Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
3.55 MB
2007-02-13 13:23:04
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
708
8392
Rövid leírás | Teljes leírás (602.01 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1880. július - 53-61. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


5AGT KAMZHA, 1880. július t-éu.

63-tUk szám

Tlzenkllenczedlk évfolyam.
A lap na&aaKi raaa*t illftí ts.lrafa7.lt >
ZALAI KOZLOIY
elóbb: .Z AL A-BO MOGTI KOZLÚNT\'
inyafi rauat illeti bSal.m.nj.k p«dif » kiadóhot baraaatvu
iotaaamUk : NAOY KANIZSA
MnaantetUn Irtai.k asak lan.rt monkatar-aaktól focmduto&k el.
r»tok <iaau a.m 1
kOldaö.k. J
KanliuTároa íeiT»ai«»««r»n«, „n.-uniigai o«. Huono-egyi"-, » .».-«»ni»«i «er«««««ieiiiil a if.rb.nk*, .n.-k«nir4uil Uk«ríkp««tár-, a ,utarae»;rei iltalán»• UnltAte^ tOI«t«, a .o,.-kaiiii(ial ki«*»<lner«ló ícjenniKt", a Bnagj-k«lilx»»l tlsiti önsígélyió ööretkeiet", a soproni kerraknaelmi • iparkamara n. kultnal kftlTálamtmá.w.s . tükk
meeyel éa Tároai Oíjei01«t kifataioi értetiUje. T
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csü törj Okon megje.cüo vegyes tartalmú lau.
FELHÍVÁS ELŐFIZETÉSRE!
•ti ár: <|
. . * tn J
BHnlátl ár
jf ina
Hl MT» .
nafy«d evra . . 2 ,
Egy n4m 10 tr
Htrfetttrt
< baaiboi patitaorban 7, máaoda.orfi t mindao < tofábbi torért ö kr. I NYILTTÉBBEN ?\'aoronkaot 10 krert ••?
leluak fal.
tOI
|| Kíncitir. illeték minden fj«i hirdeteaert kaUSnf 10 kr tutasdt. §,
A „ZALAI KÖZLÖNY"
HCzedtk évfolyamának második felére
július—deczemberre 4 írttal
július—szeptemberre 2 írttal
ezennel eluBzetést nyitunk s illetőleg as előfizetésre tiattelettel felhívjuk a nagyérdemű közönséget.
Óhajtunk továbbra is megszokott hasi barát lenni s így mind a megyei, városi, mind közérdeknek hu tolmácsolói leszünk. Különös gondot fordítunk a közgazdászati rovatra n ezért minden számban változatos irányban mind a hivataloa piaczi árjegyzéket hitelesen köznljükt mind pedig egyik nagyobb terménykereskedő ház szakavatott tisztviselőjének tollából köz-"ink biztos és hiteles átnézetet.
At egyleti életnek továbbra is Bgyelmes sa^mlélüi leszünk, mert az egyesült erőkben van a biztos jövó a közjóiét mt»gteremlés«hrtz.
Irodalmi tárczánk váitncAtogságára kiváló figyelmet fordítunk továbbra is.
Híreinket lehető gyorsan s minden sz^-niélyeskedéstől menten közöljük.
Hirdrttések jutányosán vétetnek fel.
Az előnzatésoket legctélszerübb postai utalványon eszközölni, melyek közvetlen a „Zalai Közlöny" kiadó tulajdonosához intézz ndflk.
Nagy-Kamma, juo, 1«. 1 *W)
BATORFI LAJOS WAJOITS JÓZSEF

AB iakolai év végén.
Az iskola ajUi bezárniuk. A tanuló ifjúság — » h»za reménye — immár a ?szülői hajlékba tért vissza, hogy a gondos atya s a szerető anya körében az esetleg megérdemlett nyugalmat élvezze. Oh! mert édes a pihenés a munka után.
A gyermeke jövőjéért aggódó szüle főleg ezen alkalomból kéri számon tőle, mit tanolt, hogyan tanult? — A tanuló, ki a lefolyt iskolai éven át lelkiismeretes pontossággal tett eleget tanodái kötelességeinek, sugárzó arczczal s örömtől repeső szívvel adja meg a kívánt feleleteket s adja át szülőinek kezébe jó magaviseletének s ernyedctlen szorgalmának ékesen szóló tanuját — bizonyítványát. E boldog szülék örömét ne zavarjuk, legyen az tiszta, legyen az teljes.
De hányan vannak, kik megfeledkezve eléjök szabott kötelmeikről, köny-nyelmüen dőltek a renyhe tétlensóg karjaiba?— A rósz tanuló e pillanatokban érzi leginkább hanyagságának szomorú következményeit. Félve lépi át az atyai ház kll...