Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
11.34 MB
2010-03-08 14:29:41
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
644
4982
Rövid leírás | Teljes leírás (1.5 MB)

Zalai Közlöny 1933. 223-248. szám október

Zalai Közlöny
Politikai napilap
73. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

73. ftrMjnun 223. uáa
Nagykuíxu, 1988. október 1, vasárnap
Ara 16 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
Sxeikeutftaég él kiadóhivatal: Főút 5. tűim Megjelenik minden reggel, hétlö kivételével
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
ElólUetéil ára: egy hóra 8 pengő 80 ülléi S*erke»»tö»ígt éa kiadóhivatal! telefon: 78. n
Genf és Szlrmja
Irta : dr. Sxobó Zalgmond
A TOult héten ez történt. A Népszövetség genfi delegátusai tün-telrt tapssal honorálták Dolfuss kancellár beszédét, amelyben kijelentette, hogy Ausztria népe az utolsó csepp vérig megfogja védelmezni hazájának függetlenségét. I«elkesen megtapsolták a kis snájdig kanoellárl, de a In-ígért 3(X) millió silling kölcsönt nem folyósították. A leszerelési értekezleten a francia külügyminiszter most már tudja a jó Islen hányadszor kijelentette, hogy nem egyeznek bele abba sem, hogy Németország önvédelmére fegyver ke zl íessé k. Amire Neurath német külügyminiszter otthagyla Genfet és Paul Boncour urat, mire az utóbbi is hazarepült. Sinaiában összeüllek a kisenctentc miniszterei, akiknek Carol és Sándor királyok asszisztáltak, a jó Isten tudja, liogv hányadszor kijelentették, hogy mindenben szolidarisak; a gazdasági egység kérdését jövő évre halasztották, jól megebédellek a román király asztalánál, azlán elutaztak (ienfbe. Budapesten azonban átutazóban a pályaudvaron lefotografáltatták magukat egy barátságos, meleg kézfogás pózában.
Benes és Titulescu urak azonban jobban szerették volna, lia azon a ké|>en barátságos kézszorítás pózában Gömbös Gyula is otl lett volna. Mert ha Magyarország is beléjmea kisenlctelx\'. akkor az fí szájuk ize szerint rendezve lenne a dunai államok kérdése, nem kellene félni Mussolini-tői, se a revíziótól és nem kellene folyton hangoztatni, hogy minden talpulaltnyi földet fegyverrel fog nak megvédeni, bár ez utóbbit maguk sem hiszik el egészen.
A leszerelés, a nemzetek egyenjogúsági kérdése, a Duna medence államainak rendezése, sőt tovább mehetünk, az európai egyensúly kérdése, vagyis jobban mondva a l>éke vagy háború kérdése ma már Németország és Magyarország nélkül meg nem oldható. Ausztriának ebben a kérdésben döntősze-repe nincsen, mert jelenlegi önállósága problematikus £s ha meg is tapsolták Genfbon Dolfussl, otl mégis nagyon jól tudják, liogv az Ancshlusst csak ideig-óráig lehet megakadályozni. I)e a genfi tárgyalásokból, a kisenetente szinajai konferenciájából és a világsajtó közleményeiből az is kiderül, hogy Kurópa nagy politikai ós gazdasági szanálását csak egyetlen egy gyógyszerrel lehet meggyógyítani ésez az elhibázott békeszerződések r:vi-ziója.
Mussolini a négy hatalmi szerződés szövegéből kénytelen volt kihagyni a revízió megvalósításának elemi szükségességét, Franciaország még mindig ugy véli, hogy kis szövetségesei iránt nem lehet hálátlan és a nekik busásan odaajándékozott \' területek revíziója
nemcsak Franciaország biztonságát, de a békél is veszélyeztetné.
Amig Németországban a Slrese-mann által inaugurált locarnói han gulat uralkodott és a megcsonkított Magyarország fékentartását a kis-ententere biztá^k, a francia biztonság kérdése és ezzel az utódállamok területi integritása Ls cl volt intézve. De jött lliller és elemi erővel törte le a megalkuvó marxizmust, életre kellette a német nép nemzeti érzéséi és ma nem a békülékeny stresemannislákkal. hanem a nemzetek egyenjogusilását követelő, számában és erejében félelmes és hatalmas hitlerista Németországgal van a franciáknak dolga.
Másrészt pedig Magyarországon is megszűnt az óvalos, kertelő Bethlen féle polilika, mely a béke-revizió kérdését csak óvatosan ke. rülgctte, de kimondottan j>olitikai program pontjául nem tette. Gőm-l)ös Gyula kormányra léptékor a -nflu...