Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
3.53 MB
2007-02-13 13:19:58
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
823
11200
Rövid leírás | Teljes leírás (563.17 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1880. május - 36-44. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


1USY-KAOTZ8A, 1880. mijiu t-ka.

TlMmkHenocedlk érfoljairttrs.t.sel
( hasáboa petitaorban
7, ?ásoé\'svor 6 ? ssfnd«n
további torért & kr.
HYIl/T TÉBHBM seronkéat 10- krérl is-
leuiek fel.
Kincstári illeték minden M hirdetésért kfloa 30 ki Sietendő.

ZALAI IOZLOIY
OZLON
eiább:
ALA-8O MOO

A lap mlial riestt
I sserkeertttSs.
anyagi részi: illeti kSsleminyek pedig s ktadébot béraeejtT*
inteisndftk : SAOY IANIZ8A
Wlaaslaiaiz
Bérmeatetlea teretek, esak isaaett mttnkatár. saktol fegadutaak el
lSeadratek viaasa s«m Mldatnek.
N.-Ktnfs«sT«éro« hv>lykaUiá|ránali, ^^kasiixtaj eak. Uxolto-egjlet", a ^.-kaalzaal kereskedelmi a Iparbank*, .n.-kantzsal takarékp^niUr*, a „zalaaegyei ilUlános Unitétel tilet*, a ,n.-kanlnsl kraded-aeíel* et^oallet*, a „nagr-kanlisal tiszti önaegélyzó azövetkezet", a .noprenl kereskedelmi i Ipsrkamars a.-kaaiual kOlTálasitsaanya* • több
?egyel és TársMi earjesAlet kifaUlas értesiUje.
Heteaklui kétszer, vasároap- s csűtOrlököu megjeleuő vegyes tartalmú lap.
Építsünk vasutat
Az eszme valósulás nélkül csak eszme szokott maradni; a valósulás mindenkor tettet követel, a cselekménytől eredményt várunk !
A véghez vittek be számolása, az eszmék tisztázata és a teendők miként leendő folytatásának megbeszélésére jött f. éyi apr. 24-én Sümegben mintegy ötven érdekelt össze, a városház termében gyűlést tartandó meg. Helyettes elnök: Kiss László megnyitja az ülést, tolmácsolja gróf Bszterházy Mór elnök üdvözletét, ki akadályok miatt személyesen jelen nem lehet. ÍMjenzéssel vétetett tudomásul; Barcza Sándor indítványára a bizottság jegyzőkönyvileg viszont szívélyes üdvözletének ad kifejezést.*.
Sokan vannak, kik holnap inkább utaznának a tervbe vett pápa-keszthelyi vasúton, mint tán 1883-ban; e sok között akad türelmetlen, illetőleg kettőzött érdekeltségű is, az ilyenek surgetőleg szokták kérdezni: váljon mi történt eddig ez ügyben? Ezeknek elmondhatjuk, hogy a pápa-keszthelyi vasút végrehajtó bizottságának tevékenysége tetteket sorolhat elő. — Kézben van a közlekedési minis-teríumnak 3378. szim alatt kelt az előmunkálatra adott engedélye. Veszprém és Zalamegye alispáni hivatalok utasítása folytán a szolgabirák közegeik állal a tracirozással megbízottakat, ha szükségeltetik, működésükben hatósági támogatásban részesitik.
Lóskay Miklós mérnökkel az előmunkálatokra nézve szerződés még köttetett; a munkálat megkezdetvén, eddig Orosziig haladt elő. Az előmunkálatokra

— Tr8ztyinszky Lajos urnák ezen Illésben történt be jelentése után, mely szerint aláírási ivén Keszthelyről 900 írt biztositstott, most összesei: 8300 frt. van. Boros Béninek, az .Arad-Kóros-Tölgyi vasút ismertetése* czimü munkája meghozattatott 8 a bizottsági tagok közt van ki osztva, kiknél a ni u érdeklődők által megtekinthető.
Lóskay személyesen volt Borosnál, ki őt szívélyesen fogadta, tanulmányozásában készséggel nyújtott kellő felvilágosítást. A fiók bizottságok részben megalakultak; Pápán 40; Devecser 16; Sflmeghen 22 tagot foglalnak magukban. Tapolczán elnök távolléte miatt legközelebb alakul; Keszthelyen pedig apr. 25-re tűzetett ki az ez érdemben tartandó ülés. —
A tracirozás költségre be jött pénzt az illető gyűjtők f. év május hó 15-ig Pápára a végrh. bizottság elnökséghez fogják be küldeni; hol egyelőre kamatozásra helyeztetik. A részvény aláírásokra nézve megkeresi a bizottság a községek lelkész és jegyzőit is, hogy felvilágosítván a köznépet, a vaspálya által reményelhetó előny s idővel a részvényekből eredő biztos kamat élvezetre — tovább, hogy kötelezettség részletekben fizetendő pénzen kívül, anyag vagy meghatározott szolgálmányban is elfogadtatik.
A részvény jegyzést a bizottság lehetőleg 1880. év aug. elsőig óhajtja befejezni.
A további folyamatra hosszas vitatkozás tárgyul szolgált Eitncr Sándor biz. tag indítványa, melyben jegyzőkönyv, vagy a részvény kötelezettségi ivén hatá-

rozott időre kivin ja ki tétetni, váljon a pápa-keszthelyi vasút építkezésre aláirt fizetés kötelezettség mennyi időre tartja fen jog érvényességét? Érvül hozza fel, hogy nem egyenlő az aláíróra a fizetési részleteknek jeles, vagy tán tii év múlva leendő teljesítése; amennyiben az ember anyagi viszonya, valamint az építendő vaspálya iránt érdeke n változásnak van alivetve.
Az érv tökéletesen helyes alapon nyngazik; ezen elvnek elfogadásával biztosíték nyujtatott arra, melyszerínt a részvény jegyzés kitűzött augusztusra be fejeztethető leszen; mert mindenki készebb leend egy határozott időtartamhoz kötött kötelezettséget vállalni, mint bizonytalan időin nyúlható cselekményre áldozni.
Végzés előtt eontrában nem volt hiány. ,A kötelezés azon esetben bir kötelező erővel, ha a vasút biztos.*
„Ha a részvényesek közgyűlése kimondja: kiépítsük.* Sőt skrupnUnns dolog, majd túlságos aggálynak is találtatott; kifejező helyette ki mondatni kéri: „ Ha az építkezés nem volna kivihető aláírás utján, akkor meg szűnik a kötelezettség.•
Ily vélemények azonban az indítvány helyességét szilárdíthattak; mert mikor biztos a vasút? ha elég a biztosíték ; mikor mondhatja ki a részvényesek közgyűlése ? — ha van kellő összeget le kötött részvényes; mikor nem lesz kivihető az építés? ha nem leszen pénz! Ennek ellenében kérdezzük: mily módon remélhető biztosabban pénz és ennek következtében vasút? ha az aláíró határ időt lát kötve, midőn a tőke gyümölcsét szedheti.

Lóskay mérnek alaposan tudatja a vasút tracirozás és építés engedélynél kivetni szokott eljárást. A miaisteriam kellő tndomást szerezvén az érdekeltségről és az ügy helyességéről meg adja az előmunkálat engedélyét; a tervezet alapján az országgyűlés elé terjesztetik, az erre vonatkozó törvény és szentesítés után ki kell mutatni az építkezési összeg 30\'/, biztosítókat, — mind ezek befejeztekor kimondatik, hogy hány hó alatt kell a tervbe vett vasútnak ki épülni. Ezek szerint, ha a ministeríum az építkezés engedélyét ki adja — minden részvényes egész biztonságban lehet a szóban levő pálya létre jötte felől.
Eitner Sándor indítványához hozzá szólottak még gróf Deym Nándor és báró Putheány Géza, kik szintén a kitűzött idő mellett nyilatkoztak, végre határozottá lón.
A részvényekre fizetési kötelezettség az aláírással kezdődik és tart, míg az építkezésre engedély adatik, mit a bizottság 1882. év végéig kérvényezni és szór golni fog; ha ezen időig az építkezés meg nem kezdetik: az aláírási kötelezettség meg szűnik. Ebből ki folyólag, hogy a már nyomatott aláírási iv részint az aláírónak határozott tájékozást, másrészt jogi szempontból érdemleges kötelezettséget foglaljon magában, más szervezetet vont maga után; ennek foganatosítására az ülés gróf Deym, Dr. Gyömőrey Vincze, Takách Alajos, Barcza Sándor és Csendéi József jelenlevőket fel kérte, kik kívánt értelemben t. szerkesztvényt még az Dlés folyama ala\'tt be adták.
Érdekes lesz föl emlitnünk az után-TÁRCZA.
Májusi emlék.
(Koltoi elbeszélés.) Egyikén a szép tavasz-napoknak,
Helyele jöttét minden alig várta, Yig dalok kost ibolji.ni indult
Kora ragfel egy sereg leányka. Ifensri szépéig volt esen csoportba* I. ..
Volt eaek kost piroe mint a bajaaJ; Látaatal itt nép lilioai aresot,
Hint as éjfél barna, sotéc aajjaL — VoK ezek költ bOsske mint a tfladér,
Volt k&sott sseréoy mint aa ars,
Volt közöttük oh nagyon sok szépség :
Hisz a szépek szülőfölde Zala I De még egyet majd kifelejtettem I .. ,
Hogy ki volt e szép csapat veiére. Pedig bitien nélküle a dolog
— Elhihiti bárki — mit sem éne. Betti delno, akiről most szolok,
Vagy hasa é>et bocsátott mar ssélnek, — O mondja ett — de a gonou nyslrek,
Rettenetes l — reá mit beszélnek. — Alt beszélik: rég Tolt ai, mikor még
Ötét Bettikének szolitgaiták . . . Ciak annak üt éve, bog; a kérik
Cseades lakát már nem háborgatják. Mart 6 kiaaé beszédes teremtés,
A világ meg pletykáidnak mondja, Táraaságban elól Kerepelni,
Betti hölgynek a legelaS gondja. — IFJD lányok épen ki nem állják I
Mert — mondják — ha koaibok Tetfdik, A barátság • iaeret«tnek láncsa,
Ó általa bomlik, nem fűződik. A farsangot minden leányok kOat,
Ó as, ki legnehezebben Tárja.. . (Hanem — mondom — én nem tudom, csak a
Qonoat Tilág beleéli S raja.) Tála. koate 5 is a lányoknak
— Virágoknak nagyon kedTelftje — Járt, kerepeli (ebesen kozottok .. .

6 lett bis a sereg Tesetija. Hangja, melylyel csaparját Teaette,
Mily hajlékony, czengö éa tundéri I Lágyan hangáik, majd magasabb módra
Sselló •xáTDjio a felhőket éri. E bájos holgj TeaetéK mellett
Ment a lányiig egj üdült ligetbe, Ott aitán kisebb napitokban
Oislotf, kiki merre ritte kedre. És a kedTH, de kegyetlen tábor,
Me,trobuta. aa enlSk Tirágit. Kuutárt, keresgélést is tépéet
Látott volna ekkor a világ itt. Vlssga gBemmel mint tekinte tséjjel,
Eme nep had mindenik vitése, N«m marad-e el valaaükénen
Egy ibolya... mindent Oftlae &eje. Siegény virág ! hasatalaa bovott el
Hegy tövébe, Tigy bokor aljába I Mfgpillantá az a sok hamis ssem...
Itt a bovíi hasstaUn, hiába. — Kis idSre mindegyik leány már
IbolyaTal megrakodva téré — Visssa egy stép zöld pázsitra, melyre
Ötasehivta saép sssvu vesére. . Itt aionnal csoportokba SITC,
Fflsni kesdék a Medett virágot. Mely hossájok ksanjee kék saemérel
Irgalomért haastsian riaángott. Ok asért csak bokrétába fOsték,
És ezalatt daloltak, meséltek; a jé Isten tadja mennyi mindent
Oasse-Tisasa> susogta*, bssséltak. Elkészült a sok csinos bokréta;
Már a láoTság csak parancsszót Tára, Hogy induljon vissza a miként jBtt,
A vezérno isdito szavára. Meg il indáit a sereg sajongvm,
Tndnának-a lányok csendben lenni? Volt btszéd. a csokrokat ki merre,
Miképen éj kova fogja tenni. A legttbb e.t ablakába szánta,
A másiknak anyjára volt gondja, Volt usa etjy, ki elpirult, de aat hogy
Kinek adja, — rilágárt I«» mondja. -Haladtak már., midén egy bivot hang

Megállitá a haladó népet, Néma eaa&d lett a zajos caoportbaa,
Se elo, se hátra, egy se lépett. Vajh mi volt sí elbűvölő szózat\'
Fnrolyatzo ? tulvilági ének ? A berekben kezdtek dalolni
Lángmzerelmet bájaló tündérek ? A tavasznak biztos hirdetője
Kj>kuk madár szélt ott benn Tigadra, Örfllt, hogy a várva-várt UTasznak
Ssep napjai visssa vannak advs. Uten!... mintha ellen Ozné Eket,
LSn a tábor vissavonulásm. — Mind futott, hogy eme régen látott
Kis vendéget iegelSszSr lássa. .Tudjátok mit - szélt bantu meaolylyal
A rezér moatsn szép seregéhez — Magunk ragyánk... kérdezzük meg szépen,
Jósolja meg, mikor megyünk férjhez." —
K. L. Mán SZABÓ.
(Folyt. kSvetkesk.)
Kisvárosi Intriguák.
(Be«ély.)
IrU: Sehiehter Jtoet
(FolrUlás éa T(%..)
Am történjék as ar »kmrt,tft ! — Lajea! — foljtmti tovább, — mi most látják egymást tttoljáa, de fogadd mialott távosnám uon 6ha jómat, hogy aoba sa kelljen moadanod akkor, midin már kési less: Teljesíteném kivanatodtt de már ké*S!
Af, monda leiketttltaa Lajos, — soha sem tog megtörtenni!
Emi elvalt egj mástól s két jó barát.
Feri máaaap mindjárt as esredtóli eihelTe-titil kérelmeste, — mi neki teljesítetett is.
Ö elatasott — Mi is elfogunk Tele egrdtt utasai, — eibesselésünk foljutátánsk egj más ssinhei/ei Tálasstsadak.

vm.
Jaaiai *-ikéa á korin fölkeió aap mee> : aranjoai éltetd sagaraÍTal a palyaudvarho* tea-jesea fóbserelre kivonuló X. esrad hsdisássloját
Valóban élvezet volt szemlélni a csikók és fegyverek osOnót, melyek s nap sugaraiban játaaadozrrs fitogaták kifogástaian tisftaságakat.
?gy feasóbb paraocs a hadisássiót fól-vonni hstárosá el.
A moxgoaitott X-i eared, melyhes ugyan Feri barátnak áttétetett volt.
0 flrömmel üdvöslé a barcs e napjaat, örömmel kSté föl oldalára kardját
A baraai sene, melynek kíséretében vonult ki ss eared, ó reá nésre náeszene volt.
Hias mesyegsojére siet most a harcsos, — nincs pap ugyan, ki elmondja fölötte eske-tesi áldásit, de elmondja est egy jóssiva golyó, mely midón St homlokon csókolta, átküldi egy jobb hasiba.
Nem cselünk magunkat a hadviselés leirá-sábs besratkosni, — caak annyit jegysttnk meg, hogy es betsélyunkre vonatkosolag minden ne> vesatesebb esemény nélkül folyt le egéaa- a d-i atkosetig
Esen utkSset is oaak annyiban érdekel bennünket, hogy mindjárt megkesdésekor Feri bsritnnk megsebesült.
Feri megsebesült. — Egy golyó jobb lapocskájába befuródvs,jobb felsokarit asétsnaa.
Nem kiaérbetjtk tahit a hares kinwnete-let, mely kalSabei is ismeretss olvasóink eMtt, haoem kovetiftk ama egéssségügyi fogatot, mely Ferit a barcs ssinhelyéról eltávolította és mégsem illánk mindaddig, mig ót B. varos egy kórhásiban gondosan elhelysave nem tadjuk.

TEENKILENCZEDIX ÉVFOLYAM.

ZALAI

MÁJUS 2 ia 18zisra méltót. Noailop községe hirom tagn küldöttség által jelenté a bizottságnak, hogy határában 400 foto Síben keresxtfll menő vasal vonal kisajátítás költségre 400 frtot ajándékoz. Az ülés köszönet kifejezés mellett kéri a községet, hogy egyéb szolgálmányokkal is támogassa az figyet; különben ezen önként ajánlott összegért ily értékű részTény fog a köi-ség részére kiszolgáltatni. Több ily lelkes község és számos — ,gróf Eszterhizy Mór és érdek társai\' aláírással ellátott kötelező ívre jegyzendő biztosítékot: akkor a pápa-keszthelyi vasnt eszméje sietve valósul, a tett dús cselekmény eredményt fog hozni
BÁNFI ALAJOS.
Szeréin! II. Lajos haláláról
?> igen érdeke közleményre, a mai; történelműnk egyik legssomorubb epizódjára vet a megszokottól egészen elti\'ő világot, felhívjuk olvasóink figyelmet.
B.-Gjnla, >pril 19,
A .Függetlenség" f. évi april hó 18-an megjelent Bzimában „Szegény Budapest" ciimü csikkben hivatkozás történt 11. Lajos magyar király halálára. Minthogy haiai közönzégünk nagyobb réssé a ugy látssik a czikk írója is, a hozzánk jutott történeti hagyomány alapján, abban a téves németben van, mintha a mohácsi vési alkalmával U. Lajos király midőn pari pája a Csele patak parijára kapaszkodis köz-ben hátsó lábaival a mocsár iszapjában meg-feneklett s hátra esve a királyt a patakba lenyomta, halálát a Csele mocsár vitében lelte volna. Alkalmat vessek magamnak, hogy e történeti eseményt 1L Lajos magyar király udvari káplánja, Szerémi Györgynek mint szemtanúnak latin szövegű történeti müve nyomán, — e lapokban a valóaághoc hiven megismertessem.
.Midin Szelim Multán 1526-ban Nádor-fehérvárat bevette s hadait II. Lajos király ellen Magyarország íelé vezette, e hír vételére a király hadai is megiuditattak. Miria, a királyné Budán maradt, a király pedig Tolna városa alatt táborba szállt, dacaára Menyhért Bevü magyar caillagáas »mas, a király előtt írásban is nyilvánított jóslatának sne menne el a táborba, mert ott mintegy hioárban fogna a mocsárba veszni." Badaréi való kiindulása után másnap négy udvari lelkészssel, továbbá Antal navü egyházludorral, jeles szónokkal és ai orsságnsgyokkal Bála város alá érkeztek, hol a király Mária mennybemenetele ünnepén egyhási szónoklatot és misét hallgatott, meg-gyónt s megáldozott, — mely alkalommal a hadsereg .szeretett testvéreink csakhamar vacsorán leendünk a húsvéti báránynyal" egy. házi szónoklat által leikeaitetett a pogányok ellen. Volt azonban a seregben olyan is, ki a szónoklatot könnyelműen éa nevetséggel vette. Báta város alól elment Lajos király hada-val s Mohács\'város közelében szállt táborba. A

Tesz órája csakhamar bekövetkezett. Keress-tel* János fejvétele ouepéa sng. 89 én 1526-ban délulAí három óra után az elksuéges hadak esatára keltek s a magyar nemset fölött aa izmaeliták slSnybe jutottak; mit látván Lajos király, jövendölve monda: .Ti sciitha semzet férfiasán harosoljotok es alkalommal, máskép nem less többé Magyarország I Éa ugyan itt halok el, mert jóalatomat Bndsa elhanyagoltam.\' És vala legfúbb hadvezér Sse-rii iSzapolyai) György s vele Tomori Pil a esi érsek. Sok orssagnagj és hadook veszett el aa elleaaég iegyvere álul . . . Lajos királyt az említett két birí, t. i Gyftrgy (Szepesi-Sss polyai) éa Tomori Pál a Csele mocsártól magákkal vivék a két mértföldnyire esett Scecchew faluba a plébánoshoz, ignn homályos és esős éjben. A plébános szobája (utóba) büvrts volt, hol Lajos királyt levetkestették érc paissából és sisakjából. A király, midőn farad-tan flle, kis üdülés után késztették, hogy ét-kesnék;—monda Tomori Pál: .étkezzen hamar királyi felség, mert a törökök gyorsan zietnek utánunk." É» monda Szepesi György : .uraaá-god pedig menjen a szállására s én hasonlóan a magamére, ne késsünk, azonnal Buda felé kell lovagolnunk." „Én késsen vsgyok — szólt Ssapolyai György — egyedül tisitelendí uraságod menjen saját szillisira, én a királyt védem." Mire Tomori Pál lámpa világítás mellett lement asállaaira cselédjeivel. Aztán Szapolyai György Lajos királyhoz szólott: .Te dorbésoló király! Te buja király! Te igazságtalan király ! - Elvesstetted Magyar-országot minden ősi jogainkat, Lőrinci (Ujlaky) berczeg birtokait, ki magit kötelezte magva-asakadaee esetére, mint atyáink is neki viszont." — Lajos kirily erre így asól: .Nem as én akaratom, hanem as orssigoagyoké" mire Szapolyai György a királyi torkánál (?) (per timputn) fogva mérges dühében megragadta s jobb oldalán egy 3 élü cseh karddal három helyen átdöfte. Ezt követve a király udvarosai megrémülve futottak Tomori Pál érsek szállásira s eróe hangon kiütik: .Hamar! hamar nagyságon ur! mert Lajos királyt Ssapolyai György megölte, siessen! minek hallatára Tomori Pál sietve felkelt, seregével Ssapolyai Györgyre rohant s St kivégezte. Astin György hadvezére sietett a helyszínére és Pál érseket legott meggyilkolta. Igen homályos éj tévén, a falu hasait felgyújtották, melynek tüze két óra járatra terjedő földterületeket is bevilágított. Ugy mondatott, hogy a törökökkel való összeütközés alatt nem esett oly mészárlás Mo-hics mezején, mint Lajos király hslálakor a Szapolyai György és Tomori Pil népei kösőtt. Ssapolyai alantos vesére rendelkezése folytán György és Pil orssagnagyok holt tete mei egy márvány koporsóban a falu templomába tétettek le.
A meggyilkolt kirilyt meztelen lábbal és fejjel, a királyné által készített arany harie-ayajival nyakáról lincson függő kis arany ke-ressltel, arany gyűrűjével, melyet ujján felismertető jelül viselt s annaktttinaa vérével be-fecakeodesett sajit ruhájába öltöztetve, mint vértanút gyócsba borogatva, éjfélben a patak partján kösel Ceele fsluhos lámpa világinál

ásott sírba tették le. Itt feküdt ssegény Lajos kirily kereszteld Sz. János ünnepétől Ss.-Msr-tos napjáig.
É gyászos esemény után — mond Sserémi György — midőn Ssapolyai Jinos ss Üresen talált budai várat minden ssentek s-sp-ján elfoglalta a Lajos király holtteste hollétéről értesfiltetelt, elkulde minket két lelkésst két négyes fogatul a holttestet elhozni éa mint irva vala, SZÓD módon fel utáltok. — És a testet, — épségben lévén, elvittak Székesfehérvárra eltemetés végett. Szapolyai János pedig Budin szia aranyforintból kéasittetett as aranyművesekkel egy koronit, melylyel mint illeti Lajos király tes\'ét feldíszítette és Szt. Márton hitvalló szombatján teljes tisstel«ttel eltemelte, magát pedig megkoroaisutta. .E«_J» «»\' így végestetett egy alisatos káplánja <Kal, kinek igen kegyes ara volt Lajoa kirily." „Éa lit-um, és láttuk jobb oldalán a három aeb helyét"
Kosli: Id. Mogyorossy Jinos.
Helyi hírek.
— Osaesaly Antal városi ellenőr ár
nak mi kir. pénsügyminister ur ó oagyroéltaga
ilUl a nvgy-ksniuai kereaeudó kivető bízott
sigbos elnöknek történt kiuevestetése folytán
nevesett ellenőr, as adótrrgyalasok UrUmira
hogy a város szolgálatitol el ne vonaasék, —
a város többi tisstviselőivel minden évben
egyenlően élvesett saabadaig idejének egy ré
szét fogja igénybe venni.
— Májún első napja hidegen köszön
tött be; remény helyett aggályt, öröm helyett
szomorúságot idétve elő. Pedig mir óhajtandó
volna, hogy a haldokló emberiségnek egymis
iránti hidegedését ss örökké élő természet
melegsége ellensúlyozná. A zene ugyan korán
reggel szólt a fóuiczio, csodáljuk, hogy a hang
be nem fagyott a hegedűbe. . . .
— „AM arany marvas\' vendéglő disz
termében franczia erómüvésxek tartják elő
adásaikat. Igen érdemesek a pártfogásra. A
kósönség figyelmét különösen magára vonja
egy gyöoyörU női alak, ki egy ágyucsövet vess
vállára, megtölteti s kilőveti, anélkül hogy e
lök erő jelentékeny mozdulatot idézne elő. A
.Korona" vendéglőben pedig magyar s német
nyelven működő daltársulal mulattatja a
közönséget.
— AM indóháznál levő kényelmes te
kepálya ünnepélyes megnyitása május 2in
délután van; a 3 legjobb tekésót jutalomban
réssesitendi a rendeső bizottság.
— irWMiet Ösv. Kain Károly né ur-
nónek ssentgyörgy viri ssép helyen levő terje
delmes ssilejét 1130 frlért nyilvános árverésen
Osaessly Antal ur vette meg.
— GyásMhir. A köznevelés egyik igea
derék bajnoka hunyt el april 29-én Zala Lt-
vindon, a köztisztelet- és kosbecsülésben része
sült Berr-cs János ev. Unitó, Berecz Imre jeles
seaetaairuak édes atyja. A tisztes agg 49 éve,
hogy egy helyen — Zala-Istvindon működött
mindenki alul tisztelve és becsülve. A félssá-
ssdos pil; it futott nemes férfiú életrajzit kö-

sOlni fogjnk. Temetése nagy részvét iseUeti apr. 30 in törtéat Fogadjs s gyászoló család legbeaaőbb réssrétflnket!
— Panaamt emeltek nilunk, hogy a
postára levelekért oly egyéneket is küldenek,
kikben ennyi ének sincs, hogy s tsiilt levelet
visssssdnák akár a postára, akar as illetőnek.
így járt egyik kereskedőnk is, kinek küldőncse
oly /evényes levelet ejtett el, melyben aliirt
viltólap is volt. Óhajtandó, hogy ily nagy for
galma postához küldött egyének szigorúan ata-
aittassanak hasonló esetekben s mis levelének
visssaadására s lehetőleg lelkiismeretesebb kdl-
döDczök alkalmaztasasnsk. *
— EUCOUOMM foljrlin több rendbeli
szobabútor éa konyhaesmkSs smabad késből
oladatik. Megtekinthetők Banesay József ár
nál as ovods épületben.
— Meghívás. A „zalamegyei általános
taaito-testület" Nagy Ksnizsa járási köre ez
éri I. (Uvaazi) rendes gyűlését Magyar-Sserds-
helyen fogja megurtani május hó 20-in. Az
értekezlet tárgyai: 1. Antalt gytlésen fölvett
jegyzőkönyv felolvasása és hitelesítése. 2. A
központból sjkör elnökéhez időközben érke
zett irstok elóterjesstése és mígviUtisa. 3. A
járiskoraek keletkezése (1868) óu folyó évig
vezetett jegysőkőnyvek s ss esekhes tartozó
iratoknak bekötött könyvben letisztázott máso
latai hitelesítése végett egy bizottaig klneve-
sése. 4. Gyakorlati előadást UrUndnik : Kiss
Ignics ss olvasmányok keselése, Magassy Mi
tyss s magyar történelemből, Sáringer Kárely
a földgömb ismertetéséről, Lendvay Ferencz
pedig szépirodalmi értekezést fog tartani. 5.
Inditvinyok és egyéb folyó ügyek elintézése.
E gyűlésre s jkör össses rendes- és pártold
tagjai, mint szintén a tanügy barátai ia tiaste
lettel meghivstnak. Német szent-Miklos, 1880.
évi ipril 2&-én. Elnöki megbisssból: Ambrus
Lajos, a járási kör jegyzője.
— Királyi Ferenc* sormisi születésű
hadapród tiszthelyettest a tettleges állománya
honvédlovasságnál & felsége hadnagygyi ne
vezte ki.
— AM ortmagos régészeti és embertani
társulat utóbbi ülésén gróf Zichy Jenő1 szent
györgy völgyi (Zalameg^e) leleteket ismertetett.
A leletek közt egy sincs olyan, mely mir mis
megyékben elő nem fordult volna.
— TéleUenségMl czéllsvéssetnél egy
köshoszár agyontóvetett apr. 29 én a kis-kaai-
sasi gyakorló téren.
— A balcUon-füredi fürdóidény alatt
bogy mérsékelt áru menetjegyeket sdjon a
déli vasúttársaság, felkereste Éesy Liszlő is
mert tevékenységű iurdóigazgató ur a közleke
désügyi ministert. A déli vasúttársaság est eddig
ia telte ; Buda, Székesfehérvár és Nagy-Kaai
zairól kiindulva, de caak barom napra azólt a
jegy s ennek kevés eredménye volt.
— BellatinCMról következő czáfolátot
vettünk: Tisztelt szerkesstó ur. A .Pezter
Lloyd", .Pesti Hirlsp" és a bécsi .Vorsudt
Zeitung\' csimü lapokban megjelent bisonyos
téves közlés megezifolisa tekintetéből as érdek-
lett grófi család résséról a legutóbb megneve-
setl lapban — mint a mely lap legelőször s.o-
zölte ama téves hírt — közzétett nyilstkosatFeri, midőn a kórházba elhelyazteteti, az orvotok semmit sem tartottak életbeoi maradásáról, — mindamellett elhatározták jobb keiét amputálni.
Eleinte nem akarta magát ezen orvosi műtétnek alávetni, csakis késAbbegy nevezetes beállott körülmény következtében határozá el magát a kezélóli megválásra
Ugysnis egy nagyobb betegszil litmány érkezett a mondott kórházba. — Közte találjak Lsjeit is.
Ő ugyan nem sebesittetett meg, de a had viselés terhei károsan hatottak, a Feri eltávozta után mindjobban és jobbam lankadó egészségére. agy, hogy midőn ó is mozgósítási parancsot kapott a negyedik állomásnál leroskadt, — képtelen volt tovább haladni.
így került 4 azután Ferivel össze.
Csomóra volt reájuk nézve e találkozás.
Mindegyik aggódott a mis>k életéért.
Egy reggel, midőn aa orvos aszal a vigasztaló megnyugtatással hagyá el Ferit, hogyha magát az operatióoak alá nem veti, egy fabot-kát sem ad életéért, — lépett hoszá Lajos, ki e jelenetnek néma tanúja volt, — ás esdve kérte Ferit, hagyná jobb kesét elvetetni, mert hát jobb, — monda, — habár egy kénél w élni, mint két ép karral a rideg föld alatt pihenni.
Feri nem akart ligiuni. — Én nekem, — úgymond, — agy is végem van. — Mit sséllsns hossá Varassdy Mathild, ha egykori imádóját a gyász ravatalon félkésni látaá fe-kn lni ?
Irtózattal fordulna el tőlem, — monda keserű mosolylyal.
Csakis Lajos behatóbb kérelmének en gedve, monda nyugodtan:

.Nem bánom! ha nem elégessük meg életemmel, de még kezemtől is, — melylyel mégegyaser akartam e hamis vitágnsk istenhos-sadot inteni, a melylyei még egysser akartalak keblemre szorítani, — megakartok fosstani, im fosssatok. meg!
AB orvosi műtét Ferin végrehsjtatvin, egy napra reá kiadi sokat szenvedett lelkét. IX.
Lajos, kire Feri halála érzékenyen hatott, csak lassanként kesde gyógyalni; — mir sétit is tehetett a kórhia kertjében.
Egy ily aéUlás k&abea hossi lép a kórház felügyelő és levelet oynjtott it neki.
Gyeoge pír futotta el arczit, midőn a k-i postabélyegre esett tekintete.
Remegő kezekkel bontá föl e levelet és mohón kesdé olvasni, — de mindjárt halotti sipsdtasg boritá el arczit, — és miié e levél végére ért, — kesével szivéhez kapva egy gyenge fájdalmas sikoltással rogyott a pázsitra.
Mire magához tért as ápoló kezei kost volt, ki hallgatást intett neki. — Ő esdllanul bámult rei, — de később, midőn ajkai tüsesedtek, lélegzete mindgyorssbb gyorsabb lőn halántékán as üterek ujjnyi vaatagaagnyira dagadozni kezdenek, egyesóva) a bekftvetkesA forró lis nyomai mindjobban meglitssottak rajta, esea ssavakat hörgé:
.Feri! teljesíteném kivinatodat, de m.\'r késő, — a vipera bemirtotta töret szivembe.
Feri I — folytati mindjobban és jobban órjSsgve, — megyek, követlek, —oh! várj. — Együtt lépjük it e csalárd világ határit, együtt ilkoszuk el a Varassdy csaladot.
Ezen ssavak alán beállott a félt forró lis. La)os delirinmiban folyton esen ssavakat ttmétlé:

.Légy ilkozott, te, ki életemnek ez utolsó döfést adid!
Három napra es elmondott események útin ő ia megszűnt élni, kinsin gyöngített a minden fájdalomtól megszabadító halil.
X.
Besaélyünk végét érte. —\' As előbb leírt történtek kellő megviligositisirs szükséges leas annyit elmondanánk, hogy a Lajoa álul vett levél igeuis K.-ból érkezett — Ebben értesiti egy barátja, hogy Varassdy Ilonka menyasssony lett, — ssavai bebizonyítására egy eljegyaési kártyát és egy lap haaábjain álló esen ssavakat nyajti it neki: Varassdy Ilonka Erdósy Elemér
ajinlják magákat rokonaik ea ismerőseiknek mint jegyesek.
Esen ssavak voluk Lajos élete kioltói, — de a mégis atóbb mindenek irányiban igas-sigos lenni akaró végset, nem engadé s kisvárosi intrigaik érvényre emelkedését.
így lett asatin, hogy Igmindi, kiről mir jó eleve megemlékesénk és Erdősy Elemér ki-ibrinduluk szerelmi mámorukból, — bacsat vettek a Varassdy-féle incselkedésektöl.
Halhild és Ilonka lassanként megöregedvén, szerelmi fondorkodisokbol többé megélni nem todtsk és most mist jimbor vén leinyok keresik varrassál napi kenyereket.
Stuart Mária baconja.
— Béranter. -
latoa veled frankot Ssi sslp földje! latea veled I kedvelUm eaak te Talál, Zsenge koros szerencsit no balreAje, latra veled ! TÍII«I« töl«d félbalal.

BooaSn vérzik, asDm kimondhatlao árva, Bőgj maluiem k«ll nyert honam tdlad válva, Ssajaa ? Jura balld laaria búcsúját, Vedd emiikit s Srisd isázadotoii át L\'ngo1 izelek el-«l aaálloak mellotuni, S nem bánkódnak sokogó boa naivemeo, 8 te nagy ég, aeaa tornTOSitád ballamid, Hogf partodnál letalepadbaassm itt.
Hit t5n nspsd, mint királyi disseabea KOxöttök, kedvesok kost megjelentem. Örült, tapsolt, a nem királyi disaemart, Boldog volt, hofrr altem oly ssép uvaast ort. S tnnea menjek? Qem, halálom iu váron, Sötéten int trónasod rim ? te Skotaoa, Kád néaek caak, itiii vona astun Oallial Klrálroö eaak bennad lebst Mária
Saep sápjaim iieaSiég ss aaerelam
Váltogatás, s valón es«k itt íld.lt.m,
De Caledon változtatta elagg*.
S szemsm orom belyett tObbssSr kBay fedé.
Ah ? mi sggály engedi aanm boraadni ?
Rejtelem ez, álom-e vagjr égre mi ?
Vérpad rím ik al3uem felállítva,
8 rst susogják .tiged vár ez alaria,"
Miként e osp ssflm áradó köDoyeit, Sxonoruan s baaankodva nizi itt, Jakab láoja, Frankbon ep og; fsIM ns>, Mihelvt eni váuain a anlyos véss: Ab! mi ••? hajóm idegen «g alatt, Hrssie tőled neldeli a babokat, S partjaid ia aa éj aatet laplebea Bfészen mir eltflitaMk elelaa.
latén veled frankok 5ii aaép (oldja, latén veled! kedvsltem csak te vslil, Zsenge korom sssreseaaa ka bolcsJje, Istaa velsdl tflesl ráluom Hlaslü.
IOKDOB1.


Z A1AI I ö Z 1 ö R í.
TIZENZILENCZIDIK tVFOLTAM
•lapján jrtesitem tisztelt szerkesztő urat, hogy • folyó apnl hó 25 én megjelent lapjában ezen csim alatt „Elevenen a ravatalra terítve\' köz-lőtt hir teljesen alaptalan Ugyanis Spaur-Batthyinyi Hóna grófnő az alnlirt miét házi orvot, torábbá Dr. Hoffmann regedéi, Hőher Ferenci muraszombati orvosok és több caalád-tag jelenlétében h»t napi szenvedés után sgy-hártyalob következtében halt mag. A. téves hir olvformán keletkelhetett, hogy a m\'rkor alalirt mint háai orvos a hallanak koporsóba aárása előtt annak megvizsgálása tekintetéből még egyner oda hivatott, ai érte jött uradalmi ko csia Ulán a tőle kérdezőknek otupa tréfából olyas valamit talált mondani, amiből ások a groiné feléledését magyarázták ki. — Egyébiránt pedig itt, a lapsserkesztóségeknek ily módoni tévútra vezetésében magán boszut gya-nitanak. Tisztelettel maradván, Bellatina 1880. april hó 26. Dr. Pollácsek Arnold, uradalmi éa tiszb. megyei tóorvot.
— Necrolog. Holloay Károly káptalan
fai a. lelkéti f. évi apr. 24-én a kerületi pap
ság, ai elhuoytnak számos bará\'.ai éa tisztelói
részvéte mellett őrök nyugalom helyére téte
tett, Aa Úrban boldogult bácskai ssfilelésii 34
éven, 7 esztendős áldoiár volt, ki a régésietnek
egyik e tudomány fonalán alapos és kedvelő
ápolója volt. Érdekes gyűjteményéről Dr. Ró
mer Flóris legutóbbi körútja alkalmával igen
dicséroen nyilatkoiott. — Legyen fölötte kSny-
nyü a hant, ai örök világosság fényeskedjék
neki!
— Halálozás- Várbogyai Bogyay Pál
apr. 27-én Pölöskén meghalt. A boldogult 87
évet élt.
— TÜM. Keszthelyen april hó 27-én dél
után fél háromkor vészharangok kongása ri-
aaztotta fel a város lakosságát; a tiii ugyan-
ason háiat hamvasltá el, mely \'már a lefolyt
télen is leégett; a tőszomszédságban levő háj
is a lángok martalékává lett. A tUioltát körül
aODyira ügyes helybeli ácsok és kőművesek
feltűnő jártasságának köszönhető, misaerint a
vési localiiáltatott. A tüieset okáról s a szen
vedett vesiteség mérveiről eddig ama tudo
másnak. És a tűzoltó egylet még mindig ráér
késni az éji homályban. És a föld mégis mosog
tovább, csendesen. —
— Árverés Zalamegyében Salamon
Láazló 1410 frtra ». ingt. máj. 15. Ssent-Pétsr-
urott. — Illés Jáoos 490 frtra b. ingt máj. 11.
Alaó-Lendváo. — Nagy József 990 frtra b.
iogaü. máj. 11. Nagy-Kaniuán. — Schreiner
Ferencz 280 frtra b. ingatl. jol. 8. Zala Eger-
saegen. — Köbli Anna 2863 frtra b. ingat!.
jnn. 27. Salomvárott. — Steiner Ferenci 480
frtra b. ingatl. jun. 9. Zala-Egerszegen. —
Kohn Ferenctué 648 frtra b. ingatl. máj. 22.
SzentBékallán. — Berghoffer 1820 frtra b.
ingatl. jun. 10. Ctácson. — Ruziás Dávid
4088 frtra b. iogatl. máj. 15. Honostor-Apátin.
— Bálint Lénárd 791 frtra b. ingatl. jun. 9.
Alsó-Milyovácion. — Mlinaveci István 1786
frtra b. ingatl. jun. 2. Perlakon. — Csury Já-
noe 708 frtr» b. iogt. jun. 8. Csáktornyán. —
Szmolek Mihály 806 frtra b. ingtl. jul. 2. Go
ricaánban. — Horváth György 400 frtra b.
ingatl. máj. 12. Tapolczán. — Márfi József
411 frtra b. ingatl. jun. 3. Oroailonban.
— SOvid hirek Á kolumbácsi legyek
emberáldozatot is okoltak. — B. Kaas Ivor
publicista Lónyay Ilona úrnőt vette nőül. —
Somogyi Károly nagyprépost 70 eier kötet
könyvet ajándékoiott Siegednek. — Horváth
József czimbalmoa Bukurestb«n tetszés költ
vendégsierepel. — A .Zuhany" elleni sajtóper

vianavonatott. — A magyar irók segélyegyletének vagyona 190.600 frt. - A skuposina máj. 24 ára oaszehivatott. — Chiaa és Oroes ország kSzt a háború kitöri. — A Síéchenyi stobor leleplezése máj. 23-án délben len Budapesten. — Petőfi István, a nagy dalnok testvér öcacae meghalt.
ki nyert?
Brttnn, apr. 28 án: 76. 20. 78. 31. 75.
KBzflusé? köréből.*)
Mlhályfa, április 26. 1880.
A .Zalai Köslőny" 32 ik aaámában a nyilttér rovatban Zala-Szent-Gróthról egy czikk jelent meg. melyben a léayálladék egézma elferdítve vau, — mist a sflmeghi járás sorozó bizottságának polgári elnöke aa igazság érdekében hivatva érzem magamat, a jeliett czikk megczáfolása végett az ügyet valóan a közön ség tadomására hozni.
A sorolásnál két nap jelen volt kor jegy -sAk nem a sorozó bizottság katonai elnöke Pis-kor Tamáa kapitány ttr által utasittatuk ki a teremből, — az ott jelenléteit én alulírott mist a sorozó bizottság elnöke tiltottam el nékiek ; — feljelentetett, hogy a körjegyzők a sorozó bizottság határozatait jegyezgstik, — esnek következtében az illető iratokat megrizsgálván siemélyesen győződtem meg arról, hogy az általuk vezetett lajstromban nem caak aa volt feljegyezve, hogy a hadköteles alkalmas, viasza helyezendő, vagy törlendő, — mint aat a szent-gróthi csikk hamisan k ő ? 1 i, — hanem bevoltak jegyezve minden egyes alkalmatlannak kimondott hadköteles nél a vizsgálat folytán észlelt, és az avatási lajstromba bevasatott összes testi fogyatkozások és hibák, melyek miatt as illető alkalmatlan nak találtatott; — miután a körjegyzők ezen törvény által tiltott cselekvénynyel hivatalos állásukkal visszaéltek, az irányukban követett eljárást, — bár mint orrolják is azt — csak maguknak tulajdoníthatják, — és ehhez hasonló esetben, véleményem sserint csak is hasonló eljárásnak lehet helye.
FORINTOS KÁLMÁN m. k., a sUsefhi járás sorwe bisoUsáfáaak polgár) «l~Sk.
Yegryes hírek.
— A kitürtokotoi onzágos földhitelintézete* ellea felmerült bizalmatlanság eloszlatása ciéljából a belügy minister a következő köriratot intézte az összes főispánokhoz: Mél-toaágos ur! A „kisbirtokosok országos földhitelintézete", mely a törvényhozás közbejöttével legközelebb megalakult, több napilap által nyíltan arról gyaniuittatott, hogy ügykezelése nem rendes, mioek folytán azon nemes czél érdekében, a melyért ezen intézet alakult, valamint fíjfelfigyelési jogánál fogva köteles-ségéaek tartotta a kormány ezen országos intézet ügykezelését hivatalosan megvizsgáltatni; a vizsgálat eredménye kiderítette a gyanúsítások alaptalanságát, a nagy közönségben azonban ezen gyanúsítások némi bizalmatlanságot saültek, minek folytán felkérem méltóságodat, hogy a mennyiben tapasztalná, miszerint ezen intézet igazgatóságának a mezőgazdasági egyletek alakítása éa.a már létezi pénzintézetek csatlakozása tárgyában ezekhez intézett felhívásai kellő támugatáaban nem lülnének, saját hatáskörében felvilágosito-
?) K reval alatt kOalstUrt UMSaaifat »«m
vállal a bWfc.

lag hatni izivaskedjék, minthogy ezen onzágos
intézet tényleges működésének mielőbbi meg
kezdése a kisbirlokosok érdekeire üdvös hstál-
s»l leend Fogadja méltóságod tiszteletem nyil
vánítását. Tisaa s. k.
Uarburgból írják m. hó 24 ikéről : Ha d. n. 4 és 5 óra kSst Tarosunkban éa környékén erős vihar és jégeső volt. A legnagyobb vihar közepette a Dráva hidján a déli vasnt itteni állomása közelében két vonat SaMZeütkBzStt. A Karinthiábol jövő vegyes vonat a déli vasat indóháza felé haladva, a hidra ment hol néhány perczczel ezelőtt egy uras kocsikból álló terhes vonatot a vihar miatt meg kotlett állítani. A karinthiai vonat mozdonya teljes erővel rohant a veszteg álló vonatra, több kocsit szétzúzom, a valamennyit kiütötte asinekből. A közvetlen összeütközés helyén a hid vaskorlátja félre nyomatott, s a híd szilárd közép kőoszlopa tetemesen eltolódott. Ez oszlop gátolta meg a nagyobb szerencsétlenséget, mert föl lehet tenni, hogy — ha ez akadály nincs, az egész vonat a Drávába esik. Eddig még nem lehetett kitudni, ki az oka az összeütközésnek. Emberélet szerencsére nem esett áldozatul.
— A kolunbdcsi legyek. A kolumbácsi
legyek, melyek a volt Bánság gazdáinak való
ságos átkát képezik, mint szénérazegi levele
ző irja, Tomeamegje legnagyobb részét el
árasztották. Alig hinné as ember, ha szemmel
nem látná, hogy ezen apró piczi legyek, melye
ket as itteni köznyelv ,gopgá"-nak nevez,
mennyi bajt ókornak. A fii hiába női a mezőn,
a jószág nem képes legelni, a mezei munkák
fennakadnak, mert a szabadban dolgozni lehe
tetlen, s az utazás is csak bizonyos óvórend-
szabályok alkalmazása mellett lehetséges. Sok
gazda minden ellenrendszabály daczára éne
kény károkat szenved. A marnák és disinók
nagy számmal hallanak.
— A győri kivégzés ügyében megindított
hivatalos vizsgálat kiderítette, hogy vádolni
tulajdonké\'pen senkit sem lenét; as ügyész
kétszer constatáltatta a halált, tehát kötelessé
gét teljesítette; Kozarek egészen rendesen vé
gezte el a kivégzést, s a törvényszéki orvos dr.
Síkor, a beállott kimúlás minden jeléből con-
statálbatta a halált Hogy Takács a kivégzés
után mégis életre ébredt, annak n«m csak az
volt oka, bogy kevés ideig hagyták függni, de
különösen az, hogy mig a börtönből a korházba
szállították, a hossza, döezögos utón a kocsi
fölrázta, a gyors hajtás pedig rohamosan eről
tette tüdejébe a levegőt a késztette vérét a ke
ringésre. Éhez járult még, hogy Takács rend
Kívüli erős testalkatásu ember volt s nyakától
illetve a légzőszervek teljes elzárásától dagana
tok tartották viasza a kötelet Itt tehát caak
azt lehet hibáztatni, hogy Takácsot olyan nagy
gyorsasággal szállították a korházba.
— Min jó a bort Az általános satnyuláa
közepette nem fog ártani, ha különösen a azem-
nwk megerősítésére felemiitjak, hogr azt igen
jó, ha az ember tiszta borral, fókép vörösborral,
napjában többször megmossa, elég csak be mar
tolt ujjaival. Különösen ajánlandó ez, ha már
érzi az ember, hogy szemei kifáradtak és kez
denek fájni.
— Egtrtt fogotl. Egy parasztnak valami
dolga volt ügyvédjénél. Híg az ügyvéd jegy
zeteket fogalmazott, a paraszt csendesen üldö
gélt az Ügyvéd hála mögött. Egyszer a nagy
csendbeu olyanféle zajt veaz éesre, mintha egér
rágcsálna valamit a szobában. A zaj as ablak
telől jött s amint a paraszt oda nézett, egy iv
papirt látott ott mozogni, melyet az ablakon
*I* "**^ S "*** TaT*

MÁJUS 2-án 188a
betödoló légáram meg-megemelt. — S«mmt kétség, bogy as egér a papír alatt morzzolgat valamit. Parasztunk nem tudott ellenállni; lassan az ablakhoz lopodzou, lehozta fapapucsát s hegyét kezébe fogva, megcséválta feje felett s teljes erővel, rendkívül ügyesen agyonütötte — az ügyvéd aranyóráját, amely semmi roszat nem sejtve, ott nyugodott az ablakban egy iv papiros alatt s amelynek perczegését a paraszt egérrágcsálás zörejének vélte. Ilogy az ügyvéd mennyire megdicsérte a szolgálatkész parasztot ügyességéért, elképzelhető. Különben ez a ne vezetsz história nem nálunk, hanem Lyonban tortént.
Papinzeletok.
Efr taBkonyrben a kutyáról Kbbek kSat ez Tan irva: ,Ahol ember Tan, 011 kutya mindenütt találtatik.*
Mit nem teái egy-kit betű? Nagyon grünge Tolt a sógor a magyar nyékben, kolóniáén as iráa-ban. EfTasar fj magyar nj.gtát kellett irniA, hol a helyett: .TiasteUttel elfogadtam,- igv itta Tizz-Ulettel elfakadtam.*
Közlekedési hidon.
Mi köJonbaég vaa a marhakareaksilű s marhája koaolt
Semstf aines, mert afTenrma • nntéz.
Szerkesztői üzenet.
4042. B. .A kerek nárványasatalnál." KS»9-
nettal vettak.
4043. Ifj. o. Ninu ummi baj.
4044. Dr. S>. Koasanrt. Intiskedunk.
4045. Zalabir. Caak a nyUttirben kSiOlbetS.
4U4«. R. L. Budapest. Soraid folytan megnya-
godum
4«47. t. *• a. f
404& Német-Boly Amit lehet, kesuiggel.
4049. S>. Megkaptak s azonnal kéabNitettak.
4050. V. NÍHC
4061. .Várok, (árok .. .< Helyesen Mii.
Hivatalos plaezl árak.
Nagj-Kiaitsin, 18S0. april. 28 100 kilogrammjával námitva. BUM II-—.—11-50. Rou 9-.—950. Árpa 8——860. Zab 7 40.—8—. Knkoricza 8—.—.—. Burgonya 6- —. Borsó •—.—30 —. Lencse —• —•—S8—. Bab — ?—,_la._. g,4„a ._._15o. 9<alma -.—1-20.
1 kilogrammjával ••ámítva.
Marbahm 5? — .56. Scrteahna 60\' . 8aa-
lonna —.—78. DismAstir — -80. Vorna hagyma \'—•—IS. foihatyma •— — 30. Cinkor — .—40. Bota ?—1-Í1. Paprika -.—80. Saappan ?_.—44.
1 literjével saámitva
O bor 32—48 kr. üj bor 16 SIO kr. Pilinka
4« kr. Ecaet S kr Kiadta:
FARKAS, v. piacz kQnyrveaetS.
Felelö-s szerkesztő: Bátsrfl LajtM. HIRDETÉS.
A
z Alsó Lendva Kemthy unodalmak fóbérnók-aégénél egy 3l/« cat. hold belsőség, 381/, h. szántóföld, 62\'/, h. rét, 5>/» hold mezei, s kívánatra tetszés szerinti területű erdei legelőből álló gazdaság folyó év tavaszától kezdve 1890. év végéig vagy rSvidebb időtartamra haszonbérbe adatik.
A bérleti fellételek az alaó-lendvai gazdasági irodában megtekinthetők. —^
Alsó Lt-uáva, 1880. april hó 2U.
Az Alwí-Lendv.. Nempthi fibérnSktag (66 2-3} igazgatósága.utifú-mellczukorkák,
a tödó ée mellbajok, köhögés, fojtóköhögés, rekedtség és tüdóhnmt biztos gyógyszerei.

A tenniort által a tMftvetlo enberíieg jarára teremteU megbecsüli.etieo kezkeny atiffi aton már eddig fel nem derített titkot foglalj* magában, miszerint a gége és légcső rendszer gyulladt DyikhArtyájára T&IÓ zzonoali gyors et •Dybitfi hatás gyakorlásával az illatú beteg szervek gyógyulását miodea tekintetben lehetőltg •ISteffitL
Miután gyártmányunknál a énkor et keskeny utitfibS! tinta vegj-a-lékrftl kuazkeddDk, különöi figyelembe ajánljak hatóságilag bejegyzett végjegyünket, tat. dobozon levő : Írásunkat, mert caak esek igazolják annak ralódíságát.
Schmidt Victor & fiai.
tx tir. ml tuamsot Bécs, Wiséen, AJleeiasse 48.
M 1 skatulya ára 30 kr. ?
Kaphatók : Práger Bála grógyt. Belos J. gyógjrt. N.-Kaaiasán, Káli-
• oda J LeUDyrá, Kia A gyógrsit. A.-Lendrán, Domer Kaj vaa- *.
ílUzerk.r.sk.déaéb.n Sümegh.o, Werli M gjógyszt. Kapro..ezan, idosb
MoMlt r, Vasváron, Unllósy Jesam" K. »4«7ZZL üala.ii»eiaz«gn>. Be»
ger Mór (Somogy) Szobb. Simoo Ojula Saomlatheljr. (»\'í SS — )

_ Majdnem ingyen
Ssáotoláa kOveikesUben a nem rég bukott oagy hí
ezllat frirbao a kSvetkezS <S earab rendkit*! tteata brtuaaaia-
csQat tárgyak oaak 6 frt 9& krba kerfllnek, csak nem segyed ré-
ase as elSállitáki árnak, teaát caakaena iug;«ii eladva, H pedig :
S drb. kilOaS ji SSltaÜ-kés Britá»i« ertatoTea í« 2 "! = *
valo4i aafol eststaezál i^ag^Tel. g "5
legflacaabb vMtk Bntit>i» ..Üub5l egv 4rkbaa T -S § |
oehíl Brításia esQil svHasál S Z\' §
biiunia esdat káTÚkaoál t«gjobb anioű»ég. « = 2 g »
er6s Britáaia e.ttit ttjaWT* Sí . "* [ M
o«h<^s Británia esüflt iaveZZMri 5^3^*
Británia alSM kSStartS ÍZÜS •
ajáadék tiiksa fiaom véaí!l«ttel. t — - « "?
BritánU ezüat ts|ástarti ! «5 | "*
Britunia esüat tömön kezyérkssár ( í « sS
fcatáaos Briuauia-e«Q«t lysrtyl tarW. ?= .^,_-
Brita.ia «Oat íaermi aüuli aenjetyll e.0a1 j | • ö
sanual-
^ dri) (Ű 6^—12).
?arad é
»«g. mitrt Jitálva lesi.
Csim es \'gvadol! re.d.lí.1 bdy a
Tarosoknak.
lilnd «•?> *f> drb. a Ipgflnonabb Britáaia ezftstfcSl vaaoak kéaaitT. mely efjeííli a rilágon létezradó érc, mely orokke fehér m.V.d éa a iaUdi esOatíl 30 «.i hasmalat uláa sem k(Uilail>osli.lS
ca kir osstrak magyar
T
Grneril-Depot d«r I. i-ogl. Britania Silber Fabriken Blau & Kami, Wien, I. Elisabethstrmsse Nr. 6.
SxétktV.des gyontu atlnvétcHe!


520S0 XI. t8T9.
Hirdetmény.
A nagjméltóeágu mag;, kir. pénzügjministeriam 1879. ovi 65712 szám alatt kelt magas rendelete folytán a nagykanizsai kincstári épület körüli járdának s falkeritésnek helyreállítása, a költsitgvetenleg megállapított 3427 frt 16 kr. azaz háromezer negyazáz huszonhét frt 16 kr, erejéig foganatosítandó lévén, erre nézve a nagy-kanizsai kir. adóhivatalnál meg».artandó szabály sierii árlejtés 1880. évi május tizenkettedik (12-én) dél előtti 10 órára tüzelik ki.
A 3427 frt 16 kr. kikiálltáai árnak megfelelő
10*/ „ bánatpénzzel vagyis kikerekitve 350 írttal es 50
í kros bélyeggel ellátott, — vagyoni s erkölcsi bizonyít-
ványoral kellőleg felszerelt írásbeli, — zárt ajánlatok
, Ajánlat a nagy-kanissai kincatárí épületeknél esskös-
lendő építkezésekre" ciimmel ellátott borítékok alatt
lepecsételve as árlejtési nspot megelőző délutáni 6 óráig
a nsgy kanizsai m. kir. adóhivatalnál benyújtandók,
hol a költségvetési terv, valamint • további feltételek az
árlejtési napig bezárólag a hivataloe órák alatt betekint
hetik. Sopron, 1880. april hó 23. 65 2—S
A EAGT. KIK. PÉNZÍGYIO.AZGATÓS.Ui.

TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM

MAJS9

SEIDLITZ-PORA.
Családi csokoládénk
•fi 1 11 «?- ir»1A/1í h* minién áoboi exialspiáai a »?•
Csak akkor valódi, «. -. *n aoknoro-itott ^t*. T»
lenyomva.
30 év ót* a legtöbb likerek mellett fennáll mindennemű lyamtr
beta|t««ek «• «»•«<•» akaialytk, (mint étvágyhiány, baa.«>v.iáa) tér
ntlt|4t ia aranyér ellen Salonűien oly egyéneknek ajánlva, kik 016 életmódot folytatnak.
HamltHátek t«rvéiyilt| Mattttetsak.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o é.
:RANCZIA BORSZESZ SÓVAL
F
™ ""^"A^ffmeKbiahatóbb onar-ltélyBO laere » itenvedű emberiBern-k minden belaS ét kfll«6 Jjull.dámji\'li, a legtóbb betegen ellen, min. dennemu aebeittléeek, Tej-, ni- éi fogfájái. régi tervek ée njilt aebek-rákrekélyek. (rátok, itemgynüadáe. mindennemű bénnláa 4t aéralét atb,
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. a. é.
Hal-májolaj.
KrohnM és társától Kergémben
(Norvégiában), i halmáj zairolaj valamennyi, a kereikedelemben el&fbrdulé
faj kStütt Ka egyedült, nelj orvosi caélokra haaanálhato.
üra egy Svegnak használati utasítással I frt • é.
Tő siállitáe
Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállitÓDál, Bécs
TnrhlanbeD. RukUr >> illám minden btrner*f jyifyti»rtij-ibwi Tftfj fAn«r-
kereikedéseben. Raktár nélküli b&lyiáfekben mifinegyének anc7obb megreDdttlJaekf.61 ?•gf«l«t5 ir)«eoa;«dé>bei] rét*e»aln«k,
A t M koiöDiéc kérstik határozottan Müll-líle kétxitmén-t rendelni éi caak oWuiokat ••fogadni, melyek tájat ÓTJagy«oa éa alfciri-aoatma) vasnak nHátva.
R.ktirak: H*|y *M,2ia Prigor Béla gjóiys*. "ela. J. gr*? Rosi?iib«r(r F«r«ncz FewelhoiVr J,.»-jf Ro.enfeld Adolf. — Zala-Ef«rtUtf „Gyógy siei-Ur A iz-ot U\'lekhei-. - Bares Dorner 8. Ctákttriyi Gttnet L. v. gyógjawrei* IU|)«*VÉr Kohn J. Babócbay Kitas. fjfyf- Ti. Kecskéajy E7<Jg7- XapraHZa Werli H gjágy. KttZ«| CaacainoT.es lat. ejógj. Kilttel lat. gyr.try. K«uUwty SchUifv A. Wűtuch F. Urat* Ratx Jan. Zágráb Perklet Ferenci gjéfj. Mittlbaco S. Ir^«lma»hot
S«prM M«M7 And. fjógj. (980 17—fi8)
Tőzsdei műveletek
lelkiismeretesen e a.kő-fll tétnek a
„Leitha" bankház által Bécs, HeideitthBDs Nr. I
a) ceak kttittslt vesztette* SvHItrt (5000 frtig
terjedó emelkedő1 vagy esokkenü árfolyam taerinti műveletekért 10— 90 frt Jij"jutaUk):
b) akár emelkedik akár tatkkat aa árfolyam:
c) ai értékpanlrak letétben tartatnál, aug aaok
_ baiaonnal legombolithatok.
: Nroretskedaal T*MrU*ok MOSWÚ titoktarU«Ml
pj rl i^rllmh MOBWÚ titokUrtáMal enUta^Hataak. Tártai izlltok (1000 frt értékpapírra catipan 15—<0 frt fodoiet kell.)
?T lataják uak 50 kr -*m
Kxen iluloak me^kesdett él m^gkedTelt m6d keratékan
caakaem ralameiuiyi a toaadci jegjaékbeo foglalt értékpapírokra
enkBEr&Bk OllaiokM.
M* Kisebb kanpénsfSdöiet nüJuágM.
A ctáu. kir.
a legkisebb nyerrm**? elértttnél VfxmtatíM megóvása
Keísz érre a jutalék 16 krtól följebb. A Itfkltekk aryaroaéi) iltretúél 5(X) rrtkj blztaaltiitlk.
Eaan ?or.jeiJT.TÖk, birtokolok, takaxékoa.ik éi tokepéno-aek réisére fölötte fontot irjtésoiénr, melynek létartléae folyUa a aajfaS éa a koBooaeg rénérgl ea;yaráat elianerétl aortánk, oenaet-«aBdaMt|[i iiemporitbil ia olonyny.l bir ca a jelenlékenj elliojok. éa .határosatokat\' ill«t81e|r utalónk kintsrit^ tarvaaettinkrfl.
gaadaaigi érdekek lapja, mindenkinek ingyen bementve adatnak. Egyes taámok mindeaféle koltiég nélkal kaldetnek.
Minden gondolható kiadáaok, vessteaégek «tb. viaasapótláaa In. m. kihásaaiui, aggok éa gyermekek gondoikodáaát) tárgyaló caikk.oroaatra külünSlen 6gyelmeBUtllnk.
Cs. t. állami, mai aa ti ttlt sarsjeiyíLa) °*pi y"1\'*" ?••»•?«?
portokban,
Cs. k. otBtr.-magTar járadék.
_
IV 56-féle kombiBáctoban ^|
L*#lM MMyué. taklrttmk rétiért.
:) ménékelt előleg éa a bank kamatláb melletti letétben tartáa.
Vidéki negrendelétek, valamiot minden Tiltó-Hílelbe Tigi
megrendeléaek lelkiiamereteten taljaaíttt«a«k. T«rreset«k , díj-
?aabályok atb. kéaaaécgtl (iagyui b*rmaai»e) ktldetoek meg
Sailárd oágak képTÍ<el3iéget nyernek. (68 1-6)
I) raekély havi réisletek-bcni torletstéa mellett.


VaW
minden rsomagoa featl mi; eiea édj kl
csak akkor valódi, ha aláírásunkon klrfil
1 ca 60 kr.
1 , \'0 ,
1 . 80 .
1 . 1— .
ran al-
papírban
Ara a jó minoaégonek
. . "»»"? B
alld feȎr
. , finomabb . . logfin.
Baktár Nagy-Kanizsán: RotenfeU Adoif és StrM
& Kit*, urak kereskedésében. (50 «-•)
6 Mseire
? 4*1 k>aly, ugedtiirtjo alul adatu H»# léa** ÍT«r«>" tffaiak tadtira, hoj7 .. értéktt U I BtMta UvMS^ikél kjM ?•«»» „n|]r ti\' \'ÍJ ban(iik a kinilji randaUt, .MaaMl U^MZ
titka • katiat • »•» f«t« ulátiklvMataál aanrukitf tinaiu It.\' Haff iaawt uruak, udvart ?xallittija liűimofl enropai tű-aaUŰaBBBak Bécsben, Braonertttrajse 8.
KŐMÍoet nyilvánítás
Unterh«Í!U«*dorf. TokintaWl ur \'
Kírem >IÍIPI minél rlóbbi kBldea»t T\'|, Kilo Hoff Já-noB-féla nalAU-«fé«B«éBt-clit>eola4ájából, Biintbog7 n5m ezsn ar&sit\'" HoC Jánoa-féle maláU-egésaaégi-ehocoUdétdl efé«xa«-r<H fenUrtia ia libái él.
StlZMl Arf«J, ardéaa, Cnte»k"úlie»dorf, potu Hohnaudt. Uorraonaif.
69 2—• Braila (Bontania )
Ha* látat traak Unkát
Kérek minél előbb 13 palacak HnrT Jánoa-fél« maláta-egéexaegi aort éa 3 ceomag < kék paptroiban) nyákoldtf mell-eaakorkát, mintboity aion hölgyek, kiknek a Hon" Jáaot-léle egéatuégi sOr rendelve van, valóban e. nélkal élni aem tudnak, vagyii ennek hiányában egy egiaxaegee napák aen lenrn*.
Mély Ur.wl.ltti Itlgattli A.
Ara a Hoff léle maláu-kéatitn>«nynek BicaoSl vidékre : aulata kivtaat mmnaeai t»r Láda e. |.»lar.kk«] : 6 palaesk 3-82 frt, 13 palacak 7 26 frl, 2- palacik 14S0 frt, 68 palartk 29-10 frt — <|, kilo maltta cbeetliie I. S40 frt, II. 1 60 frt, HL 1 Irt (Nagyobb n-ideléanél leengedáa) — Maláta Ua-karfca 1 caomag $0 kr. f/i ét V, ctomag ia kapható.) — Ké-•aiteu gyermektápláló malátaliast 1 frt. - Ttaaitt aMlataklvt-aat 1 nvegeae 1 frt, nryaainten 60 kr. itb. — E|y tlkésiitait
ataléra flrsf 80 kr. - 1 Ikrbjtai aM tetatai t ? kUéttft izét —
Raktárak Hafj KiatiBá! rUaaaaart ét Wellitik, Straa et W«a, Htaiatky A. Da-a Mztef syé|yu, Rttnrtkal kja
Pályázat.
A Bagy -kaaüaai kiadMlneTeM egyetttlet által fentaHott kiaded óvodánál Oreaedétbe j6tt ét ea évi jnliru bö 1 Tel eifogla landí, .ÓVÓ- állomáara, — mely 600 frt keupéoi fiaetéa, 2 tioba ét ogyib boazá tartósokkal, magit egén éven át •tnkaéRim taselSfakfasolgalutaaáTalTaaegjbekStTe, esenael pályásat kir-dettetik.
A páljáaatok kalló okmányokkal felnerelTe (képeritat, kor ét eddigi működésről) legkétibb f. éri janim hí 15-ig u alélirt einokhüt beadtuadok.
Kelt Nagy Kaaratá., lgSU april U 17-áa.
K0CH M1HÍLTNÉ,
62 3—3 e^r«JüJeti eln«k.
oooooooooooooooooooooo
RŰMERBAD
(a tteieri Gattein)
fardőidén; megnyitása f. é. május lén.
A déli vaapályán (a gyorrvnnattal BéeatSI S éa fii, TrieaittSl 6 óra,) igen eroa akratnoterek 30—Sl\'-ig, naponkinU 36,000 ako viimenoyiaég, kllonSt batásaml k&nvéoy caíi, ideg-aaenvedéa, aaélhtldéi, gyengeség, n6i betegaégek, bavi ttoatolá-tok, megrendít ezatdok, rogaon knmt, caont éa iabetogaégakaél ?tb Nagy vistár, elegana kiállítón nj kjlon márvány- éa kádfürdők, kényelmei lakáaok, a loglátogalottabb bavam tartomány, botaaa árnyékdaa aéutérek, njonan épOlt magaa ivú via-forraa-vezeték. Fnrdíorro. Br ?lyrkiror M , mOorroa Bécaból. (Ukán april végéig Beea, 1. KnigerrtraMe 13) KimerítS elfiiratok, ár-jegysekek ingyen éa béraaentve kfildeUak a
fQrdő-igazgatóság álul
BSmfrbad. Alsó-Sieier.
2-3)

Nj-njtsunk kezet a szerencsének!
400,000 márka
14,000
10,000
8000
5000
1000
2000
1000
500
300
138
atb.
ny«nm. i m. [ nfinm. 4 m. í njvrem. á m. t nyerem, i m. Í ayvtun. á m. l oyerem. á m.
?jerflts. á m.
>T«r«n 4 m. J nyerem 4 m. 0 ay«rem. á m. rtb.
1 nyerem, á m. 1 ?yeram. á ?. 1 nyerem, á m. 1 nyerem, á ?
1 Dyerem*. á m.
\'2 n?era». á m
2 nyerem, á m.
5 nyerem, á m.
2 nyerem, á m.
13 nyerem, á m.
főnyereményt nynjt kaalraaS aa«ti»«, a ><m>)ail ttgjy senkiwr tc4At, mely a magaa ktméay által jOTánagyra éa bittositva van. Saan oj t«rrea«t előnye abban áll, bogy néhány ttónap lefolyáaa alatt 7 aoruláibao 4I.2M ?jrtnáéiyMk okratl.n kiaor-toláa alá kell kerülnie, kOtuük találkoaik 4M,»M frtayi f5.yare-ménj, réaaleg peüf:

250,000
1
160,000
34
100,000
4
SO.0OO
t>!
60,000
68
40,000
2U
30,000
681
26 000
678
90,000
960
16,000
ÍSJ50
A nyereményhaca*ok temneriat hiTataloaan állapíttattak meg. A legközelebbi elai, aa állam által btjtoailott nyemaény-knaáa a k&vetkeao oeaafgbe kerti:
1 ágén eredeti eorejegrnek áxaeaak • márka Tagj3 frt 60 kr. 0.4. b.
ini . . . . 3 . . í . n . .
, . . »Vt . .-.»..
Valamennyi megbiaáa aa oetaag a!Aeg«a bekflldéae Tagy poaUutalvány mellatt aaonnal éa a legnagyobb gonddal 6%»kftsol-tatik. mindenki magát aa állaaa utmerárol ellátott eredab aort-jegyet kapván tolftnk ketébea.
A meerpodaléseltbea a megkiTántato hivatalos tervezetek dij nélkfll mellékelteinek, minden hutáa után pedig felaaólitáa nél-ktl klldjtk réBBtrpvóinknek a bivatalot haBási jpgyaéket.
A nyeremények kiSsatése miadeakor pontoaaa aa állam jótállaaa mellett történik a akár kSaretlen mefkaldéae vagy kívánatra érdekeltjeinknek Anaatria minden nxgyobb piar/aaia fennálló ntaaekottetéaeirjk álul kéabeaittethetik.
Vállalatnnkoak mindenkor kedveaett a aserenraa, aok máa tekintélyéé nyerrmény kozStt gyakran aa eltS fSnyereméoyekiiek örvendvén aa, mint 250,000, 225,000, 150,000, 80,000, 80,000, 40,000 atb fitetleltek ki.
Aa ily a legaailárdabb alapon nyugvd vállalatnál, elérelát-batdlaa; mindenlu bistonaággal a legélénkebb résa-vételre amámit-hatváa, kéretik már a kSzefí hnxaa miatt ia minden meguinaat r.inél elSbb, de miad.aeMtro f * annkll 15-lkl elitl koavet-lenOl alalirott bankháahoa intéini.
Kanfmann & Simon.
bank- ét valta-üzlet Hamburgban,
beváaárlaaa ét eladáaa mÍDdean«mQ államkötvéajfik, raaati rrjtsTéojek ét kötcaóoaorajegyekDek.
U. >. kStmönetttoket fejesre ki esennel traatuak eddig tanaaitott bisalomert, felkérjük ax aj kiBortolásoáli rrttvételre, fjeörokveetink oienlul it oda iráDynland, mia-deokor pontot él itilárd taoljálat által tvatelt érdekeltjeink teljét megelégedétét kiérdemelni. Fdalebbiek.
(62 1 6—«)
Kerestetik
BegvfStolre kénfaotfm mellett 60—100 hold aj tmgoutott. jt*
imtateégfl birtok, mely % ?oproa-kaoidttu VMútvonal mollett,
i rtvgy attól 2 mértfóidnél távolabb ne legjeo. — KUobUierü art
? lak ét gaaduági epületek okvetlen uüka*%e«Mk.
| Eladni kiTáDÓk bérmente* lert$1b«a forduljanak alalirotl
i boi « j«l«ntékr€TÍdao: mennyi a birtokból as udvar éa kart |terfM«t? asáatöfóld ^ rét? m.nnyi «B mily épaletekket van
ellátva? a mily ár aaabatik a vevS rénére?
KeaatWy, april 20. 1880.
Vértessy Iván m. k.
60 3—3 h flgyvéd.
„THE GRESHAM"
áletbiztMitá-társatáa Londonbaa.
Magyaroraaági lók: i Auextriai Hóh:
Fer. Jöaef-tír 5. I BÉCS, Ojtnriu 8.
A táraaaag vagyona f„, 6S67«J)aa.95
Évi bevétel Mstotitáaok ét kasMtMl 1879.
innint 30 án : („,. 13íS8,7eS.«0
Kiflaetéaek bistoaitáti ét járattok! taanoté
tek i Túataváaárláaok atb. nlán a tanatáf
fennálláaa ita (1848) fre, 8&000000 —
A regntaM) tiieakét konapoa latoti idí alatt
a táraaaágnál . fr„ S8.3K),»00.—
értékig nynjtatuk be ajánlatok, miáltal a
legmobM 2* év alatt Wayoiteu aiánMak
5aa»érté(e Mbb miot rret Mb 082^í6 —
értékre megy. _ Tarvosetak s mindé. kSwIebivi fatvilá-goaitátok a vidéki ügynök t a magyar ra anitriik
tnkok álul adatnák. (99B 4-*)

Nagy-Kaaináa, ojrossatott * kiadó ttUajdosos Wajdiu Joiaeí gyorsaajtój ao.

1880. május


C
nelleavj ráta* >n«cs kotleeseore* a
tserkesvvSMt,
sayagi restet illet!
közlemények pedig >
kiadóból bérmeatve
iatéseatUk:
HA0T-KABIXS4
WlllftMttl.
fél évre .
, negyed évre . . 3 , aVstaa 10 *r
6 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 t mindé? további torért 5 kr
HYILTTABBÍH
?rmként 10 krért ve-
wtnek fal. tt Kincstári illeték minden yes hirdetésért Mlosf 80 kr lsetandl.
Bérmeatetlea taraiak.

ZALAI IOZLOIY
IO MOG
előbb:
OZLÚN
N.-KulmvárM
ónk.
a ,n.-kuru*l kereskedelmi ? Iparbuk*, .n.-kuünal takirékpelitlr*, ? .xmUwegjel ilUláaM tulMtai
tület", ? .?.-kutiui klided-aevelé egj-etAlet*, ? „sUgy-kaBlzsal tiszti önsegélyző szövetkezet", • .soproni kereaketelal ? Ifarkuun i.-kuixul MlviUuttaáaTa* • tibb
?efjei és Tárosi egyesülőt UriUlos érteiiUje.
He.eiikli.1 kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.

