Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
52.64 MB
2010-03-08 14:16:30
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
956
3964
Rövid leírás | Teljes leírás (1.29 MB)

Zalai Közlöny 1933. 123-145. szám június

Zalai Közlöny
Politikai napilap
73. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

73. évfolyam 123. »záni
Nagykanizsa, 1933. június 1, csütörtök
A« 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
InUuUMc él ktldáMv!UI; Fial 5. «in Megjelenik minden regjel, bittó kivitelivel
rOLiTIKAI MAP11.AP
Felelős szerkesztő: B»rb«rlt» U»Jo»
EWtfettil éri : egy hón 0 pengj «0 llllti Sietkenlőiígl él kUúóalviUH \'.tlelon: 7«. u
Kállay és az Ifjúság
(bl) Teljesen ismeretlen a magyar polilikt mindig mozgalmas vidéki porond|4n az a „fegyverlény," amiről Nagykanizsával kapcsolatban olvasunk a ,KI» U|ság" hatíb|tln. íme, ez áll a neveielt sa|ló-orgánum mai számában:
követének Kíliayl, ha nem, minden-hogyan megütközést kell az a modor, amivel a .kanizsai Ifjúság" ellenszenvéi kifejezésre juttatta. Elvégre Kállay Tibor ma még megválasztott képviselője ennek a városnak, miniszterviselt politikus, komoly közgazdasági szaktekintély, akivel
szemben ellenfelei Is mindig a köteles tisztelettel visellelnek, még akkor Is, ha hatcolnak a politikája, vagy az érvényesülése ellen A .kanizsai ifjúság" azonban messze túllőtt a célon és messze tulment minden európai Illendőség határain, amikor a magyat lovagiasság, a magyar
Klsantant-szovjet szövetség a láthatáron
_ város a kormányt és Zala megvo országgyűlési képviselőit Is meghívta. A7. jtjusAgt szervezet most levelet Intézett dr. Kíllay Tibor nyugalmazott pénzügyminiszterhez, amelyben feluMllák, hogy a Junlus 4-t orizdgzaseló Jelszenleltsl Ünnepre ne menjen le Nagykanizsára. A nemzeti egység pártja ltjuságl szorvezetének ez a lépése az egész városban nagy feltűnést keltett.
Távoltól sem akarjuk Kállay Tibort megvédeni a kanizsai lljuság ellen, amikor tiltakozunk a politikai küzdésnek Ilyen goromba elfajulása ellen. A szóbanforgó lf|uság zöme a szavazati jogta még jó pár esztendeig várni kényleien, nem volna tehát Ildomos egy Európa-szerte Ismeri nevü magyar politikust vele szemben túlságos vehemenciával .megvédelmezni." Miirészl pedig a jóiitestót függetlenül sincs szándékunkban Kíllay Tibor nagykanizsai népszerűsége melleit védöbejzédet mondani. A politikai meggyőződés mindenkinek szabad saját ügye s amikor majd annak az Ideje elérkezik, mindenki ugy szerezzen érvényt ennek a meggyőződésének — akár Kállay |avára dől el a mérleg, akár nem — ahogyan ezl minden magyar állampolgárnak a fennálló torvények éa irattan etikai parancsok megengedik. Most tehát Itt egyáltalán nem arról esik szó, hogy Kállay Tlbor-e, vagy nem Kállay Tibor? Ez a cikk akkor Is megíródnék, ha történetesen Pllyl Palkónak hívnák a város mandátumának azt a birtokosát, aki ellen ilyen harcmodorral száll síkra egy kis ifjúsági csoport. Mert először Is tisztázzuk (Nagykanizsa repuMclőja érdekében Isi), hogy a Kis Újság állal .a nagykanizsai il|uság"-nak állatánositott szervezet mindössze párszáz fiatalemberből áll. Minden tisztelet és becsülét adassék a fiatalságnak, amely a holnap Magyarországának gerince és jó vagy rossz sorsának veteményes kertje, — de ez a tisztelet éa becsülés csak addig jár, amíg a flalalság a felhőiteknek kilátó tisztelettel és becsüléssel és legalább Is a korához és tapasztala-talhoz Illő szerénységgel igyekszik bekapcsolódni egy 32.000 emberből álló és komoly férfiak százai állal Irányított, vezetett város közéletének, Igy politikai magatartásának irányításába. Lehel, hogy az a pársiáz fiatal helyesen érzelt meg valamll a kanizsai hangulatból, mert hiszen dőreség volna lagatlni, hogy Kíllay-nak, ahogyan a mullbsn volt, ma Is vsn ellentábora. Főként a szóbanforgó fiatalok közt, kiknek nem tudóit (és vájjon ki tudott?) állást szerezni. De ha kívánja Nagykanlzüa
kisantant államai kOzött
London, május 31 (Éjszakai telefonjelentés) A Press Assoctaclon szerint mára várhaló a négyhalalmi szerződés parafálása, melynek szövegéi jelenleg jogászok vizsgálják felül Oenfbeil.
A leszerelési konferenciát elnipoltik
Bukarest, május SÍ (Éjszakai telefonjelentés) A kisantant szerdaesll értekezletén, hlr szerint, nyilatkozatot szövegeznek meg, melyben ama reményüknek adnak kile|ezésl a külügyminiszterek, hogy minél hamarébb megtörténik a közeledés Stovjeloroszország és -
London, május 81 (Éjszakai tele/onjelentés) A Reuter Iroda genfi jelentése szerint a lesze-
relési értekezletet állítólag 3 hétre elnapolták, miután az angol tervel első olvasásban elfogadták.
Belgrád, május 31 (Avala) Az osztrák árubehozatalnak a mlnlszterlaní.cí által kimondott részleges megszakllását ma, vagy holnap Isméi feloldják, minthogy a kii kormány közt tétreJOlt a megegyezés a Illáimat előidéző kérdésekben. A Utalom visszavonása a hivatalos lapban lörlént közzététel
l\'árts, május 31 (Éjszakai teleton/elentés) A kamara külügyi blzollsága loglalkoiolt azzal az eszmével, hogy Ausztria kölcsönl kapjon, de csak azzal a feltétellel, hogy az osztrák alkotmány semmiféle parlamentenklvüll módosítást nem enged meg.
A felsőház megkezdte a közigazgatási reformjavaslat tárgyalását
A miniszterelnök ne törekedjék arra, hogy csak puha-derekuak környékezzék!"
Budapest, n)á|ua 31 A felsőház inal ülésén napirend előtt Széchenyi Aladár gról lett néhány meg|egyzést a miniszterelnöknek a rokkanttörvényjavaslat során teli kijelentéseivel kapcsolatban. Igazai adott a miniszterelnöknek abban, hogy tagadással nem lehel a nemzeti ügyel előbbié vinni, abban azonban téved a\' miniszterelnök, hogy a magyar nemzet eddig csak tagadolt. A miniszterelnök ne törekedjék arra, hogy csak pahaderekaak környékezzék. öiüljOn, ha vannak kemény-derekú független gondolkozók.
Ezulán Hoepfner Quldó Siepes-ségből származó felsőházi lag a Bleyer-aggyel foglalkozott. Felvetette a kérdési, elképzelhető-e, hogy elnyomatásban volt réízük a hazai németeknek, amikor Budapest hstá-rábsn némel községek vannak, gazdaságilag sokkal lobban gondoskodott a németségtől a magyar uralom mint a mostani cseh uralom. Bleyer Jakab beszédéi a legrosszabb Időben és a legUgyetlenebbűl mon dotta el. Ha ugy lenne, mint ahogy Bleyer a külföldi sajtóban a helyzetet beállítja, akkor nem lehelne Bleyet sem egyetemi tanár, sem
képviselő.
A helyesléssel és tapssal fogadon beszéd után több kisebb jelentést tárgyaltak, ma|d rátértek a közigazgatás egyszerűsítéséről szóló javaslatra. Némethi Károly helveselle a javaslat újításait és azt a reményét fejezte kl, hogy a kormány az alsó-fokú közigazgatási bíráskodás reformjával Is mielőbb javaslattal |ön. Bezerédj István a közigazgatás racionalizálásával kapcsolatban aggodalmát felezte kl amiatt, hogy az önkormányzatoktól több ügyet vonnak el állami haláskörbe.
A vitát holnap folytatják.
Megkötötték a f«m*e*\'-axdnntet Keleten
London, május 31 Tangkaban tegnap délelőtt megkötötték a Japön-klnal fegyverszüneti megállapodási.
Esküit abbahagyta ai Musgsitrájkot
Budapest, május 31
Eskűtt Lajos abbahagyta a* éhségsztrájkot, mert értesült, tiogy ellenőrző szakértő Is megvizitálja elmeállapotát.
vendégszerelet, a polllikal etikett minden szabályát felrúgva, ezt a parlamentarizmus történetében példa nélkül álló levelet meglrla. A képviselőt lehet még egyszer meg nem választani, de nem lehet a kerületéből, egy hazafias ünnepségről, l\'yen triviális módon egyszerűen kitiltani. Nagykanizsa presztízse nem türl magán azt a csorbát, nogy szó nélkül menjen el >z !l|ui lulhevültség-nek emellelt a megdöbbentően szokatlan túlkapása mellett.
Védőbeszédet kell azonban mondanunk a nemzeti egység páit|ának nagykanizsai lf|uságl csoportja melleit, amelynek a „Kis Újság" ezt a kanizsai botrányt lulajdonll|a. Az oiszágiian ugyanis egyetlen Nagykanizsa, ahol a Oömbös-pártnak ez az ifjúsági csoportja megszervezellen és figyelemreméilóan működik. Példát vehetnének ettől a szervezettől más városok Is, ahol a fialaiaág a nemzelrontó tanok földalatti szervezkedésének karmai közé hullik, ml helyt felébred benne a fiatalos öntudat és a közélel mechanizmusában való elhelyezkedés vágya. Ez a szervezel olyan hazaflasan, olyan lelkesen működik, hogy a vörös se|lek mindenütt, Kanizsán is fel-felbukkanó aknamunkája idején valósággal rolsz-sziót tölt be, amíg megmarad a fegyelem és a fiatalságnak kijáró működési terület korlátai közölt. Nos hát, — ennek az ifjúsági csoportnak a vezetőembere, (a nemzeli egység pártjának kinevezett nagykanizsai elnöke és e sorok írója -előli) ismételten és hangsúlyozottan kijelentette, hogy a Káliaynak irt levél nem a nemzeli egység pártjának Hiúsági szervezetétől, hanem kanizsai fiataloknak valami más spontán csoportjául származik, itt tehát vagy visszaéllek az iljusági szervezet nevével, vagy a Kis Újságol vezelle félre a nagykanizsai tudósítóit, de mindenesetre valamitéle misztilikáció van a dolog mögött.
Akár van már most gazdá|a a levélnek, akár nincs, akárhol sánlit (meit sántít I) a dolog, akárai a hibás bfnne, akár lesz mégegyszer követe Kállay Kanizsának, akár nem : — ezt a levelel, ezt a polilikai harcmodort Nagykanizsa nem váUal|a magáénak. Nem vállalja magáénak Nagykanizsa fialr.lsága sem, az a flalalság. amelyne\': legnigyobb része, távol a napi politika elvi csatáitól és (főként I) ifjonti haszonlesésétől, ma is dolgozik, tanul, műveli és edzi magát, hogy ma|d amikor el|ön az ideje, hasznos tagja legyen a nemzeti u||áépllkezésnek, családjának és városának. És főként nem vállalja magáénak ezt a harcmodor! a nemzeti egység pártja, amelynek minden öntudatos, komoly hitvalló|a, vezetője és köíkalonája, de a más politikai pártállások minden jóian hive Is, tiltakozik az ellen, hogy a nemzeli egység nagy gondolatál, a párt-szeivezésben rejlő nagv szándékokat hevesvérű és felelőtlen fiatalok ilyen goromba baklövésekkel diszkreditálják.
ZAIAI KÖZLÖNY
lim junlui 1.
Az11^ m F-1»(\' \\\\vizben
Ös gyógy e rö rejlik, Mesterséges pótlás Nem sikerült eddig.
Fogyasztási, textil-ée szén-adó fogja fedezni az uj bolettét
Budapest, május 31
Most mái bizonyos, hogy három pengőben állapítják meg a bolettát éi négy pengő lesz a globális fogyasztási adó. Ha az eddigi forrásból, elsősorban a globális fogyasztási adóból nem fedezhető a boletta alap, csekély mértékben adózni fog a lexllllpar és kisebb adót vetnének ki a szénre is.
Elitélték az Iskolásgyermekek kerékpáros rémét
Nagykanizsa, május 81
A Zalai Közlöny nerdai számában szóvá tettük azt a törhetetlen állapotot, amit egy bravúroskodó kerékpáros teremtett az utóbbi időben a Diák-téren, halálra rémiive a hazafelé igyekvő apró iskolásgyermekeket.
Cikkűnk alapján a rendőrkapitányság szerdán reggel azonnal kinyomozta a bravúroskodó kerékpárost Marlcs János 18 éves mflazerészta-nonc személyében, akit délten már felelősségre is vont a rendőri klhá-gási bíróság. A tárgyaláson Marlcs János azzal védekezést, hogy ő szenvedélyes kerékpáros, egyébként pedig különös passziót talál! az apró iskolásgyermekek ijesztgetésében.
A rendőrbiró, a köileksdés rend-jit és személybiztonságot, veszélyeztető kihágás miatt ÚO pengő pénzbüntetésre Ítélte Marics Jánost.
Id6|ir«s
(ÉJttakal rddióJtltnUt) A fllal IntéxatJalanti •■«• 10 órakor 3 Zivatar várható lénfagtalan hfi-véttoaáaaal.
Felakasztotta magát, mert nem bírta Hzetnl katonaréll háza Faksz-kölcsönét
Nagykanizsa, május 31 Czlnk JAnos 61 éves napszámos, volt sörgyári alkalmazott nemrégiben házat építtetett magáink Faksz-köl-csönből a Katonaréten.
A szerencsétlen ember az utóbbi hónapokban kereset né\'kül volt és igy sem az adóját, ami 180 pengőt telt ki, sem az 1200 pengős Faksz-kölcsön részletét nem tudta megfi-ze\'nl. Az öregembert, aki eddig minden kö\'elezettségének példás pontossággal tett eleget, annyira elkeserítette az a körülmény, hogy most már cgy negyedévvel hátralékban volt a
kölcJŐntörleszté88el és etérl öngyilkosságra határozla el magát.
Hétfőn este még lá\'ogatóban volt a szomszédban lakó Ansorge Antal városi képviselőtestületi tagnál, aki azonban nem velte észre rajta, hogy végzetes terveket forgat a fejében. Legfeljebb a szokatlan vidámsága tűnt fel, mert míg éneke\'getett is Cdnk JÁnos, akit szerdán hajnalban 6 órakor, házának egy félreeső helyén felakasztva, holtan t láltak meg a hozzátartozói.
Holttestét kiszállították a femető halottasházába.
Megölt a noha egy ötéves gyermeket
A gondatlan zalai gazdát 60 pengőre büntették
Sopron, május 31 Doszpeg János^. zalai gazda a sopronmegyei Himódon síját termésű borát árusito\'ti. Molnár Jizief hl módi gaidi 5 éves kisfiú elküld e a henteshez felvágottért és firadsá-gáért bort adott a kihfiunak. Az ötéves gyermek a bortól heveny alkoholmérgezést kapott éa meghalt.
D)fzptg János ellen gondatlanságból okozott emberölé} vétsége cimén Indult mej a bűnvádi eljárás. A soproni törvényszék, amely most tárgyalta ezt az ögyet, az enybitő körülmények figyelembevételével csupán 60 pengő pínzbünt tésré ítélte a gondatlan gazdát. — Az Ítélet jogerős.
ma délután 5, 7 és 9 órakor
Is bemutatja a
Városi Moigó
Ezenkívül LIAHE HAID c odás kiái\'itásu clrkusililmje
Játék az élettel
kerül bemut tásra.
Híradók és Varázsszőnyeg
Szelvények érvénytelenek.
ArtaléiUolc Uét m Uvésx-poriréGox
(Mlra. Svan-nruMuter a na Aftos EUaabeiQ Brunner)
■ ■ Méltósággal sikUk a hajó. Az utasok bámulhatnák a tenger hullámait, lemehetnének az uszodába, vagy táncolhatnának a jazz hang falra. De nem. A Cosullch Llne Igazgatóságának gonddal összeválogatott attrakcióinál is van figyelemre méltóbb szenzáció. Két érdekes ide
gen festeget a fedélzeten...
»
...Amikor öt évvel ezelőtt Buda pesten felbukkantak elöltem csuha-szerű öltözékükben, az volt az első
gondolalom: két érdekes Idegen... *
...India... A vendégek türelmet le nek. A maharadzsa Is türelmetlen. Eljön a két érdekes Idegen, akik nem törődve a maharadzsa konyhájának remekeivel, csak Jégbehütölt
dinnyét fogyasztanak...

Hungárián artlsts... Exotlkumot hoztak távoli hazájukból, amit talán csak a maharadzsák Ismernek. Egy különös világot a sokrétű Európából. És egy még különösebb világot visznek magukkal, mindig tovább: India sokszínűségét saját értékes egyéniségük prizmáján megszűrve. Hogy azután két müvészegyénlsig *folyamatot beleljesedésében újból felbukkanjon valahol messze a két értékes Idegen : Mrs. Sass Brunner and Mlss Elsabeth Brunner...
És Sassné Farkas Böske ? És Sass Baba ? Mik voltak ők Itthon Nagykanizsán ? Túlnőve a nyárspolgári kereten, a jótékonyan begyepesedett koponyák agy barázdáiban?... Két érdekes idegen...
Mert a művész egyénisége: misztérium. Olyan misztérium, mely néha nyűg, teher, kötelezettség még ylse-lőjének Is, de amit az nem cserélne fel a máséval sohasem. Olyan misztérium, amit még a hordozója sem Ismerhet eléggé, csak szolgálja azt kiteljesedésében és az alkotásban. Mert Igy van ez megírta valahol a csillagokban... ,
Hiszek a csodákban és hiszek az elhivatottságban. Mint ahogy Sassné hitt és a leánya Is hitt. Hacsak ösztönösen Is. India felé szegeutt te-
Biinügyl kartel
Irta: Dávid Magyar Jóu«f 33 — Nagyon hálás vagyok, amiért most felhívott. Már épp azon gondolkoztam, hogy felhívom a szerkesztőségben. Mégegyszer köszönöm, hogy rám gondolt és kérem, ha megint meglud valami fonlosabbat, azonnal értesitsen, mert nagyon kíváncsian várom a további fejleményeket.
Kalmár megígérte, majd elbúcsúzva a leánytól, visszasietett a törzsasztalhoz, ahol a várakozás végtelennek tűnő perceit hatalmas poharakból elfogyasztott, úgynevezett irodalmi feketével igyekezett enyhíteni. Félóra telt el ebben a keserves várakozásban. A gyorsabb lábu vagányok egymásután tértek vissza.
Egynek sem járt szerencsével az ulja. Minden ujabb érkezőnél egyre fokozódott az újságírók idegessége. Csergő már nem tudott u-alkodnl magán és kalap|át véve kiment a kávéház elé, hogy hamarább értesüljön az eredményről. Sorrá megállította a visszaérkezőket, de valamennyitől azt a választ kapta, hogy nem akadtak a szeniélyleirás^w megjelölt ember nyomára. Dühösen
járkált le és föl a kávéház elölt, amikor hátamögött egy kerékpár hirtelen fékezésére lett figyelmes. Hátrafordulva Varjis Pista izgalomtól kipirult aicát p Hantolta meg.
— Megvan... megtaláltam, súgta oda a lihegést*")! fuldokolva.
Csergő türelmetlenül megragadta a vagány vállát, mire az elmondotta, hogy a Sugár-uton levő Kovácsszállóban határozottan felismerték a személyleírás alapján azt a vendéget, aki egy hittel ezelőtt érkezett és tegnapelőtt éjjel azzal távozott el, hogy az éjféli személyvonattal Budapestre utizik.
Csergő, nyomában Varjassal, mint a szélvész rontott be a kávéházba, ahol közölte a többiekkel az eredményt. Mindnyájan megegyeztek abba, hogy azonnal ki kell mmniök a szállodaba.«
A KovAci-szálloda egyszerűbb hely volt, ahová különösen a vidékről érkező vékonypínzü emberek tértek be. Az idős tulajdonos leánya, egy csinos, elvált fiatalassjony ugyan csak meglepődött, amikor félóra múlva hMiiiiott hozzá a négy újságíró. Orbin jól ismerte a fiatal-asszonyt, akit megkért, hogy álljon mindenben a kollégái rendelkezésére, mert egy uagyon fontos Ügyben
nyomoznak, amiről egyelőre nem mondhat még többel. A lu\'ajdonosnő elmondotta, hogy egy héltel ezelőtt érkezeit meg a szóbanforgó vendég, aki sajitkezűleg töltötte ki a bejelentőlapját.
Azzal a vendégkönyvet odatelte az újságírók elé. Mint a prédára lecsapó ragadozók, ugy vetették rá magukat a könyvre, ahonnan a következő adatokat olvashatták; neve : Qradina János, szülelett Budapesten 1890. február 8 án, ap|a neve: János, anyja nsve: S-ékely Ttréz.
Kalmár gyorsan elővette zsebéből a fenyegető levelet és egymásmellé tetle a két írást. Az első pillanatban észre lehetett venni, hogy mind a kettő egy kéztől származik. Ugyanazok a nagy, szögletes, esetlen betűk, ugyanazok az áthúzások és betühurkolások mind a két Írásban. Még a laikus is meg tudta volm állapítani az első látásra, hogy egy kéz irta mind a kettőt. A fenyegető levelet is a rendes Írásával irla a tettes. Semmit sem igyekezett változtatni az Írásán, hiszen • nevét ugv-sem irta alá és ugyan ki gondolta volna, hogy jJn majd néhány kol-nye\'es újságíró, aki megpróbálja összehasonlítani a kél írást.
— Na most gyeiünk fel abba a
szobába, amelyben lakott ez a Qradina János, adta ki Kalmár az uts-sitási, mire a fiatalasszony elővett egy csomó kulcsot és megindult felfelé a lépcsői, nyomában a szótlanul haladó újságírókkal. Az első emelel ötö$ számú szoba ejőtt megállt és az ajtót kinyitotta, majd előre engedte a fiatalembereket.
Kalmár bosszankodva állapította meg, hogy a szoba teljesen tiszta. Ugylátszik a vend4g távozása után azonnal kitakarították. Persze, gondolta macában, nem is fognak majd reánk várni, amig nekünk eszünkbe iut, hogy kijöjjünk ide helyszíni szemlére. Most kiadta az utasítást a fiuknak:
— Kutassatok mindent át alaposan, én majd a kályhát vessem szemügyre. Majd odafordult a fiatalasszonyhoz. Legyen olyan kedves, asszonyom, kerítse nekem elő a takarllóasszonyt és azt a szobalányt, vagy szobaasszonyt, aki kiszolgálta a vendéget.
A rideg, nagyon egyszerűen berendezett szobában egy ágy, egy szekrény, asztal, éjjeliszekrény, dívány, mosdó és egy kis vaskáiyln állott.
(Folyt köv.)
1938 junius 1.
ZALAI KÖZLÖNY
klnielOkbcn hipnotikus erő dolgozol!, aniefy ha nem Is tudta véghezvinni a lehetetlent és nem tudta nekik Idehozni a távol Keletet, de tudott csődöt csinálni, mert elvitte őket oda.
Nekik kelleli India. Kel\'ell tehet ségüknek, kellett ambícióiknak és kellett sikereiknek. Ennek a három ha/tó és mozgató erőnek, ennek a három kincsnek, amely a nyárspolgár szemében az Ember léiének három megbámult, Irigyelt is meg nemértett csoda-megnyilvánulása.
A tehetség. \'
Csak nyers gyémánt, melynek csiszold/a maga az Étel és viselő/e csak szerény szolgája saját tehetségének. Sohasem szerénytelen szolga, mert a tehetségnek suíya van. Lehet kereszt Is. 4 tehetség a lárstalansdg stigmáját nyomja viselőjén. Környezete filé etntli és már Itt kezdődik egytdütvaUsága. Bolygó módjára független pályán kering. Néha pró bál élnt Is, de csak érezni tud. Próbálja utánozni az emberek bohóckodásait, kómlkus allürieit, de ez csak ritkán sikerülhet nekt. Minden történés, minden érzése és minden gondolata művészi alkotásának alapelemévé szubllmálódlk. Élek nem a saját életéért, hanem kizárólag művészi alkotásaiért adatolt.
Az ambíció.
tehetség kisugárzása. De az ambíció nem mindig tehetség Is. Motorikus erő, melynek kormányosa nem a tehetség viselője. Ö csak utasa. Kitűzött pályája miatt Össze ütközésbe kerülhet egyéni érzéseiMl, sőt néha erkOicsi megayózódiséMi. Így lehetnek az ambíciónak traglkiu kisiklásai is. Az ambíció kegyetlen és sokszor telhetetlen Nagyúr.
A siker.
Mdkonyramely elhiteti at alkotóval, hogy érdemes alkotnia és érdemes élnie. 4 nagykOzOnség csak a sikert látja, de nem veszi észre a pillanatnyi kételyeket, letöréseket, sikertelenségeket és főképpen nem látja az akaraterőt és a küzdelmet. Kisebb-nagyobb lelki sebesülések
nllkűl nincsen siker.
*
Adalékok két kanizsai művész portréjához. Két portréhoz, ami még nem telfa. KerUti Zoliin
Mozgószlnház
Nagykanizsa filmje
Érdekei mozgalmasságot hozott nemrégiben Nagykanizsára a Sonja-lilmaludió vállalkozása, amely más városok mintájára Itt is (itmre vélte • város egyes jellegzetes képeit él főként\'a gyermekvilágot, a holnap Nagykanizsájának hadseregét. Egy üde, friss szin ez a film a város éleiében. Nem adja Nagykanizsát (ehhez itt, ebben a fényvédő városban auyaRÍ lehelőlégek sem voltak), de hozott sok Örömet sok szőlőnek, holott egy kis eleven mozgási 1 város csendjébe és hozott a fiira •órán tok olyan kedvei, bájos jelenetet, amiért érdemes volt ezt s fi\'met megcsinálni. Stépek a város
utcáiról, nevezetességeirOlUszalt felvételek, nagyon jó a városi magisx-trálus egvUllese, gyönyörűek az elemista torna-gyakorlatok, mozgalmas a korzó, megható az Irredenla élőkép (a magyar határok csupa gyerekböj), szépek a film-arcok, a vl-dámságöj sikerülten képviseli Csillag
Ziakl, aranyosak a gyerekek a Zaiul Köiiöny nyel drágák a falusi apróságok, amint sorakoznak, játszanak,
özönlenek, Izgulnak és szeszélyes-kednek a lencse elótl. A közönség igen nagy érdeklődésül keresi kedvenceit a Városi Moziban e. napokban pergő filmen.
99
Ha naponta hat héten keresztlii
CITROSAL"
citromos, ktktályoi, mesterségei ktrisbti süt hasinál, karcsú is eiejáal termstel »»«.
Ártalmatlan biztos I
Cuk eredeti üvegekben P 1-aO. Mindenütt kapható. Utánzatot ne fogadjon el!
Nagykanizsa megteszi észrevételeit
a villanyszakértő jelentésére
Nagykanizsa, május SÍ
Zalavármegye alispánja megküld\'e Nagykanizsa váró-, polgármesle i hivatalához a kereskedelmi minisztérium villamossági szakérlöjének szak-Jelenlését a nagykanizsai vlllanykon-resszló tárgyában. Szerdán délelő:t ebben az ügyben dr. Králky Islván polgármester, Hollós József ny. állam titkár, a város vlllanyizakérlője és dr. Ptack István kozlgasgatási tanácsnok, a vlllanyügy referense, úgyszin-
tén a Drávavölgyl igazgatója. Madarász a városháza kis tanácstermében összeültek, ahol felolvasták a minisztert kiküldőit szakvéleményét ég meglelték észrevételeiket a jelenlésre, amit a vármegyéhez be fognak küldeni. A kisgyűlés rendkívüli ülésen tárgyalja a vlllanykoncesszió kérdését, amely most már egészen más szrmüvegen ál, az utóbbi idők távvezetékes tapasztalatai alapján kerül a megyebizoitságl tagok elbírálása elé
Cipőit pünkösdre
mz „Ideál" clpöáruQóxban vegye !
Fővárosi ízlés I Óriási választéki
Olcsó árakl
Nagykanizsa, Főút 12. szára.
Egerszegei! is megtudni! az országiászló-ügy
Nagykanizsa, mAJus 31 A za\'ai végek trianoni tiltakozását hirdető éi a felizenteléi ünnepélyes pillanata előtt álló nagykanizsai országzászló, ugy látszik, ösztönzőleg hat más városokra is. Legújabban Zalaegerszegen inditja meg a gyűjtést a Czobor Mátyás polgármester elnökielével megalakult Országzászló Bizottság.
A nagykanizsai országzászlóra még mindig érkeznek adományok. Így a veszprémi székeskdptalan 30 pengőt küldött be erre a célra.
A díszlobogó költségeit a. Nő-egyletek osztották fel egymás közölt. Az Izr. Nőegylet 60 pengővel Járult az országzászló lobogójához,
amit tegnap befizettek az akció folyószámlájára.

Az országzászló felszentelés! ünnepségére Bzépül az orsjágzászló környéke is, hogy méltón fogadia az ünnepet és az arra érkező idegeneket. A kertészet is a háttérben álló irredenta virággal gyönyörű hátteret adolt az emlékműnek. Üdvös volna, ha a város, mint háztulajdonos, a Széchenyi-tér 1. sz. házának városba nem illő külsejét is rendbehozatná erce a napra.
— Női tavaszi kabátok idényvégi árakon kaphatók $ c h Q t z áruházban.
|K
legmc(
■ és madár-« I a s é g a budapesti Állatkart
előírásának megfelelően
legmegbízhatóbb HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél.
anari
NAPI HÍREK
NAPIREND
Jiinlua I, oaüWrlUk
Római katollku: Pamttl. Protesum: Pamttl. Izr.: Slvan hó 7.
Válóit rouzeum é» Könyvtér n>itM csütörtökön él valiinip délelőtt 10-ldt 12 óráig.
Qyógyflieitlrl éjjeli arotgálat e hónaiban: az Őrangyal gyógyszertár Deák-tér 10. sí. és a kuaanímlgyógyazaittr.
OóztaidS nyitva reggel • ó™161 8 óráig (hétté. iier<ta, péntek déluUu, kedden egész nap nőknek).
— (Áthelyezés) Dr. Márki Imrét, a Magyar Távirati Iroda Rt. éa a Magyar Hirdető Iroda Rl. nagykanizsai kirendeltségének vezetőjét a Magyar Távirati Iroda budapesti központjába helyezték át, a nagykanizsai kirendeltség további vezetésével SzOllösy Ferenc kapwvári kirendelt-ségvezetől, a kirendeltség kanizsai képviseletével pedig lapunk belső munkatársát, Dávid Magyar ]6ueiti I U\'.ák meg. Dr. Márki Imre negyed-léi \'vet töltött Nagykanizsán az MTI kirendeltség élén, Eulatt az Idő alatt a legizenstetreméltóbb kollégái, a legkedvesebb barátot és legrokonszenvesebb embert ismertük meg benne nem csak mi, a kanizsai sajtó munkásai, hanem mindazok, akik akár hivatalos, akár baráti kapcsolatok révén ót Ismerték. Amennyire örülünk elöbbrejulásának, annyira fájlaljuk közeli távozásit Kanizsáról.
— (A zeneiskola e tanévi utolsó növendékhangversenye) ma délután 6 órakor lesz a zeneiskola kamaratermében. Jegyek 50 és 30 filléres árban a Kritky tőzsdében és a zeneiskolai szolgánál kaphatók. A műsor zömét különböző együttesek adják.
— SlsOrangu müjég kapható a Transdanutia Egyesült OBxmalmok Részvénytársaságnál.
— (Hősi emlékszobor-leleple-zés) A Ktsradal Levente Egyesüld junius 4-én ünnepélyes keretek között leplezi le a község höaihaloltal-nak emlékművét, melynek létrehozásában nagy érdeme van Horváth Dezső kántortanítónak és a Levente £gyesülelnek.
— (A Városi Nőikar) ma esti próbája a mai növendékhangversenyre való tekintettel elmarad.
— (A 48 aa azoboralapra) Bécsből ismételte:. egy nagyobb adomány érkezeit. Bécsi bajtársaktól íOOSch., Stelner ezredes 10 Sch.
— (Felhívás • hadirokkant ImJ-társakhoz!) Felkérjük a hadirokunl bajtársakat, hogy folyó évi junius hó 4 én, azaz vasá\'nap délelőtt 10 órakor a 20-as iösök szobra előtt gyülekezni szíveskedjenek, ahonnan zárt sorokban vonulunk az Országzászló elé, a hadirokkant jelvények ünnepélyes kiosztása végett. Kitart-telén feltűzendő. Megjelenés kötelező. Hltd József és Viola Lajos hadirokkantak.
— Nőt fehér antilop clpő-kütönlegeaségek megérkeztek — az „Ideái\' cipöiruházba.
Honén tiszta selyem
100 cm. széles, női kosztümökre és urí ingekre kiválóan * alkalmas, métere P 3.80
> Sc/jUíx áru&úxbt&n.

ZALAI KÖZLÖNY
1933. junlü» 1.
Rálőttek az erdőben ^orabázó legényekre
Nagykanizsa, május 31
Horváth János 20 éves nagyrécsei földtnüveslegény vasárnap délután kiment egy baráljával a városi erdőbe gombát szedni. Figura János, a nagyrécsei Valkó-uradalorti erdö-öre, aki véletlenül a várod erdőben járt, meglepte a két legényt, mire azok annak tudatában, hogy tilos a gombázás, futásnak eredlek. Figura üldözőbe vette a menekülőket é« amikor azok felszólítására sem akartak megállni, rájuk lőtt. Horváth JA-nost több serét a kezén és lábán megsebesítette, ugy, hogy be kelleti szállítani a kanizsai közkórházba.
Kihallgatása alkalmával, az erdöőr azzal védekezett, hogy Horváth fegyvert fogott rá. Horváth viszont azt állítja, nogy nem Is volt nála fegyver.
A csendőrség nyomozást Indított a részletek tisztázására.
— (Áramszünet) Ha nem esik a? eső, akkor pénteken — hí-\'^ntás miatt — az Erzsébet-tér -u. a Zrinyi MiklÓB-uic* sarkáig, u \' déli oldalon reggel 7- tői délután 4-ig áramszünet lesz.
— Elegáns női panama és bourette ruhák olcsó árakon — Schfltxnél. »
— (Éjszakai borpiac a Katona-réten) Török József kiskanizsai gazdálkodó az elmúlt éjjel 770 liter bort hoiott be egy hordóban a kocsiján Kanizsára. A Katonaréten azonban épp akkor érték tetten, amikor kisebb-nagyobb tételekben ki akatta mérni a bort. A hatóságok azonnal lefoglnlták a borkészletet, amit csak a 69 pengős kincstári adó lerovása után adtak vissza. Török József ellen egyébként megindult a kihágási eljirás.
= Férfi cipők, tennls-cip5k, gummitalpu vászoncipők és week-end cipők legolcsóbban az Jdeál" cipő-áruházban.
— - Megjelent a Színházi Élet PBnkftsdi
Albuma. A madridi Misa Európa váIhhz tásról, a megelőzőn tündéri napokról, a barcelonai 6« madridi ünneplésről számol be pálmán helyszíni közvetítés elevonségével a Színházi Élőt Pünkösdi Miss Európa Albumában, rengeteg eredeti képpel. A B90 oldalas Pünkösdi Album darabme\'íékleto „Egy klráfynő leánykora", kottamelléklote „Vdlt egyszer egy muzsikus". 64 oldalas Rádló-világhlradó, 32 oldalas Gyermekújság, kézlmunkaiv. Ara 60 üllór.,
— Megbízhatóan,olosón Jav i t és alakit út rádiókat : Transdanubia
— A bél.nöködés szabályozása,
az rgé8zség alapja. A rendetlen bél-mükodé8, gyomorzavarok, a mindennapi élet legkellemetlenebb simp-tornái. Csökk\'.ntő hatással van a munkakedvre, fokozza a gondokat, ettől megszabadulni mindínki igyekszik. Mig eddig az ettől való s?a-badulás is gondoi okozott, ma már gondtalanul élhet. Egy kiváló készítménnyel, mely „Cltrosal" névvel kerül forgalomba, mír egyszer s mindenkorra segíthet magán. Tökéletes gyomortisztitó, mely póiol minden kúrát, mert kristályos, mesterséges, ízletes citromos izü karlsbadisó. Kitűnő tulajdonságai mellett még oly olcsó, hogy mindenki megvásárolhatja
Mindenki figyelmét leköti
o taorzózó hölgyek elegáns ScMtz-ruhújo!
Dus választék tavaszi és nyári ruhákban.
Női tweed ruhák Royt műselyem ruhúli
a legszebb üivatszinekben csinos gallér díszítéssel.
Tennisz ruhák
színtartó bouretteből, csinos fazonokban.
minden szinben és nagyságban.
Crepe Ami ruhák
cégünk slágere, legszebb mintákban.
Exlusiv modellok, kiváló szaionmunkal
Rayé blousok a létező összes színekben. Női tavaszi kábátok idényvégi árakon.
áruház
Síikeléil marok, bélgorcs, puf-fadliág, gyomorszédalés, izgalmi állapotok, szividegcsség, félelemérzés, bódullság éí állalánOE rosszul lét esetén a természetes Faréno lósset keserűvíz a gyomor és bélcsatorna tartalmát gyorsan és fájdalom nélkül kiüríti, a vérkeringési eiómozdll|s s lartős megkönnyebbülést sz:rcz. Korunk legkiválóbb orvosai a valódi Ferenc lósiel vizet ugy férfiaknál, mint nőknél és gyermekeknél (el -
Ies eredménnyel alkalmazták. — A \'erenc JtSísel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fuszer-üzlelekben kapható.
— (Testvérp.árbaj Klskanlzsin) Kedden éjjel 11 óra tá|ban majdnem testvérgyilkosság tortént Klskanizsán, a Rozmaring-utcában. Peti József 26 évet legény néhány barátjával elment egy családhoz egy pohár borra. Fél 11-kor az Öccse, Peti Ferenc irte ment, hogy hazahívja. Útközben Összeszólalkoztak és csakhamar parázs verekedés keletkezett a testvérek között, melysiek hevében Peti József előkapta a zsebkését és azzal súlyos sebet ejtett az öccse hálán. A megsérült fiatalembert beszállították a
közkórházba, Pell Józsefei pedig őrizetbe velle a rendőrség. Peti kijelentette a rendörségen, hogy teljes szivéből sránja-bánja a leltét, de nem tehel róla, meri a besjámllha-tallanságig lllas volt. Szerdán álkl-sér\'ék ai ügyészségre.
M nden hölgy tudja, hogy: a SchQtz ruha togalom.
- Hopkt,,. «rn.,y ktllS„«. h.lál. a
clmo a Világvárosi Hernyók e heti nzAmának. l\'rttt l>of£ő. ax lamert kiválj író irta ezt a romok kin rofíényt. amelynek Izjíalinaa csatekmínyfti tndta titokzatos levegője szövi át. Ára 10 fillér.
(leégett egy híz Hévízen) özvegy Kozma Igntcué háza leégett Hévizszentandráson. Ezzel mlr másodízben éri kegyellen sorucsapás ebben az esztendőben a szerencséi-len özvegyet. Néhány hónapja, hogy az ura anyagi gondok miatt felakasztotta magát. A tűzeset a padláson e\'puszlult élelmiszerkészlettel nemcsak betevő falatjától, hanem hajlékától is megfosztotta a kit családot. Mivel az árvaszék az apa halálakor, tekintettel a kiskorúakra, biztositolta a házai, a kár egyrésze megtérül.
•» Bútorvásárlás — nem gond I
Teljes berendeléseket rendkívül előnyős részlelfílelésre, sőt kamatmentesen Is szállítunk. Kopsteln butor-ámház, Horthy Miklós-ut 4.
RÓZSAFÁIT
.GYÜMÖLCSFÁIT
mígrédf
a Hangyák és MIMI
ha az •nyvgyQrŰkat felrakja és
„PRONIKOL"-lal
permetez. Pronlkol ira: 3 liter permedéhez 24 fillér 30 , „ 128 fillér 100 „ ,. 2Ö0 fillér (Használati utasítás és Ismertetők Ingyan állnak rendelkezésére). Növényvédelminélek eredeti gyári caomagoláaban beizerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növény védeluil-szerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébefagr 10.
(A bírósági palota mellett).
Olcsó pünkösdi cipövásár!
Fehér, szürke, barna, fekete nyári divatcipők, színes sandalettek, bocskorok és week-end cipők a legjobb minőségben és legolcsóbb árakon
Mlltényi Sándor és Fia cipőáruháza Nagykanizsa, Főuf 2 (Városházpal^)
1933. jwilui 1.
SPORTÉLET
Autókon Jönnek a kiskunhalaslak a dőntére
Pis> i. liiui ftpeii •^untnuwi
NaBykaotsaa, uá)oa 81
A pOnkösdhéilöi donio mérkftzés, ugylstszlk, nemcsak Nagykanizsa sportúissdatmit lartla lázban, hanem megmozgatta Kiskunhala* Is-koaM«il ls. A Klskunkalisl AC csapata, boly litten lllhuson ki i meccsre, nffir vasirnap eele megérkezik Nagykanizsára te • hosszú vasúit ut helyett autókon |9n. Befutóit iiiár az NTE-hez az az értesítésük ll, hogy a hatalmas távolság dacára, mintegy 30 klsírö te itt jutókon a csipattal, fis — Pécs szeme is e mérkOzésen fog pihenni, hisz kimenetele nagyban érdekli a PVSK-l, amelynek c két csapattal ugyancsak mérkőznie kell.
A meccsel nyugati szövetségbeli bíró fogja vezetni és egyéb kOlid-ségelben is el fog ülni« megszokott bajnokiaktól. A mítkózís kezdetekor a két csapat az elsó találkozás enJ-lékére zászlót fog cserélni, kezdet elftl! is a szünetben pedig zenével fogja az NTE a közönséget szórakoztatni. Az Etklron rádiflflzlet megafonokat szerel lel s ezeken 41 gramofonzenét lógnak kOzvelltenl.
Az NTE szorgalmas tréningekkel kénül e fontos döntönérközésre és •ernéllk, hogy a honi pálya előnye elég lesz a győzelem megszerzéséhez. Dehát alapjában a kiskunhalasiak képességei Ismeretlenek s Igy tippelni, vagy pláae i győzelmei előre elkönyvelni, lehetetlen. És a győzelem se jelenti még a kerületi bajnokságot, csak közelebb visz hozzá. A KAC Is, a PVSK ls lesz pályaválasztó és a hármas körmérkőzés Osszeredménye dönti el, hogy melyik aloszlálybajnok viselheti egy évig Déinyugatmagyarország bajnoki elmet. A nagy lét, mely e meccseken kockán forog, méltán keltette fel • három város érdeklődését.
BSíKRT—Zrinyl TE
Vasárnap délután rág nem látott nagyszerű képességű csapat mutatkozik be a nagykanizsai közönségnek a Budapesti Székesfővárosi Közlekedési R.-T. színeiben. A futball szélvá\'asztása óla nem járt hasonló képességű amatőregyUlles Nagykanizsán. Az amatőrfulball elit |ét képviseli a csapat, nemzetközi viszonylatban is elsőrangú erő. A Zrínyi nagy anyagi > áldozatok árán szerezte meg, hogy a mérkőzéseket látogató közönségének kedveskedjék és reméljük, hogy a megértő nagykanizsai meccslálogalók ezt vasárnap délután megjelenésükkel honorálni ls fogják. _
(A Levente Labdarugó Szakosztály Intézőbizottsága) ma esti ülésén sorsolja kl a Spilzer-kupa elődöntő mérkőzéseket. Miután az etödöntökel a pünkösdi ünnepeken le kell játszani, felhívja az Intézőbizottság a csapatok Intézőit, hogy a nevezéseket, valamint az esetleges Igazolásokat a ma eall öléeen eszközöljék, mert későbbi nevezéseket nem vesz figyelembe.
(Az NTE) ma délután fél« órakor kélkspus nagy tréninget tart a Zrínyi pályán. Felhívja az Intéző az összes tarlaJákJálékosokal, hwy ma délulán Mszc^srlkheltgyttijetojenekwg a pályán.
— Divatos férfi Inganyagok ichfltmél.
ZALAI KÖZLÖNY
Cégváltozással
kapcsolatban folyó hó 21-től Június 6-lg nagyon oImó árakkal nagy
VASART
rendezek.
Tájékoztató áraK :
Szines férfi ing.........3.25 P
Szines férfi ing . ........4.25 P
Szines férfi ing, prima pouplin .... 7.25 P
Fehér férfi ing .........4.— P-től
Szines férfi sporting (freskó).....4.— P ,
Apacs ing (fehér és szines).....3.60 P „
Rövid alsónadrág ........1.50 P „
Férfi zokni . . . .......—.55 P „
Férfi harisnya..........—.80 P „
Férfi bőrövek..........—.75 P „
Férfi kalapok..........5.40 P „
Sétabotok...........1.40 P ,
Selyem harisnya, prima......2.20 P „
Selyem harisnya, prima ajour .... 2.40 P „
Selyem harisnya.........1.60 P
Selyem blousok....... . 2.50 P
Kötött blousok, rövid és hosszít ujjú . . 3.— P-től
Selyem combiné.........3.20 P „
Selyem csíkos nadrág (hibátlun). . . . 1.60 P „
Fehér vászon retikül .......1.40 P „
Gyermek zokni (fehér és szines) l-es szám —.45 P „
Gffe
selyemharisnyák a gyár áltaf előirt olcsó
árakon. Elsőrendű ROSSíkalapokat bevásárlási áron kiárusítom.
Nagy raktár retlHUlifk, bőröndök,
nyakkendők, gyermekruhák
és röviaáruUtxin.
Nagy választék gyermekruhákban.
PERLSZ DEZSŐ
URI-AS NŐI DIVATÁRUHÁZA
a „HATTYÚHOZ" BKKÍÍ,ult
Közgazdaság
(—) Kényszeregyezség. A Wcl«» él Ledovszky nagykanizsai cíg utódai Hlrschler TesMrek és ennek birtokosa Hlrsihltr Ferenc legnap cst>-donklvüli kényszeregyezség megln > ditásál kérte a torvényjzéktöl. A törvényszék vagyonfelügyelőül dr. Act$ István nagykinlzsii ügyv\'det rep-delte «ki _
Zürichi zárlat
Pirit 2038, London 17-33, Newyorti 431 00, Brltue) 7210. Milano 2688S/I, Madrid 4420, Amsterdam 208-53, Bellla 119 80, Wien 73 20, SzóHá —•--, Prága 1541, Varad 58 05, Budapeat -•-, [lolgrád 7-00, Bakaiul 508
Termi* ytftiMle
Búza lim. 7»KJa 12 95-13-40, 77 -es 1230-1270, 78-as I345-I39J, 79-« 13-70-1411, m-u 1380-1415. duoin-tult 76-os II 95—12 IS.TT-M 1210 -1230, 78-aa 1225-1250, 7»-ts 12 45 — 12 70, 80-aa 1260-1280, rozs íiO-625, Isk. árpa 8 40 8 60, aab 7-75-7«5, Itll-geil 7 00—7" 10, korpa 50J—510.
A I»W»U tojt twjagfigj
VALUTÁK Angol I. 1920-1960 Balga tr. 78-16-79-74 Gaahk. 16-93-1705 Dánk. 85 10-86 30 Dinár 7*20-7 70 Uoltáz 473«0-463 00 Pranda t. 2V30-22-50 Holl. 23050-232*70 Zloty 6435-64 85 Lel 340-3-44
Léva 400-426 Ura 29«M02Ü Márka 135*70-IS&SÖ Norvág OT-OO-OMO
PeseU --*-
Schlll. 77*5(18050 Sriictl. 11070-111*40 Svéd k. 98 10-9910
DEVIZÁK Amsl. 230 70-232 70
Belliid 780-7-a) Berlin 135»-136«0 Brosséi 79-M-7914 Bukaieat 3-41-3-43 Kopanh. 85 30 86 30 London 1918.1912 Madrid ■_•—•_ Milano 3000-30*141 Newy. 47/ 00-48300 Oszló 97 20-96 00 Pille 22*33-22*47 Prága 16*95-17*06 SlSSa 4-|ll/.-414\'/< Slockh. 98 30-9910 Vaui 64*55-64 05
wfsn -■—■*-
Zürich It08>ni-4Ö
Wien -ilcartng árfolyama i 80.454. Sertéivátir
PelhajtáB 2257, eladatlan 59T. - Blaft-rendO 096 -0 93, jzmlett 0 85 -0-88, Szedett közép 0-82-08Í, könnyű 076-0®, l-sö rendű öreg 082 - 084 ll-od retjM öreg 0-74 -0-78, angol toldó 1. 100 -1-tjB, szalonna nagyban 116-000, aslr l\'3Str 1-38, hua 1 08 -1*26, lilterlés 110— I<0l
Kiadta a laptulajdonot Közgazdaaágl Bt. Outenbelg Nyomda 4a DélzdaJ twklaíö -Vállalata NagykanlSÁí. faáetös Idadó: lalal KUity.
Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. siAzn.
APRÓHIRDETÉSEK
Arm*i halak Ilinél koUítt SUrn Üveg- is porcellánkeieakedéi&tr., Váron-hiz-palou. I6D5
S>4p héniiaaaa«kaaLjs«oail talüa lUrdflaaatiávat auguaa^s l-le
Horthy Mltdós-ut 51. la. alatt.
KépkarataaAaak, cipók, gytimek-
kocatk atb. " kaphatdk. \'
kitti 1817
karataaéaak, cl pök, gyermek-atb. miivan laa««llll4H árban ik. Armuth, Baaér-Mtear.
Uap, haaaM*. Iraktól f autdoUjok,
gépzalr, kocatkeao, calbol, carbotincom, adaav, azalmlákazeac, carbtd, továbbá xaák, ponyva, kölcaönuák, kölcadnponyva lag-olcadbb beváaárláal helye Kelemen Raúd cég Nagykanlaaa, Deák tér 9 2V60
Nagy taitaká yhát keres megvételre Teatacb OusaUv. 2140
Sugárul 33/a. axámu háaban udvari aiiaaabáa lakáa mellékbelylségetiel kiadó.
Rugonyi utca 5a. négyazobáa komfortot udvari lakái kiadó aug. l-re. 2I51.
3 darab márkia |4iaaakra>f eladó
•taraaa, Erztéber-lér 15. 2166
BaJ*r4la*av könyvvel, azonnal lel-vétellk HotlbylBiktói ut 43/0. J167
Deulachea Fraalala aucht Slelle au Kinder ewentuetl Taga aber. Címeket a kiadó. IK >
■la«« Szekeres lózael-utca 73. alatt 1 aiobáa utcai lakáa a
zalai közlöny
„Olcsók vagyunk, mert jók vagyunk."
Yo "VŐ (foxtrott)
Que diós la perdone (tangó) Paradise ^ Marta (rumb,>
Magyart csárdás
stb. stb.
GRAMOFONLEMEZEK
TRAHJDAHUBIA D.-T.
1933. junlü» 1.
Caengery-ut B.
Telefon * 4-13.
Mindi
a legolcsóbbak

vagyunk
Qyermek csikós nadrág —•96 Fehér férfiing 280
Oyermek fürdőruhák —•96 Fehér Ing príma, 2 gallér 5\'—
Divatkesztyük -•96 Rövid alsónadrág 1 30
Divat krepdesin nyakkendők -•98 Sílabo\'ok: 128
1 vég csipke, 10 méler -•96 Selyemhailsnya, príma 1 90
Fírll gallér •60 Aziur nyilas Norcoc 2-40
Divat zoknik Strapa zoknik -•68 Selyemharisnya, műselyem 1-28
— Selyem Rayé blúzok 2\'48
Céi na zoknik !.—\' Csíkos selyem nadi ág,
Norcoc sapkák 150 hibátlan 1 60
Divat szalma sapkák 1-50 Fehér mosóból relikulok 1 40
Spo.t ing, gyermek 1 50 tói Erszények — •30-tól
Sport ing, minden szám 280 GyarmaktHkók
Apacsing, komplett 3-50 naay választékban
Apacsing, ^gfinomabb 450
Szines férfiing 280 Spoit; zoknik, prima -•50
Szine\', férfiing, freskó 3 50 Tropikál féili Ingek 5\'—
Pt\'plln ing, szines 6.50 Férfi Ing,
Hálóing, primo 6\'- legdivatosabb Ktepp! 4B0
Nagy tétel retikül és pénztárcák
alkalmi vétal.
Csütörtökön, pénteken és szombaton kérjük a nagyérdemű vevőinket, hogy a délelőtti órákban felkeresni szíveskedjenek, hogy a torlódás miatt a megszokott előzékeny kiszolgálásban részesíthessük.
livati
Nagykanizsa, Fö-ut 6.
Nyomatott a^aptulaldonoa KOi»azda»líi K.-T. OulaUm Nyomda U Délialal Lapkiadó valutát. kOnyvnyomdilábau Nanvkiuiuaiu. (VaUMs UiletveioU i Zatat Károtv.)
73. évfolyam 124, izám
■Nagykanizsa, 1933. junlus 2, péntek
Ara 14 fillér
ZALAI KOZLÓNY
Saukualteg és ktidóhlvaUI: Hol 5. uim Megjelenik minden reggel, béttő kivételével
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EMlUeléil ára : egy hóra > pengd 80 Iliiéi SieikeiiUMgl k uídóhivaiall lelelon: 7«. aa
Magyar könyv...
(N) Habenl sui fala llbelll.. A könyveknek It megvan a maguk »oru... A kOnyv it kikerüli az utcára. Mlntahogyan kikerOWtai ulcára annyi minden, amihez nem Illik ez a profín nyilvánosság. A politika, a nyomor, a bttn, a Illékonyáig, az üzlet... És mosl a könyv it. A szellem. Németországban éjféli máglyák röt lángjainak boszorkány-tánca melietl, ugy hogy az egész műveit világ hátin végigszalad! a hideg löle. Magyarországon ugy, mint a koldus-kalap.
Az árvák napja, a rokkanlak, a vakok, a tüdf betegek napja, az éhezők, a lUzkárosuiiak, a földrengés sújtatlak urnái mellé odakerült az utolsó években a magyar könyv napja,- a magyar könyvről való társadalmi gondoskodás asztala Is. A könyvek sorsa... A ml sorsunk... Magyar sors...
Tessék szép hölgyek és urak, tesiékl Van melléje »onjáték-szel-vény Is a szerencsés nyerőnek I Van melléje autógramm. És vannak mel-léje cifra sátorok... Itt látható a hires, nevezetes magyar író, a meg teklnléa díjtalan...
Nagyon szép gondolat a magyar könyv-nap, ét mégis nthéi tiaba-dulni ettől a melléklzétöj. Mert szomorú, hogy a könyvnek Igy kell propagandái csinálni. Szomorú, hogy a magyar könyv Is árvája, rokkanlla, belege, a magyar Iró Is éhezö|e, pusziulója leli a magyar éleinek, akin segíteni kell, aktéit ki kell állni az utcasarkokra és filléres-akciók Jóindulatát kikönyörögni a magyar publikumtól.
*
Még ma é» holnap áll a nagy könyv-vásár. A kőnyvnapl olcsó prupaganda-kiadásokat a magyar könyvkiadás az idén különösen ál-dozatos bőkezűséggel vetette piacra. Szebbnél szebb és éltékesnél értékesebb könyvek garmadija várja a vevőt a sátrakban, kirakatokban. Önmagát multa felül a magyar könyvpiac ezekre a napokra való felkészülésben. Akiben ciak csepp kulturemberl lélek vtn, ma igazán vásárolhat könyvet. Magyar könyvet, jó könyvel, szép könyvet.
Emberek, álljatok meg a kirakatok előtt I Emberek, a huszlllléres dt-lektlvregényből emeljétek lel a szemeteket, hiszen — nézzelek idei — van magyar irodalom Is. Van, él, dolgozik, alkot ét — enni kér.
Aztán a jövő könyvnapig úgyis megint csak a mezők liliomának gondviselője néz a magyar könyv
sorsára, magyar iró aszlalára... •
Akinek pénze van (inert azért van ám még ma is, akinek van I) az nem vesz könyvet. Akinek a torkában dobog a szíve és ébes örömmel tárul kl a szeme a könyves-klrakatok előtt, annak nincs pénze. A pengős, lélpengős, liz és husz
fillérét angol és francia delekltv rémregények hallatlan özöne az egyetlen reális üzlet a magyar könyvkiadásban. Az intelligens középosztály Igen nagy része ma már nyíltan is bevallja: egy Izgalmas bünügylregény löbbet ér mindennél. Kl tud ms végigolvasni egy kiasz-szikusl? Kinek kell ma mélység és komoly regény? Kl olvas ma versel? Pár szerelmes diák és bakfis. De azok pesll kapualjak .böngészdéiben" kilóra veszik a szakadt, zsíros, száz kézen átvándorolt .könyveket" és még o\'csóbban a sorozatos ujság-melléklel-regények ponyvairodalmát. Nincs Idő, nincs ideg, nincs pénz ma komoly Irodalomhoz.
Viszont a brldzsbez van idő Is, van Ideg Is, van pénz is. Sokkal
több, mini amennyi pár |ó könyvhöz kellene. A fulballmérkőzésckhez is van. Idő Is, Ideg is, pénz is. Buta dzsungel- és kalandor filmekhez is (|ó filmekhez nincs). sok mindenhez... Csak ai irodalomhoz nlnca.
*
Emberek : — a magyar könyv, az Igazi magyar könyv nap|ai vannak. A magyar írásé, a magyar szellemé, a magyar kuliuráé, a magyar kuliur-embereké...
Emberek I Nem alamizsnát kér a magyar Irodalom. Hanem életet. Az agyatok egy darabjai, a szívelek egy sarkít nyissátok fel elölte! Életet kér, d: élelet kínál érle : — a kultúrájával álló vagy bukó szebb magyar holnapok éleiéi.
Fodor Oszkár színigazgató
Budapesten megmérgezte magát
Budapest, Junlus 1 (Éjszakai lelefon/elenlés) Fodor Oszkái, a Pécsi Nemzeli Szinház Igazgatója caülörtökön Budapeslen a Oellérlhegy- utcai lakásán Ismerell\'-n méreggel megmérgezte magát. Állapota súlyos, életveszélyes.
A szerencsétlen színigazgatót, akinek lelte őszlnle megdöbbenést kellel! barálal és Ismerősei körében, beszállították a Rókus-kórbázba. Levelet nem hagyoll hilrs, Igy teliének oka Ismeretlen.

Tordán attól tartanak, bogy az oláhok vasárnap megismétlik támadásalkat
Torda, Junlus 1 A sinfalvi é8 borrári puBztitások rendezői közül tegnap letartóztattak 4 logászt és 2 parasztot. A magyar községek lakói vfdőszervezetet alakítottak.
Kóma, junlus 1 A „Lavoro Fascista" részleteket közöl az erdélyi magyar-ellenes tüntetésekről. A cikkhez több olyan képet is mellékel, melyeken a mócok öldökölve és gyújtogatva járják be a magyar falut. A Képek felirata:
Hát nem vagytok boldogok, hogy köztünk élhettek ?
Bukarest, junlus 1 (Éjszakai telefonjelentéR) Torddn atlól tartanak, hogy a mócok a vasárnapi magyar dalos ünnepélyt Is megzavarják.
Budapest, junlus 1 (Éjszakai telefonjelentés) A Magyar Nemzeti Szövetség elhatározta, hogy tiltakozó Iratot intéz a Népszövetséghez az erdélyi atrocitások ügyében.
A belügyminiszter a közigazgatás újjászervezésével sürgősen rendet kiván teremteni a részletközigazgatásban elmerült minisztériumokban
Budapest, junlus 1
A felsőház csütörtökön délelőtt folytatta a közigazgatás egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslat tárgyalását. Puky Endre a belügyminiszter által bejelentett közigazgatási újjászervezést a javaslat egvik legfontosabb részének tekinti. Papp József a javaslatot nagy megnyugvással fogadia, mert a közigazgatás terén jobb kilátásokat nyújt a jövőre. Bálint Qyörgy sürgette a tanyavilóg egészségügyi orvosügyének megoldását. Szontagh Jenő szerint a községi jegyzők számára hagyják meg a magánmunkálatok lehetőségót.
Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter válaszában hangoztatta, hogy szükség van a közigazgatási reformra, annak legfelsőbb helyétől
legalsóbb kiágazásáig, szervezeti, eljárási, hatásköri és területi szempontokból. Nem lehet megszüntetni a vármegyét, mert olyan értékek mennének veszendőbe, melyek nélkülözhetetlenek a jövőben is. A legsürgősebb feladatának tarlja, hogy a minisztériumokban rendet teremtsen, ahol el vannak merülve a részlet-közigazgatásban és a kormányzati és törvényhozási feladatoknak nem tudnak ugy megfelelni, amint az szükséges. Ki akaija épileni az egész vonalon a hatályosabb felügyeleti ellenőrzés rendszeréi.
Szükségessé válik a középfokú közigazgatás bizonyos átszervezése. Elengedhetetlen az, hogy^az állami Igazgatás a végrehajtásban Is teljesen egységes legyeo. A megyék mai
autonómiája nem vezethet partiku-láriimusra, ahol ez jelentkezik, ott kl kell Irtani. Foglalkozik azzal, hogy legyen egy hatósági szerv a megyénél, amely teljes súllyal képviselni tudja az állami Igazgatás Irányelveit. Meg kell reformálni a községek közigazgatását is és megszüntetni azt az állapotot, hogy a községekben a hatalom a laikus emberek kezében legyen.
Az erdélyi események a Ház előtt
Budapest, Junlus i A Ház csütörtökön folytatta a földművelésügyi lárca általános vitáiét. Krtlger Aladár az erdélyi eseményekről megemlékezve hangoz-lalta, hogy azok az egész világon felháborodást kellellek.
Kánya Kálmán külügyminiszter kijelenlette, hogy a magyar kormány teljesen |ogosnak tarlja azt a felháborodást. amit az események kiváltottak. Tagadja, hogy az erdélyi atrocitásoknak bárminemű léijogo-sullsiguk Is lenne, meri a revíziós mozgalmak szigorúan a népszövetség! paktum keretei közöli folynak. A szomszédos jóviszony addig nem fog kifejlődni, amíg a kisebbségi szerződéseket be nein tartják.
Budapest, Junlus í IÉjszakaI telefonjelentés) Schandl Károly a londoni gazdasági konferencia körében a nemzetközi mezőgazdasági bizollság javaslalit ismertette. tmrédy pénzügyminiszter benyújtotta az approprláclórót szóló torvényjavaslatot. Kun Béla szerint az agiárorszig igényéi nem elégili ki a költségvetés. Utatn Ferenc megkérdezte, hogy történi e valami a foldteherrendezés és a leiepltél kérdésében ?
Xfiwér Ouiztáv a Hépazfivetléghez fordul! panasszal
(Jent, Junlus 1 Dr. Kövér Quszláv, az Erdélyi Magyar Párt alelnöke n Népszövetség főtitkári hivatalához beadta süi-gős pelicióját a román ál\'ampol-gárságálól való.megfosztása ügyében.
PelldóJáHI a Népszövetség védelme alá kívánja magát helyezni a kisebbségi szerződés alapján, amelyei a nagyhatalmak annak Idején kötöttek az utódállamokkal A pelició értelmében dr. Kövér Gusztáv Romániában kíván továbbra Is élni.
Megbukott a leszerelési értekezlet
Gent, Junlus 1 A leszerelési értekezlet 18 havi tanácskozás után ismét kátyúba jutóit. Az az általános vélemény, hogy az értekezlet ugy határozóit, hogy » londoni értekezlelre való tekintellel elnapolja tanácskozásai!.
zalai közlöny
Késxen áll ast orsxágxásxló
a pünkösdvasár napi felszentelésI ünnepségre
Nagykanizsa, Junlus 1
A nagykanizsai országzászló kiszeli áll. Elvégezték rajlH az utolsó llmilásokal. Bearanyozták az égbenyúló ecíl árbóc gombját, nregiör-lénl a zászló próba-felhuzása, a bronz-lurul leplei alatl kiter|rsztelt szárnyakkal vArja a vasárnapi felszentelést.
Kalmár Zoltán építész derekas, szép, ponloa munkát végzeit és hála és köszönet |ir a várod hivatalnak, Király Sindor linAcsosrrak és Wallgurszky Béla mérnöknek, akik szívvel lélekkel dolgozlak kezdettől fogva az utolsó simításig az
országzászló körül.
«
A várót, tekintettel az ország-ristló-szenlelés Idegenforgalmára, .Nagykanizsa" clmO, fényképekkel illusztrált, Igen szép és Ízléses kivitelű prospektus füzelel készitlelell (a UllMlás a Zalai KOzlöny nyomdáéi dicséri), ami ezstkalommal és a következő év mis Idegenforgalmi
eseményeinél kerül tztim tisra a filléres gyorsok utasai és a K ni-zaán megforduló^ idegenek között. Szöveg, képek és hirdetések hatékonyan szolgálják a város propagandául.
A város vezetősége felhívja a Adz-tula/donosokat, hogy a felszentelés napján, pünkösdvasárnap hátaikat lobogózzák fel.
*
Felkéretnek a testületek, egyesületek, hogy a felszentelés! ünnepségen minél impozánsabban képviseltessék magukat és lehetőleg zászlaik alatt vonuljanak fel.
A Rozgonyl-utcai iskola hatodikai növendékei Sekulja J k<b tanítójuk buzdítására 2 10 penkör gyO|töttek Össze egymás között az országzászlóra.
Dr. Hajdú Qyu\'a 10 pengőt, dr. Istvénffy Miklós kórházi orvos 1 P-t adományozott az országzászló™.
Hatalmas tűzvész pusztított egy salai községben
Több füstménfeiés és súlyos
Zalaegerszeg, június 1 Szerdán hsjnalban nagy lüz pusztítóit Klskutas községben, ahol Ismeretlen teltes felgyu|lotta Kónya Ferenc kisbirtokos lakóházát. A szeles időjárás következtében rövidesen átterjedt a tűz Hegyi György, Szabó Gergely és Sebestyén Gjrgely gazdálkodók lakóházaira és melléképületeire Is.
Három község, Klskulas, Nagy-kutas és Ságod tűzoltósága csak órák múlva tudta a nagy tUzet lokalizálni, Igy is azonban több ház, melléképület, takarmány és bútor vált a lángok martalékává. A kár meghaladja a 10 000 pengőt.
selmáién, 10,000 pengő kár
Oltás kőiben többen füsimérgezést, Falit László kiskulnsiés Farkas János ságodl tűzoltók pedig súlyos égési sérüléseket szenvedtek. A gyújtogatás ügyében a csendőrség nyomoz.
t.
Cipőit pünkösdre
az „Iűeöl" cIpöáruQáxban vegye
Fővárosi Ízlés I Óriási választéki
Olcsó árakl
Nagykanizsa, Főút 12. szám.
_»_
Az egerszegi tűzoltó nap
vendégelnek fogadtatás* Nagykanizsán
Nagykanizsa,\'Junius 1-A zalaegerszegi tűzoltó-napokra nemcsak a fővárosból, hanem az ország minden részéből összeseregle-nek a magyar tűzoltóság kiküldöttei és vezetői, hogy részt vegyenek az országos tűzoltó kongresszuson, a Zalamegyei Tűzoltószövetség és a Zalaegerszegi Tűzoltó Egyesület jubileumi közgyűlésén.
A Zalaegerszegre érkező nsgy-számu delegáltak és vendégek szombaton déli U óra 30 perckor érkeznek a nagykanizsai állomásra, ahol a pályaudvaron dr. Krtltky István polgármester éa dr. Prack István tűzoltó főparancsnok fogadja a vendégeket. Az állomásról autóbuszokon bejárják a várost, 12 órakor megtekintik a tűzoltó laktanyát, majd 12 30 órakor a nagykanizsai tűzoltók bemutatják a vett. k (lőtt teljesítőképességüket. A ..dal, amit végezniük kell, támadó-gyakorlat. \\ városháza tetőzete kigyulladt és a tüzet lokalizálniuk kell. Déli 1 órakor a Cenlrálban bankett a vendé gek tiszteletére, akli, a délután 415 órai vonattal továbbutaznak Ztia-egerszeg felé.
A rendőrség felkéri a hatóságok, a közhivatalok és teslaletek vezetőit, úgyszintén á tűzoltó-ügy lelkes barátalt, hogy a banketten minél számosabban részt venni szíveskedjenek.
A rendezőség felkéri mindazokat, akik a banketten részt kívánnak venni, hogy péntek délig a tűzoltólaktanyában jelentkezni szíveskedjenek.
UHHirás hlMul: Rend t«U>Ss, délben U este borult égboltozat.
(Bjuükat rddtóJthnUiI ft ■ i.tMraU-fll*l MéKithlMtl nla tOáMhsri »«•!••, ha.a., ■•«■ IM vár-
Bűnügyi kartet
Irta ! DávM" Magyar JóiMf 34
Amint eltűnt a tulajdonosnő, hogy előkerítse a kért személyeket, az újságírók nagy buzgalommal láttak hozzá a kulatásiioz. Kalmár rövidesen végzett a kályhával, melyben egy c<omó szeméi hulladékot és papirost tatált. Minden papírszeletet Átvizsgált, melyei a szoba előző lakói dobtak a kályhába, de egyetlen olyan szeletkét sem talált, amii használni tudott volna. Wetler az ágyat tárta fel, sót az ágy alá is benézett, de eredménytelenül. Csergő a szekrényt, majd az asztalt és a fiókokat telte vizsgálat tárgyává, de ó sem talált semmit. Orbán az éjjeliszekrényt és a mosdót vizsgálta meg alaposan, hogy ennek végeztével ó is dühösen jelentse be az eredménytelenséget. Tehetetlenül néztek egymásra, araikor a fiaialasz-szony visszaéikezett egy huszonöt ív körüli nö, a szobaastzony kifé-relében.
A szobaasszony elmondotta, hogy állandóan ő szolgálta ki a vendéget é« a szobát is öt takarilolH mindig. Nagyon rendes ember volt. Rükán mozdult ki a szobájából. Olt ie
étkezett állandóan. Olvasni azonban nagyon szeretett, mert már korán reggel követelte, hogy az összes helyi lapokat vigyék fel a szobájába. Az utolsó kél napon azonban többször eltávozott napközben is a szállodából. Különben nagyon zárkfaolt ember volt, nem ugy, mint más vendégek, akik megfehetösen közlékenyek a szobaasszonnyal szemben.
— Semmi gyanúsat nem veit észre rajta, kérdezte Kalmár a fiatal nőt. aki most gondolkozni ke/dett, hogy vis8zaeml£kezzék volt vendégére.
— Talán... mondott* kisvártatva, volt két olyan gyanús körülmény, amire most hirtelen vissza tudok emlékezni. Azon a napon történt, amikor este elutazott. Azon a napon korán reggel eltávozott a szállodából. Határozottan láttam rajta, hogy ideges. Hogy hol járlf nem tudom, de az biztos, hogy félegy órakor jött haza és szokásától eltéröleg nem rendeite meg azonnal az ebédjét, hanem csak egy órn mu\'v* csengetett érte. Amikor bevittem hozzá az ebedet, ingujjban volt. A barna kabátja olt fUggött az egyik szék támláján. Amiht véletlenül odanéztem, észrevettem, hogy elöl több
I helyén viztöl nedve« és ezeken a
helyeken kissé gyűrött is. Azonnal láttam, hogy valami foltot moshatott ki a kabátjából. Még meg is kérdeztem, hogy mivel piszkolta össze a kabátját, de ugy tett, mintha nem hillotla volna a kérdést. Én erre nem is érdeklődtem tovább, hanem letettem az ebédjét az asztalra éti eltávoztam.
A szobaasszony közlése nagy megelégedéssel töltötte el az újságírókat. Hiszen ezzel is igazolva látták a feltevésüket, hogy Qradina ölte meg az elnOköl. A gyilkosság alkalmával valószínűleg néhány csepp vér fröcs -csenhetett a kabátjára, amit csak otthon vett észre és azonnal Igyeke-zelt eltávolítani az áruló nyomokat.
—■ Na és más észrevétele nem volt? faggadta tovább Csergő a szobaasszonyt.
— Volt még egy, de azt csak másnap, a vendég elutazása után tettem, felelte. A vendég éjjel féltizenegykor távozott gl azzal, hogy kimegy a vasútállomásra. Akkor este már firadt voltam és igy p szobát c«ak másnap reggel hoztam rendbe. Amikor seprés közben a divány alá nyúltam, onnan egy kékszínű, összegyűrt pspirgombócot húztam kí. — Megvallom, kíváncsi voliarn és ezért kibontottam, hogy ml lehet benn*.
1933. junlü» 1.
Növendékhangverseny
Nagykanlzaa, Junius 1 Volt IdO, amikor ciak arra gon-dol\'unk, hogy a városnak szükaáge van zeneiskolára. Mert még nem volt zeneiskola, de mlr kellett volna, hogy legyen. Azólá lassankint érezni kezdjük azt Is, hogy a városnak szüksége van zenére. Éi hogy .van" zene...
Azért mert van zeneiskola éa vannak növendékek. És lesznek növendékek. Olyan növendékek, raklket megtanítottak arra, hogyan kell érezni a zenét. És azóta érzik ludatosan, vagy öntudatlanul, hogy van lelkűk, befogadóképes lelkük nsgy csodákra, olyan csodákra, amikért mások szenveJtek, nagyon sokai, csak azért, hogy ők, meg a többlak befogadóktpessé csiszolt és nemesalt lelkűkbe szívhassanak színes ürömöket, amikért az alkotó drágán, tzive vérével flzelelt éa még színesebb bánatokat, amik zenévé légl-esedve a befogadó lelkeknek önzetlenül már csak örömöt adnak. És
mindezeket caik kis tanulással... *
A tegnapi hangversenyen voX a zeneiskolának ezldén utolsó növendékhangversenye. Többek közt Bach Menüettjét, Mucagnl Biba-Qisotte-ját és Vannay Babatűndérél és Tavaszi napsugarát adták elő a növendékek dicséretreméltó felkészü\'lséggel
—MM
Ekkor láttam, hogy a papírlap belső oldalán két vékony, véres esik van.
Kalmár és a kollégái szinte egyszerre kiáltottak lel a meglepetéstől. Csergő odaugrott a szobaasszonyhoz, akinek türelmetlenségében klisé erősebben ragadta meg a vállát és rákiáltott t
— Hol van az a papír 1
Az erőteljes hangtól megrémült nö szinte megzavarodollan felelte :
— Nem... nem tudom... Illetve ugy emlékszem, hogy kidobtam a szemétgödörbe.
Kalmár megragadta a nö kezét és valósággal huzla kl a szobából.
— Jöjjön, gyorsan és mutassa meg, hol van az a személgödör?
Mindnyájan lementek az udvarra, melynek egyik távolabbi sarkában megtalálták a azemétgödröt.
— MII mondott, miiven színű volt az a papír ? kérdoste Csergő.
— Ké-é-ék. válaszolta félelemtől reszkető hangon a szobaasszony.
— Olt, van ni, kfáHott lel Kalmár a gödörbe mutatva, azzal könnyedén beleugrott és msgnsratartott kezében diadalmasan tobdglalta a kék papírdarabot, melynek egyik oldalán valóban két hosszú, vára esik futott vi^gig egymással páTl.tnínoian.
(Folyt
1938, junlus 2
ZALAI KCZXjONT
Városi Mozgó
A békebeli Ferenc József idők visszatérése!
MILÖCKER
STRAUSS
6a SUPPÉ
s három kiváló muzsikus zenéiével I
Eggerth Márta
a film csalogánya,
Szőke Szakáll
ai-humor fejedelme,
Paul Hörbiger
az ötletesség királya.
Ferenc József személyének és korának derDs, nap sugaras regényel
a garnizon
(Az Isobll andencta)
vidámság, szerelem, romantika 10 felvonásban.
Előadások kezdete pénteken és szombaton 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Felbontották a strandfürdő vízmedencéjére beérkezett ajánlatokat
Nagykanizsa, JuüIüü 1
Csütörtök délben bontották fel a városházán a nagykanizsai strandfürdő illetve sportuszoda két medencéiére (lelnőtlek és gyermekek medencéjére) kiirt pályázatra beérkezett ajánlatokat. Négy ajánlat érkezett be, mind a négy nagykanizsai cégektől. A felbontás sorrendjében ;
1. Kalmár Zollán építész ajánlata nagy medettclre 13.703 P, klsme-dencére 1411 P.
2. Horváth és Vas cég ajánlala nagy medencére 13.314 P, klsme-dencére 1425 P.
3. Barta Károly ajánlala nagy medencére 13 008 P, klsmedencéie 1248 P.
4. Kertész Béta ajánlata nagy medencére 14.410 P, klsmedencére 1752 P.
Az ajánlatok felelt a polgármester pénteken dönt.
összeírják a kinevezésre kerülő tisztviselőket
A« egyes állami hivatalokban eietdín már megkezdték azoknak a tisztviselőknek az OsszelráBát, akik kinevezésre kei Ülnek. A kinevezendők száma korlátozott, névsoruk pedig |ul. 1-én jelenik meg a hivatalos lapban.
A zalai kultur-béke a képzőművészetben
Nagykanizsa a zalaegerszegi kiállításon
Nagyk&nlzAi. junlus 1
Annak a b!ke|obbnak, amit Zsla városai nyújtottak egymásnak a dalos klbéküléscn keresztül, a daloi-űgyöií lulmenő, örvendetes hajlásai is vannak. Ezek a hajtások jótékonyan és elevenitően álsar|adzanak a megyei kullurélel egyéb terülclelre Is és a testvéri együttműködés levegőjét termelik ki Zalaország kultúrájában.
Pübkösdkor nagyszabású zalai képzőművészeti seregszemle leaz \'.alaegersiegen. Czobor Mátyás polgármester felkérle Sylvester Péter Jánost, a .Zalai Napló" lelelős szer-keszlőjét, hogy gyüjlse össze a Zalában élő festők, szobrászok, Iparművészek müveit s azokból rendezzen Zala képzőművészeti kulluráját reprezenláló kiállítást. A munka lázas iramban és szép eredménnyel folyik. A cél: meglemerlelnl a zalai közönséggel a zalai rögból fakadt, azon élő éa dolgozó tehetségeket, kezdőket és beérkezetteket egyaránt. Ma, amikor a peall képűgynökök elárasztják még a legtávolabbi lalva-kat, de — sajnos 1 — a városok intelligens családjainak lakásiit Is el-lenörizlKtetlen eredetű, sokszor hamisított, még többször műtermi limlom köstli előkotort .műalkotások-
kal", — ma különösen fontos misz-sziója van a vasárnapi vármegyei művészek kiállításának. Ismerje meg a vármegye a saját művészeit és értéktelen ügynök-poi téka helyeit támogassa a maga tehetségeit. *
Ennek a célnak felismerése Vb-lelte Barbarlts Lijosl, a .Zalai Közlöny" felelős szerkesztőiéi, amikor bekapcsolódott az akcióba, Osz-szegyűjlotte a meghívandó kanizsai és környéki művészek névsorát és ac Irodalmi és Mtlvésutl Kör segítségével azon tesz, hogy a megyei tárlatol áthozzák Nagykanizsára s ha lehet Keszthelyre is.
A meghlvollak közül eddig a következői- |elentették be részvételűket a kiállításon:
Zataaimtugríl: néhai Qöbel I. Árpád. Lérdnt Zollán, Serényi Árpád, Vörös János.
Naityhanlx\'ér.i: Sass Ferenc, Sassné Farkss Böske, Sass Babs, Faragó Milton, Wol/József, Kelting Ferenc, Frey Oibl, Fekete László, Holczer Rózsi, Oirdijnyl Ella, N. Horváth Erzsi, Ortulay Qyula, Ország Erzsébet.
Keuthetyről: Csík Jolán, Korcsmáros János, Vargha Béla.
A vidékről: Bakoss Tibor (Sümeg), Járossy Oyula (Sümeg), Luczkó
Nyári
divatujdonságok
érkeztek
SINGER
DIVATÁRU HÁZBA.
Férfi és női szövetekben, mosóárukban
nagy olcsáság.
Mintás panama Ia minőség P 1. Mosógeorgette szép mintúkbun P 1.80 Szövetágyteritő P 5.—
Crep de Chine összes szinektieo P 3.—
Okos ám
Fart\'* hordán
„El i aiiUI iu ukfa\'lM,
Wr ir.il I Imiiül. A Mi! lilét »a II" mis.
I>IW „fSUIIII" itta."
Tchit i 1 udod mtl ? Együnk fHUITIÍ!
A f RUTi I cukorka Ulfrittlt ét felüdít
Kapható 1« H 41 fii*.. iimi(Mi»U Gyártja: Sitthracr Frltjr*i rM+ Budáéit
Oyula (Bak), Mlkus Oyuls (Zal«-szántó), Pataky Andor (Tűrje). Szdnthö Oéza (Tí.polca), Szllvay Qyula (Klskomárom).
A kiállítás pünkösdkor nyílik meg, amikor Zalaegerszegen az oriiágoa tűzoltó-kongresszus é« egyéb események következtében igen nagy az idegenforgalom.
A kanizsai „sáskák" dlBztorná)a Pécsett
Nagykanizsa, junlus L
Megemlékeztünk már arról, hogy a MOTESz délnyugall kerülete pünkösdvasárnap Pécsett kerületi dlsz-tornát rendez, amelyen szerepel a klsksnlzssl .sáskák" diszlornája ls, amely már annyi sikert és elismerést hozott számukra és kitűnő testnevelőik és tornatanáraik számára.
A .sáskákai" dr. Tholway Zsigmond poslalávlrdai fólelügyelő, a MOTESz délnyugall kerületének Intézőbizottság! tagja kisárl el Pécsre, P. Mlholcsek Miklós hlloklslóval, Kovács Illés igazgatóval és Széf-udvary Lászlóval, a .sáskák" fö-oktatójával.
A nagykanizsaiak vasárnap reggel 4 50 Ólakor Indulnak és Pécsre érkeznek 8 40 órakor és pünkösdhétfőn is Pécsett maradnak és megtekintik a várost. A kanizsaiakat dr. Barabás Jenó postatávirdal főfelügyelő, a MOTESz délnyugall kerületének ügyvezető elnöke fogadja, akinek köszönhető, hogy a kanizsai sáskák Is részt vehetnek a kerületi dlsztornán.
A nagykanizsaiak június 5-én este 2240 órakor érkeznek haza, a vasúti állomásra.
Akik Nagykanizsáról a pécsi ulra csatlakozni óhajtanak, jelentsék be ezl dr. Tholway Zsigmondnál.
Köszönet és hála lllelf Nagykanizsa város hazafias közönségét, hogy lehetővé tette áldozatkészségével a .sáskáknak" a kerületi dlsztornán való részvételt.
Újból módosították a négyhatalmi egyezményt
London, Június 1 A négyhalalom Genfben dolgozó szakértői Rima és fíerttn kívánságára újból módosították as eenez-mény szMegét, küJBotu. sz alapokmány 10., 16 és 19. § alval kapcsolatban. A változások leginkább a nemzetközi szerződések módosltá-sáia szóló 19 §. alkalmazására vo-natkoznak. Prágában az a meggyőződés, hog£ az egyezmény a l*g-kOtekUI 19 évre lel/eset kikapcsolta a hatónk máéosltdsdt.
zalai közlöny
1933. junlü» 1.
NAPI HÍREK
NAPIREND Junbi 2, pintek
Római utónkul: Kiazraus. Ptolestini: Anna. Izr.: Stvin hő B.
Városi múzeum is Kfinyvtár nyllvi csütörtökön él valitnap délelőtt 10-től 12 őriig.
UyőgySKrtiil éjjeli Biolgila! e hónapban: aSalvator győgyucrtir Eiziébd tír 21. sí. és ■ klskanlisai gyógytiieilir.
Gőzfürdő nyitva reggel fi őritől eate 6 őriig (héllő, izerda, péntek Miután, kedden egész nap nőknek).
— (Szabadságon) Viléz Cslllaghy György, a nagykanizsai klr. Ügyészség vezetője megkezdte hal heles szabadságát.
— (J«v« hiten városi közgyűlés) A polgármestertől veit értesülésünk szerint a város képviseiöleslű-lele a jövő hiten ül össze lendes körgyülésre.
— (Nőegylet! tea) A Keresztény Jótékony Nőegylet az országzászló-szenlelés ünnepségeinek sorozalábs vasárnap esle 9 órakor láncos teával kapcsolódik be, ami a Korona éller-mtben lesz. Jó zene és kárlya fogja szórakoztatni a vendégeket. Tea-|egy 80 fillér. Ezulon hívják meg szeretetlel a tagokat és barátaikat.
— (Herczeg Ferenc éa Drózdy üyőző Pacsán) JUnius 18 án a Revíziós Liga középialal levizlós nagygyűlést tarl. A szónok Ihrczeg Ferenc, Téglásy éB Drózdy Győző.
— (A tihanyi apátság betöltése) A tihanyi bencésapáli méltóságra kiírták a választást. A szavazás eredménye junlus első nap|siban válik ismeretessé.
— Elegáns női p.uantu és bourette ruhák olcsó árakon —■ Schütznét.
— (Tanltó-gyOlés) A Pacsa— nagykapornak! esperes-kerület tanítósága junius 8-án tátija közgyűléséi Z daszenllvánon, Landl Ferenc elnökletével. Kívüle Benkes János, Gál Károly. Mészáros Jenő Isnllók, Wache Ernő és Kauzll Oyula esperesek larlanak előadásokat.
— Női fehér antilop clpí-különlegességek megérkezlek — sz .Ideál" cipőíruházba.
— (Oroszlony község Dnnepe) Nagy napja lesz Oroszlony községnél junius 11-én. Akkor szentelik fel a Levente Egyesület gyönyörű zászlaját fényes ünnepi és egyhlzi keretek közöli és ugyancsak akkor tartják meg a község eleseit hősei tiszteletére emelt emléktábla leleplezéséi.
— Yillamosvasaló-bór-let : Transdanubia.
NŐI és url fehérnemű anyagok legjobb minőségben, nagy választék Singer divalúruház.
Mindenki figyelmét leköti
o liorztízó hölgyek elegáns SchUtz-ruEiőJa!
a legszebb divatszinekben csinos gallér diszitéssel.
Tennisz ruhák
szintartó bouretleböl, csinos flottokban.
Dus választék tavaszi és nyári ruhákban.
Női tweed ruhák Ravé műselyem ruháit
minden színben és nagyságban.
Crepe Ami ruhák
cégünk slágere, legszebb mintákban.
Exlusiv modellok, kiváló szalonmunka l
Rayé blousok a létező összes szinekben. Női tavaszi kabátok itíényvégi árakon.
áruház
Nagyszabású egyházi hangversenyt
rrndez junlus 15-én, Űrnapján a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör a plébániatemplomban az orgona-alap céljaira. A kllünő vegyeskar Kettlng Ferenc karna<y veretésével és a zenekar klsérelével h:lek óla buzgón készül a kimagaslónak ígérkező zenei eseményre. A műsort; legközelebb közöljük. Közreműködik — a zala-vaei kul\'ur-kapcsoiat el ö konkrét ténveként — Jarlsch János karnagy, a szombathelyi teienceeek neves orgonistája
— (A 48 as bajtársak ügyeimébe 1) Junlus hó 4 én délután 3 órakor az 1. számú postahivatal tanácstermében értekezlet lesz, melyre a válaszlminy tagjai ezulon is megjelenésre (elkéretnek. Az értekezlet után a Korona kerlhelyiaégében, kedvezőtlen időjárás eselén az élteremben bajlársiar összejövetel. A bajtársak minél nagyobb számban való megjelenését kéti ű siobor-bizottság.
— (5000 falusi dalárda) nincs Magyarországon. Az országos dalos-közgyülésröi szóló beszámolónkban a korrektor elnézése fo.ytán méglB ugy volt olvasható, hogy a Dalosszövetség nem nyugszik addig, inig a mai 5000 laluil dalárda szárnál meg nem llzszerezi. A sajtóhibát ugy igazítjuk ki, hojy ma 500 falusi dalárda van és ennek a számnak megtlzszerezését tűzte programjába az Országos Magyar Dalosszövetség.
— Nőt tavaszi kabátok ldény-végl árakon kaphatók SchDtz áruházban,
— (A Nagykanizsai Felsőkereskedelmi Iskolát Végzett Tanulók Szövetsége) az évi rendes közgyűlésével kapcsolatos pünkösdi találkozókra (10, 20, 25 és 30 éve vég-zellek) a kcvelkezó programot állította össze: Vasárnap, azaz folyó hó 4-én délelöll 11 órakor gyülekezés a kereskedelmi Iskola udvarán, ahonnan együttes kivonulás az országzászló lelavatásl ünnepélyre, ahol a szövetség elhelyezi koszoru|ál. Az ünnepély ulán társas ebéd a Centrál-
ban D Hután 3 kor Islenlisztelel. 4 órakor a Szövetség rendes évi közgyűlése az iakola nagytermében. Közgyűlés ulán séta a városi parkban. Este 8 órakor bankett a Cenlrál-bsn. [\'\'elkéretnek a Siövelség lag|ai és barálal, hogy ugy a társas ebédre, mint a bankettra előjegyzéseiket minél nagyobb számban Balog Dezső igazgató urnái megejteni szíveskedjenek.
— Pünkösdre nyári divátclpők, sandalellek, tennUcipők, gummilalpu vászoncipök legolcsóbb árakon — Mlllényl Sándor és Fia clpóáruhdza, Fö-ul, Városház.
— (Felhívatnak mindazon hadirokkantak). akik Idézést kaplak a rokkant jelvény klosztásl ünnepélyre, hogy vasárnap, jun\'tjs 4-én ponlossn délelöll 10 órakor jelenjenek meg a hősi szobor elölt. Elnókség.
— Paplan, flanelltakaró és ágy teillö újdonságok állandóan érkeznek. Singer Dlvatdruhdz. Nincsen párja sehol az „Igmándl"
[víznek,
Mert hűségea őre jókedv a egészségnek.
Olcsó pünkösdi cipő vásári
Fehér, szürke, barna, fekete nyári divatcipők, szines sandalettek, bocskorok és week-end cipők a legjobb minőségben és legolcsóbb árakon
Miltényi Sándor él Fia tipőáruháza Nagykanizsa. Főút 2. (Városházpalota)
íaaq. június 2.
ZALAI KÖZLÖNY
Salamon Béla
jubiláris vendégkörutja
Ezldén llzedik éve, hfgy a legnépszerűbb pesti kómikus müvélz-lársuldlával nyaranta vé^lg járja a vidék városait, hogy a fővárosi ka-barétzinpad legremekebb darabjaival a vidéki közönséget megismertesse. A vendégkörül, melynek során mint tudjuk, minden évben hozzánk is ellátogatod Salamon Béla, valóságos diadalmenet volt vtgig az országon. Mindenütt kacagás és derű fakadt a nyomában és a zsúfolt házak láncolata fogadia amerre csak ment.
F.zt a határtalan lelkesedést most liz éves vendégszereplésének évfordulóján azzal kívánja a kitűnő md vész megünnepelni, hagy ünnepi műsort, ünnepi előadásban hoz a tarsolyában.
F.z a Jubiláris műsor teteje lesz mindtnntk amit eddig Silamon Béla és társulata az előbbi években pro-dukáll. A kacaghalás maximumát lógja nyújtani ugy, bogy telejlhelet-len három órás élmény marad mindenki számára. («=■)
— M nden hölgy tudja, hogy: a Schütz ruha fogalom.
— (Bagóhegy! Idill) Szókol Fe rcnc 55 éves klskanlzsal gazdálkodó kedden délután kinn dolgozóit a Bagóhegyen levő szőlőjében, ahol összeszólalkozott egyik rokonával. A veszekedés hevében a tokon ugy megverte Szokol Ferencet, hogy a menlők szállilotlák be a városi közkórházba.
— Troplka őltönyszövetek la angol gyárlmány. Stnger dlvatdruház.
— (Felakasztotta magát) Lite-nyérőt Jelenti tudósítónk: Czapdrl István egyedutal lakos csütoriokön reggel lakásán felakasztotta magát. Tettének oka állllólag az volt, hogy a gazdasági munkáról, ahova elszerződöd, visszakOldlék. Nagy nyomorban élt feleségével egyült.
= A székrekedés megszűntnek tekinthető. A mai nehéz viszonyok melleit egy gonddal kevesebb. Eddig a székrekedésben szenvedőknek kúrára kellelt utaznlok, hogy egy Időre rendbe hozzák bélműködésüket. Ez most egy csapásra megszflnl. Forgalomba került egy ,Cilrosal" nevű készítmény, mely mesterség\'s, kristályos, cllromos Izü karisbadl só, melyei egyréizl kellemes citromillata közkedveltté telt, másrészl oly csekély összegért szerezhető be, hogy hasznalata mindenkinek lehetővé van téve.
■>, -
A hősök-napi gyűjtés a mai viszonyokhoz képest szép eredménnyel végződOttNagykanizsán Az összegyűlt 220 pengő jelentékenyen megkönnyíti az 1300 hősi sir rendbentarlását ét egész évi ápolá lát. Különösen megkönnyíti akkor, amikor a Keresztény Jótékony NS egylet minden évben, Így az idén It nemes honleányi buzgósággal törődött a altok felvirágozásával. A hősök napjára t Keresztény Jótékony Nőegylet hölgyei egy hétig tartó munka árán 1300 koszorút fontak s azokat a sírokon elhelyezték. A gyűjtést 7 urnával és 40 persellyel a Keresztény Nőegylet a többi nőegye-lOIelekkel végezte.
Pünkösdre
olcsóért vásárolhat
Chantung selymet,
Creppe Cbewrión, Riboulding, Creppe Rayé, Maroccaine Rayé, Pongéé nyomott, fífgalin, Flamisol, Georgette, Creppe Madonna, Csikós Pyjama anyagot, Frottier és Strand kelmét,
Divatos crém
női kabátszövetet,
Mw perzsa szőnyegei és Torontáli szőnyeget,
amelyek nagy választékban kaphatók
Kirschner Mór
divatáruházában
Nagykanizsa, Fö-ut 3
Ujabb hamls-péuzek Kanizsán Nagykautsca, juntus 1
KirchknopfKÁro\\y városi helypénz-szedó csütörtökön egy hamis egy-pengtst szolgáltatott be a rendőrségre, amit Kovács Jino,í gaiimbokl gazdálkodótól kapott. A har.tlsilvány ólomból és cinnböl készüli, a szél-recétcle még a laikusnak is elárulja, hogy hamispénz.
Az utóbbi időben a kanizsai főposta is beszolgáltatott több darab hamispénz!, köztük egy eléggé jól-slkerült ötpengös hamisítványt Is.
A rendőrség ezúton figyelmezted a közönséget, hogy legyen óvalos a pénzváltásnál, mert a törvény nemcsak azt bünteti, aki hamispénzt készít, hanem azt la, aki azt forgalomba hozza, _
Itgkllétnél, náthaláznál, man-dolaobnál, torokgyulladásnál, valamint idegfájdalmaknál és szaggatásnál naponta egy fél pohár természetes Ferenc lózxel keserűvíz rendes gyomor- éB bélműködéBl biztosit. \' Egyetemi orvostanárok véleménye szerint a Ferenc ItSzssl víz hatása gyo<-s, kellemes és megbízható. A Faraié lózse! keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban es fűszer-üzletekben kapható.
— (A gőzfürdő) pfinköld mindkét ünnepén délulán zárva lesz.
— (Fejbeszurták) Qertnair János 32 éves molnársegéd az EötvOs-tér 18. szám alatt; összeszólalkozott egyik munkástársival,"akra "veszekedés hevébenl fejbeszurta a zsebkésével. Gerencsért a menlők jbe-szálll\'ollák a közkórházba.
— Csodálkozva lógják nézni I Még legnap barna, ma már szőke, de híját nem festetteI Mindezt a .Feketefejü Hydrogénes Shampoon" le,te.
= ElsOrangu műjég kapható a Transdanub l a Egyesült Qaamalmok Részványtdrsaodgncíl.
— Divatos (érti Inganyagok Schötinél.
t= Férfi cipők, tennls-cIpSk, gummitalpu vászonclpők és week-end cipSk legolcsóbban az .Ideál" cipő-áruh\'zban.
— Köztisztviselők részért rendkívül előnyös bútorvásárlás! alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó klvlteloen, hosszú lejáratú részletre, söt kamatmentesen is kaphatók — Kopsteln bútoráruházban, Horthy Miklós-ut 4.
— Cserkész kSrgaliérra való jóminőségü khaki loden (t\'60 méter) csak 8 40 P SdgjtzniL
l» tűzifa
eredeti erdei ölenként:
In bükk, vagy gyertyán -
hasáb P 49— la bükk, vagy gyertyándorong P 34\' házhoz szállítva és kirakva. Szivea megrande\'ést kér
Strém Károly
»-0ir-Ut 20. T.l. 127.
zalai közlöny
Í933. Junlus 2
Honén tiszta selyem
100 Cl", sz^ies, női kosztümökre és uri ingekre kiválóan alkalmas, métere P 3.80
_a Scfiüís áruJfrázzban.
8PORTÉLET
Mit tudnak a kiskunhalaslak?
Két technikát csapat heves küzdelme lesz a pünkösdi döntö mérkőzés
Nagykanizsa, junlus 1
A kaposvári alosztály bajnokságának megnyerésével az NTE csapata kvalifikálta magát arra, hogy a pécsi alosztály bajnokával, a PVSK-val él > bajai alosztály bajnokával, a Kiskunhalasi AC-al hármas körmérkőzést vívjon a „Délnyugatmagyarország bajnoka" címért. Az első döntö meccs ptlnkösdhétfön Nagykanizsán letz; az NTE • kiskunhalaalakkal tog mérkőzni.
Ei • mérkőzés már az alositá\' bajnokságok befejezése óla láz. izgatónban tartja a nagykantzaal spoilközönséget s annál nagyobb az Itfafam, mert a messze Nsgyailöld-röl jövő elleniéi képességei úgyszólván teljesen iamerellenek.
A kiskunhalasi csapat tavaly még a szegedi kerülethez tartozott s ott nagyon előkelő szerepet Játszóit. Állandóan az élcsoportban foglalt helyet és nem egyszer a bajnokság megnyeréséhez Is közel állolt. Az Idén csatolták ál a mi kerületünkhöz és mindjárt az aloszlilybajnokság megnyeréséve) kezdte szerepléséi. Vígig vezelóhelyen feküdi, biztos fölénnyel éj klttlnő gólaránnyal lelt bajnok. Ez a körülmény gondolkodóin ejtheti azokat, akik szerelik azt monflanl, hogy kerületünkben a bajai alosztály a leggyengébb. D--
különöscn gondolkodóba kell esni, ha ehhez az Imponáló, fölényes bajnokságnyerésüktiöz még azt is
hozzávesszük, hogy a szegedi kerület tudása, ahonnan jötlek, magasabb nivón áll, mint a ml kerületünké; a kerületi válogatott meccsek eredményei kétségkívül bizonyítják ezt
Mármost, lapozgatva az elmúlt év sporlujságail, azt látjuk, hogy a kiskunhalasiak mindig rendkívül gyorsaságukkal és technikai fölényükkel nyerték meg mérkőzéseiket. Csatársoruk roppant gólképes és különösen a balösszekötőjük, Sonkő eredményes. Ó állandó lagja a kerületi válogatottnak ls, amelyben a balszárnyon as NTE Császával szokolt szerepelni és miként csapatának, ugy a kerületi válogatottnak góljait Is rendszerint ö szokta rugnl.
Az NTB Is technikás csapat, a gyorsaság már kevésbbé erénye. Viszont az NTE Javára szól a honi pálya előnye és a hazai közönség buzdítása.
Ha mindéit összevetjük, csak egyet lehel mondani éa pedig azt, hogy a pünkősdhéllől mérkőzés ki menetele teljesen bizonytalan, a kél alosztálybajnok összecsapása heves és hatalmas küzdelem lesz, amely a futball összes elképzelhető izgalmában részelletni fogja a közönségei.
BSsCKAM elösxOr NaayJíanlxsUn
Érdekes összehasonlításokat lehet meg majd magának jz a néző, aki vasárnap kimegy a Zrínyinek a BSzKRT-val vívandó mérkőzésére. Ugyanis ellenfele, mint a magyar amatörlutbal! egyik éllovasa, tipikus megszemélyesítője a szélválasztás
után kialakult magyar amatőr labda-rugásnak. Játékosai közül gyakran válogat az országos amatör szövetségi kapitány ls, Érdekes és nívós mérkőzésre van tehát klláláe. Minden, esetre kiváncilan várjuk ezt a pünkösdi fuióaücsemegét.
Közgazdaság
(—) Kényszeregyezség. Vermis Jenő dr.. balalonboglári Ügyvéd ma ügyfele Kiássa Jenő volt nagybérlő, nagykanizsai lakos képvise elében csödonkivtlll kényszeregyezségi eljárás megindítását kérte. A törvényszék vagyonfelügyelőül dr. Htr/avea Sándor ügyvédjelöltei rendelte ki.
Taraiaitaside
Búza tiazav. 78-os 1275-1320. 77-ea 1300-I380, 78-aa 1323-1370, 79-» 13-50-139!. 80-aa 1360-1405. toniZ tull 78-oa ll\'75-ll 05,77-„ n-go-iím 78-* 12®—12-30. 79-ea 1225 1250
"^i?.40;??\'! "b 780 m tat
gerl TIS—\'7 28. korpa 5-00—5 10
POQANYVARI
JradaluU l.|boralm kaphatók llterenhlnt ml, >o ijllérérl „ - _ LfkUjlib tétel 25 ln,r.
" ° * ! ^ " 0 L r loWWiloko. Batthvlnv-ntca M
Serténáiár
Pelheltás 388\\ eladatlan 504 — BU. rendit 095—096, swdett 0 85-0-88, ni detl közép 0-82-V8I, köonyfl O-78-OtlO, l-sö rendit öreg 080 -fr«2, ll-od rendll Orca 0-74-0-78, angol aQIdO I, 1-00-108 aialonna nagvbart II6-0H0, zálr 132-1-38, hus 100 1 -24. félsertés 110—1-20.
Kiadja a laptulajdonol Közgazdaaágl Rt. Qutenberg Nyomda él Délzalal Lapkiadó I Vállalata Nagykantzaán. I
Fel«»s ktatt: Zalai Károly.
APBÓHIEOETCSEE
TWáuákal keresek megvételre, -t-Slpos Andor fflszertlilet. 2191
POakSadra oloaén vásárolhat!
harisnyát, kesztyűt, nyakkeedM, <okl.lt, kalapot éa aapUt - Kaulama Manónál. Telefcn 167. 1151
Képkaralaiáaak, cipók, gyerawk-kocsik itb. naélfan taaaállltolt álban kaphatók. Arrnuth, Saiár-aávar.
8«p, hangár, traktor éa autóola)ok. gépzalr, kocalaenö, carbot, carbolincam, aóaav, szalmlikazeiz, Cárbld, továbbá sták, ponyva, köfceönzaák, kólownponyva kg-olcaóbb bevásárlási balja Kalentn Rezsó cég Natykanlaaa, Deák-tér 9 2080
Nagy MIUfcél>hál ksres megvételre Teutadi Ousitáv. 2140
Elaáé Pctóll-ut 69. azámu hiz kázból.
megvételre vas gyerekdayat éa vaskályhét.CIm a kiadóban. 2137
Khkanlaaáa, Varazldl-n. 4. .i ij.lll bál izsbadkézból eladó. Fettételek megtudhatók a helyszínen és Dr. VII Fnt.ic Ogyrtdnái. Klréíy-u, II. ss. alatt 1149
Jóházból való cslnos~kIazalgáléfaébe*
felvételik, Clm a kiadóban. J194
Szőlőmoly A1 m a m o ly Pókhállósmoly
Irtására, bordóiléhez keverte irnls vagy Daráin porzószarek: Motox vagy Molai„P"
Varasodás vagy tatomat
ellen permetezöszetek: Sulfarot, Amonll. &olbár vagy Vlssol
Kombinált permetezőízerek: Ksiprassn vagy Tiatokll Kombinált porzószer: Pulvarzol
Líféltetll, pajzsteto, vértetö
Irtására: Proaikol
y hajználhatók.
Ke mulassza aI a bernyóenyv-gyBrflket felrakni I
Védószerek beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák,növényvédelmi*
szerek kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A birósági palota mellett)
JÓ MUNKÁT
PÁLCSICS-nái
kapunk..
íM nagfkuiual seiytm-. keta*. toaallMáó ét vt*i8nlltt IMm v FttOzlet. FÖ-UT 7.
1933. vghtól 2689. sr.
Árverési hirdetmény.
Dr. Lenkei Qyula ügyvéd által képviselt Duna Áll. Biztosító R. T. Javára 138 P 60 fillér töke és több követelés járulékát ereiéig a budapesti klr. Járásbíróság 1932. évi 33530\'. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtáit szenvedőtől 1933. évi április hó 21 én lefoglalt 2690 pengőre becsült Ingóságokra a nagykanizsai klr. Járásbíróság fenti számú végzésével az árverés tlren deltetvén, annak az 1906. évi XLL L c. 20. §-a alapján a fent megnevezett h a foglalási Jegyzőkönyvből kl nem ttlnő más foglsltatők Javára Is az árverés megtartá sát elrendelem, (te csak arm as esetre, ha klelfeitési Joguk ma is lenralll é« ha ellenUk halsszló hatályú Igénykereaet folyamatba nincs, végr. szenv. lakásán Szepet-neken 437. hám, ezután folytatva Nagykanizsán, Klrá\'y-u. 8. szám alatt leendő megtartására határidőül 1939. évi Junlus Kó 24. napjának d. u. 3 órája tűzetik kl, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, csép\'ögép s egyéb lngó*ágokat s legtöbbet igftőnek\' készpéiizflzetés melleit, esetleg Becsáron alul U — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon Ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer Pőn fefQl ran, at 5.01O/Í31. M. E. számú rendelet értelaéfcen csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egy-fizedrészét bánatpénzül leteszik.
Nagykanizsa, 1933. május hó 18-án.
Haán OyulA 8. k.
klr. bir. végrehajtó, 2i8a mint birósági kiküldött.
Fel&lvús.
Átvettem Hühn Lajos drogériáját. Felhívom nevezett cég hitelezőit, hogy követelésüket nálam 8 napon belül mellőzés terhével jelentsék be.
N«y Lúsxló
Nagykanizsa.
Pk. 219/1933, sz. 1933. vghtól 219. n.
Árverési hirdetmény.
Dr. Barija Jóssal nagykanizsai llgvvéd álul képviselt Harangozó Jánoa éa Uraal lavára 2C0 P tóke éa több követelés és Jlrulékal ciefélg a nagykanUaal klr. Járág-bltóiig 1933. évi 267: uátnn végaésátel elrendelt kleléglléal véar<ba|táa lolylin vég. rehalláal azenvedótöl 1533. évi iprllls 2l én leloglalt 5585 P becaltlt Ingóagokra a nagykanizsai klr. Járásblróaag lenti számú végzésivel az átveréa elreadejtetvén, annak az 1908. évi XLL l e. 20. g a alapién a leni megnavazett s a toglaláal légy-aóköuyvból ki nem (Unó más loglallalók Javéra ls az ámrés megtartéiát alrende-leaa, de caak arra a* eaclre, ha kielégítési joguk ma la fennáll ét ha ellenUk halasztó halélyu igénykereset folyamatba nincs, vév-rohaltáit azenvedó lakásán Morglnypuaatin leendó megtartására hatiddóul 1933. évi Junlus hó 6. rupjának d. u. 3 órája ttlzeUk ki, amlkoa a bíróilag tetovált bu-loiok, tehenek, lovak, borjuk s egyéb Ingóságokat a legtoebet ígérőnek készpéflz-llzalis mellen, eaetlea btKaáron s[ul la - de a kikiáltási ár kólharmad\'uél alacsonyabban netn — el fogom adni. Axoa Ingóaágokra, amelyeknek a kikiáltsál ára egyezer pengőn leilll van, az 5610— 981. M. e. izáma rendelet értelmében caak ázol Árverezhetnek, akik a Uklaltáaá ár egytliedreazál bánalpéaztlt leteszik.
Nagyi-.nlzaa, 1933. májul hó 8 én.
Elek László t. k.
lif Mr. végrehalló, >:in I,ua> un .igf kl\'iatíö...
1933 lunlus 2
ZALAI KOZIjONT
Altealmi vétel
folytán nagyobb tétel Uttlnö mlnós\'gtl divatos
gyapjú férfiszövetet
rcndkivfll olcsó áron árusítok, mlR a kíszlel tar\'. 3 méter Unom gyapjúszövet már 38 piugóért.
Mrónyaí £.\\
z/orlfiy MIUM-at 6.
Ssjit\' írdafcrtos
tsKtktse ne| vitolkéayszsr sálkkt
Legolcsóbban FEST
Legszebben TISZTIT
VARGA
ruhafestő, vegytlsltltó, gőzmosó üzeme
Hunyadi-utca IB.
Horthy M.-ui 8
4
Értesítés!
Értesititik t. üzletfeleinket, hogy hivatalt helyiségünket f. évi Junlus hó 1-tól kezdve Ffiut 24. szám alól Fő-ut 5. szám alá (Zalai Közlöny kiadóhivatala) helyeztük át.
Magyar Hirdető Iroda R. T.
kirendeltsége Megbízott:.Dávid Magyar J6u*<
„Olcsók vagyunk, mert Jók vagyunk."
Rossz a
rádiója...?
Szakszerűen,
olcsón megjavítjuk.
TRAHSDAHUBIA R.-I.
Ctengarj-ut 6.
Telefoni 4-13.
Cégváltozással
kapcsolatban május 21-tól Junlus 6-lg nafjron olcsó árakkal nagy
• m
rendezek.
Táfétaoxtaió áraU:
3.25 P
4.25 P
7.26 P
4.— P-töl 4>—P . 3.60 P , 1.50 P , —.55 P , —.80 P , —.75 P 5.40 P 1.40 P 2.2IO P 2.40 P 1.60 P 2.S0 P 3.— P-töl 3.20 P , 1.60 P , 1.40 P —.45 P
Színes férfi ing . ... ; Színes férfi ing . . • Színes férfi ing, prima pouphn
Fehér férfi ing.....
Szines férfi sporting (freskó) . Apacs ing (fehér és szines) . Rövid alsónadrág Férfi zokni . . Férfi harisnya . Férfi bőrövek . Férfi kalapok . Sétabotok . .
Selyem harisnya, prima......
Selyem harisnya, prima ajour ....
Selyem harisnya.........
Selyem blousok.........
Kötött blousok, rövid és hosszú ujjú . .
Selyem combiné.........
Selyem csíkos nadrág (hibátlan)....
Fehér vászon retikül .......
Gyermek zokni (fehér és szines) l-es szám
Gjfe
selyemharisnyák a gyár által előirt olcsó
árakon. Elsőrendű R088I-Icalapokat bevásárlási áron kiárusítom.
Nagy raktár reilKUlölc, bőröndök,
nyaUKenaöH. gyermekruhák
és rSvlddrukban.
Nagy választék gyermetanhákban.
PERLSZ DEZSŐ
URI- ÉS NŐI DIVATÁRU HÁZA
a „HATTYÚHOZ" £"mt«Í>lal
ZALAI KÖZLÖNY
1933. junlü» 1.
| J0"*\'"""levö h""n4lt ajtók, ablakok, deszka, Eternit pala, fürészeltfa. bádogcsator nák
jutányosán eladók
Saartory Oszkár Utódánál
Klrály-ulca 39. szám.
A^aiylanlzasl kir. Járáajltráiág, mint UlakkHayH katóaágtól. 235»lkv. 1933.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
Dr. Bettin József végrehnltstónak özv Dávid hittané Detvallcs Vtklórls ésDivJd litván (»«• Szabó Máriával) vtaeba|tást szenvedőit elten Indított vífr<h.ltt»l ügyiben i telekkönyvi hatóiág > végrehajtató kérelme kOvetkeitébcn ai 1881: LX. t-e. 144., 148, és 147. <}.l értelmében elrendeli • végrehajtási érvéréit 344 P 40 fitt. tőkekövetelés, ennek 1932. évi Január h6 1-151 járó 80/4 kamata, 53 P 90 I. etldlg^ meg-
tejjel\'kérvényért erliWmeííilsritott BP 68 Ml. költség, valamint i hahót! 2722., 246 , 2746,««., 1027. éa 846. IzIJkvek. ben foglalt Dávid lalván nevén illó lagit-lanokra él lllelíségekte caatlakozottnak k -moadott dr. Berlin Józaet 409 P 86 (III.. lóké, énnek 1932. januii l-lól |áró 8% kamata, 70 P 90 1111. eddigi éi 26 P 68 I. az árverési kérvényért megállapllolt költ-•ég követelés bebi téss végeit a nagykanizsai kir. Járásbíróság területén levó Hshót községben lekvö s a
I. hahótl 965. sitlkvben 344/b. brsi. a. foglalt szántó, rét Berekre dülóben (nsatt. Dittd István nevén álló r/< részére 89 P, 1524/b. hisz. a. foglalt szántó Irtások! dü-lóbtn lngatl. u. a. nevén Illó H részére 26 I\', lS6V\'b hrsz. a. foglalt Ikinló Országút dűlőben lngatl. u. a. nevén álló 1/i részére 348>P 50 ML, 1034/16. a. hrsz. alatt log-Isit sxánló a Bsjal lapon lngatl. u. a. ne vén álló \'/« részére 168 P M I. kikiáltási árban, a 4481/lkv, 1925. az végzéssel ózv. Dávid Istvánná DervsMcs Vlklórls Jsvára bekebelezett haszonélvezeti ssolgalml jognak lentarUsávat,
ll bahótl 2722 latjkvben 384/b. hrsz. a. togtall széntó ■ Kerlaljat dűlőben Dávid István nevén Illó Ingatlanra 648 P 50 lill kikiáltást árban.
III. hahóit 2746. szljkvben 439/a.3. hrsz. alatt loglslt szántó a Fakói megyei dűlőben ingatlannak Dlvtd István nevén illó Wrészére 400 P kikiáltási árban.
IV. hahótl 246. astlkvben 620. hrsi. a. foglalt siólő, présház Páncslk hegyen Ingatlannak Dávid István nevén átló 3 a és Dérvallcs Viktória Qzv. Dávid Istvánné nevén álló >/i téaiélc tgjütluen 1634 1\' 50 fiit. kikiáltási álban.
V. hahótl 1(27. sztjkvben 316/0. hrsz. alatt loglslt szántó és rét a Berekre dűlőben tngstlannsk Divld Isti ia él Dérvallcs Viktória Divld tstvánné nevén Illó •/• részére 75 P 50 t„ 5Ztf/b. tusa. a. loglslt berek ingatlan ugyanazok nevén 1110 s/s részére l§4 P klktiltiii árban, eaen pontban loglslt Ingallinokri 2384 Ikv. 1875 ia. végzéssel Szibó Jnlt özv. Dérvallcs Pe-rencné javira bekebelezett haszonétvezeli szolgalmi jognsk fcnntarlislval.
VL hahótl 209i astjkvben 175. hm. a foglalt hiz, 88 az. a. udvar és kerttel Alióhshóton Dervallca Vikírla özv. Divld Istvánná nevén illó Ingatlanra 15)6 P 50 I, 579/a. hrsz. a. loglslt berek u. a nevén illó Ingsllanra 22 P, 316/a. hrsz. s. foglslt siántó rét Berekre dűlőben, u. a. nevén illó Ingatlanra >84 P 50 I, 384/a. hraz. a. loglslt szántó a Kerlallyal dűlőben u. s nevén illó Ingalllnrn 540 P, 1298/3. hrlz. i. loglslt szántó a Tompái dülóben u. a. nevén álló lngalla.ra 70 P 50 I. 1298/4. hrsz. a. togtall szinló ugyanott u. a nevén álló Ingatlanra 52 P, 1298/0. hrsz. a. log-lalt szántó ugyanott u. a. nevén álló Ingatlanra 31 P 50 I, 1586/a. hrsz, a. loglslt szinló sz Ittásokl dűlőben u. a. nevén álló Ingsllanra 126 P, 945/a. 2 és 94\'/a. 4 hrsz. a. foglalt szántó a Cserepesen u. I. nevén álló Tngatlania egytltteien 378 P klkláltáli álban.
VII. hahótl 847. szl|kvben 1231. hrsz. a foglalt szóló ptéaltlz s Nagygeastenyéi-ben u. a. nevén illó Ingatlanra 1688 P, 1264 hrsz a. loglalt izőlő gyUmfllcibi Nigygciztenyéiben u a, nevén illó Ingatlanra 285 P kikiáltást iibin.
VIII. hahótl 2723. izt|kvben ,298/2. hrsz. a. loglslt szántó a Tompsl dűlőben Ingatlan u. a. nevén álló \'/* réciére 30 P, 1296/5 hrsz. a. loglalt szinló ugyanott In gatlan u. a. nevén Illó i/, részére 21 P 50 r kikiáltási árban.
IX. hahóit 846. aztjkvben 945/a. I., 945/a. 3. hrsz. a. loglalt azántó a Cserepes dűlőben Ingatlannak Divld István éa Dervatks Viktória özv. Divld litvánné nevén álló •/• részére együltesen 94 P 50 t. kikiáltási árban, de végiclujlbstó 314 P 40 I köve-telését Illetően, mlg 499 P 86 f kővel. Illetően
I.
I
a hirdetmény I. pontjiban Irt tngsltsnok 4800 pengő 4300 pengó
II . ,. lit-O . 800
III ... 1000 . 400 .
IV , . I4T0 . 800 .
V . . 1400 , 600 .
IX ... 1400 . S00 .
mla a hirdetmény VI. Tonl|ábsn Irt Ingatlanok, s 257. hrsz Ingsllsn kivételével és VII. pontiéban Irt Ingstlarok, az 1231. h\'iz. ingatlin kivételével 400 P, a VII. portiban Irt Inatlanok pedig 600 P megállapított legklaebb véleláton alul el nem sdhstók, mégis ami hogyha bármelyik Ingallan vételiriból a megelőző Jelzálogos terhek ledezeiet nyarnérek ugv s többi ezek levonása után lennmarsdt legkisebb véáelirnll, vagy ha ez kisebb a kikiáltási ár meglelető htnyadsnál, slacsonyabh áron el nem adhaló.
A leiekkönyvi hstóalg a bshótt 1021. lzt|kvben 1043/c. hrsz. a loglalt Ingatlanra a kérelmei elulailljl, mert a csstolt adó és becsli,; bizonyítvány ezen tngstlsn klkltl tást árának incgállapllátához szükségei sdalot nem tartalmaz.
A telekkönyvi hatóság aa árverésnek Hahót községházánál meglsrtására 1933. évi Junius hó 17-lk napjinak délelőtt
10 óráját tüzl kl éa az árverést feltételeket sz 1881; LX. t. c. 150. $-a alapián a következőkben állapltja meg:
1. As árverés all eső ingatlanukat ds pedig s 275 hrsz. Ingatlant a klklillisi it telénél s löbblt kélharmidánát, Illetve a megállapított legkisebb vételálnál alacsonyabb áron eladni nem lehel. (1908: XII t.-c 26. 8)
Az átvételül szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási át 10°/o-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c 42. §-ában meghatározott árfolyammal szimttott óvadék-képes érlékpapirosban s kiküldöttnél 16-
tennl, vagy a bánatpénznek előlegesen blról letétbe helyezéséről klillltott letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c) 147., 150, 170. §§.; 1908: XL. t.-c. 21.6.
Az aki az Ingatlanért a klktlltlsl árnál magasabb Igételct tett, ha többet Igézni senki sem akar. köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapitotl bánatpénzt az általa ígért ir ugyanannyi százalékáig klegészllenl. (190$: XLI. 25. <j.)
Nagykanizsa, 1933. évi március hó 11 Dr. Bentzlk s. k. kir. |blró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó s. k.
Építészek figyelmébe!
Shell „Fllntkota" falszigeteifi, deszka-, beton-és bádogteló ledS, valamint padlóburkoló anyag.
Asztalosok figyelmébe!
„Eternit" nagylapok, konyhabútorok védelmére.
Hfyctlirusitás: Eppinger I. ós Fia épuletfakereskedö cégnél.
Mindig
a legolcsóbbak
vagyunk
Oyermek csikós nadrág —•96 Fehér férfiing 2-80
Oyermek fürdőruhák -•96 Fehér Ing prima, 2 gallér 5-—
Divatkesztyük —■96 Rövid alsónadrág 1-30
Divat krepdesln nyakkendók —•98 Sétabo\'.ok; 1-28
1 vég csipke, 10 méter —•96 Selyemhatlsnya, prima 190
Férfi gallér Diva.< zoknik —•60 Aziur nyilas Norcoc 2-40
-•68 Selyemharisnya, műselyem 1-28
Strapa zoknik -•32 Selyem Rayé blúzok 2-48
Cérna zoknik 1.— Csíkos selyemnadrág,
Norcoc sapkák 1 90 hibátlan 1-50
Divat szalma sapkák 1-50 Fehér mosóbflr relikOWk l 40
Spoit ing, gyermek 1\'50-től Erszények — •30-től
Sport ing, minden szám 2-80 Gyermektrikók.
Apacsing, komplett 3-50 nagy választékban
Apacsing, legfinomabb 4-60 Sport zoknik, príma -■50
Színes férfiing 280
Színes férfiing, freskó 350 Tropikál férfi Inge*
Puplln ing, színes 6.50 Férfi ing,
Hálóing, prima 6-— legdivatosabb Kreppe 480
Nagy tétel retiköl és pénztárcák
alkalmi vétel.
Csütörtökön, pénteken és szombaton kérjtft a nagyérdemű vevőinket, hogy a délelőtti órákban felkeresni szíveskedjenek, hogy a torlódás miatt a megszokott előzékeny kiszolgálásban részesíthessük.
Nagykanizsa, Fö-ut 6.
Nyomatott a taptulajdonos Közgazdasági R.-T. Outeabezg Nyomda éa Délxalal Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában NaavUitizaiu. tl\'elalóa üzletvezető t Zalai Kitoly.)
73. érfolywn 125. uAm
Nagykanlina, 1933. június 3, szombat
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
luiksuUaic ti UaiUMvaUl; főnt 5. uám. Megjelenik minden reggel, Wtló kivitelivel
fUTiati »inur
Feleifis szerkesztő: Baíbarits L».Jo»
aőflxetíil ári: egy bór. fl pengő 80 [liléi SieikeutMgl ti EjMUvaUll telelőn: 78. u
Tisztuló légkör
A bolsevizmus, mely alig néhány év előtt (és bízvást ma is, bár halványabb kilátásokkal) világforradalom rói álmodozott, most Összeroskadt Németorkzágban éa legutóbb Ausztriában is. E\'söpörte a nemzeti irányú gondolkodás.
Magyar szempontból csak az őszinte megelégedés hangján emlékezhetünk meg a bolsevizmus ilyetén való pusztulásáról, mert e mögött a tisztuló nyugati légkört látjuk. A berlini és bécsi kommunista központok eltakarítása azonban bennünket más szempontból is érdekel. Ezek voltak ugyanis azok a gócpontok, amelye ken keresztül titkos utakon eljutottak hozzánk azok a lázitó iratok, amelyek a határokon átcsempészve izgatni akarták a politikailag egyensúlyukból kilendíthető néprétegeket. Béclben és Berlinben saékeltek a kommunista központok, ahol mindig menedékei talált a bujkáló kommunista szellem és szétosztó állomásai voltak azoknak a guruló rubeleknek, amelyeket a szegény orosz néptől rabollak el azérl, hogy agitátoraiknak busás anyagi eszközöket bocsássanak rendelkezésükre.
Magyarország a háború Összeroppanása ulán életerejét szinte elveszítve, rövid pár hónapra martaléka lelt a bolsevista szellemi rendszernek. Ez alól a hóhért lidétcnyomás alól azonban fel ludott szabadulni és a nemzet fiai megmutatták neki azt az utat, amelyen évszázados hagyományai alapján keresnie kell boldogulását. Attól a perctől kezdve, hogy Horthy Miklós bevonult egy ködös novemberi napon Budapestre, nálunk a kommunizmus egyszersminden-korra lalaját veszítette. Nem felejtettük még el, hogy ezekben a nehéz időkben éppen Bícs és Berlinből irányították a legkíméletlenebb támadásokat a pusztulásából feltápászkodó Magyarország ellen. Magyarnyelvű sajóorganumok Jelentek meg, amelyek bőven ontották a becsmérlő, rágalmazó és vádaskodó cikkekel.
Jogos önérzetlel hivatkozhatunk arra, hogy ml, megcsúfolt, kicsivé zsugorított, nemzet idejekorán rá eszméltünk arra, hogy a bolsevik! fertőzést nem a politika aspirinjával kell gyógyítani, nem lehet ezt a világfelforgató eszméket hirdető Irányzatot működésében törvényesíteni, nem lehet elismerni éppen a nagy nemzeti és emberi szempontok védelme miatt törvényesen működő pártnak, mert nem az eszközök igénybevétele, hanem a végcél szem előtt tartása a fontos. A kommunizmus végcél|a pedig az emberi lélek legszentebb érzéseinek legyllkolását jelenti.
Az események arra mutatnak, hogy Európa ege felől kezdenek oszladozni a lelhőkárpitok, megvívta a nemzetek lelkében döntő harcát a két eszmeáramlat, a kommunizmus és a nemzeti irártyu gondolkodás. A győ-zélem a nacionalizmus kezében maradi, amely Jíorántsem határolódik
el egyes szűkebb területekre, meri az egyes országok háboiu utáni berendezkedése azt mutatja, hogy a komoly épilőpolilika csak azokban az államokban tud zavartalanul előrehaladást mutatni, amelyekben egy
határozott Irányú nemzeti munkaprogram alapjára fektetik az ország népeinek érdekeit. Ez a nemzeti irányzói nem ismer kiváltságosokat, haném i nemzet minden tagját egyformán részeltetul kívánja a javakból.
Meghiúsult a négyhatalmi egyezmény
Mussolini: „Az egyezménynek a(szivét tépték kiM
London, junlus 2
A Daily Telegraph szerint a négyhalalmi egyezmény aláírását komoly okokból el kelleti halasztani. Így a legújabb francia módosítások, amelyek az egyezményt a kisantant számára elfogadhatóvá telték, Mussolini nézete szerint valósággal az egyezmény szivét lépték kl.
Berlin, Junlua 2 A négyhatalmi egyezmény pénteken várt parafálásával kapcsolatban a Conli-iroda ugy értesül, hogy bár
Németországaz egyezménnyel egyetért mivel a javaslaton olasz és francia részről még uj szövegezési változtatások történtek, szükség van további tárgyalásokra.
Tárls, junlus 2 (Éjszakai telefonjelentés) Daladler miniszterelnök pénteken délután hosszabb megbeszélést folytatott Paul Boncour külügyminiszterrel a négyhalalmi egyezménnyel kapcsolatban. A kilátások azt mulatják, hogy rövid időn belül semmleselre sem kerül sor az egyezmény parafáláeára.
„Soha Jobbkor a klsantant-magyar barátság!" — állítja Jeftlcs
Hudapeít, junlus 2 Bukarestben a napokban kezdődik a közép és keleteurópai agrárállamok értekezlete. Mayer Károly földművelésügyi államtitkár ma utazott el Bukarestbe, szakelőadók kíséretében.
Belgrád, június 2 Jeftlcs külügyminiszter a prágai kisantant-értekezlet befejezése után ugy nyilatkozott, hogy a barátságos együttműködésre Magyarország és a
kisantant-államok között ma alkalmasabb az Időpont, mint bármikor volt, továbbá, hogy Jugoszlávia ép ugy mint a löbbl klsantant-állam Is, kívánja a megegyezést Magyarországgal.
Bécs, junlua 2 Dolfuss kancellár és Susschnlgg igazságügyminiszler pénleken délután indultak repülőgépen Rómába, ahol ma, szombaton ünnepélyesen aláírják a konkordátumot.
A román követ Gömbösnél
a sinfatvai
Budapest, Junlus 7 Grlgorcea román követ pénteken délelőtt megjelent Oömbös miniszterelnöknél akinek kijelentette, hogy kormánya a legerélyesebb kivizsgálását rendelte el tordamegyei Sln-falva községben töitént incidensek tárgyában. Tudomására hozta a miniszterelnöknek, hogy letartóztatások
brutalitások ügyében
Is történlek, bár magi az incidens nem olyan nagy mérvű, mint egyes lapok közölték. Nem történt gyújtogatás és nincs szó tömeges vérengzésről. Az egész inkább egy falusi verekedés bélyegét viseli magán. A kivizsgálás eredményéről egyébként a magyar kormányt annak idején tájékoztatni fogja.
A föld uj birtokosa ne legyen másv csak magyar paraszt
A földművelésügyi tárca a
Budapest, Junlus 2 (Éjszakai telefonjelenlés) A HSz pénleken folytatta a löldmüvelésUgyi tárca költségvetésének részletes vitáiét. Eszterházy Móric gröf szerint a gazdaadóaságok rendelése terén okvetlenül tovább kell mennie a kormánynak, eil a lépési nem lehet a londoni világgazdasági értekezlet kimenetelétől tüggövé tenni, mert az^
Ház előtt
ItónnpoVig el-
érlekezlet hotszu tarthat
Kdllay Miklós földművelésügyi miniszter hangoztatta, hogy a mezőgazdasági adósságok kérdésévet nem kiván \' tjlalkozni, hanem várja a pénzügyminiszter intézkedéseit. A nagybirtokos lassan kénytelen átadnia he\'yét tf kisbirtokosnak, ezért van ozükség űz egészséges telepítésre.
Minden törekvése az, hogy más, mint magyar paraszt, ne legyen u/ birtokos. Az értékesítés terén az! kereti, hogy mint lehet Jobb piacot és Jobb árat elérni. A boleltával a kenyér árát akarja olcsóbbá tenni A nemzetközi tárgyalások során az Idénycikkek (gyümölci) kivitelére helyezi a lösuiyl. A baromfi és tojás terén határozott Javulás mutatkozik. A miniszter végül a mezAgaidiságt munkásokról szólott.
A belügyminiszter nem ad engedélyt német menekültek tömeges letelepedésére
Gyora .ikerral bUt.tuk . t.r«.iny.*port láigyali.ok Ném.tot.iigx.l
Budapest, junlus 2 Azzal a hírrel kspcsolatban, hogy Németországból tömegesen érkeznek Magyarországba letelepedni kivánó politikai menekültek, Keresztes Fl-scher belügyminiszter kijelentette, hogy tömeges ielelepndésjek nem történtek, erre engedélyt nem Is adlak. A Jövőben l> a legszigorúbban ügyel arra, hogy a letelepedési engedélyeknél a nemzeti érdek minden tekintetben megóvassék. "*.Waldeck Miksa birodalmi külügyi osztálytönök a napokban topább folytatta tárgyalásait Budapesten a magyar kormány illetékes tényezőivel. A tárgyalások sikeresen haladnak és illetékes helyen szerzeit éttesüléselnk szerint remény van arra, hogy a legrövidebb Időn bellit nagyobb mennyiségű gyümOlcs és főzelék, zöldség kivitelit biztosítottuk Németország felé.
Todor Oszkár mérgezése nem súlyos
Budapest, Junlus 2 Színházi kAt^kben nagy rési véltei beszélnek Fodor Oszkár pécai színigazgató öngyilkossági kisérletéről. Fodor társulatával pár nap óta a Budai Szinkörben vendégszerepelt, melyet azonban a rossz Idő miatt gyengén látogatott a közönség, ugy, hogy tegnap az igazgató már a 170 P villanyszámlát sem tudta kifizetni. Fodor Oszkárt az anyagi zavarok annyira elkeserítették, hogy ópiummal megmérgezte magát s a mentők súlyos állapotban vitték a Ró-kus-kórházba. Fodor Oszkár ma hajnalban magához tért, állapota jobbra fordult, ugy, hogy előreláthatólag még ma elbocsátják a kórházból.
zalai közlöny
íaaa. |uniu» 3
Hadviseltek Savegyek
adókedvezményt kaptak
Budapest, Juntus 2 (Éjszakai telefonjelcntés) A Buda-pestl Közlöny mai száma közli a hadirokkanlak, özvegyek, árvák, Ká-roly-csapalkereszt- és vitézségi érem-tulajdonosok adókedvezménye tárgyában kiadoll pénzügyminiszteri rendeletet.
Négy halálos ítélet
Allona, Junlus 2 Az allonsi különblróság a mull év nyarán a városban lejdlszödó véres események miatt 4 kommunistát gyilkosság és leikelés elmén halálra ítélt.
Tudnivalók az országzászló-iinnepről
Salamon Béla
kabaréegyflttesének jubiláris vendégjátéka
F. hó 9-én, pénteken a szezon iegnagyob szenzációja lesz.
Salamon Béla évek óta minden n»í"»n felkeresi a vidék városait, hcw" pár órára elvigye a közönségét a kacagás és |ókedv birodalmába. Csak neki sikerül ez száz százalékig, akinek egy-egy nézése, egy-egy gesztusára harsogó nevetés tör ki minden nézőközönségen.
Egy kis Intim jubileumot ünnepel az országhirfl kómikus, mikor az Idén tizedszer viszi ragyogó együttesét u| sikerek leié. Salamon Béla a nagy művész egy uri gesztusával a Jubiláris turné alkalmával azzal köszöni meg a magyar vidéki közönség lelkesedését, hogy olyan műsort válogatott Össze, amely le-lelthetetlen élménye lesz az öt ünneplő híveinek, öl legragyogóbb szerepét jálsza el.
És ezzel a jubiláris műsorral hozzánk Is eljön egy estére.
A humor és |ókedv szimfóniája lesz ez a .Salamon-est", szüntelen kacagás lógja kisérni három órán keresztül.
Minden jel arra mulat, hogy zsúfolt ház közönsége fog|a végig lap-solni.
Jegyek elővételben kaphalók a Városi Színház pénzlábnál. (=•)
Nagykanizsa, lunlaa 2 Megérkezeti Budapestről a Kelling Ferenc és Noll József rajzai alapján Budapesten hímzett és készüli, gyö-y nyörü
díszlobogó,
ami ünnepi alkalmakkor fog|a díszíteni az országzászló\'árbocit. Egyik felén angyalos magyar elmer, másik felén a Zrinylek cimere. A zászló mellett két nehéz-selyem szalag, szerényen csak annyit árul ei az aranyhimzés, hogy a nagykanizsai lányok adták. Mi tudjuk, hogy a polgárt leányiskola növendékei dolgozlak a dr^ga, szép szalagon hosszú hetekig és beleöllögelték abba a jövő Magyarországának édes reménységét, az Iskolájuk szellemének lángoló magyarságát.
A lllléres gyors körül baj van. Már kedaen nem le-helelt Budapesten legyet kapni rá, annyi utas Jelentkezeti Kanizsára. Kár, hogy nem állitott be a Miv még egy szerelvényt. Érkezik 10 óra 10 perckor.
A kormányt
Oyömörey dyörgy főispán fogja képviselni a felszenlelési ünnepségen. A zászlóavatót Urmánczy Nándor mond|>. A Muraközi Siövelség és a Revíziós Liga egy-egy közponll klküldölle ls log beszélni az ünnepségen, melynek ezekkel változott programját pénteken a bövllett rendező bizottság újból és tel|es részletességgel megbeszélte.
A dlszőrség egész évi iervezele elkészült. Elsők lesznek, a felszenteléskor, a frontharcosok, azlán a cserkész-alakula-lok, leventék halározotl sorrend szerint. A felszentelés napján az Örsének óránként váltják egymást, hogy minden csapat résztvehessen az első napi lélekemelő parádéban.
A koszorúzás alkalmával a rendezőség csak rövid jelmondatok elmondását kéri. A koszoru-tirlók Váll-re legyenek az ünnepség színhelyén, hogy • koszorúzás sorrendjében lehessen őket felállítani.
Kállay Tibor ma, szombaton este a gyorsvonsttal (II óra 50) érkezik Nagykanizsára. A város közönsége gondoskodott arról, hogy fogadlalása olyan legyen, ami méltó e vároBhoz, polgárságának komolyságához és a megválasztott képviselő liszteletéhez.
Az Istentiszteletek ideiében vállozások vannak. Az Izr. templomban 9 őrakor, a ref. istentisztelet, úrvacsora oszlással, fii 10 órakor kezdődik. A tábori mise 11 órakor lesz.
Vitézek
Az országzászló felszenlelési ünnepélyén testületileg résztveszünk. Gyülekezés 10 30-kor a városháza elölt. Öltözet ünneplő, kliontelések-kel. Járási hadnagy.
Adomány
Molnár étkezde az országzászlóra 1 pengőt adományozott.
Frontharcosok 1
Az országzászló leiavatási ünnepélyen részi veszünk I OyMekezés pontosan délelőtt 10 órakor a 20 as hőst szobor előli. Minden bajtárs tartsa kötelességének a ponlor megjelenést. Kitüntetések viseléae kötelező I A Vezetőség.
Időlárál
A nagyfcanlzial mateoiolöglat mag-tlavelö tetentéleki Pénteken a MmérM-Ut: Heasel 7 diakor +147. délután 2 diakor +19 5, elte » drakw +15.
SÜUrány: Egéiz napon át éazakkelell azét
(Éluakat ridttfrUiúM a aiatwM-al*-
aialtaláaatjatwrtl aah tOárakari
■ •lagaats >«» vérhaU lialéaaival.
A tanító tekintélye*)
Már régóla ku\'alom az okot, hogy a társadalom sok számottevő tagja minő alapon nem részesül a nemzet szellemi munkásai közül a népneveléssel és tanítással loglalkozó tanítóságot, a vele egyenlő írlékü, — sőt kevesebb iskolai végzellségü szellemi munkásoknak is ki|áró tiszteleiben és megbecsülésben, olyan mértékben, amint azt a tanlló lon-los hivatásánál és Iskolai végzettségénél lógva is méltán megérdemli. Igaz, a tanítói pálya a mullban szerény Javadalmazása következtében, nem a legkeresettebb életpályák közé tartozol! s Igy régente sok oda nem Illő és nem is alkalmas egyén, a a helyzet kényszere folylán, alkalmazást nyeri. Ma már ez az állapot a régmúlté.
Azt hiszem, hogy megfigyeléseim és tapasztalataim nem cialnak, ha felsorolok néhány további okot és tényl, melyek nem alkalmasak a la-nitól tekintély emelésére. Ilyenek többek közi a gyakran hangozlalolt .betűvetésre tanítók" elnevezés. Az ábécé tanítása csak az első oszlály tananyaga, nem az összes 6 vagy 8 osztályé, melyek felölelik részben a középiskola 1— 4 osztályainak tananyagát ls. Legcélszerűbb volna az Írás- és olvasás tanítását az óvodákra bízni. Nem tekintélyt emelő a „lanitó néni" és .tanító Mcsl" meg-szólitás használata sem. Nem ez a bizalomkeltés mőd|a az iskolában, hsnem a gyermekekkel való |ó bánásmód, amely alyal szertlettel párosul és ha kell, kellő azlgor I Ha a gyermek kezdetben félénk, ennek a szülök az okai, mert sokan, ha otthon gyermekeikkel már nem bírnak, a tanítót állllják oda mumusnak és mái előre Ígérgetik, hogy majd igy,
"1 Fonti cikk állításaival - bár ta-nlto-ember Irta — nem mindenben er-
tünk eayet és ezérl.alkalomadtáa még visszatérünk i&. A szerk.
Bünügyí kartel
Irta: Dávid HagT" Jáaaal 35
Az újságírók majdnem széttépték kíváncsiságukban a papírlapot, amely nem volt más, mint egy vallomást Jegyzőkönyv kitépett lsp|a. A nemrégiben leleplezett kommunlsla ügy egyik gyanusltolljának a vallomását tartalmazta. A vallomás fontosabb részeit pirosceruzával huzlák alá. Egy helyen határozottan tehetett látni a plrosceruzánsk azt a nyomát, mlnlha kllörl volna az erőteljes nyomás következtében. Kalmár, aki Jól Ismerte Msgas vallomásának azt a részét, amellyel a kése átadását indokolta meg, a nagy felindulástól kipirosodott arccal nézett a kollégáira és kimondla mindnyájuk egyazon gondolatát: * t
— Fiuk, Oradina János gyilkolta meg Holfer elnököt. Ez a papírlap megdönthetetlen bizonyíték a gyilkos ellen. Valószínűleg ugy lörtén-helett a dolog, hogy amikor végzett az áldozatával, nem akarta otthagyni áruló bizonyítékának a késéi, hanem felkapta az aszlalrOl az első keze-ügyébe eső papírlapot, Jelen esetben ezt a jegyzőkönyvet és abba csomagolta Se á véres kés,!, amelyet
elrejtett a kabátja zsebében. Itthon a kést valószínűleg megliszlllhalla, a papírt pedig lelülelességbő1, vagy szórakozottságból, mii ludom én, egyszerűen a dívány alá dobla, ahol megtalálta a szobaasszony.
A tulajdonosnő és a szobaasszony, akik végighallgatták az újságíró fejtegetéseit, csak most tudtak meg végre, hogy miért is keresték ezek az ö vendégüket.
— Jézusom, kapóit a fejéhez a fiatalasszony, ml egy gyilkossal voltunk egy fedél alalt. Még minket ls megölhetett volna.
— Most már felesleges utólag réír Üldözni, nyugtatta meg Csergő az asszonyokat, majd odafordult a szobaasszonyhoz, akinek nevét és személyi adatait feljegyezte a Jegyzökönyvébe. Ezeket a dolgokat larlsa jól emlékezetében, meri a bíróság elölt mégegyszer el kell mondania. Végül arra kérem mindkellőjüket, hogy egy napig még senkinek se szóljanak a dologról, mert a gyilkos eselleg megugorhal.
A két asszony rcsiketve ígért meg mindent, mire az ujságirók eltávoztak. Kalmár ugy sejtette a zsebébe a véres papírlapot, mlnlha kincseket érne. Neki ez az eredmény löbbel éri minden kincsnél.
Ulközben megbeszélték, hogy mll Írjanak másnspra a gyilkosságról. Hosszas vita után abban egyezlek meg, hogy sem a toncolás eredményét, sem a véres papírlap megtalálását nem fog|ík megemlíteni, hanem annyit Írnak meg egyelőre, hogy az újságírók nem iudisk bele* nyugodni Msgas DJnes bűnösségébe és ezért elhatározták, hogy maguk nyomoznak a tettes után.
— A közönség kissé bosszankodni fog, Jegyezte meg nevetve Orbán, de ez nem baj, mert annál izgatot-tabban várja majd a legközelebbi híradásunkat.
— Igazad van, hagyta rá Kalmár. Annyit megírhatunk egész bátran, hogy holnapulánra már bővebbel közölhetünk a nyomozásunk eredményéről, Azt mindenesetre ki kell domborítanunk, hogy idáig már is olyan bizonyítékaink vannak, amelye^ kétségtelenné teszik Magas ártatlanságát.
— Hála Istennek, sóha|tott fel Csergő, hogy végre ml is foglalkozhatunk .nál az üggyel, meri ez a litkozódzás kezd már az idegeimre menni. *
A többlek nevetlek.
— Na csak ne mulassatok rajtam, folyUtln tovább, mett ludom, hogy
nektek ls nagy megerőltetésetekbe kerüli, hogy ne számoljatok be ez ulóbbi kél napon végzeit nyomozásainkról.
— Igazad van, mondta Kalmár. Már ugy szerelnék egyszer magam ls őszintén foglalkozni az üggyel. Nehéz dolog az magunkfa|la újságíróknak, hogy ilyen szenzációsan
érdekes fordulatokról hallgalnunk „ ,
— Meg azlán, folytatta Csergő, épp III az ideje már annak is, hogy Dénest rehabilitáljuk. Szegény fiúról még mindenki a legrosszabbat hiszi mindig a városban. Azt hiszem a mai becsempészett levelünkkel sikerüli talán kissé lecilllapilanunk a türelmetlenségét.
— Tévedés, ellenkezelt Kalmár. Azt hiszed, hogy amikor ilyen dolgokról van szó, nem Jobban szerelne 6 Is velünk együtt részt venni a nyomozásban ?
Beszélgetés közben észre sem vették, hogy már beérlek a belvárosba. A korzón mindnyá|an azzal b-icsuzlak el, hogy Kalmárnál esle léi kilenckor lalálkoznak a Vármegye szerkeszlőségében. Azlán mindenik s-etett a maga redskcló|ábs, hogy minit előbb megírja a másnapi anyÜAl. (Folyt, kív.)
1938. hinlm 3.
ZALAI KOZLONT
meg úgy; megver a tanító, ha Iskolába járttl A helyei megiiólltáa : tanító ur, vagy tanító utnó. Igy volt ez a maliban la, sót nagyságának szólították a tanítónőt és ez ellen a tanfeKlgyelöiég soha nem emeli szót. Ebben semmi bizalmatlanságot ktllő nincs, mert uzzel a gyermek tanító-Iával szemben a tiszteletnek, a megbecsülésnek adja lar,u|elét, ami nevelés szempontjából feltétlenül kívánatos. A néni is bácsi megszólítás a tanító egyéniságének kisebbítése akkor, amikor a levegő tele van nagyságossal. Tessék jjegfigyelnl, ha a . házlalkalmazoll levelet kap, címzése .urleánynak", úrhölgynek" SIÓI és valószlhűleg az udvarló Is ;nagysátjóá\'li!*í\'A kis apróságok pedig eszes lények, mindent észré-vcaznet, mindent Iáinak és hallsnak I Nem e|tt-e tket gondolkodóba, hogy Otthon a tejesasszony! ugy hívják, mint a tanító nénit, * tanító bácsit meg, mint a favágót I
A tanítóság, tekintélyének emelése szempontjából, nagyon helyesen cse-
Vérosl Mozgó
A békebeli Ferenc József idők visszatérése!
MILÖCKER
STRAUSS f , és SUPPÉ
a három kiváló muzsikus zenéjével I
lekedne, ha mozgalmat indítana fo-
lettes hatósága utján, hogy előléptetés alkalmával, mint más hivataloknál, a tanító is, ha magasabb Kiélési oszlályba lép, ez bizonyos cim elnyerésével legyen kapcsolatos. PL tanító, főtanlló, igazgató, szakfelügyelő stb. Ez az Iskolafenntartóknak anyaglakba nem kerülne: körültekintő eljárással a tanító le-klnlétyét emelné, megelégedettségét
Eggerth Márta
a film csalogánya,
Szőke Szakáll
\' \' á\'humor fejedelme,
Paul Hörbiger
az Ötletesség királya.
Ferenc József személyének «<■;• és korának derűs, napsugaras regényel
Táncol
a garnizon
(Az Iscbll audiencia)
vidámság, szerelem, romantika 10 felvonásban.
Előadások kezdete szombaton 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
és munkakedvét \'okozná, a teljesítményi növelné. Nagyon méllányos-nak és Igazságosnak tartanám a fentebb javaslatba hozoll Intézkedés lélre|öttél, mert négy középiskola, ötévi tanítóképző Intézel! tanulmány és egyéb tanfolyamok elvégzése után, nem a néni, meg a bácsi megszólítás lllell, hanem olyan, melyben a tisztelet és megbecsülés jut kifejezésre.
Erdőst Bálint, ny. Igazgató
NAPI HIRIK
Onbetöréssel gyanúsított zalai ügyvéd elővezetését rendelte el a kanizsai törvényszék
Furcsa autó-delekt a főtárgyalás órájában a Balaton-parton
Nagykanizsa, Junlus 2
Qeléntalvl Oellén Sándor dr. előkelő budapesti család Ha, aki nemrégen még Zalaapátiban ügyvédeskedett és nőül vett egy jómódú úri-leányt. Oellén zalaapálll szerepléséről és éleiéről sokai beszélnek a közaégbellek. Tény, hogy a zalaegerszegi ügyvédi kamara felfüggesztette hal hónapra ügyvédi gyakorlatától.
Oellén egy napon feljelentést telt a csendőrségen, hogy távolléte alatt Ismeretlen lettesek behatollak lakásába és kifosztották azt. Részletei jegyzéke! is csalóit a feljelenléshez, hogy mije hiányzik. És mivel lakása belörés ellen biztosítva volt 5000 P erejéig a Duna c. biztosító intézetnél, bejelentette kárigényét a Dunánál.
A megindul! nyomozás tolyamán azulán a csendőrség olyan ruhadarabokat talált az agyvéd lakásán, amelyek mint ellopottak voltak bejelentve és mivel Oellén kárigény! jelentei! be a biztosítónál, a |elen-ségek alapján önbetörés gyanúja elmén feljelentenék [a esendőt ségen. Hónapok óta folyik már ebben az ügyben az eljárás, mlg ma büntető
főtárgyalás elé kerüli. Oellén dr. Időközben Budapestre köllözködOtl, ahol édesapjánál tartózkodik. Oellén oda Is kapta kézhez az Idézési. A Duna képviseletében dr. Lenkey Oyula budapesti ügyvéd jött le a nagykanizsai tárgyalásra.
Az öiszes beidézett lanuk megjelentek, csak Oellén dr. nem Jelent m:; a kitűzött Időre. Hosszas várakozás után :elefon|elen!és érkezeit Balatonfüredről Oelléntől, hogy, autó-defektet kapóit" és azért egy óta múlva megérkezik Nagykanizsára.
Dr.\'Lenkey Qyula mosollyal vetle a bejelentést. Honnan veszi Oellén a pénzt egy budapesll aulólurára? És csakugyan... Elmúlt 11 óra, dél, lót 1 óra él Oellén nem érkezett meg. Sem nem hallatott magáról tovább.
Dr. Mulschenbacher tanácselnök, akinek az ügy az egész délelöltjél Igénybe velte, végül Oellén nélkül kihallgatta a beldézell tanukat, akiknek vallomásaiból azonban nem igen tisztázódott a tényállás.
Végül 2 órakor dr. Mulsciienbscher elnök enunclálla, hogy elrendeli dr. Oellén Sándor elóvezelésél, amennyiben az utánjárás beblzonyitsná, hogy a telefonálás, Illetve az „aulódetekl" csak trükk volt.
Háromnapos zárt tárgyalás ntán Ítélt a bonvéd törvényszék Ágoston tiszthelyettes felett
Ismélellen loglalkozlunk Ágoston Józsefnek, a nagykanizsai közren-dészell kórházhoz beoszlolt tiszthelyettesnek ügyével. Azzal gysriu-sllollák Ágostom, hogy a kezeihez lefizetett belegápolási pénzekel löbb esetben nem adta le és nem könyvelte el, hanem saját céljaira lor-dllotta. Mikor Ágoston észrevette, hogy llgyellk, azzal az ürüggyel, hogy a hiányzó Összegek visszatérítése végeit hazamegy, megszökött és Pilsenbe, majd Bécsbe utazott, ahová feleségél Is táviratilag felhívta. A szerencsétlen asszonyt, aki tériének áldozata, akkor fogiák el éppen a nagykanizsai detektívek, amikor az állomáson a vonalra fel akart szállni, hogy a férje állal megadolt szállodában, Bécsben találkozzék urával. A kapitányságra kisérték, ahol több-száz pengő készpénzt talállak nála,
amit lefoglallak és leiétbe helyezlek.
Ágostonné azt mondotta a nála tálait pénzről, hogy az sa|át|a, amit sertéshizlalásiul keresett. Agoslonnét kérőbben szabadlábrahelyezték.
Ágoston a kihallgatása és a vizsgálat alkalmával büntelenségél hangoztatta.
Diplomáciai tárgyalások után Ágoston József tiszthelyettesi Ausztria kiadta Magyarországnak és a gyanúsított embert a szombathelyi honvédügyészség togházába szálll-lolták. Éppen két esztendeje, hogy Ágoston vizsgálati fogságban ül.
Mos! voll ebben a bűnügyben a főtárgyalás a szombathelyi honvédtörvényszék ötöstanácsa előli, három napon keresztül. Nagykanizsáról Is számos lanu vell részt a tárgyaláson. A tárgyalás és az llélelblrdetés is zári volt.
NAPIREND
Junlus 3, szamba*
Nómal kstollloa: Klotild. Proteallius Klotild, tzr.: Slvin hó 9
Váróit muzeum és KonyvUr nylhj csütörtökön e« vasárnap délslott 10-W
"oyígyinetlátl é||etl sxolglUt e hóniip-bin: ■ Salvator gyógyszeitái Ezuébet t« 21. ss. áa a klskantasal gyógysMltár. 1 Oőztflfdö nvltis reggel « \'rStSt este i óráig (héttő, izctda, péntek délutiu, kedden egén. -:«p nőknek).
OrszdostiMM
Minden elkészítve- Már csak a felszentelést várja. Meg az ünneplő tömegeket várja. De nem csak a külsőségekkel ünneplő tömegeket, hanem a belülről ünneplőket.
Ünnep ? Magyar ünnepi... Ebben a kél szóban minden benne van. A csárdás iröme, kurucnőták kesergése, a népdalok délibábos romantikája, Brahms Magyar lánca, Liszt Rap-szódlája, cigánydalok duhaj Jókedve és fájdalmasan panaszkodó önmagábanézése.
Magyar ünnepi... Benne van a műit és benne van a Jövő. A Jtvó reménye és az a mult, amiről azt hittük, hogy Jövő Is lesz. Nagymagyarország és Trianon és ami utána Jön. Aminek utána Jönni kell...
Rajta tömegek tekintete és benne tömegek lelke. Tömegeké, embereké, magyaroké. Munkás magyaroké és munkát váró magyaroké...
És messziről guruló fillérek. Magyar fillérek. Keserves fillérek. Köny-nyel a gabona-tragédiának, a bor-tragédiinak, meg a löbbl tragédiának. A társadalom és az egyének tragédiáinak. Kénnyel egy nemzet tragédiájának. Ouruló fillérek és guruló könnyek...
De lobogó reményi Pusztlthatat-lan remény. A létjogosultság és M-vatottság reményt. Nemcsak miértünk, önzéssel, hanem a többiekért Is. /t löbbl nemzetekért, a nagy közösségekért, az emberiségért. A békéért. A békéért — de csak igazsággal I
Az árbócra felhúzták a lobogót. És utána lőhet az ünnep...
_ Keríti Zoltán
— (Pályázat közigazgatási gyakornoki állásokra) Bidy Zollán alispán pályázatot hirdetett a vármegyénél üresedésben levő két köz-Igazgatási gyakornoki állásra. Pályázati határidő: Junlus 18. déli 12 óra.
— (A Kathollkus Férflllga) ma esle 7 órakor gyűlési lart a plébánia fehértermében. A mai felolvasás tárgya: Milyen életpálya felé Irányítsuk gyermekeink figyelmét. Kár, hogy az illusztris előadó névielen akar maradni. Az elnökség azonban a tárgy gyakorlati volla miatt ezúton Is felhívja az érdeklődő családapák ügyeiméi az előadásra. P. Molnár elnök folytatólagosan a hllről fog értekezni.
Olcsó pünkösdi cipő vásár!
Fehér, szürke, barna, fekete nyári divatcipők, szines sandaleitek, bocskorok és week-end cipők a legjobb minőségben és legolcsóbb árakon
Miltényi Sándor és Fia cipőáruháza Nagykanizsa, Főút 2. (Városházpalota)
___ZALAI KÖZLÖNY__
Mindig
a legolcsóbbak
vagyunk
«
Táncol a carnlson
iKhl feslől viliikén, néhai I. Ferenc József kedvenc tartózkodási helyén játszódik le ez a békebeli Ilim -mese. A Táncol a garnizon, derűt, napsugaras regénye annak a kornak, amely bövelkedelt még a romantikus azcrelmakban. A Ilim értékmérőiéül elég megemlítenünk, hogy a ragyogó hangú Eggerih Márta, valamint a humor kei legkiválóbb képviselője, Szike Szakáll éa Paul Hörblger jálozík a főtzere peketjebben a romanllkua történetben.
Ének, muzsika, szerelem, vidám fág: Táncol a garnizon... ét mulat a közönség.
A Ilim nagy tetszéssel találkozott a tegndpeatl fcwtHitalóu. (Ot
hirdetőink figyelmébe l
Felkér/tik Igen tiszteli hirdetőinket, hogy pünkösdi lapunkba szdnt hirdetéseiket legkésőbb ma délután 4 Ariin hozzánk Jullatnl szíveskedjenek, mert csak Igy tudunk risztikre Jő elhelyezési biztosítani
/I Zalai Közlöny kiadóhivatala
— (Kanltsal szerzők műve a miskolci Városi Nőikar műsorán)
Dr. Wlnkltr Ernőné Őszt napsugár c. költeményére nemrégiben Vannay Jánot zeneiskolai igazgató nagyszabású kórust zomponélt háromnólamu nőikarra. Ennek a nagytz abásu műnek junius 3-án leiz Miskolcon a premierje, ahol tz olUnl városi kórusok szokásos évvég! hangversenyén a 80-100 tagú miskolci Városi Nőikar adja elő. Ugyancsak ezen a hangversenyen megy Vannay igazgatónak egy másik kórusa is, t Ptty/nlaíy királykisasszony, melyei egyébként már Kanizsán, Budapesten, Aradon és még számot vidéki városban is előadta!:.
— (Sördalvrrseky) Az Országos Dalos versenyt, mint ismeretes, íz idén ts Budtpetlen rendezik meg. Ezzel kapcsolatban érdekes újításképpen a Dxther-Koncern külön sirdalverstnyt rendez a dalosveraenyt B»g«l&zí ismerkedési estély keretében. Miután a Dreher-Koncernnek Nagykanizsán is van érdekelltége, a Nagykanizsai Ipartestületi Dalárda Is benevezett ebbe a versenybe. Régi tördalnak férfikarra való áldolgozá-tára Is hirdetlek ennek kapcsán pályázatot. A győztes karnagyot díjazni lógják. A verteny L dija 400 P és 12 hordó sör, a II. dij 300 P és 8 hordó sör, a III. dij 200 P és 6 hordó sör.
— (Elemista temetés) CtMörtö-kön reggel rnighalt Zadravecz József Vécsey negyedikes tanuló, egy más-féléve elhunyt, hélgyermekes nyugdíjas posláa fiacskája. Vakbél- éa hathárlyagyuiladás vitte el pár nap alatt. Jó tanuló, |ó viseletű volt Tanítói, Iskolapajlasal szerették. Éppen ezért gyönyörű temetést rendeztek neki. Manyarruhás kislányok cserkészek sorfala közt vitték a koporsói. Rlskő Tibor osztálytáru búcsúztatói mondott. Sírt ott mindenki. Az Iskola énekkara énekelt Németh Jenő vezetésével, aki a kántori funkciókat is végezte P András hitoktatóval együtt.
== Olcsó gramofonleme-*sk (J pengetni) Trana-dmubidndl.
Oyermek csíkos nadrág — -96
Gyermek fürdőruhák —\'96
Divatkesztydk —-96 Dlval krepdesln nyakkendők —-98
1 vég csipke, 10 méler —-W
Férfi gallér - --60
Divat zoknik — ■«8
Strapa zoknik —-32
Cérna zoknik l._
Norcoc sapkák 1 50
Divat szalma sapkák 1-50
Spo\'t ing, gyermek l\'öOtöl Sport Ing, minden száin 2-SO
Apacsing, komplett 3-50
Apacsing, legfinomabb 4 50
Színes férfiing 280
Szines férfiing, freskó 350
Puplln ing, színes 6.50
Hálóing, ptlma 6\'— |
Fehér férfiing 280 Fehér ing príma, 2 gallér
Rövid alsónadrág 130
Sítabolok: 1-28
Sefyemharlsnya, príma 1 90
Azsur nyilas Norcoc 2-40
Selyemhírlsnya, atUseíiem 1-28
Selyem Rayé blúzok 2-48 Csíkos selyemnadrág,
hibátlan 1-50
Fehér mosóbőr rellkűlök 1 40 Erszények —-30-től
Gyarmnktrtkők
nagy választékban
Spoit zoknik, príma —\'50
Tropikál íéiti Ingek 5\'— Férfi i,ig,
legdiva\'osabb K epp: 4 80
_1933. juníut 3.
1 1 - i\' i. mi a in
A mai tűzoltó-program 11 JO-kor: érkezés t nagykánlzsil pályaudvarra, majd fogadás után autóbuszon a város megtekintése és
12-kor: a lüzollólakiattyához érkezés. Jelentés, laktanya mégtekln-(ésc \' \'\'\'i\'- 1,5,11 "-\'•m
li 30-kor: bemulalő támadási 0k-korlat a városhízétt 0/aiorlat\'után dlszfelvonulát az elijÖksígésYhelyl halóságok élőit. \' " í- ,
13-kor: társasebéd a f^Őzpóntszálló éttermeiben.
15 45-kor: aulőbujz \'Öul ^Köz-ponl szálló elől a RÍlyaudrMWI- ,
16.15-kor: ypnt(|lndulás,ZÍIjt(^-szegrc, . ■ . «v.)iAív;IM.
— (A Rlff- Kabif Irredenta és Jótékony asztaltársatág) ftoUSOs havi összejövetelét ezüMal lolyó hó 3-án tartja n Éden-KfOsíkban. i\'A gyülekezés már délután 4 őrskor kezdődik, de eti ntm\' Jáktnli>\'.M, hogy az etil órákban érkezők ■ ne részesülnének épen olyan szíves fogadtatásban, mint • korábban kirándulók. A Jótékony Célra tekintettel kérjük a tagokat, hogy miséi számosabban megjoKanl szíveskedjenek. Vendégeket tzlveten látunk, kedvezőtlen Idő esetén az összejövetel a Msrkó-féle vendéglőben lett.
— (A Nagykanizsai Piarista Diákszövetség) jtiAlus 3-iu (tzom bal) esle 9 órakor vacsora utáni bacálságot összejöveteli rendez a Korona éttermiben, amelyre a Szövetség tagjai! és azok barálalt minél nagyobb számban való megjelenésre kéri az Elnökség, ; u ■
— (A leányllceura torqavlzs-gája) junius ll-én délután léi 6-kor lesz, 20—80 lllléret hetyárskkul.
— (Átköltöztek a trontharco-sok) értealtjuk bajtársainkat, hogy hivatalos helyiségünket folyó évi Ju-nlua 2-től a Pannonls-szálló földszinti szobájába helyeslők ál. Vmtői/g.
— (Hamis egypeogös) Ifrtft József József lőherceg-ull Iflszer-kereskedíi pénteken déietőlt egy hamis egypengóst szolgáltatóit be a kanizsai rendőrségnek. A pénzt egyik vevőjélől kapla. Meginduld a nyomozás.
— (Egy oák. Hantért három havi loghit) Kerék JózMl 40 éves nagybakónaki lakos többször volt már bűnlelve Idtebb lopások mlíll. Nemrégen egy\'isák llntet emelt «I Borsfát Ferenci köztégbell Italai gazdától, a dolog \' kitudódott és Kerék törvényre kerllt, ahol motl is korábban reá klrólt fogházbüntetését lölll. Kerék bdsmarle tettét. ■Rklttfve büntetett voltál, a törvényszék Kerék Józsefet három havt fogházra llélle. Kerék fellebbetett.
— (A sírokról topta él á kerítések kapuját * dlsznóóljárn) Vámosi József 32 éves zalaszabarl napszámos igtn szegény ember. Kiment ■ lermWbe, ahasman három sir kerítéséről levette a rácsos kaput és azzal eglszilette kl otlhon a hiányzó sertés- és tyúkól ajtaját. A dolofc kiderült és Vámosit feljelentenék. A nagykanizsai törvényszék 8 napi fogházra ítélte.
Nagy tétel retikül és pénztárcák
alkalmi vétel.
Figyelem! Szombaton Figyelem! kérjük a nagyérdemű vevőinket, hogy a délelőtti órákban felkeresni szíveskedjenek, hogy a torlódás miatt a megszokott előzékeny kiszolgálásban részesíthessük.
Nagykanizsa, Fd-ut 6.
<633 tunlu» 3.
ZALAI KÖZLÖNY
Étvágytalanságnál, rossz gyomornál, bélrekedésnél, renyhe eméBztés-né\' anyagcserezavaroknál, csalánkiütésnél és börviszkcléinél a természetes Ferenc lóiul keserűvíz rendbehozza a gyomor és a belek működéséi s megszabadítja a testet a felgyülemlett roíhadó anyagoktól. Az orvostudomány több úttörője niegállapllolta, hogy a Ferenc léusf viz abszolút megbízható hashaj ó. A Ferenc lóiief keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban es fűszer-üzletekben kapható.
— (Filléres postai csomagforgalom) Friss gyümölcsöt tartalmazó u. n. Illléres csomagforgalom 1933 junlus hó t-töl november hó 15 lg terjedő Idöszskra újból életbelépett. 50%-os díjkedvezménnyel csakis a kizárólag friss gyümölcsöt tartalmazó csomagok adhatók fel. Ez a szállítási díjkedvezmény léhát nem terjed kl az egyéb gyümölcsökre, Így p). aszalt, vagy déligyümölcsre, dióra, mogyoróra, valamint zöldségfélékre és a gyümölcs fogalma alá nem larlozó mezőgazdasági terményekre (pl. gesztenye, paradicsom, síb).
— (A Nagykanizsai Felsőkereskedelmi Iskolát Véglett Tanulók Szövetsége) az évi rendes közgyűlésével kapcsolatos pünkösdi találkozókra (10, 20, 25 és 30 éve végzettek) a következő programot állította össze: Vasárnap, azaz folyó hó 4-én délelöll 11 órakor gyülekezés a kereskedelmi Iskola udvarán, ahonnan együltes kivonulás az országzászló felsyatás! ünnepélyre, ahol a szövetség elhelyezi koszorúját. Az ünnepély ulán társas ebéd a Cenlrál-ban. Délután 3-kor Istentisztelet. 4 órakor a Szövetség rendes éti közgyűlése az iskola nagytermében. Közgyűlés ulán séta a városi parkban. Esle 8 órakor bankéit a Ceotrál-ban. Felkéreluek a Szövetség tagjai és barátai, hogy ugy a társas ebédre, mint a bankeltra előjegyzéseiket minél nagyobb számban Balog Dezső igazgató urnái megejteni szíveskedjenek.
— (Pünkösdi vonat Nagykanizsa-Szombathely közt) Az Államvasutak szombathelyi űzlelvezelö-sége értesíti az utazó közönségei, hogy folyó évi junlus hó 4. és 6-én, a pünkösdi ünnepek alkalmával az 1447. és 1448. sz. molorvonalokal közlekedteti. Az 1447. sz. vonal Szombathelyről Indul reggel 5 óra 45 perckor, Nagykanizsára érkezik 8 óra 26 perckor; az 1448. sz. vonat indul Nagykanizsáról 20 óra 30 petekor és Szombathelyre érkezik 23 óra 02 perckor. Ezen vonalokon minden olyan kedvezmény érvényes, mint a menetrendszerinti rendes személyvonalokon.
— BlaOrangu mű jég kap hatO a Transdanubta E au e sü11 00 urnalmok RéanvénytdrsaBdgndl.
— (A gőzfürdő) pünkösd mindkét ünnepén délután zárva lesz.
Pünkösdre nyári dlvatclpók, sandateltek, tenniscipök, gummltalpu vászoncipók legolcsóbb árakon — MUUnyl Sándor és Fia clpddruháza, Fö-ut, Városház.
két ü
sandz vászc Mllté Fő-ul
i-
Cégváltozással
kapcsolatban május 21-től junlus 6-1* nagyon olcsó árakkal nagy
PÜNKÖSDI
VASÁRT
rendezek.
TáJéKosctaió árak:
Színes férfi ing.........3.25 P
Szines férfi ing.........4.25 P
Színes férfi ing, prima pouplin .... 7.25 P
Fehér férfi ing.........4.— P-töl
Szines férfi sporting (freskó).....4.-P .
Apacs ing (fehér és szines).....3.50 P „
Rövid alsónadrág ........1.50 P „
Férfi zokni...........—.55 P „
Férfi harisnya..........—-SO P „
Férfi bőrövek..........—.75 P „
Férfi kalapok..........5.40 P „
Sétabotok...........1.40 P „
Selyem harisnya, prima......2.20 P „
Selyem harisnya, prima ajour .... 2.40 P „
Selyem harisnyajj.........1.60 P
Selyem blousoka. M.......2.50 P
Kötött blousok/Jrövid ,és hosszú ujju . . 3.— P-től
Selyem combiné . j|.......3.20 P „
Selyem csikós nadrág (hibátlan). . . . 1.60 P „
Fehér vászon retikül^.......1.40 P „
Gyermek zokni|(fehér és szines) 1 -es szám —.46 P „
Gjfe
selyemharisnyák a gyár által előirt olcsó árakon. Elsftrendii R0S8I-
kalapokat bevásárlási áron kiárusítom.
Nagy raktár re/JkUIÖk, böröndök,
nyakkendője, gyermekruhák
és rövidárukban.
Nagy választék gyermekruhákban.
PERLSZ DEZSŐ
URI-ÉS NŐI DIVATÁRUHÁZA a „HATTYÚHOZ"
Szombaton és vasárnap
iSlÉOHll
elsáBinaéMl
a Markó féle vendéglőben
Rbonnensek felvétetnek.
SPORTÉLET
Folytatja-e az MTE a döntőkön is győzelmi sorozatát?
Koch zyfel blrá >utl » míikSifal
Nagykanizsa, Junlus 2 Az egész város sporltársadalmát lázban tartja a pünköstlhélföi Kiskunhalasi AC—NTE alosztálydönlö fulballmérközés. Teljesen érlhetö is a nagy Izgalom és láz, blsz nem kisebb léitől, mini Délnyugalmagyar-ország bajnokságáról van szó. Hs ezen a mérkőzésen sikerül aa NTE-nek győznie, ugy egy fokkal közelebb jut a büszke délnyugati bajnoki címhez. Különös érdekességet ad a mérkőzésnek szőri körülmény, hogy slkerűl-e az NTE-nek sz egész éven ál szlnle már megszokolt győzelmi sorozatát folytatnia? Az 1932-33. bajnoki évben az NTE csupán az első mérkőzésen szenvedett Kaposváron vereségei, azóta minden mérkőzésen szebbnél szebb eredményt ért el. A három sloszlálybajnok közül az NTE nyerte legbiztosabban a bajnokságot, mert kezdettől fogva a szezon végéig megtartotta vezető pozícióját és 4 pont előnnyel, valamin! Imponáló gólaránnyal nyérle a kaposvári a\'oszlály bajnokságát. A pécsi alosztály bajnoka a PVSK, valamint a bajai alosztály bajnoka a Kiskunhalasi AC csupán 2 pont-előnnyel lellek az aloszlály bsjnokal. A Kiskunhalasi AC kllünő együltese az elmúl! években a szegedi csoport bajnokságáért |álszotl és ott is állandó vezető szerepet vllt Csupán a lolyó bajnoki évben lett a bajai alosztályhoz álcsatolva és máris alosztálybajnokságot nyert.
A kiskunhalaslak most pünkösdkor ünnepelik egyesületük 20 éves jubileumát és Igy erre, valamint az első találkozás emlékére kölcsönösen selyemzászlóval fog a kél egyesület egymásnak kedveskedni
Az Elektron Rádiótechnika Vállalat a Zrínyi sportpályára megafono-kat szereltet fel és a mérkőzés előtt, vslamint a szünetben gramofonzenét fognak közvetíteni.
A mérkőzés d. u. fél 6 órakor kezdődik. Előtte 3 órakor Ékszerész —Transdanubia Spllzer-kups elődöntő mérkőzés kerül lejátszásra.
A BSzKÁRT csapata
pünkösd vasárnap délulán minden körülmények között látszik.
Vasárnap a filléres gyorsssl érkeznek Kanizsára. A Zrínyi csapa-tánsk felállítását holnapi számunkban közöljük.
Bitó vitéz Adorján lesz Kapos-v árról.
ZALAI közlöny
1933, junlm 8.
, .««. Bélrenyheségben szenvedik írflmiíre eg» klvá ó gyárlmim ke* (tilt forgalomba ,CUro>.J" név alatt, vnely mfáltnégea, kristályos, cltro-moi V::.badl só, (mely kiváló és biztos hashajlószer. Eddig már 14 államban forgalomban van és kellemes. üde cllromillata folytán egy csapásra meghódította a közönséget. Mi, amikor |a gazdasági viszonyok kevés embernek engedik meg, hogy kúrára utazhasson, adva van már az alkalom, hogy mindenki, saját otthonában, a ,Cllrosal" segítségével azt elvégezhesse. De ami a legfontosabb, egy kura oly lényegtelen csekélységbe kerül, hogy annak használatát még a legszegényebb níp-réteg is megengedheti magának.
— Közalkalmazottak figyelmébe I Butoráruinkat lényegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú lpjáralu hiteire is, kamatmentesen. Kofstein butoráruház, Horthy Miklósul 4. szám.........,
Közgazdag\'%
. (—) A Magyar Gazda,isztek és Erdótlaztek Országos Egyesülete
évi, rendes közgytll\'sín titkos szavazás és izgalmas választás után óriási szótöbbséggel Bayer Jánost, a hlftr. Tolna- és Veszprémmegyei Öazdaliszll Kör elnökét választotta meg 6 évi Időtartamra elnökívé. — Az egyestllel ögyvezelöjévé Faber György kamarai fogalmazót, az Alsó-dunántull Oazdatlszti Kör titkárát ajáulolla az elnök, akit egyhangúlag nagy lelkesedéssel választoltak meg a tisztségre. _
Zflrlchl zárlat
Pilis 2039, London 17 46, Nawvork 43800, Brílsaei */2*05, Milano 268T/I, Madrid 44-20, Amsterdam 208*13, Berlin 120-80. Wien 73 22, Szófia —•—, Pzága IMI. Vazul 58 06, Budipeit —*-, Flelgríd 7-00, Bukirelt 308.
á Isautt luk deriza-át-foliassai
Aneolt. 19-
Si-s
VALUTÁK
19-20-1960 . 79-18-79-74
___16^3.-1703
Dáak. 8511.86 30 Dfaár 7*20-7 70 Dollár 479 50-489-60 PrancUt. 22-30-22 60 Holt. 230-00-232-20 Zloty 64 35-64-85 U1 340-344
Léva 4-00-426 Ura 29-90-302U Mázka 135*70-136-60 Norvég 97 60-9860 Peseta —•-— SítJIII. 77*50 8050 Svájcit. 110-70-111-41) Jrédk. 9810-9910
DEVIZÁK Atnsl. 230 20-232 20 Belgrád 780-790 Berlin 135*80-136-60 Bilissel 79*.»-7»74 Bukarest 341-3*43 Kopenb. 85*90*86 London 1918-19
Madrid —■--•
Milano 30*00-30*18 Newy. 483 50-489 50 Oszló 9780-9860 Pátls 22*33-2247 Prága 16*95-17*06 SzóTla 4*lll/í-4*141/i Séockh. 96 30-99 10 Varió 6455-641)5 Wien -*— Zürich 11080*111*40
Wien cleirlng árfolyama , 80.454.
Teraényttziie
Buta ttsziv. 76-os 1255—1300, 77-ea 1280-1Í30, 78-18 13 05-13*50, 79-ea 13*39-137). 80-aa 1340-13*85, dunántúli 76-08 11-60-1185,77-ea 11*75-1200, 78-iá 1190-12-20, 79-ea 12-10-1240. 80.18 12 25-1250, roza 595 - 6*05, lak. árpa 840 8 60, zab 7*80-790, tengeri 7*25 - 7 35, korpa 5*00-510.
Serténváíár
Falhattál 746, eladatlan 419. — Elaó-rendű 095 -096, azedett 0 85-0*88, sze iett közép 0*82 -084, könnyű 0*76 - 0*80, I-8Ö rendll öreg 080-0*82. H-od rendtl öreg 0-74-078, ingol aüldó I. 1*00-1*08, ■tllonna nagyban 1*16-000, zair 1*30 1*37, hua 1*04—1*28, télsertál 1*10—1*20.
Kiadja a lantulejnonoi Közgazdaiául Rt. Gutenberg Nyomda És Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Pelelóa kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon*. Nagvkanlzaa 7a Izím
költséggel vb műin.
ba vetéseit és veteményeit
r
mtltrágyázza. Szükséglet négyzetmétezenként; Főzelékféléknél ... ... , 2-töl 4 deka
Virágoknál......... 2 , 3 .
Rózsafáknál ... _ 5 „ 6 .
Gyümölcsfáknál...... 1 . 20 .
Pöldiepcrnél ...... 3 , 4 .
Málnánál ......... 6 . 6 .
Pázsitnál ......... 3 . 10 .
irgonya kat. h.-ként 80 . 100 kg Répánál . . 90 . 100 , Tengerinél . . 80 . 130 , Rétek és kaszálóknál 50 . 60 . Őszieknél teltlágyának, tavasilaknál is
eredményesen használható. (Részletes használati ulasitás az érdek* lödötmek díjmentesen rendelkezésre áll) 2 kg.-os zsák ára ... 1*— P 5 . . . .- 218 P 10 , . , ... 412 P 100 . . . - 19*86 P Beszerezhető:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi szerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A birteág. mellett}
apkohirdetesek
Tot*wék.t keresek megwtelis. Sípos Audortassertztet < _S1M
"ui.nakluui még\' mlfldlg I l\'tzr
gaiantált nohlittentei lehárboz 24 ffllíl. 5 liter elvitelnél lllysaltlnl 18 H{l; 2215
t-urdSkédat keresek megvételre. 84_ vebbet Muszel éi Piledenthilnál. 2712
11260/933. B. síim. Adó.
Nagy váliwtfck rakMmirakkan az Udvait eukiászdában___27]3
" Sápk.nlaaSMk, cipók, gy«r™;k. kocsik itb. Mélyen laaittlltotl érban kaphltók. ánaittl,
Gép, hanaar, triklor és iutóoll|ok, géptin, kodlKeao, tarból. cirbollneum, sósav, szilmtákuaaz, cMbld, továbbá zUk, ponyva, kötdönssák, kölciónponjvi legolcsóbb bevíiíiláit htlye Kelemen Rezsó ctg Nagykaalna, Deák-tér 9 2oy
"kisebb lír. család, 3 izobás lakáat kaphat augusztni t-rr, teiméizetbenl ellen szolgáltatía nielletLCIm^ Uadóbm^ 2208
Jókarban lev« használt gjf^ ablakok, deSZka,
Eternit pala, fürészeltfa, bádogcsatornák
jutányosán eladók
Sartory Oaxkár Utódánál
Király-utca 39. szám.
„Olcsók vagyunk, meri Jók vagyunk."
Villamos
vasaló-bérlet
már havi
1 pengő 10 fillérért
TRAHSDAIIUBIA II.-T.
Capnuáry-ut 6,
Talefont 4-13,
Ságoknak az 1923. ,évi VU. t,-c. M—58. §r«l értelmében eszközlendö nyilvános elárvereléséröi.
A vdgreh«|lást izetlvedS neve* Roth Lsura. Lakása: Horthy Mlklós-ut 1. Az első árverés hdye: Erzsébet-tér 4.
Az eisó árverés ideié (nap és óra): 1933. lunlus 13-án d. e. 9 óra.
A második árverés helye: Erzsébet-tér 4. sz.
A második árverés ideje (nap és óra): 1933. Junius 23-án d. e. 9 óra.
A lefoglalt ingóságok megnevezése sommásan, nemenként
2 drb pult 40 P, 1 drb tükör asztalkával 20 P, 3 oldalas Uzleli állvány 2 (ökörrel 120 P, 59 drb fehér kalapdoboz 29*50 P, 25 drb. különféle nöi szalmakalap 125 P, 15 drb nöi filckalap 15 P öeszes becsértékben.
Arverélt teltételek.
1. Az első árverésen az epyes Ingó Ságok csak akkor lógnak eladatni, ha a becsértéknek legalább háromnegyed rósze megígértetik.
2. A másodLk árverésen azonban az Ingóságok a becsérték háromnegyedén alul ls, a leglfibbet lgórőnok mlnden-eaotro eladatnak.
3. A vótelár készpénzben azonnal !!■ eetendfi, vevó által ffzetendó a torgalml adó éa az esetleged lóayllzósl adó iu.
Kelt Nagykanizsa, 1933. május hó 17. napján.
Lehoczky Lajos 8. k.
n,i v. végrehajtó.
12031/932. B. számi Adó.
árverési hirdetmény
a köztartozások fejében lefoglalt ingóságoknak az 1923. évi VII. Ic. 56—58. §-ai értelmében eszközlendö nyilvános elárvereléséröl.
A végrehajtást szenvedő neve.* Furmen Imre. Lakása: Kölcsey-u. 5. Az első árvciéB helye: Erzsébel-térl pi^c.
Az elsó árverés ide|e (nap és óra): 1933. Június 13. d. e. 9 óra.
A második árverés helye: Erzsé-bet-tézl piac.
A második árverés ideje (nap és óra): 1933. Junius 23. d. e. 9 óra.
A lefoglalt Ingóságok megnevezése sommásan, nemenként.
1 drb 060018. számú Itala teher-és személyautó 3000 P, 1 drb kredenc 120 P. 1 drb sezlon 100 P, 40 pár férflcipö 400 P összes becsértékben.
Arveréal feltételek.
1. Az elsó árzerésen az egyes Ingóságok csak akkor fognak eladatni, ha a becsértéknek legalább háromnegyed része megígértetik.
2. A második árverésen azonban az Ingóságok a becsérték háromnegyedén alul is, a legtöbbet Ígérőnek mindeneseire eladatnak.
3. A vételár készpénzben azonnal tlze-tendó, vevő által fizetendő a forgalmlidó éa az eseüegtp féoytlzéafcqdó is.
i Kell Nagykanizsa, 1933. május hó 17. napján.
Lehoczky Lajos s. k.
tuo .....v|tr08Í végrehajtó.
HIRDlESSp
. „Xolal K8*W»yí\'»iw>;
Nyomatott a laplulajdonos Közgaidasági R.-T. Outezihezg Nyomda és Délzalal Upkladó VélUlatf. könyvnyomdájában Natylanirsán.
(felelős üzletvezető i ZaliliKlrsln.)
73. évfolyam 126. szára
Nagykanizsa, 1933. junlus 4, vasárnap
Ara 16 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
SnrlusaUiíg él kiadóhivatal: FM 5 nítn Mtgleltnlk minden reggel, Mtló kivételével
POLITIKÁI K4PILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elóllietéil ára: agy bóra t pengő Be Iliiét Sacrkesatóaégt éaTÍlBdóblvaUll telelőn: 78. sa
Az országzászló avatására
Irta: ír. GrIU Uráat, a< Ereklyí* 0r»zág7.á»7.ló Nagyblzottság títltkára
Az Országzászló pünkösdkor állani fog, zászlója lélárbócon fog lengeni N igykanhsa lőterén. Hossiu hóna pok lelkrsedése, reményteli vára kozása előzte meg az Országzászló megvalósulását Nagykanizsán. Ez az előkésrllö munka azonban maga Is termékenyítő eröl adolt az országnak, mert a szív dobbanásával, a léek Igaz megnyilatkozásával folyt ei Idő alatt ét az eszme visszhangját erősítette az egész országhi n Nagykanizsának közel két esztendővel ezelőtt támadt azon elhatározása, hogy cjelekvőleg vegye részét az országos felhívás alapján életre htvolt Országzász\'ó munkájában, példát mulató ügye lett az egész ország nak. Hogy ma már annyi Országzászlót számolunk a csonka hazában, kicsinyt, nagyobbat, de mindenütt nagyol az ezt köruilogó lelkesedéB szempontjából, az nagy részben Nagykanizsa érdeme. Ez a város, követve a mélyenszántó hawfiasság sugallatát, még az ultörö Időszak nehéz küzdelmei alatl bontotta kl a zászlót, hogy ízt az ország szine elölt tüntetően a trianoni msrtirlum fétárbócára vonja. Nagykanizsának ez a különleges helyzete, kiváló szerepe az Országzászló-mozgalom-ban, a Trianon elleni állásfoglalásnak kifejezést adó, a \'nemzeti eiő mutatás jdképes ügyében, — olt ma rad reálrva a kanizsai zászlón, olt marad mindazok szivében, kik büszkén mulatlak rá mindig Nagykanizst egységes, hatalmas lendülelére, arra az epichálls Iclemelkedeltségre, mely Itt a Mura-Oráva vidék siögében az Iránymutatásra támadt, mely ma-gávalragadóan támasztotta alá a gondolat éterhullámsln át a teltekre való készségei országszerte.
Nagykanizsa érdeme az Országzászló ügyében azonban hivatást is jelöl: a vezérekkel együtt haladó seregvezelők kölelezeilségeil róji. Nagykanizsára. Emeli fővel, b\'-lia i állunk ma már, a migyar igazságnak eltemeieltségéből kiemelkedett ulján. A nagy vlhir, a hazugságok lávaesö|e temello be ezt a világdráma bekövetkezésekor; és az eltemeleitck luldoklását felhasználva, rabolták el a magyar érlék-it, legyverél, önvé-delméher, életéhez szükséges eszközeit. De nem lehet sokáig letaposott az, kinek szerepe történelmi hivatásának lündöklö belöllése. É1 a kifosztottunk hatalmas erőt adott az élnlakarás; a tudat, hogy az igazság a vérlanuiágon át kell hogv győzedelmeskedjék. A magyar lele|tve magáról a reáhányt romok törmeléken, srabaddá tette » világ megértéséhez vezető ulat. Most már tájékozódott ; tudja merre felé kell mennie. Már Indul ls az ulon előre. De ez az ul nem napsütésben log vezetni. Ez az ut kemény próblja a magyar Jövőnek. Az alattomos rablók a gyáva zsákmányféltök dühödt fal kája állja körül az ulat, hogy blzlos fedezékből akadályozza a magyart
elörei:-iladásában, meg nem alkuvó küzdelmében életééri é-t nemzete becsületééit. Ez az ut sebekke\', szenvedésekkel van még lele. Ha kemény lépéseinkben, melyekkel ezen az uton haladni kell, arablók kísérteties lármájátA\',,fenyegető ökleitől me,; rendülünk, vagy ulközbeu megállva, kllarttsunkbsn ellankadunk, orvtámadásaik okozla fájdrlomtól vissza-rellenünk, nem lulunk a magyar Igazság h,-gyére. Akkor lélárbócon marad az Országzászló Ez a zászló legyen előttünk, hogy az égre emelt teklntelü hivők módjára mehes-ünk
utána a szenvedések sebet lakasztó utján, hogy szenvedésünkkel megváltsuk a magyar Jövendöl, hogy ezer poklon kérésziül is elérhessük a — magyrr leitámadást. Ezúton a seregvezetóket éri a támadók e:sö ütése, a szenvedések első kin|a; de övék a napsugár első lénye, a gyó gyltó beteljesülés elégtétele.
Tlzeziek menetelnek Nagykanizsa tőlere leié pünköidkor, hogy részt kérjenek az irredenta város bensőséges megnyilatkozásából: de százezrek lógnak résztvenni gondolatban a nagy magyar ünnepe.— azok Is, kik a határ lu\'só leién állanak és onnan várják epedve az Ígéret földiének eljöveteléi és az azl ho.ó magyar akarat megmozdulását.
|_XX-U-|.-.-L\'L|-Ll*ll*ü*l\'l*Tl~l"l~l*l\'*1..........—1 ■ ■
Vacsora közben rosszal lett és meghalt Gombár Gyula táblabíró
A késő esti órákban k»p|uk a le su|ló hlrl, hogy Qombár Oyula táblabíró, a nagykanizsai klr. járásbíróságnak nemrégen nyugalomba vonult elnöke ma, szombaton este hirtelen meghalt.
Qombár Oyula a Szemere-utcában lakó nőíérénét, Schuch Károly ny. poslalőfelügyelóéknél volt vacsorán. Az asztalnál üllek, amikor egyszer csak a láblablró rosszul lett. Azon-
nal orvost hivatlak. Dr. Ooda Lipót városi tlsztilőorvos nyomban Injekciói adotl, érvágást alkalmazol), hiába volt azonban minden, a pulzus egyre gyengébb lelt és Qombár Qyula esle léi 10 órakor, auélkül, hogy magához tért volna, csendesen elaludt — örökre. Agysrélhüdés ölte meg.
Az egész város megdöbbent, mély észvéte állja körül ravatalát. Temetéséről míg nem lörtént Intézkedés.
Az országzászló felavatási ünnepély műsora
Urmánczy Nándor a 83 történelmi vármegye földjét helyezi el a zászló tövében tévő urnába
Ma, vasárnap délelőll 11 órakor kezdődik » nagykanizsai országzászló felszentelésének ünnepsége. Sorrend:
11 órakor tábori sienlmlse ai országzászló előtt, A szentmisét celebrálja és mise közben a zászlót megszenteli dr. Simon Oyörgy veszprémi prelálus kanonok. A szentmise alatl a Leventezenekar Játszik.
Az evangelikus templomban 10, a református templomban pedig léi 10, az izraelita templomban pedig 9 órai kezdeltel lesz ünnepi islen-tiszlelet
II óra 30 perckor:
1. A lobogó felvonása, Oazdag Ferenc püspöki tanácsos az országzászló nagybízotlság nevében elrendeli a zászló felvonását. .Vigyázz I" .ImáhozI" kürtjei. A frontharcos dlszórség elfoglalja az őrhelyét. Tisztelgés az összes kivonult alakulatoknál. Himnusz, |át »za a Leventezene-kar, ezalatt a zászlót lassan felvonják.
2. Az országzászlót megáldják az evangélikus, református és Izraelita felekeielek lelkészel.
3. Urmánczy Nándor, az Erek-lyés Országzászló Bizoltsíg országos elnökének ünnepi beszéde és a történelmi Magyarország 63 vármegyéje földjének elhelyezése »z urnában.
4. KOnig Péter: Mrdách kardal. Polgári Iskolák Vegyeskara, vezé-nye Kelting Ferenc.
5. Boda Károly az Országzászló Bizottság nevébsn áladja a zászlót.
6. Dr. Krátky Islván polgármes-
tir álveszi a zászlót s feldlszlll a hadirokkantakat a rokkan/jelvénnyel. Eiatnti:
7. Tigler Árp^d : Nem, nem, toha I Polgári Iskolák Vegyeskara.
8 Gyömlrey Oyörgy főispán, a kor-nény képviselőjének beszéde.
9 Lidiit Júlia: Országzászló a halársiétrn. Szavalja Schless Oyula.
10 Drózdy Qyöjö, a Revíziós Ligtt képviselőjének beszéde.
11. Dr. Polyák László, a Muraközi Szövetség képviselójénekbeszíde.
12. Koszorúzások. A koszorúk róvid Jeligével (nem beszéddel) helyeztetnek el.
13. Hiszekegy. Játsza a Levenle-zenekar.
14. Díszmenet az országzászló elölt. A díszmenet résztvevői és sor rendje: 1. Vitézek, frontharcosok és hadirokkantak. 2 C.erkéazek. 3. aimnáilum és líceum 4. Felsőkereskedelmi Iskola, 5. Fé nlparl szakiskola. 6 Polg. iskolák. 7. Leventék.
A díszmenet a Csengery-ulról a Sugár-útra menet történik. A csapatok a Széchenyi-téren és a Zrínyi Miklós-ulcán át vonulnak a Csetl-gery-ulra a diszmenethez.
Az Ipartestület elnöksége felkéri a lagokal, hogy az országzászló felavatási ünnepélyén minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek. Oyülekezés az Ipartestületben délelőll pont 10 órakor. Elnökség. .
Tompa Lajos 40 Iliiért küldölt az országzászlóra.
Az országos tűzoltó kongresszus tagjainak ünnepélyesfogadtatása Nagykanizsán
Sifehnyt sril
uyitatkauta • ufytaksal IS,«1I4.4,.Ó1
A zalai országos lüzollókongresszus alkalmából dr. Krátky lslvtn polgár -mester meehlvla a kongressrus tagjait, hogy Zalaegerszegre való utjuk-ban látogassák meg Nagykanizsát.
A Szövetség vezetősége, élén az országos elnökkel, gróf Széchenyi József marcali földbirtokosad 1130 órakor a gyorsvonattal érkezett a nagykanizsai állomásra, ahol Krátky polgármesler, Bublcs Tlvsdar vármegyei tűzrendészeit főfelügyelő, Magas Mihály plarlsla Igazgató, dr. Prack Islván tűzoltó főparancsnok, Vécsey Barna városi mérnök, Vargha Jenő járási tűzrendészen felügyelő, slb fogadták és Üdvözölték a vendég ket, kiknek névsora a következő: Marlnovlcs Imre államtitkár, szövetségi alelnök (Bp.\'S\'). Sugár Lásiló dr. szövetségi orvos (Bitest), Katona Mihály tüzrendésje\'1 lölelogyclö (K\'skunhalas). Romcslk Jenő főparancsnok (Debrecen), I.tttke Dazsö löpar ncsnok (Bpest), Hlrling Oyula főfelügyelő (Hatvan), Keresztes János orszávos szövetségi pénztáros, Rosta 0éza főmérnök, tü.otófőpusocarn* (Csep;l), Nlgrelsz László MÁV tüt ollófőparancsnok (Bpest). Darvas László főparancsnok (Szerencs), Boj tor István főpararcsnok (Berettyó-u|lalu), Sitlvay Kornél lőtiBzt (Bpest), Démusz Lajos főparancsnok (Oyuls), Aranyossy Islván Szabolcsvármegye tűzrendészed le ügyelője, Jónák Lajos parancsnok (Ulpesl), Mautner Islvái, (Ufpesl), Vlda Pál Fe|érvár-megye lüsrendészetl felügyelője, Kuzsln Ferer.c főparancsnok (Eget), Thury Károly országos szövetségi litkár, Dobay Oyula (Bpest), Llppössy Ralmoní plra»e»nok (NaRykőrtU), Dobossy Oyula löpar. (Nagykőrös).
Keresztes-Fischer belügyminiszter holnap Indul Zalaegerszegre.
A bemutatkozások után az országos elnökség és az öaszcs vendégek autókon és au\'óbuszon bevonultak < vároBba, ahol a polgármester kalauzolása melleit megtekintették Nagykanizsa vtrosát.
A vendégek nagy tetszésüket nyilvánították a virágos Nagykanizsa teleli, főleg annak Irredenta motívumai tetszetlek én ju ott ar elismerésből bőven Eriss Rtzső városi erdömérnöknek ls.
A tűzoltólaktanyánál Időközben kivonult az egész hivatásos és önkén-tcB legénység Szépudvary László al-parancsnok vezényle\'e alatt, majd megnyitották a szerlár ajtait és meg-teklnlették tűzoltóink kilünö felszerelését, ami dr. Prack István főparancsnok nevéhez és buzgó tevékenységéhez fűződik. Az országos tűzoltóság vezérel legteljesebb elismerésüket fejezték ki a nagyszerű leiszerelés és annak példás karban-larlása lelett. A siemle után az országos elnökség tisztelgett az eleseti tűzoltók hősi emléke előtt.
ZALAI KÖZLÖNY
1933. junlü» 1.
Legfontosabb szervünk
Beleink és gyomrunk, Ha nem miiködnek jól,
CsakmH H P. 1 íl» igyunk.
1230-kor a díszes vendégsor felállt s városhjzávat szentben, ahol rövidesen a Ictfln egy kis lűstlelhő szállt fel. Felharsant a lihía: .Ég a város/tála." jelzéstől 6 perc múlva Indul a víz. A gyakorlatot Vecsera Antal hivatásos lüzollóliszl tanította be nagy fáradsággal.
Le kell szögeznünk, hogy az önkéntes tűzoltóság, amely napi munkája elvégzése ulán, csupán az ügy irártli szeretetből végzi gyakorlatalt, valóban komoly munkál végzett. A hivatásos tűzoltóknál meglátszol! az önfeláldozás szelleme, amely álltatja munkájukat
A gyakorlat lefújása ulán megkérdeztük Széchenyi József gróf országos elnököt, ml az Impressziója a nagykanizsai tűzoltóság lálotl munkájáról? A gróf kijelenlelle, hogy nagy lelkesedés! látni a kanizsai tűzoltóságban, kllttnö vezetés alall állanak és ezért ai országos szövetség nagy bizalommal néz munkájuk elé.
Egy óra elmúlt, amikor a Cenlrál-ban megkezdődött a bankett, amit a nagykanizsai Tűzoltó Egyesület és parancsnokság rendezett a kongresz-sius vendégel részére. Itt meg|eient idb Knortzer Oyörgy v. nagykanizsai tűzoltóparancsnok, a zalai tűzrendészet ősz atyamestere Is, aki országos nevet vlvoll ki magának a magyar tűzrendészei lerén.
Az ellő felköszöntőt dr. Krdtky István polgármesler mondotta az országos elnökre, gróf Széchenyire, Marlnovlcs államHikár alelnökre, »z
öra/es bajtársakra éa elismeréssel emiékezeit, meg Knortzer Györgyről la, A Itlirfltó kongresszus mai nagykanizsai preludlumával — mondotta — dokumentálni akar luk szeretetünket a testvérváros Zalaegerszeggel szemben. Utána Marlnovlcs államtitkár, szövetségi alelnök mondott pohárköszöntőt. j
A vendégek 4.30 órakor tovább folytatták utjukat Zalaegerszeg felé.
Jogerőre emelkedett az ítélet
dr. Kovács László ügyében
lagykanizsai :ii kir. itélő-
A pécsi fóügyéozség és a védelem visszavonta a fnlhibbtzénket
felmentésért fellebbezett
Moil érkezett le kir. törvényszékhez a picii í tábla határozata, amely szerint minden felülvizsgálat nélkül visszaküldte az lratokal a nagykanizsai kir. törvényszékhez, mert ugy a pécsi íclr, főügyészség, mint a védelem a beje-lenlett fellebbezéseket visszavonta.
Nagykanizsa, junlua 3 A nagykanizsai kir. törvényszék Hr Kovdrs Lászlót a folyó év tavaszán megtartott főtárgyaláson szándékos emberölés bűntettének kísérlete miatt 3 hónapi fogházra Ítélte, ámde az Ítélet végrehaltásdt felfüggesztene és minden mellékbüntetés kiszabását Is mellőzte. Az Ítélet ellen a kir. ügyészség
Igy tehál Jogerissé vált a nagy-
... -..v.. u ..........- -sr " ,
sulyosbbllásért, a védelem pedig I kanizsai kir. törvényszék ítélete.
Pár hetet még a nyári művésztelep növendékeinek
Nagykanizsa, Junius S
Frey Qaby líceumi rajztanárnő buzgóságából, az Irodalmi és Művészeti Kör segítségével nehezen btr, mégis meglesz a Rudnay-igkola
VÁROSI MOZGÓ
Junius 5 én, hélfön 3,5, 7, 9, junius 6-én, kedden 5,7,9 órakor Legendás hösSk szerelmi regényel
€mden o hősök mm
HÖ3kÖltemény a tengeren 9 felvonásban. Rendezte: Louls Ralph. — Főszerep\'ők: Werner Fuetterer, Frltz Örelner, Renée Stobrawa és a szerző Louls Ralph.
Ezenkívül :
Híradó, kísérő műsor.
A keddi előadások helyárai; 20, 40 és 60 fillér.
nemutatluK a nagykanZxsal filmet is
nyári mavéaztolepe Nagykanlzaán. A hat fiatal, tehetséges, de szegény fiu ellátása napi 80 fillérbe kerül, összesen 8 hétről van sxő, hat művész részére léhát 48 heti ellátást kell biztosítani. A pénzintézetek l-l hetet, a Keresztény Nőegylet 8 hetei, az Irodalmi Kör 2 hetet, dr. Krdtky polgármester 2 helet, dr. Hegyi Lajos, Hemmert Károly, Király Sándor, Vécsey Barna, dr. Novai Imre, Barbarits Lajos 1—1 hetet, a Molnár-étkezde 8 hetet vállaltak.
Rudn&y mester várja a választ. Kérjük a művészet-szerelő kanizsalakat, a hiányzó heteket vállalják és jelentsék azt a szerkesztőségben.
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy kedveacft fizetési feltételek mellett is készítek garnitúrát, aezlont és mindenféle kárpitos munkát, legjobban és elsőrendű kivitelben.
TÖRfiK LAJOS
Csengery-ut 13,
Az almafa
Irta: SZILAQYINÉ MARGÓ
Amerre én Jártam. kflvek énekellek Mtit ir Ettmnjrím iwrrtt « kOwkmttr SjIvc meni előttem, elóte kftvelnek,
(Mécs László)
Vera estefelé átment az Anyjához. Már sötétedett, mikor hangos csattanással betette maga mögött a kaput és megindult a falu egyetlen hosszú utcáján. Kemény, hideg tél dermesz-telte a fákat, göröngyöket, alat omos, csipős szél zilálta a békés kéményekből felkanyargó füstöt. Vera nem érezte a hideget, erősen lükie-teti a szive, botladozott a fagyos uton, arca égett még az iménti felindulástól
— Most aztán vége ... megmondja Anyusnak ... nem marad tovább egyült Lajossal. Micsoda önzés is volt töltik, hozzáadni őt egy falusi fiskálishoz, hogy itthon tartsák maguk mellett. Mindég egyforma bölcs nyugalmukkal ahbahagyatták vele tanulmányait, szinte kényszeritették, hogy kételkednie kelljen saját tehetségében s végül is Anyus a maga békés mosolyával beleringatta egy szép, harmonikus házasélet álmába. Most viseljék a következményeket. Nem bírja tovább. Az előbb kérte Lajost, hogy küldje fel pár hétre Pestre. Szüksége van rá. Pest... kullun, színház, muzsika, emberek. ímpresz-szíók, mozgás, színek... Értse meg, nem bírja elviselni ezt a sárbafulladt falusi unalmat, háztartás, apró gondok, Lacika, hiszen édes... de csak egy apró gyerek. És a
doktorné... a patikusné... a jegy-zőné... Kibírhatatlan. És Lajos. Az irodából egész nap áthallatszik a kiabálás s ha bejön a lakásba, fáradt, morcos, az újság mögé bujifc. Mesélgetni — régen nem szoktak már. Most is, hogy sz pen, színesen kezdte a mondanivalóját, — Lajos kurtán rámordult:
— Nincs pénzem ilyen bolondságokra I
— Nincs? Hiszen iól megy az iroda, nem?
— Nem, — ha akarja tudni, nem megy jól. Ma nem pörösködik senki, mert pénzbe kerül, ma az emberek inkább békességben élnek egymás sal — ordított és ütötte az asztalt...
Észre se vette, hogy már olt áll a nappali ajtajában Anyuséknál. Az ablak előtt ott ült anyus és valami fekete szövetet férceit végig hosszú fehér öltésekkel. A félhomálybán finom profilja szinte világított a fekete haj alatt. Sietve, futtában mosolygott fel a lámpára, nehogy egy pillanatot is elveszítsen a halódó napfényből
— Nem látsz .már, Anyuskám — mondta Vera valami hirtelen támadt gyöngédséggel s kivette kezéből a varrást. — A sok, előre elgondolt, keserű, vádaskodó szó, egyszerre mind a szikre szállt. Olyan jó volt itt csendben elüldögélni. A régi, barna falióra tiktakkol\' a hálóban az ágyak felett. Apus rakta a káiyhát, mert Vera szerette nézni a lobogó fényt a Mária-üvegen keresztül. A tea vizet Anyus feltette a kályhára. Vera az ablakhoz sétált. .
— Ideges vagy? — kérdette Anyus s mivelhogy választ nem kapott, bátortalanul hozzá tette:
— Nézd a havas utcá>, az eget, olyan megnyugt .tó és olyan szép. Mint ahogy kislányko ódban olyan szép volt neked minden...
— Most meg már semmisem s:ép
— mondta csöndes n Vera.
Anyus nem felelt. Szótlanul lett,
vett, rendezett a szobában — korán volt még lámpát gyújtani. Meghozta a csészéket, cukrot készített, járt-kelt, intézkedett odakint, hogy etessék meg az állatokat, — Apus sált is tegyen a nyakára s ne menjen mesz-sze, mert rögtön kész a tea... Vera egyszerre felfigyelt. Anyu* fütyült. Apró, kacagó kis hangok, gyön-gyözön, egybefűződön, pergő vidáman... Dvorzsak Humoreszkjét fütyölte.
— Ugyan segítsen már, Vera — állt meg hirtelen a dallam közepén, itt ez a két taktus sehogyse jut az eszembe. Olyan gondterhesen nézett, hogy Vera hirtelen elkacagta magát:
— ó áriyuskám, te vagy a legcsodálatosabb asszony a világon. Mióta csak az eszemet tudom, soha ki sem látszottál a gondból, munkából. Gyerekkoromban is ugy aludtam el, hogy a te arcodat lábam a s\'op-polófa fölé hajolva. Mostál, foltoztál ránk, apró ravaszkodásokkal régiből uj ruhát csináltál nekünk, nagy lányoknak... de akkor is dudorásztál közben... Itt élsz a négy fal között, koptató gondok között, a te intelligenciáddal, a te sokirányú érdeklő-
déseddel, nem rieked való környezetben, lörténéstelen szürke napokon keresztül és mosolyogsz mindnyájunkra... A mult vasárnap is elnéztelek. Mikor itt voltunk nálad, tudod, valamennyi asszony izgatottan tárgyalta Annus esetét a szolgabiróval a úsztak az élvezetben, akkor te bocsánatkérően csendet intettél. Szinte ünnepélyesen, csodavárón közeledtél a rádióhoz, talán ilyen arccal lép kivilágított koncertterembe egy estélyiruhás asszony... Csak néztem az arcodat, ahogy Baktay Ervin lagyogó előadására figyeltél, olyan voltál a fejhallgatóval, mint egy diaboló-frizurás, ámuló kislány. Honnan veszed az erőt, Anyám ? Ezt a sugárzó harmóniát mi adja neked?
Anyus most isi mosolygott az Ő bölcs kis mosolyával:
— Olyan egyszerű, kis lányom, nem kell komplikálni az életet. Ha nem nevetsz ki, mutatok neked valamit...
Az ablakhoz hivta Verát. Az utca másik old Ián téli csendben szunyókált a kániorkert.
— Sokszor állok igy estefelé az ablaknál, meg munkaközben is csak átteüntek néha a kertre, a kántorkert öreg almafájára. Jó bírátok vagyunk mi ketten. Látod, sokszor elnézegettem az öreg almafát. Itt áll már hosszú esztendők óta, gyökerével erősen belekapaszkodik az életet adó talajba. Esztendőröl-esztendöre egyre több ágat ringat, egyre több táplálékról és erőről kejl gondoskodnia. De áll rendületlenül a helyén,
1933. |unlm 4
Városi Mozgó
A békebeli Ferenc József Idők visszatérése!
MILÓCKER
STRAUSS
ós SUPPÉ
a három kiváló muzsikus zenéjév 11
Eggerth Márta
a film csalogánya,
Szőke Szakáll
a humor fejedelme,
Paul Hörblger
az Ötletesség királya.
Ferenc József személyének éa korának derűs, napsugaras regényel
Táncol o garnizon
(Az Ischll audiencia)
vidámság, szerelem, romantika 10 felvonásban.
EIOadások kezdete vasárnap 3, 5,7; és 9 órakor
— Elegáns női panama és bourette ruhák olcsó árakon — Schützr.él.
tűri a tépdeső szelet, törde\'ö vihart, hasogató téli fagyot és pár hónap múlva ezernyi mosolyával, ezer kicsi rózsaszín almafavirággal beleragyog ma}d a lavaszi napsütésbe. Mii den időben megteszi azt, ami a kötelessége. Olyan egyszerű az egész. Isten katonája, áll a posztján, ahová rendeltetett. így gondolom valahogy, — mondta szégyenlős kis mosollyal s végig simította Vera ke/ét — nem tudom szebben élmondani.
Nagy csend szálli a szobára, egészen besötétedett Akkor Anyus lehúzta a porcellán fUggólámpát az aranyozott láncon \' és meggyújtotta. Odakint becsapódott a kapu. Lajos jött a fekségéér\'.
Vera mosolygósan, melegen fordult az urához:
— Ne vesse le a kabátját, Lajos, megyünk már hiza. Tudod Auyus-kám, olyan szép igy este nálunk otthon, jó melegek az egyrnásba-nyiló szobák, Lacika ugy s?eret a rácsos kályhaajtó előtt Ului, a divány-párnán és ma estére uj mesét Ígértem neki. Ugye meghallgatja maga Is, Lajos?
Elmentek. Anyus az ablakhoz állt, hogy szokása szerint utánanézzen a lányának, ameddig csak lehet. De már, sötét vol», semmit sem látó t. A h -mályba egészen beleolvadt az összesimuló pár, a Kanyargó-utca sok apró házából felszálló békés kéményfüst és egészen beburkolózott, eltűnt az estében a Kántorkert öreg almafája.
ZALAI KÖZLÖNY
Az országzászló és Muraköz
A nagykanizsai országzászlót ele inle Muraköz-országzászlónak akartuk elnevezni. És habár Nagykanizsa Muraköz elvesztését érzi tegfájdal-masahban, mégis csak az Országzászló jelképezheti hazánk egyharmad/ észre való kegy ellen megcsonkítását At országzászló hitet test, hogy Nagykanizsa színmagyar lakossága sohasem nyugszik bele a trlancÁt békeparancs kegyetlen ren delkezéselbe, az Isteni igazság és a magyar nemzet élni akarása jogán követeli ezeréves határait. De ez az országzászló bizalmat önt a Nagy kanlzsára menekült muraközlek szivébe, hogy az élő és meg nem alkuvó magyar akarás visszasegíti őket a Zrínyiek földjére. Muraköz magyar érzelmű lakossága számára pedig, akiket 14 év előtt megkérdezésük és akaratuk ellen szakítottak el a magyar hazától, Zalavármegye ősi egységéből, akik még ma is ide visszavágyakoznak, biztató jelkép lesz <íz a zászló, hogy eljön még- az az idő, amidőn mint horvdtajku magyar állampolgárok, újra megtalálják Nagy kunlzsan természetes gazdasági és Ipari központjukat. Horvát testvéreink nek pedig, akik 1918 decemberében Muraköz vértelen elfoglalásával erő szakkal lazították meg a nyolcszáz éves magyar horvát kapcsolatot, azt Izenl ez u zászló, hogy a közelmúlt beigazolta hogy a magyar jobb test vér a szerbnél és hogy a magyar testvériség megtagadása és a faji alapon történt délszláv egyesülés Hor vátország sírját ásta meg és fájó történeti emékké telte meg a Kral-jevlna Hrvatskát.
Az országzászló mai felavatásánál nem száll a Murán át gyűlölet és harag Horvátország felé. A mdgyar tudja, hogy a nyolcszáz éven át jó és rosszban társa a horvátság, két ségbeesett erőfeszítéssel küzd elnyomatása és nemzeti megsemmisítése ellen. • Es mert ezt tudja, sorsközösségben érzi velük magát és a régi testvéri érzés alapján boldogulást és sikert kíván nekik. A magyar és hor vát népnek újra meg kell találnia egymást.
Az országzászlóra a magyar és a Zrínyiek címere van hímezve. A nagy Zrínyi egyképen nemzeit hőse a magyar és horvátnak, ez alatt a címeres zászló alatt egyforma hősiességgel küzdött magyar és horvát a fél hold ellen. És én blzion hiszem, hogy közös történelmünknek ez a nagy és fényes alakja jó szomszédsági és megértő viszonyt fog teremteni a két sokat szenvedett nemzet között. Dr. Szabó Zsigmond
A KIRÁLYI CSALÁD URADALMA
Ráckeve, Szigetcsép, Tubujhegyal j«
szftlötelepeinek hires
fajborai
TEUTSCH GUSZTÁV cégnél
kaphatók állandó n.
Nyári
divatujdonságok
érkeztek
SINGER
DIVATÁRU HÁZBA,
Férfi és női szövetekben, mosóárukban
nagy dlcsáság.
Mintás panama la minőség l\' 1 m—
Mosógeorgette szép iiiiiitúkbiin P 1.80
Szövetágyteritö 1\' 5.—
Crep de Chine összes sziliekben P 3.—
Nyári propaganda akciónk!
éo. - P 0 „ , o é r |
8 pengős
avl rítzlstrs
Salamon Béla
kabarétársulatának , jubiláris vendégjátéka
Folyó hó 9-étt, pénteken a budapestiek kedvenc kómikusa, Salamon Béla kiváló erűkből álló kabaré ár-sulalával országos turniji alkalmával egy estére el|On városunkba, hogy pár órára ellelejtesse velünk a napi gondokat és kscagás és jókedv áradattal OnlOzze a már elcsüggedő kedélyeket.
Ez a páratlan humoru színész, kl a modern színjátszás legegyszerűbb eszközeivel a legcsodálatosabb hálást éri el, az Idén olyan azenzáclós műsorral JOn vidéki turnéjára, amilyent kiválogatni eddig még nem volt mód|ában.
Salamon Béla 5 ragyogó bohózat főszerepét fogja eljátszani, amely a budapesti téli évad kimagasló színházi eseménye volt. Három órás színtelen kacagás, a jókedv és humor kimeríthetetlen tárháza Salamon Béla műsora, mely iránt máris városszerte óriási az érdtklödés.
A végig kellemes és mulatságos műsor térmészet<sen száz százalékos fehér, családi műsor, ugy hogy garancia mellett minden fiatal leány is megnézheti.
Salamon Béla melleit a tóbb szerepeket Lengyel Qlzl, Bátory Joli, Komlves Erzsi, Békelly Róbert, Bi-licsl Tivadar, Kiémer Ferenc és Havas Sándor játszák.
Jegyek elővételben kaphatók a Városi Színház pénztáránál. (—)
Kedd estig tart a könyvnapi olcsó könyvvásár
Nagykanizsa,\'junlus 3
A könyvnapoknak Nagykanizsán is várakozáson felül szép sikere volt. A társadalom minden ré«egéi"k érdeklődéséi a könyv Iránt megmozdították az olcsó árak. A könyvnapi kiadmányokat a kuttur-szükségletekkel bíró emlM meg meri nézni, mert az áruk olyan, hogy a gondokkal kUzkOdó ember is meg tudja venni Okel. És éppen Itt látszik, hogy a könyv nem tett száműzött a magys; házakban. Csak a szükség szorította kl. De Ime, mihelyt vannak értékes, szép és olcsó könyvek, azonnal megindul a vásárlás. Szeretik a könyvet Nagykanizsán. Jó ezt megállapítani az Idei könyvnap tanulságaiból.
Éppen a nagy érdeklődésre való tekintettel a Fischel-könyvkereskedés a könyvnip! olcsó kladdsu könyvek vásárát még három nappal, kedden estig meghosszabbította. (—)
4
ZAUl KÖZLÖNY
1933 janlus 4
Olcsó pünkösdi cipövásár!
Fehé., szürke, barna, fekete nyári divatcipők, szines sandalettek, bocskorok és week-end cipők a legfőbb minőségben és legolcsóbb árakon
Miltényi Sándor és Fia cipőáruháza Nagykanizsa, Főút 2 (Városházpalota)
Milyen kárt tesznek a földön a meteorok ?
Emberéletben esett kárról csak két feljegyzés van
A történelem két esetnél tesz említési, amikor az égből leeső meteorok kürt teltek az embert életben Az egyik ilyen halálos meteorhullás 1511. szeptember 4-én történt, amikor Crtműbun hirtelen elsötétedett az ég ; váratlanul barnafüstös felhőkbe bur kolódzott a láthatár és kőeső zuhant a falura Az akkori feljegyzések a világ végeztéhez illő ijedtségről számolnak be és adatok vannak arra is, hogy körülbelül ezerkítszáz darab zuhant le a vidékre. Ezt a különös mtteorzáport m iga Raphael is meg-fesleite és a szemtanuk állítása szerint az üstökösök Betgumo vidékét is bevilágították.
A másik ilyen rcndkivt tti bőséges meteoreső Velence »dzelében játszódott le 1569. szeptember 14-én. Az akkori tüzes meteorok beverték a löporostornyok falát és Irlóiatos erejű robbanásokat okoztak. Majd 1650-ben a ml Iá\'.ól ferenc rendi ko lostorba esett egy meteor, amely ember halálba Is került Ezzel tulajdonképpen az életveszéllyel járó csillaghullások sora le is zárul. Ha ritkán is, de mindenesetre figyelemre méltók ezek a kü\'önös halálok, amelyet egy, néha millió éveken keresztül a világűrben kóborgó meteor hirtelen földrehullása okozott.
A szibériai meteoreuő
Sokkal gyakoribb azonban az az eset, hogy tisztán véletlennek köszönhető, ha a földünkre hulló égitestek nem okoznak emberhalált. Igy
dol\'ár zálogleveleket, mindenfajta érlékpapi t, ezüst koronákat, 10 és 20 koronás aranyakat legjobb napi áron W9UÍ és elad
Kálmán Bank, lligjkuizu
Király-utca 34. — Telefon 310.
6LEICHENBER6 FÜRDŐ
300 m. Stájerország
Bájos—októberi gyógyldény.
Világhirfl gyógyforrások, természetes szénsavasfürdfik, Inhalatórlumok, pneumatikus kamrák stb. Nagyszerű eredmények hurut, asxtma, tQdfltAgulás,
szlvbnjok eseteiben. A legszebb Milihily I Iiljit nuíH icUlliiitil.
l\'«lvlli(o«ltátok éi proifMktiuok t< ö»Urrtlchl»the« Vírkehr«bure«u-B*l Budaptn, VI., Andrá—y-m a.
a szibériai Potkamena/a-Thunguzka vidékén 1908. julius 30-án aláhulló meteorraj hallatlan pusztítást idézhetett volna elő, ha történetesen sűrűbben lakott környéken következik be a katasztrófa. De még igy is a szibériai őserdők, a Tayga sok négyzetkilométernyi területén ugy festettek, mintha gyufaszálakat tördelt volna össze valamely gyermeki önkény. A zápor helyén Ötven méter szélességű tölcséreket találunk és könnyű elképzelni, hogy micsoda borzalmas tüzhalált okozhattak volna a stázölven tonnát Is meghaladó meteorok. Ha történetesen valamelyik világváros kötengerére zuhantak volna ezek az égi bombák, majdnem ugy nézet volna ki a dolog, mintha a világ vég zetének hatalmas főp ó-báját valósította volna meg a Gond viselés. De nemcsak meteorok tömegének nagysága és az ezer fokot jóval meghaladó melege, — hanem a légnyomás is hatalmas változásokat idézett volna elő. — Hogy micsoda szélviharral járt ez a katasztrófa, arról fogalmat, alkothatunk abból a tényből, hogy az Istenitélettől hét zúz kilométernyire haladó egyik transzs. Ibériai gyorsvonatot a vonatvezető azonnal megállította, tisztán abban a félelmében, hogy földrengés következhet. A vasútvonal mentén lakó személyzet különösen éles, csattogó zdjra lett figyelmes és
többszázan el is vesztették eszméletüket.
Ha emberéletben ez alkalommal csodálatos véletlenségből .nem is esett kár, egy tunguznak a leesés területétől huszonhat kilométernyire legelő ezeiötszáz marhát kitévő csordája fulladásszerü klnhalálban pusztult el.
Meteorok a tengeren
A tapasztalat azonban nemcsak a földre lehulló meteorokról tud, hanem amint a Cambrla nevű gőzös hajónaplója bizonyítja, 190/ augusztus 16-án egy hatalmas sistergéssel alázuhanó égitest majdnem derékban törte ketté a Londonból Bostonba Induló hajóóriást. A nap fényét fe lülmuló, vikitó villámláshoz hasonlított ez a katasztrófa és a hatezer tonnás gőzösiől ötven mé:emyire lecsapódó égitest, majdnem végzetes pusztítást okozott. Egy másik angol hajót, az „Eclipst"-i a Csendes Óceánon rongálta meg súlyosan a meteor: annyira, hogy a Csónukba szálló legénység szemeláttára sülyrdt el az értékes rakománnyal telt 13 ezer tonnás hajókolosszwi. Ezek a tények valószínűvé teszik azt a feltevést is, hogy a tengereken sokszor nyomtalanul eltűnő hajókat ilyen borzalmas pusztulás érhette utói.
Hogy a meteorok tulajdonképpen honnan kerülnek földünkre, azt még nem sikerült megállapítani Csak azt tudjuV, hogy anyaguk vasból és szi Ukátból tevődik össze. De hogy megjelenésük valamely égitest szét-
Pénteken tárgyalja a kisgyűlés a nagykanizsai villany-koncesszió ügyét
Nagykan\'zaa, Junlus 3 A nagykanizsai villany-szerződés ügyében ŰybinSrey Oyö.\'gy főispán rendkívüli klsgyíllísl hivoll Össze, melynes egyellen lárgya a villany-koncesszió. Előreláthatólag élénk vila fog kifejlődni a kisgydlésben a kér-
dés körül, éppen elért a meghívó llgyel.nezlell a kifg/ülés tag|iii, ugy készüljenek, lugy a tárgyalás minden valószínűség szerint a délutáni órákba fog nyulnt. A rendkívüli kisgyűlés jun Ui 9 én, pinleken délelöll fél lö-hor kezdődik.
Háromnapos zaial körntján antó-baleset érte a Drávavölgyi Igazgatóját
Nagykanizsa, junlua 8 Szombaton délután 6 óra lájban majdnem komoly kimenetelű au\'ó-szerencsétlenség érte Madarász Antalt, a Drávavölgyl Villamostársaság iga^aióját. \'
Madarász iga^a\'ó Vadas J.nő lisztvibelővel együtt egv kanosai fu v ro\'* autóján háromnapos túrán volt Zalában Szombaton délután lékelek visfcza Kanizsára. Káin ncsig minden rendben ment, itt a.O\'tban a partos részen 5—6 uradalmi szekér jött szemben az autó val. A vezető rf)1r jóelöre tülkölt,
mert az utat elzárták a szabálytalanul hajtó szekerek. A kocsisok azon-bjn mar csak akkor akaitak átvágni, amikor már az autó is szabálytalanul akart kerülni, hogy elhárítsa az összeütközést. Az utolsó pillanatban nem volt más kiút, az autó utasaival egyelt az Árokba borult. Egy mögöttük halaüó másik kanizsai autó felvette autójára a felboru t és megrongálódott autó utasait, akiket behozott Kanizsára. A kocsi vezetője a karját förte. Madarász iga/gató a lábán, Vadus pedig a fején sérüli meg.
esésére, vagy pedig a világűr átrendeződésében keletkezhető változásoknak, esetleg a centrifugális erének az anyag vonzását legyőző rezultáns erejében kell meglátnunk azt a véletlent, amely néhanapján ezeket az égihsborukra jellemző tűzijátékokat okozza: — erre vonatkozólag semmi pozitiv adatunk nincs. Csak az ásványtani következtetések teszik valószínűvé, hogy egyes égitestek belse jéból szakadhattak kl ezek a magmák.
Sokan azt a felfogást tették magukévá, hogy a bolygók között fellépő cslllagködök szétesésének eredményei a meteorok. De a jelenségeket megfigyelő tapasztalat számítása szerint a jelentősebb meteorok fényének sebességéből és anyagösszetételükből az is kimutatható, hogy sokszor csillagrendszerünkön kívül eső eredetre vezethető vissza ez a szokatlan tünemény. Ez utóbbi feltevés szerint a naprendszerek tévelygő Imbolygására enged következtetni nem egy csillaghullás. És mégis rendkívüli lehetne, hogyha az embernek sikerülne a meteorok keletkezését, valamint a megjelenésük idejét és körülményeit kiszámítani.
TISZA SZÁLLODA
BUDAPEST, m, Baross-tér 19
a Kalatl pályaudvarnál
Modern, kényelmes elsőrangú kiszolgálás.
Egyágyas isoba reggelivel P 3 20 KéUgyai noba reggelivel P 6 80
80. Jótékonycélu M. Klr. Állátnl
SORSJÁTÉK
Főnyeremény 40.000 aranypengő
azonkívül 30.0IM) aranypengő 10.000 aranypengő 5.<MM> prsnypengő
összesen 17.000 kü.önböző nyeremény.
Vi sorsjegy P 3 — Vz lorsjsgy P150
Húzás 1933. junlus S án> délután 3 órakor.
Férfi-ing vásár.
Tropikál, Kreppe, Puplin, Sport- és apacsingek olcsó árusítása.
JFUrsi Divatcsarnok.
k

