Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
3.1 MB
2007-02-13 13:21:35
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
732
10005
Rövid leírás | Teljes leírás (518.63 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1880. június - 45-52. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


HAQT-KAKIZ8A. 1880. Junlas 3-4n.

Tlsenkllenezedlk évfoly««1O kr
Hlrttténk a kaaáboa petitaerbaa
!
7, váa odiior 6 ? mie.UQ
torábbi lorírt S kr
NTII.TTÍBBEH
itl>toak*at 10 krért ??-
-i letart fal.
f KlnciUn illeték aúnde rf« kirdeté"«rt kOIO 30 kr Í.Bt.odS.

ZALAI KÖZLÖNY
I KÖZLÖNY
előbb: .Z A. LASO

!Sk/
P l lap n»n«> r<*afc
1 Ul--tK kH>l.n>>ar.k >
Böracntetlim lí>v«U\'<
kaidéinak.

Ü..Kaatxaavároa hrijkatAaácáitak, ,«.-k»nir««l Snk. tűzoltó-egylet", a .a.-kaalaaal kereskedelmi t iparkank*, .n.-kanizaai takarékpénztár-, a .zalamesjet ilUlánoi taatMtm-tület", a ,B.-kaBluaI kissle*-aeveU egvesol-t", a „nagr-kaniisal tiszti öaBtgflfié szövetkezet", a „aoproal kereskudnlmi • iparkamara n.-fcaafaoial kulTáiaaztmajija- • t«M
?e«Jti ét Taro»i«*r«*ület aivatalo* érteaiUje.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.

Bortermelésünk érdekében.
(Folytatás és vége.) 2-szor. Vidékünk borai értékének csökkenését nem kis mértékben befolyásolja az i9, hogy a közigazgatási hatóság elmulasztja teljesíteni kötelességét egyes vidékek és községek szOnetidejének meghatározása vagy annak megtartása és el-lenórizése tekintetében, s ebből kifolyólag még jobban növeli a bajt a korai és későn éró legkülönbözőbb szólőfajok vegyes ültetése, tenyésztése.
3-szor. Életbe léptetendő, ha másként nem lehet, törvény kötelező erejével is a felelős hegy rendőrség. Mily nyugodtan alhatik a termelő, ha tudja, hogy bármi kára történik is, az megtéríttetik. Ez álul eleje vétetnék a botrányos szóló és gyümölcs lopásoknak és gyalázatos pinczeveréseknek stb., mert a kereskedőre nézve sem közömbös dolog az, hogy megvett, lefoglalózott borait a termelő pinezéjében még a pinczetörók tönkre is tehetik vagy elhordhatják, a kárért aztán neji lévén felelős senki. Sajnos dolog volna, hogy ha a magyar embert ez esetben saját javára agy kellene kényszeríteni.
2-ik kérdés. Alaposé a gyanú azon általános nézet elterjesztésére, hogy a bor gyárilag készül? Ha igen, miféle rendszabály által lehetne annak meggátlására hatnif
Azon gyanú alapos, hogy a bor gyárilag készül, mert az is nyomja a bor árát, azonban ilyen borgyár vidékünkön aligha létezik, de már azt biztosan mondhatom, hogy létezik borhamisítás,

Balaton vagy forrás vízzel. Ugyanis, a vidékünkbeli boratenzálok majdnem mindnyájan kiskereskedők, boltosok is, kiktől a termelők nagy része éven át méreg drágán vásárolja élelmi czikkeit, ruházatát, stb. hitelbe, ngy, hogy mire a szüret ideje eljó, az évi termés ára már rég elfogyott, tehát abban bizonyos egynémely termelő, hogy a szcnzál minden bizonynyal megveszi borát megbízója részére, hogy igy pénzéhez jusson, s azt is tudja már gyakorlatból, hogy nem ó a termelt, hanem a szenzál, mint hitelező határozza meg a bor árát akónként, mert ha így átadni vonakodik, mindjárt azt mondja: .fizessen ki, mert ha nem, holnap bepőrlőm\', tehát kénytelen átadni ngy, amint az kéri, pedig arról is meggyőződött már szinte gyakorlatból a termelő, hogy ha legjobb is, vagy akár milyen rósz is, egyforma olcsón veszi meg tőle a szenzál, tehát a »cali-dus hnnnus\' azt gondolja magában, hogy évi tartozásán fölül még egy pár garasa is maradjon adóra stb., hát j»bb lesz még egysxer annyit adói ei, mist a menynyi termett és ezt a mennyiséget pótolja vízzel, s a megbízó csak bámul, hogy ilyen bor is terem, például B.-Füreden!\'
A t i község lakosairól adomáz-
zák, hogy ha kérdik tőlük szüret után: lett-e sok bor? azt felelik, hogy: .hit iszen lett, kivált a kinek vonyóssa van", t. i. lova vagy ökre a Balaton-viz hordáshoz. Mindezen botrányos és kimondhatatlan karokat előidéző dolgokat megszüntetné a pinczecgylet intézménye, hol a must átvételénél például a ezukor tartalom; az okszerűen szüretelt és érje

désen átvitt bornál pedig a szesztartalom szolgáltatná az érték kulcsát.
A borgyártás meggátlására törvény-hozisilag kell hatni.
3-t* kérdés. Alkalmat volna-e a bort cognac gyártás tUján értékesíteni, s ha igen, mi az oka annak, hogy ez irányban kísérletek nem tétetnek? — ififéle intézkedés által tehetne az egyes vállalkn zók érdekeltségét ez irányban jelkeltem?
A bor cognac gyártása minden esetre felkarolandó, kivált oly vidékeken, hol nem kedvező borévekben silány borok teremnek, mert ez által a jó bor értéke emelkednék, de a mi vidékünkön nem vélem szükségesnek, mert nálunk a legked vezotlenebb időjárású bor-években is, milyen például az 1878 ki is volt, jó és kelletifes italu közönséges asztali borok teremnek.
A cognac gyártást eleinte adómén tesség. — később pedig csekély adózta tás által lehetne elősegíteni.
4 ik kérdés. Miféle országos intézke áés nsHaégeltetnék a szőlőművelés és a InrkereJtalé.i emelésére, a: ez iráni/lxin lílezü lmjuk orvoslására f
1-fzör. Országos intézkedés szükségeltetnék egyes borvidékek nevezetesebb pontjain kísérleti állomások létesítésére, melyekben kísérletek eszközöltetné neV, a vidék éghajlati és talajviszonyaihoz alkalmazkodó szőlőfajok, legkitűnőbb borfajtik, csemege szólök stb. tenyészete, bó termése, minősége és müvelés módjának megállapítására, igy idővel megszűnnének a vegyes ültetvények s egész vidékek egyforma fajborokat termelnének. Ennek

clónyc pedig kiszámithitlan, agy az egyesekre, mint az államra nézve!
2-szor. A hegyi szőlők földadóját ic kellene szállítani, mert ezek olyan talajok legtöbbnyire, hogy a nagy költséggel és munkával ápolt szólónővényen kívül legföljebb csak kökény és gelegonya tüskét teremne, mást semmit, s hogy szólöt teremjen, jókarban tartása roppant költséges és fáradságos, c<ak a záporesók tetemes kiadásokat okoznak, ha a földet lemossák rólok, míg ellenben az ezekről levett túlságos nagy adóterhet, hogy az állam se veszítsen, rá kellene róni a la-pályos szőlőkre, mert ezek jókarban tartása tizedrész költségbe se kerül, a zápor sem mossa el földjét és három any-nyit terem, mint a hegyi szóló, hol « szelek is rongálnak. Továbbá a lapályos talajok kivétel nélkül mis művelési ágr.t is alkalmasak, bort pedig silányat terem nek, tehát ezek túlságos elterjedése és szaporodása káros is. Kenyérre is van szükség, nemcsak borra!
3-Bzor. Bortermő vidékak községeinek elemi iskoláiban a szóló és ltorterme-lés alapvonalainak ismertetése és taniUsa felveendő a rendes tantárgyak soribti Hadd ismerkedjek meg vele a kisfiú már seidülő korában, mint tudománynyal, nem ngy mint eddi", hogy c-afc a felnőtt fin akkor sajátítja el gyakorlatilag a lii-hasnál hibásabb eljárásokat e téren apji-tól és öregapjálól, mikor már izotflerej-a szóló-munkára képesiti. Kkkor már m-g oszlik figyelme, érzeményei, nemi ösztöne stb. munkaszünct idején égésien misfelé, más irányba tereli vizsgálódásait, legki-vált mikor éppen semmi érdekeltség sinesTÁRCZA.
Any&mnak.
aapjára, jonim 3-áo.k
Mint > kaijM gjOnsjfr, Mint > 1" Tirigál: Hullatja > ssi»«m Dilit, txent ábrándját, N=ked jó anyám.
A gyöngyöt a napfény Slépen rafjogtatia, Felszállt « virágok Bódito illatja, Patar kincs gjftnánt.
Ciak »K éo dalom oly Eg7K«ra* Oh nért i» Nem Uldlftk oly Hajban RagyogUtüi én is Édea jó aojám 1
8 aifil biiton asall e Kif dal kebeledra, Mint a uine hacyott
Ő hlÍ lk
Fáradt paarayakon.
Tüdőd, hogy a rilaf, Minden n«nt irs&A BeQB* Taa; fafl nir«d Ristoa Teasi •?»« Éd.i jó «»7im!
•UJTBÉNTT FLÓ81.

Makóházyék.
Irta:
(Foljl.Un."
Irmaoka fájdalmat hangon elkéids mondani :
— Oh te kedvei lugas, bánatomnak, ka-
•erveimnek hil tanúja, moat iemét meglátogat
talak. Ismét elpaaaizkodom érselmeimet, a me
lyeket már annjiaior hallottal ajkaimról. Veg
hetién iserelmom előtte még folyton titok, • as
epedéi grütSr, bánatot okoi ativemben. Tud
nék bár mint Kéretni — de nem! Ssivem caak
érte dobog. Fájdalmaimnak i aa okoaoja, igv
hát egyedül ciak ú tudja aat enyhíteni, lecailla
piuni. S ha kell, inkább meghalok, de máat
ueretni nem fogok VársaSgin kívül.
A •aemérmet leány aa akaratlanul kimondott taavakra ugyaneaak elpirulva, habom, kipkedve-kapkodva akarta kijavítani a Vár-•a«gi saót a Városi névvel, de mi volt ooheiebb, mint ily pillanatban saoboa jutni.
— Tehát raléban saeret? Oh kedvei
Irma kiaaaaiony, minek nereaiem e nagy bol
dogságot — axólt hirtelen SrtmMI augárao
arocaal Váraadgi, már e pillanatban Irma elé
térdelt!
— Kiaaaaaonyom imádom, ily boldogja-
got csak kegyed nynjthatott nekem.
Vá\'aiőgi még síolni akart, midin a ma-aik nohából léplek halUtsiottak. Kéjittaaan emelkedett fel hirtelen.
Hakibázyné volt as alkalmatlankodó.
Igaaáa aa már oly régi kellemetlen dolog, hogy mikor ai emb«r mar már iegbnldogabb-

nák érti magát, épen akkor kell mindég valakinek galibáskodnia. Meg ebben a kis pillanat ban sem hagyják nyugton aa embert.
— Folyik a próba agy e biaony.
— Igen....e....e.... igen ssólt akadosottan
Irmácska, a keadte restelni, hogy asért a cse
kélységért bizony kár volt olyan nagyon elpi
rulni. Inkább mindjárt nyakába borult volna
Várszöginek, hja d« mikor est még későbbre
akarta halaaatani. No tessék, de a mamácska
most aa egysser nem a legjobbsor talált be
jönni. Mest várhatja még megint egy jó alka
lom nyílik. Majd caak eljön ai is, — gondola.
— Axonnal meglessünk kérem, segité ki
a bajból Várssogi Irmácakát.
— Astán fog-e menni a asinpadon is ?
— De meghittem mamicíkim, — ipar.
kodott más hangon ssólni Irmácska.
— No no, caak bele ne sfilj. Ugy ne
járj, mint aa egysieri lányka asexámenkor. At
is elótte való egén nap egyebet sem tett, caak
mindig a Tersét tanulta, astán mikor a sok em
ber elótl kellett elmondania mondókáját, olyan
fehér lett mint a fal s még a száját sem tudta
asegéoyke nagy ijedtében kinyitni Még a lé-
lekiete ia elakadt Ugy ám lelkem. Pedig ne-
gény ke még negyedóra elótt tán még visssájá-
ró! ia elmondotta a Terset, agy tudta. Csak te
is agy ne járj. No-no lelkem.
~- Ne féltsen mamácskám, nem akadok én meg. Ugye Vársaűgi ur aom aulánk fel ?
— Oh isten ments, még aa Tolna csak
sxép, mikor olyan jól taxija a kedves kisaai
scony sserepét. Asután ha meg találna akadni,
nem asért gubasakodik ám ott a súgó a lukjá
ban, bogy bennünket bámuljon miként suliink
bele, baaem bog; járjon a nája. mint a ke

replo. Majd kügaaitja ai a kiaaaasonyt, arról nem kell búsulni.
— De hátha megbetegednék hirtelen a
súgó, hát akkor azután mit tenne director ur?
kérdé kíváncsian Hskóhásyné.
— Hát bisony ai a legnagyobb baj lenne.
Akkor felváltva, hol egyikünknek, hol a má
síknak kéne súgni, mert idegen emberre bizony
nem tanácsos bízni as ilyen kényes dolgot. Már
csupa huncsutaágból ia olyat találna súgni,
amin azután ugyancsak jót nevetne a kösöneég,
persze a mi rovásunkra. No de ugy hiszem két
emberünk caak nem betegedik meg egyszerre.
As uj darab ax egybegyüit asép saámu közönségre jó hatást gyakorolt A siereplok közül kit hívtak Tolna ki többször, mint ír macskát.
Valóban elragadóan játszott. A kis ba\'aa leány játéka mindenkit meglepett. Többen hangoztatták, hogy ebből a leányból igaaán jó sainéssnó válhatnék. Meglátszik, hogy a színészi pályára termett.
Ki Tolt boldogabb a szép dicséretek hallatára, mint Makóházyné. Igazán boldognak neTeaé magát, hogy ily kedves teremtmény anyjának nevezheti magát. Mily édes vol< ezen SrSm.
Még üaromói Booó a „bárónak* keresa telt uri ember ia Makóházyné kSrttl lobatílre, — tehette most, mert nem Tolt a háznál a gazda — mondogatta, hogy Irmácska ralóbaa a a»"ni pályára termett, a mi még inkább fo-koaá a megelégedett anya örömét. (Folyt. kSv.)

TTZF.NKILENCZEDTK ÉVFOLYAM

ZALAI KÖZLÖNY.

tm>.benne felébresztve a szőlészet és borisat irint, mert hit, mint a népd»l is mondja: .Nem kell »hhoz tudomány, aak jó bor* stb. Tudomány biz a szilíszet és borászat, még pedig igen szép tudomány és annyira fontos tudomány, hogy ettól függ nemcsak egyesek, hanem államunk jövője is sok tekintetben.
Sajgó kebellel említem meg saját megfigyeléseim folytán, hogy bortermelő társaim zöme nem ismeri a szölószet és borászat ab c-jenek elsó betűjét sem, de én ebben az oktatás szülte érdekeltség hiányát látom, s részben ókét nem is okozom, az államé a mnlasitás az oktatás ügy terén e szakban. Ugyan mit Tárhatunk attól a mu3ttól, mely amint a füriök csőmiszölve kádra öntetnek, a leve azonnal leeresztetik és kegyetlenül meg-kénczett hordóba öntetik, folytonosan nyitva tartott — sőt szándékosan szellőztetett pinezében, melyet a hideg őszi légmérsék let már amngy is gyakran 4 —5R"-ra lehütött! ? Néha napokig áll a must a hoidókbaD, sót gyakran az erős kénezés folytán is még le is tisztul, mig némi meleget Terhet maginak s újra felzavarodik stb. s megindulhat a tökéletlen zajos erjedés, mi még mondom n pinezék szándékos hűtésével gátolratik is! Mit szóljunk ahhoz a balhiedelemhez, mely csaknem általában uralkodik, hogy annál jobb lesz a bor, minél később huzatik le snprójéröl, mert azon mint .anyján* fejlődik!? Mit szóljunk ahhoz a kárhoztatandó eljáráshoz, az üres hordók kezelése körül, hogy az elsó fejtéskor is, ha a borseprő vízzel kimosatik belőle, ugy ahogy, nehogy a hordó majd megpenószesedjék, hát kiöbliti salakborral, pár nap múlva aztán, — a hordót hüs pinezében szikkasztván, — bekénezik, de mihelyt a ké-necs sav hatása megszűnik, (élcnyülés folytán átváltozik kénsavvá) elkezd a dongák belső felületére tapadt bor cezetes erjedésbe menni, s ha termelőnk ismét bort tolt a hordóba, nem forrázza ki, minek? hisz 6 tisztán tartja hordóit, utoljára is borral öblítette ki. de egyúttal be fizetett egész hordó borának. És még több ilyen balfogások örőködtek át a bortermelőknél apáról fiúra, melyeket követve mintha csak szándékos ellenségei volnának terményüknek, s igy önmagák nak is, de az újítástól irtóznak azon okból, mert .apámtól, de még öreg-apámtól is igy láttam, tehát én is csak annál maradok.* .Aki pedig megállapodik, az elmarad és agyongázoltatik,*
Addig is, mig az nj nemzedék szak
oktatás által balhiedelmeitól c téren meg
szabadó), vándortanárok lennének alkal
mazandók. KKÖD JÓZSEF,
bort;>rmi\'la Balaton*Füreden.
Meghívás
n magyar orvotok it ttrméitelvizigilók Stom balkelyt tnrtnudó XXI. nngyqyülétirt.
A magyar orvotok és terméezetvizsgálók vándorgyűlése minden évben az ország külöi.-böio részein tartja gyűléseit, ápoltatva a tudományoatág által, mely minden gyűlésnek löjellemvoaása, volt, i azon helyhatóságuk párt-fogáaa által, kiknek tűzhelyénél vándor botjával mngillt.
E két tényező tette ai idők során át lehetővé, hogy a vándorgyűlés nagy rázkó-dussl járí. események közepette ia megélt, a tetteinek nyomait mutató évkönyvek, moaog-rapbiák, megfejteit pályakérdések,életre hívott tudományos testületek, megmentett haaai emlékek bizonyságai, hogy a nagygyűlések kiváló Mozzanatot képeinek basánk társadalmi életébe..
A tudomány életerének ujabbkori aebatb lüktetése mellett még ma is szükséges, sőt a •ok. életbevágó kérdéaek tömeges előtérbe tolu láaa mellett nélk Illőibe tW» hogy a tudomány ápolását, főleg népszerűsítését előmoidiio tár •ólatok felkeltsék ernyedetlea munkálkodás ál-tal a oagy közönségben is aion érdekeltséget, me\'y nélkül a tudomány vívmányai a némtet oany récére gyakorlati hasznot un" bajthatnak. Pedig a tudomány igmiaá^aiaak a Ursa d.lmi élet misdaa rétegébe áihatoiisábao, »n

nak ai emberiség minden egyénére kamatosóvá tételében rejlik a nemiét vagyonoaodásá«*k -erkölcsi nemesbülésének életfeltétele.
A vándorgyűlés neme. czéljsit felfogvs aiok pártfogolásári lelket törvényhs.tósigol eddig is bőkezűen ajánlották meg a szükséges essközöket. Hasai tudományosságunk éa tánaa művelődésünk javára holott eddigi áldozatok arr* serkeatenek minket, bogy a nagygyűlése ket mi is minél erélyesebben felkaroljak.
Szombathely város, mely a XXI. nagy gyűlés megtartása helyén! választatott, 6röm mel ragadja meg as alkalmat, kimutathatni mily erélylyel kési mindenre, bogy e nagy gyülée, mely a lagéletre valóbb tudományoknak ntat törni van hivatva, rendelteléae czél-jait minél teljesebb mérvben elérhesse.
A város által ? nagygyűlés megtartha-tására síükiégea előkészületek megtevése végett kiküldött bizottságok telhetőlegiutézkedtek, hogy a nagygyűlésre érkosendett vendégek, kiket Szombathely városa igái magyar vendégszeretettel a legszívesebben fogad, feltalálják mindait, a mit a váró* körülményei tserint nynjtani képes.
Reméljük, hogy a nemiét értelmisége, a törvényhatóságok, tudományos testfiietek, intésetek és egyes tudományssakok mivelói és kedvelói méltányolva a cselt, melyért a társulat 40 éves élete alatt küsd, s aa áldozatkészséget, a mely ly el Szombathely városa Vasmegye támogatása mellett esen hazafias és tudományos cselt előmozdítani törekasik, buzdításul tettel és megjelenéssel viszonozandják ason szíves meghívást, melyet hossájak részvételök megnyerése végett íme intézüok.
1) As alapsiabályok értelmében a nagy
gyűlésre meghívott tag gyanánt tekintetik as
egyetemes orvosi éa gyógysserészi kar, vala
mint mind azok, kik állásuk vagy hivataluk
nál fogva a természettudományok valamely
ágával, továbbá a gazdásiattal, régészettel,
müiparral, kösegészségügygyel s a társadalom
ügyeivel tudományosan foglalkoznak, vagy
azoknak ószinte kedvelói. A közülésekben nok
is mindenkor sziveseo láttatnak.
2) Ezen nagygyűlésre a beiratáat 1830.
aug. 21, 22, 23. napjain, a szombathelyi vároe
ház egyik termébeu a nagy választmány I. al
bizottsága fogja eszközölni délelőtt 9 — 12, és
délután 3—6 óráig. AB elkésett tagok a nagy
gyűlés egéss tartama alatt felvétetnek.
A beirott tag felvételi jegyet kap, roely-lyel joga van a köz- és szakülésekben, tudományos ettélyeken, kirándulás, köiünnepély és kiállításban résstvenni.
(Folyt következik.)
Bűnügyi tárgyalások jegyzéke.
Zaia-Egtnugi kir. ISrpinyuihSl. 1380. évi jasius 3-án.
853. B/80. Ss. 1. Torok olajos Péler snly. t. sértéssel vádolt elleni ügyben\' 3-ad bírósági ítélet hirdetés.
896,943. B/80. Sz. 1. Tóth Ferencz és társai snly. t sértéssel vádoltak elleni ügyben 3-ad bir. ítélet hirdetés.
903. B/80. Sí. 1. Sleiaer Oottlieb közhatóság elleni erőszak bűntettével vádolt elleni ügyben 2-od bir. Ítélet hirdetés.
913. B/80. Ss. I. Tőrök Ferenci súly. t.
sértéssel vádolt elleni ügyben 2 od bir. Ítélet
hirdetés.
914. B/80. Ss. I. Böröcs Ferenci súlyos
t sértéssel vádolt elleni ügyben 2 <>d bírósági
ítélet hirdetés.
933. B/80. Ss. 1. Kecskés Lajos és társa sikkasztással vádoltak elleni ügyben 2-od bir. Ítélet hirdetés.
1233. B/80. Ss. 1. Kecskés József és táras, lopással vádoltak elleni ügyben 2-od bir. Ítélet hirdetés.
Junlts 4 én.
663,679. B/80. Sz. I. Takács v. Dacai János s társai tolvajlással vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
726 B/80. Let. Máté Iliéi és társsi emberöléssel vádoltak elleni ügyben vég tárgyalás.
892. B/SO. Sz. I. Kaausz József és társai súly. t sértéssel vádoltak elleni ügyben yég tárgyalás.
937. B/80. Let. Hjrrátb Kopsss Ferenci s társa lopással vádoltak elleni ügyben vég-tárgyalás.
962. B/80. Let. Szántó Jóswf emberöléssel vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
971. B/80. Let. Mag.i László és társai emberöléssel vádoltak elleni tgybeo végtárgyalás.
1035. B/80. Ss. I. Rubendunst Károly s társa tolvajlással vádoltak elleni Ogyben vé>-Urgyalás.
Kell /ala-Egerasegen, 1880. máj. 31éa.
MUZSIK KÁLMÁN
írod* ig»«f»tA. (Folyt, következik.)

Helyi hírek.
— Külön vtnaUm érkezett mag tfj.
Crríf Festetics Tsssiló ur bájos nejével Buda
pestről jun. 2-án <Ulntán, a kanizsai állonásról
tovább utaitak Bsnenctvín, hol hosszabb ideig
fognak tartózkodni.
— Kovác* Zxigmond megyés püspök
nr ó exellentiija f. é. május 31«Sn Sümagre ér
kezett, hol s nyár egy résasSí fogja tölteni.
Holta Isten !
_ A* osttrák-magyar ba.k nagykanizsai fiókjánál aa egy miliő forint dotstiőt 200 000 írttal felemelték.
— Hiba igarUás S. József növ. pap
reqiiieméról szóló tudósításban : Gelsén a zala-
apáthi plébános főt. Garath GySrgy • ugyan
onnan nem Boros, hanem Kuss bencsés nSv.
pap volt jelen.
— Nyilvánog köfxönet. Egy nyomor
ban betegesen tinlódí osaláduys, falsegklyeis-
sére, ki 4 gyermekével a legnagyobb Ínséggel
küld, két nemesszivü nó kezdeményeiése foly
tán eddig a következő sdományok folytak be,
melyért lapunk utján hálás köszönet nyilvánít-
tátik; a kegyes részvét továbbra is kérettetvén,
az adományozók névsora folytattatni fog:
Plihál Ferenczné 2 frt, Laky Kris\'ófné 2 frt,
Dr. Laky Kristóf 2 frt, özv Laky Józsefié 1
frt, Makay Dezaőné 2 frt, Berényi Friderika 1
trt, Dr. Bencsik Ferenci 1 frt, Koch Zsófi 40
kr, Tersánczky Jóssetné 50 kr, Boreci Itnréné
50 kr, Kátz Antaloé 50kr, StemmerKálmánné
50 kr, Gutmann Verona 1 frt, Karczag István
5 frt, Fesselhof^r Irma 2 frt, Ullmann Istvánné
2 frt, Uyórffyné 1 frt, Osseszly AnUlné 1 frl.
Miklósné 1 frt, íiomssicb Katalin 3 frt, Kováb
János 1 frt, Dr. Tuboly Gyula 2 frt, Bencsik
Ferencmé 1 frt, Svastics Károlyné 1 frt, Var-
gáné 1 frt, Thomka Imre 1 frt, Oroszváry
Lujza 1 frt, Knáusz Boldimárné 1 frt, Varga
Lajos 1 frt, össsesen: 39 frt 40 kr.
— Távirda-Qgyi A helybeli m. kir.
távirdai fó-állomás 1480. jonius 1-tól kesdve
reggel 7 órától éjjeli 12 óráig tart szolgálatot,
8 éjféltól reggel 7 óráig zárva van.
— Tanodái jelenté*. A nagy-k»niu»i
kalh. fűgymnasiumban ni évi vixsgálatok a
követkasó sorrendben fognsk megtartatni:
jun. 2 án az izraelita, 3-án srom katb. tanulók
bittani vizsgálata mind a hétoaitáljban \\ 15-én
a VII. oszt. magyar és német nyelv, VI. oszt.
latin és görög nyelv, IV. osst latin, magyar és
német nyelv; 16 án V. oez\'. latin éi gorö^
nyelv, 111. osst. litin, magyar és német nyelv,
11. oszt. Útin, msgyar nyelv és földrajs; 17-én
VII. oszt. latin és görög nyolv, VI. oszt.
magyar és német nyelv, I. oszt. latin, magyar
nyelv és földrajz; 18 án francsia nyelv é*
gyorsírás; 19 én V. osst. történelem, termésiel-
rajs és mennyiségtan, IV. oszt. történelem, tar-
méssetrajs, szám és mértan; 21-én VII. osst.
történelem, természettan és mennyiségtan, VI.
?*st. történelem, természetrajz éa mennyiség
tan, II. oszt. természetrajz, számtan és rajzoló
geometria; 22-«n V. osst. msgyar és nemet
nyelv, III. uset. földrajs, természetűn, ssám-
és mértan, 1. out. terraéazatmji, számtan és
rajzoló geometria. A magán tanulók vizsgála
tára nézve pedig jun 23, 24 és 25. napjai
tűzetnek ki, melyekről az érdekelteket, vala
mint általiban a n. é. közönséget tisztelettel
értesiti az igasgatóság.
— Hymen. Dr. Fáraek László jelesb
ügyvédeink egyike, lapunk kedves munka
társa június 1 -én tartá esküvőjét a ssellemdus
Gottlieb Eveline úrhölgy gyei ZaU-Egerssegen,
mely alkalommal Szilvágyi Gyuia ev. lelkész
ur szívhez szóló s megható szent beszédet tar
tót*. As esketést kedélyes mulatsággal fűszere
zett lakoma követte, raelyec csak ugy perget
tek a rímek, lévén Tuboly Viktor iróiánunk a
násznagy. Fellegtelen boldogság kísérje
frigyöket!
— A .Kisfaludy- gőzhajó Balaton-
Füred és Siófok kost június 5-én kezdi meg s
naponta kétszeri közlekedést
— LUxón Lakos nnvtt földbirtokostól
SOO frt készpénz eltnlvajoltatott, a tettes nyo
mára sehogy sem tudtak rájönni, raig a vélet
len est előidézte. A kárvallott öreg a padlásra
ment avult vasdarabot keresni, egyszer csak
egy zacskót talál, melyben aa eltolvajolt 300
frt ezüst pénzéi s a többi bankjegyét találta
meg. A tettes veje és unokája volt.
— Érdeket vendégek jártak a napok
ban Balaton Füreden. Oda érkezett a napok
ban Lajos bajor herczeg, nejének, udvarhöl
gyének, Dürkheim Terézia grófnőnek, Kolosiéin
Ottó grófnak, valamint a bajor kir. udvar-
m sterének kíséretében. A tihanyi apát nr
fogadta okét. Két napig tartózkodtak ott, s
azután Veszprémen keresstül mindnyájan Sár
várra utaztak.
— A Balaton-hajózási részvény tár
saság Ürményi Jóisef Zalamegye főispánjának
elnöklete alatt, a napokban tartotta meg évi
rendes közgyűlését. A társaság bevétele a múlt
évben 9463 írt 77 krra \' ruKntl, 846 frltal
többre, mint ss elosö évben. Feíosslatás alá

2893 frt 20 kr. állván, a közgyűlés ewössssg. UU 93 itt 20 iít a jör6 évi számlára átvitetni, s többit fWUg részvényenként 4%, osztalékkal ktfteUa«B\'haUrotU. Az igazgatóság és fel-ttgjelo bizottságnak a felmentvéay ssegadatott.
— ElhatáreMs. továbbá a közgyűlés, hogy a
be aem jelssafett részvények 1 eV leforgása
alait végképssi rnegsemmisittessenek, valamint
hogy azok ia, kák szelvényeiket 3 év alatt be
nem váltják, vsaiteseknek tekintessenek. Az
•«? határozatosdBÓl kifolyó alapszabály módo
sítások esabSajéstVel az igazgatóság megbiza-
tott. — örvendetes tudumásul vette a köt-
gyűlés, hogy a balatoni gózhajó jó karban van,
s a téli jégzajlást minden hiba nélkül kiállotta,
ugy ast, bogy as igazgatóság jelentése szerint
a Balatonra számos sngol vitorlás hajókat
•zálfitván, éten korftlmóay a balatoni hajózás
és forgalom tekintetében kedvező benyomást
fog gyakorelai. A bösgyttJéi ezután sz igsz-
gatoságot és fel&gyeto bizolrságot a voltakból
újonnan megalakítván illetve megválasztván
— eloszlott

— Sümegh járás tanítókörnek f. é. máj.
hó 26-án tartott közgyűlése igen érdekesen
folyt le Rendeken. Alapító taglett tek. Barcsa
Sándor és Chernél Olivér ur. Éljenek! Meglepő
volt a csínnal egy beállított kézi munka és irat-
mutatványok kiállítása.
— A »ormáH népiskolai növendékek
számára májss bó 30-ára kitűzött majális as
idö k<->dve?<*\'Liens«ge mistt megtartható neto
volt, miért is as — amint a szét küldött
meghívók bau jelesve is van — f. é, június hú
6 án, vagyis jOvő vasárnap fog megtartatni.
Ha pedig akkor is kellemetlen időjárás lenne,
as azután következő vasárnap taxtandjuk meg.
Mely körülményről nemcsak azokat, kiknek
meghívók küldettek, hanem egyáltalában
mindazon t. egyéneket, kiknek ezen nyilvinoi
Uvaszi mulatságon megjelenni kedvök volna
tiuteletteljtsnea értesítjük. Kelt Sormáson, 1KW).
máj. 31. A rendesóség megbízásából: Rum
azáuer Simon, népiskolai Unitó. |
— Egy malaca három krajezár. Zala-
Egerszegröl írják ezt a kis pünkösdi történetet.
Egy szegény asszony fiacskája a koldulásban
elfáradva l-ült a pék kapujában a látta, hogy
többen jöooek, lefizetnek három krajezárt, s
kapnak érte egy aült malacsot. — Ennyi volt
ugyanis a aülés árs. A fiu hasaualad. s kér
az anyjától három krajezárt, visszamegy, \',»
fizeti a pék kezébe a taxát s a pék jóhiszemü-
teg átad neki is egy sült malaczot. Nnmsokárs
eljött ennek a mai^csnak a gazdája egy vén
anyóka is és szörnyen mérgelődött, mikor meg
tudta, hogy miilaczát valaki elcsípte az orra
elől. A siegéoy asszony és fia életükben leg
alább egyszer pünkösd napján jól laktak
m»laczpecseoy ével.
— A Mura-gőz)iajó*áa, mint Gracz
ból Írják, f. évi augusztus hó végével fog meg
nyittatni. A társulat, mely e vállalatra alakult,
és az előmunkálatukat már be is iajeite, a
megnyitó menetet, ha Kiutalt trónörökös est
megengedi, a magas mátkspár neveivel el
nevezett két hajóval akarja nagy ünnepélyes
séggel eszközölni. Az üzemterv szeriut az idén
csak a gráczi helyi állomásokon volns rendes
furgalom fentartandó, de e mellett (iráczból az
ország határáig, és ezentúl L^-grádig a Murin,
innen pedig Eszék és Marbargíg a Dráván fog
nak kísérleti menetek tétetni, melyek sikerétől
függ majd a hajózás további terjedelme.
— HatarxAr ismét Horvátország és
Szlavónia határán. A kereskedelmi minister
május 24én Zala, .Somogy, Baranya, Bács-
B<ntrog és Torontálmegye alispánjaihoz, vala
mint Újvidék és Pancsova polgármestereihez
következő rendeletet intézett: A károly városi
alitpáuságban fik vő Prilis és Ozoly helységek-
ben a marhavész kiütvén, f. évi 13754. sz. a.
kibocsátott rendeletemmel kapcsolatban , az
1879. év XX. törvénycíikk 4. §-? értelmében
Horvát- és Szlavonorsiágra vonatkozólag a
szigorú halánárt elrendeltem. As ason vidé
kekről származó kéródiok, nyerstermények,
széna, szalma és egyéb takarmánynak bevite
lét szigorúan eltiltom; minek folyláo a szolga
bírák, (városi kapitányságolt), elöljáróságok,
vizsgáló bizottságok nzen utasításaim pontul
megtartására legszigorúbban utasitandók.
— Arveré* ZaJamegyében. DoulicS
Lőrinci 287 frtrs b. iugl. jun. 12. Barabáson
— Nsgy Mihály 474 fr:ra b. ingt. jnn. lti-áo
Ugyanolt. — Landler Jakab 860 fiira b. ingt.
jun. 21. Lesoncie Tomajon. - Vlahák József
2090 frtra b. ingt, jqQ( g_ Csáktornyán. —
Málfi Jóssef 406 frt« b. ingt. jun. 9. Oroszton-
ban. — Gregorencsic* Márton 846 frtrs b-
ingt. jul. 3. Stridón. — Kótsa György 2334
frtra b. ingt. jun. 10. Nagy Kanizsán.
— RIMA hírek Masnranics volt hor
vát biSn kapitány fia megőrült. — Prém József
tudori viaagat tett. — A müncheni hobér
állomásra cssk 280 pályázó jelentkezett. —
Az országos uj népszámlálás 1881. jan. 1 — 10.
költ történik meg. — A török sorsjegyek
tulajdonosainak Törökország kij-leoté finan-

TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM

SALAI KÖZLÖNY

JÚNIUS 3-áa 1880.diális bnkáaát. — .Tavasa" tiuU jövedelme lá.500 trt volt. — Bpesten * dyphteritis fallépett. — A wettoreni lŐpormalom a levődbe repült, »ok egyén meghalt. —
í i \'
Bpeet május 29 én : 59. 74 i2. 7ij. 34.
Lines „ , 86. 55.57. 39. 90.
Trieszt „ . S9. 35. 10. 81. 2C
Vegyes hírek.
— Gr. Zichy Viktor tetemeinek bonezo-|»asmá|us 29 én délelőtt 11 órakor ment régbe a halottas házban. A boncsoláa kiderítette, hogy . golyó balfelól, a hatodik bordánál hullott ki. A halál a rekesaicom megsértése és a bal saiv-kamarának súrlódása követkeltében állott be. — Zichy Viktor gróf holtteatét bebalzsamozták. A tetem besienlelése délután 5 órakor volt. A ravatalt 3 órakor állították fel a feketével bevont, a gróf családi csimerével s virágokkal ékített toroáczban. A besaentelée megtörténte után a veszprémmegyei N. SzSllósro szállították a családi sírboltba.

— A .Kitlirtoíotok országot földhitelintézete" hitelét igénybe veaai kívánók érdekében síükségeeaeh: tartora feremrtteBt, hogy a beérkesó nagjsaáma kölcsön kérvények gyors eliatéiését fíleg a bectt-iegyatk&nyvek hiáayoa kiáll rtiaa akadályom\'; s a mellett, hogy a feleknek ei által többsaöröa kőitek exés ukoitatik, a kölcsön ügy érdemleges elintésés elótt sok munkával s hoasiadalmas i.lóveaa teséggel van egybekötve; mert a beérkeeo kérvények aa 1879-ik évi XXXIX. torvény-ciikk 7-ik § a értelmiben jó íihagyott alap-saabályok által követelt módon fölszerelve nem lévén, axokat pótlás végett több iaben viasaa kell utasítani, Hogy mind esen nehézkességek és huatalaa kSltekaaéeek elhárittathassaaak, ai oreaigoa in leset igazgatóságival történt BMg. állapodáskoa képeat, aa illetó érdekeltek szivas-kedjenek tudomásul venni, hogy a kölcsön 9gy érdemleges elintézésénél csak oly bocsa vétethetik tekintetbe, mely »s illetékei kir. jirásbirósig résséról felvett jegyzókönybe a birtokéi ismert s e czélból mint aaakértA kfilöo meghitelt 2 — 3 községi elóljáró által bemonda-lik, s mely jegyzőkönyvbe ugyan aton becaü-sók biaonyitják, hogy a megbecsült birtokboa

hasonló birtokok a lefolyt 10 év koaben átlag ban holdaokiat, mily áron adattak el, és hogy ason Ttdékea hoMasktat mennyi haszonbér saokott Siettetni. A még meg nem csonkított telki — folt úrbéri — birtokok együtt beoattl-hetók, de minden egyéb birtok daraboakiat, mindé* épület — mint felOlépitveny, (tehát föld nélkül) — külön becsülendő meg. A becsUt költaeg kímélés okából nem szükséges a belysaiaén teljeaiteoi, elégségei, ha a jkvbe felvétetik, hogy a beoricak . kérdéaes ingatlanakat, agy lenaénaMkn, maiat értékükre nésve jól ismerik. Seolgabiroi, kösjegyaói vagy köoégi becsük tekintetbe nem vételnek; s nem csatolhatok oly telekkönyvi kivonatok a melyekben a birtokok térmértéke kitéve nincs, a oly cataateri ivek, melyek aa illetóadóbiratal résséröl hitelesítve vagy láttamoava niocaenek. Aa adóköoyv eredetben csatolandó. Körmend, májo»23. 1S80. Udvary Ferenca, a .Kisbír-tokosok oraa. foldhiteliDteaelével aaSvetkene lévő ,Vaa-aalamegyei elaó takarékpénztár" veaérigaagatója.

Kserkesistől fixenet.
4093. A .Vu..fj« Lapok\' több oatSrUki ssáauil ••* kaptok »eg; kérjük iziTea küldését
4O?4. Zaia-Apatin. C«ak egy k6lte«enjt kaptunk, a ,Di profnadú"-t nem. SaiTeakedjék ojra beküldeni ? akkor nyilatka.oak.
44W. K. M. Bfert. Mielőbb koaeljük • mii tatráayt
4096. F. K. Szarunkat adtuk a kOldendjllk.
4097. X. KS.01b.tlen.
FelelósBerkeutó: Báttrt UJM.
HIRDETÉS.
Mórlezhely pusztán 40 darab egészséges 4-5 éves, a dolgozáshoz alkalmas ökör eladandó, ügyszámén egyes párakban is. Értesítéssel szolgál
Brűckler Ignácz,
Ploaazer-féle biib.n
Nagy-Ktmimiián.

T ?: sBuaapeat,
v&oasl-]?örut 72. szaru
épgyároB és fö-figynökr a
SONS aSe CO. L.mtd.
ősegeknek Oainsboroagh Angliában ajánl
li-gajnbb szerkezettel fa-, kóaaéa- éa saalmafuiesre,
„ujabb Hierkeiettrl, kettős tiaititó szerkezettel, szabadon mozogható válantó hengerrel, ta.elSkéazOlék szab. biatoaitó öntápláló kés.tt
vjvj*sj»\'»^í\'Q\'^\'?f wartv w lékkel vagy anélkül. Továbbá:
"? \\\'r r Xr t «tij-és íogaakeret hajtásra, saját gyártmány angol readaser szerint, és minden a mraüsaat)aa«||i alakosába vágja
UPÍÚ01SÍÍÍlQiS.St faaay. Árjegyzéket és fel világnsitást nynjt 8TBINITZ 3WK±>H N agy - K an iza á n f|
84 2-6
OOOGOOOG
Nyújtsunk kezet a szerencsének!
400,000 márka
f,;,,yermiínjt njujt k«lresS nsibn, a IsfjsJt aaiy sáaikiaar-
SSláS, muly • m»g«» ktraáay Alul j.WUmUJva í« biMo^iwa »an. Kién nj terveiét elC.,J« abbia 111, hoey nétin; Ii6aap
l.f.,lv««» alatt 7 >onr>lá»bio 45 200 syereaiesysek nktatl n knor-s..li» >lá kell kírtlloie, kö«tük l»l«lko«ik 406.000 frtnjri fS»T»r.- d
12,0li0 lU.nl 0
1 ny#r<
I6j
ÍüU,0<KI
r.i 1,000
f* 1,0110
. á. m . A m.
;iouo
1(XX>
wu
3110 llb.
1 nyere
1 nyerem. A m. 24 •/•rrm. 4 n. 4 ii/ertTH. ? m. írt nyerem ti n. Btí nyerem. A m. L\'I4 nyerem. * tn 531 nyerem. 4 tn
9V) nyprPm A m nyerni, í m
tft.tmu
. Á TH
2 nyen \\1 njfP
álul bidantott ,.éezki«on«U« hnvaliwan ill«pb»st»u m* í»
már folyó év június ho 9. és 10 en lesz
I egé«« eredeü «or«;e(ryo1>k árának* n irka vagy 3 frt K) kr o.í. b.
1 IH . , . . ?. - • \' . Y->. > -
ugy í1
Valamcanri me|íb;«4» »« 8«l««g M\\egn bfkül.I, |,.„Uiut.I.iny mellett «.onn»l é< a legnagyobb gonddul e.íkí.01-li-tik. miudi-iiki magit a« íllam nimeréTel ellitott eredeti »»r«-j**KyL>t kxpráu tólQnk kexebeE.
A megrendaléíekkpi a metki\'aotati bÍTaulos terrmeUk iii DÍlkUl meHékelteln«k, min*™ hn«i« után p«d!g; ralniAlilis aíl. kill klldjük réMtirTÓÍDknek a hiiaUlos l>o»á»i j-jy.ri.-t
h njercmínyek kifiletí-e mindonkor pontoua ai illám jótálliu nx-lleu USrtenik • aka< k5<T.Uen Bagkilcléu >»KT klsiualra í»Jek.ltj™,k».li An.»tn« Kiadna m€Tubb piacsaia ftfimálU •\'kaMkotleUtieiiik iltxl ki-KliPsittctiietik.
Vállalxtaiikaxk Biné«nkiir kndv.eett a •cfr«>»«\'.a, flok ni. l«\'kintrlj<-« nyer^in^ny közütt gyakríin R« elaí f«ny»re*éily«kn«k Krv,-«dv.m a«. mii.l 2óü,U0l>, r^5,UI«l, 1GO.IJ0U, UHJKK), eo/ÍHl, 40^MKI Slb ÜKettettek ki
A. ily a leitnilárdibt, alapon «yojrró YÍlUl.uál, aliireUt-
liat^Ng mindenott biztonsieR*! » leKélúnkebb résxTételre xftáatit.
liatván, k^rrlik mar a kSzeli linxán miatt H Minéva ..at«s;ajúiit
ixluúl eiüljli, köKrellenfll alalirotlbos iatÁXBÍ. >• ..
Kaufmann & Simon,
bank- ét válta üzlet Hamburgban,
["n\'iUárlána és eladása mindeaoHraü államkötvéoyek, vanuti résivények és kölMSnsorsjefryekDek.
l). i. köaiönelünket fnjetve ki eíennel irántunk «ldig tauasitott biialooiiírt, felkérjSk M uj kisorsolásuáli r^stvételre, fólürekvésíink esenlnl is oda irányuland, mindenkor pontra éa srilárd mnljrálat által tfartelt érdek«ltj»iak tfli\'a mognlégnteeét kiérdemelni Fönlnbkixk.
1 K ^ (52 III 2-3)

A BÉRMÁLÁS
alkalmából bitopkodiim arany , ezö«t s ékszer-rakti-romat a nagjfrdemű közönsíg becses figyelmíbe ajánlani.
Különin gondot fordítottam arra, hogy e czélra alkalmas tárgyak nagy választékban kaphatók legyenek, ahogy szépségük a jatáuyotságuknál lógva minden igényeknek megfeleljenek.
Kaphatók:
Arany keresitek 150 krtól 20 frtig. — Double arany keresltek 1 frtttl ö frtig. — Araay medallioaok 5 frtlól 30 frtig. -Double aranymedallionok 3.50 krtól 10 frtig. — Arany függök 2 frtlól 20 frtig. — Double arany függik 140 krtól 3 frtif. — Arany brecbetük 8 .írttól 20 írtig. — Duiible arany bro-chelük 4 frtlól 10 frlig. — Arany gyűrűk 2 frtlól 20 írtig. —
Továbbá gombokat, roelltflket. lánczokat slb Ezeken kiviil ezüst tárgyak, gyémánt t más drágakövekkel ékeaitett értékwbb csikkek is\'bó válaaatékban Ulálka-lók a jntányoaan vásárolhatók. — Valamint régi arany éa ezOal I.iredékek a folyó értékben becseréltetnek.
Postai rendelések ennek fordnlUTtl enaköxöltetaiek.
M1LH0PKK
Zsitleg János zala-tárnoki körjegyző
betegeskedése következtében egy a jegyzii teendők
minden ágában kelléleg jártas egyént óhajtana oldala
mellé jegyzósegédűl venni — Bővebb felvilágosítást
az iletö körjegyző levélbeli megkeresésre azonnal ad
.(u. p. heijben.j J; ....... - «6 i 3

BUDAI RÁKÓCZY
KESERŰ
FORRÁS
Karn forriknak feteoaegcf kitlatatve aaaaairiai
,ai«ir, magyar kirij, í fel..,ge által. A m.
kir orvaagoa akadémiit^l, aa orroai akadéaaiá-
tol Páriában ngy»;ntéu a. eU5 kai- i* bel-
fMdi omwi Mkintélytíl, mint gyógyMtban a
leax*"dagabb éa lefnatiaoaabb miadea eddig
i,m-rt ke^-ro«i«»*í, (5\' 1 100 réa»be.) aiely a
\' í>-ymAgaaai>h eliameiésael lett kitaut^tre. —
Mely semmi tfiás ke«eruviztr>l elért taranytar-
talam, megraalatja totibbá eanrk aaunilatit,
runio. belegiégekní!, köaavéoy-, rakodvány-
r, huiiy aavaa aókiü IkAasrény, bolyigM) it-
üllenbr-n min\'lea mi* keserUviEeknél fBlfllmal-
hatlan- is likardoanbb Ht I—S
aaay Mint rendes anyag elég^ge. egy bordói pobár, ellenbo. eg, pohár ni. keaerO forriaokboN
Elólegek mindea gyógyszertárban éa fttaaerkereake-
désboo.
A Budai Rákóczy firrás igazgatésága Budapesten.

LEGCZELSZERQBB BEBIA AJANDEIOKOL
alkalmasak a köretkezö gyönyört rom. kath. IraakönyTek.
Van sserenceém jeleateai, hogy a koaliaateletO Bfke Kristóf v5ros berényi róm. kalb. plébános és hirneves magyar író álul 6gye!emmel szerkesatelt harmadik és negyedik kiadást értf aa hitatosságot elómoadiló, a kalh. hívek saivét nemeaitd, háromféle kiadáan: .Nrnnyei Manajáskert", CdvSaarsj ft» véaiyc", „Biitoe Irlkl veiér" cximll éa már lilénkét eur péMányan felOi a kath. hívek kSst elterjedt
ltnakönyreket
a teljes írói joggal Srftk áron megvásároltam.
Beké Kristóf plébános ur, a kath. hívek jobhléteért lel keaea küidó lelki atya bölcsen beláta esea imaköuyvsk szukáé geeaégét, és eaek által igyekeaett a nyelvetrontó éa hibáa imakönyvek kikUsiöbölését elómotditaai.
Ezen imakünyvnk megjelenéaők éta miüdenDU síiresea fogadtattak és eddig a veatprémi, pérsl és mombalhelyl pAapSbi hat«iiáf;«k jóváhagyását kiayerték, s eaáltal ki-fejeaéet adtak, misaerint e aaépen kiállított hibátlan imakönyvek terjesitéaét a kath. birok köat eiiveeea látnák.
?eeaysi auaaásksrt, Tagyi. t»tj*. tartalma ima- 4* éoekSoyT kerasa^
tíny k.ü>olik»»ok hatsaálatira, barnadik kiadás, St ml?*al arsélaMt-
•tetll képpel 8-rítO, felbSrbeil, kst\'e tukban . . írt 1 »0
Kgésx bőrben, tokban é. finom arsnymetKeSBe! frt 1.80
Egéitx h9r aranymetaxés, csat •. köres«t . . . . frt 210
frt frt
y 7 — 10.—
n»o« raplrra ayomia 12 réto, aat kitonl aeseloMtjaeta kepp«l. Ssiaayomata czíaiUppal. Ne(yedik k,»dá..
4 —
ZergebArbea, csat é. diaritUaMl
Kluomabban kéaxitTe
y skart,
IMviasef iavsayt, Biztsa ISaUntsr Kel kSrbes, tokban Kee.i bor, aw>a> araayaaataaia a* takaaa ...
Araél kerent éa ejatlai
Zerteb8r dlni\'iuel
Finomabb kiálljtolt .
Helyem- vagy bar.ODyk. liiasiKnény . . .
?sasysl ?aaaáUtr 32 rítí, teaérdak kippal diaaiire, papirk. tokbaa ,
Aranyia«<aa?ai"l, tokbaa
Aoél karesal, oaUal
Zergebor, diaseaeo •
b fin
)
:)<•- rag; bir«on;kot«. anuymetnaaaal dlazinra . Irt
ákt ) l
frt l.ii frt l^U frt 2 80 Trt 3.10 &— fi.— ti - 8.—
Irt -.40
tn - ao
frt I—
frt 150
frt tb"
Kis renásksrt, ragy a kath. kereaasaay Ifjosáf i«ü éa éaakei ki. caiaoa araayayiaiatB papirkotésben, tokbaa; ara 30 kr.; angol ri.sea eallst nyomiaaal 40 kr., egéa. bfirben vellirp.piraraoyniatacéasel, tokba a CO kr. ; aczéieaatra 70 kr ; egé»a bérben relin pspir aranymetatéaael éa ac.él caatra. KeremtUl 80 kr.
EaYkaH éaakUay*, US efykási éaekal urtalaazó, n-ik kiadiat éri raiaos araaym«Uaésa«l kéfsiteU keajfaeske, ára 60 kr.
nianhtr-nÉrssr1 tsaMay, a bold. aa Háriit kaajalettaljesea tiaataU ? agyaroknak ajinlia, ara 20 kr.
Nagy álasiat, ina T6tb Miké Jizsi Ur.uaf) tag IT. Hada., maoi kAnyr képekkel ira fa.re 18. kötve aranynyosaaaaai X8 kr.
A tztat ksrtsitstl t|taleaaaa. k«p«. kiadaa irta S.—ioji Ágoatnaat Ferenc, r. aidotir, kemény kotéa, aranynyoniasal 28. kr
sja/- Mindes nefreadelé. poiu fordartáral onko.olutik -ajaj
r«w«ui WAJD1T8 JÓZSEF,
konyrkiado N-Kaaiaeáa.

TIZEHKTLENCZEDIK ÉVFOLYAM

SALAI KÖZLÖK T.

JUHIÖS 3-án 1880.

A Maffvar-franczia biztosító részvény-társaság
.istenei alölirt i^W e,ennel jelenti, hogy Zala-, Somogy-, Baranya- ds Vasmegyek i*t*. kir^rfa b-ti-k
Nagy-Kanizsán vezérügynőkséget
áilitván fel, annak vezetését
GUTMANN S. H. ÚRRA
kit eoyazeramind a tűz-, szállítmány- és jégbiztosítás, ágasatokban jogérvényes biztosítási kötvények kiállitajiAra éa károk fel
vételére, úgymint ezek azonnali kiflsetésére is felhatalmazott. Badapest, 1880. januárban.
A Magyar-franczia biztosító-részvénytársaság igazgatósága:
SCHWEIOER MOSCOVITZ.
** \'? ? "A. mrnyy«i.r.fr«i.Ti ar>«grta. t»lzrtoslt<í> részvény-tAraaBá*
igatgatoeágának fentebbi ktaótételére hiratkoiáaaal alolirott tiaatelettel jelenti, miaaerint a
Nagy-Kanizsai vezérügynökség
,„e,W, .WáUalu a a yeiérugynökaegi irodát megnyitotta, hol U biatoaitáai ajánlatuk elfogadtatnak a a biatoaitáai O.lelre, »gy a táraaaágra ™n.tko«S ??ad.afel. f.lTiiaga«Uaok lag-
káaaaegMebben megadatnak. BiCtflsIt pedig a társaság
a) tfliv.-iély ea robbaaás álul okoiott kirok ellea; c) »i«r«zoo vagy vilra -nilUtoU javak károeodáea ellen ;
b) jrajkárok ellen d) aa ember rlrtére miaden iamert modoaat aiennt.
A Magyar-francxia Mztontíó rfjtzriny-téiritaMAg. melynek
20 millió frankot, azaz 8 millió arany forintot
levA alaptőkéjéből a rénavényeaek által mindjárt katdetben
,í 10 millió frank, azaz 4 millió arany forint
\'^éail^niben befiiottetett, • réaíint a forároa legeUo pénsintéseteinél, rcaaint pedig magyar állatnérlekekben ea elaobbaégak bea lett elhalyaare, m. a»i .ktobar 14 e. tartrin aiakuló ka.gyalá.«t ttielyen a tárBaBáe üeyveaetéaének élére kövelketúk Tálasaiattak meer:
YálmztniAny. Ftt«ntUi biaatUáf.
Kli.ök Bltlí lltTta. ö f.I., val. b-1.0 titko. tAnicosa, a Lipot-rond nagykerpaiteaí, ort.. képr. atn. Bpaatao. Beok Nindar a magyar jel«álo»-bank»ak igaagatíja.
,\'-?.. Alelnökök : Biró Báabldy Béla. foldbirtoa, órai. kipv. «b BodapMten. Baartaarx laai, a páriái Hődet* Laaory Lea. a matj. alt. foldkitri ri.1ven7.tar.aaac igaajatója Bndapaataa.
!*• l\'Unioo géaerale elnök. ,ib. Fáriaban. Lwa+a Jakab, a kweakedelaii akadéniia ijAagatojA Bndape.te..
[J * ráiaatmányi tagok. Sarrabaarea Jaa. mária EatU, A piriai Societé de lUnioo gín.ral. vea«rf.llla7eH;a Páriában.
Rabért Mária marxis ile H«nnni]lf, ai outrák déli vaant inigatosari Uija atb. Páriában. IgaxgatóeAg
Neamlt Ara* kir. kereaked. Uoáaoi naay.keraakedS. Igaagatok : Dr Hllrar AAraakt, koa. áa válti-nfvred Baeaben
1...V,,,, ,i,K,ri RaaMkart FereaM, az Albreoht-vaapálva elnüke rtb. Bíeaken. «lata»ama«»ar Káraiy A .Hoffmann Jiuef najjkereaked! «*i fanoké Bnaanaatn.
Svib Káraly fr,l<lhirt..knj, w képruoIS >tb. Bndapealen. » 1llb»l»|ir aUrtaa kir. kereakedelmi tanáewa Bndapeaten.

HMIOOW Mm folyamatban IU ea lit>fJ UUbiitoaitaai ajánlatok a\'mir felállított üirrnakiéirrk iltal késWgearn elfogadtatnak. mlradvia telji<l tialteletul
Nagy-Kaniztán. 1880. május hóban. A Magyar-franczia biztosító részvény-tárcatág
Tezériigynökftégp Nagy-Kaniaaán,
089IR-52 Kerületi ügynökség Sümegben Epsteln V. urnái. GUTMANN S. H.
Tlall aaraly cs kir. kamara., aa oaat. deli vaiut aleUeke, aa oaat. orakháia tatja atb. Beeabea. Vei.-ng..,!^ : Maakavlei Lajol " \' \' -


ííwnli irodai lii\'l)\\alío/la!ás,
Van szerencsém értesíteni mélyen tisztelt ügyfeleimet és a n. é. közönséget, hogy eddig a M»yer József féle házban — városhéz utc/.a 5. sz. a. volt Sgyvédi irodámat folyó jnnins 1-só napjától Király utcza 6. sz. a. Weiss féle házbani lakásomhoz tettein át.
Nagy-Kanizsa, 18«0. juuius hó 1.
Dr. Fitrnek
»l-l ko«- é« v»U6
Schaumniin Gyula-féle

Eddi- alébatlea kataúiaa a köiayibb ataaaldil-a »aat
kazélaf neheien eméutbi-to étkekre aanaztia. yjrtltrtltií tii láláa *? tMtarailtílrí KsálUl a nApookmti k--t»irTi fnljWoo. baesnilat aLán mértókletei taerat hAaxrÁI móg sakA\'-a betegse-
g«kn<l ii, o m : méaztaal lyeaftenj-. zaka íftiét-. »Wé»a1át a baaaJihntáBtl, naztaalaiég a tilaél. !•? lytaanéa araayir un-»edái, aladraamii atnréay falyva riaé kar. aa aatáf. hMlt kér kiitta. kMkizi fafajai, r«e|- é< kitetefii^skaél laayáltliaaái a bnitt kltziréayiél éa a awetágaái
A2 Élvátyvl2ek ayályaztr 0maiatl hasinAlat mellett, elfiiur fp agy mint annak haunalau Alatt, valamint atólAgoa gyógy-kemeléanél is kitdnS Ixolgalatot t«sa.
Kapható annak kéai.tójénól, gaídMági (flóejflie-
rísz Stokennban és a< outrak-<Ba«7ar állam minden gj-ógyszertárában, ralaroint Naj-y-JCanlnWhl l Béla, ZaJvEgemegen Uollóay E. gvdgytirukban.
?^T* Megrfnd^léjeknél legkíreaebb két akatala Qt&nrAt
mellrtt kdURik. Tfaj (lg M

Mária-czelli
gyomor-cseppek,

jolea hatású gyógysser a gyomor minden bántalmai éljen,
ét felaimnlbfttatiao •« étTi^yhiiojr, gjn-
raorgyeageft-fr, roi»j«Afa lehellet, szelvk,
9mT*oytl Mbüfögéi, kótik*, gyomorhnrot,
iá hk8kJ8dS lá
njiikMkév*5dé; UrfMMÁg, un »or
füfijá* (hű lv a poBiorbói er«d), fy gSrea, u*Sk»xot \'l»t, * gjomornak tolter-blí .?tel «« K«1 ilUi, fplíacU, Kp- él ulf?, nritD/»m báoUlmak ellen.
^ i?jrií ftr-w*e Ara használati nttinétáivat ryyüí/ .\'i.5 Arr -^g
KapliJttö: Prágtw KAIx or Rj N\'Kii li
magyar birodalom miudcn nAjyob as^rlirában i-t kernalc d>>ii4>>en
ICaiaaall iiétkiloetl raktár aagybaa ea kksalay
:Bx-Et<a.y Karoly,
„/rz Srnngi/iMlhm\'1 caiwaett
_üs> Krema1«rb«n,
Csak
Lecorrhoe, minden atadiamában oly aok mii bajnak okoaoja f*kér folyiglwi aaebredóknek ktldók egy ár-tatlao, aok atámoa iveiben kitünó jónak bboay nlt Kert. Nem befecakendnxéa, aem ia berenni raló. hani-m egy egyiaertt kényelmea eljiráa, mely esen \' alkaJmatlu gyengíti n«i baj: legfeljebb 10 nap alatt bfstoun meg-aianteti. Saámoe eliamerA lerél biionyitja a tényt. —
Titnktartáa biiloaittatik.
?Ajra, 3 Trt. UtAn -rrévt-^t \\~-\\
Wots Alajos Brassóban.
Oaim : ukievelo. gyógyaaeréaa : 7; g_*

Özv. Winklerné
zálogintézetében egy zongora (StQts-
flOgel) legjobb karban Igen olcsón el
adandó 87 I
HELFY B.
látazerész és aranyMÜves Hagy-Kanizsáa,
aa .arany Korona* veodéglí átallesébaa FÚTÉK
AjAnlja daaan lalaspr*-lt raktárát valódi optikailag caiaznlt «? bel^eaia •aámoaott aaemllvagekból ea IwikkPrekbSl a W.ldrt.in-fele rendao-raH-rÍDt rövid éa eleaen litó eaemek reaaerp, valódi angol Bmock el contet Qveff^k (koionaegea diasimkkal fel nem raereleadők) aebromatikai tif* raoTQkbó), tábori caQvekbót, operai latcaf>, miDdennenia nagyito üregak, tclr>skopnk, nagyittí tökrGk, Qverek prianák, kevnerfik, aikobulmern, tuljnerSk, aneroidok, orvoii hSmérok, bor, pálinka ea muateaerlegektkSl aat aat — Villany gépek, villámbárítók, bási üvirók 3 evi jotlllás
aieUeU íeUllitUtnak |a^ Ovegjaiairt aiiadea Tavova*-k S napi próbára adoai ki \'
Hiadra • a«akaa vágó javrtieok, ajitáaok rlfafadtataak • a laf\' g)Oraabbaa eaakfiAoltftnek
Soatlregak levélbali mrgreaaVleaasel aa illata aaeni«lr.-k ikal aatkaegeaaek tartott adatokon kirSI aig a kovttkaso kardeaekre adu dó TAia.. A távolaag bBvelyk, eeattnietar vágj papiraialaf áltai batároaUtik ata]
A aalaaem befedand?: \\ m
1. MÍI7 aiaaaairol otvaakato jobb aaaataial knlnnaágra jo j •
ajoaiai. / |
a jó
t. Mily koaalrSl olvaakató a joab miiaial ayoatáa.
A joab aieai befedondí:
al T
»l?
3. Mii; maatairSI oiraakat kai
4 Mtlv ktaelrel oivaakat bal n
5. Kaloaoaea keuaBWtlaacke a aaeauMk fáay«aaa Tilágito" * gjak?
S. Haaanált e aa illata egyén már neatTafeket,. ? ka aiióta 1
1. Mi eaílra kivánUtnak a eaemllvegek : — Olvaaiara? Tar"** Utáarar Vagy aa alM riláfoaaác alleal «adalaamr
8. A pupillák (a laem fekateje) aiily távol állanak egymáatíli •*
arr ott, bol a iiemoTfg felteendí al<agr6, egyenea vagy melyedt. #
9. Ha eaen irat aegerlltatia nélkül olvaaKató-a T 83 2\'
Ha eian Djomia aaabad aaesiaiel nem olvaabatu, a atea-ren^\'7
aaÍTaakedjék nagyobb nyoatáat rálaastaai, ? magreadaltaehei nullák\'!*

í»»ClCaaiaín, nyomatott a ltiadó tnlijdoaos Wajdits József gyormjtójin.

NAfíl KVMZNA. IHKO. jantas 6-fin.

46-fllk


P A iip •ullonl r*Wt \', illeti kSslw»<f>r«k
Kav »«*\'
Mrietsssz
\'[„lAhhi íorért f> kr.
KYU.TTKHKKS „„.-.Kint 1" krirt »*.
tetu»k fel
i^^.f.^iri illeték minden ,«. hirdet*«*rt k 30 kr fi«ete.««.
f-ig*<lUtus.k
ZALAI KÖZLŐI!
?"*? I
O 2. I, O KT "S".
elíbb: .ZALA-SOMOG
V-|ianlr.«av»ro« huljhatésíeanak, „n.-kanlzsal önk. tüioltó-egrlet\'\', a ,n. kanitkai k»rf>kp««lml ? iparbank", ...-kaniMal UkarékpénzUr*, a .ialamee,el áJUlánn, UnlMtfia-tfilot", a .n.-kanizoal kiiidnd-nevelo «We«01ot«, a „nagy-kanllSfa UszU önsegélyxö siövetkeiet", a ,«opro»l k«r(*k<.4el-»i > iparkamara n.-kanizaai kSUálaaztmánTa" « több
?aecjel én Tár»»i egyesület kivauios ért«*ittj«.
HeteukiiU kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.


- Jnnias 6. 18»> —
Nagy- és Kis Kanizsa városok és vidékének r. kath. egyházbeli hivei lelki <irr>mmcl várták a mai napot, hogy közel 2m>0 hivő egyén nyerje el a bérmilás szentségét, meljbeni részesülést hőn tisztelt megyés püspökünk, Kovács Zsigmond ur ü exccllentiája, a felséges királyné kanczellárja, valóságos belső titkos tanácsos sat. maga eszközli.
Benső örömmel üdvözöljük a magas vendéget körünkben. Egy szívvel, egy lélekkel kiáltjuk: Isten hozta!
Igen, magasztos örömmel üdvözöljük igénytelen körünkben, hová a nemes Kópasztort gyermeki, ifjúkori édes visszaemlékezések csatolják.
E vidéken — Bánok szeqt-dyörgyön homlokon az etsó napsugár, itt -insaták a kedves csecsemőt, itt a nagy-kanizsai iskolákban kezdé tanulmányait a nagyreményű ifjú, — hogyne jönne hát (des örömmel a fenkölt szellemű főpap körünkbe!
Legyen is meggyőződve 6 excellen-tlaja. hogy habár külső pompa, fényes és csillogó külsőségben nem tanúsíthatjuk

hódoló tiszteletünket, a sziv őszinte ben-sőségéből lelkünk égi érzetével a legtisztább kegyelettel üdvözöljük.
Mindazok, kik fópisztori kezéből a bérmálás szentségében részesülni szerencsések, vallási szent ihlettel emlékeznek vissza magas megjelenésére, és szent ténykedésérc, megerősödvén hitünkben, tör-hetlen bizalommal és magasztos megnyugvással lelnek vigaszt az Anyaszentegyház igéiben.
Ö exeellentiáját viszont, kegyes fáradságáért áldja meg a Mindenható s leljeotthoniasan magát tisztelő hivei között.
Isten hozta körünkbe!
Jegyzőkönyv,
feMutott a murnköu tanitó-klirntk 1890 ivi méjiu 20-Án Csáktornyán tnrlolt közgyüUtírSl.
Elnök Jeney Guilít, jegyzi Alszeghy Alajos. Jelen voltak a kor összes tagjai négynek kivételével, nemkülönben Kolay Alajos és Terbócz Emii s. szolgabiró urak, Pecsornik János ur, Szele Ignácz egyházmegyei tanfelügyelő ur, Schwarz Jakab \'abbi ur, Pécsek Péter hittanitű ur én az állami tanitóképezde növendékei
Elaük adTÖzolvén aiegj begy ült tagokat, külöDÖaea a> áll. tanító-képeidé tanári karát ée a vendégeket, a gyűlést megnyttottnak nyilváDttá.
1. §. Elnök elftadá a> ált. tantestületi
elDökségtól 63, 68, 77. és 90. sí. a. érkeiett
átiratok tartalmát és a válasitmánynak a jel-
tett átiratokban foglalt dolgokra vonatkoio s
a küzpoaihox már áttett határocatait.
Tudomásul vétettek.
2. §. Polyák pémtárnok jelxati, hogy a
póostár üres, mert «gy tag sem fisette
be tagsági diját, 8 egyúttal fölhívja, a tagokat
a» 1 frtoyi tagsági dijak lefizetésére, hogy a
bngyülendó dijak \'/3 át minél el.\'bb a küipont-
hoz áttchesse.