Egy níptanWr íttHíkíBcte-
Nehéz, felette nehéz lehet a földi léttől Tftló elválás, s mégis mily könnyű lehet annak, ki emberi kötelmének megfelelt, ki szivjóiagat nem rejtette véka alt, ki lel Ki nyugodtsággal tekint a lefutott pályára vissza.
Van-e emberi kötelem szebb, de nehezebb, mint a néptanítóé? Nincs! —
Mások jóllétének, boldogságának áldozza minden idejét. A kőzöröm lángját gyujtogatja a köznevelés oltárán s a szellem fegyverével harczol a sziv nemesítéséért
Dicső ténykedés! s mégis olcsó dicsőség.
Szivjóságának áldott melegével gyűjti maga köré másnak gyermekeit, hogy a hazának hasznos polgárt és gyengéd polgárnőt, — a családnak legdrágább kincset neveljen, fejleszszen.
Szerencsés, ki ily szivjóságot félszá
zadon át tanúsítva, lelki nyugodtsággal
tekint e szép pályára vissza s a függöny
legördulésénéi végtó sónajkép rebegi:
Atyám, kezeidbe ajánlom lelkemet, meg
tettem emberi kötelmemet, a Tőled nyert
szivjóságot megosztottam... elfogyott
Ily magasztos életpályát futott be Zala-Istvándon Berecz János ág. ev. egyházgyülekezeti néptanitó. Született Zán-kán 1812. szept. 17-én. Atyja ainte János volt zánkai tanitó, anyja Ovádi Eszter. A gondos szülők kiváló figyelemmel hasonló pályára nevelték fiokat, mint a dicsőült is, mélyen szomorodott tisztelt barátunkat, Imre fiit, kiben s kinek családjában legnagyobb öröme telt

Taaslmáajmt Sopronban vigMte, ezután részint atyja mellett segédeskedett, részint N.-Szőllősön Noszlopy János kán-tortanitó mellett, hol is a kántori teendőket tanult* meg.
1832. évi aug. hóban nőül vette Szabó Évát, Szabó István szent gróthi értelmes iparos és köztiszteletben részesült városbiró jószivü leányát, kit egész életén át oly gyengédséggel szeretett s oly példás boldogságban éltek, hogy nem csak Zala-Istvánd, de messze vidék által a legőszintébb tisztelet- és közbecsülés tárgya volt Esküvő napján választatott meg a zala-istvándi ev. gyülekezet által kántortanitónak s azóta haláláig buzgóan s szeplőtlen becsületességgel felelt meg a benne helyezett bizodalomnak.
8 gyermekük volt, 4 fin s 4 leány, de hét elhalt, részint kin-, részint felserdült korukban. E szólói mély fájdalmakat töredelmes és Istenben helyezett bizalommal viselte, enyhet találván hivatalának buzgó teljesítésében és a község gyermekeinek szeretetteljes nevelésében. Ki is tantettetett ezért több ízben, nevezetesen a kemenesalji esperesi kerület legtöbb szorgalmú s leglelkiismeretesebb tanítói kitüntetésben részesité.
A magyar szabadságharczban, mint jó és lelkes hazafi részt vett s mint a nemzeti sereg őrmestere a hadgyakorlatokban a legnagyobb lelkesflltséget fejtett ki.Hizi tűzhelyétől azonban nem szóllitatván el, tényleges részt a csatákban nem vett. Az akkor felőltött nemzeti magyar ruhától nem állt el s haláláig magyarosan öltözködött

. . Fiatalabb korában egy ízben thv-phuaban szenvedett s életét csak a gondos\' ápolás s gyengéd szülői figyelem tarthatta meg. A hatvanas években szinte betegeskedett, a hetvenes években pedig ismét egész hévvel látott a munkához, teljes szorgalommal s pontosan végezte mind egyházi, mind iskolai teendőit.
Za!a-Istvándon egyetlen egy egyén van, ki tanítványa nem volt, a többi valamennyi. Mily szép és megható látvány vala látni ezek végbucsuját az utolsó tisztességtételnél. Zokogásuktól a lelkész szavait több ízben nem lehetett hallani.
Ezüst menyegzójét csendben, családiasán ünnepelte meg. Mily édes reménynyel nézett a jövő évben megtartandó aranymenyegzőjének ünneplése felé, melytől azonban a kegyetlen halál megfosztotta.
Zala-Istvándon a jelzett szép időtartam alatt jegyzőséget is viselt, mikor még ezen hivatal ax egyházival együtt is gyakoroltatott. Mint jegyző is pontosságot, ritka becsületességét tanúsított.
Mint rendkívüli ritka esetet jelezhetünk e szép életpálya lefolyásában : hogy Imre fián kivül soha senki sem segédeskedett nála, ez is csak két évig. 48 éven át mind az egyházi, mind az iskolai teendőket egyedül egy maga teljesítette.
Nagy szakismeretü szőlész és borász volt, maradt is utána igen szépen kezelt s terjedelmes szóló. A méhészetet nagy szenvedélylyel űzte és igen szép eredménynyel. A faültetésnek nagy barátja volt, van is a gyülekezetnek mintaszerűen berendezett igen díszes faiskolája, melyben az

ültetést, ojtást, metszést s egyéb teendőket UaltTtoyrinl faíytomwan a legnagyobb pontossággal ismertette s Uni-totta.
A selyemtenyésztést ú megkezdette, de ez a beköszöntött országos pangás következtében, kevés eredményű lett.
A megye gyűlésekben buzgó részt vett, de a korteskedéseket mellőzte, ugy mond: ez állásával nem egyeztetheti össze, ő neki békés egyetértésben kell lennie. E nézete csak fokozta az irántai tiszteletet és közbecsülést
Temetésén a gyülekezet apraja-nagyja jelenvolt, leirhatlan fájdalommal váltak meg tőle. A templomban tisztelendő Szilvágyi Gyula nagy-kanizsai ev. lelkész ur tartott kitűnő s megható szónoklatot, míg a simái Szűcs Imre szent-gróthi jeles képzettségű tanitó ur vett tőle örök bucsut pályatársai nevében.
A dicsóalt nemet népnevelő gyászoló
özvegyet, egy fiat és egy anekát hagy«tt
hátra tisztes állásokban levő fia családjá
val, 4 testvérével s számos rokonsággal
együtt »
Fájdalommal szenteltük e néhány sort az érdemes honpolgár emlékének. Vajha hasonló egyszerűségében is gazdag, mint a tiszta csermely gySngyözéséien magasztos életpálya leírását minél gyakrabban hozhatná az utókor figyelmes irodalma mások buzdítására — elismerésül.
BÁTOBPI.TÁRCZA.
Májast emlék.
(Költői elbenélés.) (FolyUtáe ée vége.) Lett aeveuég, piruláé e "ora,
Mindegyikek nry megijedt tőle . . Hanem azért temeti az ajánlat.
Egy se busta ki magát balSle. — Mindannyian - Betti ae maradt el -
Mindannyian kiáltozni kezdtek. Ennyi népnek, ily ki.áneti népnek,
Szegény madár ugyan hogy felels. megl .Csend leányok I bangsék a parancsszó,
Én vagyok a leg ... elau tudjátok, Én vagyok a veaérno, tehát én —
Jogom iv?) izerint elósior kiáltok.\' a*ég aagyobb zaj. lárma hangzott erre,
Forradalom tááiadt a seregben, Nem engedjük\' én kiáltok első ! ...
8 perpatvarnak vége bostsa nincsen. Szót leányok — felnólalt a delnü —
ElijentjOk így a jóit égessen. Sortot húzunk, akii as talál, ugy
ElsSsége a jelöltnek lessen." — Megnyugodt a türelmetlen lányiig
Emea okos éa bölcs inditváayon, 8 kesdodolt a ser ... elóesor ia egy
Qyínjort ssip barna kis leányon. Kérdezett is, de rezgő szavára
Elhallgatott a teaói madárkai Elhavölte tán a Htadér szósat?
Ét tovább it folytatisit virta Szilt nevette egv pajkos baratné:
„Bal kai... lányok n apacsa lé, gaessleantve távosott a barna,
eVaégyeaében elolvadt egészen. — Jót nevettek a negény leányon,
8 jött utána nagy reméaynyel I Villogó nem, égó áros mutatják.
Hogy nerctné a kaknk mondátit — Kérdezett . . . et a joveudomondó
Hangos ajka kétszer ssóla néki

Lett Br8m — t uaraileaés taramtéi
OrSmébeii csokrát Ssssetepi. — Folyt a ftorsolás . . és harmadikra
Egy nemérmes as6ke lánykát ere. Majd elolTadt nágyeaeban, minthogy —
Ki keU állni a sereg álere. — Kökény siemet földre sQtve állott
8 laasu haugon ssolott a madirhot, Sxivssoreogrva rettegé* kOat Tarja,
Kérdésére hogy dt ki a Talaa*. Otuör hangzott el a jóaoló asósat
Örométe a asegény leánynak, Mert, hogy harag nem szállott szivére
Ast matatja mosolya arcainak — És igy jöttek a leányok sorba,
Mint őket a sorsTatea talrlta; 8 kinek többet, kinek kevesebbet
Kiáltott a jósoló m.dárk.. — Utoljára maradt — Betti néni,
— Amint otat a linyek neveztek. —
Ka koiottok eme sors ueeselyére
Támadt vala uömyo nagy nevetaeg. IJtoljira maradt Betti néni,
De isirenek ütko» oromere Áldotu a sorsot — e aaeaseryért,
Hogy reája ily eaeaeayt atére ; M^rt. — gondola a kaink kifáradt.
Ha kérdezem, nem sokat kiáltoz, Egyet-kettSt ssol, aztán elkallgat,
— 8 mi kftsel lenek a hásasaifksi. —
Ily ábrándok ringatak mar IM
8 már előre boldogságot eres, Feabéjisra hangosan kiált hál:
.Kaknk madár mikor megyek lérjhef ! Meg ae mosdói a kiváncaiságtol
A leányáig s rárja a kakukkot, Mely, agy láusik, nagy lélefczetet vett,
Mert sokáig nem szólott agy kukkot. 8 már a delnSt ajolas környezte,
(Elájul o ii.téut ha akarja),
Már roakad, már nemeit beairja
De haiUtasik a jósmadár hangja... Ssivdobogva rebegé utána
Betti delnö as alig várt „egy*\'\'. De a kakák esintalaa kedvéből
Mas. „ ,,,»,., nea eaT^á* caak egy l»tt -

De hogy ii ne, kedra BSottyant néki
Jósolni, hiss oly népen hallgatják, Tetnett neki végbetetlen módon
Szép lányok kai ea a laép malátáig. — Ea amint eaak ajkain kiférhet
Kgymá* után repolt ki a szózat, S a leányáig hangos nevetés k5st
Segítette olvasni a nyolcaat. — Betti néni nagyon nem uerette
A dolotrnak fnrcsa fordulatát, De ngy látszott — a kaknkmak tainik
Hzép lányokkal ez a nép mulatság. És ajkiról egyre ddlt a saósat,
Hint mikor a zápor Omlik nyáron, Nacy nevetve olvassa a Unysif:
Harmiocskettó — tovább... harmlncshárom. 8 még uem elég, még hallik a tok nó,
De a hOlgy már akkoron nem volt ott, Véraó nivrel, n\'ttépett remenynyel
Ott hagyá ai njoagd eaoportot. — Megrakodva sok édea reménynjre!
Az ott maradt fiatal leányok, Álmadosra s kakák navakrót
Ok is népen basa indnlának. És a kaknk a madár próféta
Csudálatos 1-.. mily valót banéle — Most es egyner; mert a sck kérSnek
Farsangon át nem lett hoessa — vége. Vitték a lányt egyre-másra gyorsan ..
Betti néni U apedve várta, Mikor jOn már az a kedves vendég.
Mikor nem kell már a magunt párta. És a vendég még min«ek7Te káaik,
És aa évek gyorsan elrepülnek — BOtske deluS fényes homlokára
Hosnn évek bos redoi alnes. Uja lányok nem kerSlik többé.
Nagynéninek bátran ssólitgaljik, Bnnkeaég és nagyravágyis köblét
Miként egykor — már nem háborgatják. Bikssheiége megtörött agéas\'a, —
J 3 hetink u évnek aiip réssékes, Saólhat kaknk, nem krvaneai tndni :
,Kaknk au4ár, mikor a>e(yek férjhesl\'
K. U után 8ZABO.

A kerek márviny&gEtalnál.
(Karcaolat)
Éars aarjetsmről, Karolj- * guduági nfcadámiáról caak még pir napja, bogy hMa érkeilünk. Síulciuk, mi éa íiverem ogjult aldögslttnk a kedvea ódon virágo* tornloaoo; aljám «a Karolj anyja a hideg kemk ssir-vinyaMtalail hidsg ki»éva] kfiiitik forrd aa-retot ét adrSMéggsl telt kebleiket, aljáink fOstüt eregetve asáimor elmondott politikai • gazdasági néxtekeo ujait hévvel viUtkoctmk, Karolj ét nóverem tovább otwvogték • tetrnap
nlhagjoU ctevegéat, éa éa én ábrindoe,
taUD, méláiUm, légrirakat emelek.
A faltui otthon ttámtaltnwor leirt ét megénekelt menOToi boldogaágm!
?n éppen a hold világ koltíi k«MaA U-multam, midin anjám kaaaiát randkivoli tó-rejjel htllim a kivétc<éaéb« hullni.
Feltekintek, anyám félelnMa eloéneHel kérdé atjámtól, vájjon minek jon a Mtli.
Atyám nvogtatolag viuonsm, hogy biio-nyoosn valamit kérni jSn beleg faletjégének.
Kire a mindig vidám Misi kiíblrö oda-oaaminogott boaaánk, a hold már rmagwligiti bohókáa arcsát, — de lám, moft nem volt bo-hokáa, pántlikán itivoge nem volt félrocaapva, bajuasa nem hogjoan fenve, no^jaróía ~bo\\ji-val nem hadonizott, beaméde aem tréráiaa piaaasegA, racMgo, dóromból^ pafold, tárgy szerint uiáuo; ogost alakja hivatajot komolj-aág béljegét horda.
Atjim félelmea eloénete még fokoaidott, t akadoava kérdé, mi ajaáfr.
Mindnyájunk tekintet* Miajn fSgg^t, letve a válásit; de i egjet (elótaSr h»JIo<Um

ZALAI IÖÍ1Ö5I.

MÁJUS 6 á» 188aZalamegye
tSrvínj/hatótigi bitotUdgdnak 1880. M mijru
h! 10 in tartandó rW*i lcőtgyttUMn ftüit-
mdö tárgyak torotata:
Aliipáni jeleméi a törvényhatóság illa-po tárói.
A lemondásaiul üresedésbe jött megyei 111-ad aljegyzői éz a pacaai segédszolgabiréi állásoknak választás atjám betöltése. —
Zalamegye fóazámvevójének jelentene, mely mellett a megye házipénztárának 1879. évi bevételei éa kisdáseiró! vetetett számadáaát bemutatja.
Ugyanannak jelentéin, mely mellett a megye ulepitészeti alapjának 1879. évi bevételei és kiadásairól vezetett számadását bemautja. Ugyanannak jelentéle, mely mellett a megye betegápolási alapjának 1879. évi bevételei éa kiadásairól vnetetl számadását bemu U\'.ja. -
Ugyanannak jelentéle, mely mellett a megy* mater alapjának 1879 évi bevételei és kiadásairól vetetett számadását beoratatja. A óm. m. kir. belügymjniiteriumnak f. évi 15634 is. a. kelt leirata indokolt jelentés tétele végett az iránt, váljon a balaton-füredl kir. járásbíróságból Urtozó salampgyei kö»é gek közül, mely községek és punták lennének közigazgatási tekintetben Venprém megyébe átkebelesendók.
A no. m. kir belügy miniiteriamnak f. évi 17850. szám alatt kelt rendelete n 1879. év végével hat évüket IcirSltStt válasitott bizottsági tagok helyeinek betöltése tárgyában. A ttm. m. kir. belügy minilteriumnak múlt évi 54786. BZ. a. kelt rendelete a fegyelmi bírság-pénzek hová forditási és keselése iránt alkotott megyei szabályrendelet kiegészítése tárgyában. —
A ntn. m. kir. belügy mioisterium leirata, melyben a Zalamegyére nézve 1880 ik évben működendő adófelssólamlási bizottság elnöké nek és helyettes elnökének neveit tudatja.
A Dm. m. kir. péozügyminiateriumnak le irata, a* idei adófelstólamlási bisotlság törvény hatosági rendes és póttagjainak megválasztása iránt. —
A nm. m. kir, belUgyministeríumnak leirata, melylyel a balaton tttredi kőroxTosi vá-lasitáa ellen beadott felfolyamodváaynak a törvényhatósági közgyűlésen leendő elintézését rendeli.
A katona beszállásolási teher arányosabb megoaztáaa czéljából kivetendő törvényhatósági pótadóra vonatkosó nabályrendelet tervesése Wéljából, a» 1879. évi leptember lén s My-tatva urtolt megyei bizottsági kSzgyfilésnek 7036 — 8275 137. jk. liánra határozatával ki rendelt küldöttség munkálata. —
Zalavármegye árvssséke az árvák épületeinek biztositáaa iránt a megyei árvaazéki elnökség éi Deesevfy Gyula, mint »» ,?l«í álu-lános magyar biztosító társaság* meghatalmazottja álul megkötött szerződést jóváhagyás végett bematatja.
Csakeltar József megyei föszámvevő nr nak előterjesztése egy megyei alisámvevői állomás rendszeresítése erdemében.
Zalamegye kósigazgatási bizottságának 1879. ér 11-ik feléri! szóló jelentése.

A nm. m. kir. belügyminiiteriom leirata Nagy-Kanizsa rendezett tanácsú és Kie Kanizsa nagy község egyesülése tárgyában és az erre vonatkozó ktÜdottségi jelen tée.
KüldSltaégi jelentés Ssent-Gróth városa ban a pálinka, mérési jotf gyakorlása iránt meg. Urtott tárgyalás eredményéről.
Csáktonya melóváros közönségének folyamodványa, melyben 12.000 frt kölcsön fel-Tételéhez, továbbá egy 1000 ftos kötvény és egy erdő eladásához törvényhatóaági jóváhagjást kér. -
Árvay István urnák mint z zalarnsgyei gazdasági egyesület elnökének folyamodványa, melyben a megye zala-egerazegi telekjének nagyobbiiása czéljabúl a közvetlen azomszedsá-gábza levő fílldek megvásárláiát megenged-tetai kéri.
Keszthely polgárváros község képviselő testületének folyamodványa, melyben a község által épített katonai szükség laktanya költ-ségei fedezhetése czéljáoól szükséges 3000 frt nyi kölcsön felvételéhez törvényhatóaági jóvá hagyázt kér.
A Csáktornyái járái szoigzbirája, Záiaád-hegy község folyamodványát, melyben magukat a muraszerdabelyi körjegyzőségből a vizi-azentgyörgyi körjegyzőséghez kérik csatoltatni, veteményes jelentés mellett bemutatja.
Tóth József komárvároai helyettes biró és Mérei József iskoiaazéki elnök és társainak folyamodványa, melyben az 1879. évi május hé ó-én Urtott közgyűlésnek 9457. 39. jk. izámo. határozata folytán, a komárvárezi 21. és 215. számú telekjegyzókönyvekben körülírt ingatlan birtokok eladására vonatkozó éz általak bematatott okiratokat a szokásos jováha gyási záradékkal sllittatni kérik. —
Iváoovita József szent-jakabi és Harmadáz György nagyrécaei lakosok folyamodványa, melyben az 1871. évi májas bó 1-én Urtott közgyűlésnek 2431/131. jk. számú határoxaU folytán a nagyrécsei 35. számú telekjegyző könyvben körülírt ingatlan birtoknak megtörtént eladáaát jóváhagyni, s a bematatott jegyzökönyvet a szokásos jóváhagyáai záradékkal elláttami kérik.
Kis-Rada község képviselő testületének folyamodványa, a község határábani temetőhely kisajátítása iránt.
A pacsai járás izolgabirájának jelentése a zala-apáti községi temető megnagyobbítasz tárgyában.
A sumeghi járái aaolgabirája a kiagörboi temető znegnagyobbilására, illetőleg uj temető-hely megszerzésére vonatkozó iratokat jelentése mellett bemutatja.
A pacsai járái szolgabirája özr. Acs Ja-nosné szUl. Miazori Ertaébet nyugdijazutiaa ügyében Urtott tárgyalás eredményéről felvett jegyzökönyvet az iratokkal bemutatja.
A perlaki járás szolgabirája AlnS-Kralj-. vecz község több lakosának azon folyamodványát, melyben a község részére a mancaák nevezetű erdőben a tagosítás alkalmával kihasított erdőterület kivágatázához törvényhatósági engedélyt kér, bemutatja.
A perlaki járás szolgtbirája Alaó-Králje-vecz községnek Fiachl Mátyás drasko /eczi lakossal az italmerési jognzk magán utón tortént

kibérlése iránt kötött szerződést jóváhagyás végett bemutatja.
A Csáktornyái járás szolgabirája Szlako-vees Brezje községek előljáróiaak folyamodványát, melyben 100 frtos kötvényük elároait-hatásához törvényhatósági jóváhagyást kérnek, bemautja.
A novai járái szolgabirája Harnyék kos-aég birájának folyamodványát, melyben a község raasére egy ingatlan birtok megvásárlásához törvényhatósági jóváhagyást kér, bemautja. —
A letenyei járáz zzolgabirájáaak jelentése, melylyel Burauta község képviselő testületének a község közöz erdején éa legelőjén fennálló szálfa eladása iránt Strem és Klein, továbbá Fisch r Igrácz vevőkkel kötött adáa-vevéii azerzMézre vonatkozó határozatát jóváhagyás végett bemutstja.
A letenyei járái s«olgabirája, Kerkassent-Miklós közsée folyamodványát, melyben az ur-bért legelő illetményen levő fák kivágására engedélyt kér. bemutatja. —
Küldötuégi jelentés az almáéi kőszegi erdő megvizsgálása tárgyábzn.
A ksasthelyi járás azolgabirája Meazes-Ojörok község képviselő testületének községi birtok eladása és megvétele tárgyában felvett jegyzőkönyveit törvényhatósági jóváhagysz végett bemutatja.
A pacsai járás szolgabirája Berecz György volt szenlpéteruri rom. kath. Unité özvegye szül. Milfait Juliánná nyugdijaztatázára vonatkozó iratokat beterjeszti.
A Upolcxai járás szolgabirája a balatonedericsi községi korcsma bérbe adására vonatkozó szerződést törvényhatósági jóváhagyás végett bemutatja.
A letenyei járás izolgabirája a lendva-ujfakisi községi korcsmának magáo egyezség utfáo történt bérbeadására vonatkozó szerződést törvényhatósági jóváhagyás végett be-muUtja. —
Strausz Virág Mátyás és neje Schah macher Lizi ezt.-jakubfai lakósok folyamodványa, Szent Jakabfa közaéglől megvásárolt ingatlan eiadáaárz vonatkozó azerződéz jóvá hagyáaa iránt.
Küldöttaégi jelentesz Kerkaujfaluai községi erdőnek megvizsgálásáról.
.Hruaztek Mátyás szlákoveczi községi biró folyamodványa, melyben a község tulajdonát képező legelő részeknek eladásához törvényhatósági jóváhagyást kér.
Caenoák József szolgabiró ur jelentése, mely mellett Alsó Domború k(>szég kúloaön ügyére vonatkozó iratokat, aa 1879. évi szeptember 1-én s folytatva Urtott megyei bizottsági közgyűlésnek 12704/178. jk stámu hatá rozalához képest kiegészítve bemuUtja.
Bogyay AnUl azolgabiró ur jelentése, m«iy mellett Ss»nt-Gróth mezőváros képviselő testületének a Táros számai a m^gváaárolt ingatlanra vonatkozó határozatát törvény hatósági jóváhagyás végett bemuUtja.
Fillér Bódog szent-gothárdí lakoa kör-|egyzőnek folyamodványa, melyben 1872. évi augusztus hótól novemberig jkró alcsendbiztoii fizetésének kiuUlázát kéri.
Zalamegye kösigazgatási bizottzága át* teszi Bak — Beasenyő — Bociföld — Sárhida

— Botfa és Csatár községek biráinak folyamodványát, melyben magokat a közmunkának terntszsetben való leazolgálUtaaa alul felmentetni kérik.
Szeged szabad kir. város közönségének átirata, mely msllett a harmadik egyetemnek Szegeden leendő felállítása tárgyában az országgyűlés házához intézett feliratát s e tárgyban kiadott emlékiratát pártolás végett megküldi.
Árvamegye közönségének átirata, mely mellett a duvadak elejtésének díjazása tá\'gyá-ban a nagyméllóságu m. kir. belügymioizterium-hot intenél t faliratát pártolaj végett megküldi.
Gyórvármegye közönségének átirata , mely mellett a földadó — szabályozási munkálatok tárgyában a nm. m. kir. pénzügy-ministerituuhoz intézet faliratát pártolás végett megküldi.
Pest Pilis-Solt Kis Kun megye közönségének átirata, m?ly mellett a Budapest-Zimonyi vasút vonalnak Budapesttől Szabadka Táros irányiban leendő kiépitetése iránt az orazág-gyüiés képviselő házához intézett feliratát pártolás Tégett uMgUHéB;
Heves megye közönségének áliraU, mely mellett Deák Ferenci arnképének leleplezése alkalmával mondott emlék beszédet megküldi.
Maros-Vásárhely szabzd kir. város közönségének átirata, mely mailett a tőke és kamat aasorz korlátozása iránt a képviselő házhoz intézett feliratát közli.
Hajdú megye közönségének átirata, mely mellett a katona beszálláaolási teher igazságosabb megoastáaa czéljából alkotott 1879. évi 37. t. ez. 1. § nak módosítása iránt, a képviselőházhoz intézett feliratát közli.
Jász-Nagy-Kan Szolnok megye közön ségének átirata, mely mellett az adó és illetékek kezeléséről szóló törvények czélszerü módosítása tárgyában, az országgyűlés képviselő házához intézett feliratát megküldi.
Nógrád megye kösSnzégének átirata, mely mellett az adó éa illetékek kezelése körül UpaszUlható szabálytalanságok orvoslása iránt, a képyiaelő házhoz intézett feliratát megküldi. Kólozsvármegye alispáoi hivaUlának ál-irata, mely mellett, a tiszti ttgyétznek a községi közegek elleni fegyelmi Ugyekbeni felleb bezési jogának lennUrtáaa iránt a nm. m. kir. belügy mimsteriumhoz intézett feliratát pártolás végett megküldi.
Temes megye közönségének átiraU, mely mellett a déli ország részek bekebelezése ér-százados fordulójának megörökiléai cséljábó! vert bronz ére m egy példányát emlékül meg küldi. —
Holdmezú Vásárhely város közönségének átirata, melyben a megyei Deák szobor lelép lezési ünnepélyéről történi értesítésért kössön e tét nyilvánítja.
Pécs szabad kir. város közönségének át-irau, mely roellett a Badapest-Zimooy-belgrádi vaantoak a kösérdek szempontjából a Duna jobb partján leendő engedélyezése iránt as országgyűlési képvisoló házhoz intézett feliratát pártolás végett megküldi.
Zemplén megye közönségének átirata, mely mellett a megyéjüket sújtott általános terméketlenség következtében a nm. magy királyi bel éa pénzügyministeriamokhos intézett feliratát pártolás végett megküldi.tőle életemben) nngyol anhijtott, i csak annyit mondott: Nagy újság Tan, kegyelmez assao nyoml
Anyáin felugrott, aroaa halvány vok mint a holdé, de kedves, bájos is mist a holdé.
— Beszéljen, beszéljen gyorsan — riaszU
Misire — ne hagyjon sokat kérdeni.
— Nagy újság van, válaszolá Misi, csata
lesi, azt mondják Lámában a vadakkal.
Éa elkezde mezélni szomorú rettentő Boa •ét az irgalmatlan, kegyetlen vadakról.
Anyám ujóUg reá riasztott, mire a z*e-béból két hivatalosan öszzibajUKt ivet vett ki és átnyujlá anyámnak. As egyik nekem, a maiik Károlynak szólt. Behi?tak mozgósított ezredünkhez.
Ki a következett jelenetet egyszer átélte, az ismeri aa ilyen alkalmi könyek és fohászok, caókok éa kifakadáeok keserves keservét; ki sierencaés volt keresztül nem élni, azt bün volna as ilyen fájdalommal megismertetni.
Harmadnap utón voltunk. Én szótlanul, bágyadtán Ültem Károly írellett, ő, ki minden nj iránt könnyen lelkesült, vigan feszengett, patyolat kendőjével istenhozzádot lobogtatott nővéremnek — (Vilikének — ki utánunk j«tt a falu végén álló egyház gyepes halmáig, onnét nézett utánunk, mig ódon ozaládi ezé-zink nyöszörgői hangja elhalt, s czak a füle miié siralmas dallama zengett, mely még inkább éleszte kettői bánatát. Értein könnyeiett, Károlyért — szive aajgotl.
Két hónap múlva ismét "gyűlt fitt a két Műid a kerek márványasztalnál, czak é» és Károly hiányoztunk.

Atyáink mérgesebben füstöltek, aem beszéltek gazdáazatrói, czak Boszniáról.
Anyáink meleg kárét szorezírték, nyíl Tán márványhideg keblüket tel melengetni.
Mariska nem csevegett, rémképeket alkotott ; piros mezőkön vérthabzó lovak* undokai megcsonkított emberhullák, törtfegyverek, károgó ragadozok, égő falvak, süvölti bombák közt kereste Károlyt.
Senki sem tudu honnét, égből e, pokol ból-e, egyszerre c*ak ott termett a fütyfllő, mosolygó, felpáutlikázott, kifent bajain, hadonázó Misi, örorotelt együgyü képével.
— Kegyelmez asszonyom, megjön a re
gement I
És az emberemlékezet óta szilárdan álló márványzazUl egy pillanat alatt a porban hevert és estében agyoncsapta az összes kávéz-azarvicet, még as öröktűzQ pipák is hirtelen kialudtak; lett lótás-futáa, sikoltás, ujongái,
— caak Miaioek köszönhető, hogy aaegéaz kas,
falu, környék lel nem fordalt.
— Kegyelmez asszonyom, még csak teg
naphoz két hétre jönnek ám meg.
No ez jó hUtóuer volt, gyorsan hatott.
Pár pereiig felozflggezztve gondolkozuk
— ilyenkor sokáig kell gondolkodni a legegy
szerűbb fogalmon is — és aztán a higgadt, jó
zan, mérsékelt öröm vergődött uralomra és kes
dódtek az előkészületek aa ünnepélyes fogad-
Megjött ama bizosyos nap, mely hivatva volt a szivet bánatos jégpolusától az öröm aeqaatoráig bűvölni.

Öntiké üdvözletünkre izmét kijött az egyház most már terlotl halmáig.
Elóre féltem e találkozástól, mert egye-d»l, Károly nélkül jlSttem, félelmem nem volt alapulao. Mire odaértem hozzá, mái aléltan hallott karjaim közé. Feltevém kocsimra és szárnyeregelten ügettetek haza. A jó szülök ugy álltak, mint a tragédia húiei, — kétkedve, vájjon hozzám vagy hozsá forduljanak -e, s keblükben as öröm és keaerT elégikos vegyülete kerengett.
Elvégre is atyám megelégedéssel szemlélte azt as ágyából öntött rézérmet, mely kabátom legfelsőbb gombja mellett függött, anyám Ör-ziikével foglalkozott, Károly s<fllói eltolták mellőlem atyámat, megostromoltak kérdésekkel, hogy hol, mikor, mért hagytam el Károlyt.
Magam sem tudom, mely csillapító, hízelgő hazugsággal nyugUtám meg őket; most már elmondhatom as igazat.
***-ban voltunk. A lakosság egy része előre elmenekült volt, a hátramaradónak az ablakon lövöldöztek ki. Levertük őket, z egy órai zsákmányolás engedtetett.
Károly egy alacsony házba ment, éz az első mire akadott, egy szép török leány Tolt. Igézetten állt néhány pillanatig, aztán hozsáro-hant és hevesen keblére vonta, öaaze viasza caokolá. A lánykz felzikoltolt, háta mögött egy ajtó nyílt fel, megjelen egy vén asszony, rán-ezoz kezében egy piaztolyt szőrit, egy durranás ez Károly vérében hever.
Közvetlen az ezet előtt még látUm, aztán hírét sem Tettem. Gyakran nézegettem a lapokat, ha Károly nevet ulállam. mindig meg-borzadUm. Bgyik sem roll az övé! SZÍTZZO-

rulva fürkésztem s halottak névsorát, nem U-láltam benn: ez egy szikra édes reményt nyuj tott. —
Megjött a Uvazz. A kerek márványán Ul ismét oly szilárdan állt, mint egy tölgy, a pipák meggtultak, a mamák kávéiuk, Örzeike lábadazóbin volt, mint a természet, csak az arczokon nem ült a régi rendes megelégedettség. Hiányzott a fészekből ugy puszi. Az asztal körül kizöldült a fii, az ibolyák beillatozták a levegőt, a fák ágain vidám éneklők csattogtak, a méhek surögtek-foroguk; minden tel üdült, mosolygott ragyogott, örült, csak Örzaike szive nem üdült, nem Brült. —
Szótlanul ültünk, mindenki magának hu sült, de mindnyájunk keserve egy gyupontban egyesült: kifényesitettflk, kik erek itettűk kép-zelmünkben azt az alakot, mely folytos lelkünk előtt lebegett, — elfeledtük hibáit, raagaasul-tuk erényeit, megszépítettük külsejét, egészen oda varázsoltuk felújítva, megtizztitvz magánk elé; aainte megláUiott arczaiakon, hogy kibe-kait isivünk és megelégedett újra, ugy mint volt ezelőtt: bízik iztenben, remél, iőt hisz.
Kedves álom, boldogító előénet, éden sejtelem !
Álmainkból Örzaike élessikoltássébreest f-l: Károly, kedves Károlyom! MegtörüJjük szemeinket, nem álom e ez ii?
Nem. Örzaike valóban ott csüng Károly nyakán, a megtisztult, megszépült, szereteti Károlynn.
BOGADX.

TCZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM

ZALAI KÖZLÖNY,

HAJTJS 6-á. 188Q.

Zemplén megye közönségének átirata, mely mellett * hiúi földmiveló- osltály érdekében »? órssággyulés képviselő hasábos intésett feliratát pártolás végett megküldi.
BQnfigyl tárgyalások Jegyzéke.
A nagy-ka*is»ai kir. Wrvinytütsnil 1880. évi májm 7-én.
451/80. Kohn Adolf komárvároei Ukó* kozhatósági kőseg elleni erőszakkal vádolt ügyében végtárgyalás.
449/80. Lakatos Mihály tolmacai Lkós tolvajlási bttn kiBérlettei vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
573/80. öreg Tomásek András domá-sinecsi lakó* birói sártOréasel vádolt elleni ügy ben végtárgyaláa.
504/80. Csordás Ferenci komárvárow lakos birói zártöréssel vádolt elleni Ügyben végtárgy alás.
Május 13-án.
568/80. Fandák Márton kottorii lakos adó végrehajló stóbeli bántalmazás vétségével vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
454/80. Nyakú litván éa neje borsfai lakosok birói zártörés által elkövetett sikkass-tással vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
506/80. Világot György karmacsi lakói sulyot testi sértéssel vádolt elleni ügyben vég-tárgyalás.
874/80. Varga Márton és társa kehidai lakói lopással vádoltak elleni ügyben llod bír. Ítélet hirdetése.
Május 14-én.
503/80. Takács Jánosné és tanai nagykanizsai Jakotok emberölés vétségével vádolUk elleni ügyben végtárgyalis.
447/80. Bobár Sándor és társai kusláni lakosok súlyos testi sértéssel vádoltak elleni ügyben végtárgyalás
575/80. Vig Jótsef gyenesdiási lakos birói lártoréuel vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
836/80. Meiga József és társa domá-siueczi lakóeok nyilvános eröszskkal vádoltak eiUni ügyben II od bírósági ítélet hirdetése.
Nagy-Kaniisán, 1880. april 30 án. Kiadta: WLASSICS EDE
! kir. Uiíki iroda igugato
| (.Vége követkeiik.)
Bűnügyi tárgyalások jegyzéke.
Zala-Epr>*»gi kir. törvinynila&l.
1880. évi május 7-én. 573. B/880. Ss. 1. Jancaó Mária tolvaj-lással vádolt elleni ügyben. Végtárgyalás.
615. B/880. Sí. I. Pál Pongráci ember ölessel vádolt elleni ügyben. Végtárgyalás.
642. B/880. Sí. I. Jankó Lajos súlyos t sértéssel vádolt elleni ügyben. Végtárgyalás. G69. B/880. S*. 1. Boronyák Sándor súlyos t. sértéssel vádolt elleni ügyben. Végtárgyalás.
673.674. B/880. Let. Ajtai Sándor ? társai emberöléssel vádolt elleni ügyben. Végtárgyalás
690. B/880. Sz. 1. Vukovics Ignios adó-behajtó köiegek sértegetésével vádolt elleni ügyben. Végtárgyalás.
747. B/880. Let. Ráci litván t tárta erőszakos némtt kösösüléssel vádoltak elleni ügyben. Végtárgysláa.
795.840. B/880. 8i. 1. Marki ímre • tártai tolvajlással vádolt elleni ügyben. Végtárgyalás.
803. B/880. Ss. L Vajai Ittvan sikksss-tiaial vádolt elleni ügyben. Véglárgyslss.
Május 14-én.
441. B/880. Ss. I. Horválb János s társai ?ulyoe t. sértéssel vádolUk elleni ügyben. Vég-tárgyalás.
606. B/880. Sí. 1. Kóta Ferenci lopással vádolt elleni agybea. Végtárgyalás.
618. B/S80. Ss. I. ör. Ol«h Jóasef és tártai tolvajlssssJ vádolUk elleni ügyben. Vég-tárgyalás.
683. B/8\'0. Let. Németh Antal s társai emberölésééi vádoltak elleni ügyben. Végtárgy alás.
719. B/880. Let. Síita Ignáct s lánai embereléssel vádolUk elleni ügyben. Vég-tárgyals*.
817. B/880. Ss. I. Resneki Ferenci s Uras snlyo* tetti sértéssel vádoltak elleni ügy ben. Végtirgyalás.
Kell Zala Egerssegen, 1880. máj. 2 án. MUZSIK KÁLMÁN
iroda igasgató.
(Vége következik.)
Helyi lilnk.
— Ő féUége május 10-én legfelsőbb ki-hallgaUst sd Budapesten; es alkalommal Hirscbler HUua slsó-domborui Iskós is bódolat-teljes kössonetét teni a trón ssámolyánál as 4 felségétől nyert legkegyelm>*ebb királyi kitüntetéséért.


— Kovád Zsigmond veszprémi me
gyét püspök ur o excellentiája Nsgy-Ksnizsán
f. évi június 6\'án fog bérmálni. Hosia Itten
szerencsésen kSrünkbe. Ö excellenüája május
2-án ülte névünnepét. Teljes tsivbSI kívánjuk,
hogy egyházmegyénk javára, basánk diasére
as Isten tokáig éltesse.
— TapaSMtaltttk, hogy ai iparos ifjú
ság önképző körében alakult dalárda tagjai a
legnagyobb pontossággal járnak ai esti tan
órákra s ennek következtében oly meglepó
eredményt tndnak felmutatni, mind majdnem
a hibetetlenséggel határos. Előadásaikat sza-
bályostág, fesiuU figyelem s kellő rend jellemzi.
Méltó öröm ei rétiükre s önénetes elismerés
fáradhatlaa karmesterük Berecs Imre senetanár
urnák, ki teljes ügy baigalommal 8 hasafias
kéaitéggel igyekeiik. Kívánjuk, Logy a lel
kesültség ssilárd legyen.

— A Saéchenyi tnobor Budapesten
május 23-án déli 12 órakor leplestetik le, a
magyar tud. akadémia ünnepélyes naggyülésé-
nek befejezéséül. Említettük, hogy es unne-
pélysi cselekménynél képviselve lessnek mind
ason egyesületek it, melyek a nagy férfiú
működésének tényleges befolyásával létesültek.
Miugy hallottuk, hogy a nagy-kanistai BPolgári
Egylet\' it létesülétét a nagy Sséchesyinek
köszöni; hazafias ércelmének adja tehát tanú-
jelét a tisztelt egyesület, ha kebeléből egy
küldöttséget válásit s a leleplezésnél képvisel
teti magát. — Egyúttal felkérjük a mélyen
tisztelt elnökséget, legyen szíves köttudomáara
juttatni, váljon való-e as u általánosan elter-
iedt hir, mintha as eddig tiasteletbeli tagokul
felvett egyesek, vagy testületek iránti eme
figyelem érvénytelenítetek t hatályon kívül
helyestetett ?
— Or**ágos vásár less Nagy-Kaaissán
jövó hétfőn, május 10 én, mely egyik a leg
élénkebb siokott lenni. Figyelmestetjük az
érdekelteket!
— NagyKani*sán ai osztrák-magyar
bank fiókintézeténél 1879 ben 1.172.552 frt
siámitoltatott le.
— Rác* Márton tehetséges fiaUl iró s
kir. pottatitst Nagy-Kanináról Pápára helyez
tetett át
— Hymen. Kráails Vilmos ssombat-
helyi könyvkereskedő májul 11-én esküssik
örök hűséget a bájot Deuttch Hedvig kis
asszonynak Zala-Egerszegen.

— Hegyink székhelyére Kárpálhy
ssintártulaU kénül Kie-Cielból. A tártalatnál
van Nikó Lina kedvelt t jelet ssinéssnó is.
— A kesnthelyi c.ónakázó-egylet f.
hó 1-én tartá megnyitási Qnnepélyét a Balaton
partján levő nyári helyiségben. A már rég
megállapított programm jelentékeny réssét el
mosta ugyan a jótékony májusi eső, mely nem
kevesebb őrömet szenetl mindnyájunknak,
mint ha az ünnepély minden phásisát keresztül
örvendeztük volna. As ünnepély befejeséseül
tervezett táncimulataág elmaradt, valamint a
diai csónakázás is; aionban, hogy a megnyi
tási ünnepély zománcát ne vessitae, néhány fia
talabb egyieti tag, daciára ai eső paakolaaanak
és a meglehetős szilaj hullámtorlásnak, — .
csónakba ssállt es szolgálatára kényssenté a
haragvó kis tengert. Hét órakor ette baaquette
Tolt, melyen mintegy negyven helybeli tag
vett rétit. At itt elhangsott pohárkössöntétek
nyomában aa általános lelkeaülés uját felül
múló tarack durrogások hirdetik, miaseriat a
.keszthelyi csónskásó-egylet" második saiton-
ját is megérte, a szilárd alapokon nyugió
existentiája folyton izmosodik. A megmérhellen
számú felkössőoleaek kösül felhoiiuk itt az
elnök, Dr. Ctanády Gatztáv izép megnyitó
beszédét, melynek végén az egyletet éltette;
Király Elek egyleti pénstárnok as elnökre
kössönté poharát; Sebeey Alajos nagyhatású,
tzellemdus toatstjaiban mindazokat éltette,
akik a csónak-egylet szellemi és anyagi tel
virágosáaához s as egyesületi ssellem emelésé
has járulnak; stb. Kötbe-kösbe Gyúr esi zene
kara fokosta a lelkesülés derűjét, melynek
határa a késó éji órákban veszett -1 a társaság
eloszlásával.
— Tihar^bál resitsok a gyászhirt,
hogy Vaszary Egyed aranymisét Szent-Benedek
rendű áldosár, as apáttág hasi lelkiatyja 82
éret korában végelgyengülésben meghalt. A
dicsőült tiiitet agg nemes tsivvel birt, kőnySrü-
letes a aiegények iránt, hitbszgé s s bassfils
rendnek méltó disse vom kituní ss»kkspsett
seggel birt a borátsat- és siólésset terén. Síüle-
tett Kasstbelyen. Béke hamvain I Az orok
világosság fényeskedjék néki!
— A BaiOton halaitól a déli vasnlon
tovasssllitatott 1870-ben 3001 tiiedtonna, 1871-
ben 2098, 1872 ben 748, 1873 ban 627, 1874-
ben 1939 1876 ben 1987, 1876 ban 2238,
1877-ben 733. 1878-ban 813 éa 1879-ben 501.
Összesen e tii év alatt 14.685 tisedtonns hal
lett elssállitva.
— fadámati ügy májút Mra. A medve
bocsaival, a bori kölykeikkel sétálgat A vad-
ksD s ksnik és meddő emsék Bsszeállotuk. A

fővad bogos és tüJkSz. A dám lapátos hámozza lapátjait. Az óz források kSrül keresgél. A nyúl s vetésben heveri A fsosáa, fogoly, fajd stb. tojásos fétskeit ómi kell. As erdőben járó ügyeljen a bagolyra, mert ha féaskét megtalálja ét megjegyii, szép prédát ejthet a ba goly fiaiban. Ezek fölnevelve, holló-kusybo-lesre használhatók. Mindenféle ragadozó irtásai serényen folylati hassnos doleg.
— Hymen. Apr. 26-án vesttte oltárhoz
Ssinkovics Ferencz közs. tanító Lukovnyák
Linka kiaatssonvt Csáktornyán. Lénárd Ernő
ügyvéd pedig Keszthelyen SchiUinssky Jóseta
kisasssonyoyal váltott jegyet. GyírStt Hauser
György a tüsoltóság derék parancsnoka májas
12-én tartja eskütíjét a bájot Doraer Mariska
kisasssonynysi, ki tavai Zalában töltötte a
fürdói idényt.
— Rövid hirek. Ö felsége s paksi tüs-
károsultaknak magán pénstárábol eser frtot
adományozott. — Kossuth atyjának síremléke
jun. 13án leplestetik le Alsó-Dsbsson. —
Ssarvsson négy iskolát gyermeken ebdüh tort
ki. — Beethoven szobra Bécsbeii május 1-én
lepleztetett le. — A bpesti férfi dal-egylet
Pünkösdkor Sopronba jó. — A bpesi egyetem
100 éves jubilaeuma máj. 13 án less. — G&n-
csön 28 lakhás égett el apr. 25-én. — A
.Zuhany" sloslsp megssünt — Jókai .Kár
pálhi Zoltán\'-át horvát nyelvre forditák. —
Ai első m. bist. társaság s fővárosi tűzoltó
egyletnek ezer írt évi segélyt szavazott meg.

— Szilben Sirkőiy Béláné női s honleányi
erényekben gazdag nő meghalt apr. 24-én. —
A .Vörös Kereszt* egylet bpesti közgyűlésén
máj 10-én királynénk elnököl. — Budapesten
bélyeg hamisítót fogtak el. — Paulay Edéné
jeles tsinétinő meghalt. — Kossath iratai első
kötetének megjelenése nemcsak ortságoa, de
világeseménynek tekintetik. — Jási-Nagykun*
Ssolnok megye főispánjává Gróf Bstthiány
József nevesteiett ki. — Marmarosban fokozó
dik az ínség. — Ullmann Károly budapesti
nsgykereskedó meghalt — Parisban a hóhor-
dáa e télen 1.173.600 frankba került — A„Va-
sárnspi Újság* utóbbi ssámában: .Kossuth író-
ssstalamellett* és .Kossuth családai" nép képe
ket közli. — Bpesten több palota építését tervezi
a kormány. — Villecz Antal soproni tvszéki
bíró meghalt. — A temesvári ssinbás leégett.
— A .Tavasz* mülapnak 9500 előfizetője van.
— A bécsi gabona és magvásár aug. 23, 24 én
less. — A bolgár fejedelem egy oroasherczegnót
vezz nőül. — Stefánia király kisasszony június
ban hazánkba jő. —Kolozsvárott csiilagvissgá-
lótornyot építenek. — Belicsay Imre jeles orvot
meghalt — Szerajevoban ksth. templom épí
tésére a király 200,000 frtot adott — A bécsi
Ringszinháaban magyar előadások tartatnak.
— Korismícs Látsló jeles nemzetgssdáss ssem-
operatiója teljesen sikerült. —


ki
nyert í


Budapest,
máj. 1
én: 19.
29.24.
57.
69.
Lines

24.
13. 15.
60.
36.
Tríest
?
, 89.
61. 67.
14.
5.
Irodalom-
(E rovat alalt aefesuitxt smaka Nagr-Ka-
Disaaa Wajdita Jíaaef knnjikíreikodAís Utal megrendelhető.)
— .Magyar Jogtudományi Lexicon\' A „Lexicon" kiadása immár bistositottnak tekinthető. A vállalat eddigi munkatársai kösül felsorolhatjuk : Alexy, Apáthy, Beck, Ciiorin, Csemegi, D«U Adami, Fsynr, Friedmsnn , Győry, Hajnik, Hercsegb, Herich, Hodotsy,

HofTmann, Kőnek, Kömyei, Kcrsma, Kováos, Králik, Láncsy, Németh, Neuman A., Pulssky A., Sághy, Sohnierw A., SchniererCry., StUler, Székely, Telessky, Vecsey, Weinmann, Weiss, Wenctel, Zlinsxky urakat s több mát nevezetes írót, kikhez kétségkívül a vállalat meginditá-sávsl a vidéki irodalmi erők legjelasbjei is csattakusai fognak. E tárgyban még a következőkről értesülünk: A .Lexicon\' szerkesztőjének Dr. Bossnberg Lajos ttgy-véd urnák meghívása folytán april hó 15-én egy első értekesiet tartatott as ügyvédi kamara helyiségeiben, a munka tervezete és módozatainak megállapítása tárgyában. Es alkalommal a nagy számú jelenlevők beható tanácskozás után egyhangúlag a következő megállapodásra jutottak : Alapul vétetett HolzendorS hason munkája, legnagyobb résst azonban osak a csikkek terjedelme tekintetében. Minden írónak szabadságában áll, az általa szerkesztett és aláirt csikket önállóan és így más források igénybevétele mellett is kidolgosni. Áll ez különösen az egész önállóan és in extenso feldoigosandó magyar jogról. Első feladat marad most as al-phabetom Összeállítása ; ennek tervesete Holsen dorff alapján késsfll és minden egyes munks-társnak meg less küldve. Ennek kiegéssitései alapján készül ss uj slphabetum, melyből as egyes csikkek ai egyes munkatársak közt aiok szabad választása szerint lesznek felosztva. Ason czikkekről ellenben, melyek netalán elkésetten érkeinének be, egy később kiadandó pótfuset által less gondoskodva. Az első alpha-betum elkésiitéte után azonnal ajabb értákesi-let lesz egybehiva, melyben a munkatársak minden egyet tudományág sserint szakosa-tálylyá alakulandnak; sz alphebetum kiegé-tsitésére pedig egy slbisottság less kiküldve. Legnagyobb nehésséget szol nézetünk szerint as egyes jogi műszavak terminológiája, de e réssben is létesnek már becses előmunkálatok, az u. n. .jogi abc társulat" részéről, melyeket I es, — nem kételkedünk benne, — Sromes*! bocsátand a sserketztő rendelkezésére. A vállalat kiadója Rautmann Frigyes a „Lexicon*-t a | tárgy fontoeságáhoimértdiaseikiállitásban fogja részesíteni. Rautmann Frigyes, könyvkiadó.
— Érttnttt. Vsn sserenctém ÜssteletUl értesíteni mindazon nt. leikész urakat kik Barakonyi Kristóf .Biblia magyarázata a szószéken\' csimü munka 2-ik kötetére elójegyea-tek, hogy a mO, mely jelen 2-ik kötettel teljesen bevégezve less, már sajtó alatt van • rövid idő malva bérmentesen ssét fog küldetni. Miskolci, 1880. apr. 26. Titstelettel Főrendi B. m. k., miskolcsi kisdó könyvárus.
Szerkesztői üzenet
4053 KeuthelT. K jegyi5kőnyT«t m.rk«ptuk, JOT2 faammüc hotaa.
1063. .Tsbbeo." Merteién kSalejntojt nem fo rsdosk el, aif aa esakutrsn .tokban* vaauk is.
4064. Uj. D. F. KsnOntuel vettük.
40C5. Y. P. Kritikán aluli.
4066. Dr. Ba. Ujilaj falkéraav
4057. .Romlott vár*. Valóban roailett a
véne U.
4058. SOneih Rendel levalasSnk tt(jss bUal-
mnakat bírja.
4069. .Boldof ragjok". Ken irifTaljBk.
4060. BaJato»-POr.d. E -?—
4061. B Kis-Eomárom. Mikor jSal be?
4062. P. L. L«o<iia. Ja>o uam liaua.
4063. Ca. F. 0<iláu. E námröl ntir nofkeaett.
4064. K. K. Budapest. Méltanroljiik.
106>. T. K. TesMS-Lipps, KSlzSaattel lettík. Joanek.
Felelős szerkeszti: Bittrfl UJM.


OíjSi u« 8 íUU-.ii TIZEÍaOUHCZEDIX ÉVFOLYAM

ZALAI


A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
Zl S Branya és Vasmegyeié réssto kiterjedő fatftt
gy
tisztejettel atólirt igazgatósága ezennel jele-ti, hogy Zala-, Somogy-, Baranya- és Vasmegyeié réssto kiterjedő
Nagy-Kanizsán vezérügynókséget
állítván fel, annak vezetését
GUTMANH S. H. ÚRRA
ruházta, kit egyszersmind a tüz-, szállítmány- és jégbiztositási ágazatokban jogérvényes biztosítási kötvények kiállítására és károk fel
vételére, úgymint <«ek azonnali kÜUetésére is felhatalmazott. Budapest, 1880. januárban.
A Magyar-franczia biztosító-részvénytársaság igazgatósága:
80HWEIGEB. MOSOOVITZ.
A. n&ebvya,T--TraxíO5BleL talztoaltö réazvény-táXBaBá*
igazgatóságának fentebbi ktaététnlére hiratkoaáasal atólirott ÜMtelettal jelenti, miaseriat a
Nagy-Kanizsai vezérügynGkség
v«5teWt elráJl.lU .. re^^nökségi irodát megnyitotta, hol i. bútoútáii ajánlatok elfogadtatnak . . bi-tositási Oaleire, ragy a társaságra TO«.tko-i wadeafele MriUgMiUwk 1^-
k«n*eg«Mbb«D megadatuk. Biztosit pedig a tároaság
a) UUveuely és robbaaá* ájta) okoson károk ellen; c) Marsion ragy v*»« nálltloU javak károwdáM el Un j
b) jégkárok ellen &) «* emberéinél* mioden iamort módosat naríat.
A Magyar-franouia btooaitó réswvény-tártaaág, melynek
20 millió frankot, azaz 8 millió arany forintot
tevő alaptőkéjéből a résrveoyeeek által mindjárt kesdetben
10 millió frank, azaz 4 millió arany forint
bixottstt
Ba<iap«ateo~
kénpéniben be6«ettetett, • réajint a fórán* legeld péniintexeteinél, réuint pedig magyar államértékekbeo és eUőbbsegekben lett e-lbelyesre, m. évi október 14 éa Urtván alakuló kü«gy»l*a8l melyen a társasig ftgyTesetésének élére k»velke«ok válaastattak meg:
BtOk Náader a magyar jel.álog-banknak
Lásezy Le* a magy. 9- fDldktteJ ráasvél
Ltwla iákat, a kereskedelmi akadémia igaagatója 1
llirskssroi Ja*. ?árts EBII, a párisi Societé de l\'U.isa generálé testrfeMfyaMje Parisba*.
EloOk: Bltte kttvAa, o fala. Tal. balao titkos tanácsosa, s Lipot-read nagykeresstase, orsa. képv. Bta. Bpaatan. AlelaokSk : Báró Báakidy Béla, foldtúrtoa, om. kepv. .tb. Bndapasten. Baatsan testi, s párisi 8odeté de lTJalon generálé elnöke stft. Páriában.
Vátautwáiwi tnoolc.
Rafcert Itrts marqaií de Bannevirie, ss Olstrák déli vasnt igasgatdsági tagja stb. Parisban. _
NtatJt Armla kir keresked tsnáesos nagy kereskedj. Igaagatok : Or. HIHer AlsrMlt, kí^ ee Tálto-lgyTéd Baasbea
Lo>a« tápori RaftaWrt Ftrauz, ai Albrecbt-Tsspálya elnöke itb. B«esben. Ueiemjmfcsr Ursly a ,Hotm,» Jóasef\' nagjrkereskadt eseg fínoke Badapastea.
Svát Klralj íoldbirtokos, oria. képriaelS >tb. Badapatten. Sekanásar WrtM kir. kereskedelmi tanácsos Budapesten.
Bari Tlati Káraly cs. kir. kamarái, aa out. déli tasut alelnöke, aa oaat. nrakbiaa tagja stb. Bécsben. Tssérigaagató : HMksviOI L.jaS Badapesten.
olt mtf aa esés, eddig
Tekintre e tariaaáKnak fentebb kHOnteteit t3kearej<t és sí Bsletreietéa éléu lc»3. basánkban >? nagyobbreast ismert éi küztisstel.\'tben álló ogyeaísúgekot, bátrai almaadbaU tehát, bi
égess monarchiában biatontó táraasáf mind es ideig, melT a biztósito köaönaegaek anorl garantiát nyújtott volna, mint amennyit neki e társasig mindjárt kesdetben Dynjtani képes, a a midőn a ,
páratlan tikeereje és ss élén álló egyéniségek jenemé eg7ré«ar41 teljos bisioittáat nyújt arra uíjre, b.o»y a társasa; H»lelritele a m»llányo««ág, a pontosság ti a legssigornbb beesHletaMés; minden k8»«te4mínT<aek mindeakor és telieaea mag fog Filelai, másréssril a ssakvesetee aratotuága aa iránt i> kesessógiil ssolgál. bogy a tánaság a díjtételek megisabáaáaál is kellt tekintetei fog lenni a verseny jogosalt k<Tetelménteire.
Amidőn tehát tissUlettel alúlirou a biatoeito L kSsSnsig biaalmál a. ált-Ua keptUelt táraaaág iránt njbil f«lhi»ja és kari, megjsgysi egjsaarsmind. botj a vesérUgjnakiégi terllíeton > Tideki
sserreaéte taljes folvamatban van it bogy tdlbistontáai ajánlatok a már felállított Ogyn6ksigi-k álul késaségasea elfogadtatnak. maradván teljra tmtelettel
g7g gy GUTMANN S. H.
Nagy-Kanizsán, 1880. mijus hóban. A ?agyv-franczia biztosító rétzvény-tirtaíág
98914-52 Kerüleü ügynökség Sflmeghen Epsteln T. urnái.Családi csokoládénk

esak akkor Talödl, ha [JS$9J mlndeo eMmagoa fe«U
aiilrisnnkon klTfll ^»^9 még ezen TédjegT
Tan al. BCÉaB kalmárra.
Ara a )ú Blin6«igaa«k sárga papírban 1 ca M) kr.
v . ftaom w róuaaaia n 1 B 70 w
. , Snomabb . aOld , 1 . 80 .
. . Ieg4n. . feker , 1.1—.
Baktár Nagy-Kanizsan: RostQféM AfMf és StrtM
II Kleifl arak kereskedésében. (6? , _•,
Keskeny
utifú-inellczukorkák,
a tMó és mellbajok, köhögés, fojtóköhögés, rek«tt8ég és tfidóhamt biztos ól

A termenet által a saenredü g
jar&ra Uramtett megbeeeillhetlen kptkony ntiffi aaon már eddig fel nem darlteLU titkot foglalja aeafftban, milaerint a gége es legcao rendszer gyofladt nyakbartyajára valí aaonaalt gyön es aoyklto bataa g7akortáfáral aa illetfi betag isar-rek gyóg/otáaát mindeB tekintetben lehatMeg lSii
Miatán gTárimánjnokDál a esn kor As keakeny aüffibS] tiszu vega líkrfti ksaeikedtak, kOlsníi (gyele be ajáaünk nat«sagiiag bejeg7<eu régjeorlaket, tat. doboaon leri alá-iráJBakat, mert c*ak esek igaaolják anaak TalodiaáfáL
Schmidt Victor & fiai.
a. kir. ml. uamrt Ben, f ieiei, Aileetaue tt.
a*l 1 gkataija ár« 30 kr. •>?
Kapkattk: Práger Béla gjSgjL Belas J. gjogyt. B.-íaniaaán, Káli-Toda j. Latanjia, Kis A g;og;tst. A.-L,en<Yáa, Dorner Kaj. raa- is (asaarkererteleaeben gameghea, Werli M gjotTsat. Kaproaesáa, idSsb. Moasrt T. Varriroa, H«llOiy Jóieef ? SJÍJJSit- Zala-Kgarasetea. Ber-ger Kor (BomofT) Ssobb. Suaoo Qraia Ssomaatbal;.


5S0S0 XI. 1879
Hirdetmény,
A nagyméllóaágu magy. kir. péotügyminialerinm 1879. éri 65712 amám alatt keh magaa rendelet* folytán a Bttgy-kaniaaai kincstári épBlet korali járdának • falkeriléanek helyreállítása, a kSlUegvelésileg negálla-pitott 3427 frt 16 kr. aua háromoser oégyisáa busson-bét frt 16 kr. erejéig foganatoeitaadó lérén, erre néire a nagy-kaniauű kir. adohivatalaál megártandó aaabály uerfi árl.-jté. 1880. éri május tisenkettedik (12-én) dél előtti 10 órára tusetik ki.
A 3427 frt 16 kr. kikiálltáai árnak megfeleli
10*/, báaatpéaanl Tagyi* kikerekitve 350 frtUl és 60
kros bélyeggel ellátott, — vagyoni s erkölcsi biaonyit
ránj nyal kelléleg fe.ltierf.lt írásbeli. — sárt ajánlatok
.Ajialat a aagykanisaai kincatári épületeknél eeskfti-
laado éDitkeaeaekre" csimmel eliátoll borítékok alatt
lepecaéteUe ai árlejtéai napot megelósó délatáni 6 óráig
a nagy-kanÍBaai m. kir. adókiratalnál benyújtandók,
hol a költaégrelési tarT, ralamint a további feltetelek aa
irlejtéai napig baaárólag a hivaulos órák alatt betekint-
hetok. Soproa, 1880. april hó 23. 65 S-S
A HAGY. KIR. PÉNZÚGYIGAZGATÓ8ÁG.
TÁRCSA
Vasmaorékaa. SaombaÜMljr deli <, a/agoti vaaniállomáatol eaak 4 arai
távolságftaa aa OBtrák-ataje\'-ma gysr h&társselen. VaaUrtaima forrása
o8i batagaagekben, kUoagMii s nemi aa^rrek betegaegeibea, idegbajok
ban, ogjisiet. farnak ás atknet elófordoló Ttrneg<ny.é(bea, sat. kitllnó
ee bebiaaarnlt fjdgjaatással Hí. A már Uuaett laksaobák tetemeién
esaparítauak. melyek egéts nj <e diaaea butoruttal lettek ellátta. —
Lakat éa áttáayriz megrendelések a fllrdí igas^iStágaos intiaaadSk
rtr*í arras ? Or TWeMS — Aa Illető röpirat mi.den konjrkereske-
diabea kapastó. fii 3—5
AM ivad májwi 17in kemdódik. *«?
i GTÚGÍFÜRDÖ IGAZGATÓSAGA.

? exei gipszet,
?építészeti meszet,
vizi k ó r a g o V
Komán Cementet, Portiandi Oemeotet,
Portlaniammt IcövtsMi táhlíkat, vixvntliki c$öv«ktl,
lótakarmányi
(saját terménye) sat. tat.
ajánl éa kí\'áaairs árjegysctkeket é> mintalapokat uétkald
SARTORI OSCAR
Nagy-KaRiztán.
Maria-cxelli
gyomor-cseppek,
ielet hatáau gyógytser s gyomor minden hA»*miw»^t ellen,
«« roiai\'.ulhautiftn » iUifjhiior, gjo-morgj\'flORMÍp, ronusAfu ]*>h*IIet,, ttflek, «a»«Bju f. Ibüföíé*, kólikft, gyoaiorhomt, fr^onorégéU, b«C7k8li&pftJI4t5«, tBlsi^ot njáJkik^pxSJiU, lirgaaig, a* lor <? Haji* ftfxjÍM ihi u t fjomotból er«d), gyomor %&rcm, kx4ki*omUt, ft gjomorniik talter-tr-IU*s« ét«1 fm itAl tlul, giIü*U, Up é* máijbetegaig, araa/erM bicUlmak »Il«a.
?V* «r» «vape»e ára hamnáUM
Ht(l8Ít&StGt stsaVfafaftU 1/t **** \'Hassl
Kapható : Prágar B*iU V gféfjntrXkrk-t>ao M&C7>Kaniaain, Talá\\ni»t u oictrák-magjar birodalom nindra aacyebb f?4f7\' I Mortá/ában és ker«Mketit*«éb«a.
r^ut öranmrathom4* csimaett gyogytaertárábaa
M 2—52 RremderbeB, Horraonnig.
KizpMtl uéfUldétl raktár t^ytai *•

Map-Kaaiaán, nyomatott a kiadó tulajdoDos Wajdits József gjorsBajtójin.

május 9-én-

10
HMttiMk
? hasábot petitaorhan . 7, máaodssor 6 I minden további sorért 5 kr
NTILTTKRBBrt ?opooki.nl 10 krirt Tétetnek fel
II Kiuostári illeték asiad»a , 7H hirdatesirt kliaaf 30 kr IMMII.

fül
71IAI KÖZLŐIK
.-SO
elJbb:
OZLÖN

111) seenoetl rsteet
"yagi tinit illető koslemenyek pedig ? kisdihes khaMX
iatiseidtk :
SA8TK4H1Z8A
Vlatassskaz.
Bérmeatetiea levelek. csak issmt esnakatar-, eaktol fogadtatnak el.
iKéziratok
ktidetaek.

y.-KanlzsaTáros leljknté.áa-ánma, „0.-k*nll8»I önk. tazolto-egyl\'t\'1, • ,n.-kuizui keriwked.lm, , inai-bank*, .n.-kultul takarétpcutaT*, ? .xalnaaet-yol áluiáaoa tulttta* tai*t«, a ,a.-kuiumi klideí-oeieló egjetOl*)!\'\', a „nagy-kanizsai Usrti önsegélyző azöTetketet", t „soprani kereskMelsai ? Iparkamara n.-kaalual kftlTálantozaaTa* ? tdbk
megyei «i i*r««l e«;je»űlet hivatal*\' érteriUje.
Hetenkiut kétszer, vasárnap- s csűtórtOkOn megjelenő vegyes tartalmú lap.

tisiti SnMgilytS ttüvttluttt • mit pénmnii**-UkrSl általában.
Czimzett társulat túlesvén a kezdet nehézségein, ilW, hogy annak irányit, czélját, hatását bővebben megismertessük.
Minden keletkező társulatnál szükségkép azt tekinti a korfejleményéTel haladni kívánó honpolgár, váljon csali di tűzhelyétől távol esik-e? betekinthet-e olykor a kezelésbe? s mi legfőbb, meg-birja e keresni azon összeget, meljlyel tagja lehet! — Vannak egyesületek, melyben csak a tehetősbek részesülhetnek, mig a szegényebb osztály pénztelensége miatt ki van zárva; már pedig hány szegény-?orsn ember van, ki nemesen gondolkozik, ki a polgárisodást s ez álul közvetített társulist előmozdítani törekednék, azonban — pénze nem Ievén csak elméletileg ég a mások által felkarolt eszméért.
Mily édes érzés hatja át a tevékeny embert, miden saját hasznára fordítható eszme tettlegesitésében részt vehet, midőn karöltve a gazdag a szegénynyel egy czél után törekedik: segitni egymáson, megóvni az anyagi bukástól, táplálni a szorgalmat, növelni a takarékosságot, szóval anyagival boldogítani egyeseket ngy mint családokat.
Korunkban ngyis — fajdalom! — a szellem felett van az anyagiság, e nélkül élni, folytonos küzdelem; ,légy gazdag szellemben, koldus vagy; légy gazdag anyagilag — boldogulsz, mindkettővel birva ünnepelt vagy\' — mondja Franklin. -
Egyesitett erő képes valami határozott nagyszerűséget eszközölni, egyesített

erőnek sikerül sokszor a legnehezebb tárgy elintézése, a legmagasabb cxél elérése, a legmagasxtosabb eszme kivitele.
Egyesitett erői ez oly fogalom, melyet körvonalozai hatáios a lehetetlenséggel. Benne rtn ebben minden szép és nemes, tettrevágyás, s a folytonos munkásság kívánt gyümölcse.
Az, ki oly egyesületet elómozdit, mely a közjóra hat, nemcsak önmaga iránti kötelességét rója le, hanem tanúsítja, hogy embertársait szereti, mert javokra hat. A mai önző világban vajmi szép! gyakorolni az emberbaráti érzelem helyes felfogását, feltárni a szív belsejét, melyben embertársaink iránti szeretetünk, önmagunk becsOlése honol; mert csak az ismeri az életet, az élet becsét, ki önmagában az emberiséget tiszteli.
Rokonuljunk tehát, jöjjön a gazdag kincsével, a szegény füléreiTel, hogy a nép, e sokat zaklatott s viharverte fa — aj gyökereket hajtva — felvirágozzék. Ha anyagilag szilárd, erős e nemzet, szembe száll bármely viharral.
A néhány éve életbelépett önsegélyző szövetkezet s hasonló egyletek üdvös czelját hazánk több részében felismerve, egyre jönnek a megkeresések, mert látják azt, hogy ez egyletek emelik a takarékosság ösztönét, mi a családi jólét legbiztosabb alapköve; segédkezet nyújt a szükségben, s vajmi jól esik ez!
Nincs szándékom ngyan ez egyletek üdvös volta és czélozerusége felett dicsérő beszédet tartani, mert itt a számok és tettek beszélnek, de nem tehetem, hogy tisztelt olvasóink részére szerény figyelmeztetést ne tegyek a jelenlegi körülmé-

nyekre vonatkozólag, — értem ai általánossá váló pénzszükséget, mely koránkban uralkodik, amely iparunkat és kereskedésünket alulról egész a legmagasabb fokig zsibbasztja; másfelől a hitel azon hiányát, vagy legjobb esetben azon drágaságát, a mely miatt a szegényebb, az üzletét kisebb mértékben folytató iparos kölcsönbez vagy nem jnthatott, vagy oly mérvű árban, amelylyel becsületes keresetmódot folytatni nem lehet. Hányszor le kell mondani a legnyereségesebb vállalatról, a felvállalt munkáról, mert a szükséges üzleti tőkével nem bírtak. De hányféle eset vaa az életben hasonló, s mindezen nyomomságok megszűnnek az egyleti tag előtt, mert a pénzsegély rendelkezésökre áll oly olcsó árban és feltételek mellett, a minőkre a jelen időben sehol sem találhatni s a mi gyakran ezeknél is fontosabb, minden lealázó könyörgés, fáradozás léikül. S mig a szorgalmat a pénzhiány nem zsibbasztja, más részről ez egylet minden tagja büszke lehet azon gondolatra, hogy e segélyért nem tartozik idegeneknek köszönettel, csak egyedül magának s azon elhatározottságának, hogy az egylet pénztárát megtakargatott pénzeivel ó is gyarapítja.
Az egylet annál virágzóbb lesz, mennél több a tagja. A legigazabb ügynek is apostolokra volt szüksége.
Napjainkban, midőn az ipar és kereskedés messzebb ható foglalásokat tesz, mint egykor a fegyver, midőn az országok és egyesek boldogsága az ipar fejlésétől van föltételezve : nekünk is életföltételünk e téren el nem maradni. Ámde az ipar fejlődésének elengedhetlen föltétele

megint a hitel, a mely nélkül sem nagy, sem kis vállalat tartót eredménynyel nem létesülhet
A hitelt megérdemelni csak szorgalom és rend — megtartani pedig csak pontosság, férfias egyenesség által lehet. S a ki ma ily módon szilárd hitellel bír, azé a valódi polgárerény (virtus civiea), mint hajdan a bős jutalina babér.
Jelenleg őseinkről maradt vagyonúnkat hitel nélkül nincs mód megtartani csorbítatlanul, mig szoros hitel által nyerendő szorgalmi tőkékből, az észszerű folytonos munkásság utáni nyereségből szüár -don gazdagot lehetünk. — Széchenyiként: .Minden ember sejtve, vagy sejdrüen saját jobbléte után vágy s ezen elíreható ösztön lépteté őt az állatok soriból ki, s e halhatatlan szikra tnrandja ót előre nem látható magasságra. E lelki rugóstág pedig, mely minden kebelben nagyobb kisebb mértékben van, s mely előbb utóbb minden akadályon diadalmaskodik, ugy fejlődik legbizonyosabban és legnagyobb erőre ki, ha az ember néminemüleg magára hagyatik; — azaz: ha részint hatásköre nem szorittatik össze, részint felette nagy idegen gond rajta nincs. Tekintsük azon embert, ki a szolgásig her-vasztó terhei alatt s el nem szakitható bilincsei közt zsibbad, — vagy viszont a világ azon kedveltjét, kiről mindig mások goBdolkoznak, s lelki mgóssá-gukat mindkét esetben csak parányinak lelendjük; tekintsük ellenben a ftggetlea szabad embert, ki fáradozásai s munkálkodásai után határ nélkül emelheti jobblétét, de kinek szinte nem segít senki, mint öneaze és őntenyere: s benne nemTÁRCZA.
(Monda.)
Igen-igen régen, ssóval hajdaniban, AB 8BÍ korban, melynek csak hrrs Tan, Volt egysser agy orsság a világ végénél, A nova most ember örökké el nem ér.
Ei«n szép országnak Tolt egy vén királyt. Ennek kok gyémántból dicső koronája. — Mind ennél meg jobban sierette leányát, Akinek széplége már kösmondázsá vált. —
Aranyssin h«j»ata a midig leire, Es Tolt a leánynak leggyönyörűbb éke. Botit kik szemein buvos est ábráadja Csillogott, mint aaen, ki Heréimet Tárja. —
Hófehér szép arcsa, mint a nap, ragyogott, Sóba még mély ssomor iem bn nem fészkelt ott Tnndiribb nía, isoral, képMlni aem leket; Esaaéaji sziptégia megáll a képzelet. —
Szemében, ml\'t mondám, titkol ábránd bonolt, Mart latra Htokban egy bú dalnoké volt Oly talpén tariot) e> játszani hárfijáa, Hogy el-*) merengett dalán a királylány. —
Oly ssépen játazotta idea bd< nótáját, Hogy as érső szivet ábránd hatotta át — Haji fájdalmat zengtek panassos borjai. Maja vígabbá láttak aaomoru dalai. —
Baerelait U igen gyikran elénaklé; Kihatott as messse, .. csillagok felé. 8 im akkor meguyillett a tündér ablaka És neki 8 Tiiaont isereJmet sogaoea. —
Gyakran el-*l hagyta a bdaake Tárlakot, Mert tslv» egyed*! i érte dobogott O irta ragyogtak néditó asemei; A dalnok látást boldogság volt Mki. —

Láttál-e atar rostát ssép nyári rrggslen, Midőn kis harmatesepp ragyogott ketf bébea \' ügy csöngött mosoljgra a Usdér-ssap leány A saerelcmittas szóké ifja ajkán —
A boldog taerelem játéka hullámzik Keblükben, sugdosva «xivflk.>(!k titkait Visahangnl a hárfa flhaló senéje Csndás mély érméad hangokkal felele. —
B boldog sserelmet senki ásás nem tudta, Surun betakará a titok fátyo^a. — De itt is, mint bárhol, megvolt as akadály A féltékeny Öreg as Ssi bajn király. —
Méaekhes kasonlag mind korul rajongák Heresegek, királyfik bűvkört leányát De es kimért hideg szavakkal kesflket Vistsautajitá, hisz SZÍTe nem értflk vert —
Ks voh a feltűnt a boldog agg előtt, Hogy aiái éneimet kord szive radSi kBst Ltaaya, mint amit nyájaaaara nvatat. Neki es okoaott egyedU fajdalmát —
Gyanúból elllsé a isegény dalnokot 6s imel a legszebb virág megtörve volt Lányt boldogságát fagyaaetó kesékkel Toré mag a király, mindaaét vére eL —
Megszűnt most a karfa álmatag zengje. Reá a király lány többé nem felele. — A tündér szépségnek arezt bój képet olt, Slnessalt keblében zord fergateg advolt —
Meaan elbajdosott sserelsse, a zMgény; Ott pihen, búul tán a terméséét keblén Kérdve a patakot, suttogó szeleket N«--e t tlndért,!!, t kedvestől joaekr
Vagy tán te eaendezM rattogi kis patak, Forriaaet >em-a bév konyáiból fakad ? Nes> vagytok ti azeUfk (okátai kakiénak? Hogy t rák galyit oly b*aan rezgetitek. —

Szilljatok, ssálljatok vissza a leáoyhos, Ast mondva : szárnyatok csak mély bánatot kos. Nem mosolyg ajaka, ssomom aa ének. Bánatos hangjai valóak repülánek, —
Hívjátok el öt U királyi lakából A huvos ligetbe, holy mély bánatától Peresekig meaekal s boroaft lépteit 86hajim e tiasta forráabos vezetik. —
Megérti s ssép ssfls sscllők suttogását 3 viharos kebelét remény hatotta át, Bár ennek bhnbai már mind kinyUettak 8 a kelyhét kitáró virág miad kervatag. —
Szép nyári reggel volt a kik ég ragyogott, Midin a király lány a magas Tárlakot Elhagyta. Pihent még mindenki oda fent; Kívüle a várban még seaki tol nem kelt
yg volt a vidék mosolygott Aorora, A tiasta égbolton semasi főit aem vala. Mindenütt vidámság Utazott a vidéken. Ott Tiharsott ettk ba a tOadér keblében. —
Ajkán mély házat 91, hissen a boldogság Bimbai megtörtek s fonyadni kesdnek már. As azt torta meg. Mérhetlan fájAzima. — A azareil Ondért e bá elaorvaastja. —
Láttál-e virágot, amidőn kis kelykat Lehajtja, és megesSnt számára itt a lét; Eljöhet aa alkony knaho lseiével, A megtört virágot sokam tdhi fal. —
Fonjadd kis virág most a tzép tnndédáay, Fonyadni kezdenek a rózsák ajakán. — Zajongó kebalét •peaati a bánat, Ukultak bimbai éltatS nyarának. —
Távol volt a vártéi -, vissza-vizasa nézett, Péléaken vonali meg minden egy fa mtgett
Í
j kaMt vigyáan, liláiméi nonlve inden egy falevél meg-m( rezdaUee

A Tiazomláthatás nménye osztonsi, Bár omlott la ido B ifját még lem leli. A kedves alakja elitté lebegett 9 alkotott maginak szip álomképeket —
BemegS szavait ballottt sengetű : 8 im l ekkor szemébSl hullottak konyái; Kegyetlen kezekkel megtépte hajzatát Kebelét iszonyú fájdalom hatva át.
Amig a tündér igy r«m«ffr« bqjduott, k király Kiríben legnnóljebb gyám \' Mindeokit elktUdott l«iayát karmai, Aki a TilifOD l«Kdrtiffibb volt oakL —
Kincseket s birtokot Ígért zUndazaktak, Akik U eltűnttől valami hírt kosnak. FogadA, kotT aki felleli leánya*,
" t kajából fél királyságot ád. —
De miades haastalan ; kutató emberest Nyomokat sem lelvén piaegve tértek tsag. A bus király ssivét majdnem as otUHaig fogta el, pedig ts Oromtelt volt uem rég.
Eltant a vigalom as 5ó várlakbal, Sot nem is volt szabad saólni a Uánvríl, Mert kin.4 dofis Tolt s király IsivAre Legdrágább kiacsánek bármi emlitáa*. —
Elmúlott már as oss, a zordon hidtf tAl* Kinyílott már ndndan t tenniszat kabUn. A bngci kis gerle fellelé biv párját Amelylyel életit boldogul éli át —
Mindenütt ndáaulg volt a told ligetbe*, A patak habjai csevegve futnak el. A suttogó átallok cnyelgve játsssnsk A zsenge lombokkal susogva ejtkokat —
?biden oly vig Tála; de aam a királvlány, slag asmlo saatnlygás sem bonolt ajakán Mióta il IklaH a tétaak zord szele lamit eetk viaaaatárt a ladoa mélyébe. -

nZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM

ZALAI lÖZíOKÍ.