18Ml |MI1M 4.
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HIRIK
NAPREND
4, maintap
Római kaloUkut: POnköadv. Proleat: PttnMMv. Ízig Slvan hó 10.
VHwl muMsm éa Könyvtár nritv. cstlMMBkön éa vásárnap délsUllt 10-iól 12 ófáfe.
Gyfeniertári é|itll szolgálat e bóaap-b«n: •TWv.toi Krkv\'SiírlIr Etzsaébet tér
21. u. éa a klskanlisal gyógyazertár.
Uöxlüidő nyitva reggel 6 ólától este 6 étéig (MtÜ, axeida, péntek délután, " * ^ «ap nókncfa).
Jssstltia 6, hHfl
Róm. katolikus: Pllnköiilh. Proteit. Penkösdh. In.: Slvan hó 11.
Római lutollkna ; Norbert Proleat.: Noibeit. Izraelita: Slvan hó 12.
Országzászló a határszélen
És tttnt lobéra a hitünk árbocén, mely szivünk rögóból nőtt az égig. hiába Buggatlák, hiába tépik, mint éhes, nagy karvaly-kezek nekidühödött, vad szelek. És ugy lebeg fönt, mint piros sóba] sikoltó Jajunk nyomdokán, mely ezernyi-ezer Imával la lelór. Az Igazságunk rajta, ami íehér. mint dicsőség az laton homlokán. Keményünk söldjón fájdalom zsendül. Millió apró üzenet-hajtás Int felénk, hegy: tudod e pajtás a vetóa már zöld a Mura parton.
Szállj magasra 1 hadd lássák ott tul a hegyen az Irigyek : a hitünk még meg nem törött 1 Szállj 1 repül] csak a Zrínyiek megtépett azlvtl városa tölöttl Mart hiába szedték szét minden álmunk a máj* lilába ver.ránk ttnneptelen hétköznapoknak ostora, hitért, reményért melléd állunk ■ együtt klálljuk nekik oda: nem, nem soha 1
Lldltt Julit
-—(Nagykanizsai ferencest szentelnek fel) Szabó látván ny. állami elemi iskolai lgaigaló fiát, Szabó Dávid ferences theológust Áben a hónapban szentelik áldozópappi. Az elsd szentmisét lulius 2-án fogja bemutatni Kanizsán. Manuuoklor P. Kocsis Ődö» ferences lelkész, ünnepi szónok P. Hédly Jeromos.
— (A homokkomáromi zarándoklat) kedvező Idő eselén pünkösd másnapján lesz. Indulás a 6 órakor kezdődő mise után Kiskanizsán át. Homokkomátomban kb. 10 órakor íogadlal\'as ulán szentbeszéd, ünnepélyes nagymise. Délután 3 órakor llli^ rendi gyűlés, 4 órakor szenl-beszéd lilánlával. Hazafelé az ullrány a zsigárdi erdőn keresztül a Magyar-ulca lesz. Itthon záróbeszéd, lllánla áldással.
— (Nőegylet! tea) A Kereutény
jótékony Nőegylet az országzászló szenlelés ünnepségeinek sorozatába ma, vasárnap esle9 kor láncos-teával kapcsolódik be, ami a Korona éttermében lesz. Jó zene és kárlya fogja sióra koitálni a vendégeket. Tea-jegy 80 fillér. Eiulon hívják meg szeretettel a tagokat és barátaikat.
Elóad meg a nagyobb bajt, BAYEK PÖRGŐ enjrhén hajt, Egéezaágnek mit sem árt,, Utánzattól szenvedsz kÁl*t.
— Pünkösdre nyári dlvatclpök, sandalettek, tennUcipók, gummltalpu vászoncipők legolcsóbb árakon ~ Mlltényl Sándor és Fia clpőáruháza, Fö-ul, Városház.
— (A gőzfürdő) pünközd mindkét ünnepén délután zárva lesz.
Visszataszító
ez a felesleges háj!
99
CITROSAL"
citromos, kristályos, mesterségei karlsbail lé
hat hát alatt testsúlyát ieapasztja
Csak eredeti üvegekben P l-BO. Mindenütt kapható. Utánzatot ne fogadjon ell
— (Regényfolytatásunk) legközelebbi számunkra maradt.
— (Áramszünet) Junlus 6-tól 10-lg és 12-én. esőmentes napokon, reggel 7-től déli 12 óráig nem lesz áram (a Polgári Egylet voll házának tatarozása mlall) a Sugár-uton a Deák-lérlöl a> Rozgonyl-ulcálg. -
— Troplka öltönyszövetek la angol gyártmány. Slnger tüvatdruhóz.
— Vtllamosvasaló-bér-let : Transdanubla.
IdfllörSs
A uagyknulsul taclaurológlal ineg-Itgyeló telentésekr Szombaton a hómtr-séklet : Reggel 7 ólakor+14-4, délután 2 ónkor +211. eate P órakor +14 8.
(ÉJuakal rMltltknHt) a aus*raral«-glal Intáxsllslaritl asle lOáraken Maian rdl aárfietá alvatarral.
Megbüntetik az Igazolvány-nélküli kerékpárosokat
Nemrégiben rendelet |elent meg arravonalkozólag, hogy a kerékpár-tulajdonosok fényképes okmánnyal, vagy igazolvánnyal kötelesek ellátni magukat. Ez a rendelet kivétel nélkül, minden kerékpárosra vonatkozik.
Eme rendelet ellenére li alig van Kanlzián olyan kerékpáros, aki rendelkezne a fényképes igazolvánnyal. Ennek ludhaló be az a tömeges eljárás, ami az ulóbbl napokban az ilyen kerékpárosok ellen Indult a rendőri kihágás! bíróságon. firtesü-sülésünk szerint a kanizsai rendőrség erélyes Intézkedésekre készül az igaiolványnélküli kerékpárosok ellen és szigorúan megbüntdit azokat, akik nem tudják felmutatni a lény-képes igazolványaikat. A rendőröméinek a közeli napokban razziát rendeznek az u\'cán elébük kerülő kerékpárosok körében, akikel meg-megállltagak és Igazoltainak.
A rendőrlég ezúton ll nyomatékosan figyelmezteti a kerékpárlulaj-donoeokat, kogy állandóan hord|ák maguknál az Igazolványukat, vagy pedljj aki ilyennel nem rendelkezik, az sürgősen vállsa kl a rendőrség közigazgatási osztályát).
:.í í
Egy egészen új szappan —
egészen rendkívüli könnyítés
beóxtotdi^Ai izony- \'
A nagymosás nem gond többé. Végre egy ™°"Sp°«°i
szappan, mellyel a ruha fáradság nélkül ■ ;■ „„„siAacuopponnoi ós kíméletesen mosható hófehérre — ez a ^^ Hutter ABC szappan. Már a pompás illat is meggyőz arról, hogy egy egészen kivételes minőségről van szó. Szavatolt tisztasága dús habzóképességet, könnyű és olcsó munkát biztosít. Most tényleg gazdaságosan moshatunk — és a fehérnemű még-egyszer annyi ideig tart
HUTTER
SZAPPAN
1,4 i már. qiz,illata is tanujeie jóságának.
zalai közlöny
Ingyen utazhat Budapestre,
ha a Belváiöa elvében 0 BAYOH PINZIÓBAN (IV., Václ-vitca 12.) lakik éa étkezik. Tallaa >apl puuló v.iorl álkaaáu.1, laki.aal P I - Minden modern komfort. Minden szobában folyóvíz, Idvánilra diéta. Junlus I-töl aug. Sl-lf elóides iliabell be|clcntía melleit 15 napi tartóikodás esetén a ayora-vonat harmadosztályú Pestre utazási jegyét. 30 napos tartózkodás cselén az oda vlaaaanlaiái kSllaéfél oagtérltjak. Telelőn 824-M. és Hál-23.
— A város központjában, régi bevezelell laszer- és csemegeüziel társat keres. Cini a kiadóban.
— Eljegyzés. Kohn Olga és Lackcnbacher András |egyesek. (Minden külön értesítés helyeit.)
— Tekintse meg kirakatainkat, de még lobban örülnénk, ha bejönne és vételkényszer nélkül álnézné nap nap után érkező dlvalujdonságainkal. Schatz Áruház.
Saáaya
lul l\'ál ós Vadm
- Saáa yard a llpiatlyaa, avagy OyU-d l\'ál ós Vadnay Károly hajnali versenyfutása a Uajza-utcában. Nehéz elképzelni, hogy a nnwyar Irodalom e két halhatatlanja valaha éppen olyan földi lóny volt, mini ml ós ló kodvllkben kamaszos tréfákra Is vállalkoztak. Pékár nyula. Gyulai Pál; éa Vadnay Károly vetélkedéséről, amoly nem Irodalmi babérokért lolyt. hanom a futóverseny dicsőségért A mulatságos esetet, régi Irodalmi pletykákkal fűszerezve, ara-uyoa humorral mondla ol 1\'ekAr Gyula az IlJ Idók uhetl számában. Herezeg Ferenc, szépirodalmi hetilapja pünkösd Ünnepéro Unnepl tartalommal JelentmeR
Nincsen párja sehol az „Igmándl" (víznek,
Mert hűséges őre Jókedv s egészségnek.
Szenvedő Böknél a lennészetes .rerf\'io lóxiél" keserűvíz könnyű, erólkOdés nélkül való bélkiürülésl Idéz elő ér ezáltal sok cselben rendkívül jótékony hatással van a beteg
szervekre. A női betegségekre vonatkozó tudományos irodalom
több
megalkotója Írja, hogya Ferenc József víz kliünö hatásáról a saját Jtlsér-letel alapján Is alkalma volt meggyőződést szerezni. A Ferenc lóuef keserűvíz gvógyszerlárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
— (Országzászló Keszthelyen) Erőteljes -mozgalom Indult Keszthelyen Is, bogy a löbbi városok mintájára országzátzlól állitsanak tel. Valószínűleg már az öti folyamán sor kerül a zászló felavatására.
_ Kél leány h\'reol a boldog.igírl
Courtha-Mahler „Nővérek" c. regényében umelyben oxotlkus tájuk színes élete elevenedik meg » háttérben; Megjelent a Milliók Könvvo legújabb száma, ára 20 flilór. kapható mtndeuUtL
— Paplan, llanelltakaró és ágyterítő újdonságok állandóan érkeznek. Slngtr Dlvatáruhdz.
SZE\'P HAJ 3 PERC ALATT
E T E FEJŰ
Ojm
SZARAZ SHAMPOON A\'ITAL
— (Az Úrasszonyok és Urleá-nyok Kongregációja) uj tagjait pünkösdhétfőn délután 4 órakor avatják ünnepélyesen a plébániatemplomban.
= ElsBranqu műjén kapható a Transdanubia Egyesült OBxmalmok Résssoánytdrsasdgndl.
Elért kait 6a 8 10 peagit
egv liter rovarirtón, áralkui 1 i deci ..■ i p r o a •\' rovarirtó •■•■•nela
3 I*. Egy liter petróleummal keverve ugyanolyan OaaieUtelfl t. hatiiu lévy-Iftöt ad \' Ha aiagtalan légylitót kivin, ut a .Vtiea Express "-ból — egy lubuá IP — vizbeu váló oldáa utján kitilt-heti. Kapható mindenütt és > lóraktár-nál: Pantodroi r.-t.-oil, Budiptil, V. VUegrádlu 7. I Helybeli bieománi oai keraaUnk I
A piros rónái pünkösd napjának
leffyéüen Jelent meg h magyar leány-íljuság közkedvelt lapjának a Magyar Lányok-nak legújabb száma, a szokott klttlnő és változatos tartalommal. Khhez a számiig? Is kapcsolja a szerkesztőség az Otthonunk clrnü 16 oldalas mollék-letet. mely divattal,kézimunkával, fényképezéssel és Iranola leckeórával foglalkozik. Mutatványszámot küld. Budapest, VI. AndrtUay-ut 10.
— (A 48-as bajtársak figyelmébe!) Junius hó 4-én délután 3 órakor az I. számú postahivatal tanácstermében értekezlet lesz, melyre a választmány tagjai ezúton is megjelenésre felkéretnek. Az értekezlet ulán a Korona kerlhelyiségében, kedvezőtlen időjárás esetén az étteremben bajtársias Összejövetel. A bajtársak minél nagyobb számban való megjelenését kéri a -szoborbizottság.
= Nöi és url fehérnemű anyagok legjobb minőségben, nagy választék Slnger dlvatdruhdz.
— Ai Én Újságom a magyar Ifjúság ecvetlen közkeüvolt lapja jmzdag és
iltozatos tartalommal Jelenik meg. —
wmr
1993. janim 4
Rengeteg lónykóp, Illusztráció, rejtvény, nagy sereg mese, cikk, kis naptár, kis ABC, hasznos közlemények, versek. Mutatványszámot küld a kladóhival, Budapest, VI. Andrássy-ut 10.
— Bútorvásárlás — nem gond 1 Teljes berendeléseket rendkívül előnyős részletfizetésre, söt kamatmentesen is szállítunk. Kopsteln butor-| áruház, Horthy Miklós-ut 4.
mUalmí vétel
folytán nagyobb tétel kitünö minőségű divatos
gyapjú férfiszövetet
rendkívül olcsó áron árusltok, mig a készlel tart. 3 méter finom gyapjúszövet már 28 pengőért.
nrónyai C.
Horifiy Miklős-uí <S.
Saját Ardekebea tekintse meg vótelkény»/er nélkül
ARUHAZ
az előrehaladt idény miatt férfi éa női azAvetek érát leazéllitotta I
Mosó árult:
Bourette kedvelt női és férfi ruhaanyag P t.40, 1.20
[és 1.-
Színes bourette nem végben festett, hanem
színesen szövött szavatolt színtartó . . P 2.-—
vízhatlan rúhavászon vlharkabátnak, porköpenynek ............P 2.40
Színtartó női és férfi ruhavísznak a legnagyobb választékban. Tiszta selyem férfi ruhaanyag Ismét kapható.
Gyapfu áruK :
Alanti cikkeinket legjobban ajánlhatjuk, nem gyúródik, pehely könnyű, porozus szövésénél fogva szeílós, hygiénikua, szóval a legmegfelelőbb és legelegánsabb férfi ruhaanyag.
31 ürado, Riviéra, Sutnatra 140 cm.
három különböző minőség, egység-
M ára most 3 méter......P 21.-
** | Troplcal, Fresco és Sanmarco 150 és 140 cm. széles szintén külön-C bőző minőségű szövetek, de most
J egységáron 3 méter csak . . . P 27.-
Kasha regatta és tennlszuadrág . . P S.BO-tól
A legdivatosabb valódi angol nyári és tavaszi férfi szövetekből még egyes ruhák kaphatók.
Gyermek és tanulóknak ruhára alkalmas férfi szövet maradékok állandóan kaphatók.
A legnagyobb választék Kiváló minőségek Legolcsóbb szabott árak
Árul}áxban
Nagytccutlsraa leonagyobb drofidan.
1933 |un\'u« 4
Zalai kOzlOny
SPORTÉLET
Óriási érdeklődéssel Tárja a sportközönség a pflnkösdhéllől sportaltrakclól
Két kitűnő (ormában lévő csapst nívós küzdelme várható
Csak hét esztendővel ezelőtt nyilvánult meg a lutnallsport Iráni oly nagy érdeklődés, mint ami a pünkösdhétfői Kiskunhalasi AC-NTE találkozásra mulstkozlk. 1926 ben nyerle meg ai NTE a délnyugati alosztály bajnokságai, mikor a bajai alosztály bajnokát, a Bajai Turull gyözie le, majd Debrecenben a Bocskai anyaegyesületét, a DVSC-I gyttrle maga alá, Ezen érlékes győzelmeivel az országot középdöntőkig juloll el az NTE, de Budapcllen a Miskolci VSC-löl vereséget szeuve-delt él igy Magyarország futballcsapatai közölt a negyedik helyet foglalta el.
Hasonló küzdelmek bevezetője lesz a hétfői Kiskunhalasi AC—NTE találkozás. Mindkét csapst kezdettől lógva meglartotla vezető helyéi • bajnoki tabellán, ma|d megérdemelten nyerte a ba|al, lllelve a kaposvári alosztály bajnokságát. Az NTE alaposan telkészölve várjt a nagy .csatát," ami annál ia érthetőbb, mert az aloazlálydöntők legnehaztbbje lesz a Kiskunhalasi AC—NTE mérkőzés, tekintettel srra, hogy a PVjK jelenleg nem > legjobb formában van.
A Kiskunhalasi AC tennállásának
20 éves jubileumára aloszlálybajnok-sflg\'jal kedveskedett közönségének éa nem titkolják, hogy Délnyugat\' magyarország bajnoksagára fáj a foguk. Képességeik megvannak erre a kiskunhalasiaknak, hisz technikás, gyors futballt látszanak és a meglepetések egész sorozatát szolgáltatták az elmúlt bajnoki 4v>n. A csapat, valamint nagyszámú szurkoló-gárd.tja ma délután aulókon érkezik Nagykanizsára, hogy klpihenlen állhassanak ki a holnapi sorsdöngi küzdelemre. A közönség óriási Izgalommal és érdeklődéssel várta s hatalmas küzdelmet és remél|ük, hogy lelkes buzdításával győzelemre Is serkenti a jeles plros-lehér tizen-egyel
Az NTE a következő felállításban látszik: Ciondor — Czlgler, Engel-ielter — Csáki, Olngi (Wilhelm), Kudlch — Farkas. Szollár, Jikubecz, Kelemen (Oingl), Csász.
A mérkőzés elölt a kél csapat selyemzászlót nyúlt ál egymásnak kölcsönös üdvözlések melleit. Az NTE nevében dr. Poltyondy Józset üdvözli a vendégekel.
A lontos és nehéz mérkőzés léi 6 őrskor kezdődik Kocb győri bitó vezeléte mellett.
Besikárt—Zrínyi TE vasárnap délnlán léi 5 órakor
Nagy érdeklődéssel vár|ák a nagykanizsai sportkedvelők s BSzKRT csapatának bemutatkozását, mert hosszú Idő után Ismét budapesti egyesület szerepel s nagykíhlzaal pilyán, a BSiKRT pedig eisőlzben. I y a kanizsai sportrajongók kl-vanciian vár|ák a lővárosl csapat szerepléséi annál is Inkább, mert a mérkőzésen keresztül logalmal alkothatnak maguknak a (óvárosi és s vidéki amatőr tulballsporlnak egymáshoz való viszonyától. Oy nagy arányú az érdeklődés, hogy elővételben cca. 600 drb. |egy elfogyott, sőt a budapestiek részére a BSzKRT
80 drb. jegy rezerválását kér e.
Ezek után remélhetjük, hogy hosz-szu Idő ulán Ismét szépszámú közönség biztatja ét küldi harcba a játékosokat.
A Zrínyi a beleg Qozdán helyét* Vargát szerepelteti és az ő helyéi Klein foglalja el. Az összeállítás a következő: Helyei — Kárpál, Klein — Varga, Bsbos, Munkácsi — Pőcze, Poór, Vellák, Punt, Antal.
A Zrínyi II. 3 ótakor Letenye ellen a köv -lkezö összeállításban játszik: Persovlls — Poór II, Fiumborl — Janzsa, Vllcsek, Bekc — Németh, Székely, Kiss I., Süslecz, Bölcsföldi.
Megkezdőidnek a Spitzer-kupa küzdelmek
A Levente Labdarugó Srakoszlály mege|telle a sorsolást a Spilter-kupa mérkőzésekre. A küzdelmek pünkösdhétfőn veszik kezdetüket, amikor Is a Teleky a Klsktnlztai Leventével játszik délután tél 8-kor a Mágyar ulcai pályán, az Ékszer/s*. pedig a Transdanublával a Zrínyi pilyán, 3 órakor az NTE—KAC előmérkő zéseképen. A kél szép ezüst serleget a Levente Labdarugó Szakosz taly khllli|a héttőn a Zrlnyl-pályán, hogy a közönségnek alkalma legyen megtekinteni. III emllt|ük meg, ho^y ujabban Czulrk László, Schnllzer és Qöndör 2—2 P-t, dr. Potlvondl J4-zsel és Dezső Józsel 1—I pengői adományozott a Spitzer-serlegre.
(BirókQtdés) Hétfőn: Z-lnyl-pá-lyán 3 órakot Ékszerész FC—Trans-danabla FC, bíró : Ksszll, hh. Cvetkó, Fenyvesi ; Msgvar-utcal pályán tél 3 Órakor Teleky FC—Klskanlzsal L-v. Egy. bitó: Woll, hb. Kluger.
Kiadja • Uptalajdonoa KOzgazduáfl Rt. OutMitMrg Nyomda és Dálzatal Lspkladd Vftllalata Nagykanizsán.
Felelős kiadó: Zalai Károly. IsKrarban talaton: Najykanliaa 7J. wám.
Zürichi zárlat
PIHa 2037, London 17*53, Nawyork 437*0), BrOaael 7205. Mll.oo 26 87"/l Mjtdrtd 44 17, Amsterdam 2C8-07, Bartln 120 80. Wien 73 06 Szótli -*-, Prája 15*40, Vir.rt 58 05, ttndapMl —, Kalgrad 700. Bukarsst 308
i IsuieU Bank davlsa-áriulyatnal
Angol t. I tíJaalr. 7 Ca«hk. t
VALUTÁK itt. 19-20-1960 " 76-16-79-74 I6-93-I7 0. Dán k. 85 10-86 30 Ulnir 7 20-7 70 Dollár 479 50-489 50 Francia t, 22 30-22 50 Holl. 230 00-232 21 Zloty 6435-64*81 Ut 340-3 44
L«a 4 00-126 Ura 29*90-30 20 Márka 135*70-136*60 Norrág 97HO-9860 PasaU —\'— \'-■ Sctltl. 77-50 80 50 STá|dl.llt)*7J-lll*40 Jváak. 9810-9910
DEVIZÁK Amst. 23020-232 21 Belgrád 780 791 Berlin 135*81-13660 BrOsset 79*26-7974 Bukarest 3 413*43 Kopanh. 85 30 8630 London 1918 1932
Madrid —*-->—
Mlltno 3000-3018 Nawy . 483 50-489 50 Oszló 97 80-98 60 Paris 22-33-22-47 PrUa 16*95-1705 Szórta 4-11S/.-4 I4VZ Stockh. 96 30 99 10 Varsó 64*55-6495 Wbn _•_■-Zürich 110 8>111-40
Wien clearlng árfolyama i 80.454
Terménytőzsde
Buu tlpaav. 76-os 1245 -1290. 77-ea 1210-1320 78-as 12*95—13 40. 79-ra 13-20 --13-tU 80-aa 1330—1375. dunán-tull 76-ob tt 55-11*75,T7-«s 1170 -tftIO, 78-aa 1185-12 10. 79-ea 12-05 12-30 Bo-aa Í220 1240, roia 585 - 5*95, Uk. árpa 8*40 - 860, «ab 7 80 7*90, Imiért 7-25 -7 30, korpa 500-510,
Cégváltozással
kapcsolatban máju» 21-től Junlu» 6-l« nagyon olcsó árakkal nagy
PÜNKÖSDI
VASÁRT
rendezek.
TáJéHoxiaió árait:
Színes férfi ing.......
Színes férfi ing.......
Színes férfi ing, prima pouplin . .
Fehér férfi ing .......
Színes férfi sporting (freskó) . . . Apacs ing (fehér és szines) . . .
Rövid alsónadrág ......
Férfi zokni.........
Férfi harisnya........
Férfi börövek........
Férfi kalapok........
Sétabotok ..........
Selyem harisnya, prima .... Selyem harisnya, prima ajour . .
Selyem harisnya.......
Selyem blousok.......
Kötött blousok, rövid és hosszú ujju
Selyem combiné.......
Selyem csikós nadrág (hibátlan) . . Fehér vászon retikül . .
Gyermek zokni (fehér és szines) l-es szám
3.25 P 4.25 P 7.25 P
4.-P-tö!
4.—P . 3 50 P . 150 P „ —.55 P „ —.80 P „ -.75 P „ 5.40 P „ 1.40 P , 2.20 P „ 2.40 P „ 1.60 P 2.50 P 3.— P-töl 3.20 P „ 1.60 P „ 1.40 P „ —.45 P „
seiyemharisnyák a gyár áital előirt olcsó
árakon. ElaöreindU RO5Síkalapokat bevásárlási áron kiárusítom.
Nagy raktár retlKUWH, höröníök,
nyakkendőik, gyermekruhák
és rövidtárultban.
Nagy választék gyermekrnhákban.
PERLSZ DEZSŐ
URI- ÉS NŐI DIVATÁRU HÁZA
a „HATTYÚHOZ" fcVtífítt"
zalai közlöny
1933. junlü» 1.
APBÓHIHBETÉSEK
Taléirikat kelesek megvételre. — Sípos Andor lüazertlelet. 2191
Dklaapíaa |^rtüeli|aMlwáNl
Iskolai képlettaósgel, gyermekeit, vagy egyedül álló uinó mellé elmenne ápolónőnek, vagy láiualkodónőnek, vidékre la. A Jáalalok .Megbízható" drámai • kiadóhivatalba. 2306
Deák tér 11. alatt ateal lakáa ngtua-tus l-re kiadó. llóvebbel • híimeitemél, vagy Ungei vaskeraskedéaben. 41
PBnkBarfra olo«4« »á„ir,;lh.l i
barianyát, keastyor, avakkendót, aoknlt, kalapot él lapkái — Kaulmann Manónál. | Telefon 197. 2177
YllftgJA a Nagykanizsai •paxtcatulcl UHU Deák-tt, 14. tlánu ennhlea bás lagsüsna, melybea jómsnetelü ven-A>M és két özíelhelyliég ts llkáaok vaitoak, továbbá Horthy Miklós-ut 31. u. háiéplléire alkalmas 580 I 101 telke, részben, avat ry egéizben. t?rdeklMók
Sogáiut 38/a. számú háaban udvart Hiaaatáa takil melléihelyláégekkel
K4pkar*to*4a*k, cipók, gyermekkocsik atb. Mál|M UBaállltatt árban kaphatók, ánrntk, ■aaár.sáaaf.
Kiad* egysaobáa utcai lakAa auguir
tua l-re Magyar-utca 71. 44
Nagy MHtkaiikai keres megvételre Teutacb Ousitáv. 2140
Nagy választék raklániárakfaan ii
Udvari cukrásadában. 2213
ilaát Nagykanizsa legmagaaabb ós tegegéazsétescob l.kvéaében keitlhái nép gyümólctosiel 4000 pengón alul éi nem ti kell mind készpénzben, eienkivüi Slép bázbely a Katonaiéten. Bővebbet Lásató hercegutca 26. IZ. 2219
Rendelésre Uulttk éa javítok minden-«mi szivattyút, gépet és motort, boraiajtót, vaa-
«s résSsstvényt. IIIIKR, B«iái-.t 16. vtánt.
Karaaak július t-re kettó, vagy égy tágas, kónyelmea, kUlönbejáiatu buloroiott szobát tüidószobs haaanllaltal. Cini a kiadóban. 2201
Kisebb lar. család, 3 uobás lakán kaphat auvriaxtui t-re, természetbeni ellen-aaolgUatáa mellett. Um a kiadóban. 2203
Ktadó páhlalat leijei lelmreléiael. Murakciesztar, Megylroorecz Lipót. 2202
LMaaatúkaa még rnJndtg 1 liter
rraotált noha menten fehérbor 24 fillér.
liter elvitelnél llteienklnt 13 flll. 2215
Bép, Hstiynr-, Iraktól éa autóolajok gépasit, kocsikenó, caibot, caibollneum, BÓHV, azalmlikizeaz, carbld, továbbá zsák, ponyva, kMcaónzsák, kólcsónponyva legolcsóbb beválárláil belye Kelemen Kezsó cég Nagykanliu, Oeák-rér 9. . MtO
Kátaaakáa udvart laka mellékhelyiségekkel aug. l-re klsdó Árpád- n. 15. 2121
TAROSAFÜRDÖ
M Tatimanaaderf
(Bu«g*nlanti)
Világhírű Mlv és -öl öyduyiard«. Termésictca uéouvii és vasTáp (moor) töidftk. - Fürdőidény; Aarllla xovaaabar. — Felvilágosítással és prospektussal Molaál: F«r4*laa»> l«U«éa. Isi-TstimMasáorf.
K«r4k«ln sxorltAst legolcsóbban éa leggyorsabban kéasltek, satófugó Jarl-list garancia mellett. Tüchert La)oa kovács, Teleki ut 3.___2233
Jóforgalmu AaUthim kétsiobás kényei mes lakással, hozzátartozó összes mellékhelyiségekkel, szabadkézből aladé. Clm a kiadóban. ^123
laép MromaaMáa islosil laké* Mr4Sa«a*ával au«usilus l-re klsdó Horthy Miklós-ut 51. ss. alatt. 1617
Jókarban levő faiw«rOxlat>bar«is-
*•«*«. fiókos állványok és pultokkal - \' " Clm a kladóbm. 2125
OxUtHalylaéa síép egy szoba-konyha, előszobával és mellékhelyiségekkel azonnal kiadó és ellogUlható Sugár ul 53. alatt. 2f24
Főút 13. 24.. Cseogery-ut 13.. Bstthyány-utca 6., Zr nyl-uica 6. szám alatt klaebb, nagyobb lakások, Üzlethelyiségek azonnal és nov. l-re kiadók. 2119
. ________n.lék ingyen kapható feltöltés, utslsp éa falazást célokra. Darab-téglák Is Horthy Miklós ut fii. slatt. 2110
kézből.
Petőfi ut 69. aiámu ház szabad 2139
pooányvAri
uradalmi tájboraim kaphatók tltcreoklnt már Iliiéiért. . . Legklaebb téléi 25 liter, a R o a • karolt roubiriokos l«l Batthvány-ulca 26. uám.
Ilskaasaé-, Varazidl-u. 4. iz. atatll báa íxabadkéftól elsdí. Fellélelek meg-.ludbatók a helyszínen és Dr. Vlt Peieac ügyvédnél, Kllály-u. II. u. alatt. 2149
3 darab márkás Jágiaahrány eladó Starnná, Kiiaébet-tér IS. . 2166
3+1 lámpái Philips rádió nagyon ol-caón eladó Sugár ul 13. háiieltlgyelónél, 2100
jóksrbzn levő haainált ksrékpárt keres megvételre Ország Jóiail msgkcrea-kedése, Erzsébet-tér iö. 2««
).l.r.n><,lá> nyári lakások kJ.
adók. Bóvebbel D. Hoeváthué, Ciánt Lásiló-u. S. 2219
ügy klaebb udvari lakáa konyhával a ionnal klsdó Hunyadi-u. 20. 2232
Olaaa forditdsokaf, leveleiéit el-végez rutinlrozott budapast kereikedelml levelezó. Leveleket postán megküld!, Több megbilái eleién belenként vidékié ulailk, munkát helyszínen elvégzi. Meg. kelesések Biokar J., Budapsat, S. Postallók 9ó. Inlézendók. nos
Kiadd kélizobáa elósaobál Lonyhás utcai lakáa augusitus l-re, Sugái ut 25. 2231
Kdtaaakáa utcai és kátaiobáa udvari lakáa kiadó Kinizsi u. II. 2204
gyakarlatt listai Irodlataa* állást
keres. Clm a kiadóban. 2223
Emelett utcai S aasbáa modem lakás szonnal, vagy auguixtus I-re klsdó. — Eölvöa-téi 30.
, 1 háló, rádió éa képek,
ketegyái, Wolt.
Frank 2214
Hénsnaafaéa, tttrdóiiobái lakás auguss-uara ktsdó Ciengeiy-ut 7.
OaépISaépak, traklorok, bcuzlnloko-niobllok, lebír ruhanemüek, lértt (elölló, rubásxekiények, ;nagy tükór, képek, valamint ház és 2 akós boroshordó la eladó.
Kinizsi utca 64.
2241
A város központiéban tágaa izén bu-taeairM laobs fDrd6sHoka hiiiná-tattal, eaetteg illáUassl ti klidó. Clm a kiadóban. 2240
Zongars, eladó. Bóvebbet Clengl ut \'.0., ahol meg la tekinthető 2
Legolcsóbban FEST
Legszebben TISZTIT
VA RG A
ruhaftstö, vegyHsztltó, gözmosó üzeme Hwnyadi-utoa 19. Horthy M.-ut 8.

Qlcsóért vásárolhat
Férfi szöveteket, Chantung selymet,
Creppe Chewrión,
Riboulding, % Ctcppe Rayé, Maroccainc Rayé, Pongéé nyomott, flfgalin, Flamisol, Georgettc, Creppe Madonna, Csikós Pyjama anyagot, Frottier és Strand kelmét,
Divatos crém
női kabátszövetet,
Mw perzsa szőnyeget ís Torontáli sztnyeset,
amelyek nagy választékban kaphatók
Kirschner Mór
divatáruházában
Nagykanizsa, Fö-ut 3.
. § Mi
1633. [unlut 4.
zalai közlöny
Szőlőmoly Aimamoly Pókhállósmoly
irtására, bordótlíhez keveric Arzola vagy Daráin porzó&zerek: Molex vagy Molex ,,P"
Varasodás vagy Lisztharmat
ellen permetezőszerek: Bulfarol, ftmonil, Bvtfaái* vagy Vteoi\'i
Kombinált permetezőiZerek: Hoappaaan vagy Tutokil Kombinált po zöazer: Pulvarxol
Levéltetü, pajzslelű, vértetö
Irtására: Pronlkol
baiználbalók.
Ne mulassz* el a hernyóenyv-gyürOket felrak ti II
Védőszerek beszerezhető\'!:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya zsák. növény védelml-azerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A biróságl palota mellett)
Helyi képviselőt
keresünk magánfelek látogatására. Csak agilis, megbízható urak jelentkezőét kérjük. *
Káldor Képszalon
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
8122/1933.
Tárgy: A v. szolgák és kézbesítők részére egyenruha beszerzése.
Hirdetmény.
A v. szolgák és kézbesítők részére sötétkék posztóból mérték után készítendő 13 darab zubbonyból és nadrágból álló egyenruha szállítására versenytárgyalást hirdetek.
Áz ajánlat külön az anyagra és külön a munkára, vagy mindkettőre együttesen is tehető.
Mintával felszerelt zárt ajánlatok folyó évi junius hó 17. napjának déli 12 órájáig a v. iktatóhivatalba nyújtandók be.
Nagykanizsa, 1933. évi május hó 23-án.
„„ Polgármester.
Vegyen
NORMA
fürdőruhát
mert ez a
Legjobb Legszebb LegolceAbb
_ Kapható:
Ritter András divatáru üzletében
Nagykanizsa, FA-ut 3.
Épitészek figyelmébe!
Shell „Fllntfcote" falszigetelő, deszka-, beton-és bádogtelő fedő, valamint padlóburkoló anyag.
Asztalosok figyelmébe!
„Eternit" nagylapok, konyhabútorok védelmére.
Egyedárusitá*: Eppinger !. éa Fia éplllelfakereskedő cégnél.
Családias jellegű leányinternátus Budán
Korrepetálás. Nyelvek. Zene. Telefoni Sportok. Nevelés modem 300 50. lélektani alapon.
Hullok}, di. Salaj Budaiul. Lnn-itu 49.
ípapii
kapható
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
11377/1933.
Árleitési hirdetmény.
Folyó évi junius hó 8-án d. e. 10 órakor a városi gazdasági hivatalban tartandó szóbeli nyilvános árlejtés utján 1525 llrm. tűzifa felapritási munkálatalt vállalatba adom.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1933. junius hó 2-án.
in, Polgármester.
ló MUNKÁT
PÁLCSICS-a*.
kapunk.
Elli nagykanizsai selyem-, kelme-, loMlteitt él regytllztitó I FSOzlet ■ FÖ-UT 7.
jókarban levő használt gjj^ ab|akok, (feSZltt,
Eternit pala, fürészeltfa, bádogcsatornák
jutányosán eladók
Sartory Oszkár Utódánál
Király-ulca 39. szám.
■-ittsilem Igen tisztelt vevőimet, hogy
kárpitosműiielyem
latnát a
Bazár-udvarban van,
hol a legegyszerSbb, legszebb és leg modernebb dolgokat készítem a legjobb kivitelben, a legolcsóbb árak mellett Javításokat áa alakításokat legjobban él legolcsóbban végzek. «i
Siákeiy Vilmos, butáim. M t i
A nagykanizsai Hz. Járásbíróság, mint tclekkOnyvt hatóságtól.
Árverési hirdetmény
és.árverési leltátelek.
Varga Teréz Szabó Jőzsetná végrehaj-utónak Szabó József (gróf) végrehs|táit szenvedő ellen Indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóig a végrehajtató . kérelme kOfetkeztébeo aa 1881 : LX. t -e ÍM., 146. te 147. 5.1 értelmében elrendelt a végrehajtást árverést 1931. május S-lól 1631 december 27-1. kiált Időben eatdí-keiaé vált havi 40 P. Urnám 772 I\' nő taztáadi) toka te 19)1. jullua 1-től 1933. január 1-lg lejárt Időben eaadékeaaé vált havi IS P, összesen 280 P gyermektartásdíj tőkekövetelés, ezeknek a mindenkori eiedé\'iuég napjától Járó 90/o kamata, 183 P 20 mi. eddig megállapított per é.,. végrehajtási te az árverési kérvényért ezúttal megállapított 39 P 44 1111. költség tőkekövetelése és Járulékai behajtása végeit a nagykanlzaal kir. Járásbíróság területén levá, Hahót községben fekvő s a I. hahód 1611. Bztjkvbea 247. hraz. a foglalt bár,-68.-n. i. udvartér s kerttel Alsóhahólon Ingatlannak végrebattáat szenvedő nevén átló\'/! réazére S00 P,
IL bahott 720. aatlkvUa 1175. hraz a. foglalt szőlő ■ Belsőhegyen 10-ed dézimái Ingatlannak végrehajtóit szenvedő nevén álló l/> részére 150 P,
1 It 8. hrsz. a. fogút szóló és présház s HeiHÖhegyen Ingatlannak u. a. nevén áUO Vi részére 350 P,
1137. hrsz. a. foglalt szőlő aa Öreghegyen Ingatlannak végrehajtást! azeaveóó" nevén álló V. réazére 103 P árhan, az I. éa \'II. pótban Irt 247. és 1106. hm. Ingatlanokra \'6217/fkv. 1929. számú végaésael Bskoayl Anna öav. Szibó Mlhálytáé **ra bekebelezett hssaouélvezell szolgaknl lógnak fenntsrtáaávsl.
III. a hsbótl 2089. sztjkvben 1587/33. hrsz a. toglslt szántó az Urasági Ugok dlllóbcn Ingatlannak végrehajtást szenvedő nevén álló <li réazére 250 P,
1587/31. b. hm. a. loglalt szántó ugyanolt Ingatlannak >fi részére 120 P,
IV. hsbótl 1288. satjkvben 1583 31. hraz. s. foglalt szántó az Uraaágt tagok düló-beo ingatl, végrehajláat szenvedő nevén álló >/. részére ISO P kikiáltási árban.
A telekkönyvi hatóság as árverésnek Hahót kózaégoásánál megtartására 1(31 évi Jullua bó 8-lk napjának délelőtt 10 óráját Wat Id te az árverési feltételeket az 1881 : LX. t-e. 150. §-a alapján a kővetkezőkben állapltja mag:
I. As árverte alá eső Ingatlanokat éa pedig a 247. hraa, Ingatlant a kikiáltási áz félénél, a többit kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908: XU. l-c. 26. 9)
.-z átverelni szándékozók kötelesek bá. natpénzSI a kikiáltási áz im>-át káezpánz-ben, vagy az 1881 : LX. L-c. 42. fr-ában meg-határozott árfolyammal számított óvadék-képea értákpaplrosfcan 6 kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznél előlegesen blról letétbe nelyeeéaéró! kiálllzott letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni te az árverési feltételeket aláírni. (1S81 : LX. L-c. 147., 1680 , 170. §§.; 1908: XL. t.-c. 21.8 ) Az aki az Ingatlanért a tdUáltáal áznál \' \' téretet.......
magasabb Igézetet tett, ha többet Igézni senki sem akar, kőtelea nyomban a kl-kláltáal ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt aa általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (19081 XU 25. S.i Nagykanizsa, 1938. ávt márctua hó M. Dr. Bentzlk s. k. klz. Ibtzó.
A kiadmány hitelátll: Mtkó a. k.
Erzsébet királyné szálló
Budapeet, IV., Egyetem-utca 5.
(A Belváros központjában).
60 éve a fővárosi és vidéki uri középosztály találkozóhelye. -— 100 modern kényelmes szoba. / étterem ás kávéházban cigányzene.
Leszállított áraki Az Krzeébet-plnee a főváros legszebb sörözője. Déli . a««li-4l 14 es (vagy 44 éa 75-ös) villámon.
k Szabó Imre tulajdom*.
zalai közlöny
1933 junlua 4
Tekintse meg vételkötelezettség nélkül
BUTORRAKTARUNKAT
meggyőződhetik arról, hogy a
hhmh^ legolcsóbban
iA a legjobbat
Nagykanizsa
Horthy Miklós ut
vásárolhat.
Sopron Szombathely Békésosaba
Kedvező fizetési feltételekI Dijtalan szállítási
Recamierek garantált jó minőségben már P 150-ttil. Modern, kényelmes fotelek 75 P-töl.
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a nagyérdemű vevóközönséget. hogy raktáron tartom az összes kivitelű sírköveket
múrunnyból, srmitMI, termo- ti mOMböl.
Továbbá sírbolt, sirkeret építését és javítását, betüvésést és aranyozást szakszerűen és olcsón vállalom. Kérem a nagyérdemű közönség további szíves pártfogását. Hazafias tisztelettel
KOVÁCS JÓZSEF KŐFARAGÓ MESTER
NAGYKANIZSA, Király-utca 33. ». alatt.
■•nyí-
llak talélkozóhalye u
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniczkyutoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház éo amerlran bar
v
„Olcsók vagyunk, mert Jók vagyunk."
Cserélje ki
regi radioiampait!
Jobban és szebben fog szólni készüléke.
TRAKHANUBIA A.-T.
Caengeiry-ut 6.
Tslafom. 4-13.
ftyomílolt 1 Uptul&jdonob XOif.iduJ* R.-T. QulMibí.\'l! N,om(l« te Dtlxíkl Uplduló VtlUUÜi kSojvii>\'omiU|ib«n N«í«lumi»ia. UfclMt tlilotveídő ( ZJtaj Kirolv.)
73. évlolyam 127. síim
Nagykanizsa, 1933. junlus 7, szerda
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI N4F1LA P
lieikeuUMg él kudóblvital: K6at 5. uim. Megjelenik minden reggel, httló kivételével
Felelős szerkesztő: Barbarlt. Lajos ^tóy.iuT^.^
Lobogjon a zászló!
BmU Károly beszéde a kanizsai országzászló átadásakor
Piros- pünkösd napján egy köny-nyexő nemzet sóhaja száll a magyarok Istenéhez, abból az országból, melyet őseink ezer év elölt vérrel szereztek és ezer éven át vérrel öntöztek arról a földről, mely a világ legtökéletesebb földrajzi egysége volt. Arról a földről száll az imádsáp, mely vért és javakat bőven áldozott századokon át Európa szolgálatában, s mégis megcsúfolták I
Ezer év dicsőségétől nem maradt más, csak a-múlt nagyságának kísértése, egy megcsonkított vérző földdarab és a félárbócon lengő zászló I
Nem véletlen az, hogy az európai népek vad versenyében a testvérek nélkül álló megyarság megtartotta nemzeti létét, mert erre egyrészt Istentől adott egységes földrajzi fekvése, — másrészt a tagjaiban rejlő államalkotó ereje már eleve predesztinálta. Ebhez társul as isteni gondviselés, amely mindig alkalmas vezért küld, ha üt a cselekvés órája.
Most pedig Dt a cselekvés órája I Amit az angol nemzet nagy fia, \' LltweMyn John mondótt a közelmúlt napokban Pécsett tartott előadásán.
Llewellyn John, Budapesten a minden magyar országzászló anyjánál állva azt is felismerte, hogy az országzászló milyen fonlos fegyver a kardjától megfosztot e nemzet kezében. Látta, hogy dacos tekintettel, ökölbeszorított kezekkel állják körül és amint a kanizsai ünnep is mutatja, legalkalmasabb eszköz a magyar egység megteremtésére, mert nem mesterkélt, hanem a nemzet lelkében, hagyományaiban, sorsában és dicsőségében gyökeredző összetartó kapocs
Llewellyn John azonban azt is mondta, hogy az ifjúság szemében a dacos tüz mellett a béke őszinte óhaját is látta, de neki az az érzése, hogy ha meg nem hallgatják az ÉgTek, azt a magyar ifjúságot, — megmozgatják ők a poklot is I
Ez tüzet ragyog itt is, a kanizsai országzászló tövében.
Tudjuk nagyon jól, hogy nem csak a kenyerétől, véreitől, földjeitől megfosztolt nép bosszúállás vágya, nem is Európa álliumanizmusa, banem Európa gazdasági érdeke és válságának megoldása kivánja, hogy a Duna medencében vissza legyen állítva Nagymagyarország történelmi határa.
Sőt rájönnek arra is már Trianon alkotói, hogy nem szétszabdalni, megcsufitani kellett volna egy ezer éves egységet, hanem már ha korábban szét lett volnn szaggatva, Európa békéje érdekében akkor is vissza kellett volna állítani integer állapotába.
Lobogjon hát e zászló is Hazánk feltámadásáén I
Lobogjon mindenkinek, akinek szive velünk együtt dobban I A honfi, s üldözölt, a honleány és anya: — az egész áldozatos magyar
tömegek felé.
Szűnjön meg e zászló alatt Túrán átka I A pirtoskodás és gyűlölködés helyét váltsa fel az ö««zetartás és a magyar faj szeretete, órizze meg ezt a zászlót az utókor számára ugyanaz
a szeretel, lelkesedés és gond, mint amivel mi azt megteremtettük 1
Magyar testvéreim, — ne mu\'jon el ez a pillanat röpke sóhajként és meg ne feledkezzetek arró1, hegy nincsen aratás magvetés nélkül:
nem lesz feltámadás magyar szivek nélkül. Vessük hát a magot I Nőjenek égig a kalászoki Virradjon az uj élet I S hlgyjünk és hinni meg ne szünjünk, hogy lesz magyar Feltámadás I