Tudomásul vétetett.
3. §. Jeney Goutáv elnök ai alapsaabá-
lyok értelmében, agy a maga mint tinttársai
nevében as eddig viselt hivatalról lemondván,
kéri a kSigyulést a tisstviaeluk megválaailaaá-
nak megejtésére, mire egyhangúlag m eddi
giek válasitattak meg és pedig:
Klnöknek Jeney ; alelnöknek Msjhen Fereacs, Al#izeghy jegyit, Polyák pénstárnok; válaestmányi tagok Horváth János kursanccsi, Kraapatics stridói, SáflVioics perlaki és 41 ar-giUi, Mi-ncsey, Pálya, J^héd-y, Ur. Szántó, Rinkovics, Schraídi, Valló csáktornyai tanítók.
4. § Ezután az előadások vették kez-
detóket.
a) Tóth Kálmán hodosáni állami tanitú
,A hiri ipar a népiskolában, annak czélja és
alkalmazása* ciimü, nagy gonddal és swka-
vatothág^al kidolgozott értekezését olvasá fel.
Az éiiekesés róvid eszmecserére adott alkalmat,
mely ven különöeen Stele ignáci egyb. m.\'tan
felügyelő mint vcodég (a selyemhernyók te
nyésatfeét ajánlá). Dr. Lázár Uyula (a házi
ipart), és Khédey Fereacz (ugy a h4zi ipar
tanítását mint a selyemhernyók tenyésztését
egyrészt a Uoitó hajlamától, misrészt a kedvezó
körülmények tekintetbe vétóiétól tévé függővé)
vettek részt.
b) Dr. Li.ár Oyula .A középkori i«
kotikrólu czimü, nagysxabásu paedagogia tt>r-
c) Következett a közgyűlést folyton vig
kedvben tartd Dr. Szántó Károly gyakorlati
előadása az írásjelekből egyedül a vesszőről.
d") Zrínyi Ká-oiy az olvasás begyakorlásáról olvasott fel egy szépen kidolgozott értekezést.
A közgyűlés mind a négy értekező1 urnák előadásait éljenzéasel fogadta.
5. §. Alszeghy, mint sz tCötvös alap
muraköai gyüjt(*>bizottaágának pénttárnoka az
I87M- évre begyült és a központhoz Bpeslre
áttett tagsági dijakról (12 frt) tévé meg jelen
lését s egyúttal az Eötvöa-alap intézményének
tömeges pártolására hivá fel a tagok figyelmét.
6 § Olvastalik a zalamegyei ált. tan tea\'ulet elnökétől 87. sz. a. k. következő átirat

.A központi választmány májai havi 11 Máén megbízott, hogy tek. elnök arat értesítsem ama határozatáról, miszerint a megyei tantestületek hatásköre kiszéleabitése tárgyában köizéteU somogymegyei azon indítványt, a melyet » maraközi tanító k8r t. választmánya annak idejében a központnak figyelmébe ajánlott, a jkör tegye megbeszélés tárgyául saját kebelében s az egyöntetű megállapodást akként szíveskedjenek a megyei tantestületi tagoknak is tudomására hozni, hogy arról a legközelebb tartandó testultti közgyűlésen valamely a tanító-kör által megbízott jköri tag, beható és részletes dolgozatot olvaason fel, mely esetben a jkörnek ezen határozatit velem idejében tudatni szíveskedjék, „hogy az érintett tárgy a közgyűlés rendes tárgysorozatába felvehek"/ legyen.* — A közgyűlés hatarosatilag Khédey Ferencz tagtársat bizza meg a nevezett indítvány kidolgozásával és előadiaávsl.
7. §. Jegyző olvassa a H9. központi az. a. érkezett átiratot mint részes kiírását a zalamegyei közigazgatási bizottságáuak 1*77. apr. 9-én s folytatva tartott havi rendes ülés jegyzőkönyvéből, a tanitó-testület, gyűléseire menő községi tanilók útiköltségeinek a községek ál tal leendő megtérítése tárgyában. -\'- A közgyűlés orommal vévé tudomásai.
S. §. Csizmazia belliczai fel. lanitó in-diWánvára. h/w^ ««.:--«!- l.~t..r.>t -_ :_i_-i. epületében alkalmasolt községi irodák távolit-tassanak el, a közgyűlés Szele Ignácz egyházmegyei taafelügyelő válaszát, mely szerint ő már tett e tárgyban a megyéhez föl -terjesztést, tudomásai vette.
9. §. Jeney aion indítványára pedig, hogy „válaazszon a kör kebeléből 4 — 5 tagú bizottságot, melynek feladata legyen a közokt. nainisterium által kiadott magyar olvasókönyveknek horvát irodalmi de népies nyelvre való átfordítását akként létesíteni, hogy min den osztálynak meg legyen a maga horvát é» magyar olvasókönyve,* — a közgyűlés érdem-leges határozatot nem hozhatott, mert a köt tagjainak nagyobb része (délután 1 óra volt) már eltávozott.TÁRCZA.
Májusi dal.
1,1-gar.ebb a kikelet MAjus há reggelén ; lljfokor magamat Mennybe kéjitelem ín
I^rnt a bokor aljÁn Fulemile zenog; Fent p«dig pacvirta HftngOBtat éa«k«t.
As eM5 s a mfxü UKJ lilrtik, tiogy lánjol A tdudtiklö uapnak Ailil
Lrng a i>-]yetnsze][ö Halkan ríu-n berkan Lelket rtatrgitö lllatArral telt«u
Mosolyog a iDeanybolt A krifftályiermeljrre, Mely fízer virafc kott Fnt Tigaa cBcy«)Tre.
S»ól a JJ siebboél aaebb Sok ma.-lár Kénétől; Tul ámdt Qdvúben ^zir n ÚBZ Btinte nze.lQI
Leg.ubb a kikelet Hajú. bo regcelia; Ilyenkor manamnt Ueooybe képxel\'.m éo.
VAROSY aflBÁLY.

Makóházyék.
— Elbemélí.. —
Irta: Sz^Llokoa Lajos.
(Folytatás.,
Nem volt itthon a gazda, ezinezoghattak az egerek,
Ennek a leánynak színésznőnek kell lennie, — gondola Makóhizyné — boldog jovSjét ciak e pályán érheti el, örömet nekem is csak ugy szerezhet, ha színésznő lesz Mosl már épen azért sem állok el régibb tervezgetésemtől. Ne kein őt tündökölni, a városok nagy közönsége eiőtt mint művésznőt kell látnom. E leányban szép tehetség lakik, csak érvényesíteni kell. Öregem elutasító szavaira most már nem hallgatok, majd ráveszem őt, ha kell, bármely módon is, de a leánynak, mint boldogságom, örömöm szerzőjének színésznőnek kell lennie előbb utóbb. Hadd kezdje meg pályáját, melyen anyjának véghetlen örömet szeresbe\'.
így tanakodott, tervezgetett, hatirozga-tott Makóházyné s szép tervét, melyet eddig csak penditgette férje elótt, ezután már mint határozottan kitűzött szándékkal fog fellépni.
8 ki volt még Makíházynén kivül boldog? Még ketten, Várszögi és Irmácska.
— A darab agy végsodött nem de kedvei kisasszony, amint azt nem is hittük volna — szólt Várszögi elfogulatlané Irmácska ki« kezét megfogá.
Az irulni pirulni kezdő leányka félénken nyujtá reszkető kezecukéjét a> ifjú forró kezei közé. Sötét a«emeil sj-mérme»en le.üté a pi hegő keblére. Oh mily elragadó, mily kedves volt ilyenkor.


— Tehát valóban...
— Hagyjak Várszögi ur — szólt közbe
halkan Irmácska. — Itt a kulisszák mögött
még valaki meghallaná...
— Tebát röviden, a legrövidebben intéz
hetek becses engedelmével néhány siót.
— Majd máskor Várszögi ur — szabó-
dék a kis hamis.
— Nem ke Íves kisasszonyom, nem, —
tartóztató Várszögi. —
Oh mondja el kedves ajka a boldogiló szót, hogy valóban nevezhetem e magamat oly tulboldognak? Oh mondja.
— Majd máskor Várszögi or, most...
— Oh mondja — szólt hirtelen Várszögi
hévül ten közbe. —
— Irmácska jobbra balra tekintett, de ez
oly ügyesen volt intézve, hogy maga Vánzögi
is alig vehette észre.
A szemérmeteskedó leány nem felelt, hanem Várszöginek nyakába borult. Ez volt az igen. Ezt pedig természetesen az követte, hogy Várszögi, mint már régi jó szokást követve, torró oadkot nyomott arra a piros ajkakra, a melyek azt a boldogító igent oly halkan de édoten mondották el az ölel kezes után
Ez a rövidke valóban érdekes s szép jelenet- pedig az igaz a színpadin történt, de kortina felhúzás s leeresztés nélkül.
Ilyen régi szerepet játszani bizony nem rósz. Ezt a szerelmesek nagyobb része eljátszotta már.
Kégi, nagyon régi az igaz m a kedves jelenet, az élet iskolájában, hja de — igen szép és jé I Sohasem avul el; mindig kellemes hatást gyakorol.

V.
Csak két nap múlt el a törtetitek után. Ki jött akkor haza, mint Makóhazy ur. Kedv* telenül, mondhatni haragotan ment el, de annál haragosabban lépte át az öreg kűszjböt. Még a kalap , a b, aj asz állasán ia meglátszott, hogy rósz kedve van as öregnek.
Öregnek?!
No hiszen csak hallaná meg, hqgy mi még öregnek merjük csúfolni, akkor meg~ már olyan haragra lobbanna, hogy jobban, nem is lehetne.
Nem volt öreg, no de mar igy szokás elkeresztelni az at; uakákat.
De azért fiatal sem volt Maradjunk meg csak az .öreg* mellett. Talán nem jnt a füléhez. —
Az ajtó becsapatott. A hosszú advaron lustálkodó tarka Krampampaliiak sem volt kedve megkisérleni azt a nagy merészséget, hogy farkcaóválva, agrándozva üdvözölje haragosan haza érkexo gazdáját. Meghozta magát a sarokban, onnan nézte a botnak a mozgását.
A fehérre festett konyha ajtó még jobban becsattant. A szobában a kalap az ágy tarka teritőién a falhoz gurult. A sárga szinti bot a sarokba röpült.
A nagy zajra bejött kíváncsian Makóházyné, utána még kiváncsiabb tekintetlel ír macska. *
— No hiszen szép dolgokat kellett halla
nom, kezdte a haragos mondókájál Makó-
házy nr.
— Micsoda szép dolgokat? kérdé meg
illetodve Makóhizyné.
(Folyt, következik.)

TIZENKILENOZEDTK ftVFOLYAM.

Z A*L A I KÖZLÖNY.

JÚNIUS 6 áa 1880.


Elnök . még jelenlevő tagoknak és vendégeknek ily szép számmal v.ló meg-jelinésökért köszönetét nyilvanitván, a ejü-lést bezárá. - Kmf.
JENEY GUSZTÁV,
ALSZEGHY ALAJOS,
jcgyió.
legyen remélnünk, hogy az idei nagygyűlés minden tekintetben meg fog felelni a hozzá kitott várakozásoknak
Kelt Szombathelyt, 1880. május 15 én.
, A magyar orvosok és természet vizsgálók XXI. nsgygynlésének ügy vivői:
Dr. SZABÓ IMRE,
szombathelyi pOtpük, a XXI nagygyűlés elaQke.
Dr. SZABADFY JÁNOS, Keryei Főorvos, s XXI. nagyzyüléa al-eloöke.
Dr. KUNC ADOLF,
(őgvmiiuiuni ijasiate, a XXI nafvfrUés titkira Dr. MÜLLER KÁLMÁN,
egTetemi tntnr, a XXI. narrcvalfrl titkára.
Dr. ZELIZY DÁNIEL, akadémiai taa\'r, a XXL nagv(val«a titkira
Dr. KOVÁCS JÓZSEF,
egyelem! tnr., as áll. kfizp. váiamtaoánv eUöke.
Dr. SZABÓ JÓZSEF,
esj. tanár, a» áll. kSlp. válautmánv zl elnöke
Dr. DULÁCSKA GÉZA,
ki^háx. fi»orvo«, as Ali. köip. válautminy
Meghívd
a magyar orvotok is ItrmftzelrizifdUk Szóm baihelyl tarlandó XXI. nagygyüUttrt.
(Folytatás és vége.)
A beiralás alkalmával a szállási utalvány, a budapesti nagygyűlés évkönyve 4a Szombat-helj varos monographiájának 1. része fog minden beirott tagnak kézbetittetni.
Eieken kivttl a bsirott Ug a gyűlés ideje alatt esetleg kiosztandó munkákat és a hivatalos „Napi Közlőny\'-t minden dij Délkai fogja kapni.
3) A tagok lehetőleg jutányos szállításá
ról aa ügyvivőség gondoakodik. A kellő lépo-
• sek ea iránt már eddig is megtétettek.
4) Hogy aionban a nagygyűlésre meg
jelenők az emiitett utalási kedvezményben
résiesillheasenek, szükséges, bogy magukat
idejekorán igazolási jegygyei lássák el. E vég
bői a réeztvenni kivánók f. é. aug 10-ig Satupi
György gyógysierésa úrhoz, a nagygyűlés
pénztárnokához (Budapest Calvinter) méltói\'
taaaanak fordulni, ki is a honá inléaett bér
mentes levelekre, melyekhez a felvételi G frt
dij, továbbá a né;, állás, lakhely melléklendő,
aa igazi lati jegyet postán azonnal megküldi.
5) Igazolási jegyekért 1880. május 15-tíl
kezdve már gondoskodói lehet.
6) A tagok méltányos feltételek mellett
való elszállásolása és ellátása iránt a nagy
gyűlés székhelyén Szombathelyen a kellő in
tozkedések megtétettek.
7) A nagygyűlés programmja következő
Aug. 21, 22, 23. beirás,
. 23. este ismerkedő estély,
• 24. d. e. 9 órakor megnyitó közulés,
, 20, 26. szakűlések,
. 27. bezáró közgyűlés,
. 28. kirándulás.
8) Alapszabályok és Közgyűlési végzések
szerint következő osztályok alakulnak:
d.lmi,\' " ••••?-•? \'- \'- •---
b) biológiai, (élet., állat- és növénytan)
c) ásvány-, föld-, vegytani és gyógy.
szerészi, "?\' w
d) terméazettani, régésíeti,
e) gazdászat, állatgyógyászat, müipar
mely osztályokat a tagok számához kép-st
?•sszekapcsolni, vagy elkülöníteni is lehet.
9) A kízüléeek, szakosztályi ülések tudományos estélyek stb. helyét és idejét . .Nap, Közlöny- jelölendi mog. Eloadáiokat bármely művelt nyelve tarthatni. A szakaitokba ,,,,.,„,,4 ,,1,,,,,,^ előre bejel.mhe-t«k dr. Kunc Adolf n.gygyűlési bárnál Szombathelyen, vagy dr. Dulácka Gézánál, a
Bűnügyi tárgyalások Jegyzéke.
. Zala-Egtrtxtgi kir. törvinyudkt&l. (Folyt, és vége.) Jaiim 10 é a.
1001. B/80. Ss. I. Kénesei Gábor lopás-sil vádolt elleni ügyben 2 od bir. ítélethirdetés. 1160. B/80. Ss. 1. Varga Gergely auly. t. sértéssel vádolt elleni ügyben 3-ad bir. ítélet hirdetés.
1176. B/80. Sz. 1. Molnár József és társai lopással vádoltak elleni ügyben 2-od bir. Ítélet hirdetés.
11G1. B/80. Sz. I. Dómján József lopással vádolt elleni ügyben 3-ad bir. ítélet hirdetés.
1175. B/80. Sa. 1. Csigány György sikkasztással vádolt elleni ügyben 2-od bir. ítélet hirdetés.
Jun. 11 én.
98G. B/80. Sa. 1. Cseke Ignácz tolv.jlá. kísérletével vádolt elleni ügyben végtárgyalás 1084. B/80. Sz. 1. Imre János emberölés sel vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
1095. B/80. Let. Horváth Megyesi János tolvajlássa] vádolt elleni ügybn végtárgy.lás 1147. B/80. Sz. I. B^barics István ha\' mis eskuvétsel vádolt elleni ügyben végtár-gyaláa.
1140 B/80. StYpáTjózsef . társa súly testi sértéssel vádolt elleni ügyben 2 od bír ítélet hirdetés.
1159. B/80. Sz. I. Kálócay AaUl sikkasztással vádolt elleni ügyben 2 od bírósági ítélet hirdetés.
1302. B/80. Sz. 1. Nemes Ferenc, és társa
tolvajlássa] vádolt elleni ügyben 2-od birósáei
ítélet hirdetés. ^
Jnn. 18-án.
924. B/8O Let ifj. Saőrös JózW ,„W.j-lással vádolt elleni ügyben végtárgyalás
9%. B/80. Sz. I. Szabó Ferenc. csalá-al vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
912, 1047. B/80. Let. Torma József és társa lopás, erőszakoskodás és súlyos t«!sti sér-lessel vádolt elleni ügyben véetárevaláa.
1121. B/80. Ss. I. Stei-erSándoré. Uraai
Biilyos testi sértéssel vádolUk elleni üevben
végtárgyalás. -gru«n
1198. B/80. Let. Nagy Lajos . társ. u,l-
vajláasal vádoltak elleni üKyben végUrgy.lA,
1205. B/80. Let. Horíith NárÜi J„Das.
társa tolvajláasal vádoltak elleni ügyben i
tárgyalás. "
Június 24 én. 1195. B/80. Ss. I. Tápi Jí-rf és tá™
psi
biwk keP«"
10) A kozttlés napi rendjét az ügyrend haUroaz. meg, ,gv„lur<! .« j.lenthetjűkT ho!y • megnyitó közülete már eddig bl
D^: liá "f** ^
— A balatou ftiretl-resxprémi va
(?útépítésére az első határozott intézkedés inee é
te>>tt. h
— Zttla-Egenzegen jiríius 8-án Kár-
»áiy (iy\'irgy jól Bzervezelt színtársulata Által
Nikó Lioa juulomjátékául „Három pár ciip,","
cziinü életkép fog adatni. Hazafiul bizalomra,
felkérjük tehát Z»l» Egerszeg város és vidéke
n. é. kósönségét, hogy ezen kedvelt és magát
az előadásoknál mindig kitüntetet, művésznőt
a legmelegebben pártolni és tömeges megielo-
néssel juulroazni kegyeskedjék.
— A vidékünkön járt fraoczia bor
kereskedő közel ló ezer hecto silány bor
vásárolt, melyhez nainte szép mennyiségű bor-
sz«azt vett s azzal keverte össze. Ebb.11 a
magyar államra az az egy nyereség háramlik,
hogyha szesz kiviteléért visszvámot nem fizet
miután az már borbakeverten szálliutik ki.
— Esküvő. Budapesten gró testetics György paloujában jun. 2 án dél-előtt 11 órakor vezette oltárhoz nevezett Rróf ha ifjabb Festetics Tasziló gróf Mari. Viktória hsrczegnSt. Hamilton Brand..n skót herc»ee leányát, kinek első férje Alb-rt monakói trón örökös volt. A válóper, melyet a hercz,gnó férjével folytatott, annak idején nem egysW árt. be a hirl.pok.t. A. -kétest S i m o r herczegprimás fénye. segédlettel vewtte. A meghívott vendégek magya, disiruhában jelen-tok meg. Olt volt gr Erdody Sándor leányaival, gr. Széchenyi Béla, gr. Károlyi Gyula
Pil 1 x *. ^ S"P»r3r Aot*l. gr. Festench Pál és Andor, S.apáry Gé„ Rr. A nyoszolyó lányok titttét az Erdődy grótnók viselték A menyasszony vadgalambszintt selyemruhában *™^n*J"l*t«\'«\'nánt diadem ékesítette; a
lyen. Az esküvő után reggeli volt s ezután . a.zaspír külön vonatul Berz. oezére (Somogy!
v., il emlik
beszéde néha. dr. Kovács S. E. ésdr.
Tlham?^^\'"\'\' 2> *\'?*&*> Tihamér *rtek«éae a .járványok okairól .
azok befolyásról a nép életére,- a bezáró kSz-tekezése: .Ki való katonának?" d* íi\' A M»külé"!l[1>«> megvitatás végett
Kelt Zala-Egerszegen, 1880. máj. 31-ea MUZSIK ÍCALMÁN
iroda iga*g»tA.
HHyl hlnk.
— Korám ZHgmond megyés
sz^ál.""11\' "\' "
- -* *OW<«O« járás föld adó bisott-
L ?J™31 é N K
\' °"lil\'b« = »™»<»oló torok- 0I"Ja E1**> dr. Hochhalt
k.k h)u*. ^"^J"^ <«tályban: a gyerme-l«k halálozás. Magyarországon. Eloldó dr. Weszelovazky Károly egésu. tanácsos.
12) Tudományos eatélyek eddigi sor* \' , •) »»g- 24. Savari. tár«dalm» a U .zázadban tekintettel a régéweü kiállít., tár «y».r., Előadó dr. Lipp Vilmoi ar
b) aug. 25. Tárgy. A phylloxer. ügy
StTok a rr"6"1\' Ü1««WI»«. Előadó *-mich QoszUv kir. utUlook ur
26 Y
t^Z f" °*I % P*«a8yi mi.Ut«num ál-taJ kibocaájtott korrendelet alapján ul*at Ur ván, mely ülésben a kanisaai U6 «^o«S jaTál tek.ntet.elazl875.éTiVII. törvény 37 • 6 a alapján 1876. már megállapító,, u\'oa ^j?
ínk.y B nr"
kir*«d\'
kí?i\' I^L" "«*" Í*** Wien soroaá,; keraletben hagyatván meg ezutul is.»» ií-dóknál fogva, m-rt « egész járás mint ul.j
"iTÍ g\' 1P "*y hU"Ami<i f«k\'^»*\' fogva mélUn csakis egy.Uen kerületet képesbe!; Ü . minőbben m^hagyatni h.tarozWnt,. _ Ugyanezen űléabm tekintettel „ i,^,, aAi beállhat azon körülmény, bogy ., erdóka.k osztályba mozisa i, bekövetklavte, ho? f.n\'
* tan-
»jv
akadás nélkül a munka folytathassák, Horá-csek János bárándi foordész erdő becsiónek, KolUy Atsjos kaczorlaki lakos pót becsiónek egyhangúlag elválaszUtUk, kik is az elnökség álul értesít tel ni rendeltének Bittér János kir. Calaszteri becslő biztos álul s tiasU jövödelmi fokosat tárgyában készített munkálatok bemu-UUtUk, melyek usyan tárgyalás alapját nem képesték, mindamellett a kiadási rovatnál, különösen a kanizsai helypénz szedésnél előirányzott összegnél, Baán Kálmán bizottsági tag azon felszólalása folytán, hogy embereitói Kanizsára szállított terméay után a burgonyától zsákonként 4 kr. vám aze letett, hosszabb eszmecserére adott alkalmat, míg végre abba tör tént megállapodás, hogy a tiszta jövödelmi fokozat tárgyalásira mind a város tanácstól a helypénz szedési Urifa, mind pedig a megye törvényhatóságától az engedély megadására szolgáló helyben hagyott árjegyzék bekiván-
? Üssék, hogy igy e határozat alapján a kiszámi-
I tásnál figyelembe vehető legyen.
— A gőzfürdői uszoda megnyitutott;
a Uval itt volt jeles francsia úszómester is meg
lévén, az úszni tanulók bejelentése a gőzfürdő
pénztáránál történik.
— A nagy-kanizsai felső és alsó
közös népiskolákban az 1879 —80-ik tanévben
. vizsgálatok június hó következő napjaiban
UrUtnak meg: 12-én reggel az 1 só fi-osztály.
14-én reggel az 1-só és 2-ik felső leány osst.
15 én reggel a 2 ik , délután a 3 ik fi-oszt.
16-án reggel a párh. 2-ik fi-oezt. 17-én reggel
a Teleky utcza 1-so-, délután a Petőfi utcza
1 tő fi oszt. lS-án reggel a magyar ulcia 1-sú
fi-, délután az 1-ső leány-oszt. 19-én reggel a
4 ik leány-oszt. 21-én reggel a 2 ik-, délután a
3ik leány-osst. 22 én reggel a pirh. 2 ik.,
délután a Potuti utcza 1-sö leány oszt. 23-án
reggel az iskola ulcsa 1-ső leány oszt. 24 én
reggel a Teleky utcza 1 tő luány-oszt., délután
tornászat. 2ti, 27. és 28-án a női kézimunka
kiállítása, és ugyan 28 án hálaadó ÍBteni tisz
telet. 2ü-én az érdtmsorosat kioazlása, Nagy
Kanizsán, június hó 4-én 1880. Az igazgatóság.
— Meghívás, A nagy kanizssi ágosta hilv. evang. loánygyülekezetnek 1880. évi június hó 13-án délután 2 órakor az ima házban évi közgyűlésére azon tiszteletleij-a kéréssel van szerencsém megbivni, miszerint e*en közgyűlésen annál is inkább szíveskedjék meg. jelenui, mert a tanácskozás alá veendő tárgyak általában kiiMnii«en Bedi? a aee-édlelkészi állás további fentartása vagy beszüntetése gyülekezetünk egyik létkérdését képezi. Palimban, 18S0. június hó 1-én. Zathureczky Zsigmond, gyülekezeti felügyelő Tárgysorozat: 1) A számvizsgáló bizottság jelentése. 2) Elnöki jelentés az egyházkerület álul Kanizsán teljesített egyház látogatás eredményéről. 3) A segéd-lelkészi állomás beszüntetésének vagy további fentartáaának elhatározása. 4) A gyülekezet múlt evi számadásának megvizsgálásáról szóló jelentés 5) Az egyházmegyei gyűlésre küldendő tagok megválasztása, tj) Indítványok.
— Locke JíltXO* soproni m. kir. pénz ügyi sr.ámti«zt, buzgó tisztviselő Serajevoba számUnáosossá neveztetett ki, hová més folyó hób.n elulazand.
megye) a Festetics család jóstigára utazott, mint erről már lapunk előbbi számában megemlékeztünk.
— Alsé-Lendváról szomorú hírt
vernünk. A napokban az ottani posUmestarnek
bolthajtásos istálója éjjel bed ült és két kocsist,
négy lovat s egy báránykát agyon sújtott, két
kocsist szinte jelentékenyen megsértett.
— Siófokról irják nekünk: K. József
siófoki segédjegyzó május 28-áo ette 10 óra
tájban Gr. Jáoos ügyvéd és Cs. József írnoka
álul megtámsdUtott, tattleg bántalmazUtván,
rendőri segély közbejöttével lett az östzetereg-
lett nép a szétosztásra utasítva. Csodálatot,
hogy az intelligenlia ily képzett tagja utexai
elégtételt mer önhaulmulag venni magának,
mit zárjunk akkor a kevénbé müveit néptói ?
— Majális, (vulgo juniílis) A keszt
helyi premontrei kis gymnasium Unuló ifjú
sága f. hó 2-án Uvaszi mulatságot rendezett.
A behizelgő, veroféoyet Uvaszi nap ketlemei
és a premontrei társház vendégszerető s általá
ban elismert szivélyessége tekintélyes számú
közönsége* varázsoluk a már szokásossá vált
Uvaszi mulatóhelyre, az aradalmi erdőség
kőfejtői részletébe.
— Vásár. A viszonyok, melyekben ma
már Jób türelmével vagyunk kénytelenek
vergődni, az itt-ott felmerUlő vásárokban talál
ják leghübb visszatükröződésüket. Lelkendezve
siet a caüggedni nem akaró iparos és kereskedő
vásárrs; vérmes reményekkel kaczérkodva
tereli a földműves lábas jószágát piacara, —
gérnek is valamit, persze csak valamit, az el
árusítandó czikkért: de az a valami — oh sors! — keserűen nevetséges öuzegecske.... DH hát ki ád többet érte és mikor? A kenyérre Boka kell még várni, még Isten kesébeu van. — Eltékozolni a kész vagyont, izzadások kes.xv.-s eredményét nem lehet, nem szabad. Az éjjel-nappal gondozott s a család főkincsének tekintett lábas jószágtól megválni fáj... Igen, de otthon kimerült a hombár, kenyeret, csak kis darab kenyeret kér a gyermek. — El kell tehít vesztegetni a váaárra hozott áruezikket; hiszen az a másik szegény ember adna érette két annyit is, de nincs neki több, mint a mennyit oly lázasan Bzorongat markában... Ilyen a helyzet. A keszthelyi urnapi vásár is f. hó 3 án ilyen sötét képét nyújtotta a hnly-zetnek. Válóban szomorú! Tengernyi volt a felhajtott jószág, kérték is, de hát mégis igaza v..li .»„.k . jó Uipü, ti.atea öregnek, aki telniismerh-tlan sareasmussal jegyezte meg: .Vásár csak lett volna uram, keszthelyi is volna, ha már egyszer itt tartják ; de biz\' e nem volt urnapi!\' - Megjegyzendő, miszerint a keszthelyi vásárok közt az urnapi a leglátogatottabb. A miről mégis elmondhatni, hogy keleté volt, az » kassákét. Mekkora gúny naholája a ,orsnak: hiazea az enyészet a megsemmisülés jele is kasxa...
— A zalamegyei ált. tanitó testükt
.keszthelyi járási koré" f. évi tavaszi gyűlését
június 2-án tartá Szántón, melyre mintegy
i-1 tanító gyűlt egybe, ide számítva a süm-Khi
járásikor két tagját: Bánfi Alajos és Tóth
Lajos urakat. Gyttlési helyiségül a r. ka.h
isko a terme szolgált. A jkony felolvasása és
hitelesítése után Póltz Pál elnök subatos j-len-
tnsot kiifille a jkör Ugj.iv.l a gyűlést érdeklő
lényekről és eseményekről. Ezután — liszt
társai nevében is - lemondott egy évig viselt
h.vauláról; azonban a jkör még egy évre
kérte fel őt és a> egész tisztikart az ü»y veze
tésére. Ujlaky Mátyás jegyzi, okul adván viseli
hivatalának terheit, megköraönt. a bizalmat s
?gy helyette Fried Ignácz választalott meg
egyhangúlag. Az aprólék,., ügyek elinté.ése
után három értekezés is tartatott, melyek mind
egyike éljenzéssel lőn fogadva s jegyzőkönyvi
leg elismerve, megköszönve. Belányi Tivadar
KoUM«au némely állítása frlelti elmélkedését,
Újlaki Mátyás a czélszerti nevelési rendszerről ;
szóló értekezését olvasu fel; végre Fried
Ignác, a fold kérgének átváltoztatásán működő
tényezőkről értekezett. Gyűlés végeztével köz
ebéd volt, melyen aztán a .folyó ügyek\' i.
letárgyaltának. Fe|kös,ónté«ket mondottak:
Belány. Tivadar a Unlelügyelőre, jköri elnökre,
s a két sumegn. vendégre; Klug József a jkör
alelnökére- Bánfi Alajos a keszthelyi jko!re ;
t Jt eínTkér^\'uV" mÍ"" * * á"\' Un\'
liksa a házi gazdára, Hegel úrra stb.\' Ztua Egerszegen 1880. máj. h.i arpáthy György «inlirsulata által «öi-
k 1 P ,*t T°" •NÍnÍ"" bohó"1 «i"pl««ak-kel. Ez alkalommal legnagyobb mérvben ki tuuteu, f^^^\'ökbször »iup«lu.o.t
-la, Fáy János és Fáy jinosné, Jámbon Uyorgy. bzen előadásnál megk-hetos njgy szá mu kötónség gyűlt 5st... _ 30-án adatott .A talu roazza" nép«inmü. Kárpáthy György, Kárpáthy.é Kózsa. Nikó Lina, HegLü. Béla. *áy János, Lipui Zoltán tűntek ki leginkább, közönség meglehető, nagy számban je^nt m«,r. — Június l-é* ,?láAozott hercseg

nZF.NKILENCZEDIK ÉVFOLYAM

ALAI KÖZLŐN

JUNIU8 6-i. !890.liizmadia\' került színre, Hegedüa Béla, Zi-vodszky Mari, Fa; Jánosáé, Liptai Zoltán «l
méréssel működtek, nagyon csekély számú !:özönség gyűlt öuie. — Junim 3-án másod-:zor közkívánatra .Egy magyar houár káplár I éeíbeo\' czimü életkép. Ez alkalommal kitün ? -í Kárpáthy György, Nikó Lioa, Fiy János, /.ávodszki Mari, Fiy Janosné ésLipthai Zoltán
ib. Közönség meglehetós aagy Icámban ja-lent mag.
— Vásárok. Sümegben május 4. helyett
jun. 7 én, PerUkon május 18. helyett jun. 8 án
tartatnak meg az országos Táaárok.
— Borzasztó kegyetlenséget követett
el máj. 25-én éjjel egy katona é« öt egeniegi
legény. A nevetett idútwn egy rózsamajorbeli
szolgalegény, ki rendesen látogatásokat szokott
innni Egersiegeo lakó kedvesénél, haiafelé
i allagutt, midőn az emiitettek a rozsból eléje
ugráltak a útját állták. A bátor és erős legény
, /embe«?állt az orozva megtámadókkal, de a
ruterő elleti hasztalan védte magát, mert ezek
\'lal, leveretve félholtan s iszonyúan összemar-zangolva maradt a csatatéren. Testén tőmér- ütés. több baltavágáa és késEZurás van s n felül még kezének egyik szárcsontja is letté van törve. A tetteseket már elfogták és \'bekísérték.
— Zala-Mgemuegen a postahivatal az
.IIHIH kezeibe kerül Ugyanott <-gy algymoasium
I lallilásáo fáradoznak. Mindkettő csak elo-
iijiire válik R székvárosnak.
Jirverés Zaiamegyébon. Imrik Fe-
rencz 4G0 frtra b. ingt. jul. 9. Sümeghen. — liaán László 373 (rtra b. ingt. jun. 22. Lesen-?le-Istvándon. — Hertelendy Imréné 1844 írtra b. ingt. jun. 30. Diszelen. — Török Istán 1200 frtra b. ingt. jul. 5. Tapolczán. — Hcllecz Jó^ef 11.984 frtra b. ingt. jul. 7. Csáktornyán. — U«igány Mária 434 frtra b. ingt jun. 24 Mikefán. — Márton József 875 frtra ingt. jun. IS. Szigligeten. — Petricz Uyörgy \'1 írtra b. ingt. jun. 26. Ooricsánban. —

Gorváth Roiiüa 540 frtra b. ingtjm. 8. Nagy -Kanizsán. —
— Rövid hírek. „Hazánkfia" cm. heti lap megazttnt. — Mohán _ Székesfehérvárott mellett, aavanya-vii forrást fedeztek fel. _ Bpeaten a lóvonatn vasúton egy condnctenraek lába kitört. — A« a pallos, melylyel Martinovics apátot és társait lofejeiWk, a múzeumba került. — Pergelénben 70 hái égett el. _ Za-nelli Károly ügyvéd KSsaegen meghalt. — Kossuth nagyhasánkfia .Hazánk- gyíri lapra előfizetett. — Egy helvetiai polgárnak 30 dlk gyermekét tartottak keresztvízre a napokban. — A belga királynét kocsizásnál kivel megdobták. — A félegybází főorvoshoz nihilistikos levelet küldtek, hogy meglövik, ha nem távozik a városból. — A királyt Prágában nagy ünnepélyességgel fogadták. — Székesfehér, várott egy hét libu borja látható. — Pincsé-ben tartott tavali burgonya csiráiból nótt burgonyától egy bpeali család megmérgeztetett, de megmentették életüket. — A lipiki fürdőbe máj 23 ig 86 fürdSvoodég érkezett — A czárné meghalt. — Rochefort a párbajban veszélyes kardszurást kapott. —
t Rákosy László
(alfOldí p&cairU) t\'dTea munkatársunk elhalilo«i*iról TeuQnk
Upnnk besáriakor táviratot. Temotisére a tsorkesxtŐ a fSvárosba Qtuoit.
ki nyert?
— Az 1864 iki sorsjegyek busása. Főnyereményt nyer a 2541. s. 25. az., s ez 200.000 forintot nyer. A 21953. s. 97. sz. 15.000 forintot, az 1902. s. 14 sz. 12000 forintot, az 1902. s. 311 sz. 5000 forintot, a 2100. s. 63. sz. és 2393. s. 90. sz. ugyanennyit. Huzatuk továbbá a köveiké** sorozatok : 329, 3134, 3276, 2501, 1781, 2141, 3138, 2922, 3724.

j A nagy-kanizs&l takarékpénztár részvénytársaságnak
1880. évi májas havi forgalmi kimaUtisa.

BEVÉTELEK. j |
Frank||
ft.
kr
Píostár maradvány 1886. apr |30-án »
181
.746-
56,507
ti
Pénztár saáaala
20 HltalazSaek.
Betét aaáalának .


76,810
78
Vilto , .


ia,sS4

KDlesSn7,789

Előlegeiéai11,435

Kamat7,436
64
Hátralev! kamat2,438
73
Beirataai dij107

EáMdelni kamat139
69
Esltaég8
BO
Háahérjovedelmi1737

Inistlaa birtok300

Ingatlan . jövedelmi154
78
Vegres389
34
Ügyvédi kolbég előlap333
50
TO.Zartixto.Ha.61
05
Ssásalék114
(8
LejegT\'ési dij2

Njerea. is veasteaég596
82
Arany betét

33

_

Arany k&Va. kamat hátralék
16
i-n
174S
lto,l |
KIADÁSOK :
22 Adós Pénztár számi.
Betét aaámla


85,237
75
Válté


17,286

KSleata8,700

ElSlegeaéai11,260

Betét kaaaat2*>3l56
Kamat2IS.1
63
KöluégIlii
65
Huba jövedelmi87 Só
Ingatlan birtok420 42
Ingatlan a jövedelmi93 41
Ügyvédi költség elolog
?Mlv |O4


4 75 296 74 150 — 600 — 48 20 — SÍ 5404 ül 33 M 10
Tflskárbiztozitási gsáaalék Osztalék Tisati fiaetea Háabérhátraiék Araoy és frank kamat Értékpapír értékpapír nelv.ny Horsebstzki tömeg ÍVank betit
Kinpeueloiat Sl|5. 1880. Öaaui torjalom"
13S,917\'29 50.759J67
„ .S8jS490|| 369,363[72
Nagj-KanisM, 1/6. 1880.
Szerkesztői üzenet.
4098. B. .A sora\'. KSzoljOk
•099. Balaton Farad. Megkaptak (ÍOwooet\'
4100. Bp«st. .Emiiklap\'. KSsalhetí, csak a
név ellen volna éaarevételem. Valaaiot as Sóét ia
sseretnem magyaroaitva látni.
4101. D B. KSuonettel veUea.
41OA Tnrniseaa. A.onoal megkalddttUk.
4103. Zala-rgersseg. a aainbirálalok nagyosi 2
monoton hangnak. ilt
4104. .Pasztán*. Jov5 számnak hosxa. -°
4105. E. Sa A ionnal visaiakaldottak.
4106. A nagy-kanissai Haolto-egylet koa-
gyaléaénak jkOnyvét a a kitüné elaoki jelentéat
lapnnk javt száma hossa.
4107. .1875. jan. 2S. ia agy embert boldogí
tott." Mi«13bb elolvassak.
4108. .Háraua halom V Kriükáa aluli.

Heti nai


Isah
< 6-til Isslsi 12
\\% 1880

Ili- éa i.li-
Kath. éa prol.
ü ö r « g

aap
I naptár
naptár
ati
13. Aa
eltévedt jahrol. Lakáca XT.

b Vasaraas
C3 Norb
25 Kó Ján.

7 Hétfő
Bobért


8K«ld
Medárd
27 Terap
Töfl
9Saarda
relú
23 Miceus

lO.CaotSrtok
MargiU
» Aid. CaQt
ÜK
11 Péntek
Baroabáa
30 Issciaa

12;».uu>b»t
Baail
31 Harnúa

Felelős szerkesztő: Bitorfl Lajo*.I Tt 33 El T

S ElMoriczhely
puszi án 40 tlarab egészséges 4 — 5 éves, a dol-goz;ishoz alkalmas ökör eladandó, úgyszintén cg3*es párakban is.
rCrtesitéssél szolgál
Rrückler
«!i 2-3 Nnny Kaniz*án
Tőzsdei müveletek
..l.cillui- bankház állal Itros. lleldensohuss Nr. I.
niiniin a) \'"\'k k»rl»**" veszleaaéi ?Hlett iMnio frtig
-->?\'-—- - s»r,r,ti müvei etek ért 10 —S<> frt ilij-jntalíkl:
i\') akár emelkedik akár csekken, az árfolyam:
es pedig; Nycrf«kr>.i^í viairli\'iok iunaúl ,t(tnktertlii*al Mckr^&ltMtwk. Társas üzletek iWOOfrt ért^kpapiriRrsiipán 1\'.— 40 frt r«drí«et kell.)
Wm~ lubilék esak 5t) kr -«?
K/ n álulniik mr^kHmlctt Í\'ÍS m\'\'!íki\'iipilt mfi<i k»»retéb n
-\';iknem vslamcnnji a iTnesilni j«|{yxékti«ti foglalt órtíkpapírokra
emkrtxlfink (Izeteket.

a leykiaehb nyeremény elérésénél vesztvségtüli megövá
0^F" Készpénzfödoaet nem ssükségoa.
Fölvilágositások Zgg?^&Z??2l
k lj i M
g l»pj*, miadenkiaf-k in(fj-pn Mrmentvo adatnak.
K,ryr3 Bxámrk mindenféle kOliség nélkül kQldctnck.
Miailcu gondolható kiadáxuk, T«*stesónrk stb. TismapótUaa
<i. m. kiliÁxanitáa, aggok é* foermekck gonclu#kodi«it) tárpyaxó
l filflk
asenut, agy c«o-
CU. állami, ia?áo és ttlL sorsjegyet,;»"^\'.„íi,"\'7*^
"^^™^^^^~~ portokban,
Cg. k. osztr.-niacj-ar járadék. >-, meraékeit cimeg í» a
bank kamatláb melletti letéibon Urtáa. d) rapkúly havi réaalptek-
Leojsbb alhelyezés takarékosak r éllé re b.ni urlesztia mellett.
Vidéki mefTTendelésck valaroiut minden válto-Qxlelbe vágó
\' \'? \' l..|kii.mereu>sm teljeaittetnek. Tervezetek, dij.
—^^.V^.^^K.^—.^-*^^^^^— hank kamAtlih mellptfi BV- sí;.fOl. kot binaoúba
eaittetnak. TerTexetak .
yk stb k^.éirjtel ingyc-n bínnantvr) kOldatnak mo
-\'itt naenrii kap.Ualoaeiret nrara«k. S
ldatnak (68 < -S)
»>bályok stb
dl ..... he ni

LEGCZÉLSZERÖBB BERHA AJÁNDÉKUKUL
alkAlmaftak a következő gyönyörű rom. kath. ImakÖByrek.
^ an •fterenctém jeleeteDt, hogj a köstitutatetu Beké KríMtóf Türtw bflrényi róm. kath. plébáooa és hírneve* magyar iró átui figyelemmel sserkeasUtt hartnatiik M oegyedik kiadást Árt, ai hitatuuágot elÖmoiditó. a kath. hírek isivel Qtsmesitú, háromféle kiadású: .Mranyei Mann-iNkert", C4vfl«.»>d Öa-\\rnyt-*. „Bíitofl l«>lki vriér" ciiraü éa már lisrvkét eier prldnnyen felül a kath. hívek kost elterjedt
a teljes írói joggal örök áron megvásaroltam.
Boke Kristóf plébános ur, a kath. hívek jobbléteért lelkesen küzdő lelki atya bölcsen belátá esen ünaköayrek szüksé gességét, és psek i^tal igyeknett a nyelvetroató éa hibát ima könyvek ktkOsKÖbölérét elfimoaditani.
Ksen imakrinyvek m«gjelenéa*ik óta mindeDÜtt stiveseo fogadtattak é* eddig a vesxprémi, pérni éa aiombafhelyi pOnpAki hilótáKrtW jóváhagyását kinyertek, s exáltal ki-fejftsást\'aduk, miszerint e siépen kiállított hibátlan imakönyvek terjesttéftét a kath. hívek kost isiresen látnák.
?mtllicrt. Tkfyia telj«i tart*)na IIBA- ét énekőnyv ki
öt
y kCr. ? j
arsalnet frt 130 frt 1.80 frt 2 70 frt 4 -frt 6 — 7—10 —
i.\'.i,r k»tholikiuuk huoilstara, bmrmadik k.»dás.
aaetil kpp[>el 8-rétQ, félbiSrben, knt*t> tokban
f««u bőrben, tokban és tan aranjBiemassal .
F.gétt l.3r »r»nymfUaés, eaat éa keregxt . • .
/ergeborben, caat éa diaxtUúftM>l ...
Finomabban ki^aZitTe . . ? .
Selyem- \\xgy birannykiitrs *ranymet»*fta»al diaattve
Mi ákt i fi í 1
frt
?aMátkert. 1 finom papírra nyomva 12-réttt, hat kitűuS
Udvssség ötvéiyt, / arKJlmftnPta képpel, flxlaajrnmata csiraUpp*.!.
Blztts lelklvszér ) N<*v<>dik kiadi*.
K**l li.Trhi\'n, tokKan frt 1.20
frt l.»J
frt z.au
frt SJM) 5—S.-
e-a-
Kfé«* b6r, finom aranymetazAi &* tokban Arsél kerent én ciatüj
Finomnhh kiállítóit ...... frt
Helyem- mgy báraonyk. dianitmfny . . .frt
HMayeJ aiaBaasfc.tr .>ü-rótfl, u-merdmk k«pp«l di-titre,
papirk. tokban .... irt —.40
Artnyaieui.-M.l. tnkhan frt —.»)
Anél karptxt, caatul frt 1-—
Zerrebftr, dtssM«D " ^ 1 50
Selyei%-barsony 6nnm dt»ita^nynyel ... frt 25(1
Kis réxtáakart, **& * kslb. k«r«utJaT ifjiuiff i«ái ém i«akei ku csiaoi aranynyinato papirkOtAsb«a, tokban; ira 30 kr.; ingni TÍUOB esast nyomaiul 40 kr., «gé«i bőrben yplinpjpiraraayaaUsAael, tokba & ">O kr."; acz^leaatra 70 kr ; +t*** bŐrb«a TCIÍD papir aranymetex é««l ét xc*+\\ r»atra. kTp«tt*i 80 kr.
Efyaázl éaeakMyv 115 »gybá»i éki*k«t urulmmsó, Il-ik kiadást in <-«inoi »rsnym^t.ti-i»c] kécstteU kfinyT*e*k«s ira 60 kr.
HaaMkksaiártBii taMay, a hold u MirUt k*fye.ctt«ljes«i tintelo mapyurokimk ajáalva, ira 20 kr.
Hsfy áldtzat :>u Tóth Mik* Jitns tiraaiUci taf IV. kiada*. «aiao« kuojv kd|)fkki*í ára fU»ve 18, köt»e aranynyoBuaul *8 kr.
A tatatt ksr«*ztBti *Jt»tosaafl, képM kiadi. irta 5«e»inyi Ajortt-ent.
Kíran^s r- i,ldo».ár, k*m?ny kfltA«, aranynyomi-ial 28. kr
BBjy Miüdrn mf^rendcUs pokU forrfaltival «MkO.nit«tik. *V9
TiHMttai WAJDITS JÓZSEF,
kuniT.ivI.\'. N-Kj.ni.tin

Az ujonan felUlklt b«ltrial
pat,-ut- revolver. 6, lefauchpii* fegyvereknek
MiiltÁa a icvamak pt-nare van KŰkaége, véf^eladás történik ;
kia«k IS faryvarre van saakaége aittsae váaáíroliii, mintkogy soha
a« életben urm kinálkoxik ily rendkivQli elony5a alkalom, kap
hatok még néhány patent ravolvsrek 7 m/m 6 loveta, pontoa tío
lépésnyire lovS hnaoU pat«nt esővel 1 drb. hozzávaló táakával éa
tBItvényakkcl, teljfts, axépen fényezve 3 frt 90 éa 4 frt 60 kr, a
jobbak, 1 darab 9 mm revolver, kettöa mozgAan, hncou caővfl
100 Upésra hord. táakával éa tnHéanrel 4 frt 60 ea B frt 5<> kr.
{agyanea teljaa 12 s,a nagy f>, 6 frt. Minden- revolver jotáUáa
melleit adatik el. azok jól be vannak lőve és a legjobb patent
nyéllel ellátva. Puakak 1 ciHvel ?*>, 6, 7 frt. dupla vadási fegyve
rek 10 frt 50 kr 12, II frt Mindegyik a legjohb damutcaüvel
5, 6 fit, a legasnbb noi revolver, kieaiay a mellény xaehre dng-
hato 6 Ifivotd tnltvényekkel együtt, Biuichi lefaoclieus vadáax-
fegyverek legnjabb axerkezetú, hozott damaat és patkoszee caS
ve!, darabia 20 frt 50 kr. 24, 28 frt. a legfinntn .bbak, vlaéaaet
éa a Délkai, jol b>ISve él kipróbálva jotáláasat 9 frt 50 és 12
frt 50 kr. a legjobb FlolM-rtféle axoba fegyverek, hátult5ltő Buíj4-
val lolthrtS, ax«t Ultények, jotálláa mellett, hoxúraló r«4Jtáhlák
vasból — Minden Kte>0 vadasa mikk kapható a (35 4 — 6,
nagy gyári raktári irtdában,
iBaroan dwr groaaen Waaren-Depotai Becs Prattrttrasse Hr. 16
Hirdetmény.
Herczeg Batthyány hitbizominyi uradalmai fóbér-nőksége részérói a körmeDdi nradalomboz tartozó Ná dasd, Hatzfa, Almisd és Daraboshegyi birtokrészek folyó 1880 ik évi október 1-tól 16 egymisatin következő évekre bérbe kiadatnak.
Feltételek megtekinthetők :
Sővegjirto János ügyvéd ornál Szombathelyen, Uradalmi
irodában Körmenden és Herczeg Batthyány hitbizomá
nyi fóbéroőkségi irodában Nagy-Kanizsán. 9) i_3
A BERMALÁ8
alkalmából bátorkodum arany-, ezüst- s ékszer-raktá-
rMMt a nagyérdemű közönség becses 6gyelmébe ajánlani.
Különös gondot fordítottam arra, hogy e caélra alkalmaa
tárgyak nagy választékban kaphatók legyenek, s hogy szépaé\'-
íQk s jatáuyoaaáguknál togva minden igényeknek meg-
f.i.ij«.ek. Kapkaték:
Arany keresitek 150 krtól 2U frtig. — Duuble arany keresitek 1 írttól 5 frtig. — Arany medallioaok 5 frttoM 30 frtig. — Doabl* aranymedallionok 3.50 krtol 10 frtig. — Arany lüg gSk 2 frttól 20 frtig. — Dooble arany fDggSk 140 krtót 3 frtig. — Arany brochetUk 8 frttól 20 frtig. — Double arany bro-chelttk 4 frttól 10 fnig. — Arany gyttrük 2 frttól 20 frtig. — Továbbá gombokat, meJltüket, láocaokat alb.
Ezak\'W kívül ezOst tárgyak, gyémánt s más drágakö
vekkel ékesített értékesebb csikkek is M választékban találha
tók s jutányosán vásárolhatók. — Valamint régi arany ét ezQat
töredék-k. a folyó értékben becseréltetnek. 32 4—4
Postai rendelések panek fordaltával eszköiölUitnek.
Ti«ei«rf MILHOFER ÖDÖN,
íktiseréM N. Kuitiia.

TIZENKILKNOZEDIK KVTOLYAll

7. A I- A

I KÖZLÖNY

JUNIDS 6-á« 1880.

I JFt 33
Minden eddigi világtárlaton és orsz. kiállitáson a legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar
gép- és tüzollószerek
S Rettenbiller utcza 66 sz
Nyújtsunk kezet a szerencsének!
400,000 márka
főnyereményt Dyujt keresi es.lbea, • tafsJaM ?«« •*»»*l»»r Ulti, mely a magi. tnbl által jóváhagyva 4. bi.to.il.. »«n Esen oj lerveset el3..ye .bb.n ül, hogy n«»ánj hónap lefolyása alatt 7 sorsolásban 45,200 aj-SrtvaesysS* ok"" \'>\'""? •olii alá kell kerülnie, küstnk talilkosik 40(1,000 frtuyi fíayere-raeay, részleg pedig:

, harang
érczö.ntőde

Hűink legnagyobb korszerűen bereudezett pyánt h«r»ng.k tüxoltász»tl és Tizmatísíet! ?épek ké8rités«Sre; agyárral kapcaolatoTvizmülésMti osstily m jelenben egyedüli belföldi giirattyu gyárt képezi, melyben kizárólag honi monkaero alkalmazása mellett, minden óiéinak megfeleli szirattynk és kntak késiittetnek. ^^^
m9~ Képes árjegyzékek és költségvetések kívánatra bérmentesen szolgáléitnak ~M
•Bsy j±_ fg-yéiT- nólitelepe: KoUnuwárott, belmonostor-utcxa 12. sxám alatt létezik.
SEIDLITZ - PORA.

12,000
10,000
8000
ftOOO
3000
tooo
1000 600 300 138 atb.
250,000 15(1,000 100,000 80,000 50,000 40,00(1 SO.OOU 25,000 20,000 15,000
1 nyerem, a m.
1 nyerem, i m.
1 nyerem, a m.
1 nyerem, i m
1 nyerem, a m.
2 nyerem, á m.
2 nyerem, i m.
?0 nyerem, a m.
2 nyerem, a m.
12 nrerem. a m.
1 nyerem, i m.
24 nyerőm. i m.
4 nyerejn. i m.
bs nyerem a m.
68 nyerem, i m.
214 uyaresn. a m
531 nyerem, a m.
678 nyerem a m.
950 nyerem a m.
25,lj>0 nyerem, a m.
atb.
A legközelebbi el»5 nyeremenyhasaa men nagy aa illan által bistositott péezkisorsolas hivatalosan állapíttatott meg él
már folyó év június hó 9 és 10 én lesz
Í! a kovetkeuS Ssssegbe kerlll:
1 egeiseredetíeonjegynekáraesaka náfka n|j3 frtBO kr o.í. b.
1 KI . . . . 8 . . 1 , 75 . .
I n-gyod , , ..!\'/,. . -. 90 . ,
Valamennyi roegbisis as öscseg elolegrs beküldése vagy postautalvány mellett asonnal és a legnagynbb gonddal esskos&l-tetik. mindenki magit as állam climerével ellátott eredeti sors-jegyet kapván tolunk keséhe*.
A megrendelések he* a megkivintato hivatalos tervezetek díj nélkül mellekelletnek, minden hasis után pedig felssólitis né|. kai küldjük résstve-vóinknek a bivataloB hnsaii jegy»>ket.
A nyeremények ki6zetcse mindenkor pontoaan as állam jótálláfla mellett történik ? akár kSsvetlen vegktUdése Tagy kívánatra érdekeltjeinknek Ausztria minden nagyobb piaezain fönnálló osssektiuetrseink által késbesittethetik.
Vállalatunknak mindenkor kedveseit a sserenese, nők más tekintélyes nyeremény kftzStt gyakran as elaS fBnyereményeknek örvendvén as, mint 250,0011, 225,000, 150,000, 80,000, 60,01)0, 40,000 Hl. usettetlek ki.
At ily a Ipgssilárdabb alapon nyugvó vAllalatnáL, előreláthatólag mindenütt bittonzáffgal a legélénkebb részvételre sximit-battaa, kara*i* mar * kízaü kuii miatt U ?!?«?? ?agBizaM minél előbb, kosvelleulU alulirotlboz inUSini.
Kaufmaim & Simon,
bank- és váltó-üzlet rtanburgban,
bav&Bárláaft é» eladása mindennemű áJUnkötvénjak, vaauli r^sevtfojek és kölcaŐDaorajftgyeknek.
U. i. köatönetüuket fejeave ki eunnel iráatUDk eddig tanaeitott bimalomért, felkérjük az aj kiioraolásnáli rewvátelre, főtörekTésUnk esentul U oda irinyuland, min-denkor poDton ét szilárd izoigálat által lUitelt «rdokoltj-iok teljes megelégedését kiérdemelni. Fontebbiek.
(52 III 3-rt)
Özv. Winklerné
zAlogintézetében egy zongora (Statz flügel) legjobb karban Igen olcsón el adandó
87 2 -3
A bokoU „nagy egyesalt brittania-ealst gyir" aa átvett óriási raktár leu\'moüs kovetkeateben, egyuersmind a raktár váltoatatása víg.u
75 síiialékkal a becsáron alul Is eUdstik, ^fff o»a]mem
Csak 7 frt 25 kr, tabit nem is fele as előállítási irnaki kapható as itt neveset! nUvfaietileg késsitett étketotámtk. melyek elSbb 30 frtba keralbk.
?taT" A tárgyik fehérségéért 2:> Ívig jóUJlra len -«SJ
6 asslahkés ige« jrf aesélpengéTél 6 kivild kríatily késtartó
fi valódi britt.-esllst villa 3 gyOnySra cankor táleaa
\'\' kitQnö „ r étkeaő kanál [ 3 ssép UijasUrto
legfin. „ „ kiréa kanál | 1 kiváló bors. is enkortarti
1 theasaflrA leirfiaoBiabb fajta
2 halasé, twml aaauli világító
1 nebés „ ., levemnerö
1 kítllao „ „ tejaerS
ö finoman keasitett ajándék tálcaa
Mind as itt megnevezett 48 darab dísztárgy összesen csak 7 frt 25 krba keral.
Megrendelések a pénz rlöl-ges beküldése mellett, vagy pedig ntáorételM uljesittetnek addig, míg a készlet tart st
Egyesült BrittinU-ezüst gjirnűrtár által Btct, II. Vntere Donauttnut 43.
Ha a tirgyak n«a Blük, akkor 8 nap alstt vissza lététnek.
de irodánkban megtekintht-tők. ^^
~ Hamisítások végett a rsimet jól
és az nuiaárs jíl vigyámi. ~ ?
~ Szálakban vannak a kftoKSnet nyilvánítások. eliaaerTe-»yek a lelsSbb su>mélyiaegekb~l, a ti\'gyak fiitoaaaaga. is josagira vonatkozólag, melyek asonlisn térssűk miatt nem igtathatók ide, de irodinkban megtekinthetők. ^^
aseftenek jegyezni, (7« 4-8)

Paalr -ikkíir ValÓflí U saradén doboz caimlapián a -«? V^SHK llK.K»r VlUt\'Uls i, ., e„ .oksiorositett rségeia van
lenyomva.
és Msésliisl akaáslysk, (mint étvágyhiiny, hass.ornlásl, «sr folytatnak.
.. t -rvíiyllei büsletlítask
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. a. é.
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL.
?^ A legme«bizliatobb ons<*gél>-«5 sxere * BJSonvo,!.. i-mb»*ri»»\'go-k
| minden belső s< kOl.5 lynlladásnál, a loglóbli lMtrE»«g ellen, min deaoema sebeaalésvk, f«j-. tűi- és fogfájás, rifi sértők ee nyílt ««k«k-ráaTekélyek. AsaBk, szem«ynlladás, miedenneaa bénulás és sérülés sth, t». ellen.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. t. é.

Ilii I-111(1 jdlilj.
KroknH.e«UrfUit<>l Borgeaben
(Norvégiában . Eseti balmáj zsirolaj valamennyi, a kpreskelelemben elúforduló faj kftcr.tt ss egyrdfili, meiy orvosi ex^lnkrn h.-\\««i>álhato.
{ra egy üvegnek használati utasítással I frt 0 é,
Fő iiillllii
Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szAllitnn&l, Bécs
Tueblanhpn.
Raktár aa állam mimlen biracres gyogyszertaiiban vagy fOsser-kereskedésében. Kaktir nélküli helya«g«kben magánpgyaoek aagyobli megrendeléseknél megfelelő árlmuredSsben ressexUlnek.
A. t «1 ki\'SÍIn»eg kéretik hmU.^IotU.i Moll-líle késsitm4nyt renilt-lui és csak olyanokat elfogadni, melj*k saját óvjegyem es aláirá smal Tannak ellátva.
Kiktirak: Mlfy tulzu Priger Büa gyóiyss. llelns J. gyígr.
Boscnberg Ferenci Fess< lhofor Jóssef Rosenfeld Adolf. — Zala-EfeYftMf.
.Oyógyascrtir a szent lelekhei". — BtrOt Dorner S. Csékitntya Goncx
U v gyAgysferéss KaS«tVtr Kohn .1. Babórhay Kálm. gyógy. Th
Kecskóssy gyógy. Kasrtaeza Werli M. gyógy. KHZSf Csarsinovir* Ist.
gyógy. Kaiul Ist. gyógy. (nuUMrjr\'Rcl.leirer A. Wanscb. F. UrzMB*
Báu Ján. Zifrát Perklet Perem gyógy. Hiulbacb 8. Ir^ulmashos
gydgy Siprn Mez»y And. gyógy. (980 »2—6J)
e, minden sUdiamaban olj suk níi bajnak okosója fehér folyásban srenvedúknok küldfik egj ír-tatian, aOk számos xslben kilttoú jónak bizonyult szert. Nem be fecskend zés, nem ia bevenni való, haarim egj og7«M«-0 k«a}r«ln>ea eljárás, mely esen alkalmatlan gjongitó níi baj-, legfeljebb 10 nap alatt biitosan meg szünteti. Saimo* elismerj leTél bizonyilja e ténjt. —
Titoktartás biztoeittaük.
-Á-a-f* 3 ftrt utAnvéteUoL
Czim: oklevelea gyógyszerest: 77 7_„e
Wot8 Alajos Brassóban.

Legfelsőbb meghagyás folytán esennel megindlttatlB: a
I VIII. MAGY. KIR. ÁLLAMSORSJÁTÉK, í
! Ó CSÁSZÁRI KM APOSTOLI KIRÁLYI FELSÉGÉNEK |
j 1.-79 évi okz>VtxT Iti\'- as-irrtl k«lt ingfrlaA flh-iánw-i* ttüyián
i a fenm*rmdó kt>tb<a.rna<trósch3l efy barnud-, vapyin V\'9 r^isb«n a j
: Qamei „Mária" fgy^sfUet negélyeiésAre, \'/» ro.wb.-n peiiig a tnigy. !
\' kir. TajTOntíilaii hivjtUlnokok Ctnvegyei éi árvÁtnak segély«xéit>rp j
í alakitandó aUp-, T^grfí axiotf-n */» résxben * Kjr^fcyUbatlaa, da |
! k5«Te*,télye« elnt«b«tezek mamiira Hafjarorsuíg\'fn* létemteudő j
j apolda JAVÍT* fog fordittatai. ;
; K iw>r«jAték ÖMZe**, 5237-ban mpgallapított n;ercniú:iyoi az alább
kAvotke-ó játékterr uerint j
21O.OOO forlntrA ??*» 1 g" n-i*-, és p*dig: \\
- - fíntm) fortnttnU 3 ^ !
150(1
500
!O
I0.5UO . .S.uOO .

1 f&njer.

15.000 forinttal

3 nrt*r.
SIKX) forinttal,
fiau. 15.000 Irt.

3 .
i<X» .
. 6 000 „

-,?
1 nt<) „
;.ono ,

?•" "
100
6f00 „

15" n
60
„ 7500 „
3
5(100 sorny.
10
50.IXX) „

A Asawto eln«n«Aia»ii\' IHHO inniu* 2-t-én türlénik Bgy sorajogy ára 2 frttal o. ó. vftn megállapitva.
Sursjedyt-\'k k^pli.ták: a lottoig^zgxtAsiguál Budapesten ^\'\'St,
fSvimluix, félemelet); valamennyi lottó-, no es sdoliivatalnál; a
legtöbb [*osubivaUlDál, es minden varosban ón nevexeteüebb
hrlyneghen felillitott egyéb aorsjegyárnló kötegeknél.
Magy. kir. lotteigazgatoság
it, IHüti. é»i míjns bó 15-én.
Motuiz
(Sí *-«>
Illánayomei nem dijaslaUk.
Hirdetmény. w
A .szombathelyi légszeszvilágitási társulat* f SzOmt»atHelyen
ajánlja kÚtl\'ány (Theer) készletét i frt 80 krért mítermizsíjáf.
Megrendelések vidékről, közvetlen a tininlat igtzg»tósi-
gaboz intézeodük. »< i
AZ IGAZGATÓSÁG.
Zsidog János zala-tárnoki körjegyz*)
betegeskedése következtében egy a jegyzői teendők minden ágában kellőleg jártas egyént óhajtana oldala mellé jegyzősegédül venni — Bővebb felvilágosítást az i.letö körjegyző levélbeli megkeresésre azonnal ad.
(n. p. helyben.) tó , 3
Sumatra-gyémántok.

Esen valóban pompás kövek rend-
knOli tűssel bírnak, tinták 4a cuki. a
kiserlet álul HIOnMzietb.?!.\',» meg a ív
Indítói. Mi bermeatn-en kaldQnk gyurfl-
ket, maasiv kattds arsnyból darabját
3, 4 fruirt, mlkeTaKkat erossket ket-
tia araaybol párját 6, 6 frtért as Ssz-
seg bérmTOtna b.kQlde»e min. (JjSrüknel ssAssegez a bisígel-
megírni. (26 4-6)
Kaphatók arán; — kettő, ing gombok kerekkel 8-4 frt, erS. arany — ketUSs — oralanczok, legujabb 3, M, S. 6 frt, nyakláncuk 7 frt f.ssserárok — gyári — rsktirv. •
Ttf-m, Pr<itrr*tra**e lfí

Nagj-Kanisin, nyomatott a kiadó tulajdonos Wijdits József gyorssajtóján.

NAGY KAJíMHA. 1H80. június 10-én.

47-aUc

Tlaenktlencsedlk érfolyai


aa,^ —"""Cg
F A lap neHesa> re*** t l! illet5 ko«l«isi*a^ek s *
i
EtfMttltr:
riuil fl\\HX I I
Hlriitéiek
6 hasábos petiuorban 7, másodszor 6 ? min.lei)
! további torért 5 kr. NYn.TTéRBEN toronként 10 krén Telelnek fel | K.ncstth illeték minden
JT^sŐ kr fizetendőid
NAOT KAKTZSA WltlltnMl \'
Bérantetln In.tok. ?ak ..-.rt aukatár-focmdutask >l
lak ikai i klld.m.k.
UnitAtoD-
ZALAI I0ZLOIY
; O Z
eJóbb: ,Z AL A-SO MOOTI
<l.-K«nlin»T*roii hfllyhmt*8ártn»k, „n.-kanlra«l önk. Uiolté^gylot". • .>..k»iiul knreakadeknl ? iparbaak*, .n.-kanizui takar«kp«aiUr* ? xalamervnl aluliam UnltAt» tölet\', > .D.-kani«»l k!»ded ne.elé eWe.a|ít«, a „nagj-lantaai «sitl ömegéljié gxÖTetk«iet«, a apróul kerrak«4«lmi • lMrk«mar. ..-\'kui\'aul kOlTáluttmk.T.- » több
mefTJi"! «« iáro»l nj(.«fllel hluulti értesiUje.
BelenkliU kétszer, vasarnay- s csatörlúkóu megjelenő vegyes tartalmú lap.
mefTJi"! «« iáro»l nrjr*a\\el hluulti értesiUie.

