel A megtaláló szíveskedjék a rendőrségnél leadni. Jutalomban részesül. 1833
XI. Pius pápa és a Vatikán
Minden ut Rómába neie\'/
Filmen fillérokért -
elzarándokolhat az Örök Vároaba,
láthatja csodás szépségeit, a Vatikánt é> világhírű műkincseit, sőt a Szentatya színe elé ts járulhat éa kflxntv. réazesQlhat a zarándokoknak kijáró pápai áldáaban la, aki megtekinti
Zorúndobu! a Szentatyához
cimü monumentális filrrUnket, melyet Őszentsége, XI. Plus pápa a Szentév alkalmából készíttetett.
A Ilimet Óemlnenclája Serádl Juaztinlán dr. bíboros hercegprímás hangos prologusa vezeti be.
■■ Előadás még ma 5, 7 és 9 órakor, m—m
Jegyelővétel a Városi Mozgó pénztáránál d. e. 10-12 óráig.
ZtrloU zárlat
Párt. 2038. London 1790, Nowvort 43000, BrOaiel 7220, Mll.no 2718 Madrid 4432, Am.isrd.nl 2C8-09 B«rtln 12176 Wtan 7500, SióIK 3-73, Priga 1942, Varsó 98 09, Badapasi —•-, Belgrád 700, Bukarest 308
TermeiyMzste
S<n «»■>. ílt ui 12 25-12 49, 77-e. 13-90—1379, 7S.I 1375 -13-95, 70-cI 13-99—14-15. HO-H 14 lü -14-30. dunán-luli 7&Oi 12-30-12-4 ., 77-e. IU 45—I2"&l 78-aa 1265-1380. Wea 1285 1300 8>VM 12115 -1310, mis 629-6 39, tsk. árpa 870 8-90, zab 8 10 - 829, toriért 6 89- 6 85, korpa 5 50-560
Sertiiiátár
Pelha|táa 818, eladatlan 612 Hlsó-tendu 092-0 94. azmUtl 090 - 0 92, a»e-deit kózép 086-088. kflnnyll »78 084, l-aó rendű Öreg 082 OB4. II od rendű Orcg 076- 0 80, angol sOldó I, l-CO I 06. szalonna nagyban 120-1-25, tair i-38-145, hua 10-1 -1-30, Hlseriés 116-1-26.
A lemiell Bínkdsrlia-árfoiyaaal
VáUUTAK Angolt. 19 35-1979 Helga lr. 79-18-7974 Caehk. 16 93-17 01 Din k. 89 80-87-00 Olnár 7 20-7 70 Dollár 49(100-50)00 Prand.l a-30.22-90 Hall. ÍMVbJXIM Zloly 64 45 64 93 Lel 3 40-3 44
Lava 400-129 Líra W90-3020 Márka I39-7O-136-60 Norvég 98-30-9930 Peaela ----- -
Schlll. _•---
Svá|«lt. 11060-111-40 Srtdk. 9980-10080
UBVIZáK Amit. 23015-232 19 Mgrád 7 80-7 90 Berlin 139-60-136 60 BrOiiel 79-26-7974 BukvaM 3-41-3-43 Kop.nh. 86008700 London IÍ15 ID19 Madrid —•— Milano 3000-3018 Newy. 50000-906-00 Oialo 90 90-99 30 Pirla 22-33-22-47 PrAoa 1695-1709 SióTla 41 ll/t-4*14\'/4 Slockh. 100 00 100 ».\' Varsó 64 95-64 99
Wlsn -■--•-
ZtíTtcil 11080-111-40
Wi.n ctea.lng iifolyam. t 80.454.
Kiadja a laptulajdonol Kózgazdasigl Hl. Outenberg Nyomda él Délzaiat Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly.
JÓ MUNKÁT
PÁLCSICS-nái
kapunk.
□■fi nagykanizsai selyssf, kelme*, loaallMti ás rogytllililó üzeme FAüai.ti FÖ-UT 7.
Nyárt virágágyak,
kertek, sírok kiultetóséitez ajánlunk
igen julányoa árakon: Dracaeaákgt, Juccékat, Kasna-töveket, ágeralim, Alteraanthara,
Begoaía, Lobéiig. Ireslue, Koltns, Balrta, Fetanla, Terbena
égópiros 6a vegyeset, Pelargonlomokat (muakátli)
és mindenféle nyári virágpalánlákat
Petermann kerteszet. Hatnrkaatiia
1*83 Báthory-uloa a*, aiárn.
1933. m\'lus 10
zalai közlöny
T
.Olcsónk
mert Jók vagyunk."
Telepes rádiókészüléket
olcsón, szakszerűen építünk át
t j , . nT hálózati rádióvá!
Transdanubia RT.
Csengary-ut 6. Telefon: 4-13.
ALMAMOLY
ellen arodményesen csak akkor védekezhetik, ha a virágzást követő 8 napon belül permetez, amikor a virágszirmok lehullottak, de a kahaly még nyitva van. Az első permetezési követő 14 napon belül kell má-sodszor permetezni, mert ekkor fúródnak be a kis hernyók a gyümölcsbe. Permetezőszerek:
ARZOLA vagy DARSIN.
Varasodás ét MmA elltn
permelezőszerek:
SULFAROL, AMONIL vagy SOLBÁR.
Kombinált permctczőszcrck: Nosprasen vagy Tutokii
használhatók.
Ne mulassza el a hernyócnyv-gyürüket felrakni 1
Védőszerek beszerezhetők:
orszAg József
mag, műtrágya zsák,növényvédelmi-
szerek kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bírósági palota mellett)
lUiMunlltkl Wbim Vállalat MENETRENDJE írvéayes 183.1. május 15-101 fcr».b.Utér VM.utállom*.
Vaiutilloinásrn lilzl*bcM<iíc
4«5
5 <5 O
8 25 «
H 20 c O c
12 SS > a
1320 « 3
1410 M <U « »
15 W = t
17 38 TJ £ C j<
18 05
18 55
22 30 «
23« >
LetMffli msnetrand uiwjwílint. 615 Ntuhtninlra .r. 8 00 ".©.Miniről i«j. 1) 80 Ul*.,.r. fch. 15 45
kapható
l liÉMalÉn.
Magyar Királyi Államvasút
MENETRENDJE
Nagykanizsa állomásra érkezó és az onnan induló malotról. Érvéafwa • 1932. évi október hé ft-tftl kezdve.
Nagykanizsa—Budapest
Vuu.t ■iln< A vonat nem* N -Kauus*. rÓl Indul IU.itl*Hlll>CJI« r. W. | »rke»lk Vout |A vonal ..ám. | mme Hpeslró Indul (wilh^í | rí Ind.) N.\'Kanizsára érk
1219 Szem. v. 0-30 3-111 735 132(11 Sxein. v. 31 45 2 80 4 40
1201 Oyv. 6 10 714 9 55 121. Szem. i 6-30 11 21 1300
1213 Szem. v. 8-45 10-11 1605 1202 Oyv. 7-40 1014 11-25
1211 Szem. v. 14-30 16(3 2|-<y> l214JSiem. v. 1410 18-42 20 07
I2II1 Oyv. 1830 >931 22-20 iZOfc.Ofv 19-45 22-00 23 31
mi Molor 18(0 19 31 - 133^ Molor - 5-53 737
Az 1202 1201. sz. vonatokkal egy I., 11. oszt. kocjl VenUmlglia, egy III. oszt. kocsi és étkezőkocsi Pragersko.
Az 1207/1208. sz. vonalokkal egy I., II. oszt. kecsi Róma, egy hálókocsi Velence, egy II., III. oszt. kocsi Trieste.
Nagykanizsa—Sopron
J r*ll»d H írt. Sioi.i.l-|8.f.ror,b. W...I..I K.ljr. irt irt. I1 kV. | IWI«*dljlS*nr>-|jSu*h>l- F|.r.f.\' Kuli.i- " Ind. I1 Wl !«í. Wljril Ind.\'j M.l J >■ Mu
L HIIOS. V lil-BSz. V. Hl).Oyv. IMI Mnloi 1 1 R-151 801 13-15114-51 IK-KJII 37 18 35:20-11 8-48 ,i 10-14 II.\'Onin 16-08 ! _ — uü 18 27 19 57\'23 43 ma 21 14 - | - ||<I. Sz. v. 16\'iO y 19 38 21 32 Molorl - | - 1 -Qyaz ! 7 25 110 05 1128 Sz.v.llQ45|l8l8[ 1503 3211 0-03 53\' 7-23 12 1% 1339 H0«l 17 37
Az 1417/1418. sz. vonalokkal egv III- oszt és egv II. oszt. kocsi van Budapest déli pu.—Zalaegerszegre, II., III. oszt. kocsik Wien S. B.-re és vissza.
Az 1411/1412. sz. vonalokkal egy II., III. oszt. kocsi Pécs-Wien, egy I., II., Ili oszt. kocsi Sopron—Susak között.
Nagy kan Izsa—Pécs
| IliiAI Ind. SHC. . Pk.r. *ft. f M. II .... ! Ffc.rtHe.rcid w. n* 1 Ind, |[ I.ln irt.
IW»5z v 1417\' Oviz 1 1141-Vic,. I44Í tíz. V. ■149 I7.-0 21 05 SJS \' 6 43 J US 14 2í 15 ..fi "17 34 Ifi ,-.2 21 08 -21 Í4 1 - . | — UW\'Sz «. 1447 Sz. v 1411,Qy,i 1441 Vény. r »5-4, 12 22, 1409 18 16 110 36 IK i 60S 6 51 1 7 40 15 27 ú 16 04 21-58 I 33 46
Az 14401441. sz. vonatokkal egy I., II., Hl., o. kocsi Budapest déli pu.-Nagykimizsa—Práter hof
IWtfDyors K TÖlT jTriesit
1241) I Személy || 17021 Oyors i| 1241 |j Személy ||
4-45 I Pragerh f 11-47 ! Tiiííit 14-00 i Pragerhof
FWTOyonlr 1247 Személy 1201, Gyors h iouo 124lj| Személy H 2110
Pragerhof
Trieszt
Pragerhol
Az 1207/1208. és 1201/1202. sz. vonalokkal futó közvetlen kocsik ugyanasok mint a Budapest déli pu.—Nagykanizsa viszonylat alattiak.
Építészek figyelmébe!
Shell „Flinlkote" falszigetelő, deszka-, beton-és bádogtető fedő, valamint padlóburkoló anyag.
Asztalosok figyelmébe!
„Eternit" nagylapok, konyhabútorok védelmére.
Egyedárusitás: Eppinger 8. é* Fia éptlletfakereskedö cégnél.
A Zalai Közlöny minden előfizetője
az u\'olsó havi előfizetési nyugta felmutatása mellett
napi 2 fillérért
Isgja lehet a többezer kötetes nagykanizsai Horváth-féle ujságüzlet kö\'lesönkönyvtárának. Vagyis havi 60 fillérért a „Zalai Közlöny" minden elöfizelöje
annyi könyvet vihet ki havonta a kölcsön-könyvtárbói, ahányat csak el tud olvasni.
Az előfizetési nyugta felmutatói kötetenként 8 filléres kedvezményes kölcsöndijért kapnak könyveket a Horváth-kölcsönkönyvtárba^ u\'ákor is, ha p havi kedvezményt nem óhajtják igénybevenni.
Pk. 9315/1932. sz. 1932. vghtói 46. u.
Árverési hirdetmény.
Dr. Kövér Soma budapesti ügyvéd ált*> képviselt Magyar Belga Ásv ínyolaj rt.
budapesti Javára 326 P 53 fill.
Járásbíróság évi 464266. sz. végzésével elrendelt kielé-
töke és több "követelés és Járulékát erejéig
r budapesti kőzp. klr. Járásbíróság 1931.
gitési végrehajtás folytán végrehajtást szen védőtől 1932. évi Január hó 23 án lefoglalt 3525 P becsült Ingóságokra k nagykanizsai klr. Járásbíróság fenti számú végzésével az érverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLL t.-c. 20. 6-a alapján a fent megnevezett s ■ foglalási Jegyzőkönyvből ki nem tünő más loglaltaiók
Ívírs Is az árverés megtartását elrende-m, d csak arra az esetre, ha kielégítési
Ö;uk ma Is fennáll és ha ellenük halasztó tályu Igénykereset folyamatba nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Orosz-tony köziégben leendő megtartására határidőül 1933. évi m Jus hó 18. napjának d. u. 4Vi órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, lovábbá 1 cséplőszek-rény, 1 kaialozó ét 1 szecikavágó s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul Is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon Ingóságokra amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5610— 931. M. B. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár cgytliedrészét bárul pénzül leteszik. Nagykanizsa, 1933. április hó 24-én.
Elek László s. k.
klr. blr. végrehajtó, Mis mint bírósági kiküldött.
5329/932. B. szám.
Árverési hirdetméiy
a közlartozások fejében lefoglalt ingóságoknak az 1923 évi VII. tc. 56—58. § ai érielmér.en eszközlendő nyilvános elárvereléséröl.
A végrehajtást szenvedő nőve: Bergstein Pál. Lakása: József föhciceg ut 106. Az első árvetés helye: Erzsébettéri piac.
Az első árverés ideje <nap és óra): 1933. május 17. d. e. 9 óra, A második árverés heíye: Erzsé-bet-téii piac.
A második árverés ideje (nap és óra): 1933. május 26. d. e. 9 óra.
A lefoglalt ingóságok megnevezése sommásan, nemenk.ni
12 drb fiusap\'-a 12 P, 42 drb di-va sapka 84 P, 19 drb levente-sapka 19 P, 11 drb kék keitisapka 11 P becsértékbe^ \\
Árverési feltételek.
1. Az első árverésen az egyes ingóságok csak akkor fognak eladatni, ha a becsértéknek legalább háromnegyed része megígértetik.
2. A második árverésen azonban az ingóságok a becsérték háromnegyedén alul is, a legtöbbet igérónek mindenesetre eladatnak.
3. A vételár készpénzben azonnal fizetendő, vevő által fizetendő a forgalmiadé és az esetleges fényűzési adó is.
Kelt Nagykanizsa, 1933. április hó 26. napján.
Lehoczky Lajos s. k.
1850 v. végiehajtó.
8
ZALAI KÖZLÖNY
1933. má|u» 10.
Tekintse meg vételkötelezettség nélkül
BUTORRAKTARUNKAT
meggyőződhetik arról, hogy a
■íh^hhhi^ legolcsóbban .......■■■mi 4 a legjobbat
Nagykanizsa
Horthy MiklA* ut
vásárolhat.
Sopron Szombathely Békéscsaba
Kedvező fizetési feltételekI Dijtalan szállítási
Recamierek garantált jó minőségben már P 150-töl. Modern, kényelmes fotelek 75 P-töl.
Közgazdasági Részvénytársaság
\\ NAGYKANIZSA
Könyvnyomda, könyvkötészet, vsaalozó intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készítünk a
mindenféle kereskedelmi, ipuri, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyháai és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat ós mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunk:
Essae&íKls-aBea\' iiflleti könyveket, ügyvédi naplókat,
jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, TELEFON: bevásárlási könyvokot, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsák-78, cédulákat, naptártömböket, fali-
naptárakat, dobozokat stb. elsőrangú ^-saufffe-*. kivitelben és n.,t
logolcsóbb árakon.
L
Nyomda, szerkesztőség é* kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
Nyomatolt a laptulájd"öno» Közgazdasági k.-T. Outcnberg Nyomda én Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdában NaKvkamtíUj."(felelős üzletvezető zí^ Károly.)
• • y\' S\'iCi
73. évfolyam 106. uim _
Nagykanizsa, 1933. május 11, csütörtök
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
fgerketsUHtg ét kiadóhivatal; Pöut 5 u«>p Megjelenik minden reggel, bétló kivételével
rOLITüKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Blóftietéai ira: egy hóra 8 i»rni{ó 80 Iliiét Sierkeutőaégl éi kladóhlvnUII telefon: 78. u
272 szavazat
(bl) Nem újság, nem is lesz talán sohse másként, mégis megáll mellette az ember és elgondolkozik...
Zalavármegye tegnapi közgyűlésén 272 szavazatot adtak le egy aljegyzői választás során. 272 megyebizoitsági tag szorongott az ódon vármegyeháza történelmet látott falai közt. Diszmagyaros Ősök patinás tekintete jóváhagyó emlékezést bólogatott az élő utódok irgalomtól csillogó szeme fcfé. Biztosan azért, mert valamikor ők is igy csinálták. Ók is igy sUrög-tek-forogtak, az ö arcuk is igy pirosodod neki a közügyeknek, ők is igy verődtek lázasan suttogó vagy hangosan ágáló csoportokba a folyosón, » szögletekben, a melléktermek pfpafüstjében.
Igen, — az ősök isi Csakhogy akkor a darabont-levegő nehéz bilincseit szaggatják, ezeréves alkotmány sáncain álltak állig a hazafiúi érzés fegjrvtreiben, vagy a vármegye egyéb nagy ügyeit bogozták, kormányokat ostromollak Zala földjének sorsáért, politikai ellentétek csaptak össze, vagy a zalai rög, történelmi jogok védelme és szolgálata simította egy cél közös gyeplője alá a közéleti lázakat és indulatokat. \' Egyebekben, a megyei autonómia sablonos ételfolyásában akkor is csendes volt a vármegyeháza terme. De ha ki kellett* állni, akkor ott állt egyemberként mindenki és forrt, izzott, szikrázott a levegő az öreg falak között.
Ma a vérző magyar élet elevenébe vágó nagy kérdések nem pezsditik fel a megyeháza közgyűlési termének méltóságteljes csendjét. A trianoni határon szerb marlalócok puskázzák a jámbor magyar földnépét, a trachoma kilúgozza az életkedvet egész vidékek lakosiágábó\', a munkanélküliség rakja a tüzet a földalatti rejtekekben, a lezüllött utakon megáll a forgalom, a gazda istállói klartMnek, mert nincs ára az állatnak, mert nincs takarmány, meri elviszi a tinót az adó. És IKy tovább. Mindez, a megyei aülonomia kötelességéhez hiven, gyakran szóba kerül a megyegyűlésen. Lángoló lelkű zalai magyar urak tüzoszlopos szava és gondbarázdás arcú kisemberek jajszava majdnem minden megyegfülésen felsikolt a megye háza öreg terméből. A zalai életnek ezeket a felindulásait azonban soha sem kiséri 272 embert megmozgató érdeklődés. Ezekért a tragikusan keserves magyar élet-darabokért sohasem indul kü\'önvonat Kanizsáról. Ezek a jajok a feliratoknak lassacskán már közömbös sorsára jutnak, — nem a megye hibájából, tusién az felír... felir... felir — hanem azért, mert ahova a felirat kerül, ott hozzáedzeti, jól párnázott füleket találnak a panaszok, a feliratok pedig: — habent sua fala, eitemetöd-nek a szomorú magyar ma panasz áradatában Ki kiséri figyelemmel, mi lett a sorsa a feliratoknak ? Az alkotmányos kötelesség csak: — felírni. Aj: alkotmányos önérzet és a
közért Bggódó lélek csak nagyritkán dobja bele a kérdést — mint tegnap — a megyegyülés sodrába: — mi történt * feliratokkal? Ez a kérdés már magában jó\'eső feltűnés...
D^ a 272 megyebizotlsági tag nem £re a kérdésre és nem is a többiekre kérte és várta a feleletet. A 272 megyebizoltsági tag nem azért sereglett össze, a rekordsokaság nem azért kavargott a megyeháza folyosóin, hanem azért, mert — aljegyzőt kellelt választani. Ezért hozta meg 272 ember az áldo-zatot kiadásban, fáradságban, törődésben, elmulasztott napi munkában a köz-kötelesség oltárán
És ez igy íb volna rendjén, In... Ha csak egyszer is ülne o\'.t 272 ember olyankor Is, amikor ninc6 választás, amikor „csak" az alispáni jelentés megrázóan szomorú adatai
sürgetnek intézkedéseke\', — olyan kor is, amikor .csak" arról van szó, hogy a megyei háztartás nem tudja fizetni a nyugdíjasait, a falu a jegyzőit, munkanélküli száz és száz családnak nincs betevő falatja, a gazdának nincs vetőmagja, a bornak nincs piaca, az adóhátralék megakasztja a megyei adminisztráció anyagi ellátását. Igy volna ez rendjén, ha a Nagykanizsa körül tönkrement utakat, a városok, falvak sok fontos lágyéi-baját, a megye sorsának sok jelentós és hangos panaszát, a feliratokból kisíró zalai kálváriát Is 2*72 ember hallgatná meg, azokat is 272 ember tekintené annyira szívügyének és h köztisztséggel járó lelkiismereti kötelezettségnek, mint amennyire azzá tud lenni minden alkalommal minden aljegyző vagy szolgabíró választás.
A leszerelési értekezlet ismét válságos helyzetbe jatott
Genf, május 10 (Éjszakai telefonjelentés) Eden angol külügyi alállamtilkárnak. Na-dolny német külügyminiszterrel folytatott szerdai tanácskozása is ered-
ménytelenül végződött. Londoni politikai körökben már nem is titkolják, hogy ebből kifolyólag a leszerelési értekezlet ismét válságos helyzetbe jutott.
Tizenöt hónapi súlyos börtönre Ítélték a hamiskártyás Berzeviczy Györgyöt
Bécs, május 10 A hamiskártyázással vádolt Berzeviczy Qyörgy bünperébeh a biróság meghozta Ítéletét. Bűnösnek mondta
ki csalás bűntettében és ezért a vizsgálati fogság - beszámításával 15 hónapi súlyos börtönre és az ország termetéről való kitiltásra ítélte.
Festetics herceg nem bagyott bátra végrendeletet
A nagykanizsai törvényszék rövidesen megtartja a hagyatéki tárgyalást Keszthelyen
Budapest, május 10 Berzsenyi László keszthelyi közjegyző Festetics Oyörgy hercegi tilkár hivatalában bejelentette, hogy néhai Festetics Tasziló herceg 1917, 1919., és 1920. évben saját kezűleg irt végrendeletéi ná\'a?|köz|egyzői letéibe helyezte, a végrendeletet !- azonban nemrégiben visszavette. A^család ugy tudja, hogy a herceg nem is hagyott hátra Írásbeli végrendeletet. A nagy-
kanizaai.\'jiörvényszék rövidesen megtartja a hagyatéki tárgyalást Keszthelyen ésjazulán megkezdik a hatalmas hitbizományi birtok felbecsülését, ami előreláthatólag közel egy évit vesz igtoybe. A körülbelül 140.000 holdas, birtok, ma mlr csak 75.000 hold és ennek a területnek 80%-a erdő. Festetics Tasziló után nagyértékű magán-vagyou is maradt hátra.
A királykérdés a Házban
Milotay: „Nagy események előestéjén Hlunk Budapest, májas 10 A képviselőház költségvetési vitájában Kállay Tibor kijelentette, hogy helyesli a Nemzeti Bank politikáját, amelynek segítségével sikerül a pengő értékét fenntartani és nem érti azokat a kritikákat, amelyek ebben a tárgyban elhangzottak. Bár maga is azon a véleményen van, hogy az adósságok rendezése tekintetében
nem történt meg minden, mégis igen fontos intézkedéseket hajtottak végre. Egy feltétlenül bizonyos: valutári-i intézkedésekkel az ügyet elintézni nem lehet.
Kállay a király kérdéssel foglalkozva hangoztatta, hogy Magyarország történelmi hivatását a Dunavölgyében csakis a magyar történelmi királyság keretén belül tudja
teljesíteni. Azt az egyöntetűséget, amely O.aszországtfan és Németországban a nagy kérdések elintézésénél megvan, nllunk, illetve a Dunavölgyében csakis a !:lrálysdg intézménye révén tudjuk megtartani.
Véleménye szerint Olaszország kormánya a magyar restaurációban látja a Dunakérdés megoldásának lehetőségeit és igen befolyásos francia államférfiak is ezen az állásponton vannak, hogy ezeknek a köröknek-a támogatását megnyerjük, Bzükségep, hogy a magunk álláspontját a királykérdésben a legvilágosabban leszegezzük. A kisantant legutóbbi szerződése nyugtalanító körülmény, amelyben csak eltolták a Dunavölgyének problémáit. Magyarország ma Is eröt és fiatalságot jelent és a szenlistvánl gondolatban megtalálja majd minden bizonnyal érvényesülését.
Budapest, május 10
(Éjszakai telefonjelentés) Illés József az állástalan diplomások elhelyezésével kapceolatban megállapította, hogy a telepilésekkel ismét sok embert juttathatnának munkához. Milotay István szerint nagy események előestéjén állunk Sürgette, hogy lépjünk szorosabb viszonyba Ausztriával. (Helyeslés). Revízió alá kel\' vennünk nemzetiségi politikánkat is.
Pintér László: Ezt nem kell tanulnunk a Népízövetségtöl, mert bennünket a nemzetiségi kérdésben mindig nemes tradiciók vezettek. Nemzetiségeink teljesen egyenlő j> guak voltak a magyarokkal.
Rakovszky Tibor szerint mint minden mást, ugy a nemzeliségi kérdést is a revízió szempontjából kell néiiii.
CasKay Dénes men/^e/e/Ien
Budapest, m\'Jus 10 Az orbáncban megDetegcdelt Laskay Dénes állapota ma reggel válságosra fordult. Délelőtt már agonizált és életbenmaradásához nincs remény.
Svájc letér az aranyalapról
London, május 10 A .Manchester Ouardian" genfi levelezője szerint svájci pénzügyi körök lehetségesnek tariják, hogy Svájc rövidesen letér az aranyalapról, amire nem annyira pénzügyi, mint inkább gazdasági okok kényszereik.
ZALAI KÖZLÖNY
1938. máim 11,
R o m\\l ölt\'J étel-ital,
, to—& Kftaa_____.
Ha gyomrát\\ elrontja, Félpohár\\ (It\'jUtMl
Gyorsan helyrehozza.
KrlíiKa (vagy nem KrltiKa?)
a xenelakola aövcndéh-&aagveraenyérö1
Tulajdonképpen arról akarok irni, hogy közönség vollam egy növendék-hangversenyen... Tulajdonképpen arról akarok Írni, hogy látlam és hallotlam hangversenyen játszani egy csomó helyes kislányt, kisfiúi és nagyobb fíul, akik az érzéstói vezetett prdagógia egyedül helyes medrébe szorítva személyes bájukon és fiatalságukon át lehelték be egy Intim kis zeneierembe azt a sok lelki megrezdülésf, emelkedettet, nemesét és szépet, amit és amiket az „emelkedett", .nemes" és „szép" gyenge és kissé megkopott jelzőjével szoktunk illetni...
Vannak dolgok és faképpen érzések, amikre nincsenek szavak. Vannak dolgok és vannak érzések, amiknek kifejezésére kevés a véső, a kő és kevés az agyag. Itt kezdődik és itt... Nem, a zene nem végződik seholsem. Kezdődött az első fűszállal és az cliö felhővel és végződik...
Hja, persze... Npvendék-hangver-senyen voltam. Ahol nem is művészek játszottak. Csak növendékek. De zenét játszottak I... Mozart is benne volt, meg Beethoven is. És egy olcsó Beethoven- reproduHció nézett le rájuk, meg ránk szép-ko-moran. D-icosan és sebzetten. Nem irigyen, csak lemondón és nemesen.
Egy nagyszerű lélek egyik fájdálmas darabja száll „.most ^szabadon tova méltatlan emberek éhes sziveibe...
Hja, persze... A mü tor Lc Couppey : Bourrée |ével kezdődőit zongorán... Egy ked\\es kis fiu gyermeklelkével játsza, amit Le Couppey... Igen, Le Couppey, meg a többiek... Horváth 0.: A jálszótéren-ben, Paisielló: An-
danteben, Mozart: Menuetle-ben... Azt és azokat, amiket ök lelkükkel megéllek, felfogtak, elszenvedtek és és visszaadtak...
Igaz, hogy kritikát kelleti volna Írnom...
Dihát ez is kritika volt. Nem a kritikusé. Az emberé... —tász
Szivenszurta magát az öreg sípos a kanizsai cigánysoron
Nagykanizsa, mi"Ju« 10
Szomorú szenzációja van a Rákóczi-utcai cigány {legyednek, melynek egyik legrégibb l&kója és legjellegzetesebb alakja, a 74 éves Lakatos Pál cigányzenész szerdán délben szivenszurta magát és meghalt.
Az öreg Lakatos éveken keresztül mint sipos játszott a kanizsai cigánybandákban. A zenészek nagyon sze-rétté1* a csendesszavu öregember!* aki azonban az utóbbi években egyre ritkábban játszott a zenekarban. Állandóan betegeskedett és inkább otlhon dolgozgatott, ahol javítgatta a társai elromlott zeneszerszámját. Sokszor késő éjszakáig dolgozgatott. Mosl márciusban betegeskedése annyira levette lábáról, hogy éjjel-nappal az ágyat kellett őriznie, ami nagyon elkeserítette.
Szerdán délben a felesége éppen be akarta vinni az ebédet férjének, de az kijelentelte, hogy nem éh.-s. Lakatosné gyanullanul kiment, néhány perc múlva azonban férje alig hallható jajgatására lelt figyelmes.
Berohant a szobába, ahol ágyban fekvő férje ebben a pillanatban velte ki a takaró alól a jobbkezét és egy hegyes, véres szerszámkést ejtett a padlóra.
Mire az orvos kiért, meghalt az öregember. Rövidesen a rendőri bizottság is kiszállt a helyszínre. Aí. élelunt rézsut szurla mellébe a hegyes kést, amely valószínűleg a szlvburkot érinthette és sokkot idézett elő. Lakatos Pál egyébként a halálos szúrás elölt kétszer próbálta megszúrni magát, ugy hogy három szurási nyom maradt a balmellén.
Az öreg cigány holttestét a rendőri bizottság intézkedésére kiszáliilotlák a temető halottasházába.
IdOltrás
A nagykanlual meteorológiai megfigyelő lelentéaeki Szerdán a Mmér-tiklet: Reggel 7 órakor +11-8, délután 3 ónkor +16 6, este 9 órakor +12-6\'
PtlMtel: Egész napon át borult égboltozat.
(É)nakal rddlójiknti,) A ■•U«r«lé-0Íal lntéx»t|»l«n«i •■«• lOörakar. VálUaékoay, M vérhsti.
vászon rud zsinór Hlrsch ós Szegő
Ensábet tér 4.
NatSrágaxoKnya é3 egyetaeK
Tulajdonképpen meg lehetünk elégedve. Még nincsen semmi baj. Az élet önzetlc nül hömpölyög a maga utján. — Hagyja, hogy örüljünk neki. Az __fimberek ambiciózusan tesznek-vesznek. Dolgoznak. Akiket hagynak dolgozni. Az üzle-tek reggel klnyltanak, este becsuknak. Némelyek hosszabb Időre, mások örökre. A kirakatok és az utcák fénytengerben úsznak. Nincsen már sötétség...
Boldogok lehetünk. Kinyílt számunkra az egész világ. Válogathatunk Semmerlngjuan-les Paln, Nizza és egyéb mondén fürdőhelyek sokatleérő — hirdetési reklámjai között. Készülhetünk a csikágól világkiállításra Is. Megnézhetjük a gangstere -ket — ketrecekben. A detronizált Al Caponét kéjlakká sllllzdlt börtönében, amint grape-frult-et, kaviárt és hal-mayonafset vlllásreggellzlk. Mlnd-ehhei még a luxusutazás luxusvonalokon, luxushajókon egy luxusszállodába, mely luxutvárosban fekszik, ahol luxusnők laknak... Ohl...
De mintha mégis valami baj volna...
Pedíj luxus és kényelem vesz bennünket körül. ..És a jövő I... A vlldg-ür>akéta lehetősége... Meg a többi... És amellett napról-napra praktikusabbak leszünk. A modern Interieur-művészet a recamler-k utján beszüntette a hálószoba-Intézményt és rájöttünk arra, hogy az egyszobás lakás Is elegáns. Mellékesen: olcsóbb It... És az öltözködés! A hölgyek kisütötték, hogy a fehér kreppdesin-hez kitűnően lehet feketét és ehhez pirosat applikálni Véletlenül Itt van a fehér és fekete \' és a tavalyelőtti piros ruha, bár itt ott foszlósán külön-külön, de egy közös ruha szolgálatában kttünő állapotban...
Hát nagyszerül Igazán, kedvem volna a bőrömből kiugrani örömömben...
De mintha mégis valami baj
volna...
Pedig a nők mindig szebbek és
Bünügyi kartel
Irta: Dávid Magyar Jóim! 20
Vermes Irén idegesen felugrott és a dohányzóasztalkához lépett, ahonnan cigarettákkal tért vissza. Megkínálta az újságírót, majd maga is rágyújtott. Égő cigaretával járkált le és föl a szobában, közben lázasan kutatott ai emlékei között. — Mintha az életéről lenne szó, ugy igyekezett megtalálni a megváltó gondolatot. Tudta, hogy Magas társaságában a magánügyeiről mélyen hallgatott Hoffer, aki csupán akkor avatta be bizalmasabb ügyeibe öt, ha távol tudta az újságírót. Ezek között a négyszemközti beszélge\'té-sek között kutatott Irén. Már jó félórája tartott ez a néma, emlék-kergetés, amikor egyszerre odalépett a csöndesen figyelő Kalmárhoz és annak vállára téve a kézé\', mintha valami különös transzban lenne, halkan beszélni kezdett.
— Azt hiszem, találtam valamit... két hétlel ezelőtt lehetett... Dénes már elment, mert be kellelt sietnie a szerkesztőségbe... Hoffer még itt maradt egy .órahosszat... Itt ültünk akkor ís a szalonban. Már kezdeti alkonyodni... mind a ketten ciga rettáztunk... és én észrevettem, hogy
Hoffer nagyon elmerül a gondolataiba... nagyon szórakozott volt. — Megkérdeztem, hogy mi bán\'Ji... először nem akarta elmondani, azlán bevallotta mégis, hogy valaki rendszeresen üldözi névtelen levelekkel és arra akar|a kényszeríteni, hogy ne vállalja el a most nemrégiben letartóztatott kommunisták ügyébe^ a vád képviseletéi
Kalmár előkapta a jegyzeteit és stenogrammal jegyezte Irén szavait. Most várakozva kapta H a fejéi, de Irén nem tudott többet mondani. Akkor Hoffer minden további nyilatkozat elől elzárkózott <is igy ö sem ludolt meg töboet.
Kalmár laggatta, szinte kényszeríteni akarta Irént a további- közlésekre, de a le.Any kijelentette, hogy nem tud többet mondani.
— Mindenesetre, ez Is nagyon értékes tudnivaló, mondotta buciu-záskor bz u,ságiró. Ee ugyanis teljesen igazolja a mi feltevésünket, hogy valóban politikai háttere van a gyilkosságnak, ön most ujabb reményt öntött belénk és ért mosl már egészen biztos vagyok benne, hogy sikerül végére Járnunk ennek az ügynek.
— Kívánom és nagyon, nagyon szeretném, ha valóban sikerülne kol-
| légáját tisztázni és igen kellemesen
érintene, ha kiderülne az ártatlansága.
— Mi épp ugy szeretjük Dénest és hlgyje el, minden erőnkkel azon leszünk, hogy mielőbb együtt üljünk vele a mi megszokott ais irodalmi kávéházunkban.
Pontosan 11 óra volt, amikor Kalmár eibucjuzott Vermes Iréntől, hogy kollégáit felkeresse a korzón, akikuek elmondja a halló lakat.
A kartel becsületére legyen mondva, ezen a napon egyikük sem tudta átaludni a délelóltöt. Már reggel kilenc órakor olt szimatoltak a rendőrségen és lesték a legújabb híreket.
IX. A bűnjel kés pengéje nem egyezik 8 sebcsatorna nyílásával
Gsergó Béla már reggel nyolc órakor olt volt a törvényszéki bonctani iutizetoen. Qlbor tanársegéd már épp be akart lépni szobájából a boncterembe, amikor bekopogtatott hozzá az újságíró. Jól ismerték egymást, hisz a kartel tagjai gyakran jártak ki a bonctani intézetbe, hogy különféle boncolásokról felvilágosításokat kérjenek. Most azonban nagyon meglepődött Qábor tanársegéd, amikor ebben a szokatlanul korai időben látta belépni a magas, szőke fiatalembert.
Csergő néhány szóval röviden tájékozatta, hogy miért Jött és enge-
délyi kért töle, hogy jelen lehessen a boncolásnál.
— Ha ugy gondolja, mondotta a tanársegéd, hogy ezzel talán segítségére lehet a kollégájának, akkor csak maradjon iit és nézze végig a boncolást. De ha ugy érzi, nogy nem bírná ki a látványt, akkor azt ajánlom, maradjon inkább itt a szobámban.
Az ujságiró határozottan tiltakozott ez ellen és kijelentette, hogy minden körülmények között jelen akar lenni a boncolásnál. A tanársegéd beleegyező mozdulatot tett, majd magae\'.őtt beengedte Csergöt a szomszédos boncterembe.
A formalln nehéz, átható szaga feküdte meg az egész termet. Csergő az első pillanatban határozott rosz-szulléltel küzdölt, amikor azonban megpillantotta a boncasztalon letakart holttest körűi várakozó medikusokat és medlkákat, elszégyelte magát és Igyekezett erőt venni magán. Bosszantotta volna a dolog, hogy amikor itt nála sokkal fiatalabb emberek és egészen fiatal leányok nyugodtan végignézik a boncolást, akkor Ő, aki sokkal idősebb amazoknál, megfutamodjék gyáván a látvány elöl.
(Folyt, k*v.)
1933 májút II
IAíÜII K07I 0NY
elegánsaiba* A dlvatkreátorak fan táztéja kifogyhatatlan Már stlllzál-\\dk « nadrága! nők részére- Hrvo mitt az ul divat Hollywoodon itt az issza Világvárosokba. Sít — Zalaegerszegre is llt már biMsérte oz első férftrnhá? női az éjjelt őrszem és Ilyen glxerl... orvosi vizsgálat alapján kórházba kerlllt... Hál ez
nem valami jó reklám a nadrágszoknyának... Viszont télen a nők
férfúuhiítia Öltőitek — hogy havat laptllolhassanak... Igaz, ez sem va lumt ló reklám...
Pedig egyébként klltlnóen halad minden...
De mintha mégis valami baj volna... k. z.
A Jugoszláviából kiüldözött magyar vasutas kálváriája Szabadkától Nagykanizsáig <5
."OiyWji Nagykanizsa, május 10
A magyar sajló már löbb ízben megemlilMüelt a magyar vasutasok tzomoru aoiaáról a megszállott területin. r , ■ . .
, Nagyon kevés azoknak a magyar uivQ és magyar lelkll vasutatoknak a száma, akik még oU vannak éa mini.őrszemei a magyartágnak teljesítenek szolgálatot a megszállók alatt Ugy • Felvidéken, mini Erdélyben, vagy a tzerbek által megtzálloii magyar terUlelen kiüldözték a hu»é-ges é» beCBÜletcs aiolgálalot teljesiiő magyar vasulssokat.
Egy tlye\'n kiuldfiiötl, kálváriát magyar jött át Szabadkáról „haza", ennek a megrázó torsáról akarunk ma néhány torban beszámolni, ugy, ahogy ezt nektlnk könnyek közöli elmondottá.\'\' •
Szabi látván, aki nagykanizui tzármazilu, nős, családot, hosszú évek óla Bicskában tel|estleit szolgálatot mini vatull kistisztviselő Mintaképe voll a magyar vasulatnak, ugy lelkiltmeretcaség, mint szak-ludát szempontjából. Mikor a szerb bocskorok tátették talpaikat a magyar földre, első. dolguV volt a vasulatok körölt is Jitzliló munkál" végezni Sokan kénytelenek voltak csa\'ádi s voltuk miatt a hüoégeaküt lelenni, ezeket is vegzáiták, de |a| voll azoknak, akik nem telték le az u| uraknak ai esküt. Siabó Islván it etek közzé tartozott. És ekkor megpecsé-lelte sorait. Megkezdődött az üldő zét. Feletteseitől az ulolsó szerb bakterig mindenki üldözte, vegzálta, lehetetlenné tette ai életéi, ugy, hogy végOl it elhatározta, nehogy craládja kenyér nélkül maradion és az utcára kerüljön, szerb állampolgárságot kér. Azonban hiába fordult mindenhova, jugotzláv állampolgárságot nem lu-dolt kapni. Hónapok, évek múllak el idegőrlő, hiábavaló küzdelemben a szerb állampolgárság után. Közben Szabó István magyar vasutas indexre került és dl maradi nyilvántartva, mint" lanatlkus magyar. Bárhová bármiért lordult, ridegen elutasltolták. Végdl, mivel .Idegen volt-, a JDZ (szerb Vásut) elbocsátotta állásából.
Az utcára kerlllt tehát egyik napról másikra és csakhamar nem volt mit ennie. Nagy nyomorúságában megbetegedtek lelesége, gyermekei. Az egyik gyermek a sok nélkülözésben el ls pusztult. Ott fekszik a bitorolt magyar földön, áldozatául Trianonnak.
Elment tehát munkát, állást keresni. D-l bárhová ment, senki nem adott „az idegennek". Voltak napok,
hogy tzársz kenyér tem jutott az atzlalra. Éheztek, nyomoroglak, a ruhájuk leszakadt. Mindenüket eladogatták lassan. Nem lehet leírni, amit Szabó Islván, a becsületes magyar vasutas szenvedett.
És ekkor egy utolsót gondolt. Átjött magyar löldre, átjutóit Ba|áig, ahonnan tovább küzdötte magit éhenkenyéren, lépeti ruhában, leiké-
ben szivettépő bánattal... ét el|ötl Nagykanizsáig, ahol rdetanyját vélte még feltalálni, akinél tatán megbuj-ha Ik, akinek szivén tatán kipihenheti keresztutját magyarságáért. De Ideérve megtudta, hogy édesanyja már ktlnn pihen a temetőben...
S-abó István, a hüsíges magyar vasutas Golgotáját megtudta a Nemzeti Egység Pártjánsk nagykanizsai ll|usági Szervezete, meghívta őf egyleti helyiségeibe, ahol szállási adott neki és eljárt a városnál, hogy egyelőre, amig valahol valami munkát kap, néhány n*pig a népkonyhán kaphasson enni.
Szabó G/ula, a szervezet titkára rámutatott az ifjak előtt arra a mártiromságra, amit Szabó Istvánnak végig; kellett szenvednie becsületes magyarságáért. Majd folytatta: Hál most ezt az embert visszaküldjük,
összekötő-, ebédlő- és futószőnyegek, sezlontakarók és függönyök
minden Kiultelben nngy uálnszt6K.
Legújabb belföldi és angol íngzefirek, pouplinok, oxfordok tropikák és nyersselymek
megérkeztek.
Nöi- férfiszövetek, kész nöi kabátok
mélyen leszállított árban.
SINGER
DIVATÁRUHÁZ, Alapítás 1860.
Legolcsóbban FEST
Legszebben TISZTIT
VARGA
ruhafestő, vegytlsztltó, gőzmosó üzeme Hunyadi-utca 19. Horthy M.-ul B.
Nemes rókák
legszebbek igen olcsón:
DÁN FÜLÖP-nél
BUDAPEST
Dorottya-utca 1. Gerbeaud sarkán i&m
hát must ennek az embernek ne teremtsünk lehetőséget arra, hogy ö is éljen itt köztünk, ne segítsük arra, hogy családját fenntarthassa ? Ét végig zúgott a százak közOtt: Itt maradjon és segíteni fogjuk, hogj elhe-lyezkt dj?n. Szabó Istvánnak könnyek szöktek a szemeibe és nem tudott szóhoz jutni a meghatottságtól. És felállt Kiss László és meleg Iitenhozttat kiálltott a szomorú szivü kiüldözött magyar vasutas felé. Ét nem volt szem, amelyikben nem csillogott volna egy tiszta kristálycsepp, egy meleg fénysugár, egy magyar testvéri érzés: Szabó István, magyar testvérünk, te mihozzánk tartozol 1
A Nemzeti Egység Pártjának ifjúsági szervezete moit vendegének ti kinti a kiüldözött magyar vasutast és mindent elkövet, hogy isnrét otthont találjon Nagykanizsa falai közölt, ahonnan egyszer kiindult az élet küzdőterére. (B. R.)
Kormánybiztos m bácsi egyetem élén
Bécs, májua 10 A verekedések miatt kormánybiztost állítottak a bícsi egyetem élére. A kormánybiztos korlallan hatalommal intézkedhet,» v.rekedések megismétlődése eselén a endőrséget is segítségül hívhatja.
önborotválkozók flgyelmvbe
Nagykanizsa, raíj-.u 10 Takarékoskodni minden téru lehet. A borotválkozás terín is. Erre nyújt módot a Zalai Közlöny minden olva*ÓJának z következő rendkívüli ajánlat.
Aki lapunkra való hivatkozással egy levelezőlapon megrendeli, 1.70 P-ért kap egy kompiéit nikkelezett „Espersa" borotválókéíiüléket, hozzá 10 drb prima \'Clpengét és egy tubus ki\'Unö „Q.-ick* reklám borotvakrémet. Külön 10 drb. acé\'pengét 70 filhrért. A komplett készülék rendelése esetén 95, csak p;ngék rendelésénél 20 fillér posaköltsíget is br kell küldeni. Cím: ifj S\'ern Sándor hat. eng. villamossági fe szerelési vállalata Budapest, V. Lipót-kőrut 20.
Hirdetőink figyelmébe!
Kérjük Igen tisztelt hirdetőinket, hogy hirdetési megblzásal-ka[ és azok szövegét mindennap legkésőbben Miután 6 óráig szombaton délután 5 óráig szíveskedjenek eljuttatni a kiadó hivatalba. Későbbi beküldés esetén ugyanis a nyomdai munkásság árszabálya szrrlnl kétszeres túlórázást kell fizetnünk, ami a hirdetést aránytalanul megdrágítaná. Ennek elkerülése végett kiadóhivatalunk hétköznap 6, szombaton 5 óra után csak a ktllönó- > dlj megtérítése ellenében vttoet fel hirdetéseket.
ZALAI KÖZLÖNY
1933. májua 11.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Mé|H» o.ütörtök
Római lurfollkua: Mamcrt. Protest: NUrnoit. lm: Ijar hó 15.
Városi muzeum ét Könyvtár nyitva csütörtökön éi vasárnap dé\'-.ott tO-tól 12 óráig.
, Oyógyszwíáii éjjeli azolgálat e hónapban: a Merkly-Belus gyógyszertá; Fó ut 12. 8i. és a klskanlxsal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (héttó, azerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
— (SzOIŐI értekezlet) Ma, csd-őrtökön délután 5 órakor a reálgimnázium tornatermében szőlői értekezlet lesz. Előadó: Baria István kegyesrendi tanár, A 8*0 öi értekez-letre a m. t. szőlőket szeretettel meghívja az igazgatóság. C. Jamboree előtt.
— (A balatoni kiállítás) Vasárnap nyílott meg Budapesten a Nemzeti Szalonban a Balatoni Társaság V-ik balatoni kiállítása. A kiállítást a vallás- és közoktatásügyi miniszter képviseletében dr. Rónay Zoltán miniszteri tanácsos nyitotta meg, mig a Székesfőváros részérói dr. Llber Endre alpolgármester jelent meg, akiket a Nem;etl Szalon részéről Oeltért JenÖ és Horval János alelnökök, a Balatoni Társaság részéről dr. Stbestyén Qyula h. elnök és izerl Izsák Qyula alelnök fogadtak és kalauzoltak. Megjelent még báró Szaloy Qábor a kereskedelmi miniszter képvisele ében, .dr. Tormay Qéza Államtitkár, gróf Andrássy Qéza, Csók. István, Wágner Qéza (akinek balatoni képei különös sikert arattak a tárlaton), dr. Spur István volt balatoni kormánybiztos, Végh Qyula az Iparművészeti Muzeum igazgatója, dr. Petrovlcs Elek a Szépművészeti Muzeum igazgatója,llovszky János a Baross Szövetség elnöke, Kratochvlll Károly altábornagy stb.
= Ha kevés a pénze, akkor női- és férfiszövetet Singeméi vegyen. Soha nem lesz ilyen jó alkalom.
— (A Városi Férfikar és Városi Nőikar) ma este 9 órMor összpróbát tart.
= Elsőrangú müjég kapható a Transdanub i a Egyesült Gőzmalmok Részvénytársaságnál.
— (Az országzászlóra) Szabó Qyőző 3, Tasner Rudolf es özv. Breuer Izidorné 1—1 pengőt adományozlak.
— Jószabésu Kész aői kttbétok már most (leszállított árban. Slnger Divatáruból.
Tol nagy a Balaton Magyarországnak, sőt nemzetközi fürdőnek ls
A Balatonvidék korszerű kérdései a Balatoni Társaság ülésén Karajflálh JenÖ nyug. miniszter foglalkozott a baíalonl vasúti közlekedés kérdésével. A vasúti tarifa
Budapest, május 10
A Balatoni Irodalmi és Művészeti Társaság a napokban tartotta vitéz József Ferenc hír. herceg elnökletével elnöki tanácsülést, melynek tárgysorozatán a Balalonvidék korsseiü kérdéseinek megvitatása szerepelt.
Az ülés megnyílása elölt Izerl Izsák Qyula ügyvezető alelnök az elhunyt Festetics Tasslló fővédnököt paiealálla el.
— Mint a Balalonpartvidík egyik legnagyobb birtokon — mondta egyebek közi — a Balaton problémáit megértette, szeretettel támogatta, söt a balatoii kuliura fejlesztése céljára kegyesen adakozott s igy nagyértéku adománya telle lehelövé, hogy a keszthelyi Balatoni Muzeum litesűlhetett. Balaton-szere-telével és állandó támogatásival a Balatoni Társaságnak fövédnöke és egyik legfőbb patrónusa telt, ki büszke volt arra, hogy öt a .Balaton hercegének nevezték. Kiváló szociális érzéke t. i balatoni birtokviszonyok terén k földművelésügyi mlnisster-ref karöltve tett plicdlálási akciója állal egésiségesehb állapotokat teremtelt. 1921-ben telujilo ta a Helikoni ünnepek régi tényét ís ezáltal a balatoni irodalom is hatalmas lökést nyeri.
Az ülést József Ferenc kir. herceg nyitotta meg.
Tóth Lajos író előadásban ismertette azokat a statisztikai és pénz-ügygazdasági adatokat, melyek a Balalon-próbléma megvilágításához szükségesek. Részletes számadatokkal bizonyította, hogy a rűvld balatoni szezon következtében az ott befektetett cca 250 milliós nemzeti vagyon." elértéktelenedik. Minden baj csirája a 40 napos fűrdöszezonban van. 1. A Balaton tul nagy nemcsak az ország lakoaságához képest, de mint fürdöprobléma, nemzetközi viszonylatban is. Ezért a korszerű balatoni politika programjának sor. rendje Csak fürdőcentrumok erősítése és modernizálása lehel. A rendelkezésre álló anyagi uólut ide kaiI koncentrálni. 2. A Balalonvidék fejlődésének és fejlesztésének további alapfeltételei fürdőtörvényben, valamint a fürdőügyi szabályrendeletekben van lefektetve, Az Itt megfogalmazott korszerű elvek képezhetik minden elindulás alapját. 3. A felmerülő balatoni türdoproblémák megértéséhez szükséges a balatoni fürdő konjunktura tudományos kutatása.
magas, a Beszkárt példájára kívánatos volna olcsó jegyekkel kísérletezni az olt lakó lakosság körében.
Ugrón Cilbor nyug. miniszter a fürdötelepek modernhálásának kérdését Ismerteti, kívánatosnak találja kélszerelvényes fürdögyoreok h motorosok beálll\'ását.
Inkey Pái báró a fűrdőlörvénynek a fűrdöbiztosokra vonatkozó rendelkezését nem tarája helyesnek. Szolgabíró ne lehesen jürdőblzlos.
Kuáll Nagy Dezső min. tanácsos fürdőügyi szempontból világította meg a kérdést és gyakoriali li-paszlalatalt adta elő.
Gonda Henrik min. lan, szállodák kérdésének ügyéi le|tegeltc, és értékes javaslatát az ülés elfogadta A Balatoni Sa/lő kiépítésének szükségességét sürgette.
Volllzky Andor Balatoni Kurllslák ügyét világította meg.
Qerlóczy Blla igazgató olcsó vasúti legyet kér a Balatoni érdekeltségek részére, majd balatoni hitel-ügyét ismertette.
llovszky Jásos kérte, hogy a week-end jegyek Időtartama 4 nap legyen.
Szilágyi Láuló. egy. tanár uj szállodalypusok épIllMt tartja kívánatosnak. A tihanyi apátság egyes szobáiból kü földi miniára nagyon |ó hosplt lenne.
Izerl lesák Oyula ssjnál|a, hogy a kultuszkormány Ismét megrövidítette a nyári szabagságol. Sürgős intézkedéseket kér.
Czermánn Antal tnMtttad tanácsos a Balatomrldékneht az Ifjúság részére való lokozoltabb igenybe-vélalát éa ismerteié sál tarlja célszerűnek.
Kiss Jenő a Balatoni Intéző Bi zotlaág nevében kijelentelte. hotty az értékes |svaslatokat a B. I. B. révéről Is pártolni klván|a.
KOlblg Ferenc miniszteri tanácsos hozzászólása után Sebestyén Oyula dr. elnök az ülést berekesztette.
An- és uMnlaeiuuéésku swaveéó enéaskask a természetes „Ureso léssel" keseriwiz megbecsülhetetlen szolgálatot Usz azáltal, hogy a béitaitalmat kíméletesen távolítja el. Tudományos tapasztalatok kétségtelenné tették, hogy a Terex lósisl vlz számos féloldali hüdésbo fekvő betegnél ls meglette a ke\'lő itatási s igy nagy megköny-nyebbülést okozott. A feronc lózief keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban es füszerüzletekben kapható. . .,
Az utolsó ívek legkedvesebb Ilim-élménye HátfSai m.ft.Métladlk N.,yV.-lu.n
Nagykanizsa, májas 10
A Szanatórium Egyesület nagykanizsai ingyenes rendelőjének fenntartásira eildén a taraangi piknik helyeit mosrtélfón 5, 7 és 9 órakor filmetőedást rendez a Városi Mozgó, színházban. Az ulolsó évek bobljo-san gyönyörű, legaranyosabb német filmjét, a .Táncol a kongresszusi slkerfllt megszereznie az Ufo-fUm-gyártől, amelynek filmjei mindenkor a legkedveltebbek remesak a kanizsai, hanem az egész világ mozi-közOnsége elölt. Uta-film ét máris meglelik a mozi a világ nagy metropolisaiban csak ugy, mint Nagykanizsán.
Az előadás rendes mozlbelyáiak-kal lesz, bevétek teljes egészében a nagykanizsai szegény UUtóbelegek Ingyenes f^gykezelteláaát és ingyen gyógyszerrel, élelmiszerrel, leijei való ellátását szolgálja.
Mindenkinek köelessége »gj mozijegy erejéig ki. ennie részét a pusztító tudővész elleni küzdelemből.
— (A Lekente Zenekar térzenéje) A nagykanizsai Levente Zenekar egy régóta nélkülözőit, ii| színnel kedveskedik a kanizsaiaknak. Vasárnap, má|us 14 én délelőtt fél 12 órakor a korona előtt térzenét ad. Műsor: 1.\' Müller: Jászkun induló. Z Mozart: Részlel a Varázs-íuvola c. operából. 3. Ivanovlcl: Duna keringő. 4. Tierney: Rio Rita. 5. Blanc: Olovlnezia. 6. Stíl i: Honvéd Induló.
Kedvező alkalom ! Üzletváltozás miatt
nöi Icalapoíka/
mélyen le&xdlUiott dron
llaHttéisok meglepő ascépen JcAaxUIneK f
C.
Brónyal
kalwIbleMIMa MoríOy MUklós-ul O.
Ritka alkalom I
Ritka alkalom I
Ezen a héten több ezer méter fjyapllldelain (kis hibával)
98 filléres árban kerül eladásra
Kirschner MŐr divatáruházában Nagykanizsa, Főút 3. Városházával szemben.
íaai, május n.
ZALAI KÖZLÖNY
A férfiruhás nő balul sikerült premierje Zalában
Zalaegerszegen nem akarnak elmaradni a legu|abb divathóbort mögött. Az elmúlt éjjel Égerszegen is megjelent az első férfiruhás nő az utcán, de szomorú következménye lett ennek az ul\'örő vállalkozónak, mert az rgyik rendőr előállította a kapitányságra, ahonnét az orvosi vizsgálat után kórházba került. — Viszont, ha a kórházból kisrabadul, a rendörbiró vonja majd felelősségre.
— A* Amatőr a rádió, technika, fotóval foglalkozó közkedvelt huvllap májusi Bzáma mlndonhol megielent a városban 6a vlüóken. Gazdag tartutmából felemlítjük rádiósaink részére az „Ultra-riuallty 2-fl-csöves teljesen szelektív, sávszUrós hálózati készüléket mindkét hullámkörzet BZámára. — A mngtnlelrt áramforrás hiányában Bzenvedö vidéki rádiósaink örömmel fogják üdvözölni a petroleum-akkumulátortöltőt A lap müszerakclóját bizonyára nagy örömmel fogják fogadni mindazok akik mérésekkel beljebb hatolni kívánnak a rádiótechnika titkaiba, de eddig nem tudtak komoly műszert venni. A fotórész a tavasz Jegyében áll. A nagy pályázatba/l. melynek terminusa május 15-én lejár, értékes dijak várnak kiosztásra.
— JO rddi 6: Trans-danubia.
SPORTÉLET
Cserkészé* Nagy- 2 kanlzsa sportjában
6. Birkózás. Egyik halálraítélt sportja városunknak a birkózás. Hiába próbálkozik egypár lelkes sportember annak élelrekellésén, a rossz gazdasági viszonyon miatt kísérlete* ésük meddő marad.
7 Ökölvívás. Egyelőre • Zrínyi kísérletezik enni* az ezideig nyugaton közkedvelt sportnak nfpsze-rüsitésén, de hogy mi lesz belőle, az egyelőre a jövő titka.
8. Asztali tennlsz. Szintén azok közé a sportok közé tartozik, amelyekben a magyar név a legnagyol.b világon A Katolikus Legényegylet, a reálgimnázium és felsőkereskedelmi növendékei foglalkoznak vele szere teltei Városok és Iskolák közöli versenyekkel Igyekeznek magukat lökélelcsilciri. Nagy kár, hogy az iskola elvégzése után a diákok abbahagyják, igy kl van zárva a továbbfejlődés lehetősége.
9. Motorsport. Kanizsán nem űzik.
10. RepQlés. Kanizsán nincs.
11. Úszás és vízipóló. Tavaly voltak az első szám) próbálgatások Berke Jóska vezetése alatt. Kíváncsian várjuk a fejleményekel. A strandfürdő és uszoda remélhetőleg megépül az idén. Ez egy biztos fejlődési bázist jelenthetne.
12. Céllövészet. A levente intiz-mlny nagykanizsai kedvező kiépítése folytán hatalmas fejlődést látunk ebben a sportágban Is. Több egyesületünk működik céllövészet kultiválására és pedig a Polgári Lövész-
\'igylel, Move, Postás SE, ZTE, Vasutasok, Nagykanizsai és Kiska-nizsal Levente Lővészegyeeülelek.
13. Atlétika Szándékosan végére hagytuk az atlétikát körszemlénk alkalmával. Biztosan tudjuk, hogy
v \\
Mától vasárnapig mutatjuk be
a szezon legszebb szerelmes filmjét
Bárki vagy szeretlek!
Zenés vígjáték egy titokzatos, pezsgővértl hölgyről, felejthetetlen melódiák az Orlow motívumai alapján.
Főszerepben:
Liane Haiti és Putrovich Szvetiszláv.
Előadások kezdete hétköznap 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
A mozi szenzációs újítása
ezen fűmnél mar kezdetét veszi! .
Aki szombat, vagy vasárnap megváltja jegyét, annak a pénztár egy pénzes utalványt ad, melynek ellenében szombat és vasárnap kivételével bármely hétköznap minden előadására 500<°-os jegy váltható!
anyag van, akikkel érdemes volna loglalkoznl. Rendelkezésre ált a Zrínyi pálya \'rendszeres edzésekre, csak hiányzik az a bizonyos mozgató és szervező erő, aki magyaros szívvel é) lelkesedéssel ezen ügy mellé állana.
Fentiek megírására az ösztönöz bennünket, hogy sorainkon felbuzdulva, talán akadnak majd arra alkalmas sportkutura kedvelő kanizsai emberek, hogy kezükbe vegyék azokat a sportágakat, amelyek léli álmukat alusszák és csak meg kell jelenni az elsó bíztató napsugárnak, hogy újra hangos legyen tőlük ugy lapunk sportrovata, mint ez a jobb sorsra érdemes határszéli magyar város sporlérlő és kedvelő köiönsége.
Bizloaan lud|uk, hogy mindennemű újra való élel|elsdást ugy az NTE, mini a ZTE elnöksége szívesen lát és minden erővel támogatni is fog és ezen munkában mindenkor maga mellett fogja lal.llni a „Zilai Klzlöny" sportrovatát is. Hol]6
iVégo)
Elektronnál
világmárkás
Wanderer * Diamant
herekpárok
alkalmi áron.
Kerékpár alkatrészekből nagy raktjr. Váraaház palota.
ii
Hűi MID
nlakj.i
Nagykanizsa elsőnek ajánlott fel tiszteletdíjat a dunántúli
kerékpárversenyre
Nagykanizsa, május 10
A nagy dunántuli kerékpárversenyre, amit a Magyar Országos Kerékpáregylet rendez, a városok közül elsőnek Nagykanizsa ajánlóit fel tiszteletdíjat annak a kerékpárosnak, aki elsőnek fut be Nagykanizsára. Nagykanizsa a verseny idején átmeneti és frissítő állomás lesz.
A Magyar Kerékpárszövelség képviseletében ma délelőtt Nagykanizsára érkezik dr. Kirchknopf Ferenc szövetségi elnök és Palis Ödön sportszerkesztő, hogy a versenyzőknek Nagykanizsán való fogadtatását dr. Hegyi Lijos főjegyzővel és Pottyondy József aljegyzővel megtárgyalják.
- Ma mindenki rókát visel! A legszebb tavaszi rókák remek színekben legolcsóbb áron Budspestcn Dán Pülöp-nél (Dorotlyc utca L, Gerbeaud sarok) kanhalók. Gyönyörű tavaszi kis bunda modelljei, szőrme cravaltcaiai feltűnést keltenek, t-cltünóen olcsók. Kísérelje megl
\'ublónos. hnttfói
jt fórtlnkntV\'rdcUL\'Ol át>b \'mert mán nilfit a tiilit>l
.,/. örök «>szouytipi. minden mozdulatát !
nézik a nók \'
i vagy mm
min fuJ ti film-
ZALAI KÖZLÖNY
193a májúi 11
.Olcsók vagyunk, mert jók vagyunk.-
Április 15-től május 15-ig
igen olcsó csillárvásár ÍRANSDANUBIA R.-T
Zürichi zárlat
Piri. 2038\'.*, Loodon 17-47, Nawyork 441 l/l, Hrü.ael 72-17\'*. Mll.no 273(1, M.ttrld 44*32Va Am.lwd^i 2C8-30. Bellin 12175 Wien 7315, Sxólla 3 73, Pr*ga 15 42\'/l, Vanó 5805. Bud.píil -*-, UalirU 7-00. Buktml 308
Taraéayttudt
><u Uasav. 7Ö-OI 1300-13*20, 77-ta 13 25-13-50, 78-u 1350—1370, 7^.! 13 70-1390, 80-n 13*85—14*05. dunán-tull 78-0. 1205-12 20,77-e> 12 20-12 35, 7»-u 1240-12 55. 7»-»a 1260 12-75 80-1. 12 70 1285, loil 625 6 30, lak. trpa 8 70- MO, lab 8 20 -8 35, Iw-|tr) 6 89-6-85, koip. 550-6 60
i lesüti Bank dtilxa-árfolyemal
valutAk
Angol I. 1935-1975 B«lffalr 79-10-79-74 Ca«hk. 16 93-17 0-1 Din k. 8580-8700 Dinit 7-20-770 Dollii 488 00 49800 Franci. 1.22"30-22*50 Holl. 230 20-232 40 Zloty 84 45-84 95 Lel 340-344 Lna (ült 25 Lita 29*90-30 20 Mitk. 135*70-138*60 No ntt 98*50-9950 Pwela -•_■_
Schlll. -•---* -
STÍJCII. 11080-111*40 StM k. 99 90-100 90
DEVIZÁK Amit. 230 40 232*40 Belgrád 7 80*7 90 Berlin 13560-13880 Brűsael 79*28-79*74 BükareRI 341-3*43 Kopenb. 88 00-8700 London (9 35-19 49 Madrid -■__•-. Milano 3000-30 (8 Newy. 492 03-498 00 Oailo 98 70-9950 Pirla 22-33-22*47 Prija 16*95-17*05 Sídna 4*13./i-4* II i/( Slockb. 100 1010090 Varsó 8455-6495
Wien —•----■—
Zürich 110*80-111*40
Wl«i cicaring árfolyama : 80.454.
Sertiniiár
Felhaltál 1746, tladallan 382 K!e6 rendű 092 -091, eiedetl 090- 092, aze dett köitp 088- 0-88, könnyű 0-76 -084, l-afl rendű öreg 082 0-84, ll-od rendű 0tea 0-78 0-80, angol aüldó I. IfO I 06. aiafonna najrvhan 1:20—1-25, lalr 138 145, bua 096-1 26. lilaeilta 110-122.
Kiad), a laptulajdonol KOzg.ldaiágl Kl. Gutenberg Nyomda 4| INIiatal Lapkiadó Vallalala Nagykanliaán. Pelelfla kiadó: Zalai Kiroly. Interurbán telefon: Nagykanlua 7a aiim.
Kis HM nagy wtaíw.
ha vetéseit és veteményeit
PÉTI-SÓ-val
mütrágyázza.
Szükséglet négyzetméterenként:
2-tól 4 deka
Főzelékféléknél
Virágoknál......... 2 . 3 .
Rózsafáknál ... ... 5 . 6 . Gyümölcsfáknál... ... 1 „ 20 .
Földiepernél ...... 3 . 4 „
Málnánál ......... 5 „ 6 „
Pázsitnál ......... 3 . 10 .
Burgonya kat. h.-ként 80 . 100 kg. Répánál . . 80 . 10Ö . Tengerinél . . 80 „ 150 „ Rétek és kaszálóknál 50 . 60* . őszieknél feitrágyának, tavasziaknál is
eredményesen használható. (Részletes használati utasítás az érdeklődőknek díjmentesen rendelkezésre áll) 2 kg-os zsák ára ... P
5 •■ - ... 2-16 P
. . ... 412 P
. . - 19 86 P
Beszerezhető:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi
•zerek kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett)
APRÓHIRDETÉSEK
Jókarbnn levő kisebb jéo«xakrényt íieresek magwétnlra. Sípos Andor. 1847
Ovál, kör, szegletee ég blondel k«ra-Itiésckct olcsón Sternnél, Városházpalota. 1605
Kartl asztalt és padot keresek megvételre. Clm a kiadóban. 1844
A váró* belterületén Zrínyi Miklós utca 50. szám alatt 1 szoba, konyhás lakás fenyves kerttel kiadd azonnalra. Bővebbet Dr. Etlényl Oéza ügyvédnél. 1773
Hármas samnttei axénkályha él vas
mérleg eladó Ármuth bazár. Ifi75
Kétaxobáa elŐBiobán, vízvezetéke* lakás kiadó József főherceg ut 58/f. 31
Szép háromsxobÁtf satoai lakáa
tflr<lflaxobátf«l augusztus l-re kiadó Horthy Mlkióa-ut 51. »*. alatt. 1617
Háromszobás udvari lakáa auguiztui 1 re kiadó Kölcsey-utca 17. alatt. 43
Köztisztviselők részére rendkívül előnyös butorvásárlási alkalom. Modern berendezések, tokéle tes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sót kamatmentesen is kaphatók — Kopsteln bútoráruházban, Horthy Miklós-ut 4.
Klub g«n-rtllur® teljesen írj, legfinomabb mathabőrből készítve, eladó. Orrő kárpitos. 1855
Két- és háromszobás lakéaok kiadók. Bővebbet Reichenfeld husUzlet, Erzsébettér. 1846
Calnoaan bútorozott kúlönbejárttu szoba azonnal kiadó Sugárút 46 1843
Csinosan bútorozott szoba azonnal kiadó Szent Imre herceg-utca 7- 1861
jobb leány takarlténfliiak ajánlkozik azonnalra Is. Teleki-ut 4 1863
Jobb gyarmeklánft keresek május 15 ére. Acjélné, Csengery-ut 40. 1864
Csinos loroplett fbédlőbutor 140 pengőéit aludó Zrínyi Miklós-utca 45., udvarban I86S
• Csengery-ut 6. Telefon: 4-13.
fl Zalai Közlöny minden előfizetője
sí ulolsó havi cICIizelíil nyugta felmutatása melleit
napi 2 fillérért
tagja lehet a többezer kötetes nagykanizsai Horváth lile ujságüzlet kölcsönkönyvtár á-nah. Vagyis havi 60 fillérért a .Zalai Közlöny-minden előfizetője
annyi könyvet vihet ki havonta a kölcsön-könyvtárból, ahányat csak el tud olvasni.
Az előfizetési nyugta felmutatói kötelenként\' 8 filléres kedvezményes kölcsöndijért kapnak könyveket a Horváth kölcsönkönyvtárban akkor is, ha a havi kedvezményt nem óhajtják igénybcvennl.
Fizessen e!6
A LEGJOBB RÁDIÓLAPRA
a Rádióéletre
Elfflzetési ár: 1 évre P 10--\'/» évre 5 50 pengő, \'/< évre 2 80 pengd, I hóra P 1 —
KIADÓHIVATAL: Budapest, IV., Károly klrály-ut 10.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Kfiigazdaaágl Részvénytársaság
Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata
Nagykanizsa
■A /
Kflayvuyomda, könyvkötészet, vonatozó Intését, üzleti könyvek és dobozok gyára ■ *Zalai KBzIBuy" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
]TELEFON: 78. j
Kéttxitünkfl
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, Ugy védi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle £ Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunka
üzleti könyveket, Cgyvédi naplókat, jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, falinapiárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a logolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
Nyomatott a laplulajdonos Közgazdasági R.-T. Quteaberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában NagvVáiniwAu. (felelős üzletvezető: Zalai Károlv.)
73. évfolyam 107. síim
Nagykanizsa, 1933. május 12, péntek
Ara 14 fillér
ZALA^KÖZLŐNY
__________POLITIKA! NAPILAP
Felelős szcf(kesztö: B.rb.rlts Lajos HS^SZSm
Sabica veszi át a vezetést Bazsó József, aki Nagykanizsának, elismert legjobb rootorkeiékpárveze-töje, Felsöpáhok alatl átengedte a vezetént Subicsnak, akit állandóin figyelt, nehogy valami baj történjék.
A motorkerékpár simán haladt utján és nem is volt semmi baj, dacára a kedvezőtlen időjárásnak és lehetetlen rossz utaknak. Mikor a két fiatalember Balatonmagyaród
felé közeledett, Sublcs a gépet egy vízmosásba vitte, amely Jobbra dobta a motorkerékpárt és teljes erővel neklvezette az útszéli nagy eperfának. Bazsó József óriási Ívben kirepült az oldalkocsiból; és mintegy 8 méternyire az árokba esett Sublcs azonban a gépre esett és pedig oly szerencsétlenül, hogy több bordája eltörött és az egyik keresztülfurta a máját. Bazsó, aki mindkét lábán megsérült, látván Subics mozdulatlanságát sérülése dacára odakúszott társához és élesztgetni kezdte, ami nagyne-hezen sikerüli is. Bazsó segítségére siettek az arrajáró emberek és csakhamar leemelték a vérző Subicsot.
Genf, május 11 (Éjszakai telefonjelentés) Az öt nagyhatalom képviselői csütörtökön délután bizalmas megbeszélést tartoltak Henderson elnöklete alatt. Az értekezlet lefolyását és eredményét a legnagyobb Htokban tartják a résztvevők.
Genf, május 11 A hadsereg létszámával foglalkozó bizottság tényleges katonáknak mi-
A sebesült Baz«ó ezután kerékpáron besietett a községbe, ahonnan a postáról a nagykanizsai mentőknek telefonált. A mentők nyomban kifutottak, első segítsége! nyújtottak Subicsnak, majd belették a mentő-kocsiba Bazsó Józseffel együtt.
Sublcs a mentőautóban kiszenvedett
Subics a kocsiban még néhány szót váltolt Bazsóval, de amikor a mentőautó Kíökomárom határába ért,-belehalt súlyos sérüléseibe.
A csendőrség a katasztrófa színhelyén
A mentőautó ekkor bevitte a holttestet Kiskomárom község halottas-
nősitctle a hitleri alakulatokat.
London, május 11 (Lapzártakor érkezett) A lordok házában lord Haylsham hadügyminiszter kijelentette, hogyha Németország vonakodnék tovább tárgyalni, vagy kilépne a Népszövetségből, ezzel olyan fordulatot Idézne elő, amely a versaillesl szerződés alkalmazására adna alapot.
házába. Bazsó József jelentést tett az esetről a csendőrőrsnek, ahonnan egy járőr azonnal Bazsóval együtt kiment a katasztrófa szinhelyére és Jegyzőkönyvet vejlek fel az esetről.
Baxuőt szülei autón hazahozták
Mikor ismét visszatértek, Bazsó József Kiskomáromból telefonált édesapjának az esetről. Bazsót a kisko-máromi gyógyszertárban bekötözték, majd megvárta apjának odaérkezé-sét. Bazsó József ipartestületi ve-zetőjegyző feleségével azonnal autón ment kl fiáért Kiíkomáromba, akit hazahozlak lakásukra. Leírhatatlan volt a szülök öröme, amikor — halpár sebesülten is, de mégis élve meglátták gyermeküket. Bazsó Józsefet otthon, lakásán ápolják.
A támaszát vesztett édesanya
A katasztrófa híre percek alatt szétfutott a városban és mindenütt embercsoportok tárgyalták az izgalmas esetet. A dolog füléhez jutott Subics László özvegy édesanyjának is, aki kétségbeesve sietett fia főnökéhez, Lénárd borkereskedőhöz, azonban akkor még ő 8«m tudott biztosat mondani a kétségbeesett édesanyának, aki egyetlen támaszát és kenyérkeresőjét veszítette.
A csendőrség szigorú nyonio-zást folytat
Történt-e gonaatlannág és ha igen, ki részéről, azt moat a csendőrségi nyomozás fogja kideríteni. Mindenesetre
ez a halálos katasztrófa egy hatalmas felkiáltójel az Illetékes tényezők részére, hogy a Nagykanizsa vidéki utak sürgősen helyreállíttassanak, mlg nem követelnek ujabb emberáldozatot.
Subics László, a fiatal kjreskedő-segéd rendkívül megbízható, használható, dolgos fiatalember vo!«, akit főnöke nagyon szívlelt becsületessége miatt. Lénárd csak a legjobbat mondotta előttünk a szerencsétlen áldozatról. Legjobb munkaerőjét veszítette benne.
Subics László holttestét a kisko-máromi halottasházban ravatalozták fel. Horváth Qéza nagykanizsai temetkezési vállalata még a délután kiszállította a koporsót és végezte a ravatalozást. A temetés ideje még nincs megállapítva. Meglehet, hogy a vizsgálóbíró még elrendeli a holttest felboncolását.
A szerencsétlenség Nagykanizsán a legnagyobb megdöbbenést váltotta ki. (B. R.)
Halálos motorkerékpárszerencsétlenség a balatonmagyaródi országúton
Két nagykanizsai fiatalember végzetes motorkerékpárutja — Subics László a mentőautóban meghalt, Bazsó József lábain sérült meg
Nagykanizsa, május 11
Nagykanizsa határváros csendes szavú életébe csütörtök délután élesen belesivltott a mentők szirénája, amely gyors tempóban futott a városon keresztül, kl az országútra, valamely községbe. Az utcán járókelők izgatottan tárgyalták az esetet, ugylátazlk valahol valami szerencsétlenség történt. Nemsokára;; azután megjött a híradás: súlyos motorkerékpárszerencsétlenség történt az országúton, Kiskomárom környékén, amelynek két nagykanizsai fiatalember esett áldozatul. De akkor még bővebbet nem tudtak, csak a két szereplő fiatalember nevét.
Nemsokára rá telefonjelentés érkezett a kiskomáromi postahivataltól, hogy Subics László nagykanizsai borkereskedő segéd meghalt, Bazsó József, a nagykanizsai ipartestület vezeföiegyzőjének 25 éves. fia ugyancsak súlyosan megsebesült.
Telefonon nyomban érintkezésbe léptünk az illetékes tényezőkkel és sikerült a katasztrófa megtörténtét a következőkben megállapítani:
Útban Héviz felé
Csütörtök délelőtt Bazsó József elkérte Lénárd borkereskedőtől annak oldalkocsis motorkerékpárját azzal, hogy Hévizre megy Subics Lászlóval együtt. Lénárd megkérte segédjét arra, hogy mig Bazsó dolgát végzi Hévízen, addigra ő Kls-komáromban végezze cl azt, amivel őt megbízza. Ha Bazsó visszajön később, akkor a géppel jöjjön vele vissza.
Elindult a két nagykanizsai fiatalember Hévízre.
Déiután visszalövet Subics arra kérte Bazsót, hogy engedje át neki a kormányt, hadd vezessen ő is, hogy megtanulja a gépkocsivezetést, amire neki üzleti szempontból is szüksége van.
H nagyhatalmak bizalmas
értekezlete Genfben
őrgróf Pallavicini: „Nekünk nincs szükségünk horogkeresztre, nekünk sokkalta régebbi felünk van: a kettős kereszti..
Budapest, május 11 | (Éjszakai telefonjelenlés) A költségvetés csütörtöki vitájában grót Somsslch Antal utalt arra, hogy pártja nem adja fel az ellenzéki álláspontot és a szabad kritika jogát. Nem fogadia el a költségvetést.
Őrgróf Pallavicini Oyörgy hangoztatta, hogy a régi Monarchiából ujat kell teremleni. így Magyarország nemcsak a legnagyobb tényező lehetne a Dunamedencében, hanem a legbiztosabb pillére is az európai békének és előmozdítója a francia-olasz antantnak is. Ezek a kérdések szervesen Összefüggnek a revízió kérdésével Is.
— Ninci szükségünk a fasciz-musra, sem a horogkeresztre, nekünk sokkal régebbi Jelünk van : a kettős-kereszt. (Általános helyesléi).
Korodl-Katona Jínos kérle azoknak a külföldön élö magyaroknak a támogatását, akik a magyar érdekekért küzdenek.
Frledrich István megállapítja, hogy a restauráció kérdésében az egész Ház egy nevezőre jutott, épp ezért kérdezi, miért nem nyilatkozik végre a kormány is ebben a kérdésben ? (Friedrich beszéde közben egyszer csak az egyik karzatról röplapokat dobolt le egy fiatalember. A fiatalembert nyomban levezették az egyik terembe, ahol kiderüli, hogy Beregi Sándor, 1\\ éves állásnélküli, aki saját bevallása szerint szerelmes verseit dobálta le a karzatról, hogy igy hivja fel magára a figyelmet. Előállitották a főkapitányságra.)
Payr Hugó a titkos választójoggal loglalkozott. Az érdekképviseleti rendszert nem tartja helyesnek.
ZALAi KÖZLÖNY
1939 \'1,
Hárommilliós közmunkát jelentene Zalának a Bécs—balatoni útépítés
A közigazgatási
Zalaegerszeg,, május U
A vármegye közigazgatási bizottság. moil larlotls májusi aKtél GyOmbrey Oyörgy írtispán elnöklete alatt. Az UléBen majdnem minden jelentést hozzászólás nélkül fogadtak el.
Brand Slndor dr. főjegyző az tsemény|elen!ésben kielégítő közbiztonsági állapotokról izámolt be. Ugyancsak kedvező jelentést telt Zsupán Kálmán dr. föállatorvos Is az állategészségügyi viszonyokról. Az egész megyében egyedül Köveikálon észlellek száj éa körömfájás betegséget.
Bruzsa Gyula dr. pénzügyigazgaló jelentése szerint a [kegyében esedékes adóhátralék 6,819 835 pengő. Legkisebb a hátralék a nagykanizsai kerü\'etben (99%), a legnagyobb Ta-po\'cán(l82%).
Szabó Jenő főmérnök pártoló ha-
blzottsá-g Illése tározslra terjesztette elS Sopronnák ama kérelmét, hogy a Bécs—balatoni utat Sopronon ál vezessék. A köi-igazgatási bizottság határozottan pártolja Sopron törekvései!, annál is Inkább, mert ebből az útépítési munkából 57 kilométer rész esik kélmilllókllencszázezer p:ngő köU-séggel a tármegyére. Hir szerint tervezik a Qraz—balatoni ut kiépítését Is és az Igen kedvező lenne a megyére, ha ez az útvonal Sient-gollhátd—Za\'aegerszeg—Bikon át vezetne Kessthelyte.
Figura Oyörgy gazdasági felügyelő kielégCÖ mezőgazdaság! helyzetről számolt be. A lenyegelő takarmány-hiány megszűnt, sőt helyenkin! készlelek is maradlak. A munka-alka\'mak kissé zzaporodtak, a szőlők állapota kedvező.