Felavattál* NagyKanixsán a muramenti végeit ors&úgszásszlafát
Urmánczy Nándor jóslata a magyar-horvát kézfogásról — Qyömörey főispán tolmácsolta a kormány üzenetét: „az irredentizmus ne legyen hangos, mert odaát testvéreink szenvednek miatta"
Váratlanul lmpoxáns Ünnepe volt pUnKösdvasúrnap NagyKanlxadnaK
1932. tavaszán, a nagykanizsai Katolikus Legényegylet közgyűlését követő társasvacsorán, a pohárköszöntök hoBSzu sora közepette érdeklődéssel kapta fel fejét az újságíró, amikor Boda Károly szárnyára röpítette a gondolatot, hogy Nagykanizsán országzászlót kellene emelni. A szónok tüzes szavait lelkes taps követte és rögtön körüljárt a kalap, amibe maga az indítványozó, ott a bankett asztalánál összegyűjtötte az első kapitálist: a Legényegylet tagjainak 16 pengő pár filléres adományát az országzászlóra.
A gondolat nem állt meg itt. A Zalai Közlöny is teljes lelkesedéssel munkába állt, elkészültek a „hadi-lerfek" és hamarosan megindult e hasábokon a gyűjtés egy esztendeig .tartó munkája. Közben Boda Károly levelezett, utazott, agitált, nem riadt vissza fel-felbukkanó nehézségektől, nem hngyla megtorpanni az akciói. Mikor már annyi pénz együtt volt, hogy komolyan lehetett számolni a tervek sikerével, megalakult egy öttagú bizottság, beszerezte a terveket, útnak indította a kivitelre irányuló tárgyalásokat. Ekkor már a Felrepül az
Az idei tavasz majdnem mindig borult ege is fényesre derült pünkösd napjára, amikor a határszéli Nagykanizsa nagy ünnepet ült: — pünkösd vasárnapján, poniosan a trianoni diktátum aláírásának évforduló-napján, felhúzta árbócára a magyar reménység lobogóját, a muramenti végek országzászlaját.
Reggel 9 órakor az izraelita, fél 10 kor a református, 10 órakor az evangelikus templomban ünnepi Istentisztelet volt.
Tíz óra 10 perckor megérkezrit Budapestről ű filléres gyors, 1250 utassal. (Kár, hogy csak egy vonatot lehetett biztosítani, mert már kedden nem lehetett jegyet kapni a filléresre f) Lobogódiszben várták az ünnepet a kanizsai utcák.
Az országzászló tövében felállított táboriolláron 11 órakor kezdődött a mise. A téren köröskörül impozáns rendbea a tizezerfőnyi tömeg. A padokon a notabilitások, hivatalok, testületek, egyesületek ve zetői és kiküldöttei. A\' kormánvt Gyömörey Oyörgy főispán képviselte. Urmdnczy Nándor szombaton este érkezeit meg dr. Molnár Fe
I város vezetősége is teljes súlyával a mozgalom mellé állott, a bizottság, élén a városáért minden szép gondolatot lelkesen felkaroló dr. Krátky István polgármesterre), ülést ülés után tarlóit, míg végül elfogadta Kalmár Zoltán építészmérnök tervét, megbízta öt a kivitellel és megvette Istók János szobrászművész budapesti műterméből a legszebb brooz tuiulmadarat. A polgármester, Király műszaki tanácsos, Oazdag püspöki tanácsos, mint a Kalh. Lepényegylet egyházi elnöke, dr. Szabó Zsigmond, Boda Károly é« Barbarits La|os tagokból állt a szinte állandó permanenciában dolgozó végrehajtó bizottság.
A társadalom szeretetteljes áldó zatkésiséggel fogadta a mozgalmai és fillérenként, pengőnként szakadatlanul folyt a gyűjtés. Az első 1200 pengőért megvették a turult. A disz-lobof>ót az összes nőegyesü* letek, a szalagokat a polgárlsta lányok adományozták. Az teél zászlórúd a Kanizsáról Ausztriába szakadt Schless István bőkezű adományából került ki. Az állandó lobogó a Schütz-cég adománya.
országzászló
rencccl, az Országzászló Nagybi-zoliság társelnökével. Szombaton érkezeit dr. Kállay Tibor, Nagykanizsa országgyűlési képviselője is. A Revíziós Ligát Dró dy Oyöző képviselte. Keszlhely város képviseletében Relschl Imre városbíró és dr. Gárdonyi Lajos h. biró jelentek meg Nagykanizsa nagy ünnepén. Az ülőhelyek körül a nzalat gyöngyösbok-réta" iarka ko«zoruJa: Kiskomárom, Mura-mente, Zalaszentbalázs népe eredeti viseletekben. (Az ünnepnek ez a kedves, szép színe, mint az egész országzászló-ügv sikere is nagyrészben dr. Szabó Zsigmondnak köszönhető, úgyszintén az ezúttal valóban pompásan működött megafon ) Jöttek lobogóik alatt a testületek, összes iskolák, a frontharcosok, vitézek, hadirokkantak, vasutasok, ipartestület, postások, összes cserkész-csapn\'ok, pénzügyőrök, leventék, stb (Zalasrentbalázsról 150 jó magyar jött be 54 szekéren I)
A tábori misét a megyéspüspök képviseletében dr. Simon György prelátus-kanonok pontifikálta, hki evangelium ut«n felszentelte az országzászlót. Mise alatt a magyar-
ruhás elemlstd kórus és az Egyházi• Vegyeskar énekelt és a Levente zenekar játszott.
Mise után felvonult az első disz-őrség az országzászló talapzatára. Egyenruhás frontharcosok, öten, Németh Zoltán szervezőtiszt vezetésével. Kürtjei harsan.. Oazdag Firenc püspöki tanácsos felmegy a szószékre, a megafon messze viszi a hangját, amikor elrendeli a zászló felhúzását. A zenekar a Himnuszt kezdi játszani .. A zászló lassan száll fel a zsinóron. Útjában megsimogatja a turul bronz szárnyát. Belekap a szél. Két szalagja, mint két ölelő kar, a Mura felé tárul... Aztán félárbócon megáll... A Himnusznak vége...
Ezeket a pillanatokat kevés ember állta meg ugy, hogy legalább befelé ne nyelt volna le egy-egy könnyet...
Kádár Lajos ref. lelkész lépett a szószékre és a két protestáns egyház nevében megáldotta az országzászlói.
— Ne legyen ez a zászló — mondta emelkedett hangulatu beszédében — csak veszteségre, gyászra emlékeztetőnk, hanem legyen időtlen időkig az újjászülető Ma gysrország diadaljelvénye.
Dr. Wlnkler Einö főrabbi az izr. hitközség nevében mondott Imádságnak is, hitvallásnak is, beszédnek is remekbe faragott áldást.
— Nem nyugszunk beleTrlanonba, — mondta egyebek közt — minden magyar röghöz törhetetlenül ragaszkodunk... Legyen ez a hely oltár, ahol a hazaszeretet lángja soha ki nem alszik I
Üzenei a horvát testvéreknek
Tapsban tört ki a közönség, mikor Urmánczy Nándor lépett a szószékre.
— Isteni akarat, vérség, ezeréves mult és a teremlés óta egységes terület tartja össze ezt a trianoni Ítélettel szélszabdalt országot. Nem mondunk la Zila megszállt részéről sem. Addig nem lesz itt megnyugvás, míg a régi határokat vissza nem foglaljuk.
— Ellenségeink közé nem sorolom a horvát testvéreket. A múltban lehettek közöttünk ellentétek, de azok nem állítottak közénk áthidalhatatlan szakadékot. Horvát testvéreink számíthatnak mindig támogatásunkra, de ml Is elvárjuk testvéri együttmű-

zalai közlöny
1938. Junius 7.
ködésüket Most már ők is rájöttek, mi a különbség a szerb .szabadság" és a magyar „"Inyomás" között. Nemsokára eljön az Idő, amikor a két nemzet a Zrínyiek és Frangepá-nok szellemében kezet fog. Ez a zászló a horvát szabadságért való küzdelmet Is jelképezi.
Ezután Boda Károly, az országzászló-mozgalom lelkes úttörője adta át lapunk más helyén közölt beszéde keretében a zászlót a városnak.
Dr. Krdtky István polgármester a város közönsége nevében átvette a zászlót.
— Soha megnyugodni nem tudó trianoni keserűség, hazaszeretet és áldozatkészség hozta össze ezt a zászlót, amely a magyar életerő, öntudat és reménység szimbóluma, annak a soha meg nem szűnő akaratnak jele, hogy a történelmi Magyarország újra folytathassa történelmi hivatását.
— Ma, Trianon évfordulóján, uj
szerződést írunk alá, melyben kötelezzük magunkat, hogy az igazságot és békét — de csak az igazságos békét akarjuk szolgálni.
93 rokkant hős feldíszítése
Ma|d a világháború kanizsai rokkantjaihoz fordult a polgármester, a férfias áldozatosság, a magyar katonai erények, a hazafias odaadás mintaképéül aposztrofálta őket és a hála glóriáját fonta beszédével azok feje köré, kiknek megbecsülésével a nemzet önmagát becsüli meg. Ezután 93 hadirokkantnak, kik Krátky Oyörgy rokkant százados vezetésével vonullak fel, kitűzte a hadirokkant-jelvényt. Tisztviselő, rendőr, pincér, postás, iparos, munkás, minden foglalkozásig hőse volt a világháborúnak, ki kéz nélkül, ki fél szemmel, fél lábbal, sőt két láb nélkül. Ez a jelenet minden szivet marokra fogott, sok kemény férfiarcon megrezdültek a meghatottság szarkalábal...
A kormány üzenete
Gyömörey Oyörgy főispán a kor- | Zsigmond), Muraközi Szövetség (dr.
mány és Zalavármegye képviseleté ben mond nt beszédet.
— Hirdesse ez a zászló a közkötelességek fokozott teljesítésének szükségességét, hirdesse, hogytestvér-vo\'tunkról megfeledkeznünk nem szabad, hlrd:ise, hogy nem reményvesztett, nem hitehagyott, hanem bizakodó, reménykedő, erős magyar nép él e földön. A magyar kormány ezt üzeni:
— Bár az Irredenta gondolatnak, a revízióért va\'ó lelkesedésnek elszunnyadnia nem szabad, de ne legyen ez hangos, mert félő, hogy minden Itthon kle/tett hangos szó egy egy testvérünk szenvedésébe kerül odakünn. Itthon úgysincs szűkség arra, hogy rgymlet figyelmeztessük kötelességeinkre. Nekünk többet ér, ha mindenki teljesili kötelességét, ha mindenki félretesz mindén mellék tekintetet és összeforr a nemzet megsegítésében. Folytonos munkában, béketűrésben, szenvedéseink elviselésében vár|uk ilthon a revíziót I Ellenségeink maguk fognak rájönni, hogy terrorral, fegyverrel államot fenntartani nem lehel. A saját biz tonságuk és Európa biztonsága követeli, hogy leüljenek velünk tárgyalni.
— Ez a zászló mindig figyelmeztessen kicsit, nagyot az osztály, foglalkozás, felekezet különbség nélküli összefogásra.
Schless Gyula, a Kith. Legényegylet kitűnő előadójának szavalata következe l. Lidiit Júliának, a finom-•zavu, tehetséges, fiatal kanizsai poétának ezalkalomra irt igen szép irredenta versét szavalta. A szavalat te\'e volt fiatalos tűzzel, drámai erővel, belemarkolt a lelkekbe és röpítette őket a murai határtól az ég magasáig.
A Revíziós Liga központ|a nevében Drózdy Oyőzö, a Muraközi Szövetség nevében Zrínyi Károly, a csáktornyai tanítóképző vo\'t igazgatója mondtak beszédeket. (Utóbbi a testére csavarva mentette meg a megszálláskor a preparandia magyar lobogólát.)
A Polqárl Iskolák Vegyeskara Kettlng Ferenc vezénylésével két gyönyörű karénekszámmal lünlette ki magát az ünnepi műsorban.
Koszoru-erdó az országzászló tövében
Következett a szebbnél szebb koszorúk lerakása az alábbi sorrendben, szebbnél szebb jelmondatok kíséretében:
Zalavármegye (dr. Thomka- János), herceg Batlhyány-.család (Barlhos Qyula), Revíziós Liga (dr. Szabó
József), Piarista Diákszövetség (Berlin Ouszláv), gimnázium (Magas Mihály), Felsőkereskedelmit Végzettek Szövetsége (Jelllnek Miklós), a cserkészcsapatok, a felsőkereskedelmi, a polgári iskolák, az elemi koszorúját a tanulók egy egy küldöttsége tette le, izr. elemi (Balázs Évi), Po\'gárl Lövészegylet (dr. Dómján István! levente egyesületek (Flló Ferenc), nemzeti egység pártjának- ifjúsági csoportja (Szabó Qyula).
A koszorúzás után, élen a frontharcosok impozáns seregével, a testületek, cserkészek, isko\'ák, egyesületek csapatai zászlaikkal, a Levente Zenekar pattogó ütemeire, tisztelegve elvonultak az országzászló előtt. Jó félóráig tartott a hatalmas, fegyelmezett, nagyon szép felvonulás (Szlgrlszt László ny. őrnagy rendezése). A dlszőrséget ekkor már átvették az öregcierkészek, majd a többi cíerkéaicwpjtok (még a kiscserkészek Isi) váltották egymást egészen bcsötétedésig.
Nem mehet el ennek a feledhetetlenül szép napnak krónikása meg-
Szabó; Zsigmond), nagykanizsai járás i em|i(ég né|kű| amellett az impozán (dr. Laubhalmer Alán), Keszthely ...
város (Relschl Imre), zalaszentbalázsi körjegyzőség (öabay Andor), Nagykanizsa váró )dr. Krátky István), posla (Miklós János), Máv személyzet (Rubint Károly), vitézek (v. Szabó István), frontharcosok és rokkantak (dr. Fülöp Oyörgy), pénzügyőrség, ipartestület (Samu Líjos), a kilenc kanizsai nőegyesűlet közös koszorúját {gyönyörű gondolat volt I Ru blnt Károlyné) tette le (a mikrofon speakere sietségében tévedésből elhibázta a bemondást, de Rubinlné azonnal korrigáltatta), TES:, Polgári Egylet, iskolaszék, Magyar Nemzeti Szövetség (dr. Hajdú Qyula), Caslno (dr. Balázs Zsigmond), Move Lövész-egylet (Dénes Jenő), Kath. Legényegylet (ir. Mutschenbacher Edvln), zalai daloskerület (Barbarlts Li|os), Irodalmi és Művészeti Kör (Kelemen Ferenc). OMKE (Unger-Ullmann Elek), fülőházi kézművesek (TönJ
san szép, gondos és nagyszerű rendben pergő rendezés mellett, ami az egész hatalmas űnneffég minden ,momentumában megnyilvánult. Az érdem dr. Hegyi Lajos főjegyzőé és dr. Pottyondy József aljegyzőé, akik heteket dolgoztak és fáradozásuk a szó egész értelmében fővárosi nívót adott a határszéli, elesett város nagy ünnepének.
Olcsóbb lesz a kenyér
I.ázár Andor IxaMágÜgyminlszter a szentesi gazdaértekexieten kijelentette, liogy az uj botolta körülbelül 7 fillérrel teszi olosóbt-A a mai kenyérárakat.
Ujabb tiz letartóztatás Sínfalván
Temesvár, Junius 6 Sintatva községben ujabb 10 embert tartóztattak le. Valamennyinél rablásból szármaxó holmikat találtak.
VÁROSI MOZGÓ
Junius fid 7-én éa s-dn 20 flilértSI Félhal
Sserddn c»ll/«r/»k«n akfcal I HO fillér la
A világ legvakmerőbb embere:
HARRY PIEL,
aki évente csak ogy filmre vállalkozik, elkészítette legújabb éa egyben legizgalmasabb hangosfilmjét. E nagyszabású bravurfllm készítésénél egy artista életét veeztette.
HARRY PIEL
uj lllmje
Rejtelmes kikötő
elmet kapta. — Ezenkívül
bemutailuh a nagykanizsai ff íme/ la
EISaÉésok k»a«ata l,Ié.l órakor.
Legolcsóbban FEST
Legszebben TISZTIT
VARGA
ruhatestö, vegytisztltó, gőzmosó tlzeme Hunyadi-utca 10. Horthy M.-ut
NAPI HÍREK
NAPIREND
Jianiua 7, ajtarda
Római katolikus: Róbert ProteetáiU! Róbert. Izr.: Stvan hó 18.
Vároat muzeum éa Könyvtár nyitva calltOrtOkOn ti vaalrnap délalOtt 10-tSt 12 óráig.
Gyógyszertárt é||ell szolgálat e hónapban: aSalvator gyógyszertár Erziábet tér 21. sz. és a klakantzaal gyógyszertár.
Gózllrdö nyitva regjei 6 órától eale « óráig (héttő, .zérón, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
— (A homokkomáromi zarándoklat) Hatalmas zarándoklat Indult pünkösdhétfőn reggel P. Mlholcsek Miklós ferencesatya vezetésével Ho-mokkomáromba. Kiskanizsin P. Kocsis Ödön vezetésével a ülskanl-zsal hívek csatlakozlak hozzájuk. A mintegy mátfélaer fórt tehető kanizsai zarándokcsoport egyhizi zászlók alatt vonult be a kegyhelyre, ahol 10 órakor kezdődött meg az Istentisztelet. P. Mlholcsek az egyhlz-szónoklatol tnondla, az qnnepl szentmiséi P. Kocsis celebrálta. Délután ugyancsak iitenlltzlelel, majd a zarándokok elbúcsúztak a kegyheiv-lől. amely egyébkén! szent Félix ereklyéit Is flrzl. A zarándokok ette 8 órakor érkeztek Nagykanizsára.
— (Előadás Klskanlzsán) A kis-kanltsal Polgári Olvasókörben pünkösdhétfőn délután 4 órakor Szlgcthy-Varga László gazdasági főlanácsor, a loldmttvelénunyl minlsitérium ki küldötte éa Wlnklci János gazdasági tanácsos szépen látogatott előadást tartottak a baromfitenyésztésről.
— (Háztulajdonosok küldöttsége) megy ma, szerdán délelőtt fél 12 órakor a polgármesterhez a Speyer-kölcsönterhek megtakarításának felhasználása tlgyében.
— (Rtígdny folytatásunk) anyagtorlódás miatt kivetkező számunkra maradt.
— (Halálozás) A késő esti órákban kapluk a szomorú gyászhírt Budapestről, hogy \' Blumenscheln Vilmosné, Kanizsa közszeretetben álló „Bluml nénije* kedden délután 70 évet korában elhunyt. Bluml néni halálhíre nigy részvétet keltett Kanizsa társadalmában, ahol jótékonykodásáról és kiváló zeneértéséről volt híres. Annaklde|én számos híres művészt kísért zongorán. Temetése csütörtökön délután lesz Óbudán.
— NŐI és url fehérnemű anyagok legjobb minőségben, nagy választék Slnger dtvataruház.
— (A nagykanlzaal tűzoltó juniális) Pttnkösdvasárnap tartották meg a kanizsai tűzoltók hagyományos lunlállsukat. Az agilis rendezőség gondolkodott arról, hogy a nagyközönség, amely szép számmal látogatta a gyönyörű és kellemes városi sétakertel, jól érezze magát és a különféle sátrakban megfelelő szórakozást találjon. Igszi vidám, szines népmulatság volt, melyen a filléressel érkezeti pestiek Is Igen Jól érezlék magukat. Mindenről gondoskodott a rendező-ég, hogy egy nagyon kedves délutánt szerezzen a juniális közönségének. A sikerhez a Levente Zenekar muzsikája oroszlánrészt szolgáltatott. Megérdemelnék derék tüzoltóinV, hogy anyagilag is minél többel jelentsen szertáruk javára a kedves nyátl mulatságuk sikere,
— Paplan, fianelltakaró és ágyterítő u|donságok állandóan érkeznek. Stnger DIvatáruMz.
1933. |untul 7.
ZALAI KOZLOMT
Gombár táblabíró utolsó uija A város közönségének impozáns részvét? mellett kitérték utolsó útjára pünkösdhétfőn délután Qombtir (Jyu|a táblabírót, a nagykanizsai JárásbirO-, ság ny. elnökét A temetés Is megmulatta, ki voit Gombár Gyula a város társadalmi életében, milyen általános szeretetnek örvendett nemes url egyénisége, páratlanul kedvw modora, vidám kedélyé mlall. Akinttn csak valami köze van a nyilvános élethez, az összes hivatalos tényezők, _a közhivatalok és lestolelek vezetői, műid o|t vollak a mélységet gyász együllérzésében, óriási közönség élén. A kalh. egyházi szertartás után a leméléten megjelent az egész tör-1 vényszéki, lárásblróságl és ügyészségi kar, kiknek nevében dr. Henntg Alfréd törvényszéki elnök mondott utolsó Islehhozzádol az elhunytnak, inig az ügyvédi kar nevében dr. Hajdú Gyula ügyvéd bucsuzialta. A bírói testület egy ériékes tagját,ji kanizsai uri társadalom egy melegszívű barátot, a város egy közbecsO-lésben állott polgárát veszítette el.
— Orvosi hlr. Dr. Halszer fogorvos rendeléséi megkezdte.
: — (Sasa Baba filmje filléres helyárakkal) Mi délután 4 \'órakor a Városi Moziban fel nőitek réazére 40, gyermekek részére 20 filléres -helyárakkal bemutatásra kerül Sass Baba filmje, a Nagykanizsa filmje ét Barbarlts Lajos előadása Sassék Indiai élntényelröL
— (Az elemista cserkész-apró-dok) junius 11-én délután 5 órakor a Rozgonyl-ulcal tornacsarnokban műsoros előadást rendeznek a táborozás céljaira, igen mulatságos, kedves müsorrsl.
— (A marcali Ifjúság) pünkösd-•Vasárnaplmükedvelö-versenyére, tnlnl
megírtuk, a Nagykanizsai Izr. Leányegylet Is benevezett agilis elnök-asszonya, dr. Rotschlld Béláné veze lésével. Keszthely, Marcalt. Nagy-áldd és Kanizsa műkedvelői mérlék össze ízlésükéi és tehelségükel ezen a találkozáson. A kanizsai gárda által előadóit Magyar hajnal című Irredenta jelenet tartalmánál éa Interpretálásánál fogva Is egyaránt méltó volt az Izr. Leányegylethez, amelyntk egyedül Keszthely műkedvelői jelentetlek komoly versenylársst. A keszthelyiek egy, helyenklnt,,sikamlós kabarédarabbal jöllek, amit elsőrangú játékban vittek színre a tehetséges szereplők. A kanizsaiak cilllogó klálliiásu irredenta jelenetét viszont hatásosságánál fogva nagyobb lelkesedéssel logadla a\' közönség. Ennek ellenére a versenyblrálóblzbllsSg Keszthely műkedvelőinek ítélte az első, Kanizsa mllkidvelőlnek pedig a második dlla/. Műsor után reggelig tartó táncmulatság kövelkezett.
— (Oldalbaszurták a hegyőri) Kele Ferenc 50 éves szentkirályhegyi hegyőr hétfőn délután összeszólalkozott a hegyen egy örtllosl emberrel, aki a veszekedés hevében- zsebkésével oldalbsszurts a hegyőrt. Kelét élei-veszélyes állapotban beszállították a kanizsai közkórházba.
Hroitott gyomor, bélzavarok, émely. lés, kellemetlen szájíz, homlokfájás, láz, székszorulás, hányás, vagy hasmenés eseteinél már egy pohár természetes Ferenc lózset keserűvíz gyorsan, biztosan és kellemesen hat. A gyakorlati orvostudomány Igazolja, hogy a Ferenc lózsel viz használata a sok evés és iváa káros következményeinél Igazi jótéteménynek bizonyul. — A Ferenc lóziel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és üszerűzlelekbei) kapható.
Németország 24 órai haladékot kért a négyhatalmi egyezmény paralálása előtt
Párls, junius 6 (Éjszakai ttlrfonjeltntis) A tlavaa Iroda jelenti, hogy Mussolini Jóváhagyta a JiégyMtalml azorződóat abban a tormában, unilut a/.t logutóbt, megállapították. A fruuela é« olaaz követ felhatalmazást kaptak a Btrat&láara. A német Vövct 24 árai haladákot kért.
Róma, junius ti {Éjszakai telefonjelent/s) Azangol, francia ós olasz kormány közöltólt, hogy elfogadták a négyhatalmi egyezményt. A harmadik azakaazt, amelyen 11 tárgyalások teuuukiultak, jobban átdolgoz-
ták, hogy megteleljen a francia álláspontnak.
t\'ária, junius 0 A kedd dólolötli mlnlaztertanáca állító Ing elfogadta" négyhatalmi egyezményt, amit meg a kedal nap folyamán pára-tálnak, ha ahhoz Nómotorazág la hozzájárul.
London, junlua 0 {Éjszakul tcltfanje colét) A négyhatalmi egyezmény togulabb szakasza kimondja, hogy amennyiben eredmény nélkül vógződnónek a tárgyaláaok. ugy a küKlgymlnlnterek újból tanácskoznak a helyzetről.
Elégették a magyar újságokat a kolozsvári Mátyás-szobor elölt
Kolozsvár, junius 6 Vasárnap délelőtt Ismeretlen fiatal emberek lesben átlőttük az állomáson, hogy megvárják a Budapestről érkoző vasárnap regKell napilapokat. Mikor az ulságkötegekeí fel akarták rakni a bizományos autójára, a fiatalemberek
formális rablótámadást hajtottak végre és magukhoz vóve az ujságkötegoket, azokat a Mátyás-szobor előtt elégették. A reudőrsóg, amely csak Jóval később értesült a történtekről, nem tudta Idejében megakadályozni a lapógetést.
Agyonlőtték a berlini afgán követet
Berlin, Junius 0 Ke mai Syedaa óve« afgán alattváló mogldli-nt az afgán követségen kedden délelőtt jt^zal a kéréssel, hogy a követtel szeretne beszélni. Mikor a kftvet elé engedték, 8yed ötször rálőtt revolverével és a golyók halálosan megsebesítették a követet, aki néhány
pej;o múlva belehalt súlyos sérüléseibe-A merénylőt azonnal letartóztattak. Kihallgatása alkalmával azonban raindon felvilágosítást megagadotta merénylet okát Illetőleg. Az afgán követ tragikus halála gyászba borította a királyi családot ls, mórt a kövot a Jelenlegi király fivére.
10.000 arany halmozó a vizsgálóbíró elfttt
Washington, Junius 0
A főügyész ÍU.UCO aranyhalmozó nevét közölte a vizsgálóbíróvá!, aki felhívta a gyanúsítottakat, hogy 10,000
doílár pénzbüntetés és tízévi Mrtön-büntetés toHie alátt ázonnal szolgáltassák be az aranyalkat.
Nyári
divatujdonságok
érkeztek
SINGER
DIVATÁRU HÁZBA*
Férfi és nöi szövetekben, mosóárukban
nagy olcsóság.
Mintás panama I* minőség !\' t
Mosógeorgette szép mintákban P 1.80
Szövetágyteritö P 5.—-
Crop de Chine összes sziliekben P
• Vf a
Meglopták a filléres-gyors egyik utasát
Lurla Sándor ny. kávégyárl iíszl-viselő vasárnap délelőtt le|ölt Kanizsára a lillétet-gyorssal. Leszállás közben, a kanizsai állomáson a najjy tolongásban valaki kiemelte Lucia belsőzsebéböl a 110 pengőt tartalmazó pénztárcáiét. Feljelenlésére megindult a nyomozás.
— (Zsebtolvajlás az Erzsébettéren) Kedden délelőtt az Erisé bei-téren ismeretlen tettes kiemelte Kri-ntez István kerecsenyi gazdálkodó zsebéből az 50 pengőt tartalmazó pénztárcáját. A rendőrség nyomoz.
— (Leesett a kerékpárról) Hegyi Ferenc 32 éves géplakatosiegéd hétfőn éjjel kerékpáron jött haza a hegyről. Uiközben a vasull töltésen Hegyi oly szerencsétlenül eselt te s kerékpárjáról, hogy bokatörést szenvedett. Beszállították a kórházbs.
— (Eltűnt egy klsflu) Bdnalt Lajoané bejelentette a rendőrségen, hogy Bartoschek Rezső 13 éves med-belyl gyermek, aki az ő gondozásában volt, [néhány nappal ezelőtt eltűnt az Atilla-utca 22. szám alaW lakásáról. Megindult a nyomozás.
— ElaOrangu műjég kapható a Transdanubia Egyesült OBssmalnok Részvény társaságnál.
— (Megkéseltek egy kiskanlzsal kőművessegédet) l\'ahocsa László 21 éves kiskanlzsal kómüvessegéd vasárnap kirándult Hosszúvölgyre, ahol szovállásba keveredett egy ismeretlen emberrel, aki- Pahocsát a fején és vállán megsebesítene a zsebkésével. A sérültet beszállították a kanizsai közkórháiba.
— Tekintse meg kirakatainkat, de még lobban örülnénk, ha bejönne és vételkényszW nélkül átnézné nap-nap után érkezőrdlvalujdonságílnksk Sdiatz Araház.
— (Kerékpár és autó karambolja) Szombaton éjlel szerencíés kimenetelű karambol történt a Zrínyi Miklós-utca és Horlhj Miklós-ul keresztezésénél, ahol a kerékptron haladó Hajdú István összeütközött egy autóval. A kerékpár első kereke Összetöröd, Hajdú szertnesére csak köny-nyebb sérülést szenvedett. Megindult a vizsgálat.
—. Bútorvásárlás — nem gond t Teljes berendezéseket rendkívül előnyös részletfizetésre, sőt kamatmentesen is szállítunk. Kopsteln bútoráruház, Horthy Miklós-ut 4. 80 éves multam, mert „igmándlt" [Ittam,
Minden hiten egyszer, fél pohír-[ral reggeli
„& Tengerre lanó"
Salamon jakllirli tini műsorában
Salamon Béla, a humor és nevet-tetés nagy gjestere tizedik jubiláris műsorában, ami minden eddigit felülmúl, magával hozza Budapest Idei bohózat szenzációját Lőrlncz Miklós ,, Tengerre Manó" cimU darabját, ami minden eddigi bohózat sikerl felülmúlva, három hónapig egyfolytában zsúfolt házakat vonzott. Salamon Béla ezenkívül 4 legújabb és legjobb szerepében, „Madame Dávid", „Rózsa allovag", .Jutalomjáték", Nádassy és Rejtő darabjaiban és Nótl Károly szenzációs élelképében, a „Hamis bukás".ban nyújt felejthetetlen alakitást.
A szenzációs sikerű műsor három órás kacagást, vidámságot, humort és kiapadhatatlan jókedvet jelent.
Jegyek kaphatók: a Városi Színház pénztáránál, \' (—)
zalai közlöny
1983. junlus 7.
SPORTÉLET
Hihetetlen balszerencsével vérzett el az űz első alosztály döntőn
KM tizenegyeit kihagyott & három kapufit lőtt az NTE
NTE
Kiskunhalast AC-NTE 2:1 (1:1)
Naflykaaiaia, junlus \'J Pünkösdhétfőn, ilgyoffó nspsülé-ses Időben, mintegy 1800 lönyl rekord közönság gyüll össze a Ztfayi pácára, hogy ünnepelje a Mi aloaztllybajaakoh él hagy un taauja legyen egy Igasi, MMMakőséanek.. Ez
tett\'be, zaert az: NTE nem látszotta U szokott tormáját, el len -Mo < pedigi. ssáf gyengébb ■ futballt
Sitt.TÜÉri mérkőzés iskola-|a vük aanak, hagy a fuiba*-szatneaese is koü éa hogyan aauuredhat veretágal egy gótokkal Jobb csapat a gyengébb eHanléltől. Ezúttal nemcsak hagy elpártol! a szerencse az NTE-lői, hanem egész mérkőzés alatt oly hlfMtetten bal szerencse üldözte, hogy még egy egész bajnoki szezonra Is tok lett votm, nem egy mérkőzéste. Klha-gyett ar NTE Jámbor é> Engellelter pároltából két tt-est, k,.«jd három porzó kapufát lőtt, cw,:- góll nem sMHtlt etámfa. Hozta járult azonban a vereséghez a csatársor pttha játéka, valamint az a körtknány, hogy a csapat 1 leablstosabb résre, a kói-mása vádakat is lekasktla eiuttal a szolgálatot. A kiskunhalasi csapat — bár ■ matatott bajaokcaapalboa méltó taátis minden dicséretel . 300 kilométeres autóul e illán mindvégig hatalmas lelkesedéssel Játszottak, ami a nem remélt győzelmet emdmáliyeitc szá-
A mérkőzés előtt dr. Potlyondy Jóáset, az NTE főtitkára üdvözli a vendégeket t éa selyemzászlói nyújt ál, melyet a vendégek vissoiKKttak.
A Ut csapat a kösetkező leiálll-láthau jálszotl:
KAC: Kulcsát - Oyőrl, KrUlól — Siraonyl Vanlcska, Zseni — Hoflmanu, Takács, Cslncsák, Sonkó, Holló.
NTE: Csoudor - Jámbor, Engellelter — Csáki, Wilbelo, Kadlck -Farkas, Szóltál, Jsknbefl, Olngi, Csász.
Mlnlegj negyedóriig gyönyörű Játékot nrital ss tTTE, A 10. pete már meg is hozza a vezetést. Csász leszalad, beadása Jakubecztől Szol-lár elé kerül, akt a kiugró kapus mellel! védhetetlen gólt lő, (0:1) KHitüJan a csatársor batszárnya raa elemében, Csász tálalja be a tsebbnéi szebb labdákat, de nincs ki
. Kezd lábrakapni a KAC Is. Jámbor a 16-oson kívül kézzel fogja a labdái, a raegttéK szabadrúgás! Csondor szépen védi A 22. perebetrtfoltó a balszélen leszalad, beadását a tlszla helyzetben levő Cstaoák MM lövi. A 25. percbea Csáki nagyszerű keresztlabdáját Jafcubsez lifki Glagibez továbbítja, aki átesésen tejelt kapura, de Kulcsár elcsípi a biztos gótnak látszó lab-
dát. A 3t. percben hát Caincaák 20 méterről védhetefen léit Ifi és sízd magazetzl a ki-igyenWést, (1:1). A 38. percbea Farkas a Jobbszélrőt bekanyarodik HWKí és gyönyört gólt ló, de Hivat a labda karját érte, a bíró naa adta meg. Enttáa még OImI átadásából Stollár kapufát lő és vége a félidőnek.
Szttnet után Sonkó nagy Wfése toglalfcoztei|a Croodori A 8. percben EngeiltiMr to méteres szabad rúgását Ssollír lövi kspurs, de a
Is t(
kitűnően védő Kulcsár ezl A 12. percben Csász Farkas lövi kapura, de lövése a kapu előtt gótul el. A 15. percben Holló 30 méteres szabadrúgását Csondor togjs, de a labdát klejUl, mely a hátóba perdül (2:1). A nem várt polyagól teljesen letöri sz NTE-!, a játékosok Idegesek, a KAC-nak pedig nagy önbizalma! ad. Ettől lógva a KAC védekezésre rendezkedik be, é—5 embere larlóiko-dlk a 16 oson. A 18 percben Győri kézzel lógja meg a labdát a 16-oson belül, • megtett 11-esi Jámbor laposan helyezve lövi, de Kulcsár nagy szerencsével kornerre védt A szezon nyolcadák 1 l-esét hagyja kl már az NTE. A balszerencséhez tartozik az ls, hogy Jámbor még életében nem hagyott kl 11-est, de ezúttal még neki sem sikerüli. A 25. percben Farkas beadásával Witatdm gyönyörűen kitör és 3 méterről kapafának lövi a már biztos gólnak látszó labdái. A 38 perc-ben Wilheimet nagy gólhelyzetben felvágják, a megítéli tt-est a változatosság kedvéért Engellelter lövi mellé, hogy a védelmi trió ne tehessen egymásnak szemrehányást. (Ugyanit mindegyik hibázott egy-egy góll). Erősen rohamoz az NTE még mindig. Ctitz éles szögből megeresztett lövése á lelsőkapufáit gurul végig Farkas elé, akinek lövése a lupu elölt csaknem a gólvonalon megy kl a kapu mellé ét ezzel vége It a mérkőzésnek.
Az NTE ezzel a mérkőzéssel még nem vesztette el lel|esen reményét s bajnokságra, mert ha a PVSK Kiskunhalason győz és ha az NTE PVSK-I Pécseit megveri, ugy esetleges jobb gólaráiinyával meg bajnok lehet.
A KAC csapatától többel várt a nagykanizsai sportközönség. A győzelmet csupán hlhetelen szerencséjének. valamint lelkes játékának köszönheti, A mérkőzés hőte Kulcsár kapus volt aki remekül védeti. Rajia kívül Krlslóf, Cslncsák, Sonkó és Holló játéka érdemel dicséretei.
Az NTE csapatából Kudlch szenzációs játékét élmény volt nézni. A mezőny legjobb embere volt. A KAC jobbszárnyát teljesen megbétlitolla. Wllhsim agy a centerhall poszton, mint a csatár poszton kllogástalanl nyújtott. A csatársor szépen kombinált a mezőnyben, de a kapu előtt megállt a tudomány. A védelmi trió tagjai tulyos hibákat vétettek. Talán még a sérült Czigler helyén játszott Jámbor Igyekezetét lehel említeni.
Kocb győri bíró N tgykanizsán rég nem látott nagy tudásssl vezette le a mindvégig Izgalmas és nehéz mérkőzést. __(Ofl)
BSzIÁHT—Zrínyi TE
3:2 (2:2)
Nagyfcanlun, junlua 0
Pflnköídvasárnapján barátságos jelleggel mérkőzött meg a két csapat. Egyelőre nem hozott Zrínyi győzelmet, de ax elért eredmény mindenesetre vigasztaló. A Zrínyi csatársorának nem ment a szokott módon, a védelem pedig Kenesei személyében nagyon sántilclt. Látszott, hogy régen nem játszott komoly mérkőzési. Megnyugtató volt Kárpát, Pum, Muakáau és Vellák játéka. Poór
Tíz napig
olosó árban áru altom
az alanti cikkeket:
Tiszta selyem és műselyem,
Chantung selyem
métere..........2.ÖO pengő
Maroccin
divatszinekben........5.— pengő
(kis hibával)
Crém nöi kabátszővetet
12X4
70.— pengő
Kirschner Mór
divatáruházában
Nagykanizsa, Fft-ut 3.
Szőlőmoly Almamoly Pókhátlósmoly
irtására, bordóiléhez keverve ápaata vagy Darain porzószetek: Motax vagy Molett „F"
Varasodás vagy Llsxtharmií
ellan permetezószerek: SssIVsks-el, Amonllj Bolbár vagy Vlltoi Kombinált permetezőszerek: ■aapraaaa vagy Tutaktl Kombinált porzószer: Pulvarztpl
LeTéltetQ, pajístetfl, fértett
irtására: Franlkal
htizailhatók.
Ne mulassza «1 a hernyóenyv-gyflrflket letrsknlt
Vídösxerek bíwereihtlök :
ORSZÁG JÓZSEF
nsg, műtrágya. zsák, növényvédelmi-
szerek kereskedésiben Nagykanizsa, Erzsébet-tér IC. (A bírósági palota mellett)
tipikus jobbtzéltó. A vendégcsapatban kiváló Játékosokat láthattunk a Jobb- és balszétső, a |obb hátvéd és balösszekötő személyében.
Gólok sort fiad je : 2 perc Velicskó, 4 perc Wellák, 81, perc Pum, 43. perc Bakonyi és a második félidő 2. percében ,",<okoiy.
Az ellő félidői, mivel a kiküldött bíró későn érkezett, Tőlősy dr. budapesti bíró vezette.
Biró vitéz Adorján.
Zalaegerszegi TE—Zrínyi TE
6:5.
Pünkösdhétfőn az előző napi mérkőzéstől fáradt Zrínyi 5:2 ős félidői vezetés ulán 6:5-re vereségei szenvedett Zalaegerszegen. Spitier-kupa
Ékszerész FC■—Trorndonttbia FC 3:3(2:0). Transdanubta megérdemelte a döntetlent a 10 emberrel felálló Ékszerész ellen. Bíró Izsák.
KOzgazdaság
Gyenge volt a Júniusi orm goi vásár
Nagykanizsa, Junlus 6 A keddi országos vásár a szokottnál Is gyengébb volt, habár az állalárak még mindig felfelé teádéinak. Felhajtottak 800 szarvaanurhit és 700 loval Több olasz kereskedő is volt a vásáron, ezek atoahao keveset vetlek. Allalában kevés állal cserélt gazdát, mladöaase nyolc vagoa marhát azállltottak kt Olaszországba és egy vagon vágóiéval Ausztriába. Jó paraszlmarltántk élő súlyban 45—50 fiitér volt a kllóta. Közel kétéves üsszőért 150 pengői ügetlek. A vásár gyengesége abban leli magyarázatát, hogy a nagykanizsai országos vásárral együttesen egy napon Csurgón, Zalaegerszegen és Pécset! Is voll országos vásár.
KkÜía s UptHte^lORM K&iauUiaaTRt. Ősien he/g [jye>«a« U Déiss.W UfUelU Vállalat*. Nstykanltién.
Felette Ueűó: Zalai » . Interuf-vin tdstoo- Nenjrtunuw 5\',asíat.
1983. |mHu» 7
APRÓHIRDETÉSEK
DtAk tér II. aUtt utcai lakéa auguu-tus l-re kiadó, bővebbel a hiinwatciníl, vagy Uiiger vaakereakedéiben. 41
■ardkala aaarttdat legolMóbban éa leggyorubban késeitek, aotórugó levl-táat garancia mailéit. Tttcbert U)«s kovács, Teleki ul 3. 223J
Bén, haaaar. tiakloi éa autóola|ok. géptan, koceikenő, cirbol, cstbollneum, tóaav, sialmUkiseai, csrbtd, továbbá zaák, ponyva, kőlcaOniaák, kolcaonponyva kg-dcaóbb beváiátlátl helye Kelemaa Reiaó cég Nagykanlaad, Diákiét 9 20«0
ZALAI KÖZLÖNY
wwr
Pöut 13 , 24, Caengeiy-nt 13., Batthyány-utca 6, Zr.nyl-ulca 6. alám alatt klaebb, nagyobb Ukitok, üzlethelyiségek azonn^ él nor. l-re kiadók. 2119
3+1 lámpái Palllps ráili nagyon olcsón eladó Sngáiut 1!. bázteUgyelő""^
Eladó \'JMiii*
...._____- .^hu iAm*n*i*ln vra-
rbtn Jómeneklo ven e (helyiség és lakiaok
bál Ingatlana,
déglfi éa kél---------------1-
,annak, továbbá Hotlh, Mlüóa at »I. M. házépítésre alkalmas 680 0*t«". résibcn, avagy egéazbea. Érdeklődők forduljanak üli? •>•»• köivetitóhöi, Nagykanlaaa._233\')
Pdakdadra aloada .Aedralhat ■
Telefon 137.
bisMflbl *a r-dl kírkaadda.
Zllavármegye Vttéli Saéka 1BÍ3/34. gaida-ÍTl évtól kezdédleg bét beadja Na,yka-Zaa határában UJmaJjnál lek.ó a ka hold azántótóldet él a Práterben tekvő 4 lat bold rétet. RiazIHea teWllágoalUat ad vltéi Óbegyt Fetenc |át« vltéit étnoteí, Nagykanltaa, Őrház-utca 9. 11.
Vasúti alagút kórttl elveaiett egy k. M. Cienaetynl 16. alá kérem leadni j«U-lom lUeníma.
Fekete tedelea kleatd, 2 ló.l aieraián mai éi stánkó eladó Jósul lóhercag ut ö.
MM
POQANYVARI
uradattal falbotalm kaphatók lltcrenklnt mát 10 táléiért. Lcgktacbb tétel 26 Ihar. S II O ■ ■ KáROLV löldbütókoa Batthiány-utca 26. ssám
Jókaiban levő syiraiak apívlkoctil ktrcaek. Jóisel lóhircegnl ». 226
Kettó saobáa lakda augunhe 1-ts, titálló uonaaln oleaóétl kiadoa. »őv«bb«l Batthyány-utta Itt aoS
PénakaaaariA Uiktaaenó felvétetik Magyar Hollandi Biitoaltönál, Eőtvöi-téi |6. 2230
■layaaakáa udvul lakáa Klóiul n. 20 lUtt havi <0 pengőért mg. l-re Had . Bővebbet Oross, Sngii-ut 41/b. 4J
Vennék b~nált néi kardkpdr* él
egy varrógépet. Címeket a kladóülval^bi kétek.
Méayaaekéa lakás türdöuobával ani l-re kUdő I---------
S KMcaeyu. 10.
Karikára llliőtt 2 dt|> kulll 1 klaebb és egy nagyobb al.aaaaH. Kétem a be-caSleSTraagUIálól, adja le lapnak kUdó-hlvatalában.
■ ladaaaa MaUadajt hoaaiu blzo-nyltvánnyal izonnilra kereaek. Lőbljenőné, Főút 8.
ön ai OMIKE lanulmányulaiásl proa-pekluai nélkül akarja nyári programját óaezeállltanl ? - Caodáljuk I
Karja mag ma Irqyaa áa bénaaalva
ni OMIKE almá ataiánlaak képes pros* pektuaát, mely aurbadaágklejének leg-célazerdbb lelfraaználáaára ad praktlkna tanácsokat.
OBUTilTOMÁimiTAíiSI IÍODá
Baáaaaal, IX., UlUI-al 11/13. Tat. M-7-12 2W_____
SCHUTZ
ÁRUHÁZ
az előrehaladt Idény miatt
férfi és női szövetek árát leszállította I
Mosó áruU:
Bourctte kedvelt női és férfi ruhaanyag P 1.40, 1.20
[es I a"™"
Színes bourette netn végben festett, hanem ^
színesen szövött szavatolt színtartó . . . P 2.
Vízhatlan ruhavászon viharkabátnak, por-
, .P 2.IO köpenynek ............
Színtartó níi és férfi ruhavásznak a legnagyobb választékban. Tiszta selyem férfi ruhaanyag Ismét kapható.
Gyapjú druk:
Alanti cikkeinket legjobban ajánlhatjuk, nem gyűrődik pehely könnyű, porozás szövésénél fogva szellős hygiénikus szóval a legmegfelelőbb és legelegánsabb férfi ruhaanyag,
II Grado, Riviéra, Sumatra 140 cm. \\
á- | három különböző minőség, egység-
Ál I ára most 3 méter ...... P 21.
** \\ Troplcal, Fresco és Sanmarco 150 I és 140 cm. széles szintén külön-üE\'l böző minőségű szövetek, de most
J egységáron 3 méter csak . . . P 27. Kasha regatta és Unnlsznadrág P 6.80-tól
A legdivatosabb valódi angol nyári és tavaszi férfi szövetekből még egyes ruhák kaphatók. Gyermek és tanulóknak ruhára alkalmas férfi szövet maradékok állandóan kaphatók.
A legnagyobb választék Kiváló minőségek Legolcsóbb szabott árak
Áru&áxban
NagyKaunlscaa legnagyobb tíru&áxu.
Ügyes és szorgalmas kisegítő
IvorrólfinyoH
felvétetnek
Rablnekné szalonjában,
Erzsébet-tér, volt SiarvM.
12372/9|1. B. szám. A"16-
Árverési hirdetmény
ak—oklei^n^glallln-
já. § ai érlelméhen eszközlendó nyilvános elárvereléséról. A végrehajiáat szenvedő neve:> Kovács Gábor. Lakása: Klnlzsl-u 39. Az elsó átve és helye: Erzsébet-
"\'az elsó árverés Ideje (nap és óra): 1933. junlus 13. d. e. 9 óra.
A második árverés helye: Erzsébet-tér 4.
A második árverés ideje (nap és óra): 1933. junlus 23. d. e. 9 órs.
A lefoglalt Ingóságok megnevezése sommásan, nemenként.
2 drb Hotfher-Schranlz gyárim, cséplőgép 2 darab benzinmotorral 3000 P Összes becsértékben.
árverési teltételek.
1 Az elaó árverésen ai egyes Ingóságok csak akkor lógnak eladatni, ha a beca-értéknek legalább háromnegyed réaze meg-
\'gt2.elA második árverésen aionban az Ingóságok a becaérték háromnegyedén abil la, a legtöbbet ígérőnek mindenesetre el-
,U3."a\'váldár készpénzben azonnal lizí-tendó vevó által llzelendó a lorgalmi dó és ai eaetlegea lénytlzéaJ adó iá.
Kelt Nagykanizsa, 1933. má|us hó 12. napján.
Lshoczky Lajos s. k.
városi Végrehajtó. 3121/932. B. szám.
Árverési hirdetmény
a köztartozások fejében lefoglalt Ingóságoknak az 1923. évi VII. I.-C. M-M. §-al értelmében eszközlendó nyilvános elárveretésérN. A végrehajtást szenvedó neve: Aczél Ignác.
Lakása: Fó-ut 8. Az elsó árverés helye; Erzsíbet-tér 4.
Az elsó árverés ideje (nap és óra): 1933. junlus 13-án d, e. 9 óra.
A\'második árverés helye: Erzsé Kitér 4. sí.
A második árverés ideje (nap és óra): 1933. junius 23-án d. e. 9 óra.
A lefoglalt ingóságok megnevezése sommásan, nemenkénL
1 drb ebédlószekrény 120 P, 1 drb pohárszék 60 P, 1 drb szalontttkOr 60 P összes becsériékben.
Árverést teltételek. 1. Az első árverőacn az cgyea Ingóságok oaak akkor tonnák oTadatnl, ha abecjértóknek legalább háromnegyed réaze meglgértoUk.
2 A máaodik árvoréaen azonban as Ingóadgok a becsérték háromnegyedén alul la, a legtöbbet Ígérőnek mindenesetre eladatnak.
S. A vételár készpénzben azonnal fizetendő, vevő által tlzotendő a torgalnll adó éa ax eaetlegea féuyüzáai adó la.
Kell Nagykanizsa, 1933. május bó 14. napján.
Lehoczky Lajos s. k, v, végzehajtó.
zalai közlöny
1933. junlü» 1.
Tekintse meg vételkötelezettség nélkül
BUTORRAKTARUNKAT
meggyőződhetik arról, hogy a
mmmmmmmmmmmmmm^ legolcsóbban MMHpmii a legjobbat


Nagykanizsa
Horthy Miklós ut
vásárolhat. .
Sopron Szombathely Békéscsaba
Kedvező fizetési feltételek! Díjtalan szélütésI
Recamierek garantált jó minőségben már P 150-ttíl. Modern, kényelmes fotelek 75 P-tdl.
Építészek figyelmébe!
Shell „Fllnthota" falszigetelő, deszka-, beton-és bádogtelő ledö, valamint padlóburkoló anyag
Asztalosok figyelmébe!
„Etornlt" nagylapok, konyhabútorok védelmére.
Egyedárusilás: Eppinj|or I. éa Fia éptllctfakereskedö cégnél.
Joknrban levő Használt ajfók ab|akokj desz)(a
Eternit pala, fürészeltfa, bádogcsatornák
jutányosán eladók
Sartory Oazkér- Utódánál
Király-ulca 39. szám.
k
ÉRTESÍTÉS,
Értesítem a nagyérdemű vevóközönséget, hogy raktáron tartom az összes kivitelű sírköveket
mnruőnyiifil, groRitbóI. termő- és rnüUoböl.
Továbbá sírbolt, sirkeret építését és javitását, betűvésést és aranyozást szakszerűen és olcsón vállalom. Kérím a nagyérdemű közönség további szíves pártfogását. Hazafias tisztelettel
KOVÁCS JÓZSEF KŐFARAGÓ-MESTER
NAGYKANIZSa, Klrály-utoa 33. >z. alatt.
Nyomatott a tsptulsjdonos Kőzgi
üíUr!?!
.Olcsók vagyunk, mert Jók vagyunk."
Yo-yo (foktrott)
Que diós la perdone (tangó) Paradise (waltz)
Marta (rumba)
Magyari csárdás
stb. stb.
Gutenberg Nyomda és Délzatai LspldsdlS VittilaU kOnyvnyooxUlitW" Nwvki
gramofonlemezek
. • , At- s •
0
Traujdabübia r.-t.
Talafont 4-13.
Caangary-ut 8.
sl

7S. évfolyam 128. síiig
Nagykanizsa, 1933. junlus 8, csfltOrlOk
Ara 14 ni
ZALAI KÖZLÖNY
j é. kUdóUlv.l.l; f «t S. uám. Megjelenik minden reggel, bétlő kivitelével
POLITIKAI MAPtLAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EWfUeléil ári: egy hdifl « pengő 80 Iliiéi Surbeijtdeégl és kUdóblvsUll leleloa: 78. M
Öt százalékra mérséklik Nagykanizsán a csatornadijat, 42 fillérre a vizdijat
A háztulajdonosok küldöttsége a polgármesternél
Hajdú Qyuls dr. felvelelle a kérdést, mi létt volna III akkor, ha a szóban forgó miniszteri rendelet a kamatmérséklésül nem |elent volna meg ? Az alkotások terén valóban kólóit kézzel kellene eljárni. Ma|d a strandfürdóvel kapcsolalos séláoy-kurtltásl telte szóvá.
Nagykanizsa, junlus 7 A nagykanizsai háztulajdonosok küldöttsége jeleni meg a Speyer-kölcsön kamatleszállításának ügyével kapcsolatban dr. Krdíky István pol-girmester elóll Dobrovlcs Milán voll országgyűlési képviseld vezetésével.
Rotschlld Béla dr., a küldöttség szónoka előterjesztette a háztulajdonosok kéréséi, amely a víz- és csatornadíj leszállításira Irányult. Rámutatott arra a rendkívül súlyos helyzetre, amibe a háztulajdonosok kerüllek. Az Ingatlanok elveszlellék ériéküket. A koimány az egyesíted kOlcsOnOk kamalszolgállalását 5% ra mérsékelte. Kéri, hogy az Igy megtakarított összeg leljcs egészében a vlz- és csatornadíjak leszállítására fordíttassak. Ez Is csak a város hasznára leend, amennyiben a .leghűbb polgárság,\' amelynek minden Idegszála Ide vau kOtve a városhoz, sz egyéb lertelt tudja ma|d könnyebben fizetni.
Kritky István polgármester válaszolva kllelenlelte, hogy minden törekvése oda fog Irányulni, hogy a rettenetes terhek, amikel az Ingatlantulajdonosoknak viselniük kell, le-száilltlasssnsk. Ez a kérés voltaképen felesleges is volt, — mondla a polgármester — mert hiszen ez mindig programjának egyik fö pont|a voll. De a kérést 100 százalék erejéig mégsem lehel teljesíteni, ameny-nyiben olyan csatorna- és vlzdij hátralékok vannak, amikel feltétlenül figyelembe kell venni a költségvetés egyensúlyban tartásánál. A vízmű zárszámadása deficitlel végzódOII, Itt aligha lehet valamll csinálni, azonban a csatornadíjnál az alapdíjai 3 százalékról 2 re, a használati dijat pedig 4 százalékról 3 százalékra gondolja leszállítani, vagyis összesen az eddigi 7 százalékos kulcs helyeit 5 százalékra és pedig már Julluslól kezdődőiét. Egyébként minden törekvése az lesz, hogy a háztulajdonosok kívánságai az egész vonalon teljesíttessenek. Azért célszerűnek véli, hogy egy alkalommal összeüljenek a kérdések megtárgyalására.
Ezulán hosszabb eszmecsere fe|-lödött kl, amelyben Miklós Oyula bankigazgató utalt többek közOtt Pécs város viszonyaira, ahol az Oztmek az adózási alapból ki vannak véve. A polgármester kijelenlelle, hogy el lógja kérni Pécs város sza-
bályrendeletét és amennyiben Igy áll a helyzet, meg fog|a ezt Kanizsán Is próbálni. Azon reményének adott kifejezést, hogy valószínűleg a víz-dijat 42 fillérre sikerül leszállítani.
Miklós Igazgató sérelmezte, hogy az utcalocsolás és a strandfürdő vlz használatát Is a háztulajdonosoknak kell megfizetniük.
Kálmán Leó a vlzdij 25 százalékkal való leszdllllását larlja kívánatosnak.
Kelemen Ferenc bankigazgató kérle a polgármesteri, hogy hívja össze a pénzügyi bizottságot, ahol a háztulajdonosok képviselőivel ezeket a kérdéseket részletesen meg lehel tárgyalni.
Odrtner Antal dr. hangsúlyozta, hogy ami kölcsön! a közmüvekre vettünk fel és ezen megtakaritotljinkí azt csakis a közművek dijainak leszállítására lehet fordítani.
Hoch Oszkár dr. megrázó szavakban vázolts a nagykanizsai Ingatlantulajdonosok helyzetét. A polgármester hasson oda. hogy valamilyen közintézmény létesíttessék Nagykanizsán, írért a lakások üresen állanak, a háztulajdonosok eladósodnak. Majd kllérl a fémipari szakiskola ügyére Is.
A polgármester utalt arra, hogy más városokban Is ugyanez a helyzet, ez nem nagykanizsai jelenség.
A polgármester válsszában kijelentette, hogy az elsO vád, amit ellene felhoznak, hogy .lázasan alkot". A strandfürdőnél olyan szerencsés helyzet adódóit, hogy egy-részl munkát kelleti adni az inség-akclósoknak, másrészt az OTT megadta a segélyt, harmadszor pedig a Merkúr anyagál használják lel az épllkezésekre.
Tamás János dr. kérle a polgármestert, hogy a város legyen azon, hogy ne legyenek olyan nagy viz-dljtlálralékok. Erre a polgármester rámulatott, hogy nem lehet mindjárt mindenkinek a kést a torkára tenni, de különben is elöször jönnek mindig a közterhek, utána az OTI járulékok, azután a város azoknál, akiknek köztartozásuk van. És ha valaki bajban van, akkor az urak maguk |Onnek az illető érdekében...
A küldöttség abbar. a tudatban hagyta el a városházái, hogy a legközelebb összeülö bizottság a felmerülő kérdéseket gyökeresen tisztázni fogja. ra R.)
Parafálták a négyhatalmi egyezményt
Ma nyilatkozik a szerb külügyminiszter a kisantant álláspontjáról és a békeszerződés revíziójáról
lemének az európai népek politikájában valii meggyökerezése.
Kóma, junlus 7 (Éjszakai telefonjelentés) A francia, angol és német nagykövet szerdán este léi 8 órakor megjelenlek Musso-, lininél a Palazzo Veneziábau, ahol parafálták a négyhatalmi egyezményt.
Az egyezménynek, Mussolini kijelentése szerint, 3 politikai Jellegű szakasza van.
Belgrád, junius 7 (É/szakai telefonjelentés) A képviselőházban Cslrlcs képviselő kérdési Intézel! Jtfllcs külügyminiszterhez, hogy van-e a négyhalalmi szerződésben rendelkezés a békeszerződések fokozatos revíziójáról és hogy milyen állási ..ltot foglal el az egyezménnyel szemben a kisantant?
Jettics »Jlügyminlszter ma, csütörtökön válaszol a kérdésekre.
Berlin, junius 7 A négy halalmi egyezményhez Olaszország és Anglia véglegea hozzájárulását Németország döntésétől teszi lüggővé A német kormány valószinüleg még szerdán dönt ebben a kérdésben.
London, junius 7 (Éjszakai lelefonjelenlés) A Reuter Iroda ugy érlesül, hogy Németország elfogadta a négyhatalmi egyezményt, amit szerdán este léi 8 órakor parafáitik.
Kóma, junlus 7 (Éjszakai lelefonjelenlés) Mussolini szerdán délután a azenálus ülésén kijelenlelle, hogy Németország hozzájárult a négyhalalmi egyezményhez és Igy annak aláírása meg-töiténhet.
Nem valószínű azonban, hogy meg li valósul az egyezmény, meri hiányzik még a kormányok hozzájárulása, valamint u szerződés szel-
Nagykanizsa közönségétől függ,
hogy a város dalkulturija képviselve lesz-e az országos dalos-versenyen
Nsgykantzaa, Junlus 7 A Nagykanizsai IparteslOIeU Dalárda a Jullus 1., 2-án Budapesten rendezendő országos dalosireroenyen részi óhajt venni. Mlutin az állam és város a súlyos gazdasági viszonyok miatt segítségünkre nem Jöhet, dalárdánk kényszeriive van városunk hazalias és nemes szívű közönségéhez fordulni, hogy a versenyen való részvételünk költségell fedezhessük. E célból elhatároztuk egy lunlálls megrendezéséi, mely vasárnap a voll Polgári Egylel kerthelyiségében lesz. Célunk a versenyen való részvéle-lünkkel: megmutalni, hogy városunk lejlelt dalkullurája semmijei sem marad mögölle más, nagyobb városok dslkulturá|ának. Nem nézhetjük téllenül, hogy egy 32.000 lakosú város, mint NagykánlzSa, \'melynek \' ugy zene, mint dalkullurája több évtizedes múltra tektnlhet büszkén, hogy ez a város egy oly nagyfontosságú versenyen, mint az országos dalosverseny ne képviseltesse magát, legalább egy dalárdával. Hiszen nekünk III, a trianoni hallrszélen kétszeresen kell a magyar dal eddigi dicsőséges ut|át egyengetnünk és annak hangjait cljutlalnunk elszakított leslvéreink szivéhez.
Nlnca mis célja dalárdánknak, mini ami eddig is volt: Ha a város, vagy társadalmi egyesületek, vagy ha városunk közönségének érdeke ezt megkívánta, mindig kiálltunk és enekellünk. Hirdettük mindenkor a magyar igazságot azokkal a hazafias dalokkal, melyeket minden magyar ember szívesen hallgat, mert egy ji bb, egy szebb Jövőt jósol: Msgyar-ország leliáma-lását I
A Junlálisunlt messze felülmúlja az eddigieket, inert nemcsak dalárdánk énekszámai log|ák a hözönsé • gel szórakoztatni, de egy hatalmas szerencse-sátor is, amelyben többek közölt egy teljes fé/flruhához való anyag gyapjúból, mérték ulán dljla-lanul elkészítve, egy női felöltő és egy komplelt női ruha kerülnek kisorsolásra. Nagyon sok értékes nyeremény van ezenkívül Is és minden szám nyer. Érdekes eseménye lesz a juniálisnak a szépségverseny, melynek győzlese nemciak egy szép virágcsokrot kap, de ezenkívül da-lárd\'.nk szerenádot Is ad neku.
ZALAI KÖZLÖNY
1838. junius 8
Öregedő egyéneknél, Ha az erek meszesednek,
Igmándi
val
segíthetnek S évekkel tovább élhetnek.
55 millió pengő deficit az államháztartás költségvetésében
Budapest, Junius 7 (Éjszakai tele/onjelentés) Megjelent a pénzügyminiszter jelentése az 1932-33 költségvetési év első 10 hónapjáról. A jelentés szerint az első 10 hónap 54 9 millió pengő deficittel zárult.
Kalapácsos gyilkosság Sárospatakon
SMr«Umfáltá*b«l agyonverte társát
Sárospatak, Junius 7 Juhász János méntelepi lóápoló 4 kalapácsütés, . agyonverte Márton Józsel lóápc \' társát, akit azzal
Sanuiitoll, hogy viszonya volt a elégével.
Ausztria ■ monarchiabeli formaruhák viselését rendelte el
Bécs, Junius 7 Az osztrák hadügyminisztérium szerdán rendeletet adott ki, melyben kötelezővé teszi a régi közős hadseregben használt egyenruhák és rangjelzések- viselését. *
A boletta a 33-as bizottság előtt
Budapest, Junius 7 A 33 as bizottság a jovó héten tartja azt az ülését, amelyen az uj boletla-rendeletet tárgyalja. A kormány a boletta-alaphoz hiányzó 25 millió pengő előteremtésére a szénbányákat és textilárukat akarja megadóztatni, anélkül, hogy az a fogyasztást drógílsa.
A régi és uj diák-generáció búcsúja a gazdát cserélő kanizsai kereskedelmi iskolától
A Felsőkereskedelmit Végzettek Szövetségének közgyűlése, pünkösdi találkozók
Nagykanizsa, junius 7 Nagykanizsa pünkösdi eseményeinek sorában a zászlóavatás után legnagyobb és legsikerültebb voll a Nagykanizsai Felsőkereskedelmi Iskolát Végzettek Országos Szövetségének IV. évi közgyűlése, az ehhez fűződő találkozókkal.
A filléres gyors egész tömegét hozta Kanizsára a volt kireskedel-mistáknak, akik ezen a napon tartották 30, 25, 20 és 10 éves találkozójukat.
Az ünnepélyes közgyűlésre zsúfolásig megtelt az iskola díszterme. Olt volt dr. Krátky István polgármester, dr. Hegyi Lijos főjegyző, az izr. hitkörség vezetősége, a helyi bank-világ és üzleti élet jelesei és az ország minden részéből a voll tanítványok impozáns serege.
A közgyűlést az iskola énekkara a H.muutwzal nyitotta meg, Surányl Qyula tanár vezetésével. Miklós QyUla társelnök megnyitója után Balog Dezső igazgató, a Szövetség ü. v. elnöke hálával emlékezeit meg az izr. hitközségről, amely áldozatkészségével az iskolát 76 évig fenntartotta és a város vezetőségéről, amely az iskola átvételénél biztosította annak fennmaradását. Beszámolt a Szövetség\' budapesti és nagykanizsai kulturális és szociális tevékenységéről, fófeladatául jelölve meg, hogy a benne rejlő erkölcsi értékeket átmentse a jövő számára.
Dr. Villányi Henrik a mai testileg edzett és munkavággyal tele ifjúság meg nem érdemelt, szomorú sorsát ecsetelte. Nem csak a határok, hanem a lelkiismeret revíziójára Is
VÁROSI MOZGÓ
Junlum &6 8-án, caUtOriökUn
20 flllértfil FéChelyérakkal! 80 fillérig
A világ legvakmerőbb embore:
HARRY PIEL
aki évente csak egy filmre vállalkozik, elkészítette legújabb és ogyben legizgalmasabb hangosfilmjét. E nagyszabású bravurfílm készítésénél egy artista életét vesr.tette
HARRY Pl 10 L
uj liltnje
Rejtelmes kikötő
elmet kapta. - Ezenkívül
bemuiatfulk a nagyHaníxaal filmet És
Etf arféaak ka«U«a I, 1 t. ) Arakar.
szűkség van, mondta.
Roller Andor kereskedő (Nagyatád) mesterien lelápltelt bestédben a 30 éve érettségizetlek nevében ad Szolt kegyelettel az Intézet bőst halottainak, a voll tanároknak, majd meghatottan emlékezett meg az iskola gazdacseréjéről.
Kisfaludy Rezső (Pécs) a 25, Kertész Árpád (Bécs) a 20, Sírlty Jenő (Nagykanissa) a 10 éve végzeitek nevében mondtak beszédeket és helyezték el a hősök Ublál elölt kegyeletük koszorúit.
Wttde Imre az Idén érettségizők nevében mondott talpraesett, szép búcsúbeszédet.
Róna Oyula, a Szövetség budapesti főtitkára és lelke, (aki mint a HONSz kiküldötte Is volt ezen a napon Nagykanizsán, a hadlrokkant-jtlvények ünnepélyes kiosztása alkalmával) évi, jelenlésében beszámolt ártól a komoly is ériékes munkáról, amit a Szövetség az utolsó évben végzett. A tagok száma 450-en felül van. A pesti csoport létszám* 18, a kanizsaié 26 taggal gyarapodott. A befolyt tagdíjak 80 százalékát állástalanok segélyezésére és gyógykezelésére fordították.
Bíró Ernő pénztáros a zárszáma-dist, Brandt József a számvizsgáló bizottság jelentését Ismertette.
Laufer Árpád a segélyalap gyarapítására tett lelkes Indítványt éa nemei gesztussal 100 pengőt áfán lott fel erre a Ma.
Dr. Krátky István polgármester az Iskolának minden élhangzott b<-szétíből kicsendülő gazdtcseré|éről b jszélt. Lelkes taps közben feliette ki, hogy ha a gazdacsere gazdasági szükségszerűség volt Is, szellemet cseréint nem kell, mert amiként az iskola a múltban is mindig a tudás, valláserkölcsi nevelés és hazasieretet szolgálatára feklette a fő súlyt, ugy ez lesz a feladala a jövőben Iá.
A választások során Jelllmk Mik-
BUnflgyi kartel
Irta: Dávid IU(yar Jóml 36
XIII. Hajsza a gyilkos után
Már nagyon itt volt az ideje, hogy valami elfogadhatót produkáljanak a bűnügyi riporterek, mert a többi kollégák gúnyolódisa kezdett már tűrhetetlen lenni. A közigazgatási munkatársak állandóan azzal ugratták a bűnügyieket, hogy ha elakadnának a nyomozásban, altkor forduljanak csak bizalommal hozzájuk, ők majd klsegíiik őket a zavarból A bűnügyi kartel tagjainak persze szó nélkül le kellett nyelniök ezt a keserű pirulát, mert attól tartottak, ha közlik a kollégáikkal eddigi nyo-morásuk eredményét, akkor rövidesen a rendőrség is tudomást szerez erről éa elhalássza előlük a dicsőséget. Ehhez pedig ragaszkodtak" Kdlmárék, mert meg akarták mutatni Bordás tanácsosnak, hogy egy intelligens újságíró bátran fc,veszi a versenyt a legügyesebb deteklivvel is. A Holfer-féie gyilkosságot egyébként is most már annyiia a maguk ügyének tekintették, hogy semmi áron sem adták volna ki a kezükből.
Amikor Kalmár beért a redak-
cióba, a többi asztalnál már javában folyt a munka. Az Írógépek kattogása c-iak akkor maradt abba, amikor belépett az ajtón. Hat kíváncsi szempir meredt felé kérdően, de az arca nem árult el semmit. Sietve üdvözölte a kollégáit, aztán leült az Írógépe elé és nekilátott a munkájának. A többiek titokban összemosolyoglak a hátamögötk Azt hitték ugyanis, ha lenne már valami eredmény, akkor feltétlenül igyekezett volna eldicsekedni vele.
Ac óramulató aránylag elég gyorsait haladt és a szerkesztő lég tagjai egymásután eltávoztak, hogy otthon, vagy a kávéhizban pihenjék ki a napi szaladgálásuk fáradalmait. Már csak Kalmár Írógépe felett égett a villanykörte és Kéri főszerkesztő szobájából szűrődött még ki egy kis halvány világosság. Kilmár gyorsan összeszedte a kéziratait és bevitte Kérihez, hogy átadja neki. A főszerkesztő homlokára tolta a szemüvegét és ugy tekintett fel kémlelő szemmel a fiatal ujsági óra, maj1 néhány pillanatnyi vizsgálódás után megszólalt.
— H l\'ot\'am, hogy a bűnügyi riporterek vették kezükbe a Hoffer-ügv nyomozását. Mi igaz ebből ?
Halvány mosoly futott át Ka\'mir
arcán.
— Ez valóban igy áll. Mi a rendőrségtől teljesen külön folytatunk nyomozást és remélem, hogy egy-két napon belül elcsípjük a gyilkost.
kéri meglepelten kapta fel a fejét és hitetlenkedve nézett farkasszemet az alantasával. Csak nagysokára uJott megszólalni:
— Igaz ez?
— Máekép nem merném ilyen határozottan állítani, válaszolta komolyan a fiatal riporter.
— Tudjak már, hogy ki volt a tettes ?
Kalmár megnézte az óráját. Fél kilenc volt.
— Ha főszerkesztő ur vesz magának annyi időt, hogy ittmaradjon kilenc óráig, akkor már ezt is megmondhatom. Egy nevet tudok u^yan, de azt hiszem, hogy ez csak álnév volt. Moat várom ide a többi bűnügyi riportereket is, akikkel együtt fogok felvenni egy Budapestről érkező telefonjelenlést.
— Ki telefonál ?
— A Fővárosi Híradó bűnügyi munkatársa, akit megkértem, hogy nézzen utána egy ujjlenyomatnak a Bűnügyi Nyilvántartóban.
Kéii főszerkesztő egyt«j nagyobb elismeréssel nézett munke\'ársáiá.
— Hit ujjlenyomatot is talállak?
— Igen.
— Es a rendőrség nem fud erről?
— A rendőrség sok mindenről nem tud, ami! mi tudunk. Csak akkor lesznek meglepve Bordás ta-nácsosék, amikor eléjük állítjuk a tettest. Ez pedig egy-két napon beiül megtörténik.
— Brávó, kollégám, tört ki az elismerés a vén ujságrókából. Ha sikerűi becsületesen elvégezni ezt az ügyet, én nagyon büszke leszek magára és ennek majd a zsebe is hasznát fogja látni. Ami pedig azt a telefonjelentést illeti, én is ittmaradok és megvárom, mert most már magam is nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen ügyes a Vármegye bűnügyi riportere.
Kalmár boldogan és büszke mosollyal ment ki az asztalához, de még le sem ült, amikor kinyílt az ajtó és: Dögvész reád, csatakiáltással belépett Wetter, nyomában Cser-gővel és Orbánnal, akikkel épp a szerkesztőség előtt találkozott össze.
Kalmár kezet szorított a fiukkal, akik felragadtak egy-egy üres széket és odatelepedtek a telefonasstal köré.
(PotK Wv.)
r
1938, junius 6
ZALAI KOZLONT
lótl társelnökké, Rajkl Istvánt alelnökké, Boda Károlyt főtitkárrá, Kreutzer Károlyt jegyzővé, Neufetd Simoni ü. v. alelnökké, Fllrsl Ölönl éa O/enbeck Ferencet választmányi tagokká választották.
Eite 150 terítékes táreasíacsora volt a Cenlrálbsn, Balog DeitS Igazgató a 30 éveseket üdvözölte, kiknek az éleibe kilépése egybeesik az 6 tanári működése 30 esztendejével. (Zijos éljenzésset ünnepelte erre a lehérasztalok közönsége a közszeretetben álló Igazgatói.)
Jetiinek Miklós bankigazgató a kullurmleszlAt betöltő Izr. hitközségei, Szarovy István Balog Igazgatót, Miklós Qyula bankigazgató arkovlts Dávidot, Bíró Ernő Rosenberg Mór dr.-t köszöntötte fel. . Róna Qyula lölllkár (Budapest) kitejtette, hogy Nagykanizsa az utolsó években külsőleg és kultúrájában hatalmas fejlődés Iramát éli. Előbbi dr. Krátky Islván polgármester érdeme, utóbbi a Zalai Közlöny-mi, Barbarlts föszerkesitőnek érdeme.
Ra/kl István Oazdag Ferenc püspöki tanácsost köszöntötte fel.
Barbarlts Lajos a S .övet ég lő Városi és kanizsai csoportjának szorosabb kapcsolatára és együttműködésére telt indítványt, majd a hölgyeket köszöntötte.
Roller Andor a derekas munkát végzeit rendezőkre, Miklós Oyulára és Vermts Gézára Uritette poharát.
Nagy sikere volt OrünftldHüit-nak beszéd és mimika utánzásaival. A vacsora közönsége zavartalanul, vidám hangulatban a késői órákig kitűnően érezte magát a kedves, nagy kanizsai család szép és diszes együttesében. Ennek a .családnak" összefogásáért különösen hálás lehet Nagykanizsa ennek a célkitűzéseiben nemes, működésében lelkes Szövetségnek.
Salamon Béla
a legvidámabb és legolcsóbb előadása lesz Nagykanizsa város szenzációja,
e hó 9 én a Városi Színházban este Vi9 órakor.
Alig, ho/y megjelentek a Salamon BHa p\'akátjai a város utcáin, máris a legnagyobb érdeklődés nyilvánul meg az érdekes művészi esemény iránt.
A kacagás világrekordja lesz az idei jubiláris Salamon műsor, olyan különös gonddal van ös6zc válogatva. Salamon Béla 5 teljesen uj bohózat főszerepét fogja eljátszani, amely a budapesti téli évadi kimagasló színházi eseménye volt Háromórás szüntelen kacagás, a jókedv, humor és szatira kimeríthetetlen lár háza lesz a műsor.
Természetes, hogy lársuislát a legkitűnőbb művészekből állilolta össze és igy mindenképen élvezetes el\'adásban lesz részünk.
Jegyek kaphalók: a Vároii Szln-\' \' irán
ház pénztáránál.
A kacorlak! Igazgató bocsánatot kért a főszolgabírótól
Rágalmazás! per Tihanyi kőrjegyző sikkasztási Ugye miatt
Nagykanizsa, Junlus 7 Szűcs János 40 éves kacorlakl Igazgató-lanlló a múlt év augusztus havában, dr. Mlkola László orvos udvarában, előtte és Rozsos Antal segéd jegyző elölt illllólag a következő kijelentéseket tetle:
— A főszolgabíró tud Tihanyi Dezső körjegyző sikkasztásairól, de a plébánosra való tekintettel n;m piszkálja az ügyet, mlg más ki netn piszkálja.
Laubhalmer Alán dr. a nagykanizsai Járás löszolgabirájának tudomására Jutott az igazgató-taniló kijelentése és az alispántól meghálálni. zást kért Szűcs ellen a rágalmazás! per megindítására. Ma volt ebben az ügyben a bün-
tető főtárgyalás, amelyen a megrágalmazott főbíró dr. Darás László ügyvéddel jelent meg.
Szűcs a vádirat felolvasása után lagaála, hogy az inkriminált kifejezéseket meglelte - volna Mulschen-bacher elnök kérdésére.
Dr. Beck Dezső védő kljeljnletle, hogy Szűcs hajlandó bocsánalkéró nyilatkozatot lenni. Minthogy Laubhalmer főszolgabíró hajlandó ezt elégtételül elfogadni, vlléz Szlty Dezső klr. ügyész bejelentette, hogy amennyiben az alispán visszavonja a beküldőit nyilatkozat alapján a meghatalmazást, akkora vádhatóság Is elejti a vádat.
A tárgyalás ezzel véget ért.
A zala-somogyl IX. Izr. községkerület gyűlése Tapolcán
A Jövő évben Nagykanizsán lesz az Izr. községkerület gyűlése
Tapolca, junlus 7

— Paplan, flanellukaró és ágyterítő újdonságok állandóan érkeznek. Slnger DlwMtuhdz.
(Saját tudósilónktól) Pünkösdhétfőn tartolta a zalai-somogyi zsidóság IX. községkerüleli gyűlését Welsz Tivadar kereskedelmi tanácsos el-nöklele alalt. Nagykanizsáról többek közölt részt veitek dr. Wtnkler Ernő főrabbi, dr. Halphen Jenő hitközségi elnök, dr. Kahdn Imre, Fábián Miksa kerületi -titkár. Uwensltln Emil, Grűn/eld Miksa, Rötschlld Samu slb.
Welsz Tivadar községkerüleli elnök megnyílóján szóvá lelte a németországi zsidóság szorongatott helyzetét.
Bergcr Sándor dr. ügyvéd, a tapolcai hitközség elnöke üdvözölte ezután a községkerület megjeleni tagjait és a vendégeket.
A közgyűlés ezután 45 bejelentelt községkerüleli képviselőt igazolt.
Dr. Wtnkler Ernő közaégkerületl jegyző terjesztette be ezután évi jelentéséi, amelyben megemlékezett a nemzet nagy halottjáról, Apponyl Alberl grófról. Ismertette a község-kerűlel múltév! ügyforgalmát és a felekezet általánoa érdekességü eseményeit. A jelenlés kapcsán a gyűlés üdvözlő táviratot küldött Slern Samu országos elnöknek.
Fábián Mikca titkár belerjeszlelle az 1932. évi zárszámadást és az 1933. évi költségvetést, amit a közgyűlés jóváhagyott.
Halphen Jenő dr tolmácsolta a nagykanizsai izr. hitközség azon óhaját, hogy a községkerület Jövóívl gyűlésit Nagykanizsán tartsák meg és pedig olyan széles mederben, amlnl azl Székesfehérváron lelték. A gyűlés egyhangúlag elfogadta azin-dilványl.
A közgyűlés ezután a köztégke-rülel bírósági elnökévé dr. Golteln Gábort, helyeilesévé dr. Somogyi Bélái válasz olla. Bírósági tagokul kisorsollaliak: Simon Aladár, dr.
Ellenbogen Ignác, dr. Oold Samu, dr Berger Sándor, Büchler Sándor, Bráver Lázár, dr. Halphen Jenő, Rolschild Vilmos, Slelner Miksa, dr. Kahán Imre, Welsz Tivadar, Qrün-hut Rezső.
Flelner Ignác Indítványára klmon-dotlák, hogy a hitközségi adóhátralék fokozottabb behajlására az országos Irodához fordulnak, továbbá, hogy a hitközségek kizárólagos jógái képező laskabeszerzés körűit visszaélések megszüntetésére a szükséges intézkedéseket megteszik. Her-ezog Mór (főrabbi (Kaposvár) a MEIPHOE támogatása érdekébm emelte fel szavát. Dr. Ellenbogen a palesztinai épllómunkába való bekapcsolódásról tarfolt előadást. Dr. Qolteln Qábor a vallásos eszmények gyakorlati megvalósításáról tartott előadást.
Délben 150 terítékű közebéd voll, majd a gyűlés résztvevői megtekin-letlék a híres Japolcai lavashulan-gol.
Okos ám
, Tént » c>4t. i
-..lUUll Slffr " Irlitm? Ul)l III ItgJHl Mlu ihMaa isiin „inmi" tuta
■T.hír:
Tudod mii? Együnk FRUTTITI
A FftUTII cukwli vtditó hatáui »lo«/latJagondjaidat
Xaphité 10 él *• lilllras iuas«sltikll Gyártja; StQhwcr l\'ri(yc* rr»t-# Budapr.t
„Bluml néni" halálára
A Zalai Közlöny szerdai izániu rövid ncplhirben jelentette, hogy Blumenscheln Hedvig, a közismert .Bluml néni" junlus 4 én elhunyt. Nagykanizsa zenei éleiében fiatal éveiben jelentékeny szerepet játszott. Zenei tehetség volt, de e:t a tehetségét nem hevertette parlagon, hanem a jólékonyság és a társadalmi kuliura szolgálatába állította.
Csak akik gyenge emlékezelűek, Ic.ejlhetlék el, hogy a jótékonyságból Is bőven kivette résiét ét Sugárúti palotájában ajtaja a gazdag és szegény részére mindig nyitja-lárva volt. Nem az olcsó részvét klle|ezése, ha azt állítjuk, hogy egyik legértékesebb úrnője voll a nagykanizsai társadalomnak. Nagylelkűen elmulasztotta a sorsadta kincsekből és vagyonból megmenteni azt, hogy a ceendes aggságot tétlenségben tölthet e volna. Eladta palotáját. Leányához Óbudára ment lakni, ahol gondos szereidben részesalt. Ott halt meg. Férje néhány hónappal ezelőlt mrgelözte a halálban. vh
IMMrii
k oagykanlzaal uetaoroldglal mag-llgyslö teleülések i Szerdin a Mmír-Mlet: Kenet 7 érakor .+ 15, dílutin 1 Mm +30, est* 9 órakor |12 6,
ftlhőul: Reggel llizla, délben felhős, esle borult égboltozat.
Szülriny: Heggel kelet, délben tt tsle északkeleű izél.
leiaakal ráMfrltnléi) « ■•torsié-ólai latáaatlalaiati aata IQárakari Válta«4k»r, aa*a Itt vtrhalé.
— Elsőrangú mttjég kapható a Transdanubta Egyesült Gőzmalmok Résxvénytdrsasdgndl.
A nagymosás
ABC-je
moiQt ABC tlopponnoJ
kilóiéi ABC iioppaanot
Ily egyszerű a nogymosásai ú| Hutter ABC szappannal. Szavatolt tisztasága. dús habzóképessége, kiadós »óga •lónyoi ennek o szappannak
HUTTER
ABC
SZAPPAN
zauu közlöny
1933 junlui 8
Jönnek a színészek!
Nagykanizsa, Junlui 7
Míg néhány nap éa meg|öiinek a színészeink. Azok a pécsi színészek, akik legutóbb Budapeslen Játszottak. A Budai SzinkOrben. Sikerrel. Erről a sikerről tanúskodnak a fővárosi lapok kritikái és az a néhány — sajnos nagyon kevés — enyhének minősilhető nyárelejl este, amikor a színészek lelt házak elölt látszhatlak.
A társulatnak most már elismerten fővárosi nívója bennünket nem lepett meg. Csak igazolt. Elragadtatással nézték végig az előadásokat a legeisi budapesti színházt szakemberek. Ennek az elragadtatásnak kifejezést is adlak többek kőzi Földes Imre, az elismeri színműíró és Jöb Dánlel, Márkus László, Radnay Miklós, a Vig- és Nemzell Színház igazgatója. Ennek az elragadtatásnak adott klfef\'zést — ezúttal erkölcsi, de anyagi sikerrel is — az idei színházi szezonban Pécs városa. Ezután a siker ulán és részben emialt a siker miatt Is, — ahogyan est hozzánk intézel! levelében a színházi titkár Írja: .meri az Idei nagy-szeri pécsi szezon után elszoktunk a nehézségektől" — jOll egy aránylag jelentéktelen vlllanylncldens, (illetve egy vlllanylncldens, ami jelentéktelen Is lehetett volna, ha nincsen rideg hivatalnokoskodás és nincsen egy, csak a tagjaival és csak a taglatért élő színigazgató, aki nem Is tud mást, csak |ó színházai csinálni, mert szívvel-lélekkel és minden idegszálával csak ezt csinálja) és Jött Fodor Oszkár igazgató elkeseredett Öngyilkossága. Szerencsére, nem sikerüli egészen.
Még néhány nap és itt vannsk a színészek. Ui szín és uf élet Nagykanizsán. Nem akatunk szimpátiái kelleni, mert ez a szimpátia meg-vsn. Nem akarunk a kulturális kötelezettségre apellálni, meri hol vau kuliura, ahol az csak kOlelezettség? Nem beszélünk .áldozatról* sem, mert a kOzOnség tiszta, nemes és lelketlKtlIŐ szórakozást kap kllünő színészektől, rendezőktől, néhány névtelen színházi munkástól és egy —- színigazgatótól. .
A szezon még ezen a héten kezdődik.
A Nemzeti Egység Pártja nem tartja időszerűnek a királykérdést
Budapeat, lunlua 7 A Nemzeli Egység Párl|a szerdán délután értekezletei tartott, amelyen UOmbős Oyula miniszterelnökkel együtt a kormány tag|al Is rész! vetlek. A miniszterelnök jsvaslalára
kimondoiták, hogy a párt a király-kérdési nem tartja Időszerűnek és ezért felhlv/a a tagjai figyelmét, hogy e kérdés szorgalmazásában semmiféle vonatkozásban ne vegyenek részt.
Merénylők ötven lövést Ventzelosz volt
Athén, Juntua 7 Ve\'nlzelosz voll görög miniszterelnök ellen szerdán revolveros merényletei követlek el. Venlzeiosz felesége társaságában gépkocsin Igyekezel! Athénba, amikor a város közelében Ismerelien tetlesek többször rálőttek autójára. Venlzeloszné és a sotfőr sulyossbban megsebesültek, a
adtak le
görög miniszterelnökre
voll miniszterelnök azonban sértetlen maradi.
(Éjszakai telefonjelenlés) Venlzeiosz! már három béllel ezelőtt figyelmezlelték, hogy merénylet készül ellene. A merénylők mlnlegy 60 lövési adhattak le a voll miniszterelnök autójára. Venltelosz feleségének nem súlyos az állapota.
Édesanyja sírján felvágta az ereit,
mert négy éve, mióta egyik szemét elveszítette, nem kapott állást Nagykanizsa, Junius 7 Kedden d\'lelőtt II óra tájban a katolikus temető tgylk elhagyatott parcellájában, egy sir melleit a temetólálogatók egy földönfekvő, egyszerűbb ruházalu idősebb nőre bukkanlak, akinek balkarján mély, vágott sebből vaslsg sugárban tört elő a vér. Még eszméleténél voll és Igy elmondta, hogy Tóth Mária 49 éves szakácsnő,
Tóth Márlát betámogatták a városi közkórházba, ahol az orvosok azonnal kezelés alá velfék. A szeren-
cséden teremtés elpanaszolta a kór-\'házban, hogy 6, aki évekkel ezelőll a legelőkelőbb kanizsai családoknál szolgált, már négy év óta állás nélkül van, mell mfjyakult az egyik szemére és azóla seholsem tudott elhelyezkedni. Kedden délelőtt már annyira erőt vett rajta az elkeseredés, hogy kiment a temetőbe az édesanyja sírjához, ahol Öngyilkossági szándékból éles késsel balkarján felvágta az ereit. Teliéi szerencsére idejekorán felfedezték és igy sikerüli megmenteni, az életnek.
Rongyokba csavar! halott gyermek az % alatt
Néhány nap óta egy gyermekgyilkosság! ügyben nyomoz a nagykanizsai rendőrség. Az elmúlt nspok-ban Andris Teréz 23 éves be|árónő hirtelen rosszul lett a lakásán. Háziasszonya orvost hivatott, aki a súlyos állspolban levő leányi beszál-littalta a városi közkórházba.
Amikor a mentők elvitték Andrh Terézt, a háziasszonya takarítást rendezett a.leány szobájábsn, ahol az • ágy alól egy csecsemi rongyokba csavart holtteste került elő. Az asz-szony azonnal értesítette a rendőrséget, ahonnan bizottság szállt ki a helyszínre. Megállapítást nyert, hogy Andris Teréz a kórházba szállítása előtt egy u|szUlöllnek adott életet, akit, hogy megszabaduljon szégyenétől, rongyokba csavart és az ágy alá rejlett.
A rendőrség u\'asilási adotl a kórháznak, hogy felépülése után ne engedje szabadon Andris Terézt, akli felgyógyulása u\'áa bekisirnek az ügyészség fogházába.
Tíz napig
olcsó árban árusítom
az alanti cikkeket;
Tiszta selyem és műselyem,
Chantung selyem
métere..........2.90 pengő
Maroccin (kis hibával)
divatszinekben........S.— pengő
Crém női kabátszövetet 12X4 plfisch ebédlő szőnyeg 70.- pengő
Kirschner Mór
dlvatáruházában
Nagykanizsa, Ffi-ut 3.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Jisnlssa 8, oa«t»rt»k
Hómat lurtollkna: Medtrd. Protestáns: Madird. Izr.: Slvao hó 14.
Vároil muzeum és Könyviét nvlhra crtttmokOn és vBwéntap délaljtt 10-IÓ1 12 óráig.
OyógyszertáJl é||ell szolgálat t hí,nap-ta^Üiuó, gyógyszertár Érzetei tér 21. aa. éa a ktsksalasal gyógyazwtár.
OSzISrdó nyitva reggel « órától eate 6 órilg (hétló, szerda, péntek détutáu, kedden qtéts nap nóknek).
— (A nagykanizsai Ipartestület) elöljárósága ma esle 8 órakor junius bayl ülését tartja.
— (A klskanlzaal tornavlzsga,)
amely minden évben egyik legkedvesebb, legimpozánsabb eseménye az Iskolák évvégl lornaűnnepélyeinek, junius 11-én, vasárnap délután lesz,
— (Az Országos Tüdőbeteg Szanatórium Egyesület) nagykanizsai inlézele most adta ki ezévi május bsvl jelenlését. Eszerint a rendelési napok száma május hónsp-bau 8 volt, a gondozónő beteglátogatásának számi pedig 20. Az Intézetben a hó folyamán 31 uj beteg lelenlkezelt felvételre és kezelés alatt 146 beteg állolt. Január hó Mól május végéig 821 beteget kezellek az intézetben. Röntgen vizsgálat 17 volt. Laboratóriumi vizsgálat 32. Fertőtlenítést minden esetben alkalmaztak. Segélyben 42 beteg részesült május hóban és segélyezésül 1432 liter te|el osztottak kl.
— Orvosi hlr. Dr. Halszer fogorvos rendeléséi megkezdte.
— (ErdMrl tanfolyam) A földművelésügyi miniszter rendeletileg engedélyi adolt arra, hogy Bács-Bodrog, Baranya, Somogy, Tolna és Zsla megyékből lelenlkezők részére Kaposvárolt négyhetes erdőőrl szakvizsgára előkészítő tanfolyamot tilthassanak. Megfelelő számú jelentkezés esetén Július 3-án kezdődik a lanfolyam. Az előkészítő tanfolyamra jelentkezőknek junius 15 lg, a szakvizsgákra jelentkezőknek junius 20-ig kell kérvényeiket benyu|tani a m. kir. erdőlgazga\'ósághoz.
=» Trench coatnak, vlharkabát-nak, vagy porköpenynek nsgyon alkalmas vízhatlan, tartós anyag métere csak 2-40 P Schalz Áruházban.
— (Rejtélyei hajnali revolver-lOvés a Petőfl-uton) Vasárnap hajnalban a Petöfi-ulon szolgálatot teljesítő rendőrőrszem lövésre lelt figyelmes. A hang Iránjába sietve, útközben találkozott kél emberrel, akik elmondották, hogy egy bor-ellenór veit üldözőbe egy kocsival |övő borcsempéazl ét mivel az el akart menekülni, utána lóit. A rendőr bejária az egész környékei, azonban sem a rejtélyes borcsempészkocsinak, sem a megnevezett borellenőrnek nem aksdt nyomára. A rendőrség nyomozást indllotl a hajnali lövöldözés lisztázására.
— Női és url fehérnemű anyagok leglobb minőségben, nagy válaszlék Slnger dlvataruház.
1933. junius ft.
ZALAI KÖZLÖNY
— (Anyakönyvi hírek) Nagykanizsán május 28-tól Junius 8-lg 8 gyermek szüleiéit. fi ílu éa 2 leány: Lang Ádám vasúti munkás és Baj Juliannának rk. fin, Audrl József vasöntő és Németh Kozáknak rk. fia, Horváth János földm. és Horváth Krzsóbotnek rk. leánya, dr. Fondler Károly orvos és Garal\' Margit v. zeneiskolai tanárnőnek rk. tla, Ke-nedl Imre mérnök és Raffaelll Anna polK- l»k. tanárnőnek rk fia. Házasságon kívül született 2 flu és 1 leány. -Halálozás 8 történi: Magyar Anna rk. 17 évea. özv. I,öbl Henrlkné Hahn Mária Izr. 82 éves, Tiszai Ferenené Fajos Katalin rk. 6(1 éves, Czlnk LáaslA napszámos rk. 81 éves, Jambrlcs István vas-kereskedősegéd rk. 35 éves, özv. Nagy Jánosné Herczeg Borbála rk. 78 éves, Zadravecz József tanuló rk. 10 éves, Varga István piaci árus rk. 88 éves. - Házasságkötés 5 volt: Guttmann Károly (elv.) fakereskedő ós Vogel Erzsébet Izr., Czetlhotfer János olpészaegéd és Polal Katalin rk., Horváth György villanyszerelő és Pobrl Rozália rlt.. Molnár István földm. és Szmodlcs Anna rk., Horváth Ferenc betonöntő rk. és Fischer Erzsébet Izr.
Dlewock Julla vizsgaelőadása a reálgimnázium tornatermében folyó hó 14-én délután 6 órakor lesz, amelyre a tisztelt "szülőket és azok barátait tisztelettel meghívjuk.
— Az arcbőr zslrosságának hatásos ellenszere a szabadalmazott eljárással kéizUlt Sulfamyl kénpuder, mely zsíros arcbőméi, eccémánál, arcliszlátlanságnál ki\'ünő htásu. Kellemesen illatosítva, minden szaküzletben kapható.
— (Pusztító fagylalt-háború a Telekl uton) Légrddy Qyörgy fagy-laltkészitö vasárnap délután a Telekluton összetörte Torma Józsefné üveg-poharát, mert az asszony nem akart többet fizetni 4 fillérnél a 10 fillér ára fagylaltért. A szóváltásra kijött az utcára tótfalusi Horváth Mihály cigányzenész és a felesége Is, akik védelmükbe akarták venni Tormánét. A szóváltás hevében a fagylallkészltö Horválhnét arculvágta, aki viszont egy nagy darab téglát vágott Légrády fejéhez, msjd férjével egyült bemenekült a lakásba. Légrády azonban oda is követte a házaspárt. A lakásban általános verekedés kezdődőit, amelynek hevességéről egyébként több összetört bútordarab is tanúskodik. Nyilvános verekedés cimén megindult a szereplők ellen a kihágás! eljárás.
— Nyárra vcgvflak ridlót I Nyáron még tontosabb a rádlo, mint más Időszakban, mert a különbölő nyári szórakozások^ érdekes ízabadtérl események és sportmér-közések helyszíni közvetítése a rádiózást változatosabbá teszi. Pontos a rádió azért is, mert a tanuló ifjúságnak csak a nyári hónapokban van elég szabad Ideje a rádió-e öadások meghallgatására. Aki most vásá rol rádiót, olcsóbban jut hozzá, niert -
Orion gyár a bevált 2-f 1 lámpás^négy-itu _ \' \' * \' \'-" " ári propaga keretében 80.— pengőre szállította le. A
pólusuTíanKszóróval egybeépített 7016-os Orion rádió árát nyári propaganda-akció
Az urnapi egyházi hangverseny
Nagykanizsa, Junius 7 A Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör zenekarának és vegyeskarának jeles karnagya, Kelting Ferenc vezetése mellett nagyszabású egyházi hangverseny lesz Űrnapján, junius 15-én délután 6 órakor a plébánia tempómban az orgona-alap javára. A Inrigverseny célji a legnemesebb egyházi zene és énekművészet termékeinek bemulat isával i?azi műélvezetet nyújtani, másrészt a még mindég kifizetetlen templomi orgonaadósságot a befolyt jövedelemből törleszteni.
A gazdag és gondosan összeálli tolt műsor a legkényesebb igényeket is ki fogji elégíteni. A műsorszámod legnagyobb részét a Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör ének és zenekara fog] i előadni.
Miulán a belépődíj minimális lesz, az erkö\'csi siker mellett remélt anyagi sikert is biztosítva látjuk.
gyengélkedés Idején, különösen, ha a rosszullétei szorulás fokozza, a természetes Ferenc lóiief keserllviz fájdilommentes székürülési és kieh-gitö emésztést hoz létre. Hires nőor-vosok a legnagyobb elismerés hangján irnak a valódi Ferenc IÓIMÍ vízről, mert ez a krliíHus korban is hosszabb időn át alkalmazható, ínil-kül, hogy kitűnő eredménye változnék — A Ferenc lóiseí keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füs/erüzletekben kapható.
— A Silnháil Élet aj »*i«« remek felvételekben számol be a kenderest jótékonycélu ünnep szereplőiről. Érdekes riportot közöl a spanyol közhangulatról, amely a madridi Választás után Is változatlanul Gál Júliában látja a MIas Európa verseny győztesét. Két érdekes színésznő cikk Is van az uj Színházi Életben: Rökk Marlka meglnter-JuVbltu a Budapesten tartózkodó Mr. Vanderblltet és Relle Gabriella a saját villája kertjében eljátszotta fő szerepelt Hatvanyl Lili Színházi levele, Har-raath Imre önkritikája, Harsány! Zsolt kalandja a sevillai borbéllyal ós egy sereg érdekes cikk ós kép teszi változatossá az u] számot.
= Troplka öltönyszövetek la angol gyártmány. Slnger dlvatdruhdz.
Közgazdaság
Xttrichl Járiat
Párls 20-37, London 17-54, Newyork 433 50, BrOssel 7210, Milano 28 85, Madrid 44-20, Amsterdam 216* 15, Berlin 120 2"), Wien 73-15, Stótfa r-\'-, Prága 15-40, Varsó 5805, Budapest — Belgrád 100. Bukarest 308
i Hemietl Bank deviia-árfoliraiiil
7016-os Orion rádió, bármely szaküzletben havi 8— pengó részletfizetésre is kapható.
V A bélmüködés szabályozása, az egészség alapja. A rendetlen bélmüködés, gyomorzavarok, a mindennapi élet legkellemetlenebb simp-tornái. Csökkentő hatással van a munkakedvre, fokozza a gondokat, ertöí megszabadulni mindenki igyekszik. Mig eddig az ettő: való szabadulás is gondol okozott, ma már gondtalanul élhet. Egy kiváló készítménnyel, mely „utrosal" névvel kerül forgalomba, mir egyszer s mindenkorra segíthet magán. Tökéletes gyomortisztitó, mely pólol minden kúrát, meri kristályos, mesterséges, Ízletes citro nos Ízű karlsbadisó. Kitűnő tulajdonságai mellett még oly olcsó, hogy mindenki megvásárolhatja
Nézze lari! Hallgasson rám!
„CITROSAL"
cilromol, kristályos, meliersésel karllbadl lót Tegyen asoual él i«eí|» hal hétig.
Karcsú lesz! Boldog lesz!
Csak íreden ívegekben P1-10. Mlndenátt kapható Utánzatot ne fogadjon cll
VALUTÁK Angol I. 19 <5-19 85 HelgaIr. 79-16-73-74 Csen k. 16-95-17 01 Dán k. 86 211-87 40 Dinár 7-20-7 70 Dollár 475 00-485*00 Francia I.-22 30-22 50 Holl. 530 20-232 40 Zloty 64 35-94 85 Lat 340-3-44
Lata 4WM-26 Ura 2990-30-20 Márka 135-70- 13ft«0 Norvég 96-20-99 20
Paula ---------
Sebül. 77-50 t» 50 5»álcll.llO7d-lll-40 Vtdk. 99 60-100 60
— Nekem nlnca szerencsém,
mondja aok ember meggyőződés nélkül ís még csak meg aem próbálja a szerencséi maga felé hajlítani. Ne késlekedjék, hanem azonnal vígyen a legközelebbi dohiny-tözsdében egy Államsorsjegyet rs megalapozza szerencsijét.
— Megbixhatóan, olcsón Javi t éa alakit dt rádiókat : Transianubta
— (Egy elszegényedett gazda megölte m«gát) Balázst József 83 éves, még néhány évvel ezelőtt jómódú pőtrélei gazda felakasztotta magát. Végzetei leltének oia magára-maradoltsága ia elszegényedése miatti életuntság volt.
— Az OMIKE tanulmányutazási Irodája csekély Összegért felejthetetlenül szép kirándulásokat sier-vez junius havában. Junius 20-i indulással 10 napos au ókiránrlulás a Salzkammergui csodálatos vlllgába. RészvSteli dij: 88 P. Junius 27-i Indulással 8 napjs kirándulás hajón Bécsbe. Részvételi dl|: 26 P. Az egyesület ezenkívül Igen olcsó kl-rínduláaokit rendez Pirisba, Londonba, Olaszorszigba, stb. Prospek-tust és felvilágosítást az OMIKE díjmentesen nvujt. Budapest, IX., Ollóiul 11/13. Telefon 86-7-12.
Nylltj-tér.*)
Nyilatkozat.
Urbán (lyulának március 1-én megszűnt „Zala" 0. lapjánál ketten voltunk mint pénzbeszedéssel megbízóit klhor-dók alkalmazva. A mogazünéalg Inkaaz-azAlt 6a március hónapra azóló egyhavi elóttzetóai dijakat, a magam ré-azéröl 56 pengőt akkor át akartuk adui Urbán Gyulának, aki azonbaii a tulajdonjog körüli zavarok mlalt n pénzt aem vehette át. Próbáltuk letétbe helyezni n pénzt, de azt a tanácsot kaptuk. hogy h zavarok miatt egyelőre tartsuk azt magunknál.
A múlt pénteken többazlir megjelent nálam Úrban Gyula óa arra akart kényazeritent. hogy a tanti öaszeget adjam át nokt. Minthogy aaonhan az előtlzetők nr. általam lukasa/.Alt 50 pengőért lapot már nom kaptak, a minthogy Urbán üyula lapjának tulajdonjoga körül köztudomás azerlnt bonyodalmak voltak, én az öaazeg AtaiiAait többször megtagadtam. Végül Urbán Gyula bllnvádl teljelentóaaol fenyegetett meg és egyébként la anoytt erőszakoskodott. hogy az NI pengőt — a magam 18 W) P megszolgált munkabérének levonásával — két tanú Jelenlétében, tráaoa elismervény ellenében neki át-adtum.
Ennok kljelentéaét azért tartom azük-sógeauek, nehogy az előfizetők a vissza Járó pénzüket rajtam keroaaék.
Nagykanizsa, 1933. juntua 7. 1 aj Sermnn Jenőné
*) E rovat alatt közlötickért sem a szerkesztőség, xm a kiadóhivatal nem váltai felelősséget.
Legolcsóbban FEST
Legszebben TISZTIT
VARGA
ruhafestő, vegyllsjtltó, gözmosó üzeme Hunyndi-útoa 19. Horthf B».-ut 8.
DEVIZÁK Amat. 23040-23240 Belgrád 780-7-90 Bariln 135»>l3»m Brüascl 7»24-7974 Bukarest S41-3-43 Kopanb. 86 4W7 40 London 1943-19 57
Madrid -----
Milano 3000-3018 Newy. 4790»-48500 Uazto 98-40-90 20 Párta 25-53-22-47 Práaa 16-95-17-OB »lífla 4-lH/i-4-14\'/4 ttockti. 99 8010060 Varsó 64 55-MOJ
Wltn -•--j
ZOrtcbtlO»MlP40
Wien daarln, árfolyama i 10.454.
TeratéaylSude
Unza tissav. 70oa 12-50-12 95, 77-»i 1275—1325, 78-aa 1300-I34\\ 79-* I3-25-I3-70, fO-as 133V-I380, donin-tuli 76-oa ll Kl-11\'70,77-0 II 66-11-85, 78-aa 1180-1205, -N-os 12D0 -1225, 80-as 12-15 - 12 35, roas 5-75 -5-85, ut »rpa 8-40 - 8-60, zab 7 80 -7 90, ■ tao-geri 7 40 -7-45, korpa 50Í-515
Sertéltáaár
Felhajtás 907 etadaüan 151. — Elsőrendű 090-092 szodett 086—0-88. szeded közép 0-84-085 könnytt 0-7Í -0H2. t-aő rendű öreg 1080 -082 ll-od rendö öreg 0-76 -0-78, angol aükj* I. I 00 -1 06. azalonna nagvban 1-10 115, sslr 1-30 -1-36, tus 1 00-1 28 télsertés 110-114.
Kiadja a laptulajdonos Kóigazdaaágl Rt. Gutenberg Nyomda éa Détzalal I spSl.dé - Vállalata Nagykanizsán. Felclőa" kiadó: Zalai károly. Interurtran telaton: Nagykanliaa 78. aaiM
— Köztisztviselők részére rend-kívül előnyős butorvásárlási alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú réazlelre, söt kamatmentesen la kaphatók — Kopsteln bútoráruházban, Horthy Mlklói-ut 4.
üli ItlM « Ml),
ha vetéseit és veteményeit
PÉTI-SÓ-val
matrágyázza. SzUk églet négyzetméterenként:
Főzelékféléknél...... 2-től 4 deka
Virágoknál......... 2 , 3 .
Rózsafáknál ...... 5 . 6 ,
Gyümölcsfáknál..... I . 20 .
Földitpernél ...... 3 . 4 .
Málnánál ......... 5 . 0 .,
Pázsitnál ........ 3 . 10 ,
Burgonya kai. h.-ként 80 . 100 kg. Répánál a> . 80 . 100 , Tengerinél . . 80 . 150 . Rétek és kaszálóknál 50 , 60 . Őszieknél fejtrágyának, tavaaziaknál is
eredményesen használható. (Részletes használati utaaltás az érdeklődőknek díjmentesen rendelkezésre áll) 2 kg.-os zsák ára ... I — P 5 . ..... 2-16 P 10 . , . 4-12 P
100 . . — 19U6 P
Beszerezhető:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi — szerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzaébet-tér 10.
(A bíróság mellett)
zalai közlöny
1983. lunlm 8.
APRÓHIRDETÉSEK
Több, mint ISO \'-.Jtf rózsáimból rtiw aaaaaak azemrnklnt 10 tillítirt kaphalók Silbó Antii, Eötvös tér 6.__Kl77
M»karataa*aak, cipők, gyermekkocsik itb. mil,in laaaéllltott árbsn kaphatók. Armulh, ■««ár-udv»r.
Qéa, hmgír, traktor <1 sutóolajok, gépulr, kocslkeno, cirbol. carbollneum, sósav, szilmlákszei/, cirbld, további zsák, ponyvl, kölcsömsák, kölcsőnponyvs legolcsóbb bevásárlial helye Kelemen Rezsó cég Nagykanizsa. Deik-lfe 9 2060
Vennék használt női karikáért és
S. vsrrógépet. Cineket 1 kiadóhivatalt* ek. 2267
■ilaliiaérUi nagyon szép ;2 no-bis. verindás vilii kiadó. Bővebbet Vlda kilipSilelben. 7284
A város közponljábin régi, bevezetett tüszrr és csemegeüzlet téraat keret. Clm • kiadóban. ___V 9
Foroáoaatadía. Polyó hó 8. ís 9-én dtlulán 3 ólára Hoilhy Miklós ull ksnlziai maimban jóminóségü és azonnal tüzelésre huználhltó IMgyfl loriáeí telmésmrlntl télelben eladáiáhoa ai érdeklődőket
.. eladáiáhoa ----
hívja : Hercegi Erdőhivalil
mez-2286
A város központjában tágas izép Isa-taroutt szoba fOrd«a.oba hss.ná-laltal esetleg ellitáisal is kiadó. Um • kiadóban. J2«l
l liter elsőrendű oaapakl 80 IllWr. Köő korcima, Fóot 17. 2265
Üzemképes Pordion traktor nagyon olcsón eladó. Főtengely csiszolva. Varra, Nigyrécse. 3281
Háromh napos Dakirnaia kuljllel-»dó. Bárány vendéglő. Klrály-u. 2.1 2287
„Olcsók vagyunk, meri Jók vagyunk."
Villamos
vasaló-bérlet
már havi
1 pengő 10 fillérért
TRAHSDANUBIA R.-T.
Csengery-ut 6.
Telefon i 4-13.
r
darabonként
40
fillérért kapható
BRIDGE-BLOCK
praktikus beosztással (50 lappal)
a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalában
Fő-ut 5.
KrAtky György égifj. Hirschlor Miksa dohány
árudájában, rischel Ede és Sohless Te*t»é»°efc
könyv- és papirkereskedésében, HorwAtH József ujságárudájában
cm
tAtra-matlArhAza LffSWMtr
Tutranskó Mattliry CSR. 920 méterrel a tonner szine teleli. — Tökéletes modern komlóit. — Fizikális-dlélás gyógyke&lés. - Hlzókuták. - 180 szoba tolyó hideg és meleg vízzel. Tökéletes orvosi berendezkedések. Zene, hangverteny, ideális sportlehetőségek Vasúti és villamos állomás: Tátra-
lomnlc. Posta helyben. Vezető orvosok: MUDr. Ilolczmann és ML\'Dr. Eckstein.
Felvilágosítással szolgálnak , Az UTAZÁSIÉS MENETJEOYIHODABudapest. VI, Andrássy-ut 19. és az IOAZOATÓSÁO TÁTRAStATLÁRHÁZA. ws
Kedvező alkalom! Üzletváltozás miatt
nöi Ualapoteai
mélyen lesxdllifo/f drozi
4IaKl«f«ok meglepő ssépen késxUlnok I
Ur&nyai £.
SalapSalrfébeo jj
HorlOy MIKMMÍ ©•
Magyar Királyi A 11» m » a a m * a k
MENETRENDJE
lagrkaalua álloméira érkeii ás u onnan lóduló matekról. Érvéaysss s 1933. é«i május hó IB-I5I kszdve.
Nagykanizsa—Budapest
VoB.t
1219 1207 1213 1235 1211 1231 1281a 1201
A vonat neme
|M.-Kmlaá-
ról Indul
Szem. v. rj Oyv. i Szem. v.l Motor Szem. v.; Motor1) I Motoi\') |
Or>-
0-30
610 8\'45
11-32 14-30 1715 1750 1824
iMtlhaly^ll ,. áA 1
[Bpestzi \'érkezik
739 955 1605
2-01 7-14 10-05 12-55 1648 2118 18 321 -19-07 — 19-34II 22-20
Vout |IA vonat
IBpaMlIM^\'
| Indul | rtl M.I
ran
122(1 prem. v. I l232{Motor 1
Oyv. jtem. v. Motoz
Sz\'dm. v. Ojv.
740 6-20
1415 2003
2 50 I 5-63 j
n-a7 I 14-45 ;
18-35 I 22-40 I
4 35 727 11-30 13-07 I6t7 20 07 23 80
■lAz 1231/a. sz. vonat csak V/15-töl VI/23-lg és IX\'4-től 1934. V/H-lg közlekedik. i)Az 1231. „ „ „ V1/24-161 IX\'3-le közi. Az 1231/12311/1234/1235. sz. motorvonatok közvetlen vonatok Keszthelyre, illetve
Ke"",Azr?2b2/l20l. sz. vonatoknál V/16-tót VI23-lg és lX\'l-161 1934. V/14-lg a következő közvetlen kocsik futnak; 1 étkezó és I III. kocsi Pragersko, 1—1 I—II—III. oszt. kocsi Vcntlmlglla és Rogaska-Slatlns, 1 hálókocsi Cannes.
Fenti vonatoknál 1933. évi VI/24.—VIII/31-tg s következő kozvetl. kocsik fulnik. /-egy l-ll-lll. 0. kocsi Splttal—MlllsUtter-Sec, Venlimiglia. Rogaska-Slatina, egy ezö és eKy 11-111. 0. valsmlnt egy 1—11—111. o. kocsi Vllíach.
Az 1208*1207. sz, vonatoknál a következő közveUen kocsik futnak c egy háló és egy I- II. o. kocsi Venezhr. egy 11—Ui. *> egy hilókocal Fiume.
Nagykanizsa—Sopron
5toy 7 36 5-45 ![ 6-461 8-26 5-30 7-41 a S\'SÖH 10 10 S-OilOial 11-24 112051 13 33 1 ■Síll.VIBl 15-02 115-5.\' 17 45 _ l6-4íll9-46| 21-45 l22<!5|| 23-67 >IAz 1427/a.\'és"ítef. sz. motorvonatok Vl/15—VU23-ig éa IX/4-tól ruponli, VI/24 IX/3-lg csak hétköznapokon közlekednek. Az 1427. sz. motorvonat Szombathely és Zalaszentiván között naponta, Zslaszentiván és Nagykanizsa között csak V/I5-V123-Ig és nll, Vl\'24—IX/3-ig pedig csak hétköznapokon. 1711448. sz. vonalok csak Vl/24 -----
Oytz ] I6-I5IIÍ-40 MoUll 18\'35 20-10 HU Szv 70-30 22 00 ulhfl -\'ot\'ti^23 .\'8Ü 1-19
IXI4-IŐI
t)Az í447; 1448. sz. vonalok\' csaTt Vl/24—IW3-ig vasár- és ünnepnap közlekedned
Az 1412/1411 sz. vonstoknál közvetlen 1——-III. o. kocsi Budapest déli pu Zalaegerszeg^,z motorvonalok kOzvett. vonalok 1 lagykiniisa-Zaliegerszegközöli Nagykanizsa— Péts
2420 Ss. v. 4-60 2444 Sz. V. 11-58 2414 ISz.v.1 13-40 2428a | Vegyi 1800 2428 1 Vegyi 2013
resvonat csak X/8-tál kezdve közlekedik. A 2428. sz. vonil csak
A 2428a. sz. vegyesi V/15—X/7-lg közlekedik,
A 2447/2444. sz. vonatok közvetlen vonatok Budapest krletl pu- Nigykanlzsi között Gyékényes átmenettel.
1208 il flyors 2492 ú Vegyes 12401 Személy 12021 Gyors 1241 j Szamély
Az 1207/1200 mint s Bnditpesl déli
Nagykanizsa -Pragcrsko (Pragerhaf)_
Msgyk.nl -T—I--1 Mteyirsnl í
ffll Indul j How? J I nK bt. I
0 10 í Trieszt 1207Íriyor« | 5 50
Honnan?
Í TileszI 1207 Qyors 1 5 50 jTltaat
M -Ker.azlJi — I — I S\', I — ,
l\'.ageihil 1247*Személy J JS) Ipngerhol
Trleiil I20IÍ Oyors Ifi 04 iTrteMt
Pruterho! I34l| SKmély | 70:8 J | ttlgerhol 1/1200. sz. vonatoklnl lutó MzveB-n kfca ugylnazok,
igytrunfTsa viszonylat alattiak. , ^ „ ,
(ilromiloU a laptulajdonos Közgizrhuiáiii R.-T. OiiUíberg Nyomdt és DélzaM Lapkiadó VállaUU kOnymyomdijáljari Nmvlunlzjisi. U\'elelöi !zlutveze<5: ZaiSi ^árolr.l
73. évfolyam 129. mám
Nagykanizsa, 1933. junlus 9, péntek
Ara 14 fillér
SíukeuUUg íi kiadóhivatal: l\'óal ó. iríia. Megjelenik minden reggel, béttO kivételével
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Klóllzeléil in : egy hón t pengó SOltllél SaerketJtóaígl és kiadóhivatal! teleion: 78. aa
A kereszténypárt bizalmas értekezlete
A telhatalmazásl javaslattal szemben szabadkezet ad tagjainak
Budapest, JunluH 8 (Éjszakai lelefonjelentés) A keresztény gazdasági és Bzoclálls párt csütörtökön délben bizalmas megbeszélést lartotl és arról a következő kommünikéi adla ki:
A párt már a OflmMs-kormány bemutatkozása alkalmával kimondta, hogy fenntartja az uj kormánnyal szemben akciószabadságát.
Az 1933-34. évi köllségveléal megszavazta, de a telhatalmazásl javaalattal szemben a párt tagjai számára szabadkezet biztosit.
A párisi leszerelési tanácskozások
Pária, Junlus 8 (Éjszakai lelefonjelentés) Az angol, francia, amerikai megbeszélések a leszerelés kérdi séríl teljesen hlva-taloa jellegűek voltak. Azt akarják kórvonalazni a megbeszéléseken, hogy milyen magalarláBt foglalhatnak el a genfi tanácskozás újrakezdését megelőzően.
A rendőrség nyomában van Venizelosz merénylőinek
Athén, JuuliiH 8 (Éjszakai lelefon/elenlés) A rendőrség Alhénlól 40 km-re egy erdőben megtalálta Venitelosz merénylőinek autóját, A merénylők tclgyuj tolták az autót, a rendőrség azonban az eléggé épen maradt rendszámtábla alapján reméli, hogy rövidesen a nyomukra akad.
Ujabb bombamerényletek Spanyolországban
Madrid, Junlua H Szerdán Ferrolban, Termeiben és Mellllában u|abb bombamerényletek történlek. Számos éplllet megrongálódott, emberéletben azonban szerencsére nem eseti kár.
Orense tartomány egyik falujának plébániájában négy bomba robbant. Az éplllet legnagyobb része beomlott.
A Sevilla tartománybell Moron-ban sztrájkoló földmunkások behatollak kél nagybirtokra. Az egyik bitlok intézőjét agyonlőtték, az épületeket kifosztották, a mezőgazdasági gépekel elégelték.
Mussolini: „A négyhatalmi szerződésnek mindenképen el kell törölnie a békeszerződés igazságtalanságait"
Az egyezmény aj kapui nytl a további tárgyalásokra
Budapest, Junlus 8 Az európai sajló együttesen log-lalkozlk a négyhalalmi egyezménnyel és majdnem egyöntetűen Mussolini sikerének könyveli el |elezve, hogy az egyezmény uj kaput nyit a lovábbl tárgyalásokra.
A párisi sajtó ugyancsak elégtételnek fogadja az egyezmény aláírását, amely diedala a francia politikának.
Berlin, Junlua 8 A berlini iapjelenlésck szerlnl a négyhalaim! szerződésre vonatkozólag Mussolini kijelentette, hogy annak mindenkép el kell törölnie a béke-
szerződések igazságtalanságait. Ép ezérl Mussolini szerdán délután még az ulolsó pillanatban is telefonált Hitlernek, hogy elslmi\'sa a felmerüli akadályokat.
Párls, Junlua 8 (É/szakat telefonjelenlés.) Paul Boncour külügyminiszter csütörtökön délu\'án levelet Intézeti a kisantant kormányaihoz, melyben megarösill a négyhatalmi egyezménnyel kapcsolatban korábtan megígéri biztosítékokat, melyekre már Qenloen ígéretet lelt a cseh, romén és Jugoszláv képviselők elölt.
wwxí\'mmtn\'iai\'i w ■■■«*«IWI .........................
Magyarországot nem képviselheti Románia az agrárállamok londoni konferenciáján
A magyar minisztertanács állásfoglalása a bukaresti konferencia határozatával szemben — Magyarország sajálmaga akarja érdekelt képviselni Londonban
a bukaresti értekezlet határozatait szemelölt lattva a magyar érdekeket sajálmaga akarja Londonban képviselni. Letárgyalták még ezután a bolella rendeletet, majd folyóügveket beszélt meg a minisztertanács.
Budapest, lunlus 8 A magyar delegáció Imrédy Béla, Kánya Kálmán éa Valkó Lvjos ve-zelésével szombaton ulazlk Londonba a világgazdasági konferenciára.
Budapest, junlua 8 Csütörtök délelőtt mlnlazlerlanács volt, amelyen Mayer Károly Ismer-lelle a bukaresli konlerenclán hozott határozatokat. Bejelentene, hogy a konferercla azon határozatával azem-ben, hogy a dunai államok ilgyell Mudgeuru román pénzügyminiszter legye szóvá a londoni konferencián a maga tészéiól Jenntarlással élt. A minisztertanács kimondotta,- hogy xwavaaawaaaawaaiaaaaaMartaa a
Hz uj balettá árát három pengőben állapították meg
Kartell-llleték, szénadó, a textiliák fázisadójának és egyes fűszeráruk adófelemelése a láthatáron...
A Ház letárgyalta a költségvetést
Budapeat, Junlua 8
(Éjszakai telefonjelentés) A képviselőház csülOrtökön délután befelezte a pénzügyi tárca költségvetésének tárgyalását és ezzel végei Is ért a költségvelési vita.
Imrédy Béla pénzügymlulszler tárcája vitája során bejelentette, hogy a hazai földgáz kulaláaára kél társasággal kölöll megegyezési. A Dunántúlon, a Mátra vidékén és Felső-llszánlulon Indulnak meg a kutatások. A megegyezési azzal a kikeléssel kötötték a lársaságok, hogy siker esetén elő|oguk lesz a művelésre. A gazdaadósságok lendezáse kérdésében Is serényen , folynak az
előmunkálatok. Az uj bolelta árát 3 pengőben állapilolla meg. A szükséges fedezetet ugy teremtik elő, hogy Járulék fizetésére kötelezik a nyilvános számadásra kötelezett vállalatokat, Illetékekkel sújtják a kartelekel, bevezetik a szénadót, 50 százalékkal emelik a Icx\'iiáruk fázis-adóját, végül az élesztő és egyes fűszeráruk adóját is felemelik.
Általános taps fogadta a pénzügyminiszter bejelentéseit és ezután részleteiben is ellogadlák a pénzügyi lárca költségvetéséi.
Ma, pénteken délután kerül sor a felhatalmazási iOrvényjavaslal tárgyalására.
dttó királyfi belga fürdőhelyen tartőzkodlk
London, Junlua 8 (,Éjszakai lelefonjelentés) A Reulei Iroda tudósítója megcá!ol|a a Daily Herald ama hírét, hogy Ollót repülőgépen puccsszerűen akarják viaszahozni Magyarországra. A ludóslló szerint Olló jelenleg húgaival egyfltt <gy belga fürdőhelyen tartózkodik.
EskOtt Ismét éhségsztrájkot kezdett
Budapest, Junlus 8 Esküll Lajos csülörlökOn Isméi éhségsztrájkba kezdell a fogházban, mesterségesen táplálják az orvosok,
Lemondott a spanyol kormány
Madrid, Junlua 8 (Éjszakai lelefonjelentés) A kormány beadia lemondását.
Hirtelen meghalt egy elcsapott német ludós
Berlin, Junlus 8
Dr. Langsteln Leo, a világhírű gyermekorvos szívszélhűdés következtében hirtelen meghalt. Az u| uralom azonnali határidővel leimentette állásától s ugy látszik ezl vette annyira a szivére, hogy az Izgalmak megölték.
Egy távirat idegenből a kanizsai országzászló ünnepére
Nagykanizsa, junlus 8 Több ízben került már e hasábokra Salzburgban élő nagykanizsai hazánkfiának, Schless Istvánnak neve, aki valóságos missziót végez odakünn magyarságával és propagandájával. Legutóbb 150 pengői küldött a nagykanizsai országzászló céljaira.
Az országzászló leleplezési ünnepély alkalmából Schless Islván tá-vlralot küldölt a nagykanizsai bizottságnak, amely így szól: .Mini Nagykanizsa város szülöltje, létekben olt állok az országzászló alall és fogadom, hogy minden erőmmel és lu-dásommal a magyar revízióért fogok küzdeni. Isten engem ugy segélyjeni Éljen a történelmi Nagymagyar-országl Éljen Magyarország kormányzója I Kitartás és türelem a szenvedő magyarságnak I Schless"
Nem lehel meghalódás nélkül olvasni ezl a táviratot. Ragyogó hitvallás ez a magyarság mellett és bizonyítéka annak, hogy ha a sora, az élet el is sodorta a magyart, hogy máshol találjon egzisztenciáiét boldogulási, de a szive, a telke itt maradi, az együtt érez, együtt szenved, együtt hordozza a keresztet Itthonmaradl kereszlhordozó lettvéreivel.
zalai közlöny
1988. |unlu« 9.
Halálos gyermeksseren-csétlenség Klskanlzsán
A ti kába esett és at ijedtségtől szivbénulást kapóit egy kisleány
Nagykanizsa, Junlus 8 Halálos kimenetelű gyermekese rencséllenség lOrlénl ctülörlökön délben Kiskanlzsán Harangozó Zsigmond napszámos lakásán.
Harangozó reggel klmenl a szó-lébe dolgozni, felesége pedig, aki zöldségei hozol! be árulni a piacra, megkérte az édesanyját, özv. Vajda Ferencnél, hogy vigyázzon hároméves Ilona nevQ kislányára. Vajdáné 12 órakor unokájával kiment a vete-ményeskerlbe, ahol dolgozgatott. A kislány nagyanyjától mintegy 6—8 méternyire, a kert végében levő másfélméter mélységű tóka körűi játsza-dozólt. Játék közben megcsusiotl és belezuhsn! a vízbe, ahová belefulladt. A tragédia oly gyorsan és észrevétlenül játszódott le, hogy a közelben dolgoxó nagyanya csak percek múlva vette észre az unokája eltűnését, akli már cssk holtan talált meg a vízben.
Dr. Derutyuk Antal rendörlogsl-mazó vezetésével rendőri bizottság szállt kl a szerencsétlenség színhelyére. Az orvosrendörl vizsgálatot végző dr. Szabó István klskanlzeal tisztiorvos megállapította, hogy a halált nem Juliadás, hanem az Ijedtség következtében beállolt sztvbénulás Idézte eli. A rendőrség nyomozási Indltoll annak megállapítására, hogy kii terhel a gondatlanság.
táőlárás
A nagykanizsai meteorológiai mag-tlgyotő lelentéeeki Csütörtökön a himtt-M&kl: H«g«l I frakor +.2J, délután 3 Örskor + |T», este » órakor +12 4,
hIMzd. Kgési napon át ielWSe égboltozat.
SMrdny: Reggel és délben éazak-kelet, este éaiakl azét (Éluakal ridUltmMai * BUttaar»l«-llaf latanat|al*aatl aata tOtratari
■lat leUaalli FrSs, ileatai
ree Mi eérkaté.
Helyszíni riport a kiskanizsai „sáska csapat" pécsi bomba-sikeréről
A kis csapat helyet kapott tornász-Nagykanizsa, junlus 8 A kanizsai postapalota főnöki szobájában, az örökifjú .Zsiga bácsi" felveszi a telefonkagylói és pécsi kollégáját, dr. Barabás Jenő poslatel-űgyelöl, a MOTESz délnyugati kerületének ügyvezető elnökéi kéri. Párperces beszélgetés ulán városunk
— Immár országos viszonylatban ls
— híres kiskanizsai elemi Iskolájának .Sáska csapata" szépszámú sikereinek egy ujabb és legfényesebb sláclója felé közeleg, j
A patinás levegőjű Pécs városa Ünnepi hetet rendezel). Ennek megnyílója volt a pűnkösdvasárnap le-zajloll kerületi szabadtéri dlsztorna, melyen 4000 tornász veit részt, köztük a los-angelesi vlldgollmplász néhány magyar olimpikonja ls. Ennek a nagyarányú és pompásan megrende-
a Budapesten lezajló európai versenyen
| zett tomaűnnepélynek voll a .csemegéje" a kiskanizsai .Stskák" csapata.
Sáska-nótaezó a marat határ mentén
Huszonkét vlllogószemű, nóiás-kedvű sáskagyerek, közlűk egy szöszke kisleány, a csapat .Angyala" Int bucsul vezetőjük, a ma már országosan ismeri Szépudvary László lanltó ls, a kíséretükben levő dr. Thotway Zsigmond poslafőnök, Kovács Illés kiskanizsai Igazgató, P. Mlholcsek Miklós ferences hitoktató, Btkzy Aulai lanltó és több klsérö szülővel együtt, a kelő nap sugaraitól bearanyozol! Kanizsának.
Örömünkbe keserűség vegyül, Junlus 4-lke van. A trianoni gyásznap szomorú évfordulója. A kis sáska-melleken feszülő magyar címereken keskeny gyász-szalag, a csapal zászló-
Hla eate \'/w9-kor
SALAMON-EST
Városi Színházban
Az elővételben megrendelt jegyek délig átveendők, mert különben eladatnak.
ján lebegő gyászfályol.
A lelkünkre ülő szomorúságot bizakodó jókedv, hangos nótaszó váltja lel, amely csak akkor ct\'llul el, amikor a Murához élő vonat ablakából kitekintő kis sereg Kovács Illés Igazgatónak a trianoni halárra llgyelmezlelö szavaira felfigyel.
A Mura túlsó pariján sétáló szerb határőr talán megérezte,\' hogy vele szemben egy fanatikus msgyar lanltó kis csapatát viszi a vonal, hogy életerejével, hazaszeretettől fanatizált teltrekészségével és munkájával mulassa meg a magyar élnlakarást és segilse elő Trianon megdőltél. Ta-nllólelkűnkel büszke boldogság járta át, amikor a haragtól villogó szemeket, az ökölbe szoruló és álfe-nyegető kis gyermekkezeket láttuk. A legnagyobb, a legszentebb jutalmat éreztük és kaptuk; Tanítói munkánk fáradsággal elveteti magjának meggyökerezését, boldog vi-rágbalnduiásál. Nem félünk I Trianon nem lesz Örökéletű I „
Egyszerre csak. e gyermeki lélek szent érzelmeinek spontán megnyi-lalkozásakén! felhangzik a .Lesz még Nagfmagyarország, ma/d meglátja a világ..." kezdelü dal a kis sáskák ajakáról. Nem rendelle senki I Nem beszéllek össze ! Csak ugy |öll magától! Kikívánkozol! a bízó lel--kékből. S a hajnali siellö vitte, so-dorla a hangokat. Tul a Murin, egy kis rab magyar falu felénk integető templomának tornyában pedig rá-konduli a harang.. Hozzánk szálló ^ hangja azl felelte vissza: Igen I Lesz még Nagymagyarország I
A foíadtatit Péctett
PJctell a pályaudvaron dr. Barabás Jenő poslafőnök ölette keblére alyal szereleltei a kis sáskákat és gondoskodolt |ó szállásról és kosziról a vasull vendéglőben. Majd Qyarmathy József pécsi lanlló-kol-léga szíves kalauzolása mellett a
Bünügyi kartel
Irta: Dávid Magyar József 37
Csergő szólalt meg először:
— Nagyon Izgatottan várom már ezt a pesti jelentést. Remélem, nem fogja halomra dönlerii az eddigi azámitásalnkal. A közigazgatási kukacok már kezdenek nagyon az Idegeimre menni sz örökös kérdezősködéseikkel.
— Nem bal, vigasztalla Kalmár, az nevet, aki utoljára nevet. Én nagyon bízom benne, hogy pesll kollégánk ügyesen oldotta meg a rábízott leladalot. Elvégre neki, illetve lapjának Is épp olyan érdeke, mint nekünk, hogy sikerüljön a nyomozás. Hálából neki fogunk a legrészletesebben beszámolni az egész ügyről.
— Hozzánk ma kél szerkesztőségből ls telefonállak, vágoll közbe Orbán, hogy ml van a Hofler-lélea gyilkossággal.
— Igen, legyintett Wetter, ez a pesli latroknak Is kedvenc csemegéjük.
l-.bben a pillanatban olyan váratlanul szólalt meg a lelefon csen-gője, hogy mindnyájan összerezzen-1 egyszerre kaptak a hallgató
felé. Kalmár megelőzte valamennyit és a másik hallgatói Cseigönek nyújtva át, belehallózotl a készülékbe. Tiszta, erős férfihang szólal! meg a dró! másik végén:
— Halló, ill Fővárosi Hiradó szerkesztősége, kl ott?
•— Itt a vármegye, Kalmár. Szervusz kollégám, üdvözöllek 1 Nos, sikerült valami eredményt elérni?
— Többel Is, mini vártál volna. A BUnügyi Nyilvántartóban megtaláltam az általad felküldött ujjlenyomatokat, amelyek viselője Gerle János ismeri kommunista. Politikai bűncselekmények miatt legutóbb két évet ült és néhány hónappal ezelöti szabadult kl a börtönből. Foglalko zása egyébként vasmunkás, született 1890 február 8 án Budapesten, anj|a neve Székely Teréz, apja neve Gerle Jtnos.
— Brávó, kiállóit lel örömmel Kalmár, nagyon köszönöm, hogy Ilyen kedves voltál és megszerezted ezeket az adatokat
— Ne szakiis télbe, hangzott a rendreutasító válasz a készülékből, várdd meg nyugodtan, míg belejezem.
— Hát míg többel ls akarsz mondani? mereszlelle rá a szeméi Kilmár a láthatatlan alakra.
— Persze, "iiogy akarok. Csak
nem állok meg a félulon, amikor ilyen fonlos ügyről van szó. A személyi adatai után megsiereztem a Bűnügyi Nyilvántartóból a fényképét ls. Erről a nyomdánkban azonnal készíttettem két klisét, egyel a magunk számára, egyet pedig neked. A délutáni gyorssal már el is kül-döltem a címetekre. Ha jól ludom, hozzátok féltízkor lul be a gyors?
— Igen, válaszolta Kalmár, aki majd kiugrott a bőréből az örömtől.
— Akkor ha elmentek a posltra, még az éjszaka folyamán kikaphatjátok és a holnapi lapotokban már hozhatjátok Is a gyilkos arckép!!. Gariéntk a elmét is megszerezien, Budán lakik a Batthyány-utcában, jelenleg nem dolgozik seho. Személyesen érdeklődtem a szomszédainál, akikiöl megtudtam, hogy majdnem 111 napig nem volt Budapesten. Ezt az Idöl ugylálszlk lenn töltötte nálatok. Ennyi az egész, amit sikerült kinyomoznom róla. Azt hiszem, az lenne a legcélszerűbb, ha azonnal feljönnél, magaddal hoznád a bizonyítékokat és őrizetbe vétetnéd.
— Várj, csak egy pillanatra, szóll be Kalmár Izgatottan a készülékbe, azzal berohant a töszerkeszlŐ|e szobájába, akit pár szóval informált a
helyzetről.
— Na és most mll larl a legokosabb teendőnek, kérdezte a lőnökc.
— A legjobb lenne azonnal autóba ülnöm és felmenni Peslre, ahová három órán belül telérkemém. Olt megszólítanám az első rendőrt, pontban tizenkettőkor beállítanék vele G;rle lakására, akit a rendőr segil-aCgével a főkapitányságra kísérnék. A lelsrlózlalásról még lapzárla elölt telefonon tennék jelentést és holnap ugy ípapkoduá a közönség a Vármegyéi, mlnlha Ingyen osztogatnánk.
Kéri főszerkesztő néhány pillanatig
I;ondolkozoll, ma|d kiveti a tárcáéból kétszáz pengői és a kövel-;ezö szavakkal adta át Kalmárnak:
— Aztán lapzárta előli befusson nekem az a lelarlózlalásról szóló tudósítás.
— Be log lutnL Azonnal autóba ülök és magammal viszem a hordozható Írógépemet Is Mlg Budapestre érek, megírom ulközben az egész riportot, amit a Fővárosi Híradótól félegy körül le fognak telefonálni hozzánk. Az ellogalásról és s gyilkos vallomásáról pedig félháromkor magam lógok személyesen beszámolni.
— Mllyen\'lerjedelmü lesz a cikke ?
(Folyt küv.)
1938, Juntái 9
ZALAI KOZLONT
városon 11 elindult a kit csapat szállására, a közeli elemi Iskolába, melynek agilis Igazgatója, Csdky István magyaros kedvességgel látta vendágai a kísérő tanítókat.
Kihúzták magukat parádássn a kis sáskák, azlán zászló alatt, trombitaszóval, a „Jő nspot kívánok, meglőttek a kanizsai diákok" pattogó Illemeire megindultak a városon ál misére. A pécsi ulcák bámulva, szeretettel néztek utánuk, amerre csak mentek. A misét P. Mlholcsek Miklós mondla. Kél kis sáska mlnlsztrált hozzá.
Zsiga bácsi kitüntette* it a budapesti meghívás
Ebéd alatt meglátogatta a csapatot Sois Oéza, a MOTESz országos főiilkára. Sokai hallott már a sáska-csapatról és csupa dicséretet. Örömmel újságolta, hogy a MOTESr, a torna terén szerzett érdemel Jutalmául Thohvay Zsigát díszoklevéllel tüntette kl. Háromszoros .Hurrái" tőrt fel a kis csapat ajkán. Aztán bejelentelte a főtitkár, hogy a MOTESz 1934-btn európai tornászversenyt rendez s ezen a ktskanlzsal sáskacsapat ts szerepelni fog. Mini 6 mondla: — csemegének.
A pályán
A felvonulásban mindjárt a zenekar után következtek a kis sáskák. Szűnni nem akaró taps köszöntötte őket. Ezer zsebkendő lobogott feléjük. Pedig még csak masírozni látták őket.
A különböző Iskolák gyakorlalal után bemondta a megafon: .Most következnek a kiskanlzsal sáskák i* Egyeden figyelő szem és lélek lett az egész tribün, amelyen roskadásig volt a közönség, köztük Pécs egyházi, polgári ét katonai nolabllitá-sal. A kiskanlzsal gyerekek minden gyakorlata után, mindig hatalmasabb erővel dlthörgö valóságos tapsorkán. Tízezer ember tombolt a gyönyörűségtől. A bomba-sikeren maguk a kanizsaiak it meglepődtek. A kit Oerócs Jóska, a .kis Pelle" alias .gumi ember" és ,a jövő olimpikonja" zugó vastapsokat kapott. De olyant, amilyent senki más az egész ünnepség alatt. Több mint fél óráig voltak porondon a sáskák. Az Irredenta roham-jelenetnél sírlak és extázisban tombollak az emberek. Szépudvary alig győzte fogadni a gratulációkai, a .kis Pelle" pedig — az autogramm-kérőket.
A dijak Zsoinay-vázák, szobrok voltak. Egy volt csak ezflsl, Werth altábornagy nagy teriege. Ezt kapta Szépudvary László. Viharos laps, percekig.
Ment rögtön a távira! Krátky polgármesternek, a csapat atyai pártfogójának, aki lehetővé lette, hogy a csapat másnsp is Pécsett maradhasson, megnézhette a gyönyörű várost és eleget tehessen a sok oztonna és egyéb meghívásnak.
HazafeU...
Két feledhetetlen nap emlékével és egy uj, sokatjelentö sikerrel meg-
rakodva Indult vissza a kit sáska-tereg hétfőn ette a pécsi állomásról. Kendő-lobogtalás, éljenzés kísérte őket egész a vonalig... *
Lassan alkonyodik... Leszáll az éj... Egymásután hallgatnak el a táskák. Bóbiskolnak. A vonat mind közelebb visz bennünket a drága szülőföldhöz. LégrádésMurakereszlur között ébredetnek. Egyszercsak felhangzik az s|kakról a Magyar Hiszekegy, ma|d a Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország. Szállnak
a hangok át a Murán, a magyar éjszakába. Viszik a gyermeksiiv rádió-hullámain az Imádság akkordjait. Tul a Murán Ijedten szoril|a puskáját a szerb granlcsár.
Csendesen piheg édesanyla keblén a kis Szépudvary Attila. A ,kls öctl", ahogyan a sáskák nevezik. Álmodik... Zserge lelke tán a Hadik ulját játja, apja szellemétől vezetve.
Egy zökkenés, majd lassan megáll a vonal. Otthon vagyunk.
A sás iák meglelték kötelességüket.
Blczy Antal
az állami utak lavttására még ntm kertit sor, azonban a megyei utaknál az Újudvar pacsat szakasz legközelebb már Javítás alá kerül. Azulán a többi kifogásol! útszakaszokra kerül sor.
Kedden nyit a színház
Nagykanizsa, junlus 8
Fodor Elfk, a Pécsi Nemzeti Színház h. Igazgatója csütörtökön este Kaninsára érkezett, hogy megkezdje a kedden kezdődő VIII. szezon előmunkálatait.
Az erkölcsi sikerekben gazdag fővárosi vendégszereplét után olz«-kodó hangulattal készülnek a társulat tagjai a kanizsai tzlnlszezonra, amelyet az idei évad egyik legtlke-rflltebb vígjátékával, a .Méltóságos asszony traflkjá\'-vs\\ kezdenek meg. A tirtulal repertoárján az idei szezon legkimagaslóbb slágerei: operett, pírt \'.i vegyesen, mintegy 25 bemulató, kőztük egy eredeti, kanizsai tzerzö darabja Is szerepel.
A társulat alkalmazkodva a viszonyokhoz, mélyen leszállította a helyárakat Igen kedvező fellélelek mellett bérleiek elöjegyezhetök Csillag Jenő Igazgatónál és a színházi irodában délelőtt 11—12-Ig, este 7—8 óráig. Színészek tészére kéretik a kiadó Iskásokat bejelenleni a tzinház pénztáránál.
Így jár, ill öt pengőért meg akarja .ölni a sírásót
Nagykanizsa, junlus 8 Különös eseltel foglalkozott a nagykanizsai törvényszék.
Keszthelyen Somogyi Mihály öreg sirásó földjén dolgozott egy Szabó Mária nevű 28 éves leány. Valami differenciájuk volt és az ügy a keszthelyi elöljáróság elé került, ahol a leány öt pengőt követelt munkadíj fejében Somogyitól.
Dr. Gárdonyi Lajos h. városbíró megmagyarázta a leánynak, hogy nem jogos a követelése. Szabó Mária erre éktelen dühbe jött és mindenki hallatára kifakadt:
Ha nem fizeti meg Somogyi az 5 oengöt, felgyújtom a házát, beverem az ablakait, de még meg is öiöm...
A 67 éves Somogyi félt a fenyegetéstől, a leány rpyébként is agg-resaziv természete mellett lehetett is félnie.
fenyegetés alapján zsarolás miatt feljelentették Szabó Máriát, aki a bíróság előtt tagadta, hogy megöléssel fenyegette az öreg sirásót, csak azial fenyegette, hogy meg fogja verni.
A bizonyítási eljárás befejezése után a bíróság zsarolás kísérlete miatt egy havi fogházra ítélte.
Mikor az Ítélet éa a fellebbezés elhangzott, a dühös leány odaszólt még a biról pulpitus felé:
— Nagyságos ur, én mégsem engedem az 5 pengőt...
Francia kirándulók lesújtó kritikája a letenyei útról
Meg/avttiáh ai Újudvar pacsat útszakaszt
Nagykanizsa, Junlus 8 Csütörtökön délelőtt egy hatalmas francia jelzésű, Cote Ü\'azur-Buda-pest fellralu autóbusz érkezeit Nagykanizsára Letenyén keresztül Jugoszláviából, amely 17 francia kirándulót hozott magával Magyarországra. Az IBUSz megbízásából egy magyar Idegenvezelönö utazott a vendégek elé Velencéig, A kirándulók be akarják járni autóbuszon az egész országol ét többek közölt Debrecenbe it ellátogatnak. Az idegenek Nagykanizsán mintegy másfélórai pihenőt tartottak és beszélgetés alkalmával Igen \'elítéli módon nyilatkoztak a Letenye-nagykanlzsal útszakaszról, melyhez hasonló rossz állapotban levő úttal egész eddtgt utazásuk alatt
nem találkoztak. Mindenesetre erre a körülményre ezulon Is felhívjuk sz illetékes hatóságok ügyeimit, mert ha néhány Idegen utas hasonló észrevételt fog lenni a Jövőben, ugy a későbbjövök messze elkerülik majd
figyelmeztetésükre Nagykanizsát. *
A legutóbbi várost képviselőtestületi ülésen is szóbs kerüllek a lehetetlenül tossz Kanizsa-vidéki ulak, amelyek Zala elkerülésére késztetik az Idegent. Örömmel értesülünk, hogy a vármegye magáévá tette a nagykanizsaiak kívánságát és Igyekszik a kérdési megoldani. A zalaegerszegi államépilészeti hivatal főnöke, Berecz lanácsos kedden Nagykanizsán időzöl! it kijelentelte, hogy
Legújabb divatú
Crepe Ribisol
ruha- és köpenykelme újdonságok
az összes divatszinekben megérkeztek
SINGER
DIVATÁRU HÁZB*.
ZALAI KÖZLÖNY
1983., luolW »
NAPI HÍREK
NAPIREND
Junius 9, péntek
Rómrll katollkui: Ptlmuez. Pfotert ns: Pállx. Itr.: Slvan hó 15
Várt*! muzeum ég KőnyvUr nyílva cstltortokon ái viiírasp délelőtt 10-tflt U áfáig.
ayógyíierUrl í||ell szolgálat e hónapban: sSalvator gyógyszertár erziátrel tíi 21. M. és a kiskanlzsal gyógyazítlár.
üöilürdft nyitva reggel h órától citk 6 óráig (bétlá, sierdn, pánlek dálután, kedden egész nap nóltnek).
— (Egyházi hangverseny a plébánia templomban) Az orgona
a hangszerek királynője. Szerepel nemcsak az egyházi zenében, hanem ■ proíán zeneművészei Is kulllválja. A nagykanizsai plébánia-templomban junius 15;én, Űrnapján délután 6 órakor Kelting Ferenc kirnagy vezetésivel nsgyszabásu egyházi hangversenyt rendez a Zrínyi Miklós Irodalmi b Művészeit Kór Zene- is Énekkari. • templomi hangverseny műsora ugy van Összeállítva, hogy a résztvevők számára a legszebb zenei műélvezetet ad|a. E mellett minimális a belépődíj, ugy, hogy azon mindenki, még a szerény anyagi viszonyok közölt élö ember, Is részi vehet. A temp\'oml hangvetscny célja : a befolyó jövedelemből törleszteni a templom orgonára még fennálló adósságot.
— (Nagy sikere van a zalai ttMIvtotek egezrszegl kiállításának) Egerszegi laptársaink a legnagyobb. siker jegyében könyvelik el a zalai művészek reprezenfaliv egerszegi kiállítását, melyet az eredeti tervtől eitéröleg, a nsgy érdeklődésre való tekintettel, még néhány nspig nyitva tartanak. A közönség jóleső megelégedéssel vetle tudomásul, hogy mennyi értékes müvészerő van a megyében, akiket eddig még csak az észtevevéslg sem engedett eljutni a pesti vándorló képkereskedők élelmessége. Az egerszegi Ispok különös melegséggel és elismeréssel emlékeznek meg a Sass müvészcsalád. Faragó Márton, Fekete László, Gárdonyi Ella, Holczer Rózsi, Ország Erzsébet, Szánthó Oéza, Mlkus Qyula, Kettlng Ferenc és Szltvay Oyula művészi alkotásairól.
— Trench coetnak, vihatkabál-nak, vagy porköpenynek nagyon alkalmas vízhatlan, tartós anyag métere csak 2 40 P Schülz Áruházban.
Pacsán megalakult a Nemzeti Egység Pártja
Pacsa, Junius 8
Pacsán Kivess Jenő földbirtokos elnöklete alftl megalakult a Hem-zeti Egység Pártjának helyi csoportja. A pacsai járás előkelősége és intelligenciája teljes számban jött össze és lelkesedéssel vette tudomásul az u| pírt megalakulását. Őszinte bizalmit szavazlsk Oimbös Qyula miniszterelnöknek é! Gáspár Endre ny0 knr)egyzö indítványára táviratilag üdvözölték a miniszterelnököl.
Salamon Béla
10 éves jubiláris előadása
lesz.
Salamon Béla
a humor nagymestere
kacagó orkánt
fog kiváltani.
Salamon Béla
legsikerültebb számait adja elő jubileuma alkalmából.
Salamon Bélát
mindenki látni akarja.
Salamon Béla
csak egyetlen estén lép fel a
ma, Junius 9-én, pénteken
\'/«9 órai kazdettel.
Az Ipartestületi Dalárda lunlus 11-én nagyszabású juniális! rendez, amelynek sikerén halalmaB gárda fáradozik. A Juniális célja az iparosságnak és az Iparosság bará-lainak szórakoztatása mellett az is, hogy lehetővé tegye a dalárdának az országos dalosversenyen való részvételét, hogy a Jövedelemből tedez-hessék a dalárda ulazását és kiadásait. Meg vagyunk győződve, hogy a dalárda ismét győzedelmesen hozza haza Nagykanizsa uinelt az országos dalosversenyről éa ujabb sikerekkel öregbíti eddigi azámtalan sikereinek sorozatát^
A legjobb tfór»kqzá| mellett még ezt a szép é< kulturális célt is szolgálják azok, akik a junius 1 l-l juniállson részt vesznek és filléreikkel límogaiják nemes törekvéseit.
m Strandkabát, py|ams és frot-tlrkelme ujdonságqk nagy választéka Stnger dlvatáruházban.
— (A kiscserkészek vasárnapi előadása) iráni nem csak a kicsinyek társadalmában, hanem a felnőttek körében is Igen élénk az érdeklődés. Meg Is érdemlik a cier-kész-apródok, ez a drága kis hadsereg azt a szeretetet, amivel a közönség mindenül! elhalmozza őkel. És megérdemli az érdeklődést a műsoruk Is, ami vasárnap délután 5-kor kezdődik a Rozgonyl-,\'lcsi tornateremben. Színre kerti! egy hazafias színdarab, egy gyönyörű tündérjáték, ig\'n hanf u\'atos tábortűz-jelenei, szavalatok, cserkész-tréfák és dalok slb. Pelnőttnek, gyermeknek lesz ott mll mulatni és •— épülni is. A filléres műsor-megváltás a kis csapat táborozásának költségeit lesz hivalva biztosítani.
■= Legfinomabb minőségi), legdivatosabb féfiruhavásznak és nyári szövetek Singeméi.
Ha lij a feje él uétUI. ha tőséget, belizgalmat, gyomorégést, mellszorulást vagy szívdobogást érez, Igyék minél előbb egy pohár valódi Ferenc József keserüvizet. Oyomor-és bélszakorvosok bizonyítják, hogy a Ferenc lóiul viz remek termé-szetaikolta hashajtó.
— (Ismét egy hamis kétpengős)
Szinte alig múlik el nap, hogy be ne szolgállalnának a kanizsai rendőrségnek egy-egy ujabb hamiapénzl. Csütörtökön délelőtt özvegy Blau Izidomé piaci zsibárus egy eléggé Jólsikerült hamis kélpengősl szolgáltatott be azzal, hogy azt egy vidéki gazdától kapta. Ezek a gyakori esetek arra a megállapításra vezették a rendőrségei, hogy valahol a kornyékben egy pénzhamisító társaság működik, amely nemrég kezdhette csak njeg a haml*pínzgyárlást. Értesülésünk\'szerint a rendőrség, Itir-öltve a csendőrségge!, erélyes nyomozást indil a pénzhamisítók kézre-kerilésére.
— Tekintse meg kirakatainkét, de még Jobban örülnénk, ha bejönne és vélelkényaier nélkül álnézné nap w>p után ér VzíHdlvaluJdonságalnkal.
SehtUz Arvlu|A-
1983. junius 9.
— As «r«nyhurok Irla: .Tames 0. Cur-wood. Fordította: Lendvai látván, t\'hlllp Mart, aa aogol királyi caondflr, nekivág Kanada hómezfllnok, hogy elfogja a íarkas-embert", aktnek lelkét trtbb«yll-kotwAg terheli. Ar „arauyhurok" sarkalja orré: az aranyszőke nöl haJWr-tfikWI Iont hurok, melyet a „larkas-em-berM elveszít. A gyilkos embervadászut, amelynek hajmeresztő Izgalmai, a szivet " "* meg
fönsógóvel fogla moK ** utolsó betűig topva
tartja az olvasó fantáziáiét. Megjelent
fojtogató tragikum
; az olvaaót, az uto
ZALAI KOZLÓKY

mrijn .i.-tw" ........... ■ .....
ii Palladls télpengóa regényeinek aoro zatában.
— (Örökre elaludt az orvosságtól) Szigeti Vilma 24 éve« köves-kili leány orvosságot siedelt betegsége ellen. Legutóbb többet vejt be ai elóirlpil éa Örökre elaludt. Hozzá-tartozól észrevették bár a leány haláltusáját, de nem tudtak ra|ia segllOI.
—rtllamosvasaló-bér-let : Transdanubia.
— A. Umt nnyifsld Irta I Pesrl S. Buok. Fordította: Koaáryné Réz Lola. Kína titokzatos társadalmi életénük lebilincselő keresztmetszetét adta ez a regény. Egyfelől a fóltelé törekvő kuli ádáz löldenaége, máafelől az előkelő kaszt lassú aorvadáaa, szóval a keleti hagyományok reménytelen küzdelmo a modern, nyugati szellemmel. Az Irőnő, akt, moat ls Kínában ól, amerikai misz-azlonárlusok leánya éa gyormokkora óta tanulmányozta a „sárga ta|" unjá-tosságatt, átélte a boxor-forradatmat. a nagy éhségot, a bandák garázdálkodását éa a forradalmi átalakulást Is. Ara dlszos vássonkőtésben P J—, Palladls-kladás.
A páratlan gyógyerö, ami az
[Jgmíndl"-ban rejlik, Évezredek óta Mid gyomrában
(érik I
— (Orvvadászok voltak a megpuskázott „gombaszedök"1) Beszámolt a Zalai Közlöny arról a fegyveres Incidensről, amely az elmúlt vesárnsp látszódott le a városi erdőbeit, ahol Figura Pál erdöőr vadászfegyverével rálőtt Horváth János 20 éves nagyrécsei földműves-legényre, akit megsebesített. Ebben az ügyben erélyes nyomozást indított a csendőrség, amely most hallgalla ki Figura erdőOrt. Az erdöőr vallomása sierlnl Horváth János és a társa orvvadászslon voltak az erdőben. (Ezt mind a kél llalalember tagadja.) Figura a lövésekre leli figyelmes és a közelükbe férkőzve, a fegyver átadására szólította fel öltél. Ehelyett a legények fulásnak eredlek, mire az erdöör rlaszlólövést adott le. Figura vallomása szerint ekkor Horváth egy fatörzs mögé ugrott, ahonnan célbavette üldözőiét. Az erdöór erre szorongatott helyzetében felkapta a fegyverét és megelőzve Horváthol, rálölt Horváth, bár megsebesült, fulásnak eredt, de útközben a bokrok közé dobta fegyveréi, ahol később a csendőrök meg Is találták. A nyomozás tovább folyik.
— Nyári dlvatujdonságok naponta érkeznek Slnger díva/áruházba.
— Terhea nőknél előforduló székrekedés könnyen megszüntethető. Bebizonyított tény, hogy az áldotl állapotú nők rendszeres székrekedésben szenvednek, mely az anya és a magzat fejlődésére káros hatással van, de az anya közérzetét is befolyásolja. Ezen már könnyen segíthetünk. .Cttrosal\' név alall egy abszolút bevált készítmény JOlt for-
f[alomba, mely mesterséges, kristá-yos, citromos lzQ karisbadl só. Tisztll|a, rendben larl|a a btlmüko-dést, az anyagcserét biztosítja Használata mindenkinek lehetővé van téve, mert igen olcsó.
SCHUTZ
ÁRUHÁZ
az előrehaladt idény miatt férfi és nfti szövetek árát leszállította!
Mosó áruU:
Bourelte kedvelt női és férfi ruhaanyag P 1.40, 1.20
[és 1.—
Színes bourette nem végben festett; hanem
színesen szövött szavatolt szintartó . . . P 2. Vízhatlan ruhavászon viharkabátnak, por-
P 2 40
köpenynek ............
Szintartó női és férfi ruhavásznak a legnagyobb választékban. Tiszta selyem férfi ruhaanyag ismét kapható.
Gyapjú úruK:
Alanti cikkeinket legjobban ajánlhatjuk, nem gyűrődik, pehely könnyű, porozus szövésénél fogva szellős, hyglénikus, szóval a legmegfelelőbb és legelegánsabb férfi ruhaanyag.
II Grado, Riviéra, Sumalra 140 cm. I- hárotfi különbőzé minőség, egységül ára most 3 méter......P 21.
■** Troplcal, Fresco és Sanmarco 150 és 140 cm. széles szintén külön-E böző minőségű szövetek, de most
) egységáron 3 méter csak . . P 27. Kasha regatta és tennlsznadrág . P 6.80-tól
A legdivatosabb valódi angol nyári és tavaszi férfi szövetekből még egyes ruhák kaphatók. Gyermek és tanulóknak ruhára alkalmas férfi szövet maradékok állandóan kaphatók.
A legnagyobb választék Kiváló minőségek Legolcsóbb szabott árak
= Makacs székrekedés, vastsí-
bélkatarus, gyomorbaj, puffadás, vér-lorlódás, sárgaság, aranyeres c»-mók, csipöfájás eseteiben a természetes .Ferenc József keserüviz, reggel (s este egy-egy kis pohárral bevévc, rendkívül becses házlszer.
Áru&dixban
NaoyKanixaa legnagyobb úruf><áxa.
- Aranyhajú bsibaf Akarja, hogy igy becézzék ? Használja a „Fekete-
feju Hydrog\'nes Shampoon"-!.
— k véreb l«k»n. Irta: Valentina Williams. Fordította: Ztgány Árpád. A világháború kitörését megelőző lásas
ilorrongáaban. amikor a nemzetköxl illplomáela Ideget megpatlanásálg meg feszültek, eltűnik a német császár bizalmas hadparancaa. Ars üldözés, átgázol minden embert Jogon - tőrbe caaltH áldozatait, sőt megszerzi a hajszolt ok-minyt ls - de caak pillanatnyilag diadalmaskodik, mert az aogol kém lólekjolonléto éa a Hatat loány önlet-áldozrt hűsége a legválságoaabh helyie-tekböl la megtalálja az egérutat Nln<» megállás ebben » gyilkos emharvadá-Hzatban. Megjelent a l\'alladta népaiertl Pengős-regényének sorozatában.
_ Közalkalmazottak figyelmébe I Buloráruinkat lényegesen le-Bzállitott árakon áruslljuk. Hosszú lejáralu hitelre ls, kamatmentesen. Kopsteln butoráruház, Horthy Miklósul 4. szám.
» ElsBrangu mttjág kap- • ható a Transdanub t a Egyesült Qűxmalmok Részvény társaságnál.
SPORTÉLET
Baja válogatott csapata Nagykanlzrón
Nagykanizsa, Janira 8 Vasárnap u|ra kedves lutballcsc-megében lesz része a labdarúgás híveinek. Ba|s város válogstott csapatát kötötték le az NTE—Zrínyi kombinált ellen, mely egyenlő egyultal a város reprezentatív csapatával Is. A kél egyesület Intézője a következő csapatot áimja porondra: Helyei — Kárpit, Engellelier — Babos, Riller, Kudich — l\'oór, Wellák, Jakubec, Pum, Csász.
Ezzel szemben a kOzvé emény sil-vesebben látná, ha a balfedezel helyén Munkácsi, a csatársor pedig Poór, Kelemen, Jakubec, Pum, Csáss felállításban állna rajthoz. — Tartalék Radlcs, Munkácsi, Wilhrlm és Antal. E sorok lró|a nagyon stlve-sen látni Wilhílm játékát skár a fedezelsor, akár a csstársor megfelelő posilján. _
Felhívás a kerékpár-tulajdonosokhoz!
A Nagykanizsai Kerékplr Egylet felhívja mlndizon keréltpirosokst, kiknek fényképes Igazolványuk nincs, sa|át érdekűkben sürgősen iralkoz-zanak be mint tagok az egyesületbe. Az egyesület tagjait Igazolvánnyal látja el. Az általunk kiállított fényképes igarolványokat a rendőrkapitányság mini Igazoló okmányt elfo-gadjs. Mindazokat, kik a fényképes Igazolványt nem szerzik be és a rendőrségnek Ilyent felmutatni nem tudnak, szigotuan meg lesznek büntetve. Az igazolványok kiállítása végett az egyesület helyiségében minden este 7 és 9 óra között leket jelentkeznL A tagokat la llgyelmes-tetjük, kiknek az igazolványa hiányzik, sürgősen szerezze be. Vezetőség.
zai.ai közlöny
1833. junlut 9
Xflrtckl sáriit
Pirit 2«3», Lood\'in 17 53, Nawvork 42850, Brt}aael 72-15. Milano 26-92VS, Madrid 44 2Q Amsterdam 2«t\'25, Berlin 120 00. Wien 75 15, SzrHIa -\'-, l\'riga 15** Varsó 5800, Budapest -■-, Uelgrid 7-00, Bukarest 3 08
á aaaieU írrsk dt»Ua-árlüljai.tl
YAurráK Angol t. 19-40-1980 Saüafr 7S-I6-W74 CaSrk. 16-93-17 05 Utak. 861(1-87 30 Uinlr 7-20-7-70 Dollii 469(XM79GO Francia I.22-30-22-50 Holl. 730-15-232 35 Zloty 64-35-64 85 UH 34f>-3-44
Uva 4-UM-2Ö Ura 2»90-3<Mll Márta 135-70-13660 Norrtf 97-70-98 70
Scblll. 77-50 0050 Svifclf. 11070-111\'40 »>tdk. 9970-10070
DEVIZÁK Amit. 230 36-23235 Balgrid 780-7-90 Barlln 135-80-136-60 Brtlaaal 79-26-79-74 Btütareal 341-343 Kopvrh. S6 30 87 30 London 19W-1M4
Madrid -■-■—
Milano 3000-30-18 Nawy. 473 00-419 00 Oaajo 97-90-98 70 Pária 22 33-22-47 Pl iga 18-95-17W Szófia 4*1 l\'/i-4-141/t Slockh. 9990-10070 Varad 64 55^4 95
Wlaa —•--
Zürich 11080-1 ll\'4U
Wlrar clearlng árfolyama , 80.454.
Tmáiytöisás
Ruza Baaat. 79-oa 12-75-1325, 77-ea 13«V-r»55. 7B-is 1325-1375, 79*>a 13-50-14-00, 80-aa 13 60-14-10. dunln-tull 7&oa 1115-1191,77-at II 90—1210, 7»*a 1208-1230. 79-as 1225 -1250, tírvai 12-40-1280, roia 585 5 95, lak. árfa 8-40- 8-60, zab 7-80 - 7-90, lengeti ns-imo. koma 510-515
bibiDlltlit «—:
r-
I mindenki a helyt kereakodóknél I éa Iparosoknál szerezze bel
Serténátár Pelhajtts 35*0, eladatlan 223 — Blsó rendo 090-092 iiedidt 08fl - 0-88, sze dall kóiép 000-085, kíonyB 078 082 l-ió rendű Öreg 0-80 -0Í2, lt od rendll öreg 0-76-0-78, angol atlldd 1. 0-96-1 06 szalonna nagyban 110—1*15, zsír 1-24— 1-36, bus 1 04 1 28. lélsertés I 10-1-18.
Kiadja a laptutajdonoi KOzgaidaaigl Rt. Outenbarg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanlzsin. I\'elelöa Idádé i Zalai Klroly. Interurbán lalalon: Nagykanizsa 7a szám
RÓZSAFÁIT
GYÜMÖLCSFAIT
megvédi
a Hawaii és
ha «u «ny v«yQrűhot (cl\'ali)a és
„PRONIKOL"-lal
permetez Pronlkol ára: 3 liter t ermeikhez 24 fillér 31 . . 126 fillér ÍOŰ . 250 fillér
(HaaználatKutasltás és Ismertelök Ingy* n állnak rendelkezésére). Növényvédelmlneiek eredeti gyári csomagolásban beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák. növény védelmi-szerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
(A birósági palota mellett)
MHalmi vétel
folytán nagyobb tétel klttlnő minőségű divaloa
gyapjú férfiszövetet
rendkívül olcsó áron árusítok, míg a kíszlel larl. 3 méter Unom gyapjúszövet már 28 pengőért.
Brónyai C.
Horthy Mlklda-u/ 6.
Sálit érdekéi an taklataa arst vitel kéaya- w nSIkfll
Építészek figyelmébe!
Shell „Fllntkot*" falszigetelő, deszka-, beton-és bádogtelC fedő, valamint padlóburkoló anyag.
Asztalosok figyelmébe!
„E*«r«tH" nagylapok, konyhabútorok védelmére. Egyedárusilát: Eppingar E. éa Fia épüleltakereskedö cégnél.
Legolcsóbban FEST
Legszebben TISZTIT
VARGA
ruhafestő, vegytisztltó, gözmosó üzeme Hunyadi-utoa IS. Horthy M.-ut 8.
^jókarban tevő használt aj|ók ab|akok, deSZka,
Eternit pala, fürészeltfa? bádogcsatornák
Jutányosán eladók
Sartory Oszkár Utódánál
Király-ulca 39. szám.
APRÓHIRDETÉSEK
13436/932. B. szlm.
Adó.
Több, mint ISO lafta rdzailmhól aaaarak ueminklnt 10 fillérén kaphatók Szab-S Anlal, Eólvós lér 6, 2777
Képkarataaáaah, cipók, gyermekkocsik itb. mályaa laaáéllltoH irbsn kaphatók. Arm.th, Saiir-atfar.
Bép, hnugar. traktor él sulóoli|ok, géprilr, kocilkenö, earbol, carboltneum, sóiav, szalmlákizesz, carbtd, további ziik, ponyva, kblcrOnzaik, kOtcsónnonyva legolcsóbb beviiirliri bilye Kelemen Rezsó oég Nagykanizsa, Deák-tér 9_2060
Méeyaaoháa Inkin lllrdőizobival auir. l-re kiadó Kólciey u. 10. 2267
1 liter eltérendő aaaaatl 80 llllér. KOÓ korcama, Píul 17. 22S5
Balatonmúrlán nagyon szép ;2 *ro-bár. verandia villa kiadó. Bóvebbel Vlda
kalaptlzlelbeu. 2284
POGANYVARI
uradalmi fa]boralm kaphatók litercnkint már 80 lílléférl. Legkisebb tétel 25 liter. 0R08S KÁROLY földbirtokos U2i_Batthvány-utca 26. szám.
Üiemképes Pordsoa traktor nagyon ölesén eladó. Főtengely (slttoívi. Varga, Nagjrécse. 22SI
Jobb megjelenésű 30 éves nó, aki a háztartás minden ágában jártas, ajánlkozik hánvHatfinSnak magányoi úrhoz, vagy plébániára. Vidékre Is megy. — Kinizsi-
utca 24. 2291
Pékség két kemencés, jóforgalmu he lyen augusztus l-re klad^ — Clm a kiadóban. \\ 2292
44 éves, Máv nyugdíjas vagyok, szeretnék megismerkedni 36-45 év körüli nyugdijai nővel Leveleket „NyugdHas" jeligével a kiadóba kérek. 2293
Jóktrban levő sezlont, valamint ebédlő-és lUfdőszcbaberrndezést keresek m«g-wétalr — Címeket kérem a kiadóba leadni. 2294
Árverési hirdetmény
a köztartozások fejében lefoglalt ingóságoknak az 1923 évi VII. tc. 56—58. § ai éreltné\'en eszközlendö nyilvános elárverezéséről.
A végrehajláat szenvedő neve: Reich Mátyás.
Lakása: Telekl-ul 44
Az első átve és helye: Erziíbet-tér 4.
Az első árverés ideje (nap ét órai: 1933. Junius 13. d. e. 9 óra.
A második árverés helye: Erzsébet-tér 4.
A második árverés ideje (nap és óra): 1933. junius 23. d. e. 9 óra.
A lefoglalt Ingóságok megnevezése sommásan, nemenként.
Fiókoi üzleti állvány 70 P, Po\'cos Üzleti állvány 20 P, Polcos a.feti állvány, alul lisztes ládákkal 20 P, Polcos üzleti állvány, alul lisztes ládákkal (kisebb) 15 P, Lisztes láda 10 P, Jégszekrény 50 P, Tizedes mér eg 30 P összes becsértékben.
Árverési feltételek.
1. Az elsó árverésen az egyes Ingóságok csak akkor fognak eladatni, ha a becseriéknek legalább háromnegyed része megígértetik.
2. A második árverésen azonban az Ingóságok a becsérték háromnegyedén alul Is, a legtöbbet ígérőnek mindenesetre eladatnak.
3. A vételár készpénzben azonnal fizetendő, vevő iltal fizetendő a forgalmi .dó és az esetleges fényűzési adó is.
K-ll Nagykanizsa, 1933. május hó 17. napján.
Lehoczky Lajos s. k.
ztts városi végrehajtó.
„Olcsók vagyunk, mert jók vagyunk."
Rossz a rádiója...?
Szakszerűen,
olcsón, megjavítjuk,
Trunsdamjbia r.-t.
Caengery-ut 6.
Telefont 4-13.