UÁJV8 9 ás 1880.csak a lélek legnagyobb rugómágát U-pasztalandjuk, hanem a lelki ragóssAgnak azon irigylésre méltó kísérőit is, mely az ember legszebb dísze, * férfini Untadat s önmegbecstllés! Embertársának az legjobb és leghívebb barátja, ki testi lelki erejét kifejti, előmenetelére módot ad s bozxá így szól: .fáradozzál s magad légy jobb léted szerzője!\'
(Folyt, következik.)
Jegyiőkönyv,
a zalamtgyei ált. lanitó itMUltl kűtf. válatxt
mányinak 1880. ivi dpriL 10 én tartott havi
rtnif ÍWsíVSÍ.
Jelen voluk : Csathó Alajos elnök, Be-lányi Tivadar, Emecs Jozsefné, Nsgy Mariska, Biró József, Ujlaky Mátyás, Fried Ignáoz, Ertl Kárul;, Polu Pál, Keich Miksa és Vörftsz János (jegyző) kösp. választmányi Ugok. Tárgyak:
1.) A mait havi ülés jkve felolvsstatváa, észrevétel nélkül hitelesíttetett.
\' 2.) Tárgyalutott a Dm. vallás és közoktatásügyi m. kir. minisler urnsk 1879. deci. Il-éa35. 111. H. a. k. magas rendeletiben foglalt Diautái k) pontjának módosítását, • a nyogdij befizetésekről szóló községi nyugtáknak adóhivatali nyugtákkal való kicserélését, vagy az .Igazoló iv "re vezetését kérelmező folyamodvány,
mely aaon hozzáadással, hogy «z özvegyek segélydij iránti fulyamodványaihot ess tolandó lelkéasi okmányok bélyeg- és díjmentessége is ugyaoaaon folyamodványban kéressék a nm. minister úrtól — elfogadtatott, s a módosítás é> felterjesatésael az elndkaég biiatott meg.
3.) OlvisUtik Báriny Ignácz csáktornyai Unitó-képetdei igazgatónak aa elnökséghez intézett levele, melyben felemlíti, hogy a f. é. testületi közgyűlésen 5 év óu tartó üdült baja miatt valösxinaleg nem vehet részt, • ennélfogva felolvaaás tartására sem vállálkoahaük.
Mély sajnálattal vétetik tudomásai.
i.) Bánfy Alajos sümegh jköri elnök a segély egyletre vonatkozólag — tájékosásul — kimerítő választ kér.
A válási-adással elnök biaatik meg.
Basel kapcsolatban Bíró Jóssef több oldalú elfoglaltsága miatt a segély egyleli alapszabályokat tervező bizotuági tagságról le kössön, s helyébe Ertl Károly válassutik meg.
5.) A letenyei éa novai jkörök érdekében határomba ment, hogy ai elnök hivjon fel aa emiitett járásokból egy-egy köaségi (állami) iskolai Unitot ai ottani körülményeknek fel sorolására.
6.) Elnök kéri a választmányt, hogy a f. é. tantestületi közgyűlés tariáaának idejét yégleg állapítsa meg.
A f. évi tealüieti közgyűlés aogusatos hó 25. és 26 -án (Keszthelyen) tarUtik meg, és pedig: aug. 25 én estefelé lesz az elóértekezlet, 26-án d. e. 9 órakor a közgyűlés veszi kezdetét.
7.) Klnök értesítette Fndrik Fereooz z.-sst. mihálji tanítót, hogy a pacsaijkör, Urasai gyűlésén Urua meg alakulását — Fiidrik Ferenci váluaában közli, hogy az alakulás lesi tótárgjs a jkör májusi gyűlésének.
A vendég»t«ret5 polgárok bitáboa Menekült, mint olyan, akit a remény vont, Mindaddig, míg a tél dahűogon *s agy dalt S ezektől naponkint Luvább-tovibb vonali -
Gvakriu kis csermelyek partjánál megnyafnik Néave a tajteksó aullámok játekit; Eseknek értaetlwi elhaló zenéje Dalnoka verseként hatottak fttlébe. —
A magány mely csendje envhite fájdalmát,
Eped3 ixtv«re itt uámi ut talált. —
Bujdosva iu távol a világ zajától
Panaszolt el miudrot bervassto bujáról.
Egyssor il kesergett eg7 sugo pataknál, A melynek tselenel merengve áldogál ; 8 im ! gyenge, remegő dalára halk ssoe S > •uvo.k melyéből jSrö hasg felőle. —
MecresdQl a tnndsr, tonáaí Odoinek ;
Az orOm tikoja tölti be a leget,
Húz reá ismert dalnoka narára,
Akit Bár oly jgea oagjroa rég nem láta. —
Ugy roaanl, agy repült a oeagS hang felé Mindaddig, mígnem hu dainokit föl lele. Orjongon kiáltva ifjára raborult 8 két koaycaepp asvmebol peregve aláhnlh.
Ds míg e ragyogó, átlátsso kooycseppek A tündér neméből a földre leértek, Az orom •ugara szép cytafjgfe saáritá B alant itTáltoaoU illatos virággá. —
Felér rolt a virág, mikánt e norelem ; Ulatoa, milyen mbb e (31don nem teroai. É* aii»el a koD/eeopp a szív legssabb Azért • magnak .gjongyrirág- a ».ro.
8Z1SKTBT KÁBOLY.

Todomáaul .aoigálnak éa megbisatík elnök, hogy Ujlakj József pacsaú (.lébáBOZt s Ukolsazeki elnököt, vaiamiail Paaiek OySrgy ugvaaottaai néptanítót keresse fol a végből, hogy a jkSrnek Pacsáa urtaajó alakuló gyűlését elősegíteni szíveskedjenek.
Az alakuló gyüléare Pöllz Pál köap. váJaeztmáoví Ug küldetik ki.
8.) Elnök brmuUt két (65. és 70. sa. a. kibooaájtott) elnöki iratot, melyeket a végUI küldöU a sxt.-gróthi illetőleg ssla-egersstgi járási körök elnökeinek, hi.gy esek (miaihogy a mostani válasitmánvDak működééi ideje alatt jköri gyűléseiken vezetett jkv-ik egy egy példányát a központhoz nem tették ál) az illető jkörök mOködéeé-íl mieMbb jelentést tegyenek.
Elnök kívánságára az iratok fololvastat-tak és a választmány az ásókban foglaltakat teljesen magáévá teszi.
9.) Elnök inditványozsa, hogy a kent-helyi iskolaasék kéressék fel, miszerint a helyben tartandó f. é. testületi közgyűlésen minél számosabb tagja álul legyes képviselve.
As inditváay el fogad Ütik és a kivitellel is indítványozó bisatik meg.
10.) Beieh Miksa az iskolai Ukarék pénztárak hasznosságáról szól, de minthogy az idó előrehaladt, ezen tárgyat — közkívánatra — a jövJ ülésben behatóan fogja fejtegetni.
Kmf.
CSATHÓ ALAJOS s. k. tantestületi elnOk.
VŐBÖSS JÁNOS s. k. teamleti alj«t7so.
Hitolesitiak : BELANYI TIVADAR s k. UJLAKY MÁTYÁS s. k.
BQnQgyl tárgyalások Jegyzéke.
A nagy-kanit§ai kir. tfrvinyuikníL Május 2O-án.
572/80. Szentet Ferencs uj-udvari lakos súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben végtár-gyaláa.
570/80. Salamon AnUl bakonaki lakos okmány hamisítással vádolt elleni agyben vég-tárgyalás.
893/80 Pototsnik Mibály tolvsjlással vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
910/80. Mlinárits Ádám horvát sseat miklósi lskós tolvajlással vádolt elleni ügyben Il-od bir. ítélet hirdetése.
Május 21 én.
589/80. Jankulio Lukács droriscaei lakos bírói sártöréssel vádolt elleni ügyben vég tárgyalás.
769/80. Dénes Sándor n.-kaaiassi lskós birói sártöréssel vádolt elleni ügyben III ad bir ítélet hirdetés.
953/80. Ehrenreich István pacaai lakos és táras hivaUli sikkasztással vádoluk elleni ügyben végtárgyalás.
Május 28-án.
515/80. Merga József és társai domasine-czi lakósok betöréses tolvsjlásssl vádoltak elleni ügyben yéetárgyalás.
807/80. Weiss Jóssef keszthelyi lakos csalással vádolt elleni ügyben III-ad bírósági ítélet hirdetése.
808/80. KrizsoTán Ferencs és társa borvát-szenl-miklósi lakos tolvajlásssl vádoluk elUni ügyben II od bírósági ítélet hirdetése.
890/80. Simonkovits Balázs és társai sászárdhegyi lakos lopással vádolt ellesi ügy-b\'D Il-od bírósági ítélet hirdetése.
Nagy Kanissán, 1880. april 30-án.
Kiadta: WLASSICS EDE
kir. Uaotl iroda igasgalo
Bün(lg)i tArgyalíwok Jegyieké.
Zala-Egtmtgi kir tentnyuáktBl.
Május 20 áa
727. B/880. Sz. I. Lencsár Ferencs hamis stküvéssel vádolt elleni ügyben 3 sd bírósági ítélet hirdetés.
756. B/880. Ss. I. Kecskés József s társa lopással vádoltak elleai ügyben. ?.od bírósági ítélet hirdetés.
786. B/880. Ss. I. Bódis János hamis okirat készítéssel vádolt elleni agy ben. 2-od bir. ítélet hirdetés.
816. B/880. Sa. 1. Kov.cs István s társa salyos testi sértéssel vádoltak elleni agyben. 2-od bír. Ítélethirdetés.
Május 21-én.
600. B/880. 8z. I. Tóth Qyörgy koskatóság elleni erőszak bűntettével vádolt elleai ügyben. VégUrgyaláa.
667. B/880. Ss. I. Fodor Kálmán s társai osaláai kísérlettel vádoltak ellesi ügyben. Vég tárgyalás.
726. B/880. Let. Máté Illés s tanai emberöléssel vádoltak elleai ügyben. Végtárgyalás.
773. B/880. Ss. I. Pintér Gyula súlyos t-sértéssel vádolt elleai ftgybes. VégUrgyaláa.

787. B/880. Ss. 1. Csatár Qyörgy hamia váltó késsiléssel vádolt elleni ügyben. Vég-lárgyalás.
807. B/880. Ss. I. Huffman József sik-kaastással vádolt elleni ugybeai. Végtargyalás.
Kelt Z.la Egerssegeo, 1880. .máj. 2-án. MUZSIK KÁLMÁN
iroda ígasgalo.
Helyi blrrk.
— Űrméni/i Júuaef líispán ur ? mga
május 6-án délelőtt a nagy-kaaisaai SS0I7S-
birói hivaUlt vizsgálta meg, legnagyobb retid-
ben talált mindent; innen Qlavina Lajos,
Horváth Mór, Dr. Lakj Kristóf, Svastios
Károly, Dr. Schreyer Lsjos, Terzánctky J/i-
zsef és Dr. Tuboly Gyula urak kíséretében as
állami börtön helyiségeit ss*miélte meg; teljes
rendet és tisztaságot talált Intézkedés végett
tudomásul vette 6 mga Terssacsky orvos ur
nák ason panaazát, hogy a bőrtönben jelenleg
hitokUtáa nincs.
— Kotauth Lajog nagy hazánkfiának
alrataim aa emigracaáóból" csimü világiro
dalmi munkája füzetekben is megjelenik. Ára
egy egy disses kiállítása füzetnek csak 35 kr
Eddig két füzet jelent meg. Kapható WajdiU
József könyvkereskedésében. Vidékről jövő
megresdeléaek azonsai teljééi ttetnek. Hiss-
ezuk. nem lesz magyar által lakott ház, hol e
ssgybecsfi mü felulálható ne legyen.
— A nagy hanUaal kir. Uzék, mint
büntető bíróság f. évi april 30. napján tartott
ülésében hirdettetett ki s kir. Curia, mint
legfőbb itélfasék ítélete ama rablógyilkoasági
ügyben, melyet lapunk annak idejében körül-
menyesen közölt. Az ítélet következőleg hang
zik : ,Pe(ö György és Somogyi Károly az
ellenök emelt rablógyilkosáig bűntettének
vádja s annak jogi következményeinek terhe
alól tsnyálladék meg nem állapithatása miatt
felmentetnek, asonban Pető György a szándé
kos f mbröléa és rablás bűntettében mint közvet
len tettes, Somogyi Károly pedig mindkettőben
miat felbujtó s utóbbiban, mint tettes tára
mondatik ki bűnösnek s e miatt letartósutá-
saktól számítva mindegyik huss évi bör
tönbüntetés elszenvedésére ítéltetik." — Tudva
levőleg az első bíróság kötél általi halálra ítélte
őket, a kir. tábla helybe hagyta azt. A védő
ügyvédek K.poch Gyula és Molnár Alajos
urak jeles véd beszédeiket snnak idejében szinte
kösöllük. E szerint sz 1879. év tsvasaán Ku
tsai Jóssef vindornyalakosi juhásson as ottani
erdőbea elkövetőit gyilkossági bünp^r be-
tejeave van.
— A. gyorsvonat — hallomáa szerint
— i. évi június hó kösrpén lép életbe a déli
vaspályán. Kanissára este jó Buds felől s reg
gel megy Buda felé, mely uUt 4 — 4 órs alatt
teszi msg.
— Angol ma Deák Ferenciről. Lon
donban Millannsl a következő czimü mü jelent
saeg: Francia Dták Hungárián Statesmanu. A
memoir, With a preface by MounUtusrt C.
Grrsnd Duff m. A mühös, mely alaposan s
rokonszenvesen vsn írva, Grant Duff, s jelen
légi sngol gyarmat-ministeriam államtitkára
irt előszót. A mü összehasonlítja Deákot a
ssázsd legoagyobb államférfiéival, és Deákot
valamennyi fölé hjlyezi, mert sonki sem tisz
telte ugy a jogot, a törvényt, mint ó.
— Hölgyeinknek. A párisi kelmék az
idei Saigonban oly pompás színűek és szín
árnyalatuaV, hogy csak rósz, vagy épeo semmi
isléasel sem bíró nő öltőzküdh*tik rosszul. A
boltokban túlnyomók a török, indiai japáni és
kbinai jellegű rajsok, legkedveltebbek azon
ban a két utóbbiak. A gyöngyökkel .negrakott
kalapokat nagyon felkapták, de aligha fogják
sokáig viselhetni, miuUn kissé nehezek. Na
gyon elterjedtek a harang alakú kalapok, kes
keny, fekete, tüllós ssegélylyel. A mosó nyári
szövetek ssint«ii majd mind japáni és kbina
nevüek. Uj továbbá a Lin de Fisadra, egy fé-
syes lenazövet mindenféle sárga, szürke és
barna árnyalatokban, virágguirland rajzokkal.
— MeglUvás. „Zalsmegye álr. tan
testület\'-nek alsó lendvai járás köre tavasai
kósgyüléaét 1880. májas hó 20-án tartja Alsd-
Lendván, melyre a kor tagjai s minden tan-
ügybarst tisztelettel meghivatik. A gyűlés
tárgyai : 1. Possogár Lsjos alaó-leadvai tanító
gyakorlati előadást tart s syelvtan köréből.
2. A mait gyűlés jegyzökönyvének felolvasása
és hitelesítése. 3 A központi bizottmány által
kitűzött tételeknek megviutás*. 4. Indítvá
nyok s netán egyéb egyleti ügyek Urgyalása.
Alsó-Lendván, 1880. május hó 4-én. Pozsegar
Lajoz egyleti jegyző.
— MegMvás. A zalamegyei általános
tanítótestületnek Sümegh járás köre f. évi
májas hó 26-ás, Cssb Kendeken, s templom
téren levő állami népiskola helyiségében, Unja
közgyűlését, melyre a t. Ugok és tanagy bará
tai tisztelettel meghivataak. Tárgy: 1. Elnöki
alólerjentés. 2. Tisztujitaa. 3. A kerület egyes
iskoláin.k löriénelmi adat felolvasása 4. Nép

és ifjúsági könyvtárról: értekező : Tóth Lsjos Mibályfáról. 5. Alapszabályaink és megyei segály egylet ügye; slósdó : Lob Igaács, Rendek. 6. A besaéd éa értelem gyakorlatból taoit: Gosstony Jóssef rendeki igssgató t, 7. IseSit-váayok. Az ülés reggel 9 órakor veszi kesde-tatt mire pontos megjelenés kéretik. Sümegh, májas 2-án 1880. Bán fi Alajos, járás köri eladk.
— A májút 4 iki sümeghi vásárt el
mosta as eső; nem volt elég egész nspon ái ss
esőnek sprósáss, 6—7 óra közt annyira meg
eredt as ég csatornája, hogy valódi felebaráti
saáoalom ébredhetett mindenkiben vissza teró
vásárosok iránt. Ásva, fázva fizethették ki a
fuvardijt otthon hagyott cassájokból. Kívána
tos, hogy ss elmosott helyett f. év jun. 7-éa
megtartandó vásár mindent kárpótoljon I
— Apápa-keaathelyt vasút végrehajtó
bizottságának legutóbb tartott ülésén megálla-
pitutott a kötelező aláírási ivek szövege is,
uely a kiépítés megkezdésének 1882. évre kö-
telesése álul kétségtelen bizonyítékot nyújt
arra nézve, hogy a tervezők teljes kilátásával
a sikernek és komoly törekvéssel munkálnak a
vonal minél elóbb létesítésére. A kóteleső nyi-
Istkosat ssövege a következő: .Alólirt maga
mat és örököseimet kötelesem arra, hogy ha a
moasaki előmunkálatokat eszközöltető ifj. gróf
Esrterháij Móricz és érdektársainak a pápa
keszthelyi vasút kiépítésére ss engedély tör
vény hosásilsg megadatik — as általam itt alá
irt készpénz, illetve terméuetbeDÍ tsolgálmá-
nyok erejéig törss részvényeket fogok venni és
s réssvényekre a fiseiéseket azon időbea és
részletekben, valamint a természetbeni ssolgál-
mányokat részvényekért olyképpea teljesítem,
a mikép és s míaö mértékben ast s feat aeve-
zettek álul alakiUndó réssvénytársulat meg
fogja határosai azon hozzáadással, hogyha
1882. végéig sz építési engedély becsikkelyazve
éa az építés megkezdve nem lenne, ezen köte
lező nyilatkozat érvénye megssttaik. Kzea kö-
telezetUAg nem teljesítéséből felmerülő peres
kérdések elbirálasára alávetem magamat a pá
pai kir járásbíróságnak és a sommás eljárás
nak. — Jegyset: Minden ajánlattevő kéretik,
hogy ajánlatát sajátsserüleg irjs és szabstosoa
részletessé, mennyi kaszpéns, vsgy menoyi
össseget képviselő bzolgálmányok erejéig köte-
lesi magát törzsrészvényeket venni. A pénzbeli
ajánlatok 100 fri összegben teendők. — A ter
mészetbeni ssolgálmányokhos tartoznak a pá-
lyáhos szükséges földterület, talpfa, hidfa, ki,
vas, t/gla, mész, kavics fuvar, napszám, me
lyek darab, mázsa, vagy köbméter szériát ajáa-
landók helyi mérsékelt egység árak alapján.
As snyagoknál kiteendö, hogy as átadás hol
tortéoik. Pápa, május t. 1880 Ifj. gróf Kszter-
hásy Móricz és érdekUrsai.
— E0V m/őrt billiárd-verseny. Sinkay
Pál s,P.N."egyik számában a következő érdekes
sorokat közli: Becses lapja legköseiebbi ajdon-
aága egy párisi billiárd-versenyről easembs jut
tatja egy élményemet, melyet érdekesnek vélek.
1819/20 és 1820/21 dik években jogász volum
Győrben. Ezen évek egyik nyári napján iskola
társam. Deák Ferencscsel s bécsi kapshos
vezető fo-utezáa menve, találkoztunk Deák
Ferencs rokona és földije Hertelendy (kereszt
nevét elfeledtem) pesti járatossal, akivel Deák
melegen kezet szuritva és az élénk kölcsönös
kérdesősködés meg felelgetésből ki nem fogyva,
meg-megálhunk, míg as utunkba eső sárga
kávéházig érvn, oda Herulendy kívánságára
— rnurt mi Deákkal kávéházba nem jártunk —
betérünk. A leg\'lto ablaknál lévő asztalhoz
leültünk. Innét Herteiendy az előttünk álló
asztalon egy a marqueurrel billiárdozó elegáns
fiatal embtsr ritka ügyességil játékára lett fi
gyelmes. A parthie végeztével HerteJ«ady a
marqueur kezéből a dákot kivévén, s fiatal
embert felkérte, engedje meg, hogy i folytat
hassa vele a játékot, ami ennek tetszvén, há
rom partbiet játszottak. — Ekkor a fiatal em
ber, aki a három kösül csak egyet nyerve,
vesztes lett, ledobván a billiárdra dákóját,
zsebébe nyúlt, hogy a marqoeurnak fissssea,
midőn meglátta, hogy Hertsleady dákóját
mosolyogvs teazi le: ,Ön nevet*, monda a
fiául ember, .pedig én jáuium önnel, amiben
és amennyibea ón akarja.* — .Tehát ka te*,
síik* — viszonzá Hertelendy — az első parthie
1 krajezár, a második keltő, és a többi, szintén
így duplázva." As ifjú ember erre ol mosoly odra
kapta fel dákóját, ast vélvén, bogy Herleieody
mégis fél, srért fogad ilyen kevésben. Aránylag
rövid ideig tartott, és 28 ptrthie, kőiben köz
ben változó szerencsével, de végre Herulendy
teljes győzelmével le volt játszva. Ekksr a fia
tal ember idegesen ledobva dákóját és a pár
táinkat a marqueurnak fizetve, ogyssersmiad
Hertelendy tői is s asámlát kérte. Esi a mi
asztalunkon kéefiuttük, abol azt s fiataJ ember
fig^emmel kísérve, már s tizenötödik parthieaál türelmetlenkedve sáppadosai, s huszadiknál pedig ájuldosai kezdett, de egészen körülfogva a kávéházi vendégek, leginkább a Uaulók álul, magán erol véve, midőn as egyes

TIZEMKILINCZEDIS ÉVFOLYAM.

ZALAI KÖZLŐN T.

MÁJUS 9 fa 188auitelekftt összeadta, m<t lá*ja, hogy mintegy négy millió forint a számla. A fiatal ember kivette táxcaáját: .Milliomom ninos\' — monda
— ,de amim van, odaadom.* Eszel 1600 frtot
tett Is 41 asztalra, melyet Hertalendy meg
köszönve felvett ea oltett. Hertelendy Pesten
i> a legelt* billiárdiatáaak tartatott.
- Tillám«U». Ves«r61 értesítik la-
púnkat, hogy május 4-éu Varg» Ferenci jó
módú fóldmivet hálába a villám beutótt; a
pitvarban levő 4 íve. unokáját sgyootttőtto
egy 3 évest pedig ai udTarra dobott ki; es
utóbbit sikerült álatre hoani.
— Árverés Zalsmegyében. Bella Albina
612 frtra b. iafttl. június 3 án Pólán. — Pon-
tok Aodráiné 445 frtra b. ingtl. mrjut 24 eo
Miudszeat&állán. — Tölli látván 910 frtra b.
ingtl. májua 24-én Ugyanolt. — Nagy litván
860 frtra b. iagtl. májul 19-én Petaaden. —
Háté György 563 frtra b. ingtl. juniut 3-án
Nagy-Kanizsán. — Szíjártó József 1413\' frtra
b. ingtl. julioi 9 ín Nsgy-Kanizzán. — Balogh
Dáaiel 2369 frtra b. ingd. Zalafon. — Kondi
kor Ignáci 5T5 frtra b. ingtl. májat 19-én
Lovászin. — Molnár Ferenczné 588 frtra b.
ingtl. májúi 26 án Also-Lendván. — Igred
Lírincz 406 frtra b. ingtl. májai 14-én Alaö-
Mihályoveczen. — Poszovees litván 2O94frlra
b. ingtl. juniui 29 én Podturenben. — Tóth
Lorincz 849 frlra b. ingtl. június 17 én Gori-
ciánban. — Bouici litván 1500 frtra b. ingll.
juniai 16 án Tuniacién. — VinkoviM Andrái
680 frlra b. ingtl. juniul 8-án Csáktornyán. —
Vugrinai Gergely 459 frtra b. ingtl. június
13-án Csukoveczen. — Jambrovioa Gáipár
883 frtra b. ingtl. juniai 22-in Novikoveczeu.
— Puklik Jánoiné 914 frtra b. ingtl. juniui
9-én Psloveczen.
-Rövidhírek. Blondin Bpeitre jí.
— Petőfinek még egy unokateelvéreél, Károly,
hivatalszolga a m. nyugoti vasútnál. — Ciucika
Gyula lohovi gör. leiként a rablók meggyil
kolták. - Gr. Ciky László o teltege b. t,
tanácsosa lett — A hires aaegedi caigány zene-
kar primáia Pácii Jánoi meghalt. — Zdld
feltékkel nyomatott ujaág jelenik meg Ameriká
ban. - A lugMi leégett sseszgyár 300,000
frtban volt biitoiitra. — Ullmann akereskedo
3000 frtot hagyományomott a> ak.demiának.
— Kilitiben tavai a ref. as idén a kath. tem
plomba ütött a villám. —
ki nyert?
Síében mája. 5 én: 12. 28. 38. 37. 35.
Lemberg „ , 40. 25. 9. 2. 57.
Prága . . 83.67.7117.44-
Közönség köréből.*)
A tavoUtai járás ujonci torotó bitoit*ig pdg.
iaiUM
a
Tisztelt szerkesztő ur !
Olvaitam becaea lapjának folyó é/i 34 ik ?Urnában közölt tapolczai járáa körjegyzSi ál-Ul irt levelet, — melyre: az igazságért, de
•) B ravst alatt ktaliraárt f«lal°a«ég«l o«m
vállal a »••*.

azon felhiváira ii, mit t. szerkesztő ur agyán azon lapban tett, kotsletégeauek tartom hivea n} ilatkoani.
A tapolczai ujonczozátt megelőzőleg Stlmeghen történt njonczosás alkalmával lovag Pilkor Tarnál százados ur éulelte: hogy a jegy tói kar a hadkötelesek testi hibáit egéu terjedelmében — mint az, ai állitáli lajitromba beíratott — minden egyea hidkOtelea neve alán feljegyeiték ; — eien aljarái ellen Pilkor százados ur mint lovagiai egyén emberbaráti kSvelaaégMl a védtOrveay Mellemében határa ?ottan tiltakosott.
Tapolcsán f. <vi april 19-én ai idsiglenei meotewég végett beadott feútdlamlások tárgyaltattak, mely alkalommal a jegyző urak jelen it voliak, mi annyiban helyei, mert akkor sem ioTén egyéb leendőik éa a mennyiben egyik vagy máaik hiányoian kéaiité el a fel-tzólamlást, aat nekik a biaottaág hiány pot-láiiul viiaaa adta ? a teendőket megmagyarázta. April 20-án kezdődőit a loromii; — mikor a sorozó bizottság a sorozó helyiségbe reggel 9 órakor bevonult, am öassee jegyzői kar — 17
— • a község birák 50-60 »u elhelyezkedve
voltak, mondhatnék a atoba levegőjét egéuen
felélték ; érette a bisottaág minden egyel tagja,
hogy ily viiionyok között ó1/, órát d. e. 9
órától d. u. 21/, óráig lehetetlen keresztül élni;
— már a biaottaág tagjai — 3 elnök, 3 orvot,
nolgabiró, 2 avató tiait, 2 biialmi férfi, 4 írnok,
2 telt magasságot mérő altint, 2 foglár a had
kötelesek elővezetésére, éa időnként elővesetett
12— 15 hadköteles nagyon elegendő, hogy oly
kii terem levegőjét fójtósá tegyék; ei érdem
ben nem ciak telszólaló Piakor századot ur
hanem a biaottaág többi tagjai által il egy
időben figyelmestetve lettem; — tehát as elől í
torolt okok miatt, agy a törvény értelmében
is oda utasítottam a,,elen!evó kösaégi elöljárókat : hogy hivatásuknak tegyenek eleget, ve-seasék elő sorszám tserint a hadköteleseket, a kik pedig ebbéli köleleségeiknek eleget tettek, aiok, a torosó teremmel öatieköttetésben levő t felnyitott mellék isobában tartózkodjanak, hogy síUktég esetén eló hivhalók legyenek;
— a jegyzői kar azon érvet hosván fel: hogy
,5k asért vannak a teremben, mart a atolga-
biró ur a sorozáshoz őket berendelte* mi igen
természetes, mert kell, hogy ottaegédkeizenek,
de nem asért, hogy a sorosé helyiségben tét
lenül helyet foglaljanak, ki és bejáránál és
bessélgetéssel neszt csináljanak, a testi lele
tekre talán nevetséges megjegyaeseket tegye
nek és a levegőt még fojtoiabbá és elviselhet-
lenné tegyék; szabadságot vettek magoknak a
nm. honvédelmi minitter urhos Bürgönyöini
„váljon a sorosainál ssak»*ges-e jelen lennjok?"
mire máinip a járási szolgsbiró ur ason válásit
nyerte ,igen, aa asonos hadkötelesek elóveze-
tése és a sorozó biiottiág elé állitáia végett*
tehát a jegyző uraknak megkell jelenniök a
sorozásnál és segédkesni a járási tisztviselőnek,
nem ugy mint ez évben, hogy ne a foglárok
kal kellessék öesse szedetni s elő vezettetni a
hadköteleseket.
Mennyiben a törvény értelmében jártam el, nem kellett meghátrálni katonáink előtt, ns

tessék a hibát keresni a derék ét vitéz Piakor százados úrban; — szabad és alkotmányos államunkban szabad polgáruk vagyank, de csak akkor, ha a törvényt tiszteletben unjuk és kötelességünknek eleget teszünk Uulács, 1880. májút 3.
C31QÓ PÁL m. k.
Irodalom.
(E rovat alatt megenüiKtt aooks Hagy-Ca-oisUa Wajdits Jövet kooyTkerukadéae Utal »g-
rendeih\'-to.j
— A .Magyar Ffld\' csimü napilap id4~
jotUií táviratai. A kOlfSldSii, nevezetesen
Németorsiág, Francziaország, ds kivált Ameri
kában a meteorológiát már évek óta. telhasz-
nálják a ciélból, hogy a gardáknak időjóslato
kat ssolgáltaiaanak, melyek 1—2 napra előre
meghatározzák s jövendő időjárást. Hogy es
mily becses a gazdára nézve kivált a nyán
munkaidőben, azt biionyitanunk nem kell.
Fel is fogták ez intézméDy értékét as amerikai
gazdák, hol ma már 7342 vasúti és postaállo
máson táviratouák ét hirdetik falragaszokban
a másnapi időjárást. E rendkivOl haasaot in
tézményt hazánkban is óhsjtották behozni, s ez
érdekben az országos gazdasági egyesület, a
nyitravölgyi és stebeni gazd. egyletek is tettek
lépéseket, sőt a képviselőházban is sióba jött a
dolog, de mindeddig számos formai és anyafi
akadály miatt létre nem jöhetett. A székes
fehérvári gazda értekezlet orgánuma, a gazdák
érdekeinek megóvására alapított ,Magyar
Föld" czimu napilap felkarolta ez sssmét és
minden nehézséget legyőzvén, spril hó közepe
óta naponta hoz egy a kfiltöldi időjárási távira
tok combináczíóján alapuló s as egéss országra
ssóló időjárási táviratot. Ez intézkedése as
emiitett lapnak általános élénk érdeklődést kel
tett t ma már számot gazda kiséri figyelemmel
e táviratokat, melyek behozataláért a .Magyar
Föld* a gazdaközönség teljes elismerésével
találkozik.
— Mthntr Vümotnél pedig megjelent
Kossuth Lajos nagy müvéből „Irataim azemig-
raczióból" második fUzet. Ára 35 kr. As egész
Dzgybecsü kisdvány 3 kötetben mintegy 40
főzetet fog kitenni.
— .Önkifü" ez. ifjúsági heti lapot szer
kesztenek és adnak ki Berzai Albert és Kóke
Gyula. Ara egéss évre 5 frt, félévre 2 frt 50
kr., negyedévre 1 frt 50 kr.
— Üj tmemUvk. Táboraiky és Parsch
zenemükereskedésében Budapesten megjelen
tek : A legény bolondja Kórodi Pélér pálya-
nyertes népszínművének összes kedvelt dalai. 1.
Nagy a világ. 2. Elment az éo. . 3. Ha nekem.
Szentirmaytól. 4. Hervadj rózsám. 5. Tó köze
pén. 6.Nem gondolok. 7. Amott egy ház. $. Ká-
szá!lott9. Kati lelkem. 10. Es s legény kérdezi.
Ki,ni,ni. Szentirmaytól. 11. Nincsen kedvem. 13.
Itten tudja, Zettuer Arankától. 13. Jár a kis
lány, Szentirmay Elemértől. 14. Barna •tere-
tőmnek. 15. Alid meg Itten. 16. A toronybl.
Énekhangra aongorakisérettel (vagy zongorára
külön) alkalmazta Erkel Elek. Ára 1 frt 50 kr.\'

Vegyes tilrek.
— Milanoóax agy hordár, ki olykor mint
étekhordó ii nyert kisegítő alkaknasáat, egy-
zaerre milliomos lett, amennyiben a szállodá
ban, melynek oselédségéhes tartozott, lakott
egy angol, ki őt 5—6 millió lírára rugó vagyo
nában végrendeleüleg egyedali örökösévé tette.
— Bmncot trtdi a „Tarifa" ssóí
Spanyolországban van egy erős kikötő város
Csdix tartomány legdélibb részén, alig 4
órányira as afrikai parttól. Midőn as arabok
voltak itt még az urak, Tarifánál tsedlék be a
vámot a tengerre isdoló hajóktól.
Hivatalos placzl árak.
KzfjZaniuán, 1380. májai 5. 100 küogTamiDJával ná«itva. BUM 11— .—li-—. Eo™ 9—.—8-5* Árpa 8— —850. Zab 8--.—8.60. Kukoricás t—.—J-.
BorgODja \'6- —. Borsó \'— 80\' . LaoOM *
— —28—. Bab ——.—12.—. Sieoa —.—1-íO Ssal»a -.-l-ao.
1 kjlofnaajival nánütva.
Karhaktii 51—56. SerKslMs «O . 8aa-
loasa -—.—78. Di«nóz«r •——80. Tor»s aacrau
•—.-16. Fogkagjtina ? 30. Ciakot — 60.
Bon ?—121. Paprika •— 80 Ssappan ?— —44.
1 Utarjével nánitva
Ó bor 33-48 ki. üj bor 16- ÍN »r. Páliaka
M kr. Ecsat • kr. KUlts:
FAJIKAS, v. piacs könyvvezető.
— Távirat. Pozsony, május 7. Váro
sunk felett ma este iszonyú zivatar dühöngött.
Egy fél órán at közel busz dekagrammnyi ne
héz jégdarabokból álló eső volt, erre aztán
következett a felhőszakadás. Pozsony városa a
környéke roppant nagy kárttzenved. Általános
rémülés uralkodik. A jég a szőlőkben is nagy
kárt okozott.
Felelős szerkesztő: BátSrD LajOS.
lek bii *tt I. Mai 1880. am *r Firma Oblath & öeutseh autgetretm. 6r.-Kanizsa, 2. Mai isso.
ISID0R DECT8CH.
Fizetési intés!
Jnhasx Péter elemi tanító ur ezennel nyilun
lelssólitutik. hogy 1877. és 1878. évben hi
telben vásárolt tárgyakért 20 frt 9 kr. járó
össseget, a melyet Ön ismét tanulói közt el
árusított, a befolt össseget zsebre rakva, kama
taival együtt végre és valahára fizesse ki.
E faatebbi intéz folytán Üa april hóban 10 frtot beküldött, maradt még 10 frt és 9 kr. és 3 frt kamat hátralékban. E nyílt felnólitás az egéss összeg kifizetéséig folytatlatik.
Wajdlte.
*) B rovat alatt koalSttért hUlSss»t~el aem
Tállal a Szark.

Ö felsége
|ats7 iastt arakk, UilTfcrl uállil h&talmanak B«c«btD, Bráunerstraue 8.
Kööt it
Köszönet nyitvanita*.
Untarb«iax«ndorf. Tc\\ioutes nr T
hír.m Kim miiéi előbbi ksldaset 7\'|, aio Hoff Já-ooi fele o.liW-efén.eüi-chocoUd.jiWl, mintaotT oSö) »z» •rditS Hof Jino.-«le m»láta-<cés~éti-clio«>lá4et<>l e(éKS<-Két r«Dtartja es abból el.
Selzsal Astzl, érdén, Untark\'insmdorf, poiu Hokmstadt. Uorvaomáf.
69 3—4
Braüa (fiontáoia) Hsf tzast srsak Bsetssa
Kérek minél elSbb 13 salzcsk Hoff János-féle mzláta-cfésuégi sort i* 3 csomag <kék paplro&ban) svákoldó neU-csakorkát, mültboKT axon hölgyet, kikoet a Hoff Jánoi-iéle •gátuági tőr readelve van, valóban e nélkfil élni MD t«d. oak, vwrvis eaaek biáDjábao egy egésaságas napok MB lenn*.
Hely ti»ul.ttel Bsitmstli A.
iniHi ff télé m.láu-ke.jiménjn.k BicbSI vidékre : BllaU kJvasat Sféatstfi sir Láda «? p»lac»kk»:: 6 palaexk 3-82 frt, H palaczk 7 26 frt, 2e pslacxk 1460 frt, &8 palánk i» 10 ín. — <|, kilo sMiáta etsosbis t i-tíí In, II. l So frt,
UI. 1 frt. (SlgTobb n-ndelésDél ieengeíé.) — lalátt CZS-ksrta 1 csomag »0 kr. (V, és Vi csomag ia kmpbato. i — Ké ?•iteU gyaraektáplálo sislttsllszt 1 frt. — TsSsitt ?alátaklvs-sat 1 uttgeu 1 trt, ng7t«iiité» 60 kr. «tl>. — E|y tszssiTlttt ?akttá Urai 80 kr - 2 fariatsa tszi aszal is UMstfc axét —
Raktárak Nagy Uslzsáa Rnmaira ét WtMstk, Strsa ss KMa, NsMssky A Dss Mtssf lyásju, Mssstzel Ifa.

Hirdetmény.
Báró Inkey Nándtr or raszioyai uradalmihoz tar
tozó kővetkező malmok és korcsmik, úgymint;
Raszinyin 4 kerekü malom
G e r b as o T e c z e n 4 . ,
Torcseczen 4 , >
Szelniczán korcsma é« 4 » .
Gjelekoiecien , , 4 . ,
folyó évi janias 6-in délelőtti 9 órakor Easzinyin, a gudasigi hivatal irodájibaa nyikinoe árverés ntjáo három egymást követó évekre, vagyis 1881. január 1-tól fogva 1883 ik év régéig bérbe adatni fognak.
A közelebbi feltélelek a raszinyai gazdasági hivatal
irodájában tekinthetők meg. S9 1-s
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zongora.
Egy Pikolo zoogora (Stntzflűgel) fekete keremthorokkal amerikai dupla scáUval egészen nj találmány cg. kir. kitflntetve, megtekinthetó, eladásra kiállítva 5 éri jótállással és 1 évi hangolással eladandó
Wogrincsics János
zongorakéazitóoél Teleki oteza 39. sz.
(70 1- 3;

Mindenkinek ajándékozzuk
s leguUluégeirbb UtrmakMt, mint két, riUo, és hanái
Sxámolás kovetkestében a nem rég bukott nagy britannia* ezost gyárbaa IUI nagbsgvélt kaptok, miiidati a gyámokban Í«lr»lilb»i4 brituois esott-tárgjak a znokaámak negyed ré-saén Ha^uutikomni.
A> SaM^rark bekUdáte mtüM. vagy p^ig atáovéKüel esak S frt OB kr, mint a vitelámak aea •lveotéw Angolor-ssigbil Bécsbe éa egv ««kelj résst smámitva a munkájuk, kaphatja mindenki a kevetkezS brittania-«zSst-étke><.iárgyakat 6 S«mél;r«, mely U darab l«g*rvé«y«Mbb tárgyból áll
a-F* ingyen: -^§
t drb. kit»»í jo ttztalHtsS Britáoia eaSilajél énalidl utfol
wlltsrvél ptogével.
6 , legfioomabb«sMkBriuuii>e>atab<legydrt>baa C . nebéi Británia n«it tvskasál. 6 . britasia estst káv»ekaaál lafjobb mintaéf. 21 drb. lnu«u 14 drb. Slslvoek elítbi árm 16 frt- voH, ao<
mind a 34 drb. Összesen csak 3 95 frt
atiod «n 24 drb. a lrgaswaiakk Britáúa esSatUI vaaoak kénitva mely eirye\'Oli a világon látaseado ere, maly erekké febée aisrad é> a valódi eststil \'?*> é>t >??—\'Int után nm kal8mbo«h«tF mer. miért j«tál«a ItSZ.
O^m és egysazH rsodalési haly • cs. kir. osstrák magyar városoknak.
Blail sV Kaar, Wien, I. Elisabethstrasae Nr. 6.
?zf H. tárgvak oe» illSk, viaau tapia a pint a tárvyaJc
Mrmnla vitrnnkaMfénH. fnzj « 9-13

TIÍfiWKItl*ÖÍM»IK ÉVFOLYAM

K ö

3BT I Ft X>Családi csokoládénk
nyerem, á m.
nyaram, a m
ayerem. á m.
nyerem, á m
nyerea.. í m.
2 nyereaa. á m.
S nyeraea. á m.
5 oyereso. á m.
2 ayereas. á m.
1! njereai. á m
LEGGZÉLSZBSiB BÉRIA UilDÉIDKUL
alkalmának a következő gyönjörfl rom. kath. imakö-TTék.
Van sserencsém jelenteni, hogy a köitistteletü Beké KrUtóf "irSa berénji róm. kath. plébános ét hiraevea magyar iro álul figyelemmel atarkesstett harmadik és negyedik kiadást *% as bitatoeságot elomosditó, a kalh. hirek tsivét nemesítő, háromféle kiadású: ,tt*m>jei Manaankerf. fdvö-i.f(r Ok-vénye", „Bizíoa jrlki vezér" osimtt éa már tizeokri ea*r prldniivon felül s kath. bivek kost elterjedt
lrtasLla: önyvipKet
a teljes írói JoggaT őrök áron megvásároltam. Beké Kristóf plébános nr, a kath. birok jobbleWrt lel kesén küzdő lelki atya bölcsen belát* éten imakönyrek •x&kseV gességét, és etek által igyekezett a nyelfetronto és hibás ima konyTek kikOtcaboleset elomoidifani.
Éten imskönyrek megjeleaétök ots mindenütt ssiresen fogad láttak és eddig a vessprétal, pé>»l és szombathelyi punpóki hatóságok jóváhagyását kinyerték, s oaájtal ki-fejesést adtak, misaarint e ssépen kiállított hibátlan imákon^vek terjesztését a kath. hívek kött ssiveswn látnák. Mtnyti susaásksrt, Ttgyia teljes tartalma Ima. ia énekoayr keraas-tény katbolikosok haasnálstira. harmadik kiadás, öl movinl aesélmtt-asetü képpel 8-rért, felborlien, kot.e tokban . , . frt 1 80 Egéas bőrben, tokban ét fisom araoymetssissel . . . frt 1.80 Egéas I őr aranymttnés, csat és keretst . . . . frt 2 70
Zergeborhen, csat ia dissittéssel . ... frt 4 ~
Finomabban késxitve ....... frt 6.—
Selyem- vagy bámonykolis artnymauaáaaal eüaaitve . frt T—10.—
Menye auieátkert, 1 inam papirr\'a nyomva 12-réta. hat ki|tn5
Uovissél itvétya, 5 aetélmeUtrtQ képpel. Stianyomatn csimlappal.
Bíztat lelklvtzsr ) Negyedik kiadás.

frt
l.Sn

frt
140

frt
280

frt
3.M)
frt
5—6.-
frt
6
-8.—
irt

—.40
frt

-.W
frt

1.—
frt

160
frt

S5O
Kel l.Srben, tuki.au
Egéas bér, Snom aranymetsséa ét tokbaa .
Acxél kereast és csattal
ZergeboV disaiiissel
Finomabb kiállított ?
Selyem- vagy bársonyk dissitméoy .... Nestyal susaáaksr 32-retn, temérdek kippel aiaaitve, papirk. tokban ,
AranymetttéttH, tokban
Acsél kereast. eaattal
Zergebor, disseaan .....\'.
Selyem.bársony finom diasitminynyel ....
Kta rszséskert, «gy a kath keretstiay ifjoaág imái ás énekei kit csinos aranjoy matn, papixkötisbea, tokbaa j ára 30 kr. -, aag-.l rásson esütt nyomással 40 kr., egisi bőrben VP!inp»piraraDymetesé*sW, tokban 50 kr. ; aczelcsatra 70 kr ; egésx borheij velin papír aranywuzéssal és ac«él ceaira, kfreastM 8Ü kr.
Efyasil étckkaayv, 115 egvhási éneket urtalmasé, 11-ik kiadást ért ennoü ar»nymeuaétaal kéautL-K könyvecske, ára 60 kr.
HtSMkkomartai atlleay. a bold. SS Máriát kegyeletteljeseo tiasieló
magyaroknak ajánlva, ára 20 kr. \'
Nagy aldazat, irta Tútb Miké Jixnt társasági tag IV. kiadáa, csinos könyv kipekkel ára rOave 18, kBtve araaynyoswsaal tü kr.
A uasrt ktnuKtl tjLttttáf, képe. kiadáa irta Ssemányi Ágost s.eol-Ferenes r áldosár, kemény kötés, aranjnyomáasal 28. kr
QMf Hiod«n magrendelas posta fordnltával easkosftltetik. *^sj
T„«..™I WAJDITS JÓZSEF,
kÖnyTki»d<í N.-Kaa.BSáo.
Tőzsdei müveletek
lalkiismareteaan •-aaköaoltetnak a
bankház által B«cs, HeldenMhoas Nr. I.
a) caak ktriátdt nutntaf tKilatt (6000 frtif
terjedó em«lked8 vagy csökkenő árfolyam ?KTiotí mOvalatakért 10—30 frt dij-iutalík) ?.
b) akár ftlkatMt akár MikJtM aa árfolyam :
ct aa trtákpaalrtlt latéiban tartásnál, míg ások
baaaonnal lagotnbolithatok.
uonil tHoktartaMal
Társas S2l«tek , l\'-KX\' frt irbkvapirra aopán 15—40 frt fodoset kdl.)
?V latalak aaak 50 kr -^a
Eaea álulank magkaadau és m<-gk»áv«lt mid ker«Ub.o asaknem TaUmrnnyi a t^t«dei jegyiekben foglalt ^rtékpapirotra
essknzmnk nalataket. ?9~ Kisebb kéaapánzfodöset aaük*é«es.
A csata. kir.
oaalr. raagj.
é Irgkiacbb nyrrnntny tttrbiéntí remztrségUM
Keész érre a jutalék 15 krtól följebb. a, lagklsatl ayarameay «ler*té«ét »« frtlt sbrtssrttatlk.
Exea sorüjegyvev^k, birtokosok, takarékosak é- tókepénae. SBk restére fölötte fontot intetméoy, melynek liteafilese folytán a Sjtó éa a koaSoség réssérO egyaránt elismerési nyert&nk, némeel-Kadaaági Si.npoolból is elonynyal bír éa a jelentékeny elónyok-* .határosatokat" ITIatflleg ntaimirk: kiwarítS taiYnaailiitie
Íöí
fc.da.iii erdekek latija, mindaakiDek ingyea bérstenrve adatnak.
ügyes saámok mindenféle kslitég aélk«l küldetnek.
-, Minden gondolkalé kiadáaek, veaateaégek sth. visstapotlása
N. m. kihá.saitás, aggok ia gyermekek gondo.kodáaát) tárgyasé ^tikk.oroaatra különösen figyelmeatatflok.
&L állami, maiii.. Hit, sonjepet.
s) napi árfolyam eterint, °) egyankint vagy csoportokban,
Cg. k. oantr.-magyar járadék.
?V 56-féla kombiaáciöbaD ^aa latétD«a tartás.
, ... ..... . ,. i) casksly kan rásalatak-
Utjata t^atytrat t.kirifcwa* rénért. b.oi UrletsU. ..llatL
Vidéki megrendelitek, valamint minden Tálto-Oalelbe vágö
?egreiKlelasaii lelkiianaretetan teljaaitlataak TaWaaatak , di|.
taabályok itb keas.étgel lingjen benseotrp) tsldetnek meg
•ailárd csigák kípviiMS.éyet UTerntk. ( 58 3 - 51
e) mérsékelt elSleg es a batik kamatláb melletti
letétben tartás.

Ai ujoman WUIalt
Mintáa a rya-nak pénsre van aaakté(e, végeladál történik ;
kitek IS ferrverre van nlktVgr ?i\'Men v»»árolni, mistbogrj aaka
e> életbru p«n kinálkoaik ily r\'ndkivíH elínjoa alkalom, kap
hatók még njhiny patMt revolrerrk 7 m/m 6 Kretn, poatoa 60
lépésnyire lovf! boaott pataaat r»ü»»l 1 "rb knuáTala táaká<al ét
toltvenjakkel, telies. saépen fénjetva 3 frt 90 á« 4 frt 50 kr. a
jobbak. 1 darab 9 m,m revolver, kelti, moagáao. haaon eaSvel
100 Upéare bora. táskával (a ultéanye! 4 rrl 50 *a 5 frt 60 kr.
(ng7uaa telje* 18 m/m nagj 5, 6 frt. Minden revolver jótállás
mellett adatik al. ssok jó? be Tannak lőve és a legjobb oatetlt
nyéllel ellttra. Paaktk 1 eaoVel 5. 6. 7 frt. dupla vadast fegyre-
rek 10 frt KJ kr. 12, la frt Miadagyik a legjol.b damattcaSval
5, 6 fit. a legesébe n6i ravolTar, kieainy a mellény teebre dag-
ható 6 lovetn toltvényekkel egjlltt, Bítticbi lefancbenz vadaaa-
fagTTarak lernjabb aa«rkaxetfl, hatott damaat ia patkósa«g caS
Tel, darab). SO frt 60 kr. 34, 28 frt. t legfinomabbak, viaatial
ét a aelkól, jól belőve ea kipróbálta jótáláasal 9 frt 50 és 12
frt 60 kr. a legjobb Floinrt-féle asoba fegyverek, hátnHSltt golró-
Tal tOhhetfi, atit töltények, jótállás mellett. botaáTalo ctéltáblák
vasból. — Minden liteao Tadátv. csikk kapható a (2S 3—6;
KerMketMal és ipar irodáb.n
fComptoir tnr Handal und Gewerbe)
Baos Far«mdattruM Nr. II i. Stiege. 2 S:ock.
iSumatra-gyémántok.

Esen valóban pompás kOTek rend-
kivOU tlaael bírnak, ti..lik is caakU a
kitérlat álul kulonbót\'etbrtók meg a vs.
lóditói Ki bírmente.en kQldnuk gyflril-
ket, maaaiv kettós aranyból darabját
s< * frtart, fülbiTalókat próaakat kat-
ti\' aranyáéi párját 5, 6 frtért as sai-
tag Mrmmtes beklldaae után. 8vŐrüknél aaSktégea a bjsiget
?afinii. (26 S-6)
Kaphatok arany — kettős Ing gombok kövekkel 3—4 frt. eroa arany — kettóa — óraJáaesok, legi]jabb 3, 4. 5. 6 frt, arakláncaok 1 fn. Ékaaaramk — gyári — raktára:
Btm, Prvtenamme 16 Btct.
Nyújtsunk kezet a szerencsének!
400,000 márka
foiiyoremíovt nyajt kadvaso esetkaa, a k)|s>H asajy (4*zkjMr tatás, mely a magát kaTtaÉly által jóváhagyva éa bitlo>itv» vas Eaen nj tervevet e!5--ye abbao all, hogy nibány bóaap lefolyása alatt 7 eoraoláaban 45.M0 ?yr.rfaa.éayvek okketl ti kiaor-talás alá kell karolnia, k«Uk latáikoajk 4M,aMM frtuyi ftajare-•éay, riasleg pedig:
12,000
10.0U0
8O0u
5000
9000
1000
1000
500
J00
138
ttb.
2S0.000 150,000 100.00U 50,000 SO,OUO
40,000 SO.000 25 000 30,000 15,000
1 nyerem * m
24 tijerem. á m.
4 iiyerem. á m.
í>3 nyerem á m.
68 iiyere*). á m.
214 nyergei á m.
531 n|eram. á m
673 nyerem á m.
900 nyerem á m.
25,150 ayerem. á Bt
A ayeremáByhavá-ok m i taeiitrt ntvatmroaaa áilapftrattakmea; \'á legköaelebbi eiso, sa állam álul bistoailott nyereménv-kaaáa a koTatkaio 5assrg1>e kerül:
1 egéaa eredeti eorajegyaek ára esek • márka vagy3 frttO kr o.i.b
1 fél . . . . 3 . . 1 , 75 .
• »tryed . . .el\'/.. . -. » . .
Valamennyi megbiaa* aa oasaeg elftlege* h4>kaidéae vagy poauaulváay asellatt aaossal éa a lefnagyatb gonddal aaakoaSI-tetik. mindenki anagit aa tllaai esimerivel ellátott eredeti aora-jegyet kapván t/ilttak ke^haa.
A megTenda4«t«khp« a megkivánUtó hivaulot tarreaetek díj nélkül mellékelteinek, minden huaáa után pedig feleaélitáa nil. kai kflldjak rfsatvt-vóinknek a hivaUlos hncáat jegyeiket
A nyereménvek kifiaetéae mindenkor pontoaan at állast jótállása mellett tortinik ? akár k&aveUen megküldése vágj kivánatra erdekeltjeinknek Ansstrit minden nagyobb ptaraaio fennálló <itseeköt!et-eeink álul kéabeaittetbatik.
VállalatajikBak mindenkor kedveseit a aaeren.\'ae, sok máa tekintélyes nyarrmeAy koxfitt gyakran aa etsS fSnyaraményekimk orvandrasi sa. miét 26^.000, 226,U«*J. 1HI.000, 811,000, SO.000, 40,000 stb Saattellek ki.
As ily a legtmlárdakS alapon rragvó vállalatnál, elórelát-katóUg miadatlltt »i«onaágg«l a legélénkebb réstvételre eaámit-hatváa, kéretik már a kSaeli hnsáa miatt is minden mea-hiaáat -laál aKbb, da miadeaaaatre f t Slaktt 15-1 kt eUtt kMvet-le.SJ slnliroU baakaáahoa intiani.
Kaufmann & Simon,
bank ét válta-üzlet Hamburgban,
beráaárláaa ét eladáaa mindennemű államkatvenjek, TUSTÜ rtJawenjak «> kolcsSnaorajegyeknek.
U. i. köstönetfiDkel fejesve ki exeonel irántunk eddig taooaitott biaaiomért, felkérjük az uj kiaorsolátoáli réssvételre, fotorekvéaUnk eaenlul it oda iránvnland, min-dánkor pontot éa atrilárd ttolgiUt által lvitelt érdekeltjeink teljes megelégedését kiérdemelni. Föntebbiek.
(52 I G_6)csak akkor Talódl, ha aláírásunkon kliül
mlndeB i nt—gim fenti
még ezen Tédjegj
__^^_ kah-azra.
Ara
ja uinoaéglnak^ aárga papiraao 1 es aO kr.
finost . rosssatia s 1 . 70 .
finomabb , told . 1 . 80 .
. . legfel. , fekér . 1.1—.
Raktir Nagy-Kjtnizsin: ReSflnfeM AdSif ét StrM
& Kleái urak kereskedésében. (67 2—*)
utifü-niellczukorkák,
a tudd és mellbsjok, köhögés, fojtóköhögés, rekedtség és tfidóhnrnt biztos ó
gj
A termisZ\'.-t iltai a szenvedő emberileg javára teremtett megbeeeQlbetlen keakany atiffi aaoa már eddig fel n*-m daritett titkot foglalja magában, Btitaeriat a gége éa légeaő reodsaer gyulladt nyakhártyájára való aaOBDali gyors és enyhítő hatáa gyakorlásával ta itU-to beteg ssar-vek gyógyulását miodeo tekintetben lahstSlag alotegiti.
Mintán gyártmányunknál a cinkor is keskeny ntiíQbSl tiaau vegyQ-likrSI kesaakedank, kalSnos figyelembe ajáuljuk hatóságilag bejegysett végjegyűnket, sat. doboson lavö alá-irásoakat, mart caak esek igaaolják aaaak valeiiiaágát.
Schmidt Victor & fiai.
CL ür. mi uárosoí Bécs, Wi&iea, kMizm 41
?? 1 skAtolym áru 30 kr. M
SELDLITZ-PORA.
Kaphatok : Priger BiU f&o$j\\. Beltu J. pjúg/t. N.-K&ui>«ia. Káli-vod* 3 LetADjéo, Kit A gyágyMt- A.-LeodTáo, Dorner Kaj ru- -i fllMerk«raMk«ii>^beD Sümegheo, Werlí M fíófjtmt. K&pronosáo, idSib Mox-lt K. Varrjíror, Uniláty Jóuef K &ógy%Xl, Z-in-Kfor-Hep-n. B«r- H.}f iS\'.oaoffj » flxi>bb Simoo Q^yula S* imbatbety
30 ér 6U a le»-jobb .ikersk **il«tt f«nitál] DT
H n Miétutésl akiéálytk. (">>nt MTÍÍJhiány, bausoraláj), vér
é* artttytr elleu. KÖ15QÖ««O o\\y efjéneknok AJAolv*, kik ölfi ÍUt- flk
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. 1 M. o é.

R
ANCZIA BORSZtSZ SÓVAL, ^i A legmegbisbatóbb outegéiyső aaere a szenvedi\' emberíaignek nden beUS *• kthS irtlladáaoál, a legtöbb betegség ellen, min. demesna sebealllések, tey. fjl- it fogfájás régi sérvek és nyílt eeaek-rákreküyek. flssok, asamgynlladáa. mindennama bénulás it aérütaa atb.
tb. ellen
Ovafekben használati utasítással együtt 80 kr. •. é.

Hal-májolaj.
KrohBl.ésUrsátór Bergenb«n
(N»rr«3giéban).
Essn halmáj tsirolaj vaJaaenoji, a kereekedelenbea eltfordalé faj kosott aa egyednli, mely orvost cséiokra haaaoálhsto
ira egy Qvegnek használati utasítással I frt •. é, -
Fő lI állítás
Moll A. gyógyszerész, CB. kir. ndvari azillitónál, Bécs
Tueblaaben.
Raktár aa állam minden hírneves gydgyssertarában ragy fneser-keratkedéa.\'ben. Raktár nélküli belysigrkben magánegyinek nagyobb megmdelieeknil aiagfalelí árleengedéaben réiseenlnek.
A t. « kötonaég kéretik batárototUn Molt-téle kétaitstinyi , reníelni ét csak olyanokat elfogadni, melyek saját évjegys*. i, alásra-<ommal Tannak ellátva
K.ktarak: Nat)y aarána Práger Béla gyé«y.a. Balos J. gyog;
Bosenberg Kerenos li\'esta Ibofsr Jóasef Roaenfeld Adolf. — ZaJa-EgarUtt]
.Oyógy.aenár a sa-iit lalrthaa". - BarM Dorner g. Caékttnya Qo«"
t" » gyérraterét. aaaMVtr Kohn J Babórhay Kálsa. gyógy Th
Kacskéaay gyécy. Hiaragslll We.li al. tyégy. KtSISSJ Caoeioonoa lat
»T»aj. Kaitel lst. gr.igy tnitfeMy Schleifer A. Wnnacb F. airtMaat
Báte Jan. UfTám Parklat Ferencs gyosrt. ICttlkadi 8. lr{t»lmash»!
gy"tT 8«ar«sl Mate, And. gyégy. («M 18—«>)

nyomatott a kiadó taiajdonoa Wajdita József gjomajtójia.

TlMskneneMdlk érfolya


lat MtMi rewtt
évr. . évre . aegved évre .
*k*rkatrt8a&K
•nvagi réasét illeti
kdsleménjek pedig *
kiadóból bérmeatv
raléWendik:
NAST IANIZ8Í
Wlsistauu
Bcrmealatim UJT.1.1 jj eaatol fogadtatlak M ||
lKéairatok visaaa aea 1
| Uldetaok.
10
• hasától peütaorbia
H 7, MáiodMer • t eriixla*
további lóriit 5 kr
1 Mroekéat 10 krén
tstaek fel. y Kincstári Illeték minden
ZALAI KÖZLÖNY
OQ-"
M kr «a«a>d(.
elóbb:
ÖBk.
OZLÖN
I.-Kaalsaavara* kelThatfeágáaak, „B.-kaaJ«sai ÖBk. t-MlU-egrlít". a „n.-kaaixaai kfirmkodoliBi i iparkaak*, ,a.-kaaiiaal takarékoéutár*, a .zalaeaegyei általa.** Unltétes-ttluf, a ...-kuliul kls«ed-Mv#lo esrj »«.l«t«, a „n*gy-kanli»ai tiszti önsegélyió szövetkezet", a .Mproni kero»k»«elsil • Iparkamara a.-kaaiiaai knlvalasttaiáara\' • több
negyei
Meteiik.irt kétszer, vasárnap
várost etrjesliet hivatal** értealUja.
s csfl.örtoköu megjeleuo vegyes tartalmú lap.

A aagy-kanlzsai
liuti önugílytS uSvttkntt $ mit
ttkrSl áltaLábm. (Folytatás és vége.)
Nincs pénz! mindenki azt mondja, épen ez az a körülmény, melyet megsemmisíteni kell, s azon törekedni, hogy legyen pénz! És ez van, csak akarni kell, hogy legyen! Többször idézett szorgalom, munkásság, hitel ki&itnázliatlan bányák, melynek kincseit csak mi magunk használ hatjuk, másnak joga nincs.
Nincs pénz! Lássak ez odavetett s sokaknál kibúvó ajtóul használt monda -tocska megczáfolását:
Pénzünk van, csakhogy nem a mienk, s miért? mert odaadjuk a külföldnek.
A ropj^mt fényűzés, a mesterkélt élvhajhászatf a még meg nem szilárdalt gazdálkodási viszonyuk mellett oly helyzetet idéztek eló, minőt a leggyengébb kifejezéssel is ,nyomorult" oak lehet nevezni. — Alig méltatják figyelemre is, nem hogy használnók azt, a mi nálunk, köztünk van, vagy található; csak a távolban keressük mindazt, a mi itthon is ép oly jó, ép oly szép. A hazai, belföldi nem ér semmit, idegennek, külföldinek kell lenni mindennek, hogy megelégedettek legyünk. — Találólag irja a .Magyar Közgazda*: — a társadalom minden rétegében fellelhető az a kór: a távoli után sovárogni s a hazait megvetni — a főnemestől kezdve, — ki legkisebb őltönydarabját Bécsben, Parisban készit-teti, - le a vándor Ostfoltozóig, kinek legfőbb vágya kttlföldi sodronynyal műkőd hetni.

Sokan Bécsben csináltatják ruháikat, mert ax Meri, de drágább; a helybeli szabó ép olyat készít, de olcsóbban 8 nem kell.
A szabó ezérnit, kapcsot Táaáról helyben, a többit külföldről hozatja.
A mi csizmadiánk nem tud jó csizmát készíteni! mondja a polgárifjoncz s Bécsben Tesz egy pár papirczipót, mely alig tart 8 napig. Ez axUn gazdaság!
A magyar vas nem ér semmit, stayeri vasat vesz a kovács borsosabb áron, és 8tayerból magyar vasat küldenek le.
Az asztalosok munkája nem jó, külföldről hozatunk bútorokat, s ha az ily székre ráülünk, össze roskad, pedig elég drága tolt, de mindegy, a pénzt kiadtnk idegennek. Majd lealkudjak a helybeli asztalos munkadiját, a ki össze csinálja.
Ha varrónő kell, írunk Bécsbe, hogy küldjenek, s jő egy Csehországból szalasztott morva mosónő.
Aztán mily jó az a tiroli alma, olaszországi szóló!
Ha lap kell, hozatunk .Pressét\' .Fremdenblattot" etet. A magyar nem kell.
Ha pénzt akarunk felvenni, megyünk a külföldi bankházakhoz, hiszen utazhatunk , költségeskedhetflnk, s nagy per-czentet fizethetünk, nem sejtve azt, hogy a tőkét vissza is kell fizetni. Nincs irgalom, az executio megrendeltetik s a vándorbotot kezébe veszi az, ki messze ment pénzért.
Helyben pénzt felvenni szégyenlünk, és ennek ára bukat.
És ez igy megy végesvégtelen, kicsinyről a legnagyobbig. Gazdagítjuk a

külföldet s mi szegények maradunk. Ellenben maradjon bent a kiadás, bizonyán elégedettebb és pénzesebbek leendank.
Másik okát annak, hogy pénzhiányról van okunk panaszkodni — elhallgatom. Nem az az ország gazdag, melynek kebelében arany-ezüst bányák vannak, hanem a hol észszerű munkásság által az ipar és kereskedés virágzik. Van hazánknak kincse, s mégis koldusok vagyunk! Velencze, Genua, Hollandia arauy-ezflst bánya nélkül, egykor Európa minden kincseivel fénylettek, az emberi ész hozta oda a pénzt, s ma az emberi ész Britanniába idézi a félvilág javait; és az angol nem pénzzel, de munkával tette le gyarapodása talpkovét, jól elrendelt, eszes, systematizált munkával.
S miben állt az angol nemzet fő-ereje? Kétségkívül az egyesülésben. Tár-salatokat alakítottak és igy a kölcsönös eszmecseré által a legűdvösebb intézmények szilárd alapját vetették meg. A társulás eszméje nálunk inkább patriarchális alakban volt divatos s csak egyes családok beléletére bírt hatással, míg nagy Széehenvink minden törekvése oda irányult, hogy a nemzet kebelében társulatok alakuljanak.
És ma már derült kedélylyel tekinthetünk hazánkban szét, mert mindenütt életerő pezsg; egymást érik a társulatok szervezése, alakulása... Hajnik Pállal elmondhatjuk : Az idő és ennek csodás működése a száraz elméletek összehalmozott bástyáján rést nyitván magának, napról napra nagyobb tért nyit a gyakorlati élet üdvös hatásának, és mint félreisraerhet-len jelét a haladó kornak tekintjük azon

körülményt, hogy a gyakorlati élet intézményei előtt a holt tanok sorompói egyenklnt mint bomlanak.
Ez annyival udvöaebb tünemény, minthogy számtalan nép ezen tanoknak hódolván, mintegy elszigetelte magát a polgárisodás haladó szelleme elei, és igy ez rohamában akadályoztatott.
A legtörekvóbb nemzetek is alig tudtak kivetkőzni a szokásosáig-, hagyomány- és előítéletek njttgéből, hogy a kor újításainak hódolván, oly intézményeket honosítsanak meg maguk között, melyek az anyagi jólétet előmozdítva, erkölcsi súlyt és önállóságot biztosítsanak számukra.
Hála az égnek ezen kor elmúlt, éa most mindenki a gyakorlati életben keresi azon tényezőket, melyek anyagi jólét mellett, erkölcsi önállást nemcsak igémek, de biztosítanak is.
Ezen ébredést azon ösztönnek lehet köszönni, mely miként az egyesekben, ugy egész nemzetekben is az önsegélye-zést fölébreszti.
Korunkban ezen önsegélyezés elve az, mely minden emberbaráti intézményt átleng, és ugyszólva mozdonyává vált minden nemesebb törekvésnek.
Elébb az emberiség, és azután ax állam; elébb az egyén és azután a társadalom, mert nyomorölelten koldusbottal kezűnkben sem az állam, sem a társadalomnak nem tehetünk hasznos szolgálatot.
A ki az egyes polgárnak tesz szolgálatot, az a hazát szolgálja; mert csak az az orsxág biztosítja felmaradását, a melynek polgárai a nyomor ellen biz-tositvák.TÁRCZA. .
Boldog valék...
Boldog valék, de re«en Tolt bU u uir, A.óta annvi bí. é« bánat ért! Boldog valék és balga, m.rt a meanvet Odaadtad volna e»k agy csókodért. Siép, kik nemid volt, mint ai ég aaorja, S e kik nemiknek auovil hittem in I Búj áldosatja lettem e bitemnek . .. S ea Diád valóság ea nem kolun«nj
A kisded ajkak népen el il mondtak, A hutieu«égre hogy mi volt as ok: Palotaírt tágvott a lányka keble, S én ikegeay voltán, ép mint moat vagjofc. íicaUj konTbómmal nem elégedett meg; S Bőit boldogítják kincsek, pompa, fény .. . 8 én élek elhagjouan ... oh, miért if Yalólig mindé. t. nem koltemeijl
ZAKAK JÓZSEF.
Makóh-zyék.
Irta:
Htm moodhatsi, hogy a .rongjo.\' o*im nagillattc volu a bakkfa-utcaa 13 ik náma koromat.
Kicwt farcM jeluSa u ig»», ?)« tndja aa tg aiírt, miért nem, ai emberek igy a»okták tlkaraulelBi ai olyan korwmát, a hol nem tetőik valuu. Nem mondják, hogy rou korcsma, hiábavaló korouM, mihasana korcwna, kél krajosirt Km érő korcama, b*n«m agyusrUMi: roogyM korcama

Pedig ha már olyannak ia neveaik el valamelyik iierencaétlen helyiséget, semmi áron sem felel meg as eloeveiésnek, mert hát agy-e bixonr egyik sem lyaku, egyik sem tódoxott-fédomott. Hja, de van még ia valami ok re*, hogy nem hiába sdták rá ait a aaép jelsAl.
A bakkfa-utox 13-ik siámu korcsmit, mint már emlitettak, tivülríl megítélve, u emberek még nem kereslteitek aiial a ssép je l»6vel? De nagy saerencae ia lehetett a keroa-mároara!
Ai ajtó tölott aaöreg borovioskafenyíMl késiül t eiégér oaak ugy oda kin ldgot tíob-njire ceöndesen, nyugodtan, csak néha lengette ide-oda a síéi nram, mint más korcsmánál. A yörOa- és teher boros fiaskó épen agy volt di-sseaen oda pinfrálva ai egymásra metélt pstre ?Mlyemmel felciifráiott sült kappan mellé ingerlékenyen, mint máa korcsma kii ciégtáb Uján.—
Belül sem voltak másként alhelyorve a Tficfe abroaso. kerek aaiUlok, aa eléggé cino. nliani^rk, mint minden korcsma helyiségben.
Tudja ai ég, minden megvolt, a mi egy korcsma caino* bj-endeséséhe« iiakaégea, caak a f4-f6ténje»o: a maUtowi vendégsereg hiány-•ott egy darab idó óta.
Akár M«kABá»y ar koronája templommá lett rolna, oly kevesen látogatták. Mintna csupa fuksainos roei bort mért volo*, olyan emberbaráti s.er.te^ pártolás nélkül =*«*•*? íék a barnárm festett »jtí mellett elhaladó em-berek a nép ré» kiB.Oá»t, a mely oly kinálko-nolag villogott, cúllogott, hogy ugyan mir nu-ért engedik a aár raoritó v^i k8»! rondí-

sseges«tt ciimUblán volt. Mskóháiy ur boros hordóinak tarulma, negrallva a ti«U iganai got, még semmiféle asiováltoatato anyaggal nem léptek testi-lelki barátságba. Ai általános és ssokáaos viskeresstségen kivfil semmi énre-vebetA váltosáson sem mentek keresstüi.
Igaaán as emberek voltak a hibásak. AB a sok fukssinoe mng .eioslagua" bor annyira elvette valódi bor ismeretüket, annyira honá ssoktak már a roaahos, hogy a sok rou kósdtt sjól ítélték m-g legrossibbal
Alt már meg kell adni, hogy eléggé jó vörös borát még semmiféle ,rukssi\' meg „makssi* nem látogatta meg.
Kiciit csipós volt as igaa, de a maga hatását nem téveutette el ugy sem.
Addig még caak volt lélek a nagy korcs mában, mig a diák-sereg egyik vig kompániája be-betévedt Ssegényeknek a aok ssellemi foglalkozás után bisony nem ártott meg egy kis ssorakomáa. Ssellemi munka után édes a — malátáig.
Hja, de diák tervea, tanir véges.
Régi mondás aa is, hogy két dudáa egy csárdába nem fér meg. így volt épen sí is, mikor a vig diák compiaia legjavában áldosott Bachai istennek, as egyik taair bebokkant s megadta a finist a mulatságnak.
Eiután már ugy féltek a diákok JaUko-aáay korcamájitol, mint a kontonncsiátol. Feiéje ae nettek.
Eleget forgolódott Irmácska M»köhalj tir posagis arcsu, barna aceraü kedves leáuya a vea>dég«ík kosött; hMitalitr engedte magát csipegetni Makóhásyné a csekély isámu vendég által, mind hiába volt minden kacsérko dia, kedveskedés, lassacskán agy .1 párologtak,

elidegenedtek tólak a sdvtelen rendég urak, hogy Makóhasy ur is huledemi kesdett a mindennapi — nagy üresség láttára.
Mintha csak a menykó csapott volna helyiségébe, oly került hely lón.
Pedig milyen jól fósetett Borosával, aa uj isaltiesnéval. Milyen magyarosan isletasaa karafllt el mind as ebéd, mind a vacsora. Ti-senhat uj esüst forintos tsakicuéja kese alul került ki minden tolt, főtt. Ugy bisony tisen-hat kemény forintot fisetett egyedül csak a saakácsnénak, hát még a többi cseléd hol van *
Már micsoda bibát találhatnak as ital ban, micsoda roassat as ételben, Amint felssol-gálják a fSseléket, a tésstit kissé ossse-visssa pisskálgatva, asonnal ott hagyják a vendégek egy darab idd1 óta.
Amilyen sok vendég járt még egy hét előtt helyiségébe, épen oly kevés jön mostaniban. Mi lehet ennek as oka?
Majd magtudja — gondola Makóhiiyné valamelyik volt vendégétói ha lalálkosik vele, hogy miért idegenedéit el, egyssersmind a többi vendégek is korcsmájától. Talán felvili-gositjik.
Másnap éppen a piacai vásirlssrol tért hasa felé Makóaáayné, midón Kender urat látja elhaladni mellette. Így ni — gondola, legjobb leaa est megkérdesai, majd elmondja amit tud korosmánk felöl.
— Kender ur, Kender ur! Ej-ej mar
majd nem ismer meg! ásóit nehestelőleg Ma
kóhásyné s kabátjiaak gallérját meg meg
rángatta.
— Áh, Makóhiayné ténaasasooy, majd
nem ismertem meg, örvendek, hogy van ssw-
renwém, — ssól\' a terjedelmes ur smeglitssott

TIZEKKILKNCZEDIK ÉVFOLYAM.

ZALAI KÖZLŐN T.

