Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
3.55 MB
2007-02-13 13:23:04
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
726
8454
Rövid leírás | Teljes leírás (602.01 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1880. július - 53-61. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


5AGT KAMZHA, 1880. július t-éu.

63-tUk szám

Tlzenkllenczedlk évfolyam.
A lap na&aaKi raaa*t illftí ts.lrafa7.lt >
ZALAI KOZLOIY
elóbb: .Z AL A-BO MOGTI KOZLÚNT\'
inyafi rauat illeti bSal.m.nj.k p«dif » kiadóhot baraaatvu
iotaaamUk : NAOY KANIZSA
MnaantetUn Irtai.k asak lan.rt monkatar-aaktól focmduto&k el.
r»tok <iaau a.m 1
kOldaö.k. J
KanliuTároa íeiT»ai«»««r»n«, „n.-uniigai o«. Huono-egyi"-, » .».-«»ni»«i «er«««««ieiiiil a if.rb.nk*, .n.-k«nir4uil Uk«ríkp««tár-, a ,utarae»;rei iltalán»• UnltAte^ tOI«t«, a .o,.-kaiiii(ial ki«*»<lner«ló ícjenniKt", a Bnagj-k«lilx»»l tlsiti önsígélyió ööretkeiet", a soproni kerraknaelmi • iparkamara n. kultnal kftlTálamtmá.w.s . tükk
meeyel éa Tároai Oíjei01«t kifataioi értetiUje. T
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csü törj Okon megje.cüo vegyes tartalmú lau.
FELHÍVÁS ELŐFIZETÉSRE!
•ti ár: <|
. . * tn J
BHnlátl ár
jf ina
Hl MT» .
nafy«d evra . . 2 ,
Egy n4m 10 tr
Htrfetttrt
< baaiboi patitaorban 7, máaoda.orfi t mindao < tofábbi torért ö kr. I NYILTTÉBBEN ?\'aoronkaot 10 krert ••?
leluak fal.
tOI
|| Kíncitir. illeték minden fj«i hirdeteaert kaUSnf 10 kr tutasdt. §,
A „ZALAI KÖZLÖNY"
HCzedtk évfolyamának második felére
július—deczemberre 4 írttal
július—szeptemberre 2 írttal
ezennel eluBzetést nyitunk s illetőleg as előfizetésre tiattelettel felhívjuk a nagyérdemű közönséget.
Óhajtunk továbbra is megszokott hasi barát lenni s így mind a megyei, városi, mind közérdeknek hu tolmácsolói leszünk. Különös gondot fordítunk a közgazdászati rovatra n ezért minden számban változatos irányban mind a hivataloa piaczi árjegyzéket hitelesen köznljükt mind pedig egyik nagyobb terménykereskedő ház szakavatott tisztviselőjének tollából köz-"ink biztos és hiteles átnézetet.
At egyleti életnek továbbra is Bgyelmes sa^mlélüi leszünk, mert az egyesült erőkben van a biztos jövó a közjóiét mt»gteremlés«hrtz.
Irodalmi tárczánk váitncAtogságára kiváló figyelmet fordítunk továbbra is.
Híreinket lehető gyorsan s minden sz^-niélyeskedéstől menten közöljük.
Hirdrttések jutányosán vétetnek fel.
Az előnzatésoket legctélszerübb postai utalványon eszközölni, melyek közvetlen a „Zalai Közlöny" kiadó tulajdonosához intézz ndflk.
Nagy-Kamma, juo, 1«. 1 *W)
BATORFI LAJOS WAJOITS JÓZSEF

AB iakolai év végén.
Az iskola ajUi bezárniuk. A tanuló ifjúság — » h»za reménye — immár a ?szülői hajlékba tért vissza, hogy a gondos atya s a szerető anya körében az esetleg megérdemlett nyugalmat élvezze. Oh! mert édes a pihenés a munka után.
A gyermeke jövőjéért aggódó szüle főleg ezen alkalomból kéri számon tőle, mit tanolt, hogyan tanult? — A tanuló, ki a lefolyt iskolai éven át lelkiismeretes pontossággal tett eleget tanodái kötelességeinek, sugárzó arczczal s örömtől repeső szívvel adja meg a kívánt feleleteket s adja át szülőinek kezébe jó magaviseletének s ernyedctlen szorgalmának ékesen szóló tanuját — bizonyítványát. E boldog szülék örömét ne zavarjuk, legyen az tiszta, legyen az teljes.
De hányan vannak, kik megfeledkezve eléjök szabott kötelmeikről, köny-nyelmüen dőltek a renyhe tétlensóg karjaiba?— A rósz tanuló e pillanatokban érzi leginkább hanyagságának szomorú következményeit. Félve lépi át az atyai ház kllszöbét; bűnösnek érzi magát s e tudatban szorult szívvel s remegve várja a szigorú atya szigorú büntetését! Szegény szüle! egy évnek összes költsége kárba veszett, sárba hullt, s e költség meg nem térül soha.
E költség pedig tetemes. Nagy a tandíj, drágák a könyvek, hát a koszt meg a ruha mennyibe kcrü\'nek évenkint? A gyermek természetesen mindezeket eszével nem képes felfogni; nem is öt sajnáljuk, sorsát minden esetre megérdemelte; hanem sajnáljuk magukat a szülőket, bár ezeket se mindig.

A könnyelműségből származott hanyagságon kivül a megbnkásnak sok esetben a szellemi erők gyengeségében rejlik az oka. De épen e tekintetben nagyon rövidlátók, elfogultak a szülők. Ritka szülő, ki legalább lángésznek ne tartaná gyermekét; könnyelműnek, rosznak, hanyagnak még csak elismeri, de tudományos pályára képtelennek — soha. Az ily szülők aztán az eredménytelenség okát ott keresik, a hol nincs: — külső körülményekben.
Azonban maga a szellemi rátermettség is alig elégséges a felsőbb oktatásban ; tehetség szorgalommal párosulva szerezhet csak babért. A legélcterösebb, a leglom-bosabb ia sem fog gyümölcsöt teremni -virágok nélkül. A szorgalom a tanuló ékessége, mint a rózsáé annak szine, illata.
Különben van még más baj is. A siülók sok esetben bizony nem elég körültekintők a kosztadó megválasztásában ; vannak gyenge szülök, kik egészen gyér mekük kényérc bízzák oda menni szál lásra, a hová épen akarnak. Már pedig az ifjú ismert könnyelműségénél fogva inkább megy oly kosztadóhoz, kinél nagyobb a szabadság és kisebb a felügyelet, mint ahhoz, ki minden léptét figyelemmel kiséri, minden tettét számon kéri.
Hát az a pontosan kijáró havi zsebpénz hány ifju szép jövőjét tette már tönkre? Hányat sodort gyermek éveiben az erkölcsi romlottság, a bün fertőjébe, a kétségbeesés szélére, a rideg sírba?
Minden nemzet annyit ér, a menynyit nyom a műveltség mérlegében. A műveltségnek pedig nem szükséges felté-

tele, hogy valaki okvetetlenül átbukdá csoljon a felsőbb oktatáson. Ahhoz, hogy valamely gyermek müveit iparos, tiszteletre méltó kereskedő legyen, nem kell se gymnasium, se reáliskola. Kgészea más kell; azonban nem erről van most a szó
Aztán ha át is úszik az a szellemi szegény a gymnasiumon vagy reáliskolán, ugyan mit nyert vele a táisadalom? — Szaporítja a már most is meglevő szel lemi proletariátust. Van-e erre szüksége bármely államnak? — Nincs. A félmü-veltség, a selejtes kiképeztetés csak a zavargó elemek számának növelésére szolgál, mely elemeket a legszabadabb polgári alkotmány sem fog kielégíteni soha.
Ott vannak a különböző iparágak. Fejlődő iparunk nagyon rászorul a munkás kezekre. Rósz tanuló is lehet ügyes iparos, csak- hajlamaihoz, tehetségeihez mért iparűzésre adják. Napjainkban nem szégyen semmiféle mesterség sem, legfö-lebb a renyhe, tétlen élet. Munka és szorgalom az ipar terén épen ngy meghozzák gyümölcsüket, mint a tudományos pályán. Nevet, hirt, tekintélyt, vagyont egyhépen lehet szerezni kézművesnek és tudósnak.
De nem is tudjuk felfogni, mi az oka annak, hogy sok szüle idegenkedik gyermekét mesterségre adni. Saját vagyoni helyzetén, de gyermeke jobblétéu is segít, ha ideje korán hajlamának megfelelő mun kakört jelöl ki számára. A gyenge tehet ségü tanuló, mig egyrészről minden igyc kőzete mellett is hátramarad a tudomá nyokban, másrészről akarata ellenére gá tolja társainak szellemi haladását.TÁRCZA.
Dózsa Gy5rg>.
Ömlfttt a vér mikeul az Ár, Folyammá Ifin a kis patak ; A viráguk, menőn, - réten Honfi vértől harmatoztak. „Ssáiid m«* ifjant !\' - sir a J«gy „Állj meg f)A»»» !" - kiállt A» agg Dózsa nem hall; » szive hídf g, Hideg, mint & asikl* darftb.
Boaz>i lángja ég tizemében, Villámot szór a mprre néx, BQ*?ke ar<-zán gAgtta mosoly, Néki po*npa c roppant vési! Nem ismsr már Ictent, embert, N«m indcl meg a i"k jajjon; Körtlljttfi falut képez A iok elhagyott sirhalom.
Egykoron még Tért áldoztak A hasinak sst-nt oltárait, Most a gögöH DúlBa Ql ott Cuoeptort a n»-p fajdalmán. Kolnba d5l.e ég sok templom, Lángja felcsap, fel &z égre; S Dósának a vak kíptelet Koronát tess már fejére
S hogy CiAnádnál gjő*tek, a had Vérszemet kap, s parancsra Tár, H áruin y hangon s*ol DÓM a (ijQrg — „Legjobb pr*da le** TemeaTár\' S hullámaik a .aékelr had, mint A ti\'ng^r mit Tlliar biay-vet, 8 s merre jár, pimtit ral>ol. Nem ÍH«i«ri a kegyelmet.
Érzik a v<(t«t IVmosrárott; KÍMÍ * vár, haji.! -de prím, Benne elaaánt t*nki\\y "W*g EgYtÖ\'-egyig nind vité«, ? h$i.

Rohamra kél a »ékely had; Vilma vetv. nam.loii r«hao.t Siék"ly T^rtfll pir-sá le*7. Vár alatt a Temen folyam.
Hj rohamra kél a a«r«c;
Hah\'.„ Kgy |*erci... Ka gy/izt<iiek 6a!..
. De im haddal Záp<<lja jő;
Vtl garatok j5tt pártot ük !...
Add mén magad l>flsxke Tet^r!
ElsSiftült napvilágod!
S»ólj kegyelmem vaiaji«to<i-s.
Vagy ax ör^k uoigalánrzoi ?\'
Dó«»a nem |«<M, ajka ,
HAx\\H nem a*d kegyelemért; Inkább halált TaUixt, hogyha
láák k
HaŰfratja ftx ib\'letet; Bcti>lje«nlf kivánitága : — Koronával bttaxke f»»j*n Lpp ffl ttl«e" tráunaára! —
CZÍRÁKI H UÉNF.S.
1H75. június 26-lka )H egy boldogított.
(Igaa tCrténct) (K o I y t a t á ».)
II.
Két ft atceát önsekótű kösbei: állt egj foldssintM hác. As épület tornácsából riroai liléi uerinl jobbra-balra sikátor nyujtowtt ?égig, meljeo aurbao aráojo* b<KMitás*al vaa rudakkaj rácsozott üvegtáblás aj\'óic vexettflk ai egyes lakásokba. A jobboldali sikátor «gjik ajtaján egj disseMO küllitott faUbUakán áll-Uk e saavak : Bükkfái István asztalos mester.
Idi érknstek ifju személyeink.
Ut^iő fel tár U a magas ajtó fél wirnyát % ként&té Kálmánt belépni. A atoba \'•^?te-rueo

volt bútorosra, de csínja bisonyitá, hogy itt avatott kezek isléasel cselekszenek.
Az ajtó ate!]«nében állt a pamlag, mely nek rugaoyue támaszát níi kéii muokával késiitett védleplek boriták. O t ültek Gedó és Ilka ssülói.
— Es msoa ifjo baráiom, ssolt ssüleihes, kí iskolás fia koromban ama gya-korU emlitntt fürdés alkalmával életveszélyes hefysetemböi kimnatett.
E bemutatásra a jó anya majd ajakába borult az idegennek, Bükkfái ur hálásan sxoritá meg kezeit, Ilka örömtől síik rázó fokete szemeit meresztette reá.
Gedó astán ujon un elbeszélte az esetet, száz meg száz alakban tüntette fel rendkívüli bátorságát, száz meg száz alakb- D fnjezé ki köszönetét.
Kálmánra tQssorásokkéot hatottak e magasxtalások, ugy szerette válna mondani, hogy ue éljenek vissza türflmével, dn Ilka arczárói a hallgatás parancsát olvasta le. Végig kellett tehát hallgatnia, hogy miként kapott Gredé a Uvaszszül még jól át nem langyult vízben hirtelen görcsöt,, melynek folytán elmerült, csak ringatodzó kezei nyúltak még ki Ekkor érkezett a ffirdÖb«Jyre Kálmán, s a végveszélyben tiniddé társál észrevéve, perez alatt a visben volt, megragadta merülő barátját és a partra vonssolá. De Kálmán mégis későn érkesett. Gredő keséi már marokra voltak meredve, nyelve fogai közé sioritva, homlokán j tnltÜnő halványság, bár arczán még az élet pírja ült, éa szemei annyira kimered /e, biigy pillái c«ak íéltg zárodhatuk reá
A vitbe fultak diagoosisa

Kálmán lábainál felfüggeszti a szeren oétlent a közeli szomorú fuzía ingó Agára, mig a belé tolult viz kiömliitt, kÖzb*n kózbnn meg verdesvén hátát. AzutAn a nap melegítette pÁzsitra fekteté, ajkát ajkára illeazté, a leh»le tével igyekezett a tetszhalott lélekzését elúidésni, mely kísérlete sikerült is, Ged* felocsúdott és épen, miként jött, basa is tért.
Egysier mégis csak vége asakadt Qndű elbrazélésének éa pedig azon prózai okból, mivel feltálalUk.
As étkezés alatt fesztelenüt, bizalmasan folyt a társalgás. Kálmán jól érté magát az előzékeny öregek s szeretetre méltó ifjak között, különösen midón az étkezés után a zenére került a sor. Ilka ügyesen tudott hegedülni, ritka érzéssel kezelte a hangszert. Kálmán az áteileni lakásából eíhozatta fuvoláját, 6 ehea értett.
Gyakran hallották ők egymást már ez *lőtt is játssani.
Kálmánnak ugyanis évek óta özvegy anyja fél éve, hogy elhalt.
As amúgy is komorságrz hajlandó ifjút es tökéletesen el zárkózottá tett\'*. Atyja kora elhuny U kényszerité, daczára példás elő-menetelének, a tanodából kimaradni, hogy aonak m** térségét folytatva, édes anyját istipclhassa.
Midőn es is elhalt, odahagyta ama szeran-Ctfétleo lakást, melynek faUi közt feledhtttlen tsúlőít vesztette és siratta.
Így jött n tört szívvel Bükkfaiék szóm tzédaágába, hol néhány hó óta mint arany-művin, ü*letet nyílott. Foglalkozása % aap nagy részét igénybe v«tt«, k-vés szsbad idnj^t fM«dig otihoo tölté. IlynW-ir ráért gondolkozDi,


ZALAI K ö U ö N í.
HZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
Nem lesz ártalmas megszívlelni ez őszinte sorokat ama szülőknek, a kiket illet! A gyermek egykoron, mint kiképzett, buzgó, műnk Is iparos és honpolgár bizonyára meg fogja hálálni szülőinek jóakaró s kellő ídúben tett gondoskodását. PHILOS.
I>r Laky Kristóf kir. figyéss vádbeszéde,
meíytt fínlogh Jánot géUei lakót elleni bűnügyben n nagy kanizsai kir. btiu/ényitü tiirotnyizik Bégtárgyttltisa alkalmával étmondoit 1880. jun. hó 24 in.
Tekintetes kir. bünfeuyitö Törvényszék!
Jelen bűnügy, — annik vizsgálaU ét vfigtárgyaláBa alkalmival ugy alanyi, mint tárgyi lényálladékra nézve oly tiasUbau van, annak miutieD egyes mozzanata aunyira ki vao domborodva, hogy magára, agy az alanyi, miat H tárgyi lényálladékra nézve kevés moodaui valóm van.
Beismeri Balogh János maga is, hogy f. évi iebr. 20 án este tí óra alá a sserelem féltési gyanútól kínoztatva kiment, a a pajtában találta a leggyalázatoBabb hűtlenség bűntettén nejét Kovács Józseffel; folhevült indulatától elragadtatott, a felkapra á caeberrudat, meily végén vaskarikákkal van ellátva, reá ütött akkorit, hogy azonnal lefordult; u;obb, midőn rae-nekülni akart, visszarántott*; ezután dulakodás fejlődött ki, 8 az udvarban ts ütötte Kováts Józsefet mindaddig, míg ez ösazc nem rogyott és a foglárok meg nem jött«k, » fogságra el nem vezették. — E tekintetben a tárgyi tényilladók konstatálva van, mert ae orvosi látlelet kimondja, hogy eaon ütések köveikestében történt * halálozás; ámbár a felizgatottság, továbbá, hnpy testileg gyenge volt, sok tekintetben konferáltak a végvetleljes eredményhez.
Az alanyi tényálladékra nézve Balogh lúreddmes vallomást test és cselekményét töké-1 Ittttiaen b« in meri,
A minősítésre nézve : nem lehet máskép niitn\'aiieui, mint a szándékos emberölés bűntettében.
Ugyanis: Már hónapokkal e bűntény el-kovKtése előtt (m»ot Stingly körjegyző é* mások tanúvallomásaiból, de * mostani szembesítés Alul U határozottan kitűnik) vádlott fényi g^tte ellenfelét Kováts Józset«t azzal, hogyha m<1g f^jHzer az 6 nej«t után jár és hasánál kapjn. vagy agyon üti, vagy agyon lövi.
Az Ölési szándékra nézve oly világosan nyilatkozik, hogy ehhez legkisebb kétség sem térhet; hiss világosan jelezte, hogy amint o.la jön : életével lakul. — D<*, hogy ellenfele életének kioltása czéloztatott, igazolja még azon körülmény is, hogy nem egyszer, hanem annyiszor csapott rá, hogy az ütések számát 40—50-re lehet tenni. — Mert a ki ismeri a hely színét, mint én, ki kinn voltam a vizsgálat sziuhttlyón, ki tudja, hol van a foglárok lakhelye, mily uagy ütéseknek kell lenni, hogy a foglárok meghallják, (legaUbb 2000 lépésnyi távolban) mennyi ütést t«het wérui addig, mig
bunlakodui; visszaidézte umlékezeto.ben a kedves időket, tnidún még szülei éltek, és nom állt még egyes egyedül f>. széles világon, * tűnődése, bualako^ása tökéletesen elfogulttá tette. Kkkor nem volt képes magán máskép könnyitní, elővette fuvoláját, s ax elviaelhetlen neliés terhet kíönté merengd dalokban. Ez könnyített ÍB rajt.
Lassan kint megaimult redős homloka, komorsága elégikua hangulatba ment át, bus dalát Öntudatlan iá derült szerelmes nóták követték. Erre aztán m^gpendült a szomszéd-tágban is egy bur; az édes hangok teljesen kividámiták őt. Ha Kálmán átzengte:
Gondolnád azt, mit én, angyalom,
Szeress belém, én azt gondolom. (Erdélyi.) Vissiafelelte Ilka hegedűje lágy hangján :
Kedven babám, megláttalak szeretlek!
Sxfr«tnjií lettem éu szép telkednek (IMőfi)
BOUÁÜY. (Folyt, következik.)
A tH)Ttí.
H*rts-a sxótalt harsogd kört
Kiadója.
. H<»r> ma míg tio rin .-» végn.\'i Csapást rúja a
lg/ U6I edjik, míg egy máaik
SUT bői örül : „Tán mig üab*r foii>útlik ma
Fejem kőiül"
Anias félénk, emez vites,
H a sori csalárd ; Annak nyújtott Jicnötéjcet
S ennek halált!
Ü0GÁDY.

a foglárok a hely«iné>e éroek, ki ily súlyos e.ik szel (rúddal), melynek végére vaskarikák vannak eróutve, s vele határozottan ellenfele fejére csapkodott, ki oly csapásokat mér ellenfelére, hogy eunek mind a két k<íze eltörik: nem lehet más szándékot felfenni magából a lónyoselekvényből, mint art, hogy ellenfele életét *karta kioltani. — 3 így a wándékoa emberölés alanyi és tárgyi tényálladéka meg-állapitandó.
Nehés dolog aionban, tekintetet bün fenyitö törvényszék, — a beszámítás!
Megvallom, hogy 9 évi kösvádlói raft-ködésem óta ez egyik legnehezebb pillanat; midÓn látom jelen esetben, hogy egyrészről jogosnak látszó felindulás, másréuröl a sértett törvény egy mással haxcsot vívnak.
Ha egyátalán a felzudult indulat kitörése menthető; akkor jeles esetben, Balogh borzasztó felháborodása igazoltnak látszik .... Ugyanis a férfin legszentebb tutajdonát, a ház és család oltárát undokul beasenyesve látván ... önmagát ÍB m^ggy alázva, élte boldogságát őröltre szétdulva éa megsemmisítve óreste.
Mert daczára annak, hogy napjainkban divattá vált (s ex az erkölcsök sajnos hányat* lása) még at irodalomban és közélet terén is, gúnyt űzni a hitvesi huségból » a jelenhez hasonló eseteket szokás mulatságos oldalról feltüntetni, melynél a sértett fél rovására kadarnak a könuyi-lmüek ; — mégis a társadalom becsületére legyen mondva, hogy baaunló sértést tisztessége* rtmber e! nem tür .... B a helyes közvélemény kárhoztató ítélettel aujiJA a bűnösöket. — Miodrz-k, ismétlem, érthetővé teszik vádlott iszonyú felháborodását, szerencsétlensége első pillanatában ; — de hogy másrészről cselekméuyében *. menthető megtorláson tűimen t, hogy eljárása világ** törvény sért éa, mely okvetlenül büntetóst érdemel, a követ kezükben fogom megmutatni:
Midőn Isten az t-m bért teremtette, azt mondta neki: Uralkodjál a földön, uralkodjál a tengeren, de. uralkodjál főkép és legelsőben magadon ugv . hogy midőn •\'gyü\'t élt"k a társadalomban, onnnk *z*bátyai legyenek, 8 ezen szabály » törvén) legyeit; éa ez <;lőlt hajoljon meg mindenkor mindönkii M«rt« nél kül fenn nem állhattok.
Tekiute o« törvén) *zék 1 Kz ellen vétett Balogh János, naidón legszentebb jogábnu itgyau megsertvu, magának lett birÁja, s nem várta bü azt, ho^y a társadalom neki s&tisfactiót adjon, hanem maga gyiikoa kezekkel nlégtétrlt vett. — Ha e tekintetben at események folyamát viz&galjuk, meg kell győsódnünk arról ís, B bátor vagyok állítani azt, hogy az első felh^vülds jogoflulUiLgáu IO erősen tulmiMit vádlutt; mert ha lialogd János azon rtZt-rencs«L len pilUnaibuu {elragadja a b-»siu-.:B*knít t^a egyszerre olyan vágást mér ellenfelére, hogy ax es álial a halál martaléka lest: oit lehi\'tno mondani, hogy ai „c I i ó felindulás* eredméi.ye. De a dolog lefolyása nem igy történt. —
A helyzet annyira változott egymás utá:1, hogy mindest figyelembe véve itt nem egy szerű telindulá>*ról, hanem perczoiikiut j;>bk>an kifejlődött, A nóruileL; tnegér)nlt tizándék<>ri emberölésről l^hct csak saó; a pajúból kihúzódtak as ugynevezett ntérübe, rael) tíVsé^ körülbelül mintegy lf) ölnyí távolaágra lehet; innen átmentek az udvarra; ez oly nagy időt vett igénybe, hogy ei időközbea megérkeztek a házbeiiek; folytonosan csillapították és özeknek daczára folytonosan verte ellenfelét. — Verte mindaildig, mig a fentebb leírt nagy távolságból a verés zajára a foglárok laktanyájukból oda nem érkeztek. — Nem lehet állítani tek. trvszék, hogy mindest az első pillanat átgondolhatlan hatása alatt cselnkpdtB. — Mert a baszámithatatlan indulatroham csak néhány raáaodpercxig tart.
Tekintetes törvényszéki Ha nem akarjuk sanctionálni azt as elvet, hogy a társadalomban mindenki maga magának legyen birájává: e«en cselekményt büntetlenül hagyni nem lehet. — B^Utom, hogy a társadalomnak, midőn a fenyitő hatalmat a biró»ág kezébe adja, — embertelen szigorúságig tájul ni nem lehet; de nem engedheti meg másrészről még ily esetekben sem a> önbíráskodás kinövéseit, és ex elvet minden körülmények közt meg kell ment-ni; mert vessitdelmea praecedenst képezne, ha elharapódsaaék azon elr, hogy bárki jogos felindulás peresében ellenfelét meg is gyilkolhatja, s ebből könnyen következhetnék, hogy teljesen nem J050* pillanatban is satis faciót vehetne magának. — ?? pedig az ököl-jog és nem a jogállam korszaka.
Én ezen esetet azok kösesorolom, melyekről büofcptó törvéoykony vünk 02. §-ban intézkedik, vagyis hol — mint a jelen esetben — az enyhítő körulraényok oly erősek, annyira nyomatékosak: — a bírónak bölcgewégérft bízza, a minimumig, sőt ason alól is — le> ssállani. —
Ennélfogva indítványozom tek. törvény-"ék, hogy Balogh Jánost a szándékos ember-