Nyomatott a iaptulajdonoe Közgazdasági R.-T. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Na^vkanuaáu. (i\'elelöa üzletvezető t Zalai Károly.)
73. évfolyam 130. szám
Nagykanizsa, 1U83. junlua 10, szombat
Ara 14 filür
ZALAI KÖZLÖNY
laokuaUWz ti kUddUvatai; Fist 5. ulm Megjílertlk minden reggel, bétlö kivételével
roiirtlii napilap
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
tUéfUeléit ára: egy hótí t pengd »0 ttllér SurkentMgl >. CUdéhlvitill teleim: 7«
Döntő fordulat Nagykanizsa villany-ügyében
A megye egyhangú határozattal megtagadta a DrávavSIgyivel kötött szerződés Jóváhagyását
A város és a Transdanubia perének jogerős befejezéséig átmeneti megállapodást kell létesíteni a Transdanublával
ElfiszSr a fogyasztókSzfinaég érdeke, azután a városi háztartásé.
Zalaegerszeg, Junlua 9 (Kiküldött munkatársunktól) Nagy Izgalom előzte meg megyeflzerle a nagykanizsai vlllanykoncettzló ügyében pénlekre Oaszehlvoll rendkívüli klsgyülésl. A megyeháza nagytermében kellelt a gyűlést megtartani, olyan nagy számban jelentek meg a tagok ét a különféle fórumok ét érdekeltek jog! ét műszaki szakértői. A klsgyülésen Oyömörey György fó-lapán elnököli.
Nagykanizsa város képviseletében Krátky István dr. polgármester, Prack látván dr. tanácsnok, Hollós János, a város szakértője, a Drávavölgy! ré-szérfll Madarász IgazgatO, a Transdanubia részétől Kaku/ay nyug.
Az alaki semmisig vitája
BSzKRT IgazgatO és dr. Darás László voltak |elen, mini szakériók, a megye szakértője Roslásy Islván, a kereskedelemügyi minisztérium műszaki tanácsosa. Jelen volt a klsgyülésen Bődy Zollán alispán, Brand Sándor vm. fő|cgyző, Thomka János tb, vm. főjegyző és Szalay Oyula dr. vm. tlszll főügyész Is.
A mázsára rugó aklahalrnazok közül, számok és adatok rengetegéből bontakozott kl Nsgykanlzaa vll-lanyügye az 1917-es szerződéstől a koncesszió felett lörtént városi kép-vltelóteslülell donlésig, amikor Nagykanizsa városatyái 42 szavazattal 25 ellenében a Drávavölgyinek lléllék az 1934 derekán esedékes koncessziót.
Berta Jenő vm. aljegyző "referátuma után a főlapén Indítványára először a fellebbezésnek csak azt a részéi tárgyalta a kisgyűlés, amely alaki okokból kívánta az elsőfokú határozat megsemmisítését. A versenytárgyaiát körűi folyt alkudozás és egymásra licitálás ugyanis beleütközik a közszállllásl szabályrendeletbe, de — a megye szakértőiének megállapítása szerint — a bllel-ügyleltei kapcsolatos villany sterződés természete és fontossága megkívánta az alkui, a fonlos csak az, hogy az egyenlő elbánás érvényesüljön.
Dr. Fülöp Jenő Indítványára részletesen Ismertették a Transdanubia fellebbezésének erre vonatkozó részét. Ebből kitűnik, hogy a Transdanubia csak kényszerítve változtatta meg eredeti ajánlatát, de ezzel nem sértette meg a közszállllásl szabályrendeletei, mert vigyázott, hogy végériékében ajánlala — az előírásoknak megfelelően — ugyanaz maradion, vagyla hálózati meglakarllásoknál (57.000 P) rekompenzálla a kikény-tzetllell engedményeke! (55C00 P) A Drávavölgyinél viazonl végaő eredményben mulalkozlk a 49.000P |avllát. Ml értelme versenytárgyalásnak, óvadéknak, zári ajánlatnak, — kérdi a tellebbezéa — ha szabadon tellcltál-halják egymást az ajánlattevők ?
Hol a reális kalkuláció, ha mindennap u| engedmények következnek? Nem lényegei különbség esetén a hazai cég és vállalat kötelező előnyben részestlése sem lOrlént meg a holland lökével dolgozó DrávavOl-gylvel szemben, hololt ezt Is előírja a közszállllásl szabályrendelet.
Gyömörey főispán megállapllolta, hogy mindkéPTél változtatott ajánlatán, a szabad verseny tehát érvényesüli.
Kovács Sebestyén Miklós alapos számszerű Indokokkal fejtette kl, hogy a megye szakértője önmagával kerül ellentétbe, hiszen a saját számítása szerint sem érvényesült az egyenlő elbánás elve. 30 40 évre szóló szerződést az egymásra licitálás harcában a közszállllásl szabályrende lelnek megfelelően nem lehet kölni A szabályrendelet flagráns megsértése miatt kérte alaki okokból a szerződés megsemmisítését.
Bosnyák Andor: Miért legyünk pápáhbak a pápánál ? A miniszteri szakértő véleménye a fonlos. Nagykanizsa város vezetőségét csak dicséret illeti, hogy a városnak minél elő-nyösebb szerződést akart biztosítani.
Roslásy István minisztériumi szak-éitö védelembe vette álláspontját Kovács-S.\'besiyéu Miklóssal szemben A Drávavölgyi ajánlata még a ma-
lom közvetett hasznának betudásával is előnyösebb pénzügyileg.
Kakulay Károly Idézle a közszállllásl szabályrendelet paragrafusait. Ha ezeket halóságok nem larlják be, hogyan kOvetelhcIŐ belarlásuk a vállalkozóból? Ha a villany-ügy kivétel alóla, akkor a minisztérium ezt a szabályrendeletet ilyen értelemben megváltoztatta volna.
Dr. Fülöp Jenő tzerlnl Itt nem versenytárgyalás volt, hanem árverés. A DrávaVOlgyl folyton Javuló ajánlatából az tűnik kl, hogy az elv volt: „ugyls mindegy, mit ajánlunk, a viszonyok hatása alalt később ugylt meg kell változtatni."
Dr. Krátky István csodálkozásának adolt kifejezést, hogy a várót érdekeinek megvédésében eléri nagy eredmények felett a klsgyűléi olyan okokat keres, amelyek a városra kataszlrófálls kirí hozhatnak. A köz-
szállllásl szabályrendelet célja a közülelek érdekelnek megvédése. Nyugodt lelkiismeretiéi állítja, hogy az ezzel a szerződéstel megtörtént. Az ajánlatoknak már első formájában a Drávavölgyi volt kedvezőbb. Alaki hibái talán oll kövelelt el, mikor az első ajánlatokat nem vitte közgyűlés elé, hanem maga ért el további engedményeket. Ezért a kisgyűlés nem büntetheti Nagykanizsái.
Nagy zaj támadt itt.
Kövess Jenő: Mi nem szóltunk bele a város dolgába, a város ne tzóljon a megyéébe I
Krátky: Ha történi formahiba, mindkét réazről történt és a várót érdekében történi.
Oyőmlrey főispán: Nem csak a különbségei kell nézni, hanem a város érdekéi It. A várót érdeke: mielőbb megnyugtsló megoldásra vinni ezt a kérdést. Helyesebben ugy járna el a kisgyűlés, ha a fellebbezés érdemi tárgyalásába bocsátkoznék, mert megsemmisilés esetén uj ver-tenylárgyalátt kellene kiírni.
Az elrendeli szavazás megejtéaével a kisgyűlés az alaki okból való megsemmisítést nem fogadta el és Így rátértek a lelebbezéaek érdemi tárgyalására.
Berta Jenő a végeredményt Ismer-lelte. Különbtég: évi 27 240 P a Drávavölgyi Javára. Ebben a malom haszna nincs benne.
Mi lesz, ha a viros nem tudja Átadnia Transdanubia telepét a Drivavölgyinek ?
Roslásy Islván szakérlö műszaki szempontból bontolta, részekre az ajánlat-komplexumot. A fogyasztók szempontjából nincs lényeges különbség sz ajánlatok közt. A közvilágításnál lévő különbség nem lőhet számításba. A városnak, mint motorikus fogyasztónak a Drávavölgyi kedvezőbb, de csak 1000— 1500 pengővei. A területhasználati dijntl 9000 P a Drávavölgyi alánlalának többlete. A bevételi részesedésnél a Drávavölgyi mégegyszer-annyit biztosit, összesen az első évben 27 000 P-vel jobb a Drávavölgyi ajánlata, de ez később mindig csökkenni log. A szakértől számok — hangsúlyozta — nem csalhatatlanok. Minden szakértői számítás a bcálll-tottságlól ftlgg, hogy milyen szempontból nézzük a számokat. Lehet több Is, kevesebb is. Szerinte a szerződés az országban kötött legelő nyösebb szerződések egyike. A távvezetékkel valóban vannak bajok, de a kettős vezeték két külOn lelepről ezl kiküszöbölheti. tíertu Jenő a hitel-ajánlat szem-
pontjából Állította szembe az ajé.n-lalokat. Eredetileg a Transdanubláé volt kedvezőbb.
A malom-üzem 1932 ben 63.000 q nyersanyagot dolgozott fel 1,340.000 P ériékben, ebből 32.000 q voll a helyi piacon történi betzerzét. A malom előnyei: a helyi termeiét számára mindig biztos felvevő piac, a vasulor. oda szálllthaló termények révén az árak kedvező befolyásolása, a munkadíjak, a vidék takarmányliszt ée korpa szükségletének biztosítása. A malom 77 és a villanytelep 39 alkalmazottjának évi fizetése 223.300 P.saz egész üzem évi adózása 154.140 P (ennek 75%-a esik a malomra). A malom fennmaradására azonban a város kellő garanciát nem kapott, csak olyan formában, hogy ha a gazdasági viszonyok kényszere folytán a Transdanublának malmait le kellene állítania, ugy a 3 közül utolsó lesz a nagykanizsai.
Krátky Islván dr. részletesen Ismertette a FOkihllelinlézetnél fennálló 643 000 és a Lapp-féle 221 000 P lüggőkOlciön ügyéi.
zauu közlöny
1M3. junius ">•
Kaku/ay l«roly klfc|lelte, hogy a malom lenni,irtásit illetőleg észsze-rtlbb Ígéretet, mint teltek, ma kivánnl nem lehet. Majd kitért a Nagykanizsa és a Transdanubla közi fo\'yö perre a telep-átadást illeOeg. Ez lett ezután a vita tengelye.
Dr. Szalav Oyula vm. főügyész kifejteiig, hogy nem hiúi, hogy a Transdanubiái kötelezni lehessen telepe átadására.
Rostásy szakérlft szerint a távvezeték megépítése 1,2000 000 P be kerülne a Drávavötgylnek, Ónálló telep (malom-ellátás nélkdl) a felébe, de mindezzel a Drávavölgyl a koncesszió kezdetéig csak ugy készülhetne el, ha még az Idei tél beállta elölt elkezdhetné az épllkezéat.
Krátky: A város a Transdanubla szándékos mulasztása miatt nem kerülhet abba a helyzelba, hogy világítás nélkül maradjon. A mai fennálló szerződés birtokában ez jogi abszurdum volna. Elsőfokon a város a pert meg Is nyerte.
Kakujay: EhStn s pirLen szakérlft még nem hallga., M meg. A vároa csak 3—6 évvel .ifsöbh kifogásolta a telepnek a malomba való beépítéséi. Éles logikával !ndoko:!a ezután a gazdasági lehetetlenülést. A vároa háramlási joga legalább is redukálódott. A gépeket leszerelve hajtandó átadni a Transdanubla a szerződésnél fogva, de a Transdanubla telepén a Dráva völgyi ütemet nem folytathat. Viszont az tíf szerződésben a Drdvavölgyl nincs kötelezve, hogy azonnal távvezetéket vagy telepei építsen, tehát a város marad terhes obiigóban, ha a Transdanubla telepét nem tudfa átadni a Drávavölgyinek.
Hollós János, a város szakértője: A Drávavölgyinek a szerződési teljesítenie kell, tehát biztosan épjtenl fog.
Hosbzu vita keletkezett ekörül a kérdés körül. Végül la dr. Darás László, a Transdanubla Jogi szakér lője
ismcrlelte meggyőző alaposaággal az 1917-cs szerződési, kitejtve, hogy a Drávavölgyl kártérítési pert indíthat a város ellen, ha az nem tudja őt a Transdanubla telepének birtokába helyezni. Ez a per 3—4 évig eltarthat.
Madarász igazgató kijelenletle, hogy a Drávavölgyl maga vállalja ezt a rizikót. Cafolla a gazdasági lehetetlenülést éa azt is, hogy egy blrlokbahelyezésl psr soká elhúzható volna.
A főispán ezután », kisgyűlés! délután 3 óráig felfüggesztette.
Elsősorban a fogyasztóközönség, az/in a yáros hltelűgyl érdeke!!...
A kisgyűlés u|bóll megnyílása ulán Berta Jenő előterjesztene a javaslatot a következőkben:
A kisgyűlés tagadja meg a nagykanizsai képviselőtestület határozatának jóváhagyását és utasítsa a képvl selőtesiatelet, hogy az érdemi döntést tartsa függőben mindaddig, mlg a város és a Transdanubla pere jogerős befejezést nem nyer. Utasítsa a kisgyűlés a város vezetőségét, hogy ha a szerzőáés lejártáig a bírót döntés meg nem történik, Igyekezzék a Jelenlegi vállalkozóval átmeneti megállapodást kötni Indokolásiban
kimondja a javaslat, hogy a Dráva-völgyi a koncesszió le|ártakor nem lesz abban a helyzetben, hogy áramol szolgállaason, mtly esetben a várossal szemben fennforog a kártérítési kOveteléa lehetősége.
Dr. Fülöp Jenő elfogadta a javaslatot. A Drávavölgyl ugy látszik ugy gondolkodik, hogy a telepet átveszi a várostól blrlokbahelyezésl pír ulján. A város birtokban nem lévén, nem hiszi, hogy ilyen Ítélet lenne provokálható s akkor a város világítás nélkül marad.
Kovács Sebestyén Miklós elfogadta
VÁROSI MOZGÓ
Junius lO-én, üxombaton Junius 11-én, vasárnap
BUCSÜELÓADÁS *
ünnepi műsorral. — Mindkét napon filléres heíyárakkaN
mutatjuk be az Idei évad legkedvesebb zenés vígjátékát
ALPÁR GITTA
^ Max Hansen főszereplésével
Szivek királynője
Zenéa vígjáték egy királyi nőről, aki uralkodik a térit sziveken. Ezenkívül:
Hetedhét országon át é. Fox hangos világhiradó
FlŐadások szombaton B. 7 és 8 érakor, vasárnap 3, j, 7 és ű érakor.
a Javaslatot és annak műszaki részéhez szólt hozzá.
Gyömötey István elfogadta l Javaslatot. Ez (i jogosítvány — mondla — azért van a város kezében, hogy közszükségletit biztosítson: jő h ölesd villanyt a fogyasztónak. A ver srnytárgyaldsnál viszont a fő suly azon volt, hogy a város httel-érdekel a fogyasztót érdekek kikapcsolásával Is minél Jobban biztosíttassanak Kétle tehát a javaslatot kiegészíteni azzal, hogy a következőkben elsősorban a fogyasztóközönség érdekel legyenek figyelembe veendők. Igaz, hogy a város hilelUgyeinek rendezése a városi adózó közönségnek is érdeke, az adófizetők azonban feleannyian sincsenek, mint a vlttanyfo-gyasztók, kiknek zöme éppen a szegényebb lakosság köréből kerül kl.
A főispán helyesléssel fogadta Qyömörey István kiegészítő javaslatát, maga Is hangsúlyozta, hogy eie ket a szociális szempontokat figyelembe kell venni, nehogy a fogyasztók szélesebb és szegényebb rétegei járjanak rosszabbul a városnak Jutott előnyök miatt.
Otlay László a javaslat melleit azólall fel.
Ezután a kisgyűlés a Javaslatot Oyömörey István kiegészítésével egyhangúlag elfogadta.
Dr. Krátky István kérte a határozatnak azonnali kikézbesítését
Ezzel a kisgyűlés végeiért. •
A javaslat elfogadása, különösen a mellette megnyilatkozott egyhangú vélemény annál Igazoltabbnak és megnyugtatódnak látszik, mért hiszen maga a minisztert szakértő Is klle|ll jelenlésében, hogy a városi háztartás Onzó érdekelnek minél |obb kiszolgálása a fogyaszlókOzönaégnek természetszerűleg kárára van, minthogy a vállalkozónak a fogyasztón kell behoznia az egyebUlt nyújtott előnyöket. .
Ezzel a határozattal a végleges
Bünügyi kartel
Irta: Dávid Umgju Jóu«* 38
— Két, két és fél koluranára számítok. A klisét ne felejtsék el kiváltani I
— Nem fogok megharagudni akkor sem, ha véletlenül bárom oldal leu, nevetett a főszerkesztő. A kliséért azonnal elküldök a postára.
Kalmár ismét a telefonhoz rohant és tudomására adta kollégájának, hogy tizenkettőkor jelentkezni fog nála a redakcióban, ahonnan együtt mennek majd ki a Batthyány-utcába Qerle letartóztatására.
Amikor leiette végre a kagylót, lázasan csilloglak szemei az izgalomtól. Cxergö fájdalmas hangja riasztotta fel gondolataiból:
•— Nagyon Irigyellek, hogy ott lehetsz a letartóztatásnál.
Kalmár vigasztalóan fordult az elkeseredett arcú fi dalember felé:
— Ez már nem lényeges. A fontot az, hogy holnapra már mindent megírhatunk
— Bordás el fog kékülni dühében, ha elolvassa a holnapi lapokat, jegyezte meg Orbán kárörvendve.
Kalmár sajnálkozva tár la szét a kezét:
— Erről mi nem tehetünk. Nekik is rendelkezésükre álltak ugyanazok az eszközök, mint nekünk. Miért nem használták fel ? Mi nem sajnáltuk a fáradságot.
— A betörést is megirluk? célzott Csergő az elnök lakásán tett éjszakai látogatásra.
—■ Most már azt is megírhatjuk nyugodtan, felelts Kalmár, aki közben magához vcltc a kis hordoz-hitó Írógépét és kollégáival egy ü t elhagyta a szerkesztőséget.
A törvényszék előtii taxiállomáson kiszemelték a legerősebb autói, amelyben Kilmár gyorsan elhelyezkedett.
Megadta a sefförnek a Fővárosi Hiradó cimét és a hatalmas autó Csergőék bucsurivalgása \'iözben elindult az éjszakába.
Amint kiértek a városból, a sofför rákapcsolt a legnagyobb sebességre, Kalmár pedig hozzákezded a robogó aulóbSp riportja legépeléséhez, ami nem volt ugyan a legkellemesebb mulatság az állandó zökkenések miatt, de elnyomta minden feltörő bosszúságát, mert Budapestig okvetlenül el akart készülni vele.
Sághy, a Fővárosi Hiradó rendőri tudósilója, egyre növekvő Ideges-»éggel tekintett „a redakció nagy faliórájára. A mu\'atók épp negytd-
egyei mutattak, amikor Kalmár a nagy sie\'éstől valósággal beesett az ajlón. A kölcsönös üdvözlések utá* gyorsan áladla kollégájának az útközben megirt hatalmai riportot, akit megkéri, hogy az éjszakai szerkesztővel azonnal telefonáltassa le az egészet a Varmegyének.
— Ritok is gondoltam és azért mindjárt két példányban csináltam meg a cikket — azzal moiolyogva átnyújtotta a hálásan mosolygó Ságbynak a másodpéldányt is.
A fiatal ujs\'.giió níhány pillanatra eltűnt az egyik szomszédos szobában, ma|d visszatérve kijelentette, hojiy készen áll az indulásra Beültek a szerkesztőség eiött várakozó autóba és a soffórnek megadták a gyilkos budai elmét. Amikor elhaladlak a Bilth/ány-utcal rendőr-örszoba előtt, egy percre megállították az autói és besiettek mind a ketten. Személyük kellő igazolása után röviden ismertetlék az őrszoba parancsnokával a tényállást, akit megkértek, hogy bocsásson egy rendőrt a rendelkezéiűkre, aki a főkapitányságra előálliija a gyilkost. A parancsnok egy atléta termetű, fiatal rendőrt adott melléjük, akit szintén felveitek az autóba és úti perc múlva már ügy alacsony, föld-
szintes ház kapuján csöngettek.
A. kaput nyitó házmester álmos szeme egyszerre élénken kezdett csillogni, amikor megtudta, hogy Qerle után érdeklődik a rendőr. A« újságírókat detektiveknek nézte.
— H jgyne, kérem, itt lakik. Most is itthon van, mert kapuzárás élőt! láttam hazajönni. Jöjjenek csak utánam az urak, majd megmulatom a lakását. Egy másik munkáscsaládnál lakik albérletben.
A házmeiter egy keskeny udvaron ái valami plnrelejáratszerü ajtóhoz vezette Kalmárékat, akik egy szál gyufi világítása mellett botorkáltak le az életveszélyes lépcsőkön. Amikor leértek, a házmester egy ajtóra mutatóit, de mielőtt kopogtattak volna rajta, Kalmár megkérdezte:
— Az utcai ablakon vájjon nem tud majd megszökni?
A házmester megoyugtalla, hogy a*ok olyan szűkek és olyan magasan vannak, hogy a v tömzsllermetfl gyilkos semmikép sem tud kibújni rajtuk. A rendőr ekkor erélyesen megkopogtatta as ajtót. A figyelők hallották, amint odibenú mozgolódás támad, majd kiszólt egy rekedt hang:
— Ki ftz ? Mit akar ?
1938. Junlus 10
döntés a kanizsai vllianyügyben előreláthatólag Jó pár eszlendöre elodázódik s addig a Transdanublá-»il átmeneti megállapodás létesül. A kisgyűlésen megnyilatkozott egyöntetű állásfoglalás azonban már most olyan irányt szab az elkövetkező lárgyslásoknak, hogy Nagykanizsa közönsége nyugodtan nézhet
a végleges döntés elé.

A Zalai Közlöny a maga részéről elégtétellel állapltja meg: — íme, a vármegye sorsát Intéző bölcs urak parlamentiének Is ugyanaz a felfogása, mint amit e hasábokon hirdettünk: — először a fogyasztóké-zönstg írekké is azután a várost háztartást. Mindegyikkel törődni kell, mindegyik fontor, de — nem kevésbbé é« mindenekelőtt fontos a sorrend helyes felismerése...
ZALAI KOZLONT
Jnllns Mól olcsóbb lesz a vasal
Budapest, Junlus 0 (Éjszakai telefonjelentés) \'Fabtnyi kereskedelmi miniszier nyilatkozata szerint Julius l-lól csökkenlik a termények áiudijszabását és a személyszállítás! viteldíjakat. Utóbbinál 1—5
km. távon 25°/o, 6-15 km. távon 9.1% lesz a csökkenés. Gyorsvonatok viteldíja 100 km-en felül ugyancsak olcsóbb lesz: 100—170 km távon 4%-kal, 170—300 km. távon 8%-kai, azon felül 10%-kal.
Kállay: „4 restauráció az egyedüli kivezető at.
Dr. Benedig Árpid
fogorvos
szabadságra utazott, folyó hó lMn újra rendel.
Nagykanizsa-Kaposvár városközi sakkcsapat mérkőzés lasz Fonyódon
Nagykanizsa, Junius 6 A Kaposvári Sakk Kör ajánlatira valószínűleg a Jövő hó 2-án az Itteni Maróczy Sakk Kör képviseleléve! városközi sakk-csapat mérkőzés kérdi lebonyolításra Fonyódon, Nagy-kanlrsa és Kaposvár város leg|obb sakkozóinak részvételével.
A két város sskk-csapata már kél izben talilkozolt egymással, először Ksposváron, mely a nagykaniisalak győzi\'mével, másodszor Nagykanizsán, mely azonban már a kaposváriak győzelmével végződölt. Most, hogy ne terhelje nagy költség egyik csapatot sem, lovábbá a Balatonra kedvezményes utazás van, kihasználják a csapatok az alkalmat a fonyódi összecsapásra, melynek kimenetele leljesen nyílt, amennyiben azóta mind a két együttes nagyon soka! fejlődölt.
Dr. Makó csapatkapitány véleményeként az Itteni csapat valószínűleg a bajnoki sakk-verseny eisö Hz helyezettjéből: Oumjlár, Böhm, Weisz-feld, Sekuija, Relnllz, Pinlér, Bory, Argenl, dr. Makó és dr. Lichlenslein közül kerül kl, de szó van dr. Ber-ger és Rosenberg (Kaszinó) felkéréséről Is. A csapatol elkíséri még Kelemen Ferenc elnök és Wagner Jenő pénztáros is.
■=■ Trench coatnsk, viharkabát-nak, vagy porköpenynek nagyon alkalmas vízhatlan, tartós anyag métere csak 2 40 P Schütz Áruházban.
Budapest, Junlus 9 (Éjszakai tetefonJelenUs). A Ház megkezdte az 1933—34 évi költségvetés lá\'rgyalásál.
Orteger Miklós kijelentette, hogy peej/a a klrálykérdist a miniszterelnök felszólítása ellenire sem kapcsolja ki, mert ennek megoldása Icbz az a feezltörud, amely szélbonl|a a trianoni szerződést. Megnyugtatja a miniszterelnököt, hogy nincs legitimista mozgalom, csak hangulat.
Nem akarnak puccsot, mert az . cil, hogy a nemzet akarata döntsön.
Zichy János gróf kéri a kormányt, é\'ttesie meg diplomáclsi uton külfölddel a királykérdés szüksé gességét.
Jfáttay Tibor szerlnl a mai zavaros helyzetből a Habsburg-ház vlssza-hozatala utján lehet egyedül kiutat találni. A legllim magyar királyság jótékony vonzerőt gyakorolna a dunai államok felé Is.
Az „Emberbarát" Temetkezési Egylet izgalmas közgyűlése
Évekre visszamenőleg felülvizsgálják a kBnyveket
Nagykanizsa, junlus Megemlékeztünk arról, hogy a nagykanizssl „Emberbarát" Temel-kezési Egyesület rendes évi közgyűlését tartja. A közgyűlés az Izgalom Jegyében zajlott le és sok heves felszólalás hangzott el. A közgyűlésen Horváth István elnökölt. Kiss Ödön a napirend során szóvátette, hogy oz egyesület Illegitim hullajárutikot szed olyanok után Is, akik nem szerepelnek a tagok soraiban. A fel-
szólsmlás nagy Izgalma! és éles kl fakadásokat vállolt kl és félő voll, hogy a körgyülés bolrányba fullad. Hajós József Indítványozta, hogy a közgyűlés küldjön kl egy bizottságot, amely az egész dolgol felül vizsgálja és a könyveket 1925-lg visszamenőleg átvizsgálja
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta Hajós Indítványát, azonban a kedélyek ezután Is csak nehezen csillapodlsk te
Junius 18-án lesz az Iparoskör alakuló közgyűlése
A nagykanizsai Ipartestület elöljáróságI ülése
Nagykanizsa, Jonlus A nagykanizsai Ipartestület elöljárósága csütörtökön este tartotta Júniusi üléséi Samu Lajos elnöklete alatt, aki |elenlése Kapcsán beszámol! a Bakó Lajos vendéglőssel kötött szerződésről. A testület és az Iparoskor tagjai szímira tekepályát épllell. Foglalkozott az Iparoskör alapszabályaival. Az elöljáróság úgyszólván változatlanul fogadia el az alapszabálylervezetet és azok öst-
szeálliiásáérl hálás köszönetéi fejezte kl dr, Hajdú Oyula ügyésznek, aki évtizedek óla önzetlenül működik a testület érdekében. A kertmozi kérdésében az elöljáróság isméiellen kimondotta, hogy az fpsroskör nyugodt működése céljából klvánatos-nsk tartja, hogy a kerlmozl más alkalmas helyet keressen magának. Az IPOK átirattal fordul! a kontár-kérdésben az elöljárósághoz, hogy a kérdés gyökeres rendezése érdeké-
Legolcsóbban FEST
Legszebben TISZTIT
VARGA
ruhafestő, vegytlsütltó, gözmosó Ozeme Hunyadi-utc. 18. Horthy W.-sst 8.
ben adjon beadványt a polgármesterhez, hogy az ügy ugy oldassák meg, mint Oödöilön, ahol falragaszok utján hívták fel u közönséget a legális Iparosság támogatására és a kontárokkal végeztetett munka h itő-ságl eljárást von maga után.
Az elöl|.4róíág aion fáradozik, hoijy a közszállttásoknál a tábbell-készttő Iparosság az eddiginél nagyobb mennyiségben, a város ipa-rosszának súlyos helyzetéhez éá számarányához méilen kaphasson állami megrendelést.
Örömmel állapították meg, hogy az Iparoskör tagszáma napról-napra emelkedik. Az alakuló közgyűlés |u-nius 18-án lesz. Tagjsl a lártada-lom minden rétegéből rekrutálódnak.
SZÍNHÁZ
A színházi bérletesek figyelmébe
A színház keddi megnyitó elóadá-s\'ra, mely alkalommal a Mittóságos asszony trafikja kerül bemutatásra, a s inházl pénztár már megkezdte a jegyek árusítását. Az igazgatóság kéri a régi bérlőkéi, hogy helyeik biztositására mielőbb jelentsék be Igényűket, d e. 11-12 és este 7-8 óra között az irodában, meri tekintene! a nagyon olcsó helyárskra á« az Igen kedvező bérleti teltételekre, annyi az uj bérlet-Jelentkező, hogy az Igazgatóság mégis előzékenyen sreretné elsősorban a régi bérlőket kiszolgálni.
Az első bét műsora: Kodd: Méltóságon tuwzooy trafikja. Szerda: Erdélyi kastély. Csütörtök: Méltóságos asszony Irallkja. Pintek: Szlbltt. -Szombat: Zsákbamacska. Vasárnap este: Zoákbanmcska.
Egész szezon alall mélyen leszállított helyárak 1
A Síusunon-társulat vendégjátéka
Salamon Béla kabarétársulala étidén indul! el tizedik országos kör-u\'Jára. hogy ujabb babérokkal övezte eddigi sikerell. Ezen a lublleumi körulon Nagykanlisa közönsége it jelentős szerepet kapott a babér-oszlogatők sorában és a péntek esti vendégszereplésen tzünni nem akaró lelkesedéstel ünnepelle a kiváló komikus! ás elsőrangú egyoileiét. A müsor-ÖBsreállilás éa az egylöl-egylg kitűnő tzereplők valóban meg H érdemelték ezt a lelkes ünneplést. Salamon Béla állott lermésielesen ez elismerés fókuszában. Legutóbbi vendég|#éka óta komoly és (eltűnő átalakuláson eset! keresztül a jálék-tlilusa, amelyen Jóletően érezhető az elmélyült előkészítés önkritikája, ami uj szint és pozitív értékel ad játékának. ,
Az együttes tagjai között ötömmel látta viszont a kanizsai közönség Krémer Ferit, aki! még a pécsi társulat égisze alatt fogadott annak-idelén a szeretetébe.
A közönség mindvégig kitűnően mulatott, u,,
Ujabb fehér cípőujdonságok érkeztek!
Szürke barna, fekete nyári divatcipők, szines sandalettek bocskorok és u>eek-end cipők a legjobb minőségben és legolcsóbb árakon
MIitényi Sándor éf Fia cipíáruháza Nagykanizsa, Ffiut 2. (Városházpalota)
zalai közlöny
NAPI HÍREK
NAPIREND Junius 10, uombat
Római katolikus: Margit. Protealáns: Margit Izr.: Slvan hó 16
Vánal múzeum él könyvtár nyitva «sOta>MkOn és "Urup dÚMlt lO-t*l U óráig.
Uyógyaieitárl éjjeli siolgálat e hónapban: a Salvetor gyógyszertár Einébet tér Huta a klttksnlnal gyógyaxeilát.
(lörlltrdö nyitva KRIi (i órától erite « óráig (béllé, azetda, pántsk délután, kedden egéaz nap nóknek).
- (Előléptetés) A kormtnyzó Fodor Vilmos lelenyel m. klr. föállat-orvosnsk és Horváth Jóisel sümegi m. klr. föáUatorvosnak • VII. Ilielésl oszlályu dm és jellegei adományozta.
— (A Szent Ilona Leányklub balatoni kirándulása) A Szent Ilona Letnyklub vezetősége as idén Is tervez jullus hő elejére hirom oapoe balatoni hajókirándulást. Szi-veeen látjuk mladazokat a leányokat, akik gondolják, hogy kOttnkben egy kellemes kiránduláson jól éretnék magukat. Kérjük a mielőbbi jelentkezéseket, hogy a kedvezményeket ■egsierezbeasOk. Bővebb felvilágosítási ad a Mlssrlósház Irodája.
— Házasság. Welsz Lola és UUmaytr Miklós lolyó hó 11-én délután 4 órakor tartják eskűv4|üket az Izr. nagyleatp\'osabaa. (Minden külön értesíti* helyeit)
— (A 48-as bzoberra) Koma Ferenc kormánylőtacáoaoa (Szeged) 10 pengőt adományomét.
— (A temető vlt-ellátása) Igen tisztelt Főszerkesztő Ur! Ml mindig örömmel és hálával olvassuk a Zalai UhUny kMábjain iwprélágol IáKS és a kőz érisMten seút emelő sorokat. Most ml Is kérjllk, hogy kérésünknek helyt adni szíveskedjék. A temető vlz-ellálásától van szó. amiről már lőbb ízben a bizottságok ülé seln Is folyt lárgyalás. Van ugyan kél vízcsap a temetőben, de a közeledő nyári Időben ez nem elegendő. Szflkeég van egy harmadik csapra. Ehhez megvan a városnskaz anyaga, a kivitel az luségakciő munkaapparátusával megoldható. Azután nagyon fontos volna az utak kiközezése, mert esős időtH-n járhatatlanok az ulak. Pedig naponta százan th százan Iáinak a temetőbe. A temetőt a közönség tartja íenn. Tehát ez a közönség követelhet ts valamit péeiéérl. Évente állag 15 000 pengő a lemetö jövedelme. Tehát van fedezet az utak rendbehozatalára, amit sxialén az inségakció kapcsán lehelne elvégeztetni. Tisztelettel: aláírások.
t ha e«aná. Irta: Ponson dusfczreil Fordította: ctr. Endre Dénee. A Valole-caalád tragédiájának egyik legdrámaibb tolezote az a megalkuvást nem Ismerd, adás küzdelom, moly a francia trónárt tolytk a protatáM Na-varral Henrik óm a katolikus Gtilne hercegek ki\'izt A viharzó események láncolatában nincsen megállás, se hézag o*ytk eptiód kergeti a mSutk.t a a nagy tótért vívott párbajban hol az dgyik, hol a mánlk ktlzzló Öl kerül ttllíl nem lőhet tudni, hogy váglll melyik marad a porondon. Az érdekes kötet ám ttsve K Hl Megjelent íRlIadla " Kogíoyek stgozatlkaai.
\'w m» iQ,
Kazalponyvát, kocsi- és sátorponyvát
legolcsóbban készllünk. K aktáról leit (Mtyvákal alkalal ároa árusítjuk
Javításokat ju\'ányosan elvállalunk.
,„ HIRSCH ÉS SZEGŐ.
Az egyttázl hangversenyt junius 17-re halasztották
Nagykanizsa, Juulua o
A plébánia-templomban taitandó egyhíai hangversenyre nagyon sok jegy már elkelt. A nagyközönség is tudatában van annak, hogy nemcsak egy nemes ügyet mozdít elő és támogat filléreivel, ha részt ve<z a hangversenyen, hanem emellett ntm mindennapi műélvezetben lesz része. A Kelling Ferenc lanár állal összeállítóit gazdag és fővárosi nlvóju műsor eseményszerűvé (eszi a gondosan összeállított egyházi bankversenyt. Örömmel jelenlheljük, hogy az érdeklődés rendkívül élénk és a hangverseny teljes sikerűnek ígérkezik. Tekintettel a gimnázium torna-vizsgájára, a rendezőség az Űrnapjára megállapított hangversenyt ju-nius 17-re, szombat délatán 6 órára kalaszlotts.
— Gyomor-, bél- és anyagcsere betegségeknél a természetes .Ferenc József keserűvíz az emész-töszervek működését hsthstósan előmozdítja « Igy megkönnyíti, hogy s tápláló anyagok a vérbe kerüljenek.
— Megbízhatóan,olcsón Javít és alakit át rddtókat: Tranadanubta
Sylvla (tatalma Ml bírhatta rá az életerés, szép Sylviát arra, hogy eay nyirkos, hideg hajnalon a hid kurtájáról a hullámok mélyébe vesiw magát?
A tragikus pillanatban egy tlatalomber utána veti magát, hogy mogmentse. Azután ott áll szemben egymással az elhagyott Vízparton a Hatat térti ön nő csapzott sziluettje, de végül Is a férfi óletakarása marad as ur kettőjük fűlött. Ez n könyv ujabb sikert Jelent a Palla-dls Félpongfls Regényeinek sorában.
— Tekintse meg kirakatainkat, de még jobban örülnénk, ha bejönne és véle kényszer nilkűi átnézné nap-nap után érkező dlvatujdonságalnkat. Schütz Áruház.
— (Megverték karóval) Csonka Károly 45 éves beleznal gazdálkodói csütörtökön este meki.\'mtdta egy haragoss, aki karóval ugy összeverte, hogy súlyos állapotban szállították be a kanizsai közkórházba.
Az OMKE uj helyiségei,
a Horthy Miklós-ut 35. sz. alatt (a voll Zerkovllz-házban) már annyira elkéazüllek, hogy az egyesület ma át ís köllözködhetlk. A rendes hell családi összejövetelt ma már az uj helyiségben tartják. A kerthelyiség alakítása is serényen folyik, hogy egy híl mu\'va készen álljon minden a megnyitó kerti ünnepségre.
Tíz napig
olcsó árban árusítom
az alanti cikkeket:
Tiszta selyem és műselyem,
Chantung selyem
métere..........2.90 pengő
Maroccin (kis hibával)
divaíszitiekben.........5.— pengő
Crém női kabátszöveíet
12/4
plüseb ebédlő szőnyeg
70.— pengő
Kirschner Mór
dtvatáruházában
Nagykanizsa, Fö-ui 3.
Állott áll apoltai tort itt ét Ifli aaják a terménetel „Fareao Mtiel"
keserűvíz használata á.tsL rendes gyomor- él bélmüködést éruck el . A modern nSgyŐgyltás Mképvlselfl. a Fereie léntí vizet igeit soV Hétben kipróbálták -és kivétel nélkül gyorsan, megbízhatóan és fájdalom n IkOl halónak találok.,.,lllV,j.:. Aw
Az IparteslflleU. Dalárda vasárnapi junlállsa
Holnap, vasárnap lent a nagykanizsai Ipartesmleli Dalárda jur#Uw, A halk siavu Nagykanizsa csendes, egyhangú életében egy kis1 ázlnl, mozgalmai, etevehséget jelent ö\'k nagyszerű rendezői gárdával meg-, rendezett |uplálls, amely a szórakozások számtalan lehetőségeit nyújtja a résztvevőknek Ami ötletességei, frappáns gondolatot belevinni tudták, art mint alkalmazta « tpírtesttlleti Dalárda vigalmi bbotlssga. Nem hisszük, hogy egyhamu része lesz a város közönségének oly sokféle azóta\'iozáaban, oly pompás hangulatban, mint amit k holnapi juulalis nyújtani log. A város közönségének minden rétege ad egymásnak találkozói a juoláltson, amely azl a célt\' Is szolgálja, hogy lehetővé tegye a kitűnő-daláidának u orr-zágos dalos-versenyen való részvéteit. Aki ifanl-zsalnak érzi msgát szivével-lelkével, támogassa a nagyklrilzsai fparleslü letl Dalárdát eme tftttkvésciben és vegyen részt a holnapi juniállsán.
— Trta • fátkajyui Irta\'.\' Kállay Miklós. Knsak a neg*ajnek a ibéae ör-
zsébet angol királyné. Nluoa a történ lemnek loroahtlkusabb, t
lelmesebb jelensége Api* királyi hóhér, aki leányának az anyját la kivégezteti. Szertelen szerelmek kísértik.
vad szenvedélyek, gyilkos tóUékenyzé-gek lángja lobog körülit-. Es körülte a világtörténelem legkalanitonnbbszásada
hullámzik. Vér ín arany lángolása sápasztják egymást A mélységben orgyll-
maji
Palladla-ktadáa. i -\'■:\',.
— A székrekedés megazOntnek
tekintheti. A mai nehéz viszonyok melleit egy gonddal keveFebb. Eddig a székrekedésben szenvedőknek kúrára kelleti ulazdlok, hogy egy idö e rendbe hozzák hélmuködésttket. Ez most egy csapásra megszűnt. Forgalomba kei üli egy »Cltrosal\' nevű készítmény, mely mesterséges, kristályos, citromos Izü karlsbadl1 só, melyet egy részt kellemes citrom illata közke íveltté tett, másrészt oly csekély összegéri szerezlwlő be, hogy használala mindenkinek lehelövé van léve.
— ilsörangu mű]ég kapható a Tranadanubia Egyesült Gtizmalmok Részvénytd^saadgndl.
Zürichi tárlat
Párts 20 38, London 1T4S, Nswyort MT\'OÚ, BrSaMl 7J lV;i. Atltario !6«i/>, Madrid 44 20, Amsterdam 20S-30, Beríla 120 20 Wien « 15. Szófia -•-, Pttja 1541, Vsrsó 5800, llud. Helgrád 7-00. Buksresl 30«
bili! Ml Biilll
Legolcsóbb a jó és elsőrendű
marhahús
almán István \'
hentes és mészárosnál, a piacon, s halas melleit.
Tisztelettel
SIMON ISTWÁH

hWtas ée mészártte
J
1933. JunluB 10.
ZALAI KÖZLÖNY
Cérna flór női harisnya fekete színben m. anu
88 fiiiér roa, egy napig.
vétel, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
olcsó
FUrsi Divatcsarnokl
Pá> száz darab gyermektrikó, alkalmi
igen
SPORTÉLET
Végre Kanizsán játszik a bajai válogatott
Nagykanizsa, Junius 9 Több éve húzódó terv valósul meg Baja vároa válogaloltjának kanizsai szereplésével. — Régebbi Időkben ugyanis már ugy Pécs mint Kaposvár reprezentatív csapala szerepeli városunkban és Bájára nem kerOI-helelf a sor, meri ciak a szélválasz-lás ulánl Időkben kapcsolták Délnyugathoz. A Zrínyi Is azűnetell. Kizárólag az N. T. E.-ből Összeállított ctapal pedig, mely legjobb Játékosait a prolicsapat megalakítása miatt elveszlelle, nem ludott volna megfelelő erősségű lenni Bi|a város válogatod csapatával. Bsjln ugyanis
4 ctapal játszik. Vasárnap ls mind a 4 csapatból Összeállított Játékos-gárda áll kl Kanizsa ellen Bija város Mindben. Az együttes Össze van már szokva, mart állandóan jáltzá-nak városközi mérkőzésekéi. Legutóbb Is Pécs város válogatottjai ellen játszottak nagyon szép eredménnyel. Mindössze 1:0 ra kaptak kl. Ez nagyon hízelgő eredmény, ha figyelembe vesszltk, hogy Délnyugat színeit, majdnem kizárólag pécsi játékosok képviselik.
A Kanizsa színeiben porondra lépő csapatol tartjuk olyan Jónak, hogy győzelem reményében vehell fel a küzdelmet. Kaufmann lesz a bíró.
Véleményünk szerint csak a nézők ■lázainak tapsa kell hozzá, hogy kanlztal győzelmet Irbauunk majd ktddl izámunkban.
Az NTE Zalaegerszegen játszik vasárnap
Nagykanizsa, junlus II Az NTE futballcsapata holnap ba-rállágos futballmérközéu játszik Zslí-egerszegen a ZTE ellrn. A kél csa pal több alkalommal látszott már egymás ellen, de mindig az NTE kerüli ki győztesen.
A leányllceunt torna vizsgája
Nagykanizsa, junlus 9 A Nagykanizsai Egyesületi Leány-llceum junius 11-én vasárnap d. u.
5 órakor tartja tornaünnepílyét a fémipari szakiskola udvarán.
Jegyek 80, 50 és 20 filléres árban a helyszínen és elővételben Szabd Antal cégnél válihatók.
Qlmnázlsta tornászaluk Péciett
Nagykanizsa, Junius 9 A nagykanizsai kegyesrendi reálgimnázium 7 lagu csapala Deák János letlneveliai tanár vezetésével
11
vasárnap részt vesz a Pécsett rendezeti nagyszabású Ifjúsági csapattorna versenyen. Az a lelkes és szakszerű atlétikai oktatás, ami a kanizsai gimnáziumban esztendők óta folyik, bizonyára méltó eredményekben fog kifejezésre Julnl. (Ezt a versenyt is, mint a pünkösdi kerülell disztornál, dr. Barabás Jenő pécsi postafőnök, a MOTES; dny kerületének 0. v. elnöke szervezte.)
A leaiell Buok leriia-árloljaauil
VALUTÁK Angolt. 1935-1975 Belgl(r. 79-16-79-74 Csehk. 16-93-17 01 Oán k. 85-90-87 10 Dinár 7-20 7 70 Dollár 468 00 478 OU Francis f. 22-30-22-50 Holl, 230 15-232 35 Zloty 64 35-64-85 UI 340-3-44
l.eva 4-00-4-26 Ltn 29-90-30*20 Márka 135-70-136 60 Norvég 97-50-98 50
Feseta —--■—
Schlll. 77-50 80 50 Svájcit. 11070-111-40 SVádk. 99 5010050
DEVIZÁK Amst. 2X 35-232 35 Belgrád 780-700 Berlin I35-89-I36S0 Brűssel 79*26-79-74 Bukarest 341-343 Kopenh. 86 10 87 10 London 19-36-19-50
Madrid -•-■—
Milano 3000-3018 N«wy. 47200-478-00 Oszló 9770-9H-S0 Pária 22-33-22-47 Prága 1695-17-00 Szórta 4-IH/.-4-I4I/1 Stockh. 9Ö-7O-I00 50 Vsrsó 84-55-64 95 Wlea
Zürich 1108)111-40
Wien clearlng áztolyama r 80.454.
TeraéaytŐHlí
Bnza llszav. 76-os 1290 -13 45, 7l-es 13 15-13 75, 78-11 13 40—1305, 79-ea 13 65-14 20. 80-11 1375-14 30. dunán-Idll 79-os 11"95 —1201, 77-es 12 10-12-20, 78-u 1225-12-40. 79-el 1245-1260, 80-11 1260—1270, rozs 5-95 - 605, lak. árpa 8-40 - 860, uh 7»-800, Ingert 7-65 -775, korpa 5-15 -525
üertéiváiár
Felhíjlás 540, eladatlan 97 — Elsó-rendü 000-092, szedett 08S-088, szedett közép 000-0 85, könnyít 078-082 t-sfl rendű öreg 08Ó -082, ll-od rendű 5re« 076—078, angol süldő I. 0D6—106 szalonna nagyban 1-10—000, zilr 1 25 I SO. hus 106-1-80, lélsertés 1-12-1-22.
Kiadja 1 lanlulajdonos Kőzgizdsstgl Rt. Outenberg Nyomda él Délzilil Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős klidó: Zalai Károly. Internrbln teleton: Nagykanizsa 78. azám
RÓZSAFÁIT
GYÜMÖLCSFAIT
megvédi
a hangyák és MIMI.
ha az «ny v«yürük*t felia\'tja és
„PRONIKOL"-lal
permetez. Pronikol éra: 3 liter permedéhez 24 illlér
3) 1U0
t fillér 290 (illér
(Használati utasítás és Ismertelök I Ugyan állnak rendelkezésére). Növényvédelmiszel ek eredeti gyári ciomagolásban beszerezhetők:
orszAg József
mag;, műtrágya, zsák, növényvédelmi-
Hzerek kereskedésében Nagykanizsán, Erzséb: t-tér 10.
(A bírósági palota mellett)
APRÓHIRDETÉSEK
Több. mint ISO lajti rózsáimból ráaaaa-aaanaak xemeaklnt 10 fillérért kaphalók S »b5 Antal, Eölvős-tér 6. 2277
G4p, hangát-, traktor és autóolljok, gépjsn, kojalkeno, csrbo\'i, carbollneum, sósav, BzsImUkazeiz, cirbtd, továbbá zaák, ponyva, kölcsönzsák, kölrsöuiv ay va leg-o;csúl,b bevásárlial helye Kelemen Rezsó cég Nagykialm, Deákléz 9 2060
Kápkarafaaáaak, cipók, gyermekkocsik atb. assAlvan laaaállitatt árban kiphitók. Ar-muth, ■■aár-uáiar.
3-H lámpás Pnlllps ráálá nagyon olcsón eladó Sugár ul 18. házfelügyelőnél.
-2218
1 liter elsőrendű oaopakl 80 Illlér. Köó korcsma, Főül 17 . 2285
Jókirbin levő sczlont, v.ilamlnl ebédlő-és lűrdöszobaberrndezéal keresek aas-■élolra. — Címeket kérem a kiadóba leadni. 2291
Pékaén két kemencés, Jólorgslmu he lyen augusztus l-re kiadó. — Ctm 1 kiadói,an. 2292
A letenyet ktr. Járásbíróságtól.
Pk. 1033/1331. szám.
Árverési hirdetmény.
Dr Pozsoglr Rezső leienvei ügyvéd ál-
tal képviselt Molnár Jenő, Molnár Fereac, Molnár István, Molnár Sándor, Molnár
Mária maród lakóiok javára 333 P 78 Hll tőke éa járulékai erejéig a letenvd Ur. járásbíróság P. 8341/1930/3 I. száma végzésével elrendeli kielégítési végrehajtás folytán végrehajláit szenvedőtől as 191Í évi április hó 26. niplán letogtitt és 818 pengő 30 flllérra becsült Ingóságokat az árverés megtirtását ezen végrebsjtatá és esetleges zálogjogot szerzett csatlaho-zott vígrehljtatók részére elrendelem, d» cuk arra az esetre, hl kielégítési joguk még mi Is fennáll, s hl tutiastó hatályú Igénykeresel lolvamalban nincs, Miróc községhez tartozó úgynevezett Bocsit oí-dsll erdőben teendő megtartására-hilárnapat 1933. évt junlul hó 13. nipjának délelőtt 10 óráját kitűzöm, imlkor a bíróilag l«-toglilt tölgytn rönköket és haaáb lüalUt • legtöbbet ígérőnek készpénzflzetéa melktt. esetleg becsáron llul Is, de • kikiáltási ás kétharmadánál clacaoajsbbaa nem, el lógóm adni.
Azon Ingóságokra, melyeknek a kikiáltási ára 1000 pengőn felni van, u M10I9JI M. E. számú rendelet értelmében cssk iiok árverezhetnek, iklk i klkUltást ár >/ta^ részét bánatpénzül leleazlk.
Ezt az árverést i halárnlpot megelőző utolsóelőtti hétköznapon déli 12 óráig be kell Jelenteni, a hlrlappéldányt pedig as átverés napján az árverés megkezdáae előtt át kell adni.
As átverés kitűzési diji 5 P 50 tlll
Letenye, 1938. évi raá|us hő 21. aapjáa.
Pál Oyula
ktr. jblróságl kezelő I14S - b. végrepijtó.
Kedvező alkalom ! Üzletváltozás miatt
nöi UcilupaRaí
mélyen leuadlll/or/ dron
dlulrl/dsob meglepő arsépezz Utaxltlnch 1
Hir&nyai £.
RalapUtclciében ^ HoriQy MlUlóa-uí O*
Nagykanizsaiak találkoxóhalya az
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmasiloxky-sstoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202-43, 294—34. — Sürgönyeim: HOlCUST. Szobáink árát mértékeitek. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg víz, lift, teleionos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház éa amerlcsui bar
Roletia
vésvén
rmá 18 umlmmr
Féregmuntes
AFRIK
Jlváuyba — párnába
latracvászon
(áaboaáasaák Szalmazsák Oyapjazaák
Hirsoh és Szegi cégnél
zalai
=BB
A cigaretta fllslje... elszáll a levegőben, a hanuit a szeméttel egyfltt a szobából kisöprik. Naponla csak három cigarettával sziv el kevesebbet .és megtakarít annyit, hogy a megtakarított pénzből
Saját Otthoni
teremthet magának paradicsomában,
a magyar tenger
Balatonfenyves üdülőtelepen.
M*r heti P 2-70 lefizetésével,
tehát annyival, amennyibe naponta három cigaretta, vagy egy korsó sör kerül, vásárolhat magának egészséges partmenti villatelket, strandjoggal.
Saját otthona í^fZ! gyümölcsössel, szőlővel, parkkal.
Kérjen még ma díjtalan prospektust térképpel, árakkal a
líoÉHyr",nkey központi
villatelkekről.
Bővebb felvilágosítással szolgál:
Szabó Antal Nagykanizsa, Fő-ut 5.
A „Zalai Közlöny" előfizetői és számonkénti vásárlói 28 százalék engedményben részesülnek.

KOZLONt_
I—
1983. junius 10
„Olcsók vagyunk, mert jók vagyunk."
Yo •JfO (foxtrott)
Que diós la perdone (tangó)
Paradise mu)
Marta (rumba)
Magyari csárdás
stb. stb.
GRAMOFONLEMEZEK
1320
Transdanubia r.-t.
Cungery-ul 6.
Telefoni 4-13.
Közgazdasági Részvénytársaság r nn s •« t•
NAGYKANIZSA
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozó intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készítünk s
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjeKyet," fal ragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat,
TELEFON:
78.
Gyáriunk i
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat,
jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsák-
cédulákat, naptártömböket, falinaptárakat, dobozokat stb. elsftmngu kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.

Nyomatott ■ laplalildoooa-KOuiidaiiéji R-T. Oalaabui Nyoada éa Uélula, Lapkiadó Vállalati könyvnyomdáiéban Naokukata. (Alatta OaMvbrfti Zalai \'kiiíivV \'
73. évfolyam 131. szám
Nagykanizsa, 1933. junlus 11, vasárnap
Ara 16 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
SM<k««!tfcég é» kiadóhivatal; Főul 5. irám Meg|ele.ilk minden reggel, hétíö kivételivel
POLITIKAI HAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Világgazdasági konferencia küszöbén...
Irta: KELEMEN FERENC
Londonban pár óra múlva összeül a világgazdasági konferencia, amelyen 53 nemzet közel háromezer delegátusa vesr. részt. Soha nagyobb érdeklődéssel nem tekintett a világ közvéleménye nemzetközi értekezlet felé, mint most. Soha nagyobb szükség nem volt arra, hogy a világ valamennyi államának gazdasági szakértői összefogjanak, mint napjainkban i A világ gazdasági helyzete valóban elszomorító. A világ jóléte napról-napra pusztul. Egy uj világ, a munkanélküliek nemzetközi szolidaritásán alapuló szociális probléma vésztjósló kontúrjai bontakoznak ki a szörnyű chao6zból. A polgári társadalom egyre csúszik, lefelé a pau-perizálódás lejtőjén. Komoly megrázkódtatás nélkül ez az állapot sokáig már fenn nem tartható. A pusztulásnak is megvan a maga gazda sági és psiebológiai hitára. Mi már mindkettőhöz közeljárunk. Érzik ezt a világ sorsáért felelős gazdasági és politikai tényezők is, EzzeJ magyarázható a világ gazdasági és pénzügyi szakértőinek ilyen imponáló felvonulása Londonban.
A nagy háború befejezése óta rem ez az .első gazdasági konferencia, mely a világ é«ető gazdasági problémáit megoldani akarta. Sajnos, ezek az értekezletek eddig semmiféle érdemleges eredményt nem érte\'< el. A zöld és fehér asztalok .mellett ugyan n gyrészben feloldódo\'t a népek háborús psichózlsa s a nemzetköri megértés szelleme bontogatta szárnyait a delegátusok felett. A két nagy rivális, a francia és a német nemzet, amelynek egymáshoz való viszonyától függ Európa, sőt » világ békéjének sorsa, már-már kezel fogtak egymással. Briand elment Stre semann sírjához s a világ ugy érezte, hogy ez a kegyeleti ak\'us megnyitja számára a boldogulás útjait...
Nem ugy történ!]! A túlzott nacionalizmusra támaszkodó politika le hetetlenné tett minden gazdas gi kibontakozást A kiváló szakférfiak elméleti megállapításokon tul nem jutottak. Sőt a politika a>. igazi gazdasági tekintélyeket szóhoz sem en-
f;edte. Keynes m.lr a béketárgyalások dején lesújtó kritikát mondott a békediktátumok gazdasági rendelkezéseiről. Azóta is találó elméleteket állított fel különösen a volutakérdé-sek rendezéséhez. Ezekből az elméletekből és gyakori ;ti tervekből azonban valóság s .hisem lehetett, mert Franciaország európai hegemóniáját a régi dogmákra táma szkodó aranyura ómra épi i fel s iuy minden gondoláitól, minden ötlettől vagy tudományosan felépi ett uj pénzügyi rendszerlói, melynek bázisa nem az arany mindenhatósága, mereven elzárkózik.
Amerikát és Angliát sem lehet egyelőre gazdasági kérdésekben közös nevezőre hozni. Világgazdasági
PJMluléti ára: < SufktiitMgi é*
iii
hói. I petitté 30 ttlltr kladófalvatall telelőn: TS. aa
érdekeik sok ponton találkoznak, de vannak szempontok, amelyek teljesen szétválasztják Okét. Anglia valutapolitikai intézkedései, a font árfolyamának\' mesterséges leszorítása ko zelról érintette Amerika exporiiehetö-ségeit. Roosewelt a dollár nemzetközi értékének csökkentésével védekezett. További elgondolásait, különösen a világ aranykészletének bizonyoB elvek szerint vaiú szétoszlását, Angllá bi zonyára nem fogja magáévá lenni, Iegkevé8bbé ped\'g Franciaország, melynek az aiany nemcsak gazda-ségi- és pénzügyi aröt, hanem magái a .securitét* is jelenti. A\'világgazdasági konferenciának ebben a kérdésben tehát igen nehéz lesz a helyzete s a fennálló érdekellentétek már magukban hordják a sikertelenség magvát. Pedig a konferencia egyik leglontosabb tárgya éppen a monetáris probléma.
Nem remélhetünk sokkal többel a vámkérdés megoldásától sem. A világgazdaságban ma valóságos aularchiaörület lombol. Az egyes országokai a különböző vámok kínai falai veszik körül. Ezeken belUI a devizakorlátozások drólaövényel gon-
doskodnak az önellátás nagy gondolatának védelméről. Hogyan tatárjuk ezeket a szörnyű akadályokat egy világgazdasági konferencia tanácskozó asztala melleit lebontani ?...
És a hadiadósságok kérdése, mely polip karjaival fojtogatja a világgazdasági helyzetet, megoldható ? Pedig e szörnyű ballaszt nélkül a világkrizia nem llquldálható. Amerika, a világ legnagyobb hitelezője, hallani sem akar róla. Roosewelt valutapolitikai experimentumaival forradalmár, fantaszta, mint hitelező dogmatikus, az „Eln Wort, eln Msntl" rendilhe letlen híve. Franciaország, a klas-sikus pénzügyi felfogás hazája, megtagadja a háborús adosságo* fizetéséi, nehog/ a nemHzető nagy rivális jobb helyzetbe kerüljön. Anglia tízei Is, nem is. Képrs lesz e a konferencia az ellentétes érdekek e chaoszában rendet teremteni?
És végül a nemzetközi politikai helyzet? Megfelelő politikai atmoszféra nélkül gazdasági tárgyalások eredményére sohasem ve-ethelnek. Itt van Hitler Németországa, Herrlol Franciaországa, Benes Kisantant|a, Dollfuss Ausztriája stb. Ki ludná
ezeket a legszélsőségesebb politikai irányokat kOzös nevezőre ho/nl? S azlán a világgazdasági konferencia sorsa tulajdonképen már eldől a leszerelési , konferencia sikerlelenségé-vel. Addig, mig Európa a leszerelés kérdésében megegyezésre nem jut, a világgazdasági helyzet számottevő javulására nem is gondolhalunk...
Ily körülmények közOlt mit várhalunk hát a nagy gazdasági értekezlettől, mii lehet az a háromezer kiváló szakember? jóformán semmit. És mégis óriási eredménye lesz ennek a népes gyülekezetnek. A pénzügyi és gazdasági szakériók nem fogják megoldani a beteg világ problémáit, dc a háromezer Ember tárgyalásonkivüll fesztelen eszmecseréje, bizalmas létalé-je elősegítheti annak az uj európai közvéleménynek kialakulását, mely nélkül sem a politikai, sem a gazdasági kérdések nem rendezhetők. A zöld asztaltól nem várhatunk eredményt, de háromezer ember ismerkedéséből éa barátságos beszélgetéseiből kihajthat űz emberi sioliduritds érzése, m-rty egymagában Is megoldhatna minden prub émdl...
Aláírták a magyar-román kereskedelmi egyezményt
Bukarest, lutilua 10
(Éjszakai lelefonjelentés) Szombaton délben aláírták a magyar-román kereskedelmi és clearing-egyez-
ményl, melynek értelmében a két ország közöli az árucserét kompenzációs alapon hajtják végre. Az áruforgalom ezután lényegesen könnyeb-
ben bonyolódhat le, mini a múltban. A kereskedelmi szempontból nagyon fontos egyezmény junlus 15 én lép éleibe.
n.imrL-ir.T.TVtAAn.-t.iivin-1-i* *i*i*i...................................*.....................
Románia majdnem hadat üzent egy elfogott granicsár miatt Bulgáriának
A bulgár vezérkar még diplomáciai közbelépésre sem akarta kiadni a román őrmesteri, aki Ielőtt egy bulgár embert
Bukarest, Junlua 10
(Éjszakai telefonjelentés) Mintegy 4 héttel ezelőtt a bolgár határőrök elfogták Setbdn, román határőr őrmestert, aki egy román terülelre tévedt bulgárt halálosan megsebesített. A sérült utolsó erejével még vissza tudta vonszolni magát bulgár területre, ahol meghalt. Serbán őr-
mester erre szintén átment a határon, hogy megállapítsa a halott személyazonosságát, mire elfogták a bulgár határörök.
A bulgár vezérkar még a diplomáciai tárgyalások után sem akarta Serbánt szabadon engedni, mire Mlronescu román hadügyminiszter 2 nappal ezelőtt kormányának fel-
hatalmazására személyesen közölte a bulgár hadügyminiszterrel, hogyha 24 órán belül nem engedik szabadon az őrmestert, akkor a lomán csapatok megindulnak Bulgária felé A bulgár katonai hatóságok azonnal szabadon engedték Serbán ármestert, akit visszakísértek Romániába.
A magyar delegáció a londoni világgazdasági konferencián a terményár szabályozását, a külkereskedelmi korlátozást és a nemzetközi adósságok
ügyét teszi szóvá
Imrédy Béla pénzügyminiszter nyilatkozata a londoni értekezletről
Budapest, Junlus 10 Imrédy Béla pénzügyminiszter szombaton reggel utazott Londonba Judlk József, a Nemzeti B>nk képviselőjének kíséretében. Bécii jelentés szerint Dolfuss kancellár ugyancsak szombaton reggel utazott el repülőgépen a világgazdasági konferenciára.
Imrédy Béla pénzügyminiszter elutazása elölt nyilatkozott a magyar
újságíróknak és többek között kijelentette, hogy a londoni értekezleten mindazok a gazdasági programok szerepelnek, melyek az utóbbi idő-
gazdasági termények, különösen a buza árára kiható tényezők vizsgálatára és olyan szabályozásra, mely lehetővé tenné a kedvező áralakulás
ben a hazai közvélemény közérdeklö- | elérését.
désének homlokterében állottak. Ma gyar részről — mondotta a pénzügyminiszter — különösen három kérdésre mutatunk rá.
1. Az árkérdésre, Így a mező-
2. A külkereskedelmi korlátozások ügye, mely alatt nemcsak a vám falakat, hanem a protekcionizmus gazdasági fegyvertárának minden egyéb eszközét is értem. Ezek az
zalai közlöny
Nemcsak Európában,
De a nagyvilágon
Az [MiHlPB víznek,
Nincsen párja sehol.
Iá«|«ril
A ne*rk«nlzial míieoi<tl/V\' ilgyetü letentéeeki S ontb|ton a kdrnk-Mto: Kennel 7 ónkor + IS-4, <WaM« 1 óral<oc +10.8, eate » órákor + 1?3.
ItMitt Egétz napon át lelliós égbol-toiat.
Sítttrány: Reggel azélesefld, délben énak, este éizaknyugatl széL
(Bjuuikai rJMJilinUiI » ■"taetreM-gl.i laMaatleiaatl 10 (ickor i ■ategeMe .írható, • iólulínl zivatarral.___
utóbbi időben különösen ai agrár-illamokkal izemben voltak érvényben 3. A nemzetközi ndósiágok Ugye éa Igy a devizakorlátozások ügye la. Hogy milyen! eredményre |ut az ér> lekezlel, azt előrelálni nem lehel. At a körülmény, hogy a< érlekezle-len képviselve lesz a lóid valamennyi állama éa lObbnylre olyan személyek illat, akik a gazdasági politika Irányításában jelentós szerepel látszanak. lehetővé togja tenni nemcsak az aktuális világgardaság! helyzetnek az áttekintését, hanem azoknak a gondolatoknak és terveknek egybevetését is, amelyek a különböző országokban felmerüllek abból a célból, hogy a világgazdasági válságból kivezető ulat keressenek. Megemlítette még a miniszter, hogy 6 az értekezlet első szakaszában, amely 10—12 napot vesz Igénybe, tartózkodik csak Londonban és remélhetőleg e hó végén már vissza ls érkezik Budapestre.
RatriaMi vagy háború I
London, Junlus 10 (Éjszakot telefonjclenUs) Az 06-servsr megiliaplija, hogy a négyhatalmi egyezménynek az az egyetlen íratlan elve, hogy Európa csak a revhló, vagy a háború közölt válaaathal.
A 48-as szobrol Jövő májasban, a hősök vasár napján fogják leleplezni
A 48-as szoborra az adományok folyton erősbödő lelkesedéssel és már állandósuló eredmínyességgel folynak be. A szoborleleplezést 1934. májusára, a MsM vasárnapjára termik JJöllsígre 20000 penglt Irányoztak elő és 15 q bronzot mSrls megvásároltak. Az eddigiek azeilnt a szobrot Kisfaludy Stróbl Zsigmond készili.
Elek Oéza földbirtokos gavalléros gesztussal 10Q P-t adominyotoll a szobor- alaphoz.
A budapesti 48 as szoborbizottságnál jegyezlek:
IOÍ ptnsfil: Zalvkovlcs Sándor ny. a. tábormik. Adorján Henrik. B«ksy Sándor ny. á oarortis, Bodr\'r l\'il. Hala József, v. Hollós Lajos. ilr. Kasa Béla, Kunstltdter Andor. v. Pekl; Béla. v. Hadnóezy László, Radványt Jenő, Slol-ner Vilmos, Trolter Dénes.
fcrrat—keruakedelmel *»
VÁROSI MOZGÓ
Junlus 11-én, vasárnap
B U C S ÜBL Ö ADÁS
ünnepi műsorral. — Mindén előadáson filléres helyárakhal
mutatjuk be az Idei évad legkedvesebb wné» vig|átékát
ALPÁR GITTA
ée Max Hanne-n \'tsezutepiMrei ■ -
Szivek királynője
Zenós vígjáték egy királyi nőről, aki uralkodik a léril szlvokon. Ezenktvtil:
Hetedhét országon át a. Fox hangos világhiradó
Előadások vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
1988. junlus II
60 pengM: Wenczol Béta. 50peniíőt; v. Zsákmándy Miksa ny. á tábornok, dr. Itakuos Józsid WJ« m. tanár, Bán Jánoa UBorl olkész, Fzüos Forene Fenvvos J»nö, HltinnerDozaő K Bél" Úo»l Irtván. Ootthatd Dezső ny á. százados. Marlonialvy U!«H. á. íídnagy, Molnár Mihály- v Oszliayl Jóttet. dr. Pék Lajos. dr. Prelntnger Tamás, Ro»tá« JeBéCsohwftrt Károly, ny á. őrnagy, Síkos íltaa. dr. Somogyi Jenő. Somrnor Emil. v. Ssües József ijotap-pen Béla. dr. Ungcr Ujos, Wulguad István, Weher Forooe
40 pentíf. Belloslcs Lipót ny. á. ezredes, dr Rejtő Atiréd, Vollerloh Altréd ny. á. ezreden, v. Jinosházy JómcI-
A vidék lőle telhetőleg színién réizl veiz az adakozásban éa hozzá-segili a gyüjlést a várható eredményekhez :
Létenye: Bóha Józsel öreg bíró Ka-
poll PALKrumár Menyhért 8-8 Mázcw.
Ignác 2. Major Ferenc 1.50 K«potl J»-nosné. Knpo/lPálné, Hobpr Is vfo Kálmán Andráe. Bedő Ferdinánd Hirschl Ignác, Aigoar OéaL Hobor Sándor, Alg-ner Károfy, SzabéT.tván Oalioz Józ,ej, Selljnel Józael. Boa Pál, Nagv Wi«, Baksa János. Potocz JóMot, B»«\'«" ■">■ aat. Pál N.. Bonkő Jésaet, Pataki András,
Slminkovle. István l-l P.KU Gábor,
Boa Józsei. Adáut Józant 60-60 I. K5-mlvos István 20 f.
Zajk: Sülő József l P. Egyeduta: Skoda Károly 60 t. Sormás: Csoprogl István M I. A kél leienyci gaida, Major Ferenc és Bóha Józsel öregblró, kiknek adományairól már fenlebb meg-emlékezlünk, bizonyira még melegebben érzik\' ennek a gyűjtésnek jelentőségét. Emlékezések visszaszéil azokra a régi és dicsőbb időkre, amikor ők még, mint tfju 48-asok a boszniai okkupáclit véglgkazdbl-tik. Adományaikban oll van a mull emléke, de egyullal figyelmeztető re-jnénye Is. ^ ......
A gyomorlájái, gyemornyomás, bélsárpangás, nagytokú erjedés, rossz emÍBz\'és, fehér nyelv, kábultság, fülzúgás, halvány arcszín, kedvellenség a természetes „fereac lóuef" keserűvíz hasznilala által iok esetben elmúlik. Az orvosi világ a legnagyobb elismeréssel nylljlkozlk a magysr Ferenc lóssel vízről, mert hatása megbízható és rendkívül enyhe.
Bünügyi kartel
Irta: Dávid Magyar Jisief 39
— A törvény nevében, nyissák ki az sjtót, mondotta erélyesen a rendőr.
A kővetkező pillanatban kattant a zár és egy ágyból kikeli térll meredt álmos szemmel a kintállókra.
— Ez az, akli keresnek, tugla oda a házmesler a rendőrnek.
A rendőr előre lépell és lábál az ajtó közé léve. megkérdezte, hogy Gerle Jánosnak hivják-e. Ebben a pillanatban a gyilkos ugylálszlk megérezhette, hogy baj van, mert nekiugrott a rendőrnek, akinek kezéből kiütötte a gyulát és ki akart menekülni a szobából.
A vaksötét pincében elkeseredell dulakodás ís kiabálás kezdődölt. Az ujságitók és a házmester télreug-rottak a lábuk elöli hempergő em-bergomolyag elöl és mind a hárman gyulákat gyújtottak, hogy világítást nyújtsanak a küzdelemhez. A rendőr, akit a kardja erősen akadályozott a birkózásban, alulra került. A gyilkos rajta térdeli, de csak egy pillanatig, meri ellentele behajlllolla a lérdeil és egy Irtózatos erejű lökéssel elló-ditolta magitól. Agfltkos neklzuhanl a falnak és eszméletlenül terüli el
a földön. A retldőr most lelugrolt és mielőtt a veszedelmes ember magához térhelelt volna, megbllin-caelte a kezét.
A nyitott allóban megjelent a gyilkos lakátadója Is, egy vézna, elcsigázott arcú, munkásember, aki feleségével együtt szintén felébredi a nagy zajra. Amikor megtudta, hogy miért tartóztatták le a lakóját, szó nélkül nyílott ulat a rendlr és az újságírók előtt, hogy álkulassák Oerle holmijaii. A házkuialás nem adott sok munkát, mert a gyilkos egy kis ulaió kőtárban tartotta összes holmijait, melyek közölt megtalálták azl a hosszú, vékony, élespengMü kési le. amellyel kioltotta Holler-ügyész éleiét.
Pont egyet ütölt az óra, amikor megállóit az autó a főkapitányság ípűlele elöli. A rendőr azonnsl az ügyeletes rendőtllszt elé vezette az egész társaságot, aki előtt Kalmár ismertette azokat a blzonyllékokal, melyek alapián kérle a gyilkos letar-tözlatását. Felmutatta a levelet, az ujjlenyomatokat, a szállodában talá I véres kihallgatásig jegyzőkönyvet és a hosszú, é\'espeitgéjü kést, mire s rendőrtiszt odalordult az elölte álló gyilkoshoz: — Gerle János I Beismeri, hogy
megölte Holler Eleméri, a klr. ügyészség elnökéi ? Feleljen őszlnlén, láthatja, hogy hiábavaló lenne a tagadás, mert azzal ugyls csak sulvosbitja a helyzetéti
Gerle leha|lolta a le|ét éa rekedten felelte:
— Bcismetem h gyilkosságot.
— Miért lette? Talán azírl, mert Holfer ügyész ur tartotta annak Idején a maga bünperében a vid-beszédet ?
— Nemi Nem magam miatt tettem, hanem az Octétn miatt, akli i ;y akartam megmenteni. Azért öltem meg az ügyészt, mert nem akart lemondani a vád képviseletéről abban az ügyben, amelyben most az öcsém is vádlónként szerepel.
Kalmárnak már régebben nagyon Ismerős volt a gyilkos neve, csak Idáig nem volt még Ideje, hogy kutasson az emlékezetében. A gyilkos szavai mosl egyszerre világosságot gyújtottak agyában. Hál persze, hiszen a most egy hónappal ezelőlt ná\'uk leleplezett kommunlsts ügynek is egy Gerle nevű tlalalember volt a vc-zíie. Mosl, amlnl visszaemlékezett, egyszerre magaelOlt lálta a magas. ha|lolthálu, beesett arcú, beteg-s kinézésű tlatalcmberl, akinek arcán ott virullak a tüdövész rózsái.
Mosl valahogy kezdte már érlenl az összefüggést a dolgok kőzőtt.
A gyilkos lovibb folytatta vallomását :
— Van egy öcsém, akit mindenkinél jobban szerelek a világon. Szegény, beteges ember, akinek úgysincs már sok hilra az éleiéből. Mig én a börtönben töltöttem a büntetésemet, azalatt 6 Is belekerüli egy kommunista mozgalomba. Le-küldlék az Altö\'dre, hogy oll Indil-son szervezkedést, azonban a rendőrség leleplezte őket. Epp azokban a napokban tartóztatták le, amikor én kiszabadultam. A lővirosl lapokból, amelyek síintén foglalkoztak ezzel az üggyel, megtudtam, hogy Holler elnök fogja képviselni ellenük a vádat, ugyanaz a Holfer, aki mini ügyész, engem is elítéltetett. Ha ő helyette más lett volna olt a főtárgyaláson, talán egy évvel megúsztam volna, de Igy kél évet kaptam. Tudtam, hogy az öcsémre, mint szervezőre, szintén Igen súlyos büntetés vár, különösen, ha Holler fogja ellenük képviselni a vádhalóságot.
A gyilkos ilt egy kis szünetei tarlóit vallomSsábin és ezalalt Igyekezel! összeszedni s gondolalall, majd tovább folytatla. (Folyt Wv.)
1933. junhis II.
ZALAI KOZLONT
A kanizsai országzászló
lőttben ízületen az alábbi poéma. Ktlxhl Imre, Keszthely aranyszívű, klasszikus műveltségű vároiblrája Illa hirtelenében és pohárköszöntő ke-relében mondta el a Koronában, ahova a város a lelszentelés Ünnepsége ulán ebédre hlvla idegenből (ha ugyan szabad az .Idegen" szót a meleg testvériség melleit Keszthelyre alkalmazni) érkezeti vendégelt. A szellemes izó|átékokkal Is fűszerezett latin disztichonok nem csak írójuk tökéletes lalin ludásál, hanem lángoló magyar lelkét Is bizonyítják. íme:
filc limes Trianon, vlnolre queunt tria [non haoo
Vls torment-\' aero:Armasaglttamanont. Sol orltur radlts tuslrat Imporll raptas Jus atavum nobls spom selaala teneat. Úrba Catrlssa sonet: animss aorvat\'
[audacea
Tempóra restltuent Instablles Itmltes; Advenlat regnum: Itegls sanott, vivatl
Mozgószlnház Szivek királynője
Atpár Ollta leguj.bb lnmjível vesz buciul a nyári hónapokra Kanizsa közönségétől a Váiosl Mozi Igazgatósága. Jóleső és maredandó ériésl kelt az a szándék, amivel meg aksila nehezíteni az igazgalóaág ezt a bucsu-vétell. Olyan filmet adott utoljára ls, hogy minél maradandóbb emléket hagyjon maga ulán és minél élénkebb vágyat keltsen a viszontlátásra.
A Szive* királynője zenéa vígjáték. Zenés Is, vlg Is és Játék Is a sró legtömörebb éneimében. . Mindez, azonban csak Ínycsiklandó körltéke a szőkeségében is elraged), csodás hangú Alpár Oiltánsk, aki a Traviala-jelenetben gazdag színeit mutat|a be lágy szopránjának. A magyar művésznőnek ez a filmje ujabb állomást jelent eddigi sikerei sorozatában. A teg na pesti bemutató közönsége nagy tetszéssel fogadta a Szivek klrály-nőjé-t, amelynek épp olyan sikere lesz Kanizsán, mint volt annakidején a Királynő férjének, amelyben Jeanette Mac Donald ejtette csodálatba hangjával és játékával a közönséget. Di,rra
Magyar leányok Idegen vásározók karmaiban
A pesti apróhirdetéstől az olasz vásárokig és ■ kényszerutlevéllg
Nngykan zsa, Junlus 10 A sajtóvni karöltve a magyar ható-
ságok nem győzik eléggé óvatosságra Inleni azokat a külföldre utalókat, akik valamely külországban remélnek egzisztenciát teremleni maguknak. Különösen a fialal, tapasztalatlan lányokat óvják a magyar hatóságok, mert számos szomorú tapasztalat bizonyltja, hogy odakünn a legtöbbjére a legkeservesebb sors vár. Hány fiatal leány volt már, akit küllőidre csábított a |ó kereset reménysége, hogy azután hónapok múlva lestben és lélekben meglörve, a külföldi magyar konzulátusok segítségével tolonculon kerüljenek haza. N. Erzsébet és P. Erzsébet budapesti leányok ls azok közé tsrtoz-nak, akikel a megélhetés kényszerűsége kergetett egy kalandos kű\'földi utazásra, hogy onnan aiulán hat hét elleltével egyetlen fillér nélkül, egy csomó színes lllűilólól megfosztva kerüljenek vissza Magyarországba.
Erév áprilisában történt, hogy az
Megalakult a törvényhozók balatoni testülete
A Balatoni Társaság/dzse/Ferenc főherceg elnökletével tartott ülésén megalakult a törvényhozók bala onl testülete. Karafiáth Jenő, Úrffy Imre, Magyar Pál, Darányi Kálmán, Oonda Henrik és Spur István felszólalásai ulán kimondták, hogy szívesen látják a parlament olyan taglalt, akik nem balatoni keiUlelet képviselnek. Bizottsági előadóul 7\'tUA Lajosi kérték fel.
egyik fővárost lapban apróhirdetés jelent meg, amelyben csinos, jómeg-Jelenésa fialal leányokai kerestek ló jövedelmet hajló külföldi vállalkozáshoz.
A hirdetés alapjfln N. Erzsébet és P Erzréhel jelentkeztek. Egy magyar származású ssszonnysl kerültek össze, akinek férje olasz ember és tulajdonosa egy mutatványos vásári céllövő vállalkozásnak. A tulajdonos sorra járja a nagyobb olasz városokat és a fegyverek megtöltéséhez keresett kél csinos magyar leányi havi 100 Ura llzelés és teljes ellátás mellett. A két magyar leány a Jó keresel reményében örömmel vállalkozott a külföldi ulrt és mindketten egy étre aláírták a szerződést. — Egymásulán |árták az olasz városokai, Trieszt, Rivenna, ForMl stb. A céllövölde kitűnően ment, a két csinos magyar lány szép szeme mágnesként vonzotta a vásári közönségei, amelynek érdeklődése kezdett már egyre kellemellenebb, egyre
Legújabb divatú
ruha- és köpenykelme újdonságok
az összes divatszinekben megérkeztek
SINGER
DIVATÁRU HÁZBA.
Nyári propagandc akciónk!
p 0 n g 6 é r t
8 pengős
avi részi* tra
M
GyUcn-hAdié-
tolakodóbb lenni. A minden támaaz nélkül álló leányok végre ls megdöbbenve látták, hogy nem nekik való ez a foglalkozás, mert ők becsületet munkával akarlák megkeresni a kenyerüket. Hiába jelenteitek ki azonban a tulajdonolnak, hogy vissza akarnak jönni Magyarországba, az nem volt hollandi felbontani az egy évre kötött szerződési. Végül is mit lehellek mást, olyan kél-\'égbecselt levelei írtak haza a szüleiknek, hogy azok a budapesti főkapitányság utján azonnal lépéseket tettek a hazaszállításuk érdekében.
Ku.önléle diplomáciai eljárások ulán a milánói magyar konzulnak végre sikerült felbonlalnl a szerződést és államköltségen Nagykanizsára szállíttatta \'a leányokat, akik Szombaton délelölt egy llllér nélkül jelentkeztek a kanizsai rendőrkapitány-tágon, kérve hogy látták el őket kényszerullevéUet, amivel Budapetlro utazhatnak. Kanlzssl Urlózkodásuk alatt a Missziósház arauylelkü főnöknője vette gondozásába a leányokai, akik egy magyaros vendéglátás ulán a délutáni személyvonattal tovább utazlak Budapealre. D.nj.
I Dr. Benődig Árpid
fiotforrOM
szabadságra utazott, folyó hó 10-én újra rendel.
— A badaal Saehar «A11A Baden legszebb helyén, a világhírű badenl strandfürdő közvetlen közelében teljes üzemével várja régi iedv.«e magyar vendégelt. Megnyílt már a Baoher-kert It, Kozópeurópa egyik legszebb éa legke-délyesobb nyári kávéhála. — A Hotel Saobnr konyhája hiroe. szobáiban a Iogttsírcletoeebb kon.fort Hatalmas park közepén terülnek el a szAlló épülete", a szobákból a leggyönyörűbb kllátáa nyílik » körülfekvohegyekro. Napi 12 pengőnél kezdődik s teljee ellátás ára, de őzért a pénzért a vendég IgasAi* legalább kétszer annyit kap. A síélló-hoz tartozó gyógyhás dr. Neumann Alfréd klttlnő vezetose alatt áll, de a szállóban nincs n orvosi tényszer.
Ujabb fehér cipőujdonságok érkeztek!
Szürke, barna, fekete nyári divatcipői, szines sandalettek, bocskorok és week-end cipők a legjobb minőségben és legolcsóbb árakon
Mlltónyi Sándor ÓS Fia tlpöáruháza Msgvkanlzia, Főút 2. (VdroíIMotaj
ZALAI KÖZLÖNY
1983 lunlm 11.
Donántol legjobb könyve
A tikere (után nekünk dunántúliaknak nagy esemény az a páratlan kedvzminy, melyről e helyen be-sxámolhalunk. Ili élünk a gyönyörű Dunántuion és szereljük a ml drága titllölnldünkel, devajlon lsmer|ük-e? Nemrégen jeleni meg MHolay islván nagy feltűnési kellell munkája, az .Umerelien Ország" és Ime röviddel azulán vezércikkben üdvözöl egy másik Írói, nem röstelli bevallani, hogy annak könyve neki volt felfedezésszámba menő esemény. A toll mestere azt Írja á másikról, hogy ha volt valaha könyv alkalmas arra, hogy megszerettesse velünk ezt a földet, a Kogulow\'cz Károly munkája ezek közé tartozik. Ez a szeretet, a szívnek és léleknek ez a mély öszlöne láttat meg vele olyan dolgokat, amiket semmiféle tudomány enélkül meg nem mulathat. Ezl írja Mllotsy Islván, a pubilclsla, Kogu-towicz Károlyról, a -aszóiról. A könyv, amelyről III w.j esik, Du-ndnlal is Kisalföld írásban is képben.
A könyvnapok minden jóérzésű magyar embernek eszébejullalják egy pillanatra a magyar Írók nehéz sorsát. Lelküket adják >s mégis sokszor megnemérlés közönyével találják szemben magukat. Minden jó dunán-tull testvérünk, akli a magyar könyv sorsa ezekben a napokban egy percre megragadott és még nem birtokosa ennek a koszorús könyvnek, akinek könyviérába tehát még nem lész-kelle bc , magái a Dunántúl lelke, pillanatig se. gondolkozzék, pótolja ezt a nagy hiányt, szerezze meg Kogutowicz könyvéi. Ezt annál is Inkább megleheli, meri a könyv kiadója, a szegedi egyetem FOIdra|zl Intézete ebből az alkalomból rendkívüli kedvezményt biztosit a könyv-barátoknak. Akt most rendeli meg ezt a munkát, az első kölelel 28 peng) helyeiI 14 pengőért kapta (lapunk kladóhlvala ulján) vagy köz-vetlenüi a kladólől Szeged, Zerge-u. 19., akár kényelmes réiztelHzeiésre Is. A könyv második is egyúttal befelezi kötete rövidesen megjelenik is ugyanennyibe kerül.
Az Ipartestületi Dalárda mai juniállsa
Ma van a nagy nap, amire heteken át készült az Ipartestületi Dalárda. A rendezőség annyi szórakozási lehetőségei biztosított, hogy mindenki jól fogja magát érezni. Akár kedvező, akár kedvezőtlen az Időjárás, a /u-nlálls mlndenkipen meg lesz tartva. Kedvező Idő esetén a volt Polgári Egylet keilhelylségébeu, kedvezőtlen idő esetén pedig a termekben. Az előjelek szerinl a juuiálisl óriási közönség fogla látogatni, meri mindenki laláihozót ad egymásnak, akinek csak valami köze van a nagykanizsai iparossághoz és sz Ipirles tttleii Dalárda sorsát szivén viseli.
Oloaó gramofonleiAB-xek (1 psngötai) Trane-da»ut> tanai,
A nagykanizsai irredenta virágágyak a „Pesti Hírlap" vezércikkében
Nagykanizsa, JNnius 10
Sokszor foglalkoztunk már a nagykanizsai Irredenta városszépészeltei, a hazafiasság szellemét ápoló virágos Nagykanlrsával, amely az or-szágnsk példát mutatóit arra, hogy ilymódon is lehel a nemzed érzést ápolni. Aki Idegen csak Nagykanizsára jön, gyönyörűséggel pihenteti szemét a szebbnél-szebb Irredenta virágágyakon, amelyek mini egy élő tiltakozás Trianon ellen.
A legutóbbi zalai lüzoitókongresz-sszus és az országzászlő-srenletés alkalmával az egész országból Ide-sereglett előkelő vendégek Is meghalva nézlék a pompás virágágya-
kat, a Horthy V Miklósiul gyönyörű parkírozását. Mjga gróf Szichenyl József és Marlnovlch állsmlllkár a legteljesebb elismerését fejezle kl Erősi Rezső városi erdőmémöknek páratlan szép munkájáért.
Ma azulán a Pesti Hírlap vezércikke is méltatja Nsgykanlzsa város irredenta kert-propagandíját. A vezércikkel ücmánczy Nándor Irta. Mind ez az Irredentizmus szolgálatába állított városszépészel a nemzeti érzést fejleszti — Írja többek közi Urmánciy — és gyönyörű példát mutat arra, hogyan lehet az Irredenta gondolatot szolgálni". Majd példának áilllja az egész ország elé
Kész női ruhák
legújabb modellek, gyönyört! választék.
Araink!
Jersey és Afgalain ruha
szép sziliekben ....
Selyem chantungruha
Ízléses fazonokban, ötszlnü Fregoli sállal
Crep Ami \'ruha
elegáns kivitel, legújabb kimlntázás
Tiszta selyem (hernyóselyem)
délelőtti elegáns ruha ....
Crepe de china complét
dus kézi ajourral, ruha és kabát
Trikóselyem blouse
az összes divatszlnekben
Trikóselyem ruha
elegáns szép faifonok ....
Trikóselyem pongyola
minden nagyságban ....
Kerti ruhák
már
p 10— ,15-. 18— 22— 28— 2.48 5.60
8.50 2.50-től
Iliiden ruhánk, minden béten nj és n) táconbar, a legújabb divatszlnekben kapható!
ASPIRIN-
TABIETTAK
Nagykanizsa Irredenla kertészetét.
Urmánczy, az orsiágoshlrfl pubilclsla vezércikke még jobban Ide-Irányltja az ország figyelmét Nagykanizsa városára, a virágos hstár-városra.
Előad meg a nagyobb bajt, BAYER PUROO enyhén bajt, Egáezságnak olt aem árt, Utánzattól szenvedői kiirt.
SZÍNHÁZ
A szlnháznyltás
Nagykanizsán a nyár közeledé-ét nem a naptárból tudjuk meg, hanem a falragaszokból, amelyek hirdetik, hogy szlrtárnulslunk, a pécsi Nemzeti Stlnház együttese megkezdi az elöadásslt.
Kedden színházunk lOggönye felgördül, hogy megismerkedjünk a társulattal ét a .Méltóságos asszony trafikjával". Ennek az együttesnek pesti szereplése torán ezl az előadását méltatta legazebben a fővárosi sajtó. Ez annál is Inkább kellemes hlr számunkra, mert a címszerepei a, ml Vass Irmánk jílszolla és jálsza. Régi kedvenceinken, Bende Lászlón és Danis Jenőn kívül ebben a kitűnő vígjátékban találkozunk először Binky Babával, aki már az első eslén ugy szépségével, mint fiatalságával és nem harmadsorban kivételes .lehelságével meg lógja hódítani Nagykanizsa közönségéi. Másik feltűnően szép színpadi Jelenség Medgyessy Juci az uj drámai szlár, akinek valódi bemutatkozása az .Erdélyi kattély" fó-tzeiepében letz. Az operellegyüllet-sel részben pánleken este a gyönyörű Syblll ás a nagysikerű .Zsákbamacska" szombat esti premierjén Ismerkedünk meg.
Az első hát műsora: Kedd: M\'.tióságos asszony trallkja. Szerda: Erdélyi kastély. Csütörtök: Méltóságos asszony trallkja Péntek: Szyblll. Szombat: Zsákbamacska Vasárnap este: Zsákbamacska.
(•) Az amúgy la nagyon olcsó helyárakból bérlőinknek nagy kedvezménnyel sslvesen állunk rendelkezésére. Kérjük, hogy szelvényeiket az előadás napján délelőll 11 óráig beváltani szíveskedjenek.
(•) Szlnlapokat beküldött elmekre vidékre is VldUnk.
(•) Kiadó lakásokat kérjük a színház pénztárinál bejelenteni.
amhá? ~ Dugulás és ángyom bán-
Ql III EU&. talmak, gyomor- és béiz.r/arok, málét lépduzzadts. Stát-iés derékfájás Nagy Hántassa j ellen atermCszetadia.PergicJózset"
------- 1 keierüviz, naponként Kfcezör bt-
Wve, hathal& tegitiégnt
lefanuyoUt dníjdxa
1983. junius II.
ZALAI KOZLCNY
NAPI HIRIK
NAPIREND
Junlua II, vaaárnap
Hómat katoltkue: Stlhát. v. Protestáns: Silhlt.v. Ur.: Slvan bű 17.
Viroil muzeum és knnywtir nyitva csütörtökön él valiinap dŰelólt lü-ÍÓI 12 óráig.
OyóffYUCItáfl é||ell aiolgálat e hónapban: 1 Salvator gyógyszertár Eriiébet tér 21. tt. és a klpkanfssai gyógyszertár.
Oőztürdö nyitva reggel G óiitót este 6 óráig (héttő, izerda, péntek délután, kedden égési nap nóknek).
Junlua 18, hólfS
Kóm. katolikus: Jáno,. Proteítlns: Klaudlus. Izr : Stvan hó 18
— (A j«vö hiten Imi városi közgyűlés) A polgürmeslerlBI vett értesülésünk szerint a városi képviselőtestület a jövő hét második feliben III ösaze rendkívüli közgyü\'ésre, amelyen folyó űeyeket tárgyalnak.
— (Kalmár mérnök kapta meg a vajgyár építkezését) Az Országos Magyar Te|szövelkczetl Központ a legközelebb meginduló nagykanizsai vajgyár építkezését Kalmár Zoltán nagykanizsai építészmérnöknek adta ki.
— (A murakereszturl kOrorvos visszahelyezése) Dr. Keller A. Jó-zielmürakereszturi kororvost a nagykanizsai főszolgabíró lolyó hó B án állísába visszahelyezte. A köroivos azóta hivatalos működését limit folytatja.
» Trench coatnak, vihakabit-nak, vágy porköpenynek nagron alkalmas vízhatlan, t;rtós anyag métere csak 2 40 P Schütz Áruházban.
\'■- (Tanító közgyűlés Zalaszent-Ivánon) Most tartotta Zalaizentlvánon a Pacaa—nagykapornaki lanitól kór rendéi tavaszi közgyűléséi Landl Ferenc lg. tanító elnökletével. Az elnöki megnyitóban a tanítóság eredményes munkásságáról és mostoha sorsáról beszéli és hangiulyozta a kötelességteljesítés mélyen gyökeredző érzését a tanítóságban. Benkes. János a mintalanltás eredményeiről, Wache Ernő eiperes-plébános > kalhollkui szellemről tartott nagysikerű előadást Utána Landt Ferenc .Pedagógus-tarisznya" elmen tartott humoros előadást, érdekes voll Oadt Károly tanítványainak puskásgyakor-lata. Tisztújítás során Landl Ferencet lelkesedéssel ismét elnökké választolták. Alelnök letl vitéz Varsányi József, jegyző Hadi Jenő, h. jegyző Paal Oergely, pénztárnok Markója Ferenc. Kauzli Oyula egyházi elnök magss nlvóju előadása zárta be a közgyűlést.
— Dlewock Julla vlzsgaelóadása • reálgimnázium tornatermében folyó hó 14-én délután 6 órakor lesz, amelyre a tisztelt sztllóket és azok barátait tisztelettel meghívjuk.
— Mindkét nembeli ifjúságnál a serdtlló korban jelentkezik elószöf a zsiros mitesszeres, pattanásos arcbőr. E szépséghibákat tökéletesen megszünteti a szabadalmazott eljárással kéizü I Sulfamyl púder.
A szombati templomi hangverseny mQiora A Zrínyi Miklós Irodalmi él Művészeti Kör Ének- és Zenekarának szombaton délután 6 órakor kezdődő egyházi hangversenyén a Szent Fe-rencrend! plébánia-templomban a következő inttsor kertit bemutatásra :
1. Mndel: Slmlonia a .Messiás oratorium"-ból. Előadja a zenekar.
2. a) Paieslrlna: Kyrle a Marcel pápa miséből. Hat szőlamu. b) Josqaln de Prts: Ave Maria. Molett, ínekll f Vegyeskar.
3. O.Ravanello : Ollertorio. Op 57. Orgonán eíösd|« Jarlsch János, a liOmbathelyl .MÁV. Hiladái Énekkar" karnagya.
4. Kelling F.: Ave Maria. Elő-adják vitéz Nádasy Józsefné (ének), Hoffrlchter Emma (hegedű), Kelling Ferenc (orgona).
5. Scarlatll A.: Exultate Deo. Motelt. Énekli a Vegyeskar.
6. Asslil szt. Ferenc hatása a művészetekre. Beszéd, tartja P. Molnár Arkangyal.
7. A. Hesse: Poslludei. Orgonán c!őad|a Jarlsch János.
8. Haydn J.: a) Pengéid a hárfát, b) Az égen, a földön... a .Teremtés" oratóriumból. Előadja zenekar-kísérettel a Vegyeskar.
9. a) Plkéthy T.: Preludium és fugetla op. 41. b) Plkéthy T.: Venl Ssncte Splritus op. 27. Orgonán előadja Jarlsch János.
10. a) Haydn ].: Légy Irgalmai... az .Évszakok" oralorlumból. b) HOndel: Halleluja a .Messiás" ora-lortumból. Énekli\' zenekarkisérettel a Vegyeskar. Vezényel Kelling Ferenc karnagy. _____
— (A Kiscserkészek mai előadása) délu án 5 órakor kezdődik
a Rozgonyl-utcal tornacsarnokban. A cserkész-apródok nagy ielkesedés-sel a legváltozatosabb, gazdag műsort adják, ami kicsinek, nagynak Igaz élvezetet és szórakozást log nyújtani.
— Legfinomabb minőségű, legdivatosabb fé/firuhavásznak és nyári szövetek Slngerntl.
— (A gőzfürdő kél naplf lárva)
A nagykanizsai gőzfürdő kazánllsz-tílái miatt h illőn és kcd-len zárva van.
a» Elsőrangú műjég kapható a Transdanubta Egyesült QBxmalmok Részvény társaságnál.
— (Frontharcos hlr) Magyaror-orázág kormányzója és Szövetségünk lövédnóke síülelése napja e hó 18 án larlatik meg. Föcíoporlunk ezen alkalommal a délelót\'i ünnepségen részt vesr, este 8 óra 30 petekor pedig a .Pannónia" éttermében társas-vacsorát rendez. Felkér|ük bajtársainkat, hogy ezen lársiivacsorán minél izáinosabbrn vegyenek részt. A résztvenni szándékozók Írják alá a körözés alatl álló meghívói, vagy jelentkezzenek a hivatalos helyiségben. A Vezetőség.
— Kész nő) és férfi esőkabá tok, garantáltan vízmentes, darabja csak 14-20 Pengó a Schütz Áruházban.
— (Utcanyltásl kérelem) A Szekeres józset-uicat lngatlaulula|dono-sok beadványt intéztek a polgár mesterhez, hogy a város tegye lebe tővé a Kórház-utcába való utcanyltásl. Eddig már 8 családi házat kívánnak oll építeni az érdekellek.
.. Tekintse meg kirakatainkat, de més lobban örülnénk, ha bejönne és vélelkényszer nélkül átnézné nap-nsp ulán érkező dlvatujdoniágalnkat. Schütz Áruház.
— (Szinelőadás Klakaulzsán) Ma este 7 órakor igen érdekesnek Ígérkező izlnelőadái lesz a klskanl-zsal Polgári Olvasókörben. Színre kerül .Az Ur keze" c. kitűnő nép-izlnmű. A derék illák láradozáiát bizonyára a megérdemelt siker fogji koronázni.
Zárt helyen tartandó gyUlés«k mentesülnek a gyülekezési tilalom alól
Budapest, Junlua 10
{Éjszakai telefonjelentés) A kormány szombaton rendeletet adott kl, amelyben kimondja, hogy a zárt helyen tartandó politikai gyűléseket mentesíti a gyüléslilalmi rendelet alól. A felvonulások és körmenetek rendezése azonban továbbra is tilos és ezek megtartását még karhatalommal ls, de megakadályozzák.
Ha betegség gyfltri, arra legyen Igondja,
„Igmándt" val emésztését mindi ( [rendben tartsa 1
— Nyári dtvatujdonságok naponta étkeznek Slnger divatdruhdzba
— (Az Iparos Önsegélyzők or szágos megszervezése) A picsái járási ipartestület a napokban tar tolta rendkívüli közgyűlését Vadász Károly ipartestületi elnök vezetésével. Újraalakult az önsegélyző, melynek elnökévé Welsz Hermann • izabó-meitert választották és elfogadták Landl Ferenc Jegyzőnek azon javaslatát, mely szerint országos mozgalmai Indít a testület az önsegélyzők megszervezésére. Céljuk, életrehivnl az Országol Kézműiparoiság Központi Önsegélyző Szövetkezetét. Ennek hatáskörébe tartozna a kliiparo-sok állami támogatásának adminisztrálása ii. Ebből az Omegélyzök forgó tőkéi nyernének.
mm Strandkabát, py|am-i éa froi-tirkelme újdonságok nagy választéka Slnger dlvatdruházban.
Megjelenik Lidit! Julla verseskönyve
Az Irodalmi és Müvésiell Kör, az Izr. Leányegylet és az OMKE támogatásával értékei kiadással gazdagodik még e hónap folyamán a nagykanizsai könyvpiac. Megjelenik Lidiit Ju linak, a Zalai Közlöny le-heliéges, Halai poétájának verseskönyve, ,Bánal-tó partján" címmel. A kfnyv ára 2 pengő tesz. Előjegyezni Ifhet a szerkesztőségben is. Pénzt senkitől előre el nem fogadunk, a könyv ára csak a megjelenés ujln fizetendő.
Hirdetőink figyelmébe!
Kérjük Igen tisztelt hirdetőnket, hogy hirdetési megbízásaikat és azok szövegét mindennap legkésőbben délután 6 óráéi tíZomÍMZton délután 5 óráig sineskedjenek eljuttatni a kiadóhivatalba. Későbbi beküldés\'esetén ugyanis a nyomdai munkásság árszabálya szerint kétszeres túlórázást kell fizetnünk, ami a hirdetést aránytalanul megdrágítaná Ennek elkerülése végett kiadóhivatalunk hétköznap S, szombilon 5 óra ulán csak a különóra dlf megtérítése ellenében vehet fel hirdetéseket.
Gyerekjáték a nagymosás!
[ baéltakSi Aiuony-
: tárai moi<5porrol
■•Ótól AlC uoppo" il
ki\'ízái AÍC uopponno1
Minden dörzsöli* nélkül is egy lc«Hóre hófehér a ruho I így dolgoiik ön hélyett o Hutt»r ABC szappan. Kiodós és ffly olcsóbb »•(• o nagymosás \'t tm^lUttkfméKaMíérnwnöt
ABC
SZAPPAN
zalai közlöny
1883. junius 11
SPORTÉLET
Döntött az Intézőbizottság a „SpMur-scrlcg" mérkőzések ügyében
A Levente Labdarugó Szskosziály intézőbizottsága csUIOrtOkl liléién foglalkozott a Spltzer-serleg niéikő-zésck raegrtntiezésénak ügyével. Az ezüst serlegért való látékra meghívja az NTE, Zrinyi, Levente válogatott éa a.Levente Labdarugó Szakosztály kebelében látszó, de már nem leventékből álló válogatott csapatot. Nevezéseket Junius tló i 3-án kedden elte ss Intézőbizottság ülésén kell eszközölni, Fettiivja az InlézObisotl-ság az NTE és Zrinyi TE intézőit, hogy nevezéseiket a Junius 13-án este tartandó ülésen okvetlen nyújtsák be, mert későbbi nevezéseket nem vesz figyelembe. Az lnlézóblzottság határozata szerint az NTE és Zrínyi kebelében Játszó leventoköleles Játékosok elsősorban a levente válogatottban tartoznak Játszani.
Ma délután negyed 6 órakor Baja—Kanizsa Csapataink Igyekeznek az ideálisra fordult fotbaflldöt kihasználni. Ma délután is helyi Játékosaink leg|obb|al állnak kl a zöld gyepre, hogy Baja város válogatott csapatával mérjék Össze erejüket. Nagyon kívánatos volt már sporlszempontból is ez a mérkőzés, mert még Baja válogatod csapata nem szerepelt Nagykanizsán.
. Két éve, hogy. Hala ktllön alosztály lett Azóta nem láttuk, hogy mit fejlődtek. Mindenesetre kellemes helyzetben vannak, mert 4 csapat játékos-anyaga áll rendelkezésükre. A Kanizsa azhwébeu kiálló csapattól elvárjuk, hogy a régi tradíciókat híven fogja a pályán ápolni és győzelemmel kedveskedik az elöielálható nagyszámú szurkoló tábornak. Szükség is ksz a biztatásra, mert Baja nagyon tud.
A gimnázium tornuvizsgáját
I. hó 15-en (Umapján) d. u. 4 órai kezdettel tartja s .Zrinyi" sporlpá-lyán • kővetkező számokkal: Felvonulás, Himnusz, zenés szabadgyakorlatok, zenés labolgyakorlalok, korlát-, nyojtó-, lófyakotlatok, talajtorna, sniylokés, magasugrás, 100 síkfutás, 80 m síkfutás előfutamai, távolugrás, 400 m. slklulás kosár labdamérk. III—IV. o., 80 m. aik-fulás dőnló, diszkoszvetés, 4x80 m. staféta IV—V—VI. osztályok, I—II. o. játékosai, 4x100 m. staléta V— VI—VII—VIII. o., IV—V. o. koaár-labdamérközése, 800 slkfu\'ás gerelyhajítás, dijak kiosztása, Hiszekegy, elvonulás.
Bemutatásra kerülnek a Motesz áUal előirt s az 1934. év májusában Budapesten megtartandó tornászvl-lágbajnoksággal kapcsolatos torna-Ünnepély, férji kötís szabadgyakorlatai, továbbá ugyancsak a Molesz állal 1933. évra klbl ltj. egyéni bajnokság, Illetőleg ll|. I. sz. korié)-, nyújtó-, lőgyakorlatok. A műsorszámok soknemüsége, mini atlétikát
Legolcsóbban FEST
Legszebben TISZTIT
VARGA
ruhafestő, vegytlsztltó, gőzmosó Ozeme Hunyadi-utoa 18. Horthy M.-iai 8.
számok, kosárlabdamérközések, I—II. osifályosok kedves Játékai, nem ke-vésbbé az alaposan begyakorolt partért* kel ló biztosítékai annak, hogy a glmnázisták tornavlzagá|a mindenki sportigényéi kl fogja elégíteni.
Helyárak: páltolyűlés 1 P, tribün-ülés 50 flll., diák-, katona-, levente-jegy (ÜIO) 20 flll.
A leányllceum tornavlzsgája
A Nagykanizsai Egyeatllell Leányllceum |unius ii-én vasárnap d. u. 5 órakor tartja iornaünnepélyét a fémipari szakiskola udvarán.
Jegyek 80, 50 és 20 IIU. árban a helyszínen és elővételben Szabó Antal cégnél válthatók.
Az NTE ma Zalaegerszegen játszik
Az NTE a Zalaegerszegi TE meg hívására barátságos mérkózés keretében méri Össze ma erejét a jóké-pességü egerszegi csapattal.
A csapat ebéd után fél 2 órai vonattal megy Zalaegerszegrr.
Űrnapra Varasdra hívják az NTE t
Nagykanizsa, Junius 10
A Varaadi Slavlja lulballcsapata a húsvéti ünnepekben Nagykanlztán szerepelt és Űrnapjára revánsra hívta meg az NTE-I. A meghívásnak az NTE nem tehet elegei, mert 18-án PécseU alosztály dOnló mérkőzése van, 3 nappal a dOnló előli nem játszhat ily nehéz nemzetközi mérkőzési.
— Terhes nOknél előforduló székrekedés könnyen megszüntethető. Bebizonyított tény, hogy az áldot áll. polu nók rendszeres székiele-désoen szenveditek, mely az anya és a magzat fejlődésére káros, hatással van, de az anya közérzitct is befolyásolja. Ezen már könnyen se-githetünk. .CUrosal" név alalt egy abszolút bevált készítmény jöít forgalomba, mely mesterséges, kristályos, citromos izü karlsbadl só. Tisztiija, rendben tar.\'ja a b:lmtlkö-dést, az anyagcserét biztosítja. Hasz-ná\'ata mindenkinek lehetővé van téve, meri igen olcsó.
napig
olcsó árban árusitom
az alauti cikkeket:
Tiszta selyem és műselyem,
Chantung selyem
métere..........2.90 pengő
Maroccin (kis hibával)
divatszinekben....... 5.— fiengő
Crém női kabátszővetet ■ 12/4 plflsch ebédlő szőnyeg 70.— pengő
Kirschner Mór
dlvatáruházában
Nagykanizsa, Fft-ut 3.
Szőlő moly Almamoly Pókhátlósmoly
irlására, bordőiléhez keverve Jtrxala vagy Daralaa porzószerek: Molex vagy Molex,,!*"
Varasodás vagy Llsítba\'rnut
ellen permetezőszerek: Sulfssrol, Amostilj Solbár vagy Vinoi
Kombinált permetezöszerek: Nosppasea vagy Tutokll Kombinált porzószer: Pulwarxol
Leiéltetfl, pajzstetö, sértető
Irtására : Pronikol
tuiznilhatók.
Ke mulassz, .t a liernyóenyv-gyürttkot felrakni 1
VMŐazcrek beazcríztietflli:
ORSZÁG JÓZSEF
mag,mStrágya, zaik,növény védalasl-azerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palota mellett)
— Köztisztviselők részérc rendkívül elónyös butorvásárlási alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen Is kaphatók — Kopsteln bútoráruházban, Horthy Miklós-ul 4.
Ilatoalta. mér SM.t
ABBAZIAI nyaralásátI
BudapMtaa ptngóvtl llitthatő ok>4 patulo átak áj
QDlSlSm él EDES szállodákban.
Allanao rrodai BWJ.ii.st, Vr„ T.r.s kSrul 15, II, 4, - Tal.ro. I ,», SS. nuo
Zürichi zárlat Párt. 20-38, Loodon 17-51, Newyorl 424\'OOVs, Brüaaet 72-I7VS, Mitao 2697\'/!, Madrid 44221/s, Amsterdam 208-30, Berlin
121 28, Wt«r 73-18, Széfla---,
1IV41, Vázast 98-OS, Bssl. Belgrád 7 00, Bukarest 3-06.
á IlMuetl Biak áeriza-ártslyasaai
valutAk
Angolt. 19 40-19 80 Helga tr. 79-19-79-74 Ca5k. 16-93-17 05 Uánk. 88111-87 30 Ulnáz 7-20-770 tJolláz 468 00-478 00 Francia 1.22-30-22-50 Hall. 230 23-232 40 Zloty 64-38-84 89 L* 3-40-3-44
Lna 4-00-4-28 Ura 29-D0-302U Márka 13970-136-60 Norvég 97-70-9870 Peseta —
Schllt. 77-90 8060 Svájcit. 110 70-n lau Svádk. 9960-10060
UBVIZAK Arnst. 23040-232 40 Belgrád 780-7W Berlin 135 80-136^0 Brttssal 79-28-7914 Bnkarwt 341-3-43 Kopenh. 863087 30 London 18-3M9-M
Madrid ---
Milano 3000-3018 Nesiy. 46I100-478-CO Oaxto, 9790-98 70 Pária 22-33-22-47 Prága 1698-17-06 SaASa4-ll>/s-4-|4\'/< Stotkh. !W 80-100 60 Varsó 64-98-64 95
Wl«n ---«-
ZtlllChUO 80-111-40
Wien ctaarlng irtolyama i 80.484.
Teraényltiiie
Busa Ihtm. 78-OS I28S-1320; T7-es I2M-13-80. 78-a. 1315—1370. 19-€É 13-40—13 45. KO-Mt 1390 -1405, dunán-tult 76 oa 11-81— 11 90, TT-t* ll-9ft-~1205, 78-as 1210-1228, 79-M 1230-1148, 80-as 12 41—12 58, rozs S80- 59H tak. árpa 840-8-80, teb 7 90-8-00, t«-iezt 7 60- 7-70, korpa 815 - 823.
Kladjk . laptutajdonos Kdzgaz.ta.4it Rt-Ont.nberg Nyo»a. 4a D4tafl«l L.fkl.a« Vállalata N.gyk«ni<an. P.i«HX kt.dó: Xmlmi Karoly, tnéaturbm Maion; Nagykurisaa 71 ftn
1983 junlus 11.
ZALJU KOZLOWT
»
A Tőzsde
Iránt érdeklődőknek az értékpapírok kedvező kihasználása érdekében dljialan « arak véleménnyel szolgálunk:
Általános Baiúasíji Biík l.1.
Budapest, V., Nádor-ulca 31.
apróhirdetések
kocsik .lb. ssaSSraa laaa«ltt»a árban kaphatók. Armiath, Bsaér-udwar.
Deák tér 11. alatt utcai lakás aegusa-tsa l-re kiadó. Bővebbet . házmesternél, vagy Unger vaakereakedésben. 41
K.réU.ln saorltést legolcsóbban éa leggyorsabban késeitek, autórugó Javítást garancia melleit. Tflcheit Lajos kovács, Teleki ut 3. 2233
Rövid Stfngl zongora éa 2 léaágy matra-okkal is 2 éjjeliszekrény sladé. Bővebbel Teutich Drogériában.
i 3+1 lámpás Philips rákdió nagyon ol-aón eladó Sogáiul lát házfelügyelőnél.
-2218
Gép, kanpar. traktor és autóolajok, gépisir, kocslkenő, carbol, carbnltneum, aőaav, azalmlákazesz, carbld, továbbá zaák, ponyva, kölcaönzeák, kölcaönponyva legolcsóbb bevásárlási helye Kelemen Rezsó cég Nagykanizsa, Deák-tér 9. 2060
~ Balataaaaárléa nyári lakások kl-
aíók. Bővebbet D. Horváthné, Csányt Uszló-u. 8. 2219
A város központjában régi, bevezetett fltszer- éa caemegetlzlel táraat keres. Qm a kiadóban. 2299
1 liter elsórendtl csopaki 80 fillér. Köő korcsma. Főút 17. 22S5
POGANYVARI
uradalmi la|horatm kaphatók llterenktnt már >0 tűiéiért. Legkisebb tétet 25 liter. IROSB KáROLV töldblrlokos isar Batthvánv-utca 26. szám.
Jéksrban levő aezlont, valamint ebédlő-ás fürdőszoba beiendezéat kereaek sassg-•étslrs. — Címeket kérem a kiadóba totónL _ 2291
Pékség két kemencés, ióloigalmu he lyen auguaztus t-re kiadó. — Clm a kiadóban. 2292
■ Iádé augusztusra kétszobás, konyhás, eldezobáa vlzvezetékea utcai lakás Sugárét 25. 819
■ sssaélt ruhát vesz és elad Márkus, Király-utca ál. 2313
Erxséksl-tér 11 szám alatt 1 három-azobáa komfortos lakás, Hlrdószobávsl augutzlua hó else}ére kiadó. Ugyanott egy lrsdahol>l*.igaak Is alkalmaa raktár helylaég azonnalra, vagy késóbbre kiadó.
2314
Szép háramaaebáB utoal lakás
fnrdSaxobáwal augusztus t-re kiadó Horthy Mlklós-ut 51. az. alatt. 1617
Hésssasstsrl állást keres llatat házas
pár, kertészmunkához értök. Magyar-u. 136
2315
EI*«Aas, tágas azoba a város belte-ittlétén kiadó. Cím a kiadóban. 2321
Vsnaék villanyárát, eladnék nagyon olcsón három falazóa takaiéktüzhelyt Epplngei faketeskedfi. 2337
Értesítőm a tisztelt hölgyeket, hogy Untét csak lakásomon varrok. Legdlvalo aabb modell ajzok után nagyon Intányoa áron. Tisztelettel Rátz Mariska, Bálhnry-ulca 3.. vagy Eizalbel-tér 10. 23«
Héaak, », 4, s és 2 azobáa aaaa*a-háark, több nagyobb éa klaebb jövedelmező bárháaak, smslalss éa Batal. házak, vondégldk. Birtok Kanizsa
halárában 15. 13, II éa 8 hold épOto-Iskksl, Somomban 30 éa 17 hold épületekkel. S.ílöblrtob Ktstórhincen 800 Q-öl, Nagyförhéncen 1230O-W, Oisr-•*a 2100 11 ól szép birtok, inliidaaltol épülettel. LélOhsozss 2 és I bólé éptl lettet. Bérlal zalában 200, 300 és 400 hold |ó told épületekkel SaosatgyScsy-y.ért éa bsgolal hogyan 4, 3, 2éa 1 IbTd oaSISkli-tak pincékkel. Katsaa-eét.n több kisebb kés és Salak, Saláta* nsgy községekben Oslalhésak olcsó árban és kedvesó llielésl fellélelek mellett eladók. Bővebbel Dobása BUksa Ing. kőzveütő, Nagykanizsán, Szemere-ti. 3. az. -2321
2 éa 3 szobás lakások ufclaMfc. Bt
vebbet Relcbenleld, Erasébet-tér. 23(9
Bulor-oxott tágas utcai szoba azonsaira kiadó. Csányl Láazló-u. 6. 3316
HHaiabáa előszobás
mellékhelyiségekkel Jullua tluflitl.léi 3.
udvart kakás
l-re kiadó 2326
Megvételre kelesek egy palrelaaai-
lémpát Uvegutllárral. Stern uvegkercs-kedés, Városháza 2323
Egy alig használt oséplflsxskrénjr
eladó. 725 Holther éa SchranU-léle. Király, utca 49. azám 2324
Egy azép szoba, etöazcba mellékhelyiségekkel kladé, Petőt! u. 6. 2330
Zongora slaalé. Bővebbet Caengery-ut 20., ahol megtekinthető. lttl
~Casag«ry-at U7/m. aaámu házban
szép. modern, összkomloiloa háromszobás elsoemelett lakáaassaaal vagy anpusx
tus l-re kiadó. Bővebbet a házmesternél.
3325
nits-golyésosapAgyak, minden méretbea otcsoa kaphatók — Havas, Deáktér 15. 2332
Fiatal Doksrmaa az állatvédőcgye-aütet leiepén Váioat Jolánnál, Rákóczi utca 61. átvehető. 2335
Hasxnélt karékasérakat vésnek és eladok. Havas, D(ák-tér 15. . 2331
H*s, korcsmával Uogtotytonos, tor-galmaa helyen, bellerOleten Jutányos árban atadó. Bármilyen (Ízlelnek megfelelő Pel-vllágoslláa dr. Hoch Ügyvédnél, Nsg^ka-
Boodrloh aatáfaaal 25 ezer km.
garanciával olcsón kapható Havaa. Deák-tér 15. 2334
Szüsésietíit
r—
I mindenki a helyi kereakodöknél | és Iparosoknál azorozzo I
időknél I bel I
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
10.804/1933.
Hirdetmény.
KOzhirré teszem, hogy a helybeli tüzérosztály f. évi Junius hó 14-én és 16-án Kiskanizsa, Sormás, Szépéinek, Fityeháza és Bajcsa községek állal körülzárt területen, másszóval a Hidegkúti, közismerten az Alsónyiresi erdőben és az etdővel határos, a fenni felsorolt községekkel körülzár! területen tüzérségi éleslövészelet lart, miért is a lakosságot a következőkre figyelmeztetem:
1. A lőgyakorlat fenti napokon 8 órakor kezdődik és kb. 13 óráig tar!. Ezen időpontban a lőtérre lépni tilos és életveszélyes, amiből Bzór-rnazó esetleges balesetekért a honvéd kincstárral szemben semminemű
Igény r.em támasztható.
2. A fent leirt területre belépni, valamint az . oda és az onnan elvezető összes közlekedési utakat junius hó 14-én 8 órától 18 óráig és Junius 16-án 8 órálól 13 óráig terjedő Időben használni tilos.
3. A fenll napon Kiskanizsa, Sormás, Szeneinek lemplom tornyaira a községi elöljáróságok állal zászlók tüzendök kl, melyeit azt jelentik, hogy mlg ezek kitűzve vannak, a lőlír lerület\'re belépni lilos Ugyancsak minden egyes biztonsági őr felállítási helyén egy-egy zászló lesz kitűzve ugyanolyan rendelteléssel.
4. Tilos minden esetleg a löldOn fekve maradt lövedékeket vagy lövedék részeket érinteni, avagy elvinni, miulán az ebből származó balesetekért sem szavatol a honvéd kincs-ffir. Esetleg a földön elfekvő fel nem robbant lövedékeket a megtaláló a hely megjelölése melleit köteles a községi elöljáróságnak bejelenteni, mely kötelezettségen télül még pénzbeli lutalomban Is részesül.
5. A lövészet állal netán előállott károk egy meghatáiozot! nnpon a tulajdonos bevonásával bizottságilag állapittatnak meg és lesznek megtérítve.
6. A VörOshegyl szőlőben és Cseres majorban a fenti napokon embereknek tartózkodni lilos. Allatok elszállllása felesleges.
Nagykanizsa, 1933. évi má|us hó 30-án.
m, Polgármester.
KOszOnetnyilvánitás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen férjem, illetve édesatyánk elhunyta alkalmából mélységes fájdalmunkat részvétükkel-eny-hi.eni Igyekeztek, hálás köszönetet mondunk.
Hlld család.
Pk. 12501. az. 1932. 1932. vghtól 3158. sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Hoch Oazkái ügyvéd állal tképvlaelt Nagykanizsai Takarékpénztár R. T. Izvára 600 P tőke és több követelés láiulékal eie|éig a rugykantzaat klr. járásbíróság
1932. évi lÜőf. sa. végzésével elrendelt kielégítést vágreha|tás folytán végrehaltáat atenredölöl 1933. évi áptllla hó K-én letoglalt 6660 pengőre beeatllt Ingóságokra a nagykanizsai klr. járáabtióság lenit aaámu végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLL t.-c. 20. 6-a alapján a fent megnevezett a a foglalási jegyzőkönyvből kl nem tllnő más loglaltatók javára Is az árverés megtartá-aát elrendelem, de csak arta az esetre, ha kielégítési loguk ma Is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú Igénykcieaet lolya-matbe nincs, végi. azenv. lakásán Ko-márráioaban, ■ vasút melletti szénatelepen, raktárban leendő megtartAsára határidöfll
1933. évi jnnlus hó 28. nupJAnak d. e. 10 órája tUzctlk ki. amikor a bíróilag lefoglalt 200 mm széna, 60Q0 mm szalma a egyéb ingóságokat a legtöbbet Igérónek készpénzfizetés mellett, esetleg becsiron alul la — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon Ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer P-ón felül van, az 5.01<V«81. M. E. mtmn rendelt! értelmében csak ások árverezhetnek akik a klklálláil ál egy-tizedrészét bánatpénattl leteszik.
Nagykanizsa, 1933. junlua hó 6-án.
Haán Oyula s. k.
klr. blr. végrehaltó, Zita mint bírósági IdkaldOtt.
8344—1983.;
Hadirokkantak adókedvezménye.
Hirdetmény.
KOzhirré tesszük, hogy a 9660/ 1982. M. E. sz. rendelel a következő rendelkezéseket tartalmazza:
1) A legalább 2b százalékos hadirokkanlak, a hadiözvegyek és hadlárvák, valamint a vitézségi érem-lulajdonosok ís a Károly csapat-keresztesek a terhükre kivetell földadó, Itázadó és általános kereseti adó, valamint az ezek után járó állami, törvényhatósági és községi pótadók után a következő kedvezménybe részeslttetnek:
1. amennyiben a terhükre kivetett földadó, házadó éa általános kereseti adó együites évi összege az 50 P-t nem haladja tul, a 100\'á-os hadirokkantakat 307o-os,
a 75°/o-os hadirokkantakat, a hadiözvegyeket és hadiárvákat 20s/o-os,
a löbbl hadirokkantakat, valami* a vitézségi éremtulajdonosokat és ( Károly csapalkercszteseket 10%-os,
2 amennyiben s terhükre kivetett föladó, házadó és általános kereseti adó együites évi összege 50 P-nél nagvoBb, de a 100 P-l nem haladja tul, a 100%-os hadirokkantakat 20%-os,
a 750/0-08 hadirokkantakat, a hadi-Özvegyeket és hadlárvákat 10o/o-a» adómérséklés illeti meg.
2) A Károly csapatkereszleseket megillető Kedvezményt csak azok az igényjogosultak vehetik igénybe, akik igényjogosultságukat a jelen rendelet közzétételéi megelőzően igazolták.
A rendelel végrehajtása tárgyában kiadóit 1933. évi 3500/VII. a. P. M. zz rendelőt szerint az adókedvei-mény elnyerése végett az igény-\' rt igazoló okmányokat,
Ivévé a Károly csapatkereszleseket, alulirt városi adóhivatalnál f. évi junius hó 30. napjáig kell benyújtani.
Nagykanizsa, 1933. évi junius\'hó 10-én.
Nagykanizsa m. város 2io Adóhivatala.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
11.251/1933.
Hirdetmény.
A kereskedelemügyi miniszter ur közlése szerint a vásárok betűrendes névjegyzékében Kéhida község március havi országos állat és kfcakodó vására sajtóhiba folytán helytelenül lett közölve. A vásár helyes határi&tpja március hó 26., amennyiben vasárnapra, vagy keresztény ünnepnapra esnék, ugy a vásár az azt követő legközelebbi hétköznapon tartandó meg.
Nagykanizsa, 1933. évi junius hó 9-én.
M„ Polgármester.
Erzsébet királyné sjzálló
Budapest, IV., Egyutem-utoáa B.
(A Belváros központjában).
60 éve a fővárosi és vidéki uri középosztály találkozóhelye. — 100 modern kényelmes szoba. Az ittsrem <s kávéházban el(ényzan«. Leszállítóit árak! Az Brz:sébaá-plnca a főváros legszebb sörOzöje, Déli vaeatrél M-es <va(y 44 éa 7<MSa) villamos.
is Szabó Imre tulajdonos.
———— Hl 1l aiPa""—»deaa«e—isa^Mm
s
ZALAI KÖZLÖNY
1933. junius 11.
Tekintse meg vételkötelezettség nélkül
BUTORRAKTARUNKAT
meggyőződhetik arról, hogy a
nHHBHH^ legolcsóbban
iA a legjobbat
Nagykanizsa
H.,rihy Miklós ut
vásárolhat.
Soppon Szombathely Békéscsaba
Kedvez* fizetési feltételek! Oijtalan szállítási
Recamierek garantált jó minőségben már P 150-töl. Modern, kényelmes fotelek 75 P-töl.