A nagy-kanizsai önkéntes tü/oltó-
egylet köréből.
L
Elnöki jelmtéi a f. tvi májm 30-án tirtott kU
Tisztelt közgyűlés!
Ma másodszor jelenek meg önök előtt, hogy beszámoljak ama munkakör mikénti betöltéséről, mely az önök kitüntető bizalmából nekem és a mélyen tisztelt választmánynak jutott; de mielőtt ezt ma másodszor teszem, mindenek előtt ma is köszönetet mondok az egylet érdemes pénztárnokának Nucsecz József urnák pontosságáért, Knortzer György titkár urnák pedig a lankadatlan munkásságáért.
Tisztek közgyűlés! A múlt é?ben az egylet anyagi vezetése egy a választmány által 1879. évi január hó 26-án jóváhagyott költség-előirányzat alapján tör tént, ezen költségelőirányzat állott a kővetkező 6 bevételi és 15 kiadási rovatból; bevételi rovat volt: 1) pénztári maradvány 1878. évről 186 frt 97; 2) Nagy-Kanizsa város évi segélye 10U0 Irt; 3) 142 pártoló tag tagsági dija pr. :5 frt, 426 frt; 4) a nagykanizsai takarékpénztár rendes évi ajándéka 50 frt; 5) a nagy-kanizsai segély egylet évi ajándéka 20 frt; 6) esetleges bevételek 50 frt; kiadási rovat volt: 1) 2 szolga fizetése havonkint pr. 24 frt, 576 frt; 2) 2 szolga öltönye 90 frt; 3) 2 szolga nyugdíj-alapja 1878. és 1879. év czimén 1U8 frt; 4) világítás 100 frt; 5) szerek lavitása és rendbon tartása 75 frt; 6) uj beszerzésekre 100 frt; 7) tisztelet-.iijukra (orvos, titkár és kürtös) 100 frt;


8) jatalom dijakra 10 drb. arany 60 frt;
9) nyomtatványok, iroda szerek, posudy
50 frt; 10) tűzi szolgálat (n. m. foga
tok, fáklyák stb.) 60 frt; 11) egyleti
zászló beszerzésére 200 frt; 12) a .Zalai
Közlöny\' előűzetesi dija 8 frt; 13) tűz
oltók lakását jelző táblák 40 frt ; 14)
gyakorlati szabályzat nyomtatása 25 frt;
10) előre nem látható kiadások, esetleg
segély-alapra 80 frt 97 kr, vagyis össze
gezés szerint bevétel 1732 frt 97 kr,
kiadás ugyanennyi; azonban ezen elő
irányzattól eltéróleg 1879. évi deczem
ber 31-én volt bevétel 1828 frt 7 kr,
kiadás pedig 1380 frt 31 kr, s itt bátor
vagyok a tisztelt közgyűlést figyelmeztetni,
hogy a föltünóleg nagy különbözet onnét
származik, mert deczember 31-én még a
költség előirányzat 3. és 11. kiadási
tételében megszabott összegek nem helyez
tettek el a takarékpénztárba, hanem csak
1880. év január elején, s igy történt,
hogy az ezen tételek fedezetéül szolgáló
368 frt pénztári maradvány rzimén az
1880. évi költség-előirányzatba átvitetett,
de ugyanott kiadásba is beljrczUrteU, —
láthatja tehát a tisztelt közgyűlés cbból, hogy nem túloztam, midőn a múlt évben a költség-előirányzatot reálisnak jeleztem, mert a költség tervezet pontot betartása mellett az év végén nem hiánylat, hanem pénztári többlet lett az eredmény.
A folyó évi költség-előirányzat, mely 1880. jannár 26-án a választmány által jóváhagyatott, mind bevételi, mind kiadási rovatainak összegezésében 2018 frt 90 krt tüntet föl, de az előirányzás e nagy emelkedése csak onnét van, hogy a múlt évi költség-előirányzat 3. és 11.

kiadási tételei csak 1880. évben érvényesíttetlek, mi az ezen tételekre előirányozott összegeknek pénztári maradvány czimén 1880. évre való áthozatalát és ugyan ezen évben kiadást)., helyezését tette szükségessé.
Ennyit röviden az egylet anyagi kormányzásáról; hiszem többet a tisztelt közgyűlés nem is kíván, mert a részleteket a számvizsgáló bizottság ugy is szakértelemmel és pontosan átvizsgálta, és ennek folytán az egylet tisztelt pénz-tárnokát az 1879. évi számadás terhe alul fölmenteni indítványozza, — nekem tehát elég lesz még csak annyit megjegyeznem, hogy a szolgák nyugdij-alap jára 330 frt 88 kr. 11966. szám, a zászló alapra pedig 369 frt 9 kr. 11965. szám alatt van a nagy-kanizsai takarékpénztárnál betéti könyvecskékre elhelyezve, továbbá elősorolom, hogy 187!). évben a kővetkező uj beszerzések eszközöltettek u. m.: 2 drb. mászó kötél, 2 kürt zsinór, 5 zárkapocs maszeknak, 2 orsó kötélhez, 12 mászó sip, 30 sas csákOkia, 4 maszo csákó, 3 parancsnoki sip, 22 szivatyus csákó teljes átalakítása, rézzel ellátva a fej védelmére, 8 petróleum tűzi fákla (lámpa), 1 nagy pet roleum lámpa.
Tisztelt közgyűlés! hogy önök meggyőződhessenek arról is, mennyire képes az egylet czéljának megfelelni, álljon itt e kimutatás; de hogy meggyőződhessenek s még arról is, mennyire felelt tényleg czéljának, álljon itt a múlt év folyama alatt fölmerült tüzesetek rövid elósorolása.
Az 1879. év folyama alatt a mü ködó tagok száma 80 és 90 közt vál-

takozott, az év végéig önkéntes szolgálatot tett 72 működő tag és 11 tüz rendőr; a 12 működé tag tartozott volna az ér folyama alatt 3536 őrszolgálatot tenni, tett azonban csak 2973-at, hiány tehát az ói szolgálatban 563, ebbdl igazoltatott 46, marad hiányul 517, a mi oly csekély szán, mely mellett »z őrség mindig teljes és kisebb gyakorlat tdrtására. ugy az esetleges védelem előintózkedéseinek megtételére képes volt; gyakorlat tartatott 15, a mi 72 működő tag mellett 1020 megjelenést lehetségesit, volt azonban csak 729 megjelenés, hiányul tcbát marad 291, igazoltatott 6, s igy hiányul csak 285 tekinthető, mi nem csekély ugyan, de mégis minden gyakorlatnál átlag 49 megjelenés volt, a mely szám a gyakorlat sikeres megtartására elégséges is volt.
Tuz eset a mnlt év folyama alatt fölmerült 5; 1879. február 15-én a fó-herczeg Ernő ezrednek a Talabér házban elhelyezett irodája éji 7,10 órakor ki-(jvuladt az egylet a veszély helvén 41 taggal kellő időben megjelent, 3 hydro phor és a szerkocsi használatával 2 óra alatt az épület megmentetett, mi által az egylet a katonai parancsnokság elismerését nyerte ki; april hó 24-én pedig Baj-György ur házánál éjjeli 2 órakor ütött ki a tűz, melynél az oltást a dühöngött szél annyira megnehezítette, hogy az egylet 32 tagja 2S hydropbor és az összes kézi eszközök használatával csak 14 úra alatt bírta a tűzet elnyomni, de a szomszédos deszka raktárokat sikerült megmenteni, mit különösen elősegített azon erö megfeszítése a működi tagok-TÁRCZA.
Emléktidiigok
nagyméltósAgu
2SKJUUN
fotii.xtelc.MO í)r. KOVÁCS
2SKJUUND anwk, Ves*|-r*rti-egyliáxinegye pQ»-,.5k«nek, Ő felsége valóságos hWsö titkos uuámoni-oak, királyné 8 IVlaége u-ivari kanc*ell árjának, a hittnilominyok tudorának atb. első f&pászrori látogatása alkalmára ajánlja * nagy-kaoiisai kegye* Uniti rendi társbix.
Hiként a tenger zaklatott hajósa Boldog, ha véazből biztos partra száll. Ahol reája repwő ftröm közt Kisded családja kitárt karja vár; l De boldogabb, ki visszatér a tájra,
Babér körítvén ftlkent homlokát —
Melynek hátirat gasdagon reménybea Mint ifjú egjkor bízv* léi>te it . . .
• A mait időknek tengerin bolyongván,
" Ötotür Ü« évet átwl kis hajóm. E(ty nyflxsgn váró* tfjii népét látom, Antot a MnsH hirja biztatón. Köituk vidáman, mint ki érxi, tudj:., H..gy rá jövóben nagy szerencse v*r, Egy ifjú lépdel, hordván elme-totbét, S a Mána hirtt csarnokiba száll
8 a mii körStte gondtalan nyunög,- «ajg A köonyfl »érü táruk fcil hada; D«rült arczának únU fzemvilág* A tudomány igéin járdala. A gondolat, mely emberagyba termett, As érzelem, mHy uivb*\' megfogant, Kagygyá, nemesié leoni vágyva, égve, Vlnéje s ssire rejtekébe hat
Így ntftt az ifja fatenoel axivében, Klméje kioeiét egyre halmosa; Ax égi hitnek izent világa fényiéit Eífitte, ? St as égfH« voná

A jó sz01Skn«k Uhuját betolta. Kríiztm keresztjét hordák vájlai. S az Iütenéhez vont aziv lingbevérel A% Umak szent igeit hirdeti.
Munkája áldott; uázatoi ajakán
Ac Ur félelme nivKfil sxWbs t«rt
Istennel k*d*et, embprek kegyében
Neve mindegyre fogtála a tért.
R a* űg kiünté áldását fel«tte;
Bnc|.ó azivéuek vágya teljpultlt:
Soknak világít, p«lda-kép a jóra,
Baj a ok k á edz korosat, aerddlGt..
Ex a kép naaltad, ssent egy hasunk Di*>e, Kovác B, Zalának nagynevű fia! — Kijöttél bosszú ötven év ntin, bngy Nyájadra ajkad áldást mondana, lm\', kit mint bimbót e várót falai 1,ittak fe**ílni, teljes diazben moit — Az élet-kortól nem gyengttlt mi ve ben Örömet, áldaat i égi békét hoz.
Kijöttél, hogy, mint a Mester eselekvé, KörOdbe gyújtsd a jámbor kisdedet; Oktasd a jóra « kenje fel vitézzé Az éjet\'harrzra fOlasentelt kezed, Oh I mert a gyermek, a i«01Sk reménye, A hon s az efrybá* ifjn bimbajji, Szirtes vidéken, az élet- vadonban Iránytfi nélkül mMybe hallana.
Eljöttél, hogy meghozd a dalt kebelnek A békét, a minSt a fold nem ád, S a szenvedélytől zaklatott szivekben I,efegyv«rezd ax indulat txavát. KibekíU embert sorssal és M Ég, 8 kdsénk lezsálljon am Ur ao^ala; Hogy egyek lennénk hitben és erAa/b«n, Miként ax egyház hajdanán vaU . . .
Tekinted szavadnak rajtank s*«at hatását; Ssivflnk szerelme efybeforrt Veled, öröuiben úszik két tzenflak világa, A ?int felbjutgiik ajkunkon nsved.

Kebtfiuk magasxtos érzelem dagasztja, •Körünkbe" látván taiut Egyház nagyot, A kit Zala S«Olt, Nagy Kanizsa kép*ett, 3 Veszprém-megyének f5 papái adott.
Nevedre bomdal ifja nem.edékSnk, * példád követve szépre, nagyra tSr ; D*»ik s Virág nevével egyetemben Kovács nevét szivébe vési föl. K három névvel ösizefo.rt Kanizsa, Emleijén, melynek sPrdült mindenik ; E három nagy név itt nyeré világát, 8 iatésftuokxe hírt és fényt derít
K mútsa-ksjlék, melynek tíiatee orsnán Urombea-búban annyi év voualt, Ha »ord idSvel vívni képtelen less. 8 mohos fala a porba vissxahnUt: Enlékezetbeo Srai meg a hír majd E három honfi szel lem-bölcsőjét, Kik sziwel, agygyal ásóra, lettre késsek, Hogy dics SveaM a aagyar nevét.
S Te, leikeinknek fSlkent Atyja, őre I Jámbor zsivedbe\' vádat ae emelj, Üogy honfi keblünk tiwta érzetét ma Ai Snfainság hangja kapta el; Áldó szavadra sxívQnk lángra lobbant. Hő érxelem közt látják az Eget, Kinek hatalma gyengét tett erÓtté, 8 a fBld fiába »ent tfiaet lebett
8 im\' porba hallva áldjnk IstenOnket, Hagy e napot inegérnQnk engedj; S a jobbnláanak tirtta én etében Halas szemekkel nézQnk Ég felé Áldást rebegnek ajkaink a késre, A mely kinyúlt á\'dón f-i a ok fölött, 8 tmsgó nirankMI ajkunk wója zengi: .Áldott, a ki a« Úr nevébe\' jött".
PAP JÁNOS

MakótUzyék.
— Klhemélés. _
Irta
(Foly tatái.)
— Nagjon w«p. moüdhatom oa^yon
u4p. -
— Mir megint haragos a- papa. Lám,
lám, hogy megharagithatták ások a roaa em
berek ott a fÖvaroabaa — mondi eogeazte!i51eg
s ránvét teljese a Irmicika. —
— TudUm1 persze hogy tadUm liacsoa
lobogós sdU, hogy ha elmegyek a háttól, hát
baj less! — tőrt ki haragoe*n Hakóhisy ur.
— Hát mi történt, swSlj már? Mi a* a
nagy baj?! — kérdé kiváocaian Makóhiiyué
? majd a megressent Irmácskára, m*jd inda-
Utm férjére tekintgotett.
ír macska már gyanította a bajt
— Mintha csak aiért jöttem volna a vi
lágra, hogy haragitaaaak, bossantsanak I
— Ugyan már miért? Farc«al Hát ki
bántott meg? kérdé njolag Makóhásynó.
— Ne haragudjék kedves paposkám, ne
haragudjék oly aagyoa, — csillapitgatá ír
macska.
Hannáit it es. Éf»o olyan hatáawl volt as a csillapitgatás, mint mikor a lángba boralt háaat húsvéti föoskendövel akarják oltogatni.
— Ai egéas kú városunk, még as ULOIMJ
Buamter inas is csak arról beatéi a mi saját
hasamnál jelen nem létemben történt Ki en
gedte meg, hogy a leinyomat komédiáanéoak
áilitaátok a világ elé, mi ? 1


ZALAI KÖZLŐN?.
TIZENKILEKCZEDIK ÉVFOLYAM
nak, melylyel a faoszlopn terjedelmes épületet, bár minden réstt lángban volt, még az éj folyama alatt Jebontották; röviddel ezután a Blaa-féle házban egy üveg raktár tflzét 10 ór» körül jelezték, mit 34 müködó tag 2 hydrophonral 1 \'/, óra alatt elfojtott, az épület alig észre-\\ vehetőt szenvedett; július 7-én a Teleky utczában 7,10 órakor 3 sxalmával fedeU épület állott lángba, de » tüz terjedése daczára i szeles időnek az összes tűzoltó eszközök segélyével délutáni 1 órára teljesen meggátoltatott; végre szintén július 7-én az urodalmi épület jégvermén este G órakor erós szalma tüz ütött ki, e tüz nem annyira oltást, mint inkább 11 órai éber őrködést tett szükségessé, mit 12 mükődó tag teljesített is.
E rövid kimutatás és tűzeseti elí-sorolásból láthatja a tisztelt közgyűlés, hogy az 1S79. evi költség-előirányzatban jutalmazásokra fölvett 10 drb. aranynyal csak érdemet jutalmazhatott a választmány, mert az egyletnek majd minden működő tagja megérdemlené a jutalmat, a választmány tehát az érdem mellett a szolgálati időt is méltányolva Perger Jánost "), Heffer József 3, Zaurek Mártont 2 aianynyal jutalmazta, mihez ez alkalommal még a közgyűlés nevében éu bátor vagyok a jól kiérdemlett elismerést csatolni.
Említettem fentebb, hogy a zászlóalapra 369 frt 8 kr. tőke a takarékpénztárba helyeztetett, ez évre a költség-előirányzatba pedig 2U0 frt fölvétetett, alapos tehát a remény arra, hogy a müködó tagok egyik régi óhaja, a zászló szén teles 1881. évben teljesülni fog, mit azért vagyok bátor említeni, hogy ezzel a tisztelt közgyűlés, de városunk polgárainak figyelmét is fölkeltve ezennel előre támogatást kérhessek.
Mind ezeket szívesen jelentettem a tisztelt közgyűlésnek, de végül fájdalmasan jelentem, hogy a kérlelhetlen sors elragadta egyik, az egylet alakulása óta legtevékenyebb társunkat, egyletünk egyik buzgó tisztjét, Schillinger Károly nrat; nézetem szerint tehát helyesen, illően cselekednék a közgyűlés, ha e vesztesség feletti bánatunkat jegyzőkönyvileg rendelné megörökíteni.
De érte egyletünket egy másik csapás is, egyletünk egyik hü szolgájának, Göndöcs Józsefnek elhunytában ; értesítem tehát a tisztelt közgyűlést, hogy a nyug-dy szabályzat 8. § ának elég tétetett, az elhunyt által a takarékpénztárba helyzeti 142 frt az özvegynek kiadatott.
— Ki engedte volna meg más, mint éa. liál éu nem vagyuk tán nemmi Mm a háznál mi. Azután tán lebampla valaki az orrát, hogy oly szép elismerést szerzett magáoak. Öriü-hetss, hogy ily derek leányod rao, nem még haragudjál éne. Nevetséges azért haragudni, mert Irmácakáuk oly elragadóan, oly gyönyö-rüen játszott, hogy mindenki bámulta, csodálta oly ügye«en adta a szerepét. Mindenki a>t hangoztatta, hogy kén színésznő.
Ezt a hosszú mondókát Makóhásy ur már Blig győsle végig hallgatni szó nélkül; minduntalan bel« akart kottyanni még pedig indulatosan, de Makóházyné nem engedte, mag nem állapodott az utolsó MÓig, hanem csak boaxéli, mig lólekzettel bírta.
A folyton kitörni készülő düh indulat meglátszott Makóházy ur arezjátékán.
Nem szólt többet egy szót sem; magába szorította haragját, hog>- annál erősebben törhessen ki akkor, ha eljön a pillanat.
Leánya előtt sem akart a fejében forgó dolgokról szólni. Azt majd csak négysmem között fogja elintézni nejével.
Mily határtalan egy indulatos apa haragja. Oul mint a fergeteg, mig végre kaujt.
• *
*
Kilencz óra sem volt még másnap raggal, midőn ai egén kis városkában gyorsa* elterjed, as a lesújtó hir, hogy Makóbázyaé aárt ajlék közAtt ágyában halva találtatott.
Mindenkit m-glepett essomoru hir. Senki Hm tudta, hogy mi lőhetett oka ennek a

A tisztelt közgyűlésnek becsei ttmo-gatáaát jövő éri szolgálati időmre a kikérve Mradok
N.-Kanizaáa, 1880. máj. Sl-én.
alázatos szolfeája OEOSZVÁEY GYULA,
elnOk.
II.
Jegyzőkönyv,
Ftlvivt a nagy tamziai 9nt tttoltó 1880. évi májút hó 30 án tartott rsiuUi ívi kSüUtU \'
gy Jelenvoltsk:
Oroszvary Gyula egyl. elnök, Knortzer egyl. titkár, Alimann Mihály, Fisohar János, Ábrahám József. Dattler János, Hartmaon Jó zsef, Mácaek János, Ciettel István, Sattlar Gyula, Weber József, Kardos Sándor, Schwarz Nándor, Falkner Nándor, Perger János, Danis Kálmán, Kaizer József, Csillag Károly, Csép-liu István, Heffer Jóssef, Taschner Félix, Ba-licsek István, Bodis János, Hofftnann Antal, Buday Ferencs, Piogicser János, Schwarz Adolf, Bay György, Szabó József, Kocsis Fe-rencz, Nucsecz József, Krorrp»ch».r István, Ra-dócsa János, Peukert János és Sivel Jáoos.
Elnök a megjelent tagokat szívélyesen üdvözölvén, ai ülést megnyitottsak nyilvánítja. —
Tárgy.
I. A felolvasott elnöki jelentés örvendetes tudomásul vétetvén, as abban felemiitett s a kérielhatlen halál álul elragadott Sehillinger Károly müködó tag iránt a közgyűlésnek mély bánala jegyzőkönyvileg megSrökittetni; elnök és a választmánynak pedig buzgó ügyködésükért hálás elismerés nyilváníttatni, mégis emiitett jelentésnek as egyleti lapban leendő közzététele elrendeltetik.
II Olvastatott a számvizsgáló bizottságnak az 187\'J-ik évi számadásokra vonatkozó jelentése, mely szerint az 1979 ik évi számadások teljesen reodbeo vezetve lenni találtattak a az egyleti pénztárnok részére a felmentvény megadhatóuak véleményeztetik. Határozta lőtt.
A felolvasott számvizsgáló bizottsági je leütés helyesléssel tudomásul vétetvén, az 1879. január 1-től decjewber 31-ig vezeteti «T.amaH>Unl-ra nézve a fűlmentvény megadatott.
111. A tárgysorozat 3-ik pontja értelmében as alelnök es választmány választása kerülvén tárgyalás alá, a beadandó szavazatok beszedésére Knortzer György és Bay György urak kiküldetvén, — az eredményt működésük után kSvetkeaókben terjeazték be:
Beadatott összesen 32 szavazat, melyből alelnökké tek. Kovács János ur 32; válsszt-mányi tagokká: Bartoi Jáaos 32, Wagner Károly 32, Lőwinger Ignácz 32, Dr. Laky Kris tóf 32, Gntmann Vilmos 32, Bátorfi Lajos 32, Thomka Endre 32, Mantuaao József 32, Szommer József 32, Wmssmayer Mór 32, Herky Öd n 32 és Wuokics János 32; választ mányi póttágokká: Szakonyi\'jőzsef 32, Króm-pacber István 32; számvizsgálókká: Plosszer Iguátz 32, Hirschel Ede 32, és Mantuano Ede urak 32 szavazattal lőnek megválasztva.
A tárgysorozat 5-ik pontjához mértan indítványt tevő nem jelentkezvén, elnök a kös
szomorú családi drámának. A gyanúsítás azonnal Makóházy orra szállt, miután hirteleni eltűnése igen ftltttnő Ion. Keresték, kutatták mindenütt, de nem találták.
Mi snjthatta volna jobban Irmácskát, mint ez a valöban szomorú eset.
Aoyja, kit még tegnap elótt boldognak látott, most, mint holt fekszik előtte.
Milyen gyors a sors véglete I
Mit tehetett volna szegényke egyebet, mint sirt, zokogott, hiszen ő ártatlan volt Kis szobájába vonulva átangedé magát a fájdalomnak.
Várszögi szintén mélyen meghatva osztozni iparkodott kedvesének nagy fájdalmában, folyton körülötte volt.
Nemde könnyebb elviselni a fájdalmat, ha többen osztoznak benne.
Abba a kedves szobába, melyhez annyi öröm, annyi vonzódás, szép emlék csatolt, melyben kedves anyját vigadni, örveo deni látta, most mily tájdalomteli érzelmekkel kell lépnie.
S mintha nem volna elég még a sora azon csapása, hogy szeretett anyjától kellett örökre elválnia, még édes atyjától is megfosztá. Szegény ártatlan leányka.
Kinek ne esett volna meg rajta a szive,
ki ne hullatott volna vale együtt részvét
könyekat. Az ily mély fájdalmat nemcsak az
ismerősök, de as idegenek is osztani »zoktak.
(Folyt, kivetkezik.)

gyűlést feloszlatja s jelen közgyűlési jegyzőkönyv hitelesitésérsl Altnuan Mihály és Kocsis Ferencz urak bízattak szeg.
OROSZVÁRY GYULA KNOKTZ?K°GYÖKGY
•(Ti. titkár.
Hitelesítjük:
KOCSIS FERENCZ, ALTMANN MIHÁLY.
Helyi hírek.
— Kovács Ztigmond megyés püspökünk a excellentiája fényes kíséretével f. hó 5 én délután 6 órakor szerencsésen körünkbe érkezett. Ezen hivatalos utazása alkalmával, midőn a kanizsai járás határát elérte, már ott Svaslics Karoly járási szolgabiró ur által egy a hoizá csatlakozott vidéki értelmiség közbe jöttével a balaton magyaródi határon fogadtatott, hounét a szabályosan szervezett bandérium előlovaglása mellett Babochay György Kanizsa város polgármestere által a bozzáoaatlakozott városi polgárokkal együtt 5 és 6 óra közt a városnak keleti határán Nagy-Récse község határszélén üdvözlő beszéddel fogadtatott, mi din polgármester ur üdvözlő beszédére az élje nek elhaugzottak, ó exceilentiája a fedett kocsiból polgárra ster ur beszédére néhány kegy-teljes szóval válaszolt, a számos dissfogat kisé rétében a város temploma elé hajtatott, hol ismét a helybeli és vidéki klérus kiváló számos tagja álul fogadtatván a díszesen ielékesitett és következő trassparenttal ellátott templomba *) a számára készített zsámolyhoz tért s ott letérdelt es a szokásos egyházi énekek elének-léseig időzvén, mig onnét a vendégszeretetéről ismer! kegyesreodi házba Berzay Elek hazfő nök nr által berendezett lakásbs vonult, hol is a nála tisztelgő teslaleteket fogadni szíveskedett Megható volt a bevonulás, melynek még as idő is kedvezett, mert mig a délután 2 óráig szakadó e.ú az ünnepiea fogadtatást mintegy hát térbe szoritni látszott, addig ő excellentiája megérkeztére ?• idő teljesen kitisztulván a tisztelgő közönségnek, mely még a város végén tul már sorfalat képezett, egész a templom bejáratig tért foglalni engedett, örömét fejezendő ki az érkezett kedves főpásztor szerencsés megérkezte felett, — ,Áldott legyen tehát o, ki az Ur nevében jött.- — A küldöttségek a magas
*«ua4g *4i»l fugadt»tL«k, mint- omUknüak *
következők: Legelső volt a clerus, melyben nemcsak a ztlui, de Somogymegye derék klérusa is réstt vett, fogadtatott. — Ezek után a helyben állomásozó katonaság Trsutsch ezredes és Gáál honvélségi parancsnok tisztikara, a kir. törvényszék, Wlassics Antal törvényszéki elnök, a megye részéről Svaatits Benó alispán úrral városunkba érkezett megyénk több jeles férfi a. Kanizsa város részéről Babochay György polgármester vezetése alatt Nagy- és Kis-Kani-zaa -áros elöljárósága és ezekhez csstlakozott bizottsági tagok és számosak. — A fogadtatás szívélyes volt, különösen a városi tisztelgőknek ő excellentiája örömét fejezte ki afelett, mikép jól érzi magát e helyen, hol gyermekkori em léke idéztetik fel, és újólag küazöate azon szí ves fogadtatást, melyben őt megérkezte alkalmával részesítették. — Másnap június 6-án már 7 és tél órakor ő exceilentiája a templomba sietett, hogy ott a bérmálás szentségét oszthassa ki. A közel 3000 bérmálandó délután 1% óráig a bénuálás szentségét felvége, püspök ő exceilentiája oly annyira kimerült, hogy három ízben is pihenés végett a sekrestyébe félre vonulni kény leien volt, miután a templom szűk volta a bérmálandók és kíváncsi közönséget befogadni képes nem volt, elképzelheti a tisztelt olvasó azon botrányos zür-zavart, mi esen alkalommal meg-meg ujulólag kifejlett, de ez nem is képzelhető másként, hisz a bérma szülők, hogy hivatásuknak eleget tehessenek, bér málandóik elővezetése ügyében idézték elő a tolongást, ezen bajon csak ugy lehetett volaa segitni, ha a bérmálás a szabadban történik. — A kegyesrendi háifőnök által adott diszebéd 2 órakor vette kezdetét, melyen a pohárköszöntések kővetkező sorban mondattak: Berzay Elek házfónók ur éltette püspök ur ő excellentiáját mint megyés püspököt, mint házuk vendégét, erre ő excallentiája köszönetet mondóit a házfőnök\' vendégszereteteért, átalánosságban megemlékezett a tisztelgő testületekről és azok képviselőiről elmésen monda: vegye ki mindenki a maga részét a hón tisztelő üdvözletéből. Ezt követte Pap János kegyesrendi igaagatónak tárczánkban olvasható jeles költeményének általa lett felolvasása. Utána Svastics Benő me
*) 1. PfispQk iSraget jelző tranapareot, e Biavakkal ,FS pá»torunk\'.
2. Alatta kalun trassparentben .L4gj gdvli
küraokben. isUJkozsál ti.it.13 bireulirt".
3. Ax oltir ft\'lrtt — kAr alakban — „J&jj al
•z ntlílek l,t(ll _ , bérmaláí líenui«;« által orí.
siu. meg hitttnklxm1 — t* i-nnek kdzepen a asent
lelket jnl.S galamb alak. — Valim.nnji kirilágitra.
— Mind etek Bnsetlm elkéa*it*»*«rt a temp
lom Bcvelmu dékánja fota4j» •liaawrtaHaket és
k5*s5o«taak«t. Ss*rk.

JÚNIUS 10 én 1880.
gyei alispán tapintatteljes ralkösaaalcsbea a megye érzelmeinek adott kifejezést a jeles pus-pök mint megyénk ssülöttje iránt tanúsított szeretet és nagyrabecsülésnek. Ezt követte Pli-hal Ferenea kir. közjegyző szép dialektussal és körültekintéssel mondott felköezöntóje, végre Pap Károly kis-komáromi esperes plébánosnak a klérus nevében mondott hatásos felkószontóje, — igen természetes, hogy minden fel köszöntést harsány éljenek követték, mely éljenek a folyton meg meg újuló taraczklövésekkei jeleztél-tek a város közönségnek. — Ebéd végeztével ő exceilentiája lakosztályaiba visszavonult, hol újólag fogadta a görög egyház küldöttséget lelkészük vezetése mellett, valamint szinte a kis-dedovoda női választmányának küldöttségét Plihál Ferencué alelnök vezetése alatt, mely küldöttségeket szinte kegyesen fogadta és az intézet helyzetéről, fejlődéséről msgának tudomást szerezni kegyes volt. — Jun. 7-én reggel 7 és 8 óra közt a plébániatemplomba hajtatott, hol a plébánia hivatal megtekintése után 31/, órakor körünkből távozott. A városi tisztikar és bizottsági tagok 6 excellen liáját a récsei határig elkísérték, hol ismét a fogadtatásért köszönetet mondva, Svaatics Károly ?zolgabiró ur kíséretében a határon várt bandérium veze-tése mellett Nagy Ré. sere Iakey László ur vendégszerető lakára hajtatott. Vezérelje az ég szerencsiaen, s éljen soká mind az egyház díszére, mind megyénk s városunk lakosságának örömére!
g. A nigy-kanitaai nyilv. polg. iak. ifjúság azegéoy tanulók segélyezésére 1880. június 29 éu Nagy-Kanizsán, a .Zöldfa* czimü kertben zene, ének és szavallattal egybekötött sárlkörü nyári mulatságot rendaz. A rendező bizottmány : Tripámmer József rendező bizottmányt elnök, Ba\'llia Győzői Berger Gynla r. b. p., Taschinger Győző, Krutaay Károly, Orlner Károly, Reiner Ödön, Uasa Lajos, Rechnitzer József, Wagner György. A meghivő másra át nem ruházható és csakis ennek elő-mutatása mellett válthatók belépti jegyek a polgári iskolai épület első emeletén 3 sz, alatt június hó 27. 28-án d. e. 10-12, d. ti. 4—6 óráig és este a pénztárnál. Belépü dij szemé lyenkint 50 kr. Felűlfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlspilag nyugtáztatnak. Kezdete d. u 6 órakor. Kedvezőtlen idő esetén a .Korona\' vendéglő éttermében tar ütik meg. A műsorosat a pénztárnál oaclatik ki.
— Tanodái jelentés. A nagy-kani
zsai kath. tógymnasiumban az érettségi vizsgá
lat szóbeli részének megtartására a győri tan
kerület kir. főigazgatósága f. hó 11. és követ
kező napjait tűzte ki, melyről a uyolcudik
osztály végzett tanulókat mihez tartás végett
ez utón értesiti az igazgatóság. Egyúttal ér
tesittetik a t. közönség, hogy a fógymnasiumi
zene-, ének , ssavallat és tornászaiul egybe
kötött zárvissgálat juniu* hó 14-én délután
négy órakor fog megtartatni.
— Nagy Kanizsa városának nagy
érdemű szülöttje Dr. Lövr Tóbiás kir. lő
ttsyéazi helyettes jun. 7-én délelőtt 11 órakor
meghalt. A boldogult egyike volt legkiválóbb
jogtudósainknak, ki, ha működését a halál
meg nem szakaszt ja jogirodalmunk terén, még
bizonyára sok érdemet szerez. Dr. Löw Tóltiáa
fia a nagyhírű szegedi rabbinak. 1844. június
5-én született Nagy Kanizsán. Iskoláit réazint
Szegeden, részint Bpesten végezte. 1867-beo
mint min. titkár lépett be az igazsáfü^yminia
teriumba s 1870-ben kir. főüg"\\óssi helyettessé
neveztetett ki. 1874. úta szerkesztője volt a
„Magyar Igazságügynek* nek. Low Tóbiás
már több mint két év óta szenvedett májrik
ban. E baj, mely ellen as orvosi tudomány
nem ismer gyógyírt, hébe-hóba enyhült Low
azonban hivatalos teendőit a mig bina, lelki
ismeretesen végezte, lapja szerkesztésétől ia
hilála elótt kevéssel lépett vissza. Utolsó nyil
vános szereplése az Egyetértés sajtó pőrébe*
volt, midőn László Elek és Rudnyánazkj
Gyula agyében kiket Eötvös Károly ..riz.
képvizeló védett, mint közvádló a kir. ügyes*
•éget képviselte. Haláláról a következő tfjaai
jelenlés adatott ki: LSw Tóbiásné sz. Hiirsch
Emma saját és fiai, Tibor, Andor és Lóriul,
valamint az alulírott rokonság nevében megtört
szívvel jelenti szeretett, felajthetlen férje Ló*
Tubiás jogtudor, kir. főügyészi helyettesnek I
hó 7 én, d. e. II órakor, munkás élete 37 ik
évének második napján, idylli boldogságu
hásaatágának 8-ik évében, hossza szenvedéi
után bekövetkezett gyászos elhunytát. A bol-
dogultnak hűlt maradványai f. hó 9-én d. e- 9
órakor fognak a VI. ker. sngár-ut 45. szara"
házból as izraelita sírkertbe örök nyugalomra
kísértetni. Budapesten, 1840. június haviban.
Özv. Löw Lipótné, mint anyja. Dr. Lő*
Sámuel, Löw Vilmos, dr. Lőw Tivadar, ősv.
Breilner szül. Lővr Rebeks, dr. Löw Immánuel,
Low Mózes, Fleischer Ignáczné sz. Löw Josas.
Lőw Janka, Löw Leontin, Löw Henrik mist
testvérei. Hiirsch Ágost, mint apósa. Hurscb
szül. Brück Róza, mint anyósa. Szarvas SandiK
int sógora. Hűrsch Vilma, mint sógornójft

TIZENKTLSNOZEDIK fcVFOLÍAM.

ZALAI KÖZLÖNY.

JÚNIUS 10 «• 1880.Dr. Löw Sámuelné is. Schwarz Leonie, Löw Vilmosné •«. Weiti Lotii. dr. L5w Tivadarod •i. Weisz Tinka, mint aógoraói. Dr. Baracb Benedek, Fleiacher Ignici, mint sógorsi.
— Iskolai értesité*. A mg; kuimi
polgári fi-iskolában az 1879/80. évi rendes
vizagálatok jan hó 17-en vseodik kesdetfiket
éa tartanak e hó 25 ig bezárólag. — A magán
vizagálatok június hó 26 án fognak megtar
tatni. Ének-, sene- éa sztvallattal össsekótfitt
zárünoepély napjául junitu hó 29 « tűzetett ki. Mindezekre a t. ci. aaülók éa taaügybarátok •tzennel tisztelettel megbivatnak. Nagy-Kanizsán, 18S0. juo. hó 9. Az igazgató.
— Iskolai értetilés. A nagy.kanizsai
polg. isk. tantestület által miniateri engedély-
lyel — felserdült leányok asámára — rende
zett tanfolyam aárvizsgája jan. hó 20-án reg
gel fél 9 órakor fog megtartatni a polg iakola
rtijziermeben, mire a t. cl- asul6k et taoügy-
harátok eieDoel tiistelettel meghivatnak. N.
Kanizsán 1880. jun. 9. A polg. iak. tantestület.
— A déli vaapálya ellő gyorsvonata
Budáról FiuméDa illetóleg Triesstbe janim
lóén indul. A vonat pár perocael délutáni 5
óra után kel Budáról útra • 8 óra alatt érkesik
Trieaitbe, illetólegvalamivel korábban Fiaméba.
— GyaszMr. Rákosi Tóth László halt
tetemeinek, a kerepeli uti temetóbeoi elhelye-
reae mély részvét mellett múlt vasárnap dél
után történt, melyről egyébként jövő Hámunk
ban bővebben szólunk.
— Könnyebbitések a déli vasút uta-
zÁdi forgalmában. F. évi május 15-től iogva a
iléli vaapálya magyar vonalain az eddigi kör-
utazási jegyeken kivlil, a déli vaspálya osztrák
vonalaival, továbbá az Erzsébet caiszárné és a
Kódolt koronaherczeg nevű vasúttal való kör
utazási forgalombaD, csoportosítható körutakra
«ÍI>1Ó jegyeket is léptettek 40 napi érvény ez -
seggel életbe, melyek segélyével az utazóknak,
bizonyos feltételek mellett lehetségeaaé válik,
tetszésük szerint választhatói körutazási mene
teket. — Ezen jegyeket eiyelöre Budapest
(Buda) és Nagy-Kanizsa állomáaokon, — mint
kiindulási pontokon adják ki, de bármely
kózbeneső állomáson is vehetők. Közelebbi fel
világosítást at illető hirdetmények nyújtanak.
Továbbá í. é. július l-től fogva Budapest
(Buda) állomáson, 3 havi érvényeaaéggel biró
s 10 oda és tértiutazásra azóló idényjegyek is
Ingnak a kariothiai éa pu-*zterthali vasút állo
másaira kiadatni. — Végre a Balaton Füredre
rándulás megkönnyítése czéljából, az eddig
üunnp és vasárnapokon, s az ezeket megelőző

napokon a Füredre kiadott menet- éa tértijegyeken kívül, rövid idó molva minden hétköznapokon ia fognak ily jegyek Badapeatról (Badaréi) életbe léptettetm.
— Vadászati-ügy június bóra. A
medve éa a tarkas felkeresik a rengeteg leg
sűrűbb helyeit Ugyaaily helyeken tanyázik a
aertevad. A szarvsa suták borjaikkal járnak.
Az őzbak az unoket kereai fel. A nyal a oser
jésben éa vetésekben cnuái vacakot. A vad
ludak éa récaék felnőnek. Ha közülők fiatalt
foghatnak, neveijak fel, mert annak idején
csalókának baaználhatjuk. A aiket- és nyirfajd.
a aaalonka, fürj és fogoly fiaikat nevelik. A
róka, nyeat, görény, vidra éa egyéb ragadozók
ossse-riassa kóborognak.
— A ratm~eg*razegi kir. törvényazék
né! egy irnoki állomáara pályázat nyittatott.
— Zala-SzentGróthon az izr. is-
kolában jan. 1-én léptette életbe Spitzer Ignács
oki. néptanító nr az iakolai takarékpénztárt.
Mi az ily takarékpénztárak elterjedésének lé
vén barátai, az intézkedés felett örvendünk.
— A zalaegerszegi nő-egylet f. évi
június hó 12-én Zala-Egeruegen a Háry-féle
kertben egy tavaazi mulatságot rendez, mely
nek tiasta j\'ivedalms a helybeli szegények kost
vallás különbség nélkül feloszUtik és a mélyre
a jótékony czél tekintetéből a t. ez. közönség
pártfogáaát kéri a nő-egylet slnSkaége.
— BétUcsen folyó hó 6 án Sakéntea
tűzoltó egylet alakalt. Az alakuló" gyüléa alkal
mával 33 működő és 18 alapító tag jelentke
sett, de hihető, hogy a jövő gyűlés alkalmával
as alapító tagok száma a 40-et túlhaladj*.
— öngyilkosság. (Hrabonczon jan.
7-én Pollák Mór u-nak körülbelül 20 évea fia
ismeretlen okból agyonlőtte magát.
— Gyilkosság. Szeglet Jósaef máadi
(Zalám.) béres, írja keasthelyi levetesőnk, má
jas 31-én kinevette Tóth Jancsi kanász-bojtárt
ennek drótoetóthoa hasonló öltözete miatt, mit
az szitkokkal és kanáasos gorombaságokkal
vissonsott. Este a béres felelősségre voots a
hasatereiő kanáazt a mándi major előtt, és
rS/id szóváltás után arcául ütötte, de azon
pillanatban már a kanássgyerek bicskája ia át
járta as öles termetű béres hasát, és pedig oly
szerencsétlenül, hogy mire a béres lakásába
ért, és áfyba fektették, már összes belei ki
futottak. A szánandó ember még 24 óráig élt
iszonyú kinok kost, — és végig öntudatos álla
potban. Nőt és 5 kia gyermeket hagyott hátra.
A gyilkos kaaása, ki már régen iameretea durva
és rakonczátlan természetéről, véres tette után

elmenekült, de másnap reggel Snkéat jelentkezett Keszthelyen a bÍróságnál.
. — Rövid hírek i hercsegprimás beteg. — Lateau Lujza egyházi átokkal sujta tott. — Kossuth iratainak II ik kötete as őszöa jelenend meg. — Orlai Pairich Soma jeles featészank is meghalt — Zemplén megyében nagy az io«ég. — Tákoson 4 iker gyermeket szült egy anya. — A bolgár fejedelem a szerb fejedelem húgát veszi n«ül. — A keleti kérdés njra egyre bonyolódik- — Kis-Czelben Gyar-mathy János 34 oaer frtot hagyott jótékony csélra. - Blondin előadásit Bpeaten 25,387 egyén látogatta.
Ki nyert?
Széken június 2-án: 78.13.79. 5.54.
Prága „ , 59. 58. 88. 66. 79.
Lemberg . , 56. 83. 24. 90. 53.
Temesváron , 5-én: 30. 14. 64. 90. 24
Gráca . , 9. 55. 88. 36. 63.
Beos , „ 6.25.27.83. 50.
Irodalom
(E rovat alatt meg«silit«tt mnnka Nagv-?a-aiaaáii Wajdiu Jóisef kSovvkenskadssa által mag-
rendelheti )
— Mehntr Vilmos kiadásában megjelenő1
.Képes Családi Lapok- 34 és 35. száma gaz
dag tartalommal és azép képekkel adatott ki.
Ara 30-30 kr.
— mAs ApoUo* folyóirat most megjelent
füzettel végzídván a folyó félév : felkérjük e
folyóirat előfizetőit, hogy a lap folytatólagos
járatása iránti megrendeléseiket — lagczélaae-
rttbben postautalvány utján — mielőbb idejűt-
tatni szíveskedjenek. A folyóirat félévi elítíio
tési ára 3 frt, mely összegért a legjelesebb ha
sai zeneasersok uj aseneményeit, és ezenMül
a külföldi senei újdonságok legkiválóbbjait
nyújtjuk olvasóinknak. Ezeá%lni njér óta je
les zeneköltók nagybecaü trczképeivel is ked
veskedünk t, előfizetőinknek, ugy hogy ók idö-
vei egy becses arczkép-album birtokába jutnak.
Végül sziveaen teljesítjük t. előfizetőinknek
bármely zenei ssakba vágó megrendeléseit és
összeköttetéseinknél fogva abban a helyzetben
vagyunk, hogy aenemü vásárlásokat (kivált
magyar komposicsióknál árleeogedés mellett
euköiSlhetunk. Az „Apolló" kiadóhivatala.
— Ktr«Um. Sárossy Gyals összes müveit
sajtó alá rendezvén, felkérem jeles költőnk szá
mos barátait és tisztelőit, hogy birtokukban
lévő kézirsti költeményeit, felolvasásait, lere-

leit stb. velem akár eredetiben, akár hu másolatban közölni szíveskedjenek ; az iratokat kívánatra, rövid idő múlva köszönettel visszaszolgáltatom. Köszönettel veszem azt is, ha egyik másik lappangó müvére nézve útbaigazítást nyerek. Ab*íi Aigner Lajo6 szerkesztő riadó, Budapesten vaczi ntcza 1 sz.
— SIVJKÍH Lnjot tebetaéges munkatár
sunktól a bprati daltársulat által rendezendő
műkedvelői előadáson BA tanár ur" czimü uj
vígjátékát hozzak sainre. A darabot Győri
Vilmos ismert írónk ajár\'ta előadásra.
— Somogyi Edt által szerkesztett „Ma
gyár Lexikon" 54 és 55. füzete megjelent, ter
jed a Dssingiaxkán szóig. Melléklete; Austrália
térképe éa téglavető gépek rajzai. Ára 30—3<J
krajcaár.
Vegyes hírek.
— A májusi hidtgilui, melyek nemcsak
nálunk, de egész Európában nagyon kellemet
lenül hatnak a gazdákra és a kirándulókra.
M&dler csillagáaz szerint a D7éna orosz folyó-
nak kell tulajdonítanunk. Az otoszortzági nagy
folyók jégburkának olvadása rendesen a hő
mérő jelentékeny esését idézi olő. 1775. óta,
tehát 105 év alatt kilenczszsr volt katasztrófa
jellegű hideg májusban; 1775-ben, 1795-ben,
1814-ben, 1825-ben, 183l!-ban, 1861-ben, 1864
ben, 1866-ban éa 1876-ban.
— A ki a kirdlylyal leveles. Var^a .!<>-
zsef kertészsegéd Szombathelyen, „T. cs. Magyar
Király Ferencz József ő apostoli Felsé^ém\'
Bécs" czim alatt levelet küldött, kérve h<>?\\
mini stegény fiúnak adassék mód kiképezi.
téaére s fogadja he ő felsége magahoz kertész
segédnek. A levél vissaaérk\'iz-U oly értt»iU:
ael, hogy a cselédfogadád nem ta-tozik ő fclsé^r
gondjai közé.
Felelős szerkesztő: Batorfl LajOS-
)
Nyilvános köszönet.
Boldogult nőm temetésénél [Hmiait"U mély részvétért fogadják egyeukiut és ösazcaeri őszinte köszönetűmol mind azok^ kik fíjd^lrn i mat euyliiteni kegyeBkedtuk, különugtin mé\\\\ hálámat nyilvánítom az onk^nleit tűzoltó -i-^y3\'-t és általános ipar egylet valóban emlékezetes « lélekemelő részvétuiiiuaitájaórt. \' - \'^
Nagy KanizsH, jun. ff 11480. :J LKiírJR IQN
*) K rovat alatt k<tx!r.u>.n

Minden eddigi világtárlaton ésorsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve.! Zsideg János zala-tárnoki körjoirvz/
Első magyar
Budapest,
Rottenbiller utcza 66. sz
«;cp- és tüzoltószerek gyár, harang
és
érezöntőde
Hazánk legnagyobb kortzerfien berendezett gyára harang k tSzoltiszati (•* Tlzmütészeti ;épek krázitésére; a g) árral kapcsolatos viimütA«z"ti oaztály a jelenben egyedüli belföldi szivattyú gyárt képezi, melyb.-n ki/árólag honi mnakaerö alkalmazása mellett, minden czéln«k ni\'gteielü szivattyúk és Uulak készíttetnek.
V Képes árjegyzékek és kiltságvetések kívánatra bérmentesen szolgáltatnak ~Wt
gyéu: QöKtelepe: Koloasvárott, belmunostor-tUam 12 szám ulatt tetetik.
Móriezhely
pusztán 40 darab egészséges 4-5 éves, a dolgozáshoz alkalmas ökör eladandó, úgyszintén egyes párakban ia.
Értesítéssel szolgál
Brückler I^nácz,
Plonzer.fóle lúzbun
89 3—3 Nagy Kanizsán.
10 nap alatt
eltávolítja a világhirfi Dr. Bix-féle szab. Pagta Pom-
pompadoar minden tisztátalanaágnt az arcából, mint:
azepló, májfolt, hópors, bőr-atka, himlőhely, himlófolt,
piros orr. Valamint ezen Pasta még finom kinézest aa
arcának ia kalcaönfiz. Az eladás jótállás mellett történik,
a pénz viaszaadatik azon esetben ha a Pasta nem gyó-
gyit. 1 serleg használati utaaitásaal egytttt 1 frt 50 kr.
Kapha\'óRix Wilhelmlne, özvegye Dr. Rix Albertnek,
Bécs. Táros, Praterstrasse 16. (27 4-6)

betegeskedése következtében egy a jegyzői teendők minden ágában kellőleg jártas egyént óhajtana oldal: \'melle jegyzósegédül venni — Bővebb feiviláyosltasi az iiletö körjegyző levélbeli megkeresésre azonnal ad.
(u. p. helyben.) v, 3_

BUDAI
RÁKÖCZY
KESERŰ
\'FORRÁS
Kren forraiiuk felö^ kiLtitttotvc iixn*n.\'u
ra«««ár, maf^-ar király ö fcUi\'^a által. A m,
kir ort-xHf{o« akadémiától, az orvsi akadi-oi i.i-
töl l1*ri*ban DfryasíQt^a az ?U<> kOl- >•$ bi-1-
fóldi orrosi tekintélytűi, mint tryópy-taTbart a
leggax-iftgahb ég le^hatAsósabb m-mli-n eddig
.MüTt kcsTÜTiíníl, (57.1 100 rÓBcbcn) mely a
li íniA(fM*hb elismeréssel 1«U kitilat«tvc. —
Ueiy tvmiri más keserű víztől uf«Írt la-ai._\\ ;.ir-
taimn, megmutatja továbbá ennek liasxnúlatát,
csűxos b«tegségéknél, krmsvún/-, rakótH-ány-
íí hogy savas sóknál {k^Hxvcny, holy.?{•kös át
cil«nben mimlpn más kesertlvixc>fcn<-! l\'.\'iliilniul-
bitlan és -ikerdusabb b* 2-6
py lliot rendes anyai elégftégea egy tvnrflAi
pohár, ellenb»n ugy pohár más keserQ forrásckbÓi.
Előiegok miaden gjó^ys ser tárban és fiíszerk^rpskf-
désben.
A Budai Rakoczy forraa igazQatösága Budapesten.S G H M I D

H72.
Budapest, \\rék.cxí^C>jrvLZ
(ppKynron é« fö-üa;ynöke a
T..mtd.
M A H S
H A L L SsOrCS& ezégeknek QainsboroQgh Angliában ajánl
mierkezeítel fa-, kosseo- ea szalmafutésre,
L legVjaeD Sieriieieiiei ia-, Koaseo- «? samimaiaiisre,
IpKtiiabb M«-kMe(tel, k«(tóa tustitó »wkewtte., •a«b»aoo mov^bató VAIMIÍÓ heogorrel, lusel ókéiul ék ?»
cseps©geMK:ei wíki **& «?«".. ToTibw: ......
..ii é« fog-keret hajU«r*, uját gyirtmány angol re»<W í«rint, ét mindé* a n.eiÍM«--"K\' nsakmaba v«K«i Kr,
5fl©íftaííft©&tt 0W Árjagytóketé.íslTnágo.itiatnyujt BTBUNrTZ 3VCCÍ>n Nagy- Ktmiiián. "9*

»4 3—ü

TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM

ZALAI KÖZLÖNY

JUNIOS tó-**


A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
elettel alöürt i^tW -ennél jelenti, hoPy Zala-, Somogy- Bsranya^ és Vasmegyék r^re kitérj hatók
kt
ezennel jelenti, hopy Zala-, Somogy- Baranya-^ Vasmegyék r*»te kitérj.^ hatókörről
Nagy-Kanizsán vezérügynökséget
állítván fel, annak vezetését
GUTMANN S. H. ÚRRA
ruházta kit egyszersmind a tta-, -sállitmány- A. jégbiztomtási ágazatokban joKérvényw biztosítási kötvények kUlliUsara és károk fel-
Vételére, úgymint ezek azonnali kifizetésére is felhatalmazott. Budapest, 1880. januárban.
A Magyar-franczia biztosító-részvénytársaság igazgatósága:
SCHWEIGER MOSCOVITZ
A. Ma«7ar-franosEla t>lztosltó réazvény-tArsasá*
igazgatóságának fentebbi közzétételére hivatkozásul alólirntt tiaztelettei jelenti, miszerint a
Nagy-Kanizsai vezérügynöksés
v«.lM> rivállalU . a Ttsirugyrikargi irodái megnyitotU, bol is bialositaai ajánlatok elfogadtatnak . a biatoaitási üzletre, vagy a Ursaaágra von.tkosó mindenféle f.lv.lágos.tások le*.
készségesebben mngadalnak. Biztosit pedig » társaság
a) tüive«i.ly és robbanna álul okozott károk elleo; e) MÚraxon »a«y viien -lálliloll javuk károsodás, ellw ;
b)jé»ki»rok ellen d) al effil>er ••létére mmdoa ismert mdHi>»>t szerint.
A Magyarfrancxia bUtonUó rés*viny-tártm*ág, melynek
20 millió frankot, azaz 8 millió arany forintot
tevó .laptok éjébíl . résivényesek által mindjárt kezdetben
10 millió frank, azaz 4 millió arany forint
ősben befizettetett, s résjint a fíváro. legeU pénzintézeteinél, réaiinl pedig magyar illsmértok.kb«n te Blsíbbsegckben lett ellielyeive, m. évi október 14 én tartván alakuló közgyűlését i a társaság ügyvezetésének élére kővetkezők választattok meg: Választmány
, Víuammany.
Elü"k : Bitté Ittváa, *? fula vs! liflaö titkoa tanácsosa, a LipiU-rPnd naRykfreailesft. ora.. kppv. Btti. Bp»stun. AlrlnnkCk : Iliró Bilkidy BélS. Hildbirlos, om képv atb. Badapeaten. BtatMX Jeaf J páriái Sncieh\' .!<? l\'l\'nioii géneralc elnök.- <ü> Páriában.
,,Mt bizottság
Beck Násdsr a magyar je!>ál.i(r-banknak igasgatója
Lásezy Les « ">«tr ált. földhitel résivénj-tánaaae; n«ie»t4j» Rulapesten
Lewla Jakab a kereakediílmí akadémia ifta..gaüSja BuiUucsten.
i tagok. Serrssssrce isa. Haris Eaa\'l. » párisi Societc de l\'Uninn ?„..erale •.?lérfelügyelSj\' Pariiban.
Rssert Hsria msrquia de KauncviJle, az osstrák déli Tssnt igaxKatósági UiEJa stli Parisban
lgaa,tat\'>k : Or HBIer AnrrfJCkt, k?,í- «a Tálto-agyvi-d Hécsben
Kls<MHB»lnr Kársty » .lloffrann liisrf- nagykerrskedö c«ég fiiaoke Ondapeaten. SflfewaJier Hartsl kic. kereHkpdflmt tanácitns Itu.lapeaten ?•Sk.ylCZ La|M liadapesUn.
Neiwell Amis kir. keresked. tanácaoa nagy.kereakedo.
Uivar sápori Rsfleaatrt F«resC2. ax Albrr-cht-raapálfa elnöke sth Bérsbfn.
Sváb KáreJy földbirtokos, oiu. képrisclS stb. Budapesten.
Hnrú Tlstl Kársly c». kir. kamaráa, as oaxt. déli vasat alelaöke, as. osst. urmkbása. tagja stb. Beeabea •U*LI>K~»K _.««..... —,.- ,
T.kinWe e táraaaáxnak fentebb kiiantetelt tükearajit és »« lslctTes«t«a élen lc?5, basánk!i»* ia o«gyobkrós«t ismorl ó< knztiaatelell.on álló egyéniaéjeket, bitraii elnnndhati< tehát, kogy •»• volt sa*g ai •«és4 mo uarrb ában bislnsitd Ur«a>á< mind e* ideig, mely a b.itoaitó kö.Ouségnek annyi garantiát njnjum rolna, mint amennyit neki e társaság mindjárt k.<»detbcn nyojtani képes, s a raidu. a társaság e»«n. edillt páratlan b\'ikr.rnje és ai élín álló eiíyéniaégck jellemf egyréssröl Uljea bixtoaitáat nyiljt arra. né<ve. k..gy * tár.^>H*i ilalelvil-la a m\'.lliuyoxii!. a pintosaág és a legsaiíornbb bersaleteawg minden k5v-tflmíny«nck ...ind-.ikur é. teliescn meg fog f-Wni, ma.res.rol a a.akvesetes avttotbiaga a. iránt ia koaenécAI a«olgál. l...gy » Uraaíáe a íijlét-lek m«J>«al.ásanál is kellő tekint-lt«l fog Unni a Tersen, joe„.illt kS»^leln.«nj»ir^
Ami.l.li, u-hát t:aztelettpl aiólirott a bistoaitó t koaSuaég biudmál a. alttla kepriaelt táraaság iráni njbíl f.lhirjs i\'i kéri, megjegyii rg)i>.eriinip<l hojy a ?mirHfjmMtKgt torOlplon a vidéki agynitkaég«>
Hervww teljt-a ful.yamatban van éa hogy tuzbistoailáai ajánlatok a. már felállított ügynökxt\'gBk által kés.aéget^n clf..iíadtatnak. maradván tolj\'-« Inztplrttel^
Vy»/M,_ V*ni~./,~, 1Q011 „.?;«„ hAK.n A Hanvar-fpanrTÍa hÍ7tn«iiia rflftTVAnv-tarftasao
T.kinWe e táraaaá^nak fentebb kitüntetett tükearajit és »« lalctTesetsa élen lc?5, baaánkli>i ía o«gyobkrós«t ismorl i< knaüaatelfU.on álló egyéniteket, bitraii elnnndhatil tékát, llogy •»• volt sa*> ai
**- |» «* M-J si^ SBI s«i aj) s, «^ ojt s *Sfc<« 7a "1& J IlUVIIitull 1 (Hl 4^41
Nagy-Kanizsán, 1880. május hóban.
98919-52 Kerületi ügynökség Sümegben Epftteln V. urnil.
A Mamyar-franczia biztosító róuvóny-társaság
T^zérüi^ynökHt\'^*? Nacy-KaniMáo,
GUTMANN S. H.

Scliaumann Gyula-féle
Mária czelli
gyomor-cseppek,
joles hatású gyógyszer a gyomor mindon bántalmai ollón,
íí felfllnnlhatatian KK ítvi(fyhiány, gy-
HELFY B.
! lát&zeráz és aranyműves Nagy-Kanizsán,
I a» .Ari.oy Korooit" v«adé^l<5 áiellenébeo KÖTKU
A Anlj* ilai»ttj UUurrtlt raktárit T*l\')dt »{<tiltail«K rsiuolt ÁW
I OvogY^k (kftzftntág** dijwirnkkJŰ fel nem csrré.tfnrfűk} *rhrom* csöTekból, Ubori i-aflTeltbóI, operai IÁU-SÖ , mindeniiTnft na^yitit t*iIP3k"[>olc, nafr7>t\'\'> tökr~\'k, ílv«fpk, prixmik, h^vrnrn\'k, Jtlko suljim-rftk, »n«roiiiitk, ortoai hSraprSlr, rtor, pÁlinkft én muftimé ut -»t — Tillanr-Képek, TÍllimhárit .k, búi tÁvir-.k t >>v, mellett feliliittutrmk
H^ t\'vr>gjf>imt-t mlni.sn vevámii- k -I (--"lii prúbAtA adom ki. "^IV Miod-n o nxkliA vácó jxvitsúok, tijitừ> vlfo|;adtAtuak * a \'?\'C

4

f\'lbQfBeéa, kóiika, gyűmorhnrni. to)3Íg-"i
p p, un<0r <• hiojín
(ha u a t^yomotKAl er*d), pyonior , %x&km.orn\\*.t, a cjwioniak taltór- étel i» ittl iluí, (tilu.u, l*p- ét
i blik ll
kos üív
Qvt*g-sk,
ára hnttxnáUtti együtt V> kr *^m
Kapható: Priger H^ia ar Kjögyítertárú bsa M&Ky-Kanissin, valamiat A* otr-trAk-m««jar bir-idalnm minilfflB niMfyobb eyógy ?.«rr!Árib*n <?* k*T«*kt*d\'\'*t-b*n. Közpoati széikildéii raktár naQybsB és kioiliybm
Brady Karoly,
„uz őrangyalhoz" C^TTT-PU gjó^jtMrtmribAa
«4 7—52 Kremzierben, MorTMrszíg.
Eddij alebatlgn katátaiaa a kiiiyebb Mftldiira »aat
kaiilaj u^hf.cn cméutlmi; étkekre, nietztel vjrtUltltia, tép tálát ^a t«lUr<tK«fre KKAÍUI a nsponkinci kétneri f\'ilytonoa li^aználat atán mértékletes sxeríii hasznAl még maka^a beteffa^
i-kní] is. a m. raéuttil |»faj«ie| zaba éaatéi-, vMMalái • hinHllizttaál. nuteiliiég a bélnl. tag gyta,»»l. aruyir tztt-vfdts aiadiairaiü görvéay. golyva, fefcerksr str|ult| Iliit bor. kiütés időközi fofajas. reng- és kab«t5»>e<íka* bexyálktMlal a be«4tt keizveiynel ea i giMétagail
Al áuilyvizek gyágytier gyaaáatl hasinalal nelUtt, aluite úp ngy mint annak használau alatt, valamint ntdtagot (yógy-Wxelésnél ii kitQn6 ssolgilatot teax.
Kapható annak kéaiítójénél, gazdagig! gyégjsze-rfta Stokeranban t-t »» otutrat-magyar Ulani miadea gyógyszertárában, valamint Nagy-Kanizsán Pragnr B\'íla, Zttla-Eserszegen Holléay E. gyógyárukban.
(TaTT M-jr-ml-U^-kn,.! l^gkevesebh kit akatnla uüín.ít
m«llott küldetik. fM (13 15 zfi)
co.5usegi.ek annii rar.nliát ^njtotl rolna, mint ameniljit neki e társaság mindjárt k.-«detbcn nyojtani képes, s a raidS. a társaság Kis, edíllf
adan Alul h»tiro«utik meg
Sc-mdfpgpk levén.eli mfgrendt \\**< nflluége«o<*k birlott mlntokoo U\\vü\\ m^R dó vál«»
A tAvolnáf btf«|yk, ee«tíiiet«r »»ffy papi
A btiJRm«« beft>dead>T:
1. MÜy nemxirftl olruhaUS jobh •írnnel
S. Mily k&sdrSl olvaaluU^ » jobb tsenmel kuxun*ig«ii jó DjoniU.
A jobb utam befedendő;
e, raiodRQ stádiumában oly sok nM bajaak okoaója fehrr folyásban ssenvedSknek küldök egy ártatlan, sok nimoi psilben kitOai jónak bisonyalt start. Nem befecskendostts, o«m is bevenni való, hanem egy egyeserii kényelmes eljárás, mely esen alkalmatlan gyengíti n.\'.i baj: legfelj-.bb 10 nap alatt biztosan meg-saOnteti. Ssámoa elismerj levél bizonyítja • Wnyt. —
Titoktartás biitoaitutik. 3 Xkt
Hirdetmény.
Herczeg Batthyány hitbizominyi uradalmai fúbár-nöksége részéről a körmendi aradalomhoz tartozó Ni dasd, Matzfa, Almiad és Daraboshegyi birtokrészek folyó 1880-ik éri október 1-tól 16 egymÁsutin kÖTet-kező évekre bérbe kiadatnak.
Feltételek megtekinthetők:
iSöTegjirtó János ügyréd urnái Szombathelyen, Uradalmi
irodában Körmenden és Herczeg Batthyiny hitbizomi
nyi fSbérnökségi irodában Nagy Kanizsán. m .. 3
3. MSI; newiirn] nlTash^t l>*l nemmel ?
4. M.ly kftMlrSI olvashat bal nennifl ?
5. Kaltjníwen kellcnetlsn^kc a tn-mm-k ívnyien riliffÜMt tár
gyakt
6. BaasaAlt« ax iU*tő epyén mar na»QTegt ket, t kft igea,
7. Mi tutira kivaoUtaak a nenÜTf^ttk : — ointáin? Tivolha
litáara? Vagy u ilei ^lifotaag elleni védelemre ?
8. A popOlák (a lsem feketíj©} mily tivol ilUaak KgjmáMtAl* mm
orr ott, hol a ?Marthreg f«)t««ai5 «.8a«ro, ecr«n«* YtLfj »é\\yedt
9. Ha «MB irá* mcg*T&ltét&M nélkül olvaaható-e ? 83 3—*
Ctim: oklevele, gyógyszxréx : 77
Wots Alajos Brassóban.
Ha euo uyomíé mabad nemmel nem olvasható, a megrendelő «ÍTesk*4j4k UMfyobb Djomict TÜwstuii, g n*frendeU*ífaei meHAkelni
Nagj -Kanizsán, nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdiu József gyorssajtójan.

5AGY KANIZSA. 1K80. Június 13-án.

4B-dlk azftm

Tlsenkllenczedlk évfolyan
f A lap ti.ll.ni itnM P
* ill»tí k««t..a<.v«* > \\
I ?«.rk..vtSn«. !;
anvafi rélsét iHatB !|
? Sal.maiiTek p«ii( > j!
^ kiadáboa b.rn«ntv j,
ZALAI K0ZL0I1
elóbk: ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY
NAOT KíNIZSA
wiaulaaku
: Bermanlatl«u lev.ie eaak tatn.rt aukat*r-| 1 laktál fogadtatnak •!
ÍTenratok vlana n«ai 1
k«ld.tr..k. J
E**^ : = \\ aK^jjS
S.*KaniK*aTáro« h«lyJi»tftsae»nwt, „n.-EtniZHai OHM. uuoiio-eg7i*t**. a „a.-«*aix*sü ierenfe«Je.rT.i a tpárbank", „n.-kanlwaf takarékpénztár-, a „uUmefyel általános tanltot,©*-tül*t«, a .n.-kani*B»i biad*d neTeló p^yenülef, a „nagy-kanízsai ttestJ öaMgélyzd szÖTettexet", a .soproni kereakedelmi % i.artajsiara a.-kanl»iai k&IrAlMTtmánra-* « tdhb
megyei én rárofli ervesület bhaUlos érteaitáie.
megyei én rirtwi eajjtxfilet bitaUloa érteaiUje.
Hetenkl.it kétszer, vasárnap- s csutOriuköu megjeleuő vegyes tartalmú lap.
ttl árr> 4 .
n.(T.d 4vr« " .
Egy nttm 10 *r
fUrMnfk
< haaaboa pítitaorbao
7, mátoáisor 6 ? min<l«Ti
további torért 5 kr
NYII.TTÍ.KHEN ?ufónként 10 krért li-tfltaek fel. I Kiaeatari illeték mi üdén
r\' rr«a hirdeteaerl Hl«»| 30 kr SaetendS.
Rákosi Tóth lAst\\6 emléke/ete.
A harmadik ....
. Csak egy eszköz van hatalmunkban, iiiclyTyel elismerésünk adnját leróhatjuk >!y egyén iránt, ki tövises pályánkon hű \' iscrünk, önzetlen munkatársunk volt; és . z a méltányos visszaemlékezés, a szellemi babcr-nyujtás.
Kisded csermely vagyunk a magyar neaizetiscg és anyanyelvünk mezején, de vódjűk ezt lelkünk egész hevével, ápol-iuk gyermeki hűséggel, törhetlen szerelttel , megvetjük a gúnyt, öleljük a luknnszenvest.
IH14 ben zalamegyci liirlap\'róiegyüttműködésünk emlékűül egy ily rokonszenves húsz egyén arczképe jelent meg, mely csoportozatból most vett Srökbucsút :i harmadik: Rákosi Tóth László, a jjüngéd érzelmű .alföldi pacsirta\' , a üszta gondolkozásu népncvclészcti czikkezo, :i higgadt ncmzeigazdász.
líiszkct a toll kezemben, könycsep-pek hullanak papiromra, érezvén a vesz tség fájdalmát, látván a dicsüült hátra maradt kisdrd árváinak leirhatlan keservét.
A családi gyászjelentés igy hangzik :
.Megtört szívvel jelentjük szeretett rokonok, barátok és ismerőseinknek Ráltosi Tóth László, az orsz. m. .Gazdasági Egyesület\' rendes tagjának s titkári •egédjének, a .Oazd. Lapok\'* s a magyar irodalom buzgó munkásának élte 4«ik évében e hó 5-én törtéiit elhunytat. A kinszenvedett hűlt tetemei kőztelki likasáról (Silói ut 25.) e hó 6 án d. n. 5 órakor bcszenteltetvén - a kerepes mi temetőbe fognak elhelyeztetni.
Budapest, jnuius 5. 1880.

Tóth Lászlóné szül. Entz Emma, a gyászoló özvegy. 0/.v. Entz Ferenczné anyós és nagyanya. Dr. Entz Géz» t. e. Unár — sógor, s a kiskorú árvák Tóth Béla, Irén, Mariska, Jolán és Laczika. Béke és áldás hamvaira!\'
Hozzá teszszük : a legidösb árva 7 dik évében van s a legkisebb 9 hónapos. Ki-képzelhetó a fájdalom, látni ezeket, mint vigasztalják egymást: ,ftdos papánk csak alszik, nem halt meg.*
Igen, alszik, csakhogy ez álom örök és való: igen, nem halt meg, hisz lelke a magasban őrködik szerető övéi f.lt-tt és szellemének kincsei, érzelme le rakvik könyveiben, pagybecsü eddig legnagyobb részt kéziratban levő czikkciben. tanulmányaiban.
Hiszszflk és reméljük, hogy az országos gazdasági egyesület hazafias ér-zclmü elnöksége és igazgatósága, ugy a magyar irók segély-egylete ki fogja terjeszteni áldó kezét az árvák felnevelésének segélyezésére nézve.
Temetése vigasztnynjtó volt és szebb
nél-szebb koszorúk bontották a koporsót,
helyes, oh mert hisz tövises volt pályája,
méltányos tehát, hogy utolsó útjára virág
koszorúk kisérték. ;
Frissen hantolt sir jelzi elköltöztet a ilerék magyar embernek, a tehetséges írónak, szerető lérj s gyöngéd szeretető atyának; maga elmondá már éltében:
„ Magyarország kmlreg huutia nekem, Mig n xirlian i* (nr?rmlegi*leni \' Amit kivan azem^m naiv-m ? a saím : Uenuoü lelem (el axt kedven basám."

És ag}~ halt meg, mint ének lé:
,Atigy-4 jőn fogni le •zemero, lelkem vinni «? égbe fel: Jteien >iÍTem fölé ttittin, Kád goodolok, agy alssom fi
Miit ilmódom, siói a harang,
Bú«u.u mundják « éneket,
Egj két barátom áll kOrfll
És elfojtják konyfliket
De te n-\'kém I u^y meg*irauz . . .•
Isten veled szeretett barátunk, a viszontlátásig; legyen könnyű a föld. hol nemes szived porladozik; viraszszon sirod felett a kegyelet és elismerte angyala.
Kg}ütt akartuk az idén megülni irói pályánk negyedszázados emlékét. . . édes tudat keserű emlékkel .....
Nálad A n.T tompán jelsi; n<*tn \'
Ki tudja nem-e jobb igy.
Maradjon titok.
Liilje orümét Iteanf a tora
T« már píhoojis
Án m-g kílftr.k . . .
IlATORFl
A halftUm-füredi ^y r5vld Ismertetése.
A fürdő fekve te *f« kélyrnjvx. íialaton Für«-d a Ferró ssigméuíl sxáiuí t«>tt délkor az>-riiit az éssaki Httélwfmíg 46* 5-S\' # a keleti h.>s»uflág 36* 32\' alatt ffk»ik, Zala vártnngy^btíii, a Balaton éa*Hki pariján, Veszprém túl kél mértfolduyire, 140—150 méter magaAftágbitn a t«og«r seine felett- t.« el\'mytw földrajzi t-lcvés, Ifdvetd éghajttti viszonyuk, hegyek általi tnrmésstiti-s védelme, ki\'ünú M~ ványvts, HUR források, ^Asdag növényzet és Kurópa legnagyobb tava, a gyönyörű Balaton: HgyÜitv^ve mintegy kö/r-\' működtek u-ra, h«-gy B«lalon Füredet gyógy helylyé tegyék. A Balaton partját e helyen keskeny Hcalagttént öredsú Hliuvium uláu do lomit követi, világus s?ürk« vékony rótegek-ben. mely észak keletre szürke tömő ti mcsc-

scikiákba megy át, melyek halylyel köztel assruko-kiváláaokat is mutatnak. Beudant és dr. Sigmuod sserint a füredi savanyuvis torrá sok e sziklikból vesaik eredatoket. A fürdúin temet területén bárom ásványforrás bugyog fel. A fS, vagy Feroncz-Jóssef forrás, mely ég vény ea sós, szénsavas vasas természetű, 12 kőoszlopon nyagvó tető alatt van; ez a legrégibb, s leghatásosabb, erős ssénsav- és vas-tartalommal. Forrása oly b?, hogy 24 óra alatt három rézcsőből 1600 akú foly ki. Állandó bú mérséke 12 CM3. ft,k. As egyes alkatrészeket illetőleg, a b.-fiir*di ásványvizben f^tényezű kül s szénsav, kén&avas szikenyélig, ssénsavai mészéleg, scénsavaa szikenyélig és H vas sz^re pelimk. As a vegybontási mellet dr. Helkr Flórián, a bécsi egyelem kóré egy tani tanára Í8;*5 ben végbevitt, a kövnlkesú nredményt mutatja: egy polgári fontban van
6O36Ö
zikéleg
g ,
Szénsaván szikéleg 0 8294
Szénsiivas méezéUg ...... 6 3744
Srpn-avHB vas és cs^leoyélecs . . . OOH40
Sxt^iiHí.vas ke«eréleg 0 3149
Tuuföid ..... . 00230
KovaHav 0-1070
Légenytarlalcnu szerves auyagok . 29645
Szénsav 38-5,köbhuv«lyk«t . . . 19-2450
Osssesan: ití 6786
Eseken kívül tartalmas e víz csekély mennyiségű haméleget, légköneget és dárdanyt, mely utóbbi v»K>asinüleg a liüinyék talajának bazalt tarulmával v*n <^z-szefúggésben, » végre szénsavon kivül I <*-g e n y t is.
A bítUtou-füredi ásrányviz, 2«ongitó é-t gytüigtMi oldó hutásánál fogva nemesik »eáiuná batttgaégbun bír kitűnő gyógyen\'>vfl, de min. I a x u a • v i i in igen kfdvclt é* borral ve gyitvn knllemfts üditA italul Rzolgál. MeUgfürdSk.
Fürdók tekintetében Balaton-Füred uz «!*". rangú európ»i fürd\'ibclynk surában áll A ra"l»*g fürdők az iziés é» könyviem minden ujabb nemeivel fel vannak ruháív*. Fa-, vagyTÁRCZA
- HAJGATÓ SÁMDOR baritonmak, 18.-0. jun. 2-ki pmlíkírP —
Mint n gnniUaWQii] beveréaz3 lányka,
\' Ily mi •** * ptmtv
HJH ni tikjára <rsak Pgy kicainy erdő
LnratioxAtját hmta.
Metr in akadt rajt\' a axoralmsa Dap SXPme ;
tizÍE-üor irYiijtiibb iáDgfral kéjeleg fpl.ttp.
Mélyen li.llg.t a taj;\' daUIJa-iM raa Ott aa erdí aljban Hevet é*» a K*>1y*; tahlthji « kliffllet Feledt volna ottan
Fehér hófnvAtot A aiétDTtilA »arTMk dk UtsKik vihartsrtp guljoxk.
A hftllgati! libben atlróltó golyóként
Kly egj m^gnanKtoU
Madxr repQl tora, majd Uraap, mf>ie»zAll of;ir
L\'tínfli harasetot.
Tivoli bérei felöl megé lelt prédira,
Néhiny éfaea varjn repül a puastfba
Sz4p e rjiondes pnazu róna alakjával.
HaBem aa f,n szemem
Csak atrppul rajt\' éa kedvvel pitién meg a
Tivoli bérczeken
Azuk kedveaeim a f«lnyuló bérezek,
Aznk kSn\'tt élni forró vagyat ének.
Mim\'-l tuvabb vagyok a aikot pusatiban,
AunAI jnbbati firr.rm :
Nem iti rinjou hnlcaSm. im e< e ÍSId lati
Legela5 lépéaem . .
Te Utol, ifitét bérei, bSiike alakoddal
fciaS örömemben! ell6 bánatomban.