>:f

hu
Testes vár,
Gracz
Bécs,
A gyakorlati élet pedig nem azt kérdi, honnan jő a segély, hanem azt, hogy üdvöse? Az őnfentarttsi osztón szembeszáll tz álhazafisaggal, mely caak követel, de mit sem nyújt, mig az igazi hazafiság s haza polgárainak jólétéről gondoskodik.
Valóban kevés nemzetgazdászati tudo-miny kívántatik ahoz, hogy mindenki belássa, hogy az ily kölcsönösen Snsegéljezó-egylet még a vagyontalanokat is megóvja a nyomor sanyargattatásaitól, mert takarékosságra tanítja az embereket, és minthogy a takarékosság egyik fóerény. kézzelfogható, hogy az ily egylet nemcsak anyagi szempontból, de erkölcsileg is hat a köz-jólétre. S már e tudat mily lélekemelő! megmenteni a szegényebbeket a csügge-déstől, bnzgalom és szorgalomra serkenteni a munkaképességet « igy a tettleges vagyont a szónak nemcsak nemesebb, de tényleges értelmében is pótolni.
BÁTORFI.
Helyi hírek.
— Zalamegyének május 10 ere hirde
tett közgyűlése z ritkít szép tzámmsl megjeleni bizottsági tagok részvételével megtartatván, egyelőre következőket tudatjuk tisztelt olva-lóinkkal. Édea hazánk míndrn zugát átjárta azon örv*>ndel*-s cselekmény, hogy Rudolf trónörökös ő fensége leendő élei párjának megválasztásában fenséges József nádor után leszármazó arát szemelt ki ezen öröm érzetének kifejezést adni, Zalamegye közönsége is iparkodott Novak Ferencs bizottsági tagnak as ülés megnyitásával tett azon magasztos indítványát, bogy Zalamegye közönsége fel-iratilag adjon kifejezett örömének a létesüli eljegyzés felett, egyhangúlag elfogadtatván jegyzőkönyvileg ia megőrokitetett. — Ezt követte sz alitpáni jelentés, mely átölelve a megye kösigasgstáaa körűi teljesített nsgy gonddal é* szorgalommal össze állított eljárási eredményt, helyesléssel fogadtatván, és Horváth Mór bizottsági tagnak indítványa folytán Svaatics Benó fáradhatlas (Így buzgó aliipán tevékenytégeért jegyzőkönyvileg s legméltóbb elismerés szavaztatott. — A többi tárgyra vonatkozólag az alispáoi jelentés közlésével viaaza térünk, egyelőre csak ast tudatjuk, hogy a katona beasalláeoláa körüli terhek megosztásánál addig is, mig a kaasárays építések sorsa végleg elintézve less, a megye bizottsága 1880 év Il-ik felére minden beazállásolt ember után 10 kr , minden ló után 6 kr pótlékot ssavazván meg, mely átalány beszedése tárgyi ban íeimerülendó összeg >/, ad részben a ház bér és ház osztály adó, ét 7,-adbsn s többi egyenes adók után kivetendónek halárottatott, egyúttal alispán ur megbisatotl, hogy a ka szárnya épiiés ügyében beható tárgyalást Urlva a tapaii^talandókhos kep<*t a legközelebbi gyűlésre j^Untéat tegyen.
— PünkOnd ünnepén mindkét napon a felső templom i>an a rendes félkileaca órai deák
rajta, hogy aa udvarias hajlongna, amit moat kieróltetelt, ugyanoaak nehezére vsa.
A két terjedelmes alak »z utozáa végig haladva, egésmen óssseillett. Egyik sem psnaas-kodhatott, hogy a sors mostohán bánt testök terjedelmének megszabásával.
— Igaaán milyen régen volt as már, mi
kor bennünket meglátogatott. Taláa a*m volt
itt, elutazott valanMire?
Hakóhásyné savarba hoita Kender arat, ki hirtelenében nem tudta, hogy mit feleljen.
— Itt roltam én azóta mindig.
— Ugy, ugy. Lám, lám s meg sem látó
gatott bennünket. Hiasen moat is csak agy
van nálunk minden, mint eselótL Most sem
adunk más forma italt, más forma ételt. Abba
agy hisaem sem találok nagy változást, hogy
más asakáoané tós konyhámon, nem as s régi.
Mondja caak Kender ur, de óssintén, mi lehet
annak as oka, hogy 5n is legtöbb vendégünk-
kel együtt elmaradottak. Valaminek még is
kell a dologban lennie, mely oly hirteleni vál-
tolást idésett eló.
Kender or megiiletödve hallgatta végig Mskóhásyoé szavait. Ugyan hova akar miad-essel csélozni; miért kérdi épen tőle?
— Ugy hissem más jobban tudja meg-
itélni, ha Talamelyik hasnál valamibea hiány
van, folytstá Makóhásyné t nagyon nyájas
pillantásokat vetett Kender ar vissgáJodó sse-
mei felé.
— Már bisoay, ha igy van a dolog s Bé
kém jutott es a szerep, elmondom ; jól ran
elmondom, de ne gondolja kedves lenzassso
nyom, hogy ezáltal meg akarnám sérteni. Vi
lágért Mm.

misén s fógymn ifjúság ének- és zenekara közre tog működni Horák V-dik mi tej* adván elő.
— A nagykanitaai orzzágw víaár
olr silány volt, hogy kisebb heti vssárnsk illett be.
— Angol megbízottak időztek a napok
ban Nagy Kanizsán, ezek egy angol társaság
létezéséi jelenték, mely társaság 10 mib\'ó frt
erőjéig kosépitkesési vállalatokba bocsátkoz
nak 30 évi törlesztés mellett.
— Távirdnt állomásunkon - hír sze
rint — nagyszerű váltosásrs lehetünk elké
szülve, ugyanis a mostsai állapotot beszüntetni
törekednek as intéző körökben z hölgyekkel
tölteni be az állomásokat krrlátnlt napi szolga
Ist mellett ugy, mint jelenleg Győrött vsa,
— Zala Eger*meget* s .Vörös-Kereszt*
nő-egylet f. hó 7 én tartotta alakuló gyűlését s
polg. itk. rsjttermében. Választmányi tagokul
megvAlasztattak : Svastita Benőné 74-. Sknb-
l,o. Jenőné 49-, Roeeaberg Sándorné 86-,
Mihálovict Károlyné 84-, Handl< r Istvánnc
74-, Isoó Alajosáé 75-, Hollóéi JAsesfné 75 ,\'
Fiecber Miksáné S4 . Bsteoyei György 51-,
Dr. Horváth Karoly |,»pát) 61-, Dr. Mángin
Károly 5\'2 , Boschán Gyula 84 szavazattal.
Bessenyei visszalépett, s roppant elfoglaltságát
adván okul, miért is helyébe, mint atánne les*
több szavazatot nyert Gósoay László megyei
főjegyző lépett. A gyűlés este 8 óra kúrűl
oszlott el.
— A katonaság létasámánsk nyilván
tárlatához. Többasör megtörtént, hogy a kö-
sös hadsereg vsgy honvédség némely parancs
nokságsi szökevényként köröztek oly egyéne
ket, a kik tarlslékot vagy hoesta stabsdságos
voltukbsn — elhalálostak. Onnan eredt ez,
mert a halottkémek éa lelkészek igen hiányo
tan, asórványossn közölték ss elhslt egyének
hsdköteles voltál a hadkiegészítő parancsnok
ságokkai vagy s honvédségi zászlóalj parancs
nokságokkal. Ennélfogva a honvédelmi minisz
ter, egyetértve a bel- és vallásügyi ministerek
kel felhívta a törvényhatóságokat, hogy as ily
bejelentések ponioazága fölön ellenórködóleg
felvigyázsanak t eszközöltessék annak ken
tűlvitelét a következőképen: A htloltkém a
halálozási lelet felvételénél köteles kitüntetni,
hogy as illető egyén hadköteles volt-e s he
igen, melyik ezredben, illetőleg zászlóaljnál
zsolgált. Ezt beküldik z községi elöljáróság
nak. Másrészről a lelkészek utssittstnak, hugy
a lelet alapján sz elhalt egyén hadkötelezett
ség! minőségét ss anyakönyv had kötelezettségi
rovatában bejegyezzék, a a halotti bizonyít
váoyt dij nélkül (hivztalból) kiállítván, azt sz
elöljárósághoz küldjék be. Olysnkor, midőn s
hslottkém leletében nincs kitüntetve a hadkö
telezettség, s kor, vsgy más jelek után utóla
gos kutatást legyen az elöljáróság. A tor vény
bstóság őrködjék e rendeletnek s halottkémek,
leikéssek ét elöljáróságok általi pontot végre-
hajtáea folHtt s a törvényhatóságok a jelentése
ket ss illeti hadkiegészítő parancsnoksággal
vagy honvéd zászlóalj-parancsnokságokkal ha
ladéktalanul közSljék.
— Meghívás. A ,Z. Sst-Gróth járási
tanító-kör* f. é. májas hó 20-án Kis-GörW
község sépitkolai helyiségében reggeli 9órakor
tartja rendes tavaszi közgyűléséi, melyre a t
— Csak tessék Kender ar, n>sgsm is ké
rem, mondja el, mintha csak valaki D*ás kérné
fel véleményadásra. Mert igasán, én nem tu
dom mi lehet mindennek as oka. Talán a bor
változott meg ?
— Oh nem. As ellen nem volt éppen ki
fogásom.
— Hát?
— Az ételek, monda nyugodtan Ken
der ur.
As ételek ? I Hogyan az ételek 1 ? kérdé meglepettséggel Makóbásyné. Még inkább el-árulá tekintete, kézmozdulatai a hatást, a me lyet Kender ur nem is várt, nem is remélt, asa-vai reá gyakorollak.
— Igen, egyedül ai ételek Bstek el s
vendégeket.^ Legalább engem kergetett el.
— No de ilyetl Hitte volna. Fonna do
log es csak mégis. Hitzen tőlem kitelheUSleg
mindent megtettem, hogy vendégeimnek ízle
tes, jó magyaros étkekkel szolgáljak t íme, mit
kell hallanom!

— Meglesel, hogy ízletesen volt eiké-
snitve, de jó étvágyat kívánok aa olyan tála
láshoz, garnirozáskos.
— Mi tekintetben? Mondja csak Ken
der ur?
— Már bisoay, ha nekesn volsa olyaa
népségem s konyhán, mint té« ss sason jash
még tán most iz van, akkor egyenesen s bot
hoz folyamodnék én, aki láncsoa lobogossá a
minden mentegetódsés nélkül elkergetném sor
ba, de sorba mind!
(Folyt következik.)

egy leli tagok, valamint a taougybarátok tiszte lettel nHsjhivatnsk. A gyulát tárgyai: 1. Elnöki megnyitó beássd z a múlt gylllé* jegyzi könyvének felolvasása t hitelesítése. 2. Minta tanítás, S á r v á r y Istváa kis-(torMi tanító által. 3 .Műveljük a népetl Hazafiu elméiké dé*ek t Aezinte tanácsok népünk tipllcmi emel-kedásansk t anyagi jobblétének elSmozditása érdekében\' curau értekezése Békefi Elek azt gróthi tanítónak. 4. Spitaer Igaács sst-gróUii tanító értekezése ily czimu tetei felett: .A tanítók összejövetelének gyakorlati haasaáról ét hogy mikor ét mi módon történjék es.* 5. Munkát hoz Pozaogár Gyula végedi tanító, á. Az .Országos szövetség* agyének jelenleg a\'.ubbi stsdiamáról lapok nyomán referál Békafi Elek egyl. tag. 7. Glaser Gyula ismeretlen tar talmu felolvaaáaa. 8. Hock Pál tilrj«i Unitó ily eaimtt olvaamáoyát muutja be: .Házi állatainkról.\' 9. Folyó ügyek s ne\'áni indítványok elintézése. Z.laSst. Gróth, májas 10. 1880. Beken Elek, egyleli jegyző.
— Zala-lstvándon a t Dnbnvay
Béla ur eltávozása folytán megürült ev. lel
késsi hiv.ulb. Trawirth Samu deéai lelkész
válssztalott meg; ki is aj állomását már elfog
lalván, ünnepélyes beavattatása e hó 12 én
(szerdáé) szokott ünoepélyességtcel történ: meg.
yy 2-ik nyeremény
3 .
4 ,
5 „
6 .
7 .
8 ,
9 .

10 „
11 „
12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 28 23 24 26
— MegMvás. A maraközi tanitó-kor
évi közgyűlését f. é. május 20-án délelőtt 10
órakor a Csáktornyái elemi népiskola helyisé
gében fogja megtartani, melyre a kor t. tagjai
és s tanügybarátok ezennel tisslelettel meghi
vstnak. Csáktornyán, 1880. máj. 9. Jeney
Gusztáv, elnök.
— Jegynek a m. kir. pénzügy minisis-
riumuak 45455/79. ti. a. engedélyezett lottó
jálék folytán, a Kapoavár viruai hatóság ellen
őrzése mellett Borovits Manó üzleti helyiségé
ben 1880. május hó 4-én megejieU sorzhuzst
eredményéről. Kihúzattak a következő számok :
Főnyeremény 812J26 \'k nyeremény 1405
503
543
41
2170
1851
2526
537
2753
iHM
199
1069
858
1174
954
361
478
2877
1994
2704
453
2790
815
2993
2145
2 823,27 53
1137 28 263OJ29 38830 720(31 110633 113 33 22434 13936 110536 1845 37 2729 38 233139 1768 40 261541 244942 752 43 34044 1304 45 1664 46 430 47 139548 2412 49
1891 50 .
A nyeremény-tárgyak 3 hóig nálam átvehetők, esutáa pedig a nyerő felek részére biroi kézbe tétetoek le a nmgu m. k. pánz&gym. funtidésett loimta alapjiD. Borovits Manó, arany-, rtusl-és órakereskedó Kaposvárott.
— Arverta Zaiamegyében. Antal Jó
ssef 1460 frtra b. ingt. máj. 28. Zánkán. —
Pongrácz Dániel 746 frira b. Ingt. máj. 18.
Alsó Eóraön. — Bossics István 1280 frtra b.
iagt. jun. 1G Turesisceéu. — Gerencsér Ignáct
1247 Írtra b. ingt. jul. 5. Hahóton - Horváth
György né 340 frtra b. ingt. jul. 12. Kerecsen
ben. — Táncsos János 376 frtra b. iagt. máj.
25. Szent Liazióo. - Titlér B.látné 422 frtra
b.ingt. jal. 10. Tóth-Szerdshelyen. — Hidó
Fábián 995 frtra b. iagt. jun. 5. Nagy-Kani
szán. — Kemsei János 481 frtra b. ingt. jun.
30. Caapin. — Szíva Imre 447 frtra b. ingt.
jul. 5. Hahóton. — Szántó Igoács 382 frlrs b.
ingt. máj. 22. Dobriban. — Povict Gábor 924
frtra b. ingt jun. 1. Pötrétén.
— BAvid htrek. A Károlyi palotában
rendezett .Tavasz" bazár 27 ezer frtol jövedel
mezett — A honvédség vörös nzdrág helyett
szürkét kap. — A trónörökös » fenségét Bpes
ten fényesen fogadták. — Sárvár telekkönyvet
kapott — A magyar bon tető törvénykönyv
ssept 1 én lép életbe. — Sidoli lovardája Pé
csett van — A pozsonyi jégeső három tála
határát égessen, 11 el réstben verte el. —
Nagy István roszkei lakost fs alatt a villám
agyonoté — A ziami király júniusban Bécsbe
jó. — 100 frtos üss. vidéki mig var aoojegy
kölcsön bocaéttatik ki. — Pozsonyban Seonyey
Pál egyhangúlag orsz. gy. képviselővé válasz
tatott Sslávy József helyébe.
ki nyert?
aájus 8-áa: 44,49.
2. 62, 17. 61,26, 8, n, 20. 78, 53, 77, 10, 39.

Irodalom.
(E rovat alatt negeariitett mnaka Hasj-Ka-ntzaáa WajdUs Jissef kSovvkeraaksdéte álul ms(-rssdslbeto )
— Somogyi E ?nana Magjar Lex
Edt által szerkesztett Raut-gyar Liexiconából megjelsat aa 52 és 53 fosét. D.llingeo szóig terjed. Melléklete: Megyei czimerek V. éa sebészeti musnarek rajzaj. Ára 30-30 kr.
— A magyar köuöniiglu* l Ason országos mozgalom, asalj pangó mezei gazdálkodásuns: és taspsdó iparnak fejlesstésé\', köslekedési vi-ssonyaiok javitáaát « es által a nemzeti és egyéni jólléVfokozását tuzle feladatául: mind tágabb éa tágabb körben kelt viszhangot és érdekeltséget De hogy ezen üdvös mozgalomnak méltó é< kei lő sikere legyen, ahhos nemcask folytonos és fokosatos, de egyszersmind rendszeres és együttes működésre is van szükség, melyből ugy ss egyéni, mint » társadalmi éa állami tevékenységnek is kijut s maga rizsa, meg van a feladata. A szakirodalomra e téreo szintén igen szép és épea sasa kicsiDyeihetó felsdal vár; mert kétségtelenül es van eltő sorban hivatva arra, hogy as egyéni, aut a társadalmi ez ortzágos tevékenységDek is minlegy irányt sdjon; a felmerülő kérdések többoldala öusetlen és elfogulatlan s e mellett behaló és alapot megvitatása által elősegítse azok sikere* megoldását, s behatolva as egyes kérdések át*, mlveietek legapróbb részleteibe, megismertetve, a külföld előrehaladottabb országaiban felmerülő fontosabb mozzanatokat, közérdekű műveleteket és tapasztalatukat, a tudomány ujabb* ét ujabb vívmányait: hathatós segédetsközévé: váljék a korszerű haladásnak. Ezen irányelvek: szolgálnak zsinórmértékéül a Gazdasági Mér ook működésének is, t ennek megfelelóleg rendesen és rendzseresen foglalkozik s felmerülő gsidasági s eszel kzpesolatot technikai és ipari kérdésekkel, különös aulyt fektetvén a gazdasági tevékenység azoo ágaira, melyek a n?véoy> termelés éa talajjsvitás, a gazdasági gépészet és épiiétzet, s mezőgazdasági éa házi ipar, fő ként pedig a már égetd szükséggé vált rishatv aositás (földdniozé], hajósás, visi erőmüvek létesítése) ügyének előmozdítására irányulunk. A Gazdasági Mérnök tehát nem kétes értékB elméleti fejtegetések, de gyakorlati irányú t maradandó becnü dolgosatok tárhass. — Mint ilyen rendesen koxöl vosércsikkeket a felmerülő gszdaaigi s ezzel kapcsolatos Uohniksi ét ipari kérdésekről; itmoretlerjonstő kösleméuye ket a mezőgasdaaág, vizhassoosi\'ás, gazdasági és építés ipar stb. köréből, képekkel illusztrálvs ; üzleti tudósítást hazánk ét s külföld nevezetesebb gabona- éa terménypiscssiról; nsinden-nemu építkezésre vonatkozó árlejtéai és pályázati, nem különben birtok eladási éshatseobér-luti hirdetményt s azok eredményét. Külön rovata van a közérdekű kérdések ét felvilágosítások számára; mely rovat a fölvetett kérdsVt sekre tényleges tapasztalatokon nyugvó, tehá*, \\ megbízható útmutatást nyujtváa, nagy mérték* \' ben eló-egiti a közhaszna tapasstslstok tágabb körű elterjedését. A Gazdasági Mérnök mio\' den tekintetben független ét önálló; véleményének asabad nyilvánításában sem egyéni, sem mát tekintetek nem korlátolják. Törekvése őssintén és -meggyőződésből szolgálni ea ügyet, melynek igénytelen hsrozosávs lett s ~> ezért legyén ss»bad riméllenunk, hogy a müveit magyar közönség sem fog késni hathstós támogaltaával elősegíteni és fokozni működé tünk tikerét, melynek végczéljs pusztán és egyedül a közjó előmozdítása. Ajánljuk ezért lapunkat a müveit gazdsközöuség, valamint a mérnökök, építők és vállalkozók becses figyel mébe ét hatbatóa támogatáaábs. — A Gazdasági Mérnök megjelenik minden hétaa osütör-tökön l1/, egész 2 ívnyi tartalommal, díszes kiállításban, minden itatna képekkel gzzda-gon illusztrálva. Előfizetési ára egész évre 8 frt, félévre 4 frt, negyedévre 2 frt. — Előfizetéseket még ez év elejétől ia folyvást elfogad a Gazdasági Mérnök .tterketztőeége ét kiadóhivatala, Badspest, Üllői at 24. ss.
— JC«i>cz« Lto tz-Benedek rendű áldosár Tihanyban .Időhöz nem kötött értesítést\' sd a .Legszentebb ssiv Asszonyt.* czimü róoa. kath. egylet éjeiéről. Ara egy számnak agy krajczár. Magyarorzsági tagja ez egyletnek 99.404 van.
Vegyes hírek.
— ?att/«ann it Simon hamburgi czég
hirdetésére hívjuk fel a Sgyeimet; tse van
abban eredeti tortjegy ékről, melyek főnyere menyekkel bőven el vannsk látva; ezen sorsjegyek nátank is gjsoithatóisg kelendőségnek örvendenek. Ezen vállalat méltó a teljes bizalomra, miután állami jótállással kezeltetik • a oaég szoliditásáról ortzágtzerte hirez.
— A kilfijü tat. A külföldi osztrák-
magyar konzulátusok ét követségek épftleteia
a duálisamat kifejező ezimer mellőzését eddig
tudvalevőleg azzal indokolták, hogy az tltete
feliratok még a 67 előtti időkből valók. Buka
restben, hol 20,000 magyar lakik, t tán fO

ÁTTOLTAM

ZALAI KÖZLÖNY.

KAJU8 l&ia 1880.outrák a«m fordul meg évente, a múlt héten uj jelaótáblát fUggeeatelt ki aa ottani osstrák-magyar kooiulátua épületén. A táblán, mint a .Bukar. Híradó" írja, egy kitűnően aikerdlt kétfeja au jelöli a konauli helyiaaSget, német felirattal; magyar aaósak a táblán nyoma ainoa. A magyarok e miatt általáaoa gúny 4) nevetaég tárgj ai Bukarestben.
— itt uj iStUludin minitter. Ordódy
Pálról, a kineveaett közlekedési mioi.tarról a
követkesó életrajsi adatokat olvM.uk: Ordódy
1822-ben eattletett Komáromban. Egyetemi
tanulmányait Budapeaten végétté, a egyike
volt a legc.onde.eob, de egyike a legMorgalma
toaabb hallgatóknak. A mulató-helyekre owk
tanai iránti eziveeeégböl aaokott volt eljárni,
maga örömöt aaajo. mulatságokban nem talált.
Sokkal jobban aaerette minden nyilvános bál
nál, otthon olvasgatni kedvenci német költőit,
? magánot óráiban maga h irt vénákat, el-
beaiéléMket, aaorgalma. tagja lévén egy ki.
körnek, mely a .magyar irodalom folvirágoa-
latáaára" alakult. Ügyvédi diplomáját 1840
ben nyerte meg, a 1846-tól 1848 ig Komárom
megyében hivatalnokoakodott, • kéeöbb al-
jegyaöje lett. 1848-ban Páriában, Frankfurt
ban találjuk aa ifjú Ordódyt, hova mint titkár
ment Pázmándy é> Saalay val; kéeóbb haaon-
minoeégben Páriába utaiott Teleky mellé. 1849-
ben képviaelóje aa udvardi válaaató-kerület-
nek; Ordódy a képviaeloháa muködéeében
mindvégig réaatvstt, . a függetlenségi harca
legySietéee után ó ia elfogatott, de caakhamar
subádon bocaátották iámét non föltétel alatt,
hogy otthon marad internálva. Ilyen inter
nálásban veelteglett 1861 ig E« idö alatt\'
Komárommegye gaidaaági ügyeit veaette.
1868-ban alispánja lett megyéjének. 1869-ben
pedig Komárom képviae\'öje. Aaóta Hakadatla
uul tagja a parlamentnek, a annak egyik tiaa
telt tagja.
— Salamoni itfUt. Hol volt, hol nem
volt két embernek egyforma Beamara, mely
mindkettő egyaaerre tűni el a gaedáik ia egy
aterre kereaék a egysaerre bukkantak egy tu-
marra. Itt a szamaram, az én elvaaaett saema-.

ram, néma tied, bii aa enyém, a feltalált egy asamárról cak annyit lehete bimonyoaan tudaí, hogy nem kettő, kié hát? addig feleaeltak, mígnem a lármára a rendiraég megjelent a hallotta a uamárgaidáknek aaóló határosatit: „Mindkét fél tartojik a aaamarat elereasteai, a kinek lakáeát őaként fslkereii, aaé a nuir.\' — Éa ugy lón, a aiamár elereastetett, haaameat a*okott helyet elfoglalta a a háaban lakik bi-aonyeigot tettek, hogj aa vegyik* eaamár, nem ,má>ik" aaamár.
— Botm iUtkor Eoropábea. A Mai
atatiastikai hivatal igaigatója köielebb igtta
érdeke, tanulmányt bocsátott kőire aa európai
népek közötti hoassu életkorra vooatkoaólag.
Számolása aasrint MD 108,831 agyén köadj;
kik felulo»ladták a 90 évet, 60,308 aaaaonj-
volt. 43,528 pedig lérfi. At aseaooyok h.*eeabb
életkora még jobban előtűnik, ha aaok saámát
Taaanfik tekintetbe, kik a saás évet érték el
vagy haladták fel51, Olaasoruágban például
241 nó érte el a azái vagy több évet 141 fér
fira! aaemben, Auatriábaa 229 aaaaoay 183
férfival aaemben, M»gyaroraaágon 526 aaaaony
524 férfival aaembea.
— Saav a Ufyk tlUn. Legköaelebb arra
a tapaaatalatra jutottak, hogy a legyek oly tár
gyakat kerülnek él oem aaállnak meg, melyek
olyan viaael muaatnak, melyben egy köaönaé
gea vöföahagyma addig áatattatott, míg a vú
gyenge hagymaaaagot Tett foL Ha ea téa/Ug
igy van, igen könnyű len eaantul a tükrök ab-
lakok alb. tiaatántartáaa.
— A ulytmttrmtUt érdekében a valláa-
éa köaoktatáaQgvi minister valamennyi egyháai
főnöknek, batóeágnak éa tanfelügyelőnek aat
ac utaaitáat adta, hogy a aelyembogártenyéaa-
t«a gyakorlatilag keadeaték meg a a tanoncsok
arra oktattaasanak, továbbá, hogy a tanitó-ké-
peadében a növendékek gyakorlatilag veae\'ea-
aenek be ugy aa eperfa-, miat a aelyembernyó-
termeie.be. Aa egyea képeadékWI még eena *
tavaaaon tanárok fognak Oörcabe kiküldetni,
a kik ott a tenyéaatéat gyakorlati utón eleajá-
titják. -

Papinaeletek.
A bakaiskolábol.
Eiaarááije a káplár a bakákat:
— Bnndáa Bipolt mondja ai«f kend, hogy
aslWle csirkék agyidoeek aa aayjakkal?
— A .nastynk\' MirkÖ u agán* káplár «r.
— Hetyoe, abtretm.
Elntaaott a férj koseaabb iaore. A fUtal menyaeake egy onilmaa dálntán elhatároexa, bogy levelet ir neki Led!, a faja • koverkexo levelet:
.Kedves Hokim I atiatáo jelanlef ipea aaal iolgoa, I«Tcl«t írok n*k»d, a mivtáii ninea uisau inu.»M., beaánsi lrr.l««. Itanaok
aaeret^ Juesid.\'
k neT.15-inU.etb.il. Hítfóo: A« obédnil a ?sakáaani baaioaaa a pMatnvel
SevaU: ,Ho (TWekak, ki eaaik pwaeajetV
Mn>eai«kek: ,Éol in\' fel ínl\'
ht,.ió ,afi««>4ari u a>if olran aaareoy-leleaak va(rtok, hogy karai mertek? atoat aUr bliQI aierl aeai kaptok. Saakáéaae, Jriktti a
j
A aaaUeant .Irtai.
Kedden: A aukáeaoj ajra behosaa a peca*DT«t
Her«l(: .No crcrakek, aj «Mlk paeaaaiyél ?•
A növ«ndák«k amiekeuiek a Ufnap Wrtán-takre i erjikttk Ma nól, n«h«f7 asaranrteleo lefren aa Umét ne kapjon pacanrét
NerelS: .No mintán xnkinek aaal ke I, .1-TÍbAti a DecseQjet aMkíani.\'
És a nakáoni errúsi.
Surdán : Láad bilíSa I
CafltSrtokOa : Láad k«ldea \' É. i fj tovább. . .
ÜiJetl ssemle.
Ka|7-Kaiiii>ái>, 1880. aájoa 11.
Kit aetea át majdnem ?aakadatiaDul tartott ak atán t«fnap volt «lao verőfenyea aaalag aa* pan1!, ? a derült idS tartósnak igérkeiik. — Novenr-xetflnk, mel; a dns becsapódások jótékony nafáaa alstt mindenflu bnjáa fejloéött, a lagsaaéb raaneV oTekkel kecsefttst baturilnkst; a vetéaak pompáajJi állanak és irántnk miDdeobonaaB caak a lafna^rjobb elégedettség nriUtkoaatait veassük
Ciletnak, miadaaellatt hogr a luui malmok Ufaagrobb rasae kéeslet aélkfll van. koaata.lunk meg ?fTaaalván mefasAnt, m.( mindif báa^radt, a nélkQ. 16a aninden nevesatetebb moiaanstoL Araink mo«t is a^f ? avasak kiviuii aaJetra, a beltoffraaKtás padig aif okaóbb árak Tárakoaatábaa, oarvon tarto«k(Mlo a váaárlataiban oaak a pUlanaUt aalkaiglet fedaaé-•are BOritkoaik.

Baaa iránt nagvon csendes hanfulat anlf árak folrtonoaaa nyomódnak.
Boas mersakelt retaikadvnak örvend; árak ntolao napokban viltosatlanok maradtak.
Árpa teljaeen el vaa aanjafolva; árak oaak nevnariitiek.
Zab a belfofvaaatás aaaaára k.rawu. Arak folrten caskkaso keaalatek ?•!)«« fslebb aaálliak.
Taa(a>at>«> mif ctrj kaaaletaink vaauk, aif orefaasaM ára iránt meglehetős a véteJkadv, cia-quatinbaii caefcalr kelat mellett naivon nekeakaaaa folvik aa Balét.
Bab aindau kerdeaóakOdia néjktl na, > kíaaw leteken eaak pótom áron lehet táladat. KlatM. aaeriat:
Btiaa 1080—11-40 Boa 9 40—O-TO Arp* 7.30—S-Stt Zab 770-7-90 Enkorieaa 7 60—7-80.
CUo.nai.tiii 8- 888 Bal) (r*a>) 9-— Bab (tarka)
«—. Lenmag 11-50. Eandermag 850. Hajdina 8-.
8-W.— K. B.
Sierkesztől Ojsenet.
40SS. T. „i nemaet napaaámoaai.* KoaSljak.
1067. 8a. 8. Megírtam aa Illetőnek.
<0«& 8a. L. Ima megkaidettak; a rnáajk áolog terje«Bi Sut Illeti. Odvoaoljlk\'.
4069. Sj. Acanva. TiUasolnnk.
4070 .Vigat, rigaf. ,A tarkarét vidáa olin\'. Caak »«vtelan kosolhetjnk
Felelős szerkesztő: BitOrfl UjM.
Fizetési intés!
Johágx Péter elemi Unltó ur eaennel nyilUa telaatSlitUUk, hogy 1877. éa 1878. évben hitelben váaárolt tárgyakért 20 frt 9 kr. járd öeueget, a melyet Un iámét tanulói kost el-áruaitott, a befoit öaaaget aaebre rakva, kamataival agyait végre éa valahára fiaeaae ki. —
E fentebbi intéa folytán Ön april hóban 10 frtot beküldött, maradt még 10 frt éa 9 kr. éa 3 frt kamat hátralékban. E ayilt feliaólitá. aa egén oaameg kifiaatéaeig folyUUalik.
W
?) B rovat akut ktaUNNrt faleloaaeget nem
vállai a Saerk.tc i n r> EI T

S EJNynjtstuik kezet a szerencsének!
400,000 márka
főnyereményt nrojt kedveaó esetben, a laeaajaH aaaJT atotllar attta, mely i magas kstrmáiy által jó>ihag7va is bnto.it.. ran Esen aj urveaet elOuye abban áll, bocjr nebany bónap 1,.folyása alatt 7 soraolásban 45.200 ?Jíercaléayiek olirtl n kisor-aolás alá kell kertlnie. kS.UIk ulálkosik 40t,OM írtiiji foujere-.áaj, resato( peí.g:
12,000
10,000
8000
ÜOOO sooo
1000 1000 500
soo
138 •tb.
250,000
150,000
100,000
60,000
50,000
40,000
30.000
26 000
20,000
19,000
1 HTerem. í m 1 urersm. á m. 1 nyerem, á m. I nyareas. á m
1 nyaram, á n.
2 nyerem, á a.
2 nyerem. A m.
b nrarem. á m.
2 oyerem. i m.
Xi Dj.r.m. á m.
1 nyeren Í a. 24 nyerem. 4 m. 4 mytvm. i m, öt sycraa i m. 68 nyerem, á m. 2l4 uyvw.m. i m.
531 nyerés, i m
673 ny«r*m á m. 950 nyerem á m 25,150 njeren. A m. •tb.
A nyereanénybiitá\' űk tervtaertnt hivataloaan állapíttattak meg A legkGselebbi .1.5, ai állam álul biltoaitott nyeremén;-hnáa a kGvetkea* dasaegbe kerül:
1 egeas eredeti sorsjegynek árauak> márka rafyS frt W kr o.í. b
1 fal . . . . 3 . . 1 . 75 . .
1 aegyed . . , . l\'/i i . — . 90 . .
Valamennyi megbiaáa aa taaseg elSlagea beküldést vagy postautalvány mellett aaonnal és a legnaf jobb gonddal eaakoaol-tetik. mindenki magát az állam esimerevel ellátott eredeti aors-jegyet kapván tőlünk kesehes.
A megrendelések hei a mrgkiváritato Wvataloi Urveaetek díj níkal mellékelteinek, minden hasas után padig felsaólitia oei-kal kaldjflk réaatvevdinknek a hivatalos bnaáai jfgytéktt
A nyeremények kifizatéae mindenkor pontoaan ax állam jótálláaa mellett torteotk a akár kosTetien megkuldéaa vagy kiviaatra erdekeltjainknek Anaxtría minden nagyobb piacaaia fennillo nassek«t«t«seink által kéabeaittethetik.
Táll.latunknak mindenkor kedveaett a szerencse, sok más tekintílyea nyer.oinv kOiott gyakran aa elaí fínyarameeyeknak orvendvan aa, mint 250,000, !Í5,000, 150,000, 80,000, 60,000, 40,000 Itb Siettetlek ki.
ái Ily a legeafláriabb alapon -yv* vánalaftl, iHraMt hatolag mindenlltt biitonsánul a legélénkebb reeavetelre aaás>it-hatván, kéretik már a közeli hnzás miatt is minilen maajbiaáat n.inel előbb, de aiadenasetre f é aaá|u 31 IM eMtt Mavet-lenSl alnltrett ba.kU.bo. latiul.
Kauftnann & Simon,
bank- ét valU-üzlet Hanturgban,
beváaalrllaa éa .ladáaa mindennemű államkőtvéajyek, vaaati rénvéayek éa kolcaonaorajegyekBek.
U. i. köaaönetanket fejeave ki eaennel irántunk eddig tanaaitott biaalomért, felkérjük ai uj kiaoraoláanáli réaavét«lre, fítörekvéafink eaantul ia oda irányuland, mindenkor pontoa éa aailárd aaolgálat álul váatelt érdekeltjeink teljes megelégedéaét kiérdemelni. Fontebbiek.

LEGCZÉLSZEROBB BERMA AJÁNDÉKOKÉ
tilKi\'rnn\'rr*\' a következő gyönyört rom. kath. Imakönyvek.
Van aaerenaaém jelenteni, hogy a köatiaiteletü Beké Kris>4eif voröe berényi rom. kath. plébáaoa éa hírnevéé magyar író álul 6gyelommel eaenkmtett harmadik éa negyedik kiadáat ért, a. hitatnaaágot elómosditó, a kath. hivek aaivét nemeeitó, háromféle kiadáau: .Mennyei MmiBábkrrt*, fdvSasrg 8a-véarr*. „Bista* lelki vner" cimti é. mar liirnkrl m-r pélalányon MSI a katb. hivek koat elterjedi
imaKönyveKet
a teljen írói joggal örök áron megváaárolum.
Beké Kristóf plébánoa ur, a kath. bivek jobbléteért lel-keaen kuxdo lelki atya bóloaea balátá aaea imakSnyrek ailkaé geaaégét, éa e«ek által igyekeaett a nyeivetroutó é. hibáa imakönyvek kikuasAböléeét eMmocditani.
Basa imakönyrek ra«ay»l"riéaíik dU miadeafltt aaiveeen
fogadtattak éa eddig a vmipré\'asi. péroi éa aasnsbalbrlyi
a>l«r«kl hafcSoáKok jaivsiliauya.il kinyerték, t eUltai ki
fejeséét adtak, miazenot e axépen kiállított hibátlan imakönyvek
terjesitéaét a kath. hívek költ aaiveawa látnák.
?ejBsY.1 aUBnaáskart, vagyis teljee urulme ima- e. énekoayv kareaa-
teay kalholikmok kaaaaálatára, harmadik kiadáa, M mlsásai aeaálmat-
aaetfi képpel S-retu, f^lborben, kotre tokban . . frt 1 90
Egeaz bőrben, tokban éa Snom aranrmeuzáawl . . írt 1.80
Egész Ur araaymrtaaéa, eaat <e kereszt . . . frt 210
Zergebörlieo, csat ea dtazitléasol frt 4 —
Fiaomabbao kéasitve frt 6.—
Selyem- vagy bánoaykotea aranymetsseeeel diamitva . frt 7—10 —
ajaaarni awaaaáakarí, 1 finom papírra nyomva I2retu. hat kitano Mvtaaél »«Tr»aqra, [ aea»lm<*met« kípa»l. Sai.nyoMU cainlappal.
Mztn ItaUvaiér \' Negyedik kiadás.

frt
l.»>

frt
1.80

frt
180

frt

frt
5-

(n
6-8.—
irt

—.40
frt

- ao
Fél borbea, tokban . . ....
Egeaz bér, tnom arany metssee ea taksám
Aezel kerrast es csattal
Zergebor disaiieasel
Finomabb kiáUitatt ?
Selyem- vagy hátaenyk illaattaaény .
? Mayel auMálktr 31-reH, temérdek képpel diazilve,
paptrk. tokban , Aranyawtsieee*-!, tokban ......
*<»el kerojrt, caattal « 1.-.
Zerge.ör, diaaenn • ? W \'*>
Selyem-báraony finom diazitaaáayayel .... írt Í5O
KI. ránáakwt vagy a kath k.r^rtény ifjuaág imái is *n*ei kia caieos ar»ynymala napirk««abe% lókban ; ára 30 kr. ; aBg»! váaaon eanat nyomlaaal 40 kr., agíai birben velinpapirsranysasalaael, tokban 60 kr. ; aezeleeatra 70 kr ; ageaa borben Telin papír aranyasetas iaael éa a«aél csatra, kereaattel 80 kr.
EBastli >.a>>l.)l 115 egykáai énekel lartalmaaó, Il-ik kiadáat irt csinos araaymetaseaeel késaitett koayvaeaka, ára 60 kr.
lliajlMlBÉllaal IMIÉIT » boM ** XárUt kacyetettaljaaMai üsslsl) magyaroknak ajánlva, ára » kr
?Ban áMaat irta Tóth Mik. Jena táraaaági tag TV. kiadáa, eainoa HnyTkapekkei ára iBave 18, kötve araaynyoauaaal t» kr.
Miadeai avegreaalelés poéta fordultával aeskoaUtetlk. ~Val
WAJDITS JÓZSEF,
kaayvkiadd B-K
A azaaJt kanaZtatl á|Uta»Máa]. kap»a kiadáa irta Saemáayi Agoat s.~t Ferran r. áld.sár, keaain, kotéa, araayaroaaáaaal M. kr

Miria-caeUi
gyomor-cseppek,
JelaM hatásra gyógyaaer t gyomor minden bántaUmai eUes,

ea rallll\'xnJbatat.an aa étvágyhián;, gyo-morgyengeség, roaaaaagn lehellet, axelek, ?avanyti relbafonéa. kölika, (yomorbnrnt, gyomorégés, bagykokapsodés, ttilaágoa nyalk.képsSaUa, sárgaaág, on-ior ea hányás fofajas I ha aa a gyomorból ered), gyomor gürc. sxeksaornlat, a gyomornak tulter-belbegn étel és iUl HM, giHxta, lep «s májbetegaig. araayeres báaitalawk allén.
?aV eery Ovfffrte ám hamwúlati utMitámaí eayaafltt SS kr. ~W*
Kapható : Práger Béla ur gyogrsaertarií ban Nagy-Kaniaaán, valamint aa niztrák-magyar birodalom minden nagyvbb fjíi«y-ss«rtárában éa kereskedésében.
IllHaH uátkiMéal raktár assjrtaa é> klíaieyksaj
Bratly HCöorOly.
ftOM örtMmtOiAGm" csimaett gyogysaartixában
M 3—52 KremiJerboB, ~
ff 10 nap alatt S
Ban^IassajF (mai ^i^^^assl

eltávolítja a világhirfl Dr. Btz-féle iub. Pasta Pom-pompadoir minden tiastátalanaágot aa arcából, mint: aaeplo, májtolt, kópííra, bör-alka, himlöhely, himlöfolt, piro. orr. Valamint eaen Paata még finom kinéaéat as arcának ia kölcaönöa. AJ eladáa jétállá. mellett történik, a pénz viaaaaadatik aaon eaetben ha a Paata nem gyógyít. 1 aerleg haamálati utaaitáaaal együtt 1 frt 50 kr.
K»ph»»ó Blx WUhehnlno, öavegye Dr. Ux Albertnek. Bécs. Táros, AaUergaase 12. 1. emelet. (27 3-6)
Hirdetmény.
tar-
Btro takty Nándar ír raszinyti aradalmábox
tozó következő malmok és Korcsmák, úgymint;
Baiiiojin 4 kerekQ. auűom
Gerbasovecxen 4 , .
Torcsecien 4 , ,
Sieloicsin korcnaa és 4 , .
Gjelekoieciea . . 4 , „
folyó évi június 6-in délelőtti 9 órakor Risiinyán, a Igaxdaaigi hivatal irodájában nyilvános árverés utján három egymást követi évekre, Tagyii 1881. január 1-tól fogra 1883 ik év végéig bérbe auatni fognak.
A kőielebbi feltélelek a rasrinyai gazdasági hivatal
irodijábaa tekinthtHÓk nag. os »^ 2

BVTOLÍ AH

CL I

LOBIH I R

B T

B E

A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
tiaslelettel Alólirt igazgatósa*, ezennel jelenti, hopy Zala-, Somogy-. Baranya- é* Vasmegyók rezére ki..Tj«dcS hatáíkörrel
Nagy-Kanizsán vezérügynökséget
állítván fel, annak vezetését
GUTMANN S. H. ÚRRA
ruházta, kit egysaef«nind a íüz-, szAllitmány- és jégbistositási ágasatokban jogérvényes biztosítási kötvények kiallittsara é« k&TOk fel-
Vételére, úgymint ezek azonnali kiűzetésére is felhatalmazott. Budapest, 1880. januárban.
A Magyar-franczia biztositó-részvénytársaság igazgatósága:
SOHWEIOEB MOSCOVITZ.
A. Mavyar-lranozla biztosító részvóny-tArsaaá*
igatgatiaigimk faztofebi kl>xz4l4taM» »iiatkoaaaaal alólirott tústelattel jalenti, miaaeriat a
Nagy-Kaolzsal vezérügynőksés
fwetéiAt el.állalta • a wérügyaökaígi irodlt megBjitotU, hol ia bUtoaitiai ajánlatok olfogadtaloak • a bialoaiUai Bilelro, »agj a tinaaigra voaatkotxt ?i«d«tifel« falTÍlágOMtiaok leg-
kéaawígMebbon megadatnak. BlltOSlt pedig » társaság
a) «lrv«i>»ély ét rofcbaaáa áhal okmxHt karok allaa; , . o) uiruon vágj viirn xúllitolt javak károaodáaa «ll«a ;
b)j*gkár*k allea \' 8) •» eaMt <-li-lére mindén iimort módom veriot.
20 millió frankot, azaz 8 millió arany forintot
leví a)aptok4j<b4l a réaroéayMek által mindjárt kaadetbaa
10 millió frank, azaz 4 millió arany forint
keaspeoiben kefitattstatt, • TÍMÍBI a <oVároa ragelaó p4naint4a«tein41, raaiiat padig magyar illamértékekiwn it alaóbbaegekboi lett elhelya»»e, m. évi oklobar 14 <Sn Urlraa aUkala t a\'tartaaag agjTDuteaénak ílére kSvelkeaík válaaatattak mag:
rútUU
A Slam/ar-franaria MstoHUi réMvémg-tárKMáf,
Baak KaXar a magyar jeLálog-banknak _ .
Láaezy LM a magy. ált. rnldhit<-l réaxréay-tánuág is-aagaUja Bridapeate: Ltwla Jikak. a kereskedelmi akadémia igaagatoja Huaapcaten. Sarrakwarill J*a. Mária Eaall
laua:""\' »r HlUar Alaraakt, k&x éa »üto.acj..d Bééi Harely i .Hoffm-nn Jóaief nagykereakwlö Martaa kii-. kereskedelmi Unácaol Budapesten
MtaknkU L«|*t Budapeltcn. ia nagyobbrésst ilmert é^ koxtitzteletben álló egyéaiaúgekat, bairao ali
Bioók: Ertt* latváa, ? fala. ral. belső titkoa tanácsosa, a Lipot-reat aagykereaat*se, orss. képv. atb. 1 AlabSkok : Báró BáakMy Béla. földbirlos, orta. képv atb Budapesten laatMX Jas*. • páriái Soci\'tf \' rUoion generálé elodke atb. Páriában.
ráUuztmáagi tagok. Határt Marla msrquie de Rauneville, as oaatrák déli Taant igasgatoiági tagja atk. Páriafcau
Ntayslt Artskt kir. kereaked. tanácsol nagy kereakedo.
Lovag lápori Mfaakart FaraMZ, ai Albrecbt.vaapálya elnöke etii Béabra. •Mk aarttjt foiákartokoa, ona. kép.ieelí .tk. BaiiiyMaa.
Báró TMI Mraly a kir. kanaráa, aa out. déli raaut alelnSka, «? oast. nrakaáaa tagja atb BéeabeD Tekinue e tármagn* faatakb Umatetett tSkeerejét ée aa laletreaetée élén le>S, aasaakbaa
akadémia igKgatöjl Huapcat
a páriái Societé de l\'Union I«»eralr T.-iírfolüjjrlS,. P.n.b.a. /MMtp
fónJks Badap«Ites.
mahatd tehát, bogy oea volt még aa
kpadetben nyújtani kepea. a a mMSa a tártaság eaen, eddig legaaigorubb ber.aaletaaaég minden követeimén yenek fog lenni a ?srasiiy jogosult koretalmén yeirs. •sértgynOfatfi tmrlletn a Ti«aki ajvaokségsk maradván teljen tisztelettel
2 l
agéax mo Darcbiában bistoaitó táraaaáff mind ex ideig, mely a biztoaitó k&aOnaégnek annyi garantiát oyajtott volna, mint amennyit neki e táreaaág páratlan tőkeereje ét aa élén álló egjéuiaéfek jetlerae eg ??•-?? mindenkor éa telieaen meg fog felelni, máaréasrol a laak
Amidób tebát tiaitelettei alólirott a biatoni . _ . ,
i taljea folyamatban van él hogj taabiatoaitáai ajánlatok a "már felállitoU Ogrnokaég. k Utal keaaaéfeaea elfogaítatoak
•gjréiaról teljea bizioailáat ./ajt\'arra oéíte, lwgy a tárea»á( aaletfiMl. a míltaoyosaág, a p.mu»a»g éa a legaa.gon
Ikveseléa ar.totlaafra a. iránt i. kraeiaétrfll .lolgál, kogy a Ureaaág a díjtételek megíaabáaáaal i» kell! tekint ttel fog
to t. kosonaég bhalDál a. álula keptiaelt táraaeag iránt ojból f.-lhivja éa kéri, megje.cyii efj»er«miiií. bőgj a vaaárl
•aj*. \' \' """
A Magyv-fraaczia biztosító részvény-társasig
Yezérüg7n5k»ége Nagj-Kaniiain,
GUTMANN S. H.
Nagy-Kanizsán, 1880. májas hóban 98915-62 Kerületi ügynökség Sümegben Epstein V. urnái.
Schaumann Gyula-féle
Családi csokoládénk
XKGE1ÍSALZ

csak akkor TalócII, ha aláJratukon klrtl
na aj. ?
Ára a jo ?tafiaegooe Ű
miodes cwomagon fenti
"** eien é*Í kalmaSTa.
papírban 1 ca 60 kr.
a » m rósa a 1 . 70 9
. . ínomabb . ,51 d , 1 , 80 .
. . legín. . f.ker . I . 1— .
Raktár Nagy-KanizsáD: RSSSOfeM Adslf és
& Klein urak kereskedésében. (67 3—•>
utifű-inellczukorkák,
a tudó és mellbajok, k8högr<8, fojtóköhög^g, r**edt*f% éa tfidóhumt blltos gyóg

. A tuuáaet által a ixenvtdo emberiaéa; jafára teremUtt megbecialbetlen keakeny atiffi asoa nár eddig fel n»m derített titkot foglalja magában, miiserint m géf* as Iéfea4 rajrdaser. gjrolladt nyakhártyájáim táM asnonall gyore it enybitfi hatáa gyakorláaáral aa illető beteg taer-»ak gT&gyaWaal miodan tekiMethea lebatMai
Mintán gjártmioj usknil a cin-kor e. keakeny aüMDSI t»«u Tegyí lékrfil keaeakedflDk, kQloooa figyelem be ajánljuk hat^iigilag bejegytett régjegyfioket, aat. doboztm lerA ali-irájtmkat, mert caak exek.ig.itolják annak TaJodktaaat
Schmidt Victor & fiai.
a. ür. vú. nOwl BÉCI, Wícien, AEeeíane «.
•Ür»katolja ira S0 kr. ??
KapkaUk : rriger Bála crófTt. Behu J. gyogjt. N.-Kauiaaaa, Káli-*o«a J. Latactyéa, üu A gjógyazt. iu-Leadváo, üorDer Kaj vaa- ét f«alerkereake<l*aében SOmefbei, Werli U gyógyul. lUproneiin, ilSab Uoaelt F, 7aaWron, Hnlloay Jóaaer B. gjéfjtMt. Zala-Kgeraaegt-n S«r-g«r Mór jauKogr) Saobb aiiaon Qyala Saombathely.

Hirdetmény.
Méltóságí)8 Gróf Széchenyi Béla ur baki vendégfogadója, folyó év június hó 30-án — a baki tiszti irodában 1881. január 1-tól három egymás után következő évre, nyilvános árverés utján bérbe adatik.
Kelt Bakon, 1880. aprít 30-án.
;4 l—l)
4
Usztséjr.
Egy nőtlen ispán,
a ki teljes Képzettséggel bír magán-gtzdisá? rezetésre, ax alsó-páhoki bérgaidiságra (Kosztbeír városa köreiében) felfogadtalik. Évi fizetés 400 frt, teljes ellátás és lakással. Ajánlatok tz eredeti bizonyitiánjokkal ellát?a intéieodok .május hó TI
Oünsberger Lazarhos,
Bogláron.
(73 1-3)

E.dij «lf kttlm aiUukaa a klaaryiM maa*Má>> viaal
kezilag ueh««-n emé^ithrt* étkekre. aaMIzttl virtlutjtia, láa Ulti éa ttatartlKéara Ruiltal a naponkint! kétaieri folytoaot baatnilat atán mértékletra axerQl liaaxnál még maka\'-a hetecaé* c<-ki,el m. a m - aajéaztétl ayeafaaéa. . zaka-éflttés-. viilélaláa l ataallluláBál, vvaz1a«l4té$ a bélMl. ta| gyen8***, araayé^ azaay vléfa, iMitHtl alrvéiy t"y* f«*« >*r •» «aait. Idill kir-kUte> Mkizi Htáiia. fé eg éi kékít^te^k^ keayáikta<«ii a ewétt kitzveiyiél e« a m<aa|all
Al Mlriayvlnk lyagyuif gyaaáatl hasanálat melleu, elSttr ép ttgy mint annak hoaanálata alatt, valamint utótagot gyógy-keielesnél ia kitSnS asolgálalot taaa.
Kapható BDaak k*aa.ajíoél, gazdasági gyógysift-rész Stokeraoban <* at ogxtrak-maerar kllam mladev ej óej-szertáraban , valamint Nagf-Kanlzsáa Prager BéU. Zala-Efierezegen Hollóa; E. Kjógjtámktwo
?BT* M«lrr-i,\'<Flé,ekn«l legkerMthb kél .katnla ntáorit
niíllt\'tt lH!,]Mik. -«B1 (13 11 <5l
Zongora.
Egy Pikolo zongora (SlutzflOgel) fekete kereszthurokkal amerikai dapla scáláral egészen aj találmány a. kir. kitQntetve, megtekinthető, eladásra kiáilitia 5 éli jótállással és 1 évi haDgolással eladandó
(70 »_»í
Wogrincsics János
zongorakésatónél Teleki otoa 39.

ayoauOoa a kiadó talajdonos Wajdits József gjor

1880.

Tlienkllencsedlk trtoljtm.


f >gs»a ivr.
111 é
I fct. J i
r.
A ;ap vaeltetMi
anyagi ritaet m#to
t kásása* ••ütserbsa
7, BMo4nar 6 t Min.len
lo.ikbi ior*rt 5 kr
NAOrKANIZHA
Wiatalsaaai
Bera ewtetltti leTslek csak nwt aiukatiir
ornnkAnt 10 krsri t*.
<«u«k fel
U Kl»«.tari Kletek aindri,
V~ hir««te.»rt klKlo
30 kr 6..U.JÍ
•afctdl fogadtatnak ->

OZLONT.\'
ZALAI KÖZLÖNY
előbb: .ZALABOMOOYI
«.-KaaluaTár« h«lvaat*«ájr*na«, ,B.-kaninsi Sok. Ml«l«, ? ,l.-kul«Ml kliÍK4-«»THl» «*TM«lot«,
y ?figyel élt >»rcwi
, a »n.-kanli»al t*rM«»n>lnti ? l»arhank-, .n.-kanixaaj takarékpénztár*, a .lajamecjel általillan UalUtes-ttóltl önsegélyző szÖTetkfMt", a ^Msraal k«rn«k«4elisil > iparkamara n.-kanizsai kölTálamtmaiin\' « tSbb
hitataian értMÍUJe.
~~" ^ V " ? v" " ^ej Wl **•% J PWWHH Hl iteiaatB.ajapai TTI MFHItVJv-
Hetenktnt kétszer, vasárnap- s csüíörtokon megjelenő vegyes tartalmú lap.

Pfinkfed napján.
Dicső ünnepet ül m» * kerestttény-ség — az örömnek lélekemelő ünnepét. A Megraltó Vigasztalót igért s * Vigasztaló e napon szilit ala, hogy szent leikével betöltse az apostoloknak egész lényét. E pillanat óta keblükben meg-eleveoült a hit, a remény testet öltött s sziveikben magasan fellobogott az isteni szeretet lángja. Tudomanynyal és bölcse-seggel teltek meg.
? pillanat óta nem inogtak, nem remegtek többé a keresztény. vallás osz-lupai; bátran szálluk szembe viharral, vészszcl; küzdöttek önfelaldozólag, tűrtek hősiesen s nyugodtan szenvedték a vérbalált a hitért.
És halálak nem maradt gyümölcs-telén; az általuk elhintett mag — a szeretet vallásának magva gyors fejlődés nek, gyors virágzásnak indnlt. A hivök száma óriási mérvben nőtt s az uj bit csakhamar elterjede az ismert világrészekben.
A bálványimádis alapja megrendült; a pogány istenek oltárai romba dőltek s a romokon ott lengett a kereszt — a diadal jelvénye. A szeretet rózsa láncza fűzé össze a sziveket; örömet és szomorúságot, reményt és aggályt, jó és balsorsot megosztanak egymással a hívek. Felviradt egy boldogabb kornak hajnala!
És hogyan állunk ma annyi század után? Az egyház ezer sebből vérzik. A hitet — hitetlenség, a reményt - kétségbeesés s a szeretetet — szeretetlenség váltotta fel. önérdek minden cselekvés rugója, melynek áldozatul esik maga a becsület is. Indulat és szenvedély ural

kodnak. A pénz — az igazság. A társadalom fáját gyökerében órli a pssztiló féreg; mérget szí magába, méreggel táplálkozik.
Van-e ellen-méreg?.. Lesz-e felgyógyulás\'.. Vagy szél támad, vihar kél, mely porba dönti a fát s vele együtt semmisül meg a féreg?.. Vagy csalf a féreg pnsztnl el, s a megtépett fa újra kihajt, ojra kizöldül ?.. Ki tudná megmondani I
Bízzunk az isteni gondviselésben, mely kellő időben id éltető meleget, aranyos napsngirt s termékenyitó esőt. , Ki Istenben bízik, soha sem csalatkozik.*
Azért ha küzdesz bajokkal; ha az élet terhei súlyosan nehezednek villáidra; ha elismerés helyett megvetés, jutalom helyett büntetés, babér helyett tövis-koszorú jut osztályrészedül; ha letépte irigy kéz élted őrömvírágait s a balsorsban egyedül, elhagyatva aüaax, csügge-désre még sincs ok :
.Tekiats aa égre fel,
OU áll mag*. Ki arcgvigaattal, »
HU »illaga."
De hiszen ma az ürömnek van annepe; félre hit azokkal a sötét, azokkal a fáju gondolatukkal. Szív és lélek vigassággal teljék meg. Gyűljön örömre minden kebel. Fordítsd el legalább pilla natra tekintetedet az emberektől — a világtól, nézd a természetet, mely immár teljes pompájában díszük s gyönyörködjél benne.
Menj a szabadba, hol a léget virág illat s Diadárdai teszik kedvessé; annak ölén talán nj, eddig még nem ismert

érzelmek fognak fakadomi rideg kebledben. Itt tanaihatod meg ismerni müveiből—a Teremtót s meglátod, boldog leszesz. Itt tanulhatod meg imádni Istenedet, kiről a koszorns költő oly szépen zengi:
.Téted dicsőit • Zeeita it Nsdir, A nelv«M«k bsi earcaa, az ági láoc Villáma, sarasat csepp, virágillat Hirdeti asgj kcaed alkotásit •
PHILOa
A magyar korona területén
foglalkozó gatdalillíek h crditltk tegíly ét nyugdij-egy&ületének alnpMMahályni.
»•§•
Ai egyesület ctirae.
A magyar korona területén foglal ko*ó K*sdati*!tntt «\'B erdénak tégely ^* nyugdij-l
AB og^eaulet Mékhel/e Budapeat.
3-§
Ai egyesület fnloenUsa. A« egje#ül«t áll: e#jy kültki aUppeJ bi\'A •og^lj-«KJ«^üUttót é* e$y esnek knbalét>-*a alakuló nyugdíj tntéxatból.
*?%?
gjgy j
1. Általában: • ma^jar jrudatintak tm k érdekoinek, képvUnl^aa, átok Arkfficai ÁM anyagi httlysoléaek el/inlnsdtláaa.
2 KilIBnöara : a Kgél}--«<(? méf p^dig:
a^ a readelkfta^ara illósegély alapkainat-javedelmábdl tt-lJRa^o szolgiialk^pleleo 4a vagjODtalaa, Dyugdijamtaláara igéDjojel nem bíró, egjeaületi reodaa tagok réasáre lAgély njujliam,
b) nem teljesen nolgAlatkáptelen, de vagyontalan egyeaüle i reud*^ taguk réacere ideiglene* fteg^iy nvujtiam,


c) egyesületi rendéi tagok Sivegjei a>
árral r*BKSre Mgelj, illetőleg neveién pótlék
adása,
d) áliomaanelküli rendes tagok elhelveaé
sanek elAnK.sdiUaa által.
b.%.
A nyugdíj intését osílja, A kölcsőÖ9saeg alapján, a tagok befiie. tíaei s> a ióldbirtokos ositsij aagylelka adományaiból képexendA alapokból, tagjainak rokkanuág esetére életfogytiglan járó életjáradékot, tagok ösregyeinele nyugdijakat, tagok irriinak segélypénst, illetőleg nereléii pótlékot nyújtani.
e.%.
A segély-aUp képestetik:
1. Ai alapító tagok alapítványaiból, ren
des tagok megváltási tőkéjéből ét •« évenkint
netán mutatkosó feleslegből.
2. Adományokból, hagyományokból stb.
A segély-egyKiulet tagjsi.
1. Alapító tagok lehetnek mindasok, a
kik as rgyeaulet ciéljaira agy legalább 1(X)
frlna alapítványt tennék.
2. Pártoló tagok lehetnek mindasok, a
kik migakal a rendes évi járulékoknak 6<e
télére kötelelik és segélyniésre igényt nem
tartanak.
3. Rendes tagokul nelépbetnek ason a
magya* korona oniágai területén lakó, a me*o
és erdogaadasiggal, ralamiat is esekkel kap
oaolatos iparágakká! foglalkosó egyének, neve
aetesen: gasdatisstek, erdészek é> gasdaaági
ipartelepek tisztjei stb., a kik tt segély -ejíyfwii-
let kötelékiíbi", írásbeli nyilatkozat raullott l> év
tartamira belépvén, maiakat ai évi Usjafii
dijak pontos fiuslésére kiiteleiik. Rindns u
eoknak jogában áll a tagsági dijak fiieleae
iránt vállalt kötelniettaégiUet IÜU forintul
egysserBmind^nkorra m^^váltaui
*?§? A tagsági viszony megásniuk :
1. A tag halálával.
2. Ha a tag nyerészkedéai vág) búi r|.
k.ivoLott bűntett miatt feuyib". biroM^;ilaK
marassUlututt, vagy ai egyeiulet érdekeit
1.

1.
TÁRCZA.
Pünkösd napján
Teljwi pondjában Kattog a terméscet; Abban ?•« legdicasbb. Holt le^ebb aa élet.. HI.I m«#«DkiHd napja!
A m«Kon gv5Dy5r0n TandAklS rüMonfeg -, S reaiek lombkorona Fáin ai erdÚDek. . HUa na pQnkoid napja!
Bokrok • virágok kott Caeveg a kii patak, S nunak 0.0it tokréa Araay aapaogarak... Hin ma pünkösd napjai
Moeoljog a tinta Éfbolt nyájas k«pe: Kiérte buli íínjirj. A. ékea vidékre... Hiaa ma paek5*d aspjs !
Paaar késael atórja A blluasaos Kellft As ilUlot, aielyljel Tsle ueso s erilS . Hias mi punkOid napja!
Legtöbb m«set gvojt aioat A uorgaJaus m-h., 8civet elragadó A madár leseje... Uias ai pokoid aa»jal Ég éi fold aifgismtdt, Mintás auxt a tájra A nentlelek áldott Fényereje lailltts... Hin ni paskoed napja I
VABOST MIHÁLY

Iru: BzukAos Lajos.
— Talán hagy olyan ruswil fosnék ?
— Épen nem azért.
— Hátakkor miért?
— Csak asért, mert mióta az a másik
drabilis szakácsné elment, — nem is tudom
Zsutsinak, vagy Júliának hittak, —azóta min
den nap as .aufiag" mellett má« hua ii volt.
— Ni mondja. Szörnyűség. Valóban,
annyi vigyáaat mellett! Monda meglepetséggel
Mskóhásyné.
— Már bisony pedig ugy van. Egyik
nap épen ugy a másikon volt egy-két csótány
as ételben. Huzen ss igy .garnirowtl* étel
még az állatnak sem vsló. Hit gondolt Makó
bázyné ténsaszzony ilyet te»ni! — szélt Ken
der ur s jól megnyomá sí utolsó szavait.
— Óh Istenem kiégnek a szemeim. Ilyet
kell hallanom ! Borzasztó, szörnyűség ilyen hi-
reket hallani házam feldl, ahol tizenhat lorinro.
•makacsáé fit Ezért fiietem hit ast a drága
nagy bért nekik ! No hiszen várjatok! — szólt
fonyegetodsóleg, ? még kezét is mozgásba
hozá. —
— Vizsgálja csak meg lénaasszoay, hogy
valóban m«ggy«zídj<k.
Makóh.zyné kétségbeesetten vált el a kellemetlen feikdnzés után Kender nrlól, ki folyton mormogva mondogatta utána:
— Mrgmu\'hilrd már szerelmen Panna.
Heh I korcamirosné léiére ast sem tudja, hogy
mint fosnék, hogy fosnék a konyháján. Nincs

tisntsság a hasnál. Ugy van, ez pedig a legnagyobb baj, monda tagl^jtéaHl K.nnder ur.
Midőn Makóházyné sietve hsza ért, olyan lármát csapott a konyhában, hogy a harmadik nobába is elhallatazolt. Ha a férfiak szoktak disputáim, akkor a hang csak valamivel hallatszik tovább, mint n kit illet, de ha as asszonyok látnak hozzá, akkor el is hallatszik jó mesasire. Vagy semmi, — vagy valami.
A konyhaleánytól tel Borcsáig mind-egyiknek meggyalt a baja. Sorba osztogatta as uülevelet, kezdvén a fostakáesnén Borcaáo. Mikor as ember már benne van a kerékvágás. ban, nehéz abból kimenni.
Néhány, — az érzékenyebb kSzal, - rá kezdte a pilysrgést s maga módja szerint, ki erőltetve a lobbi után. ki nngeaztelóképen, bogy tartsa via.aa ókét Makéhásyné. Hogy igy, Imgy Ugy nem tehetnek róla, mindennek az oka Borcsa a szakácsáé; as mastarkeefotl a dologban.
— Hát miért nem szóltatok nekem előbb mii? fiirmedt rájuk Makóháayné, amire még jobban rákezdték a pityergést, hatraoaabbá te vén ja-jsjaj-js.
Fé-fél féltünk h-km, - zokogott erősen, hogy hekm el-el-le beken — h°gy bnssoját, melylyel hekm — bennünket fenyegetett hekm végre-hekm-hejtja. Hogy ha eláruljuk-bnkm, hát majd igy hekm, majd a^y hekm, kit^tli hekm a boasuját hekm. Ent agy rákrsdlék a Mgést, mintha ezért fizetést kaptak volns.
Valóságos kin volt Makóháiynén.k s hebogo, sokogó leáoyl végig ballgstni.
Midón már látták, hogy a harag is csillapul, a pityergeet is meg-meg stüntelték.

Elmondotta as egyik, hogy as udvaron hallotta, mikor a ssskácsoé elment fonTere-tódzeni:
— tNohiuon megálljstf^c, — sssongya
— bosium még nem stünt ineg. Tonkrojut-
latlak — aizongya — benneteket! Ne higyé
tek aaxongya. — hogy miután ily helyzetbe
jutottam — aszongya — no tudnék — ásson
gya — nektek ártani — aszongya. — Ha most
uem ismert (el — assongys — Makóhásy,
majd meg ismer — aszongya — máskor. Nem
ftilej\'eltem el, — aszongya — hogy más válasz*
totl nejévé. Hakóházy — aszongys — emlé
készéi meg Borisodról, — assongya. — Nem
mondott ennél többet, hanem elment, tudja az
Isten merre.
Mikor már el .sazongyálta" a mondóká-ját, Makóházyné semmit sem szólt, hanem be. caapta as ajtót s bement .öregéhez*, mint mon dani szokta.
Makóbásy ur huledesve hallgatta végig nejecskéjének proklamatióját.
— Tehát es Tolns az a leány, akit hop
pon hagytam. Ki ugy belém bolondult fiatal
koromban. Ei volna Boris?) Majdnem hihe
tétlen.
Es volna Boris, kit rozs tulajdonaiért nem vevék nóUl, a mire es bossut esküdött ellenem. Mennyire megváltozott. Igazán nem is hittem volna, hogy o az. Még hoasá szakácsáéul szegődött háaaahos, csakhogy toakre jultajun. Hogy nem tudtam mindjárt felismerni; no as i<«s 12 líve annsk, hogy n«m láttam. Sok ido. Bizony nagyon megváltozh»!ik as ember ilyen szép évek utáa.
— Htod édesen, hogy kell ax ess barnák
magára vigyásoi, mikor nem is gysaiija épen


ZALAIKÖZLÖNT.
nZENKILENCZEDIK ftVFOLYAll
szándékosan megsérti s bármelyik okból az egyesület kebeléből a választmánynak titkot szavazat utján éa a jelenlevők Vj"1"1 tsítöbbségével hozou határozata al.pjáa kbáratik.
3. Pártoló tagra sízve a kötelezettségi
idí elteltével, rendéi tagra aézrn, a 7.\' §. 3-ik
pontjában meghatározott 6 ér leteltével, ha az
illet.\', tag kilépését a 6-ik ér első felébea, as
egyesület keselőségéoek bejelenti, eJlsakezo
esetben a tagsági viszony további <> évre meg
hosszsbbitottnak tekintetvén.
4. Pártoló tagra nézre, ha tagsági járalé-
kát minden év első felébe*, vagy rendes tagra
nizve, hz a tagsági dijakat minden év jaauí
havában, vagy az e végre engedett h\'alaaztás
eltelte után meg nem fizeti, sem az neki el
engedve nem lelt, és bármelyik esetben ez ok
bél ezen szakasz 2 ik pontja értelmében ki
záratik.
9.§.
Fellebbezés.
Azoknak, kiknek a felvétel az egyesüral
kötelékébe megtagadtatott, vagy a kik ai
előbbeni szakasz értelmében kizárattak, joguk
ban AH >? ilUtö válaastminyi határozat ellen
közgyűléshez fellebbezni.
10. §.
A tagok jogai.
1. Szavazalijog, cselekvő ét szenvedi választó képesség.
2 Minden rendes tagnak, a ki az év tagsági dijat 3 egymás után következő éven ál megfizette, vagy tagsági járulékát 100 frttal megváltotta, joga van — ugy özvegye és árváinak is — a 4. §. 1., 2. ét 3-ik pontjaiban meghatározott segélyezést igénybe Tenni.
11. §.
A szavazati jog gyakorlása. A szavazati jog rendszerint személyesen gyakorlandó. Á tagoknak, a mennyiben szavazatuk személyes gyakorlása végett a székhelyre fel nem jöhetnének, jogukban áll szavazati jogukat együttes összejöveteleiken jegyzőkönyvileg kiküldött tagtársak álul gyakorolti. Egy-egy ily összejövetel azonban kevesebb mint 20 tsgot nem számlálhat, annak 20 — 20 tagja öt szavazatul bír és egy kiküldött több mint 5 szavazatot nem képviselhet Tagok, kik a 8. §. 4. pontja értelmében késedelmesek szavazati jogukat nem gyakorolhatják.
A tagok kötelességei.
1. Az egyelőre 5 frtban megállapító!
rendes és pártolói tagsági díjnak lefizetése s
nsptári év kezdetétől, illetőleg a belépés idejé
től számítandó 30 nap alatt.
2. Az egyesület érdekeinek előmozdítása
általában.
13. §.
A segély-egyesület vagyonát képezik:
1. a rendet évi jövedelem.
2. a tőkéjében épségben fentartando
segélyalap.
14. §.
szervezet
Az egyesület ügyeinek vezetésére bi-vatvák :
1. a közgyűlés;
2. az elnök, alelnök és válaaztmáoy ;
3. a Budapesten székelő kezelöség.

„._ 16. g.
Közgyűlés.
Az évi rendes közgyűlés minden év májte havába* Budapesten tartás** meg. Hatiraspját ét kélyét a vaTaSzintaay határozza meg. Összehívást a Tálaazlmioy hatáskörébe tartozik. Az a tárgyban kiboesátandé és a közgyűlés tárgyainak megjelölését, annak helyet és időpontját is sssgábaa foglal* hirdetmény a hivatalos lapban ét a budapesti sza«köslönyökben a közgyűlés napját megelőzőleg legalább 14 nappal egysser köaaéUendo.
Rendkívüli közgynlétnek helye van :
a) ha a választmány snnak egybehivását
elhatározza,
b) ha 50 tag a ezéloak kitétele mellett
rendkívül közgyűlés egybehivását kívánja s
est iratban indokolja.
17. §.
A közgyUles hatásköréhez tartozik:
1. Megválasztja alelnököt, alelnököt és
a választmányt.
2. Az évi jelentést és számadásokat meg
vizsgálja éa a mérleget megállapítja.
3. A költségelőirányzatot megállapítja.
4. Az egyesületi vagyon hovsforditáta és
elhely<sém iránt határon.
5. Az évi tagsági dijat a választmány
jsvatla\'a alapján meghatározza.
6. Határoz a választmány, vagy a kezelő
ség ellen emelt panaszok felett.
7. Határoz a hozzá felebbesett ügyekben.
8. Határoz a választmány, illetve s kezelő-
ség, vsgy valamely tag által tett javaslatok
felett
9. Határoz az egyesület feloszlása tár
gyában t feloszlatás esetén as egyesületi vagyon
hova/orditáss felett, és kirendeli a felszámolókat.
10. Határoz mindazon kérdésekben,
melyek sen? az elnök, sem a kezelöség hatás
köréhez nem at\' silhatok : végül
11. határoz az alapszabályok módotitáta
felett.
18. §.
A közgyüléa határozatképes, ha a válaas-mány tagjain felül legalább 50 tag, kik 100 szavazatot képviselnek, jelen v*n, felszámolás kéidésébeo, hs tagjainak legalább egynegyed-része jelen van, illetve képviselve van Ha a közgyűlés ily értelemben nem bizonyulna határozatképesnek, a következő közgyűlés, mely legkésőbb következő hónapra összehívandó, a megjelenő tagok számára való tekintet nélkül, mindeneseire határozatképes leend. Ezen másodközgyülés tárgyában a keselőség által kibocsátandó hirdetmény a budapesti Bzakközlönyökben ss uj köxgyüiés határnapja előtt legalább 8 nappal egyszer közzéteendő.
Ezen másodközgy ülés határosatképessége csak az elaőre is kitűzött tárgyakra terjed.
A közgyüléa rendszerint szótöbbséggel, felszámolás kérdésében két harmad szó többséggel határoz.
19. §.
A közgyűlést megnyitja, vezeti ét berekeszti as elnök, akadályostatáea esetén az alelnök.
20. §.
A közgyülés menetéről jegyzőkönyv veendő tel, mely kél példányba, kiállíttatván,

as elnök a hitelesítet végett a közgyűlése* kiküldött két tag és a jegyző által aláírandó éa egyik példányában a kezeloaég áltaUegkéeóbb 14 nap alatt a nmeit. m. kir. belügy? minit tóriumhoz jóváhagyás végett bemutatandó.
21. §•
A t.gok a közgyűlési tárgyalásra szánt javaslataikat k&telesek mindenkor a közgyűlés előtt legalább 8 nappal a kezel \'pséghes írásban bejelenteni.
(Folyt. k8r.)
— BetMŐ Örömmel vettük a kővetkező
torokat: K.-Kanizsa, 1840. május 13. Tekintő
tes szerkesztő ur I Belas gyógyszerén ur teg
nap májat 12 én, neje halálának évfordulóján
elhagy* a budai tébolydát l pesti lakásár.,
aöldfautcza 40 ik szám költösötl, hol testvér
bátyával, a magát nyugdijastatott volt ts-
ranyi kormány zé-ezámtartóval együtt fog lakni.
Kaiaó Pál ur gyékényesi körjegyző ma jött
Pestről, legoap este a két Belássál vacsoráit, a
volt elmebeteget vidámnak, kedélyesnek ta
lálta, midőn Budáról lakására jött, első gondja
?olt átöltözni, s azután monda: most egészen
másként érzem magamat. — Kanizaárai jöve
telét orvosai egyelőre ssigonian megtiltották,
Addig ia míg Kanizsától távul marsd, szíves
üdvözletét küldi mindazoknak, kik szívesek
Toltak részvéttel gondolni reá. — Kedves kóte
le ingemnek tartom önnel szerkeszti ur ez ör
vendetes eseményt tudatni, finnel ki barátja
Tála, s ön által mindazokat, kik hasonló érze
lemmel Tannak iránta. Teljes tisztelettel Fárnek
Kálmán.
— Oro**twíry Gyula jelesb fiatal
ügyvédeink egyike, mint sajnálattal értesülünk,
a kisdednsTelő egyesület ügyészi íllásárs nézve
beadta lemondását.

