Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
3.37 MB
2007-02-13 13:11:26
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
634
6631
Rövid leírás | Teljes leírás (582.61 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1880. január - 1-9. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

W

188O.J.nn4r l-éu.

)

ZALAI KÖZLÖNY
elIkbi.JEALA.BOMOGYI KÖZLÖNY.1
BHnttssár •vr. . . • zrt.
A. tsp is»n»m! rinlt illeti kSxleméayek •
rssrksaitosla, azyagi r*tss« ilMI boslsmtnjek psdir a kUdíboa béroe«tv*
nafvsd évre . . Egy -*>* ?»«
Hlrsstsss*
• basáboa patiuorbsa
7, msaodasor 6 ? mindsn
loribbi aorert 5 kv.
NTCLTTÍBBES oroaktnt 10 krírt vt-
tstnsk fal.
II zjnestári üUtók minden.
- lUH hirdetésért kal»r*
30 kr iwtsndS.
WIIMlttsáz.
j B«rzj.atstl.n lentik, esak itmert aronkstsr-f fogadtatnak •1.1
éziratok vissss ai kUdetaek.

S-KanLaaváro. helyhatéaiíinak, .leutal 5tó. tüwlté-egyl.t", a ,»..kai,l««.l ker..k.d.l«i . lp.rb„k«, „?.-ka.iu.l Ukarékpénztto-, . .ití.m.sj.l^Itaíáno. Unitét^ Mlet", a .?.-kaniMai kladed-aeveló egy««ai*t«, a „soproni kcrMk^elml • iparkamara a.-kaniuai WlválMztni.n,.- . több n>«Vvei és Táróul es;,e«ill«t hHaUU.
Hetetiklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön oiegjeleuo vegyes tartalmú lap.

Előfizetési felhívás
a
..Zalai Közlöny"
1880 dik évi 19-dik folyamára.
Daczára az idő mostohaságának, egy jobb jövó reményében folytatólagosan kiadom az általam alapított, s nem csekély áldozatul fenntartott s 19 dik évfolyamába lépő .Zalai Közlönyt* hasonló alakban 8 független szellemben szerkesz-tetten.
A megye minden részében van e lapnak önzetlen munkatársa és azért minden nevezetesebb mozzanat gyorsan és hitelesen közöltetik 3 minden más helyi lapot jelentékenyen megelőz azáltal, hogy hetenkiüt kétszer adatik ki, mi a hirdetésekre nézve is sokkal előnyösebb és méltán figyelembe vehető.
Bizva tehát a mélyen tisztelt közönség hazafias érzületébe, törekvésemben lelkes pártolásával fog továbbra is buzdítani s csüggedést nem ismerve, tömeges részvétével, szellemi és anyagi pártfogásával lelkesíteni.
Etöflzetéfi ár: 1880. január—márt. évnegyedre 2 .frt.
, január—június félévre 4 frt.
, január —decz. egész évre 8 frt. Az előfizetések idejekorán való megtételét kérem, miután feles példányokat nem nyomatok. A vidéki előfizetések eszközlése legczélszerübb postai utalványon, melyek egyenesen hozzám intézendök.
W1J0ITS JÓZSEF
kiadó laptulajiionos Könyvkereskedése Nagy-Kanizsa.

Az aj év küszöbén.
Ismét egy ív tűnik el a semmiségbe. A forduló pontnál öröm és fájdalom, félelem és remény rezeg át a szíven. Ezer és ezer kérdés merül fel a lélekben, melyekre csak a jövő adja meg a választ, annak a fátyolát pedig halandó nem lebbenti fel sóba.
De nem a jövőről van szó. E soruk czélja néhány vonásban ecsetelni az elhaló évet. Lássuk, könynyel a szemben vagy örömmel a szívben jelenjünk-e meg ravatalánál ?
Amerre a szem tekint, hó bontja a láthatárt. A tél egész erővel tartja ma gát. A zord idó kezd tűrhetetlen lenni. Rósz volt a termei. A hideg mellé tár-! snl szegődött az anyagi szükség,, a nyo-! mor. Az ország egyes részein rémit az inség. Tavaszszal árviz dnlt s a legnagyobb magyar várost dönté hnllámsirjába ; télnek idején is ár borult az alföldi rónára s tízezer embert tett hajléktalan ?koldussá. Emellett súlyos terhek nyomják I a nép vállát. Az adó nagy; no inkább, mint fogy. A reszketeg tagok ingadoznak a snly alatt.
Szórnom kép!
Iparunk gyermekkorát éli. Nem tud talpra állani, nem képes megizmosodni. Hogy erőre kapjon, olcsó tőkére volna szüksége; pedig a pénz a legdrágább. Nincs; — a hitel is vészében. A kereskede...