Vitéz Barnabás István dr. klr. tanfelügyelő bejelentene, hogy a ka-
nizsai Ipiroslanonclskolánsk 2000 pengő államsegé\'yl engedélyeiell a kultuszminiszter. A pelrlvetttel áll. elemi Iskolánál Öheges Oywla oki. tanítót, az alttisld! köziégt eleminél Horváth Péter, a nematjksny! ág. «v. eleminél Tóth Aladár oki. tanítókat niegválasztoüák. Barlatildán 1 tanerös rk. iskola szerveztetett s Kmrutr Rózsii alkalmazták helyettes! minőségben. JWvány miatt bezárták a zalaszenttörincl rk. elemi Iskolái. •
Heldelberg bankár öngyilkos loM feleségével együtt
VÁROSI MOZGÓ
Sxsnzéoió* ujlUal Sxenjtáoió. ujiMs I
BOV.-ért Jghet mo»it»» I
.nlnden hétköznap szombat klvételóvel az, aki megváltja rendes áron Jegyét szombaton és vasárnap.
Májas 11., 12., 13. él 14 én, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap
LIANE HAID
a német sexappeal-klrálynö legpazarabb filmje:
Bárki uasy szerettek
(At Orlow hangos változata). Férfi főszerepben: PETnOVICH SZVKTISZLAV.
, BRUNO GRANICH8TÁDTER gyönyörű muzsikája t Előadások kezdete hétköznapokon 7 és 0, vasárnap 3, 5, 7 és 0 órakor.
a _
A japánok felkoncolták a kínaiakat
London, május 11 A Lmtícsaumen\'i harcok során a japánok bevonultak az elhagyottnak látszó Klcho városba. Amikor a japán csapatok letáboroztak, az elrejtőzött kínaiak gyilkos ttlzet zúdítottak rájuk. Kéri\'uiára került a sor, majd a segítségül érkező Japán haderő körülzárta a várost és minden hnalt, akinél fegyvert találtak, Jelkoncoltak Minúkél oldilon az összes vesztesig ezer ember.
A magyar-jugoszláv kereskedelmi tárgyalások eredményesen végzftdtek
Rudapeot, május 11 A magyar-jugoszláv kereskedelmi tárgyalások — értesülésünk szerint — eredményesen fejeződtek be. A kompenzációs szerződést holnap, vagy legkésőbb holnapután írják alá. A Jugoszlávok fát és bizonyos mezőgazdasági terményedet, mint például aszallszilvát, diót és egyéb gyümölcsöt szállítanak, mig Magyarország iparcikkeket küld Jugoszláviába.
Ellopták a németek koszorúját
a londoni Ismerttlan Katona afrjiról
London, május 11 Rosenberg Alfréd által az Ismeretlen Katona sírján elhelyezett koszorút ellopták. A tett elkövetése miatt letartóztatták a munkáspárthoz tartozó Oears kapitányi, aki tagja az angol frontharcosszövelsé^nek.
Rosenberg a koszorú ellopásával kapcsolatban kijelentette, hogy a koszorút a birodalmi kancellár nevében tette le a német birodalom színeivel a háborúban elesett angol katonák emlékére, átadva ezzel a koszorút az angol nép őrizetének.
BUnUgyl kartel
Irta: Dávid Jóuof 21
Elfogulatlan mosolyt erösz/xolt az aicára és szótlan meghajlással üdvözölte a jelenlevóke\'. Oibor tanársegéd néhány, szóval bemutatta az újságírót, majd hozzáfogott a boncoláshoz.
A csendet csak néha törte meg a tanársegéd halk szava, aki hol ezt, hol azt magyarázta a szótlanul figyelő hallgatóinak. Az orvosi műszavak érthetetlenül pattanlak vissza Csergő füléről, aki előtt merőben rejtély volt a tanársegéd magyarázata. Csak akkor élénkült meg az érdeklődése, amikor a szurásl csatornát vette vizsgálat alá a tanársegéd. Lissan, óvatosan tárta fel a csatornát, amelyet feketére feslett a meg alvadt vér.
— Mint láthatják, hölgyeim és uraim, az áldozat halálát egy igen éles és hosszú, vékony heggyel bíró kés idézte elő, szögette le a tanársegéd.
Csergő szinte gépiesen ismételte magában: igen éles és hosszú, vé-konyhegyü kés idézte elő...
A tanársegéd már javában diktálta jegyzőkönyvbe az észleleteit amikor Csergő váratlanul odalépett,
hozzá és megrágsdla a karját. Az újságíró szeme csillogott és szinte fuldoklott az irgalomtól, amikor megkérdezte :
— Azt mondta, tanársegéd ur, hogy igen é^es és hosszú, vékony-hegyit kés idézte elő Hoffer elnök balélát ?
— Igen, válaszolta az meglepst-ten. Miért kérdezi, szerkesztő ur?
Csergő, aki még mindig erősen küzködött a belső felindulással, most erősen a tanársegéd szemeközé nézett és határozott, erős hangon, hogy mindenki hallhatta, elmondotta, hogy az áldozat mellett talált véres kést, bár igen éles volt, azonban semmiesetre sem vékony, hosz-szuhegyü, hanem inkább rövid, tompahegyünek lehetne nevezni.
A tanársegéd néhány pillanatig szótlanul meredt az ujságiróra, látszott rajia, hogy meglepte ez a nemvárt közlés. Aztán faggatni kezdte, hoTy honnan tudja ezt ilyen biztosan ? Csergő elmondta, hogy.nagyon jól ismeri Magas Dénes késéi,\' mert többször kérte kölcsön irónt hegyezni Arra határozottan emlékszik, hogy rövid, i ikább tompának, mint hosszú, vékonyhegyünek lehetne nevezni a kést.
— Ei pedig azt jelentené, fejezte
be, hogy nem az én kollégám Ölte meg az elnököt.
— Ezt könnyen ellenőrizhetjük, mondotta a tanársegéd, azzal utasítást adott az egyik szolgának, hogy a rendőrségről i-zonnal hozassa el a bűnjelként lefoglalt kéat, mert egyes pon\'osabb megállapítások miatt szűkség van arra.
Az a félóra, ami a kés megérke-zéseig elteli, Cwrgönek egyik legizgalmasabb félórája volt. Még életében nem izgult annyit, mint ez alatt a harminc parc alatt. Hol a hideg rázta, hol olyan melege volt, hogy azt hitte, menten megsül. Az ö idegessége nemcsak a tanársegédre, de a többi jelenlevőre is átragadt. Végre megérkezett a rendőr és egy papirosba csomagolva átadta Qibor-nak a bűcjelet. A vér ott feketélett vastagon a kés pengéjén és a nyelén is. Ütbor a kezébe vatte a bűnjelet és moit hosszas, lelkiismeretes vizsgálatba merült, hogy önszehaton-litsa a szurásl csatornával. Végre, srinle örökkévalóságnak tünö vizsgálódás után odafordult Csergőhöz és csak ennyit mondott:
— igaza volt, szerkesztő ur, nem ezzel a késsel ölték ^neg Hoffer elnököt.
Csergő -igy érezte magát, mint
Budapest, május 11 Heldelberg Vi\'m>s bankár, akinek bűnperét napok óta tárgyalja a büntetőtörvény szék, szerdán éjszaka feleségével együtt ismeretlen méreggel megmérgezte magát. A bankár, anélkül, hqgy eszméletét visszanyelte volna, meghall
Heldelberg Vilmosné állapota csütörtökön a délelőtti órákban változatlanul válságos maradt. Délben mér a katasztrófától lehetett tartani, amikor az orvosok megkezdték kOz-delmüketa nagybeteg életéért. Oxigén-belélegzéssel és injekciókkal dolgoztak. H\'íidelbergué állapotában kora délután pillanatnyi enyhülés állott be. Ez a javu\'ás azonban csak látszólagos voll, mert Heidelbergné esle 7 órakor szintén meghalt a Siesta-szanitóriunban.
Gandhi haldoklik?
London, május 11 Bombayből Jelenlik, hogy Qandhi az éhségsztrájk következtében leljo-sen elerőüenedett. Környezetének véleménye szerint a vasár nipal sem éri meg. A Daily Expressz szerint Qandhi haldoklik.
feltaláló a konstrukciója elölt, amely várakozáson felül váltotta be a bizonytalan reménykedéssel hozzáfűzött reményeket. Azt sem tudta, hogy miként búcsúzott el, vagy hogy elbucsuzott-e egyáltalán, mert egyszerre csak lenn találta magát az utcán, amint szinte futólépésben igyekezett a rendörségre. Egészen magánkívül volt a felfedezéstől, amire még álmában sem mert volna gondolni.
Minden más gondolatát háttérbe szorította az a tudat, hogy Magas Dénes ártatlan. Most már nem sajnálta a délelóttjét, amit a boncolán megkezdése előtt msg teljesen hiába elpazarolt időnek tartott. Már előre élvezte ait a nagy meglepetést, amivel kollégái tudomásul veszik majd ezt a nemvárt fordulatot. Es mindez neki köszönhető
Épp be akart fordulni a rendőrség széles kapujin, amikor megpillantotta Kalmárt, Wettert és Orbánt, akik ugyancsak oda Igyekeztek. Már messziről integetett nekik, hogy siessenek, mert fontos közlendői vannak. Néhány szóban informálta őket a boncolás lefolyásáról, majd végül kivágta a nagyágyúi, hogy: Hoffert nem a M»g*« Dénes kőével ölték meg. (F#tjrt Ut.)

npájut12
ÍALAI SOZLONT
íjONÜMJERlMRE
nagykanizsai hittanért Sqiuogyvárra helyezték adminisztrátornak
■ -i\' lóba Ifi\' NBííykaotása, májút 11
A nwgyétpütpők Longauer fmte nagykunUsai oki. hittanári, voltkór-liáii ltlliéiil, Somogyvérra helyízle át aSminiiztrálorniki Air erre vonatkozó diszpozíció ma érkezeit Nagykanizsára: LongauerImre néhány nap mliha\' elfogtal|a a| álloináahc-lyél a püspöki rendelkezés értei mében:
A megyéspüspök dltziMzicióJa kl-iunietí«/nrétl> it\'aidnöá\' megbízással és fontos misszióval megy Longauer • Irriré Sómbgyvátrí, hogy oÁ il egyik IlókhltkOíság- megkezdelt femplom-épllésél folytássa ét befelezze. Elismerése annak a szép lelkipásztori, apostoli tdküielü pspl munkának, amit Longauer Imre hlllanár nagykanizsai tartózkodása alatt kifejtett.
■ Munkáiénak keienyomát ott látjuk az Iskolában, gyetmekelnk zsenge lelkivilágában, ott látjuk a rideg kórház-termekben á betegek ét szenvedők kőzött,\' ott lál|uk, amikor késő é|-szaka látásából a haldoklók ágyá-hoi tiet, kogy »z Egytiár vigaszát vigye az elkOllöző embertársaknak. 011 látjuk a kórházkápolna felépítésében, amit ítlaguk a kedves apácák sem mertek remélőt: egy na-poft olt áílott készet! Isten dlctöté-gére ét annyi szenvedő, beteg és Isten segítő kezét kérő megrokkant lelkű emberteslver nagy vigaszára és örömére: az u| kórházkápolna. De hitoktatói tevékenysége melleit volt idö még arra, hogy a kath, If-lusággal foglalkozzon. A Legényegyletben, az állásnélküli ifjak elhelyezkedési problémájánál, volt lde,e arra, hogy felkereste a kemény téli napokon a szegények otthonát éa nemcsak az Ur szavát ajkán, de anyagi segítséget is vitt a nincstelenség hajlékaiba, senkitől, csak attól tudva, aki egykoron minden lélek bírája lészen. Volt ideje arra is rendes hivatalos elfoglaltsága mellett, hogy mindenkinek rendelkezésére Állott, számtalan embernek, szülőnek, Ifjúnak érdekében eljirl, körbelépett, kérvényezett és mindig azzal a tapintattal, azzal a krisztusi finomsággal, ami csak kiválasztott lelkek karakteriszllkuma. Longauer Imre pap volt. Krisztus pap/a, a szó legnemesebb, legtisztább, legragyogóbb értelmében. Bt ahogy az-Irás mondja, hogy ahová a Metler lépett, ahol csak megfordult: jól telt, ugy Longauer Imréről Is csak azt lehet mondani: ahol csak járt ét megfordult: /őt cselekedett. A jóság volt nemet papi szivének alapvonása...
És ez az apostoli lelkület,ez a leg-nemestbb papi munka, egész egyéniségének önmagaadása, egész az á\'dozahoxatallg : a néhány röpke év a.att, amit Longauer Imre Nagykanizsán töltött, meghozta áldásos papi gyümölcsét Is minden vonalon. És a hívek szeretete, tisztelete és nagyrabecsülése övezte körül. Nagykanizsa katolikussága fájda-
lommal lálja öt soraiból távozni, ahol nemes papi lelkének jóságsugaraival csak szépet, nemeset, magasztosai és elévülhetetlent alkotott az Ur tövisekkel kirakott szóllejében. Nagykanizsa kalollkusságának áldása kíséri u| állomáshelyére, ahol nagy is fontos misszió vár kipróbált munkásságára. És Longauer Imre az uj
adminisztrátor Somogyváron meg tugja ezt it oldani. Meri Longauer Imréi az apostolok lelkülete hevíti, amely nem ismer fáradtságot, sem akadályt.
Nagykanizsa katollkusságának minden izeralete, nagyrabecsülése és hálája kitéri u| állomáshelyére Longauer Imrét... (B. R.)
Jogerős let! a várföldei otgáaypogrom tetteseinek iO—10 évi fegyházbüntetése
mentette. A tábla megváltoztatta az elsőfokú bíróság ítéletét, elrendelte Kele Oéza letartóztatását és őt Is 10 évi fegyházbüntetéssel su|tolta. — A Séllyey-tanáci a temmiségi panaszokat visszautasította és Igy a két várföldei legény 10—10 évi fegyház-bünlttése jogerőssé vált.
Nagykanizsa, május 11
A kir. Kurla Séllyey Barnahát-tanécsa most mondotta kl az utolsó Szót a várföldei cigánypogrom\'bűnügyében.
A nagykanizsai törvén) ték tudvalevően Szőke Józsefei lö évi fegyházra Ítélte, Kele Qézát pedig fel-
összekötő-, ebédlő- és futószőnyegek, sezlontakarók és függönyök
mlniien Kiultelben nngy yttlnszték.
Legújabb belföldi és angol ingzefirek, pouplinok, oxfordok tropikák és nyersselymek
megérkeztek.
Nöi- é. férfiszövetek, kész nöi kabátok
mélyen leszállított árban.
SINGER
DIVATÁRUHÁZ. Alapítás 1860.
Kedvező alkalom ! Üzletváltozás miatt
nöi kalapokat
mfityen IcaMálUtott áron
/ZlaKHáMOlí
meglepő 3xtpcn KéMtlIneh r
Ápoltassa arcbőrét
Dr. Benedlgnt Láng Magda
kozmetikai 8 intézetében
Nagykanizsa, Deák-tér 3.
Szépséghibák kezelése, szemölcsök,
szőrszálak eltávolítása. Dlathermls. Olctó bérletrendszer. =
A Polgári Egylet
uj otthonában
Nagykanizsa, május 11
A .Korona" első emeletén uj otthoni -nyert Polgári Egylet uj helyiségei várják már az egylet taglalt, hogy szépségükkel, kényelmükkel és célszerű elhelyezellsé^ükkel szolgálják a tagok pihenését, lelki felüdülését.
Felkerestük a Polgári Egylet uj o: h-inll, amely szebbnek, alkalmasaimnak és klubéletre megfelelőbbnek látszik, mint az e hagyott otthon, \' világháború előtti Isglétszámra méretezett székhí* helyiségei. Valami melegség, Inllm hangulat, stílusosan ható berendezét vetzl körül a belépőt.
Ahogy a hercegi ház udvarából a kapu twlllvel alatt felmegyünk a Polgári Egylet uj helyiségébe, már a folyosón csupa tzónyeg, virágdísz kell kellemet benyomátl. A klubhelységben azonnal szembeötlik a Polgári Egylet hősi halotlalnak fekete emléktáblája.
Az elaő szoba az olvasó. Nagyszerűen berendezve. Mintha csak egy fővárosi klub olvatólermében lennénk. Kényelmes, öblös karoa-tzékekben terpeszkedhelik el az egyesületi lan, aki mindent megtalál llt, amire csak szüksége van, a vezetőség mindenről gondoskodik. Most is számosan ülnek az asztalok mellett, vagy a karosszékekben forgatják a legfrissebb hírlapokat. Innét a billiárd-szoba nyílik, minden kényelemmel, amit. csak a Jelenlegi keretek közölt el lehel képielni. A harmadik szoba a kárlya-szoba, ahol társasjátékok, sakk, stb. is nagy választékban áll a lagok rendelkezésére. Aki ide belép, csak Jól érezheti magái. A negyedik a brldge-szalon. Berendezéte hölgyek jelenlétére is számil.
A képek, szőnyegek, bútorok, fali-dlszek, virágok művészi aranzsmája egészben olyan, hogy mindenkit meg fog lepni. Az egész klubon oil látjuk a szépérzék és szerelő gondosság kezevonását. Szlgrlszt László, a Polgári Egylet űgybuzgó háznagya rendezett be mindent, ö vezetle az álköllözködést, berendezkedést.
Most azután megindul egyidejűleg a nagyszabású szervezési munka: minél löbb tagot toborozni az újjászervezett Polgári Egylet zászlaja alá.
Az avatás ünnepi vr.csora keretében történik.
Brónyui C.
WalapUxlelébcn -j. Horttty Mikids-ut O.
— Bútorvásárlás — nem gond I
Teljes berendezéseket rendkívül előnyős részletfizetésre, sőt kamatmentesen is szállítunk. Kopsleln butor-á\'uház, Horthy Miklót-ul 4.
ZALAI KÖZLÖNY
Amíg a „Peti flam"-ból Péter bácsi lett
Nagykanizsa, május 11 Harminckilenc ettleridövel ezelőtt a kanizsai lőszolgsbiröság akkori főbírája, araikor kikiáltóit a másik szobába, hogy: „Oyere csak be, Peti Ham\', akkor egy 22 éves *hetykebs|uizu fiatal legény ugroltfce az ajtón és keményen összecsapva a bokáját, széles mellével pattanásig feszítve a rajlalevö kék lormaiuhál, kalonásan jelentkezve várta a pi-rancsot.
Az évekkel együtt a főbírók is változtak, cssk a Rili gyerek miradt a helyén. Az Idő ugyan rajta is elvégezte romboló munkáját, a Pali gyerekből Idő folyamán Péter, sőt Péter bácsi lett, de a hűség és megbízhatóság épp olyan mértékben megvolt benne 39 év után Is, mint azon az első napon, amikor magára vette a megyei alllszlek kék formaruháját.
Slmonla Péter, a kanizsai lö-szolgablróság 61 éves Péler bácsija harminckilenc évi hűséges szolgálat ulán most má|us else|én, mint eltő-osztátyu altiszt vonult a megérdemelt nyugalomba- A nagy világégés íitején nemzetével szemben Is lerótta köteles hOségadóját, mert 1914 őszén, mini népfelkelő került kl az orosz harciérre. Részt veit Przemysl vára védelmében és amikor a várat hosz-szas ostrom után bevették az oroszok, ő Is hadifogságba került. Három és féléves orosz fogsága alatt olyan, sutyos betegségen taell keresztül, hogy már a fogolytársai is lemondtak az éleiéről Önfeláldozó ápolásukkal azonban csodálatos módon mégis sikerült megmentenek az életnek és igy az öreg népfelkelő 1918 junlusában egészségileg kissé megrongálva, de mégis hazakerüli Kanizsára. Mellén már a Károly-csapalkercszt díszelgett, amikor egy napon Isméi beállított a főszolgabírói hivatalba éi jelentkezett további szolgálatra. A forradalom vötös tüze sem tudta megperzselni kötelesség-érzetét és hűséges odaadását, amit a legnezebb időben Is becsüleltel állított a felettesei szolgálatába.
Péter bácsi az elmúlt négy évtized alatt annyira hozzánőtt --a kanizsai löszolgabirósághoz, mint á betűhöz az ékezet. Mindenik hiányos a másik nélkül. Bizonyára sokaknak log hiányozni kék tormaruhás termetes alakja, amely délelőttönként felbukkanásával élénk szlnloltot hozott a kanizsai u\'cák szürke forgalmába, halaimat iralcsomókkal a hóna alatt.
Az elmúlt napokban bekopogtatott a szerkeiztőségbe Is, hogy buciul vegyen a ta|tólól és egy utolsó szívességre kérje. Ezulon szerelne ugyanis köszönetet mondani eddigi feletteseinek az évek lolyamán Iránta tanúsított jóindulatukért, egyben pedig buciul mondjon a kaniztal altiszti karnak. Ezúton teszünk elef.et ennek a kérésének.
BucBuzás közben megemlíti még,
hogy ezután minden idejét unokáinak lógja szentelni Két kisfiú él egy kislány. A |árári közigazgatásnak ez a deré<, kipróbált, hű léget veteránja ezentúl már ciak az unokáival akar látszani.
Kiérdemelte a pihenést. Dám«
IMMril
A lugyaaaicsal ■atwrolAr\'st !••«■ tluyelfi tnienüsakr CsülOiteMtn a W-mJnéMrt.\'Rwl / ór.kor+11\'7. díWSn \'i óukor +IO-«i ott 9 órskoí +■>■&,
(.eianlw.1 nkUóJtlinlM a IsMhafá* glal latéaatlalaatl aala 10érakari Véttoaékoay, hn.a., W«
■árkaié.
Akinek 650 pengőjébe került a szép cigányleány jóslata
Amíg az egyik olgánylány megjósolta, hogy nagy károsodás éri a nemesvldl gazdát, addig a másik kettő ^fosztotta a szekrényeit
Nagykanizsa, május 11 Vasárnap délután három cigány beállított Németh Percre ntmesvidl lakos portájára, akinek az egyik cigánylány ajánlkozott, hpgy kiveti a szerencséjét. A gazdálkodó, aki egyedül volt otlhon, kivitt egy kis asztalt az udvarra, bort hozott, megkínálta a cigányokat, közben hall-gatla a izép cigánylány jövendölését. Eközben a háta mögött a cigány éa
a mlsik cigánylány besurrantat lakásba, ahol felnyitották az Ssszes szekrényekel és 650 pengi készpénzt eltoptak. A gazdálkodó enk másnap vette észre a pénz eltűnésit. Pedig a kártyavetö cigányleány búcsúzáskor még elkomorult arccal megjegyezte, hogy rövidesen nagyobb károsodás fogja érni Német* -Ferencet, akii figyelmeztetett, hogy erről a kárról ne szóljon senkinek, meri
taaa. május ie.
Ritka alkalom!
Ritka alkalom!
Gyapjudelain
(kis hibával)
98 fillér
Torontáli szőnyegek
Tropioál és Fresoó férfiszövetek
Paplanok
Flanetl és gyapjú takarók
Divatos mintás creppe de chlnék
nagy választékban, leszállított árban kaphatók
Kirschner Mór
divatáruházában
Nagykanizsa, F6-ut 3.
(Városházával szentben).
Legolcsóbban FEST
Legszebben TISZTIT
VARGA
ruhafestő, vegytlsztltó, gőzmosó üzeme Hunyadi»utoa 19. Horthy N.-ut 8.
ha hallgat, akkor kétszeresen, meg-lííHl í Wra. , ,
Ette • különös jóslatra fut más. nsp emlékezeti vissza • gazdálkodó, amikor el akart menni adói fizetni it seho\'sem talilln »-pénzét Nyomban a csendőrségre sietett, ahol rövidesen mcg/lllapilollák. hogy a vakmerő lopási Horvát Rozi 24 éves, Kolompár Mariska 19 Évet és Nyári-Horvát jóései 33 éves kóborclgi-nyok köveilék el. -akik e|len körözési adlak ki.
Mozgószinház
Bárki vügy, szeretlek!
A tnozijiró közönségnek szomorú tapasztalatai vannak már azon a téren, amikor egy operett lllmvállo-zalban kerUI eléje. A rendezők legtöbbször olyan módon végzik ezt a • munkál, hogy agyonerőltetstl változtatásaikkal teljesen ellápodtjik a cselekményt és a maslíx álható Jellegzetességével .Halták át iu egész darabot. A Városi Mozi legújabb műsora, az Orlow motívumai etapján készült Bárki vagy, szerellek, Örvendetesen cálol rá az eddigi tapasztalatokra. Operettváltozatot ritkán vittek Ily szerenciéa kézzel Ilimre, mint az Orlow-ot. Minden jelenele, együttvéve és külön-külön magán viseli az awtolt rendező kezenyomát és ennek köszönhető, bogy még azok szemében is az újdonság érdekességével bal, akik jól Ismeri* az eredeti opere.let,
Líane Hald, a ragyogó szépségű német lilmizinésznő és a kellemes hangú Petruvxb Szvetlaziáv a főszereplői ennek a sikerüli Ilimnek. Vidámság, hmgutal, fülbemászó zene és szerelem alkotnak jóleső keretet a két kiváló művész körül, akik ebben a szerepűkben ét bizonyára sok uj hívet fognak szerezni maguknak.
A klsérőműtör ezalkalommal Is értékes, művészi és változatos.
aImi
MirtnmnHtti utta uniiit
MENETRENDJE
érvényes 1933. Bájut tS-tM
tr«ébal.UrVaaMtálloméa
Valutállomltra


|29 11 » 12 M
IJtO U10
I6M IT" tioa
19 M J2S0 2340
13
Lstenyei me
lelénysril ind. »46 --- -
KágykiaUtáról ind. 14 30 18 «
1933 május 12
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HIRIK
NAPIREND
Májún la, péntek
Római katollkui: Pongrác. Proleat.: Pongrác, tar.: I|ar hí 16.
Vároál mtueunt éa Könyvtár nyitva csültktakfln éi vasárnap délelölt to-tól 12 óráig.
Öyógyszettirl é||ell szolgálat a hónapban: a Mtrkty öelui gyógyszertár Pó ul IX aa. éa a klskáuligsigyogyszcitár.
tfflzIUrdft nyitva reggel 6 órától este 9 Mlf (MM, szerda, péntek délutáni, kedden egész nap nőknek).
— (Prlmlclák) Vasárnap délelőtt fél 11 órakor tartja első szenlmisé-|ét a lelsőlemplomban SchwtlUtr József véglett theologus, felazenfelt pap. Schwellzer József, fia néhai Schwettier József borbélymeslernek, özvegy édesanyja a Csengery-ul 30. széni alatt lakik. A nagykanizsai u|-mlsés manuduklora Gazdag Ferenc püspöki tanácsos, mig az tlnnepl szónok dr. Ktrner István, a központi budapesti papnövelde spirituálisa. — Ugyancsak vasárnap tartja első Mentmlsíjíta sromszéd Somogy, szenlmlklós plébánia-templomában VSifo László végzetl th>:ologus, felszentelt pap, aki fia VOrOs 0/Orgy községi bitónak. A prlmicla fii 10 órakor kezdődik. Kézvezető Lukács József nagykanizsai hittanár, mig ünnepi egyházsiónak Qazdag Ferenc pttapOH tanácsos.
— (A főispán Budapesten) QyOmOrey Oyörgy főispán hivatalos ügyben Budapesten tartózkodik.
— Paplan, flanelltakaró és ágy-teriló újdonságok állandóan érkeznek. Slnger Divatáru/láz.
— (Áthelyezés) Mint ismeretes, néhány héttel ezelöll hirt adlunk már arról, hogy a belügyminiszter dr. Kajdy Lajos rendőrfogalmazót a maíói rendőrkapitányságtól a kanizsai rendőrkapitánysághoz helyezte át, miáltal Ismét kiegészítődön a kanizsai rendőrkapitányság személyzeti létszáma. Dr. Kajdy fogalmazó, aki már át Is vette hivatalát, a kanizsai rendőrkapitányság közigazgatási osztályához nyert beosztást.
— SlsOrangu ma jég kapható a Tranadanubia Egyesült OOzmalmok Részvénytársaságnál.
— (UJ plébános) Ptidl Béla csurgói káplán a kegyúr bemulató levele alapján elnyerte a zalaszent-lászlói plébánia-javadalmat.
— Költözködés után vásárol|on szőnyeget a Schűlz Áruházban.
— Gr.u Gszko álats kip.kh.ii. Kond-
klvül érdekes képsorozatban mulatja bt) a Színházi Elet uj száma (Jrela üar-lionak, a mozi legnagyobb sztárjának ólolól tic osztendóa korától ügószon a rual napig. Mint gyoreklán.v, mint stook-Itolml mldlnolt, mint tnanneouln. mint berlini talnéuznő végigkíséri a tóny-Kéiit\'zflgép loneaójo ogósr.un hollywoodi villájáig a nagy sztárt. A Színházi Élőt u) számában közli a rádió reggoll tor-"Alának Illusztrálását Is. A 61 oldalas "átlló Vltághlradón, S2 oldalas gyor-inokujBáRim. kézimunka éa kotlamol-lekleten kívül e héten a Színházi Flot u| mollékletet ad, 16 oldalon koroszlül niutalla be a Budupesll Aru é« Minta-
vásári.
= Ha kevés a pénze, akkor
női- és fétfiszövelcl Singeméi vegyen. Soha nem lesz ilyen jó alkalom.
- Április 15-tSl május 15-ig: OlosC csillárvásár a Transáanubiánál.
— (..Táncoí a kongresszus\') Vannak filmek, amiket többizör is szívesen megnéz az ember (Vétkül, hogy ezáltal bármit Is ronlana az első látás kellette Illúzióján. Ezek közé a filmek közé tartozik a Táncol a kongresszus Is, amely kanizsai bemulalóla óta diadalmas sikerrel járta ba az egész országot. A film s\'ágetmelódlája belopódzott a tél lolyamán a báltermekbe is, hogy egy andalító keringő révén még közelibb hozza egymáshoz a fiatal sziveket. Ezt a filmet szerezte meg Isméi a Srana\'órium Egyesület, hogy szórakoztató előadás keretében gyü]tse össze azt a nélkülözhetetlen 0 szeget, ami az Idén elmsradt farsangi piknik bevételei helyeit segítené az
egyesületet emberbaráti törekvéseiben. Ezt a bűbájos tilmet inost, hétfőn 5, 7 és 9 órakor mutal|ák be isméi a Városi Mozgóban. Az előadás rendes mozihelyárakkal lesz, bevétele tel|es egészében a nagykanizsai szegény tüdőbetegek ingyenes gvógykezelletését és ingyen gyógyszerrel, élelmiszerrel, tejjel való ellátásai Biolgálja. Mindenkinek kötelessége egy mozl|egy ere|élg kivennie részét a pusztító líldlvísx ellent küzdslemboi.
== Francia grenadinok a legszebb mintákban kaphalók SchUIznil A tulsok evésnél, vagy túlzott jlvásnál,
„Igmándi" gyógyvízből már léi jpohár használl — Jöszabásu kész női kabátok
már most leszállított árban. Slnger Díva/áruház.
JÓ MUNKÁT
PÁLCSICS-nái
kapunk.
Elií nagykanlüsal selyem-, kelme, (onalfsalö él Mgyttiilitó üsume Fftflxlal ■ FŐ-UT 7.
Építészek figyelmébe!
Shell „Fllntkote" falszigetelő, deszka-, betonéi bádogtető fedő, valamint padlóburkoló anyag.
Asztalosok figyelmébe!
„Eternit" nagylapok, konyhabútorok védelmére.
Egyedárusllái: Eppinger I. éa Fia épületfakereskedö cégnél.
„Olcsók vagyunk, mert jók vagyunk."
Cserélje ki
régi rádiólámpáit!
Jobban és szebben fog szólni készüléke.
TRANIDAHUBIA R.-T.
Ctengary-ut 6.
Telefoni 4-13.
Epekő-, vesekő- él hólyagként* gek, valamint azok, akik liugysayaf sók tulsz^porodásában és koszvéáy. to.\'n szenvednek, a természetes „Ferenc József" keserűvíz állandó használati mellett á lapotuk enyhtl* léséi érhetik el. Az orvosi gyakorlat számos kiváló férfia hosszú megfigyelés alapján megál\'apito\'ta, hogy a Ferenc lóxte! viz biztos és rend* kívül kellemesen ha\'ó hashajló (j ezért píostatabetegségeknél is ajánl\' ják. — A Ferenc lózief kesertlvii gyógyszertárakban,, drogériákban éa füszerQzíetekben kapható.
(iiegáns nói tava87i kabátok u| olcso árakon a Schütz Áruházbin.
SPORTÉLET
A bajnokság sorsa dől el a vasárnapi NTE—Turul mérkőzésen
Rég előzött meg fulba\'lmé.kózést oly nagy éidiklődés, mint ami a vasárnapi NTE—Kaposvári Turul találkozás iránt megnyilvánul. Teljesen érthető ls, hisz nem kisebb jelentősége van a mérkőzésnek, mint az, hogy ezen dől el a bajnokság sorsa. Az NTE ugyanis 3 ponttal vezel a bajnoki tabellán, mégis ha a Turul ellen, valamint a barcsi mérkőzésen vereséget szenvedne, ugy búcsúzhatna a bajnokságtól. Ha azonban a Turul ellen győzelmet arat, ugy esetleges barcsi veresége esetén it a kaposvári alosztály bajnokcsapata egy pont előnnyel.
Már az 1932-33. évi fulballsze-zon befejezéséhez közeledünk. Csupán az őszi szezon első mérkőzésén kapott csak kl az NTE, mig a iöbbí mérkőzéseken szebbnél szebb eredményeket éri el. Különösen a tavaszi szezon folyamán mulatta meg, hogy jogosan birtokolja a dicső első helyet a tabellán. %
A Kaposvári Turul az alosztály középcsapatai "közé tartozik és nagyszerű képességei! nem egy Ízben bizonyította be.
A kél jó formában lévő csapat találkozása értékes íporlcsemege lesz s rpottközöniégnek.
ííriotll lártat Pária 20-37, London 1742, Ntwvork 439 00, Brtl.se! 72 10, Milano 27 27\'A, Madrid 44 25, Amsterdam 206-10 Berlin 12140. Wien 7316 Szól\'a 3\'73 Prága I5 42\'/1, Varsó 5805. Hndapa.a _•_, I Sli(rl<l V ÜO, Bukarest 306
TerméayWíitie
Buza llarav. 76-os 13-00—13-20. 77-es 1325-1350. 78-as 1350—1370, 79-as 13 70—13 W. 60-as IJ-85 -14-05, tlunán-lull 79-os 1210-1225,77-es 1225-12-40 78-aa 1246-1260. 7»-es 1265 12-80, 80-as 12 75—12 90. roza 625 - 635, lak. átpi 670 8 90, zab 820-835, tengeri 685 6 90, korpa 5 50- 5 60
Hallá I Figyelem I
Hu«-*rleaa*Wt*a I
1 koi. príma, liatal marbabus
csjíí 72 és 88 fillér.
mn állap P1-20.
Jelszivam: Kevés haszon, ij70 több forgalom.
Csak elsőrendű árut tartok. Tisztelettel Simon Isiván hentes és mésxá-
rosmester, a piacon, közel a halas mellett.
ZALAI KÖZLÖNY
la tűzifa
eredeti erdei Ölenként:
la bOkk, vagy gyertyán
hasáb P 42- -la bükk, vagy gyertyán-
dorong P 34\' házhoz szállítva és kirakva. Szíves megrendeéat kér
Strém Károly
8>gár->( 20. T«l. 127.
1 Hemzeti Baak ievlia-ártolTamat
VALUTÁK Angol I. 19 30-197(1 Belga ír. 79-16-79-74 Caen k.
16-93-17 01 Dink. 85*60-66 80 Dinár 7-20-7-70 Dollár 486 00 496 00 Francia 1.22-30-22-50 Holl. 230 15-232 35 Zloty 64 45-64 95 Lel 340-344
Lera 400-4-25 Ura 2»90-3020 Márka 135-70-138-60 Prága 16-95-1708 Norvég 9810-9910 Siólla 4-I3JM t4\'/l
Paaeta —•---\'— Slockh. 9140100 20
Schill. —■--- - Varaó 64-55-6495
S»á|dl. 11061-11140 Wien Ivádk. 9920-10020 Zürich 11080111-40 Wien claaring árlolyama > 80.454.
Berténáádr
felhajtás 3089, eladatlan 523 — Elafi rendti 092-091. aradéit 0 68 0 90, acc dett köiép 084 - 0-87. könnyű 074 ■ 082, 1-8Ö rendű Öreg 082 084. ll-od rendű öreg 0-76 -0-80, angol aüldö I. 1.00 1 06. azajonna nagyban 1-20—1-25, ralr 1-38 145, hua 096-128. lélaettéa 1-12 -1-24.
UEVIZAK Amal. 230 35-232 35 Belgrád 7 60-7 90 Berlin 135 60-136-60 Brtlaael 7926-7974 Bukare.l 341-3-43 Kopenh. 8580 80-80 Undon 1932-1946
Madrid -■---
Milano 3000-3018 Newy. 49001-49600 Oazlo 9830-99 10 Pária 22-33-22-47
Kiadja a laptutajdorroa KOzgazdaaágl Rt. Qulenberg Nyomda ál Dílzalal Lapkl Vál
Rt
yomda és Dílzalal Lapíladó Vállalata Nagykanizsán. Pe\'.elfta kiadó: Zalai Károly. Interurbán telelőn: Nagykanliaa 78. azám.
APRÓHIRDETÉSEK
Üveg- é» porcellánáruk legolcsóbban szerezhetők be Slernnél, Városházpalota.
^ Főút 11. alatt két utcai szobából, fürdőszobából stb. <lló déli fekvésű emeleti, továbbá keltőszobás udvari laké* augusz tus l-re kiadó. Bóvebbet Ur. Knausz ügyvédnél ugyanott. 1696
Overmek térdhsrlsnyák kl! nő llór, Igen olcsón árusittatnak Kaulmann Manónál. Telefon 157. 1151
Képk«rataxé*afc, cipók, gyermekkocsik stb. mólyen laexállitott árNn kaphatók. Armuth, Bazár-udvar.
Háromszobás udvari laké* augusztus I re kiadó Kölcaey-utca ,17. alatl. 43
Kutyák, fajtiszta patkányfogó ratler négy hónapoiak, darabonként ti* pengőért eladók Mogyoróssy, Borsfa. 1*21
POGÁNYVARI
uradalmi fajboraim kaphatók lllerenklnt már 80 fillérért. Legkisebb tétel 25 liter. Q3 0S8 KÁROLY földbirtokos 1331 Batthyány-utca 26. szám.
EgyitobAi, konyhás utcai lakás azon-nalra kiadó a belvárosban. Deák tér 12., bóiüzlet. 1873
GyflnyArO Hjlnekben, 4 darabból álló tál-garnituia 9t> fillérért ismét kapható: Melczer üvegkereskedéaben. 1874
Kerti asztalt éa padot keresek megvételre. C m a kiadóban. 1844
Oaáplfisx«krény 1070-es, 14 lóerős motorral olcsó áron eladó Horváth János nál, Zaiasiíntbalázson. 1824
EladA Sportpálya közelében 600 D-öl te-ületü lucerna évi; termése Érdeklődni lehet Józsél főherceg ut fcí). 1860
mellékheiyl sertéstartással augusztus 1 re kl-
EgysiobAa udvari lakás afgekki\'
aitó Magyar utcs 64.
■étaicebáa udvari lakás mellékhelyi sígekkel auguiitus !-re kiadó Átpid-* utca 15 1875
1933. május 12.
E L E G A N S
N Ő I
R U
H
t
A K A T
és kabátokat most
rendkívül ölesén vásárolhat
Szövött műselyem ruha
elegáns fazonokban az összes dlvatszinekben
Divatos panama és tennisz ruhák legszebb választékban
áruház
if\'.Petermann József
kertészete éa virágüzlete Eötvöatér 18. F6-ut I.
Ajánl klültetésre nyári vlrágpalántákat. Vállal slrklültetóseket. Koszorú, kosár ás osokor kötészet Izláses kivitelben
jutányos árban. ,w
ALMAMOLY
ellen eradmányasen csak akkor védekezhetik. ha a virágzást követő 8 napon belül permetez, amikor a virágszirmok lehullottak, da a kehely még nyitva van. Az első permetezést követő 14 napon belül kell má. aodszor permetezni, mert ekkor fúródnak be a kis hernyók a gyümölcsbe. PermetezŐ8zerek
ARZOLA vagy DARSIN.
S ÉS
permetezőazerek:
SULFAROL, AMOMIL vagy SOLBÁR.
Kombinált permetezőazerek: Nosprasen vagy Tuftokll
használhatók.
Ne mulassza el a hernyóenyv-gyürüket felrakni 1
Védőszerek beszerezhetők i
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya zsák, növény védetml-azerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palota mellett)
t letenyel klr. Járáablróaág. mint telekkönyvi hatóság.
379/tk. 1933. szám.
Árverési htrdetmény-htvanat
Profeld Frigyes végiehajtatónak gróf Rudt Collenberg Welprechtné végrehajiaat szenvedő ellen Indított végrehajtást ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 12 278 P 96 fill. tőkekövetelés és Járulékai behajtása végett a letenyel kir. Járásbíróság területén levő, Murscaák (Mura-rátka) községben fekvő, a a muracaáki 12)1. sztjkvben füveit 1484/1). hrsz. lüzei és rét a 25. szakaszban Ingatlanból R"óf tfudt Collenberg Weiprechtné nevén álló Ingatlanra 1900 P kikiáltást árban. •
Az árverés nem érinti özv. Inkey Nándorné sz. Delin Ludmilla grófné Javára C. 1. alatt bekebelezett éleUogyttglanl haszonélvezett jogot.
A telekkönyvi liatősig a légWaebb vételárat, amelyen alul az árverés alá bocsátott Ingatlanok el nem adhatók, a követ kezőkben állapltja meg:
t. Profeld Frigyes végrehajtató kérelmére tartandó árverésen a kikiáltási ár »s a.
2. Hranyec Pál végrehajtató kérelmére tartandó árverésen 16.000 P.
3. Dr. Csempesz Dénes vhsjtató kéiel-mére tartandó árverésen 18.000 P elren-
Az árveréat 1933, évi május hó 30. napján d. e. 10 órakor Murarátka községházánál fogják megtartani.
Az árverés alá kerülő ingatlant a nwg-állapított legkisebb vételárnál ala sonysbb áron nem adható el.
Az árvtrelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 100/o-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvs-dékképea értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek ei<Ueg« bírói letétbe helyezéséről kiállított letéH elismervényt a kiküldöttnek áladnl és sz árveréil feltételeket aláírni (1881 : LX « c. 147., 150., 170. §§.; 1908: XLI. l.-c. 21. §•
Az. aki az ingatlanért a kikiáltást árná magasabb Ígéretet tett, ha többet Igí™1 senki sem akar. köteles nyomban a kiklál tási ár Bzá-aléka szsrtnt megállapító t bánatpénzt az általa Ígért ár uuyanannyi zalékáig kiegészíteni (1908 : XIJ. 25. 9 )
Letenye, 1933. évi ,\'inuár hó 26. nap|án Dr. Bánya! s.<k. klr. jblró.
A kiadmány hiteléül: Balaaaa s. k.
1877 UI*kk8oyvv«í«tö-
Nyomatott a laptulajdonos Közgazdasági R.-r.\'üuteaberg Nyontda és Délzalal LapWadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán. (l\'elelős üzlcivezető: Zalai Károly.)
79. íhftolyim 108. «ém
Nagykanizsa, 1933. május 13, szombat
Ara 14 filür
ZALAI KÖZLÖNY
BMtlMMUWég és kiadóhivatal. PCnt 5. uám Megjelelik minden reggel, hétló kivételével
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElófUetésI ira : eRy hóra pengÓ 80 Iliiéi Sierkeutóségl éa kladóhlviUll telefon: 78. u
Ébredjünk!
Irta: trsal SZABÖ TI80RNÉ
A honi ipar is mezőgazdaság pártolásának nagy kérdése mindnyálunk egyéni érdeke. Csodálatos, hogy erre rá még nem eszmél mindenki Önmagától.
Megmondta Deák Ferenc: ....mely gazdaság évente többet ad ki, mint bevjsz, annak előbb-utóbb tönkre kell mennie. Éppen Igy áll a nemjetek sorsa Is. Nem lehel !ele|lenl, hogy csak ott lehet netmeli Jólétre számítani, ahol a földművelés, műipar és nagykereskedés egymás melleit virágosnak."
A gazdasági gondolkodás hiánya a magyar társadalmat szinte végzet-szeröen szegényili el és ha idejében észre nem tértink, elpusztulunk. Ez egy egéizen speciálisan magyar betegség. Ebben a nagy gazdasági világháborúban elötzOr is a ml kis nemzetünk fog elvérezni, ha idejében lel nem ébredünk.
A magyar társadalom gazdasági tájékozatlansága az okozója, hogy nem vagyunk llaztában a honi Ipar és mezőgazdaság pártolásának fontosságával és saját személyünkre kihaló lélfentartó szükségességével Ma már ez nem csupán munkis-kéidés, de Jelenti a dip.omls ifjúság elhelyezkedési lehetőségét,Is.
Hogy hová vezet a külföld Imádatunk, mutatja például, amit a •ajtóban néhány hét elöli megdöbbenéssel olvashattunk és okulhattunk volna belőle. 15.000 munkanélküli magyar szabó feijajdulésáról volt szó, akik azzal fenyegetőznek, hogy nyilvánosságra hozzák azon magyar urak neveli, akik még ma Is külföldön csináltatják ruháikat és cipőiket is onnan hozatják. Azóta sziklapjuk-ban közölték ts. Azután nemsokára uz Iparos nagygyűlésen esett szó 30.000 munkanélküli Iparos szomorú sorsáról, ami családtagjaikkal együtt 50.000 kenyérnélkul! lélek küzdelmes vergődéséi jelenti. És ez mind a magyar társadalom bűne.
Vannak, akik tetólöl tstpig ku földi gyártmányt hordanak. Nem gondolnak arra, hogy saját egyéni érdekük ellen is vétenek exiel.
Ki van mulatva, hogy a férfi keresményének körülbelül 80°/o-át a nő költi el. Etérl a magyar ipar és mezőgazdaság pártolásának npgy kérdése |ó részben a nök vállaira nehezül.
Kl tagadhatná, hogy kátyúba juloit a világ szekere. Ne firtassuk, kik vezették oda. A magyar nők a múltban Is, nsgy történelmi időkben mindig megállották helyüket. Ezt a gazdasági háborút Is beciületlel megvívni ők vannak hivatva.
Magyar Nök I Tegyük össze erőnket és dolgozzunk hazánk megmentéséért, gyermekeink Jobb létéért, szegény munkástestvéreink rnln-, dennapi kenyeréért. Minden fillér, ^ amit idegen áruért adunk ki, egy T1 vírcsepp a nemzet les\'éVSt és Igy "vérzik el ez az ország.
Szereljük (i, tiszteljük Mussolinii,
tanuljunk Is hát tőle. Ez a háziját Izzóan szerető lélek azt mondja: .Aki olyan külföldi áruért ad kl pénzt, anlt itthon ls eU tudunk állitanl, hazaáru\'ó él mint ilyennel fogunk vele elbánni." Nekünk is meg kell az olyanokat bélyegeznünk és kl kell közösítenünk a társadalmi megbecsülésből. Stép szóval és kéréssel az ilyenekre hatni nem lehel.
Ébred|ünk és használ|uk kl az áldott magyar föld termelési lehető-
ségeit, a tehetséges magyar kéz munkált, melyek az egész világon megbecsülésben részesülnek, csak ml nem akarjuk felismerői.
Aki képeB felfogni ennek Jelentőségét, vegyen magának annyi fáradságot, hogy hirdesse Is azt. Mi magyar nők kiléptünk a küzdőtérre, hívjuk és várjuk a segítőtársadat. A Magvar Nők Honi Ipar és Mezőgardaság Pártolás! Fogadalmi Moz galomnak védóasszonya Anna királyi
hercegassTOny, vezetője irsal Szabó Tiborné Budapest, IX. gróf Haller-ulca 20. II. 5., ahová fogadalmi ivekért fordulni lehel és ahol a csatlakozást bejelenteni kérjük. A mozgalom sem mo-,t, sem a jövőben senkinek sem kerül egy fllléijibe sem. ivek Nagykanizsán a polgármesteri hivatalban kaphatók.
Csak magyar árut vásároljunk 1
Ébredjünk, amíg nem későt
Rosenbergef kiutasították Londonból
Május 17-re összehívták a birodalmi gyűlést
London, májUB 12 Tegnap este megjelent az angol belügyminisztérium megbízottja Ro-senberg Alfrédnél, a német nemzeti szocialista párt külpolitikai osztályának vezetőjénél és azt tanácsolta
neki, hogy lehetőleg hamarosan hagyja el Londont.
Berlin, május 12 (Éjszakai telefonjelentés) A birodalmi gyűlésnek május 17-re történt összehívása általános meglepetést
keltelt. Ekkor foglal állást a kormány a genfi tárgyalásokkal szemben. Maga Hitler kancellár is felszólal az ülésen, amelyen résztvesz a szociáldemokrata párlcsoport Is.

Uj ipari és kereskedelmi fellendülés Amerikában
Több Ipari központban felemelték a munkabéreket
Newyork, május 12 A niwyorki áru és érlék\'őz&dén tegnap ismét nagy volt a forgalom. Minlegy .20 milliárd dollár, értékű részvény cserélt gazdát. A buza ára ls emelkedett.
Roosevelt elnök minapi beszéde ugylátszlk valósággal felvillanyozta az amerikai kereskedelmet. Az ország különböző részeiből érkező jelentések egybehangróan azt mondják, hogy a kereskedelemben és szá-
mos Iparágban a fellendülés jelel mutatkoznak. A munkanélküliek az utóbbi napokban tömegesen találnak foglalkoztatást. Több ipari központban a gyárosok felemellék a munkabéreket.
^jvyuwuvuta-LTirL-L\'L-ü^riri^rrrri---n...........................................
Ítélet a kommunista főiskolások ügyében
Félévtől egy évig terjedő fogház, tizenegy felmentés
Budapost, május 12 (MOT) A bünlető törvényszék ma délben hirdetett ítéletet az egyetemi hallgatók és más szellemi foglalkozásúak kommunista bűnügyében. A törvényszék Szétl Jenő egye-
temi hallgatót államfelforgatás büntet, téért egy évi és hat hónapi börtönre, a többi vádioltat államfelforgatás vétségében mondotta kl bűnösnek a biróság és ilyen cimen Rácz István reálgimnáziumi tanárt egy évi és
kél bónipi, Szabó Ferenc iparművész-növendéket egy évi, Birkl Ágnes, Beck András és tíeck Mária főiskolai hallgatókat 8-8 hónapi, 17 vádlottal pedig 1—6 hónapig terjedő fogházra Ítélt, 11 vádlottat leimentett.
Henderson utolsó erőfeszítései a leszerelési konferencia megmentésére
Oonf, május 12 Mtg a leszerelés ellenfelel ma délben folytatták Németország elleni hangulatkellésüket, Henderson azon fáradozott, hogy kivezető ulat lalál-Jon a nehézségekből. Hir szerint Henderson, aki löbbek közölt hosz-szabb Ideig tanícskozotl Nadolny német nagykövettel is, elhatározta, hogy a konferenciát a világgazdasági értekezlet megkezdésiig pozitív eredményre vezell. A leszerelést tárgyalások megszakításáról szóló híreket Henderson fáradozásai nem erösillk mtg A német dclegi.ció most utolsó kísérletei lesz, hogy az erősen felfegyverzett hatalmakat fegyverkezésük csökkentésére indítsa. Ha ez a kisérlel is eredményleien lesz, nem marad semmi kétség, hogy kl viseli a felelősséget.
\' Párt., május 12
A francia sajlóban nagy felhábo-
rodást váltóit ki Neurath há ó ré mit külügyminiszternek [arról szóló cikke, hogy Németország megkezd! a fegyverkezést, ha a nagyhatalmak nem szerelnek le. A párisi lapok int Írják, hogy ha Németország fegyverkezik, akkor azt a fennálló szerződések megsértésének kéli tekinteni.
(iont, május 12 (É/szakal telefonjelentés) A lesze-
Leszerelés nélkül semmit sem ér a világgazdasági ertekezlet
Vinifegyyerszünet sok fcnntartássMi
London, május 12 | lőni jeleolés szerint Roosevelt elnök
relési értekezlet elnökségének pénteki üléséi átsegilctte a holtponton Henderson elnök Javaslata, mely azt indilványozza. hogy a leszerelési értekezlet hétfőn üljön össze és vilassák azon meg az angol javaslatnak azt a rendelkezéseit, melyek a hadianyagokról szólnak. E határozat következlében az értekezleten a feszültség bizonyos mértékig engedett.
(Éjszakai telejonielentés) A világgazdasági értekezlet sz;rvezö bizottsága pénteken délután lan\'cíkozásra UJI össze és elfogadta a vdmfegyver-sztlnett Javaslatot, de számos fenntartással.
(Éjszakai tetejonjelenlés) Washing-
és Schacht dr.. a Birodalmi Bank elnöke együttes nyilatkozatban kijelentenék, hogy rz világgazdasági értekezlet nem Járhat sikerrel, ha a gazdasági fejlődési egyidejűleg nem kiveti a katonai leszerelés.
ZALAI KÖZLÖNY
MeskA Zolién programja a Háx elötl
(Éjszakai telefon/elenlés) A HSz pénteki Ülésén lolylallák a költségvetés vitáját. Usetll Béla szorosabb gazdasági kapcsolatot sürgetett Ausztriával, de nem azon az uton, hogy megszűntessék a háború ulán ke-lelkeiett magyar Ipart. Kélll egyébként, hogy megszűnjenek a ktrály-kérdés megoldásával a gazdasági nehézségek. Sauerborn Károly szeriül ii Onellálási törekvések minden országban érvényesülnek. Elitili a romániai fabehozalolt, mely halálra Ítéli a magyar erdöiparl. Simon Ji-nos tiltakozott Bleyer Jakab legutóbbi magyarellenes kijelentései ellen. A válságbúi leginkább a fennálló adósságok leírásában látja a kivezető utat.
Meskó Zoliáu hangoztatta, hogy a magyar nemzetiszocialisták uj gazdasági világrendet kívánnak. Az An-schlusst sem megakadályozni, sem siettetni nem tudjuk. A király-kérdésnél i nemzet érdekeit kell szem-elötl tartani. A magyar nemzetiszocialista mozgalom elszánt akaratul indul a zsidó gazdasági front áttörésére Ki|elenlet!e, hogyha megszűnik a zsidók nagy arányszáma az egyes foglalkozási ágakban, akkor máról-holnapra megszűnik az antiszemitizmus is.
MtlUtr Antal kevesli a kormány szociális érzikél, ma|d a magas kariul-árak elten beszélt. Bródl Ernő a városi lakosság érdekében beszélve hangoztatta, hogy a válság megoldása ne szorítkozzék csak a mezőgazdaságra, hanem fel kell Ölelnie az egész nemzetei, mert a várost polgárt Is nyomja az adó, a hitelrendszer és a közteher.
Lapzártakor az Ülés még tart.
Krúdy Gyula meghalt
Krúdy Gyula ma reggel budai lakásán szívszélhűdés következtében hirtelen elhunyl. 56 éves voll.
Gömbös miniszterelnök beszédének visszhang)* a kanizsai OIKE választmányi ülésén
Nagykanizsa, málus 12 Erősen látogatott választmányi Ülése voll csUIOrtökón esle az OMKE nagykanizsai helyi kerületének.
Az Ügyvezetés napi eseményeinek beszámolója ulán az elnokló Rajkl István ügyv. alelnök telte meg Jelenlését az OMKE országos közgyűlésére kiküldőn delegáció tapasztalatairól. Mekzer és Rajkl alelnökök és Welsz Dezsó pénztáros képviselték a kerületet a közgyűlésen és büszke OrOmmet tapasztalták, hogy Nagykanizsa neve a lontos közgazdasági kérdések Urgyalása során mind többször került felszínre. A közgyűlés táigysorán sürün szerepeltek olyan határozati javaslatok, melyek első mozgató rugóit ugy a kerület állandó munkájában, mint a nemrég lezajlott kongresszuson kanizsai kezek acélozták.
Rajkl alelnök jelentésében nem akart* megismételni a (óvárosi sajtónak a közgyűlésről irt tudóílláaaiból eléggé ismert részleteket, vitsonl nem győzte eléggé hangsúlyozni az országos gyűlésnek azt a jelentőségét, hngy alkalmai ailnll Dimbös üyula miniszterelnöknek olyan álláspont rsgyogó kifejtésére, amire a magyar politikai éleiben még nem voll példa. Először történt meg ezúttal, hogy az ország aktív miniszterelnöke az érdekképviselet gyűlésén megjeleni s olt Jelszólalva, valósággal hitet lett s expozéi adott a kormány kereskedelempártoló hajlandóságairól. Először történt meg a háború utáni Időkben, hogy leglelelósebb állam láili a magyar kereskedelmet a magyar gazdasági élet legjelentősebb tényezőjeként apoiz\'rofálta. Annyi esztendőn át lolylatott kereskede-
AruQás,
tavaszi slágereis
Gyönyörű nyomott crepe de chinek, Hibátlan nemes gyapjudelének, Pompás francia mintás grenadínok, Omlás sima és raye angyalbőr.
1988. má|M 13.
lemellenei politika ulán OOmbOs miniszterelnöknek megszokott közvetlenséggel éa katonát fnóklmon-dásával felépített beszédff Önbizalom mal él reménységgel tóltölle el a magyar keiertetiőfc táborát, A ma-gyar kereskedő, kl leküzdh»lt|tainek látszó akadályok ellenért nilniéddlg Is lörhelellenűl állt az országos gazdasági érdekek szolgálalábán, eddigi buzgalmának elismerését találta meg a miniszterelnök beszédében s u| biztatást merített belőle, hogy hazánk felvirágoztatása körül — ha lehel még az eddiginél Is odaidóbban és láradhalatlanabbul munkálkodjék közre.
A miniszterelnöki beszéd egyben utmutató Is volt a magyar kereskedelem számára, amikor Uladaliként a külföldi piacok megszerzésit is a termelés Irányítását jtlölte mrg.
A választmányi ülés a beszámoló eien részét nagy tapssal éa helyes-léssel fogadia s több felszólaló fejezte kl háláját s öröméi az Ismtr-tetett miniszterelnöki beszid felelt.
Mijd jelentelle Rajkl alelnök, hogy a budapesti közgyűlésen felszólalva rámulaloll arra, hogy a miniszterelnök által óhajtotl egységnek > az egyetlen érdekképviseletben való lö inöruiésnek Nagykanizsa kereskedői adták az elsfi példá|ál. Bejelenlését az országos közgyűlés nagy lelkesedéssel velle tudomásul.
Hangoztalla Budapesten Rljki alelnök a vidéki kereskedelem legfá-|óbb kívánságán hogy ugy ■ lele-lós tényezők, mint az érdekképvlte-let a kereskedelmi érdekek elbírálásánál egyenrangú fiiként gondoljanak a vidéki kereskedőkre Is. Elégtétellel kellett megállapítani, hogy ami az OMKE-t Illeti, ez t kíván-ság máris megvalósult, mert ismételten találkozott a központnál azzal az eredményes törekvéssel, bogy az OMKE a kisemberek mindennapi kis gondjainak akar elosztója lenni. Igy
Bünügyl kartel
Irta: Dávid Magyar Jóuaí 22
— Hurrá, ütött a vállára Orbán, akkor Dénest azonnal kiszabadítjuk.
Kalmár a fejét csóválta és kifejtette elöltük, bogy ennek a nyomozás érdekében semmikép sem szabad egyelőre megtörténnie. Bár a többieknek már elmondta Vermes Irénnél történt látogatása eredményét, most Csergőt is tájékoztatta, hogy milyen nyomra bukkant Nem lehetetlen, hogy a gyilkos még mindig itt tartózkodik a városban, nem szabad tehát kockáztatni, hogy megszökjön. Ez a sxökés pedig előrelátható abban a pillanatban, amint nyilvánosságra jut ez a fordulat és amint szabadon engedi a rendőrség Magas Dénest. A gyilkosnak blzlonságban kell éreznie magát, mert ha nem utazik el, több remény van a kézrekerilésére. A bűnügyi karlel tagjai maguk is belátták, hogy igaza van Kalmárnak és elhatározták, bogy bár közölni fogják, egyelőre csak a boncolás eredményét Bordás tanácsossal, mégis arra fogják kérni, hogy ne engedje még szabadon a kollégájukat.
Amikor a négy riporter b:kopog-latott a bűnügyi osztály főnökéhez,
Bordás tanácsos épp a gyilkosság aktáit tanulmányozta. A Magas vallomásáról felvett jegyzőkönyv feküdt előtte. Bosszankodva állapította meg, hogy eddig míg egyetlen beismerő szót sem sikerült kivennie az ujság-iróoól. A jegyzőkönyvet már másodszor olvasta át, hátha talál olyan momentumot benne, amivel megfoghatja a tagadó gyanúsítottat. De eredménytelen volt minden ilyenirányú kísérlete. Amikor az újság-Írók körülállták az Íróasztalát, kényszeredett raosoilyal dűlt bátra a székében.
Csergő röviden elmondotta, hogy kinn volt a boticani intézetben. A rendőrlanácsos egyre nagyobb érdeklődéssel hallgatta a beszámolót é* amikor megiu.ita, hogv nem a bűnjel késsel ölték meg Hoffer elnököt, nyomban felvette a telefonkagylót, hogy személyesen is meggyőződjék a dolgok állásáról. A bonctani intézetből megerősítették Csergő szavait, ami még keilemetlenebbüi érintette most már a rendőrtanácsost, mint Magas állhatatos tagadása. Hiszen ez most már a napnál is világosabban azi bizonyltja, hogy az újságíró ártatlan, az igazi gyilkos pedig sza>-badon szaladgál a városban.
— Vagy talán már el is utazott.
jegyezte meg Kalmár.
Titokzatos mosoly ült ki a rendőr tanácsos arcára.
- Nem utazott el, mondotta, mert mind a két állomást detekti-vekkel őriztem. Amint a kollégájuk olyan állhatatosan tagadta a gyilkosságot, nyomban megtettem minden intézkedést, nehogy az igazi gyilkos, ha valóban van Ilyen, el-h ígyhassa a várost. Mind a két állomást detektívek őrzik és m\'nden Kvanus utast szigorúan igazoltatnak. Most azonban ugy látom, szabadon kell végre bocsájtanom a kollégájukat, mert hí egyszer nem a; ő késével ölték meg Hoffert, akkor nincs Is más bizonyítékom ellene. Az, hogy őt látták utoljára kijönni az elnök szobájából, nem jelenti még azt, hogy valóban ö járt volna utoljára ott. Nem lehetetlen, söl ezek szerint most már bizonyosnak is tartom, bogy a gyilkos az ö távozása után lopakodott be oda, hogy valami miatt, melynek okát egyelőre még nem tudjuk, végezzen az elnökkel.
Kalmár és a többlek óvakodtak attól, hogy felvilágosítsák Bordáit arról a gyanujukról, hogy politikai háttere van a gyilkoiságnak. Et egyelőre az ő titkuk volt Ezt a
nyomot akarták mindenkép követni. A kartel meg akarta mutatni, bogy ö is ki tud nyomozni egy gyilkosságot
— Nagyon örülök, uraim, hogy sikerült ilsztáznlok Magas szerkesztő urat ez a!ól a szörnyű gyanú alól és azonnal Intézkedem, hogy a legrövidebb idő alatt szabadlábra kerüljön.
—- Ne tegye ezt, tanácios ur, kiáltottak fel szinte egyszerre az ujságirók.
A rendőrtanácsos meglepetten nézett a kipirult arcokba. Nem értette a dolgot
— Ml a másunk szakáitára, világosította fel Wetler, tovább nyomozunk ebben sz ügyben. Nagy érdekűnk, hogy a kollégánk továbbra is őrizetben maradjon.
Bordás kutatva nézett a négy fiatalember arcába.
— talán van már valami támpontjuk a tettest illetőleg?
— Nem, válaszolt hirtelen Kalmár. Nincs még semmi a kezűnkben, de egyelőre nagyon szeretnénk, a nyomozás érdekében lenne kívánatos, ha az emberek még mindig Dénest gondolnák a gyilkosnak.
(Fslyt Mr.)
1938 má|US 18
ZALAI KOZLONT
■ közgyűlés egész napol srenlell a vásártartás, a tiltott házalás és jo gosulatlan megrendelésgyaftés U-ktmondottan vidéki érdekli kérdései-uek. A vásártartás agyében a< országos ankét éppen Rajkl Indítványára magiévá lette a soproni kamara álláspontját s a kirakodóvásároknak, mint túlhaladott kereskedői tevékenységnek teljea megszűnteié sét szorgalmazza. Addig is, mlg egyet vidékek konzervatív hangulata ezt megnehezítené, szükséges, hogy á vásárok száma a háborueiőttlre szoríttassák vissza.
A« elhangzoll beszámolóhoz Frle-denlhal László tQzte hozzá örömének kifejezését, hogy a miniszterek és pilnlszleri megbízottak jelenlétében lefolyt gyűlés ugy külsőségeivel, mint munkájával igazolta, hogy sz OMKE nem egyesűleteakedö érdekképviselet, hanem nagyfontosságú gazdasági tényező, mely dol-goiik és síkot.
,. A választmányi ülés lovábbi folyamán hosszasan foglalkozol! Mel-czer alelnök referátumában a klubügyekkel, majd az ipartestület vá-\' laazáliratávat a fémipari szakiskola ét az oiszágosvásárok kérdésében, végűi dr. Hojmatui János számolt be s házalás leküzdésére alakult bizottság munkájának eddigi eredményeiről.
A balatoni gyógyhelyek és üdülőhelyek rendkívüli Ideiglenes ház-adómentessége
A Balatoni SzOvelség közgyűlésétől kérte "dr. Imrédy Béla m. klr. pénzügyminisztertől a balatoni gyógyhelyek ét üdülőhelyek házadómentességének a felemelését és lehetőleg póladó alól való mentességét Is. A pénzügyminiszter írlesilelte a Balatont Szövetségei és az érdekelt pénzügylgazgatóságokat, hogy a rendkívüli Ideiglenes házadómenles-ségekröl szóló telhalalmazái alapján a belügyminiszteriéi egyelérlőleg megengedi, hogy a> engedélyezel! balatoni gyógyhelyek és üdülőhelyeken újonnan emelt és a gyógyhely, Illetőleg üdülőhely megnevezésének ét halárának a belügymlnltzler állal lörlént megállapítása után használatba vett épületek közül
a) a legalább két tzoba, veranda, konyha és kamarából álló épfllelek 20 évi,
b) az üzleti helyiségeket tartalmazó épületek, Ideértve a szállodákat és penziókai Is, továbbá a legalább négy szobából, fürdőszobából, konyhából ét kamarából álló villák 25 évi,
c) a fürdőszobával ét legalább 10 vendégsiobával bíró szállodák és
penziók pedig 30 évi rendkívüli ideiglenes házadómenletségben ré-szetltletsenek.
A miniszter közli a Szövetséggel, hogy az engedélyezett rendkívüli ideiglenes házadómentesség csak az állami házadóra ter|ed kl, felhatalmazza azonban a községek képviseö
testületeit, hogy a tsWioda- és pen-zló-épülelek részére, az érdekeltek-nek az építkezés megkezdését megelőzően benyújtandó kérelmére, 5-25 évig terjedő községi pótadómentes-
Nagykaulzaa, május ÍZ A városi számvizsgáló bizottság dr. Welu Lajos elnöklete alatt napok óla folytalja oléseil, amelyeken a v iros 1932. évi költségvetésének zárszámadását vizsgálja felül és tárgyal|a le A mu\'t évi zárszámadás Hemmerl Károly városi főszámvevő jelentése szerint a következőképen alakul:
A város költségvetése I931rben 1, 820.299 P szükségleltei 1,827.102 P fedezettel, tehát 6803 P felcsieg-
ségel engedélyezhessenek.
A m. klr. pénzügyminiszternek a balatoni fürdők életére eme fontos Intézkedései hihetőleg az építkezést erőteljesen fogják megindítani.
gel zárult. A zárszámadás löössze-sltése szerint a tényleges eredmény: összes bevétet 1,956 896 P, összes kiadás 1,888 900 P, léhát 67995 P a felesleg.
A felesleg eredele hozzávetőleg ugyanakkora pénztármaradvány át-hozat az előző évről. Az ennek leszámításával Jelentkező egyensúly a gazdasági válság egyre tokozódó elmélyülése közepette felettébb kielégítő lenne, ha a valóságos pénztári
Remek rókáim
árai alacsonyak: ezüst róka Imit.: 80, 100, 120 pangó
kék róka Imit.: SO, 80, lOO pang A
DÁN FÜLÖP-nél
BUDAPEST
Dorottya-utca 1. Gerbeaud sarkin
bevételek ét kiadások alskulása csak megközelítőleg is ugyanilyen eredményi mutatna.
Az általános elszegényedés, a jövedelmek csökkenése a fizetésképességet slá ásta. A költségvetésben it már pesszimisztikusan szá-milásba veti jövedelmeknél — bár a kivetés és előírási eredmény kielégítő — a hátralékok kereken 110.000 P-vel emelkedtek.
Behajtásuk mind nehezebbé válik ét mlg a vissza fejlődét perlóduta meg nem tzünik, a JövS tzámitá-sainkban a költségvetésnél nagyobb súlyt kell helyezni a várhaló pénztári, sem mint a kivetési eredményekre. A |övőt illetőleg a zárszámadási eredmények arra ulalnak, hogy a helyzeten csak az állandi terhek valamely mádon vak) csökkentésével vagy a páladó emelésével, vagy mindkettővel lehel segíteni
A bizottság lételről-tételie vizsgálja felül és őrzi ellen s számadásoka! és néhány napon belül megteszi Írásbeli részletes jelentését.
Felboncolták és eltemették a magyarod! motorkerékpár-katasztrófa áldozatát
Nagykanizsa, május 12
Sublcs László és Bazsó József tragikus kimenetelű motorkerékpár-szerencsétlensége ügyében a kisko-mároml csendőrség jegyzökönyvét pénteken reggel már beküldölle a kanizsai ügyéssségre és a főszolgabírói hivatalba.
Sublcs László már az • elmull ősz óta tanult motorkerékpárt vezetni és Bazsó József volt az oktatója. A Hatat kereskedósegéd a jövő bélen szándékozott lelenni a vezetői vizsgát és a vizsgadíj összegéről kiállított postai befizető-lapot meg Is találta zsebében a kiskomáromi csendőrség, amikor a szerencsétlenség ulán átkutatta a zsebeit.
Bazsó József pénteken reggel kötelességszerűen kihallgatásra Jelentkezelt a kanizsai ügyészségen vlléz Cslllaghy vezetöügyétznél, ahonnét kihallgatása után elbocsátották.
A fiatalember, bár a lábán sérült meg, pénteken délben gyengélkedni kezdett, ami valószínűsíti azt a feltevést, hogy a zuhanás következtében esetleg belső sérüléseket is szenvedett. Igy alaposabb orvosi, sőt röntgenvizsgálatnak kell alávetnie magát.
Pénteken délután bizottság átállt kl Klskomáromba, ahol a törvényszéki orvosszakértők megejtették a boncolást. A bizottság ezután Bala-lonmagyarodra ment, hogy helyra|-zot készítsen a katasztrófa színhelyéről.
Subics Lászlót pénteken délután nsgy részvét mellett temetlék el a kiskomáromi (emelőben,
Ágyelő-, összekötő-, ebédlő- és futószőnyegek, sezlontakarók és függönyök
minden Multclhen nngy ndlnsztfeK.
Legújabb belföldi és angol ingzefirek, pouplinok, oxfordok tropikák ós nyersselymek
megérkeztek.
Nöi- é. férfiszövetek, kész nöi kabátok
mélyen leszállított árban.
SINGER
DIVATÁRU HÁZ. Alapítás 1860.
Kedvező alkalom ! Üzletváltozás miatt
nöi Italapoltat
mAtyeu lessdIIKutí tlroit
Brónyal C.
/HaUUúBotc
niegleptf aatpen lcalapUaleMlWtl „
k«aslllnekr Hor/íy Mlklda-ul
Nagykanizsa 1932. évi zárszámadása 68.000 pengő felesleggel zárait
A főszámvevő Jelenlése komolyságra Int
ZALAI KÖZLÖNY
1833. májút 1
á 48 as gyűjtés
Nagykanizsa, május 12
Az ekeszarva mellett munkálkodó falusi polgárság folyion súlyosbodó életét gazdagítja meleg színfoltokkal az az áldozatkészség, mely a 48-as szotxwlap javára folyó gyűjtés eredményes visszhangjaként a városqn keresztül .ide (s el|u(ou A .legsúlyosabb munka verejtékében ,fcott fillérek számokban sohasem fejezhetik ki méltóképpen az áldozatkészség
Rigytk. küuég: Egyed Foreoo nlebá-nos 1 P. Varga István, BlUege István 50- 60 f., Kutl István 40 f., VarRa János 30 f., Vuk Fereno, Lukáos György, Dara Lajos, Kovács József, Kovács István 20—20 f. és Németh János tanító 40 f.
Somát község: Nagy Imre, Blllege Litván, Mlháczl Péter 50-50 l, Kovács Péter 40 f., Gaál György, Vajda Ferenc, Ifekáos István, Saabó János, Csordás Péter, K/)ntó András, Szomer Mátyás 30—30 f., PeU Latos, Páltt György, Gerencsér József, uing András. 8zabó István. Tóth István, Csepregl István. Csordás József 20 -20 f., Kefe György, Grtol litván, Szabó József, Samu Anna 10-10 f.
Zalasúrsztg község-. Talabér Gy. 2 P. Kánnár József, HollJózsef l-l P, 8zalal
György. Dely József, Hajdú Jánosnó, Szalóky Lajos. Vida István, Dely Gy., Pásti Ferebc, Tóth Kápolna János. Né-
meth Sándor, Kánnár Jánca, Fekete János 50—50 f., Selber János, Kun János 30 f„ Peresztegt Lajos, KucogI Já-nos, Dávid. György 20-20 t.
Ctapl község: Tóth János 50 f. ós Németh Lajos 20 f.
Zalaszentlakah község: PasqualettI An-üU, Kálik János. Garat József, Plander Lajos, Pintér utván. Kovács Gábor, w\'-ka József1—1 P, Marton Imro, 8e^o-
. lóka
. ?omogyl Gábor, Kováci Oyörjfy, Somogyi István, Magyar Károlynó. Balog Antal, Nagy István. Garaf László, öifv. Jakabfl Józsefné. Czoffer Lajos, Jakabft Imre, Rabb Pétur, üaral Antal, Jakabfl UJos Márton 50-50 f. Tarr Józsefné, Pintér Istvánná, Varga Ferenc 40—40 í., Varga Fereno. özv. póka Józsefné 80—30 f.. Jafcpbft János. Magyar Istvánné. Vég János, Somogyi Fereno,
(nr*». Magyar Ferenc, Jóm Jó-raer, ixempth János, Ország György, Rabb lO^án, Póka Imro. Garai Pereik, Hajdú Fereno, Sándor János, Varga Rozália, Jakabfl Ferenc, Varró János 20 -üü L, Farkas Imre 10 f.
Kisrétte község: Takáca József, Horváth István, Rajkó György. Kiss Tóth János, Bálint Ernő. Rosek János 50-50 l. Horváth Ferenc 40 f., Rajkó János, Rajkó István, Németh Imre. Takáos István 80—30 f.. Csiszár Fereno, Friskó
Györgj. Friskó Józsof, Tarr János, Varga György. TAIos Mihály, Bagarus József. Horválh József. Takács József, Miiét Ferenc. Gerencsér József. Lukáost István, Takács Fereno, Horváth Józsof. Németh István, Bóber József. Friskó István, Auer István, Miied János. Tóth György, Horváth János, Horváth János. Friskó Fereno. Németh Imre. Takács János, Friskó János 20—20 f. özv. Nagy Jánosnó, Takács MJhály, Tóth István, Kiss Tóth István, Péter János, Tóth József, Kovács János, Ihász János. Rajkó Vendel, Németh Mihály, Lóozí Vendel, Takács József 10-10 fillér.
1
Hirdetőink figyelmébe!
Kérjük Igen tisztelt htrdeUtn-ket, hogy hirdetési megbízásaikat és azok szövegéi mindennap UíhMbUn Miután 6 áráig siombaton délután 5 áráig szíveskedjenek etjullalnl a kiadóhivatalba. Későbbi beküldés est tén ugyanis a nyomdal munkásság árszabálya szerint kétszeres túlórázást kell fhetnűnk, ami a hirdetést aránytalanul megdrágítani F.nntk elkerülése végett kiadóhivatalunk hétköznap 6. szombaton 5 óra után csak a különóra dlj megtérítése ellenében vehet fel hirdetéseket
~ Paplan, fianelltakaró és ágy. lei nő újdonságok állandóan étkeznek. Stnger Dmtáruház.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Wéjw IS, szombat
Római k#tollk>>! Szervác. Protest.1 Szmée. !«r.: IJar hó 17.
Városi muzeum és Könyvtár nyllv. csütörtökön és vuíriup délelölt 10-161 12 óráig.
Qyógysxejtiii éllell Molgilat e hónap-bin: i Merkly-Betu, Kyógysitrtír Pö ut .11 M. í* ■ klskitiliMigyógyszeiUr.
Oóilstdö nyitva «8gel 6 óiítól ut<
ö álAIfi (héttő, mida, péntek délután, keáden tgí.z n.p idkntk).
— (Brldge értekezlet a Polgári Egyletben) A szerencsés ausplciu-mok mellett u| otthonba köllözöll nagyáanlzsal Polgári Egylet éleiébe uj lüktetést, elevenségei hozott az átalakulás. Ennek egyik jele az az értekezlet, ami ma, szombaton este 9 órakor lesz az Egylet uj helyitágében (Fö-ut 5., hercegi épület). Az értekédéi cél|a a brklge-éiet megteremtése a Polgári Egylel kellemes, szép, uj otthonában Az értekezleten szívesen látják mindazokat a bridge-j ic. otokat, akik be óhajtanak kapcsolódni a Polgári Egylel tártai-életébe.
— (Halálozás) Ozv. Lackenbacher Ádámné hosssaa szenvedés után pénteken esle, 73 éves korában elhunyt.
=- Elegáns nól tavaszi kabátok uj olcsó árakon a Schatz Aruházbtn.
Megint a temető Már kOzeleg a filléres, már dübörögnek a ketekei éa Kanizsa készül a fogadtatására. Vlrágdlazben akirjt magát bemutatni Zrínyi városa a sok idegen látogatónak. Mi, kanizsaiak hálásak lehetőnk a ml agilis polgármesterünknek, akit bátran virágos polgármesternek is nevezhetnénk, hogy Ilyen virágossá varázsolta a ml városunkat és annyira síivén viseli a vátos szépllését. Örülünk, hogy a sok Idegen lálogató ilyen szépnek, ilyen virágosnak fog|« látni a ml szegény városunkat. De a sok látogató nem csak a rokonokat, nem csak az élő városi, hanem a hollak városát, a temetőt la óhajtja látni, meri Igen sokan finnek olya nok, kiknek hozzátatlozól a mi temetőnkben pihennek és mát Ián nagyon rég nem voltak a sírjuknál. Qondoljunk hát > tetmtftre l«. Már sz ősszel irlam egy kis cikkel a Ztlal Közlönyben, melyben felhívtam a nagyközönség ügyeiméi az elhagyott sírokra, melyek olt éktelenkednek a főul mindkét oldalán. Ha már ugy nem hallandó a közönség, hogy mindet gondozott sir laltjdo-nosn a szomszéd gondozatlan sírokat vállalná, ugy kéljuk meg a polgármester utat, rendeljen kt Ínség-munkásokat, kik legalább a löulon a kápolnáig levő gondozatlan sírokat rendbe hoznák. A temető bejáratánál kérünk több virágot, hisz
Ma és holnap mutatjuk be
a szezon legszebb szerelmes filmjét
Bárki vagy, szeretlek!
Zenés vígjáték egy titokzatos, pezsgővérQ hölgyről, felejthetetlen melódiák az Orlow motivumai alapján.
Főszerepben:
Ltane Hald * Petrovloh Szvetiszláv.
Előadások kezdete hétköznap 7 és 9, vasárnap 3, 9, 7 és 9 órakor.
„ A mozihelyárak szenzációs újítása már a mai napon kezdődik!
Aki szombaton, vagy vasárnap megváltja a jegyit, annak a pénztár egy utalványt ad, melynek ellené ben — szombat kivitelével — bármely hétköznapon minden előadásra 50°/o-ps jegy váltható /
mindkét oldalon van hely elég, hogy a belépő szemét mindjárt .a- ttáp ragadná meg.
Meg vagyok győződve, hogy a polgármester ur, kl minden szépéri lelkesedik, meg fogja ezl lenni. Kérünk állandóan kit rendőri a temetőbe, meri az a vandalizmus, amll a sírokkal elkövetnek, felháborító. Lelopkod|ák a legszebb virágokat, temetések alkalmával pedig a sírokat összetapossák, sói még a sírkövekre is fölmásznak. Ezt szigora rendszabályokkal lehel csak megtikezni és a közönséget rendre szoktatni. Ha egyszer-kétszer meglennének büntetve az Ilyen kegyelettértök, bizonyára kevesebbszer fordulna etö Ilyen eset. Ezzel kapcsolatban Igen kérem az tsszes Iskolák Igazgatóit, hogy a közelgő madarak és fák napján emlékezzenek meg a temetőről ts. hogy olt még fokozottabb mértékben klmél|ék a növényzetet, meri nemcsak kárt okoxnak, hanem kegyelelsértésl Is köveinek el azok, akik a temető növényeit rongálják. Ha a gyermek megszokja, hogy a virág nem arra va\'ó, hogy let ép (dk és megrongál|nk, akkor később sem fog|a meglenni. Hiszem, hogy mire a gözöt Kanlztára |ön, rendben ét virágdíszben leti a temető fi.
