Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
52.64 MB
2010-03-08 14:16:30
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
954
3963
Rövid leírás | Teljes leírás (1.29 MB)

Zalai Közlöny 1933. 123-145. szám június

Zalai Közlöny
Politikai napilap
73. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

73. évfolyam 123. »záni
Nagykanizsa, 1933. június 1, csütörtök
A« 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
InUuUMc él ktldáMv!UI; Fial 5. «in Megjelenik minden regjel, bittó kivitelivel
rOLiTIKAI MAP11.AP
Felelős szerkesztő: B»rb«rlt» U»Jo»
EWtfettil éri : egy hón 0 pengj «0 llllti Sietkenlőiígl él kUúóalviUH \'.tlelon: 7«. u
Kállay és az Ifjúság
(bl) Teljesen ismeretlen a magyar polilikt mindig mozgalmas vidéki porond|4n az a „fegyverlény," amiről Nagykanizsával kapcsolatban olvasunk a ,KI» U|ság" hatíb|tln. íme, ez áll a neveielt sa|ló-orgánum mai számában:
követének Kíliayl, ha nem, minden-hogyan megütközést kell az a modor, amivel a .kanizsai Ifjúság" ellenszenvéi kifejezésre juttatta. Elvégre Kállay Tibor ma még megválasztott képviselője ennek a városnak, miniszterviselt politikus, komoly közgazdasági szaktekintély, akivel
szemben ellenfelei Is mindig a köteles tisztelettel visellelnek, még akkor Is, ha hatcolnak a politikája, vagy az érvényesülése ellen A .kanizsai ifjúság" azonban messze túllőtt a célon és messze tulment minden európai Illendőség határain, amikor a magyat lovagiasság, a magyar
Klsantant-szovjet szövetség a láthatáron
_ város a kormányt és Zala megvo országgyűlési képviselőit Is meghívta. A7. jtjusAgt szervezet most levelet Intézett dr. Kíllay Tibor nyugalmazott pénzügyminiszterhez, amelyben feluMllák, hogy a Junlus 4-t orizdgzaseló Jelszenleltsl Ünnepre ne menjen le Nagykanizsára. A nemzeti egység pártja ltjuságl szorvezetének ez a lépése az egész városban nagy feltűnést keltett.
Távoltól sem akarjuk Kállay Tibort megvédeni a kanizsai lljuság ellen, amikor tiltakozunk a politikai küzdésnek Ilyen goromba elfajulása ellen. A szóbanforgó lf|uság zöme a szavazati jogta még jó pár esztendeig várni kényleien, nem volna tehát Ildomos egy Európa-szerte Ismeri nevü magyar politikust vele szemben túlságos vehemenciával .megvédelmezni." Miirészl pedig a jóiitestót függetlenül sincs szándékunkban Kíllay Tibor nagykanizsai népszerűsége melleit védöbejzédet mondani. A politikai meggyőződés mindenkinek szabad saját ügye s amikor majd annak az Ideje elérkezik, mindenki ugy szerezzen érvényt ennek a meggyőződésének — akár Kállay |avára dől el a mérleg, akár nem — ahogyan ezl minden magyar állampolgárnak a fennálló torvények éa irattan etikai parancsok megengedik. Most tehát Itt egyáltalán nem arról esik szó, hogy Kállay Tlbor-e, vagy nem Kállay Tibor? Ez a cikk akkor Is megíródnék, ha történetesen Pllyl Palkónak hívnák a város mandátumának azt a birtokosát, aki ellen ilyen harcmodorral száll síkra egy kis ifjúsági csoport. Mert először Is tisztázzuk (Nagykanizsa repuMclőja érdekében Isi), hogy a Kis Újság állal .a nagykanizsai il|uság"-nak állatánositott szervezet mindössze párszáz fiatalemberből áll. Minden tisztelet és becsülét adassék a fiatalságnak, amely a holnap Magyarországának gerince és jó vagy rossz sorsának veteményes kertje, — de ez a tisztelet éa becsülés csak addig jár, amíg a flalalság a felhőiteknek kilátó tisztelettel és becsüléssel és legalább Is a korához és tapasztala-talhoz Illő szerénységgel igyekszik bekapcsolódni egy 32.000 emberből álló és komoly férfiak százai állal Irányított, vezetett város közéletének, Igy politikai magatartásának irányításába. Lehel, hogy az a pársiáz fiatal helyesen érzelt meg valamll a kanizsai hangulatból, mert hiszen dőreség volna lagatlni, hogy Kíllay-nak, ahogyan a mullbsn volt, ma Is vsn ellentábora. Főként a szóbanforgó fiatalok közt, kiknek nem tudóit (és vájjon ki tudott?) állást szerezni. De ha kívánja Nagykanlzüa
kisantant államai kOzött
London, május 31 (Éjszakai telefonjelentés) A Press Assoctaclon szerint m...