ölés bűntettében — a fenforgó enyhítő körülmények kötött — bűnösnek kimondani és esért at ítélet jogerőre emelkedésétől egy negyed évi, kGsmunkával súlyosított börtönre elitélni méltóztaasék: valamint a Elmerült 40 frt temetési, ssáxat Kováts Jósaefué, továbbá: mérsékelten számítva minden árvára 60 frtot, t-hát ös»eaen 420 frt, végre a felmerült eljárási és rabtartási költségekben in ditváayoeom őt elmarasztalni.
Steaographált& KELÉ ANTAL.
tárgyalások jegy/éke.
A nagy-kaniz$aÍ kir. tör vény $*éknél. 1S80. évi július 1-én.
ltíO8/79 Hajdárovits Vincze én társai bírói zártöréssel vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
1042/80. Tárnik Ferencs és társai lopis-oal vádoltak elleni Ügyben III ad bír. ítélet hirdetés
1105/80. Brész Tamás domasineczi lakos bírói sártoré&íel vádolt elleni ügyben végtár-gyalái.
1 lő 1/80. Szatski Mihály r*nvarg/» betöré se« l<ipásita) vádolt elleni ügyben vegtárgyalás. Július 2 án.
lOKy/80. Szíj Mihály K.írencz felfrVuidi lakon bírói zártörés általi sikkaaitással vádolt elleni ügyb«u vé{;t árnyai ás.
l(i90/S0f Somogyi Oyörgy kottorii lakos hivauli sikkasztáiMal vádolt elleni ügyben vég-tár^yalá*.
i:K)3/S(í. KÍHH Tál István és tár*a tol vaj-
vádoitnk elleni ügyben Il-od bír. ítélet
K-it N -Kaniuán, IS80. juu. 28.
Kiadta: WLASSICS EÜK
(Folyt k6v.)
Ihlyl Ittnk.
? — Nyiiránoi* Hz/muultut ó* ko-fun--: Az I. i\\+i;y kiuii^sai k^resked Imi ifjak ón-képiő tij^ylftc iltaí ] SSO. jun. hó 20 án ren-dnz^tt k -ni iinncp^ly alkalmával befolyt bfléptí diJAk^rt K7 frt (5)5 kr, f-»lUlfizflt«M utján lő frt 30 kr, ós-zfut-n 102 frt *J3 kr; -bhől levonva kiadÁaokért íHJ írt H\'í kr, ni arait lissU jőve d>*Um 22 frt 7 kr, mnly as egylet aogély-Uapja javára tordíttatik. Szívesek voltak felülfiiotni: LeDgyul I^nácz 1 frt, Hirschlnr to«tvérek I>omborun í> frt, Frid Vilmos 3*) kr, Kiacher Tivndar 00 kr, Síréra Jói-*ef 5(> kr, Policier Albert -Í0 kr, Schers Adolt X) kr, Uroumann tanár T>*1 kr. lílau Lajos :">0 kr. ^t. S. 20 kr, Ebeusp^nger Leo 1 frt ŐO k.r, Vájjner Károly f>0 kr, (irünhut Alfréd 1 fri, II-in Mihály 50 kr, Sri^ritz Róbert 1 frt, Orünhut H-nrik 1 fn, Lnck^nbnchT N. 50 kr. Mindezeknek ;iz egy let nevében hálás kÖutfnetet mond a választmány.
— Különösen felhwjuk t. olvasóinkat
a következő Borokra: A .Kisfitludy" ^">zöe
július 3 tót kezdve minden szombaton <U vasár
n»p megvárja Sióf"kon a Budapestről déiutÁn
f) ómkor indulií gyorsvonatot, hogy \\) óriirii
Fúr\'ilri! KíftllitHa az ulmokat — mind-n héi-
íúa, hogy a Kanizsáról érk*?ső gyom vonalul
öafz.- knthtiSAA magái Siófokon, indul rfg^ijl 7
órakor Füredről — a többi napokban **<<nh:tii
naponkint indul további rendeletig Füredről
délelőtt 9 órakor, dólutin 3\'/, ór»kor, hn^y »
poíttH vonatokkal magát ÖHMtkiMW**. — A r-n
<!<>s menetek e nyáron a vasúti mnnetrendnél
folyton közölteinek lapunkban.
— A „ 8*eretetháMa növendékei nek
HaUton Füreden *s évi viwgája kőrütbelal
július 10 —12-*n leftnd.
— Ili/inén. Győrff; Pongrácz ügyvéd
KÖVRH Kálláról eljtigyeitft Sólyomy Malvin
kiaanssonyt, Sóiyomy Ltpó* b.-cdericsi föld
birtokom bájon, szellemdu^ leányát. As ntje^y-
zranél mint tanuk Kerkápoly Károly egynt.
tanár és Nemes Ferenci körmendi nzolgabtró
szerepeltek.
— TAncxtanitÚM Van azerancsém
egész tisztelettel jelenteni, miszerint Nn^y-
Kanizsán 1880. év julíus hó lén a táooi-
müvéazft és :Uth<t ikus testképződben ugy
gyermekek, mint felnőttek számára tanfolya
mul nyitok, melyre a n. é. helybeli közönség
számos részvétéért és becses pártfogásáért ese
dezem. Klőj\'gyzések naponta d. e. 11 órától
d. u. 2 óráig a »Korona* vendé^lü 10. Bzáinu
szobájában es>kö«öltetnnk. Egyúttal bátor
vagyok a t. ez. közönség figyelmét az általam
kiadott szakirodalmi müvekre felhívni.
— Balaton Füreden megtekintettük
az uj gyógytermet, melynek dissességn, ixle-
tcasége és kiváló csínja bármely európai fürdő
nek előnyére válnék, később tüzetesen leírjuk.
A Balaton melletti töltés™ mppant költség
fordittatott, elképzelhetni akkor, amidőn jeles
zük, hogy 22 cwr ku*>ik-mé>rnyi t«ild horda-
tott, réntint termés kövek, kavicssat. anyagból
3 a töltés öt boldnyi \'•rületn*! többet vett

JÚLIUS lén 1880.
igénybe. Elismerés e kies fürdő tulajdonosa Simon Zsigmond apát urnák s a tevékeny, íáradhatlan igazgató Jicsy László urnák, ki kora reggeltől késő estig jön-megy, tesz-vesz, hogy az érkesA vendégeknek kényelmet s a esinoeitói áitai meglepetést idéshessen elő.
— Selytnésxet. A b.-füredi .Szeretet-
hát* derék ígfesgatnja Nagy Áron ur minden
lehetőt felhasznál arra, hogy a 60árvagyerme
ket hasznos változatosságban foglalkoztassa;
így az idén Ssegsiárdról, a* állami «elymés«et-
bol 10 grammnyi petét hozató: t, ezt kiköltette
B egy szobát czéJszer&en berendezett. Két hóig
négy gyermeket folyton foglalatoskodUtott,
sót 14 szer kocsival kellett szederfa levelekért
küldeni a vin<sellérképző intézetbe; elfogyass-
latott körülbelül három m é terma wa eperfa
levél ? az eredmény mintegy 15 kiló gubó lett,
mely a szegszárdí állami selyméssetben be
váltandó lesz a valószínűleg a „Szeretetfiáz*
18 frtnyi jövedelmet k«p, ha ugyan a fen
tebbiek után ez Összp^cake jövedelemnek
mondható, miután ez idő alatt jelentékenyebb
munkaerő vessett el. Mindamellett mí az in
tézkedést helyeseljük és folytatását óhajtjuk.
Egyébiránt a végeredményt tüzetesen hozaud-
juk, mintán a tisztogatás ép mnst van folya
maiban. Megjegyezzük még, hogy a p^tét in
gyen küldötte a azeguaáj\\n felügyelőié^. Egy-
utul megemlítjük, hugy a „Szon-ttílhazai*
keletkezése óta 1870. november 1 tŐI kezdve
1S80. jun. 19 ig a vendégek a*játke»ü beírása
szerint 1 i*4 látogató tekintette meg; a be nem
irotUk száma ugyanennyire tehető. Tünetes és
az utobbí évekie szóló évkönyv ösaznáHitásán
ép most dolgozik az iutéz^t figyelmes éa mun
kás igazgatója.
— Gyászjeienté*. Özv. tieömley Nán
dorné szül. Carína Mária és gyermekei;
Koömley Pál, budapesti kir. ítélő táblai bíró,
ennek neje szül. Binder Anna, gyermekei,
unokái, veje és menye; Keomley Nándor kir.
péuzügyi tanácsos és fia; Keomlay Czi^KelU
f<>rj. Uaborstky Ferencxné, ennek férje, gyer
mekei, unokái és menye; és Keumlny Auu*
férj. Ferók I^náczné enn^k férj« éi gyerni<-k<:i,
mélyen meg&zumorodoti *7.ivvi;l jelnntik forróu
wtorctett, fclejthetlen férje, atyjuk, illrtők^
n.itíy-, aaépatyjuk és apósuknak t«kiutet*i»
Kiíunili-y N;iud<>r urnák nyűg. m. kir. ("vám-
ÁA üiisstídóni:k folyó június hó 20-án H. .•. 1 1
órakor, életű 1K) és boldog háuuwiga ó.l évi-
ben, rövid do satunvedösteljoa botejj-tét; és »
hulolli üzciiuétíokb-íni r<-.zu8ülé(t ut*u tónéut
gyászos H! huny tát. Áld:U és béke hauivuim!
— Rárix\'ithy fi f/Őfffy semtár^n Ui n
Z*la E^erssegről t. 6. június hó 23-án K-«zt-
hfílyrn átköltözött, reméljük, hogy ea-n ileník,
magyar izíntársulat m--l«g pár.(>lásban fo? ré
szesülni.
— GyilkOHst\'tg. Golecz István Ksztr<>^
nytín heves HZÓVJÜUS köxbnn Ján<w iicsc^ének
ffjazével jobb c»ip-*»jén ót hüvflyknyi mély vii-
gást tett m. hó 18-án este a szőlőből VRIÓ h t/*
térésük alkalmával. Él«\'tt;h-»z r.in remény.
— Zala-Egerszegen 1-S8O. évi jtinim
hó 11). KirpAtliy György j»H itznrvusett nziniár
Milata álul adatott .A pók éa pzagedi nr\'nycc^-
k«(*\' nép«xinmü, m^ly egyAltalában k(iztrtiH7Adt
nyert 6* melynél Kárpithy György. Nikó Lina
KárpÁthyuü Rozs*, FAyn*S Mpth»i Z.lián
Jámbori György legtöbbször nzerep«\'ík jól vi
t»*lf* miatt kihivattak, a koronáig ni<y>n hi\'ie-
giín pártolta ez alkalommal a tÁráulntot, obliől
kitetszik, hogy már mily hamar beleunt a me
Ing pártolásba. — 21 én Kárpáthy György ju
talmául „A moll in ári baka" csimü nép»zmniú
került Bzinr-. A közönség n*gy szÁinkini
megjelenésév»l jutalmazott művész K rpÁiliy
György minden mossanataira szerepének ki
tűnő vitele miatt, a kedvelt müvéazuó Nilt<>
Lina (ZsuuO bájos éa elr»g»dUtó hangja «s
én\'íke miatt azámtaUnazor kitapaoltattak, .Iám-
Györgynek (Péterke) szerepéünn előfor
duló éneket kétszer kellett a kösönség kihira
l.\'nek-Ioi, agy Fáynó, Fáy, Zindi, Lip th*y, HfgedüH, Péchy, Vf-Hzprémi is ftlijsm-rw-«el mükodiek. — 22 én Szigligethy én-•»« vígjátéka ,Egy nő ki az ablakon kiugrik\' ke rült színre. Ez alkalommal !e{Ftöbb«»ör kihi vatott és elismeréssel működött KárpÁíhy György, Nikó Lina, Závodsxky Mari, Fáy János, Fáy né. Lipthai ZoUán. — Ezen előadás tiszta jövedelme fele (háltból miután a cAsimn helyiség a társulatnak díj nélkül áten^edtetett — a casiooi könyvtár alaptőkéjének ?)**?**" pitására a társulat álul íeUjintutott. Sajau« azonbio, hogy oly kevés számú publicum jMt össze, hogy már as előadás megUrtiuárúl \'e mondotUk. Ennek folytán Kosenber-^er ^"D* dorné ő nagysága felhívására ée hozzájár\\v»*** val tek. Sturm György és Gózony László »rak többekkel szövotkesve 20 frt osszeszedés\'- ^*a azt a pénztárnoknak átadták és így az dCadia megtartatott, fogadjak ezen tettükért a frot-ko8zönetank)>t.
- Tanügy E hó 17. » 18. napján >ar
UtUk a csabrendeki állami iskolákban as évi
xárvixsgáUtok. Mint lapun á

TIZENKILENOZEDIK ÉVFOLYAM.

ZALAI KÖZLÖNY.

JÚLIUS 1 í. 1880.
Van szerencsém a mélyen tisztelt közönség tudomására hozni, miszerint a főtéren (Wocskics féle ház) Strém & KlelII arak üzlete mellett egy dúsan.felszerelt
czipész üzlete
„KELLER MÁTYÁS"
ezég alatt nyitottam meg. Általán ismert nagybátyám, Keller l*;nác* nr czipész üzletében több éven át mint szabász működvén, hol ez idő alatt magánnak az Oz let vezetésére a kellő ismeretet megszerezve, azon kellemes helyzetbe juttat, hogy a t. közönségnek, gyors kiszolgáltatás mellett jó. divatos és ölest) munkámmal mintán Nagy-Kanizsa s vidékének már több éri gyakorlat után ízlését meglehetősen ismerve pártfogását megnyerhessem.
Midőn vállalatom a tisztelt közönség jóakaratába ajánlom, bilorkodom még
megjegyezni, hogy mérték nélkül is (beküldendő lábbeli minta szerint) kívánat sze
rint jól álló munkát készítek. Maradok mély tisztelettel
KELLERMÁTYÁS.
ki e vizsgán jelen volt, tudóait, hogj a viu^ála-tokon megyénk lelkes g szakképzett tanleltigve-lója tek. Vizner Pál elnököli. A behalá skitm-ritA vizsgálatok után tanfelügyelő ur teljes nipg-elégtí.dését nyilvánitá; a mint különösen kie-melé a vizsgálatokon felmutatott jeles eredmény bizonyíts a tantestület ügybuzgalmát a 3«or> galmát. A vizsgálatuk után a fáradhallan tan-tolüg\'yelö ur a tantestülettel értekezietet tartott, melyen Upmtatos eljárása, srószrehajlailausága által a tán fenforgó viszálykodásokat ki< gy»n lité. Adjon az éj sok ily tanfelügyelet hazánknak 8 a tanügy virágozni fog.
— SziHlHizi krónika. Keszthely, 1880.
június 23. Heg) HZ irás beteljesedjek, városunk
lürdö\'idénye (v;tgy ha jobban tetszik iv- és év
adja) fölötte sokat nyert élénkségben az által,
hogy immáron a Schillinszky-féle színház újból
Ltenép^sült Thalia papjaival, papnőivel, — fáj
dalom ! nem egyszersmind — közönséggel . . .
Kárpáthy György szintPrsulala szentelte fel sz
idén a keszthelyi múzsa templomot. Juniu*
24 éa olvastuk az elöl<*ges színi jelentést, me
lyen a r«portoin^r.dl és a húsz tagból álló tár-
aulal személyzetéről nyertünk tájékoztatást.
Kárpárhyék eddig Zala-Eger»zegen voltak.
Az előadások aorát június 2li-án JókHÍ Mór ki-
lúiiő történ-^lmi színmüvével „Zriuyi esküjé"-
\\ A kezdolt« meg Kárpáthy társulata. Ugyanez
alkalommal elöttdatolt nn;g a régi jó Szentpé-
teri örökké kedves népezinmüve, a .Tündér
kétely" is KU<* előadás lóvén, elfogulatlanul
nem Ítélhetünk. A rendezés tökéletesen megfe
lelt a játszók szerepkörének. Bágyoni Sz. Ödön
^Zrínyi Miklós) csinos routin jeleit ad\'a. Ha
zánk egyik jeles énekesnője, Nikó Lina (Mar-
esa) "\'8 Kárpáthy György a „tündér kastély*-
ban igen kedvesek voltak. .Szabatos énekük
igen tetszeti s többször in -gujuló tapsvihart
idézett elö. Megmérhellcn hatást gyakorolt a
„Jer szivemre" kezdetű népdal Nikó Lina által
.-Kiadatva. Kárpáthynak érczea egéezaéges szép
hangja igen jó ajánló levél. A többi szereplók
is igyekeztek. Vasárnap, juoius 27 én a leg
ujabb újdonságok egyike .Nótás Kata" Győri
Vilmos ének-\'s népszínműve került színre, eló-
riilh«tlnn benyomást hagyva gyönyörű dalai
val. Nikó\'l.in* elemében volt. Aratott is tet
szés za)t, t»p»ot, óljcnt tengernyit a cziraszi-n-p.
iien. Kárpáthy szintén kimagaslott. HAgyoni
(Kincs.-s Varga Tamás) is elég jól alakított, de
— valószínűleg — a salondara\'uokbau lesz ó
erősVbb. Pesti Laj..s (Kánya Márton! hálás sz«-
repét kellő hévvel kezeim. Kiváltak még: Kár-
páthyné, Fáyné, Hegedűs ée Veszprémi. Kö
zönség sajnos — mindkét alkalommal cseké
lyobb számban vett részt. Iliszszük, hogy ez
c««k a kezdet nehézsége. Kulysses.
— líl/nieil. Alexandriában élő t. bará
tunk = inutikatársunk Óváry l\'etö ur jun. 17 én
vezette oltárhoz Ueymann Adelheide kisasz-
jzunyt, L"gyelor«zíg széplelkü leányát. A
távul hazájoktúl élő két sorsüldözött nemzet
darjai méltán megérdemlik a földi lét legtisz-
?\' ? lább boldogsága*. Adja Isten!
— A kis komáromi legközelebb tar
tott országos vásár — mint értesülünk — na
gyon élénk volt, különösen p\'dig a szarvas
marha és lóvásár.
— Tóth látván komárvároni lakos a
uapokbun cteresnyelájáról lwsvén, szörnyet
halt. —
— Rövid Ilirék Kaukázusban nagy
márvb-n uralkodik az éhiuség. — A müncheni
festészeti akadémiát ez évben 12 magyar
növendék látogatta. — A budapesti Kudaa-
liirdű uj szárn* a alapzalának ásása alkalmával
"Sv \'gen <luli kéntartalmú forrásra akadtak. —
Halott égető társaságot akarnaK Budapesten
arapitani orvosok és mérnökök. — Mezőssy
László mádi szőlőbirtokos egy akó 18G1 iki
tokaji eszencziát 1030 forinton adott el. —
Kalocsán a gőzmalom leégett. — Angliában
egy vasúti híd iámét leszakadt. — Budapesten
egy veterán huszár 10f> éves korában halt meg.
— Bazinban uem rég egy tehénnek 3 borja
lett. —
IriHlnlom
(K rovat alatt megemlített auiilca Nagy-Ka-iiiihjín Wajdits Jnx«ef knnyvlcerezkedéie által meg. reildelb.to )
FelhtVfÍB szépirodalmunk érdekében.
Mosi, midin irodalmunk legjobbjai is aggódva keresnek gyógyszert ama bajok ellen, melyek a magyar olvasó közönséget mind jobban éa jobban elvonják a hazai szépirodalomtól a figyelmét majdnem kizárólag a külföldi termékek felé fordítják : időszerűnek, sót szükséges-nek tartjuk oly vállalat megindítását, mely jóoerü hazai írók kiválóbb .-redeti müveit olcsó áron fogja nyújtani as olvasó közönségnek. Számítunk a nagy közönség pártoláaára, mely kétségkívül jól tudja, hogy a nemzeti irodalom virágzása a közművelődés és nemzeti lét egyik hatalmas léoyezője, s hogy immár ideje megbecsülni mindazt, a mi a miénk. Ha nem kapkodunk annyit a külföldnek, gyakran\' bizony