Főszerkesztő urnák hálásan köszönöm, hogy helyei adott b. lapjában ezen kis közleményemnek, maradiam llszleletlel Kttn Irmt ny. lg. tannint.
rff (Vak. gyermekek fölvétele)
A lovag Wechsclmann Ignác és Neje Nauichlota Zsófia Vakok Tanintézetében Budapest, VII. Mexikóiul 60. oktalás és nevelés céljából felvételi nyernek felekezell különbség nélkül mindkét nembeli, hatodik életévüket mcghaladoll, vakon szüléiéi! ét később megvakult gyermekek. A felvételt kérő folyamodváj yhoz csatolandó a gyermek születési, himlőoltás! blzonyllványa. Szegény-sorsú gyermekek szülői díjkedvezményért, illetve Ingyenes felvételért folyamodhalnak. Ez esetben a txülök vagyunlalanságát Igazoló hivatalos okirat csatolandó. Pályázall baláiidö májút hó 31. Felvilágosítást nyu|l az Intézel igazgatósága.
NGYEN
kapja i
Zalai Közlönyt
jövő hó elsejéig, |
ha most
1933 május 13
ZALAI KÖZLÖNY
— (A III. dlftéria oltás) vasár-nap délután 2 órakor lesz a Roz-gpnyi-tMcal tornateremben és Kiskanizsán az ovodában. A szülök felkéretnek, hogy az első két oltáson beoltott gyermekeiket harmadszor is oltassáV be. Ez az utolsó oltás is díjtalan.
— Költözködés uián vásároljon szőnyeget a Schülz Áruházban.
— (Panaszos levél Kiskanizsá-ról) Igen tisztelt Sterkesztö Url Szíveskedjék sorfiiranak b. lapjában helyet adni: Nagykanizsa mind (óbban fejlődik és szépfll, ez tény. Azonban szeretném, ha szabadna, az Illetékesek figyelmét felhívni arra, hogy Kiskanizsán is volna teendő kevés jóakarattal (ami nem mintba hiányozna az illetékesekből, hanem fontosabb elfoglaltságuk talán elvonja a figyelmöket). Legyen szabad proponálnom, hogy a perifériákon is van szétnézni és tenni való s igy Kiskanizsán az Ország-ut mentén, Körmös- és Rozmaring-utca közt elterülő térségen egyáltalán nem emeli az esztétikát, hogy a háztartásokban feleslegessé vált edények dlszllsé^ a tégla és egyéb szeméthulladékból összehordott gruppokat. A Jóhiszemű polgárság, nyilván a lapály feltöltése végett helyezi el ide az említetteket, de valakinek gondoskodni kellena arról is, hogy azok földdel eltakarva legyenek, ami fold erre a célra kellene, pár lépés távolságra van csupán és akár köz-vagy Inségmunkával elvégezhető lenne. Szerkesztő Ur tisztelő hive, Koszorú József kereskedő.
— Ha kevés a pénze, akkor nöi- és férfiszövetet Singeméi ve-gyne. Soha nem lesz ilyen jó alkalom.
Megbízhatóan ,o 108 Ón jav i t 6a alakit dt rádiókat : Transdanubia
— A Billiók Könyve uj sorozatának «z az első kettős száma, amely Courtbs Mahler fordulatos, sok oseménnyelt tolt regényét csorbítatlan egészében adja. Kapható mindenütt, ára 20 fillér. Minden számhoz keresztrejtvény értékei dijakkal, amelyekre mindenki egyforma eséllyel pályázhat. Előfizetést dija, negyedévre la regény 2.40 pengő.
mm Francia grenadinok a legszebb mintákban kaphatók Sebüknél
— (Elek Oéza magtárának szarkát) Elek Oéza földbirtokos uradalmának magtárában az ott dolgozó munkások közül Molnár Imre a mígtár szelelő lyukán át bemászott a magtárba és onnét egy zsák lóheremagot hozott kl, amil Nagykanizsán eladod. A nagykanizsai törvényszék Molnár Imrét hat heti, Horváth Istvánt és Molnár Istvánt, akik a lopásban segédkeztek 1—1 havi fogházra, a lopott dolgot elfuvarozó Standt Józsefet 10 pengő pénzbüntetésre Ítélte.
— Hol vegyünk prémet? Ez ma a legaktuálisabb kérdés. Könnyű a felelet: Budapesten, Dán Fülöpnél, Dorottya-utca 1., Oerbeaud sarkán. Remek prémei és elismerten olcsó árai ma már hiresek I Cége megbizható.
— Jószabásu kész női kabátok már most leszállított árban. Stnger Dlvatáruhdi.
Hétfőn a moziban
találkozik Nagykanizsa társadalmának szinc-jiva. Diszes, szép este lesz a „Táncol a kongresszus" bevonulása a kanizsai jótékonyság vi\'á-gába. 6, 7 és 9 órakor pergeti a Szanatórium Egyesület rendes mozi-helyárakkal ezt a ragyogó fi\'mit, amit az Ufa a célra való tekintettel nemes gesztussal bocsátolt rendelkezésére. Száz és száz mezítlábas, éhezö, tüdőbajos kani/síi gyermek és felnőtt egósz évi ingyen ápolásának és gyógyszerrel, élelemmel való ellátásának költségeit kell fedeznie a Szanatórium Egyesületnek. Nc vonja ki magát senki a pár filléres áldozatból, amiért különben is a legvidámabb, a legszebb moziélményt kapja.
« Elsőrangú műjég kapható a Transdanubia Egyesült OCzmalmo k Részvénytársaságnál.
— Nagy sikert aratott az .Extra" cigaretta. A Nemzetközi Vasár egyik legnagyobb szenzácjó|a a Dohányjövedék ízléses és nagyszabású pwillonja, ahol nemcsak a feldolgozásra kerülő dohánylevelekel, hanem a szivar- és szivarkagyár tátt is szemléltető módon mutatják be a váslr látogatóinak. Mint minden évben, ugy az idén is egy igen kitűnő zamatu és kiválóan jó cigarettával leple meg a Dohányjövedék « dohányzó publikumot. Ez a cigaretta máris igen nagy sikeit aratolt és bizonyítéka annak, hogy a Fattin-ger Sándor dr. miniszteri tanácsos igazgatása alatt álló Dohányjövedék mindenkor a legnagyobb ligyelem-mel szo\'gtlja a közönség érdekeit. A vásáron nem győzik eléggé gyors ülemben gyártani ezt az 5 filléres olcsó és kiváló cigarettát, mert a közönség valósággal elkapkodja a gépekből kikerülő kész dobozokat. Az elkényeztetett kü földiek is elragadtatással dicsérik a Dohányjövedék nigysierü technikai felkészültségit, de különösen az uj Extra cigarettát, amely elindult hóditó körútjára.
Ritka alkalom!
Ritka alkalom!
Gyapjudelaín
(kis hibával)
98
fillér
Torontáli szőnyegek
Tropicál és Frescó férflszövetek
Paplanok
Flanell és gyapjú takarók
Divatos mintás creppe de chinék
nagy választókban, leszállított árban kaphatók
Kirschner Mór
dlvatáruházában
Nagykanizsa, Fő-ut 3.
(Városházával szemben).
Agyytrtódilái, kzivszorongis, nehéz légzés, félelemérzés, Idenesség, fogfájás, lehangoltság, álmatlanság a természetes .Terese lóuef keseiUviz használata állal Igen sokszor megszüntethetik. — Tudómányos meg. állapítások megerósitii, hogy a Ferenc lAxsel viz a makacs székszorulás mindenféle jelenségeinél a legjobb szolgálatot teszi. — A l\'ereno léutd keserüviz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüz-Ictekben kapható.
_ Közalkalmazottak Hlyeimébe I Butoráruinkat lényegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú lejáratú hitelre is, kamatmentesen. Kopsteln butoráruház, Horthy Miklósul 4. szám.
Legolcsóbban FEST
Legszebben TISZTIT
VARGA
ruhafestő, vegytlsztltó, gőzmosó üzeme Hunyadi-utca IS. Horthy M.-ut 8.
SPORTÉLET
Bajnok lesz-e az NTE, avagy nem?
A lud.u.pt NTE—Tuxnt mírkí.í. «r«l m.ny. «d ur, felelet.!
Izgalmas éB a bajnokság kimenetelére rendkívül fontos mérkózés kerül vasárnap Nagykanizsán lejátszásra. A Kaposvári Turul |ó-I épességü csapata lesz az NTE ellenfele, mely együlles a kaposvári alosztály .meglepetések csapatai-kózé tartozik és nem egy ízben verte meg a lista élén veze\'ó csapatokat. A vasárnapi mérkózés az NTE-re nézve rendkívül fontos, mert esetleges veresége esetén a barcsi mér-kózésre Is elveszítené a csapat Önbizalmát és elbúcsúzhatna az egész éven át biztosan tartott vezető pozíciójától.
Nem egy esetben láttuk és tapasz-lalluk, hogy biztos mérkőzés a futballban nincs, miért Is a sorsdöntő mérkőiés szemelóll tartásával kell az NT-E-nek pályára lépnie éa teljes tudását kl kell lejtenie, hogy győzelmi sorozatát folytathassa.
A mérkőzés délulán 5 órakor kezdődik a Zrínyi sportpályán. Bíró Kléman.
• Elólle 3 órakor Ékszerész—13 FC levenleba|noki mérkózés kerül lejátszásra. Biró Szirtes.
A kaposvári alosztály vasárnapi mérkőzései
Kaposvárott a második hely kérdése dói el a KPAC—Slmonlornya mérkőzésen. DOnlellen eredmény valÓBzinü.
A Zrínyi Nagyatádon fogja pontjait szaporítani.
Szigetváron a KRSC mérkőzésen a Rákóczi győzelme valószínű.
Barcson a DVOOE nagyszerű csapatának vigyázni kell, meri kony-nyen vereséget szenvedhet.
Zürichi tárlat
Piri. 20-30, London 17-47\'/!, Nwyork 438-00, BrSsael 72-10. Mll.no Z7I2V,, Mari\'ill 44-30 Amsterdam 2C8-I5, Boriin 12130, Wkn 73-15 Stella 313, Prága 1542, Varsó 5805, Bud.p.,1 -\'• , ttolKTid 7-00, Bukarest 3 08.
ToraéüTféziile
Btiza tl.z.v, 76-0. 1300-13 20, TT-es 13-25-1350. 78-.S 1350-1370, 79-e. 1370-13IX). 80-a. 1385-14 05. dunán-tull 1210-1225,77-e. 12-25—12-40. 78-.. 1245 -1260 , 79-e. 12«r-l2-80 80-as 12 75-12 90, roui 6-3&-6-45, lak. árpa 870 - 890, zab 8 20-S35, Húgért 6-95-7-00, korp. 540- 5 50.
ZALAI KÖZLÖNY
J93a_má|lrtJJ.
.Olcsók vagyunk, mert Jók vagyunk."
Április 15-től május 15-ig
igen olcsó csillárvásár IRANSDANUBIA R.-T.
Csengery-ut 6. Telefon: 4-13.
A Nemzeti haak Itvili-Arlolfamal
Cséb k. Dánk. Dlnir
VALUTÁK Angol I. 1930 19711 B.TJ.I, 7916-7Ö-74 * \' 1603-17 01 85 6O-P680 720-770 llollir 483 00-49300 Prandat. 22-30-22-50 Holl. 730 15-232 35 Zloly 6445-64 95 Lel 340-3 44
L«v» 4-UO-4 25 Líra 2990-3020 Márka 135 70-136-60 Norvég 96 10-9910 Peseta —•—--•—
Schlll. —■--■
Sfijdl. 11063-111-40 ívM k. 99 20-10020
DEVIZÁK Amit. 230 35-23235 Belgrád 7 60 7 90 Berlin 135 60-136 60 Brüiiel 79-26-79-74 Bukarest 341-3-43 Kopenh. 85 80 66 80 London 1932 1946
Madrid —----
Milano 3(100-30 18 Ntwy. 487 00-49300 Oszló 9630-99 10 Pária 22 33-22-47 Prága 16-93-17 05 Sxórla 4 l3»/i-4\'l4l/t Stockh. 9140-100 211 Varsó 64 55-64 95
Wien ----■-
Zürich 11080 111-40
Wien ctearlng árfolyama i 80.454.
Bertéiíálir
Felha|tis 667, eladatlan 396 Elsőrendű 092-091. Bwteit 088- 090, Bie dall kóiép 084 - 087, kOnnyll 0-J4-062 I sfl rendíl öreg 082 084, ll-od rendű Sreg 076-OSO, angol BUIdó I. PCO- I 06 szalonna nagyban 1-20 1-25, islr 1-38 145, bua 0 96 1-28. félsertés 112 124.
Kiadja a laptulajdonol KSzgazdaiágl Hl. Gutenberg Nyomda <1 Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám.
Kis költséggel nd hm.
ha vetéseit és veteményeit ..
PÉTI-SÓ-val
mütrágyázza. Szükséglet négyzetméterenként :
Főzelékféléknél...... 2-töl 4 deka
Virágoknál......... 2 . 3 »
Rózsafáknál ...... 5 . ti .
Gyümölcsfáknál...... I „ 20 .
Földiepernél ...... 3 . 4 .
Málnánál ......... 5 . 6 „
Pázsitnál ......... 3 . 10 .
Burgonva kai. h.-ként 80 . 100 kg. Répánál „ . 80 . 100 „ Tengerinél . . 80 . 15(1 . Rétek és kaszálóknál *W> . .
őszieknél feitrágyának, tavasziaknál is
eredményesen használható. (Részletes használati utasítás az érdeklődőknek díjmentesen rendelkezésre áll) 2 kg-os zsák ára ... I P 5 . .„ . ... 216 P »■* . 412 P
ICO .... — 1986 P Beszerezhető;
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi
szerek kereskedésébon Nagykanizsa Erzsébet-tér 10.
(A biróság mellett)
APRÓHIRDETÉSEK
Manyaaaaonyi koszorúk kere\'befog-lalását íi vállalom. Stern, Városhaipalota.
Háromszobás udvart lakán augqiitui l-re kiadó Kölcsey-ulca 17. alatt. 43
Hármas samnttns aatánkályha és vas
mérleg eladó. Ármuth baxár. 1675
Csinosan bútorozott szoba azonnal kiadó Szent Imre herceg-utca 7. 1861
GySnyórO -zineVben, 4 darabból álló tál-garnllura 96 fillérért hinét kapható: Melczer Uvegkereskedésben. 18/4
Egyaxobáa, konyhás utcai lakás azon-nalra kiadó a belvárosban. Deák-tér 17., bőrUzlel. 1873
Kátaaobáa udvari lakás mellékhelyiségekkel augusitus l-re kiadó Aipád-utca 13. 1875
Egyaxobán udvtrl lakás mellékhe\'yl-ségekkel, sertéstartással augusztus 1 re kiadó Magyar-utca 64. 1871
Jobb háatartáaball alkalmazottakat
közvetitek özv. Poszoveczné, Kölcsey-utca 9. siám. 1882
Háromaxobáa szfp utcai laVás kiadó augusztus l-re Q/ár u. 3. 1883
Bajárónó álláit keres. Szabó Rózsi,
Zrínyi Miklósu. 26. 1884
Pá w a galambok olcsón elad k Csengery-ut 32. 1P8*
I- tűzifa
eredeti erdei ölenként:
la bükk, vagy gyertyán
hasáb P 42- -la bükk, vag/ gyertyándorong P 34* — házhoz szállítva és kirakva. Szi\\es megrendeést kér
Sftrém Károly
Sugár-ut 80. Tal. 187.
UajszerO hrumplícuhorKo
Kitűnő tápszer
Gyárija Arp*. Ignác krumplicnkorka (íyára, Oyör, (képviseli Kabos Pál)
Kapható Nfigyk.nlzain 1 TeutBCh (ius/.l.iv, .Oyeiica Lalos, Sípos Andor, Engel Rózsi, Neu és Klein, Va ica éa Beutsch, Makoviczky-ciik-r.iszda és Hetter Gyulánál 10 és 20 flllérus eredeti csomagolásban
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
8685/1933.
Tárgy: TOvis irtás.
Hirdetmény. >
Felhívom az összes földbirtokosokat, hogy a birtokaikon található szerbtövist haladéktalanul, de mindenesetre még virágzás előtt irtsák kl, mert a mulasztók ellen a kihágási eljárást megfogom indítani.
Nagykanizsa, 1933. május hó 2-án.
,w Polgármester.
Meghívó.
A BOVE nagykulisat ltféuegyeillet
lolyó hó 21 én, határozatképtelenség esetén májú, 28-án de. 11 órakor a polgári iskola termében tartja
rendes évi közgyűlését,
melyre a tagok meghivatnak. Tárgy:
1. Elnöki megnyitó.
2. Titkári jeentés.
3. Zárszámadás és vagyonmérleg bemutatása és a pénztárnok részére a felmentvény megaJása.
4. Az 1933 tvi költségelőirányzat bemutatása.
5. Az Aiapsza>ályok megváltoztatása.
6. Esetleges indítványok, melyek fi nappal eiöbb bejelentendók.
s 7. A közgyűlés bezárása.
Fizessen elő
A LEGJOBB RÁDIÓLAPRA
Rádióéletre
Előfizetési ár: 1 évre P I0- — Va évre 5 50 pengő, \'/« évre 2-80 pengő, 1 hóra P 1 —
KIADÓHIVATAL: Budapest, IV., Károly klrály-ut 10.
Hirdessena Zalai Közlönyben
BRIDGE-BLOCK
praktikus beosztással (50 lappal)
darabonként 40 fillérért
kapható
a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalában
Fö-ut 5.
valamint
Kráthy György és i»j. Hirschlor Miksa dohány árudájáhan, Fischel Ede és Schleas Te«t»érek
könyv- és papirkereskedésében, Horwálh iáazaef ujságárudájában
Nyomatolt a laptulaidooos Kózgszdasági IJJC, Outenberg Nyomda és Uélzalat Upkiadó Víllalata könyvnyomdádban Natvkuiuaáo. U\'elelöa Uzletvizeló: Zalai Károly.)
73. évfolyam 109. szám
Nagykanizsa, 1933. május 14, vasárnap
Ara 16 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Uwkeiatóaég éa kiadóhivatal; Fótit 5. txám Megjelenik minden reggel, hétló kivételével
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
ElöíUetéil ára: egy hófa a (>engó »0 Hl léi Saerkeaatóségi éa kiadóhivatal! telelőn: ?8. u
A NŐI ZÁRDAISKOLA ÜGYÉHEZ
írt* i dr. SIMON GYÖRGY prcUtu.UauouoW
Mindenkor nagy érdeklődéssel figyelek minden intézkedést és ténykedést, rneiy siűiömegyém legnagyobb városa, Nagykanizsa előrehaladását gazdasági, szociális és kulturális téren szolgálja.
Az elevenen s főleg az ulóbbi időben előkelő nivőn szerkesztett Zalai Közlöny hasábjain naprólnapra jelennek meg cikkek, melyek a város fejlesztését, illetően a legégetőbb kérdését tárgyalják. ) A minap a nöi zárdaiskola immár elodázhatatlan felállilását sürgette a lap s az illetékes tényezők figyelmébe ajánlja a kedvező körülményeket, melyek fel nem használása további bizonytalan időre vetné vissza a város női ifjúságának mérhetetlen kárára ily intézet létesítésének lehetőgégéi.
Felemlítetted cikk, hogy a néhai Ranolder János püspöktől zárdaiskola felállítására ajánlóit összeget a városi tanács azon indokolással, hogy az iskola fenntartása a városi megterhelné, elutasította. Ranolder akkor a Kanizsának szánt pénzen Budapesten létesítette a róla elnevetett s mai napig virágzó, népes és népszerű, több iskolatípussal bíró intézetet a főváros és nagy vidékek leányai számára.
Amint én a veszprémi hagyománytól értesültem, az elutasítást indítványozó városatya nem a fentebb idézett okot hozta fel, hanem sértő és sületlen bírálatot mondott az spácák neveléséről, t»mi caak az illető gyászos tájékozatlanságának ludható be.
Kell-e a Kanizsa tiszte 1< közönsége elölt fejlegelnem a zárdaiskola előnyeit? Anélkül, hogy bármely, az Isten és haza törvényei szerint működő iskola érdeméit kisebbíteni akarnám, meg kell állapitanom, hogy az apácaiskolák nevelésével semmi más nem versenyezhet.
Az apáca, aki csak Istennek és hivatásának él, akii nem befolyásolhatnak a modein élet \'éves eszméi, a divat hóbortja, csak ö tudja megérlelni a fonák társadalmi felfogással, szokással szemben, hogy a fiatal leánynak nem szórakozással és pajtáskodással kell éleiét eltöl-tenie, s a nő hivatási nem az, hogy becézett bábu és játékszer legyen. A szerzetes nővér a legjobban helyettesíti az édesanyát s a leghívebben és legbölcsebben segíti a szülőt gyermekének lelki nevelésében, a komoly, Istennek lels.ö, a társadalomnak éa hazának javát siolgá:ó életre való előkésztésében.
A zárdából, illetve annak iskolájá ból kikerült, az éleiben már elhelyez kedett volt növendék előtt mindenkor nyitva lesz a záida kapuja. Ott mindenkor testvéri, anyai szeretettel fogadják, iia bölcs tanícsra, támaszra s «z élet nehézségei, keserűségei közt vigasztalásra lesz szüksége
Álüásaim igazságának bizonyítására hivatkozom Nagykanizsa ama
hölgyeire, akik valamelyik apáca-iskolíban tanullak és nevelkedtek s «m nnyiben módjukban van, leányaikat is apácák vezetése alatt álló iskolákba járatják s internátusaikba adják.
Emlékezem, hogy pár éve a nagykanizsai városi képviselőtestület egyik izraelita vallású tagja az oltani apácák megsegítésére indítványozóit összeg kétszeresét javasolta, mert nejétől tudta, hogy az mily értékes és magasrendű nevelés-oktatásban részesült valamelyik szerzetes nöi iskolában.
A női szerzetektől vezeteti egyik budapesti felsőkereskedelmi iskoláról hallottam, hogy a negyedik évfolyam hallgatóit még az érettségi vizsgálat előtt igyekeztek előkelő pénzemberek intézeteikbe tiszlviselökül meghivni
s mikor ai intézet főnöknője megkérdezte : miért épen a katolikus intézet növendékeit keresik fel ajánlataikkal, azt felelték, hogy azt magyarázni felesleges. A feltétlen megbízhatóság é« lelkiismeretes munka reménye, sőt biztos tudata vezette az illetőket.
Mint néhai báró Hornig Károly biboros püspök oldalán működő aulistának volt alkalmam nemcsak Veszprémben és a fővárosban, de az egész egyházmegye területén s másutt is tapasztalhatni az apácaiskolák vallásos és hazafias neveié sót. Majd mint egyházmegyei fő-tanfelügyelő, az ulóbbi tizenöt év óla pedig, mint az Angolkisisszonyok és Irgalmas nővérek veszprémi iskoláinak igazgatója közvetlenül Iá lom e nevelés eredményét és hatását a kő/szellemre s hallom állandóan az állami felsőbb tanhalÓ3ágnak mindig a legnagyobb elismerés hang-
ján mondott bírálatát.
E hosszú évek során alig érkezett hozzám panasz egy-két szülő részéről a fegyelem szigorúsága miatt s az így megvizsgálásakor mindig kitűnt, hogy az igazság az iskola részén volt.
Nincs semmi jogom deákkori városom ügyeibe szólnom, csupán a s/eretet, melyet kedves zalai testvéreim iránt érzek s az óhaj a hazai nevelés-oktatás tökéletesebbé tételére, adta kezembe a tollat, hogy arra kérjem Nagykanizsa városának minden rendű és vallású Igen tisztelt közönségéi: támogassa, ha kell, még áldozatok árán Is nagyérdemű polgármesterét ama nemes törekvésében, hogy az apácalskola mihamarább létesüljön s már a szeptemberben kezdődő uj tanévben működését megkezdhesse, fel nem becsülhető javára a leánylljuságnak és a jövő nemzedékeknek.
Titkos megegyezés készül a Szovjet és lapán között
A Szovjet fontos stratégiai területet kap az India elleni támadásra
London, májua 13 (Éjszakai telefonjelentés) A Sunday Express értesülése szerint titkos meg-, egyezés van készülőben a Szovjet és Japáh között. A megegyezés sze-
rint Japán nagyobb területet kapna Észak klnában és belenyugodna abba, hogy a S:ov|et kinai Turkesztán
legfontosabb részét, a petróleumban, ásványokban aranyban gazdag Kas-
gárlát elfoglalja.
Kasgária nagy slra\'égiai fontossággal birna az India elleni szovjel-támadls során. Hí ez a megegyezés létrejönne, a Szovjet hátbalámad-hatná az indiai angol uraimat.
Németország tiltakozik az ellen, hogy mások akaratát rákényszeritsék és sikra. száll a német védőszövetségek mellett
Az egész világ figyelme a szerdán összeülő német birodalmi gyűlés felé fordul
Boriin, májua 13
(Éjszakai telefonjelentés) A Hitler kancellár külpolitikai nyilatkozatának meghallgatására szerdára összehívott birodalmi gyűlési ülés kényszerű következménye az utóbbi idő külpolitikai fejleményeinek, melyek Németországot arra kényszerilik, hogy az egész világ előtt félreérthetetlenül kifejezést sdjon álláspontjának a politika nagy kérdéseiben.
Hitler kancellár nemcsak a genfi leszerelési értekezlet utolsó szakaszát fogja fejtegetni, hanem teljes egészében tárgyalja a leszerelés kérdését. A kancellár két szempontot tart szem előtt: 1. Tiltakozik az el-
len, hogy mások akaratát kényszerítsék Németországra. 2. Sikraszáll a német védöszövetségek melleit, melyeket teljesen hamis szemszögből tekintenek.
Ha sikerű! a szükséges változást létrehozni, akkor a ler.zerelési értekezlet is sikerrel járhat, ha azonban ez a taktika meghiuiul, akkor a leszerelési értekezlet már ma halott.
Amerika nem azonosítja magát a Németország ellen tervezett büntető szankciókkal
„Amerika nem irta alá a versalllcsi szerződést!" hangsúlyozta Hull államtitkár
Washington, május 13 (Éjszakai telefonjelentés) A külföldi hírlapírók kérdést intéztek Hull államtitkárhoz, hogy Amerika milyen magatartást tenusitana abban az esetben, ha Németország a versaii-lesi szerződés ellenére újra fegyverkeznék és hogy mi a véieménye az
. I amiitkárnak a 8zöve:ségesek körében egyre gyakrabban felmerülő ama gondolatról, hogy a német területek egy részét Ismét meg kellene szállni ? Hull csak ennyit mondott: — Amerika nem Irta alá a ver-salllesl szerződést.
Az osztrák kormány tudatta a repülőgépen megérkezett német birodalmi igazságligymlniszterrel, hogy látogatása nem kívánatos
Az osztrák nemzetiszocialisták szimpátiatüntetését megzavarták
Bécs, május 13 (Éjszakai telefonjelentés) Kerl porosz igazságügyi miniszter és felesége, Franck birodalmi igazságügyi miniszter és Frelsler államtitkár, valamint kíséretük szombaton délután érkeztek repülőgépen az asperni
repülőtérre, ahol Rieth dr. bécsi német követ, a német katonai attasé, a követség személyzete, a nemzetiszocialista párt nerületi vezetősége, a népi szövetségek elnökségi tagjai és Skubl rendörfőnökhelyettes jelen lek nng Ickádtaüsirtra. Amint.
Franck birodalmi igazságügyi miniszter kiszállott a gépből, elé|e lépei\'-1 rendőrfőnökhelyelies és kö-zOlle vele, hogy az osztrák kormány Franck látogatását nen tekinti kívánatost! k, mivel körte és az osztrák kormány közt felmerült ügy még
ZALAI KÖZLÖNY
1933. má|m 14
Már milliók tudják,
Kik eddi% nem tudták,
Hogy az P f \'^ jfvlj |I»TI vlz>
Legj\\obb \\k<eseriiviz.
nincs elintézve. Ennek ellenére azonban a kormány minden Intézkedést megtett Franck és kíséretének személyi biztonsága érdekében.
A német vendégek bevonulási sorrendje megváltozol!, mert az osztrák nemzetiszocialisták szimpátia tüntetést terveztek az útvonalon, ezt
azonban megzavarták a nemzeliszo-cialisták ellenfelei. Igy a minisztereket más útvonalon vitték a bécsi Birnaházba.
A miniszterek érkezését óriási rendőri készültség várla, igy naeyobb rendzavarás seholsem történt. Nyolcvan embert előállítottak a rendőrségre.
Gömbös: „Ezen a földön vagynnk
Budapest, május 13 A magyaróvári választókerület 50 tagu küldöttsége jelent meg ma délben a nemzeti egység pÍrtjában Kühne Lóránd felsőházi tag vezetésével, hogy átadja Darányi Kálmán miniszterelnökségi államtitkárnak a díszpolgári oklevelet. A nyugatmagyarországi küldöttség tisztelgésén megjelent Gömbös Qyula miniszterelnök is. aki beszédet intézett a küldöttséghez :
— ismerem a mosoni választókerületet, — mondotta — mert olt mint ellenzéki képviselő magam is megfordultam. A sors különös játéka folytán ellenzéki képviselőből Magyarország miniszterelnöke lett.
valamennyien egymásra utalva"
Ugyanaz az ember vagyok ma is, aki akkor voltam, más azonban az elveket csak hirdetni és azokat meg is va. /i . mi. Felelős állásban reál polilikt.\'kell követnem, mert felelős állásban mindenkié vagyok é3 mindenki érdekeit gondozni kötelességem. Józan fejjel csinálom a magyar pollUkát és azért hirdetem, hogy vallásra, felekezetre és fajra vű/.t különbség nélkül ezen a földön valamennyien egymásra vagyunk ulalva. Ezért hirdetem a sorsközösséget, a testvéri összetartást, a nemzeti egységet, mert tudom jól, hogy a történelmi feladalokat ez a nemzet csak akkor tudja jól megoldani, hí ezekben az eszmékben összeforr.
A buza közepesnél jobb termést igér
Hivatalos
A földmüvelésügyi miniszlérium ma kiadóit veléajelentéae szerint az őszi buza a dunántuli vármegyékben és az Alföld egyes részein jól áll. Az északi dombos vidékeken és az Alföld más részeiben visszamaradt és csak a májusi enyhe esők hatása alatl indult fejlődésnek. A tavaszi buia a kiadós esők hatása alatt erősen
vetésjelentés
gyarapodik. Az őszi rozs már a legtöbb vidéken szépen kalászosodik, de legtöbb vidéken alacsony A tavaszi rozs jól kelt, de fejlődésnek csak az ufóbbi napok csapadékainak hatása alatt indult. Eudő szerint tehát n buza közepesnél valamivel jobb, a rozs szint ;n, a repce pedig gyenpe hozamot igér.
Nagykanizsai borfogyasztási ellenőrök Izgalmas kalandja a Magyar utcában
Amikor a renitens tél hámfával támad az ellenőrre és a avercelt boroshordót a trágyadombon rejti el
Nagykanizsa, május ÍZ Nemrégen lörlént, hogy a városi jövedéki hivalal arról érlesUII, hogy a Magyar-ulca 94. sz. házban Szélig József rokkani ember lakásában, aki együtt lakik Plander Máilival, tiltbtl bjtklméiéa van. Azért egy nsp reggel 7 óra tájban több városi |0-vedékl ellenőr, valamint Mdgorl rcndói főtörzsőrmester kimentek Szélig József lakására, hogy a „sverce\'it" b >r után kutassanak, azt lefoglalják, Illetve a reá eső fogyasztási adóll-Ictéket beszedjék. Mikor az ellenőrök bementek a lakásba, az nsszony már akkor renltenskedelt és ellenszegüli és nem engedte, hogy kutassanak. Majd amikor tmSbb folytatták k utalásukat, mert a nyomok a Irágyadomb felé vezettek, beleavatkozott Szélig Is, aki vasvlllát, majd később nagy hámfát fogott és azzal támadl az ellenőrre, Igyekezvén megakadályozni hivatalos ténykedését. Elsöizben a föellen\'r csavaitaki Szélig kezéből a vasvlllát, másodízben Ml-gorl rendőrfőlörzsőrmester fegyverezte ie a dühöngő emberi, aki egyébként Is súlyosan eérló és becsmérlő kijelentéseket telt. A nagy lármára és veszekedésre az egész utea népe összefutott és óiüsi cső-
Kedvező alkalom ! ÜzletváUozás miatt
nöi kalapokat
dülel keletkezeti. A hangulat olyan Iz0 és fenyegető volt, hogy a halósági közegek segítségéit vollak kénytelenek küldeni a kapitányságra, ahonnan csakhamar két rendőr sietett a botrány színhelyére.
Időközben a közegek megtalálták a boroshordót, amit a trágyában rejtetlek el. Plander Mária akkor ballát kerített és mindenáron ki akarta ütni a dugót, hogy a bor kifolyjon, azonban ebben a szándékában Is megakadályozták. Nehezen sikerüli a rendel helyreállítani.
A renitens párt feljelentették és ma vonla őket lelelősségte a nagykanizsai törvényszék.
Mindkellő nagyon szegény ember. A férfi rokkani, egyébkén! sincsen munkája. Nagy nyomorban vannak. A bíróság a bizonyítási eljárás befejezése után, figyelemmel a fennforgó körülményekre, Szélig Józsefet kéthónspl, Plander Márlát pedig 19 nspi logházra ítélte. Az ilélel jogerős.
IdSIirls
(tijuakal mdlihUnHil » I gtsil iHUMtlsISHtl *.l. 10árakor. Változékony, hü.Bo IdB várhalé.
mélyen Inszúllitoí! úron
jHukltrianh mr.ylcptí szépeii fcAsxUInck t
Brónyai C.
HalapUxleiéhen ^
Horíöy MlK16&-ut O.
Biinügyi kartól
IrUi: Dávid M>xy«r JótMf ,28
— De hát nekünk most már nincs többé szükségünk a fogva\'artására, vetetle ellen a tanícsos. Erre már nincs íh jogunk.
— És ha maga a gyanúsított kérné ezt a rendóiségtől ? — kérdezte Orbán.
— Akkor talán...
— Hát akkor íiivassa fel, tanácsos ur, Dénes! ide a szobájába, hogy beszélhessünk vele és garantálom, hogy hírom perc múlva ó maga fogja kérni a rendőrséget, hogy n.-engedje szabadon.
Magas Dénes a cellában töltött első éjszaka u\'án fáradtan, sáppadtan, összetörve lépell be a rendór-tanícnos szobájába. Amikor meglátta kollégáit, öröm csillant meg a szemében, majd odarohant hozzájuk éB egyenkint megölelte őket. Mire végzelt velük, a szeme könnyes volt a meghatottságtól, épp ezért kissé fájdalmasan érte az a .felfedezés, hogy azok szemében részvét helyett valaríií túláradó örömei talál. Csak akkor bocáájlolt meg nekik, amikor
egludta, hogy kilátás van a szaba-lásra.
I^riegl ■ulái
— Igaz ez, tanácsos ur? kérdez\'e fuldokolva és amikor Bordás meg-erÓHitelte a jó hirt, boldogságában majdnem végigláncolta a szobát.
— Ne örülj olyan nagyon, állította mef; Orbán hangja. Míg néhány napig, akár akarod, akár nem, élvezned kell a rendőrség szeretetteljes vendéglátását.
Magas érthetetlenül nézett a többiekre és amikor látta, hogy azok is egyetértően bólintanak, kitört" belőle a kérdés.
— Dehát miért maradjak én továbbra is itt, ha egyszer ártatlan vegvok ?
Csergő ugy lépelt hozzá, hogy háttal állt Bordás tanácsosnak, aki igy nem láthatta az arcát és megragadva kollegája mindkét kírjál, komolyan a szemébe néze\'t Magasnak, miközben jobbazemével rava szul iniett neki:
— Nyugodj bele ebbfc, DéneB, a nyomozás érdekében niég néhány n«pig itt kell maradnod a rendőrségen.
M\'if>aB nem ludta mire vélje barátjának ezt a titokzatos viselkedését, annyit azonban megérzeti, hogy alapos okok lehelnek a t kérelem mögött. Amint félrenézel!? észrevette, hogy Kalmár épp egy papir--
lapot szakit ki a jegyzeteiből és titokban int neki. Kollégái t. hát ludnak valamit, amil még a rendőrségnek sem akarnak elárulni. Nem akarta most már feleileges kérdezősködéssel húzni az időt, hanem kijelentette, hegy ha igy áll a dolog, akkor szívesen marad még nűhány népig fogaágbay. Sielve vett bucsut a fiuktól és az ideges kíváncsiságtól a torkában érezte dobogni a szívéi, amikor kezeifogva Kalmárral, az a kezébe csúsztatott egy papír-gombócot Szinte rohant a folyosókon, hogy mielőbb leérjen a cellájába. Az őt követő rendőr, akit egyébként is jól ismert, még megjegyez^, hogy biztosan valami jó hirt kapott.
— Igen, nagyon jó híreket kaptam, válaszolta az újságíró, amikor a cellája ajtajában egy fejbiccentéssel bucsut vett a rendőrtől.
Amikor elhaltak a távozó léptek, izgatottan bontotta ki a papirost, melyen Kalmár kusza betűivel a következők álltak: „Tűrd nyugodtan a fogságot 1 Már nyomon vagyunk, de még a rendőrségnek sem szólunk, nehogy véletlenül megugorjon a tettes. Valószínűleg a kommunisták ölték meg Hofferl. Hozass kü ön kosztot a DühOngőből I Vigyázz a
kenyérre-1 Mindenről értesítünk-.
Magas tudta* hogy. most. már, ezek ulán nem kell tartania a motozástól és ezért nem is tépte el a cédulát, hanem a zsebébe rakta, hogy minden félórában újra és újra elővegye, hátha többet kt tud belőle olvasni. Most már egészen megnyugodott. Hivatásával együltjárónak fogta fel a rabságot, amely elég tűrhető lett volna, ha lett volna valami olvasnivalója. Elhatározta, hogy holnapra néhány könyvel hozat be magának, amivei agyonütheti a várakozás lélekölő unalmát.
X. A rejtélyei éjszakai vendég
Délután hat óra lihetet\', amikor Elza nagyot nyújtózva felébredt. A kis külvárosi szoba keskeny ablakán még bágyadtan sütött be a nap, megvilágítva az aazlalon szanaszét heverő éjszakai mulatozás maradván) alt. Mert Elzának, aki az éjszaka leányai és Dühöngő törzsvendégei közül való volt, különös vendége akadt az éjszaka. Már épp el akart távozni hazulról, amikor a kaputól alig néhány méternyire összetalálkozott egy negyven-negyvenöt év-körüli férfivel. Ez a találkozás pontban éjfélkor történt.
(Folyt, köv.)
ZALAI KÖZLÖNY
Az alvó asszony felett bosszúból felgyújtották a házat
ZalalstvAnd, május 13 | (A Zalai Közlöny tudósítójától) Csütörtökre virradóra nagy tüz volt Zalalslvánd községben, ahol az éjféli órákban ismeretlen tettes felgyújtotta Németh Kllmánné lakó liázál.
A tűz az éjszakai-szélben átterjedt a gazdasági épületre is, amelyben egy cséplőgép és számos gazdasági szerszám állott. Nömetbné már csak akkor ébredi fel, Bmikor mind a két épület égett. A tüz ol-
tására siető tű-oltók minden munkája Cink a lokalizálásra szorult és sikerült is megakadályoztok a to-vábbterji dést®.
A kemendollári csendőrség még az éjszaka folyamán bevczelle a nyomozást és két6égtelenül\'megálla-pitolto, hogy g>u|logatás történt. Az a gyanú, hogy Némethné valamelyik haragosa követte el, aki ajt remélle, hogy az asizony Is benn pusztul a lángok közölt. A nyomo zás folyik.
1938. májúi 14__
Dalos jubileum
ós kerületi közgyűlés Zalaegerszegen
Nagykanizsa, május 13
Nagy napja lesz május 21-én a zalai dalo -világnak. Ekkor pecsételi meg gyakorlatilag is a zalri dalos-kerület azt a békét, amit a dalosalkotmány formái szerint már megkötöttek Zalaegerszegen és azt kö-vetöleg a kerületi választmány keszthelyi ülésén.
Május 21-én ünnepli a Zalaegerszegi Iparos Dalkör fennállásának negyedszázados jubileumát és eme ünnep keretében tartja az Országos Magyar Dalosszövetség XIV. (zalai) kerülete tlsztu/ltó évi közgyűlését. A nagy zalaegerszegi dalos-Ünnep ilyenformán egész Zalame^ye ünnepe lesz.
Reggel fél 7-kor ébresztő. 9 kor ?enés felvonulás lobogók alatt misére. 10 órakor a jubiláló dalárda díszközgyűlése, melyen az ünnepi beszédet Czobor Má yás polgármester mondja. A 25, 20 10 .ve sio\'gáló dalosok kitüntetése. 11 órakor lesz a kerület liszlujitó közgyűlése. 1 órakor társasebéd. Este 9 kor díszhangverseny. Prológot mond Sylvesz-ter Péter János, a .Zalai Napló" f. szerkesztője, szaval a Leányegylet szavalókorusa, ünnepi beszedet mond df, Krátky István polgármester, a daloskeiület elnöke, szaval Király Qyörgy és Szdszni Fürit Lili, közreműködik a Move-zenekar, az Egyházi Vegyeskar és a Jubiláló dalárda. Műsor után tánc.
A fővédnökök közt kanizsai dr. Krátky István ker. elnök, dr, Tholway Zsigmond ker. üv. elnök, a védnökök közt Barbarlts Lajos főtitkár, Hutter Oéza titkár, Vannay János ker. karnagy, Varga István pénztáros és Samu Lajos, a kanizsai társ-dalárda elnöke.
Szedő Miklós és Szenczy Mária operaénekesnő hangversenye
Nagykanizsa, május 13 A Pécsi Nemzeti Szinház május utolsó hetében Budapestre megy vendégszerepelni és igy Jóval később kezdi meg a kanizsai szlnlszezont. Fodor Oszkár színigazgató azonban előzőleg még egy kedves művészi ajándékkal akarja meglepni a kanizsai közönséget és ezért május 16-áh este fél 9 órai kezdettel népdal és klasszikus hangversenyt rendez a kanizsai Városi Színházban Szedő Miklós, a rádió legnépszerűbb énekesének és Szenczy Mária opera-énekesnő közreműködésével.
A kedd esli hangversenynek külön érdekessége lesz, hogy az elsőrendű népdalzenekaron kívül a müvész-estélyt Dán Tibor zeneszerző, a Pécsi Nemzeti Szinház kivá\'ó karnagya kíséri.
A művészestélynek előreláthatólag szép sikere lesz Kanizsán.
A nagykanizsai Izr. Nőegylet templomi ünnepélye
NagykaulvQ, május 13 A nagykanhsai hr. N egylet fáradhatatlanul lelkes hOlgyg-rdája, élén Welsz Einőné elnökass/onnyal május 28-*n dilulán fél bórakor nagyszabású templomi ünnepélyt rendez, amelynek Ijszta Jöv.delmét a szegények í egélyeiéaérő forüi ja. A templomi ünnep ly oly nívójú és rendezésű, hogy igazi műélvezetei jelent. Az ünn pélyen Nagykanizsa társadalmának minden osztálya találkozik, rang (s felekezeli különbs\'g nélkül. A gazdag programú ünne
pélyre már előre is felhívjuk a város kö.önségének különös figyelmét. A templomi ünnepély műsora a köve kezf : i. Beethoven: Isten dicső-síge.lE\'őadja a kibővített templomi énekkar Abrámovlts Márk főkántor veíényle\'ével. 2. Rubinsteip : Sphe-rák 7ené;e. Előadjak hegedű i Neu Lili, Luslgarten Miklós, Havas Andor, dr. Llchlscheln Sindor, violán Balaton Ede. 3. Gottrcha I: R\'cé. Énekli Ábrámovits Márk főkántor. 0 gonán kisér Goldschmledtné I onka. 4. Fen-ségfdet zengi... középkori vallásos hymnus. Előadja Büchler Margit. 5. Tiszborach Curénu. Kórus. Orgonán
_é_
kisír. Goldschmledtné Ilonka. 6 Eze-kiel próféta: Látom is... (Ezekiel 37. fej.) Előadja Gqramvölgyl Iván. 7. Schubert: Preghiere. Előadják k!t hegedűn Lu%tgarten Miklós és Havas Andor, orgonán kisér Hofrlchter Emma. 8 Halleluja. Kórus. Orgonán kisér Goldschmiedlné Ilonka. 9. Hymnus. Helyárak pengő 1 és 50 fillér. Jegyek Vágó Endre üzletében elővételben és az ünnepély előtt (folyó hó 28 án d. u. 4 órától fél 6 óráig) a hitközségi irodában kaphatók.
Dr. Walter Szeminárium
legolcsóbban és biztos sikerrel készít elő középiskolai összevont igoo ínaganvlzsgákra és érettségire. Vidékieknek levalező oklatás. Kimerítő prospektus. (Válaszbélyeg). Buda-vest, Józset-kürut 2. (Rákóczl-ut sarok).
H Zalai Közlöny panaszkömiéÉ
Az illetékes tényezők Ügyeimébe!
A mai nappal kaptuk a következő levelekel:
Mi lesz a Hunyadi-utca utca-rendezésével ?
Igen tiszteli Sterkeszlő Ur I
A Hunyadi-u\'cit nem kell senkinek bemutatni. Beszél az magától, aki c<ak egyszer végigmegy rajta. Akik peJig ott kényszerülnek lakni, azoknak az életük bűnhődés, A Kinizsi-utca rendezése után joggal azt hittük, hogy most mireánk következik a sor. Az összes háztulajdonosok beadványt intéztek a városhoz, amelyben kérték, hogy a városve-zetőség most már emlékezzék meg a Hunyadi utcáról is és rendelje el annak mielőbbi rendezését. Szűnjenek meg végre a mai lehetetlen állapotok. Azonban a mel napig ecm választ nem kaptunk, sem intézkedést nem láttunk. Miután az ulca-rendezésnek semmiféle akadálya nincsen, nagyon kérjük a. lek. Szerkesztő Urat, hogy b. lapja révén a polgármester ur szives figyelmét erre felhiv. i méltóztassék. Nagyon szeretnők, hogyha beadványunk már sürgős elintézést nyerne.
őszinte nagyrabecsüléssel aláírások ♦
Rendet kell teremteni a piacon
Mélyen tisztelt Szerkesztő Uram 1 Nem tudom, észrevette-e azt, ami mindennap reggel a Zöldfa-tájékín történik a baromfiakkal? Mielőtt a nagykanizsai háziasszonyok jóformán meg tudnák tekinteni, mielőtt a nagykanizsai vásárló közönség végignérhetné » vidékről behozott termelőknél a különböző baromfiakat, addigra már élelmes emberek összegyűjtik és elszállításra lefoglalják. S-nkinck semmi kifogása az ellen, hogy elszállításra elviszik, de a vásári szabályrendelet szigorúan kimondja, hogy 9 óra elölt nem lehet semmit összevásárolni a viszonteladóknak. Méltóztassék a városháza illetékes ügyosztálya erélyesen rendet teremteni a piacon, hogy elvégre a nagykanizsai háziasszonyoknak is jusson olykor a baromfiakból.
Tisztelettel (Dr-ni)
Alkalmi vétel folytán
tiszta gyapjú kamgarn
tértiszövetek
már 12 Pért kaphatók.
Nfii fa férfi fehérnemQanyajok
nagy választékban.
Legújabb divatú
tavaszi és nyári újdonságok
SINGER
DIVATÁRU HÁZ. Alapítás 1860.
ZALAI KOZLONV
Hétfőn délig lehat kedvezményesen a Budapesti Memzetkftzi VAaérra utazni
CsütőrlOk estig 35 ezer kDIfflldl és vidéki látogatója volt a Vásárnak Az előjelek szerint a látogatottság a hét utolsó napon éri el tetopontját
4______
NAPI HÍREK
NAPIREND
Május 14, vasárnap
Római katolikus : Cantate. Pro test. i Bonllác. Ur.: Ijar hó i8
Városi nrazeum és Kflnvvlár nyltvs csütort >kön c» vasárnap délelóit 10-tői 12 óráig.
Oyógyszeitári éjlell Kzolgálat e hónapban: a Merkty-Belus gyógyszertár Fő út i2. bi a kiskanizsai gyógyszertár.
OözlUrdö nyitva reggel f> órától este 6 óiáig (hétfő, izerdí, péntek délután, kedden egész nap nófcnrk).
RNéjus 15, hitfft
Róm. katolikus: Salle JAn. Proleit.: Zsótia Izr.: I]ar hó 19.
— (A polgármester itthon) Dr. Krátky István polgármester több napos budapeiti tartózkodása után szombat este visszaérkezett.
— (A Kiskanizsai Polgári 01 vasókOr) május 14-én, vasárnap délután 4 órakor tart|a rendes negyedévi közgyűlését, am>ly a megjelent tagok számára való tekintet nélkül határozatképes.
— (A nagykanizsai tűzoltók junlálisa) Nagy napja lesz Junius 4-én a nagykanizsai tűzoltóságnak. Akkor tartják meg hagyományos junlálisukat, amelyre az előkés? öletek nagyban folynak. Ugyanakkor, amikor az országzászló-avatást tartják és filléres gyorsvonat Jön le Budapestről Nagykanizsára. A tűzoltó juniális a Junius 4-iki nagy napnak egyik négy eseménye lesz, amelyre oly programot átlitotlak össze, hogy azon a budapesti és Idegen vendégek is részt vehessenek. A nagyszabású juniális műsorát legközelebb ismertetjük.
— Cserkész körgallérra való jómlnöségu khaki loden (150 méler) csak 8 40 P Schütznél.
— (A keszthelyi tanitól járáskör közgyűlése) A keszthelyi lanitói járáskor május hó 16 án délelőtt tartja rendeí évi közgyűlését Vonyarcvashegyen a Magyar Tenger Szálloda nsgyteimúbeu, amelynek progtamjin többek közölt szerepel Hoiválh Imre vonyarcvashegyi tanitó előadása az V. osztályban. Berey Miklós keszthelyi tanitó előadása a főiskolai tanítóképzésről. Szépudvary László nagykanizsai állami tanitó előadása a tornataifitásról. Majd a szokásos tisztújításra kerül sor.
— Jószabásu kész női kabátok már most leszállított árban. Singer Dlvaláruhát.
— (A murakereszturi országzászló avatása) a bizottság határozata alapján julius 2 án lesz megtartva, nagyszabású juliálissal egybekötve.
— (A III. diftéria-oltás) vasárnap délután 2 órakor lesz a Roz-gonyi utcai tornateremben és Kis-kanizsán az ovodában. A szülők felkéretnek, h >gy az első kél olt/son beoltott gyermekeiket harmadszor is oltassák be. Ez az utolsó oltás i« díjtalan.
— Költözködés után ví\'.sAroljot; szőnyeget a SchUtz Áryházban.
Páratlan sikere van az idei Budapesti Nemzetközi Vásárnak — amire még példa nem volt, az első hat napon közel 35 ezer külföldi és vidéki látogatója, Budapest közönsége pedig naponta tizczerszdmra sereglik ki a vásárterületre, amelyen állandóan eleven, iükletö, békebeli élet pezpeg.
A vásár látogatottsága a mu t tapasztalatai szerint a két utolsó napon : vasárnap és hétfőn lesz a legnagyobb. Az idén különösen élénk lesz a vasárnap forgalma, mcrtiz n a napon 19 vidéki városból külön vásárvonatok hozzák a vásárra a vidéki közönséget, de meg rengeteg azoknak a száma is, akik vidékről és külföldről a vásárigazolvány ked vezményeivel épen a két utolsó napon jönnek. A vásárigazolvány kedvezményeivel ugyanis vidékről még hétfőn reggel Is, a szomszédos államokból még vasárnap este Is lehet útnak indulni, a fonlos csak az, hogy a vásárlátogaló hétfő déli
12 óráig Budapestre érkezzen.
Annak a hatalmas látogatottságnak, amellyel az idei vásár kérked-hetik, ezer és egy oka van. Itt van az egész magyar ipar, mezőgazdaság és népművészet minden értékével, de itt vannfck a maguk világhírű cikkeivel Olaszország, Perzsia, Lengyelország, Románia. Lettország és más államok is. Érdekes, h gy az ezernyi tanulságos lá nivaló kö zül ezidén főként a napestig folyó divatbemutatók, a millió színben ragyogó texlilcsoport, az olcsó, célszerű és Ízléses lakólftzak és weekend-házak sokszáz modellje, a modern uj háztartási cikkek csoportja és a kiállításnak az a része érdekli legjobban a látogatókat, amely csoport arra oktat, hogy mit lehet a ház körül a legnagyobb eredménnyel termelni vagy tenyészteni.
Budapest most békebeli forgalmának örvend, de bármennyien jönnek is, mindenkit kényelmesen jól el tud helyezni, el tud látni. Kár, bogy a vásár csak hétfő este 7 óráig tart. (=)
__1933. május 14.
Az országzászló
épül már, pünkösdvasárnapi felszentelésére a polgárme?ter felkérte dr.
Rott Nondor megyéspüspököt. »
Dr. Hegyi Lajos az országzászlórn 5 pengőt adományozott.
— A Nagykanizsai Izr. Jótékony és Kulturális Leányegylet folyó hó 21-en, vasárnap délután fel 3 órakor (artja ezévi rendes közgyűlését saját helyiségf ben (Nádor-u. 5) Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. Tar.ja dr. Rotschlld Béláné, az egyesület elnöke. 2. Tilk.ri jelentés. Felolvassa Rajkl István. 3 Zárszámadások. 4. Jövő évi költtégelőirányiat. 5 Esetleges indítványok, melyek a közgyűlés elölt 3 nappal az elnökséghez Írásban benyújtandók. 6. Választások.
— (Az uj menetrend) Holnaptól kezdve a nyári menetrend lép érvénybe. Közönségünk kénje\'méreés tájékoztatására lapunk más helyén közzélettűk az uj menetrendet.
— Paplan, flanelltakaró és ágyterítő újdonságok állandóan érkeznek Singer Dlvaláruház.
— (Kegyvenfilléres telefondíj a Balaton mentén) A kereskedelmi miniszter a balatonmenti fürdőhelyek egymásközti forgalmában május 16-lól szeptember 15-ig mérsékelt távbeszélő díjszabást léptetett életbe. Ebben a forgalomban a partmen i községeken kívül Ves?prém, Lepsény, Tapolca, Hévis és Hévizszent-andrás vesznek részt. E helyek egymásközti forgalmában 40 fillér egy 3 perces beszélgetés. Vasárnap pótdíj nincs.
Olcsó gramofonlemezek (1 pengőtől) Trans-danubidn&l.
— (S erb bérencek meg akartak gyilkolni egy örtllosi horvát emigránst) Pécsről jelentik: A pécsi ügyészség gyilkosságra való szövetkezés büntette cimén vádat emelt Brodatlcs Kázmér örHIosi, Tulézi János fityeiiázi gazdálkodók és a szökésben levő Petrlcs Pál szerb katonaszökevény ellen, raert a mult ív őszén elhatározták, hogy agyonlövik Mthalec Jisoa örHIoson lakó horvát emigránst, akinek fejére 5000 dinár véidijat tűztek ki a szerb hatóságok. Brodaricsot, akit most május 3-án kémkedés miatt 5 évi fegyházra Ítélt a katonai törvény-szék, Budapestről kisérték le Pécsre, ahol tegnap volt ügyében a főtárgyalás. A pécsi törvényszék egyévi börtönre Ítélte Brodaiípsot, Tulézit azonban felmentette. Az Ítélet nem jogerős.
= Elegáns nöi tavaszi kabátok
uj olcsó árakon a Schütz Áruházban.
Ápoltassa arcbőrét
Dr. Benedigné Latig Magda
kozmetikai s intézetében
Nagykanizsa, Deák-tér 3.
Szépséghibák kezelése, szemölcsök,
szőrszálak eltávolítása. Dlathermia.
Olcsó bérletrendszer. ==
Ritka alkalom! Ritka alkalom!
Gyapjudelain
(kis hibával)
98 lillér
Torontáli ebédlő, összekötő és ágyelö szőnyegek
Troplcál, Börböry és Frestő férfiszövetek
Férfi és Bourett vásznak
Paplanok Flanel! és gyapjú takarék
Divatos mintás creppe de chinék
nagv választókban, leszállított árban kaphatók
Kirschner Mór
dlvatáruházában
Nagykanizsa, Fö-ut 3.
(Városházával izemben).
Legolcsóbban < Legszebben
F E S t TISZTIT
VARGA
ruhafestő, vegyllsztltó, gfomosó üzeme Himyadi-utoa 19. Horthy IW.-ut 8.
1933. má|u» 14.
ZALAI KÖZLÖNY
Teljesen ingyenajandék!
n« ember legnagyobb s/erenciéje. ha Ismeri saját magéi. Kávéi ilyen ember van Csak kivételeseknek jutott aa Iga.l Én m«|-Ismeréaa. Eddig 5—10 P voll at Ara a modern grafologlal tudomány egy-egy tökéletes kldol-goiásának. Zsombok Zoltán Író astrógrafolo-gial akciója óriási meglepetést kellett, mort mindenkinek tökéletes pontossággal megírja, hogy kl 6. milyen férfi, vagy ní. mik a hibái tt^ajdonságal, mlárt nsm iud boldogulni, harcolni, hódítani és ossratnl. lit író sierint bOnt követ «\'
ai, aki eit e ritka alkalmat ____________________ .
Csodát fog látni i uj erőt kap, uj utat a boldoguláshoz t Siker, sicrencse. boldogság titka tárul fel On elölt I Sa|4tkeiQle| írjon egy levelet is mellékeljen a levélben csak 4> fillér bélyeget. Ei a dlj I no kfllön szolgálatot Is teszek i kívánságára tvljesen Ingyen kidolgozom a sorsát, Jőrőlét fs, M évre előre, pontos évsain szerinti kimutatással I Ingyen ajándékai csatolom a levélbe I Pé.ut sem most. lem később neh kérek.
Levétől* : Budapest, 62, postafiók 237.
Levígtadót
t követ el tajál maga rllen
a®........_.................................
SiOUUsI év ,,,..............................
Melyik évbtn illl anyagilag a legjob\'jan ? Melyik évben volt komoly beteg ? Mikor volt • legboldogabb ?
Szívbetegeknek és érelmeszesedésben szenvedőknek a természetes „Ferenc József" keseiüviz hasznalata könnyű és pontos bélmüködést biztosit Klinikai vizsgálatok igazolják, hogy a Ferenc lóxseí viz különösen agyvérzésre éa gulaütésre hajlamos idősebb embereknek .kitűnő szolgálatot te«z. A Ferenc lózsel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzJetefcben kapható.
— (Középiskolai Internátus Sümegen) A reálgimnáziummá fokozatosan átalakuló állami reáliskolával kapcsolatos községi fiulnler-nátus igazgatósága már most elfogad jelentkezéseket az 1933—34-ik évre. Ai alsó öt osztály reálglmnáziumi, a felső bárom osztály még reáliskolai jellegű lesz. A vezetös\'g a mai nehéz gazdasági helyzethez alkalmazkodva havi 45 pengős kedvezményes helyet biztosit a szülök foglalkozására való tekintet néikül a Jó viseletű és megfelelő előmenctelü tanulóknak. Ax internátus az állarhi középiskola tanárainak vezetése alatt áll. Részletes tájékoztatót kívánságra küld az Ígazgatóíág.
= Ha kevés a pénze, akkor női- és férfiszövetet Singeméi ve-gyne. Soha nem lesz ilyen jó alkalom.
= Elsőrangú müjég kapható a Tranadanub ía Egyesült 00znalmok Részvénytársaságnál.
— (Siketnéma gyermekek felvétele) Az Izr. Siketnémák Oru. intézetében Budapest, VII. Mexikóiul 60. hangzó-beszédre való oktatás és nevelés céljából felvételt nyernek mindkét nembeli, ötödik életévüket meghaladóit, slkelnémán szülele t és később megaiketült gyermekek. A felvételt kérő folyamodványhoz csatolandó a gyermek születési, himlő-oltási bizonyítványa. Szegénysorsu gyermekek szülői díjkedvezményért, Illetve ingyenes felvételért folyamodhatnak. Ez esetben a szülők vagyon-talanságát igazoló hivatalos okirat csatolandó. Pályázati határidő május hó 31. Felvilágosítást nyújt az intézet igazgatósága.
Egy üveg „Igmándl" mind g otthon [legyen,
Hogy ha szükség van rá, gyorsan segíthessen 1
Hétfőn a moziban
találkozik Nagykanizsa társadalmának szine-java. Diszes, szép esle lesz a „Táncol a kongresszus" bevonulása a kanizsai jótékonyáig világába. 5, 7 és 9 órakor pergeli a Szanatórium Egyesület rende* mozi-helyárakkal ezt a ragyogó íflmet, amit az Ufa a célra való tekintettel nemes gesztussal bocsáto.t rendelkezéséle. Száz és száz mezítlábas, éhező, tüdőbajos kanizsai gyermek és felnőtt egész évi ingyen ápo\'ásá-nak és gyógyszerrel, élelemmel való ellátásának költségeit kell fedeznie a Szanatórium Egyesületnek. Ne vonja ki magát senki a pár filléres áldozatból, amiért különben ls a legvidámabb, a legszebb moziélményt kapja.
Előzd meg a nagyobb bajt, BAYER POROO enyhón hajt, Egészségnek mit sem árt, Utánzattól szenvedsz kárt.
— (Áramszünetelés) A volt
„Polgári Egylet" hátának tatarozása miatt Sugár ulon a Fóut farkától Rozgonyl ulca sarkáig május 15 ikélől 20-áig, reggel 6 órától déli 12 óráig esőmentes napokon a villanyáram szolgáltatás szünetel.
=b Francia grenadlnok a legszebb mintákban kaphatók Schütznél.
— Köztisztviselők részére rendkívül előnyös butorvásárlási alkalom. Modern berendezések, tökéletes Jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók —- Kopsteln bútoráruházban, Horthy Mlklós-ut 4.
SPOR TÉJLJE T
la sorsdöntő bajnoki mérkőzés a Zrinji pályán
Kaposvári Turul SE-Nagykanlzsal TE
Nagykanizsa, május 13 A kaposvári alosztály legfontostbb mérkö/ése Nagykanizsán kerül le-Játszásra. A bajnokság sorsa dől el a mai találkozáson. Ugyanis ha az NTE ma győzelmet arat, ugy már a barcsi veresége esetén is biztos számára a kaposvári alosztály bajnoksága. Az NTE jelenleg kitűnő formában van és szinte legyőzhetetlennek látszik. Tekintetbe kell venni azonban azt, hogy ellenfele a Kaposvári Turul legénysége lesz, mely együttes mindig a vezető csapatok ellen n.utalta meg oroszlánkörmeit. Igy a tavaszi szezonban a második
helyen levő SUnontornya csapatát verte meg 3:2 arányban, amely különös nagy teljeeitménynek mondható, tekintettel arra, hogy Simon-tornyát sem ősszel, sem tavasszal nem sikerült az NTE-nek legyőzni.
Az NTE a kővetkező felállításban áll ki a mai, bajnokság sorsát el* döntő mérkőzésre: Csondor — Cziglet, Engellelter — Radics, (Csáky), üingi, Kudicb — Farkasv Szollár, jakubecz, Wilheim, Csász.
A mérkőzés délután 5 órakor kezdődik. Biró Klémann.
Előtte 3 órakor Ékszerész-13 FC leventebajnoki mérkőzés. Biró Szirtes.
Az NTE Ismét meghívást
kapott Keszthelyre Az NTE ma egy hete barátságos fulballmérközé8t játszott Keszthelyen a Törekvés csapata ellen és gyönyörű játék után 3: 1 arányban győzött. Hogy milyen szép játékot mutatott a kaposvári játékosokkal megerősített Törekvés ellen az NTE, bizonyilja azon körülmény, hogy május 25-ére ismét meghívást kapóit egy barátságos mérkőzés lejátszására. A Törekvés vezetősége a következőket irja: „A közönség annyira el volt ragadlatva az NTE fair és igazán nagyszerű játékától, hogy szeretne reprizt és dac-ira annak, hogy nemrég voltak itt, nagyon
szívesen lálná az NTE-t újból."
Az NTE a meghivásnak eieget tesz. Ez ismét egy kétségtelen bizonyítéka az NTE nagyszerű formájának.
A ZTE nagyatádi szereplése
Ma délulán Nagyaiádon játszik a Zrínyi labdarugó csapata. Kővetkező felállításban utaznak autón délután fél 1 órakor a Központi Szálloda elöl; Szakacsics — Varga, Kárpát — Oozdán (Horváth), Babos, Mun-kácsi — Poór, Pőcze, Vellák, Pum, Antal. Biró Fürst, Kaposvár. Első esel, hogy a Zrínyi teljen őszi csapatát szerepeltetheti, igy 2—3 gólos győzelme valószínű.
Női tweed ruhák
a legszebb divatszinekben csinos gallér diszitéssel.
Tennisz ruhák
színtartó bouretteböi, csinos fazonokban.
Boyé műselyem ruháit
minden szinben és nagyságban.
Crepe Ami ruhák
cégünk slágere, legszebb mintákban.
Exlusiv ruhák, kiváló szalonmunka!
Rayé blousok a létező összes színekben. Női tavaszi kabátok idényvégi árakon.
áruház
ZALAI KÖZLÖNY
druőácz
tavaszi slágerei:
Gyönyörli nyomott crepe de chinek, Hibátlan nemes gyapjudelének, Pompás francia mintás grenadinok, Omlós sima és raye angyalbőr.
Pünkösd vasárnap kell lejátszani az alosztály döntőt Nagykanizsán
Mini ismeretes, s Délnyugati AI-szövelség kaposvári, pécsi és bajai alosztály bajnokainak egymás ellen való küzdelmeire a sorsolás meg-történt. A kaposvári alosztály a bajai alosztály bajaokával Nagykanizsán játszik Pünkösdvasárnap, mig junlus 18-án Pécseit a PVSK ellen játszik az NTE.
(A Klskanlzsal Levente Egyesület) futballcsapata ma Keszthelyen játszik az oltani leventeválogalott ellen barátságos mérkórést.
(A Zrínyi Torna Egylet közgyűlése) Ma délelólt tartja évi rendes tisztújító közgyűlését a Zrínyi Torna Egylet délelólt 11 órakor a Rozgonyi-utcai iskola tornatermében. A lagok megjelenéséi kérjük.
(A Klskanlzsal Polgári Lövész-egyesület) május 21-én, vasárnap délután 2 órakor larl|a szokásos háziversenyéi a klskanlzsal lőtéren.
ALMAMOÉ.Y
ellen aradmónyaian csak akkor védekezhetik, ha a virágzást követő 8 napon belül permetez, amikor a virágszirmok lehullottak, de a keh«ly még nyitva van. Az első permetezést követö 14 napon belül , kell mó-sodsxor permetezni, mert ekkor fúródnak be a kis hernyók a gyümölcsbe. Permetezőszcrek:
ARZOI.P vagy DARSIM.
Varaioúas és Mami éd
permetezőszert k:
SULFAROL, AMOMIL vagy SOLBÁR.
Kombinált permetezőszerek:
Nosprasen vagy Tutoktl
gyűrűket (elrakni Védőszerek beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
magi műtrágya, zsák, növény védelmi-szenek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A birósági palota mellett)
Közgazdaság
(—• % pacsal járási mezőgazdasági bizottság Pacián gyűlést tartott, melynek lárgya az u| elnökség megválasztása és az Alsódunán-tull Mezőgazdasági Kamara által megküldött tárgysorozat ismertetése volt; ezenkívül a gazdákat érdeklő aktuális kérdéseket tárgyalták. Elnök lett újból Bosnyák Oéza (Misefa), alelnök Kövess Jenő (Ung|akabfa), legyzö Slfkovlcs falván (Pacsa).
(—) Országos vásárok. Hahót község állat és kirakodó vásárja Junlus 15-e helyett, amely Űrnapjára esik, junlus 16 án- tartja, meg. —. Nemeshetis község országos állat és kirakodó vásárát május 24 én tartja meg, amikor hasított körmű és egypatás állatok Is felhajihalók lesznek.
Zürichi zárlat
yPári. 2036\'il, Lond™ 17-14, Newyork "Í4100, BrOuel 72-05, MiUno 2640, Madrid 4420, Amsterdam 208-20. Berlin 12120, Wien 73-15, Szófia 373, Prága 15 42, Varai 58 05, Bud.put Belgrád 7-00, Bukarest 308
Terménytőzsde
Buzi tlazav. 76-os 13-00 13 20, 77-es 13 25-13 50. 78-aa 1350 1370, 79-«s 13-70-1393. 80-aa 1385-1405. dunán-tult 76-os 12 10 —12 25,77-es 12 25—12-40, Í8-M 12 45-12 60 . 79-«s 1265-1280, 80-aa 1275 -1290, roza 6-35-645, tak. árp. 8-70 - 8 90, zab 82J-S30, tengeri 6-95 -7 00, korpa 5 40-5 50.
á Samntl Baak Jeilza-árlolyaml
VALUTÁK
Angolt. 1940-198(1 Basa fr. 79-16-79-71 Caehk. 16-93-17 01
Dánk. 85 90-8710 Dinár 7-20-770 Dollár 483 50 493 50 Franciét. 22-30-22-50 Holl. 23010-232 00 Zloty 6445-6495 Lel 340-3-44
Léva 400-426 Líra 2990-3020 Márk. 135-70-136-60 Norvég 98-30-9930 Peseta -•—-•—
Ichlll. -■---•-
Svájcit. 110*60-111-40 Svédk 9920-10020
Wien clwlng árfolyam, i 80.454.
Kiadj. . l.ptuUJdonos Kózg.zd.ságl Rt. Gutenberg Nyomd. é. Délz.l.l Lapkiadó Vállalat. Nagykanizsán. l\'elelSa kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: N.gykanlzM 78. szám.
DEVIZÁK Amst. 230 30-232 30 Belgrád 780-7-90 Berlin 135 80-136-60 Brttssel 79-26-7974 Bukarest 3-41-3-43 Kopenh. 86 10U7 10 London 19-38-1952
Madrid —■-•—
Milano 3000-3018 Newy. 487-50-493-50 Oszló 96 50-9930 Párls 22-33-22-47 Prága 16-95-1705 Szófia 4-ll,/.-4-14\'/l StocUI. OJ 40-100 2(; Varsó 64 55-64-95 Wta -•_■_ Zürich 110-50-111-40
APRÓHIRDETÉSEK
Stern üveg- és porcellánkereskedéie Városház-palota. Teleion 196. •
Főút 21. alatt két utcai nzobából, fürdőszobából stb. álló déli fekvésű emeleti, továbbá kettőszobás udvari lakáa augusztus l-re kiadó. Bővebbet Dr. Knausz ügyvédnél ugyanott. 1693
GyflnyArO színekben. 4 daubból álló lál-garniluia 96 filléréit bmét kapható: Melczer üvegkereskedésben. 18/4
Deák tér 11. aUtt utcai lakáa augusz-tus l-re kiadó. Bővebbet • házmesternél, vagy Unger vaskereskedésben. 41
Qvermek térdhütlsnyák kitűnő flór, igen olcsón árusittatnak Kautmann Maadaál. Teleton 157. 11B1
Kópkarataxóaek, cipők, gyermekkocsik stb. mélyan leaxóllltott árban kaphatók. Armnth, Ba*ár-iid«ar.
Kótaxobóa előszobás, vízvezetéket lakás kiadó József főherceg ut 58/a. 31
Oxlathalylaóg kiadó Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellett). 1795
Prlvótpénx diszkréten csakis biztos ketyre, vagy éksserre. Qm a kiadóban.
Kiadó egyszobás utcai lakáa augusztus l-re Magyar utca 71. _
A város belterületén Zrinyl Miklós utca 50. szám alatt 2 szoba, konyhás lakás fenyves kerttel kiadó azonnalra. Bővebbet Dr. Etlényl Oéza ügyvédnél. 1773
Kótyaxobóa udvari lakás kiadó olcsó árért augusztusra Kinizsi-utca 20. Bővebbet Sugár-ut 41/b. _39
Aki pénxót nagyobb kamattal biztos helyre szeretné elhelyezni, elmét adja le lapunk kiadóhivatalában_1571
Caóplflaxakréay 1070-ei, 14 lóerős motorral oIcjó áron eladó Horválh Jánosnál, Zalaszentbalázson. 1824
POGÁNYVARI
uradalmi fajboraim kaphatók llterenklnt már 20 Miiéiért. Legkliebb tétel 26 liter. BROSS KÁROLY földbirtokos I32i Batthyány-utca 26. síim.
Kutyák, fajtiszta patkónyfopó ratler
•-•--•-- -•-*-• -----zöért
1821
négy hónaposak, darabonként tlz pengőéit eladók. Mogyoróssy, Borsfa.
Eladó Sportpálya közelében 600 D-Öl területű lucerna évlj termése. Érdeklődni lehet József lőherceg-ut 69. 1860
Kótaxobós udvari lakás mellékhelyiségekkel augusztus I-re kiadó Arpád-utca 15 1876
Enyaxobóa udvari lakás mellékhelyiségekkel, sertéstartással augusztus 1 re kiadó Magyar utca 64. 1871
Egyaxabóa, konyhás utcai lakás azonnalra kiadó a belvárosban. Deák tér 12., bőrüztef. 1873 Póvagalambok olcsón elad ik Csen-gcry-ul 32.__im
Háromacobáa szíp utcai lakás kiadó augusztus I-re Oyár-u. 3. 1883
Jcbb hix tartóé be II alkalmazottakat közvetitek özv. Poszoveczaé, Kölcsey-utca
Sxép hóromaxobóa utóul lakóa fOrdfisxobówal augusztus l-re kiadó Horthy Mlklós-ut 51. sí. alatt. 1617
Sláromszobts udvari lakóa augusztus l-re kiadó Kötcsey-utca 17. alatt. 43
Kótaxobóa utoal lakóa augusztus l-re klj Jó József főherceg ut 51. Ugyanott 25 q bargandlrópa olcsón eUdó. 1915
193a május 14
Eötvös-tér 24. hós szabadkézből eladó. Bővebbet Rózsa-u. 6.! 1916
Kossuth-tér 3. alatt egy hentesOxIet aug. 1 re kiadó és egyszobás udvari lakás mellékhelyiségekkel azonnalra kiadó. 1917
Csép\'6q4pek, traktorok, brnzlnloko-mobobiloK, fehérruha neműek, férfi felöltő, ruhassekrények, nagy tUkCr, képek, valamint ház Is eladó Klnlzsl-ulca 64. -192)
Megnyílott üveg- és porcellán áiuean legolcsóbb üzlet, Erzsébet-tér 15. sz. alatt. Képkeretezést és tábtaüveg eladást, üvegezést mindenkinél olcsóbban, tegyen kísérletet. 191 (
■óaxóraxók és kisvendéglőnek alkalmas üzlethelyiségek azonnalra kiadók jégveremmel Balatonulnép állomásnál. Bakonyi, Bslatonujnép. J 1889
Kétexobóa konyhás lakás augusztus l-re kiadó Teleki-ut 8. sz. 1913
Nsgy vendóglől tűzhelyet vessek. Ajánlatot kér Teutsch drogéria. 1910
Jókarban levő axabógépst keresek megvételre. Cím a kiadóban. -19J7
Kiadó kétszobás utcai lakás augusztus l-re Sugár ut 26. -1908
BorbéhrOxIat vagy berendezés azonnal eladó. Klskanlzsa, Varazidl-u. 1. -1906
Kótpxobóa előszobás lakást keretek. Címeket a kiadóba kérek. -19C5
AutókApeayeket javított állapotban olcsón árusltok. Havas, Deák-tér 15.
1921
Jól főiő rnlndeneet keresek azonnalra Merkly Széchenyl-tér 6. -1927
Mataassélt karókpórakat veszek és eladok. Havas, Deák-tér 15. 1S20
Emeleti utcai 3 szobás modern, parkettás lakás kiadó Eötvöl-tér 30. 1<J24
Jó állapotban levő varrógópat keresünk megvételre. Clm a kiadóban. 1928
Tisztességes |ó mindenes felvétetik. Stampf Fft-ut 10. -1929
Póut 19. alatt 3 asabóa fürdőszobás lakás kiadó. Bővebbet Teleki ut 47. -1922
Keresek két, vagy háromszobás kom-for-tos lakást a belvárosban, - közvetítőt Jutalmazom. Clm a Hadóban. -1934
Klróly-utoa 14. axóm üzlethelyiség egyszobás lakássil, mellékhelyiségekkel, wagy kétszobás lakás összes mellékhelyiségekkel, újonnan átalakítva augusz.us 1 re kiadó. 1926
2 szobái, konyhás földs».. lakás aug. l-re kiadó Csengery-ut 60. Bővebbet Teutsch drogéri«.| 1931
Egy Jól főző bejáró s _
Jobb házhoz ajánlkozik Teleki ut 28. 193J
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
9753/1933.
Árverési hirdetmény
Folyó hó 16-án és 18-án a városi sáncierdő felsőlesházánál, tehát kedden és csütörtökön d. e. 9 órakor megkezdődő árverésen ritkításból származott kemény és száraz ág-fát olcsón eladok.
Nagykanizsa, 1933. május hó 12-én.
1S95 Polgármester.
JÓ MUNKÁT
PALCSICS-nái
kapunk.
Első nagykanizsai selyem- kelme-, fonalfeslí él vagytliiliió üzeme FBflxlat.r FŐ-UT 1.
1M3. május 14
ZALAI KOZLONT
2178/1933. B. »;ám.
Adó, borfogyasztási adó, vízdíj, 0 T. I. járulék.
Árverési hirdetmény
a köztartozások lejében lefoglalt ingóságoknak az 1923. évi VII. t.-c. 56- 58. §-ai értelmében eszközlendó nyilvános elárvereléséröl.
A végrehajtást szenvedő neve: Osray Testvérek szállodái.
Lakása : Erzsébet-tér 23. ti.
Az első árverés helye: Erzsébet-tér 23.
Az első árverés lde|e (nap és óra): 1933. május 19-én. d. e. 9 óra.
A második árverés helye : Erzsébetiét 23. sz.
A második árverés ideje (nap és óra): 1933. május 29-én d. e. 9 óra.
A lefoglalt Ingóságok megnevezése sommásan, nemenként.
Kávéházi, Kiállódat él éttermi berendezés, Írógép, pénzaxekrény, ker-tlsiékek és asztalok, konyhaberea dezések. Aranyozott szalongarnilura, cslszolltükor, perzsaszőnyeg és go-bellnkép. összesen 40452-— P
Árverési teltételek.
1. Az olaő Arvorényn az etfytx. Ingó-aAvok cflalt akkor tovnak eladatni, ha a beoaértóknek legalább h&romnoKyed része megígértetik.
2. A maeodlk árverésen azonban az IngósAgok a becsérték hAromnogyedén alul ls, a legtöbbet Ígérőnek mindenesetre eladatnak.
3. A vételár készpénzben ezonnal fizetendő. vevé Által tlzetondő a forgalmi adó éa az esetleges fényűzést adö la.
Kelt Nagykanizsa, 1933. április hó 27. napján.
Lehoczky Lajos i. k. iffll v. végrehajtó.
11689/932. B. szám.
Árverési hirdetmény
a köztartozások-fejében lefoglalt ingóságoknak az 1923 évi VII. tc. 56—58. §ai ér.\'elmében eszközlendő nyilvános elárvereléséröl.
A végrehajtást szenvedő neve: Kastl Lipót. Lakása: Kinizsi-u. 2/b. Az első árverés helye: Erzsébettér 4. sz.
Az első árverés ide|e (nap és óra): 1933. május 23. d. e. 9 óra.
A második árverés helye: Erzsébet-tér 4. sz.
A második árverés ideje (nap és óra): 1933. junius 1. d.e. 9 óra.
A lefoglalt Ingóságok megnevezése sommásan, nemenként.
1 drb. zongora és 1 drb. Íróasztal 220 P, I drb. pohárszekrény 80 P, 2 drb. éjjeliszekrény 20 P, 1 drb állólükör 30 P, 1 drb. ruha-szefcrény 40 P, 1 drb. atrtali óra 10 P, 1 drb. kiskaszni 10 P, 1 drb. teafőző 10 P, 1 drb. Thonet-ezék 8 P, 1 drb. ebédlőasztal 20 P, 1 drb. asztalteritő 10 P, I drb. szőnyeg 10 P.
Árverést teltételek.
1. Az első árverésen az egyes ingósá-
Sk csak akkor fognak eladatni, ha a becseknek legalább náromnegyed része meg-
2. A második árverésen azonban az ingóságok a becsérték háromnegyedén alul is, a legtöbbel Ígérőnek mindenesetre eladatnak.
3. A vételár készpénzben azonnal fizetendő, vevő által fizetendő a forgalmiídó in ai eselleges fényűzési adó is.
Kelt Nagykanizsa, 1933. május hó 6. napján.
Kengyel Qyula s. k. 1911 váron végrcrwjtó.
Még ma mutatjuk be
a szezon legszebb szerelmes filmjét
Bárki vagy, szerellek l
Zenís vigjátók egy titokzatos, pezsgűvérü hölgyröl, felejt hetetlen melódiák az Orlow motívumai alapján.
Főszerepben:
Liano Hald s Petrovlch Szvetiszláv.
Előadások kezdete hétköznap 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
A mozihelyárak szenzációs újítása már a mai napon kezdődik!
Aki szombaton, vagy vasárnap megváltja a jegyét, annak a pénztár egy utalványt ad, melynek ellenében — szombat kivételévi — bármely hétköznapon minden előadásra 50°/c-os jegy váltható /
Óvás I
r
Minden építkező és kölcsön Igénylő figyelmébe !