Tv bozzád r»a^ll a aaeliü rmli-kext-t.
Viliaroknak anvja \'.
— Hagy itt Haljak *n meg e rnna vi.léken
Av. IaU*n ne adjn !
Él ha iu balok meg, végaű renilel«tem
Bércxeim keblébe teneaaetek Pngem (
Saeretea én nzerl p gyiinyöril rónát.
De rlaS raerrlmoin
A bérrzé volt. . úa ea ]ól Udjátok, hogy a
Sírig feledbeüeo
A vihar méhébe vágy jKirladni t«*l*>in :
B^rczeim keblébe temeoai-t ik eitgi-m !
SZA1.AY SAMH
Makéh&Byék.
Irta: SZUl?á>O8 LaJOB.
A temetés ritka r&xvét">) meot végtw. S midőn a gyáaioe sir magába fogadta ai éd*w aoyát, a sifgéDy liinyka plédül állt a nagy világban. Kihes menjen, kiht*z folyamodjak, ki T.Süti még gondját a roni emberektől ? Hi*z*n meg csak 18 évs volt. ? Kíhes folyamodnék máshol, mint Vár nsogihes, hÍBiAo a sors agy is egymásnak száata, — gondola. Irmácska Kettectkéa majd caak eléldegélnek.
* , •
A bükkfa utcsa 13-ik szama korcsmának a külső barna nagy ajtaja már ninc* tárva.
A kíváncsi emberek eleget nézegették már a barnára festett feiét, most bát gyönyörködjenek a küls/I felén ia. Lévén p^d\'g «« sölét tőidre festve.
A petreaselyemmet isletesen fel c»ifrá»oU sült kappanynak bire hamvát sem láthatai.

Pedig milyen ingerlr>en, naábiuSsn volt arra a négyssegletes kis pléh táblára oda pingálva, Igasáa megjött reája as embernek a „guts tusa*. Ha valaki olyan nagyon is szerelőt1 látni no talán még belülről megoéshetné I> alig hisssük, m«rt nagyon rácsukták as ajtót a nagy kulcsokkal.
Eielőtt szegény kappanynak az a RH1}) rendeltetése volt, hogy minden járó knlő -imb>i ssemébH tűnjék, most mng, no tessék még a/i sem engedik meg, hogy a nap reás&ssön. Min dég a sötétben hagyják, nehogy valakinek ? swmébe botoljék.
Ott is marad még, ki tudja meddig.
A borovi oka fény Óból össsefont ezégér sem lóg már a söld ajtó fölött. Csak a fos*lányos madzagját bímbálgatja ide-oda a szél Attóls«m maradhattak as emberek, lepisskálták.
As ajtó feletti négyszögletes ládának, H mely annyi bübót csapott, melyben esténkint petróleum lámpák pislogtak, csak a nyom:, van már meg.
Az egyik karopos ssög még most is ott 6<y<-? a sárgás falból Ezt nem bírták ki bum ni. Többi társának csak helye van ott. No mefr a késsel hasogatott fadaraboedkák is még ott vannak a gypsses lukakban, a melyeket ék képen vertek a falba a .szögek mellé Eseket ott hagyták csifrsságnak, hissen idővel maguk tói is ki fognak potyogni.
Ha valaki a köselben lakó emberektől ait Utálná kérdeni, hogy hová lett Várssögi jó daltársulsta, hová lett a kedves barna leásy Irmácsko, asm kapna más felvilágosítást, mint est s rövidet ni:
.Kimentek a nagy világba.*

VI.
Mi múlik el hamarább, mint az idő. Egyik év a maxikat kergeti. Az ember csak asun VPSIÍ magát észre, hogy ejnye már mn^int itt van ax iij év s ngy évről idősebbek lettünk. Egy számmal nagyobbat kell firkán tanunk 9HÍU pHpirosra.
így múlt el a történt események után tizenhárom év.
Most már nem korcám* helyiségbe vezetem az olvasót, hanem olyan terembe, a h»| fény, nagy pompa uralg. A minek láttára ki kibúl ki bugygyanhatik es a mondás: «t mir aztán teasi.
Ha as ember ugy lassacskán k>irü,l nés abban a sxép tágas terembnn. azt hinné, h>gy valami gróf szobájában van. A ritka szépségű bútorzat olyan tarka ssinexetü, mintha csupa japáni ssövetb^l készült volna a takarója. Az *rnDy ,ráraáa- tükrök a foldtg nyújtózkodnak, vagyis a „vikszes" padlóig. Nemcsak a tisztessége* arc iát bámulhatja meg beonök az ember tia, hauem mégcsipóitia As a gyönyörű ében fa utánsatu .puiítiros* asztal majd elhiteti a smmlálővnl, hogy valódi, pedig csak ugy van koromsutét feketére „politirotva", hatsw>g aUkjában van meg rakva arany stégéi yü dtss-müvekkel. Odább nagy névjegyeket láthatni egy tünom japáni kosárkában. Egytől egyig n»gy emberek vesétek éa kereszt neveit, cstmeit rejlik magukban.
Az asztal köxepén ritka növények veszik körül a szétsugárzó levtflü legyrtsó pálmát.
As aranyoantt kilincsü ajtó m-rg lassan nyílik s egy kedves hölgy lép be Karjai kötött mosolygó arcsu gyermeket tart.


H I. A I KÖZLŐN f.
TIZENKILENOZEDIK ÉVFOLYAM
márTánykádakbsn, tetszés sisrint Balatonvagy savaoyuviz fürdók reodulhetók. Vsonak ezenkívül cziakádakbin savanya viiból ké-snilt Scbwarz-téle llélll\'ll pv2»iú fürdik. Ezen igen kedvelt ffirdík gyenge, vérszegény, sápkóros és görvélyes betegeknél meglepd jó eredménynyel használtatnak. Nemkülönben rendelhetők még maláU-, fenyó , korpa- és szappan-fardAk. Van torábbá fénye-Ben berendezett s a zuhanjuk raiiiden nemeivel ellátott g i ? f a r d A. A gózfüráík mellett megemlítendő még a b.-füredi hideg ? a-vanyu-viz melencie-fürdö (Bassin), mely földalatti vezetéken it a fő, vagy Ferenci Józaef forr inból táplálkozik a így folyton friss 11° K. hőmérsekü 1600 akó savanyu vizet tartalmas. Ezen állandóan alacsony húfoku fürdő izgatólag és élesítőén hat az ideg* és edényrondszerre, tetemeién fokoisa az anyagcserét a így emeli ai öaaseB táplálkozást.
llideg fürdSk.
A Balaton, melyet nagy kiterjedésénél fogva (20 Z) mértföld) méltán neveinek ma gyár teogernek, lényegesen különbözik egyéb hideg fürdőktől, mint dr. Praysz Mór 1803-ban megejtett vegyelemzése is mutatja, ki egy liter Balaton-vizbeu talált 0 05G8 grm. igen Snom iszapot, melyből 9-0399 grm. vagyis 70% só savban oldható; 00171 grm. vagyis 30"/„ sósavban oldhatatlan. A Balaton vize fóave szénsavat bocsát el. Főzés tiUn éppen ugy mint természetes állapotban a /üros lakmusz papirt kékre festi. Li\'ülepedvp, legkivált pedig szür-kovon átcsepegtetvi!, kellemes italu viz. Ily tiszta állapotbau a következő eredményt mutatta : 1000 grammban van
Szénsavas mész OOG820 gr.
Szénsavas kesreoyéleg . . 0-10794 .
Kénsavas mész 000238 .
Kénsavas hamaoyéleg . . . 000977 „ Kénsavas kesrenyéleg . . . 0O63H4 .
Kesrenyhalv»g OO13U7 ,
Kovasav OH)17H4 .
Timany éa vaséleg ... 000070 „
Szervéé anyag 0 01820 .
Ü-10S0S --54-97 k. e.
Félig kötött szénsav ,
0 4664!!.
E vizsgálatból kitűnik, h..gy a Balaton vize kétannyi szilárd részt és kétannyi szénsavat tartalmaz, mint u folyók vizei; Schuster tanár ezért neviízle a Balatont igen jellemzően „föleresztett SAVtnyuvjznok."
A Bala\'.ou tehát a vizében rejlő ásvány-részek, továbbá nagy kiterjedése a vil folytonos mozgáB* által, m»lr gyakran erős hullámzássá válik, lényegesen kUlönbö-
Hogy incselkedik, hogy pajsánkodik a kis t remién. Milyen kedv.ia.-n mondogatja a „mama" szót. S a mama is mily édesen szorítja magához A kis pajzánkodót, milyen csattanós puszikkal teszi pirosra a kis pozsgás arczát.
Nemsokára be!ép egy nyájas tekintetű férfi is. fi elíbb a m.amácakát azután a kis incselkedót csókolgatja meg a maga rendén. A kis teremtés már azt is tudja, hogy ez a papa, » a .dajdáj" helyett imui hangoziatja.
Milyuo boldogok ilyenkor a szép szülők ! Lám mily nagy öromöl tud szerezni egy kis gyermek is, ki még c»ak két szót tud kigagyogni. Mily k\'edve» le»z még majd akkor, tnidúo azt fogja szépen mondani, jó mama, jó papa.
Az udvarról szokatlan zaj hallatszott.
Ki rikácsolt volna más. mint Karfáné a nyelves házmesteroé. Annak a rikácsoló hangja szokta megzavarni a házban lévő csendet, másé nem is. Most is ugy ordított, mintha a ház már lángba állt volna.
De hát miért fityogtatta annyira kiállha-tatlan hangját? Ki bánthatta meg olyan nagyon V Annak ugyancsak m-réjz embernek kellett lennie.
Hát azt a szegény öreg handlét síidta össze-vissza mindennek csak jónak nem, akit a Z«ngi-ék szakácsnéja mert az első emeletre fel-\' csalni.
Ez mégis c*ak borzasstó vakmerőség, mikor ott van a kapu alatt a tilalom tábla, "azon pedig nagy betűkkel van oda irva, hogy „a házalás és koldulás szigornan tiltalik," mondogatta rikácsoló hanggal a nyelves házmes-terné. —
Pedig ha férje nem mondotta volna el, hogy mi van aion a pléh táblán, bizony mai , napig sem tudná, mert olvasni bizony még az édas anyja sem tudott ám. hát hogy értene ilyen boszorkány mesterséghez drágslálos loánya.
A veszekedés még mindig folyt a maga reniiea módja ai-jiint, s .-> .zakicsné nem tágított a handléval as (?m.l.-ir.ll
— De miféle lárma van oda kun, halld owk Miklósom.

zik egyéb hideg fürdőktől s hatásában mint a tenferi fürdők helyettesítője tekintheti; de számos esetben annak kiegészíti részét teszi. Számos ideges bántalomban szenvedő, kivált gyengébb idegzetü nők, kik a tengeri fürdő erősebben izgató hatását nem tűrik.; — sok évi tapasztalat szerint a Balaton szelíd hatása mellett meglepően j.vuloak es gyógyulnak. Meg kell emli-tenünk a balatoni iszapot is, mint a melynek üdvös gyógyhatása szintes figyelmet érdemel. Ez iszap finum, pép-tapintatu s könnyen szétdörzsölhető állomány, melynek orvosi alkalmazásai boldogult dr. Orzovesszky Károly fürdői főorvos (1353—1876) kezdette meg először 1854-ben s melyet Heller taair a következőleg vegyelemselt:
A balatoni iszap egy polgári fontban tartalmas :

Kénsavas szikéleget
.... 25-34
Kéosavas mészéleget
... 15430
Szénsavas méazéléget
.... 2OÚ43O
bséusav-as keseréleget .
.... U67-2O
Timföldet . .
... ! 1 U6
Vas- és cs-leoyélecset .
.... 24Ü0O
Kovasavat .....
. . . 2771 15
Szerves anyagokat
.... UÓOOO
Vizet
... .i 20230
A veszteség ....
.... 0-54
Összesen: 7676 19 A balatoni i s z a p vegyi alkatrészeinél fogva a külbőrre kenve erősen-izgatólag hat; a bőrt megvörüsiti, kezdetbon viazketfgséget, később égést okoz, sőt gyakoribb alkalmazásánál egy és ugyanazon h^lyr-n bórlobol ÍB idézhet elő, miért is ennek használata főkép gyengébb boriieknél óvatosságot igényel; ideg zaábák és idült csuzoa bánlalmak ellen kitűnő hatású.
(Folyt, következik.)
A hévvl/,1 tavaszt malutoágról.
íCnevegA-.)
Keszthely, június :> én.
Egy kissé kinyugodva magam az éji tánczrobot után, siettem Adél nagysámhoz, elrecitálni ígéret szerint (ő nem vehetett benne részt „gyöngélkedése" miatt) abévvizi juníális nagyobb éB kisebb rendű eseményeit. A társalgó terembe vezettetem, s mert várnom kellett, kényelmes karosszék duzzadó párnái köté vetéra megnyütl testemet, s mig ajkam alig hallhatólag fútyürészé az uj keringő szebb részleteit addig képzeletem elém varázslá azt az angyal arczu szőke lttánykát, kivel arra keringek. Ah. az a szőke angyal! Mint futó inda a százados tölgyhöz, ugy simult t> hozzám, s már már elragad felzajló érzelmem, ha a
— Ugyan hadd édesem, kinek mi köze
hozzá, szólt a férj figyelemre sem méltatva az
ilyen tudakoz dást. Hadd veszekedjenek, az ő
dolguk.
— Hallod édesem, hogy szidja az a csú
nya házmest\'-rné azt a handlét ?
— A macska rúgja meg. Törődöm i- »ele!
Di> halld csak, hiszen ugy látom Bettivel
van bajuic. Nézd csak.
— Majd elintézik. Talán csak nem akarsz
biróskodoi közluk? Tudja az ég mi bajuk tá
madt?
A czivódás épen az ablak előtt történt. A nő — azaz Irmácska — nem láthatta jól a handlét s-m a szakácsnőt, miután a földszinten pattogó házmraternével még folytatván az ék telén di-pulalast, háttal voltak feléje fordulva.
— Ugyan hadd őket lelkem, ssóltatttrel
raetlenkedő férj. Nnra illik neked olyan illem-
telen párbeszédet hallgatnod.
— Jó van co! — hallatszol\' a handlé
hangja az ablakon át — min Ijárl elvégezzük.
Nem harapok le azért, ne féljen semmit sem.
— Hallod? — szólt megdöbbenve Irma
"•Sy^S*) mert bizony ő már nagyságos asz-
szony volt. —
— Ugyan jöjj már ide mellém s pamlagra.
— Miklósi szólt elfojtott hangon Irma.
— De mi lelt?! Árazod azine mily válto
záson ment keresztül! — szólt Zengi ur > hír
tolen felugrott a pamlagról. Kedvesem te resz
ketsz! Szólj mi lelt? Mi történt?
A handlé a szakácsnéval együtt épen e pillanatban távozott el az ablak elől.
— Talán valami szerencsétlenség tör
tént? — szólt Zengi ur meglepetten s nejének
reszkető kezét hirtelen megragadva, — hogy
annyira meglátszik rajtad a hatás. Ah, de nem
látok senkit sem az erkélyen. Jójj ülj le édesem,
s szólj mi történt, hogy annyira reszketsz?
— Miklós! — szólt lázaaai Irma nagy
sága, — én... eszel aa emberrel... szólni aka
rok. Igen...
— De lelkem, hová bessehz! Térj Bu
gádhoz... Kivel akarsz baszélni?
— Ezzel a handlévai. . ig»u vele... en
gedj, s már már késtalt kimenni a terombíl.

józan ész azt nem aggja: elvakult, ábrándos golyhó, hisz ezen kéjes Safeledtaég nem téged — de azt a távollevő kedvest illeti, kinek
gyűrűjét ujján viseli Brrr! ... de
hideg volt a zuhany.
— Ah kezét csókolom Adél nagysáml
Parancsára im bátor vagyok talán kellemeseb
ben töltendő idejét megjelenésemmel olrabolni.
— Hozta itten, kedves barátom. Az ön
társasága mindig kellemes nekem, kivált ba
oly engem érdeklő hirt hoz, mint az éji táncs-
vigalom lefolyása. Nos, csevegjen róla valamit,
kedves reporteur barátom, hallgatom.
— Ha tehát nem untatom nagysád,
parancsa szerint. Tiszta derűvel kezdődött a
nap, s e jó előjel ugyancsak mosolygó derűt
vont az ifjú gazdász-rendezők arczára is. Vigan
tekintettünk az est fáradalmai és győzedeiuiei
elé, midón már délelőtti tizenegy órakor setét
ború takarta el az ég mosolyát, s rá megeredt
sürün permetezve hullani az eső. Isten veled
győzelem, féuyes bavélel — lesz deficit, sóhaj-
tának a nekibuault rendezők, s áldották az ég
irányukbani kegyességét , Dehát nem lenne
Terpsichore a bűvös táncs lenge istennője, ha nem köoyörült volna busongó lovagjain. Kegy-mosoly ára azétoazoilak a sötét fellegek, s as újra letüző aranyos napsugarak bűbájosán törtek meg as apró eső csöppeken. Egyszóval: délutáni 4 órára ismét kideru.lt aa ég, s meglett a jó idő, mind n tánczmulatság hiányoz hatlan része, hogy ugy mondjam alapja. S délutáni hét órakor megkesdődék a kirándulás. Kobogtak a fugatok gyors egymásutánban, s az érkezők legnagyobb előzékenység é* udvariassággal log^dtattak a fürge, kék karszalagos rendezőség által. Nyolcs órakor megzen-dültek a hurok, a megkezdődött a bufelejtető táncz, mint mindig, ugy most is csárdással.
S most kövessen nagysád a terembe. Ismeri — hosszú, de nem túlságos széles, mintha csak tánezhelyü! lett volna épittetve. Mily kedvesun meglepő chaon volt ez este benne! Szeretném valami szellemes hasonlatba hozni valamivel e chaost, de mert nem tudom, inkább ctak ismétlem, hogy felette kedves volt. Folyton ide a tova hullámzott a bájos tömeg, s e hutlámzatában ugy nézett kt (erre már találtam hasonlatot) mint illatos virágokkal beületett kerti ágy, mely fölött lanyha tavaszi HZeilő incselkedik. Oly imádandóan lejtettek azok a szép alakok a lassú merengő hangjain, >.iajd neki pirulva még imádandób-b*n aprózták a Inasét, hogy szegény Luj\'i barátnuk nem nyomhatta el sóhaját: mért vagyok én betegí Bizony mondom, bárki is sajnálhatja, hogy ez alkalommal (már akár komolyan, akár tettetésből) beteg volt, mert az egy ré.*r.t elvesztett a földi paradicsom tűn-déri élveib\'ii. 8 jött az első négyes ezután,
Zengi úrra különösen halott nejének ezen lázas állapota, nem tudta mire ítélni kétséges helyzetét.
— De hová gondolsz... talán csak nem
védelmezni akarod ?
Ezzel Irma nagysága raegragadá a csengő tarka botját, s kúlszer háromszor erősen meg-rángatá.
A meglepett szakácsné azonnal belépett.
— Betti... szóljon... mit akar ezzel az em
berrel ? — kérdé Irma nagysága.
— Hát kézit csókolom nagysága, haasnál-
halian .Itözékeim közül akarok neki néhányat
eladni. Ah. utczáról hoztam fel.
— Hát azért lármázott olyan nagyon
a házmesterné ? szólt Zengi ur.
— Igen ii* nagyságos ur.
— Hidd be azt az embert, szólni akar
nék vele, monda izgatottan a nagyságos asz
szony. —
— De lelkem hová gondolsz, egy rongyos
embert ide be-hivni 1
— Én szólni akarok vele... engedd
— De legalább, ha már ugy akarod, hál
menj az előszobába s ott szólhatsz hozzá Aztán
mondd Irmám, mit akarsz vele, ugy* hiszem
férjednek csak elmondhatod.
— Jöjj velem, s majd meghallod, szólt
nyugodtabban Irma nagysága.
— Gyors léptekkel távostak el a nagy
teremből.
Szegény üreg, deres szakálu handlészivé-, lyesen haj ti meg magát a nagy urak előtt.
— Talán szintén valami \'eradni valót let-\'
szenének adói, Bzólt a handlé miudjárt üzletére
gondolva.
Irma az éltes ember hangjü hallván, isméi remegni kezdett.
— Mondja csak jó öreg — nem volt mi
gának egy leánys.
Zengi ur kíváncsian várta, hogy ugyan mi fői ki ebből.
As öreg emberen meglátszott, hogy habo zik, el iq akarja mondani, meg o>\'ro is. ht>gy
vjlt. —
(Vége következik.)

JÚNIUS 13 án 1880.
melyet egy sk^pticna fSvárosi tárezsiró el-
oevezett a .stookfisch\'-ok négyesének, hogy
m.ért? nem mondom utánna, mert én nem
tartom annak. Nekifuttattam szememet a
gyönyörű colonnak, s hirtelen össseolvssám a
párokat, asámazerint negyvenet. Nemde szép
szám, pedig több is lehetett volna., ha az a
csúf esi
De pardon még majd megunja ömlen
gésemet, holott bájos asemeiből látom a kíván
csiságot tudni azt, kik voltának azon hölgyek,
kik engem is igy kihoznak épen nem ábrán
dos természetemből. Ah, szép volt e hölgy
koszorú nagyon ! Hallja: Nagy Malvin, Magyar
Feliczi és Mathild, (iröber Lujza, Forintos
Irma, Francaik Anna, Gálba Hili, Buchberger
Katinka, Bauir Ragina, Regenaperger nővérek,
Ürüühut Karolin. Koczián Irén, Roller Vilma,
KovátB nővérek, Nagy Gizella. Lumnitzer
Gizella (Qyir), LupersbeckNini (Csáktornya),
Magetthi Etel, Kürschner Teréz, Molnár N.
(Szt-György), Péssel Emma (Réthelyi, Rajky
nővérek (Rajk), Rumicsek Ilka(Győr),Sólyomi
N (Ederics), Stocker Vilma, Szüc* Vilma
(Dergecs). Topica Mill, Wlasils Izabella stb.
atb Nem tudom mind elsorolui nagysádnak.
Egyébként e rövid katalógusból is meríthet
tájékozást azon gyönyörű kép felül, mely a mi
földi szemeink előtt feltárult
Gondoltam, hogy felfog tűnni nagysád
nak, kik hiányoznak különösen e névsorból.
Hjátja, igy vsgyunk mi s helybeli előkelő
izraelita családokkal (tisztelet a kivételeknek),
hogy addig, mig elődeink talán előítéletesség-
bői meg nem hívták őket, folyton uzomre-
hányásokat kellelt részükről hallani, most,
hogy megvannak híva, nem áldoznak, nem
jönnek. Mi az oka: bossuáliás, vagy?
Egyébként a tiszta jövedelem 43 frt.
lelt
SANYI PRAXI
A soproni kereskedelmi H Iparkamara kOréből.
1.18U n.
-.880—
A Dagym^ltótsigu magj. kir. foldmivi-irtn. ipar és kereskedelmi mÍDÍsst*rium az osztrák c*. kir. knrfttkedelmi mini»t»*rium kötl«mftoj>H alapján tudatja, hogj Ischl és Gmundeo gj<JRJ hríl} i-k terület i4a, a RJ\'ógy >déoy tárta már* (éV-Htiitéot juo. 1 túl flzttp.erabftr 30-tg) » házaló k*M-Hskn<it4s gjaknrlácB megtiltatott.
Sopron, 18SÜ. juo. 9.
A kereskedelmi és Iparkamara.
Helyi Ulri-k.
— Személyiek. Koimm Sándor fő
álIamutryÁM múlt kedden Nagy Kanizsán volt.
Báró KdttUhnim Gyulai táliornurDtsgj a urasa
goti katonai főparancsnok csütörtökön Ur -
tott surolét a kis kauissai gyakorló téren BK
itt levű katonaság fölött.
— Örményi Józ*ef ur 6 méltóaágit,
megyénk kössxeretetben álló főispánját, miat
blitoR kutforr&sból tudjuk, B bp**ti kír. tnagy.
tudom, fgyetera újjá alakiUiáaak azáxxdos
ünnepe alkalmával kellpni\'ta meglepetés érte,
a menayib ii a tudományon egyetem metora,
dr. Margó Tivadar i nagyság* egy igán axép
levél kíséretében megemlékesett arról, hogy a/
egyetem tudori albumának lapjai szeriut ?"»
méltóság* 1824. augusatuH 22 éu avmtatváu
frtl bolcaéaiettudorrá, ő0 éves tudori jubileumát
noha már előbb Ünnepelte, az errúl szóló ok
levelet aion időbea raég is asért nem szolgál
tatták ki, mivel ai egyetemi taoáca annak ki
adását as egyetem újjá alakitásáoak 100 éven
emlék ünnepivel kívánta összekötni. A Invél
kíséretében lehá: ö méltóságát még 1824-beu
nyert tudori oklevelének d isten kiállítású
máMoUtával tisztelték meg. Stivből örülünk
mi is e kituatetés fölött, melyet as egyetemi
tanáén szeretett lúispáuanknak 50 éves tudori
jubileumára ily megtisztelőén nyújtott. Adja a
a mindenható, hogy tudós főispánunk, ki a
közügyek terén még ma is oly laokadatlaB
buzgalommal működik, kinek nevéhts égést
megyében oly szép emlékek füsődnek. kötöt
tünk még sokáig, igen sokáig élhessen !
— K6vetke*ö sorokat kaptunk: Öröm
rurl tudatjuk, hogy városunk egyik tisstelt, t-
kintélyea H vagyonos polgára t. BUu Pál ur

— megyei tisst. saolgabiró — megyei és városi
virilista, Nagy Kanizsán a C*eagery utcsábao
lélesó hástelkéaek a Kisfalndy ulcsára dül^
oldalán — as esen utcsát jelenleg dissteleoitő
kerítését kijavitUtra — as sseo különben ige»
csinos utcsát megfelelő tiszta és díszes karba
helyweodi; üdvösöljuk eaért tissteit, polgártár
sunkat s elvárjak tőler — es érdemben hossi
kötött reményeinket kopárssirtre ne juttassa
— ugy is régóta Tártuk est már tőle.
— Cttóka Sándor vidéki jelesb «?"-
társulataink egyike Kaposvárról Kaaicssra
ssándékosik jöo«i. Óhajtják, hogy meleg pár
tolásban résswQljöa ebben a meleg időben.

riZF.NKILENCZEDnC ÉVFOLYAM.

ZALAI KÖZLÖNY.

JÚNIUS 13 áa 1880.— Berecx Imre polg isk. zenetanár
ur a győri ág. ev. gyülekezet által egyhangúlag
kiotorrá választatott. &tig ogyrészről orvon-
ltok, hogy t barátuak örökös állást Dyert,
,ereszről sajnáljuk körünkbőli Uvohtát, hol
I iradhatlan szorgalma, törekvő igyekezete,
i iDgbuzgalma és zenei szép tehetsége által köV
tiszteletet vívott ki magának. A győrieknek
|j>dig gratulálhatunk!
— A kereskedelmi ifjak önképsó-
egylete segély alapjajavára a .Zöldfa* kerl-
li\'tnjuu. 19-éo mulatságot rendez. A törekvő
,-^ylet mulatságai mint mindig, ugy most is
tiTüzszük méltó pártfogásban réazesittetik.
— A tiagy-haniMSai főgymn. ei évben
\\ égzett ifjúságának több tagja a főgymn.
•wgélyso-egylet javára 1880. június 16 án a
.Polgári Egylet* kerti helyiségében zártkörű
laucsvigalmat rendes. A rendezőség: Belua
Lajos, Bosnyák Géza, Caurda Andor, Darás
^digmond, Keíodl Ármin, Nagy Devtő, Récsey
Kde, Sólyomi István, Strém Tódor, Szabljica
/aigmond, Szy Győző, Töttösy Imre. A meg
hívó másra át nem ruházható és annak elő-
mutatása mellett kaphatók a belépti jegyek
.-ate a pénztárnál. Belépti dij: szeméiyenkint
f>i) kr. Felülfitetések köszönettől fogadtatlak a
hirlapilag nyugtáztatnak. Kezdete 8 órakor.
Ivedvexőtlen idő esetén 17-ére halaastatik.
— A soproni kereskedelmi ée ipar-
k .imaránál at iparos védjegyek használata
\\ .\'-ii-tt felmerülő vitás kérdésekben alkalma
zandú szakértük Zalaraegyóbeo a következők:
r\'úszer, anyag és festékáru kereskedők közül:
l-Vsselhofer József, Strera és Klein, Kosenfeld
Adolf; vasáru kereskedők közül: Hauser János,
*ist»r J. C.; rAfösáru kereakedŐk : Eisinger
II ;nrik, Weisz M. és fia; norinbergi és disznóü*
:im: Kosenfeld Adolf, Weiss ée Ledofsky ;
borkereskedő: Weiszmayer Mór urak.
— A nagy~kaniz&ai építése-segédek
Icitegsegélyzű egyletének a^pítabálynit a bel
itgyi ruiniaterium jóváhagyta.
— A CHObretldeki m. kir. állami nép
iskolában az évi zárvizsg&latok f. é. június hó
17. ée IX-án a templom (éren levő iskolahelyi
>gi>eu fognak megtartatni, mire a t. szülők,
yámok és tanügybarátok tisztelettel meghivat-
ak. Az igazgatóság.
, — Gyászhir. Németh Ignácz — szt.-otalfai körjegyző urnák, — köztiszteletben állott kedves neje, szül. Varga Éva, virágzó ^l-ftének 24 ik, boldog és zavartalan házassága uak 4-ik évében a hagymái betegség áldoza-lául, — 3 heti szenvedése után, — í évi június hú 5 én örök álomra asenderült. Béke hamvaira! Totume e hó (i án d. u. ü órakor, — mm. kath. szertartással, — az itteni t. dalárda i-istültít, — dzivrehaíó énekei mellett, — s a :uicsói község Íparczéh«k, — kivonulásával, — létetett örök nyugalomra. Pora legyen könnyű! Ki artáat a t. jegyző ur, romt hátramaradt térj ne k fájdalma elviselhetéaére, — áldást a liálramadt 2 neveletlen kiakoru árvákra, — ixíis/önet pedig, — mindazon részvét mutatóknak, kik a temetésen, szeretett körjegyzőné-inknek, az utolsó tisztelet megadása végett, ?gjeleoui s A sirhoz kikisérni szívesek voltak.
— Székesfehérvárról értesülünk, hogy
íz ottani iodóházbüu légaz"szrobbanáa történt,
:t vendéglűsaé azonnal maghalt, hat egyén pe
dig életv**szélyes«n mfgsftbi*suU.
— Sümeghen t. óv juniua 7éo meg
tartott pót vásár eUg«nd<\'en hozta helym az
-tmosottat. Eladó, sőt vevő közönség is nagy
imban volt jelen; különös élénkdég mutat* Kotott a marhák adád vevéáénól. Az ide hotott t >bb kocsi uj bútorból délután \'Á órakor már ;iiig maradt egy két darab.
— Az államilag sngélyzett sümeghi
reál tanodában, valamiot a városi elemi ifl-
kolábau az évi vizsgálatok f. évi juntua hó
17 éo veszik kezdetokttt, bezárólag 2C-ig fog
nak tartatni.
— Bellatincxról írják nekünk. Nem
tudom a véletlen szerencse, avagy azon esz-
ménybeli ragaazko lás indít engem arra, hogy
B néhány soraimmal volt azomszédaimat kér-
>tőre vonjam az iráni, hogy minő érzettel van
nak kenyerünk biztosítása és a körünk szilárd
megállapítása irányában V Nem merném álli-
i&ni, hogy az Össsas muraközi körjegyzői kar
<ly szilárd állást foglalt már is el, hogy azük-
?gtelén volna néki, a közhaszuu éd csak is ?gyedül bennünket érdeklő egylet megalakulá-n»boz bármi csekély arányban is, csatlakoznij
— mert még azon esetben is, ha fentiek csakugyan szükségtelenné váltak volna önöknél kedves barátim ; nem a saját magán személyüket kell tekinteniük, hanem kollegiális asem-(>ontból minden a körjegyzők érdekébea tör \'éneodő mozzanatokat a lehető legjobban pár-lolni, — es pedig nem as által éri el csel ját, ha öDök semleges állást fog 1 alva otthon maradnak éa semmi irányban fülöket sem merik Ijíllegetai. Hanem as áhal, hogy a szükséghez Képesti UHsrej<»vitelek ét tanácakosások meg-\'QegtartassaDak. — Igyhinr.eoi, de határosottan *>litha.tuin, hogy ugy miül mi, ugy óuok is

Illés Lórid kar Ununk felhívását megkapták, s annak elolvasása után több kommentár ízük-ségielea; mert az világoeau érthetővé tessi a Zala-Jigeraaegen f. év május 31-éo megtartott s csakis a körjegyzői kart érdeklő gyülekezett czélját. — E czél oly állást toglal magában, hogy minden körjegyző kötelességének kell, hogy ismerje — pártolását és csatlakozását. — Uraim s kar társaim! önök méltó niegdorgálást érdemelnének csakugyan e reodkjvüli rideg visszavonulásokért; mert eien visssavonulásnak önök részéről csakis ugy volna értelme, ha önök e nemes czél kifolyását nem fognák fel; ennyit azonban Muraköz körjegyzőiről feltenni nem merésslek, s asért nem iparkodom azi vázolni. Midőn azonban tiszteletteljesen zárni iparkodom a már önöket tán as u a tatásra késztető kis megdórgálásomat, 6gyelmezteini mégis szükségesnek tartom önöket, hogy jövüben oly állást a minőt ez alkalommal a nemes csélunk-kal szembon elfoglaltak — ne merészeljenek; — mert csákugyan nem csak as összes Zalamegye körjegyző kara áltaj történendő meg dorgálást vonja maga után, hanem as ily gy ülések eo leendő megjelenésre közhatósági utón is kötelez tetői fognak. — Ily eljárás pedig tígy hiszem Önökre nézve a szégyennel párosul. Ezek után azon jó reményben maradok tisztelő kollegájuk, hogy jovfl alkalommal tartandó gyűléseken mint párthu barátokat üdvözölhetem. Kelt Bellatinczon, 1880. június hó 8-án. Nagy Sándor, körjegyző Bellatioczon, mint Zalamegye körjegyzői egylet bizottmányi tagja.
— Zalamegye. Kanizsai járás. Busa
sok megdült, ross virágzik, árpa s zab sárgul,
tengeri roszszul kelt, .sárga és cgésssé^telén,
ép igy a burgonya is. Szölu bú termést ígér,
gyümölcs kevés. Pacsai járás. Dér és fagy fő
kép a kerti növényeknek s asolAnek ártott, bur
gonya s tengerinek knvésbé. Novsi járás. Búza
kevés kivétellel igen jó, rozu is javult, árpa,
zab és takarmánynemüek diszknek. Tengeri
hiányosan kelt, újra vetették, burgonyás gyen
gébb kerti veteméoyek fagytól károsodlak.
alantabb szőlőkben is esett kár. Gyümölcs
kevés mutatkozik. Kaszálók gyengén állnak,
legtöbb rét via alatt áll. Caáktornyai járás.
Búzában itt ott romád a mutatkozik, ross bár
ritka, de szépen virágzik, árpa s zabvetések
elég magasak, de kevéssé megsárgultak. Rep -se
túlnyomóan megsemmisült. Tengeri rossszal
kelt, réteket árvizek tönkre tették, termés nem
igen várható. Égerszögi járás. Őszi búza a sok
esőtől szenvedett, rozs silány, árpa sárgul, zab
jó, tengeri hibásan kelt, dér is károsította.
Gyümölcs és szőlőben in történt kár, rétek viz
alatt állnak. AlBÓLendvai járás. Búza rozs
dásodik, rozs középszerű, repczc szintén. Tava
szi árpa középszerű, sokat sárgult, zab jó, ten
geri rósz, teljesen hibás kelé«ü; burgonya és
Ukarmánytilék jók. Szőlőt a f-tgyok megrán
tották, réteket az ár viz «)i«zapolta. L^teoyei
járás. Baza ritkás, de igen szép, rúzs többnyire
szép, virágzik, repczébAÍ várható termés. Ta
vaszi árpa igen szép, csak helyenkint sárgul,
zab jó. Tengeri roszszul kelt, takarmányfélék
kielégítők. Szőlőre jó kevés kilátás, gyümölcs
sem igen lesz.
— Zala-Eger stégen 1*80. évi június
hó 5-én KárpÁthy György jo! szervesett s*in-
Urauliita által köztetszést nyerőié^ adatott
.Csirke fogó" életkép. Ez alkalommal leg
többször kihivatott és HÜsmerésael működőit
Nikó Lioa és Kárpáthy György további Zá-
vodszky Mari, Jámbori György, Fáy Jánosné,
KárpÁthyoé Rózsa. Közönség meglehető* nagy
számban gyűlt ÖSSSP. — 6-án a „Vereehaju*
népszínmű került színre; a közsaeretétben álló
és a kedvelt művésznő Nikó Lillának a szere
peibon előforduló énekek legnagyobb részét
kétszer kellett a közöuxég kihívására cl éne-
kelui, Kárpáthy György, Kárpathyné Rózsa,
Fáy János, Z tvodBzky Mari, Jámbori György,
Fáy Jánosné elb. stb.r mioden felvonás után.
sőt az előadás végeztével nz f^éuz működő tár-
Bulat a kösönség által kihivatott, meglehetős
melegen párloltatott ez alkalommá] a társalat.
— 8-án Nikó Lina jutalmául adatott „Három
pár ctipő* czimu bécsi életkép. Nikó Lininak
a színpadon! első megjelnnése alkalmával %
csokrok es koszorúk oly nagy számban dobat
tak be a színpadra, hogy ezektől helyéből alig
birt elmenni. A részint ezzel jutalmazott
művésznő a nagy meglepetéstől elragadtatva,
uaakis egy kevés váratra birt szóhoz jutni,
szerepéi a Iegkiiaa6*-bbeii vittt\\, ugy Kárpáthy
György, Kárpiihyne" Kozaa, Jámbori György
éa Hegedűs Béla is elismeréssel működtek
a közönség a legmelegebben pártolta é* leg
nagyobb számbaoi megjislenésévd jutalmazta
e művésznőt, mely tMtéóri fogadja Zala-
Egarsz^g város és vidéke n é. közönsége
hálás köszönetünket. Es előadásnál főispán ur
ő méltósága ts részt vett.
— Árverés Zalamegyében. Unger Dá-
niol 570 frtra b. ingtl. jul. 3. R»nt>eo. —
Nagy Imre 860 fnra b. ingt. jul. 1. Egerara-
caáq. — Gultuya György 1330 frtra b. ingt.
juo. 21. Ciákton.yáo. - S»ff*ricd Imre 645

frtra b. iogt. JUD. 30. Domasiaeczen. — Kapós Jóssíf 750 frtra b. ingt. jun 18. Zala Egeibe-gen. — Putnik Alexa 2643 frtra b. ingt. jul. 7. Nagy Kanizsáo. - Récs-y Ignácz 2218 frtra b. ingt. jul. 21. N»gy-Kanizsáé. — Erős György 1960 frtra b. ingt. jul 8. Terkandon. — Golubics József 499 frtra b. ingt. JUD. 19 Csáktornyán. - Nyíró Miklós 400 frtra b. ingt. jun. 28. Lesencsen. —
— Rövid Mrek As autalosok Bpesten strikeolnak. — Bemszobrát Maros-Vásárhelyre szállítják. — Boszniában levő katonáink kost a skorbut nagybau dühöng. — Mészáros volt honvédminiazter fivére ,Fleischhacker"-ra vál tostatta nevét. Szonmru! — Berzsenyi Dániel legidósb fía meghalt. — Ihoatko György lo sonczi tanár czigány szótárra oyit előfizetést 2 írtjával. — Trefort minister Helvétiába utazik. — Kossuth slyJAnak síremléke ma állitta tik fel. — Balogh Alajos színtársulata Regedében veodégszeropel. — Zmerlics Iván magyar ember Londonból Bpestre velocipedeo jó. — Debreczenben Mudrony Soma választatott meg országgyűlési képviselővé. —
ki nyert?
Brüno, jun. 9-én: 41. 12. 86. 74. 44.
Irodalom
(E rovat alatt megemlített munka Nagy-Ka-oissán Wajdits Jóuef knnrrkeroakedése JűuJ megrendelhető )
— Alulirt kiadó kötelességéoek tartja
tudatni, miszerint dr. Ribáry Ferenc* nagy
Világtörténete a 111. kötet végéig, tehát az
egész Okor, kéziratban b» van fejezve. Szertú
betegsége alatt a kiadóvá) történt megegyezés
folytán, az esetre, ha szerző a müvet teljéén
be nem fejezhetné, abban történt megállapodás,
hogy kiadó a Közép és esetleg HZ Újkor meg
írására is erre hivatott firöt fog megnyerni.
Mindezek után tehát a t. közönség megnyugia
tására kijelentem, hogy « ^ftunka ugy mint
eddig, rendesen, míndnn fennakadás nélkül fog
megjelenni. Budapest, 1880. május 21. Tutjt*
tiszel^ttel Mehner Vilmos, kiadó.
— Az emberi mi velődé* története. Irta P.
Szathmáry Károly. 9. 10. éd 11. fQset. Egy-
egy füzet ára 30 kr. E füzetről füzetre tűké-
lyeebüló szép vállalat utóbbi három fuzet-> a
két classicus uemzM, a hellének és rómaiak
művelődésével foglalkozik. A görög mükolié-
szét búi, m-lylyal a 9. fúret kezd">d<k, mu\'atvi
nyokat is közöl s behatóan foglalkozik a törté
netirodalom , Btinirodalum .bölcsészet- éj »zó>
noklattal; a 10. füzet teltárja a görög műépíté
szet, és képzőművészet remekeit, továbbá vise
leteket ée szokásokat mind sikerült ábrákban.
A harczias életmód, a politikai fejlődé* képeik
e fűzet végét. Ali. füzet Macedónia tárgya
lása után áttér Kóma művelődésére. Csupán e
három füzetben 61 ábra van, ra»ly»k közül
mint kiváló szépek említhetők : AB athéni Ac
ropotis, a Nep\'UQ-teraplom, a Laocon csoport, a
Sándor csata, a görög gymnasíum, a diacoa
vető, az olympi játékok, Nagy Sándor arcéképp,
Nagy Sándor Daríusnál, a Forum Román ura én
római lakház belseje. A képek nzép kivitele
eléggé kártalauiija az előfizetőket a szokottnál
lassúbb megjelenésért.
— Ribdry Ferttie* féle .Világtörtéue
lem^-ből 34 füzet sterkesztőségünkb\'-n tele
áron megkapható.
— A kik Jankó Jánoi guniális haz,ii
művészünk, — Mehner Vilmos áltat soknzt>r»-
sittatott — két gyönyörű képét, a Népdalt és
Csárda ilőt: et annak idVjén birtokukba v.-tlókr
bizouyára örömmel értesülnek, h>^y ^Z\'in
remek mülapok párképei U nlkcszültek. n bír
mely könyvkereskedés uij*n megszt\'r^zhrir.k.
As egyik a „Népmonda", a jeles müvééin *k
Ulán legremekebb cotnpozicziója: maga R^V
szép költemény s a Népdnlnak minden i\'-kin
tétben méltó párja,\'A másik a .Pulyka tol aj\'
humoros tárgyú s elragadó kedves kidolgozáHu
Ami a ssinnyomatot illeti, az a legtökéletesebb
mit a művészet ez ága létrehozott — és maga
san fölötte áll azon jutalomkép" nek, melyekei
holmi német colporteur firmák armor raj«en
derjoi akarnak pökhendi na^yssájuságfral fel-
tukmálni a magyar ember hátára. Különösen
ajánljuk * képeket a kaszinóknak, olvasó-egy
letnek, iskoláknak sa(. Különben egyesek i*
jgeu küunyen hozzáférhetőek, mert n-m kell
mind a négynt egyszerre megvenni, htn^re
külön is kaphatók s egyn*k-egyoek ára caak
4 frt 50 kr. — Egy év előtt még n*m voltak
mindeakinek hozsáf<*rhetAk, mert M«hner Vil
mos csakis as általa kiadott Petőfi költemény ni
vevőinek adu, most asonbtn már bárki is
megszeretheti.
Vegyes hírek.
— Vénebb diákok, miot a mennyei birodalomban, alig vannak a világon valahol. A p-kiu-i hivatalos lap jelenti, hogy kétUrtomá-oyi kormányzótól jeleotés érkezett a csássár-

bos, melyekben elúadatik, hogy több tantüóna*. a letett vizsgák után nem sikerült állást kapni, s asért most kérik, hogy a császár valami tiszteletbeli csimet adjon nekik. A tanulók nevei mellékelve vannak a kérvényhes; 26 aa vasnak, körtlök 8-aa folul vanaak a 90 év0D, ? 18 ao 80 évesek.
— KülöncM. Kaposvárott él egy öreg ar,
alsóbbrendű hivatalnok, ki 21 év óta egy
ugyanazon tsob»ban lakik, mely e hossza idő
alatt soha seperve, ssellŐstetve és fút ve oero
volt; ágys sem lisatogatra, Bem igazítva; el
visolt csizmái, alsó és felső rahái mind egy ba
lomba rakva, ott korhadtak szobájában-, fehér
neműit állítólag nem mo*attv hanem több havi
viselés után égessen félrei*tte elviselt ruhái
garmadájához; a por oly magasan állt szobájá
ban, hogy csak egy gyalogút forma csapás ve
zetett ágyához: a pókháló nagy foszlányokban
lebegett a falakról, mintha felaggatottdiadalmi
zászlók Ungettek volna. És e piszok között, «
mérges levegőben az Öreg ur nem betegedett
meg, s nem pusztult el, hanem akkorára meg-
hisott, hogy alig tud menni ;a* iga*, hogy csak
az éji órákat töltötte katakombájában. Most
végre rágondolt 21 év után, hogy ki tisztogat
tatja szobáját. — Banne minden el volt rot
hadva, B oly büz áradt ki, hogy az egész udvar
két napon át fertőzött léggel vult tele. Valóan-
nuleg oktalan fogadás következménye volt e
megfoghatlan hóbort.
— A Sxéchenyi szobor*lap keletkeztérol»
„Hon\' a köveftkesőket írja: Rögtön acután
hogy Széchenyi Öngyilkosságának híre Buda
pestre érkezett, a Fitlinger kávéházban el
határozták a fiatalok, hogy tömegesen mennek
fel Döblingbe a temetésre. A gőzhajó társaság
tól a külön hajóért kért 600 frtot a Fillinger
kávéház egyik asztalára egy óra alait üoaze
rakták. — A hajó esti 9 órára vult megren
delve. — Midőn a bajóhos értek, az igasgwtú
ság értesíté őket, hogy Bécsből vett parancs
folyUn KUK) frtot kell lefizetni. Azt i*> ossf-
szedték s elvitték as igazgatósághos. A hajó
éjjel 1L órakor indult volna, ekkor azonban
ismét íellkuitálták a hajót lf>00 frtra Az
ingerültség nagy volt. Szerencsére a nemzeti
kaszinóban az 500 forintot röglön Öuze>i«.:dték
s minl"?y ezer emb^r gyűlt öftttza a hajón
csomagokkal a élelmiszerekkel. ]j)kkor jött
Prutimann, a hírhedt rendőrfőnök s egyeu^ten
mügtillotta az elutazást. A lelkes ifjak ímsee-
b^atélti\'k s egyenkint mentek a vasuthox, hogy
másnap reggel Bécsbe utazzanak. Titkos rend
őrök voltuk jelen, d« nem akadály ózhatták
meg az elmenöielt, m«rtnem testületi les történt.
Vácson azonban a küiönb<iső kocnkbitn levú
utalok mind összegyűltek a mintegy 60 an az
uioleó harmadoistályu kocsi bit ülték, köztük
több ratgniu in. Zavartalanul utaztak Bécsig
— A béi\'.ni íudúház előtt azonbnu kev<í*Bel «7.
utuUó kocsikat laak aaztoiták s miölóit i\\
m»gyar ifjnk kitéphettek VOIIIA, rcudűrok fog
ták kórul. Szigorú kiltallgatán után á napig
rttndóri fslügyatet alatt tartották ükei s azuuiii
p<?r bi-hub hazaküldtek A Ünitítéa meghiúsult
az 15*K) frtot viaszaidiák a gyűjtőknek « e»«k
f\'-lajinlották, hogy Sz^cb\'snyinek szobor állít
taiwék frtl. Ki vult a sz»borra gyűjtés kezdete.
1 Sf.H. Kt!F!» : X. kósséff. \'IVrnwtp: k«nak. Ábráiata: • alacxony Fogai |>isxék. Orra: a/. *ls» h&loldaloa a
Kül^nő.4 i(.mertet." jele: barna Kiadatott H I. hir-i A rxetétl niiiilt^xa fcliinúia: rúii-ti k*ttiolikui
Hasonlatok. B.s->nrvi ol>"liel", igen txép ói igen keiift^i, do kaUndnüi nő, bámnlatos soká tar totla Tanú ntéf^\'K*tt ** ií»t»Uipát Rtn Krísstinn
li|M-ai-i tanár, h:xni«-cni in akarván, őt e -(tavakkal UdTöx\'VIte: „ \\»**>ny >m 1 rm hanciulit A cfcmoD.it ht\'C\'-tliiníl*, m-ntül íovább jáUxauAk rAJLx, aunil jobb!* A BÍ> hirtelen Talasxolt: .Ön pedig olj»n, mint a komi^r. positá , mentül öregebb, *nnál báhb
piaczl árak.
N&gy-Kanixsan, 1880. június í\'.
100
gj
Bo*» 115Ü. —12— ROM 10-—11 —.. Arp* O-—.—3—. Xah •— .—S. -. Kukorictá 8-—. 8.M>. Bargonja \' \' ?— Bonó \'—.—30 —. Lancae — _ -_2B—. Bab ~ _.—10—- Sxéwa —. -1 öO Sulmt -.—1-20.
1 kilogrammjára! a*ámitv».
Martiahan f>1 — 56. 8prté«has 60 — —. 8**-
louQ* —. — 7(j l)is*núzair \' —. —80. Tőrön iiagym.i
-—. ltí. Fojrhaityma • —. -30. Cxukor ? ~._r.o
B..r« 12\'. Paprika _._8f). S»ppau —4o
1 literjével mámitva
Ó bor 32-48 kr. Uj bor 16 2® kr Pál nl<*
4fi kr Ecwt ft k». Kúdu:
FARKAS, \' v. pisez k8ny»T*«Ptfí.
Piaczl árak.
100 kilót, iiimito.
_^. : Bu«« 12.*) -12 75. Ro« 10.10—10 5U. Arpn 8 50—8.7!! Z»h 7 41) «.—KnkniVn 7.4\', 7 SO
SíéknMérvtr: Ba<. 11 ;*)—< I 80 Ro>t 9M
lo- Arp« 1—.—7\'SO. Z.b««)--7iu Kukorio*
».aO—7 —. ;


ZALAI KÖZLÖNY
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
BySr: Biu 12 75—13.80. ímp0-40 —10-60. Árpa G.9Ó-J.19. Zah 6-96-7.10 Kakorieaa 7.90—8 10.
BH« Boia 12.36— 12.0 Bou 11.60—11 fió.
Xrp, ._ 2»b 7bO—7.60 Kokoricaa bl5—
a 25
Stprw Buja 1220-1280 Roai 11.—.— 11.50 Árr,. 8--8.4O Zab 8-20.-8 30 Knkorieaa 7 90-8—.
VnztrtB Bn»»U 50-12.4Í) Roai 10 40 11 — Arp. 7 50—8 30 Z»b 7.80—6.20 Kokori»»7.20-7.80.
leiráait
bzerkesztői üzenet.
4109. .A aew-jorki idSjelsS jOm
köstSaettel vettük.
4110. Caáktornya. .Egy körjefy»° vllaiata«\'
rsak a oyilttérbeD klWolhetS ? cl a kiadó dolga.
Inta«kedé>eig » kéairatot eltoltok
4111. Z-SitOroth Jo«3 Hámunkra maradt.
4112. .A regény irodalom emeléiébea".
Küszunet !
4113. Cíiklornya. Igen étvágynak moll bal-
mozva — vénekkel.

Vasúti menetrend.
A bnda-pesti idomutató óra szerint,
Inalal Kanla.érél
Vonal *—•\'
J05 Ea.ék, lIob4ei,Do»ko»ár . Fiúméba 4 48 raggel
215 . - - -
J1Ü Hilda Peatre * r>" \'•«*!
90S . S « .*h*
204 I\'*1\'*\'
213Beeaba (Svomhathely. BAea Uihaly (*)•)& 3 reggel
II 48 «atve
315 Sopronba \' M 14h»
303 Triottba í» Prágerhofou kereattal
Grici í. l!ée«be 4 58 regrel
SOI Trieatbe é> Prágerbofon kereiatol
Orác» «• Bécabe 2 4\' délut.

Érkezik Kanizsára
hotutM:
-\'16 Esaík Moháé., Dombóvár ? fiúméból 1 41 dflut
2OS . . . . II II «•*«
Í03 lli.da PeatrSI 2° »•«!•»
201 , ? - . í 5 délat
?i\\ 1 „ ... . ... 9 14 estve
314BíeablII(S.ombatli. Raoa Ujb»Jy)Mol 10 27 estvs
30> , . . « s "üf 1
163 Sopronybót ...HM dilel.
\'iU Reeahnl Órára, Ifarbnrft, Pragernof
felül . 4 ti reggé
%m Trieaat- 4« Heeahnl Marbnrg, Praf«-
hof felöl 1 Sl *•\'»«•
*>4 Trieaat- *» Villacbból Prágerhof felül 11 - eatve
Uarbureha ewtlakoaáa Tlllaeh ia Krauc.fiatblSl
Felelős szerkesztő: Bitirfl

JÚNIUS 13 in 188a
H I B D E T ? 8.
Hirdetmény.
Herczeg Batthyány hitbizományi nra-dalmai fóbérnöksége részéről a körmendi nradalomhoz tartozó Nidasd, Matzfa, Al-másd és Daraboshegyi birtokrészek fulyó 1880-ik évi október 1-től 16 egymásután következő évekre bérbe kiadatnak.
Feltételek megtekinthetők: Sövegjártó János ügyvéd urnái Szombathelyen, Uradalmi irodában Körmenden és Herczeg Batthyány hitbizományi fíbér nőksegi irodában Nagy-Kanizsán. 91 3—3i Minden eddigi világtárlaton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar
gép- és tüzolíószcrek ; gyár, harang
és
érczöDtöde
Hazánk legnagyobb korszerűen berendezett pyira harang .k tüzoltászsti és vizmutéKzeti gépek készítésére;« Ky»r™l
kap<\'aolai.« vizrnuléoi\'ii oaziálv * jelenben esjeilül! belföldi szivattyú entrt képezi, melyb«n kizárólag houi munkaerő
alkalmazlsa mellelI, minden ezéluak m-gtel.-l.\', sziTattynk és kutak kéasittetnek.
Képes árjegyzékek es költségvetések kívánatra bérmentesen szolgáltatnak "VB
gyár flóStelepe: KolozHoárott, belmmujntur-nicza VI sxám aUitt léiexlk. "Ml
isnsL kir. oszir. szabadalommá]
és
porosz kir. minis téri jóváhagyással.
Budapest,
Rottenbillerutcza 66. sz.
hus ép g
nosihb és Irgtiiitosmbb sxer; ". ís \'\', caoroagocskikban i 70 éa 35 kr.
M
OLL SKIDL1TZ-POHA.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. s. e.
Nagj-KaniisáD, nyomatott a kiadó tulajdonos Waiditó József grorssajtóján.

jg
«bSr finomíAga és pufaatágnra éltető és urt-\'.s hefolyit-ia Att*. tonik ki ; őb kroa cíkh
a h*j úa sukal Büri léiére és töntartiaira, 1 palaczk ara 1 o. 4 frt. Ledér testvérek baltsamos fÖ\'di-
it,-] , eredeti l\'ppeoét. Ivó 42 kr. l>r Koch Dövínyrmkorkii, \\f-mm leleasépü hánisíer hűtés, rcketJüii-g, ny*lki.oüá»* én lun>k karcroiásoxl, Btl). Tü és 35kr"S eredeti dobo«okb*n. Dr Ri-ritigriiter tamatoe kornníi-sífsie, iTtckes illat- éa mu;Jó-víz, m*\\y ax élet4»ervrkot erű-siti és Qditi ; eredeti palac-k.,kai. A 1 frt 2"> kr. <?> 75 kr. Or. líérimfiiier nörónyi )i*jfestó-
ute, valtidiao fest fekete, l>a.rn;t
Ő sinrc; teljéién fól-
fél ^I
"MÓrelve, keftvd ?*. forint L>r. Lindes tanár
dió olaj-áuppana, darabja 25 kr. 4 drb 1 c«omaghaa 80 kr. Különösen családokuak ajánl ható.
tokoxxa ás egy- ilt.a.lh.-j l
Dr. HartünR rtiwíny-kenőrnc. a
\'" elkntUséro éa fel-
rr, bepecsételt fi* üvc
p bélyegzett tégelyoklien
is aJkml
ii -\')(J kr.
Dr Hartuug chiua-b^j-olaj haj növesetes©- és azi\'pité p<><-itt-t< U poliirban és bé í.i*U ttv«(;Fkh«n ára 85 kr.
oroilcti
á B5 kr.
1 • gőn oid a b b moB<.ó«aj.pai!. aÍJami ion eredőié nyByel bír, uiiut a Benxoe-tipktura; ars csoiuagook«\';r>t 40 kr.
Az egyedüli elirMiiás f<*ntkit«tt ar»k melleit N -Xulltái Roaenfeld Adolf •?* RotMbe<g Fereiczwl - Ctákttnyii Hnróo
l.i|n»ttiJtl rs .i magyarországi ji&gyubb gyógbtütlarjikb.\'.u.
v/VclS» x fo Sniii Je Hootemard-féle foeuantta n a dr.
gp
líirciiardt-félt i latig nfí vűny-s«appiui-átö], stÁrotalan baminitú
.i7.i>k elárusítói ítéltettek türv^ityuzertllL\'g tnár ekkoráié in >?]
?\'rzékeny péo^bineipT*. 11 "l ~ 1"
Raymond és társ, ?,,„.*?.. ""1\'"í*l°"1 ?\'«"y-\'«-
Hlrdetm «&n.y.
Legfolsőbb moKhagyás folytán ozonncl megindittatik a
VIII. MAUY. KIR. ÁLLAÍ1S0RS.IÁTKK,
tr.elyn\'k tlaxts jővodclm- \'?
((CSÁSZÁRI KS APOSTOLI KIRÁLYI FKIXKOKNEK
1H7.) óyl okl/.lwr M 2^-&r/.| kr]t togfi-law eüiaUrotAM folytan ;
a f
finmai .Mária
kir.
(ty harmad-, vag;i» \'/, r^nh.n a horvát ornagoi tibolyda iavara, ] radó kétnarma<1r?szb5l egy harmad-, vafryi* */« regaltén a :
hivaulnokok őis?e|cyei é> arrAinak «fe^lye»éaere j
ipoldft javára íog fonlittaüii.
K >or.jálílc ös>zo«-, 5237 bon mcgállapitolt nyereminvei « aUlih kövftki i". j,it.\'.ktprv szerint
31O.OOO forintra rugnai^
1 füny.-r «).0OU forintUl\\ -;
2 . 1(10011 forintliU .IMI. ÜO.OflO f.t/a||
S nj.r. 3I1OU . . . 9.f»» .
7 . \'500 . . lO.ÜOU .
llj 5011 . . 5...0U .
I főnye
y
3 njor. 3 .
l.S(«H) foríntuf
51)00 forin\'tal, öaas. is.DUI) Irt.
2 000 . . B000
1<X*> i. , 7.000 .,
50
lli0
\'"« „ „ 6.IÍ00 „
^*O 7 500
MX) »or-ny. 10 , " 90.000 !\'
A IIUX/IK iHKanrattfm/tnnnt 1HHO innia* 24-in WHénik. Bgy sorsjegy ára 2 írttal o. é. van megállapítva. j
fuváoihá», f.\'-U\'m«l«t); valamennyi lottó-, «ó é» «tluhiv»ulull ? » !
lr(tol>b roKUliiv.talaal. éa miuHcn varotbao ía neveaotaacbb
brly>F|lirn Mállit..tt e-eyih n>rijp,ryarnlii kü«rE^koíl.
Hagy. kir. lottoigazgatosag
Bidapeit, IKBl). ™ míju, h. n,-ia.
Motusz -A
5—6)
Uláanvoatat »m íijaa\'atik

/~l„n1r nirlrnr vilAlií h* minden dohoi ciimlapián a <a» CSaK ílKKOr VaiOOl, t. „ in ,ok„„ro,it«t . íígem van
ellett fennáll
ioHenneraa gy«a«r blá é
betegségek es eaésztéal altidálytk, fmiat étvágyhiány. lia^scoralAni, vér «tla|*t í\' ar»yer <IUn Knl..i.;i...n ..ly e(ry.\'n^kn*k ajánlva, kik 01." " tn.\'xl\'.t folytatnak.
ruralaltiMk törv\'ayllej biialulelaek
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o é.
A i-g
l.elüö t< UIIIHŰ EynlUitAminl, a Irgtóbl\' tx-tr tiPülll^aAk, f\'-j- fül- í« f«(;fiij)Í« r^fti sérvek . rlftxrik, rtxontxjaHndán. miiidcnn»?mQ hrnnlA*
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL
llal-majolíij.
KrolinM ÍN társától
ltcr«»k« lelembrn előforduló
| mtit.lin l.elüö t< UIIIHŰ EynlUitAminl, a Irgtóbl\' tx-tr^fc elle
í iÍ i ék nyílt
kfísntt •« AKjedali, mp|y orroií ai^lokn luusnilhattt
íra egy üvegnek liasználati utasítással I frt o é.
Moll A. gyóg)szerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs í
Tnchlaahpn
ilaktar a» állam min.len hirneves cydnymirlArál.an rafy fOnaer k.re.kodé«b,„ Raktír nélküli helva*(r>kbpn ™aíino|ryón..k nagjobb
A I u k.nnnaqr kératik halárosottaii Holl-lile késaitméiiyt randelni <•? c>ak óljaitokat •Ifocadni, rarlrek »aj«t í.joeynm éa aláiri •ómmal Tünk állatva
Raktárak: NaiyUlizu IVig.r BÍIa |ryó;y". KHna J. iry.iíy. Kownborg Kareno F«aaflhofer Jdumr R.i.tnfeld Adolf. — Zala-EHTUM Oyoíj-acrtár a ural lílekh««". - Barci Dorn.r H Csáktartya Uói.ra \'?? v «youa«eré" »a»atvar K..I111 J. BalHirha; halra. O\'igy TI. hecakpiay (y^trv. Kaar»02a Werli M. rj.\'.íy. Kénef CaaoiinnTir. Ui fT»«r- "öu..| lat. ity.^ry Keul»My».hl«;f.r* A Wanarh f. Kirawnd Jan. Zifrák l\'orklnl Kprrani cy.\'nrv. Mittll.»rh S. rr.-»lm.»h"« And.

úiinsi rakUr loSXnn«il:LS k<*>vptkestíbi>n, t>K jixermQ i nd a
|.\'jilt(i«t;túna v.\'.fj tt
WW 75 százalékkal a becsáron alul ia eladatik, osaacnem
Csak 7 frt U.r> kr, teliút nem is frlü as HŐJÍliitiní xri.ah
melyfk cl.Thl) M) frt)>^ krrültfk. :
r. asxtMlikéa inét. j-1 *<-x.\'lpcog.\':Y<;l I fi kifilÓ kri»(íty ki\'r^Urt^
<> vjilódi hrjjl -mflst VÍIIA j 3 (tyftnyörQ rzakon tilcwi
f> kitflnő ., ,. étken" kaiiiÜ I \'A »*ép tnjAstartú
«: l^pfin ,. „ kivén kauAI . 1 kiváló bor*- «5* nnk-irtartú
1 nphr-z ,, ., leve»mi»n. i I thoaszSró legSannabb fajta
1 kitfim". r, ., tfjmerff | \'2 hutawn t^rmi ankUlí világit
*> tinon.411 ké-oitctl ajxnd^k tálon | rj^^^aT)
Mind a« itt megni-Tesf-tt 48 darah dísztárgy í,B*z*«e .•«k 7 frt 2.ri krba kerül.
Megrendel t-sek * p^nx t\'lüItYei b^kdld^se ttellatt. <»K p*-d\\g ntaii7i-tf>11ct li-ljcs.ttetuek adtlifc, míg a kéjeiét (art *z
Feyesult lírlltánia-^zfist ?yárr«kíár által Hév**, fi. Vniere Danau*tr*t*tte 43.
II* x UrgVKk nem i[l"k, akkor H nup nlntl VÍUM íétetnf-k.
^^ 8záxak!nn vannak « knuxörft rtyilvaoitások, eli-imcm? ny^k a felxübb •*inn;lji»«1|[ckti1l it ti gj+k finomnájfv {-* jósipir voiiatkoxAtair, mulyi-k aioohan t-\'i-suflk mi*tt n«m igtxthatiSk \\<\\< d«* irodánkban mc^tekinthi-tők. ^^
^~ Haminita*ok Tt>e«tt a r«impt jól ín ax ntrxára jól vigyázni. ^™
Özv. Winklerné
z&logintézetében egy zongora (Stotz-flOgel) legjobb karban igen olcsón el-
adandó
, mimlnii siadiumában oly sok nói bajnak nkoiója fehér folyánban «senvedóko«k küldök BRJ ár Utlan, sok siárn.ni paciban kitiinú jónak bitonvult aiort. Nem befecakend^E^a, nem ii bevenni való, hanem "fcy •>(tyn.eru kényelmin eljárás, mely nxen alkalmatlan gyengitfl nói baj-, legfeljíbb 10 nap alatt biitosan m»g •lünteti. Saamiai nlismeró IBTÍI biíonyilja e tanyt. —
Titoktartás biziosittatik. jf
3 Txrt
Cxim : (iklevelra gyógysz«rpat : 7
Wots Alajos Brassóban.

18*0. június 17-én.

Tlxenkllenczedlk évfolyam


fel erre . 4 .
aerred írre . J , Kpy »w»m 10 kr |
Hlrtetinl
« bieibol petíteorbM
Í7, máeodevor 6 I mindea
lofkbbt lorert b kr.
NYILTTÉEHEN
,l«ornnk«Dt 10 krért »e-
I teluek fel.
líiDoittri illeték míndsii hirdetőért k»9Df
pedif
NAGYIANIESA
Bérment«tleii levelek. 1 esak isnett mankxUr^ l •aklíl io(*4utoik el.|
|Kiairatok viem nem Hldrtnek.
ZALAI KÖZLÖNY
elSbb:
-SO MOOTI KÖZLÖNY
N..KmalM.rároii helrkatéaagánU, „n.-k«nlis»i fink. Ulet", . ,B.-kaBli«ml Éliied-n(i»el* ecjfMOlst",
kaiilM»i k«re«ke4.1n.t
Unitétei-
ip.rb.nk-, ,B.-.«nl«MU Ukmrékpínitár-, . .«lmesj.fálUUao. UnltétTi
»«CT»
tiszti önsegélyxó «ÖT6tkeiet«, » .soproni k.reakefelm! . ipark.m.r. n.-k«Uaai kttlT4l«itm»oia- . több CT»I «« »ár»g| eWe«ül«t kit.uloi értedUjc.
Hetenk.ni kétszer, vasárnap- s csütörtökön uiegjeleuo vegyes tartalmú lap.