?elejtés termékei után, de a magunk irodalma felé fordulunk: boaditó réasvét és kellő pártolás mellett az irodalom múlhatatlanul erösbödni, gyarapodni fog,soly gyamöícaö-ket terem, melyek bizvájt versenyezhetnek a külföldi termékekkel, aot ezek közül igen sokat lul ia szárnyalhatnak. Vállalatunk megindításának czélja tehát ai, hogy a magyar olvasd közönaég figyelmét vianatériUfik a basái szépirodalomra, és ennek •sámára vissza-hódilauk azon tért, melye\' a külföld selejtes férczelroényei bitorolnak; ennél fogva jónevü irók oly eredeti müveit nyújtjuk, a külföldi jelesebb termékek jó fordításai mellett, melyek szivet-lt-lknt nemesítő, kellemesen szórakoztató olvasmányt képeznek, a összegyűjtve bármely családi vagy házi könyv tárnak valóságos díszére válnak. E czélhoz képest vállalatunk szűkségkép kél irányt követ. Míg a .Magyar \'Regény-Csarnok* kizárólag eredeti magyar regényeket hoz, addig a .Magyar Szépirodalmi Könyvtár* külön külön kötetekben beszélyeket, költeményeket és egyéb eredeti szépirodalmi, sót könnyed szépUni müveket ia nyújt, anélkül, hogy külföldi kiválóbb müvek gondos fordításait teljesen kizárná. E kétirányú vállalatunkat a legszélesebb olvasó közönségre alapiiván, ki adását az annyira kedvelt olcsó füzetek alakjában fogjuk eszközölni, és a füzetek kiállítására s a hozzájuk csatolandó képekre különös gondot fordítani, ugy hogy azok már külsőleg ia izlésnemesitóleg hathatnak. A „Magyar Regény-Csarnokot" Jókai Mór koszorús regényírónk .Asszonyt kísér - Istent kísért" czimű, leg-ujabb budapesti rejtelmeket, nihilistikus mozgalmakat stb tárgyszó érdekfeszitó regényével kezdjük meg, és ezentúl is azon lestünk, hogy mindig csak oly regényeket válaazazunk, melyek az olvasó közönség várakozásainak megfelelvén, vállalatunknak hosszú életet biz-tosilanak. A .Magyar Szépirodalmi Könyvtár* füzetei Endrődi Sándor jeles költőnk .Heine költeményei" czimü fordításaival indítjuk meg. melyek a nagy német lyrikus legszebb dalait, románczail, elbeszéléseit stb. foglalják együvé s jellemző bevezetéssel is el lesznek látva. E munka mintegy 20 íves kötetet fog képezni. Ezt Abonyi Lajos, Báláin Sándor, Milkó Izidor, Tolnai Lajos, Vértesy Arnold stb. stb. részben most második kiadást érő. részben egészen uj munkái kóvelik. Az első füzetek július havában jelennek meg. - Előfizetési feltételek. A .Magyar Regény Csarnok\' kéthetenkint egyszer jelenik meg 4—4 ives fűzetekben, szép B-rét alakban. Minden füzethez egy egy kép járni. Előfizetési ár : Félévre (13 füzetro) 3 frt 75 kr. Egész évre {26 füzeire) 7 frl 50 kr. Egyes füzet ára 30 kr. Az előfizetők a füzeteket bér-mente kapják. Egész évi előfizetők a bekötési táblákat ingyen kapják. — A .Magyar Szépirodalmi Könyvtár* kcthetenkint egyszer jele nik meg 4 — 4 íves füzelekbon. szép 8 rét alakban. Minden kötethez a szerző ténynyomatu arczkepe járul. Előfizetési ár: Félévre (13 füzetre) 3 frt 75 kr. Egész évre (2f> füzetro) 7 frt 50 kr. Egyea fűzel ára 30 kr. Az előfizetők a fületeket bérmentve kapják. Égési évi előfizetők a bekötési táblákat ingyen kapják Az egyes müvek bolti ára tetemesen magasabb lesz. Előfizetőket gyűjtők minden 10 után tiszteietpéldányban részesülnek. — Mng vagyunk győződve a felől, hogy ekettős irányú vállalatunk kellő t\'elkarultatátta nagy részben meg fogja szüntetni azépirudalmuuk pangó állapotát, és azt miudinkább az óhajtandó virágzásra fogja juttatni. E nagy czélt bizonyára méllatui ingja, minden nagy éa ss4p iráut fogékony nemzetünk és ebben bízva, az ő kezébe teszszük le vállalatunk és egyúttal szépirodalmunk jövőjét.
Aigner Lajos kiadóhivatala.
Vegyes hírek.
— Érttlitís. A magyar jelzálog hitelbank Budapesten, kölcsönöket ad földbirtokra és bérházakra. A koloöo záloglevelekben adatik, melyeket azonban az intézet a napi árfolyamhoz »rányositva azonnal készpénzzel vált be. A jelzálogot kölcsönök általában 40 évre, ti Vl*/. évi törleaztésssel csupán földbirtokra, és 247i évre, 8% évi törlesztéssel különösen bérhazakra adatnak. Eaen félévenkint fizetendő törlesztő részletekben a kamatok, a tőketörlesztési hányad és a jutalék is bennfoglaiutnak. Nagyobb kölcsönöknél, tekintet ni\'lkül a fentebb meg határozott időtartamra, htjland \'? az igazgatóság egyes esetekben 241/, évesnél hosszabb és 40 évesnél rövidebb tartamú kölcsönöket is megszavazni, a mely kivél&lea esetekben terménze-tesen a törlesztő hányad megfelelő változást szenved. Szabadaágábau áll egyébiránt az adósnak G havi elóleges felmondás mellett a kölcsöntőkét a kikötött lejárati idő előtt is réssb«n vagy egészben, az alapszabályokban kikötött járandóság berizelése mellett záloglevelekben ia rissiafizeloi, mely esetben a záloglevelek teljea névér\'ékben fogadlatnak el. A kölcsön kérvényhez, mely nyomtatott példányokban a fel<-k rendelkezésére áll, a kdvet

k»»ó okiratok melléklendók u. m.: Földbirtokoknál : 1. Telekkönyvi kivonat. 2. Föld könyvi (cataslralis) kivonat 3. Adókönyv, vagy adóhivatali bizonyítvány, mely a birtok egyenes adója 5sszegé\\ tünteti ki. — Bérházaknál: I. Telekkönyvi kivonat 2. Hitelesített házbérj.ivedelmi vallomás. 3. Adókönyv. 4. Biztosító bárcza. Továbbá netaláni becslések] adásvevési és bérleti azerzddíaek, szóval oly okiratok, melyek a birtok értékének mégha tárotá ára adatul szolgálhatnak, szintén a folyamodványhoz csatolandók. A benyújtott folyamodványok gyorsan elintéztelnek és a kérvényezők Írásbeli végzéssel értezittetnek. Egyea meghatározóit esetekben az igazgató ságnál minden kívánt értesítés nyerhető Magyar jilzálog hitelbank. Budapeaten.
— A viuthang pálinkát kár. Teplitz tá
jékán egy korcsmáros azon törte tejét, hogy
vendégeinek milyen uj meglepetést ?•erezzen.
Végre elhatározta, hogy bemutatja nekik a
közeli erdőben újonnan felfedezett viszhangot.
A vendégek megérkeztek és a koroamáros el
vezette őket e helyre, hol a viaihaog hallható
volt. Egy .halló*-val kezdte a bemutatást. —
Halló, hangzott vissza. As erdőbe kiabált jó
estére barátságos .jó estét" volt a válása. A
vendégek mindegyike kiabált egyet és a visz-
hang mindannyiszor jól sikerült. .Akarsz e pá
linkát ?/• kiált végre az egyik. ,Oh igen, ha jó"
szólt rá a viszhang. Képzelhetni, milyen óriási
röhögés keletkezett erre. A vendégek mind ne
vettek, csak a viszhangot csináló udvaros nem,
kinek a korcsmároa otthon ügyetlonaége miatt
jól megC?Íbalta a fülét.
— FtltüU utlmMuSk. Egy iodóházi rez-
tauraczio egyik asztalánál kedélyesen azörpöl-
geti kávéját egy őaaes ur, főidőn belép a te
rembe egy elegánsan öltözött fiatal ember mo
noklival, nyakában nagy aranylánczczal a alig
látja meg öregünket, oda rohan s minden to
vábbi szó nélkül nyakába ugrik, agyba főbe
ölelgeti, elnevezi .kedves drága urambátyám*-
nak, örömét fejezi ki a viazomlátás felett, fi
gyelembe sem véve as öreg roppant bámulatát.
A vonat fütyólni kezd, az öreg .zahlen*-t ki
ált, a rokon búcsúzik s csakhamar ellünik. Ez
alatt a fizetni akaró kétségbeesetten veszi és/re
pénzes táskája el\'üntét oldaláról, mig az öcs
(?) legnagyobb bámulattal kertisi óráját Ián
caostól, melyek elvándorollak. Már mtwt az a
kérdés, vajijun melyik uri iparlovag ^!) KZ«>dtn
rá jobban a másikai? Mert hogy mind az ór<-g,
mind az állítólagos öcscse ssebmetszők voltak,
as kétségtelen.
Paplrraeletek.
Amerikákat! *gy rmber ele*«r«!tf> nf>j»t ogr Ir\'.írl. ?.fj afcí-leRwnY bará\'ja, midőn est meghallotta, axt ax é«xr«vpttflt telte, uogy ü fogadni merne, liogy anDftk a l<Suak valami haja van. klilftnhen gatjlAja lli.m adnlt vulna azon tnl ily nu>gi(oud»lAtlaniil

mikor ex rrttn, ércxei bangód ke»4i rá : „K.iu janiik «gy \'asegeny vakon I\'1 „ringván, hat ~ •flket-néma? \' kórdexte a nő, visxzat^ve er^xényéL „Ti-tingáiét, nem jó táblát ttttem ki1, kiáltott a doiek üilrtember, • odább állt.
gylty fnrfang. Egy Wrzű egy köxeli kia mex<"vároi?>an elkésvén, a fogadóban egy izouát kibérelt, mig azonban *sl reitdbo hoxxák, ö a k>lxön ter . . . . vagy akarom mondani ixobába taegy, hol éppen egy rahancz szUrrsú]gette féiltteret .Uiak egyedül, barátom ?u kérdé ax ujonDan belépett .Biz a* veit a rHvid válaiiz ,K többiek még talán » mezon dolgosnak?" .Hát ki ax ur, bogy tólem annyit kérdez?\' ,Én nxerxo fagyok." .SxerzS, xxet-xo, é* axtáii mi az?" „Kz az, barátom, hogy könyveket cüinátok." .Ehrm" mond a xuhxae* ?aemhuny-iritva, „most értem, nálunk ax ily embereket könyvkötők nek hirják ; persze, hogy mi aztán nagy nraknak tartsuk, ily fránya névre teixaek ssert. Hanem koráo jött ám ide, még eiiak jBtd hónapban lee* a vásár."
33
l

Ax otolio akarat. Egy 6ztal ukfi bázassága előestéjén ipj« ualonjában éa menyaiazonya jeleo. létébea következőleg nyilatkozott : „Akarom, hog-az eekllvo pont tizen.gr órakor tartaaeék meg. Akay rooi, bo.y a< ebednél a legjobb zenekar nakodjék-akarom, hogy a vacsora a város elsS vendéglősénél rendeltesa«k meg. A. eikOvI! ntáni napon Párieta akarok utazni." _ ügy latnik jövendőbelid nagyon •okát akar", - moodí az anya leányához, a>Mön a vőlegény eltátoxolt. _ „Se uegd ksttvat* — jegyié aeg a leány Unom moeolylyal. - „HáaMaaaja előestéjen vaa éz es ototao akarata."
Szerkesztői üzenet.
4139. Dr. r. L. Helyben Igen eajnáljnk ; de teraxOke miatt mind a vidbezxédel mind pedig ax é•.revétolt kénytelenek voltunk jo.o izámra baluztani.
4110 E L. Gyula. Mindkettő gyenge Mí.t kérünk.
4141 L J. Cabrendek alibolyt beérkeztek, azonoal Üdvözlet!
4142. P. O. Budapest. Legközelebb sorát
keritjok. Knezonetl
4143. _y —Ijr. Elibb nrm bozbattak, most
pedig már idejét multa
4144. Kondort. Kívánsága nzerint eaeleksxünk.
V » H u t 1 menetrend.
Inelal Kanisanriil hova:
Vonat .aán, <>,. P.rr.ldS
20- E.«ék, Hobae., Domhova. 5 10 rwg.l
*\'* • . KW dé|»t.
201! Knd« Peatre (gyonvonat) 5 5.ri regg-l
*\'? ? (poíUvooat) 2 6 dalai
l" . (vegjz* vonat) II 2U íjel
SÍI Bééibe (fhoiahitboly, Sopron- Mi) • IS reggel
30\' - 1150 .jjel
315 Sopronba j 411 dílut
306 Prágrrbor Kottari, Csáktornya 1 55 reggel
203 . . . S« d«.t,
201 . . (rjofv) . 1050 éjii-i
Érkezik Kanl/.Hira
hontttt.
210 Zákány rolói :, a r,.gg.|
p16 . 1 41 d-lb
Jll HudaPeeUSI (vegye, vonat) 4 15 reggel
2**3 ,1 (poaUvonat) z 5 dHut
^1 •• (gyorsvonat) 10 :tO éjjel
302 Be™l.öl 4 1 reKg.l
31< .. 10 15 4,ji-l
3IS Hopronbnl 12 feléiben
2"*2 Pragerhof fetGl (g)orzvonatj 5 :(7 regK<*l
* 4 » ? 1 20 J.-lut
í"1\' ,- 10 50 éjjal
A Balatomn való hajézá*.
Italaton Füredről iu.hil 1 kiaf.lu.ly.g.ixűa reg.
gpl 9 órakor Siófok.a. Ugyan nr.n\'1 indul délut.n
3\'/i * . • naponta, mig liétfőo kivételeaen
reggel 7 órakor
ii.uiról indal délelStt II Arakor rUUtuu-Fiirsdre
J # ? délután ?*> „ „
KiTÚt**leSen tttomhaton éa vnaámjip Siófoki ól délitxn ít <ir* iietypU indul Fürcilr^ 8 uralt -r
Felelős szerkesztő: Bátor fi LajOS
Ktrik/is lAtfOX rflii\'rnfiDtl .-a f*;rfi-il.?*»t {.xlvtf Ui..|ii|»t-.t V. U .rolty-i uicx* 3. SR.
S» A tisztelt [erű iumi s^irts flsyeluiébe. :S
Vnn axereudHim b(?cf»o» liidomásÁrA adui, uiigy
•élMiy aap aalva |-»--<Ugim ???li-c-rrlt r-\'i/.rofín.i é*
t\'órti divKiáru r»ktirumm*f, ii.\'-fciKít\'^ei.; fehér é* txi-n-M ftiti ine-k, hxri.njik. xt-sblcfoilük, g*U±r óa kf Z-\'lök, fr-tiifxtí* ÍLUtacen-k, ?Mgol ats*ó t*k-u-\'ík, f.-ter-nw"k. •.•Ulmlr.k, ke..-1,1 ^ u^^.mt.ok -tb. NafyJU-WÜtiM m*-g\'\'rko«"m. miért is a Untait k-isi>..-••-? mi->?«•? latii^Atóul azxlludai Ukxnom<>u - melyet meg-•*rk.-x<-H*-mk<>r f»lra^x*.«ok iiijiii (uii%tiii less nr.«rea* r t-m, mir eleve is kérni hátorkodom — TUztoletUl
Karikás Lajos,
fea^ruenjiB éi rérn divat flslet talajdonoi
BudapvMten

»: 2—4 V. Dorottya utez» i ik »«im.

TOEHRrLEKCZEDIK ÉVFOLYAM

ZALAI KÖZLÖNY

JÚLIUS lé. 1880.

A Macyar-franczia biztosító rószvónv-társaság
ti^h-tte.
JZL -nne. jelenti, hogy Zala-, Somogy-, Baranya^ *. Vasmeg;yék r**™ kitérj .,^
Nagy-Kanizsán vezérügynökséget
állítván fel, annak vezetését
GUTMAHN S. H. ÚRRA
és karok fel-
ruházta, kit egyszersmind n fűz-, Rzállitmány- és jégbiztosítás! ágazatokban joKÓrvényes biztosítási kötvények kiállítására
vételére, úgymint ezek azonnali kifizetésére is felhatalmazott. Budapest, 1880. januárban.
A Magyar-franczia biztosító-részvénytársaság igazgatósága:
SOHWEIGER MOSC0VIT2.
.A. MaKyar-franczla biztosító részvóny-tftraaaág;
igaigatoaiganak faiitrbbi köitéletelére biyatkoia»al alólirott tiaitelettel jeleni), rninerint a
Nagy-Kanizsai vezérügynöksés
felrilágoaitácok leg-
vaaetéuit ol Tállal ta » a verérügjnök»egi irodái megnyitotta, hol la binositaai Rólatok olfnS»dUlo»li; s • bi.\'oaitasi a»l«lre, vagy a tiraaaigra vonatkoio inindaBféU
káraégaaebben rongadatnak. BiztUHlt pedig .1 tárgas&g
a) (OxvPHiély éa robbanán álul oko«olt karok ellon; o\'i «iármon vany viii-n »iállitott javak kínwodá.. ell-o ;
b) jrKkiirok ellen <1) »* «?"?••" rlrtérc minden wmert minimál aiennt.
A Magyar-francitia bixtoxUó rés/tviny-tánumág, melynek
20 millió frankot, azaz 8 millió arany forintot
tevő alaptőkéjéből » ré»TényeHk által mindjárt kadétben
10 millió frank, azaz 4 millió arany forint
hisottfUig
késxpéniben befiiettetett, s réalinl a foVároa legeW p«niinlé»teinél, réaíiot pedif; magyar alUmírtékekb\'-D és elííbbsegokben lett olhelyeive, m. éíi okl»b»r 14 *a tartván .lakaló kftwryttlései mnlyeo a társaság ügyvezetésének élére kdrelkesók választattak meg:
lálaazlJuány.
je!»ílof[-b»nkii*k
y
Lewin J»ktb :\\ k«re*kKlc!mi *kadémi.\\ ieJtspatíj^. Kti<l»jM\' Serreboirce Jss. Mária EJBÍI * pArisi Sorié tó de Illninn
Elniik: Bltttlstváa, ű feU. T»!. helsü titkos UnAcjos*. a Lip^t-rend nagykcronxteM-. nm. ki\'-p*. stb. Bf)MtRi Alelnökök : Bíró Bálkidy Béla. róldbirtos, unt kipv Hh BuJ.p.-.lc-n B*atMl ieai, X |,:imi s..<-ioi <lf l\'Uni»n g«n«ralc elnüke stb. l\'áiisbxn.
Választmányi tagok.
Rtsert M«rl« marnuis de lUiinoville, AZ OSKUÁk déli vaiiut igasgatúsÁKi t*KJ» "tl> I\'áridhan
I(^ie-i??\'?k : Dr Hiller Albrwttt kr... .\'?« v KUteaaaober Kirtly i ,Hoffnnnn József\' Schwetger MartM kir. kereskfdolmi unne
Vi\' Mki L\\ fíÍt
Neawelt Arnil kir. ker^skod. tanAcsos Diigy-kpreiik#dS.
ctt-p; fón<>kf
\\Atv%e THpori Besnaart Fsreacz, az Albrocht-vjupiíiyit pfnoke sth. Hécslivn
HitiUp"í.t\'-n
Sváb Károly földbirtokos, orsay képviselő ntb. Budapesten.
HAti\'i Tlttl Kirtly cs. kir. kamAráa, &s outi. déli vasút alelaiik«, AX anl. ur»kiixnti Uftj* Itb. Bé4tshei
h.tgf Bem volt még az
Tekiutvo c üir"»«Á(rn«k fentebb kitllntetett t5ke«r»jít i, ai o.l.u.ie\'í-i. ílnn leyS, h»«ankl»n i» naeyiihhrrut i»mcn ó« kőztiniaWIion álló ojyíiiimSeoket, bitran elmnadli»t<\'> t»b*t,
egeai monarrh:ábaD bittosit<5 UrHapac mind »x idetR, mely a biztnnitú kfofttin^rnr-k xnnyi írviintiát nynjlott volna, mint amennyit n«ki e tarsxsás: mindjárt kadétben nyajtani kiVjie". " * rni\'lön
pxratlan Uvkecreje 6s az i\'^U-n álló egyéuisének jelleme ojjyrésxrdl teljnii hijttn^it^t nyirjt arra n«-tvo. h.iRy A tirmát! fi36l\'"tvit(fle a méltányosát;. * |>.»ntosaÁ(( is a loísnigornbb bor^íIMeBpégT n
»ni,dcnk,T ,\'., teljesen mag foe f.lrlni, máiréxröl » SIAkv.\'Iotos av«t.>tt»ága a« iránt ?< kF»<-w>l(al .ínlgal, h"»y a tirvsSí a drjlitrlek mc(ts«»liU*n»l i» kolllí tnkint-ttel ínf l«uni a "\'"?»> J"
Amidón tebát tisztelettel Alulírott a biztonitú t kCtr,ns.:.e bixalmát A* ÁUIIA kepviSMlt társjsáf; irÁnt ujb.il felhivjA .\'-s k.iri, mocjeeyzi »nys*ersmilid. lloey A vexe>ft|ryn.-k,t\'íi tcrnlclen
t7erTM.é»í. teljes folyamatban VAU és hogy tiizbiztosilAsi Ajánlatok a már frdállilntt riKynr,k«t\'e<\'k úlul késw\'fr*wn elfocadtztnAk mArAdv:in teljrs tisztelettel
5j GUTM ANN S. H.
Nagy-Kantátán. 1880 május hóban. A Magyar franczla ttiztositó részvény-társaság
98922-52 Kerületi ügynökség Sümegben Epsteill V. urnil.
BUDA! RÁKÖCZY
KESERŰ FORRÁS!
KvtMi fornutmk fel <Wg.\' kítiintetT- i.nu.trn\'
fRitmár, m*Ry*r kírily ." fvln.\'^e iltal. A m
kir orvEM^na Ak*démiÁlúl, kx orvoxi *ka.ii-mti
t/tl r^rUtmii. ugyniotén ftX i*l*íí kíll- és 1><N
földi orTOgi tekintúlytOl, mint ffyó(ty«avh-n :?
? "KC t»..lüg*lib <>s lojfhatáno^ ,i.h mimlin t-ddit;
i-m->ri krHTtlvtzn^\', (f>7.1 l(Mi r黫l>cn) mt-ly a
l. cin.^icMMbb flitniftójtiHíl lett kltnnt-tve,
M<*ly nmini miül kcncrriviztMl olAft tnvfciiyUr
Ulmn, menmjatMijN totilibA ennek b*j«*iiálRt.Ht,
i Hi\'i«ni betcgs^<*x|cn4l, kfiítvúny-, rak^tWúny
»•?* huny iMvaii *6koil (kftsrvíny, \\m\\y»%\\iö) xt
él]rnb*.n niDdi-D niii kes*«i i.viiclcnél fnl\'.lmal
liu-tUtt. és *ik<r<luu.ib 80 :\'.-:,
|^ Utat rendet anyag ciVen^r** agy boriV-i pohár, RlUnb\'-n egy pohár ÍRÁS ken«rB f(.mt)iopibAl.
miaden gjópystrvtárban é* fÜ«íerkflr«»kp-
A Budai Rákóczy forrás igazgatósága Budapesten.
Mária czelli
gyomor • cseppek,
jeloa hataau gyópysmer a gyomor minden bántabnai ellen,
y> ín ni mul untat, a n *K étvágyhiíny, gy" tn\'i.-ftyennfiit\'p, rnsujíxiiyo l\' -fafHet, n?.«-l»*ií. »»v»nyu f>-U>(lfn>ift«, kólika, gyomíu Imrui. gyonioréitúfl, ha^ykőkiípiödéii, tulsae"" nyjilkakrpxf><.#*. <ir(r*««(r, no-\'OT í* hínyÁ" fíífijá* (ha a* a gyomoi-hril erwl), jyfimf>r görm, Híknsorulat, ft ^oraorntk Inltor-b«iuég« étel ÓM ital által, gili«*t», Up él májbeti\'ifftíg. aranyerei bAntalmak *»lli»n. W^ Egy Hwgrse ára luuixnálati
utasítás/tol egyqtt 35 kr. ~W Kapható: Pragcr ÍWla ar gyóffjr»t«ttiri\' ban Nagy-Kanixtán, valamint ax <>»trái<-magjar birodalom DiínJen nagyobb ny^iT ?í.criírábun tVx k«re«ki\'d<»^beii ipontl szétklidétl riktár ufybaa ét ktesfeytn
Braűy Károly,
,taz örfinfft/n/hm" rsim*»«tt (fjíig^n^ortírilbsn
> r>2 kremzierWn, lorvaorszás:
Minden eddigi világtárluton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijukkal kitüntetve. Első magyar
gép- és iíraoliósziTek gyár, harang
és V^j^^g—J " \'*_ UbMB \'>ir^ \' Rottenbiller utcza 66 sz
érezöntőde
Háziak legnagyobb korszerűen bcreiiiiezott gyár» hmrang >k tOzoltászstl i;s vlimfitt-szetl gépek kíszitésére; »?varn.l
kapcaAlatim íiimiitésieti o.züly * jelenbeli pgjpdüll belfölili szivattyú gyirt képf-zi, meiyb.n kizárólag honi mimkaprö
alkalmazása mpllett, mindon czélo«K me^telelü szivattyúk és kutak kónitirtmk
WW Képes árjegyzékek és költségvetések kívánatra bermentesen szolgáltatnak \'W
flolttelepe: Kolotvivárott, beltmmontorr-ttfcza fi. »zám <UaU IHemik. ~M
;% i-
5 3 5 • i | -í ^
• J ?
a =
\'s «
? m
:*:*Í;:|:I
"2 \'SS • 2
1 tű ? * ?* ?
3* 5
nyomatott » kiadó talajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
** \'Sí """ *í * • "*