Az utóbbi Időbeli számos ízben érto-sültUnk arról, hogy egyes ügynökök hiszékeny ós tájékozatlan emberek jóhiszeműségével visszaélve, csak azért, hogv a legnagyobb lelkttameretlenség mellett maguknak ezáltal anyagi hasznot storozzenok, egyrészről Innotetlen és komolytalan Igörotekkel birják rá az embereket as írásos feltételektől oltórő szoraódések kötésére, v«fy arra, hogy már moglévő, komoly Intézetek-keflekölött szorződóselket szüntessék mog és lépjenek át az ó „suövetkeze-tükböz".
Ezen egyónok, akik között sikkasztás és csalásért bűnvádi eljárás nlntt álló egyének Is vannak, nem átalják részben bosszúvágyból, részben lelkiismeretlen haszonlesésből n J^liisM-mü kisemberek t&JókozaUnnságál felhasználni üzemolkhoz ós önnek során arra is votemednek, miként erről több Ízben érleHÜlttlnk, hogy 27 esztendeje tenn-úlló. a legkomolyabb, legszolidabb és legbiztosabb (Ízlett alapon mdködő intézetünkről Is hazug hlrenztelésoket terjesszenek.
Mindenkit felkérünk, aktt ezen egyének Ily módon felkeresnek és mogkör: nyékoznt Igyekeznek, szíveskedjenek ezeket azonnal tudomásunkra hozni, másrészről velük mindennemű tárgyalástól saját érdekükben óvakodni.
Budapesti Ingatlan Bank Részvénytársaság
Dudapeit, VII, Rákócil-ut 10.
Meghívó.
A Nagykanizsai Emberbarát I Temetkezési EfyesQlet folyó hó 18-án, vasárnap délután 4 órakor, határozatképtelenség esetén junius hó 5-ln, pünkösd hétfőn délután 4 órakor a Rozgonyl-utcai elemi Iskola tornatermében tartja
XXXII. Évi reidn kazgyOlÉiél.
melyre & tagok tisztelettel meghivatnak.
Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2. Választmány jelentés* 1932. évről.
3. Az 1932. évi zárszámadás és az 1933. évi kOlteógvetési előirányzat előterjesztése, felügyelőbizotlság évi jelenlése és a számadók részére a felmentvény megadása.
4. Sorrend szerint megbízásuk lejária következtében kilépők helyet! uj választás.
5. Eselleges indítványok, melyek a köxgvüléát megelőző 8 nappal az elnökségnek Írásban bejelentendök.
HIRDESSEN
■ „Zalai KSnlSaiy"-b«n.
Roletta
latracvászon
Oabonászsák Szalmazsák
Hirsch és tzegfi cégnél
Féregmentes
AFRIK
tílván/ba — párnába
Nagykanizsa megyei város \' polgármesterétől.
8894/1933.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hegy ax 1933— 34. tanévre a beiratások az alább felsarolt tanintézetekben a kővetkező sorrendben és időben lesznek.
a) at állami elemi Iskola bárom körzetében 1933. évi junius hó 26. és 27-én, a pótbeiratáiok szeptember G., 7. és 9-én.
b) az izr. elemi iskolában 1933. junius hó 26. és 27-én, a pótbeira-tások szeptember hó 7. és 8 ájp.
c) az iparostanonciskoláknál 1938. szeptember 6, 7. és 9-én.
d) az állami polgári fiu éa leányiskolákban 1933. junius hó 26. és 27-én, a pótbeiratások szeptember hó 8*és 9-én.
e) a felsőkereskedelmi iskolában 1933. junius hó 26. és 27-4a.
I) a városi róm kath. reálgimnáziumban 1933. évi junius bó 36. és 27-én. valamint szeptember 6. és 7-én.
g) a Ieányliceumban junius 26. és 27-én és szeptember 6. és 7-én.
Az összes tanköteles korú gyermekei\' valamely oktatási intézetbe bciraiandók, testi vagy szellemi fogyatkozás, egészségi stb. állapotra való tekintet nélkül.
Tanköteles az a gyermek, ákl f. évi czeptember hó 1 lg a 6-ik életévet betortl és a 15-ik életévét még ezideig, vagyis szeptember hó l-ig tul nem haladja.
Ezen rendelkezés nem érinti a tanoncoknak korra való tekintet nélküli iskoláztatási köleleseMaégét
Az a szülő, gyám és gondviselő stb., aki tanköteles korú gyermekét és azon munkaadó, aki taaoncát a fent megjelölt határidőben pontosan be nem íratja, az az 1921. évi XXX. Ic. vonatkozó része szerint büntettetik.
Nagykanizsa, 1933. május hó 11-én.
,m Polgármester.
Pk. 40/1933. sz.
19T3. vgütól 49. i
Árverési hirdetmény.
Dr Barths István nagykanbsal ügyv/d iltal képviselt Frled Bern. ét fial buda-
pesti lx|. cég |avár« 420 P 60 fillér löké több követeié* és járulékai cicáiig h nagykanizsai kir. |árá»biró»ág IM33.
évi 46/1. sz. végzésével elrendelt kielégítési végreha|tás folytán végrehajtást szenvedőtől IW. évi január hó 30-án lefoglalt 2101 P becsült Ingóságokra a nagykanizsai kir. Jálásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak sz 1908. évi XLL t . c. 20. 6 a alapján a fent megnevezel! s a foglalási jegy-xőkönyvból ki nem tUnó más loglaltatok Javára Is nx árverés megtartását elrendelem, de csak srrn a* esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igtnykereset folyamatba nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, Ötletében Kis-komárom kft7»égben leendő megtartására határidőül 1933. évi m\'fas hó 16. napjának d u 3\'/s órája tüzcUk ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, tehén, szánkó, koctl, lóizeruám, takarmány, kerékpár, olvasatott ssii és egyéb Ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kős-pénifizetés mellett, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál slacsonyabb.in nem — cl fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn leiül van, az 5810— 931. M. E. sxámu rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egylizedrészét bánalpénsUl leteszik.
Nagykanizsa, 1933. április bó 23-én.
Elek László s. k.
kir. btr. végreba|tó, un mint bírósági kiküldötl.
ZALA! KÖZLÖNY
1933. m*|m 14.
Akar családi házat venni, vagy építeni ? Ugy forduljon Hosszulojá-ratu Kölcsönosztátyunkhoz, ahol P 2000-től OOOOO-lg kamatmentes kölosönt Igényelhet.
Akar varrógépet, blolkllt, autót •tb. vásárolni ? Ugy torduljon Rövidlejáratú Osztályunkhoz, ahol P tOO-tól 2000-ig rövidlejáratú kamatmentes kölosönt kaphat. Díjtalan felvilágosítást arja
„faiját Otthon" ÉpIttTakarák-•aSvatkaaat *al«»árma«al fó-
képvlMlete: Bruno«loss Far«no, Naoykanlaai*, Erzsébet-tér 3.(Köztisztviselők árudája mellett).
A nagykanizsai kir. Járáeblróaág. mint telekkönyvi hatóságtól.
4618/1933. tkv. síim.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
Flschl János végrehajtatnak Mulk Jáno« (nót Thum Borbálával) végreh«|tást szenvedő ellen Indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtat t kérelme következtében ki I881:LX. t-c. 144., 146. éa 147. §§-al értelmében elrendeli a végrehajtás árverést 1800 P tőkekövetelés, ennek 1632. évi október hó 11. napjától Járó 5o/e» kamata, 168 P 90 I. eddig megállapított per- éa végrehajtási éa az árve-réal kérvényért ezúttal megállapított <5 P kölUég lókekövelelése <h járulékai behaj-Uia véget\', a nagykanizsai kir. jáiásblró-s4g leiQletén levő Sz\'petne* kóiségbtn fekvő s az >. szepetnekl 81. siljkvben 99. hrsz a. foglalt Ma, >68. st a. udvar éi keittel Ingatlan vha|tást szenvedő nevén álló felerészére 80 i P, II. iz<petnekl 228. sxtjkvben 346/b. rét a kiarétt dűlőben vl)a|-tást szenvedő nevén álló Ingatlanra 30 P, 1776/». hrsz. a. foglalt rét a Malomréti dü-lőben ingatl. 40 P, 2317/a. hrsz. a. foglalt aiántó a klswepetnekl düiöben Ingatl. 100 P, 2483/b. hraz. a. foglalt szánló aa u. o. dűlőben Ingatl. 120 P, 2669/c. hrsz a foglalt rét a keresztfái dűlőben Ingatlanra 40 kikiáltást árban, de az ingatlanok végrehajtató követelését Illetően 1300 P megállapított legklsabb vételáron alul el nem adhatók aszal, hogy amennyiben bárme lyik Ingatlan árverési vételárából a megelőző terhek fedezetet nyernér.ek, ugy a többi Ineatlan azok levonása után fennms-radó legklsabb vételáron, vagy ha ez ki-aebb a házingatlan kikiáltási ár felénéi, egyéb Ingatlan annak •iélharmadánál alacsonyabb áron al nem adható.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek Saepetnek községházánál megtartására 1933. évi augusztus hó 23. napjának d. e. 10 óráját tüzl ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX t.-c. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg:
1. Az árverés alá eső ingatlanokat és pedig a 99. hrsz. Ingatlant a kikiáltást ár leiénél, a többit ké\'harraadánál, ille ve a megállapított legkisebb vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (IS08. XLI. t-C. 26 l)
Az árretelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10»/o-át készpénzben. vagy az 1681 : LX. t.-c. 42. §-ában meg határozott árfolyammal számított óvadék-képes értékpaplrosban a kiküldöttnél ie-tenni, vagy a bánatpénznek előlegesen bírót letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek\' átadni és az ár-veréai feltételekel aláírni (1881 : LX. t.-c) 147., 160, 170. §§.; 1906 : XL. t.-c. 21.§..
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. 25. <*.)
Nagykanizsa, 1933. évi május hó ÍU. Dr. Bantzlk s. k. kir. |blró.
A kiadmány hiteléül: Mikó a. k. IM2 tttlut.
60. Jótékonycélu M. Kit. Állami
SORSJÁTÉK
Főnyeremény IO.OOO arany pengő
azonkívül 20.000 aranypergő IO.OOO aranypengő 5.000 r.r; nypengő
összesen J7.000 kü\'önböző nyeremény.
Vi sorsjegy p 3 — Vt sorsjegy P1 50
Húzás 1933. junlus 8 án délután 3 órakor.
ifj.Petermann József
kertészete és virágüzlete EtttvBa tér 13. Ffl-ut I.
Ajánl klültetésre nyári vlrágpalántákat. Vállal sirklültetéseket. Koszorú, ko\'irir és osokor kötészet ízlését kivitelben
jutányos árban, i (g
I- tűzifa
eredeti erdei ölenként:
la bükk, vagy gyertyán
hasáb P 42-— la bükk, vagy gyertyán-
dorong P 34-— házhoz Bz/llitva ás kirakva. Szíves megrende\'ésl kér
Strém Károly
Sugái-ut 80. Tat. t«T.
Nagykanizsa megyei város polgármesteritől. •
8939/1933.
Tárgy: Éleslövészet megtartása.
Hirdetmény.
A helyőrség csapatai f. évi május hó 16. és 17-én reggel 6 órától délután 7 óráig a Tölgyes erdő lőterén harcszerű éleslövészetet tartanak.
Ott tartózkodni tilos és életveszélyes.
Nagykanizsa, 1933. május hó 3-án.
un. Polgármester.
Kazalponyvát, kocsi- és sátorponyvát
legolcsóbban kíszi ünk. Itktároi levő ponyvákat alkalmi áron árailljak.
Javításokat julányosan elvállalunk.
,m HIRSCH ÉS SZEGŐ.
Fájdalomtól megtört szívvel, de a Mindenható akaratában megnyugodva tudatjuk, hojty családunk leje és büszkelége. a leg|obb anya, anyós, nagyanya, lestver és rokon
özv. Lackenbacher fldámné
szül. Welsz Teréz
áldásos éleiének 74 ik évében hosszú szenvedés u\'án elhunyt.
Dr.\'ga halottunkat f. hó 14-én délulán 4 órakor kísérjük u\'olsó útjára a hely bili Izr. temető halottasházából. Siratva gyászoljuk és emlékét örökké szivünkbe zárjuk.
Nagyk.nizsa, 1933. évi május hó 13.
Lackenbacher Len\'e özv. Dr. Sándor Mártonné. Irma férj. Szán\'ó Imréné, Rezsfl, Rözaf (érj. Dr. Lokács Mlhályné és Erzfűbet térj. Po\'lák Sándorné, gyermekei. Dr. Lukáci M.hály, Szántó Imre és Polták Sándor, vejei. - Weiaz Som. és Wela- Hflr. testvérei. — Sándor Ily, unokája éa a kiterjedt rokonság.
J
(Minden IsUtCn értesítés helyett^
^iteiltem Igen ttutelt vevőimet, tiofy
kárpitosműhelyem
Ismét a
Bazár-udvarban van,
hol a legegysjtetübb, legszebb éa leg modernebb dolgokat kénztem a legjobb kivitelben, a legolcsóbb árak mellett Javításokat és alakításokat legjobban és legolcsóbban végzek. 42
Székely Vilmos, <wtiiit<i. HU I.
ELADÓK
csatornarácsok, aknafedclek,
acéllemezek, különféle vas-kerekek, egy szivó-nyomó
kutftfyerelés.
ItaaykaBiuai Közraktárak B.-T.
■agykinlnalak találkozáhalye az
István király Szálloda
Budapaa*, VI. Porimaniozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Teleion: (Interurbán) 202—43, 294—34\'. — Sürgönyeim: HOTELIST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20°/o engedményt kapnak. Központi (ülés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komlort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
Építészek figyelmébe!
Shell „Fllntfcote" falszigetelő, deszka-, betonéi bádogte\'.ó ItdS, valamint padlóburkoló anyag.
Asztalosok figyelmébeI
„Etaralt" nagylapok, konyhabútorok védelmére.
Egyeddrusitás: Eppinger I. és Fia épuielfakereskedó cégnél.
Elektronnál
vllágmárkás
Wanderer és Diamant
kerékpárok
alkalmi áron.
Kerékpár alkatrévzikból nagy raktár. Városház palota.
Erzsébet királyné szálló
Budapest, IV., E.gyetem-utoa 5.
(A Belváros közpon jában).
60 éve a lővárosi és vidéki uri középosztály tal-lkozóhelyc. — 100 modern kényelmes szoba. Az étterem és kávéházban cigányzene.
Leszállított árak 1 Az Erzaébet-ptnce a (óváros legszebb sörözője. 041I *..Mtr*l 14-ca (v.gy 44 éa 75-ös) villamos.
Szabó Imre tulajdonos.
1933. mjus 14.
ZALAI KÖZLÖNY
„Olcs\'k vagyunk, meri Jók vagyunk."
Rossz a rádiója...!
Szakszerűen,
olcsón megjavítjuk.
TRAIUDANUBIA R.-T.
Csengery-ut B.
Telefoni 4-13.
A Zalai Közlöny minden előfizetője
tz ulolsú havi elGlizelísi nyugta felmutatása mellttt
napi 2 fillérért
t»g|a \'lehel a többezer kötetes nagykanizsai Horváth-féle ujiiKUzIel kölcsönhönyvtiri-
nak. Vagyis havi 60 fillírirl a .Zalai Közlöny-minden elöllzelöje
annyi könyvet vihet ki havonta a kölcsön-könyvtárból, ahányat csak el tud olvaant Aj előfizetési nyugta leimutatói ktllelenk.\'nt 8 filléres kedvezményes kölceöndijérl kapnak könyveket a Horváth kolcsonkönyvtárban akkor is, ha a havi kedvezményt nem óhajtják igénybevennl.
Fizessen elő
A LEGJOBB RÁDIÓLAPRA
a Rádióéletre
Előfizetési ár: 1 évre P 10->/a évre 5 50 pengő, \'/< évre 2-80 pengő, 1 hóra P 1 —
KIADÓHIVATAL: Budapest, IV., Károly király-ut 10.
Magyar Királyi Államvasút
MENETRENDJE
Hagykanissa állomásra érkező él ai onnan Induló Tonalokról. Érvényes ■ 1933. évi május hA 15-461 kezdve.
Uál
Nagykanizsa—Budapest _^^
,.114 A vonal. IN-Ksniziá-Kwlh.^-löpeslr. lvo.il l|A vontll Bpetlrő\'lK«.itU) léi Indul \'j M. |l érkezik || neme | Indul .41 ki.
neme
1219 II Szem. v 120\' !: Oyv. 1213 i Szem. v 1235 P Motor 1211 Szem . 1231 . Moloí
1201
ily v. I Az 1231/1 Az 1231.
0-30 8 10 8 15
11-32 1130 1715 1\' 50 1*24
ízem. v Molor 12121 izem. v. 1 \'M M..l.-i 1211, izem. v. 120a|Qjv.
21 45
6\'20
1415 20-03
TTKJ
2 50 H 5-53 11-37 I 14-15 18-35 22-10 1
435 721 13-07 1607 20 07 23 50
2-Jt |j 7 89 7-14! 9 55 10-05 16 05 12-551! — 1618 2118 \'8 32. -1117 -19 311 22-20
sz. vonal csak V\'15-161 Vt/.-3-ig ís IX l-tél 193- V/ll-lg közlekedik.
.... ......VI 21(61 1X3-1; közt.
Az I23t/I231a/1234/1238 sz. motorvonttok közvetlen vontiok Keszttielvre, Illetve
Keszthelyről.
Az 1202/1201. sz vonaloknál V/IS-től VI 23-ig és IX 1-161 1931. V/14-lg a következő közvetlen kocsik lutnak; 1 étkező és 1 111. kocsi Pragersko, 1—1 1-11—Ut. oszt. kocsi Ventimiglia és Rogaska-Slatina, 1 hálókocsi Cannes.
Fenti vonaloknál 1933. évi VH4.-VIII/3l-lg a kővetkező közvetl. koc.ik lutnak t tgy-em I II III. o. kocsi Splltal-MillsUttcr-See, Ventimiglla. Rogaska-Slallna, egy étkező és egy 11-111. o. valamint egy 1—II III. o. kocsi Vllfich.
Az 1208 1207. sz. vonatoknál a következő közvetlen kocsik lutnak: egy háló él egy I 11. 0. kocsi Vcnezia, egy II—III. és egy hálókocsi Fiume.
Nagykanizsa— Sopron
nas h.i,..
Hlfcy vl
Sz V. 6 00 7 45 -íz. v. 13-35 15 ,5 Jyn i; 16-15(1/ 40 [Motoi - 18-35121*10 !Sz. v 20 30(22-00 Wotoi 23581 1-19
ggnosa ■ H .TT7 1TT2 I """lír?
iciiica mci CE ii3
18 35 21 II 23-02
HUl Molüt K"1 SZ. i"7,Motoi
.Oysz KI3jSz. v.
""IS.
5-30 1003 13-18 19-16]
5-45 711 11-24 15 02 21-45
KMlná.
r. Irt. 7*36 828 10-1° 13 33 1145
51C 6-46 130 1205 15-55 22061 23-47
........ _ ............................ .... és IX/4-I6I naponta. VI/24 -
lX/3-lg csak hétköznapokon közlekednek. Az 1427. sz. motorvonat Szombathely és Zala-,nla. Zalaszenllván é> Nagykanizsa kőzőtt csak V/15-VI 23-ig ét csak hétköznipokon.
Az 1127 a. és 1428 sz motorvonatok VI/15—VI/23-ig
noto j
-lX/3-ig vl vonatoknál közvellen 1—11—111.
*
szenliván között naponla. IX 4-től naponta, vl 24-IX/3-lg pedig
Az 1117/1448. sz. vonatok csak VI/24 Az 1412/1411. sz. Zalaegerszeg közölt.
Az 1428a 1427a. sz. motorvonatok közvetl. vonatok Ntgyktnlzit-Zalaegerszeg kőzötl.
vasár- és ünnepnap közlekednek, kocsi Budapest déli pu—
Nagykanizsa— Pécs
HiuM. Gj.U.,,, BUM.. fkut PkKil 8iru.il Wü
,.i,íl ind. M,. ( i,i. \' ki. ki. ki. l.i/1....
2120 Sz . 159 ■ 5 30 6 38 8-19 2127 Sz. v. 5 10 6 32 7 15
2111 Sz. v. II 58 12 38 j - 7417 Sz. V - - 730 8 13\'
1414 Sz V \'310 11 IS >:547 18 06 \'113 Sz v 12 14 14 22 15 30 16 06
21281 Vegy 1800 11-01 21-15 — 7121 Vegy. 18 15 2035 21-55 2210
2128 V.gy. 20 13 | 2105 1,23 00 —
A 2128a sz. vegyesvonal csak X.S-tól kezdve közlekedik. A 2428. sz vonat csak -X/7-ig közlekedik
A .\'447/2414. sz. vonalok közvellen vonalok Budapest keleti pu- Nagykcntzaa között Oyékényes átmenettel.
V/15—
Nagykanizsa—l
tysant !| H ?
nova \'
Pragersko
(Pragerbof)
Nagyi aura
ktnl- 1 étk.
120, Uyort
1217!; Személy 1201 Oyora I21l{ Személy [
9 36 I Piageihof -
18 01 Trieszt 20-56 Pragezhdf
Az 1207/1208 és 1201 1202. sz. vonatokkal (utó közverfen kocsik ugyanazok, jninl a Budapest déli pu —Nagykanizsa viszonylat alattiak.
BRIDGE-BLOCK
praktikus beosztással (50 lappal)
darabonként 40 fillérért
kapható
a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalában
Fö-ut 5.
Krátky György és ifj. Hirschler Miksa dohány-árudájában, Fischel Ede és Schless Testvérek
könyv- és paplrkereskedésében, Horváti József ujságárudájában
ZALA! KÖZLÖNY
1933. m*jua 14.
Tekintse meg vételköteler.ettsóg nélkül
BUTORRAKTARUNKAT
meggyőződhetik arról, hogy a
bmmhí^ legolcsóbban
iA a legjobbat
vásárolhat.
Nagykanizsa Sopron Szombathely Békéscsaba
Horthy Miklós ut
Kedvező fizetési feltételekI Dijtalan szállítási
Recamierek garantált jó minőségben már P 150-től. Modern, kényelmes fotelek 75 P-tfll.
Közgazdasági Részvénytársaság
NAGYKANIZSA
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonatozó-Intézet, flzletl könyvek és dobozok gyára a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készítünk:
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, ól-jegyzési és esketési értesítéseket., gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat,
TELIFMt:
78.
Gyártunk a
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat,
jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfúzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsák-
cédulákat, naptártömböket, falinaptárakat, dobozokat stb, elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-art 5. sarát* alatt.

Nvoniatott a laptulajilonoA Köia.wlatóai H.-T. üulenl.erií Njromdí.éa DÍLcalii Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nauvkuúuin. (fatelfo üilel.cwtö: Z*>al KánJv.l
73. évfolyam UO. •iám
Nagykanizsa, 1933. május 16, hétfő
Ara 14 "llír
ZALAI KÖZLÖNY
Sxeikeiitóség éi kiadóhivatal; l\'őut S. fiám. Megjelenik minden reggel, bétlő kivételével
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: BarbarEts Lajos
ElőíUetéal ii«: egy hóra 8 pengő «0 Iliiéi Sxeikeutöiégl éa kfadóhlvetill telefon: 78. u
Franck német IgazságQgymlnlsztert kiutasították Ausztriából
Bécs, május 16 (Lapzártakor érkezett) A bécsi némel nagykövet, kormánya utasítása értelmében erélyesen tiltakozott az osztrák kormánynál azon ismeretes események miatt, melyek a minisz-
terek ausztriai fogadlatása és tarlóx-kodása során történtek.
A salzburgi rendőrség az osztrák kormány utasítása értelmében Hétfőn délután közölte az odaétkezd Franck dr. birodalmi igazságügy miniszter. -/,
hogy az ország területét hagyja el, mert a vasárnapi grazi beszédben a kormány ellen gúnyolódást és erőszakosságra való izgatás lát.
Franck dr. este fél 9 órakor Bajorország felé átlépte az osztrák határt.
Vázsonyi Gömböst még mindig jobban szereti
mint minisztereinököty mintha 6 volna a magyar horogkeresztesek vezére
Budapest, május 16
(Éjszakai telefonjelentés) A Ház hétföl ülésén Vázsonyi János megállapította, hogy a nagyhatalmak csoportjában sem frázis ma már a kulturfölényünk, noha belpolitikánkban van még birálnivaló. Qömböst még mindig jobban szereti, mint miniszterelnököt, mintha 0 volna a magyarországi horogkeresztesek ve-
zére. S:embeszállva Bleyer Jakab kijelentésével, hangoztatta, hogy ma nem nemzeliségi kérdések elöránci-gálására, hanem összefogásra van izOkség. Kabók Lajos kifejtette, hogy csak országos közmunkával lehelne segíteni a munknitélküliségen. Désy Öéza azerlnt Magyarországon egész a könnyelműségig szelíden bánlak mindig a nemzetiségekkel. A csonka-
országnak azonban joga van ahhoz, hogy kissé önzö legyen. Ulain Ferenc kijelentette, a független kisgazdák azérl nem fogadják el a költségvetést, mert tul magasnak találják. Magyarország ciak 600—650 milliós költségvetést tud fenntartani. Javasolta, hogy a külföldi adósságszolgáltatások 100 milliós tételét 5 évre töröljék a költségvetésből.
Franciaország, Anglia és Amerika külön deklarációban közös politikát fektetnek le a leszerelés kérdésében
A nyilatkozat nem irányul Németország ellen
Olaszország élesen állást foglal Franciaország fegyverkezési politikájával izemben
nek arra az Elba szigetre, melyen | nyilatkozat, melyhez Olaszország is Németország önmagát elszigetelte. i csatlakozhatik, visszatarthatja a né-D :vic8 azt hiszi, hogy a közös | meteketaz értekezletszétrobbantásától.
„Régóta nem fenyegette olyan súlyos háborús veszély Európát, mint ma t"
London, májiia 16 A Dally Mail hosszú cikkben foglalkozik az Európát fenyegető veszedelmekkel. A Fekete tengertől a Balti tengerig, minden forrong — Írja a lap — bárhol kipattanhat a szikra, amely újra lángra lobbanthatja a világot, Az európai, kijózanodás legfontosabb előfeltétele az úgynevezett békeszerződések komoly módosítása. Minél fovább halasztják, annál súlyosabb lesz ez a feladat.
A hatalmak közös nyilatkozata
London, május 15 (Éjszakai telefonjelentés) Az angol közvélemény nagy érdeklődéssel várja a leszerelési válság megoldását. A sajtó nem titkolja, hogy a helyzet nagyon komoly, de reméli, hogy kölcsönös hidegvérrel sikerül az ellentéteket eloszlatni.
Páris, London és Wa.hington közös politikát fektetnek le egy nyilalkozatban, melyet csütörtökön az események folyamányaként Normann Davles lesz kénytelen felolvasni.
Ez a nyilatkozat nem tekinthető Németország ellen irányuló eljárásnak; mert a hatalmak a legkomolyabban arra törekszenek, hogy a következő 3 nap alatt hidat építse-
\' i
London, május 16 (Éjszakai telefonjelentés) Az Eve-ning Standard, ford BeverörocV eN szigelelési pjlillkijának esti szócsöve hangoztatja, hogy a nemzetlszocldlis-ták danzigl és ausztriai mozgolódása veszedelmes fordulatot adott a régi kérdéseknek. 1914. óla nem fenyegetett olyan súlyos hiborus veszély Európában, mint ma.
Franciaország lázas fegyverkezése a világ figyelmét
Angliának nem s/abad Dati-zig és Ausztria miatt vért ontania és el kell fordulnia
az európai viszonyoktól. Az Evening News szerint ostobaság volna újból megengedni, hogy Németország ismét fegyverkezzék, de ípp igy ostobaság volna elmulasztani azoknak a jogos földrajzi sérelmeknek orvoslását ls, amelyek némileg menthetik a németek hangulatát.
felkelti
„Ezen mz uton i
i lehet tovább: haladni!...
Róma, március 15 (Éjszakai telefonjelenlés) Az olasz sajtó élesen állást foglal Franciaország politikájával szemben. A Glornale d\'ltalla megállapítja, hogy Franciaország ujabb fegyverkezése egyes országokban jogosan felkelti az érdeklődést, vájjon milyen célokat szolgál és milyen meglepetéseket fog hozni a franciáknak ez a viselkedése? Franciaország nagy költekezése ugyan-
is nem áll összhangban fizetésképtelenségével, melyet az amerikai adósságok esedékessége idején hangoz-iatott.
Franciaország már elhagyta a leszerelési értekezletet és önálló fegyverkezésbe kezdett, ami teljesen más, mint a Genfben hangoitatott irányelvek. A párisi és genfi eseményeknek fel kell kelteniök a világ figyelmét. Olaszország a maga ré»zéről megállapítja, hogy ezen az uton nem lehet tovább haladni, ha őszinte és Igazi békét akarnak elérni.
Nagykanizsa a Gárdonyi-szobor leleplezésén
A főváros és a vidék kulturális összefogása
Nagykanizsa, május 16 Szombaton leplezték le országos ünnepség keretében Budapesten Qárdonyi Oéza szobrát, Horvay János alkotását. A Gárdonyi Géza irodalmi Társaság tízéves működésére a koronát tetle fel ennek a szobornak létesítésével. A lepel Simon Lajosnak, a Társaság elnökének megafonok sokaságán át messze-hangzó ünnepi beszéde közben hullott le a szoborról. Herczeg Ferenc, Pékár Qyula, Marjay Öflön, Kiss Menyhért, Berzeviczy Albert, Lieber polgármester, Trak Oéza egri polgármester, Rákos István beszédei után 64 szebbnél szebb koszotut helyezlek el a szobor (alapzatán a kormány, a felsőház, a képviselőház, a minisztériumok, az akadémiák, az irodalmi társaságok, a vidéki városok, az országos és vidéki egyesületek képviselői Dílulán bankett volt a Gellért-szálló éttermében. Itt avatta fel Móra Ferenc a jubileumi Qár-donyi-serleget. Nagykanizsát a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör küldetésében Barbarlts Lajos főiilkár képviselte, aki a pohárköszöntők hosszú sorozatában a déli végek örömét toímác8olfa a nagy kulturesemény felett. Majd gyakori lelkes helyesléstől félbeszakítva fejtette ki, hogy a magyar kullurfölénynek nem szabad frázissá értéktelenednie, hanem eleven valósággá kell érlelni azt. A kuíiura terjesztésének bürokratikus eszközei helyeit, az irodalmi társaságok légmentesen elzárt, el.ont éitékü fellegvárai helyett követnie kell a főváros irodalmi és kulturális gócainak a Gárdonyi Társaság példáját. Magukhoz kell karolniuk a vidéket, fel kell keresniük azt, el kell oda vinniük a magyar kuliura kincieil, hogy a magyar irodalom ugyanaz legyen a mur8menli végeken, mint a március 15-iki magyar harangszó, amit a megszállott muraközi falvak magyarjai ünneplőbe öllözve hallgattak a murai füzesek alatt, mikor a jugoszláv elnyomás megtiltotta nekik, hogy március 15-én templomba menjenek.
A Gárdonyi Társaság az ősszel egy értékes fővárosi iró-garnilurával, a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör meghívására, Irodalmi matinét fog rendezni Nagykanizsán.
ZALAI KÖZLÖNY
JÍ___
Zala-vasi kultur-közös-ség a daloskerületeken keresztül
Nagykanizsa, május 15
Vasárnap nagy ünnepe voll Szombathelynek. A vasi daloskerület a kultúregyesület rendezésében ekkor ünnepelte Kodály Zoltán 50 éves születésnapját. A zalai dnlosbéke megkötése kapcsán felvetődött a terv a balatoni daloskerületek együtt működésére vonatkozólag azzal a céllal, hogy részben a szomszédos kulturterületek egymás értékeivel gazdagodjanak, másrészt hogy a Balalonvidék dal és zene-termése, népdal kincse Összegyűjthető legyen (esetleg a keszthelyi Balatoni muzeum egy külOn osztályán) é6 hogy a balatoni daloskerületek nyaranta, felváltva, más más nagyobb balatoni fürdőhelyen hangversenyeket, dalos-ünnep.ket rendezzenek.
A Kodály-ünnep keretében találkoztak először a vasi ás zalai daloskerületek vezetői, hogy ez a találkozás első etappja legyen az együttműködésnek. A zalai daloskerületet dr. Tholway Zsigmond ü. v. elnök, Barbarlts Lajos főtitkár, Németh József alelnök, Vannay János kerüleli karnagy, Schiller János társkarnagy képviselték.
Az esti Kodály-hangverseny minden száma az ünnepalt komponista egy-egy szerzeménye volt, amit a szombathelyi Dalosegyesület férfi kara, vegyeskara, a szombathelyi Kamarazene Társaság, a kultúregyesület zenekara és a.város .neves muzsikusai adtak elő. Meglepetés voll a premontrei gimnázium apró növendékeinek kórusa, akik Kodály-karokat csodálatos finoman énekelte*. A Háry János suite-et maga Kodály I dirigálta, akit a kullurház kOzel 800 főnyi diszes közönsége elhalmozott ünnepléssel.
A műsor előtt Kodály Zoltánt dí. Köszegfalvl Flóris, a vasi daioske-
Bünügyl kartel
Irta: Dávid M.gy.r JÓEMf 24
Előző éjszaka Elza egy nagyobb társasággal mulatott, ugy, hogy nagyon fáradt volt másnap. Elhatározta, hogy lefekszik, de fél tizenkettőig álmatlanul hánykolódott az ágyában, mire sietve felöltözöl!, hogy mégis benézzen a Dühöngöbe. Így találkozott össze az ismeretlennel, aki megszólította Barátságos embernek mutatkozott és megkérdezte Elzát, nem volna-e kedve mulatni egyet otthon? Elmondottá, hogy idegen a városban és mivel korán reggel úgyis elutazik, fél, hogy a szállodában esetleg elalussza a vonat indulását, inkább ébren töiti valakivel az éjszakát.
Elzának kapóra jött az ajánlat, különösen, amikor az idegen kijelentette, hogy semmit sem kiván töle, sőt még bőségesen is kárpó-X tolja a szórakoztatásért. Az egyik közeli külvárosi korcsmában sülieket és italokat vásároltak össze, majd mind a ketten megrakodva hazamentek Elza lakására.
Útközben Elza faggatni próbálta az ismeretleni, hop,y valami közelebbit is megtudjon felőle, de egye-
rület elnöke, ma|d a zalai daloskerület nevében dr. Tholway Zsigmond cdvözOlte. Kodály Zoltán válaszában különös örömmel tért ki a zalai dalosok képviselőinek megjelenésére, amiben a komoly zenei érdeklődését és a dalosélet tartalmasabb jövőjének igéretét látja.
Este bankéit. volt n Sibarlábaq.
Felvetődölt komoly formában a
lőre igen zárkózottnak mutatkozott. Annyit sikerült csak megfigyelnie, hogy amikor elhaladlak egy-egy utcai villanylámpa alatt, az idegen mélyen a szemére hurta a kalapját, mintha félne, hogy esetleg a szembejövök felismerik. Amikor hazaértek és az otthoni villanyfény melleit vette szemügyre vendégét, meglepetten állapitolta meg, hogy feltűnően sáppadt az arca.
Elza a divány előtt álló asztalkára teritelt éa mind a kelten hozzálátlak a vacsorához. A vendég keveset beszélt, igy Elzának alkalma volt arra, hogy észrevétlenül jobban szemügyre vegye. A sáppadt arcból réveteg, mélyenülő, gyanakvó szemek tekintettek rá. A villanyfény, mintha sértette volna, mert állandóan hunyorított.
— Mióta tartózkodik itt a városban? kérdezte Elza, mire a vendég elmondta, hojy már négy napja érkezett meg Budapestről, ahová az éjjeli személyvonattal akart vissza-ulazni, de lekéste. Ne.n akart visszamenni a háziasszonyához és Így szólító ta meg Elzát, akivd szívesen eltöltölte volna az éjszakát.
A lelny többet is meg akart tudni róla és vigyázott, hogy állandóan tele legyen a vendég pohara. Azt
terv, hogy Bárdos Allce, a rádióból is kitűnően ismert fzombalhelyi hegedümüvésznö közreműködésével az ősszel a siombalhelyiek egv kon-cerl-programmal átjönnek Nagykanizsára, a nagykanizsaiak pedig Szombathelyre.
Vannay Jánost és Barbarlts Lajost » ferencrendlek kultúrházába meghívták egy egy előadás tartására.
akarta, hogy a bor oldja meg a nyelvét. Ezt rövidesen sikerült is elérni, mert a sok elfogyasztott alkohol láthatóan levette a lábáról az egyébként erős fizikumu embert. Elza odaült melléje a diványra és mint az rendes szokása volt, kutatgatni kezdett az idegen zsebében. Nem a pénztárcája izgatta, mert azt már megfigyelte a bevásárlásnál, hogy eléggé lömve van száz pengősökkel. A vendég tűrte ezt a játékot, csak néha kapott ki egy-egy levelet a leány kezéből, amikbe nem engedte, hogy betekintsen.
Egyszer csak egy jólismert rózsaszínű cédu a akadt E\'za kezébe. — Ilyeneket azoknak adnak, akik büntetésüket kitöltve távoznak a börtönből. Amikor ki aXarta nyitni, az idegen ingerülten kikapta a-kezéböl. Elza elnevette magát.
—• Ugy látom, maga már Ült.
Az idegen egy pillanatig mereven ránézett, majd vállatvonva kijelentette, hogy pJr hónappal ezelőtt szabadult ki az egyik (egyházból, ahová szabadgondolkodása miatt került.
— Szervezett? kérdezte a leány.
— Igen, de szétugrasztott mindnyájunkat a pesti rendőrség és engem, mint szervezőt, két évre ítéltek.
_ 1633. májua 16
intézmény céljaira. Kijelentette a polgármester, hogy noha feltétlen hive az apácazárdának és nevelőintézetnek, mégis nézefe szerint a főnöknő által tervezett mód nem alkalmas arra, hogy ezen az alapon a nagyobb anyagi áldozatra képtelen Nagykanizsa folytasson tárgyalásokat. Olyan módot kell találni, amely a megfelelő keretek között oldja meg ezt a kérdést. Ezeket a módozatokat keresi most a polgármester, aki még a mai napon ebben a kérdésben tárgyalni fog Oazdag Ferenc püsp. tanácsossal.
Ha osak csoda nem tSrténik, elpusztul mx Inkey-sirbolt
Olt, ahol Kanizsa egyik fŐ-u!vo-nala, a Magyar-u\'ci a nagymullu bécsi országúiba befut, közvetlen a város végén, de mégis már a lazsnak! határban áll az Inkeyek családi sírboltja. A köznemesnek maradt ág ez, melyet Inkey János alapított, aki Batthyány Ádám tábornok és Helszler fővezérsége alatt segített visszavenni HCanlscha soktornyú várát" a töröktől. Ahol akkor — Palin és LizBnak közöli — Inkey C3apalal álltak, azt az egész területet neki ajándékozta a hálás u alkodó. Ennek . a családalapitó és vagyonsjerzö Inkeynek egyik ivadéka, Boldizsár, tekintetes és nemes Zala vármegye alispánja, hatalmas nagyúr, aki a családi vagyont megsokszorozta, amellett európai műveltségű, erősen fejlett művészi és mecénás! hajlamokkal megáldott ember volt. Ami kevés Kanizsa múltjából szép és érdekes ránkszillt, az Jórészt az ö nevéhez fűződik.
A lazsnak! mauzóleum (Tandor Ottó nagykanizsai származású műépítész, a középllészettan volt tanára a budapesti műegyetemen és az országház társ-tervezőjének megállapítása szertat) a barokk és a késel olasz renalssance keveredésé-
— Talán azért lott ide is, hogy szervezzen ?
— Nem, hangzóit a kemény felelet. Itt más dolgot intéztem el.
Ennél többet nem lehetett kivenni belőle. A poharat azonban attnál Jobban ürítgette. Elzát kényszerítene, hogy vele együtt Igyék és Így történt, hogy mire reggel hat óra lelt, az idegen meglehetős bizonytalan lép ekkel támolygott ki Elza lakásától, hogy, mint mondotta, kimenjen az állomásra, mert a gyorssal el szeretne utazni.
Elza most fáradian öltözködött, hogy mielőbb bemehessen a már két nap óla nem látóit Dühöngöbe. A sok italtól még mindig kábult volt a feje. Sokkal kedvetlenebb ás lustább volt ahhoz, hogysem olyan kellemetlen dolgokkal vesződjék, mint egy szoba rendbehozása. Az ágyát gyorsan megvetette, oz ételmaradványokat gyorsan becsomagolta egy papírba és a kályha tetejére tette, az üvegeket és a két poharat pedig otthagyta az asztalon. Az asztal sarkán olt volt az a harminc pengő, amit a rejtélyes éjszakai vendégtől kapott. A pénzt begyűrte a retiküljébe, majd elindult, hogy a Dühöngöbe menjen.
(F*lyt. kéT.j
A polgármester tárgyalásai a strandfürdő és zárda ügyében
Uj megoldást kell keresni a zárda elhelyezésére
I
Nagykanizsa, május 15 A háromnapos hivatalos útjáról visszaérkezett polgármesterhez kérdést intéztünk utjának eredményére vonatkozóan. Kijelentette, hogy a fellebbezés ellenére sikerült a ml nlsztérlumtól az engedélyt megszerezni a sportuszoda munkálatainak megkezdésére. ValóSzlnfl, hogy a munka már holnap vagy holnapután megkezdődik.
A polgárrnes\'.er az apácazárda ügyében is eljárt, a kereskedelmi minisztériumban a fémipari szakiskola tárgyában és tárgyalt a püspöki biztossággal érintkezésbs levő apácarend főnOknöjlvel is. A főnöknö fiu\'yt helyez arra — pedagógiai szempontokból, hogy ez épületkomplexumot teljesen (tehát nem megosztva egy másik intézettel) kaphassa meg és az megfelelőleg álalakittassék az
PéoiS Hemgeti 8»inháae
SZEDŐ MIKLÓS
a rádió első, legnépszerűbb énekesének és
SZENCZY MÁRIA
a pécsi Nemzeti SJnház opcaénekesnőjének EGYETLEN NÉPDAL ÉS KLASSZIKUS
HANGVERSENYE
Az elsőrendű népdalzenekaron kivUl a mövészestélyt
náa Tinnn *•»»«»•«• r*ő, a pócal Nemzeti IIDUn Színház karnagya kíséri.
Előadás f. hó 16-án, kedden este fél 9 órai keidettel a
Városi Színházban.
/.ALAI UOZLONT
legenda fűződik. Nagypéntek dél-uldnjdn szoktok oda zarándokolni a hivők, hogy oll töltsék bö/lben, Imában a nagyszombatra virradó éjszakát. Ma már ci is megszűnt, feledétbe merült.
Kint a mauzóleum elült délceg, királyi legenye áll őrt. Halaimat törzsét ketten Is alig érltik kérésziül. Túlélte, tulnőlle, akik Ollellék, a gazdag, hatalmas Inkeyeket.
Sienes Tilda
Héthónapi börtönt kaptak az egymás helyett érettségiző kanizsai diákok
193ft fttfcl 16 _
mk egyik legérdekesebb emléke hazánkban. A sokszög leire épltelt ká-po.iut rr- mini drága ékszer logla-lsla — t»rokklzálókanyarokban hiven követi a zsindellyel fedett külső bástya. Ennek belső, oldalát ifK-y fülkékben a kejeszIJáró.ut szoborcsoportozalai dlszillk. Sajnos, minden erősen ron-gáll állapotban, meri annak ellenére, hogy T^ndor közbenjárására^ á lazsnakI kápolnát fytveltéJc az országos műemlékek közélte aki\' sem törődik vele. hl a nagyon öreg isszbny, aki minket kalauzol!, még emlékszik az utolsó jnkeyre. Apja konvenciós asztalos volt a pallni ^uradalomban és részben 0 készllefle szókat a nehéí tölgy- és diófakofSottókal, melyekben leni a slrbollbín, ezek a régi, híres gavallérok pihennek, réten —-meséile «z asszony — egészén belepi a M q fülkéket j minden tavasszal csonkábban, roskatagabban kerülnek elő alóla a mbormüvek. A tripla bejárata elölt magas (alapzaton meglepően szép éa nemes alabaslrom urna áll. Szokatlan nag>-sága mailelt Is gyengéd, karcsú é» kecses a maga szeplőtlen felségében, kél fogója körül mesleri faragású akanlusz-levelekkel. A talapul hosszú latin feliratából csak a Balthasar ínkey de Pallln nevet lehel kibetűzni, helyesebben kitalálni.
A kápolna bclae|ibe remekmívű, kovácsolt vatsjtó vezet, de mögötte az előrehaladott enyészet képe fogad. Az üvegteten ablakokon télen a hó, nyáron az ég madarai lelnek rést, legutóbb pedig a vihar a tetőzet bá-dugbmKoislának ryiy ,résjé| repiieu le. Jia csak valami csoda nerp történik, agy már semmi sem menti meg , a kupolát az, átázástól, ami egyet\'jelentene ennek a páratlanul szép ,és érdekes magyar műemléknek teljes r/iegsemmlsülésévtl. Pedig kár lepne éfte I Á főoltár szárnyaló nngyalalv.il és azentségtartójának sötét-arany hátterében az úrvacsora reliefjével, a mennyezetig érö oltárkép ébenfa-aranykereté egytől-egylg a faszobrászat megkapó .remekel.
Ai egyik oldalfalon fafaragása Mária-oltár szomszédságában a mauzóleum épittelöjének, inkey Boldizsárnak sirtábíájaL A drága alabas-Irom-keret még ép, de a benne foglalt irás teljesen elmosódott. Éppen szemben vele az Utolsó Irikeynek, TlvadirnőK nyugvóhelye. Utána már nem temettek Ide senkit. Az 6 talpa alól kicsúszott a negyvenezer hold utolsó röge Is. Európaszerte .ismert kiváló múlóvas volt, varázslatos férfiszépség, igy szerette meg és lett feleségévé a dúsgazdag Butllee grófnő, aki maga is szenvedélyes híve volt a lovassportnak. Nagykanizsán a l .utl, volt Sombor-fék házban lakiak, mig csak fiatalon meg nem halt , az u\'olsó Inkey. Sírirata: Pallinl Inkey Tódor. Szül. 1858. szepl 2. Megti. IHÍfí. nov. 26. .Ich habé cllch ft und Je gellebet, darum habe ich dich zu mlr gezogen aus lauler Uüle\'. Jer. 33. 3.
Valamikor híres kegybely voll a lazsnaki sirkápolna, melyhez számos
. .... , Nagykanizsa, május 1E>
Nemrégen foglalkoztunk Tadler József és Böjti István nagykanizsai fiatalemberek eseteivel, akik sorozatos \'olvajlárokért most a sopronkőhidai fegyházban töltik büntetésüket.
Tadler, nagykanizsai bűncselekményei előtt a veszprémi áll. felsőkereskedelmi Iskolában németből és számtanból r.repbuko t. Megkérte barit] M, Böjlt Istvánt, hogy jelenjen meg az ő ntvében és tegye le he-lye\'te a pó\'éretlíégit. JOjli hajlandó volt barátja kérgét teljesíteni <s el is Indúlt Tadler Mihály névre kiállított\' varull arcképes igazolvánnyal. Az írásbelii sikeresen le Is te\'te. Azonban korai vo t az öröm, mert az egyik tanár felismerte Böjtit és a trükk napfényre került. Fel|elenlé»t leltek a kél diák ellen, asik időköz-
ben elmenekültek Veszprémből. Körözést adtak kl ellenük és sikerült őket elfogni.
Elért most vonták őket felelősségre közokiralhamisilás és csalás miatt a veszprémi törvényszéken. Mindkeltő beismerte cselekményét. A bíróság 7—7 havi börtönre Ítélte őket. •— Uiána visszakísérték őket Kőhldára.
Laskal Dénes meghalt a járványkórházban
Budapest, május 15 Laskal Dénes vasárnap meghalt a járványkórházban. Kedden délután temellk a rákoskeresztúri temetőben. Laskai hzJála előtt védőjének, Oái Jenőnek áladla 50 oldalas napló/át, amely a Svájcban történt események leírását tartalmazza.
»
Hftlgyeim I
Tavaszi róka a divat I
Remek kollekcióim nagyon olcsón I
DÁN FÜLÖP
BUDAPEST
Dorottya-utca 1. Gerbeaud sarkán
Valódi ezüst rókák 250 - 300 P.
J&2___
Ma: Szedő Miklós és Szenttty Mária hangversenye
Nagy kani wa, májon 15
Fodor Oszkár színigazgató vezeté • sávrl ma kedden délután érkeznek Kanizsára az esti hangverseny szereplói, hogy gazdag műsoruk keretében a magyar népdsl és a klasszikus énekszájnok legszebb virágait nyújtsák át a kanizsai közönségnek. A mai müvészestély két főszeplője, a rádióhallgatók kedvenc énekese, Swdő Miklós és a Pécsi Nemzeti Színház operaénekesnöje, Szertczy Mária elegendő garancia a várható művészi élményhez.
A művészeket a kiváló népdalzenekaron kivűl Dán Tibor zeneszerző, a Pécsi Nemzeti Szinháx kiváló karnagya kiséri. Mivei a mai müvészestély bevételeiből fedezi Fodor igazgató a társulat budapesti vendégszereplésének költségeit, ezúton íb kéri a kanizsai közönség megértő pártfogását.
A hangverseny ma, kedden este pontosan fél 9 órakor kezdődik a Városi Színházban.
Mozgószinház Táncol a kongresszus
A Szanatórium Egyesület rendezésiben tegnap került repiizre a Városi Moziban a tavalyi szezon egyik legsikerültebb, leghangulato-aabb filmalkotása, Lillán Harvey és Conrad Nagel ragyogó filmje, a Táncol a kongresszus. A város közönsége méltányoiia is a nemes szándékot és iltökép meghozta a maga fillér-áldozatait, hogy bizto-siltia az Egyesület további zavartalan munkáját. A páholyokban Kanizsa uri társadalmának szine-java foglalt helyet, általában a drágább helyek is szép számmal találtak gazdát, módot nyújtva ezáltal a rendező Egyesületnek, hogy néhány szerencsétlen beteget ismét a gyógyítás útjára segítsen.
A mozi igazgalósága is kedves meglepetéssel szolgált, amennyiben hangszórót szerelt fel a várócsarnokban és ezentúl szünet közben zenével fogja szórakoztatni a közönséget.
A japánok Peking; előtt állanak
Tokió, májoii 15 A japán hadvezetőség felenti, hogy csapátai Pekinget keleti irányban 16 kilométernyire megközelítették. Peking utcáin a kínaiak lövészárkokat ásnak és kétségbeesett ellenállásra készülnek. A kinai hadvezetőség bevalljs hogy az elmúlt három nap alatt közel 3000 embert vesztett.
Alkalmi vétel folytán
tiszta gyapjú kamgarn
férfiszövetek
már 12 P-ért kaphatók.
Női és férfi fehérnemflanyajoK
nagy választékban.
Legújabb divatú
tavaszi és nyári újdonságok
SINGER
DIVATÁRUHÁZ.
Alapítás 1860.
ZALAI KÖZLÖNY
ím mim
NAPIHÍREK
NAPIREND Méjsia lé", kedd
Váró*! muzeum éi Köny-nyltv«
Lv<H»Jött 10-tól
sütörtökön él .j Oy^yíiiertiri é||ell szolgálat c hónap-
jvtfrasa^gíi^r1"
CMWtJfdö-nyitva reggel 6-órá^eaU-
— (Blafi.áktoláa a Barakkban)
A .Mae. kcngútate barskképWatak
kOsOU 18 MiánuMii .apaságból álló csapal vonult . fot, első íldozásia. Szegényét kápolnában luJip^OM, n[«uaU oUár. > .elílle 18.ipi« tékk. Kthuuy Ull a swreekben, amikor a gy*uD|)Mlkakról .elaiáltt a hitvallás, éa,« kfrautaégi logadalom mcguH-lása. MáadenkMátts, hogy a nyomor-tauyában.ls lehat ínaspa a léleknek. Av elaflt. UápiMi* P. Mlholaek Miktta .ferencea.. hitoktató, végezte. Szentmise ulán az. iskola.. termében azsutallakoma, volt, amelyuek kertiében. gyeuaek«|kak.isra*ajalsi..lellék milmgé a.. vendégséget. Jóságos szivüket ill.ls megmutatták az Oltár-egylel taglal.
— (A nagykanizsai rel. euybáz-kOasig). már régebben beadványt lnlára\'t a város ^olgármesteii hivatalához, amelyben az épülő. református templom kOI légeihez.,15000 pengő városi segélyt kér, Értesüléseink szerint a ret, egyházközség kérelme a pénzagyi bizottság legközelebbi pléw elé kerül,
— (A Zrínyi-város Ugye) A Zrinyi-vároa telepítési akciója a nagy-récaei birtokkal kapcsolatban — mint értesülünk már az egységes párt intéző bizottsága elólt fekszik. A terv n"gykjut)zs«J mi?ígalói felterjesztették az erre vonatkozó elabotalu-mukat az egységes párthoz és az OHE-ties, kérve annak oly megoldását, mint annak Idején a vármegye lelte a kehldal Díák.féle birtr kkal. A .mozgalom sorsál nagyon\' sok elhelyezkedésre váró Italai egzisztencia szorongva várja.
— (A Polgári Egylet hridge-estélye) A Polgári Eizylet szombaton este meghitt biidge estélyi rendezeti, ítnily Iráni várakozáson felül nsgy yoll sz érdeklődés. Az egyesület vezetősége, élin dr. Hajdú Oyula elnökkel mindent elkövetett, hogy az estély Sikerüljön. Tlz asztalnál hódol-lak a játéknak, amely virradatkor ért véget. Az egylel agilis vezetősége elhatározta, hogy szentül minden héte^.,.szRfdái,.,éa. szombaton, megisiflWi.rfcokel a hangu\'alos össze-löveleteket. Ezen a hiten szezdáo és szombaton már tánc is lesz. Az egylel lagjilt és családtagjaikat szívesen látják.
— Slslirangu műjég kaphat)} a Transdanub i a Egyesült Gőzmalmok Réaxvenutdraaadgnúl.
Legolcsóbban FEST
Legszebben TISZTIT
VARGA
ruhafestő, vegytlsztltö, gőzmosó üzeme Hunyadi-utcas IB. Horthy M.-ut 8.
— (A nagykanizsai törvényszék Keszthelyen) A nagykanizsai törvényszék büntetőbírósága héifón két napi tárgyalásra Keszthelyre klszá\'loti, •hol bOndgyl tárgyalásokat folytét te.
— Paplan, ílanelttakaró és ágy-teriló újdonságok állandóan érkeznek. Slnga Dhatáruhiz.
— (Felhívás a balatoni villa-telek lulajdanosqktio*) Szlveskod-jenek a balatoni villatelek tulajdonosok egy fontos kérvény aláírása végett sajti érdekükben mielőbb Szabi Antal Fó-ut 5. sz. üzletébeit megjelenni. Dr. Malik Ltszló.
— Hibaigazítás. A Nagykanizsai Emberbarát Temetkezési Eityesu\'el által. \'fárnapl számban közzétett közgyt\' /tév. s szedés foty\'án május 18-ra len hirdetve, májas 28. he lyett, amit ezennel helyesbllünk.
— Itt az alkalom, hogy] |ólé-konyslgql gyakoroljunk és szerencsés etelben msgunkat és egész családunkat boldoggá legyük. A Jótékomcélu ÁUamsozsjegy ára ciak 3 pengő.
<= Ha kevés a pénze, akkor női- és férfisiövetet Singeméi,ve gyoe. SoU« awhjet) ilyen jó.fllkalom^
(lyeBar- éa Mlawokaál, é\'íágy-talanságnál, szorulásnál, föUuvódáa-nál, gyomorégésnél, felbolögésnél, szédülésnél, homlokfájísnál, hányingernél 1—2 pohár természetes , Terese József" keserűvíz alaposan klliszlli|s az emészlőulakal. Közkórházi jelenlésekben o.vaisuk, hogy a fereao ióuet vizet még a f kvő betegek Is nsgyon szívesen isz-szák és általánosan dlcsénk. — A Feraec lóuef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füsaerüz*. letekben kapható.
— (A vasárnapi térzene) uj szlnael, a katona-zenés régi, |ó Idők hangulatával ajándékozta meg Nagykanizsát. Az ajándékkal a Levente Zenekar kedveskedett a kanizsaiaknak, kik.hatalmas tömegben fejezték kl szeretetteljes érdeklődésüket a fiatal, da . erőteljes lendülettel dolgozó, a teljes szakérlelem biztonságával vezetett zenekar Iránt. Ezért Is a zeneiskolának hálás Nagykanizsa kOaomége.
— BaSapeatM a áanaaar* kanta a legtöbb. hólgy Dán Fülöp rókáit viseli. Az earizsrtl: Dán Fülöp olcsón szálút,-rókái ramakak. KoltaMóJa hím.
„Olesófcivagyunlv.nieni Jók .vagyunk "
Villamos
uasafo-bérlel
már havi
1 pengő 10 fillérért
TkflH!flAHUB!fl R.-T.
Csengury-ajt.fi.
Talatklns 4-13.
t lllérea gyors Soprosba
Nagykaaliaa, ntá|es 16
Május 2!-én, vasárnap Ksposváz-r ró! Sopronba,. Nagykanizsán át fűlt res gyors közlekedik.
Menetdíj a Nagykanizsán felszállók réasére oda-vissza egységeeen 5 pengő" 40 fillér. A vonal Nagy* a/tken egy árát tartózkodik, hogy a kirándulók gróf Széchényi Istvá* emlékművét mrgteklnthtsfék
Különös figyelmébe ajánt)irtr el Iskolák véretelnek, mint tsnulmínjrl és egyben klrándu\'ó vonatot.
A vonat részjeles menetrendjét az . újságok és a rádió közi majd.
- (AnaUhrrt Urak) Nagykanizsán
május 7UI lílg 7 gyermek tzőkteH, í flu éa 1 leány: Sieií Jani Jépkaost-vezető éa Deutach K árának l*r. fia. Kin látván tflldm. és BtOkol Borbálának rk. Ieánpa,.£»ente* latrán natwaámoa éa I\'il Margitnak rk. teánja, Ttalér Jó-isel malMomnnkáa és KMr Ilonának rk. fia, % Jósaet vm.1I fOtí áa Vajda Annának rk. tla. Ukner Jóiwat magánzó t» Herbotl Annának rk. fia. Oelámann Józaef. magAntlsatviselé éa Haán Margitnak Izr. Ua. — Halólotáa 11 tOrUnl: Nagy Károly kovárneoád rk. K «TW (HoravWn). KU Mária rk.. 1 napoa, Halmásl t^ioa napazámoa rk. « évea. Koréin Mtklóa kerwkedó Izr. 11 érm, Kondákor Mária lánnló rk. 1! éven Hablán Lajoaná Dómján Anna rk. 3(1 éves (Hahót). lakatos Pál ten«a rk. II ávM. Bakonyi OyOntyné Tóth Borbála rk. Itt óvea, Qál AntzU rk. 28 n»-napoa, özv. Laekenbacher AdáBaDé-a*. Weta Tezécla l»r. 7S évea, Kellerraann Miksa Aoreskedó izr ISO éves. - Hi-mMíiot kütHtV pirx Szmodtea LA«zló kisbirtokoa éa Bagonyal Katalin |ö»v > rk. Pollák Sándor banküsstvlselé «• Lackenhaofaer Krtaébet irr..-K<SH»r Ferenc clpófelaéréstkánlté áa Ua|ios Or-aotya (özv.) rk.. Tímár Péter ealzma-dlaaegéd bt Mariineez Márta rk.. Knta-rtcs János (elv I azobateatóaegtd éa Tt»-tár Katalin ISzv.) rk.. Szabó Gergely napszámoa éa Szerdahelyi Anna rk.
— J6 rddií1: Trans-danubta.
— (A katonarétlek küldöttsége a polgármesternél) Hilfőtí délélóit i kalonaréti bázlulajdonosok küldött sége tisztelgett dí. Krátky litv»n polgármesternél Ansorge Antal városi képviselő vezetésével. Arra kérték a polgármestert, hogy miután ■ Katonarét annyira kiépüli már, hogy a vízcsapok nem tudják fedezni a vízszükségletet, főleg az árkon tul levők számára, legye lehetővé a város vezetősége ujabb vlzcsspok felállításával a nagyobb vízszolgáltatás blz-losllását. A polgármester kl|elenlette, hogy keresni fog|a a lehetősége! c kérdés megoldására.
- Jószabásu kész női kabátok már most leszállítóit árbsn. Slnger Dlvaláruhdi.
— (Halott öregetnber az Imrehegyen) Kamánovlcs Józaef 71 éves szepetneki gazdálkodói vasárnap délelőtt..bollzus találta a mezőőr a Rlgyáchos tartozó lairehegyen. Miután a nyomozás megállapította, hogy a szerencsétlen emberi szIvaséUiadés érte, a kanizsai ügyészség megadla a lemeléai engedélyt.
- K5ztlsztvtaelök részére rendkívül előnyös bútorvásárlás! \\ alka-lonsm Mostam berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosasa lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók — KofMn bútoráruházban.
Hot

1933. málui 16.
ZALAI KOZt&NY
SPORTÉLET
Tisztújító közgyűlés a Zrinyi Torna Egyletben
Nagykanizsa, május 15 Nagy érdeklődét mellell tartotta meg a Zrínyi I. évi tlszlu|lló közgyűléséi. Timit Zsigmond elnök a magyar haza ét sportszereidtől álltatott bestédében UdvOzOlie a
megjeleni nagyszámú választmányi tagokat. Vázolta azokat a feladatokat, melyekel a iport van hivatva Nagymagyarország visszaszerzésében teljesíteni. Majd Lemberkovlcs titkár tartolta meg az elmull év aport-beizámolóját, melyet nagy lelkesedéssel fogadott el Serényi pénztáros jelenlésével együtt a választmány. Nagy örömmel vették tudóméiul, hogy dr. Skaloud főhadnagy-orvos vezetésével egy uj szakosztály log a Zrinyi kebelében működni, az uazó-izakoizlály. Ma|d az uj tisztikar megválasztására került a tor. Elnök leli Oazdag Ferenc pClspökl tanácsos, társelnök Vargha litván, alelnökök vlléz Akay Látzló, Flló Ferenc
Itkolalgazgaló, Bremser Qutzláv ét Unger Ullmann Elek keretkedelml tanácsot, titkár flre/er Pál, jegyző Szép-udvary László, pénztárat Serényi, ellenőr vitéz Tóth Béla. A válaazt-máuy megválaszláaánM a hivataléit lUta győzött, igy maradt a teljes tavalyi válaiztmány. Tárgyalás alá került még Timár Zsigmond indítványa, hogy ti Zrínyi kebelébert működő össies szakosztályok egy közös választmány határozatai alá tartozzanak. El főkép a iennitz-szak-oizlály müködétét érinti. Elhalároz-lák még, hogy ctak Zrinyi tag Indulhat az Egyetülel szintiben, aki iénylegcien tagja Is az EfvesQlet-nek, azaz a tagsági dijat le lefizette.
Az újonnan megválasztott tisztikar nevében a távollevő Qazdag elnök helyett Vargha társelnök köszönte meg a bizalmai és további eredményes munkára serkentette az Egyesület tagjait.
Idegölö küzdelemben gólnélküli döntetlent hozott a vasárnapi NTE meccs
NTE—KTSE 0:0 — A díntetlen ellenére is bajnok az NTE
Nagykanizsa, május 15
A tavaizl tzezon utolsó nagykanizsai fulballmérközése zajlóit le vasárnap a Zrínyi pályán ét nagyon gyenge sportot hozoll. A szépszámban megjelent nézősereg színit rxá-zitban szurkolta végig a küzdelmet ét követelte a bajnokcsapattól a szép játékot, valamint a gólokat, de mlndkellö elmaradl. A kaposvári csapat egész mérkőzés alatt nem mulatóit Kmmll, ciupán védekezétre rendezkedett be él likerü\'.t ii megakadályozni a nagy fölényben levő NTE-t a góllövétben.
Az NTE-nek különösen a csatársora mutatott gyatra, széteső játékot. A gólhelyzetek egész sorozalát hagyták kihasználatlanul. Az NTE a következő felálllláaban játszott t — Ciondor — Czlgler, Engelleiler — Radlct, Qlngl, Kudlch — Fatkai, Szollár, Jakubecz, Wilhelm, Csáaz.
Nagy NTE fölény van egész mér-kőzét alatt. A 8. j percben Czlgler 40 méleres szabadrúgását Jakubecz kapásból a kapufának lövi. 9 korner! ér el az NTE, de gól egyikből aem etlk. A 20. percben Szollár—Jakubecz—Farkai összjátékából Farkat lövéie a kapuiról patlan viisza ét Jakubecz az üres kapu fölé lövi. A 26. percben Csátz beadását Vidor kézzel érinti, a megítéli 11-eit Kudlch angol hidegvérrel a kaput kezébe lövi.
Szünet ulán li állandóan az NTE van támadáiban. A bekkek a fél-pályáról verik vluza az erőtlen Tarul támadiiokat. A balftor löinl labdával a ciatáriort, d« mind hiába, nem ilkerül semmi. Szollár ét Farkat a legjobb gólhelyzeteket el-idegetkedlk. Qlngl helyei cterél Wilhehnrael, de ez tem aegii, mert
Qingi It 3 méterről mellé lövi a blzlot gólnak léllzó labdát. A 16 percben Jikubccc kornerét Engelleiler bombjfcjessel küldi kapura, de a szerencsés Turul kapus azt ll fogja. A 32. percben Szoltárt az 5 öl vonalon nagy helyzetben félvágják, a bíró sípol, de a Turul Intéző reklamálására nagy meglepetésre nem ad|a meg a 1 l-est, hanem feldobja a labdái és oda van a gólszerzési alkalom.
Az NTE csapilából Csondornak nem volt semmi dolga. Crlgler— Engelleiler bekkpár megletelt. A halliorból Qingi játéka érdemel dicséretet. A csatársor tehetetlenségét rossz volt nézni. Különösen Farkai ét Szollár tűntek kl ezen a téren.
A Turul védelme ét Velez voll jó. Bitó Kléman.
Az NTE pontveazteiége ellenére, még barCBl esetleget veresége esetén ii bajnok, mert riválisa, a Simon-tornyai BTC vaiárnap a KPAC-lól vereiéget trenveddl. (on>
Nagyatádi TSE—Zrínyi TE 3:1 (Cl)
Szerenctétlen körülmények közöli, ktpusának indolens ét iporttzerüllen viselkedése mlalt nem várt vereséget szenvedett a Zrínyi Nagyatádon. A mérkőzés Z\'lnyi fölény jegyében
lolyt le. Veietögólt li a Zrínyi rug Pőcze tévén, de a télidő végén Vldák egyenlít.
A mátodlk félidő 1. ét 2: percében Vidék és Lénárt révén a nagyatádiak megszerzik győzelmüket. Az 5. percben Stakactlct, mert ellenfelét azándékotat; megrúgta, kiállítás tortára julolr. 10 emberrel it támad a Zrínyi, de egy 11-étnél többel nem tud elérni, melyet Babos kapusnak rug, igy veretéggel kénytelen távozni.
Varga ét Poór játszottak egyéb-ként csak elfogadhatóan. Bíró Slurm.
Ékszerész—13 FC 0:0
A 13 FC legyeimezellen viselkedése miatt Szirté* bíró a második félidő 30. pereiben lelu|la a mér-kőzést.
Kiskanizsai lev. vál.—Keizt-
helyl lev. vál. 2:2 (1:0)
Keszthely, május 15
Kavics Iliét Igazgató és Szépad-vary László vezetésével a kiskanizsai leventék barátságot mérkőzéire rándullak át Keizlhelyre ét nagylzerü játék ulán Imponáló dönlellent értek el a jóképestégü keszthelyi ellenfelük ellen. Az ellő télidőben Boll lövétél a bekk ciak kézzel tudja góltól menteni, a megítélt 1 l-est Bolf értékesül.
A második téiidő 22 percében a klskanizsalak Savanyó 1. révén már 2:0-ra vezelnek, amikor a keszthelyi leventék a közönté j buzdítása melleit lábra kapnak és kornerból a 30. percben szépítenek, majd a ■43. percben U-eiből Berec révén kiegyenlítenek.
A kiskanizsai csapal nagyszerűen játszott. Különösen Kuzma kaput védett kitűnően. A center Berec lövételnek evész sorozalát telte ártalmatlanná. Jók vollak még Va|da, Mihalt c ét Bolf.
A keszthelyi csapatból a védelem ét Berec mulatóit nagy játékot.
Horváth keszthelyi biró megelégedéssel vezette a mérkőzést.
Profi eredmények
Újpest—Ferencváros 1:0 (0:0). A bajnokság tortát eldőnlő derbi Ujpeit győzelmei hozoll. Az egyetlen gólt Jávor lőtte.
Hungária—Budai 11 3:0 (1:0).
III. ker.—Somogy 5:2 (2:1).
Szeged—Soroksár 2:1 (0:1).
Kispest—Attila 1 :0 (0:0).
Délnyugati eredmények
KPAC—SBTC 2:0 (í :0).
DVOQE—BIOK 2:0 (1:0).
SzAK-KRSC 4:3 (2:2).
JÓ MUNKÁT
PÁLCSICS-..*!
kapunk.
Klsó asirkailllil selyem-, kelme-, loaalfsitS él ngytllitltó üzeme riOalali FŐ-IIT 7.
Idfitftrfi ~~
A nagykanizsai meteorológiai nw*
figyelő leien tóseki Hétlón a MmírM-kt: KcagU 1 érakor flt-8, dílutáa 1 órakor +12-2, eito 9 órakor +9-6. Ftmut ligí.7. nap txjrult égboltozat. Szélirány \\ Reggel és délben délnyugati siíl, este szélcsend.
(Blaakal tadlóltltnlU) A latasraU-|lal laUaalialaBti nta >0 éra kar. HövBa, aialaa, ..6. tdö «ár> halé.
Zürichi zárlat
Pária 20-38, London \\TX% Newvork 440 00, ürtlssel 7210, Milano 26-90, Madrid 4420, Amsterdam 2< 8-20, Berlin 12100, Wien 73-15, Szófis — •-, Prága 1542. Varsó 5805. Budapeat -\'-, llalgrU 7 00, Bukarest 3 08
Terménytőzsde
Buta Uazav. 76-oa 12-90—1305, 77-ea 1315-1335, 78-as 1310 I 3 59, 79-«« 13 65 —1381, HO-as IJ-75-13-SO. dunin-tuli 76-os 12-05-12 15,77-es 1215-12 30. 78-as 12 35 -12*50 , 7»-ei 12 55 -1270, 80-aa 1265 1280. roza 8-40 - 6-50, tak. árpa 8 70 8 90, zab 810-820, tengeri 6 95 7 OO korpa 5 30 5 40
i Ismell Btak isvIza-ártolTMtl
Angolt. 1945 1985 Befg.fr. 79-16-79-74 Csen k. 18-93-17 01 Dán k. 86 20-87-40 Dinár 7Í1-7TO Dollár 48610 496 60 Francia I.\'/Z-30-2250 Holt. 2X10-232 30 Zloly 64 45-64 95 Let 340-344
Levs 400-420 Ura 2WO-3O20 Márka 135-70-13660 Norvég 96 60-1)9 60 Peseta - - \' -Schlll. 80 10 80-80 Svátctl. 11070-111\'40 Svédk. 9960-10060
DEVIZÁK Amit. 230-30-232 30 Belgrád 7 80-7-90 Beriln 13581-13600 Brtlssel 79-2S-79-74 Bukarest 3-41-3-43 Kopenb. 86*40 87 40 London 1944.1943
Madrid -■--
Milano 3000-3018 Newy. 490-60-490 60 Oszló 90 80-99 60 Párls 22-3J-22-47 Prága 16*05-17 06 Srólla 4*lll/i-414l/i Stoekh. 9I80-I0060 Varsó 64 55-6496 Wien
Zürich 110*00-111*40
Wien clearlng árfolyama > 80.454.
Sertél vásár
felhajtás 4789, eladatlan 351 - Eísó-rendtl 091-0 92, szedett 080 088. sie-dett kórép 0*84 086, könnyű 0*14 -0*80, l-ső rendű öreg 082 084, ll-od rendű öreg 0*76 0 78, angol aüldó I. 100-1 06, szalonna nagvban 1*16 -1-20, tslr 1*36 -145, hus 0*93 -1*26, félse.tés 108-1*20.
Kiadja a Isptulajdonoa Közgazdasági Itt. Gutenberg Nyomda éa Délzatal Lapkiadó Vállalata Nsgykanlzsán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telelőn: Nagykanizsa 78. atam,
Kis Hűiéi nagy Bririv,
.ha vetéseit és véleményéit
PÉTI-SÓ-val
műtrágyáira. Szükséglet négyzetméterenként:
Főzelékféléknél...... 2-tól 4 deka
Virágoknál......... 2 , 3
Rózsafáknál ...... 5 . 6
Gyümölcsfáknál...... I . 20
Földiepernél ...... 3 . 4
Málnánál ......... 5 , 6
Pázsitnál ......... 3 , 10
Burgonya kat. h.-ként 80 , 100 I Répánál . . 80 . 100 Tengerinél . . 80 . 150 Rélek és kaszálóknál 50 . 60 Őszieknél feltrágyának, tavasziaknál la
eredményesen használható. (Részletes használati utasítás az érdek-lődőknek díjmentesen rendelkezésre áll) 2 kg. os zsák ára ... !•— P 5 . ..... 2-16 P 10 . . ... 4-12 P
100 > . . — 19 -86 P
Beszerezhető:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi
szerek kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett)
ZALAI KÖZLÖNY
J93a mijui 16
APBOHIB DETÉSEK
PofgtTmaí BbUIHAk 2 axobái szép lakással alatf*. Cirh a kiadóban. 1947
Kiad* és azonnal elfoglalható egy szoba-konyha, előszobás lakás Sugárút M. ltM 6
2 szobái, konyháa fólds\'.. lakás aug. 1-ie kiadó Csengery-ut 60. Bővebbet Teutich drogéria. 1931
Zongora, használj régi olcsón eladó. Clm a kiadóban. 1942
_____• kiHal végzem üveges n.unkáit
5 évi Jótállással. Stern. Városház. 1605
Sxáp háromaxobáa utoal lakáa MtMaasbáwal augusztus 1 re kiadó Horthy Miklós ut 51. Ji almi. 1617
Hármas aamottoa uénkélyha én vai
mérlek eladó. Ármulh batár. 1675
Háromszobás udvari lakéi augusztus 1 rt kiadd Kölcsey-utca 17. aUtt 43
■aenvllatt Eriiébet tér 15. n. alatt a legolcsóbb üveg ti porcellánáru (Illet. Képkeretezés. üvegezés é* táblaUvcg eladta mindenkinél olcsóbban. Tegyen kl s/rletet. >911
Jobb héatartéahall alkalmaioltakai közvetítek özv, Poazoveczné, Kölcsey-ulca ». uám. 1882
Klvaaiatt nlcktl Doxs nói karóra. Megtaláló 10 pengő |ulalom ellenében szíveskedjék leadni Fischer éa bttder vaa-keicskedéa pénztáránál. 1913
Csinosan bútorozott noha azonnal tolódó Szent Imre herceg-utca 7. 1861
Caa^ery-iat BT lm. siániu hizban egy mé^ym*mhám éa egy tiáremsaa-IMÍa modern, minden komlottlrl ellátott
lakás ■■atui\'al kiadó. — Ugyanott egy egyaaobás, előszobáit aautar4Nlaltaa
U kiadó. Bővebbel a házmestirné1. 1944
Szerény Igényű, jobb család |ozvegye haxvaaratél.61 állást keres. Tanczoané, Nagykanizsa, Klltvös lér 9. is. 1910
Tellesen uj iehér konyhabútor atadó Ideál clpőuilet, Póut 12. 1941
2962/1933.
Felhívás.
Alulirott városi Adóhivatal fel hívja mindazon helybeli lakos adóhátralékosokat, kik az adó-főkönyvekben előirt s a folyó év ll-ik negyedére járó adójukat még nem fizették be, hogy azt jelen felhívás közzétételétől számított 8 nap alatt okvetlenül befizessék, mert ellenkezű esetben e határidő letelte után a hátralékosok ellen a végrehajtás haladéktalanul folyamatba lesz téve.
Nagykanizsa, 1933. május hó 15-én.
Nagykanl/sn m. város ,„. Aüóhh atala.
A Zalai Közlöny minden előfizetője
az utolsó havi előfizetési nyugta felmutatása melleit
napi 2 fillérért
tagja lehel a többezer kötetes nagykanizsai Horvát h-f éle ujságüzlet kölcsönkönyvtárá-nak. Vagyis hayi 60 fillérért a „Zalai Közlöny" minden előfizetője
annyi könyvet vihet ki havonta a kölcsön-kl\'nyOtárból, ahányat csak el tud olvasni. Az előfizetési nyugta felmutatói kötetenként 8 filléres kedvezményes kötaöndijért kapnak könyveket a Horváth-kölcsönkönyvtárban akkor is, ha a havi kedvezményt nem óhajtják igénybevenni.
Roletta Féregmentea | Slatracvászon
váaaoa I AFRIK Gabonászsák
i v itt aalnor- I díványba - párnába 1 Szalmazsák
Hirsoh és Szegő cégnél
Magyar Királyi Állinvctiuta h
MENETRENDJE
ReKTkanlkia éllomáira árkejd ál ai onnan Indnló vonalokról. tr>éayaai 1933. é»l májua HA IS-»61 kazdaa.
Nagykanizsa—Budapest
Vo-.il A vonal IN -Kanrz.t-\'kMilsVlHpeatre |vn«r IIA vonali BpeatrőljJkMílh^. »S"i.| neme 3 ról indul U S-S- . érkezik |) neme | Ind......
1219 II Szent, v il 120? [ Oyv. , 1213 II Szem. v.i 1235 :* Molor I 1211 I Szem. v 1231 Motor 1231a Motor I 1201 Oyv.
0-30 610 8 45 11-32 14-30 1715
17 50
18 24
2- I ! 7-l4| 10*05 12-55 16-48
18 32»
IH7I
19 341
7 39 955 16 05
22-20
122(11 izem. v.
I232Ü Motor
I2021üyv.
I2I2| Jsem. v.
1234-Molor
12U"Szem
120fil0yv.
7 40 6-20
I 1415
II 20-03
TnKiü-
zaáraérk
250 | 5*53 !
11*37 14*45 | 18*35 2240 -I
4>5
7 27 11*30 13*07 1607 20 07 23*40
Az 1381/a. sz. vonat csak V/15-IÖI Vl/23-tg és IXi4-től 1934. V/14-tg közlekedik.
4z 1231.......VI/24-IŐ1 IX\'3-tz közt.
Az 1231/1231 a/1234/1235, sz. motorvonatok közvetlen vonatok Keszthelyre, illetvc
Keszlhelyről.
Az 1202/1201. sz. vonatoknál V/lő-től VI 23-lg és IX 1-től 1934. V/14-lg a következő közvetlen kocsik lulnak; 1 élkező és 1 III. kocsi Pragersko, I— 1 1-il-rlll. oail, kocsi Ventimlglia és Rogaska-Slatlna, 1 hálókocsi Cannes.
Penli vonatoknál 1933. évi VI/24.—VIIt/31-ig a következő közvett. kocáik futnak: egy-egy 1 11 Ili. o. kocsi Spittal-MillstHlter-Sec, Ventimiglia. Rogaaka-Slalina, egy étkező és egy II—III. o. valamint egy I—II 111- 0. kocsi Vlllach.
Az 1208 02(77. sz. vonatoknál a következő közvetlen kocsik futnak: egy háló és egy I II. o. kocsi Venezia, egy 11—III. és egy hálókocsi Fiume
Nagykanizsa—Sopron
IWI.nbili80F
" inJ- II Ml t^.w,t41 U4
isfe:-1
IlldOytl IMJMok . ""te"
Si.wb.l- yrl.nU
lríll.4. || S-l. f.lyr.árL ádt. 1 árit.
! 6*00 7 45 8-47 1043 14 .V
! 13*35:15*15 16-06 — —
I6-15ÍII/40 18 3N 20 Ot* Zl*\'
I8 35E0-10 21 1« — —
1 20-30IÍ22-00 23*02 ! — —
123 68 1-19 — — —
I -la. Motor j \'"5SZ.V.I l4sT|Motors — ) 5-30 K\'ÍQyszI 8-OÍJ10 03 I4IXSI.V.I l\'-M13-H ""ISI V.
í-45 7 41 11*24 15*02 21*45
Az I427;a. éa 1428. sz. motorvonatok Vt/lfl—VI/JS-iR és IX/4-töl naponta, V|r24-IX/3-ig csak hétköznapokon közlekednek. Az 1427. sz. motorvonat Szombalhely éa Zala-szenlhán között naponta, Zalaszenttván és Nagykanizsa között csak V/IS— VI 23-lg és IX 4-IŐI naponla, V|24—IX/3-lg pedig csak hétköznapokon.
Az 1447 1448. sz. vonalok csak VI/24—IX/3*ig vasár- és ünnepnap közlekednek. Az 1412/1411. sz. vonatoknál közvetlen I—U—III. o. kocsi Budapest déli pu Jzött.
1427a. sz. motorvonatok kőzvetl. vonatok Nagykanizsa-Zalaegerszeg közöli. Nagykanizsa— Pécs
Zalaegerszeg közöli Az 1421
k.,jkul-nárál M, hs- P*«r. ári. 1 rtr jBire«ll||8i*kJti« Ni, tlírl irt.
