Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
10.91 MB
2010-03-08 14:18:06
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
644
3891
Rövid leírás | Teljes leírás (1.59 MB)

Zalai Közlöny 1933. 146-171. szám július

Zalai Közlöny
Politikai napilap
73. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

73. évfolyam 146. Mám
Nigykaolzu, 1938. jullut 1, szombat
Ari 14 Kiér
ZALAI KÖZLQMY
taeikcutőtég ét kUdóhlvtUI; Pő«t 5. uim. Megjelenik minden reggel, hétíö kivételével
rVLITIKAi NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElöíLtetéíl ára: r.gy hóra 8 pengő 80 ülléí Sierke>«tő^gl éa kiadóhivatal! telefon: 70. u
A zalavári apát 306vesapáti jubileuma
Zalaapáti, Junius 30
(A Zalai Közlöny tudósiló/ától.) A íivngyar Szent Benedek Rend életében ritka ünnepség zajlott le Zalaapátiban junius 29-én. A Rend nesztora, a 85 éves KrtlUr Miksa, zalavári apát ünnepelte apátságának 30-ik évfordulóját.
A jubilánst 1903-ban nu-g I. Ferenc József nevezte ki zalavári apáttá. -
A kegyurasága alá tartozó plébániák mindegyike sok szé|>et és jól kapott tőle 30 éves működése alatt. Eszlergály és Zalavár uj lem-plomai, a zalaapáti, csácsbozsjki és nagyradai templomok ismételt renoválása, uj iskolák épijésc stb. a Rend áldozatkészsége mellett elsősorban az ö agilitását és a lelkek érdekében kifejtett szinte apostoli buzgóságát dicsérik. Jóságos szivéről és mély szociális érzékéről nemcsuk az uradalmi,, cselédek, hanem a környék lakósságának százai is tanúságot tesznek. Tevékeny részt vett Zalavármegye közéletében is. Megyegyűlési felszólalásai mindig a l>őlcs józanság, tiszteletet parancsoló higgadtság és mélységes szerénység nuntuké]wi voltak és ezzel a megye egész közönsége előtt osztatlan tiszteletet és meg-l>ecsülésl szerzett magának. Kiváló érdemeinek elismerése volt már 1024-ben, aranymiséje alkalmával, a kormány főtanácsosi kinevezés.
A jubileumi ünnc|>ségck sorát a zafaapáli Iskolák kezdték m.*g ínég a snult héten. Junius 28-án este székhelyének, \'Zalaapáiinuk közönsége ünnepelte lampionos íel-vonulással és a dalárdák énekszámaival uj disz|>olgárát. fem// Jusztinján. dr.. biboros hercegpriuuís, titkára kíséretében már délelőtt megérkezett a jubileumra. Ugyancsuk jelen voltak Keh-mcn Krizosz-tom pannonhalmi főapát, dr. Sárközi/ Pál főmonoslori perjel és lir-áfilyi László dr.\' a szegcdi egyetem tanára, (iyöntórey György Zalavármegye főispánja a kormány képviseletében, Malaliiixzkji Ferenc, felsőházi tag, Gcrgi/i\'. Ipoly csornai prépost, liÖdy Zoltán alispán s még sokan mások. Megérkeznek az apátság kegyurasága alá tartozó (\'.sács-bozsok, Esztergály, Kiss és Nagy-rada, Zulaapáli és Zalavár községek politikai ós egyházközségi képviselői.
Az ünnepség fénypontja az ílpáV hálaadó főpapi szentmiséje volt. Közl>en Kehmrn Krizoszton, pannonhalmi főapát mondott szentbeszédet, mélyben kiemelte, hogy Szent Benedek Rendűek itt Zala-vármc^yében az volt a hivatása, hogy a hajthatatlan pogány magyarságot beletörje Krisztus szelid igájába. Kzt a munkát végezte. 950 éven ál a Zalavári Apáiság.
Tizenkét órakor a küldöttségeket fogadta a jubiláló apát.
A tisztelgések után az apátság látta vendégül a küldöttségeket. Az
asztalnál elsőben h\'ehmen Krizosz-lom pannonhalmi főapát üdvözölte a bil>oros hercegprímást, (iijömö-rei/ György főispánt, Zalavármegye többi megjelent képviselőiét, majd a zalavári apáiurat. Erdélyi László dr. egyetemi tanár, az apálur egy-
kori tanítványainak nevében mondóit lelkes pohárköszöntői. (iyömö-rcy György főispán emelte ki ezután a jubiláns felemelő emberi tulajdonságait. Az üdvözlésekre a nála megszokott kedves közvetlenséggel válaszolt az ünnejx\'ll.
Az arany-ultimátum felborulással fenyegeti a világgazdasági konferenciát
. London, Junius 80
A világgazdasági értekezlet épületében pénteken nagy sürgés-forgás és izgalom volt az öt nagy arany-állam titkos tanácskozásai alatt. Itir szerint az öt állam határozati javaslatot készül Anglia és...