— Tanodái jelentés. A nagy kani
zaat kath. fógymnasiumban az érettségi vizs-
gálát írásbeli része f. hé 19 20 21. és 22 ik
napjaiban, a szóbeli pedig jun. bó 9—13.
kosolti időben fog megtartatni; miről az érdé
kelteket ez utón értesiti a főgymn. igazgatóság.
— Trautgch ezredes urat liaztelefel
felkérjük, legyen szíves ismert loyalis érzületé
vel intézkedni, hugy a városi k&itemelú mellől
másleié rendeltessék el a dob és trombita gya
korló katonaság. Botrányosan sértő esek zaja
midőn a temetkező ájtatosság bus ténykedésé
oek bánatos hangjaiba vegyül 8 a gyászolók
mély fájdalma ily sértő hangszer által
érintetik.
— Érett c*er«ntye és aj burgonya a
nagy-kanizsai piaczon már kapható, parsze
borsos áron.
— A *aentgyörgyvári szőlőhegyen
Simon Gyula csurgójárási szolgabiró ur elnök
letc alatt megtartatott máj. 14-éo a hegybirto-
koaaág évi rendet közgyűlése, mely alkalommal
begy mesternek Horváth János azent-miklósi
lakos, esküdteknek Szorosok Feruacs. Pelreko-
vics János, Mátes Fereocs, Kotnyek József.
Godörházy István, Smettana Ferencz éa Hor
váth András, a kápolna cxéhmes erévé Otsesnly
Antal urak választatlak meg. Az alispáni hi
vatal függőbe hagyni rendelte azt a határoza
tot: hogy minden hegyhátnak önálló hegyi
elöljárósága legyen, miután a minitterium uj

MÁJUS 16 ia 1880.
hegyi rendszabályokat fog életbe léptetni. In-ditványoztatott a hernyók pusztítására aszve hogy minden begy háton egy 3 tagú felügyelő bizottság Tiiistaasék mag, kötelességévé tetetvén UTSSxazal legalább háromszor megvizsgálni a saját hatáskörükbe eaő négyheti gyümölcs fákat ? s hernyósáaban hanyag birtokosokat írják össss s kellő büntetés végett jelentsék fel a hegymester utján a ssolgabiroi hrraialhoz.
— DeUCSröl a napokban este egy haldokló vándorló legényt szállítottak Kanizsára Tersáoezky iésa-f járásorvos úrhoz, ki sztán It\'a városi ktiskőrházba vilstte, hol reggelre meghalt. F botrányos esetre snnyrvsl is inkább felhívjuk az illetők figyelmét, mert a kör-orvosok állomása sserveztetvén, minden község maga tartozik betegeit ápolni. Jelen eaetbea még az is megtörtént, hogy Somogy megyéből Zalába lett átszállítva a félholt ember, minden illetékes beavatkozás nélkül.
lap ma életbe Pacsán,
ikP S
p ,
kézbesítő kerfileténez tartozik: Pacss, Szent
péterur (Bánfs, Rokolán ét Hoaszuhajtás puaz
tákkal), Pacaatüttös. Dtóskai (Ung ét Szegfalu
pasztával), Igricié, Nemesszer és Egiraracsa
községek. l
— GvútuMr. Mély részvéttel ve ltok a
szomorú bírt, hogy Séllyey László galsei tóid-
birtokos urnák igen dorék, szorgalmas éa tehet
séges fia Séllyey Jőssef Ill-ad éves papnöven-
dék májas 13-án a Veszprémben kiütött thy-
phtti áldozata lett. A nemes törekvésfl • jellé
mes ifjú temetése máj. 15-én nsgy réssvéttel
történt. Az engesztelő szent mise áWezat Gel-
sén május 20-án lesz. At örök világosság fé
ny esk ed j ék neki!
— Barcsa József zenekara Kaposvár
ról külföldre utaztuk alkalmával múlt csütörtö
kön a w Korona" zsúfolt termeben kitusően ját
szották a magyar darabokat*

— A Balaton minden évben meg
kívánja áldozatát. .Kuváca Andor zalai föld
birtokos egy lélekvetztó\'n akart kit-eőrai szol
lejébe menni, útközben azonban az egyentttlyt
elveszítve, lélekveíztoje felfordult l ó maga
belefuladl a Balatonba.
— Balatám-Füred — hazánk eme
legelső éa leglátogatottabb kies fürdője —
május 16-so adatik át a közönség használatán.
A Kisfaludy- gőzös május 15 tol fogva rendes
járását, vagyis naponkint kétszer vslé menetéi
s Balatonon, Siófok és Füred kösítt megkez
deni. A pünkösdi ünnepek alkalmával leezálli
tott áron kéjvonatok mennek Füredre. A fürdő
hely s jelen évben is látogatoltnsk ígérkezik,
miután a nyaralók kivétel nélkül s a vendég
lői szobák egy része már le van foglalva a
fürdő-évadra. A eavanyuvis, mely az idén
sokkal erősebb, így kellemesebb italu, mint s
mull évban, szintén nagy keletnek örvend, s
viszik a hazában mindenfelé. Az angolok egész
telepitréoyt alkottak, a kit&uőleg érzik magú
kat. A napokban érkezük Füredre az angol
főcoasul vitorlás hajója ia. Aa élénk s páratlan
gyógyerejü fürdőhely látogatására városunkból
it többen készülnek.
— Árverés Zalamegyében Zaálik Ven
del 399 frtra b. ingt. jan. 10. Ceapio. — Hajdú
Mihály 809 frtra b. ingt. juo. 15. Becteheiyen.
— Marton József 875 frtra b. ingt. májút 18.
Szigligeten. — Gáspár látván 390 frtra b. ingl.
jun. 25. Ormáadlakon. — Kovács János 351akkor támadják meg gonosz ellenségei; olyal módon, a milyet esze ágában sem volna- gondolni. Ilyen az ármányos élet Tudom, hogy el menekült a temmiházi! Elkeltett volna fogatnánk s a torvény sújtó kezébe áuzolgálnunk, hadd tudja meg mii lesz ilyesmit tenni.
— Eh hadd lelkem. Megvert* azt már agy is eleget az Isten!
II.
Egy rövidke hét múlva a boróka fenyőből készült cégér ali Makóbály ur egy jókora ládát, — vagy mint mai napzág tósa-gyökeres magyarsággal nevezik, .kisztni* t — készítetett.
A jól meggyalull láda elejére, vagy is a •tájára teher vasion volt apró szegekkel szegezve.
A járó kelők ugyancsak fel-fel tekingeitek, — különösen hatott szemeikre már távolról az a szokatlan valami oda fenn.
Ezelőtt, na végig ment valaki a bükkfa utczán, volt ia aa eszében figyelmét még Makóbázy ur korcsmájára is kiterjeszteni.
A régi ezégér olyan megszokott valami volt már, a mi bizony akárhogyan erőlködött ». — mint mondani szokás nemesinált „reklámot\', hahót. De mióta az ajtó fölé helyezték azt a nagy ládát, azóta önkény telenül izemébe boüott az embereknek. Akik csak messziről pillantottak meg, azokat a kíváncsiság elvesette od-S hogy hál mi uj van azon a ládám. Jó letz közelebbről megtekinteni.
Nem volt a oégyiz&gü láda oldalához erősen odaszögezett fehér váazoeyon pedig gyéb, mint ez a nagy czifra betűs felirat:

MA ÉS MINDEN NAP MŰKEDVELŐI MAGYAR ELŐADÁS
T A RT ATI K VÁRSZÓGI MIKLÓS DALT/.RSTJLATA
ÁLTAL. Kezdete 8 órakor.
A kik végig olvasták, ásóknak arczán meglátszott, hogy nem tartják hiábavaló erőlködésnek; nem tett reájok visszautasító benyo-lást a betűk jelentősége
Délután már a korcsmában is meglátszott a láda hatása.
A piros abroasos asztalok mellett itt is ott is tanakodtak, susogtak az emberek — néha hangosabban ia, a mint akarták volua, — gyan miféle előadás lesz as eale? Ki fog — vagy kik fognak játszani • Csinosak leszsok e a azinésznők? Milyenek lesznek a táoczos nők, lesz-e rajtok nézni való?
Ezt mind megkárdezgették Mekóbázy úrtól. Makóházy ur meg mindez kérdésre cssk zt mondta :
— Tessék az estére eljönni uraim, majd meggyőződhetnek. A belépti díj cssk 30 ke meny krajczár. Ennyit csak megérdemelnek ugy biszom a magyar szinétzet hívei.
Eljött az ezt, a ládába égő gyertyák té ettek.
Makóházy ar sem hitte volna, hogy aa bolondság oly feltűnést fog tenni ebbe a kis árosba.
A láda megtelte a magáét, most már caak színészeknek kellett összeszedii magukat

Készülődlek is, akár caak a király előtt kellene játasaaiok. Még a tagi is jól kiköszörülte a torkát egy kis tojásos sörrel, hogy annál jobbao végezhesse nagy aserepél
Nagy ur ám a sngó, azt mindenki tudhatja, mert a mint fütyül, ugy kell táoczolniok a aziaészeknek.
A vendéglő teljesen meglelt Ki evett, ki ivott, aki pedig épen se egyikei te másikat nem tette, as beszélt s színházi művészetről saját szája-ise szerint.
Nem sokára megkezdődött a játék vagyit a komédia.
Volt nevetét a ssakadiáig. Egyik ember jobban ölelgette magát oagy neveltében, mint maiik. Sokan még könnyeztek ia bele.
Olyan igazán víg históriákkal mulattatták a vendég közönséget a derék ssinéazek, hogy valóban megérdemelték a dicsérelet. Volt is ám újra! meg újra! kurjongaláa.
Hát mikor Hzederfalvy Ilon a rövid szoknyás tánezosoé lépett ki a dobogó deszkákra, skkor meg már majd kioésték as emberek a szemeiket Volt ia rajta nézni való, azt meg kell naki adni. Olyan helyre egy kis menyecske volt, hogy még as öreg urak ia neki lelkesültek a sok néaes alatt
Ugy •urgölt-torgott ax essemadta, hogy minden mozdulatát még az sem bírta szemmel kisérni, ki ugyancsak neki meresztette fürlté-zzí szemét.
Olyan taps követte a helyes tánczol. bogy szinlngy rengett bele a fal. Még azok is verdestek, csapdották össze csontos kezeiket, akik ugyancsak elmondották, még pedig nem

egyszer, hogy reájuk nézve már nincs mit tsp-solni az életben. Kezeiket ilyen furcsa munkára nem késztetik többé. Moti meg Hl van ni, ugyiincsak g) ors mozgásba hozták erre a kis bolondságra.
Később kilépett Várszegi Miklós a direk tor a „piacára" a rákesdte czifrázó zongora ki\' séret mellett:
,l?st a kia lányt moat kezdem caak szeretni" Annyira neki hevütt, lelkesült a nemes publikum a nóta csiklandozó hatáea alatt, nem szoríthatván magukba kifelé tolakodó tisztességei hsngukat, hanem sorba rákezdléz s folytatták is sz uiolsó hangig a azinéssssel együtt. Kiki ugy „stimelte* hangját, a hogy India, de azért nem szorította magába.
Még Irmácska is bele. bele eregette csengi kedves hsngját a chaoazba, a minek ki örOlt legjobban, mint Makóházyoé.
Mikor a víg nó\'a elhangzott, Irmácsks tovább találta toldani egy kicsit, erre olyas .halljuk a kedves kisasszonyt" kiáltás hso;-zotl el, bogy utóvégre aek nem akarás, meot«-getódzéa éa szerénykedettnek az lett a véf, bogy fel kellett mennie a kis színpadra a igen kellemes csengő hssgjávsl gyönyörködtetni a pudli — ó pardon — publikumot
Makóházy kedrlaUnul nézte a történea-dóket, sehogy sem tetszett oeki az s komédis Nem akart beleszólni, hadd legyet a vendégek nek kedve. Inkább kiment s teremből ssját szobájába.
(Folyt. következik.)

TEEHKILKNCZEDIK ÉVFOLYAM.

ZALAI KÖZLŐN T.

MAJCS16 4* Í880.Jrtr* b. ingl. máj. 18. Alaí Eíraöo. — Kaiier Anna fO azer frlrm b. ingt máj. 24. Zala-Egertzegen. — HorTáth Sailveazter 575 írtra b. iogt. jun. 26. Zala-Egsnaegan. — Söróa Ltjoue 800 frtra b. ingt. joo. 7. Kövaa-Kállán.
— Kroca MártOD 470 frlr. b. ingi. máj. 24.
Kuraaneczen. — Lakatot Iit?á« 480 trtrm b.
mgt. jun.. 16. Oltárcion. — Szabó látván 326
frtra b. ingt. jao. 12. Hajkon. — Landi Már
ton 602 frlr a b. ingtiuu. 16. Nnfrv-Kaaiaaán.
— Bognár Jónaf 726 frtra b. ingt Nagy-
Kanizaán. — V5ro* litván 956 frtra b. ingL
ju«. 12. Haheton. - M.gyaai Jo««f 1544 frtra
b. ingt. jun. 2. Balaton-Magyarodon. — Kiat
Ferenci 643 frtra b. ingt. jun. 15. P61án. —
Kolman Kati 447 frtra b. ingt. jun. 14. HaJio-
(00. Cseaztreg mesovároa 3110 frtra b.
korcamáltatáai joga jun B. Alaó-Lcndván. — Horváth Jánoa 25 exer frt b. ingt. jun. 26. Nagy Kaniuán. — Béda Píter 726 frtra b. ingt máj. 26. Nagy-Kannán. — Tóth Ferenci 1411 frtra ». ingt. jon. 12. Nagy Kaaizaán. — Pnacb Jánoa 1710 frtra b. ingt. jun. 10. Felai-Eóraön. — Porkoláb Sámuel 600 frtra b. ingt. JUD. 28. Mikefán. - Caák Andrá. 1856 frtra b. ingt. j«n. 10. Gyenee-Diáaon. — Gönci Jánoa 314 frtra b. ingt. jun 16. Vaspörön.
— Rövid hirek A honvéd lovaa ezre dek eKotul huizár, vagy dasidáa earedeknek neveztetnek. — A Virginia oaslrák hajó as atlanti óceánon elmerült. — Egy angol iróná 60 éves kora dacsára férjhes ment. — A maroi-váiárhelyi tanáca-jegyxó eaküTŐje nap-jáo agyon li\'tte magát. — Lagovácz diakovári kanonok megArult. — A Bouuiából haaatért Parma evedet Lembergben nagy ünnepélyen-

aiggel fogadUk. - Gróf Báaffy Mikloa fo-pohárnokmeaterre naveztelatt ki. — üláhornág királyiággá fog kikiilutni máj. 22-én. — A király i pár werdán este vjanautazott Beoabe.
— Bjjtn»rk hercieg bukáaa kozelsg. — Heladdi
faln fStdrt-ngea kővetkaiUbon a fekete tasger
•miién »talyedt. — ttlaa-Magyaroraságbol 12
eaer egyén vándorolt már ki Amerikába. —
Ai or»s. gaid. egylet 50 évei jnbilaenmán 6
felaégét Jótaef fohrg. kepviaejendi. - VUnoa
fbg. Boazniábaa teaz kSratat. — A •mgárntos 3
miniaeri palota fog építtetői. — Blandin pün-
köad napján kezdé meg eMadáaait Bndapeaten.
— Berkea Lajoa aenekara Londonba uersUte-
tett. - Aa idén eddig 15 hajó uilyedt A s
világtengereken. —
ki nyert t
Brtnn, máj. 12«a: 29, 83, 7S, 76, 7!.
Vegyes hírek.
— A vnprimi Keroinárinmot bezárták,
mivel a növendékek közt a typhui ijeazto mi
dőn terjedt el. A betegaeg rövid idő alatt oly
mérveket oltott, hogy az utóbbi napokban 22-eo
betegedtek meg.
— PtíSf Irtván végrendelete. A Bagy
koltí Scacaének végrendeletét, melyet halála
elolt egy pár nappal irt, — mint a Békém.
Köti. jelenti, — májú. 3-án hirdették ki hiva
talosan Zlinazky I.tráa, Petho JoW, Geiat
Gyula jelenlétében Szarvaaon a kir. járáabtrí-
aágnál. A megboldogult végrendeletében meg
emlékezett a hazai közintéiatekrúl ia. ingatlan
vagyonának, a déva-ványai 400 hold földnek

é> 3300 torint Ifikének hanonélveiete Peló6 litvánná, Gayhnffer Antónia aaazcwyt illeti haláláig, kivel nem élt, ki bálához lemmi vagyont iem hozott, mint «tt maga a végrea delkeao megjegyzi. — 3300 fgríat njéaek halála után egytnlA réaiben len felonUndo: - mag var tudományoi akadémia, Írói legély-egylet, paati iziaház nyugdij alapja, lüket-némák intézete éa a rokkant bonvédek aegély-alapja kOit A ványai birtokakat neje halála ntán Petőfi Károly ? két rákoe-kareatUiri nőrokona öröklik.. — S.üloi «• bátyjának (Petii Sándornak} arczképeit Srökli Orlay Soma nr, ki aaokat featette, hogy •zabadon rendelkeznék velők. A nagy kóltú kéziratait izekrénynyel együtt a parti moxeamnak hagyományozta. Véfül megjegyeszik, hagy gyomai basát ét többi ingóaágail bü ápolónőjére hagyta.
P»ptrs teletek.
— Ki aa «r a bitail ? gp hárfia 4pcn , fírjít páholta el i aánatu be aa anlal alá, a ad-d5n a nonuiia balépttt botsájiik i o.TMre mo«Já .Mi az 5rd5g, BÍt k«ret ott u aastal alatt ?" As antal alatt ierS aancoamt fai«l: .Mt KOM boaaá 1 ia or vigjok hiiwhin ? oda mehetek a hova akarok!-
— Ha (nai, ata kibeazelMk magiakat. Moa<
az ogrik aartsS a —^"^nih
— Na ja, penz«.
18 krigli >ert WoU ai| afrik it, svásik U • s fentirtaál tsbbet efj kakkot i«ai uóltak ag;-?araak.
— Boas idi jár, pajtái 1
— Daaogy, ni jaraak roaaaal.

? Napot akart aoadaai X or .Ejnye bek jo
| •« • papra morf*, biioavára vajr nilvorinai, tngj válantovia. Ker.k aig egy kapicáral
— Mem rif** f} aai«nkai n*jat tenmtrk,
ki rendkÍTll aa»y t«rm«n «1>»O0J Tolt. Síhin; n»p
•alva noz-zidja »tgaaztaliil akai fán, aonaá árki
,H«j, ssomtzéd arán! ooaek aagr Te»teaeg« »aa.\'
,lf«n\', <álatsolt a {ráasolo, aohajtva, .6 kittel
aefj »áaaát n;aa<ott.\'
- CzelaaarlUra .domáav BfJ koldu od>
állít otiry roanroaaa e,T ka. elí. Aliaan kín.p
TaUait. Saáaaloaitől efr taljuM jo oltóikat ,k»r-
aak neki adni. .Kononom *látaan >•• fogadaatom
•1" — .M-tbolondoltÁ\'?" — ,N« akarjanak kérem
C|é.«cn t5rkr« tenni Hin«n ha MT«» rjHa le».
rijtí-T>; ^kor kitól kk bbé
rijtí-T>; krajcaart
xakitól ui kapok tsbbé
Hlratelos pUcal árak
Kagj-Kaniuán, 1380. mája. 12 100 kUogTaai~)ával atáaiitra. Basa 11—.— 1J-— Ro*. 9-_»50. irpa 8—-«50. Zab 8-.-8SO. Kokoricaa 8-._-Bnifooja ?« — Bono —.—30-—. t lsen — — —28—. Bab —_.—J2.—. 8»iiia •—.-1 50 Sulna ?-.—1-20.
1 kilograaiiajáTal .sánitra.
Markakiu .93—56. SertMnu 60- . 8..-
•<»»a —.—18. DUanizsir —.—80. Tart. karvna —.-IS. FoghagTaa _._30. Czakor -_!Z*0.
Bor. — 1-J.i. Paprík. 80. Ssappan •-. M
1 litarjérel nánitra
O bor 32-48 kr. Vj bor 16 )» kr. Pák\'ak.
W kr. Kcsat 8 b. Kiadta:
FARKAS, ?. piacz koojTTeaetS.
Felelőé gerkectfi: Báttrl Lajt-

13 3E T ?3 S ElM
OLL SEIDLITZ - PORA.
Nyojtsunk kezet a szerencsének!
400,000 márka
lÓnyerrmÍDjt nyújt lt«ci»**C e*»tb«n, a fCfl|abll MflV P Ml*a, meiy m nkgu tUfBáUiy ÁtUl jiiib&kTjva (,* bi.to^U- v»o Kern tjj ter*-em«t ©ISt-ye »h1u«n áll. lif*ry níhiny hónaft
U-fgljíuft alait 7 sonuli^bsn 45,200 lyerontyidi ok. eU\' i. k i»or-
BOIÍM .Iá kell kcrűlnif, kuttük ulÁlkutik 400,000 frtii>i ^.,7^1*-míny, rí.ilcg pedig:
250,000 150,000 100,000 60,000 5(1,000. 40,000 30,000 25,0110 20.000 15,000
1 nyerem, á m.
1 nferem. á B.
1 D/erem, á m.
1 nyerem, i w
1 nyerem. Á m.
2 nKr.\'nv k m.
2 nyerp». A m.
f> nyerem, i- n».
2 nyerem, i no.
12,000
10,000
DU0O
5000
3000
2000
1000
5O0
3n0
.tb.
1 nvcrua. á m.
24 nverem. á a.
4 nv«rcm. á ..
52 ajerem á a.
68 .jo«. á a.
214 ujeren. á m.
5S1 nyma), á a
673 nyerem á m.
950 njt-rea á m.
25,160 ajerea. i a.
?tb.
A DyerempnyliaTÍ«oktervs««rinthÍT»UÍo»an i)ljipitt»tuk mef. A legköxelebbi *U0, ?* íllum Jtlul bnl.>«iintt oyerem^ny K kfivetkesó 5us<*gbe kerül:
miikm T»gy3frt 60 kr o.é. b. - - 1 » 75 • -

1 egéac«redetiaortjegraekáraeuk •
1 fél . . . - 3
1 negyed „ , . . 17,
V-J»mennyi megbiú. at 6«ueg elGlegi^ bekfltdéae f«gj [.o-UuUltínj mellett »*onnal és a leffiutffíobb (t<»ndd*t e««kí«ö1-tetik mindenki macit xz állaa caimerévfl ellátott eredeti sorsjegyet kapván tÓia»k keiélie*.
A mv>([Tendelespl.hr* a m**pkiTintatA birataloi terrwet^k díj nelkll meilekeltetaek, Miiodee haús után p«dig feUx61itáa mrU kfil kaldjQk rrKtveróinluwk a hivatalos bn-á»i jffysékeL
A D/erem^Dyek kifisetéfle niiadeukor poato*an »K állam >AUUá« «Mltett történik * ftlrftr kSrretlri. mefkfl1d««« r*fj ki*io*tr» érdeket tjeinknek Aotltria minden nagyobb piarcai a fennálló MtMkttt«UMÍlk alul ké»b«*.Uélhetik.
ídttkor kedre»elt a **emwe, »<>k át
VÜUlaUkBkBak í ,
tckiatelre. nyer*oienY köxött Kvakraa ax eltJt f5->jere»enjekiiek örvendvén a«, mint S50.0W», í?5,000, 150,000, »&*), 6O,Otvn, ki
4U.UUU »<fc. fiseUetlefc ki.
A* ily * leg»«ilárdabb alapos nyugT«i Tállalateái, elór*lit bat^Uf mindeofltt bistonUffical » IeCelénkel.h reuvételr« s.imit-batváa kéretik már a köieli niuáa niatt i« mtodeo tnegbiKáat i»inéi előbb, de miídene^Ue f fl KÁktt 31-1 ki elölt kö*T«-t lenül alultroU bankkáiboz intixoi.
Kaufmann & Simon,
tenk- ét valtt-Ozlet Ha-*Brjb«n,
beváaárláaa ea eladáaa mindennemű áUamkStvéojak, vaauli ráazváBvsk ea kSleaünsarsje^eknek.
U. i. koatönetünkef fejazve ki ezennel irántuok eddig lanoaiUitt bizalomért, felkérjük az uj kiseneláználi rrszvetelre, (Atörekveaiink ezeninl ti oda iraornland, min denkor ponton éa scilárd «olpálat által t<astelt érdekeltj^iok telin megaléWedéaét kiérdemelni. Fentebbiek.
(fű II 2-6)
; Ház eladás.
> A nagy-kanizaai fogrmnaainm közelében a Teloky
* utciáb.o egy jókarban levu bás, mely hét lakréazbil áll •
| évi bátbér fajéban 600 frtol jöv-delmea, a tulajdonoa elí-
l ayöa feltételek mellett azabad kéibúi örök áron eladja.
? BSvebberteaitéae lap iaerkeMto«!gé!>en nyerhelR. 75 1—1

Cstfcaea
Á bukott „a»frj egjeaOh hrittinix-esüit gyár" »« iUett úriáai raktár ..-u-i múlás kavetkextében. eftyt«er»ninrl x raktir riltnKtatáaa r~f U
?9" 75 ssánlókkai * becsáron alul u oladatik, "^p
tehát
7 frt 2ü kJ, Lehat D«D k. n-le u ctú*il.t*»» áru.k itt aevwett mav<«l«ülefr keaxttett éUtexS tárgy»k b 90 trtb* kertlt-k.
vig jáUllr* len -^|
váM knrtály kétíart^ [ 3 gyönyört caakor tálasa 3 mmíp tojá.Lartű 1 kiváló bora és cxitk«rt«rtú
1 thfasxQrA lerfinomabb f«jt*
2 h*táx>» termi antali Ttligit
C»»k
kapható « melyek el.^
W A tárgjak r«riér*egetkt 25 é
6 antaIikeaÍgeBJ<{anelpeDgóvél:6
6 »«I6di britt.-esflat rilla [
G kitűnő „ ,. etfcMŰ luwái
6 légiin. ,, „ káTét kanál
1 B*hé» ,, ., leTeanerrí
1 kttflnS „ ., tej«erö
6 finoman ké«itett xjándék táleca
48 darab dísztárgy
nx előlegei bekflldAae nellett, vagy n<-k add lg míg a kém let lart t*
Mind as iu megoeiesetf rsak 7 frt 25 krba kerti.
Megrendelések pedig utánvétellel ielj
Egyesült Br.tUnU-ezJ.st gyárraktár álUt Bécs, II. Untere DonauiitraMie 43.
Ba a tárgyak ne-m UlZk, akkor « nap aJatt visasa vétetnek.
^^ Száxakiian t-annak a kü>z3nct nyílvánitátok, aliiraérvények a leiaöltb weméljU«g«ktűi, a tá\'gjak űiKMBság*- ÍM J«>*áf*r«. voaatkoaálac, nelyek aaoab&a tér%aOfc niitt n«a igtatkatAfc We, de irodánkban megtekiathitők. "^
^^ I.juniaitátok védett a c«i»et jól megfessék jegyessi,
ea ai iítüxára júl rigyáiaL ^^ í7fi ! 8)
(Ssat
P» minden itadiaraában o\\y aok DÚÍ bajnak okoiója fehér foljáNban izentedjknek küldők egj ártatlan, ir>k .zároo. életben kitünú jónak bitonyuit itert. Nem befecaken<lezéa, Mm i. bevenni való, hanem <tgy egjazorü lénjelmea eljáráa, melj ezen alkalmatlan gjengitA núi baj: le|;felj-bb 10 nap alatt biztoaan mr(r izQnteti. Számoa eliimerd levél bizonyítja n Unyt —
Titoktartái bitloiittatik. 3 ftrt utámvétellel.
C.im : okle»elea gyé(rvaa«réa« : 77 1—\'
Wots Alajos Brassóban.
Ktttt&
„.-MarTas- szálloda azinháztermében ma pínkötid-tasaraap
é« bolnap piinkósd hétfÓD rendkirüli nagj előadás tárta-
tik a rilághlri " "—
NISS WANDA
egyetértve a tsniikirálylyal
MR FRANKLOFF
álul a londoni kristilvpalotából.
t\\ tinM i lalrataszoL Kezáele t min.

p aokssorotltott rségem
Csak akkor valódi, Lm fÜTJgZl
lenyomva.
30 ér ÍU a legtöbb sikerek mellett fennáll mÍDdennr>ma fVMltr
tMtoftifefc ét métzttei ?fcattttytfc, (mint étvágyhiány. himomiin, vér
?tl«|«S é- aruyer cl Un Külüi<5*eu o!y egyéneknek ajánlí*, kik ftJO el-t. mi\'.dcit folytatnak
yn
Egy lepecsételt eredeti dttez ára. I frt. o é.
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL,
? A legmrebithat^bb i\\n*rt+ly%f> s.ere a szeovnil^
| miijil*ii beliö í< külső Kjulladásaal, a leg\'i">b!i t>*-U*R)*ó|r ell* n, min detaB^nQ >«l>c«tilésck, fej-, fül- és i\'ugfájás régi .érvek c« nyílt s«b<-k-rikrekelyek. tlaaSk, sxemf^mlladáa, niodeBBeBQ bénnlán ei sérMéi kll<, tk. ellen
Üvegekben használati utasitástaJ együtt 80 kr. t. e.
Hal-májoiaj.
Krohnl és társától Bergenben
K»e» halni*) x»iro)*j valamennyi, a kereskedeleH-bpa «16furdal fuj kr.xr.tt mt e^rtJült. mely orroti cxelukr. kannálhste
|ra egy üvegnek naszoálati utasítással I frt t é,
Fő ilillltii
Moll A. gyiigvszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Béén
Turhlanbetl.
Raktár a* áll.m minden hiraíTM fj6f juertaráhan vkfj fQmer Raktár nélküli b«lj.«g-ekb eo miKanPf/éitek aa^yohli fUU áldéb ílk
| r
A t. az ko.3n.ee kér.tik n.tározotun Holl-UI. kénítaiiajt raadrlni i-a r.ak olvasókat vlforadoi, melyek tájit ovjegyem «> ^áir. mmal vua.k ellitv.
Baktárak: Unfy Kaabaa Prá(«r Bála uirjn. llela. J. rjri>v Bol«>tib«r|r Farenr. Feavelhofer Jóuaf Ro.enfeld A<iolT. — Zala-E|aruB|
Gjifji , ,í,nt lílekhM-. - Baroi Uomrr 8 Caaktmya <ir,nr.
L. v ftrógjHXeréas Katiavar K»ha J- BahArttir Kálm. %J^f.\'j Tli
(rjA>rj Knaraneia WetB «. rj»O Ktaiai Cucinotir. I.,
Kiltta! In UJ,.„ líiltlrelySchle f»r A Vún\'h K airzM*. Jiii. Záfrák Terklit Ki-r,nc« SJ\'ífV M,i::h.rl. S. Ir:>lma«h..7
CT.J Aad. aj«<j (9tU
Hirdetmény. A .szombathelyi légszeszvíiagitásitársvlat*
ajánlja kátrány (Theer) készletét
1 frt S0 fcrért métermázsájit.
Megrendelések vidékről közvetlen a társulat igazgatósá
gához intézendók. n 1 •
AZ IGAZGATÓSÁG,

TIZENKILBHCZEDIK EVFOLYAK

Z A t A 1 KÖZLÖNY

16-im 1880.

I R DCsaládi csokoládénk
<«ak akkor valódi, ha
alálranakon klvtl
van al-
Ára a jtS~ BinSaéi B . fisom . . onomabb
Zongora. TÁRCSA
Egy Pikolo zongora (Slutzflugel) fekete keresithnrokkal] v....„,„,„, ^^M, áili * „,»,„ti ,.,máiio»á.t6i c-k 4 tri
amerikai dupla KCálával egészen UJ találmány CS. kir. táiolaághu aa oaauák-slaje.-magyar határuélpn Vastanalau
kitüntetve, megtekinthető, eladásra kiállítva 5 évi jót- "\'"\' állással és 1 évi hangolással eladandó
(7o3-3, Wogrincsics János
zongorakészitönél Teleki atcza 39. te.
Tőzsdei műveletek
„Leltha" bankház által Béea, HeMetuckma Nr. I.
a) caak kartáMt vaaitaaaal aadMt (50110 fni,
ttrj.d.i emilkedS \'agy t»Skkenö árfolyam aapríoti műveletekért 10 —30 frt díjontalak):
b) akár eaMKfaM akar «t*tkaa at árfolyam :
t-i >• «rlékaa»lrak letétben larláanáj, atig aaok
haszonnal Icgombolitliatok.
ea pvapaj: N7er6uked«.l vtaáruUok asooaal tnofctarUawl MakusAnatnak. Tirut Illetek (1CKX1 fit ettíkpapinacsopin 16—(0 frt födóaet kell.)
?aT- Jataiek eaak So kr fjaj
Kain áhalunk mpg«-«d-it ra m.gked«.lt mid koretéb a raaknem ralam.\'nnyj a toz.Jci jegyaékben foglalt értékpapírokra
e.akozluitk üll.tekot KlMbb kaa«pAn>lM6«et aaüiaégea.
A csáai. kir.
oeltr, magy.
« letjkiseMt nyeremény etérésénét vr*zt*-Atg1i>li m<T7«rví*rt
Eg&z évre a jutalék 15 krtó) följebb.
A lefkiaibb ayerMaé.y •lertMÚI 5\'iO fnl| Urtaalttatik.
Kzrn -vwaifK^vttvrtk, l.irt..kofcok, takart-koa >k Í-* uSkepfuie-<rk résaére fölötte fontos intézmény, melynek léteaftleae folyláu a ?ijt-í i-n a köaftti^pg rescérSI egyaránt pliameréat nyertünk, nentset-Kaadaaági t?.»u,pnnthol ia el?nynyel bir é* a jelentékeny eiőnynk-.\'?« , batárojtatokat ? illetőleg utalónk kin-erita\' tervesetflnkre.
\'"J««J«*. értékpapírok éa pénsügyi
zacd*Jt«gi t-r.iekek lapja, inin^enkin^k ingyen bementve adatnak. Égyi\'9 saiaok mindenféle kóluég nélkül küldetnek.
Minden guudolk*ló kiaHáe.tk, veaateaéayk Ktb. viaazapólláaa ni. m. kibáaaaitáH. aggok éa gyermekek gondo»kodáaál) tárgyazo i-sikk.orosatra különösen Dgy.-lmPxtetUnk.
Cs. i. állami, magán és ülf. sorsjegyek.;; ;g,ik!«""Tgy""^
™^.^"™^~^^~" "~™^~ portokban.
Is. k. osztr.-magyar járadék. <?) m.raékeit előleg <a a ? hat.k kamatláb máUrtti
d) raekéiy havi réaaletek-
teajobb eHbalyezéa tskarálraiafc Tétzére. bcoj torWaatéa meliett.
Vidéki megreaKleléiek, valamint minden »álto UaUlt... vágit
inegrendnleitek L-lkiimn^ret-sen teljeaittetnek TervexeUk . dij
siahályok Hl. kAas.étgel íingven bérm«it<rt\'| küldetnek meg
Szüi.1 lígek képT\'u..l."»éget nyornek. ( 5» 3 6)
RŰMERBAD
(a tteieri Gastem)
fürdóidény megnyitása f. é. május 1 én.
A dílí vwpályin (a gyonronatul Réentr*! H óa fel,
Trie«tt?l 6 óra.) ígeu eröo akrathoUrek 30—3l*->c. napoDkinti
:«(KM) kó ii kölóő htál köé á id
, Utaile*, gyengetég, női betegWgek,
sok, mt-gTenfllt cxiiadok, ir.fr*<Mt hnrnt, r*ont *« igf ?th. Nagy ríxtir, elf^am kiállított aj kfllBn márvány- én kád fflrdSk, kénynlmo* lakájok, a leeláto(r«totUhh haraiii Urtomány, hoiizii Amiékdim sAutÚTetc. ujnnan ^pOtt tnügas ivó Tti-forráa-Teznték. Párdfforvia 0f Mtyrlwfw H , mdntToa lUcsbA.. (Ukáa april T^(iéiB Réra, I. K mg.-. »ira»*e 13) Kimeriir. elfiiralok, ár-j"(ty«\'k\'k iagy*>n óa hérnintv? küMitnak &
fQrdő-igazgatós&g által
Römerbad,
Egy nőtlen ispán,
a ki teljes Képzettséggel bir magán-gazdaság vezetésre, az a!só-páhoki bérgazdaságra (Keszthely városa közelében) felfogadtatik. Évi fizetés 400 frt, teljes ellátás és lakással. Ajánlatok az eredeti bizonyítványokkal ellátva intézendók májas hó végéig
Günsberger Lázárhoz,
Bogláron.
(?S 2-3)

minden csomagon fenti
még exen Tédj«gj
kalmaiva.
papirban 1 M M) kr.
rósaacain . 1 , 70 ,
•Old . 1 . 80 .
Adotf és
(67 4-*)
KI6M arak kereskedésében.
Keskeny
utifÍMiiellczukorkák,
a tftdó én mell bajok, köhögés, rojtókÖhögéH, rek«dtoég éa tfldóhnmt blxt*8 gyógjsxerei.
javára terpntrU megheraalhAtl^n kf«kci.y utiflS
a*on mir estiig fel u--m dwÍtélt titkot logUlj*
i ^ l*5 r»nd»*r
j
*korlá«iT»1 ax íll^tS b t mindea tekintetWn
g
Mintán gyártmái.) unknal a us ká)r és kMkcny ntii51»*l tm»t« »«gjö líkrÖl kextHltoiHtuk, kö(«nü« így el cm b« ajinljnk bal"*ágilag hejt>g]r««tt T.-úk m«jt cuk exak Íg«»oljáJi annak
Slid Vi
7 batáa
gj j
Scliinidt Victor & fiai.
cs. tir. mi. inmú Bécs, Wieiea: ilteeiasse 48.
?i I tikatalja ára 30 kr. ™
Kapbuiik ; Prmgrr Búia gjucjt. U«lu)t J. a;)óajrl. N.-Katiiaaáil, Káli-vo4a J. Lelfiayea. Kia A gji\'tgysat. A.-l.endváit, l)o:n«r Kaj vat- *t rtl>zerkareak«,l^aibt>a Sameghen, W«rli H K)i>icy>zl. K»piotic.<Án, i4Sab Moa«lt Kj Vuvaron, Hnlló.y Jöaa«r K Ry^yaZi Zala Kgír.i.g n B-f g«r V.ir (Roaoa;;) Ss.U Siaoa (Itala Sí ,»harhHy
a nemi as"rv>*k betPgnngi\'ibpn, idegbajok
ban, ugytiiinu. férfiak tt nSkn.l elofotdnlit v^rneeény.énben. —t kitiné
ée liebizonyalt gyóg) l.atáittal hir. A már l*t«-iett laksaobák letemeaea
aaaporitattak, mel\\rk Pgéaa aj éa ili.aea biitoraattal lettek ellntra.
laki! n iavlayrá megreodelé«k a fardő tgaa..até>ágiIin inléaeodS
Fird* arvaa: Dr Taaatai — Aa illet.\', röpirat miaéen k»ny»koreak
oéül.en kapbatn. 61 4—5
WV Ax irad május 17 fn kezdődik. **?
k GYÓGYFÜRDŐ IG.ZG»TÓS»S*.
felsége
• Ml U\'ily, •egMlLaitjt. állal adatu H«V 1ÍM> ÍV«ro. urnák
ni.li.r, i,.,t, aa éréket ai * aialata klvwut|ak*l ?)•? aaaiiri •M4«. ,tt- >rr i>K-r. ik - k.r.Ti r-n.l-l-t, .iriMMii itoan taUaa a kálid t Haf ma «alatakl»a.ataal aiyartata láraaj. it •
Haft* iaaM i*rit.tk, u.É»ar. «íall.t..j.\\ azAutoa ••nrofiai !?"• hatalmtiiiak R^cabt n, Brinapratr\\>it« 8
Köszönetnyilvánítás.
UulerhoinzftDtlorf Tekintetül nr <
Kíratti aiiTra miníl (Mbbi Vnl.Un\'t 7\'|, Kilo Hoff J«-nns Wio nalata-aa^aa-i^ai-chnenladejáhAI. mintlin^v nőm exjn
• r&sitS Hoí Jino.-fíl. malau-najéaaarni-rbu<uilá.l>tiil •réanai.
ftU f«ntaj^ja ía Abb^l «1.
Satnail Aatal, ortlrx, ITntararinsentlorf, |mkta Hf>h*nalatlt. MnrvKoraaA|F.
59
Braila frV»nánia)
HaV laaat araak Ptcifcoa
Rérpk minél előbb 13 ,>alac«k H..tT Jánoa-féle maUu-
-g\'nzupgi sltrt éa 3 momag kék papiro han) nyákold.; a ell-
?ankorkát. minthogy non hfllgyck. kiknek a Hoff János féle
-•- ? ??• .a e nelknl " \'
napnk a«in Irnn !«rfl»ttí A. BIAI lé
tek Itianyiba l
007
•«*aaa«gi nak. vafr/ia
Mii; tiaatolatt/\'l
An a H. ff-t*l« maliu-k»asitm«nrn«.k
U i
anlata Uvant aümaal atr Láda *• ptitokkal: 6 palaexk
p
»40 tr., II. 1 So frt, ía) _ Maláta Cn- ia kapkaU.) - K,- najMt ?aMtaklva- . — Efy «lkéailtatt
aaaai • ? kiléatlk
382 frt, 1:1 palai-rk 7 j6 frt 2S palaczk US0 frt 53 palánk
!no frt — 1, kilo saláta ekaiul tt I ~ — - -
I caamac t" kr. (,,- é ((.caidHiplaló aialáhla 1 a»«)rric 1 frl, nirraaintéa «) kr
it fli M k 2 (
r
2 (ariataa
kr.
?attta l aiat
| , St
a Mtaaf v*«yii, RataatM la.
y
y A
Raktárak Maiy Kuizua RaMa*ar| •> WalHaek, Str
KMrt A 0 Mf *RtM l
«• Uala,
III. I frt. (Nag)i.bb r odelfat.él l-engi
kwfea I caamaa; tn kr. (.\',, éa \'/, rult
1 frt.

Legf«l«3bb meghaf^ia folytán ámennel magindJttaük a
VIII. MAGY. KIR^ÁLLAMSORSJÁTtfK, I
Ó C8Á8ZÁRI É8 APOSTOLI KIKÁLYI FKLSÉCtóliEK
IIK M oaMXr bH K-arol kaB I
egy harmad-, Ta^Tta V* rimbi n ? borrit omáfoi tíbolyJa iaTar
a fenmarado kélhartna.trétabő] CRJ harmad- Tagyia */\' rinh«a
fianwi .Mária\' ugyosfllet segélyí*«iaér«, Va ré«sb n p«oi( a
kir. vagyontaian hinUnlnokok Ö«f«Éjy«i és irráának el
alakiUnáó aiap-, vAgre nintéB \'/» rés«ben gjAfy kOKr««zélyu elmebetegek Márnára Mafjarorixácon
ápolda jarára fof fordíitator.
E Roraj&iék ÖtaxM-, 5237-ben m«fáUapttott nyereményei ai alább
k5r«tke«Í játékterr tterint
QIO.OOO rox-Hatara. rumnak
1 f5ny«r 80.000 forinttal
2 . 10000 fon.tUJ, 5WB. SfO.OÍX) frJ
S nyer. SOUO , » 9.000 .
7 . 1.500 . 10.500 .
10
500
5.iK»
1
fSnyar.

1.V00O rorintUl

3
nyer.
5 0OI) foriolUI,
Saaz. tóOUO Irt.
1
3

2.000 .
6000 „


7

í.ono .
Í.OnO „


ÜO

íoo
„ S.fOO „
ff
150

60
7.500 „

roon
aer ny
10
sa.noo „

A húzón vúunaronhatUinnl 18SO futitu 24-tn t&rttmik. Egy aorsjegy ára 2 frttal o. é. van megáUapitva.
St>r.jegyek kaplixtdk: a l..tloigajLgat4»Ági ál Budapeatan cPestk fSvámhaa, félemelet); valanaanyt lottó-, BO éa adóbiTabtlaál; a noatabÍTataiaál, éa minden vároaban P* neveaeteaebb
>ely.pgl>pn felállitott egyéb .orijpgyárnló
?agy. kir. latiwgazgatóúg
-?*! í,i mí,y. ],.. 15 én.
IWIOtUalZ A.
dijulaUk
Mindenkinek ajándéfeozxuk
lOk^rtb Ukkt it ké Uí kál
j
Ukrnakat, mint kém, vUía, e* kanál.
Nüno\'Ai knvelk.-xl^tien a Df>m r«g bukoU QKfy briuauia* ttiiltt KyirU*n Mxon m<t|(haf(7a-U kantnk, mindan K gyintnkba* ftli.Ull.iL,\'. Urittaota oaQal IÁrtrak a mtmkaámak O-fT^I r*.
aldia* aiolIaU rat; |Mdi|r ntin\'étalla)
cink .? frl HJf kr, Ciint a TÍtflArnak n<>« rlT»izt4a« ADgoloA
•sÁKbi.l B^%l.f É« »«y raekéiy r^aat aaániitva a munkának, kapr
hatja minilfnkt a hnmiknzíí nrittaiiia-eznat-Atk<ttff-tirgrakat ^
im«mpl, r-, m-\\f ii darab leirirrjitjaaebb i«rrjb4| áll \'
WW ingyen: \'W
• .l\'l. kitanS jo autaü-kat BriUnia -.a.tnytl i.ralédi angol
»f)ata^«e) }>PIIKIVPÍ. \'i . legnnomaltb rllük Británia italltah.\'il rgy Jrbl.au
« . ueliáz Briii, i. i.ali.t avikaaal
6 . OiiUnia. tiüat kAvrákauál Irgjobb ntis3aég. :
2i ilrli ftaaBaparn 24 drh. ai*)yii«k elAbhi ara 16 frt Tolt, maa|
mlnil a ti drb. összesen csak 395 frt, •
MinJ aa^n 24 ilrb. .t lt*»^lDom*bb BriUnia fzdstbftl raniaí\'
kt*azitT« mfljr cgj*. fali a viláffOn lét»x«odó érc, ra«ly orfikké f«ba%
m\\rai1 i-n a val.í.li t>aa«tül Jl) 4vi bftaxualat atáa sara kDISaibóabatC
m-e, miért )étal>a laaz. |
Oaim <4 \'<c}r«tluli rendttl^ai boly a em. kir. osatrAji aMgjar ?
tirnaoknak. v
BUu & Kaim, Wien, I. Rlisabcthstrasse Nr. 6.
?f Ha tjirgyak nam illők. vi*aa« ka/rf* a pénxt a tárffjf<lj$
Vnatii/m riKaakaiiUiiiniL ?«? 2! lll-u
FERENCZ JÓZSEF
KESERÜViZ-FORRAS
I lafaatataMab vana
?yi knarivli kizitt T DITKO W ? >"iy»ty*aaait taaára. Erbufaakt*. „Se«
IJCUUC VV . „,,, kelletlen nellékbaláii ba nag^M adagban Tétetik. Sőt még oly eeeukbm ia, bol » bélnyákhártya iagatoO, ? via fájdalom uélkQli aaékletétet okoaou.\'\' Rrlangen 1879
ta.tr ia UT. taaúus Ba*V antaa, ,.Ko^..i*« >< álul
tanik ki, hojj nykéo km-rt, aem kallaaaetJaa irt 4a hogy még liea.
axabbhaaaiullatDtin Mm aavarja megaa étrágyat és eméaztéfit Bppat 181^-
Dr. Korányi Frigyes,
**?*\' ?• • Szt. RékaiMikartU
vétethetik ea a ti.bln htiHai riaekhea aránylag kerpaebb aienoyiaégbaa ia rTilebb itló »JaU boa kedveao eTe,lmányt l«tr^ Bp«.t W77.
Dr. Kiss Nándor, LJSür„vJ?
tűnt kötött ke Iámra iso jaltis batáaa álul tusik ki : gyomor éa bílka mUil, ?ieeTf,|I.oU aiekr-kedéitnrl. alhui •irl^nrá"nál, ralamiot rerto-Inláaoknál, ar.i.yírníl etTágyUlanaágnál 8tb.u Bpt-at 1878
g*
Dr. Bamberger Henrik, ÍS
iaalib haainálatnál linc-. semmiféle kirtis halii» " lléca. 1S77
Dr. Meynerth Th. SJ„.
fok éa ások kimél.te. hataaa álul e ktiroda eg) bevágó bereor k9Jtr aeteinél gjakran fontos oki jaralntnak felelnek m af.« B*ea 1879. ^
~: EZN T|] kaaaata mindet, gyógyszertár «a fotaeríru kprelkalés (941 6 6) bea ??• a forráaigaagaloaágvál Bndapntra

Nagy-K»Bi«in, nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.

\' 1880. najus 804a.


Jg (41 in* . aapad a*re .
in
A Uf
HJraetaask
1 4 ea«á>o> patitaorhap JY.aaaosaanrC B oúnlai. ?\'e»re«fci Mrerl & kr j< NTILTTtiKrliUl .aemakatil 10 krirl «a-
nuak M
f íincnari Illeték minden
TM klHeteairt k«l«»f
90 kr ÍMtaedo |
UtnamHla lirstat. e»ak katMail muukalnr-..kt.51 fogadUtuak . I |
áairatok
kaidéinak.
áUaláaoa
E
ZALAI KÖZLÖM
OELONY
alább: .ZALABOMOOTI
N.-KMhnmvirm fc#lyfc-téia«*mii, „n.-kaalzsaj önk. t«ioltó-«gjlft«, a „B.-kaaiuai kcroakf\'df.lnii a Iparbank-, „a.-kaBixaai takaríknéaitár", a
Mtot", a .n.-kMiuwl kja««el.»i.v»,lí ttjtmUif, a „magy-auiiaaj UaiU önsígélyió szövetkezaf, a .J.pronl kM-mkoefelal • ln.rkai.ara n.\'kajiiiaai kaivála>«tmaava« a tgbb
j
Heteiiklnt kétszer, vasárnap- s csutörlükún ineá)eleüő vegyes tartalmú lap.
naewel éa láraal iurjM&let kttnUioa *-—""- \'

Zalamegye blMt
Lapunk 39-ik számában a megyei közgyűlésről hozott rövid értesitésünkben igértflk, bog; a megyei alispiní jelentés közlésével a gyűlés további folyamáról tisztelt olvasóinkat értesíteni fogjuk, azonban az alispáni jelentést mind ezideig nem kaptak meg, így eddig közölhető nem volt eltekintve ettől, következőket tudatjuk:
Az alispáni jelentés felolvutatása útin els6 sorban Horváth Mór a gyűlés teljes tetszése között a jelentés tudomásul vétele mellett alispán árnak s általa az egész megyei tiszti karnak tevékenységükért elismerést szavazandó indítványt tón, mi is közhelyesléssel fogadtatván, jegyzőkönyvileg köszönet szavaztatott.
Ezt követte az üresedésbe jött III. aljegyzői állomás betöltése, pályáztak Ter-sánezky Ödön, Fitos Márton és Merkly Antal; mintán 20 képviselő névszerinti szavazást kért, megtörtönvén Tersánczky Ödön 33 szótöbbséggel jegyzőnek elvi lasztatott; ezt követte a pacsai szolgabi-róságnál üresedésbe jött helyettes szolga-birói áUláa rmilHUrr-, hol i« • oao»t»r<i h»-lyettes Soós Károly és Botka Ferencz pályáztak, itt ismét névszerinti szavazás történvén, 34 szavazat többséggel Botka Ferencz választatott meg.
Érdekes volt azon bizottsági tagok, nevezetesen Novak Ferencz bizottsági tag nr felszólalása, mely a megyei alapítva nyok mikénti kezelése tárgyában hozatott fel, különösen a nemesi pénztár kezeiése tárgyában és ennek számadata, melyhez hozzá szóltak Glavina, mint az alapítványok kezelésére kiküldött bizottság elnöke erős érvekkel utasította vissza a kételyekot,

mert a nemesi pénztár alapja — úgymond — nem mint közalap tekinthető, nert ax a volt nemesek hazafias adományából keletkezvén, az a változott viszonyoknál fogva közvagyont nem képezhet, mint ilyen jogi természetű tulajdon vagyon a közgyűlés hatáskörébe annál kevésbé vonható, mert az 1861. évben alakult bizottság álul szervezett szabályrendeletnél fogva megválasztott állandó bizottság maga magát egészítvén ki, számadásait minden évben lezárva mint a nemesi osztály kiküldötte, ezt nyilvánosan vezetve, mindenkor bárki által is betekinthető, de a többi alapokról vezetett számadásaival évenkint a magas belügyministermmot is számadásainak az alispáni hivatal utjáni beterjesztésével értesiti.
Skublics László bizottsági tag mindezzel meg nem elégedve, követelte, hogy az alapítványi számadások a megye közgyűlése elé terjesztendők, elvégre is Novak Ferencz bizottsági Ug urnák újbóli felszólalása, valamint Glavina Lajos ur fel világositó nyilatkozata, agy alispán urnák
ftt haráenc íruU^l.il . tíWarKlía .
szabályos eljárásról győződvén meg, a gyűlés napirendre tért, Páli János azon felszólalásával, hogy a községek hátralevő aiáma^foB\' is elvégre tisztába hozatván, valahára a megye e téren is haladást nyerjen el, mire alispán ur felelve, meggyőzte a bizottságot, hogy a megyének előző hatirozaUhoc képest azon örvendetes eljárást konstatálhatja, hogy a hátralékos számadások már nagyobbrészt beadattak és azok elintéztettek, és hogy a hátralékokra nézve is a kellő intézkedések megtétetvén — tudomásai vétetett. —

Miután az idő előre haladt a
választott tisztviselők a hivatalos esküt letették, ezzel következett a pót tárgysorozat felolvasása, melynek végeztével az ülés lú-ére befejeztél vén, a főispán a 11-iki ülést 9 órára kitűzve, szétoszlott.
Másnap az ülés 9\'/, órakor megnyittatván, mindenek előtt a múlt olés jegyzőkönyve olvastatott fel, mely jegyzőkönyv bárha, Skablics László bizottsági tag ur felszólalt, hogy mind a főher-czeg Rudolf ó fensége eljegyzése érdemében tett indítvány folytán jegyzőkönyvbe tett Novak Ferencz indítványozó ur, mind pedig Svastits Benő urnák szavazott elismervény folytán Horváth Mór bizottsági Ug neve hagyattassék ki, miután pedig mind két indítvány fontosságinál fogva megérdemli, hogy az azt tevók nevének kitüntetésével jöjjön a jegyzőkönyvbe, helyesléssel találkozott, a jegyzőkönyv minden msgjegyzés és javítás nélkül hitelesíttetett; ezt követte a katona beszállásolás pótlása folytán teendő intézkedés.
érdekében a kölcsönös érdekek minél inkább megóvasaanak a megye már előzőleg bizottságot kfiMött ki az adatok hűséges összeállítása érdekében, mely bizottság már a tárgyalási székhelyeken megállapította azon irány elveket, melyek alapján a beszállasolásból folyó pót-adó kivetése eszközölhető, mely bizottsági munkálat az állandó választmány álul beható Unacskozmány alá vétetvén javaslatba hozatott, hogy egy beszállások katona vagy honvéd után 10 kr, egy ló után 6 kr. pótlék lesz fizetendő, e tárgy

ban több eMrirM WiKuiéu fotostal** Plihál Ferencz, Eperjesay Sándor, Páli János, Kováts János, Isoó Alajos és többek, végre a fentebb irt vagy is az állandó választmány álul tett módosit-tás fogadtatott el ugy, hogy a pótlandó összeg a folyó év II-dik felére lesz kivetendő és befizetendő.
Ezt követte a kaszárnya építés ügye, melyben szinte több bizottsági Ug felszólalt, és mivel a megye a kaszárnyák felállítását magára nem vállalja, - alispán nr a már előbb kiküldött bizottsággal együtt kiküldettek azzal, hogy az építkezés tárgyában a községek vagy netán i egyesek óhajai meghallgatásával adjanak veteményes jelentest a megyének, bogy igy a felajánlandó segélyezés tárgyában a közgyűlés tőrvényszabU jogkörében intézkedhessek.
Balaton-Füred vidékének szándokolt elszakitása is e gyűlésben tárgyalutván, miután az állandó választmány javaslata is oda járult, hogy mindaddig, mig az ország többi megyei a hely viszonyainál
bl?ouságtmug~iáalo1allk folytál az"-ff landó választmány határozata, bogy a megye bizottsága egyetlen talpalatnyi föld elszakitásába sem fog beleegyezni, lelkesedéssel fogadtatott el.
Kis- és Nagy-Kanizsa egyesüléséről tett eljárás felolvasUtván, e két városnak egyesülése közelismeréssel fogadtatott, az iratoknak a magas belügyi ministeriumhoz leendő felterjesztése határozutott eL
Zalamegye közönsége, hogy Széchenyi István a legnagyobb magyar iránt kegyelete adóját minél inkább leróvh&ssa, aTÁRCZA.
Mt lelt jahásx ...
Mi Ml juháas báron nígj nap ota? ! Furulyádon caak ugj iir a nóta A lelkem la orr •) borul ríJ\'-Mintha aiak a temetíbe" járna.
Bi» aUakor rigao aiáUt ál a tájon 8 repkedett, mim k>a madár u ágoa lóit meg, mórt meg olj ?lomom Reaaket aa et>> Tideken által.
S aaeratSdert? \' sohse bosulj írté! Hiaa\' b» miaDkk tiillt • kobelir*, M«fsir*t mig, aiat a bugö f«r!«... N«B H7 "a*1) **** ls Taa m^r *rre
Aa igu, ••fj ily«o »olta» *« U, D« u iiaok bítíeo maradt m>(ia, S oda bafjtam a hOteUo Isiket, Akadt tsáa ia, nir U, ha kellett.
Koat a caalTa n*f máig ia binja, D. lujaba mwa Ubb gondom rija... Tmttaa 4^ kofT aa l«a majd a rag«, Bőgj k«. ,aa íog lakolui aru.
Soaaa apadj, kaaaragj alatta! Majd mej bánja aaaa liuoadu . Magoaókolaa, laaaaaor nag<(lala«, Bog7 ba anayt bátorafcga laona.
WlBOSHALMI GTÜLA.

Makóháíyék.
_ Ell>eaaélaa. -
Irta:
(Fol/Utia.)
Lám, Itm. milyen haragowk mdnak laoni asek a papnakik, még ilyoamiérl ia kiások haragudai. Hja, Makóhiaj ur a h*ragna papmkak kőiül val<5 volt. A hol haragudni való volt, ott nem mulaaatotta est tenni. De afesflk csak, mit cainilnak a nagy Ürömben Hadd haragudjak magiban aUkóbáa; or.
Lim mi\\y gjoraan teremtenek muvéaa-nőL Milyen hamar felkapták a kia hamist.
Examenkor Hm dobogott oly erősen aaivecakeje, unt noaL Ucj trílUsott caeegí hangjával akar agy paoairU.
Várasögi sem roll ám eulatt tétlen. Ha-oar kigondolt égj d«rabooaká^ meg pedig •gr, hogy Irmácaka majd eaare aem Tette, hogy vasán koroédiásik. Leven a hoaasu Merepe aa, hogj majd igent, majd nemet kellett mondania, mikor egyet egyet intett a augo »«.• Bl a ?eveatek aa uj darabot efjhwguaa »S«" ifreo\'aek.
* . *
Másnap a kit Tárosban ugy elterjedt an-aak a hire, hogy milyen jól lehet moat BaaUtBi Mskóhásy nr korcsmájában, milyen kedves frmáeaka hangjával együtt, milyen Bgyaa ko médiások játatanak, akár oa»k valamely* wornyü, borsasato, egbekiájtí, saÍTriailo, haj-mereaiU, hallatlan újdonság
Másnap estere meg többen, harmad éa ?egyed aap meg már annyian látogatták, bogy »áV arról gondolkedott Makoháay nr, hogy jo leas aa egyik falat áltöretai.

Hatod napra már nem csak terv, hanem már kivitel it volt aa elhatároaáa. Egy jókora saobával nagyobbodoU a helyiség, a aeaoter. A kerek aaatalok asáma pedig epén hattal aaa-porodolt.
BUaake is leheteU ám Makoháaj\' ur, mert tágas helyiseget nem caak kösAnaegea vendégek látogatták, hanem nagyobb urak is.
Hja, mire nem képes egy cainoa tán-csoano! —
SaederfaUy kiaaasaony olyan volt akár egy jókora mágnes.
Jobban még es sem ronsa ma^áhos s va* aat, mint a kaeseroa aaép lermetll ballenna a kóaönaeget. Mikor egy egy hamisai pnUnten aual a fekete saemeiel, nem Tolt ember, aki ne mondotüi volna, bogy meg ia caak gyöngy ai élet
Est a k. leányt asért küldötte koaenk as ur isten, hogy keserűségünket, gondjainkat elfelejtesse Telünk.
így vélekedtek ai emberek, kik ma rol Uk abba a nagy aaereneaeben, hogy tekintetek a feketeeaemu ballerínáeVal UlálkeioU. Oh boldogság, mily saerencse ea 1
Boldog is lehet ám releki, mikor araon-nan a asinpadril egy-egy pialantás 61 ilteti
Hány meg hány balandí epedea ilyesmi után ? mily boldog, ha eg/ssw ugy Urtán t, • mint ohajtá.
Csekélyaeg aa egéaa, de mily erteket, be-oset tulajdonítunk neki.
Uja, de ily oaekélyaág ily rilkán éWes-beti caekelység amr ám saemet aa ember fiának.—

Mai világban mi verne nagyobb port mint egy csinos kacsér ballerina. Ei olyan fon-toa kerdes, melynek megoldásával bíbelődni a magaaabb korok sem tartják hiábavaló dolognak.
Ha valami uj találmány jut napfényre akár milyen nagjaseru is legyeo, egy no még kit hétnél tovább nem iogtslkostatja ni embereket Ha valami uj valódi poeU — mert hát .fala* van elég — tűnik fel ugy elhallgatják kösónyöeen, mint valami második oaatálybeli gymasjúsu csöndes verasengeményeit
Ha egy két nap népsserü is, caak agy ,ha* akkor egy-két hét után ugy elfelejtik, mint akármelyik máj ember ne /ét. Volt, nincs, punktum.
így van ea minden egyéb dolognál is. De ha aa a hir röpül aa emberek kosé, hogy ilyen meg ilyen táaeseano lépett in meg itt fel, három hét múlva meg hoaaánk jőn a ebbe meg ebbe a darabban fog elossör fellépni, olyaa ér-dekeltaéget kelt, hogy egyébről aem besaémek, mint a diosó balleriaAróL Egy ido ÓU nagyon jellemsi énen tulajdonság s .bisoayoa* feblbb oantál/t.
A müTéesetet, irodaimat minek pártolni inkább a ballsrinákra kdltekesni. A mfivésxet, n irodalom nem tud aa 6 f&ISkbe benélni, de aa ám roaasul ennek, ha a aaegény ballerina kia-•asaonyka axaal távosnek innen, bogy ebbe a barbár onaágben még oly udvariatlanok ai emberek, bogy urea hás e<Stt hagyják ugrálni. S mi Kbb, még tdbbe jdtt a kaltáég, a kiadás, mint a mennyit a kapott titttele\'dij meghalad. Boraasstú barberaág.

TIZEKMLENCZEDIK ÉVFOLYAM

ZALAI

MÁJUS 30 ái 1880.nagy hazafi emlékét megörökítendő és Bndapesten felállított szobra leleplezésénél magát küldöttsígileg képviselteti, erre • küldöttséget megválasztotta, mely küldöttséghez fog a Zala szabályozási bixotUág-r»t Vüld\'>tt«#ce i* csatlakozni.
Végül tuég megemlítjük, sukép • megyei számvevőségnél a teendők rohanva* szaporulata folytán malhatlan szQkségeaé vált alszámvevói állomás betöltésére a kellő elóintézkedések megtétettek.
Ezzel az ülés befejeztetett, a közlőtt tárgysorozat többi pontja a folytatólagos ülésben lettek letárgyalva.
A magyar korona területén
foglalkozó ganinti,zt«k ti trdintk —jily ét
nyugdij-egyotűUUnék alapitaMlyni.
(Folytatás és vége.)
22. §?
Választás.
A« elnököt és alelnököt a közgyűlés vá-lantja. Ha ««nki aem nyert általános szó tűbbeéget, a legtöbb szavazatot nyertek felett uj szavalásnak van helye, vslamiat akkor ia, ha a megválaeatolt a tisztet, esetleg folhif ás danára azonnal el nem fogadja.
23. §.
Választmány.
A megvilasltott választmányi tagok kS teletek a választás el, vagy el nem fogadása iránti elbatároaáaukat a keaeióségnél 8 aap alatt Írásban bejelenleni. Ha egyik (valamelyik) választmányi Ug a tisztet el nem fogadja, vagy et iránt as említett módon kellő időben nem nyilatkozik, holyébe a legtöbb szavazatot nyert tag hívandó meg a válasitmányba. A« ekként meghivott tag épen ugy köteles nyilatkozni.
24. §.
As egyesület tisztviselői as egyesület választmányába meg nem választhatók.
25. §.
A válanstmány áll as elnök, alelnök, 30 állandóan Budapeaten lakó és 50 vidéki tagból, kik mindannyian 6 év tartamira válais tatnak meg.
A két első év leteltével a választmányi
de as igy kilépeti tag uj válásai ásnál újra. megválasztható.
26 §. As elnökség hatásköre.
1. Vuinti a közgyűlést és a választmányi
üléseket.
2. Javaslatba hoisa esetről esetre a
azavazatazedő bizottságot.
3. A közgy Üléseken és a választmányi
üléseken szavazatok egyenlősége esetén szava
zata dönt.
4. A közgyűlési j-gy»őkönyv hitelesítése
végett két la^ut boz javaslatba.
5. Aklirja a Wzgyüléei és válaaatmáayi
jegyzőkönyviket és a választmányi, valamint
a fellebbezőt! kérdésekben hozott határozatok
nak kitdvánvait. Képviseli az efc-vesaletet
álulában.
Nem lehel csodálni, hogj G.mmoi Benő báró ur a csinos bal lerína nagy vonzásába ó is belekeverúdött s Makóbázy ur belyiaéfréke ke-bebotlolt.
Hogy valibu báró volt e, ast még nem mondotta határozottan senkinek sem. Megkér-deani meg nem volt senkinek sem kedve. Kis városba meg egyéb se kell, mint fekete kabát, kemény Málló gallér, czilinder, lakkcsipo a talmi óraláncs s mindjárt megesik rajt* aa, bony rlkcresstelik bárónak. Ilyesmi nagyon sokszor megszokott történni.
I?y juthatott erre a titulusra Oammói ar is, igy hát nekünk is csak ugy kell megtisztelnünk hozszu soványka személyét.
No hiszen volt is nagy hire a városkába., hogy a báró urnák nagyon, de nagyon tetazik Szeder faj vy kisasszony.
A báró ur maga aem báata, hogy ezt a hirt lerjesalgették róla. Eleinte aa igaz, fülig volt vele. Költekezett is rá, amennyi csak kitelt, mint már es rendesen igy szokott leani. Később ..onnan apadtak az érzelmek, mint már ez is rendén szokott lenni, ha valami nem "gy megy, ahogy .kéne."
A különös uri embernek tudj* as ág — Makóhásynén akadt meg a szeme.
Milyenek az emberek 1
Már megkell adni, hogy a bára nr kü-16ncz egy un ember volt 39 éves létére Nagyon is reá ill.u » ..gl.m eln.,e,ée. Soka. már csakis ángliuaa.k hívták a kisvárosban. Mindennek van ám oka.