2420 Sz. v 450 r,*i3rr 6 38 8*49 2127 Sz v. S*10 f 632 "\'7r5
2444 Sz. v. 1 i SS , 12*38 — 2447 , Sz. v. i_ * * - 7-30 ■ a i-3
2414 Sz. v 13 40 1 14 15 15 47 18*06 1413 1 Sí v 12 14 1422» 15 30 t«0fi
2428r Végy 1800 i 19*01 21*13! — 1421 Vcgy 1815 20 35) 21-55 22 40
2428 Vzgy. 20 13 I 21 08 21C0 — 1
A 2428a. sz. vegyesvonat csak X/8-IŐI kezdve közlekedik. A 2428. sz. vonat csak V/!5—X/7-lg közlekedik.
A 2447/2444. sz. vonatok közvetlen vonatok Budapest keleti pu Nagykanizsa között Gyékényes átmenettel.
Nagykanizsa—Pragersko (Progtrhof)_
M.! h—»
i
Hova 7
1208 | Oyors 24921 Vigye. 12401 Személy 1202 Oyon 12411 Személy
| NsgyKain l[ zsáról Indul
010 | Trieszt
7*10 ÍM.-Ketfszlur
4*58 I l\'tagerh I
1I-S0 ! Trieszt
I! 14 00 Pragerhol
1207 Oyors |
124711 Siemély j 1201 Oyors I24ly Személy I
936 1804 20-56
I Pragerhol
Az • I2W1208. és 120M202. sz. vonatokkal futó közvetlen kocsik ugyanazok,
mint a Budapest déli pu.—Nagykanizsa viszonylat alattiak.
Meghívó.
A Nagykanizsai Emberbarát Temetkezési Egyesület folyó hó
28 án, vasárnap délután 4 órakor, határozatképtelenség esetén ju-niu? hó 5<n, pünkösd héttőn délután 4 órakor a Rozgonyl utcai elemi Iskola tornatermiben tartja
UMIM
melyre a tagok lisztelellel meg-bivt Inak.
Tárgysorozat: t w
1. Elnöki megnyitó.
2. Választmány jelentése 1932. évröL
3 Az 1932. évi rárszámtdás és az 1933. évi költségvetési előirányzat előterjesztése, telttgyelöblzotlság évi jelentése és a számadók részére a leimentvény megadása.
4. So-rend szerint me,hizá6uk lejárta következtében ki\'épök helyett uj választás.
5. Esetleges indilványok, melyek • kö. gyűlést megelőző S nappal az elnökségnek irhában bejelentenc|ók.
Mwm Nyomda és mm Lapkiadó Udlalato
Nagykanizsa
Könyvnyomda, kflnyvkBtéazet, vonalazz! Intézet, Szirti könyvek és dobozok gyára a „Zftlai KSzIBny" polHihai napilap uerkaaztaaéga 6a kiadóhivatala
Készítünk a
mindenféle kereskedelmi, Ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, műveket, meghívókat, eljegyzési ós esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle C Ízléses kttflHásu nyomtatványokat.
\'[TELEFON: 78. |
Gyártunk s
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzó-könyvekel, zsebkönyvekel, bevásárlási könyveket, raj-zfUzetekel és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptárlömböket, faltnaptárakat, dobozokat stb. ctsCrangu kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fö-ut 5. szám alatt.
Nyomatott a laptulajdonos Közgazdasági R.-T. Outeoberg Nyomda.és Oélzalal Upkladő Vállalau könyvnyomdAlában Nagykantzaáu. tPelelös Uzletvezeló: Zalai Károly.)
73. évfolyam 111. szám
Nagykanizsa, 1933. május 17, szerda
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
MUulMl <1 kunóblvau!; fM 9. ..ám. Megjelenik minden reggel, hétiS kivitelével
Si.IT I K A 1 NAPILAP
Feleifis szerkesztő: Bar barit* Lajos
PIAfUelért ái.\' toy hón I pengfl Ml SieikeailMgt éa kfaclAbivataJI teUlonl
I (liléi 7S. n
Ragykanlzsa—Balaton
A nyár közeledtével hozzáidomul « vasúti menetrend if a lürdó-vldékck forgalmához, a nyíri ulazási Hicron forgalmi szitkségielelher. Esztendők óla harcol Nagykanizsa, ez a földrajzi fekvésénél lógva a Balatonhoz kapcsolódó éa sanyarú lürdő viszonyai miatt a Balatonra utail várói azérl, hogy nyaranta kedvezőbb öiezekötlelést kap|on a Balatonhoz. Ez a barc minden évből megújul. Tudjuk, nehéz a menetrend összeállításánál minden igényt kielégíteni, hlazen ezek az igények sokszor éppen ellentétesek, mégis jogos a kívánság, hogy amikor a vaáut kedvezmények és menetrendi újítások seregével — a ezért a Balaton-kuilusz nevében elismerés jár — gondoskodik a ló-város és más vidékek Igényelnek kielégítéséről, ugyanakkor ne feledkezz* meg a víztelen Nagykanizsáról sem, aminek még cuk weekend-re alkalmas kornyéke sincs a tlk-kaszifl nyári hónapok hőségében éa porában.
Ai 1933. évi május hó 15-én életbe lépeti vasúti nyári menetrend •:jólag csalódást hozott Nagykanizsának. A reméli jó vasuil összeköttetés nemcsak hogy elmaradt, hanem a Balatonra éa Balatonról induló vonalok csupán Balatonszentgyörgyig járnak, mlg Nagykanizsának a ki-Induló és belutó vonalok helyet! SzenlgyOrgylg és Szentgyörgytől csak üres mezőbe húzott vonások futottak ai uj menetrend-táblázatban, (.ehetetlen helyzet az, hogy még a legközelebbi balatoni állomásról is már esti 7 óra előli haza kell Indulni és Igy a délutáni kanizsai kirándulónak jövéssel-menéssel együtt leglel-jebb 3 óni ideje van künn. Igy uután igazán nem lehet a balatoni forgalom emelkedésére és a vasul bevételeinek fokozására számítani.
A menetrendi hibák bizony meglnl itt vannak, de ezúttal sem hallunk a vasúti forgalmat elfimozdiló jegy-lüzetekről és olcsó dljszabáaról. Budapestnek ad a mAV |egytüzetet s különféle menetdljkedvezményeket. A zalaiaknak is éppen ugy kell a Balaton, mint a fővárosiaknak, a zalalak sem keresik könnyebben a pénzt, mint a pestlek és Így a Balaton megközelítésében az annak közelében lakókat egyforma bánásmódban kellene részesíteni.
A balatoni korforgalomban a kereskedelmi minlszler a mérsékelt távbeszélő díjszabási 81.587—1933. X. 6. az. rendeletével bevezette a az egységes hálózatba bevonta Lepsényt, Tapolcát és Veszprémet, ptdlg azok aem fekszenek a Balaton pariján. Néhány km.\'.távolságkolönbözet nem ok Nagykanizsa kihagyására és minthogy Nagykanizsának nsgy előnyére szolgálhat a Balatonnal való olcsó érintkezés, s minthogy Nagykanizsa a Balatonhoz legközelebb eső nagyobb város, ebbe a hálózatba való felvétel a város eminens érdeke és minden eszközt meg kell ragadni, bogy oda fel la vétessék.
A város gazdasági életére nem kisebb fontosságú a balatoni körútba vaió bekapcsolódás. Évek óla felszínen tartom a kérdési: Nagykanizsának fontoa érdeke a helyi és külföldi viszonylatban Klskomárom— Keszthely—BatatonszentgyOr|íy útszakasznak Komárváros— Balaton-
szentgyörgy összekölésével való megrövidítése s ennek az útszakasznak a most folyó közmunkaprogramm keretén belől való megvalósilása. Sajnos azonban ez a fontos probléma mind máig Is csak az informálódás stádiumában van.
Dr. Hoeh Oukir
Roosevelt dxenete 44 Állam fejéhez
Washington, május 10 (Éjszakai telefonjelentés) Roosevelt elnök, minden történelmi hagyománnyal szakítva, üzenetet Intézett a világgazdasági értekezletre meghívóit 44 állam fejéhez. Üzenetében leszögezi, hogy a leszerelés intézkedéseivel lehet csak biztosítani a békél és lehel győzelemre vezetni a gazdasági zűrzavar ellen viselendő közös harcol. A nemzetek kél nagy vllágértekezlclet hívlak Csz-sze, melyektől függ majd az emberiség egyedcinek élete a közeljövőben, a társadalmi viszonyok javulása, az egyéni jogok védelme és a szociális Igazság előmozdítása. F.l kell némulnlok a kicsinyes céloknak,
meri az önzés mindig bukáshoz vezet. Ha a nemzetek lemondanak a támadó-fegyverek birtoklásáról, akkor az önvédelem magától feleslegessé válik. A leszerelési értekezlet végcéljának az összes támadó-legy-verek kiküszöbölése kell, hogy le-
fiyen, közvetlen célja pedig bizonyos egyvernemek csökkentése lesz.
— Mivel a világ béké|ét az egísz leszerelési eljárás alatt biztosítani kell. javasolom* hoey a világ összes népei ünnepélyes e« határozóit megnemtámadási szerződést kössenek és egyenkint kötelezzék msgukat arra, hogy semmiféle fegyveres eröt nem küldenek lul a határaikon.
ítélet a Heldelberg-flgyben
Budapest, május 16
(Éjszakai ielefonfeléntés) A törvény wék Horváth tanácsa kedden este 7 órakor hirdetett Ítéletet Heidel-berg és társai btlnperében A törvényszék fizetési eszközökkel folytatólagosan elkövetett visszaélés bűntette miatt Hetdelberg Oyörgyöl egyévi és 3 hónapi börtönre, 8000 pengő pénzbüntetésre és 80.000 pengő vagyoni elégtétel megfizetésére; Schnür-macher Lipótot egyévi börtönre, 200
pengő pénzbüntetésre és 100C pengő vagyoni , elégtétel megfizetésére; Obfáth Leót 6 hónapi börtönre, 1000 pengő pénzbüntetésre és 6000 pengő vagyoni elégtétel megfizetésére ilélle. A törvényszék fizet&i eszközökkel való visszaélés vétsége mialt Gara Pált é» Schnürmacher Pált fejenként 2—2 hónapi fogházra, 1000—1000 P pénzbüntetésre és 4000—4000 pengő vagyoni elégtétel megfizetésére Ítélte. Schnürmacher Lipótnét felmentették.
Az osztrák-magyar viszony kérdése dominált a Ház költségvetési vitájában
(Éjszakai telefonjelentés) A költségvetés keddi vitája során Simon András rámulatott arra, hogy a gazdaságok ügyén csak ugy lehet segíteni, ha az árak mai színvonalára szállítják le a tartozásokat. Javasolta az ezüstpénz forgalombahozatalát.
Uzonyl Oyörgy hangoztatta, hogy a királykérdés nem időszerű, mert kül- és belpolitikai veszélyt rejt magában. A kérdés feltevése megosztaná a magyar nép egységét. Ausztriában nincs nagy pártja a Habsburg-restaurációnak, olt inkább az Anschluss gondolatával foglalkoznak. A restauráció nem akadályozná meg Ausztria csatlakozását Németországhoz, ezzel csak azt érnök el, hogy Németország bennünket is beolvasz-
tana és ez öngyilkosság lenne.
Apponvl Oyörgy kijelentelte, hogy nélkülözi Oömbös politikájában a határozott irányi. Majd az osztrákmagyar monarchia kérdésével foglalkozott, amelyben Jobban biztosítottnak látja a magyar öncélúságot, mint a jelen helyzetben.
Imrédy pénzügyminiszter szerint a külföldi adósságszolgáltatások 100 milliós tételét csak a meggyőzés erejével és nem egyoldalú intézkedéssel lehetne törölni a költségvetésből. Hosszabban világította meg, hogy miért lehetett a devalváció útjára lépnünk. Meg kellett fontolni azt is, hogy a 995.000 betétes — túlnyomóan kisember - teljesen tönkrement volna vagyo\'iílag.
A kamarai reformról, a kontárkérdésről, a HÁT reorganizálásáról nyilatkozik Fablnyl miniszter
Budapest, m&Jus 16 Fablnyl Tihamér kereskedelemügyi miniszter tárcája legakluállfabb problémáiról a következőket mondotta :
— A kamarai reformjavaslat mír elkészült és lehet, hogy a jövőhét végén a parlament elé is terjeszthetem. Megmarad a két szakosztály rendszere, azon beipl pedig az
egyes, ágazatoknak egy bizonyos arányú képviseletet biztosit a törvényjavaslat.
A miniszter hangoztatta, hogy mint ahogy a kamarák vezetőivel, megteremtene az állandó kapcsolatod ugyanígy személyes érintkezéssel akarja kimélyíteni a kereskedelmi kormányzat és az összes alárendelt intézmények, valamint mindennemű érdekképviseletek kapcsolatét
A kisipar problémáiról szólva kijelentette a miniszter, bogy állandóan tanácskozik az a négy munkabizottság, amelyet maguk a kisipari érdekeltségek választottak. A kontár-kérdés megoldása lesz az első jelentős eredménye a bizottsági tárgyalásoknak.
A MÁV reorganizálásával kapcsolatban közölte a mihlszter, hogy különös súlyt helyez arra, hogy a vasút és autó versenye megfelelő módon szabályoztassék mindkettő érdekében. Az erre vonatkozó intézkedések rövidesen napvilágot látnak.
Egyébként a MÁV-nál tarlfaará-nyosltás lesz, amely majd nagy előnyöket biztosit a kereskedelem és ipar számára.
Parafálták a magyar-cseh kereskedelmi egyezményt
BQdfcpgjA taAJua 16
A magyar cseh kompenzációs egyezményt parafálták, Most magyar gazdasági bizottság utazott Prágába, ahol az egyezmény technikai lebonyolításának részleteit beszélik meg.
A külkereskedelmi hivalal igazgatója Winckler István, valamint Tabakovlch Dusán, a Nemzeti Bank igazgatója Bécsbe utaztak a gazdasági tárgyalásokra. Innen Rómába mennek, ahol az olasz-magyar vegyes kereskedelmi bizottság Ülésein vesznek részt.
Hót ajánlat van
a nagykanizsai vajgy ár-épltésre
Nagykanizsa, rnAJus 16
A nagykanizsai vajgyár építésének ügye ismét előrehaladt egy lépéssel, amennyiben vasárnap jíri le az építési pályázat beküldésének halárideje.
A pályázat iránt nagy érdeklődés nyilvánult meg. Hét vállalkozó, küldötte be pályázatát a budanesti\' központba. A hét pályázó közül négy kanizsai, a többi pedig részben fővárosi, részben vidéki építkezési vállalkozó.
A központban már hozzá is kezdtek az ajánlatok átvizsgálásához, ami heteket vesz mfég Igénybe. A felülvizsgálás a leggyorsabb tempóban folyik, mert az a szándék, hogy minél előbb hozzákezdhessenek az épít-kezéhez.
Értesülésünk szerint legkésőbb ju-nh\'j derekán megindulnak a mun-h.\'itok, melyeknői ismét néhány munkanélküli fog alkalmazást találni.
A vajgyár 150 -200 000 pengős építkezése jótékony Injekciói fog adni a kanizsai munkanélküli frontnak.
ZALAI KÖZLÖNY
I8M. aȇ)M 17.
flrany hajukhoz aranyosra lakkozott körmöt viselnek a párisi dámák
fiz e*télyi ruhák vászonból készülnek — Geometriai ábrák a hölgyek toalettjein — flz organtült már nem lágyfogónak használják, han<"-. ruhaanyagnak — Leáldozott a pizsama divatja, a strandokon a polo-nadrág dominál
Budapest, május lü
Páriából most érkezett haza Ber-kovlcs Bandi, a pesti dlvatklrály. A hatalmas Kristóf-téli szalonban fél órát kaptam lóle. A fal melleit sorakozó boxokban olt volt tout Budapest: selyem suhogott, manequlnek sétáltak, gombostűkkel fantasztikus anyagokat tűzlek patyolat váltakra. A puliokon mindenféle szinti és szö-vé«n anyag, fura nevűk még mindig III kóvályog a felemben. „Imprlmée, suprfmée, pan, kis soirée, organlül, Patou, Saparelll..."
— Milyen is Párisban a divat ? Ezt kérdeztem a divat meslerétól és erre a kérdésre kaplam meg a következő választ:
— Az Imprlmée, a mintás selyem nagyobb divat, mint valaha. Ebból készülnek a déluláni éa nagy eatélyl ruhák, rendesen háromnegyedes ba-bállaL A kockás anyagok divatjának vége. Most már Inkább a geomelriai ábrákat mutató, mintás alapú anyagok dlvalosak. A hölgyek ruhái tele vannak háromszöggel, négyszöggel, derékszöggel. Nagyon sok estélyi ruha készül organltllsiertt; anyagból. HUba nevet, ez ugyanaz az anyag, amlból egykoron a légyfogót csinálták. Csakhogy mlg a légyfogó zOld voll, addig az estélyi organlül színe a .szivárvány minden árnyalatában pompázik. Sok a fodor ra|ta, az ujjak is fodorral készülnek.
— Ami a szint Illeti, az Idén a fehér dominál. Kl* déluláni és sport-ruhák Is fehér anyagból kéazűlnek, azlán igen nagy divat az egyszínű paszlel Különösen fehér ruhákhoz csinálnak paszlel kaMiokat. Megint divatba Jöttek a vastag, nehéz ae-lyemból kéazűlt délutáni kabálok, amelyek éppenugy mennek a kis fehér ruhákhoz, mint az imperimé-bót készült tollettékhez. Erósen divatba lőttel a bueno-breitschwanz labátok, legdivatosabb a platina-síinfl. A nyári szőrme nemcsak prak-ilkus, hanem elegáns viselet is.
— Brler u)ra hozza az azaur-diszt, Lelongus a suprlmál, Lenguln a t -ketet, Chanel pedig a v .szon estélyi
ruhát. A télen Saparelll a szövet estélyi ruhákat kreálta meg, Chanel pedlií forradalmat csinált azzal, hogy a vászon estélyi ruhát szalonképessé tette. Ezek az estélyi ruhák lenvászonból készülnek és az u/ divatnak hosszú életet Jósolnak.
— A lenvászon Játsza a legnagyobb szerepet az idei divatnál. Az estélyi ruhákon kívül aulókabálok, délelőtti strandruhák, déluláni pasztell-tollettek készülnek vászonból és mellette ma úgyszólván minden más anyag háltérbe szorul. Párisban comtesse Jeane de Pollgnac |elent meg először a Chateau Madridban megrendezett jólékonycélu bálon vászon estélyi ruhában. Nála tatán még nagyobb feltűnési keltett ]o sephlne Barker, aki a Bols egyik kis palotájában jelent meg egy Bruyer által kreált estélyi ruhában, amely-■ al/a fekete fehér csíkos vászon-készült, a derék, amely épen csak u melleltlakarta, fekete stréMl, vagyis fényes, takkuzott anyagból volt és
nem volt más dísze, mint az ezüst és arany Iáméból összeállítóit virág, amely leheletszerűen takarta el a művésznő fél melléi.
— A vászonból készült estélyi ruhákhoz legtöbbször háromnegyedei pan-bársonykabátokat hordanak, a nagy melegre való tekintettel azonban a legtöbb kreációban megtaláljuk a fekete-fehér pin-estélyl ruhákat, amelyekhez a legtöbb esetben ugyanolyan panból készült kis fekete, vagy fehér kabátokat, vagy cappekel viselnek.
— A haj divatját Illetőleg ma forradalom van a S<a|na pariján, a lenszőke haj már kiment a divatból, a hölgyek aranyra, vagy ezüst színűre festik hajukat és a haj színéhez passzol a köröm Is, amelyet vagy aranyosra, vagy ezüstösre lakkoznak.
— Hozzátartozik a dlvatbeazimoló-hoz még az is, hogy a pizsama már nem divat. Helyette a térden telOI érő úgynevezett polo-nadrágokat hordják. Ennek kiegészítő része egy nagyon vékony, masniba kötött echstp. A fürdőtrikó már nem any-nylra kivágott, mint volt eddig. A legtöbbször 4—6 különféle szinti darabból van összeállítva és a darabok geometriai ábrákban sorakoznak egymás mellé; de közöltük kis réseket hagynak. A strand-cipő az
A Városi Mozgóban
azardán, május hó 17-én
délután 3 éa 4 órai kezdettel Ifjúsági elladáaek, melyeken alinden hely 20 rítt. 8, 7 ás 9 árai kezdettel rendéi elfiadáiok nagyon uloaó zónahelyirakkal, helyár minden eliadáaoa 20 miértül 00 fillérig I
Báró EfftvBa Józaef örökbeoall költeményei
Uj kiadásban I ^ffi,"!* Szécsi Kerkóval
II
Egyíárva gyermek viszontagságai 3 fvlronáaban. Ezenkivtll:
Magyar- zana 1 Cigányzene, I Magyar tánook I
A MAGYAR HORTOBÁGY
MAROS VIZE FOLYIK CSEXDESEB
10 felvonásban.
Idén magassarku és a szalagot görögösen kötik a lábszárra...
Szegény térjek: a divat forradalmát ők érzik meg leg[óbban...
Mert azért • vászon estélyi ruha egv fillérrel sem Olcsóbb, mint. a selyemből készült... Peti ju
A világválságról Ural hangnemben
Csak azéit, mert május van..
Köszönitek Téged I A szép nyárelejét köszöntöm. Sajnos nincs módomban rndst köszönteni. Köszöntetek Hónapok Hónapja, terjeszkedő zöld színeiddel. A Béke színeivel. A Világbéke és Nyugalom lelketslmo-gató színeivel. Köszönitek Téged, acélos búzánk régi dicsőségéről regélő magyar róna, mely felelt nyomtalanul száll lova sötét palástfában a Manltóba-buza halálos szele. Köszönnek, Búzatáblák, rajtatok köny-nyekkénl csillogó harmalcseppekkel. Köszöntelek, Te magyar munkás, acillzmalddal és — munkátián munkanapjaiddal. Köszöntlek, szépséges Dunánk, méltósággal úszkáló hajóiddal, melyeknek mélyén lelkl-Ismerelfurdalds nélkül nyugszanak az amerikai zsák búzák Köszönjük, hogy gondoskodsz rólunk ét már hozzánk Is elhoztad őket. Hogy ne kelljen éhen pusztulnunk... Még egyszer köszöntlek, fenséges Folyink, egyetlen kézzelfogható, de kissé labilis alapja az európamentő Duna-konföderációnak... Köszönitek...
,0h, Májust... .4 Szépség és Harmónia szent Hónapja...■ — mondhatnám, ha kötlő volnék. De nem vagyok az. A Ma éleiében nincsen semmi líra. Nem lehet költeni. Pénzt sem.
SÓI — tojóit sem. Óh, Tojás I Te egyik nagy nemzeti reménységünk voltál. De hány millió pengő állam-pénz órán sikerüli kideríteni, hogy... És. nem maradt számunkra mái, csak az a tudat, hogy a tojásokat köUőgépek nélkül ts kl lehet költeni. Csak rájuk kell ülni és egy tojásból több tojás lesz. Igaz, hogy a pénzre Is rá lehel ülni. De a pénz az nem — tojás... (Baj,hogy az emberek ráülnek a pénzűkre. De hol vannak ezek ?)
Tévedésben vagyunk. Sőt a politikusok Is. Igaz, viszont, hogy megtaláltuk a világválság egyetlen okát. Már tudjuk, hogy mindennek előidézője az agrárválság. Illetve annak szülőanyja: az Iparválság. Vagy
L
Bünflgyi kartel
Irta: Dávid Hagyat JóaW 26
II. üjiágiróngk néha betöréira U kell vállalkoznia
A városháza loronyórája épp akkor (HOtte el a nyolcat, amikor Elza I elihegelt a Dühöngöbe. A máskor ilyen időtájban még üresen ásllozó kávéházban ma feltűnően nagy volt a forgalom. Elza meglepetten látta, hogy az alvilág, illetve az éjszakai élet számottevő egyéniségei már ilyen korán olt ülnek megszokott aiztalaik mellett.
— Itt az F.Iza Is... szervusz, Eia... hol bujkáltál két napig? -ilyen és haso-ló kérdésekkel fogadták a lányok, amikor leült ö is az asztalukhoz.
Most értesült csak arról, hogy az ügyészség elnökét megölték és hogy Magas Dénest g<anuslt|ák a gyilkossággal. Őszintén sajnálta az újságírót, akinek különben hálával tartozott. Elza ugyanis egyszer nagyon-megunta az éleiét és radikális megoldásra határozta el magái. Ezt a tervet szerencsére tezeszioihuzla egy idejekorán alkalmazott orvosi
beavatkozás és akkor Magas Dénes személyesen keresle fel a kórházban fekvő leányt, hogy kikérdezze öngyilkossági kísérletének okai felöl. Elza utólag nagyon megbánta éa nagyon szégyelle a teliét. Szinte összelett kézzel könyOrgölt az újságírónak, hogy ne Írjanak róla semmit, amit Magas, látva a leá.ny szomorúságát. meg Is\' Ígért. Ellől kezdve, amikor felgyógyult, Magas Dénes többször is leült Elza asztalához, hogy elbeszélgessen a leánnyal éa vigasztalja néhány barátságos szóval.
Ma este az újságírók Is a szokottnál korábban jöttek be a kávéházba, hogy nyugodtan megtárgyalhassák a további leendőket. Amikor leültek a törzsasztalukhoz. Hosszú Tóni és Varjas Pisla nyomban oda-menlek, hogy ők is. részt vegyenek a tanácskozáson.
Kalmár elmondotta a két vagánynak, hogy milyen eredménnyel Járt a Vermes Irénnél telt látogatása. Az elnök tehát fenyegető leveleket kapóit, amiket valóazlnttleg a gyilkos küldözgetett számára. Szinte mindnyájuk agyában egyszerre merült lel a kérdés: hol vannak ezek a fenye-ütlő leveií-t:. Ezeket mindenkép meg
kell szerezni, hálha megbecsülhetetlen támpontot nyújtanak a további nyomozás során. Abban most már mindnyájan megegyezlek, hogy a gyilkost az alsóbb néposzlályban kell keresni, mégpedig olyanok között, akik, politikával foglalkoznak. A két vagár.y vezér semmi ujat nem tudott mondani, bár előző este kiadták a parancsot, hogy akt valami gyanúsat észlel, az nyomban jelentse nekik. Sajnos, Idáig még egyellen Ilyen bejelenlés sem érkezeit.
Min töröd a fejed, Béla, szólt rá Kalmár a mellette ülő Wetterre, aki , zár egy fél dobozra való gyufái tördelt össze apró darabkákra.
— Ezek a levelek Izgatnak nagyon. Meg kellene valamikép szereznünk őket. Hol lehelnek vájjon?
— Ugy ludom, mondotta Orbán, hogy Hoffer minden Iratait az elnök öreg házvezetőnőjének adta át a rendőrség azzal a meghagyással, hogy amint megérkezik a bátyja, azonnal adjon-át annak mindent.
— Hát vannak rokonai Is Hof-fernek? Kérdezte Csergő.
Orbán bizonytalanul felhúzta a vállát.
— Ugy hallottam, hogy a fefyl-
déken lakik és onnan Jón el az öccse temetésére.
— Akkor nekünk nincs aok Időnk, mert bármely percben megérkezhet, csapolt az aiztalra Kalmár. Nekünk azokat a fenyegető leveleket okvetlen meg kell szereznünk mág a megérkezése előtt.
— De hogy szerzed meg, ha ott van a lakásán? aggodalmaskodott Orbán.
— Én már megpróbáltam be|ufni Hoffer lakására, vallotta be Wetter, mert ottani Impresszióimat lel akartam használni a cikkemben, de a háziasszonya, aki egy bizalmatlan vénasszony, amikor meghallotta, hogy ujságiró vagyok, ugy becsapta előttem az ajtói, hogy az orrom Is majdnem közészorult
Varjas Pista, aki Idáig azótlanul hallgatolt, most megszólalt:
— Ha azok a levelek valóban on vannak az elnök lakásán, akkor meg fog|uk szerezni őket.
— De hogyan ? — hangzott egyszerre több oldalról Is a kérdés.
— Saját magunk megyünk el érte.
— Mikor? kérdezte kíváncsian Kalmár.
(t.V» Wv.)
ZALAI KOZI.ONY
Az idén már nem lesz meg az apáca-zárda
Más női szerzetesrendekkel Indulnak meg a tárgyalások
Nagykanizsa, mAJus 18 Ma délelőtt dr. Krátky István polgármester a zárdakérdésben Gazdag püspöki tanácsossal tárgyalt, akinek elmondta budapesti utjának eredményét, amit tegnapi számunkban közöltünk. A tárgyalás eredményeként leszögezték, hogy a nagykanizsai
leánynevelöinlézet és apácazárda kérdése az idén, illetve az őszi uj iskolai évben már meg nem valósítható, azonban érintkezést keresnek más női rendekkel, akiknek ajánlatai, illetve feltételei megfelelnek a város anyagi helyzetének és a körülmények adottságainak.
A nagykanizsai vlllanykoncesszló ügye a lövő hónapban a kisgyűlés elé berfll
A minisztériumi s ikértó véleménye megérkezett a vármegyéhez
1933 május 17._
megfordltv,a. Meg a luilermelés. Természetesen, III van még, mint ok: 02 arany. Meg a blmelalllzmus. Illetve, Amerika vámemelésével kezdődőit az egész. Európában a válság lokális természetű. Ok: a monarchia széldarabolása. Na, meg az aalarchl-kas törekvések. És á talulárls korlátozások. elzárkózást politika. A >í, az olaj és a — zsidók. Amerikában ls lokális természetű a válság. Ok: a Monroe-elv. Amerika nem az amerikaiaké, hanem ...a kínaiaké... tiéá.\'.: * .....
Biztató, hogy sikerült rájönni a világválság egyellen okára. Igaz, hogy ez ai ok nem az igazi De egyetlen. Ez már /ó lel. Igy legalább nincsen semmi kapkodás. Csak cél tudatos gyógyító munka...
Oh, Májas 1 A Szépség és Harmónia szent hónapja. Te feltártad előttünk a világválság fenséges mlsztérlamái...
Mélyen Tiszteli Hallgatóság I... Nagy pillanat ez... A világválság egyellen oka nem az, amit fentebb felsoroltunk. Az ok: egyetlen faj, egyetlen fajta, mely nem Ismer nemzeti határokat, Internacionális szolidaritásával kapcsolatokat tart fenn az egész földön, egyetlen mozgatója a vTlágtökének... (Pardon, Hl én beszélek... Ne lessék közbeszólni és hadonászni... Igen, az a fekete, göndör haj a ur a harmadik sorban...) Szóval, egyetlen faf, egyetlen fafla, mely tulajdonképpeni produktív munkára nem képes, hanem különböző ravaszkoáásokkal, fondorlatokkal a másik fajtán élősködik... Ez a faf, ez a fafla, Mélyen Tiszteli Hallgatóság... (Csttdei kérekl) Nos, ez a faf, ez a fafla... a Nő... A nő, akinek meg kell híznia, hogy a világválság, a fogyasztás válsága megszűnjék. Így vette legalább Is lenibe egy amerikai társadalmi mozgalom, amiről az első hírek a napokban érkeztek ál Európába
A dolog a Zlegfteld el és görljei-vel, Illetve Zukor Adolffal és filmjeivel kezdődőit. Ezl követlék a Has-kell- és Tlller-görlök a fenti két öreg... Izé .. ur kezdeményezésére. Egyébként kitűnő revük és filmek tömegében feltálalták nekünk a Női Szépséget. Hál kétségtelenül szép volt. De... De belénk beszélték, hogy a karcsúság a női szépség alappillére. Erre a nők kezdtek nem enni. Ebből fakadt a világválság. A túltermelés. Abból, amit ók nem ettek és abbéi, amit ók lefogylak. És Ut van a helyzet kulcsa. A nők kötelessége megmenteni a világol. Nekik kell elfogyasztani azokat a hatalmas, eladhatatlan gabona, gyümölcs, kávé és egyéb hegyeket, miknek már puszta említésére Is, néhány millió rongyos kínai szájában összefut a nyál
Itt tulajdonképpen egy Ízlésbeli defektusról van szó. A szépség: a kövérség. De ez az esztétikai kisiklás hamar eliminálódik. Mint ahogy eliminálódott egy másik tévedés Is. Régebben a szépség női privilégium voll és csak okos férfiak léteztek Meg buták. Ma csak szép fér/lak vannak, meg csúnyák. Eddig okos férfiak kormányozták a világol. Igy. Nemsokára azonban a szépek fogják kormányozni. Ugy...
Ha kinyilatkoztatom optimista fel-jogásom alapját, azt Önök ls azonnal magukévá teszik és számunkra rögtön megszűnik a világválság...
Hölgyeim és Uralmi... Május van és én szerelmes vagyok...
Ez a recept mindenki számára hozzáférhető. Fontos csak az. hogy még — decemberben ls hlgyjünk benne.
(Észmemenet: A világválságról: jól vagy semmit. Okosat - úgysem lehet.) Kertész Zeitén
Nagykanlzaa, rnAJun 18
A nagykanizsai vlllanykonceiszió Ugye nagy lépésiéi előrehaladt. A kereskedelmi minisztérium műszaki főtlszlvitelö|ének, Roslássy Jánosnak szakértői véleménye megérkezett a vármegyéhez. Hogy mit tartalmaz a szakértei vélemény, hivatalos lltkot képez, mindeneseire behatóan foglalkozik a nagykanizsai eleklrifikáiáa kérdésével s annak minden fázisára kiterjed. A vármegye alispánja még ezen a héten kloszt|a a referensnek tanulmányozás végett, hogy a kérdés már a jövő havi kisgyűlés elé kerülőn.
Hogy hogyan határoz a kisgyűlés,
I nem tudni. De lény, hogy a megye-bizottsági tagok legnagyobb része abból a szemszögből Is nézi a kérdést, hogy az utóbbi IdAkber. sorozatos példák tanúsága szerint a távvezeték egy csöppet sem váll be és nagyon sok kellemetlenséget okozott a városoknak.
Nagykanizsa város közönsége élénk érdeklődéssel tekint a kisgyűlés határozata elé.
tdfllfris (éluakal ridliMtrMd » hUmK-glal laté.«IJ.f»atl ••!• 10érakor, HU.Ha, axataa, ..«. 1.0 .ér-
halé.
_ »
HARC HÍREK
NAPIREND Nájaa 17, aurrfa
Római katotlkaa: PiekáL Prote.lina: Piikil. Uj.: hat hé 11.
Váróit muzeum ét Könyvtár nyitva csütörtökön (> vaaárnap délelőtt I0-W1 12 ériig.
Oyógyaicrtirt éllel! saotgilat c hónapban: a Metkly-Beloi gyógynertár Fö-ut 12. aa. éa a ktskintasaltyégyeieitár.
Oőztttrdö nyitva reggel fl órától eale 6 óráig (béllé, axerda, ptnlek délután, kedden égési nap néknak).
\'— (P. Hédly Jeromos hazaérkezel! Amerikából) A nagykanizsai szentterencrendl társház Ismert szónoka, P. Hédly Jeromos több mint 7 esztendei amerikai tartózkodása után visszaérkezett. V. Jeromol lelenleg az egyik erdélyi rendházban tartózkodik, ahonnan napok múlva Budapestre érkeilk. Miután ?. Jámbor András szenlferenciendi áktozár |u-lus 29-én tilt meg áldozópapságának 25. évfordulóját, P. Jeromos erre at alkalomra Nagykanizsára érkezik, hogy a jubileumi misén az ünnepi egyházszónoklalot mondja.
— \'(Várost közgyOtés elSIt) 6r-testlIésOnk szerint a polgármester rövidesen összehívja a város képviselőtestületét, hogy a múlt évi zárszámadás és a strandfürdő vízszűrő ügyében a képviselőtestület határozzon.
— (Zarándokúit Homokkomáromba) Májua 23-án nagy zarándoklat indul a plébánia-templomból Homokkomáromba, ahol szent Féli* pihen. Reggel 6 órakor a plébániatemplomban szentmise, utána megindul a zarándokmenet P. Kocsis O-ion és P. Mlholcsck Mikii* leren-ccalelkészck vezetésível. Több száz blvö vesz részi a nagyszabású homokkomáromi zarándoklaton.
— Nöi tavaszi kabátok Idény-végl árakon kaphatók SchDti áruházban.
— (A nagykanizsai re!, egyházközség) annaa megállapítását kéri, hogy a templomépltkezéshez kért városi segély ügyében benyújtott kérvénye számszerű összeget nem tartalmat, a segély mérvének megszabását az e£yhazközr*ij a városi képviselőteilüict bök., belátására bizta.
«-- Jíszabásu kész nftl krthfitok már most leszállított árban. Singet Dlvatáruház.
— (Fekete és hridge) Az Izr. Nőegylet 20 áü, szombaton este 9 órakor a Caslno kistermében feketekávét ad, brldpe-programmat. A jótékonyság szolgálatában rendezett sstélynek ezullai is bizonyára olyan közönsége lesz, amlnöl a nőegylet szegényelnek nagy tábora és a kellemes szőrako\'ási alkalom megérdemel. Ez lesz n Izr. Nőegylet Idei utolsó fekete-estje.
— Divatos férfi Inganyagok SchOlmét.
=— Elsőrangú mű jég kapható a Transdanubia Egyesült 00zmalmok Részvénytársaságnál.
Alkalmi vétel folytán
tiszta gyapjú kamgarn
tértiszövetek
már 12 Pért
kaphatók.
Női és férfi fehénttanyitiok
nagy választékban.
Legújabb divatú
tavaszi és nyári újdonságok
SINGER
DIVATÁRUHÁZ. Alapítás 1860.
ZALAI KÖZLÖNY
Ápoltassa arcbőrét
Dr. Benedlgni Láng Magda
kozmetikai , Intézetében
Nagykanizsa, Deák-tér 3.
Szépséghibák kezelése, szemölcsök, szőrszálak eltávolítása. DUthennla.
Olcsó bérletrendszer. =ss
1
Szedő Miklós és Szenczy Mária mUvószestJe
Hangulatot, ksdvet, isép estével ajándékozta meg Szedó Miklós dr., a rádió népszerű művésze ét Szenczy Máris, ■ pécsi színtársulat kitűnő pdmadonná|a azl a tiomontan kevés, de innál lelkesebb közönségei, amely megjelent tegnap ette a Várotl Szín-ház nésó terén. Din Tibor, a pécai aiinház karmesterének zongorallsé-reie mellett opera é« operett-áriák, a közönség kedvenc mtkial slágerei é» cigányzenét magyar nóták adlák az élvezetesen ösaieválogalott müsorl, tok ujrázáatal éa ráadáltal. Sitii Miklót fél Hatan tengő, uép orgánuma, énektechnikai felkftzültsége, itlinpallkus kiállást pillanatok altit ■Mfbódltotla a közönségei. Sunczy Máriában eme titó és rövid kanizsai vlzlt|e alkalmival Iá egycsapásra a pCnköari után kezdődő izlnltzezon leendő kedvenc primadonnáját ismétlők meg. Szloet rezonanciákkal Ide, meleg hangja, kellemet, képzelt ének-modora, kedvet, ternptraiuen-lumot lt sejtető meglelenése ezen az egy estén lt a legjobb ajánlólevelet hagyta emlékként a közönié* szivében. \'__f-a)
— (Ai OMKE Irodája) mától kezdve Isméi déletólt 10—12 óráig tartja blvalaloa órát\'.
— Megbi*ha \'óati, olaBón Javít és alakit út rádiókat: Transdanubta
— (A keszthelyi .Kéllconla" corporstlo) lolyó hó 6-árt tervezett avatáti Ünnepélyét herceg Festetics Tatsilo proteclor elhalálozása mlalt lolyó hó 20-án, azombalon este léi 10 órakor tartja a Hungária nagytermében. Ezl megelőzi a központi káptalan kiküldöttet Itutetetére rendezett lártasvaciort 6 órai kezdettel,
— (A Városi í\'érllkar) ma, tzerdán elte léi 9-kor próbál tart.
— UJ menetrend. Megleleul a piros/edeW .U| menelrend" teljesen átdolgozott ét klbóviuitl nyári kladáta, mely a pontot ít megbízható menetrendi és díjszabási adatokon klvtti a „MAVART" Összes autóbuszjáratainak legújabb rétilelet menetrendiét Is közli. Ara 60 fillér. Kaphaló minden könyvesboltban (Ibusz) ét dotlánylözidébaa
— Ha kevés a pénze, akkor nöi- és fértiszövetet Singeméi vc-gyne. Soha nem lesz ilyen jó alkalom.
— .A FllaUllal *.rfz" u| tzám« Orvöt János kllduó szerkeaztésoben érdekea-nél értlokesebb cikkekben 6a llluaztrA-elókban azáuiot bo a bólyeggytijtő-élet eeemónyelről. A folyóirat gazdag tartalmával. caezerovatával nélkülözhetetlen a komoly tllatéllatáuak. Félévre 1 pengőért megrendelhető Bpest 82. postafiók 168 elmen.
— M nden hölgy tudja, hogy: a SchUlz ruha togatom.
Romlott élei-ital, ha gyomrát
[elrontja, l\'él pohár „Igmándl" gyoraui | helyrehozza 1
Filléres gyors Sopronba
Május 21-én, vasárnap Klpoevár-ról Sopronba, Nagykanizsán át filléres gyors közlekedik.
Meneldlj a Nagykanizsán felszállók részére oda-vissza egységesen 5 pengft 40 fillér, /t vonal Nagycenken egy órát tartózkodik, hogy a kirándulók gróf Széchényi Islván emlékművét megtekinthessék.
Különös figyelmébe ajánljuk aj Iskolák vezetőinek, mint tanulmányi él egyben kiránduló vonatot.
A vonal réizletes menetrendjét az újságok éa a rádió közli msjd.
Eméiztéll g-feagelég, vérszegénység, letoványodás, sápadtság, mirigybetegségek, bőrkiütések, keiéiek, tu-runkuluaok eseteiben a természetes .Fereao lóiul* keserűvíz szabályozza a belek\' annyira fonloz működéséi. A« orvosi ludomény számoa vezér-férfit meggyőződött arról, hogy a valódi rwtae léttel víz hatása mindig kitűnően beválik. — A Fereao [óuei keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és tűszerüz-letekben kapható.
— (Ai országzászlóra) Doapona
Íózsel 2, Lányi Utzló I, Sletner tlku 0.50 pengőt, utóbbi a 48-n ■zuborra ugyannak 0.50 pengőt adományozott.
— Paplan, fltnelltakaró ét ágyterítő újdonságok állandóan érkeznek. Slnger Dtvatáruhái.
— Bútorvásárlás — nem gond I Teljes berendezéseket rendldvűl elő-nyös részletfizetésre, sőt kamatmentesen Is szállítunk. Kopsteln bútoráruház, Horthy Mikló«-ut 4.
1933. május 17
Legolcsóbban FEST
Legszebben TISZTIT
VARGA
ruhafestő, vegy tiszti tó, gözmosó Ozeme
Horthy M.-trt 8.
Hunyadi-latna 19.
IIM__
SPORTÉLET
Vasárnap KPAC Nagykanizsán
Folyó hó 21-én a ZTE a kaposvári PAC-cat játsza a tavatzl forduló utolsó mérkőzését. Mint tudjuk, a KPAC a második helyén van, Igy egy ssép mérkőzésre van kilátás, mert a ZTE is minden erejével szerelné megmutatni, hogy a roaaz helyezéséi nagyon sokban cuk bal-szerencséj\'nek köszönheti.
(A kaposvári helyőrségi aportversenyekre) a kapotvárl honvéd állomáiparancinokiág meghívta a Somogy-Zalal Lólenyéizlő él Lovai-tport Egyletet. Díjlovaglás-él dll-ugralát májúi 29-én délulii , 15 órától a kaposvári Turul tporlpályán, mig a lennllz: térti egyes májul 30-án, a térti kelles má|us 31-én délután 15 órától a tiutl tennlsz-pályán a honvéd laktanyában Itiz.
(A keszthelyi lovasmérkőzé-seket,) melyeket lullus hó 15. éa 16-ára tervezett a Somogy-Zalal Lótenyésztő és Lovassport Egy lel a Lovas Szövetséggel egyetértve, ez évben herceg FesMtlcs Tasatlo Iránti kegyeletből nem tartja meg.
Ritka alkalom!
Ritka alkalom 1
Gyapjudelain
(kis hibával)
98
fillér
Torontáli ebédlő, összekötő és ágyelö
szőnyegek
Tropicél, Bfirböry és Frescó férfiszövetek Férfi és Bourett véaznak
Paplanok Flanell és gyapjú takarék Divatos mintás creppe de otalnék
nagy választékban, leszállított árban kaphatók
4
Kirschner Mór
tilvatáruházában
Nagykanizsa, Fö-ut 3.
(Városházával azemban).
K0zg««da8ág
Az Attódvnántull Mezőgazdasági Kamara WzgyBlfw A Kaposvárott székelő Als^duaán-tuli Mezőgazdasági Kamara most tartotta IgaigatA-válawImáayl ülését éa közgyűléséi. Az Igazgaló-válazit-mány helyeslőleg ludomázulveUe, hogy s kamara a járási és községi mezőgazdasági bizottságok gyűléseiről öeuetoglsíó jelentést terjesztett az Igazgató-választmány elé. Aa Igaz-gaíS-válaiztmány elhatározla, hogy az Ortzágot Mezőgazdasági Kamarához küldi lel, hogy ezzel is Igazolja azl, hogy a kamarai Intézménynek alsóbb tagozatai mennyire megléteinek hivatásuknak és mennyire közérdekű, közhasznú kérdéseket lárgyalnak. ,
Dr. báró Mlrbach Antal tombs-rekí földbirtokos a gazJaadissdguk rendezése ügyében terjesztett elő tartalmas Javaslatot, amely nagy vonásokban a következőket tartalmazza: mi^-mi^ ,mig a tőldleberrende-zés véglegesen keresztül nem vihető, metőgazdtiágl Ingatlanra, (elszerelésre végrehajtási, kényszer-egyezségi eljárást elrendslnl ne lehessen. Fenti célból legalább négy évi türelmi /rftJoiztotilandó. A gazda-adósságok kamatterheit csökkenteni és összhangba kell hozni a mezőgazdasági termelés hozamával. Fel-állltandónak larl|a a Oazdák Országos Hlleivédó Egyestiklét, de nem egy központi szerv alakjában, hanem csak egy közponll összekötő szerv irányítása mellett önállóan kamarai kerületenként. Feleslegeinek tartja a tervezed Ingatlanvásárló Országos Bizottság létesítést. Ha a kormányzat mégis megszervezi, ugy előterjesztést tesz a lavqslat arra,, hogy a birtokok, élő ét holtleltár, milyen leltételek mailéit menjen át a bizottság tulajdonába.
A vita során elkeseredett hsngon panaszolták lel elvlielhctcUenűI nehéz helyzetűket a közgyűlésen felszólalók. tes Lajos btlilonendrédi kisbirtokos, valamint Patacsl Dénes országgyűlési képviselő kiegészítő javaslataival a báró Mlrbach-féle javallatot a közgyűlés teljes egészében eltogadla. _
HrioH tárlat
Ki,,.20-38, London tTStH, Newvorl 44400, Bilissel -tf-12, Műmo 1M0, Madrid 44-n Amsterdan 20»«. Battta 11900, Wlan 73-31. Saőltt —■-, Piá* 1543, Varié 5810, Bi.dap.tt Belgrád 7-00, Bukarest 318.
ferattajtézaáe
Bess Ultav. 78-oa 12«5-1300, IW 1310-13-30. 78-as 13-36-13-50, 7»-w 13-60-13-75, SO-at 13-70-1385. dunín-tull 76-01 ll-flö—12-10,T7-el 1Í10-IJ»-78-as 12*30—12-45, 7S-es 12-50-I2®, 90-11 1260—lt-75, rozt 6 J5-6-45, Uk, árpa 8-70 8«1, zab J-S6-S06, l«l-geri 6-*5 700. korpa 5 25 - 535.
Serténálár
Felhajtás 452. eltdattan 212 — Blső rwdU 090-- 0 92. sa«ln« 0-«6- OSS, W-diU kOzép OS4-IT88, köonyU 0-74-OW, l-iö rmdn örag 0-82 084 U-aú r«idll öreg 0-76 0 78, ingol stlldő I. H» -n», szaToma tngvbzm M6-1-20, zalr I J6-1-45, lm 0^0—1*24, téltertái 1 08-1-M-
J_9t4 Héjú. 17.
ZALAI KÖZLÖNY
VJtlUTAK
Angol (. I9 45-I9B5 IMlli 79-I6-V71 c£hk. 16 03 \'7 0) Utak. 88 20-87 40 Dinár 7-20-7-70 Dollár 400 60-496 60 Prancla 1.22"30-22/10 Holt. 230 10-332 30 Zloty 6445-64-99 l«l 3 40-3*44 Láva 4U0-+26 Ltra 29DO-3M0 Márka 130-70 IWflO Noirég 96 60-99 00 IMI -•__•_-Sehill. 8010-80-80 Svájcit. 110 70-11l\'4U Mdk. 9960-100(10
DB»IZAK
Amit. 230-30-232:» Belgrád 7 80-7-90 Bírtln 135 80-136UO Brdufli 79-26-7974 Bukarest 341-3-43 Koprah. 86 40 8740 London 1944-1958
Madrid -\'-
Milano 3000-3918 Nowy. 490U0-49Ö 60 Osalo 98 80-9960 Pátls 2233-22-I7 pSis I7«6
Szórta 4 I ll/» 4 147. ílockh. 91-80-10000 Varad 64 55-4496
Wien —■---—
Zürich 110-50-111-40
Wl«i ctaarlng árt oiyama r 80.454
Kiadja a laptulajdonol K6zgazda.ágl Rt. Ovtaubarg Nyomda éa Délzalal Lapkiadd Vállalata Nagykanizsán. Fdélfla kiadd: Zalai Károly, iniaiurban lalafon: Nagykaaltsa 78. aaátn.
rózsafáit
GYÜMÖLCSFAIT
megvMf
p mm t hmma
ba ai •nyvatyörflkat (el\'akja éa
„PRONIKOL"-lal
parmeter, Pronlkol ára: 3 liter permetlébez
30 100
24 tlllér 128 tlllér
> tlllér
(Itaaználatl utailléa éa lamertelók Ingya n állnak lendelkezéaére). Nflvényvédelmlizeiek eredeti gyárt oiomagoláaban baaaerezhetök r
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növény védelmi szerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. (A bírósági palota mellett)
APRÓHIRDETÉSEK
Vak tükrük újra ukrOzisél tamét vállalom. Stern, Vlroiházpalola. 1605
Deák tér 11. alatt utcai lak*, ai.gu>«-tua t-re kiadó. Bővebbét a házmeiternél, vagy Ungcr vaakereskedéiben. 41
□varrnék térdhartinyák kttönd tlór, Igén olcsón érusltUtnak Kaulmann ■aaiaal. Téléion 157._ ____1151
(«t.i.ká. alöaaobáai~vlz»taétékea la. káa kiadd Józzet tdhércég ut 58/a. 31
Magyar.utca 4, siámu hii aubadkéabAI • laA. Bóvebbét ugyanott. 159a
Háromarobáa udvari laká. auguntui
1 ra kiadd Kólcacy-ulca 17. aUlt. 4]
Legdivatosabb és legújabb divatcikkeink
meglepő olcsóul
Míiselymek
legszebb ruha és pongyola mintákban
Jersey anyagok
legszebb színekben
Mintás crepe de chiroefe
kockás, csikós és milfleur mintákban
Peau d\'ange és rayl selymek
a legszebb fehérnemű anyagok
Férfi inganyagok és sport öltöny, folBSftft sxSvttoh,
nyári tropikálok és ruhavásznak
a legnagyobb választékban
RipkaraUiéMb, cipők, gyermekkocsik itb. mályan Uaxállltott árban kaphatók. Armulh, Baaár-advar.
iégfuobáa udvatl lakáa kiadó olcsó árért augusztusra Kinlzai-utca 20. Bővebbel Sugár-ut 41/b. 39
A vároa belterületén Zrínyi Mlklóa-utca 50. szám alatt 2 szoba, konyhás lakás (enyves kerttel klaiá azonnalra. Bóveb bet Dr. Etlényl Oéza ügyvédnél. 1773
2 szobái, konyháa folds*. lakás aug. l-re kiadó Csengery-ut 60. Bővebbet Teulich drogéri*. 1931
Klrályatoa 14. utia Üzlethelyiség egyszobás lakással, mellékhelyiségekkel, vagy kétszobás lakás ös-zes mellékhelyiségekkel, újonnan átalakítva auguu\'us l-re kládó. \'926
Rátsiabá* atoal lakáa augusztus l-re kUdó Józael lóherceg ut 51. Ugyanott 95 q bargaadtrápa olcsón eladó. 1915
Erzsébet tér 15. ss. alatt legolcsóbb üveg- és porcellánára üzlet. Képkeretezés, üvegezés és tábUüveg eladás mindenkinél olcsóbban. Tegyen kísérletet. 1914
Zongorái, használt, régi olcsón eladó. Clm a kiadóban. 1942
melctronnúl
világmárkás
Wanderer <* Diamant
kerékpárok
alkalmi áron.
Kerékpár alkatrészekből nagy raktár. Városház palota.
Építészek figyelmébe 1
Shlll „Fllntkota" falszigetelő, deszka-, beton-él bádogtető tedó, valamint padlóburkoló anyag.
Asztalosok figyelmébe 1
„Etarsalt" nagylapok, konyhabútorok védelmére.
Egyedárusltái: Eppingar I. Aa Fia épflletlakereakedö cégnél
O.H|M-y-«1 líra. saámn házban egy aéofaaukáa éa egy héramuo-
k«. modern, minden komlorlt\'l ellátolt lakáa as.an.l kiadó. — Ugyanott egy egysiobál, eldazobáa ...t.rá.l.ka.
la kiadó. Bóvébbét a hizmeaternél. 1944
■ éaiáraaék él klivendéglőneV al-katmaa Uzléthélylaégek azonnalra kiadók jégveremmé! Balatonujnép álloméinál. Bakonyi, Balatonujníp. IU9
-Jdkarban lévd Otükád megvételt. kerestetik. Cím a kiadóban 1956
POQÁNYVARI
uradalmi tájboraim kaphatók llteréaklnl már >0 Iliiéiért. Legkliebb tétéi 25 liter. IIOII KAROLT földbirtokos mi Batthyánv-utca 26. szám.
k\'dKbb tapasitatl, léllétlén becaUlelea b.r.mflk.K.16.61 kereiek azonnalra. Elek Iroda,| Eiiaébét tér 21., ai udvarban.
1956
Bárká. Már hápaMsaaaltaaáa.
M.l áta.h.tl, Clm a kladdbm. 1957
Koaauth-tér 3. aUtt égy O.l.lh.til.áu aug. l-re kiadó. 1953
Egy udvart egylzobás laké. mollékhe lylaégekkel azonnalra ktadé — Koaaulh-t\'r 3. 1954
Kétsaobái, előszobái l.ká. auguaalui l-re. liz\'ethélylrég Junlua i-re, mllhelv-hélylaég azonnalra kiadd Klrály-u. 47. 1743
Pk. 1C9HV193I. Sí. 1931. vgbtdl 301. «,
Árverési hirdetmény.
Dr. Théln Zalamond badapMtt «gy«M által képvlaéll Philips rádió és vlllaaot-aágt rt. budapéati bé|. cég lávára 96 t Iftke éa idbb koveleléa éa áralékal araiéi, a aagykanlaaal klr. iárlablróate IMI. évi 4TO\'.>9. az. végaéaável elrendilt ktatá-glléal végrehaltál folytán végrehaltáet aiaa vaddlól 1931. évi márctua hó >4^n la foglalt 2000 P beciUit tngóiágokra a naey-kinlzsal klr. láráablróalg lenti azáma végzésével aa ánreréi elreiideltétván, aa-nak ai 1908. évi XLI. t -c. X. g-a atay-JJn a lent megnevezelt ■ a foglaUit jegy-idkOnyvból kl nem ttlnd más toglallaFók javára la aa árveréa maglartálát étrendi lem, d« caak arra aa eaetré. ha klcléfltáal oguk ma la tennáll él ba élkntk halaaatő halálvu Igénykereact folyamatba nincs, váf rehajláit azenvedó lakásán, tlzlétébén Nagy kanlaaán, Klnlral-ntca II. sa. alatt a Illáiéit dsaseg levonásával leeadd meolarUaára halárIddDI 1933. óvl májtra hó 42. nap. Jának d e invi órája tluHk td, ami. ltot a blrdtl\'g latogliit bntorok, rádió, motorkerékpár a egyéb Ingóaigokal a legtöbbet Ígérőnek kíiapénailiatéa mallaH, eaetlég oecaáron alul la — de a klklál-láai ár kétharmadánál alacsonyabba, mmm — el fogom adni.
Nagykanliaa, 1933. áprib M 24-4..
Elek l-áaxlő ». k.
5tr. blr. végrehijtó,
Mi mint birófágltlkaldOM.
Kazalponyvát, kocsi- 6s aátorponyvSt
legolcsóbban késziltlnk. laktiron levő ponyvákat alkalmi áron árusítjuk.
Javításokat jutányosán elvállalunk.
HIRSCH ÉS SZEGŐ.
JÚ MUNKÁT
PÁLCSICS
kapunk.
üli unkuiiul salyea-, ks\'ua-, loullMtt éa y»nrűiittt4 F&Oaloti FÓ-UT 1.
ZALAI KÖZLÖNY
1933. má|us 17
BUTORRAKTARUNKAT
^ meggyőzódhetik arról, hogy a
1 le^olc^pbltaii A sl legjolbliat
Tekintse meg vételkötelezettség nélkül
vásárolhat.
Nagykanizsa Sopron Szombathely Békéscsaba
Horthy Mlkl6a ut
Kedvez A fizetési feltételek I Dijtalan széllitás I
Recamierek garantált jó minőségben már P 150-től. Modern, kényelmes fotelek 7fi P-tői.
A nagykanizsai klr. Járásbíróság. mint telekkönyvi hatóságtól.
043/tkv. 1933. »im.
Arweréai hirdetmény éa érvérééi feltételek.
Néptakarékpénztár R T. végrehajtónak Makk OyOtg> éa ne|« Vlnczek Katalin
végrehajtást szenvedők illan Indított vég-rehaitáai ügyében a telekkönyvi haló.ég a *é(rreha|lato kérelme követk.ftében «i 1881 : LX. t -c. 176. § a érielmében elrendeli az alabb éiveréat 800 ar. P tőkekövetelés, ennek 1931. éti február 1,4 10. napjától Járó ánrényeallhetö legmagasabb kamata, "«Vs váliSdtl. 129 P 30 I. eddiut. ■ |eten kérvényéi! megállapított 22 P 30 I. költség, valamint,\' a csatlakozoltnak kimondott OeT. Herbai latvéoné 73 P, Nagy-k.ntiut Takarékpénztár R. T. 300 P, to-.abbé a rtgyéd 116 ui|kvben foglalt Ingatlanra és a i Igrici 626. ssrjkvbea toa\'.U
ingatlanuk Makk OyOrgr nővén á.....
részére Mulastca Jáno. 60 P 10 !, oav. Herbai tatvánaé Kovács Mártonné Mul.slo. János Kálmén Ján b Sregó Mór Stőssel tgnic Mulk Fírtnc FlKbl Jáno. Balasa. latrán Srabollcs Oyörgy
Nigrk.nl.aai TaV.iékpénstar R, T.
Jéaos 55 P 30 f., Saegő Mór 31 P 70 !.. Stöaael Ignác 75 P + 20 P 20 f, Mulk Frrenc 22 P 20 l„ Ftschl Jínoa rO P. Uilana litvén 39 P, Szabóik. (jyörgy 65 P éa a rlgyiczl 626. izljkvben foglalt Ingat l.nra Kovaca Mértonué 30 P lőkektlvelc lése te Jlrutékat bena|téi. végett a nagykanizsai klr. Járásbíróság felületén levő Rlgvacz községben fekvő . a rlgyael 6W. BZtjkvben A fi. sor 1890. brsz. a. foglalt uőlö a Ferenc hegyen végrehattéat szenvedők nevén álló Ingatlanra 768 P 50 f, a rlgyáczl 116. azl|kvben A + 2. a»r 188". brsz i. f03l.lt SZÓIG és pince s Ferenc hegyen Makk Oyörgy nevén Siló Ingatlanra 811 P kikiáltást álban, de ar 1890.
álló tele-Kálmán
követelését ll\'etően
iegái|apttolt legkisebb vételáron alul el nem jdható.
hraz. Ingatlan, mlg aa 1
llö\'i P t\'50 . i3;n . H50 , 1620 . Ib<6 , 17EO . 1812 . 1912 . IW70 . 2070 .
. hrsr. Ingatlan
1301 . 1380 . 1550 . 5?6 . 1710 . 1742 . 1842 . 1900 . 20 0 .
A telekkönyvi hatóság az árverésnek Rt<yátlTf(líí®lIárén« Weghrrtáséra fWS
ti Janin, hó 12. napjának d. •- 10 á|if tllil kl és az árverési kitételeket 1881 : LX t-c. 150. §. slap)án a vetkeiflkben állapitja meg: I. At árverés alá esó Ingatlanokat a kl TdálUsI ár kétharmadánál, Illetve a ron-álapltott legkisebb vételéinél alaoonyabb fcon eladni aent\' lehel. (1908 XLI l-c. (6 9)
1 Ar érvéréin! síindékorók kötelesek bi aatpénzül a ktkláltlal ár IO°/»-ál kéaipénz-len, vagy ai Ittál : LX. t.-c. 42. §-íban ma határozott árfolyammal számított óvadélc-ftépes értékpapírokban a kiküldöttnél Ic-"nnl, vagy a bánatpénznek előlegesen bírói
liléibe helyezéséről kiállított letéti elismervényt\' a WMttdottneSr átadni és rz árverési kitételeket aláírni. (1881 . LX. t.-c) 147., 150, 170. §§.; 1908: XL. t-c. 21. §.
Az, aki az Ingatlanért a klktálláal árnál magasabb ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem akar. köteles nyomban a kikiáltást ár vázaiéira szerint megállapított bánatpénzt a.-,-általa ígért ár ugyanannyi arázalíkáig kkgéazlknl. (1908: XLI. 25. f.)
Nagykanizsa, 1933. évi épillla hó 3 6 Dr. Bentzlk a k. klr. Ibiió.
A kiadmány hiteléül : Mlkó s. k. IMI lóriul
LJ
„Olcsók vagyunk, mert Jók vagyunk*
YO-yO (foxtrott) .
Que diós la perdone (tangó)
Paradise m».)
Marta (rumba)
Magyari csárdás
!tb. stb.
gramofonlemezek
1321
Trahsdahubía r.-t.
Caengery-ut B.
Telefoni 4.13.
______mmarmm—msasuMtul
fosnak* a Uvtaíaldonos Kfo«udaaá«» R.-T. OutiMlharg N;ouda;éa Dálaaial Lapkiadó Vállalata ItónyvnyonMlálibaii Ncgrk.iil^áv. ÍT^.-iOa tázlaivvaeío: Zalai Káratl1
79. évfolyam 112. uim
Nagykanizsa, 1933. május 18, ciQtőrtSk
Ara 14 Illlér
ZALAI KÖZLÖNY
SMfkeutóaég él kladóíüvíLl; F5»t 5. uim. Magjelenik minden regjei, héllO kivételével
POLITIKAI HtrtLAP
Peleifis szerkeszti: Barbarlts Lajos
tlftltlétéli ára : egy llóia P |>engé ID Iliiét S.erkeailAaégl él kíldólllvatall telelőn: 78. ti
Hitler az egész világ felfigyelése mellett, a béke szellemében, de a nemzeti öntudat határozottságával fejtette ki Németország álláspontját
Németország nem akar a maga részére <uá«í> mint amit másoknak is hajlandó megadni —- Hajlandó lemondani a támadó fegyverekről és elfogadja Roosevelt javaslatát
hívták öosse ilyen komoly kérdésben. A német birodalmi kormány ebben a nehéz helyzetben szándékait és céljait az egész nép elölt ismertetni kívánja, azért elhatározta, hogy szándékait a német nép képviselet elölt hoiza tudomásra.
OOrlng ej ulán Hitler kancellárnak adta meg a szót, aki a birodalmi gyűlés élénk éljenzése között lépett a szónoki emelvényre és a kővetkező nyilatkozatot telte:
Berlin, május 17
A birodalmi gyűlés harmadik ülésének egyetlen pontja volt: a birodalmi kormány nyilatkozatának meghallgatása. A KiUll-szinház Ülésterme zsúfolásig telt meg ebből az alkalomból. Olt volt a trónörökös ís. A német nép sorsdöntő kérdései OOrlng elnök megnyitójában utalt arra, hogy a német nemzet sorsdöntő kérdéseiről van szó. A birodalmi gyűlést talán még sohasem
Hitler kancellár nagyjelentőségű nyilatkozata Azok a kérdések, amelyek ma nemcsak népünket, hanem az egész világot mozgatják, oly nagy jelentőségűek, hogy ezek szerencsés megoldástól nemcsak mindnyájunk politikai megbékűlése, hanem gazdaságunk megmentése is függ. A tényleges egyenjogúságot az erkölcs, jog ét ész követeli.., Berlin, mAJus 17 (Éjszakai lelefonjelentés) Kifejtette Hitler, hogy a válságot előidéző minden kérdés a békeszerződések hiányosságán alapszik.
A legyőzöttek lefegyverzése nem alkalmas arra, hogy az általános veszedelmet és konfliktus-veszélyt csökkentse. Ennek uj háború, uj áldozat, uj világinség lenne a következménye. Németországnak legfőbb kívánsága, hogy egy ilyen nem békés fejlődést őszinte és állandó közreműködésével megakadályozzon. Nem az a célja, hogy sebeket szakítson, hanem hogy gyógyítson. A tényleges egyen-
jogúságot az erkölcs, jog és ész követeli. Németország nem akar a maga részére mást, mint amit másoknak Is hajlandó megadni.
Valótlan az, hogy a véderő és rohamoszlagok a birodalmi véderő-höz tartoznak. Ezek kizárólag pártpolitikai elgondolások alapján alakultak. hogy megelőzték a kommunizmus veszedelmét. Kijelenti, hogy Németország leszerelt és még az észsrerflség határain tul Is teljesítette a békeszerződésben megjelölt kötelességeit.
Ezzel leljesen jogos erkölcsi igényt szerzett arra, hogy a többi hatalom a maga részéről is teljesítse a ver-saiiiesi szerződésből származó kötelezettségeit. A német kormány az angol tervben lehető alapot lát e kérdések megoldására.
Ezért hajlandó lemondani a támadófegyverekről, ha meghatározott időn belül a szembenálló nemzetek a maguk részéről Is megsemmisítik a támadó fegyvereket. Németország
csak a függetlenségét és határalt akarja megóvni. Semmiféle fegyver eltiltását nem utasitja vissza, ha ezt a tilalmat a többi államra is alkalmazzák. Roosevelt Indítványához hozzájárul Németország, mert az a nézete, hogy a I- szerelési kérdésnek megoldása nélkül tarlós gazdasági talpraállás nem képzelhető el. Megállapítja, hogy Franciaország és Lengyelország fegyverkezését nem a német inváziótól való félelem tf*e szükségessé. Németország nem engedi meg, hogy olyan különbségeket kényszerítsenek reá, amely a diszkvalifikálás örökkétételét jelentené. Semmi hatása nem lesz annak a kísérletnek, ha fenyegetéssel akarnak halni a német kormányra, vagy a német népre. Minden olyan kisérlet, mely erőszak alkalmazását jelentené, csak arra indiianá Németországot, hogy eltávozzék az értekezletekről.
Berlin, május 17 A birodalmi gyűlés mai ülésének végén egyhangúlag a kővetkező határozatot fogadiák el:
A német birodalmi gyűlés, mint a német nép képviselője helyesli a birodalmi kormány elhatározását és a német nép egyenjogúságának ebben a sorsdöntő kérdésében felsorakozik a birodalmi kormány mögé.
London, május 17 (Lapzártakor érkezett) Hitler beszéde igen kedvező halá6t telt a londoni tőzsdei körökben, ahol a német befektetési értékek és a márka árfolyama is javult.
Wü6hIngíonban is legkedvezőbb benyomást kelteit a kancellár szózata.
Gömbös nagy beszéde a költségvetés vitáján az időszerű bel- és külpolitikai kérdésekről
A kormány a jövő költségvetési évben először magán kezdi a racionalizálást — Gömbös a néppel érző és a népben gyökeredző népies politika mellett tett hitvallást — „Az egyenjogúság első része a revíziónak"
Budapest, május 17 A képviselőház költségvetési vitájában Zsilinszky Endre volt az első felszólaló. Kifogásolta, hogy a magyar parlament az utóbbi években keveset foglalkozott a megszállott területen élő magyar és más kisebbségek szenvedéseivel. Állást foglalt amellett, hogy a dunai népekkel valamilyen modus vivendit kell találni. Nekünk nem lehet ellenséges politikát folytatnunk Németországgal szemben, de nem is főzhetjük sorsunkat Németországhoz. Azután azt Igyeke-
zett bizonyítani, hogy Franci\' országban sokan vannak, akik mellettünk nyilatkoztak...
— Beszéllek és másképpen cselekedtekI — kiállják erre a Ház mindkét oldaláról.
Zsilinszky hibának tartja azt, hogy a revízió ügyét összekapcsoltuk a német revízió ügyével, ami természetszerűleg kihalott a lengyel-magyar barátságra is. A miniszterelnök nagy expozéja Budapest, m8Jus 17 (Éjszakai telefonjelentés) Általános figyelem között állott fel Gömbös
miniszterelnök, aki bevezető szavaiban megállapította, hogy a költségvetés vitája az összhang jegyében zajlott le. Ennek magyarázata az, hogy a nyugalom és rend után vágyik mindenki. Mindenki fontosnak tartja a nemzeti egységet, amely nem pártpolitikai gondolat, hanem nagy nemzeti elgondolás. (Ez már másl — kiált közbe Friedricb, aki tapsolni kezd. A taps rövidesen átragad és az egéez házban viharossá erősödik.)
A miniszterelnök kifejtette ezután, hogy az evolúció álláspontján áll,
nem akar értékeket rombolni, de érzi, hogy az uj IdőH uj reformokat követelnek. A kormánynak az a szándéka, hogy a jövő költségvetési évben hozzányúl a racionalizáláshoz és azt elÖ«7ör magán a kormányon kezdi. Olyan felhatalmazásra van szüksége a kormánynak, hogy a racionalizálás érdekében a nyugdíj-ügyben is meglehesse a szükséges Intézkedéseket.
Gazdasági tárgyalásaink a külföldi államokkal Most kapott jelentést arról, hogy a cseh—magyar tárgyalásokat befejezték, nemrég értek véget a román —magyar tárgyalások, aláirtuk a jugoszláv-magyar szerződést, Ausztriá val már rég folyik a kereskedelmi szerződés alapján a forgalom, Svájccal folynak még a tárgyalások, Franciaországgal speciális megállapodást létesítettünk, az olasz kormány segítségével igyekszünk a magyar mezőgazdasági exportot Olaszországban elősegíteni, stb. Ennél többet és gyorsabban senki sem tudott volna csinálni.
Amint levontuk a londoni gazdasági világértekezlet tanulságait, sor kerül a telepítési politika végrehajtására. Az a cél, hogy ne legyen éhező magyar az országban, de ne legyen olyan politikus sem, aki az éhező magyarokon keresztül akarja elérni politikai céljait. A kapitalizmus nem lehet öncél, hanem bele kell Illeszkednie a nemzeti érdekek egyetemes szolgálatába, nem lehet parazita és nem lehet munkás-kluzsorázó. (Általános tap*,) Felülről irányitott, a néppel érző és a népben gyökeredző, népies politika híve. Mindent elkövet a külpolitikai béke érdekében, Reméli, hogy az egyenjogúság nem csak elv, hanem valóság is lesz. Ez az első része a revíziónak Is.
Ha azt látjuk, hogy a kis- és nagyantant megértéssel lesz Magyarország iránt, akkor megszűnik az a feszült viszony is, melyben eddig éltünk. Aki békét akar. foglalkoznia kell a revízió gondolatával. Meskó Zoltánt kéri, hugy likvidálja a moz-ga.mát.
Ausztriával nem szabad olyan messzire mennünk, hogy a királykérdést feszegessük. Ebben a pillanatban az a helyzet, hogy úgysem segíthetne a király.
A kormány programját ismertette azután, melyben többek között a választójogi törvény előkészítése és ezzel kapcsolatban a kormányzói jogkör kiterjesztésének kérdése Ezerepei.
A viharos tapssal fogadott beszéd ulán Huszár Mihály megkérdezte a miniszterelnököt, hogy mlérw van 8zükség a kormányzói jogkör kiterjesztésére, mikor a trónkérdés nem vitás?
Lapzártakor az ülés még tart.
ZALAI KÖZLÖNY
1M8. májút 18,
Szigorú eb-rendelet
Nagykanizsa, május 17
Az ulóbbi hetekben nagyon elszaporodtak a kutyaharapásos esetek az országban, ami arra indította a földművelésügyi minisztert, hogy szigorú rendeletet adjon ki. A nagykanizsai rendőrkapitányság a kővetkezőkben kOzIi a miniszter rendeletét :
Minden ebadó-köleles ebet a tulajdonosa az illető adóévre érvényes védjeggyel köteles ellátni. Adómentesek a szopós ebek.
A város belterületén minden eb csak szájkosárral, vagy pórázon vezetve bocsátható. Harapós ebet nappal biztos módon meg kell kölni, éjjel pedig csak olyan zárt helyen (udvarban, majorban, tanyán, kertben, slb.) szabad megkötés nélkül hagyni, ahonnan el nem távozhatlk. Kóborlásra hajlamos ebet szintén megkötve, vagy zárt helyen kell tartani, vagy pedig olyan kolonccal ellátni, amely a szabad mozgásban gátolja.
Ebet kínozni, uszítani vagy zaklatni tilos.
A földművelésügyi miniszter végül ut ii szigorúan elrendeli, hogy a város külső {határában felügyelet nélkül kóborló ebeket a rendőrök elpusztítani, agyonlőni kötelesek.
Filléres gyors Sopronba
Május 21-én, vatárnap Kaposvárról Sopronba, Nagykanizsán át filléres gyors közlekedik.
Menetdíj a Nagykanizsán felszállók részére oda-vissza egységesen 5 pengő 40 fillér. A vonat Nagycenken egy órát tartózkodik, hogy a kirándulók gróf Széchényi István emlékmüvét megtekinthessék.
Különös figyelmébe ajánljuk az iskolák vezetőinek, mint tanulmányi és egyben kiránduló vonatot.
A ,vonat részletes menetrendjét az újságok és a rádió közli míjd.
— Olcaő gramofonlemezek (1 pengőtOl) Transdanub iánál.
A város helyzete még további takarókosságot kíván
— állapította meg • számvizsgáló bizottság
Nagykanizsa, májút 17 Nagykanizsa város képviselőtestületének számvizsgálóbizottsága dr. Welsz Lijos elnöklete alatt nyolc ülésen át tárgyalta a város mull évi háztartásának zárszámadását, amely — mint jelentettük — kb. 68,000 pengő maradványt tüntetett fel.
Dr. WíÍ8z Lajos most állítja össze kimerilő jelentését a vizsgálat eredményéről és megteszi a bizottság részletes észrevételeit a mult év gazdálkodásáról.
A bizottság mindenekelölt megállapítja, hogy általánosságban csu-
pán 2 százalékos eltérés mutatkozik a költségvetés és a zárszámadás közöli, ami a költségelőirányzat realitása és összeállításának gondossága és körültekintése mellett bizonyil A bizottság elismeréssel adózik a polgármesternek és a város egész vezetőségének a takarékos gazdálkodásért, azonban hangsúlyozza, hogy a költségvetés egyensúlyba hozatala végett szükség van további takarékosságra, amit az uj költségvetés elöirányitásnál figyelembe kell venni.
Dr. Welsz Lsjos elnök Jelenlése a legközelebbi közgyűlés elé kerül.
Magafaragta hegedűn összemuzsikált egy ruháravalótg hogy a pacsai kis parasztházhói befőhessen tanulni a kanizsai zeneiskolába
elölt. Az egyik vizsgázót már ismeri lapunk hasábjairól az olvasóközönség, hiszen a sandi Csertl Antalról csak nemrég számoltunk be egy nagyobb riport keretében. Megírtuk, hogy bicskával faragott szent Antal
Nagykanizsa, május 17 Az elmúlt napokban egyik délelőtt épp akkor léptünk a városi zeneiskola 5-ös tantermébe, amikor ott két fiatal parasztgyerek tehetség-vizsgát tett Vannay János Igazgató
vArosi mozgó
Házasulandók figyelmébe I
Afd/ua fiú IS-21-10 CslIlUrtöktöl vu/HtrnapIg
lijjjtaek a batóiígllag eug«dályí«ett háiaiUgkóiTeUIfi Irodába a
vArosi moziba,
ahol csekély díjazás elieuébon bemutatjuk, hogy miért vau az, hogy
Sz&fce Szakáll FHU GrUnbaum
hogy Zénón l.i.Ann.h, a -.iagyar vlgjátékirónak mennyiben van Igaza, rtsío\'onclákkal szolgálnak:
Renate MDIInr Harmann Thimig
Előadások kezdete hétköznapokon 7 és 0, vasárnap 3, 5, 7 ás ő órakor.
Szombat, "n.Arn.p Megváltott 500/o-oa utalványok érványuek oafltSrtOk, pénlsk.n
Mindenki, akt azombat, vagy vasárnap moziba Jön, 600/0 OS utalványt kap, amellyel mindennap, mlndon olöadaara azombat, vasárnap kivételével Ittáron jSh.t laialbal
szobra olt áll már két év óta a sandi templom oltárán, az áitsla készített hegedűk pedig bármelyik hangszerkészítő becsületére válnának. A teJielség-vliaga másik résztvevője, a 12 évet pacsai Stunyog János azonban még Ismeretlen a közönség előtt.
A 12 éves kis paraszlllu korál meghazudtoló bátorsággal áll az újságíró elé, hogy felvilágosításokat nyu|tson személyével kspesolatban. Szinte megállás nélkül jön belőle a szózuhatag. Olyan, mist egy rugóra járó szerkezet, egyszer megindítják és csak a rugó lejártával áll meg.
Megtudjuk, hogy legkisebb gyermeke egy Olgyertriekes pacasi főld-mtlvescsaládnak. A zene már 6—7 éves korában kezdte érdekelni, mig végre egy évvel ezelőtt faragott magának egy hegedU. Megtanult több nótát és addig hegedttlgelell az Ismerőseinek, mig ósszegyBJtött magának 6 pengőt. Ebből a 6 pengőből tavaly ősszel vásárolt magának egy hegedül. És az akkor még 11 éves gyermek azt a célt ttlzle ki magadé, hogy összehegedül magának egy ruháravalót, amiben azután bejöhet Kanizsára a zeneiskolába hegedülni tanulni. Három hónappsl ezelőtt már megvolt az uj ruha la.
Kosben dr. Horváth Vilmos pacsai főszolgabíró Is felfigyelt a kisfiú zenei tehetségére és addig levelezett Vannay Igazgatóval, mig ígéretet kapott, hogy a kanizsai zeneiskola a város engedélyével díjmentesen fogja kiképezni a gyermeket.
Igy találkozol! össze a napokban Szúnyog János a kanizsai zeneiskolában a sandi Csertl Antallal, skl színién elsőlzbeu jeleni meg. Vannay igazgató, aki mind a két gyermekei alapos próbának vetette alá, ki-jelenlelte munkatársunknak, hogy mtnd a ketten igen tehetségesek és kár lenne elmulasztani a taníttatásukat, amit a zeneiskola különben Is teljesen díjtalanul vállalna.
Bűnügyi kartel
Irta: Dávid M.„y*r JWf 20
— Hát, ha a szerkesztő urak is ugy akarják, ^kkor még ma éjszaka.
Az újságírók\'összenéztek és valamennyinek ugyanaz a gondolat villant át az agyán: be kell törni.
— Veszélyesnek tattom ezt a vállalkozást, suttogta Wetler.
Hosszú Tóni megvetően legylnteit:
— Más választásunk nincs. Ha a gyilkosnak nyomáia akarunk jutni, akkor vállalnunk kell ezt a kis kockázatot. Majd olyan ügyesen fogjuk csinálni, hogy ne érjenek letten, Ha nagyon vigyázunk, még az is meglehet, hogy sohsem fogja senki sem megtudni. Nekünk érdekünk, hogy ne nagyon dicsekedjünk el vele, mást pedig nem fogunk beavatni. Ha megtaláljuk a leveleket és fel tudjuk használni őket, akkor a rendőrség is csak hálás lesz nekünk ezért a betörésért, ha pedig eredménytelen lenne a munkánk, akkor meg elhallgatjuk csöndesen.
A vagány szavai nagy izgalmat keltettek az újságírók között. Wetter-nek, aki a leggyengébb idegzetű volt valamennyi kollégájj között, már s háta U botsózott arra a gon-
dolatra, hogy részt kell vennie egy betörésben. Azt viszont mindnyájan belátták, hogy Jelen esetben ez a leghelyesebb illetve legészszerübb eljárás. Elhatározták, hogy még az éjszaka folyamán végrehajtják a betömést. Most csak az volt a kérdés, hogy kik vegyenek részt ebben a vállalkozásban. Hosszú Tóni és Varjas Pisti vállalkoztak rá, hogy szabad utat nyitnak az elnök lakásába, viszont az újságírók közül is kellett valaki, aki velük men|en, hogy át-ku\'assa az elnök leveleit
Mig a többiek halkan azon tanakodtak, hogy ki menjen a vagányokkal, ai alatt Wetter négy apró papírdarabkára felirta egy-egy újságíró nevét. A kalapjába dobta a cédulákat él felszólította Varjistvhogy húzzon ki egyet. Akinek a nevét kihúzza, az n^egy velük az éjszakai kalandra. A többiek is beleegyezlek ebbe és szivdobogva lesték, amikor avvagány vezér kihúzta az egyik cédulát. A sors ugy akarta, hogy Csergő legyen a kiválasztott. A szőke fiatalember, aki tudta, hogy ezzel a lépésével esetleg a szabadságát is kockáztatja, a barátjáért viszont még ezt a veszélyt is szívesen vállalta, megadó sóhajjal vette tudomásul « sorsolás eredményét.