Roletta I «•» I AFRIK
díványba — párnába
19 u zslaur
Hirsch és SzegS cégnél
fflalracvászon
Oabonászaák Szalmazsák Oyapjuzsák
■agykanizaiiak talilkozihulyo az
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. KOzponti fűtés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobáky. Teljes komfort A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
Kazalponyvát, kocsi- ós sátorponyvát
legolcsóbban késziiünk. Raktáron levő ponyvákat alkalmi áron árusítjuk.
Javitáiokat jutányosán elvállalunk.
Itt3 HIRSCH ÉS SZEGŐ.
Jókarban levő használt ^ ablakok, döSZka,
Eternit pala, fürészeltfa, bádogcsatornák
jutányosán eladók
Sartory Oszkár Utódánál
Kirá\'y-u\'ía 39. szám.
2,8"]
I és madár- e I o ■ é g a budapesti Állatkert
előírásának megfelelően legmegbízhatóbb HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél.
anari
Építészek figyelmébe!
Shell „Flintkote" falazlgetelő, deszka-, beton-és bádogtető ledő, valamint padlóburkoló anyag.
Asztalosok figyelmébe!
„Eternit11 nagylapok, konyhabútorok védelmére.
Egycdárusilás: Eppisiger I. éa fia épuletfakereekedő cégnél.
DURIU
gramofonlemezek P 1.95
KiváEó slágerek I 1H
Transdanubia r.-t.
Csengery-ul 6 Telefon: 4-!^

« laplutajüoijos Közgazdasági K.-T. Ucbjberg Nyomd* ás IMIsalsl lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában N«*vkaniaáiv (filelte JzMrezcW > SWi Károly.)
73. éwfolyun 132. uim
Nagykanizsa, 1938. junlui 13, kedd
Ara H fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Sserkesstéség fa klidóhlvsU!; Fó«i 5. ulm. Megjelenik minden reggel, bíHö kivitelével
POLITIKAI M A P IL A P
Felelős szerkesztő: Barbarlts La]o«
tilfillielétl éra: egy hőre a pengfl «0 ffllér Szerkesztőségi fUdőtiivsUli teleloo: 71. m
k Fasolsla lyalloa Igazgatója Nagykanizsán
Amikor hat év elölt lord Rolhér-mere cikke a Irlaunonl béke revlzló-lálól a Daily Mali-ben meglelem,-: ujjongó öröm fogta el a magyarságot és ai optimisták már egéizen közeli Időre remélték a békeszerződések revízióját. Ehhez hasonló volt az a nagy bizakodás, amely a Mac-Donald—Mussolini féle négyhatalmi egyezmény eltő tervezetének hírére a magyar közvéleményben úrrá let:. Akkor ll éa most Is csalódás ért bennünket. Meg kellett tanulnunk, hogy bár a trianoni békeparáncs igazságtalan, kegyetlen rendelkezéseit a világ közvéleménye Immár tarthatatlanoknak éa Európa békéjére nézve veszedelmeseknek tarlja, mégis még uagy él nehéz küzdelem áll elöltünk jogos Igazunk eléréséig. A magyarságban ugy a caonkaor-tzágban, mini a megszállt területen, meg nem alkuvó, szilárd akaráséi a revízió eléréséért, de ami ezzel egy-érlékü, napról-napra szaporodnak a külföldön li a magyar revízióért harcoló, megértő jóbarálalnk Is.
A Magyar Revíziós Liga egyforma buzgalommal dolgozik a beliö és a külső fronton. Vállvetve, közöl erővel dolgozni Itlhon a nagy célért, fenntarlanl a hlraltnataz elszakadt magyarságban, megnyerni Igaz ügyünknek a külföldi közvélemény! — ez a Revíziós Liga célja é« munkaprogramja.
Anglia, Amerika ma már |ő barátaink és a magyar revízió melleid törekvésüknek nsp nap ulán lanu-jelét adják. De mégis Olaszország az, amely kezddlö! lógva a magyar revízió ügye mellé álli éa Mussolini voll az első kormány férfiú, aki felelős helyről nyilatkoztatta kl, hogy a békeszerződések megváltoztatását, de különöaen a trianoni azerződél gyökerei revízióját követeli. A (ateizmusnak külügyi programpontja a magyar revízió és Olaszországban már Igen sok pollllkus és pub\'iclsta van, akik a nngyar kérdéssel foglalkoznak. Évek óla |elennek meg könyvek a trianoni békeszerződés igazságtalanságáról és a revízió szükségességéről.
A magyarságnak Ilyen Igazi ha-rátja és a Itisnoni szerződés revlzló-lánsk bürgó előharcosa Plerfranco Oasllnl, a Mysllca FasclBta Igazga-tója, aki jelenleg M-gyarországou Időzik és helyszínen tanulmányozza a Irlanonl csapás következményeit megírandó könyvéhez. A neves olasz publicista szerdán délben érkezik Nagykanizsára, ahol két napol tölt. Tanulmányozni óhajtjaés megírandó könyvében a külfölddel is Ismertetni akarja ennek a határszéli várossá degrsdált kereskedelmi és ipari em» poriumnak jelenlegi szomorú helyzetét. Módjában lesz meggyőződni arról, hogy Muraköz elveszte milyen károkat okozott Nagykanizsán ik.
Szerdán este fél 7-kor Pler/ranco Oasllnl Olasznyeh/O előadást tart a i\'árosháza nagy tanácstermében, ami-
kor li mint a Mystks Faiclsla Igazgatója nagyhorderejű megnyilatkozást fog adni a lasclsta kormány revíziós törekvéseiről. Az olasz előadást magyar nyelven ll tolmácsoltak. Oasllnl nagyon |ól Ismeri Nagy-kanlzaa olasz vonatkozásai! és igy
előadása kétszeres érdeklődést Igényelhet. Kérjük a város közönségét, hogy a szerdal előadáson minél számosabban jelenjenek meg. Nagyszámú megjelenésünkkel dokumentálnunk kell hálánka! és köszönetünket a lasclsta Qlaszortzág Iránt,
hogy eléggé tel nem értékelhető pártfogásával teglt bennlfktsl nagy célunk, a trianoni béke revíziójának elértlében.
Dr. Szabó Zsigmond,
a Mtgyaj fíévliMi UfA ntgy/íMloM/ 0. v. ebÖke
_l n.............................................................astamrtwmom
Az angol király megnyitotta a londoni világgazdasági konferenciát
MxcDonald, „Nincs kilátás Javulásra, nemzetközI együttműködés nélkül..
London, Junlus 12 V. Oyörgy angol király héilön délután 3 órakor a kővetkező belzéd-del nyitotta meg a londoni világgazdasági érlekezlelel:
— Teljéi mértékben (elismerem a világgazdasági értekezlet leladalalnak nagyságái é» temélem, hogy fennáll az értekezlet lagjalban az az öszlnle kívánság, hogy ar értekezlet tagjai létesllienek megállapodásokat Minden nemzet súlyos bajban szenved, ezl mulatja a munkanélküliek számának nagyarányu emelkedése. Azzal a felszólítással loidulok Önökhöz, hogy működjenek együtt az egész világ végső Javának érdekében. Abban a reményben, hogy kölcsönös megbeszélésük az első lépés a helyes cselek!delek leié, az érlekezlelel megnyitom.
London. Juniua 12 (Éjszakai telefonjelenlés.) A király beszéde ulán MacDonald miniszterelnök elfoglalva az elnöki uéket, megnyíló beizédében hangoztatta, hogy a világ gazdasági ereje évek óta fokozatosan hanyatlik, az életszínvonal süllyed. A legtöbb ország Jövedelme 40—60 %-al csökkeni. A leromlásnak ebben a drámájában a kormányok él államok politikája li megjátsza a maga szerepét. A háborús adósságokat el kell inliznl mielőtt az általános felépülés akadályalt kl lehetne küszöbölni A Javulásra nincs kilátás nemzetközi együttműködés nélkül. A tapasztalai bebizonyította, hogy a tisztán nemzeti célú gazdaságpollllka koldusbotra Juttatja azokat a nemzeteket, amelyek ezl követik. Egy nemzet sem gazda
godhat meg a másik rovására.
— A világ — tejezle be MacDonald — uj reményre és alkalomra vár él kizárólag rajiunk mullk. hogy ezl megvalósllhaiiuk.
Ezután lő, köztük a magyar nemzet képviselőiből megalakították a világgazdasági értekezlet irodájál. amely elhatározd, hogy 3 nap alatt végez az érieketlel az általánoivitával, hogy azlán a bizotltágok mihamarébb megkezdhették müködétükel.
London, Junloa 12 (Éjszakai Iclefrn/elentés) Az Evt-nlng Standard izerlnt tlr Emerlch Drummondol a világgazdasági értekezlet után azonnal Anglia római nagykövelévé nevezik ki. Ö letz Napbrdannla első katolikus képviselője a Qulrlnálban.
nyílom. ezl követik. Egy ncmzei sem gazaa- | seio/e a uivun. Ji ■iuLii-u-LiAriai-ri-11-ii-i-iivrri-ri-riT vri............................."*..........**************
A bécsi rendőrség megszállta és bezárta a Barnaházat
Pokolgépes merényletet hluiltoitak meg az árutőzsde épülete ellen r— A merényletek sorozatát követték el Ausztriában a legutóbbi két nap alatt
bejáratokat pedig eltorlaszolták. A ezért a kormány el»S Jj)^clí|e letz
Bécs, junlus 12
Az utóbbi két nap alall több merényletet követtek el Ausztria területén. Vasárnap éj|el Rlntelen slájer tar-tományfőnök gépkocsijára Klrcltdorf közelében két bombát doblak. A bombák szerencsére előb robbanlak fel éa Igy sérülés nem történt. — Innsbruckban vasárnap éj|el Stelále tiroli Hjmwehr vezér aulójára egy másik aíralól sortüzet adlak le és Steldlél kBM)(i"*8en megaebesliel-lék. — Hétfőn riéleiNt Itmeretlen tettesek bombát dobtak egy inödlingl ékszerész-üzletbe. Az ékszerész meghalt, 4 vevő pedig súlyosan megsérüli. —■ Bécsben héttön díielölt nagy nemzetiszocialista tüntetés volt az egyetem, a városháza élőit és a belvárosi ujságnegyedben. A rendör-tég 24 embert lelarlózlatoll, -- Oráz-ban az egyelem megnyltáaakor a nemzetiszocialista Ifjúság szintén nagy tüntetést rendezeti, a diákok feltűzték a nemzellszoclallala lobogói az egyelem homlokzalára, a
merényietek ét tüntetésekkel kapeto-latban Tey tzövettégl minlizter kijelentette, hogy a bűnötök el fog|ák venni tzlgoru büntetésüket és minden eszközzel meg fogja akadályozni, hogy Ilyen vadnyugati emberek honosodjanak meg Autztrjában.
Bécs, junlus lt (Éjszakai lelefonjelenlés) A bécsi rendőrség megazállla és bezárta a Barnaházat, valamint a kerületi nemzetiszocialista otthonokat.
Vougoln hadügyminiszter felesége lö bb névfelen fenyegető levelet kapott Az esti lapok szerint az árutőzsde épülelében levő kávéházban, az ajtó közelében egy 12 kg robbanóanyaggal töltött pokolgépet talállak, melyei még Ideiében sikerült ártalmatlanná tenni.
Bécs, Junius 12 (Éjszakai lelefonjelenlés) Az utóbbi napok terrorlsztlkus eseményeit a nemzeltezoclaütlák idézték elő- ís
a német katonai szösééWg betiltása, valamint azoknalmz Idegeneknek kiutasítása, akik ccncmzeUszoclallsta pártban fejtenek kl tevékenységet és nincs rendet foglalkozásuk.
i\'akols JtYzsef hirtelen meghalt
Ltlafüred, Junlus 12
(Éjszakai telefonjelentés.) Hélfőn ette (él 9 órakor érkezeit a hír Lilla fóredre, hogy Pakols József Iró, országgyűlési képviselő tragikus hirtelenséggel elhunyt. Az Iróhét résztvevői a hír vétele ulán elhatározták, hogy a lilafüredi Iróheiet megszakít-|ák és ma, kedden visszautaznak Budapestre.
Ujabb kommunista szervezkedést lepleztek le
Budapest, junlus 12 A főkapitányság politikai osztálya uagyobbszabásu kommunista szervezkedést leplezel! le az egyik kispesti szövőgyárban. A szervezkedés 7 vezéréi, 2 tisztviselői ét 5 munkást letartóztattak.
zala! közlöny
1988. |ttnlus 13
Az anyai szeretel flnnepe
a Roxfonyl-nfcal Iskolában
Nagykanizsa. Junlus 12 Sok részletében könnyekig meghaló, teljes egészében napsugaras derot hintó, lélekemelő voll a il. kOrzelI elemisták anyák napja ünnepsége s Rozgonyi-utcai Iskola udvarán, ezen a virágok, sptó zászlók tarka ünneplőjébe OllőzOtl „szabad-azlnpadon". Az Iskola sokstáz növendéke nagyrészt tarka, szép magyar-tubákban, mind-mind virágcsokorral a kezében, örömtől csillogó szemmel sorakozott a hatalmas tömegben megjeleni szülők széksorai kOrüL A műsor minden száma az édesanyáról, a gyermeki éa szülői szeretetről beszélt. Ét különösen erről beszélt a szivek gyökeréig markoló, gyönyOrű szavakkal, mély, igaz érzésekkel Lukács József hitoktató, az ünnepség szónoka. A sok kis szavaló apróság: Gotenszky Ilus, Hegyi Lali, Cslcsor Aranka, Császár Anna, Fummtr Kaid, Horváth Oituj, Plasky Róza — egyik ennlvatóbb volj, mint a másik. Megcsodáltak a gyermek kótusl, ami Ptander Boldizsár i»»ttó fáradságos munkáját dicsérL Fűtőien sslnes és könnyeket csalogatóig szép volt a Kampertné nagyszerű rende zésében bemutatott Irredenta Jelenei. üyömírey Agi, Márki Man<t, Horváth Margit, Barbarlts Miki, Vánkos Józal, Eris Feri a főszerepekben aianyosak vollak. Komoly és maradandó halija volt lelnöttie, gyerekre FUó Ferenc igazgaló záróbeszédének és a kezébe leteti fogadalomnak, Műsor után az árvák Sekulja Jakab tanító vezetésével a temetőbe vonultak éa oll tették le csokralkat édea-anyjuk sírjaira. A közönség azzal az érzéssel távozhatott az ünnepségről, hogy adása a tanítói karnak. Adósa azzal, hogy éppen ugy nevelje gyer-
mekét a tanító fáradságos, nehéz, de gyönyörű munkájának megbecsülésére, mini ahogyan a tanító elkövet mindent, hogy a gyermek lelkében öntudatossá, magasztos, nagy érzéssé fejlessze a szülő, az édesanyja szereidét.
Szociális nevelés siemponljából okos és szép gondolat voll az, hogy
ezldén minden gyermek egyforma, közösen besterzelt éB olctó (25 filléres) csokrot nyújtott ál kézcsókkal az édesanyjának.
Az egész ünnepség rendezésének oroszlánrészéért Flló Igazgatón klvűi Kumpertné Hetbeck Irén és Wllde Islvánné tanítónőkéi illall öszlnlc elismerés.
A jogügyi bizottság ma délután összeül a Transdanubia elleni per ügyében
Szerdán délután váróit közgyűlés
Nagykanizsa, junlus 12
Érdekes ülés lesz ma délután a városháza kis tanácstermében. A jogügyi bizottság délután 5 órakor ütf össze, hogy állást foglaljon a város
és a Transdanubia kötölll per továbbvitele tárgyában.
Nsgykanlzta város képviselőtestülete szerdán délután tartja közgyűlését.
Az Ipartestületi Dalárda nyári mulatsága
erkölciileg nagyszerű és anyaglakban sem megvetendő eredménnyel zajlott le a székház keltjében (volt Polgári Egylet kerl) vasárnap délutántól a késő éjszakáig. A polgármestertől kezdve mindenki megfordult ott, aki őszinte bar\'(ja az iparosság dalkulturájának. Az a műsor, amit a dalárda az esti kerll hangverseny kertiében bemutatott, az a lelkes ünneplés, amiben a közönség a dalosokat és kilüaő, (árad illan, szerény karnagyukat, Parti Lajost elhalmozta, az a sok ráadás, amit az elismerés zaja követelt, meggyőzhette a szemlélőt,\' hogy ez a dalárda tudásával érdemelte ki azt, hogy annyira benne legyen a kanizsai közönség szivében, mint amennyire csakugyan benne van. Még két hit választ cl az országos dalosverseny-től, de a dalárda mSrii olyan nagyszerű felkészültségben van, hogy biivást hisizük, a méltó elismerés
ott sem log elmaradni.
A mulatság rendezése körűi nsgy odaadással fáradozott Márkus Károly, a dalárda lelkes elnöke. Minden Sátor klűrűlt a délután folyamán, este pedig a táncos Jókedvét Torma Tóni nagyszerű muzsikája;\' velte át a főszerepet. „
A szerencse-sátor volt a favorit. Belőle egy öllözít férflruha-anyagot nyert Unger József szobafestő, egy kész női felöltöt Qódor József borbélysegéd, egy kész női ruhát Horváth József aszla\'ossegéd. A szépségverseny körűi nagy csata volt. A döntés rtiélló ér igazságoi vóft: — a nyertes Lengyel Manci lett, aki gyönyörű v\'iágkosarat kapott és a dalárdáig: egy még szebb szerenádot fog kapni.
Legfinomabb minőségű, legdivatosabb fétfiruhavásznak és nyáti szövetek Slngernél.
A leúnyllceum tornavixsgáia
Nagykanizsa, Junlus 12 Várakozással néztünk a nagykanizsai leányliceum vasárnapi tornavizsgája elé. Eddig is minden megnyilvánulásában a legnagyobb szimpátiával kísértük a nagykanizsai leányliceum, a nagykanizsai középiskolák ezen Benjáminjának figyelemreméltó munkásságát és szép működését, a vasárnapi tornavizs|a azonban egyenesen meglepte azokat, akik ott voltak és végignézték mindazt, amit a növendékek produkáltak, kitűnő testnevelési tanáraik vezetése alatt. A látottak messze felülmúlják mindazt, amit eddig a női testnevelés és sport terén Nagykanizsán > láttunk. Meglátszik * testnevelési főiskola hatása. A szabadgyakorlatok, padgyakorlatok, az V, és VI. osztályok szabadgyakorlata, majd a labdajáték, mely a VI. osztály javára dőlt el, mind olyan lornabemutatások, amelyekre a leányliceum büszke lehet. A norvég és svéd táncok, a „gyorspostásM-tánc énekkiséreliel nagy hálást váltott kl a megjeleni diszea és nagyszámú közönség előtt, melynek soraiban olt láltu* dr. Krátky István polgármesteri ét\'Magas Mihály líceumi igazgatót. A ritmika külön gyönyörű fejezetéi képezte a komoly és céltudatos sporlnevelésne.k Az I. és 11. osztályos növendékek parter-gyakorlatai is sok ügyességet mutattak. Legfőképp a festői görögtánc és a májusfák körűi lejtett magyar tánc váltott ki frenetikus hatást. A tornaűnnepély ulán (mert méltán érdemli meg az ünnepély nevet ez a nagyon szépen sikerűit tornavizsga), Magas Mihály igazgató intézett beszédei a növendékekhez és elismeréssel szólt a tanárkisasszonyok munkájáról. Az éneket Flltlner Rózsi, a
Bünügyi kartet
Irta: Dávid Hagy" 40
Az öcsém nem bírta volna ki art a szigorú büntetést, amit lloffcr vádbeszéde alapján rászabott volna a bíróság. Azt reméltem, hogy fenyegető levelekkel talán sikerül rá kényszerítő ne ni az elnököt arra, hogy assza ki más ügyészre az aktákat. Több ilyen fenyegető levelet irtani neki, de eredménytelenül, mire elhatároztam, ligy végnek vele. Egy héttel előbb leutaztam, hogy időm legyen terepszemlét tartani. A gyilkosság napján már korareggel olt vltam a másodémcleti folyosón, lunjfy /megvárjam a kedvező pillanatot amikor bemehetek hozzá. Majdnem délig kellett várakoznom. Háromnegyed tizenkettőkor végre azt a fiatul újságírót láttam kijönni, akit később a gyilkosig gyanújával letartóztattak. Engem nem vettek észre, mert a folyosó másik végén ültem ós a kályha eltakart. Onnan kényelmeden szemmel tarthattam az elnök szobáját. Amikor láttam, hogy kijön az a fiatal újságíró, felugrottam és lwnyitoltom az elnök szobájába. Nem vett észre, csuk akkor, amikor már ott álltam előtte. A vastag szőnyeg felfogta a léptem zaját. Valami iratokat tanulmányozott ós amikor véletlenül feltekintett, meglátta, hogy ott állok elölte,
kezeanlien a szúrásra kész tőrrel. Villámgyorsan mellette termeltem, ö felugrott és önkéntelenül is védekezésképpen felkapta az Íróasztalon mellette heverő tőrt. Az én kezem a/.onlMin gyorsabb volt... amikor visszazuhant a székébe, még akart egyet kiáltani,(ke balkezemmel befogtam a száját. Fél, ]tercig tarthattam talán igy, aztán éreztem, hogy elsulyosodlk a teste. Amikor elengedtem, oldalt ráhanyatlolt a szék karfájára, a tőr pedig mellé-esett a földre.
Kalmár mosl élénken közbeszólt :
—— De később azt a tőrt is véresen találták ineg.
A gyilkos vállahont, majd csendesen megjegyezte: \'
— Bizonyára rácsöpögött a vér és ezért volt véres.
--Ez meglehet, vallotta be
Kalmár, mert valóban egy nagy vértócsa közepén találtuk meg a kolléga tőrét.
A gyilkos ezután elmondotta még hogy a saját tőrét kivette Hoffer szivéből, felkapott az íróasztalról egy kék papírlapot és abba csomagolta a véres szerszámot. Ezután hazasietett a szállodájába. Mikor felórt a szobájába, észrevette, hogy három apró véresep éktelenkedik a kabátján. Csak egészen kiesi, alig észrevehető húrom piros tsontocs ka
volt. ami véletlenül fröccsenhetett oda. Azonnal kitisztította vizes ruhával, egyúttal megmosta a véres tőrt is. Nagyon éhes volt már és idegességében csöngetett a szobaasszonynak,hogy felhozassa vele az ebédjét. Már az ajtaja előtt kopoglak az asszony léptei, amikor ijedten velte észre,hogy a vápás papirost, amibe alŐrét csomagolta, ott felejtette az asztalon. Sebtélxm össze gyűrte és mivel mí^a sok ideje volt már a gondolkodásra, behajította a divány alá, ké$bb pedig egészen megfeledkezett róla. Délután ismét bement a városba és akkor hallotta, hogy egy újságról gyanúsítanak a gyilkossággal. Sajnálta, de nem tudott rajta segíteni mert a saját bőrét tette vobia ezzel kockára, i\'.jjel kiment az állomásra, ile ott a perron tele volt deteklivekkel, akik mindenkit igazoltattak. Megijedt és elhatározta, hogy csak másnap reggel \'utazik el. Ismét bement a városba, ahot találkozott Elzával és a leány lakásán töltötte az egész éj-s?.akát. Heggel azután a gyorssal el-utazott.
A kihallgatás pontosan egy órahosszat tartott. A kél újságíró egynegyed keltőkor elbúcsúzott végre u rendőrtiszttől, aki melegen gratulált Kuhnárnuk a sikeres nyo-j mozáshoz.
| A Vármegye szerkesztőségében
fól kettőkor még mindig igen élénk munka folyt. A szokástól eltérően ezen az éjszakán nemesit az éjszakai szerkesztő, <fc a rédafccíó minden tagja ís benn tartózkodód Kéri főszerkesztő minden munkatársat berendelt erre az éjszakára. Már valamennyien izgatottan várták Kalmár telefon jelentéséi, mikor végre megszólalt a telefon csengője. A drót másik végén Kalmár diadalmas hangja hallózott bele a készülékbe.
Félnégykor a hatalmas rotációs-gép ezerszámra ontotta magából a legfrissebb szenzációt.
XIV. A megüresedett cella várja «ár aj lakóját
Még egy kormányválság Ilire sem kellelt volna olyan nagy érdeklődést a másnapi lapok iránt, mint a bünügyi ri|»ortereknek az a cikke, amelyben részletesen beszámoltak a Hoffer-féle gyilkosságban végzeit nyomozásaikról. Az ul-cán nom volt ember, akinek kezében, vagy zsebében ott ne lehetett volya látni a helyi la|»ok valamelyikének aznapi számát. A hivatalokban órákhosszat várhattak a felek, inig szólították őket, mert a hivatalnokok előbb az utolsó betűig elolvasták u nagy riportot és megtárgyalták muguk között az esetei. (Folyt, köv.)
1938 jlMltul 13
ZALAI KOZLONT
»
Várotl Zeneiskola tanárnője, a torna és sportgyskorlatokal Frey Qabrlelli, Kovács Györgyike és Hámory Vilma tani.,lök, testnevelési oktatók tanítottak be.
Külön emlllést érdemel a növendékek fealPl hatású, praktikus és sierfelett ízléses lortudressze.
A vasárnapi lornavizsga megmutatta azt a nagyszerű szellemei, ami a fiatal Intézetet urslja és amelynek tanárnői u|abb dokumentumot szolgáltatlak kiváló képességeikről és lelkes, ambiciózus munkásságukról, (K. R.)
SZÍNHÁZ
(•) Megnyitó előadás. Ma kedden ■ Vígszínház legnagyobb vlg-jálékslkerének kanizsai bemutaló|a lesz. A Méltóságos asszony tralikja társulatunknak olyan sikere volt annak pécsi előadásán, aminőre prózai műnél példa még nem voll. 19 szer adta a mi együttesünk a Méllóságos asszony trafikját, amelyet a fővárosi sajló Is elragadtatás hangján méltatott Az évad legbájosabb vigjátéká-nak premierje forró sikerű és ünnepi megnyilójs lesz a szinbázl évadnak. A megnyitó előadás nsgy sikerét holnap, szerdán azsal is fokozza az Igazgatóság, hogy bemu\'atja Hunyady Sándor megkapóan érdekes dráma-ujdonságát. Az Erdélyi kasléty három főszerepét • legjobb herolna, a dekoratív Medgyessy Juci, Danis Jenő és Bende László formál|ák siobor-szerüen. Vidéki silnpsdon ennyire összehangolt prózai trióval nem találkozhatunk — ez volt a sajtó egyhangú elismerése.
(•) Ai Urnapl ünnepi előadások. Bár a szlnlspokon Jelezve nincs, de csütörtökön délulán fii 4 órai kezdettel feltétlenül Url olcsóhelyáras •löadásl a színház, mert hiszed az Igazgatóságnak minden célja az, hogy a rövidre tervezeti nyári szlni-ideny ünnepjelnek délulin|aln Is megfelelő kellemes szórakozáshoz juttassa a közönséget.
(•) A helyárak olcsósága kellemes meglepetés! keltell közönségünk körében s ennek tudható be az a nagy megmozdulás és példátlan érdeklődés, amilyenre békeidők óla példa még nem volt.
(<) Magántisztviselők figyelmébe I Az idei szlnlszezonban tagjaink kedvezményes iru Jegyek igénybevé-leiére jogosító szelvénveket a Flschl-könyvkereskedésben (Horlhy Miklós-ut I.) válthatnak.
(•) Az amúgy Is nagyon olcsó íielyárakbdl bérlőinknek nagy kedvezménnyel szívesen illünk rendelkezésére. Kérjük, hogy szelvényeiket az elöadis napján délelőtt 11 óráig beváltani szíveskedjenek.
(*) Silnlapokat beküldött elmekre vidékre Is küldünk.
(•) Kiadó lakásokat kérjük színház pénztáránál bejelenlenl.
As első hót műsora: Kefirt: Méltóságos asszony trafikja. Szerda: Erdélyt kastély. Csütörtök: Méltóságos asszony trafikja. Péntek Syblll. Szombat: Zsákbamacska. Vasárnap este: Zsákbamacska.
— Bágyadt, levert, dolgozni Képtelen egyéneknél a természetes .FerencJózsef" keserűvíz szabaddá leszi a vérkeringést és emeli a gondolkodó- és mfinksképességet.
Megfe!el-e zárda céljaira a fémipari szak-Iskola épülete ?
Két apáca-főnöknő látogatása Nagykanizsán
Nagykanizsa, Junlus 12 A Szentkeresztrend és Megváltórend tanitónövérek budapesti főnök-
női néhány nappal ezelőtt lenn Járlak Nagykanizsán, hogy meglekinl-sék a fémipari szakiskola helyiségeit. A két főnöknő nagyon sok kifogásolnivalót latált az épületben. Igy többek közöli kifogásolták az ablakok kicsiségéi, a folyosók burkolat-lanságát, valamint a padlók kezdetlegességét. Az voll a véleményük, leányiskolának nem megfelelő az épülel.
Ha a város teljesíteni sksrná a rend kifogásalt, akkor a szükséges
átalakítások mintegy 30.000 pengőbe kerülnének. Ettől elleklntve pedig, mivel a rendnek kerlgazdaságra is szüksége van, minlmáilssn 30, szokás szerint azonban 50 hold termetet kellene a városnak rendelkezésre bocsátania.
ll\'elékes helyről nyeri értesülésünk szerint mos! már megtörténhetik, hogy sem fémlparlskolájs, sem leány-
iskolája nem lesz Kanizsának. Mlnl-hogy azonban még a fémipari iskola beszüntetése sem végérvényes határozat s minthogy a városnak még mindig módidban ált kevésbbé Igényes oktató-renddel felvenni a tárgyalásokai, remény van arra, hogy a kérdés megnyugtató megoldást talál. Ha egy apáca-rendnek komoly szándéka teteiepedni Nagykanizsán, minden esetre számolnia kell a város teherblróképtsségével. Nagykanizsa városiban megvan a jóakarat, most mir csak a rendek valamelyikén fordul meg, nogy azt a mai súlyos időknek és a kezdet nehézségeinek megfelelő szerényebb igényekké! eredményekké érleljék. Különben is: a fémipari szakiskola épület-kom-plexumára legalább is kissé lulzás azt állítani, hogy abban egy leánynevelő intézetei nem lehet elhelyezni addig, amíg a viszonyok változtival a város valóra nem válthatja régi, kedvenc tervéi, az Bnálló leányiskola felépítéséi.
Sáska elemisták tornavizsgája
Nagykanizsa, junlus 12
Vasárnap délelőtt látás Izgalom voll egész Kiskanizsán. Nem is csoda, hisz déután lesz a gyerekek torna-vizsgája. Minden évben ünnepi esemény ez. Zene is lest, mondják egymásnak uton-ulfélen az emberek. Okvetlen elmegyünk. Meg is tették. A Templom-téien* vagy 2000 ember szorongolt egymás melleit, hogy gyönyörködjön leányaiban és fiaiban. Valóban gyönyörűség volt nézni azt a nagy nemzetnevelő és nemesítő munkát, ami Lehoczky tanítónő és Szépudvary tanító egyévi ujabb mun ■ kájának eredménye volt. Nemcsak a bemutalolt vizsgaanyag tökéletessége, hanem a gyerekek példás fegyelmezettsége ia imponáló volt. — Egyszerű szántóvető emberek elemista gyermekei mutatták be azt nekünk, ami a mi időnkben egy középiskolai tornavizsgán is csodálatot keltett volna. Sok szülőnek örömében köny-nyes lett a szeme. Maga a rendezés is mintaszerű volt. Nagyon sokan vollak a városból kint és mindenki meg volt elégedve. Ez a legjobb kritika.
A leányok magyar ruhában, a fiuk fehér ing, fehér nadrág és meiitláb. A L*vtntezenekar szolgáltatta a gyakorlatokhoz szükséges zenét. Nem
is tudja e sorok Írója, hogy mit emeljrn kl, mégis a „Magyarország feltám idási" cimü élőkép kikívánkozik a tolla elé. Egész újszerű látványosságban fejezték ki a kis elemisták, hogy lanitóik ébren tartják bennük a jobb jövőben, a Nagymagyarországban biztosan bekövetkező igazabb sorsol, hogy egyszer csak eljön majd az idő, sőt hamarosan, hogy Trianon emléke, mint egy rémlátomás, a mullé lesz. Dr. Krdtky István polgármester köszönte meg a tanítóknak és tanítványoknak az eredményt. HangRulyozla azl, hogy büuzke Kiskanizsára és annak derék sáskafiaira.
Csak tovább ls jgy „Sáskák-1
Ho/JÓ
— A székrekedés megszűntnek tekinthető. A mai nehéz viszonyok melleit egy gonddal kevesebb. Eddig a székrekedésben szenvedőknek kúrára kellett utazniok, hogy egy idö\'e rendbe hozzák bélmüködésüket. Ez most egy csapásra megszűnt. Forgalomba került egy „CÍtrosal" nevü készítmény, mely mesterséges, kristályos, citromos izü karlsbadi só, melyet egyrészt kellemes citromillata közkedveltté tett, másrészt oly csekély összegért szerezhető be, hogy használata mindenkinek lehetővé van téve.
Legolcsóbban FEST
Legszebben TISZTIT
VARGA
ruhafestő, vegytlsztltó, gőzmosó üzeme
r
Hunyadi-utoa 19. Horthy M.-est 5.,
Okos ám
JlllCM * Iá„,I
„UH H\'tl • >"« Uv, A Ml i« lés llm In tzzst ■ Halk <«■ áaláb „MHIIt" ura."
Tetúl:
Tudod mit?
Égjünk FRUTTiT!
A FRU1 [ I cukorka megnyugtat és jókadvra hangot Kaphat* 10 ás m filUr.s ums^Ií.Im
Gyártja: StOhwtr Frigye* xM.. BudaprW
NAPI HÍREK
NAPIREND
JsssiIm 13, kedd
Római katolikus: P. Antal. Protestáns:
Tóbiás. Iir.: Sivsn hó 19 •
Városi múzeum és könyvtár nyitva csütörtökön (• vasárnap (Misiéit 10-tói 12 óráig.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hónapban: aSstvator gyógyszertár Erzsébet tér 21 ss. és a klsksnlssai gyógyszertár.
üöítllrdő nyitva regjei 6 órától este 8 óráig (hétló, szerda, péntek délután, kedden egész nsp nőknek).
— (Az Uraapl körmenet) Űrnapján 9 órakor less az ünnepélyes Istentisztelet s közvetlen ulina a szentségi körmenet. Az oltárok elhelyezése: 1. s felsótempiom, 2. > hercegi erdöhlvalal kapuja, 3. a városháza bejárata, 4.ta legényegylet! h: ylség bejárata. Az egyesületek a siokol! rendben sorakoznak fel. Nagyon kérem a közönségei és az egyesületekel, hogy a rendezők ula-Bllásai szerint Igazodjanak, mert csak Igy kerülhetők el a torlódások, a menetnek Itt-ott vsló megszakításai. Űrnapja nyolcada alatt a délelőtti 1 órai mise elöli és s délutini 6 órai litánia előtt templomunkban szentségi körmenet lesz, 17-ét azaz szombat estét kivéve, amikor az egyhizl hangversenyre való tekintettel a körmenet és a litánia elmarad. Plébános.
— (Halálozás) Súlyos csapás érte özv. Rosenfeld Józsefnél és csslid|it. Édesatyja, Czech Mór 85 éves koriban hosszú szenvedés után Pozsony-ban elhunyt.
— (Névmagyarosítás) Ansorge Antal nagykanizsai lakos, nyug. vasúti segédllszl, családi nevé! belügyminiszteri engedéllyel .Aradi*-ra változtatta.
— (Az Izraelita elemisták toraa-
vlzsgája) Az izraelita eienó Iskola tornavlzsgija Junius 18-in délután 5 órai kezdetlel lesz meglarlvs az iskola udvarán.^ kis diákok Iái-óban készülődnek a hagy napia.
— ElsOrangu mdjég kapható a Transdanubta Egyesült Odxmalmok Részvénytársaságnál.
— (A gőzfürdő) még ma, kazán-tisztogatás miatt egész nap zárva van. Holnaptól kezdve rendes délelőtti és délutáni üzem,-
— (Fejberugta a ló) Nkkles András 11 éves szepelneki tanulót az Isliltóbin egy ló fejbetugla. A kisliu oly súlyos sérülést szenvedett, hogy be kellett szállitsni a kanizsai közkórházba.
zalai közlöny
1983 )«rtut\'13.
Drága pásztorára
Nagykanizsa, Junlus 12
Egy nagykanizsai leány a napokban egy vnutpUI páizlorórán 200 pengőt kilopott férfiitmerőse zsebeli. A pénzt klvllle Mihi\'dra, ahol odaadta egy másik férlllsmerösériek. A bankjegyeket a mestergerendán rejtették el. A károsult — Idősebb ur — azonnal a rendörségre sietett és feljelentése lolyláu a tolvaj leányi a rendőrség órák alatt kézrekerltette. Kihallgatása alkalmával elmondta, hova vitte a lopott pénzt. Autóba Hitették és detektívek kíséretében •elvlilék Ml&áldra, ahol hiánytalanul .megtalálták az ftsizegel a mesterigerendán. A leányt a vizsgálóbíró hétfőn délelőtllelarlóitatáiba helyezte.
- (A kiscserkészek előadásit)
,zwifolt házal vonzolt vasárnap t üozgonyl-u\'cal lornalerembe. A derék caerkétz-apródok (ez a hivatalos elnevezés I) valóbsn kitettek magukért. Olyan gszdr. zép műsort telitollak össie, hogy JZOnség minden része, kicsinyei és nsgyok rllg győr.tek hol kacagni, hol az örömlöl és meghatottságtól a könnyeiket el-rejleni. Az a szellem, amiben a kedves, |ó „Gyuri hácii" (Neuwlrth Oyörgy tanító) a kis ctapalt* vezell, a szőlők háláját és az apróságok szeretetét legidősebb mértékben megérdemli .Ctomi bácsi* ét „Stnyl báctl" sz apródok körülrajongott ccerkétzlitztjei a rendezét munkáján tol személyes szereplésükkel is Igen szép sikert aratlak. A csapat vezetősége ezulon mond köszönetet azoknak, kik a rendelés körül segllsé-gükre voltak.
— (Ujabb adományok a zeneiskola tanévvégi jutalmazására) A Városi Testnevelési Vezető, sz OMKE nagykanizssl kerülete 10—10, a hagykaniztal 1, és 2 tz. potla-hivatal személyzete 5 pengőt adományozott a fenti célra, melyekéri a nemes adakozók fogadják e helyen Is az Iskola meleg kötzönelél.
— VíllamoBvasaló-bér-let : Tranadanubta.
I 4-től llHg 12 gyen J leány :Buwi Óyörgy napszém\'os
. r., .„-, Nagykanizsán
t-tól ltMg 12 Jtytrmek uíUtitt, U
lunlua
rlu ** í___________
éa 8zmodlca Annának rk.\' Ha." Farkas Jöttei piaci árus éa Vancaura Annának rk. leánya, Döme KálmAn ruolnársoged éa Ugor Katalinnak rk. Ha. Deuta Ignác hentoameater ós Bergatolu Stefániának izr. fia, Szolár László napszAmoa éa Po-lat Katalinnak rk. Ha, Balogh Péter caendőrilsztholyettee óa I.ang Karolinának rk. tla, Balogh iBlván vaautl vlttany-azoretö éa Szepesi Margitnak rk. toánya, Horváth János géplakatoe óa Htrrczog Máriának rk. Ha. Okszeoholer Ferenc kőmüveaaogéd óa Horváth Máriának rk. Ila. llázaaaágon klvUl születőit 2 hu éa
1 laAny. - HaWoxdt 5 volt: Oornhár Oyula ny. klr. táblabíró rk. 61 év««, Steluer Nándor hllközaégl aaogény tar. »2 óvea, Hlld Láazló migánió rk. 87 ev a. Sulyok Ferenc honlesmester rk B7 óvoa (Belczoa), llaraogotó Ilona rk
2 óvea. — Hdiasidgot koleit 4 pár: dr. 1-ererrc Miklós fővárost Hazlvineló éa Kanynr Márta rk„ Kálovlca Láazló lötdrn. éa Mthalocz Katalin rk., Izsák Miklós keroskcdőac.»í,l rk. Borger Hóza Izr.,
— Bútorvásárlás — nem gond I
I el|es berendezésekel rendkívül előnyös részletfizetésre, tői kamatmentesen is szállítunk. Kopsteln butor-á\'Uház, Horthy Miklós-ut 4
— (Rejtélyes verekedés a fakosl erdőben) Vatárnap délelőtt három tulyos térültei siállltollak be a fakul erdőből a nagykanizsai közkórházba. Mind a három sérült cigány, kél férfi és egy nő. A cigányok, kihallgatásuk alkalmival azt a különös vallomást lelték, hogy a fakotl erdő egyik kerülője minden ok nélkül megtámadta éa megverte őket. A hihetetlenül hangzó vallomát ügyében a nyomozás megindult.
— A l.kll.d.t ut számában réazle-lea beszámolót Irt a Nemzotköz! Vásárról dr. Barlnkay Feronc. A oikk egyben bemutatja a vásár minden Jelenloa pavilonját éa reklámobjektumát Ligeti Kornél érdekes cikke a reklámvereek-rfll, bőaégea klrakatrovat, azAmoa apróság, reklám-lnllmltás egészíti kl a lapot, melyet Balogh Sándor szerkeszt. Előfl-zetéal ára egy évre 12 pengő. Kiadóhivatal: Budapest, V. Bálvány-u. 12. az. Kórjen mutatványazámot I
Sfé" él aájMsglágttoél, epákő
és sárgaiág eseteiben a tirmészétea .Perese léztel" keserűvíz a hasi szervek működéséi élénkebb levé-kenyiégre serkenti, iflinikai lapa-z talaiok Igazolják, hogy sz oithonl ivókura Különösen hatásos, ha Pereic lózset vizet kevés foifó vízzel keverve, reggel éhgyomorra isszuk.
— (Pejbeverte kasza-fokával a teleségét) Mllnarlcs Ferenc eti-leregnyet gazdálkodó hétfőn délután a mezőröl hazafelé menet összevesztő 28 éves feleségével, akit a nála tevő kasza-fokával ugy fejbevert, hogy a szerenciélleu sttzonyl súlyos sárO-léssel szállították be a mentők á kanizsai közkórházba. A csendőrség megindította a vizsgálatot.
SPORTÉLET
A nagykanizsai gimnázium lett az első a nyugati tornász csapatbajnokságon
dél-
A napokban azámollunk be a klskanizaai .sáskák* dicsőséget szerepléséről a péctl tornaünnepélyén és máris u|abb. Idegenben eléri, nagyszerű nagykanizsai sikerről adhatunk liirl. Ezuítal a kegyetrendi reálgimnázium tornálzciapatáról kell megemlékeznünk, mely Pécsett rétit veit a vasárnap lezajlóit délnyugati tornász csapatbajnokságon. Ezen a vertenyen a nagykanizsai reálgimnázium első lelt 430.5 ponttal. A második helyezeti a pécsi gyakorló főreálglmnáiium 412 6 ponltal, a harmadik a pécsi Pius nevelőintézet 372 4 ponltal. Az egyéni verteny-ben első lett Tllesch Qyörgy gr. Széchenyi gyakorló reálglmnáiluml tanuló 95 5 ponttal, a második Deák László a nagykanizsai kegyesrendi reálgimnázium tanulója 91.1 ponttal. Nyu|tón, koriálon, lovon, ugrón és zsámolyon folyt a verseny és volt még műszabadgyakorlat. A nagykanizsai reálgimnázium lornátzsl ezüst trmet nyertek, msga a gimnázium pedig a Magyar Ortzágot Torna Szöveltég elnöktégélöl egy gyönyörű kivitelű díszoklevelet.
Nagy elismerés íllelt meg a nagy-ktnlzial gimnázium lornáasail ét tőképpen a kitűnő lornalanárl, Deák jánotl, nemciak az elért eredményekért, hanem azért az igazi tporl-tzerelelrői tanúskodó frltseaégért is, mellyel már most a legprecízebben mulallák be azokat a szabtdgyakor-laiokal, melyekkel az 1934. májúiéban megtartandó lornáaz.llágbajnok-ságon fognak rétzlvenni.
III említjük meg, hogy folyó évi szeptember hó második felére nagy-stabdhi kerületi szabadtéri dtsztor-\'«" készít elő a MOTESz Nagykanizsán. Az előkétiliét főmoigatója Kiss József pósfalgazgató, a MOTESz társelnöke. A versenyre öatzpowo-tilják az összes helybeli ktaép- és elemi iskolákat, a környékbeli iskolákat, leventéket. 1lt lesz a Molett budapoali mintacsapala ét a magyar olyraplal loroáizctt^..t It. A I
vertenyl a 48-as szoboralap Javára rendezik.
A pécsi eredmények ulán bízunk abban, hogy a nagykanizsai reálgimnázium ezen az országos viszonylatban It nagyszabású vertenyen ujabb dicsőséget lud majd tzereznl városának.
Elismerés illeti dr. Thotway Zsigmond nagykanizsai éa dr. Barabás Jtnö péctl póilafönököket, mindketten MOTESz vezelötégl Itgok, akik szervezésükkel módot nyújtottak a kanizsai gimnázium tornászcsapatának arra, hogy a péctl tornaünnepélyén bemutathassa kllünö képességeit.
Gimnátltla lornátzalnk nem ctak önmaguknak ét intézetüknek, hanem Kanlzta tporljának, egész Nigy-kanlzaa vároi.\'.nak szerezlek dlctő-sigel. Lelkesedett a kanizsai fiukért a halaimat pécil közönség is, amely a nsgyon küzdelmet veraeny végén kitörő lelkesedéssel ünnepelte és gratulációk özönével halmozta el Deák Jánosi ét cttpjlát.
Zrínyi atléták sikere Pécsett
fózsa Dezső és foss Oyörgy a ZTE 2 kiváló atlétája vasárnap a Pécsett megtartott válogató versenyen |ó eredményük után vss.\'rnap I8 án, Zágrábban állanak starthoz a Délnyugatmagyarország—Zágráb viadalon, ahol a magyar színeket képviselik.
Ez a Zrínyi TE-nek ujabb slkere-kel jeleni. Ezulon (elhívjuk még-egyszer mindenki figyelmét, akik alléllkával loglalkoztak, vigy foglalkozni óhajtanak, megbeszélés végett 14 án délután 4 órára jelenjenek meg a sportpályán.
Baja válogatott ZTE—NTE vegyes 1:0 (0:0)
Vasárnap délulán kevés számú néző előli mérkőzöl! még eg^mittal a két ciapat. A kanizsai komblnált-ban újra kiütköztek aiók a hibák, melyéket mérkőzésről m értőiéire tzo-morusn tapasztalhatunk, hogy nlnct várotunkban egyetlen megbízható góllövő cttlir, mert ha ctak egy Is vtn, löbb gólos győzelemtől -számolhatnánk be. Ugyanaz Ittnéllödlk. Elviszik a eutárokaz ellenfél 16-otálg a labdát és még ott is annyit gon-dolkodoak ét lologalnsk, hogy szegény nézők ereiben félforr a vér. Nem lőnek elegtl kapura, mert véleményünk tzerlnt nem elég ctak izemnek tiép futballt játaipnl, eredményi Is kell elérni. Magáról a mérkőzésről nincs egyéb megjegyzésünk. Azt biztosan leszOgezbelJÜk, hogy Ksnltsán tlilutosabb futballt jáltzanak, mint Bjján. A bajai játékotoknak vlsiont nagyobb ezlvük van él tudntk küzdeni. Qóll a II. félidő 23-lk percében érték el Váradi jobb szél tőjük révén. — Bíró: Kaufmann. _
Zalaegerszegi TE—NTE kombinált 3:1 (1:0)
Az NTE Riller, Jakubec, Engellel-ter, Jámbor ét Clgler helyén tartalékkal kiálló ciapala veretéget szenvedett Zalaegertzegen a Szabárla játékotokkal megerőiiletl ZTE-iöl.
Somogy—Vasas 3:0 (1:0) -
A Somogy eltö osztályozó mérkőzését Budapeslen imponáló gólaránnyal nyerte, igy az eltö osztályban való bennmaradása szinte blztoira vehető.
IMtfrff
A nagykaalzaal meteorológiai a»a-Itgyelő MentéMtr Hétfőn a Mmértik Irt: Ke«el 1 órakor +134, délután 1 órakor +32 4, eala II órakor +16 2.
ftlMtrt; Egísz napon át telbőa égboltozat.
SiíUfdny: Reggel kelet, délben éfzak-kelat, eala délnyugati izél.
lá/tukal rááUHkiMtl • ■ahanll-gtal latiaaljalaatl aata ta*rak«r.
rattatt matat 141 aértaaMI* ■Ivalaraa aathial.
Zhrtchl zárlat
Ptrla 90-38, London I7\'55, Newfort 418\'90, Urtlaael 72-17VS, Milano 26971/1, Madrid 44 2^ Amstndaar 20»90, Barllo 12100. Wlaa 7316. Saólla -■-, Prágs 15-41, Varaó 5805, Badapeit —•-, B.4grtd 7-00, Bukaraal 306
TenainjMuée
Buza Hazav. 76-os 12-45 -13 10, 77-ea 12 70-13 40. 78-at 1295-1360, 79-n
1320—1335, HO-as 1330-13-95. duoto-luti 7fros II 65-II75,77-ea 11 80—11 90, 76-as 1195-1210. 79-«a 12I5-I2S0, 80-as 1230 I2W, roza 570-5*11 lak. árpa 8-40 8 60, zab 7 90- 8«), lenged 760-7-70, korpaVs-5-5-25.
:ebb helyén, a testfii \'ananthalb a.n fekszik a
BADEN bel Wien
Hotel Sacher .. Kurhaus
a magyarok régi. kedrell nyári laríórkodá«rhelye — A legmodernebb komfort. Valamennyi szoba tolyó hideg- és melegvízzel, tulktanal. — Klltliió koaylia.
Klvlmlra dlén. - Orvosi vt;«ó: tk. N«a»aaa AifrM." 1 uyönyőrtt kertet kivíluU. — A la|jobb zene. llirea bár. — Kérjen pröPekluaL zw_Taljaa napi aitáttl* saaMaal már lit pana«te.. »
1983. |unlui 13.
ZALAI KÖZLÖNY
A lesieti Bank detUa-árlolyasal
VALUTÁK Angol I. 19 40-1980 Beléáll. 79-18-VB-74 Cselt k. 16-9V1707 Dán k. 8010-87\'30 Ulnár 7-20-7-70 Uollár 45800 4681X1 Francia f.22-30-22150 Holl. 230 21-232 40 Zloty 64 35-84 85 Lel 3 40 3 44
Léva 4-OM-26 Lira 29-90-302U Márka 135-70-13860 Norvág 97-70-98 70 Peseta
ScitlIL 77-30 80 50 Svájcit IIOTO-ll 1-40 Svédk. 99 70-10070
DEVIZÁK Amjl. 230 40-23240 Belgrád 780-7-90 Berlin 135-80-13660 BrtlSBel 79-26-79-74 Bukaresl 341-343 Kopenh. 86 30 87 30 London 1940-1954 Madrid
*tllano 3000-30-18 Nswy. 46200 46800 Oszló 97 90-93 70 Pária 22-33-22-47 Prága 16-95-1705
SzóTla 4\'lll/é-4-14V<
Stockh. 9990-10370 Varai 64-55-64 95
Wien —•-•-
Zürich I1WMU-4C
Wien clearlng árfolyama . 80.454.
fSerlesvásai
Felhajtás 7524. eladatlan 1740. - Elrt-rendli 085—0 90, szedett 0 83 -0115, eze-detl közép 080 -0 82, könnyű 0 72-078, i-sö rendű öreg 0-76 -OISO, 11-OH rendtl öreg 0-70 —0-74, angol stlldó 1.0-94-1 00, szalonna nagyban piO-1-15, zalr 1 2S— 1-34, hus 106—1-26, télsertes 1*10—1-18
Kiadja a laplttlajdonot Közgazdasági Rt. üulenberg Nyomda ti Délzalal Lapkiadó VáUalata Nagykanizsán. Felelős kiadó i Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám
APBOHIRDETESEK
Hoffhar riíplj, 1350 dobizéksség, Jó íllipolb n, IOOO 1\' cierealapon eladó. — Lovat, píros llatal, t\' " \' Szentadoijáni GazdasÉg.
Képkeratasésak, cipók, gyermekkocsik atb. m*lfm laasallitset árDan kaphatók. Armulti, Ba«Sr-aS»er.
Rövid Sllngl zongora ís 2 lézágy matracokkal és 2 éjjeliszekrény alaaé. Bővebbet TeuUch Drogériában. 2319
taép kársnasiebáa utoai lakás far4*axofcéval augusztus l-re kiadó Horthy Mlklós ut 51, u. atati. 1617
pékséf két kemencés, Jótorgalmu be-Iven auguBztus t-re kiadó. — Um a kiadóban 22»2.
ílgy B|y«B rlkkaaoa felvételik a vasuU hinapárudába. 2351
Értaaltana a tisztelt hölgyeket, hogy Ismét csak lakásomon varrok. Lcgdlvaro aflbb \'modellrajzok után nagyon jutányos áron. Tiszteletlel Rátz Mifiaki, Báthory-utca 3., vagy özsébcttéi 10. 2318
Fiatal Dobarmaa az állatvédöegye-Btllet telepen Viroil Jolánnál, Rákóczi-utca 61. átvehető. 2335
Megvételre keleBek egy patrulsan. lámpát Uvegcsillárral. Stera Uvegkerea-kedta, Városháta. 2328
. ráaáatua ártó takarítónő kerestetik Clm a kiadóban. 2315
HáamflSlart keresek klscsaládu megbízhatót, Jullus egyre Rákóczi utca tizen kilenc. 73 \'fi
Balatonlaapveaon egyszobás, ve-randls villa kiadó, esetleg elsdó., Clm kiadóban. 2358
Üreg kirakat olcsón eladó. Megte-kInthető Hlrsch és Siegó cégcél. 2359
3345/1933.
Négynél több gyermekkel bíró adózóknak járó adómérséklés.
Felhívás.
Nagykanizsa megyei város adóhivatala a, m. kir. pénzügyminiszter urnák 1933. évi 52700/Vll. a, sz. rendelete folytán .-felhívja mindazon adózókat," kiknek önálló keresettel nem biró törvényes, törvényesített, mostoha, vagy örökbefogadott gyermekei, illetőleg unokái vannak s a jövedelem s vagyonadónak nem alanyai, az-adómérséklés céljából gyermekek számát igazoló Írásbeli bejelentéseiket 1933. évi junius hó 30-ig a városi adóhivatalnál nyújthatják be.
Az adómérséklés a hadirokkantakat, hadiözvegyeket, hadiárvákat, Károly csapatkereszteseket és vitézségi érem tulajdonosokat az 1932. évi 9660/M. E. számú rendelet szerint megadott adókedvezményen felül szintén megilleti.
Bejelentés elmulasztása esetén folyó évben adómérséklésre igény nincsen.
At adómérséklési kedvezmény nemcsak azokat nem illeti meg, akik jövedelem, s vagy vagyonadóval megvoltak róva, hanem azokat sem, akik a jövedelem, s vagyonadóval a j V. H. Ö. 5. §. 3. bekezdése értelmében éppen gyermekeinek számára való tekintettel nem rovatott meg, mert kedvezményben tnár a jövedelmi-adónál részesültek.
Nagykanizsa, 1933. junius hó 10-én.
Nagykanizsa ni. város 13l0 Adóhivatala.
Kedvező alkalom! Üzletváltozás miatt
nöi Kalapokat
mélyen IcaxöUltoít áron
/llakl/dsoh meglepő «xépen késcUInek /
Brónyai £.
kalaptttMMHeii íj HoríOy Mikid«-"\'
Ötanári
legmegbízhatóbb HIRSCH
BRIDGE-BLOCK ■
darabonként
40
praktikus beosztással (50 lappal)
fillérért
kapható
a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalában
Fő-ut 5.
valamint
Krátky György ésifj. Hirschlar Miksa dohány
árudájában, Fischel Ede és Schless Testwórek
könyv- és paplrkereskedésében, Horváth József ujságárudájában
- i« »
és madár-e I a a é g ■ a budapesti Állatkart
előírásának megfelelően |!gj
ÉS SZEGŐ Cégnél. [
I a g y a r Királyi Allamvaautak
MENETRENDJE
Hagykaiiua állomásra érkeií él u oaaaa tataié mátokról. Érvényes • 1833. *«l május hó IH-M1 keidre.
Nagykanizsa— Budapest
VomiI A vonat |N.-Kanlzaá-lf(«rWy-|Bpestre "•■••I neme I ról Indul il r< kk trkezlk
iA vonat neme
pzem. V. 1232llMotor 1202llarv. 1212 Szem. v. 123ÍJMotof 12U*Szem. v. t20«0yv
tel ItutM,-r4t Wul
21.45 2-50
- 5-53
7 40 W.1
8-20 11-37
14-45
14-15 18-35
i 2003 22-40

439 7JT
■ Az 1231. „ „ „ Vl/24-lól IX 3-l< közi.
Az 1231/123U/1234/1235. sz. molorvomtiok közvetlen vonalok Keszthelyre, illetve
Ke"lhAz,r?2b2íl201. sz. vonaloknál V/15-töl VI23-ig és IX l-löl 1934. V/14-ig a kötet, kezö közvetlen kocsik fúlnak; 1 étkező éa I III. kocsi l\'ragersko, 1-t 1 -11-111. oézt. kocsi Ventlmigila és Rogaska-Slatlna, I hálókocsi Cannes
Fenll vonaloknál T933. évi V1/24.-VIII/3I lg a kOvetfcezí közvell. kocsik lutnak: cev-egy I II 111 o. kocsi Spillal-Mlllsttllcr-See. Vrntlmlglia. Rogaska-Stattof, egy étkező és egy 11-111. o. valamint egy l-ll 111. o. kocsi Vlllach.
Az 12C8\'1207. sz. vonatoknál a következő közvetlen kocsik latnak: egy háló és egy l-ll, o. kocsi Venezla, egy U-IU. és egy hálókocsi Fluma.
Nagykanizsa—Sopron
rtotoiUZJMH t IVH — I — — *"----
i>Az 1427/a. és 1428. sz. motorvonatok VI/l5-VI/23-ig és IX/4-töl naponta, V1J4-IX/3-lg csak hélköznapokon közlekednek. Az 1427. sz. motorvonat :,91 szentiván közölt noponla, Zalsszenllván és Nagykanizsa között csak V/15^Vl/23-lg és IX\'4-töl naponta, Vl24-lX/3-lg pedig csak hélköznapokon. , K , 0
\')Az 1447,1448. sz. vonalok csak VI/24-IX/3-g va.ár- és «""«P"Pj2I\'e\'ifd°ck Az 1412/1411. sz. vonatoknál közvetlen l-II-III. o. kocsi Budapest déli pu-
Zalaegcrsze^között^ ^ mo|omm>tokkSívc,|. ,0n,t0k Nagykanizaa-Zalaeiterszcg közöli.
Nagykanizsa—Pécs
A 2428a Bz. vegyesvonal csak X/8-tól kezdve közlekedik. A 2428. sz. vonat csak V/15—X^-lg közlekedik. . , „
A 2447/2444. sz. vonalok közvetlen vonatok Budapest keiell pu Nagykanizsa közölt Gyékényes átmenettel.
Nagykanizsa—Pragersko (Pragerhof)
[agylSal
zsírói Indul
Hova?
010 7-10 4-58 11-50 14-00
Trieszt | M. Kcteazlui 1 Pragerhof \'! Tileazt || Pragerbol
<of)
N«TÍ
zsára
érk.
1207 jOyors
5-50
1208 íj Gyors 2492 Vegyes 1240 Szemíly 12021 Gyors
12411 Személy | ...
Az 1207/1208. és 1201/1202. sz. vonatokkal futó közvetlen kocsik ugyanazok, mint a Budapest déli pu.—Nagykanizsa viszonylat alattiak.
1247 Saemály 1201\'! Gyors 1241| Személy |
936 1804 M-56
Honnan\'/
Trieszt
Pragerbol
Trieszt
Pragefho!
ZALAI KÖZLÖNY
1933. luniui 13
DURIUM gramofonlemezek P 1.95
wm- Kiváló slágerek I "W
Transdanubia r.-t.
Csengery-ut 6. Telefon: 4-13.
Roletia 1 ri\'\'J2;;l" I Matracvászon
»*»«•>" I AFRIK I Oaboniszaák
| — — l Hirach és Szegő cégnél
■aiiyfcaiilxseiafc találkozAhaly* ta
István király Szálloda
Budapest, VI., Podmaniczky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202—48, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. KOzponti fűtés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort A szállodában étterem, kávéház és american bar
Kazalponyvát, kocsi- ós sátorponyvát
legolcsóbban készitünk. laktáron levő ponyvákat alkalmi áron árnalijnk.
Javításokat Jutányosán elvállalupk.
HIRSGH ÉS SZEGŐ.
Fit. 14139. sz. 1931. 1931. vghtól 3271. sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Bintha István ügyvéd által képvl.e I Bedének István Javára 550 P töke és több követelés táruiékal erejéig a nagykanizsai kir. |trásbiróság 1531. évi 14(89. «iá nu víijiiSovel elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtáet szenvedőől 1931. évi október hó 8 án lefoglalt 1260 pengőre be csfllt ingótágokra a nagykanimi kit. Járásbíróság fen i axámu végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. § a alapján a fent megnevezett n a foglalási jegyzőkönyvből kl nem ttlnő máa foglalta lók Javára la az árverés megtartási! elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési loguk ma Is fennáll és ha ellenük halassió hatályú Igénvkereset folyamatba nincs, végr. szenv. lakásán Qalam-bokon. saját házában, ezulán netán folytatva Csapiban leendő megtsrtására határidőül 1933. évi jun.us hó 16. napjának d. u. 8 órája (Űzetik ki, smlkor a bíróilag lefoglal! 1 benzinmotor, ciéplőszekrény s egyeh ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett. éjetleg becsáron alul Is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer F őn felül van, az 6.610/931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik.
Nagykanizsa, 1933. május hó 16-án.
Haáu Qyula s. k.
kir. bir. végrehaltó, 2JU mint bírósági kiküldött.
RÓZSAFÁIT
.GYÜMÖLCSFÁIT
megvédi
a hamuik és HleMl,
ha az enyvgyQrQket feliakja és
„PRONI KOL"-lal
permetez. Pronikol Ira: 3 liter peimetléhea » Iliiét
3) 100
128 fillér 290 Iliiéi
(Heaznllall ulaellla én IsmeiletOk Iniya n Alinak rendelkezésére). Növéttyvédelntlazeiek ereded nyíri ciomigolltban betzereihetók:
ország József
mag, műtrágya, -zsák, növény védelmiszerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palota mellett).
mindönki a helyi kereskedőknél és iparosoknál szorezzo bel
Közgazdasági Részvénytársaság
HAGYKANIZSA
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonatozó intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készítünk:
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállitáun nyomtatványokat.
Gyártunka
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, TELEFON: bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsák-7\'o, cédulákat, naptártőmböket, fali-
naptárakat, dobozokat stb. elsőrangú —kivitelben és a
legolcsóbb árakon,
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
Nyomatott a laptulaldonos Közgazdasági R.-T. Gutenberg Nyomda éa Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Na?vkaniuáu. (felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
73. évfolyam 133. Hám
Nagykanizsa, 1988. ]unlu» 14, szerda
Ara 14 HUér
ZALAI KÖZLÖNY
SaarlusstMg ét kiadóhivatal: PSol J. uixs. , Megjelenik minden reggel, béUÓ kivételével <1
POLITIKAI KAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbaríts Lajos
EMtüetW in: egy biti a pengi M ttUér Sserkesatéaégl t> EUdóhlvalaU telető.: /«. -
Földbérló szövetkezetek
Irta: W.nk. G.ssMv,
ax 0. K. H. eln. oszt rőnöke
A gabonaválság szomorú következménye a földbirtok elértéktelenedése, lozael együtt a nemzeti vagyon pusztulása és enen ót a nemzet hitelképességének rohamos csőkkenése. Ezért országot* érdek a földben rejlő nemzeti értéket a válság pusztulásaitól megkímélni. Ezt okos, előrelátó földbirtokpolitika és — dániai példák nlapján — termekési szővetkezsetek létesítésével le-lizst megállítani.
A köafc termelés, a kölcsónós segítség a leghatásosabb eszköz a gazdatársadalom boldogulására. A szövetkezeti termelésnek észszerű földreform feJtétclezz\'se mellett az volna a feladata, hogy az Így átvételre kerülő birtoktestek egy nagyobb gazdaság mei$srerzésére s a közös termelésre összeállt tagok szövetkezeti működését — 10-20 holdas egysegekben számítva — a közös gazdálkodás, közös munka és Ivözös jövedelem alapján liiztositsu.
A termelő szősetkezeti mozgalom mellett tflen fontos szerep jutón n rJMribérlőeaövetkezoti auoxgaíoawuk Is. A Nemzeti Munkatervben n hitbizományi reform kérdése is felvetődött. Szóba került, hogy a hátralékos adók természetben fizethetők fti azóbtt került egy kilátásba helyezett Üfcobb telepítési poli-tlka is. Ezek mellett természetesen a Magyar Fóldbérlőszövelkezetek ittoz^aunipuk megerősödésével kell számol\'nt.
A megoldásnak két módját találjuk1 alkalmsának.
1. Hogy az Országos Központi Hitelszövetkezet anyagi mejjerősité-sé\\el jobb űnvagl lehetőségét biz-tosltsuk\' a fóldl>érlő-6ző vetkezeti mozgalom nagyobb rétegekre való kiterjesztésének.
2. Hogy a fóldbérlőszővetkezrlek kérdése speciális törvénnyel rendeztessék olyan formában, ahogy Darányi Ignár. kívánta a kérdést rendezni IOOOí évi telepítési törvényjavaslatában, megaMÜotvájn a sa jálos rendeltetésű .haszonbérlő tár-sulatok.szervezetét.
Ennek a törvénynek gondoskort-nla kellene a röldbérlőszóvetkezetek küiön központjának megalakítása ról és a célnak megfelelő bőséges anyagi megalapozottságról. Ennek n központúak az alakításába bele kellene vonni anyagi érdekeltség vállalásával nemcsak az államot hanem a legtekintélyesebb gazda sági egyesületeket érdekképvisele teket, nagybirtokosokat is, akikről teltételozheló, hogy maguk is belát iák, h.igy a földiiérlősEövctkezctek Kérdésének egységes rendezés.- az ő jól felfogott érdekükei is s-zolgálná \\ törvénynek ki keltene mondania a központi kényszert, mert miként a hitelszövetkezetek és fogyasztási szövetkezetek jréldája mutatja, elszórtan és magukra hagyatva működő fökibérlőazö vetkezetek ered-
ményes tevékenységet nem fejthetnek ki. !
Az ország rnni kedvezőtlen gazdasági helyzetélen alig remélhető a kérdésnek uj, speciális törvényalkotással és bőséges anyagi erővel ellájotf központ-alapítással való megoldása. Ezért ji mai helyzetben az elvi szempontok némi rovására, némi megalkuvás mellett, megkell elégednünk azzal ansL-goldilssal mely
szerint néhány millió pengőnyl külön alapot létesítünk és ezt az Or-szágrs Központi Hitelszövetkezetnek ltocsájljuk rendelkezésére hogy addig is, Ólig kedvező viszonyok közölt a minden szempontból megfelelő megoldás alkalmazható lesz, nagyobb lendülettel és tágabb körben terjessze el saját rendszerét a kitűzött cél megvalósítására.
Ha nem sikerül a világgazdasági értekezlet, az északi államok Európától független gazdasági unióba tömörülnek
London, juntua 18
(Éjszakai telefonjelentés) A világgazdasági értekezlet kedd délutáni ülését Neuruth báró német külügy-mlnlszler nyitotts meg, hangsúlyozva beszédében, hogy a gazdasági kérdésekei a pénz- és hitelügyi problémák megoldása előtt nem lehet elintézni.
A gazdasági értekezlettel párhu-zamosan a nagyobb államok képviselői bizaldtas tanácskozást lat-.
tollak, melyen a háborús adósságok és Németország hitelkérdése kerüli szóba.
Egyes hírek szerint arra az esetre, ha a világgazdasági értekezlet nem járna a kellő eredménnyel, Svédország, Norvégia, Dánia, Hollandia, Belgium és Luxemburg képviselői megegyeztek abba, hogy közös gazdaság! egységre lépnek és teljesen függetlenítik magukat egész Európától. .....
Egy évre meghosszabbítják a 33-as bizottság mandátumát, de egyelőre nem bővítik a hatáskörét
A kormányzói hatáakór kiterjesztéséről szóló Javaslat Is csak a Jövő ívben kerül a Ház elé
niszteitanács elhatárpzla, hogy a ja-
Budapest, lunlua 13
A kormány tag|al kedden délelőtt minisztertanácsot tartoltak OömbOs Gyula miniszterelnök elnöklete alatt. A minisztertanácson Lázár Andor mlnlazier előadásában letárgyalták és elfogadták a gazdasági és hitelélet rendiének és az államhUtarUs rendlének biztosítására alkolott 1931. évi XVI. I. c.-ben a mlniszlériumnak adott felhatalmazás meghosszabbítására azóló törvényjavaslatot, A ml-
vaslalot a Hát legközelebbi Illés* elé terjeszti
A 33-as bizottság hatáskörének és a kormányzói hatáskör kiterjesztésiről szóló törvényjavaslat valószínűleg a lövi hét elején kerül megtárgyalásra, egy pártközi konferencia keretében.
A MTI munkatársának értesülése szerint a 33-as bizottság mandátumát egy évre meghosszabbítják ugyan, de a hatáskörét nem bővítik kl.
tfirom millió pengővel aktív a magyar külkereskedelmi mérleg
Wlnkler Islvin, a külkereskedelmi hivatal vezetője kijelentette az érdeklődő újságírók elölt, hogy a nyárt Idénycikkek elhelyezésére megkezdték már az előkészületeket. Különösen szigorúan lógják ellenőrizni az exportra kerülő búzák minőségét, neltogy silány anyaggal rontsák a magyar buza export hírét.
Budapest, juntua 13 Most került nyllvánoaaágra a májusi külkereskedelmi slatiszlikánk, mely szerint az elmúlt hónapban 25.5 millió pengő értékű árul hozlunk be és 28 5 millió pangó étlékü árut szállítottunk ki külföldre. Májusi külkereskedelmi mérlegünk tehát 3 millió pengő aktívával zárult.
Bombamerénylet a bécsi tőzsde és egy áruház ellen
Bezárják a nemzetiszocialisták barnaházalt
Bécs, Junius 13 Keddre virradóra bombamerényletet követtek el az egyik áruház ellen, emberéléiben azonban szerencsére nem esell kár. A kormány elhatározta, hogy bezárja a nenuetl-azoclallsla házakat. Az árutőzsde
elten tervbevett pokolgépes merény-
letet egyedül az hlualtoita meg, hogy a gyújtózsinór, a robbanóanyagtól mintegy 10 cm-re kialudt. Abban az Időben, amikor a bombának fel kellel! volna robbannia, 400 ember lar-tizlwdolt a tőzsdepalotáb\'n. A kormány a legszigorúbban ellenőrzi a Bécsbe érkező Idegenekei és az ottani politikusok lakásait..
• A Ház ülése
Budapest, junius 13
(Éjszakai tctefonjekntés) A Ház keddi ülésén az elnök kegyeletes szavakkal pateniálla el a hirtelenül elhunyl Pakots Józsetat, majd lojy-taliák a költségvetési lörvénylavss-lat tárgyalását.
Buchinget Manó a négyhatalmi szerződés jelentőségével foglalkozott. Hegymegt-Kiss Pál az államfői jogkör kilenesztésévef kapcsolatban megemlítene, hogy ugyanakkor a par-lamenlnek is bővíteni kellene a jogköréi. Ellenezte a 33-as bizottság további fenntartását.
Oömbös jOyula miniszterelnök beterjesztette ezután a 33-as bizottság működésének meghosszabbításáról szóló törvényjavaaiaiot, melyre kimondták a sürgősséget. Az elhangzón felszólalásokra válaszolva, elismerte, hogy még ennek az országgyűlésnek kötelessége megalkotnia a titkos választójogról szóló törvényt. Sokan azzal vádolják a kormányi, hogy _uem valósította meg a nemzeti munkaiervei. Amil leheteti, azt megvalrSallolta. Többet, beismert, hogy |elen helyzetben képtelen megvalósítani Ha a Ház ennek ellenére ugy lálja, hogy nem kielégíts a kormány mükodéae, ugy rendelkezési* bocsátja az állását. Nyíltan megmondja, hogy olyan párthívekre nincs szüksége, sklket a konjunk-lura, vagy a presszió visz bozzá. Sem a királykérdési, sem a personsl-uniól nem tartja Időszerűnek. (Kezébe veszi és felmulalja a törvénykönyvet.) A trónfosztó törvény különben Is kimondja, hogy megszűnt a pragmatika szankció.
— Ha mi, konzervatívok, folytatta, Ilyen kérdésekért párba|okat vívunk és nem vesszük észre a súlyos gazdasági kérdésekel, ennek az lesz az eredménye, hogy valamennyien el-puszlulunk és olysn radikalizmusnak vetjük meg az ágyát, amely királyt sohasem koronáz. (Lelkes tapa fo-gadt* a miniazleteinJk >tőszavát.)
Láng Lénárt szerint a gazdákat mai nyomorúságos helyzetükben egyáltalán ng}> érdekli a királykérdés.
A Ház az approprláclós javaslatot éj/et fél 12 órakor részleteiben Is elfogadta.
Kommunista szar-vezkadós a pesti vasgyárakban
Budapest, Juntua 13 Az utóbbi időben a fővárosi rendőrség észrevette, hogy titkos kommunista szervezkedés folyik a nagyobb budapesti vasgyárakban. — Keddre virradóra a rendőrség 4$ kommunistát vett őrizetbe.
ZALAI tfMjft
Fontos tndaivaiók as oj OTI remWetekból
Nagjkanl-al, luntua 13 A hivatalos la,/131. száras hotaian közli a mlnlszler 800U/I933. n. M. t. rendeletét at OTI-ra vonatkozó rendelkezések egyes módosításiról. Euarlnl:
A késedelmi pótlik mértéke havi 2%-nál nagyobb és havi OV/o-nál kisebb nem lehel.
Ha a biztosító intézel alapszabálya csak a kevésbbé kóllaéges gyógyászati segédeszközre ad Igényt, az tntéíet a szükséget kóllségeiebb gyógyátzati segédeszközt kevésbbé költséges gyógyátzati segédeszköz gyanánt szolgáltatja ki a biztosítódnak, illetve a biztosított családiasának, ha a biztosított vagy helyette mát tzemély (közület) megfizeti azt a különbözeti összegei, amellyel a költségesebb gyógyászati segédeszközöknek az alapszabályban meghatározott felsó értékhatárát meghaladja. Áz Ilyen \' -\'\'tégesebb gyógyászai! segédet-\'>z |avltásá( a biztosító Intézet akkor t«l|es«l, ha megfizetik a javltát költségének azl a hányadát, amelyei az Illető gyó-gyászatt tegédetzköz árából, ennek ujonan való klsiolgáltitáia esetén, a biztosított, vagy Helyette mis ize-mély (közület) fizetne.
MMogal és mafogtort kevéibé költséges gyógyászati segédeszköz-kám fali a biztosítóit vagy az Igény-jogoiult családtag részére kiszolgáltatni, hogyha a biztosító Intézetnek a megállapított Intézel! önköllségl árat előre megfizetik.
A 8. §, az üzemi baleselre vonatkozó hosszabb rendelkezéseket tartalmazza, milyen kártalanítást kap. OtVosI gyógykezeltetés, gyógyszereket, gyógyfürdőket, gyógyvízeket és a szükséges gyógyászati segédeszközöket, táppénzt 20 héten át a betegségi biztosítás szerint járó mértékben.
Baleteti járadékra vonatkozó ha-
tározatok ellen a léi á kézbetllétlől számított 3 hónap alall fellebbezhet.
Az öregségi, rokkanitigl, önegy-tégl és árvatigl kőtelező biztosítás alapjait gyarapító állami hozzájárulás fizetése mindaddig függőben marad, amíg erre az intézkedésre az állami háztartás pénzügyi egyensúlyának
blitoslláaa érdekében szükség van.
Egy külön rendelet akként Intézkedik, hogj az OTI tartozások M-sedelmes fizetése eteléa az 1927: XXI. IC. 20. §-ántk 8. bekezdése szerint fizetendő k Htdelml pótlék • további rendelkezésig havi 0 7SfYo is pedig jullus f-től kezdve.
199*. U ,
^V^wwwsa s » ■ ■ * —------
jogügyi bizottság a Transdanubla elleni per
SÜTI.......
•gés lefolytatása mellett dOntOtt
gármester a következő hivatalos kommünikéi Juttatta el hozzánk:
„A Transdanubla ellen IndUoll per ügyében a v. képviselőtestület jogügyi bizottsága folyó évi Junius hó 13-án tartott ülésén egyhangúlag hozott határozattal utasította a városi tisztiagyészt, hogy a felfüggesztett fellebbezési eljárásnak folytatását sürgősen kérelmezze a bíróságnál s a peri juttassa mielőbbi befejezés/e"
Nagykanizsa város képvlsejőlet (ületének Jogügyi bizottsága kedden délután ülést tartott a városházán. Tárgysorozaton egyetlen pont szerepeli: a Transdanubla elleni per. AmI(tor a Zalai Közlöny munkatársa megjeleni a bizottságnak egyebekben nyilvános ülésén, azt azonnal zári üléssé nyilvánították, Igy annak lefolyásáról a nagyközönségei Informálni nem áll módunkban. Ai ülés végén dr. Kritky István pol
Remény van arra, hogy szeptemberben megnyílik a nagykanizsai zárdaiskola
Nagykanizsa, Junlus 13 A nagykanizsai zirdaiskola ügyében szakadatlanul folynak a tárgyalások, hogy — ha csak egy lehetőség nyílik — sz iskola már szeptemberben megnyithatta kapuit. Ma ugy értesülünk, • hogy a napokban iU Járt apácarend kinyilatkoztatta abéti tzándékál, hogy elfogadja megoldásnak a fémipari szakiskola épú-lel-komplexumában való elhelyezési, nem tart Igényt a 30-50 hold gaz-datágl föld- területre s az épületben szükséges átalakítások mértékében Is megelégszik a legszükségesebbekkel. Ilyenformán a város részéről sem
lesz akadálya annak, hogy az lakola szeptemberben megkezdje működéséi, a város közönségért pedig nem fognak olyan ujabb lerluk hárulni, amelyek ugyls meghiúsították volna a mai helyzetben a tervek keretz-tdlvltelát A rend ma azon az állásponton van, hogy ha caak a legml-nlmálltabb izámu apáca költözik Is a kanizsai zárdába, az oktatást akkor Is megkezdi az ősszel, mert hiszen — és ehhez Nagykanlzaa ra-gaszkodik la — a líceumban működi tanárnőket a zárda ál fogta venni, igy tanerőkben hiány nem lesz.
R O L E TTA
vinon
MATRAC
vászon
■yugAgy
szövet
HIRSCH ÉS SZEGŐ
LmoUum | Bz6..f agn*^ | t-*»»t 5 rlT
A zalai művészek reprezentatív tártata
Nagykanizsa, luniua 13 Egerssegi laptársunk, a Zalai Napló, leguióbbl számában résate-Icscn foglalkozik a zalai, köztük a
kanizsai művészek reprezentatív egerszegi kiállításával. Az erről szóló cikket közöljük az alábbiakban: ilVtá AltM ,lv ;,Si. tinll*1 *mi\'
A zalai nXMsuk seregssamléjá-nek sikere minden várakozáft teini-mult éa csak meghatót Uággal szilhatunk arról, hogK,nül»en szerelettel állt, oda., egwifr* túlnyomóan lelkileg, Zala müvís»e)| mell« a *á-ros közönsége.
A szeretetet fcfttt&W meg is érdemli a két terem anyaga. Mindjárt belépéskor néhai Oöbet Arpáld képei kertmait a tátogató elé. A római képek nagy, komoly fejlődésre mulatnak s egy tájképe, mely a» eddigi klle|Bzás-módlól elléró utakra tért, Igaián megmutatja, hogy mekkora erőt tőrt ketté a Halát Rómában, Sok a nézője Serény/ Árpád foloművészltnk képelnek. MOyétzlé-Iekkel meglátott halaimat ^rajll; munkák, valóságos kompozíciók. A, hátuk tele római, firenzei, 1 göteborgi cédulákkal., Mindenütt arany, ezüstérmeket nyertek.
Megkspói tehetség mutatkozik b«. Mlkus Oyuia, a zalaszánlói lanltó. képeiben. Mlkus ecsettel ra|tol a ecsetskálája rendkívül gazdag. KICti akvarell: tanulmányai,, szenzációk. Kist müvitz t külön őröm, hogy őt a rr-gye nagyközönsége számára felfedezhettük.
A Sáss müvészaaldd képet erőteljesen dominálnak , a kiállításon. Zöld portréja a kiállítás legerösabb darabia. Elmélyült mester. Portréi, tijal, Őszi álom cifnü képe, Igaz it\' élések hü vetületei. Sassné Parkos Böske ás Sap Baba indiai képjelben forrón benne van az egzotikát világ, ahol születtek, a meaató meae-
Bünügyi kartel
Irts: Dávid Iksraz JizW 41
Kalmár pprral Irelepett jutóján tizenegy órakor állt meg a Vármegye kiadóhivatala elölt. Kéri főszerkesztő kitárt karokkal fogadta a mosolygó újságírót.
— tiratui&lok, kollégám, a maga riportja kenterben veri a többi tudósításokat. Ezért a riportért és ezért :i ragyogó nyomozásért elsőjétől kezdve ötven |R-ngővel Mameleni a llzelését. Mimiig nagyrabecsültern ll tehetségét és nagyon örvendek, hogy ezzel az esettet száz százalókig igazolta a bizalmamat. A mai számtól hétezer példányt kelleti utána nyomnunk. Nagyon őrülnék, hn ezzel a cikkel nem zárta volna véglegesen ez.t nz. ügyet, próbáljon még holnapra is Írni valamit, mert ki kell iMuználuuok a közönség érdeklődését. Nem mindennap adódik elő ilyen szenzáció.
— Ugy lesz, airogy kiv&nja fő-szerkeszlő ur. Most pedig szaladok u rendőrségre, mert erös a gyanúm, hogy Bordás tanácsos ur már odavan egészen a várakozástól, hogykezet-szmrithp-sson velem.
Maliciózus haugja m-m tévesztette
cl a várt hatást, uiert Kéri főszerkesztő megértően hunyorgatott a szemével.
Amikor Kalmár bcléi>ctl lionl.li tanácsos szolrájábu, ott már egy ütt találta a kollégáit. A bűnügyi osztály ve/elöje épp szemrehányást l£lt a riportereknek, amiért ilyen titokban kezelték az egész ügyet? Amikor megpiUanlotta Kalmár mosolygó arcát, felkiáltott :
—Ahá, épp itt jón a rőbünős.
Kalmár ugy teli, mintha nem tudná miről lenne szó. Elkomolyodva kérdezte :
— Éri V Miért lennék én fő-bünös?
— Ilál azért, felölte kipirulva a rendői-tanácsos, inert ezzel nz. eljárásukkal nevetségessé tellek engem és az egész rendőrséget.
No, azért nem kell olyan tragikusan felvenni ezt a csekélységet, igyckííctt megnyugtatni az újság-Író. Mi nagyon jól tudjuk, liugv tanácsos úrék is megtellek mindent, hogy elfogják a gyilkost. Másljép miért k-ll volnir kinn az állomáson jaz a sok detektív 1 Bizonyára azért, mert a tanácsos uríík is rm-g voltak gytizödve Magas Dénes ártatlanságáról. Meg uztáu valljuk,csak i>;
őszintén, hogy a bűnösök kézre-kerilósébcn a megtelelő ész.lvjli adottságok mellett a véletlennek is mindig nagy szereire van. Most igazán nem az a fontos, hogy ez a véletlen nekünk, újságíróknak, vagy pedig a hivatásos rendőrségnek jött-e segítségére, hanem az. hogy megvan a gyilkos. No meg aztánlő-lünk igazán nem lehel rossznéven venni, hogy mindenkép tisztázni akartuk egyik szenetett kollégánkat egy ilyen szörnyű vád alól.
A rendőrtanácscemost megakarta ijeszteni Knlmárt, akinek fólényes-ségét elviselhetetlennek tartotta Sísc-rette volna rgy kissé letördelni az ujságiró önbizalmát és nekiszegezte azl a kérdést, amire Kalmár már nagyon régen el voll készülve : r No ós mit gomlol, azért a l)e-lórésért nem lehel kellemetlcaségi-1 Azl hiszi, hogy azért, mert újságíró, szabadon belórhet éjnek idején egv i deflen lakiisba \'I
Kalmár néhány pillanalig mosolyogva nézett szembe Bordással, zuajd csendesen megjegyezte :
A böntelŐtőrvenykönyv erre-vonatkozó szakaszait elég Jói ismerőm, melyek szigorú bürrUtétt he-lyeziKk kiiilisba azok részér*-, tí^k
anyagi haszonért behatolnak egy idegen lakásba.
_ No látja, csapott rá dtarlal-tnasan Bordás,
Igen, azokat megbüntetik, akik. anyagi lurszonért tőrnek !>e és ezek meg is érdemlik ezt. l>c a mi cselekedetünk mögött hol van az anyagi haszon? Különben, foiylaila vállatvonva, ahogy gondolja tanácsos ur, megindíthatja ellenünk az eljárási és én megígérem a kollégáim nevében is, hogy nem fogok szégyenkezni zuiatta, sőt tl is dicsek-szóm majd vele a laplrfln. l-.tilwn a szomorú világban úgyis rátér az újságolvasó közönségre egy kis vidámság. Még a Jiesli vicclapok is kél kézzel kapnának ezun a humoros témán.
Bordás düllösen siklott végig a körülölte álló fiatalemberek gúnyosan mzfiolygó arcán, majdlálva, hogy semmiWp sem tud boldu-guiui, liirleleu irangot változtatóit tréfás oldalról fogUr fel a dolgol ; Mindeneseire a renziőnség. nevében is nagyőri- hálás vagyok az uraknak és romélem Magas aaer-kesztö urtuzk Keni -volt kílogásu ellátás nii«U- ■ <
(Políí kf;».)
%
- ^ ■ O
1933. |unlm 14
ZALAI KOZLONT
világ levegő|e « nézvén a képeket, Tagore ven rltmuia muziikál körülöttünk.
Faragó Márton munkál egy biztos útra talált mester nagyobb értékelést érdemIS nagyvonalú munkál, Balaton-képei lelketek, levegősek. Fekete László ködös alkonya pompái játék a lestékkel, kicsi akvarelljei, krétája komoly értékű munkák. Jdrossy Oyula nagy komponáió-erejét a Pénz clmli képe mutat|a meg. Portréi élnek, akvarelljei elevenek, kifejeltek. Nagyon szép a piacképe a a pihenő kurucal, Bakoss Tibor * régi, nevei mealer, ékszer-linomságu akvarelljelvel kellelt csodálatot. A kis kápolna, az erdei ház, műremekek,
Szdnthá Oézárói már voll szó lapunkban. A kiállítás beigazolta eddigi jóalatainkat. Egyik legnagyobb erő Slánthó • zalai csokorban. Lenyűgöző szuggesztlóju fekete nö|e, cigányképel, kemény versenytárgyai 6 vevők közi.
Három modern kanizsai művésznő 1» szerepel. Oirdonyt Ella főként a pasztellben talált nagyszerű kifejező eszközt. Témagazdag, ötletet művész. Balatoni pasztelljel, boszor-kányéj-kompozlclója, telyemaklja kiforrott, erőteljes munkák. Holczer Rózsi kosztüm, plakál-lervti, bravúros képei (Vándor) szenzáclóaak. Az 6 műfaja vidéki Úriatokon még Is-meretlen, nagy ■ikerrel debütált. Ország Erzsébet temperál az öazln-teségnagy erejével Jiatnak, erővel teljesek, egészek.
, Qslk , Jolánnak kél. kis brllliáns akvarell-tája kellelt feltűnési. Szllvay Oyula, a klikomároml müvészlő-jegyző, klasszikus iskoiaszerlntl olaj-tájai nemes egyszerűségükkel, bűié-bükkel hatnak. Ketttng Ferenc két meleg, finomművű ciendéleltel szerepel. Laczkó Qyula kiállllolta hires pápaképét, melyről már Irtunk. Itt az Apponyi kép la, ez azonban nem váltotta be a reményeket. Elsietett, kemény kép, még dolgozni kell rajta. Nagyere|üek azonban az ezűstvliá-gllásu tájképek és különösen erős egy Kacziány-lzű é|szakal táj.
Uránt Zoltán lemperacsendéietek-kel, tájakkal, apró akvarellekkel szerepel. Lázas meglátások, gazdag beállítások, lelkes képrögzítései egy örökké néző művész-szemnek. De talán a legerősebb mégis a merész szinfolt-kompoziclója, az egyetlen olajkép. \\
A két szobrász közül Vörös János a nagyHgurálls tervek mestere Síremlék, temetőkapu, országzászló-tervei kellenek feltűnést. De a kisplasztikában is bfztoskezű művész. Madonnája gyönyörű darab. Pataky Andor Ismert zsánerfiguráival arat sikert. Minden alak|a csupa mozdulat, morgás. Mindkettőjüktől sokszor fogunk még beszélni.
Egy műkedvelő festő, Lukács Rezső is kiállított. Portréi meglepő készséget, tehetséget sugároznak. Tehénképe kész müvészmunka. Tanulni, tanulni, fejlődni I A kiállítás sikere arra Indította a
rendezőket, hogy a kiállításokat rendszeresítik és már az ősszel rendeznek egy nagy kiállítást, melyen a Zalából elszármazott nagy mesterek és a megyében (eltalálható löbbl
művész is helyet kap. Ez a klaUtáa
lemegy Nagykanizsára Is. A rendezés kanizsai réazél Barbarlts Lajos, a Zalai Közlöny leielös szerkesziöje máris vállalta.
Fflbeiőtte magát, mert nem akarták hozzáadni a szerelmesét
Böhönye, junius 13 Olatz Lajos, Véle község közszeretetben álló fiatal evangellkus lelkésze megismerkedett egy tanitó leányával, — háziasszonyának, özv. Bntesy Dánlelnének unokahugával. Az Ismeretségből szerelem lelt, sőt a fiatalok már mini vőlegény és menyasszony szerepeltek.
A boldog szerelemnek azonban csakhamar ellenzője támadt a leány atyja személyében, aki nem akart beleegyezni a házasságba. A 28 éves
Olatz Lajost ez annyira elkeserítette, hogy lamlndllal megmérgezte magái. Az Idejében jött orvosi segitiég még megmentette. t
A napokban Vésén tartózkodott Olatz menyasszonya, mint nagynénjének, Olalz házlasszonyánsk vendége. Beszélgetés közben a fiatal lelkész előkapta revolverét és mielőtt mrgakadályozhatták volna, menyasz-szonya jelenlétében flbelótte magát.
Hátrahagyott levelében Olatz kérte, hogy ne boncoljál^ fel éi Inkén, menyasszonya lakhelyén temessék el.
MMttWMMMMMMMMMtMM
Megölte magát, mert a fla feltörte a templomi perselyt
Igat. Junius 13 Megdöbbentő tragédia színhelye lelt Somogyszll. A tragédia olozója IfJ. Orosz Fülöp, a falu egyik leg-Jobb módú földműves famíliájának tagja.
A somogyszill evangellkus templom ajla|át egy napon felnyitva és a perselyeket feltörve találták. Mintegy 30 pengő készpénz hiányát állapították meg. A megindítóit nyomo* zás eredményekén! letartóztatták if|. Orosz Fülöpöt ét • kétségtelen
bizonyítékok alapján 3 hónapi fogházzal sújtották.
Nagy meglepetést kellelt a falu tian a vallásosnak éa tisztességesnek ismert Urotz családot érintő, sajnálatraméltó eset. Ezt a nagy szégyent az anyai szív nem tudta elviselni. A 40 éses Orosz Fűlöpné, amikor a bűn kiderült, kútba ugrott. Innen kimentették. De életét Ha bűne már elviselhetetlenné telte *s marólúgot Ivott. Az orvostudomány most is megmentette. Ismét hiába. Beretvával átvágta nyakán ereit és már halott volt, mire rátaláltak.
Legújabb divatú
ruha- és köpenykelme újdonságok
az összes divatszinekben megérkeztek
SINGER
DIVATÁRU HÁZBA,
SZÍNHÁZ
Kaput nyitott a színház
Meglőttek a színészek. Pár hétre megint vidámak, színesek lesznek a nűrke kanizsai esték. Pár hétre megint moioly ül az esett homloka kanizsai arcokra. Pár hétre a holnap kérdőjelein lennakadt kanizsai szemekbe megint beköltöznek valami kedves, jó izgalom apró láz-szikrát. Színészeink vannak .. Kuituremberl szórakozásunk van... Az életűnkben van valami, ami löbb, szebb, emberibb, mini a fáradt, hajszolt hétköznapok.
Isten hozott beniK&ket, kedves színészeink I Várt benneteket ez ai szomorú, gonrtok sáakaferget egétől letarolt város. Vártak benneteket ezek a mindennapok Igájába roskadt emberek, akiknek ugy — de ugy kell a U, mosolyotok verőfénye, — ugy, de ugy keli a 11 világotoknak más táviatokat, szebb mélységekel, derűsebb egekel sdó varázsa.
Tudjuk: — hősei, tzáz sebből vérző márllrjsl vagylok H, vidéki színészek, a magyar kullur-kálvárlá-nak. Tudjuk: keservesebben megtépett benneteket a trianoni magyarok prokiustes-sorsa, mini akárki másl. Da II mégis — mégis csupa szentkrislófok hitével emelitek vállalókra a magyar kullurétet gyönyörű boltozatinak egyik legnehezebb sarkát és amíg vérelek csordul talán, II mégis mindenki másnsk szórjátok két kézzel, tele szívvel, hol csak az eislmogató kacuások aranyát, hol a kuliura kincseinek az emberi lélek mélyein viaszhangol verő népségei I.
Üdvözlegyelek 1 Ez a város láradt, megkínzott karjait szereletlel tárja felétek...
A megnyitó előadás jó előjele sz Induló szezonnak. .A méltóságos asszony trafikjáéra szépen megtelt a színház, a széksorokból nem hiányzott a vároa java publikuma és nem hiányozlak a filléres helyek tömeget sem. (Ad vocem: filléres helyek) A társulat helyár-poililkála nagyszerűen él hisszük: eredményesen sikerüli. A valóban olcsfl belyárak már az első este a mai vlsionyok közt szép házat vonzottak.)
Bus Fekete Lászlónak Petién la hosszú szériát megért darab|a nem ad hus-vér emberekel, nem rajzol a lélekbúvár anatómiáiéval boncolhaló karaktereket (legyen elég csak Klárinak jelesen érett itbuska-flguráját említeni), ellenben\' tele van vidám szellemességgel (Itt-ott szinte gorombán Is vidám I), ötletes fordulatokkal, a meséje leköt, a miliője mulattató. Tipikusan mai titzer-vigjálék. Akarva-nemakarva mulatni kell felelte. Ét ezért ma hála jár írónak ét színésznek egyaránt.
A kanizsai publikum hálás it volt. Minden színészt, régi ismerőst és az u|akal majd minden jeleneinél szorgalmasan és lelkesen megtapsolta. A hangulat szivből fakadóan meleg volt. Különösképpen rászolgált erre Szendrey Julla (Petőfi feleséginek leszármazottja), a kassai művésznő, aki kedves megjelenésével, közvetlen, decens, szép játékával Klári szerepében egyszeriben megtalálta az utat a közönség tetszéséhez. — Meggyesy Juci (Lola) nem csak szépségével. hanem kulturált Játékával Is nyeresége a tártuiatnak. I\'oss Irmái már ismerik a nagykanizsaiak, az ezredesné szerepében Unom cicomátlan alakítást nyújtott. Kitűnő komikának Ígérkezik Acs Rózsi. Danis Jenő (Miska) igen hstásosan adta vissza egyögyü figurá|a min-
ZALAI KOZLONT
den humorát és gyarlóságai. Bende Unió elegáns, megnyerő jdtékmo-dora még öntudatosat* művészetté fejlődött tavaly óta Keleti Árpád nagyszerűen játszotta meg az öreg Klót alakját. Általában az egydiles itlttnö. Az epizód-Ugurák la egyik jobb voll. mint a máalk. Fodór Oszkár rendezte a darabot, kifogástalanul. Diszletezás, gy9rs vállozá-aok nem hagylak kívánnivalót.
Röviden: — az iM Impresszió A legjobb.
_ Baróartta Le *a
A színházi Iroda hirei
n a. . M—sl •sryS\'l" elsá Ízben hozza \'színre Nagykanizsán al elmúlt *v látszóbb «tnmllvót: u „ErJétyi kastély, Hunyady Sándor legújabb vígszínházt nagy sikerét. Ez a legértékesebb sziopaat mii alkuimul fog szólaltat arra, hogy házi színtársulatunk méltán kedvelt ívMiil Medgyessy Juci, Vasa Irma, Szetidrey Julin, Aos Rézsl, í>nyő Tusi, Bende Lászjó. Danis Jené, Keleti Árpád, Major Lajos, Kés-tsárky Kálraáu és majdnem ss egész pnkal ogyüttos levtsagusék.
r.sil.ian. atstls éa Mts ls nagyol olcsó betyárokkal kerül színre másodszor. Illetve harmadszor a „Méltóságos asszony trafikja". Kellemes meglepette rótt a bemutató közönségének, amikor aa Igosgmtéoág Aldosatosságá-bál, a darab tflasowpére leasazzódteite Szendrey Júliát, akt még a múlt hónapban • kassal Nemzett Színház kényes Igényli kösÖMégénok volt ebben a azo-uaiben Is a kadveuoo. Ka a ttatal znü-véseuő egy csapásra balmzta magát a közönség szivébe ós megkapta azt a rangsort, ameSyet a ml régi kedven-ootnV Vaas Imin, Dazrfa Jené, Bende Liaató éa as ujak köslil MadgyiM Juot ésXoa itóasl méltáa kiérdemellek.
|*) UoUuak usAn ősidén kél egészen elsőrendt mOvéos-emberrel lesz gazdagabb. Btsőül a Pécsi Színház zseniális tUisl karnagyéra, Dán Tiborra hívtuk tel a figyelmet, de telttlnést tog Ultanl Daakó koncertmesternek Sí.,\' raplése, akinek hogedüjáléku külön él-sslnyo less as Idei évod operettelőafli-soinak.
Heti mBssr: Sserta: Kriiétyl kastély. Ustttörtftk: Méltóségoa asszony trafikja,
(délután S. este). Ptatek Sybüt. ttaombaá: Zaákbamaoska. Vasára*a d&után: SyblU. Vasárnap este: Zsákbamacska.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Junlus 14, aarerslss
Római katolikus: Vazul. Protestáns: Vasul. tsr.l Slvsn bó 20.
...w „ könyvtár nyitva
csütörtökön e, vssámsp délelőtt 10-tőI
Várost muzeum ós
12 óráig.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hónapba.\'sSalvatoz gyógyszer* Erssébet tti 21. ,s. és s kfsksntsssi gyógyszertár.
Oóztördö nyitva reggel 8 órától esle 6 óráig (hétló, szerda, péotek délután, kedden egész nep nőknek). _
(A püspök bérmaatja végetért) RoU Nándor dr. veszprémi megyéspüspök bete|e«!e . somogy-megyel bérmaul|át, amelyfe részben Csőthi Oézs pápai prelátus Is elkísérte.
— (Felhívás) A folyó tanévben a reálgimnáziumban érettségizett ifjak ma, szerdin délulin 5 órakor barál-sigoi* össze|övetelt tartanak a Koronában, melyre s volt oszlllytitsakal, valamlnl azok hozzátartozóit és vendégelt szeretettel meghívja a rendeltség.
MBS jaalus 14.
Kazalponyvát, kocsi- <s aátorponyvát
legolcsóbban készítünk, üsktáron Ier« ponyvákat sikálni ároa árulljok.
J a v 11 í s o k a 1 |u\'ányosan elviüalunk.
HIRSCH ÉS SZEGŐ.
— (A Missziósházban) csütörtökön reggel 8 órakor lesz a szentmise.
— (Versenytárgyalás) A nsgy-kanlzsal klr. törvényszék sz 1933-34. költség vetési évben szükséges 192 mm. fára és 1260 mm. hazai szén szállítására kér árajánlstoksL írásbeli ajánlatok halárnapja és a versenytárgyalás napja jullus 17. Bővebbet a nagykanizsai kir. törvényszék elnöki irodahelyiségében (I. emelet, 22. számú ajló).
— Dlewock Júlia vlzsgaelőadása a reálgimnázium tornatermében ma délután 6 árakor lesz, amelyre a tisztelt szülőket és azok baritilt tiszteletlel meghívjuk. Belépődíj nincs, csupán gyermekek nyarallatása céljaira kér a rendezőség pár filléres adományt.
— Nyári dlvatujdonságok naponta érkeznek Slnger dlvatáruhiit>a.
AlKalmi vétel
folytán nagyobb tétel kitűnő minőségű divalos
gyapjú férfiszövetet
rendkívül olcsó iron irusitok, mig a készlel tart. 3 méter finom gyapjúszövet mér 28 pengőért.
Salát érdekébe* tekints, mbs vétBtkésyszsr nélkül
Hrónyal C.
HortQy Mlklóí-ul 6.
Revíziót előadás a városházán A Magyar Revíziós Liga nagykanizsai csoportja 14-én, szerdán délután fél 7 órakor revíziós előadat rendez a virothiza dísztermében. Müaor: Oioviaezza, előadja a Levernie Zenekar, Pterfranco Oasltnl, az olasz Fasdsls Mystlca római Igazgatójának olasznyelvü előadása, asUt magyarul tolmácsolnak s hallgatóságnak, Hiszekegy, előadja a Levente Zenekar. A rendezőség ezúton kéri s város hszallas közönségét, hogy minél nagyobb számban vegyen részt ezen a uagyértékü rerf-tiós előadáson.
IMIirás
<Bj*xatml nUlhlaM a SM.il. «■■■>*-shlMtsrilsIiall ••«• Má arakar • U Wwrfcató
— Legfinomabb minőségű, lcg-divalosabb lé firuhavásznak é; nyári szövetek Singeméi.
— (A Városi Férfikar és a Nőikar) ma esle pontosan 9 órakor összpróbit tart.
=1 Elsőrangú műjég kapható a Transdanubta Egyesült 00*malmok Réstvénytdrsaadgndl.
— (Az országzászlóra) Knausz László dr. 9, Knaasz László 2 pengői adományozott.
— Tekintse meg kirakatainkat, de még jobban őrülnénk, ha bejönne és vélelkényszer nélkül álnézné nap-nap után érkező divalujdonságalnkal. Schlltz Áruház.
— (Frontharcos bajlirsak 1) A ma este !ü 7-bor a városházán tartandó reviiiós előadáson a Ironthsr-cos-tábor tagja! minél nagyobb számban jelen|enek meg. Vezetőség.
— Avértflltrlssltésecéljál-ólsján latos néhány napon it korán reggel egy pohár lemiészetes .Ferenc József" keseiüvlret Inni.
— (Hadirokkantak I) A ma este léi 7-kor kezdődő revíziós előadáson a HONSz tagjainak minél nagyobb számú tr.eg|elenésél kéri a vezetőség.
— Kész női és férfi esőkabátok, garantáltan vízmentes, darabja csak 14-20 Pengő a Schtttz Áruházban.
Legolcsóbban FEST
Legszebben TISZTIT
VARGA
ruhafestő, vegytlsztltó, gözmosó Dzeme Hunyadi-utoa 19. Horthy M.-ut 8
Aranyérnél és az evvel járó béldugulás, repedés, kelés, gyakori vizelési Inger, derékfijás, mellwozlilás, szívdobogás és szédülés! rohamoknál a természetes „Feretc Und" keserűvíz használata kellemes megkönnyebbülést eredményez. A belső bajok orvosai sz igen enyhe hatisu rereno lózsfi vizel sokszor mindennapi használatra reggel és este egy-egy félpohirnyi mennyiségben rendelik.
(Az Ipartestületi Dalárda) junlállsiról megjelent közleményből klmsrsdl Sáfrán Ferenc neve, aki ■égi, kipróbált harcosa a dalárdának és ugy ö, valamint Márkás Ktroty elnök együtt firadoztak a vasárnap lezajlott |unlálls sikere érdekében.
— (Nyári mulatságok) Junius 18-án s munkásság Lazsnskon, július 2 án a Zrínyi Totna Egylet ss öreg-cserkészekkel, jullus 9 én i Kereskedelmi Alkalmszoitsk rendeznek nyári mulatsigokat. Mindegyikre még visszatérünk.
- Strandkabát, pylatna és frot-tltkelme újdonságok nagy vilasztéks Slnger divatáruháztan.
J
_ A lim láay.k ebed axáma feltűnően gazdag tartatommal Jelent meg. Számos cikk, riport, vers. közhasznú rovat, gazdag szerkesztőt üzopute* teszik teljessé legújabb számát, amelyhea természetesen ezuttai is csatolja » szerkesztőség az Otthonunk otmü tizenhat-oldalas mellékletet, a néphtmsés ismertetésével, divattal, fényképezéssel, sporttál. Etőtizetéel díj negyedévre á pengő.
MegjéUmt
Lidiit Jalta veraeekönytHt
és 2 pengőért kapható a ,
Zalai Közlöny szerkesztőségében.
— (öt pengőért három ét fél havi fogház) Tófej Józsei 21 éves kanizsai péksegéd a mull bélen egy 7 éves flucskától az ulcán ellopott 5 pengőt. Tófej látta, smint I fiúcska a pénzdarabbal jitszik, odament hozzá, játszani kezdeti vele, majd az írok vizébe gurította a pénzt, ahonnan aztin klemelle és tovább Állott vele. Tófejt elfogták és törvényszék elé ketült. Azzal védekezett, hogy két nap óta nem eveit és élelemre fellett neki a pénz. 2.60 pengőt megtaláltak még nála a rendőrök. A bíróság, mivel Tófe| már kétszer büntetve voll, három és léi havi fogházra ítélte.
— Kis zacskó, nagy eredmény! Ha hajszökitö .Feketefejt! Hydrogé-nes Shampoon\'-t használ, kopott haja gyOnyörtl szőke lesz.
Paplanokat, nyári takarókaft9
strand és frottier kelméket, szőnyegeket
nagy választékban, olcsó árakon vásárolhat
j^WSCHNER
1933. junlus U.
• ZALAI KÖZLÖNY
Szttnldel tanfolyam
a putnokl gudirigl f alatt leén»na»elft intézetben.
A putnokl m. klr. gazdaaágl tchfl leánynevelő Intéicl jullua 2 -31-1* középiskolát végzett leányok ét főia-kolal hallga törtök részire ..Onld.l tanfolyamot rendez. A tanfolyam tárgyal; háztartás, modern befűzés és egéazségápolás. A tanfolyam dija, tettes ellátással BO.— P. Naponta sport, hetenként többazör ktránduláa. Featöl vidék, egés\'aégea levegő. Jelentkezéseket Junlaa hó 25 li fogad el az_t||»»a»té«ég.
TanllógyHIés
Ktakomárom, Junlus 13
(Tudósítónk Irjo) A Ki.komárom-nagykanlzsai egyesített róni. kalh. tanítói kör évi rendes közgyűlését most tartotta Kiskomáromban. Ünnepélyes szentmise útin kezdődőit a gyűlés, amelyen dr. SárkSzy La|os Klskomároml esperes-plébános, kerületi tanfelügyelő, egyházi elnök és Polonyl litván komárvárotl kánlor-la»itó, világi elnök elnökölt. A gyűlésen részi veti Kreutzer Dezső gelsei kanonok-plébános, a kerületi papság szép számban és a kerületi tanllOság teljes számban. A magas szárnyalású elnOkl megnyíló után következeit Draskovlls Oyula komárvárosi lanltó ralntalanitása l „Trianon?. A tanító onbirálalában azt mondta: .Tanításommal csak azt akarlam elérni, hogy Nagy magyarország trianoni sir-jához junius 4-én letett koszorúba én is tűzzek egy szál virágot." Nagyon szépen sikerült Igazi minla-lanitás volt. A gyűlés többi tárgysorozata : Sitldl János komárvárosi, Vtgh Sándor orosztonyl, Kovács Dezső murakereszlurl és Huszár Oyöző zalskarosl tanítók felolvasásai voltak. A gyűlés a pápai himnusz eléneklésével ért véget Oyülés ulán 50 teritékes közös ebéd volt.
= Trench coatnak, vlhaikabát-nak, vagy porkOpenynek nagyon alkalmas vízhatlan, tartós anyag métere csak 2 40 P Schütz Áruházban.
— (Oyermekőlésérl 7 bavl bCr-tdn) A nagykanizsai törvényszék zári tárgyalás ulán nyilvános Ítélethirdetésen Kiss Anna letsrtóztaloll dlós-káll leányi gyermekülésért hél havi börtönnel sujlolta. Az Ítélet jogerői.
— A kSoyvmp alkartaak logyóbon leleut mos Az fiu Újságom legújabb azéma, amelynek olmoldala a gyermekek két kedvenoét, Ali basát éa a kacsát ábrázolja Az Éu Újságom könyv-sátorában. Szép mesékkel, számos színes képpel, bélyeggyűjtőn-, sport-, rejtvényrovattal gazdagon alot kla olvasói kezeihoz. lilóllzetéil dll negyedévre 2 pengő.
Ami természetes, abban lehet Iblznl,
Kl „Igmándlt" használ, nem log [csalatkozni,
— Ai Ojsái ul száma közü,,hogy Hacsak éa Sajó nem írták alá a nígy-hatatml paktumot, mert Rtchtlg böcjtl é» társat nem akarták paralálnl. Klikk Uarlkn dramaturg teez. A halandzsa-nyelvea Irt uógylutlalml ezorződéa htto-lea magyar fordítása. Ara csak Ml fillér. Mutatványszámot Ingyen ktllil a kiadóhivatal, Budapeat VI Ó-uto« 12.
— Közalkalmazottak figyelmébe I Butorárulnkat lényegesen le-szállilolt árakon árusítjuk. Hosszú lejáratú hitelre Is, kamatmentesen. KOfsletn butoráruház, Horthy Miklósul 4. szám.
SPORTÉLET
Kiskunhalas is elvérzett saját otthonában az alosztálydöntőn
- A PVSK csak 2:1 re ihalaeon
a kerületi ba|nokság sorsa, s az a vasárnapi, junlus 18-ikl pécsi NTE— PVSK mérkőzésen dol el. Kiskunhalas már nem lehet bajnok. Bajnok csupán a PVSK vagy ar. NTE csa-pala lehet. Es pedig, ha a PVSK győz, vagy eldönleilenfll végződik a meccs, akkor a PVSK nyerte meg a kerület bajnokságot; ha pedig az NTE győz, két eset lehetséges: bármily gólarányu egy gólos NTE győzelem esetén mindhárom alosztály bajnoknak 2—2 pontja lesz és
Ismét nyílt a kerületi bajnokság
ily Szőtt Kiakunhc
A pünkösd héllől dötilö meccset, mint Ismeretes, az NTE 2: l-re ^Iveszitelle a Kiskunhalasi AC ellen, nolia 3—4 góllal |obb volt ellenleiénél. Annyi balszerencse üldözte ezen a mérkőzésen az NTE-I, hogy az egy egész szezonra is sok lett volna. Ugy lálszik, most fordult a szerencse kereke I Vasárnap a PVSK Kiaáuhalaton mérkőzölt és nehéz küzdelem ulán csak 2: l-re győzött. Ez a minimális pécil győzelem azt eredményezte, hogy isméi nyill lelt
Kész női ruhák
legújabb modellek, gyönyörű választék.
Araink a
Jersey és Afgalain ruha
szép színekben ....
Selyem chantungruha
Ízléses fazonokban, ötszinü Pregoli sállal
Crep Ami ruha
elegáns kivitel, legújabb kimintázás
Tiszta selyem (hernyóselyem)
délelőtti elegáns ruha ....
Crepe de chine complét
dus kézi ajourral, ruha és kabát
Trikóselyem blouse
az összes cíivatszinekben
Trikóselyem ruha
elegáns szép fazonok ....
Trikóselyem pongyola
minden nagyságban ....
Kerti ruhák már
p 10—
,15—
„ 22— „ 28— » 2.48
„ 5.60
„ 8.50
„ 2.50-tól
Minden ruhánk, minden héten uj és uj faconban a legújabb dlvatszlnekben kapható I
egyenlő gólaránya, ekkor u|ra kell, tehát játszani a 3-as k»z<MWtta»i\'ll» pedig bármily gólaránnyal, de két gól kulömbséggel győz.,.»z NTE, akkor legjobb gólarányával az NTE a bajnok.
Növeli az NTE esélyeit, hogy veszíteni valója nlnci. tehát nyugodtan,, izgalom mentasM látszhatnak majd a játékossl. A PVSK-KAC mérkőzés gyenge sportot hozott, a PVSK az utolsó pereekben csak szeiencsávcl győzött, s nem volt jobb a KAC-náL Et a körülmény azt tanusilja, hogy a PVSK nem legyőzhetetlen. És Indokolt az a számítás is, hogy másodszor tán csak elpártol a balszerencse az NTE csapata mellől._
Reálgimnázium tornaüntie-pélye
Űrnapján délután 4 órai kezdetid rendezi meg a Reálgimnázium szokásos évi toinaünnepélyét a Zrínyi sportpályán. Az Ünnepélyre minden előkészület megtörté*, Így a folyó évi minden tekintetban Mtllmul|a az , eddigi lornaversenyeket.
áruház
Nagykanizsa legnayyoblt • aruQóxa. 1
poaANYVARI
■ ■OSa * A■ • k* földbirtokos
mi Batthyány-utca 26. tzáa.
Kézgazdaság
XlrloU sártat
Pária 2038/s, London I7S4, .
42100, Brdeae. 721 T/s, Milano 2ÍOO, ,
wi ^rtií^-BS-.-
TerménytJiiáe
Buza tlazav. 79-os 12-25 1310. 77-ei
12 50—13\'40, 78ae 1275-1360,. 1300—1335, 80-as 1310-1395 «Má»-\' lulí 76-oa U\'65~ll 75j77-ea 1 80- LM, ítt-aa 1195-12-10. 7»-ea 12I5-I2»>
12-30—12\'40, roza IJ40-m ■»• \' árpa 8\'40 8 60, «ab 793-Mo; tea-gert 7\'70 -7 80, korpa 520 -5-25.
valutAk
•olt. 19-40-19 80 Igaft. 19- ltt-7»74 len k. 16-9 >-1707
__in k. 86 10-87 30
Dinár 7-20-7 70 Dollár 461 00-47100 Francia 1.22-30-22 50 ttoll. 230 15-232 35 Zloty 64 35-04 85 Lr1 3 40-3-44 Léva 41XM26 Ura 29-90-302U Márka 135-7O-I3IW0 Norvég 9770-9870
,\'esela —\'---\'—
Schlll. 77*50 80 50 Svájcit. 110"70-111 40 Svédk. 0970-10070
„len cloarlng árfolyama i ao.464,
Berténáiár
Felhaltáa 1915, eladatlan 1107. - Eiaá-™dit08»-090. szedett 083-0% KJ-, deli közép 080-082, kőnnyfl 012-WJ biő rendi öieg 076 080 ll-od rendi Se, lSo-0-74, angol eoldé I. (W4-1J0,
Vállalata Nagykanizsán.
Amst. 23055-40 SS Belgrád 7W-7-90
BeAn iysao.iMeo
HrW 7»28-7»74 Bukarest S 41-3-43 Kopenh. 86 30-8710 . London 19-41-1956
Müano »SjÖ-\'ÍB
Párta aj\'33-22-47 Prága 1»»5-I7<B Szöna é-ltafa-é-léVi
». ,ck9l. W90I0010 Vanó 6455-MW
Wien ---•—
zorieh 11080-111-40
Oulenberg Nyomda éa Dólzr
Vállalata Nagykan-----
Felelős kiadó: Salai Károly, intenirban telelőn: Nagykanizsa 7S. Szám
Pdadrolftink insoa. ae kBWa
zalai közlöny
1983. lunlus 14
Tekintse meg vételkötelezettség nélkül
BUTORRAKTARUNKAT
meggyőződhetik arról, hogy a
legolcsóbban iA a legjobbat
A V
vásárolhat.
Sopron Szombathely Békéscsaba
Nagykanizsa
Horthy Mlklóa >it
Ksdwezö fiz etési feltételek! Díjtalan szállítási
Recamierek garantált jó minőségben már P 150-töl. Modern, kényelmes fotelek 75 P-töl.
APRÓHIRDETÉSEK
BalítonmárWn héx ís „llíat.Ufc olefin elsdó. Éidelílödol Ithel Oötőg dobi nytfesdébea. \'
RöYtíl sünéi íoogon í« 5 ré<ájy mtllj-c Alul ts 2 é||.lílKki<»y .!•««. ns-vtbW Teutoch Drossrtibij. 2338
UpbanlutsaS,
-
cipők, gyei ut Állított
rtnek-árbin
» enoelésxe kéi\'zitck é* Javítok mindennemű szivattyút, gépet é»
motort, boraajtii, voo-
H réxBatvényt. illlis, Bár—t l>. •mám.
OeAktér 11. slatt utcai lekás aiguaa-tu« 1-ré kiadó. Bővebbet ■ htzmoternél, vagy Uagtc vaskereskedésben. 41
(fás, koroswáwal Jogfolytonos, forgalmas helyen, belterületen jutányos árban eladó. Bármilyen üzletuek megfelelő Felvilágosítás dr. Hoch ügyvédnéJ, Na^ka-
Megvételrc kereaek egy pstroUaen-
lámsát Uvegcslllirral. Stein Uvegkeres-kedéa, Városháza. 2323
Hák niMsaefcás szép utcai Ukái au«. l-re kiadó, Oyáru. 3. 2360
Üveg kirakat olcsón eladó. Megte-» kln\'.hetö Htrsdi éa Siegó cégnél. 2350
Balattaaf«afw*s«n egyszobás, verandát villa kiadó, esetleg eladó. Cim kiadóban. 2358
Egy aaf«a rlkkaaos felvételik a vaautl htrlapárudábs. 2351
Kdsar frtsa Sibazstr kapható — Singéinél. 2365
HaVaitoatMárléK vtlla, S üxtt telekkel egyUtt, vagy külön eladó. Bővebbet a kiadóban. 23M
A cigaretta füstje... elszáll a levegőben, a hamut a szeméttel együtt a szobából kisöprik. Naponta csak három cigarettával sziv él kevesebbet és megtakarít annyit, hogy a megtakarított pénzből
Saját Otthont
a magyar tenger
teremthet magának paradicsomában,
Balatonfenyves üdülőtelepen.
Már heti P 2-70 lefizetésével,
tehát annyivál, amennyibe naponta három cigaretta, vagy egy korsó sör kerül, vásárolhat magának egészséges partmenti villatelket strandjoggal.
Saját otthona lEJZIgyümOlcsössel,szőlővel, parkkal. Kérjen még ma díjtalan prospektust térképpel, árakkal a
Inkey központi
Sl villatelkekral.
Bővebb- felvilágosítással szolgál:
Szabó Antal Nagykanizsa, Fö-ut
5,
A „Zalai Kflzlöny" előfizetői és számonkénti vá sárlói 25 százalék engedményben részesülnek.
Szőlőmoly Almamoly Pókhállósmoly
irlására, bordóiléhez keverve Arzola vagy Daraln porzószerek: Mólén vagy Molez „P"
Varasodás vagy Lisztharmat
ellen permelezószerek:
Sulfarol, Amonll, Italbár . vagy Vtnol Kombinált permelezöszerek: Mosprss.n vagy Tatokll Kombinált porzószer: Pulvarzol
LevéltetO, pajzstetü, vértetö
irtására: Pronlkol
hasznát batók.
Ne mulassza el a hernyóanyv-gyürüket felrakni I
Védőszerek besierexhetök:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növény védelmi-azetak kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palota mellett)
■M
E iclndor & l[
Mk,
l|>aroGúli uft** zerezzo 1 \'l-l
Wywnstoll ■ Uptalsldooos KSínsiduiil R.-T. Üutebcrj Nyomils és Díustol UplUdó Villslsu kSuyvnyomdíUbsn Niakiuiúsáu. (íelclOo üíletrtzelO. Zslsi Károlv.)
Jll * \'
73. évfolyam 184. uám
Nagykanizsa, S98S. Junlus IS, csütörtök
A™ 14 «\'
ZALAI KÖZLÖNY
Vgrjjk/ rotlT|IAI BipiLAr
Saarkesatőetg ét kUdótilviul; Feni 5 tiám Megjelenik minden reggel, bítlfl kivitelivel
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajoá
Előflzeléil In: egy hóra t pengő BO HÍM S.erkea.USaégl éa kladóhlv.UII Ideiem: TS. ■
1 kitiltott Zalai Közlöny
A cseh kormány kililtqtla u Zalai Közlönyt országa területéről. A cseh kormány bizton abba i, n hitben ringatja iqagát, hogy bánatunkban hamuval liintjük meg fejünket és gyászolni fogunk a hir hallatára. Hát tévedtek I A Zalai Közlöny kitüntetésnek tekinti ezl az intézkedést, érdemrendnek, amit hazafiasságunkért kaptunk és amit büszkén tüzünk a mellünkre mindannyian, kik e laphoz tartozunk.
A* Zalai Közlönyt azért tiltották ki a cseh impérium alatt álló magyar Felvidékről, inert esztendők hosszú sora óta hirdettük hitünket, hogy a revízió elkerülhetetlen és hogy az igazságnak diadalmaskodnia kell. Hirdettük, hogy az országgyilkos trianoni béke nem örökérvényű . fércmunka Hittel prófétáltuk, hogy a mohó zsákmányolók nem fognak mindig örülni a koncnak, amit odavetettek nekik győzelmi mámorukban az antant-hatalmasságok. Kitartást, reményt hirdettünk minden magyarnak és igyekeztünk ébicntartani a lelkekben a Trianon elleni lázadás szellemét.
liz természetesen több volt, mint amennyit a \'győztesek> elviselhettek. Az igazság reflektorának mégoly távoli kis fénysugara is vakította a számúkét. Fülük zúgott az igazság (megismerése nyomán támadt visszhangtól. Rendeleteket hozlak tehát, amelyben megtiltják hogy a posta továbbítsa az odaát élő magyaroknak szülőföldjük lapját.
nyilván azt hiszik most, hogy ezzel az intézkedéssel betették a kaput a revíziós mozgalom mögött.
Azt hiszik, hogy, ha kitiltják a hazafias magyar lapokat, azzal a revíziós \'szellőmet is kiirtották az ország területéről. Do hamarosan rá fognak jönni arra, hogy az elvetett mag már csírázik ki a földből, hogy felvidéki magyar véreink arra már a levegőből is magukba tudják szívni a meguem-alkuvást a belcnemnyugvás. a kitartó reménykedés dacos szellemét, amely minden kitiltás, minden elnyomás ellenére is diadalra fogja vinni a magyar igazság ügyét.
Magyar lapjaiktól megfosztott felvidéki magyar testvéreinknek azt üzenjük, hogy az isteni igazságszolgáltatás már nem sokáig fogja tűrni, hogv a csehek szabják meg, milyen .lapokat olvashatnak.
A világ közvéleménye felébredi és éles szemmel kezdi bírálni mindazt, ami a háború után tőrtént és amit a győztes hatalmak l>éke-szorződésnek ■neveztük el. A világ közvéleménye ma már tudja, hogy ezek a békeszerződések nean a Ixike. hanem ujabb katasztrófák\' magvait vetették el és a világ csak akkor kerülhet el egy ujabb háborút, ami megsemmisüléssel fenyegeti az egész civilizációt; ha revízió alá ve->nzí ezekjei a szerződéseket és szabad utal enged ajf igazság ys az emberi jogok érvényesül és é ne k.
Küldöttség Indul a kereskedelmi miniszterhez a] fémipari szakiskola beszüntetésének visszavonása érdekében
A képviselőtestület egyhangúlag elfogadta a városi háztartás múlt évi zárszámadáaát
Nagykanizsa, lunlua 14 Szerdán délulán 3 órakor a város képviselőtestülete rendkívüli közgyűlési lartott, amelyen a mult évi zárszámadási és a bizottságnak ezzel kspcsolslos jelentését tárgyalták.
Napirend elOII dr. Králky István polgármester bejelentette, hogy Kelemen Ferenc Igazgató napirendelölll felszólalást kíván lenni, amihez a közgyűlés hozzájárult. A fémipari szakiskola érdekében Kelemen Ferenc hosszabban kitélt a nagykanizsai fémipari szakiskola Ismeretes ügyére, amely az Ipartestületből Indult kl. A kereskedő-lérsadalom ellenakciót Indított, mondotta, hogy a fémipari szakiskola megmaradhasson lovábbra Is. Majd kitért a zárdaiskola ügyére, amely szervefen együvé tartozik a fémlpsrl kérdéssel. A városban oly hírek terjedlek el, hogy a fémipari szakiskola be van szüntetve és tanárai máris elhelyezve. Még mindig meg van a remény arra, hogy a fémipart szak-Iskolát megmentsék. Híve a zárda-llkolinak, de szerelné a fémiparit is megmenteni a városnak. Majd utal aira, hogy ebben a kérdésben a polgármester ludta nélkül történt as intervenció lllelékes helyen a lém-Ipari szakiskola beszüntetése érdekében. Nagykanizsa polgársága gör-csOsen ragaszkodik minden intézményéhez. A város vezelOségének kötelessége a jövőben minden olyan Intervenciói megakadályozni, amely a polgármester ludta nélkül történik. A polgármester kövessen el mindent, hogy megtarthassuk a fémipari és a zárdaiskolát. A kezdeményezést sose enged|e ki a város vezetősége a kezéből.
A pol/tfirmcater válasza Králky István dr. polgármester nyomban válaszolt. Elmondotta, hogy Nagykanizsáról törlénl közbevetés a kereskedelmi miniszternél. Mikor 0 ezl megtudta, érdeklődött a minisztériumban, ahol kijelentették, hogy szó sincsen az iskola beszünletésé-röl, ha ez csak valami külső nyomásra nem történne. £s bár az iskola nagyon elnéplelcnedetl, mégis sz ügyosztály nem látott arra okol, hogy az Iskolái beszüntessék. Időközben közölték vele a beszüntetését és ma meg Is érkezeit a miniszter
rendelete, amely megszűnteti az Iskolái.
Itt nem arról van szó, hogy egy Iskolát beszünlelnek vsgy sem, hanem az az elszomoiltó, hogy az Intézetei nagykanizsai intervencióra szüntessék t„ A városnak az voll az állásponljs, hogy a záidát meg kell csinálni, de a fémipari szak-Iskolát Is meg kell tartani. Mikor azután ó Interveniált — bevallja — lekéselt. Csak azi nem tudja, hogy akadjon nagykanizsai polgár, aki ilyen ügybeu interveniál. Ugylátnlk Itt politikai tendenciák kezdenek érvényesülni. De ne beszéltünk a történtekről. Próbáljuk meg az ujabb intervenciót, bár kevés temény van reá. Próbáljuk deputáció utján a miniszteri megkérni beszünletó rendeletének hatálytalanítására. Ez az Iskola — ahogy őt informálták — sokszor olyan munkát végez, amit iparosok visznek oda, amit ipsrosok nem ludnak végezni.
A polgármester felszólalása ulán Ocudag Ferenc püspöki birlos emelkedett fel szólásra. Ismertelte a fémipari szakiskola kérdését. Érvekkel Igyekezett bizonyítani, hogy egy ilyen Iskolának vollaképen egy gyár-városbsn van helye. Rámulat a kis apparátusnak őrlést épületkomplexum elfoglalására. Ma|d elmodja, hogy 0 volt az, aki a kereskedelmi miniszternél eljárt és az épületnek felél zárdaiskola céljaira való átengedését kérte. Akkor az egész ügyel beha-lóan tárgyalták és szó volt arról, hogy az Iskola életképtelen és úgyis beszüntetik. Hogy fenn járt a jó ügy érdekében, az apácaiskola megvalósítása érdekében, azérl vállalja a teljes felelősségei.
Deputáció a kereskedelmi miniszterhez
Aradi (Ansorge) Anlal szenvedélyes tónusban válaszolt a püspöki biztos felszólalására.
Králky polgármester: Kérem, fe-
tezzllk be ezt a kérdést és induljon iüldöttség a kereskedelmi miniszterhez, kérjük fel a város képviselőjét és a főispánt, hogy nekünk ebben a kérdésben segilségünkrc legyen.
A közgyűlés ily érielemben halá-roiott.
A zárszámadás vitája
Hetiyl La|os dr. főjegyző terjesztene be ezután a napirend első tárgy-poniját, a mult évi zárszámadási,
amelyet a Zalai KDztOny • feiül-vlzsgálóblzottság jelentésével együtt már részletesebben Ismerteteti, annak számszerű adataival e|yütt.
Welsz Lsjos dr. a zárszámadási bizottság elnöke olvasta fel ezután a bizottság hosszú, minden egyes tételre nagy gonddal és precizitással leli Jelentéséi és észrevételen, smelynek minden sorsiból a váios szereiele csillant kl. A jelcnlés végén elismeréssel szól a város vezetőségének és képviselőtestületének munkájáról és takarékossági törekvéséről.
Krátky Islván polgármester a képviselőtestület éa a maga nevében hálás köszönetét !e|eri kl a bizottságnak s nagy munkát Igénylő és nagy lárgyllagosággal és várotszere-lettel összeállttól! Jelentésért. A felhozott panaszokat csak ujabb kiadási tétetekkel lehelne orvosolni, már pedig ez ellenlétben állana a takarékossági elvekkel. A város vezetőségét nem kell animálni a város-.\'ejleszlésre. Ma nem éljük az alko-lások lde|ét. Nagy eredmény már az, hogy a város háztarlásdnak egyensúlyát tudjuk biztosítani. Majd kitért az egyes észrevételekre.
Balázs Zsigmond dr, az első felszólaló, aki felveti a kérdést, hogyan képzeli el a polgármester a pénztárt hiány eltüntetését. Pénztári hiánynak nem kellett volna beálla-nla, mondja, hogyha a rendelkezésre álló pénzbeli forrásokat kellőleg szorgalmazta volna. III valami organikus hiba van, amit orvosolni kell. És 111 ulai a város nagy adó, házbér és Illeték hátralékatru.
Rotschtld Béla dr. más rendszerű adóztatást tatl szükségesnek. Rámulat azokra a momentumokra, amelyek a város gazdasági életét elsorvasztják. Amíg eréiyeB intézkedés nem történik, addig javulás nem várhaló.
Aradi (Ansorge) felszólalásában a közintézmények támogatását teszi szóvá.
Samu Lajos Ipartestületi elnök felhozza a fémipari szakiskola ügyét. Tisztában van azzal, mondja, hogy mit jelent egy iniézmény beszüntetése. Ök is azért küzdenek, hogy ne vigyenek el semmit Nagykanizsáról. A nagykanizsai Iparosság már 5 év óla deputációzott, hogy llltsák el a fémipari szakiskolát a munkaválla-
Ha ugy éried magad, Hagy nehéz az tlet,
F^rfljfl\'iH.Pffl
S kedved újra éled!
u. alall kell rendelete, mellyel « nagykanizial m. klr. fémipari szakiskolát a folyton csökkenő tanulólétszám é« az ország nehíz gazdasági helyzetére valóieklniellei • folyó tanév befe|eté«ével megszünteti.
A tanulmányaikat még be nem fejezeit lattulók tanulmányaikai a
.m

nfcil m. kit. állami U és fim patj
szakiskolában, Ingyenes Internáltul ellátás melleit folylatliat|ák. Hison ó-Vépp az építőipari téli tanfolyam Hl
, Í7L..__»i t.,„.tAfc tan nécai
tesiti erről a szülőket
tósága ci és nOKn
idékeket.
lástól, az iparosokkal uemben veiéit nsgy konkurrencla-csináláslól.
ebben sem ni sem történt. Ok csak azt kérték, hogy a téoilpul szakiskola a munkaiéba ló tevékenységűi tlltassék el. A Mercur lebonlásáva\' szóvá ML hogy ama a legolcsóbb, de a legmagasabb ajánlatot fogadiák el. Sérelmezi, hogy Ipari munkákat inségakctóaokkal végeztetnek.
A polgármester válaszolt az elhangzottakra. Megnyugtatja Balázs dri aggodalmaira, a hálralékokal illetőleg. A Speyer-annullásokra az Idén 157.000 pengővel kevesebbel ksU fizelni. A behajtások szorgslma-zása nera a város veseiöségéa múlik. Ami a fogyasilásladó, házbér és egyéb hálralékokal Illeti, a városnak minden egyes esetben való eré-lyn fellépése egzisztenciák tOnkreté-teUvit jár. Há leltél a képviselőtestület utasítja öt, hogy mindazek mellett szigorúan jáijon el a behajlásoknál, 6 ily értelemben el tog járni. De hogy ml lesz annak aztán a kí-wlkezménye, azt nem tudja... Helytelen politika flí, amely egzisztenciák tőnkretételével akarja a hátralékot behajtani. Ha azt tenné, amll Baláza dr. képviselő ur kiván, akkor neki ezt kellene tenni.
A közgyűlés ezután egyhangúlag elfogadta a zárszámadási.
Király Sándor tanácsos a vízszűrő ügyét terjeszti e\'.ő, mely szerini a vároa az olcsóbb ajánlalu Slmkó és Kuplarschmldt cégnek adta kl a megrendelést 22.5000 pengőért. A vii-szüiöhöz még egy szűrőkamrát kell létesíteni, amll az elért megtakarllá-sokból fedeznek.
Maid a többi tárgypontokra került sor. t* »■> A kirtiktdelmi mlntezter b*-nüaMlf a kantint m. Ur. fémipari izakllkolál
Nagykanizsa, Junius U Ma érkezett le Nagykanizsára a kereskedelmi miniszter 34,392/1933.
Bűnügyi kariéi
Irts: Divid «a,ya» JísaJ 42
Magas a világ legkomolyabb hangján igyekezelt megnyugtatni Hordási, hogy életének legszebb emlékeként -íogja megőrizni magában pzt a négy nupol, amit a rendőrség vendégszerető cellájában volt kénytelen föltölteni.
— Tulajdonképen hálásnak is kell lennem ezért a kényszerű tog-ségérl, mondotta a tinta! újságíró, akinek a négynapos topán kissé sáppadttá tette az arcát, mert oda-benn kidolgoztam közben egy olyan szenzációs témát, amisei nagy sikert remélek aratni a színpadon. l\'.sak a lúr zavarta meg kissé a nyugnUnumul, amikor a második nujmn Kalmár kollégám megírta, tiugy nyomában van már a gyll-kosnaak.
Bordás tanácsos megint kénytelen volt nagy szemeket mereszteni ^ — Az ón kollégáji^irj önnek f ~ Jgeu, válaszoihi Magas fleg-» Inalikusau. Maijjtrtu Rpntosan,hogy
-—T-T " - rST-V-f W-
Zalavármegye sürgős segélyt kér
3 a belügyminisztertől a községi tisztviselők elmaradt fizetésének rendezésére
A vármegye feHr a kormányhoz a keezthetytGazda Akadémia további lenntarlám érdekéin
Zalaoge(szeg, Junlua 14 Zalavármegye közigazgatási blzpil-sága kedden délelőtl lartolta rendja havi ülését QyOmtrey Oyörgy főispán elnöklete alatt.
Brand Sándor dr. iö|egyző ese-ményjelenlése ulán Farkas Tibor dr. intézkedést kért as alispántól, hogy a közigazgatási tisztviselők lávoltart-sák magukat a pártpolitikai azer-vezkedésektól és hivatalos működésűk közben is mellőzzék a pártjai-vények kitűzését.
Bády Zoltán alispán kijelent* Ite, hogy Intézkedni tog ebben, ezzel azonban nem klfán senkit sem befolyásolni a pollilkai meggyőződésében. Az alispán Indítványára a megye felír a kormányhoz a keszthelyi gazdasági akadémia további fenntartása érdekében.
A blzotlság tudomásul velle a kereskedelmi miniszternek alt a leiratéi, melyben tudatja, hogy a beköti utakra kilátásba helyezett 130.000 pengőt jelenleg fedezet hiányában nem ulalhalja ki.
Bruzsa Oyula dr. pénzügylgaz-gató bejelentette, hogy a jelenleg esedékes adóhátralék 6,315.639 pengői lesz kl, ami 115 százaléknak fele) meg. Adóhivatali kerflletenMnt".
Balatonfüred 118, Keszthely 119, Lelenye 120, Nagykanizsa 87, Nova 138. Sümeg !13,.Tapolct 173, Za\'a egerszeg 115 száialék.
Farkas Tibor dr. indítványára a megye sürgős segélyt kér a belügyminisztertől a községi llsxlviaolók elmaradt fizetésének rendezésére. Be-reczky Viltnoi, az államépitésistl bl-valal főnöke bs|elentelle, hogy a megye minden részében folynak az útépítési, ul- és hldjavliásl munkálatok^
Figura Oyörgy gazdasági ielügyelő terjesztette elő ezután jelentését, mely szerini májusban kedvezel! az Idő-járáí a gazdaságoknak. Fagy nem volt. A kalászosok fejlődést! állatában jó. A Bánkull 1201-es buta |ó eredménnyel kecseglet, A meleg hiánya miatt kissé visszamaradt a tengeri fejlődése. A burgonya gyengének mondható. Az álialtakarmányo-zási viszonyok klelégllöek. A mező-gazdisági munkások helyzete némileg javult. Napszámosokat keresnek, Kimondották végül Farkas Tibor indilványára, hogy minden hónap második hétfíjén déteittt fél 10 árakor a közigazgatási bizottság, 11 órakor pedig a kisgyűlés ülésezik.
ROLETTA
vfbaon
I
MATRAC
véuson
I
MYUG A
szövet
or
MIUSCH ÉS SZEGŐ
„GYÁRFÁS axéllodia paisalé balatohelle
az ottöiőa* találkozókéba!
Minden luxussal és kwnlorttal WSie-
,«lve, közvetlen a Balslon pariján. MáéaMnlt .I0a««»ul f—,f
Kívánatra prospektust küldünk. Igazgató-tulaJdonoa:
Oláh Qyárfáa Mihály. .........——Jat,
Faragó l«st6niO»í«z
Nagykanizsa, Junius II
A rendőrség körözés alapján el-fogla Hnmrtk Miklós 40 éves mnn-kásembert, akit Faragd Márlon nagykanizsai festőművész megbízott\' azzal, hogy képeit a vidéken főleg Somogyban eladja Hamrlk elég ügyes eladónak bizonyult, azon bau az elszámolás körül már bajok voltak. Faragó mintegy 30 képet adolt Hamrlknuk, amelyek értéke — a művész bevallása szerint ~ kb 700 - 800 Jiengő volt. Ezzel szemben Hamrlk azt állította, hogy sokkal kevesebb kó|>eket kapott és az értékük is sokkal kisebb, amire egyébként is fizetett lőbli alkalommá1. Bevallotta azonban, hogy mintegy 80 jx-ngót a saját céljaira, ne-vezetésen élelemre és lakásra költött. liamrlk arra kérte a bíróságot, hogy engedje szabadlábra és akkor az okozott kárt, ha keresethez jut, részletekben uwgtértti.
A törvényszék egy havi fogházra Ítélte Hamrlk Miklóst.
Sümeg határában,Is lesz telepítés, ,. ...
Sümeg, Junius 12 Sümeg nagyközség képviaslötes-tülete kél hónappal ezelólt fölirattal fordult a földművelésügyi miniszterhez telepítés ügyében.
A felirat izerint a község színmagyar lakosságának 30 százaléka telepítésre szoruló szegény földműves, 30 százaléka pedig évek óta munkanélküli építő-iparos. A község, természetes fekvésénél fOgtft W»en rendelkezik építési anyagokka\', ami lényegesen kedvez as akciónak. Kérelmében a község a tőle 6 km-re
meddig haladtak a nyomozásban. Sajnálom, tle a ieselcl nem mutathatom meg, (léhát, telszik tudni, jegyezte meg irónlkusan, n nyomozás érdekében... ugve megérti tanácsos ur 1
Bordás kényszeredéit mosollyal fenyegette meg Kalmárt:
— Hát ez már mégis i-üak sok, hogy mi mindent csináltak itt a hátam mögött, fis most árulják el, mi módon juttatták be azt u leseiét a cellába 1
— Az egyiket ill adtuk oda a kollégámnak, tanácsos ur szeme-élőit, a másikat t>edig egy kenyér-daíabban csempésztük be hozzá.
Bordás megcsóválta a lejét :
— Veszedelmes emberek maguk, újságírók. .
— Hál bizony, felelle (,seigö,akl annyi bűnnel jön össze, mint egy bűnügyi riirorter, arra nagyon sok-minden ragad rá ycbből a kétes ínesteiuégből.
Magas Dénest egy órával később nagy örömmel iogadták l>enn az Altildi Kózlöny szerkeszlőséjjéljen.
Fogsága alatt nemcsak a közvetlen kollégái, feleifis szerkesztője, lianem még a vállalni ignzgatíaági tagjai is űszinle részvéltei érdeklődtek iránta a rendőrsiégen. Magasnak nagyon jól esett akkor ez az egyült-érzés. Mosl, hogy belépett a szerkesztőségbe, ezer kérdéssel rohanták meg a kollégái, de neki nem sok kedve volt a beszélgetéshez. Valósággal bolondja volt a mesterségének, a lollnuk, az írógépnek és a négynapi fogság alatt leginkább azért szenvedett, hogy nem dolgozhatott. Hosszú léptekkel sietett az írógéphez, amely előtt megállt néhány pillanalig, szereUiltel megsimogatta, nrajd leült gyorsan és nekilátott a munkának, hogy beszámoljon olvasóinak u fogságban szerzett impresszióiról. Felelős szerkesztője a anásik szobából megulé-gedett mosollyal figwllo "őtCl\' billentyűinek gyors kopogását.
.Még egy tél oldalt sem g<\'|*\'l-Iretett, amikor megszólalt mellelte a telefon. Bosszankodva nyúlt a készülék után, dc tuulkor iuléhéí
illeszlelte a hallgatót, ellágyult hangén szóll bele a kagylóba :
- Maga az, édes... nagyon kod-vcs volt, liogy (elhívott... nem... én nem merleii .. azt gontloltum, hogy...
A válasz valami jóleső szemrehányás lehelell, mert Magas, tülig belepirult a nugy lwldogságba. végül megigéa\'te : ,
- Jó. snajd szólok, a többieknek is- tehát viszontlátásra, vasárnap este... édea...
Sokáig nézte még az elnémult készüléket, aztán egy elhatározó mozdulattal kíragadtu magát az álmodozásból és leült ismét az Írógépe mellé, hogy tovább folytassa megkezdett cikkét. A kis kattogó géjj, mintha muzsikált volna az ujjai ahtü.
Aki este tiz órakor benéeutl véletlenül a Dühöngő be, furcsa társaságot láthatott együtt ülni egy hailaluuis aszlul "körül. LXmes, aki semmiről Bem tudóit, maga isineg-lepettBn állt meg az ajtóban, amikor belépett. . _ —j LVége k«v4

1936. fonütt 15
ZALAI KOZLONT
fekvő 1500 holdas Tárkány-puiztát jelölte meg telepítési célra, ami különben a Földhitelintézet tulajdona.
Néhány nappal ezelőtt már meg la érkezett a földművelésügyi miniszter válaiza, melyben tudatja az elöljárósággal, hogy * telepítés ügyében felhozott érveket az akció előkészítése során megfontolás tárgyává tori. \' ■ •11
A szombati templomi hangverseny
már ehelyütt körölt műsora csak fokozta az érdeklődet Nagykanizsának e luevezetes aenei eseménye iránt. Az irodalmi és Művészeti Kór éuek éa zemek*ra, főként Keli ing Ferenc karnagy olyan 1 hatabnas, eléggé fel uem becsülhető munkát végeznek, annyi ügyszeretetet, any-nyi idealizmust, anuyi tudást és odaadó fáradtságot visznek az elő-készület munkájába, hogy a közón-s^guek, elsősorban is az Irodalmfc Kör • táborának legalább , tömeges megje\'enésscl kell lerónia hálájának kis részé* á kanizsai kuhura c lelkes csapata iránt.
A hangverseny szombaton 6 órakor a ferenoesek plébánia templomában. Helyárak : ülő 1 P, álló 50 f. Számozott helyek nincsenek.
Kitiltották a Zalai Közlönyt Csehszlovákiából
Nagykanizsa, junius 14
A cseh kormány hivatalos lapja nemrégiben lette közzé azoknak a külföldi lajMiknuk a névsorát, amelyeknek (Csehszlovákia területén való terjesztése tilos. A budapesti lafjok közül a Magyarság ós a Petii llirlap is a kitiltottak listáján van. Az Esi átmehet a határon, de csak tiszta cseh területen szabad terjeszteni. Egészen szabadon mehet be Csehország bármely részébe az Etli Kurír, <t Népszava, a Pesti Napló, a Peslcr Lloyd és a Reggeli Újság.
A Zalai Közlöny a cseh köztársaság egész területéről ki van tiltva,-ugy hogy megszállt területi magyar előfizetőink lappéldányai is kézbesítés nélkül érkeznek vissza naj>onta a trianoni határ cseh |>ostaálíomá-. sáról (í/iem kézbesitlwtón jelzéssel.
A kitiltás azzal az indokolással történt, hogy az indexre teli magyar újságok a revizióérl harcolnak és szellemükí telllv? ixm a trianoni szerződés elten való izgKdással. •
A Zalai Közlöny büszkén tűzi fel mellére «zt a cseh — kitüntetést.
Dr. Pierlranco fiasllni revíziós előadása a szebb Jövő reménységét dobogtatta meg Nagy kanlzsa lelkes közönségének szivében
Az előadó olasz izemazBgbói világította meg a magyar revíziói problémát, amely feltartóztathatlanul halad a cél leié
SZÍNHÁZ
A Fekeleszdru cseresznye nagy sikere után kétségtelenül csalódás! jelent Hunyadi Sándor legújabb darabja. Amannak magvas tutökosl ragyogásából csak ai ártalmatlan csóvál örökölte az Erdélyi kastély. Ebbe a aleppbe Igyekszik aztán kétségbeesett erőlködéssel belekapaszkodni az író, hogy végül Is a giccsgyárosok szánalmas, de megsokaso-dot!|csoportjába hulljon a (elsőbb régiókból Szinte melankóllkus hatást kell már az a vergődés, amit aa erdélyi mlllö meghonosítására lordll, csak azért, hogy nemzetiszínű csomagolásban szervlrozhsssa Palaky gróf, Erzaébet grófnő éa Mosonyl grót lelki konfliktusait. Mennyivel jobb lett volna eredeti csomagolásban adni, mint a puizlcsán díszesebb dobozába rejteni azt a középfinom törököt Tisztább és becsületesebb lett volna.
Az igen tehetséges Medgytssy Juci, Danit, Bende, Vnss Irma, Keleti, Stendrty Julla, Ács Rózsi, Major. Odl, Késmdrky, A/tay, Németh és FenyS Tusi Igyekeztek sikerrel életet önteni Hunyadi Sándor krlptaszagu figuráiba. __Párna
A színházi iroda hírei
n A WltMgo. .Mitmv tr.tlki. még caak ma csütörtökön délután és esto kerül színre a nagysikerű bemutató elsőrendű szereposztásával.
(\') rsat*k«a JacobI örökszóp operettjében, a 8yblll-ben mutatkozik be az operettegyüttea. Szeuczy Mária kototra-turénakeanő, akinek caengetytl zengésű hanglál már a Szedő-léle hangversenyről előnyösen megismerte n közönség, emittál mint kitűnő primadonna fog be-mutatkosnl. Ugyancsak ez estén temer-kedUnk meg a Debrecenből elhódított axubrettprlmadonnával. a legfiatalabb éa legszebb tánooanővel, akinek minden szubrettek között az az előnye la megvan, hogy nagyon szépen Iskolázott hang fölött la reudelkezik. Medgyeaay Juci a prózai együttes női aztárja ezúttal mint nagyhercegnő log excellálni.
ttnnal találkozunk, do régi kedvoncelnk Danis Jenő, Német Jenő mind réazt kór-nok a legértékesebb magyar operett kanizsai sikeréből. A rendezés feegy-szorUaiU a tömegek mogmozdltását, hogy annál szebben érvényesüljenek a s-nel tnü szépségei.
o a ZUkb.H.uka — azonibatöu vasárnap kezdi el kanizsai diadatutját.
Nagykanizsa, Junius 13
A város hazafias közönsége zsu-loláslg megtöltötte szerdán délután (él 7 órakor a kanizsai városháza közgyűlést termét, hogy végighallgassa dr. Plerfranco Oastlnl, az oiau Fasclsta Mystlca milánói Igazgatójának előadását, melynek megtartására a Msgyar Revíziós Liga nagykanizsai csoportja kérte fel. A város társadalmának legszámottevőbb egyénilégeinek üdvkláltáaa kíséretében foglalta el helyét a 25 éves egyetemi tanár, hogy lelkes, lendü-
letes beszédévet reményt, a további kitartás ereiét öntae a határmenti véios lakóinak lelkébe.
Az illusztris vendéget, Mussolini Ifjú Máltájának lf|u küldöttét Krdlky István dr. polgármester üdvözölte a magyarság őszinte tettvéri szeretetével, majd a hallgató* ághoz fordulva kérle, hogy fogadja szeretettel a ló barátot.
Ezután dr. Plerfranco Oaallnl állott fel. Gesztusaiban a fiatalság Imponáló életlendületével, szavaiban az Igazságtalanság ellen lázadó em-
Legújabb divatú
ruha- és köpenykelme újdonságok
az összes divatszinekben megérkeztek
SINGER
DIVATÁRUHÁZBA.
BADEN bel Wien SfWííífcSiíS., Hotel Sacher «. Kurhaus
a magyarok régi, kedvelt nyári tartózkodási helye A legmodernebb komfort. Valamennyi szoba folyó hideg- ís melegvízzel, balkónnal. Kitűnő konyha.
KivSnatra diéta. Orvosi vezető: Dr. Nshmsis Alfréd, üyönyörll kertes kávéház. A legjobb zene. lllres bilé^;-\' Kérjen prospektust.
Telje* napi altatás aaskaval már 1» -^angOtől.__
ber kirobbanó erejével világította meg a magyar revízióé problémát olasz szemszögből
— Azért lettem Magyarorszíjjra, mondotta, hogy tanúimé\',yozzim : ml a magyar nép és mf fs a törekvése. Impressziók*! akarok azokról az Igazságtalantágokról, amlkn elkövettek a magyarsággal. Ha véglg-nizOnk a történelmi szerződéseket,, láthatjuk, nogy egyikük sesn voll állandó. A trianoni szerződés 19. §-a Is magában foglalja a revízió tehetőségét, sőt annak egyeneeen forráaa. Ezt mt állítjuk, nemzetközi jogászok. Olaszország u Mussolini kezdettől fogva revíziós politikát folytat. Ez már a szerződés aláírása napján megkezdődött. Olaszország mindig ezt a politikát fogja folytatni, tgtrea-egyedül Magyarország érdekében. (Frvnetlkua tapa). A Dace nem törődik azzal, hogy az Idegenek milyen izemmel nfiik ezt a politikát. Mi reálpolitikái folytatunk abban a formában, bőgj Közép-euiópában egy trőa állam JOJJOn létre, amely a Keletről lövő esetleges támadásokat mindig felfoghaiia. Azt akarjuk, hogy Magyarország betöltae azt a hivatását, melyet egy évezreden át betöltött. Az európai politikában. Magyarorazág megaegitéié-vel még az is a célja a Dúcénak, hogy megakadályozza a különféle
E\'aságl éa politikai blokkok iétre-lét, melyek szerinte egéaz Európa Jét veszélyeztetik. A Duce azt akarja, hogy a közmondásos régi római Igazságosság szelleme térjen vissza ebbe a ronci Európába. Meggyőződése Muiiollnlnak, hogy cttk az igazságosság állandósítja a békét. Ez a tétel urklja a Duce egész külpolitikáját.
A nemzetközi szerződések boszorkánykonyhájába nyújtott aulán be-
SHántást, megjegyezve, bogy araoa-nl chaosból ct|ak az Igazságosság és önzetlenség segítségével lehetne kilábalni.
— A különféle kisantant izerző-déseknek, mondotta, semmi más magyarázatuk nincs, mint a békeszerződések állandósítása él a revízió megakadályozása. Meggyőződésünk, ha a kisantant nem lenne pénzügyileg és katonailag aegitve, inár régen szélelett volna. Ezt a folyamatot szeretnők ml most siettetni. Valljuk a Dúcéval együtt, hogy azok a hépek, melyeknek ninca történelmük, nem uralhatnak más, történelmi népet. El kell tüntetni azokat a népeket, melyeknek ninci hivatásuk ét elő kell segíteni a történelmi hlvatásu népek megerősödését. Az az t.résem, hogy az önök nehéz helyzetéből nincs már messze a szabadulás órája. Ezt bizonyltja a négyhatalmi szerződés, melynek aláírásakor Mussolini kijelentette, hogy A ezzel akarja elősegíteni a revíziót a Népszövetség keretén belül.
Dr. 8<*abó Zsigmond, a Revíziói Liga kanizsai csoportjának elnöke olasz nyelven mondott köszönetet az előadónak Nagykanizsa város kö-zöniégc éa a Revíziós Liga nevében.
Az olaaznyelvü előadást, amit állandóan fel-felzugó taps szakított létbe, Széli Sándor dr., a Magyar Revíziós Liga kiküldötte adta viasza hü fordltáaban a hallgatóságunk. A
X érdeklődéssel kísért revíziós áson a kitűnő Levente Zenekar Is közreműködött a Qlovinezza és a Magyar Hiszekegy Intonáiásával.
Az előadás után a közönség kitörő lelkesedéssel ünnepelte dr. Pierfranco Oasllnlt.
A tudós olasz igazgató nagykani-zs ti tartózkodása alatt a város vendége vo\'t. Sterdán délután dr l\'llhil Viktor kormány fötaridciosnál icjíi volt
NAPI HÍREK
J
NAPIREND Junius IS, cmatSrtfek
w™l batollkua: Uirup. Prolesllns: Vld.tar.: Slven hó 21.
Víroíl mnxaum és kftnywtír nyitva\' csütörtökön és yailrnap délelőtt 10-tSI 12 irálg.
UyógynzarUrl é||ell uolgilal e hónapban: aSalvator gyógyaaerUr tímébet tér. .21. se. és a klskanlisei gyógyszertár.
Oözltttdö nyitva reggel 6 órától este;: 0 órflg (hétló, ncrda, péntek délután, * — égési nap nőknek).
Junlui IS, péntak .
Róm. katolllue: Reg Per. ProteaUn*: Jlsittn. Ur.: Sivin ho 22
Egyedül...
írta; Krimer Endre Uusaika-toazlányok lágy Mtérájábas \'Sötéten zizzenve kering az éj. Valahol messze, az ég-erdö mélyén Bekseatnt utAr • kelő sapkatél-
Hgyedtlt, meglopva, t a^ua, mint as éh-fleski Ka, és. A nzort w. az árva, ínég, (brokit-aetyem, barin-y, nwyogó gyfr (mán tok.- I
Megcsúfolt, tttbsgyott, • volt!... A senki [lánya.
Egyedül meglopva elindulok uiomz«. tvalami Itt belül táj. tép. kínoz nagyon) tí ettotejtem én ta Jéghideg közönnyel, Majd egy«"r... m-Jd egytter, ha és IS [Ulhagyom,
— .(Űrnapja) Kötelezi ünnep. Az Ur Jézus ünneplése az Oltárlszent-sé^ben. Az anneplés kimagasló ponlja a fényes szentségi körmenet. Az Oltáriszentség diadalmenete a város utcáin, hogy áldásával árassza el a lakosságot, a várost, a munkát. Gs mindenütt, ahol a baldachin alatt az Ur elhalad, meghajlik a btlszke k|, löldteborul a kemény térd és alázatos Imádattal hódol az emberl-ség az Oltáriszentség ben jelenlevő Ur elölt... .Ur nap|a vtn... Az ünnepélyes istentisztelet 9 Örskor kezdődik a plébánia templomban, utána a szentségi körmenet.
— (Doktorrá avatta) Horváth Oéza eszterognyel jegyzőgy akorno-■kot a Pázmány Péter Tudomány Egyetemen .» jogtudományok doktorává avatták
— (A ZTE éa az öregcserkészek JuUállsa) Július 2-án lesz az év legnagyobb szabású szdrakoztsló népünnepélye a kél egyesület közös zendnzésével. Kél olyan egyesület mutatja be ere|ét és rendező munkáját, mely már maga Is blztooilék arra, hogy ez a jullálls méretében és nívóban sokszorossn felülmúlja az eddig látottakat. Színhelye a Zrinyl sportpálya, ahol a megazokolt ma-jállsl hangulatot komoly bemutatók színezik s teszik értékessé. Harcászat tornabemutató, cserkészbemutató és tábortűz, stb. Bevétel s Zrlnvl Torna Egylet felszerelése és az öregcserkészek Jamboree-alapja javára. A közönség nemcsak szórakozik, hanem hozzájárul városunk kél törekvő egyesületének előbbrejulásához Is.
zalai közlöny
A Diewock-növeodékek vlasgaelőadfteítról
M\\ valóban Jó napjuk voH a mamiknak. Na, meg a papiknak. A kii növendékekről nem is beszélek...
Hit — gratulálok. A kis kék-fehérpettyes primadonninak: a gyer-mekszinház sztárjának, a kis szöke-haju bonvlvantnsk, a viritündémek, aki szívért koldul és szerencsétlen, mert nem Ismeri az örömöt, de a bánatot sem, a táncot lejtő kis tündéreknek, a tanitónéninek (csak a játékban az), a mamának (szintén I) és — utoljára, de nem utolsó sorban — a kitűnő gyermekszinház rendezőjének.
És hogy milyen sikerük voll I... Egy siáz-szértás kasszadarabnál nem zughallk fel annyiszor a nézőtéren a nevetés éa s taps. Ns, meg a színészek!... Bizonyisten, még az Igaziak is megirigyelhetnék azt az el-
fogulailanaágot és raagátóláil^fdölt-séget, ahogy ezek a kik primadonnák, szubrellek, gC-lök a színpadon mozognak. Ugy bizony...
A fiukról (Mii; megváltozott a véleményeim. Eddig azl hitlem, csak a kislányok tudnak sikkesek, kedvesek, aranyosak lenni. A Dlewock-növen-dékek itt Is kivételek.
Majd elfelejtenem. Ez nem magyar színház voll ám I Némel I — Hoch deulsch...
Óh, Istenkém, de szeretnék én is Dicwock-növesdék lenni. De olyan Id-pici... _ „»„
— Strandkabát, pyjama és frol-tirkelme u|donságok nagy választfka Slnger dlvatáruházban.
Magjehnt
Lidttt Julla verteekönyve
és 2 pengőért kapható a Zalai Közlöny szerkesz- • tőségében.
Kfilcs&nzllnk
nyaralásra
telepes készüléket
mérsékelt díjért. \'
Gramofonlemez kölcsönzés
E£EK TU ON %0T* *
— Esküvő. Szerecz Mancika 4a Kolsy Dezső f hó 17-én d. u. 5 órakor tartják esküvőjüket az alsóvárosi plébániatemplomban. (Minden külön értealtés helyett.)
— (A felsőkereskedelmi Iskolában) szerdán délben hirdefte kl dr. Oen> Tibor-kereskedelmi minisztérium! osztálytanácsos, érettségi biztos a 12-én kezdődön érettségi vizsgálatok eredményét. A 29 növendék közül 2 jeles, 5 jó és 17 megfeleli. Öl növendékei 1—2 lárgy-ból szeptemberi javítóvizsgára uta-slfo\'t az érettségi biztos.
— Elsőrangú mű Jég kap-hatő a Transdanub t a Egyesült Gőzmalmok Részvénytársaságnál.