27. §-A válamimány hatásköre.
1. Gondoskodik aaeges\'j-egyeasVtatOgyui
aek inláaéséról.
2. Halároa »j tagek lel vétele ás kinára
sok felett.
5. A tagsági dijakra nézve indokolt
kérelemre haladeket engedélyes
4 hte.ke.ik a tagsági dijak behajtása tárgyában
6. Meghatáraaza a közgyűlések idejét
és helyéi.
«. Határoz a segélyese* iránt beérkezett folyamodványok felett.
7. Jeváhagyjs a kaaelóaég kavi j«len
téseit
8. Intézkedik as egyesületi vagyon
ideiglenes elhelyezése iránt
9. As ügykezelés által \'(fényeit péi
összegeket utalványossa.
10. Megállapítja minden év deeznzaker
havában a közgyűlés elé terjesztendő következő
éii költségelőirányzatot é» évi jelentést, iliet.\'
leg zárszámadásokat.
11. Köteles a MSgély-egyesül el pénztárát,
könyvvezetését és általában ügykezelését ki
küldött tagjai álul félévenként legalább egy
szer megvizsgálni, a kiküldöttek pedig a
válsaatmánynak jelenlést tenni.
23. §.
A váJasstmány minden hónapban leg alább egyszer ülést tart, határozatait szótöbbséggel hozza. Érvényes határozat hozatalára aa elnökkel együtt 5 tag jelesléte szükséges.
29. §.
Az egyesülőt ügyeit a Budapeatea székelő kezelőaég vezeti. Aanak díjazását a költségvetés erejéig s választmány állapítja meg. —
30. 8.
Hatósági felügyelet
As esel ben, ha aa egyesület aa alap-szsbályokban meghatározott cselt és eljáráat illetőleg hatáskörét meg nem tartja, a kir. kormány által — a mennyiben további működésének folytatása által az állam vagy az egyleti tagok vagyoni érdeke veszélyeztetnék, halsdéklalanul fölfüggesztetik s a felfüggesztés után elrendelendő szabályos vizsgálat eredményéhez képest végleg fel is oezlatlatik, vagy esetleg az alapszabályok legpontoaabb megtartására, különbeni feloszlatás terhe alatt kötelez te tik.
A hitelesítő bízollaág tagiéi:
i>ujAiiuviL«8AlfCoK a. k.,
GALGÓCZY KÁROLY s. k., MÓSOCZ ISTVÁN a. k.
8194 ss. Látta a magyar királyi belügy-minialer Budapesten, 1880. évi febr. hó 18-án
a miaister megbízásából LUKACS GYÖRGY s. k.,
mÍDifterí tanácsos. A nyugdíjintézet előkészítése. Az 1880. évi február bó 10 éa és 11-én megtartott alakuló közgyűlés a aegély-egyeaü let alapszabályainak elfogediea után a létesitő bizottság által elóterjeastett nyugdijszabályzati tervezetet tárgyalván, határozatilag kimondotta, noí7 ?» rokkantaági és öxregyi nyugdíjazást a aa árvák segélyezését a kölcsönösség .lapján akarja léteaiteni • Az előterjesztett tervezetet a .magyar-franci, biztosító részvény (áras-
Ami ast illeti, hogy mi okon támadhatott Makóháayné iránt ilyen furosa érzelmei, nem kell talán valami nagyon különösnek tekintenünk.
Azokba a félig öreg arakba mindig vas valami különös.
Hogy miért táplált a báró ar ily érzelmeket, azt sem kell hosszan vitatnunk, meri bi zony Makóházyné harmincnégy evez korára nézve elég oaiuos menyecske vult még. A báró urnák pedig aiérl tetazett legjobban, különösen mert jó zömök volt.
Azután Makóházyné terjedelmeasége mel lett igen leereszkedő, nyájaa volt, ez már a báró orra oaak mellékes hatással volt. A nézést, a látnivalót jobban szerette mint a hal-gatást.
Valaki azt Utalná kérdezni - ami köoy-ayen meg ia lorl«..b.ük( _ bogy már es ig.-•*" "gy nMgrokönyöVlóu bárónak kellett len-*\'•• ÍKfJ *a p«lgári nőbe bolondult bele, mikor rangjához mérten más szép vagyona nőhöz köthette volna magát, mert báró már ónak báró -indonütt.
Hja de 6 kelménél ia hiányzott aa, ami
aok, de igen sok embernél hiányzik a — pénz.
Azért nem következés, hogy ha báró volt egy.
mmind pénze ia volt.
A rang csak meg volt, de a hozzá illa pénzecske — hiányzott. Volt igen valamikor de az szépen elnivárgott, mert ahol mindég olyan kasszából kell kivenni, amely nem da gná, hanem folyton apad, «« biroay csakhamar

?ágnak" és a .magyar általános biztosító tár-suUtaak" a kosgyuléehea intéiett és a nyűg dipatézet lélesitMt érdeklő b»adváayait a vá-lasajtmányhoz tette át, aUtitván a válust-saáayt, hogy a ayugdijazabályzati lervet-:-t. azakirlók meghalbraUsa aaaUetl. l.\'v-bb meg-fontolái t«rgy»vá tegye, as sjánlkozó és nnás johitelü biztosító tanúságokká, Urgysláaonbs boosátkusván, esaköioljo, hogy a nyugdíjintézet a lagkedvezóbb feltételeket igén. és teljen biztonságot nyuj\'4 intésMlei lepjen vicaoiiybs és oda törekedjék, bog? aeiaceak a •xyoJeniU pénzeknek elhelyezése iráni kedvezményeket nyerjen, de kö.v«titése álul a tnbbi bistoHitáai ágakra vnnatkozö feltstaleket ia an egyesület tagjai számára kedvezőbbé tegye.
A választmány a közgyűlésnek emez ?tasilása következtében, de saját meggyőződésénél fogva is, a oyagdijintézetnok t.ilárd és biztos alapokon való létesítését legfonoaabb feladatának tekinti, és hogy ezen nagy hnrd-erejű felada\'át sikeresen megoldhassa, a nyugdíjintézet létesítőére vonatkozó nlipelvek iránt zaját kebelében, és az ajánlkozó biztosító intezetek szaktéVfi*ivsl is a tárgyalásokat megindította a kötelességének fogja ismerni ezen tárgyalások végeredményéi, a lehető rövid idő alatt az egyeaület tiazlelt tagjainak tudomására juttatni.
Helyi hírek.
— Névnap. Ritka eaet, hogy Nepomuki
Szent János emlékünnepe épen Pünkösd nap
jára essék. Városunkban is több helyűit meg
ünnepeltetett e kettős nap. Fógymnasiumunk
köztisateletü igazgatóját főt. Pap János k. r.
tanár urat a főgymn. ifjoaág általános öröm
mel üdvözölte, aa ének éa zenekar tiaslololére
több darabot játszott, mit s derék igazgató lel
kas szavakkal köszönt meg. K»váis János
ügyvéd urat, a közügyek e fáradhatlan s
önzetlen bajnokát a helybeli és vidéki in.
telligenüa szinte megérdemlett ovattóban
réezesité. RlőtnUSn Dr. Laky Kristóf kir. ügyész
ur, pünkösd napján, délben pedig Wlaasics
Antal kir. tvszéki elnök ur köszönté fel a nap
ünnepeltjét a díszes társaság jelenlétében.
— Elfeffyéa Kohn Ödön ur május
17-én jegyette el a bájos Strém Johanna kis
asszonyt. A kötött frigyet koszorússá bol-
» 1

— Pttnköod mindkét ünnepén a felső
templomban tartott zenés mise alkalmával a
templom zauroiaalg megtelt ájtatos közönség
gel. A fúgymn. itjuság ének- és zenekara ki-
tanil-g működött s e szent ténykedés általános
elismerést aratott.
— Nagy katonai szemle tartatott május
15 én az úgynevezett üzenháromvárosrész al
kalmas terén.
— A gabonái* boroátár megtartása
Kanizaán az idénre is elhatároztatott; fogana
tosításával a mull évi bizottság kéretett fel.
— Pátyámati eredmény. A zal.
megyei gazdasági egyesület f havi konajyülézé
ben a kitűzött szőlészeti a borászati pályamnn-
kák érdemében a bíráló bizottság álul be
adott jelentés élénk eszmecserére adott alkal
mat, de miután a bíráló bizottság által 4
contra 2 szavazattal elfogadott pályamunka a
közgyűlés által is egyhangúlag elfogadtatott s
aa kinyomatandónak éa a megyei ssőlóbirto-
koaság s népség között kiusztandónak elhatároz
teli dagad, de mivel ? — levegővel. így volt a bárónak czimzett ur ia. Arra kőltogelte, a mire épen nem kellett volna. Hja, de a iánozoanék-nak ia meg kell élni. A szinháai dij nagyon ki cainy. Pártfogás alá kell venni, ezt már a felebaráti szeretet is tanítja, szükséget szenvedő embertársunkat.
Értvén aa embertárs alatt a csinos balle-riaákat.
Valaki még azt is kérdezhetné, hogy hi-sun Makóhásynénak van már egy jóravaló tisztességes férje, csak kelten nem vemik el egyszerre, tehát caak nem akarja a báró ar is elvenni.
Nem, korántsem volt ilyen merész szán deka. Hát... hát 6 csak — szerelte. Egy kis mulatságot keresett magának, mint már a .különös" emberek ssokták tenni. Vigyázzon, hogy zzntán a mulatságnak furcsa, vagyis különös vége ne legyen. Msjd meg látják, hogy sül el. A különös emberek mindig különös dolgokat szoktak előidézni.
III.
Igazán furcsa, bogy akár hány ezuló, kinek gyermeke a aaini pályára akarta adni magát, az mind halálos ellenségül lépett fel eaan terv ellen. Hogy igy, hogy ugy aem leaa belőled komédiái, a világ bolendja. Nem azért neveltünk fel, nem aaérl költöttünk érted. Psp leazesz, ha akarod, ba nem.
(Folyt, kévetkeaik.)

tatott, a lepecsételt jeligés levétke-a gyűlésben .^yilváoaaaa {eiewolatvá* : szerzőként A r v a y -}s t v á ? jeles borász ás szőléss neve coasta-tált.tutt. A bíráló bizottságnak a kinyumatásra vonatkozó észrevételei a szerzőnek, ±- ki egyazeramiata kinyomatáa easkösléaével meg-bieor. UgyreaelS elnök, oly megjegyzéssel adatott ki. bogy- a meonyiben jónak látja, a munkához képast a jelzett modowfásokat, egyet poaiozalokra vonatkozó bővítéseket tegye meg.
— Kovée* Zsigmond megyés püspök
ur ő exaaBealiájál Pápán aa előkéazOletek után
ítélve, fényes fog.d\'atásban részezitik; hát Ka-
nizsiin ?
— As eaönia oly nagy mérvet oltott,
hogy most már nem áadáat, de jeieatekeatpkárt
okoz. —
— A „KUfaludy-gÖMŐS" Balaton-
Fúred éa Siófok között június 1 ig napont.
oaak egyszer köalskeslrtc, jsjciiw l-lol kezdve
azonban naponta kétsser. - -
— A balatonfüredi gyógyfürdőt «
hó 16-án nyitották meg. Hazánk e legpompá
sabb fürdőjét, hiszssük, fölösleges bővebbeu
ajánlanunk, azért az igazgatóság tájék ozu
leveléből, melyet az igazgató mindenkinek
ingyen küld meg, aki kívánja: a kttifokedéere
voaatkosólag közöljük a következőket\': A köz-
lekedés Balaton-Füreddel szerfelett okaó és
kényelmes. Budapestről naponkint két vonat
indul Siófok felé s ugyanennyi Kanizsa felől is.
Az érkező vonatokat Siófokon a .Kisfaludy"
gőzös várja, mely innen egy rövid óra alatt
átnillitja a vendegeket Balaton-Füredre A
kik a vizi utat nem kedvelik, Veszprém felé
jöhetnek s innen kényelmes bérkocsis másfél
óra alatt Balaton-FUreden vannak.
— Eliegytét. Néhai Sswbovica Nándor
ügyvéd bájos leánya Szobovics Katinka kia-
zzazonynyal Brewing Vilmos kis-saent-lásslüi
uradalmi ispán a napokban jegyet váltott A
kötendő frigyre áldást kívánunk 1

— Meghtvát. A keszthelyi polgári
iskola tanuló ifjúsága i. hó 26-áa a kifejténél
levő erdőréazletben tavaszi mulatságot rendes.
A rendeső bizottság.
— Férj mérgezésért elitéit Venotti
Pálné a mái ia-nostrai nagy núi fegyiulesetbeu
a napokban meghalt.
— AlKÖ-Lendva, május 17. Hogy mily
könnyen lehelne járásunk területén laki 17
ener derek hasatiat vMhrihAi ÜMt» «a«gy«raeYü
bonpolgárt caináiai, aat már bebisonyitá Mur-
kovits János helybeli érdemteljes néptauiUak,
ki ezelőtt Bellatinczon a magyar nyelv eltér
jesztése körül hatályosan és üdvösen működött,
de tanúsítja leginkább e hó 3 án Turnisán a
községi 4 osztályú és Némethy Jáeos tanító
vezérlete alatt álló elemi iskolában, a helytteli
plébános, iakolaazéki tagok éa körulbelől 40
szülő jelenlétében megtartott évi vizsga ia. —
Valódi örömére szolgálhatott volna minden jó
érzelmű magyarnak szemtanúja lenni ama ün
nepélynek, midőn 150 tannlo — kik aaoMtt
egy-két évvel egy magyar seat sem értettek —
tiszta magyaraág- éa egész gyakorlottsággal fe
leltek minden tankötelezett tárgyból, sőt a mi
több, mindent amit előbb magyarul elmondtak,
vendül lefordítottak. — A vizsga reggeli \'/^1Ü
órakor a magyar reggeli imadal elénekléaével
kezdődött, és egéaa délután t óráig tartott. A
reggeli imadai eldnuklése után e^y ti tanuló
fogadta magyar nyelven a vendégeket, mire
megkezdődött osztályonként az olvaaás magya
rul éa vendül. — A magyar alvasidányokask
vendre és ennek ismét magyarra lett fordítása,
eazel egyetemben a nyelvtanbeli kérdéseit, a
számtan, földirat és a hazatőrléneutanbúl a ki
hallgatás és midőn ezek a legszebb sikerrel vé
get értek, következett a szavalás és ének : Isten
áldd meg a magyart. Megható pillanat volt
hallani egy vendajku kis leány zárbensedét,
nem bemagolva,hanem minta többi,ő ia minden
szót átértve és érezve mondotta el mondóját
Mos< főtiszt. Ssalay István helybeli plébáoos
és iskolaszéki elnök ur mondott igen szép éa
meghutó beszédet, megköszönte a tanító fára
dozását és megdicsérte a tanulókat, végre kö
vetkezett a szépen összejött jutalmak kiosztása
ia, mire a szülők és vendégek öröm konyára
dallal, teljes megelégedéssel hagyák el a zsufo
lásig m«gtelt iskola nagy terme\'. Nem hissem
hogy kedvesebb érzelmekkel árasatatlak voln»
el valaha a hallgatók kebelei, mint ama na
pon, mikor a magyar érzelmű vendszülók
gyermekeiket a tantárgyakból magyarul fe
lelni, magyarul szaraim és énekelni hsllottak
— Amennyire azonban meleg érdeklődéssel
kísérünk minden mozzanatot, mely a hasai
nyelv oktatásának tárgyában jiráaunkban elő
adja magát, ép oly fájdalommal vagyunk
kényazeritve közölni azt is, hogy e járás 4
?agy községében, nevezetesen Csernnsócz, Ad-
riánci. Izsákócs és Gumiliczán, hol valódi szép
iakolaépületek vannak és a tanilók is szép jö
vedelemmel elbUvnk, — moil i* még oly nép
tanítók vannak, kik különösen a három első
— egy magyar szót kiejteni sem tudnak, a leg-

?nZENKILBNCZEDIK ÉVFOLTAJL

ZALAI K 0 Z L ö N T.

tV3 ÍK1

MÁJUS 20 áa 188a
kötve 1 trt 80 kr.) éa, Törökorttatgi Inaiéit (ira 1 frt 80 kr, lofre 2 frl 40 kr.) A Un Lajos litu el bevezetésekkel, illetőleg ki merítő magyarázó névmutatókkal. Ken végül Kármán József müveinek elsó kötete is (ára 1 frt, síire 1 írt 60 kt.); máee<ük katete, ejely KáVman néhány ismeretlen müvét ít, valamint levelezését fogja tartalmazni, legközelebb jele-ijk< wf. — A darák víllalstet ismételve ajánljuk as irodalmat pártoló magánoaok, valamint u rstóseri, oasiset, kízaa^ s *«Bo*H könyvtírak keirldnelt Egyetaéb\'e.
Vegyes hírek.
— Aranf MSc*ó. Bécabea Worms Sckey
báróoít éljene*tedr. á» L«w, <Sa«omo E«riko
FloráneabSl. Et a hyaMü hír aaayrban érdekel
minket, mert a vőlegény eredeüúg hazánkfia,
Lewy Jakab Henrik, egy nagy váradi bamuztir
f0a? fia. Még gvermekkorábao hagyta el a
azüitfi hizat a Florencabe ment, hwl egy ban
kárnál nyert alkalmazást, mint lótó-futú. Ura
az élelmes fiút megneretw, taaittatla. Lowy
tökéleteBité magát a kereskedelmi ismeretekben
is és főnöke üzletvezetője lett. A gazdag ban
kár halálakor « fWiWlt. vagyoaát. Az állam
nak tett szolgálatáért bárói rangot kapott.
Apjának cainoe öaszegecskét küldött s minden
évben meglát«g«tta. Ba zaiald aa«p. ie FVrtoa
által kezébe adutt búeég saarujiból miért nem
ildo« egykori hazája kotczeljaira ?
— Egy ktndo miatu A napokbtv egyik
aepai-sMnt-györgyi kereakedéabe ^j ifjn
mitkapár lépett be főkSVSt ráaérolni. A meny-
aaazony talált is kedvére valót, de mikor a
vólegéoya íókötőt ki akarta fizetnij egy szép
tarkacsikos, Iirltpiroa kendtlben aVut meg a
mennyaaszony stemesmegkivánla, A vőlegény
azonban csak fókölófoi akart tudni. E niatt
czivakodáa támadt, melynek követkesraénye a
frigy felbontáaa lett. A legény csakhamar pó
tolt* az elvesztett paradicaomut egy másik
menyaaasonynyal, kinek nametak agy*n*son
tanára volt, de aaélhüdia érvén, nyogallapotba lépett. Béke poraival!
— Arany Jánot maga rajaolla arcsképe. A Petőfi látván hagyatékában talált nagy-becsd Petífi-ereklyét kösett van Arany János sajátkesUleg rajzolt arat képe, melyet a 40-et évek elejéa Arany Petőfi Sándornak küldött meg. At arctkép nagy (eltünéet keltett a asarvaai tanári kar előtt, melynek a jiriabirö éa zárgondnok e hó 13-in asivet volt as ereklyéket megmutatni. As arcikép hasonlatossága meglepő Arany egyéb aremképethes. A> arcskép alá Arany János a következő verset irta :
.Arezom vonásit as ibrásolatfcan, fiMnied, bisiea, hogr bivea falleli; De a|T, ha a mit • fxU hibázott, A k61t5 azt utiiiaa ktpaeli.
ABAST JAKO8
Sseiteststői flzenet.
4011. ,it ablalti ábriod- nen k9>91heto. KI-UmerjUk as iyjakexetet és méltányoljak a szép inUl, de a véneiéihez mar >°<>b ii kell.
4072 S« Bio. Tárcsa koiieménreink iok»-tig» miau kellé kiu< hitt<rb<> nornlDi. UdvSiSljak !
4073. Jáaoiháia. Nam kaptok ama laenak ast a siámát Ai üfr kSrOli mrtm kétutfil haufioi &tHmme\\ veuaztlk.
4014 .» k*t kajlán*. Inert esztte waaior feldolgozva, aeg hosaiu is.
4075. Sí. S. ,1 talány* )i, de viri(<>ziia !?....
A .N. W. T*gblattB hire már elavalt. — .Tes^iap
éjjel-, hogr lonioi lljeam.t k&sBlaatlwk I Vének
ben Qinci iBerencséje.
4076. S%. BpeaL A mslt évi iiámot mec-
ktLJdOUUk.
4077. S. Kolossvár. Tul vagrank haJmosTa,
azért kérik kSileee. A találkosáenak Srveado.uk.
C
lat>
4078. M Qr Már jelene veit sí ok ep e
rovatban.
4079. Uj. Z. latváaaak. Sem miat caikset aeo
hítjai, aem a kSzSmag kSrebSl nem vehetjQk fel.
4080. S. Levtieseii Upját »t adtok a rendSr-
?égnek. Ilyesmit lapnak oea kOxSlhet.
?OSÍ ,Az sreg j« Kálmán bicti \' KOiOlh.tS,
de n«m tadjok aiiltor kerttl rá a sor.
1 nyerem, i BL 1 nyerem, á az. 1 nyerem, i m. 1 nyerem, á at
1 nyerem, a «.
9 nyerem, á m.
2 nyerem. A na.
5 nyerem, a OL
S nyerem, a m.
12 D) erem. á Oh
1 eg*»« eredeti mnÍ»)JBtk irmmtk*
. 1 fél . . . . 3
VaUl*eilIiyi megOtSU a* Omg,, uio.tjsre* uránium- rmV
r.itauulvánj mellett asonnal és a UgnEgjrobb gonddal eflikftsol-
tetik. mindenki mattit ?? állam eiimerir«} ellátott eredeti ion-
j*gyet kapván tíiOnk keséhet.
A n.t>frcBtieiéaeUhi?K a n«fkt*inUtó hivat*io6 terrsaaiek
dlj nélkül mellikeUemek. minden ouaia uiÁn padig fslnálits* ael-
k|] klMjflk resstvpvóinkuek a hivatalos hn*isi ji-g)*.-ket.
A n^er^meBjek kiisatéM nindeokor poatooui a* állu. 1 jótállása melleit tftrtemk n akár kSroitlen »*ffk (!.•,•••*> Tk(r7
kifánatra «i dökeltjeinknek Ausztria minden nagyobb piarxain | fennálló ??^•.kötot-seink áiUl kéabeti (telhetik.
V)i]Ul»Uniikn»\\k mindenkor kfdvosett * i«cr*Mw»e, aok mi* < tekintélyes nyerem«iny kíliött grakran »? eliG rSnyervménycknek
Srr«nd*Tén ac, mint 2&0,00n, 2S5.OOO, 100,000, W>aU00, 60,000, I 4Ű.0OO .tb fbfltt«tt«k ki.
; At ily a letaxilird&bb aUpoo nyogTd rállaUtiial, oMreUt-
i batóUf wintianfltt histonli«gal a legélénkebb renvétolre asisit-
h*tTÍn, kéretik már a köieli hnzia niatt is minijén magbisá&t I ."inól olűbb, «e ibind«ne*etr« f é MÍk» 31 Ik« flott kr,.T«t-| lenül alulírott bankliá*ho. intetni.
Kaufmann & Simon,
bsnk- ét vattf-üzlet Haaotrsban,
bevásárlása és eladáaa miiuleaaemaállamkőtvéayek, vasúti rsWtfenyek os kölcsöasorajegyeknek.
utóbbi pedig, mint haliám, aulában semmiféle nyelvbeni oktatásra nem képes — eseo iskolákban tehát terméssetes, bog; a magyar oyelv oktatásról asó aem lehet. — Hogy hol marad ilyenkor azon batósag, melv.. erre figyelői .hivatva vas, vajjal «iarHen» lefcetnéaeat itt • már, beWetdesen 9—600 tinilló hWik, magyar tanítók, azt a haaa irinti vétkei muless-táa ni /el Mm foghatjak. Adja Isién, kegj> mielőbb miikép legyen.
K. H.
— BOvid hirek. Székesfehérvárott i>
elliltatott a házaló kereakedéa. — A Széchenyi
asobor 120 eaer frtba került. — A hegyaljai
szoióket ellepte a tortrix pilleriana. — Az
Aotoáo uj kráter támadt. — A ,Vindob«na"
röplap 10 ezer frtot jövedelmezett. — A tissa-
völgyi aorajegyek gyoraan kelnek. — A
Tuikerieik palotája muaeuja Jeaa, — Seörenj-
megyében 7 éter hold lábaa erdő égett el. —
.Kincsem" nevű hírneves ló nem bir többé
futni. — Schuck Náthán önként jelentkesett.
— A honvédek kék nadrágot kapnak vörös
aainórral. — A soproni kapitányi hivatal
németnyelvű igazolási jegyeket állít ki. —
Bónis Sámuel oláhrnhába öltőivé ásla el
Ureován a magyar koronát. — A* Ohm!
dohányasállitmányok a magyar-francsia táraa-
ságuál biatosittatnak. — A .Magyar Föld1
aaerkeaztését Dapsv Láazló vette át. — Deák
Ferenci szobrára eddig 151.910 forint gyűlt
öane. —
Irodalom
(E rovat lüatt megemlített manka Nagy-Ka-ntcián Wajdits Jówef kfinyvketeskedéae Utal megrendelhető )
— PttSi fütsttt kiadása tudvalevőleg
10,000 példányban kelt el Mehner Vilmos vál
lalkozó szellemű kiadó ügyes kezelése mellett,
— sot egv második kiadáa nyomása is ssuk
ségeaaé vált. Mint értesülünk, e második le
nyomatból is még caupán kevés azámu példajiv
van a szerencsés kiadó raktárán, figyelmeztet
jük tehát mindazokat, kiknek egyik vagy
másik füzet még hiányolnék, hogy a meg\'
szerzéshez mielőbb hozzá láaeanak, nehogy, a
pompán diazmü csonkán maradjon birtokuk
ban. Az egász vállalat öaaieeen 34 füzetben
t»ljes s minden egyes füzet külön is kapható.
— A ,Him magyar nSk\' könyve meg
j«Jaat. 10 iv s 28 Írónak 58 azon költeményét
tartalmazta, melyek kiváló honleányainkról
szólnak. Ára 50 kr. Kapható Times Lippán
Városy Mihálynál, a mü szerkesztőjénél. A
figyelmesen szerkesztett köoFteeskál inelegen
ajánljuk, különösen felBÍÍ leányiskolák számára.
— Sarkad;/ litvái szerkesstó kollegáik
Esztergomban .Komi Misi* előlapot ioditelt
meg. Lddig két szám jelént meg jóízű humor
ral a tartalmasán szerkesztve. Ara évnegyedre
1 frt 50 kr.
— A .VmuNi NÖJitttUí\' ctimS nagy-
érdekü folyóirat Ötödik, májuai füzete is meg-
jelest; Tapintatos a VOBZÓ modorbaa) irt csikkéi
csak megeróaitik a vállalatba helyesett bisal-
mat s általánoa elterjedést érdemeinek. A
budapesti sugárúti állami tanítónő-képző in
tézet derék Unitóinak, miül sserketttA- s
kiadóknak basafiui elismeréssel adótank ki
tűnő s közhasznú tórekvésök munkásságok* s
áldozktkéauégakért. A becsea ítizatues » világ
hírű Fischoacb Fr fele mUintézetbóI női kési
munka minU\'ajzok iá metlékelvék. Ára 60 kr.
Melegen ajánljuk az érdekeltek méltó párt
fogasába.
????\' — Ahaft-Mgmtris/Mnt a (egsegvobfc pártolást érdemlő vállalatából, a .Nemzeti kSnyvtárMI* nmét jelent meg néhány ftizet, még pedig a 46—ól tüzet. E füzetekkel újra 3 omo ka fejeztetik be u. m: Dayka Qábor kíheméovei, Kazinczy Ferenc* erdélyi levelei éu.iliksi Kelemen TörSkoraaigi lerelaj; ellesi bd|l megkeadődik Csokonai Mihály összes müveinek kiásása, snelfek kiadásit Haratsti Qjfcula kianritő biographjai ét kritikai laaul-mlnva elóri moj, mely ben Caokonai cgyéniaé gét, környezetének éa koráDak tekintetbe vé-teÉvel a kettő világításba helyezi. — E goádosaa szerkessteu vállalatink eddigeié a k.ívetkexö 12 kötete vált teljessé: Kazinczy Farencz összes költeményei 2 kötetben (ára 2 itt 40 kr, kötve 3 frl 60 kr), Dayka Gábor kiihenvéoya. (ára 1 Irt, kötve 1 frt 60 kr). E kéf möhSa, moiy Kaeiooty ét Daykának azaV ma* kiadatlan veraét kSili elSstSr, A bt fi Lajta irt bő s alapos bevezetéseket és jegyzeteket, mélyek irodalmi bectcaal bírnak. Víiknvica Mfkálj költeményeit (ára 80 kr, kfttve 1 frt 4(Í,kr.), prózai müveit (in 1 frt, kötve 1 frt 6Qíkr.) és válogatott leveleit (ira 1 frt, kotta
1 art 60 kr.) Sevorényi Józwf adja ki bő élet-
rajttal éa jegyzetekkel. Kasiaozy Fereaes
Fsfeám emlékezetét (ára 1 frt 50 kr, kfitve
2 ft 10 kr.) éa Erdélyi leveleit (ira 1 frt 80
kr, kötve 2 fr\'. 40 kr.) jgrinti Mikié* izigfiú
veszedelmét és kiaeliD költeménynit ára (1 frt
ÜO kr, kötve 1 frt 80 kr), valamint Miké.
Kelemen Mulatságot napjait (ára 1 frt 20 kr,

fókötit vette meg, kueax ráadáaol még a túli-pina keawU*«l ia atagajáedekozu annak a másiknak .truezczára". És moet jón a tragikum. A tzegeny elaó menyaaezony, ki enuyre ,cnSi" volt téve. aanyira nivéra vette a dolgot, kogy fabjáku, Arkaaoti, bánatában felakasztotta magát. A azerenctétlent nagy réaavét mellett temették el.
— Egy kalandor. Alig egy féléve, hogy
Franki Béla bpeati ejft. 21 éves kfreakedS
KgU agy Boaaaiák«n ÜkoVetett «u1ia miatt
3 havi bőrtönt szenvedett. A fiatal caaió
ugyanis Derventben Nakirli bejnél egy tincs
rendet váltott fel ezree gyanint s a raaaedett
bej c«ak akkor vette észre a cstliat, vMón at
etmnek tartott tinotrendet egy oeiUisj taom
saédjáaái tejviltaui akarta. Ha Fraakl egy
Alexandriában elkövetett bűntény miatt vona
tott felelostegre. Egyptom székvároaábaa a
nagyreményű Franki valótaiaaMeg a szédelgé
sei által aaeraett pénzen nagy urat játasott s
nam osoda, ha at előkelő modorú eaüoe gyaor
az özvegy Hamrabim Fatima szivét lángra
lobbanta. Fatima már tol rolt a 40 éven, de
ez Frankit legkevésbé sem genirotta, mert
tudta, bogy pénze ran. így törtaat, hogy a
mohamedán ötvegy s a fiatal gyaur caak-
hamar oteaeetűrték a levet a talán még ma iz
boldogul élnének egimáaaal, ha Frankit
agyaserre irtestaté hoo vágy meg nem szilije s
Fatima 380 frankjával meg nem aaekik.
Suesben elfogatván, hazájába lolonczoztatott s
a reayitö tsrrényszék által ma 8 havi bör
tönre ítéltetett.
Felelős szerkesztő: Betart
— Altscy Karoly, az egykori hírneves
szobráaz, élete 64,-ik évébe* a napokban Bnda-
pesten meghalt. Ü a negyvenes években Mária
Terézia mellszobrinaa; eltészitésével tűnt fel, s
vele terveztetett a Mátyáa-szobor, 48-ban a
Batthyány-ntlnsobrot elkétaitven, ezért at
nsztrák kurmány fogaagra vnté, a miből ki
szabadulván, Londonba ment. Utokó munkája
a vigadó díszítésében való részvétele volt. A
legutóbbi időkben a fővárosi foreál tanoda
LEGCZELSZERÜBB BEBIA ÁJÁNDEÍÖÍÜL
Nyújtsunk kezet a szerencsének!
alkalmasak a következő gjönjörH rom, kath. Imakőovvek. \\ an szerencsém jelenteni, bogv a köatíszteleta Beké Kristóf v5röe bi-rénji róm. katb. plébáaos és hírneves magvar iro álul 6t;jelemmel szerketstett harmadik éa oegvedik kiadást ért, az hitHtiisaagot elíímotditó, a katb. hivek szivét ü->miísitö, báromréle kiadású: .Memivri Hlinn i-Lcrf, Cdvö>Hég 5»-v«^•?••, „Bixts* Irlki vracr* esioitt ea már Irinákét esrr prialanyoii frlfll a kath. hivek köat elterjedt
400,000 márka
MB;er«a»nrt nyújt knlveiö eietbeu, a ISeajSSS sa|y Sészklser atUs, m\\rij a m«j»« ksrmaay *lt»l jAvihacrva í> b,it„.,u-> van i^en aj tervétet elüuye abban áll, bőgj ncliÁny b<Vnap nfolyúu alatt 7 •oraolíib>n 45,200 syIretl»IYBek ukveU n kisor zaláe •!« koll kerubra, kiutak laUlkratt 4M869 frtnyt fllnjure-meaj, réssi\'-g pedig:
1 Brereni. á m. 24 nyerem, á m 4 nyama. á m. 53 nyerem i m. 68 nyerem i m. 214 nyerpm. á m. 531 nyerem, á m 673 nyerem i in. 950 o/erem t m. 25,150 nyerem, á m. ?tb.
12,000
10000
tiOOA
5000
3000
íOno 1000 500 JOO 138 •tb.
250,000
150,000
100,000
80,000
50,000
40,000
30,000
25 000
20,000
15,000
a teljes irói joggal örök áron - megvásároltam.

Beké Kristóf plébános ur, a katb. hivek jobbléteeH lelkesen küzdő lelki atya bölcsen belátá ezen imakönyvek\' Milk»<> gességét, és ezek által igyekezett a Dyelvetrottó és hibás ima-kiinytok kikaszSböléaét előmozdítani.
V nyerenátnyauKá* <>k tervaaerint aÍTataloaan állapíttattak meg. A legkoetlebbt első, ai állati Által biztoaitou nyeremény-hnsáa a knietlazao nwsegbe dl
Ezen imaköQjvek megjeleléaok ota miadentttt siiveaen fogadtattak éa eddig a venspréml, pérhi éa siombollielyi pdoftAki ha(<>HiÍK»k jóváhavf Á*át kinyerték, s ezáltal ki-fejesííst adtak, misteriat e asepen kiállított Hbállao imaknoyvek terjesztését a kath. hivek kftit ssivesen ÜUák. ?eensl afaaaásksrt, vaivu telje* tartalaiu taafc es énpkönrv kerenz-
j
1 .75 -. 90
Uny kalhohkuok baaanalaUra. harmadik kiadás, őt a<a>aaal aczéimet-
netü képpel 8-reU, félbórben, k5»e tokbaa . . . frt 130
Egcat borben, tokban és finom aranymataaésael . . frt 1.80
Egéas I őr araoymetsaés, eaat ii keresat .... frt 3-70
í megbisij sva fosiof elBlejot bpkflldéso
ltt l é a UgnEfjohb jonddal efl»k
Zerireborhen, eaat ea oUaiHéetel . . . . . frt 4.—
Finomabban kéaritve frt 6.—
8rli.es- va^r bái>onykoté> aranvmet>i«i>el diaaitva . M 7—10.—
?eaaye suaaáaksrt, 1 t—m frntm *j*mr* H-réte, tat kttooí
tldvisséfl osvéeyt, / acaélmetasetO képpel 8aiaByoDiatu czimlappal.
Biztat lelklvaztr ) Negyedik kiadáa.
>V1 btrbcn, tokban . . , ,, ..... . frt 1.20
?fesz bor, nnom aranymetasea éa lokbaa . . - - frt 1.80
Ariit kereatt «a oaaltal frt 280
Zergcbor diuitetsel frt 3.60
Finomabb kiáUitott \' ? frt 5—6
Selyem- vagy bársonyt, dtaaitméay .... frt 6—8.— Messqrel alazaáaktr 32-réta. temérdek kernel díszítve,
papirt, tokban , . . . irt —.40
AratTmtantssi I, ukbaa frt — ao
Acaél kefssat, caattal frt 1 —
Zorgebor, álsamn .frt 1.50
Selyem-nirvoBV ffnoBl dlflSrtÍBénynyel .... frt 250
kMs rszsáskért. ragy a kath kerMatéay ifjaaé^ imái ia émakei kit csino* aranjrojnaiatB papirkotéaban, toaban; ára 30 kr; angnl visaon paOst nyoatáaaal 40 kr., egén aSxaen volinpafíraraoymataaéaael, tokban 60 kr. ; acséleeatra 70 kr; efáts bfiraee veltn papír araaymetazaaael és acél caatra. k\' reastul 80 kr.
EtrsárJ seeakiayv, 115 ezyháai inakat urtaanaíd, 11-* kiadást ért
nain-os aranyneUaeaaal kéazitett könyvseska, árá 60 kr.
HeaieUtstaarezal satteay, a bőid. az Mártát ketj.lttteljeaeo tiaateló
magyaroknak ajánlra, ira 3^. kr.
Na0 áMezat iru Tóth Miké Jí«m láraaaági Ue IV. kiaiái, oaiaoa knnyv képekkel ira fttxvc 1&, kotre aranynyonuaaal t& kr.
k&ssönetünkot fejosve ki eseanel irántunk eddig tanasitoU bizalomért, felkérjük a» oj kitorsolásnáli
U
A tnat ksratztstl ájutaaaas, k«p». kudéa iruSaeaáayi Acoata>eoi-
aahott bizalomért, felkerjak es oj
*telre f«i«rekvesUnk ezenlnl is oda iráayuland, min. er D.H.IOS is asiiárd szolgzUal álul líaatell erdekeltj«.k t.íR-Mgedéeét kréVdemeloi FSnlebbiek.
Ferea^z r. iidoilr, kemény koté», aranj nyomáaaai 26. kr
koiiMtrtik. fM
Miod-t. megrendoUs p-JjU rordultával
WAJ1HT8
kony.kiadí N -Kaniazáo.
denk

Tiail

TIZENKILENCZEDIK KVFOLTAM

ZALAI KÖZLÖNY
n.isu

A MagyarLfranczia biztosító részvény-társaság
twsreletter alólirt I
I jelenti, hogy Zala-, Somogy-. Baranya- * Vsimegyék .*«*» kitarj^ő^t^h
Nagy-Kanizsán vezérügynökséget
állítván fel, annak vezetését
GUTMANN S. H. ÚRRA
Uá jébúiUi ákb jíé bititási köt
ruháita, kit egyszersmind a tüz-, azálUfmány- és jégbwtosiUUi ágfiaaCokban jogrfrvényes bietositási kötVÓnyek fcialli«á«ára *? kArok fel-
Vételére, ugyp»int OJfek azonnali kiűzetésére is felhatalmazott. Budapest, 1880. januárban.
A Magyar*franczia biztosító-részvénytársaság igazgatósága:
SOHWEIOEB MOSCOVITZ.
A. T*tTfirgy.?w--\'iw|-«si.Tt «*>rfrt —? iDlJBrtvoáaltö réaig v >fexiy-tft.rgiriii»i^>»y
igaigatóaágának fentebbi kfaatttetelere hiratkoaaeial alólirott liattalattcl jelanti, miaaeriat a
rimatkoao raindWale falTÍlágoaiUUok lej-
Nagy-Kanizsai vezér&gyRökség
veaeteaét elrálUlta a a veterttgTnökaegi irodát megajritotta, hol ia bistoaitaai ajánlatok elfogadtatnak ? a biatoaitáai U.lelre, Tagj a Uraaaágra
kéaaaagaaabban megadatnak. BlstOSlt pedig * UelBag&g
a) tüive-iélv ea robbaaii* által okoaott károk alleo; c) esáraion »agy vla<-a •lálll.oil javalt károwdása ellea;
b)jígk«rok allea \' d) ai rmlwir rlrttVe miadan iamerl modoMi aatnot.
A Magyar-franctia bUUoaiUi rtmn>ini/-táraa*át, melynek
20 millió frankot, azaz 8 millió arany forintot
tavi alaptőkéjéből a renréajeeek által mindjárt keidetbeo
10 millió frank, azaz 4 millió arany forint
kánpenaben befiiettetett, t réeaint a Uvároa lagelrf peoainleaeteinel, réraiat pedig magyar államerlekekben ét eleflbbaégekben lett elheljeife, m. éfi október 14 en tarifán alakuló koagy0l«a4t melyen a társaaag Qgjveseteaenak el»ro kivetkeaAk válaratattak mag:
- ? ? - " FttQQuHA himoU«ág.
Eiaok: ttttt httvaa, fi Fala. ral. bel.ó titkoa Unicaosa, a Upat-read nagjrkarcaatew, nraa. krpT. atb. Bruator,
AielsSkok : Báró ffriTrtlfatj Mta, fisldbirtoa, om kipv nb. Bu<\' ~
l\'Union géneralc elnöke stb. Páriában.
Vátoixtmányi tagok. Rteart Mtrla marqnii de Banneville, aj outiak déli vaant igaagalAtági tatja atk. !
Ntlfrlt Araila kir. kereiked. tanácaoa naa^ kereak«d6.
l.r-.íf i«pon Rajeakart F»raa«2 az Albrccnt-raapálra elnöke atb. B<eaben. Sváb Káre(y fnldbirtokoa, orsa. képviaelS atb. Bndapeaten.
H»i" Tlatl Káraly cs. kir. kamaráa, na oait. déli raanl alelnöke, aa oaat arakhaaa tafja atk. BeeakM I e táraaai(luül fentebb kitüntetett tSkearejet éa aa Daletreietea ál^n le»", haaánkhax
Beák Iteaéer a mafjar jcliilog-h.nkoak i(aigatoja
Láaezy Lta, a mag?, ált. foldbitp) réazvénr-tárauág igaJCKtója Bu<lapeat»n.
L«wra lakai, a kereakedxlmi akadémia igaigatoja Br4<<ap«ten.
Sarraaaarse lat. ?ária rJBÜ, a páriái Societé de l\'Union ge lorale
g^
ljM 0r Hlilar Alkraekt, kSi. ia TÍItó-aj7"-<i
KIStMaueker <ár«ly * .HoeTmmn Júurf n»gyk.reik«aö riig Un«k>-MMatjar Hartaa kir. k«r«ake<l«lai taaaaaoa BasapMtm V«terl«u(<il<t ? HMknlel La|« Radapxt-n.
közUíítel.lbon, illú i)fyíoi«>»ekrt, bÁtrmn d
»•» Tolt »«c a»
i ftnbit, hogr
nnjit neki e táraaaát; é.m<Ijirt" kmdatken nrajtani kep«a. a a rai-VJu a táraaaá|- an*a,
páratlan tlkeereje éa aj élén álló eején.légek jelleme egjréssról tejjea biltoaitáat nyujt \'arra níxle, b\'og\'f a táraaiií aaleliitele a railtányoaaág, a p.>nto»aág ia a l»«aaigoriibb beraalrteaatK alnáVn kor-tetaeajiaxi mindenkor éa teljeaan mag fog telelni, oáaréaarol a aaakTeietea «<«totuija as iránt >? keseaaégnl aaolgál, h»g; a táraaalg a dgtet.Uk napaabaaánU i> kollS takintrttel fog lenni a yeraenf joguanlt k»Teialiaán)!eire.
terlllnten a rideki OMfnttkaaiak
•giai ma Darcbiibas bittixiU
ál kj é élé
mind ea ideij, mely a bittoaiti k6aonaai^ic-k armji jar.niikl njaJMHI ••Ina, mint a
énlégek jelűmé éól talj biliát jt í b ái alt
Hiilar A Ikraakt.
jjt arra níxle, bgy a it yg, pg l
g g , ltui^a a> \'ri.it .i keseuéflll aiol^il, hng, « tiraaaág a dgtít.Uk napubaaanU i> kollS tekinUtlol fog le
Amidóu tebát tlaiwletul alólirott a biitoaiti t. koionrig bí.almat u ábula ke^iiielt tiaaaá> iránt ajkai lelhWja <? kéri, BerieKTii ofyaaenmind ko»y a TeaerKgynSkiegi
\'»"•?»" toljee folyamatban >an éj bo(7 Utobutoaitiai ajialatok a >ár fejUlitott Ogj.okiég, k áltat ká«a>ét»Hi allb(adtat>ak. ainírtn telje. tia«el«ttel
gTg gj GUTMANN S. H.
Nagy-Kanizsán, 1880. mijns hóban. A Magyar-franczla biztMiti rtovény-tárutág
TexérflgTtiőksége Nagj-Kiá
98916-52 Kerületi ügynökség Sfimeghen Bpstein V. urnái. UTANN
Családi csokoládénk

rwk akkor i»lódi, hu riumnkon klrtl
, M^&d minden csomagon fenU
rriumnkon klrtl BrJK^ még nen véíjogj
»»» al- ?CM kajauurm.
Ara a jd atiaSaegUnek .árga. papírban 1 n 10 kr
, . finom , rotaanln . 1 , W „
. , Gnomabb . a«ld . 1 , 80 .
. . lagSn. , í«kór , 1.1—.
Raktár Nagy-Kanizsán : RoMtlfeM AMf és StrW.
Kealceny
utifú-niellezukorkák,
a tiidu és mellbajok, köhögés, fojtóköhögís, rekedtflég és I tfldóhurut biitoH gj ógjraxerel.
A teraéajet által a taenvedö t>mberite|; javára teremUU met;b«<>aalbetl*n krakeny utiffi ••án már eddig fel n. m daritelt titkot foglalja magában, miaaerínt a gége ea 14|rcaö rendas«r rjtlladi njtakbártyájára TalA aaonnali gynra éj •nibito baUa gjakoriánátal ai illrlu beUg aaer-TS*; gy^ff/nláját minden tekinM>tWn lehetőleg

& Klein urak kereskedésében. (67 •,—•)
Miatán gjártmánj ankaál a tan kor ea keaken? ntiffiből tiaiU
lékisi kea»akeditnk, kDlonoa t.;..„„,
«m UTÓ aií-
be ajácijnk batóaágilag bejesjyaett régjefjrflnket, aal. dob iraioakat, mert caak esek igaaolják annak Talódiaáfát.
Schmidt Victor & fiai.
CL kir. mi. cínut Bécs. Wieien, AJleeiaüe 41
?? 1 skatoljra ár* 30 kr. a*
Kaphatók : Práger Béla gjógjt. Baloj J. gjófjt. N. Kaniatán, Kín. TO«U J. Leuajén, Kil A gjrogrjst. á.-LendTin, Dom«r Kaj »aa- ej fOa<ark«reakad«aéb«o 8aa>egaea, Werli H fjttjat. Kapron<-S«1l, Moab Moaell F, faaTamn, H-vllóay Jouef K |tj*griil Zala-Kgvrilef n ger Mór (Sopjocr) Sjfrtib Simon Gyula Ssombathel;.
B«r

Mária-czeUi
gyomor-cseppek,
jeles hatású (yógysser a gyomor minden bántalmsJ ellen,
tavuiya fiibaföxé*, kóliktv, gyomor hurut, gyomorégés, hafjkSképsíídi\'*, tolsá^oi yilk«kept5d*»i, sárgaság, uo\'ior iu háoyá* ífá* (h» u a jjomorbót ert»d), gyomor , uAknoruUc, a gyomorntvk talter-f Hl A* ít»J álUl, gtlic-U, Kp- *« ájb*tcg»ég, aranyere- bAntaJmak tlUn.
•Ss felÜln.olh*.UUan éábiá
Kapható : Práger Béla or _ ban Nag7-Kaniaeán. ralamint aa oiatrák-magyar birodalom minden Qagjobl
— isrrtárában éa kereakodtjaében
I uétkllaéal raktár aafybta " kloalayiaa

Csak
«, miaden sLaritumában oly ttik nAi bajnak okniúja fehér FoljáKban loeovedAltnek kaldük ogj- ár-tatlao, aök aaámoa eantbeo kitQnA jónak bttoojult aaert. Nem befeoakaadaiaa, nem ii bavauni való, liánom «gj kaW;almea aljária, mait\' aaaa alkaloaüaa a!i baj- lagfalj\'bb 10 nap alatt biitoaan mag . Saiaoa oliameri larél biíoojilja n tanjt. — Tiluktartáa biitoaittatik.
3 öt
Ciim : oklaTalaa gyágjaiweji: 77
Wots Alajos Brassóban.
:QxHicl.y Kó,roiy

Egy nőtlen ispán,
a ki teljes Képzettséggel bír magán-gazdaság vezetésre,
az alső-pihoki bérgazdasigra (Keszthely Tarosa kOzelé-\'
bea) felfogidUtik. Évi fizetés 400 fit, teljes ellátás é»
lakással. Ajánlatok az eredeti biionjít lányok kai ellátr*.
intézeodök május bú végéig i
GOnsberger Látarhox, \'|
Bogláron. \'
(73 3-3)
Schaumann Gyula-féle

Eaüf aH*Wtlea aattaákaa a ktaay^M rnnMitn vaaat
kelélaaj nehaaan emiaatbetr. íik.kre. anaitéa vtrtlütJtÉJ. táa ?Uáa éa tattartallMrt. KúlLil » napoukinti kátaseri foijlono> baeiaálat ntán mértékletes aieiüt hajtanál még maka^a betagaé-
geknel ia, n . naaétztéal |yaan»»|-. taaa afatéj . ybttlaláj > aaMlllutaaál. ntitafMiéf a MMI. taa naafaaaa, araayar Kaa-raaaa, laliliaiiiill a*/vaay aa4y>a. rakVker. aá.aaata. MM Mr-kltlé*. MkM f»rálá«, t*n ít UtMtaaeiitkaal, aaayafcaiaaa*, a ata«l1 kianaayaal ét a aaaiiU|iál
Ai á»»aay»lrak fyáfyaiar ayaaaatl 1-,-n"" mellett, elitta
ép ugy mint aanak baainálata alatt, valamint nttflagoj (7617-kasaléaaél ia Utant laolgálatot tan.
rV*g«
gg j gg
MagrtndrleKknil le|k»rea«bl> kit .k.tnla uUnrit
mellett ktldetik. TM (IS 11—tS)
K.potvta annak kaaaitájené., g—dMtági rén HtokanatMi éa ai (xatrik-mmiryar Ulw a^éajTSiertkralMUi, ralamint Naff^-KairisáH Béla, - - -

Nagj-Kanuíán, nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdits Jozseí gjomajtóján.

SAGT-KASIZ81,1880. mftjns 23-án.

42-OJJs szám.

TtankileBeaedlk érfolrm.Elitzatstl ér: <j
•;••• srrs . . I frl.
Hl i»r« . « .
Be«7*d *»r« . . 1 •
S0V Mám 1O *r
Hlrgstsssk
»n7«gi raasit UlflfrS , kfisl*m.«ay«k fiig s
Viadáhos barssatTS
: ÍDtí.«niiík:
! ÜÁaTKtNIISá
wtassiistai.
B<Tineaí«tl«u lér»IA. es*k iimart mmtkstar>| •akt*! fofaautnak al
; ^ I
l\'C*urat«k TÍISSS B
i ka:a«n>k.
ZALAI KÖZLÖNY
S.-Ka„i,...,.r». h8lyl..t4.4?4»..k, „B.-k.»!«»l 5»k. tüxo.tó^^t\', a .n-kani,,..! k.re.k.d.lmi . io^b^k., ,..-k.nÍ7J„i Uk.\'rék.ín.t.r
. . . * ,»lanie;jai álUliao* tanitétes-
tülot", « ,n.-kmnlisal kiadrd-ncToU
mBnW*«ü»»ltl«tloD««élyié siíwtkeief, a ,«pr.ni k.ro^d.l.l a l^rk.m.r. n.-k.ii™.,i külUlm«tmáai«\' t több
aaecjel és .áro.i pKJe«Olet hUaUlu «rteaU(j«. \'
lli\'H\'iikliii kétszer, vasárnap- s csülörlökön megjelenő vegyes tartalmú lap.

A nemzet napszámosai.
A néptanítókat értem, a szegény elhagyottakat, a kiktól mindent vánrak, de a kiknek semmit, vagr csak keveset adnnk. A hány szüle, annyi különféle kívánság és ha mindegyiknek külön-külön meg nem felel a tanító, fejérc zúdítja az elégedetlenséget, görbe szemmel tekintenek rá minden oldalról, még csak köszönését sem fogadják nyájasan.
Vannak szülök-, a kik soha nem néznek gyermekeik után: mit csinálnak? meg nem hallgatják mit beszélnek? szabadon tesznek mindent, semmire sem figyelmeztetik a kis szófogadatlanokat a minek később az a szórnom következménye van, senkire sem hallgatnak, kinevetnek mindenkit. Sajnálatra méltó eset az, midőn a gyermek nem akarja érteni, mi s-zibad és mi nem szabad, összetéveszti az illetlenséget az illedelcmmel, az akaratosságot a szerénységgel és kicsufolják a magával tehetetlen öreget; sót vannak szülök olya nok is. .1 kik gyermekeik eme minden tiszteletet nélkülő/.i) bünrt-; tréfájikat még meg is tapsolják, dicsekednek vele másoknak, elmondják a gonosz gyermek falé ballatára, mily bátor, szemes az ö szeretett, édes fiók.
E meggondolatlan szülúi nyilatkozat
mindenre alkalmas, de javítani alkalmat
lan, s nem is fog soha. ,
A mit otthon meg nem tanulnak a gyermekek, majd mcgianniják az iskolában, mondják mások, hát mért kapja a tanitó a fizetését? Valóban! csakhogy ezek az emberek egyet felejtenek, és ez az, a tanító az édes szülök: hibáját még a legnagyobb odaadás mellett sem képes el-

enyésztetni, a tanító ebből folyólag csak akkor felelhetvén meg magasztos hivatásának, ha a szülök szintén megteszik kötelességüket, segédkezet nyújtanak a tanítónak mindenben és mindenütt, mert a mit megszokott Palika, azt igen nehezen hagyja el a Pál.
De hát erről hallani sem akarunk, és ez a mi legfőbb gyöngédségünk, önhibánkat a tanitó nyakába csapjuk.
A tanítóknak ez a mi háládatlan-ságunk fáj a legjobban és méltán.
Ötven, hatvan gyermeket, a kik között majdnem mindegyiknek van valami rósz szokása, egy ember megjavítani nem képes, ez egy ember fölötti erő. Ezt kevesen látják be.
A tanítók szava a pusztában elhangzott szó, hiába írnak, gyózedelemmel nem igen végződik küzdelmök. Ne csodálkozzunk aztán,ha némely tanitó elkedvtelenedik és kötelességét elhanyagolja, tanítási kedve csök ken, nem törődik sem az iskolával, sem a könyvvel. Annak valóban mi magunk vagyunk okai, ha gyermekeink nem tanulnak az iskolában semmit.
J/együnk mindenek előtte a tanítónak jó barátai, támogassuk mindenütt, a hol támogatásra van szüksége és javítsunk anyagi helyzetén, mert számta\'an uly tanitó van. a ki kénytelen nélkülözni, javadalma a uiindennapi kenyérre is kevés, nem ismeri mi a jólét, osztályrésze a mindennapi létért való küzdelem Ha mindent kívánunk a tanitótúl, jól van, legyen, banem mi is nyissuk ki bezárt márkánkat, akkor lesz értelme mindenféle követelésünknek, de elóbb nem, mert jegyezzük meg jól, a kedvező anyagi helyzet

erót és kitartást nyújt a munkára, a pyo-mor, az egy napról a másik napra való tengóüés, elkedvtelenit, reménytelenné
tesz- ~ VIDONYI JÓZSEF.
Az uzsorajogról.
Dr, Wlazzict Oyula ur az uzzorajogrót houzabb ctikkzorozalot közöli a ,Magyaror txAg* esimti politikai napilapban azon al-knlomből, mid&n Stein Ldrinct hírneve* nimet nemzetgazdának e tárgyban megjelent, nagy fflttínitl ktltelt mtve — d/r Wncker und zein Recht — a könyvpiaczon megjelent.
MintHogy hazai törvényhozásunk rövid idő múlva ézintín foglalkozni fog e kérdettél,
— érdekéinek tartjttk a cíikkzorozittból a
következő rétzt olvasóinkkal, kik a régebbi idő
ben többször találkoztak e hatdbolcm u szerző
nevével, megismertetni.
Azon rétzt mutatjuk be óhazáinknak, mely lapunk közönségére nézve legirdekezebb, í. i a földmivez uzsoráról tzólót, mely — fájdulom hazánkban iz széltiben burjánzik.
Szerk.
A fóldm&ves-ussora k4t okbii keletkecik.
As első a köanjelraüségb^n, a másik a fóldmQrelé* természetében i a bevétel rend sserleleoaégében kereeeodű- A könnyelműségből folvik a csapsxék adósság.
Ás ilyeo gyorsan nö. Egy pohár bor, sör, pilinka mindennap elfugv A rovás egjre ssaporodik. A sok apró adósság adóslevél alakot nyer. Időköxben csak újra kell neháDj pohár bor ? a kréta egyre működik sx aj!on! At adóslevél esedékessé ralik. Egv jó p>.h4r bor mellett megboassabbi\'j-ik n IeJAratof. Azért a jó pohár borén uj rováat kap a garda. Pénz n.ilkül kap saép ruhát, se\'lr\'mkciidó\'t, éluxert,
— nem kell semmit tennie, cjak az irasra egy
keresztet, hogy olt maradjon a kese vonása. —
K^ystefre azután c«»k tudtul adják a szegény
adósnak, bogy hát nagyon sokkal tartozik Ám,
— mit tegyen, ilyenkor még nagyobb adossá-
g\')i is elvállal, caak el ne vegyék földjét, mfllle
jét, marháját...

így jár a könnyelmű gazda. De s> legta karékosaub is áldosaláu! eabetik as uzsorának.-Nioc* készpénse. Kölesemre ssoral. Hol, kinél? Falun nem igen tartanak készpénzt. Hoassabb időre szóld adósságra nem akar vállalkozni. Hian, hogy nem Bokára pénshes jut. A vetések jól állsnak, a borár nem ross, a marhát veszik, nem lehetne e most egy kissé tabb Sssseget ígérni, bisz a jövő negyedben mindenből pénzt csinálhat? El lehet ilyenkor a váltót is fogadni.
Jön as esd, |ég, ársalyedés. Adófizetésre nem is gondolt. A váltó lejárt — és fizetni nem tud. No de meg van a siép kis birtok — mit irthat, ha jó kamatok mellett egy kissé többet is igér. Hamar megtörléaik. Nyakán az adós s\'g. Vele egyfiít a gond, nyugtalanság, talán a csapszék, az adóasság egyre n6, hogj megmeneküljön egyelőre a gondtól, nem igér-e ismét többel? E* most már az uzaora hatalma alatt áll. -
Következik a második idSsza\'í. A különféle nyomások. Ha van még bírtok — ugy a sok aggodalom ráviszi a jelzálogkölcsönre. A hitelező egyik jó barátja, ki ismerős a visso-nyokkal készpénzt ajinl — haa^m csakannyH k4r, bogy as összeg a telekkönyvbe jöjjön. Kern kiváa többet, csak a kamatokat vonja le elúre. Beleegyezik a tulajdonos, mert hát a lejárali nap közel;. A jelsálogos bitel<ssó is felmondja az adósságot.
A szükség aő. Hogy segitsefl magán ? Ismét igér többet. Jónaek a kamatfizetések. Ne~ gjrdövenként, félévenként egéac tokét képvi-aelnek. Jobb időkre nem vár a hitelező — tőkét nem kér, de követel kamatot. Honnan ?•-gye a szegény ember? Van még okra, tehene, kia eleség a padlásos. Odaadja kamat fejében, h°3)\' egy kis nyugta legyen. De nemcsak teh-;aet, ükret. eleségét adta od* — hanem munkáját ta. Évről-évre a hitelezőnek szánt, vet. arat, tenjéazti a marhát. Ké» a nyomor. Külaúleg most is binokos agjrtn a faluban, tényUg azonban azolgája hitelezőjének, ki házából, kertjéből minden pillanatban kidobhatja...
Megteszi-e? Nehezen. Ha majd maga akarja a gazdaságot átvenni, csak akkor kéri a csődöt, addig dolgoztat magának a birtokossal.TÁRCZA.
Éva.
— Honda. —
A ajolrxft&k napon, mid Ón ég, fold Öröm, kfierT i élettel taír belöil; Midőn • nagy világ teremtve Toít, g ti nr pihenni vá^ya már legott : I)ic»6 fajok király küldöttéi Oydlekestek bnMinoit Mngeni. 8 lengett, \'idült, ragyogott miudfiiBU ! Az alkotó i rilága ünnepölt I F.gytzerre csillogott nap ét a hotd. KgjflU tOmjénezett nemtŐ • kobold, Konyornáományt otxU ki takar. Mint caaloginy dallou a páva-kar, Pegazust kába fllt* déle "fen, S myrtoj ékeskedett a béreseken. Miglen siivirványkörben Djogorék, Kinek számára nincs kezdet, ie\' rég, Felleg — «ugár — il at kei-eveten, Teremtre, rontva, bár mitsem torén. Környékezek bataimas angyalok, Valósitván, a mit S andalog; Ábrándjai nyomán kelt aa ima, 8 igeső bablrányok ttó«aU; Képzelmeit követve tarjacák, Idalt, rirnJt — liget, ririny 9 Mm ig -y A Tillimok é^tek Takitoin, 8 a monnjkoTek döbörgiek bonnjaa. Inigy axirárTáoykJSrbea nyagorék, Kinek síim ára ttioe* keidet, ie\' r«C, TOpddre éber álmibtn, miként OrOkithe^e meg ex Onnap^yt.

Éi jíítt egy ezedrot, legfe!«ége«cbb,
Ine! midében forró T«r p«ss«f;
Repalre jött fel* két ElitKkás.
— S taiekben lám, nioci tnbb oly értikei —;
Aurora nyajtá. egy cs«pp bíborai,
As alkonyat -megférte bajsatát,
Tejnt azine arckára lebegett —
S Klotbo*) belélDTalIa életH
Még él e« Oocepély rmlékacobra,
At iirteDi SrSkremek: ÉT*.
Dr. BOOÁDY.
Makóbázyét.
- Elbeuélea. -
Irta:
(FoljUU*.)
No teMélc itt van ni, éppen as ellenkető pályát állítják a nép remény & itja elé. S mit •Bokott ilyenkor tenni a txegény elkeseredett ifju, ki hajlamot eres a MÍBÍ pálya iránt, ntö-r^gré ii addig, addig visxi a dolgot, mig a tolja ra forró vágya teljesül.
Makóhasyné ebbe a tekintetben nem hasonlított, nem egyeseit meg as ily néxetu anyákkal.
Midóo Irmácikáját as ela<5 elóadá* ettéjén a kis Biinpadon látta, oly érstt fogta el, mely ait sugalta, hogy ezt a leányt jó leone izíni pályárn adói, mert mintha arra termett voina, olyaa jól illik neki minden tette. Hát mikor még éaekeit, milyen kedres, elragadó egy teremtés volt akkori
•) A« éJ«t fonalát bo^átó párttá

Oh mily boldog volt, mikor ott láthatta, hát ha még a nagyobb városok uinhásábao láthatná játssani, óh akkor nem volna e« végf>, ae hosssa boldogságának.
— Atyuskám — tsolt kedvesen egy na pon Hakóhátyné férjéhes — ennek a leánynak kell valaminek lenni*.
— Természetes, bogy kell. Semmi csak
nem raartd belőle Majd elveasi valaki, azután
mindjárt feleség lesz belűle. Ks már nem semmi,
es már nagy rafami. Alakóhásy ur nem tar*
tózhatt* vísisa jó ixü ne réteset. TeUtett neki
nejének különös gondoskodása.
— Nem ugy értem én, ssólt Uakóbásyné
s férje keiét incselkedve megveregeté.
— Hát, hogy mint? Halljak 1
— Bgéssen másként. Ast agy is tudom,
hogy utóvégre ís férjbe* kell mennie, — mig
mi élünk, — isten segedelmével, de bisonyos
állását illetőleg.
— Állását? sxólt Hakóháxy ur ? meg
illetőd ve tekintett nejére.
— Igen.
— Mást nem értek ebből mist, hogy jó
gasdasssony less belőle.
— Nem, nem ugy gondolom. Látod éde
sem ebben a leányban olyan ssép tulajdont
fedeztem fel, — legalább ngy hissem, hogy így
van — A mely bisony nem minden emberben
van ám m«g.
— Erre már magam is kíváncsi vagyok
No mi lebet as a nagy valami\'/
— Ei a leány osak ugy fog bennünket
legjobban boldogítani, nekQak örömet sserecni,
ha ssinéssnooek adjuk.
— Semmi áront saólt határozottan Makó-
hásy nr.

— Ugyan már miért?
— Nem, ha mondom, nem és vége! As kelUne, cuk egyéb sem. Hegélhet o tisttessé-ges módon isi Mig én két kesémet birom, addig nem engedem, hogy leányom komédiásáé legyen, tudod t
— Mikor olyan ssép, nemes pálys, iga*
sán milyen ssép.
— De asszony, mi lelt téged, mióta lettél
igy kiforgatva?! Hiszen sohasem hostál elő
oekem ilyen dolgokat! Mire magyarázzame»tl?
— Mikor is hozhattam volna elö, mikor
még nem tudtam, hogy mily jól illik Irmács-
kánkoak a játék, de most tapssstaltara.
Miiyen boldog lehet azon icÜlő, kinek
gyermeke ott játssik valamelyik nagyobb vá
rosban a színházban, míd4n a mellette ülőktoj
a dicséretet, az elismerést hallja, óh istenem,
bár lehetnék ily helyzetben. \',
— Ugyan hagyj már egyszer fal evval m^
bestéddel. Suhasem voltam a komédiás életnek
barátja, hogy lennék hát most, mikor as olyan
furcsa egy élet. Férjhez adjak, után meg less
a komédia.
Makóhásy ur bement a korcsmahelyi-ségbe t ott hagyta magában Makóhisynét. hadd vitatkozzék egyedül. Ai asssonyok mindig olyan törik fejőket, amivel férjoket caak haragítani akarják. Hiába egeszea más forma as ember, nem olyan sselebardi, mint az asuo-nyok. —
Ext mondogatta magában Makófcisy ur ? a boros kanosokat sorba nézegette, hogy ugyan rendéa-e van mindon.

TIZEIIKILKNCZEDIK ÉVFOLYAM
A földesúr jobbágyi helyeit mivé Tilt • psraazt? A tóke rabszolgájává.
Kérdi — Slein — szisesva Tan a «<? előadás ? Nincs-e tényleg igy ? Mi a» ok* a nagymérvű kivándorlásoknak, mit oly örömest szeretnek leplezgetoi ?
Talán kávés a szabadság, nagy a vallás gyülölség, n»s ai igazgatás, — nem as uzsora ai, mi a ssegény földművest a tenderen tálra hajtja? Amerika gazdag less. S miért? Mert aa earopai földmüvee jelzálog-kölcsöneinek kamatjait vagy nem tudja fizetni, vagy ha fizeti, akkor minden keresménye arra megy. Hogy lehet esen segiten\' ? A jelzálog-hitel rendelésén kivttl — mely tárgyunkhoz nem tartosik — ait ajánlja Stein, hogy érvéaytelenoek kell nyiUlkostatoi min dennemü terményre vooatkosó adáavevést, mely as aratás előtt történik, másodszor meg kell vizsgáiul minden adósság keletkeséaét és mind a pulgári, mind a váltóvégrehsjtásoknál ason elvet kell érvényesíteni, hogy as adós csak a készpénzben adott kölcsönt Urtoiik vissia fisetni, ? hogy kamatot is csak annyit adni, mennyit a kölcsönzött tiké veszélye igazol. A vizsgálatnak less feladata felderíteni: mily bün terheli a hitelezőt, stándékkal készitett-a elő saorultsági helyzeteket s igértetelt magának kölcsön nélküli adósság kötelezettségeket ? s ha as uzsora bűntett jelenségei töoforognak: késleltetlenül folyamatba kell tenni a büntető eljárást. Stein még egy javaslatul teás. A psrasst — úgymond — tapasztalatlan és bátortalan, az ügyvédtől irtózik. 8 ezért a gazdasági egyleteket tartja legalkalniasab-baknak arra, bogy e téren is Üdvös tevékeny-séget fejtsenek ki.
Alt véli ugyanis, hogy czélszerii volna, ha minden parasztbirtuk árverezésével az adós az ügyet megvizsgálás cséljából a gazdasági egyesület elé terjesztené as adósság keletkezése történetének előadása mellett uly czélból, hogy a reális adós jogait az uzsora-adósságokkal nemben as egyesület védje meg. Ha a gazda-tagi egyesületek ezen feladatukat komolyan s erélylyel teljesitik az esetek, melyekben közreműködéseik igényelteinek, mindig ritkábban fordulnának elo. A gazdasági egyesületek teg inkább ismerik a baj komolyságát tudván azt, hogy egyesek jogaiban saját jogukat védik,a kötelesség komoly teljesítése iránt kétség nem lehet. Ha^nég megemlítjük, hogy szerző a birtokos osztály elleni uzsorát a hivatalnok, a kiskorú, a becsületszó, gavallér és nó uzsorásra osztja, s hozzáteszssük, hogy mindegyik feje-zetben körülbelül oly tárgyalási modort követ, minőt a földműves uzsoránál ismertettünk: agy főbb vonásokban bemutattuk olvasóinknak azou könyvet, melyet gyönyörrel olvashatni még akkor is, ha több tekintetben ellentétes nézetben lennénk is a szerző által kifejtettelmélettel.
Távol attól, hogy Stein elméletének kritikai fejtegetésébe bocsátkoznánk, ezúttal csak annyit akarunk megjegyezni, hogy az egész mü ason benyomást tette reánk, miutha at nzsorakérdés elmelete még cssk most kezdene helyes alapokból kiindulni a hogy még hosszú időre, buzgó megfigyelésre és éles eltnejü fejte gőtétekre lesz szükség, migcaak megközelítőleg is sikerűi oly elméletet teremteni, melyre a kérdés gyakorlati megoldása alapitható.

ZALAI
Steinnel szemben csak azon nézeteinknek adunk kifejezést, hogy több sikerrel járuH volna o nagy jogi és társadalmi probléma megoldásá-hos, ha részletesebben terjesiti elő azon szabályokat, melyeket ai uzsora-kérdés megoldásával kötetni kell. Ezt annálinkább megtehette volna, mert a kérdés egyik másik oldalánál tintás az osztrák Tiszonyokat tartotta szem előtt, tehát nem maradt a tiszta elmélet és általánosság tarén. A csődről szóló érdekes fejtegetéseinél — hogy csak ezt emlitaem — egyenesen aa osatrák csődtörvény lebegett elitté, épen nem ártott volna tehát müve becsének, ha nagy erejét ooncret javaalat előterjesztésért is használja s nem elégedett voloa meg azon megjegy. zéssel, hogy az már a ,jogászok dolga."
Annál is ankább óhajtottuk volna esi,
mert tán nem caalódnnk, ha azon véleménynek
adunk kifejezést, hogy az uzsoraaérdes első
sorbsn is a nemzetgazdaság dolga a igeu tar
tunk tőle, hogy még igen sokáig nem lesz oly
stádiumban, hogy az a .jogászok dolga* lehes
sen. Pedig mennyire kivánatoa volna ez minél
előbb, azt mindenki tudja, ki megfigyelte tár
sadalmunk e betegségének borzasztó poszti-
táaait —
Helyi lilr.k
— AM alispánt kiittnő jelentést meg-
ksptuk, jövő számunkban hozzuk.
— A katonai kincstár eddig az indó
ház közelében városi funduson elhelyezve volt
táborát a Szemere-utcsábin levő hercegi
fundusra építteti, mely helyiség 10 évre
béreileteti ki.
— A Ntlgy Kanizsán székelő hon
védség őszi nagy gyakorlata Pécsett lesz.
— A kessthelyi m. kir. gazd. tanintézet
hallgatósága felerészben a.Deák-Könyvtár\' ja
vára június 5-én Hévvizen zártkörű tavaszi
mulatságot rendez.
— Menet és térti jegyek Siófokra és
Balaton-Füredre. A déii vaspálya,
a megelűző évekhez hasonlóan, as ez évi idény
ben is mérsékelt áru , menőt- és térti jegyeket
fog Buda , Székesfehérvár- e. Kanizsa állo
másokban, valamint a déli vaspálya városi
irodájában Pontén (nád"r-utcz:i 1G. »z.) Sió
fokra és B.-Füredre kiadatni. A menetdijak
és egyéb, ezen kedvezményhez kötött feltéte
lek az eddig szokásosak maradnak.
— Gelse község kosönsége e mai aap
oly lélek emelő jeleneinek volt szemtanúja,
melyet fennállása óta nem látott soha, ugyanis
Séllyey passió köztiszteletben álló földbirtokos
nak reményteljes, páratlao erényü fia Séllyey
Józsefnek, mint a veszprémi papuővelde 11-od
éves növendékének Veszprémben s hó 13-án
typhusban történt elhalálozása folytán a gelzei
plébánia templomban az Istenséghez bemata
tott szent mise-áldozat folytán látható volt, a
templom rang- és vallás külőubség nélküli
közönség egyetemével zsúfolásig megtelt, a
díszesen- felállított ravatal fltal jelez\'etett a
halott iránti végtisztelet, de mindezt felül
multa a vidéfcbeli lelkész araknak együttes
m»gjelenése, kik a gyán szertartást emelendők
részben as elhuny* iráuli kegyelet adója,
részbeu a szomorodott szülők engeszteléaét
eazközlenilők jelentek meg, annélküi, ho^-y
kózülök csak egyetlen egy is külön meghiva
lett volna, igy világos, hogy őket az őszinte

részvét vezérelte a gyáas emelésére. A szertartást illetve a misét fítisztelendó Szűts János ker. esperes és nemez-apáti plébános vésett* éj ponüfioálta, — segédkeztek pedig Mezterkázi zala apáti, Kauzii berényi lelkész, mégii Méhes) Kálmán veszprémi pap növendék, Boron zal.-.piti növendék psp, Nagy István és Koronczi veszprémi psp nívendékek. ott láttuk még N.gy István söjtori, Páter György zala-apáti. Muraközi János bahóti, Ambrrn Ferencz szent-balázsi plébános arakat, a vidék összes értelmiségit, kik a rassvét kőnn; <: hnlsttik a derék és nemes törekvésü fiatal p.p gyászos elhunyta felett. — Mi pedig min.! ezekhez azt mondjuk béke és áldás lengjeu az elhunyt porai fulett, a szomorodott szülők és CTalád pedig leljenek vigasstalást a teljeaitett részvét felett. Oftlse, május 20-án 1880 Egy jelenvolL
— Magyar-8*erdahelyen máj. 20.
tartott Kanizsa vidéki tanító egylet közgyulé
sén 43 tag volt jelen; a gyűlés nagy érdekelt.
só- kúzt folyt le.
— Turgonyl Lajos bakaakerületi
Országgyűlési képviselő a pünkösdi ünnepek
ben kerületében volt. Első nap Nován, máso
dik nsp Bellatinczon tartott beszédet, ez utóbbi
helyen a caainóban köilakoma tartatott,
— Szerencsétlenség. Bakón ikon f.
hó 20-án ezy 11 éves szép kis leányka egy
alig elrácsozott nyilt kúthoz ment vizért, vélel-
1-nul belebukott s mire észre vették, már halva
volt. E baleeil Bakónak és vidékén általános
részvétet kelte\'t.
— A honvédségben nevezetes változást
fog okozni az egy éves óukéntesi intézmény, a
mennyiben a sorozás alá és sorezáiroknál togva
a honvédségbe jutó önkéotesek a honvédség-
utó szolgálhatják ki az egy évet. A honvédség
érdeséből ki fogja mosdani az uj törvény, ha
t i. létre j,\'. hogy a közős hadseregből Átlép
hessenek a honvédség tényleges állományába
az önkéntesen jelentkező haa^npródok, amennyi
ben a honvédség, illetőleg a hadsereg, tiszti
ksrának viszonyai ezt megengedik. Az egy
éves önkénteseknek azt a kedvezményt is biz-
tositani f"gja az uj törvény, liogy az orvos-
növi-ndc*Kek, ha mint orvosok akarják leszól-
gálni az egy évet, esetleg 24 éves korokig, el-
halaazthatják a szolgálatba való belépést. A
hadi tengerészek tényleges szolgálati idejű
négy év less; de viszont abban a kedvezmény
ben fognak részesülni, hogy a tartalékban
Mik 5 évig szolgálnak. As nj torvényjavaslat
fontba határozatai közé tartozik az is, hogy
jövőben A sorozásnak márcsius elejétől április
végéig meg kell történnie. A póttartalékba
beonrotoUak állandóan a póttartalék tagjai
lesznek és szükség esetében sem soroshatók be
a rendes hadseregbe, de a póttartalékosok is
nyolez hétig tartó kiképzésben fognak része
sülni. A rendes állományban való szolgálat
kötelezettsége alól azok is fölmenteinek, a kik
besorozutások után ki tudják mutstni a tör-
vényszabla föltételeket. A lovasságnál és a
krtnnai »en» karoknál szolgáló egyéneknek,
ha önként jelentkeznek uj capituJatióra,altiszti
k>--dvtzméuyt>k nőikül, minden évök kétazere-
s<\'n fog beszámíttatni h»dkölelezeti«égökbe. A
gymoásiumokon és reáliskolákon kivül niáa
szakiskolák végzett nóyendékoi ia képeaittetni
fognak as egy évet önkénteaségre.

MAJTJ8 33 in 1880.
- BJMd hírek. Ada község pénztárából 1 l ezer frtot elloptak. — San Domingóbtn Kolurabus Kristófnak szobrot emelnek. — Bibáry Ferencz jeles történészünk meghalt. — A hulla-égetést Poroszország betiltotta. — Szeged befáaitására 325 824 facsemete ajándé-koztatott. — A kaposvári oépünnsp jun. 13 án less. — A bpesti közúti vasúton pünkösd két ünnepén 88 eser jegy kelt el. — A phyllozera vész reudkívuli mérveket kezd ölteni: Szeodrő községbn 100 holdnyi terület van inficin!/a.
A körmöczbányai ferenczi<-k templomát
kirabilták. — Saumbatbely városa 100 aranyat nd pÁlyadijul az orvosok a terrnéazelvizafrálók-nak BZÁodékolt diszeliéd helyeit. — B. Orczy Bódog egykor a nemz. i<ziiihAz intendánsa Londonban zongoratanitáaból él. — A srerh f«j delem Bwb. készül. — Hazakban |elen-leg 124 iskolai pénztár van. — Mllelics Bécnbe tetie át lakását. — San-Franoiskóbao magyar egylet alakult. —
KI nyert?
Szeben máj. 19 én: 41.21. 12 7l>. 87.
Prága . „ Ú4. a. 58. 73. 3á.
Lemb-rg , . 4ü 28. 29. t>. 24.
y köszönet.
Felejlhetleo h\'*m Séllyey Jóssef Il-od éves veszprémi egyházbeli p\'<p növendéknek f. é. máj. hó 13-án tv uhuiban történt elhunyta folytán annak máj. 15. tSrléut eltemetésénél,uem különben Gelsen f. hó 20 án a m»gasalgbeli Istenhez bemutatott mise áldozaton jelenvolt fájdalmam eoyhitését eszközlott nagyérdemű résztvevő közönségnek hálás elismerésemet és köszönetemet esenuel nyilvánítom, s kérem, hogy szíves résztvevéiiük é* közreműködési*! kért fogsdják legforróbb kiiszöne\'em.
G-lse. május 20 án 1880.
SÉLLVEV LÁSZLÓ.
Irodalom .
I K roFat alatt megemlitott inunk* Nagv-Ca-nimíáii Wajditj JtSuef künftkereskeiléfle által megrendelhető I
— A helybeli elúrizetőink neszére mai
Ksámunkhoz vao meilékelve Kautinann Fr.
előfizetési felhivása VN épszerfl csilla
gászattan* igen érdekes füzetes válla
latára.
— Hirdttviiny. Huzat iparunk és képző
művészetünk érdekében .Ipariskola" czimen
egy közhasznú vállalat ioditta\'otl meg, mely a
külömböző iparágak, ipariskolák, mübarátok,
Unitó- és taAitónő-képeidék használatára «ö-
veggeí ellátott eredeti rajz éa mintalapokat ad
ki. A kamara kötelességének Urtja a közügyei
met esen — as ipar óa képzó művészet teréu
hézagot pótló vállaUlra irányozni. Ezen lap -
havonként rgyszer jelenik meg és minden
egyes fűzet a legkülönfélébb iparágakra vonat
kozóbb magyarázó szöveggel ellátott mintala
pot hoz. Előfizetési ára: egész óvre 8 frt, tél
évre 4 frt 40 kr, negyed óvre 2 Irt 20 kr. Az
egyes példány árs Sü kr. M"gr<n<lelesek inté-
zendók: ,Az Ipariskola" iparművészeti szaklap
szerkesz\'őségéhez Budape-teo. II. knr. Kluse-
m»n féle ház. Sopron, 1880. május IS. A ke
reskedelmi ér iparkamara.? Hi szállja meg leghamarabb a kebelt? — * szerelem. Mit ér az élet szerelem nélkül. Szeretői, legalább egyszer minden kebelnek kell. Irmácskának, a barna kedves leánynak ideálja támadt. Előtte lebegett a szeretetremél tó arcs, látta őt feléje kedvesen mosolyogni. Előtte lebegett a két kék szem, látta nyájasan tekinteni. Bár merre ment, mindenütt vele talál-. kpzék. Szerette, imádta. Órabosszakig elgondolkodott, hogy kihea hasonlíthat ideálja, ki lehat azon kedves alak, melylyel nemcsak mint ábránd, de mint élővel is találkozhatnék. Dál-cseg alakja, mint való lebegett előtte.
Amint igy szobájában elgondolkodott s ablaka felé tekiutett, elmerengve mintha ideál ját látta voloa. Remegve siökelt tel helyéről a az ablakhoz sietve, gyorsan kitekintett. Várssögit látta.
Mintha egy villamos áram érte volna, hirtelen megdöbbent.
— Igen, ő hasonlít hozzá legjobban, ó az. Valóban ő. Oh boldog jelen. Uh te kedvea lenge képzelet, mily igaz, boldog valóra ébredek, —
Ilyen volt a kis barna leány ábrándja, szerelme. Nem mondhatni, hogy csak egyedül ő volt még eddig ilyen, igy van ai minden leánykánál, kinek kebelében a boldogító ssere-lem felébredt.
• . •
Egy kedves pillantás és —punktum,már megkezdődik a szerelem iskolája. Ez is iskola az igaz, azzal a különbséggel, hogy ebbe jobban szerelnek jsrni, mint a másik iskolába. Ez nsgjoo prózai dolgokkai btbelidik.

A szerelem olyan könnyen fellobbanó, mint a gyúanyug. Csak egy kis szerrel kei! megérinteni, azonnal lángol. Arra pedig untig \'\'ég egy kis rövidke pillantás, — egy nagyon is sokat jelentő, eláruló pillantás.
Irmácskának csak egy mély pillantást kellett vélnie VárszBgire s a férfi már érzé a batást, gyauitá, bogy hányadán van a dolog.
Mit nem vennünk hamarább észre, mint azt, hogy valakinek tetszünk, mondjuk szeret tétünk E< olyan dolog, amit el sem kell mondani, vagy hallani, annélkül is tudhatja az ember. —
Várszógi csinos fiatal ember lévón, nem lehet valami különös dolognak venni, hogy ír macska epedéit, — a mint tőle kitelt — a derék szinesz után. Egyszer nlóvégre is szeretői kell valakit.
A szerelmet elűzni a kebelből az apaczá-nak a dolga, ez pedig Irmáoaka nem akart lenni. Ments Isten.
Érezni könnyű, de annál nehezebb azt elmondani. Mennyire győtri a kebelt azon gondolat, hogy viszont szereltetünk-e? Est tudni boldogság. Föl ér egy nagy teruóval.
Irmáoska ily boldognak még nem nevezhette magit. Ki tudja mit eres Várzzögi. Hátha már szive valamelyik komédiáené után dobog. A szerelmet legkönnyebb oda igérni.
De nincs ember, kit * remény ne táplálna kisebb osgyobb mértékben.
Nem remél-e a viabe esett, hogy még kimenthetik 1 Nem remél-e még, a ki minden vagyonát elveszte, hogy majd csak felviazi az isten ismét a dolgát ? Nem remél e a rab is,

hogy kiszabadulhat még? Nem remél e még as utolsó perczekben is a halálra itélt is, hogy még tán megérkezik a megkegyelmezel, mely ismét az életnek viasza adja?
Miért ne remélhetne as epedó is, hogy szerettetni fog.
Hiszen minden kétségbeesett szerelmes ehhez folyamodik, ezzel vigaaztalj* magát.
A reménykedés nem kerUl péofba," igy hál minden ember egyaránt megteheti. Kiki mulattathatja inng.it vele kénye kedve szerint. IV.
— No tessék, holnap utazhatok monda
Makóházy ur hangosan, kalapját a fogasra
akasztva, botját pedig a sarokba támasztotta,
a- falhoz.
— Utazol? kérdé kíváncsian s meg-
nyujtva a szól Makóházyné, és várva várta a
teleletet.
— Igen. Ha már ngy van hát mit tegyek
a macska rúgja meg.
— Ugyan hová?
— Ba a fővárosba, szólt rövideu s a.
szobába pipáját keresgélte.
— A fővárosba ?
— Egészen oda, szólt Makóhásy ur nem
a legjobb kedvvel.
— Hát aztán minek ?
— Minek, — minek.... hát mindent kelt
tudnod. Én nem tudom, de kíváncsi vagy
Mindent akarnak tudni esek as asssonvok
férjükről.
— Hogy ne lennék kíváncsi. Látzzik
meghar^gilották u öreget, nem a legjobb
kedvében van. gondola Makóházyné.