— Mi most elmegyünk, hogy megtegyük a szükséges előkészületeket, mondotta Hosszú Tóni, azzal Vaijassal együtt elbúcsúzott az újságíróktól.
— Mikor indulunk? kiáltott utánuk Csergő,
— Pont tizenkettőkor, a Dühön-göból, voli a válasz.
A két vagány néhány percig halkan tanácskozott az egyik sarokbari, majd Hosszú Tóni sietve eltávozott. Varjas nyomban felkeresett több asztalt, amelyek mellől, amikor tovább ment, hol egy, hol két vagány állott fel és eltávozott.
— Mi az ördögöt tárgyalhat ez azokkal, szólt oda Orbán a mellette ülő Kalmárnak, miközben Varjas felé intett a szemévé1.
— Mit izgat az téged? Nekik is lehetnek mesterségbeli titkaik. Bizd, csak rájuk, tudják ők, hogy mit csinálnak. Fogadok, hogy ezzel a munkával most remekelni akarnak előttünk.
Varjas Pista most ért oda a lányok asztalához, ahol meglátta Elzát. Ráneveled a lányra, aki egy ásítást elnyomva, fejbólintással fogadta a köszönést.
— Ml van veled kislány? Mért vagy ilyen álmot?
— Fenn voltam egész reggelig.
Varjas Pista leült egy üres székre
a leány mellé és jobbkarját Elza széktámlájára helyezte.
— Osztán volt értelme a fennmaradásnak ? kíváncsiskodott tovább.
— Volt bizony, dicsekedett Elza. Harminc psngftt kaptam tőle, amiért átbeszélgettem vele az éjszakát a vonat indulásáig.
A vagány nagy szemeket meresztett, mert az éjszakai életben nem mindennap fordul az elő, hogy valaki csak azért adjon harminc pengőt egy leánynak, hogy az átbeszélgesse vele az egész éjszak M. Ez a fehér holló közelebbről kezdte érdekelni és faggatni kezdte a lányt, hogy miféle ember volt.
Elza most beszámolt a megfigyeléseitől és el nem tudta képzelni, hogy miért szorongatja Varjas Pista egyre izgatottabban a karját. Csodálkozása csak nagyobb lett, amikor a beszámoló végén szó nélkül felugrott a vagány és odarohant az újságírók asztalához, ahol összebújva a szerkesztőkkel, hosszasan sugott-bugott valamit velük. Most minden szem Elza felé nézett, akit valósággal zavarba hoztak a rászegeződő pillantások. •
(TW- MT.)
1938 májul 18
ZALAI KOZLONT
Fekete róka!
DÁN FÜLÖP-nél
BUDAPEST
Dorottya-utca 1. Cj Gerbeaud sarkin
Pulii, lelymei, mirtden arcsziobez. Hf i i _
A kát flu kiképzése elé kizárólag a lakás és koszt gördít akadályokat.
Megtudtuk Vannay Igazgatótól, hogy • megyéből mintegy 15 olyan szegénysorsu gyermek tanul a zeneiskolában, akiknek lanlllalálát csak a legnagyobb nehézségek átán tudják biztosítani a artlök. Ezek a tanulók valamennyien tehetségesek, szorgalmasak éa Igazén vétek lenne parlagon hevertetni a lehelségUkel. Mind a tizenöten a zalai lóid sztt-löltel. Ernevaló tekintettel, ugy gondoljuk, nyugodlan felvetődhet az a terv, hogy a kanizsai, tgtrsztgl és a tibbi megyei jótékony egyesületek szociális pártfogásuk alá vonnák a kanizsai zeneiskola szegénysorsu ni-vendékelt Is. Legyen szrbad remélni talán azt is, hogy mivel zalai gyerekekről van szó, a vármegye mindenkor megértő azlvfl főispánja Is erkőlcil tekintélyével oda fog halni, hogy a két város jótékony egyesületei, sót talán maga a vármegye Is, egészen szerény eszközökkel, de valamikép lehetővé leszi ezeknek a szegénysorsu gyermekeknek a zenei klképcxtetéiét.
Annyi llkoláagyermekel támogatnak cipővel, ruhával, koszttal a |ó-tékony egyesületek, miért ne lehelne ebbe a támogalásba belevonni a kanizsai zeneiskola néhány kis növendékéi Is, akik szegények, tehetségesek, ambiciózusak és akik közül néhány biztosan dicsőséget fog szerezni a tehetségekben gazdag zalai loldnek. a n. j.
48-as gyűjtés
Nagykanizsa, május la Most már távolabbi vidék adakozókészségét la megmozgat|a a 48-as szobor-alapra folyó gyűjtésnek Illeni eredményessége. Legújabban Bécsból — ihonnan már régebben Is hírt adtunk egy-egy nagyobb adományról — lamét egy gyűjtési akció eredménye gazdagil|a a 48-as szoborra folyó gyűjlés eddigi sikerét: a bécsi bajtársaktól 50 sllling érkezeit a 48-as szoborra.
Nagykanizsán a már szinte megszokott sikerrel folynak be a további adományok :
Srhflfl Kezaó, dr. Barttia látván, dr. Klaa Blomér 6>11 P, Kálmán Leó, BeM János, Uttner Aladár 2-2 P, Udltt Samu I.M P. Sátrán Forenc, Kustoi Józant. Ritkát IjUzüó, Szabollca Józsol. Ttbolt Lajoa, Futa látván, Gráf Béln, FrMenthal ljUzlíi, Uobrtn Rlohird, Klelotold Ignác l -l P, Tomaalta Oyutn. Somogyi Sándor, Horváth Mihály «tl 80 fillér, Bnkfl László, Krausz .lózaot, Czu-tek Antal, Megylmorets Tamá*. Tóth Józant so-ao tiltér, Magyar Oyula 20 t.
Kl*l\\anttsa ugyancsak részlvesz és áldozatkészségével helyet kap a gyűlésben:
Kovára Illán, Bdosy Antal. Fatudt \'láza. llanlls Sindor. Bogdán Itazoó. Stotin Béla. Stingll Jinoa, Tom« Ki roly, Juhász látván 11 p, Lehoezky Mária. Szipudvary lAastó, Ssénáa Fe-rouo, Klaa Pótomé CpO- ,VJ tlllár
Látogatás a siklósi várban, ahol ötszáz évvel ezelőtt fogva tartották Zsigmond királyt
Benyovszky Móric gróf, a siklósi vár mostani gazdája átköltözteti a király egykori celláját — Muzeum lesz a siklósi várban
Siklót, májua elején {Copyright)
Fél órányira a magyar renalssance pallnás veretű városától, Pécstől, zöldhátu hegyek lankás ölén Integet az érkező felé régi dicsőségünk épségben maradi emléke: a siklósi vár. Palai, árkai, hatalmas termel háborítatlanul maradtak ránk évszázadok viharain ál. Benyovszky Sándor gróf lakik ma benne és a gróf ur a kastély egyik földszinti termében moit muzeumot rendez be. öreg ködarabok, megfakull feiimé-nyek ott állanak már a hatalmas szoba falai melleit és nemsokára lebonlják azt a kemencéi Is, amely öt évazázadon keresztül az egyik első emeleti szobában emlékeztetelt azokra az Időkre, amikor a Szent-kaplak é» az Évák Ide zárták be Zsigmond magyar királyt.
A történelem azt meséli el, hogy kereken Otsiáz évvel ezelőtt, a tizenötödik azázad első felében, amikor még a Bak és Kán nemzetség uralta a siklósi Ikervárat, magyar főurak, akik nehezteltek a királyra azért, mert Idegeneknek adományozott hatalmas birtokokat, a vadászatra utazó
királyt elfogták és valami három hétre bezárták a siklósi várba. Az első emelet egyik szobájában, ma a grófnő házlvarrónö|e dolgozgat ilt, a kandalló kőpárkányába maga a király vésle be latinul, hogy: a magasságos Isten küldte az én fájdalmamat...
ölszáz esztendőn keresztül a király kezének vodásai ma Is meglátszanak. Nemsokára lebontják a kandallót, meri a látogatók zavarják a szobában lailózkodók nyugalmát. És a kandalló lesz a dísze a muzeumnak, amelynek megnyitását junlusra, a pécsi ünnepi hét idejére tervezi a kastély gazdája.
A histórián lul azonban él nrég egy legenda Is ezen a tájon. A legenda talán szebb és emberibb, mint maga a történelem.
Ugy szól, hogy a királyt kegyetlen főurak bezárták a siklósi várba. Örök strázsálták az ajtaja előtt és felhúzva tartották a hidat, amelynek nyomai ma Is meglálsianak. A királynak azonban sikerült mégis megszöknie a fogságból. Éjnek Idején, minden kísérel nélkül. Ultalan ula-
Alkalmi vétel folytán
tiszta gyapjú kamgarn
férfiszövetek
már
12
P-ért
kaphatók.
tffii és férfi fehérnemQanya2ok
nagy választókban.
RMHBMBBBBHHHMBBHBHHMMKaHIMBni
Legújabb divatú
tavaszi és nyári újdonságok
SINGER
DIVATÁRU HÁZ. Alapítás S660.
kon bindukolt Pest felé és a* őrizetére kirendelt fogdmegek csak reggel vélték észre a király szökését. Nosza lóra kaplak és száguldottak a király ulán. Zsigmond akkorára valahol Szabsdbattyán tájékán járt és rémüllen velle észre a sebesen vágtató poroszlókat. Egy ház nyitott kapu|án keresztül egy jobbágy kony hájéba sietett, a konyhában nem volt mái, csak egy psrasztiiszony, aki épen kenyeret dagasztott. Neki panaszolta el a király nagy bánatát. Abban az időben nem olyan pldnyke kenyereket sütöttek a falusi asszonyok, mint ma, az egész dagasztó teknő teli volt kenyértésztával El attattyánf asszony ugy segilelt a királyon, hogy beledagaszlotta a tésztába. A monda szerint szalmaszálat dugott Zaigiuónd szájába, hogy meg ne fulladjon ■ magyarok királya.
A felség üldözésére siető katonák nem találták meg a szökevényt, aki aztán az éj leple alatt tovább Wy-lathalla útját palotája felé. Amikor azlán uralma megerősödött, Szabad-battyán egész népét nemesi rangra emelte... put Jit>
Vasúti kedvezményt kérnek Nagykanizsa balatoni vlllatulajdo-noaal
Nagykanizsa, május 17
Már régi panaaza a nagykanizsai aktiak a balatoni menetrend. Ezeknek a panaizoknak megszüntetéséért gyakran emelt szót a Zalai Klz-linv Is. Ezúttal a balatoni villatulajdonosok próbálnak közOs erővel segíteni a bajon és ezirányban kérvénnyel fordulnak a MÁV Igazgatóságához.
Sajnálattal állapll|ák meg a kérelem megokolásában, hogy a DSzA, söl ezideig annak jogutóda sem részesítette kellő Ügyeimben a Balaton délnyugati oldalát és benne Nagykanizsa érdekét. A menetdíjak felemelése és a kedvezőtlen menetrend (Nagykanizsáról háromnegyed 9 órakor és 14.30-kor Induló és pl. Balatonfenyvesröl már a koraesti háromnegyed 7 óra körüli időpontban Nagykanizsára jövő vonat) nehezül meg a Balaton megközelítését. Bár Nagykanizsa város közönsége és a villatulajdonosok még áldozatokkal is lerótták a Balaton Iránti szeretetük adóját, de mennyivel inkább emelkedne ez a látogatottság olcióbb menetrend és kedvezőbb összeköttetés mellett?
Mivel a Vasúinak kisebb költséget jelent a rendes jvatoknál motorosok üzembentartása, a villatulajdonosok kérik motorosok beállítását, de nem
eddigi II. osztályú díjszabás mellett. A nyári idényre 75°/t-os kedvezményt kérnek egy-egy utazásnál 4—4 napi érvénnyel.
A kedvezményt kiérdemlik a villatulajdonosok azzal — és ezt kérvényükben külön kiemelik, — hogy munkájukkal, pénzükkel és fáradozásukkal létesítenek a Balalon mellett kuliurát és teszik vonzóbbá és kellemesebbé azt.
Az ottani leiektulajdonosok éppen a tavaszi és őszi holtszezonra adtak és adnak munkál és jövedelmet Iparosoknak, kereskedőknek, földműveseknek, vasútnak stb. A téli Időszak alatt Is szükséges felügyelet, az épületeknek hófúvások, nagyobb viharok következtében elszenvedet; kára, a hólKvatagok eltakarítása, a borok
ZAÜU KÖZLÖNY
1933. május 18
kezelése stb. és ezekkel kapcsolatban a v.JlatulaJdonosoknak gyakori uraígatása fokozza a vasút és a környék jöycdelmét. Ezért szükség van a telektulajdonosok érdekelnek védelmére éd méltányolható volna az a kérelem ls, hogy egy-egy váltott jegy 4 nitplg legyen érvényes és dija a jelenlegi dij 76% legyen.
A menttrendre vonatkozólag kérik már április Írtől olyan motorosjárat létesítését, mely Nagykanizsáról reggel 6 órakor Indulna és este 9—10 órakor érkezne vissza.
Ansorge képviselő ur margójegyzetei
Felfolyamodás a strand-ügyben
NAPI HIRIK
NAPIREND Máján IS, o.atflrtOk
Római k.toHhn : Veaánc. Proteattlui Hrik. Ur.: IJar hi 22.
Vároal muzeum Könyvtár nyltv.
III 10-tól
d 41.16 12 óláig.
Oyógyaaertárl é||etl siolgálal e híntp-ba- Merkly-Belui pógysaerlár Ft ul IS. la II klakaBUfteigyógyaiertár.
Ova/atdő nyílva reggel 6 órától eaíe 8 óráig (MIM, aietda, pintek diluliu, kedden egáai nap Dóknak).
— (Somogyi jegyzők kirándulás* Zalában) Június végén a somogyi jegyzők S napos jzikértekez-letrt tartanak Hévízen, ahonnét kirándulnak Tapolcáta és Sümegre Is.
— (Felépült a hé vitt Izraelita templom) Néhány nappal ezelőtt befejeződtek a hévízi izr. templom építési munkálatai. A lemp\'omban már ebben az évben is tartanak istentiszteleteket.
— (A nagykanizsai Ipartestületi elöljáróság) ma esle 8 órakor rendkívüli ülést tart, amelyen több fontos ügy kerül sürgős letárgyalásra.
— Harsak és Sajó hétfőn a Városi Színházban.
— (A nagykanizsai Izr. Leány-egylet) vasárnap délután fél 3 órakor tartja Nádor-utca 5. számú helyiségében rendes évi közgyűlését; Utána 5 órakor helységavató fagylaltdélután, amelyen szívesen látják a tagokat, azok hozzátartozóit és vendégeit.
— (A Polgári Egylet volt házinak átalakítása) A nagykanizsai ipartestület által székház céljaira megvett régi Polgári Egylet székházának átalakítási munkálatai megkezdődtek. A munkákat KalmAr Zoltán építészmérnök végzi.
— Hac—k és Sa/6 hétfőn a Városi Színházban.
— (Nyolc borospincét fosztottak kl Nemesapáti határában) Az elmúlt éjszaka ismeretlen tettesek nagyszabású betörést hajtottak végre a Nemesapáti határban levő szőlőhegyen. A tettesek feltörték Ágoston András nemcBapátii gazdálkodó és hét társa borospincéjét, ahonnan bort. rubanemfleket és szőlőtelszereléii cikkeket vittek el. A betörök kézre-kerltésére erélyes nyomozás indult.
—Elsőrangú müjég kapható a Transdanubia iQtíesült Gőzmalmok Készuónytársaságnál.
— Paplan, flanelltakaró és ágyterítő újdonságok állandóan érkéz-
tok. Slnger Divatáruház.
Tek. KIRÁLYI tervtaó hivatal I
1. Tekintettel arra, hogy a másodfokú Jóváhagyás után a munka végrehajtását meggátolni nem lehét, a német Schtrand fürdő létesítését tel keltett folyamodni, hogy a Magyar-uszoda (medence, fürdő) nevet niegka phassa.
2. Meg kellett támadni a határozatot azért Is, mert ott a vlz oly hideg tesz, hogy a hidegvíz az egész szervezet és minden alkatrészét ugy összehúzza, mint a csigát a házába, miáltal a fürdő-sport élvezetére már alkalmas nem lesz.
5. Mert a fenti 2. alatti körülményre a „Királyi" tervező hivatal a legcsekélyebb gondosságot sem szentelte.
i. Mfe-t nem látni a tervezetből azt a megnyugtató bsrendeekedéat, ami a diszkrét öltöztetés! Igényeket! kielégítené, ami a klfáradott UBzáali gyakorlat utáni önálló öltözködést; és felmelegedést meggátolja, de feltétlenül hátráltatja. Ezen nehézmé-nyes körülményre az Idősebb sportolók feltéüen kielégítő megoldást követelnek.
6. Mert nem látni, hogy leíznek-o megfelelő nyugágyak, melyeken u szükséges masszázs elvégezhető és a megdermedt testrészek feloldhatók.
6. Mert nem állapítható meg, hol lesz feltalálható \'az az árnyékolt
, hely, ahol a strand paradicsom füge-és banán-ültetvények gyümölcseit kellő nyugalommai élvezni lehet
7. Mert nincsen biztosíték arra, hogy a béka-combok nem fognak a vízben izgatólag hatni a fürdőzőkre.
8. Mert nincs biztosíték a háton és hason Való • sportolás esetére,--hogy elhamarkodás esetén ne üsse fejét a kemény botonba, ami következményekkel Járhat
0. Mert nincs biztosíték arra, hogy ha tul mélyen ereszkedik bele a sportolásba, hogy nem Imz e keHe-
metlen következmény az onnét való Alhrlászás.
10. Nincs biztosíték arra, hogy aki egészségesen megy oda, nem Jön-e vissza következményekkel és aki odament következményekkel, nem Jön-e vissza anélkül.
11. Nem látni a tervezetből, hogy h nyári kellemes f.portolást mi pótolná azután, miután a kiemelt fölösleges földnek ródllpilyára való felhasználását figyelmen kívül hagyták, miáltal az év háromnegyed részét életunttá teszi a felzaklatott rövid sport-Időszak, mert hiányzik a ródlipálya a felzaklatott lelki helyen.
12. Mért nlnoe számítás arról, mennyibe kerül az egész sport-élvezet ós klflzetl-e magát egy rövid Időre bizonytalan áldozat meghozatala.
13. Mert ugy néz kl az egéez, mintha a Királyi tervező hivatalnak semmi érzéke sem vo\'na a sport élvezetéhez és mintha tud ítosan követné az idősebbek spertképtelen-ségénék a bosszantását, a nem megfelelő hely alkalmaüanságok éa Jéghideg vlz használatának makacs tervezgetésével.
Hát ezt már még az ördögnek ls kötelessége tel... fel... egészen fel-folyamodnl, ha kell a Rotsohlld-bankházlg, hogy legalább pénzzel támassza alá e sportalkotást, hogy tökéletes, egész évre kiható legyen, mert az Idősebb urak sportolásához kevés az a rövid pár nyári napsugár besugárzása.
Erre kellett volna a Királyi tervező hivatalnak ls gondolni és nem mindenről lemondásra kényszeríteni már érdemeket régén szerzett urakat és hölgyeket, mert ez-a felfogás nom egyezik a Hivatal lemondott Igénytelenségével.
Nagykanizsa, 1033. május szomorú kilátásaiban.
A még sportolni kész tábor képviseletében Ansorge OntmJ
- Gál J*1J« MUo ■•VT*romtf( máltti,
15-éta Párlson At elutazott Madridba, hogy részt vegyen a május 27-én megrendezendő Mlos Buropa választáson. Az utazás előkészületeiről nagy illusztrált cikkben számol be a Színházi Elet ul száma. — Ugyanez a szám közli a Chicago Trlbune által kiirt .A világ tegbfctosabb nó}»" elméért folyó pályázat elözsürljének döntéeét Is. Krudv Gyulát, az elhunyt nagy mugyar írót Nádas Sándor parontálja el gyönyörű cikk keretében.
— Hacmh éa Sa/6 hétfőn a Városi Színházban.
— Jószabásu kész női kabátok
már most leszállított árban. Slnger Dlvaláruház.
Ma mindenki rókát viseli A legszebb tavaszi rókák remek színekben Iqtolcsóbb áron Budapesten Dán Pülöp-nél (Dorottyautca 1., Gerbeaud sarok) kaphalók. Gyönyörű tavaszi kis bunda modelljei, szőrme cravattealal feltűnést keltenek. Feltűnően olcsók. Kiaérelje megl
Kedvező alkalom ! Üzletváltozás miatt
nöi kalapokat
móíyen lcmxailUoít dtroa
AtukltúouK meglepó aailpen kéaaSInai (
Brónyal C.
kotopUalUíben _ HoitfOy MOrlóa-Nf UL
Legolcsóbban FEST
Legszebben TISZTIT
VARGA
ruhafestő, vagytisztltó, fjöjmosó üzeme Hun, adi-sstoa IS. Haj-thy BS.-ui 8.
1 hal telisige, máttájiKt fájdalmak, emésztési nehézségek, (jomor. beihurut és sárgaság a természetes .Ferenc József keserűvíz, használata állal meghallatelkietOk és az agy. a ssem, itldí vsgy sziv ( lé irátrvulá véilóMá&ok etlensulyoslistók. Gyomor- és béispec ailsták Igazolják, hogy a valódi ftrao lóiset viszel, különösen az ütő életmód következtében Jelentkező hajóknál, nagyon kedvező eredményeket érnek el. A Fereee Kisst keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban WfUawrfia-letekben kapható. i» r
— (A nagykanizsai lzf. Nőegylet) folyó bO 28 án déíután téT 6 órakor templomi ttnnepétyt tart szegényel javára. A mtlaor Beethoven: Isten dtcsóséftó-vel kezdődik a kibővített templomi énekkar előadásában Abramovia Márk főkántor vezényletével. Ezt Rublnsleln: Spherák zenéje követi hegedűn Neu LlHvet, Luslgarten Miklóssal, Havat A •dórral, dr. Llchtschetn Sándorral ós violán Balaton Edével, qottfchal): R\'cé-je ulán, Ambramovla Márk főkántor előadásában és Ootdschmldl-né orgonaklsérelével, Fenségedet zengi... dm a középkori vallásoa himnusz következik. Előad|a tíachler Maigll. A kővetkező azám Tiazborah Curénu, kóruson, orgonánál Oold-schmldlné. Ezeklel próléia: Látomás...-át (Ezekiel 1)7. fej.) Oaram-völgyl Iván adja elő ás Schuberttől: Preghkre-t hegedűn Luslgarten Miklós és Hatat Andor, orgonán Hofrlchlei Emmj. Ezt .Halleluja* kővell kóruson, orgonánál Qold-schmldtnt. A muior a Himnusszal záródik. A művészi gonddal \'Összeválogatott gazdsg programmal ismét bebizonyítja a nagykanlzssi Ijr. Nőegylet lonlos szerepéi városunk életéhen és Uradhatalli níágát,\' ámít □emes céljai érdekében eddig Is mindig klfejlelt. A jegyek 1 pengőt és 50 filléres árban Vágó Endre, üzletében elővételben kaphalók.
- (Leesett > (írót egy csere bogarat-lrtó kisfiú) Abrovlcs Jó-zsel 10 éves garabonci kiillu, osztálytársaival egyatl, a lankó vez«lé-sével szerdán reggel kiment a szabadba cserebogarat irtani. Abrovlcs felmászott egy fára, ahonnan oly szerencsátieofll esett le, hogy a bal-kaiján két helyen nylit lőrést szenvedett. A kisliut, akit dr. Zoblcs garabonci íörorvoa réázeaitetl első segélyben, beszállították • mentők a kanizsai kőzkórhizba.
— (A Balatoni Társaság képzőművészeti szakosztálya) Lerí Izsák Oyula ügyvezető alelnök elnöklete alatt Budapesten alási tarlóit és felbuzdulva a képkiállítás sikerén, a szakosztályt kiegészítette és ulia alakította. Elnök maradi Csák István, elnökhelyettes Wőgnet Oéza, szakosztályi előadó Magyary Béla Író. Az intézőbizottság tagjai: Andrássy Qéza gr ól, Baransky E. László, Czencz János, Edvl illés Aladár, Qlalz Oszkár, Hermann Lipót, Hor-vay János, Iványi-Orünwald Bála, K(adl Kovács László, Kunwild Céiár, Mag,ar-Mannhelmtr Ouiztáv, Nádler Róbert, dr. Oonds Henrtch, Szabad Antal és Szlányl Lajos. A képző-müvés elt szakosztály elhatározta, hogy a Balaton propagáláaára kiépíti a mabmötok körét éa a nyár fotjra mán először Balaton/öldvdrott rendezi meg magas művészi nívón álló kiállítási. IA leien légi balatoni kiállítást (Nenfirti Szalon) lolvó hó 21-én délig meglio.-.abbitotláV a nagy éídckUJdáür- való tekintettel.
1963. má|u« 18
ZALAI KOZLQNV
SPORTÉLET
A MOTESi dny-kerűletének középiskola! bajnokság*!
Nagykanizsa, május 17 A Magyar Országos Tornaszövet-ség Délnyugati Kerülete junius 4-én délelőtt 9 órai kezdettel nagyszabáw tnmaflnnepélyt rendez Pécsett, melynek keretében ugyanakkor bonyolítják le a MOTESi Délnyugall Kerületének középiskolai egyéni és csapat-lomáazbajnokságall.
A bajnoki versenyeket nyújtó, ló, korlát, ugrások és müszabadgyakpr-latokkal végzik, A csapatversenyekben résztvevő Intézetek tagjai a MOTESz által 1933. éviv előirt gyakortatanyagáből az I, 9, 17, 26 és 41 sz. gyakorlatokat mutat|ák be. Az egyéni bajnokságokban Indulók a 2, 10, 18, 26 él 42 iz. gyakorlatokat, azonkívül a szereken egy-egy szabadonválaszlott gyakorlatot végeznek. A versenyen a kiskanizsai híres sdskacsapal is résztvesz.
A győztél ciapatok és versenyzők oklevelei, ezüst éB bronzérmet ksp-nak. Az ősszel szereken viszonylag legtöbb pontot elért tornász a .MOTESi Délnyugati Kertllele legjobb középiskola! tornásza" elmet és oklevelei njA.
A csapatbajnokságon minden Intézet csak egy héttagú csapattal vehet részt. Ebből az 5 legjobb tornász pontozása jón számításba, Ai egyéni bajnokság aspiránsai felenklnl 50 fillér neveiéi! dijat tartoznak fizetni.
Mindennemű felvilágosítással dr. Tholway Zsigmond poslafőnők, MOTESi tanácstag, Nagykanizsa, szolgál.
Nagyban készülődik a Zrínyi Vasárnap délután az alosztály második helyezettjét lálja vendégül a Zrínyi. Erői edzésben vett részi a csapat. Nagyon bíznak, hogy megadásra tudják készlelni a KPAC-ol. Nagyon Örvendetes volna ez és városunk sportjának előnyt jelentene. Sok függ azonban a közönségtől !i Eredményekel kiharcolni sokkal könnyebb, ha minél lóbb helyi szurkoló hangja és tenyere adja meg hozzá a biztatást. Ez a kérése városunk második csspatának. Egyébként Is érdemei lesz kifáradni a Zrínyi pályára, mert a KPAC csapata állandó edzőtársa a proli Somogynak és Igy biztosan szép játékban lesz Vésze a közönségnek. A KPAC második helye Is éltől a mérkőzéstől függ, meri veresége esetén harmadik helyre esne vissza.
A Délnyugati Szövetség alosztály bajnokainak fekete vasárnapja
A Délnyugali Szövelitg mindhárom ba|nokJelöll|e gyenge napot logolt kl vasárnap A kaposvári alosztály bajnoka, az NTE érle el még a leg-tisztesebb eredményt, mert döntetlenül Játszott. A pécsi kerület bajnoka, a PVSK a Szekszárdi TSE-től
Pécsett 3:2 srányban kikapott, mlg a bajai aloszlály bajnokjelöllle, a Kiskunhalasi AC Bácsalmásiéi Vzen-ved:lt 2 :1 arányban vereséget. Ez kélséglelen hizoflyltöka annak, hogy a futballban a tudáshoz szerencse is kell.
(A Levente Labdarugó Szakosztály Intézőbizottsága) ma este
pont léi 9 órakor ülést tart. A mai intézőbizottság! ülés dönt a Spitzer-serleg vélele és megrendezése ügyében. A tárgy fontosságára való tekintetlel a tagok teljes számban való meglelenéiét kéri ez elnökség.
(Hibaigazítás) F. hó 9 I számunkban letenyel tudósítóik |elentóse alapjin közöltük, hogy I. hó 7-én Letenye 12,-0-ra legyőzte Klskanizsa levente futballcsapatát. A Levente Labdarugó Szakosztály értesítése szerint a kiskanizsai csspat engedélyt lelenyel szereplésére nem kapott. £itesülésünk szerint Szepetnek csapata szerepelt 7-én Lelenyén.
— Aa Oliáf u] száma közti, hogy az Otnke éa a Gyosz után a Chevrához la elmegy. Nincs többé nyers zaldó. Gömbös az öaazea zsidókat niegfőzln. Jelentéa a Llazt-trontról. Bécsi híreit. Mérloka bőg, mert ő még nem tőorvoa. ltoaenberg Londonban. Vernek, vagy nem vernek n detektívek. mulataAgos színházt kritikák és még rengeteg re mrk tréfa.
— Közalkalmazottak figyelmébe I Butorárulnkat lényegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú lejáralu hitelre Is, kamatmentesen. Kopsteln butoráruház, Horthy Miklós-ut 4. szám.
Zfirlehi zárlat
Parts 20-38, London 1744, Na^york 44550, BrOsiel 72-17VI, Milano 28-85, Madrid 44-25, Amalerdam 206-25. Berlin 11920, Wien 7J32, Szólla -■-, Prága 15-42, Varad 58 10, Budapeil —•-, Belgrád 7-00, Bukaraal 306.
Terménytőzsde
Busa tlliav. 76-OS 12-70-12 85, 77-es 12 95-1315, 78-aa 1320 13 35, 79-«a 13-45-13 60, 80-aa IJ-55-13 70. dunán-hrll 7&oa 1183-11 91, 77-es 11-95-12 10. 78-sa 1215-1230. 79-OS 12-35-1250, 80-as 1245 -1260, rozs 625-635, lak, árpa 8-70-890, zab 7-95 -805, tengeri 685— 6-90, korpa 5 20-5-30.
Kii költséggel w eredsÉiy.
ha vetéseit és veteményeit
PÉTI-SÓ-val
mütrágyáfza. Szükséglet négyzetméterenként:
Főzelékféléknél
Virágoknál......... 2
Rózsafáknál ...... 5
Gyümölcsfáknál... ... I
Földiepernél ...... 3
Málnánál ......... 5
Pázsitnál ......... 3
Burgonya kat. h.-kén! 80 . Répánál . 80 ,
Tengerinél . 80 ,
Retek és kaszálóknál 50 .
4 deka
3 . 9 .
20 ,
4 6 . 10 .
100 kg. 100 . 150 . 60 .
Őszieknél leitrágyának, tavaszlaknál Is
eredményesen használható. (Részletes hasznsát! utasítás az érdeklődőknek díjmentesen rendelkezésre áll)
2 kg.-os zsák ára ... 1 — P
3 „ „ ... 216 P 1U . , ... 4*12 P
100 . „ . - 1986 P Beszerezhető:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi
szaréit kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-lér 10.
(A bíróság mellett)
VALUTÁK <« Angolt. 19-301970 Helga tr. 79-16-7914 Csen k. 1693-17 Oi Dánk. 85-70-86 90 Dinár 7-20-7 70 Dollár 48800 49800 Francia 1.22-30.22-50 Moll. 230 05-232 25 Zloty 64 35-64 85 Ut 340-344
Léva 4 0O-4 2ti Ura 29Í0-3Ó2U Mátka 135-70 136-60 Norvég 97-80-9880
Peseta -■--•—
Schlll. 8011180 80 Sváiclt. 110 70-111-40 tvádk. 99 10-10010
DEVIZÁK Amal. 230 05-232 25 Belgrád 7 80-7 9J Berlin 135 80-136 60 Bröaaal 79-28-79-74 Bukareal 341-3-43 Kopenh. 85-90 HÜ90 London 1932-1946
Madrid —•-—
Milano 3000-30-18 Newy. 492 00-498-00 Oazlo 9800-98-80 Pária 22-33-22-47 Práaa I6H5.1705 Szófia 4ill/i-4-14l/l StoeHb. 9) 30-10010 Varsó 6445-64 85 Wien _•__■_ Zörlch 11089-111-40
Wien clcatlng árfolyama i 80.4541
Bertifviiár
Falhalláj 975, eladatlan 31. - Eiaő-randll 032-096. szadett 088-OT), arc deli közép 086 -0-88, könnyd 0)6-082, l-aö rondC öreg 082 0-84, II od rendd öreg 087-080, angol sltldő I. 100-108, azaTonna nagvban W6—1-20, zair 1-36-1-43, bus 096 -I 24, lélaetléa 1-06—1-20.
Kiadja a laptulajdonoa Közgazdasági Rt. Qutenbarg Nyomda éa Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelői kiadó: Zalai Károly.
APRÓHIRDETÉSEI
Ovál, köt, azetletea éa bloodc! kara-tuáaakal olesón Sternaél, Városház-palota. ___1606
Oklcvalaa laaáa, volt latéaé, kta caalidu keres azonnali belépéare Intézőt, aegédlliall. titkári, vagy képaellaégéaak megtelelő bátmlnemll áTláat. Vállalná hal tenyéaitéal éa va|gyárttat la — Clm.: Mohacsek Uaaló oki. g, Háromla, So-mogytnegyt. 1M6
■étaaaMa előszobái, vízvezetékei la káa kiadó Józaél főherceg ul 58/a. 91
háraaHisUa atoal tatáa IOraaa>oba«al .-.tguiaiua l-re kiadó Horthy Mlklóa-ut 51. sa. alatt. 1817
Hármaa azmottoa uéakáffka éa »aa-
mérleg eladó. Atmuth bazár. 16U
2 azohéi, konyhái folda-. lakáa aug. 1-ra klaéé Csengery-ut 60. Bővebbet Teutacfc drogéria. IMI
Forgalmaa
2 szobái azáp
. Clm a kiadóban. 1947
mádé éa
saoba-konyfaa, ul 59.
azonnal elfoglalható egy előazobáa lakás - Sugff-
Magyar Királyi Államvasutak
MENETRENDJE
Ragykaolui állomásra érkező él ai oaaaa ladaló vonalokról. Éninyaa ■ IB33. é*i május hó IB-tSI kaaén.
Nagykanizsa—Budapest
Voait A vonat K-iUd- KnnMr, bpeilre Voait UA vonat Bneitíól tMlUMi,. Tífíaü
.iám. neme ról liulul .. M. érkezik "Za. I| neme Indul rsára érit
1219 Szem. v. 0-30 21)1 7-39 1220j[5zem. v. 21.49 2 50 495
120/ Oyv. 610 7-14 9 55 1232ÜMolot — 5-53 7-27
1213 Szem. V. 8-45 1005 1805 1202 Oyv. 740 _ 11-30
1235 Motor 11-32 12-55 — 1212 Szem, v. 620 11-87 1307
1211 Szem. v. 1430 16-48 21-18 l234jMM« — 14-45 16-07
1231 Motor\') 17 15 1832 — l214l(Szem. v. 14-15 18-95 9007
1231a Motor") 1750 1907 120/4 Oyv. 2003 22-40 29-50
1201 Oyv. 18-24 19-341 22-10
>)Az 1231/a. sz. vonal csak V/15-IŐI Vl/23-lg éa IX\'4-ltl 1934. V/14-lg közlekedik. l)Az 1231. „ ,. „ VP21-IŐI IX\'3-iz közi.
Az 1231/1231 a/1234/1235. az. motorvonatok közvetlen vonalok Keazlhelyre. Illetve Keazlhelyröl.
Az 1202/1201. az. vonatoknál V/I5-IŐI VI 23-ig éa IXi-tői 1934. V/14-lg a következő közvetlen kocsik fúlnak; 1 élkező és I III. kocsi Pragerako, I—1 1-lt-lll. oszt. kocsi Venlimiglia és Rogaska Slatina, 1 hálókocsi Cannes.
Fenti vonaloknál 1933. évi VI24.^VIII/3I-ig a következő közvetl. kocsik lukiak: egy-egy 1-11 III. o. kocsi Splttal-Mlllatlller-See, Venlimiglia. Rogaaka-Slatlna, egy étkező és egy II—HL o. valamint egy I—II 111. o. kocsi Vilfich.
Az 1S58Z1207. az. vonatoknál a következő közvetlen kocsik futnak: egy háló éa egy I — II. o. kocsi Venezla, egy tl—III. éa egy hálókocsi Fiume.
Nagykanizsa■
-Sopron
mriSz. v. í| ő\'00!l 7 45 M 8-47 .Sz. V. 13-35 \'5 C5" 16-06 lyiz, i| l6-|5lil/-40" 18 31
.otJil lS-iSpilOÍ 21-14 I — -tv. >jl 20-30)22-00 1 23-02 » — I —
,otot|23 5«l 1-19| — | — || —
2006, 22-5T-
íj^rraro
M.t rakt.
7« 8-16 10 10 1313
IMS 17:45
2317
MAi 1427/a. éa 1428. az. motorvonatok VI/l5-VI/23-ig és IX/4-tőt naponls, VP24-IX/3-ig csak hétköznapokon közlekednek. Az 1427. az. motorvonat Szombathely és Zala-szenllván között naponla, Zalaarenllván és Nagykanizsa közölt caak V/15-VI 23-ig éa IX 4-IŐI naponta, VÍ-24—IX/3-Ik pedig caak hétköznapokon. \')Az 1447,1448. az. vonalok csal: VI/24-IX/3-ig vas\' Az 1412/1411. az. vonatoknál közvetlen I—11— II!.
Zalaegerszeg között. Az 1428a
kocsi Budapeal déli po~ 1427a. az. motorvonatok közvetl. vonatok Nagykanizsa-Zalaegerszeg között. Nagykanizsa—Pécs
1 ü\'S\'i Svcw.l1 PÍCM. M. || S Pitiiíl Szrctfól M. J w 3,M.y« ua. "líka.1-
2420 l| Sz. v |l 4 50 2444 [Sz. V. 11-58 2414 "Sz.v, 13 40 2428<:l Végy j 18-00 2428 Vegy.f 2013 5 30 1238 14 15 1901 21-05 6\'38l 8-49 154/ 1806 21-151 - . 23 0(1 212/ * Sz. V.S ■ || 510 2447 Sz. v.l - II — 1413 Si rí 12 14 | 14 22 2421 i Végy.j 18 15 j 20 35 632 7-30 15 30 21-55 f\'lft 119 K-oa 22-40
A 2428a. az. vegyeavonal caak X/8-IÓI kezdve közlekedik. A 242a az. vonat csak V/15—X/7-ig közlekedik.
A 2447/2444. sz. vonatok közvetlen vonatok Budapest keleti pu—Nagykanizaa közölt Gyékényes átmenettel.
_Nagykanizsa—Pragersko (Pragertu</)
Nlgykani zaázol Indul | Hova 7
l\'ZOH Oyora 010 Ttleaat
249-2 Vegyca 710 M. Keieaztui
>\'240 Személy 458 Ptagerhof
1202 üyon 11-50 Ttleazl
1241 Személy 1400 Pragérhol
oj)
5
teünr
120/ Uyora
550
Irleaal
124/1 Sieméty I 938 I Pragérhol 1201 Oyora I 1804 ITiteaat 1241]Személy | 20-56 |Pragerkot Az 1207/1208. éa 1201/1202. az. vonatokkal luló közvetlen kocáik nvaaazok, , Budapest déU pu.—Nagykanizsa viszonylat alattiak.
ZALAI KÖZLÖNY_____1933. május 18
„Olcsónk vagyunk, mert jók vagyunk."
Telepes rádiókészüléket
olcsón, szakszerűen építünk át
. .. hálózati rádióvá!
Transdanubia RT.
Csengery-ut 6. Telefon: 4-13.
Fixessen elő
A LEGJOBB RÁDIÓLAPRA
a Rádióéletre
Előfizetési ár: 1 évre P 10-
Vt évre 5\'50 pengő, \'/< évre 2-80 pengő, I hóra P 1\'—
KIADÓHIVATAL:
Budapest, IV., Káróly klrály-ut 10.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
BRIDGE-BLOCK
darabonként
40 fillérért
praktikus beosztással (50 lappal)
kapható
a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalában Fő-ut 5.
valamint
Kráiky György ési<|. Hirschler Miksa dohány árudájában, Fisohel Ede és Sohleaa Testvérek
könyv- és paplrkereskedésében, Horváth József ujságárudájában
Közgazdasági Részvénytársaság
NAGYKANIZSA
KSnyvnyomda, könyvkötészet, vonalozó intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készítünk s
inradenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körlevelokot, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat.
TELEFON:
78.
Gyértunka
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat,
jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsák-
cédulákat, naptártömböket, falinaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és 8 logolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám aíatt.
%0<nst«t t laptnlaiuono. KOigauUsági R.-T, Qultulfcrs Nromdi.ts Dtluüai Lapkiadó Vállalata kOnyvnyomdá|át>an Níavkajiiuiv. (fel.16. üiletvexdS, Zalai Károly.)
78. évfolyam 113. uim
Nagykanizsa, 1938. május 19, péntek
Ars 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
IsetkesaMség és kiadóhivatal: KIM IS. oim Mag Jelenik minden re«gel, MI16 kivételével
rSLITIIAI H1P1LAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElSIIzetésI Ira: egy hóra S pengd >0 Iliiéi SieikeiitMgl és tcladóblvalall telelőn: 7Í. sa
Fantasztikus hirak és az igazság a kormányzói jogkör kiterjesztéséről
Budapest, május 16 Gömbös Uyula miniszterelnök tegnapi beszédében bejelentette, hogy a kormány a kormányzói Jogkör kiterjesztéséről törvényjavaslatot nyajt be. A miniszterelnök beszédével kapcsolatosan már tegnap éj|el a képviselőház folyosóján, de ma délelőtt Is a legfantasztikusabb hírek keltek szárnyra. A Budipesti Éitesitőnek beavatott helyen a kővetkezőket mondták:
A kormányzói hatáskör kiterjesztése lóként a kormányzónak a törvényhozás elnapolásával, Illetőleg feloszlatásával kapcsolatos jogára vonatkozik és nem terjed lul azon a határon, amelyek a magyar államfőket e vonatkozásban a múltban megillették. Nincs szó olyan fog-kiterjesztésről, amely teljesen elválaszthatatlan az apostolt király személyétől. Előreláthatólag Intézkedik a törvényjavaslat abban az irányban
Is, hogy a kormányzót a törvények kihirdetési \'oga helyeit a törvények szentesítést Joga Illesse meg. Ezen. kivltl azt tervezik, hogy a kormányzói halaimat külsőleg jobban kidomborítsák, nevezetesen bélyegeken és pénznemeken. Azok a htrek, amelyek a kormányzói tisztség örökletessé válásáról és kormányzói helyellesi tisztség felállításáról Bzóllak, teljességgel alaptalanok.
Felmondtuk a német c/ear/ng-szerződést, Prágában teljes a megegyezés
Márciusban is aktív a magyar külkereskedelmi mérleg
Budapeat, május 18 Waldedi, a német külügyminisztérium gazdasági osztályának vezetője május 23-án Budapestre érkezik. Magyar részről felmondták a magyar-német clearlng-szerződést s most a Waldeck osztályfőnökkel való tárgyalások keretében ujabb clearlng-egyezményt Igyekszünk a némelek-kel kötni. Ma délben jelentés érkezeit Buda-
pestre, hogy a cseh-magyar kompenzációs egyezmény összes pontfalra nézve létrejött a megegyezés. A csehek most a minisztertanács elá terjesztik az uj szerződést.
A m. kir. Központi Statisztikai Hivatal megállapítása szerint külkereskedelmi forgalmunk márciusban emelkedett. A brhozalal értéke 261 millió pengő volt (az előző havival szemben 4 4 millió pengő emelke-
dés). Az export értéke 30 2 millió pengői tett kl (37 millióval többel az előző havinál). Ezek szerint tehát a március havi külkereskedelmi mérleg 41 millió pengő aktívummal zárt (a mult év első negyedévi mérleg közel 13 millió pengő passzívumot mulatott, az 1933. év első három hónapi triók mérlege 10 1 millió pengő aktívummal zárt.
Az államok egymás után csatlakoznak Roosevelt javaslatához
A kisantant prágai értekezlete tüntetés lesz a revízió ellen
Oenf. május IS
(Éjszakai telefonjelentés) A leszerelési értekezletnek hadianyag-állománnyal foglalkozó bizottságában tegnap a kisantant képviselői előterjesztették a Magyarország hadiállományáról beszerzett bizalmas értesüléseiket. A csütörtöki ülésen több ország küldöttségei tiltakozást jelentettek be az ellen, hogy egyes országok katonaságáról olyan adatokat használjanak fel, melyek nem
származnak az Illető országok kormányaitól.
Ankara, májua 18 (Éjszakai telefon jelentés) A török minisztertanács foglalkozott Roosevelt elnök üzenetével és megállapította, hogy Roosevelt szándékai tel-jeien egyeznek a török kormány felfogásával.
Nanklng, május 18 (Éjszakai telejonjelentés) Kina fenntartás nélkül hozzájárul Roosevelt javaslatához.
Róma, május 18 (Éjszakai telefonjelentés) Az oiasz király táviratban mondott köszönetet Rooseveltnek nagyjelentőségű javaslatáért, amelyhez az olasz kormány is csatlakozik.
Front a revízió ellen
Bukarest, május 18 (Éjszakai telefonjelentés) Az Ade-verul szerint a kisantant prágai értekezletén a 3 állam a békeszerződések revíziója ellen fog demonstrálni.
A királykérdés a belügyi költségvetés vitájában
Farkas Tibor: „Külpolitikai események aktuálissá tették a királykéi dést"
A képviselőház ma megkezdte a belügyi tárca költségvetésének tárgyalását.
Oál Jenő polemizált a belügyminiszter egyik tegnapi kijelentésével, amelyben azt mondotta, hogy a Nemzeti Demokrata Párt hagyja ott a demokráciát és folytasson néples politikát. Nem tudja, mit ért a belügyminiszter népies alatt. Belügyi igaigatásunk területén igenis az igazi demokráciának kell érvénye-
sülni. Sürgette a gyűlési és egyesülési jog helyreállítását. A költségvetést nem fogadta el.
Pécsi László kifejtette, hogy az autonómiák terhein csak a külföldi kölcsönszolgáltatások csökkentésével lehet segíteni.
Farkas Tibor hangoztatta, hogy a külpolitikai események időszerűvé tették a királykérdést. Nem szerencsés gondolat azonban a köztudatba beledobni a kormányzói jogkör kitér I
jesz\'ésének kérdését anélkül, hogy megmondanák, tulajdonkép miről van izó.
Pallavlclni Oyörgy őrgróf kGrte, ne vigyenek személyi kérdést a király-ügybe. A miniszterelnök a kettős-kereszt álapjára helyezkedett, de ez csak akkor áll meg, ha a kellős-keresztet a király előtt viszik. Reméli, hogy a miniszterelnök felülvizsgálja tegnap nyilatkozatát.
Peyer Károly kifogásolta, hogy a kormány nagyon mostohán kezeli az Országos Társadalombiztosítót.
Van-e forradalom Németországban?
Van-e forradalom Németországban ? — valóban nehéz rá megfelelő feleletet adni. Minden attól függ, mit tekintünk forradalomnak. A bar-rikádok és utcai hatcok elmaradtak. A német alapossággal megszervezett „kilengések", melyek máskor az Eszme szolgálatában tobzódó zabolátlan tömeg és lelkiismeretlen vezéreinek ténjei, a forradalom külső ismérvei, a könyvégetés, elhurcolások ellenére sem forradalmi jelenségek. Mindezekkel szemben áll az a letagadhatatlan valóság, hogy Hitler Adolf a kancellári méltóságot a törvényesen megválasztott elnöktől, diktátori hatalmát pedig a parlament többségétől nyerte.
Aki tehát a forradalom szó alatt a hatalomnak a fennálló törvények ellenére való megszerzését érti, az csalódottan rázhatja a fejét és gúnyosan mosolyoghat akkor, midőn lálja, hogy a nemzeti szocialista párt rohammal veszi be azokat a sáncokat, melyeket már senki sem véd. midőn elég volna egy rendelet is. Értem a szakszervezeteknek erőszakos elfoglalását. De hát akkor mirevaló az egész, miárt kiván Hitler a -mozgalomnak minden- áron forradalmi szint adni, miért ak.irja halalmát mindenáron olyan szinben feltüntetni, mintha erőszakkal szerezle volna meg, hololt ép akkor hullott ölébe, midőn Schleichernek kancellárrá való kinevezése után, mindenki azt hitte, hogy már is vége van. Tán be akarja bizonyiiani, hogy az erőszaktól sem fog visszariadni ?
Mert az ignzi forradalom coak ezután fog következni feltéve, ha Hitler tényleg több, mint zsinóron rángatott figurája valamely háttérben mozgó és láthatatlan hatalomnak.
Lassalle Ferdinánd szerint nz igazi forradalom épen nem barrikád, halálhörgés és lámpavas, hanem a „kor uralkodó elvének megváltozása" az 5 sajátos hegeli dialektikájával élve.
Forradalom volt a hüb.ériség elvének, a kapitalista elvvel való felváltása és forradalom lelt volna akkor is ha nem manifesztálódik is oly hatalmas tör.,eg megmozdulásban, mint az 1779. évi nagy francia forradalom ; és forradalom lelt volna a boise-vista rendszer bevezetése Orosz-c: \'-zágba még abban az extrém és képtelen esetben Is, ha cári ukázral és nem tömeggyilkosságokkal valósítják meg. Az a tény, hogy „az elv" megváltozása ilyen külső megnyilvánulásokkal jár, az csak az újért és a régiért harcolók közt levő természetes feszültség kirobbanása, de a forradalom fogalmának nem szükségszerű velejárója. Egyszóval a forradalom a ntociális és gazdasági átalakulást jelenti, a gazdasági és szociális súlypont belső eltolódását melyet a tömeg megmozdulás nem teremt, csak deklarál.
Ebben az értelemben (de mégis kiterjesztve), hogy Hitler csinál-e forradalmat, vagyis át fogja-c ala
_ZALAI KÖZLÖNY___
A gazdák nem elégszenek meg a kamatoknak tízéves részletfizetésével
*
kilani a szociális és gazdafiógi életet, meg akarj «-e (hogy meg tudja-e, más kérdés) valósítani a nemzeti szociálista programot, amely aztán valóban gyökeres átalakulást Jelent, ez a kérdés?
Hatalomra semmi esetre sem forradalommal jutott, de hogy uralma valóban forradalom leaz-e, ez a jövö titka. Azok a külső megnyilvánulások, melyeket fentebb emiitettem kétségtelenül azt akarják jelenteni, hogy átalakulás van, (noha fantáziával a némtek igazán nem dicsekedhetnek, mikor a középkornak manapság egész farsangi módon ható, elavult requizitumalt a könyvégetést, meg a sárga foltot kaparják elő), de kétségtelenül nem egyebek reakciónál a volt kormányok állítólagos supernacionallsta tendenciájával szemben. Forradalom pedig sohasem reaktiv, mindig aktiv.
Próbáljuk vizsgálni ennek az akciónak az irányvonalát.
A mozgalom elnevezése: nemzeti szociálizmus nagyon szerencsés módon lett megválasztva.
Kétségtelenül kifejező.
Két, eddig homlokegyenest ellenkezőnek vélt világfelfogást, a nacionalizmust ? a szociálízmust kapcsolta 08> rv A marxista szociálizmus rendszerébe a nacionalizmus semmi képen sem illett bele. Nem csak az elméleti alap, az ethikai bázis, mely az egyetemes emberiség, boldogsága érdekében kívánta a gazdasági berendezkedést a kollektív termelési renddel helyettesíteni, mulat szembetűnő ellentétet soviniszta elgondolásokkal, hanem a cél megvalósítását „a tőke uralmának megdöntését" Is csak a munkásság Internacionálékba való tömörítésével tudta elképzelni, éppen a tőke nemzetközi volta miatt. A nacio-naiizmust mindenkor a kapitalizmus fizetett szolgájának hirdette, mely lehetővé teszi a hadiipar fenntartását, továbbá azt, hogy az egyik nemzetközi iparmágnás vámfalakkal kirekeszthesse a konkurense cikkeit „a nemzeti Ipar védelme" jegyében.
Most azonban kiderült a szociálizmus tévedése. Kiderült, hogy mindazok, kiket a világgazdasági krízis vagy a világháború tönkre tett és igy a fennálló gazdatágf renddel meghasonlotlá, nem szükségképen internacionalisták, hanem megmaradhatnak nacionalistáknak. A szociáliz-mű?, akkor midőn az egyetemes emberiség boldogitására törekedett, nem tudta elképzelni, hogy vannak emberek, kiknek a nacionalizmus nem \'.udományos probléma, hanem élő és eleven lüktető valóság. Éppen ezt a gondolatot ragadta meg Hitler és mozgalmának gyors sikere tán legfőképen ebben rejlik.
A hitleri program pedig nem hídba viseli a szociálista nevet is Ha nenj is nyíltan és a marxista-szociálisták terminológiájával, de szervezett termelést kíván. Szervezettség és szabad verseny pedig ellenkező fogalmak.
Ha Hitler ebbe az irányba fogja vezetni a mozgalmat, akkor tényleg forradalmat csinál.
Nem valÓBzinü azonban, hogy Hugenberg, a német ipari nagytöke éa Papén, a német nagybirtokosság reprezentánsai ebben is támogatják. A német burzsoázia sem lesz annyira elragadtatva a 2 vagy 3 év múlva megtartandó május 1 -el ünnepségektől, még akkor sem, ha kétszer-annyi zenekar lógja is játszani a „Hors-Wessel Lied"-et. A német burzsoázia, mely a Napoleoni háborúk óta minden időben erősen nacionalista volt, elfelejti a „nacionaK! s?.ó csengése mellett n „sociallst" szó érteimét Or. Frtnk Károly
Budapest, május 18 A pénzügyminisztériumban már hónapok óla beható tanácskozások folynak a gazdák és pénzintézetek részvételével. Rendezni kívánják a hátralékos gazdakamatok ügyét, szabályozni a mezőgazdák kényszeregyezségi ügyét és végül földvásárló szövetkezet tervezetéről folynak a tárgyalások. A gazdatársadalmat különösen a hátralékos gazdakamatok rendezése érdekli. A pénzügyminisztériumban az a terv vetödött fel, hogy ű 75 millió kamat kintlevőséget 10 évre osztanák fel és ez alatt az idő alatt fizetik meg a gazdák a bankoknak az elmaradt \'kamatokat.
A gazdatagok természetesen engedményeket tdvánnak, mert azt hangoztatják, hogy a gazdák az egész 75 Jnillló pengős hátralékot nem tudják megfizetni. A tárgyalások a mai napon ezen kérdésben még nem hoztak végleges eredményt.
Bezárták az egyetem
bölcsészeti fakultását
Budapest, május 18 Bleyer Jakab egyetemi tanár ellen a diáktüntetések ma Is folytatódlak. Az egyetemi tanács elhatározta a bölcsészeti fakultás néhány napra való bezárását.
______Htta. május 1$
magyarázza, hol a zarándokvonat vezetője ?
Szinte fáj megszólítani azt az agilis, folyton-intézkedö tisztelendő urat, aki finoman zizegő papírokat szemlél csontkeretes pápa szemén keresztül, miközben fáradhatatlanul intézkedik... Magyarázata alapján, az étkezőkocsi mögött, megtalálom azt az elsőosztályu kocsit, melynek ablakára ragasztva, nyomtatottbetűs papirszeiet jelzi: „Iroda"... Egy joviális öregúrhoz utasítanak, aki azonban az ,öreg" jelző ellen feltétlenül tiltakozna. És joggal, ó maga a megtestesült egészség, derű és elevenség. Fején fekete otthonisapka. Dus, ősz bajusz, szines arc. Szinte hozzátartozik a hosszú pipa és már ott érezzük magunkat egy régi nemesi kúria derütsugárzó tornácán. Zsembery István, az Országos Katolikus Szövetség elnöke és a zarándokvonat világi vezetője. Az egyházi vezető: Olattfelder püspök.
— A zarándokvonatnak 500 utasa van. Tegnap este 8 órakor indultunk Budapestről — magyarázza Ziem-bery — és holnapután este 10 órakor érkezünk Rómába. Hblnap már Firenzében szállunk ki...
Nem nagyon akar többet beszélni. Sok a dolga...
— Vannak talán érdekes utasok? kérdeztem.
Mosolyog...
— Hogyne .. Visszafelé Padul, Velence.. Mind a kél helyen kiszállunk...
Nagy örömmel lép be ar. állomásfőnök:
— Emlékszik-e rám, méltóságos uram, Sopronból ?
Zsembery méltóságos ur láthatólag örül a találkozásnak, még derültebb és kedélyesebb. Csak az a baj, hogy most már nincs alkalmam többet kérdezni töle.
De szerencsém van. A kedves, finom tisztelendő ur, törékeny alakjával és olyan arisztokratikus, nemes fejjel, sima és ráncnélkűli arcéllel, amilyent még nem láttam, siet segítségemre. A méltóságot ur már nincs itt...
— A vonaton utazik az Ifjú főherceg Is — mondja bizalmasan, csak azért, hogy nekem örömet okozzon. De el ne árulja, hogy én megmondtam.
Tovább kíváncsiskodom.
— Hát megmondom: József Ferenc főherceg ts velünk utazik... Gyönyörű ünnepélyben lesz Rómában részünk. Pignatelll páter bol-doggáavatására érkezünk oda. Nagyszabású ünnepély lesz... Megjelenünk audiencián a pápánál ..
— Melne Herrschaften I •— szól be a fülkébe az os/trák vasutas. Többi! mái nem hallom... Hogyan kerül Ide e|y osztrák vasutas ?
Ideje kiszállni: gondolom. Hátha nugukkal visznek Rómába...
Már a kiszállt utasok is szállingóznak visszafelé. Mégsem akarnak Kanizsán maradni.
Egy kedves k,ls fiu felveli a kérdést:
— Aptys, i^Lmi is Rómába utaz-
Gyors-riport a kanizsai állomáson a római zarándokvonatról,
amelynek félezer utasa közt van József Ferenc főherceg is
Nagykanizsa, május 18
23 óra...
Ezúttal Jobban sietnek a villanyok felgyujtá8ával a nagykanizsai állomáson. Nagyobb az elevenség és nagyobb az izgalom, mint mádkor. Pedig csak öten-hatan utaznak. De Rómába I ...És nagyobb az ünnepélyesség. Néhány sisakos rendőr jelenléte emeli a kép komolyságát. Ugy érzem, nem ceak azokért, akik most Jönnek Budapestről, hanem azért az öt-hat emberért is, akik innen utaznak velük tovább.
öt-hat?... Többnek látszik. Főképpen az izgalom. Es mennyien vannak érdekelve ennél az ulazásnál ? ...Milyen széles körben vetíti ki hullámait egy ember kimozdulása... Persze, egy ilyen kimozdulás 1... És mennyi a tanácsotadó, a mindenttudó, a féltő, az őérte-remegö I...
23 óra...
Már hallom a vonat lihegésél. Csak ez lehet. Próbáltam versenyt szaladni ezzel a vélt, vagy valódi llhegéssel. Mégsem késtem le semmit... jól esik belenézni a két közeledő szembe. Ez mindig élmény
erejével hat, a vonat, amint az anyag és az erő diadalával belehasit a sötétségbe...
,Utipárnát tessékI... Ullpárnát tessék I...\'
Szép es az elevenség és mozgás. A fehérkabátos sörösfiu vad rohanása a sok sörösüveggel. Meg a mozgó büffé... A rendőrtisztek, meg a vámtisxtek...
De szép volt a hosszú kivilágított vonat is. Bent a nagy világosság és a sok ember. Csak a hálókocsiban és az étkezőben van sötétség. És egyik-másik fülkében tompa, álmosító, lila fény. Ott már alusznak. De legtöbb helyen nagy az érdeklődés Nagykanizsa állomása iránt, nagy az elevenség, frisseség, mely nem akar tudni arról, hogy a polgári életben már éjjeli 11 óra van. Nem pedig 23 óra, egy szép római ut egyik állomásán.
Nehéz ilyenkor a tultömött vonat még zsúfoltabb folyosóján tovább bukdácsolni. Főképpen nehéz kérdezősködni Vájjon melyik utas figyelmét tudóm magamhoz ráncigálni egy nagy utiélményböl, hogy meg-
vArosi mozgó
Házasulandók ügyeimébe!
Afd/us li" 19-21\'lg Pén/ek/01 va%úroupla
löJlenek a batóiá«llag eaguiélyexett bóaasságköxvelitö Irodába a
vArosi moziba,
ahol csekély díjazás ellenében bemutatjuk, hogy miért van az, hogy
hogy Zágon fetwttnnak, a mairyar vlgjátóklrónak mennyiben refei-enciakkal szolgálnak:
Szftke Szakáll Frlti Qrflnbaum
Igaza, üenate MOllor Hermann Thímig
Előadások kezdete hétköznapokon 7 i« 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
Szombat, vasárnap magváltott W/o-ot ataiváayok érvénywak MÜUrtOk, pénteken
Mindenki, aki szombat, vagy vanámap moziba Jön, 600/o-oa utalványt kap, amellyél mindennap, minden előadásra szombat, vasárnap kivételével (éláran j « k • « meilkal
1938. május 19
ZALAI KOZLON r
őrizetbe vettek egy letenyei orvost, három fityeházi és két egyedutai polgárembert
nínk?...
\'De Ok csak nézők. Míg hozzátartozójuk sem ulazlk Rómába. Nem ls fog. Talán sohasem.
„Ullpárnát lessék I... Ullpárnát tessék/...«
A mozgó btlffé letelt vidám hölgyek beszélnek. Kellen, kedélyesen.
egy pillánál és azután semmi. Csak az állomás, -lr.il sóiét, a búcsúzé rokonok, akik Rómáról álmodnak az éjjel és felriadva inég-egyszer eszükbe jul, hogy a B0z6i fog-e találkozni Rsdnay bitóval valahol a via Rómán?...
Htrllti Zoltán
Pünkösd atán keldódlk a kanizsai szlnlszezon
A Budai Színkörben Játszik a Pécs-nagykanlzsal társulat
Nagykanizsa, május 18 Az idei kanizsai szlnlszezon a pün-kóld u\'áni napokban kezdódlk. A pár nap késedelem önnél van, hogy a pícsl Ner.izell Színház kllünó művészegyüttesének a fóváros színi kötélben Is a legjobb hire van, olyannyira, hogy a Budai Színkör társulatunkat kéthetes vendégszereplésre hlvla meg. Emiatt a kél hét miall, — amil büszkeséggel vegyes örömmel vesz ludo-másul Nagykanizsa is — kezdődik pár nappal kéeóbb a kanizsai szlnlszezon. Ez a fővárosi meghívás igazolja a kanizsai ktllika gyakran leszögezett álláspontját a pécsi társulatnak országos viszonylatban is elsőrendű mü.vésii kvalitásait Illetőleg. A budii sikerelt után bizonyára idehaza Is több lelkesedés fog mutatkozni színházunk párloláEa terén.
Mozgószlnház
Szegény leányt nem lehet elvenni!
Hál ez tévedés, kérem. Ezt a szegény leányi igenis el lehet veunl, aöl: ugy ahogy van, az egészet be lehel venni anélkül, hogy megcsö-mörlene az ember tőle, krónikus síbmoruságban szenvedők számára pedig egyenesen orvosilag ajánlható.
Renate Miller az a bizonyos sze gény leány, akit gazdag szépségével csak hosszas lelki lusa után hallandó feleségül venni bizonyos Hermann Thlemlg nevü ur. Akik látták már Renate M(lllert, azok nem is veszik Olyan tragikusan Thlemig ur belső lusált. Szerencsére ö maga sem fogja fel olyan tragikusan, különösen akkor, ha Szőke Szakáll a msga félszeg kékszakállságával seglil elö a szerencsés befejezést. Mlg Idáig eljutnak, addig azonban rengeleg humorral, a szürke hangzású Krausz Mihály pedig kedves, fülbemászó zenével ajándékozza meg a közön-léget. I
Zágon István pompás vígjátéka fi\'men talán még nagyobb sikert fog aratni, mint színpadon. Aki megnézi ezt a kl.dnő filmet, az bizonyára Igazat fog (nini a kritikusnak. o n.j.
BlsOrangu müjég kapható a Tr ans danubla "Egyesült OSsímalmok Részvény társaságnál.
— Paplan, flarrelltakaró és ágy terilö újdonságok állandóan érkeznek. Slnger DlvatáruluU.
a Letenyo, május 18 j
(A Zalai Közlöny tudósltó/ától) Letenye nagyközség egyébként egyhangú életébe csülörlökön bombaként hatott az a hir, hogy a szombathelyi csendőrnyomozó alosztály tagjai házkutatást tartottak dr. Jtetmer Ödön orvosnál, aki egyébként a ie-tenyei Stefánia orvosa és a házkutatás ulán az orvosi magukkal vitték.
A Zalai Közlöny munkatársának értesülése szerint már közel máhlél év óla figyelték a 28 éves otvosltak az állami és társadalmi rend tekintetében való magalaitását. Hiábavaló voll azonban a nyomozóhalóságolt minden fáradozása, csak az u\'.óbbi napokban produkált a nyomozás olyan bizonyítékokat, melyek azonnali inlézkedést vonlak maguk ulán.
Megállapították, hogy Fltyeházdra és Egyeduldra ls elnyúlnak a szálak, amik valószínűleg egy kézben, Letenyén (útnak össze. Szerdán délelölt ; Szombathelyről detektívet: ulaztak le Fltyeházára, ahol három embernél tartottak házkutatást és a talált bizonyítékok alapján mind a hármat őrizetbe vették. Innen a de-
tektívek még a délután folyamán továbbmentek Egyedutára, ahol szintén őrizetbe vettek kél embert. Csü-lOrtOkOn hajnalban, léi 6 órakor 4r-kizlek a detektívek Lelenyére, ahol azonnal felkeresték dr. Helmer ödőnl a lakásán. A házkutatás egész délelőtt tartóit és délután 2 órakor már magukkal ls vitték a nyomozók az orvost. Egy utazókosarat ls magukkal vittek, ami a lakáson talált, állítólag terhelő bizonyítékokat tartalmazta.
Érdekes, hogy dr. Helmer Ödönné, mielőtt lérjét elvitték volna, aulól fogadott éo állítólag Murakereszturra vitette magát. Valószínűleg a Budapesten lakó szüleihez és férjének ott élő rokonaihoz ulazott.
Dr. Helmer Ödör,, aki Kanizsán és Pécsell végezte Iskoláit, néhány évvel ezelőtt Letenyén telepedell le, ahol ek* jólmcnő magánpraxist ls folytatott.
Letenyén egyébként senki sem tud még semmi biztosat, hogy volt-e és miféle szeredre volt az orvosnak a szervezkedésekben. Azt majd a további eljárás fogja kideríteni.
A Hunyadi-utoa kfll-dftttsége a városházán
Nagykanizsa, május 18 A Hunyadi-utca háztulajdonosat Kertész Béla épiléazmérnok vezetése alatt küldöttségileg tisztelegi"\'! a polgármesternél, aki elölt hosszabban kifejlellék azt a tűrhetetlen állapotot, amire a Zalai Közlöny vasárnapi számában rámutattunk, A küldöttség a kővetkezőket kérta a polgármestertől: 1. a Hunyadi-utca burkolását, 2. a csatornának a Hu nyadl-ulca közepétől lefelé való kiépítését, ó. mivel az utca kulalnak vize emberi élvezette alkalmatlanná vált, a vízvezeték megépítéséi, 4. az utcának szegéllyel való ellátását, 5. az Ördögárok fedell cialorná|á-nak meghosszabbítását a Hunyadi-utcáig.
Dr. Krátky István polgármester kijelentene, hogy a szűkre szabott anyaglak keretén belül, részint a |övő évi költségvetési keretben kl-ván|a a kérésekel lel|esllenl. Ameny-nylben a vízvezeték és csatornázás költségeit a háztulajdonosok viselik, ugy hajlandó az inségakció keretében a munkálatokat elvégeztetni.
Mikes püspök átteszi rezidenciáját a püspökvárból egy kanonoki házba
Szombathely, május 18 A súlyos gazdíisági helyzet arra az elhatározásra bírta gróf Mikes János szombathelyi megyéspüspököt, hogy a híres müizlésset berendezett és nsgy áldozatokkal fenlartolt háztartását áttegye a püspökvárból egy kisebb kanor.okl házba. A megyés-püiplk átköltözködjél |unias közepéié tervezik.
A Zeileis-orvos elveszítette 39.000 pengA* kártérítési perét Zala-megyével szemben
Zalaegerszeg, május 18 Urbán Károly tir. egerszegi Zellels-orvos 39.000 ,,r tigös kártérítési pert indlloll az egerszegi törvényszéken Zalavármegye ellen azon a elmen, hogy a törvényhatóság nem hirdette kl orvosi oklevelét és bezáratta rendelőjét, mivel oll ferlözó belegek Is megfordullak.
Az egetszegi törvényszék most tárgyalta ezt az ügyel és az orvost elutasította keresetével azon a elmen, hogy a vármegye részéről nem forog lenn vétkes gondatlanság, mert a diploma kihirdetéséi Jogosan fűzte ahhoz a feltételhez, hogy Urbán Károlynak igazolnia kell a magyar állampolgárságát, amit azonban elmulasztón. A rendelő bezárása is indokolt volt, mert egy gyermekpara-lizises beteg napokon keresztül járt kezelésre, ami közegészségügyi szempontból kifogásolható.
™ Bútorvásárlás — nem gondl
Teljes berendezéseket rendkívül előnyös részletfizetésre, sőt kamatmentesen is szállítunk. Kopstetn bútoráruház, Horthy Miklós-ut 4.
Alkalmi vétel folytán
tiszta gyapjú kamgarn
férfiszövetek
már 12 Pért kaphatók.
Hő! és férfi felténOanyiM
nagy választékban.
Legújabb divatú
tavaszi és nyári újdonságok
SINGER
DIVATÁRU HÁZ. Alapítás 1860.
ZAI.AI K0Z1.0NY
Alkalmi vétel
folylán nagyobb tétel kitűnő minőségű diva os
gyapjú férfiszövetet
rendkívül olcsó áron árusítok, mig a készlet tart. 3 méter finom gyapjúszövet már 35 pengőért.
ftlíí.WSr. Brónyal £.
vételkányiier nélkül HortOy MIKIűn-ut 6.
«___
NAPI HÍREK
NAPIRRND
Május 18, péntak
Római katollku* Coeleáztlo. Proteat.: Ivó. Ur.: IJar hó 13.
. Vároal tnuxeum é* Könyvtár nyílva csütörtökön t» vaatrnap délelölt 10-től 12 óráig
Oyógyaiertátl éjltll aiolgálat c hónapban: a Merkly-Betui gyógyaiertár Fő ut 13. aa. éa a klakanlisaígyogyaieilár.
(lóilutdó nyitva reggel 6 órától eale 6 óráig (hélló, Iiífda, péntek délután, kedden egé« nap nőknek).
— (Regényfolylatáaanh)cmfag-
torlódds miatt kővetkező számunkra maradt.
— (Zalai származású tudós halála) A vegyi tudomány egy nagynevű művelőjét, dr. Hárt Páll, a budapesti Pázmány Péter ludomány-egyelem kórvegytani tanszékének rendes tsnárát -temették el néhány neppat ezelőtt Budapesten. A híres tudóst ifjúkori és rokont szálak tUi-ték Nagykanizsához. Atyja valamikor somogyszenlmlklósi bérlő volt. A Hűvös család pedig közeli rokonaihoz tartozott. Dr. Hírt vakácié|ál rendesen Bollán és Ciopikon, a Hűvös- birtokokon töltötte és snnak a kívánságának adott klle|ezé!t, hogy Nagykanizsán temessék el. Csak a kedvezőtlen gazdasági viszonyok miatt mondott le óhajáról, azl hangoztatva, hogy nem larlja ildomosnak, hogy a holtak elhantolására vagyont kóltsentk. A tudomány egy művelőjének, egy hires embernek porhüvelyével leli szegényebb a nagykanizsai temető.
— (Az Izr. Nőegylet templomi hangversenyének) megíiivóiról s ennek következtében a hírlapi mtlsor-közlésbfll is tévedésből kimaradt Kalser Simon neve, aki a zenekarban szintén közreműködik.
— Eljegyzés. Mills Aimudtál, a Balatonmária-fürdői Mátls Étterem tulajdonosának leányát eljegyezte Vadlya Alajos István Üzletvezető főpincér, Nagykanizsa. (Minden külön értesilés helyell).
— (Madarak és Iák napja) volt tegnap a kanizsai elemi Iskolákban. Mindhárom körzet lantestülele kedves iskolai ünnepségek és a szabadba vezetett kirándulások keretében irányította rá az apróságok figyelmét a madarak és fák hasznára és a természet szépségeire.
— (A Nagykanizsai Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete) folyó hó 21-én, vasárnap délelőtt fél 11 órakor tisztújító közgyűlési tart saját helyiségében. Szent Imre herceg-utca 4. szám alatl.
— (A balatoni vltlatutajdono-soknak) a vasúti kedvezményre és a menetrend megváltozlalására vonatkozó és a Mtvhoz intézendő kérelmét tegnap ismertette a Zalai Közlöny. Felkéretnek a villatulajdonosok, hogy a kérvény aláirása végeit minél előbb jelentkezzenek Szabó Antal üzletében.
Jószabásu kész női kabátok már most leszállítóit átban. Slnger DIVQldruhdi.
A vasárnapi dalos-program
Nagykanizsa, május 18
Jelentettük már, hogy vasárnap, a Zalaegerszegi Daloskör 26 éves jubileumi ürnepsége keretében lesz a zalai daloskerület tlszlujiló közgyűlése is, mint a zalai dalosbéke első konkrét állomása.
Nagykanizsáról a dalos-vezetőség, élén dr. Krátky István polgármesterrel, a daloskerület elnökével ét dr. Tholway Zsigmond üv. elnökkel, a kanizsai dalárdák képviselőivel utazik át a megyeszékhelyre: Indulás a kanizsai állomásról vasárnap reggel 6 órakor, találkozás a vasúton fél 6 órakor.
Zalaegerszegi program: fél 7-kor ébresztő, 9 órakor zenés felvonulás zászlók alatt misére, 10 órakor a jubiláns dalárda díszközgyűlése a vármegyeháza dísztermében, i 1 órakor a daloskerület tlsztujlló közgyűlése, 1 órakor társasebéd a Bárányban (teríték P !.50), este 9 órakor díszhangverseny (ünnepi szónok dr. Krátky István), utána tánc.
— (Lassan gyűlnek a tillérek a tűzoltóság javára) A nagykanizsai tűzoltóság hagyományos juniálisára s rendezOség a liszteleijegyekel meg-kűldle a város tekintélyes polgárainak. A jegy ellenében tetszésszerlnll jegymegváltás képezi azt a fedezelet, amiből a tűzoltóság az egész évre szükséges szerek pótlását be szokta szerezni. A város közönsége léhát ssját érdekében, a tűzbiztonság oltárára áldoz a jegyek megváltásával. Ssjrios, az Idén eddig alig érkezeit be néhány pengő a tüzollóparancs-nokaághoz a kiküldött jegyek ellenében. A tűzoltóság juniális? mindenkor igen kedves, hangulatos délutáni jelent mindenki számára, aki részt vesz azon. Mindenki jóügyet szolgál,
ha a jegyek értékét vagy megváltását beküldi és ily módon Is támogatja filléreivel a tűzoltó Juniális sikerét. Talán egyetlen egy tűzoltóság sem kerül oly kevéa pénzébe a város polgárságának, mint a nagykanizsai. Városi érdek, hogy ezt a tűzoltóságot a legmelegebben karoljuk felvés támogassuk. Ne feledjük el: tűzoltóink élet- és vagyonbiztonságunknak áldozatos őrei.
— Divatos- férfi Inganyafok Schűtznél.
— (A Marcali Ifjúság) |unlus hó 4-én, Pünkösd vasárnap nagyszabású műsoros estélyi rendez a nagykanizsai, tapolcai és keszthelyi izr. leányegyletek bevonásával. A nagykanizsai lir. Leányegylet löb>| tagja szerepel is az estélyen, lg/ érlhető, hogy sokan rándulnak át Marcaliba.
— (Adomány a zeneiskola számára) A Zalai Közlöny legnip megjelent riportjával kapcsolatban, amelyben a zeneiskola szegénysorsu növendékeinek nehéz helyzetére hívtuk fel a Jószívű emberek és u megyei jótékonysági egyesülelek, figyelmét, Szakony Qyörgy nagykanizsai nyugdíjas vasutas 2 pengőt küldött be a szerkesztőségbe .".iái, hogy ezt a Pacsáról bejáró Szúnyog Jancsinak szánta. Az összeget már el is juttattuk rendeltetési helyére.
Iddlirás
A nagykanlual mateorológUI m»a-llgyelő Mentétek! CsUIOilököti a M-mirMItt: Kernel 7 ólakor I 8-2, délután 3 órakor +1411, este 9 órakor +37.
PtlMui: Egéu nip lethőa égboltozat.
StlUntny: Reggel kelet, .Iáiban északnyugat, cate ésaakkeletl aiéi.
(Bjuakal rádUhknlli) * ■•c.or.la-fllal laláaat!•!•>« IDérakapi fmö. ld» várható lónyagtaUa ha«ált»xáaMI.
_198a május 19
Uend4 anyáknak kel ö figyelmet
kell lord taniok arra, hogy bélműkö-désük rendben legyen, ez pedig a természetes „Fereao íóual" keserűvíz használata által érhető el. Nőorvosi klinikák vezelöi egybehangzóan die csérik a valódi Feraao láuel vizel, meri könnyen bevehető és rendkívül enyhe hutása gyorsan ós minden kellemetlenség nélkül jelentkezik. A Fereao Jóuef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és tülzerUz-letekben kapható.
KöszOnetnyilvánltáa
A nagykanizsai reí. egyháztanács május 17-én tartott üléséből kifolyólag hálás köszönetét lejni ki mindazoknak, akik a templomalapkő le-léid lélekemelő ünnepének szépségét, összhangját ét fényét előmozdították. Első teljes elismeréssel adózik egyházunk a Zalai Közlöny Igen tisztelt szerkeszlőtégénék, mely tera-plomépílésünk Ügyének előbbrevite-lét mindeddig megértő Jóakarattal, szeretettel szolgálta és mostani űn\' neplétünk előkészítésében és sikeressé tételében hlrl pl cikkeivel hathatósan közremunkálkodolt. Hálás köszönet és elismerés illeti Nagykanizsa városát, és mindazokat, akik tevékeny szereplésükkel, áldozathozatalukkal, vendégeink fogadásávsl, ellátásával s az ünnepély Helyének díszesebbé télelével ünneplésünk sikeresebbé és lényesebbé téleléhez hozzájárullak. Rtf. Presbitérium
— Nem lehet nyomatékosan utalni arra, hogy a valódi Asplrln-Tablelták helyeit ne fogadjunk el pótszereket vagy más egyebet. A hamisított tab\'elták rendszerint minden egészségügyi ellenőrzés nélkül készülnek. Ezeknél igen gyakran káros utóhatákok Is észlelhetők,\' például a szívre, mig az eredeti tabletták ártalmatlanok. Ügyeljen tehát a vásárlásnál az eredeti „Bayer"-csomagolásra a zöld sralaggat.
—rillamoBvasalü-bér-let : Transdanubia.
— M nden hölgy tudja, hogy; a Schütz ruha fogalom.
Ingyen
kapja a
Zalai Közlönyt
|öv« hó etsejétg,
ha IflOSt oKKM.
Kazaipotry vát, kocsi- ás sátorponyvát
legolcsóbban készítünk. Haktároi levfi ponyvákat alkalmi áron árusltjuk.
Javításokat Jutányosán elvállalunk.
HIRSCH ÉS SZEGŐ.
Legolcsóbban Legszebben
FEST TISZTIT
VARGA
ruhafestő, vegytlszlltó, gőzmosó üzeme Hunyadi-utca 19. Horthy M.-ut 8.
g. májút 19.
Az országzászlóra
5 pengői küldöd Riuardtnt Glovúnni, a kanizsai olasz fagylaltszelon tulajdonosa.
A messze, de a mpgyar lélekhez mégis oly fcazel olasz nemzet Kanizsára szakadt fiának ez az adománya jóleső figyelemként hat a magyar végek hazafias megmozdulásában.
— (Baleset játék közben) Torta József 2 éves, Rákócii-ut 5/0. szám alatt lakó kisfiú több kis pajtásával játszadozott, akik kocsin húzták az udvaron. A kocsi véletlenül felborult és egy földönheverö üvegcserép ugy összevágta Torta József arcát, hogy ki kellett hivnl a mentőket, akik beszállították a közkórházba.
