Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
3.23 MB
2007-02-13 13:13:28
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
598
5932
Rövid leírás | Teljes leírás (562.35 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1880. február - 10-18. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


3AGTKÁHZSA, I88<k február 1-én.

nsenkUeneMdik


ZALAI KÖZLŐIT
előbb: .ZALA-SOMOQTI KÖZLÖNT.1
t-p"" Elftlttttl ir Jegén évr.
1 Ulelí
iterkaevtoa&a,
?»7«r Timit matt
eSzleaeoyek padig •
kiadóhoz beraaBlTt
iolmilk:
fél évre . . 4 ,
,| negyed évre . 3 ,
E9V nám 10 kr
Hlrtttélek
6 haaiboi petitaorban 7, maaodtzor 6 i minden toTábbi torért 5 kr i
Berzseatetlee levele*. <uk lseiért . aalku^' •aktot fogatatást al
iKtzintek Tinta Ma kalaetaek.
í
HYILTTÉRBEN toronkéat 10 krért vétetnek fal.
B Kinestiri illeték minden
legyei hirdetésért klISaf
J S0 kr ízetendS. l
J.-KanlzaaTároB h*lvkatéaá«ának, „n.-kanlmal ónk. taioltó-fgylft". • .n.-«anlr.«al krrtakedrlmi • Iparban*-, „a.-kaniuaj takarókpéutár*, ? „xalaaegyei általános taaiUtaa tfllet", a .n.-kanlmsi klsded-nevfilo »t;jMiul«t", a „nagT-kanllsai tlarti önsegély!* Siövetkeiet*, a „«opro»l kereakftttelml • iparkamara ?.-kaalxaai kalválaMtaaira* • tikk
«•«*! éa táróul RgjenOlot hivatalát érte«iUj«.
HeteiikIiit kétszer, vasárnap- s csuiörlökúi. megjelenő vegyes tartalmú lap.

Életbiztosítás.
Igaz, hogy minden szép, nemes 3 magasztos eszme, csak nehéz küzdelem, sok idö folytán bir népszerűségre vergődni, hogy ehhez gyakran erős megráz kódtatások szükségesek; de ha az eszme egyszersmind hasznos is, anyagi jóllétet is nyújt; nem tudjak, nem értjak, miért nem terjedhet ez eszme akkor! —
Nincs szebb, humanusb, messzebbre kiható intézmény, mint az életbiztosítás, nincs intézmény, melynek jótékony hatását, hasznát könnyebben beláthatni, s ' mégis mindennek daczára az életbiztosítás hazánkban nem bír általános lenni, nem tud népszerűségre vergődni.
S valóban az intézmény megérdem-lené, hogy jobbjaink vele foglalkozzanak, hogy a nép közt apostolai, hirdetői támadjanak, Kik a néppel ezt megértessék, s az életbiztosítást elóttök hirdessék.
Mondom, ez eszmének apostolokra van szüksége, s ki ezt hirdeti, a haza, az emberiség apostola, nemzetünk jói-tevője.
Életbiztosítás!
Azok, kik ez eszmét fel nem fogják, kik ez intézményt érteni nem akar ják, gúnyolva mondják: „Az életet biztosítani nem lehet.*
Igaz, hogy a halál ellen óvszer nincs, nem létezik társaság, nincs ember, ki arra vállalkoznék, hogy a halált tőled elűzze, hogy élted fonalát meghossza-bitsa, vagy kezességet nyújtson, hogy bizonyos kort elérendesz.
S mégis lehet az életet biztosítani! —•

Igen lehet, mert az élet, hogy. jra-lóban élet legyen, szükséges, hogy bizonyos anyagi jólét is legyen hozzá kötve, ha haláloddal családodra az ínség, a nyo mor minden variatióival tör, ha síró, bánkódó özvegyed koporsód felett kezeit tőrre, bánatát még az is fogja fokozni; hogy a lét, az önfentartasról is kell gondoskodnia; nem-e fogja ót az kétségbe ejteni ?
S ha özvegyed küzdve nyomorral, nem bír éhező árváidoak, kik rimán-kodva, kezeiket össze téve könyörögnek, esdeklenek egy falat kenyérért, hogy éhüket csillapíthassák, s ő nem tudja nekik e falatot nyújtani; nem-e fogja ót a nehéz bánat korai sirba vinni?
Hej pedig ennek életét, te miut ca-ládatya biztosíthattad volna; - biztosíthattad volna jövőjét az eshetőségek ellen, ha keresményed egy csekély részét az életbiztosító társasághoz vitted volna.
Hát ott a társaságnál ajándékokat adnak; fogják kérdezni, ott csakugyan előnyökben részesülnek ?
Olt bizony ajándékokat sem nem adnak, sem nem adhatnak,...