Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
3.53 MB
2007-02-13 13:19:58
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
810
11121
Rövid leírás | Teljes leírás (563.17 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1880. május - 36-44. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


1USY-KAOTZ8A, 1880. mijiu t-ka.

TlMmkHenocedlk érfoljairttrs.t.sel
( hasáboa petitaorban
7, ?ásoé\'svor 6 ? ssfnd«n
további torért & kr.
HYIl/T TÉBHBM seronkéat 10- krérl is-
leuiek fel.
Kincstári illeték minden M hirdetésért kfloa 30 ki Sietendő.

ZALAI IOZLOIY
OZLON
eiább:
ALA-8O MOO

A lap mlial riestt
I sserkeertttSs.
anyagi részi: illeti kSsleminyek pedig s ktadébot béraeejtT*
inteisndftk : SAOY IANIZ8A
Wlaaslaiaiz
Bérmeatetlea teretek, esak isaaett mttnkatár. saktol fegadutaak el
lSeadratek viaasa s«m Mldatnek.
N.-Ktnfs«sT«éro« hv>lykaUiá|ránali, ^^kasiixtaj eak. Uxolto-egjlet", a ^.-kaalzaal kereskedelmi a Iparbank*, .n.-kantzsal takarékp^niUr*, a „zalaaegyei ilUlános Unitétel tilet*, a ,n.-kanlnsl kraded-aeíel* et^oallet*, a „nagr-kanlisal tiszti önaegélyzó azövetkezet", a .noprenl kereskedelmi i Ipsrkamars a.-kaaiual kOlTálasitsaanya* • több
?egyel és TársMi earjesAlet kifaUlas értesiUje.
Heteaklui kétszer, vasároap- s csűtOrlököu megjeleuő vegyes tartalmú lap.
Építsünk vasutat
Az eszme valósulás nélkül csak eszme szokott maradni; a valósulás mindenkor tettet követel, a cselekménytől eredményt várunk !
A véghez vittek be számolása, az eszmék tisztázata és a teendők miként leendő folytatásának megbeszélésére jött f. éyi apr. 24-én Sümegben mintegy ötven érdekelt össze, a városház termében gyűlést tartandó meg. Helyettes elnök: Kiss László megnyitja az ülést, tolmácsolja gróf Bszterházy Mór elnök üdvözletét, ki akadályok miatt személyesen jelen nem lehet. ÍMjenzéssel vétetett tudomásul; Barcza Sándor indítványára a bizottság jegyzőkönyvileg viszont szívélyes üdvözletének ad kifejezést.*.
Sokan vannak, kik holnap inkább utaznának a tervbe vett pápa-keszthelyi vasúton, mint tán 1883-ban; e sok között akad türelmetlen, illetőleg kettőzött érdekeltségű is, az ilyenek surgetőleg szokták kérdezni: váljon mi történt eddig ez ügyben? Ezeknek elmondhatjuk, hogy a pápa-keszthelyi vasút végrehajtó bizottságának tevékenysége tetteket sorolhat elő. — Kézben van a közlekedési minis-teríumnak 3378. szim alatt kelt az előmunkálatra adott engedélye. Veszprém és Zalamegye alispáni hivatalok utasítása folytán a szolgabirák közegeik állal a tracirozással megbízottakat, ha szükségeltetik, működésükben hatósági támogatásban részesitik.
Lóskay Miklós mérnökkel az előmunkálatokra nézve szerződés még köttetett; a munkálat megkezdetvén, eddig Orosziig haladt elő. Az előmunkálatokra

— Tr8ztyinszky Lajos urnák ezen Illésben történt be jelentése után, mely szerint aláírási ivén Keszthelyről 900 írt biztositstott, most összesei: 8300 frt. van. Boros Béninek, az .Arad-Kóros-Tölgyi vasút ismertetése* czimü munkája meghozattatott 8 a bizottsági tagok közt van ki osztva, kiknél a ni u érdeklődők által megtekinthető.
Lóskay személyesen volt Borosnál, ki őt szívélyesen fogadta, tanulmányozásában készséggel nyújtott kellő felvilágosítást. A fiók bizottságok részben megalakultak; Pápán 40; Devecser 16; Sflmeghen 22 tagot foglalnak magukban. Tapolczán elnök távolléte miatt legközelebb alakul; Keszthelyen pedig apr. 25-re tűzetett ki az ez érdemben tartandó ülés. —
A tracirozás költségre be jött pénzt az illető gyűjtők f. év május hó 15-ig Pápára a végrh. bizottság elnökséghez fogják be küldeni; hol egyelőre kamatozásra helyeztetik. A részvény aláírásokra nézve megkeresi a bizottság a községek lelkész és jegyzőit is,...