— (A volt U-aa huszárezred)
a balamut\'.wkai ütközet é*forduló|át, miül eddig minden eszlendöben, ugy az idén is az eleseit -Jiö» bajtársak emlékezetének szenteli. Az erted volt tisztikart ezúton szölltja lel az összes 11 ea bajtársakat éa ezek hozzátartozóit, hogy az emléknapot velük ünnep:l|ék Szombathelyen. Program: Junius 18-án délelőtt fél 8 órakor csendes szentmise a Székesegyház Madonna kápolnájában, 10 órakor a :l-es emlékmű megkoszorúzása a lovassági lakianyában.
— Erőt, vérbő, kövér emberek számára a természetes .Ferenc József" keterüvlz naponként való Iváaa a legkisebb erőlködés nélkül lőnnyü és rendes bélmüködést biztosit.
Legolcsóbban FEST
Legszebben TISZTIT
VARGA
ruhafestő, vegytlsztltó, Köz mosó flzeme Hamyadi.utc. 19. Horthy M.-ut 8.
föJíQS ám „v-k
i taataei,.,
♦<vl • .......
ThM mKt.. ; r.-r
\'tövünk FRimiT!
A tttmt evkorta aaiTaMrtm Wrazza irMtat éi
■m* \'ifB\'ámJffiw.1.
Orártl.; atSÉaarnfcja l-i, Búé.,,,.,
— (A nagykanizsai összmun-kásság junliusa) Vasárnap, junius 18-án tartja a nagykanizsai össz-munkisság szokisos junliiisát a lazs-nakl parkban. A rendezőség sokféle szórakozásról gondoskodik. Less céllövészet, krtrikadobás, szerencsesitor, szépségverseny, U-es rúgás és sza-badszlnpsd. Kezdete délután 3 órakor, belépődíj 30 fillér. Kedvezőtlen Idő esetén a juniális kövtlkező vasárnap, junius 25-én, ugyanott.
— JiJ rid i 6 : Trane-danubta.
— Kész női és férfi esőkabátok, garantáltan vízmentes, darabja fsak 14-20 Pengő a ScIUllz Áruházban.
— (Egy utca panasza) Nemcsak
mostohagyermekek, vaqnak. Vannak mostoha utcák ia.- UfcáV amik csak másodsorban jönnek. Vagy még ezalán. Az elkényeztettek, a Wet-szetOen jobb sorsra érdetuesidek ulán, A Ktnlzzt-\'utca sem tartozott sohasem a kedvencek közé. Nemls olyan régen kezdenek csak gondolni rá. Dj csak kicsit. Mégis ortffonk, sőt boldogok vagyunk, hogy ebből a csak Miséjére, dé nem fekvésére nézve erősen kültelki KlnlzSPulcából végre kellemes, közlekedésre alkalmas tálcát atramak csinálni. Dfl csak akarnak. Még nem slkerblt. Egyelőre port nyelőnk. Porlötnegekel \'éi por-fethőket. Ha kinyitjuk az ablakokat, Illetve ha kimerjük-\'nyllanl azökal. És lözben szon töprenghetünk, hogy hol vsnnak azok a vírosl ötriöző-kocslk, amik a valóságban mégis csak valahol megvannak. Miért Mit-csenek ezek a Kfitlal-ttltában ? Hiszen Ittrténhelnénék néha véletlenek Is. Milyen |ó, hogy -a« Ulcik hallgatni tudnak. Hogy nincs nyelvtik és nincsen — mdejttk. Tiszteletté! .-egy Klnlzsl-atcal adóftzétS.
— Legfinomabb ratnőeégü, ieg-dlyatosabb lé lirtihavasznalí és nyári szövetek singeméi,
— (Zsebtolvajlások az Erzsébet téren) A szerdal hetipiac alkalmával kél zseblolvajMet követtek el az Erzaébet-téryi, ahol Ismereüen tettesek Csáki Sándömé Magyarutca 52. szám alatti lakos zsebéből 45 pengő, Betlehem Oyörgyné Vörös-marty-ulca H, szám alatti lakos zsebéből pedig 12 pengő tartalommal lopták H a pénztárcát.
— K( korán kel, aranyat lel I Este barnán fekszik, reggel szőkén kell Megcsodálják. Ezt érlel a -.Pe-keiefejű Hydrogénes Shampoon" hal.
Paplanokat, nyári takarókat,
strand és frottier kelméket, szőnyegeket
nagy választékban, olcsó árakon vásárolhat
KIRSCHNIR MÓR Máruházában Nagykanizsa, Fé-ai 3,
1933. junlus 15.
ZALAI KOZlONY
BAD IfÖSLAU
Eurépa legaiabb atrandfUed&je.
Bécs közvetlen közelében.
20 szálloda 63 penzió. Minden igénynek megtelelő elhelyezts.
Telje* allátáa már napi
S.— pengftt&t.
Ismeri él réti gjermekl6rdöh»lj.
Szórakozások, Minden délután és este tánc a kávéházakban. Oyönyörö kirándulások Nagy Jmenetdljkedvezmények az osztrák vasutakon. A legjobb szubalpln klíma. Prospektust küld és felvilágosítással szolgál t
a KurkoarlialB és az Oiztrák Idegen
rorgalal Iroda Budapest VI, Andrájsy-ut.
U*S
Számon BŰI bajnál a természetes „fereao lézsel" keserűvíz használati végtelen nagy megkönnyebbülést szerez A nöorvosl Ttlinlkák bizonyítványa! tanúsítják, hogy a rendkívül enyhe hatású Feresc lózsel vizel különös :n a szülészeti osztá-1/on a legjobb sikerrel alkalmazzák.
— <Uj gyógylürdó) A islsl Bi-laton-parlon, Lovas községben s veszprémi káptalan és az* állam hozzájárulásival u| gyógyfürdő létesül, amelyet már az idén belekapcsolnak a tUrdőpropagandába. Lovas községban évszázadok óla hasznúit gyógyforrás van.
— Nyári dlvalujduruágok m. ponia érkeznek Slnger divatéi uházba.
— Nyálra ..,,11.1 rádiót I Nyáron még loutosabb a rádió, mint máa Időszakban, mert a ktllnnbőző nyári szórakozások, érdeke* szabadtéri események éa aportmér-kózések \' helyszíni közvetítése a rádiózást változatosabbá teszi. Fontos a rádió azért la. mert a tanuló ltjuságliak csak a nyári h\'i^apokbau van elég niabad ideje rádié-elc/idáaok ^meghallgatására. Aki most vásárol rádiót, olcsóbban jut hozzá, mert az Orion gyár a bevált 2+1 lámpás, négy->óluiu hangszóróval egybeépített 7016-os )rion rádió árát nyári propaganda-akció keretében 80.— pengőre szállította te. A 7016-os rádió bármely szaküzletben 10 havi 8 pengő részletfizetésre ia kapható.
— (Hazaszállítják Glatz Lajos holttestét) Tegnapi számunkban beszámoltunk Olate Lajos, a halai és közbeesőiéiben álló vésel tanító tragikumáról. Ma arról értesülünk, hogy hozzátartozói valószínűleg Inkére száUtljtk holttestét, hogy utolsó kívánsága teljesedték.
— A legrégibb ldók óta alkalmazza az orvostudomány a ként az arc zsliossága, arcllsztátlanság ellen. Az arc zslrosságát ,a szabadalma zolt eljárással készüli Sulfamyl kén-puder szünteti meg biztosan.
— Nagykanizsaiak lettek a tegnapi osztálysorsjáték főnyereményének nyertesei. Tegnap délelőtt sürgöny érkezeit Nagykanizsára hogy a tegnapi húzáson a lönyere mányt, a 25.000 pengőt nagykanl-zsalsk nyerték. Utána jártunk a dolognak és sikerüli megállapítani,
hogy mind nyolcadsorsjegylulajdo-notok a boldog nyertesek. ) Íz egyik
Í vásári árus, a másik egy mé-os, két nyolcsdsorslegytulajdonos
egy szegény mosónő, aki, amikor hitül hozták neki a szerencséi, örömében sírva fakadt a mosóleknö mellett. A tegnapi húzáson léhát a szerencse Istenasszonya Nagykanizsára ontotta kl bóségszaiuját. Etde-kes, hogy az összes gyertosek a Hiischter-traflkban vásáioilák meg sorsjegyeiket. Ugylálszlk Fortuna-asszony a nagykanizsai Hlrschler-trafikkal van jovlszonyban.
Trench coatnak, viharkabál-nak, vagy porköpenynek nagyon alkalmas vizhatlan, tarlós anyag métere csak 2-40 P SchHU Áruházban.
- (Az Ipartestület elnöksége) \'felkéri a tagokat, hogy az ünnepi körmeneten való megjelenés céljából 9 órakor gyülekezzenek az Ipar-testttletben.
— A Magyar Szőlőbirtokosok Országos Szövetsége folyó hó 29-én délután 3 órakor Tapolcán a balatonmenti szőlősgazdák nagygyűléséi rendezi meg. — Részlvesznek gróf Eszterházy Mórltz, Darányi Kálmán, Lázár Miklós és Vav Miklós bíró. Minthogy a nagygyűlésen lob bek közöli égelően aktuális togyasz láüi adó és azeszkérdés tárgyában is állást foglalnak, ajánlatos, hogy virl \'Kinkről a lerme\'Ok mrv srám-fcmi megjelenjenek.
SPORTÉLET
Ma lesz a Reálgimnázium
tornaflnnepélyt A nagykanizsai róm. kath. re*t-glmnázium. „tiunytdl- Sportköre ma délulén 4 órai kszdettel tartja szokásos évi lornabemulalójál a Zrínyi sporlpllyán.
A versenyszámok sorrendje: Felvonulás. Hhnnutz.
1. Zenés szabadgyakorlatok. 2 Zenés tabotgyakorlatok. 3 Korlát, nyújtó, lőgyakorlatok. 4, Talajtorna. 5. Súlylökés. 6 Magasugrás. 7. 1100 m. síkfutás. 8 80 m. siktulás előfutamai. 9. Távolujrás. 10. 400 m. síkfutás. 11. Kosár-labda mérkőzés III. a) b) komb. IV/2 csapat. <12 80 m. siktulás döntö|e. 13. Disz-koizvetés. 14. 4x80 m. slalélalutás
Kész női ruhák
legújabb modellek, gyönyörű választék.
Arainki
Jersey és Afgalain ruha
szép színekben ....
Selyem chantungruha
ízléses fazonokban, ötszinü Fregoli sállal
Crep Ami ruha
elegáns kivitel, legújabb klmintázás
Tiszta selvem (hernyóselyem)
délelőtt! elegáns ruha ....
Crepe de chine complét
dus kézi ajourral, ruha és kabát
Trikóselyem blouse
az összes divatszlnekben
Trihóselyem ruha
elegáns szép faunok ....
Trikóselyem pongyola
minden nagyságban .
IV, V, VI. osztályok. 15. Játékok I—II. osztályok- 16- <«100 m* tétaluláa V, VI, VII, VIU. 17. Kos*-labdamérkőiés IV/1-V/2 tsapat. 18. 800 m. slktu\'ás. 19."Q«elyha|-lás. Dijak kloszlása. Hiszekegy. Elvonulás. Ezúttal tehát nem lutball rajongóktól, hamun a dlékserng szülöilől lesz hangof a Zrtnyl sportpálya ha*\'™" tribünje.
Az Izraelita elemisták torna-vtzsgája
Vaiárnap, folyó hó !8 án <Jélutá» 5 órakor larljt az Izrtétitt \'elei* Iskola évi torna vizsgája az Intézst udvarán. A kis apró dláksereg met* mutatványalt érdemes twz megnézni.
.SplUer kupa" döntö fltlbalt-mérkőzés a Magyar-utcai
levente pályán Ma délután fél 4 óta^or levente kupi döntőmér kózés Mrtl leját-szásra a Magyar-utcai leiente. sport pályán. Az Ékszerész játszik a Transdanubia csapatával at értétet Spltzer kupáért. A bét csapat már találkozott egymással e díjért »aló küzdelemben, de akkor 3:3 arányban döntetlenül végződött a talál-koiás. A két jó képcstfgfl fair a»-pat küzdelme jó sportot igér.
P 10— 15-, 18—
, 22—
, 28—
, 2.48
, 5.60
, 8.50 , 2.50-tól
Kerti ruhák már
Minden ruhánk, minden héten n) és ni (aconban a iegnjabb dlvatszlnekben kapható!
MngyKantxaa legnagyobb OrufiOxa.
— Bútorvásárt át — nem goídl
Teljes berendezéseket rendkívül ernyős részletfizetésre, sőt kamatmen-lesen is szállítunk. Kopstdn bútoráruház, Horthy Mlklót-ut 4.
Ztrlckl lárUt
párta 20-38, London 17-S 42/50, RrHaael 7Í45, Madrid 44 21\',1, Amstarrtal 122 00, Wlaf. 73-18 Slőtla —**- , -15*41, Varaó 58 Ü5, Budape«t B««r« 7-00, Bukaraat 308
Tsraéaytózti.
Huza llizar. I210-U95 ijes
1235-1325. 7t-*a 1261-liíl Tikfa 1285-1370. ne-aa IJSt-taM, tuli 78-os lt-50— li6S,77^s 11-65— Ír®, 1180—1200, 12 00-12A
80-aa 13 15-12 30, roas 5-3TJ—5 <ft ut árpa 8-40-883 \'sab 7-93-W,, kM-gerl 790-800, korpa 520-frK
1 Isasatt it«k áavl»»-á««aáyatl
valuták
Angolt. 1»46-19 85 Helga fr. 76-16-79-74 Ca3ik. 19-91-1707 Dánk. 86-40-87 60 Otoár 7-20-7 70 Dollár 469 00-479 00 Prsnda 1.22-30-2250 Holl. 229 90-232 10 Zloty 84 35-64 85 Lei 3 46-3 44
Lava 4«M\'38 Ura 2(«0-30-20 Márka 135-70-136-60 Norvég 98-00-9900 Passta
Sehlll. 77-50 80 ISO Svájdt. 110^0-111\'40 tvádk. 9980-10080
oavizAK
A mar. 230 10-332 10 Mpád 7-80-7-90 bartln 116*80*130^0 Braaaal 79* 16-79*74 Hu karait 3*41-3*43 Kopwh. 8660-87 60 London 194Í-1960
Makid ------
Milano 3(K»J»18 N«wy. 473*00-479 00 Osalo 9*304900 Pá. fa 2t*33-2«7 Prága 16-9S-I708 Szófia 4il"/i4*t4V. stockh. toów-locrso Varaó 64*53-6405
Zttrldl 11080-111-40
Wien elaartne árfolyama i 80.4Ö4.
BerfésTáiár
fel hajtás 2513, dladattan 587. - Ela6-rendfi OW—0*88. wirtatt ö83-»» azt-(tatt közép »80-V82. N6nnyfl 072-W t-ső randi Mag 0*76 0*0, ltod randa öreg 070—0*74, angol afiklá L 0 94-1*00, szalonna nagytxui FlO-ÖOl zalr 1«-1-30, boa 1-24-000. fífaartés 1 OS -l"»6.
Pelelös kiadó: I.kal K*nl>. loésnubaa Iclslon; Nagykaolats 78. «Ma
zalai közlöny
198a Junlui 15.
DURIUM gramofonlemezek P 1.95
HT Kiváló slágerek I "VI
TRANSDANUBIA R.-T.
Kedvező alkalom 1 Üzletváltozás miatt
nöi kalapoJcaí
mélyen leaaxtllltolt drou
AlalcUOtoU meglepő mxépen UémMUlnelt 1
Br&nyai C.
KalapUxloté.bcn HoríQy MiUlóa-ui O.
APRÓHIRDETÉSEK
Vaa«4«ltaik itiUit Uveg-áruk kg olcsóbban Sterunél kaphatók, Városház-palola. Telefon ÍM. 2323
Balaton raárUn háa én .illatalak ul-
csdn eladó. Ridtklödnl lehel Oörög do-bánylözsdében. 2331
Rövid Sllngl longora éa 2 réiigy matra-....... almié. Bó-
Coklcsl é> 2 éilellnekrény v*btj«t Tenhdi Drogériában.
UoMnytOzadébe naagblaattat kerea. Clm i Csengery-ut 87. sz. 2378
Kégkantaaéaafci cipők, gyermek-kocáik atb. aaélfan laaaSrlIltatt írban kaphatók. Arx.ll., laiár-udnr.
•a4p MraaraaaUa aatoal lakla <M«u»kA»al augusztus l-re kiadó Horthy Miklós ul 91. ai. alatt. 1617
ruhát vess és elad Márkus,
KtrAly-uKa 31.
Egy aB?*o rlhhaaoa felvételik a vasad hlrlapánrdába. 2351
poqAnyvári
uradalmi tslboralm kaphatók Ulerenktnt már tO Iliiéiért. Legkisebb tétel 25 liter. B S 011 KAROLT löldblrtókos Batthvány-utca 26 uia.
a hutorosott u cal szoba azorr-ruks kiadd Klnlssi-u. II. 2361
Irodai gyakorUtbsn és könyvelésben |ártas, ttalmaa, Jénieg-Jelenéaü kereaztéay urlleányt Nagykanizsán megnyíló üzletünk részére. Kaadd flaa-téat nyultunk. BevSIil esetén blzlos jövó. Csak fenti teltételeknek feltétlenül meg felelók lényképes ajánlatát vesszük llgye. lambe. .Belépés azonnal* kiadóhivatal lo-vlbbll. 2373
•tátnassk teljes elUtást kaphat. Clm megtudható Muszel éa Friedemhal caemtge-kereakedésében. 2389
■ atorexolt szoba kiadó konyha hssz-nllaltsl. Hunyadl u. 16. 2371
Vennék egy |ókarban levó táska ar«-. CTm a kiadóban. 2372
KBlflatiafáratH bútorozott szoba kiadó Pöut 15. 2375
Újonnan átalakított izép kérsnaia-M»r elóazobis UszU Irriia azonnalrs4!, kUdó EOtvOs lér 24. Frankné. 2374
|K
■ togmeí
Jól lőifl b*jár4n« bosstu bizonyítvánnyal megfelelő helyet kerea. — Clm: Királyi Pá! ntca 19. 2379
Oldalkocsis motorkerékpár kifogástalan állapotban eladó. Clm ;a kiadóhivatalban. 2380
Korpa e\'adó nagyobb mennyliégben, Kanizsára szállítva. Hat pengd q kint. — Qalambokl Hengermalom. 2382
J4(j»*«ikrénf 1 nagyobb méretűt vennénk. Tejközpont. 2386
Megvételre keresek jókairban levő Jobboldali takaréktOahelyet. Clm a kiadóban. 2387
Keveset használt mély By«^*n*hk«oai
olcsón eladó. Szabados, Király utca 15. 2)88
12288/930. B. síim.
Árverési hirdetmény
a köztartozások fejében lefoglal! ingóságoknak az 1923. évi VII. tc 56—58. § ai érlelőiében es/közlendő nyilvános elárvereléséröl. A végrehajtást szenvedő neve: Mihaleci József. Lakása: Pivári-utca 7. Az első át vei és helye: Erzsébettéri piac.
Az első árverés ideje (nap éR óra): 1933. julius 10. d. e. 9 óra.
A második árverés helye: Erzsé-bet-téii piac.
A második árverés ideje (nap és óra): 1933. julius 19. d. e. 9 óra.
A lefoglalt ingóságok megnevezése sommásan, nemenként.
1 darab vörös-hrka tehén 350 P összes becsértékben.
Árverési feltétetek.
1. Az első árverésen az egyes ingóságok cuak akkor fognak eladatni, ha a becsértéknek legalább háromnegyed része megígértetik.
2. A második árverésen azonban az Ingóságok t> becsérték háromnegyedén alul is. a legtöbbet Ígérőnek mindenesetre eladatnak.
3. A vételár készpénzben azonnal\'fize-tendő, vevő által fizetendő a forgalmiadó és ai esetleges fényűzési adó is.
Kelt Nagykanizsa, 1933. junius hó 10. napján.
Kengyel Qyula s. k. <370 városi végrehajtó.
és madár eleség i
a budapesti Állatkert
előírásának megfelelően legmegbízhatóbb HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél.
anán
Legideálisabb nyári tartózkodási hely a MAOAS TATRA-ban.
TÁTRA—MATLÁRHÁZA
Tatranskó Matllary CSR.
920 méterrel a tenger színe felett — Tökéletes modern komfort. — Fizikális-diétás gyógykezelés. — Hizókurák. — 180 szoba folyó hideg és meleg vizzel. Tökéletes orvosi berendezkedések. Zene, hangverseny, ideális sportlehetőségek. Vasúti és villamos állomás: Tátra-
lomnic. Posta helybei?. Vezető orvosok: MUDr. Holczmann és ML\'Dr. Eckstein.
Felvilágosítással szolgálnak t Az UTAZÁSI ÉS MENETJEOYIRODA Budapest, VI, Andrássy-ut 19. és az IOAZOATOSÁO TÁTRAMATLÁRHÁZA. som
RÓZSAFÁIT
..GYÜMÖLCSFÁIT
mfgvédl
a hangyák és
ba az anyvgyQrQkat felrakja és
„PRONIKOL"-lal
permetez. Pronlkol ára: 3 liter permetléhez 24 fillér 3) . . 126 fillér 100 „ „ 230 Illlér (Használati utasítás és ismertetők in«y«n állnak rendelkezésére). Növényvédelmlszeiek eredeti pyári csomagolásban beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növény védelmi-szerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. (A bírósági palota mellett)
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
10.935/1933.
Határozat.
A városi alsóerdőn keresztülvezető virághegyi és Gáspárhegyi utak használatát visszavonásig és kivételesen engedélyezem.
zzsz Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
9562/1933.
árverési hirdetmény.
A város tulajdonát képező Kölcsey-u. 9. sz. házban megüresedett 1 szobás lakást f. évi junius hó 22-én d. e. V2IO órakor a városi gazdasági hivatalban bérbeadóm.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1933. évi junius hó 9-én.
ziri Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
5797/1933,
Árverési hirdetmény.
A város tulajdonát képező Kölcsey-u. 15. sz. házban megüresedett 3 szobás lakást f. évi junlus hó 22-én d- e. 10 órakor a városi gazdasági hivatalban bérbeadom.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1933. junius hó 9-én.
sin Polgármester.
ERTESITES. i
Értesítem a nagyérdemű vevőközönséget, hogy raktáron tartom az összes kivitelű sírköveket
múruúnybói. sranitnől, termő- ti mUlíöböi.
Továbbá sírbolt, sirkeret építését és javítását, betűvésést és aranyozást szakszerűen és olcsón vállalom. Kérem a nagyérdemű közönség további szíves pártfogását. Hazafias tisztelettel
KOVÁCS JÓZSEF KŐFARAGÓ-MESTER
NAGYKANIZSA, Klr*ly-sstoa 33. sz. alatt.
Hyoriított s l«plula|donos Közgazdasági R.-T. Outenbarg Nyuaida éa Délzalai Lapkiadó Vin.lUa könyvnyomdájában Nagykanizsán, tfslalós Üzletvezető: Zalai Károly.)
73. évfolyam 135. szám
Nagykanizsa, 1933. junfui 17, szombat
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Soazkesatóeég éa kiadóhivatal: főnt 5. aaám Megjelenik minden reggel, hétfő kivételével
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
»«Ueléil ára: egy hóra < pei.gó 80 Iliiéi Saefkeaatóe/gl éa kiadóhivatalt telelőn: 78. aa
Knltnrvonat tudni Kanizsáról az országos dalosversenyre
Héttőig kell Jelentkezni a ver senyre utazóknak az Igazolvány beszerzése végett
Nagykanizsa, junlua 16
Az Országos Magyar Dalosszövetség Budapesten, jullus 1-én és 2-án, szombaton és vaaámap tartja XXIII. országos DalosversenyéL A dalosversenyre kulturvonatok lógnak közlekedni, amelyeknek Indulását és visszaérkezését az Országos Magyar Dalosszövetség a Máv. Igazgatóságával egyöntetűen lógja megállapítani. Tájékozódás végell az Országos Magyar Dalosszövetség XlV-ik (zalai) kerülelének elnöksége közli, hogy a kullurvonal £5 százalékos kedvezményt nyújt a• dalosversenyen résztvevőknek. A 65 százalékos kedvezmény attól a helytől számit, ahol az utasok felszállónak a külturvonatra.
A dalosversenyen részlvevó aktív dalosok az 60 filléres dalosfelvényt Ingyen kapják, a vasuli igazolvány megszerzése is díjtalan. Ellenben a kísérők, valamint a dalosversenyen résztvenni szándékozók a dalosjel-vényl 50 fillérért, a 65 százalékos kulturvonall kedvezményhez az utazási Igazolvány! 80 fillér klállilásl dl| ellenében Igényelhellk. Eszerint Nagykanizsáról kiindulva a kullurvonal dija nem dalosoknak 3 P 25 fillér oda, 3 P 25 fillér vissza, 80 fillér utazási Igazolvány, 50 fillér dalosjelvény, összesen 7 P 80 fillér. Ai 50 filléres da!os|elvény jogosít a versenyek meghallgalására belépődíjul, továbbá a parlament előtti lé-ren larlandó ünnepségen beléplidlj nak telel meg, azonkívül érvényes iesz a Margitszigetre ingyen belépésre, úgyszintén az Angol-parkba is és végül mindazokra a kedvezményekre, amelyek az ulmuialóban elő vannak sorolva, illetve melyek a dalosversennyc! kapcsolatosak. Itt megjegyezzük, hogy azok a dalos-testvérek, akik a dalosvetsenyen nem vesznek részt, a 80 filléres Igazolvány dtjál, valamint az 50 fillére* jelvény dijál Is kötelesek megfizetni. Körülbelüli tá|ékoiáara közli az el-nökség, hogy a Nagykanizsától kiinduló kulturvonat előreláthatólag jullus l én 7 óta körül fog elindulni, Budapestre megérkezik 12 óra körül, a visszaindulás Idöponjs még nincs megállapítva.
Az Országos Magyar\' Dalosszövetség szállási lud biztosítani egy
napra 1 P-ös árban magánosoknál, esetleg tanintézetekben Szállodákban 3-4 P-ős árban, élelmezést napi 2 P-érl, háromazori étkezéssel. A háromszori étkezésben bennfog lallalik a reggeli, amely tea vagy kávé 1 drb süteménnyel, ebéd: leves, sült körítéssel és tészta, egy darab kenyérrel, vacsora: amely áll ,a8y egy gulyás éleiből, vagy pedig süli körítéssel, egy dtb kenyér.
A Nagykdnlzsdről kiinduló kultur-vonathoz - csatlakoznak a Keszthely és környéke összes dalosat, a versenyen résztvevő dalegylelek, valamint kísérőik. A kullurvonal ponloi Indulását, érkezéséi a Zalai Közlöny ulján hozzuk az érdeklődök tudomására.
A zalai kerület elnökaége mély
tisztelettel felkéri mindazokat, akik a dalosversenyen réazl óhajtanak venni, hogy elhatározásukat az Igazolványok megszerzése végctl, legkésőbb f. hó 19 lg dr, Tholway Zsigmond ü. v. elnöknek vagy Hutter Oéza ker. titkárnak személyesen vagy telefonon jelentsék be. Felvilágosítással az elnökség szolgál.
A kereskedelemügyi miniszter megengedte, hogy o dalos kullurvonalo-kon a vasutas dalosok Is utazhat nak rendes szabadjegyeikkel. így a vasutas dalosok cgyült utazhatnak dalostestvéreikkel. Tárgyalási folytat az Országos Magyar Dalosszövetség a Máv. vezetőségével aziránt Is, hogy a vasutasok, Illetve a szabadjeggyel rendelkezők is a daioakuiturvonalial utazhassanak.
Komoly ellentétek a világgazdasági konferencián apénzrögzltés kérdése körül
Szó sincs arról, hógy Franciaország változtasson álláspontján a hadiadósságok ügyében
London, Junlus 16 (Éjszakai lelefonjelentés) A Reuter Iroda szerint a világgazdasági értekezlet pénzügyi bizottságában komoly ellentétek merüllek fel a francia és amcriknl képviselők között, mert a washingtoni kormány nem adta hozzájárulását ahhoz a pénzrögzltésl megállapodáshoz, melyet az amerikai megbízottak állítólag csütörtökön létesítettek.
Párls, Junlus 16 (Éjszakai telefonjelentés) A pénteki minisztertanácson Daladler miniszterelnök részletesen beszámolt a
londoni világgazdasági kpnferencia eddigi munkálatairól. Leszögezte, hogy szó sincs arról, hogy Franciaország módosítsa a háborús adósságok kérdésében elfoglalt álláspontját. Cáfolta végül azt a híresztelést, minlha a közeljövőben találkozna Mussolinival, vagy Hitlerrel.
Belgrád, Junlus 16 (Éjszakai telefonjelentés) A jugoszláv kormány elfogadta az angol kprmánynak azt az ajánlatát, mely szerint 1933. december 15-ig meghosszabbítják a keleti jóvátételi fizetésekre vonatkozó moratóriumot.
Letartóztatják Bécsben a németországi horogkeresztes agitátorokat
Dolfuss az osztrák-német jóviszony helyreállítása körül elért sikereiről
B*cs, Junlus 16 (Éjszakai telejonjelentés) Botrányos jelenelek játszódtak le pénteken az alsóausztriai tartományi gyűlésen, ahol többször is összeverekedtek a szocialista és nemzetiszocialista képviselők. Végül is az el nök ugy teremtett rendet, hogy meg vont*, a wót a vihart előidéző nemzetiszocialista képviselőtől.
Bécs, Junlus 16 (Éjszakai telefonjelentis) A rendőrség 29 idegen honos nemzetiszocialistát vett Őrizetbe,
London, Junius 16 Dolfuss osstrák kancellár pénteken repülőgépen Párisba repült. Elutazása előtt kijelentette az újságíróknak, hogy az osztrák-német jó viszony helyreállítása érdekében folytatott tárgyalásai minden oldalon megértéssel találkoztak és Ígéretet kapott erkölcsi támogatásra.
Az Eternit igazgatóját szabadlábai helyezték
Budapest, Junius 16 An főtábla pénteken szabadlábra helyezte Klein Mórt, az Eternitmüvek igazgatóját.
Vasárnap revíziós nagygyűlés lesz Pacsán
Pacsa, Junlus 16 (A Zalai Közlöny tudósítójától) Vasárnap délelőtt 10 órakor nagyszabású reviziós nagygyűlés lesz Pacsán, amelyre Budapestről és a megyéből számos illusztris vendég jelentette be részvételét. Budapestről erre az alkalomra Pacsára érkezik dr. Fali Endre, Drózdy Győző, dr. Nagy Emil, egy előkelő angol politikus, gróf Eszterhdzy Móric, dr. Némethy Vilmos és még sokan mások. Középzalából 87 község jelentette be részvételét, ugy hogy mintegy 5—6000 vendégre számítanak.
1500 zászlóbontó-gyfllóst
tartott az országban a Nemzeti Egység Pártja
Budapest, Junlus 16 Űrnapján bontott az egész országban zászlót a Nemzeti Egység Pártja. A zászlóbontás 1500 városban és községben történt meg.
D] gyorsvonat Bndapest és Keszthely között
Budapest, junlus 16 (ÉjszakaI telefonjelentés) A Máv-tól nyert értesülésünk szerint junlus 24-től szeplember 2 lg uj gyorsvonat fog közlekedni Budapest Délipályaudvar és Keszthely kőzött. A vonal 16 10 órakor Indul Budapestről és 20-12 órakor érkezik Keszthelyre.
Gerecke két éa fél évi fegyliázit kapott
Boriin, Junlua 16 Pénleken hlrdeltek Ítéletet Oerecke ár. volt miniszter bünperében, akit hűtlen kezelés mialt kél és léi évi tegyházra és 100.000 márka pénz-bltntelésre Ítéltek. A törvényszék Oerecke további logvatarlása melleit dönlott.
Eltűnt a német szabad-gondolkodók elnöksége és — pénze
Boriin, lunlua 16 (Éjszakai lelefonjelentés) A Oraul nevtl német szabadgondolkodó szövetség elnökségi tagjai eltüntet. és magukkal vitték a szövelség 700.000 márkái kitevő készpénzvagyona!.
zalai közlönv
1983. junlus 11
Zalalak a Vidéki Lapok Igazgatóságában
Nagykanizsa, Junlus 16
A Vidéki Lapok Országos Egyesülete Budapeslen tartotta évi közgyűlését Llngauer Albin országgyűlési képviselő elnöklésével. Jelen voll dr. Antal Islván sajlótöoök, Praznovszky Iván, dr. WQnschcr Frigyes, Viszi József, Rooz Rezső éa sok kitűnősége a fővárosi hirlaplrásnak. A vidéki lapok kiadói és szerkesztői várakozáson felül nagy számban |elen-tek meg. Az Egyesület uj elnökévé vlléz Marton Béla országgyűlési képviselőt választolták meg. A 30 tagu igazgatóságba a zalai sajtó képviseletében Barbarlts La|ost, a .Zalai Közlöny\' felelős szerkesztőjét, Zalai Károlyt, a .Zalai Közlöny-felelős kiadóját és Sytvester Péter Jánosi, a .Zalai Napló* felelős szerkesztőjét és klsdóját választolták be.
Ma: ten jml hangverseny
A város egész kulturközönsége nagy várakozással leklnl a mai templomi hangverseny elé, melynek művészi értékéi már eleve blzlosllja Kettlng Ferenc karnagy agilis vezetésével az Irodalmi és Művészeti Kör ének- és zenekara.
A hangverseny, amelyre a plébánia ezulon ls meghlvjt a város közönségéi, ma, szombaton délután pontosan 6 órakor lesz a ferencesek templomában. Helyárak: ülő 1 pengő, álló 60 fillér. Számozott helyek nincsenek.
IdOlárás
A nagyknalsaal meteorológiai mag-figyelő lelentéaek- Pénteken a MmtrM-tet: Reggel 7 órakor 4-17-á, detutia 3 órakor +22 6, este 9 órakor +16-8.
friMjrf: Egész napon át letbóa égboltozat.
SxiUrány: Reggel szélcsend, dílben délnyugat, este északnyugati izél
(Éluakal rádlójtltniitl » ■ataarali-alai l>Um»i|«t«rtl ••<• lOérak.r. Er-Sa«bb falp*al«|»rfia „árfcsM mlva tarral.
Bűnügyi kartel
Irta: Dávid Magyar Jóim! 48
Az összeesküvés hátterében Kalmár és a karlel többi tagjai álltak, akik méltóké)) akarták megünne-j)elni barátjuk szerencsés kiszabadulását, egyben le akarták róni hálájukat a derék vagányokkal szemben, akik olyan őszinte együttérzéssel fáradoztak a gyilkos ké/rekeri-tésében. Mindezt egy vidám vacsora keretében akarták elintézni, amelyre. Siklósi Mária, a kis színésznő, huszonnégy vagány és öt újságíró, kizárólag a bűnügyi kartel tagjai voltak hivatalosak.
Siklósi Mária, akit nagyon levert annak idején Magas letartóztatása, azóta nem is mutatkozott a Dühön-göben, ahová kizárólag gyerekkori pajtása miatt járt. Örömmel fogadta tehát a meghívást és mivel aznap este véletlenül nem játszott, már fél tízkor ott volt a kávéház^ ban, ahol a karlel tagjai nagy örömmel fogadták. Együtt díszítették fel M hatalmas asztalt és amikor Mag\'-lS, megérkezett, már .virágok pompáztak a ragyogó fehér teritőn, ahol a
Titokzatos propaganda a városi zeneiskola ellen
Nagykanizsa, janiim 16
Minden iskolaév végén következetesen bukkannak fel a konkrét formában terjesztőit hírek arról, hogy szepleoúterben a városi zen> iskola már nem nyílik meg, a odron be fogja azt szüntetni.
Tegnap is az egyik baranyamegyei növendék édesapja azzal álii-lott l>e a zeneiskola igazgatójához, hogy most mit csináljon a gyermekével, hova adja. meri a városban löbb helyen azt hallotta, hogy a zeneiskola a folyó tanév végén végleg megszűnik. Ugyanilyen jelenelek minden év-végén egymás után isméilödnek a zeneiskola irodájá-ban. Még löbb természetesen az olyan cseleknek a száma, amelyek nem is jutnak el a zeneiskola tantest ideiéhez.
Mondanurtk sem kell, hogy a zeneiskola megszüntetéséről szóló
hirek/ célzatos, de üres koholmányok. Nagykanizsa sokkal büszkébb a zeneiskolája ország a hírnevére és a benne hvö és hozzá fűződő kullurérlékckre, semhogy kfttwyü szerrel megindul lyyekezju-tőle. Akik ilyen híreket terjesztenek, ártanak egy reményteljesen fejlődő iskolának, ártanak a város presztízsének. Az iskolát fenntartó városnak csak hálával tartozik a város közönsége, lclkiismerellenség tehát egy áldozattal fenntartott, de eredményeiben és kitartásában ezt az áldozatot bőven megérő városi kultúrintézményt ilyen felelőtlen híresztelésekkel torpedózni. A város vezetősége bizonyára megtalálja a módot, hogy a zeneiskola vezetőjével karöltve elnémítsa ezeket a titokzatos és minden nyárelőjén következetesen visszatérő hírforrásokat.
Kovács Sebestyén Hitdós becsehelyl tehenészete nyerte a tejtisztasági verseny ezflst érmét
Nagykanizsa, junlus 16
A földművelésügyi közigazgatás nagy áldozatkészséggel módot nyújtott ahhoz, hogy a fogyasztó közönség olyan lejhez juison, amelyet állami ellenőrzés mellett gűmőkórmen-tesnek nyilvánított tehenészetből hóinak forgalomba.
A tehenek gűmőkórja, ami lehet tögy, tüdő, vagy bélgümőkór, a tej fertőzöltségét még az istállóban idézheti elő. Az ilyen gQmőkóros tehenészetből származó tejet csak hosz-szabb forralás ulán, azaz sterilizálva lehetne veszély nélkül fogyasztani, de hol találunk ml olyan házlasz-szonyt, aki 5—10 percig, állandó keverés mellett forralja a tejet ? Az ilyen hosszú ideig tartó forralás következtében a lej fehérjéje változáson megy keresztül, emészthetősége romlik és a tejben, különösen a tej-zsírban levő A-vitamin tönkre megy. A gQmőkóros tehenektől származó
tisztátalan, szennyezeit tejnek nyers, illetve nem sterilizált állapotban történő fogyasztása sok csecsemőnek és gyermeknek életét követelte áldozatul.
A lej minőségét nagy mértékben befolyásolj?: az állatok takarmányozásának módja, az istálló szellőzölt-sége, az ablakok nagysága, a napsugarak bejutása, az alom minősége, a tehenek tisztántartása, a fejőember egészséges és tiszta volta, a fejés módja, az edények »és eszközök tisztasága, végül fejés után a tejnek erős lehűtése.
Ha az összes hygienikus követelményeknek eleget teszűrík, ugy érhetjük csak el, hogy egy köbcentiméter tejben a baktériumok száma az 5000-et meg nem haladja.
A tiszta és egészséges lej népszerűsítését társadalmi uton az Országos Tejpropaganda Bizottság tűzte ki céljául és 1932. elejétől
tányérok mellett Oroszlán bácsi féllett ezüstjei szikráztak a villanyfényben. Az öreg ur nehéz szívvel egyezett bele, hogy e%iist evőeszközeivel kísértésnek tegye ki a/, ingadozóbb jellemű vagányokat, de amikor Hosszú Tóni és Varjas Pisla becsületszavukra biztosi tol Iák, hogy nem fog belőlük egy sem hiányozni, megengedte az öreg, hogy kivigyék az ünnepi vacsorához.
Amikor Magas belépett, olyan harsány éljeníés reszkettette meg a kávéházat, hogy Jakab bácsi őszinte rémülettel rohant ki a konyháitól, ahol személyesen felügyelt a gasztronómiai müveleiekre. A vagányok körülfogták a volt börtönlakót, aki meghatottan fogadta a szeretetnek minden oldalról felésugárzó megnyilvánulásait.
A vacsora nem valami jól sikerült, mert reggel hatkor már szétszéledtek a vacsora résztvevői, holott Kalmár és a kartel többi tagjai csak H- déli órákban számítottak erre. A vagányok azonban kijelentették, hogy nappali botrányos hazavonuláséri nemv akarják bekisér-tetni magukat a rendőrökkel és így hat órakor szétoszlott a társa-
ság. A korai járókelők ugyancsak megnézték azt a hangos társaságot, amely vidám énekszóval távozott a Dühöngőből.
A vacsora résztvevői hazamén-tek, az utcai járókelők munkába (síeltek, a kereskedők üzleteiket rendezgették, a rendőrségi fogdában ]>edig egy megüresedett oella várta uj lakóját.
X?. A sxereimesek sorsáért aggódó olvasók megnyugtatására
A legközelebbi vasárnap este kisebb társaság volt együtt Vermes méltóságos urék elegáns lakásán. Olt volt a bűnügyi kartelnek mind az öt tagja, akiket Irénke kívánságára hívott meg Vermes méltóságos ur.
Ott ülnek valamennyien a kis szalonban és az érdekelt felek unalommal, a Vermes házaspár azonban annál nagyobb figyelemmel lesi Orbán szavait, aki ki tudja már hányadszor számol be a nagy nyomozásról. Irénke és Dénes nem figyelnek oda, a/ Ő gondolatuk egészen máshol jár must. Hatalmas bőrfotöjben szemben ülnek egymással és halkan beszélgetnek.
ezen év végéig, immár harmadik tej-tisztasági versenyét rendezte. Ezen verseny eredményeképpen Zalavármegyében 2 tehenészet kapott aranyérmet és 4 tehenészet ezüstérmet, ezen utóbbiak közé első helyen Kovács-Sebestyén Miklós becsehelyl tehenészete.
Ezen gazdaság volt az elsők egyike Zalavármegyében, mely alávetette magát az állami tuberkulinozás síi goru kikötéseinek és ezzel karöltve a (ej hygienikus kezelésének megvalósítása érdekében nem riadt visz-sza, a mai nehéz gazdasági viszonyok mellett sem, súlyos áldozatoktól. Ezen fáradozás és áldozat méltó elismerése azon ezüstérem, amit a tejpropaganda bizottság megítélt részére.
Ehelyen nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy Nagykanizsa város környékén ez az egyedüli gazdaság, melynek tehenészete államilag gümő-kórmentesnek lett nyilvánítva és ennek köszönheti elsősorban, hogy a Stefánia Szövetség részére a tej szállítását nagy küzdelem árán elnyerte.
Sajnos a város vezetősége a kórház tejelldtásdt, szakértők véleményét ki sem kérve, mellőzte ezen gazdaság ajánlatát azért, mert a tejet literenként egy fillérrel magasabb áron ajánlotta, figyelmen kivdl ha^vta továbbá azt a miniszteri rendeletet is, mely előírja, hogy versenytárgyalásoknál a gűmőkórmentesnek nyilvánított tehenészetből származó tej előnyben részesítendő, ha valamivel drágább is.
♦ Hering Dezső
m. klr. gazdasági segédjelügytló
Így- és ulvérelmesxesedésben Exeuvedö egyéneknek a természetes „Ferenc lóuel" keserűvíz megbecsülhetetlen szolgálatot tesz {azáltal, hogy a béltartalmat kíméletesen távolítja el. Tudományos tapasztalatok kétségtelenné tették, hogy a valódi Ferenc lósse! viz számos féloldali hüdésben fekvő betegeknél is megtette a kellő hatást s így nagy megkönnyebbülést okozott.
Azt már az olvasó fantáziájára bízzuk, hogy miről beszélhet kél fiatal lélek, akik nagyon szeretnek kettesben sétálni kinn a folyóparton és akik már na]x>k óta nem látták egymást. A sötét tragédia véres árnyéka ott kisért ugyan még minden rémületével a szeműkben, de szavaikat és azok hangsúlyát már egészen más érzések színezik. Csak akkor riadnak fel, amikor a társaság feltörő kacagással honorálja Orbánnak azokat a szavait, melyekben Bordás tanácsos lelki-álla|>otát jellemezte abban a pillanatban, mikor a reggeli lakkból, egy háromoldalas tudósítás közepéitől eléje meredt Hoffer elnök gyilkosának a fényképe.
A szobalány beléj>ett és halkan jelentette, hogy tálalva a vacsora... Már az asztalnál ültek, amikor a méltóságos Asszony észrevette, hogy a leánya és Magas hiányoznak. Felkeli, hogy kihívja Őket a kis (szalonból, de amiirt benézett, zavart mosollyal, sietve Visszahúzódott.
Ebből megwpithatjuk, hogy a méltóságos fl^s^jytól igen tapintatos ..auyós lesz.A\'\\ , . _Á
(vW)
hí\'
1938, jantui 17.
EALA1 KftTtONT
SZÍNHÁZ
Bemutatkozott az operett-együttes
Ugy látszik, Nagyítani* ia szive csakugyan megnyílt a színészek számira. Az eddigi szép ozlnltázl esték mindegyikének nagy é« lelken publikuma volt. A tegnapinak ls, amikor az u] operett-eneemble mutatkozott be. Nem szeretnénk ,el-kiabálnl" a jő ausplclumok mellett itidulő izezon sikerét, de meg kfll állapitanunk, hogy ilyen lendületes kezűéae egyhamar nem voll a ka-nizsai szezonnak. Lüktető t\'-venaég költözött az estékbe, valami jó melegség hajija a napok szürke robotjának idegrostokon csavarodó kerekeit. Várjuk az estét, sietünk feléje éa. boldog Izgalommal várjuk, hogy a szinbázkert hangulatos zöldjébe belecsllingellen a színházba hívó caengö, szétmenjen a függöny és a színpad elvigyen bennünket ebből a világból egy másikba, egy szebbe, amit a művészet teremtett szines illúziókból, álmok tarka kavargásából bűvös palástnak, ami alatt olyan elsimogató, olyan jó meghúzódni néha, este, mikor az ember egyedül marad és a gondok árnyéka konokfeketén szegődik a léptei nyomába.
Ezt a felszabadító érzést hozták szinészeink, kik — pedig maguk is a konok árnyék üröttei — igy lettek nem csak a kuliura bajvívói, nem c*ak szórakoztató barátok, hanem a gond-kereszten aléltan feszülő ember lidórceinek elhessegető!.
Áll ez főként az operett-együttesre, amely csak kacagást, csak vidámságot szór maga körül a kulisszák ragyogásából.
A debut sikerült. A sohasem fakuló Syblll kedves, romantikus meséje, .Jacobl édes, ábrándos muzsikája nem vásott el a ma embereinek füle, szive tzámára sem. Ezt bizonyitotta a népes ház és a lelkes, forró hangulat, amivel a nézőtér az együttes bemutatkozását fogadta.
Az est legnagyobb érdeklődéssel várt eseménye Szenczy Mária, az uj primadonna bemutatkozása volt A siker telje*. Nem kell hozzá a kritikus semmi jóakarata, hogy a közönség Ítéletét a magáénak fogadja el. Szenczy Mária Ízig-vérig primadonna s mint ilyen, kimagasló érték azok között, kiket eddig láttunk a kanizsai színpadon. Qyönyörü, behlzefgöen meleg hangja tud szárnyalni erőteljesen, tud csengve bongva szállni, tud Ural finomságokat színezni. Játéka, mozgása, tánca nagyon szép, finom és mértéktartó. Megjelenése kellemes, szimpatikus, elegáns. Odl Zoltán, az uj táncoskomikus egycsa-pásra „befutott". Könnyed,ügyes moz gásu, igen jó táncos. Jó játék modorú, vidám lelensége a* együttesnek. Bdnky Baba, az uj szubrett igen kedves, üde szín és egyik fő erősség az együltesben. Medgyesy Juci tehetségét kár operett-szerepbe törni. Keleti Árpád, az uj bonvlván bemutatkozását a közönség meleg szimpátiával fogadta. A régiek közül Danis Jenőt és Németh Jenőt (Petrov) láttuk osztozni az est sikerében. A zenekar, élén a rátermett Dán Tiborral, derekas és jó munkát végtett.
_ m
A színházi iroda hírei
(*) — évadsláger —
szombat éa vasárnap este. A főváros ezóvl operettszenzációját, a Zsákba-mjicska tüzes hangulatu, pattogó zenólü vidámságot mutatta bo szombaton ós vaséi-nap este a kitűnő operettegyűttes. Joggal számit oz estéken zsúfolt házakra a színház, mert a Zsákbamacska a pécsi műsornak is bombaslkerU operettje
volt. Bánky Babi, 8*enosy Mária, a kát
kedve* primadonna, Vass Irma, Ács Rózsi, Bende László, KeleU Árpád, (iái Zoltán erősségei a pompás operettnek.
(*) VaUmmp délutia olcsó helyárakkel tyblll. Jaoobi örökszép operettje, a Syblll vasárnap délután 161 4 órakor van műsoron s kínálja a legkellemesebb ünnepdéluttnl szórakozást.
(*) C*ik a tükör olfltt — CjuramvUiyi Ivén rendégfslléptével Fodor László világot bojárt nagy Hlkere héttőn vonul be a prózai együttessel a kanizsai színpadra. A két szerelmes Rzeron Med-gyossy Juol és Bende László kipróbált művész keiében van, de nagyon erős éa lélekbemarkoló figurát log megeleveníteni GaramvölKVl Iván ur, akt n budapesti Nemzeti Salnház telé vezető útjáról került a nagykanizsai url társaság körébe. Kgyobekben Fodor I^ászló neve és a sikeres együttes garanciája annak, hogy n Csók a tükör előtt egy megUméUődő nagy siker lesz Nagykanizsán ls. ,
<*) Ismétel tea Mklvjak közönségünk
ügyeimét e helyen a nagyon olcsó helyárakra. Ez a rövid egyhónapos kis színházi évad nemcsak kelloines estékkel, de az összes újdonságok megismerésével kínálja alig fillérekért Nagykanizsa közönségét.
O A gyermekvlléf ás felnőttek
Szombaton délután, hétfőn és talán kedden Is mindig tél 5 órás knsdettel kedven meglepetése lesz Kanizsa közönsé gének, amikor az egyeUen magyar művészi bábszínház műsorával megismerkedik. A helyárak a lehető legmlnlmá Usabbak, mert a legelső helyen már gyönyörködhetnek 50 fillérért ls a szülők abban, hojry milyen örömet szereztek gyermekeiknek. A többi sorok 40 és 30 fillér. Allóholy 20 fillér.
Heti mU*t: Szombat: Zsákbamacska. Vasárnap délután: Syblll.
I Vasárnap este: Zsákbamacska.
Látogatás a csedajósnőné! a kiskanizsai
határban fl megtalált gyermek, a fekete ló, a sorsjegy és a rossz nadrág a jövő tükrében
Kiskaniz&a halárában besüppedi tetejű, dőlt oldalú íöldvukókUan cigányok tanyáján régen megvénült fogatlan cigányasszony Ijeszt geli és buzdítja jóslataival a hozzáfordulókat. Csalódott szerelmesek, hűtlenkedő férjek szomorú asszonyai és hóditó körútra induló lovagok keresik lel tanácsait. A tanács nem ingyenes ós a jóslat a kilátásba helyezett honorárium nagyságától, vagy szépségétől (ami bármely ruhadarab ls leivel) nagyon is sok függ, bár az j»om ritkaság, hogy egy jó Jóslatot kapott jövőt kutató örömében elfeledkezik a díjazásról, akit azután a karaván purdéinak kiabálása tórit észre, hopfv a mai világban még a jövőt, legyen a* jó, vagy rassz, sem adják ingven. Arra jártam, benéztem a csudához. . .
A viskók közelében éktelen kutyaugatás fogadolt. az ebek majdnem lehtizlák a nadrágomat és hiába kiabáltam a legbékésebb szándékú szavaimat feléjük, koncertjüket csak akkor hagytak abba. amikor az eddigi küzdelmemet a legnagyobb lelki nyugalommal szem lólő fiatal clgányíegéhy egy szóval csendre intette őket. A kutyák elhallgatásával ujabb támadás következett. Vagy ti/. gyerek tiszta meztelenü). élénk és fülsiketítő vi-sitozrtssal lepett meg
A gyerekek már tudták, hogy kit keresek, inert mind a viskó felé mutogattak és cérnavékony hangjukon tessékeltek befelé.
A földviskóba, .amelybe be fütyült a szél, a földön valami pokrócfelén találtam a jósnőt. Mellette a földön, szalmán egy beleg férfi feküd L Sápadt, viaszkos arca kereste a napfényt, amelyet fösvényen adott az alig egy méter nagyságú ajtó-nyílás aszakadt |>okrócon keresztül.
Köszönésemet nem fogadták, de az asszony anélkül, hogy bármit kérdezett volna, elővette Isten tudja hány éves fekete kártyáját, amelyet egy pillanat alatt ördögi ügyesség-
gel szétterítve, összeráncol! homr lókkal nézte az egyes lapokat. És inig feszült figyelmem minden idegévél az ANSZOtty szavait leslont, belevágott a nagy csendbe.
— Síit fizet az ur 1
A i»eteg felnyögött, én meg gyorsan Ígértem.
A7. asszony rámnézett hogy lehet-e Ígéretem Őszinteségében bízni, de ugylátxzik mindjárt nem volt tisztában velem, mert csak hosz-szas nézés után kezdte lapjait felszedegetni ós jóslatát megkezdeni
— A lapok szerint magának két gyerawke van. Egy fiU ós egy leány. (Iízt eddig nem tudtam 1) A lányt
! rövidesen szerencsétlenség fogja érni, ne engedje viz köztiébe. (No majd, ha megtalálom, megmondom i>eki !) Magának egy levél jön külföldről. amely nagy örömet fog okozni.
Ifirlelen az Összes nagybácsikat, nagynéniket egy pillanat aí\'ait szám lm veltem. (k\' külföldről nem találtam egyet .sem közülük. Félénken meg is kockáztattam, attól tartva, hogy talán zavarom ihletében.
— Rokon lesz a levélíró 1
\' — Mindent nem Jó előre tudnj torkolt le a jóóstlő és ebben igazat adtam neki.
— A maga múltjában njjgy betegséget látok, amelyből azonban meggyógyult. (Ezt nem volt nehéz kitalálni.
— Nincs egy szakadt nadrágja az urnák ?
Ezt ugy hiszem, jóslaton klv.ftj kérdezte tőlem.
Ha fekete lovat lát, azt kerülje ki. \' v
■ Helybenhagyólag bólintottam Yá\' és magamban megfogadtam, hogy a másszínü lovakat is kikerülöm.
Miután láttam, hogy a jósnő az lösaaea lapjait közben felszedte (meggyőződtem arról, hogy a kihallgatás végei ért. Gyorsan még egy jóslásért folyamodtam ráncosképü jövendőmondomhoz.
Allcalmi véfel
folylán nagyobb lélel kitűnő minőségű dlvalos
gyapjú férfiszövetet
rendkívül olcsó áron áruiltok, mig a készlet tart. 3 méter fliiom gyapjúszövet már 88 pengőért.
Hrónyal /..
Hor/Jy Mlttlóm-ut 6.
8.|íl <rM«tt. tekint.. Meg vétatkésysnr nélkül
snriijegvrm, mll kihuz/ik-e taU-
V»K egy mond a lap,
mikor\'?...
Ju - vakarta raeg zsiroste-
jít a/, asszony — oa már ulabh júnlat.
— \'Van e^y rossz naflrft^in, — votetom kítebb.
A lapok is>nuH swíítorültík, amelyekből uz asszwiy kikapta A vö-r&s felsői & mulalíruíját vífffghuÁva azon, mAr ki is mondotta a? eredményi:
— Ki fofljúk huznt, de a liuiuW napján ne gondoljon egy pülíu,a-tig üc a syrsjcg^\'ójifi., . ■ ■); i,
líblx-n ismét mognyugodlanl. .
A honóríiriitm kérdése, an\\cfypt meg akartam\'toldant, egy kis bitóra adott okot, do végre .sikerült ezt í« rfwrfwnv \' íbIoííí bt.
Kibújtam az odúból, butsuíko-dásómat a !>c!cg nyögése kifiérte. Az asszony lelkemre kötötte a nadrágot én\' ■ én \' megraköítva 4 multböl vlsszaldézeít és a Jövőbe \\-eteit tapasztalatokkal, a rajkók ujabb visítozó zenéje mellett kilép-lent a MBWbétt .
A nap ragyogott fenn az égett, a mezőn a paesirta dftla kacagott és én gondolataimban nwrfllten tar* tollam hazafelé, a fejemet törve azon, hogy tulajdonképpen mit Is 1 Jósolt.\' nekem a megihletett jósnő.
, Dr. Uchltchein ödóa
Tt
NAPIREND
Junlus IT, szombat
Rónai katolikust Katuu. Prolcatina: Laura. Ur.: Slvan hé 23.
.
Vlroai rouxcuro éa könyvlír it.llya csaiörlökön éa vaUniap délelőtt 10-161 12 ériig.
Oyégy»a«rUil éjlell awIgiUl e Uup-ban: aSalvatoi ajőgyazerui Eiaaébet tér 21. aa. és a klakanlaaal gi&zytztiHr.
Oéitlrilé nyitva tegge! I éritói «h 6 ériig (hétfő, asctda, péntek délaOu, kedden egéaz nap néknek).
— (A Kormányzó Ur őfőméltósága) magas születésnapja alkalmával folyó hó Ig án 9 óra 45 percei kezdettel a felsővárosi lempiomban ünnepélyes Istentisztelet lesz. A< istentiszteletre a halóságok vezetőit és a társadalmi egyesületek\' vezetőségeit tisztelettel meghívja az Altomds* parancsnokság.
— (A polgármester Szombat- j helyen) Dr. Krátky Islván polgármester pénteken Sr.omballielyen tar-tóikodotl.
— (Csőthi prelátus a leány líceum vizsgáján) Pénteken délelőtt folyt les nagykanizsti Isányllceumban a hlrtanvlzaga, amelynél a püspöki biztosi tisztet Csóthi Oéza prelátus töltötte be. i
1 — (Szabadságon) A nagykanizsai törvényszéken junius 15-101 megkezdte hat heti szabadságát. Szabady Lőrinc dr. törvényszéki elnökhelyettes, dr. MutSchcnbacher Edvin törvényszéki lanácselnök és dr. Almássy Gyula törvényszéki bíró. \'
— (A Zrínyi Irodaim! és Művészeti Kör) junlus 22-én, csütörtökön tartja 39. évi rendes közgyűlését városházán. A közgyűlés eiidén tisztikart Is választ, ugy,ziutén az egész igazgatótanács uj választás alá kerül. Ugyanennek a közgyűlésnek tárgysorozatán szerepel a Kör 40 éves jubiláris ünnepségén\'k elő-\' készítése.

— (A* aíaaalaták tuínatrizigája) anM máj*as2feáa a kedvaöllns idő miatt elhalasztottak, junius 18 ín, vaaámap déttttán 4 őrskor lesz a Zrínyi-sportpályán.
— (FelaókereakedelmlsUlt bu-csu-bankettje) Ur napfáa aalaa <da»-kWMk^ldnH-lrtOálMráifieWtkfeutiu-bsnkettet • rendeztet a Koronában, hogy s fehérasztal,melleit mondjaiíak Istenbozzádol egymámakiáaa ianási kaouk^ámalyJM meleg weeeleitelás, legMJesebfrtiái*. érzetén* búcsúztak el. Wllde Endre a végzettek tievében köuOntötter fd Neufetd Simon osz-lüylűníWM, majd: VuMlf, Imre kOriti italát níiwkwnoli eievenitsMe lel as likolal élei epizódJ.H, A-ban\' kitt--a legkellemesebb hangulatban záróráig, larioll.
(AlroulharcoMk)* Kormányzó Ut Q/oaéláósáat i irilatéir nap>áji, folyó, hó .18 áa megtartandó Oanep-aégep réadveeaMlu Aa, oraaégcáaaló első dlszőrségét ainap.aJronlharae^ sok .adják.. Felhívatnak. a bajtársak, kaiüoOaen, a, formaruhával rendelkezők, hogy vaaárnap zewet-ponlo-saa ,9 órakor, legyenek a..hivatalos helyiság ben (PaanooiMzáHada). Ün. neflivaosora awspiesáefél 9 órakor a Pannónia éttermében. A Vezclóség, — Sttaksaerü, oloaű rddtajaottda: Tranada-nuila.
Az OMKE kerti ünnepélye
Naikaahaa, luulua 18 Holnap, vasárnap- délután 4 órai kezdetid Bnnepétyee keretek kOzőtt nyttnak meg az. OMKE u), Horthy Mlklós-ull helyiségei. Az elnökség minden előkészületet megtett, hogy az uj otjhon megnyitása minél emlé-krm—ibb legyen. Épp eiért nagyszabású krili-ünnepélyl rendez az OMKE tagok éa azok családtagjai számára.
A kUOtiő keiII láncparkett és a jó zesseáur mán-várja, a tánckedvelő llaMságol, melynek szórakozását még a kedvezőtlen Idő sem tudná elrontani, mert ebben az eaetben a tágas lennek állanak rendelkezésre. Belépődíj nlnee I
ZALAI KOltOW
IwtuliinUttl Hitei (Ildiit MENETRENDJE
érvényes 193a május 1S-IÍ1
«»
í« l»
11 »
12 M IS 10
1410 tt\'H n» 18 OS 18 Sí 22* 23«
fl
4 I
s:
MA
l*»«I»l manatronsl
Ut«.,k« M
US 14-30

— <A nagykanizsai, ösajzmtn-kásság Juttláilsa) Vasárnap, |unius 18-áit - tartja a nagykanizsai őstt-, munkásság szokásos junlállsát a laza-. nsU parkban. A rendezőség sokféle szórakozásról gondoskodik. Leiz céllövészet, karikadobás, szerencsesálor, szépségverseny, 11-es rúgás és sza-badszlnpid. Kezdete délulán 3 óla. kor, belépődíj 30 fillér. Kedvezőilen Idő esetén a juniális kőveikező vasárnap, |unlus25-én, ugyanott.
— (OMKE tagok) kedvezményes ntnMtfegye átvehető naponli dét-előlt li óráig Nett Pál egyesületi titkárnál (Neu és Klein cégnél).
- (Klállltáa a. polgári iskolában) A nagykanizsai állami polgári leány- éa fiúiskola folyó hó 18 ló kezdódőleg 24-ig kézimunka-, rajz-éa cserkészklállilást .rendez. A leányiskola kiállítását I. emeleti rajztermében, a fiúiskola pedig egyik emeleli terméken rendezi meg. A - kiállítás megtekinthető naponta délelőli 10— 12-ig, .délután .4—6-ig-
Al Ipaitoakör vasárnapi alakuló közgyűlése.
Nagyltanlzsa, Junlua. 17 Najy nap|a lesz vasárnap a nagykanizsai IparoaUbornak, Ekkor alakul meg hetek óta>tartó fáradhatatlan él lelkei szervezési munka errd-ményeként a nagykanizsai Iparoskor, amely nemcaak a anoroaan vstt ipa-roslársadsiom tagjait foglalja magába, hanem mindazokat, aklb együttérei-nek az iparoiiággal éi Ily módon la kívánják törekvésdket, célkUOzé-seikel támogatni. Az Iparoikőr -,iár, eddig la lobb száz leleniaezőt vallhat msgáénak. Az alskuló közgyűlés vasárnap délután 3 órakor lesz a voll Polgári Egylet nagytermébe*.
Azok. a tagok, akik tévédéiből meghívót nem kaptak, ezúton hivat-nak meg. Szervezi bizottság.
— (A városi lakliermelél) A városi képviselőtestület szerdal közgyűlésén előterjesztették a fokozatos erdőkitermetésből eredő fakészlet ügyét. A közintézmények ellátása ulán ugyanis mintegy 8000 arméier fa kerül eladásra, amit bárki vdsd, rolhat a városi erdSblvataltól. A közgyűlés a következő faárakat állapította meg: ölenként ab erdő bükk, gyertyán vagy cserfa, hasábfa 35 pengő, dorongfa 30 pengő, tőlgy-nasábfa 30, dorong. 28, nylrhasábla 28, dorong 24 pengő. Az ölenként 5 pengő luvart külön kell megfizetni.
- (Az orazágzászlóra) egy névtelen i nagykanizsai idomanyozó 10 pengői küldőit a szerkesztőségbe.
— HfrcaUt strandfürdő m*a-nyiU.
— Vér^ bör- és Ideg bajosok a lemé-szelet „Perese 14/,el- keaerüvlzet, mlat
áljálf W1,Í5IÜ10 9zcrt eredményesen hatz.
MtgJtUnt
Lidi.I Jnlia vemvghönyve és 2 pengőért kapható a Zalai Kizlöny. szerkeszt liségébtn.
Az Ipartestületi Dalárda fel-hívása
A Máv. Igazgatósága Jullus. l én, szombaton minden nagyobb város* ból kulturvomtot Indít a dalolok é< kitérőik, hozzátartozóik Budapestre, az onzágoa dsiosve-senyre való ula zásuk céljából. E kullurvonatok 66 százalékot kedvezménnyel bírnak. A kedvezményei utazást csak i igazol--vány i jelvény ellenében lehel Igénybe venni. Az Igazolvány 80, a jelvény dija pedig 50 fillér.
Az i utazásra jelentkezni lehet az Ipartestület hivatali helyiségében a hivatali órák alatt Viola Ujos dal-egyesülelt lltkárnál. — Jelentkezési határidő: f. hó 19-ike déli 12 óra. Ax Ipartestületi Dalárda elnöksége.
— Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, kik bármi módon szívesek voltak elősegíteni vizsgám sikerét és egy szegény gyermek nyarallatásál lehetővé tették, hálái köszönetet mondok. Dlewiík Júlia.
-a IlsBrangu máj ág kapható a TransdanubI a Egyesült 00amalmok Rí assuény tarsaadgndl.
— Székrekedésnél, emésztési zavaroknál, gyomorégésnél, vérlódu-I ásnál, fejfájásnál, álmatlanságnál, általános rosszullétnél igyunk reggel éhgyomorra egy pohár természetes .Ferenc József" kesetüvlzei.
1M3 »mtesvl7.
- Sok éves kísérletezés és
fáradhatatlan\' tudományos - kutatásokra volt szükség, hogy egj( gyártmányt teiemMneki > mSytzma már az egtaa íviMgafl- eL:vaosje»Jedw s kb. 35 év óla minden orizág népei kört,ben osztalfsh kedíellségnek\' örvend. \' Az Asplrln-tibtétták Jóságát izámtalan ol-voll szakvélemény éí a közönség széles köréinek önkéntes dicsérete elismerte. Minthogy tudvalevőleg csak Jó és általánosan ketj-velt gyártmányokat utánoin»t természetes, hogy gyakran-megkltfrltk éppen az Aspirln-táblelták utánzását. Ezek az úgynevezett .pótszerek\' azonban hatáslaJsnok, lokszor még hozzá károsak is, amtg tó.ottá tabletták a szívnek nem irtailak.
- Hftukt rtrmuUBM mag-
nytít. ^^
- (Baleset a kanizsai vásártéren) Jankdes Istvánné 54 éves iem|énhá»l aaizonyt egy tehén véletlenül ugy reliOkte a kanizsai állat-váaáztéren, hogy a mentők súlyos állapotban szállították bs> a ktte-kórházta. \' - \' \'\' \'< \' • \'-vy
- Ustjáa Sáaáar. a fényaa tehetaégü Íré lzgaltnaaan érdekes éa brillIáhBan mogtrt regénye: A levető királya teteit meg a Vllágrároaf ilegínyek • hefl aiá-mában. Főhöae egy tüaeméoyea slkaHl artlcta. Egy szám ára 10 tlllír.
- Közti íztviielók részére renl-kivül előnyös butorvásázlási alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sót kamatmentesen is kaphatók — Koosteln bútoráruházban, Horthy Mlklós-ut 4.
SPORTÉLET
Lesz-e bajnok az NTE ?
A vasárnapi NTE-PVSK mérkőzésen dől el Délnyugatmagyarország bajnokságának sorsa
Egész Pécs városa
lázas érdeklődéssel várja as NTE vasárnapi vendégszereplését. Ha bár Pécsett nem ritka a hasonló sporlaltrakdó, mégis magasan kiemelkedik a vasárnapi PVSK—NTE alosztály döntő futballraérkőzéa, hisz nem kisebb jelentőségű a találkozás, mint hogy a mérkőzés győztese Délnyugsl-magyarország bajnokságának büszke birtokosa lesz. Kétségtelen, hogy a PVSK van *zea a mérkőzésen előnyben, hisz honi pályán játszik és kiskunhalasi győzelme uián döntet len is elég bajnokságához. Viszont
az NTE-nek bármily gólaránnyal Is, de 2 góllal keii győznie, mert egy gólos győzelem esetén mind bárom sloizlály bajnok egy-egy győzelem, mel ét egyenlő gólaránnyal egyformán áll, Igy a hármas kördönlőt meg kell Ismételni.
Reméljük, hogy ezen a mérkőzésen már egyszer elpártol az NTE-lől a balszerencse és bebizonyítja a Mecsek alján, hogy nem r érdemelte meg a KAB-lól elszenvedett vereséget és hogy egyenrangú ellenfele a már hoaszu évek óla délnyugati
bajsok PVSK-nak. _\'
Urnapl profieredmények
Ferencváros—Linzi SV Ur fahr 6:3 4:1).
Szép játékkal, könnyen győrölt a Fradi.
Bocskai—Bonn! vegyes 2:2 (2:0).
Hungária—SpC Budwelsz 3:3 (2:0). Qyeuge eredmény, a Szeged FC-Racing Club Pártt p.2 (1:2).
A szegediek értékes győzelmet aratlak a jóképességü párisi csapat elten.
\' Hatotta,
vAwwí ti 18 aaJnop
.HTr aoh
Féregmentes
AFRIK
díványba — párnába
és Szegj
Matracvászon
Oabonáizaák SzalmaztAk Oyapjuuák
cég nél
Az Ékszerész nyerte a Spltzer kupát
Ékszerén—Transdanubia 3:2
0 •■ V.
A-Spltzer kupa döntő mérkőzés izgaimaa szép sportot hozott. A < TranadanuUa .fiatal gárdája leijestai egyearangu ellenfele volt az Ékszerésznek és nemcsak hogy vezetett az első félidőben, hanem végig nyílttá tudta lenni a küzdelmet A Traasdanubiában néhány lehetséges fiatal jálékosát lehetett lálnl. A A vasárnapi győzelmével sz Ékszerész egy évre a .Spitser ktipa* birtokosa-leli..
As Ésszerész góljait Flumbort (2) és Maoctek, a Transdanubláét Palras (2) lőtték. Izsák szépen vezette az Izgaimaa.méikézést,
I9S3. junlus 17.
ZALAI KOZLONV

Telepes rádiókészüléket
^ olcsón, szakszerűen építünk át
T j L- di Hálózati rádióvá!
IransaanuDia ki. c8e„gBry-Ut*. Teieto,,: 4.i3.
A gimnáziumi tornaflnnepély
Zsúfolt nézőtér elötl, leventezene-kar közreműködésével zajlott le a gimnázium évzáró tornaünnepélye. Olt láttuk városunk nolabllllásatl és mindazokat, akiknek csak valamilyen kőze van sporthoz és kuliurához. A 20 számból álló vizsgaanyag nagy gyorsasággal pergett le a nézők szeme előli. Nem keltett hoizá 2 óránál több. Kiemelkedő sporltelje-silmény is akadt Polgár Islván 48 m-es gerelyhajllásában, mely egyúttal Intézeti rekord Is. A tornászok közül Deák, Zdelár, Baksa, Pandúr és Maurer lünlek ki átlagon felüli gyakorlataikkal. Figyelemre méltó atléta Buftor és a kis lV.-es Mlkó. A (ói sikerüli ünnepely ulán dr. Krátky István polgármesler osztotta ki az értékes éremdi|azásokal és a beérkezel! kedves adományokat. — Beszédében a mai nehéz gazdasági harcban, szoros fojtogaló ellenséges gyüruiöl körülvéve, fokozott testi és szellemi munkára serkentette a kanizsai gimnazistákat. Nagy örömmel köszönte meg egyultal a város nevében a pécsi kerülell versenyen elért első helyüket, mely tradíció szerint kötelező ls, hisz ezelőtt is Kanizsa városa vitte el mindig a Dunánlul legértékesebb atléta és tornász pálmáit.
A versenyen elért eredmények a kövelkezök: Súlylökés (5 kgr.) I. Zsigmond J. VII. o. I. 1230 cm. Diszkoszvetés (2 kgr.) I. Zsigmond J. VII. o. t. 3070 cm. Gerelyhajítás 1. Polgár J. Vili. o. t. 4800 cm. intézeti rekord. 80 m. síkfutás I. Szilágyi J. V. o. t. 9 5 mp. 100 m. síkfutás 1. BuJIor F. VII. o. t. 11-9 mp. 400 m. síkfutás 1. Bu|lor F. VII. 0. I. 58 mp. 800. m. síkfutás 1. Mikó F. IV. o. I. 2 p. 20 mp. 4x80 m. staféta 1. V. oszl. csapata 42 mp. 4x100 m. stuféta 1. VII. o. csapata 48 4 mp. Magasugrás 1. Oajdesz F. VII. o. I. 1575 cm. Távolugrás 1. Zsigmond J. VII. o. I 611 cm. Nyújtó (kezdők és haladók). 1. Deák L. Vili. o. I, Zdelár J. VI. o. t. Korlát (kezdők és haladók) 1. Bakos Lehel VIII. o. t, Pandúr B. VIII. o. t
Ló (kezdők és haladók)
1. Maurer K. VII. o, I., Rupics 1. VII. o. I. Kosárlabda III. a—b.
komb—IV/2 4:0, IV/1— V/2 3:0. *
Betényl József, Déri József, Ehren-ilein Károly, Franck M .nó, Uaram-
vö.gyl Károly, özv. Qyenes Lajosné, Hőhn Lajos, Juszt László, Kaulmann Károly, Kaufmsnn Manó, Kelemen Rezső, Klrschner Mór, Krausz Nándor, Krátky György, Lukács Józsel, Mayr József, Májon Testvérek, Mel-czer Jenő, Merkly Belus József, Mustos Ferenc, Muszel és Friedenthal, Neu és Klein, Olfenbeck Vilmos, Rllter András, Sárkány Mór, Schless Oyula, Schnllzer és Oöndör, Schülz Áruház, Singer Átuház, Sípos Andor, Slern Kálmán, Slampf Zsigmond, Szabó Antal, Szomolányl Oyula, viléz Tóth Béla, Teulsch Ousztáv, Unger és Tóth, Vágó Endre, Vallcs és Deulsch, Vlda Lajos, Vékásy Károly uraknak, kik a növendékeknek llszlcleldljakat voltak szívesek ajándékozni, ezuloa mond koszönelel az intézel Igazgatója.
NGYEN
kapja a
Zalai Közlönyt
jövő hó elsejéig,
ha most előfizet.
Közgazdaság
(—) Országosvásár. A legközelebbi pacsai országosvásár |unius hó 22-én lesz.
Zírlohl zárlat
Párls 2038, London 17-56, Newyort 434 00, Bruaael 72 35, Milano 27-00, Madrid 44*20, Amsterdam 208-10, Boriin 12200, Wien 73-18, Szófia -■-, Prága IMI\'/a, Varsó 58 05, Budapest —■-, Belgrád 7-00, Uukareal 308
Terménytőzsde
Búza Uaasv. 76KJ8 11-85-12-70, 77-ea 12-10—13*30, 78-aa 12-35-13 20, 78-ea 12*60—I3\'45, 80-as 12-70—1355, dunán-tuti 79-oa 11-10—II 25,77-ea 11-25—11-40, 78-aa 11-40—1160. 79-ea 11-60-1180, 80-as 11-75-11-9), roza 5\'2C 5,10, tat árpa 8-20 -840, zab 8-05-815, tengert 7-90 - 800, korpa 5 20 -5-30.
á Htmzell Bank icTlsa-árfolyiail
VALUTÁK 19-45-1985 79-16-79-74 I6-9J-17-07 Dán k. 86-30-8750 Dinár 7-20-770 Dollár 476 50-486-50 Francia 1.22-30-22-50 Holl. 23000-232 20 Zloty 64 35-64-85 Lel 3*>3«
Léva 4-00-4-26 Ura 29*80-30 20 Márka I35*70-13P*60 Norvég 96 00-9900
Peseta —■---•—
Schlll. 77-501)0 50 Svájcit. 110*70-111 "40 Ivádk. 99 80-10080
DEVIZÁK Amat. 230 20-232 20 Belgrád 780-790 Berlin 135*80-13660 Brüasel 79*28-79*74 Bukarest 3-41-3-43 Kopenh. 86 50-87 50 London 19-44-19 58
Madrid —•-•—
Milano 30*00-3018 Newy. 480-50-486*50 Oazlo 9820-99 00 Pária 22-33-22-47 Prága 16-95-1700 Szófia 4*llí/t-4*14l/a Stockh. 10000-10080 Varaó 64 55-64 95
Wien -■-
ZOrlch 11080-111-40
Wien clearlng árfolyama i 80.454.
Sertésváiár
Felhajtás 1248, eladatlan 80. - Elaó-rendtl 088—0-90, azedelt 084—086, aze-dett kózép 080—084, kOnnyll 074 -078, l-afl mulli öreg 0-78 -080, ll-od rendű öreg 072-0-76, angol atllda 1. 0 94—1-00, azalonna nagyban 1-10—0*00, zalr 1*23-1-30, hua 106-130, lélserléa 1-03—1-16.
Kiadja a laptulajdonoa Közgazdasági Rt. Outenberg Nyomda áaDélzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanlzaán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. axám
Legolcsóbban FEST
Legszebben TISZTIT
VARGA
ruhafestő, vegytisztltó, gőzmosó üzeme Hunyadi-utca 19. Horthy M.-ut 8.
I
Kazalponyvát, kocsi- és sátorponyyát
legolcsóbban készítünk. Kaktáron levfl ponyvákat alkalmi áron átültjük.
Javításokat jutányosán elvállalunk.
HIRSCH ÉS SZEGŐ.
APRÓHIRDETÉSEK
VU»»tel«*ók részére saloea üvegárut olcsón Sternnél, Vároaházpalola. 2313
Rövid Stlngl zongora és 2 réaágy matracokkal éa 2 éjlellazekrény •laSfé. Bővebbet Teutach Drogériában. 2J3«
ja«aaakraart nagyobb méretűt vennénk, eeeüeg bérelnénk7Te|k0zpont 23á6
lápkarelaaéeelr, dpék, gyermekkocsik atb. mályan UuAltKoH árban kaphatok. Aranialh, SaaSr-aSanr.
14.. r friss llfcaialr kapható -
Slágernél. 2865
Ogyes fiatal *.rr4t.4.y.k felvétet-\'
nek Wortmznn Juliska azalonjában, Kl-rrlzal utca 5. 2400
Szölömoly Almamoly Pókhállósmoly
irtására, bordóiléhez keverve Arzola vagy Darsln porzószerek: Molex vagy Molex „P"
Varasodás vagy Lisztíiarmat
ellen permetezőszerek: Sulfas-ol, AmoniL Soltiár vagy Vinoí Kombinált permetezőszerek: Mosprasan vagy Tutokil Kombinált porzószer: Ptalvarzol
. íérletl
irtására : Proiikol
haiznállUfeK.
Ne mulassz* el a hernyóenyv-gyürüket felrakni 1
^Védőszcrek beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag: műtrágya, zsák, növény védelmi-szerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A biróaági palota mellett)
JL
ZALAI KÖZLÖNY
1983. junius 17
A Zalai Közlöny minden előfizetője
az u\'olsó havi előfizetési nyugta felmutat.-\' sa inellt tt
napi 2 fillérért
tagla lehel a Ifibbezer hötatee nagykanizsai Horváth-féle ujságOzlel kölcaönkönyvtárá-nah. Vagyis havi 60 fillérért a „Zalai Közlöny" minden előfizetője
annyi könyvit vihet ki havonta a kölcsönkönyvtárba, ahányat caak el tud olvasni
Az előfizptésl nyugta felmutatói kötetenként 8 filléres kedvezményes kOtcsOodljirt kapnak könyveket a Horváth-kölcsönkOnyvtárban akkor Is, ha a havi kedvezményt nem óhajtják Igénybevennl,
Fizessen elfi
A LEGJOBB RÁDIÓLAPRA
a Rádióéletre
Előfizetési ár: 1 évre P 10 — \'/» évre 550 pengő, \'/» évre 2-80 pengő, 1 hóra P 1 —
KIADÓHIVATAL:
Budapest, IV., Károly klrály-ut 10.
A cigaretta füstje... elszáll a levegőben, a hamut a szeméttel együtt a szobából kisöprik. Naponta csak három cigarettával szív el kevesebbet és megtakarít annyit, hogy a megtakarított pénzből
Saját Otthont
teremthet magának a magyar tenger paradicsomában,
Balatonfenyves üdülőtelepen.
Már heti P JÍ-70 lefizetésével,
tehát annyival, amennyibe naponta három cigaretta, vagy egy korsó sör kerül, vásárolhat magának egészséges partmenti villatelket strandjoggal.
Jaját otthona lesz: gyümölcsössel, szőlővel, parkkal.
Kérjen még ma dijtalan prospektust térképpel, árakkal a
Inkey központi
villatelkekről.
Sl
Bővebb felvilágosítással szolgál:
Szabó Antal Nagykenlzsa, Fő-ut 5.
A „Zalai Közlöny" előfizetői és számonkénti vásárlói 25 százalék engedményben részesülnek.
Közgazdasági Részvénytársaság
NAGYKANIZSA
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonaiozó intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készítünk i
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, műveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
TELEFON:
78.
^ssSIHRgnsea
Gyáriunk:
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat,
jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyvekot, rajzfüzeteket és tömböket, mintazaeskókat, zsák-
cédulákat, naptártömböket, falinaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakor^
_Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám al|tt.
Nyomatott a t^lajdanc Közgazd^ R.-T. Gutenberg Nyomda és Délzalai L^^dóTatlalaU könyvnyomdáját Nyírnia.
73. évfolyam 136. sritn Nigykiutlzsa, 1988. Junlui 18, vasárnap Arm 16 HUír
ZALAI KOZLQNY
lankauIMg é» kiadóhivatal; Pint 5. Meg|etenl!i mindén reggel, héttő kivitelével
POLITIKAI NAPILAP
Peleifis szerkesztő: Barbarlts Lajos
Blőliieléit in: egy hói. « pengj SO ttltér Sierkeaitóeégt él kkdóUvatatt teleion: 7S. aa
Emlékezzünk!
Irta: dr. Satr«Bv«7kxky Sándor,
a Nemzeti Egyaég Pártjának orsz. elnöke
Mit tett Gömbös Oyula és kormánya rövid hét hónap alalt ? Azonkívül, hogy visszaadta nemzete bizalmát lés ezzel felfokozta már elcsüggedt ellenállóképességét ? Teft-o valamit és arányban áll-e ez az elmúlt félesztcndővel ?
A mult Ősz végén, különösen a léli hónapokra — most már elmondhatjuk — valósággal inség fenyegetett bennünket. Ennek bekövetkezését a kormány megakadályozta ! Részben közvetlen segélyezéssel, részben munkaalkalmak nyújtásával. A telet átéltük megrázkódtatás nélkül.
Megszüntette a költségvetési deficitet, oly belsÖ kölcsönt véve fel, amelynek 45 milliónyi összege a trayszferalapból felvett 50 milliós kölcsönnel, talamint a költségvetésben elért 30 milliós megtakarítással biztosította a deficit-eltüntetését és megszerezte \'a munkanélküliség megszüntetésére irányuló közmunkákhoz. hasznos beruházásokhoz, szükséges 15 milliót is. Ezzel valóra váltotta a Nemzeti Munkaterv négy programpontját: helyreállította a költségvetés egyensúlyát, biztosította a pengő ériékét, megakadályozta az inflációt és enyhítette a munkanélküliséget.
A külföldi adósságok rendezését illetőleg lépéseket tett a kormány a külföldi adósságok kamatterheinek oly szabályozása iránt, hogy a jövő (évi költségvetés csökkenést mutasson, lehetőleg körülbelül 720 millióig.
Az előző kormánynak azzal a helytelennek bizonyult rendelkezésével szemben, amely a késedelmes, rossz adófizetőknek nyújtott kedvezményeket, Gömbös Gyula és kormánya a ponlos adófizetői részesili kedvezményben.
A borfogyasztási adót felére szállította le, segéd nélkül dolgozó kézművesek forgalmiadó-mentességét \\iterjesztette és adókedvezményt adott a hadirokkantaknak, hadiözvegyeknek és hadiárváknak, lényeges kedvezményt biztosított a több gyermekes családapák számára is. A kis haszonl)érleteknél a kereseti adó- és illetékszabályokat egysze rüsitclte. A késedelmi kamatokat az adófizetésnél mérsékelte.
A Nemzeti Bank kamatlábát 1.5 százalékra juérsékelte. A gazdaadásságok kérdése homlokterében áll a kormány munkásságának és olyan kamat kedvezményt biztosított az adósságokkal túlterhelt gazdák számára, ami nagy enyhülést jeleni egy nagyobbarányu rendezés bekövetkeztéig Az erre irányuló munkákat szintén folyamatba tette.
A gyáripar foglalkoztatása cél-jából megalapította az Ipari Munkaszervező Intézetet 15 millió pengő alaptőkével, amely intézet a gyáriparnál beruházásokat finanszíroz és a közületeknek is fixkölcsönt nvujt Ix\'ruházásokra és közmun-
kákra. Az eddigi megállapítások szerint a Munkaszervező Intézet mintegy 25 millió pengő értékű beruházásokra fog módot adni és igy a transzferalapból kölcsönvett 15 millióval együtt 10 millió pengő lesz az az összeg, amely a magyar
mezőgazdasági és ipari munkások foglalkoztatását fogja biztosítani.
Nem volt tehát igéret csupán, nem volt puszta szó a Nemzeti Munkaterv, mert egyebek közt ez a része Ls valóság és kenyér lesz munkás magyarok kezében.
Gömbösnek Jelentős gazdasági eredményt sikerült elérnie a Hitlerrel folytatolt tárgyalásai során
Qömbös és Hitler a gazdasági jóvlszony érdekében a lövőben szorosabb kapcsolatot tartanak fenn
Budapest, Junius 17 Gömbös Oyula miniszterelnök pénteken délután Berlinbe utazott, ahová Münchenből Hitler kancellár magánrepülőgépén érkezett meg. Oöm-bös szombaton délután találkozott Hitlerrel, elte pedig ft nemzettszo-ciallstapárt vezető embereivel. A miniszterelnök vasárnap jön vissza Berlinből és hétfőn érkezik vissza Budapestre. Oömbös kizárólag gazdasági természetű kérdések megbeszélésére utazott ki Berlinbe, egyúttal azonban megbeszéli Hitlerrel mindazokat a kérdéseket Is, melyek a két országot érdeklik.
Berlin, Junlua 17 (Éjszakai telefon/elentés) Gömbös Oyula miniszterelnök délután 2 órán keresztül tárgyalt Hitler kancellárral.
Ezek a tárgyalások, gazdasági területen folytak. A két miniszterelnök kölcsönösen megállapodott abban, hogy a szükséges gazdasági Jővl-szony fenntartása érdekében a Jövőben gyakoribb érintkezést vesznek Jet.
Qömbös este dr. Rosenbernek, a nemzetiszocialista párt külügyi hivatala vezetőjének volt a vendége, shol szintén alkalma volt Hitler kancellárral találkozni.
Berlin, Junius 17
(Lapzártakor érkezeti) A nemzetiszocialista munkáspárt lapja hivata-iossn Jelenti, hogy Hitler és Qömbös a két országot érintő gazdasági és politikai kérdésekről tárgyalt. Különösen gazdasági téren sikerült pozitív etedményekel elérni.
Egy svájci csoport nagy villamosítási ajánlatot tett a magyar kormánynak
Budapest, junius 17 Szombaton délben egy svájci pénzcsoport kereste lel Fabtnyi Tihamér miniszteri. A pénzcsoporl javaslatot lett a magyar kormánynak a Magyar-
országon befagyott külföldi hitelek felhasználásával egy nagyszabású villamosítási program végrehajtására. A tárgyalások folyamatban vannak.
Amerika a behozatali vámok és illetékek leszállítását és a vámíegyverszfinet meghosszabbítását Ismertette a világgazdasági értekezleten
A konferencia tagjai a király vendégei voltak a wlndsorl kas!élyban
London, Junius 17 (Éjszakai telefonjelentés) A világgazdasági értekezlet 2000 tagja szombaton Windsorba utazott, ahol a király és királynő vendégei voltak a kastély kertjében. A nyári időre való tekintettel a főudvarmesleri hivatal felmentést adott a hivatalos fekete Öltözék viselése alól.
London, Junius 17 (Éjszakai telefonjelentés) Az Egyesült Államok a következő javaslatot terjeszletlék a világgazdasági konferencia elé:
10 százait kos úgynevezett horizontális leszállítás engedélyezendő a külömböző országokban a junius 12-én érvényben levő összes beho- |
zalali vámokra és történjenek megfelelő leszállítások a vámpótlékok és behozatali Illetékek terén ie. Ennek megfelelő csökkentések engedélye-zendők továbbá bármely harmadik országnak nyújtott vámkedvezmények, vagy vámkülönbözetek összegére Í8.
A vámméraéklésí szerződések akkor lépjenek hatályba, amikor azokat legalább annyi állam ratifikálja, amennvl együttvéve a világkereskedelem 50 százalékát képviseli. A vám-fegyverszünelet meg kell hosszabbítani a világgazdasági értekezlet befejezése után legalább olyan hosszú időre, hogy ezalatt lerakhassák a nemzetközi kereskedelem újjáépítésének szilárd alapjait kétoldalú tárgyalásokkal, vagy más módon.
Az Irodalmi Kör ének- és zenekarának egyházi hangversenye
Nagykanizsa, Junius 17
Voltunk a szombathelyi kultúregyesület Kodály- koncertjén. Voltunk Zalaegerszeg ének- és zenekultúrájának minapi ünne|>én. Csodálattal és elismeréssel adóztunk mindkét városban a Ielk<« munka és a nagyszerű eredmények iránt. És ma újból büszkén állapithatjuk meg: — Nagykanizsá-nak őszinte öröm együtt haladnia a dal és muzsika kultuszának munkálásában e két kulturgócponttal. de távolról sem kell szégyenkeznie, távolról sincs oka nemes irigységgel néznie a testvér-városok felé. Nagvkanizsán is lelkes odaadással folyik a munka és Nagykanizsán is esőd illat és elismerés jár a ragyogó eredményekért. Mintha visszatérőben lenne a kanizsai zenei életnek az a régi, sokat emlegetett időszaka, amikor a zene éppen olyan drága és büszke kincs volt ennek a városnak életében, mint a gazdasági erői, amik virágzóvá, örömtelivé tették akkor a mindennapi kenyér küzdő|H)rondját. Ma, amikor a ,nüpi élet gondjai soha nem érzett súllyal fonódnak töviskoronába minden emlier gondbarázdás homloka kóré, ma még nagyobb érték, még nagyobb csoda, hogy éppen ma hasad a kanizsai zenei élet reneszánszának hajnala és mind gyakrabban állhatunk meg a kulturélet senyvedése ellenére is olyan zenei események állomásainál, amilyen a szombat esti egyházi hangverseny ls voll.
Hálatelt lélekkel kell Nagykanizsának elismernie, hogy kultúrájának legaktívabb közéleli munkása, legeredményesebb és legönzetle-nebb társadalmi szervezete: a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör, amelynek ének- és zenekara ezt a gyönyörű tegnapi estét ajándékozta a város intelligens közönségének (Ne felejtsük el : .— ez a Kör rendez minden nemes közérdekű célért, legyen annak alapmotívuma hazafias érzés, vallásos áhítat vaj*/ közcélú intézmények propagandáju ás támogatása. Csak a maga céljaira nem kér soha egy fillért sem rendezései látogatóitól.) A fc-renciek ősi temploma, aminek orgona-adósságára fordítja a Kör a hangverseny egész jövedelmét, zsúfolásig megteli a város szine-java közönségével. Öröm ült ki a sze-mekbe, az arcokba a művészi szem-]H)ntl)ól is nagyszerű teljesítmény hallatára. De volt egy másik öröm is : -- a valláskülönbséget nem ismerő Irodalmi Kör hangyaszorgalmú, lol>ogó lelkesedésü ének- és zenekarának minden vallású tagjai az ének és zene ideális és igaz emberi egységéin1 forrva, együtt énekeltek, muzsikáltak a katolikus templom kórusán, a katolikus templom orgonájáért.
ZALAI KÖZLÖNY
Hosszú élet titka?
Legg en jó étvágyai Ha pedig nem volna,
meghozza.
Xgmándi
Nagykanizsa közönsége! Ili meg kell áilni és meg kell hajtani a fejet ci előtt a Kór előtt, erck elölt az izig-vérig ének- és zenerajongó ideállsták elölt. akik ebben a varosban a társadalmi egységnek, a nagy magyar összefogásnak, az egy Isten trónusa előtt egyformán leboruló áhítatnak is bátor hitvallói ós mindenkor fenntartó tényezői voltak.
Lehetetlen pár külön sorban is oda nem fűzni a köszönet és hála babérágát Krttinrf Ferencnek, a Kör ének- és zenekara karnagyának ós áldozatos lelkének homloka köré, aki törhetetten idealizmusát át tudta csepegtetni minden dalosa és muzsikusa lelkébe és ezt az estét és a benne revelálódó minden szépet és nemeset adta és adja ennek a városnak.

Az egyház-zenei műsor számai J. de Pres félezeréves Ave Mariájában csak ugy, mint Paleszlrina csodálatos szépségű Kyrie-jében, Haydn szólesen hömpölygő kórusaiban, Hendcl oratóriumának fenséges erővel szárnyaló akkordjaiban, az áhilat magasságába emelték a lelkeket. Ahital volt\' ez a végtelen Isten és áhítat a halhatatlan művészet előtt.
Az énekkar mint hatalmas, élfí orgona zengett, zúgott, csendült Ket-ting karnagy mesteri keze alatt. A hatszólamu Kyrie k\'ülönősen szép volt. Scarlatti motettájának viharzó allclujái megelevenedtek a hangok gyönyörű orcheste réten. A Haydn három oratóriumából zenekar kísérettel előadott kórusok voltak a műsor legkiemelkedőbb részei. Az, égen, a földön* hatalmas fináléja, a «Légv irgalmas* szóló-cirádás finomságai, a \'Halleluja* monumentális összhang-erőpróbája, mind tanúságot tettek a karok lelkiismeretes, művészi nivón álló készültségéről, fegyelmezettségéről, a vegyeskor pompás hang-anyagáról, a zenekar nagyszerű képességeiről, a szólisták (vitéz Nádasdyné, dr. Vitt és Surányi) remekbe sikerült kiválasztásáról. Szombathelyi vendége is volt a műsornak : Jarisch János, a Máv Haladás Dalárda karnagya, aki orgona-számaival az egyházzenei művészet legszebb régióiba ragadta magával a hallgatóságot. Gyönyörű volt Kelting Ave Maria kompozíciója, amit a szerző orgona- ís Hofrichter Emma hegedű kíséretével vitéz Nádasdyné énekelt ; tiszta esillogásu. nagy terjedelmű, erőteljesen szárnyaló hangja és technikai készültsége meglepetés { volt sok pódiumon aratott szép sikerei után is. A műsor közben Molnár I5. Arkangyal plébános mondott m ü vészeitörténet i t anu Imá ny na k beillő, értékes, szép beszédet assisi szent Ferencnek a művészet.\'kre gyakorolt hatásáról.
A ragyógó arcok, a messze magasságokba feledkezett szenü k. hangok csodálatos ritmusával össze
I
(lobbanó szivek, n művészi élmény őrömébe omlott lelkek ítéltek. Az Irodalmi Kór legyen büszke az ének kunira és zenekarára. A vírus legyen büszke az Irodalmi Körén*. Megérdemlik, hogy hála és elismerés övezze őkcl. Megérdemlik, liogv lőrődds, szeretet és álrlozato&srig jutalmazza önzetlen, lelkes és nagyszerű munkájukat.
M
Kettős szerelmi tragédia Baján
Baja, Junlus 17
Szombaton délőlőll Welndrlch Hel-malh főhadnagy a lakásán lelőtte Auer Ica 17 éves leányi, egy nsgy-bérlő leányéi, majd öngyilkosságot kövelelt el. A kellős tragédiánsk az voll az oka, hogy a főhadnagy mér hosszabb Idő óta udvarolt a zsidó lánynak, akii azonban nem akarlak hozzáadni feleségül.
Idölárác
A nagjkaulssat meteorológiai mag-tlgyeló lelenléaakt Szombaton tt Mmér-Mkt: Reggel 7 ólakor\'+ 8, dílutálj 1 órakor +18 8, elte 9 órakor +15 Ö.
Ftl/tóut: Egtaz nagroa ál lelhóa égboltozat.
\' SZÍUrúrir: lígész nzpon tí déti "izél.
(P-liiakal rddlóJtUnltti h B)M«reté-
■ lai latéaalialaalt aat. IDérahori ■alag, aliataroa tdö vlrhata.
1933. junlus 18.
Oltárdlszltés közben villámcsapás érte egy Iskolaigazgató feleségét
A vll/.m leverte a toronyról a keresztet és végigszaladt az aasiony egész testén
bon csak egyídül Sirváryné szenvedeti.
Nagykanizsa. Junlua 17
Majdnem halálos klmenelelü sze-rencséllenség lörlént a Pacsa közelében fekvő Szentadorján községben.
Szerdát! este 7 óra tájban Sörvőry Józsefné, az otlanl elemi iskola Igazgatójának 63 éves (elesége az Oltáregyesület tagjaival együtl a tempómban diszilgelle az oltári, hogy virágditz várja az urnapl szentmisét. Ezalatt égiháború tört kl és Egymást érték a villámcsapások. Sárváry Józsefné épp az oltár előli állt, amikor egy villám belevágott a toronyba és arról leverve a keresztet, belecsapott Sdrvárynéba Is, akt hangos sikoltással, eszméletlenül esett Össze. A villámcsapást többen Ib megérezték a templomban tartózkodók közül, súlyos sérülési azon-
Az Oltáregylet tagjai azonnal az eszméletlen urlasazuny segllségére síellek éa megdöbbenve lálták, hogy a villámcsapás, amely leljesen végigfutott a leilén, a két sarkán keresztül távozott, mindkettőből hatalmas, lölcséralaku húsdarabot kivágva. Sárváry né cipóit valósággal szétforgácsolta a villámcsapás.
A súlyosan összeéget! urlasszonyt eszméletlen állapolban Letenyére szál-liiották, ahol dr. Marion Imre körorvos részesítette első segélyben, majd az orvos inlézkedésére. a men-tők be szállították a kanizsai közkórházba. Sirváryné kél teljes napon kérésziül feküdt eszméiellenül a kórházban, ahol csak legnap tért magához.
Kél héttel ezelőtt bécsi lapok terjedelmes cikkeket közöllek arról, hogy pünkösd körül IV. Károly özvegye, Zita volt királynő a Bécs melletti Bauenben voll. Ezt a híradást Jrésöbb megcáfolták, a cátota-tok azonban nem oszlatták el a badeni látogatásról elterjedt híreket. Négy r.ap óla kulatok adatok után, amelyek támpontot nyújtanának arra,
Torontáli szőnyeg-hét
junius 22.—julius 5-ig.
Többszáz darabból álló valódi torontáli ágyelőket. összekötőket és nagy szőnyegeket eddig nem létezett olcsó akció áron vásárolhat.
Tiszta gyapjú, legprímább torontáli
vsilódi ajouros kézimunka szőnyeg m\'-es már P Ezen ár csak az akció-hét ideje alatt érvényes.
fl folyón fejlődő magyar kézimunka diadaláról lesz Ön is meggyőződve, ha vásárol torontáli akció-héten eddig még nem létezett olcsó árakon a
Miről tárgyalt Badenben Zita
a legitimista politikusokhal?
Titokzatos összejövetelek Eleonora Mária Immacalala főhercegnő kastélyában — Magyar és osztrák politika sok éjszakai tanácskozásai — A főhercegi család nem ad felvilágosítást, de nem Is cáfol
Baden b. Wien, junlus hogy: járt-e Badenben Zita, ha (COPYRIGHT.) ^ mll csinált ill és vajion egye-
dül voll-e a frekventált osztrák fürdőhelyen, avagy elkisérle-e öl uljára fia. Oltó is.
Bizonyos, hOCT Badenben nincsen senki, aki Zitát látta volna, ami — mint a későbbiekből kiderül — nem Is valami fellünő dolog, de alkalmam voll Igen jól informált akllv osztrák politikusokkal beszélgetni, akik a badeni kirándulás lé-nyél valónak állllják. Eszerint: pünkösd elölt kél nappal érkezett ZUa Badenbe, kíséretében volt egy osztrák arisztokrata és egy, a környezetéhez tartozó előkelő hölgy. Kft napig tartózkodott Badenben, erre az útjára azonban Ottó nem kísérte őt el.
Idegen névre kiállított luxemburgi útlevéllel érkeiett, az útlevél kiállításától azonban ugy a francia, mint a svájci hatóságoknak tudomásuk volt. A svájci határon ál Tirolba szállította öt egy svájci kocsi, ez Innsbruckban vlsszalórdull, Innen aztán Zila egy osztrák rendszámú Auslto Dalmleren folytatta uljál. Informátorom áliitása szerint Ottó Innsbruckig kísérte anyját, de Innsbrucktól Olló nélkül meni tovább Badenlg.
Badenben lakik tudvalévően a nemrég elhunyt Károly István lö-hercegnek, Frigyes éa Jenő fivérének egy morganatlkus házasságot kötött leányfl, Eleonora Maria Imma-culata főhercegnő, aki jóval s háboiu kilörése elölt Klósz Alfonz fregall-kapltányhoz ment (eleségül. A lö-hetcegnővűl a Habsburgok — amint azt a Habsburgok éleiéről szóló rlportázsregénycmben megirlam —-fenntartják a rokoni kapcsolatot és a volt fregattkapitány csaiádja abban
14
Áruf}őL&l*an
Nagykanizsa legnagyobb áruházában.
1638. junlm 18_
ZALAI KÖZLÖNY
Or. Bened/g Árpád
fogorvos
rondeléaét njhól megkezdte.
a villában lakik, amelyei Rajner főhercegtől kapott annak Idején nászajándékba, Ez a villa Baden csöndes villanegyedében fekszik, hatal-nias park közepén, teljesen elzárva a külvilágtól és a park kapujának bezárt kapuja mögött történő dolgokról a nagyközönrég vajmi keveset tudhat meg.
Inlormátorom szerint Zita teljes kii napig tartózkodott Rajner jó-herceg egykori kastilyában, éjjel irkezett is ijjel ment tovább. Se Badenben, se Vöslauban, ahol állítólag tzlnlén voltak bizonyos tanácskozások, senki nem látta öl. De Jelenlétiről Badenben mindenki tudotl.
Arról Is tudnak llt az emberek, hogy pOnköBd elölt Igen előkelő magyar politikusok fordullak meg Badenben is ezek olt tanácskoztak éjszaka a kivilágított Rajner villában. E tárgyalásokon elsősorban szó esett a legitimista mozgalmak egyesítéséről, Zita niegkisérellc közelebb hozni egymáshoz a magyarokai és az osztrákokat. Tudvalevően Magyarországon a legitimistáknak két frakciója van, az egyik a reaiaurációt Ausztria nélkül kívánja, a másik pedig Magyarország és Ausztria közöli perszonális uniót óhajt. Zita és Olló álláspontja a perszondl-unlós megoldáshoz áll közelebb és Informálo-rom izerlnl a badenl tárgyalásokon sikerült ennek az állásfoglalásnak megnyerni az olt megjelent magyar legitimistákat.
Klósz Alloni és családja Zita badenl tartózkodására vonatkozólag minden felvilágosítást megtagadnak, azonban cáfolni nem cáfolják az elterjedt híreket. Élik tovább a maguk zárkozott életéi és gondosan ügyelnek arra, hogy a katiélyuk elölt megálló magánaulók nyomban tovább robogjanak és csak akkor álljanak elö, ha a villából teleionon
hlv|ák az auló solförjét.
%
Rajner főherceg egykori villájából nem szivárog ki semmiféle hlradáa a külvilág számára...
Pail Jib
BAD VOSLAU
Európa legszebb
strandfürdője.
Bécs közvetlen közelében.
20 szálloda és penzió. Minden igénynek megtelelő elhelyezés. Teljes ellátás már napi 5.— pengőtől.
Ismert és régi gyermokl&rdöhely.
Szórakozások, Minden délután és este tánc a kávéházakban. Gyönyörű kirándulások. Nagy .menetdi|kcdvezmények az osztrák vasutakon. A legjobb szubalpln klíma. Prospektust küld és felvilágosítással szolgál:
a Kurkowlttslo és az Osztrák Idegen-forjalMl Iroda Baüapest VI., Andrássy-ut.
A belügyminiszter 48 százalékban állapította meg Nagykanizsa város pótadókulcsát
Tiz százalékkal csökkenteni kell a városi gazdálkodás kiadásait
Nagykanizsa, junlus 17 Most érkezett meg a város pol-gármriteri hlvalalhoz a belügyml-nlszterhek Nagykanizsa 1933. évi költségvetésére vonatkozó rendelete. A miniszter jóváhsgyla a költségvetést ét ctak kisebb észrevételeket teli. Tudvalevő, hogy a képviselőtestület a póladó kulcsát 42%-ban állapította meg. amit a vármegye 50 százalékra emeli. A miniszter a város pótadójának kulcsát 411 százalékban állapította meg. A város köl-csönszolgáiatánál a kamat előirány-
zatot kb. 10 000 pengővel csökkentette. A miniszter hivatkozott III a közadók beszolgáltatásánál várhaló visszaesésre. A keresetiadó kulcsát változatlanul 5 százalékban hagyta meg. Elrendelte a kiadási hitelek 10 ának zároláaát, ami a gyakor-laibsn azt |elenli, hogy a város gazdálkodását ugy kell Irányítani, hogy az egész vonalon 10 százalék meg-lakarllassék. Tehát ennek túllépése csak a legvégső esetben történhetik. A továbbiakban a legnagyobb takarékosságot hangsúlyozza a miniszter.
Divatos
fürdőköpeny-, strand-, jankli- és pizsamaanyagok
nagy választékban megérkeztek.
Férfi ruhavásznak
minden szín és minőségben nagy választék
SINGER
DIVATÁRU HÁZBAN.
Alapitaal év 1880.
Száz pengőért eladó egy feleség,
akit 200 pengőért és egy csikóért vett az ura
Nagykanizsa, junlus 17
Három jól meglermcit cigány jött be hozzánk tegnap kéregetni. Panaszkodtak...
— Rosszul megy nekünk is — mondta az idösebhik. Nem kell senkinek a teknő. Már lát vágni sem hívnak bennünkel.
Ugy adta elő panaszát, mintha őt Is B-llstára helyezte volna a világválság. Pedig most sem dolgozik a cigány kevesebbet, mint a háború elölt — mivelhogy akkor sem dolgozott.
Érdekes, hogy mind a hármójuknak borotvált képe, rövidre nyírott haja van. H.riadnak a korral. Azt mond|ák, hogy most már náluk Is a rövid haj lett a .módi", Csak az öregek hordanak még hosszú haj varkocsol.
Ezek már nem is, löldalatll odúban laknak, hanem lömOlt vályog-házban. Üvegablak Is van rajta.
Ma pl. kiskanizsai rokonainál lógnak ebédelni. A menü: vöröshagyma, í kenyér és lejtstalála [cetben, zsír-
■r»k v.IrMWgát UtonyaiA.
ASPíRlN-tatwttkj
Is magukon ívLaHc vali-ttilágufc M*l: • Bayar-koraajtat.
MsoMléi .Isi jelnél ét Iáidat-máknál ASPIRHMAB1.ETTÁK
nyíre nem érdemli meg ez a náció a támogatást. Mert amil tt«szakóidul, azt |ó pénzért eladja.
Családi élelükröl — mint Ismeretlen dologról — löbb érdeket dolgot tudtam meg.
A társaság legidősebb lérli tagja 3 éve nős — termétzeleten cigánytörvények tzerlnl. A polgári törvé nyea hizaatágot leletlegesnek tartja. A feleiégéi 200 pengőéri éa egy csikóért vette.
— De nagyon rossz vásárt csináltam — mondja. — Vegye meg fiatal ur, odaadom tzáz pengőért.
Persze a vásárból nem letl tetntnl. Azt mondtam neki, hogy már nekem van leletégetn.
— Tudja tüll, nagytágot ur? Hát akkor tzerezze el az asszonyt, mert tzabadulnl akarok töle.
— Miért haragszik az asszonyára? — kérdeztem.
— Mert tokai etzlk I
S ezzel végei ért az Intervju.
H. I.
ral. Tévednek azonban, ha a menüből arra következtetnének, hogy a cigányok vegetáriánusok. Dehogy I Jobban szeretik ők a hutl, mint a fehérbőrüek.
Beszélgetésünk torán annyira megtisztellek bizalmukkal, hogy Kanizsára jövetelük Igazi okát la elárulták. Kél kövér disznói hozlak eladni s mindjárt visznek ujabb malacokat haza Lendvaujlalurr, 1. I. onnét jöttek be Kaniztára.
Szép -lassacskán Igy derüli kl, hogy az alamlztnál kéregető cigányok 270 kilós disznójáért 257 pengőt visznek haza. Ugyanakkor, amikor gazdáink drJga takarmánnyal hizlalták Jószágaikat, addig ök, még a baromtlak ét a disznóik táplálékát Is (legjobb esetben I) összekol-dulják.
De nemcsak dlaznókal |ö;!ek eladni, hanem ócska cipőket. Leheted vagy 10—12 pár. Ugyanannyi
rossz nadrngol, mellényt is hoztak be eladás végeií. Egy Ilyen diskurzus ftlatt derül csak ki, hogy meny-
SZÍNHÁZ —.
Zsákbamacska
Bomba-siker, — Így szokták mondani. A kritika nem szereti ezt a színlap zsargont, de ezúttal könnyű szívvel írja le, meri — Igaz. Az operett-együttes a Syblll-lel történi sikeres bemutatkozás után tegnap este mutatta meg Igazán, hogy mit tud. Adott egy olyan rilmusosan gördülő, olyan elevenen pergő, olyan egyfolytában és zavartalanul vidám előadast ét kapott érte egy olyan forró sikert, ami bizony ritkaság a mai savanyu világban. Szilágyi, az operetl mai nagymestere, Elteraann lülbtmátzó muzsikájával társulva, mindenből a szine- javát adlák, ami
Nyári propaganda akciónk!
8 pengős
tsvl rts zIs trs

ZALAI KÖZLÖNY
1983 junluá 18.
egy jó op:rett kelléke. Érdekes, nem sablonos, mai aktualitásu, váltoratos mese, kacagást kacagásra halmozó komikum, öllel, szellemesség, nagyszerű szerepek, sok muzsika, sok tánc. Mi Kell egyéb?
A kitűnő darab és a táblás ház vitte a színészeket és magával ragadta a közönséget. Az est hőse a színpadon Bdnky Baba, ez a kedves mimikáju, temperamentumos mozgású, szép és jótáncos szubrett, aki igazában ezen az estén hódította meg a közönséget. Ugyanezt mondhatjuk Keleti Árpádról, aki szenzációsan jó, vidám figurát alakított a vizesnyoleas-hercegből. Szenczy Mária bájos játéka ebben a kevésbbi testhezálló szerepben is kiiünően érvényesült. Nagyon elegáns, finom alakítás volt Bende Lászlóé, asi akkor is megmaradt intelligens, kellemes modorú, komoly művésznek, amikor a prózából az operetinek kell öt kikölcsönöznie. Ugyanez áll Vűss Irmára, aki az ex-anyós szerepébe — tőle Jóleső meglepetésül — rengeteg humort tudott igen könnyed, decens játékkal belevinni. Qdl Zoltán megint elsőrangúan „|ópo; . volt. Kabinet-figura volt AVsmd. epizód-szerepében. Rendezés kitűnő: Fodor Oszkár Ízlését és gondosságát dicséri. A zene is méltó részt vallhat magáénak a forró, soktapsos, sok ismétléses sikerből. (bij
Bábszínház
Az első Magyar Marionetl és Bábszínház országos körútja során szombaton délután mutatkozott be a kanizsai közönségnek. Csiílogószemü gyermekfejek és mosolygó arcú szülök lepték eJ a Városi Színház nézőterét, hogy több, „mint másfélórán keresztül gyönyörködjenek a gazdag műsorban.
Percenkint felzúgó taps és kacagás honorálta a művészi bábok érdekes és\' a gyerníeki gondolatvifá-
Í;ot szines impressziókkal betöltő átékát. A felnőttek is osztoztak a kicsinyek örömében, mert viszontlátták testet öltve másfél órára boldog fiatalságuk szines gyermekmeséit. Senki sem szerezhet nagyobb örömet gyermekének, mint ha elviszi a bábszínház egyik előadására.
A színházi iroda hírei
Q A Zsákbamacska szombati bemu-atóján elővételben fogyott el minden Jegy. így hát természetesen a friss ütemű ope rettu J(Ionság rnol vasárnapi előadásán U dóleiőlt kell gondoskodni helyekről.
(*) A SybUi délutáni előadásának nem lehetett volna Jobb reklámja, mint az operettbemutató, a pénteki Syblll előadása, amely valósággal frapplrozta Nagykanizsa közönségét. Az énekesek Szeiíezy Máriával az élen eddig nem tapasztalt teljes sikert arattak.
(*) Csók a tükör alatt. Hétfőn újból Medgyessy Juci, Bende László, Szendrey JuUa, Danis Jenő, Keleti Árpád és a prózai erősségek viszik sikerre Fodor László ul darabját. A Csók a tükör előtt héttőt előadása egyúttal alkalom arra Is, hogy Garamvölgyi Iván urat egy testéreszabott, nagyon érdekes szerepben élvezhessük.
(*) Kedden te axardáa eseményszámba menő operettbemutató lesz. A magyar levegőjű nagysikerű „Érik a búzakalász" újból Bánky Baba, Medgyessy Juci ós a teljes férfi gárda lelkossége Jegyében fogja sikerre vinni a magyar muzsikát. Kzen az «stén dirigál Bethlen B. László karnagyunk először, ezzel az Összehangolt kis müvészzenekarral, amellyel hangulatosan kísérjük előadásainkat.
<*) A Bá botok A* Igazán nívós előadását hétfőn és kodden délután 6 órakor tartják meg a színházban a kanizsai gyermekvilág örömére. Holyárak:. 50, 40, 80, és 20 fillér.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Junius 18, vasárnap
Római katolikus: Efrém. Protestáns: Arnold Izr.: Slvan hó 24
Városi múzeum és könyvtár nyitva csütörtökön ts vasárnap délelőtt 10-től 12 óráig.
Qyógysxertári éjjeli ssolgálat e hónapban: aSalvalor gyógyszertár Erzsébet tér 21. ai. <s a klskanlisal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délutáu, kedden egész nap nőknek).
Junius 19, hétfft
Róm. katolikus:Qyárfás. Protestáns: Oyárlás. Izr.: Slvan hó 25.
— (A polgármester Budapesten)
Dr. Krátky István polgármester ma este hivatalos ügyben Budapestre utazik.
Tudjátok mi a dal?
Irta: Helae Albert
Tudjátok ml a dal ? Hajnal csókja a harmatos mezőn, Tarka szivárvány haragvó ftlhőo, Langyos eső ógott kopárságon, Csillogó harmatcsepp pici kis fűszálon.
Tudjátok ml a dal ? Fakadó rű^y zörgő téli ágon, Ragyogó napfény... tavaszi álom, Csillagos éjszaka májusi éjjelen, Szellő szálldosása virágos réteken.
Tudjátok mi a dal ? Magányos ordők lombsuttogása. Kanyargó kis patak csendes csobogása, Pacsirta dala zsendülő vetésben. Napfény csillogása csendes tó tükrében.
Tudjátok ml a dal?
Knyhet adó árnyék a tikkadó napon,
őszirózsa a sárguló avaron
Kopár hegyoldalon vadrózsabokor.
Süppedő sírhalmon egy viruló csokor.
Tudjátok ml a dal ? A magyar szívnek kacaja, könnye, Örömből, bánatból csodálatos gyöngye, Imádsága, álma, vágya és szerelme. Dal: a magyar szívnek szép virágos
[kertjei
Kész női ruhák
legújabb modellek, gyönyörű választék.
Araink s
Jersey és Afgalain ruha
szép színekben ....
Selyem chantungruha
Ízléses fazonokban, ötszinü Fregoli sállal
Crep Ami ruha......
elegáns kivitel, legújabb kimlntázás
Tiszta selyem (hernyóselyem)
délelőtti elegáns ruha ....
Crepe de chine complét
dus kézi ajourral, ruha és kabát
Trikóselyem blouse
az összes divatszinekben
Trikóselyem ruha
elegáns szép fazonok . y .
Trikóselyem pongyola
minden nagyságban ....
Kerti ruhák
már
P 10.-„15.-„18.— 22.-28.-2.48 5.60
8.50
2. M-től
Minden ruhánk, minden béten nj és n] tsconbsn a legújabb divatszinekben kapható!
áruház
Nagytcanlx»a legnagyobb úrutfúita.
— (Keszthely uj líjegyzöje)
Keszthely képviselőtestülete most töltölte be s ió|egyz0i állási, melyre az eddigi helyettes Jegyzőt, dr. Balázs Lászlót választották meg szótöbbséggel.
— (Zenetanári oklevél) A nagy kanizsai zeneiskola egyik volt büszkesége, Pauk Anny, aki nem csak itthon, hanem budapesti koncert-mllsorokon is már tObbizben feltant tehetségével, ezen s hélen lelelte a zenetanári képesítő vizsgát és kitüntetéses oklevelei nyert
— (Cserkészértekezlet Nagykanizsán) lf|u dr. Bódy Zoltán cserkész iOtlszt és Pásztor Imre zalaegerszegi reálgimnázium! tanár tegnap Nagykanizsán jártak, hogy a nagykanizsai cserkészcsapatok vezetőivel megbeszéljék a Jamboreera való előkészületeket és az Idegen cserkészeknek a trianoni határon való fogadtatását. Nagykanizsán ál többek között nemcsak az olasz, hanem a hindu, stb. cserkészcsapatok Is átvonulnak OödöllO felé.
— ElsOrangu müjég kapható a Transdanub i a Egyesült QOnmalmok Részvénytársaságnál.
— (Érettségi a gimnáziumban) Junius 6—10-ig folyt le az érettségi szóbeli vizsgálat a nagykanizsai reálgimnáziumban Stelner Miklós szombathelyi premontrei gimnáziumi igazgató elnöklete alatt. Az eredmény a következő: KttBmetéssel végeztek: Lászlóil László, Vegele Mária. Jelesen érettek: Oirgaach Nándor, Qold-berger Gabriella, Iváncsics Jenő, Kteznár Lili és- Magysrics Lajos. Jól érettek: Arany József, Bíró Pál, Hovány Árpád, Iváncslts Mária, Keriész Antal, Klein Klára, Schlellfer Oyörgy!, Sebuler József, Szíva József, Somogyi Dénes, Szeles Pál, Polgár László. Érettek: Bakos Lehel, Bolf László, Deák László, Holman László, Klana István, Kók Katalin, Kollarlls Sándor, Kozsnyák Károly, Magyar Lajos, Mikó István, Pandúr Béla, Rezsek Márton, Sinkovics József, Szokol László, Tóth islván. Szeptemberben Javtt három, Ismétel egy ifju.
— Lendamast éa Irottier törülközők nagy választékban — Stnger üivatáruházban.
— (Jamboree-rladó) Qróf Teleky Pál, a Jamboree \'áborparancsnoka szombaton délután 4 órakor riadóparancsot közölt az egész ország cserkészeinek. Célja felhívni a közönség figyelmét a jamboreera. Városunk cserkészcsapatai 6 órakor vonullak fel a városban nótaszóval. A cserkészek mindegyike egy-egy szál virágot helyezel! el a hOsök emlék-szobránál. A nem iskolai, csapatok eate vonultak fel. A Jamboree érdekes és ízléses falragaszai ma jelennek meg az üzletek kirakataiban.
<=» Trench coatnak, vihai kabátnak, vagy porköpenynek nagyon alkalmas vizhathn, tarlós anyag métere csak 2\'40 P SchMz ÁruHAzbpn. Ha májú 8n is riJOn, mit i.itfr:
[.IgtuíSE,,, Alkalomadtán csak mi lógja hta?
\' iiiln! I
-

1983. junlu» 18.
ZALAI KÖZLÖNY
Már generációk óla
kedvelt tartózkodási helye a magyaroknak
BADEN bei Wien
g világhírű thermál-gyógyf&rdö.
Mindenki megtalálja az igényének megfelelő elhelyezést az egyszerű vendégfogadótól a luxusszálló appartementjéig.
Strandfürdője
teljes üzemben 10.000 ember számárai Lóversenyek. Sport. Gazdag szórakozási program. A legszebb kirándulások.
Könnyítések a pénzátutalásnál 1!
Felvilágosítással szolgál a városi vezetőség, az egyes szanatóriumok, szállo-7X2 dák, penziók és az
Osztrák Idegenforgalmi Iroda Budapest, VI., Andrássy-ut.
— (Az Ipartestöleti Dalárda szerenádja) Kedves epizódja volt tegnap este az Ipartestületi Dalárdának. A dalárda vasárnapi nyári mulatíágán Lengyel Manci nyerte meg a szépségversenyt. A valóban bájos szépségkirálynőnek a dalárda szombaton este szerenáddal kedveskedett. Az ünnepeltet Márkus Károly, a dalárda elnöke és Samu Lajos, az ipartestület elnöke üdvözölték.
— Hercules strandfürdő megnyílt.
— (A gimnáziumi rajzkiállltás) A nagykanizsai reálgimnázium idei rajzkiáliitását junius hó 18—21-ig rendezi a gimnázium rajztermében. Díjtalanul megtekinthető d. e. 10—12-ig és délután 4—6-ig. A kiállításra a szülőket és érdeklődőkét tisztelettel meghívja az intézet Igazgatósága.
— Közeledik a nyári vakáció és felmerül a kérdés: hova menjünk nyáson,. A teleleU . a Bécs melletti.. Baden világhirü gyógyintézetébe, a Gutenbrunn szanatóriumba. A leg-
ideálisabb nyári tartózkodás egészségesnek, betegnek egyaránt. Hatalmas park. Saját kapánák a badeni
strandfürdőben. Magyar orvosok. Híres diétás konyha. Szórakozások. Szivosztály.
— (Az ovodai vizsgák és belra-tások correndje) Az ovodai felügyelő bizottság a vizsgák idejét a következőkép állapította meg: Junius 25-én Kiskanizsa! ovoda.. 26 án Teleky-utcal, 27-én Szent Imre herceg-utcai, 28-án Arany János-utcai ovoda. Mindegyik vizsga délelőtt 9 órakor kezdődik. A beiratások junius 30-án és julius 1-én, a pótbeiralások szeptember 1., 2. és 4 én vannak, naponta délelőtt 8—12 és délután 2—4 óra között.
= A nyári meleg a faggyumiri-gyek működését fokozza, miáltal az arezsirosság és az ezzel járó arc-tisztátlanság gyakori. A Sulfamyl kénpuder rövid használat után megszünteti az arc zsirosságát, mitesszereit és pattanásalt.
EGE\'SZSE\'GES RAGYOGO\' HAJ