IMfiY KA5!7,SA. IH80. Július 4-én

-ölte

évfolyam.


|<kw
F A la?
V üli!
EMtlalstlir:
aa
•at«tll«sarl rfaz4t Kr kRzlAfli«*siy«k s "
ufytd ívra . 1 . Stry óta 10 *••
Hlr.stsssá
t batáboi potítiOrban
í", aásodavor 6 i a*Ío>l«T>
további aoriit a kr
NYILTTÉRRRN aaronk^Qt 10 krin wé-
cctuelc f«l
•\\ Kincttari illeték miQJet. UfTM bird«t*«4rt hOln» jj 30 kr 6-v-tw,d5.
t«*rk««rl?hnz.
aajift ríaz*t illMS
? Szlaattryek »«\'ÍC \'
kiadóbos bársssaivn
NAGY KANIZSA
üérniateün leve-Uk. taak isagart RaBiikatír. •»któl foradutnak ni
hk i
ZALAI KÖZLŐIT
elibb .ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY.1
V-Kanlf.aváro* k«ljz»t*sártnak, »B.-kaall«al imk. ttMltó-egylot", • .n.-kaiilzinl kcDmkr^olaii ? Iparbank", „n.-kaalzaal UkarnkséazUr-, a ^alanétTfel iltaláaoa UaiUtfx-taiít", a .?.?kaaizzal kisded nevelő ft;j<>«Dlnt-, a „nagy-kanizsai tiszti önsegélyző sxÖTetkexef, a ,aonropil k«irMk»d«|aai • iparkamara ?.-?anizaal kBlriluztmánya* a több
megyei «« vartwj xgjreirtlAt kivaUiai érteslUj*.
HeU\'iiklul kétszer, vasárnap- s csülörtOkon me^eleiid vegyes UrUlum lap.

FELHÍVÁS ELŐFIZETÉSRE!
A „ZALAI KÖZLÖNY"
ti«"DkilMiczwllk évfolyamának muudik f-lére
július — duezemberre 4 Írttal
juliun—szeptemberre 2 frtlal
«zenn?l előfizetést nyilunk s illetőleg •• eloöze tésre tisztelettel fölhívjuk a nagyírdemil kii-zönségwt.
Óhajtunk továbbra i« mngszokott liáii l.arit lepni s igy mind a megyei, váro»i, mind « kosérdikutík hu lolmilcsolói leazünk. Különös gondul lordiluuk • kozga dásíati rovatra sel^rl minden szánibno változatos irányban mind B hivatalon piac«i árjegyzéket hitel«een közöljük, mind podig egyik nagyobb terménykereskedő hál atakavatutl tisztviselőjének tollából köz-lünk liiitOí é« hiteles áln<5z«tet.
Az rgyleti életnek továbbra U 6gyelmes szemlélői leszünk, mert az egyesült erőkben vau a biitna jövő a közjoMt megteremtéséhez.
Irodalmi tárezánk ráltqtato«iiágára kiváló Hlyeimet furditunk továbbra is.
Híreinket lehelő gyorsan ? roindan »ze-inélyeakedésiol menten közöljük.
Hirdetések jutányosán vitetnek fel.
Al előfizetésüket legcélszerűbb poalai utalványon eszközölni, melyek közvetlen a ,Zalai Közlöny" kiadó tulajdonosához inlé-zeuook.
Nágy-Ltznizu, jun, 18. 1R80.
BáTORFI UUOS MJDITS JÓZSEF

Esy mlmlen napi baj.
Ugy terjed, mint a rák fene, mindig tovább, vidéken éppen ugy mint » központban és megakadályozásáról szú sinas.
A ma kinyílt üzlet holnap már zár alá jut; söuSt lesz a fényes kirakat és megszűnik a divitdámák találkozási helye lenni. Váljon ki ennek az oka? maga a kereskedő.
Üzletet nyit minden számítás nélkül, — a jővcndúvcl mit sem törődvén, a könyvvitelben pedig gyönge, járatlan, azt tartja: elég ha hitel forrásai bőségesek. Az üzletnyitás után következik a ragyo gás, pazar , gondatlan költekezés, a ragyogás után pedig egy borzasztó krach. Pünkösdi királyság, múló északi fény, gyönyörű napfényes reggel a tán egy hosz-szu zivataros éjszaka.
Készpénz hiányában hitellel kezdeni üzletet még annak is nehéz, a ki megtagad magától minden élvezetet, egyedül el fogadott kötelezettségei pontos teljesítésén fáradozik, — hát még annak, a ki ezekkel mit sem törődik? nem csoda, ha idő előtt összeroskad, eltemeti jövendőjét, hitelezőit pedig végtelenül megkárosítja.
Nagy hiba az, midőn a\' hitel ntján nyeri pénz tulajdon vagyonnak tekintetik, s azon módon kezeltetik is el és nincs eszköz, melylycl az ellenkezőt lehetne elérni. A ki egyszer romlásnak indult, azt nem lehet többé megmenteni, ngy va-gyonk vele mint a fuldoklóval, ha segéd kezet nyújtunk neki, minket is beránt, mi is elveszünk.
Vannak esetek, amidőn a legönzet-lenebb pontosság melleit is bekövetkezik a fizetés képtelenség, ez azonban nem

bfli, de midőn a fizetés képtelenség mesterséges oton előre számítva eszközöltetik, egyenesen a hitelező megkárosítása rzéloztatik általa, az már nemcsak rut háladatlanság, de sót a legpiszkosabh bün cselekmény. Ez utóbbi eset vajmi gyakori, minden lépten-nyomon találkozunk vele.
Megállapodott, állandó vevókőzöuség -gel rendelkező kereskedőink nagy mulasztást eszközölnek akkor, midőn a hitel nyitás melleit hamis adatokat mondnak be, azar a tudakozódásra felettébb nagy hitelképességet írnak, vagy sürgőnyöznek, mint tényleg. És ez által egyrészt előmozdítják fiatalabb üzlettársak romlásit, de másrészt segédkezet nyújtanak a jó hiszemQ távol lakó hitelezők szándékos megkárosítására. íme igy nyilatkozik gyakran az önérdek, különösen kisebb helyen észlelhető ez leginkább, a hol mindenki, félti a maga kenyerét, a fiatalabb üzletember a régibb ellen tör és viszont, — meg nem gondolják, hogy a fogyasztó közönség véghetetlenül szaporodott, a kiK még csak egy pár évvel is maguk őröltek, ma inár felhagytak vele, az üzletek bői szerzik be liszt szükségleteiket, kenyeret is inkább süttetoek, mint sütnek, nem bajlódnak az összehasonlítással, nem kíváncsiak ismerni a különbséget.
Még nagyobb kereskedünk mulasztása ott, midőn csőd alatt lévő üzlettár saik vagyonát közös megállapodás utjin maguk át nem veszik, hanem engedik potom áron vesztegetni, ugy, hogy amely tárgy saját ára ötven krajezár volt, azt most húsz krajezáért lehet kapni. Gyakran megesik, különösen ott, a hol

a bukás előre csinált dulog volt, a hol a különbféle áruezikkek idejekorán jól elhelyeztettek, hogy a perköltség leszámítása után alig marad néhány forint a hitelezők követelése fedezésére. Szomorú dolog, de való! Még ha közösen átveszik, hasznuk van mellette, de a hitelezők sem tapasztalnák: nesze semmi, fogd meg jól. VIDONYI JÓZSEF.
Dr. Ffirnek László véd bestédé Balogh János bűnügyében.
Tekmtelea kir. törvényszék, büntal5 biroaág! Ko nolyabb btlnügy soha sem fordulhat elo egy biróaág előtt sem, mint a jelenlegi ; a hol es a melynél a tény hire maga mint villám czi-kásta át a környéket, ? hallámaásba hoita a kedélyeket a sierint, a minta jönak vagy rosi-nak tudása a kíváncsiakat kielégíteni saokta.
— A dráma tényeaóinek egyike a fobunös és
föbansseriű a küzdtéren maradt mondbalni
élettelenül; a másik fóbünös és fobttnszerző bii -
nének tudatában menekült a sújtó kar elAl, • a
törvényt szabó és igaaságot szolgáltató fel a
harmadik íioy-cü vadlottkint a bUnteto tör
vényszék elé került. —
Vádlott cselekedetének ismeretében nyugodtan maradt, és sorsát egy megye köaóuuáge kiséri feszült figyelőmmel, s tekintetét aggódva fordítja a biroaág felé, mely tőrvényt a igazaá got sa»lgáltat a bűnösük számára, de reménynyel néz fel hoKzája mégis, mert hiacen erkol esi értelemben e tény fölött a küaünség már itélt, s biztosítékot Ulál azon bírák nemes jelleme és igazság szeretetében, kik e nagy esi.-meny fölött törvényt mondani hivatva vannak, s igy a lázas izgatottság cseudesülni s vissxa térni kezd rendes medrébe, mert hiszen e bot rányos ügy is mint minden egyéb végét fogja érni egyszer, és a zárszót nemcsak a nagy közönség, de vádlott is nyugodtan s bizalommal várja, tudván mindomk a«t, hogy vádlott ténya habár törvény szerint kifogásolható lehetne is,
— de erkölcsi szempontból lehull róla a bűnös-TÁRCZA.
Ml a nép?
Ki\'a nép?. Kgj tilmör luiiványaojííg: Urdüe . v«ir innyaHí fanghitó.
MIÍMUKÍK nilkfll: ördr.í és h.rom . .? ?„.!,. : ang;»l én umidtiibilá
Angyal, ha ünoöu ajkán éuakel,—
liten, lia iuimi<*iit xxétrombulni kell
Mi a u<-p? . * világnak tflDg«r e, Helöle kiuorf hordo|il » íályi,
K gál)áa ö vitorla — > ciimere A hatalomnak tündér koronája.
Visa, bonyha feUng ; vím, lis hallgatag —
É. a josériet c.ilUpilja mak
Ssii magyar nép ? Véres füld gGrBugyp.
uit a ramiojnek told ekéje utánt A koronMiiak ékes, drága gyöngye,
Uyoogy é« aexél, b* itnktég — egyaráut. Alvó nroszláu, mig Tol m>a riad .. . 0 balálcsapáa a>, melyet ébren ad.
S mi ? ?»»S7"r n P7 Suiiadok gyémáutja Olvsnit, vairy 0«d, hogy aiétoaila-isa I 31
Ha zusstik iVgW\'t ö«saeránlja — ÖuféDyilíOn kereave teroetüt
A«ért v..gy, óh nép, oly lolütle nagy :
Mert mayádé ? igy bon királyi tagy
Ue Diigdez ok >ép, meg elégtelen ..
A« ember irtao igéjével él, B port l.rázva, lelked Utené
K. lelkeden te nem segítenél? Tanulj, okolj! » bölcseket s«er*»d\' Te«ll.»n lé\'ekben koldos aki — resl.
Tanuld sjtt, amit boleaek irtanak, S ac életben használj mioden betHt.
A«->k, kik mifldan roszst irtanak, Plántállak a jót <?• Srnkbectnt.
Nagy koayv ss élet —, élni tudai kell,
HaUdj az Írás bölcs bMOiveL

H.ere.J királyod .\'?• 1.8 II m.et.d 1 Tajiiuon a lion a a pé|iek királya.
Hogy a magnak, lia bi<en elveted Kalásaa l<-ax — és ennek kn\'onájA
A aa ily kaUs»u;i mit remélni maat
Hint érett fejéb/il gazdag aratást
Éazasel feledtél, an de nem sziveddel, Szivedben él e^y szent emlékezet. ?
$ mi boldog aa, ki Önmagát feledve, Hon és királyról nem Feledkezett I
A\'ért va*y ób n^p, oly felette nagy —
Kert magadü s igy bSn királyi vagy.
Kh\'tted fekszik a kr>r l-t a pálya,
VálaasM a mnlt és l«les között; Urndent óhajt must a magyar királya
Ili érzetid.lel meg nem ütközött fl királyodnak, mit véaz et nem sodor : A nénmaveltaég legdirsobb szobor!
SAROSY OYtILA
Rtkosi t^áuló elhalt mnnkaUnank iraui knznl, melyeket (t t a Sá\'osy Gyalára vonatkozó iralnkat) Aigaer l«ajo«iiak az özvegy átadott.
S7.KRK
Wih. június 26-lka Is es> embert holdoeituU.
(Igaz lűru-net ) (Folytatás.)
Igy beszéllek ok » bOviisi nyelven agy-oiáasaJ ismeretlenül.
rköibeo közben egy ideiglenes pauaa állt vala bo, a két álelleai ablak megnyílik, két fi,j bavik ki, egymásra pillautaak és isnét elé giilleo viaszavoaalnak.
Hu«t már inmeretteu álltsk sceenközt, most izembe mondák egymásnak :
,Kég szeretlek sár én téged angyalom "
(Hépdal.)

És e ba«x«^djükben annyi fiacioieség, •noyi hevp«*ág volt, hogy teheU^gük az ihletség niovoDalára emnlkedett ét remekül jatnottak. Igy rault at idű éjfélig, mikur is Kálmáo houzas, SEivélyes bucaat VŐQ, mely után is csak Kion ígérettel tudott megválni, hogy gyakrabban fogj* tiaiteletát tenni.
m.
Kálmán Mívesen lett eleget ígéretének, sxabad id-jénok nagy r^uét Bükkf-tiéknái lölté. De olt ritkán voluk ugy együtt, mint az eisú entve. AB öregeket és Gábort reada* munkájuk kÜQu fuglalkosUlá, csak Ilka végié koanyü dolgait a ssobában. U Kálmánnal már ismeretlenül is rokt.nsaenvesett, most, hogy alkalma vala ót kiismerni, még inkább érceit Tonsal-m.l irinta. Becsületessége-, űssiatesége , mii-veltaAgcért lisstelulére mélutta. Mig vissont Kálmáo, hugy kiismerte Ilkát, csak távosott tol**. Már egy tuldonluli lény gyanánt báirá nyoítta, ki oly et»m«4nyi álláspouton sséknl, melynek magasságára ö soha fel nem átallhat. ? hnébna, h* még oly vigaa is jött, elttxomoro-dutt, ha Ilkával együtt vala. Ilka éssrn vette e hirtelen változásokat és meg nem állhatta gyakori iamétltkiéeek után as iránt kétdasoskódaL
— Mondja csak Friller ur, miért komoro-d:k ön gyakorta oly roglönősen el, hit* éa mindég nly vig vagyok; éa vagjok aonak oka? Kálmánt annyira megháboritá e rÁnzvét teljtts kérdés, hogy o^m bírt válaasnlnL 0 egy igmsi hó* volt- As aa igasi h\'m, ki o*ak ott, hol vesmély van. tud vitémül küsdeni, míg a min-dttnnapiu körülmények fajd»lm»it tUrnlmesep hagyj* magán rágiSdní. Ilka elértette Kálmán hallgHtáaál, mtly határozottan ««t jelenté, bogr jgeo — Ü asoka. ü hallgatás oyiUt lötl siivób«,

valame.ly eddig homályosan n«jtett érxelem lángra lobbant keblében és magvilágitá szivének *gy uj oltárát — a Kérelemét,
tluasxu időig Btóltsn, csüggesstHtt fővel ültek egymás mellett, képzel műkkel bebarangoltak tündéri völgyeket, illatos másokat, édeni viráoyokat tarka lepkék után sságuldva.
A szerelem kápráitató hóbortja!
Hoaeubb ssüoet után Kálmán erflt vett lázas állapotán és Ilkától vissooosva kérdé : — vájjon ó miért komorult el oly rögtonösen.
Ily «nkor ritkaember lud okosat mondaui.
Ilka egy feddO tekiotHtel válaamolt a gyengedu*|t»n kérdésre, H Kálmánnak « tekia-totre újra összossorult ssive.
Ilka megbánta szigorúságát, kiengessteló-l»g átfonta Ugy karjaival Kálmán nyakát és ngy üdvözítő csókot lehelt barázdát homlokára.
Kálmán nnm volt képes "ooyi boldogsá got keblében hordani; méc as nap egy levélben megkérte Bükkfaiéklól Ilka keiét.
Hogy kedvező válasst nyer, uon nem is kéUed<-tt. Ilkának cs-kjit, UedAnek barátságát, az öregek tiszteletét birta. Személyéu, állásán oem volt setatm kifogásolható.
A válasz, m^ly itt következik, nem soká késett.
.Uram!"
• Nagyrabedvült ajáulata által igen meg* tisztelve érezzük magunkat Sajnos, magam elé szabott éielcsélora gátat von közibánk. Fiamat asztalosnak n«velinm, leányomat pedig egy lakatoshoz adom férjhez, kit rég kiszemeltem már, hogy PI két e^ybo vÁgó szakma <>s*ze-f>»glaláaával az álbiiaro nvgalapitott üzlet fel-virágoziék. Ez rolt évtizedek óta essménrké-pem. ez less életemnek végső etélja, csak eziel


ZALAI KÖZLÖNY.
TIZKNKILENCZEDIK. ÉVFOLYAM
ség fekete fátyola, • százak ajakán reppen el egyszerre a /aráza szó mint buvoa jelige: én is hasonlóan cselekedtem volaa.
Csudálatos körülmény! az, ki megölve lelt, a közönség által elítéltetett, B ki halálát okozta, annak felmentését óhajtja; aggály és kétely azállja meg még a bátrak azivét i», mert hu bar a bűnöst az igái. megbüntetve akarja is látni, van eset s a moetaoi okvetlenül u, mely-bau a vidbeli cselekmény elkövetőjét felmen-tetoi kivánj*. És a tett elkövetője mégis büntető bíróság előtt a vádlottak padján áll, a vádlott Balogh János, kinek védelmét vagyok ?serencséa a tek. kir. törvényszék elé ter-jesxtebi. —
Egy vádlott áll tehát a tekintete* kir.
törvényszék mint bünteti bíróság előtt, ki ai
általa elkövetett cselekményre oéave önmagá
val és lelkiismeretével leszámolt; egy cselek
ményért, melyre nézve Istenével is kibékülve
van, s mely iránt csupán földi biráinak ítéle
tére várakozik. *
ÍU a szőnyegen íurgó bűnügy esküdtazék előtt tárgyaltatnék, meg vagyok győződve róla, hogy annak lagjai vádlottat egyszerűen bünte-leouek nyilvánítanák s a vád terhe alól felmentenék, mert habár a bírák a Btukásus kérdések elsőbbjeire „ig**üf mondanának in, ac utolsóra, arra: vádlott vétkes e? egyhangú ,uem"-mel szavaznának.
Védenczem azonban nem esküdtszék, — hanem büntető birósap előtt áll és igy itt acon különbség adia nlí» magát, hogy míg vádlottat ac esküdtszék tagjai lelkiismeretük s meggyé ződéaük tzerint HZ adott körülményeknek figyelmes számba vétele után mentenék föl; ad dig a tek. kir. törvényszék miut büntető biróság a hideg törvény szavait ia f»gj» alkalmazni, B a büatetű törvény §sj álul is fog (a iudokoloi felments kegyes ítéletét. — Ez meggyőződésem. —
Igen, tekintetes kir. törvényszék! msg.
, győzódéseme.t vagyok bátor előzetesen is nyü-vánitani, mert szerencsére védeuezem Ügye az ország azon büntető bírósága előtt lárgyal\'atik, snelynea- tagjai elfogulatlanok, s nemcsak kitűnő törvéuytudósok, hanem a mi fő: igazságosak ÍA. — Ezen Bzót igazságosak in, hangsúlyozom, mert az igazság és törvény között gyakran eltérés van ; az igazság nem jár mindenkor a §ij. egyenruháj<ib*Q ; a ijij csak a törvényt állítják szarnotok elé ugy a mint van
. hideg állapotában, de az igazság oly isteni ajándék, melynek segélyévet a bíró az el ej be mért «zük korlátokon f«lül emelkedhet!le, meg-szűnik rabja ienni a holt belüknek, s az igazáig szolgáltatás niHgMsstos eszméjét ugy fogja fel: hogy habár valaki a buti te tó törvény száras kerekeinek küllői közé kerük ís, ex még
hiszem családom jólétét, jövőjét biztosítani,
csak igy szállhatok majdan nyugodtan a sirba.
Nem hiszem, hogy e Boraim önnek fáj
dalmat okoznának; de ha igen, ha leányomat
igazán szereti, találjon vigaazt abban, hogy ön
lemondva, tmrii gördít akadályt leányom bol
dogságálmx vetető nljára. Bükkfái*
H Uvéi sarcaBtiku* mosolyt idécett Kálmán ajkaira, e páratlan nuphi»ma telzaklatá tetterejét. Itt veszély volt, nttm az ö személye korul, veszélyben forgott Ilka boldogsága.
Vissza is felelt rögtön Bükkfái levélhozójával :
„Mélyen tisztelt Bükkfái ur!* „A mit míg nem tennék a világért, megteszem Ilka kisasszony boldogságáért: árulóvá leitek. Elárulom, hogy birom Ilka csókját, mely, ha nem tévedik, a szeretet kifejezése. As égre uram, ne erőszakolja gyermekét má*> hus, miot akit 5 szeret."
Erre vem késett soká a válasz, m-gkapta még az órábau. pUram !"
.Ilka csókját lehet, hogy bírj*, nem kutatom ; csókjaival ő rendelkezik, hanem személye iránt — én.
A mi boldogságát illeti, megengedem,
\'hogy kell fölötte őrködni — de megjegyzem,
ez as én hatáskörömhöz tartozik, és .hogy meg
legyen errfil győződve, Ilka legközelebb raeny-
asezony leend. Bükkfái."
Mióta Kálraáu Ilkát rnegismeré, kedélye mindinkább ftlvidult; a lelki betegségnek hatály irt gyógy BZ-TA egy Örömnugár, <*gy csepp remény. Mottt, hogy Bükkfái sújtó leveleit vette, még több sebet érzett szivében sajogni, egész pi-ssimÍMtává lón. Bukktaí utóbbi levele szalag vult. melylyel madárként felszálló ke délye visszarántatuil előbbi buskomornágába és ha tört szívvel jötl Bükkfaiék azomszÁdaágába, most lemondva as élet oroméiról, reménytelenül hagyta oda lakáitát, • mint egy visszavonuló remete átköltözött Budának «*gy félreért zugába.
BOGÁDY. (Vége kivetkezik.)