A sümeghl tauitól járáskör közgyűlése.
Az 1868. évben, boldogult EötTÖ-sink kezdeményezése alatt kezdődött a népnevelés terén az általános mozgalom-, ö, kinek lángesze bel&tá, hogy hol kell a nemzetnek munkálkodni, hogy magának a létjogát kivívja, hogy az európai népverseny közepett dicsőén megállhassa helyét, ó, a- hallhatatlan költő, a jeles illamfér-fiu, a xélycn gondolkodó bölcsész, hirdette első sorban azon szent s igaz elvet, hogy Magyarországot virágzóvá, népét boldoggá agy lehet tenni, ha a népnevelés ügyet felkaroljak. És dicső közoktatási ministerünk idejében, csakugyan a népoktatás szép virágzásnak kezdett in-ilulni; mig bekövetkezett halála, a tanügy terén is pangást, s ha hátramenetelt nem is, de egy helyen való maradást hozott.
Mig Eötvösünk áthatva volt azon igazságtól, hogy iskolai s tanügyben a tani tó az első személy, s hogy ennok szavát mint szakiérfiét meghallgatni kell a kormánynak, s ennél fogva teljes erejéből törekedett a tanítókat a tömörülésre, egyesületek alakítására bírni; ennek utódai szűkkeblűét voltak a tanítók iránt, s jelenlegi közoktatási ministerünk kezdetben roszul lévén informálva, a tanítókat éretlen gyümölcsnek tartotta, azoknak szavát tekintetbe nem vette, söt ha nyíltan nem is vallotta, de a tanítói egyleteknek éppenséggel barátja nem volt.
De valamint minden igaz ügynek előbb vagy utóbb győznie kell, ugy a ta-nitói egyletek ügye is tért vivott már magának. Trefort minister ur a tanítói

egyletekről is másként gondolkodik, sőt egyik utóbbi ministeri leiratában oda nyilatkozik, hogy a tanító-egyletekből kifolyólag szándékozik egy magyarországi ta-nitói kongressnst alakítani. Hogy ezen ígéret mennyit ér, s hogy mily nagy len dület lesz a magyar tanügynek adva, ha ez ígéret tetté válik, azt ugy hiszem mondani felesleges!
S mivel a tanítói egyletek mindinkább érdekelni kezdi a müveit közönséget, s a tanügybarátait, nem lesz érdektelen, ha itt szólunk megyénk egy tani tói járáskörének tavaszi közgyűléséről.
A sümeghi tanítói járáskör május hó 26-án tartotta Csabrendcken az állami iskola helyiségében gyűlését, a szép számmal megjelent rendes tagokon kivül a vendégek közt ott láttuk tek. Barcza Sándor, Chernél Olivér, Kohn Ignácz, Bőhm Jakab, Benacsek Béla, Engel Soma urakat, kiket a tanügy iránti lelkes érdekeltségük vont oda; mig járásunk közkedveltségben álló szolgabirája tek. Bo-gyay Antal ur, a járáskör alelnökéhez írt levélben sajnálatát fejezte ki a felett, hogy hivatalos elfoglaltsága miatt a gyűlésen részt nem vehet.
A járásköri elnök szép szavakkal üdvözölte a megjelent vendégeket s tagokat s a gyü lés határozott képességének constatálása után azt megnyitottnak nyilvánította. Következett ezután, a múlt évről való beszámolás, melynek egyes szerfölött érdekes adatai voltak, nevezetesen 72 ügy lelte a múlt évben elintézését; a választmányi gyűlések jegyzökönyvei nem kevésbé érdekesek, ezeken a .lopásról* s az állatvédelem ügyéről szép pedagógia vitatko-

zás folyt, melyen Ádám Iván reáliskolai igazgató, Bánfi Alajos járásköri elnök s Lob Ignácz járásköri alelnök vett részt. —
Hogy a kitűzött programmhoz hü maradjak, az elnöki beszámolás után következett a tisztviselők választása. Közfelkiáltással lett választva: Binfi Alajos elnök, Lőb Ignárz alelnök, Német Béla a Weljner Alajos jegyzőknek, Exner Alajos könyvtárnoknak, Csigó Mariska pénztárnoknak, Tóth Lajos, Nagy József, Gosztony József választmányi tagoknak.
Bánfi Alajos saját mint tiszttársina); nevében megköszönve a bizalmat, az el-elnöki széket újra elfoglalván, ígérte, hogy teljes erejéből oda fog törekedni, hogy a belé helyezett bizalomnak megfeleljen.
Ilyen lelkes tanférfiutói ezt másként várni sem lehet, ö, ki egész lélekkel csüng a tanügyen, ennek csak díszére s hasznára válhat.
Tóth Lajos Mihá!) fáról szakavatottsággal értekezett az iskola s népkönyvtárakról. Az értekezés mutatta, hogy elü adó c tárgyát áttanulmányozta; tapint* tossággal mutatta, miként kell a nép könyvtárakat kezelni, hogy üdv hozók legyenek.
A gyűlés előadónak jegyzőkönyvileg is köszönetet fejeztetett ki, az élvezetes s tanulságos értekezésért.
Gosztony József a szemléltetés, illetve a .Beszéd s értelem-gyakorlásból\' próbatanitást tartott, mi szinte köztetszéssel fogadtatott.
Lób Ignácz a módosított alapszabályokat mutatta be, melyek revidiállás végett a választmányhoz tétettek át; to-

vábbá a felállítandó segélyegylet ügyéről értekezett, illetve erre vonatkozólag egy tervezetet nyújtottak be, mely elvileg elfogadtatva, a választmánynak adatott tanulmányozás végett át oly megjegyzéssel, hogy annak áttanulmányozása után az elnökség központhoz tegye át.
Végűi Lób Ignácz, mint a kiküldött számvizsgáló bizottság elnöke a pénz- és könyvtar állásáról referált.
A gyűlés folyama alatt tek. Barcza Sándor a lelkes tanügybarát, ki ha a közügyekért kell valamit tenni, mindig az elsők közt áll, az egyleti alelnöknek azon óhaját nyilvánitá, hogy az egyletbe alapító tag gyanánt kíván lépni.
Az egyleti alelnök ezek után ajánlá tekintetes Barcza Sándor urat a közgyűlésnek felvétel végett, rövid szavakban utalva arra, hogy az egyletet nagyobb tisztelet nem érheti, mintha oly férfin, kinek neve a megye határán tul is mint lelkes hazafiué, lisztelve s becsülve van, tagjai sorába lép.
A kös?yüléo h&ngoa a s&fliiui uctu
akaró éljenzés közt fogadta tek. Barcza Sándor urat kebelébe.
Ezután az egyleti elnök meleg, lelkes s átérzett szavakban üdvözölte az uj tagot, kifejtve mennyire érzi magát az egylet általa megtisztelve.
liarcza Sándor ur ékes szavakban köszönve válaszolt; n monda, a tanítókat mindig az emberiség legnagyobb jóltevői-nek tartá; s e gyűlés folyama alatt, melyet figyelemmel végig hallgatott, azon meggyőződésre jutott, hogy a tanítók nem sokára kivivandják azon helyet a társadalomban, melyet joggal igényelhetnek.TÁRCZA.
Emléklap.
— 8 ... L , . nak. —
Gondolj reámi Ha egykor * gyermek évek Mio dk ettünk tol elrepülnek S ba majd nékem üt az óra Elrálásra, távolóra,
Gondolj reám!
Gondolj reáu! Ha tivol lessünk egymástól, Mmt a lehullt galy a* ágtól, Meljet a fcord Sssi síelek ; Me&sxe, mertté elaöprenek,
Gondolj reám!
Gotriolj reám t
Ha UUx két kis jáusótáraat, Kik nem tudják BÚ a bánat. V%,k x hiams lepkéket;
— Hint egygoron én teveled, —
Gondolj reám !
Gondolj reám I Ha as elvetetett ürömét, Férjed mellett te felleled.
— HÍM\' én akkt T tadja az ég
Mily távol leaxek attúl még. —
Gondolj reáni \'
Gondolj reám ! Ha két galamb u«relnu>s«n, Caókolrfdxik as er»neo. É* te 6ket látod, akkor Emléken meg a s*ép múltról,
Gondolj reám t
Gondolj reám 1 Ha ast as időt eléred, Hogy íj fürtöd hófehér lett . ? .
— Tán engem akkor a b&nat,
Már rég\' sírba vitt miattad. —
Ooodolj reisa!
KÁROLYI L GTULA.

Makóházyék.
— Elbeszélés. —
Irta:
(Folyt, és vége.)
— NM mondja csak. Ugy-e volt, kérdésé
? nagyságot asason., a mohón várt* a feleletet.
— Volt, — de nagyon ré^sn, talán már
— nem ÍB igas, tmölt valiatvonva ai öreg.
— Ugyan nem tudja, hogy bivtak ? kérdő
a nagyságos asssony.
AB öreg végig nésta a nyájas asuonyt, ugyan minek kérdezgetheti.
— Hát bisony kérem aiáaan ast Irmács*
kának hivták. Igen annak.
— Valóban annak?! kérdé iásasan a
nagyságot aassony.
— Igen ía kérem aliaan.
— Jól emlókssik reá? mondja osak.
— Oh igen- Kst még nem felejtettem el.
— Hát a neje hol van jó öreg ?
A különös kérdésre meghökkent as üreg.
— Miért kérdi*, ha tubád kérdenem, a
nagysága?
— C*ak mondja.. . Ugy e ...
— Bisony már isten nyugossssa, régen
meghalt, monda lassan s ssomornan *» öreg.
— Meghajt?! kiáltott föl Zengi »agy-
-
— Bitóny meghalt, ssólt as Öreg ismét
lassan.
— Tereinek hívták ogy-e? monda nagy
hévvel Zengi nagysága.
E név hallatára ai öreg megütAdött s he-begTe igy ssólt:
— Honoaa tudja «t^nagyságot assso-
ayom. Mondja?

— <>n volt ai C....Í vendéglőt, ssólt Zengi
nagysága, s megragad á as öreg barna kesét.
Ai Öreg zavartan állt a nagyságos aaz ssony elfltt a hebegve monda as igent.
— Atyám! kiáltott fel Zengi nagysága a
nyakába borult as öregnek. — Leányod va
gyök kedves atyám!
— Gyermekem! — szólt elragadtatva a
nagy meglepetésre as öreg a öasse vissza csó-
kolá rég nem látott gyermekét.
— Es férjem, a régi Várssögi ur ! ssólt
könnyező asemekkel Zenginé, meglepetve fér
jére mutatva.
Oh mily édes as ily Öröm könyhallatán, melyet a viasontlátás boldog pillanata ssüt.
— Oh istenem, mily boldogság! mily
véghetien öröm es, mondották mindnyájan.
Ebben a néhány igazán buldog peresben egyebet sem tettek, mint ölelgették, csókolgatták egymást, majd örömkonyéket hullattak.
Betti a ssakácsné esen a nagy barátságon ugyancsak megrökönyödött. De oagy ur lett egyezerre a handléja, gondola.
Bánta is ám nagyon, hogy már most kinek adja el as ingótágait.
Okoaabb lett volna agy iitesni a dolgot, hogy addig ne eresztette volna be, mig el nem adjt as öregnek. Hja de maga kárán tanul a magyar. Ki már régi nóta.
Másnap már a nagy teremben ott ültek mindhárman, a as eimalt dolgokról beszélgettek. —
— Ugy ám kedves atyáin — scólt Zen
giné — midőn kedves anyám elkftltösék a ko
runkból, mi Várssögi úrral szépecskén bevan
doroltuk as egé z országot, mint komédiátok.


— Hej az volt csak as élet, képzelheti
Mtkóhásy ur, — ssólt közbe Zengi.
— Utoljára felhagytunk ezzel a vándor
szinéazkedóssel s az egyik nagy társulathoz
asegődtünk. Próba szirencse, gondoltuk, talán
csak használnak valaminek.
— Rongyos inas szerepeket sóztak a nya
kunkba. Hja, de mit tehettünk, mint elfogad
tuk. Mindjárt egysserre művész az ember nem
lehet. Elűbb jól kipróbálják minden gyengéjét
a csak azután mernek ám nagyobb szerepet
Mini. —
Elkezdvén ezt a ssép ssiuési mesterséget a legalacsonyabb fokon, — folytatá Zengi ur a igy haladtunk tovább.
— Azután lassacskán mindig nagyobb
szerepeket adtak nekem ia, mig végre azt vettem
észre, hogy aa elftö énekesnők kösűtt foglaltam
helyet. Oh de boldog voltam ekkor. N« gon
dolja asért, hogy nem emlékeztem meg a ked-
Tot papáról. Oh dehogy nem. Mindig hajtogat
tam, hogy milyen jó lenne most a papát fel
találni.
— Ezután elmentünk egyik társulattól a
másikhas. Mindenütt jobb ?zetétt kaptunk.
Igas ni, majd elfelejtettem azt ia elmondani,
hogy ekkor már nem mint Várscógit, kedves
feleségemet meg nem mint Várssöginét ismer
tek, hanem mint Znagit és Zenginét. Megvál
toztattuk a nevünket. Mint egéuen uj embe
rek léptünk a világ elé.
— Ugy bisony kedves papim. De netiés
voU erre a sengzetes névre rászokni, az Öreg
mindig as easemb^D forgott, ugy kellett mio-
dig vigyásnom, hogy vtlamiképen ki ne
ejtsem.

TIZENKILBNCZEDIK ÉVFOLYAM.

ZALAI KÖZLÖNY.

JÚNIUS 17 éa 18)90..Lelkes szavai áthatották a jelen volt tanítók szivét,- a csüggedók is reménylen kezdettek, hitték, hogy ha jobbjaink mind ngy gondolnak, mint megyénk kőztiszte-lctft fia, Barcza Sándor ar, nemsokára következik azon jobb kor, melyet annyi tanító oly esdve kér. Fokozta ezen meggyőződést az is, hogy tek. Chernél Olivér ar, ki műveltségéről, lelkes honfiúi érzelmeiről eléggé ismeretes, szintén mint alapító tag lépett az egyletbe.
Uj erót merítve, jó reményekkel telve távoztak az egy begy ült tanférfiak adja &z ég, hogy müködésök sikeres édes hazánkra üdvhozó legyen.
CSABY MIKLÓS.
Szent-Grótu Június 10- 1880.
(Moigslom • icolgibir6iág vi«»««aeiT»»í«e (lgjébeo
— Tauitó-gyaUr — Vér/agylaló jalanet. — Egj
dérit ét mipt aldíli.iu népunitó. — Hjrmen )
Levelezői tisztemnek vélek eleget tenai, a midőn ai utóbbi idóbea fölmerült „hirek"-ről ? eKik kőiött eUó helyen a szt. grólhi szolga bíróság visszahelyezése ügyében agy a helybeli mint a vidéki lakosság körében megindult mozgalomról t. szerkesztő urat s a lap n. é. olvasóit értesítem.
Az ezen ügyben a ministerium elé terjesztendő folyamodványra még később lévén azándékom, s külön óhajtván annak egyes, nyomósabb argumentumaira — vissiatérni: rauat csak arról kívánok tudósítást írni: hogy a múlt, május hó 2S án egy küldöttség tisztelgett esen ügy ben ai ép akkor zalabéri birtokán -időző gróf Pojacsevics László horvát bán 6 excellentiájánál; ki is a küldöttséget nagyon szívélyesen foghdá és megigéré, hogy oda fog hátai, miszeriot Sxt. Qróth és vidéke a legrövidebb idó alatt a feloszlatott közigazgatási bíróságot visszanyerje, Meg is ígérte, hogy a oagyméltóságu belügyministerhez felterjesztendő folyamodványuokat nemcsak, hogy alá-irandja, hanem alkalomadtán támogatni fogja. Május hó 20-án a „íjzt. Gróth járási tanító-egylet" Kis Görbő községben Uvatzi rendes gyűlését tartotta meg; mely alkalom mai vendégül üdvözölhettük a helybeli esperes, plébános Pály János arat, ki remek beszédet intézett az egy begy ült Unitokhoz. Sárvary István a természettan koréból gyakorlati előadást tartott. Béketi Elek egy sajtó alatt lévő munkájából szemelvényeket olvasott fel. Spitzer Ignácz „A tanítók összejövetelének gyakorlati hasznáról" Btb. Bzép s meleg hangú felolvasást tartott. Pozsogár Gy. a történelem tanítás módjáról értekezelt, utána igen erdeke* hozzászólás eredt meg. iiéketi E. a tanító egyletek " országos szövetségéről, illetve ügyének leg-ujabbi stádiumáról lapok nyomán referált s indítványára a gyillés kimondotta, hogy eddigi álláspontjától, illetve az őszizel kimondott határozatától nem tér el.
Közelebb a zalabérí bucsu alkalmával valóban vérfsgylaló jelenet adá eli magit Zalabérben. Egy 8 éves batyki pórlányka, kit szülői gondatlanul visszahagytak, a templom körüli árkok egyikében játszott; egy arra — vágtatva — jövő kocsi által elgázoltatott. A * leányka midőn a Bebesen robogó kocsit meglátta, az árokból ki akart ugrani s keresztül

futva a túloldalra menekülni; ámde csak az ut közepéig juthatott és mielőtt a mit sem látó kocsit viasz* tarthatta a lovakat, a kis leány azok lábai közé került a mellén, nyakán, fején tömi gáaoltatott; egy negyed órai kínos halál küzdelem után a szegény meghalt; a kocsist a vizsgálat megindításáig jótállás mellatt szabadon bocsájtották.
Mist e lapok múlt számában már röviden megemlittetett a sok méltatlan üldöztetése által szomorn hirhedtségre jutott Spitzer Ignács helybeli isr. tanító, iskolájában életbe léptette, behozta a széliében terjedésnek örvendő iskolai Ukarékpénstárt; több kiváló tanfértitól kapott ez alkalommal üdvözlő sorokat, ezek köfUl nagyságos Weisa Bernát Ferencz királyi tanácsos úrét közlöm itt, ki tudvalevőleg ezen intézmény megteremtője • a terjesztésben fársd-hatlan apostol hazánkban; a rövid buzdító sorokon a remegő kézzel irt, görbe betűkön jártaira végig pillantásunkat elénk áll a már élte alkonyán lévő, fehérbe csavarodott öreg ember, az ő kedve* alakját látva elenyészik ellenszenvünk és bámuljak lankadatlanságát a takarékpénztárok meghonosítását illetőleg; a levél így hangzik: .Igen tisztelt tekistetes tanító ur 1 Szépen megköszönöm becses, f. kó 4-iki közleményét, az nekem nagy örömömre, de hazánk hasznára szolgál: Csak türelem ! kitartás! I az ne hiányozzék, akkor győzni kell! és győzni fog a jó és üdvös intézmény. Becses további közlését várván, maradok hazafiui üdvözlettel, Budapest, 1880. évi jun. 7 én Weisz Bernát Ferencz m. kir. tanácsos." — Kétszeresen csodálatra ragadja az embert ama buzgó törekvés, melyet nevezett tanító a köz sége réezérőli méltatlan s jogellenes nyugtalant\' táa o oly sok elkeserítő intriguák dsezára is a tanítás és nevelés terén kifejt. De hisz ők (a hitközség) nem is panaszkodnak a tanítására, legalább én nem hallom pedig köztük (?) vagyok ; csak ők azért nyugtalankodnak hogy : miért véglegesítette a közig, bizottság ? mikor ók minden évben vándorolni szeretik látni Unitóikat; ezért nem hagynak tehát békét neki a ép mert az eszközökben nem igen válogatósak okoznak keserűséget az ártatlansága tudatában élő Unitónak. Az eszközökről ezóló legutóbbi állításomra felhozom például a .Zala* s .Keszthely" czimü lapokban itj. Zalai István ur álul leírtakat; melyek midőn így napfényre jutottak — mondhatom — megbotránkozást keltettek városunk s vidéke jóérzéstt polgáraiban.
No de hagyjuk ez odiosos ügyet és én befejezem közleményemet egy .hymen" hírrel: f. hó 2-án vezeté oltárhoz Gaál János kehidai földbirtokos városuuk gyöngyét a bájos Pessl-mann Irma kisasszonyt; az uj pár az esküvő utáu azonnal a vőlegény birtokára, Kehidára utazott. Fellegtelen boldogságot kívánunk e szép frigyre!
BÉKEFI ELEK.
Mtj&lis júniusban.
K.-Komárom, június 13. Természetünk gyengesége, hogy bizonyos szólamokat akkor is megurlunk, midőn az idő, melyre helyesen alkalmazható régen Iwjárt már a múlandóság homok óráján; így voltunk mi is társsdalmi életünk élményeiben ismeretes k. komáromiak, midőn vasárnap a Uoethe által így megénekelt Olaszhon ; .kennstdu dasLand wo die Citronen blühen" védszentjének név-

napján mozsár durrogás ébreszt ( hív fel bennünket a szabad természet ölébeu tartandó majálisra június hóban. A k.-komáromi vegyesipar társulat minden alap nélkül, a város és vidék, minden szép és jóért lelkesüli közön aége pártfogására számítva, megalspitá jótékony egyletét; annak felvirágzását, ativet nemesítő, kedélyt szórakoztató, minden társadalmi válaszfalat lerontó, kedélyes összejövetelek álul igyekezvén előmozdítani; hogy igyekezetét siker koronázta, matatja a vidék elité társaságának tömeget megjelenése, s meleg réastéte; a fogatok hotsiu sora azállitá az erdők egyhangú magányába Tbessalia örökviruló völgyévé varázsló röpke tündéreket, * maizléssel díszített tánczhelyre, hol őket koszorúvá fűződve a szt.-Iváoi éji álom arany pillangóiként láttak lejtení Pháráó bus népének
— mely minket árnyékként követ — varázs
zenéjénél. Láttunk ott csecsemőt anyai karok
kózt pihenni; virgonca kisdedeket egy bokor
árnyában jáuzadozni; ott láttok a szorgalmas
iparost izzsdni a táncában, mint terhes napi
munkája közt; érdes kezet, mely selyem puha
ságul asorilott; ott láttuk tisstea távolban azt
az osztályt, melyet a nap heve és munka terhe
tett szívóssá, örömkönyeit hullatva a pezsgő
pohár kedvderitó árjába, mit verítéke gyümöl
csözött. Mi szép így a természet ölében, viharo
kat látott százados tölgyek dus lombozata alatt
— mely vésztől véd virágot, és folyondárt
mozaikként öasseillő vig társaságot látni? Mi
jól esik a szoba magányos csendjében ülő
buvárkodónak élvezni itt csalogány dalt ée
gerle bugást, s áldani titkon aat, ^inek na
gyobb gondja van ránk, mint a lég asárnyosai
ét a mezők liliomaira? Mi szép volt látni az
élő csokrot, mely önmagától fűződve aranyo
zott perclekre emlékeztetett. A szende ibolya
mellett jól vette ki magát a feslő róssabimbó ;
a büszke csmelia mellett a szerény rezeda. Az
ünnepély díszes keretében ott láttuk: Hanny
Andor és Imréné; Mészáros Anuloé, Legény
Ivánné, Erős Rezsóné, Rutirs Béláné, Francaik
Jánosné ozv. Bakos Ignácsné, Fülöp M., Lirch
A., Boros F., Berger L. és Huffmann úrhölgye
ket; Gombos Herminet, Bokroey, Hanny,
Fülöp, Lerch , Hoffmann , Berger nővérek ;
Haony Ilka, Péczelyi Kmmit, Francaik, Feren-
czi Nina, Boros Mariska kisasszonyokat. Nem
szabad megfeledkeznem a n. kacizsai .jeunesse
dorc" tömeges megjelenéséről; s ugy vélem a
n. é. közönség nem fogja megvonni elismerését
»>on egyéntől, kin k aa ünnepély ialésteljes
rendezésében oroszlánrész jutott l. Koszlowszky
E. úrtól; valamint városunk köztiszteletü ven
déglőse Jskits Gy. úrtól, ki áldozatot nem
kímélve, a táncz hevét csillapító fagylalttól
az ízletes sültek, a hideg ételek 8 kedvderitő
italokig a közvárakosáaon felül megfelelt S
midőn az ünnepélyt rendező t. bizotUágnak a
n. é. közönség nevében köszönetet szavazok,
aat kívánom, hogy egyletét tartóttá és virág
zóvá tenni ily kedélyes összejövetelek rögtön
zése álul jövőre is el ne mulaazasa. Éljen a
k.-komáromi vegyes ipartártalati
KELEN DY.
A biilaton-fQredl gyógyfürdő rövid ismertetése.
(Folytatás.)
Savó-gyógymód. Említést érdemel Balaton Füreden a savó gyógymód. A közel fekvő Tihanyban na-

ponkint 1500—2000 anyabirkát fejnek, mely birkák a tihanyi hegyek fűszeres legelőjén nyerik táplálékukat ? így a legUrtalomdusabb tavit nyújtják, melyet Balaton-Füreden orvosi felügyelet alatt egy svájci kéalit el s azon illa-lánoaan elismert jó hiroek örvend, hogy gyógy-hatására ét kSnnyen emészthetőségére nézve egy a maga Bemében. Friss aavó naponkint kétszer kapható, reggel ét ette 6 órakor Egy adag, Vi pohár (70 gramm) ára 3 kr, melyre jegyek az igazgatói irodában válthatók. StSiö gyógymód.
A rendszeres szőlő-kúra september 1-én kezdődik, a legnemesebb, legkitűnőbb s móló-gyógymódra legalkalmasabb saőlófajokkal, melyeket as igazgatótág naponkint a furdó-intézet közvetlen közeiében levő szőlőhegyeken friss tőről szedet és at igazgatósági irodában jatá-nyos áron kilogrammonként árusít el.
E gyógymód, melyet nem ajánlhatunk eléggé, a fürdő-intézet bezártáig, szeptember 15-ig tart.
Mindeteket ötszevéve: Balaton Füred enyhe éa egyenletes légkori viszonyainál és kitűnő jub savó intézeténél fogva különösen ajánlható idült légcsóhurut és tudóbantalmáknál ; égvényet, sót, szénsavat, vasas forrásai, hideg ét meleg szénsavas fürdői, gőzfürdői s a női- ét férfi uszodával ellátott balaton-furdői javallvák : gyenge emésztést, idült gyomor éi bélhurut, haai pozsga, máj- és lépbajok, hólyag hurut és vesebajok, aranyér ée női bántalmak ellen; továbbá vérszegénység, sápkor és gör-vélykórnál, általános gyengeség, gerinci-agy és idegbánulmaknál.
KörüktkimU.
lialaton Füred néhány év ÓU rendkívüli éa gyors virágzásnak indult, amit kiválólag Simon Zsigmond tihaoyi apát ő nagyságának lehet köszönni, mint amely apátsághoz a bala-ton-türedi gyógyfürdő tulajdonul tartozik. Az áldozalkéas apát részéről minden leheti el lett követve, hogy e már régibb időtől fogva nagy népszerűségnek B közkedveluégnek örvendő fürdőhelyet, Magyarország legelőkelőbb fürdő helyét, az európai legelső fürdők mintájára minden igényeknek megfelelővé s kifogástalanná Ugye. A parti séUny (esplanade) dus pázsitja val, lombos alée ival, az uj fürdőház elegana termeivel ét fürdőivel, valamint a csak most befejezett B immár teljesen felszerelt imposana gyigyépület (Koreaion) széles födött folyosóival tágas ét díszes termeivel (női és férfi olvasó termek, zongora-terem, nagy-közterena), az uj fenyves, a megnagyobbított kávéházi caarnok, fölötte a páratlanul szép kilátással ékeskedő kényelmes gyönyördével: mind az ő mára dandó érdemei, s oly újítások, melyek — a szintén újonnan épült díszes magánvillákat \\* ideszámítva — Balaton-Füred régi arczát teljesen megváltoztatták a valóban megszépítették. —
A bnlatcm-füredi fürdSMny május|16-án ayittatott meg.
Ajánlatos a látogatást nem a fürdő idény főszakára halasztani, mert épen május és június hónapok a legszebbek és legkellemesebbek a Balaton-melleken a ép így a gyógyfürdő használatára is legalkalmasabbak, valamint azep-tember, mely állandó enyhe időjárása miatt, főkép azoknak, kik a szülő kúrát akarják haaz nálni, nsgyon ajánlható.
(Vég* következik.)— Kedves jó gyermekeim, a ti történe
tek csak megjárja, de az enyém, oh nagy iste
nem egészen más forma volt az. Kínszenvedés,
gyötrelem volt eddig életem. Átkozom a per
ccet, melyben feleségemet, kedves anyádat
megmérgeztem. Igen ezt tettem, bevallom. Az
isten megtx oátja agy hiszem, mert már száz
szorosan megbántam gyalázatos tettemet.
Hakóházy ar nem fojthatta el könyeit, a szomorú emlék igen kínosan hatott reá,
— Mondja csak el kedves atyám, de
miért táplált oly kérlelhetlen harago\'. kedves
anyám iránt?
— Ismét feléled bennem a harag, ha arra
a gonosz emberre gondolok, ki midőn a fővá-
. rosba utazék, mindenféle roszat beszélt össze a szegényről. Mikor látta, hogy es a dolog engem nagyon érdekel s neki még bort is fizetek, annál többet hazudozott össze, hogy tovább tartván a diskurzus, még fizessek neki bort.
— De ki volt az at ember? kérdé
Zengi ur.
— Hah a gonosz, most már belátom egy
semmirekellő, egy mihasana ember volt. Kár
hogy indalatom által elragadtatva, elhittem
minden szavát. Nem hiszem, hogy olyan tudott
volna lenni a boldogult.
Mint monda, szólt egy kis szünet után ismét Makóhásy ar, valami Lichentenfeld ura-aágnál mist gazdatist* szolgált, de Qammói, a hírhedi báró őt onnan kivágta, s helyébe saját

régi gazdatisztét ajánlott*. így lett jé állásától megfosztva.
— S mit hazudozott önnek? kérdé Zen-
giné. —
— Azt, hogy feleségem honám egészen
hütelen, s Garamóit szereti. Tőlem el is fog
válni, csak az alkalmas pillanatot várja. Még
vagyonomtól is meg fog fosatani. Tudja az ég
és miféle rosszakat beszélt még össze a borozáa
közben, a mikre már én bizony nem igen em-
lékszem.
— Az igaz, megvallom. Gramméi ellen
már hosszabb idő óta gyűlölettel viseltettem,
de ezt nem muUtUm, — mert egy alkalommal
oly dolognak voltam szemtannja, amit helyze
temben senki sem szokott szó nélkül hagyni.
Karjai között UlálUm édes anyádat. Ekkor
sem cselekedtem agy, amint kellett volna, nem
akartam, hogy üzletünk ez által csorbát szen
vedjen. Azt gondolUm, majd csak megjavul a
helyzet, midőn Gammóit a háztól kitiltottam.
Te erről mit sem tudtál. Képzelheted mennyire
fokozhatta haragomat, indulatomat az, midőn a
Fővárosban még olyan dolgokat is kellett hal-
anom idegen embertől.
Haza érve, talán emlékazel még, kisebb öazzekoczczanással kezdtem tervem foganatosítását. A sser mir ekkor birtokomban volt.
Az este történt nagyobb ötftzekoczczanás annyira indulatossá tett, hogy semmi kétséget i látUm a hallott szavakban.

A harmadik összekoezczanáskor az indulatottág annyira elragadt, hogy nem voltam magamnak ara s elkövettem a szörnyű tettet. Az üvegcsében lévő ster azonnal megtette hatását. Ah, de ekkor alig telt el tíz perez, midőn pokoli gyötrelmek maidoeták szivemet. Menekültem, el, el a nagy világba. Álruhában, mindenféle viszontagságon keresztül, végül beáll-Um egy orozz caaládhoz inasnak. Az orosz nyelv biráaa most az egysser nagy hasznomra volt. Mit sem törődtek azzal hogy éltes volUni; felfogadtak. De az ég bűntető kezét nem kerülhettem el. Gazdám Oroszorsságba utazva, ott valami titkos társulatnak lőn tagja. A tártalatot azonban felfedezték a gazdámmal együtt mint bűnrészes elitéltettűnk, mert bizony amit gazdám parancsolt, azt nekem tennem kellett. Magam is segítettem malmukra hajtani a vizet. Epén akkor foguk el bennünket, midőn zsebeink jól meg voltak, rakva törvény ellenes ira tokkal. Engem csak 6 évre küldtek Szibériába, gssdám asonban még mott is ott sgijja a levegőt. Ezután ismét bolyongtam, azenvedtem, kínlódtam, tengődtem. A vágy elfogott, hogy ismét oda térjek vissza, a honnan elbujdostam, az ég Után már többé nem fog büntetni. Elég szenvedet volt az már reám nézve, mit eddig kiállum. S útnak is indulum, hogy ulán ked> vet leányomat legalább csak távolról még egyszer láthassam. Ha est a boldogaágot megengedi a teremtő — gondolám — akkor nem bánom, ha azután mindjárt meg it halok.

El is jöttem s a házalás taesterségéhex fogtam, gondolván, így legjobban bebarangolhatom as ország minden részét, igy nem ismer nek talán reám. Keresztény létemre ilyen foglalkozást választani, — képzelheted, mily elhatáru zás kellett hozzá. Ha a zsidó meg tud ily üzér kedés mellett élni, miért nem tndna ? a keresztény is, csak kia ügyesség kell hozzá s meg van »< egész. — Hej de sok várost jártam is ösize, sokat tudakozódum utánad, leleményesen ki-vágUm mindig magamat, hogy reám ne ismerjenek, mert volt ám sokszor olyan eset, hogy azt mondották szemembe: .Ejnye tatáa a leánya, hogy olyan nagyon raju van.* Ilyenkor nagyon óv< tornak kellett ám lennem, ne-hogy eláruljam magam.
EB utovégre is megengedte elérni as ég azt a régóta óhajtott boldogságomat, hogy még egyszer láthattalak még pedig olyan utón, a milyenen nem it hittem volna. Most még kedvet gyermekeim ti tőletek it\' bocsánatot kell kérnem, bálát kell adnom, hogy befogadtatok-
— Nem csak befogadtuk kedves atyámat,
hanem azt akarjuk, hogy míg él, nálunk is ma
radjon.
— Ugy bizony M.kóházy ur. Vagyis
ezentúl ha akarja, szintén Zengi árnak hívjuk.
— Nagyon jó less kedvei gyermekeim,
elfogadom. S ha még egyszer a világra talál
nék jönni, soh\' se ellenezném gyermekemnek,
hogy színésznő ne legyen belőle.


ZALAI KÖZLŐN?.
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
A soproni kereskedelmi s iparkamara köréből.
1228- "? Hirdttminy.
1880.
Ezennel köztudomásra hozatik, hogy Székesfehérvár szab. kir. városa közgyűlési határozatta) a házaló kereskedés gyakorlatát a város területén megtiltotta, és hogy a nagy. méltóságú magy. kir. foldmivelési ipar- és kereskedelmi miniateriam ezen határozatot helyben hagyta.
Sopron, 1*^0. június 10-én.
A kereskedelmi és iparkamara.
Helyi hln-k.
— Mind a snemnek, mind az egész-
•egóek mily jó hatással van az Eötvös téren létesített sétány, at üde löld síin mily kelleme-IM, feleslegei róla szólanank, de kit meg nem hallgathatjuk el,mily czélazerü volna, ott néhány üsEtegaéges pihenő padnak felállítása. Ugy hulljuk: közel kilátásba helyestetett eteknek beszerzése, h\'etyes!
— A llÁxalÓ kereskedés oly erősen üze-
uk jelenleg KanMán, hogy egyik a másiknak
»uj» keiébe a kilincset, feltűnő as is, hogy
inlette olcsón adják, miért? Könny a a felelet,
csak tessék kitalálni. Ast a«onban nem áll-
hatjuk meg kérdezni: váljon fizetnek-e esek
li-lyi pótlékot, jövedelmi adót s egyéb köz
terhet viseloek-e? Aligha! Ide hoznak limet-
l»mot a viszik a pénzt ki. Kereskedőink meg
kiállbatnak a bollajlóba, nésni a napot s emel
getni a kalapot. Saját jól felfogott érdekeikét
képviselnék a város atyái, ha a házaló keres
kedési minden tekintetben eltiltanák.
— Értesítés- Mindazok, kik az I. n.-
kaoizsai kereskedelmi ifjak önképsó egylete
által f. hó 19-én rendezendő kerti ünnepélyre
mindaddig meghívót nem vettek 8 ilyenre
igéuyt tartattak, szíveskedjenek ez iránt Stern,
lgnácz egyleti igazgató úrhoz (dohány föttJzade)
tiirdulni. A rendezőség.
— Egyhási és hazafias érdemekben
gazdag nagy kaniztiai kegyesrendiek fogymn.
ifjúságinak évi záriinnepélye múlt hétfőn
kituuúen sikerült, melyről teresüké miatt jövő
t.zámuukban referálunk.
— A vasúti uj menetrendre figyelmez
tetjük aa utazó közönséget. A gyorsvonat a
postavonatnál 1 óra 11 perczczel gyorsabb, ai
«g;ik posta vonatot alakították át gyorsvonattá.
iMegállapodási helye: Tétény, Martonváaár,
Nyék, Fehérvár, Szabad-Battyán, Lepsény,
Siófok, Szántód, Boglár, Keszthely, Komár-
város, Kanizsa, Keresztur, Kottori, Csáktornya,
Kritiau. í\'eltau,.Prágerhof. Az olcsó vonat most
Kámzsáról nem reggel, hanem este indul a
viszont Kanizsára nem este, hanem reggel
érkezik.
— Kitüntetés. Kovács Zsigmond me
gyés püspök ó napyméltósága i. év június hó
1 l-éo a aümeghi tanintézeteket magaa láto
gatásával szerencséltette. Az óvodától kezdve,
nugs. Palotay Ferencz veszprém-egyházmegyei
("•-tanfelügyelő, helybeli városi és iskolaszéki
iialúaág kíséretében minden egyee osztályt
megnézett; ott Lagyobb részt a tantárgyakból
maga intézte a kérdéseket; mintán kegyes
megelégedésének adott kifejezést, délben 12
órakor mái tanodából uri lakába távozott. Az
\'-túljárok köBzonet nyilvánításához a nép öröme,
i tanítványoknak pedig hála imája csatlakozik
i excellentiájának nagybecaü élete soká tar-
1 ágáért az egek urához.
— A héwtxi tánczmulstság leírásánál
?i névsorhoz iróg pótlólag a következő nevek
küldettek be hozzánk a rendezőség részéről:
Wiincs Ilouka, ?»taky Lujaa, Szabó nővérek,
Krlich Hermin, Király Lujza úrhölgyek, kik
ugyancsak nagy mértékben emelték jelenlétük
kel a mulatság ünnepélyességét és kedélyes-
ségét.
— Zala-Egeraxegen, 1880. jun. hó
12 én a nöegylet állal rendezett tán.\'zvigalmon
a fiatalság szirélyes jó kedvvel éjfélutáni ?
óráig tánczolt. Bevét-I összesen 237 irt. Dicsé
retet érdemel Zala-Egerszeg vároe közönsége,
ki a jótékony czélt figyelembe véve, oly töme
gesen vett részt e mulatságon, különösen pedig
?\'? város bájos hölgyei, kik közt m e g e m-
i i l e n d o k: Kosenberger Vilma, ifj. Rneen

thai
Berta, idósb Rosenthal Berta, Stol-zer Ida (Körmend) Veinberger Lujza, Skabliu Eugénia (Besenyő), Stern Hedvig, FOrat Adél, Fischer Helen, Gerger Irén, König Kornél stb. stb. A közszeretetben álló művésznő és illetve művész Nikó Lina és Kárpáthy GySrgy a ma-latság közben kitapsoláat nyeróleg énekeitek; fogadják ezen közreműködésükért kősaonetun-ket, agy a rendezőség is, mert a legnagyobb rend fen tartása melleit működött. A költségek levonása után fenmaradó öaazeg a helybeli szegények közt valláakülönbeég nélkül fog feloea tatni. Valóban Kitüntette magát a nőegylet köztiszteletben álló elnöknéje Kosenberger Sán-dorné o nagysága, ki minden lehetőt felhasznált arra, hogy a bevétel összege minél nagyobb legyen.
— Oltáraton heves ellenszegülés történt
egy árverés alkalmával, szerencsére Sebestyén
Lajoe ügyvéd ur puskával volt ellátva, rendit-
hetlen bátorságának köszönheti életben mara
dását; egy fiatal egyén baltával akart hozzá
vágni s többek vasvillával fegyverkeztek fel,
a baltát vágás közben megkapta s e peresben
másik kezében a puska eUült, mire egy asszony
jajgatni kezdett, a merénylők oda szaladtak B
igy as ügyvéd megmenekült. Az asszonynak
semmi baja sincs, a tettezek a letenyei kir.
járásbírósághoz kisértettek be.
— Csengery Antal fia, Csengery Ló
ránt az egyetemen jogtudor) szigorlatot tett.
Egyhangúlag dicsérettel képesített disserta
tiója: .A főiapáni intézmény közjogi termé
szete* volt. Fiának aránylag rövid idő alatt, de
nagy szorgalommal elért sikere nagyon megör
vendeztette a köztiszteletben álló, de fájdalom,
jelenleg folyton betegeskedő apát, kinek mi
előbb való felgyógyulását a legóuinlébben
óhajtjuk.
— Dr. FaUc Miieta oraz. képviselő e
hó 20-án délelőtt 11 órakor tartja beszámoló
beszé lét választó kerülete székhelyén, Keszt
helyen.
— Pacsán a járási Unitói kSr megala
kult. Elnök Fridrich Ferencz, alelnök Réffy
Lajoa, jegyző Huber Imre, pénztárnok Petőn
István.
— Bymen. Zala Egerszegeü a napok
ban vozette oltárhoz Kigó Ferencz sebéezorvoa
Krizmanich Emília kisasszonyt. Áldás fri
gyükön !
— A KeSMthelyi hat osztályú polgári
iskolában aa ezen tanévet berekesstő zárvizs
gálatok jnnius 18-tól veazik keadetöket s tar
tanak u. e hó 26-ig bezárólag.
— Selyemgubók, melyek nem termel
tettek szerződésileg mások részére, nem fojtott
állapotban csakis magánalkalommal oda szál
lítva beváltatnak Scegszárdon és Pancsován az
ottani kir. gubóbeváltó intéseteknél és pedig:
I-ső osztályúak (teljesen egészségesek és kémé
nyék) kilója 1 irt 20 kr., II. osztályúak, (lyu
kas, puha, foltos és duplák) kilója 50 kr.
Postán, vasúton, vagy gőzhajón szállítva csakis
fojtott állapotban váltatnak be azok a szeg-
Bzárdi kir. pete kiosztó és gubó beváltó intézet
nél, é» pedig I sfl osztályúak (teljesen egészsé
gesok és kemények) 1 trt 60 kr., II od osztá
lyúak (pubák, foltosak, lyukasak és dupUk)
70 kr. A nem fojtott gubók magán alkalommal
történendő ezállitáaa kosarakban, — a fojtott
gubók szállítása nem magán alkalommal kö
zönséges zsákokban történik. A csomagolási
eszközök kívánatra visszaküldetnek. Azok, kik
a jövő tavaazBzal a szükséges selyemtenyésztési
utasitásakon kivül teljesen díjmentesen kíván
nak kapni az alólirt intézet részéről selyemér-
petét — felkéretnek, hogy ebbéli kívánságukat
okvetlen f. é. június végéig az intézetnél beje
lentsék. Azon községek és egyes személyek —
kik szedertákat nevelni, vagy létező szederfa- !
ültetvényeiket nagyobbitani óhajtják, felkéret
nek azt szintén junins h<S végéig az alulirt in
tézetnél bejelenteni — hogy számukra a szük
séges fehérgyüniölcsü szederfa ^Moruftalba)
féle mag még annak idején megszerestetheesék. j
Az illetők a vetésre szükséges magot az intézet j
részéről jövő tavaszszal szintén díjmen
tesen fogják megkapni - azon felté
tellel, hogy f. é. okt. hó végéig egy hatóságilag
hitelesített okmányban tegyenek jelentést az
intézetnél az iránt, hogy as egy iteze mag el
vetésére szükséges ágyas (1 öl sséles, 6 öl hosz-

ssu) kerti földben alkalmas helyen 21/, láb mélyen feláaatott A m. kir. selyeméi-pete kiosztó és gubó beváltó intézet Szegszárdon.
— Nagy jégverés volt jun. 12-én so-
mogymegyei Háromián és vidékén, hol minden
terményt teljesen tönkre tett s e községek la
kosait a legnagyobb nyomorba salyeazté.
— Megyei rövid Mrek. Gyen éten
Öaterreicher korcsmáros éjjel kiraboltatott, feje
alul 200 frtot vittek el. — Keszthelyen két
vándorlegény fQrdött, egyik hamarabb fel-
öltözködvén, másiknak a zsebóráját ellopta. —
B. Edelsbeim Gyulay főhadparancsnok Kani
zsáról Keszthelyre utazott — A balatonfüredi
angol jachton gr. Hunyady Imre aéta utat tett
a Balatonon Berényból Keszthelyre és vissza.
— HOvidhirek- Sopronban egy tanítói
álláara 99 pályázott — Plaeht a híres börze
szédelgo meghalt. — Egy franczia aő 8 gyer
meket szült, ő él, de a gyermekek meghaltak.
— Molnár Béla Posonybau as érettségin meg
bukván szivén lőttemagát. —Azoraaággyülést
jun. 19 én zárják be s aaept. 25-ig elnapolják.
— A .vörös kereszt* nő-egyletnek 137 fiók
egylete van 14 ezer taggal. — A vezavi vas
utat jun. 6-án adták a közforgalomnak. —
Tatán ,Tata-Tóvároa és vidéke* ciimü hetilap
indáit meg. — Sároemegyéből 2214 egyén
vándorolt eddig ki. — Belügy ministeri állam;
titkárrá Prónay József neveztetett ki. — A
phonographot most mutatják be Győrött —
Kossuth atyjának síremléke Dabason nagy
ünnepélyességgel lepleztetett le. — Fracczia-
orezágban a politikai foglyokra általános kegye
lem fog kthirdettetni. — A .Közvélemény*
c*. lap megszűnt. — A mehadiai fürdőt egy
franczia társaság veszi meg, a hévvisitmeg rég
egy angol társaság óhajtaná. — Az idei ter
mésből való első kenyeret ak angol királyné
ette. —
1.1 nyert?
Budapesten jun. 12-én: 45. 16. 1.61.70.
Lincz . „ 4- 35. «2. 79. 3.
Trieszt „ „ 64 31. 41. 87. 1.
Üzlet.
eylDjS illet A lefolvt Medárdnapi vá.ir »i-m felelt m»g az eladák tutfenitett Tárakoiiiainak, d« midőn követeléseiket mőrsékelték, igen élénk Uxlst fojlódütt ki, melyben főleg a kQlfSld vett réait, mig a belfüld csak kia r«8aben. A hegyvidéki és baranyai kéteyiralu gyapjút majdnem aa alólad saakig felvásároltak Q^met ÚF francija számlára a mólt évieknél *>—S frttal magasabb árakon, jobbminose\'ga hevi-si sgynyiratut a belföld vásárolt a múlt évieknél ti—10 frttal magasabb árakon. A forgalom körfll-belal 50UU be*csi máz\'iira rug és ax árak a következeik : k5sép egynyiratu jó mosás I\'X)-10í> frt, k.~\'*ép egvnyiratu kevéstvé jo mo-ias 90—95 frt, hevesi |>aranst egrnyi-rata bo—S5 frt, pestviddki arasági egj&yiratu 86 - ítö frt, bácnkai 72 75 frt, feliér begyvidéki kétnyirata 88— 94 frt, hevesi és miskolcsi kétnyiratn 75—85 frt, jászaági paraszt kétnyirata Híj-73 frt, baranyai nl-raszt kétnyiratu 76—7M frt, sxlavooiai párasat két-nyiratu 75—77 HiDd 56 klgmként ssámitra.

JUNIDS 17-ÍB 1880.
Paplrsseletek.
Egyik ssoekarban míkodö csigáay fia felkért egj fiatal ügyvádat, fogadná e] a bénnaapaaágot.
— Jaj kis öcsém, n«m fogsdnak el engam,
aiss nem vagyok még megbémuUra.
— Nem tesa semmit, saált a sipos, mi ürSB-
mel abrofadjuk.
Mi jelenleg egy uolgabiro ?
— As alkotmányosság omnibnsa.
— A befejezésbe* kosel álló adókivetö bízott-Ság működésében as állami kincstár képviselője ki jelenté, hogy már ma holnap távozik a Tárosból, «rre egyik itteni kereskedőház képviselője felkiáltott örömmel: Qatt sall Innen helfon !
Szerkesztői dzenet-
4114. B. r Ss«at-Groth. Sajnáljuk, mir nincs birtokunkban- Hamarabb haladtak Tolna, készséggel.
4116. B. G. „Koegyos lett a", Tisza partján* koonyadséggel irvák agyán, de valamennyi poéta megénekelte már e gondolatokat. Tőbfí eredetiséget kérünk kifejteni.
4116. X. .Fáj s ssivem " Hagyjanak békét
eunek a világfajdalomnak, ssinta belebetegszem már
magam i«, hát még a t. ca. kosíinség.
4117. L. Válaszoltunk amint időnk engedé
4118. Sseguárd. Jllváre is kérj lik.
4119. H. O. Mély részvéttel vagyank.
4110. S Bocsánat, hogy roTiditettuk
4121. 8a*«egh. A jkonyvet megkaptak
4122 .Minden leány sziv- .EskUnegö* Pongyola dolgosatok, astáu .Szilaj kezet" nem ismerünk.
4123. .Naplómból*, O. A.-aak" és .Ugyan
annak* sikamlósak A többi j3.
4124. ,A dalnok átka-. Közölhet:
4125. .Ellához* nem kösolhetS, másik Igon
t r
e
II (1.
Ora Pere
. Iü..
5
10
reggel
;
1 M
délal.
r.
55
reggel
2
6
délaL
ii
2U
í.j.1
ni >
15
reggel
. n
50
éjjel
3
40
délut
4
55
reggel
2
47
délut
10
ra
50
íji-l
5
21
reggel

41
d>lb.
ii
1
éjjel
4
15
rege-1
S
S
dclal
111
:iu
éjjel
4
1
reíBi-l
111
1.\'.
iijcl
12
f.
délei
f> 37
regg-1
1
.0
délut
1U 5U
éjjel
Vasúti mene
Iádul Kanisaárál
Vonat Hova :
saása
JO5 Esaék, Mohaei, Dombo.i,
815 ..
201 Roda Pestre (gyonvonat)
•O* . ? . (postavonat)
J" . ? (vegyes vonat)
31S Bécsbe (Hiomb.thely, Sopron- f.
301 „ ....
315 Sopronba
2<>5 Prágerbof Kottori, Csáktornya
203 . ?
^01 » • (gjorsv) .
Érkezik K
AotlKéV 6o3 Zákány felil
6111 ;
! B.ida-PeatrSl (vegye, rouat)
I „ (poaUfunat)
^" » (gyorsvonat)
3U> Bir.l.öl .
4
. ii Aopronbol
2iil PrAgerliof felül (gjors»ou«t
Felelős szerkesztő: Bátorfl Lajos.S C H ffl I D

H, T3.
gépgyáros én fü ügynöke a
JLs.intd.
ivi A.
^SL L L s o ixr s & c o.
nek Qainsboroagh Angliában ajánl
8»erkeieltel fa-, koszén- és szalmamtéare,
Irgujabb flierke«e«tfl, kettős tisztító szerkezeftel, szabadon mozogható választó hengerrel, lüzelőkéVizalék szab. biztosító Sotápláló
!«z;
Nag v - Kan izsán.
STHIOaTrZ
-^k^\' fl^keretkhajtásra, saját gyártmány angol rendszer wrint, á. minden a mrió»:az-.t.áz;i .zakm.ba v»«o épeket.
Árjegyzéket és felvilágositátt nynjl ——"-—«"\' ?^?\'^?t^ "?"?•\'"\'""

k*s>U
84 4 6 X

TIZENKILBNCZEDIK ÉVFOLYAM

ZALAI KÖZLÖNY

JÜNIÜ8 17-<a 1880.

A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
tisztelettel aMIirt .g.**.«M*a ezennel jelanti, hogy Zala-, Somogy-, Baranya- A Va.menék ré^re kiterjedő ökörrel
Nagy-Kanizsán vezérügynókséget
állitván fel, annak vezetését ^
GUTMANN S. H. ÚRRA
ruházta, kit egyszersmind a tüz-, szállítmány- ÓB jégbiztositási ágazatokban jogérvényes biztosítás, kötvények kiallitáaara t* károk fel-
Vételére, úgymint ezek azonnali kiűzetésére is felhatalmazott. Budapest, 1880. januárban.
A Magyar-franczia biztosító-részvénytársaság igazgatósága:
SOHWEIGER MOSCOVITZ
A Maffyar-franozla ölztoaltó réazvény-tórsaBair
igazgatóságának featebbi kőtsételelére hivatkosáMal alólirott tiaatelettel jelenti, misssrínt a
Nagy-Kanizsai vezérügynGkség
vezetést elvállalta s a veieruf.ynok.egi irodit megnyitotta, hol i» biztosítási ajánlatok elfogadtatnak . a bistositási Qslelre, Tagy a táraaaágra vonstkoaí ta\'.odenfél. felvilágosítások le*
késsségesebben megadatnak. BlZtOSlt pedig » társasig
a) tflivexiély és robbanás álul okoaott karok ellen; c) saáraaon vagy viieo »aállitoU javak károsodás* ellen ;
b) j<"sjlu.rol? ellen d) ai embír éleiére minden ismert módoaat aserint.
A Stagyar-franctia biztosító réssvény-tártcutág. melynek
20 millió frankot, azaz 8 millió arany forintot
tevu alaptőkéjéből a részvényesek által mindjárt kezdetben
10 millió frank, azaz 4 millió arany forint
késipéniben befiiettetett, ? részint a fiviros legelsó péniintéaeteinél, résaiot pedig magyar állsmértékakbeo és elsíbbségekben lett elhelyesve, m. évi október 14 én tartváa alakuló köagyliléaét melyen a társaság ügyvezetésének élére kSvelkesok válantattak meg:
bizotuág
Beek Náassr a msgjrar jel«álog-banknak igasgaWia.
LÉaozy Les. a magy. ált. f51dbitel részvény-társaság igazgatója Bufapestea.
Lswla Jaklfc, a kereakedelmi akadémia igasgatój» Bod<|wsten.
SsrrsbssrM is». Haris Dali. • párisi Societé d.> l\'fnion generálé vntrieUsjyeHje Párisbaa.
Igazgatóság.
lgaz;at\'.k Dr Hlllsr Alsrsett, kos. és válto-Ogyvéd Bécsben
Klsteasssctier Kirsiy s .HofTminn Júasef nagvkereskedS cég fanoké Budapesten Sosweiier Hsrtss kir. kereskedelmi Unácsos Budapesten. Vezérigasgat.; Msaksvle\' Lajss Budapesten.
nagyobbrósst isinort é< kőztisztel<*ü>en álló egyéniségeket, bátran elmnadbatd tebát, bogy nem volt még as * " e társaság mindjárt kesdetbpn nyojtani képea, a a midSn a társaság essn, eddig
Választmány
Elnök: Bitté Istvás. ő fela. val. belaö titkos tacácaoss, a Lipot-raad nagykerPMtesp, oraa. képv. Btb. Bpeater-. Alelnökök : Báró Báabidy Béla, foldbirtoa, oraz. kópv atb. Budapesten. Baatsax Jaai, a pártái Snciet/-ile l\'Union géncrale elnüke stb. Parisban.
Váttuztmányi tagok.
Bstsrt Hsris marquis de Banneville, as osstrák déli vuot igazgatósági tarja stb Páriában. Neswelt Armls kir. kcresked. tanácsos nagy.kereskedS.
Lovag z.-tpori Regeshart Fereaez, az Albrecbt-vaapálya ülnöke stb. Becsben. SVÉB Kársly földbirtokos, orss. képviselő atb. BndapesteD.
Karú Tlatl Kirsly cs. kir. kamarás, as oizt. déli vasul alelnöke, as oaat. nrakbasa U|ja stb. Becsben Tekintve e tántaaágnak fentebb kitüntetett tőkeereje\' és as Qsletvecctés elén levő, basánkban
egéaz monarchiában biatositó táraaaár; mind es ideig, mely a biztositft kfisSnaegnek annyi garantiát nvnjtott volna, mint amennyit aeki . . , . . . ,
páratlan tókeerrje ól az élén álló egveniaégfk jelleme egyressril teljea biztnaitást nyujt arra nísre. h«(rj a tir«as*i il:l<>t>iti*le » mellányo^aiir, a pontosság éa a legssigorobb becsnletesaég minden kOvUplmínjinek
mindenkor rs teüescn meg fog f.lelni, máarésiről a asakveietis avatotuága aa iránt i> kcseseégfll <«olgál, hogv a Uraasig a díjtételek mrirssxbásánil is kellS tekintettel fog lenni a verseav jogosult kövelelménvejre.
Amiddu tebát tisztelettel alólirott a biztosító t. kosünség bisalmát »• általa kepviaelt táraiaág iránt Ujb.il Mhívja és kéri, megjegjzi egynenmiiid. bogy s vesérugynskiégi urulelen a vidéki agyn9kae|ek
azerveséae teljes folyamatban van éa bogy tOzbistoaitáai ajánlatok a már MállitotI (t]tvnnks«gt>k áltat késsségeaen elfogadtatnak. maradvin teljea tisztelettel
Nagy-Kanizsán, 1880. májas hóban. A Magyar-franczia biztosító részvóny-tártsuág
Tfzérfigynöksége Nagy-Kaniisán,
98920-52 Kerületi ügynökség Sümeghen Epst«ln V. ornál. GUTMANN S. H.
Minden eddigi világtárlaton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar
gép- és ífizoltószerek gyár, harang
és
érezöntőde
rlűánk legnagyobb korszerűéi! berendezett gyára harangok tflioltisxati és \'Izmütémev\' gépek készítésére; a gyárral
kapnsolatoa viamutéaieti OBIIÍIV a jelenben egyedüli belföldi sziTattyn gyirt képezi, melyben klzirólae honi munkaerő
alkalmazina mellett, minden cxélnak megtsielo illTattyok és kutak kénittetnek.
?f* Képér árjegyzékek és kilttegvetések kívánatra bérnente$en szolgáltatnak "VI ?•* -A. »yár flólttelep»3: Koloxtvtirott, belmonortor-utcmi 1% szám alatt letérik. "VB

BUDAI
RÁKŐCZY
KESERŰ FORRÁS
Kién forrásnak fctóivge kitüntetve x% aaitriai
caừir, magyar király 3 felcége álul. A m.
kir orvzAgoi »k*d^miától, U OTTOÍÍ nkadémii-
u>\\ l\'ArisLiaa, ngy«intón as első ka]- Á» bel-
fuldi orvosi tekÍMtélytíl, »int fyófj»avban ?
leggazdagabb él leghatásosabb rnindeD eddig
i-m-rt kwrflTi.M.4.t (57 1 100 rétiben) mely a
l< cmapuiabb t-tttmttéue] l»it kítODtetve. —
Mely ipmmi más keaerÜvíxtSl elért laTanyUr-
Lalmu, megmutatja továbbá ennek haasnálatár,
csó«os betegii&geknél. kóttviny-, rakódviny
és hagy MTI* luknál (krtiarAny, holy«jkűj át
ellenben minden máa k«s«rflTÍaekj)él fíMbtml
h»tlan és »ikerdqiabb 88 S—6
B^ Hint rendes anyag eligséfm tfj bordói
pobár, el]«nb»a egy pohár más keserfl forra*okbál.
Előlegek minden gjógyssertárban át fösierkereBke-
désben.
A Budai Rákóczy forrás igazgatósága Budapesten.

Mária-czelli h r
gyomor-cseppek,
jeles határa gyógysaer a fjomor mindon bántalmai ellen,
éa felalsiulbatatian aa ítvágyhiány, f7°* morjtjenReaég, roaaataffn lehellet, aaetek, aarauju fflbafoxéa, koKka, Kjonorhnrnt, tJi>inor*n«>, bacjaSUpiSdsa, tnlaigos nrálkaképiftaes, sárgaaA^, unHnr éa háoráa ftifájas (ha ax a groiDorból ered), gyomor forea, ssekaaorulat, a gyomornak túlterheltsége étel is ital által, giliaiu, lep- ea jbé aranjerca báatitlmak ellen.
BsT- Emi *e*gcse árw htuzn/üaU ntamtáMKd rgyMt SS kr -«?
aa osalrá)<-
Kapható : Práger it«la nr gjócjmeTtárá-ban Nagy-Kanisaán, ralamiD maijar birodalom minden nagyobb ?Kertárában éa kereakedóaében.
uétklldtsl raktár niybu et
Braay Kó,roiy,
őrangyalhoz" nimieu gjóryniertár
Kremzlerben, Morvaország.

HELFY B.
látszerósz ét aranym»üvM Nagy-Kaniztán,
aa .Arany Korona- vendéglő álellenében FÓTÉK.
Ajánlja dnsan telazerelt raktárát valódi optikailag eaiszolt sa helyeafn • úmosott asemavafekbol és awikkrrekbol a Waldatein-féle rendaser ese rint rövid és élesen látó ssemek réssére, vslodi angol 8mock éa conaer Üvegek (kSzönséges disaárukkal fel nem cserélendők) aebromatikns táv-rsOvekból, tábori csOvekból, operai látcsft, miodennenru nagyito Qvegek. teleskopok, nagyító tukrok, Iveiek. priamik, bévmérSk, alkonolmérík. snlymérffk, aneroidok, orvosi hSmérők, bor, pálinka és saustmérlegekból ssl aat — Villany gépek, viUámbáritók, báai távírók 3 évi jótálláa mellett felállittatoak.
slaa7* Ovefjeinet aindaa vevfinuwk 3 aepi próbára adoea ki. ^§)
Minden e ssakba vágó javítások, ajitatok elfogadUUisk a a leg gyorsabban esskosotu-Uiek. -
RsemOregek levélbeli mcgrendeléaenél as illeti ssenélyek áhal MKŰkaégeanek tartott adatokon kívül még a kóvetkeso kérdésekre adandó válass.
A távoUág bavelyk, centiméter vagy papiraaaUf által Batáraatatik meg
A balssem befedendS:
I. Mily msanzirSl olvasható jobb saemasel koaOnafrges jo nyooina.
1. Mily koséiról olvssiiató a jobb sseeamel kulOnsigea jó oyoeaás.
A jobb szem befedendő
3. Hily meessirfll olvashat bal saemmel ?
4. Mily koséiról olvaabat bal azemmel?
K. KBlonósen kelleaietlenek-e a ssemnek fényesen világított tár
(jak?
6. Haasnált e aa ÍUetí egyén már ?•emQvegekft, s ha igen,
n.iota 1
7. Mi csélrs kivánUtnak a szemQvegek : — Olvasatra? Távolbs
látásra ? Vágj aa éles világosság elleni védelemre ? .
8. A pupillák (a lsem feketéje) mily távol állanak egymástól 1 s>
orr ott, bol a aaeoSv-g isltoendS elSngro, egyenes vágj mélyed!
9. Ha ezen írás megsrSlutés nelknl olvaahato-e? 83 4—*
Ha ez«n nyomás asabad ssemmel nem olvasnatA, a megrendelS
szíveskedjék nagyobb nyomást válsazttni, s aegrnuleléséhez mellékelai

nyoaatoU a ki&dó tnUjdonos Wajdiu József gyorsaajtójia.

<iAGV-KANtt»A. 1880. junlns 20-*n.

tfzeakllenczedlk évfolyam.


1
EKtutMl ?
A lap asaOemi ritnM
illeti kSalamanjek •
«a«rk««rtAh&t
anyagi rinil illet?
5lk
„„,,,,4 i.re V.QV «»\'*"*
T pt kiadAhoi b«rn«ntv«
mttmiik : NAQY KANIZSA
i> h*«át>rtB pfttltaorban
:, ma.odninr 6 1 min.Un
I lo.abhi torírt fi kr
I SVII/TTKRHEN
\'.«•>•«*?» I" krírt ti-
•tlni.k fel
IKinr tár. illeték minden L„„ h,ráetí«4rt kalnnf
4 *] kr fiaet»ndS. R
5 *"«Q 3
Bérmentetlaa leiolsk. csak iámért monkatár-, ? aktái fogadtatnak pl
ZALAI KÖZLÖNY
O KT
. előbb : .Z A. t. A-SO MOGTl KÖZ
\'. a „r.alarneejel ÍIUUIKM Unitouo-kanimál kOUalajiitmanra\' » több
v!-K«nl«iaTííroii h«"lyhatA«áe*nak, „n.-ksnizMi önk. tüioltó-eeylet". a ,n.-ka»iuiil kereskedelmi i
. .n.-k.„.„.. ^^ ^ , ..oponU
m«?j<>l «• Társul e*je«ület Blimuloi értenlUje.
?Metcnkinl kétszer, vasárnap- s csüiörtökoii megjeienő vwes tartalini lap.

FELHÍVÁS ELŐFIZETÉSRE!
A „ZALAI KÖZLÖNY"
liziMiki.eiWKedik évfolyamának m&nodik felére
juliris—deczemberre 4 írttal
juliun—szeptemberre 2 írttal
-zennel előfizetést nyilunk * illetőleg az elófjge-
ivaré ti«ztel«uel felhívjuk a nagyérdemű icö-
/.önségAt. i
()h»jtunk továbbra is megszokott házi i>.rát lenni a igy mind a megyei, városi, mind .i közérdeknek hü lolmácaolói leatúok. Különös gondot fordítunk a közgazdászati rovatra B ez<;rt minden ezámbao változatos irányban mind a hivatalon piacul Árjegyzőket liiteL-B-sn közöljük, mind p^dig egyik nagyobb terméuyker\'iíked*\' lm7, MZnkavwlott ti^ztvirtelójéHuk tollából köz-Itinlc biztos étt hiteles átnézetet.
A* ejrylnti életnek továbbra is figyelme* -.ztMiilélöi leszünk, mert az egyesült cr<"kb<:o vtn a biztos jövf> a közjóiét megteremtéséhez.
Irodaira! tárczánk változatotuiágára kiválú ti?yelme.t fordítunk továbbra in.
Híreinket lehető gyorsan s mind"n sze-ii.é,ve«kedéfli/>l menten közöljük.
Hirdetések jutányonan vétetnek l\'«l.
I V
Az elt\'fizoléífket legcéluzerübb postai iit>il\\ ánvon eszközölni, melyek közvetlen » -/iilai Közlöny** kiadó tulajdonosához ínté-
/?iinúk
N\'»i;y Kanizsa, jun. IS. tSiS().
B4T0RFI LAJOS WAJDITS JÓZSEF

A „Zalai K8íl5ny" t, szerkesztősé
gének Jíagj-Kanizsán.
Nem gondoloék háladatlau muukát és a lapra elveszett költséget, ha néhány borügyi ezikket — különösen /.álamcgye bortermelésére vonatkozva — közölhetnék becses lapjában.
Régen meghaladott dolgok reim nézve azon halmak,amely a kitűzött kérdésekben akár az orsz. gazd. egyesület enquete tanácskozmányaiban, akár az orsz. borászati rongressusban vititás vagy megbeszélés tárgyául kilüzíe voltak: mutatja az, hogy megállapodás vagy határozott irányban haladás semmiben sincs elérve általuk, pedig nekünk lenni és rendben tenni — és minél többeknek a termelő osztályban is. de az értékesítés terén ugyanez osztályból is számosaknak tevékenynek kellene lenni. Ezt elérendő kü lönösen a Balaton melléken, melyért oly sokat dnlgnzDm. ouliidtam, d« mégis bor terménye felségéért birtok szerzés álul is magamat kötöttem, kívánnám folytatólagosan megbeszélni, életbeléptetni. Ezért kérem becses lapja hasábjait.
Helyi érdekű kívánok leírni fejtegetéseimben ; egyenesen a Balaton melléke bortermelésére és borterménye enékesitése módjaira kívánom felhívni határozott irá nyu javaslatokkal az illetékes közönség figyelmét — azért még elöleges figyelmeztetését is megtehetné t. szerkesztő ur a lap és tárgya érdekében, hogy a kik ta Ián nem igen szokták volna olvasni a Balatonmelléki érdeklcttck közül, azok is figyelmesekké lennének saját érdekükben és talán fejtegetéseim, javaslataim nagy horderejű, jövőre hatással bírnának egy

egészséges alapon és biztos sikerre kilátást nyújtó szervezkedéssel.
13 esztendeje elmúlt már, mikor én tisztában voltam szólöszeti és borászati bajainkkal, s annyi ideje elmúlt, hogy alakulóban levő önkormányzatunk szakmi-nisterénck javaslatot tettem — felhívására — hogy miként tegyen s haladjon ez országos kincsünk érdekében közös ja-vnnkra; — de a tétlenség miatt annyi idö elveszett reánk és termelőinkre nézve áldásUlanul sőt veszélyesen, nagyon silány halvány miatt.
Voltak hegyvidékek, a melyeken elmondtam akkori javaslataimat, s annyira üdvösöknek találták vezérférfiaik, hogy több oldalú megtiszteltetésben, bizalomban részc&itettek és javaslatom életbeléptetésére felkértek. Talán hibáztam országosan, hogy nem tettem, legalább egy minta intézményt nem szerveztem. De a Balaton melléke - szülómegyém -- volt lelkem vágya s ennek rendezése és felséges bora értékesítése lebegett előttem: ezt elbeszélni, ennek módozatait tudomásra juttatni lenne czélja csikkjeimnek: ezért kérek helyet lapja hasábjain.
Mrgkiscrlcttem egyszer mar Tapol-c/ara egy értekezlet összehívását nrliáni éttel c/.elött, de oly lapban találtam kö zölni felkérésemet, mely kevésbé volt még akkor elterjedve ott; és elóleges ismerte tés nélkül nézeteim iránt: azért habár voltak is szép számmal az érdeklettek kö zül buzgólkiwlók az ügyért, de oly irányba terelték el ál próféták a kivitel mikénljét. hogy már születése előtt kellett meghalnia.
PAI1RAGH GAlíOK.