— Ha kevés a pénze, akkor nöi- és férfiszövetet Singemét ve-gyne. Soha nem lesz ilyen jó alkalom.
— Köztisztviselők részére rendkívül előnyős bútorvásárlás! alkalom. Modern berendezések, tökélete* jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók — Kopsteln bútoráruházban, Horthy Miklós-ut 4.
ZALAI KOZltfrY
— NŐI tavaszi kabátok Idény-végi árakon kophatók SchOtz áruházban.
A.xlányi Károlyi „A kétfonokü doh\'
clmü regényét közit o héten a Világ városi Regények sorozata. DerUs ós könnyes, Izgalmas ós mulatságos regény ez, amely egy kis londoni géplrólány-ról mondja el, mlkónt lesz belőle egy jazzband sztárja.
öregedő egyéneknél, ha az erek [meszesednek, Igmándlval segíthetnek s évekkel _____ ltovább élhetnek.
Közgazdaság
( ) A gyflmSlciöikert aktuális teendőit Ismerteti a Növényvédelem és Kertészet legújabb száma. Cikkeket közöl még a muskátliról, a kajszlbarackfák gutaütéséről, a diófa nyeséséről, a bő gyümölcstorraés feltételeiről, a szőlő-moly Irtásáról, a mák férgesedéséről, a verebek Irtásáról stb A dúsan Illusztrált kőt szaklapból a Növényvédelem kiadóhivatala (Budapest, V. FöldmüvolésUgyl Minisztérium) egy alkalommal díjtalanul küld mutatványszámot.
Zürichi zárlat
Pári» 20-38, London 17-53, Newyork 446150, Brtlasel 72-l2>/», Milano 26-97, Madrid 44 30, An.alerdam 208-25, B«rlin 121*20, Wien 73 32, Sxófla ——, Prága 15*42, Varsó 58 05, Budapeat -•-, üolgrád 7-00, Bukarest 308
JÚ MUNKÁT
PALCSICS-ái
kapunk.
(Ut Kffykuluil Mlyea-, ktlat-, foulloilt él TecrtluHtíi beat FSOzlali FŐ-UT 7.
Roletta
váaion rud
18 xalnor
Féregment ea
AFRIK
díványba — párnába
latracvászon
Gabonászsák Szalmazsák
Hirsch és Szegő cégnél
SPORTÉLET
A bajnoki döntők uj sorsolása
A gimnázium tornavl/sgája egy héttel eltolódik — Pünkösd hétfőn Nagykanizsán lesz az első döntő mérkőzés
A futballbajnokságért folyó küzdelmek befejezéshez közelednek. Mindegyik alosztályban már csak egy, vagy két meccs van hátra s azután összecsapnak az alosztály-bajnokok, hogy eldöntsék, melyikük birtokolja egy évig a büszke kerületi bajnoki cimel. Ezen felül a kerületi bajnok a többi kerületek bajnokával is mérkőzni fog „Magyarország amatörbajnoka" cimérl.
A pécsi alosztályban a PVSK már megnyerte a bajnokságot, a kaposvári és bajai alosztályban pedig az NTE, illetve a Kiskunhalasi AC bajnoksága biztosra vehető, mert ha el is vesztik hátralevő mérkőzésüket, ellenfeleik, legalább is emberi számilás szerint, nem hozhatják be nagyszerű gólarányukat.
Az alosztálybajnoki kördöntöket eredetileg akként sorsolta ki a kerület, hogy junius 11-én a kaposvári és bajai aloszlálybajnok Nagykanizsán, 18 án ty bajai és pécsi Kiskunhalason, 25-én pedig a kapós-
Női tweed ruhák
a legszebb divatszinekben csinos gallér diszitéssel.
Tennisz ruhák
színtartó bouretteből, csinos fazonokban.
Rayé műselyem ruháit
minden színben és nagyságban.
Crepe Ami ruhák
cégünk slágere, legszebb mintákban.
Exlusiv ruhák, kiváló szalonmunkai
Rayé blousok a létező összes színekben. Női tavaszi kabátok idényvégi árakon.
áruház
vári éö pécsi aloszlálybajnok PAcselt mérkőzik. Minthogy azonban az MLSz az országos bajnoki döntök első fordulóját már junius 25-re kitűzte, a kerület kénytelen volt az aloszlálydönlök idejét egy héttel előbbrehoznl, a tegnapi intéző-bizottsági ülésen pedig akként intézkedtek a kiskunhalasiak kérelmére, hogy junius 4. helyett 5-ikén, pünkösdhétfőn lesz a nagykanizsai döntő meccs.
A Zrinyi pálya gondnoksága már korábban junius 5-ikére a gimnázium részére utalta ki a pályát tornavizsga céljaira, 11-ikére pedig az NTE részére rezerválta a döntő céljaira. A tegnapi Intézöbizottságl határozat vétele után ma dr. Krdtky István polgármester, az NTE elnöke érintkezésbe lépett Magas Mihállyal, a gimnázium igazgatójával és megállapodtak, hogy a gimnázium ll-ikén fogja tartani tornavizsgáját és ezáltal lehetővé teszi, hogy az NTE junius 5-én, pünköahétfön le-játszhassa döntő mérkőzését a kiskunhalasiakkal.
A köllségék szempontjából ii igazságos döntést hozott a kerület. Mindegyik csapat maga tartozik élelmezéséről és szállásáról gondoskodni, a Kiskunhalas—Nagykanizsa, Pécs—Kiskunhalas, meg Nagykanizsa—Pécs ö8szuiikölleéget pedig a három aloszlálybajnok egyenlő arányban köteles viselni.
1926-ban az NTE debreceni és bajai győzelmei lázba hozták az egész város közönségét és még élénk emiékezeiben élnek. Most hasonló nagyszerű küzdelmek elölt állunk.
Szó van arról, hogy az NTE a pécsi döntőre különvonatol fog szervezni.
Zrinyi—KPAC
Parádés mérkőzéssel zárja a bajnoki szezonját a Zrinyi Torna Egylet vasárnap. A bajnokság második helyezettje, a Kaposvári Petőfi Atlétikai Club lesz az ellenfele, A kaposvári csapat nagy játékerői képvisel, több játékosa rendszeresen szerepel a Somogyban és a tavasz folyamán az alosztály egyik legszebben szerepelt együttese volt. Az NTE Kaposváron csak idegfeszítő mérkőzésen tudla f:0-ra legyőzni.
Szép mérkőzésre van kilátás, mert a Zrinyi a legerősebb összeállításban készül a vasárnapi mérkőzésre, mert a nagyatádi gyenge szerepléséért szép játékkel akarja kárpótolni hiveit.
ZALAI K0ZÖ5NY
IB33 május 18
poganyvari
uradalmi lajborslm kaphatók tllerenktnl mái 80 llllérért. Legklsebb tétet K Ultr. B KOSI KAROLT földhtitokol IMI Batthyány-ulca 26. alám.
Twménjttiiils Buza Uszav. 76-os 13-65—12 80. T7-el 1*90-13-10. 78-as 1315-1330, 79-es 13-40-13-55, 80aa U50-I365, dunántúli 78-08 11-70—II 85, 77-es 1185-1200. 78-aa 1205-12-20, 79-es 1225 1240, 80-as 12-35—1250, rozs 620 - 635. lak, árpa 8-70-8-90, zab 7-85—7-95, lenged 6*85—6-90, korpa 5-10—5-20.
1 üeaietl Bank letUa-árfolyamui
VALUTÁK
Angolt. I0--3019-70 Belga Ir 79-10-79-74 Csen k. 16-93 17 01 Dánk. 85-70-8090 Dinár 7-20-7-70 Dollár 48950 49950 FrancUt. 22-30-22-50 Holl. 23005-232-25 Zloty 64-35-64 85 Lel 3-40-344
Lna 4-00-4 26 Ura 29-90-3020 Márka 135-70-136-60 Norvég 97-80-9880 Psseta — Ichlll. 80 III 80 eo
Srájctl.110-70-111-40 Svéd k. 9910-100-10
DEVIZÁK Amál. 230 05-23225 Belgrád 780-7*90 Berlin 135-80-13660 Brüssol 7926-7974 Bukarest 341-3-43 Kopenh. 85-90 8690 London 19-32-1946 Madrid
Mllano 3000-30-18 Newy. 493-50-499-50 Oszló 9600-98-80 Pária 22-33-22-47 Prága 16-95-17-06 Szótls 41 ll/.-414Vi Stockli. 91-30-100 10 Vara ó 64-45-64-85
Wien -■-■-
Zürich 1108->lll-40
Wien cleartng árfolyama i 80.454.
Bmtéirüár
Felhajtás 2330, eladatlan —. — Elsőrendű 094-096. szedett 091-092, sze (tett közép 088 O90, könnyű 080-084, 1-sö rendű öreg 0-84 -086, ll-od rendll Öreg 0-78-0-82. angol sllldó I. 1-00 I 10, szalonna nagyban 1-16—1-20, islr 1-34 1-43, hus l«2-l-30, lélsertás 110 1-22.
Kiadja a l.plulajdonoa Közgazdasági Hl. Gutenberg Nyomda és Détzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám.
ALMAMOLY
ellen aradményaitn csak akkor védekczhetik, ha a virágzást követő 8 napon belül permetez, amikor a virágszirmok lehullottak^ de a kahaly még nyitva van. Az első permetezést követő 14 napon belül kell má-sodnior pern.Btexnl, mert ekkor fúródnak be a kis hernyók a gyümölcsbe. Permetezőszerek:
ARZOLA vagy DARSIM.
I ÉS li
permetezőyzcrík:
SULFAROL, AMONIL vagy 90LBÁR.
Kombinált permetezőszerek.: Noapraaan vagy Tutokil
használhatók.
Ne mulassza el a hernyóenyv-gyűrűket felrakni t
Védőszerek beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növény védelmiszerek kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér JO.
(A bírósági palota mellett)
apróhirdetések
0..g- é» porceitánáruk legolcsóbban aserezhetők be Slernnél, Várnflházpalota.
Otclavala. g.sda, volt Intéző, kla-csatádu keres uonnall belépésre Intézői, segédtlizll, titkári, vagy képzttlségénak megízlelő bármlnemtl átliat. Vállalná hal. tenyésztési éa vajgyártáat Is — Clm: Mohacsek László oki. g, Háromla, So-mogymegye 1965
Oyermek térdbarlinyák kltüró tlór. Igen oleann érustltatnak Kaulmsnu Manónál. Teltion 157. 1151
Magyar-utca 4, számú ház szabadkézből ■ láda. Bővebbet ugyanott. 1960
Képkarataxéaak, cipők, gyermekkocsik atb. anélyan l.»«*llltot, árban kaphatók, ármuth, Baaár-udaar.
2 szobái, konyháa loldfi. lakás ang. l-re kiadó Csengery-ul 60. Bővebbel Teutsch drogéri.. 1931
Kétaxobáa rlőazobás, vlzveietékes lakás kiadó Józaef főherceg ut H/s. 31
■ •gnylIoH Erziébel tér 15. az. alatt a legolcsóbb llveg- él porrallánáru Üzlet. Képkeretezés, üvegezés él táblaüvíg eladás mindenkinél olcsóbban. Tegyen kl aértetet. I9H
Forgalmas Oxlathá* 2 szobái szén lakáaial aladó. Cím a kiadóban. 1947
Kl.dé és azonnal elfoglalható egy szoba-konyha, előszobás lakás — Sugárul 53. 1946
A város bcllrrlllet\'n Zrínyi Mlklóa utea 50. szám alatt 2 szoba, \' konyháa Iskáa fenyves kerttel kiadd azounatra. Bővebbet Dr. Ellényl Oéza ügyvédnél. 1773
Két- él háromizobás lakiaok kiadók. Bővebbet Rtichenleld huiüzletben, Erzsébet tár. 1970
ElsőiemlU ptNt.lnó bérbeadó, eíctkK eladó. Clm a kiadóban. 1972
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
9994/1933.
Versenytárgyalási hirdetés.
Városi sportuszoda és strandfürdő öltözőháza és kerítés építésére nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a feltélelekben megadott cimzéssel f. évi május hő 27-én déli 12 óráig a polgármesteri hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
A kiírási művelet hétköznapokon d. e. 10—12 óra között a v. mérnöki hivatalban megtekinthető és laponkint 0-10 P-ért beszerezhető. Az összeget Nagykanizsa város 56007. sz. postatakarékpénztári csekkszámlára a rendeltetés megjelölésével kell befizetni és az erről szóló elismervényt a v. mérnöki hivatalnak kell beküldeni.
Nagykanizsa, 1933. május ber hó 18.
Polgármester.
Építészek figyelmébe!
Shell „Flintkote" falszigeteifi, deszka-, betöltés bádogtető ledő, valamint padlóburkoló anyag.
Asztalosok figyelmébe!
„Eternit" nagylapok, konyhabútorok védelmére.
Egyedárusllas: Eppinger I. é» F ia épUlelfakercskedő cégnél.
► v
„Olcsók vagyunk, mert jók vagyunk."
Cserélje ki
régi rádiólámpáit!
Jobban és szebben fog szólni készüléke.
TRAHSDAHUBIA R.-T.
Caengery-ut 6.
Telefon s 4-13.
HAASENSTEIN & VOGLER
hirdetési iroda r. t.
átköltözött.
Uj helyiaépeii Budapest,
Dorottya-utca 8. sz. alatt
a félemeleten.
ino
Telefonszámok maradtak: Aut. 82 3 22. és Aut 83-6-54.
BRIDGE-BLOCK
darabonként
40
praktikus beosztással (50 lappal)
fillérért kapható
a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalában
Fő-ut 5.
Krátky György és ifj. Hirschler Miksa dohány árudájábaii, Fiachel Ede és Bchlese Testvéred
könyv- és paplrkereskedésében, Horváth Józaef ujságárudájában
Nyomatott a laptslnjítonoa Közgazdasági R.-T. Outenb*i2 Nyonida,.é$ Délzalai Upldadó Vállalata könyvnyomdájában NagvkaJtizaáu. (Fsltlós lUlelrezetö: Zalai Károly.!
73. évfolyam 114. uám
Nagykanizsa, 1933. mijui 20, szombat
Ara 14 fillér
SrakeaatMg éa kiadóhivatal: P6«l 5. aaia Megjelenik minden ze«gel, béUÓ kivételével
\'•LITIttil XAF1LAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
tüdUzetéal ára: egy Ma a pengd aO llll Saarkeul6a*gl éa kladátjlvalall telelőn: 71.
Borzalmas bombamerénylet többszáz áldozattal a tiencsini pályaudvaron
A japán hadsereg elérte Peking külvárosát
flanghal, májas 18 (ÉJaahal teUfonJelenlls) Pénleken délután borialmsi bombamerényletei követtek el i tiencsini pályaudvaron, •mely tömve volt katonákkal és menekültekkel. A jelentések többszáz áldozatról szólnak. Az állomás épülete Is lángba borult A tetteseknek sikerült elmenekülniük a nagy zűr-
zavarban.
London, május 19 Klnal jelenté szerint a japánok két Irányban nyomulnak előre Peking leié. Északról a Kupe|ku-szoroson, keletről pedig a Lwan-lolyó mentén. A klnal hadetök vesztesége csak a kupejkui harcokban meghaladja a 10.000-ret.
London, május 19 (Éjszakai lelefonjelentis) Tiencsini jelentéi szerint a japán hadsereg előőrsei elérlék Tungcsaut, Peking egyik külvárosát és a |apán vezérkar kijelentése szerint rövidesen megszállják égisz Pekinget is Tiencsini, ha a kínaiak közben nem fogadják el a Japánok feltitelelt.
A kereszténypárt a kormánnyal szemben fenntartja független bírálati jogát
Nem előlegezi a kormánytámogatást — A kereszténypárt és a királykérdés
Budapest, május 10 A keresztény gazdasági a szociális párt ma délelőtt értekezletet tartott Az (értekezlet bárom főkérdéssel foglalkozott : A miniszterelnöknek a királykérdésben elhangzott nyilatko-zatávaV a 33-as bizottság mandátumának meghosszabbításával és végül a kormányzói jogkOr kiterjesztéséről szóló javaslattervezet ügyével. Az utóbbi ügyben elhatározta a párt, hogy mindaddig nem foglalkozik azzal ér4emben, mig a javaslat bilelcs szóvege rendelkezésre nem áll. A királykérdésben az a
felfogás alakult ki, hogy a jogfolytonosság elvét a jövőben hathatósabban hangsúlyozzák.
Wol/f Károly indítványára határozati javaslatot fogadtak el, amely hangsúlyozza, hogy a keresztény gazdasági és szociális párt nem előlegezi a kormánytámogatást, működésit a szabad és független krllika Jegyében folytatja. A kormány által előterjesztendő javaslatok tárgyában eielröl-esetre határoz. Hangsúlyozza a határozat, hogy a párt Irányzata kimondottan keresztény és nemzeti. Belpolitikai téren sürgeti az ifjúság
elhelyezkedésének megoldását, gazdasági téren a keresztény nemzeti szupremáció megszerzését. A párt ragaszkodik eddigi kereteihez és országos szervezeteihez. Ellenzi a tulzolt vámvédelmet, küzd a közszolgálati alkalmazottak jogos érdekeiért, kívánja a munkaszabadság biztosítását é3 a munkásság jogos érdekelnek fokozottabb érvényesítését. A párt a békeszerződés revíziójának álláspontján áll és szükségesnek tartja a teljes egységes nemzeti l özvélemény kialakulását.
A világgazdasági értekezlet összehívása előtt hozza meg döntését az összes kérdésekben a leszerelési bízottság
Rotherraere a lázas csehszlovák fegyverkezés ügyében nagyhatalmi értekezlet összehívását követeli — „Csalóka gondolat volna katonai előkészületeink lef okozása" — mondotta a francia miniszterelnök a szenátusban
üenf, május 10 (Éjszakai telefonjelentés) Hender-son elnök azzal a kéréssel zárta be a leszerelési bizottság ülését, hogy dolgozzanak gyorsan V bizottság tagjai, mert a londoni világgazdasági értekezlet összehívása előtt meg kell hozni a döntést minden fonto-sabb kérdésben.
Rothermere nagyhatalmi értekezletet sürget London, május 19 Rothermere lord a „Daily Mail"-ban nyilt levelet közöl, amelyben a csehszlovák fegyverkezéssel foglalkozik. Azt javasolja, hogy a nagyhatalmak sürgősen hívjanak össze értekezletet, amely tisztázza a csehszlovák fegyverkezést és gondoskod-
I jék azoknak az Igazságtalanságoknak megszüntetéséről, amelyeknek ebben az országban a kisebbségek kl vannak téve.
Párls, május 10 A szenátus ma délben elfogadta bizonyos állami kiadások 5 százalékos és segélyek 10 százalékos csökkentését. Daladier miniszterelnök is felszólalt és rátérve a katonai költségvetés kérdésére, megállapította, hogy máris komoly megtakarításokat hajtollak végre a hadsereg felelős vezetőinek hozzájárulásával. „Kijelenthetem, — mondotta — hogy bizhatunk hadseregünkben és kijelenthetem, hogy nemzeti védelmünk biztosítva van. (Élénk taps ) Daladier ezután nyiltan szembehelyezkedett minden további csökkentéssel a
csapatellátás, a kiképzés és az uj anyagbeszerzés terén. Csalóka gondolat volna katonai előkészületeink fokozása, — folytatta — mert csak holnap tudjuk meg, vájjon a népek hajlandók-e a leszerelésre".
Bleyer nem mond le egyetemi tanszékéről
Budapest, május 10
A tudományegyetem bölcsészeikarát ma részben ismét megnyitották, amennyiben a vizsgázókat beengedték az épületbe. Egyébként Bleyer Jakab ugy nyilatkozott, hogy egyetemi tanszékéről nem fog lemondani, mert igazsága tudatában van.
Az összes kaszinókban beszüntetik a hazárdjátékokat
Jelentette ki a feldgyMinluter
Budapest, május 10 A képviselőház ma délután megkezdte a belügyi tárca részletes tárgyalását.
A központi igazgatás tételeinél nagy vita indult meg. Payr Hugó a főváros gazdálkodása védelmében szólalt fel. Sajnálja, hogy a kormány nem szentel nagyobb figyelmet a játékkaszinó létesítése ügyében előterjesztett ajánlatokra.
Malaslcs Qéza feleslegesnek tartja a főispánokat, a nemzeti munkavédelmi nlvatalf, a népgondozót. Dr. Csllléry András a közmunkák megindítását kérte a munkanélküliség enyhítésére. Rakovszky Tibor nem \'lát semmiféle reformtörekvést, sem a választójoggal, sem a közigazgatási szervezet étalakiiásával kapcsolatban. Müller Anlal a kisiparosságnak közmunkákban való részesítése érdekében szólali fel.
Budapest, május 10 (Éjszakai telefonjelentis)\' Klein Antal megállapítja, hogy Oömbös miniszterelnök nagysikerű beszédeket mond ugyan, a teltei azonban nem nagyon sikeresek.
Keresztes Fischer Ferenc belügyminiszter kijelentette, hogy a játékkaszinót a kormány megengedhetetlennek tartja. Egyébként azzal a gondolattal foglalkozik, hogy azösz-szes kaszinókban beszünteti a hazárdjátékot és a visszaéléseket.
Peyer Ká?o>v: -Akit-oU. találnak, utalják a dologházbal
Lapzártakor az ülés még tart.
Meller Rózsit 6 havi súlyos börtönre Ítélték
Bécs, május 10 Az esküdtszék elölt ma délelőtt kezdődött meg Meller Ró; sí Írónő bünperének tárgyalása. Melier Rózsit rágalmazással és csalással vádolják. Mint ismeretes, az Írónő késsel megsebesítette önmagát, sérüléséről azonban azt állította, hogy egy horogkeresztes férfi okozta a sebeket. Mai kihallgatásán ugy vallolt, hogy öngyilkossági kísérletével iról munkájához akarl uj élményt szerezni.
Bécs, május 10 (Lapzártakor érkezett) Dr. Meller Rózsit csalás és rágalmazás bűntettében mondták ki bűnösnek éa ezéit 6 hónapi súlyos börtönre itéÜé k
___ZALAI KÖZLÖNY____
Dr. Rott Nándor megyéspüspök Nagykanizsán
A főpásztor nyilatkozata az apácaké.\'désról
a -___
A zalamegyei országos tfizoltónapok
Nagykanizsa, május 10 Nagy napja lesz juniua 3. 4 4a 5 én a magyar országos tűzoltó-szövetségnek. Zalaegerszegen orszá-goa tüzolló kongresszus, ezzel kapcsolatban a Zalavármegycl Tűzulló Szövetség félszázados jubileuma éa a Zalaegerszegi önkéntes Tüzolió-egyesűiet 60 éves jubileuma less ezeken a napokon, amelyeken az egész ország lüzoltólesiülelel képviseltetik magukat. A zalamegyel tűzoltó egyesületek legnagyobb része testületileg vesz részt a zalaegerszegi tüzoltónapokon. A nagykanizsaiak dr, Prack István főparancsnok vezetésével vonulnak kl, magukkal viszik a Niagara motorfeca-kendői Is, hogy bemutassák az egész magyar tűzoltóság előtt a nagykanizsai tűzoltóság kitűnő képzettségéi.
Június 3 án a léi 12 órás budapesti vonallal érkeznek zalaegerszegi utjokban az országos tűzoltó-napok vendégel Nagykanizsára. -— Megtekintik a vároal, vendégei lesznek a Tűzoltó Egyesületnek és ulána á nagykanizsai tűzoltóság nagyszabású gyakorlatot mulal be. A feladat „ftg a városházi*.
A vendégek a délutáni vonattal Indulnak tovább Zalaegerszegre.
A nagykanizsai tűzoltóság junlus 4-én Indul Zalaegerszegre, hogy programszerű gyskorlalait bemulassa és mérkőzzék a testvérváros támadási gyakorlatával.
Möiirái
(BJimkal imiltltnUtl a UUtusrol*-|lallHtaial|al»llasta ICánkari Zlntarw, htwfla >«« ,irható.
— XlsOrangu mű jég kapható a Transdanubía Egyesült QSsmalmok Résnvénytársaságnál.
Bűnügyi kartel
Irta: Dávid Jásaat 27
Látta, hogy az újságírók vak-mite biztatják Varjas Pislát, mire az leiállt éa visszatérve hozzá, felkérte, hogy üljön át vele a újság-Írókhoz, meri a szerkesztő urak valamit szerelnének kérdezni tőle.
Elza zavartan állt meg az újságírók asztala előtt, de azok nem sok Idői vesztegellek, hsnem leültették maguk közé él elejétől végéig ismét, de most már sokkal alaposabban elmondatták maguknak a rejtélyes éjszakai látogatás lefolyását. Elza, aki egyébkén: Is gyenge lizikumu és meg gyengébb idegzetű leány volt, majd elájult, amikor arról érté-sült, hogy minden valószínűség szerint az elnök gyilkosával löllöll egy éjszakái.
— No azért ne féljen, kislány, bátorította Csergő a reszkető Elzát, még nem egészen bizonyos ez, csak ml gondoljuk, hogy valóbin a gyilkos volt magáná>. Ezt különben rövidesen tisztázni logluk. Ha véletlenül valóban a gyilkost látla volna vendégül, akkor se féljen, meri magának ebből az ügyből kifolyólag semmiléle baja nem lötlénhel. A
Nagykanizsa, május 11) Pénteken délben érkezeti Nagykanizsára dr. Roll Nándor megyéspüspök. A főpásztor zala-somogyi bérmaköru\'ján Veszprémből Somogy-tarnócára utazott és útjában kiszállt Nagykanizsán. -- Az állomáson dr. Krdtky István polgármester és Qazdag Ferenc püapökj biztos fogadta, majd a város autóján a püspöki biztosságra hajtatott. A püspök kíséretében volt dr. Pfeifer János udvari pap, püspöki tanácsos.
A püspöki biztosságon az ott összegyűlt világi papság és a püspök! biztosság papjai lisztelegtek a főpásztornál, majd Barthos Qyula hercegi erdőmester és P. Molnár Arkangyal Nagykanizsa város plébánosa Jelent meg a fópáizlornál.
A megyéspüspök ezután logadla Benedek Rezső szerkesztőt, aki többek között a nagykanizsai zárda éa
leánynevelő Inlézet kérdésével kapcsolataim arra kérte a főpásztor^ nyilatkozzék néhány szóban az úgynevezett zárda-kérdésről. Miulán a főpásztor a legközelebbi vonallal tovább utazotl, caak néhány mondatban téri ki a kérdésre, amely isméi a Zalai Közlöny álláspontját támasztotta alá.
— A zárdaiskola egy régi kívánsága Nagykanizsának — mondotta a főpásztor. — 1868. óla, hogy a zárdát visszautasították, visszhangzik a bánat... És ez a bánat mindég níegnyilatkozik. Püspökségem kez-delén, majd dr. Sabján flyula polgármestersége Idején, amikor az uj reálgimnáziumot felépítették, ujöól szó volt a zárdalikoiaról, a leányiskoláról, a leánynevelöinlézetről...
— Nem Irányul ez senki ellen. Sem a világi tanerők ellen, aklkel nagyrabtcjülok, aem az igazgató
_1933. májai 20
ellen, akli 100 százalékos pedagógiának ismerek, de azt látjuk, hogy a szülők elsősorban az apácalskolal, a zárdai nevelés Iránt vannak bitalommal...
Majd több máa kérdésről volt szó. Kijelentette még • megyéspüspök, bogy a legközelebbi bérmálás! két év múlva fogja ismét kiosztani Nagykanizsán.
Miulán minden parc kl volt szabva az Indulásig, a főplszfor szerelettel búcsúzol! a Zalai Közlöny szerkesztőjéül, hogy egy rövid dezsöné után folytassa útját Somogylarnőcára.
Élet a magyar dalban
A magyar dal a magyar lélek illatos virága, melynek gyökere belenyúlik az erekben lüktető piros vérbe. Onnan szívja életerejét és amikor abban a kis husdarabban összegyűl az érzelemlenger, akkor hódító szárnyra kel a dal és kifejezője lesz a játszó lókedvnek, a pajzán örömnek, a csapongó szllaj-ságnak, a lobbanó azerelemnek, mélabús kedélynek, borongós fáidalomnak...
Éiel van a magyar dalban és e dal oly halalmas kulcs, arnely az emberi lény akaraterejének legerősebb lakalját is könnyű uerrel felnyitja.
Aki egyszer megérlelte, megérezte zsongó-bongó dallamát, vérpezsdítő, szilaj ritmusát, tettre késztető erejét, az ludji, hogy életei ad a magyar dall
»
A nyár egyik likkaizló unalmas délutánján beállítottam a községházára búvárkodni községünk ősiégi iratai közöli. Már halalmas ciomók-ban sorakoztak körülem az álmosító, ócska akták, oly magasan, hogy a nyugati ablakokon bekiabáló napsugarakat elzárták. Egész árnyékba kerültem. Egyszer csak egy sátgull, gyűrött lapra aksdlam. Végigfutottam. Eredeti szövege, némi csiszolásul igy hangzik:
Protokolium kelt Paesa 1733, Januárt aa 8, moly protokolium azóta a nevezetes helysígbell eseményről, mely • napon történvén, a nagyobb httelaaaég mivoltából a helyiség tulajdonát képező nagy ládán íratott.
küldünk a Bünügyl Nyilvántartóba. Még van Időnk, mondotta, megnézve az óráját. Most llz óra van, ha |ól kilépünk, tizenegyre, félllzenkettöre már vissza Is érhetünk ide.
Tiz perc múlva már az újságírók olt botorkállak Elzával a sötét külvárosi utcákon. Lassan, óvatosan kellett menniök, mert a gyér világítás mellett állandóan az a veszedelem fenyegette őket, hogy valamelyikük belezuhan a keskeny |árda szélén levő vízzel leli árokba. Majdnem télórai gyaloglás után Elza lakásán voltak. Amikor körülállták az asztalt, Elza meg akarta ragadni az éjféli vendég poharát, hogy azt álnyujlsa Kalmárnak, de az ujláglró még lde|ekorán elrántotta az asztal mellől.
— Vigyázzon, szerencsétlen, meri még megsemmisíti az ujjnyomokat I — azzal elövelte a zsebkendőjét és abba óvatosan belegöngyölle a po haral. Mondja csak, Elza, fordult Isméi a leányhoz, maguk eltek Is valamit az é|szaka?
— Igen, válaszolta az csodálkozva.
— Mivel evett a vendége, a saját zsebkésével, vagy maga adoll neki evőeszközöket ?
(Fstyt. k»v.)
VÁROSI MOZGÓ
Házasulandók figyelmébe I
Md/ua 0ó 20— 21-ig SMombaíiól—vamdmapIg
Jöjjenek a hatóságilag engedélyezett háiaiiágkönetitő irodába a VÁROSI MOZIBA,
•hol oeekély dijaiáa ellenében bemutatjuk, hogy miért van as, hogy
hogy Zágon latwénaak, a magvar vlgjátóklróp Jc mennyiben van igaza, referenciákkal szolgálnak:
Szőke Szakáll Frltz QrOnbium
Renate Műller Hermáim Thimig
Előadások kezdete hétköznapokon 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
Szombat, vasárnap ■•gváltott BOO/o-os utalványok érvényesek eslltfirtOk, pénteken
Mindenki, aki wombat, vagy vasárnap móriba lön, BOVo-oa utalványt • 1 • \' • \' lási ..........
kap, amellyel mindennap, minden olőadá léláran j 0 ti <
ira szombat, vasárnap kivételével
levelezései, vagy az Iratai közölt nem látta véletlenül a nevét ? .
— Nem, válaszolta Elza A szabaduló igazolványát épp akkor kapta ki a kezemből, amikor ki akartam nyitni, hogy elolvassam a nevét
Csergő dühösen összeszorította az ökleit:
— Pedig mindenkép meg keil állapitanunk a személyazonosságát.
Kalmár, aki idáig szótlanul meredt magaelé és láthatólag erősen el volt foglalva a gondolataival, most közbe-szólt:
— Ha csak egy szikrányi szerencsénk van, akkor rövidesen sikerül megállapítanunk az éjszakai vendég személyazonosságát. Mondja csak, Elza, fordult oda a leányhoz. Ugye, magának bevallotta a vendége, hogy politikai bűncselekmény miatt hosz-szabb ideig ült ?
— Igen, ha }ól emlékszem, két évet mondott.
Kalmár bófintoit, majd tovább kérdezősködött:
— Maguk ugyebár ittak egész éjjel?
— Egész éjjel. M g moat is kótyagos a fejem töle.
— Most vigyázzon, gondoljon vissza erősen: mit csinált azc&kal az üvegekkel, melyeket a vendége
is a kezében tartott ? Mit csinált azzal a pohárral, amiből a vendége ivott ?
— Otthagytam mindent az asztalon, mert későn ébredtem fel. Lusta voltam még az üvegeket is elmosni és igy a poharakkal együtt otthagytam mindent az asztalon.
— Akkor induljunk azonnal, adta ki a jelszót Kalmár, aki társai csodálkozására mát fel ls állt az asztal mellől.
— Ml az ördög lelt, Oyusii, szólt rá Wetter. Mi a csodát akarsz azokkal az üvegekkel?
— Hát nem értitek, szerencsétlenek? Hisz azokon rajta van a titokzatos vendég névjegye.
Orbán a homlokára csapott:
— Ó, én cimeres kérődző. Hát persze, hogy igaza van a Gyuszi-nak. Hiszen hallottátok mindnyájan, hogy Elza vendége már ült néhány évet. Aki megfordul a sitiben, annak megvan az ujjlenyomata ls a Bün-ügyi Nyilvántartóban, ahol megtaláljuk a legpontosabb személyi adatalt ls.
— Na végTe, csakhogy megmozdult az eszetek kereke, gúnyolódott Kalmár. Nekünk most nem kell egyebet cslnilnunk, mint megszereznünk az éjszakai vendég pontos ujjlenyomatait, amiket azután fel-
1938 május 20
ZALAI KOZLONT
Lett légyen az helyiségben élői nemes, neui7;>tea alaótabáni VIgh József, aki nevében hordván az élotét, mert az valójában vlg vala ós kifogyhatatlan az csárdás és szendergő magyar dalokban, melyeknek Irányítását a Csabakutja dűlőben termett drága nedű fokozgat-ván magasra.
Történvén, hogy a helyiség érdemes tanácsával egylltt mulatozék. vala, már az hangulat nagy magasságban lévén, mikor alsótabánl nemes, nemzetes Vlgh József a magyar vlg ós borongós daloknak hív szerelmese hirtelen olszen-derülvén, ugy látván, hogy a Jozsafát völgyébe vándorolván lelke, teste élettelenné válván. Nagy szörnyülködés álla be, mely döbbenet csak növekedvén, mert mivelhogy már harmadnapja tartván állapottá, az verrasztók éa mindenek flgyelvók ós semminemű váltó zatosság nincs rajta. Mlnekutánna emlékezvén a tanács a múltból a szóbeli végrendeletére, az szerént cselekvénok. A helyiség ösézes dalosai az ravatalhoz hivatnak, ott dalolják vala fokozott hanggal a nemes ur szópon hangzó nótáit... íme, nagy csodáilatra magyar dal hangzatjára alsótabánl VI*h József felülvén, életre kelvén. Ezen Írással örök Időre megállapítván, hogy ez az magyar dal tótemónye vala. Olvashatatlan aláírás é6 még 8 ujjvóglenyomat
A régmúltból kelt, ez a szinte hihetetlen bizonyíték is kétségtelenül Igazolja, hogy életet ad a magyar
dal, tehát élet van a magyar dalban. •
Bár napjainkban alig történik ilyen fantasztikus esemény, de mégis kl merné tagadásba venni, hogy az a drága nap csak egyetlenegyszer is lenyugodnék anélkül, hogy a magyar dal a magyar nép rajongó lelkét ne villanyozná fel.
Álljunk csak meg. Amolt diskurál két magyar. A beszéd tárgya bizonyosan a bor,
A bornak erejét a mai modern világban fokmérővel mérik. Csodálatos kis jószág ez, de a magyar ember nem sokat ad erre az újfajta mérő-szerszámra, gúnyosan csak gubacsnak nevezi. Fokmérő helyett igy kérdez a magyar a borról: „Van-e nóta benne?" Amelyik borban ott cf szép magyar nóta, nem kell annak se cégér, se fokmérő, se gubacs, megveszik azt anélkül is. Minden pincésgazda iudja, hogy egy-egy vidám nótaszós pincézés utáni napon megjelenik a „bor-cenzál," alkuszik, de meg is veszi a bort. Kétségtelen azért, mert nóta, fülbemászó, szivet-lelket vldámitó magyar nóta van benne.
És ha szivböl dalol a magyar, arca átszellemül, szemei szinte égnek\', valami leírhatatlan büszkeség mosolyog le róla, lelkében olyan erő hevül, minlha az egész világot magához akarná ölelni, hogy külsőleg is kimutassa, hogy élete szoros kapcsolatban áll a magyar dallal.
Minden magyarnak van nótája. A gyönyörű magyar dalkoszoruból mindenki kiválaszthatja azt a nótái, amelyik legjobban harmonizál lelkével, leszakíthatja azt a dalvirágbimbóf, amely a szivének legbensőbb énjének visszhangja. A dal összenőtt a magyarral, hisz az egész világban a szélrózsa minden Irányában szét szórt magyarság lelkét, szivét, a rádió utján a magyar dal köti össze...
És ami a telefonnak a drót, ami a rádiónak a levegő éther hulláma, az a magyar lélek és a magyar élet között az édes magyar dal.
Él. örökké él az élet a magyar dalban ! Landl Fonnc
Háromévi börtönnel sújtották a kanizsai cigányasszony!, aki a kígyós nővel gyógyíttatta a betegeket
A javíthatatlan asszony ujabb
Nagykaplzsa, május 10 Érdekes tárgyalás volt ma délelőtt a nagykanizsai törvényszéken dr. Mutschenbücher Edvln tanácselnök elölt. A vádlott Bükki lelvánné nagykanizsai cigányzenész-asszony, aki már számtalanszor állott csalásért és lopásért a bíróság elötl. Most is két és féléves fegyházbüntetését tölti és csak azért nem szállították még el Márianoszlrára, mert előbb még a mai tárgyalást kellett lefolytatni legújabb bűnügyében.
Bükklné valahogyan megtudta egy asszonytól, hogy egyik nőrokonának, Bíró Jánosnénak Nagyrécsén egy beteg fia van, aki súlyos betegen fekszik otthon. Azért elment egyik nap Nagyrécsére Birónéhoz, minlha mit sem ludna annak beteg gyermekéről. Beszéd közben Biróné elpanaszolta neki nagy baját, hogy van neki egy fia, aki gyógyíthatatlan és sírásra fakadt anyai fájdalmában. Bükk iné csak eíre várt. Odaszólt az anyának:
— És maga anya? Maga hagyja szenvedni gyermekét, amikor rajta
szélhámossága Kanizsa vidékén
segíteni lehet? És ekkor elmondta az egyszerű asszony, hogy tud ö egy olyan varázslatos gyógymódot, amitől a beteg flu három nap alatt meggyógyul. Csak persze egy zsák liszt, baromfi, ruhanemű, meg pénz kell, mert. csak igy lehet elkészíteni a varázsszert, amitől a flu meggyógyul.
Bükklné, a minden hájjaS megkent cigányasszony annyira Jeliére beszélt a hiszékeny és anyai fájdalmában mindenre képes egyszerű falusi asszonynak, hogy az lisztet, tyúkokat, ruhanemüeket, pénzt és miegyebet adott oda, csakhogy kigyógyítsák fiát Két Ízben is telte meg ezt az utat Bükklné még Birónéhoz és mind a két ízben nem üres kézzel hagyta a szegény asz-szony házát.
— Éjszaka csinálják majd a csodálatos varázsszert — hangoztatta a cigányasszony. — Van neki egy nagynénje, annak a nyakán van egy sziszegő kígyó, ez az asszony majd megcsinálja, hogy a gyermek 3 nap múlva Ismét egészséges lesz...
Alkalmi vétel folytán
tinta gyapjú kamsarn
férfiszövetek
már
12
P-ért
- Rendkívüli közgyűlés. A
Nagykanizsai Kerékpáregylet f. hó 2t-én, vasárnap délután 2 órakor rendkívüli közgyűlést tart az alábbi tárgysorozattal: Elnöki megnyitó. Tisztújítás. Netáni indítványok. Kéretnek a tagok teljes számban megjelenni szíveskedjenek. Vezetőség.
kaphatók.
Hői és férfi fetitamütinyajok
nagy választékban.
Legújabb divatú
tavaszi és nyári újdonságok
SINGER
DIVATÁRUHÁZ. Alapítás 1860.
Biróné letérdepelt a padlóra az örömlöl és ugy adolt bálát az Égnek, hogy ezt a jólelkű asszonyt hozzá vezette.
Elmúlt a három nap. A gyermek is 8zivrcpesve várta gyógyulását és sirva kérte édesanyját, hogy engedje ki, mert ö már szaladni szerelne az udvaron...
Mikor Biróné a (szomszédoknak a dolgot elmondotta, azok a szeme közé neveltekés megmondották neki, hogy egy lelkiismeretlen csalónönek esett áldozalul. A szerencsétlen édesanya körül forgolt a világ. Mikor magához tért, első utja a csendőr-cégre vezetett, ahol megtelte feljelentését. Rövidesen kinyomozták, hogy a jól ismert Bükklné volt ismét a gonoszlelkü csaló.
A bagolasáncl eset A sikeren felbuzdulva, Bükklné nemiokára megjelent Bagolasáncon, meri ügyes szimattal megtudta, hogy hogy Kisházi Jánosnénak a férje su\'yos betegen fekszik a kórházban. Elment oda, a szegénység kis házába, hogy ott is „gyógyítson".
Klsházlni Hermann Mária ugy mint Biróné, egyszerű, hiszékeny és babonás asszony volt, akit a csalások sorozatát elkövetett Bükklné, könnyen „vehetelt Palira". És tényleg, a módszer itt is bevált. Ez az asszony is bedőlt a ravasz cigánynőnek.
Kijelentette Kisháziné előtt, hogyha lisztet és olyan ruhát tud neki adni, ami még vizet nem érintett, ugy kl tudja gyógyítani súlyosan beteg férjét. Van neki egy súlya (?) — mon-dolla — és arra kell neki lisztet rakni. Majd amikor az asszony megkérdezte. hogy hogyan gondolja gyógyítani a súlyosan beteg féifit, amikor orvos sem ludla meggyógyítani, Bükkiné kijelentelte, hogy ne kérdezzen semmit, mert ez titok és akkor a kígyó az asszony nyakán megharagszik rá...
Kisháziné, miként a többi becsapott asszony, erre elővett lisztet, ruhaneműt, fehérneműt, pénzt és adózott a gyógyító varázslónőnek ..
A cigánynő furfangja Mikor a dolo^ kitudódott és a csalás nyilvánvalóvá leli, Bükkiné megtette azt, hogy rábeszélte az asz-szonyl, hogy irion neki egy levelei. Es diktálta neki a kővetkezőket :
„Nagy Péter, Kovác* István, Horváth Pál, stb. ti mgx fogtok halni lM (Mintha Klshizinéel akarla volna őket tenni láb alól)
Ezzel azt akarta elérni, hogy az asszonyt visszatartsa a feljelentéstől a csendőrségen.
Kisháziné a maga együgyüségé-ben és a cigányasszony rábeszélésére, hogy ez a levél kell neki férje meggyógyitásához, ezt is aláirta.
A hivatalos funkcionáriusok ösz-szenéznek ennyi együgyűség hallatára.
Mikor Kisháziné feljelentette Bükki-nét, fel is akarta használni ellene ez4 a levelet, de csakhamar kiderüli a gonosz teremtés trükkje/
«
ZALAI KÖZLÖNY
1983. május 20.
Nyári művésztelep Nagykanizsán
A nul tárgyaláson Bükklné a d-gányasszonyok megszokod recipéjével, a károsult és brcsspott asszonyok szentébe is tagadja a terhére rótt váHakal és Igyekszik azokat bemártani.
Viléz Cslllaghy Qyörgy vezelő-ügyész vádbeszédében rámutat ama súlyosbító körülményre, hogy Bükklné a legszegényebb embereket károsította meg és ezeknek anyai és hit-mi érzelmeivel rutul visszaélt.
A bíróság Bükki Islvánnél, a vlsz-szaeső bűnös cigánynő! háromévi börtönbüntetéssel sújtotta.
— Belenyugszik ? — kérdi töle dr. Mutschenbacher.
— Belenyugszom, de „ösazbűn-lelést" kérek, — mondja, mini aki már megtanulta a jogi kifejezéseket.
— Ez belenyugszik ? — caodál-kozlk színién vlléz Cslllaghy Ügyész, Itt valami van a háttérben...
A védőügyvéd azonban a büntetés enyhítése miatt fellebbezési jelentett be és Igy az ü- > 1 pécsi tábla elé kerül.
— (Longauer Imre utóda) A megyéspüspök Takáts Károly áldozárl a Somogyvárra helyezeti Longauer Imre adminisztrátor helyére hitoktatónak nevezte ki Nagykanizsára.
— (A Kath. Férfiliga) ma este 7 órakor tartja gyűlését a plébánia fehérterméber;. Ez alkalommal dr. Dómján Lajos ügyvéd tart előidást a halollhamvaazláaról. Különös tekintettel lesz annak az Igazságszolgáltatási érints következményeire. Utána P. Molnár Arkangyal plébános-elnök tart apologetikus előadást a hil lélektani szükségességéről. A tagok teljes számban való megjelenéséi kéri az elnökség.
— (Kétéves tanulmányi szabadság) A kanizsai közkórház orvosi karának egyik Igen szimpatikus tagja távozott el dr. Poigár JenS alorvos személyében néhány nappal exelöll hoaazabb időre Nagykanizsáról. Polgár dr. kétéves fanulmányi azabadságot kapott, hogy Amerikába utazzék. Ez a tanulmányul köiveflen összefüggésben van Polgár dr. családi viszonyaival is, amennyiben szülei már 10 év óla kinn élnek és Igy azoksl is viszontláthatja annyi év után. Értesülésünk szerint május 24-éit indul Hamburgból hajón Polgár dr., aki lávozáaakor ezúton búcsúzik el minden jó ismerősétől, akikiöl nem voll módjában személye-sen is bucsul venni.
Nagykanizsa, május 18
A nagy magyar mesterek festőiskoláiknak legkiválóbb lehetségell (akik rendszerint a legszegényebbek ia) a vidéki városokban szervezett kis nyárt mftvészkolánlákban helyezik el, hogy a szünidőben a magyar vidék szépségetl feltárhassák és azokon gyakorolhassák ecsetjüket.
A Rudnsy-iskola Szeged, Makó, Battonya, Csipkénk ulán az Idén nyárra Egerben és Nagykanizsán is óhajt egy-egy Ilyen hilfagu művész-kolóniát a kél nyári hónapra letelepíteni. Rudnay mester voll tanllványa, Frey Oabl nagykanizsai líceumi la nárnö érintkezésbe lépett a város vezetSségével és a kulturélet vere-tSIvel s minden remény megvan arra, hogy julius és augusztus lolyamán Nagykanizsa és környékének szépségei lt a klionö mesler tanítványainak vásznaira kerülnek. Dr. Krátky Islván polgármester Is nagy megértéssel karolta fel az ügyel és kilátásba helyezte, hogy a hat mü-visznövendéknek (hat Igénytelen, szegény flu) szállást biztosi! valamely városi épületben. A koszijuk napi 80 fillérért volna megoldható, ugyancsak a város segítségével.
A nyár folyamán maga Rudnay is lejönne Nagyksnizsára, hogy korrigálja tanítványa! munkáját. A nyár végén a müvésznövendékek kiállítást rendeznének az Itt festett képeikből, ami nagyon érdekea kullureseménye lenne Nagykanizsának. Rudnay erre a kiállításra is lejön Kanizsára.
Minthogy Rudnay a magyzr lestő-müvéazelnek nem csak aíkoló, hs-nem uj fesISgenejádókal nevelő egyik csúcsértéke Is, aki azonkívül nem Párison keresztül hozza és hirdeti a modern magyar művészei szelleméi, hanem a magyar lélekből csiholja kl azt, — Nagykanizsa az általános magyar képzSművészetl kullurál szolgálná, ha ennek a kis müvészlelepnek tervéi a megvalósuláshoz segítené.
A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Körnek is kezébe kell vennie ezt az ügyel és minden lehetSt elkövetnie, hogy az sikerüljsn. Arról van ugyanis szó, hogy a hat müvésznövendéknek az ellátását biztosítani kell. Minthogy szállást a város adna, csak a napi kosztol kellene blzlosllani, akár ugy, (és Így van más varosokban Is) hogy akadnak Nagykanizsán családok, melyek a tlatal művészeket 1—2 bélre felváltva vendégül látják asztaluknál, — akár pedig ugy, hogy iesznek mecenások, akik a napi 80 filléres étkeztetés 1— 2 hell költségei! vállalják. Egy művész koszijának 2 havi árát blzlon az Irodalmi és Művészeti KOr fogja elsőnek elvállalni.
Hiszünk abban, hogy Nagykanizsán él még annyira a művészei szeretele, hogy a mai nehéz időkben is lesznek áldozatos lelkek, kik egy-egy művésznek 1 -2 hétre vsló vendégül látásával hozzájárulnak a magyar kuliura küzdőterének bővítéséhez.
3 cigaretta árából ■aját otthon ...
Mindenült beszélnek a balatonfenyvesi üdülőtelepről. — Nemcsak Nagykanizsán, de egész Délzalában beszélnek a pompás üdülőtelepről. Bizonyára halott már ön Is a hírneves Balalonfenyves-üdülőlelepről, a magyar tengerpart eme paradicsomból,\' ahol már számtalan nagykanizsai család építtetett magának villát. Ha eu\'azlk Balatonienyvesre, élvezni fogja a ragyogó panorámái, amll a balatoni kilátás nyujl, azl az egészséges levegőt, ami újjáéleszti az egész emberi szervezetet. Tapasztalni fogja, hogy a homokos strand bárfonyslma parija nádmentes, enyhén mélyülő sekély vlre pedig gyermekeinek valóságos Islenáldás. Az Inkey-caalád bárkinek módot nyujl arra, hogy olt az állomásnál gyönyörű vlllatelkd, pompás aaját otthont szerezzen magának, mert már csekély heti 3 pengős részletekre Is vehet vlllatelket. Gondoljon család-ára és siessen megné.nl Balatonenyves UdülStelepet. Bővebb felvilágosítással szolgál Siabó Antal Fö-ull üzlete, ahol kimeríts prospektust Is kaphat Ingyen. (—)
laiact székrekedés, vastagbél-katarus, gyomorbaj, puffadás, vértorlódás, sárgaság, aranyeres csomók, cslpőfájáa eseteiben a természete „fereac lóiul" keserűvíz, reggel és esle egy-egy kis pohárral bevéve, rendkívül becses házlszer. Klinikai megfigyelések lanuiága szerint a Per«H! lóm! víz még Ingerlékeny belü betegeknél is fájdalom nélkül hal. A Fereno lóllel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
— (Kedvezményes Jegyek a vasárnapi zalaegerszegi dalos-Omiepaégre) Tegnapi számunkban részletesen közzétettük a vasárnapi zalaegerszegi dalosünnepély programját Tekintettel, hogy Nagykanizsáról Is fognak Zalaegerszegre utazni, a rendezőség közli, hogy amennyiben 15-tn utaznának, már akkor Is 33 százalékos kedvezményi kapnsk a vasúti jegynél. Azérl, aki a vasárnapi zalaegerazegi dalos-ünnepélyen zészt akar venni, a kedvezményes utazás eszközlése végetl szíveskedjék ma délig dr. Tholway Zsigmond poslalávirdai hivatal főnöknél lelenlkeznl.
— (Betörték egy Klrály-utcal ház ablakait) Hltzelberger Oyörgy háztulajdonos feljelentést telt ismeretlen tettesek ellen, akik legnap délután beverték a Király ulca 7. aiám alalll házának ulcal ablakall. A leneseket, akik valószínűleg ittas emberek leheltek, keresi a rendőrség.
— Jószabásu kész női kabátok már mosl leszállított árban. Slnger Dlvaláruhái.
— (Rabláal kísérlet Alsóörsön) Balatonfüredről Jelentik: Néhány nappalezelölt egy Ismeretlen, Idősebb, de erSs flzlkumu ember fc*>érl Gaál Jánosné alsóörsl asszony lakásába, ahol megfenyegette az asszonyt, ha nem adja eló a pénzéi, agyonveri. Oaálnét nem ijesztette meg a lenye-gelés, hanem segítségért kiáltott, mire a rabló U elmenekült. ^balatonfüredi csendőrség Sialal latjjn 53 éves mészárost gyanu»iije*,s rablísl kísérlettel, aki e\'len körősHl adott kl.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Május 201 uofflbat
RóniaI katolikus: Bernardln. Protest.: Bernát. Ur.: IJar hó 23.
Városi múzeum és Könyvtár nyitva csotöftökön és vasárnap délelőtt 10-tól 12 óráig.
Oyógys«rtárl éjjeli siolgálat e hónapban: a Merkly Belus gyógyszertár Fő ut 12. u. és a kiskanlxs£Ígyógyszertár.
QózfűrdÖ nyitva reggel 6 órától \'este" 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
— (Himlőoltás lesz) most, vasárnap délután 2 órakor a Rozgonyi-utcai tornateremben. Ezalkalomraal azok a gyermekek is beoltatnak, akik nem kaplak idézési és vidékről bejöttek. Az oltás teljesen díjtalan.
— (A vasárnapi soproni filléres gyorsvonat) Nagykanizsáról 7.40 órakor indul és visszaérkezik este 22.43 órakor.
— (Fekete és brldge) Az Izr. Nőegylet ma este 9 órakor a Casino kistermében feketekávét ad, bridge-programmal. A jótékonyság szolgálatában rendezett estélynek ezúttal is bizonyára olyan közönsége lesz, aminőt a nőegylet szegényeinek nagy tábora és a kellemes szórakozási alkalom megérdemel. E* lesz az Izr. Nőegylet idei utolsó fekete-estje.
= Ha kevés a pénze, akkor nöi- és férfiszövetet Singemül ve-gyne. Soha nem lesz ilyen jó alkalom.
— Orvosi hir. Dr. Halszer fogorvos külföldi szabadságra utazott. Rendelését ]unius 6-án kezdi újból.
— (Áramszolgáltatás szünetelése) A villanytelep magasfeszültségű berendezésének és a transfor-mátor állomások rendes évi tisztogatása miatt az áramszolgáltatás vasárnap délelőtt 6 órától 12 óráig szünetel.
— Paplan, flanelltakaró és ágyterítő újdonságok állandóan érkeznek. Slnger Dtvatdruhdz.
— (Frontharcos bajtársak) Ezúton hozzuk tudomástokra, hogy a további Intézkedésig hivatalos óráinkat az OMKE szívességéből, annak helyiségében (Fő-ut, Welser-féle ház I. em.) tartjuk, ahol Is hivatalos óráink minden vasár- és ünnepnapokon délelőtt 10 órától 12 óráig tartatnak. A vezetőség.
— Jó rádió: Transdanubia.
Alkalmi véiel
folytán nagyobb télel kitűnő minőségű divatos
gyapjú férfiszövetet
rendkívül olcsó áron árusítok, mig a készlet tar\'. 3 méter flaom gyapjúszövet már £8 pengőért.
?:lí:.ííHí:: llrúnyal C.
vtt.lkt.yezK \'léikül Kortöy Mlkld.-u.\' 6.
1988. május 20.
Hirdetőink figyelmébe !
Kérjük Igen tisztelt hirdetőinket, hogy hirdetési megbízásaikat is azok szOvegit mindennap legkésőbben délután 6 áráig ttombaton délután 5 óráig szíveskedjenek eljuttatni a kiadóhivatalba. Későbbi beküldés esetén ugyanis a nyomdai munkásság árszabálya szerint kétszeres túlórázást kell fizetnünk, ami a hirdetést aránytalanul megdrágítaná. Ennek elkerülése végett kiadóhivatalunk hétköznap 6, szombaton 5 óra után csak a különóra díj megtérítése elleniben vehet fel hirdetéseket.
SPORTÉLET
Az NTE Barcson A tavaszi szezon utolsó bajnoki laiballmérkőzésél játsza az NTE vasárnap. Ellenfele a Barcsi IOK jóképességü csapata lesz. A barcsi legénység saját otthonában nem lekl-cilnylendő elleniéi. Hazai környezetében, keskeny pályáján sok meglepetést szerzeit már a vozelő csapatoknak. Igy Simontornya csapata lelett Is győzedelmeskedett, ami nagy teljesítménynek mondható.
Az NTE vasárnapi gyengébb nap|a után reméljük, hogy Barcson megállja helyéi és győzeleirtmel lejezi be a bajnoki szezont, mely ulán az aloszlálydőntőkre kell alaposai felkészülnie. Amint a tabellából látható, az NTE-nek még pkkor is biztos a bajnoksága, ba Barcson esetleg vereséget szenvedne. A bajnokság állása:
Kapoiváii aloaatály :
1. NTE 17 12 4 1 tl:t! ü
2. SBTC 17 10 4 3 4.1 : 20 24 8. KI\'AC 10 11 2 3 38 : 20 24 4. VOGE 17 U 2 0 24 : 19 20 6. KRSC 17 8 1 8 39 : 30 17 B. BIOK 18 7 2 7 22 : 31 18 7 KT8E 17 5 4 8 25 : 85 14
8. SzAK 17 6 1 10 96 : 44 13
9. Zrínyi 17 4 1 12 29 : 33 9 10. NT8E 17 1 1 10 11 : 66 3
Varasd és Csáktornyára hívják pünkösdre az NTE-t A húsvéti ünnepek alkalmával Nagykanizsán szerepelt Varasd! Slavla elnökségétől levél érkezeti az NTE-hez, melyben Csáktornyával kOzOs rendezésben a pünkösdi ünnepekre meghívják az NTE-t nemzetközi mérkőzésre. A nagyszerű képességű jugoszláv csapat szeretne revánsot venni az NTE n a húsvéti súlyos, meg nem érdemelt vereségért.
Az NTE a meghívásnak nem tehet eleget, mert pünkösdhétfőn Kiskunhalassal alosztálydöntő mérkőzését kö eles lejátszani Nagykanizsán.
Vasárnap Csurgón játszik
az Ékszerész FC A levenlebajnokság előkelő helyezeitje, az Ékszerész FC Csurgón jálszlk vasárnap barátságos lulball-mérkőzést. Az Ékszerész már szerepelt Csurgón, ahol 2: l-re kikapott, majd Nagykanizsán a reváns alkalmával az Ékszerész győzőit 2:1 arányban.
Reméljük, hogy az Ékszerész tisztes eredménnyel érkezik haza csurgói kirándulásáról.
ZALAI KQaQflY
A pécsi alszövelség főtitkára Nagykanizsán
A Zrínyi TE mindent elkövet, hogy fialal egyesülete dactra, a szezont méltóan lejezze be. Anyagi áldozatok árán is felkérle Hebrony Islván alazövelségl főtitkárt, hogy a vasárnapi KPAC\'-ZTE mérkőzési személyesen vezesse le. Már annál la inkább, mivel a szövetségi vezetőknek alkalmuk még nem voll a Zrínyit megismerni. Ez alkalommal a Zrínyi vezetősége a szövetség figyelmét szeretné felhívni egyes jálé-koiának, különösen Babos, Kárpál, Poór, Pum képességeire, kik az alszövelség válogatott keretében méltó helyet foglalnának. (Hivatalos biró-küldés szer.\'it Czeczely lesz a mérkőzés bírája. Szerkesztő.)
APRÓHIRDETÉSEK
M.n,»..*an,l koizornk keretbelog-laláaát ti vállalón. Stern, Váro>lla,patota.
Zürichi zárlat
Pária 20-37VI. Lominn |7 .jp,,, Nwork 44960, BrOsset 7210, Milano 2897\'/i Madrid 44-22\',i, Amsterdam 208-20, Berlin 12140, Wien 7331. Szólla --■--, Práia 15 42, Varad 5805, Budapelt -■-, Belgrád 7ÖG, Bukarest 3-08.
Teraénylözzde
Buza tiaiav. 76-os 1245-1260, 77-es 12 70-1290, 78-ai 1295-13 10, 79-ea 1310-1335, 10-aa 1330-1345, dunán-tuli 76-01 11-53-11 65,77-ea 1165-11 80. 78-aa 11-85 1200, 79-es 1205 -1220, 60-aa 1215-12-30, rozs 615-6-J5, lak, árpa 8-70 -8-90, zab 7 85 - 795, tengeri 685-0 90, korpa 5 10—520.
A Semzetl Bank deilia-ártolT«mal
valutAk Angolt. 19 40-1980 Belga Ir. 79-16-79-74 Csalik. 16-93-17 01 Dán k. 86 00-87 00 Dinár 7 20-770 Dollár 494 00-004-10 Prancta 1.22-30-22-50 Holt. 230 15-232 35 Zloty 64 35-64 85 Lel 340-344
Un. 4DO-426 Ura 29 90-30 20 Márka 135-70-136-60 Norvég 98-30-9930
Peseta -•--•-
Schtll. 80XI80B0 Svájcit. 11010-111-40 Svéd k. -•---•-
UBVIZAK
Amal. 230 35-232 35 Belgrád 780-7-90 Berlin 135 80-13660 Brttasel 79-28-79-74 Bukarest 341-3-43 Kopmh. 8620 87-20 London 1939-19 53 Madrid Milano 3000-3018 Newy. 49800-504 00 Oszló 98 50-9930 Párta 22-33-22-47 Prága 16-95-I7D5 Szófia 4it»M-14>/4 Stockh. —■_—■_ Varsó 84 45-6485 Wien
zttrich iicrej-iu-40
Wien elurtng árfolyama , 80.454.
üarténisár
felhajtás 783, sladadan 87. - Elaö-rjndtl 094-096, szedett 091—Ö92, sze deH közép Ö88-090, kdnnyfl Ö80 -0-84, l-sfl rendi öreg 084 -0-86, ll-od rendU öreg Ö78 -0-82, angol süldő 1. 1-00—1-10. Szalonna nagyban 116—1-20, zsír 1-35 1-43, hus 110-136. télsertés I !2—1-24.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Qutenberg Nyomda 4a Délzalal Lapkiadó Vállalat. Nagykanlzaán. Felelős kiadó: z.l.l Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 7& szám,
Ingyen
kapja a
Zalai Közlönyt
jöré hó elsejéig,
a. most elötod.
A várói belterületén Zrínyi Miklós-utca 50. szám alatt 2 szoba, konyhái lakás fenyves kerttel kiad* azonnalra. Bővebbet Dr. Btlényl Oéza ügyvédnél. 1909
Katonaréten, Szekerei József utca 32\'s. uámu háx azonnal eladó.
2 szobát, konyhái folds*. lakái aug. l-re kiadó Csengery-ut 60. Bővebbet Teutich drogéria.__1931
Jobb mindenei axakáoanA ajánlkozik elsejére. Clm Főút 3.. udvarban balra. 199)
Forgalmas üaiattiAs 2 szobái szép lakással aladé. Clm a kiadóban. 1947
Kladé és azonnal elfoglalható egy sioba-kooyha, előszobák lakás — Softár-
ut 53.
Két- éi liáromizobás lakáaok kiadók. Bővebbet Kelchealeld huiüzletben, Erzsébettér. 1B70 -
2 szobás laké hé* eladó Sseketes I József utca 47. 1987
ElvaaxaH 19 én délután 63229. sxámu forgalmi engedély, Centráltól Kinizsi- éi Rozgonyl • «erei*texA*lg Kérem a aatvea megtalálót adja le a rendőrs igen. 1ÖM
Csengery-ut 26. számú házban két háromaiibáa utcai lakás azonnal, vagy auguiztui l-ére kiadó. f 19)1
Képkarataaéaak, cipők, gyermekkocsik itb. mélyaa iaaatéllltott árban kaphatók. Amiatti, Baaér-udvar.
Legolcsóbban FEST
Legszebben TISZTIT
VARGA
ruhafestő, vegytlsztitó, gőzmosó üzeme Hunyadi-utca 19. Horthy M.-ut 8.
HAASENSTEIN a VOGLER
hirdetési iroda i>. *.
átköltözött
Uj helyiségaii Budapest,
Dorottya-utca 8. sz. alatt
a félemeleten.
■ - ♦ IMS
Telefonszámok maradtak: Aul. 82-3-22. és Aut, 83-8-84.
Nagykanizsaiak találkozAhalya az
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202-43, 294—34. - Sürgönyeim: HOTELIST. Szobátok árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg víz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
Fízesaen elő
A LEGJOBB RÁDIÓLAPRA
a Rádióéletre
Előfizetési ár: 1 évre P 10\' — \'/s évre 5-50 pengő, \'/< évre 2-80 pengő, 1 hóra P 1 •—
KIADÓHIVATAL:
Budapest, IV., Károly klrály-ut 10.
a
ZALAI KÖZLÖNY
1933, május 20
„Olcsók vagyunk, meri Jók vagyunk."
Villamos vasaló-bérlet
már havi
1 pengő 10 fillérért
TRAÍIUHUIUBIA R.-T.
Osengery-ut B.
Tatafan i 4-13.
— Közalkalmazottak figyelmébe I Butorárulnkat lényegesen le-szállítóit Arakon árusit|uk. Hosszú lejárai,i hitelre is, kamatmentesen. Kepstcln butoráruház, Horthy Miklósul 4. szám.
is mm nagy mtaft.
ha vetéseit éa veteményeit
PÉTI-SÓ-wal
motrágyázza. Szükséglet négyzetméterenként:
Főzelékféléknél..... 2-ISI 1 deka
Virágoknál 2 . 3 .
Rózsaiáknál 0 . 6 .
Gyümölcsfáknál..... I „ 2U .
Földiepernél ..... 3 . 4 .
Málnánál ....... 5 . 6 .
i átailnal ........ 3 . 10 ,
Buriionvn ka\', h.-ként »0 , 10O kg. Rénlnái . . 80 . I00 . Tengerinél . . 80 . l»l . Hírek is kaszálóknál 50 . 60 , Cseleknél fejltágyának, tavasziaknál ia
eredményesen hiwnAlható. Részletes használati ulositás az érdek-ödöknek díjmentesen rendelkezésre áll) 2 kg -os zsák ára a. l-~ P 5 . .. ... 2 16 P III . . 4"!2 P
ICO . . . - 19-86 P Beszerezhető:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi azerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzaébet-tér 10.
(A bitóság melleit)
10083/I933.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy folyó évi május hó 2l-én (vasárnap) d. e. fi órától H óráig az áramszolgáltatás szünetei.
Nagykanizsa, 1933. május hó 19-én.
Polgármester.
Előfizetőink és lapunkat állandóan vásárló olvasóink figyelmébe!
L_rtesitjük igen tisztelt előfizetőinket és lapunk állandó számonként vásárló olvasóit, . hogy sikerült megállapodást létesítenünk, mely szerint a balatonfenyvesi Inkey központi villa-telkek vásárlásánál az eredeti árak és a 60 havi részletfizetési kedvezmény meghagyása mellett mától kezdve 25°/0 engedményben részesülnek.
Előjegyzések SzábÓ Antal
sportfelszerelési cikkek kereskedésében
Nagykanizsán
eszközölhetők.
Tölgyhasáb
erdei ö\'enUnt P 32 kapható
Dukász Ferenc
Magyar-u. 103.
HIRDESSEN
XtsaazdasAfli ■éaawéayttraasia
atentars nyomda te MvM upkioH Udllalata
Nagykanizsa
Mkayvsyoaoda, kSsyvUáóaeet, voaalosó Mézet, teleti könyvet; és dobozok gyára a .Zalai KBzISay" politikai napilap szerkasjetfisége «s kiadóhivatala
] TELETÖM: 78.
KészHDnki
mindenféle kereskedelmi, Ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, mflveket, meghívókat, eljegyzési és csketési értesítéseket, gyiszjefciitóaeket, névjegyet, falragaszokat, köHeveletiel. röplapokat 4s rnindenlfle - ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunk:
üzleti könyvekéi, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajrfüzeteket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, uaptártömbökd, falinaptárakat, dobozokat stb. elsórangu kivitelben éa a legolcsóbb árakon.
Nyomta, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
nyomatott a taptuls|doDos Közgazdasági R-T. Outeaberg Nyomdája Délzalal Lapkiadó Vállalata könyvnyomdádban Nagykanizsa. (felelős tuletvezetö r Zalai Károly.)
73. évfolyam 115. izim
Nagykanizsa. 1938. május 21, vasárnap
Ara 16
ZALAI KÖZLÖNY
iMfkcutfeég éa kiadóhivatal; Pő«t 5. taJm. Megjelenik minden reggel, hétfő kivételével
POLITIKAI MiPILAP
M ""
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajoa
Klöflietéii ára. . Sierkeiitőtégl éa
egy hóra 8 pengő UO Iliiéi kiadóhivatal! telefon: 78. u
Csakugyan el kell pusztítani a gépeket?
Irta: dr. 8ÖPKÉZ 8ÁNDOR orez. gyűl.
képvlftoló, a műegyetem rektora
A szocializmus a gépkorszak ekjén aggodalommal, ellenszenvvel fogadia a gépet, de azután hamarosan megbarátkozott vele. Az angol szakszervezetek már a mull század 60 as éveiben tiltakoztak a gépek elpusztítása ellen.
Ma pedig az orosz szovjet-kísérlet is a forradalom szolgálatába állitja a gépet, amikor öl éves programjában valóságos bálványt csinál a gépből és amit Európa a technika terén Walt óta fokozatosan hozott létríj azl egyszerre, öt esztendő alatt akarja átültetni «z orosz földre. A gép legyén szerintük az a varázsvessző, amely a szociális kérdést megoldja. A géptől, a technikától várja a szovjelvezefés a tömegeken való feltétlen uralmat, amikor egy gombnyomással utalkodhalik a központosított elektromos energiaellátással dolgozó gazdasági életen és közlekedésen.
Arról azonban aligha meg nem feledkezik a szovjet, hogy a világot átszelő vasutak, a hatalmas gyárak, á sokezer lóerős gépek, a nagy távvezetékek, a modern tudománynak az üzembiztpnságál fokozó gyönyörű szerkezetei végeredményben mégis élettelen, holt dolgok, életet, mozgást ezekbe a hatalmas berendezésekbe mégis az ember, a szellem visz: erősségünk a hitben, a tudományban és a hazaszeretetben 1 És az emberen, a hhnyzó szellemen múlik ezeknek a hatalmas alkotásoknak az eredményes működése.
De ba nem világnézeti alapon vizsgáljuk a kérdést, hanem megkérdezzük az elfogulatlan, békés polgárt, nem hiszem, hogy akadna egy is, aki a mai kulturéletet felcserélné a gépkorszak előttivel. Qyermekkorunkban csodálkozva olvastuk „A jövő század regényéiben Tatrangi Dávid töt hetetlen üvegből készült repülőgépét, amelynek- segítségével leveri az orosz nihilista állam hatalmas hadseregél. Elképzelhetetlennek tartottuk, hogy Tatrangi Dávid Duna-dellaáUamában a repülőgép rendes szállító eszköz, hogy ott szántó, vető, aratógépekkel dolgoznak, az épületek is géppel készüli sablonházak. És Íme, a nagy mesemondó álma a tudományos technika utján rövid balvan esztendő alatt csaknem teljesedésbe ment
Tudjuk, hogy az ó korban a régi Görögországban a népesség 70%-a nehéz rabszolgamunkát végzett, hogy a népesség kisebbik fele a tudománynak, művészetnek, politikának élhessen. De az emberi rabszolgaság megbízhatatlan, szeszélyes és demoralizáló. Nem hiszem tehát, hogy ne látná mindenki örömmel az újkor tudományos technikáját, amely az ó- éa közép-korban megszervezett rabszolga és jobbágy tömeg-munká|ával szemben meghozta a géptechnikát és nehéz kézimunkára
Ítélt lömegek felszabadítását, még pedig olyan mértékben, ho«v a gépekkel legjobban felszerelt Unióban a robotos, az úgynevezett gépember a lakosságnak alig 5%-a.
És ha ezek után lehet még egyáltalán rabszolgaságról beszélni, ma nem a fizikai munkás a rabszolga, aki ha megszólal este a munka befejezését jelző sziréna, leteszi a
kalapácsot, ásót és elveti a napi munka gondját; rabszolga ma az alkotó, a teremtő, a vezető egyéniség, a mester, aki nem ismeri a szabványozott munkaidőt, akit tia, ; hajt és akinek nyugtot nem hagy j az alkotás, a teremlés gondolata, amit oly szépen fejez ki Schiller: „Meister musc tich immer plagen".
Németország elejtette az Anschluss gondolatát
Mussolini más külpolitikai orientáció kilátásba helyezésével gátat vetett a németek osztrák aspirációinak
Budapest, május 20, Rómában OOrlng porosz miniszterelnök hosszasan tárgyalt Mussolinival. Beavatott helyen azt mondották, hogy a tárgyalás következményeképen Németország felhagy az „Anschluss" gondolatával. Mussolini állllólag közölte Oöringgel, hogy ha a német kormány tovább folytatná az osztrák aspirációkat, akkor Olaszország Magyarországgal együtt
kénytelen volna más külpolitikai orientációt keresni.
Róma, máj na 20 (Lapzártakor érkezett) A négyhatalmi szerződésre vonatkozó tanácskozások élénk ütemben haladnak. Oörlnget megérkezése ulán azonnal fogadia Mussolini, majd az angol és francia nagykövetek tetlek egyórás látogatást a Dúcénál.
Pekingben nagy aggodalom között várják a japánok bevonulását
A Japánok fettételei az ettenaégeskedéa megszüntetésére
Toklo, május 20 Japán a következő feltélelek mellett hajlandó megszüntetni az ellenségeskedést: A kinai csapatok vonuljanak vissza, Kina tartózkodjék a mandzsu politikával szemben nyiltan
ellenséges elemek támogatásától és szüntessék meg Kínában a japán-
ellenes bojkottot.
Peking, május 20 A japán előcsapatok két oldalról nyomulnak elő Peking felé. A városban nagy az aggodalom, amely óráról-órára növekszik. A halóságok minden eshetőségre készen, megteszik az előkészületeket.
lég a nyári szünet elélt tárgyalják le a kormányzói jogkör kiterjesztéséről szóló javaslatot
A felhatalmazási javaslattal és s költségvetéssel junius közepéig végez a Ház — A külügyminiszter hétfőn nagy beszédet mond a kormány külpolitikájáról
séggel, hogy lovábbmenöieg is felhatalmazást biztosit a kormánynak abból a célból, hogy a közigazgatás egyszerűsítésére megfelelő rendelkezéseket adhasson ki. Ugyancsak a nyári szünet előtt kivánja letárgyal-talnl a kormány a kormányzói jogkör kiterjesztéséről szóló (örvényjavaslatot, valamint a kormány át-szetvczéséről szóló javaslatot
Budapest, május 20 Hélfön délután a képviselőház a külügyi tárca költségvetéséi tárgyalj). Az általános vita befejezése ulán Kánya Kálmán külügyminiszter nagy beszédet mond, amelyben válaszol a vita során elhangzott felszólalásokra, másrészt pedig felvilágosításokat ad a kormány külpolitikai vonalvezetésére vonatkozólag.
Budapest, május 20 A képviselőház hétfőn délután 4 órakor a külügyi tárca költségvetésének megvitatásával folytalja tárgyalásait. Ezidő szerint az a helyzet, hogy a felhatalmazási törvényjavaslattal együtt körülbelül junius 11-én végez a Ház az 1933/34. évi költségvetés tárgyalásával. A költségvetés letárgyalása után elsőnek a gazdasági és hitelélet rendjének biztosítására vonatkozó felhatalmazási törvény meghosszabbításáról szóló törvényjavaslatot tárgyalják. Az uj tölvényjavaslat nagy|ában ugyanazt a felhatalmazást adja meg a kormánynak, mint a jelenleg érvényben levő törvényjavaslat azzal a különb-
(tömbös miniszterelnök Bécsben
Becs, május 20 (Éjszakai telefonjelentés) A Poll-tlsche Correspondenz értesülés* szerint Gömbös Oyula miniszterelnök szombaton rövid Isrlózkodisra Bécsbe érkezett, hogy jelen legyen lánya konfirmálásán. A msgyar miniszterelnök felhasználta az alkslmal arra Is, hogy Dotfuss szövetségi kancellárnál msgánjellega lálogstást tegyen, amelyen az oszlrák-magyar kereskedelmi szerződés kertlll szóba.
A kormányzó válasza Rooaevslt elnökhöz
Budapeat, május 20 Horthy Miklós kormányzó Roosevelt elnök üzenetére az alábbi táviratban válaszolt:
— Öjzlnle köszönettel Ismerem el Ozenelének vételéi. Remélem, hogy nemes kezdeményezése, amelynek célja a békének, jólélnek és a nem-zelek közli |óaksralnak a biztosítása, teljes eredményre vezet.
Horthy.
Weekend-munkarend az állami hivatalokban
Budapest, május 20 Ma kezdődött az állami hivatalokban a szeptember 15 Igtsrtów.-ekend-munksrend, amelynek értelmében 12 órakor befejeződik a munkaidő.
Bluyer éa Zsilinszky kardpán-bssja
Budapest, május 20 Bleyer Jakab és vlt\'.z Zsilinszky Endre ma reggel a Tiszti Kaszinó vivólermében párbajoztak. Az e\'sö össrecsspásnál Bleyr homlokán és karján megsérült. Az orvosok harc-képlelenséget állapitollak n.eg és ezzel a párbaj végei ée> A lelek nem békültek ki.
Baret»é«el alságta al«é férje nyakét
r Budnpest, május 20 Csepelen Gazdik Jánosné gyári munkásnö ma reggel alvó férjének nyakát beretvával álvágla. A 49 éves férft elvérzett. A családban ál-\'-ndó volt a perpatvar és verekedés, mert a munkanélküli féifl elitta felesége keresetének jórészét.
*
ZALAI KÖZLÖNY
1933. május 21
Már milliók tudják,
Kik eddig nem tudták,
Hogy az
ÜL
víz,
Legj\\obb keserűvíz.
Beszüntetik
fémipari
• ksrsakcdelmi miniszter kiküldötte Magyhanijsán
nagykanizsai eakiakolát
Nagykanlna, május 20 A nagykanizsai fémipiri szakiskola kérdésében ugylátszlk fordulóponthoz érlek. A nagykanizsai ípsrosság ismeretes mozgalmának eredményekép szombat délután a 4 órai vonattal Nagykanizsára érkezett a kereskedelmi minisztérium ügyosztályának vezetője, báró Kéthly miniszteri tanácsos, hogy a kérdést a hrlyszl-nen tanulmányozza, mielőtt a miniszter az A referátuma alapján mrg
ho:za dnntísét. A kereskedelmi minisztérium kiküldötte hosszabban tárgyalt dr. Krátky litván polgármesterrel, majd megtekintette a Sugárul intézetet.
Kérdést intéztünk ebben az ügyben az estt órákban a legilletékesebb helyhez, ahol art az értesítést kaptuk, hogy a kereskedelmi miniszter e?!> irozta a nagykanizsai fémipari si iskola beszüntetését.
Eldőlt a harc Sabján polgármester nyugdija körül
A városnak három évre visszamenőleg kl kell fizetnie a volt polgármester pótllletményelt
Nagykanizsa, május 20 Sok vihart kelteltek Nagykanizsán azok a zajos közgyűlési viták, amelyek dr. Sabján Qyula polgármester nyug-dijilletménye körül a személyi ellentétek izzó hangulatában robbantak ki. A képviselőtestület nem számította be a nyugdíjba a volt polgármester pótilletékeit. Az ügy a kisgyűlés elé került, amely a pótílleté-ket a nyugdíjba beszámlthatónak állapította meg. Nagykanizsa képvi-selötestülele eme halározat ellen panasszal. élt a közigazgatási bíró-
sághoz. Ugyancsak a közigazgatási bírósághoz fordult dr. Sabján Qyula polgármester is, kérve a hadiévek beszámllá8át is.. .
Azóla három év telt el és dr. Sabján Gyula ezalatt pót illetmények nélkül kapta nyugdiját. Most arról értesülünk, hogy a közigazgatási bíróság a minap meghozta ebben az ügyben határozatát: nem adott helyt a városi képviselőtestület panaszának, vagyis dr. Sabján Qyula nyugdijába beszámiiandóa pótilletmény Is,természetcsen három évre visszamenőleg.
Ami a hadiéveket Illeti, a közigazgatási biróság ahatározVot mindaddig függőben tartja, mig ebben a kérdésben a be\'ügyminlsz-ter általánosságban meghozza in-ézkedéseit.
A közigazgatási biróság ítélete í napokban érkezik le Nagykanizsára.
Arii
(É/uakal rddlójtltnUi) A Nataaralé-
Élai Itrtéaal (alanti aeta lOárakar.
■•la* Id6 várhaté tséml hflamal-kadéaaal.
A EIBÁLTI CSALÁD 0BADAL1A
.^éokave, Szlgatoaép, Tokajhegyalja
ixfilfitelapeinek hint
fajborai
TEUTSCH GUSZTÁV cíjiíl
kaphatók állandóin
HegtOrtént a vásártéri Int vizének vegyvizsgálata és a strandlflrdő szűrőkészülékének megrendelése
A városi pénzügyi bizottság Illése
Nagykanizsa, oiAJufl 20 A városi képviselótesllllet pénzügyi bizottsága Baboehay György elnöklete alall ülést tan. II.
Király Sándor műszaki tanácsnok ismertette a sportuszoda is strand fürdő víztisztító is cslrdttanlló be-rendezésinek sidllli4*ira beérkezeti ajánlatokat. Jelentette, h^gy az állat-vásártéii kai vizét megvizsgáltatták a budapesti is berllnt vizsgáló állomásokkal, amelyek egyöntetűen meg-állapították, hogy a vlz nem tartalmaz vasat. Majd a barakki vízvezetéki csövek átvétele tárgyában létesüli megállapodási Ismertette.