magában véve sem elegendő arra, hogy annak alanya általa szélylyel is morzsoltasiék.
& most tek. kir. törvényszék áttérek —Oiosse * kir. ügyész ur által előadott tárgy tényállásra a annak alanyára, a megfogom mu tatai, hogy a tárgyi tényállás beigssoUsa sem elegendő mindenkor arra, hogy annak alanya a tette* el is marasztalható Ügyen.
Nem vonhatom kétségbe, hogy a vádbe ?sédbe előadott tárgyi téuyállas be van gjAtve est is el kell ismernem, hogy annak alánja i vádlottak padjáa álló Baiogh Jáuos; de a mi-nősitésre nézve ason megjegyzést kell tennem hogy emberölés, amennyiben azt ugyan máskép nevezni nem lehet, önvédelmi helyzetbe származott, ? a lelki tájdaiom legmagasabb fokára eugásott önkivüli állapotban lón elkövetve, — ahol a cselek vény beszámításának helyt adni nem lehet. — Azt, hogy a ceelekvény önvédelemből, Önkivüli állapotban és véletlenül eredt, s ezért beszámítás alá nem eshetik, védbeszé-dem további folyamában törekszem begyőzni, s megmutatom, hogy vádlott cselekménye nem bűntény, • igy az nem is büntethető. Hogy azonban ezt kellően teljeaiihnaeem, — szükségesnek találom, hogy ahhozegy kis bevezetést tegyek, melynek meghallgatására a tek, kir. törvényszék, becses figyelmét tisKelcttel felkérem.
Tek. kir. törvényszék! Az erkölcstelenség a legközelebbi időkben megdöbbentő mérvben halad előre, kezd az embert keblekből kihalni a szép és n*mes iránti vágy én tisztelet; minden csak a pillanatnyi -zeszélj és értékek kielégítésére látszik irányulni, — háttérbe szorítva még a legnemesebbet, azt, amit ősatyáink ezred évek óta saentnek é« sérthetetlennek tekintettek : a háti tűzhelyek azeutélyót is, — Az emberi érzékek bizaraAga, a nemes erkölcsök megvetése, a nők iránti tiszteletlenség s ezeknek mint tárgyaknak tekintése, ma már a nemtelen nagyság netovábbját érte el; a nők elcsábítása és azzal való kérkedéa ma már közbeszéd tárgya. A házi boldogság szelíd aa gyala pzép vagy ifjú no" uem talál immár eajit szerény kunyhójában magának helyet nnön oltárának, mert habár imádkozva fogja is azt ott találni egy kéjelg/I térti, alszakitja onnét, kiragadja üdvösségének *phaerájábúl, B a meg becateleoiiett nőt köuuyelmüeu veti H megcsalatott férj lábai elé oda, kísérve ördögi guuy-kaczajával.
A törvényhozás maga is állatta már ré gen, hogy a c»aládi tűzhelyek békéjét védet mezni kell, s kitalált orré eg^ oly íutézményt, melynek neve: a kéjhölgyek tanyája, s ezt rendőri felügyelet oltalomba réntesiti tuupáu azért, mert mint szükséged — n\'szat vélte alkalmazhatni a végből, hogy azok, kik áilatiaa ösztönük s érzékiséguk kinlégítéw nélkül élni nem tudnak, ne tolakodjanak mint dúló szellemek s mint romboló vihar azon gondoean ápolt kertek élő virágaihoz, kiknek neve: sne nyúlj hozzá!" B ne érintsék azoknak szirmait fagyos leheletükkel, mert hiszen nyomukban vész, kárhozat és pokol le a y ész ....
Mennyiben felélt meg nsea\'rendőri intés-kedés feladatának a a ca*ládi béke é* boldogság borús ege f-olöit biztoa villámháritó-<! V an nak megbizonyitána j^leu vétibe^zédem kerntéhez uem tartozik, de a f\'-lliozotukat ni kellett mondanom azért) hogy meg mutassam, miszerint ily körülmények között, ha egy férfi valamely család szentélyébe dúló szAÜemként betolakodik, — az kétszereseu bűnös; b^nöe egyszer ön cselekménye miatt, B bünne másodszor azon reményért is, mely egyedül az ő tettének kü vetkezméiiyu volt, »őt egyedül ő a bün<w a kö vetkezméuyért akkor is, ha annak folytán egy harmadik egyén követeit el valamit, habár ezen c*elekm«By más körülmények között bün tényt képezne is. —
Éa most azt kérdem tek. törvényszék, ha egy önérzetem férfi, még ha nem férje ia egy «l-csábilott s meggyalázott nőnek, mint férfi már hivatva van a nőt pártfogása alá venni a megbüntetni a csábítót; hát egy férj, kinek neje vagy becsülete drágább életénél, ki nejét job ban szereli, mint saját életét, — mert hála a gondviselésnek, ily önérzetes férfiak még léteznek, s nera is szabad, sőt veszélyes lenne egy társadalomban oly tant felállítani, hogy a íér-jéknek jogai még ily esetben s*m terjedhetné
ne.k a 20 frtoa bccsülets4rtéai pereken tul,
mondom, ha tőle <-z«n kincs litt elrabolva, nem önvédelmi jog e tutin rablótól szabadulni ? s hol azon önérzetes férj, ki nejét s becsületét tiszteli s szereti, a izerényen visszavonulva látván nejét a beCdtelenség posványába egy kejencz által saját szemei előtt tiponatni, B nem tartaná elengedhetetlen erkölcsi kötelességének a bü nőst nyomban megbüntetni, s hol van a halár, mely vonalat képezne, melyen lul a féktelen szenvedély büntetlenül át nem tűrhetne, s hol a megállási p<mt, melyen tul a fényi lés nem me hetne ? Ily batárvom lat s megállási pontot megismerni hasonló eeetben emberileg kívánni nem lehet.
H i egj íérj, egy cssládfő ilj eaeiben

van, • ily sérelemnek bepanaszoláza által a törvény elótt keresne elégtételt, mit nyerne?... Semmit! Van-e valahol törvényhely, mely elég tétek nyújtana az ily módon megrablott félnek ? Nincsen tek. kir. törvényszék, • ne is ámítsuk magunkat törvényeink által nyújtható elégtétellel, mert akkor kigunyolnánk magát a természetet, az ily sérelemnek bepaaassoláaa áltaJ a férj csak a maga • caaládja becsületét tesné ki a pelengéire anélkül, hogy méltó elégtételt nyerhetne, padig nagyobb, sót pótolhat: tatlan a szenvedett hás erkölcsi értéke, mint egy közönséges rablásnál, vert egy kosön»égez rabló által elvett érték viasza ia szerezhető, de a női erény és becsület oly kinca, melyet sem eK7 fejedelem, sem egy világ nem kárpótolhat.
Ezek a főbb momentumok, melyeket szükségesnek tartottam felemlíteni. — Ezek után azon enyhítő körülményeket vagyok bátor elősorolni, melyek már az igen tisztelt kir. ügyész u- által előadattak, s a melyeket ma gam ia helyeseknek tartom.
Vádlott 20 éves ifjú ember, tehát a nején elkövetett megbecstelenítés nála hevesebb indulatrohamot okozott, mint okozott volna egy idősebb s higgadt embernél.
Nyolcz évi házasaiga alatt gyermektelen maradván a családi örömökre gyermek o«m-zése által vágyó férjnek fájdalmát .okozta azon kétségbeesés, hogy nejének ily hűtlensége okozta a magtalanságol, B a külön b-n igen jó mód-u, s vagyonos vádlottat a gy*rmekleleas<4g mar is aggályba ejtette.
Az esemény vádlott hazánál, nntiek hon létében, tehát különös vakmerőség s a térj jogának kjgunyolása mellett kö vettetvén el, a házi gazda iránti megveléet tanúsította.
A\'-ÜD gondolat, hogy vádlott családjÁbA s jelentékeny vagyonába egy oly gyermek ülhet be, Ú nevét oly gyermek viselhetné, ki nejének hűtlensége folytán a bün fertőjéből emelkedik ki, az undor és bősz düh a nemes gon dolkozáau vádlottban az öntudatlan cselekvés\' fejtette ki, mi annál inkább igazolható, mert egyszerű nevelése a polgári állása azon eszközt rendelte aiámára. — Végre eddigi erkölcsi ma.gavÍHtilt>t«i kifog>Uul.Ln volt.
Ezeket figyelembe vevő, kérem a t«k. kir. törvényszéket, tnéltózlaasék véd«nczeraet az ellene era«lt vádcselekmény ro»gbüuletMé-nek terhe alól, a cselekmény meg uem büutot-hfltese indokából részint azért, mert ugy physí kaí, mínt morális életének önvédelmében volt, részint mert tettét Öntudatlan állapotban, tehát be ne in számithatás mellett követte el, részint végre, mert ugy morális, min.t posiliv törvény "k alapján cstilekvénya jogosultnak mond ható, rá legvégül, mert a h IUI vnlmltmut kövei kezett bn — feltétlenül felmenteni.
Stenographálu KELÉ ANTAL
Ur. L»ky Kristóf kir. ügyész, uV Farnak László védő ügyvéd véd beszédjére még röviden érd«mlflgA««n megjegyezte, hogy Balogh Jiinos nem az Önvédelemben követte el t*4*»n bűntényt, meri hogy az Önvédelem esetit fennforogjon, nziikiében a physicaí megtámadás és n megtámadásnak jelenlngeannk k.-ll lenni.
Hwoulókép megezáfolja véilő ügyvéd azon áll-t >sát, mintha Kovács József véletUuül halt volna m«\'g, mert az <*k, HZ okozat, a AZ eszköz oly okozati összefüggésben vaunak, a mint az orvosi látlelet is mutatja, a halál egyenesen az Qtések következtében álJt be.
Végül határozottan tagadásba veaai védő urnák azon védekezését — a itt csudáikozásá nak ad kifejezést, hogy jó jogáss létére azt állítja, miszerint, ha védencxe illetékes helyen keresett volna orvoslást, legfolebb 20 írt birsaggal iett volna büntetve; — mert ugy a régi törvényeink, minta néhány nap múlva élet belépő törvénykönyvünk a hazaaaágtörést szi gnruan megfenyíti. — Ha tehát védencze illetékes helyen fellép, bár ha nem kapott volna is ellenfele oly büntetést, milyent érdemeli, de mégis szigorúan meg lett volna büntetve.
MifibVzeket egy befoglal VM, kir. ítgyész tovább is ragaszkodik vádjához. KELÉ.
Bűnügyi tárgyalások Je^y/.éke.
^ nfjgykntiiztai kir. törvinynikiUl. Július 8 án.
1083/80. Filiszár Gábor csapi lakos csalás bűntettével vadult elleni üg> ben végtargyalás.
1107/80 Pé\'rr György és társai talált vagyon jogtalan ?lsajáütá*ával vádoltak elinni üfíybnn vé<tárgyalás.
I449/ÖU. Khrenreich István és társa pacsai lakosok sikkasztással vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
Július 9-én. 1082/80. Gerencsér János kU-kumáromi

JUU06 4 e» 1880.
lakos szülő bántalmazásával vádolt eileai agyben végtárgyalás.
1067/Őa Dénes József nagy.radaí lakot lopással vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
1246/80. Perzsovits István keszthelyi lakos hamis esküvel vádolt elleni ügyben IH-ad bírósági ítélet hirdetése.
1204/80. Szóm János s társai barátszigeti lakosok emberölés és súlyos testi sértéssel vadultak elleni ügyben végtárgyaláa. Július 14 én.
14Ü4/8O. Horváth György és> társa, Q . kanizsai lakások lopással vádoltak elUai Ügy ? ben végtárgyalás.
Július hó 15 én.
1078/80. Kiss Simon János szeaérem vélsegévej vádolt elleni ügyben J1I ad "bírósági ítélet hirdetése.
1041/80. Guttmann József aleó-Iendvaí lakos sártöréssel vádolt ellent Ügyben végtárgyalás,
794/30. H-.rváth György és társai gélyei lakósok betöréses lopással vádoltak elleni ü^y ben Tégtárgyalás.
1130/80. Guttmann Jóssei alsó-l(»d<ai lakos okmány hamiai\'ártával vádolt elleni ügyben véglárgyaiás.
Kelt N.-Kanuuán, 1880. jun. 28.
kiadta: WLASSICS EDK
iroda TgKtgvt*. (Folyt, következik.)
v,
felvátfttttt a .\'Aalamegyei Alt. timitó-taatuUt*
közp. vdlntttminydnnk 1880 évi m<íju* hó I ii>
tartott rend\'i havi üUüröl.
Jrtl«u voltak : Csathó Alajos elnök, ozv KiiifCi Júzsefué, Nagy Muríska Hiró Júunf, BeUuyi Tivadar, Újlakv Mátyás, Vörös* Já-n.w, Fried Iguánz, Pöltz Pál, Haschpel Jó/aef és h>ll Károly körp. választmányi tagok.
C&athó Alajo* tanteatüteli ttluuk az egy be-g>üllek üdvözlésével az ülétl negnyitotta. A jagyKŐköoyv vezetésével Krtl Károly főjegyző bizHtolt m*!g.
Az ülés tárgyai:
I. Múlt ülÁ» jttgyzőiuiByre olvaatatott ?
észrevétel nélkül hitnltísitletslt.
II. Elnöki jelen lések:
a) a megbízásokat az elnökség teljeaitó;
b) a közp. választmánynak a nyugdíj
ügybnu a nm. vallás éa kömkt. míuidUir urbox
intézett kérvényét a megyi tek. tanfelügyelő
aég f. é. ápr hó 21-én pártotó irat kiséretaben
frtlterjfttzfé ;
c) a aümeghi járási kör 12 rendé* tagja
után a közp. választmány pénztárit illető \'/3
rÁsx tagüági dijat az 1H7U/8O. ^vrf> beküldé:
d) Sárváry Józ»Kf r.?y ndulai állami Uuiló
az elnökség f«lhivására tutv^m készségg"! ajánl
kozik a letenyei jkör megalakítására, e vé^bAl
az4>nbao előbb megbizáat ÁA bővebb telvílágosi-
tást kér;
e) főtiszt. Ujlaky József pacsai plébÁuos
ur — jeleoti ulnök — azon szíves szó buli
Ígéretet tette, hogy őa pacsaí jkör megalakítás*
érdekében tAle telhetőt megleend ;
f) továbbá jelenti: hogy a jkörök elnökei
Hlyeimét felhivá a III. egyetemes tanilógyüléd
végrehujtó bizottaágának f. é. püukórtdi ünue-
prtin megtartandó évi nagygyűlésért} s kére
őket, hogy akár a szövetség, akár az isk.
takarékpénztárakat illető óhajaikat szívesked
jenek a közp. választmányhoz mielőbb be
küldeni, hogy azok kellő időben fult«rjesclearia
nek. Eddig — \'ugy m<wd — egy helyről sem
jött értesítés.
A jelentések mindegyike tudomásul vé< telvén, az elnökség m-gbízatott, hogy Sárváry Júzsef tígyedutai tanítónak a leteayei jkör megalakítására megbízó levelet s kejlű útbaigazító sorokat küldjön.
II(. OlvaaUtotta III. egyetemes tauitó-gyülftn végrehajló bizott<tágán>ik a hazHÍ lao-teatületekhiz, az ez évj pűnkötd Ünnepein ur-tandó évi nagygyűlését tárgyszó felhívást
A központi választmány, (^kiütve H tan-teslulet anyagi helyzetét, ez alkalommal nem küld a nagygyűlésre képviselőt; a kitűzött kérdésekre írásban sem nyilatkozik, mert s kózp. választ, már a végrehajtó bizottságból azon kérdetek Bgynémelyikére b-iküldé véle* menyét; erre vonatkozólag a jkörök tói fulter je«ztöni való rem Jött; njahb kérdéa napi rendre tűzése som ajánltatik ezutta!
Bár teljesen ra«g van győsődve a közp. választmány, hogy a végr. bisottaágot a hasai néptanítók orss. ügyeinek intézési nemcsak szellemileg, de anyagilag is súlyosan terheli * mely két rendbeli aemM áidozmtkéssségeért » vidéki tanteiituleieknt örök hálára köteleid. jelen körülményei köxt anyagilag a legcoeké-lyebb összeggel sa:n járulhat a knzos ügy "^ mozdításához.
IV. A sala-szt. gróthi járási körnek 1879. évi noverab. hó 6 án tartóit itéséró! felvett jkönyve olvastatott s pontonkínt tárgyaltstott.
A kösp. válssztmány elis»eré*s«l vsn • jkör működése iránt, segyszersnintasoa óhaját

TIZ?NKILKNCZEDIK ÉVFOLYAM.

ZALAI KÖZLÖNY.

JÚLIUS *>. 1880.fejezi ki, hogy *. jkányvekb* jövőben as alDöki jelentések, értekeinek stb. több vonatokban jegyestelnének be vagy pedig a jküoyv mellett a jkör elnöke külön részletes jelentórt küldjön. As alapszabályok értelmében a „Zalám. ált. tantestület*.nek jiráakörei vannak, ugyanezért óhajtja a körp. választmány, hogy a zala iit-gróthi járáai köre is mindig éa mindenütt ai aiapanbályszera ciimet használja, ne pedig, mint a tárgyalás alatt álló jkönyvben ia — majd .egylet*, majd jkör elnevezést. — A jkönyvbe foglalt fonlos határozatukat a k/izp. választmány ezúttal caak tudomásul veui, minthogy ajkór lálliólag önállóan vezette e tekintetben ügyeit és Dom tudja, valjou végrehajtatlak-e már? Ha azonban a jkör valamely kérdést uibpl tárgyal a ebb?] folyó határozatát a . megyei kir. tanilói-teatület áltai óhajtja végrehajtatni, ezen cselben a jkönyvben vilá-gwan megjelelendő1, hogy mily utón akarja a jkör a tervbe vett határozatokat keresztül vinni, mert önként érthető, hogy a k»/»- választmány ajkörök határozatait csak akkor tabeti magáévá, ha erre feihiva van. Másréssrűl igen valószinti, bugy lényeges halárotalokpak Csak a köxp. választmány, mint az ált. tanítói testület igas-gató éa vágrehajtó közege, illetve a tantestületi elnök, ki egyesek és hatosaikkal szemben a testületet képviseli, btr ca«k — ha egyátaláu lehet — érvényt szerezni. Végre midőn a közp. választmány kijelenti, hogy a .zala-sit. gróthi jkör" mükodrtséhnz a legszebb reményt köti, egyúttal azon reményben van, liugy a jkör egészen alapssabályszerüieg (szellemileg és anyagilag) támogatja a központot.
V. A zala-egerszegi jkör elnökének, Vi-
dóczy Kerencznek f. é. ápr 12-én kell s az
eluükséghez iu\'éiett levele olvastatott, Vidiiczy
K: abban panaszkodik, hugy a lefolyt évben
kartársaiban a jkör ügyei iránti lelkesedésnek
nem hugy szikrája, hanem még hamuja ttem
oittlatkuzoit. A múlt őszi gyűlést — agy mond
-i Zala Islváudon a tagok kévén szama miatt
néni tarlhutá meg, még azok »em jelentek meg
a siiuhelyen, kik előadás larlasra jelentkeztek.
A- jki>r tagjai kö»"oyn»ségének okát — ugy
véli — a-máj. 13-án Zila Egerszegen tartandó
]küii ülés telderitendi.
A kmp válanzlniAiiy fájdalommal veszi ezen értesítést lud»máaul, s miuthogy azt hiszi, hugy a jköri lagok legnagyobb része azért nem jelenhetik meg a gj ülémikeu. mert a községek annak idején fuvar ós napi dijjal mm látják el őket s szerény fiz\'ttetfükbft] gyűlésekre netu jut, elhatirotá, hogy azounal kérvényt intéz a megyei lek. laiifelttgyelfaégl»iz s t\'nlkéri, hogy a megyei közigazgatási bizottságnak legközelebb tartaudú havi ülénén szivtukednék oda hatni, miszerint a nevezett bizottság a községeknek szigorúan tegye kötelességükké, hogy a gj ülésekre mení tanítóknak n»pi és fuvardijat szolgáljanak ki s jcivóben e czélra minden község évről évre bizonyos összeget vegyen fel a kuiségi költségvetésbe.
VI. Elnök inditványírn Banfi Al»jos
»ütueghi járási tagiam leikéretik, hogy a f.
évben megtartandó megyei nngpgyülésen a
.Gyorsírásról" előadást turáni szíveskedjek.
VII. A muraközi jkör felkérMik, hogy a
soniogymegyei tanító-egylet által, a megyei
lauleslttlalnk hatásköre kiszélrrliilés- lárnyá
bau ielvetett tételt, minthogy a kozp. választ
inány az ez évi kózgj iiléa tárgysi>r»zittálM
óhaj\'ja lelvenoi, a tárgy nagy fonluaaágáuál
lógva szíveskedjék btfhstóan megvitatni s a
történt megállapodások -lóudasAra a köz
gyűlésre előadót külueui.
Az ülés nnpireudje ez/el ki lévén mrritve, elnök az üléit belejezeltuek nyilváoitja.
KW.
« CSATHO ALAJOS m. k.,
» taDteHtoleti oUiok.
: J«gj»!te: KRTL KÁKOLY m k.,
Hitelesítjük : Öxv. EMECZ JoZSEFNE m k.f UJLAáY MÁTYÁS m. k.
Helyi hírek-
— Jf igyelmezteté». A a*?y kanizsai
takarékpénztár t. ez. részvényesei órltwiltetnek,
miszerint uj réssvényeiket a ami naptól kexdve
a délutáni órákban 3-tól 5 ig az iutéset hivatal
helyiségében m régi részvény felmutatása mel
iatt Átvehetik. *"elt Nagy Kanizsán, lb«U. jul.
1-én. Al igHigalóaátr.
— A helybeli polg. isk. ifjúság szegéuy
tanulók segélyezésére juo. 29 én a „Zöldfa"
czimü kertben tartott sárlkörü nyári mulatsága
kitűnően sikerült. A leoe- éa énekdarabok ssa-
bat<« előadáss, ugj a szaTalmauy lelkesült
tetozéat arattak, kivalóao pedig » .Huoyady-
ioduló". — A tánc* üintóo jó kedv»el M
regfjHlig tartott. A siker kiviteléért méltó el
ismerést érdemel Ber^c* Imre leootaoAr ? ál
talábao a derék tanári tntület, ugy nem-
külöobeo K reodexő bisotUig. — Ksutul lett
kisorsolva a polg. isk. előbbi cuo^orája IB,
melyei „Baraabáa" oévrel egy 2-ik OHt. polg.
iftk. Uouiu o;ert meg.