Örömmel nyitunk tért a szakértői munkásságnak s felhívjuk előre is megyei szőlőbirtokosaink figyelmét a közlendő czikksorozatra.
SZERK.
Jegyzőkönyv,
FVlvitetttt a titlamtggéi ált. .tnnitótrjtiilrl .V.
K\'inizta járati kűrinek 1880 vvij hó 2l)-.,„
M\'itjynr Szirdiihilym tartott (rukr.tlmiril.
Jelenlevők :
tt) Nügy-Kanizsáról: HoífmaDO Mór alelnök, Hajgató Sándor, Uómölicí László, Nömeth Igoáci, K\'>seoblüh Lajort, Rúzsavól^yi Aolal, Schmidt Kárulv, Lisstner Jórsef, Tóth Intvén, tíiba Kur^elia, Pávic« Aooa, Siakmiyi JÓIM. -
b) a vidékről: Kumaxáuer Simoa elaAk, Ambrus Lajos j-\'gyzó. Aodere Karoly pénztáritok, Agoatoo János ujudvarí, Andalíts Jánoa !t«i>nt\'balaKai, Doliuányoa Ferencz, Hor^uyi Pál rá Horváth Vendel kis kanizsai, Dudád Sándor g^ltteszigeti, Kilbio^\'ir íiándor pi)Cre(>*i, Kína l^nitcz e8Cteregnjei, Kolonsa J<Szs»f Br.ep^tnelcip L:ndvny Ferenci bajcnai, L.ukár.>n Ji\'if.iet felaö-rajki, Magawy József palioi, Magjar György bak^naki, Maluach Jeromoü csapi, Papp Mihály füzvölgyi, 1\'uUv Karoly hahóti, Sáringer Károly map/ar-szerdabelyi, Sí.«:p-hflgyi (i-áspár kacsorlaki, VaS0 Oáapár pölotkn-(\'ii, Vlai János ütyohaEÍ — rendes tanítok. — Viadisch lj. gelpei éá Virka Lajos niigyrtio-ei allanilók, mint rundes tagok. — TuvAlibá: luk. Batorti Lajos nr, tek. Stingly Károly ur pils-i korji-^yző OK iskola&znki elnök. nt. Hanfy .lúzxet Mzent ba.ázsi B^gédlelkéaz ar, mint v.-mli1-gek. — Magyar-Szerdaliely kozseg rí»z»iról : Koszorú Vendel köcs. birú, Sonkol Jáocts esküdt es Németh István esküdt voltak jnlen. Tárgy:
I. Klnnk üdvözölvén A jelenl«vöket ? ^üWi m»t>Djitottoak njilvíniija.
™2. A roult értekeslnleo i\'ülvett j«gj*ó künyvrti felolvM&a a kör j>*?yz<*j^ — ennyit 6 dik pootját. mely igj »zó\\: . Üere»t*«aep*;kTÁRCZA
anya.
y
Kitűnt * kéj, renii\'-iiy, vig*n»; V»k íjb« bxit Mflid n»poro;
A hüvod Árny, \\t ilUtif, Lomhautlogá*. marlir dala Mind oly randi*, éiiea VJ»I» ; Kktor ^." kehlére Ur : Mfid.\'aTOt. ndvnt eskfi»ík; Titnnm x Hild, Uram *% ég
MÍ csábon volt n piHannt! Káhitlt Talóm npy rctxkct*>tt; — Oh Atk»s, itüw kiTQi.t I L>-h<tlUtá virágomat . S hol *7. lobulit, pyümiUc»<* jó;
jiiJt, — s plhaeyáii, el hitfiít^r,
Kkem ]»bnt]t; — Hrorf>m hocy Miként a felb«» m«nnj«>*rt; ll\'.r.rttt j« sapO\'t : Jtítnnyck\'t Kiállt a k5ny, ninc« m*|>pj*s ré De kin<>tabh a f>j\'!alntn. — Krím alélt, leAld<>aom . .
lm * pohár; te nynjtod *xl
Rút k<irhi«at, raply eltaiut
lu\'Ini, lojh, ki rotTaf itt?1
lU\'rld cl a nyíló Uíls/t,
ff* fagy l«pé virigxit,
H továi\'h nem élcH, nem virít
Itt a poltar, - ?d*& lfh-t : Hitx\' benne oirnak a\'mft vau, — Hol nini-* Kxegény, holdogtalun Sxem«m otoliio könnyet í-jt. Oh e«t csak ez fajo oekem : Érted kia árva gyermekem 1


Te -tt
marads-, •
^j |,|
•u elmegyek.
l8t*n...
íe jaj!..
.. itt ««.-nt ke=e
Ai él*i
t int. MIÍT<

Ií.-?!,«.",
iu\'fR; a/, tová^h
Í-Lredű db, ninfn er.1 !
K.-«.m
, pohAr ie
)!„•] _ .„ak -t
Kmt.iii
k-l erőm
. kxrnn,;
KI, «?\'
I.^I.U ? —
ll ?»<!?! rinf*IOHI.
Korod
T-I ! — inwl a bitsxegri
U^hal
t « kedve:
« : - jött » tél :
Dea.
»n/a nr»k
;r* él.


HAjliATO SJ
A férjek.
Irta: itj. honániy Krrenn.
VIII. A férj, ki nanraUt ilw>l!
Vakságáért ép olyan igát érdemelneT mint ama bizonyos négylábú jószág, mi szarvakat viael; ai ily férjnek csőkÖnyösség» és konoksága mellfttt^ megszűnik minden képzelődő tehetség, nóik erényeért akár H tűsbe lehetne ugratni okét, a világ saája ellen níike-tek, nejük csalfasága mellett p**dig vakok és csak akkor ébrednek és látják meg a valót, mikor egy olyan frappáns tanaiságot kapnak, ami a szarvak mellé még meglehetős fQUket ajándékozott.
* *
A férj nejét a város ligetbe vitte, a fasorok kö«ott sétáltak, fel alá és a hattyúkat nézegették, mik fel alá uackáJUk
A tó part eg^tzen magános volt, a nAcske levette kalapját a*".ke hajáról, n üde arcsát a játszó szellőknek tévé ki, mik pajzánul lebbe-gették, kiszabadult fürtéit

A fcrj RavÓAztD Síimnivfl, k^nderazinü b«j e* axakállával. n^J? nőseit ki (.kon, n&*||f>m-dil* »rcxu neje mellett mint egy niilt hal.
A fasor végén egy fiatal ember köz<:U-dett, mitink láttára a nftcftk* elpirult én karja\' kiakaaztá férjééből.
T-rhedre riigyok talán V kerdé a íérj! óh n*-va (\'deakém, visionzá a D<", htioem m**l*t? van, nemdeV m**g éu ugy »z^r«t«k, itt H fák kijött egéaz gzabadon járni.
A 6«tal ember köseledolt. s a nőt » leg-n»gyobb előzékenységgel kössöntfitte.
A D<5 bemuUHa férjének.
Tudó 1 (ki«tw.ro, végsé uravait a nú, PIHUD ur volt az. ki téged Uálicséknál szivarral ki-nált meg.
A férj egy darabig köhügütt és gondolkodott. Aha emlókeeem, emlékezem, nagytn iírvendfk uram, igazán örvendok ! >
Nem lej** ellenére kegyeteknek, ha bátor l<*flz«k K mHáhoe társul ajálkoxni.
Mindketten, mind a nő, mind H f^rj, elfogadták.
A nő sálját, kalapját ém napernyőjét férjé nek adta, k i raottt inkább egy kir»k Hthoa, mint -egy sétáló férjhez hasonlított e* ö pedig Platán úrral előre ment és csevegett . . .
Istenem, ssólt a nő, es a séta ugy el-bádgyasztott.
Subád karomat ajánlanom nagy síd ? előaékenykedett Platán ur, — megengeded Laciik ám, Bzólt a nő agy bűvöl A mnttolytynl, le ugy is ugy meg vagy r*kódva . . .
Oh, oh kérlek, válasxolt a férj. hanem nem volna jobb ha leülnénk ?

Néked jót tant a> Lacnikim, <-c(ÍH7 nap ül flr :L hivatalban, mozogj mennél többet, nenui* l\'latán ur ?
Oh igen, a mosgás fá életszükség, pláoe a sok üiéa után.
Hogy pedig a férj ís s^rfrakozr^k egy kicsit, mellette kszdtak haladni, és mindketten nagy buzgalommal mutogatták, hogy é« mily dé!c«*geQ nazkálnak « hat-yuk, » mig » férj ezeken bÁméaskodott, addig a nő és Platán ur i-ttn jelentékeny pillantásokat rállottak egymással.
Platán ur, mint egy kíképs«tt világfi, nnm csak a nóket, hanem a férjeket is tudta mulatutni; elkezdett bestéioi minő terbe«, mennyi felelfeséggnl jár ax olyan állán, minő a férjnek van.
A nő segített neki hü*égMfin . ? .
Oh férjem nagyon buzgó, aŐ\\ t^lbu?go aram, Bokszor egem levert ha hazajön a hivatalból, étvágya nincs, kedvetlen s ha kérdezem, akkor is c«ak egész röviden lcl"lf pedig mindig mondom sétálj, saórakozs, én gyakran nem érek TI*Á kimenni, én féltem férjem egészségét uram !
flelyefl oka van reá nagysád, a sok ülés és a nzobai li*g, a legartalmasabb vaJami . . .
Latod Laciik Ám V hanem eiesentul fgési máflkép lesz, néked minden csütörtök és minden szombat délután ki kell nétálnod, két három óráig, ugy-e megtessed f
E BZ"l!dn)du8 pHrancsra Platáa ur a nócskére egy hódolatteljen pillantást vetett.
Valóban igasad lehet Adél és én tanácsodat követni i* fogom.
Atután Platán ur less oly jó, hogy szerencséltet bennünket hetenként egy párszor,

TIZEKKILKNCZEDIK ÉVFOLYAM.

ALII KÖZLÖNY.

JÚNIUS 20 •« 1880.meg M «ua magyarorzzági Unito-egyletek azon kérvény pártolása végett, miszerint > nmltságu vall. és közokt ministerium által u oramágot tanítói nyugdíj-alap kimutatása) megyei bizotusgoksak megküldésiek" — Koeenblüfa Lajos, miot volt indítványozó ena óhajtja kiegéaiitteini: „melynek révén a Uai ? tók járási közgyűlések alkalmival ludomiat szerezhessenek as általak Sietett nyugdijpén zek kezeléséről" — elfogadtatván, a jkönyt hitelesíttetik.
3. Elnök előterjeszti a köipoDli elnökzég-U51 időkölben haná érkezett hiv. iratokat.
A 68. 77. és 63. asám alatt küldött ira tok felolvastatván, tudomásul vétettek.
A 89/830. uámu irat már a jelen érte-kesletel megelőzőleg nyolez n»p előtt köröztetett három példányban a járáai körben, • annak tartalmáról mindenik Ugtán kelM időben értesült. —
Központi elnöknek m. é. deci. 27-én kelt éa 45. sí. a. A) melléklettel átküldött értesitéae, mely a nmltaága vallás- és kösokt. ministe-riumnak a .Zalamegyei ált. tanítói testület 1879. évi okt. 6-án 1231. sz. a. jóváhagyat vé-* gett fölterjeszteit módosított alzptzabályai"-ra vonatkozó megjegyzéseit tartalmassá, komoly figyelem a vita tárgya lón, melynek a létasitendó testületi „segély-egylet\'-et érdeklő pontjára nésve a járáskor mai értekelletén kővetkesóleg határozott:
a) a nagy-kanizsai járás tanitóköre m. é.
oov. hó 20 án Nagy-Kanizsán tartott gyűlésé-
ben hosott s általánosan elfogadott határozatát
\' (jkönyv 5-ik pont) érvényesíttetni kívánja; aionban
b) eiuttal egy bisotlság választatik i
jköri tantestületből, melynek tagjai a segély\'
egylet terveaetét, illetve alapssabályait kidől
goszák, s azt a folyó évi augusztus hóbai
Keszthelyen tartandó megyei tantestületi köz
gyűlés elé terjesssték. E bizottság tápjaiul be-
választatUk: Hoffmann Mór, Hajgató Sándor,
Scfcmidt Károly, Szalay Sándor és Rumssauer
Simon urak.
A 90/880. sí. •. másolatban köslött s a nmlgu vall. s közokt. m. kir. minísteriumtól 5321. BZ. leiratát, mely a tanító egyletek oraz. szövetsége alapszabályainak ügyét lárgyazza, a gyűlés nagy többsége lehangoltan veszi .tudomásul s az e fölötti eszmecsere az értekezlet egyik legélénkebb mozzanatát képezte.
A járatkor jelenvolt tagjai tekintélyes számmal Hajgató Sándor nézetét osztják, mely kellően megvilágltutva » helyeslóleg elfogadva etekben öuspontOHul:
„A nagy-kanizsai járási kör a szövetség eszméjéről le nem mond mindaddig, míg a budapesti központ azt a napi rendről egyáulában le nem teszi."
4. Hoffmann Mór tudatja, hogy a nagy
kanizsai iir. hitfelekezetü tanítók a jövő gyű
léskor mind jelen fognak lenni B a körbe ren
des tagokul beiépendnek. Ezt a gyűlés amily
őszinte örömmel veszi tudomásul, ép oly fájóan
eaik tapasztalnia, hogy a már eleve rendes tag
nak bejegyzett Boronkay Károly iir. hitkor
aégi tanító tagtára, saját óhajától hitközsége ál
ul elültetve, — gyűlésünkön jelenleg részt
oeoi vehetett.
5. Gyakorlati előadást tartott Kiss lg-
nácz az értelemmel olvastatás keseléséből. Né
hány helybeli iskolás gyermekkel Gáspár Já
nos II. osztály izámára irt olvasókönyvéből a
7. számú olvasmányt tárgyalta.
le imádod a wiathet, amit ta szeretsz azt én is, s wÍBthezni lógunk, Platán ur tán unatkozni fog V de te szórakozol.
Oh, oh, tiltakozott Platán url
Ez túlságos szerencse less uram, mit én csak megköszönni tudok viszonzá elragadtatva a férj, ez igasán elmés.
Ilyen csevegés mellett, majd egész dél után sétált a nő, az udvarié karján s a férj pedig majd egész délután hordozta utánna a Bált, kalapot, napernyőt, hol jobbra, hol balra.
Végre haza felé tartottak, s közvetlen az utcza elején, Platán a házaspártól bucsut vett, megígérve számtalanszor, mind a nőnek, mind a férjnek, hogy bátorkodik tiszteletét tenni mielébb. —
A férj pedig, rendis szokás szerint, olajat óntögetett a tűsre, elkezdte dicsérni, mint caak száján kifért, hogy mily finom, mily kedves ember ez a Platán, egy ily házi barát valóságos quinlernó és csudálatos l a nő mindenbea igazat adott neki.
Kevés napok múlva, Platán ur az első vizitjét tette, s szellemdus volt mint rendesen ! a férj el volt ragadtatva, a wisth parlhie föl-•sgeíseo sikerült, egén tűzzel játszott, nem vigyázott másra mint csak a játszmára, így nem is vehette énre azt, hogy a kártyák kőié mit Platán nejéoek osztntt, egy levélke is van keveredve.
(Vége következik.)

Az előadás után élénk didaktikai csere fordalt elő a módszeres eljárás mikénti alkalmazása fölStt, melyben előadón kivftl Hoffmann. Hajgató, Schmidt Károly mondák el tapasztalásból merített külön néleteiket.
A gyűlés tagjai meggyőződlek előadónak ügyessége felől, előadásának sikeres kiviteléért elismerés ssavastatik.
6. Sáringer Károly a földgömb gyakor
lati ismertetését könnyen értheti s a népiskolai
növendékek ssellemi felfogásából mért nép
szerű modorban mutatta be. — Félóráig tartott
vonzó előadásával a jelenlevők érdeklődő fi
gyelmét teljea mérvben leköté.
Minden figyelmes Un ember felismerhette előadóban a ssakavatolt, ügy buzgó és tapazzta latokban dus tanítót, ki iránt zajos éljeusésben nyilvánult mz őszinte elismerés.
7, Harmadik előadónak vállalkozott Ma-
gazsy Mátyás rigyáczi tanító ur; aaoobaz ó
ítmereMen okból a gyűlésen nem jelent meg.
A tárgysorozat szerint következett:
">. Lendvay Ferenci szépirodalmi fel
A felolvasott tétel czime: .Hasznos, sőt
szükséges-e a néptanítónak a szépirodalmi
ismeret?* *
A dolgozat kellően kiderítette a fölvett tétel czélirányos voltát a népneveiéi terén. Az érvelések és a találó ideietek logicai össze függésben állnak a tárgy alaki czéljával. Nyelvezete az aesthetikai irály mai színvonalán áll; ennélfogva a gyűlés köszönetet szavaz a felolvasó tagtársnak, s a dolgozat egész térje delmében a „Zajai Közlöny tek. szerkesztőségének közlés végett bekflldetni határostatotL
9. Az 1808. év óu fölvett jegyzőkóny
vek letisztázott másolatainak hitelesítésével
Hajgató Sándor és Sáringer Károly urak
bízatnak meg.
10. Elnök bemutatja Stingly Zaigmond
és Scherer István nagykanizsai lígymnaliumi
tanulóknak a gyűléshez küldött • cximet viselő
dolgozatát: „Tanulmány Tompa Mihály haza
fias költészetének egy darabjáról."
A gyűlés fontos tárgyainak halmaza s ai idő rövidsége miatt cit égésiben felolvasni nem lehetett. A törekvő ifjaknak e szép tigyel-mét azonban a kör köztetazéasel fogadja.
11. Sáringer Károly, mint az „Eötvös-
alap" gyűjtő biztosa kimuUtja számla mellett,
hogy a múlt években 46 frl 37 krnyi összeget
küldött be Budapestre as alapot kezelő bizott
ság pénztárnokához. Egyszersmind ajánlja as
.Eötvös-alap* párlfogolását újólag is a tiait-
tárzak buzgó részvétébe.
12. Az indítványok sorrendje véte
tett föl.
a) Hajgató Sándor a gyakorlati előadá
sokra nézve ajánlja, hogy az illetők a kijelölt
szakmából rövidebb időt igénylő tárgyat vi-
laszazanak, s magát a tárgynak lényegét
eleve caak általánosaágban nevezzék meg.
— Elfogadtatik.
b) Ambrus Lajos fölemlíti nagy-kanizsai
járás szolgabirájának, tekintetes Svaatics Ká
roly urnák azon kiváló figyelmét és nemzet-
gazdáazati tekintetben a fóldmivelő népre íz
közvetve kiható gondosságát, miszerint a
.Qyűmölcsésseti és konyha kertészeti fűze
tek" et, járásában levő összes népiskolák szá
mára a községek pénztárából megrendelletni
szíves volt; ennélfogva indítványozza, hogy a
járáskör által neki hála-köezönet szavazuasék;
— álUlános helyesléssel elfogadtatik azon
Sajkám könnyen .
Hajkám kSanjeo nszík Ai élet Ungflien,
Olj nép jsrSt i»ír,
K a renenr.
Már, mar elérve raa A faSa kiránt KÍget, Hol béke varja majd A haayt vetett »«ir«t
Szivem SrOl, dobog Blítai véli már, De iái jta a »alo, K* a kegyetlen ár
?(•(kapja tMlaakosf. Magasra fvlvsu, Balál-f«lel»ez»l Qnarnval nevetteti."
Caapkod, eaapkoa kaaaeay, Zajgó bellaztiral, Vele norelkauu A Uacaolo viaar.
R kettg TÍ«, ragad, Ka elmarad a bslv. Uj siet vár »efi»t Dj azaave<Msivel.
9 a régi l.ar-«, a kin Vwsi snjd k«4>t«t. Sajkával a ribar Mig n«si rspeasci szét.
HEGYI GUSZTÁV.

hozzáadással, hogy a mai értekezleten fölvett jegyzőkönyv e pontja külön kivonatban nevezett szolgabiró urnák bivataloaan megküldésiek.
C) Elnök felolvassa főt. Ambrus Ferenci zala-azent-balázsi plébános urnák levelét, melyben sajnálkozását fejezi ki, hogy elodázhatlan hivatalos ténykedés* miatt a gyűlésen nena jelenhetik meg. — Bokonamenvez szavakban üdvözli a gyűlés összes tagjait; Iaten áUMaát kéri a néptanítók működésére, «tb.
Ft. plébános urnák, a .snflgy iránt álul án kitüntetett érdekeltsége — valamint a tanítók iránt nyilvánuló jó érzeteiért a jkör jegyzőkönyvileg elismerését szavazza meg.
Köthelyealésse] elfogadja a gyűlés Rosen-blüh Lajos indítványát, miszerint udvarias viszonzásul a jegyzőkönyv e pontját külön kivonatban nevezett plébános urnák a tissti-kzr megküldje.
13. A jkör tagjainak névsora felolvaa-
tatván, néhányan előre igazolták elmaradása
kai A többiekre nézve az elnökség utasitUtik,
hogy ellenökbe az alapszabályok 21. § át
vegye alkalmazásba.
14. Fölhívja Sáringer Károly a gyűlés
figyelmét arra, hogy miután a kör jelenlegi
jagyzőjft a jkör keletkezése óta fiiivett s szét
szórva levő jegyzőkönyveket aszoroaan együvé
tartozó mellékiratokkal együtt kellő cainnal
bekötött könyvbe saját szorgalmával letisztizU,
— ezért neki jegyzőkönyvileg köszönet s a
jkőri pénztár jelenlegi állományához mérten
némi tiazteletdij szav iitaasék meg. — Noha a
kör jegyzője ez utóbbit elfogadni vonakodott,
— általános elismerés mellett neki 5 frt
tissteletdij megszavaztatott.
15. MegállapUtatik a jövő gyűlés tárgy
sorozata, mely a következő :
a) tisztujilás,
b) folyó ügyek elintézése,
c) gyakorlati előadások; u. m. Rosenblüh
Lajos a mennyíségUnból. Vindisch L. a hasi
ipar Unitásábói.
IG. Jiivó (őszi) Ildik közgyűlés Nagy-Kanizsán tartatik, melynek napja annak idejében köröztetni fog.
Más tárgy nem lévén, az értekezlet d. u. 2 óra 15 poréikor befnjezletett.
Kmf. .
RUMSZAUER S.,
a kor elnöke.
Jegyzetté: AMBRUS LAJOS,
a kör j^gyaSje
A haUton-fflredl gyrtcj fttnlö rövid ismertetés*\'.
(FolyUtás és vége.)
A közlekedés Balaton Füreddel sierfelolt olcsó és kényelmes. Budapestről naponkint két vonat indul Siófok felé s ugyaneunyi Kanizsa felől is. Az érkező vonatokat Siófokon a .Kisfaludy "-gőzös várja, mely innen egy rövid óra alatt átszállítja a vendégeket Balaton-Füredre. Ezenkívül Budapestről minden szombaton és ünnepet megelőző napon kéjvonatok közlekednek rendkívül olcsó áron (II. hely Budapestről Siófokig, innen gólhajón Füredig s viasza, 3 napig érvényei jegygyei 6 frt 25 kr.) Akik a viii utal nem kedvelik, Veszprém felé jöhetnek B innen kényelmes bérkocsikon másfél óra alatt Balaton-Fiireden vannak.
Hivatalok. A fürdő jelenlegi igazgatója Écay László, a Ferencz József-rend lovagja. Magánlakáaa: Nagy vendéglő épületében, hivatalos irodája: a gyógy téri sétányon.
HivaUlos orvosok: Rende\'ő fürdő főor vos:dr. Huray István. lakása: Ujfürdóház. I. emelet, télen ál Budapesten, újvilág utcza 1-ső szám alatt Uradalmi orvos: Úomahl László. Keresztház.
Gyakorló orvosok: Dr. Mangotd : Hor váth ház. Ur. Engel Gyula Ó ház I. am.
Gyógyszertár: Orbán Ignácz gyógyszertára a gyógy téri sétányon.
Fürdőbiitosi hivatal: Nagy vendéglő 4.
Távirda: Kerrssthái I. emelet.
PoaUbivaUl: Nagy vendéglő épület.
Vendéglók, étkezés. 1) Károli Nándor Nagy vendéglője, kitűnő konyhával, elegáns termekben ; este szép időben impozáns verandán rendkívüli szép kilátással a Balatonra. Zene. (Ez a legdíszesebb s leglátogatottabb hely.) 2) Rabsch Róbert szállodája; kényelmes csinos helyiség, jó konyha, mérsékelt árak. 3) Katona Ferenci vendéglője: egyazarü, házias konyha, olcsó. 4) Izraelita étterem as alsó sétányon, hol az illetők vallásuk szerinti jó ételeket z italokat kapnak.
Oyógjdijak. Három napi tartózkodás után 2 frt, öt nap után 3 frt. Hí nap után 4 frt, hat hétig 5 frt, ezentúl 6 frt. A fürdőhely belterületén kívül lakók e dijaknak felét fizetik. Cselédekért egész idényre 1 frt. Zonedij: 24 órai tartózkodás után 50 kr., három nap után 1 frt, tiz nap után 2 frt.
Szobák án. As urodalmi épületekben, melyek egyenes összeköttetésben állnak a födött folyosókkal, a gyógy teremmel, étteremmel

s kávéházzal, t. i. az uj fflrdóházban (legelegánsabb), a nagy vendéglő épületében (igen kényelmes) s az ó-fürdóhái és Kereeslháiban 1 frttól 3 frt 50 krig. A többi vendéglakokban minők a Horváth ház, Rabsch szállodája, Fülöp-ház, Talián-ház, úgyszintén a villákban meghatározott árak szerint.
Nyaralók. Eszterházy László (aárosdi), Écsy László (fűrdóigasgató), Jókai Mór, Halász Gedeon, Dóry Lajos, Huray István (fürdő főorvos), Lonkay Antal, Horváth Kálmán, Szüo-Cséry, Ürményi József, Teasdeale Vilmos, Molnár Aladár, Pethő-féle stb oyaralók egy része bérbe is kivehető.
Boltok, üzletek. Nagy mennyiségben, különféle csikkekkel az uj födött sétány alatt, a gyógytéri sétányon B a templomhoz vezető utoo. Sárkány budapesti kereskedő párisi és nürnbergi disimü kereskedése a Nagy vendéglő éttermének főbejárata mellett.
Fényképészet: Lengyel Ssmu fényirdája az alsó sétányon.
Nőknek a ruha-szabásban (uj, kitüní és gyorsan elsajátítható rendszer mellett) oktatást ad Lengyel Samuné asszony.
Mulatság, szórakozások, kirándulás. A azinkör: jó operetté, vígjáték s népszínmű társulattal. \'Előadás délután 5—7. A nagyven déglőben gyakori tánci éa tombola-estélyek. Július 2t>-án a Saisou fénypontja, » Anua-bál. A gyógyépület disies nagytermében hangversenyek. A sétányon reggel és este zene. Séu-csonakok mérsékelt díjért a közönség rendel-késésére. Messzebb kirándulásokra Younj Richárd Londonból jött hajóépítő kényelmes és biilos vitorlás hajói ajánlhatók. (Megrendelésre magánhajókat is épít.) Kirándulási helyek: Ti hány. (Az apátság klaatroma, nevesetes visz hang) csónakon vágj kocáin egy órai ut. Gya* logsétákra igen kellemes Balaton-Füred kuz-vetlen környéke. Messzebb kirándulási helyek: (hajón vagy kocsin 3—4 órányira) a Kisfaludy Sándor álul megénekelt gyönyörű, regényei zalai hegyek : Szigliget, Badacsony, Caobáncz, Tátika, Sient-Győrgy, Sümeg. Rezi stb.
Előlegei lakásrendelés miatt, vagy egyéb a fürdő-intézettel összefüggésben álló ügyekben a t. közönség forduljon az igazgatósághoi
Helyi hírek-
— A fögymnaalumi ifjúság zárünne pélye múlt hétfőn tartatván meg, alkalmat vessünk arról bővebben megemlékezni. A vál tozatos müsorozat következőleg folyt le: .Ima* Verdi .Nabuco" dalmüvéből, előadva szép sikerrel a főgymn. énekkar állal; „I Magyar ábráud\' idősb. Ábrányitól, zongorán előadva Kartschmaroff Sándortól, ügyes játéka köx elismerést aratott; GyuUy Pálnak .Pókainé" ez. hatásos szerzeményét Kiss Gj ula Bzép ér zéaeel szavalta; az énekkar Tariciky átiratát .Népdalok" czimüt gyújtó hatással; Godina Lajos által Abtnak egyik kedvencz dala fuvolán adatott elő, mely tapavihart aratult, Dooáth Lajos bátor előadással szavalta Arany „Érzé kény bucsu* ez.szép költeményét; következett a pályázatok eredményének kihirdetése éa & jutalmak kioltása, es időben nemcsak •> kíváncsiság, de a törekvő igyekezet a tehetség ühe diadalát. Hám József tanár ur benső ér setémmel s átértett ügy buzgóaaggal fnjteg\'.té as önképzőkör fontosságát s a lelkes ifjúság magasstoz törekvése felett elismerőleg nyilat, kmott. A titkár e kőiben felolvaaá a 22 vég zett ifjú nemes öaztönü adományát és pedig: Austerlitz Béla 5 frt, Banelly Gé»a2 frt, Bárdíó György 2 frt, Bosnyák Zoltán 5 frt, Gartner Béla 2 frt, Öeiail Mikza 2 frt, Hsuser Jan.a 5 frt, Kenyeres Lajos 2 frt, Koronczy istvau 1 frt, ICöhler Kálmán 2 frt, Kun Vilmos A frl, Laky Árpád 2 frt, Nagy István 1 frt,Schakerls Károly 1 frt, Sólyomy L«joe 2 frt, Szabó Laj<w 1 frt, Szigethy Elemér 2 frt, Vajda György 1 trt és Zárjeczky Győző 2 frt, asazesen41 trtnyi összeg felajánlását a kör czéljaira, melyből 20 frtot Síigethy Károlynak „A képzomttvés\'ntek állása as Árpádok korában" czimű jeles művelődé* történelmi dolgozata nyert el. Taniigybara-tok lelkesítő adománya ez évben jelentékenyéé növekedett, és pedig Oroazváry Gyula ügyvéd urnák 2 arany adományát Csűrd a Andor, Knáuas Boldizsár ur I aranyát Gőtligger Reiner nyerte el. Adományoztak továbbá: Berzay Elek házfőnök ur 1 drb. aranyat éa 2 ezüst frtot, Berkes Imre tanár ur 1 drb. ara nyat, ifj. Feszelhofer József 5 frtot és Knorlier György 1 ezüat tallért, elnyerték: Matknviu Gyula, Kiss Gyula, Stigethy Károly, Nofiwer Ferenci és Tóttösy Imre, dicséretet arattak: Kasttl Adolf és Lábos Aladár. Ezek megtör-tente után Or. Németh Antal főigazgató, majd Pap Jáno<i igazgnto ur tartottak as ifjuságni" szóló tartalmas és lélekemelő beszédeket. A .bucsu ioduló" rekesstette be e Bzép ünnepélyt, melyet a fógymn. ifjúság egész hévvel adolt elő, a közönség teljea elismeréssel viselteiéit a távozó Berecz Imre világi a a köztünk maradó Groszmann Ignáci kegyr. zeneUnár fáradhat-lan ügybuzgótága, iránt. A nagyszáma közön-


ZALAI KÖZLŐ
nZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
^g egy részo ifment • torna terembe, hol Tungráoi Adolf jeles képzettségű torna tanár ,ilul Biakértelmesen vezetett t^sledzó Unitáa ii gyakorlat általános elismerésben részesüli. Ai ifjúság önérzetes törekvése s a kor szelleméveli haladáa méltó figyelmet aratott. Egy uttal megemlítjük, hogy az érettségi vizsgik 12—14 közt szakadatlanul megtartatván 6 ifjú nem nyerte mi? az érettségi nyilvánítást.
_ Lapunk felelős szerkesztője kevés idíre a fövsrwba utazott, helyettesítője Hajgato Sándor főmunkatárs lesz, a lapba szMé közlemények küldését „Zalsi Közlöny szerkesztőig,.- clira alatt kérjük küldeni.
._ Qelmi Guttmann Henrik ur,
m«ii iielyi laptársunk írja, a helybeli iir. hitközség érdemdús elnöke s városunk derék polgára, a budapesti rabbi seminárium igazgató tanácsának tagjává nevettetett ki a közoktatási minÍBter ur által. Üdvöiöljük a derék fér tint e kmeveztetés alkalmából, s kívánjuk, hngy sokáig szentelhesse közhasznú tevékenységet minden jé és nemes ügynek.
— A kixdedovodába Kemény József
óv-ót választotta mng a kisdednevelő egyesület
válaaitm&nyi. Kobány Mihály fővárosi jeles
óvó a nevelő at ülés előtt vonta vissza kérvé
nyét. Pályázott összesen 18 óvó.
— Híre járt, hogy a Nagy Kanizsán ál
lomásozó honvédek közt a thyphus ütött volna
ki, illetékes helyről vett értesülés folytán kije
lentjük, hogy nem való, egyik honvéd himlő
Ltfn, másik ssivszélhüdésben halt meg.
— HllSxArok és dragonyosok voltak a
[lapokban nálunk. A G-dik huszárezred Bécsből
vonult Bosniába, naponta átlag 36 kilométer
nyi utat tedznek, a dra^nyosok Stiriából Ba-
rauyába mi\'ünek s naponta átUg 25 kilométer-
mii utaznak. A 48-ik tar\'-alékuzred körünkből
augusztus hóban nagyobb gyakorlatra Pécsre
vonul.
— Büntí0yi. Lapunk hasábján közöl
tük volt, bogy kis-kanizsai Hokmann Lászlón
l\'ebr. 11-én eate állítólag Ssedlimaer Ferencs
által elkövetett sértés miatt febr. 19-én elhtlt,
mely esemény akkor Kis-Kanizsa város közön-
\' aégét a legnagyobb ingerbe és megütközésbe bozta. Jelen bűntény felett a kir. törvényesek ugos.Wíttssics A. elnöklet" mellett Dr. Horváth Ferencz és Góiony Ferencz törvényszéki birák, Ur. Laky Kristóf királyi ügyész, Dr. Tuboly UyulH védő ügyvéd közbejöttével a végtárgyalást juu. 16-án m^giijtvén, azon Ítéletet hnata, iuüly szerint Szedlimaer Ferencz k.-kanizsai lakos u súlyos testi sértésben bűnösnek kimon datván, 5 évi hetenkint egyszeri böjttel és közmunkával súlyosított börtönre, az elhalt szülei részére gyógyítási és temetési 100 frt költség \\i unuzás és vizsgálattal, ugy a rabtartással íelineriilö költségekben marasztalta. Bárha vádlott mind végig tagadta t telt elkövetését, de bértettnek három ízben i* tett vallomása a ki hallgatóit számos tanuk egybehangzó vallomása folytán Ur. Laky Kristóf kir. ügyész szokott órveléss\'íl előadott vádbeazédje következtében, ki azonban vádlottat orgyilkosság bűntettében kérte bűnösnek kimondatni — és vádlottat 15 évi logság, 500 frl kár, 100 frt költség, a r»b-tartás és vizsgálattal felmerült költségekben kérle marasztalni — Ur. Tuboly jeles képzettségű ügyvéd alapos érveléssel védett határos védbeszedje folytán a bűnténynek súlyos testi "értésre lett mínósilésevei a fenti ítéletet mondotta ki, — Igaz, hogy egyetlen tauu sincs, ki A tett elkövetésénél tanúságot tehetett .volna, valamint vádlott egy szóval sem ismerte be tettét, de sértettnek a tett elkövetése után azonnal Posaavecz Fereucz tanúnál tett nyilatkozata, az előnj oroozást teljesítő szolgabiró, ugy a vizsgáló bíró előtt tett vallomása kővet-kez\'cben egyes tanuknak az ügyre vonatkozó vallomásaiból vont következtetésnél az összetett bizonyítékok alapján lett az ítélet kimondva, védő ügyvédnek azon a védencze érdekében tett védekezése raikép sértetnek, vallomása csak akkor biroa bizonyító erővel, ha annak elmebeli állapota igazolva volna, ami jelen perben igazolva nincs. Miután pedig az orvosi boncz lelet arról tanúskodik, hogy belszervei-ben különben a tüdőnek az oldal bordáhozi szo ros odanövése, a tüdőbeni beállt keményedés miatt indokolt átalánoe testelsatnyulás következtében egész testi szervezete már beszámítás alá jön, legnagyobb valószínűséggel áll azou körülmény, mikép sértett az eUó vallomásokat a tején ejtett tompa ütés által beált agyveló rázkódás következtébeni elmezavarában tette és mivel Ugutóbb Szedlimaer Ferenczcsel találkozván, ennek képlete leván emlékezetében, tette reá a vallomást, mondjuk, hogy mindezen alapos é"-vek és begyóző okok figyelembe nem vétettek. Mindkét fél fellebesést jelentvén be, lehetőleg közölni fogjuk a felső bíróságok illat hozandó Ítéletek eredményét.
— Hajógyár Balaton-Füreden. A ma-ütar tengernek uj, érdekes specialitása lasz ez «n.\'.l fogva Youug R.khárd angol vállalkozó ugyanis a bpesti angol konzul felszólítása foly \'in vitorUs hajét hozott a Balatonra; példája

utánzásra talált, amennyibon egyik p. Hánya-dynak* már szintén van a tavon egy hajója. Young most kisebbszerü h.jógyárt állít fel B. Füreden, melyben angol evező csónakok, aan-dotinok, yachtok, gos kéjhajók készületnek. Ugyancsak az angol konzul buzdítására már a nyáron sok angol család keresi föl a kies ftkrdóf. — Megemliljük még, hogy a Balatoc kiáradt, Szántod, Szemes és Boglár községekben a rété ket és szántóföldöket elöntötte.
— A gelmi sensationalis gyilkosság!
eset \'égtárgyaláaa csfitfirtökőa, jun. 24-én tar-
tátik meg, nem lesz nyilvános. Intézkedünk,
hogy amint lehet lapnak közleményt hoz róla.
— Lapunk múlt számában közöltük a
zala-egerftegi nóegylet által rendezett jótékony
czélu tavaizi muUtz»g leírását, most«lkalmnnk
van hálás köszönet kifejezése mellett a kegyes
íelülfizetók névsorát közölni: Ürményi Józaaf
főispán 5 frt, Svaatics Benóné 1 frt 50 kr, Ro-
aenberg Sándorné 5 frt, Blau Lázárné Bpeat 8
frt, Farkas Dávid 2 frt, Sturm György 2 frt,
Oeeterreicher Márkus 2 frt, Martinkovics LAJOS
1 frl 50 kr, Qráner Teréz 2 frt, Eúenstidtor
Zs. 1 frt, N. N. 1 frt, Horváth Miklós 1 frt,
Stern Farkas 1 frt, Kosenberger Zs. 1 frt, Lá
zár István 50 kr, Viosz 50 kr, Botsán Emil 50
kr, Dervarics 90 kr, Kuhasz M. M) kr. Stern
50 kr, Br. Bazelli 50 kr, Fanzler 40 kr, Hol-
losy 50 kr, Qráner Oéza 50 kr, Grünbanm
Miksa 50 kr, Fisch.r Ödön 50 kr, Fischer
Kati 50 kr. Fischer Miksa 50 kr, N. N. 50 kr.
Heinrich Zs. 50 kr, Dautsch F. 50 kr, Deutach
Üdön 50 kr, Rózsai Ödön 50 kr, Dr. Krausz 50
kr, Oesterreicher Sándor 50 kr, Krsuss Lipót
50 kr, Schuttz Péter 50 kr, Weisz Ede 50 kr,
Varga L. 50 kr, Rechnitzer S. 50 kr. Rosen-
thai Gy. 50 kr, Krosetz 50 kr, Gósony 50 kr,
Gr. Gresz 50 kr, Kohn 50 kr, Ragendorfer 50
kr. Ujolag még a következő felfllfizetők nevei
küldettek be hozzunk : Martonfalvy Antónia 5
frt, Martonfalvy Karolina 3 frt, Isoó Alajosné
1 frt.
— Pótváaár lesz jun. 21 én Z.la-Egw-
szegen a múlt hó 18-ról elmaradt helyett. Csák
tornyán jun. 30-áa nagy marhavásár lesz.
— Zala-Egemegen június 13 án
Kárpáthy György jól szervezett ssintársulata
által koztetszést nyerőleg adatott .Czigány"
népszínmű. Ez alkalommal legnagyobb mérv
ben kitüntette magát és legtöbbször kihivatott
Kárpáthy György. Niki Lina, Fáy János,
Fáy Jánosné, Zendy Mihály stb. közönség
meglehetős nagy számban gyűlt össze. — 16-án
„A legény bolondja" czimü népszínmű került
színre. A közszeretetben álló és a kedvelt
művésznő Nikó Linának — (Kati) a szerepé
ben elfitorduló énekek legnagyobb részét két
szer kellett a közönség kihívására elénekelni,
továbbá Kárpáthy György, Fáy János, Fáy
Jánosné, Balogné Terei, Zendy Mihály is »1
ismeréssel működtek, minden felvonáa után,
sót az előadás végestével az egész működő
társulat kihivatott, mely alkalommal bár az
idő kedvesótlen vala, mégis eléggé pártoltatott
a társulat. 17-én Fáy János jutalmául .Nagy
apó, vagy a szerelmes diák és a vigmendicans"
magyar operetté kerülvén színre, Fáy János
ezen pályám busz évi működését ei alkalom
mal befejezte, kinek is a szinpadrai jövetele
alkalmával as egész társulat nevében és jelen
létében Kárp*thy György igazgató álul szivre-
ható szónoklat mellett pályatársi emlékül egy
koszorú adatott át, ki a nagy meglepetéstől el
ragadtatva és reágondolva, hogy pályatársait,
kikkel oly sok jó és balszerencse k»st küzdött
el kell hagyni és tán ugy, hogy többé ókét
soha sem fogja látni, ugy ő, mint az egész jelen
levő társulat könyekre fakadt és csakis egy
kevés váraira bírt szóhoz jutni, szerepét a leg-
kilünöebben vitte, ugy Kárpáthy György,
Nikó Lina, Kárpáthy né Rózsa, Závodazky
Mari, Zendy Mihály is. Sajnos azonban hogy 6
e pályáni utolsó fellépte alkalmával oly
hidegen pártoltatott.
— Árverés Zalamegyében. KudaszpiUi
Terézia 448 frtra b. ingt jun. 21. Nagy-Kaai-
zsáo. — Inkler István 1700 frtra b. ingt. jul.
16. Talián-Dorögdon. — Tóth István 444 frtra
b. ingt. jul. 13. Sümeghen. — Metz György 338
frtra b. ingt. jul. 7. Nagy-Réosén. — Barka
János 415 frtra b. ingt. jul. 17. Lesencse
Tomajon. — Szili Viktória 8C8 frtra b. ingt.
jul. 19. Hahóton. — Pales Anna 356 frtra. b.
ingt. jun. 28. Ssent Liszlón. — Csödhirdet-
mény Krauzer Betti gelseí lakos ellen • tgond-
nok Stingly Károly, perugyeló Kpváts János
nagy-kanizsai ügyvéd. — Bóka József 943
frtra b. ingt. jun. 2ö- Kólán. —
— BOvid hírek. A czárné halálát 4
hónapig gyászolja Oroszország* — Győrött
nagy jégeső sok kárt tett. — 3 magyar kő
művest uistt agyon egy f»l Bukarestben. — A
lipiki fürdőben jun. 8 ig 193 fürdóveadég for
dnlt meg. — Tóth Kálmán jeles költi aggasz
tolag beteg. — Kaposvárott a néponaep igen
sikerült. — A rákfene is gyógyithstónak

N r.
jelextetik. — Az orsz. zeneakadémiának 31 nővoodéke van. — A Saharán vasútépítését tervesik a francsiák. — A havanna szivarok drágábbak leltek.
ki nyert?
— A budai 2 millió fortotnji sorsjegy-kölcsön XXVII. réulet ?yereméDjeinek be-váltás* végett fiud*p«at f.\'>viro« tanácsának f. i. májút hó 15 én 20.392/VII. ss. ?. kelt határonU folytán a kisortolás Kada Mihály alpolgármester elnSklete alatt jan. 15-éa dél a tán 3 órakor tartatott meg, mely alkalommal a kftvstkeső ssamu sorskötvényetc sorsollattak ki. Mindösaie 600 sorekötrény 58.300 fonót értékben sorsolutott Vi s pedig nyertek: 22537 n. sorskötvény 20,000 frtot. A 39,329 u. wrik&tvény 1000 frtot 200—200 trtot nyertek 3199, 15,333 20,539, 24,979, 43,520 ss. i. kötvények. 100—100 frtot nyertek: 1226, 1619, 3425, 5233, 10,884, 18,611, 19,611, 23,555, 25,107, 25,256, 25,263, 30,683, 33,236,34,000, 34,575, 42,414,43,178. 43,763. Kisorsolutott továbbá 565 darab sors-kötvény, melyek egyenkiot 60 frtot nyernek. A nyeremény kifisetése 1880. évi deci. 15-én történik a tóvárosi péoBtárnál.
Vegyes hírek.
— Templom ueniéU* Kiskun-Félepy*
hasán as utóbbi években egy remekróm, kath.
templom épült, mely nem cs*k a nép fajtádét*
oek lodalt magyar városnak, de hasai mü-
épitésse^ünknek in méltán válik dicséretére. Ai
építés már teljesen be van fejesve s most Kis
kuD-Félegyhásán nsgysserü templom-sseotelési
ünnepélyre késsülneíÉ. A városi képviselőtes
tület a felssentelési idAt nagy nemseti Ünne
pünkre, a f. évi Sxent István napra tüite ki s
egysseremind Agócs János plébánost, Molnár
litván polgármestert és Kocsis Sándor vá\'osí
képviselűt kiküldötte, hogy Peitler Antal vácxi
püspököt a felsseDtelésre s ogyssersmínd őt a
felaseateléa ssemélyes vexetésére felkérje. A
küldöttséget a napokban fogadta Vácion a
püspök, ki megígérte, hogy aa általa különben
is kedveit városban oly remekül épített isteni
hajlékot f. évi aug. 20-áa ssemélyesen fogja
felcsentél ni.
— Gyertyák smbérxtirból. Nápolyi lapok
sseriot e város köseiébeo nem rég pussta babo
nából borsasstó bOo kövsttetett el. Néhány pa
raszt ugyanis meg fogott egy gyereket, ast le
ülte, • (sírjából gyertyát késsitelt, hogy annnk
világánál éjjel as erdóben kincset ásson. Kin
cset természetesen nem találtak. A parasztok
egyike eey papnak elárulta a dolgot, a pap a
hatóságoaV s most a bünüsök ellen ssigoru
visagálatot indítottak,
— Qáxrobbandt. Bnrsasstó sxereDcaétlen-
ség történt a déli vasút székesfehérvári állomá
sán, melynek ssomorn lefolyásáról követkesó
ket írja oltani le/nlecónk: „Kél évemolt, hogy
a helybeli állomáson ?? elavult petroleum-Um-
pákat légsiesssxel váltották fül, ? es idÓ alatt
többssör megiünént, hogy a gás kitódult s
csövekből s kellemetlen bűzével a pályaudvar
minden helyiségét megtöltötte. A napokban
éjjel, midőn a budai vonat megérkesését vár
iák, a portáa feleaéga assal a Dessnel ébreseté
fal a nyugvóra tért lámpagyujw>gatót, hugy a
gás ismét kiömlött a oÖvekbAl s a háx fmnl©
tén levó azobáját égessen elleptn. A lámpa
gyujtogató rögtön elhagyá fékh<tiyé*t s a gás
ömles (>kát kezde kutatni. N«tn tudjuk a híá
nyus instrukezió vagy p^dip a imgy mértékben
élvesett szőlúnedv okozta-e, hogy a lámpák
gyujtogatója, a bdKÖvetkezhető veszély H*-J-
tfllme nélkül gyertyát gyújtott, hogy annak
segélyével a csó repedését megkeresse. Alig
tett két lépéat a ^asometer felé neonnal re&
jött, bogy a gáz magából a gazométerból tódult
ki, s hogy a bajon segilheasen, a gyertyát által
adá a portásáénak, hogy azt utána vigye. Erre
a lámpagyujtogató kinyitotta a gáz óra ajtaját.
Csakhamar oda ért Albr*chtné is (a portás
felesége) de alig jutott kösel a gázomé terhez,
as égo gyertya felrobbanta ai órából kinyomuló
gátt, a szegény asszony rahája agy-két peres
alatt lángba borult A lámpa-gyujtogató, kinek
feisó testét csupán inge bontotta, mindkét kar
ján égést szenvedett, de sikerült slangok közül
idejekorán megmenekülnie. A ssegény portásné
helysete sokkal válságosabb volt. Mire a gás
ssörnytt robbanása álul felébresztett vasúti
ssemélyzet a vsereiicsétleaség scinhelyére ér
kezett, a szegény asszonynak minden ruhája
hamuvá égett, sót hajától is megfosztották a
lángok. A kétségbeesett emberek hamarjábas
nem leltek módot, melynek révén a szeren
csétlen nő megmenekülhetett voina, s végre
is ugy akarták út a lángok kösül kiszabadítani,
hogy öasse-visasa ég*U testét homokkal hin
tették tele. Csakhogy ez a segítség már nem
meotheté meg a ssegény asssony életét, • más
nap délután borzas* 16 kínok közt jobb létre
költözőit. Kimül tat férje s két kiskorú gyer
meke gyászolja. — E Mere«oséüenaég»ek a

JÚNIUS 20 án 1880.
boldogult asszonyon kívül va*n még egy pár áldozata, kiknek többé-kevésbé veszélyes sebeit a robbanás folytán széthullott ajtó és ablaküvegek okozták As épület falai több helyütt meghasadtak, sót kettő össze u dóit. Albrechtnét szombaton délután temették el a városi lakosság osgy részvétele mellett!"
— Alf$ldfkim$i vasút nagy várad-eszéki
réssé. Kö»tudomásra juttatjuk, miszerint as
alföld-fiumei vasút állomásai közti forgalmá
ban tetszés szerinti mennyiségben asállitandó
gabonanemüek éa hüvelyesek, vnUmint órle-
menyek és burgonya részére f. é. január 15-én
érvénybe lépett kivételes díjszabások f. 6. jun.
30ával hatályon kivül helyeztetnek BudapntU,
1880. jun. 9-én. Az üzletigazgatóság.
— Meg5$xiíU egy éjen át. Pozsonyból
írják a következőket: A napokban vidám ifjak
társaságának egyik tagja mulatság vé.?ezUlve\\
hasa vetődött Késó éj volt, s midua lakása c\\é
ért, a kapnt már zárva találta. Oadolva csön
getett, z middé a kaput kinyitották, kedélye
sen fütyüréssve ment szobája felé. Gépiesen
nyúl zsebébe de ijedten veszi éasre, hogy
szdbája kulcsa nincs sehol. Oaszekuttatja mii-
den zsebét: hiába. Jobban ssemügjrs vévn
ruháját észre veszi, hogy felöltője nem «>vé,
kicserélte, s most szomorúan megy le a ház
mesterhez, hogy kinyittassa a kaput, mert el-
balározt*, hogy az éj hátralevő részét pajtásai
körében fogj* tölteni. Kztel annyival ía inkább
kénytelen volt, in irt akin kabitjáoak lennie
kellett, bizonyár* már rég hana tért, — d* -
meg Ukását sem tudta. Midőn a 6atal ember
as emeletról lessáliott, ei kellett tévednie, mnrt
a helyett, hogy a házmester lakásba jutott
volna, olyan helyiségbe lépett, melynek saját
ságos pinezée dobos szaga volt Megfordul ki
akar menni, de teatét megakasztja t/almni
keresztben fekvő tárgy. Sok tapogatózás után
másik tárgy akad Kese alá: ez érce, amax
fából való. A píncze hüeo lecaöndesité lázongó
fejét, de ugyanakkor iszoayu goodoUt lapozott
agy»ba. A szegény erxtber ugyanis — kopornók
közé tévedt. E házban ugyanis Wraotkozési
iotémot van, mely koporsóit a pinezében Urtj*,
s fiatal emberünk ide tévedt. Kiabálói kut dfitt, „segítség! segítség!" mnndá amint birta, mint az örült ugy tombolt, futkozott fol é* alá — de szavat nem hallotta senki, *ót iokább minden arra mutatott, hogy még beljebb halad a pincze űrjében. A rettegés olyan borzasztó éjét élte át, metyrúl hu UiriUt adni képtelenség. Mid*>u hajnal elsű pírja fölmerült, egy összetört, félig megholt embir vonszolta ma^át elú a pinczéból, s a hiimeeternek knKvctl^inil e mellett levó ajtajÁQ kopogtatott. A liazmesU-r amint kilépett, ugy kiáltott friJ : «Az isten sserelmoért mi tünéotV líiaz öu hal4l-^ b<-t><?. a még hoxzá ng^sz^n megószült! A fiatal emb\'-r n%6 nélkül roskadt a házment-r karjai ha » ki felvitte a szemno>étleot asnbAjiha.
— Hol Ugmályébb a tengeri Ksilt<-Jknap
a „Tuscarom* nevű éJ8zakamerik»i b^jó kHpi-
tánya puhatolta ki. Mérései szerint* AZ MrWz«\'K
tengerek közül legmélyebb aCannd^s tenger az
éjazaki szélesség 44-ik foka ét 5á p«r<»>, ^ H
nyugati hosszusÁg 152 ik foka Á% 26 íte p^rcze
aUtt. Itt ugyanis a tengnr 8513 mof«r, « így
5\'/^ tengeri mért föld mély.
Paplrsaseletek.
ElfcrttlU. Tíi«Itog*tjS .i %*RX<M Si.ilAUiiy i kertre nyilú ablakot. OasdÁJA folyton * háu ni<l|í<ut kulloif, mi« végre a ház jwiony* is o*Ia: .\'rkc»ik
— Ejnye o>**(f, de nwjyon ii^zecx ki m* \\7.
ablnkon Még eddig ngy t<l(lorn, iinliasen ór\'.*»k-Ite)c
ennyire a rirágok.
— Nem is a virágokat itt\'zera i\'-n loik^m, h*
nem arra vágyások, bogy * Z*oz.<ii Öuxe ne tűrje *%
ablakot
— No hát ha azt nt-m akarja * ténsur, n ti
c*i klitntion mindigl feleli gonoszul 7,KU73Í
T i ix t* r a b a. Menetjegyet viltOU ? Ifn^yel zs\'iAb a lembergi TMati pénctintál, kdében 3 >lx-r«b inggallért tartott. Kgy imnerűsfl mc-ftsz->títJA:
— KIHUKOI, Ab r«.bim ? SokÁ mxrxdss^ oá* ?
— Bi» úti ket hónap előtt aligha baK»jölieI«*k.
— Hát ezeket » gallérokat minek viíxrd el?
— Minek ?... Ha a* ember ilyen boss»u ntra
ké»fll, mak kell mMgArjl Tinói** egy kí* tisetjt
Egy párisi czipénről, k> axxal dic»ekedoU, hogy MmnitSI n«n ijed meg. a következő történet? két be«iélik. Két fiatal embor ösKxcheüxélt. liogy próbára tenik a kérki-dí c«ijn\'<8* l\'*t«r»4pit. Egyikük tadtAra &da a c*ip«<txnek, hogy eg>-ik társa meghalt, i falkérte •\'•t, hogy őrkndjétt a halott fölr.u. A caipei* nÍT«*en engedett e kért-lcmtiek, * minthogy éppen nők dolga volt, magával vitt* gxerftxámait, bogy ŐrkSdése kőiben dolgozhassuk is- Kjft\'l tájban fekete karét vittek be neki, hogy -bren maradjon. Ennek elköltése atán egóix*n rtn-Rfelt\'dkcxtjrt arrál, hogy halott mellett van, s olkeSfictt vígan (lalolai, atikAsben a r»ípót*lpio ngyanraak Qtőtte Ifjilapácaival a takttut Érre fnl emelkedett a haló ti s tompa hangon kiált*: sHa valaki halott mellett van, n* daloljon!* A cxipesx «ge«* flcjrtníval fr.lemeJk.\'dwk, kalapúrnival pgy hatalma.**, fiidtl »K illialolt r«j.V« e* moodá: .A ki meghalt, n** hi>nxtrlj(*n!" — A ha-loU erre »lm««ekelt koponújábAl *? ner> k«tkrd«H többé a csipeaa bátorságábau, mert üxenni-Ry uapig feküdt ven élje* fej bajban.


JÚNIUS 20 áo 1880.
ZALAI KÖZLÖNY
d.
s 10 re*,,.)
J 30 dalnt 11 I éjjel 5 55 renel Mim
eijel
dilnt. éjiel
. 1 41 düh.
11 1 éjjel
4 15 r«(gel
1 5 déJut
10 80 íjjel
4 1 reggel 10 15 íjjel
12 5 délben
5 37 reggel
1 10 délot
10 50 íjjel
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
Footej a Mrea" komikus egyMeT egJ gazdag lordnál ebédelt. A lord igen fösvény Tolt B nagyon kis üveg bori títetett Foote elí, miközben uHntelen •miit*, hány ével a» 6 bora Xo" •? 3n mit tsrt e borról," kérdi a lord. „Valóban — felel Foote — korira néave kétsígbeejtCeo — kicsiny."
Hivatalos placzl árak.
Naij-Kanixsán, 1880. janim- 16. 10U kilogrammjával nisritTi.
Bnxa 1160.—U 20. Rom 10 11—. Árpa
7 6(1—8—. Zab ?—.—«.—. Kukorioa •—. 8.W.
Burronra «• Bonill —.—30—. L»«M« —?
__128--. B.b ——.-12- Sseaa —.-1-80. Ssalma •-.—1-20.
1 kilogrammjával flsámitva. MarhaAna S2—.—. Sertflshas 60-—.— Saa-lanna —.—70 Disanózair —. -76. Vor«» hagyma
?_.—1B. Fogbatryms ? 30. Cinkor —.—60.
Bon -—1 40. Paprika 1—.—. Sxappan ?—.—40.
1 literjével (rxámitva
6 bor 32—48 kr. Uj bor 16 — 24 kr. Pálinka
46 kr Erűt « kr. Kiadta:
FARKAR, v. piaez knnyrvewtK.

Vasntl menetren
?I Kanlaaiírál hova:
.ám
Molitr*, Dombóvár
907 Knék
215
2>i9 .
SOÍ fU*a-Pea*re ,.
?i «
I ! 2(1
• 15
II 50
340
(H
3 47
10 50
804 . (postavonat)
212 . (vegyes vonal)
313 Bée-be (Seombathely, Sopron- f<
301 .
315 Sopronba
205 Priiterbof Solton, Csáktornya
203
SOI ... dryor«v) .
Érkezik Kanlisára
honnM-
210 Zákáaj íelíl
216 ..
208 .. 1
(postavonat) (gyorsvonat)
211 Hitda-PMtrol (vegye- vouat)
203
201
302 BeeahSl
314 ,.
316 Sopronból
202 Prigerhof felöl (gyorsvonat)
204 .
SOS

Szerkesztői üzenet.
412(>. -A regényirodalom em»ló«úu ex.? Sajnáljuk, de mi vi.xálykodáira okot adó kox\'cmén; !?••? vobf-tunk fel. KQloaben ia Memélyaskedö.
4127. C» Kwatbely. A jkfinyv.\'. nv«gk«ptuk.
4128. G A. Ninrs aernmi baj.
4l»9. (iyór. „Ceybajok- Elolvaaank
4130 .Halomra". Ir«aa v.n, balomra ir 8,a«e sok mindent.
+131. .Lelkem eíf* álma\' «tóp-«níp ro.rxd jon álomnak.
4U2. .Hatodik". Csak ! mikor lesz a hatva-vaaadik, talán sikeraltabhuek mondhatok.
4133. .Három barát- k&soUwto.
4134 OákMniya. Nincs.
4135. Sí. F. Nem tSrodftük v«le.
4136. Emlékesem". Kedves doliroaav alkalmi
lag aa ősafio adni fogjuk.
4137. Kolotivár. Jnlius elején.
4138. .Borsos növény" kewrS lapu bi« ex.
Felelős sierkeszttkiattvC LajtS.Az ..Arany Szarvas"
<tzallodit nagy terntrbpn
ZXI.ES, vasárnap
jiminx ifi mt-Zin
este 8 órakor
y ©leadás
Hy móg Kurópúhan nem volt látható
eredeti bíWé«fitben és R l«\'gkün.ub<i?űbb *-m-
UTI*jóknak t^atuzioeik és nemzeti i\'ltiiz^kcik-
1>PO való mutatvÁnyokkal, előadva
ROMÁN ST. PROF.
co. kir. Demetbirodalroi, orosz, Lórök, stb. udvari művész é*
ROMÁN AMÁLIA
lesaja álul.
Heljárak: SO, fiO. +<) és 20 kr. Jcí.vok vkllliulót a szálloda tcrTiiclien.
Bővebbet a napi falragaszokSEIDLITZ-PORA.

Minden eddigi világtárlaton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kittintetve. Első magyar
gép- és tüzoliúszerek _^_mBamsamrmm^ gyár. harang "TBKBBI^ÍL-. Budapest,
-\' Rottenbiller utcza 66. sz
ércKöntőíle


Hűink legnagyobb korszeritan bf-rendezott ejrara harangok lüzolttozati is TiimütcsiPtl géprk kíüzitt\'-sérr; agyárral
kapc«.lato« vi«n>atf»í«ti oaiUljr a jelenben egjetlflli belföldi s/.lvattyu g.várt képezi, inBl}b«u kizárólag honi mnnkaeró
alkalmazása mellett, minl-\'n ezéluak mr-gloklö szivattyúk és knlak kémittetnfk
?V Képes árjegyzékek és költségvetések kívánatra bei-mentesen szolgáltatnak ~W§
: Kolozsvárott, belin^tiostnr-titczti I\'i. szám ttUitt U\'lezifc.
Csak akkor valódi, ,,* ^ITJ
dohox ciiml*pi4tt x «JM tsoroxitotl é
30 év óu a leciobh sik\'-rek mellett fennáll mindennemű _
betettetek és eaésztésl akadályok, (mint étvágyhiány. haaaxoraláav
Btle|áá <?« artlyér i-llen Knióuüa.-n oly egyéneknek ajánlva, kik íllö Hiailsltásek tjrvéiyllet bantettetaek
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o. é.
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL -*?
^T A i-^irH\'nl.iíIiai.\'-tih (.ii8-i;rlly*ő Ntiere A BX«nve<l\'" rmlKrin^gn-k
| miini.-i, IM-1XÜ é-< knlv" K.Vnll.i(ÍAi«ná], a. 3rg(ól>h )>etoe:*«% <-\\h<u, min. \'i\'-nufniö **-i.pnüléefk, fej-, fiit- én fogfijitj. régi iérvt?k «:n njilt x^bek-r*kr«k*ljr.-k. ilfiink, HzemtijulUdú, mindeanemU bénalin íi «crn|.\'-i alt., th. PIUH
jjvegekiien használati utasítással együtt 80 kr. o. é.

Hal-májolaj.
KrohnM és társától Bergennen
(Norvóeiábao 1. E*«n halrnAj zsiroUj salamennyi, a kereitke-leiembrn elüfordnló faj kíl«Htl «« .jyvdiili. moly „rv.)Si CT«lokri hl»i«ilhatí
Ara egy üvegnek használati utasítással I frt r é
Fő •lillitii
JHoll A. gyógyszerész, cs. kir. advari szillitúnal, BÍC8
TMrljlaabm.
Raktár a> állam minilen hirnerea S7rSK7sxertAriilian TJity fllaii«r-krre.kailéo\'lien. Knktír nclkill, liel;iéa;ekl>en macáoi-Ef^iK-k .i»ey..hb mei;r»tirlolnMekiiél m<iKfe!nl"i árl«>eQi;edúshcn réiaeflalnek.
A I ei kr.inD,í.e kéretik határoIotUn Moll-líle kélititinénjl rend-lni t« r«ak olyanokat »lf..e«tl»i, m»l)<-k iáját 6>je«;em é. aliira-
l k llA
Raktárak : N*fy Kanizsa 1\'ráRer Béla gyó«y-x. Bein. J. (ryley. ; Kerenex Keaai.lhnfrr Jóxaef RoHenfelrl Adolf. — Zala-EgartZfl|
.Oyócyirxortár a szent lólokhe^". _ Barcs Dorner s. Ctáktoraya WIKI
1-. v Kyogyneréai KaDSIVsr Kobn J. Babórbay Kálm. gyiry. Th.
Kecakéaay sgAgy. KapreMZl Werli M. ey«Sgy. Kiszet CaaeaiDoviea lat.
CVÓfy. Kllltel lat. gyugy KeUtiWly Rcbleifar A. Wanach P. Xira«4
Rátx .Ián ZáfTáb Perklet Ferenca gyógy. Mittlbach 8. IrlTalmaahoi
gj\'.gy Soproa Mezey And. gyójy. (980 84—S!)

Hlraetmény.
Legfelsőbb moghasjás folytán csennél mogindittatik a
VIII. MAGY. KIR. ÁLLAMSORS.IÁTÉK.
Ó CSÁSZÁRI ÉS APOSTOLI KIftÁLYI FKLSKtJÉNEK
e(ry liarmad-. vagyi" \'n W-axb< n a horvát omsAnos tíbolyila javára, a fenmaradó kétbarmadréwbGI vey harmad-, vajryM 1;9 r*<.BHen a 6Qmei .Mária" e(rye»Hlet aefrílyexésére, \' 9 réaxb.-n podie a mafof kir. vagyontalan hivatalnokok üxvneyei .-A árváinak NegúlvexíVre alnkitAtiíló alaj.-. v^irre nxintén \'/^ résrhon a gyógyithatlao. (1*
ápolda javára fn|r forditutni.
K «or«jál*k oraea-, 5237 Wn mpüállnpit.itt nyeremenyei ai alál.h kovetkeaó játékterv vz.rint
B1O.OOO forintra rugrnt\\lt, w p-dií:
I fönyer (ai(»Ml forintlaU 3
t . 10 <KX) forinttal, ö.3«. atl.iKIOfrti
3 nyer 3(li<l , „ !l.O(l«
7 1 50n . iOSl«i
10 , 6U0 &-••«»
7
3 nyer. 3 . 1
50 „
lfillOd forinttal
6(100 forio:tal, oa«. 15 000 Irt.
iOOO , , C.OOD „
1-000 p . 7.00(1 ,
110 „ ,. 5.1-IPO ..
150 „ «l „ ^ 7.500 .,
5000 sor-ny. 10 , „ jO.OIO .,
A rfcWjSff* viAmtvonbntlilHHl l&ttO iuuitut 34-^fl
Egy sorsjegy ára 2 frttal o. é. van megállapítva.
füvámliá*, rrlrm^;..()\' vaUmennyi lottó., aó- é" adóliivauliini ; a
It^l^trinl) po*itiniv it.iln&j, t*ff mínfif1!! vTirosbAn ^n DtV\'*sf>tt>rifkbK
hflyM\'K"\'" feiAUitott «R7<^)> KorBJf^yiirnló k<\'VKf>f*<>kné).
?agy. kir. Krttoigazgatosag
ifit «-S)
Utánnyonmt nem diju-atik

bazár
Bécsben
rsak 4 frL is 80 krért folyv.tst kapható !
Kr. » k..vt.lki-«-kbul .ill : 2 iryonyörü Ctli»a-fíÍ8l |ytrlyjl»rlo
I Walfrprsopf kezeli 2 olsjaysmals festett ken \'i-k.-,.i-kk,-\' I sjeiüsl asztali cseagetyl. v,i mik;i. 2 jntárgy c.aki- m..k n;ik. 2 jaxtarfly ,-Mkit h^lgyrknek, I kiválú varróttlr., ex min<l-rti tartalmaz, mely \'-gy b.ilgy saivét mefviflámitja, I gyiinyöríl trez-kén alkm. trllmr pikan- fényképek kel. I joró érdzórt l.n->r.<i lánrxrral, pcrrr.ekr- kinzámi tvi\\, jiftálUssal. kiváló cnin^i virág tárté, I ?>;?,• (rajaseútze, I kristályáé- és oorstsrto. I v,,,..i tasw bagaria péaztárcza .ri K-szKKel, fmcllt-tt n*m v/mixz ,-, u--nyi\'hrfs a ««-l.l..-n tarfjini. I syf.uyöra irtíz zsebí lámpa. "Iy kicsiny mint ouy dohánytartó, I valóban «r.\'.|> S«aatra ékszer m.ik és hr>t{ryeknf?k, 1 metllil. 1 pár fülbevaló. i> st>-|. kri^uvly-gyii ii.
teljes (rarnttnr* itifíer.mi.oknói. i p;yí;n\\<vn bál i-« sétalegyezfi
Kiien barár látaalé \' Ml fi <;
Bécsben. Praterstrasse Nr 16
i.id.i hor.jlA 45 kr
Ki eat postával akaria.
A bukott „naey egyeeűlt hrittánia-exl1«t pyár11 nr. átvett riáfti raktár I-&x»m<il:ts kővetkeateben, «-[rysxenimiDr. a rakrÁr áltov.t^tiaa v.\'g tt
V 75 százalókkal a becsáron alul is oladatik,
t.-hít QgaJmem elajándéltozva.
fele ax eltmllitáai á kfaütett ótkexS.tár
i kr. tehát nem
CJsak 7 frt 2.r
pható na itt nevexett mav .ly,-k eli.bb M< frllia került k.
(\'? aaxtal.k/\'a i;rn jó
p
n.t villa ítkexő kanál kávé. kaonl , leveamord . tejmerő já\'k
y
| jyn) il rsnkor tálex i 3 sxep tojástartu : l kiváló bora in czi,V„ ! 1 theaszOrA leirfinomabb | 1 hatánn\'. termi (umtali
nló.l kitün líelin ncliíx kilOn. ?• linon
?V A tárroak í-hrrtrg-\'-n 2". (i\\fc jóuUlva loax "
lpi-n|>..vrl I (> kiváló kri.lily* k(>sta
a |j ~il k tál
f»jl»Csak magam egész Aostriahan vagyok képes
: 75 krért » »\'?? r-gy c-péMten jol járú kitűnt\' t<Jlt álany-etilst ««-I,1.rát. \'nírly iiutitus.ui ;.-ir éj pnil.ilva v.ia. r.Ky áUriye\'
\'Kunt .Wa- le-
i Órakalrsr-Kal ailhatni Ksen órák finomabb- *a* kUet.lien :l frt. 30kr é« S frt ÍÍO kr. Ax .\\ríx urak \'*
sry.-nek »aiv«sei meel.i7.i.iikit, mind eddij beküldeni éa 8 késafi bitélik m.
üiak 3 frt M krért éa 4 frt 50 krért vagyok képrni bólt-yórákal nyakláoeaniil "itytl adni. melyek ponuisaa járnak éa e.\'y elérhetetlen diaxt mutatnak. Ki nem htssi, néxae eaak mai ex órákat, ex majd htoayeua ?HVéfl<i. Oráaaim raen órákat 10 frtért adják el.
Caak I frt 20 krért adok én egj amerikai Bsoba-órát, melyet minden t4 órán át kell fetbnmi éa poatoaao jár.
Caak I frt 80 krért adok én egy kelti órát, mely bixonyoun ne- enged elalodni (090 D-C)
Bll képaa va«>..k nebéx exűat asebóraklt 4 5. ejeaa B frlírt; Anker órákat G, H. »|r<a< 10 frtíit; Reirontoir óráiat S. 1, ejiax 10 frtirt; arany \'.ráksl 15, 20, etí«x 30 írtért a letrnehesebbeket adni ; minden óráhoa eary 2 ívre asólo jótálláai jegy van mellikelve. — Mindazon Arik, melyek épen caak nekem vannak, ória nzlrtembrn láthatók éi n-.yanott ?>( i> rendelhetik:
Bécs, PraterstrasM Nr. 16.