A blioltság jóváhagyólag tudomásul vetle a jelentéseket és felhatal-
mazta a polgármesteri, bogy a vízszűrőt és cilrátlanltót a kii legolcsóbb ajánlattevő közül bármelyiktől megrendelhesse.
A városi képviselőtestület, — a polgármester kijelentése azerint — . a jövő bélen rendkívüli közgyűlési tart.
Az uj ipartestületi székház klub-helyiségeinek éa az önálló iparoa-tanonoiakolának Ogya
foglalkoztatta az IparUitiUtalálJiréséfát
Nagykanizsa, május 20
A nagykanizsai Ipartestület rendkívüli elölj Írósági ülést tarlóit Samu Ltjos elnökletével, aki besrámolt a
Alkalmi vétel
folyJán nag/obb lé el kitűnő minőségű diva\'os
gyapjú férfiszövetet
rendkívül olcsó áron árusítok, mig a k<szlei tar\'. 3 méter finom gyapjúszövet már 28 pengőért.
8aját érdekében tekintse meg vételkényazer nélk
Brónyai C.
HorlDy MlkI<J.-tzI 6.
Bűnügyi kai tel
Irta : Dávid Magyar Jóiwf 28
— Én adtam neki egy kést és egy villát.
— Elmosogatták már szokat? — kérdezte gyorsan az újságíró.
— Nem. Ide tetem,fel elmosat-lanul a kályhám tet jére. Azzal odament és levett egy tányért, rajta késsel, villával.
— Bizlos; hogy ezekkei evett a vendége ?
— Ez bizlos, mert amint látja, nem egyformák az evőeszközeim. Azzal visszament a kályhához és le véve annak tetejéről a másik tányért, megmutatta a rajtalevő kést és villát, amelyek valóban különböztek az előbbitől. En állandóan a magain külOn evőeszközeit használom, ha pedig vendégem van, annak rendszerint a szervicemből adok.
Kalmár kivette a kést a tányérból és a pengét, közvetlenül a nyél al ,tt, alaposan szemügyre ve te. Majd nagyitót vett elö a zsebéből és azon kérésziül vizsgálgatta hosszasan a nyé^alat i részi. Egyszer csak meg-elé^edeltey nevetett fel:
- Mindjárt gondoltam. Meg mertem volna rá esküdni, hogy bará-
tunk ezen is rajtahagyja névjegyét. — Tudjátok, kezdte magyarázni a kollégáinak, hogy az embereknek több. mint ha;van százaléka helytelenül tar ja kezében az evőeszközt. Különösen az egyszerűbb embereknél nyakori, hogy lecsúszik a hü velykujjuk a kés nyelétől és ilyenkor a jobbkéz hüvelykujjának lenyomata ottmarad a pengén.
— Valóságos nyomozózseni vagy, öregem, állapította meg Welter.
Kalmár önérzetes mosollyal nyugtázta az elismerési, majd * kést is becsomagolta óvatosan egy papirosba. Elza n igyon örült, hogy sikerült közreműködnie az újságírók nyomozásában. A kartel tagjain egyébként igen bizakodó hangulat vett erőt. Még Orbán is, akinek bántotta az önérzetét, hogy nem az ö zsenialitása jut\'atta idáig a nyomozást, kény elen volt ei^nerni, hogy most már ö is több réménnyel te-ki t a tettes elfogatása elé. A fiuk Elzával együtt visszamentek a Dü höngőbe, utkfl,ben azo ban Kalmár elbúcsúzott, hogy felkeresse egyik detektív ismerősét, akit meg akart arra kérni, hogy készítsen pontos másolatot a poháron és ké§en talált ujjlenyoma okról. Ugy tervezte, hogy holnapra sikerül elkészíttetni a kó-
piákat, melyeket express fel akart küldeni egvík fővárosi kollegájának, hogy nézzen utána a Bünügyi Nyilvántartóban. Ha minden jól megy, másnap este már mégis tudhatja a választ, mert meg akart i kérni a ko légáját, hogy amint megtud valamit, nyomban értesítse telefonon.
A de\'ektivít szerencs \'re otthon találla a lakáson. Kissé csodálkozott, hogy Kalmár ilyen későn keresi fel, de amikor az újságíró elmondotta, hogy meg akarja tiéfálni az egyik kollégájái, készséggel vállalkozott rá, hogy elkészíti a kópiákat. Pontosan fél tizenkettőkor Kalmár ismét benn ült a Dühöngóben és izgatottan várta..Hos<zu Tóni megjelenését, aki még mindig nem érkezett vissza. Észrevette, hogy Csergő kissé fél az éjszakai kaland esetleges következményeitől és ízért elhatározta, hogy ő is részt vesz a betörésben. Welter és Orbán szintén izgatottak voltak, csak- Varjas Pistán nem lehetett ís revenni semmit. Viselkedése csak annyiban tért el a szokotiól, hogy minden alkohol tart-almu italt szigorúan visszautasított, amit máskor a világért sem tett volna meg. De most hem akart inni egy kortyot sem, inert színjózanon akart remekelni az újságírók előtt.
Éjfél e Ölt pontosan öt perccel ragyogó arccal állitolt be Hossiu Tóni. Leült azonnal az újságírók asztalához H a zsebéből fontoskodó arccal vett elö egy tervrajzot, amelyet letett Csergő elé az asz\'alra. Amikor látta azok csodálko ó pillantását, nevetve súgta meg, hogy ez az elnök lakásának a tervrajza. Az újságírók még magukhoz sem tértek a b mulattól, amikor a vagány vezér ravasz szemhunyorítás kíséretében tudtukra adta, hogy mint a villanygyár slkal mazottja, terepszemlét tartott Hoffer lakásán. A. nyakába akasztott egy szerszámos ládát és mint villanyszerelő állított be! Az öreg házvezetőnőnek azt mondotta, hogy a villanygyár megbízásából felül kell vizsgálnia a vezetékeket, mert állítólag valami hibát észleltek és annak szeretnének a nyomára jutni. Az öregasszony megengedte, hogy bejárja az egész lakást és igy pompásan tájékozódhatott a szobák fekvéséről. Az öregasszony, aki kissé nagyot hall, a konyhából nyiló cselédszobában alszik, ugy, hogy nem fogja őket zavarni a betörés alatt.
Kalmár elismeréssel rázta meg a vagány kezét, maid az. órára tekintve, kijelen\'ette, hogy\'ő is velük megy az éjszakai kalandra. (Folyt böv.)
1933. májat 21
ZALAI KOZlONT
a fémipari szakiskola agyéról. Az erre vonatkozó memorandumot az 1POK utján terjesztették tel a kereskedelmi miniszterhez. Az IPOK természetszerűleg mindent elkövet, hogy a fémipart szakiskola eltlllasiék minden olyan munkától, ami a kisiparosoknak konkurrenciát csinál.
Az iparostanonciskola záróvizsgái junius 21-én kezdődnek. Ezzel kapcsolatban Samu elnök szóválettr, hogy az Iskola helyiségei nem telelnek már meg a mai követelményeknek. önálló tanonciskola építését tartják szükségesnek. Értesüllek arról, hogy a lóigazgaló kijelentette, hogy a nagykanizsai iparostanonciskola Igangatól állását önálló, jó-hivatásu állássá fogják minősíteni, (ami voltaképpen az első lépés az önálló tanonciskolához).
Frank Jenő, a székházépitő bizoil-ság elnöke beterjesztette Jelentéséi a Polgári Egylet székházának vételéről és a Hangya-épület lebontásáról. Az elöljáróság meleg köszönetet szavazott Frank Igazgatónak Ugyburgó munkásságáért.
Hosszibb IdigyalAs ut-n az elöljáróság kimondotta, hogy nem alja bérbe, hanem salát céljaira fogja fenntartani otthona meglévó klub helyiségeit, ellenben, ha anyagi eiói lehetővé teszik, a földszinti hilyisé-geket egyesületi ételre alkalmas és Ilyenként értékesíthető klubhelyiséggé fogják átstákitsnl. A vendéglő kérdésében legközelebb történik döntés.
Msjd tárgyalás alá került az Iparosktr alakítása. Az elöljáróság minden egyes tagja a szervezés munkájába állítja erőit. Megvitatták az Ipartestület él IpiroskOr egymáshoz való viszonyát. Az IpirttitOlet halósági jelleggel blr, gazdasági kérdésekkel foglalkozik, mig az Iparoskör — mint a elme Is mondja — klubjellegű.
Kanizsai bridzs élet
Nagykanizsa, májm 20
Az l»r. Jótékony Nőegylet szom-bakin este.rendezte szezonzáró, feketekávéval egybekötött bridzs-eslé-lyél « Kaázlnóban. A termeket szép számmal: lepték el a vendégek, akiket, mint háziasszony, az egyesület agilis elnök asszonya. Welsz Ernőné logsdott. A játék 12 asztalnál folyt végkimerülésig.
A Koronába köitözöll Polgári Egyletben Is megkezdödöit az intenzív egyesületi élei. Az agilis vezetőség szombaton este ls |ólslkerüll brldzs-estélyt rendezett a tagok és azok családtagjai, vendégei részére. A bridzt-estélyen szépszámú Játékos vett részt.
Árverés csendörfedezet melleit Ki8komáromban
A nagykanizsai bírósági végrehajtó izgalmas kalandja hivatásának gyakorlána közben
Ktskoinárom, roájua 20 (A Zalai Közlöny tudósilólátói) Szombaton délután érkezett Kiskomárom községbe Elek László kir. járishirósági végreha|ló éa dr. Kovács Ferenc nagykanizsai ügyvéd, hogy Vaslag litván gazdánál árverést foganatosítsanak. A bíróság emb.rei hivalaloa udvariassággal tudiára adták a gazdának jövetelük célját. — Ekkor odalépett Vaslag \' gazda veje a 26 évea Tombor János éí fejszét ragadva meg akit t akadályozni az árvetést. E ek László kénytelen volt előkapni revolverét és azt Tombor mellének szegezve, (elszólította, hegy évozzék, de Tombor ínég ajtón sem
akarta a végreha|iól és az ügyvédei beengedni. Arexolver látlán Tombor mégla megjuhászodott. H így a haló-sági aklual simán lehessen lefolytatni, Elek az Örsre sietett. Jelentést telt az esetről és egy jtrőr kirendelését kérte. Ezután csendőr asszisztencia melleit folytatták le az átverést.
Tombor János ellen megindult az eljárás hatósági közeg ellen elkövetett erőszak miatt.
Előzd meg a nagyobb bajt, BAYER PtJRGO enyhén hajt, Egészségnek mit sem árt, Utánzattól szanvodez kárt*
Alkalmi vétel folytán
tiszta gyapiu kamgarn
férfiszövetek
már
12
Pért
kaphatók.
HSI és férfi feltérnemüanyaiok
nagy választékban.
t_aMHaBaaHavaaMHaaHMM
Legújabb divatú
tavaszi és nyári újdonságok
SINGER
DIVATÁRU HÁZ. Alapítás 1860.
Kanizsai drámaírók sikere a kultuszminiszter dráma-pályázatán
Nagykanizsa, május 21) Országos érdeklődés kísérte a kultuszminiszter történelmi dráma-pályá-zatál, aminek nemrégiben volt a döntése. A löbbezer pengős pályázat (mini ujabban a nagyösszegü pályázatoknál divattá váll) .meddő" maradi, a dijakat nem adták kl. Ellenben kiválasztottak a beérkezett 236 p.tlyamü közül 14 el, ezeket elhelyezik a Nemzeil Muzeumban azzal a nem egészen érlhelö Indokolással, hogy ,mi|d az utókor dontsOn értékük leien". A 14 klvilastlotl mü közöli van Dávid Magyar Józsefnek, a Zalai Közlöny munkatársának és Zsellér Andor nagykanizsai Halai-embernek .1514" című történelmi drámá|a Dózsa Oyörgy lde|éböl. A hivatalos birálft egyebek közt a következőket mondja a tehetséges kanizsai szerzők darabjáról:
....Van egészséges gondolata és önludalos tendenciája. Erő és Un-dülei setn hiányzik belől..."
A 48-as gyűjtés
Nem csak testületek, hanem magánosok Is lelkei buzgótággal gyűjtenek a 48 as szoborra. Az alant kővetkező nyugtát** Wagner István kanizsai borbélymester gyűjtésének és lelkes ügyszeretetének elismerést érdem.ö eredménye.
Kath. Logényogylet 10, Kelemen Dezső B, Szüca Ferenc 4, Kath. Legényegylet választmánya 8.50, HJ. Rltter Józaef, Hitler Andráa, Schlew Láuiló, Slngor dlvatáruház 8—8, üazdag Ferenc, id. lUtter Jóasof, Pálcaica Ferenc 2—2, Kajdt Gyula, Kováca Antal, Papp Oszkár, Sör-ley László, 8lpo« Zsigmond, Ballnger Antal, Bőhm Jenő, Tüttő Vendel, Boda Károly, Fiacher Feronc, Szento Jánoa, Beyer Vince 1—1 pengő, Sehniteer 6a Göndör, Németh Józaef 60—60, Vágó Endre droguUta 80, N. N. 20 BUér.
Dr. Beck Dezaő 2 pengőt adományozott a 48-a« szoborra.
Ha kevés pénsa^van
Miltényi-CIPÖT vegyen!
WeeU-end ctptSüc, íennlssc dpöR. v
Milíényt Sándor és Fia
■Reklámáraink :
Női cipő P 6 80, 7.80, 8 80, 9.80. Luxus cipő P 11.80 12.80 Férll cipő P 7 80, 8.80, 9.80, 11.80. Férfi lakk- és Iuzus-
clpó P 12 80-tól. NŐI bocskorok P 5.60 tói. Gyermekszandálok pengő 2.80 lót.
vásxon cipöR olcsó árakon I
AUUH/ljC/1 Fö-ut 2.
- 1_
A PAeai Ünnepi Hét programja
Pécs város az u\'óbbi időben egyze több súlyt helyez arra, hogy éleiét mennél szervesebben belekapcsolja az ország éleiébe. Különösen Idegenforgalmának • íúllendilésében fe|l kl ellsmerésremélló törekvésekel. E törekvések egyik |elenlős állomása az ezév Junlus 3—11. közöli tartandó ünnepi hét a következő programmal :
Junlus 3, 4, 5, 10 és 11-én «s!e 8 órakor ünnepi szabad/éri hangverseny a Dőm-tércn Müior: 1. Esti harangszó. 2. Harsonaszólam a síé-kesegyház tornyaiból. 3. Bloch: Ünnepi nyitány. Előadja a filharmonikusok zenekara. 4 Oabrlcl Pierné: A gyermekek kereszteshad-jdrata c. (U Crolsade des Enfanls) négy részből álló zenei legenda Előadják pécsi énekművészek, Laurlsln L\'jos közreműködésével a pícsl dalosegyesülelekböl összeálliloll vegyeskar, a püspöki énekiskola, a városi polgári fiúiskola gyermekkarai és a Pécsi Zenekedvelők Egyesületének zenekara. 5. Ünnepi laka-rodó,
Junius 4-én délelőtt 11 órakor a P/csl Képzőművészek és Műbarálok Társasága reprezent rllv kiállításának megnyílása. Vigadó. (Szlnhízlér).
Junlus 4—9. délután 3 órakor szabadtéri bajnoki tornaünnepily • sportpályán,
Junlus 4.-5. és U-én délelőtt 11 órakor egyházi zene a pícsl templomokban,
Junlus 5. délelőtt 10 órakor Ifjúsági dalosverseny a Nemzeti Síin házb.nn,
Junlus 6. délulán 6 órakor egyházi énekkar hangverseny a székes egyházban,
Junlus 6. este 8 50 órakor a Pécsi Zenekedvelők (tilmhormonlku-sok hangversenye a Nemzeti Síinház-ban (Magyar esi),
Junius 7. délulán 5 órakor a vidéki városok Idegenforgalmi érle kezlele a városi jszékház közgyűlési lermében.
Junius 7. ette 8.30 kor kamara-zene-est Hölzt nagynevű pécsi zeneszerző műveiből,
Junius 8 délulán 6.3c-kor a P/csl Dalárda díszközgyűlése 85 éves Jubileumi a\'kalmábói,
Junius 8. elte 8 30-kor ünnepi dalos hangverseny a Dóm-téren, Junlus il.esle 9 órakor Brahms-est. Junius 11. délmagyarországlcslllag-lura beluláss és gépjármű 3zenteléai ünneplég a pécsi repülőtéren.
A pécsi ünnepi bét Iránt nemcsak az országban, hanem azon lul is nagy érdeklődés tspiszlalhaló. Ennek tulajdonítható, hogy az ünnepi hél alatt filléres gyorsok és cserevonalok érkeznek Pécsre. A pícBi ünnepi hétre az ország minden részéből 33 százalékos kedvezménnyel lehet utazni.
ZALAI KÖZLÖNY
1933. május 21.
A tábla sulyosbbltotta Röser Ervin fegyházbüntetését
Budapest, május 20 A királyi Ítélőtábla ma hirdetett ítéletet a Röser-(éle közokiralhaml-sltás bűnügyben. Röser Ervin büntetését három évi fegyházról 3 é<s fél évi fegyházra sulyosbbitolla. Béder Miksa igazgatóhelyettes három é6
fél évi fegyházbüntetéséi\' helybenhagyta. Szemző Miklós tanár büntetését egy évi é< négy hónapi bör-tönröl egy évi börtönre mérsékelte. 8 vádlott büntclésérek végrehajtását azonban 3 évi próbaidőre felfüggesztette.
Hirdetőink figyelmébe!
Kérjük Igen tisztelt hirdetőinket, hogy Hirdetési megbízásaikat és azok szövegét mindennap legkésőbbén délután 6 óráig szombaton délután 5 óráig silveskedjenek eljuttatni a kiadóhivatalba. Későbbi beküldés ese lén ugyanis a nyomdai munkásság árszabálya szerint kétszeres túlórázást kell fizetnünk, ami a hirdetést aránytalanul megdrágítaná. Ennek elkerülése végett kiadóhivatalunk hétköznap 6, szombaton 5 óra után csak a különóra dij megtérítése ellenében vehet fel hirdetéseket.
Megjelenik Lidiit Júlia verseskönyve
Az Irodalmi és Müvés.eli Kör, az Izr. Leányegylet és az OMKE támogatásával ériékes kiadással gazdagodik még e hónip folyamán a nagykanizsai könyvpiac. Megjelenik Lidiit Julinak, a Zalai Közlöny te-tíetséges, fiatal poéiájának verseskönyve, „Bánat-tó partján\'\' cimmel. A kfnyv ára 2 pengő lesz. Előjegyezni lehet a szerkesitőségben is. Pénzt senkitől előre el nem fogadunk, a könyv ára CBak a megjelenés után fizetendő.
TISZA SZÁLLODA
BUDAPEST, m, Baron-tér 19 a Kalati pályaudvarnál.
Modern, kényelmes elsőrangú kiszolgálás
Egyágyas szoba reggelivel P 3 20 Kétágyas szoba reggelivel P 5 80
___1*3
JÓ MUNKÁT
PÁLCSICS-sum
kapunk.
Elli nagykauissal selyem-, kelme-, fonalfeiló ii vegrUiilltó taeme Föüzlet i FÖ-UT 7.
„Megkop!alta-Iak"
a nava egyik logujabb balatoaf«ay villának
A szellemes névről beszéltünk a tulajdonossal, azt felelte, hogy a valóságot irta villájára. Régi vágya, hogy a Balaton legszebb helyén, Balatonfenyvesen villája legyen. Szerény fizetéséből beosztással, takarékossággal fogott hozzá a saját otthon megszerzéséhez és kis lemondással elérte célját, ma ott áll készen, csinosan, otthonosan - berendezve a ,Megkoplalla-lak". Akik a feliratot olvassák, önkénytelenül is gondolkodnak, hogy mennyi igazság van benne, hogy szerény fizetésből is lehet szerezni egy darab földet, amit sajátunknak nevezhetünk, egy villát, saját otthont.
Az Inkey család a Balatonfenyves üdülő elepi parcellázással most mó-doí nyújt erre bárkinek, mert már heli 3 pengős részletre is vehet gyönyörű villatelket a legszebb helyen, közvetlenül a pályaudvarnál, fürdőjoggal. Kérjen még ma díjtalan prospektust és bővebb felvilágosítást Stabó Antal sportüzletében.
_ (=)
Női tweed ruhák
a legszebb divatszinekben , csinos gallér díszítéssel.
Tennisz ruhák
színtartó bouretteböl, csinos fazonokban.
Rayé műselyem ruháb
minden színben és nagyságban.
Crepe Ami ruhák
cégünk slágere, legszebb mintákban.
Exlusiv ruhák, kiváló szalonmunka 1
Rayé blousok a létező összes színekben. Női tavaszi kabátok idényvégi árakon.
áruház
ZALAI KÖZLÖNY______|
VÁROSI HOZGÓ
Híxptahndóli figyelmébe 1
Md/os 0d 2l-én Mifl ma, vradraop
löjjeuek a hatóságilag engedélyeseit bérasságiőzzelltó Irodába a VÁROSI MOZIBA,
ahol CBekély dljns&a ellenében bemutatjuk, hogy miért van az, hogy
hogy JCáo®H uivimmk, a magyar vlgjátéklrónak mennyiben van Igaza, referenciákkal szolgálnak:
Rermte Műl9«r I Szőke Szakáll Hermán* Tmimifi | Fritz Grűmbaum
Előadások kezdete vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Mindenki, aki szombat, vagy vasárnap moziba Jön, öüo/o-oe utalványt kap, amellyel mindennap, minden előadásra szombat, vasárnap kivételével féléron jlhct moilbal
1983. gájgl 21.
NAPI HÍREK
NAPIREND Májua 81, vasárnap
Kónral katolikus: Kogate. ProleeUns: KousUnt. Ur.: !|ar bő 55
Várojl muzeum és Könyvtár nyitva csütörtökön t, vasárnap délelőtt 10-tól 12 óráig.
Oyógysaertárl éjlell srolgátal e hónapban: a Merkíy-Bel u* gyógyszertár Fő ut i 12. u. és a kiskanlisalgyógyszertár.
üőzlUrdö nyitva reggel fi órától este ő óráig (bét/6, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
Májua a*, háttá
líóm. katolikus: Jülla. Proteiláns: Jutta Izr.: I|ar tió 26.
Dalosbéke
Csak Igy történhetett. A dalhoz hozzátartozik a béke. Meg a harmónia Az a béke és az a harmónia, mely a zalai dalárdák háborúságából szüleiéit. Ne nézzük a háborúi, csak a békél. Azt a békét, amint a Zalaegerszegi Iparos Daloskör negyedszázados fennállása alkalmából vasárnap megtartandó Jubileumi ünnepélyen fognak örülni Nemcsak ők fogják ünnepelni ezt a békél, hanem ml ls, akik sokan nem vagyunk dalosok.
Csak Igy történhetett. Mert a dal és harmónia tejtestvérek. Lelkük pedig a béke. És ezért kell a dal. És ezért kellenek a daloló emberek, akiknek lelke — ha pillanatnyilag Is, vagy csak rövid Időre — a dallal, vagy a dal utján harmóniába olvad fel...
Daloskör — a polgároké, a régieké, meg a maiaké. Hozzájuk nőtt. Bár sohasem voll egy társadalmi osztály privilégiuma, sől a dal erejével át tud hidalni minden társadalmi és vallást válaszfalai, de a
feimrekvő polgársággal és demokráciával leli naggyá és szoros kapocs-csá — emberek közöli. És Ut a dal és a daloskörök ereje és erénye. Meg a polgáré, sől a kispolgáré. Es eszembejut Arlsllde Brlantf az örök francia kispolgár, aki kisigényű éttermekben jött össze politikai barátaival és ellenfeleivel és itt az ellentétekel mindig közös nevezőre tudta hozni — a béke jegyében.
A Béke és Harmónia jegyében...
Ezért Oilenek a daloskörök. És ezért kell a béke a dalosok közöli...
_ f-\'zl
— (Elsó áldozás Ktskanlzsán) Ma reggel 1 0 gyermek (árul az eliö áldozáshoz a klskanizsal templomban. A szentséget P. Mlholcsek Miklós osztja ki. Ulána a Szociális Missziótársulat Leányklubjának kiskanizsai leányai sierelelvendégséggel várják a kicsinyeket.
— (SzOtói értekezlet) A II. körzeti (Rozgonyl-ulcal) áll. elemi iskola lanllóteslülefe ma, má|us 21-én délután 4 órai kezdettel bzUIOI értekezletet tart az Iskola tornatermében. Neuwlrlh György áll. tanitó, cserkészparancsnok Ismertetni fogja a 00-döllön meglarlandó világ Jamboree-t, Flló Ferenc igazgató a „Kötelesség-tudásra való nevelésről" tog beszélni. Melyre a szülőkéi és tandgybarálo-ka: tisztelettel meghlv|a a Tanlló-testütel.
— Orvosi hlr. Dr. Halszer fogorvos kü\'földi szabadságra utazott. Rendelését junius 6-án kezdi újból.
■= Megbízhatóan .olcsón Javi t és alakit át rádiókat : Transdanubia - Jószabásu kész nőt kabátok már most leszállított árban. Slnger Dlvaláruház.
— (A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete) ma délelölt tél 11 órakor tisztújító közgyűlést tsrt saját helyiségében, Szent Imre hercegutca 14. szám alalt.
— Divatos férfi inganyagok Schützziél.
— (OMKE taggyűlés) Ma, vasárnap délután 5 órai kezdettel taggyűlés lesz az OMKE ban. A gyűlés iránt nagy érdeklődés nyilvánul meg a tagok részéről, amennyiben ezal-kalommal döntenek abban a kérdésben, hogy hová költözzék az egyesület. Értesülésünk szerint a tagok nagyrésze a mostani egyesületi helyiség köztieben, ugyancsak a belvárosban szerelné kibérelni az uj otthont.
• : M ndrn hölgy tudja, hogy: a SchPtz ruha fogalom.
— (Az Izr. jótékony Nőegylet)
május 28-án, vasárnap délután tél 6 órai kezdettel magasnlvóju templomi ünnepüyl rendez szegényei |avára, amelyen a legkiválóbb aenei alkotások csendülnek lel a szóló szereplők, kórusok és a neves kanizsai zenészek interpretálásába. A meghívóba téves kézirat folytán hiba csúszott, amennyiben dr. Lichlscheln Sándor helyeit dr. Lichlscheln ÖJön hegedül. Közreműködik még hegedűn Kalser Simon, akinek neve tévedésből kimaradt a meghívóból.
= Ha kevés a pénze, akkor női- és férfiszövetet Singeméi ve-gyne. Soha nem lesz ilyen jó alkalom.
Az ABC mosás! eljárás.
HUTTER
Az ABC szappannal végzett első mosás után minden háziasszony meggyőződése: soha többé nagymosás Hutter ABC szappan nélkül! Ez az új szappan kíméli a fehérneműt, szavatoltan tiszta és olcsóbbá teszi a nagymosást, mert nagyon kiadós-és ami talán a legfontosabb: dús habzóképessége megkönnyíti a mosást és feleslegessé teszi az ártalmas, fáradságos rumplizást. A fehérnemű egy kettőre hófehér lesz és sokáig Oj marad
SZAPPAN
Egy egészen új szappan,
már az illata is tanújele jóságának!
Háztatós Asszony-dicséret mosóporral
mosás ABC szoppanno. ^^ kifőzés ABC szappannal
e__
Országzászló hir
Nagykanizsa, május 20 Az Országzüazló felavatási ünnepségébe kapcsolódik bele a A\' gy-kanlzsal Felsőkereskedelmi Iskolái Végzett Tanulj:. Szövetsége azzal, bogy hz évi tetides közgyűlését Un nepélyes kcrelck közöli latija met; Nagykanizsán, junius 4-én, pünkösd-vasárnap, az Országzászló felavatásának napján.
A közgyűlés 10, 20,25 és 30 éves Iskolai találkozókkal van egybekötve. A Szövetség kü ön 2 napos motoros vonat Indítását kéri Budapestről.
A vonat elindításához legalább 86 ulas kell. Akiknek hozzátartozója esetleg a pünkösdi ünnepekre Nagykanizsára jön, kl ludja használni a kedvezményes 2 napos motorost Is, tekintettel azonban arra, hogy csak korlátolt számban lehet a molorosra jegyei kapni, ajánlatos, ha a kanizsaiak már most értesítenék budapesti Ismerőseiket és hozzátartozóikat, hogy jelentkezzenek a hely biztosítása végeit Budapeslen, a S^övelséy t vezetőségénél: Budapesl, Főherceg
Sándor-tér 18. Róna Qyula titkárnál *
Magyar János mozilgazgaló 5, Marton János 2, dr. Brod Tivadar ügyvéd 1 pengőt küldött az ország-zászlóra.
ZALAI KÖZLÖNY
Közkívánatra meglsmétel/Ulc
a Városi Mozgóban
máju» 22 23-án, hétfőn és kedden
délután 3 és 4 órai kezdettel Ifjúsági előadások, melyekan minden hely 20^11. 5, l és 9 órai kezdettel rendes előadások tiagvon olosé hsly árakkal, helyár minden előadáson 20 fillértől 60 fillérig I
Báró Eötvös József örökbecsű költeménye!
Uj kiadásban! *SSJfá!? Szécsi Ferkóval
fi MEGFAGYOTT GYERMEK
Egy árva gyermek viszontagságai 8 felvonásban. — Ezenkívül: Magyar zenei- Cigányzene I Magyasr táncok I
A MAGYAR HORTOBÁGY
MAROS VIZE FOLYIK CSENDESEM
10 lelvonáttban.
GLEICHENBERG FÜRDŐ
300 m. Stájerország
Hájas—októberi gyógyldény.
Világhírű \' gyógyforrások, terméáztítcs szénsavasfürilök, inhalatóriumok, pneumatikus kamrák stb. Nagyszerű eredmények hurut, asztma, tüdőtágulás, szívbajok eseteiben.
AlHiztbb Wlllrtlj! Teljes penstó 8 schillingtől.
HtlvIUgoiIUtok át proipektutok 11 östcrrclchlschts Verkehr»burcau-nál Budapeit, VI., Andrá»»y-ut Z8. W2
Sxeg >dy Róza s/. a msgyar asszonyok között, akinek nevét az utókor örökro meg fogja örlznl. Kisfaludy .Sándor hitveséről, Szegedy Rózáról közöl megragadóan szép cikket a Magyar Irányok legutóbbi száma, amely ezúttal (s a megszokott kltüiiő és változatos tartalommal lelent meá Ehhez a számhoz Is mellékelt a lap?„Otthonunk" c. duH tartalmú, kézimunkával, néphlmzés-sel, fényképészettel, divattal, francia nyelvleckével foglalkozó mellékletét Szívesen küld mutatványszámot a kiadóhivatal, Budapest VI. Andrássy-ut 16. sz.
= Elsőrangú müjóg kapható a Transdanubia Egyesült Gőzmalmok Részvénytársaságnál.
— {Himlőoltás lesz) ma, vasárnap délután 2 órakor a Rozgonyi-utcai tornateremben. Ezalkalommal ."zok a gyermekek is beoltatnak, akik nem kaptak idézést és vidékról bejöttek. Az oltás teljesen díjtalan.
- A flllfc • legkisebb póni, de régi törvény, hogy kla fillérekkel bánni tud, annak rövidesen pénzecskéje, a pénzecskéből pedig számottevő megtakarított vagyonkája lesz. A fillér megbecsüléséről Irt megragadóan szép cikket Z. Tábori Piroska az Én Újságom legutóbbi számában. Számos kép. Illusztráció, rejtvén,vrovat és más szórakoztató apróság tarkitja az Én Újságom kitűnő összeállítása legutóbbi számát, amelyből szívesen küld mutatványszámot a kiadóhivatal, Budapest VI. Andrássy-ut
-\'10. szám.
Paplan, flanelltakaró és ágyterítő újdonságok állandóan érkez-Hfek nek. Slnger Dtvatdruhdz.
m
= A hölgyközönség figyelmébe 1 Van szerencsénk a mélyen tisztelt hölgyvendégeink és a t. közönség breses tudomására hozni, hogy hölgyfodrász-szalónunkat tartós hultámoslló géppel szereltük fel. További szíves pártfogást kérve, vagyunk teljes tisztelettel: Deutsch Nővérek, FÓ-ut 10. Dobrovlts-ház.
Szerelem mind a börtönig...
Nagykanizsa, május 20 Letartóztatott kesjthelyi szerelmes pftr állott a nagykanizsai törvényszék elölt. Bem Józcef hentessegéd és Horváth Júlia. A leány szolgálati helyén több dolgot ellopott, többek közölt élelmiszeriéit Is, amit azután szerelmesének adott. Horváth Júliát lopásért h ithavi börtönre Ítélték, mig Bem József orgazdaságért 3 hónapi fogházat kapott. A biróság Bem Józsefet 8zabadlábrahclyezle, Horválh Júlia nyomban megkezdte büntetésének kitöltését.
Dr. Walter Szeminárium
legolcsóbban és biztos sikerrel készit elő középiskolai összevont ieoo magunvlzsgákra és érettségire
Vidékieknek I«velaz6 oktatás. Kimerítő prospektus. (Válaszbélyeg). Buda-vest, József-körut 2. (Rákóczi-ut sarok).
8yomor-, bél- és auyagCHerebetegsé-
leknél a természetes „Ferenc Jóxsef"
.teserüviz az emészlöstervek működését hathatósan előmozdítja s igy megkönnyíti, hogy a tápláló anyagok a vérbe kerüljenek. Orvosi szakvélemények hangsúlyozzák, hogy a Ferenc József viz különösen ülő életmódnál igen hatznos gyomor- és bélszabályozó szer. A Farenc József keserüviz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
= NŐI tavaszi kabátok Idényvégi árakon kaphatók Schfltz áruházban.
Legolcsóbban FEST
— (Helyiségavató fagylaltdélután) lesz ma, vasárnap 5 órai kezdetlel a Szent Imre herceg ulca 5. szám alatt, a volt kereskedelmi tanfolyam helyiségében, amelyet nemrég kapott meg az Izr. Jótékony Leányegylet. A tánccal egybekötött helyiségavató fagylalldélután iránt nagy érdeklődés nyilvánul meg a város tánckedvelő fiatalsága körében. Ezt megelőzően ugyanott fél 3 órai kezdettel lesz az Izr. Jótékony Leányegylet közgyűlése.
Ápoltassa arcbőrét
Dr. Benedigné Lang Magda
kozmetikai 8 intézetében
Nagykanizsa, Deák-tér 3.
Szépséghibák kezelése, szemölcsök,
szőrszálak eltávolítása. Diathermla.
Olcsó bérletrendszer ■ ■ :
- Ahol hetenklnt kát és fól kilót
leket ht«aJ. Vájjon hol van ez a hely? A Magas Tátra paradicsomában : a tdlra-széplaki dr. Guhr-féle hites szanatóriumban. Évtizedes orvosi gyakorlat, a Magas Tátra páratlanul álló klímája tetto le hetővé, hogy ma már nem tartozik a ritkaságok közé, hogy a páciensek hetenklnt két és tél kilót Is hízzanak. Nem fór kétség ahhoz, hogy (Juhr Mihály dr. tátraszóplakl szanatóriuma ma Középeurópa legmodernebb és legjobban berondezett magaslaü gyógvínté-zetelnek^orába tartozik. A legideálisabb hely elsősorban a Basedow-kór megbetegedéseiben, valamint a légzőszervek bántalmalban szenvedők számára. De épen Ilyen Ideális azoknak, akik pihenni akarnak, vagy rekonvaloscen-sek. Berendezése Ideális, orvosai kitűnő szakemberek, url társasága szórakozást nyújt, konyhája nemzetközi viszonylatban ls híres, árai mindenképen a mnl gazdasági viszonyokhoz vannak mérve. Semmi akadálya a peugő-bo-fizetésnek, az Igazgatóság o tekintetben szívesen szolgál felvilágosítással.
Legszebben TISZTIT
1933, május 21.
60. Jótékonycétu M. Kir. Állami
SORSJÁTÉK
Főnyeremény <10.000 aranypengő
azonkívül 20.0 OO aranype gő 10.000 aranypengö 5.000 aranypengő
összesen 17.000 küönböző nyeremény.
Vi sorsjegy P 3"— V* iors jegy P150
Húzás 1933. Junius 8-án délután.3 órakor.
IS04___
— Kitűnő Írógárda vonul fol Herozeg Ferenc gazdagon Illusztrált hetilapjában, az UJ Időkben. A lap gazdag tartalmát a divat, a kertészet, szépségápolás. konyhaművészet ói közérdekű Hzerkesztől üzenetek gyarapítják. Művészi ós érdekes képek egész sora díszíti ezt a számot ls. Az Uj Idők kiadóhivatala. Budapest VI. Andrássy-ut 10, bárkinek szlveson küld díjtalan mutatványszámot.
— Cserkész körgallérra való jóminőségü khaki loden (1-50 méter) csak 8 40 P Schütznél.
— (Munkaalkalom Esztereg-nyén) Eszteregnye község elöljárósága 400—500 férfi munkást keres tuskó és fagyökér kiszedésére. Fizetés megegyezés szerint természetben, részképpen történik. Érdeklődök forduljanak közvetlenül Eszleregnye község e\'öljáróságához.
A közfogalmat jelentő Dr. Walter szemináriumra hívjuk fel olvasóink figyelmét. Ez az Intézet egyénenkénii levelező oktatással, legteljesebb eredménnyel vizsgáztatja vidéki növendékeit.
— Köztisztviselők részére rendkívül előnyös butorvásárlási alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók — Kopsteln bútoráruházban, Horthy Miklós-ut 4.
öregedő egyéneknél, ha az erek (meszesednek, Igmándival segíthetnek s évekkfel [tovább élhetnek.
NGYEN
kapja a
Zalai Közlönyt
|övő hó el»r)é%,
\' >J
most ejöftML
VARGA
ruhafestő, vegytlsztltó, gőzmosó üzeme Hunyadi-utca 19. Horthy M.-ui B.
\\m. májua 21.
SPORTÉLET
Utolsó bajnoki mérkőzését játsza ma az NTE Barcson
A tavaszi forduló ulolsó mérkőzéséi játsza ma az NTE a BlOK ellen Barcson. A fiatal barcsi legénység saját otthonában nehéz elleniéi, azért komolyan kell az NTE-nek venni a mérkőzést, hogy sikerüljön a tavaszi veretlenségét megőriznie, hogy méltó keretek közölt búcsúzzon a szezontól. Barcson, mint értessünk, méltó keretek között fogadják az NTE-t és kíváncsian várják az alosztálybajnok bemutatkozását. A bajnoki küzdelmek során ez lesz az NTE első mérkőzése Baicson és remélik, hogy lisztes eredményi érnek el a bajnok NTE-vel szemben.
Az NTE ezen a mérkőzésen kényielen nélkülözni Qingit, a csapat kitűnő centerbalfját, aki hivatali elfoglaltsága miatt nem játszhat. A nagynevű jitékos hiányát nagyon megérzi az NTE.
Az NTE ma délután fél 2 órai vonattal a következő felállításban utazik Barcsra:
Csondor — Czigler, Engelleiler — Csáki, Wilheim, Kudich — Farkas, Szollár, Jakubecz, Kelemen, Csász.
Biró Halneii, Pdcs.
Ma délután KPAC—ZTE
Nugy az érdeklődés a nagykanizsai futballrajongók táborában a vasárnap délután eldöntésre kerülő Zrínyi TE— KPAC mérkőzés iránt. Annál is inkább érthető az érdeklődés, mert nem kisebb tét forog kockán, mint a KPAC második helyezése. A kaposvári csapat mindent el fog követni, hogy győzelmesen kerüljön ki a mérkőzésből, mert második helye függ tőle. A Zrínyinek pedig multvasárnapi rossz szereplését kell jóvátennie, igy nagyon élvezetes és szép játékra van kilátás. A futbslldrukkerek igazi csemegéje lesz a mérkőzés. Érdekessége a mérkőzésnek, bogy kaposvári csapat még nem győzött a kanizsai egyesületek ellen a tavasz folyamán és igy már a városok közötti vetélkedés is füti pro és kontra a csapatokat.
Zrinyi TE az ősz folyamin 3:2 arányú minimális vereséget szenvedett a KPAC-tól és nagyon jó jiték-kal leple meg a kaposyári közönséget. A két csapat játéktudását és teljesítőképességét a tavaszi eredményeken keresztül szemlélve, minimális kaposvári győzelem lenne valószinü, de ismerve a futball forgandó szerencsekerekét, a honi pálya nagy előnyét, döntetlen várhaló.
A Spltzer-serleg ügyében döntött a Levente Labdarugó Szakosztály Intézőbizottsága
Kit emleget inuk kl Spitser emlékére
A Levente Labdarugó Szakosztály Intézőbizottsága csütörtöki ülésén döntölt a Spitzer-kupa vétele és megrendezése tárgyában. Két serleg vétele mellett döntött az Intézőbizottság. Az egyikért az NTE,
ZALAI KÖZLÖNY
Tisztelettel értesítem az igen tisztelt vevőközönséget, hogy eddigi cégtársam, Beck Béla yr a Perlsz és Beck cégből barátságos uton kivált. Az üzletet saját nevem alatt tovább folytatom. Amidőn a fentieket az igen tisztelt vevőközönség szíves tudomására hozom, egyidejűleg kérem, hogy b zalmukkál továbbra is megtisztelni szíveskedjenek.
A cégváltozással
kapcsolatban folyó hó 21*-től junlus 3-ig nagyun olcsó árakkal nagy
PÜNKÖSDI
VASÁRT
rendezek.
Táfékoxiató draU :
Színes férfi ing.........3.25 P
Szines férfi ing.........4.25 P
Szines férfi ing, prima pouplin .... 7.25 P
Fehér férfi ing .........4.-P-töl
Szines férfi sporting (freskó).....4.— P .
Apacs ing (fehér és szines).....3.50 P „
RBvid alsónadrág ........1.QP P.„
Férfi zokni...........—.55 P „
Férfi harisnya..........—.80 P „
Férfi bőrövek..........—.75 P „
Férfi kalapok.........5.40 P „
Sétabotok . . . ........1.40 P ,
Selyem harisnya, prima ...... 2.20 P „
Selyem harisnya, prima ajour .... 2.50 P „
Selyem combiné.........3.20 P „
Selyem csíkos nadrág (hibátlan). . , . 1.60 P „,
Fehér vászon retiktll .......t.40 P „
Gyermek zokni (fehér és szines) . . . —.45 P „
Qp3
selyemharisnyák a gyár által előirt olcsó árakon. Elsőrendű RUSSI-kalapokat bevásárlási áron kiárusítom
Nagy raktár rcílKUlölc, bőröndök,
nyaKKendök,.,gyermekruhák
éa rövMáruKban.
PERLSZ DEZSŐ
URI-ÉS NŐI DIVATÁRUHÁZA
a „HATTYÚHOZ" íAVSiti"
)
-
Zrinyi és Levente válogatott, i mábikert a ieventebajnokaágban Ize replo 10 caapat fog kllidenl. A kél gyönyört! kupit már meg Is vették, mely Schnitzer és Göndör kirakatában látható.
Miután a vételár tel|es égésié be ti nincs még egytlll, felkéri az IntézO-blxotlaág városunk sportközönségél, hogy adományát a szerkesztőséghez eljullalni síiveskedjék.
t -
A kanizsai helyőrség ugrató- és lovasversenye
A nagykanizsai helyőrség a |övö héten háromnapos ugrató- és lovasverseny! rendez a Zrlnyi-pálya mellein lovas-spotipályán. Szerdin délután 2 órai kérdettél díjlovaglás éa elölovaglís; csütörtökön délután 3 órai kezdettel díjugratás és dlj-lovaglis; pénleken délulin 3 órai kezdettel di|ugralás él díjlovaglás. Belépőjegy siemélyenklnt 90 tlllér, amely mind a bárom napra érvényes.
Nyilt-tér.*)
Nyilatkozat.
Ügyünket ismerő jóbarátaim figyelmeztetésére tartom Szükségesnek a nyilvánosság előtt közölni a következőket, hogy az ellenünk szórt alaptalan rágalmak hitelt ne találjanak.
Fivérem, Bazsó Sándor öngyilkosságával kapcsolatban egyesek jónak látták magam és családom becsületé!, tisztességét és rokorti jóindulatát .negtámadni fs kizárólagos boszu-vágyból nekünk ártani, noba a való tényállás szerint éppen ezek voltak minden rossznak az elő- \' idézői.
Családi házunk feleségem megrövidítésével Vs részben iratótt nevére a fele rész helyett és midőn ez kiderült, felhív uk fivéremet és Teleségét a hiba kijavitásárá, akiK azonban, nem tudom kinek a bujtogatá-sára, ezt megtagadták, ugy hogy mi kénytelenek- voltunk a hibás ház kiigazítását a bíróságtól kérni.
A per javunkra dült el kedvezően és a bíróság igazolja a mi követelésünk jogosságát.
Szerencsétlen fivérem halálát nem csak a mások befolyásolása alatt indított és balul végződő eme pereskedés, de anyagi romlása is előidézte, hiszen eladta műhelyét és vagyonát, jóval túlhaladó kezességi kötelezettséget vállalt másokért.
Bírósági ira\'ok igazolják tehát a mi tisztességünket, a rokonokért hozott sok-sok áldozatunkat, aki tehát ezzel ellenkezőt állit, az nemtelen bosszúból tudatosan valótlant mond.
Bazsó Lajos
*) E rovat alatt köxtóttekéft sem ■ aaer-keutőség, sem a kiadóhivatal nem vállal felelősséget.
Zürichi s*rlat
Pária 20-38, London 17-50, Newyor* 413 »<, Brösael 7210, Milano 2700, Madrltl 44-27\'/«, Amaterdam 2C8-27\'/i. Berlin 12185, Wien 73 29. Siófia - Prága 5142. Varsó 58 05. Budapest -•-, Belgrád 7 00. Bukarest 396.
TertaéaytŐKidfl
Hu** tlszav. 76-Oi 1215-1230, 77-ca 1240-12 60, 78-as 12 65—12-80, 79-«s 12*90—1305, 80-as 1300-1315. dunán-tuil 76-08 11-25-11-35,77-ca 1140—1150. 78-aa 11 60-1170, 79-es 11-80-11*90, 80-aa 11-90—12-00, roas 600- 6 15, Uk, árpa 8-70-8-90, zab 785—7-05, tengeri 6-90 - 6-95, korpa 5-00—5-20.
VALUTÁK Ar»«il. I9-45-I9S5 Mii fr. 79" 16-79*74 Caenk. I»93-I7 05 Dánk. 86fl>-87-40 Dtnár 7-20-770 Dollár 497-25-507-25 francia (. 22-30-22 -V) Holl. 23030-232-50 lOoty 64-30-64 8*1 3-40-3-44
Lm
Ura 2MO-3020 Márka 13S-70-136-60 "* \'[ 98-40-0940
Idilli. 77-30 H) 60 Siájdf. 11070-111 40 Mik. W40-IOCMO
DEVIZÁK Anni. 23050-232.10 Belgrád 780-7-90 Berlin 136-80-I3M0 Brüssel 7S-26-79-74 Bukarest Í4U»43 Kopenh. 86 40-87 40 London 19-43-1957 Madrid — • .Milano 3CWO-30-I8 •Mewy. 501 25-507-25
j wjti JVI WJUI íj
4-00-4-2.I Jszlo 98 60-9940 ----- Párts 21-33-22-47
Prájs 16-95-1705 Sión a 41 ll/.-4l4l/i Stockh. 99-60-100-40 Varaó 64 4VM Wien
Zürich UOSO-l 11-40
Wtaa cloarlng trlolyama i 80.454.
Kin \'Ja • laplulajdnuo. Kőigazdaitgl Rt. Ontenberg Nyomda és Délzllal Lapkiadó Vállalata Nagykanlzitn. I\'tlelóa kltdd: Zalai Ktroly. Interurbán teleion: Nagykanlzaa 78. ssátn.
ALMAMOLY
ellen aradménytun csak akkor védekwhetik, ha a virágzást követó 8 napon belül permetez, amikor a virágszirmok lehullottak, d« • kehely mig nyitva van. Az első permetezést követő 14 napon belül kell má-wKlaior parmatacnl, ment ekkor fúródnak be a kis hernyók a gyümölcsbe. Pcrmelezősztrek:
ARZOLA vagy OARSIM.
írató ö
permttezóazerek:
BUUFARBL, AMONIL vagy BOLBAR.
Kombinált permetezőarerek:
Noapraaan vagy Tutokll
haatnilhalók.
Ne, mutatat* el a hernyóenyv-gyamket lelraünll
Védőszerek beszerelhetők i
ORSZÁG JÓZSEF
ma&afttrágya, zsák, növény védelmi* szerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palota ^ellett)
APBOHIBDETÉSEK
S*.r. üveg. éa porcellánkereskedétc Városház-palota. Telefon 196.
Oklaeatea «•><■•, volTlntíií, kis-család* Mni stonntll beléptire Intizdl, acgédtiattl, Utkári, vagy képtelltégénik meglelaló Mflqáaetnü iusat Vállalná hal-tenyésztést is vajgjüitáat Is - Clm: Mohacsek László oki. g, Háromls, So-mogymegye. lt>6S
Otermek tirdheriinyik kllünő Hót, igen olcsón imtltutnak Kautmann Maaawal. Telefon I9T. 1151
Deiklér 11. alatt nlcsl lakáaT iigusa. tus t-re kiadó. Bővebbel • háimetlernát, vagy Unger vtskereakedéabcn. 41
Katonariten, Szekerea Jótacl ulca 32/a. aaámu Héfc-azonnal eladó.
Magyat-utea 4. SZámu KA. atabadkétből at»S4. BStebbei ugyanott. 1960
K<t*kar«t«Mdaek, cipók, gyersiek-kocatk ilb. M.ai,en UaaAllltoU árban kaphatók. Arm-th, Maaár-ud.ar.
■*»»»«•»*» udvari laki. kiadó olcsó árait .ugutttuiu Klnlzil-utca 20. Bövsbbet Sugál-ut 41/b. ;ry
Egy nagy utcai bulorozott azobs Junlua l-re kl.dt, Ctinyl László u. 6. Ml I
ZALAI KÖZLÖNY
FSut 21. alatt kél utcai stohából, türdó-szobából itb. álló déli lekvétü emeleti, továbbá ketlószobás udtarl lakta augusr-tu. l-re kiadó. Bővebbet Dr. Knauiz ügyvédnél ugyanolt. 1695
Prl.aipSn. diukrélen csakla blztoa kelyré, vagy ékítene. Clm a kiadóban.
2 szobát, konyhát fotós lakás aug. 1 re kint* Caengeryirt no HAvebbei Teultch
drogéria. 1931
Idóiebb tapa.ztalt, feltétlen becaötetes baromflk.a.lfiHSI keretek ttonnalrt. Elek Iroda, Eriiébe! tér 21., as udvarban.
1956
Hnaxnált karákaápakat veitek is eladok. Htvit. Deák-tér 16. 1S20
CseMBery-Ml 87/a. atiinu hátban egy méwmmhám éa egy hár.m...-
ká. modern, minden komlortt\'l ellátott tiki. Ni.aaal kiadó. — Ugyanott egy egyasobta, előszobán sa^aiáslakáa
ts kiadó. Bővebbet a hitnieakrnél. 1944
Kát- <a háromtiobát laUaat kiadók. Bővebbet Relchentcld bnatilelbea, Erztébet-
lit. 1970
A vároa bellertlletin Zrínyi MlMdsuka 50. szám alatt 2 szoba, tonyhás lakta tenyvea kxrtM Uaát asoanalia. Bővebbet Dr. Etlinyl Uéta ügyvédnél. 1969
. . Jaeltott állapotban olcaón á.útitok. Havas, Deák-tér lé.
IMI
Cseugcry-ut 28. tzámu házban két káesiasasMi ulcaá lakás azonnal, vagy
augustlut 1-ére kiadó. 1911
2 stobáa lakékáa riadó Szekeres Józacf-ulca 47. 1987
laraelltlaekee Klnderferlcnhelm Heirmsnn. — Htrrllebite Oeblrgsgegend, Idealtter Fertenautentball. Betle Mőglkhkett tur Erlcrnung der deuttchen Spuche. Aut-künfte Lehrer Herrmann, Graz, Sperben-bachgaase 14. -2019
HáramaxokS. stép utcai lakát aul lts kiadó, SugSr-u. 3. 20Ó
I háló, 1 konyha, 1 német allt italon, 1 rádió eladé* Frank kelegyár, Woll TI-vadamé. 1976
POQANVVAri j
uradalmi fajboraim kaphatók I lllerenldnt már RV llllérért. J Legkisebb tálel 25 liter.
aiia»a karolt lótdbiiiokoa
ital Bstlhyáay-utca 26. ttia.
I vtgy 2 bulorosolt utctl atoba, etelleg konyhaHaatnilahal kSada. Clm a kiadó
ftaáp hápamaaoká. alaal lakAa IBrSlaa.há(al auguatlua l-re kiadó Horthy Mlldóa-ut 51. u. alatt. 161?
flaM Llngel gyártmányú amerikai hó aulai ét 6 darab azáp lószőr nutrsc olcsón, Kukectná, Ertiébct-lér U. 2015
Szoba-konyhás kisebb udvsri lakás kl-iUó, Hunysdl ulea 20. 2Ui4
Intalllgana uillánv elmenne gyermekek mellé vidékre la. Clm s kladóbaa. 2U1/
Tanuló éa kllutó iányokal felvesz ,Modern" dlvataaalon, Eraaébcl-tér 1. 201b
Jókaiban kvó hattnáli takart Műhelyet ét kováca-Ulót vaazlink. Ci:n a ki-adóban. 2023
Két kölön álló háromszobás lakéa mellákhelyltégekkal, egyik szouual, a má slk auguuma l-re, kél muhetynak alkal-
---heTylaeir aionnál kiadó. Bővebbet
Fekete sas vendéglő.
2021
Egy komplett ek*dl6ktatarf uagyobb mennyiségű ltbatoll, 6 drb, majdnem ili, lebé: ablskroHő, egy kulónálid abédló-aattal, 2drb ágybetét eladó. Ugyanott egy t-ulbebejátstu ealnossn butorozolt atoba, iielleu telje, ellátáiaal kiadó Rotconyl-ulca 9. 2(B7
kl*sa . Főul mellett kalló tiobás, üveg verandés, oesxea laellékbeiyieéuek. Ml álló magánhit Hunyadt-uáes U 7028
A nagykanizsai tlr. Jsráablróság.
mint telekkönyvi hatóságtól.
I643.tbv. 1933. szám.
Árverési hirdetmény és Árverési feltételek.
Németh Mária végrehajtatónaa Horválh Józaei véerehajláal szenvedő ellen indított végreCaJláal Ügyében a telekkönyvi ba-lótág a végtcli.jl.l. kél elme kovetteilében at 1881 : LX. l -e. 144., 146. éa 147. éneimében elrendeli avégrehajlátl árveréat 134 I\' lóké, bitói leiéibe htlyetendó 32 P ée 12 P Mltiég, lts l> tőke, ennek 1929. május 4-ia járó 5•/. kamata, 7 P 80 litt. kültag, 32 P lóké, ennek é. pedig 16 P ulán 1929. május 33-IÓI járó 16 P irtán
1929. jun. 30-lói Járó 5»/o kamata, 7 P 10 I. költség, 32 P tőke, ennek é. pedig 16 P ulán 1919. Jul.ua 30-tól .6 P ulán 1929 aug. 30-tól járó 5o/o kamata, 5 P 20 Hit. kó taég, 32 P tóté, ennek és pedig li " ulán 1929. izept 30^ JStő, 16 P uUn 1919. okL 30 tói táró 5»/0 kamsta. t P 201. költség, 48 P tőke, ennek ée pedig 16 P után 1929. nov. 30-tól, 16 P utáa 1929. dec. 30-lói, 18 P uUrf 1930. |ani4r 30-tól járó 6°A> kantai, 4 P 80 1: köllaég. 31 P tőke, ennek éa pedig 16 P után 1940. leb már 28-tól 16 P ulán 1930. március 30 lói járd 5% kamat, 4 P 80 I költaéa, 32 P lóké, ennek éa pedig 16 P ulán 1930. labr. 28 tói 16 P alán 1930. március 30-tól |áró 5°,e kamat, 4 P 60 I. kéltség, 16 P tőke. ennek 1930. ápr. 30 tói járó l°h ktmit, 4 P 80 I. költség, 16 P löke, ennek 1930. jul. 30 tol Járó 5% kamat, 4 P 80 f. köllaéK, 16 P töke, ennek 1910. jun. 30-tól |áró »/o kamat, 4 P 80 I. lollaég, 16 P löke, ennek
1930. május 30-tól Jár! 1% kamata, 4 P 80 I. kötlit?, 16 P tőke, ennek 1930. ang. 30-tól Járó L\'„ kanlala, 6 P 3C I. köllaég, 16 P tőke, ennek 1930. szept. ,:0 lól |áró 6•/. kamata, 4 P 80 f köllaég, 16 P tőke, ennek 1930. siepl. 30 tó! járö 5\'h kamata, 4 P 50 I. költség, 16 P tőke, ennek 1940. nov. 30 lói Járó lo/o kamata, 4 P 80 I költ-lég, 32 P löke, ennek ét pedig 16 P után
1931. tan. 30-tól és 16 P ulán 1931. febr. 28 tót jáló 50/0 kamata, 4 P 80 I. költség, 32 P tőke, ennek és pedig 16 P után IS9I. márc. 30-tól, 16 P ulán 1931. ánr. 30-tól jáló 50*0 kamata, 4 P 80 I. köllaég, 32 P löke, ennek ét pedig 16 P utáa 1981. máj. 30 tói, 16 P után 1931. (un. 30-tól járó SVo kamat, 4 P 80 I. kölltév, 48 P tőke, enaek és pedig 16 P alán Itat. jultua 30-tól, 16 P után 1931. sug. 30. 4a 16 P után 1931. Btepl. 3C-IŐI Járó Sto Iramai, 4 P 80 Ittl. köllaég. 48 P \' jke, ennek é. pedig 16 P ulán 1931. oki. 30., 16 P után 1931. nov. 30, 16 P r án -931. de; 30-tól |tró 50 » kamata, 4 P 80 I. költség, 32 P töke, ea-nek és pedig 16 P utan 1932, jan. 30., 16 P ulán 1932. lebr. 28-tól járó 5% kamat, 4 P költség, 32 P töke, ennek ét pedig 16 P ulán 1932. március 30., LS P ulán \'
1932. Ipr 30-tól |áró 5«/o kamat, 4 P k61t-tég, 64 P tőké, ennek éa pedig 16 P ulán 1932. májúi 30., 16 P után 1932. Jun 30., 16 P ulán 1932. Jullus 30. éa 16 P után 1932. sug 30-IÓ1 JSró Hé/0 ksmst, 4 P költség, 48 P löke, ennek éa pedig 16 P után 1932. txepL 30., 16 P utáu 1932. OkL 3)., 16 P ulán 1932. nov. 30-IŐI járó 60 o kamata, 4 P költség éa járulékai bcha|tási végeit a nagykanlzaal kir. járáabiróság teiUlctén levő, Nagykanlzst városban lekvd a a nagykanlasaí 7661. tztjkvben 1934. hrsz. alait loalstt szántó a bagolai utmentt dűlőben Ingatlannak végiehajtaat szenvedő nevén állő Teletéuére 140 P, 2070. brts. a. foglalt rét s Szarka réten Ingatlan feleié-szára 250 F, 239). hrsz. a. foglalt atáaló a halaitól dűlőben Ingatlan feleréasérs 150 P, 2104/a. hrsz. hras. s. foglalt rét a Besenycl dűlőben Ingatlan leleréatére 500 P kikiáltási álban, as Ingatlanok teleléséére 3776/lkv. 1914. tz. végléttel Horválh Vendel javára bekebelezett h.izonélvesetl tiolgslml Jognak éa az Ingatlanokrs nevetelt javára feljegyzett utóöiöklésl lógnak lentar Iáéival.
az irverésaet hivatalba helyiségében
A telekkönyvi hatóság a kir. Járáebtrósig hivatal (IgaaaágUgyl palota, töldtz. 11. ajtó) meg rarltaira 1933. évi mtjus hó 31. nap. Jának d. e. 10 órtjtt tllil kl és as átveréal leltételeket az 1881 ; LX. t. c. U0. 9 a alapjába követkeiókben állapítja intg: i. Az érvérét alt eső Ingatlanokat aki-klilti.l ir kétharmadánál, alacaonytbb áron eladni nem lehet. (1908. XU. L-c.
"\'a5 trverelai azándékMák hMeleaek U-nalpénzUI a klktáltáti ár 1**411 kátrpóar-
1933. méfüi 21.
ben, vagy az 1881 : LX. L-c. 42, §-ában meghatározott árfolyammal számítolt óvadék, képea érlékpanfrosban a kiküldöttnél letenni. vagy a bánatpénznek elölegeaen hlról leiéibe Tialyeaáaéeőt IdAllltott letótl elit mervényt a ktkotdötfnek áltdnl és sz árverési feliéieleket sláirni. (1881 : LX. t.-cl 147., 150, 170. §§.; 1908: XL. t. c. 21. S At, aki at Ingatlanén a kikiáltás! inai magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni trnkl eem akar, köteles nyomban s kl-kliltáal ár százaléka szerint megtllapltolt binalpénzl at általa ígért át ugyantruul BZitalékálg klegéstllenr (1908 : XLI. 25.
Nagykanizsa, 1933. évi lebruár hó 20. \' Dr. Bentzlk a k. kit. jbtrő.
A kiadmány Utaléni: IKIkő a. k. nst Mllwl.
Pk. 12^01/1932. 1932. vgbtól 3158. at
Árverési hirdetmény.
Dr. Hoch Ostkár ügyvéd állal \'kápvlae t Nagykanlzaal Takarikpénttár R. T. javára 600 pengő löke ét több követeiéi \'áralékil ereiéig a nagykanltaal kir. járáiblróiin 1-32 évi 12501. ta. véglésével elrendelt kielégítést végreht lát folytán végrthajliu ttenvedölől 1933. évi Iprillt hó II én leioglall 6^60, pengőre becaült Ingótágokrt a nagykanizsai kir. Jirtiblróaig fenti atámu vágtéiével as irveré. eben-dellelvén, annak az 1906. évi XLL t.-c. 20. § a alapján a fent megnevezett a a foglaltai jegyzőkönyvből kl nem ttlnő mát logliltatók tavin la sz irverét megtirli sit ehendtlem, de caak ana ti cielre, ha kielégítési loguk ma Is lenuill ta ha ellenük halatt ó halilyu Iginykarcaet folyi-matba nlnca, végr. azenv Qtteiében Komár vtrotban, vtiulillomáa melletti atátmrik-Itrhan leendő megtarltaára határidőül 1913. ávt jun ut hó 7. napjtna\'a di n. 3 órtja lüieWk ki. amikor a bíróikig lefoglalt 210 mm. sténa, 6000 mm. stalma a egyéb irtfóti gok.l a legtöbbet ígérőnek kéitpintfGcIét melle I. etetleg bectiron alul la — de a kikiáltást ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adül. Aron Ingó-ligokti, amelyeknek a ktkláliáal árt egy-eter P ón felni van. az 5.610931. M. E. azimn rendelet értelmében csak aaok árvererhelntk, sklk s kikiáltási ir egy-tliedréizét binslpéntül leiéttik.
Nagykanlssa, 1933. mtjui hó 4.áa.
Haán Oyula s. k.
ktr. blr. végrehaltó, loos mint blr^sigl ktknidőtt.
9968-1933.
Árverési hirdetmény.
Az alsóerdei felsőlesháztiál folyó hó 23-án d. e. 9 órakor megkezdödó árverésen kádárfát és tölgyszerszámfát eladok.
Nagykanizsa, 1933. évi május hó 20-án.
3ou Polgármester.
Hirdetmény.
A nemesvidl Korona nagtven-déglö, 14.817 O-al szántó, 10.200 ű-öl rélblrtokkal, konyhakert és a vendéglChOz tailozó mellékhelyiségekkel egytltt három évre bélbe adatik junius hó 5 én, Pünkösd másnapján délután 3 órakor a blr-lokosságl tanácsieremben. Érdeklődőknek bővebb felvilágosítással szolgál ü közbirtokosság vezetősége.
Nemeavld.
HIRDESSEN
■ „Zalai KAaUhay\'>-baaas.
Erzsébet királyné szálló
Budapeat, IV., Egyetem-utoa S.
(A Belváros központjában).
60 éve a tővárosl és vidéki uri középosztály találkozóhelye. — 100 modern kényelmes szoba. Az tttarenf éa kávéházban clgányaana. Leszállított árak I Az Brzaébat.ptnc* a főváros legszebb sordzófe. oail •••atról 14 es (vigy44 is 75-őt) villamos.
« Szabó Imre tulajdonos
1938. m\'.Jus 21.
ZALAI KÖZLÖNY
Kőiül akviziciús nunkára
nök jf» férfiak felvitelnek. Megfelelés esetén I x és |ulalék. Jelentkezés a „Koroiu" szál\'óhsn llé lón d. e. 8 órilól d. u. 2-ig.
3UIS
Nagykanizsa magyei várne polgármesteritől.
9043/1933^
Árverési hirdetmény
A város tulajdonát képező Krzsébet-tér 3—4.,«z. hízban f. évi november hó l-énmeg-ürtlló Deutsch féle üzlethelyi-., séget f. évi május .hó 27-éni d. e 10 órakor a városi gazdasági hivatalban tartandó nyilvános árverésen bérbeadóm.
,Bővebb felvilágosítást a v. gtzdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, <933. május hó 12-én. Polgármester.
*-itt»item igen tisztelt, vevőimet, hogy
kárpitosműhelyem
Isméi a
Bazár-udvarban van,
hol a legegyaseiübb, legszebb és leg modernebb dolgokat késiitem a legjobb kivitelben, > legolcsóbb ár*k mellett Javllásokat és alakításokat legjobban és Irgo fsóbbsn végiek. <2
Székely Vilmos, RtiyMzsa, fS-it I.
Aha családi házat venni, vagy építeni? Ugy forduljon Hosszúlejáratú Kölooönosxtályunkfcoz, ahol P 2000-től 60000-lg kemetmentes
kölcsönt Igényelhet.
-Afcar varrógópot, blolkllt, autót atb. vásárolni ? Ugy forduljon Rö-vldlejáratu Oeatályunkhoz, ihol P 100-tól 2000-lg rövidlejáratú kamatmentes kölosönt kaphat. — Díjtalan felvilágosítást ad a
„9«J** Otthon" Éslté-Tekarák.
BiSMtkeiat x«lav*r*natay»l 16-
képvlselete: Brumoalos Fe\'ean,
N.oyk-nl.**, Erzsébet-tér 17 (Köztisztviselők árudája mellett).
Építészek figyelmébe!
Shell „Flintkot*" falszigetelő, deszka-, beton-és bádogtető fedő, valamint padlóburkoló anyag.
Asztalosok figyelmébe!
„Eternit" nagylapok, konyhabútorok védelmére. Egyedárusitás: Eppinger I. és Fia épülelfakere*keilő cégnél.
Előfizetőink és lapunkat állandóan vásárló olvasóink figyelmébe!
I—.itesitjük igen tisztelt előfizetőinket és lapunk állandó számonként vásápló olvasóit, hogy sikerült megállapodást létesítenünk, mely szerint a balatonfenyvesi Inkey központi villa-telkek vásárlásánál az eredeti árak és a 60 havi részletfizetési kedvezmény meghagyása mellett 25 százalék engedményben részesülnek.
Előjegyzések Szabó Antal
sportfelszerelés! cikkek kereskedésében Nagykanizsán
eszközölhetők.
Elektronnál
világmárkás
Wanderer és Diamant
kerékpárok
alkalmi Áron.
Kerékpár alkatrészekből nagy raktlr. Városház palota.
TölgyhasAb
erdei Olenklnt P SS kapható
Dukász Ferenc
M\'gyar-u. 103.
Generáljavitott és újonnan fényezett
személyautó
Jutányos áron eladó.
Érdeklődni lehet Erzsébet-tér 20. 1. 1.
Magyar Királyi Államvasutak
MENETRENDJE
Nagykanizsa állomálra írkeií ál az ouu Indnló vonalokról. Ép«ény» s 1933. évi niéjsssi hé IB-tSI knása.
Nagykanizsa—Budapest
Voull A vonat I ■iIB.I neme I
1219 II Szem. v. Ildi II Oyv. 1213 : Sz*m. v. 1235 | Motor Szem. ». Motor1)
0*30 610 8*45 11-32 14-30 1713 1750 18-24
2-01 8 7-14
IO-OBI
12-55 16-48 18 33 \'1 111711 19-84
22-50
122U izem. v. I2MM0I0. IZOSUlyv. 12t2|5zem. v.
jMotoz 1214(Szem. ».
Oyv.
|§5®j| TUfll N.-Ksnl-zsára éik
21,43 2-50 4 »
— 5-53 777
7-40 « 1130
6-20 1137 13*07
14-45 16-07
14-15 18-35 20 07
j 2003 21-40 23 50
>211 1231 ,
1231* i Motol\'J 1201 ! Oy*.
■lAz 1231/s. sz. vonst csak V/13-IŐI V|li3-lg és IX\'4-töl 1934. V/M-tg közlekedik.
IJAz 1231. ......Vl/24-töl IX3-I< közi.
Az 1231/1231a/1234/1235 Sí. motorvonatok közvetlen vonst ok Ktazihelyrc, Illetve
KC*I,hÁi\'l202/l20l. sz. vonatoknál V/15-161 VI23-ig ís IX 1-töl 1934 V/14-Ig < kövel-kezö közvttten koestk futnak; I étkező és I Itt kocsi l\'ragerako, 1—1 I -11-111. oszt. kocsi Ventlmiglla és Rogiska-SIstln., I hálókocsi Cannes.
Penli vonatoknál 1933. évi VUM.—VIII/31-lg a következő közvctl. kocsik tuln.k: egy-egy 1 11 - III. o. kocal Spittal.-MillaUllcr-Sce, Ventlmiglls. Rűfiaska-Slattna, y étkoző és egy 11-111. o. valamint egy I-II-III. o. kocsi Villach.
Az I208\'I207. sz. vonatoknál s kővetkező közvetlen kocsik lutnak: egy háló éa egy I II. o. kocsi Venezls, egy II—III. és egy hálőkocsl Fiume.
|i4IM.|l Irt, fagfcj fct.. I
MMSa. v.l 6-00|| 7-45 lUíJSz.v. 13 35\' 15Í5 irislóyts.. ifi-tö tr-40 HWMoMll 18-35120-10 Hulszv. "P 20*30 2M0 »l»|vlolo,Í23S8! f-
Nagykanlzsa—Sopron
SViwWliZ*.
I1 bot
8-47 | 10-43,
16-oa -
18 35 I 20 Ot
2114 í — 23*02 —
W.l rt M.
5-45 || 5-31-7-41 [ MtlttHWj 11-24 | lOMlUlCl iS-02 I 16 40[19*4I,J 21-45 |
8-26 10*19 1383 1745 23-57
\'(Az 1427 a. ás 1428. sz. motorvonatok Vt/l5--Vt/23-ig éa IX/l-től naponta, Vt/24 IX/3-lg csak hétköznapokon közlekednek. Az 1427.se. motorvonat Szombathely és Zala* Síenllvdn között naponla Zalsszentlván és Nagykanizsa kőzött csa1- V/I5--V1 23-lg és IX\'4-től naponta, Vl\'24-IX/3-lg pedig csak liétkö,. J)Az 144/, I44H. sz. vonatok csalt VI/24—IX/3
Az 1412/1411. sz. Zalaegerszeg közöli.
Az 1428ai427a.sz.
csak hétköznapokon.
Vl/24—tX/3-ig vaiár- és ünnepnap közlekednek, vonatoknál közvetlen I — 11—III o. kocsi Budapost elél pu- -
motorvonatok közretl. vonatok Nagykanlza.—Zalaegeiszcg között.
Nagykanizsa-Pécs :
i »«>"•\' („Ml W.I rsr klfyfcui-
1 M Jpfw. lU/1 *,V.
2420 " Sz. v 4 50 2444 LSz. v.1, 11*68 2414 II Sz. v 1 13 40 2428* \'Végy. 1800 2428 Vegy.l 2013 5 30 1238 14 15 1901 2105 6-38 15-47 21-15 2300 849 1806 = 2(27 "Sz. y. 1447 i Sz. v. 1413 *iSc v 1421 jjVaff. - 12 14 18*15 510 1421 2035 6 32 7-30 1530 21*55 7 15 S 13 1606 22-40
A 2428a. sz. vesycsvonat csak X/8tót kezdve közlekedik. A 2428. sz. vonat csak V/l5-X/7-lg közlekedik t
A 2447/2444. sz. vonatok közvetlen vonatok Budapest keleti pu—Nagykanizsa között üyékényea átmenettel.
Nagykanizsa—Pragersko (Pragerhof)
Nagy kani zsáról Indulj
1206 (lyors 010 j
24112 Vegyes 710 R
12411 Személy j|
\\HY2 | (íyori ItM
124) Személy | uoo
9 36 I Oragerhot 18 04 iTHezzt 2036 IPraftibol
Az 1207/1208. és 1201/1202. r\'. balokkal tutő közvetlen kocsik ugyanazok, mint a Budapest déli pu -Nagykanlum viszonylat alattlak.
ZALAI KÖZLÖNY
193». mtjus 21.
Tekintse meg vételkötelezettség nélkül
BUTORRAKTARUNKAT
meggyőződhetik arról, hogy a
■íbhwhi^ legolcsóbban
iA a legjobbat
Nagykanizsa
Horthy Miklósul
vásárolhat.
Sopron Szombathely Békéscsaba
Kedvezfi fizetési feltételek! Díjtalan szállítási
Recamierek garantált jó minőségben már P 150-töl. Modern, kényelmes fotelek 75 P-ttíl.
I- tűzifa
eredeti erdei ölenként:
Ic bükk, vagy gyertyánhasáb P 42"— la bükk, vagy gyertyándorong P 84"— házhoz szállítva és kirakva. Szives megrenle\'ést kér
Strém Károly Sugár-uC 20. Tel. 187.
Kisídludi Gyula és neje csődtömegéhez tartozó Királyi Pál-utca
9. számú
Si át z ^
folyó hó 26-án, pénteken délelőtt 10 órakor a járásbíróság földszint 11. sz. helyiségében nyilvános árverésen eladatik.
Meghívó.
A Nagykanizsai Emberbarát Temetkezési Egyesület lolyó hó 28 án, vasárnap délután 4 órakor, határozatképtelenség esetén ju-nlus hó 5-én, pünkösd hétfőn délután 4 órakor a Rozgonyl-utcai elemi iskola tornatermében tartja
XXXII. Évi rendes ImMi
melyre a tagok tiszteleltei meghivatnak.
Tárgysorozat: ,(0i
1. Elnöki megnyitó.
2. Választmány jelentése 1932. évről.
3. Az 1932. évi zárszámadás és az 1933. évi költségvetési előirány-?at előterjesztése, felügyelőbizottsúg évi jelentése és a számadók részére a felmentvény megadása.
4. Sorrend szerint megbízásuk lejária következtében kilépők helyett uj választás.
5. Esetleges indítványok, melyek a közgyűlést megelőző 8 napp-,1 az elnökségnek Írásban bejelentendők.
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmanicxky-utoa 3.
Nyugati pályaudvar mellett. Teleion: (Interurbán) 202-43, 294—34. — Sürgönyeim.\' HOTEL1ST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapta hivatkozók 20% engedményt kapnak. Közponii fűtés, lolyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komtori. A szállodában éltere,n. kávéház ét amertcan bar
r
„Olcsók vagyunk, mert jók vagyunk."
YO-yO (foxtrott)
Que diós la perdone o ango) Paradise (waltz)
Marta (rumba)
Magyari csárdás
stb. stb.
GRAMOFONLEMEZEK
J2D * V-
TRXHSDjltlUBIA R.-T.
Gsengary-ut 6.
Tai«foisi 4-13.
Nyomatott . Upait.jdono. KOn.zda.tsri R.-T, Gutenbem N,omi. e» Üilzalat Upiudó Vállalata kOnyvfll™U|í!»n N«,i<»m„i„, (r\'.I.ISo UiktveiMÓ: Zala. Klro(v.|
73. évfolyam 116. izéin
Nagykanlxu, 1933. mijui 23, kedd
Ara 14 (Miét
ZALAI KÓZLONY
Stttkesatőtég ti kiadóhivatal; Főút S ix#.n Megjeleni le minden reggel, bét«ö kivételével
POLITIKAI M4PILAK
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
EiőfUetéaf ára : egy hóra a pengő 8Ű Iliiéi Siexkeiatőaégt éa kiadóhivatal! telelőn; 78. aa
A magyar legitimisták nemzeti királyságot akarnak
Három nagy probléma az európai politika tengelyében
Budapest, május 22 (Éjszakai telefonJelentés) A külügyi tárca költségvetésének hétfői vitáján Lakatos Oyula a magyar külpolitikában a szibadkéz fenntartásának szükségességét hangoztatta, ami különben nem áll ellentétben az Olaszországgal fennálló meleg barátsági viszonyunkkal. Elismeri, hogy a revízió ügye hatalmas lépéssel haladt előre, mert az ma már a nagyhatalmak kormányainak is hivatalos tanácsko-, zási tárgya. Sigray Antal gróf kifejtelte, hogy a királykérdéBnek külpolitikai vonatkozásai is vannak. Leszögezte ismételten a legitimisták álláspontját : tlemzeti királyságot akarnak,
ezért töi vényes eszközökkel küzdenek, semmiféle külföldi beavatkozást nerC vesznek igénybe. A királyságot csak a magyarság érdekében akarják. Ausztria és Magyarország között szoros gazdasági kapcsolat nem képzelhető el szoios politikai kapcsolat nélkül.
Pékár Oyula az uj kisantant szerződéssel foglalkozva megállapítja, hogy az ellenkezik a genfi szellemmel. Hunyady Ferenc gróf hangoztatta, hogy a magyar és német revízió kérdését nem szabad összekapcsolni egymással. Kéri a külügyminisztert, ne azono-silsa magát azzal a felfogással, mely
a két revizió szükségességét vallja. Ha külön is megcsinálhatjuk a devl-zlót, ne utasítsuk vissza. Ausztria jelenlegi helyzete tarthatatlan. Ebből csak 3 kiút lehetséges: csatlakozása Németországhoz, részvétele a Duna-konföderációban, vagy osztrák-magyar personálunió.
Kánya Kálmán külügyminiszter válaszában kijelentette, hogy jelenleg három nagy piobléma áll az az európai politika tengelyében: a leszerelés kérdése, a nemzetiszocialisták uralomrajutása Némelország-bah, Mussolini MacDanald paklum-lervezeie. A leszerelési érlekezlelen kifejezésre jutott magyar-német politikai kooperáció kizárólag a közös érdekek miatt jött létre.
Lapzártakor az ülés még tart
Amerika a leszerelés terén a többi államokat követi
A leszerelési bizottság elvetette azt a francia javaslatot, hogy a német segédrendőrség és vasúti őrség a katonai állományba száraittassék
Genf, május 22 A leszerelési értekezlet katonai bizottsága ma délelőtt 8 szavazattal 6 ellenében végleg elvetette azt a francia javaslatot, amely a hadsereg állománya tekintetében számításba kívánta venni a német segédrendőrséget. A francia javaslat melleit szavazott Franciaország, Lengyelország, a kisantant államok és Belgium, ellene nyilatkozott még Németorszá-
gon kivül AuszIriB, Anglia, Amerika, Olaszország, Svédország, Magyarország és Hollandia. Ugyancsak túlnyomó többséggel elvetették azt a másik Javaslatot is, amely a német vasúti őrséget akarta beszámítani a katonai állományba.
Genf, május 22 (Éjszakai telefonjelentés) A leszerelési értekezlet főbizottságának hélföi .ülésén Normann Davles amerikai
kiküldőit kijeieniette, hogy Amerika elfogadja az angol indítványt, melyet örvendetes lépésnek lát a kívánt cél felé. Abban az esetben, ha a békét veszélyeztetnék, Amerika hajlandó a többi állammal együtt sikraszállni, hogy az összeütközés kitörését megakadályozza. Kijelentette végül, hogy Amerika a leszerelés terén hajlandó elmenni ugyanolyan messzire, mint minden más állam.
Elfogadták a négyhatalmi szerződéstervezetet?
A négyhatalmi egyezség biztosítja a reviziót
London, május 22 Az angol saj ó jelenlése szerint lényegileg elkészült a négyhatalmi egyezmény szövege, amelyben Anglia, Franciaország, Olaszország és Németország 10 évre kötelezettséget vállalnak Európa békéjének megóvására.
Az egyezményt valószínűleg pünkösdkor Írják alá a hatalmak képviselői Rómában és lehel, hogy ekkor Hitler is Rómába utazik. Hir szerint az egyezmény szövegének fő vonásai ugyanazok, mint az eredeti Mussolini-féle tervezet főbb pontjai, mégpedig
1. a négy európai nagyhatalom együttműködése,
2. a békeszerződések módosítása,
3. a leszerelés ügye.
A békeszerződések módosításáról az egyezmény ugy intézkedik, hogy az a N pszövetség utján történhetik.
Németország egyenjogúságának fokozatos megvalósítása pedig a többi hatalommal való egyetértésben megy majd végbr.
A német hirszolgálat cáfolja az egyezség megtörténtét
Berlin, május 22 A négyhatalmi egyezményről folytatott megbeszélések befejezéséről ma délelőtt forgalomba került hírekkel kapcsolatban beavatott helyről kijelentik, hogy azok nem felelnek meg a