— A MOlameffyei egyetemi polgáráig
több tagja a helybeli polgári egylet könyvtára
javára 1880. július 10-én Nagy-Kaaiuáo a
.Polgári l&gylet* kertben íarikörfi nyári ma-
Uuágot rendéi. A reodexoség. A meghivó másra
át nem ruházható é* enoek eiúmulatása mellett
élűre váltkatók j"gyek július hó 10 éa d. e.
10-12 óráig, d. u. 2-4 a .Polgári Egylet-
helyiségébeo m ette 8 órától fogva a péomtár
nál. Belépli dij sseméiyenkiot 50 kr. Felfll6-
zetéeek köasönettel fogadtatnak éa birlapilag
nyugtáztatnak. Keid^te este \',,9 órakor. Ked
veaótlen idő e««tén a mulatság a „Korona"
vendéglő éttermében tartatik meg.
— Nyilváno* köszönet. A helybeli
polgári uko\'ai itjasig ÜtaJ negény Uaalók
segélyeséaére rendexett hangversenynek fesme*
jövedelme volt 328 frt 25 kr., ide számítva a
folültizetéseket is; levonva ebbúl a 86 frt 19 kroyi költségeket, maradt tissta jövedelem 242 frt G kr., mely össseg a takarékpéaitárba elhe-lyestetett. Feliilfixettek : Nmllsgu Dr. Kovác* Zsigmond Veszprém egyházmegyei püspök ur 10 frtot, Hirschler Sándor ur Kotsnyból 3 frt, Bogyay K. ur 50 kr, S. E. 50 kf, Niih Nurbert ur 50 kr, ?b<nspang*r Leó ur 2 frt, N. N. 50 kr, Heia M ur 50 kr, Rituper K. ur 50 kr, Hám J. ur 50 kr, Lubics Gy. ur 50 kr, Berkes J. ar 50 kr, Gro«»inann J. ur 50 kr, N. N. 50 kr. Ebenspanger Lipót ur 1 frt, N. N. 50 kr, N. N. 50 kr, N. N. 50 kr, N. N. 50 kr, PlihAl F. ur 50 kr. Malonyay J. ur 50 kr, Pollik K. ur 50 kr, Trojkó L ur 50 kr, SKmeik« L ur 50 kr. br. Oa»l Nánd. ur 50 kr. Vaibach M ar 50 kr, Weiu N. ur 20 kr, N N 10 kr, Mven-soha ?. ur 50 kr, N. N. 1 trt, Seidl G. ur 1 frt, Barabás fóhadu. ur 1 frt 50 kr, Grünhut H. ur 1 frt 50 kr, Rahraann Gy. or 3 frt 50 kr, Oszessly A. ur 1 írt, Grúnhut Aíf. ur 1 frt, Kosénberg IATAK) ur 3 frt és Morgón b^sst-r J 2 frtut, — össsestsD 45 frt 80 kr. — Van szere öcsém aseunel Ughálásabb, in<-l<^ küssö-neteraet nyilváuitani ugy a ssivtM felüllízetAk nuk, valamint mindazoknak, kik rao^j^l-\'n^uíik-kel H szegény tanulók j»vir» szánt ÜHsxegKt Rövelni Hsivi-«k<Kti<ík ; luviibbá B-r< c/. Imrt-zetiGittoár urnuk, ki nagy buxgH)iu» altul a leg-fényi-svbb Mikért f«lmutHt\'a. Nagy KHUÍttúu. I»H0. jut. 2. MorgeabesHt*r Ján<>s, polg. isk.
igHZ^^ló.
— InfotUni értertfé*. A nagy kunijai
isrurrlitM tHDiniíi nlemi ért k^rer)k«\'<lulini <>Hz:Ályai* ban a viíBgálalok ax nlibb kr>vitkitx<\'i rt<iulb>m fognak lufgiitriftini. Saülük, tan úgy bnráttik e vizttgalutra lisii«l«tlf(l nífghivatiiaic. VixsgáU ti>k fli>rreo*ij<-: Siorabatitu juliu^ 3-áu a női kéxi muukák kiállÍLÁ»a. Srtrrdiiii. juliuá 7-én délelőtt I. fiiMztály, délután I. éa II. l^iuy OBztAly. (^aüúirtiikiin, jul. .H-HD dél^l\'itt. II. fíodclály, dé\'.utÁn 111. éa IV. H<»nKtily. Pénzkén, jul. 9-én déUi.últ III. ÁB IV. l«ÁnvwHít. Vw-árnap, jul. 11 én délelőtt V. éa VI leány-oszt, délután V. *. VI ti<Mtiály. HélfÓn, jul. 12-én dél el Óit é» délután kereskedelmi osztályok. K\'*dd>*ii, július 13-ÁO érdnnidor»x>itok kiosEtása.
— ÉHxrevéíel. A )f*»Urti sxumoru ó* f«l
tQuést okoxott r-«em>^iy fi;li"l a .Zilai Kóxliiny"
f. é.i 52 ik «í:WnÁlmo hoitoM H azon estnek f.
évi j«niu-t hó 24-én n)«pij.rli>tt rtiptárg) ftlásAt
ismertető csikkre. Á s»jió kétségtf.lttnül azért
van a Bsabad Biijiónnk azért nKv*txt*>tik, hogy
ax»n c«flekvény»k, melyek a kösönfl^et ér-
dek«lh>;tik, ha lehet »z<>uoal világot nyerjenek,
sőt bt és a mennyiben valamely ténynél, ha
bar kiiroság vagy hat.nfip.Álul lörténik is sere
lem vagy inéltáoytalanaii^, ax KZ»nnal kíix-
luduinásrn juthasson; azon ban a köílök fel-
üdaia, hogy kuxl^m^nyiMkrtt főleg fontos ese-
tekuél hivHB adják elő. s különösen arra kell
ügyelui, hogy kivált bírói határosatok felől a
köxlemények el ferdítése se roas akarat, se
értelmetlenség, sem pedig felületes ismeret
folyt&n vi»«SAt»tssé*t ne szüljön, mert nkfiifin
ség ama vélemény b-n jogosan él, s el is várja,
hogy a sajtó szabadsága mellett komoly köxle
menyeiben való d»!g>kat t^rjertsseo, s óva
kodjéit * kösönség félrnvexe é*ében, shavaUki
nem Hivatott arra, hogy komoly ügybon komo
lyan s igax«ftgbuii tegye raeg közleményét,
tanson a bölcsedéi, ki a h*llga\'JUt arnoynak
értékelte. Ax éssrevételesett csikk igy ir: A
tanács aconbau BJo^h János vádlottat a asáji-
dékoí emberölés vádja alól bizonyítékok hii-
nvabnn felmentette, d« a sulyoa testi sértés
bűntettében biiuősufk mondotta ki, tekiotvttel
azonban arra, hogy cs«lekvéayét jogfts felin
dulása alstt követte el, vádlott egéssso fel
mentetett. Erre róvideo ast mondom: ien
ijjar. — A törvényszéki tanács vádlottat a
?QI os testi sértés bűntettében sem mondotta
bűnösnek ki, hanem ezen bűncselekményt csak
consutálu, a annak büntetése alól csak igy
mentelte í-I, — mig a k<tzUtnény steríati sl-
járásban a a agyon is hitvesen bíráló törvény
sxék következetlenségbe jött volos saját nése-
tével, s mi itt bgyáUJán m«g n«ro Uirtéot. A
közlemény azt is Írja: az itélét kibirdelé*« a
jelenlevő ssakferfi»k kost áhalánoscsndálkosást

sót megütkösést okozott. Exeo cynicus kifejezésre axon észrevételt kel) tennem, hogy én sajnálni tudnám, ha valaki a jelejvolt »cak-férliakbó ezen nézetet osztaná, mert a jelen volt ssakférfíakat egyenkint van szerencsém ismerni, s mert kedvesen ismerem el •sakava-tattságukat, épei azért akarom róluk feltenűi, bogy egyes nézetet alá tadn»k rendelni a legfőbb B döntó eriticának a kir. Cári* mint legfőbb iiéiúdzek hason nésetének, a mit exennel a „Magyar Themis mait évi juo, 26 án kiadott 26 ik szÁmában raegj^leot dőntvéayayel be » muutuk : A fehértemplom) kir. trvszék súlyos testi sérlés miatt vád alá helyezettLynU Binta Györgyöt, s ellene 1878. aug. 30-án 72i8 sx. a. következő ítéletet hozott: Lynta Bírta -György vádíutt súlyos testi sértés bQnte\'tében bűnösnek moodatik ki és e miatt ax 1876. évi június 8-tól az évi július 1-ső napjáig tartott vizsgálati fogságnak betudásával hat heti bor-tönra ítéltetik. Iodokok stb. — Vádlottnak as ítélet érdeme, panaszlónak pedig a kártérítésre vonatkozólag kösbetett ftll«bbexé*ek folytán a bpesti kir. ítélő tábla 1878. évi nov. hó 25-én 31163 ss. a. következőleg ítélt: As eljáró kir. tsxék ítélete indokolásánál fogva helyben hagyatik. — Vádlottnak és a kir. ügyésznek ujabb fellebbezéseik folytán a no. k. Curiamint legfőbb Í élőaxék 1879. évi juniu« hó 10-én 4740 sz. a. következóStéleiet hozott: Minthogy a kir. ügyész az első bírósági ítéletre annak kihirdetése alkalmával megnyugvását jelentette ki, az ugyHUiiXMQ ítéletet teljes tartalmára néxvu helybenhagyó másodfokú bírósági ítélet ellen kösbevetelt fellebbezés* hivatalból visszautasít-Ütik Vádlott ft)llttbbesé»ére p-dig mindkét bírósági itél"t megválasztatása mellett Lynta Biria György a súlyos t-sti sénéd. vád és következményinek terhe nlól büntethető cselekmény hiányából felmentetik. Indokok S Mert a vixsgátati adatok szerint Lyoia BirtA György axoo alkalommal ejtette GUCÍU Imrén as orv<»i látleletben körülírt súlyos tes\'i nénént, midőn Gucxu Imre a vádlott nejével elkövetett háxiis*Á?töréslieu vádlott által telten éretett. Ily körürnéiiyuk közölt Ljnla l\'irt* György mint f<;rj. IIÍZUK .•Irtének megrontása miulli jogus f*-l]tiíttilá*ábati séreluiRzvéti GuCzu Imrét, eteii CMel^km-\'uye bünvÁdi besxáini\'ás alá uum esik. — Kz-ike! mint Balogh János vádlottnak védelmező ügyvéd*! nUumlnt k<itrrU;aaéKiniitKk tartottaai. Dr. Fiirnek Lasziú, köx- és v*l tó-ügy véd.
— Hfévünnep. B-Uioo-Kur.Ki.-n méltó
üauepélyttsnéggel tarlaték m«g L.-iszló kirÁlyunk UHpja, ugyanis ekkor volt e kies fúrd" nagy érdemi, igazgató]* Éc-ty László urnák névüu-tiepe. Ssent mise után a „Szeretethás" ösaze*. növendék*- a gvógytéren levő igazgatósági iroda dőlt sorfalat képezve teljes öexhangKattal é»i* kelek a magy»r néphymanst, melynek megtörténte után egy növendék bálna szavakban üdvőzlé jótevőjöket, mint as ísaxgatótKnncs aJ-elnökét, ő nagyságK stives sxnvakban kossöné meg a figyelmet, az éljttuséa elhangzáttAval több magyar dalt énekeive, a „tlertelendy* indulóval borektwzték a tisxtelgést, a nagy azámu fürdői köxöntég kiválú mkonsz^uvvel hallgatta. Lí<Mb\'*n a fürdői közönség nagyréize a a ÍÜrdúi tinxtíkar a kitiinő wbédro hivalalon l>-ven, n«im hiányzottak a gyújtó pohÁrkÖ^zőn téuiik, melyeket Jaiaoviu AÍadár »z b. r. lelkész ur kezdett ra-g kiváló gondd >1 és tapinta-tos körültekintésnél alkalmazva v.M«seotjéuek csodás roiikodéeét, rabletr hangon éltetvén ax érdemekben g»sd»g s fáradhailan tevékenységű Kcsy László igazgalót, László Jó«*.f ev. lelkész kegyelete* megemlékezéssel a fürdői kösönség nevében élteié őt, Bizay a „nemset báró*-ja angolul, majd németül üdvöt lé a jelenlevő s köxtisxteletü angol fócou»ul Audley Gosliog ur ő méltóságát, erre viszont angolul rokonszenves érzülettel él tété fóconsul ur a n*pho«étt sí érxelmes toasztot H>méoyi ur magyarul tolmác*olá, Láasió Jóxsef ur a fürdő orvosaiért, Bisay a gyógysseréssért, majd Young hsjóép.téasért, Trstyáuexky Lajos Ecsy ur rokonaiért, Bisay a tivollevő a ep e napon Nagy-Váradon időzött apátért, Simon Vincse Ő nagyságáért, Young ur anyuiul Magyarország, különösei) Bilalon jövőért umelt meleg érdeklődést tanúsító ssavai kost poharat. Ez alán Endrődy Sáodor ifjú költőink egyik legkiválóbb tehetségű tagja emelte poharát vgy másik szobában levő társaság nevében s köz tissteleiü hasi gazdára, kiemelvén, hogy aa irántai tisztelet és aiereUt vonzalma tias\'.a, ragyogó érvekkel s költői hévvel adván azt *|ő, Éosy Listlo Dr. Rómer Fi ón. apát-kanonok e^ésxségére emelte poharát, mint akisek vendégszeretetét élveié ekkor a tihanyi apát ur, László József a „Szeretethás" derék kexde ményexője Molnár Aladár képviselő úrért, s Ttssont ő Écsy Lásslóért, mint s .Szeretetház\' lelkesülő jótevőjéért, Trslyáuszky ur az angol nemzetre, főconsul ur err« kijelenté, hogy Knr.:.p»ban a Balatoatavát ő legszebbnek találta s fájt lá*ma, hogy mi sem élénkíti, «*xé>t irt Bécsbe s Wbb helyre a haj-ikái-ási egyikeknek,

hogy a természet e ritka szépségét jöjjenek megtekinteni s felhasználni. Erre Écsy ur önérzetes meleg hangon éltette a fóconsult és családját ritka rokonszenvéért, mire derék Dépsenésseink as angol hymnust játsjottak el s est a díszes vendég kossora felállva ballgatá, lélekemelő volt látni a fóconsalt, midőn tiszteletteljesen meghajolva s meghatva messze távol hazájától nemsetének kön máját a tör hetién magyar vedégsseretet édes Ölében el-sengeni hallá, meg is köszönte est ? óhajtá: éliessük királynéját, dörgő éljeDsés volt a válasz. A psJosnski plébános egy régi képet említve fel következetesen él tété a nap ünne peltjét, Morócza Kálmán a magyarokkal rokonszenvező angolokra emelé poharát, kik kosénk jőve, megtanulják nyelvünket, mig más nemiét azt igényli: mi tanuljuk meg a bevándorlókét. No hissen nem maradt adós a talpig derék főconsol, elmondá, hogy az angol bárhova megy, megtartja ugyan nemsetiségét, de ör vend, ha rokoussenvre talál, a hősi magyar és angol nemset köxt századok óta a legmelegebb rokonszenv uralg, multjok azonos, a világon o két nemzetnek van legrégibb alkotmánya, mindkettőnek harczolnia kelte ezért, mindkét teii megnyertik n a világ tiszteli ezt. Szabadságot vesz magának a szabad és nemes magyar és angnl nemzetre emelni poharát. A leirhatlan lelkesedést a népsenéssek „Hunyady indulója* tudta lulharsogui, mely ujabb meglepetés voll a föconsulra, mert oly ezredben szolgált a krimi háború alatt, hol ez volt az induló- Ily érzelemben gazdagon oszoltunk szét, szép jövőt jósolva e kies fürdőnek s lelkűnkből éltetve a tapiotatos derék házigazdát. Éljen!
— 0)\' fürdő a Balaton mellett. Kazter-
házy Mór gróf a füredi határ mellett fekvő
birtokán nagy épitkexéseket akar létesittetni,
süt uj hideg fürdőt is építtet a Balatonon.
— rj könyvek. Wajdits Jóssef könyv
kereskedésében kspható: Törvény a m. bün
tetőtörvény kiinyvek életbeléptetéséről, kiegé
ssitve »x idesett törvényekkel. Ára 30 kr. —
A magyar büntetőtörvénykőnyv a bűntettek
ről és vétségekről. Kimerí\'ő betüreades tárgy
mutatóval. Ára 80 kr. — Az uj rendőri tör
vény. A magyar büntetőtörvényktinyv a ki
hágásokról Betűrendes tárgymutatóval. Ára
40 krajezár. ?
— Derék életmeitfok* Zala-Egersze-
gHO juniuá hó 20 áu P. K. k<treakedó segéd
több fiatal ember társaságában elment a Zala
folyó üdítő, de caalékony hulUm*Íbao fürödni.
Alig volt a vixben néhány p-trexig és alig tett
egy két lépést előre, as áram, mely a nagy
vízállásnál fogva igen erős volt, elragadta út,
s mivel uazni nem tudott, magával sodorta a
mélységbe és egy BXÍvrep>sztő jajkUlbusa! .el
tűnt. Kren hajmere«ziő pillanaibm (Jraner Rni\')
és (iéxa testvérek minden habozás nélkül 8 éle
tük koczkáztatásival belerohantak a vicWe,
utána úsztak az elmerült és legnagyobb él.-i
veszélyben forgó ifjúnak, kit szereu«4éaen iue^
ia ragadtak éa a biztos haláltól tnegnient.-ttek.
A jeleu Volt fürdő közönség, mely élénk rész
véttel kisérte a csak néhány perexig tartó, d-)
Ulket saibbasstó cselekedsiet, könnyebben fel
lélekxett és harsány éljnnekkel fogadta a dorék
testvérpárt, mely ezen nemes, önfeláldozó tet
tért nyilvánosan is elismerést érdemel.
— A b*iUUon-füredi vendégek eddigi
száma a ímküldö\'t kimutatás szerint 420.
— HÖrUl hírek B-lgium é* a pápa
közötti diplomatikai összekoiiuté* megszűnt. —
A velouzipédhós Zmertich Iván jul. 1 én d u,
érkezett meg a fuvarosba. — Austriában í>48
tói 158 mintatér volL — A Verhovay Majihé
ay> párbajügy tárgyalása jul. 10 re napolta-
tott el. — A berlini konferenczia legközelebb
b-fejeztetik. — Rudolf trónörökös keleti uta
zása — mint hírlik — már ex évben teljesü
lésbe megy. - Királyunk ú felsége Milán feje
delemnek a szent István rend gyémántos nagy
keres*tjét adományozta. — A harmadik egye
tem valószínűleg Pozsonyban — és nem Szege
den — fog felállittatni. — As asstalosok stri-
keoja véget ér. — Budapesten a rauseumi-,
egyetemi és akadémiai könyvtárak 2 hónapon
át tárva lesznek. — Az olasz képviselő-hasban
merényletet követtek el kődobálással. — Tó*h
Kálmán állapota folyton a legörveDdetesebben
javul. — A „paoUilór" t ezután a katonák nam
a vállon kenustul vetve, hanem a borjú alatt
négyszögletűre összehajtva fogják viselni. —
Yegyta hírek.
— A férjék osudlyozdia. Hindoastánban a férjeknek három faja van, — mint egy szellemes utaxó irja — as .^gósx", ,fel" és a ,hui putgulha." As egész férj joga korlátlan a nő t-lett, de egyúttal tartosik is minden anyagi gondot viselni, a nő minden kívánságát kielégíteni; a fél férj uram már csak nagyjából viseli a háxí terheket és a n<" f\'ilölt nincs teljes kisáróUgos juasa; a hulpulgulha pedig már csak valóságos axatírája a té>jn«k, a háxtartás költaégQthax nem járul semmivel, di uincs is lioxsássólni valója at asszony dolgaihoz. Csuk,


ZALAI KÖZLÖNY
KttHJtds
!»\'. :: — 4 .
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
pévleg, mint irny kóborol a háxoál. A mi nyecske azt test mit akar, ha kedvese meglátogatja, a hulpuigulbánnk tisttului kell, s6t «*ar-nokibb nuzo.iy mellett noAg föl ís kell ssolgálai a vt:núé*noM, íiKt mulattatni. És ezt oly b«>r-«aul<S AMopotriftk tartjak HíndosxUobin, hogy ?s ily.»n férfi\' megvetik. — Mi esik a»t kérdjük : hány ilyen becsületes jóravald hulpulguíha Van mi kiíxömlnk ín?
— Sziliéi gytDiwk. Érdeke h vgmenlatio folyam utót van alkalmunk j«Ji;nl<-p íii«lflh»*tni ittt amerikai orvosoknak **fry 3 AafMóve* Saller MikUw nt-vü gyermeken. A bőr *>(étülcse \'»gy Itifl sírjxa foltul kezd\'Jdüu az alt*»tea, midőn A gy«rmük mi\'g csak néhány hetes volt. Kz a folt folyton (erjedt, agy hogy a kis fiu, dxciír* anuak, hugy fehér szüléktől nármasik, valódi Azeiecseaoé változott. Testiig k&lonbtiD jól kifejlett, kevésbé szellemileg aránylag évei axámához. Ily esetet még csak hároimznr jegyeztek fiil az orvosi tudomány óv könyvei. Krtttú «z»*k közül Németnrszá^bAn történt. A szóban forgó szorecaenbőrüvt1 vÜtoxott gyermek apja ügy irUu.ü, míg auyj* angol aú. A oialid pgy másik gyermekének h.ifohór a IH\'IO a ÍK**n jó fgéawirt^npk Örvend.
Felelős x/.rrUs/.to: Bátorfi LajOS

(*heWm« «s förfl-divftl
SS i tiulelt Férfi Műit sara fiijelnék 2&
Van H\'Tfnn^m bcrací tudomására adui, h«\'ÍJ
?éMty BJtp Mlvt gaxdagnn \'eltaftrflt feh érnem íi ??
f.ír6 divatárn raktárammal, ti.-*v»aef*ca: <Vb*r í-« **i-
»e« férfi in(t-\'k,|liariínyák, xa^I.lci\'Jidi\'.k. p*llír fa ki
x^ink, fran.xii illatainak, angol nttuS ukar^k, «er-
njők, -.\'Ubotok, ké\'fl>" ^ H>g«nmbnk Ml. |fa|y Kl-
?iztil meg^rkex-\'m. miért in a linxtelt kt"!*iín«t\'-(E *»-
vés litoRatÚJoit azállodai Uk.ímimon mtrlyrt m**g-
érkeKésrmkor f*lrahawok niján tnJaUi le« iMffl-c*<ím, már eleve ia kérni bátorkodom —
Tiutoletul
Karikás IJÍIJOS,
fchrniíroö w» ?••rrl dirat Ötlet talajtl.-non
V ü-ruuji titr*.-. :i-ik nún