Mind UK itt me|*n(.vr.zrtt 4S darab dinztirirT r.9«7t arn ... ik 7 f.t 2"i krl.» kérni.
Meerrn\'lel.\'sek a p/nz .lül-C"* bokllldi\'.«e mellett. .nCi P"\'\'=ÍT nlái.vítelli-1 teljpaitliin.k ad.tij, mif a kíailrt i:irt ír
Effjosiill BritUnia^zfmt KyárrakUr álUI Bee*. II. Untere l>»navj<trn**e 43.
lla a Urgj.k nem ill.ik, akkor H nap alatt vi».a« vétetnek.
^ Százakban vannak a knaxonet nyilvánitá«ok. oliamrrvé i)-.-k a lelnubh <xeinelyi»\'(ektől, a tá-grak tinomaáta- 4a jósáfrírn v..n«ikox<lair. m.\'ly.-k axonban térülik miau nem igtothabik Í4e. d- irodánkban me|[tekinthetűk. ^"
^P MamiaitáMok viselt a cximet jól megteascík jegyejani.
<-a ar nt.-xára jól vipyAxni. ^^ ("fi S - ?)

Nagv-Kanizsán, nyomatott t kiadó lulíjdonos WajdiU József gynrwajtóján.


KANIZHA, 1880. Janim 34-én.
Tlzenklleuesedlk érfolyat
-•mg
alár: <| . » frt. J
ZALAI KÖZLÖNY
előbb: .ZALA-SOMOGYI KŰZLONY
A lap nalldni rfci* Unt! k9il«n«o;ek >
fél »«•
iWÍm iO **"
kSslaninyek p«dir • kiadihoi bermvntve
?áfoáisor 6 ? minilM Oítbki lorért 5 kp
NYILfTÍBBíK ronk*nt 10 krírt »í-
letuek fel „c.tiri illeték minden
NA0Y-KAN1ZS*
Wlaaaleaár
Beraiaotttlau l««l«k. caak iiaart mnnkalár--Mktdl fogadtatnak rí
i^nlraatáro. helTkmté«á,inmi, „B-kmBlzMl önk. tUioltó-eCTlef, a .i-kahul kereskedelmi , Ip.rb.nk", ...-kMluai Uk.ríkpénztár", . .ul.aegjef álUlánot U.ltétei-tfllef, « .n.-k»nlx«.l ki.<i»d.ae»elo eWe.ület«, a ^ugy-kanJíMl tiszti önsegélyző »z3vettezeta, a soproni keretke«elml • iparkamara a.-kulzul kOlviiuztaiinra« . több
megyei é> Tárul ejjeaülot kiiaUlaa érteiiUje.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
FELHÍVÁS ELŐFIZETÉSRE!
A „ZALAI KÖZLÖNY"
i
tizenkilenczedik árfolyamának második felére
juiiua — deciemberre 4 frttal
juliua—szeptemberre 2 frttal
ezennel elútizetést nyitunk » illetőleg as elöíize-
tésre tisztelettel felhivjuk a nagyérdemű kö
zönséget. ^
Óhajtunk továbbra is megssókott hasi ^rát leuui e így mind a megyui, vároei, mind * közérdeknek hü tolmácsolói leszünk. Különös gondot fordituok a közgaEdászati rovatra s ezért minden számban változatos irányban mind a hivatalos piacsi árjegyzéket hitelesen kösötjuk, mind pofiig «gyik nagyobb terménykereskedő ház szakavatott tisztviselőjének tollából köz-lünk biztoa és hiteles átnézetet.
Az egyleti életnek továbbra is figyelmes HZKmlélüi leszünk, mert az egyesült erőkben VAU a bixtos jövő a közjóiét megteremtéséhez.
Irodalmi tárczánk változatosságára kiváló tigjHlmet fordítunk továbbra ÍB.
Hireiokot lehető gyoraau s minden aze-niél) eakedéfliől menten közöljük.
Hirdetések jutányosán vétetnek fel.
Az elútizeléseket legczélszerübb postai utalványon t*dzküsülni, melyek köz vetítő a ..Zalai Közlöny" kiadó-luUjdnDORáhnz inté-ífiidűk.
NK?J Kaoizsa, juQ, 1H. 1880.
BíTORFI LAJOS WAJDITS JÓZSEF

Szeged kedvezményei.
Olvasva Szeged újjáépítéseitek ama tervrajzát, mely az 1880. évi XVII, XVIII, XIX. és XX. tőrvénycakkek szakaszaiban izról-izre fölsorolták, önként azon gondolat támad bennünk, hogy ha volna pénzünk agy, mint nincs, há volnánk oly gazdagok, mint amily szegé nyék vagyunk: azonnal Szegedre mennénk aj házat építeni.
A kedvezmények ugyanis, melyekkel az építkezések nevezett törvények alapján összekötnék, megérdemlik, hogy tehetösb honosainkat figyelmeztessük rajok, s esetleg ottani letelepedésre buzdítsuk.
Kizár minden kételyt, hogy egy évtizedbe sem kerül, s Magyarország egy oly második fővárossal birand Szegedben, melynek párját nem fogjak találni Bpest kivételével a hazában.
A tiszai rakpartot s tiszai állandó hidat az állam építi, s azokat minden viszteher nélkül a város tulajdonába bocsátja.
A nnnisterium az állami hivatalok számára 1884. végéig külön palotákat épit.
Lesz két kőrút, négy nagy és három kis sugárút, több közkert, a Marstéren laktanya, két falazott főcsatorna, s a vár lerombol tátik.
Az 1879-ben Szegednek a kincstár által előlegezett 369 ezer frt megtérítése elengedtetett.
A kormány Szegednek kőzépitmé-nyekre s lakházak építésére 15 millió frtot kölcsönöz, melyből 5 millió középit-menyekre, 10 millió pedig a kirvallott

lakosoknak íairháTnk építésére adandó, agy, hogy a felveendő kölcsön ötven éven át félévi elóleges részletekben fizetendő vissza. Ezen kölcsönök a felvevők ingatlan vagyonának 50"/, át tehetik, s 10 ezer frtnál többre nem rúghatnak.
Az uj épületek, ha 1884. decz. 31-ig lakható állapotba helyeztettek, 1896. régéig adómentesek.
Azon épületek, melyek 1880. ápril 29-étól számítandó 10 éven belül nj tel kéken épülnek, 14 évig adómentesek.
A kis kőrút és Tisza közti üres Sina-telken épült B legalább egyemeletes házak IS évig adómentesek.
Ilyen kedvezmények mellett, azt hiszszük, hogy Szeged a legközelebbi 5 év alatt, 1884. végéig egy oly szép várossá növi ki magát, melyet látva, bízvást rámondható, hogy szebb lett, mint volt!
Az ég csapist mért Szegedre. Majdnem a föld színével egyenlővé tette, ol-annyira, n%gy Szeged veszedelme méltán beillcnék a szent biblia lapjaira intó példakép azoknak, kik nem választják meg jól a városok építésére alkalmas vagy alkalmatlan helyeket.
Szeged a törvényes elóintézkedcsek, hatalmas vedtőltések fölépítése mellett mindazáltal élni fog. mint Phönix föl-njul hamvaiból, s rirágozand a magyar nemzet örömére, s .dicsőségére\'.
Mert a csapást, mit az elemek haragja mért rá, Áldássá varázsolta a nagy világ kiérdemlett rokonszenve és a király kegyessége.
PHILALETH.

Jegyzőkönyv,
ftloitetelt Clabrtndéken , a „Sünugh járót
taniiókör\'-nek 1880-ik ivi májú, hó 26 <í,i
tartott köigyülUiröl.
Jelen voluk miut vendégek: tekintetes Barcza Sándor éa Chernél Olivér; Cn-mpií Lajos caabrendekí aegédlelkédz, U Benacaek Béla, üngol tíimu, Kohó Igoioa éa Bühm Jakab urak; további nt. Joö Miklós káptalanfai a. lelkéaa ur.
Elnök a jelenlevőket aiivélyesen udvöaöl-rén, örömét fejeai ki a felett, hogy egvleti életünk 8 éree működése alatt, neki — e minőségben h&fnudiknak — jutott a sserencse, a köigyulétt a járáskor saékhelyén kivül — vidéken — üdvösulhetni; örömét a felett, hogy a saép uammal egybegyiilt tagokon kivül ily nagyra becaült tan ügy barátokat van szerencsénk körünkben tisatelhetni. — Megnyitó bestédében behatóan fejtegette a vándorgyulé* sek hasinoii voltát, mert — miként mondi : — ikitüsott c/éluak e^yik pontjának teesünk exsel eleget, megmutatván a vidéken is, hogy miért jövünk össze ? megmutatván minden helyen, hogy az, a miért kiitdunk, nem más, mint lobogónkra irott jelssavuuk követedé: .Haladni előre"! — Hogy pedig haladásunk megkönnyítessék s a aiker mindinkább bi«* tosittassék, az érzelemgyüjtést a as ismeretszerzést tartja legszükségesebbnek, helyesen kifejtett themáját e négy sorban összegezvén : .Hogy holtiglan boldog lihesi, jót magaddal s mással tehess, gyüjta érzelmet szivednek, ismeretet telkednek." — As érzelemgyüjtés és ismeretszerzés gyúpontjának ilynemu osste. jöveteleinket tartja.
Ezak után a jelenlevőket őszinte „latén hozott*-ul üdvözölvén, a közgyűlést m»f;nyi-tottnak nyilvánította.
A múlt ülés jegyzökönyve felolvasottnak tekintetvén, hitelesíttetett.
A közgyűlés, az előre megállapított tárgysorozattal a következőleg folyt le:
I. Elnök kimerítő jelentést adott az egylet egy évi működéséről. Jelenti:TÁRCZA.
Séllyey Jtfotef emlékezete.
Az *?
(1S80. márcz 19-éD.) .
Mit ndjak Békéd Júzaikám, Mit adjak névnapodra én, — Mi jó txivedh\'-i méltó lenne Nevednek kedtPS Ilnaepén ? . . HÍM rég volt már, miktir nziv-m Dalokra késxte cnpom.-i. S a ho«8x<i néma csend titáo moit F?lek, hogy bankot iiím lul-k !
Ob TOIT idA, hr>K7 keblem is K*wrnyi vágytól é(te még S fűléjp tisitán é» derülUn Árauti le a nyájas ég Fényét . . . ám elborult a* <\'n Lel kémbe\' teraetSi csend . . . S magamtól néha félve kérdem ; Nem volna-» jobb oda lem? — -
Hadd ssóljak, hiss mi ró; vala, BiÍTtím 5r5mtŐl feldobog; lm njra «iek; lelkem éled, — his** Mégsem vagyok én tetszhalott! — RtiveoirGI a kéreg lehullt, Csak egy értén, — a Meretet He.iti keblem : redd nÍTesen, Vedd, mit barátod nyújt neked! t
Mit adjak ? Pár élettelen • Sort, mfÍjról viiMixtakrAcik J-^T^fijtjsdt lélek képe; tedd el — És néiYe mait emlékeid, — JIIMOO e*x<slbe Jdsnikám, Hogy egykor dalra faaugotid Axt, ki feledte reg a dalt már. Jogion eaietlbe jó barát!

Jusson énedbe efrykoron. Ha h-lked kedvet álmait Híven b«t>">ltí TÓgreted ét Hi*p pályád majdao boldog AldáKt kér életedre a>. Ki maira oly boldogtalan : 01. ne feledj ei élj sokáig Kedre> barátom boldogan !
De ? r • fiatts . ?
(1880, máj. 20.)
Miért hagyál e] j* barátom, Hi»« ugy Nzereltnok tégedet, — Miért is bamvadt oly namar ki,
Miért ii liíllt ki jó niv d V
Mi niép volt uc étet te nékfd, S most ott pibenax a hant alatt, — S mit földön nStUl, faljtatod lenn Jb iU3 áimidat!
Álom Tolt élted, — sokstor mondÁm, Amig mosolygott két aKsni*\'d, — g moit látom, hogy jövend ót mondtam. Moit, h»tj mindkettő m^prtrOtt; — L«lkcd *« «fri honbit szárnyalt. De a mienk volt j4 ixived, KlreUtík est is, *\'t i- telünk, Hlvflt\'ék im1 as éjiek !
— Mi írt h*gyal el jó barátom,
Hit« ogy smeretlík uSgcdet . . .
Mi*rt i* hamvadt oly hamar ki,
Iliért U hait ki jó ssivad? —
Leonil te itt fenn, . nóiküi-d mi
Aft éo Lóval telt élflteti? —
8 lennek tán éo lenn. — jobb lett Tolna
T« DÍkrd és jobb éo u*kPm I
BO8S HÓR

A férjek
(feleiképp.) Irta: itj. Donássy IVronrx.
VIII. A férj, ki szarvakat visel!
(Foiyt. ás vépe.)
Na de es tévédét ü lehnt, de Adél Buecói ügyességgel csúsztatta ölélvt, oaoan pedig nebjébe a levélkét.
Nemsokára alkalmat is lelt, hogy kimenjen és oda küoo elolvassa.
Bejött a aiobaleány és a theáa edényelcnt kexdte rend esői.
Es alatt a* idő alatt a wUth terméncQto-seo Biüartelt.
MidÓD a thea már u aastaloo párolgótt, Adél egysierre felkiáltott. . . .
Ugy tetABik mintha egyik ablak nyitva volna? nésd meg édesem, kimondhatatlan félek a légvonaltól . . .
A férj felkelt, a a D5 es alatt pedig e pir ssót lehelte Platán uroak csak: .Holnap délután férjem sétálói m«gy". —
Be vas sárra édesem jól, csak a tüggöny ttgyik csúcsa volt félre csiuuva.
KöoxOnöm macsikám, kóstold meg, *dee-e eléggé a theád ?
Másnap a férj botját és kalapját vette:
Páh Ádélkám, én megyek, nem tartass velem V és én is ast hiasem, esek a séták jót fognak tenni nekem.
* HiodeDesetre. oé*d as idó milyen gyönyörű, ígasán sajnálom, hogy veled n«m meho-tok, de Kilkáanét várom, tudod 6 milveoV megaprehendáloa, ha nem találna itthon.

Akkor csak maradj honn, na isten veled. Isten veled, s a férj pedig kapott egy Judi* csókot, mi tán árulóbb volt még mint Judisé.
Alig hogy a férj lábát kibusta, kopogtak
az ajtón, de Kálkásné helyett, Platán ur
alakja bókolt be
Ah uram, ssólt a nö elpirulva^ Ön tagnap engem tgasán zavarba hozott.
De oagysid . . .
ígasán zavarba uram, ha férjem meglátta
volna? csak is asert mondtam azt, hogy férjem
ma kímtgy, hogy megmondjam
Hogy csak egy kicsit, egy parányit, egy milliónyi réssét Bteret annak, miként én nagysádat imádom, suttogá Pifttáa ur térdre omolva.
Az égre uram, bejöhet valaki, keljen fel, ha így találnák önt?
Nem fog jönni senki, nehogy megzavarja e perez üdvét, hogy én megmondhassam, örjun gftro, Aríilten imádom ....
Es sok uram, viszonsá a n<5 zavartan.
Parányi réssé ann^k amit érmek, ae vonja meg tőlem ama boldogító igent.
A nÓ kesét nyujtá, hogy felemelje.
E peresben léptek hallatszottak . . .
As ajtó kinyílt, 8 a nő nem rémült volna meg annyira, ha egy két fejti sárkány állt volna a kuszöbQn, mint mikor belépett a férj.
De fel talál U magit rögtön!
Oh te roas ember ragy Lacsi, igazán haragszom reiá, hogy ily korán visszatértél!
A férj megvolt lepetve, savóstin ««mei mugálltak.
Ic-n. Ígnn- "«olt a Tió. f a legkedvesebb meglepetéseket rontud el.

ÉVFOLYAM.

KÖZLÖNY.

JÚNIUS 24 é* 1880.1-uör hogy a mutt évi november hó 28 in Sümegben Urtott kösgyttlés álul — u^ypncsak elnök indítványára — as irkák bállapjára nyomandó ábrák Összeállításával megbízottak, munkáUtukkal el nem késiülhet t«k. Tekintve e nagy fontosságú és sok nehés-ségbe ütköző kérdés megoldását, a határidő as őszi közgyűlésig meghosssabbittatik.
2-or, bogy ugyan az érintett kösgyülés alkalmával viig tárgyul fölvett azon tétel: pMikóp orvosolhatjs a tanító az iskolában elÓ-furdulai szokott lopást V* a f. évi marcsius bó 21. e* April bó 18 áo t»rtoit válssitmányi ülés b.-Q megvitattatott. Klúadó üántí Alajos. Jelen-voluk Lob | Ignácz és Goeitony Jóesef Caabrendekről.
3-Btor, hogy a járáskör tagjai kÓsül 7-en H községeikben létező iskolák történelmi •idatBit össieállitván, bekiildütték 0 nzok a jelen ülés folyama alatt felolvasandók lesznek.
4-szer, hogy elnöki felszólítás™, H jelen közgyűlésre, előadásra készséggel vállalkoztak U-*ztony JÓMöt, Lob Ignácz és Tóth Lajos lag\'ársak, kiknok ezanoel köstonetét fejezi ki.
5 SEÖr, hogy a választmány (? é. msrczius
hó 21-én tartott ülésében, a központból kül
dött iratban fölvetett állatvédelmi ügyet le-
tArgyalta, s hogy Ádám Iván reáliskolai igai-
gatónak azon nése\'e fogadtatott el, lio^y a
tanítók oeveleasetileg hassanak oda, hogy a
gyermekek, minden kötelező aláírás nélkül,
k^yMet és szánalomból se kínozták as álla
tokat. A választmányi ülés jegyzőkönyveitek
crr ?* vonatkozó tétele a megyei központba
kuldötní határoztatott.
6 szór, hogy az általunk ís pártolt „Eöt-
vöa-alapa~bÓl, a járáskor ajánlatára — Exner
Alajos sümeghi tagtársunk fia, Exner Leo,
jflenle^ a budapesti tamtó-képezde növendéke
— 100 frint aegóiyt ny«rt. Fölhívja a kor
tngjn.it, hogy nevesett áldásos intézményt minél
melegebb pártolásban részesítsék, s hogy az
„Eótvös alap\'-ra ssánt péuzek ne egyenkint
szétforgácsuiva, haaem a járáskor székhelyén
összegezve küldessenek be.
7 szer, bogy a pénztár megvizsgálására
kiküldött választmányi tagok küldetésükben
eljártuk; erre vooatküzólag Lob Ignácz tag-
tára jelenti, hogy a pénztár vizsgálatánál eddig
pontits kezelés tűnt ki: bogy a 200 forintnyi
aUp egyenesen a süraeghi alapító , pártoló- és
rendes tagok dijaiból folyt be, a vidékiek
hozzájárulása nélkül, azok addig csak mint
hátralékosok szerepeltek; erre a közgyűlés
határozatilag kimondja: hogy a pénz- és könyv
tár Sümeghrűl, mint a járáskor székhelyéről, el
aenf vihető, sem a meglevő pénzállomány az
alakulóban levő segély tégy létnek át nem ad
ható, hanem a járáaköri könyvtár alapvag^o-

nát képezi; végül, hogy a pártoló tagok évi dijai is sgészben a könyvtér részére írandók. Ezután Lob örömmel jelenti, miszerint a jelen-lerí tekintetes Barcza Sándor ur, ugy is mint ismert tanügy barát, egyletünkbe mint alapító tag magát beiratla. A közgyűlés zajos éljenzés lel fogadta e minden nzépét nemesért lelkesü.ni tndó és áldozni kész uj Ugot, elnök pedig emelkedett hangon tolmácsolta a kör örömét és köszönetét. Továbbá jelenti, hogy a tagdijat eddig csak 12 en fizették be, s annak \'/,» köz-j pontba beküldetett; fölhívja « hátralékban levő tagokat a dijak pontos befizetésére.
8 szór bemutatja Kill féle „P«e lagogiai
Szemle\' két íuietét, s a megyei tanfelügyelő-
ségnek ÍÜG2. aiam alatti ajánlatát; jelentvén
egyúttal, hogy a mü a járásköri könyvtár
számára megn-ndelletelt.
9 szer méltányolva emeli ki » központ
tevékenységét; ugyancsak a központból ér-
kezett iratokból felolvassa a következeket: a)
különös figyelméb" ajánlja a tsgokoak a
.Néptanítók Lapja\' azon számának megőrzé
sét, melyben a nyugdíjügy foglaltatik; b) bogy
as özvegyeknek a segélyért benyújtandó kér
vényeik bélyegmeutésségeért a nragil minis-
teriumhoz kérvényt nyújt be; c) hogy a oóp-
tanitók országos szövetségének megalakulása
tárgyában benyújtott kérvény ÍBmét tagadó
válaszssal és azon leirattal érkezett vissza,
hogy a miniatűr ur maga fog gondoskodni
három éveukinti összejövetelről, melyekre a
megjelenők BZúinára államsegélyt biztosit; d)
hogy a folyó évben megtartandó megyei köz
gyűlés augusztus hó 2ö. es 26-án Keszthelyem
leez megtartandó, a midőn is tanfelügyelő ur a
megyei tanügy állapotáról aaándékozik jelentést
tenni; e) hogy a gyüiéjre menő tanítóknak, az
1872: és 1S7Ü. években kult ministeri szabály
rendelet értelmében fuvar és napdij jár. Az
erre vonatkozó részes kiírást járásköri elnök,
körlevélben fogja a tagoknak megküldeni. A
központ erélyes működése örvendetes tudomá
sul vétetik.

10 szer jeleati, hogy a küsleodók eddig
is kürlevélileg kozöltettek, a hogy as egy évi
ügyvitel szára* 73.
11 szer részvéttel jelenti, hogy Derdák
Antal nagy gürbm ÓH Llnter Mátyás hosztúthi
rendes ^ Kell Dávid sümeghi pártotó tagok az
év folyamában elhaltak. Végül köszíinotet
mondván azon válasstmáuvi és rendes tagok
nak, kik a lefolyt évben, közreműködésükkel
az egylet ügyeinek haladását előmozdították,
ismételt köszönettít fejezi ki a közgyűlésnek a
választmány iránt tanúsított bizalmáért s saját
és üssttársai nevében lemondván, fölhívja a
közgyűlést uj tisztviselők választására.

II. A közgyűlés elnöknek s a választ
mánynak valóban elismerésre méltó működésé
ért köszönetet csávázván, őket egyhangúlag
njra megválasztja; bejelentetvén azonban, hogy
a jelen Bem lévő pénz tárnok Varga Jóuef tiszt
ségét tovább viselői épen nem akarja, a köz-
gyülée helyébe Csigó Mari kisasszonyt -Alass-
totta.
Elnök kéri a közgyűlést, miszerim — tekintve a halmozott teendőket, hogy a munka megosztatván sikeresebb és gyorsabb megoldást ny*rhe*scn — a váUsitmányi tagok számát szaporítaná meg, mire Qosztoay József, Nagy Jósaef, ás Tóth Lajos választmányi tago-kul, Vellner Alajos pedig jegysőül megválasz-tatván, helyét azonnal elfoglalta, a közgyűlés jegyzőkönyvének vezetését átvette.
III. FelulvasUttak a következő iskolák
törtéuelmi adatai: ssoczié, közli Gröber János,
gyömöröié, köcli Cseh Mihály, dabronczié,
közli Ható Igoáes, ukki, közli Kullmann Jó
zsef, Hzeghvári Ualog Jánostól és sárosdi Kele
men FerencztCl. A fololvasást a közgyűlés B a
jelenvolt tanügy barátok fokosódó érdekeltség
gel hallgatták. A közlőknek jegyzőkönyvileg
köszönet szavaztatni határoztatott- Elnök föl
hívja a többi tagokat, hogy iskoláik történelmi
adatait as őszi közgyűlésre szintén beküldjék.
IV. Tóth Lajos sumegh-mihályfai Ug-
társ a nép- és ifjúsági könyvtárról olvasta fel
nagy szorgalommal és ez*kismerettel kidolgo
zott, valóban élvezetes változatossággal össse
állított értekesését. Vonzóan érdekes történeti
vázlat után KZ iskolai- és népkönyvtárak acük-
ség^s és hasznos voltát bizouyitgatta igen ala
posan. Mindenek felett a keselésnek tulajdonit
föfonrodságot, ugy, hogy lételét is attól testi
fűtővé.
Előadását a három pomra vonja Öasze: 1. a könyvtár alapjául a^ó iskolát és törvényszerű ir.K-Ui.48t föhételexi; 2- ily \'?sebru a könyv-tárt -1 nép működésére s s ponyvairodalom le-HZ*>rii isára \'ártja igen alkalmas eszköznek ; 3. kimondjn, bogy a tanítónak azt mint tan esz közt módszeresen kell kf zalaié, hogy általa az oU-artást, a könyvtárt megszerettesse, így a könyvtár olvasóit maga megteremtse, a vegeiél-jában a nép erkölcsiségét és működését hatá lyosan előmozdítsa.
Ezek után felolvasU azon iskolák jegyzékét, hol már ily nemű könyvtárak léteinek; számuk e megyében 02. — E valób*n alapos is élvezetes dolgozatban kifejtetteket a közgyü tea egétiz terjedelme be & magáévá tette, fulv ásónak jegyzőkönyvileg köszönetet nyilvánítani, s A dolgozat főbb pontjait kivooatilag a központ nak beküldeni határozta.
V. (losztony József csabrendeki Ugtárs :\\
beszéd és értelemgyukorlatbói tartott próbata

nitást, részletezve szemléltetvén a fa feldobó, záiához szükséges néhány házi eszkStt, fűrészt, gyalut és furöt, figyelmeztetvén a tanulókat u áloa fejsze leheti károe voltára.
A Unitónak otthnniaasága s a tanulót értelmes, belyes feleletei valóban meglepték t hallgatóságot. Az észrevételek írásban lesznek az illetik álul beadandók.
VI. Lob Ignácz csabrendeki tagtán «[«p szabályaink revisiója, s a megyei segélyegj-let-ről értekezett. Fáradsággal összeállított s iior-galommal átnézett alapoB dolgozatát a közgyűlés egész terjedelmében magáévá tette; mégis tekintve a tárgy funtosságit, részletes áttekinti végett a választmánynak átadni határoztatott, ki azt a megyei nagygyűlés előtt )etárgjt. Und ja.
Végül elzök a jeleuvolt Unügybarátok-nuk, az előadóknak s az öaszes jeleölevőkDek ismétellen koasönetél nyilvánította. Erre tr\\ Cbernel Olivér nr, ki a közgyűlés minden mox-zanatát élénk figyelemmel kisérte, látván egy létünknek jóratörekv5 akarata\', szakértelmét, m tgát as egylet alapító tagjául beíratta. K közgyűlés éljsnzéssel üdvözSlte as egylet ér derateljes uj tagját; elnök pedi^ meghul^ttso, de szívből fakadó szavakkal fejezte ki a km-gyűlés örömét és köszönetét.
Ezek után megtekiutetett Jooi Auoa ét Szabi Hermin kisasszony csabrendeki lagtártak által a melléképületben rendezett kézimunka gyűjtemény. A kiállítás csínja, az egres munkadarabok m«<;lepó\' szépsége, a nevezett tagtar a»k szakképxettsége, ugybuzgósága és sanr^!-mának fényes bizonyítékai; nekik, valamint a caabrendeki tagtársakuak ÍB, a tanulók dl gozataioak kiállításáért," melyeken a kül- és belalak tisztasága s a tartalom pontossága méltó elismerést érdemel — a közgyűlés koezoii\'-tét nyilvánította.
Elnök a közgyűlést bezárván, szivély^a .Isten veliinkkisl* váltunk el egymástól a v! szontlátáiig.
K»lt Osabrendeken, 1880. évi május hó 20 án.
BÁNFI ALAJOS,
elnök.
VELLSER ALAJOS, ja.askOri jegyző.
llclyl lilr.\'k. — Az I nogy-kanl*inilk<ir<MÍ<sdt:]m<
ifjak önképzt\'-iígylfítcnek t. hó 19-ére határozott kerti ünnfpélye kedT\'izdtien időjárás mtatl csak a re* kíivetkexő na}>\'>u, t. i. vasárnap e hó 20 án tartathatott mog. Daezárn a kéta idófárásnak és as earilerh^ felhóknok, mclvek Damokles kardjaként ertüggtek a mulattig f-!ett, szépszámú és válogatott köiíin -.:s; Uu.-Én, kérdé a férj, s Platán ur pedig haj-liHip.lt jobbra balra, mint egy nekivadult nyaktekercs.
Platán urat felkértem, hogy tanítson meg pár kettős dalra; ő kitüuöen zongoráz, én pedig meglehetősen é.ieklek, néked akartam meg-It\'peléat és örömet szerezni azzal, mert tudom, hogy te a zenét nagyon szereted.-
Sajuálom, hogy így van; tehát megyek viszoiizá a térj. és te édesem pedig csak műveld hangodat továbbra is és ön uram, cőrn köszönete mellé kegyességéért az enyémet is iegyen szivis elfogadni, ezzel köszönt és távozott.
Kgy ideig Be a nó se az udvarló amn szólt semmit, csak a nft szólalt meg kenőbb tréfásan: ugy-e megmondtam, hogy valaki jó 1 jobban kell vigyáznunk, de jöjjíin uram boudoiromba, olt válaszomat adom, folytatá egy szedi ló tekintettel.
ÉB ez így mont nspról-u»pra; mikor a férj otthon volt, akkor hárman wialhet ját-wzoitak, mikor pedig nern volt honn, akkor kettőset énekeltek.
Ez a meglepetés pedig a férj számára készült egyes egyedül.
Egy napon a férj a casinóba sétált, s ott ulálkozotl sógorával ki épp.MI hírlapokat olvasott. —
A sógor a férjet meglehetős hidegen fogadta, mit ez észrevett, s nem is késett neht-zteléséoek kifejezést adni.
Ilng}-hogy, tán valamiért haragszol? Én ? mentsen Isten, csak sajnállak. Sajnálsz, »>.z furcsa, magyarázd ki bőveb-bea magadat.
Azt megtehetem, mondom sajnálom aat, hogy te olyan süket és vak vagy ! Az egész vároa csak nódről és te rólad beszél, még pedig nem valami épületeset.
No ezt még nem hallottam senkitói! Nagyon csudálkozom azoo ; jelenleg le vagy a legnevetségesebb személy az egéss varosban, hogy is no, egy oly férj, ki neje szeretőjét megtűri és ha légyottjuk van, még elmegy hazulról, hojjr kettecskén msrad-
Oh az én nőm példányképe » nőknek, hu és okos.

Az igen természetes, mert téged mindig finom ul rászed.
És mindig kettőset énekelnex, pedig csak is az én kedveméit; mert tudják, hogy éa » zenét szeretem, meg akarnak lepni vele.
Am<;Iy meglepntéa, te és nőd hírnevébe kerül. —
Platán irÁuyornbau oly előzékeny és
udvarias, s nőm iránt pedig csupa szercoység!
Hogy «em -idet bekösse, vagy talán azt
akarod, hogy nődet ssemfid előtt csókolja
össse-viassa?
NevetségfM v^gy, ily együg) üségwt rólam fultételecni, ebh^n a tekintMben én igftn éWn látású vagyok, de semmit nem vettem ésrr<v
Különben hagyjuk e dolgot, éo csak csupa jó akaratból figyeltnezteltftlok
Köszönöm, megyek haza m>Mt rögtön és nőmet ez iránt szigorúan kérdőre véstem Isten veled.
A sógor valamit mormogott, és újságot kezdett olvaani, a férj psdig vslgU\'oti h&za felé mint egy verseny paripa.
AB egész utoo csak ut fontolgatt«r hogy mily szigorú savakkal fogja oejét megtámadni. Mennél jobbun köwledett házához, ann.\'l inkább neki lüzescdelt.
Amint az udvarba benyitott, neje cseogó hangja hallatsioU, Donísetti egyik áriáját énekelte.
Neje hangját a zongora és egy obae lágy hangja kísérte.
Amint benyitott, neje a songora előtt ült, Platán ur mellette az obét fújta . . .
Neje felugrott és kesét megragadta: jó hogy jösz, ülj le és ítélj, elfogom neked még egyraer énekelni, ugy e Platán ur lese még annyi ideje.
Oh kérem csak parancsoljon — A férj leült, neje hangja megcsendült. As óbé siró hangjával nagysserütn hang-sott:
„Rejtelme* édes szeretni l* A férj el volt ragadtatva. Amint az ének nlvégvÓdött, Platán ur el távozott, sürgőé dolgaival mentette magát, de i**"te, hogy estére viutajön. A férj nejére! magira maradt!

Elmondott neki mindent, mit hallott, de minden Bf.óaál ssebkendőjébe temette arczát és orrát fújta.
A nA minderre mosolygott, mint as an gyal! - -
N\'^m védem tn*gamat, Bsólt moeulyogva, de estig adj időt ÓB akkor alt hiszem nevetsé-geflnek találod mindéit.
Eljött at e«te, v«le együtt PlatAo ur! Alig ho^y bel^p^tt. a aH tDugszólalt. Itt al idi\'.! hallgasson id« Platán ur. fór j"m ma kulöniitt én o^uttal nevetsé^ns hirfíknt h<>«<itt haxa.
A térj megijedve nétett uajifre.
Kz nem \\» tigyi^lt oda.
Mit, ha Bifthad kérdesD^m V
Azt, hogy én <*t mfgcfialnm éa Platán ur az a azeri\'-nciiés, kitsz^rtilmeaimf-t boldogítok, ez-z-l Wküfiagott!
VAe együtt Platán ur i>.
A férj hol egyikre, hol másikra nézett
lgHi >?! ? I\'latAii ur !
Oh uram... nagysád?! zavarba kezdek jönni, ily rágalom?!
Hiszed még Lacsikám? így néznek ki a bűnösök ?
Oh, oh kiállta a férj, ez a világ!
Valóban caak megvetésre méltó !
De ily rágalom, ez már mégis sok, bo-caáas meg Adélkám, bocsáss meg! és ön is uram, hogy ily méltatlan gyanút tápláltam, -xólt a férj kezét nyújtva.
Platán ur siiveaen nyújtott kezet!
A nö bájosán mosolygott — a férj pedig kétszer oly vak lett, mint aselött volt.
A vacsora alatt a férj szerfölött vig, a nCcske pedig bájoaabb volt mint valaha.
A nícske beszélt.
Tudod mit férjem, e dologra borítsak a feledés fátyolát, vessük meg a világot és éljünk magunknak, majd ha jön a nyár, a pavillont a kertben ujonan berendettetjiik, én oda vitetem zongorámat, Platán ur favulán én én ének lk, te pedig élvezedj mindezt, mert csak is a kedvedért kAzul, ugy e igy leezV
A férj isteninek találta ezt az eszmét.
Ekkor A kezdett beazélni, bogy hogyan tigj» a pavilloDt berendettetni.

Minden szava csak bolyealéasel találko zott...
Utolján felkérte Platán urat, hogy a jöví reményében lépjenek bisalmuabb térre.
Kölcsönös ölelkezésck, s a tele poharak ürUltek.
* *
*
Reggel a férj felébredi, felölinzkiuMtl megy az ebédlőbe.
Nincs még terítve!
Behívja a szobaieáuyt, s nejét kérdezi.
Es azt feleli: .a nagyságos asszouy ok nem kelt fel!\'
Bement neje szobájába. — A szoba úr* az ágy érintetlen s az aaztnlon egy levél fi ff czimezve!
A férj haja felborzad, noha ó pnmádéfii jól ksimitotta !
Borzasztó sejtelmek között boutja f«l •
A levélben csak ennyi volt: .Uram!
Ont sohasem szerettem ! rokon lélekrí volt szükségem, B ezt magtaláltam, isten öoosl\'
ADKL
A férj izzadni és fizni kezdett, tóg>" csakugyan igazat beszélt, z ótet megcsalták.
Neje megszökött!
Félóra múlva tudta as egész város!
Most átkozta csak vakságát!
Utón útfélen csak azt lehetett hallani .Szirtfokyné Platán úrral megszökött\' • \' férjet csakugyan jól kijátszottak.
S ó még pertu poharat is ivott fi*"\' úrral!
Gondolkodott, hogy mit csináljon ?
Sok hány tor gat ás után kisütötte, hog? legjobb less est békében hagyni és nem *\' vsroi fel még jobban.
Csak est roormogá., mint hazulról táf<^ zott: —
Valóban sógoromnak igaza van, én tókr léte* vak voltam, de j.ibb ez így, legalább f szer mindenkorra az egésznek vége van.

ÉVFOLYAM
-»ti az estélyt, ? fiatalságunk foljtoc növekedő j"„ kedvvel, — mely a derüli éggel híven lépést tartolt, — hasadó hajnalig áldoza Terpsy-.•horének. A finom illéssel diuitett éa gyönyörűen kivilágított kert tündéri látványt nyújtott, mely a kedvező helyeken alkalmamott hatályos tiizjálék mellett még fokozódott. Eziránt Különös elismeréssel ? köszönettel tartozunk a ren-,lezű bizottságnak, melynek élén Grünhut Henrik ur állott. Az anyagi eredmény, melynek kimutatását jövő számunk hozza, lekin-tnllel az elemi akadályra, melylyel a mulatság-„ük meg kel\'" küldenie, nem éppen dua, Tudvalevőleg a lisztn jövedelem az egyleti *e»ély-al«p javára fordittatik. Sajnálatunkra ^JÜII^ÁI, hogy e neme* czélra több nem jutott; reméljük azonban, hogy a derék éa te /ékeny ogylet jüvö vigalmK, mely hihetőleg kedvezőbb viaznnyok közt folyik le, kifeni a csorbát.
K. B.
— tényen esküvő volt vasárnap e hó
Jll-an a helybeli izr. imaházban. Blau Zsig-
mnnd orvostudor ur veteté okárhoa Kosenberg
/síin* kisasszonyt, városunk egyik müveit
Likü kellem és szellemdus hölgyét. — Mint
náazli-Anyok Weisr Karolin es Wallisch Betty
li. a., mint vüfólyek Rmeuberg Erneazt és
\\V<-lii»oh József urak szerepeltek. A menyegső
knlíMviM hiízi mulatsággal ünnepeltetett meg.
Felleglelen boldogság kisérje a szép frigyet!
— Nyilatkozat. Minden félreértés ki
kerülése végett ezennel kijelentem, hogy a
kanizsai kisdednevelői jelöltségtől való visza
lépésemre Kanezay ur semini befolyással nem
volt, de sőt e lépéstől viaszatartóztatni tőre*
k-.i.-lt. Kobány Mihály.
— Szabó tTánoft statisztikus egy nagy
li^yelemr" méltó, a némM-bóllyi urodalom sta-
tirtz\'ikiját kéazité el. mely munkálat a napok
lián szigorú bírálatot állott ki; illetékes bírálók
mind a felvételi táblásatokról, mind pedig a*
•wazeallitásról és az ott dívó gazdasági kezelés
ről kiváló elismeréssel nyiUtkoztak. Ezen mii
rövid idő alatt sajtó alá kerül és mint tanul
mány tárgy az **z évben Szombathelyen ülé
sező „magyar termóazetvizsgAlók" nagygyü-
lese^Ugjainak ÍDgyenesen fog szét\'wztatni. —
Volt alkalmunk a nagy gonddal összeállított
munkai meglnkintuni s méltán ajánlhatjuk az
?illetők figyelmébe.
— A Wigy-kanivuti .Iparos segédek
önkepzo .^sbetegsegélyző egylete* az önkép*}
egylet kebelében létező dalárdája közreműkö
désével mind a két egylet pénztár javára folyó
évi július hó 4-én azaz vasárnap „a polgár
i-g\\Íet kerti\' helyiségében lnlestélylyel egybe
kötött táuezkoszorucskát rendez, melyre a n. é.
közönséget tisztelettel meghívja a rendezőség.
Belépti dij: személyenkint 40 kr. K»zdeto X
ómkor. Müsoroz&t este a pénztárnál. Felültize-
téaek köszönettel fogadtatnak s hirlapilag nyűg
liztaauak. Kedvezőtlen idő esetén az estély a
reá* következő vasárnap lartatik meg.

A J. A I
- Püspöki korlevél. Hegyez püspök
ur ő excellentiájánsk május 29-én kelt körle
veléből kiemeljek a következőket: az uj veze
tékneveknek az anyakönyvbe való bevezetése
mínisieri engedély nélkül eltiltsuk. A vesz-
prém egyházmegyei papnövendékek kosé fel.
vétetni kivánó ifjak osődvizzgálsu a folyó év
július 1-ső nspján fog Veszprémben megtar
tatni — Személy változások : Illés István szt.-
gróthi káplán z.szt. tuihályi admínistratornak
kineveztetett: — Perényi Antal ideigl. z.-sst.-
míhályi adminulrator. Z-szt. Gróthra, Németh
József sámsoni kápláu Tóth-szt. Pálra, Bádi
István tóth sat.-páli káplán Sámsomba, Isoó
Miklós szeghvári káplán Káptalanfára s. 1*1-
készi minőségben áthelyeztetett. Veledics Lajos
ujmisés Szeghvárra küldetett át káp
lánnak.
— Dr. Falk Miksa keszthely-kertt
leti orss. képviselő, mint már jaleztuk, f. hó
2O-án tartá beszámoló beszédét választókerülete
székhelyén. A kessthelyiek derék képviselőjök
iránti szeretetük- és ragaszkodásuknak élénk
jelét adták már a fogadtatás alkalmával is.
19-én déli 1 Arakor történt a bevonulás. Az
indóháznál a választókerületi elnök, Novak
Ferencz többekkel várakozott az érkezőre;
ugyan ő fogadta el a viszontlátás örömét lát
hatólag érző, kedvelt képviselőt is, ki Miehl
Jakab ssékestehérvári kanonok, orss. képviselő
társaságában érkezett meg. A bevonuló kocsik
sorát egy díszes négy fogatú nyitotta meg,
melyen Novak jubbján Dr. Falk M. foglalt
helyet; a többi kocsin az értelmiség több ki
váló tagja helyezkedett el; Miehl J. mellett
Dr. Lipp Vilmos gymnasiumi igazgató, a
harmadik fogaton Gödé Lajos szolgabiró és
Gál Miklós segéd szolgabiró, majd Balás Ár
pád gazd. tanint, igazgató alb. A feliobogózott
utczákon nagy néptömeg várakozott s háta!
mas éljenekkel üdvözölte a rég nem látott,
kedvelt képviselőt, ki a premontrei társház
előtt megállapodva, a kanonokrend nevében
Soós házgondook által rokonszenves hsngu
beszédben Udvoznltetett. Hint az előző alkal
makkor, Dr. Falk most is s premontreiek ven
dége volt. Megérkezési napjának programmja a
tiszlelgő küldöttséget- elfogadása volt. Másnap
szabad ég alatt tartá nagyhatású beszámoló
beszédét, melyet tekintélyes számú választó
polgár hallgatott meg, s melynek minden szava
oly m-ggyőzö, oly kellemesen balót — a leg
tisztább hazafiság és józan politika ragyogó
lükre volt. Falk érdemei nem szorulnak részle
tes méltatásra; aki a törvényhozás- és dele-
gatióban elfoglalt álláspontját ismeri: az
tisztelettel ejtse ki e férfiú nevét! — A jeles
beszámló beszéd után Novak Ferencz lépett az
emelvényre s hatalmas szónoklatban mondott
köszönetet a derék férfin fáradozásáért, tolmá
csolva egyszersmind a választókerület meli\'g
rokonszenvét. As éljenzés és tetszés, mely a
beszámoló beszéd közben is igen gyakorta nyil
vánult: most csaknem Jerikó sorsára juttatta a

premontreiek lakát. Fél kettőkor bsnqaette volt, melyen mintegy hatvanan vettek részt az .AmaZuD" ban Itt as első poharat Novak emelte, éltetve az ünnepelt képviselőt, mire ez igen e\'més szavakkal válaszolt, Iréfálozva, mi szerint ütjye a keszthelyi választó kerületben „átkozott rostul állhat*, ha már az elnök szavára kell szorulni, aki a választásnál csakis a kétes esetekben szavaz. — Egyébirántbiztositá a jelenlevőket, hogy rövid itt tartózkodása ele gendő arra, miszerint a választók hangulatával óhajaival, nézeteivel számolni tudjon a jSvő-beu — Novak F. fel köszöntötte Miehl Jakab képviselőt is, ki viszont a keszthelyiekről emlékezett meg szép toasztjában. Dr. Lipp Vilmos Falkot, mint a premontrei tárabáz vendégót éltette, Bal ás Árpád pedig mint kiváló uemzet-gazdászt. Novak F. poharat emelt még a keszthelyi premontreiekre, Soós Mihály prem. ka nonok Csesznák Lászlóra, Dr. Lipp a város-bíróra stb. A diszes vendégkoesoru fél négykor kezdett oszladozni, a midőn Dr. Falk Miksa ia harsány éljenek köz\' hagyta el tt szállodát, visszatérve a premontreiekhez többek társaságában. A banqaette alatt az első zenekar ügyes játékával mulattatta a kedélyes társaságot. — Másnap Falk M. Zala Apáthiba utazott az ottani benczésekbez, kiknél csaknem az egész napot tolté. 22-én pedig Balaton-Edericsre távozott s valószínűleg e napon indult vissza Budapestre is. Az igazság angyala vezérelje lépteit I —
— A megyei kőrigazg. bizottság 16
ki ülésében Kovács Sáodor, sümeghi alszolga-
biró ellen fegyelmi vizsgálatot rendelt el és hiva
talából felfüggesztette, mert a ministeri tilalom
ellenére Korcsmároa János buszonyai szőlőis
kolájából a gyökeres venyigének forgalomba
bocsátáaát megengedte.
— Mérgezés gombával. Bajosán e hó
16 án hat egyén mérges gombát evett, s mint
hogy orvosi segélyt nem kerestek, e hó 20-án
három meghalt, kettő pedig köuyuyeo beteg.
Egyikébea kevés a remény, de meggyógyul
hat. — Esztere^nyén veszekedés közben
egyik a másikat nagy fejszével súlyosan
megsértette. Jobb csipő csontját keresztül v^ágta
ugy, hogy a seb has urogbe ható lett. Élet
veszélyessé is válhatik.
— Kesztlielyi hirek. Simon Vincze
csornai prépost ur ó nagysága f. hó 17-én; ifj.
gróf Festetich Tasailó bájos nejével ugyancsak
a múlt héten Keszthelyre érkeztek. Az ifjú
gróf ezúttal belépett 100 frttal a csónakázó
egylet alapító tagjai sorába. — Keischel Ven-
csel érdemteljes városbiró ur, elemi iskolai
ssagéoy gyermekek részére előbb 50U s
most ismét 200 frios alapítvány telt.
— .Bff«JÍíiMrefc.Verhov»y Gyula ujabb
párbaj előtt áll. — .Magyar gazdasssonyok
lapja* czimen Ifoti lap indult meg Pozsonyban.
— Verhovay Gyula tisztelőiére a sátor alja-
ujbelyiek nagyszerű fáklyá«menetet rendeztek.
— A zágrábi magyarnyelvi tanfolyamra 79
?3 S ?3

JÚNIUS 24 én 1880.
tisztviselő jelentkezett. — Ungmegye fölvidé kén földrengés volt. — Gr. Zichy Ottó 1848/ 49 ben honvódesredes meghalt Sopronban. —
— Gyór mellett a Dunán egy 5000 metermá-
zsa gabonával terhelt hajó elsuiyedt. — A
phylloxera a fehérmegyei szőlőkbea is fellépett.
— A bolgár fejedelem házasodik. — Drezdában
jelenleg egy ébresztő ágy van kitéve közszem
lére. — Szász Károly ismeretes költőnk Pécsre
utazott az ottani reáltanoda meglátogatáaára,
— A debrecseni harmadik választókerületben
Mudrony Soma függetlenségpárti választatott
képviselővé. — Az illetékszabáa és bélyegtör
vény novelláris módosításáról sióló törvényja
vaslat elkészült. — Az ingatlanokra vonatkozó
árveréseknek a községekben való kihirdetését
szabályozó rendeletet bocsátott ki a belügymi-
nlster, mely az aránytalanul olcsó kótyavetyé-
ket lees hivatva megakadályozoi. — A musska
czár ismét le akar mondani. — As egyesült
ézzak-amerikai államok elnökjelöltje valamikor
kocsis volt. — Huaaár Adolf Petőfi stobrát élet
hiven elkészítette. — A hódmezővásárhelyi is
kolaszék Nagy Tamás tanítót a lap szerkeazté
sétől eltiltotta, de a közigazgatási bizottság a
határozatot egyhangúlag megsemmisítette. —
e u <» i r
II (I.
Vasúti
Inaiul Kaiataaárál hava:
Vuoat tsám Ora Pere. ldS
5 10 «l ?i 30 d«lut.
11 I íjj.l 5 &ő reggel 2 6 delit.
II 211 fijel
107 Eaaek, tfohits, Uoahovár
Huda.Peatre
tO*
(gyorsvonat)
(postavonat)
Jla . (vscyes vonat) n *.,
313 Kiesbe (Haoabalbelv. Sopron, felé) • 15
íjjel dílut reggel délot.
éjjel
301 . 1150
315 Sopronba 3 40
205 Prágerhof Kottori, Csáktorn;* 4 55
2U3 . . , i47
201 » , . (Kvor.Y) , 10 50
Érkezik Kanizsára
í
htmnH
210 Zalán; felél
216
*\'« .
211 Hnda Pextrol (vegrea vonat)
2JJ3 (tt)
5 IN reggel 1 4] detb. II 1 éjjel 4 15 reggel
„ , t r, délut
(gyorsvonat)
O ..
302 B<Vet.61
\'114 .,
116 «..prnob6l
202 Prsgerhof felöl (gtorsvon.t
206 ". \'
10 90 éjjel 4 1 reggel 10 15 ijjel 12 5 délben fi ;i7 reggel 1 30 del.it 10 50 éjjal
Felelős szerkesztő: Bátűrl LajOS. H I R 0 E T É S.
v
I 1 |
I I I I I I
I ? 1
IMI
^?^?zW
IlmdAbati (Píru.Udl). Mis ,000 •ItWRl


455

I CS
1 ?> t -A
O
ii *
J s

!ÍS = -«-Í3 » ?
se


Ül j S

kS C H M I D

H.ét* fü-flurnSke a
MARS HALL SOJNTS«SC ezégeknek GsinsboroQgh Angliában ajánl

O. JL..mtd.

84 5-tí
mosogható választó heogerral, tüselSkésziilék szab. biztwiti ootapláló kész
Ipgujnhb mrrkrzrflol fa-, koszén- és szálmafütésre,
It-Kujalib xxrrknelti-1, kettős tisztító szerkezettel, szabadon
lékkel vagy anélkül. Továbbá:
szij- éa fogaskeret hajtásra, saját gyártmány angol rendszer szerint, és miudrn a mriünaisIaaáBi KSakmáBa vásjö |f Árjegyzéket és felvilágosítást oyujt 8THOÍITZ DalÓJFl Nagy - Kaaízsán.

T1ZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM

ZALAI K 0 Z I. 0

JÚNIUS 24 éo 1880.

r>

A Magvar-franczia biztosító részvóny-tórsaság
e«,n»el jelanti, hoRy Zala-, Somogy-. Baranya- -^ Vasmegyék ré™*e ki.-^dö határőrről
Nagy-Kanizsán vezérügynőkséget
ti«»elettel atólirt ÍK
állitván fel. annak vezetésit
Í S Baya ^ Vasmegyék ré™*e ki.-^dö határ

GUTMANN S. H. ÚRRA
ruházta kit egyszersmind a tűz-, nállitmáiiy- & jdgbiztositáxi ágazatokban jogútvány^ biztosítási kötvények kiAllitasara és karok
vételére, úgymint ezek azonnali kifizetésére is felhatalmazott. Budapest, 1880. januárban.
A Magyar-franczia biztosító-részvénytársaság igazgatósága:
SCHWEIGER MOSCOVITZ.
I I A. Maffyar-franczla t>Uztosltxí> részvénytarsasás
ig»zgatóa»R«nak fentebbi kSizétélelére hirslkouaul alulírott tiuteletiel jelenti, misterint a
Nagy-Kanizsai vezérügynökség
ve.eté*ét elvállalta B a Tétéi-Ügynökségi irodát megnyitott., hol » büto.iti»i »j»nlat..k elfogadtatnak 8 a bi.lo.iUUi ü.lotr«, vagy a tiraaaagra von.tkoíó mindanfél. f.lvtlágo.tlá.,
ké8»ége»ebben megadatnak. BlZtUSlt pedig « társaság
javak káro«od««a elleo ;
) gy
J) «i r>mb«r «;lriére miodan Umert onid\'«a
c) »iár«ion vagy via.u ;é id
a) (üive-iély ét robblta.ia álul okozott karuk ellen; b)jégkárok ellen A Magyar-franczia bUtosltó részviny-t/iriHutátj, melynek
20 millió frankot, azaz 8 millió arany forintot
tevA alaptőkéjéből a résivónyeaek által mindjárt kudetben
10 millió frank, azaz 4 millió arany forint
kéM|>enib<m befiiettetett, • réuint a fÍTároa legelaí pttniintémteiiiél, risiinl pedig magyar ilUménékekb -n é« eisfiblisógekbcn Inlt élbolyaivá, m. évi október 14 ia tartván alakuló tnnlven a társaság üey vezetésének élére kdvelkeiők választattak meg:
\' ... 6 «... .-, llizotMkg
Beok Nu4ir A magyar jelmálof-banknak gf; LálOZy Leo. t m^gy. ílt. fóldhit.\'l ré3ZV«ny-tir«»«áff iffiíxgat Lewia laklb a k\'roake<li>lmi »k»-l.\'mií igaigatója Hud«i«\'»l Strrsbtirce Joí. «árlm Eail, » piiri.i Societó de rilnion t>én«n\\?
IUóá
tlmik Bitti litván, ö felx vsl heiso titkos tanácsosa, a Lipóí-reud nagykeresatese. orsz. képv. stb. Bpe»U;P. AlelnGkok: Háró Báatndy Bélt fóldbirloa, nr.i kípv stb BuJapi-sKu gMtM» ieant, ^ párisi Soci-t\'1 -le l\'Uninn generálé elnöke stb l\'imbaii.
Választmányi latok.
Reb«rt Marii msr.tui« de B.lnneville, az osztrák deli vasnt igazgat ,\'.sitri tarja stb Parisban
Neawelt Arinla kir. ktri-sken tanácsos nagy.keri\'skedő.
I.OVHK z.-ipori RégeaJiart Fereiox. az Albrecht-vaspálya elnök-- Ht- líéc«bct:
Sváb Kíraly l.;|ill»:rt-,k<>*, nrsz képviselő stb. Hndapesten
liáró Tlatl Király t» kir. knmari«, az ősit. déli vauit ak\'li-nka, az o.zt urzkh.-iza Ia«j« >th. U«csb«n
Budapesten.
Pirilban.
l^^.v.,!; -. Or. Hillír Albrnkt. kr.z. ;-s v»lto-Usyv.,.l I!««l.cn
KiíteilMCher Károly * JIolTtninn József nagykeroskeilii i-z.>|[ ftlnski\' Builapoaten. Schweiier Mirtn kir. kL-re-lc,l..|mi UnácsoB Uudapeaten. V.•/.,?! ii;«ieal.; : M»ktVl02 L»|«I Bmlapest. n.
Tekiulte * taraasasuak fent«bb kitüntL-tctl tőkeerejűt & « Qzlctr -zclíí é!é«t Iev3, haaánkbsM ifl ii.ntyobbrószt ismert ós k.i/ti**tel«tl.*ti :illó cgyéoisúgok ot. bátran elmondható tehát, b\'iRy nem volt
t>)C«;flz mo ttarchiában biztosító társagáfr mind ez ideig, mely a bixtosttú kozonaá^afk annyi frarantiát nyajtntt volna, mint amennyit neki c társaság mindjárt kezdetben nyújtani képes, s a mi\'lün * társaság cr.en
pár&thui lókefrr-je és az élén álló cxyéuis.\'.rok jellomc egyrészről teljes bizlotit wl nyújt arra at-ive, bogy \\ tirsaiág rixiotviu>lc a raMtáiiynssÁg, a p >ntosság és a legszigorúbb Uersületeaség n-inden küvíftelm
ir-indViikor és teljesen meg fog Melni, má.rézViről a szakvezetés nvatottsága az iránt is kezességit! «znlg*l. hogy a társaság \\ díjtételek [neguzftb&gánrU is kcll^ tekintettel fo(E !<>niii a verseny j\'->:->snIt követ-\'lm
Amiduti t-\'hit tiszteltíttel alólirott a biztosító t. közöaség bizalmát az általa keptiselt társaság iránt njb-U (Vlhivj* és kéri, megjeryzi egyszersmind hogy a vezérilgyn-ikségi területen a vidéki lliryi
.7.)-1v,-».\'-.e teljes folyamatban van és hogy tűlbiztositási ajanlatok a mAr felállított Ugyuélue^.-k ittál k\'-Síség-seii elfogadUtnak. maradván teij.\'s tisztelettel
Nagy-Kanizsán, 1880. májas hóban. A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
Tezérflgynöksége Nagy-Kaniisán.
98921-52 Kerületi ügynökség Sümegben Epsteln V. urnái. GUTMANN S. H.

fel-
.k l...
éliyeirf. ökségdt


Mária czelli
Minden eddigi vilógtiírlatoii és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar
gép- <\\N lüzoliósxcrck ií.var. fiáran^
éS *MKX^-~*-^-- P»^»" s .-.ottenbiller utcza 66. sz.
é rézöntődé ^-^«^,v
Hazánk leguacjobh korszerűm brrpndezptt eyíra harang -k tflzolUszatl é» Tizrafttéfaeti ?épt>k kíszitósére; aSv*rr I
kapo.cl.ioa vir.miit<i»«ii ii.ztálv a jelenben esjedüli brlfoldi szlrattyu gyárt képezi, melyben kizárólac lioui mnnkaeró
alkalmazása mellett, minden czéln.k megleJeló szivattyúk és kntak k.»iittein»k.
__ W" Képes árjegyzékek és kiltaégvetések kívánatra bermentesen szolgáltatnak *^a
aókitelepe : KolozuvároU, belm<>tv>HU>r-iitcxit 12 szám alatt létezik.

BUDAI RÁKÓCZY
í\'.rcn iorrútiak fel-őség--1 kitdutetTo a*an"\'n*i t ictsrár. magyar kinily •*• fcU-RO álul. A ni. kir országul akadémiitól. ES ortosi nkad^miA T..I .\'LLIÍAI-AU. u);y*zintút, u eUZ kill- és li«l-tihll orvosi tOrtintiílytü!, mint i;jÓKy*nvlihii n Ir(Tir ,z,ilj,gal)b C\'8 lefrli&tásűsfta)b mindf-D e<ldig ;-inrrt kr-5*Tflvífcné\', (57.1 100 rétsliuu) mely a lmUill lúmíSl lett kitUntftve.
KESERŰ-FORRÁS
l\'emi.j\'Uiilili elúmeiíüSfl lett kitUntftve. -
Mely 8<mini mái keserüviztíl elért lavanyt*r-
r.ilmu, mcemntníj* továljb* eunck hasxuálmtát,
ú hiÍki kniwéH rkílá
??a hngy n.iTají •óknál tkijstvény, huly*gküi ÁI
flloL.HMi micdí>n más keE,erf)T.»trki>t-. falíllmul
liatlnn /-s sikerduuslib ^6 4 — :>
p^* Hint rendes li^lft slégaégfri ugj hor<t<W puiiir, elleuliPn egy pobÁr más kégert! forrásokból.
\' Előlegek mioden gjógysiertárban és fuiierkernek\'1-
désbeo.
A Budai Rakoczy forrás igazgatósága Budapesten.


gyomor-cseppek.,
íyógys«
IS
joloa hatasu gyógyssor a gyomor mindott bántalmai ollent felflfo nlhatatian sr étvígyhiriny, pro.
! y
[hii *.T a eyunorb-\'l cr^d). cjrnmor saé)ij«*<rrtil:il. a gyomnrtmk lultor- tr-l Ú8 itrtl ?ltai, iíitis*is, Up- és cg, uranyerfa bAnt»lm»k ellen.
/?f7f/ fí wffrue íír* / /«
i/ ???* Ar
/~ .ijgffí&L inorgyengeség, roauzaxtl 1. béllel, síelek, :,.^. -tatai:yu f.-lbufö^i-s, kólika, nyoinurburut,
l\'rAg.-r IWlil tu nyo.\'ynnnUrii!\' iiixattn, valamint a« »5tstrák- l>intdxt«ui minden ni?jot>l> evúry- (?* kt-rcik <..iiíl>.-tt
Közpoiti S2etkülde»l raktár ujybM és kfcsiayben
Bra ay ^ éLjrOVy,
„az örftHffyafftoz" rz.w/.-v i:yígyiise>t.ír]í,,\'iii
fii ;t—:,-j kremzierlien, Morvaország.

f? r^MIIIIlii kOlo„le.i«ssígek A legSnomabb H leg«ab\'.dibt.,
I UUIIIIIIl ami liwzik, a legbiztosabb ó.«t"«...g. készülékek
í 12 drb. 7M kr 1 frt 5(1 kr\'ól 5 frtig; vizhólyig
K («<»«««) „[„^^ |eg6noniabb minSaégü 12 drb 70 kr. 1 frt I :,ll krtól :, frtig Miti-ien létező rzikk kapbnt\'- gnmmibol Yi drb. B ernr« 1 frt 50 kr. Pikáns ar<-*ké|i.k, ciak eredetiek 12 .Irb. 2 frt, 24 drb 3 fit 5il kr, M drb. r, frt. l\'ikans stereotyli-kép-k. átláiaaók 12 drb. 4 frt Sl) kr. 24 drb. 8 frt. Síinezett terme .» ttl.\'k, csak eredeti.k 12 drb ti frt, 24 drb 10 frt. Hozzá *a).\'. nagyító üvgek 2 rrt ."») kr S frt .W kr. Vannak itt igen ereil-ti trélá< tárgyak csakis nrak réuere I, 2, 3 frt, mindig :t drh. egy ,l,.lH>/b.in, mindez e>ak nálam kapható való.liságban. Sxitkitldé vek csakti az úss/.r-|r etüloges bekQldese vagy utánvét me)l>-tt torténnek.
Kiivész-ké.zn7-kek, a melyekkel a legnehezebb büvésretok
kivihetiik Heritiatin !.Miártól fK), 80- kr, 1 frt. Többféle IIQI.-I-
lek "ity -tobozban 2. 3, 4, 5 frt. Legújabb ordöggepek, a m-ly-
nek segiuégérel meghalt személy, ket, városokat, comikns alako
kat, ílstóktisdket életnagyságban lehet elűtrintetni; egy teljen
«ri«lll.-k ára 2, :t, 4, 5 frttól au frtig. (SS 5-«\'
Bécs. Prslerstrassj Nr 6
kebelezett belatinczi
I
rúmfti kctiíolika* plt-biaiabeü kÁntorUniUii áMoniimi folyú lv U | év jnlhis ai-éc megtartaoilú VMUUUUS ül&l pilyiíxat birdettetik. — í E»cn kAiitorUtiit\'íi illomÁi, melj iakobuxAkileg rendeiendó, egy ; alt*nit<S Urti>- és haringnziai kOtel«xett«é^«l kapcsolatos; — tlíjftXJÍ*a és jÖTedelem ig*i: rO p. mérő rou, 9 m««5 pobj.uk*. I.) mérű oatyuba**, 8 liold j/.minííiégil njlatofüld, 4 sxekár izéns. S azekúr fa, 30 frt visk«re*xt péns, 60 frt *U>Uri«. legalibb 56 frt éueklési díj; rcy mot»rmá«ii4 leujimlík, minttgy 560 frt t.ndtj; (10 frt inkolafőtdek bérlikból, - ÜBnm«*«n tigiteaséges laka-\' aon kívai [K pftlotuserfl emeletes nj épületben) legalább egy »cr forint értékben Kg állomÁKt elnyerni óhajtóknak — tnagyv «!• vond, vnty evvel logköxc\'obb rokon horvát, vagy mi.% déli MUV nyelv tudí,An kivtkl. ogyhási SODR- éa énekléftótban k*US képtett- a -\';Kg«l éa jártaHflaegal kell bírni, Bsabályazera okmányokkal (ere deti, T&f? hit- Ifiiteit másolatban) felsierelt jeleotk*>é««iket — jnliiis 8-áig bH»ttn<-ai iskolasxék elflOkségéhes beküldeni, -jnlius 22 én pedig, mint v&UtfttAat napon, vagy elSbb miskor i»i \\; zt\'TiP- é* énrkle»etboli pr<íbira — Bflatinrxon uemilyesea \'• \' megjelenni. — Ai állnmáa asppt«mber hó elején leead elfofrlalbató-
BeUtiDCZ, (pmuh^ly) június 18 án 1880.
k..
I-D
SZ1SZKKI MÁRK ».
iflkoia««ékt elnük

Nigj-Kamzsio, nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.

SAGV KANIZOA. 1880. június 27-én.

52-dllC

XXX

Ttzenkileaczedlk évfolyam


BMzstitlir:
ap pselleau Wletft kAsleminrek z
.serkesrtÖBot
•sysgi Tinit illat!
? oslemAnyek pedig \'
kiadóhoz bérmenlvi.
intisend&k :
SAUY KANIZSA
wiasslssaáz
rUrmontetlen levelei: csnk ismert munkatársaktól fogadtatnak ti
HlrfttíMk
i buikoi petllsorbaa 7 mssodisor 6 • miQtleD \'további torírt 5 kr
. SYILTTÉBBEN
„„„ukeut 10 kríri v<-
teluek fel
I Kiac.iar. i»"ék mhlde" ,„ birdetiiirt kolír, 30 kr SselendS.
ZALAI KÖZLÖNY
előbb: .Z A X-> A. • S O M O O-
Vl7anlz«aTároii helyhsté«ieának, „n.-kanizsal önk. tűzoltó-egylet0, a „n.-kaatuil
Ltok risssa nera | küldetnek.
rí KÖZIIOJVT
- — - "is IpartMnk", „n-kanizsaJ takarékpénztár*, a ,iaiaiues;jei aiuimnoa uumN
taiet«, i .n.-kmnlisni k|aded-D«\'«lg egyesület", a ^ugr-kanixiífj Usztl önsegélyző uövetkeMf, . soproni kereskedelmi • i.«rk.ni«rs n.kajü«.l kOlTálMztmtav.\' g több
_....! éa f4rMl e|ÍJMaiet kJT,t»J0i érteaiUje.
;j Uiot érteUje.
Heteiiklut kétszer, vasárnap- s csutorioköu megjelenő vegyes tartalmú lap.

FELHÍVÁS ELŐFIZETÉSRE!
A „ZALAI KÖZLÖNY"
tizrtikilenczedik évfolyamának második felére
július— deciemberre 4 frttai
juliua—szeptemberre 2 frttai
ezennel előfizetést nyitunk s illetőleg ai elófixe tésre tisztelettel felhívjuk a nagyérdemű kö-
Óhajtunk továbbra is megszokott házi barát lenni s igy mind a megyei, városi, mind a közérdeknek hü tolmácsolói leszünk. Különös gundot fordítunk a közgazdásiati rovatra, s ezért miuden számban változatos irányban mind a hivatalos piaczi árjegyzéket hitelesen közöljük, mind pedig egyik nagyobb terménykereskedő íz szakavatott tisztviselőjének tollából közlünk biztos és hiteles átnézetet.
Az egyleti életnek továbbra is figyelmes szemlélői leszünk, mert az egyesült erőkben van a biztos jövő a közjólét megteremtéséhez.
Irodalmi tárczánk változatosságára kiváló figyelmet fordítunk továbbra is.
Híreinket lehető gyorsan s minden személyeskedéstől menten közöljük.
Hirdetések jutányosán vétetnek fel.
Az előfizetéseiket legczélszerübb postai utalványon eszközölni, melyek közvetlen a .Zalai Közlöny" kiadó tulajdonosához inté-zeQdők.
Nagy Kanizsa, jun. 18. 1H80.
BATORFI LAJOS WMDITS JÓZSEF
-/••rk<>«iti> UptulayUouo*.