Éppen ekkor jdtt be Irmácska. Mosolygó arczcíal, Dy áj is t kiiitettel üdv izlé atyját.
— Ej-ej de haragosan uéz reám pápua
kám. Ugyao ki haragíthatta meg olyan nagyon.
szólt Irmácska gyermekies nyáj«ss«ggal teltin
tett atyjára.
— Magam is szeretném tudni, monda
Makóházyné s a szekrénybeo a . fehérneműt
rakosgatta. \'^
Irmácaka mig mindig a szoba közepén állt s várla a feleletet.
Makóházy úr magában kötekedve fejét bólingatva rágyújtott nagybajjal pipájára:
— Holnap elutazik szólt odavutőieg
Makóházyné Irmácakához.
— Elutazik ?
— Ugy bizony a fővárosba. Hogy miért
azt még nekem sem moudotts el,- padig már
kérdeztem.
— No u^y-e p«pui«kám dn nekem el
mondja. Ugye e el kedves papuska, — monda
Irmácaka atyja\'elé állvan s kérőleg tekin
tett reá.
— ?1 el, Cwk ne faggassatok. Makóházy
ur hosszú szára pipájából osgyokst sziv\'»
kedvtelenül elkezdé mondogatni, a mire annyira
kíváncsi volt neje, meg kedves leánya.
— Eletemben yh« snm kéazt.iitsV olyan
szerepre, mint most akarva, uem akarra bele
kell nyagodnom. Ki az ördög hitte volna, hogy
még engem tanúnak hívjanak.
(Folyt, következik.)
EX
síi*
?fí=-
W O ° "^
B 3 ?
ííí
a fi g-ri C1 - is?
?•«? - - i
•»? » c c- »
T3 <* n v- ". « ? s o \'
Í8BÍ.-I;
H I >? í ? "" S- S-
S. O M
O. IP B ti
?$.»"
sgras
oTí-0--SírÍ-3
I 1
?8.1 íf a.
° " B S.B
."?* ^5 r
? Z. *~ 9 o_s. irB

S E-8
? s-g-í

?B!^ Isi"5-3
i"!«»..»_
III*

.?e:fts?
p prer

Nr
:M!"|í*\' ÍÍ=


N C" ° *? » É.
^F-IIE.1 fi-

C.^53
I
3 I Í>i
= S8í s


Mindenkinek ajándékozzuk
1 iziiksAiif\'Sflbb tárgyakat, miit kés, villa, és kanál
e ámo!Ág kovatk(\'ftt*t>eii A nom rí* bukott nagy hritauitia-eRilit gyárban aeon mejihagyAsc kaptuk, minden a gyárunkban feltalálható briitAiiiA eiöit-tArgyak a muukaárn«k uegyod ré-?\'n elajándékotni.
Át. oi*iojín.-k brkUM^e mellett vagy p«di? ntánvételM citk .\'í frt US kr, millt A vjtrlimak nem elvétté** ADgolor-líri^ból Bécibe ú» tfry csekély rtíaxt Biáin.lva a tnunkÁnak, kaphatja nÜDdcukl a kOvtitkei\'" b ri ll ania-ez ti «t-rftke*8-tárgyakat ti iseinélyre, mely 24 ilarab legArvónyeíebb tárgyból all
W ingyen "Pl
fl drb. kitönfi jd tUttll-kta BritApia e.Ualr.yél ^valódi Migi>]
6 „ UgfÍDomahb villák BritáoU ««Ütabffl egy drbban 6 . netiíi Briiini* eatut evókaaál 6 n briUnia eiűit kávéskanál Ugjobb miaSaég. §i Jrb. OisBteaen 84 drb. malyuek előbbi ára 16 írt volt, mo«.t
mintt a *Í4 drb. Ssszeneu cnak 3 95 frt
Mind *ien 94 drli. a legfinomabb Británia «*ttstbf;i vannak kéifitv* mely eityedflli a világon lóttieudd érc, m*ly örökké feb^r narad és a valódi náditól KU e*i liAiaailat útin ?•in kUlOmböabett ?ég, miért Jétálv* IMZ.
Ciim él egytdflll rend«U»i h«ty a ca. kir. oattrák magyar ?áioaokoak.
Blau & Kaim, Wien, I. Klisabethstrasse Nr. 6.
Ha tárgyak nem IllBk, vinma kapfa a pérutt a tárgyak
Tőzsdei műveletek
lolkiiatnoréteien fmkrtiöltetnHk a
„l,elth»« bankház 1IU1 Bécs, Heldennchusg Nr. I.

a) caali korlátolt vositotség arllott (Muu friif
terjedd etaelkf<l6 vxgy cüftkkenfi irfűlyinn ?«rr,i,li ,n(H ..kloké,t 10-80 Irt dlj-jllUlík):
b) akár mtlkodlk «kar Oltkkla ai árfolyam :
oi u. trlákpaplmk latétbau tárlatánál, míg Mok
l.aí«oi.n»l •ItruaithaMk.
UtohUrti<»tl
Tá.iai blotok (ÍUOO frt írt*k|..1)irt«c>upin lí_40 frt födH«el kell.)
?V Jitalek oiak 80 kr -*m
Eien általunk megke>d«tt éa mpgkadvflt mód keretében cjaknam Talamennyi a tőmdni jeftysékbso foglalt érUkpapirokra
mküzlllnk OiMakel.
19* KénpeiKfSdöiet nem HÜkiégea.

a leffkí»ebt> nyeremény etéréaénil ve*xtenéfftiHt meffóvAéa
Kgtoz évre « jutalék 15 krtól fóljnbb. A lejkliebb •yorraiiy oltrelélél S(KI fri|| tiitotlttitlk.
Kaou norajf^/Tav/ik, birtokolok, takarékotok é* tákepántn-?ek raliéra frtlotte fontol iutaimény, mol/Dsk létsillléia folytán M ?ajt<^ ^11 a kosrioilg rál«arfil «;y«raDt eliimarált nyertünk, nfHnaat Kaidaaáxi liainpoiitból In elftnyuyel bir éa a j«lflnt«keny eldnyhk-í* ,liatárosati>kaiH illatfílafi: utaluak kimaritS tarvaaatankra.
Kasdniiigi érdekek lapja, m.n<Unk.a«k in^yeu b^rmeatv« adatnak. Bfyefl l.amok miudanfíl. költiég nilkttl küldeta-k.
Miadeo goudolható kfadíaok, fciitfliégek itb. vJas«apótUaK
(a. m. kibiMiiUi, aggok *• gyermekek gondoikodáaát) tirgy»*ó
ikk külO filÜk
Ci L illanj, maian és HM .onjeueL;\' ",
portokban,
CD. k. 0ftztr.-mag7*r járadék, c) maraakait elílpj é< a
—^——^———^—— bank kamatláb malletti
fJV 66 fél» kombináoioban ->M laKtben Urtái.
i) cukíly bavi ráaaletok L«t|«kk tHwlywt* tikvékMak rtoiér*. bml torieui*. m.li.u
Vidaki mairandalllak, valamint mlndeo táltollslatba Tá(ó
mafcraodaUiek lelkUamarateiaa uljaiittatuak. Tarvaietak, iij-
aaabályok itb. kaiaaéfgal (iagyaa bérnantTB) ktlldatnak meg
Hallárd csigák kinrisalSaégat DTarnek. ((8 4-6)

(--,« crer* »^cTti r- IT cr. cr D ts c

»55°2c
n " « ^ = S a
IITilífi
,.§ S."-S.a | =
E2S ? í E- • \' ?

iHííifeífiiíí1

fr-3-tS!
L-f ÉR
s? ©?

1^1
V (t * N
5. Éü"
V w cr. cr D ts
ííííl
B S. pr s »
?r ö.\'\'
- »=? Ra.i
n j rtr<
ET~ 5 a ?- a • "i
3 " S "
n 3 A.
5 8 e-s-l
S o f ? %
\\ P 3. J r->
«; I s
Nta 3 «?
I--!
-fi"!


tB.

ifíi
J-a*" o.?
S « 3 . a lift*
t>:
s-ní

lüf
SÍCLÍ li ií
S-fS i>r SS l\'u

Í: i=s f-t: ^?? =
?• c: ír S »\' ír 5. 21 . \' • E _ g" • |. f *
-? 3>r
\'íiüí
s. »

a 5 f , S

1 S g - s f « o-
= - B s •• S-m ".
" 5 °« tí*S
=TB *"->• —
lg-% 2

s s*.

?nzEKKttJBNCZEDIK ÉVFOLYAM

Z A L A I KÖZLÖNY

MÁJUS SS-in 1880.

fi: T^—?
Családi csokoládénk
Nyojtsank kezet a szerencsének!
400,000 márka
tf-!/*rem«nyt nrtijt kwive»3 ei«tb«nf fj fT
12,000 10.000
aooo
.?.000 3000
sooo 1000 500
300 138
?Ib.
1 nyerem. A m. 1 nyersm. & Bi. 1 nj«rem. i m. 1 nyerem, á m
1 nyerem, á m.
2 a\\«reni. í m.
2 nyerés, á m.
5 nyerem, á m.
2 nyerem, á m.
12 nyerem, á tn.
MlU, mely a áag»a kwniiy ilUl jóviha*y»» éa b.»lo,ity* v*o. E«*n oj terveiét előnye abban áll, bogy néb*ny hónap Ufolyáia alitt 7 •or»ol«ban 45.200 iyerf»*«y«k okvoün k«or-iclia sla kell kerfllUe, kőitük talaíko.ik 400,000 frliiji fSi.yer»-néoy, riixleg pedig:

250,000
1
nyerem.
á m
150,000
24
nyerem.
á m
100,000
4
nyerem.
á m
80,000
b4
nyerem
i m
50,000
68
nyaram.
i m
40,000
214
uyaretft.
á m
30,000
661
oyervm.
i nt
25 000
673
nyerem
á m
2(1,000
950
nyerem
á m
15,000
25,150
nyerem.
á m.


ab.

A nyeremenyhu*á-ok tervsierintliivatalojan állapíttattak Bifg. A legkóaelebbi eliö, a« állam ilul biztosított nyeroméoy-bneáe- a k5vetke*d össsegbe kertil:
1 oio.«eredetiaor»j<>gyBekáracEak» márka vágj 3 frt SO kr o.é.b.
1 fól . , . . 3 . . l , 75 . ,
1 negyed . , , . l\'/i< • .—.90..
VaLmennyi megbizá* aa ossseg o!öl«P« bekaldiao vagy postautalvány ineUett asonnal és > hgnagyobb gonddal eaiköaoi-tetik, mindenki magát »i siüanj ninierevel ellátott eredeti ion-jegyet kaprán tolunk kertbe*.
A mt-crcndeiése-bi* a megkívántai hivatalos tervi-zetek díj aélkfl] mellékelteinek, minden buxás után pedig fel»«6íitáa nélkül küldjük réaatvevóinkuek » hiiataloa husáii j gyüket.
A nyeremények kifi«u*p\' mindenkor pontoann at állaa jótállása mellen történik a akar k5.rtil.ii megküldése vagy kívánatra érdekeltjeinknek Anaatria minden nagyobb piarxaiii fennálló f>ssxckőttet.-seink álui késbeaitteliietik.
Vállalatunknak mindenkor kedreaeU a naerenese, sok tnáa tekintélyes r.verrme\'ny koiőtt gyakran aa első főnyereményeknek örvendvén a*, mint 250,000, 2Í5.O0O, 150,1100, 80,000, 60,01)0, 40,000 sü>. fiaeUMMk ki.
Ai ily a legszilárdabb alapon nyugvó vállalatnál, előreláthatólag mindeoutt biztonsággal a Ifgélönkei\'li részií-telre skámit-halván, kéretik már a közeli bnxáa miatt i* minden megl\'icáat I.MI.ÍI elGhb, de tnirdone-etre f é aÚ|lS 31-lka előtt kr.xet-lenBl alulírott bankliásW* int.\'zni.
Kaufmann & Simon,
bank- és valto üzlet Hamburgban,
bevásárlása és eladása m.nd<>unernii ÁlUrakötvényok, vaaali réstvéBj-ek és k.ö!csÖDsorsjt:gjekDek.
U. i. köuönelunket fej«zve ki et^nnel iráalunk eddig tanasitott bitalomért, felkérjük »z uj kiaumolasnÁli rémvételrs, fötörekvt\'üUnk: esentol !? od* iráDjutnod, min-deokor pontos és szÜÁid szolgálat álUl t<sztelt érdeke!ijfiük teljes megelégedését kiérdeinelni. Föotebbiek.
(.V_> II 4-5)
LefOrrhOP, minden stádiumában oly sok noi bitinak okozója Miér folyásban szenvedőknek küldök egy ártatlan, sok «támiu esrtben kitUno jónak bízottjuk szert. Nem befecskend-zéri, nem is bevenni való, hanem egy egviaerü kényelmes eljárás, roe\'j ezen alkalmatlan gcugito Doi baj: legfeljebb 10 Dap alatt biztoaao meg. •tünteti. Számos elismerő leTél biwnjilja e tc\'ovt. —
Tit.-ktartás billoiittatik.
-Ajpa, 3 fii\'L utt*TlvétolleL
Czim : okleveles gyógyszere** : 77 3_e.
Wots Alajos Brassóban.
Egy egész bazár
?V* Bécsben "M
csak 4 frt. és 80 krért foljTkst kapható!
, J-* * k""*e««kM1 »» ? 2 gyonyíra akiu-tztet lyartytUrté
I Wtt«rpr..pf ké»l< 2 •lij.ymat. festeti ké. f. k.\'et.kk.i,
I ?jsmtt itzUll cacagetyl, vil ércből. 2 j«xiáriY «aki< órák
nak. 2 jntar|y .-..k,i hölgyeknek, 1 kiváló varréttk. -« mind.nt
Lartalmai, n.elj egy hslgy laivét megridámitja, | gyínyörll ar»I-
ke» Ilin, Wliuo pikan. fényképekkel. 1 jani áraiéra bo«n»
Uncicaal, pemekre kluámitva. j<táll\'a>aal. kiváló ckipni «,rat\'
ttrlé, I ..ép vajaattein, 1 kr1aUly-»»- é« b.ntarl*. I „lídf
•?« bajarla péuttreza b ré«s>el, tmrllrtt n-m .>.,», és ké-
?.yelo-.ea a raebben tarta.i, I gyünyora érol-ZHM lána oly ki-
c.inj mint egy dobinytuto, I valóban nép SlMtra tkutr urak
et hölgyeknek, 1 malliO. 1 pár fülbevaló, » nép krUtáiy.gyarü
teljét garniwra inggombokból, | jyonlorí bál é. •étalatyezL
t.en bm, IMkalé 991 í-6
Bécsben, Praterstrasse Nr. 16
Ki eit poatával afcsrja. mpgkajitiatia .% lida i nir.
45 kr

Legfelsőbb megbaeyáa folytán aasnnel megtedittatik a
VIII. MAGY. KIR. ÁLLAMSORSJÁTÉK,
ÖCSÁSZÁRI ÉS APOSTOLI KIRÁLYI FELSÉGÉNEK
167t. é*í oM6b«r hó 1 egv harmad-, vagyis ", ré.shin a horvát ornlgos téboly la i«vára, a fenmarldó kétharmadréazbol egy barm.d- vagyis "/, részben a Bamei .Mária- egyesület ..gély\'-zéíére, V, ré.«b n peuig a map. kir vagyontalan hivatalnokok oivegyei es árváinak segélyeié«ér« alakítandó alap-, végre szintén V, r*«>b«n a gyógyithatlan, a« köaraszélyes elmeb«tezek számára Magyarországai! létcsitend*
ápolda javára fog fordiltatai.
E sorsjáték osszea-, 5237 ben megállapított nyoreméoyei az alább következő játi-\'^terv szerint
QIO.OOO forintra nisnali, «• pedig:
1 toayer CO 000 forintlal\\ 3 .
3 . 10000 forinttal, o.zz. 20.000 fit /j||
S nyer. 3 000 . , 9.100 . Sjjf
7 . 1500 . . 10.500 . %Jí|
10 , 500 , . 5."Oo . ; 5-
1
fSnyer.

lüOOO forinltal\\

3
ayer.
5000 forinfUl,
oam.
15.000 trt.;
j
3

1000

«O0O „ f
1.000 ,

7.000 „ >
!
50

100 „

6.C0O „ 1


150

60

7.500 ., \\

5000
sor.ny.
10

50.000 ., 1

A HHXA* viMzavonJtatlannl 1SSO jttniu* 24-én t&rt&Uk. Bgy -rorsjegy ára 2 frttal o. é. van megállapítva.
Aori>j«(j«k k*jth«tók: * loUoi(«zg-iti^;Lál Bii<lxi>esten (Pt\'at,
rSvimlii*, fílcmoliti); TJŰABiMinyi lottó-, MÓ- Ú* adútiivavtali.nl ; s
legtöbb |>o«UhÍT.iUlníl, ej naimieu vároil>^a é* nflTi>xete«cl>b
Lelj»éf 1" « felállitou e^/éK .virujt-cviiMilo köxcg«knét.
Hagy. kir. lottoigazgatoság
»f,
<áji>* hó 15-én. MotUSZ A1ajr>«.
(68 *-6)
OLL SEIDLITZ - PÉA.
M
h* minden dol.oi ciimlapján a »«• ím ., ín ,„ka.or«aito« .-»égOT van lányomra.
SO ir &tx a le^iohb aikerak mellett fennáll mindennemű gymar betegsefek et eaéuttal ikaiilyik, (mint jirngyliiánr. hau«omiáai. vér ?tla(A* ét afaaytr ellen. Kulúnöneu oly egyéneknek aiánlra, kik ülő élet-m/M..t fnlvtatnak.
Huiialtálak ttrvéayiki bialttletitk
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. a. é.
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL.
W^ A l1ÍhSbb i ö ii
|pgt6bh npi sérvek t*
^nin l\'.\'-nnlA* ét
yílt s*>b<-k- <T«1I*-I sth,
flti- t* fffgfAjá*
t | nitnífn bela.1 4« küls (ftlenn-mfl *ebPfQ>i««k, fej-,
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.

Eaen balmáj IBirolaj viltmennyi, a kerek* l--l«.mhen •löfordnló faj Vn*r,n aa agyeelflH, mely u( yoai cárokra haoKnáltiato.
Ara egy l.egnek használati atasitással I frt o é,
F5 iiillltái
Moll .A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, ItéCR
Tnrlilaabcn.
Baktir a» állam minden hirnerea gioeysiaiUrábui va»y rilner-
kereek«di>él>en. Raktár néikali !,ely.ég<\'k>\'en manánnyénnk nagrobb metreildeJea«kne> mejf.VI.", árleengedéabeti ré ae-alnek.
A t. •! koionaég kéretik határozottan Moll-lel. ké.«itmi„yl rendelni ca caak olyanokat .Iforadni, m«l;ek >aját óviuryew im aláirá-aommal vaaaak ?Máira.

Baktárak: Nafy Uaiiu Práger Ké!a gyógysz. Relaa J. gyógy Rosenberg Feranes Faaa.lhof»r Jouef Ro.enfeld Adolf — ZaJa-EMraisja .uyogj.aertár a szent lélekhez-. _ Barei Domer 9 CaaktsjrayiT Oili.ca
gy
C.a
K«akea.y „i„. baraa»U W„H U „ogy. iy/.gy. Kllttel !.t gyc^y (Mitkatv Hchle fi" A
e»y And. gyigy.


C8*k Akkor T-vlódI, hu ! alálriLsunkon kiTül Tan al-
Árm a jo n , , finom _ - finomabb
minden csomagon fenti még ezen védjegy
kalmazTa.
aarga papírban 1 ca 50 kr.
rózsaszín . I . 70 ,
•ola . 1 . 80 .
. . legfiu. . fehér , 1.1—.
Baktár Nagy-Kanizsán: Rosenfeid Adolf és Strem
? Klein urak kereskedésében. ,,-7 e -•,
utifű-inellczukorkák,
s tudó és mellbajok, köhögés, fojtókShögés, rekedtaég és tfidóhnrnt biztos grógjszerei.

A t>>rméaz>-t álul a saecvedü enineriiés ia.ára tert\'mWU megbecsnlhotlen kcakeny utlffí aaon már edilig fel n-tn derített titkot fnf;ln!ja magában, misaerjnt a grge «a Kgeao rendszer gynlladt nyaklisrtyájára való aaotmali gyora és euybito bMt.í. i:yakorlá*ával az illetfi l>etr; tm"r-vek gyógyulását minden tekintetben leh:t-.leg elősegíti.
Mimiin gyártmányunknál a exn-kor 04 keakt-ny utilSbol tiaxU vegyu-lekríl ke«..k.dMMk, kalanos figyelen be ajánljuk hatóságilag b«jegya«tt régj«gyilnket, sut. doboann levő alá-iráiHlBkat, mert csak ezek igaaolják annak valódiságát.
Schnüdt yictor & fiai,
cs. kir. szak. gyárosod Bécs, fieden, Alleeiasse 48.
IV 1 skatulya ára 30 kr. kW
Bellis J. gyúicyt N.-KKIHXSÁI!, KAli- .-I.«D-I*Á:I, I)H nor K4j T.«- -•> xl, Kapronc^Án, id-j&h
Kaphat\'-k : PritC^r B--I* (r Toá* J. L«tMijé4i. Kis A Ky^gy fBníerk*r«»k« lAníben Snm<>x\'i*n, Werli M g\\ M.,m*-lt V. Vamrw., H...1n»y Jówef K tyA ger Mór (SuTflogyj ftn>bb Simon Gyula Saunib
Tlirdetnióny.
A .szombathelyi légszeszvilágitási társulat\'
SzOmTjatlieiyen
ajánlj* kátrány (Tiicer) k.^zietét
1 frt 80 krért metermázsáját.
Megrendelések vidékről közvetlen a társulat igazgatósá
gához intézendök. 7* 2 «
AZ IGAZGATÓSÁG.
A bukott ..nagy egyeaOlt l.nlláni.-.-íTÍl.t gyár" aa átvett oriasi raktár leszámolás kovetkeiKben, rgvi\'entnind a raktár váltoxtatáaa v^g tt
alékkal a beosáron alul is eladatik,
tehát
osa.lgji.ena.
C.ak 7 frt 25 kr, tehát n«m is fcl« aa eloáiútáai árnak
kapható a, itt nevetett müvész.tíleg kerített étk.«ÖUr<T»k,
melyek elnbb 30 friba került k. J
W A tárgyak fehérségéért 20 évig joüillva le.i. -^Q
• ««;aliké, igen jí acaélpengívél S kiváló kr aláty késtaro
3 k
3 gyönjo a cukor
3 saép tojA tarló
I kiváM bor.- é, rink..rt»rlo
1 ihMsiil.,-, lagCnoauhb f»jta
2 hatá<o. termi a.rtali világit i
6 valódi britt.-ezust villa
6 kitOnC „ „ étkeaS kanál
6 legfin. „ „ kávés kanál
1 nehéa „ ., leveameró
1 kilOnS „ ., tejmerö
(i nnoman készített ajándék tálrza
Megreodelés.k a pénl rljleg,, bekillde.e mellett -.gr p.d.c .tánvítellel teijeaittetn.k addig, mig a ktaxlet un ..
Egyesült Brittánl«-«zQst gjárraktar álul Béét, II. Untere Donawttra*** 43

, __ Hamisítások véjatt a taimet jól megtessék jagyeani,
<s az moaára jól vigyázni. — (^j_ g]
Ha a tárgyak ne. HlSk, ,,kor g „ap ,,,„ TÍME, ,ét.,„ck.

nyomOott a kUdó tnUjdonos Wijdits József gyoratjtójin.

1880.J május 27-éi.

TfawnUleneiedlk évfolyam.


EKtlstíllir
int . * frt
1 lap inteni rtnfc illeti kteUmtorik •
n«rk«a>t8bfis.
•nTagi réusl illetS
k5sl«MéDv«k p««if •
kisdobos béra*atf«
intéteadok :
SAQYKANIZSA.
WlUSiaskal
JlUrftéfk
4 halihó\' p«ÜUorban 7, maiudimor 6 I ntn>l«n Íbbi ét & k
eaak i*n*rt mankatáf. •aktái fogadtatnak ni
I Kiae. *ri illeték miadeo ygjf lirdeté»ért 30 kr tuundt.
ZALAI KÖZLÖNY
OZLÚN
előbb: .ZALA-SOMOGYI
.?Kanltuváro* hnlyhatéaácáaak, „B.-ka»Iigai önk. tOíOltó-«gyM«, a ^.-kaaiiaal kerwikPdelml A lpnrkank", .a.-kanluai takarékpénztár*, a .lalamegyel általános U«lt*te«-tulet", • .n.-kanlMal kiiidca-nevcló ncyMOI*t*, a „nagy-kanizsai tiazU önsegélyzó szŐTeUezef, a ^apronl karetktielail • Iparkamara n.-kanlxzal k&lváluitmanTa* • több
megyei éa Társai egyeatlet bivataloi ertealUje.
üetenktiit kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjeleoo vegyes tartalmú lap.

Űrnapján.
Dicsérd Istent akármi nyelven, dicsérd Istent akármi módon, csak hidd és dicsérd, boldogulni fogsz; ha nem is látod, ha nem is érzed a gondviselés kezét, de ha van hited, ha van reményed , megtalálod a gondviselés kezét önmagádban.
Itt a megdicsőülés napja!
És mintha a természet is hódolna a hitágazat eme magasztos tényének, az egyszerű téli takaró helyett ünnepics mezt öltött, a fák agait és a kopár terűleteket virággal, és a fii zöld bársonyával vonta be. — És hogy e pompa fényes, vakitó legyen még, tele síita a regg narmatkönnycivel, a rét, s a fák virágait, mikkel a napsugár kaczérkodott, mit azok viszonoztak csillogó fénynyel, sugárzó lánggal.
A természet csendes templomában, megzcndül a reggeli dicsének, a hálaadó hozsanna, a madarak dalában, a fák ágai ingnak, rezegve fnt a harmat, s gyöngyözik csendes pergessél a hajlongó lombokról, s a zephir csendes suttogással suhan el; csendes hálaadó ima ez, a természet mély imája, hódolat egy legfőbb lénynek, ki a természet és millió, meg millió nép imájában nevenapját ünnepli.
Fenséges eszme, ragyogó költészet, .Urunk színváltozása* körül égve a hit lángjától, megénekelvc az isteni eszme által ihletett költőktől, eltörpül az ész az isteni erő a fenség előtt; a leg-esysr.erflbb lélek, a lángészszel, a hősök lánglelkével együtt emelkedik tul az

aetiieren, tul a zenitben, a legfőbb lénynek zsámolyához, hogy imiját kiöntse.
Száll a tömjénffist, szól az ének az áldozár ajkáról, az isteni ige s a gyertyák lobogványa szűrődik át, a lombsátor oldalain az imák mély moraja zúgja, lengi át az űrt, a tért; az Isten szelleme leng az imázók felett, az ő temploma a nyirgalyakból összeütött sátor, mit fenségessé, magasztossá tesz az isteni eszme, s ennek kapcsa a hit.
Megdördülnek a mozsarak, viharos ének zendül meg, lágygyá olvadva — a zsúlozsmák hangjaiban megindul a menet, a zászlók bokolnak, a tömjénfüst ki-gyódzó baldacbisként száll a magasba; .mindenhol van az ur\' mondja az irás, .mindenhol az ur temploma van, hol egy hivő imádkozik* nagyon jól jelképezi az ünnepi menet ama megfejthetetlen, ama földöntúli vándorlást, midón a lélek átszegre átrepülve az ürt, a végtelent, megpihen a teremtő zsámolyánál.
Mindenben kezdet, mindenben vég, a hit; ez az egyedüli örök mozdony, mely körül a lélek halhatatlansága mint egy központfutó erőben forog, ez ama világ, mely mindenkinek világit, a zúgó orkánban, a sir mélyében, csak legyen lélek ama végtelen aton, az életbea, hol a hit az egyedüli vezérfény, mely biztos révhez vezet!
Nem megragadó, nem magasztos az, egy szívvel, egy lélekkel dicsérni az urat? nagy a világ, sok a nemzet, a nyelv, de az érzelem egy, Istent imádni! egy az Isten, egy az ima, ba az ember különböző is!
Áldva legyen neved Isten! minde-

neknek ura, e mai szent napon, áldj meg mindent, szórd áldásidít szent kezeidből, hőn száll imánk hozzád Istenem, .áldd meg, segítsd meg e sokat zaklatott, e sokat szenvedett, szegény magyar hazát!
Ifj. D. F.
Alispáni Jelentés a törvény hatóeág állapotáról
Miltótdgot föitpdn ur.\' Mélyen tisitelt bizottsági közgyűlés!
Ai 1870. 42-ik tőrvéoycsikk 58. §-a alul tisztemül szabóit kötelességemnek óhajtok megfelelni, midőn a törvényhatóság állapotáról ée a közigazgatási hivatalos Ügyvitel körében tett intézkedésekről ssóló jelentésemet, mely a legutóbb tartott törvényhalóaági biaotUágirendes kö*g}üléstől, vagyis múlt 1879. évi sep-tember hó 1-től esen évi *pril hó végéig terjedő idősaakot foglalja magában, a kóvetkesókben mé!y tisztelettel előterjeszteni saerencíém vau.
Mindenek előtt általános jellemzésül le gyen saabad röviden megérintenem, miszerint kóaállapotaink tekintetében, az elóső év egy-mást érő csapásaitol átöröklött nyomasztó vi asonyok súlya, éreshető volt as eaen jelentésem tárgyát képeső 8 havi idősaakban is, sőt réss. ben növekedett aa által, hogy a múlt évi álta-lános rou termés okolta kSzttakségaek megyénk legtöbb vidékein tapasztalható volt jelensége, — szóval as átélt idóazak nehéa vistonyok kost folyt le, s oly megpróbáltatásokkal, melyek habár nem terjedtek as iuség mérvéig, de a nélkülöséanek ás a megélhetés súlyos gondjai vsl való küadésnek kényszerét elég bő mértéiben áraazták a lakósaág minden osztályára. S miután ily vissonyok által a köarendtartás ér dekei is érintetlek, önként köveikesik, hogy s lefolyt időszak alatt a hatósági teendők is nem csak hogy ssertelett felszaporodtak, hanem kö-teleseégazertt ellátásuk is sok nabésség lekus-désével járt. — Adja aa ég, hogy az i\'éll ne hés viszonyokat egy kedvezőbb jövőben vetett

reménynek biztos valósuláaa váltsa fal, hozza, óvja és érlelje meg a munkás szorgalom gyümölcsét, jutalmam a termelő iparát « tegye áldásosán jövedelmezővé mindason kereseti forrásokat, melyekből szeretett megyénk lakosságának jóléte iskad.
Ezzel jelentésem tüzetes tárgyaira terv*
A köaegéazségi állapot az embereknél a lefolyt év szeptember—novemberi időszakán át általában kielégítő volt, járvány vag; ragályos kór nem uralgott, a beteg forgalom s rendes arányt tul nem haladta; a szórványos kórok kösül leginkább as emésztő és légső szervek harutos bántalmai, csuzos aajok, ritkán a váltóláz és gyéren a torok-, tudó- s mellhártya lobbok léplek fel, általában szelíd és veuély-telen lefolyással: ezen időszakban a gyermekek egészségi állapota is kielégítő volt, csupán a lendvai járás Bratonez es Lippahóci községeiben lépett fel a vörbeny, (»carlatina) melyhez egyes kóreseteknél a dyphteritis siegődatt, — as alkalmazott óvintézkedésekkel azonban\' a baj terjedése meggátoltatott, és a kórtól lepett gyermekeken a gyógykezelés kedvező eredménynyel foganatositatott.
Deczember havában a rendkívüli fukra emelkedett tartós hideg beálltával a Mgző szer-vak lobbos bántalmai sűrűbben fordulván elő, a beteg forgalom is növekedett, de nem oly mérvben, hogy es által a közegészségi állapot általában kedvezőtlenné vált volna, annyival inkább, mert a szórványosan felmerült kór. esetek egyáltalán veszélytelen és szelid le. folyásnak voltak; — ezen kedvező közegészségi állapot meg maradt s folyó éri január-február havi időszakán át is, oly .nnyira, hogyajelsett 2 hónapon át a folytjn tartó rendkívüli hideg daczára, csuzos-orbáncz buru-tos bajok s egyéb ez időszakban szokásos betegségek alig jöttek gyógykezelés alá, de főleg január havában as általános beteg forgalom, valamint a halálozások aránya is már több éven át nem tapasztalt csekély mérvre apadt, minek egyik oka kétségtelenül a ked. veaő légáramlati viszonyokban és azon körül*TÁRCZA.
Nézd azt a szép • ?
Né«d a>t a uep nillagot «« égen, Minden éjjel si«l>b, é> ixsbben ragyog.
De » nemed oh én n>mdro»sgem Elirnjslja o síiép r-illagoL
Líad mily csillag hullán Tan »• «g»n Átért tartlük karjaimban félre,
Hog/ uillagom, te én mindermégOTl El ne tűnj, mint 3k a «smmi»égbe
rtEBERLINQ DÉNES
Makótaázyék.
Irta: azuKáol XJOJOB.
(Folytatás.)
— Tanúnak? kSrdé Irmácska, el sem
akarta hinai, hogy valóban azt akarta e mon
dani atyja.
— No nézze meg az ember, mit ki nem
gondolnak ezek a férfiak, szólt Makóháiyné s
folytatta a rakosgatást a ssekrénybm. Talán
téged ia bele sodortak Brengernél történt
dolgokba?
_ Bele hát
— Hisz te még ott sem voltál.
— Nem hát.
— Es furcsa, szólt Irmácska.
— Ast mondják, hogy én sokat hallot
tam ; midőn a véres verekedésről azok a gonosz
emberek a korcsmánkba jöttek, — beszélni.
Meg azután tudom ia, bogy kik vokak, mik
voltak azok. Mit beszéltek, hogy beszéltek.
Hiszen azt nem is tagadhatom, meg nem ii

állíthatom, hogy a Brenger korcsmájából határozottan ide jöttök. Vendégekkel az igas akkor tájban megtelt a helyiségünk, de hogy azok a verekedő kompániából valók voltak-e, azt már nem tudom biztosan. Meg azután semmiféle lopott tárgygyal senkit sem láttam dicsekedni.
— Hát még nem volt elég, hogy vere
kedtek, hanem még loptak is?
— Azt mondják az arany órákat lánozos-
tul a verekedés alatt a vendégek nyakából ag-
gaták ki.
— Lám lám milyeaek azok a férfiak!
szólt ismét Makóhaaysé, s ekkor már nem
rakoagatáasal foglalkozott, hanem aa aaatal
mellé ülve érdeklődve hallgatta férjének
beszédét.
— Uát nem tudják, hogy kik voltak ?
kérdé lrmácaka.
— Tudják is, meg nem is.
— Hiszen csak láthatták, bogy miféle
emberek voltak, monda Makóházyné.
— Igen ám, mikor egyszerre csak okot
keresve a verekedésre, egybekaptak s a
petróleum lámpákat mind leverték. Sötétben
azután mindegyik fekete volt.
— Ej-ej még a lámpáknak sem hagytak
békét. Milyen rósz firfiak. Szólt közbe ismét
Makóházyné, nem hagyhatta megjegyzés nél
kul a mondottakat
— Mikor azután megrakták egymást jól,
mint mondják ezek még értékes tárgyfyal ia,
akkor azután a mi korcsmánkba jöttek ide.
— E]-ej, milyen bajba hozhatnák még
ai embert, szólt Makóházyné fejcsóválva.
— Micsoda bajba? Se nem láttam, sem
nem hallottam sematit.

— De hit akkor minek hívtak meg
tanúnak?
— Erre mar magam is kivánosi vagyok
monda Irmácska.
— Hát azt mondják, hogy én hallottam,
vagy legalább hallhattam a beszélőket, így
hát ráismerek azokra. Mert sokat közülők el ÍM
fogtak, akik ártatlannak vallják magukat. Ha
velem szembe állítják, talán én reájok ismerek,
hogy lattam-e aa éjszaka korcsmánkban be
járni a kompániával vagy nem. Hiába a
macska rúgja meg holnap a meghívás folytán
be is kell utaznom a fővárosba, ott lesz a
tárgyalás.
No hiszen jó tanura találtak bennem. Utoljára még azt mondják, hogy magam is részes vagyok a dologban, mert nem akarok vallani. Brengar irigységből is rám fogja, hogy igen is én tudhatom, hogy kik jöttek hozzám az este, csak nem akarom elárulni, mert jó vendégeim voltak.
— Lám, lám milyenek ezek a férfiak,
jegyzé meg Makóházyné. Most már bizony
nem tehetas egyebet, mint a fővárosba utazol a
kirendelt időre, a torvény majd eligazítja a
dolgot
— Szegény papuakám igazán sajnálom,
hogy ilyen kellemetlenségbe keverték, no de
hiszen nem leaa semmi baja. azt ugy is tudom.
Az üzlet vezetését pedig csak bisza reánk,
majd elvégezünk mindent a maga rendén.
Majd meglátja, ha haza jin olyan rendén lesz
minden, mint mikor elu\'aaott.
— Csak egy vagy két napnál aem fog
tovább tartani a tárgyalás ugy hiszem, addig
meg csak gondját tudjátok viselni a háznak
aélkuiemis.

— Lám, lám milyen kellemetlenségbe
keverik a rósz emberek a becsületest is. No
hiszen majd megkapják a méltó jutalmokat
Volnék csak bíró, majd reájuk mérném a
szentencziát! Tudom elmenne a kedvük többé
ilyen rózsákon törni a fajokét Monda nagy
hévvel Maa-óhizyné.
« *
Másnap reggel Makóházy ur a szokásos bucsuzások között szép csöndesen elutazott.
VánsSgi daltáraulata uj darabot késtült adni. As njdonat uj darabnak lévén pedig a Ciime: „A kik egymást titokban szeretik."
A aaSreget Várz»ogi saját maga írogatta oszze. A darab nem volt hosszú, csak 6 — 7 jelenetből állt
A próba még reggel történt meg, minden rendén volt Délben azonban az egy ik színésznő, kinek a főszerepet kellett volna játszania, hír-telén beteg lőtt. Volt erre kapkodás, hogy ki fog most helyette estére játszani. A másik színésznőnek stintéo azerepe lévén as uj darabban, egyszerre cssk két mondókát nem mondhat el, így hal más után kell látni.
— No tessék kérem itt van ni, most kit
teremtsek elő, szólt Várszőgi Makóházynéboz a
kétségbeesett director.
— Ej-ej lám, lám milyen ba) az a beteg
ség. Ennek is most kellett alkalmatlankodni.
— Mitévő legyek, mondja csak kérem
Makóházyné ténaaaszony Tanácsoljon kérem
valamit.
— Biaony es farosa dolog, — szólt vál-
vonva Makóházyné. Hát ne adják elő azt a
darabot
(Folyt következik.)

TIZENKILENC/EDIK tVFOVfAU

ZALAI

I8SÓmenyben keresendő, hogy « különben nzi.kat-lanul kemény időjárá. szélvésze* sivalarokíái ment volt.
A gyermekek közt február havában • Csáktornyái járás Ssent-Márton és Verhovlyán községeiben a vörhecs (rubevla) járványosén lépeit ugy.n fel, He > kór terjedése »• alkal mázott óvrendszabályokkal meggátoltatott, valamint a beteettllek gyógjkezelése is sikeresen teljesítetett, a mennyiben a kórtól lepett 60 gyermek közül 55 felgyógyult, és csupán 5 gyeimek — kik a kór enyhülési stádiumában a meleg szobából a rondkhüli liideg levegőre kibocsátanak, estek a rögtöni A> rendkívüli légvállozás vészéivel behatásának menthetleo áldozatául. - Márliua és április havában a közegéazségi Aliap.it a sservi-izom és izületi szórványos b \'térségek tekintetében általában nem szenvedett ugyan jelentékeny változást, mégis ezen időszakot kedvezotíesuak kell jelentenem, mert a himlú a zala-egerszegi járás Dak több községeiben járványosán fellépvén, rohamos terjedéssel a nevezett járásnak Bőrönd, egyházai Bükk-, Vaspör, Háshágy, Salom-vár, Kis-és Nagy-Páli-, Felsö-Bagod községeit ellepte, márlius 22 én pedig ügyao a természetes himlú Sümeg városában i», és leg-ajabban az alsó-lendvai járás Hessnek és Baglád községeiben — végre a perlaki járás Leprád, Al»ó-Vidovecz es Alsó-Dombom községeiben a kanyaró (morbili) lépett fel. Ré szemről igazolható hivatalos adatok alapján jelenthetem a mélyen tisztelt közgyűlésnek, hogy általam ugy ezen veszélyes baj terjedésének ineggátlása — valamint A szükséges gyógy kezelés iránt a tüzetes intézkedések kellO idő-? ben megtétettek, « coik méh en érzett sajnálatomnak adhatok kifejezést a felett, hogy a bxj ity mérvű terjedési* megtjá.olható nem volt. A kór állása a szabályszerű hivatalos felvételi és ápril hó régéig terjedő időszaki kimutatiaok szerint a következő:
A zala e^ersze^i járásnak fentebb nevezett 8 községeiben a járvány fellépte óta megbetegedett — lCféifi. 18 nő és 80 gyermek, összesen 120, — ezek közül felgyógyult 11 férfi, 12 no és 60 gyarm"k, iinuwi S,í; — meglixlt 3 férfi, 5 ní, 20 gyermek, összesen iX; gyógykezelőn alatt maradt 2 férfi, l no, G gyermek, összesen \'.).
Sümegh városában megbetegedett 3 férfi, 1 nA, 19 gyermek — összesen 23; ezek közül felgyógyult 2 férfi, 1 nő, 15 gyermek, összesen 18; meghalt 3 gyermek; gyógykezelés alatt maradt 1 férfi, 1 gyermek.
Az alsó-lendvai járás Rejiznek és Baglád községeiben megbetegedett 1 férfi, ] nő, 12 gyermek, összesen 14; — ezek közül fel-gyógyult 1 férfi, meghalt 2 gyermek, gyógykezelés alatt maradt 1 nő, 10 gyermek, összesen 11; végre a perlaki járás Alsó Domború-, Légrád- én Ai»ú Vidovec/ k >7ségeil en feliépeti kanyaróban megbetegült itsszeaen 342 gyér mek, ezek közül f«lg)og\\ uh 154, meghalt 3, gyógykezelés alatt maradt 1G5 gyermek; — jelenleg tehát megszűnt a járvány 7 községben, s tényleg létezik a természetes himlő 3 községben - 22 gj ág) kezelés alatt levő kóresettel, és li kuzségh. n a kani aró (morbili) 165 kóresett.?\'.
A mint már fentebb is érinteni bátor vol tam, ezen ügyre nézve az általam elrendelt általános óvintézkedések legfunlosabbját a véd-himlö oltásnak tnegyesserle fogana\'ba vétele képezte, s hogy ez kellő ren lazereseéggel történjék, e végből az oltási kerületeket — a községeknek és kirendelt oltó orvosoknak beosztását a megye főorvosával tartott értekezés utján tüzetesen megállapiuttam, és a pontos foganalotitásra irány ul szolgáló részletes végrehajtási utasításul a szolgabirákat elláttam. Mind a mellett kötelességemnek ismerem, ezen oly annyira fontos ügyben ez esetben, s himlőnek járványosán történt fellépte indokából, a mélyen tisztelt közgyűlésnek is egy kttlön intézkedését kikérni, u. is:
Igaz ugyan, hogy a járási orvosnak törvéoyszabta hatásköréhez tartozik, hatósága területén a védhimlA ojtást — illetőleg az ojtó orvosok eljárását, s az ojUsnak, valamint a szükséghez képest a vistontojtásnak sikeres foganatosítását ellenőrizni; tekintve azonban, hogy * járási orvosok úgyszólván valamennyien a viszonyoknál fogvs egyes kerületekbe as oj táa közvetlen teljesítésére szinte kirendelendők voltak,! ez okból — valamint, egyéb köz egészségügyi hivatalos teendőik miatt, as én meg(?J*»Mésem szerint, az általok teljesített himloojlási ellenőrzés s siker biztosítása szempontjából nem hogy feleslegessé nemde sót okvetlenül szükségessé teazi a tüzetes felül vizsgalatot, meg pedig ez esetben annyival inkább, mert a himlőnek oly rohamos terjedéssel toriént fellépte már magában elenged hetienné teazi annak tüsetee felül vizsgálattal való felderítését, váljon nem-e a mait évi védhimlí ojtás sikertelenségének róvható fel e«en Teeiélyee kórnak ily mérvli gyors térje.

dése?t%es azért mély tisztelettel kérem a tekintetes közgyűlést, meltostassék < megye főorrosát agy az asm évi védhimlő ojiászmk — valamint mindazon községekben, melyekben a himlő járváajroüan fel lépett, avvagy netán eseatul fellépne, azokban tüzetesen a múlt évi védhimM ojtásnak is felülvissuálatsra kireztdelai, és miuláa ily kiküldetés költségeit a megye fSorvosa, csekélyre szabott rendes évi fizetéséből alig lesne kép -s fedezni, ennélfogva részére uü költségeinek szabályszerű felszámításai s kellí érvényesítés alapján aanak kiutalványozását engedélyezni — egyullal pedig ezen intézkedés jóváli»gyá»» végett a nagyméllosaga msgy. kir. belügyonniswrium hoz fel erjeszteni intézni kegyeskedjék. Részemről ezeo oh annyira fontos ügy erdekében kérnem kell :>» énn\'ett intézkedést i, mélyen tisztelt közg) úléstAI, hogy az által oly helyzetbe jöjjek, miszerint a megye lakobságának ily bajtól lehető megmentésére, a szükséges óvreiidazabáiyok jtoulos és sikeres foganatosítását biztosítani kjípen l-gyek.
A lefolyt 8 havi időszak alatt sajnos öngyilkosságnak S onete fordult elö, — ezek közül 3 esetben agyonlövés által, 4 esetben fel-akaaztásaal, és egyben mérgezés által hajlaton végre az öukrvégzés; mellőzve a szareoesétleo áldozatok névsserinll felsorolását, tisztelettel mogjegysem, hogy mindeasn éneteknél a szabályszerűk-^ teljesített orvos rendőri viss gálatok által az öngy ilkouág conslaláltatván, a gyáaaos tett indokául élelvntságra és belsA meghasonlásra gyaoitató körülményeknél egyéb nem volt felderíthető.
A felmerült 3 elmekór esetek közül egynek -I reucséll. n áldozata, ArjöngA közvesté lyes kórállapotánál fogva KZ országos tébo\'y dába nlnzállitalott, kellő pedig nj ugodt éa javaiádt igérA magatartásához képest házi gondozás mellett gyógykezeltetik.
Véletlen szerencsétlenségnek összesen 14 enete fotdult eló, melyek közül 2 gyermek ét*
1 felnőtt egyén még múlt évi szeptember havá
ban fürdéakörbeni vizbefulá»nak, 2 egyén
vihar által Ir-dóntött fa- éa 3 egyén agyag
gödörben ledőlt part általi agyon nyomásnak,
2 egyén véletlen elnült puska lövésnek, 2
egyén feldülés következében szenvedett sérü
léseknek, és 2 egyén favágás közben ledőlt fa
általi agyonütésnek estek áldozatául.
Ezeken kivül fagyásnsk összesen 5 egyén s köztük 3 koldus eaett áldozatául, — ámbár ez is eléggé sajnos, még ia ar áldozatok ezen számát — tekintetlet a lefolyt rendkívüli hideg és tartóa télre, kedvezőnek kell mondanom más hason tartalmú időszakhoz arányitva, mert enyhébb időjárás mellett is nagyobb szokott lenni a véle-tlen szerencséliunségi »netek száma.
Jelentésemnek a közegészségügyét tárgyszó ezen része kiegészítéséül van szerencsém a megj ei népesedési mozgslom adatait a mull évi szeptember hó 1-tői folyó évi spril bó vécéig terjedő időssakrs nézve s következőkben előterjeszteni:

N. Kauiua viroaábftn
ávSlsl C1X0 H \\ fl
1157|

pnrodái
rnpolcxai járásban


960
177

11061
7S7Í
339
K«nthelyi
- 777
625;
152
Kamit*, ,
1172
8»9
343
Pacaai „
6701
Mo
KW
Z -Efemegi ,
971
S.18
433
Novai A.-Lendvaj ,
Mii 1166.
43S,
nol
83 3S6
I.rteDjei ,
7»5
"54
41
P«rlaki
1014\'
8=*
líí
Ütiktorbjai
SR6
68n|

üuxMni-
lOTSftl
HIWH
Ü64Í
A hasznon házi állatok egészségi áll; pola a lefolyt egész időszakon át általiban kielégítő volt, mit annál is inkább örömmel jelentek, mert épen ezen idossakbao a legpusztítóbb baj — s Keleti marhavéss — oly közelrA! és oly hosssu vonalban, miut eddig soha, vagyis nem csupán Horvát Sslavonoraaág — hanem Stájer hon felAl ia, a legközvetlenebbül fenyegetvén e megye állatállományát, annak be hurcsolisától — a mi a jelen különben is nyommasstó viszonyok közt egyik legzujlóbb csapás lett volna — megyénket megóvni Sikerült.
Egyébaránt az e részben foganatosított intézkedésekéi volt nerenosém jelentésemet kellí részletességgel az idAközben november havában t«n>tt rendkívüli közgyűlésnek elo terjeszteni; ahhoz kiegéssitésül ezúttal csak is ast vagyok bátor megérinteni, miszerint asóta s keleti marhavész Stájerországban — annak 8 kerületében véghez vitt iszonyú pusztítások után — valamint Horvát SzlaTonorazágokban is teljesen megszűnvén, ennek bekövetkezte után folyó évi márcsiua hó 10-éo megyénkben is a szoros katonai határsár feloldatolt, és azzal egyidejűleg a rendkívüli óvintézkedések helyett ss állandó óvrendsiabmlyok léptek érvénybe.
(Folyt, kőv.)

A .Siéchenyl ssebor leleplezés* •
l\'iHssrsti m4saitás)
Máj«s23án 1880.
Önkény telentti is hosssara kell nyújtanom tudósításom fonalát, a ezért reflektálok szíves elnézésére
N»gv uapra ébredtünk ma ! Hazánk bal hatatlaa fiinak, a legnngyubb magyarnak réjja le a nem>et kegyeletteljesen a hála adóját 1 Annak emeltük s szobrot, ki iinfeUldoinaii küzdött az ország, a a nemzet jóléteér\'. basánk felvirágozá>áért, mondván emen magasztos szózatot, amely átjárta a ,Kárpátok" tói „Adriáig" terjedő szép hazát, hogy : .Magyarország uem volt h»nem lesz!" — Adj» az egek ura, hogy ez égi srnzat beteljesüljön.
Jóval az ünnepély előtt nagyszámú közönség lépt** el ss akadémia és a láucshid előtti térséget, hol a házak » legnagyoüb pompával voltak feldÍHZÍtve. Különösen dinz-n volt az „RurApu" szálloda, melynek fal A a rajta lévő koszorúktól, virágoktól alig látszott. A kiterített «zőnregeken minden ország rztmere volt látható, melyek alatt egy egy lobxgó díszelgett. Hasonló xzép-volta „tud. akadémia" éa a .szabadelvű párt* körének helyisége.
A szobor <-gy csinos kis sétányon áll, mely azititéo a legszebben volt lobogókká, » alácsUngő virág füzérekkel; feldíszítve.
A szobor elAtt arczctal egy piros szA-nyáltól arany csipkékkel feldíszített mennyezet állolt, József fohercseg és caaUdJA ASáraára.
Féltizenkettö olőlt jötiek a küldöttségek, a tud. akadémia, Kisfaludy éa Petőfi társaiig tagjai. Ost volt a magyar minis\'erium, a képviselő és főrendiház számos tsgja, C->burg hercze^, Andrássy ü^ ula gróf, Széchenyi Réla én Ödön, kik atyjok szol.rn leleplezésére jöttek liudapiiilre. Ilari*mnegyi-d tir.euketir,kor halk éljenzen közt jött József főherezog nej.V ??! Ciotild h^rt\'zegsnrtzonynyal.
Midőn így a közönség nagyobb része megjeleni, a „nemzeti" es .népszínház" énekkara egy katonai zenekar közremüködOHe mellett, Berthn Sándor ez alkalomra in .Hymnuszát" adta elő Minden arcson az öröm, i> egy bensA érzet tükrözAdék, s feszült tigyelmimel vártuk H lepel lehullanál. A . 11} niomir" alatt lassan leJeplez\'éK a sz<ihrot. Dörgő éljen hozl^ rezgésbe H levegőt! Ott láttuk «t, Széchenyit azsal a mély, beható tekintefel, aszal a meg nyerő magatartásául, mint a minővel legelőször hallottuk beszélni ot az országgyűlésen, hévvel a lelkesultaéggei hazánk érdekében! . . Olt láttuk At, kinek hazánk felvirágozását,s nemzetünk jólétét köszönheti! . . .
A .Hymnusz" előadása után, ünnepélyes csend IAn, s ekkor Nagy Imre, a nemzeti színház jeles tagja állott a számára kijelölt álványra, s szavalta el tiszta esengó hangon, benső névvel Arany János .Széchenyi emlékezetére- czimtt hatásos költcrnéuyét. De ekkor sürü cseppekbeu kezdett hullani az eső, amely a közönséget szétosztásra kényszeríti*.
Kitávoztunk, bensőnk beo egy édes, el torülhellen emlékkel, s sdja az é.g ara, hogy hazánk Széchenyi érz\'lrae és akarata szerint fel\' irpgozzék ! . .
Levelem most is azon srócMttal zárom be: .hf agyarország oem volt, hanem lesz!"
HEBERL1NG DÉNES.
A soproni kereskedelmi s Iparkamara köréből.
1*7 ss. ... , ,
~ ISÍST Hirdttminy.
A Sopronban, Bántalván, Nezsivecsen, Sziszeken, Nagy-Kanizsán és Keszthelyen állomásozó crt. kir. közös hadseregbeli és msgy. kir. honvédcsapatok álul 1880. oct. hó 1 tői 1881. september 30 ig szükséges tüzelőanyag nak (fának és kőszénnek) biztosítása végett, a soproni cs. kir. élelmezési raktár helyiségeiben f é. május hé 31 én ajánlati eljárás fo^ tartatni. Az írásbeli ajánlatok a bánatpénzzel együtt legkésőbb neveseit napnak d. e. 10 óráig a tárgyaló bizottsághoz beküldendők. A feltételek és sjánlati minták a soproni csáss. kir. élelmezési raktárnál DetekinthetAk.
Sopron, 1880. májas 21.
A kereskedelmi és iparkamara.
HátUtminy.
A nagyméltoaágu m. kir. közmunka- és közlekedésügyi mioisterium f. é. npril hó 2-án 5113 szám alatt az össsea közigazgatási halóságokhoz körrendeletet intéseit, mely sserint a ssodaviz fejléíttő készülékeknél , melyeknél semminemű tüz nem hassnáltaük és a melyeknél a magasabb veszélynek kitett lüritő gomb elrepeaztése alkalmával tekintetet érdemlő károsodások nem történhetnek, a hatóságok jövőben csak arról szerezvnek meggyőződést, vájjon azok biztonsági szeleppel el vannak e látva és a gyáros vagy annak megbízottja által álli-tatoak-e fel? kinek kötelessége s készüléket

használó iparost aanak rendes keselésére betanítani.
Rzen rendelet értelmében tehát az itt ott előfordult gyakorlat, mely szerint a szód* viz-fejlesztA-1tészülékek ép oly szigorú vizsgálat As próba alá vétettek, mint a gőzkazánokra nézve, elő van írva, az üzleti élet nagy könnyebbségére be van asüntetve.
Sopron, 1880. május 2G.
A kereskedelmi és iparkamara. Helyi hírek.
— Zalamegye területére adófalugye-
lóvé\' Radulovics Gerő I. oszt. pénzügyi titkárt
nevezte ki a pénzügyminister eddigi rundja o<
illetményével.
— Hymen Üyőrffy Géza zalamegyei
kir adnfelügyelöi helyette* Pünkösd vasárnap
ján váltott jegyet soasortia költőnk Vahot Sán
dor kedves leánya, Vahot Ida kiaaaszonyny;il.
Fellegtelen boldogságot kivánunk a köten I \'•
frigyre I
— Yasutéifltéxl engedély. HorvAtli
György kir. udvari ágens, vasmegyei, bogit\' -i
földbirtokos és érdektársai eng- délyt nyert i
a ni. nyugati vaaut boba janoshási állomáaálól
kiinduló Jánoshásáu, Sümeghen át Tapolczáij;
esetleg B. Szt. Györgyig vezetendő vasatvonal
előmunkálataira
— Zala Egersxegrn 1S80. mijus 1»:
20-an ar. .Arany biriny" casinó heli iségében
Kárpáty György aziii\'.ársulata által köztetazést
nyerőh^g adatott ,Kgy magyar huszár káplár
B>;ohen" czimü legújabb életkép, mely elő-
ad:Uu«l kitüntette magát Kárpáty Gjőr. v
sunigaigalö, N.kü Lin», ZWodszki M«ri. F.iy
Játufl, llugedtta Béla »»t. Sajnos, de való azi n-
ban, hogy Z-iln E%<T*zeg város közönsége a
szinénzetet kellő mérvben nem igen karolja f\'I,
a ssiotársulatokxt nem pártolja és lómeg<.-\')
látnga\'ásáva] uom szerencsélteti. Ily körülmé
nyek között teh:ít mégis cnoda, hogy nzintársu. -
lat keresi fel. Mindamellett hazafitii bizalom
mal kérjük e jót szervezett derék magyar
bsiuiáraulat pártolására a székváros és vidéke
t. közönségét.
— EffU ffráczi tár-tasig gőzhwjózám
engedésén folyamodtitl, hogy a Mura folyón
Magyarországban is közlekedhessenek. E nagy
horderejű vállala\'ot — nézetünk szerint Zala-
megye tőrvény hatóságinak kellene kezébe
venni, vngy legalább ÍM tárgyalni.
— Gyfatzhir. Özvegy vásonkeői gróf
Zichy liermanné BZÜI. mezAiizegedi Szegedy
Karolina, CBÍllagkeresztea és palota hölgy maga
és gyerm.-kei: gróf Zichy Karolina férjezett
roszenecki Báró Roasner Józsefné, gróf Zichy
Antónia férjezott Báró Thüngen ErnAné, —
gróf Zichy Hermann és Heléna, mégis vói:
rn<zenecki Báró Roszner József cs. kir. kama
rás és nyug. ca. kir, őrnsgy és Báró Thüngen
Ernő cs. kir. kapitány a 14 ik drag. ezredben;
ugy menye: grófZiehy ll>rmannű szül. Marenzi
Mária őrgrófné. valamint unokái: rosseneckí
Báró Roazner Carla, Luiza, Henrietté éa tler-
mann, Báró Thüngen Hermann és Htldolf
nevében is megtört szívvel jelenti forrón azeru*
tett felejlhetien férjének, illetőleg atyjuk, ipuk
s nagyatyjuknak nagyméltóságu vasonk ői
Gróf Ztchy Hermánnak 6 usáasári és apos\'oli
kir. felsége val. belső titkos tanácsosa és arai y-
kulcsos hívének, volt magy. kir. udvari k:. i
c/.ellárnak, H Lipót-rend középkeresztenéoek ^
a vaskoronarend vitézének stb. folyó é. május
hó IX án Jakabházán, a halotti szentségek áj.
Utos felvétele után. éleiének 66 ik és boldog
házaaságuknak 3H-ik évében, béllob követ
keztében történt gyászos elhunytát.
— Károlyi színtársulata Veszprémben
van, honnan a látogatoltabb fürdői idényre
BaUtoo Füredre jA.
— A bélyeg- étjogUletekek kivetése
éa behajtása íörül gyakorolt kezelés tarthatV-
lanságát a legfényesebb a a következő érdekes
eset igazolja. Egy ügyvéd ell .n béiy-g hiány ,
miatt a bíróságnál lelet vétetett fel, s reá sí
illetéksz»bási hivatal 60 krt ki ia rovott. Azt n
ban a lelet helytelen volt, a ea ellen az figyv.\'J
folyamodott Szatmárra a pénzügyigazgntóság-
hoz. Ennek postabére volt 15 kr. Az arra 10
hó múlva postán kapott váUszért, mily szerint
a 60 kr. terhérAI leíratni rendeltelett, kettős portót 10 kr. kelletvén fizetni, kiadatott 25 kr. De es idő alatt a 60 kr. rajta,már rég exeqnál-tatott, a midőn annak visesafizelasét kérte, sí adószedő hivatal azt megtagadta, mivel ahhoz pénzfigyigazgatósági engedély kell. Ennek poi-tautan kieszkózlése újra 20 kr pnatakérbe kerülvén, az ügyvédnek saját munkájio éa utána járásán kívül 50 kr. kellett még készpénzben kiadni, hogy 60 krját visszakapja. És ez így van eser meg ezer esetben. — Khhez még mi i< szolgálunk egy rajtank történt adattal: 1875 ben illetéktelenül ránk rótt 1 frtgOkrnyi bélyegadót meg máig sem fizették visssa, holott beigazoltuk, hogy 3-szorosan vett hirdetésért mi 1 frt általányt kaptunk, míg bélyegadóba 1 frt 20 krt kellett fizetnünk.

TIZENKILENCZEDI* ÉVFOLYAM.

ZALAI KÖZLÖNY.

HAJÓS 27 éa 1880.
kifolyólag hiazem és reményiem, hngy a nagy-
érdomü kötönaég czélom elérését elAse^íteodi,
m^jy után magamat t. előfizetőim buciim párt
fogásukba ajánlom A könyv elpKz«té«i ára
vidékr- tiU kr. Csetneki Jelenk Imr<%
— Pimitztr Frigyé* budapesti seii*.\'mt-k*Y^akadé»ében megjelest 0 Ser TUS Fram" czimkép\'-H marsoh polfca, zongorára ^zerzé B->s<*nblatt Ignács; ára 60 kr
Paplrsseletek,
i Voluire-t kéidotték «g)-is«r:
\' paradiuomban hAlassitr" — „Meri íiocs ,\'«r»iHc.omf* — J\'IPII Voltair-
.Ifírt uiacs
Hodrner Jakab (t 178:i) l\'.liStn, nlatolt. Utklislxn »gj .Nyitdd fel- — ss.\'.lt Bo4i
met irA egy u.beii
iövé«Y Sjtóhni ér
.ajtó melkatt Ácsorgó
gyerkr,csht>s .Előbb tndnom kell, ki vagy* — kérdi
a gyerek , Én tanár vagyok,* felele BodnMr, olyan
ember tehát, ki mindent tud." — „No ha miadeni
tad — volt a gyerek végraUsma — akkor ki tudja |
nyitni as ajtót is." ^ i
Üíleti ssemle.
i.i,!, 1880. máJM !M.
Idöjirinok ntol.ó tadótitáinok it« o\\j ktá-rciöüeu sord vult, bog; v«tcsciok iráut raindBuQtt a l-l^koinolyabb iólel«m támadt, cak n&hiny nap elütt javait ianét ai id5 • «a mai Srűmmel conjtatalbat-jok, bogy aaioak ét Tidékflnkon a növényiét im-miben lem kiromlt.
A fópiarKok Urtamos itiUrd hírei, kapcaolat-ban a vrt^sekre néavn nyugtalaníts idGjinifcjial, a mi OzlotUnkb^o is élet-\'t 6t mnasatniAt teremtettek. Majdnem minden csikk írásit jobb hangulat jatott ér-vényrf, mi|[ kfűyír gahonáklian éienk kereslet oral-g.,11 H.-lf.iUi malmaink i réasint kUlorisifi eladási helyeink feladtik a várakozó ál.átt, melyt-t uly sokáig clfnglaláuak és jeleotékenr vásáriatokba eroiis-ked^nek. A legt\'ibb gabousfaj Arai tetemesen javultak és most ij cmelkedó félben vaunak.
Búza finom minőségben nagyon kereüett, mi« kSi.\'p fajcik irint c>ak mprsekplt v<ti\')ked< uralg Arák emelkednek.
Bosvfcaii a nagj\'on gyér késsletek végett je-U\'ntékteleu (islet volt. Arak szinten emelkedtek.
Árpa csekély ngyelemre taláJt Csakis takar-mányi czélokra vetottetett néiaelyes olcsi ároa a vasárMl.
Zab a belfofyssitaa saámára valtosatlsn árakon kelt el.
Kukoricza nagyon SKilárd t\'-i élénk Qslctet frjlcrt Árak jóval felébb tzálltak s meg min.lir. emelkednek.
Miu5a«g sserint:
Busa 1140.—12-20 Ruls 9 70—10— Árpa
7.50—8-GO. Zab 7 75-7-90. Kokoricsa 7 60—8—.
Cino,uautin 850—880 Bab (fehír) 9 — Bab (Urka)
7 —. BOkkony 5—6-60. K. B.
alkalmából bátorkodom arany-, ezüst- s ékszer-raktáromat a nagyérdemű közönség becses figyelmébe ajánlani Külónöa gondot forditottttm arra, hogj e csélra alkalmifi tárgyak nagj válaaitékbaa kaphatók legyenek, e hogy Bzépéé^ük t jatáiiyofleágukná! fogva mÍDdea igényeknek megfeleljenek.
Kaphatók:
Arany kéretitek 150 krtol 20 frtig. — DoubU arany keresztek
1 írttól 5 Írtig. — Arany medallionok 5 Intól 30 frtig. —
Double aranj medallionnk 3.50 krtól 10 frtig. — Arany (üggftk
2 írttól 20 frtig. — Double arany függők 1-40 krtól 3 frtig. —
Aranj brochetlik 8 írttól 20 (rtig. — Oouble arany brocheluk
4 írttól 10 frtig, — Arany gyürük 2 írttól 20 frtig. — További
gombokat, melltuket, linctokat stb.
Exeken kirfil esíiat tárgyak, gyémánt s mii drágakövek-kai ékesített értékesebb ciikkek it W válaaitékbaa taJálbauik a jatányotan vásárolhatók. — Valamint régi arany és ezütt tőre dék>-k a folyó értékben becserél tétnek.
Postai rendelések ennek fordaltáTsl eszközöltetnek.
83 1—3 Títjteletttl
MILH0FER ÖDÖN, «kt..^« N K.oi...n
oKh.tgbAl venniük a hirt, b>gy ott múlt k«dd<;u uagy tüz volt. Bőv»*hh értesülésünk nincs.
— A CSerföi erdőben egr ot évee kis
riu találtatott; Nagj Kanizsára vewttitk.
— Coriomim. Kfisünkbu Akadt hírneve.
Bagó Márton 1880 ki „Ofoar SchreÍb-R»UeD-
d«r" e, mely 68 dik árfolyamában azt a ki.,
hibát követte el, hogy juuiur. hó napot *r. Av-
ból tel jenen kihagyni jónak látta. Majun mán
ai idén sseriate jalius hónap követktwók. ?
buiasigért váljon mit ásóinak a niugény- nap-
lárvevuk \'?!
, — A CMíktornyai uoiatéztttek tan-iit-mélyscte, hogy kitünö erűkben bővelkedik, tíléjígé israerntea Áe. a „ZHUI Közlöny" tiibbosör bafltQA.lt* fel a kínálkozó alkalmat, hogy ae »r rúl tanúskodó joUnsógeket \'ftfjpgyeue. Ujabbat, pedig » caáktornyfti polgári iskola t*iiári kara az, mely a tudományom haUdfU stép biio Djitékait usolgáliMtja. Nemrég tettünk említést arról a kitüntetésről, mely a polg. isk, tantnn-tületetérte, mid^n Szán\'ó Károly tan»r ur bölcseszet tudor i rangra etikel lelett. Most pedig egy másik igen megtisztuló törvkvéa juLilmaztatott meg. Valló Vilmos pnlg. ink. igazgató ugyanis, ki már két (ív ótu bírj* ?*. m»theraatika phiai-kabol képesítő középtanudni tanári oklevelet, DjoBt egy másik, ettől ogésceu különbösó Hsakból, t. i. a mixlero nyelveszet ca irudaimakból teli\'1 1K fény<>H nikerr-\'l n ko7t>|itan.d t tan Ari vizsgát a budapesti itgy.Uem.nel. Gratulálunk a kettős oklevelü köz^ptanodai tftnárnak !
— A baUitow-siői wilip megnyitása
tárgyátian Kaik Miksa ttritzággyüíóai képviselő
vezeté*** alatt egy küldöttség usztolgctt a kriz-
lekfdéöi mínister Áé HZ AlUmtiikáruál, miután
az elzárás folyún 6O,(KX) hóid főid vízzel van
borítva. Mindkét hely-n a küldöttség a Ingein
zéki\'oyebb fogadtatásban r&seaült «>s a hali*
déktaUn intézkedések olr^iuldtottek.
— Arveréfi Zalám egyében. Titff Jánutt
üO6 frlra b. ingt. jun. 22. Nagy Kanizsán. —
Paiasica István 981 frtra b. mgt. jun. 23.
Tursiscsén. — H»bus Mihály 273 írtrH b. ingt.
jun. 4- Ali»ó-Mihalovec7pn — Kímán Mihály
6.MJ frtra b. ingt. máj. 29-én Nován. — Hor
váth József 024 Írtra b ingt. jun. 24. Bucxu
tán. — Recz«-g Fer.\'ncz 1513 frtra b. iugt. jun.
17. N^delicaen. — Kovács Lajos 531 frtra b.
ingf. máj 29. H*h<U..n — Kma*. János 4*1
frtra b. ingt. jun 30 0s*p.n — Csizmadia
Imrei 1204! írtra b. ingt. jun. 2*. BM^OU Sán
ezon. — Fodor Antal 1200 frtra b- ittgt. jun.
9. Tapolczáü. — Dosupot János 509 frtra b.
ingt. jun. 3. Sárhidán (Z Egersieg.) — Máté
Ferenc* 452 frtra b ingt. jun. 28. Csáktornyán.
— Horváth József 1181 írtra b. ingt. máj. 29.
Hahélon. — Habus Bálint 384 trtra b ingt.
jun. 24. Alsó-Mihalyor.cztín. — Bocskai Pál
(ÍÜ0 ínra b. íngl. jun. 24. Kővágó Eőrsön. —
Vidosa Imre 356 frtra b. ingt jun. lő. Sárföl-
dón (Tapolcu.) — Körmendi Vincin 500 frtra
b. ingt. jun. 22. tízent-líékállán. — BaricH Fe
rencé 1656 frtra b. ingt. jun. 24 Csáktornyán.
— Harbovícs Lukács 727 frtra b. ingt. jun.
25. HodoitoD. — Kripn r Jinosné 2886 frtra b.
ingt. jun. 23. Csáktornyán — üz* Hranyece
Tamásné 454 frtra b. ingt. jun. 24. Ooncsán-
han. — Polgár JánoB HlO frtra b. ingt. jun. 4.
KSvágó-Eorson. — Vörös Jánoan** 331 frtra b.
íogt. jun. 26. Nagy-Kanizsán.
— R&vid hírek. Sar.s.ttp valódi di»dal
utat tesz Spanyolországban. — Bécsben mű
ködő kolozsvári az in ést tik küldöttsége tisztel
gett a királynénál. — Bpe-ten 4084 bermál-
kózott pünkösd üna^peiben. — Szikszón 80
hás éjfett el. — A középtanndaról stóló törvéoy-
javallat visa«»vnnatott. — Or. Széchenyi Bé
lát é« Ödönl nagy Örömmel fogadták Bpasten.
Berktft Lajos zenetáréul a tát egy angol hgnő
Londonba hívta. — Hortobágyim nagy hava-

ti* volt máj. 21. — Blondin Bukarestbe ment. — Gr. Zichy Ferraris Viktort Gróf Károlyi IstTáA párhujbaii életveszélyesen roegtfltte. — Deamáth Gésa tehetséges iró meghalt.
hl nyert?
Temesvár, május 22-én: 89, 63, 30, 48, 13.
Oráci, . . 45, 59, 90. 10. 24.
Bécs . . 62, 74, 21, 80, 89.
Irodalom
(R n>T&t alatt megemlített munka Nagy-Kanizsán Wajdit* Jónrf kHiiffkpr«sk«d*t» Utal •»"< reodelWtó)
gy
ítj:vk
kösöntig! A budapeati
UU \'Jl ^h W
ger Vincze volt ni nőkének életrajzára hirdetett pályásatok] A .Tengely a táreadalom melynek k<ir«ke — a péns " jeligés dulgoxainm a pálya-dijt elnyervén; ssercAi tulajdonomnál fogva n^vesott pályamunkámat a roodelkesésemre álló bt-csos adatokkal még kibúvitvu, miut ,Weoinger Vincsu élet s jellemrajsát\' sajtó alá rendezem. A fbont nevezett társulat abbeli ajánlatát, hogy dolgozatomat megtel el 6 tiszteletdíj mullett évkönyve számára átengedjem, — csak tk%ér\\ uum fogadhattam el, mert mun kámnak oly módon való kfiízélótelér )1 rzélom térraztre lett volna ; állráo as Waniagv sok oldalú áldáson tevékenységetek minél széle aebb körben leendő megismertetése, illetve a nagy hazafi — ki a tündöklést kerülve ambi lióját hasájM érdekeinek elűraosdilásában kerwte csak egyedül — nevének x kortársak limlókezetébe való vtsuzaidézése. A ki a magyar alkotmány ujraébredése óta, az 1867 iki ki-egyttzésto\'I kezdve, caftk néma észUlóji* volt is közéletünk nevezetesebb mozgalmainak, annak tigyelmét Wenittger neve ki nem kerülhette, mert hisz a Wenírg\'T név államiságunk legutóbbi évtized történetével, nzoros kapcsolatban áll. És ha egyrészt a kozoktaia* terén mint kitűnő tanár, az irodalomban pedig mint elsőrendű szakíró meg5rokité nevét, ugy más részt elfoglalt magas állásaiban, — mint A magyar pénzügy ministerek legbizalmasabb meghatal-mazottja — álUroi háztartásunk rongált pénz ügyi egyensúlyának helyreállítására irányult fáradhatlan tevékenysége kőiben azt a hálás kortársak .-miekében felejihetlönné telte. Végre pedig mint hazánk első bankintézetének — a • Magyar álulánon hitelbank* — vesérigasga tója a magyar kereskedelmet irányában a leg nagyobb hálára kötelezte. Ezen tekintetekből
Csak 8 frt 50 kr. egy egész teljes
Simill-czQst asztali készület.
Rimili-esil^t as i\'gveilm ém a vllaaaa. moly Jitálláa meJI>.|t mi^g DO évi használat titán is fehér es mint esAst marad.
— A késiulet a kivetkőző 70 értékes és mQvéssileg késsitett
darabol áll, m<ly •rasáfi taklaaak is dissér- válik.
12 szépen mintázott étkei* kaaal. U hoszá illő ktvta kaaál, 12 itkwi »Ula (fekete fogattal), 17 iUdi két frkrte
fog.tun. | zp t«|Mri. 3 kum.bosu nagysáicu terltéktilcza ii.--bés fe-.ér érukM. 8 fehér érti a«kar-teríték lidíía I n.ry
levémtré. nehéz. I >alódi Ssslll-eitlt oinfetyö • nlsthanggal. pgy elérhctlcn (liss minden trTeni nzámAra. I SJsjjli^zSst thea-I2irö I Slalli-ezltt enkartzért. 2 valóban kivá].1 Síalll-aziil ?uiall vllaflié 2 Slaslll-ezítt t.|a» ttrti, I kpItUly bort- él »é tart* 3 krltUiy etapért Utazta
ösa.eieu 78 darab .-»» gstT 8 frt 50 kr. -«? Az ár as első 100 SMII uiét-ktUitatMk caak l.i-rt van ol) olcsóra nállilva a gyámoktól, hoi.v a SMII-oitt használatba jOjjQn, a kftsanségeg &r sokkal több, és as ár magasodat rövidebb Idff alatt beáll, mm aki SMH-ézittMk egyster használatit veszi, as akkor minden más kétsletet. mint Britannia srb eldob.
— etawrai-Ltsftt - WrM, Stajt, PnttTttrtlie 16 hovi
minden megrendt-lések kaldendok. 24 4— fi)

Szerkesztői üzenet
mindeaJtor
4rt82. R ."í -:s;vosen m 4083. V K. Kövitien •-\'-? gjg 4084 Pozsony. Mi mm ha««nklbaljuk. 44)85 A magyar orvjuok * torna ész etvizsgál ók megkaptuk g tetttok én gőtekor k5z5ljdk.
Legszebb be\'rmalásí ajandeKok,
reltuja.0 oloaó ftrért.
6yöny8ríi imakönyvek nagy választékban
30 krtól feljebb minden árbau
egyedül Í-AAIÍ
Wajdits József
kapható
^J Et 8T 7" ~ ^ Ct 13.1 Z 3 ét H-
I\' i « g t I menetrend.
A bada-pesti időmuutó óra szerint,
Inaiul K«nll«»rdl
Vonal AiOVd .\'
sslin <>"• Perc. 1(15
106 Esa»a, Mi>Ua\'s,l)uinb<iv«. . r inméb. < itt reffel
?2 3(1 dílot.
215
JI2 Bní«-Pe.tr~ 4 5S renel
»» . . i 6 désat.
204 . . ..... . 11 30 eslvs
21IR«>abe(Hsoial.alsielj, Btrs Iljtaolj [eU)5 3 retjei
301 11 48 estre
3Ifi Sopronba ....... J 38 délnt
303 Tríettbe *s Pragerhofon kercsltul
(iraa és Bécsbe 4 38 reggel
iOl Tricgtbe és Prag«"rhofon keretatBl
Orars és Bécsbe . . , 2 47 délat.
Érkezik Kanizsára
konnM
"?\'le Búik, MoMc», Domhovír » Kmníbíl 1 41 dílat
206 . . . . 11 11 estre
211.1 Buds-Pestrol 4 20 reggi-1
SOI „ -4 5 délat
SÍI „ 9 44 B«tve
814 Hi«sl>r.l (8.i>mbatk. Bi™ Hjbflv)fel6l 10 37 -Itve
303 ., ,. . .45 reggel
163 Auprunvból 11 M délei.
214 Héesk\'l Orirs, Harrnrg, Pis(orhof
feini 4 13 reggé
205 Triesst ó* iiifínbúl M«rl>>ir|;, Prsgel-
kof felöl ... . 1 -il délnt.
ül* Trimst- is VUlsrlibél Pr»(r»rhoí feltl 11 — estve
sUrbnrt-h. es>ilsk»s«s Vill.rh <s FrancesfettbSl
Felelős szerkesztő: BAWrfl Lajos. .