FEKETE FEJŰ SHAMPOON
N á£taJt „ 3u.körfényjun*rxx££
— (Ma nyílik meg a leány-Ilceum rajzklállltása) A nagykanizsai leányliceumban ma déleiuu 11 órakor nyílik meg a ralzklállltás dr. Krátky Islván polgármester meg-nyilójáva!\'. A kiállítás szerda estig áll a közönség számára nyitva délelőtt 8—,£Z-lg, délután 2—7-ig.
— Plque és flanel takarók minden minőségben Slnger József /s Társa cégnél.
— (iparostanulók záróvizsgája) A nagykanizsai iparoslanonclskolá-ban a záróvizsgálatok sotrendje: junius 20-án délután 3—4-ig az izr. tanoncok hitianvizsgája; ugyan e napon délután 4 órakor az A/l., B/l., II. Hu és I. leány állalános rajzosz-tályokban záróvizsga a mérlanl rajzból; junlus 21-én délután 4 órakor az A/l., B/L, A/11, tlu és I. leány-oszlályok záróvizsgája a hittan és közismereti tárgyakból; Junlus 22-én délután 4 órakor az A/IL, III., IV. flu és II. leányoszlályok vizsgája a hlllan és közismeretből; junlus 23-án délután 4 órakor a III—IV. leányosztályok záróvizsgája a hlllan éa közismereti tárgyakból; junlus 25-én 9 órakor Te Dium az alsólemplom-ban, délután 3 órakor pedig tanévi zárótlnnepély, értesítők kiosztása a fiulanonciskolábau. Kedvezőtlen Idő eselén a zárótlnnepély az ipartestület uj síékbázáu&k ■ trmeltli nagytermében lesz. A záróvizsgákra és záró-ünnepélyre a tanonclarló Iparos-mesterek éa lsnügybarálok ezulon llsztelellel meghívatnak. Az Igazgatóság.
— Közalkalmazottak figyelmébe I Butoráruinkat lényegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú lejáralu hitelre is, kamatmentesen. Kopstetn butoráruház, Horthy Miklósul 4. szám.
Epeké-, veieki- és kólyigkébete-gek, valamint azok, akik hugysa-vas sók tulszaporodásában és kösz-Vcojv-. - ""\'fnek. a természetes „Ferenc ióueT nX*. állandó hasrnálata mellett állapoták enyhü-\' lését érhetik el. Az orvosi gyakorlat számos kiváló férfia hosszú megfigyelés alapján megállapitotla, hogy a Ferenc lóssel vlz biztos és rendkívül kellemesen ható hashajtó s ezért prostatabeleiségeknél Is ajánlják.
—„{A nagykanizsai Osszmun-kássag juniális*) Ma vasárnap, |un. 18-án larlja a nagykanizsai össz-munkásság szokásos juniállsát a lazsnak! parkban. A rendezőség sokféle szórakozásról gondoskodik. Lesz cél-lövészei, karlkadobát, szerencaeaá\'or, szépségverseny, S L-es rúgás és sza-badszlnp.id. Kezdete délután 3 órakor, belépődíj 30 fillér. Kedvezőtlen Idő esetén a juniális kövelkező vasárnap, |unlus 25-én, ugyzmoll.
Előzd meg a nagyobb baj», HAVER POKOO enyhén ha|t. Egészségnek mit nem ár.t,. Utánzattól azenvodaz kÁrt.
- (Balatoni filléres gyors
Bécsbe) A filléres gyorsra junlus 20-ig személyesen lehel lelentkezn! a meneldlj lelizelése melleit Keszthelyen (Erzsébet királyné-ut I.) és Tapolcán (Kossulh Lajos-u, 4.) A menetdíj bármelyik állomásról 13 pengő oda-vissza. A vonat reggel \' 4 órakor indul Keszthelyről s utasokai vesz lel Tapolcán, Sümegen, Ukkon, Celldömölkön és Sopronban. Éjjel 12 óráig lehet Bécsben tartózkodni. Útlevél nem szükséges, azonban mindenki köteles a jegyváltáskor személyi adatait bemondani,
~ Kész női és férfi esőkabátok, garantáltan vízmentes, darabja csak 14-20 Pengő a Schülz Áruházban.
— (Anyakönyv! Urak) Nagykanizsán
; elmúlt 1"" " -------- ------- "
BADEN bei Wien íffftiíftsSfS!.,. Hotel Sacher *. Kurhaus
a magyarok régi, kedvelt nyirl tartózkodási helye. — A legmodernebb komfort. Valamennyi szoba folyó hideg- és melegvízzel, balkónna! — KilUiiö konyha.
Kivflnatra diéta. — Orvost vezető: Dr. Neumaan Alfréd. Gyönyörű kertes kávéház. A legjobb zene. Hites bár. — Kérjen prospektust, zsto Tolja* napi •ItAtAa axobAvat már 12 panaötöl.
ROLETTA vászon MATRAC vászon NYUGÁGY szövet !
HIUSCH ÉS SZEGŐ
Linóleum SsönyegvédS Lábtörlő
héten 8 gyermek születeti, 4 flu éa I leány: Enczenber Antal asztalosmester éa Fazaur Mártának rk. fia. Szolár György napszámos éa Neltnayer Annának rk. ioánya. Kun Ernő honvód-örmeserés Tolnai Emíliának rk. fia, Me-gyeal Imre oserepeaaegéd éa Horváth Rozáliának rk. ha, Tóth Lajos határ-őrmeater és (leröca Máriának rk. fia, Takáca Jenő téglamoater éa Oauder Rozáliának rk. leánya, Pál József töldmü-vca és Ronyal Katalinnak rk. leánya; gotflfl József vároet csordás éa Steta-iiek Annának rk. leánya. — Halálozás 4 lirtint: l!..lo,jh Tibor Józaet rk. II na-poa, Frank Anna rk. 8 hónapos, liaboda l\'át ttvoRoa rk. 63 évee, Mátén Fereno töldmüvos rk. 14 évos. — Házasságot kötött 4pár: Níkleez Forono vaauU kapus és Haldu Apollónia rk., Kapolt látván üzletvezető és Faludl Anna magántlazt-vlselénö rk., Kotoy Dezső OTI tlaztvlseló éa Szerecz Mária rk.. Birkás Józaet napezámoe éa Györköe Terézia rk.
Meg/elent
Ltdttt Jalta versetkönyve és 2 pengőért kapható a Zalai Közlöny szerkesztőségében.
— (Kiállítás a polgári Iskolában) A nagykanizsai állami polgári leány- és fiúiskola folyó hó 18 tói kezdódöleg 24-ig kézimunka-, rajz-és casrkészkláilltást rendez. A leányiskola kiállítását I. emeleti ra|zler-mében, a fiúiskola pedig egyik emeleti termében rendezi meg. A kiállítás megleklnlhelő naponta délelőtt 10— 12-ig, délulán 4-6-lg.
— (OMKE tagok) kedvezményes színházjegye álveheiö naponla (léi-előli ll óráig Neu Pál egyesületi titkárnál (Neu és Klein cégnél).
— Harcaiét strandfürdő megnyílt.
— (Majdnem lekaszálta a Játszó-pajtása lábát) Fülöp József 8 éves kiskanizsai tanulót-súlyos állapotban szállítottak be a kőzkórházba. A kisfiú néhány héttel ezelőtt szerezi: játék közben a lábán azt a súlyos sérülést, ami azóla elmérgesedett. Egyik játszópajtása ugyanis ka tzával tréfából a kisfiú felé sújtott és hatalmas sérülési ejtett a lábszárán. A rendőrség megindította a vizsgálatot.
=■ Női és férfi (ehérnemQanyag minden azinben és minőségben. — Slnger dtvatdruház.
— Villamos vasalók, resók, olosön, részletre: Transdanubia.
— (Szurkált egy tlzendt éves gyerek) Kovács Ferenc 20 éves fülöpmajori uradalmi cseléd több barátjával együll kiment a hegyre, ahonnan a késő délulánl órákban érkezell vissza az uradalomba. Hazaérve összeszólalkozott egy 15 éves béreslársával, aki a veszekedés hevében előkapla zsebkéséi és azzal hasbaszurta. A menlők életveszélyes állapotban azálliioiták be a kanizsai kőzkórházba.
Paplanokat, nyári takarókat,
strand és frottier kelméket, szőnyegeket
nagy választékban, olcsó árakon vásárolhat
KIRSCHNER MÓR divatáruházában Nagykanizsa, Fő-ut 3. szám.
— Eróe, vérbő, kövér emberek számára a természetes .Ferenc József keserűvíz naponként való ivása a legkisebb erőlködés nélkül könnyű és rendes bél-müködést biztosit.
SPORTÉLET
Az NTE ma Délnyugatmagyarország bajnokságáért játszik Péc?ett
Nagy (eladat elölt áll ma az NTE hilballcsapaia. A pécsi alosztály bajnokával, a PVSK-val kell megküzdenie a Délnyugatmagyarország bajnokságáért. A PVSK 6 éve megingathatatlan bajnoka a kerületnek. Az NTE erősen készül a nehéz küzdelemre és reméljük, hogy lisztes eredménnyel tér haza.
A csapat ma hajnalban ment el Pécare a következő felállításban: Csondor — Czlgler, Engelleiter, — Radics (Csáki), dingi, Kudich — Wliheim, Szollár, Jakubec, Kelemen, Csász. Czlgler sérüléseiből felgyógyult és vállalta a játékot, viszont Farkaa a pénteki tréningen megsérült, Igy nem tud látszani.
Elemisták tornavlzsgája
Ma délután 3 órai kezdettel lesz megtartva az I. és II. körzet elemi lornavizsgija a Zrínyi sportpályán. Már hatalmas tömegfelvonulása miall is nagy eseménye lesz városunknak. Több mint 1600 leány- és fiúgyermek felett tarthat seregszemlét az Ifjúságot srerelő kíváncsi.
Az Izraelita elemisták torna-vizsgája
Ma délulán 5 órakor lest az izr. elemi iskoh. tornavlzsgája az intézet udvarán. A mai tornavizsga befejezése az Idei tornavizsgáknak, igy aki jót akarja magát érezni, az megnézi a kis apróságokat.
Úszás
Kéretnek az úszók és vizlpólózók, hogy ma délután fél 3 órakor megbeszélés végett jelenjenek meg a Herkules-strandon. NTE vlziszak-osztály.
Mrichl zárlat
Fárts 20-38, London 17*55, Newyor\'. 430-76; BrOesel 72 35. MlUno 27-07 Madrid 44 20, Amsterdam 218-10, Berlki 122 90, Wien 75-18 Szólta - Frága 15-41, Varaó 58u5, HKiiul Belgrád 7 00. Bukareut 308
Anyarozsot
tóiig libon illó roisból szedettet és
kőrisbogarat |
minden mennyiségben a legmagasabb árban
vásárol
lt. MIKLÓS GftyiWijowkertsktiis r. t.
Budapest, V., Vilnioa csáizár-ut 6.
. _Telelőn 804-77. 3U4 I
ZALAI KÖZLÖNY
1633. junius |8
Fíflryelem/
Értesítem a t. közönséget, hogy üzletemet
jobbárukkal kibővítettem
Raktáron tartok mindennemű jobb férfi éta gyermek öltönyöket, valamint atrand-kabéfokat, felültőket és Hubertusa-kai. Mérték utáni rendeléseket a legkényesebb igényeknek is megfelelően, gyorsan és legpontosabban eszközlöm. Mindezeket a legjutányo-sabb árakért áll módomban a t. vevőközön-ségnek rendelkezésére bocsátani. Tisztelettel
J Ztveig Imre
Erzsébet-tér I. Vasember mellett
1 Isaietl Bank devlza-ár!elyama!
valutAk
Angolt. 19-45-1985 Belgafr. 79-16-79-74 Caehk. I6-9V1707 Din k. 86-30-87\'W Dinár 7-20-7 70 Dollár 47650 486 50 Franclat. 22-30-22-50 Holl. 23000-232 20 Zloty 6435-6485 Lel 3-40-3-44 Lova 4-00-426 Ltra 29-90-3020 Márka 135-70-136-60 Norvég 98 00-99-Cfl
Feaeta ---■—
(Chili. 77-50-80 50 Svájcit. I107Ű-I1140 Irídk. 99 80-10080
DEVIZÁK Amal. 230 20-232 20 Belgrád 7 80-790 Berlin 13580-13060 Brttasel 79-26-79-74 Bukarest 3-41-343 Kopenh. 86-50 87 50 London 19-44-1958 Madrid _■—_•— Milano 30-00-3018 Newy. 480-\'.0-486-50 Oszló 9120-99 00 Fária 22-33-22-47 Friga 16-95-17 05 Szófia 4\'ll>/i-4-!4>/< Stockh. 100 00-100-80 Varsó 64*55-64 95 Wien _■-_■_ Zürich 110-89-111-40
Wien clearlng árfolyama r 80.454.
. Szőlőmoly
Almamoly Pókháltósmoly
irtására, bordóiléhez keverve Arzola vagy Daraln porzószerek: Molex vagy Molex „P"
Varasodás vagy Lisztlmat
ellen permetezőszerek: Sulfarol, Amonll, Solbár vagy Vlitol Kombinált permetezőszerek: Moapransn vsgy Tutokll Kombinált porzószer: Pulaarzot
Levéltetii, pajzstetü, vértetö
irtására : Pronlkol
használhatók.
Ne mulasoza el a hetnyóenyv-gyürüket felrakni!
Védőszerek besrtrezhelők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmiszerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palota mellett)
Tonnéaytózide
Bílza tieiar. 7S-OS 11-55—12 40, 77-es ti-80-12-70, 78-ts I2D5-I290, 79-ta 12-30-13 15, 80-aa 12-40—13-25, dnntn-tutl 76-os 10-70-10-85,n-e« 10&S-1100, 78-«s 11-00—11-30, 79-et 11-20—11 40, 80-aa 1135-11-50, rozs 510—5-20i lak. árpa 8-20 - 8-40, zab 8-05-8-15, len-geri 7 90-7-95, kort,. 5-20-5-30
Kiadja a laptulajdonoi Kflzgazdaaágl Rt. Qutenberg Nyomda éaDéizaiat Lapkiadó Vállalata Nlgykantzaán.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám
3841,931. B. 6854,931. B. 071/932. B. 4863/931. B. 3564,931. B. 13961/931. B. 13819 931. B. 6069 931. B, 5943/931. B. 2319/931. B. 10288A31.B. 11227,931. B. 13938/931. B.
Árvarési hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy köztartozások fejében Horválh Pál, Lukvár Pál, Kaszás Oyörgy, özv. Tarsoly Ferencné, Péler Imre, Ziupánics István, Pint Ferenc, Kozinczky Dezső, Bődör Sándor, Bölcsföldi János, Zalula József, Kirchknopf Ernő és Auer Félix nagykanizsai lakósoknál lefoglalt 1 drb kerek falióra, 1 drb kis szekrény, 1 drb lalllükör, 1 drb lalióra, 1 drb kis szekrény, 1 drb fali Ingtóra, i drb szekrény, 1 drb lalilttkör, 1 drb kis szekrény, 1 drb lalióra, 1 drb falikép, 1 drb sublal, 1 drb kis asztalka, 1 drb kétcsövű vadászfegyver, 1 drb kis szekrény, 1 drb díván, I szalonearnllura, 1 1 dohányzóasztal, 1 szekrény, 1 Íróasztal, 1 drb lábszőnyeg, szövet-függöny, 1 drb luszteriámpa, 1 asztali lámpa, I darab könyvállvány 1933. évi junius hó 21 én d. e. 9 órakor Erzsébet-tér 4. sz. alatt elárvereztetni tognak.
Amennyiben a fenti árverésen a becsérték Vi-ed része be nem igér-lelnék, ugy u|abb árverési határ-nspul 1933. Junius 30. napjának d. e. 9 órája tűzetik ki, mely határnapon a lefoglalt ingóságok a becsérték »/,-ed részén alul is elárvereztetni fognak.
Nagykanizsa, 1933. május 30.
Lehoczky Lajos s. k. "J* v. végrehajtó.
Kanári
és madár-e I e a é g
a budapesti Állatkert
előírásának mcglelelően legmegbízhatóbb HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél.
■us ng
ég I
J
Világmárka. IIII EH
•r.t-azvn PNEU,
autóalkatrészek
amerikai kocsikhoz. Citroen összes "» typuaaihoa,
Ulsacraléslolkkak l^eliwábk baoaaraáal forrása |
Saját érdekében kérjen árajánlatot.
ItiCV lÁKEE ••lomobll ixakOxltt., nflül JUlJLI Uudap«»t,VI,AndráMy-ut 14
J T»r Aut 231-97, 28M3.
APRÓHIRDETÉSEK
Owál, kör és szegletes képkeretedet legolcsóbban vége* Stern szaküzlete, Városba* palota. 2323
Deák tér 11. alatt utcai lakáa auguu-tus l-re kiadó. Bővebbet • házmesternél vagy Uager vaskereskedésben. u
Igaa aloaá* aláraaltjuk. Armuth, Baiár-udtrar.
jigsiakránit nagyobb méretűt vennénk, esetleg bérelnénk. Tejközpont. 2386
Buép háramsartáa atoal lakás (OrdOacobával auguazlus l-re klado Horthy Mlklós-ut 51. az, alatt. 1817
Haaacaált ruhát vesz éa elad Márkus, Király-utca 31. 2313
Kóaar friss llbaxatr kapható — Slágernél. 2365
----egyssobáa utcai la
tus l-re Magyar-utca 71.
irodai gyakorlatban és könyvelésben Jártas, élalmaa, jómeg-Jeleuéstl keresztény urileányt Nagykanizsán megnyíló üzletünk részére. KasdS »!«•-«é»t nyujtunk. Beválás esetén blalos Jövó. Csak lenti (eltételeknek feltétlenül megfelelők fényképes ajánlatát veaszük figyelembe. .Belépés azonnal* kiadóhivatal továbbit, 2373
Batoroxott azoba kiadó konyha hasz-Hálattal. Hunyadlu. 16. 2371
Udvari agvaxoká* lakás kisdó szennaira Hunyadi u. 20. -2419
Két járatú wlatlmalaiw 4000 (Jól terű lettel szabadkézből eladó. Bővebbet Bősze Istvánnál Nagyszakácsi. 2418
POQÁNYVÁRI
uradalmi fajborai ni kaphatók literen kint már ftO Iliiéiért. Legkisebb tétel 25 liter. BROSS IÁROLT földbirtokos Batthyány-utca 26.
Haffhar cséplő, ÍMO dobszéleiség, |ó állapotban, 1000 P cserealapon eladó. — Futólovat, páros fiatal, nösebbet veszek. SzenUdorjánl Qazdsság. 2347
Jt Mié négyüléses csukott, sürgősen eladó Polgár-utca 1. 34io
KU\'önbeJáratu 3 azobáa utcai lakás azonnalra kiadó, Deák-té 5. Bővebbet a házmesternél. 2421
Dívány, előszoba-izekrény, ágyak, asztal és székek eladók Csangery-ut 20. -2422
Klnlzsy-utca 2. alatt egy módern világos háló aionnal aladó. 2423
KUlönbe járatú elagánian bútorozott szoba fUrdóaiobahasinálattal kiadó. Ciányi Lásaló-utca 8. I. cm. 42
Oalat vagy Irodának alkalmas szép, világol, kirakat ablakkal bíró száraz helyl-»ég Caengexy ut 14 alatt (Csengery-részen) aug. l-re kiadó, olcsó Uzletbér mellett. 4Í
RIv-BalyéaosapáBVak, minden mt-retben olcaón ksphatók — Havas, Deáktér 15. 2332
Egy szoba konyhás lakás kiadd —
SzíchtnyWér 4. 2425
VdMMák Jó állapotban levő hasmáít kt»«-tl sarnitHrdt. Clm a kiadóban 2126
Kétaaiobáa lakás mellékhelyUégckkel, Jullua Jl ie kiadó Husi
strtáaUx lássál
•tér 8.
luszt -2 |J
larasak 30 3,\\ év körüli, lehetőleg
nőtlen, esetleg nem nagy családit társai\', vagy átvevőt, Mcgbcazéfáael \'rit$! 4-ig CUu a kiadóim
délután l 2431
K1M3 junlus 18
ZALAI ItOZLOffT
Kfilcsönzttnk
nyaralásra
telepes készüléket
mérsékelt díjért.
Gramofonlemez kölcsönzés
E£EKTR OiV
M agyar Királyi A 111
iiaiuUk
MENETRENDJE
RiKTkulua állomásra érkeiá él a> onnan induló maiokról. Érrsényaa s 1833. évi május hó 15-tftl kuké.
Nagykanizsa—Budapest
V....I A vonal neme N.-Kanizsáról Indul K«itfc.lH|Bpa8lr« >• M. I érkezik Vonít IIA vonal "im* I neme Bpestról Indul KwrilMlr-ril Indul N.-Kanizsára érk
1219 120\' 1213 1235 1211 1231 1231a 1201 Szem. v Oyv. Szem. v. Motor Szem v Motor1) Motot\'l Oyv. 0-30 6 10 8-45 11-32 14-30 17-15 1750 18-24 201 |j 7-39 7-14 9 55 10-05 j 1605 12-551 -I6\'48l| 21-18 18 32 ! -191,7! — 19-3411 22-20 I220|l5zem. v. 123211 Motor 1202 (Jyv. 1213 ISzem. V. 1234\'Moloz 12H«Szem. v. \'H0"- 21.45 7 40 6\'20 14-15 20-03 2-50 5-53 11-37 14-45 18-35 22-40 435 7-27 1130 13-07 1607 2007 23 50
Jfl^** KAPOSVAR
$í !§!"• **;"ü" mt\'-Si kwÍMSI"\'4"\'8\' \'m V/M"\'g kMcktd,k-
Kesilhelyröí3"123\'*\'\'234\'1235 l"olor,onlllok közvetlen vonatok Keszthelyre, illetve
., . \'202",201-,."; vonaloknál V/I5-I8I VI 23-ig és IX\'t-töl 193*. V/14-ig s kővetkező ktavetlen koraik fúlnak; 1 étkező ás I III. kocsi Pragersko, l-l [—II—III oszt kocsi Ventimiglla és Rogaska-Slatina, 1 hálókocsi Cannes
Fenti vonatoknál F933 évi yWJ -VHI/31-lg s következő közvetl. kocsik futnak: ÍSTTj-11 t11\',m koa\'\' P1"8\'—Miilststter-See, Ventlmiglis. Rogsska-Slattns «v étkező és egy II—III. o. valamin! egy I —II III. o. kocsi Villactl. \'
Az I208\'1207. sz. vonaloknál a következő közvetlen kocsik luhlsk ■ eev háló és
in z. 1.4IAir...... 1 Cl________w
3491/1933.
Felhívás.
Felhivjuk a földbirtokrendezés során földhözjutottakat, hogy használati díj fizetési kötelezettségeiknek pontosan tegyenek eleget, mert ellenkező esetben a termést fogjuk lefoglalni.
Városi Adóhivatal.
Nagykanizsa, 1933. évi junius hó 16-án. poIay
"" V. izSmvevó.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
11007/1933.
Hirdetmény.
A helyőrség csapatai f. évi junius 20—21. és 23—24-én reggel 6 órától esle 7 óráig a Tölgyes erdei lőterén harcszerű éleslövészetet tartanak.
Ott tartózkodni tilos és életveszélyes.
Nagykanizsa, 1933. junlus hó 2-án. „ , . hm Polgármester.
IVlesltem a nagyérdemű közön-s\'get, hogy kedvező fizatéai feltételek mellet* is kéízi-lek gapnltus-át, aezlont és mindenféle kirpltga munkát, legjobban és elsőrendű kivitelben.
TÖRÖK LAJOS
Csengery ut 13.
egy I II. o. kocsi Venezia, egy II—III. és egy hálókocsi Fiume.
__Nagykanizsa—Sopron
[K-W-lj CimzJISzsaárt J |rfiM.|| IO. N^IÁII w. ""ÍSa.v.O MOi 7«ü 847 »i|Sz. v.jj l3 35i|IM5|j I6\'06 \'SlOyiz.J l(rl5ll/-40 18 3".
6 Oytz n 16-I5JI/-40 18 3% i( na5M0t.ua \'8-85Í20-I0L 51 1< I ""(Szv =)\'l 20-30Í72 00 J 2 .12 >
)\') Cfi t .in R
987/1933.
Felhívás.
Felhívjuk mindazon birtokosokai, akiknek birtokában az elmúlt években erdökivágá", legelő feiiörés, vagy u| szőlőtelepítés folytán művelési ágváltozás tortént, hogy a változást ezen felhivás megjelenésétől számított 30 napon betűi a városi adóhivatalban jelenlsék be.
Amennyiben az érdekeltek bejelentéi! kötelezettségüknek eleget nem tesznek, a változásokat a hivatal fog|a felvenni, de a különbözet ulán járó löldadó és 25%-os birság a terhükre elő lesz Írva.
Városi Adóhivatal.
Nagykan\'zsi, 1933. évi juniu hi 16-án. Polay s. k.
2116 v.izíimevft.
IMj HKJIUI. MOI
20-0ÍH 22-sJIsKÍlwíotoíl
................=(
<«(Uoto.l219t| M9| - |[ - Hss.,.1, ,v„ , 1 \\ÁVJ\'- éí 1428 motorvonatok VI/I5—VI/23-Fg és IX/4-tól nanonts VI/24— IXfl-l, csak hétköznapokon közlekednek. Az 1427. sz. motorvonat SzonZK és ZalZ
IX/4-IÖI naponta, VI 24-IXfl-lg pedig csak hétköznapokon. *
ll Iliit?\' "■ V0"a\',0lí y. yi«-l»3-lí vasár- és ünnepnap közlekednek. Zalaegerszeg kőzött! köZ,C"Cn |-,f-,n- k»" Bu"«P«\'
Az 1428a\'1427a. sz. motorvonatok közvetl. vonalok Nagykanizsa-Zalaegerszeg közölt. Nagykanizsa—Pécs
I] "ujkwl- IGjií^j.r BucinS
I W. I lik.
212? IIS1- " I 450 I "*> I 6 381 8-49
24" „Sz. v 1158 1238 _ _
2414 Sz.v ji 1340 I 14 15 II 1547 í 18-06 2428Z Vegy 1800 1901 1121-15" 2428 VcgyJ 2013 || 2105 .,23-00 I -
| fK.ril j Slfdfdl
ÍM. | M.
:• m. ; 1.1..
NizytMl-Ilin Irk.
Mwll1\'\':! I 1 5J°1 6:M 1 r\'5
1413 SÍ\' V. 12-14 .4-22 tíao 2421 || Vegy (| 1815 j 20 35 j 21\'55 j 22-40
V/15-X/?\'fközSíekXCSVOn" CMk X/8\'161 tedve K^\'e^lk- A 2428. sz. vonat csak zött QyAéké7™áfn,eneEa\'0k k°ZVC"Cn V0n"0k BWl,pi»l k£le" P-Nagykanizsa kö-
Nagykanlzsa—Pragersko (Praeerhof)
0 10 710 4-58 11-50 I4D0
! Trieszt M.-Keresztur Pragerhol Trlefzt 1 Pragerhol
1207 Gyors
12471 Személy 1201 Oyors 1241 (Személy
mE\'SiJ Honnsn?
5-50 ! Trieszt
938 IPr.gerhol 1804 | Trieszt 20-56 j| Pragerhol
mint s^t\'^il it^S
Erzsébet királyné szálló
Risalsana..! Itf C___Jft____m.__H
Budapeit, IV.# Egyetem-utoa 5.
(A Belváros központjában).
Leszállított árak, ,z Kr-aáB^^^^"^\';
-•-\'rti 14-es (vagy 44 és 75-ös) villamos.
" Szabó Imro tulajdonos.
ZALAI KÖZLÖNY
1933. |unlu« 18.
Tekintse meg vételkötelezettség nélkül
BUTORRAKTARUNKAT
meggyőződhetik arról, hogy a
■■■hhhh^ legolcsóbban
iA a legjobbat
Nagykanizsa
Horthy Miklós ul
vásárolhat.
Sopron Szombathely Békéscsaba
Kedvező fizetési feltételekI Dijtalan szállítási
Recamierek garantált jó minőségben már P 150-töl. Modern, kényelmes fotelek 75 P-töl.
Jlllcalmi vétel
folytán nagyobb tétel kitűnő minőségű divatos
gyapjú férfiszövetet
rendkívül olcsó áron árusítok, mig a készlet tarl. 3 méter finom gyapjúszövet már 28 pengőért.
3.141 érdekébe, tekl■t.e mag vételkény.z.r nélkül
Brónyal £.
HorlOy Mtklós-ut 6.
Legolcsóbban FEST
Legszebben TISZTIT
VARGA
ruhafestő, vegytlsztltó, gözmosó Bzeme Hunyadi-utoa 19. Horthy M.-ut 8.
Nagykanizsaiak talilkoiihalii az
István király Szálloda
Budapest, VI., Podmaniozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL15T. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20»/o engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg yiz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
Nyaralásra:
^ gramofonok
olcsón, részletre,
1
1.— pengőtől
gramofonlemezek
(lemezkőlcsönzés)
Telepes rádiókészülékek
ingyen kölcsönzése
Villamos vasaló-bérlet
(minden feszültségre) \'
Transdanubia dm.
Csengery-ut 6.
Talefon i 4-13.
HyomAtott . U^fMonó, kE^SJ R,,, N,i»d. H Upkt^T
73. évfolyam 137. szim
Nagykanizsa, 1933. junlus 20, kedd
Ara 14 HIKr
ZALAI KÖZLÖNY
Ssakeiatóeég é, ktadóbivatai; Cflut A. taám Megjelenik minden reggel, béltö kivételével
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajoa
PJÖfUeléii ára : egy hóra 2 pengő BO Iliiéi Sieraeaitöségt éa kiad,\'......—\' " -
(adóhivatali teleion: It. I
Amerika az aranypénzek kivonását és alacsonyabb aranyfedezetet javasolt Londonban
Kudarcot vallottak a londoni konferencia bizottságainak tárgyalásai
London, Junlus 19
(Éjszakai telefonjelentés) A pénzügyi bizottságban Amerika képviselője |avasolta, hogy az összes országok vonják kl a forgalombői az aranyérmékel és minden jegybank
London, Junlus lö A világgazdasági konferencia bizottságai egymásután kudarcot vallanak tárgyuldsatkkat. Igy a közép* és keleteurópa! államok hétfői bizalmas tanácskozása is eredménytelenül végződött.
egységes, a mostaninál alacsonyabb aranyfedezetet fogadjon el. A ledezet legyen a bankjegyforgalom 25°/o-a. Ezen javaslat ellogadása céljából hívják össze rövidesen tanácskozásra a jegybankok képviselőit.
Gömbös Is azt vallja, amit Hitler: Európának békére van szüksége
Rassay élesen bírálta a miniszterelnök berlini útját
Bécs, junlus 19 Gömbös miniszterelnök Berlinből haza|övet hélfőn reggel Bécsbe érkezett, ahol rövid Idői a magyar követségen töltött. A megjelent újságíróknak kijelentelte, hogy Magyarország mezőgazdasági feleslegel számára akart piacot szerezni Berlinben és nagy megelégedéssel tölt! el az a gondolái, hogy olt megértést talált Magyarország mezőgazdasági szükségleteivel szemben. Uljál felhasz-nálla arra is, hogy megbeszélje a két állam közös érdekéi érintő kérdéseket Is. A hitlerizmus — mon-dolta Gömbös — mint politikai szervezet annyira átgondolt és tökéletes, hogy azt nem lehet múlónak vagy álmenellnek tekinteni. Örömmel álla-pllja meg, hogy Hitler Is azon az állásponion van, min! ö: Európának békére van szükségei
Budapest, Junlus 19 OOmbös miniszterelnök hétlön délután autón érkezett Hegyeshalomról
Budapestre. Rövidesen összehiv|a a külügyi bizottságot, hogy lá|ékozla-tást ad|on berlini tárgyalásairól. A Ház hélfőn kezdi meg a 33-as bizottság meghosszabbításáról szóló törvényjavaslat tárgyalását, amely valószínűleg Igen hosszú Ideig fog elhúzódni, mert a miniszterelnök berlini ulja miatt sokan fel akarnak szólalni, hogy a kormány működését bírálják. Valószínűleg bevezellk a 8 órás üléseket.
Budapest, junlus 19 (Éjszakul telefonjelentés) A miniszterelnök lakásán töltött rövid pihenője ulán meglelenta képviselőházban, ahol Darányi Kálmán miniszterelnökségi államtilkárral hosz-szabban tanácsko-.oll, majd elbeszél-gelcll a képviselőkkel.
Budapest, Junlus 19 (Éjszakai telefonjelentés) A Ház héllön kezdte tárgyalni a 33-a» bizottság meghosszabbításáról szóló törvényjavaslatot.
Rassay Károly volt az első szónok. Leszegezle, hogy az a felhatalmazás, amit-a javaslat adna a kormánynak, nemcsak az országgyűlés, de az államfő logkörét Is csökkenti. Belpoilllkallag hibáztatja, hogy a miniszterelnök állási foglall a király-kérdésben. A berlini ula! is iilbáz-lat|a. Az az érzése, hogy ezzel az úttal a miniszterelnök nagy károkat okozott az országnak, egyébkén! pedig gyengitelte az osztrák kormány küzdelmét a hlllerlzmussal szemben. Furcsának.találja ezt 5 hirielen|öl! utazási, amelyről még a berlini magyar köve! sem ludol! előre. Mi-ulán Gömbös eljárása óvatosságra inll, nem fogadja el a javaslatot. Andaházy-Kasnya Béla megállapítja, hogy a 33-as bizollság teljesen kisajátította a parlament logkörét.
Meskó Zoltán örömmel fogad|a Gömbös berlini ulját. Szerinle az Anschluss\' rövidesen bekövetkezik.
Az ülés 9 órakor ért véget.
nmmm-irtTOnnnrffivri...... ..................««i««»«. wi»> -m.\'. sai.as .
Szakadó esőben ezrekre menő tömeg hallgatta Nagy Emilt, Drózdy Győzőt és a pacsal revíziós gyűlés többi szónokalt
Pacsa, Junlus 19 (A Zalai közlöny tudósítójától) Nagyszabású hazafias Ünnepség ke relében, az esős Idö ellenére Is széleskörű érdeklődés legyében zajlott le vasárnap délelőif PactSn a revíziós nagygyűlés. A délelölt »/l9 órakor Keszthely felől au\'ón érkező vendégckcl, köztük dr. Nagy Emil ny. miniszltrl, dr. Futl F.ndrét, Drózdy Győzőt és dr, Némethy Vilmos orszgy. képviselői fogadóbizottság várta a diadalköpunái, ahol dr. Horváth Vilmos főszolgabíró a járás, Tőrök Oyula lőjtgyzö pedig a község nevében mondott üdvözlő-beszédei. Kámán Gizike bájos üdvözlő versben köszöntötte az érkezőkel, kiknek a magyartuhds kislányok gyönyörű csokrot nyújtot-
tak át.
A revíziós nagygyűlést ünnepi lilenlisziele! vezetle be, amelyei Kovács Imre plébános celebrál!, mise alatt pedig Landl Ferenc igargaló-lanitó vezetésével a gyermekkar adott elö egyházi énekekel.
Mise ulán kezdődőit a nagygyűlés, amelyen mlnlegy 4000 főnyi közönség veit részt. Olt volt a vendégek közöli Kroller Miksa zalavári apát, Táncos Lajos, Kivess Jenő, Sternthal Bernát földbirtokosok slb„ valaminl Középzala 87 községének kiküldötte.
Dr. Horváth Vilmos főszolgabíró a Himnusz eléneklése ulán üdvö-zOlte a megjelenteket, ma|d meg-nyitolta a gyűlési, melynek dr. Fali Endre, a Revíziós Liga országos igazgatója volt első szónoka. Beszé-
dében meggyőző erővel fejtelte ki a Liga működésének célját és szükségességél, majd Drózdy Qyőző hangoztatta nagyhatású beszédben a párlkülömbség nélküli összelarlásl. Dr. Nimethy Vilmos a megszálll területen lakók szenvedésen ecsetelte megrázó erővel. Dr. Nagy Emil az okszerű revízióról tarlóit nagyhatású beszédei. Végül Bosnyák András gyu|lóbalá6u beszédben hivta fel revíziós-harcra a hallgatóságot.
A szónokok beszédét lelkes tapa-sal honorálta a hallgalóság, amely a szakadó cső ellenére Is híven állt helyén az ulolsó percig.
Az ünnepség műsorát a Pacsal Dalkör művészi énekszámai és Török Mária tanuló szavalata egészilellék kl.
A nagygyűlés ezután egyhangú
lelkesedéssel a következő vezetőséget választotta a járási revíziós mozgalom élére: elnök dr. Horváth Vilmos főszolgabíró, ügyvezető elnök Kovács Imre plébános, titkár Landl Ferenc igazgató, pénztáros Papp Károly.
A nagygyűlés a Hiszekegy eMnek-lésével ért véget Délben társasebéd vol! a Kaszinóban.
A leányliceum ra/x-klállttása
Nagykanizsa, Jonlus 19
A nagykanizsai leányliceum vasárnap nyitotta meg ra|zklállllásál, nagyszámú érdeklődők részvételével. A megnyitót dr. Krátky István polgármester tartotta. A kiállítás megnyílásán olt vol! Magas Mihály Igazgató és az egész tanári kar. A rajzkiálll-láson Frey Gabriella ra|z!anárn6 kalauzolta a meg|elent vendégeket. Minden osztály derekasan kileli magáért, ugy minőségileg, mint mennyiségileg. Sehol semmi erőilelellség a dolgozatokban. Könnyedség és a tantárgy szeretete tükröződik vissza az egyes rajzlapokról A II, oszlály rajzain már látni a fejlődési, főleg a kalotaszegi mollvumu rajzmintákon, Itt már önálló rajzokat is látunk, Zala, somogyi pásztor faragások visszaadását. Az V. osztálybelieknél a kalotaszegi dlszitések, slb. vonják magukra a szemlélő figyelmét. Petsze teljesítmény leklnlelében, ami természetes, a VI. oszlály vezel. Saját tervezésű dobozdisziléseik, relikQI, gallér cslpkemlnlák, komoly figyelmei érdemelnek. Egyik rp&sik aquarell-munka nagyon kedves teljesítmény.
A leányliceum rajikiállilása minden lekinletben Igazolja a tanári kar nagyszetű teljesítményéről és pedagógiai érzékéről alkotott és hangoztatott felfogásunkat, amely ezt a Halai intézményt Nagykanizsa egyik büszkeségévé avatja. Ebben benne van minden elismerésünk az intézet kiváló képességű fiatal rajztanárnöje Frey Gabriella nagyszerű munkássága iránt is
Idálirns
A nagjrkaatxaal meteorológiai mag-figyelő lelentésekt 1 tétlön a htmtrM-tet: Reggel 7 órakor -t-13\'2, délután J órakor +31, elte a órakor +13Ó.
FelMzet Reggel tltzta, délben éa este felhős égboltozat.
Stíllrtlnv: Reggel éa délben délnyugat, elte északkeleti azét.
(S/uakal rMMItltnUtl a ».l.or„U-giai Intéxatlalantl aala lOáaakart 0*ele», «efl« tdA vArhatá.
ZALAI KÖZLÖNY
1633. junlus 20
AzOMKE helyiségének avató estélyo
Nagykanizsa, Junlus 19 Ai OMKE vasárnapra tervezeti megnyíló kcrll-ünnepélyél bár elmosta az esó, ennek ellenére méjls slketOII a megnyílás — az u| klubhelyiség tágas termeiben. A megnyílást délután 4 órára hirdette a rendezőség, (él 4 órakor azonban már nem voll egyetlen szabad asztal sem a három hatalmas teremben. A tagok hatalmas tábora régen volt már egytllt Ilyen Imponáld tömegben, mini a vasárnapi megnyílón. Akik még nem lállák az uj egyesület! helyiségei, egyöntetű elragadtatással Járták be a termeket és nyllalkorlak azok megfelelő voltárúi. Valóban, a vezetőség ennél |obb, megfelelőbb klubhelyiségei nehezen talált volna a városban.
Hat óra felé vonult be a láncked-velő fiatalság, hogy Torma Tóni kl-ItlnO szalonzenekara mnzslká|ára a késő hajnali órákig járja a táncol. A vezelöség nagyvezérksra büszkeséggel vegyes örömmel könyvelte el azt a kllünö hangulatot, amely egész Idö alatt úrrá lelt a jelenvollakon. A szépségverseny eredményét pontban éjfélkor hirdették kl vehemens elöcsalározáaok után. Első leli Be-rény Magda 350, második Welnber-ger Manci 170 szavazattal.
Értesülésünk szerlnl a kllünően sikerül! megnyílástól eltekintve, a jövő vasárnap rendezi meg az egyesület az esö állal most elmosott kerl-megnylló ünnepélyt.
Háború a gazdatiszt fronton
.Minden magyar gazdatiszthez I* címmel az Alsódunánluli, Felsödunán-tull, Fejér-, Tolna-, Veszptémmegyel és Kclelmagytrcrszági gszdallszll körök Baytr János, Fabtr Oyörgy, Kiss Dénes, MIIU Oéza, Pfelffer János aláírásával klállványl bocsálottak ki és azl megküldölték az ország valamennyi gazdillszljének. A kiáltványban be|elentik, hogy jogorvoslat végei! panasszal éllek a belügyminiszterhez a régi elnökség ama eljárása ellen, hogy meglagadta az ügyek átadását annak dacára, hogy az uj elnökség 174 szavazalával szemben mindössze 14 szavazatot kapott.
Az uj vezetőség program|ául a gazdatiszt! hármas kívánságnak mihamarabbi lörvényes rendezésé! |e-löli meg. Oly lörvény meghozataléi óhajtják biztosítani, amely lehelövé lesz! a magas szakképzettségnek minden vonalon való érvényesülését. Nyomatékosan felhívják a gazdatisztekéi, hogy az 53 év óta fennálló .Magyar Oazdalisztek és Erdötisztek Országos Egyesületébe" tömörüljenek s hangsúlyozzák, hogy a földbirtokos osztállyal éa az OMOE-vel a legjobb vlszonyl óhajlják lenular-tani. Végül a körlevél lelkéti a gazdatiszteket, hogy a területük szerlnl illetékes gazdaliszli kör utján jelentsék be belépésüket az oiszágos egyesületbe.
Nem szüntetik meg a keszthelyi gazdasági akadémiát
Keszthely, Junlua 10 Hóman Bálint kulluszminlszler egyik képviselőházi beszéde alapján a keszthelyi akadémia megszün-leléséről szóló hírek kerüllek forgalomba.
Pesthy Béla, a keszlhelyi akadémia Igazgatójának Illetékes ténye-
zőkkel folytatott tárgyalásai alapján ugy nyilatkozott, hogy ezek a hírek valótlanok. Hóman miniszter eszerint az akadémia megszüntetését és al-sőbbfoku iskolává való alakítását nem tartja Időszerűnek és enől csak mini elméletről, de nem mini készülő tervről beszélt.
Megindult a Nemzeti Egység Pártjának szervezkedése Nagykanizsán
Nagykanizsa, Junlus 10
Országszerte nagy lendülettel meg-indull a Nemzeti Egység Pártjának szervezkedése. A magyar munkál Jelképező párljelvények mind j löbb és több ember gomblyukában jelennek meg. Budapesten lépten-nyomon találkozunk ezekkel a jelvényekkel, de már a vidék Is benépesedik velük. A szervezkedés gondolala és célja ugyáhls általános szlmpállára lalált szerte az országban, mert mindenütt érzik az emberek, hogy a polgárt társadalom ellen Igen veszedelmes aknamunka /olyik, amivel csak ugy tudja felvenni a harcot, ha maguk a polgári rétegek Is az erős szervezettség védőbástyái mögé menekülnek.
A nagykanizsai választókerületben
is megindult a szervezkedés hatalmas munkájs. A kerülell elnöki tisztségre Oyömőrey Islván voll országgyűlési képviselő kapott megbízást. A vezelöség és választmány összeállítása most van folyamatban. Az organizáció a város három közigazgatási kerülele és szavazókör-zelel alapján történik. A párlba való belépés kötelező tagdíjjal nem |ár.
A zászlóbontás előreláthatólag Juliul első felében lesz.
A pártlroda megszervezése már annyira előrehaladt, hogy az ecélra szolgáló helyiség rövidesen megnyílik s oll az ö!\'|forduló tagok minden ügyes-bajos dolgukban is teljes támogatást, segítést fognak találni.
SZÍNHÁZ
Csók a tükör előtt
Most a kritikus van ugy, mint néha a közönség, jtmlkor reggel olvassa a kritikát és csóválja a fejéi: .Ejnye... ejnyeI Hogy leheteti ezt a darabot megdicsérni ?"
Csak a kritikus mosl fordítva van. 0 is csóválja a fejét és azl mondja : „Ejnye... ejnye I Hogy lehetett ezt a darabot agyonütni a fővárosi kritikákban ?-
Mert igaz, hogy az események logikai kapcsolódása erőien az Íróasztali Ötletek valÓBzerüllen6értével hat. Igaz, hogy a gyilkos és a fe!e-eége, az ügyvéd és a felesége közt meghúzott párhuzamos gyenge is, merész is irodaimi öllelnek, éleinek pedig groteszk, igaz, hogy a tükör (.zerepe magyarázatnak kevés é» furcsa. De viszont mindez csak egy skelelon, egy kiBsé fantasztikus elgondolás alapvonalai. És Fodor László ezt a vázlatot mélyen, őszintén és emberlen igaz tartalommal töltötte meg. Amit erre a logikailag nehezen indokolható vázra felépiietl, az irodalmilag szép, lélektanilag szédítően nagyszerű, szinpadila? lenyűgözően hatásos. Ahogyan az asszony szeret, csal, hazudik és reszket, — ahogyan az ura szerel-
mes emberből lélekben gyilkossá lesz anélkül, hogy ölne,. —• ennek a megrajzolása az asszony és a férfi lelkéből nyomról-nyomra ki-anulizálhaló, hátborzongató valóság. Tessék megérteni: nincs ennek a darabnak semmi köze az úgynevezett bűnügyi-irodalomhoz. Nem aspirál ez a ma divattá vált bünügyi témák olcsó izgalmainak sikerére. Irodalom ez, élei ez. Tükör e?, amiben benne van minden ember, aki mer önmagába nézni. Igen: — szerelünk, gyilkolunk, magbocsá-tunk és akár igy, akár ugy: szen védünk, aztán a végén befejezzük akárhogyan, csak éppen hogy pont legyen a végen : csinálja jobban, aki tudjál Mint ahogy Fodor László is igy fejezte be.
Az előadás tele széksorok elölt a nagy prózai sikerek jegyében zajlott le. fezi a bensőségesen szép sikert lélegcetállitó csend és hatalmasan feldübörgö lapsok keretezték. Bende László, ez a nagyszerű prózai szinész, a drámai játék széles skáláját élte bele tökéletes biztonsággal a szerepébe. Medgyesy Juci remekbe formálta az asszonyi pszichét (az esküvés-jelene-tük Bendével: ragyogó volt I), min-
Kedvező alkalom ! Üzletváltozás miatt
nöi Icalapo&aí
toélyen lemxállUoii áron
/llakf/dsok meglepő sxépen JclsxUInoK I
M. Kir. OazdasáQi Felső Leásy-flevelű intézd, Pitink.
Külföldi legjobb Intézetekkel egy színvonalú, modern, teljes gyakorlati és elméleti kiképzést nyújtó háromévfolyamog, nöl gazdasági szakintézet négy középiskolát
végzett leányok számára. Festői vidék, idegen nyelvek beható tanitása, olcsó dijak. T(sztvl«elOk és katonatisztek itíi részére kedvezményt
den szava, hangjának, arcának minden rezdülése önludato«, komoly művészi érlék. Vendégül Qaramv&l-gyl Iván lépett fel a darabban. Sokszor láttuk őt már színpadon, de soha ilyen alkalma nem volt megmutatni tehetségét. Most láttuk és sohasem fogjuk elfeledni azt a nagyszerű drámai alakítást, amit akkor nyújtott, amikor az ügyvéd vallatja és a gyilkosság utáni letharglából eljut az összeroppanásig, á taps újra és újra hivta a függöny elé. Pompás volt Danis Jenőnek a dirab keserű, fanyar élelfilozófláját aláfestő alakítása. jó volt kisebb szerepében Fenyő Tusi. A hangulatos, szép diszletezéBért, gyors változásokért külön elismerés jár. (öl)
MEGJELENT
LIDI TT JÚLIA
VERSESKÖNYVE
2 pengőért
kapható az összes könyvkereskedésekben és a Zalai Közlöny szerkesztőségében
Brónyai C.
Malapüxleiében Hort&y HiMóa-ut D«
A színházi iroda hírei
(*) fertk m busakaláu. Kedden ée szerdán este évadunk második hatalmas opordttatágerét mutatja be a» egyűttesv A hangulatos magyar operett derűs vidámsága mindvégig mulattat Vass Irma a magyar nagyasszonyok grandiózus típusát elovenitl meg. Tűzről pattant magyar kislányt Játszik Bánky Baba. Az angol ladyből lett magyar menyecskét MedgyeMy Juci Játsza. Bende Laci, Keleti Árpád. Gál Zoltán, Danis Jenó, Németh Jenő Jobbnál-Jobb figurákkal gazdagítják az együttest.
(*) C.Utörtökön e.te közkívánat\', a
nagy sikerrel bemutatott Méltóságos asszony trafikja c. vígjátékot tűzte ki mUsorra az Igazgatóság Szendrey Júlia, Vasa Irma, Medgyessy Juci, Bende László, KeleU és Danissal a főszerepekben-
(*) Zsákbamacska pinteken Hti. Az
eddig táblás házakkal sztnrehozott Zsákbamacska operettslágert pénteken este Ismétli meg az operettegyüttes. (*) Antikor a kislányból nagylány Imi.
Szombaton és vasárnap ismét u] ope-rettbemutatóval kedveskedik az Igaz-
Íatóság a nagykanizsai közönségnek, ekintve, hogy az operettujdonság szintén slágerdarab és nagyobb érdeklődésre számithat, kérjük a n. é. közönséget, teklutettel a Zsákbamacska előadásain beállott nagy torlódásokra, Jegyeit e két estére Jóelőre megváltani szíveskedjék^
(*) Bábssinháx kedden délvtán. Magyarország egyetlen művészi Bábszínháza kisgyermekek és felnőttek részére is gyönyörködtető bucsuelőadását kedden délután 5 órakor tartja meg.
Heti mfisor: Kedden; Érik a búzakalász. Szerdán: Erik a búzakalász. Csütörtök: Méltóságos asszony trafikja. Pénteken: Zsákbamacska. Szombaton: Amikor a kislányból nagy láuy leez.
— Akiknek a szívműködése rendetlen, erőlködés nélkül ugy érhetnek el könnyű székelési, ha naponta reggel éhgyomorra megisz-I nak egy kis poh\'tr természetes | .Ferenc Józbef JwmiIIyjcI.
1938. Junlus 20 _
NAPI HÍREK
NAPIREND
Junlus HÓ, kadd
Kómal katolikus: Sztlvér. Proleatáns: Kálael Ur.: SÍ van hó 36.
Városi múzeum és könyvtár nyitva caötörtökön és vasárnap délaíótt 10-íöl 12 Aráig.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hón,f>-bari: a Salvalor gyégyaierur Entíbet tér 21. aa. éa a ktslcanlasal gyógyszertér.
üöituritö nyílra reggel 6 órától este 6 óráig (héttő, szarda, pintek délután, kedden egész nap nóknák).
A kormányzó születésnapját
Nagykanizsa zászlód (eszei ás a lelső-lernplomban tartott hlvataloa Istentisztelettel ünnepelte meg, melyen leien voltak közhatóságaink, a katonaság, testületek, Iskolák vezetői Is.
A frontharcosok egyenruhás dlsz-szakasza kivonult ezalkalommal dísz-őrségre as országzászlóhoz, ezt a lélekemelő aktust azonban. elmosla az esö. Este a frontharcosok Igen kellemes u| helyiségében, a Pannoniában bajtársi vacsorát rendezlek. A bajtársak Igen nagy számban Jelentek jneg, hogy ünnepeljék ezalkalommal legfőbb hadurukat. Ai egyetlen felköszöntőt impozánsan méltóságteljes hangulat közepette Németh Zoltán sxervezötiszt mondla. Komoly, katonás, szép beszéde után háromszoros éljen és frontharcos üdvözlés éllette a kormányzót. A bajtárslas szeretet és együvétartozás érzése sokáig tartotta együtt a fehér asztalnál a frontharcosok társaságát.
— (Kitüntetés) Dr. Simon Oyörgy pápai prelátus, veszprémi kanonoknak a kormányzó az egyházi és közélet lerén kifejlett ériékes működése ellsmeréseül a II. osztályú magyar érdemkeresztet adományozta. A kitüntetés hire Nagykanizsán is ősilnie örömet váltott kl.
— (A tihanyi apátválasztás) A Mázy Engelbert halálával megüresedett tihanyi bencésspálságra megtörténtek a választások. A rendtagok Strommer Vlktorln dr. budapesti házfönökre, Boros Alán dr. plébánosra éa Qdcstr Kalazánt központi jószágkormányzóra szavaztak. A napokban hirdetik kl a választás eredményét. Dr. Strommer Vlklorin megválasztását tartják a legvalószínűbbnek.
— (A Jézus-szive körmenet)
|unlus 25-én nem Nagykanizsán, hanem Klskanizsán lesz délután 3 órakor.
— Orvosi htr. Dr. Benedlg Árpád fogorvos rendelését újból megkezdte.
— (Az elemista tornavlzsgákat) vasárnap megint elmosla az eső. Az I. és II. körzeti elemisták nagy érdeklődéssel várt és Igen szépnek ígérkező torns-ttnnepélyáre már kl Is tűzték az uj terminust: junlus 22-én, csütörtökön délután 4 órakor lesz a Zrlnyl-sportpályán.
-»Elsőrangú müjég kapható a Transdanub t a Egyesült Gőzmalmok Köszvény társaságnál.
ZALAI
Klnoa Incidens a közgyűlés alatt -
Nagykanizsa, Junius 111
A rendkívül kedvezőtlen Időjárás ellenére szépszámú közönség gyűlt össze vasárnap délután, hogy jelen legyen a nagykanizsai Iparoskor megalakulásán.
Az alakuló közgyűlés fényét emelte eiielte dr. Krdtky István polgármester és dr. Hegyi Lajos főjegyző jelenléte.
Samu Lajos Ipartestületi elnök meggnyltójában egyebek közt ezeket
mondta:
— Hazajöttünk. Ismét Itthon vagyunk, az elődeink állal megszentelt falak között, amelyek a polgári gondolat legyében a város minden rendQ és rangú polgárát egyesítették a Bűrger Vereln-ban. Most III alakult meg az Iparoskör. Ha az egységben a magyar Jövő, akkor most érkezett el ennek az egybeforrdsnak az ideje. A megértési, az egyűvetarto-zást, a békél blrdell. Ebben a hajlékban érvényesülni kell annak a mottónak: Mindnyájan egyért és egy mindnyájunkért 1 Az Iparoskör célja a társaséletet fejleszteni. Az Iparos ne tdssa a versenytársát az Iparos-társában, hanem az Iparostársdt. Félre kell lenni minden kicsinyes szemponlol és dolgozni kell a boldog magyar jövőért, Nagykanizsa felvirágoztatásáért.
Ezután a közgyűlés Pllczer Albertet választotta meg korelnöknek. Bazsá József vezetőjegyzö felolvasta a Kör alapszabálytervezetét. Minden szakasznál volt felszólalás. Voll tőBb módosítás Is, amit elfogadtak. Dr. Králky István, dr. Hegyi La|os, dr. Hajdú Oyula, Báron Ignác, Varga Adám slb. szólallak fel.
Kinos incidens zavarta meg az ünnepi haugulalot, amikor Frank József annál a szakasznál, hogy az ipartestület elnöke társelnöke a Körnek, felszólalt; javasolván, hogy a mindenkori Iparteslülell elnök ne lehessen társelnöke a Körnek, hogy ne vonuljon be az Ipartestület szelleme a Körbe. ■■
A váratlan javaslat izgatott hangulatot válloll kl.
Samu elnök erélyesen visszautasította ezt. Sajnálattal állapította meg, hogy akad uz 1000 tagot számláló Iparleslűlelnek egy lag|s, aki télti az iparlealülelnek szellemétől az Iparoskört.
Frank titkos szavazást kért, de egyetlen közgyűlési tag sem szava-
Marczall, Junlus 17 Ujabb kommunista szervezkedést tett ártalmatlanná a szombathelyt csendörnyomozó alosztály. A legügyesebb polgári ruhás detek\'ivjei már régóta figyelik a balaloiunenll községekben vakmerő agitátorok működését.
Röpcédulák terjesztésén kivűl sejt-
KOZLONY
Márkus Károly lett a Kör elnöke zott Frank indítványa mellett, aki látva ezt, visszavonta indítványát.
Majd a többség kívánságára titkosan megválasztották a Kör elnökségét és llszllkarát.
Elnök : Márkus Károly. Alelnök: Hoffmann Henrik, dr. Schichlanz Islván, Tiboll Lsjos, Frank Jenő. Jegyző: Plaizkó Kálmán. Titkár: Wagner Jenő, Halász Sándor. Pénztáros : Zsoldos Oyula. Háznagy: Kiss István, Qulltner Arthur, Báron Ferenc, Schnltzer Qézs. Számvizsgáló: Schless László, ifj. Vodlnák János, Perényi Andor. Vigalmi elnök : Szabó Islván. Alelnök : Pál-cslcs Ferenc, Horváth Qéza. Könyvtárnok : Melnár Oyuls, Meskó Ferenc. Ellenőrök : Varga Nándor, Kovács Antal (női szsbó). Választmányi tsgok: Adler Miksa, Bagladl Béla, Berény Árpád, Borbás Mihály, Bród Ignác. Czvetkó Oyula, Fiala Antal, Fülöp Albert, Frank Ll|os, Frlesz Jenő, Oerócs Oyörgy, Ouml-lár Ferenc, Hahn Károly, Helfer József, Hetyel Imre, Kovács Ferenc, Karancsy József, Kapoll Ferenc, Kertész Béla, Kalmár Zollán, Kiss János (kéményseprő), Lsckenbacher Rezső, Löbl Béla, Mendlovlls Márton, Móger Islván, Papp Oizkár, Petrlcs Oyula, Plchler Jórsef, Papp Islván, Pléh István, Pahocsa József, Rátkal László. Szabó Sándor, Szabó Lajos, Srállnger József, Szakálos Tibor, Szloboda József, Szente János, Samu József, Szabó Zsigmond, Sltlkovics Sándor, Tüllö Jenő, Tólh Károly, Varga Lajoi, Vass Sándor, Wagner Islván, Ziplelál Simon, Zwelg Imre Választmányi póttagok: Czoczek Imre, Fischer Ferenc, Gábor József, Oarzó Jjnos, Joós István, Lldltt Imre, Lukács Oyula, Man-kovlcs István, Nsgy Antal, Parragi György, Rein Andor, Rablnek Dezső,
Márkus elnökén 5 tagu küldöttség ment. Megérkezésekor lelkes ovációval fogadták. Először Pllaer Alberl korelnök, majd Samu Lajos üdvözölte szeretetteljes szavakkal. Márkus .Károly elfoglalván az elnöki széket, meleg hangon üdvözölte a tagokat és tömör szavakban fejtette ki irányelveit. Ma|d Bazsi József vezetőjegyzö hatásos beszédben üdvözölte a Kör élén a megválasztott elnököl. A közgyűlés végül felhatalmazta az elnökséget a szükséges dolgok beszerzésére és a legközelebbi közgyűlésig való gazdálkodására
szervezés is folyt Marcali és Nagyszakácsi községekben. A nyomozás szerint a vidéki sejtek a budapesti központlal lariottak fenn összeköttetést.
A csendőrség 12 \' ommunlstát vett őrizetbe A vezetőkön kivül számos megtévedt ember ellen is megindul az eljárás.

Nagyságos
Asszonyom!
ön még nem próbálta kl a „Villám" tisztító szappanport? Szánjon rá egyszer 10 Iliiért és háztartása leghasznosabb barátjával fog mexlimerkednt I
Minden üzletben !
kapható 1
Vidám bankos-kirándulás
voll vaaárnsp. A PTOE nagykanlzaal csoportja elismerést érdemlő kezdeményezésként rendezte az esős Idő ellenére ls Igen kedves és hangulatos kirándulását Badacsonyba és Tapolcára, hogy a tagok megismerjék a Bjlalon-vldék szépségét. A 30 tagu társaság aulóbuszon Indult útnak, megnézte Keszthelyt, gyönyörködött a romok koszorúzta balatoni hegyek panorámájában, majd a Badacsonyban elköltött ebéd után tovább Indultak Tapolcára, ahol megnézték a Tavas-barlangot, a tapolcai tavat, Bacsányi János szülőházát Este táisasvacsora volt, melyen Tapolca pénzintézeteinek vezetői, tisztviselői, családtagjaik és az ottani Intelligencia sok más tagja Is megjelent. Este 10 órakor a visszaindulás a legjobb hangulatból ragadta kf a kirándulás résztvevőit. A figyelmes, körültekintő rendezésért Igen hálás a kirándulás minden résztvevője Nagy Aladár csoport-elnöknek, & Bankegyesület igazgatójának, akt mindezt fejenként összevissza 5 pengőén ludta a tagoknak blztosllanL Üdvös lenne, ha a gondolatnak folytatása is lehetne és ugy ez, mint más egyesületeit a Balatont és földünk egyéb közeli szépségei! (Bakony, Göcsej, Zala-vidék stb.l) tlymódon Ismertetnék meg a kanizsaiakkal.
Halálozás. Polgár Andrásné szül. Knelzel Gizella Budapesten elhunyt. Holttestét Horváth temetkezést vállalata Nagykanizsára szállítja és szerdén, folyó hó 21-én d. u. 5 órakor a róm. kath. temető haloltas-házából helyezik örrik nyugvóhelyére.
-- (Hittanvlzsgák) voltak tegnap a II. körz. elemiben Kreutzer Dezső kanonokj.elnöklésével. A vizsgákat a gyermekek volt hitoktatója, a Somogy-váíra adminisztrátornak áthelyezett Longauer Imre vezette le, szülök és tanítványok nagy örömére.
— ÍA nagykanizsai Kerékpár Egylet) Péter és Pál napján Baját helyiségében (Magyar-utca 9.) házi mulats\'gol tart könyvtár-alapja javára. A lekeverseny délután 2 órakor kezdődik, tombola és szabadszinpsd este 8 órakor. Belépődíj személyenként 20 fillér, csatádjegy 50 fillér. A srabadszinpsdon kilünö mókák kerülnek előadásra.
Gramofonlemez-kől-csűnzés : Transdanubia.
Vasárnap megalakult a nagykanizsai Iparoskör
Kommunista sejtek a Balatonparton
Tizenkét vörös agitátort őrizetbe vettek
ZALAI KÖZLÖNY
W3 jtrojus 20.
ágyiértiiialáa, szlvszorongás, nehéz légzés, félelemérzés, Idegesség, fejfájás, lehangoltság, álmatlanság a természetes .Ferenc ló.áel" keserűvíz használata ált., Igen sokszor meg-szüntethetők. Tudományos megálla-aélások megerősítik, hogy a valódi Ferenc íóxáef vlz a makacs szék-szorulás mindenféle jelenségeinél a legjobb szolgálatot teszi.
Csinosítják a Balaton-parii állomásokat
A balatoni fürdőzőknek kellemes aieglepeléssel szolgál a Máv. TObb sasul! őrház jelleg II állomás átípité-sét, kibővítését határozták el. Alles-tették a kerítéseket, padokst és minden állomás gazdag virágdiszltést kap. Nagy gondot fordítottak a váróhelyiségek is mellékhelyiségek tisztaságára, korszerű rendjére. Bogyós Ottó Máv. üzletigasgetó az osztály-mérnökség tagjaival végigjárta a balatoni állomásokat és már intézkedett ebben az irányban.
— Aj UJ Idák un uzl. albmélfa-pályáxata. Az UJ Ifi "- izerkesztősége a Magyar Könyvnap alkalmából könyvsorozatot Indított Magyar Elbeszélők címmel ós elbeazéléspályázatot hirdet. Az első novelláskönyv: Terescsényl Oy. Aranyhomok clmll . elbeszéléskötete a Könyvnapon Jelent meg és a pályázat teltételeit most teszi közzé az UJ Idők szerkesztője. Az elbeszéléa terjedelme 150—200 nyomtatott sor lehet. A pályamunkák beküldésének határideje 1933. lnltus 1. A pályázat eredményét az UJ Idők 1933. októbert első száma közli. A beérkezett elbeszéléseket az UJ Idők szerkesztősége bírálja felül éa ki választja közülök az UJ Idők be beleülő. Irodalmi értékű, legjobb 10-12 elbeszélést. Ezt a 10-12 elbeszélést Jelige alatt közli az UJ Idők. A közlésért elbeazélésenklnt 50 pengő honorárium \' ír. Az Uj idők olvasói lógják szavazás utján eldönteni, \' hogy a között elbeezéléuktről melyik tetszett nekik a legjobban. Az az elbeszélés, amelyre a legtöbb szavazat esik, az 00 pengő tiszteletdíjon kívül, tOO P első díjban, a második 200 P második díjban, a harmadik 100 P harmadik dlj-......... ■plrá-
soa másolatban. Jeligést levél kíséretében éa snnak feltüntetésével, hogy az elbeszéléa réaztveez az UJ Idők pályá-
zatán, kell beküldeni a ezerkeeztöség filmére: Budapest, VI. Andráaay-ut 16. ;\' — (A ktskanizsai színielőadás,) amit a-műkedvelők Űrnapján nagy Sikerrel bemulattak, olyan érdeklődést váltóst ki, hogy a rendezőség elhatározta az előadás megismétlését. ,Az Ur keze" c. népszínmű kedves, szép jelenetel junius 25 én délután fél 4-kor kerülnek újra bemutatásra a Polgári Olvasókör szinpsdán.
— Szőkék előnyben 1 Régi nótal Még ma is I Elbarnult haját a hydro-géues „Feketefejű Shampoon* szőkévé varázsolja. Bámulni fogják I
— A aMfyar népdal éa a Mgyar népies alSal. Általános felfogás szerint a népdal szerzője maga a nép Gyulai Pál is azt tartotta, hogy a népdalok a népszellem közvetlen szülemenyei Ma mar máskép áll a helyzet. Egy sereg hlrea magyar népdalnak fedi fel a szerzőjét dr. Major Ervin érdekes koltákkal Illusztrált tanulmányában, amely az UJ Idők eheti számában Jelent meg. A magyar uriosnládok népszerű heUlapla ezen a tanulmányon ktvül még egy figyelemre méltó cikket tartalmaz, dr. Mező Ferenc a szellemi olimpián* világbajnoka .A magyar nők ós a testi kultúra" oimtl Írását. Kézimunkarovat azerkeeztől üzenetek, gasztronómia, szépségápolás, kertészet gazdagítják llerczag Porenc hetilapját, amelynek kiadóhivatala: Bpeet, \\ I. Andrássy-ut 10 bárkinek küld díjtalan mutatványszámot.
— Bútorvásárlás — nem gond I Teljes berendezéseket rendkivül előnyős részletfizetésre, sőt kamatmentesen Is szállítunk. Kopsteln bntor-á\'Uház, Horthy Miklós-ut 4
SPORTÉLET
;>V
A Zrínyi férfi és női tenniszcsapata vereséget szenvedett Kaposvárott
Nagykanizsa, Junius 10
Nem várt vereséget szenvedett a Zrinyi férfi csapata Kaposvárott az ottani Turul csapatától. Az egész napon át szakadó cbö teljesen átáztatta a Turul vörössalakos pályáit is és igy a Zrinyi Játékosai ezúttal nem feleltek meg a hozzájuk fűzött reménységeknek. A kaposváriak a három éven át rájuk mért vereségekért ezúttal revansot vettek. Eredmények :
Hoffmann—dr. Mazer 4:6, 6:3, 5:5. Egyenlő erök kflzdelme. Hoff-mann, ki egyébként még nincs formában, kitartóbbnak mutatkozottt. — Dr. Halszer—Hányi 2:6, 6:2, 6:3. A csúszós, puha talajon dr. Haiszer eleinte igen bizonytalanul mozog. Később azonban bele|ön és biztosan gyöz. — Dr. Németh— Darás L 6:2, 6:3. A kaposvári játékos igen jó napot fogott ki, Da-ráa viszont igen rosszat. KalOnben is tréning nélkül állott ki. — Dr. Mayer, dr. Németh—Darás, Hoff-moan 6:4,3:6, 6:4. A legnagyobb
meglepetés,/mely eldöntötte a verseny sorsát. A kanizsaiak csak a második szetben nyújtottak elfogadhatót.
A végeredmény tehát 2:2 s igy jobb szetaránnyal a Turul gyöz.
A nöi csapat veresége előrelátható volt. A kaposvári nöi tenniszgárda még mindig erösebb, mint a nagykanizsai. Eredmények:
Makóné—Hanylni 6:3, 6:4. Elfogulatlan, belemenős játék. Makódé férfias vorhandütéseivel szerzi meg pontjait.!— Magayné—Sternthál 6:1, 6:8, 6:3. Sternthál Gerti sokkal szebb tenniszt játszott, de Magayné ezúttal labdabiztosabb volt és idegekkel is jobban birta. — Hanylné, Magayné — Maköné, Sternthál 6:2, 6:2. A Zrinyi játékosai bebizonyították, hogy nem kenyerük a| női náros. Nem értették meg egymást a fürgén Játszó kaposváriakkal szemben.
A Turul tehát itt 2:1 arányban győzött.
Revánsmérközés juliusban lesz Nagykanizsán.
Jázsa első, Vass második lett a zágrábi versenyen
Vasárnap tartották Zágrábban a I 42 m. volt, de kilépett.
Délnyugat-Magyarország Zágráb atlétikai versenyt. Az erősen felázott pályán Jázsa 39 56 cm. dobott disz-kosszal és ezzel az első helyet biztosította magának. U olsó dobása
Vass szép küzdelem után második lett 1500 m-en. Ideje 4:16 3 mp* Egyébként a versenv a zágrábiak bámulatos előzékenysége és vendégszerelete jegyében folyt le.
Ilnlnálls gólarányn vereséget szenvedett Péosett a kapusa nélkül felálló NTE
Az NTE csapata minden részében felülmúlta a bajnokcsapatot A győztes gól 1 l-esből esett - PVSK-NTE 4:3 (2:2)
Nagykanizsa, Junlua 19
(Kiküldött sportrowtvezető tudósildsa)
A kiskunhalasiaktól elszenvedett vereség után vasárnap Pécsett játszott az NTE a PVSK-val, a pécsi alosztály bajnokával. Az NTE már a Btartnál elvesztette reményét a győzelemre, mert (kondor. Czigler és Farkas helyén tartalékkal volt kénytelen kiáln. Csondor szabadságolása ügyében bár mindent elkövetett az NTE vezetősége, délelőttre nem sikerült szabadságot kieszközölnie. Anyagi áldozatoktól sem riadt vissza az egylet, mert délben autóval a csapat után küldte Csondort, de a nagy esőzések miatt az autó csak 6 órakor érkezett meg, amikor már megkezdődött a játék. Czigler szombaton gyomormérgezési ka|>ott, Farkas pedig a sérültek listáján van, igv három tartalékkal állt fel az NTE. De amig Czigler és Farkas helyén szereiéit játékosok kilünőcn meg-állták helyüket, addig a Csondor helyén szerej>elt tartalék kapus Pápai teljesm csődöt mondott. A kapott 4 gólból 2 tipikus potyagól voll, de Csondor még a 1 l-est is kjvédte volna. Mentsége Pápainak ai, hogy hónapok óta nem védeti és. igy teljesen tréning nélkül játszott.
A mérkőzés nagyszerű sporlot hozott. Az NTÉ csapata minden
részélxm felülmulta ellenfelét. Különösen a csatársor mutatott gyó--nyörü játékot és három góll is lőtt, de mindez nem volt elég a győzelem megszerzéséhez.
A mérkőzés kezdetéig esett az eső. A pálya csúszós, sáros állapot ban várja a csapatokat, valamint a Nyugatról kiküldött birót, de a biré nem érkezik meg. A két csapat intézője Hebrony pécsi birót kéri fel a mérkőzés levezetésére.
A csapatok a kővetkező felállításban játszana.
PVSK : Szarka - Turman, Sánta — Koller, Sándor, Vckler — Pozsgai, Csörsz, Bcndekovics, Mus-kát, Puszpán.
NTE: Pápai - Csáki, Engellei-ter — Radics, Gingi, Kudich — Wilheim, Jakubecz, Szollár, Kelemen, Csász.
PVSK rohamokkal indul a játék. Már a í. j>ercbcn Bendekovles lövését védi kornerre Pápai. Wilheim vezet támadást a szélen, de beadását Riki lekési. A 7. percben szabadrúgásul a labda Csorsztól Bcndekovics elé kerül, aki kapásból 10 méterről szép góll lő, (1 :0) Az NTE heves támadásokkal válaszol. A 23. |>ercben Szollárt felvágják a megítélt szabadrúgást Kelemen 20 mélcrről a felsorakozott védők mellett védhetctlenül a sarokba lövi, (1:1). Most meg jón a
Roletta
vásson V rai 8 Malnor
Féregmentes
AFRIK
díványba — párnába
latracvászon
Onbonátzsák Szalmazsák Oyapjuzsák
Mig-sch és Szegő c é y h é 3
hangja a lőcsre átrá»dnlí, .mintegy 30 tagból álló .smrfcotógárdá-
nak, akik a telt tribün közönségét felülmúlják, a tnjw^itásban. Azörőni azonban nem úri sokáig, mert ismét a PVViK rug tfólt, A 39. percben 25 méteres szabadrúgás tart q kapu felé, a gyenge veszélytelen labdát Pápai fogja, majd kiejti és Bendekovics behelyezi, (2 :1). Az NTE nem csügged, remek akciókkal válaszol. Császt nagvon fogják, de ez mit sem használ, Kelemen elé tálal, aki a 16-o« sarkáról pazar gólt lő, (2;2).
Szünet titán szél támogatásával Játszik az NTE." Fölényben Js van, a PVSK ritkán, de veszélyesen támad. BekkjeiaV a féIi»Ölyán tanyák nak és onnan verik vissza a támadásokat. Különösen Csáki van nagyszerű formában. A neki szokatlan bekkposíton kifogástalanul játszik., Az 5. percben Poasgai Kudich mellett meglép> lövése a rosz-szul helyezkedő Pápai fellett .már á kapura tart, de Radics beszalad és tisztázza a fneleg hclyWtet A 12/ percben Puszpán a bnlszélről gyenge, guruló labdát küld kapura. Pápai előrevetődve várja a labdát, alig vánszorog a kapuig, de ahhoz elég erős, hogv Pápai kezei kőzött a feje fölött a hálóba perdüljön, (3:2). A csapatot idegessé teszi a 1 >ekapott potyagól, támad tovább is, de Kelemen hatalmas lövése oldalhálóba megy. Mintcgyt 10 korner esik a második félidőben az NTE javára, csak gól nem születik A 27. percben a 16-os sarkán En-Relleiter a síkos talajon elcsúszik, kézzel érinti a labdát, a biró.ll-est itél, nyelvet Puszpáp Pápai mellett gur?it a hálóba, (4:2). Ezzel megpecsételődik a mérkőzés sorsa. Az NTE nem adja fel a neményt, támad, a játék gyönyörű és sikerül Is sr/piteni az eredményen. A 33. percben Wilheim beadását Jakubecz lövi kapura, Szarka cqak kiütni tudja, Csász elé, kerül, aki közelről gólba vágja, (4 :3). A 40. I>ercben Kelemen széjwn szökteti Császt, akinek lapos lövése a kapu mellé megy, igy odavan az egyenlítési alkalom.
A PVSK csapatában a közvetlen védelem produkált nagy munkát. A halfsor Rycnge, a csatársorból Bendekovles és Pozsgal nagy 6zerü formában vaunak.
Az NTE legalább kétgólos győzelmet érdemeli volrna ezen a mérkőzésen és ha Csondor védi a kapuját, ugy ma Délnyngatmagyarország bajnokságáról számolnánk be. A közvetlen védelemben Csáki okos játékát öröm volt nézni. A halfsorból Radics végig kifogástalanul játszott. Ritternek nem kon-vcniált a sáros talaj, Kndlch nem birt a válogatott Pozsgaival. A csatársor minden tagját- dicséret illeti. A csapatnak ez a része nagyszerű játékot mutatott. Gépezet módjára verették a szcbbnel-Szebb támadásokat. Főrészese a szép játéknak Riki, aki korát meghazudtolólris-seséggel játszott. Feltűnő sokat lőtt kaoura. áMindkét gólja Igazi profi-gól volt. Utána Wilheim .játéka dicséretes. Ez fiatal játékos minden |>oszton x nagyszerűt nyújt. Császt fogták nagyon, de nem boldogultak vele. Jakubecz, .Szoliár méltó társai voltálc a csatárláncnak.
Hebronv biró jól vezjette a mérkőzési.
Az NTTE tehát azj|dasztálybajnokság megnyeréiw\' után a iieinyu-gatmagyarország bajnok-Igáért folyó küzdelomJjuu üíl\'ul maradt. Meg-
1933 |unlu» 20.
ZALAI KÖZLÖNY
állapíthatjuk azonban, hogy becsületlel vérzett cl a kél küzdelemben, mert aki a KAC—NTE küzdelmei, valamint a vasárnapi pécsi meccset lálla, az bátran mondhatja, hogy a jobbik szenvedelt vereségei mindkét meccsen a gyengébb elleniéitől.
__tort)
(A Levente Labdarugó Szakosztály Intézö-bizottsága) ma este pontosan léi 9 órakor u.ést tarl a vasárnapi Spltzer kupa mérkőzések ügyében. Felkéri az Intéző-blzolt-ság a Zrínyi és NTE delegáll|ál, valamint a Transdanubla Intézőjét, hogy az ülésen jelenjenek meg.
Apróhirdetések
G?6xfidjön meg teliéi ablakragaesom (óságáról, inasnak ti logla ajánlani. Stcrn saskOzlele. 2323
&A*P háromszobás Mtoal lakáa
fürdAasobávát augnszlus l-re kisdó Hirthy Mlklós-ut 51. sz. alatt. 1617
Közgazdaság
Zürichi tárlat
Párls 2038, London 17-54, Newyork 42400, Bilissel 72-35, Milano 2707 Madrid 4410. Amslerdain 208-20, Berlin 123 00, Wien 73-15, Szólla —■-, Prága 15 41, Varsó 5805, Budapest —•-, Belgrád 7-00, Bukarest 308
Tírménytözsdti
Búza ttszev. 76-08 11-45—12 30, 77-ea
11-70-1260. 78-aa 1195-12 80, 79-<i
12-20—13-05, 90-aa 12-30—1315. dunán-tuli 76-os 10-60-1075,77-es 1075—1090, 78-aa 1091-1110, 79-eo 1110-1130, 80-as 1125-11-4), rozs 5 10-520, Uk. árpa 8-10-8-30. zab 805 -8-15, tengeri 7-85-7 90, korpa 525 -5 30.
A Ssmietl Bank iMlia-árlolyamal
Raktáron l«wS S.aiea árukat lyem oloiAn (elárusítjuk. Armuth, Boa^udoor.
f-lntflt oki. tanltenfi, nagykanizsai, kinek arerenrsitlen körülményektől sultott egész esalidjet kell eitailanla, szerény igényekkel vállainá polgáilslák, alsóbb leíny-llceumi vagy glinn&zluml tanulók oktatá 1,41, pótvizsgára előkészítését, gyakorlattal. Vidékre Is. Érdeklődni lehet: Missslósház Nagykanizsa. Tel. 404. 2445
üzlat vagy Irodának alkalmas szép,
világos, kirakat ablakkal biró száraz helyisig Csengety ut 14 alatt (Csengery-részenl aug. l-re kiadó, olcsó Uzlelbér mellett. 4l
valuták
Angolt. 19-45-19 85 Belga Ir. 7916-79-74 Csehk. 16-95-17-07 Uánk, 86*20-87 40 Dinár 7-20-7 70 Dollár 465 00-47500 Francia 1.22-30-22-50 Holl. 230 05-232 25 Zloty 64-35-64 85 Lel 3-40-3-44
Léva 400-4-26 Líra 29-90-30 20 Márka 135-70-136-60 Norvég 97 80-98-80 Peseta -•—.-— Schill. 77-50 80 50 Svá|Clf. HO\'70-ll l\'4U Ivádk. 99 80-100 80
DEVIZÁK Amst. 230 20-232 20 Belgrád 7-80-790 Berlin 135-80-136 60 Brtlssel 79-26-79-74 Bukaresl 3-41-3-43 Kopenh. 86-40 87 40 London 19-42-19 56
Madrid —•-•-
Milano 3000-30 18 Newy. 46900-475 00 Oszló 9100-9880 Pária 22-33-22-47 Prága 16-95-17 05 Szófia 4 ll>/s-4-14Vl Slockh. IOOOOIOO 80 Varaó 64 55-64 95
Wien -•-----•—
Zürich 11080-111-40
Wien clearlng ártolyama j 80.454
Bertésváiár
Felha|tás 4611, eladatlan 413. — Elaó-rendll 0-86-O88, szedett 085 -0-87, sze dett közép 0-82-0-84, könnyű 0-74 -0-80, t-sö rendű öreg 0-78 -0-82, ll-od rendű öreg 073 —0-76, sngol sllldö I. 0 92-096, szalonna nagyban 110-0-00, zsír 123-1-28, hus 1-10-1-32, félsertés 110—118.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda éa Délzalat Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelöa kiadó i Zalai Károly. Interurbán teleton: Nagykanizsa 78. szám
NGYEN
kapja a
Zalai Közlönyt
jövő hó elsejéig.
ha most előfizet.
KülOnbejáratu elngánsan bútorozott szoba (Urdószobahasznalattal kiadó. Ciányl László-utca 8. I. em. <1
Különbé járatú S uobás utcai lakás etonnalra kiadó, Deák-tér 9. Bővebbet a házmesternél 2421
Egy fiatal lobb leány elmenne gyar-makak mellé JuIIub l-re — Cim a kiadóban. 2437
2438
Ügyes varrótaányok (elvétetnek Horthy Miklós-ut 11. szám
Kótaxobáa utcai magánház mellékhelyiségekkel augusztus l-re kiadó Petőtl-
ut 77.____________2439
Megbízható asszony ajánlkozik bajird-nönaft. Rákóczi-u. 32/a. 2444
Eladó egy uj állapotban levő sülyesztő Singer varrógép, egy hármas kombinált könyvszekrény, özv. Kukeczné, Erzsébet-tér 11. Ugyanott egy jókarban levő kerékpár kerestetik megvételre. 2446
Aiv. Zaoldoa JAnosné szül. Nóvák Erxaébat ugy a saját, mint gyermekei; Gyula, La]oa, Karolin, János és látván, valamint alulírottak cs as Összes rokonság nevében mély fájdalommal tudatja, hogy sxereteit férje, édesapa, nagyapa, após és testvér
Zsoldos János
folyó hó 19-én életének 73-lk, boldog házasságának 49 Ik évében rövid szen védés után csendesen e\'hunyt.
Drága haloltunk hült tetemét >. hó 21-én délután 5 órakor fogjuk a róm. kath. temetó halottasháziból a református egyház izerlarlása szerint örök nyugalomra helyeztetni. Nagykanizsa, 1933. junius 19.
Nyugodjék békében!
Vitás Laaky Firanc v«J*. Zsoldos Gyulán* »«. Schlaalntar Katalin menye Lasky Paranc, Briaábat, Zaoldoa Oyörgy unokái.
RÓZSAFÁIT
„GYÜMÖLCSFÁIT
megvédi
a haigyilk és levélletveklai,
ha az any v»yürüket feliakja és
„PROiMIKOL"-lal
permetez. Pronikol ára: 3 liter permelléhez 24 fillér 30 . . 126 fillér 100 „ „ 250 llllér (Használati utasítás és ismerlelök I n b y a n állnak rendelkezésére). Növényvédelmiszelek eredeti gyári csomagolásban be«z«rezhetők:
ország József
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi-azerek kereakedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palota mellet!)
Legolcsóbban FEST
Legszebben TISZTIT
VARGA
ruhafestő, vegytlsztltó, gőzmosó üzeme
Horthy ■.-ut 8.
Hunyadi-utca 10.
1174 ______
Alkalmi vétel
folytán nagyobb télel kitűnő minőségű divatos
gyapjú férfiszövetet
rendkívül olcsó áron árusítok, mig a készlet tart. 3 méter Unom gyapjúszövet már 88 pengőért.
Brónyai C.
Horf0y miclórn-ul <S-
Saját érdekében tekintse meg vételkényszer nélkül
rx
I vételk
Magyar Királyi Államvasutak
MENETRENDJE
Nagykanizsa állomásra érkező és ai onnan induló rónátokról. Érvényes 1 1833. évi május hé IB-t5l kszdve.
Nagykanizsa —Budapest
Vonít A vonat neme N.-Kanizaá-ről Indul (*uth«iH|Bpeatrc ,. M. (érkezik Vonal nira. A vonat neme B pestről! Indul Ki.lUt.lj ,41 Indul N.\'Kanl-zsára érk
1219 1207 1213 1235 1211 1231 1231a 1201 Szem. v. Oyv. Szem. v. Motor Szem. v. Moto,l) Motort üyv. 0-30 610 8-45 11-32 14-30 1715 17 50 1824 2-011 7-89 7-14 955 10-051 16 05 12-55 -16-48 21-18 18-32] — 1907 — 19 34II 22-20 1220 1232 1202 1213 1234 1214 1208 Szem. v. Motor Oyv. Szem. v. Motor Szem. v. Oyv. 2145 7 40 6-20 14 15 2003 250 5-53 11-37 14-45 18-35 22-40 435 7 27 11-30 13-07 1607 20 07 23-50
S)Az 1231/a. sz. vonat csak V/!5-töl VI/73-lg és tX\'4-töl 1934. V/14-lg közlekedik.
i)Az 1231.....\' „ VI/24-1ÓI IX 3-iz közi.
Az 123I/123U/I234/1235. Sz. motorvonatok közvetlen vonatok Keszthelyre, Illetve
Keszthelyről^^ ^ vo„atoknál V/15-1ÓI VI 23-ig és IX-1-181 1934. V/14-lg a kővetkező közvetlen kocsik futnak ; 1 \'étkező éa 1 III- kocsi Pragersko, 1—1 I—11-111. oszt. kocsi Ventimiglla és Rogaska-Slatina, 1 hálókocsi Cannes.
Fenti vonaloknál 1933. évi VI/24.-- VIII/31 -ig a következő közvell. kocsik futnak: egy-egy l-l! 111. o. kocsi Spiltal—MlllstStter-See, Ventimiglla. Rogaska-Slatina, egy éflcezö és egy 11-111. o. valamint egy 1—II— III. 0. kocsi Villach.
Az 1208/1207. sz. vonatoknál a következő közvetlen kocsik tutnak: egy liáló és egy I II, o. kocsi Venezia, egy 11—III. és egy hálókocsi Fiume.
Nagykanizsa—Sopron
bKiatiiá |j rdl lna.
|E,.r»l ;8rs»hii- SsprcnOi
h.ljr.li,
14IÍSS. V. 6-OOi I4WSZ.V. 13-35 lOSjOysa. ]i 16-151 nai Mol.ill 18-35120-10
HUjSzv. ■)] 20-30 ----
Wk|vtotoiI 23 581 1-19
8-47 16-06 1835 2114 23-02
i)Az 1427,a. és 1428. sz motorvonatok VI/15—VI/23-ig és IX/4-tőI naponta, VI/24 — IX/3-ig csak hétköznapokon közlekednek. Az 1427. az. motorvonat Szombathely és Zala-szenliván közölt naponla, Zalaszentiván és Nagykanizsa kőzött caak V/15-V123-lg és IX 4-től naponla, Vt24-IX/3-ig pedig csak hétköznapokon.
-IAz 1447,1448. sz. vonalok csak VI/24—IX/3-le vasár- és ünnepnap közlekednek. Az 1412/1411. sz. vonatoknál közvetlen 1—11—III. 0. kocsi Budapest déli pu—
Za,aCRAz t4^8aö1427a. sz. motorvonatok közvell. vonatok Nagykanizsa-Zalaegerszeg kőzött
Nagykanizsa—Pécs
2420 2444 2414
2428\'\'
|j Kigykini- B.rc.i. I fk.r.
Ui.ár&t Indul]
Sz. v. Sz. v Sz. v. Végy.
2428 [| Vígy.
4-50 II 5 30
11-58 Ü 12-38 13-40 1415
1800 I 1901 20-13 2105
15 47 II 21-151 2300II
PkK«|Ssmrdl|]t M
|| R5SB.
ni,. *,k.
Sz. v. || 5101 6 32 I 7 15 Sz. V. - I — I 7-90 I 813 Sz. v.l 12-14 1 14-221 15-30 I 16-09 Vegy i 1815 | 20 35 í 21-55 | 22-40
A 2428a. sz. vegyesvonat caak X/8-tóI kezdve közlekedik. A 2428. sz. vonat csak V/15—X/7-ig közlekedik.
A 2447/2444. sz. vonatok közvetlen vonatok Budapest keleti pu—Nagykanizsa közölt Gyékényes átmenettel.
Nagykanizsa—Pragersko (Pragerhof)
I«du,l 1 Nagykanizsára érk. Honnan?
1208 Oyors 24921 Vegyes 1240 Személy 1202 Oyors 12441 Személy 010 | Trieszt 7-10 1M.-Keresztúr 4-58 1 Piagerhot 11-50 Tileast 14-00 1 Pragerhot 1207 1247 1201 1241 Oyors Személy Oyors Személy 5-50 936 1804 20*56 Trleaat Pragerhot Trieszt Pragerhof
mini a Budapest déii pu.—Nagykanizsa viszonylat alattiak,
a
ZALAI KÖZLÖNY
198a |unlm 20
Rossz a rádiója...?
Szakszerűen, olcsón megjavítjuk 1
Transdanubia r.-t.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
12.5i5\'1933.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a folyó hó 14-én megtartott tüzérségi lövészet alkalmával 3 darab lövedék a Hidegkúti erdőben e6elt le és fekvési helyük megállapítható nem volt.
Mintán lehetséges, hogy ez a 3 lövedék nem robbant fel, azokhoz hozzányúlni életveszélyes. Ha valaki tüzérségi lövedéket talál, az a találat helyét jelölje meg és a legsürgőseb-
ben jelentse a m. klr. 3. honvéd tüzérosztály parancsnokságának Nagykanizsán, ahol a megtaláló 5 P jutalomban részesül.
A lövedékekhez való hozzá-nyulás folytán kelelkezelt balesetért a honvéd kincstárral szemben\'semminemű igény nem támasztható.
Nagykanizsa, 1933. évi junius
ülS-én Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
12.684/1933.
Árverési hirdetmény.
A békáslói dlllő eladatian parcelláin termett füvet folyó hó 21-én d. e. 10 órakor a v. gazdasági hivatalban tartandó árverésen éríékesitem. Nagykanizsa, 1933. junius
líí !9-én\' Polgármester.
Csengery-ut 6. Telefon: 4-13.
A Zalai Közlöny minden előfizetője
az utolsó havi előfizetési nyugta kimutatása melleit
napi 2 fillérért
tag|a lehel a többezer kötetes nagykanizsai Horváth-féle ujságüzlel kölcsönktínyvtárá-nah. Vagyis havi 60 (illírért a .Zalai Közlöny-minden előfizetője
annyi könyvet vihet ki havonta a kölcsön könyvtárba, ahányat csak el tud olvasni.
Az előfizetési nyugta felmutatói kötelenként 8 filléres kedvezményes kölcsömlijért kapnak, könyveket a Horvátti-kölcsOnkönyvtárban akkor Is, ha a havi\' kedvezményt nem óhajtják igőnybevenni.
■aurkaiílzsaiak találkozóhely* az
István király Szálloda
Budapest, VI., Podmaniozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20>/o engedményt kapnak, \'iözponti fűtés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos Szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és americar, bar
Közgazdasági Részvénytársaság
NAGYKANIZSA
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonatozó intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készítünk a
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi ée iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, öl-jegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat.
TELEFON:
78.
Gyártunk s
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat,
jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazaoskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, falinaptárakat, dobozokat stb. olsőrangu kivitelben és a logolcsóbb árakon.
Nyomás, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
h»cjr»loll ■ laptul«|dono« Kózguduági R.-T. Gutenberg Nyomda és Délialai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában N«gyk»nu*áu. (felelte üzletvezető Zalai I. «)
73. évfolyam 138. szám
Nagykanizsa, 1933. junlus 21, szerda
Ara 14 fllto
ZALAI KÖZLÖNY
Seerkeaatóaég éa kiadóhivatal: Fónt 5. aaim. Megjelenik minden reggel, hétló kivételével
reiiTiaai kapilap
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajom
Klóllzetéat ára : egy t.óla • pengj *0 fillér SaerkeaatOaégl éa fladóhlvatlll telelőn: 73. aa
Gömbös: „Magyar szempontból nem lehet német politikát Uznl..."
A magyar horraányolnök a fceiögnxda-aágl Kamara IIIMi
Budapest, Junlus 20
A \'mezőgazdasági kamara keddi -közgyűlésén Gömbös Gyula miniszterelnök is megjelent. Bevezető szavaiban az egységes mezőgazdasági képviselet jelentőségéről löszéit, majd berlini útjára téri át. Megnyugtatólag kijelentette, hogy magyar szempontl)ól nem lehel német politikát űzni, piacot akart teremteni külföldön, azonban az it egészen logikus, hoot/yha kél orszáfi vezető}* találkozik, akkor nemcsak kivitelről esik szó közöttük A nagy tetszéssel fogadolt beszéd után KAUay Miklós földmüvelésügyi miniszter a mezőgazdaság fontosabb kérdéseiről beszélt.
Franolaorazáp aximpátlá-val fogadja Daladlar éa Muaaollnl talélkozáaát
Párls, Junlus 20
(Éjszakai lel e fon fel °nlés) Az In-transingent szerint Franciaország közvéleménye nagy szimpátiával fogad jff DalmHer H Mussolini talál kozásának tervét. A Hitlerrel való találkozás ellen állást foglal a lap.
Elfogták a kramal merénylet fötattaaét
Bécs, Junlus 20 A kremsl merénylet főtettesét, Moesels József 18 évei tanonc személyében elfogták. Kihallgatásakor beismerte, hogy János nevű fivérétől kapta a gránátokat. Másik két tet-testáMa szökéaben van. A rendőrség letartóztatott 18 nemzeti szocialistát és a párt ottdni vezetőjét, Brandner főhadnagyot.
A tétlenség válsága fenyegeti a londoni világgazdasági konferenciát
Mindaddig nem lesz eredmény, mig a pénzrögzltés kérdése nem nyer elintézést
London, Junlus 20 (Lapzártakor érkezeti) Angol politikai körökben az a felfogás, hogy
Lm:don, junlus 20 (Éjszakai telefonjelentés) Hull, az amerikai küldöttség vezetője ma délelölt félórás kihallgatáson voll a királynál. Ms|d MicDonald, Cltam-bfcrleiri és a konferencia több delegátusával tanácskozott.
Azt hiszik, arról vplt szó, hogyan lehetne az értekezletei lovább folytatni a pénzállandósllás kérdésében.
a londoni világgazdasági konferencia mindaddig eredményi nem ér el, mig a pénzrögzilés kéidése nem nyer elintézési Kevés kilátás van arra Is, hogy Roosevelt megfelelő javaslatot legyen. Azért a konferenciát a tétlenség válsága fenyegeti.
Gömbös berlini útjáról és a hitlerizmusról nagy beszédet mondott a Házban
?ak gyermekek katasz trólálls kirándulása
Freudenatadt. Junlus 20 A véros közelében egy teherautó 44 gyermekutasával egyült a magas töltésről lezuhant. Az ulasok közül akik valamennyien vakok voltak és a kirándulásról joltek vissza, 4 flu és 1 leány meghall.
Elveszettnek tartják Matternt
London, juntua 20 Moszkvában elterjedt hírek szerint Mattern amerikai repülő felkutatására lett összes intézkedések eredménytelenek maradlak. Moszkvában azt hiszik, hogy Matlern nem tartózkodik orosz leiUlelen. Ennek következtében az eltűnt repülő kereséséi beszüntették.
A magyar miniszterelnök a nemzetnek tett szolgálatot berlini útjával
Budapest, juntua 20 (Éjszakai telefonjelentés) A képviselőház ma folytatta a 33-as bízott
ság meghosszabbításáról szóló és az ezzel kapcsolatos Javaslat vlláját.
Zsilinszky Endre felszólalásában utal többek közölt arra, hogy Magyarország ilyen bajba |ulott, annak egyik tőoka, bogy nem valósították meg az .igazi" földreformot. Egyetért abban Rassayval, hogy helyteleníti Qömbös berlini ulját. Az a látszat, mlnlha hátba akarnók támadni Ausztriái. Az „Anschlusst" a nagy és kisállamok akadályozzák meg. Sajnálja, hogy a Németországgal való barátkozás következtében a magyar külpolitika elhajlóban van Olaszországtól. Gömbös vonja le a konzekvenciát és mondjon le.
Gál Jenő aggályainak adoll kifejezést. Qömbös feláll, hogy az elhangzottakra válaszol|on. Nagy laps és éljenzés fogadja a miniizterelnököt.
Gömbös miniszterelnök beszéde
A miniszterelnök mindenekelöil kéri a javaslat elfogadását, majd kitér berlini utazására.
— Nem részesítenek azzal a tárgyilagossággal berlini utam alkalmából — mondotta, mlnlahogy elvár
tam volna. (Ugy vanl) Az ország színe elölt már lerögziletlem politikai felfogásomat. Nem lartozom jzok közé, akik politikai felfogásaikat változtatják. Kötelességet véltem teljesíteni, amikor Hitler meghívására Berlinbe utaztam látogatására. Formailag nem volt olyan, mint római látogalásom. Erős krUlkákal hallollam. A merész kritikáknak nem lehetnek támponl|uk. Több ok mialt ment kl Berlinbe. Elsősorban gazdasági okok miatt A magyar kivitet prosperitásáért. Politikától ls volt szó. Érdeklődtem a német rendszer Iránt.
Orleger: A katolikus papokai üldözik l (Nagy zaj a Ház minden oldalán.
Qömbös: Nem akarok a némel politikába beleavatkozni. Csak azl |egyzem meg, hogy a kancellár és helyetlese katolikusok.
Orleger -. Nem tesz semmit I (Nagy zaj.)
Oömbös folytatja: Nem fogok lemondani, amint Zsilinszky kívánja, mert biztosan ludom, hogy
a nemzet érdekében jártam el és ezen az uton logok lovább járni. Meg kell állapítani, hogy
Hitler és a nacionalista mozgalom rendkívül nagy szolgálatot telt az emberiségnek azáltal, hogy Nétur országot r megmentette a bolsevizmustól.
Megállapította szután a minlszler-
reksslk és nem veszélyetlell Ausztria függetlenségét.
Majd hangsúlyozta, hogy berlini utazásában nem lehet osztrák-ellenes élt keresni.
A magyar-olasz barátság sem
szenvedett rést a berlini ut által.
A magyar kormány más nagy államok barátságos geszlusát is szívesen fogadja.
Qömbös ezután visszautasította azokat a támadásokat, amelyek berlini utja alkalmával érték és annak a meggyőződésének adoll kite|«zésl, hogy berlini útjával becsületes munkál végzett a nemzet érdekében.
A részletes vita során még Rassay és gróf Slgray szólallak fel.
A Ház a javaslatot részteleiben elfogadta. Legközelebbi ülés holnap délután 5 órakor, amikor harrasd-szorl olvasásra ketül a törvényjavaslat.
Majd az interpellációkra került sor.
Az ülés 9 óra körül ért végei.
Milliós sikkasztások
a román börtönök felügyelőségénél
Bukarest, junlus 20
Az igazságügy minisíterhez tartozó börtönök vezérfelügyelöségénél milliós sikkasztásra jöttek rá.
— Meg kell állapítani, ugy a kancellár személye, a mozgalom
\'szervezettsége és tomegtéleklanl kl-
haláta oly nagymérvű, amilyenre nem számítottam.
két
elnök, hogy^rs. német kancellárt a béke szolgálata vezérli, poliliká|a nem irányul más államok ellen. Az osztrák kérdésben ts harmóniára lö-
RladókészOltségben
a bécsi helyőrség
Bécs, junius 20 Közvetlenül a minisztertanács befejezése ulán készültségbe helyezték a bé;sl rendőrséget és helyőrséget. A mlniszterlai ács, a gránálmerény-let hatása alatt, tudvalevően elhalá-ro\'ta, hogy az outrák horogkeresztes pártot feloszlatja és megtiltja jelvényeinek viselését.
A 48-as szoboralap javára folyó eredményekben gazdag gyűjtés kitartó lelkesedéssel és áldo-latkésiségge! folyik:
Schöffl Rezső, dr. Btirtha látván, dr. Klas Klomér 6 6, Bolaó János, Kálmán Leó, lA\'ltiHT Aladár. Vince (lyuls 2-2, Udltt Samu 1.50, Antauor Józsel vendéglős (Dombovárl 3, Kelemen Koaaó. Hlntch N., Knatos Józsot, KStkat IAodó, Szaboltca József. Sátrán Foreue. Klein-feld Ignác, lírát Béla, Dobrln Klchárd. FrMenthal László, Urtnc Itnro t 1 P, Horváth Mihály, Tómul ts Oyula K0-S0, Németh OyórKy, I.öt>l Béla, ltoké László, Krausz József, Csulek Antal. Mogytrao-rocz Tnmáa 60-60, Magyar Oyuta 20 !.
(tílwJwl rdrttVaianféeJ » glatl InMaatl^aMI Blraltatlaa US >*ltu*
■»lha«i>H«l(.«lV"» haljaliael, MU«
>vuga,»a lohalwkfuak.
A polgári iskolák rajzás kézimunka kiállítása
Nagykanizsa, junlua 20
Vasárnap ünnepélyesen nyílt meg a polgári fiúiskola érdekes kézimunka és rajzkiállitása. melynek főanyagát a cserkész-jamboreera készített díszmunkák alkotják. Színes, megkapó látványt nyújt a ki állítás, ahol csábító elrendezésben sorakoznak a szebbnél-szebb kézi munkák. Mintegy 150 db., magyaros motívumokkal díszített játék szobaberendezés, 6zékek, asztalok, ágyak, bölcsök, tulipános ládák stb. foglalják el a széles asztalokat, Közöttük pirosodnak, kéklenek zőldelnek gazdag színekben elsőosztályosok agyagmunkái, kéz ügyességi gyakorlatai, repülőgépei i-s a 75. sz. «Árpád» cserkészcsa pat tábor-modelljei, amelyek kicsinyítve mutatják a tavalyi bala tonszabadi cserkésztábor elrendezését. Külön büszkeségei a kiállításnak az egész falat betöltő Ízlésesen megtervezett te kifestett albumlap-keretek. üzekiv* foglalva szállítja ki ugyanis az rtjusági Vöröskereszt a magyar városokról (Á eg>éb nevezetességekről készített levelezőlapokat. A világ összes Ifjúsági Vörőskereszt-szjeryezetei ilyen kéj>es lapokon cserélik ki egymással a szülőhazájuk nevezetességeiről készített felvételeket.
A jamboroera készített és ott nagy feltűnésre számottartó magyaros szobaberendezések gondolatát Kerezay Géza tanár vetette fel minden szabadidejüket az iskolai munkateremben töltötték, hogy valóra vállsák ezt az életrevaló eszmét. Ezt u 150 db. kiállítási tárgyat Deák István parancsnok vezetésével a 75. sz. Árpád cserkészcsapat viszi fel augusztus 1-én a gödöllői jamboreera, hogy ott eladja őket. Nagy keletjük lesz a külföldi cserkészek körében.
A kiállilás ízléses megrendezése Parti Lajosné, Kiss Olga és Keltinr, Ferenc tauárok agilismuu-
kásságának az eredményt-. •
A i>olg£ri leányiskola rajz- és kézimunkijüdállitasa is vasárnap nyílt meg? hogy betekintést engedjen abba a nemzeti szellemben folyó munkába, ami ennek az iskolának falai kóstált folyik. A szebbnél-szebb és művészi Ízlésről tanúskodó kézimunkák valósággal elkápráztatják az embert, amint belép a kiállilás helyiségébe.
Az 1. osztályosok kérésztőltéses párnái, horgoll és kötött tálcakendői, horgolt női táskái és sapkái csak a készítés könny üségében, de nem a kivitelében árulják el az al-sóbbfoku tananyagot. Egyébként büszke lehetne rájuk bármelyik fel sőbbosztályos is. A II. osztályosok már nehezebb munkákkal követelik maguknak iiz elismerést. A lánc-öltéses mellénykék, a magyaros kézimunkákat .magukban foglaló mintakendők és a gyönyörű bu-zsáki párnák méltó helyei" foglalnának el bármelyik kézimunkaüzlet kirakatában. A III. osztályosok magyaros átlörésü hímzéssel díszített fehérneműi, inesterkéléses díszítésű felsőruhái, kalotaszegi vagdalá-sos-, áltóréses hímzésű-, fehér és szines berakásos Lerjtöi bizonyára me«sajogtatják még a legkényesebb izlésü háziasszonyoknak is a szivét, A IV. osztályosok recemunkáj, légies, habos függönyei, ágyteritői/ saját készítésű felsőruhái, kalotaszegi-, nagyírásos-, perzsa- é, keliní párnái egytől-egyig jíé*£ jjjaranivé-
2alai kozlonv
szeli munkák gazdag torét adva készítőik ötletességének. Végül nem •zabád mogreledkeinMük azokról a gyönyörű kidolgozású kézimunka-tervezésekről sem, melyek mindé-nikélK\'n a magyaros izlés és őlle-lesség kristályosodik ki a finom leányiélek álszürésében.
Csöke Erzsébet, Kelting Ferenc-rté, dr. Kóla Sándorné. Twrdv Anna
1938. junius 21.
Manluánó Mária és dr. Horváth Tivadarné lelkes .fáradozása ho/.l léire ezt a gyönyörű kézimunkák: állítási, amely ínég versenylón első dijat nvenícln\'e bármelyik h; sonló fővárosi iskola kiállításával szemben.
L\'gy a fiu, mint a leánypolgái kézimunkakiállilása junius 2t-é zárul.
Halálos szerencsétlenség a szombathelyi repülőtéren
Egy Iskolagép lezuhant, a szerelő nyomban meghalt, pilótája súlyosan megsebesült
Halálos kimenetelű repülőgép-szerencsét lenség tőrtént kedden délelőtt a szombathelyi repülőtéren. Az egyik iskolagép, amelyen Mikó
Árpád pilóta és Szaloy Lajos sze relő szállottak fel, lezuhant. A.sze rclő azonnal meghall, Mikó súlyos sérüléseket szenvedett.
Balatoni és tapolcai borból készült a világhírű vöslaui Goldeck
Év! százezer hektóliter magyar bort szállítottunk békében Vöalattba, amely erélyesen követeli most az osztrák kormánytól, hogy nyissák meg a vámsorompót a magyar bor előtt
Vöalail, 1033. Junlua eleién Ez az Istenáldotta vidék valamikor évi százezer heklóllter magyar bort küldőit minden részébe a világnak. Ma alig érkezik ide pár hektoliterrel. Mi az oka ennek? A politika.
Ki ne ismerné a híres vöslaui Goldeck-el ? Békében halórakományokkal vitték Amerikába, ott álloll a Norddeulicher Lloyd luxusgőzö-selnek asztalain, cxpor.cikk volt, ami hasznot jelentett a vlláglürdövé fel-cseperedell Vöslaunak és a magyar bortermelőnek egyaránt. Ma már elárulható a Illók : a vöslaui bor csak felerészben volt vöslaui, felerészben bizony magyar volt, a pécsi borvidékről, Tapolcáról, Tokaf tájékáról, a Balaton vidékéről jöttek a magyar borral telt vagonok.
Meséli nekem Frlmmel Rudolf vötlaui polgármester, aki a világhírű strandfürdői megteremtette:.
— Vösiau emberemlékezet óla híres borvidék. Borunk, különflsen a vörös bor, régóla híres. Aromája, ize nagyszerű. Ellenben nem titok, hogy nem tarlós, nem palackozható. Száz esztendővel ezelőll Jöttek hoz-zánl- a Schlumbergerék, akik borral kezdtek kereskedni. A mull szazad végén azlán Temesvárról Idekerült az akkor még listai Bandi Anlal. Eltörendő szakember. Neki támadt az ötlete, hogy a vöslaui bort magyar borral kell házasítani. A kíséri lel siketült, az igy előállított bor
megtartotta a vöslaui bor kitűnő zamatját, aromáját, de megkapta magyar bor tartósságát la, A ma. gyar bor Importja évröl-évte nagyobb lett, a háború kitörése elölt naponkint több vagon magyar bor érkezeti már Magyarország minden bortermő vidékéről és számos magyar család telepedett meg nálunk.
... A béke éveiben Vösiau évi kétszázezer hektóliter bort exportált kai-földre és ennek a mennyiségnek fele magyar eredetű volt. A haboru uláni iaökben az üzleti összekölle-tés megszűnt és ma Magyarországból caak a legcsekélyebb mennyiség jöhet el hozzánk. A magas vámol nem bírja kl a borüzlet. Nekünk ez Igen nagy kar, hiszen Vöalau környékének túlnyomóan nagy része a bortermelésből él és a vöslaui bornak szüksége van a magyar borra. Enéikül nem tudunk boldogulni. Megpróbálkoztunk már mindennel, de a magyar bori nem pótolja semmiféle bora a világnak.
— Eltökélt szándékunk, hogy akciót indiiutik olyan értelemben, köny-nyltse meg az oszlrák kormány a magyar bor tmporl|át. Mlndkeltónk eminens érdeke, hogy Ausztria szUn tesse meg a magyar bor behozatali vámját.
— Amerikában a prohibició ulolsó napjait éli. Nemsokára semmi akadálya nem lesz annak, hogy a vösr laui Goldeck u|ra elfoglalja régi he-
Figyelem/
Értesítem a t. közönséget, hogy üzletemet
jobbárukkal kibővítettem
Raktáron, tartok mindennemű jobb férfi éu gyermek öltönyökéi, valamint strand-kabátokat, felBIMket és Hubertusokat. Mérték utáni rendeléseket a legkényesebb igényeknek is megfelelően, gyorsan és legpontosabban eszközlöm. Mindezeket a legjutányo-sabb álakért áll módomban a t. vevőközört-ségirck rendelkezésére bocsátani. Tiszteieltel
ZivelQ Imre
Erxaibet-tér I. Vasember melleit
lyét az uj világban. De ez csak akkor következhellk be, ha a magyar bor újra akadálytalanul jöhel el hozzánk. A magyar bor nélkül a vöslaui bor csak helyi fogyasztásra alkalmas, de nem lebel exportcikk. Szerelnénk összeköttetést teremteni a magyar bortermelő érdekeltséggel és együttesen kellene megindítani ezt az akciói. A magyar érdekeltség járjon el a maga kormányánál és hívja fel azt Intervenciói a.
— Nekünk tönkre kell mennünk, mert nem tudunk magyar borhoz jutni és Magyarországon nincsen ára a bornak 1 Ez valahogyan nincsen Igy jól. Elvégre ilyen hatalmas export a válsággal küzdő magyar bortermelés számára sem lehet közömbős.
...Milyen sok minden változott meg a háború óla.
Magyarországon fillérekért sem tudják eladni a bort és egy osztrák bortermő vidék nem tud hozzájulni ahhoz a magyar borhoz, amely polgárságét valamikor gazdaggá tette.
Valahogyan mégis csak kellene ezen az állapoton segilenl...
Peít Jtb
Előszezon a Balaton mellett
Az újságokban Igy hirdetik: „01-caótr és jól csak az előszezonban nyaralhal". „Aki a magányl és a természet szépségeit keresi, megtalálja junius hónapban a Balaton pariján". \'<-
A valóságon Igy látjuk: ölelő, kitártkaru asszony a Balaton. Hiv, huz, csalogat, alig lehel ellentállni kísértésének. Aki merész és próbálkozó szellemű, könnyen meg|ár|a. A nyugodt, egyenletes külső alall hideg, borzongatóé nedvesség — ylz. Fürödni ntyn lehet. Hiába mondja be naponta a rádió, hogy „a Balaton Siófoknál 170 fok". A Balalon Siótoknál és mindenütt másutt — hideg 1 De nem is minden a vlz 1 Az csak egvlk fonlos kelléke a nyaralásnak. A tény, a sétautak, a csónakázás, hajózás, csupa elmaradhatatlan kelléke a kellemes nyaralásnak.
mindez üt együtt van 1 í« az Idő sem olyan rossz Itt, mint amilyennek a városból látszik. Csodálatosan szép langyos napsülés és ha órákra beborult Is, percek alail újra szépre, ragyogóra válik.
Ea özönlik be a falusi reggeltől estig, szakadásig megrakolt kosarakkal. Mindent kapni errefelé és minden olcsó. A nyaraló kevés, a termelés nagy, meri a lakósság erre rendezkedett be, lebál a fogyasztó jár lói.
Óriási, szinte Ijesztő a csend. Villatulajdonosokon kívül, alig lézeng egy-két .vendég". Az üzletek felkészülve, teljes díszben várják a vásárlókat, eddig még — hiába patikus és szemközti fűszeres a nap minden percél sakkozással töltik. Ráérnek. A penslok, hotelek, kikenve, kifenve, tisztára pucolva áhítozzék a tömeges^ megrohanás!. Zene, forgalom, zaj méjt\' sehol. Most van 111 az Igazi pihenés Ideje.
A szomszédos község szerény kis templomában Igy szóll a plébános híveihez: .És figyelmezte!lek benneteket, leányok, ne szédítsen meg lllekel a hiúság. Nemsokár.a itt fesz az Ideje annak, hogy beftWuSiOié-lelt a városi nép, kllestv- ffic\'co-mázva, nadrágos ..zízonynépckktl, pőrére vetkezett férfiakkal*-íWitá:. ok el fejeteket, Kxroetekgt, Vlál-lálok őket éa ne verjen •ilvelejtben l«nyál a lüur\'g, i\'lgy\'égjkcft ezek