Hogy áll a világ?
A Duna mellől jun. 23.
Ne tessék megijedni. Nem a reánk nézve kedvezőtlen angol viszonyokról, sem a Törökországtól nekünk örökségül jutott tartományokba fekteted kényszer költségekről, hanem önmagunkról szólunk.
Anyagi jólétünk első rendű tényezői a gazdasági egyesületek még ma is oly szomorú szerepet visznek országszerte, hogy néhány kivételével a többit alig érdemes felemlíteni.
Ezen önmagukról megfeledkező társulatok okai, hogy mezőgazdaságunk és a vele kapcsolatos viszonyok nemcsak hanyatlanak, hanem 1879-dik évben a székesfehérvári országos kiállítást látogató jelesebb hazafiak. kényszerűségből, egy országos gazdasági értekezletet hiv-tak egybe, ugyan ott, melyen megbeszél-tetett a súlyos csapások alatt görnyedező gazdasági ügy és határozatilag kimondatott egy országos gazdasági congressus létesítése, mely a szunnyadó erőket fel ébresztve, a cselekvés terén oda hasson, hogy gazdasági ügyeink részben országos intézkedéssel, részben pedig az öntevékenység ujtán rendeztessenek.
Azt véltük, hogy az ország gazdasági bajainak ilyetén komoly meg vita tásával s az ebből kifolyó eszmeszülemények megjelölésével és az országgyűléshez, való felterjesztéseiéi anyagi helyzetünk immár áldásosabban karoltatik fel; de e reményünket alig egy fél év alatt meghiúsította az országgyűlés közgazdasági bizottságának többsége, jnely a gazdák felterjesztett emlékiratát agyon tárgyalta, s igy a végeiszegén} édessel fenyegető

helyzetet megakadályozni elmulasztá; sőt mi több: a legutóbbi tárgyalások már azt jelezik, hogy az országgyűléstől ez ügyben alig várhatunk valamelyes áldozatnál egyebet. Ily körülmények közt a ma-holnap ezredéves építmény az egy-kedvüség terhe alatt kénytelen leroskadni.
Mennyi hibát követtünk el eddig! Nézzük csak az alapnál, az óstermó földnél, melyben csak oár évtized előtt az aranykalászok hullámoztak s dúsan értek szélűben, ott ma a talaj ki van merítve, s az összerakott trágya pedig sok helyen nem is használtatik. A tejjel és mézzel patakzó rónákon, hol ez előtt a juh és szarvasmarha nyájak kolompjainak kon gása csalta a vándort arra felé, cserény oldalánál nem hever már a pásztor le teritett snbán, feltörve — felhasogatva lett a puszták szabad terc, s evvel az állattenyésztés is tönkre téve a nélkül, hogy értékben a közvagyon gyarapodott vagy máiként pótoltatott volna.
Ha ez igy tart: egy negyed század épen elég arra, hacsak isten jósága nein segit, hogy a gazdasági bukás és végclszegényedés romjain a költő eme jósmondata Álljon: .Más faj állott a kimúlt helyére.*
Gazdasági bukás és végei szegényedés! Nagyot jelez e pár szó.... Aki nem hiszi, nézzen szét a nép között, mindenütt a szegénység nyomai tűnnek szemeink elé! Igy hát a kevésbé értelmes és magára hagyott nép szegényedik csak? Nem. A közép, sót a nagy-birtokos is hanyatlik. Tessék csak bejárni a megyéket: száz ós családból elszegényedett, — elpusztult 82.

.AH még az ősi kastély, hidegen Tekintenek szét a pusztult falak; Az óslakúk — egy vén szolgán kivol... Mind-mind régen a «irb*n nyugszanak- ..
Azok pedig, kik még valahogy fcnálla-nak, négy hatod része tele van adóssággal, az ősi birtok felét egy soha uemlátott jövevény vette meg; és igy a bukás reájuk nézve már csak idő kérdése.
Ez komoly baj. Megingatja a jövőbeni reményt, a hitet!
Az ország törzsvagyona — a föld, mit őseink drága vérrel áztattak, ezer négyszáz millió forinttal van terhelve, csak a föld, ezen kivül az épületeket terhelő adósság megközelíti a hatszáz milliót!
Es ezen megdöbbentő valóság nem a Bach, nem a Schmc-rling, hanem az alkotmányos magyar kormányférfiak alatt kezdett nagyobb mérveket ölteni, kik el tekintve kormányzási képtelenségüktől , nem gondoltak sera a bankok sem a takarékpénztárak ellenőrzéséről, hol a jóhiszemű nép és a becsületben felnőtt közép birtokos annyira zsarolásnak van kitéve.
l)e ne rajzoljuk tovább e sótét képet. Térjünk át a baj orvoslására eV vegyünk példát azoktól a Htngya szorgalommal dolgozó nemzetektől, kiknek legjobb hírük az. hogy kevesen beszélnek f.-lölük, rac\'\'gis önszorgalmuknál fogva az anyagi\' virágiás szinfukán állanak, kik nem hordják vagyonukat a bizonytalanság raktárába, kik a tiszteletre méltóság kórét soha át nem lépik; ezekhez a nemzetekhez kellenek fordulni és megtanulniuk ismerni az utat, melyen kSzsazdaságunkfHvir.ígzására halad nunk kell.TÁRCZA.
Tova lílli-m. gyorzan lova Tilnö i\'.rik, mnlí napok ;
Illannátok én csak lasss.ll. Nagyon lassan haladhatok!
Vigyétek csík ifjonigom KdVi, rnssas idejét • 1,
Eugem pedig hagyjatok itt Wultam arany emlékiva) !
Tova tőlem, gyorsan tova.
Tunű órák, múld napok -, Szeretni és reménvlvni
Én már többé nem akarok I
— Hajós voltam s p*erelem V*.gh<>t*tlen órseaojan ;
Ah! de hajóm osssetorte TiharkorbáosolU Lnllán.
H ssóla csak sMrío»eoi
Tndok hajóm romia felett; Olyan éjes szivemnek a Rá|a lalo emiikeset !
...El hit gyorsan órák, napok, S veletek ssép ifjúságom!
— KI! p|! csak te sittm balzsama : Emléki-zet maradi nálam !
KADARKUTHY MÓR
•) Mutatvány tseraitoek sajtó alstt l«8 .NK-FELEJC3BK- czimu kílteményfQppríböL

1H75. június 36-Ika Is eej embert boldogított
(Igaa torbnet.)
A nap ipr.n leroem\'buD vaU, midűa a hold lialvánv képe mindinkább tüzesedett és a legmeghatóbb természeti képeknek egyike merült tel előttünk, midÚD rniodkettő Budapest városligeti tavának tükrébe kacskiáaan tekintett Ugj nézett ki ekkor a tó, mintha két el lenaégea tábor örtüaei lobognának rajta.
Alkonyodon, de ax örtüiok világítanak ai üdití homályban; a tavon imitt-amott egy-egy caoloak rengett, asai bogy nem rengett, hanem lejtett, mert a lágy fuvalóm aiUlte •senge hullámok oly rendben kdvetlek egymáai, hogy a aajka nabályoa mozdulatai táncilépé-seknek látaaottak. míg a fatmdarak andante lengedeséaét ütemvereaekuek lehe\'ett vélni.
A« éneklők fülbek itóió dalai már elhang-jottak, oaak még a fülemile lehelt kiíofyhatlan eaaméibe élete*, B elragadó hangokon fütyülte Sket a nagy meaaaeaégbe.
A néptömeg is mindinkább gyérült; a komédiánk bodéje elöl elvonult a muvéuetet pártoló gyenneksereg; Paprika Jaocii vitéa é> aiellemdua tett\'iuek caeugo babérait számlálta; a kintornát fa paripákon kSrttlnjargJó dandyk elsiettek elegei lenni fellelt étvágyuknak ; a cselt lSvő éa dobó kö»on»#g odahagyta caelulan Bsórakozáaát.
Maga a tó in, a fovftroai dili-ttánaok téli éa nyári aainpada, aaintén néptelenült. A haty-tynkat beterelték már éjjeli hajlékukba, ne bogy valam«ly kedvelójük nagyon i> rajtnk felejtse tekintetét. Csupán csak három sianda-lin iigett még rajt.

Az "gyík a tó kösepén, benn egy ifjú, kinek flsemei a viruló természet bájain látacottak legelni. Utóbb, mintha kifárasztotta volna a láthatár tarka és regényes kaleidoakopa, mereven bámult maga elé, d« fáradhatlan képeimével nem ssünt meg andalogni.
A másik két sajka tán ötven-hatvan lé pésnyi távolságban lehetett tőle. Ai egyikben szinten egy ifjú foglalta el a helyet, mig a ma* sík kormánytója egy hajadon volt. Élénk be szedjük tárgyát valami versenyféle képezhett*, mivel a hullámoktól bölcseként ringatott két csónak egyszerre hagyta oda álláspontját, s gyors mozdulatokkal haladt a merengő ifjú felé, ki a czélpootot helyettesite. A versenyei", ifjú bár eriteljesen, de lassú nehéskes karokkal csapkodta lapátjait a víz rétegeibe; a hölgy gyengéden, hauem ügyesen, villámgyorsaiig gal aairnykánt tudta evesoit kezelni. Az ifjú még nem síelte át a kitűzött pályát, midőn höl gyünk a méláso ifjú mellett, mint síéi suhant el.
Ez még csak most ébredt fel ábrándozá
saiból, még csak most emelte fel szemeit és
ssegezt" őket az elütte repüli angvalra, egy te
kintetei vetve reá, egy tekintetet s remény
telenség bibiben sxivét-lolkét még hevesebben
elfogta a bubánat.
.Hej — igy sóhajtott tel — ő egy tündér, én p-dig egy gyarló ember."
D- alig. hogy e szavakat pelypegte, saját nevét hallja saólitni:
Jó eatvét, kedves Kálmánom !
Kálmán újra feleaimélt, de as idfiköiben viaszatért lányka annyira megzavarta józanságát, hogy alig volt képes néhány szót rendé sen összefűzni.

— Van szerencsém bmnuUtai, -*só!t »z
ifjú, nórérrmet Ilkát; M{ri legkmlPHScbb bará
tom, Friller Kálmán.
A bemutatottak agy másra tekintenek és ozprnérmntien elpirultak, dx emp^n a bold vette ésare, éa örült, hogy egy titokkal gazdagabb.
A hold sokat lát, sokit tud, s tAn ki is fecs\'gi. de az irigyre ki se.n hallgat.
— Tsrts ma vliink édes barátom, fory-
tatá öed"», Ilk« fivére, hi»> ugy Í9 már oly ré
gen nem valánk együtt.
— Ha kedves nővéred is mopiagodi. igen
szívesen.
— Nem csak hogy megeogedem, de ké
rem, — annál érdekesebb kis verseny futást
rendezhetnénk.
— Igen, igen, mond Gedó; de honnét
meddig ?
— Hát e helyről a kikötőig, vissonzá
Ilka. Késő már az idö és szülőink várnak re
ánk. Ha ugy tetszik, uraim, kezdhetnénk.
Ks a bárom sajka =.rb. alli, megindult.
Gedő csakhamar "{maradt. Kálmán és Ilka jó id^ig nera tági\'oitak o.-j misaak, de midőn Kálmáo knmolymi k. zóur. fogta evező-rudjait, Ilka is jóval elmaradt. Kilmáa nem volt mar messz* a kikö\'.ő.ői. cuk még néhány ülnyi távolságot keli vala nuki kitartóan evezni és a győzelem az övé. De egyszerre lankadnak erei. s ő még sok^ sajkájában üle, midőn Ilka már rég a Bzárazon volt.
Nem volt «z c«uda, mórt midőn Ilkát s parton a maga teljes fenségében megpilUntá, ismét vwssaewtt clőb>>i méU lelki álapoláua.
Ilka valób»n kép«i volt ai embert meg-bűvölni.

TIZENKILFtíCZEniX fcVFOLTAM

ZALAI KÖZLÖNY.

JÚNIUS Í7 én 1R80.De ki az, ki tapasztalatok és tanulmányok gyűjtésére szánja magit? Messze átnézhetjük a haza négy irányit, alig akadunk a közjóért tanulmányozni szerető emberre. Csak a kényelem, az urhatnim-ság s több e féle gyengeségeket bizonyító feszelgést, hcnczegést litnnk sok alig felcseperedett emberkén. Becsfllettudis, tisztelet viszonzás — ezek oly ismeretlenek az nracskaknil, miként az embernek sok* kell gondolkozni, mig bennük egy job-bacska eszmét fedezhet fel. Hanem a kész vagyont elpazarolni, adósságot csinálni s azt vissza nem fizetni és mégis tiszteltetést követelni, bizonyos dolgokban párbajt provokálni, azntán a felizgatott közvélemény elöl egyidöre kimenekülni, hátra hagyván az ártatlanok szenvedéseit — fájdalmait; az e féle dolgokat jól értik. És ezen urak legtöbbje akár van képességük akár nincs: született törvényhozók, vagy sógor, koma, nagybátya és mis pártfogók utján legalább is országos képviselővé vagy plnne minisleriális fö-emlierré növik fel magukat a helyett, lmgy előbb a tisztességes munkát megtanulták volna.
Senkiuek se jnt eszébe, hogy egykor Nagy-Czenk és annak nagynevű tulaj donosa mily fennen lobogtatta a zászlót, melynek ez vala felirata: .Közös erővel a hazáért élni és dolgozni !*
Mindezen észlelések azonban ma csak a pusztában elhangzott szók.
Országszerte azon panaszkodnak, hogy nem lehet megélni, sokan kivándorolni kényszerülnek; mert a parancsoló kor raány sok szegény becsületes ember szájától a kenyeret veszi el. llogy lehet ez így? hiszen a kormány rsak az államszervezet vezetője, segitni — nem segíthet, ha a szervezet egyes tagjai irányt nem adnak az államvezetésének.
A legerősebb kormányok is elvesztik népszerűségüket azon az életben ezer-. szer bebizonyult igazságnál fogva : Minden ország talpköve és támasza a tiszta erkölcs, mely ha kivesz, Róma ledülés rabigába görbéd\'. A világ nagy gömbjén — hazánk jelen helyzetéhez mérten — immár nem Bok év lehet számunkra fenhagyva, tehát itt a végső idő, hogy a hazeszeretet leg-lingolóbb hevével, kitartással kezdjünk az ország reconstructiója nagy müvéhez, ehhez pedig az értelmiségnek válvelett erélye, lelkiismeretes közreműködése és a
!| Gyönyörű, szellemdus, nemesarcsvonásai
\' — egyenes, |(arc,,u> méltóságteljes termete a
legműértőbb szemeket is elragadta vala. Egén
lényét a szépeég, süliem B szív jóság harmóniája
sománezozta.
Ekkor Kálmán is már elérte a révet, fol emelkedett s néhány lépessel Ilka mellett termett.
Ha valaki ügyelt volna most s fák lomb jaiuak suttogására, ha elértette volna a lágy szellő fuvallatát, ha átérezle volna e pereiben a fülemile füttyét, ha hallotta volna a kaján hold fecsegését, — megcsodálta volna ekkor. miért azól minden olj egyhangúan, midőn mindannyi eit suttogta: be szép egy pár!
Tanúié koromban, emlékezem, történelmi tanárom annak idején egy ócska imakönyvet hosott as előadásra, melynek első lapjára egy daljás ferfiu volt karczolva, ki előtt mindenikünknek el kellett detilirozni, mert a könyvet a tanár ur ki nem adu a kezéből. E karciolat aat. Lászlói vala ábrázoló. E kép oly maradandó listással volt reám, hogy soha ki nem mosódik omlékezeteraból annak remek ábrája. E képhez hasonlóit Kálmán. \' Amint Kairóin Ilka mellé ért, ez kezét nyujtá s szívélyesen megköszöné az örömet, melyet neki szerzett
— Valóban nem értem, kisasszony., mire
czéloz.
— Ugy hát megmondom, hogy én értem,
miért lankadlak egyszerre karjai, én értem,
hogy 5n nem akarta előlem a győzelmet elra
gadni. Ez igen lovagias volt Snt/51. Örömet
szerzett vele. Köszönöm.
Ezt Kálmán valóban tette, de őotudat-1M. eKy ismeretlen benső szózat ösztönzé reá-
Kalmán s Ilka egymás nemeibe pillantá Dak, összekulcsolt kezeiken »gy rillamfolysm

nép tapintatos vezetése is megkivintatik; mert lassankint unalmas lesz a sok szó, észcsiszoló és szemfényvesztő beszédek, éretlen tervezetek, melyek a szegényedést vonták maguk útin. Ha majd az utolsó zilogtirgy is az adura és egyéb tartozásra foglaltatik le a nélkül, hogy az adó és fizetés képesség elósegittetnék; akkor majd későn lesz a feltornyosalt bajokat elintézni Be kell litni, hogy az állapot már elviselhetetlen, hogy a rendszer — mely szerint kormányoznak — — megvénült, mást kell felállítani, mely a tanulás, művelődés, munka és vagyon szerzésen alapszik; akkor aztin kétszeres erőfeszítéssel lehet a régi mulasztások javításihoz litni.
filsi\'i és legfontosabb teendőink ktaé tartozik : az egész ország statisztikai felvétele, a földhitelintézetek rendbehozatala, a takaréktárak fölállítása, az önsegélyző és gazdasági egyesületek területenként alakítása sat. Mindezen intézetek vezetése bizassék szakértei mes és becsületes magyar emberre.
Gondoskodnánk kell, hogy kisebb területen olcsón több és értékesebb gabna teremjen, legyen jó legelő, több és jobb takarmány, jobb illat, termékenyebb föld, egyik a misikból következzék; az illatokat jól tartva, az ezek utáni trágya sok legyen, mely a föld erejét gyarapítva, több jövedelmet szolgáltat; ilyen az ugarrendszer.
A sok bajon nem segíthet senki mis csak az ember, a szegénység igáját is csak maga az ember rázhatja le!
Sokkal nagyobbak a legyőzendő akadályok, hogvsem idejében való körültekintést és a körülményeket mellőzni lehetne. A tudatlanságon az iskola, járatlanságon a társaskör, egészség-hanyatláson és lelki bajokon az erkölcsösség, értéktelen birtokon a jó felszerelés, fásítás, jó gazdálkodás és az állattenyésztés segíthet, K mellett az adóviszonyok ked-vezőtlensége, közgazdasági állapotaink fejletlensége megkívánja a takarékosságot, értelmességet és feltétlen kitartó szorgalmat. A mezőgazdasághoz és más észszel járó munkálkodáshoz a műveltségben bizonyos fokig való emelkedés kirintatik. A mogorva ember menjen erdőt vágni, ar-kolni vagy mis e féle dolgot keresni; a gyengéd és rokonszenves modorral bíró pedig maradjon otthon a tűzhelyhez közel és mivelje a földet, ültesse a fákat,
röppent át, a hold ismét fecsegett valamit, mintha azt mondaná: Most már én is értem.
Végre Gedó is kikötött, s sietett a győztest telhetóleg dicsőiUli, hogy magáról az ellenkező véleményt azzal elhárítsa.
Kálmán ajánlani akarta magát, azonban Gedő figyelmeetette Ígéretére.
— Szavadat adtad, hogy ma velünk tartasz, kedves Kálmánom, és mint ismerlek, nem ssoktad ígéretedet megszegni. Ms ealve vendé Künk lesz.
BOGADY (Folyt következik.)
Naplómból.
— Kpigrimrook —
I. K-nak.
HnHJ K"dae il«erwtb<Mi rairr, A viláaj ut wrj »íli, Igau ran, mert gazdig as, Ki kevisssl boíri
L kisasszonynak.
. Rory aem mélLáiij\'lutii érteked, Méltán itemamre veted, Es nem hibáin, mtirt aohaeem Ertettra festményeket.
F. ?.-?<*.
— Iieioe után. -. Cuk mert neretlek, bujdosok l.\'lml Less pokollá nekem e halj; Bá> arf»omn:«k virágul kepéd Non mfltí párja — ne nebestelj
C*ak mrt szeretlek, faifll fjem L«« xryra szellemen beteg, Utóbb aieg csúfot (Imii relém. Ne nebntelj — in keroll. k
60LD«CHMIBD BKBNÍT

nevelje az illatokat jól, tisztán, növésükben és így értékben.
Fel kell karolni minden jó esunét. mely elókésziti a haza boldogulisit. Éb-reozszük tehát a népben a kitartó mnn ? kisságot , a takarékossági szellemet, a vagyonszerzési hajlamot; terjeszszük a szakismereteket, fejleszszflk és ápoljak az elhanyagolt hazai ipart, emeljük va-gyonossabbá; és igy észben és vagyoni-lag emelsedve őseinkhez illő méltóságos életre leszünk érdemesek!
Ezen eszméket fejtegette — egy ismerőséhez intézett utolsó levelében — a legnagyobb magyar, gróf Széchenyi István. Legyen ildott emlékezete!!
SZABÓ.
A világ búzatermő allamai
Érdekes össsrállitást közöl a .Bulletin des Halles et Marchée\' a világ legismertebb búzatermő országúinak eddigi átlagos középévi búzamennyiségét s ezzel kapcsolatban az 187ÍÍ. évi búzatermésnek arányáról az e kösépévi átlagos búzatermeléshez.
A legtöbb búzát termelő országok sorrendje Bzerint az erre vonatkozó felvilágosító sxámok következőképen csoportosíthatok.
1. Az amerikai Ejyesült államok átlagos
évi búzatermésének mennyivége 121 millió oOÖ
ezer hektoliterben van megállapiva. Ehhez ké
pest a múlt év búzatermése szintén 121 millió
500 ezer hokioliterre van saámitva.
2. Francziaorazág évi álagos búzatermese
felvétetett 76 millió ?62 ezer hektoliterre. Ez
zel szemben a mólt évi búzatermés 62 millió
hektoliter volt.
3. Oroszország évi átlagos búzatermés*
felvehető I\'i4 millió li\'Á) ezer hektoliterre. A
múlt évi búzatermés 56 millió 700 ezer heklor
liter vnlt.
4. Németország köxépévi termése. 35 mil
lió t>40 ezer hektoliter. Hűlt évi búzatermése
32 millió 460 ezer hektoliter volt.
5. Spanyolország átlagos búzatermése föl
vétetett 34 millió 20 ezer hektoliterre. Mull évi
búzatermése 28 raill ó 350 ezer hektoliter.
6. Olaszország átlagos évi busatermése
tesz 31 millió 51" ezer hektolitert. 1879 ben
az összes búzatermés 42 millió 300 ezer hekto
liter,
7. Angolország, illetőleg Nagybrittania,
átlagos évi búzatermését 30 millió 60 ezer hek
toliterre tevén: a múlt évi búzatermés csak 17
railli<í 100 ezer hektoliter volt.
8. Ausztria Magyarország átlagú* évi bú
zatermés" 27 millió 540 ezer hektoliterrel véte-
tett számításba. A múlt évben termelt búza
nteonyiség 22 millió 080 ezer hoktoliter.
ií. Törökország átlagos búzatermése éven-kint 12 millió 420 ezer hektoliter Ehhez képest a múlt évi búzatermés 10 millió Ü20 ezer hektoliter volt
10. Kománia búzatermése évi átlsgban 9
millió 720 ezer hektoliter. A mait évi termés 8
millió 100 ezer hektoliter.
11. Algier évi át! tgos busHtermése :esz 7
ikillió 380 ezer hektolitert. Ehhez mérten a ta
va!} i termés mennyisége 6 millió 75 ezer hek
toliter volt.
12. Belgium évi átlagol búzatermése fel
tehető G millió 890 ezer hektoliterre. A múlt
évi termés tett 5 millió 277 ezer hektolitert.
13. Canada átlagos évi búzatermése 4
millió 860 eier hektoliter. Termett a múlt év
ben átlag ugyanannyi.

14. Ausztrália átlagos évi búzatermése
4 millió 860 eier hektoliterre tehető A múlt
évi termés itt nagyobb volt a közép évi termés
nél és 5 millió 974 ezer hektolitert adott.
15. Egyiptom átlagos évi bazalerméte
Canada s Ausztrália búzatermésével vehető
egyenlőnek, igy tesz 4 millió 860 ezer hekto
litert. A múlt évi termes ennél kevesebbet mu
tat, t. i. 4 millió 140 ezer hektolitert.

16. Portugál évi átlagos búzatermés* 2
millió 130 ezer hektoliter. Tavaly termett 2
millió 42 ezer hektoliter.
17. Hollandia termel évenltint állag 1
millió GUO ezer hektoliter búzát. A múlt év
búzatermése 1 millió I K> ezer hektoliter
18. Görögország termil évenkint állag 1
millió 160 ezor hektoliter búzát A múlt búza
termés 1 millió 115 hektoliter busát. A múlt
évi búzatermés 1 millió 115 hektoliter.
19. Szi.rbia átlagos évi búzatermésének
mennyisége felvehető 1 millió 215 hektoliterre.
A tavalyi termés 1 millió 12 ezer hektoliter
volt.
20. Dánia átlagos évi buza\'ermése félve
hető 810 ezer hektoliterro. Ez a mennyiség a
mait évi búzatermésnél is meg volt.
E kimutatásból láthatni a mult l-<79 iki évnek búzatermelés szempontjából rosasaaigit, * mennyiben Ausztráliát kivéve, sehol másutt

több nem termett az átlagos közép évi meny. ?yiséguél, sót esi is csak egyet államokban .(re-tett el, mig agsacben mondhatni az egész vi lág Luiatermésének mennyisége 1879-ben 135 millió hektoliterrel volt kevesebb, mintha csak középtermés volt volna.
Ebből a keveobletbol magara Európára K5zel 72 millió hektoliter esik. A legelőnylele nebb helyzete van e kimutatás szerint Angol orsftftgnak.
Helyi lilrtk.
— A helybeli fttrdőtántulat részvé
nyeseihez a következő1 meghívás bocsáttatott
ki: A n. kanizsai kir. tszék, miat kereskedelmi
bíróság 1880. évi 2715. sz. a. kelt végzésével >
f. évi ápril\'«5én tartott közgyűlésünknek
határozatait azon okból, mivel ott kellő Bzámu
részvényes jelen nem volt, rafgseramisi\'véD, —
egy ujabb közgyűlés egybehivását rendülte eh
minek következtében egy rendkívüli kfttgyülén
megtartására határidőül 1880. jui>ius SKl ikén-k
reggeli U órája a n.-kaniznai kereskedelmi H
iparbnnk teremébe kitüzetvén, arrn azon hozzá
adassál van szerencsém meghívni, bogy u^yau
akkor ai alapszabályok 18. § a szerint a meg
jelentek számától eltekintve a f. éviápril 25-iki
közgyűlés napi rendjére kitűzött és az »nuak
idején m.-gküldütt meghívóban felemiitett tár^y
sorozat felelt érdemlegesen és érvényesen ha
tározatokat hozni jogosítva van. Nagy-K-.ni
zsán, 1880. június bó 14 én. A fürdúlarsulaii
igazg. elnöke.
— NyUvátlo* sxámatlás. A nagy
kanizsai fogymn. es évi abiluriensei által ltt$O.
évi június hó 17-én tartolt tánczmulatság be
vétele 79 frt, — és pedig 122 belépti jegyből
tjl frt, feialtizctésekból 18 frt, melybil a 7:1
frt 89 krnyi kiadást levoova marad tisztit
jövedelem 5 frt 11 kr, mely összeg főtiszt. Pap
János i?. urnák mai napon átadatott Kssel kap
csolatban elmulassthatlan kötelességemnek Ur
tom a legmelegebb köszönetet szavazni K lek.
polgári egyletnek, mely is a tánczkört ingyen
bocsátá rendelkezésünkre és ezenkívül mind
azoknak, kik megjelenésükkel beunüoket
szerencséltettek. — Azon kogyas jóttevólv buve,
kik a helyb\'ili fógyranasium VIII. o. végzett
növendékei által a .aegélyzo-egylet11 j.i^ára
rendezett zártkörű tanczvigaloin alkalmival
felülfizettek: Szeitz Alajos 2 frt, N. N. 50 kr.
Oszeszly Antal 1 frt, Wajdits József 50 kr,
Oyírffy Géza 50 kr, itj. 1! nczik Ferenci 50
kr, Somsich Lórincz 4 trtíiO kr, Varga György •
50 kr, Hirschl Ede 1 Irt 50 kr, Oroszmaou
Ignácz 50 kr, N. N. 50 kr, Taródy Mihály
zákány i pleb 50 kr, Ebennpanger Leci 2 ( t.
Fárnek Kálmán 1 frt &? kr, Hátorfi Lajoi l frt,
Halonyay Litván 50 kr. — Fogadják a tiumes
keblű adakozók a j/. ékonyság oltárára teli
áldoz-titilléreikért a UizottmÁuy legmélyebb
köszönetét — Kelt N^gy-K.nizsán, 1880. évi
június hó 25 én. Tö lósy Imre s. k., r b.
pénztárnok.

— LajnmlC felelős szerkesztője Balaton
Füreden van.
— Jótékonyság. Egy helybeli beteg
polgárnő Bzámára, hogy fürdőre mehessen, a
következő emberbarátok voltak szívesek ada
kozni: Keller Ignácz 1 frl. Kocsis F. né 50 kr,
Fischer Józsefué 30 kr, Fessílhofer JÖMefné 1
frt, Hobínka Vilmosné 50 kr, Szigritz Hóbertné
50 kr, Knorczer Frigyesné 50 kr^ KuorczT
Károlyné 40 kr, Szeidl Giuztávné 50 kr. Belua
József 1 frt, Z-jttel lstvánné 50 kr, (??»•
Jánosné 50 kr. Ullroan 50 kr, Fischer Jánonoé
20 kr, Osemits Károlyné 20 kr, Berdin Mar
tonnéoO kr, Gáspár Anuiné 40 kr. H .rch
Uy.-né 40 kr, N. N. 20 kr, Kilik F. 50 kr N
N. 30 kr, Faff Teres (iO kr. Baráth M -né 50
kr. Krompacher I. 50 kr. NemeakeblüségűKért
fogadjik a segélyezettnek hÁlás köszönetét.
— TáncxtnnUáa. Haraschin C. 4«
cs. k. «kadeinia-Uacztanárésintázet-tul»jdoiio4,
több táneztanilási akadémia tagja, nóhany
tánezmü szerzője, Béosbói helyije megérke
zett, ajánljuk a szolok figyelmébe.
— BOíMgyi tudórttá*. A nasj
kanizsai kir. bunfenyitő trvszék f. é. juo.23 án
Urtá m g Nagy Jízsefné, szül. Végh Anns
felső zsidi lakos elleni gyujlogatási bűnügyben
a végtárgjíalást. - Miklós Karoly trvssélti
biró elnöklete alatt a senatns D\'. Horvulh
Ferencz és Gulyás Jenő Bzavazó birákbol áll1
- Nagy Józsefné síül. Végh Anna egy évi,
hetenkénti rgy napi böjttel, s közmunkával
?u\'yositott börtönre itéltntett, s as eljárási, ugy
a felmerült, mint a felmerülő rabtartartisi kölw*
gekben elm.rasstalutott. Védú ügyvéd, Győrffj
János, fellebbezett - - A közönség nagy
kíváncsisággal, s meg nagyobb érdeklődéssel
várta a f. é. jun. hó 24-ére Balogh János gelsei
lakos emberöléssel vádolt bűnügyében a vég
tárgyalást. Közvádló indítványára, elnök »a
ülést zárt ülésnek kimondá, s csak ügyvédek
és jogvégzflllek bocsáltattak be a tárgyalásra.
A lauács i fentebb emiitett kir. Irvazéki birák
ból állt Vádlottal Ur. Fároek Lássló ügyvéd védte virágos szavakkal és szokott ékeessxjlásá-


ZALAI K ö U ö N í.
TIZfiXKILENCZEOIK ÉVFOLYAM
val; beszédjének legnagyobb része aionban általános, sentimentália volt, s a dolog érdemére k-vesebb védelmet tartalmaz beszéde, mim nv\'nnyit maga közvádló kitüno, e oa^y hatása jrttlt beszédében felhozott. Nehéz feladata volt ez esetben a kir. ügyésznek, da fényesen megoldotta azt. A törvény rideg szakaszait, a hiimaai\'ással, a legszentebb emberjogokka! ritkán láttuk oly szépen összeegyeztetve, mint a közvadló beszédjében, a ennek tulajdoniiható azoo nagy hatás, melyet az aratott. A tanács azonban Balogh János vádlottat a szándékos emberölés vádja »lól bizonyítékok hiányában felmentette, de a súlyos testi sértés bűntettében bűnösnek mondotta ki, tekintettel azonban arra, hogy caelekvínyét jogos felindulása alatt kürelte el, vádlott egészen felmentetett. Az Ítélet kihirdetése a jelenlevő szakférfialt közt általános caudálkozásí süt megütközést okozott. Mert habár igaz is az, hogy vádlottnak felindulása jogos volt, a t&nuk ősszhangzó vallo-mfaai szériát igaz az is, hogy Kováts József bírót mindaddig verte egy nagy rúddal, míg a házbeKek öscze nem futottak, &ot még ezek kertére, a csillapítására Sem hagyta abban az ütéseket, s csak a későbben odaérkező foglárok tették ót ártalmatlanná. Igaz továbbá, hogy rra egyszeri, első felindn-ás szülte csapás következtében állt be a haUl, s nem is volt folytonos az ütés, hanem többször, több helyütt támadta meg szerencsétlen áldozatát, kinek mind a két kezét eltörte, s kire mindegy 15— 20 szór csapott a rúddal, s alig vitték^ közel levü lakására Kováts Józsefet, az röglön meg halt. De ami legfőbb ok, miért őt semmi körülmények közt sem lflhet felmouteni az, hogy önvédelmi eset nem létében öubiráskodott, a moty p<;dig jogállamban nem maradhat bün teles nélkül, tekintetbe -nTn véve azt, hogy ó a jogos felindulás engedte határon messze tul ment. — Közvádló fellebbezett.
— Meghívás. A lazsnaki lövöldében a
nyári idény alatt ezentúl — a rósz idő esetét
kivéve — mindun vasárnup dij-tekézés tart*
tik, melyre a részt venni kívánó értelmiség
tisztelettel megbivatik. A lövész egylet-
— A nök nevelése tárgyában a vallás
én közoktatásügyi m. kir. miniater a következő
körrendeletet bocsátott* ki : A nők neveltetése
iránti kozérzülel évről érre általánosabbá vál-
váu, most már minden jóravaló, még szegény
sorsú szüle is, igyekszik leányát nemcsak
kiválóan jól neveltetni, hanem ez utón annyi
ismerethez juttatni, melyek segitsógéval ön
állóan is megélhessen. De minthogy a szülék
ezen törekvésének megfelelő elegendő leány-
Di-veló intézet nincs, az utóbbi időben a nevelés
megazerezhetésére az állami Unitónóképezdék
S7»mt;lletlek ki, s a tantlóuőképezdet növendő
k<:k felvétele idején, tekintet nélkül arra, hogy
a leányok tanitónőkkékivánuának lenni, oly
tömegesen jönnek a tanitónőképezdébe, hogy a
felvételi vizsgálatokkal az igazgatótanácsok
szertelenül megterheltutnek, másfelől, a Bzülék
le:inyaik elutasítása miatt kedvt<;lenül érintet
nek és szükségtelen költségekkel terbe.ltetnek.
K.jien bajok kikerülésére tVlhivom Czimedet,
hogy tankeruiettíben azonnal juttassa köz-
tudoniásra, hogy mostantól fogva az állami
Unitónóképezdébe az eddigi számokhoz képest
még kevesebb számú 9 csak oly növendékek
vetetnek fel. kik a kitüuo előképzettség mellett
biztosítékot nyújtanak arra, hogy tanitónő-
képezdei pályájuk bevégeztével egyedül csak
Unitónök kivannak lenni s azon a pályán
maradni. Az ilyenéit kötelesek még oly megyé
ben is, hol állami tauiiónöképezdék nincsenek
a megyei tanfelügyelőhöz nyújtani be folya
modványaikat, melyeket Czimed olső sorban
megvizsgál s ha a fenebbi feltételtől eltérőnek
találja, egyszerü»n elutasítja a nélkül, hogy azt
az illető tanilónőképezde igazító tanácsánál
b-i is nyújtaná. A folyamodó köteles folyamod
ványát ezentúl Ozimedbez jul. 1 ig benyújtani
s Czimed az ezután érkezetteket elutasítja, az
elfogadhatókat pedig július 20-éig az illető
tanilónőképezde igazgató tanácsának beterjeszti.
Trefort, s. k.
— A xala-egermtegl önk. tűzoltó egy
let saját javára 1880. évi július ho 4 én
Kosénkranzz József ólai kerti helyiségében
táoczczal összekötött * tekeverseuyt rendez,
melyre a n. é. közönséget tisztelettel meghivja
a rendesőség. Belépti díj: Egyleti tagok és
család tagjai számára 20 kr; — nem tagok
részére 40 kr; — gyermekjegy 10 kr. Egy
tekejegy ára 3 dobásra 20 kr. Kezdete d. u. 4
órakor Felülőzetések köszönettel fogadtatnak
* nyilvánosan közzé tétetnek. Nem kedvező
\'dó eseteben július 11 én fog megtartatni.
— A nadásmit kedvelőkre ig^n ktd
vezfl rendeletei-bocsátott ki a pénzügyminister.
Ugyanis mindazon feleknek, kik a múlt 1879.
évben váltott és folyó 1880. évi július végéig
érvényes vadászjegyeket az idén megujittatni
kérik; továbbá mindazok számára is, kik az
1S8(J. év második Weben először folyamodnak
vadászati j*gy kiadásáért, a fél évre eső 0 frt
Wlyegilleték lUfizetes lefizetése mellett a kívánt

nj vadászati jegyek a f. évi deczember versig terjedő érvényességgel lesznek kiállitaídók. Ezen vadámti jegyek viola-szinüek lesznek.
— Dohányaóknak A pénzügymtnis-
ter közhírré teézi, hogy a dohánygyártmányok
árujegyzékében D) szivarok 12 ik iá te lazám •
alatt felsői olt haÚrvidéki virginiai szivarok,
melyek eddig csak a tengermellék és Kraj.a
fiié fekvő vidékeken adatuk el, .rövid vir-
ginia szivarok* elnevezés alatt, és padiga nagy
árusok nagybani eladásában 100 darabonkint
2 frt 70 krért, a kicsinybeni eladásban pedig
1 darabonkint 3 krért általánosan áruba
bocsáttatnak, mihelyt ezen szivarok ai egyes
dohányárud! raktárakhoz érkeznek.
— Keszthelyről a következő gyász
jelentést vettük : Üzv. Bertalan Mária maga és
gyermekei Mihály, I*én, István, Ilka és Pál
nevében megtört szívvel jelenti forrón szeretett
felejthetlen férjének, illetőleg atyjuknak Bor
talán Lajos volt bites ügyvédnek f. évi juniua
hó 22-én Keszthelyen a halotti szentségek áj
tatos felvétele után életének 67-ik és boldog
házasságuk 40 ik évében agyveló szélbüdés
következtében történt gyászos elhunytát. Ál
dás poraira!
— Rejtélyen gyilkosság tartja is-
galoroban Csáktornya városát. Mint levelezőnk
írja, f. hó 21-én Baumbach vendéglős padlásán
egy ismeretlen férfi holttes\'ét találták, halán
tékán mély szúrással. Hogy mikor öletet meg,
nem tudják, de valószínű, hogy a gyilkosság
már néhány nappal előbb történt rablási ssán
dékból. Az a nézet uralkodik, hogy az ismeret*
lent álmában ölték meg, mert a dulakodásnak
semmi nyoma sincs. A gyanú csak egy egyén
ellen fordul, meg is indították a nyomosásokat,
de eddig minden eredmény nélkül.
— Rövidhírek. A ministerek a nya
rat majdnem mindnyájan Budapesten töltik. —
Eugénia franczia excsaszárné a zuluföldet be
járván, már ismét utbao van haza felé. — A
franczia hadseregnél a dobolást beszüntetik. —
A muszka hadihajók Chinába már elindultak.
— A vasárnapi munkát nálunk törvény által
megszüntetni kívánják. — A magyarnyelvben
járatlan néptanítók számára a cultüs-minister
több helyen póltanfolyam tartását rendelte el.
— Kis-Caellben elhalt öyarmalhy János birto
kos 20.000 Irtot bagyott jótékony czélokra. —
A Petőfi ereklyék már Budapestre szállíttattak
a nemzeti múzeum számára. — A szultán egy
brasaói saületésü magyar hölgyet a Chefikat-
rend brilliántos harmadosztályú csillagával
tüntetett ki a legutóbbi háború alkalmával se
besültek ápolása korul tett fáradozásaiért. —
Fiúméba legközelebb egy orosz torpedó oaasá
dot várnak. — Tóth Kálmán állapotában lé
nyeges javuKs állott b». — .Magyar földhitel
szövetkezet" van alakulóban. - Treforl Ágos
ton a győri áiUmi tanítónői képezdei vizsgála
tokon jelen volt. — Grámblében egy 20 évea
leány már 17 hete alszik. — A világ legua-
gyobb hotelje a múlt napokban nyittatott ki
Londonban. — A villám Aradon egy szakul
gyakorlaton levő katonaság közé csapott s 4
katonát megölt. — A trónörökös esküvője után
Keichstadt várba megy nejével. — A király a
napokban a brucki táborba megy az olt tábo
rozó csapatok fölött szemlét tartaui. —
Irodalom
(E rovat alatt megemlített mnnka Nagy-Karnisán Wsjdits Jóuef könyvkereskedése alul meg-reodelheto.J
— GoMdatági irodalom A közeledő félév alkalmából ismételten felhívjuk t. olvasóink figyelmét a Ooada l\'éla műegyetemi m tanár által szerkesztett Gazdasági Mérnök czimü szaklapra, mely a meaógazdaaág, vizhaaznosi-lás, és forgalom körébe vágó ismeretek terjesztését tűzte feladatául. S hogy miként felel ir-fg e Up kitűzött .-zajának, arra nézve legyen elég csak egy néhány közérdekű közleményére hivatkoznunk, milyenek : As amerikai gabona-elevátorokról (10 közlemény, azámos képpel) Miklós Ödöntől. — Az alagcsöveaés és a praxis, Baláa Árpádtól. — Vizemelés csiga (centrifugai) szivattyúval 11 képpol) K. Jónás Ödöntől. — A rétek trágyázása, Koriuánssky Jánostól. — Mezőgazdasági viszonyaink javítása. — A gazdasági mellék iparágak érdekében, Koasutány Tamástól. — A szólótalaj előkészítése, Gábor Józseftől. — A vízügyi igazgatás története, Pálja Bélától. — Önműködő gabona mérleg (1 ábráv.l) Pilcb Ágostontol. — A lóistálló építéséről és berendezéséről (ábrákkal) Holbenheyer Gyulától.. — A szőlő trágyázása, Gábor Jósseftől. — Üzleti szellem a mezei gazdálkodásban, Gonda Bélától. — Az olaszországi öntözések és talajjavítások, Kvaaaay Jenőtől. — Három barázdás vas-eke (4 ábr.) Kotzó Pál szabadalma. — Elmélet és gyakorlat a mezőgazdaságban. — A az6I6 uj müveléamódja (1 ábr) Nagy Lászlótól. — A ssélkerekek tökéletesedést- (,10 ábrával) Faragó Lászlótól. — Észak-Amerika legnagyobb farmja stb. — A lap restdes rovati it képesik ezeken kivüj a közérdekű kérdések és fel-

világosítások, a vegyes közlemények, továbbá a bel és külföld nevezetesebb gabona- és ter-méoypiaczairól szóló üzleti tudósítások s végfll a vállalatuk rovata, melyben mindennemű építésre vonatkozó hirdetmény s annak eredménye rendszeresen én röviden kdzóltetik. — A Gazdasági Mérnök megjelenik minden héten, csütörtök™, feltűnően díszes kiállításban, ké pékkel gazdagon illusztrálva. — Előfizetési ára félévre 4 frt, negyedévre 2 frt. — Kló-fizetéseket még ez év elejétől is folyvást elfogad a kiadóhivatal (Budapest, üllői ut 4. az.) Ajánljuk e közhasznú vállalatot t. olvasóink szíves figyelmébe és pártolásába.
— A 3Vatárnapi ü)t<tgm június 20-iki Márna következő tartalommal jelent meg: .Kossuth atyjának síremléke." — .Német költőkből: L Veréb és verébné. II. Memento móri. ül. Minden csak lehellet IV. Kitti." Benedek Aladártól. - .Kolozsvári élet e szálad elején." Déryné naplójából. — .Eszter gorn." Rényi Rezsőtől. — „Az esztergomi honvéd-emlék." — .A gőzház.\' Verne Gyula regénye. — .Egyveleg." — .Vasárnapi levél." Porzótól. — .A fejéregyházi ásatanok." Árpád sírja. Thallóczy Lajostól. — „Uti jegyzetek. II." De Gerendo Attilától. — Irodalom és művészet, közintézetek, egyletek, egyház és iskola, mi újság ? stb. rendes heti rovatok. — Képek : Kossuth László síremléke Also-Daba-son. Eli inger fényképe után. — Árpád sírja: 1. Az ásatási színhely mostani látképe. 2. Árpád-forrás. Ellinger fényképei u\'án. — Esztergom 1664-ben. — Esztergom 1880-ban. Beszédes Sándor fényképe után. — A gőzház (két kép).
— Kossuth lakása Alsó-Dabason. — Eszter
gomi honvéd síremlék. — FBjéregyháza. Érdy
fölvétele szerint — A .Világkrónika" 25-ik
száma következő tartalommal jelent meg:
„Ázsiai forradalom." — A bécsi forradalom
napjaiból." (Frankenburg emlékirataiból.^ —
.Árpád vélt temetkezési helye." (Két képpel.)
— ,A Kossuth.család származása.11 — ,A ma
gyár vándorszínész életből^ — ,Az elefánt
szeszélye." (Képpel.) — A .Vasárnapi Újság-
előfizetési ára negyedévre 2 frt, a „Politikai
Újdonságok" kai együtt 3 frt — Ugyancsak a
Franklin-Társulat kiadó-hivatalában (Buda
pest, egyetem utcza 4-ik sz ) megrendelhető a
„Képes Néplap" legolcsóbb U)ság a magyar
nép számára, félévre 1 frl. — E három hetilap
melléklapja a .Világkrónika" képes heti It 01
lőny megrendelési ára a Vasárnapi Ujaág, Pu-
litikai Újdonságok vagy a Képes néplap előfi
zetói részére negyedévre 50 kr., félévre 1 frt.
Vegyes hírek.
— Dijnilküli hirdetések gazdák számára. A hirdetések előnyeiről már több ízben volt szó lapuokban is, mindaunyíszor haogsüiyozva lévén, hogy ha minél többen tudnak arról, mi k«AI as egyik gazdának, s mi eladó a másiknál, ez által jutányoeabban, könnyebben és gyoraab ban jutna szükségleteihez az egyik, előnyöseb ben értékesíthetné eladó czikkeit a másik. K készei fogható előnyök daczára, magyar gazdáink nem hirdetnek. — Hogy miért nem? arra sokféle okot lehet felhozni. Részben gazda ink konzervatív, az újításokkal nehezen megbarátkozó szelleme, a k zmondásos közöny és élelmesség hiány, é* végre a hirdetések hasznában való hit hiánya valószínűleg az ok, minek közvetlen következése as, hogy minden gazda a hirdetésekre igényelt, s rendesen dúsan kamatozó költséget sajnálja. Miután lapunknak több ízben kifejezett czélja az, hogy a magyar gazdáknak valóban szolgálatot legyen, anyagi jólétük eneléeehea hozzájáruljon, egyik főfel-adatunknak tartjuk a gazdákat a hirdetésekkel megbarátkostatui. Ennek elérésére jelentékeny áldozatot is hozni késsek lévén, ezennnl kijelentjük, hogy gazdáktól, u. m. földbirtokosok bérlók, gazdatisztek, erdészek és uradalmaktól mától fogva mindennemű hirdetést teljesen díj nélkül fogunk felvenni. Nevezetesen földbirtok elsdás, vagy vétel, földbérlet, betöltendő gazda tiszti vagy egyéb állomások, vagy szolgálati ajánlatok, eladó tenyész- és igás állatok, eladó vetőmagvak, gabona, fa, bor s bárminő más terményekre vonatkozó hirdetések ingyen fognak lapunkban közzététetni. A hirdetni kívánó gazda^ ki emez ajánlatunkat igécybe venni szándékozik, röviden, ha szabad igy kifejezni, „távirat" styluaban egy level«ző lapra írja hirdetését, s azt a .Magyar Föld" szerkesztőségének (Budapest, koronaherczeg-utcsa 3. sz.) czi-mezve, küldje el. Ebből áll az egész. A beküldött hirdetés legalább egyszer fog lapunkban megjelenni, ha tarunk engedi, többször is. Min denlsinek jogában álland nemcsak akárhány hirdetést beküldeni, de ha a hirdetés nem eredményes, ugy a már egyszer beküldött hirdetés nik megújítva felvételét ki /ánhatja. Csupán arra kérjük t gazdatársainkat, hogy ha hirdetéseik ismételve jelennének meg, és időközben a hirdetett tárgyat eladnák,sziveskedjeuek egy levelező lapon a kiadóhivatalt erről értesíteni, hogy a hirdetés további közlését megszüntessük, s igy helyet nyerjünk mások számára Ré

JUUTTJ3 27 én 1880.
szil&król csak azt tartjuk fenn magunknak, hogy helyet kímélendő és ez intézkedésben minél többeket részesítendő, a beküldött hirdetéseket lehető tömör alakba Sntsük, ugy mint a hazonczélu angol lapokban van az. Ki a lapunkban megjelenő eme ingyen hirdetések alakjával meg nem elegedvén, hirdetését esetleg más alakban, vagy a szokott és nagyobb tért foglaló rendes hirdetések alakjában kivan oá közzététetni, s ezt hirdetésének beküldése alkalmával különösen kiköti, az a rendes dijakat tartozand fizetni. Kérjük a t gazdaközönséget, hogy fenti ajánlatunkat kiváló figyelemben részesítse és minél többször vegye igénybe lapunk hasábjait hirdetési czélokra. Erős meggyőződésünk, hogy ha gazdáink tömegesen fognak hirdetni, ez álul egymásnak ás igy a közvagyonosodásnak igen lényeges szolgálatot fognak tenni. Budapest, 1880. jun. 20. A „Magyar Fold\'alapítóinak nevében: Gróf DeseewSy Aurél. Gróf Széchenyi Pál.
— A kivándorlók torta. Egy hazánkfia,
írj* a .Fölv. Közlöny" kaaaai fiu t. hó lóén
jött vissza Amerikából és igen szomorú dolgo
kat beszélt a magyar ~ kivándorlók sorsáról.
Már most tény, hogy azok, a kik bizonyos
ágensek rábeszélése folytán indultak ki, a hajó-
űzérek áldozatai lesznek, kiknek az a feladatuk,
minél több utast szállíthatni át a tengeren. Ott
Amerikában már kiiem törődik velük. A kéz
művesek csak kapnak munkát, mig a tót pa
raszt azonban, kit az amerikaiak gyengének
tartanak a munkára, vajmi nehezen és mind
annyian rosszabb feltételek alatt mint itthon,
mert ha a napszám magasabb is, as élelmisze
rek, ruha, lakás is drágáob. Legtöbben a kő-
szénbányákban alkalmaztatnak, de hát a ma
gyar ember még talán nem szorul arra, hogy
Amerikába menjen kőszénbányába dolgozni.
— Stát etók it ptr. Amerikában Finch
aranyműves nagy értékű ékszert tett ki rak
tárába, melyet Miss Waters ritka szépségű lány
oly annyira megszeretett, hogy elragadtatásá
ban az ékszerért késznek nyilatkozott saái
csókot adni, az ékszerész ezt hallva szerződésre
lépett a szép lánynysi, hogy naponkint 1 — 1
csókot kap tőle; 29 nap már meg megcsókolta
az ékszerész a legszebb ajakat, 30-ik napon a
lány ajkai helyett arczát tartotta, csókra, mibe
Finch nem egyezett bele; a dolog perre került,
most izzadnak a bírák orőseo annzk megálla
pításán, vájjon tulajdonképen hát milyen is az
a .törvényes csók."
— Hogyan uokott állani a magyar,
Edelsheim-Gyulai l)áró a múltkor Temesvárra
érkezett, s szemlét tartott az ott állomásozó
csapatok fölött Ez alkalommal a szekerész
osztálynál a következő kis intermezzo tórtént.
A fóhadparancsnok egy előtte való nap be
vonult ujonezot kérdezett: miféle nemzetiségű
vagvV Azt feleli: magyart Erre a fi had-
psrancsnok igy válaszolt: .Az nem igaz; a
magyar ember egyenesen szokott állni, te nem
vagy magyar, hanem német." S ugy is volt.
— Iliret törpt. A föld egyik legpará-
nyibb törpéje a szavojai Ferry M. volt, ki
1749-ben született, s születésekor nagyság* 8
hüvelyk voít és 24 latot nyomolt. Egy kecske
szoptatta, s bölcsőjéül sokáig egy fapapucs
szolgált. Hatéves korában 15 hüvelyk volt, s
13 fontot nyomott Szanissló lengyel király
vette magához, s Szebének nevezte; szándéka
volt őt taníttatni, de mentére nem bírt vele,
mert az észnek nagyon is csekély jelét mutatta.
23 éves korában halt el, s halálakor 23 hüvelyk
magas volt.
Paplrsseletek.
VolUira aregabb korában ?fy n3 iamerSfél látogatta meg. ki vele egtkoru volt. „NAxse csak kedves Voltaire, meg mindig meg vannak u ía -huBcxntkáitn,\'* — figTelnv-ateté vendegét a bási aaz-nsony. „l>e hífczen kedvet aseionyom, most már aaok nem buncxatkáfc, ds akaaitofara valók
— Lully épen egy zeneszertemenyen dolgo-xott, midőn menyd&rgölt. A jelenlevők mindnyájao kereaatat vetettek magákra. „Kérem vessen ön helyettem is egy pár keresltet — saól Lnlly láriá-hoa — láthatja, hogy én mind a két kezemmel el vagyok foglalva.
Nagy, nagyobb, legnagyobb. Lakik Nagyváradon egy ari ember, kit jd kedélye még a csapások koxOtt sem asokott elhagyni. A napokban aat kér-desték tóla: volt-e életében bossnaága ? .Nagy bosnaagooi TOH\' — feleié S — .ha ssivarom nem szeleit.* Nagyobb, .ba asivarom mindenütt axelelt* De legnagyobb volt: aha azivaffTa való nem volt a ssebemben.*
Üzleti
N\'agj-K*niii*n, 1B80. jUiiiQt 22.
Id5)árárank aa- utolró napokban aagj-oo TÜlo-Kekouy tm többnyire e»Sf volt, nti as éri t-etAfleknek, melyek mórt TégkifcjtAdéiQkre n po«, meleg idflt igényelnek, nem válóit ^ppen haaanakra.
r>»caára a lanyhábh fSpiaoi híreknek, mAg miudif éleok fogyasatáai üsUtünk van, mely Qgyan nem bír Dagyobli jelent^sAff\'cl, de piacaanknak i-iin*-am-Urtt nagynbh innxgalniat ád Árak, a kv^sJTrcíí •rmtÁNi kilátások mellett ii feoUrtották magukat, -Ct némeiy raikkn*. fmeDtsdtsk is. --
Bűi* cátokely O.Utet fajt«tt ki, ármk kev»t«l

JÚNIUS 27-éa 1880.
HIRDETÉS.
xxxxxxxxxxxxxxxx
2 nagy üvegfal
azonnal igen jutányos áron eladandó .EURÓPA" ez kávéházban Nagy-Kanizsán.
( Kar
I1,«M dlwnl
XXXXXXXXXXXXXXXX
íTinrDEJTifissEBa:.
ii líüi
i
5
:l 1 Isi
íí = *; « \'& "a -* 3 •
?-S ff =S -=? =
?sss "• -fis -
k
Hifii 3
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
Boti, majd«m egésaen kimerült kénletek mai-lett elinkm kereatttett I Mmernlő catk.lj tót«Wk roppant saagas ajon fiaettetau.
Árpában .sintén «•««!* késileteink vannak; iránta kOIGoben dekélj kardia Toll.
Zab > belfogyintis llimirt viltosttlan in-kon vétstett.
Tengeri jelenleg > fSeserepat viaeli tabonafla-letdnkbaa. A forgalum nagjon elénk fts áfák kalö-nöaen őrega*«nO áruban lényegeién emelkMtek. HinSaac Heriot:
Buaa 1070.—U-50 Roia 11 1150 Árpa
8.—9-20. Z»b 7*0-8-—. Kukorica* 8-30—&*".
CiDo,a>ntin 6 8S—9- - Bab (fehér) •—. Bab (tarka).
—. Bükkdnj \'.—•—. K. B.
Wallerstein & MattersdoHT.
Drexla. 1880. jun IS.
Tősadenk magasabh hivataloa jegya tei nem ? aolgalnak annak folyamata iránt helyei mértékül. Habár bel;lyel-ksirei egy tétel eseo árakon el il kelt, méfri* ii emelkedett hangulatnak lényeges le-mtnikiidiw volt éaarevehotS. mely kaprsolatban nagyobb ainálatul, ktlIOnöaen roaabao jutott énreuyre I általa a mait hetinél magasabb arak nem engedélyeztettek.
A kínálat butában kielegitü a aa üzlet egeiében, malmaink tartótkodasa mellett bágyadt volt Jegvenünk :

Buea
belfdl.l
fehér
Ui~ 250
narkaslrga
215-243Róza


215—S20
oroaa

SCKl—208Árpa
belföldi

170-185
?-seli, a
lorva
1*1—200n
takarm
ányi exúlokrA
1 :0— 150Zab
belföld
caeh, morva
160-170


T
engeri
amerik
?i
142n
román

160
100U
Kilogrammunk
Dt nettó.


V
a s
U t 1
m e u
e t r
e
II (1.


Indái kaiilaamr.il hova:


Vun
al «tám

Or
• Perc. ldo
307
Kaaek
Mohaoa, Dombóvár
5
1(1
reggel
215t
«>
délnt
20911
1
ejje
302
Unja Peatre
(gyorevonat\'
5
Sfi
reggel
204


(postavonat)
S
6
Kint.
312


(vegyea vonat) 11
20 »ij«

JSALAI KÖZLÖNY
jj
* » i>n«l
* *\' délül
1050 *ü*l
Biesbe (Szombathely, Sopron-•»!•) • 15 r*gr*| 11 RO *jjei
Sopronba
Prágorkof Kottorí, Cíiktornya
\'. l lg)°«»! .
Érkezik
5 tf i*fg*> 1 41 d-lb
11 1 *jj\'l
4 15 r.fgc-1 1 !> délat
10 :0 éjjel 4 1 reggel
lü 15 éjjel
12 5 délben
\'5 37 regiéi
1 20 délat 10 5(1 éjjel
210 Zákány f.tSl 216 .
liuda-PeetrSI (vegyea vonata
„ (post«T..«at)
.. (jy(jrtr.>nat>
BeeakSl „
Sopronból
Prigerbof feljl (gyortTon.t)
Felelős szerkesztő: BattrH I-Sjtt^
í
Karikás Laton f«hírtiemU és férfi-divat üslete BndapeKt Y. Dorottya ntcsa 3. sa
Sí A tisztelt fért tözöu.»i iiires flpelniébe. S
Vas nttenesém becsai tudomái*r» adói. hogy ?éháty sap wlii gisdagon felwerelt felérnpma k%
&
í!
rl
rtrfi diTfttira rakUruann*., n«T«»«eU>ten: fehir is* l*i-nei férfi ingek. hx-i«nyik M«bkcudCk, g^\\ér és ki z«l6k, frfttvxia illntRxerek. anffol ot»»ó takarók, ener-nyök, aiubotok, ké*elS és iarKombok atb. N«(yJU-IJTtéB megérke*t-m, miért is a tiistoit kSsöim-\'X »ii-VM látogatását axállodai lakisomon — melyet meg-•Srkesésemkor f»Irafc»*»ok atjin tad*tni lets sxereu-c»ém, — már elére is kérni bátorkodom. — TUztel«tUl
Kafikás Lajos,
r»h<*ni«mfl és férd divat (Ulet talajl <II»»
: -s « isi
Budapeiteu
€3
k
V, Dcn.ttvx utCM 3-ik nátnM
OLL SKIDLITZ-PORA.
Helfy B.
Minden eddigi világtárlaton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar
gép- és túzoltószerek
gyár, harang ^IB.^HHSFÜ^\' Budapest,
\\Hgjy— --TOHJi. 3 Rottenbiller utcza 66 sz
érezöntöde
Haxánk legnagyobb koreierOfn berendezett syár* harang \\ tüioltaszati és Tiimfltészetl gépek kíssltósére; .«?*"••\' k.pcwUm. T.mmm«.«,ti ««,i!v a jelenben egjedüll belföldi szlrattjn gjart képezi, mfljlwü kizárólag houi munkaerő ^^^ alkalnuzatia mellett, minden ciélnak megfelelő szivattyúk és kntak ké««itieio-k
_ sW Képes árjegyzékek es kéltségvetések kívánatra bei-mentesen szolgáltatnak ~VI
• fiólctelexie : Koloanvtirott, Itelnvnuuitor-iUcmt 12 min alatt létettik
Nagj-Kaniisán, nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdita József gyorssajKiján.
Csak akkor valódi, ^f .J2??Í??J4U ?
lenyom v».
30 t-v Ata * legjobb sikerek mellett fennáll mindennnmd fyMMF
lwteft«fpfc üt eaéiztéil aktíályek, (mint étvájryhiány, hiM.omU-u, vér
?tl«|M úit arnyér elleti. KniöniUei. oly egyéneknek Ajánlta, kik Dió életmódot folyt itusk.
Hinlsltiitk tSrvt\'«yl1e| biitettetiek
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o é.
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL/
^^ A legmegbízhatóbb rmitt-géiyső aaere a sxenvedn pt
I minden bolaö é< kulsű (tjullaciánüál, a Icglóbh lirtecaei nlli\'n, min. dennemU aelieaüléafk, ffy. fül- éa fográjáa. régi sérvpk éa nyílt aebek-rikrekélypk. nsxftk, axomitynlladáa. mindennemű bénnlaji és aérüléa atb, ttb. ellen
Qvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
Hal-majolaj.
KrohnM.éstáraátór\' liergenben
(Norvéf;iábaD:.
halmáj zairolaj valumennyi, a ki-]«ak«delfmbf>n «lüfordnU\'> faj köaíitt a« .-gydali, mi\'ly orvwai caájokn La^iiiálhaló
ira egy üvegnek használati utasítással I frf • é.
Fő isállltái
Moll A. gyógyszerész, cs. kir. ndvari szallitónil, Bécs
Turblaabon.
lUktár i* áilam minden hirn(>T«i ryóf7Bf«rUráhiin ra^y fQsaer kerMk«aés.-b«n H»lit4r oé\\kQ\\i he\\y*4>g<\'ki>en roagiDe^yAnok nagyobb n>egr«ndelé«eknéi m»ffe,«]Ö Arle*»n([edényen rét«esQlii«k.
A t K kotiioseg kéretik ItatározotUn lfoU-t?.« k^isitm^nyt r«Dd«lni fs csuk olvtUMkat •lfog*«liij, melyek l»jAl ávjenem in il&trá-iommul Tannak elUtva
E*ktárak: Ntfly Kas>llU f\'rager Béla fyÓgysE. Relot J. tJÓgy. I Ki.ÉK-nberg Ferenci Fewelhof^r Jáss«f Rctsenfeld Adolf. — Ztla-^trui| ! .Oyóp-Eertár a 17.-nt lélekh^^-. - (UrM l>orn«r 8. CtáktMiyt CWac "• v (tyAW"erén? KapM**\' Kohn J Bab<Vhay Kálm. gyvcy. Ttt. heeíkfjuy gyrtgv. Kaprt«e21 W«Hi M íyijy. Rét20| CMMÍOOTÍPS Int, . Kaiul Ut zj.,ty KttztlwJy ^1-le.fer A. WBnsch P. RlrsHrf Jin- ZáfTfcH Perklet Ker.-nr« &«„. Uittlbarh 8. IrTMm.-l„.«
(980 íö—62)

kir.oszir. sznhadaloiiiinal
és poros2 kir. minis téri jóvatiagyassal.
hu* épfuur,ái%»ra n l«*gálUtá no»V>b i* legbixtosxbb «»er; \' , ca \'/t rsoroagocakákban á 70 és 35 kr.
Balén*mo* olajbogyó-isappau ,
a bur finomsága é* pg éltető áa tartan befolyása álul tfinik ki ; :^f> kros csoma^okbxn.
Dr BérimtuHT fílgjoki-r-hajoiaja a li*j és Mxakál sűrítésére é& tAra, 1 palacxk ára 1 o.
í frt. Ledér
»k baTtsanios fö\'di-
dT3 »|NJ sxap^itiia, ilarabja 25 kr. 4 drb 1 csőm ágban So hr.
ható.
Dr. Hartung n\'~véi»y-kpuűc*e, a >?» fplköltásérc éa fel-L\'telt •?« ÜVe-g»kl»Mt bélyegxftt tégi\'.yi\'kln?n á 85 kr.
Rrnxne - sxappan ,
élt jobbitisiir* elismert hatf-knoj-iinu minden börkiat&Sfk-nél, eredeti esoatAgomkikhan l.rprcitétrlvo 42 kr. l>r Kogh nÖTí-nyrxukorkAi, is-Di«Tt jelesséfiü hárisiei- hűtés, rekfJuóg, nyalkÁiodáB- <?» toruk kaiexoláinal, itb. 70 én 3S kro« eredeti dobo«okban. Dr. Bt-riofraier tammtim korooa-&xt*sxe, értéken illat- ta mo.dú-TÍE, m«ly ax életssírroket erű-siti és Qditi ; eredeti palacx-kokun á 1 frt 2-> kr. -\'i 75 kr. Dr. Béringuier nílvónji hajfaató-nxere, Taltidian fest féket*1, barna és *25ke uiure; teljesen M-ssereWe, kefével ős cséss\'-Tel 5 forint.
Dr. Lindes tanár növény, m-darnkenocsi: a haj fényét és ntgiuiyosságat tokossá és egy* ??vrtmiiid az oldalhíj 6s»e-tartasara is alkalmam ; eredet) darabokban f,0 kr.
Dr Hartiing chiua-héj-olaja, a l „ j. ^ n ,> m t (> i.
haj niWeszttiso- és »tépité*ére, a»;yanatoi. eredményajel bir,
pecsételt pohárban és bílyeff niot a Rensue-tipktura; Ara
•vett üvegekben ira S5 kr. rjt.mAg<inktíi<t -10 ki
Ax efyedili et&rvtitát fontkit«tt árak melUu N -KMIZBM R«tesfeid MMt --a R«s«a(Mr| Feriwtzaél — CtáktoniyáH Karún
Lipotna! és a magysromulp nagyobi) gyógfixertarakban.
lamisitvinjoktúl miitdi-nltit óvank, neTOXt>tes<<ii
i dr Bnin d*1 Hont*mardf/-!o fogpasita ? a dr.
B(\'r<-hardt-féle i latos níW«i.y-t*appan-itól, SKÁmtalan ham isi t4 B
axok olárutitAi Ítéltettek törvényrterülog mar nkkoráig is *)
• rzOkeny prombmtAcr* Hl M—10
Raymond és társ, ?„?. ™1-"1—"\'^ ••

latszerész es aranyműves Nagy Kanizsán.
as „Arany Korona* \\ entlé^ló áielhsucbtíű FÓTÉR.
AjAnlja dosan t«U*t>rflt raktárát valódi DptikaiU • rsiiixf.lt «n Uelye** tt nBÁmiixott ftxi\'müvegcliból és swikk. rekböl a Wal.l..toin.fél« ren \'-%er ixe-riitt rövid él élesen lát>> szemek rónéért1, valódi ^ugol 8m<\'Ck és ron*«r Qreg*»k (kOzAnnégt-s disxinikkal fel nem Merí-lfn.ir.k) m*Jirnraatiku> táv csfiTckból, tábori mövrklMSI, operai lAtc,%">, miD \' inema saeyitó üvegek, tHi-akopok, tisjíjilú tdkrők, Qveeek. , rUmák hévmAn\'.V ilkoh.l...^"1:. sulymi\'rűk, anoroidok, orvosi hSmér»k, hor. i ilinkat é« mustnérlcs^khiSi sat «at — Villany-Réi.ek. villimhárlt .k, hi/, távírók 3 ívi jótállás oi«l!ett felállittHtn.M..
•B?" Üv.\'gjeimrt minden verSmn*-k 3 n-ipi próbát* adoia ki. ~VB Mind. n f arakba váiftt javitámk, ujitisok elfogadtatnak » a I*K-
Hí.-mUvenek levélbei megrendel énénél a» illetA szpmély*>k által K»íikítég(\'fin^k UrtnU aiUtukou kÍTÜl még a krivetkettÖ kérdéaekre xdau dó ralasx
A Uv..Uá(t lifl,elyk, centim^Ur vagy ^.pintsaU* által katároztatik roeR.
A baUxi-m l>of.>dendő: \' ? v
1. Mily mcassir^l olvaahaUS jobb nsemmel k»z5ns^)rM j<- j S
iiyom i». I 9
?\\\\
í. Mily kteelrSt oKubató a jobb s»eii.m<-l köKCM^ir*. i- ! ? nyomás.
A ji>bn it7.CDi bpf(*iien<ií>; _
?i. Mily ni,-».iircíl i,lva>hat l.»l nsmaal ?
4 MJy aci.elrül olvashat bal .»,-mm«l ?
;"». Kttldnöaen kttllrmotleiT«>k l> H .txemnpk fíny-aeii viUiritolt tir-jyat ?
6. Hasenalt o aa illeti egjén már ?lomüvoji-kft, s ha iien,
niitíta ?
7. Mi caélra kivautatnak a azcmOveüek : — Olvaaanra? Távolba
látjura\'r Va({y aa «lee világuaság elleni véd«lenar« ?
H. A pupillák (a aa«tn feketéje) mily távol illának egymáatol a aa orr ott, liol a asemtlvi\'jr felt(>en<15 elnngrA, ppyeuea vagy mélyeit.
0. ila enn irás migorSltetó. n,-lk«l alvaaható-e? 83 6—\'

Ha e/en nyomás *xabrf«l aa^mmel nem olvaahntó, V m«fl^en<l«lő aaivealcedj^k nafrvwbh n\\ nm.-Ut válasttmi, ü megr v dicséhez mell^kt\'lni