•HZENKILKNCZEDIK ÉVFOLYAM

ZALAIKÖZLÖNY

MAJU8 87 -ém 1880.


A Maffvar-franczia biztosító részvény-társaság
SW l jlnti ho^y Zala Somogy- Baraoya- <« Va.megy é k rWn kiterjedő hüU
tisz^tte. aiólirt i
ezennel jelenti, ho*y Zala-, Somogy-. Baranya - * Vasmegy ó k rószére kiterjedő
Nagy-Kanizsán vezérügynökséget
állítván fel, aunak vezetésit
GUTMANN S. H. ÚRRA
ruháxta kit egyuonraind a tüz-, szállítmány- .?» jégbiztositási aszalókban joKérvtínye* biztosítási kötvények kiallitasara 68 károk fel
vételére, úgymint ezek azonnali kiűzetésére is felhatalmazott. Budapest, 1880. januárban.
A Magyar-franczia biztosító-részvénytársaság igazgatósága:
SOHWEIGER MOSCOVITZ
A. lVtt3,,ty»a.r-rra.rj.ozla biztosító részvény-tArsaságf
igazgatóaágának fentebbi köazélételére hivatkoíiaaal alolirott tiastelettel jelenti, raiiiarint a
Nagy-Kanizsai vezérögynőkség
veaetéaét elvállalta . a v..érügj-aök»egi irodát megnjitotU, hol i. bislMÍtiai ajanlatok elfogadtatnak . a biito.it.ai flal-IM, vágj a tánaaigr. von.tkoxo miadeofél. f.Nilagoaitáaok leg-
kéaaaégewbben m-gadatnak. Biztosit pedig »
c) «I«r«I«B va»[j vilr« <aáttilot« j«v«k káro»o<lá.a ellen;
d) «* \'mkw rlrtére minden iamert módot.i szerint.
a) lűívpsiély é» robbamá* alul okoaott károk ellen;
b)jégkárok ellen A Magyar francxia bixtositó rés*vlny-tár»asáQ. melynek
20 millió frankot, azaz 8 millió arany forintot
teró alaptőkéjéből a réairénj-eaek által mindjárt ketdetben
10 millió frank, azaz 4 millió arany forint
kéuuenabea befiaettetett, ? réuiat a ?ovároa legelao pénaintéMteinél, réazint pedig magyar Allamérték«kb-n e* ela,\',bl>en;rekb«n lelt elhelyea.e, m. évi október l-t én tartván alakuló kölgyttléaét melyen a táraaaág ügyveaetéaének élére kövellun/lk válantattak meg:
? álaxztmiíny
Ti\'axleae, ortix. kép*. Stb Bpeaten.
Beaten Jaaf * pirisi Societé
Beek Núaar 1 m»iryar jel.álo(r-b«iikii«k fit!" Láaazy Léé. * \'n*|ry, :«lt. raldbit^l rí«z»^nr-Ur!n«e i(;ix«*t«li* Bu.lApeateo Léwia Jakab, a kerPftWdi\'lmi akx.lémia ifrax^at^j* Kll<l^|M>!il«n. SélTéb»»roe léé Mária UH, » pi\'i" ^.Kirtí d. l\'Cioa ne..eral<-
Eln.ik Bitté lltVXa. 0 fnla v»l lifl.ó litkoa Unir.oj.. » Lip<S|-r>>nil n«e]\'k
Píri.l>a«.
Alelnekik : Báró BáakMy Béla. fóldbirlua. ..nx kepv >tb. Budip->l>-i de l\'Uniou generálé elnöke mh. PáiinbuD.
gg
. d lfc,l,,
f OÍ4UKKHt4ÍKjfÍ títffOtC*
>tb. P&riiban.
Rckert Mtrii nur,,n.. ,\\e líxmicville, ax oaxtráJc déli vnsot .(;aigiit.\'.34K. UK
Dr. HHkr AlbrMkt, kf>x. .\'?» vJ
^ Káraty * Jtnffm^n Júwef
\' Hart*> ktr. kereskedelmi tniiAc
• k.-.ztii^t«l-il>-M. alfő , mint aoii\'nnyit n«
Nevweit Arad *tir. k^rpílted. unác*<n nagy kerftk«,15
tv„,sk.- [<u<iap..steo
IsOVíLg lÁfwiri RefMbart FflreaCZ, ax Albrr>cht-vupA]yx elnöke xtb Hétben.
Sváb Kárttly föliibírtokos, om, fclpvíarlS sth. BodapentPn.
Bárd Tlatl Kár«Jy es. kir. km-rnsrá*,,** osxt. déli vmut ajplnuke, xt ont. urakhái* Ufjft »tb. B^CSIMÍO
Tekiatve e> UrnAnifinAk fentebb kitantetett ti"ke«rejít ót AZ ütüetT-iefén AUn kv-1., hft&inkh egéai moDarchiÁhxn biilositó Urí**ae mind ex ideig, mely a Inztonitó küfintéfrattk aooyt p»r*nUit njrajtott ro
ot, hitmu oltn<ii\'luuj tehát, hogy *.«<* volt mig
egeBX mi) narcnu»»»n in«"mii" inrB«BAR minu e* lafig, meiy ? uixiumio Rux<m««|pit.K *UD}I |f»rj»un»i HJ»J.U.. .«.«.., ~.... _ ..j.. - „ j— ----- --, -j --, --. ? — — - — „
páratlan tőkeereje H ai cllön xlló egjéni.í«rk jollemr «gjré».ról Ulj.. bixtoiitiit nyújt arrx ni«e. hoCy • úr<K«»; .lxl»trit..|e a méhanyámig, a p>nUn>>« *« a l"{nai|rarubb becaal«e«xe« min.ii\'n k5rrtelméayeark
mindenkor .\'?• teliwn mef foe f.lrlni. mi.rii.r5l a ixikvexeláa aratotuaira ax iránt i< kneixéülll ixolcil, Smc? » UraaaáK a dijtét«l«k mffjixxbUínil ii xollS tekint t»l fog 1-nni a vnraeny jo^oiult köre elm«nyeiri>.
AmiAAti tphAt ti.ztoletlrl ftlolirott a bixtnaitó t köxanaeg bixalmat a«-áltaa kep?iji"lt Urxaaitf; iránt ujbiU ft-lkÍTJ« C-t kirí, megie^rxí agysxer«min<l h»ity \\ ^exírílgynők .c-jt teraleten x riaeki flyyuOkségck
ueirexéie leljn folyamatban ran íi ho(ry tOxbiitoailixi ajánlatok x már felállitot! 0|[yn5k.«íg. k Utal késxaégeien elfugadUtnak. m»r»dván telje, li.xtelottd
Nagy-Kanizsán, 1880. májas hóban. A Magyar franczla biztosité részvény-társaság
98917-52 Kerületi OgyDÖkség Sttmeghcn Epsteln V. urnil.
GUTMANN S. H.Családi csokoládénk
nyomatott a kiadó tnUjdonos Wajdito Jóisef gyomajtóján.minden csomagDn ft*i
még eien Tédjeftj
kalmazra.
xárfix pxpirban 1 m TtO kr
róctaxxin , 1 r 70 r
xlld . 1 . 80 .
fea.r , 1.1-
csak akkor lalódl, ha
aláírásunkon kirfll
Tan al-
Árx x jó minS»4gUi
„ . finom a
• . 6nomxl)b „ I«(6n.
t . „ .
Raktár Nagy-Kanizsán : Rosenfeld Adtlf és StTMB
Kleia arak kereskedésében. ,67 T-.-,
Eeslceny
utifű-mellezukorkák,
a tüdő és mellbajok, köhögés, lojtókShögés, rekedUég todóhnrut biztos gyógyszerei.
A termétlft ÜUl A gKcnvodű pmbpriaés; javára teremtett meíb«calllhutlt>D keskeny titiffi aion siár eddig fel nfm d«riu-tt titkot foglalja ?ágiban, mixxerint a e^fre (\'•!> l»ffc»6 rendBXAr gyulladt nyakhirtyájiLra val^ axonaali erőm «a eDfbitó haUx gyakortanaval u illető bet<>2 axer-Tek gvogyalaiÍÁt nÍDdeo tekintrtl^n l<\'ketR]eg elSaegiti.
Mintin frvártoiaDyunknÁl x cxn kor el keskeny utiffiliőf ti«xu vegrQ lékről kexa«kedllok, külsní. finjelom
be ajánljuk hxtoUgilag b.>jPKy-rtt vígji\'lUilnkcc, íat. doh iráiunkat, mert ctak ezek igmoljik »on«k tslddisafit.
Schmidt Victor & fiai.
cs. a. izab. pírosol Bécs, fjeién, Alleeiasse 48.
«? 1 skatnlya Ira 30 kr. >?
Kxpbatok: Prijer B«l» Byósyt. BflnsJ. jjógyt N.-Kanixj*o, Káli-vod« J. Leunyin, Kit * íyíry»xt. A -l.endran, Oorner Kxj raa- •• IDixerkereskedeaebeD Mmc-ghi-o. Werli M (yófjutt. KapronciÁn, idotb Moxeit F, Varviroa, Bolliiy J4x»»r E gyógyul Z«UÍ»f r.ii». n B«r (er «6r (goa>o|7) gaobb SUnon OyoU Sxombatbel/


Mt.ria czelli
gyomor-cseppek,
ú ó d bá l
gy
jeles Hatúa gyógyaser a gyomor mindon bánta luxai ellen.
ny, u;yo-
i . k^lilta, gj-omorhurut,
ttO >or én liAnyi* mui-biM <\'r*d). (fyfmior a nyomornak mltor- ftlUl. ciluitM. h-p- és erin bintalumk «llen
ri** ára hanználfUt
lh 4ihiá
K.ipható : Pri|í<-r JtrU fyVj
Nft«y-K»ni»«án, ralxmitit xx osztrik-m*fl\\ar biri>d*lom minilfii nagyobb eyógy-
ii sietkiio.-ni rsklár nagybai ét klcaiaybea
Brady Karoly,
őranfft/rtihfyz*4 csims^tt ?yíp7««ortArilbati
Kromzierben, MorvaorszÁff
kUlr>ril«K*xxA|rek. A Ifgtiuomxhb is lf(f»alofiíbb,
xmi it^tpxik, « legbiitoxabb óvatosaáiri kpfixQlekek
_ .^ 12 drh. 7(1 kr 1 frt 50 krlul 5 frűa; ; <i»hiUra||
( \' »alódi, legfinomabb minöaé(<I 12 drb 70 kr. 1 frt
5I> kn,\',l 5 frúg Minden lílm,\', caikk kapbaM gnnaiból 12 drb. Kyilrd 1 frt 50 kr Pikxni arrikiprk, caak erPd«Uek 12 drb. S : frt. 24 drb 3 fit 50 kr, 36 drb. 6 frt Pikxni atar<>otrp.kepek, \' áUálxx.\'.k 12 drb 4 frt 60 kr 24 drb. 8 frt. Xxiwxett tenné-•xrtUck, exak «redi-Uck 12 d,b 6 frr, 24 ,lrb 10 frv Hoxxá vall nagyító Ivegok 2 frt So k,, 3 frt 5<) kr Vanaak M i(reo eredeti trefas tárgyak caxkii arak rexxere 1, 2, 3 frt, mindig J drb. egj dobóiban, mindéi exaa nálam kapaaU ralúdiaagbaii SxátkttMÍ K-k cxakii ax iíaieg elólagea bnküldexc vagy utánret mellett történnek.
BStéíi-ké.iülckek, x melyekkel a legnchetebb bOTiaiettlr
kiriketik H.ranno taaártdl 50, SO kr, 1 frt. Tsbbfíle ba»éiie-
tak efj doboaban i, 3, 4, 5 frt. Lagnjabb Ordoggepek, a ael;-
aak M(iti«geTel magfaall uemélyeket, várn.okxt, comikna xlxko-
hml, HrtMítóket íletnairyxágbaa lehet el3Utatetni; earjr uljet
Maillék ára », J, 4, 5 írttól 20 frtig. (ÍJ 4-«)
Béai. Pntarftrmut Nr 16

TÁRCSA
VAtneiuréb«iit SB1>mb*U.tly d-éJi <ís n^nRoti vsiaiAilomiUttSl c»k 4 órai
tftvolaAjrhan ai <i*Ktrik-Btaji\'\'-m«i gyár hfttAr«ílnn. Vastartalmii forriia
IM\'Í b#ti.\'fta>\'f;«k>>fti( kUlr>nöm»n a nemi twrvek. botf^^gfíben, i<lf*gbajnk>
b«n, ugjíinilr férfiak At nőknél fJőforduló TJrmce|t<ny«é(bei.. »»t. kitOnő
^i Kobizmiynlt eyiifcjhativaiLi t>tr A mar l«te*ett laJkssobák leltMneii«D
*xa|>orii»LLik, niolyfk i>|{ós« nj »\'-« .li-t«e» butorw.tul lettek ellátva. —
Lakát é* ásvaayviz mo!>r<-n\'.cl45<>k a fdrdű !gai<»tiJ>si^hrtx inUtandŐk.
Firdé •TVOB: Dr TbHUS — Ax tll.-ul rnpirít minden könyvkpr*ake-
•Unl>«n kapható 61 6—b
tm~ Ax Irail
17én kezdődik.
k GYÓGYFÜRDŐ IGAZGATÓSAGA.
Schaiimaiin Gyula-féle

íú*t «lé ketlM aaUaaau a ktaiytbb ?•tjfjldáara <iul
kuilaf nrh-xen cmijxthrtí íikekre. MMaitaa vátHaatilú. tál kklát e.< tntar«iltitrl. Kralul » o»ponkicti kétxxtri fulTtoao-haamilal útin mírtékletex ixerUl kiaxnál n>ée m.ka-. bpte««l-,»knil ,.. ,i m Mtétitttl lyeataaíf nka é|rté«-. »lit*l«ia i lutji\'lsilaml yfjilpjlögfj i belaél. tag gyeaxjeseg. iraayér a2»-v«d*í a>adcn»i |ö vény golyva fsbf k«r ix gasál Idilt ?«\' klltes. itlaközi Kdjai, fe.tg- él kébetegte^iMl kaaytlkiKdái a M«4tt kiazveiyasl éi i gaaiasagaii
Al tivúyvUek gyéjytur gyaaaatl humilat meUett. eUiv íp ngy mint uinak buxnálau alatt, valamint alolagoa lyógy-kexclóanól ix kitanő xxolg&lxtot te*x.
K»phat.í annak káeiitöjénél, gaidaSági gtógjgxe-rtst Stokeraubmn n ac ositrak-maírT.r állam minden
ffj-óeiszi-rUtraban, valamint Nasy-Kanizwia Priger lléla, Zala-EKer«H>e^>n Hullósj K. gyógytárukbaa.
?V alegrendrlé.eknál legkrvntebb kit akarnia «4>v< t
mellftl küldetik, -^g (13 13 of,)

1880. májas 30-4n.

éYfotpnn


COttnMH arV *% évre . . »«*. J
A la. IMOOIÍ riezét.
illeti kSalemisrek •
raerkwrto\'hos.
j^p riza*t ntota
lemairre* petit •
dÓW hémntv
inlieeidtt :
m
i egyed évre .
••««.?«:
I bssahos petitaorbao isnr 6 ? min.leT aerért 5 kr

Wlaiilaaaau
Bementeden ievebrk^ csak ismart munkatér •aktel legadbiaak el
|K(sir>tok vieeze ?••"
küldetnek. 1
f
\'T soronként 10 fcrért vik fl
tetnek fel. ioestari illeték minden

ugrrs hl
ZALAI KÖZLÖNY
előbb: .ZALABOMOOTI KOZLONT.\'
VVt(anli«aiáro» hv)ly»até«ás;ának, „»tauiil8al önk. taioltó-egrlet". a „n.-kanlx*al krrMkMelml ? Iparbank\', „a.-kanizaal takarakn«BiMr*\', a .zalMeCTeHÚtalaa** ta»IUt»á" tílot", a .n.-kanli»sl khded-nnfelA n^fmBIrt", a „Tugy-kanizsal tlMtl onsegélyió uöretkíiet", a „aopraRi kxrMkMelml a iparkamara a.-kaahual ktlTálaaitzaasn\' a MM
nec/ol és iáro«l «g7»wnlít kivaUIoa ért«ilUje.
j
Heleiiklut kétszer, vasárnap- s csűtörlokúii megjelenő vegyes tartalmú lap.

Bortermelésünk érdekében.
Miklós Gyula orsz. képviselő 8 ki-káldott m. kir. borászati kormin}\'biztos ur által Keszthelyen 1880. évi április hú 14 én Urtott ,Balato» melléki\' bortermelók értekezletére a tapolezai járás tek. szolgabirájától vett felszólítás folytán a ? feltett kérdésekre a következő véleményt terjesztettem fel B.-Füredről, n. m.:
Isii kérdét: Hol és kinek közvetítésivel értékesitette a vidék bortermel-vényeitf s mi az oka annak, hogy a vidék bortermése ez idő szerint oly mérvben nem értékesíthető? Miféle intézkedések életbeléptetése által lehetne a bornak, mint gazdaságiink egyik jö terményének értékesítését előmozdítani?
1-ször. B.-Fttred és vidéke terjedelmes szőlőhegyeinek termését mostaná-ben ide szokott stájer borkereskedők, de legnagyobb mennyiségben a budapesti Jálics nagy borkereskedő ezég, és másodrendű mennyiségben Ádler rév-komáromi borkereskedő sat. vásárolják össze évenként, leginkább mindjárt szüret ntán, a zajos erjedés végeztével, lepecsételvén a termelő bordóit azonnal, s csak első fejtés után szállítják el saját transport hordóikat töltve, és azok tartalmát fizetve, mi legtöbbnyire marrzius és április hóban történvén, a lefoglalózott és lepecsételt hordó tartalmának apadása a termelót nem csak, hogy károsítja, de kivált gyen gébb minőségű bor évek terményeinél az 6-6 hónapon át nem teljesítheti fel-töltögetés hiánya magára az árura, t. i. a borra károsan hat, megviragosodik sat. s igy is a termelő hitelét és a szőlő-

hegység jó hirnevét rostja ezen eljárás, mi egyik okát képezi annak, hogy hegységünk és vidékének borterménye ez idő szerint nem értékesíthető oly mérvben, mint azt megilletné, s ezen sajnos körülménynek másik oka az, hogy nagy borkereskedőink bevásárlásaikat lelkiismeretlen és haszonleső borszenzálokra bizzák, kik önérdeküknek annyira rabjaik, hogy saját zsebök telhetetlen tömésének érdekében nem átalják megcsalni és meg károsítani saját megbízóikat sem, kiknek érdekeit kellene védniök első sorban is, 8 igy másod sorban nemcsak egyes termelőknek, — hanem egész sxólöhegy-vidékeknek hitelét, jó hirnevét tönkre teszik. Ugyanis, az ilyen szenzálok nem átalják például, a szomszédos községek kedvezőtlenebb fekvésű szólóhegyei vagy lapályai boitermését lehetőleg olcsó nyomott árakon adósaiktól sat. összevásárolni, s a balatonfüredi hegységben, vagy a községben létező rakhclyeiken összehalmozni, s azt megbízóiknak , a nagy borkereskedőknek mint B.-Füred sokkal kedvezőbb éghajlati és fekvési viszonyokkal bíró hegyeinek termését a lehető legmagasabb árakon átadni, elszállítani. A nagy borkereskedő ha iskolázza borait, csak ámul bámul, hogy ilyen bor is terem B.-FDred szép fekvésit hegyein! ?
De megcsalják megbízóikat még akkor is, ha azok személyesen eszközölték a bevásárlást, és saját kezűleg pecsételték le az általuk megvett borokat, igy példáil birói egyéniségtől, lek. Morócza Kálmán b.-füredi kir. járás-Biró úrtól hallottam, tehát megtörtént

téfly, hogy egyik szomszédos balaton-meüéki bortermelő község szőlőhegyén a szenzál több termelőnél is az első fejtéskor eszközölt elszállításnál azon gazságot követte el, hogy megbízója által személyesen, kóstolás ntján kiválogatott és lepecsételt borok helyett ugyanazon pinezében létező, — s megbízója álul meg nem vett silány botokat szállított el a termelő és saját zsebe jártra. Micsoda dolog ez?! A jóhiszemű vásárló tisztességes árért kialkudott és megvett jó bor helyett kap hitvány lőrét!
Ez a borvásárló vissza nem tér többé abba a hegységbe vásárolni, s még kereskedő társait is lebeszéli , és igy egyesek nyomorult gazsága miatt ez esetben is tönkre megy egész borvidékek hitele, jó hírneve!
Ezen , lelkiismeretlen borszenzálok pedig vidékünkön oly kivétel nélküliek, kik a pillanatnyi haszonért tán éppen számításból tőnkre teszik az előre nem látó szegény magyar termelő létei-hetesét, hogy az igy kaparitott s össze-halmozott pénzzel annál inkább és minél hamarább agyon nyomhassák a földet túró magyar kisbirtokosságot, a nemzet zömét, s igy egyúttal merényletet követnek el a magyar állami lét ellen is.
Ezen a bajon ugy lehetne segíteni, ha minden egyes borvidék, — vagy községben pineze-egyletek alakulnának, s igy a termelők együttes szolidaritásban érintkezhetnének a borkereskedőkkel és fogyasztókkal. A magas kormány által jóváhagyott és megerősített alapszabályokon álló pincze-egylet, mint morális tes-

tület elég garaneziát nyujUaa arra, hogy megkötné a vásárt a vevővel, egyszerűen bormastra elküldése folytán, nem kellene a vevőnek például kalföldről, vagy akár az ország távolabbi vidékéről hozzánk utaznia, idót töltenie, s igy magasabb áron venné meg terményünket; mert a kereskedőnél már maga az ,idő pénz\', s nem lennének még fölül rá tetemes kiadásai, miket ő okvetlen felszámít, s annyival olcsóbban vasáról stb. De meg jobban ia értékesíthetnénk borterménynn-ket az egyöntetű okszerű kezelés következtében is; mert nagy különbség az, ha a borkereskedő pár ezer hektoliter okszerűen kezelt egyforma bort talál, még pláne egy helyiségben, mintha pin-czéről pinezére kénytelenittetvén fáradni, s akkoi is mindegyik pinezében valahány hordó bor van, annyiféle bort talál.
A pineze-egyletek, volnának azon nagy fontosságú tényezők, melyek óriásit lendítenének boraink értékesitéséo, mert igy a lelkiismeretlen szenzálok elesnének ngy a termelő mint a borkereskedő testén élődó kövér falatoktól, mert ha ez még igy tart, rtvid idő mulia tönkre jutnak a bortermelók, birtokuk idegen kézre jut, példa erre már vidékünkön nem egy község, hol igen sok termelő most már csak vínczellérje azon drága szép szólőbirtoknak, mely még nem rég tulajdonát képezte, s ha ily rofaaao-san halad magyar birtokos társaink tönkre -jutása, hol állapodunk meg?! A nemzet-test hatalmas törzsének tönkje szélén nincs megállapodás! azután következik a proletarismus, ebből kifolyólag a commuTÁRCZA.
örSm-dal 1
H . . . y O ... . a és R jer at . . . ác
náezBonepelyére jnnilia l.én.
„Fel f«l a vigaiomm Itt jó már a mátkapár!
Ifjak I a tanéira frl ! A xeoe bangzik nirl"
Ott állnak már ai oltár léprsején
-- 8«:>akben vágj, hogy boldoguljanak — A Bzecje lányka, boldog vSIf-gény
Aldiu kitin, ezórt ess kit ajak. ÁJáást aa álra, hogf töviseit
Eltávolítsa égnek angyala, Ragyogván ott napként hűség ? a hit.
Miért nivllk titokban lángol*.
Kezet Bsorítrm grora ojjokon
A bonthatatlan frigynek ha jele ; Aggály, remény rexg a aaivburokon
Milyen lraa életük minik feje. Tin már a k5of, mi mntt nemükben «g . .
Sejtet telOk letet rem éjm»katT Twry a»t jelsi, titkon, hogy Bábu •« tg,
IvMU" TirágMLk a harmatbaa ad..
Veié ildáat a kegynek «a helyén,
Hint hll ereklyét irinttek a«t! Ha nem világit pályátokra fény,
A bánat éjen majd ei ád rigaast. A boldogiag most érsett pereiéit
Mim toké pénzt, híven rejuetek el; Ha pályátok nem vélt vpoeljbe vitt,
Ne álljon feldnlt Tárkenr - a kebel
A fürge ninnép, mely Don bsnoet«k Mint dongó néh, kSrltren — j«M est;
Habár olykor rónára leltetek
Pályátokon, mégi- több a barrat.

rrr, Elei
, tarozik, miként ez már szokat, lei njelTét koptatja rajutok ; Dicaarolee; beszél, ba hallja máa, ?s már ű nála megszokott dolog.
Kalandozván az élet tengerén,
Őriztétek hon a RIT kineaeit, Mert már lókat bHi.oi rágy érzemBny
Előre nem sejtett veaaélybf TÍU. Ne hagyjátok azunyadni a tüx«*t
Cialádi holdogaágtok tü-helyén, AbrándoráK naloilánal Szót ;
Tarekréttek tünékeny flitb* mén
Mért élnétuk, mint a rándor madár,
« mely t«va«z-, ólzuzet oerél tanyát. A boldogság csak olyanokra vár,
Kik nem lakják ai éW fénrcaarnokat. Hit a közel jelen ejor. kézzel áe,
Fogadjátok ti hiTen<t31e azt; Hogy lelketek keetbb ne nyomja Tád,
Ha «záll reálok harnatkent — malant.
A helyt, hol Itten eaipkebokra ég,
AhiUa aztán jobban lalkttrk ; Nem U»a, miat Tolt aindig derült, aa ág.
Nyugodt percet rsak itt kell lelurtek InDét aaáll hozzátok fehér galamb. ..
VÍT,H magával béke gályákat; JSjjan bár véaz, deraetztS tél — a lomh
Családi taibrlytekre inryat ad.
GTÚBOM-
Makóházrék.
_ Elbeaeelea. -
Irta:
(FolyUtáa.)
— Oh jaj, ha wak »«t «gy l«b«t»«. D« a
köiönaíg mir rnenojit oelrottjolt, hogy mar mikor kortll uiora as uj darab. ED még legoap «•« batárosottra igé>U>m, bogy ma aludjak

az uj darabot. Nem auretoém, hogy ha a kö ?önaég bisalmát Teasteném el.
— Ejnje-ejnje, nera tud as emlxr »koa
lenoi, hogy miként M lehetne előteremteni ra-
lakit, aki megállná helyét. Volna elég, akit ii-
m«rek, de hogy megbir e telelői jél teendőjének,
a< már nagy kérdéa,
Kakóhizvné gondolkodói kezdett, megforgatta hirtelenében képxelete elölt iamaroaeit, de egeiket lem találta alkalmasnak.
— No oéase, majd megfeledkeviera r^la.
Meg rao már. Tudj* mit direetor ur.
— Tessék parancsolni.
— Vpgyflk rá... ,
— Kedves leányát \'
— Alt... ast.
— Oh mii j QgTea gondolat. Ugy raa, he
lyea, legjobb is less. Hissen arra a szerepre
ügyesebbet alig ha találhattunk volna. Lim
mily jó noha, ha as ember másoktól kér taaá-
csot Csak most már as a kérdés, hogy el fogja-e
vállalni a kedves kisasssony a szerepet.
— Talán azért, mert nagyon hotazn.
— Oh dehogy. Tessék itt van ni, az meg
es, meg itt, meg itt is eddig ni. Esntán már
folyton nekem kell ssólaDom. Négy oldal az
egéaz — moaáá a direktor, s ssebébul kianzott
tzerepkönyvben mutogatta a pár beszédeket.
— Hiazen ez nem is oly sok, eatig alcár
kétszer ia megtanulhatja.
— N« hiazen meg majd megkaajBk a
sugo torkát, ba épen agy kell.
— Na hát, akkor meg még koa.yebb
laza. -

Gryerünk a másik szobába Várszegi ur, talán ott találjuk ot, — szolt Makébázyné -majd ráTeszzzflk.
Irmáctka eleinte szabadkozott, hogy igy, hogy agy majd raazal talál játszani, kifütyalik stb., nem fogadhatja el. De a sok kérés folytán reáállt • hozzá kezdett a szerep tasuláshoz,
Persie hogy as egész szabadkosás, nem-akarás csak tettetés volt, mint már ez szokássá vált a hölgyeknél. Hadd kérjék as embert elóbb, csak azután mondja rá az igent.
Oh pedig hogy örült. Fehér kedves kacsájából az izgatottsá|rtoJ majd kihuUott a szerep. Ki hinné, hogy egy kis barna leány olyan szerelmes tad lenni.
Szerelme. — de titokban,
Mennyire hozaáilvett a szerep. A harsa kis leány leült as ablak mellé s ölébe terén ezerepét, elgondolkodott Kir&l ábrándozhatott volna másról, mÍDt Várzaögiril.
Tehát a Byüvinoeiag előtt kell eljátsza-niok ast, amit ók titokban ereitek. Annyi ember elStt kell egymásnak a lugas mellett ize ? relmet vallaniok. S egyik sem fogja tudni hogy a szomszéd lugasban épen aa Van, kinek ábrándozva szőreimet vallanak.
Oh milyen szép lesz as. S midón miad-ketten a lugasból elindulnak, mit sem sejté a két szerelmes, zzemk«zt jo egymásul. Oh mily boldog lesz e találkozás. Mily édes a meglepetés. Siereltnők nem less többé titok. A sek előzménynek mily ssép vége lesz az, mikor szüleik is belenyugodva szerelmekbe, a titok megszakadtával szabadon szerethetik egymaat Es less a legszebb jelenet.

TIZENKILÉNCZEDIK ÉVFOLYAM.

ZALAI.IO.

N Y.

MAJUS30án 1880.
Járás megnevezése.
Leszolgáltatott közmunka napszám
Leazolgálatlanal maradt közmunka napszám


?gás kettős
igss
kési
,gáa kettős J
igss
•gy~
kési
Tapolcsa Sümeg Keszthely Kanizsa Picsa Z. Egerszeg No« L^teuye Lendva Perlak Csáktornya
79é 78 260 184 869\'/, 491 53 38 46 39 32
28 10 33 11 43 4
5 3
4605 5654 1881 2950 606 5928 638 •3959 1746 11 286 817
2706 2210 989 2111 1094\'/, 2068 1150 1427 317S 1179 1201
89 158 95 11 196 51 43 ? 145 1623 994 373
15228 4685\'/, 8860 9951 4815 6249 4837 5902 19446 9450 I3i46
Owtzesen :
S87é\'/i
137
40 070
I8677-/J
3Í78
98289\'/,
-ályo-salávUetn,-. minthogy a.a^ra , fontos . U^J^ ^ké"" ^ k^
foganatosított összeírás a megye ló
nak a aMíleg ló se ve lesi Így állásáMk is agy kezókbe:
Tapolczal járásból as évben 8—vasai osztályozás
Sümoghi , ,
Keszthelyi ...
l*»c«»i ... •
Kanizsai . . n ?
Kaaizsa városából , . .
Perlaki járásból
Latanyei
Csák tornyai
Lendvzi
Novai
1. Tsnasmrtam kőtmunia.
nismus, nililismns és a vígenyészet, vér
fürdőben. :,
Az államhatalomra nézre sem lehet közönyös dolog az, ha a magyar birtokos osztály kiforgsttatik vagyoniból, gondolva tin: mindegy, csak a birtokos változik, a birtok nem, tehit "akárki fizeti róla u adót, csak fizesse, ez a födolog. Nem agy yan! —
Az államiságot fentartó és védó, — a hazáért szükség esetén életét is ftlál-dozó nemzet azokból áll, akiké a földbirtok, a mi más polgártársaink pedig azt mondják, hogy már mégis jobb bármily körülmények közt is é 1 n i saját isebökért mint meghalni a hazáért, mert az uralkodik alci él és pénee van. KEÖD JÓZSEF,
bortermelő Balaton- Füreden.
(Folyt következik.)
Alispáni jelentés a törvény hatosát; állapotáról.
(Folytatás és vége.)
Ugyan a lefolyt időszak alatt a szarvas-marha járlali és kereskedelmi forgalma, ámbár a marhavész behurczolása óvreodszsbályok következtében a szokotthoz képéét némileg apadt, d« még ia eléggé jelentékeny volt, mit Usmait »«, hogy múlt évi szeptember hó 1-től folyó évi ápril hó végéig a központból a megye béli kórjegyzúaégekhi\'Z kiadatott öaneaeu 49,582 drb. 5 krros és 11,198 drb. 3 krroa bélyegei járlati űrlap
A nem kevésbbé fontos lónevelét tekintetében, a fedftitetéei állomásoknak, valamint a fedexö állami méneknek in ez érre szinte kieszközölt szaporitásÁn kívül, s lefolyt időszak alatt még két általános érdekű intéikadée vétetett foganatba, u. is; a fedeztetésre használt és községek vagy egyen njagánoBok tulajdonát képező len vési méneknek megyeszerte össze-irása és szabályszerű megvizsgálása teljesítetvén, — a megye 11 járásaiban összesen össze-iratolt 237 mén, — ezek közül fedeztetésre alkalmasnak ositályostatott 97, melyeknek tulajdonosaik tenyéez igazolványokkal ellá-tattak, ellenben fedeztetésre alkalmatlannak osztályoztatott 140 mén. — Továbbá az 1873. évi XX-ik torvény czikk 3 ik § a értelmében a közös hadsereg és honvédség ló szükségletének fedezésére szolgáló ló-jutalék biztosítása tekio-totóból az évi ló összeírás és osztályozás is foganatosítandó lévén, a már megtörtént összeírás alapján a ló osztályozás a kirendelt 3 katonai siakkflldöttség közbenjöttével a ta-polczai-, kanizsai- és letenyei járásokban folyó május hó 19-én megkezdve, íolyutólag a megye egész területén as elóvezetendő lovak szám arányához képest csnpor.otilott községek körjegyzőségi szék helyi-in megtartatni fog, mely alkalommal a megye összes községeiből összesen eló vezetendő 2o,65l drb ló fog OM
Nem volt még négy óra délután, midőn Irmácska szerepét már egészen jól Ludta.
— Csak tessék, teasék ke.... — majd azt
akarta mondaui, hogy kedves Várssögi UJ, de
hamar észrevette a kis hamis s elharapta a szót,
hogy feltűnővé legyen esáltaJ, még köbecselt
egy kicsit melléje, mintha torkán akadt volna
valami.
A leleményes nők mindjárt kitudják magokat vsgoi, még pedig ugy, hogy szegény fiatal embernek, még esze ágában sem volna azt gondolni, amit a kedves ajk véletlenségből majd elmondott.
— Zavarom talin a kedves kisasszonyt
— szólt Váruögi, még folyton a félig kinyil-
lott ajtó kosfitt állt.—
— Már miért zavarna Várssögi nr. A
mondókámat már megtanultam. Éppen a felett
gondolkodtam, hogy merre kell majd bejönnöm
kimennem a színpadon.
— No lám, mindketten egyet gondoltunk.
Én meg épen azért akartam alkalmatlankodni
hogy oémi ntasitással szolgáljak e tekintetben
a kedves kisasszonynak.
— Talán meg is próbálhatnék szerepűn-
ket együttesen elmondani.
— Nagyon jó lenne kedvss kisasszonyom.
Tehát mint is van, subád kérni a kéziratot.
Igen Irma kisasszony balfelól jön be s ssomor-
kodó hangon szól, panaszkodik.
.... Elértek végre azon ponthoz, a melyet már elóbb emlitéok, a hol egyik a másiknál: szerelmet vall.
— Igyni, kegyed kedves kisasszony a
most balfelól lévó lugasban, elkeidi vallomását.
Kérem tessék csak próbálni est is.
(Folyt, kov.)

Az 1880-ik évi hadjulalék a» 1879., «vi Gl ik torvényciikkben orazággyülesileg meg ajánltatván, sz eieo évi f,1«orozá» ugyan azon torvény állal folyó évi márezius hó 1 tol ápril végéig kitűzött határidőben, az ujabbi beosztással a közigazgatáai járások szerint alakított 12 sorozó járásokban akadálytalanul togana-tosiUtott, mely alkalommal a megyére kivetett hadjntalék fedezéséra összesen besoroztatoU 742 ujoncz, 74 póttarUlékos, s ezeken kivttl a honvédséghez beeorosutott 114; a sorozó bizottságilag kétségesnek Ulált hadképesség tekintetéből pedig felülvizsgálatra reodeltetelt össse-sen 43. —
Megyénk közbiztonsági állapotát a lefolyt 8 havi időszakon át álUlában kielégítőnek jelenthetem, annyival inkább, mert habár eléggé ismeretes ayommasstó anyagi viszo nyok tekintetéből tisztemben állott minden elógondoskodáai intézkedést megtenni az iránt, hogy bár minő esetleg felmerülhető körülmények között is a személy és vagyon biztonság elengedhetlen fenntartásának kellő érvény szereztessék, mind e napig as etekintetben eló zetesen megtett külön intézkedések tettleges foganatosításának egyetlen egy szűkségeaségi esete sem fordult elő; jelesfii nem követteteti el rabláa vagy rablási szándékból czélzott súlyosabb bűntény, sőt a jrlze\'t időszak legnagyobb restén át as egyszerű tolvajsági esetek is ugy számra valamint minőségre nésve a szo kott srányt tol nem haladták. E tekintetben mégis kivételt képez mutt évi november és folyó évi ápril hava, melyek kozü) az elsőben részint boszu — részint részegségi czivódás és korcsmai összeveazésból származott 4 gyilkos* I sági eset fordult eló, melyeknek tettesei elfogatván, a biróságnak átszolgáltatva lettek; — ápril hó 16-án pedig éjjeli 12 órakor Jankó János puszta-szent-lásslói lakos saját házában álUla bebooátott két ismeretlen egyén által súlyos vaskalapács ütésekkel megtámsdtalván, az utczára szaladt nejének segély kiáltásaira a gonosz merénylők fövegeik hátrahagyásával menekültek, azonban a teljesített nromozáj által kitadalván, elfogattak és a biroságaak álaznlgáltatUk; végre ugyan ápril hó 16-án Baló Gábor zalavári lakos aajál hegyi hajlékában agyon lőve UlÁltalvÁu, m>u\' In hason nevű fia Lázár János alsó-páhoki lakost lőfegyverrel a hegyből kifutni látta, az ez álul eldobott és atyjáénak felismert fejszével őt mint atyja gyilkosát üldözőbe vette, és utolérve fejéri) mért egy fejsze csapással agyon vágta; esen iszonyú kettős gyilkosság iránt teljesített vizsgálatra vonatkozó iratok a nevezett tettessel együtt — ki önként jelentkezett — az illatékas bíróságnak szinte átszolgáltatva lettek.
Az elsorolt s eléggé ssjnos esetek képes vén a lefolyt 8 havi idóssakoo át a személybiztonság ellen elkövetett legsulyisabb bűntetteket, a vagyqn biztonságot sértő bűnmerény-letek ugyanazon időstak egyes hónapjain kérészül következő számmal fordultak elő:
Szeptember havában előfordult feltöréséé tolvajság 4, állat tolvajlás 2, egyszerű tolvajaág 7, összesen 13, melyek közül a tettesek 11 esetnél nyomozutuk ki és asolgáltat-Uk át a bíróságnak; Október havában elkövettetett feltörése* tolvajság 2, állattolvaj, lás 1, egyszerű tol r«jság 5, összesen 8, a tettesek 5 esetnél nyomozuttak ki és szolgáltatlak, át a biróságnak ; a közbiztonság tekintetében legkedvezőtlenebb november havában elkövetett feltöréaes tolvajaág 6, állat lulvajlás


darab ló
2156 1473 Í627 1859 38S6 380 3708 2340 8391 8811 1200 2020
előterjeszteni: slá össaairatott
Összesen az egéaz megyéből 25,651 darab 16 5, egyszerű tolvajság 18, ötisesen 29, melyek közül a tettesek 21 esetnél szolgáltattak át a biróaágnak; deczember haván át elő-fordult teltdréses tolvajság 2, egyszerű tolvaj-lás 7, összesen 9, as arány szerint legkedvezőbb január — február és márcsius hóna pókban összesen előfordult feltöréséé tolvajáig 7, állattól vajság 2. egyszerű tolvajlás 10, összesen 19, melyek közül a tett«sek 16 esetnél szolgáltattak át a biróságnak ; az ismét kedvezőtlen ápril hóban elkövettetett 5 fel toré ses, 13 egyszerű tolvajzág és 3 állattolvajlás, összesen 21, melyek közül a tettesek 17 esetnél nyomoztattak ki és szolgáltattak át a biróságnak.
A közbiztonsági szolgálatot a foglárság a megállapított órkerüle\'ek szerinti beosztással foganatosított folytonos őrjáratok által teljesi tette, és pedig az arról állomásonként vezetett szabályos nyilvántartás szerint akkép, hogy ezen jelentésem tárgyát képező 8 havi időszakon át — vagyis múlt é>\'i september hó 1-től folyó évi apríl hó végéig összesen teljesített 3180 őrjárat és átlag a megye összes községei és pasztái mindagyikében az egész időszakon át 53 szór vsgyia minden 4-ifc s esetleg 5-ifc napon jelent meg az őrjárat.
Ezen őrjáratok alkalmával elfogatott és mint közbűntette! terhelt veszélyes egyén aa illetékes bíróságnak átszolgálulott 5 fegyveres csavargó; továbbá igazolvány nélküli gyanús egyén elfogatott 8 az illetékes hatóságokhoz ki-senetett összesen 127; végr<> ugyan a foglár őrjáratr.k alkalmával vudássati kihágáeon ért G7 "gyén j-lentetatl fel.
Áll pedig jelnuleg, s 160 fünyi létszám-m«l ron4»z*meilett foglárság — 1 tizedesi és 1 kSifbglári átlátnak üresedése folytán — tényleg 158 főből, 1 föcseodbiztos, 4 alcsend bizton, 2 rendőrmeater és 15 tizedessel; — a múlt sep-teinber hó 1-l.il folyó évi ápril hó végéig a foglársági állományban változás történt, 11 esel ben elbocxátáa által és pedig S esetben szol-grtlMti kihágád, 2 esetben Bzulgálati hanyagság éx 1 esetben ittasság minit; ezeken kívül a jelzett időszak alatt a foglárok közt kisebb kihi-gáaj eset telmerült 7, melyeknek elkövetői fe-gyelmileg búntettettek; ellenben ugyanazon iJ\'isz\'iU alatt a kötelesség pontos cs siker<-s tel-jeaitésébeo tanuattott dicvéretes szorgalmuk által leginkább kitűntek Köeski János Upolczai alcaendbiitos, Keresztes Sándor, Fodor József, Schmidhofer János, Török Sándor, Tornyos Qyörgy, TaUbér Ernő foglár tizedesek és Király Ferenci foglár őrvezető, mit a közbiztonsági ssolgálat érdekéből is örömmel jelentek.
A kösmunkaügy és utépitéssetre nésve mély tisztelettel jelentem, hogy a múlt évi novemberi közgyűlés által elhatározott roankála tok ezéiszerü és sikeres foganatositáaa iránt a szabályos intézkedések minden irányban megtétettek és ez idő szerint már az elozó évek hason időszakához képest tekintettel arra, hogy eddig leginkább a fedanyag termelése volt eszkőslendő, a kavics szállítás és földmunkák teljesítenének ideje pedig cssk ápril hó végévttl következett be — mégis több járások ban — kielégitőuek tekinthető eredménynyel vétettek fogaoatba, mit as ezen évi természetbeni közmunkának leosolgálásáról, és a koz munka váltsági tartozások fejében beszedeti s a megyei pénztárba beszolgáltatott összegekről szóló számvevői nyilvántartás tanúsít, melynek erre vonatkozó kimutatását van szeren esem a következőkben alóterjessteni:

V. 11
i«(ööt-
—i oi e« e- <o i r * o ?* « Í
B M ?-s .s
A fent hivatkozott közgyűlési határozatul ezen évre megállapított utépitéezeti költaég előirányzat alapján eszközölt kiadások Sasze-gét, aa utépitészeti pénztár jelenlegi mérlegének következő álláaa tünteti eló:
a közmunka év kezdetétől vagy is múlt evi október hó 1 tői togva folyó évi ápril hó végéig, az ezen évre megszavazott 61,506 frt 93 krt fedezet terhére összesen engedélyeztetett — és pedig a megállapított költségvetés egyes tételei czimén :
1. Kavicsbányákra 1708 frt - kr. ij
2. Hldjtvitási és uj hidak épi- \'?
tési költségére 15,176 . »3 ,
3. Kerék vétók és úttest tar-
tozéki kiadásokra 40 „ — „ ±
4. Utszerszámnk javítása és . \' flj
beszerzésére 545 . 36 .. !\'
f>. UtUvolsági jelzőkre 349 „ 62 .
6. Kezelési és személyzeti
esedékes illetményekre 7518 „ 15 .
Összesen : 25,336 frt 9G kr. Itt tisztelettel megjegyzem, hogy a fentebbi 2 ik tétel szánt alatt kitüntetett hídépítési 15,176 frt 83 krnyi kiadási öassegben a m. évi árvizek álul elsodort következő nagyobb hidak helyre állítási költsége foglalUtik, u. is:
1. a páhoki mumori Kivonaton
2 hidért 632 frt - kr.
2. a rátkai nagy hid helyre
állításáért 886 , — ,
3. a pariaki útvonalon egy
hidért 536 „ - „
4. az aligvári uj hidért 2016 . — ,
5. a zalabéri zalahid javításáért 784 . — »
6. a cserencsóczi aj hidért 2360 . — .
7. a rempes pataki aj hidért 1408 \'. — .
8. a ternoTaczi uj hidért 900 „ — .
9. Ezeken kivül 64 megrongált
hid javításáért öaazesen 564 . 83 , Nem mulaszthatom el itt is háláa köszönettel felemlíteni, hogy a magas közlekedési ministerium megyénk iránti kegyességét ujabban az által is tanúsítani méltóstatott, miszerint a múlt évi árvizek által okozott at és hid építészeti rendkívüli kiadásaink fedezésére, * illetőleg as ezen évi közmunka alapunk segélyezésére ujabban is 5000 frt összeget volt kegyes as országos utépitészeti állományból engedélyesni; — igaz ugyan, hogy mi ennél jóval többet ké/lűnk, de niin\'hogy aat a jelen viszonyok közt meg nem nyerhetjük, az általam szem elől nem hiveastendö takarékosság mellett alapos reményem van arra, hogy a kinyert kegyes segéllyel az ezes évi utépitészeli hásurlásutik rendes mérlege ttljea egyen súlyban álland, a nélkül, bogy a kosilakedés érdekéből legszükségesebb esan évi kiadásaink fedezésével a jövő évi utépitészeti alapunkat terhelni kényte\'enitassünk.
De hálás elismerésünknek tárgyát még egy kormányi segélyeső intézkedés ia méltán képefi, és ez az, hogy a magas kormány — felterjesztésem folytán, a gyöcsej vidékén mu-utkozotl ínség enyhítése és a aevesett vidék jövő fejlídhetése ciéljából már megyeileg megkezdett Teakánd-szilvágyi útvonal kiépitéaére folyó évi január hó 23 áa 1187 szám alatt kell
Folytatása a mellékleten.

Melléklet a „Zalai Közlöny4\' 1880. évi 44-ik számához.


tés már tényleg megkezdetett és lehetőleg már e bó végén tető alá vétetik.
A megye tírzs vagyona, melyet a fentebbi építés költségének fedezése terhel, a tüzetesen e ezélra szolgáló Upolczai megyei épület eladási árának beszámításával és a mérték hitelesíti hivatalok felállítására 1874. érben kölcsönzött 6000 frtnak megtörtént viazze-téritése után — jelenleg áll 40,689 frt 95 kr. tényleg tőke értékből és 1066 frt esedékes kamat követelésből, mely utóbbinak behajtása folyamatban van, — tisztelettel megjegyzem itt, hogy a fentebbi összegben nem foglaltatik a Upolczai volt megyei épület eladási árának végső 7,-ad része, közel 5000 frt, mely az eladási sserzódés értelmében folyó évi május hó 20-án lesz lefizetendő, ennek lefizetésével tehát a törzstagyoni tőke érték 45.6S9 frtot teend ki. A törvény rendelete álul tisztemül szabott kótslasségembez képest a megye házi és árva pénstárnak általam as árvasséki elnök — tisiti ügyéss — központi szolgabiró — megyei és gyámi számvevő urak közbenjöttével havonként megtartott pénztári vizsgálatáról szóló jegyzőkönyveket ./- azzal matatom be, hogy a pénztárt telje* rendben és a pénztári kezelést hiánytalannak találtuk.
Kelt Zala-Egerszegen, 1880. évi májas hó 9-én.
SVASTTTS BENÓ s. k., slispin.
Helyi hírek.
— Űrnapja kedvező időjárás mellett a
szokott egyházi ünnepélyességgel s kegyeleten
ájtatossággal tartatott meg.
— Kovács Zsigmond megyés püspök
ur ó excjának Kanizsára érkezése alkalmával!
fogadtatásról eddig a kővetkezőket hozhatjuk
t. közönségünk tudomására: Ó excja s kísérete
két négyes fogatna jő Z»la-Apithibril s jun.
5 én öt óra tájban érkezend Kanizsám. A ke
gyesrendiek vendége less s a bérmáláa szentse
gét a felső templomban oaztj» ki, hol a templom
dékánja meglepő szép transparenteket keazit.
— TOrvénysaiki köztiszteieta el06
künk Wlassics AnUl ur családja évek ó\'amély
fájdalomban él, hogy a családanya általánosan
megyeszerte közrészvétet keltett, oly betegség
ben szenved, melyben az élet halál harcznak
óriási kínját szenvedé át. Hájus 26 in, mint
tisztelt barátunk, egyetlen fia, Dr. Wlassics
Gyula álul értesittetünk, Dr. Braun Károly
udvari tanácsos, bécsi egyetemi tanár álul
raju az életveszélyes műtét május 26 án d e.
9\'/,— ll1/, óráig terjedő időközben szerencsé
sen végrehajUtott. Közóhaj, hogy a sokat szén
védett derék nő é> jó anya felüdülve térjen
édes otthonába vissza. Legújabb értesülés sze
rint a körülményekhez mérten nincs aggály
s a nemes életet megmenthetőnek jelzi orvoe«
— A kisdedovodanok «aját épülete
a mostani óvoda át. llenében a .Nádor utczá*-
ban fog emeltetni; a kul ásatása jelenleg van
folyamatb.o Hencz AnUl ar álul, ki az építést
8500 frtért vette fel.
— Jeles népaenésaeink Horváth La-
czi és Grünbsum egyesitett zenekara meghívás
lolytán a napokban Brüsselbe uUzUk. A vál
Islkozó kivánU, hogy vörös nadrágot s atillát
viseljenek. Szerencsés utat kívánunk nekik,
óhajtván: tele erszény nyel él sok dicsőséggel
térjenek viasza.
— A föpioczot felette díszíteni fogja a
Zöldfa-kertnek s börtönudvarnak rendszeres és
szabályos keritésü felépítése, melyhez a na
pokban hozzá fogtak.
— Zalo-Egersaegen megalakult a
.Veres Keresst" egylet. A Ugok gyüjiésében
első sorban Mihátovits Károlyné 5 nagysága
járt el nagy buzgalommal és meglepő ered-
ménynyel. A május 17-én tartott közgyűlésen
végbement a választás, melynek eredménye a
következő: ElnSk Svastits Benőné, alelnök
Skublics Jenóné úrhölgyek, jegyzők Gózony
László és Boschán Gyula urak, pénztárnok Dr.
Mangin Károly ar, választmányi Ugok Haad
ler Istvánne, Rosenberg Sándnrné, Iseó Al»-
losné, Hollósy Edéné, Fischer Miksiné és Grá
ner Jak.bné úrhölgyek, és Dr. Horváth Károly
apát ar. . . _
— Zalamegyében a májusi fagy í>ü-
Zalgy
meg vidékén tett legtöbb kart
- A polgári iskola 6 oszUlyát jó
sikern.1 végzett ifjak a ministorUnács határo-
„U értelmében ezentúl a következő hiv.ul.
állomásokra lessnek alkalmazhatok, a. m; a
központi, a törvényszéki és a megyei kezelő
hivatali állomásokra, továbbá az adóhivatali
vámhivaUli, fogyasstási adóhivatali, a pén.
Ogyórsé^isdó és váraó~égi, dohány beválta*
rvártási és eladási, valamint a lottó, bélyegző
Isóbiv.t.li szolgálatokra, a nem kincsUnlag
kezelt pós.áknál, a posU kiadói, végre a Uvird.
keMlőeTavazulikeKlo hivatal, állomásokra.
Sd ksaj kir
- Góaony Sándor nagykanizsai kir. törvényszéki telekkönyvi Írnokot a ceáktor-,a. kir. járásbírósághozsegédtelekkony vve.e-
vagyUnV/.árleenged^el válalUtván el, -? kir. járá.=c-^--^^ •zen árért megkötött szerződés slspján az épi- tőre, "as •<"— BJ
rendeleteVel u országos könyöradományi alap. bíl 15,000 (rtnji segélyt adományozni kegyeskedett. Éten segély-összegnek kitűzött kelti, czéljához képest való sikerei felhasználása irint a részletes munkálatokat, a vonatkozó műszaki tervétetek alapján, közvetlen magam megállapítván, ez arról nyilvánosan közzé tett eljárási szabályok szerint aa nUpiteai munkálatok folyó évi márciias hó 5-éu tényleg meg-indittattak, — és pedig a folyó évi ápril hó végéig következő eredménynyel a. is :
as e csélra nyitott andráshidai kavicsbányában termeltststt oauesen 2266 prizma kavics, melyért termelési bérben kifizettetett 2719 frt 20 kr.
Ebből ápril havin keresztül tényleg el „állítatott 700 prizma, melyért siállitisi bérben kifizettetett 3474 frt 72 kr., vagyis összesen az eddig foganatosított munkálatokért a 15 ezer forintnyi segély alapból kifitettetett 0193 írt 92 kr> * \'o\'100\' kavics ssállitás és fjldmunkálatok költségei fedezésére pedig lesi fordítandó 8806 frt 8 kr. össieg. Adja as ég, a minek bekövetkestén különben kétkedni sem lehet, hogy ezen útépítés sikeres keresstül vitele, a közlekedési forgalom előnyét oly régtől nélkülöző Göcsej vidékre áldásos hatsnot hocson. —?
És most, mélyen tisitelt közgyűlés,
ugjan ai uiépiteszeti ügy végső pontjánál, el-
kerülhetlenné vált előttem egy felette sajnos
kötelesség teljesítése, annak felemlitése állal,
hogy a mélyen tisstelt megye közönségének
kegyes bizalmival a közszolgálati bivaUlos
hatósági ügyek késelésére hivatott tisitviselói
karnak egy volt s állásiról le mondott tagja
— Ehrenreich litván volt pacsai fgM szolga
kiró legnagyobb résat a közmunka pénatár
terhére 1800 frtig terjedő hiv.ulos pénz aik-kasstist követett el. — Nevezett volt segéd szolgabirónak illisíroli lemondása egyidóben t-rj-sztetvén be hozaám a bünjelenség adaui-val, én az azonnal foganatosítóit vizsgálatra vonalközé iratokat, nevezettnek hivataloeko-dása beszüntetése mellett, törvény értelmében a megyei közigazgatási bizottság elé terjesztettem, s onnan acok a közvidlóboz tétetvén át, nzóta az ön beismeréssel is igazolt sikkustáai kiizvétseg törvény szerint illetékes bűnvádi elintézés alatt áll, melynek eredménye a meghozandó bünteti törvényszéki Ítélettel az 1876. 7-ik törvényczikk 18-inak tüietei rendelkezése értelmében a közigazgatási bizottság által less a tekintetes közgyűlés elé terjesztendő, valamint szinte annak utjin ugyanazon törvény 12. § a értelmében a felmerült fegyelmi ügyek elintézéséül hoiott határozatot is jogerőre emelkedésük után lévén a tekintetes közgyűlés nek Wjelentendők, részemről a tentebbi sajnos esetet ezúttal csak is azon okból láttam szükségesnek jelentésembe foglalni, mert az által a közmunka pénztár is érintetik, s erre nézve tisztelettel megjegyzem, hogy a sikkasztott összeg iránt a biztosítási intézkedés megtétetvén, a tényleges megtérítés a folyamatban levő bűnvádi eljárás jogerejü elintézése alapján fog foganatba vétetni.
Ugyan a fentebbi sajnos eset alkalmából azonban kötelességemnek ismertem, a közmunka villsigi pénzek beszedése és beszolgáltatása körüli eljárást tüzetes felülvizsgálat alá venni, akképen, hogy a megye ö«szes községeinek nyilvántartási könyveit járásonként a közpomba belerjesiletvéo, azokat a megyei nyilvántartás al«pján a megyei fSszámvevő és kir. főmérnök urak köibenjöttável részletesen álvizs(,áltattam, és ezen tüzetes elszámolás eredményéül örömmel jelenten), hogy a fentebbi sajnos eseten kivül a többi összes járá sokra nézve egész a folyó 1880-ik évig teljes rendbe hozott közmunka váltsig ügyben kezelési hiány vagy mulasztás a megye tisztviselőit nem terhtli; egyúttal az összes szolgabirói hivatalokat rendes nyilvántartási napló könyv-vei és hivatalos pénzkezelési szabályos ntasi tással ellátva, ez által teljes meggyőződésem ? szerint oly intézkedést vétettem foganatba, melv a rendszeres és hiánytalan kezelés biztosítékit képezendi.
A« B75-ik évi XXI-ik törvény a vadászati Jegyek kiadását a megye területére nézve hatáskörömhöz utasilván, tisztelettel jelentem, miszerint múlt évi sseptember hó 1 tói folyó évi ápril hó végéig általam kiadva lett Sssse sen 207 di b. tizenkét forintos, 15 drb. h»t forintos és 17 drb két forintos vadászati jegy, melyekért összesen 2608 frt bélyeg illeték szolgáltatott át a kir. adóhivatalba.
A mull évi septemberi közgyűlés, a
nsgyméltóságu belngyministerium jóváhagyása
alspján kötelességemmé tette, hogy a zala
egerszegi úgynevezett megyei szállásháznál
a központi közigazgatási és árvaszéki hivatalok
részére elhatározott építést a helyben hagyott
tervezet és költségv etés szerint foganatba vé
lessem; - erre nézve mély tisztelettel jelen-
tem, hogy a 26 ezer forintig engedélyezett
építés a megtartott nyilvános árlejtés atján —
i áliUá l

dijnokot pedig a tapolezai kir. járásbirósághoz írnokká nevezte ki az igazságügy minister.
— Balaton-Füredre múlt vasárnap érkezett meg a budapesti angol főkonzul rendkívüli szép vitorlás hajója. Sohasem járt ily szép hajó a Balatonon. B. Faradén nagy a»ze-pélyfsséggel fogadták. A gőzhajó hídja és a hideg fürdők hidja fel voluk lobogózva és ágya-szó üdvözölte a láthatáron feltűnő „Királyné*-L Némethy Ernő és Balogh Kálmán urak ,Her-czegoő\'-je elébe vitorlázott s lobogóival tisztelegni akart neki, de a B Királyné* mintadva-rias jövevény, megelőzte a lobogó üdvözlésben a magyar hajÓU Gibraltáron és Triestea keress-tül tette megsz nUt ez indisi fából kenuit s ksjO\'ökkel kényelmesen ellátott gyönyörű hajó. Sok ily jó barátot a magyarnak, minő Oos-líng Andley fókonsul ar és sok ily szép hajit a Balak!
, tonnák!
— Majális. A keszthelyi polg. iskola Unaló ifjúsága álul f. hó 26-án rendezett Uvaazi táncsmulatság minden tekintetben sikerültnek mondható. Reggel félhatkor vonóit ki as ifjúság Unárai vezetése mellett, s a Rákóczy-indáié gyújtó hatása alatt as erdőbe, hol szép száma közönség részvétele mellett esti kilencz óráig mulatott. Soha majálisra kedvezőbb időt nem választhatni, mint a milyen e napon hizelgett. Az ifjúság kedélyeasége, daczára az egész napi Ulponlétnek, még a városba való megérkezéskor sem lankadt, midőn lobogókkal, zene kísérettel és fáklyafénynyel végig vonulva as utczákon, szűnni nem akaró éljen-séssel köszönte meg Unári karának a nyújtott élvezetet.
- Botrány. Méltó felháborodással
veszszak illetékes kézből ss emberi érzetet
mélyen sértő tényt, hogy a kis-kanizsai köz
temetőben rendez sirásó nem lévén, mindenki
kedve szerint intézi hallotUinak eltemetését,
elannyira, bogy helyszűke miatt egy-egy sir
gödörbe 3—10 hnlla is elhelyeztetik. Komolyan
figyelmeztetjük az illető hatóságot ezen köz
egészség ellenes és botrányos eljárásra.
— Zala-Eger **eqen 1880. évi május
hó 22 én Kárpáty György jól szervezett szin-
társulau által köztetszést nyerőleg sdatolt
.Deborah az üldözött zaidónó szerelme* falusi
életkép. Ez alkalommal kitüntette icagát és
leginkább kiUpsolUtott Kárpáty György és
Kárpátyné Rozsa, továbbá Hegedűs Béla és
Fáy János stb. stb. Sajnos azonban, hogy a
közönség nagyon csekély számban jelent meg
ezen előadásnál. — 23-án „Nótái Kata* nép
szinmükerültszinre.Ez alkalommal legnagyobb
szerepet vitt és leginkább kiUpsolUtott Kár
páty György, Kárpátyné Rózsa, Nikó Lina,
Hegedűs Béla, Lipthai Zoltán, Fáy János és
Fáy Jánosné stb. stb. F.zen előadásnál a terem
a közönséggel rsufolyásig volt. — 25-én nagy
köztetutéss\'l adatott .A sárga csikó* nép
színmű. Elismeréssel jáuzotuk: Kárpáty
Gvörgy, Nikó Lina, Hog-düs Bél., Závodszky
Mari stb. stb. Közönség meglehetős nagy a»ám-
ban jelent meg. — 27-én .Piros bugyelláris"
népssinmü adatott elő. Kárpálhy György és
Nikó Lina, továbbá Hegedűs Béla, Fáy János,
Zendy Mihály tűntek ki A terem zsúfolásig tele
volt. Valóban megérdemli e társulat a meleg
pártolást, miért is újólag teljes tisztelettel fel
kérjük Zala-Egerszeg város és vidéke n. é.
közönségét, hogy ezen derék magyar szintár-
lulalot a legmelegebben pártolni legyen azives.
— A karosi tüzeset vigyázatlanságból
keletkezett; egy Boszniából haza került féllábu
ember salátát késsitett magának, melyet forró
zsírral akart leönteni; a sair azonban túlfolyt s
meggyuladt, s ennek következtében 35 lakház
égett el.
— A förhtncti szőlőhegyen két prés
ház elégett, mely szinte bűnös vigyázatlanság
következménye volt. Ugyanis boros hordóba
oly nagy mennyiségű ssesz öntetett, hogy a
bordót szétvetelte s tüzláng terjedt el. Ember
áldozat ugyan szerencsére nem esett, de jelen
tékeny embersérülés — mint halljuk — igen.
— A siói asilip megnyitása, illetőleg a
Zala folyó és a Balaton tavának szabályozása
tárgyában, a zalai kaia«ttaeg tisztelgése óu, as
érdeklett felektől számos ellentétes érdekű kér
vény érkezett be a közlekedési ministeriumhoz.
Ordódy közlekedési minister, a tárgy fontossá
gát és az érdekek különbözőséget figyelembe
véve, elhaUrozta, hogy az oraaággj ülés jelen
ülés szakának bezárása után — aa érdeklett
felek kipviielőit egy értekezletre össze fogja
hívni, hogy a kérdést minden oldalról megvi-
Uthaszák, as ellentétek lehetőleg kiegyenlítes
senek. A határozat csakis sa értekezlet megtar
tása, tehát a kérdés minden oldalról tortént
tása, th
megviUtása után fog meghozatni.
- Árverés Zalamegyében. Ifj. Boha Ferencz 419 frtra b. ingt. jan. 30. Csörneföl-dén. - Szalay György 284 frtra b. ingt. )ul. 2. Egyedaton. — Marton György 3295 frt» b. iogt. jal. 28. Nagy Kanizsán. - Bárbely kös .ég 3496 frlra b. ingt. jol. 23. Alsó Leadván. — Rajky Zsigmond 22120 frtra b. ingt aug. 2. Felső Rajkón. - Medgyezi István 2900

frtra b. ingt. aug. 3. Bakazházán. — Kelemen Vendel 350 frtra b. ingt. jal. 5. Samefben. — Ozv. Gispárovics Boldizzárné 437 frtrab. iegt. CaákorUnyon,
— Bovid hirek. A lipiki (ryógyfurdí
jui 15 én kerül árverezés alá A pécsi kor
csolyázó egylet „Tavstz*-hoz hasonló .Nyár\' t
ad ki. — Montenouvo Vilmos hg. megőrült. —
A horvát tartomány gyűlés jan. 5-én nyitutik
meg. — Ordódy minister egyhangúlag újra
képviselővé választatott. — Az egri érzek
visszatért Olaszországból. — Liszt Ferencz
Baden-Badenban van. — Lajtha melletti
Bruckot a jégeső elpusztította. — Tianys kSz
aeg pecsétjét ellopták. — Rima-Szombatbtn
himlő miatt az oatzea oskola bezáratott. — Egy
oross városban 10 meggyilkolUt találuk, kik
nek homlokukra volt Írva: kém. — Gróf Zichy
Ferraris Viktor párbaj sebe következtében
máj. 28. délben meghalt. — Gorcaakoff hg.
Badenbe oUzik.
KI nyert 1
Brfinn, május 26-án: 8. 28. 40. 85. 79.
Vegyes hírek-
— Kanfmcmn át Simon hamburgi czég
hirdetésére hívjuk fel a figyelmet; szó Tan
abban eredeti sorsjegyekről, melyek főnyere
ményekkel bőven el vannak látva; ezen sori-
jegyek nálunk is gyanithaUlag kelendőségnek
örvendenek. Ezen vállalat méltó a teljes biza
lomra, miután állami jótállással kezeltetik • a
czég szoliditásáról országszerte híres. f
— Auicuradoni Generáli. — Az előt
tünk fekvő 1879 ki zárszámadások üzleti jelen
téséből a következő adatokat látjuk: a tüs-
kárbiztositisi ágazat 291,402 frt 62 kr. nyere
séggel záródik, a tengeri szállítmány biztosítási
ágazat a 73,912 frt 27 krral, mig ellenben a
jégkárbiztositási ágazatnál 80,958 frt 43 kr.\'
veszteszég mutatkozik, Az életbiztosítás csakis
2339 frt 21 kr. szerény hasznot tűntet fel,
ellenben a .tőkejövedelmek* számlája a
különbféle tartalékok s a nyugdíjpénztár
kamaUinak levonása u\'án A83.686 frt 29 kr.
felesleget, vagyis 43,436 frt ó krral többet
tűntet fel, mint a múlt évben. A UrUlékok az
1879-ik évben 978, 657 frt 21 kr. jelentékeny
összeggel szaporoduk, ugy, hogy aa Assicura-
zioni Generáli biztosítéki alapja 24.165,612 fin
65 krt lett ki. Kiemelendő, miszerint a tfiz-
bistositási osztály díjtartalékja az évi díj
bevételeknek mintegy 50%-liját teszi ki, mig
ellenbea az életbiztosítási dijtarUlék a biz
tosított tőkének mintegy 23\'/,\'/i-át teszi ki.
Ezen számokból örömmel tapasztaljuk a ked
veső vagyonállapotot s ezen honi intézet gyára
podó fejlődését, mely már közel öt évtizeden át
működik hazánkban.
— Eugénia excsászárné a zuluföldön ab ban s szobában lakik, a hol fia lakott s ugyan annak asztalánál étkezik. A szokott zulu szekereken nUz/a, a herczeg halála év napján akar a vérhelyre érni. A bely, hol a herczeget és két társát leszúrták, fallal van bekerítve; fákat és ibolyát növelnek rajta. Gebuda, a zu-lufónök, ki s végzetes támadó csapatot vezette, ünnepiesen megígérte Slabb őrnagynak, hogy e helyet kímélni fogják. Itt van eltemetve különben a két katona is.
— A ttüny. Egy német lap azon majdnem hihetetlen újdonságot közli, hogy Ingol stadtban egy disznónak 9 malacza közül as egyiknek teljesen kifejlődött gyermekfeje volt. A ssőrny csak félóráig élt. A szegények javára egy ideig csekély bemeneti dij mellett mutogatták.
Hivatalos piaczt irak-
Nafy-Kaniuin, 1880. májai X. 100 kilogrammjával ssámitva. Boza li-——11-—. Rozi 9-—10—. Ar»a
7-_. 8 . Zab !•—.—8.20. Kukoricsa 8-—.—.—.
Borgon/a 6 — Bor*ó •—.—30\'—. Leone —
__28—. Bab —• 10.—. S«*na —.—1-90.
Sulaa •-.—1-20.
1 kilofTaaajáTil uáoitva. sUrhshiis 5J —56. SertAiliai 60-——. talonná —.—\'6. Disznózsír —.—80. VSrOi bs«ta.a ?—.—IS. Fofaatyma —.-30. Czukot —.—W. Bon •—l-*l Paprik« ?—.—80. Saappan -.—4J.
1 litwjével náaútva
Ó bor 3S—M kr. Uj bor 16 - S» kr. Palia««
U kr. Beset < kr. Kiaits :
FARKAS, v. plaez ksovweaet*.
Sierkesítőt flíenet.
4086. .Széfed kedresiasitvei" czimS ezikket
kSizSnetul vettnk.
4087. B. 8.íke.fehérrir. Mogk.ptuk. Od-
TSzlet I
4088. Kis-KoziaroB. Kfj vistzakaldtltt l«t«re
volt írva.
4089. P. 0. Bpwt. Eonouttal Tettlk.
40*0. M. F MielSbb kíioljak.
4091. .Ne Ugj barafoi \' Az Oaok dolg. ; a«-kaak Maiai kozsak Ur •oolldel«olb«.. 4093. H 3. KSzv»U«i Ms4k boni

*% ?MÍAM I

itAJCS

IR80.

Heti naptár.
Májas 30-tü Isalis 5 Is. I8M. : .\'

Kaptaték:
Arany kereMtek 1-50 krtol 20 frtig. — Donble armny keresitek 1 frttol 5 friig. — Arany mxUllionok 5 frltól 30 frtig. — Donble arany medaflionok 3.50 krtol 10 frtij;. — Arany fitggok 2 frtlot 20 frtig. — Dóuble arany fiig-gSk 1-40 krtól 3 frtig. — Arany brocbetük 8 frttol 20 trtig. — Double arany brochelflk 4 frttol 10 frtig. — Arany gyürok 2 frtlol 20 frtig. — Tovább* gombokat, nnslltskat, lán-esokat gtb
Í? S
lal i
-Ej =
I I
l|.t- «»k»li
j Kath. 4a prot.


1"
n«p
! naptár

uplár

a.
A nafy wt«ívrrol.
Luk. 5CTT.


C2 Fenlía.

E4 Tb.o
3S
31 HÍ1ÍS l\'K.dd
AageU •Jlikodem
í>9 20
P««rik Taall«l.
=

\'Kraram
;3t
S.ll. tll.

3ICsotGrtUk
ÖdöQ
?i
Baailis

i Pintek
IQtiirin
|23
Mik. P.

S.Susil-al
\'Hiinifari
•24


Ezeken kivill eaBst tárgyak, gyanánt • má« drágak6T«kkel akeaitatt artékasebb csikkek is M vilaatékban Ulálhatdk a jnUnyosan vánarolhatok. — Valamint régi arany és etust törtékek a folyd értékben becseréltetnek.
Postai rendelések ennek fordnltávs.1 exiköiőltetnek.
alkalmiból bátorkodom arany-, ezBit- t •ktzer-rakiárMUta nagyérdemű közönség
becses figyelmébe ajinlani. KGlSnos gondot "ordítottam arra, hogy • czelra alkalmis tárgyak nagy vilaastékban kaplistök lagjeoek,» hogy uép^gak . jaiioyo«-•igukeál (agr* aúadea igttnyaknak meg. Maljmak.
Tiotelettel
1ILH0FKR ÖDÖN.
62 2— 3
>elelöa swrkesztó: BátorR Lajos.
I -i II
3 |
P=3 |

. I
s =
is í
_ .533^ -íiíil il:
Ili
j«í»; s<»
a JI ^
s-ssiíaISsfí E s^
.-= -ri-iíili-i?
^nnxjL^Ti:r3[ \'"Jg
w ?
Vadászat kedvelőknek érdekes kiadvány.
WAJDITS JÓZSEF könyvkiadónál megjelent:
A gyakorlott vadász
-A. föczáü és roeroly tenyésztés ^M*^ xulrLCleia vewl ismertetése
Irta: Nagy-Ölvedi Ölvedy Károly,
aki. erdész, gyakorlott vadász, néhai cs. kir. István föhercxeg személye körüli testir-vadisz.
AZ ül ERDŐ- « VADÁSZT1IRVÍNYKKKEI, valamint a KUTYÁK BBTKGNÉOEI t\'» aiok gyokarea gyogyitaaával bovit.tie agy Upauult vadaai.
T .A.


Aa uj erdőtörvény. Vadánz törvény.
Kutyák betegségeiről és ások gydgyitáaa Ezen ifren díszes s 320 lapra terjedő műnek szinnyomatu borítékban és keménykötésben
?V éura, X Ért 8O tr. \'Wm
I.
A Tadáaut Aluliban
A lövészet stftbalyai
A vadisz kutyák
A vinla f»j falnevekíaerAI
A uob&beli tanitaaról
A meniro veiatéarAI
A utajer kopók
A spanyol agarak
A kntyabelegsegek gyögy modjiríl.
II.
A stirnyatok vadassata A» erdai galamb ei gerlic» A baru

A f»rj
A fogoly tAiyésatés (Perdrix (?ii>*rea) A fogoly vadaauta (Perdrix Ciaérea) A fioaio tenyémtés és vadanaU
a) A fácaáo hasija ea leiraaa (ábrával)
b) A fáczin vadasul
A fáesánok k&l5nféle fajai
A fáczinoa kertekről
A fársinoa épület (ábrával)
A kőltJkiz (ábrával)
A csirkehis
A magvas színek (ábrival)
A fjácsánoa legjutinyosabb berendelése
A faczinkert megtelepése
A fácsintojasok kikeltésér<l

A fi.t.l fáciinok felnevaléaerol A «seüid firzánteoyéasté«ről A rovarok tenyesxlosérúl Aa egészség fentartAsa A ficzinok betegségei Néhány ssii a ficiinmeatarham.
A túzok. Aa erdei uaJonka A visi saalonka A vad recme A vad Ind.
~ III.
A négy libaak vadászata Krdei vadaavat kópékkal A nyul

A nynl-vadaszat ordo területen hajlókkal
A , . niMSŐ v ,
A ssarvu, oz es dámvad tenyénslési bei
A bora
A vad diasoo és vadásuta
A róka
A farkas
A medve
A tengeri nyálak és ások vadáazata
A vadász naptár as év minden havira.
ToT&bbs. külön lenyomatban megjelent:
Az !879-ik évi XXXI. tfirve\'nyczikk. .
AZ ÜJ ERDŐTÖRVÉNY.
laT Ára ffisre 40 kr. *??

A KUTYÁK BETEGSÉGEIRŐL*
és azok czékzerii gjógyitásáról.
irta: ©gry ByaKorlott vaaasz
W Ára mzre 40 kr. "?? ,Az ej vadászati (örvény.
Szentesítést nyert 1872-ik évi február \'hé 18 in
aW~ Ára fűire 16 kr. ~Wm

VADÁSZATI NAPTÁR.
A vadak párzási ideje és tartózkodási helye az év minden havában.
?V Ára (űzve 12 kr. "??\'O8tal mesrenaeléseK euneit

eszközöltetnek.