1938 junlui 21
zalai cozLQirr
■ városiak nem bordoziák szivükbe a szerénység szépségét, lemondás és alázatosság erényét. TI s természet gyermekei vagytok, nektek a természet ad|a szépségteket, amll nem szabad nadrágba bujtatni, hogy frfhivja rá a léiltszemek gerjedelmét".
£s Igy még soksl mondott atyailag és áldásosán az öreg falusi pap A beszéd hatása aiatt földre szegeződtek a fürge leányszemek és le-lénk sem metlék emelni, meri ha .nem Is vsgyunk „nadrágosak", Idegenek vagyunk és ezért előlegezik nekünk a bizalmatlanságot. Amikor pedig a természet szépségét ecsetelte eiölttlnk Isten szolgája, önkéntelent]! végignéztünk a sok üdére pattant leánybimbón és valóban tájt még ar elgondolása is, hogy a földnek* ezekből a tiszta, egyszerű hallásaiból könnyen megmosakodó, urat ulánzó terveik lehelnek a rossz példa nydmín.
De ktltönben is ml teszi most olyan széppé a nyaralást? Hiányzanak a zajos, mindenképpen feltűnni vágyó .városiak" és a természet a maca egyszerűségében, pompájában érvényesülhet, amit késSbb letompít, elszlitielenlt az a had, amelyik a maga Ízlésére forrnáljs át a lürdö-balyekel, nem törCdfe azzal, hogy másoknak, az igazán plhenest, enyhülést és felüdülést keresőknek ez a stílus megfelel-e?
A Balaton melleit most Igazán azt t»MI)űk, amit á természet nyújt, később emellé mesterséges beállítottsággal uj fények kezűinek, ami lehet, bogy színesebb, hatásosabb, de semmi esetre sem siolgál|a a pihenés céljait. Lehet választani. Akinek elég az egyszerű szépség, siessen most a Balatonra.
Balatonleüe 1. őtrOi Metde
Az eldobott cigaretta
Naponta bővelkedik érdekességekben a ,3 cigaretta árából saját otthon...* című prospektus. Már több ur aszal jött, hogy kérem ne hirdessék folyton azt a 3 cigaretta dolgot, mert a feleségem azóta folyton veszekszik veiem, ha dohányzom. Az alábbi esel, ami a mull héten történt, kiemelkedik a löbbi körűi és szért erről iinunk kell. Egy családnál társaság van együtt. Sióba kerűi a .3 cigaretta árából" cimű balalonfényvesi viliateiek prospektus. A beszélgetés alatt a férjek ertHen dohányoznak. Egyszer csak az egyik férj eldobja a cigarettát és kijelenti, többet nem fog dohányozni. Megbeszéli s társaság, hogy másnsp kimennek Balatonfenyvesre körülnézni. Tényleg másnap kiutaznak és ott a helyszínen gyönyörködve a fenséges panorámában, amit a Balaton nyújt, látják, hogy a dohány pénzzel, havi 12—15 pengővel lehel már gyönyörű helyen, közel az állomáshoz és Balatonhoz szép villa-telket venni, illetve törleszteni. A helyszínen a másik térj ls eldobja a cigarettát és megtörténik az adásvételi szerződés aláírása. Boldogok a férjek, hogy Ilyen áldozatot tudnak hozni a családjukért, gyermekeikért. Boldog a család, hogy villa-telke van a Balaton legszebb helyén, Balatonienyves üdülőtelepen. Nem kétséges, hogy az igy gondolkodó csatádnak lövőre már olt log állni telkén a csinos kis saját otthona. Kérjen ön is még ma dijlalan prospektust Szsbó Antal l\'őul 5 sz üzletében. Ulvasss el, gondolkodón és cselekedjen. (—)
A balatoncsicsói németek karca a magyar érzelmű plébános ellen
ítélet a ctlctói pángermán-agltáelót perben
Balatonfüred, Junius 20
(\'.sicsó kézség 1931-ben uj plébános! kapott Sziltan Miklós személyében. Amint megkezdte működését, a csicsói németek felkeresték és azt követelték, hogy-niln--rfen tnásoriik vasárnap német nyelven mondjon prédikációt. Ezt a kérési Szaiav plébános a kővclke-íé} okok alapján tagadta meg : A csicsói plébániához 10 község tartozik, melyek kőzöl egy (Szentja-kabfa) túlnyomóan német, Csicsó teles, a többi község pedig tiszta magyar. A plébánia híveinek négyötödét a magvarok teszik ki. akik csuk a csicsói templomban énekt\'l--helnek magyarul és hallgathatnak magyar szentbeszédet, viszont a :i km-re levő Szentjakabfán minden Harmadik vasárnap van német istentisztelet.
A kérelem elutasítása miatt a\' csicsói németek nnnyira zaklatták
a plébánost, hoRy kénytelen volt elhagyni a községet, mert még mflcskazcnével is üldözték. A csi-csóiak ekkor ilj. Stexnrr Mihály vezetésével panaszt tettek a főszolgabírónál a plébános ellen, aki a panaszra terjedelmes memorandumban válaszolt. A memorandum hangja miatt a esiesóinlí feljelentették Szalay plébánost, kinek ügyét most tárgyalta a fürcdi járásbíróság. A tárgyalás során kiderült, hogy u jóindulata csicsói svábokat lelkiismeretlen twjtogatók heccelték
tel,
A járásbíróság a harc lényeget érintő vádak alól fel Ls mentette Szalay plébánost, akit csupán azért itélt el 10 |>cngő pénzbüntetésre, mert ifj. Steixner Mihályról azt állította, hogy \'képes hamjsí»n is megesküdni Az ítélet végrehajtását felfüggesztették.
Divatos
fürdőköpeny-, strand-, jankli- és pizsamaanyagok
nagy választékban megérkeztek.
Férfi rutiovósznok
minden szia és minőségben nagy választék
5INGER
DIVATÁRUHÁZBAN.
Alapítási év 1860.
Különvélemény a strandfürdő deszkakerítése ügyében
Aki városunk sétaterét féltő gonddal szereti, nem mellőzheti hallgatással azt a helyzetet, amely a strandfürdő céljaira a sétatérből kihasított I katasztrális hold elcsato-lása következtében előállt. A strand-lürdő létesítéséhez ugy a képviselő testület, valamint a város közönsége örömmel járult hozzí, de kétes, hogy a képviselőtestület szó nélkül megszavazta volna-e az egy hold terület kihasttását, ha figyelmét felhívták volna arra, hogy a strandfürdő céljaira nemcsak a tenniszpályák és a Merku\'-gyár területét akar|ák leihasználni, hanem a sétatér fenyvesekkel és cserfékkel bemteteti egy hold területét is. Vívmánynak tartjuk
a strandfürdő létesítését, mely évek óla hő óhaja a közönségnek, de a sétatérnek megcsonkítása visszatetszést szült. A lejárat tengelyében fekvő főutat kb. 500 m. hosszában egy átláthatatlan deszkakerítés el zárja a sétatértől és s fenyvesnek egy részét hozzáférhetetlenné leszi és a kilátási a Vécsey-ulca felé elzárja. Senki sem tudta az illetékeseken kívül, mlérl kelleit 12 fenyőt és 4 nyírtát, kivágni, mig egy szép napon ott termet sz ut közepén a deszkakerítés 1-elvetjük a kérdést: szükségképen el keltett csatolni egy hold kertet, hogy s strandfürdő létesülhessen? Szántóföldekből te rémtettük 33 évvel ezelőtt nsgy költ-
Kazalponyvát, kocal- és sátorponyvát
, legolcsóbban készliünk. Raktáron levő poayvákal alkalmi áron ámítjuk
javításokat ju\'ányosan elvállalunk.
Ht
Okos ám "
Kató a háilassipnyka >
tauut, .k«CY tol*" á«rcé*. y Á Ht» Mtw toiaái, HMJ I tjtrtl MHMIM, (aléta „mirn" iu»."
Tehát.
Tudod mit?
Együnk FRUTTITI
I MUHI oukork. rénti kaafSlatSt keit
H.,halt I •> lilUrt. ,,.-.,.\',.,«
(1*4,0.: Stahw" Inl,., rM., Bu.«pc»<
séggel a fenyvest és most egy elgondolással eléktelenítették s sétatér Csengery ull bejáratának főbb vonalát. Mikor a séláló közönség ezl észre vette, csak akkor ébredt annak tudatára, hogy mit veszítenünk I Helyeselik a strandfürdő megépítését. Nekünk nincs se tavunk, se folyá-vlzünk, annál inkább van szükség a strandfürdőre, de s célt össze kellett volna egyeztetni a sétatér hivatásával. Nem tételezhetjük lel. hogy akár a műszaki akár a gazdasági hivatal végzetes tévedésnek esett volna áldo-zaiui és mivel ezl hisszük, végtelenül sajnáljuk a történi intézkedések végrehallásál. De ha már megtörtént, akkor a deszkakerítésnek véglegesen a helyén maradni nem szabad és azt drólsővénnycl, vagy cemenlléc kerítéssel kell pótolni. — Nem lehel az ormótlan deszkakerítéssel a sétatér déli kilátását lehetetlenné lenni, mert a fenyvesen keresztül lálni akarjuk az uj parkol Is. .Egy katasztrális hold sétatér!"
Ez csak csekélyeégi log|ák mondani a strandfürdő hívei. „Hisz, marad még tiz hold sétatérnek is". .Egy hold fenyves és disz cserje", mondják s sétatér barátai, hisz ez nekünk egy egész világrész" I És ezl a két nézetei ketté szeli egy ormótlan leheletlen deszkakerlés.
Villányi Henrik dr. a kertészett bizottság voll elnöke
A színházi Iroda hirel
(\') firlk . baxakalin szerdán este. Ez * magyar levegőjű operett derűs humorával a tegnapi premieren teljesen meghódította Nagykanizsa közönségét. Végre ogy operett dzMeni nélkül, excentrikus táncok nélkül és mégis tele szebbnél-szebb magyarra [Ancc.nl és ma gyár melódiával. Amellett ogyik nevetésből a másikba ugy pihen meg s lélek, mint langyos fürdőben az elfáradt ember. Külön értéke az Idet előadásoknak az igazgatóság ama gondoskodása, hogy megtelelő nagyszámú személyzettel a „zűrieteket olyan Hzlikre szabja, hogy eddig minden előadás 11 óra előtt de iegtöbbnylre már tél lt-kor véget ért Ri nemcsak azt JelenU, hogy frissen pergő előadásokat éivezhotünk, de azt la, bogy a reggeli hivatásunkat kipihenten gyakorolhatjuk.
(■) ■ílid.,,. ...io.y ír.flkj. közkívánatra. Csütörtökön este közklvá natra Ismét műsoron van az évadnyitó vígjátékaikor, melyet oddlgt előadásain elragadtatással kacagotés tapsolt végig a közönség.
(*) Zaikb.m.cik. pénteken este. A pompás operettujdonság legutóbbi előadásainak zsúfolt házai mindennél fényesebben Igazolják az operett kiválóságát Éppen azért kellett lemét műsorra Iktatni a Zsákbamacskát, mert legutóbbi előadására több száz jegyigénylő már nem Juthatott helyhez.
Hatl
Szerdán: Érik a búzakalász. Csütörtök: Méltóságos asszony trallkja. Pénteken Zsákbamacska. Szombaton: Amikor a kislányból nagy
lány lesz
Szívbetegeknek él erelaesseie-délbea ize&veáékaek a természetes .Fereac lózsel" keserűvíz használata
könnyű és pontos béimüködést biztosit. Klinikai vizsgálatok igazolják, hogy a Feneai lézaal vi» kttlíiiiosaa
aá»l(éK^re és (SHlaüíésre li<tl*«ut
idősebb embereknek kilíj\'.^.vr^tf^ latol lesz.
színház
Érik • búzakalász
Becsületes munkál végzell ai Ul-házy Kellér—Silatlnay irió, amikor életei adott ennek a barátijaim operettnek. Szívvel éa lélekkel Irlák, épp eiérl elkerült »ele mtghódila-nlok a nézők azlvél la. Számüzlék belőle a mastix-illatu bonvivan-tlpuz izlvdögletzlö mellékzöngéil, hogy annál lobban klhangaulyozhassák ai alapmotívumokat. Embereket ailllol-tak a rlvaldára, Őszinte hangol az agyoncsépeli kreténl dadogás — f« hamlallallan magyar kúriát a kávé házi aazlalok mellől a magyar azln-padokra erőszakolt ál-porták helyébe. Az évtizedes operellromanllka megfakult színeit u| IlluzlAkkal frltsltel ték fel, amivel sikerült Is kicserélniük azt .a dohos levegői, melynek távozását már oly rég áhll|a a szín hárlátogató kOrönség.
U|házy György és ilj. Kellér Dezső szövege ötletes, kedves és helye,iklnl még a szemeket Is gyanús csltlo-
Eásba ejti. Szlatlnay Sándor muzsl i|a színién bővelkedik a slágerek ben, így hál a alker mérlege mélyen a szerzők és komponista |avára billen.
Medgyessy Juci az angol lány szerepében uj oldalról cslllogtalla meg tehetségét és Intelligenciáját Meglepő ügyességgel bánik a hang Iával, adottságalt nem értékeli lui mert ahol veszélyesebb területre kényszerül, olt könnyed jálékkal segíti magái keresztül az ábrázoló művész biztosabb lerülelére Megérdemelt, őszinte sikere voll. Vass Irma erőskezű nagyasszonya ujabb remekbe formált figurával gazde-gllolla a kitűnő művésznő eddigi alakításait. Bánkt Baba boszorkányos ügyességű láncait most ls nagy tetszés fogadta. A karmester dolga azután, liogy a hang-gazdálkodás technikájába Is bevezesse Keleti ezúttal Is rokonszenves alakítást nyu|-lolt ugy szinjálsaó, inlnl énekes szempontból. A lehetséges OH Zoltán Igen hálás anyag az eröleljet rendezői kézben. A német Férj szerepében klfogástslant nyújtott, láncai pedig mindig feltűnést kellenek. Danis alispáni figurája ezúttal ls mélló voll komoly rutinjához, amelyet minden esztendő csak finomabbra csiszol Bende, Acs Rózsi, Késmárky, Németh, Mérey osztoztak még az Érik a búzakalász tegnapi sikerében. Bethlen karnagy zenekara kllünően funkcionált. A rendezéaérl Danis Jenőt Illeti a felelős-elismerés.
Dámm
ZALAI KÖZLÖNY
(Oyermekdalgyüjtéil pályázat) A nép körében élő s már-már veszendőbe menő gyermekdalok és játékok összegyűjtésére nagyszabású akció Indult meg. Az ennek keretében meghirdeteti pályázaton a legszebb népi eredetű s eddig nyomulásban meg nem |elenl gyermek|áték-dal beküldője 100 pengő eisö és 50 pengő második dijat nyer. A pályásaira beküldendő népi dallamokat ugy kell le|egyeznl, hogy a végső hang az egyvonalas hang legven. A bírálóbizottság taglal: Bartók Béla és Kodály Zollán Zeneművészeti Főiskolai tanárok, valamint a .Magvar Kóius és az Énekszó" zenei folyóiratok szerkesztősége Ez utóbbinak dmére: Budspesl, I , Fery Oszkár-utca 55. küldendők be 1933 évi augusztus 20-|g a pályázatok. Az eredményt és a heérkezell legértékesebb dallamokat az .Énekszó" Clmü ériekpedagógiai folvólral ez évi szeptemberi száma közll. Ugyaninnen Wrhető a pályi„t leltételelnek-észlelés leírása itt %
NAPI HÍREK
NAPIREND Junius Sl, uarda
Római katollkui: Ooiu.AI. Protestáns: Alajoa. Ur : Slvan hó Sí.
Vároal muzeum éa könyvtár nyílra csttttktokón él vaUrnip délelőtt 10-tól 12 óráig. )
Gyógyszertárt é||all aiolgélal c hónapban: aSalvator gyógyszertár Erzaóbet tár 21,. sa. éa a klakanliaal gyógyazcrlár.
Oökiardő nyitva reggel a órától eale 6 óráig (hélfo, azerda, péntek délután, kedden egész mp nóknek).
— (A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör közgyűlése) A nagykanizsai Zrinyl Miklós irodalmi és Művészeti Kör junius\' hó 22 én, csütörtökön délután 6 órakor latija
a városijára közgyűlési termében XXXIX. évi rendes közgyűlését a következő tárgysorozattal: 1. Elnöki megnyíló és jelenlés. 2. Főlllkárt Jelenlét. 3. Pénztári Jelenlés, felmentvény megadása. 4. Teljes tisztújítás. Tisztikar és igazgatósági tagok választása titkos szavazással. 5. Esetleges Indítványok. A Kör négy évtizedes fennállása megünneplésének előkészítése.
(Izr. templom avatás Hévízen) A hévízfürdő! uj izr. templom fel. avatása jullus 2-án délután 3 óra-kor lesz.
J — (A Városi Férfikar) ma, szerdán esle 9 órakor próbál larl.
— A torontáli szönyeg-hét al\'
kalmából a Schtllz Áruház az ösz-szes raktári szőnyegei árát leszállította.
1933 Junlua 21.
Kész női ruhák
legújabb modellek, gyönyörű választék.
Mintás műselyem ruha
Ízléses fazonokban csak
Jersey és Afgalain ruha
szép színekben.....
Selyem chantungruha
Ízléses fazonokban, ötszinü Fregoli sállal
Crep Ami ruha
elegáns kivitel, legújabb kimintázás
Tiszta selyem (hernyóselyem)
délelőtti elegáns ruha ....
Crepe de chine complét
dus kézi ajourral, ruha és kabát
Trikóselyem blouse
az összes divatúinekben
Trikóselyem ruha
elegáns szép fazonok ....
Trikóselyem pongyola
minden nagyságban
Kerti ruhák már
P 5.60
10.-
15.-
18.
22.-
28.
2.48
5.60
8.50 2. 50-tól
Biliden ruhánk, minden héteu n] és nj faconban a legújabb dlvatszlnekben kapható!
áruház
Nugykanlx.su Irgnagyottlt <lrii0<txa.
Herkules
strandfürdő
megnyílt.
- (Felfüggesztett Jegyzi) A
sümegi járás föszolgablrá|a a nylrádi körjegyzői irodában több napon át hivatalvlzsgálalo! tartott, utána Szokó István körjegyző ellen többrendbeli fegyelmi vétség miatt elrendelte a fegyelmi eljárási ét a legyzőt állásától felfüggesztene. A jegyzőt Iroda Ideiglenes veietésével Szabadi Sándor dabroncl segéd|egyzől bizla meg.
— ElsOrangu mű jég kapható a Transdanubia ügyesül t QOxptalmok Rástvénytársaságnál.
— (Országzászló Lentiben) Lenti község képviselőtestülete folyó hó 14-én megtartott ülésében egyhangúan elfogadta vlléz Csele Anla! dr. szolgabíró és Bojtor Lajos községi bíró indítványát, hogy Lenllben, a megcsonkilott Magyar Haza egyik legilletékesebb őrhelyén, Ortzág-sászlól állítatnak.
Női éa férfi fehérnetnflattyag minden tzinben és minőségben, — Slnger dlvatdruhdz.
(A távolsági beszélgetések vasárnapi pótdíjának megszüntetése) A vasárnsp és Szent Islván király nap|án a belföldi forgalomban bejelenlett lávolságl magánbeszélgetésekért, meghívásért (külön meg hívásért), üzenetért, tudakozódátéri a Távbetzélő Di|szabásban megállz-pl\'olt 80, Illetőleg 40 fillér pótdl| folyő évi Junlus hó 16-lói kezdve megszunlettelell.
— Férfiaknak nyárra tropical szövet a legmegfelelőbb I Pehelykönnyű, nem gyűrődik, mindig elegáns! A legszebb válaszlék Schtltznél.
— (Az Ipartestületi Dalárda köszönetnyilvánítása) Mindazoknak, akik a folyó hő 11-én rendezett |unlállsunkon nagybecsű adakozásukkal, Illetve leiülfizetésükkel bennünket támogatni azlvesek voltak, ezulon Is hálás köszönetünkéi nyil-vániljuk. Az Ipartestületi Dalárda elnlksége.
— J6 ridi 6: Transdanub! a.
— I.endamast és frdttler törülközők nagy válaszlékba\'n — Slnger dtvatdruhdzban.
— (Negyven adag fagylaltot evett) Sopronban a .Rókalyuk-vendéglőben szállt meg Lóránt Oyula utazó. Déltájban künn betzél-getett az utazó a főplncérrel, amikor arra járt egy fagylallos kocsi. A főpincér megkérdezte Lórántot, hány adagol tudna megenni, mire az ulazó ugy válaszolt, hogy legalább hutzat. A főpincér erre felajtnlolta, hogy ha busz adigol elfogyaszt, akkor fizeti a számlál. Lóránl hozzálátott ét fél óra alall negyven adagol fogyaatlotl el. Többel már nem tudott, mell — kifogyott a kocsiból.
— Tropical Inganyag, Poroso ingoxford a nyár folyamán nélkülözhetetlen. Szellős, pehelykönnyű tartót. legnagyobb válaszlék a Schlllz Áruházban.
1933. Junlus 21.
ZALAI KÖZLÖNY
Megindul! jn Nemzeti Egység Pártjának zalai zászlóbontása
Balatonfüred, Junlus 2t» Zalamegyében is erőteljes mozgalom indult a Nemzeti Egység Pártjának zászlóbontása érdekében Űrnapján Balatonfüreden volt zászlóbontás és hatalmas érdeklődés mellett Cs. Darab József földbirtokos fejtegette a nemzoli egység gondolatát és szükségességét. Az alakuló gyűlésen elnökié Cs. Darabot, alelnökké Brinzey Aurélt, László Gábort és Bocsor Sándort választották meg. A lelkes hangulatban lefolyt gyűlésről táviratilag üdvözölték Gömbös miniszterelnököt.
Vasárnap Börzöuce köziégben is megalakult a Nemzeti Egység Pártja dr. Mlkola László elnökletével.
Nehéz székelésben szenvedők, akiknek az agyvértódulás, a fejfájás és szívdobogás, az emésztési zavarok és különösen a végbélbajok teszik az életet nehézzé, igyanak reggel és este egynegyed pohár természetes .Ferenc József" kese-lüvizet.
a Legfinomabb minőségű, legdivatosabb féifiruhavásznak és nyári szövetek Slágernél.
— A híres budaörsi viráfsxftnyeg képét hona a Magyar Lányok legújabb számának címlapján A grafikai tekintetben Is meglepően szép kiállítású lan tartalma ls rendkívül gazdag. A képek kitUnőek> Az Otthonunk á lap pompás mellókleto, gvünyörü nemesvonalu halasi cslpketerttőket mutat be, részletesen foglalkozik divattal, fényképezéssel, sporttal és francia leckével. A Magyar Lányok kiadóhivatala szívesen küld mutatványszámot, Budapest VI. Andrássy-ut 16. sz.
Ha majd ön is rájön, mit tud
[az „Igmándi" Alkalomadtán csak azt fogja [használni!
— (írók, művészek figyelmébe!) Az .Országos Magyar Művész Czétr Szervező Bizottsága" kiadásában .Vidéki Helikon- cim alatt sajtó alá kerül a vidék irodalmi és művészeti társaságaiban, valamint az ezekkel kapcsolatban működő irók, festők, szobrászok, zeneszerzők, stb. művészek lexikona. Felkérjük mindazokat, akik valamelyik irodalmi, vagy művészeti társaságnak tagjai, kimerítő életrajzukat, működési helyeik feltüntetésével, válaszbélyeggel ellátott levélben a szervező bizottság ügyvezetője, Csermely István Kaposvár, cimre postafordultával küldjék be.
« Strandpylamák és kerliruhák készen, egyes mu-J.lldarabok Schütz Áruházban.
Ali baaa mag a kac»s repiUAgápan.
Minden gyermek felujjong, ha meglátja az En Újságom legújabb számát. Mát még, ha el ls olvassa a sok Bzép mesét. Az En Újságom kiadóhivatala szívesen küld díjtalan mutatványszámot, Budapest VI. Audrássy-ut 16. Előilzetésl dij negyedévre 2 pengő.
~ Köztisztviselők részére rend-kivül előnyös bútorvásárlást alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, söt kamatmentesen is kaphatók — Kopsteln bútoráruházban, Horthy Miklós-ut 4.
Plque és ilanel takarók minden minőségben Slnger József és Társa cégnél.
Stricid zárlat Párti 20-38, London 1759, N«wyork
42150, BrOwel 7231, Milano 27-10,
Madrid 43 90, Amsterdam 208-15, Berlin 122 8\'J. Wien 73-15, Sxólla ~ , Prágf 15 41, Vartó 581)5, Budaién SfeiftiAU 7 00, Uukjue.l 3 08
Az előrehaladott saison miatt
nyéri divatcikkeimet
(leszállított áron árusítom.
Pyjama-csikos Indanthren zephir,
színtartó, jól mosható
98 fillér
Tiszta selyem Chappe Rayée,
a legszebb blouse, ing- és ruhaanyag
3.90 pengő
Kitiinö minőségű selyem-chantung
gyönyörű pastell-szinekben
2.90 pengő
Iskolai éa intézeti egyenruha kelmék, paplanok, torontáli szőnyegek és ági-elök óriási wálaaztékban kaphatók
Kirschner Mór
dlvatáruházában.
Tenoéijtö»«4e
Hnu llezev. 76-01 1115 12 2.\\ 77 cs
11-70-12 50, 78-ae 11-95-12 70, 79-ea
12-20—12 95, 80-as 12-30-13(0. dunán-luli 76-os lü-írO—1065,77-es 1065—10-80, 78-ae 1195 -1270. 79-es 12-20-12 95, BO-SS 11 15 -11-3\'J, rozs 510-515, lak. Érpa 8 10 8-30, zab 8 05 -8-15, tengeri 7-75 -7 80. koroe 5-25 - 530
Szőlőmoly Almamoly Pókhállósmoly
irtására, bordói léhez keverve Itrzola vagy Dar.in porzószerek: MdI.x vagy Motex „P"
Varasodás vagy Lisztharmat
ellen permelezöszerek: Sulfarot, ftmanll, Salbár vagy Vinol Kombinált permelezöszerek: Noapraaan vagy Tutokil Komblnáll porzószer: Pulnarxol
Levéltetű, pajzstetű, vértetQ
irtására: Pronikol
használhatók.
Ne mulassza el a hernvóenyv-gyürüket felrakni I
Védószerek beezereihetftk :
ORSZÁG JÓZSEF
meg, mötrá.gya, zsák,növény védelmi-
a*er*k kereakedéeében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A birósági palma mellett)
A laaiítl Bank leflu-ártolytaal
VALUTÁK Angolt. 19-50-1990 Belga Ír. 79-16-79-74 Clehk. 16-91-17-07 Dán k. 86-40-87 60 Dinár 7-20-7 70 Dollár 461 50-471 50 francia 1.22-30-22 50 Holl. 230 05-232 25 Zloly 64-35-64-85 Lel 340-3-44
Leve 41XM26 ür« 29-90-3020 Márka 135-70-136-60 Norvég 97 80-98-80 Peseta -•—-•-Schlll. 77-50-80 50 Svájctl. 110-70-111-40 Svédk, 99 80-10080
DEVIZÁK Amit. 230 20-232 20 Belgrád 7 80-790 Bertln 135-80-136-60 Brilssel 79-26-79-74 Bukaresl 3-41-3-43 Kopenlt. 86-40 87 40 London 19-42-1956 Mldrid -■— Milano 3000-30-18 Newy. 465-50-471-50 Oszló 9800-98 80 Párls 22-33-22-47 Prága 16-95-17-05 Szőne 4-11>/i-4-14\'/í Stockh. 10000-100-80 64-55-64 95
Zürich 11080-111-40
Wien clearlng árfolyamé , 80.454.
Sertémánár
felhaltál 697, eladalian 480. - Kleó-rendü 086-088, szedett 0-85 - 0-87, sze dett kOzep 082-0 84, kónnytl 0-74 - 080, 1-ső rendű öreg 0"78 - 082, 11-od rendíl Öreg 0-73-0-76, angol sllldó 1. 0 B2-<V9?, szalonns nagyban I 08-110, zalr 1-23-128, hue 1-10-1-32. lélaertée 1-10—1-16.
Kiadja a leptulajdonoe Kózg.id.iSgl Rt. üutenberg Nyomda éa Délzalel Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán, felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szánt
APRÓHIRDETÉSEI
Ultraform belöttea üveg Stera Dw és porcelláit kereskedésében kapható, Városházpalota. Teleion 1Í6. 2323
Deák-tér II, elatt ulcel lakta e.guss-lus l-re kládó. Bővebbet a házmezIKOM, vagy Ungei vaskereskedéebea._41
IbUárea hrt lasaee áotol Igás, .laeáe aMraaHJaah- Ineatk, Baaér-uáier.
fiatal aki. r.-rlWaí, nsgykenlzeal, kinek izerenu«t.e,r kOrtlményektöl lultott egéai családját kell eltartenle, izerény Igényekkel vállalná polgárlslák. alsóbb leány-llceuml vagy gimnáziumi tanulók oktatását, pótvizsgára elókészitéeét, gvakOilattaL Vidékié Is Érdeklődni lehet :Miaulóahta, NagykanUst. Tel. 404. 2445
Qzlet vagy Irodéaak alkalmaa .zép,
világos, kirakat ablakkel bíró száraz helyiség Csengery ut 14 slslt (Csengtry-tésseal aug. l-re kiadó, olcsó llzletbér melletL 41
Egy fiatal Jobb leány elmenne »,--melók mellé Jullus l-re. - Clm aitt adóban. _ 2437
KülönbéJáralu elsgtnian bútorozott ezobe lllrdőszobalrsssnáláltsl kiadó. Csáuri László-utca 8. I. enr._ff
Klnlsey-utca 2. slalt egy modem vllágoi háló azonnal ala<«._ 2423
poganyvAri
uradalmi fá|bo<álm kaphatók lllcrenklttl már tO Iliiéiért. Legklaebb télel 25 liter. 1IOII KAROLT Iflldblrlokoe
Balthjrány-utca 29. r-\'~
Ktllonbe|áralu * ...ki. utcai lakál azonnalié kiadó, Deák-tér 3. Bővebbet a
házmesternél__t 2421
Aaeté négyüléses caukoll, allrgősen eladó Polgár-utca 1.__MM
Ügyes »arréla*afak felvételnek —
Horthy Miklósul 11. szám._2431
gáteaebáe ulcel magánház mellék. hel^Uégeksel augusztus l-re kledó P\'WJj
t)e4al6eépak, traktorok, benzlnloko-moüllok, fehér runanemflek, férll teWltő, ruhsszekrények, nsgy lllkór. képek, vaU-mint bál és 2 ekos borojhofdti is ela<ló. Klnlssl-utca 64. 2452
Falevelünk lel|es ellátással lóbb Ul-vagy leánygyermeket. Ugyanott llbelefr eladó. — hívebbel Welszleld ée fiechei
cégnél.___J«0
Két- ú hársmeaebás lakások kiadók. — Bővebbet Relchejifdd huttllzlel, Erzslbet-lér. | 2464
Lakáa egyszobáa, Jullus l-re re, két-szobás augusztus l-re olcsóért klsdók. Bővebbet Balthyány-utce 10._2456
IÖ461/B. 1932.
Árverési hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy köztartozások fejében Qultlner Ármin nagykanizsai lakóinál lefoglalt 36 drb szines üveg, 1 drb álló é|lell lámpa, 2 drb asztali lámpa, 1 drb klgyó-lámpa, 2 drb Philips armatúra, 2 drb modern fehér lámp.\'., 3 drb csillár a-f-l és 3 drb 3-as karos csillár ét I dtb 8 égös ebédlő lámpa 1933. évi Junlus hó 22-én d. & 9 órnkor Csengery-ul 17. sz, alán elárvereztetni lógnak. Nagykanizsa, 193a junlus 2a
Lehoczky tJiJos s. k.
1IS1 v. végrehajtó.
KölcsönzUnk
nyaralásra
telepes készüléket
mérsékel, díjért.
Gramofonlemez kölcsönzés,
ECEittnON^r-
zalai közlöny
1933. lunlui 21
Tekintse meg vételkötelezettség nélkül
BUTORRAKTARUNKAT
meggyőződhetik arról, hogy a
..............................................................legolcsóbban
iA a legjobbat
vásárolhat.
Nagyktiniiaa Sopron Szombathely Békéscsaba
Horthy MiklA> ut
Kedveié fizetési feltételekI Díjtalan szállítási
Recamierek garantált jó minőségben már P 150-ttíl. Modern, kényelmes fotelek 75 P-töl.
A nagykanizsai Ur. láráabtrósáf, mini telekkönyvi batAság.
2423/1333- tkv. az.
Árverés! hirdetmény
és árverési feltételek.
Szabó Jánoané Fagyaa tolta véfiteJiajta-Uiak Tollár Boldlzsámé Csanádi Mária végrrbajtáat azeavedó \'Heti Indított végre-hajtibi Ügyiben a tí! (könyvi tiatósig |a végrehaltató kérelme " koietkeitében l\'x 1881 tLX. t-c. 144.. 146., 147 S-el értelmében elrendeli a végrehajt!,! árverést 9000 pengd tókekftveteléa, ennek 1931, évi mijue hó 27. napjától járó W/ÖHsmata, 75 p eddig megállapított per éa végtchal tial és az Irveréal kötvényén ezúttal meg állapított 30 P kMtaég tőkeköveteléa
. jitéablrólág t-rtlletén leví, éa Nagy-kanlzaa tárosban fekvő, a a
I. QJgykanliaal IM3. íztlkvbcn 2393. hraz. alatt foglalt rét a Halaetél dulflben
%
Iárúiéiul behajtása végett a nagykanizsai klr. lirisbiróéág lííriJIetén
végrehajtóit szehv. nevén álló Ingatl. f>00 P> 7919 hm i. foglalt rét a Békáatól dü-Wben ingatlanra 600 P,
577. hm. a. foglalt ház. 253 sz. a. udvar <• kerttel Ingatlanra 3CC0 P,
1930. hraz. a. foglalt szántó a bagolai utmenti dlMben Ingatlanra 300 P.
II. nagyka ilz&ai 1626.-aztikvben 2í56.a, J63i/c. nrsz. a. foglalt szántól a Pürst tégla síinl dűlőben Ingatlannak végrehajtást szenvedő nevén illó felerésiére egvüt\'esen b00 p klkiáüáai árban, de a 2300. hraz. Ingatlan é25 P. 2919. hrsz. Ingatlan 750 P. 577 hrez Ingatlan 37Í0 P, 1Ö33. hraz. tó-KAlUa 250 P. 2556/a. é« 2632/c. hraz. Ingatlan pedig 760 P megállapított legkisebb vételáron alul ei nem adható Szabó Jánosné végrehajtató követelését Illetően.
\' telekkönyvi hatóság az átverésnek Játásblröság hivatalos helyiségében
dékképes értékpaplrosban i y a báSfctf
rvónvt
a kiküldöttnek átadni és az árverési felté-
kiküldottnél letenni, vagy a báSütfiénznek elólegesbls^i Ictétt-e helyeatéséről kiállított elismervényt\'
teleket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §§., 1908 :XLI. t. c. 21. §.)
Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem nknr, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általn Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XU 25 §.)
Nagykanizsa, 1933. évi március hó 13. Dr. Bentzlk s. k. klr. Jblró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó s. k.
Legolcsóbban FEST
Legszebben TISZTIT
VARGA
ruhafestő, vegytlsztitó, gőzmosó özeme Hunyadi-utca 19. Horihy M.-ut 8.
a kir. . .. _
(ItanágUgyl P\'loU földszint II. ajtó) meg tartását* 1133. évi Junlus hó 30. napjának d..«. 10 óráját tüsi ki és az árverés) leltéie-
leket az 1881 :I X t,-c. 150. § a alapján a következőkben állapltja meg:
1. Az árverés alá ingatlanokat is pedig 977. hm. Ingatlant a kikiáltási á< felénél, a többit kétharmadánál. Illetve a negállapltott legkisebb vételárnál iIacso-
aabb áron eladni nem leltet (i Ö05 .1. L-t 26. §.) , „
Az.árvereloi szándékozók áötfl-\'sek bá-natpésufll a kikiáltási á- 10»/c-ét két* pénzt>™, vagy ax 1881: LX. t.c. 42 § iban mrghatárniott áirolyariinial námltott óva-
dtandard 3uperrex
Csereakciói
a legjobb rádiókészülék Kérjen árajánlatot!
Csereakciói
TRfíMSDAINÜBlM R.T.
i
Csengery-ut f).
Telefon: 4-16«, _____HJ
Nrotnatntt a taptuUtldunoa Xőrgattt*ai#r -K.-T. ÜutcoUrg Nyt/nnla éa Oétulaj lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán, (felelóö tlxlctveietó; Zajai Károtv.)^-^
1\'.\\. évfolyam 139. uám
Ntgykanlzu, 1988 Ju\'alui 22, csütörtök
Ara 14 flMér
ZALAI KÖZLÖNY
beikcuHMi éa kladtíhivatsl; Fttal 5. uim. Megjelenik minden leggel, bélit kivételével
ráunni »*riL*r
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
BMtzeté.1 ii«: «Ry béta t penfé •• Szerkesztőségi és kíadótalváUll telelőn: 78. «
Államháztartás és gazdasági élet
Irta: dr. TraMfirl lar«
min. tan., országgyűlési képviselő
Ha visszatekintünk az climilt év állami költségvetéseire, meg kell állapitanunk, hogy egyfelől a képviselőházban most letárgyalt költségvetés az. amely viszonylag a legnagyobb erőfeszítésnek teszi ki az ország polgárságát, másfelől amely viszont levonja mindazokat a konzekvenciákat. amelyeket a gazdasági és pénzügyi helyzet világszerte bekövetkezett rosszablxMlása, ettől a kicsiny és megcsonkított országtól megkövetel. A kormány igyekezett az 1933—31. évi költségvetés összeállításánál megszabadulni mindazoktól a ballasztoktól, amelyek az előző költségvetésből eredőleg, az uj költségvetésre való átlépést megnehezítették volna. Ezt a célt szolgálja az állam kölcsönről a közelmúltban , megalkotott törvényünk, amelynek alapján felvett belsőkól-csön a folyó költségvetésünkben előrelátható defecit kiegyenlítésével az állami háztartási egyensúlyt biztosíthatja.
Egész világon az elzárkózás és autarchia politikája domlxmxlik ki imnról-napra nagyobb mértékben. Magunkra vagyunk utalva és minden belső erőnket ugy kell koncentrálnunk, hogy egyfelől az államháztartásunk kiegyensúlyozása, pénzünk értékállandósága, másfelöl i>edig a gazdasági élet folytonossága minden körülmények közölt biztosítható legyen. Ennek az útnak követését látjuk eblx-n a költségvetésünkben is, amidőn a kormány |>énzünk stabilitásának legfontosabb előfeltételét, az államháztartás kiegyensulyoziását kívánja elérni. Államháztartásunk egyensúlyozását csak a lehetőUegnagyobb erőfeszítésekkel, a kiadások igen jelentékeny mértékű lefaragásával, a IcgnwsszeblHnenŐ önmegtagadással közelíthetjük meg annyira, hogy czekután az ebben a költségvetési előirányzatban imég jelentkező deficit eliminálása nagyobb gondot már ne okozhasson.
Véglegesnek (mondható nvugalmi álla|h>tot csak akkor remélhetünk, ha külföldi hitelezőinkkel olyan ni<\'gálla|>odást lélesithetünk, amely-Ivei egy méltányos konverzió révén biztosíthatjuk a termelő munkának folytonosságát olyan, mértékben, hogy ezzel a gazdasági életünket, megerősíthessük Igen jelentős haladást látunk különösen a termelő munka megindulása tekintelélien az által, hogy sikerült a kormánynak a ImjIső tőkeei rkulációt a transzfer alapba elhelyezett pénzek egy részének igénybevételével, valamint az ugvneveaeU ipari munkatermclö szövetkezet létesítésével 111 •gindila-
11 í A mozdulatlan tőkének a imu gó életi*- való átömtesztése a gazdasági élet felfrissitését és inegín-ditá&át szolgálja é.s az ilymódon fokozódó egészséges munka révén
meginduló fogyasztási és vásárló-ké|>esség az egyedüli biztosítéka a nyugodt, a normális társadalmi rendnek is.
I)e a gazdasági élet ilyen rendkívül súlyos helyzetében az összes gazdasági tényezőknek elengedhetetlen kötelességük, hogy szervesen együttműködve igyekezzenek az egyik-másik gazdasági ág közi jelentkező aránytalanságot kiküszöbölni. Etekintethen nálunk, ahol a mezőgazdaságnak jutott a domináló szerep, — anwlv gazdasági ágat a legnagyobb mértékben sújtotta a
mai világválság még mindig igen csekély miértékl>en látjuk a többi gazdasági át* részéről azt a megértő közeledést, amellyel a mezőgazdaság prosperitását előmozdítanák.
Pedig ha az ipari termelésnek az az igazán szűk köre. amely a mezőgazdaság nélkülözhetetlen szükségleteit szolgáltatja, Igyekeznék; ármérséklésével a mezőgazdaság meg segítésére sietni, akkor a mezőgazdaság prosperitását segítené elő és fokozná annak vásárló- és íogvasztó képességét is. ^
A kisantant titkos tanácskozása Londonban
Moley amerikai államtitkár Roosevelt uj utasításaival útra-kelt a londoni világgazdasági konferenciára
London, Junlua 21
(Éjszakai telefon jehnlés, .1 Reuter Iroda szerint szerdán igen fontos, titkos tanácskozást tartottak Londonban a kisantant képviselői. A tanácskozások tárgyát eddig még nem sikerült megállapítani.
Ixindon, junlua 21
(.Éjszakai tclefonjel-nlés) Az (lekellek most már nyíltan bevallják, hogy a |>énzrögzitési tárgyalá-
sok végleg holtpontra jutottak,
Neuralh báró-szerdán már vissza is utazott Berlinbe.
Washington, junius 21
(lapzártakor érkezett teh-fon-ielenlés) Moley államtitkár ulrak"lt Londonba Roosevelt elnök uj utasításával. A londoni értekez\'etenáZ a meri fon delegáció munkájától dön-tfí eredmény várható.
Az Ausztria és Németország közötti vita egész Középenrópa jövőjét érinti
Gömbös berlini ulja nem változtatta meg Magyarország rokonszenvét Ausztria iránt
Pária, Junlua 21
(Éjezakai telefon jelentés) A Temps vezércikkben foglalkozik az. Ausztria c.s Xétnelország közt feltncnill ellenlélckkel. Megemlíti a lap Itogv ez a vita egész Közép-ciirójia jövAjél érinti. Politikai támogatást követel liol/uss kancellár számára. aki nagy bátorsággal vette h l n küzdelmei Auaztria önállóságáért.
Bécs, lunlus 21
(éjszakai tehjnnjct nlfs) 4 IVichl jtutl interjúi közöl Kánya kíilúgv\'-nyniszlorlől, aki Cömlilt miniszterelnök berlini utjái\'öl nyilatko-
A nemzeti front harci köreibe befurakodott kommunisták eilenforadalommal megakarták dönteni a Hitler-uralmat
Többszáz letartóztatás Berlinben — A nácik gyanús vádja a bajor katolikus néppárt vezetősége ellen
fi müncheni rendőrség házkutatást tartott áz országgyűlés épületében a katolikus néppárti képviselők szobáiban (!)
megállapította, hogy ezek nagyszámú kommunista elemel veitek lel tagjaik sorába. Megállapították, hogy a szer vezetek 60°/t-a kommunista etem és ellenforradalmat akarlak előkészíteni
zotl. A külügyminiszter kijelentette, hogy bár cz. az utazás sok kombinációra adott lá|Hit, azonban semmivel srni válluzlalta meg Auszriá-val szcmlx\'u ér/ell rokonszenvünkéi
A magyar sajt" és közvélemény szintén ennek a barátságos viszonynak nu\'gerősiiéséné törekszik. A külügyminiszternek meggyőződése, Itogv a két testvérnép, Ausztria és Németország előbb-utóbb úgyis ki-U-iuilnek és akkor mindketten itá-lásnk lesznek Magyarországnak « most tanúsítót Iturtózkodó magatartásáért.
Berlin, Junius 21 A porosz belügyminiszter betiltotta a német nemzeti front harci köreit, valamint a Bismarck-szOvelség lf|u-sági csoportját, mert a rendőrség
a Hitler uralom megdöntésére. Berlinben eddig már több száz letartóztatás történt. A letartóztatottak között van Hugenberg főszerkesztő is, Hu-genberg birodalmi miniszter rokona.
Mdnehen, Juolus 21 Megállapította a rendőrség, Hogy a botor néppárt vezető sumélylségtl összeköttetésben áttoltak azokkal az elemekkel, akik Ausztriában előidézői voltak az utolsó napok véres eseményeiben. (Ezt az ellenőrizhetetlen és szerfőlötte gyanús müncheni híradást csak a legnagyobb fenntartással közöljük. SzerkJ A rendőrség házkutatást tarlóit a vezetők lakásán. Számos tetsrtóztatás lOrlént.
Házkutatás az orzzáígyüUz épületében
München, lunlus 21
(Éjszakai telefonjetent/s) A bajor pollliksl rendőrség házkutatást tarlóit az orszéggyülés épületében a bajor néppárti képviselők szobáiban, mert sz a gyanú merült fel, bogy közülük indult kl a kormánytekintély alá-
ásását célzó mozgalom. .....
Schmldl német néppárti képviselő tiltakozást Jelentett be Oöring miniszterelnöknél.
Berlin, Junlua 21 (Éjszakai liiefim/elenUs) Hitler kancellár szerdán este kihallgatáson fogadia Hugenberg birodalmi minisztert.
Karlaruhe, Junlua 21 (Éjszakai telefonjelenlés) A badeni kormány betiltotta a német nemzeti harci körök, a Bismarck-szövetség és a német népi szabadság pártot.
A hercegprímás
az 6si alkotmány visszaállításáért
Budapest, Junius 21 A felsőház szerdán délelőtt kezdte tárgyalni a felhatalmazási törvényjavaslatot. Serédl Juszlinián biboros hercegprímás az ősi alkolmáy visz-szaállilása érdekében emelt szól. Wolkenberg Ala|os egyetemi tanár hangoztatta, hogy a legitimizmus kérdését nem lehel kikapcsolni. A Javaslat tárgyalását csütörtök délelőtt folytatják. _
80 rablást Ismertek be
a Utartéatatett péc.i si.ttrok
Páca, Junius 21 Az utóbbi napokban váratlan fordulatot vett sz a nyomozás, melyet a Mecseken megsatcoll szerelmes párok ügyében folytatott a rendőrség. Az utóbbi napokban ebben az ügyben már 500 előállítás történt. Az előállítottak közül 8 a! már le is tartóztattak és ezek eddig 80 rablásl és 50 eröszskos merényletet ismertek oe.
zalai közlöny
1983. lunlm 22
Az
u a hi ^ *11 \'1\\gyógyvíz
Legjobb magyar márka, Ki egyszer használta, Másnak is ajánlja.
A gfnfakaiiell Ogyóben megindult a vizsgálat
Budapest, Juntua kl (Éjszakai MtjonJeltnUs) A Ház illéseit harmadszori olvasásban eltagadták a 33-as bizottság hatáskorének kibővítéséről és működési Idejének meghosszabbításáról szóló lOr-vényjavaslalot. Ma, csütörtökön a foldgáskutatás Ugye kerül sorra.
A vita után számos Interpoláció volt. Eckhardl Tibor a gyutakarlell ügyében Interpellált. Keresztes-l-ischtr Ferenc belügyminiszter kljelenlelte, hogy a logyaszlók érdekeinek szemetólt tartásával már meg Is Indult a vizsgálat. Zsilinszky Endre a miniszterelnök berlini útjával kapcsolatban Interpellált ,
BSmbSs bauédét
árdskltiiással fogadta a franola sajtó
Pária, junius 21 (Éjszakai telijonJtUntés) OömbSs miniszterelnök keddi két polllkai beszédét nagy érdeklődéssel fogadta a francia sajtó. A beszédet valameny-nyl tontosabb lap álvelte.
Maniu amerikai „tanulmányútja"
Bukarest, junius 21
(Éjszakai Itlefon/elenUs) Manlu Oyula jullus első napjaiban Amerikába utazik. A kormány szericli Manlu utjának .tanulmányi" jellege van.
SZdMlJnol/lzzalí ltÉQon, zao k Ml*z-
A fövő héten Indul a küldöttség Budapestre a fémipari szakiskola megszűntetésének hatály-talanitasa és az OTl-kerDIet visszaállítása érdekében
Nagykanizsa, Junius 21 A legutóbbi városi közgyűlésen kimondották, hogy a nagykanizsai fémipari szakiskola megszüntetésének hatálytalanítása étitekében küldöttség megy Budapestre a kereske delmi miniszterhez. Krátky István dr. polgármester kétnapos budapesti utja alkalmival eljárt a kereskedelmi minisztériumban, hogy mikor fogadják a nagykanizsaiak depulációját ebben az ügyben? Eljárt ax OTI kerület visszaállítása ügyében is. A minisztériumokból értesíteni fogják a polgármestert az audiencia pontos terminusáról. Valószínűleg a jövő héten indul a küldöttség, amelynek vezetékére Oyömörey Oyörgy főispánt é« Kállay Tibor dr. nyug. pénzügyminisztert fogja a polgármester fel-
kérni. Tárgyalt a polgármester zárdaiskola kérdósébru az apácarend fŐnöknCjível is. Még mindig nem sikerült megfelelő alapof teremteni a további tárgyalásokra. A MÁV-nál is eljárt a polgármester a balatoni közlekedés kedvezőbbé tétele érdekében, főleg, hogy a nagykanizsaiak egy későbbi vonattal tudjanak a Balatonról visszajönni. A MÁV a kérdést motorossal igyekszik megoldani. Ugyancsak ismételten eljárt a polgármester az állami elemi iskolai hozzájáiulások terhére tőrténő iskolabebutorozás tárgyában a minisztériumban, ugy, hogy rövidesen egy kis munkához juthatnak az asztalos iparosok. Más ügyekben is tárgyalt a polgármester, amelyek természetüknél fogva még nem a nyilvánosság elé valók.
Féláru vonat Nagykanizsáról Szombathelyre
Junius 26-ig kell jelentkezni a
Szombathelyen, julius 1-én a Sient István-parkban levő régi víztorony mellett szabadtéri ünnepi játékokat tendeznek a város támogatásával.
Az első előadás egy folyamatos, szabadtéri opera előadás-sorozat próbajátéka lenne, melynek sikere esetén Szombathelyen, a magyar nyugat zenei gócpontjában, állandóan nagy művészi jelentőségű és folyton fejlődő nivóju opera-előadások létesülnének a M. kir. Operaház művész-személyzetének és Szombathely zenész társadalmának együttes munkájával.
Első előadásul Strauss János vi-lághitü vigoperája, a „Cigánybáró" kerül színre, melynek szövegét a legnagyobb magyar mesemondó: Jókai Mór Irta. Ez a darab különösen alkalmas szabadtéri elő dásra romantikus cigánytanyájával és Bécs külvárosi képével. A rendezés a lehetőségeket igyekszik kellőkép ki-
Zalai Közlöny szerkesztőségében
| használni. Nagy slatlí^tériával: lovasokkal, szamárfogatokkal fogják a szabadtér előnyeit fokozni. A magánszereplők az Operaház elsőrendű művészei lesznek, mint Szabó Lujza, Laurlsln Lijos, Dalnoky Viktor, aki a főrendezője is az előadásnak, stb. A budapesti zenészekkel kiegészített honvédzenekari ifj. Roubal Vilmos az Operaház karmestere vezéényii. Az énekkaí a volt Városi Szinház énekkara lesz.
A nyugati végek nagy kulturális és társadalmi eseményéhez való csatlakozás céljaira a rendezőség irány fővonalon 50 százalékos menetjegyekkel közlekedő különvonatokat állit be Nagykanizsáról is.
A vonatok délutáni időben indulnának és éjféltájban, az előadás után indulnának vissza Szombathelyről. A menetjegyek ára a szeméiyvonat III, osztály Jegzárak 50 százalék gyorsmotoros közlekedés mellett. öO személy jele.ilkezése esetén a vonat
Két kis verób
(Téli omlók) 1
Irta: SQI« Márta
Azon a napon jött meg a tél. Nem ugy, miyt máskor: lopva, észrevétlenül, hanem keményen, kőve-telőcn. Megrázta hosszú szakállát ós fagyo&an rálehelt a tájra. (~si-[m\'vs szél hitsla üzenetét, maga elölt hajtotta a tél hirnőkét, amerre járt. csillogó ]>clyhekben hullott a hó. Budán fehéredni kezdtek a hegyek, I\'eslen azonban csak a háztetők ós a villanyoszlo|»ok tetejére "borította rá fehér fátyolát. Ixmn az utcán hideg, fekete sár. (Isak az autóbuszok jelzőtáblái voltak havasok. Amikor ezek a nagy gólemkocsik végigsiettek az utcákon, ugy tűntek fel, mintha fehérvirágos sapkarózsát viselnének. Mindenki sietett, rohant, nnert fázott u barátságtalan, nedves időben.
A hó is idegenül érezte ínég magát nálunk s a csillogó hój>ehely, .amint a földet érte, azonnal csú-
nya, sötét sárrá változott.
El-elnéztom a villamosról, amint odakünn a szélben kavargott a sok kis fehér hójR\'hely S téli hangulat szállt szivembe, amikor láttam szomorú sorsukat. Ez a sorsa sok szép isteni gondolatnak is. A tonumtő lelkéből leesik, mint fehér hópehely s mire a fcöldre ér, az emberek kőzi sárrá változik. Báti|H)rnak,\'elgázolják, gyémántkristályai szétmállanak s nem marad belőlük más, csak rom, sajgó seb, fájó keserűség.
Oktogon-tér! Átszállás a földalattira! kiáltja a kalauz. Majdnem fennmaradtam a kocsin, merengésemben észre sem vettem, hogy itt az idő, át kell szállani. Már illáit is a kalauz, de észrevesz és udvariasan lecsenget. Sietve iparkodom ál a téren a földalatti megállójához. Sietnék, ám de ivem lehet. A kávéház elölt óriási tömeg. Ember-ember hátán szorong.. Mind tudni szeretné, mi van ott elől ;i fal mellett, a járdán J-\'./.ért tolja, s/.orilja előre a több»ri\\gyiv töb-
ben jönnek. Megállnak, érdeklődnek, tolakszanak. Mindenki izgatott, mindenki bámul, kérdez, de biztosat senki scun tud.
— Valószínűleg elájult valaki. Talán meghalt, - mondja az egyik.
Zsebtolvajt fogtak — szól a anásik.
— Tessék csendben lenni, az em-ber a saját szavát sem érti, — szól közbe idegcsen egy harmadik. Elől, a fal mellett, a járdán, nagy vitatkozás folyik. Vau rendőr is azok közölt, akik elöl állanak. I)e csak szaggatott szavak hallatszanak. Veszekednek.
— Jobban vigyázhatott volna! Még elti|x>rmi e szegény kis párát!
— 1-átszik, nincs szive 1 Szegény kis állat.
—- Ne tessék ugy izgulni, inkább tessék csendben lenni és eltávozni !
ezt már a rendőr mondja. A tömeg azonban nem mozdul. Sőt, egyre nő. Egysaerre csak hátulról nagy megrianás. IiendŐrök jöttek. Harsány, kömény szavak pattognak
1—1 motoros kocsja Indul.
Előzetes jelentkezés legkésőbben junius 26 lg szükséges, mert csak igy lehet e különvonat indulását biztosítani és a helyekel az előadáson lefoglalni
A jelentkezéssel egyidejűleg befizetendő az igényelt jegy ára a különvonat jegyköltsége, mely összegek esetleges nem inditás esetén talány nélkül visszatérítendők.
Az előadás jegyárai: I. hely 4, II. 3 20, III. 2 60, IV. 2, V. 150 P. Páholyok 15 tői 30 pengőig.
Az indítandó vonat pontos menetrendjét junius 26 lka után teszik közhírré.
Nagykanizsán a társas-utazást szervezi és jelentkezéseket elfogad a Zalai Közlöny szerkesztősége.
A színházi iroda hírei
(*) Méltóságos asszony trafikja közkívánatra. Csütörtökön este az altalános tetszést aratolt évadnyitó vígjáték, a Méltóságos asszony trafikja brillláns előadasában gyönyörködhetik közönségünk.
(♦) Zsákbamacska pénteken este. Az évad egyik legnagyobb sikere, a Zsákbamacska operetiujdonság van műsoron. A Zsákbamacska nemcsak a fővárosban aratott átütő sikert, de bombasikere színházi együttesünknek is.
(♦) Amikor a kislányból nagylány lesz. A rövid le tervezett kanizsai sziniidíny lehetetlenné teszi, hogy egy-egy nagyobbslkerü darab többször kerüljön műsorra, mert hiszen még egész sereg u|donslg vár bemutatóra. A színtársulat műsorán száznál töbí> operett és próza szere* pel, természetesen ebből a gazdag repertoárból csakis a leglobbak kerülhetnek színre. Ezek közé a legjobb operettek közé tartozik az Amikor a kislányból nagylány lesz hangulatos opereilujdonság, ahol a társulat nagyszerű fiatal gárdáj* Jut igen szép lel-aditokhoz. A gyönyörű muzsikához 12 uj láncszámot tanult be az együttes 8 a frappJns hatású, revüszerüen per#ö előadás kimagasló sikernek Ígérkezik.
Heti mii tor
Csütörtök: Méltóságos asszony trafikja. Pénteken: Zsákbamacska. Szombaton: Amikor a kislányból nagy lány lesz,
a szorosan összelajmlt tömegen végigfut egy áramlás. Tudják, hogy menni kell, de azért még megpróbálják, nóm lehetne-e nuí^is megtudni, mi történt ? Ezért ugy tesznek, mintha mennének, de nem mennek. A Balaton tükre mozog igy, amikor vihar előtt, derült időben egyszerre csak imbolyogni kezd benn(e a tviz. A rendőrök azonban nem ismerik a tréfát. A pattogó szavak kiabálássá válnak és fenyegelőzéseklie isapnak át. A tömeg ott már oszlik. Gyorsabban, mint felgyülemlett. Megindulnak az autóbuszok is és lassan a régi ké|>él nyeri vissza az Oktogon. Még távozóban is morognak az emberek Odaloi>ózom az egyikhez, ki nagyhangon és felháborodva magyarázza :
Az Abbázia tetejéről leesett egy kis madár. Ott vergődött a sárba és képzeljék csak, egy barbár fráter elti|x>rta. Hallatlan I Micsoda érzéketlenség és Szivte lenség l
(VégB köv.)
Sí.
__ZALAI KOZLOHT_
Amikor a pártvezérek ugyanannak a leánynak udvarolnak
1933. )tinltu 22,_
A vas-, fóm- stb. fázisadóra
vonatkozó 85.000/1933 «z. pénzügyminiszteri rendelet legfontosabb rendelkezéseire eiuton hivja fel a forgalmi-adóhivatal az érdekellek figyelmét.
1. Minden olyan adózó, aki vas-, fém- i egyes mds természetes és műanyag és az ezekből készüli őrük előállításával, eladásival, feldolgozásával foglalkozik, ezen körülményt 1933. lunlus 30-lg bezárólag kivétel nélkül tartozik Írásban bejelenteni a forgalmi adóhivatalhoz, mai csak ezen be|elenlés bizlosilja részükre az adómentességei.
A be|elentésben feltüntetendő az előállítandó, eladásra, vagy feldolgozásra kertllö anyag-, Aiu neme, elnevezése Is.
Az egyes más természetes és műanyag és az ezekből készült áruk lorgalma alá tartozik: Elefánlcaont, gyöngyház, kagylóhé|, halcsont, kókuszdiókéi és kődló, parafa, tajték, borostyánkő, bakelit, celluloid, gala-lltli, müszsiu, kefe, kaucsuk, üveg-pálcika, optikai üveg, harmonika, zongora, hamiskövek, gomb, lollszár, szatuátu, ékszer utánzatok, díszműáruk, babák, játékszer, fényképészeti papiros, film, üveglemez slb.
2. A 193a junlus 30-án üzlel-záráskor az említett vas-, fém- és egyéb árukból meglevő készletet 1933. jullui 8 lg bezárólag tartozik minden nem álalányozotl kereskedő éa minden érdekelt Iparos kivétel nélkül a forgalmi adóhivatalhoz Írásban bejelenlenl. A bejelentésnek tartalmaznia kell az áru nemét, az egyfajta cikkek darabszáméi, vagy súlyát, a beszerzési egységárat és összes értéket.
A bizományi áturól külön kimutatás készítendő a megbízó nevének, cégének feltűntetésével.
Azok a belelenlésre kötelezeitek, akiknek raktári készletük nincs, tartoznak ezl a körülményt julius 3-ig bezárólag bejelenlenl
Bármely — ez ügyre vonatkozó — kérdésben felvilágosítást ad a hivatal a hivatalos órák alatt.
Oörabös a Hitelszövetkezet kongresszusán
Budaptwt, luntua 21 Az Országos Hitelszövetkezet szerdal kongresszusán Gömbös Gyula miniszterelnök Is meg|elenl és beszédében megnyugtatólag kijelentette, hogy a nemzeti munkaterv Is magában foglalja a szövetkezeti eszméket
M6|4rta
.A rutykaalisal tnslsorolóalal ««a-ftgy*!6 I(lentitek: Szerdán a MmtjM Itt: Kernel 7 órakor +19-2, délután J ófSkoi +2ti 2, ej le 9 órakof +19 2.
hlNtott Reggel ttssts, délben és esle lelhSs égboltozat,
Sí/Urán: Reggel dili szél. délben és este délnyugati széL
(ÉJuakai idJlújtkrUltl a IS«l»se>IS-flt«l lnt«al«t )■!•■» sula IO*r«kari F.lha., m«lig, «l*«t«ro» hsa -árfcaU.
Zalaegerszeg, Junlus 21 A klsszentgróti gazdailjuság már régebben két pártra szakadt, melyeknek Husz Imre és Gulyás Lajos voltakna vezetői.
A két, 24 éves vezér azonban nemcsak pátija élén álll szemben egymással, hanem szerelmi téren is, mert mindketten a falu leggazdagabb lányának udvaroltak. A falu elsó lánya Husz Imre felé hajlott, ami annyira elkeserítene Oulyás Lajost és a pártját, hogy a mull év szeptemberében egy bálról haiafelé
Pécs, luntua 21 Az elmull belekben Pécseit jáitam éa Schmldt László dr. városi főjegyző, az idegenforgalmi hivatal vezetője gondoskodott arról, hogy megnézzek mindent, ami engem, a megrögzött világcsavargól érdekelhet. Megbámultam a Mecsek aljának a török világból llt felejtett érdekes emlékeit, járlam a pécsi ipartelepeken. Láttam a Tettyén az öreg romokat és a Mecaeken a modern turistaszállót, Ittam Igen jó bori — kissé drágállollam, — gyönyörködtem a város páratlanul szép panorámájában és órákig csavarogtam a városi muzeumban, amely annyira érdekes, hogy azt — még a pícslek is megnézhetik. Fura dolog ugyanis, hogy a vidéki városok polgárai a saját muzeumukat alig-alig Ismerik. A Zsolnay gyárbsn felfedeztem egy szervizt, amelyet negyVenegynéhány esztendő elöli Rudoll trónörökös számára készítetlek, láttam dr. Jánosi Engel Róberlné Balersdorf Erna remek bronz- éa lerakottszobrail, jó néhány példány van belőlük a British Muzeumban, azlán a londoni egyelemen és azt hittem már, hogy Pécsnek több látványossága a számomra nem akad, amikor azl mondja a főjegyző ur, hogy:
— Aztán ne feledje el, hogy érdemes elmenni a viroal polgári iskolába, llt la lát valamit, ami újdonság az idegen számára.
Igy jutottam el egy reggel a Hunyadi-ulcába, ahol Istennek hála nem szólalt még meg a csengő, amikor Gedeon Mátyás dr. Igazgatóval bementem a ll/B. osztály tantermébe. Velünk együtt Jött be az osztályfőnök le. Még álll az osztály, amikor egy szőke gyerek kijött a katedra elé és emelt hangon referálta :
— Osztályfőnöd urnák alássan jelentem, hogy a ll/B.-ben minden gyerek este és reggel megtisztította a fogalt és mosdatlan kézzel senki sem étkezett.
menet mlnlegy 17-en karókkal felfegyverkezve Husz Imréi és barátját, Márkus Jánost, laposan helybenhagylak.
Az egerezegi törvényszék Klstzenl-grólra kiszállt bünletötanácsa most vonta felelősségre a 17 vádioltat, akik közül Czéhmann Antalt egyévi börtönre, Kolobtcs Istvánt 10 hónapi börtönre, Gulyás Lajosi, Gereblcs Jánost, Gereblcs Józsefet és Nagy Kálmánt 6-6 hónapi börtönre, Gereblcs Pált 4 hónapi fogházra ítélte, a többi vádlottat felmentette.
A tanterem falán Ilyen felírásokat lálok keretben : .Csak Jó malomkő őrölhet Jó lisztéi !• .A szervezel malomkövet a fogakI" vagy: .Spórolj pénzt és vegyél fogkeféi!" És hasonlók.
Gedeon Igazgató ur rendre vizsgáztatja a gyerekeket és mindegyik mosolygó arccal, büszkén mutat|a csillogó fogalt. Megtudom, hogy minden reggel a padsorfelvigyázók megvizitálják a logakal, tapasztalataikról jelentést lesznek , az osztályfelvigyázónak, aki aztán megteszi jelentését annak a tanárnak, aki az osztályban reggel az első órát tartja.
Mondja az Igazgató ur:
— Városunk egyik kitűnő polgára, dr. Balázs Győző fogorvos, a pécsi Vörös Kereszt főorvosa, egy csomó sportegylet elnöke önzetlenül vállalta magára azt a nemes missziót, hogy díjmentesen oktatja a fogak ápolására a növendékeket, ezenkívül azonban valamennyi gyermek fogát kezelés alalt Is tarlja. A növendékek naponkint, ölöa turnusban keresik (el a rendelöjél. Az orvos ur valóban nemes kullurmlssziól végez.
Érdekelt a dolog, hogyan Is julott eszébe a pécsi fogorvosnak valami olyasmit csinálni, ami szinte egyedülálló a maga nemében. Erre a kérdésemre a doktor ur imigyen adlí meg a választ:
— 1924 elején Németországban jártam és a német Iskolaorvosi Intézményt tanulmányoztam. Olt láttam, hogy az Iskolákban vannak fogorvosi rendelők. Nagyon megtetszett nekem a dolog, hazajöttem és elhatároztam, hogy Idehaza Is csinálok hasonlói. Mindenekelőtt elmenlem a városi polgári fiúiskolába — Ide járnak a legszegényebb emberek gyermekei — é». az egyik osztályban lelmutattair egy fogkelé\'. Azt mondtam a gyermekeknek: „No fiuk, laláijátok kl, ml az? írjátok fel cgf^ttarab papirosra és
\\ adjátok Ide nekem a cédulkákal",
_ »
Az eredmény megdöbbentő voll: 45 növendék közül 33 ludta, hogy a fogkefének mi a rendeltetése. A löbbi azt Irta, hogy: babakefe, cipókefe, edénypucoló. De akadt egy csomó, aki semmit se tudott kispekulálni. E megdöbbentő eredmény után felkerestem Vlsnya Ernő takarékpénztári einökigazgatót és elmondottam neki, hogy miben töröm a felemet. Azt kérdezi tőlem Visnya Ernő: .Mennyi pénz kell hozzá ?" Felelem : .Négy millió korona". Akkor még koronákban számoltunk Az elnök ur benyúl a zsebébe, kiveszi a pénzt, de kiköti, hogy : .A feleségem tegnap kért tőlem négy milliót egy bodra. Megtagadtam neki Nem akarok családi zivatart, tehál: maradjon a dolog Illókban. Nem kell róla ludnl senkinek". Igy teremtődött meg a polgári Iskolában a fogorvosi rendelő. Megkezdtem a munkál. Az első évben csak az első osztály növendékei kerüllek a kezeim alá, a másodikban az első és második, aztán megint egy osztály-lyal tovább mentünk és 1927-ben már az egész Intézel, mlnlegy 400 Hu rendesen tanulta a szájápolás tudományát és |árt a rendelésekre. Az Iskolából csupa ép fogú gyerekek kerülnek kl. ,Az eredmény ?
— 1926 ban nagy influenzajárvány dühöngött Pécseit ll.\'A város többi Iskolájában a gyerekek 59 százaléka betegedett meg, az én Iskolámban mindössze hat százalék volt beteg. Minden évben kélszet tartok fogllsztltásl versenyt, amelyre a dijakat a különböző gyárosoktól, szedem össze. A gyerekek fogkeféket, pasztákat, fogvizet és pépei nyernek.
— A fiuk ötösével jönnek mindennap a rendelőbe, ahol én mindig egy cserkészen kezdem el a rendelési. A cserkészek fegyelmezettek és példával szolgálnak a többinek Is. Ahol kell, olt tömést adok, rendbe hozom a fogakat, legtöbb dolgom az első osztállyal van.
A rendszert eddig Szeged, Baja, Budapest és Gödöllő ulánozlák, de külföldről Is számosan érdeklődnek a pécs* gyerekek sorsa Iránt. Es Balázs dr., skl esztendők óla minden fizetés nélkül végzi nemes kuliur-mukáját, Joggal ét mél\'án büszke. Valami olyan Intézményt teremtelt meg az öt templom városában, hogy azzal péiiául szolgált fél Európának.
— Szőke vamp I Ez Amerika kedvence 1 ön is elérhe i, ha „Fekelelejü Hydrogénes ShampoonM használ.
a ÍALAI KÖZLÖNY
barátai
a ZALAI KÖZLÖNY
hirdetőinél vásárolnak /
Riport egy iskoláról, ahol kötelező tantárgy
a szájápolás Tlz esztendővel ezelőtt a pécsi városi polgári iskola növendékeinek nyolcvan százaléka azt sem tudta, hogy mire Is használják a fogkefét, ma pedig reggel nyolc órakor feszes vigyázz állásban jelentik a felvigyázók, hogy: „Osztályfőnök urnák alássan jelentem, az osztályunkban minden gyermek este ós reggel megtisztította a fogait és mosdatlan kézzel senki nem étkezett.. ."
zalai közlöny
1933 M"» 22\'
Olcsó antobnsT-kiran-dnlás a Balatonra
EgyetMetek, kiránduló társaságok ügyeimébe 1
Nagykanizsa, Junlus 21 Most már kezdünk rájönni arra, hogy a .hétvégi" kirándulás nemcsak a Weekendnck és a Wochen-endnek, mint külföldi divathóbortnak, magyarra Átfordított alkalmazása, hanem egy testi, sót lelki szükségszerűség és megujulás. Az emberek vándorlási ha|lamát és ezt a szükségszerűséget ügyesen felismerte a vasút Is és kűlömbözö kedvezményes ét .filléres" ulazátokkal állt az emberi kívánalmak szolgálatába. A nyárt szezonra pedig különböző kedvezményes járatokat léptet életbe.
A vasul melleit azonban, különösen külföldön, mint erós és bevezetett versenytárs jelent?.-. az aulóbusi, gyorsaiágával év kényelmével, de főképpen azzal a pótolhatatlan előnyével, hogy nagyobb alkalmi társaságoknak szolgálhat hétvégi kirándulásokon közlekedési eszközül ét s vasúti ir.enelrendlól függetlenül szolgálhatja esetleg a kiránduló társaságnak piüaoatm i hangulatát Is.
Tekintettel a Balaton közeitégére, annak széptégelre ét a weekend-hajlam jogosságára, {avesalnánk egy Ilyen hétvégi autóbusz kirándulást olvasóinknak 25 lkére, vagy 29-ikéte. 22—27 ember veheK részt a kiránduláson, mely Indulna Kanizsáról Keszthelyen, Badacsonyon, Tihanyba a szántódi kompon át, Földvár, Fonyód, Berény, Szenlgyörgy, Keszthely érintésével — vissza. Indulás reggel 6 órakor, visszaérkezés éjfél körül. Az autóbusz megállhat ott, ahol a társaság jól érzi magát. A részvételi dij körülbelül 9 pengő lesz.
Bízunk abb m, hogy ezt a kirándulást még Jóhéhány hasonló fogja követnL
Kiáradt a Zala
Zalaegerszeg, Junlua 21 Az utóbbi napok erős esőzései következtében Zalalövőnél kilépett medréből a Zala és elönlölle a réteket. Az ár minden szénaboglyát magával sodort a rétről. Egyes községeket csak kerülővel lehet megközelíteni.
Az áradás következtében a megduzzadt Zala zsilipjeit Egerszegen felszedte a tűzoltóság, mert nagymennyiségű vlz hömpölyög a város felé.
Anyarozsot
Biti lábon állt rozsbúi sitdtlltl is
kőrisbogarat!
minden mennyiségben a legmagasabb árban
vásár\'ofl
k. IIKLlS fifttitttiujjktrtsMt! r. t.
Budapest, V., Vilmos Cíájzár-út f<
Telelőn 80&-77. 3tU
NAPI HÍREK
NAPIREND
Junlus 22, oadtArlők
Római katolikus: Paulina. Protestáns: Paulina. Ur.: Slvan bó 28
Városi muzeum éa könyvtár nyitva csfltOrtököu és vasárnap délelölt 10-től 12 óráig.
Oyógy szertári éjjeli siolgálat e hónapban: aSalvator gyógyszertár Erzsébet tér 21. U. és a kiakanlssal gyógyszertár.
Qözlttrdö nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerds, péntek délután, kedden egéaz nap nóknek).
Jézus Szive zarándoklat Inkóre
Holnap üli írneg a kath. Egyhás nagy egyházi ünnc|>ét, Jézus Szcnl Szive ünnepét. Ebből az alkalomból nagy zarándoklat indul szombaton tléll>en Nagykanizsáról In-kére. Lukács József hittanár lelki vezetése alatt. Gyülekezés szombat déli 1 órakor a felsőtemplomban, ahonnan egyházi zászlók alatt megindul a zarándoklat. Vasárnap d. e. Végh József dr. theológiai tanáraz inkei tomplomban egy házszónoklatot mond, mig Kauzll Dezső pápai protonotárius ünnepi szentmiséi celebrál. Majd nagy Jézus Szive körmenet. A zarándokok vasárnap este
8 órakor érkeznek vissza Nagykanizsára. Ugyancsak vasárnap reggel 8 órakor autóbusz indul a Tc-lekv-ulca végérői Ilikére, A Jézus Szive zarándoklatra rendkívül sokan jelentkeztek.
— (Miniszteri elismerés) A honvédelmi miniszter Janzsó Ferenc dr. premontrei tanárnak, Meslerlch Elek dr. községi orvosnak és Szekeres Vince dr. községi állatorvosnak, keszthelyi lakosoknak elismerését fejezte ki a honvédelmi igazgatás érdekében kifejtett értékes munkásságukért.
— (Sasa Baba filmje Zalaegerszegen) Sass Babának Nagykanizsán a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör rendezésében előadott indiai tánc-filmjét kedden Zalaegerszegen is előadták. Mindkét előadás közönsége érdeklődéssel fogadta a filmet és Barbarlts Lajosnak, az Irodalmi és Művészeti Kör főtitkárának kisérö előadását.
— (Ma lesz az elemisták torna-vizsgája) A* esőzések miatt már kétszer elmaradt I. és II. körzeti elemisták tornavizsgája ma délután 4 órai kezdettel lesz megtartva a Zrinyi-sportpályán.
— (A Városi Nőikar) ma este
9 órakor próbát lart.
= Elsőrangú müjég kapható a Transdanubia Egyes\'ült Oősmalmo k Részvénytársaságnál.
— (Évzáróvizsgálatok, kézimunka- és rajzkiálliUUo ) A IL körzeti (Rozgonyi-utcai) állami el. iskola osztályaiban a4 évzáróvizsgálatok junius 22 , 23. és 24 én délelőtt 8 órai kezdettel lesznek megtartva. A kézimunka-, rajz- és Írásbeli munkálatok kiállítása a Roz-gonyi-ulcai iskola földszinti három tanteremben junius 22 én délelőtt 8 órától junius 25-én délután 6 óráig (naponta délelőtt 8—12 és délután 2—6 óráig) lesz nyitva. A gyermekek munkája iránt érdeklődő szülőket, gondnoksági tagokat és tanügyi barátokat tisztelettel hivja meg a tanítótestület az évzáróvizsgálatokra, a kézimunka- és rajzklállitás megtekintésére. A kiállítás megtekintése díjtalan.
— (Az Izraelita elemi Iskola tornavlzsgája) Ma délután 5 órai kezdettel lesz az izr. elemi iskola tornaűnnepélye az intézet udvarán.
HerUules
síranáíUröö
megnyllí.
- (Az „ok nélkül" helybenhagyott cigányok ügye) Egy héltel ezelőtt beszámoltunk már arról a kűlönOs verekedésről, amely az egyik éjszaka játszódott le Kisfakos közelében. A verekedés következtében három cigányt sérült állapotban szállítottak be a kanizsai közkói-házbétf ahol kihallgatásuk alkalmával azt a mesét adták elő, hogy Bogdii József kisfakosi uradalmi erdőőr minden ok nélkül bántalmazta mindhármukat. A nyomozás során aztán kiderült, hogy a verekedés éjszakáján Bogáti erdőőr ín Grozner Vendel kisfakosi lakosok kocsin igyekeztek haza Látóbegyről. Amikor az egyik utzáró sorompóhoz értek, Bogáti leszállt a kocsiról és lezárta a sorompót, mert ezen az uton csak a fakosl telektulajdonosoknak van megengedve a közlekedés. Ugyanekkor értek oda kocsin Kaldnyos Qyörgyk a felesége és Orsós Jakab kiscanizs&i JteknőváJÓ cigányok is, akik követelték az erdőőrtöl a sorompó kinyitását. Amikor Bogáti erre nem volt hajlandó, nekitámadtak mind a hárman és először kövekkel dobálták, majd bottal és kézzel kezdték ütlegelni, ugy hogy 12 napon belül gyógyuló sérülést okoztak. Természetesen az erdőőr is védekezett és Így törlént, hogy a cigányok megkapták a magukét. A csendőrség az ügy irataii már át is tette a nagykanizsai rendőrséghez.
Legolcsóbban FEST
Legszebben TISZTIT
VARGA
ruhafestő, vegytisiiltó, gőzmosó üzeme
Hunyadi-utcát 19.
Jtra
Horthy üS.-sai 8.
Már genet áctók óta
kedvelt tartózkodási helye a magyaroknak
BADEN bei Wien
a világhírű thermál-gyógTtttrfö.
Mindenki megtalálja az Igényének megfelelő elhelyezést az egyszerű vendégfogadótól a luxusszálló appartementjéig.
Strandfürdője
teljea üzemben 10.000 ember számárai Lóversenyek. Sport. Oazdag szórakozási program. A legszfebb kirándulások.
Könnyítések a pénzátutalásnál I!
Felvilágosítással szolgál a városi vezetőség, az egyes szanatóriumok, szálló-i»2 fák, penziók és az
Otztrák Idegenforgalmi Irdtfa Budapest, VI., Andráwy-ut
— A Magyar Hlv*»Mt júniusi Sftim&-
bau Tletzo Hans, a kiváló osztrák műtörténész melog tanulmányban Ismer-teti a nómot modern müvéaaei egyik.
ib képviselőjének. Kcr
koschka Oszkárnak legújabb mtlvészl alkotásalt, Szőnyl Ottó iemoretten renal-sance kőemlékeket mulat be, melyeket a Pécs mellett fekvő siklósi várban talált. Dr. Layor Károly a* Iparmüvéazoü Muzeum ujabb szerzeményeit mutatja be. A dúsan Illusztrált wép fözetet gazdag Irodalmi 6s a művészeti oentru-mok pezsgő életéről beszámoló friss mtj-vósrotl hírek rovatai zárják be. Illusztrált tájékoztatót asiveaen küld a kiadóhivatal: Budapest, Erzsébet-körűt 7. -— Elhájasodásnál, kőszvény-nél és cukorbetegségnél a természetes .Ferenc Józief" keserűvíz javítja a gyomor és a belek működését és előmozdítja az emésztést.
Két diák (vagy diákleárty) Nagykanizsán, uri csa Iádnál, triinden iskolához közel, magányos, csendes házban, szeptemberre olcsón teljes ellátást kaphat, gondos felügyelettel, esetleg oktatással. Érdeklődni lehet: „Zalai Közlöny* szerkesztősége, Nagykanizsa.
— A korai ráncosodás a megfigyelések szírint túlnyomórészt a helytelen púder használat eredménye. Zsiros, pattanásos arcbőrhöz Sulfamyl kénpuder használata a legalkalmasabb.
MEGJELENT
LIDITT JULI A
VERSESKÖNYVE
2 pengőért
kaphaló az összes könyvkereskedésekben és a Zalai Közlöny szerkesztőségében.
Ingyen
kapja a
Zalai Közlönyt
|övö hó elsejéig,
t\' ^i? ha most dóftíet.
1983. junlua 22.
ZALAI KÖZLÖNY
Gyomor- éí bólsavaroknál, étvágytalan lágnál, szorulásnál, fölfuvódás-nál, gyomorégésnél, felböfögésnél, szédülésnél, hányingernél 1—2 pohár természetes „ferese lóxwl" keserűvíz alaposan kitisztítja az einésztőutakat. Közkórházi jelentésekben olvassuk, hogy a Ferenc lózsel vizet még a fekvő betegek is nagyon szívesen isszák és általánosan diciérik.
— A Nyugat május 16-lkl számában Babits Mihály Csathó Kálmán akadémiai tagságáról, a papköltőkről és Kosztolányiról Ír. A Pqn-szövetség válságáról Schöpflla Aladár cikkezik. Gazdag In ineraorlam-rovat foglalkozik u külföldi Irodalom három nagy halottjával. Paul Krnattel, George Moore-ral és Noailles grófnővel, a magyar Ferenczt Sándor Jelentőségét pedig Kosztolányi Dezső méltatja. A számmal együtt kapják a folyóirat előfizetői Nagy Endre „Öregség kalauza" c. uj kötetét. Negyedévi előfizetés 10 P. Kiadóhivatal Budapest V. Vilmos császár ut 34.
A Szarvasi ML Kir. Gazdasági Tanintézet
a löldmlvelésügyl minisztérium egyetlen
kSaépfohu gaatJuaági aiaklako-
lá|a. Ut gaidák, birtokosok, bárlók, négy középiskolát végzett Halt Ónálló gazdálkodásra tanítják. — Modern tanintézet, kl-tünfi, olció konvlktus. — Elméleti éa gyakorlati oktatás. 500 holdat tangazdaiág. Testnevelés, sport. — Kat<>n*»ágnál karpaaiományoa kadvaamány. Részletet táJékozUlót küld at Igazgatóság.
2442 .................. ...........
— Megjelent a Milliók Könyve legújabb szAma, Ara 20 fillér, kapható mln-donütt. Minden számhoz keresztrejtvény értéken dijakkal, amelyekre mindenki egyforma eséllyel pályázhat. ak] belPUIdl rejtvény megfejtését a Milliók \' Könyvo szerkes/.tőségébe Előfizetési dija negyedévre 13 regény 2.40 pengő.
^Szakszerű, olcsó rddiójahitds : Transda-nubia.
mta Közalkalmazottak figyelmébe l Butoráruinkat lényegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú lejáratú hitelre is, kamatmentesen. Kopsteln butoráruház, Horthy Miklós-ut 4. szám.
Zürichi zérlat
Párv,^ 20-38\'/i, London 17 60, Newyork 421 50, \' BrUaael 72 42»/», Milano 2715 Madrid 4390, Amsterdam 208\'15, Berlin 122 90, Wien 7315, Szófia ——, Prága 1542, Varsó 58 05, Budapest —*-, Belgrád 7*00, Bukarest 3-08.
Terménytöxide
Buza tlszav. 78-os 11*45—12 20, 77-ea
11-70-12 50, 78-a» 1195—12 70, 79-ea
12-20^-12 95, 80-a§ 12-30—13 05. dunán-tuli 76-os 10-50—10 65,77-es 1065—10-80, 78-as 11-95-1270. 79-es 1220 -12 95, 80-as 1115-11-30, rozs 510-515, tak. árpa 8-10-&-30, zab 805 -815, tengeri 7 65 -7 75, korpa 5 20 -5 30.
A Hemietl Baak deflia»trlolTaaal
Bertésváiár
Felhajlás 2939, eladatlan 1211. - Elsőrendű 085-0-86. szedett 082 -0-84, sze dett közép 0-78 -0-80, könnyű 0-72-0-76, l-aö rendű öreg 0-76 -0-78, ll-od rendű öreg 0*72—074, angol süldó 1. 0*92—096, szalonna nagyban 108-110, zsir 1-20 " hus 104 -1-26, félsertés 1 06-1-14.
— (Felakasztotta magát egy eszteregnyel gazda) Tenke István 46 éves eszteregnyei gazdálkodó kedden este az udvaron álló pajtában (elakasztotta magát. Amikor a felesége hosszas keresés után rátalált, már nem lehetett rajta segíteni. A szerencsétlen ember semmiféle búcsúlevelet nem hagyott hátra* igy tettének oka ismeretlen. Az utóbbi időben gyakran ivott. Valószínűleg pillanatnyi elmezavarában dobla el az élejét.
— Gál Julla válasza. Árrá a rengeteg levélro, amelyet Gál Jitfla kapott eljegyzése alkalmából, a Színházi Élet ma megjelent uj számában válaszol. Megírta ebben a válaszában, hogy Klein József megmondta neki, hogy adóssá-gal vannak, megmondta neki azt ls, hogy felbontotta eljegyzését egy budapesti urileánnyal, csak hogy őt elvehesse. A legszebb strandoló hölgy képe 200, a fénykép kószltóje 200, a legszebb Btrandoló gyermek 100 ós a fénykép készltőjo 100 pengő jutalmat kap a Színháza Élettől. A fényképek beküldésétől függetlenül mindeu strandon megválasztják a „Strand «zépe"-t és a választási zsűri elnöke, Gál Julla, Mlss Magyarország 1033. lesz.
— Legszebb a nyár a badeni üutenbrunn szanatóriumban, amely nemcsak : a legtökéletesebb komfortot, világhírű konyhát, hatalmas, árnyas parkfcrt nyújt vendégeinek, de gondoskoaik arról is, hogy a nyári napok kellemesen te\'jenek el. A legjobb társaság jár ide. Kiváló magyar orvosok. Szivosztály. Saját kaoinok a badeni. strandon. Délutáni és esti tánc. Kénes fürdők a házban.
VALUTÁK Angolt. 19-50-1990 Belga fr. 79" 16-79-74 Csehk. 16-9M7-07 Dán k. 86-50-87-70 Dinár 7-20-770 Dollár 462 00-472 00 Prandaf. 22-30-22-50 Holl. 230 00-232 25 Zloty 04-35-6485 Let 3-40-3-44
Léva 4-00-4-26 Líra 29"90-30 2U Márka 135-70-136-60 Norvég 97 80-98-80 Peseta —•—-•— S chili. 77*50-80 50 Svájclf. 110-70-U 140
írédk. 100.00-10100
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Outenberg Nyomda éa Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 7a szám
APRÓHIRDETÉSEK
Vsudéglfiattk részére üveg-áruk legolcsóbban Sternnél kaphatók, Váiosház-palota. Telefon 196. 2323
taáp háromsiabla utoai lakéa
fdrdAaxobával augusztus l-re kiadó Horlhy Mlklós-ut 51. az. alatl. 1617
Raktáron Ia«r6 ttaaxaa Arakat Igen o\'jaitr. aláruaitjiik. Armuth, Baiár-udtar.
Oslat vagy irodának alkalmat izét/, világos, kirakat ablatkal biró száraz helyiség Csengery-ut 14 alatt (Csengery-részen) aug. l-re kiadó, olcsó üzletbér mellett 4l
járatú elegánsai bútorozott azo\'ja fUrdószobanasználattal kiadó. Ctányl
Különbé] rdószoba Lásiló-ut.a 8 1. cm.
nautnlnarHttl litttni Mimit
MENETRENDJE
érvényei 1933. »i)m <5-tai lrMaébal-1*.—»••««*■■•"•*•
Vasútállomása

6« • 8 26
11 20 12 M 1J8Ü 14-11 18" 17» 1«M 19" 22M 23«
is
I >
DEVIZÁK Amst. 230 20-232 20 Belgrád 780-7-90 Boriin 135-80-136-60 Brllssel 79-26-79-74 Bukareat 3-41-3-43 Kopenb. 86-7070 London 19-48-19:62
Madrid -•-•-
Milano 3000-30-18 Nflwy. 466-00-472-00 0.t]o 98 00-9880 Pária 22-33-22-47 Prága 16-95-17-0S Szófia 4-1H/1 4 I4V» Stockb. 100-20-101-00 V»nó 6455-64 95 Wien —•—■— Zürich 11080-111-40
Bgy ügyes rlkkano* felvétetik — a VaauU Hlrlapárudában.
Ktllönbejáratu 3 saohi. lilcal Ukáj asonnalta kiadó, Deák-tér S. Bővebbel a házmeateinél. 2421
Kétaxobáa utcai magánhái mellékltekkel augusztus l-re kiadó PetóH-
helyliégel
ut 77.
Wien clearing árfolyama j 80.454.
RÓZSAFÁIT
GYÜMÖLCSFAIT
megvédi
ha az anyvgyQrükat leirakja és
„PRONI KOL"-lal
permetez. Pronikol ára: 3 liter permelléhez 24 llllér 3) . . 126 llllér 100 „ „ 250 llllér (Használati utasítás és Ismertetök ingya n állnak rendelkezésére). Növényvédelmlszeiek eredeti gyári csomagolásban beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi-
szerek kereskedésében Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10,
(A bírósági palota mellett)
Különféle bútorok 35. szám alatl.
Király-utca 2463
Zongora, kottatartó, hangjegyek, nagy tükör, nól íróasztal, Jasztalkák, moadószek-rény, cse\'idszoba- és konyhabútor, atetá-zslk, mosóüst, egy
nsgy deszkaasztal, drapériák, lábzsák, fosztott toll st6. költözködés miatt Jutányosán eladók Sugár-ut 14. I. 3. 2465
dupialétra, függönyök,^
1 eteny«i manatrsnd
L«t«yérftlM. 848 Htfíkvkd** 84)0
Macykub*^ W. 14 80 UU«y4« Wi. 1"
0tanári
legmegbízhatóbb HIRSCH
-jnr
és madár - ■ I ■ ■ é g a budapesti Állatkert elöiráíának megfelelően ÉS SZEGŐ cégnél.
I
AlKalmi vétel
folytán nagyobb lélel kltOnS mlnSségO divaton
gyapjú férfiszövetet
rendkívül olcsó áron árusítok, míg a készlel tart. 3 méter finom gyapjúszövet már 28 pengőért.
nrónyai C.
HorWy «lkMi-c( 6.
Sajti érdekében tekint.e meQ vételkéay.i.r nélkül
Telepes rádiókészüléket
olcsón, szakszerűen építünk at
, WT hálózati rádióvá!
Transdanubia RT.
Csengery-ut 6. Telefon: 4-13.
zalai KÖZLÖNY
193a jiinlui 22
Olcsóbb íett
a Rádióélet
a legszebb szépirodalmi és műszaki képes hetilap.
Egyes szám ára 20 fillér.
Egy havi előfizetési ára: 70 fillér. Negyedévre 2.— pengő. Kérjen mutatványszámot.
Kiadóhivatal: Budapest, IV. Károly király-ut 10, szám.
Mag jar Királyi A I I a m * a ■ u t a k
MENETRENDJE
A Zalai Közlöny minden előfizetője
az utolsó havi előfizetési nyugta felmutatása mellett
napi 2 fillérért
tagja lehet a többezer kötetes nagykanizsai Horváth-Ule ujiágllzlel kölcsönkönyvtárának. Vagyis havi 60 fillérért a .Zalai Közlöny" minden előfizetője
annyi könyvet vihet kt havonta a kölcsönkönyvtárba, ahányat ceak el tad olvaenl. Az előfizetési nyugta felmutatói kötelenként 8 filléres kedvezményes kölcsöndijért kapnak könyveket a Horváth-kölcsönkönyvlárban akkor is, ha a havi kedvezményi nem óhajtják igénybevenni.
HAASENSTEIN * VOGLER
hirdetési iroda r. t.
átköltözött.
UJ hely iaágai ■ Budapest,
Dorottya-utca 8. sz. alatt
a félemeleten.
Hifi
Telefonszámok maradtak: Aut. 82 3—22. és Aut. 03 8-B4.
Pk.aeo.iz.IS33. 1932. VRhtól 35H. »z.
Árverési hirdetmény.
Dr. Etlrnttial Aladár Ügyvéd Utal képviseli Politzer Mór |avára 1203 P iőke éa több követelés árnlékat ereiéig a nagykanlisal klr. láráiblrifcág 1933. évi 8080. számit végzésével elrendeli kleléglléal véfrehallá, folytén végrehajtás aacnvedőtői 1932 évi november 39 éa lefoglalt 1205 pengőre bériül! Ingóságokra a nagykanizsai klr. járásbíróság lenti saáetu végzésével az árverés efrcMKltctvén, annak sz 1906. évi XLL L-C. 20. 5 a alapián a fent megnevezett a a foglalási |egr*ökOnyvból kl nem tUnó máa foglalta tők Tavira la az árverés megtarlá aát elrendelem, de csak arra az cache, iia kielégítési Ingük ma !■ lennáll és ha | ellenük halauló hatályú Igénykereael folyamaiba nlirea, végr. aienv. lakásán Pallirban 77. házazám alatt a liletelt összeg levo-náaával leendő mcgtartáaára határidőül 1033. ávl Junlua hó 27. napjának d. u.
flagyiaalxiá állomásra érkezJ ál a< onnan ladttló vonalokról. Éa-vényaa > 1833. é«l znéjua hó 15-tSI kezdve.
Nagykanizsa—Budapest
Von.t j A vonal M-Kanlzsá 111™, neme : ról Indul
1219 120Í 1213 1235 1211 1231 I23la| 1201
Szem. v.l) Oyv. I Szem. v.l Motor Szem v.
Motor\') II Motor") I Oyv.
0*30 610 845 11\'32 14*30 1715
17 50
18 24
l.nth.ly- Bpealrr érkezik
2-01 7-14 1005 12-551 16-481
18 32
19 07 1934
739 955 1605
Vontt j|A vonal nini i| neme
| Bpcalről | indul
j N.-Kaaí* l»a«i II zsán ér.
122« Szem. > 12321 Motor 1202! Oyv.
Szem. v. (Motor | Szem. v.; Oyv. |
7 40 6-20
14 15 2O03
2-50 5-53
11-37 14 45 18*35 I 22-40 I
435 727 11-30 1307 1607 20 07 23 50
■lAr 1231/a. az. vonat csak V/15-től Vl/73-ig éa IX\'4-IŐI 1934. V/14-lg közlekedik. i)Az 1231 „ „ Vt/24-töl IX\'3-U közi
Az 1231/1231 a/1234/1235. az. motorvonalok közvetlen vonatok Keszthelyre, illetve
KC,I"Alrf2Ó2/1201. az. Vonaloknál V/IB-től VI 23-ig éa IX l-ISI 1934. V/14-lg a követ-kező közvetlen kocsik futnak; 1 étkező és 1 III. kocsi I\'ragersko, l—l 1 -11-111. oszt. kocsi Venttmiglla éa Rogaaka-Slatlna, I hálókocsi Cannes.
Penti vonatoknál 1933. évi VI/24.-VIII/3I-lg a kővetkező közvctl. kocáik futnak : egy-egy I II III. o. kocái Splttal-Mlllatíllter-See, Ventlmlglla. Rogaska-Slallna, egy étkező és egy II-III. o. valamim egy 1-li III. o, kocsi Vlllach.
Az I208\'1207. az. vonatoknál a kővelkezö közvetlen kocsik futnak: egy háló és egy III. o. kocsi Venezla, egy 11—111. éa egy hálókocsi Fiume.
Nagykanizsa—Sopron
>)Az 1427 a. és 1428. az. motorvonatok VI/15-VI/23-igéa lX/4-töl naponta, Vt/24-Ig csak hétköznapokon közlekednek. Az 1427. az. motorvonat Szombatliely éa Zalaiván kőzött naponta, Zalaazenliván éj Nagykanizsa közölt csak V/15-VI 23-fg és [öl naponta, vl\'24—IX/3-lg pedig caak hétköznapokon.
*)Az 1447/1448, sz. vonatok csak VI/24—IX/3-ig vasár- éa ünnepnap közlekednek.
Az 1412/1411. sz. vonatoknál közvetlen l—ll—111. o. kocsi Budapeat déli pu— gerazeg kőzött.
Az 1428a\'1427a. az. motorvonatok közvctl. vonatok Nagykanizsa-Zalaegerszeg között.
Nagykanizsa—Pécs
2420 I Sz. v 4 50 2444 1 Sz. /|j 11 SS 2414 II Sí.\' V !| 13*40 2428,1\'Vegy 1800 2428 |j Vegy.i 20*13
530 12*38 14 15 1901 21*05
15 47 1 21*15 23*00 |l
2127 1447
1413 1421
Sz. v Sz. v Sz. v. Vegy
12*14 I 18 15
14 22 20 35
6 32 7 15 7*30 8*13
15 30 I 16 06
21*55 1 22 40
A 2428a. az. vegyesvonal csak X/8-1Ő1 kezdve közlekedik. A 2428. sz. vonat csak V/15—X/7-ig közlekedik.
A 2447/2444. sz. vonatok közvetlen vonatok Budapest kelet! pu- Nagykanizsa között Gyékényes átmenettel.
Nagykanizsa—Pragersko (Pragerhof)
□I
1 JOljj Oyora I
12471 Személy 1 12011 Oyora 124l"Személy |
Nagvkanl znára érk.
9 36 1804 2056
IPragerhot
Ttleazl
Pragerhof
Az 1207/1208. é« 1201/1202. az. vonatokkal futó közvetlen kocsik ugyanazok, mint a Budapest tjéli pu.—Nagykanizsa viazonylat alattiak.
S órája ItlzeUk kl. amikot a bíróilag le toglalf 6 árt) ló a IcgHbbsl Igétóc ckÍIcc bwMron alul la, el li
6 drt. ló stb. a egyéb ingóságokat tfoek késxpenzltieKS melleit.
Nagykanlasa, 1933. má|ni I
Haán Oyula s. k.
klr. bir. végrehaltó, mint blróaágl kiküldött.
a Zalai mim
Kisgazdaság* EMsxvéuytársaaág
Mmm Nyomda is MiM LapKIaüő Vállalata
Nagykanizsa
Kfíny vnyoatd*. IrSayvMMászei, vomaWzó Intézet, üzleti könyvek éa dobozok gyára a „Zalai KSxISaay" politikai napilap szerkesztősége éa kiadóhivatala
Készítünk 3
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ftgwédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, műveket, meghívókat, eHegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, fai ragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ~ Ízléses kiáftitásu nyomtatványokat.
Gyártunka
üzleti könyveket, ügyvédi napiókat, jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, falinaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben 6* a legolcsóbb Arakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
Nt/JiiuUott a UptuUJd&oa Köi*atda»átfi K.-T. Outenberg Nyomda t* Délialai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nafcykaniuáu. (felelős üzletvezető; Zalai Károlv.)
73. évfolyam 140. szám
Nagykanlzia, 1933. junlus 23, péntek
Ara 14 Illír
ZALAI KÖZLÖNY
SMrtcMtfeég é« kladóhivsial: Főnt 5. uim Megjelenik minden reggel, bétlö kivételével
PtLITIKAi NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elóflxetétl ára: egy hóia t pengő 80 Hlléf Sie(ke*itö«/gi éa OadóhlvaUll teleion: 78. n
Ma tíz éve,
pontosan 1923. junius 23-án, a ■Zalai Közlöny* hasábjain incg-lelcnl egy fiatal ujságiró első cikke. Aje első ctkk, amiért az addig Készt helyen inaskodó újságíró -- pénzt kapott. Az első cikk, ami kenyérkereső irás volt. Az első Írás, amit a keszthelyi hetilap-iskola után egy nagy város napilapja egv ismeretlen nevű tollforgatótól nyomdafesték alá adott.
Akkor még <*ak legyürhetctlen vágy élt o kesnzthelyi gazdasági akadémia uto\'sóévcs hallgatójában, hogy ejcgyczhelsse magát az újságírással. fis az eljegyzésből ezzel a llz éve megjelent cikkel végleges frigy létt. A nagy pecsétes oklevél még meg sem melegedett a fiatal praxi zsebében, meg se igen nézte, meg se igen hatotta, mert az ereit, az idegeit, az agyát már fűtötte az újságírás, a toll, az irás különös, varázsénejű láza hajtotta, kergette témák után, nyomtatolt l>ctü után. hajtotta minden után, omi olyan cso dálatosan szép és ami (de ezt csak később tudta meg-* olyan keserűen nehéz az. újságírásban. A "keszthelyi szerkesztőnk» büszke címből pár hét alatt valóságos belső.segéd szerkesztői cint lett, az addig legszívesebben tarka versekre szaladozó toll cgvketfŐrc vezércikket körmölt, riportot, szürke.hirl és unalmas tudósítást tanult szántani a papirosra és az olvasó lclkél>c. A havi 20.000 koronás szerződésből, mire nz uj újságíró-jövevénnyé! a vonat Kanizsára ért, havi két mázsás buza-szerződés lett (Sok pénz volt az akkor I) A fiatal, töretlen uj erő belefeküdt a munkába, l»k> szerelelt a pályába, megszerette ezt uk akkor még pirostéglás várast, ahonnét valamikor az édesapja, oz .édesanyja repültek ki acsaládi fészekből s ahova mindig visszavágylak s ahova helyetlük a fink került <haza> e városszerelmesének.
TIz esztendő..
Memjyi minden átzajlotl azóta e város felett ! Mennyi minden átviharzott azóta a fiatal ujságirö felett ! Mennyi minden történt, menynyi minden leli és menyi minoen elmúlt...
Kimúlt a töretlen hit himporu. Kimúlt a fiatalság nagyotólölő lendülete. Klinult a nvomdaíerték szívdobogtató öröme fis elmúlt vele f-sok minden más öröm...
L)e megmaradt u hivatás csorbítatlan szeretete. Megmaradt, mert a hivatás a in aga ezer göröngyével, sarával, sebével is szent. Megmaradt a tántoríthatatlan hitvallás, amely nem ismer a munkában és u becsületben érdemet, hanem csuk kötelességet. Megmaradt a poszton álló őrszem felajzott lelkiismeret*, fis megmaradt egy öröm is: hogy ez a kevés elég volt ahhoz, hogy eljöjjön ez az évforduló.
A szép, színes, nagy lángolások elmultak azóta, a fiatal újságíró szeme elé is ködöt húzott az élet.
homlokára ráncot törtek a minden-napok, tollára rozsdát rakott a kegyetlen idők zúzmarája. De megmaradt a hite a munkában, kötelességéin és becsületében és ezml a hilét csodatevő monstranciaként öleli magához ma, amikor fordulóhoz ért b pmikor ugy érzi, hogy a köröskörül rohanó életben ezeknek az értéke egyre kevesebb.
Most mégis ezekkel indul tovább az újságíró tíz esztendő határkövétől. Nem igért semmit, amikor jött és nem ígér semmit mosl sem. De adni fog ezután is mindent, amit magából a köznek adni tud. Mint ahogyan eddig is csak annyit és csak a köznek adott.
Ilyenkor sok mindenkinek sok
mindent köszönni kellene. Ilyenkor ki kellene nyitni at embernek a szivét és oda ölelni mindenkit, aki jó voll, aki türelmes volt, aki baráti jobbot nyújtott, annak Ls. aki simogatott és annak is, aki ütött...
De tíz év fordulóján gyenge szerszám a toll és kevés, színtelen, erőtlen a szó.
Talán az a könnycsepp, ami, akárhogyan harapom össze az ajkamul, mosl szemem sarkába tu-t lakszik, — az talán el tudna mondani mindent. Ha ugy látná va-íaki... fis ha nen érezném olyan fojtogató erővel, hogy máris bocsánatot kell kérnem, amiért ilyen sokat irok magamról.
Barbarlts Lajos

Zajlik a világpolitika Ausztria és Magyarország egyesítése körül
1-ondon, Junlus 22 A Times szerint az olasz kormány a római trancla nagykővel előtt felvetette Ausztriának és Magyarországnak szorosabb kapcsolati kérdését. A kisantant erősen ellenzi az Uniót az Olaszország állal lavasoll alakban. A kisantant csak egy ötös egyesülésbe hallandó belemenni, amelyben a három kisanlanl állam mellett Ausztria és Magyarország ís részi venne. A francia kormány Jóindulattal fogadia az olasz tervel, a kisanlanl azonban attól tart, hogy Franciaország részéről csak azérl van ez a támogatás, hogy Ausztriái végkép elszakítsa Némelországlól.
London, Junlus 22 (Éjszakai telefonjelentés) Hlvala-los angol körökben kllelenlellék, hogy az egyik reggeli lapnak az
cikke, amely szerlnl az angol kormány előtt felvetették volna a Habsburg-háznak Ausztriában és Magyarországon való restaurációs tervéi, nem felel meg a valóságnak. Ebben az ügyben semmitéle közlés nem érkezeit az angol kormányhoi.
Prága, Junlus 22 (Éjszakai telefonjelentés) A Cseh Távirati Iroda párisi tudósítója kérdési intézett a trancia kormányhoz az Ausztria és Magyarország egyesilésével kapcsolatos állásfoglalása ügyében. A tudósító blzlaló kijelentést kapotl, hogy a francia kormány nem bocsátkozik olyan polilikába, amely Középeurópa széleséséhez vezetne. A francia kormány szerint Auszlrla és Magyarország egyesítése ilyen széteMH <» általános zűrzavart
eredményezne.
Háborús rendszabályok a cseh határon
talmazza a kormányt, hogy rendkívüli rendszabályokat léplesaen éleibe arra az eBetre, ha az állam határain rendkívüli események következnének be.
l\'rága, Junlus 22 (Éjszakai telefonjelentés) A képviselőház mindkét olvasásban ellogadla azl a kormányjavaslatot, amely lelha-
umjuiAisvswivm-i*iv.................................
Egy millió pengővel megtoldották a kisipari hitelt
Budapest, Junlus 22 (Éjszakai telefonjelentés) A Ház csülörlöki ülésén löbb kisebb törvényjavaslat kerüli tárgyalásra. Zsindely Ferenc Ismertette a dunántuli löldgázkulatásról szóló lörvény|avas-latot, amelyet elfogadlak. Scheler Jó-zsel a mezőgazdasági kiállításokról és a nemzetközi vájárokról szóló törvényjavaslatot ismertelte. Fablnyl Tihamér bejelentette, hogy a kisipari hitelt egymillió pengő ériékben meghosszabbította.
A napirendi vitában Zsilinszky
sürgette az osztrák-magyar közeledést és javasolta, hogy a kormány nyíltan foglaljon állási Ausztria hozzánk csatlakozása melleit.
Az ülés háromnegyed 9 órakor ért véget.
Idölárás -
A nagykanizsai meteczoidgral megfigyeld jelentések i CsOtOftOWn a hómlr-siktet: Reggel 1 óiékor i-20-2. délután 2 Örskor +258, este 9 örekm +19-8.
Felhőzet ■ Reggel délben ís este
lelhős égboltozat
Szíllrtiny: Reggel délben és ezte déli szél.
Gömbös: „A magyaroknak nem a Riviérán, hanem a búzatáblák közt van a helyük"
Budapest, Junlus 22 Gömbös Qyula miniszterelnök csütörtökön meg|elent a Hangya Szövetkezet közgyűlésén, ahol nagy beszédet mondott. Könnyű programot hirdetni, mondotta többek közöli, de nehéz azl megvalósítani. A szö-velkezet nagy etikai gondolái, a magyar szövetkezeti gondolatban azonban nagy hiba van, mert túlságosan elágazó, mdr pedig Itt koncentrációra van szűkség. A magyaroknak nem a Riviérán, hanem a buia-táblák között van a helyük, mert a rátarti magyar megbukoll, a jOvő kizárólag a dolgozóké.
Imrődy Javaslata
a külföldi adósságok ügyében a londoni konferencia előtt
London, Junlus 22
(Éjszakai telefonjelentés) A világgazdasági értekezlet\' pénzügyi bizottságának egyik albizottsága csütörtökön a nemzetközi adósságok kérdésével foglalkozott. Az ülést Imrédy Béla pénzügyminiszter nagy beszéde nyitotta meg, amelyben részletes lervet ismertelett. A lerv alapján a hiteler.ó államok képviselőket külde-nének kl, akik a rövid és hosszúlejáratú adósságok tárgyában döntést hozhatnának. A képviselők tanácskozása lehetővé tenné ebben a kérdésben az egységes fellogás kialakulását. Kimutatta még Imrédy Béla, hogy a kü>IO!di adósságok problémája még akkor is fennmaradna, ha az árak sz 1929. évi színvonalra emelkedr.ének. Hangoztatja, >,ogy a világgazdasági értekezlet javaslatainak okvetlenül ki kell terjedniök ai adósságok k\'éfdésére, mert az értekezlet egyik legfőbb feladata eme adósságok módosítása.
Imrédy Béla a továbbiakban javasolta, hogy az adósok és hitelezők alakitsanak oly társulatokat, melyek jogosultak lesznek tárgyalásokat kezdeni az adósokkal, vagy ezek szerveivel megállapodás kötése céljából Szorgalmazni kel! eme megállapodásoknak a hitelezők részéről való elfogadását. Eme megállapodások végrehajtásánál működjenek közre, mozdítsák elő azokat egyes utasításaikkal és ellenőrizzék azokat. Ezek a szervezetek arra lennének hivatva, hogy az egyes hitelező országok között a-szükséges érint-
zalai közlöny
19S8. junlui 23
A Li KÖZLÖNY
barátai
a ZALAI KÖZLÖNY
hirdetőinél
vásárolnak t
kezést fenntartsák, valsmlnl a különböző hitelezők érdekeinek egyénidén méltányol kezeiénél biztosítsák.
Hull, Amerika külügyminisztere a mesterségei külkereskedelmi akadályok lebontásáról lett javaslatot.
Irtóhadjárat a német szociáldemokraták ellen
Katserlautern, Junlus 22 (Éjszaka! tetefonjelentís) Szerdán éjszaka 11 emberi, kőztök egy lapszerkesztőt veit őrizetbe a . tőr-ség, meri valamennyien részlv.,.iék a pollllksl bomlasztó munkában.
Berlin, Junlus 22 (Éjszakai telefonlelentis) Az utóbbi napok esemény.i megdönthetetlenül bebizonyították, bogy a szoUáldemo-krata párt ellenhsrcot kezd^11 Németország és a törvényes kormány ellen. A szociáldemokrata vezérek, Wels, Brellscheld és Vogel már hetek óta Prágából Irányítják a mozgalmat. A birodalmi kormány kimondta, hogy állam- és népellenes pártnak tekinti a szociáldemokráciát, épp ezért a belügyminiszter felkérte az országot kormányokat, hogy a szociáldemokrata párt ellen tegyék meg a kellő Intézkedéseket. A szociáldemokrata képviselőket kizárták mandilumuk gyakorlásából. Senkinek sem adna* arra lehetőséget, hogy propagandái lejtsen kl a párt érdekében. Nem adnik gyűlésre engedélyt a pártnak. Ugyancsak beliltotlák a szociáldemokrata lapok fcs folyóiralok meg-jelenétél.
Két kis veréb
(Téti emlék) 2
Irta: Sitt. Mi,la
Nos, hát mosi megtudtam, mi történt. I>e mert Éva lánya vagyuk én is a kíváncsiság noni hagyott nyugodni. Szerellein volna látni azt a\' kis madarai [Jgy tettein, mintha .osztané,, de oldalt kanyarodtam in szép lassan odasomfordáltam a tett színhelyére. Még oll állt a rendőr és egy-két kíváncsi. Valamennyi a rendőr kezét bámulta, f-s nini, oll voll a kis rendzavaró I A nagy darab rendőr tartotta a tenyerén. Egy kis ázott, .félig megfagyott veréb. Megfázott szegényke, a,..szél lesodorta a háztetőről, leesell a járdára. Itohanlában valaki ráléphetett, amig oll hevert a hideg, fekete sárban. fis ezen háborodott fel egy járókelő.
Pa most a kicsi poronty pihegve bujt jueg szokatlan helyén. Szemét • lecsukva, szárnyál leiig eleresztve.
- Talán még feléléd, — mondja cUágyultan a remi marcona őre, — talán belepusztul Mit tudom ért\' Nagy henger egy ilyen kis féregnek egy ember lába.
Láloin, hogy térődik, Kidobja,
Katolikus-üldözés a hitlerista Németországban _
Pap-halottjal vnmk a katolikus legínyegyenűlctek müncheni kongresszusinak /
Nagykanizsa, jtwlus 22 Érdekei könyomitos jelentés érkezett fegnsp Nagykanizsára.
A katolikus legényegyletek a minap, mint ismeretes, nemzetközi kongresszusra gyűltek ŐSBre München-ben. A .napilapok saját szemszögükből brflliloit tudósításokat hozlak arról, hogy a hltleiisla Németországban hogyan bánlak el a legényegy-lell küldőitekkel. A katolikus legényegyletek magyarországi kőrpinli ve-
zérlő bizottsága most jelenlést sdoll kl a müncheni napokril s azt megküldte a tagegyeBüleleknek. Ebből a jelentésből idézzük az alábbi pár sort. •
.Münchenben s hlllerlslák beliltotlák a katolikus legényegyletek kongresszusát. Az ulatn leUptik az egyesületi tagok /eMnyelt. Megver-t/k őket. Megtiltották a kai. legényegyletek formaruhájának, sz Ing és nyakkendő viseléséi. Behatollak a
Torontáli szőnyes-héí
junius 22.—julius 5-ig.
Többszáz darabból álló valódi torontáli ágyelőket. összekötőket és nagy szőnyegeket eddig nem létezett olcsó akció áron vásárolhat.
Tiszta gyapjú, legprímább torontáli
m
valódi ajouros kézimunka szőnyeg m2~m m*r Ezen ár csak az ahoió-hét ideje alatt érvény.
F\\ folyton fejlődő magyar kézimunka diadaláról lesz ön Is meggyőződve, he vásárol torontáli akció-héten eddig még nem létezett olcsó árakon a
^ Árvt&úszban
Nagykanizsa
iégykanszsa legnagyobb
áruházában.
vagy zsebrelegye-e ? Bcvigye-c a meleg őrszobába Y Jól scjtcllera, mert máris megszólalt:
— örökre nem állhatok itt feőriz hele.ui a verebet I
De ime, a kis verébnek pártfogója akadt. Észre sem vettem. Pedig oll állt velőm szemben. Fiatal leányka, l>ogár nagy szemeiből meleg sugárként ömlik a részvét n kis madárra. Halvány arca beesett. Kevés kenyere lehet odahaza és hideg a hajléka, Fzt árulják el a sápadt sziliek, melyekbe egy látható izgatottság kevert egy kis pirosságot. Látszik, hogy a kis veréb sorsa aggasztja. Szeretne szólni a rendőrbácsinak, de. nem mer. A rendőr az szemében a keménység ós fegyelem megteslcsitője, kitől az ilyen szegény, rongyos kis gyerekek félnek. Az ő ruhája pedig olyan nagyon-nagyon rongyos. Cipője ablakain bújósdit játszik a szél. Szóljon, ne szóljon V A rendőr még mindig tétován áll, nem tudja, mit kezdjen a kis pánival, melyet még most is ott tart a kezében. Unja már a dolgol. TGalán mégis beviszi az.-őít/zobába. f<s indulj akar. A kisleány non* birjn tovább.. Két szeméből- kibuggyatj; két nagy
könnycsepp, kél igazgyöngy és hosszú vonalban fut le halvány arcán.
— No, nézd csak — szólalt meg •A rendőr, — csak nem ezért a kis verébért sirsz ? Talán akarod\') Vidd, fiam.
A kisleány, mintha nem tudna hinni fülének, — álom-e 1 — előbb megsimogatja a kis testet ós egy végtelenül finom, gyengéd mozdulattal részi kezébe és szorítja magához a kis elgámzolt verebet. Ritkán láttam olyan boldogan csillogó szemekel, mini amilyennel ez a kis koldusleány nézte szegénységében testvérkéjét. A pihegő kis verebet. Árva kis veréb. Szegény sor-Asában is boldog. Meleg szivre talált.
Milyen furcsa is ez a világ és milyen különösek az emberek . Ix>-esik egy kis veréb, észreveszik. A nagy város forgalma megáll miatta. Mellette áll egy másik kis veréb. Azt is az élet taszította ki a hideg utcára, esőben, hóban ő is olt állt. a kávéház széles tükór-ablaktji előtt és nem akadt senki; aki felszedte volna a sárl>ól e halovány virágot. A kis verebet.
(Vége.)
nácik a legényegyletek vezírlatjácaá-nak főhadiszállására, inzultálták a kalollkus papokat, letépték a jelvényeket, megszállták az utcákat. A nagy Irgalomtól a malntl elnök szlvhüdést kapott és nyomban meghalt. Rendelet jött, hogy a legényegyleteknek 24 órán belül el kell hagyniuk Münchent.
Mindez mlérl?
Mert egy év elölt a bajor katolikus centrumpárt 100.000 embert fegyverzett fel, a bajor egyesületek hivatalosan bemaslroztak tagjaikkal a nácik- ellen. A német katolikus centrumnak évtizedeken át a katolikus legényegyletek voltak egyik legerősebb közéleti harcosai.
A legényegyletek támadása kiüt-kiző tüntetés a katolikus egyház ellen folyó és most uj életre támadt küidelemnek.
Hitler uralomrajut isa elölt a német püspöki kar jóformán kiátkozta katolikus egyházból mindazokat, akik Hitler hívének vallották magukat.
A Münchenben vacsorázó legény-egyleti elnökökről letépték a Jelvényeket Jhr swarzen Schwelne" gyalázó kifejezésekkel. Vasárnap éjszaka egy katolikus papot agyonvertek Münchenben gumibotokkal.
A betiltott kommunizmus és szociáldemokrácia tagjait titokban beterelték a hitlerista táborba és most ezek lázitanak legjobban a katolikus Egyház ellen.
Német kereskedők halálragázoltak egy kerékpárost a boglári országúton
Balatonboglár, junlus 22 Halálos kimenetelű autógázolás iörUnt Balatonboglár és Bilalon-lelle köiötl az országúton, ahol két német kereskedő, Norman Alfréd és Scharfreder Eduárd halálra gázolt egy ismeretlen kerékpárost.
A gázolás színhelyén megjelenő boglári csendőrség nem tudta megállapítani az áldozat személyazonosságát, mert semmiféle iratot nem talállak a zsebeiben. Az áldozat kerékpárján HVaskt József, Mlhdld" jelzés volt. Igazoltatásuk után elengedték a német kereskedőket. A nyomozás folyik.
Lord Beaverbrook drágaságot jósol
London, juntua 22 Lord Beaverbrook feltünéjt kellő vezércikket irt a „D.iily Express" legutóbbi számában. — Felszólított mindenkit, hogy szükségééit azonnal szerezze b.\', mert a világpiaci árak alakulásának gondos vizsgála\'a után arra a meggyőződésre jutott, higy a legközelebbi jövőben nagyarányú áremelkedés fog megkezdődni, élelmicikkeXocn ií j^ri terményedben egyaránt, önmagáijak ellensége, nem vásárol jyiost; W<c eiiel a megállapítási:?.! vég^i cItotí. a lord. , \'<•
h*
1933 Junlus 23
lALAI SOJO-ONT
Azexlex elkerülése végett a telsőház ls nyolcórás Illéseken tárgyalja a kiilt-ségvetóst
Budapest, Junlus 23
A felsőház csütörtökön folytatta a költségvetési lavaslat folytatólagos tárgyalását. Az első szónok Btlovlls Kornél voll, aki közlekedési politikánkat méltatta és a MÁV ügyviteléről beszéli. Szontag Jenő a kedvezményi Idő beszámításával adott nyugdijak rendezéséi sürgette, ma|d a legitimizmussal és a trónbetöltés-sel foglalkozott, bírálva a miniszterelnök aljelenléseil. Székács Andor a vámok mérséklését kérte. Somssich József gróf szerint a trónbetöltés ugy gazdasági, mini politikai szempontból csak előnyös lehel, épp azért a kormány készllse elő ezl a kérdési.
Az elnök ezután be|elentette, hogy teklatettel a szónokok nagy számára péntektől kezdve 8 órás ülésekre tesz Javaslatot, nehogy exlexbe kerüljön az ország.
áz Irodalmi és lürészetl Kör közgyűlése
Nagykanizsa, Junlus 22
Népes volt a Zrínyi Irodalmi és Művészet! Kör 39-lk évi rendes közgyűlése, amelyen dr. Tholway Zsigmond elnökölt. Az elnöki\' jelentés sok CRyéb közi megemlékezel! Kelting Ferenc karnagy érdemeiről a Kör ének- és zenekarának legutóbbi templomi hangversenyével kapcsolatban. Hatalmassn, hosszan zugotl a tapsorkán, ami már a templomban kikívánkozott a feledhetetlen hangverseny minden hallgatójából s ami most a\' szeretel, hála és elismerés öulnle lobogásával tört ki a szivek legmélyéről, hogy megmulassa Ket-tlng Ferencnek azt a szerelelet és megbecsülést, amivel öl dalosai, muzsikusai és az egész Kör körülveszi.
Az elnöki jelentés kapcsán hosz-szan ünnepelte a közgyűlés Ba/barlts Lajos főtitkári.
Megtudtuk az elnöki |elenlésböl, hogy a Kör az utolsó 10 év alatt 195 llceálls előadási, 29 matinéi, 21 hangversenyt rendezeti, dalárda-száma 171, szavalat 81, zeneszám 133 esetben voll műsorain. Mikor e számok ulán felállt dr. Krátky István polgármesler, a Kör Ib. elnöke és méltatta dr. Tholway elnöknek a Kör élén kifejtett aktivitását és odaadó munkásságát, megint egyetlen, zugó tapsviharban oldódott fel az a szeretet és ragaszkodás, amil a Kör mindenegyes tagja, de ezen lul Is: a város minden rendű és rangú polgára érez Tholway Zsiga Iránt.
A város közönsége nevében megköszönte ezután a polgármester Bar-barlls Lajos főtitkár munkásságál, amit a Kör és az egész város kullur-ételében kifeji, majd Kelting Ferenc érdemelt méllatta.
Barbaitts Lajos főlllkár felolvasta évi jelentését. A lezárl évben 17 nagykanizsai és 3 kiakanizsai llceálls előadás, egy keazlhelyl és egy templomi hangverseny voll. A Kör kiadta Lidiit Julla verseli, előadta Sas-sék indiai lánc-filmjét, megszervezte a Rudnay festő iskola nyári művész-telepét.
Az általános tlszlujllás során a közgyűlés közfelkiáltással teljes egészében a régi liszllkart választotta meg.
Indítványok tárgyalása ulán a közgyűlés végeiért.
A nagykanizsai leányliceum internátust nyit a fémipari épületében
A leányllcenmban az uf Iskolaévben a III. ér, VII. osztály U megnyílik
iskola beszüntetése, ugy a fémipari épületében könnyen meg lehelne való* silanl a leányinternátus kérdését. Részletesen elöadlák az Internátus gondolatának tervezetét.
Dr. Krátky István polgármester értesülésünk szerint szimpátiával fogadta a tanárkisasszonyok tervét és hozzájárult az előkészítés munkájához.
Alkalmunk volt a két tanárkls-asszonnyal beszélni, a kik kijelentették, hogy az Internátus bebútorozása és \'/elszerelése oly módon történne, hogy a letálliiandó Inler-nátusban minden növendék nagyon Jól érezné magát, tanulmányaikban is segítségükre lennének és olyan dijat állapítanának meg, amely a széles környék szüleinek módot nyújtana arra, hogy gyermekelkel a nagykanizsai líceumba Járathassík.
Kijelentenék még, hogy az Internátus fővédnöknőjéűl dr. Krátky István polgármester feleségét fogják felkérni
A nagykanizsai leányllceumban vasárnap lesz a Te Deum és a bizonyítványok és értesítők kiosztása. A lanáii kar azonban már mosl, egyetértve az Iskola Egyesület elnökségével, minden erejével azon van, hogy az Intéíet klépltcssék és azzá legyen, mint1 ami az alapító Iskola Egyesület akarat"_i Komplelt iskolává.
Eddfe tudvalevő az I., 11., V. éa VI. osztályok nyíltak meg, az u| Iskolai évben már a III. és VII. osztállyal bővül. A kél uj osztályhoz szükséges tanerők dolgában az elnökség még nem határozott, ezt a kérdést Magas Mihály Igazgatóval egyeiértve fogja megoldani.
Frey Gabriella és Kovács Oyörgyl osztályfőnökök bejelentést tetlek a polgármesternél, mini az Iskola Egyesüld elnökénél, hogy az uf tanévben Internátust kívánnak felállítani, hogy lehetővé tegyék a vidéki leánynövendékeknek a líceumban való tanulást. Bejelentették, hogy amennyiben továbbra ls fennállana a fémipari szak-
á nagykanizsai glmnázlsta cserkészek a kanizsai vár kapuját építik a gödöllői jamboree táborkapujánl
Török fegyverek, lófarkas zászlók, ágyúgolyók beszélnek a vllágnem/etek Ifjúságának Nagykanizsa régi dicsőségéről
Nagykanizsa, Junlus 22 Nagykanizsa egyik legrégibb cserkészcsapata, a piarista reálgimnázium 74. számú Törekvés cserkészcsapata, amelynek bölcsőjénél ott volt Vegele Károly tanár, majd egymásután Szűcs Imre dr., Sólonyl István, Krlzsala Ferenc dr. és mosl Barlha Islván dr. tanárok. A Törekvés cserkészcsapat nagyon 6zép, érdemes munkát végzett az évek folyamán. A lelkes csapat mosl nagy lázban
van. Teljes gőzerővel készülnek a gödöllői nagy napokra, a vllág|am-boreera, ahol a magyar csrkészek-nek az összes nc.nzetck fiai elölt kell elsőrendűségükrő! tanúságot tenniük. Cserkészeinket ezer gondolat foglalkoztatja, hogy hogyan állíthatnák ltjul erőiket a rru\'Kyar hara szolgálalába, a magyar irredentizmus propagandájába, hogyan mozdíthatnák elő a revíziós mozgalmat és hlvhalnák leiemre az egész vllá-
Divatos
fürdőköpeny-, strand-, jankli- és pizsamaanyagok
nagy választékban megérkeztek.
Férfi ruhouásznok
minden szin és minőségben nagy választék
SINGER
DIVATÁRU HÁZBAN.
Alapítási év 1860.
gol Trianon |usllzmord|4val szemben. Meg vagyunk róla győződve, hogy a gödöUöl |ambotee többet használ Magyarországnak, mint számtalan vállveregetés és szlmpálianyilatkozat egyes jólndulalu urak részéről, ahonnét már annyi biztató szól kaptunk, de Trianon korrekciójára egyetlen komoly és súlyos lépést sem.
Pcdlfe a táborban minden politizálás és egyéb propaganda tiltva van. Mintha a magyar igazság hirdetésére nem lenne más, hatásosabb eszköz, mini a politika...
A .Törekvés- csapat Bartha István dr. és Kafmó József tanárok parancsnoksága alatt, Zábó Lóránt joghallgató, Barabás Kálmán Jogszigorló részvételével 35 fővel (4 Örs) julius 30 án indul Nagykanizsáról a gödöllői táborba a cserkészvonattal, melyen többi nagykanizsai és zalai cserkésztestvéreikkel együtt Indulnak Budipest, majd Gödöllő felé. Ut-Jukban felszállnak a többi állomásokon a többi csapatok, vezetőikkel és zászlóik alatt, tábuiszerü felkészültséggel. Valóságos miniatűr mozgósítás.
A .Törekvés" ugylátszlk a szerencse fia, mert a gödöllői elszállásolásnál a legexponállabb helyre került, közvetlenül a királyi kastély szomszédságába. Előreláthatólag angol vagy amerikai cserkészek lesznek a szomszédaik, ugy, hogy legtöbbjük már most nagyban biflázza az angolt és sikerüli Is már a „mis-ler" és a „How do you do mlslet Bjjun"-lg. előmenetelt lenniük Mac-Oonptd nyelvén.
Az elhelyezésnél az egész III. cser-készkerűlet egy nagy családi táborba kerül, llt foglalnak helyei a mi Tö-rekvés-ünk fial Is. Minden rajnak megvan a maga táborkapuja. A so-mogyl csrkészek három hatalmas somogyi bicskát építenek láborka-pujuknak. A nagykanizsai Törekvés ugyancsak eredeli elgondolásu kapui fog emelni magának. A régi nagykanizsai vár kapujának mintá|a után készüli várkapui, amit hónapokon át tanulmányoztak régi metszelek és históriai lapok nyomán. Dl-szilésül ott szerepel majd a régi nagykanizsai vár körűi latált régi török fegyverek, ágyúgolyók, lófarkas zászlók, amik a nagykanizsai muzeumban is lálhatók. Mindezek hangosan beszélni fognak olt a világ-nemzelek iiai előtt Nagykanizsa dicsőséges múltjáról és messzire hallható hangon hirdetik a magyar igazságot
Barlha Islván dr. parancsnok ve-zelése alatt a Törekvés csapatai már hónapok óta készülnek a gödöllői nagy napokra. Hisszük, hogy a város vezetőségénél is kellő megértést talál a reálgimnázium cserkészcsapata és anyagilag is támogatja a gödöllöi Jamboreen való részvételél.
A nlnhái hot! műsora
Pántokon: Zsákbamacska. Szombaton: Amikor a kislányból nagy
lány lesz. VasArnap délután: ZrulkbamaCAka. Vasárnap osto: Amikor n kislányból nagylány lesz.
zalai közlöny
1983 junluá 33.
A „kissáakák" díszoklevelének átadása
Nagykanizsa, Junlus 22 A Pécsett megtartott szabadtéri (Hwtomin a klikanlztai 411. elemi Mkola kis .Sáska" csapatát fegyelmezett magatartása éa gyakorlatainak csodálatosan pontos keresztülvitele elismerések épen a MOTESz Délnyugati kerülete díszoklevéllel tüntette H A díszoklevél ünnepélyes kere lek közölt való átadása |unlu> hó 25-én, vasárnap déle\'ölt 10 órakor Kiakanizsán a templom el\'lli téren ■ kitkaahtal állami elemi Iskola és a leventék évzáró ünnepélyével kapcsolatosan történik.
Aa QnMepély programja: 1. Hiszekegy, énekli a Levente Dalkör 2. Üdvözlés, tartja Kovács Illés Igazgató. 1 Dr. Krátky István polgármester átadja a díszoklevelei. 4. Oeria József étemmel való leldiizltéte. 5. Dr. TUolway Ztlgmond a MOTESz ne-«M»a üdvözli a kit .Sáskákat". 6. Üdtözló dal, énekli a Levente Dalkir. T. Siépudvary László áll. lanllónak a klr. tanfelügyelő állal adott írásbeli elltmerétének áladiti. 8. finek-ttámok ét izavalatok egészítik kl az ünnepélyt. 9. Jutalmak kiosztása, Himnusz, dltzelvonulát.
A tábla leszállította a keszthelyi traflkbetS-rök büntetését
Nagykanizsa, Junlus 22
A keszthelyi Irafikbclöiés ismeretes bűnügyének tetteseit, liatal munkanélküli keszthelyi kereskedő segédekel, a nagykanizsai törvényszék súlyos fegyházbüntetéssel sújtotta. Nyul Lőrincet 2 évi fegyházra, Bedó Kálmánt máslél évi börtönre, Oót Lajost I évi és 9 hónspi fegyházra ítélték. A vádlottak fellebbeztek a pécsi lábiához, amelynek Soói-tanácia moii foglalkozott a fellebbezésekkel. A tábla megsemmisítette a nagykanizsai törvényszék Ítéletét és Nyul Lőrincet 8 havi, Bedő Kálmánt 7 havi ét dől Lajosi 8 havi börtönre ítélte.
A színházi Iroda hlrel
(*) Zsákbamacska operellu|don-ság ma esle. Az évad pompás ope-reltslágere, a Zsákbamacska kelt ma ette ismét Irappána hatásokat.
(•) Amikor a kislányból nagylány lesz. Békefty- La|tay a mnl oparettlrodilom legjobb szerzőnevei. A Kégi nyár, meiék az írógépről szerzőinek ez sz uj alkoiása l> csupa gyönyörűség. — Vidám, hapsugatas operett ez, leleszővi a szerelem örökszép romSncaivai. Énekszámai mátis népszerűek. Srenczy Máris, Bánki Baba, Bende László, Kelell Arpíd, Acs Rózsi, Szendrey Júlia, Danis Jenő, Kéimírky Kilmán, Otl Zoltán ét Ajtay Oyörgy a főszereplői a nagyszerű operettujdonságnak, amely minden bizonnyal az évad második lorrő operelleikere lesz.
(•) Weekend. A divatot operettek közt ellő helyen áll a Weekend operett, mely az elmúlt évadban a fővárosi színpadon alapította meg orazá-göi hírét. Héttőn ét kedden ette mulatja be az együttet brllliánt előadásban.
Az alsólendvai választási kölcsönök ügye a törvényszék előtt
Budapest, Jurdua 22 | A tárgyaláson Szal Béla elmondta,
A budapesti törvényszék Schadl-tanácsa tegnap tárgyalta Szal Béla földműves bűnügyét, aki ellen zsarolás vétsége cimén emelt vádat az ügyészség.
A vádirat szerint Szal Béla levelet Irt Frtedrlch Istvánhoz, melyben megfenyegette, ha nem jár közbe Neugebauer Bélánál, az alsólendvai kerület volt képviselőjelöltjénél, hogy Neugebauer visszafizesse neki a tőle kölcsönbe kapott 455 pengőt, akkor csúnya cikket Ir az üggyel kapcsolatban.
hogy Neugebauer Bélának a válasz tás céljaira 455 pengőt adott kölcsön, de a pénzét semmi módon nem tudta visszakapni. Többen ls kölcsönöztek a volt képviselőjelöltnek, de
senki sem kapta ineg pénzét és ö ezt a módot választotta, hogy valamiképen pénzéhez juthasson. A törvényszék Szal Bélát bűnösnek mondotta ki issrolás vétségében s az enyhitő körülményekre való tekintettel 40 pengő pénzbüntetésre Ítélte, de az Ítélet végrehajtását felfüggesztette. Az itélet nem jogerős.
Stoppolótühet nyelt az idegenlégió magyar katonája, hogy ember-roncsként hazajöhessen
Nagykanizsa, Junlus 22
Szorgent János 29 éves buda|>esti asöntősegéd, miután az elmúlt évben hónapokon keresztül eredménytelenül rótta a főváros aszfaltját, hogy valami munkához jusson, az egyik októberi délelőttön elkeseredetten kószált a Dunaparton, amikor hozzácsatlakozott egy ismeretlen, jólöltözött ember. Az idegen, ak látszólag részvéttel hallgatta a fiatalember panaszait, megkérdezte, nem lenne-e kedve kimenni vele Franciaországba, ő ugyanis egy marsoillei gyár megbízásából munkásokat jött toborozni Magyarországra.
A fialal vasöntősegéd természe-tesen kél kézzel kapoll a csáhiló ajánlat után és minden boldogságát betetőzve látla abban az Ígéretben, hogy scan útlevélről, sem útiköltségről nem kell gondoskodnia, meri mindent ismeretlen jóakarója fog elintézni. Mintegy kétheti várakozás után Szorgent János és még 11 társa az idegennel együtt noveinlvr 5-én vonalra ült és két nap múlva már a angv francia kikötővárosban voltak. Az idegen a 12 magyar fiatalembert egy hatalmas kaszárnyaszerű épületbe vezette, ahol level-kőztették és orvosi vizsgálatnak vetették alá a ♦leendő munkásokat. Egyiküknek gyanúsnak tünt fel ez a vizsgálat és meg is kérdezte, hogy miért vizsgálják meg ilyen alaposan a ©\'ári munkásokat.
A vizsgálatot végző orvos erre kijelentette, hogy mindenkit alaptsan megvizsgálnak előbb, mielőtt felvennék az idegenlégióba.
A szerencsétlen magvar fiuk ekkor ébredlek csak tudtára annak, hogy lelketlen légióügynök háló jába kerüllek, aki ügyesen kicsalta őket Franciaországba, hogy ott. mint valami egyszerű kereskedelmi tárgyat, eladja őket a francia idegenlégiónak. Többen kijelentették erre, hogv nem hajlandók beállani a légióba, asOrozóhízottság azonban tudtukra adta, hogy már nincs visz-szalépéft mert a szokásos előleg?! már fel is vették, sőt el is költötté az útiköltségük rejébun. A datál-embojnk erre megadták magul .1t kegyttori sorsuknak.
Afrika. Algír, a forró sivatag... lélekélő ibáititofcl, ag\' szerencsétlenjeinek szomorú, modern ralwzolgasága követte a marséi llei napokul.
Ilároti és fél hónap olftn Szor-genl .láiWshflr arr.1 gondol I. ho^v inkább a hnh\'dt választja, mint a további ranszolgnságoí S/érencsé\'r • erre nem kerüli sor, mert közben eszél>e jutott, ha siknrrtl súlyos bei léggé lennie magái, akkor uuyis el-lx>esálják a légió kötelwkéMt. Vr év jui\\uárjAbau tchjit IcuycK kél. S
cm-es stopi>olótüt, ami szükségessé tette azután az o|«rációt. Súlyos gyomormülétet végezlek rajla, amely ulán három hónapig feküdi súlyos betegen a légió kórházában. Kz a műtét azután kalonai szem-l>ontbó! egész életéit; használhatatlanná telle.
Alig hagy la cl azonban a kórházat, haditörvényszék élé állították azon a címen, hogy n légióiról való szabadulása reményében nyelte He a két tüt. Ha czl a (vádat sikerül rábizonyítani a fiatal légiónistára, akkor még az eddiginél is szörnyűbb pokol, a colombcsi u. n. • büntető-ezredbe való beosztás várt volna rá. Innen pedig, nhol arabfeljebbvalók vigyáznak a sivatagi útépítés em-l>erölő munkáját végző, ide bímle-lóstWil helyezeit légiónistákra, ritkán került még légiónista élve vissza a civilizált világba. Innen rendszerint csak a gyászjelentést kapják meg az otthon mitsem sejtö-hpzzátartozók.
Szerencsére Szcrgnt János, akit már előzőleg érU\'sitellek ezekről a kilátásokról ,még idejekorán össze-köttelésl>e lépett mag>\'ar társaival, akik azután a hadbíróság elölt azt vallották, hogy Szorgent már Budapesten, mint artista működött és ezalkalommal is csak produkálni akarta magát előttük, hogv ő sértet lenül le ludja nyelni a stoppotó-tükel. A hadbíróság ezután fel is mentette és egy hét múlva márzs\'e-l>él»en volt az ell>ocsátó-levél is.
A súlyos operáción keresztülment eml>erronis tegnap lépte ái Mura-kereszturnái a határt és mint ilyenkor szokás, előállították a kanizsai rendőrkapitányságra, ahol ellenőrizték, nincs-e véletlenül valamilyen körözés kiadva ellene. Kiderüli, hogv igenis van. még|>cdig a budapesti törvényszék adta ki ellene egy női aranynyaklánc eltulajdonítása miatt.
A kanizpai rendőrségen Szorgtn lievallotla. hogy valóban ő lopta el annakidején az aranyláncot egy náluk vendédségbe volt kecskeméti asszonytól. I\'./. a lo))ás még akkor történt, mielőtt az idegenlégió ügynökével összetalálkozott volna. Ak-ftof ugyanis annyira cl volt keseredve, hogv ivásra adta fejét bána-tábun T-\'.>íy\'>.tlWáhmiirtál megint nagyon szüksége voll a bufelejtelö italra és mivel nem volt pénze, el-InpUt a ariukyLÁMMi\'tl amit
■ Váltigba csapolt^ enffi^H árát.
A kani/SJi rtimlőrl^Fffl^\'ság átadta az 0g%ésaA\'-gn^e i^^córözötl fiatalembert. akti már Tel is szállítottak Budapest
Tíz Szorgent Jáifift-Auda pesti vas-önlösegéd kis regénve, amil F.let ^őfelsége irt az t\'rnak ím eszten-dejCbvü, OÁvid.
NAPI HÍREK
NAPIREND
junlus 23, péntek ,,
Rdnitl katolltraa: Jizui sz. Protettin, Zoltán. Izr.: Slvin hó
Várost muzeum is H>W»)Í» "t1*"" MOlOrtOköir 4i vzrirnnp délelőtt 10-141
12 úriig.
Oyógysicrlírl í||ell ezotgítzt e hín.p-bin. iíalvator gyágytzerllr Erzrtbet «r 21. ■>. it • klilurrlztii gyágyizerllr.
OSzlUrdS nyllvrr reggel « óritól elte 6 írilg (héttő, izerda, péntek dilulán, kedden egiaz »»P rrdkník).
_ (Tarilelügyelől elismerés)
Vitái dr. Barnabás Itlvín, Zalavár-megye kir. tanfelügyelője Stlpudvary Uazló nagykanlztai III. kerületi áll. elemi iskolai lanllónak az elemi iskolai oktatás ét különösképpen az Immár ortzágot hírnévre tzerl tett kitkaniztai tornaoktalái terén elért kllünö eredményeiért dlctérö elismeréséi felezte kl. Az erről szóló ok-Iralol vasárnap ünnepélyes keretek közt nyújtják át Szépudvarynak.
— (Gyermekvonatok ■ gödöllői Jamboreere) A Máv. Igtzgalójága a Magyar Cserkész Stövetség felkérésére a cserkész világlamboree alkalmából legalább 500-aa csoportokban Oödöllőre ulazó lanulók részére Nagykanizsáról Oödöllőre 7S%-ot filléres kedvezményű u. n. gyermekvonalot engedélyezel!. Nagykanlztá-ról mint gyüjlöállomáíról a kora hajnali órában tog ezen vonal Indulni ugy, hogy már 10 óra körül Oödöllőre beérkezhetsék. A gyermekvonat ulatal közül legalább 90°/t tanuló vagy caerkétz kell hogy legyen éa ctak 10% lehel kitérő, Illetve vezelö tanár vagy tanító. A gyüjtöállomásoklg a tanulók legalább 10-ea csoportokban az 50°/o-os tanulói kedvezményt vehetik Igénybe. A Jamboreet a tanulók 50 filléres kedvezményei belépőjeggyel tekinthetik meg.
Herkules
stranűfUrGÖ
megnyílt.
zm
— Plque és ttanel takarók minden minőségben Slnger József és Társa cégnél.
= ElsOrangu mdjég kapható a Transdanub1 a Egyesült gázmalmok Részvénytdrsasdgndl.
— (A 48-as azobor-aláp) javára bécsi bajtársaktól 150 ichiliing és Stelner ezredestől 20 schilling, egy voll kanizsai honvédtől 2 pengő adomány érkezeit.
— A torontáli szönyeg-hét alkalmából a SchOtz Áruház az összes raktári szőnyegei árát leszállította.
Eaásstéil gje«ge«4g, vérszegénység, leaoványodás, sápadtság, mirigy-betegsége*, bőrkiütések, kelések, fu-ruuMHSOk ^leiben a természetes .Farew lóusl" kesertlviz szabályozza a.beink, twt*i<a fopH>»\'jfnftMWí*ét, Az orvosi tudomány számos vez&n lérlia mcgtjóitMtyt airót hogy. a Ftrens léssot víz hatása iniiidíg Hit tüilöen bevált , „ujj,
— Legfinomabb minőségű, k-g-tlivalosabta féiftraliavásznak in nyíri szövetek Stngernél. .ivii.jjiv Báliig
1B33. lunlui 23.
ZALAI KÖZLÖNY
A féláru szombathelyi utazásra
különvonat Indul jullus 1-én Nagykanizsáról. Jelentkezni lehel a me-neldlj lelizeti\'-iével a Zital Közlöny szerkesztőségében. Jelentkezési ha-t\'J\'dö Junius 26. A meneltli) III wl.-ályon oda és vissza együtt 5 20 P| másodosztályon 7 00.
\' — Strftndpyjamák és ker:iruhák készen, egyes modJidirabok Schütz Áruházban.
— (Adományok a zeneiskola évvégl jutalmazására) Kovács-Sabestyén Tibor 10, Angol-Magyar Bank fiókja 10 pengő, Ouleubetg könyvkereskedés 3 drb. hang|egy, Schless könyvketeskedés 2 drb, hangjegy, Mair József könyvkereskedés 2 drb. könyv adományt Juttattak ujabban a fenti célra, melyekéti e helyen is meleg köszönetet mond a zene-Iskola Igazgatósága.
Férfiaknak nyárra tropical szövet a legmegfelelőbb I Pehelykönnyű, nem gyűrődik, mindig elegáns! A legszebb választék Schützaél.
— Villamos vasalók, resók, olasón, részletre: Transdanubia.
Kit diák (vagy dláklcány) Nagykanizsán, ur! családnál, minden Iskolahoz közel, magányos, csendes házban, szeptemberre olcsón teljes ellátást kaphat, gondos felügyelettel, esetleg oktatással Érdeklődni lehet: .Zalai Küzlün^" szerkesztősége, Nagykanizsa.
— (A Levente Labdarugó Szakosztály Intézőbizottsága) ma esle pontosan fél 9 órakor rendkívüli ülést tart a Spllzer kupa-mérkőzések megrendezése agyében. A tárgysorozat fontosságára való tekintettet a tagok teljes számban való meg|elenését kéri az elnökség.
— Ciodálkozva lógják nézni I Még tegnap barna, ma már szőke, de haját nem festettel Mindezt a .Feketelejü Hydrogénes Shampoon" tette.
— Női és térfl fehérneműanyag
minden színben és minőségben. — Slnger divatáruház.
— (Elgázolta a saját kocsija) Mátés Oyörgy 22 éves ktskanizsai fuvaros csütörtökön délután hsza-lelé Jövel a pacsal vásárról, Mor-gánypusztánál oly szerencsétlenül esett le a kocsiról, hogy keresztülment lábán a szekér. Oózon István kastélyából értesítették telefonon a kanizsai mentőket, akik Jobblábszár-töréssel beszállították a kórházba. „Igmándl"-ból nem kell potiár-
Jszámra Inni, Negyed vagy fél pohár elég azo-[kott lenni I
— Tropical inganyag, Porosol ingoxford a nyár folyamán nélkülözhetetlen. SLeliős, pehelykönnyű, larlós. Legnagyobb választék a Schütz Áruházban.
—\' Bútorvásárlás — nem gond t Teljes berendezéseket rendkívül előnyös részletfizetésre, sót kamatmentesen Is szállítunk. Kopstetn butor-á\'uház, Horthy Miklós-ut 4.
= Lendamast és frottler tőrül-kőzók nagy választékban — Slnger dlvatdruházban.
URAIM,
akarnak elegánsan öltözködni?
Utánozzák az elegánsan öltözködő nagykanizsai hölgyeket s
-nél.
(Ujunkul rádlúltUnUii * ■ataaralé-,lal InUaatlalaMtl aata 10érakar, Eafta, alwntaroa tdO várhatá a attalae aalkkaaáaáaat.
Mosó árult:
Bourette kedvelt női és férfi ruhaanyag P 1.40, 1,20
[és 1.—
Színes bourette nem végben festett, hanem
színesen szövött szavatolt szintartó . . . P 2.—
Vízhatlan ruhavászon viharkabátnak, porköpenynek . .... .t......P 2-40
Szintartó női és férfi ruhavásznak a legnagyobb választékban. Tiszta selyem férfi ruhaanyag ismét kapható.
Gyapjú áruK:
Alanti cikkeinket legjobban ajánlhatjuk, nem gyűrődik, pehely könnyű, porozus szövésénél fogva szellős, hygiénikus, szóval a legmegfelelőbb és legelegánsabb férfi ruhaanyag.
31 Grado, Riviéra, Siimatra 140 cm.
három különböző minőség, egység-w ára most 3 méter......P 21.
Tropical, Fresco és Sanmarco 150 és 140 cm. széles szintén külön-E böző minőségű szövetek, de most
) egységáron 3 méter csak . . . P 27.—
Kasha regatta és tennlsznadrág . . P 6.80-tól
A legdivatosabb valódi angol nyári és tavaszi férfi szövetekből még egyes ruhák kaphatók.
Gyermek és tanulóknak ruhára alkalmas férfi szövet maradékok állandóan kaphatók.
R legnagyobb választék Kiváló minőségek Legolcsóbb szabott árak
— Székelési zavarok, bélgftrcs, puffadtság, gyomorszédüíés, izgultai
állapotok, szividegesség, félelemérzés, bódultság és általános rosszullét esetén a természetes .Ferenc József" keserűvíz a gyomor és bélcsatorna tartalmát gyorsan és fájdalom nélkíi kiüríti, a vérkeringést előmozdítja b tartós megkönnyebbülést szerez.
XlrloM zárlat
Pária 20 38, London 17-58\'ft, rk
42125, Brllucl 72-40, Milano 2718\'A Madrid 43-95, Amsterdam 208-10, B«lt|n 12300, Wien 75-15. Siótla -:-. P>4# I5-4I1/!, Varsó 5805, Bodapeat -■•*, ~ 1 irid 7-00, Bukarest 3-08
Tsraénytó»«de
Buta ttaxav. 16-oa 11-90-1235, 77-es
11-85-12-65, 78-as 1210-1285, IWa
12-35-1310, 80-as 12-45-1323. dunin-tull 76-os 10-70-1085,77-ra 10 85-11 00. 78-as tl 00—II20. 79-ea 11-20-1140, 80-aa 1135-1159. roza 515-5-2(1 lak árpa 8 10 -8 30, aab 8 05-J15, W-geri 7 70—7 75, korpa 5-20 -53a
VALUTÁK Angolt. 1945-1985 Belga lr. 79-18-79-74 Csen k. 16-95-17 07 Dánk. 86-411-87 60 Dinár 7-20-7-70 Dollár 460 00-47000 Francia 1.22-30-22-50 Holl. 23000-232-25 Zloty 84-35-84-85 Ut 340-3-44
L«va 4-00-426 Líra 29*90-30 SU Márka 135-70-136 80 Norvég 9800-9900
Peseta ----\'—
Scblll. 77*50-80 50 SYálclf. 110-70-111-40 t.ádk. 100.00-10100
DEVIZÁK Amst. 230 20-23220 Belgrád 780-7-90 Berlin 135-80-136-80 Brllssel 79-26-79-74 Bukarest 3-41-S43 Kopenb. 86 60 87-60 London 19-47-1961
Madrid —•-•—
Milano 3000-30-18 Newy. 46400-47000 Oaxlo 9300-9680 Pária 22-35-22-47 Prága 16-95-1706 SzóBj 4 IHM-14\'A Stockh. 98-2099 00 Varaó 84-55-64-98
Wien —■-■—
Zürich 1108>111\'40
Wl«n claartng árfolyama t 80.454.
Btrttntoár
Fel hallás 4647, eladatlan 2064 - Elsírandó 084-0-85. awdett 0-78-0-80, >« dott közép 0-75-0-78, könnyű 0-70 -0-71 l-aó rendű öreg 0-74 0-76 ll-od rjodS öreg 0-70 -0-72, angol allldí I, 0 88-092, szalonoa nagyban 108-000, z»lr 1 J0-1-26, bna V&-1-24, félserrfs 1-04-1-14,
Kiadja a laptulajdonoa Közgazdasági Ri. Outenberg Nyomda éa Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelóa kiadó 1 Zalai Károly, interurbán telefon: Nagykanlzaa 7a aaám
Áruftászban
NagyHanlxsa legnagyobb óruőtíxa-
Szőlömoly Almamoly Pókhállósmoly
Irtására, bordóiléhez keverve Jtrzota vagy Derein porzószerek:
Molex vagy Molex „P"
Varasodás vagy Llsitharmat
ellen permetezőszerek: Sulfarol, ámonít. Solbár vagy Vlnol Kombinált permetezőszerek: Noepraaen vagy TlitokH Kombinált porzószer: PuBwarr al
Le?éltetü, pajzsteiü, íértett
irtására: Pronlkol
haunálhatók.
Ne mulasaza el a hernvóenyv-gyürflket felrakni t
Védóazerek beaierexhetők :
ORSZÁG JÓZSEF
mai.mStrágya i«k.nSvényv*deltat-
azerek kereakedéaébeu Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palota mellett)
zalai közlöny
193a |unlu» 23.
Legolcsóbban FEST
Legszebben TISZTIT
VARGA
ruhafestő, vegytlsztltó, gőzmosó Dzeme
Hunyadi-utca 19.
w*__
Horthy M.-ut 8.
APRÓHIRDETÉSEK
(MgUéfjekat megbízásból veszek — Stern üveg é» porcellán kereskedő, Város-hás palota. ___2323
KtlK)nbe)áratu elegánsan bútorozott tzoba fürdószobahasználattal kiadó. Csányl László-utca 8. t. em. 42
Raktáron la«5 Saaaca árukat Igán oloaóa elóiuoltjuk. Armuth, Ba«ár-ud«ar.
Egy ügyed rlkkanoa felvétetik — a Vasúti Hlrlapárudában.
Tangail és korpa legolcsóbb na.>\' árban házhoz szá\'lltva kapható Fischer b> Leitner cégnél, Király-utca 8. 2471
POQÁNYVÁRI
uradalmi fajboralm kaphatók llterenkint már 80 fillérért. Legkisebb tétel 25 liter. BROSS KAROLY földbirtokod imi Batthyány-utca 26. szám.
Oxlot vagy Irodónak alkalmas szép, világos, kirakat ablakkal biró száraz helyiség Csengery ut 14 alatt (Csengery-részen) aug. J-re kiadó, olcsó üzletbér melleit. 41
Klnlzsy-utca 2. alatt egy modern világos háló azonnal oladó. 2423
Különbcjáratu 3 szobás utcai lakás sxonruüra kiadó, Deák-tér 8. Bó/ebbet a házmesternél 2421
Különféle bútorok aladók Király-utca 35. szám alatt. 2463
Tavasz utct 21/a. számú hás (Katonaiét) szabadkézből óladé. 2466
Eladó Mgylaltgép, hatliteres, fagylalt aparát, háromtartályos Szemereu. 21. 2469
KOszOnetnyilvánitás.
Mindazon jóbarátainknak, rokonainknak és az ös&les ismerőseinknek, kik boldogult jó feleségem, leányom, illetve testvérünk Polgár Andráaná v
mOL Knoliol ai.alla
temetésén megjelenni szívesek voltak, ezúton mondunk hálás köszönetet
A gyászoló család.
Hirdetmény.
A m. kir. Pénzügyminiszternek a közadók után járó késedelmi kamatok leszállítása tárgyában kiadott 1933. évi 41.600/VII-a. számú rendeletéről az alábbiakban értesítjük a közönséget.
Az együttesen kezelt közadóknak, valamint az egyéb negyedévi részletekben fizetendő köztartozásoknak késedelmes befizetése esetében évi 6% késedelmi kamat fizetendő. — \'Amennyiben azonban a tartozás az év végéig ki nem egyenlittetik, az év Végén mulatkozó hátralék ulán évi 9%-ps késedelmi kamatot kell számítani. Az előző évről fennmaradt háttalék után 9 százalékkal számított késedelmi kamatból a 6 százalékot meghaladó részt a főkönyv lerovási részének lezárása alkalmával a tőketartozás javára kell átszámolni akkor, ha az előző évben hátralékban maradt adózó az év folyamán tartozását teljesen"kiegyenlíti, avagy legalább oly összegű befizeiést teljesített, hogy a tőkére elszámolt összeg a folyó évre előirt adónak legalább 125 százalékát kiteszi.
Az illetékek és egyéb köztartozások késedelmes befizetése esetiben, amennyiben a tartozást az esedékesség napjától számitolt egy éven, illetőleg az engedélyezett határidőn belül befizetik, évi 6 százalékos — ha, pedig azt csak későbben fizetik be, évi 9 százalékos késedelmi ka-majott kell fizetni.
(2600/1933. M. E. sz. rendelet 10. § )
Nagykanizsa, 1933. évi junius hó 22-én.
Nagykanizsa megyei város i47i Adóhivatala.
HIRDESSiü
a „Zalai K8xjBny"-ban.
Kedvező alkalom ! Üzletváltozás miatt
nöi MalapoKaí
mélyen leaxölllío/í úron
/tlaUi/daok meglepő sxépen KéaxUlnvK I
nr&nyai £.
hpIapifzle/ébeD „ Horthy MIKIú.-u t O-
Kazatponyvátc kocsi- éa sátorponyvát
legolcsóbban kíszilünk Bsktiron lett poBytíkal sikálni áron áraülfjuk
J a v i I á i o k a I jutányosán elvállalunk.
HÍRSCK ÉS SZ£GŐ.
Nyaralásra:
1 gramofonok
— olcsón, részletre,
v>
1.— pengőtől
gramofonlemezek
(lemezkölcsönzés)
Telepes rádiókészülékek
ingyen kölcsönzése
Villamos vasaló-bérlet
(minden feszültségre)
1320
TRANSDAMIBIA R.-T.
Csengery-ut 6.
Telefoni 4-13.
SE;
A cigaretta füstje... elszáll a levegőben, a hamut a szeméttel együtt a szobából kisöprik. Naponta csak három cigarettával sziv el kevesebbet és megtakarít annyit, hogy a megtakarított pénzből
Saját Otthont
teremthet magának a magyar tenger paradicsomában,
Balatonfenyves üdülőtelepen.
Már heti P 2-70 lefizetésével,
tehát annyival, amennyibe naponta három cigaretta, vagy egy korsó sör kerül, vásárolhat magának egészséges partmenti villatelket strandjoggal.
Saját otthona lesz . gyümölcsössel, szőlővel, parkkal.
Kérjen még ma díjtalan prospektust térképpel, árakkal a
Inkey központi
villatelkekről.
Bővebb felvilágosítással szolgál: Szabó Antal Nagykanizsa, Fő-ut 5,
A „Zalai Közlöny" előfizetői és spinűnként! vásárlói 25 százalék enptiilménybnn reszesfllnek.
i
H|fom«loll ■ UptuUjrtono. Kön«Kl«ígi R.-T. OutabMí Nyomda- é« Dílz«UI Ijipldndó Vállal.U k0iiy»nyom(U|it«n Nityküuuio. (tfdalOa UtlelveielS: Zlűíű Kíroly.)
.m
73. évfolyam 141. niám
Nagykanizsa, 1933. junlua 24, tzombat
Ara 14 Mér
ZALAI KÖZLÖNY
SatrkeulMg f, kiadóhivatal: Fiat 5 izém Megjelenik minden reggel, .bétló kivételével
POLITIKAI NAPILAP
Felelöc szerkesztő: Barbarlts Lajos
Béilzetésl iri : egy héta » pengé BO Iliiéi Sít (ken tétégi éi ktsdóhhritalt teleion: 78. aa
királyság helyreállítását sfirgették a felsőházban
Budapest, Junius 23 A felsőház pénteken tárgyalta tovább a költségvetési javaslatot. Szőke Qyula a legitimizmus kérdésével foglalkozott és hibázlatta a miniszterelnök kijelentéseit. Somsslch László gróf kérte a kormányt, hogy minden eszközzel segitse a mezőgazdaság talpraállilását. Chorln Ferenc követelte, hogy mélyilse ki a kormány az Ausztriával való kereskedelmi kapcsolatainkat és igyekezzék megteremteni ennek a politikai feliételelt. Berzevlczy Albert rámutatott arra, hogy a népszövetség alapokmánya ellentélben áll a trianoni szerződés rendelkezéseivel és már et a körülmény is kötelezővé teszi számunkra a revíziós törekvéseket. Nem helyesli a personál-uniót.
Budapest, Junlua 23 (Éjszakai ttUJonjtlentés) A délutáni ülésen Mikes János izombathelyi megyéspüspök kijelentette, hogy bizalommal van a keresztény és konzervatív alapon álló kormány iránt. Kifogásolta azonban a kormány pártszervexkedési mozgalmát és sürgette a királyság helyreállítását. Mánál Sámuel leszögezte, hogy Bleyer Jjkab eljárását még az itt élő kisebbségek is helytelenilik.
Oömbös miniszterelnök a mai ülésen fog válaszolni az elhangzott felszólalásokra.
A kisgazdapárt és Gömbös berlini útja
A Hix pésUki SUm
Budapest, Junius 23 (Éjszakai telefonjelentés) A Ház pénteki ülésén a mentelmi ügyek letárgyalása után Eckhardt Tibor a napirendhez szólva, leszögezte a kisgazdapárt állásfoglalását Gömbös miniszterelnök berlini útjával kapcsolatban.
Kijelentette, ha Németország hajlandó velünk inlenziv gazdasági kapcsolatot létesíteni, akkor semmi okunk sincs az elzárkózásra. Ausztriával közös érdekünk, hogy megakadályozzuk a balkáni módszerek elterjedését Európában. Ausztriának Magyarországgal való egyesítése és a német piac megszerzése irányítsa a magyar politikát I A Ház legközelebbi ülése kedden p \\tfiz. Ekkor tárgyalják le az 1931/32. évi zárszámadást.
Junius 29-én teszik közzé a tisztviselői kinevezések és előléptetések listáját
A korriAny feloldotta a buzak/vlteli tilalmat
Budapest, Junius 23 A kormány tagjai pénteken délelőtt minisztertanácsot tartottak. Letárgyalták az egyes miniszterek előterjesztéseit, amelyek a minisztériumok és alárendelt halóságok tisztviselőinek kinevezéseit és előléptetéseit tartalmazzák. A minisztertanács az előlép-
tetések névsorát junius 29-én teszi közzé. Kállay Miklós földmüvelésügyi miniszter belelentette, hogy az Ausztriával kötött megállapodás értelmében 14.000 répa munkás mehet ki Auszhiáha dolgozni. A minisztertanács feloldotta a buzakiviteli tilalmat.

Londonban Amerika belső viszonyainak megjavu-lását és a valutám megegyezést reméilk
Roosevelt elnök csak a legszükségesebb esetben utazik a londoni konferenciára
London, Junlua 23 (Éjszakai telefonjelentés) A Daily Nev/s Roosevelt elnök tervezett londoni uljával kapcsolatban illetékes helyről megállapítja, hogyha Moley államtitkár szükségesnek találja a gazdasági értekezlet sikere érdekében az elnök jelenlétéi, akkor Roosevelt elnök nyomban hajöra ül.
Az elnök nem szállana partra Londonban, hanem a Themse torkolatánál horgonyzó hajója fedélze-tén fogadná a politikusokat.
London, Junius 23 (Éjszakai telefonjelentés) A világgazdasági értekezlet egyik pénzügyi albizollsága kimondotta, hogy nincs szükség az aranypénz belső forgalmira. A hangulat ígyébkénl igen nyomott volt a folyosókon. Általában azt remélik, hogy Amerika belső viszonyai 8—4 hélen belül ugy megjavulnak, hogy lehetővé teszik majd bizonyos iágabb körű vaiuiárls megegyezés létesítését.
A kisantant a legerélyesebben állást foglal a magyar-osztrák egyesülési terv ellen
Az olasz sajtó szerint az egyesülési terv nem egyéb, mint a kisantant titkos hátterű álhlr-kampáuya
Páris, Junlua 23* Londoni jelentés szerint az olasz diplomáciai kar semmiféle lépést nem tett Angliában Magyarország és Ausztria egyesítése ügyében.
Angol politikai körökben különben is kijelentenék, hogy az angol kormány különben sem foglalna hivatalosan állást ebben ai ügyben, mert a kilátásba helyezett gazdasági előnyük nem érnek fel a megoldás politikai vonatkozásával. ■ y
Páris, Junius 23 A .Quolidien" hosszabb cikkben foglalkozik az osztrák-magyar per-sonsl-unió kérdésével. Azt irja, hogy az egyesülés sem akadályozná meg Ausztriának Németországba való bekebelezését.
Budapest, junlua 23 (Éjszakai telefonjelentés) A világsajtóban meg|elcnl sma hírekkel kapcsolatban, hogy az olasz kormány a magyar kormány előtt is felvetette volna az Ausztriával való egyesilé-sünk kérdését, illetékes kormány-
körökben kijelentették, hogy ez a hír nem felel meg a valóságnak.
Bukarest, Junlua 23
(Éjszakai tele fon jelentés) Az Ade-verul szerint a román kormány felhatalmazta a külügymlniszlert, hogy a másik kél kisantant állam kü-ügymlniszterével együll a leghatározottabban foi;lal|uri állást Mussolini egycsilésl tervével szemben. A lap szerint, ha máskép nem megy, altkor a kisantant megismétli azt az eljárási. melyet IV. Károly Magyarországról való távozása, majd ugyanaz év ószén a Habsburg ház detronl-záclója alkalmából tett.
Róma, Junius 23 (Éjszakai lelefbnjelentés) A Otor-nale d\'itatia nagy cikkben cáfolja az Ausztria—Magyarország egyesítéséről szóló hireket. Liszőgeíi, hogy ez az álhlr-kampány a klsantant-nsk egy u|abb tilkos hátterű akciója csupán.
(f>Inakat ráMhltnlM a K„t.«r»\'*-gial IsMntisleMI MŰ 10 érakor, NSéraékatt ta.l.g IdS várhat* alwatarrat-
& körzeti elemi Iskolák tornafinoepélye
Az Izr. elemi iskola torna-vizsgája
Nagykanizsa, lunlus 23
Már kétszer esett. Csütörtökön is megkezdie, hogy utána ragyogó napsütés legyen és megtarthassák a sokak által várt elemi iskolai torna-vizsgát. Az Ég talán annak az 1600 főnyi ragyogószemü, Uuneplőbe öltözött gyerekseregnek akart kedveskedni vele, hogy megmutassa nekik, mégis csak szép az életi Öröm fiatalnak, gyereknek lenni. Zenére ütemesen menni, hogy csak ugy dübörög a föld. Szól fogadni a lanlló néniknek éa bácsiknak, akik belsnilották őket. Ilyenkor ugy irigylem ezeket a tanltónénlket és tanltóbácslkat. Milyen nagy öröm lehet az: végigvonulni a városon 7—11 éves leányokkal és fiukkal, minden szem őket nézi, őket figyeli, akik viszik, vezetik, tanítják a jövö Nagytnagyaror-szág u| szellemben nevelt, Öntudatos magyar anyáit és harcos katonáit. Hétköznap van" és mégis tele a tribün a Zrinyi-pályán. Szorosan egymás mellett s sok anyán, apán és testvéreken klvfli mindenki, akt szeiell a fiatalságot és a testedzést. Mint a madárcsicaergés, bizsergeti meg az ember falét a sok kedves gyerekhang, de egyszerre csak csendes lesz mimíen ajak. Feszes vi-gyázzba merednek a kis lábak, mert megkezdődik az ünnepély és felcsendül a magyar nemzett imádság, a Himnusz.
Egymásután peregnek le a műsor számai óramüszerü pontossággal. Az ember egyik ámulatból a másikba esik. Mint egy Andersen-mese apró delnői és lovagjai, elevenednek meg a Zrinyi pálya zöld gyepén, hogy elvigyék a mindennapi élet keserves kenyérgondjait. Ilyen tornavizsgákon lehet legjobban látni, hogy mértföldes csizmákksl rohan az idö és a kuliura. Mintha Angliában lenne az ember, ahol minden a gyerek. Hála és köszönet ezért a derék pedagó-gusoknsk. Amit nyújtottak, nem lehet egyhamar elfeledni.
Kedves gyerekek, nektek is nagyon köszönjük. Csak továbbra is igy I Fogadjátok meg a tanító nénik és bácsik oktató szavait és akkor hü fial lesztek az egykor reátok támaszkodó Magyar Hazának. *
A körzeti elemi iskolák tornavizs-gájával egyldöben tartotta évzáró tornaünnepélyét a helybeli izr. elem
% ..
iskola Is. Szépszámú clSkcIC közönség Ryüll össze a; Intézel udvarán, hogy tanuja legyen az elmúlt iskolaév ujabb eredményének. A lorna-tanltójukat, lázár Arthurl már nem kell olvasótáborunknak külön be-mutitni, hisz a kereskedelmi iskola hasonló beszámoló|in m.1r móllalluk azokat az érdemeket, melyeket az il|uság nevelése körül szerzett. Elég dicsélet az érdeklődő szülők és ba-ráiok hálás lekinlete, amely minden gyakorlat után megismétlődön. Kötött a helyünk, hogy lészleles be számolót adjunk minden egyes számról. Akt ott volt, az személyesen meggyőződhetett, hogy Jó kezekben van a kisleánya, meg a kisfia. Az ünnepély után az egybegyűli közön-sig a Ilu kézimunka, slö|d ée női kézimunka kiállllást tekinteite meg. Mindenki a legnagyobb elragadtatással hagyla el az Iskola kapu|át.
Ho/Já