Hogy »i alkotmánya* polgári uabadaág városunkban egy két túlhajtó köseg hánya-votisége Biiatt svai^iy biílonsAgi tekintetben ma hom egyazor inkÁbb v«uélyez?«tv« van, — mint volt valaha a zsftndár uralom -énakorsia kában, nzt Albanich Kálmán viro*i k^pitány-sigi irook ur f. június hó 29 í« 30 ik kiwti éj-)Ai botrányos hivutaluí hatalommali viiiaza-Ali^se njilrán igazolja, akkor ugyanis nevetett ur vagy 12 vAroai drabanttal a Wnbvr kávéházában h ti fáradalmaik után ai ÜnD<pÍ na p»n b*^kes mulatáitsal f»zórak>«o td^fiz"ti1 ipwros polgárokat a xárór.i ürügye alait, akkor rntdótt a lobbi kávéhárak még nyitva voltak és ma-radUk, férfiakat s nejeiket vagy 40 et egyiol-fgyig erőhatalommal a kávénál helyiségéből kissormtta és a mi több: egyréasét poskatnasal Ütlegeltetve, börtönnel fen jeget vo, fegyverek kfizott kisértetve hurc*oItatta.
Addig is, még ezért a k-Hű érvényes d^gtételt magunknak mAganrezhetjUk, nlkot máoyofl polgári ^riWiioknéi fogva a kösszabad »^g érdekében ily ab«olut cA^lekvényt nyíl vAnosságra hocni elodáahatlan köt«Ua»*^^ünk-nok tarottuk.
NMgv-Kanizsán. 1880. julius 1-én.
WEBER JÚZSEF, HARTMAN JÓZSEF. FALKNER FERDINÍND, DATLER JÁNOS

JÚLIUS 4 ém 1880.
HIBDETfeSEK.
Vaa saoreoa-tém értetiitf*ni a t. köKÖaaé^et hogy külföldről boasám gyUmülos Üvegek küté-séh«*z kiliinA m
ir érkezett
áia iv-uiikiat caak 5 Itr , raÁtm-ouktnt r*«k 20 kr., sjÁnlom b«*ciAt fígyelmükbi*
HixUi rendeletek eonnk fordaltával mi-
kStöitatnek.
Tintrle\'M
Wajdlfs Jóiítef
xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxNI
OLL SKIDL1TZ - t\'OUA.igBaScKXKKKJ
Van S7>roncs\'*m a m^ljen tiszt-U t;
kozOnsi\'g tudomására lio/ni uiiszr-rint a
fótóren (Wiicskics féle hí?.J Str^iU
Klelll urak üzlorp melleit egy dasan
fclsxorrlt *
Minden eddigi világtíirlaton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar
gép- és tüzoliószerek
gyár, harang "^B^BSSH^^^ Budapest
Rottenbiller utcza 66 sz
érezöntőde -?
Hazink legn«gyobb korsz«rD<>ii berendezett gyára h»rang„k tOzoltászati es Tizmütészeti sCpek készítésére; » KvArr«l k»pc«ol.i,„ Vi7niiH.Wii .iBitály a jelenben egyedüli belföldi sr.liattyu gyírt képezi, m«lyb\'n\' kizarólu; honi munkaerő _ alkalmnzísa mellett, miiul-n ciéinak m.ghl^l.í szivattyúk és kutak kwixiti.-tn.-k
_ 9W Képes árjeoyzékek es külttégvetések kívánatra bermen*?$en szolgáltatnak \'??
Tto flblttelepe : Koloxnvárott, helm-moxUHr-utciM IS. nám \'Halt. Irtexik \'??
í^űílk oL-lr/ir vnlArií ha "n\'11*1"1 dohox ninlapián a »a»
, ÍFS ea ÉSZ (éti akadálytk, (mint étvágykiány, li,iMxnrnláií), Vtf ?tleiat é* iraaynr oü-n KIÜUH.\'.HPH oly epy«\'npknok ajAnlva. kik Öíő ílnt^
Hamiflitáxak 1orv\'\'nyileg baittttetiek
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o é.
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL.
I I
itüil,. a [rglúMi brUitiivK cllfn, min. foRfájiís. r^fft ftúrvi>k i-n nyílt sebek-
i.indi-n lifUű é< kQl»" ay* i-inEl aoltCRÜl^flck, f*-j ffll-rákrpkAlyok. .Jssítk. ?r-in^ynlln tb. ,-M
Hal-inajöl$
KrohnMéB társától Bersonben
(Norvégiában >.
nkAd^lumhon f>lrifor<Iiili*i i>{lli:ili1
niiyi fr..-.|„)(rj hl<
[vegekben használati utatitáml együtt 80 kr. », é.
»j kjt. „,. jycdilli. mily ..rvi.ll fr...|„)(rj hl<ii>{lli:ili1
jra egy üvegnek használati utasítással I frt o é.
íí nallitia
Hfdl l. (jyógjszcrész, cs. kir. udvari szállitúnál, Bécs
Tuihlaubcu.
Raktár a« .ilUm minilen liirneves ifytj^HKerlArillmn T»HJ fan«r k-rnkodi-apbcn. R^ktir m\'lklIU l.eljsígc\'kbeo m.ginfgyíni-k n>Ky<iM> megrendeláseknil megfeleld ArUengedéibeD rússeiiüloelc.
A t. U kuEöllftúff ki-retik hxtirozotun Ifull-t^b késnilményt reudeltii i; cí«k olyaook.M -trogidui, mplyck B»j»l ivjecyem i« nliirá-»»»<l ra.m.k elU\'.n
>ú Nafy Kuizu l\'r»Bor l!.51» ty4svs« Heln. J. fjAirv
R.>so„bers Krrcuc Kinn lli..f r J,\'.r.«.:f R„I(-iiülii Adolf. — Z>|iEf*rU«|
„Oy.í|fj.i,Ttir » sz-i.t l.-l. kh.-z-. Birn Unrner S. Oákltriyi fi.ii ??»
\'•• » ryiííy«t"\'-«« Kl»0«Hr Knlin .1 ll.b.ulii; l^llm. j-y »; TI.
Kaukniy ry.isy. Ka^rtMU W»rli H üjógj. KiÚai (?•ami.,,,!,, l.i
KJTOi;;. KlUUl l>t ey..Sy KMltlMly Sd.l.if.r A. Win,.,-!, K UrKll
SA Ji ZáfTái Pcrklit hVrcnrr eyd|ry MiUlbub S. Ir ..Im^ilior
M«z..y Ao,l. üjú;y. . (980 ÍC—52)
SAls Jin

Helfy B.
látszerész es aranyműves Nagy Kanizsán,
HB „Arany Korona" vendéglő ntellenóbnn KÚT ÉK-Ainiilja dnKAii Ulsarrflt raktárát raludi .>|>tikiili? rsn/olt én li«l/f* -n
rii.t rövid f-i ílinfii lát-í KK«in«k iú»K0ri\', val >*Ü angol Smnrk én rons<-r üv«)gt>k\' (kfiT.iín.ii\'míi dinárukkal fül nen raervl«iiilűk> arbromatikiu táv rvftvckböt, Ubori raövpkbíVI, o|>erai látcsS, miDdenwmA nagyit^ (lv«gek, k, nagyító tílkrnk, iiv^et\'k. |>rt«mák h.\'>vmrrúk tlkoholn^rők.
(
^rl.*
3U)ymérok, AH*roidok, „al ,.it _ Villany
villimliirit .k, h:* l
lulom ki.
lfv<\'eiotm*-\'t mindea Tcvűmn-k .t ns
Minden « nakba TÍpó >nvitájiok, ujilannk clfiig*dutfl*k H abliao ti*kű»iilu tnek
ad.-t
ftxwm[,vrgek levrlbeli targreDdi ^HADI*! as illetA siPim\'Iye 4\'gefl»fk ttrtott adatokou kiviU múg » k.>rctk«ntű kórdiíá*>kr«
l
A távol»á(í liÜTelyk, cPDtimrt«r rag? papirauüag által kaUr<i*utik
A baWa b«f.d«ndő: \\ y>
l. Mily mentiről nlvanhatír j»bb «remifi»l knxönségM j«1 1 S
nyom** I 1
í. Mily kömplrT.l olvatbatA a jn»li <.«<>Btm«l k< nyom is.
A j»l>b Kzem bcetlend-":
3. Mily ati-«nirűl i.lvaKhat hal aKt>mnif>l ?
4 M)ly krizelrSI olrasbat bal utOAimM?
f>. Knirinöten kcllometlení* p a nxemm-k I.\'ny seti vil.i{it<>It Ur Ifjak \'*
6. Hagnoált e ac ill^tA effy~6ti IU&T iitc>m()T«»^<\'krt, a ha ig«n.
(MrasávraV
kirftxUtttak a
7. Mi látaan? V.^
y cgyen<-« ragy mélyet
orr ott, hol a frxcmtlv.-g IVtti-*n<I
8. A i,upulik {« ttom f«k«t/jft) míty úv..l »IUn*k AXynaxt.SU
t hl l IVtI" lŐó éle
9. Ha e<fu iris mnger.\'UeW-i nélkül oUaahatii-
Ha e<s«n nyomás a/.ab«d iw«m«í oem olvaabató, a
Vcij.-k nagyobb oyoni Al
83 G—•


m*f^eB<íMfi mpll«k.>lu.

i
czipész üzletet
„KHLLHR
cz^g alatt nyitottam meg. Álulán ismert nagybátyám, KHIer IEIIIÍ*1,/, ur c/.ip<ssz üzletében tiibb öven át mint szabász mükiKivén, hol ez idő alatt mugainnak az üzlet vezetésére a kellő ismeretet megszerezve, azon kellemes helyzetbe juttat, hogy a t közönségnek, gyors kiszolgálta tiis mellett jó. divatos és olcsó nninkáainial, miután Nagy-Kanizsa s vidékének már több őri gyakorlat után izltaét meglehetősen ismerve pártfogását megnyerhessem.
Midőn villalatom a tisztelt közönség jóakaratába ajáu-
lom, bátorkodom még megjegyezni, hogy mérték nélkül is
(beküldendő lábbeli minta szerint) kívánat szerint jól állá
munkát kés; tek. Maradok mély tiszlélettel
KELLER MÁTYÁS.
A bukott „iiAgy «>g7e«a!l l>ritliúiia-^KQ»t gyár1 u átvett óriási raktár loaznnKilás kSvetki-Elrben, MK>S|uln>l1a\'n\'l a rxktár vált"xtatán& v.\'-g ti
§0f TS amixalékkal a becaáron alul ia eladatik, ~^Q
t.\'llil
oBaanem elajájidélcozva.
C.lk ; (rí _\'?\'» kr, t.-liát h-m is M„ J\' H.,MH. ,». ár„»k.
meljL-k oir.bb 3l> fnbii keríilt k.
?V A tiirR)»k r.bcr>é(<úrt 25 íiig jótállva l»" ~V*
B lUKtKtiké^ i|;f-n jó aetúlpr-n|rr>T*l 6 kivAI6 VrÍRtály
f> rxládi liritt.-cxilat villa 3 {
1 királó bor* éa rxnk\'-rtarió
1 tbeasxü.ó 1*^6 *» ma Ittt f^jia
2 hatáaon trrmi ajíxtall világif
<> kitQnó „ t. étfcMu" kanál :t \'
II 14-gfin. „ n kávén kaoál
,, ,
I kitQuS „ ., tnjtnerS •: iidoBiin kí*«.iti-tt Ajándék tálrita
Min a
? fit
at ilt mei[m\'
> krba k«rUI.
gp g k «ll*-n, »K?V
l> <I.JT iitáuv^tollii t«ljoiitt«tnck addig, míg a kém let Urt •«
Egye8i.lt BritUnU-^rÜKt gjárnktÁr álUI MM9 II. Untere J>ona%t*tra*»e 4*1.
Ha « tárgyak aam Ül-\'k, akkor 8 nap alatt ritasa rételack.
* "^7" ^lázakl>an vaimak a kOaxOnat nyíl ránt tasak, ©lismirrí-»yrk & lelRÜblt «t. miílyiiéf éktől a tárjak Snonniga- é« j<i»ígAra vonaikoz^lar, m< lyi-k axonhan t«r««ak miatt nem igtatbatAk ide, de irodánkban mr»gt«kinth#>t?lr. ^^
^^ Bamiaitáauk Tégalt a r^iimpt júl n*ft«Mék jefJ^B\'t
é» ní tilsára jól TÍgyá«ni ^^ fT6 8 8

Nagv-K»«izsán, nyomatott a kiadó tulajdonos Wa)diU József gyorssajtóján.

SAGY-KANMHA, 1880. jnllus 8-án.

BS-úll

TlMnkllenezedik érfolyu


B BMntétfár: ].(iaa «»ra .
fii .»ra .
aafyad í»ra . KQy «awsm 1"
A jaa i»lhai riaafe
rlta«VC?bfta.
1 rataat illxll «D7ak paéif •
Nlriitilak
« Ua.áoo. paliuorbu
7, naaodaanr 6 ? nin-la
toitbbi torért í> kr
SVII.TTÉRHKN
iornnkMil II) kríri .*
t.lu.k (.1
NAOTEANISSA
Béraiantedm levaUk mk tanárt Baankatai •*kt<H fogaatataa* H
i illeték
ZALAI KÖZLÖNY
eMbb: .ZA31..A.-SO:iyiOGJ-YI KÖZLÖNY
kUlSr.
l\'iaair J
atok riaaaa .Oldat....
a«a I J
i«n.a hirde J 3(1 kr 6\' gí<Sa^
V-Kanlnaaíároa holyhatéaáeának, „n.-kanix»al ónk. tuxolto-í-CTli\'t\'\'. a „n.-kaiii7>.»i krrmkMrlmi n Iparb.ok-, .n-kaniraal takaríkp*a»lár-. a „*alana«i;rftl álUlánM Uait«t«<-tOI»t», a ,n.-kanii«il kladed-nefeli nrj-Möli-t*\', a „nagj-kanlzsal tiszti önsopélyró szöretkezeta, a .soproni k«rmk«d(ilmi ? iparkanara B.-kaniioai kBlTáiaaTtmánja" • Ukb
mcsjpl na Tároai mcjmttlitt aitaulaa érte»IUj«.
IIetciiklnt kétszer, usámap- s csütörlőkön iiiejjelcao vegyes tartalmú lap.

FELHÍVÁS ELŐFIZETÉSRE: A „ZALAI KÖZLÖNY"
évfolyamának második felére
július — deczemberre 4 írttal
juliufl—szeptemberre 2 írttal
ezennel clúÖíetéat nyitunk a illetőleg az előfizetésre tisztelettel felhívjuk a nagyérdemű közönséget.
Óhajtunk továbbra is megszokott házi barit lenni s igy miod a megyai, városi, mi ad u közérdeknek hii tolmácsolói leszünk. Különös gondot fordítunk a közgazdászat! rovatra Bezárt minden számban változatos irányban mind a hivatalos piaczi árjegyzéket hitelesen kötöljük( mind pedig egyik nagyobb terménykTeskadó ház szakavatott tisztviselőjének tollából köz-liiuk biztos és hiteles at nézetet.
Az egy le ti életnek továbbra is figyelmes szemlélői leszünk, mert az egyesült erőkben van a biztos jövő a közjóiét megteremtéséhez.
Irodalmi tárczánk változatosságára kiváló figyelmei fordítunk továbbra is.
Hireiaket lehető gyorsan a minden személyeskedéstől menten közöljük.
Hirdetések jutányosán vétetnek fel.
Az előfizetéseket legcrélszerübb postai utalván \\ OD eazköxülni, melyek közvetlen a „Zalai Közlőnj4* kiadó-tulajdonosához inté-zt-oüúk.
Nagy-Kanirftft>, jun. IS. 1PS0
BATORFI LAJOS WiJDITS JÓZSEF

Zalai borászat.
A .Zalai gBtUSny\' l. uerkutióiigintk Nagy-Kanizsán.
Szíves vult közölni levelemet egészben lapja 50 ik szamában, s nem lévén barátja a böbeszédnek, conservativ gyár tasnak, általánosságban mozgó eszméknek: de nem is ilyeneket ígérvén levelemben e lap t. olvasó közönségének és még mivel a gyakorlati téren munkás közönségnek gyakorlati érzékQ irányban baladásra van szüksége, sót gyorsan haladó korunkban és nyomasztólag sajtó helyzetünkben mi is érezzük már az angol közmondás igaz ságit „az idö pénz\' — azért esyent-sen a dologhoz szólok és e levelem tárgya a Balaton melléke hegyvidék borjermesz-tóihez intézve a
szervezkedés ajánlása.
A Balatonmelléke hegyvidék oly szerencsés geográfiai fekvésű, hogy ez maga kijelöli az összetartozás keretét Keszthelytől Kenéséig s arany szinü bort termi) hegyei s hegyoldalai mondhatni egy contiguitásban bold. Varga Lajos állítása szerint 37,000 cataszt. hold fol det foglalnak el, melyen átla? számítás szerint egy millió akó bor az évi termés. Nagy kincs ez! Nagy értéket képvisel ez. Hát még mikor a termény értéke hatványozható! — Nemzeti kézben van itt a termelés, tehát nemzettestűnk gyarapítására történik itt minden ezékneru intézkedés. Hazánk közg.izdászati érdeke általában elómozdittatik, gyarapittatik akkor, mikor egy ily nagy borvidék rendszert állapit meg, melyben jólétét, boldogulását találhatja fel s érezheti oly sok és mincen egyes lakója a mennyi e b ír-

vidék területén él. Tudván még azt is, hogy fótetsoénye ievén e hegyvidéknek bora és völgyei s fensikjai épen nem elegendók arra, hogy a lakosságnak elegendő kenyeret és a háztartás mellék terményeit megadhatná, azért kétszeresen jót cselekszik az, a ki e borvidék és lakossága érdekében a közös jólétért fáradozik. Indítsa meg a szervezkedést e hegyvidék jeles érzelmű birtokos közönsége s én nem kívánok praejndikálni senkinek; nem is ismerem annyira az egyesek tevékenységét, ügybuzgóságát, önzetlenségét , hogy ily nagy kiterjedésű hegyvidéken concret javaslat, képen a szervezkedés megindítására felkérnék vagy ajánlhatnék; de még is midőn többeket megemlítenék csak azért teszem, hogy világosabban tűnjék fel azon eszmém a melyen a szervezkedést létesithetónek hiszem, p. o. gr. Deym Nándor, vagy báró Puttheány, vagy Csig", vagy Ne-detzky, vagy Molnár Aladár képv. nr hívna össze egy értekezletet Tapolczán vagy 13.-Füredre e hegyvidék minden községét képviselóleg unácskozmányt, mely megválasztaná a hegyvidéki központi tanácsot, annyira számos taggal, hogy abbin minden bortermelő község lakossága arányában képviselve lenne. Hiszen ott van mintául a megye és annak bizotts-igi szervezete.
A hegyvidéki tanács ezután szervez kedik. ugy hogy jegyzője, talán pénz tárnoka, s képviselete minden e<yi>s köz-régben 9 c nagyobbakban több taggal is berendezve lenne. Ugyan ezen szervezkedő gyűlésben elrendelheti a már megválasztott hegyvidéki tanács, hogy minden

egyes községben megvilasztassaiak a községi szólószeti és borászati tanács Ugak, a kik a központi Ucaoscsal lesznek összeköttetésben, egyszersmind a helyi ügyeket intézik,- vezetik.
Midin jgy mindenki tudja az egész hegyvidék bencés községekben hivatását s elvállalt kötelességének megfelelni is igyekszik — épen ogy mint a községi közigazgatási, vagy az autonóm egyházak tanácsának tagjai — koronként összejöveteleket tartanak, hogy teendőiket megbeszéljék, sót czélszerünek vagy szükségesnek ítélvén közgyűléseket hívnak össze fontosabb ügyek elintézésére; talán a községekben olvasó szobákat rendeznek be, hol eszmecserét válthatnak; értekezéseket, felolvasásokat tarthatnak; talán ha vándor tanár, vándor pincze mester jelentkezik, az olvasó szoba ezek számára is nyitva és készen állana sat.. az érdeklődés folytonosan fentartatik, az irány eszmék kívülről is beszivárognak, lehetetlen, hogy a haladás elmaradhasson mind a szolószetben és annak átívelésében, mind a borászatban és annak kezelésében. \' Pincze szövetkezet.
A hegyvidéki szervezkedő gyűlés megválasztott tanácsának második teendőjéül ajánlanám — szerény nézetem sz\'TÍnt - a pincze szövetkezetet vagy Tia ugy tetszenék, több pincze szövetkezetet alakító bizottságának megválasztását. Arra van égető szüksége bortermelő közönségünknek általában - de a (illaton mellékének is, hogy borát minél biztosab ban eladhassa és lehetőleg jó áron ér-tékesiiliessc. Ennek elérését én a pinrze szövetkezetek által hiszem legbiztosabbnak,TÁRCZA.
Csak a nuuoar
Újra itt a twatK* A fecske s a g\'M/
Felébredt a madár, Cfiftk a mafryfir jiimi
KlK5idf.lt AT rrdii, \'
KixőlilUl A rúna: l.tvéiU), virággal Be van méftaa voavt H-gyro, vttlgyre *« *• Hókor lombja hallik. . Felébredt a iiSvlny Csali a magyar a\'acik
Saabadon htati nit Fényét a nap rála. Jéet.iliDcs a p*tak Lába<n H"in *-jlik Felébredt a vix >t. CMB . magyar •Ua
A t«rné-tx#t kfiilén : ?>ífim dohog a éM :
Hxntn(ftn>-áic laoaian Kebnva »fm ti<tf.i. Halálról a áli-mról Egy szó iem halMazi Felébredt ^g AH mid Ciak a magyar sUxil;

Tf |,e« tH\\ álom Nem Tt.lt tan m,g eUg Sief ételt barátom ? Klfg volt, ébredj ffl f HÍt4«D *-gjrv hintáik : F.l^b.edt ?.•Dd.nki, Caak a magyar aUxik
VAKOSV MIHÁLY.
június ?6-lka Is egy embrrt
(
(Folvt. é» véf ) IV.
rsak
Most voll öt 4v<», juoiui 2&*áa, kflvé* nap tnult el a türióati-k uiio.
A oap kúra reggel ragyogott a .áUhutaruti égotő suga<ai kelévé** gyanánt asurtak. ÜooAp is vala, a fAvároa lakúi eversk ixátn tolultak a „tőidbe.* Nam elégszenek Ak meg a oagjvá rosi élvekkel, nem rlég, hogj a taduraánj- és rnüvéntet küzvetleoül n^kik nvujfja lél«keinelű duí olóojeit s kelleoj-it, még a pu«xtai nutgAn; nj-i-ru ieriné«s*\'L tijuj otia vm-o^-illatira ia irigyen ibitóinak. Nem elégtik meg a* öntöaött, portalao, árnjékoc, tükrfts, a^s.altM atcsikat — vnDOftk még k«njmk, »é kuyaik, oj ara lóik, ligatf*ik is — d- mi ad tiiába. A mi .töldeiok" tarkábbak, iliatoiiabbak <?* hiis.-l.b-k, tén-seb-b«k és T&ltosatoaabbak. Egyedül a sagligerjük b«D, ott van még *-gy kis vadregéojöaaétí, oda m^g u*tni fénskeliék be magukat a g) «pes uta kat kikuvecsf-a.1) tfrmesE<«tÍ<lnmÍt<>k. egyedül néháay kadencciibaD nsD^ti csalogány kéaifüi »« akadémia vagy ssiohtE ralamrl^ik páijaaa-tára. Ott még ru fogalmuk a Síép Jubás«oAk

ról, a Dinnófó ü^it<* xamatjiról. ]it még oem iazoak négyemetet magasságára fVIkustó u.Taros-iaogyoBra preparált veseiék vix«t; ott nem áraaitjn még bilxét a boldogító angol társaság gáca ; aero érnek oda a borvirág orrú, a világ mind"n restéből rmcecsodüU g^péasek ál tal felügyelt kasáQofc füstgomolya. Ott még tiasta, BZÜX a lég.
Idi jönnek ki a demokratikus érxRlmü családok, idejöttek ki Bükltt.uék is.
Ai öreg Bükkfái, neje. Ilka és a kiszemelt jöveodóbelije.
Ma krllene a« eljegy«é«n«k végbe meo nie. Ilka Rserette Kálmáot és megveté a kisxe-m^lie\'. Éreztftt^ is réle minden alkalommal, c-»ak ma árm. E \'élyes\'-n is fel tudott Tolna •époi, hogy akaratát érvényeaits*, de ajkai, ha ssólni kiváet, mindenkor Ön tudatlan mfgaémuluk. Ma külourts-n jo k^rébeo volt, pajkos-. rHkoacxátlan-, dévajsigm nem ismert korlátot. Kfha olyan mereteire méltó nem volt rAer<*«sakolt válaaxtottja iránt mini épen ma. Máskor gaucsolt rajta mind-nt. filAxék^nyaégét alásalofisaguak. férfi^tlannak bélyegétté, b + konv>l}aii bestéit, k»caagott rajta, ha elméocz-kedék, kikérte magának. Ma minden jó vohr ma minden letss*U neki. Örvendtek is rajt mindnyájan. Pr-dig Ilka ma is oly öotudatian volt, roiut máskor. Nem volt fi jobb s*iwel ma sem ju ven dó bélije iránt, nem teissett 6 neki ma sem. • teret te & most is Kálmánt és Ián még hevesebben mint valaha; nála jártak moat is gnndnlatjai. vísButképzelte at íd} Ili c-*ODakáxá«t renei beszélgetésüket, SJ. el»A csök üdvét. Csak azért is nevettette a többieket, hogy 6 f«»latt egy titkos *öbajl küldhessen ho«aá.;S mi roii-kápen töltött* volna e mai napot vélr>( De ó

nem kérte jelenlétét, nem volt neki alkalmatlan az a másik, nem tett ügyében semmit, hagyia a történtekéi és történenduket a maga rendjén haladni. Finom értéke elárulta neki. hogy ügyébe a mennyei isten fog beleavatkozni.
* *
*
Négy óra lehetett, a felhőtlen égen forrón lángolt a nap nem lengeté a harasztot a legcsekélyebb fuvalóm. Csendes volt a tsrmésset, mintha kihalt volna belőle ac élet. Padig csak tetszhalott volt. Olysn volt az a csend, mint a hareztéren mielőtt meggőrdülnek az ágyak és megéred a golyósáporr mely dul, tör s gyilkol. Ügy gondolatnyi időtartam alatt megváltozott minden. A menoyazMet széofekete fdbök fátyolosak be, a henya csendet falrázta egy orkáa és midőn az elfáradt, a kia»zott kérges földre egy *cxeán zuhant alá.
A zugligeti üdülók közt nagy volt a rém. A rögtönzött oiagarák ember- és állathullákat, tölgyeket és hásfedeleket vetettek le * begyek röl a mélységbe. Puszta életéért küsdött mindegyik. Ki a hegyeken tartózkodott, azt a kér lelheiltn viztfimeg Uhordu magával, s kit szerenoséllessége a völgybe sodort, ast elnyelte a feneketlen alvilág.
A Budár* vezet6 utón egy csésa halául. A kocsis ostorát tőré lovain, bárez«k rohantak Még csak néhány peresig kall val* meooiök és sz«reacsés«B kiérnek a veszélyből. A kocsit már nyugodtan megfordult bakján és vissza-tekint* a vestélylyet áttört halotti tanyára. Már fialát volt reb"gtl, midAn ctézája hirtelen felborult, lovai eltűntek,abennülok elmerültek, csapán egyik uazni (adó maradt kötülök s fei-stinén. A hwbokkal küzdő sUk maga körül t-ikintett, vájjon merre tartson. Jobbról toló

1TZF.NKTLENCZETHK ÉVFOLYAM
különösen a kistermelökre és a félréb esó hegyeken termelőkre nézve. Tudom én azt, hogy hazánk bortermő hí vidékei közül egyiknek sincs oly nagy contingensben rendes vevője, mint épen ezen hegyvidéknek, de azt is tudom, hogy sokszor mily csalfa kőrülhilózissal szednek ri némely nagyobb borrasarlók egész köz ségeket is, hogy terményükhöz olcsóbb áron juthassanak; mindennapiak az aL ltuszok, a közvetítők elleni panaszok is kerülje ki mindezeket a termelő közönség, mely legméltóbb fáradságának s tőkéjének gyümölcsét egészben élvezni, sőt iparkodjék megkönnyíteni, de még kényelmessé is tenni a kereskedőnek a ter menyéhez jnthatást az által, hogy maga szállítja vagy szállíttatja be borát szövetkezet pinezéibe, melyek rendesen központon vagy rendes urak mellett el helyezendök: igy még a kereskedelem számára nynjtott kényelemnek hasznában is a termesztő részesülhet.
PAKRAGH GÁBOR. (Folyt következik.)
Biinfisyi tárgyalások jegyzéke.
A nngykanizaai kir, töroinyaztknil.
(Folytatás és véga.) Július h <t 16-in.
G33/80. Hamburger Jakab alsó-pahoki lakos közhatosagi elleni erőszak büntuttével vadult ügyben vegtárgjalas.
1239/80. ifj. Tóh Ferenci m eszesgyörki lakos lopással vádolt elleni ügyben Il-nd bírósági ítélet hirdetése.
1240 MO. Vadász József éa társa nagykanizsai lakosok csalással vádoltak ftllaoi ügyben III ad bírósági ilélst hirdetéan.
1128/80. Zsgáne<-.z KaUlia és társai birói zártöréssel vádoltak elleni ügvbeo véKtárgyalás.
12fi9/8O. Tóth Imre és" társa sikkasztás sal vádoltak elleni ügyben végtárgyalás. Jalius hó 23 án.
791/80. Franki Borbála nagy-kanitaai lakos csalással vádolt elleui ügyben vég-tárgyalán.
Ilii 1/80. Nyári János és társai kózható-sági közeg elleni erőszakkal vádoltak ügyében 11-od bírósági ítélet hirdetése.
1409/80. Kóbor János éa társ. snjy testi sértéssel vádoltak elleni ügyben Ifod bírósági iiélet hirdetése.
Július hú 29-éu.
1108/80. Horváth KaUlia és társai galambok! lakosok csalási kísérlettel vádoltak elleni ügyben végtárgyalá*.
821/80. Pecaárnik Ilona és társai magánosok ellem erőszakkal vádoltak ügyében végtárgyalás.
1405/80. Várgek Mátyás domasinecii Wkos birúi zártöréssel vádolt elleni ügyben vég tárgyalás.
Jalius hó 30 án.
1148/80. Sifter József siepetneki lakóa
Ián 800 lépésnyire állt egy épület, alacsony, Milmsfftd«<|pe. A víz állása majd az ablak alaó uárkáuyát érinté, at ablak ki volt tárva, s kí-bámult rajt? ami meglorapult idegü iimerusünk — Kálmán.
Jól látta ó as elmerült caéta egyenkint tUnedeaó alakjait, látta óketa halállal küldeni, inig kifogyva erejükből, megadták magukat a kikerülhetlen végzet boazujának. Az egy felszínen harczoló alakot ia látta maga felé úszni, míg kimerült • izeméi elCtt lesüryeoH. Da azért ez meg volt mentve, lábaival már szilárd talajra akadt. As alak felegyenesedett a derékig érő viiban s laasan az ablakon kikandi káló felé haladt. Midin már oly közel ért hozzá, hogy feliamerhette, az öröm és bizalmasáig hangján reá kiáltott: nyújtsa kezét Kálmán!
Eddig Kálmán bizarr egykedvüséggel néste a lefolyó esetet, blazirtságában csak azon fohászkodott, bár az ereszig emelkednék ftz ári Moal, hogy aa ismerós hang segélyeért esede-a«tt, magához tért, megtasult nivében njra felbuzgóit a vér, érzékei ismét megkezdték működésüket, s tagjai remeglek ai ámulat, szégyen éa boldogságtól, midőn kez4t nyojtá a> hangjáról fóliámért Ilkának.
Erre képezek a sors caapáaai! Egy nemez szivü gyermek, ki vilézül a habok közé rohan és kiragadja onnét veszélyb«n tengódfi takola-társát, mint férfiú, életének legerősebb s vak meróbb korszakában a legbunosebb könnyol-mt*Uét;Kel veszni hagyná boldogságának egyedüli reményé*.
Ámde Ilkn nélküle is megmenekült, csat; ?zalai a kiszemelt jövendőbelije veszett oda.

ZAUI
sulyoa testi sértéaael vádolt elleni ügyben vég-tárgy aláa.
1131/80. Sikst Gábor caoroyefóldi lakos tc.lvajlással vádolt elleni ügyben végtirgyaUs.
1146/80. Csappon Károly és társai súlyos teati sértettel vádoltak ellőni ügyben rég-tárgy alia.
1450/80. Grabár Bálintné, Baján Fran cziska strakoniveczi lakos emberoléaael vádolt elleni ügyben Hl-ad biróaági Ítélet hirdetése.
Kelt N.-Kaniaȇn, 1830. jun. 28.
Kiadta: WLASSICS EDK
BOnflgyi tárgyalások jegyieké.
Zala-Eyer$tegi kir. törvin 1880. július 8-án.
143ö. B/80. Sz. 1. Vajda Ferenez a neje csalással vádoluk elleni ügyben 2-od biróaági Ítélethirdetés.
1459. B/80. Sz. 1. Polgár István súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben 3-ad bír. ítélethirdetés.
Jnl. 9-én.
1211. B/80. Sz. I. Helbik Jánoa biróilag lefoglalt tárgyak elidegenítésével vidult ellesi ügyben végtárgyalás.
1269. B/80. Let. Németh Gábor gyilk\'H-
aággal vádolt elleni ügyben végtárgyaláa.
1270. B/80. L«t. Németh Katalin ember
üléssel vádolt elleni ügyben végtárgyaláa.
1301. B/80. Sz. I. Kovács György tolvaj láasal vádolt elleni ügyben végtárgyaUa.
1580. B/80. Sz. I. Köbli János ét táraa emberölémel vádoltak elleni ügyben régtár-gyalis.
Jul. 15-én.
1437. B/80. Sz. 1. Farkas Károly és társa tolvajláatal vádoltak elleni ügyben 2-od bír. ítélet hirdetés.
1438 B/80. S*. I. Furat Albert ét társa aikkantással vádoltak elleni ügyben 2-(.d bír. ítélet hirdetén.
1504. B/80. Sz. 1. F\'Klor József és tiraai tolvajláaaal vádoltak elleni ügybon 2-od bír. ítélethirdetés.
Jul. lG-án.
1276. B/80. Sz. 1. Horváth fKorcsmáról) Ignácz sulyoa teati sértéssel vádolt elleni ügy ben végtárgyalás.
Jul. 22 én.
1471. B/80. Sz. I. Mézes János éa neje sikkasztással vádoluk elleni ügyben 2-od bír. Ítélethirdetés.
1517. B/80. Sz. I. Mikulás Erzsébet tol vajlásaal vádolt elleni ügyben 2 od bir. ítélet hirdetés.
1521. B/80. Sz. I. Eri Flóri sulyo* teati sértéssel vádolt elleni ügyben 2-od bir. r.\'élet-hirdetés.
Jul. 2!Mn.
1539. B/880. Sz. 1. Kopeller Ferenez súlyos teati sértéaael vádolt elleni ügyben végtár-gyalis.
Kelt Zala-Egerazegen, 1880. jun. 28-án.
MUZSIK KÁLMÁN iroda igazgató
Kálmin pedig boldoggá lón, azzA tette június 20 ika. Igaza van Madáchnak :
Az ember üdvét sokszor találja fel épen olt,
Hol másik táru poklot alkotott.
BOOADY
F. L. barátom névnapjára.
A nmirjnr A László nerrt
Ő»ill Sittől urrette —
V*rt ii ontoU — h-.frrha kellett -
Akár hiny«or mellett\'\'!
Lászlú hirily ?? Hnnrady,
Apor, • Dtnr^K T*l«ky,
Miod oly n«*«k, kiktől aok mAp,
Sok jó dolog tela ki ...
Kon LAsxtónak konjhaj* Iám, Hal ff biret mi nálunk, — aLae*i konyhát\' — rifi módra Nemcsak egyet találunk!
De n«k«tn ma többet ér a Firiek 1,4i*U konylája; Mert aielletts fel Tftn Qtv* A barát tág Unyájt.. .
Adja latflo tokáig igy DdvAxAljflk St t n«jAt, í>j-k el a boldogságnak Legmagasabb tetejét.
S hogy sok L&cxi napján mi itt KitOsbaudk a aáralot: É\'tewM as Uteo aoká Firnek doetort m tUizlott
TUBOLT VIÍTOK

A soproni kereskedelmi s iparkamara köréből.
Hirdetmény.
A naijy méltóságú m. kir. föl d m ivei és i-, ipar éa kereskedelmi minis teriuranak közleményei w«rinl Pécs, Sseged és Temesvár isab. kir. viroaok területén a háuló-kermkedéi gj*a-korláaa betiltatotL
Sopron, 1880. juntas 16.
A soproni karetkedelnii **• iparkamara 1879. évi saraxámadása. B«vét«l: 1. PénsUri maradvány 1878. év végével 5019 trt 41 kr,
2. As 1878. évi ssámadáaban ejtett hiba 50 kr.
3. Illetékek fejébea befolyt 13712 frt 45\'/, kr,
4. A párisi kiállításra ssállitott javak, vitelbére
fejében vUscatérittetntt 5 frt 37 kr., 5. A ka
marai helyiíég egyréatének albérlete 250 frt.
6. VitMSatéritett elóleg 3dO frt, öwseten a bévé
tel 19337 frt 73\'/t kr. — KiadáY l. Lakbér a
kamara helyiségéért 1013 frt. 2. A hivatalno
kok és eiolga évi fí*«tése és Ukpénreira 6229
frt 92 kr. 3. Irodasierffkre 331 frt 50 kr. 4.
Nyomtatváuyukra 1352 frt 3 kr., 5. Ipárat*-
tiatikára 152 frt. 6. Könyvek, hírlapok és
kanyvköu\'-raunkákra 414 frt 32 kr. 7.Fűtésre
140 frt 20 kr. 8. Világításra 257 frt 47 kr. 9.
Póstabérre 120 frt. 10. Ipariskolai jlrtilék 50
frt. 11. Visaiatixutés mellett adott előleg 150
frt 12. Véletlen kiadásokra 389 trt. Összesen a
kin dia 10005 frt 44 kr. Pénstári maradvány as
1H79 ik végével 8732 frt 29 kr.
Sopron, 1880. június 24.
A kereskedelmi éa iparkamara.
llrlyl hlnk.
— Következő sorokat vattüok : Nagy-
Raniuárúl történt *ávouta>m alkalmával et-
mulaatihaiUn kötelességet teljesítek, midőn
magam és családom részéről bucauazavaraat
intézem mindazokho*, kik itt létem alatti
működés*\'met kn^jfB figyölemben részesítek.
Fogadják mindannyian hálás kuszűnt*tfmet és
szívélyes bucsOMavamtit: Iitten velők!
R&nezay József.
— Kérelem. Mindazokat, kik a zala-
megy»i egyetemi polgársáíf tübb tagja által, a
helybeli polgári f-gjlet könyvtára javán*, N.-
Kanitaán f. hó 10-én a „Polgári Egylet" kert
ben rend<nend3 .tyári mulatságra meghívót
nem kaptak, de arra igényt tartanak, tisztelet
tel felkért a rendezőség: méltóztasssnak ex
ügybnn Kitz Kálmánhoz fordulni, ki a leg
nagyobb kéiizséggel azonnal eleget te*nd a jo
gos kivánalmaknaK. Külüm>een koVjiik ogyetemi
polgártársainkat, hogy mulatságunkon minél
számosabban megjelenni szivesk\'^dj-nfk. Min
den, a mulatságunkon megjelenő egyetemi
polgár, azftgyetem né^y sziuéüól álló kis jel
vényre tarthat igényt; felkérjük tehát az exen
jelvényre jogosultakat, hogy este ez ügyben a
pénztárnál jelentkezni szíveskedjenek,
A rendezőség.
— AM avatfts vidékünkön áitalábun
kezdetét vette. UtczAinkon dalolva haladó ara
tóktól kérdeztük a termés eredményét, mind
reenviség, mind minőség tekin Int ében örwn-
detesnek mondák.
— Szabó Imre nzombaihelyi megyés
püspök ur 6 mga ll^vjiro érkezett.
— Balaton-Füreden július 2 án dél
előtt nyittatott m-\'% a dinzes és ízlésesen késsí
tett gyó^yterem s adatott át a fürdúkíitiiuBé^-
nek. 9 órakor ágyulövés adi tudtul a közön
ségnnk as ünnepélyes megnyitás kezdetét.
Nagyazimu fürdovendég jelent meg. Derék
zenértseink által elóWott oéphymnus elzeogúe
után Écsy Láazló igazgató ur alkalomszerű
szép beszédet tartott, elmondván, hogy a jelen
legi tihanyi apát, Simon Zsigmond ur áldoza
tot nem kímélve minden erejét oda fordítja,
hogy a gyógyhelyet szépítse és az igényeknek
megélővé tegye. Rég érzett hiánynn van se
gítve jfllenlt-g, midi\'n a dittxes gyógy\'érmet
megnyitva áudja. Orommal reményli. hogy e
helyiség közhasználatával uj forduló pont
nyilik Fíir^d történelmi lapján. A dorgö\' éljen-
zés elhangzásAval EodrAdy Sáodor teh-ítségus
ifjú költőnk mondott köszönetet a fürdőközön
ség nevében; virágos s az alkatomhoz mért
szavai köztetszést arattak. Végül Simon Zsig
mond apát köszöné nrig as iránta taniiaítotl
figyelmet. Örömmel teás — ugy mond —
minden lehetőt, hogy édes hazánk ekiea furdd
jét emelje, miáltal a szenvedd emberiségen
igyeknzik segíteni SxÜoni nem akaró élj^nzéa
fejezta be a hnístí-ia és lelkes föptp szavait. A
zenóssek Rikócsy-iodaUSjának bávöa hangJ4i
közt járta be a huilámsó közön Bég as átvett
szép épület minden zugát, A teremben vörö*
birsony pamUgi>k vaunak elhelyezve, számos
nftgy tükör diaziti, as ajiók s abUkoknál drága
függönyök alkalmasvák, a falakoa lámpák
fogják a világosságot adni, míg a két gyönyörű
aagy csillár megérkezik. A teremben Bősen
dorfor féle zongora is van A terem kiftAtésn
jovú évre hatasstatott. A gyönyörű épületen
óriási oemxeii xáattó • nindeti ablakon kisebb .

JÚLIUS 8 in 1880,
nemzeti sássiók hirdelék a nap jeleatóségét Valóban örvendünk, hogy e kies fürdőhely ily rég érzett hiányán segítve van; elismerés az áldozatkész tulajdonosnak és az igazgató ur erélyének. At nap est- Károlyi Gy\'irgv színtársulatának férfi tagjai sikerült esti sereoád* dal tisztelték meg a fQrdoigasgató urat elismerésül.
— Tfépie* nyelven irt boríssati szak
munka. Lapunk munkaUrsa Keöd József
hajóskapitány, a Balaton mellék ^gyik szen
vedélyes bortermelője és a „Borászati Lapok"
főmunkatársa sajtó alá bocsátotta .Népszerű
ssdlőmüveléi és borkeze\'éd" cziroü ábrákkal
illasztrált ísakmunkáját. mily egyik budapesti
első rangú kiadónál jelenik m«g- ? körülményt
a pZalamegyei gazdasági egyesület" különös
figyelmébe ajánljuk. Ugyan ő talált fel »Egy*
szerüsitett k*\'ttó« működésű borsajtói", mely
találmányára as osztrák -magvar birodalomra
nézve szabadalmat nyert. Ennek leírása
közelebb a Moluár litván által szerkesztett
.Borászati L^pok\'-ban számos ábrával fog
megjelenni.
— Vadászati Ügy július hóra. Med
rére éa farkasra ittsbAl is vadászhatunk. A ser-
tev:id kondákban gyülekezik, éjjelenként H
tengert és burgonya földeken pusztít. Ilyen lv-
lyekeu lesből lőhet A. A fővnd szintén megke
r*-8Í a vfttéseket. A bak-öi húsa éa bőre ilyen
kor legjobb. A nyúl kukoricákban és egyéb
íiabonaf-ildeken hever. A *i*i vadtsaU nagyban
folyik. A tintái fogoly, szalonka, f*jd stb. még
apró. A fiatal túzok szárnyra k*sd kapni, éa
zab, árpa, köles vagy kukoriczákban Unyáz<k.
A kölyök ragadozóknak kéasiUünk tőröket,
csapdát
— Tani tőr álonxi\'í*. Július 1-én volt
Zala Koppáuban »t ottani községi iskola résr.ére
a tanitóválanztás. Mint választó elnök működött
Horváth Mór kir. kamarás és szt. mihályt
földbirtokod ur ő mlga. Kz alkalum nal 20
pályázó ko/ül az irodalmi mükodÁrtérÜl imn<;re-
tes szt -gróthi fi*t«l és ügy buzgó tanító Bék«fy
(Berkoviia) Elek ur egyh»ngulHg lett meg
választva. Uj állomádát »UÍ. 1 én fogUijft el.
Az óg ixidásA kisérp ői ez uj AllotuásÁn n!!
— Zala-Egerítzegen az önkéntes lüz
oltó fgylut áltnl at egylet javÁra f. hó 4 én K» Sflnkranz fél" kerti helyiséirbeo iek«vera«ny-oyel egyb<;köLött táncsmulataÁgot rendezett. K mulatság jól sikerültnek mondható, amauuyibeu a köBÖaség áthatva a jótékoay cx^l mKt>a4zto.t eszméje túl nzép számmal sietett muUt.-ii Áldozni a szeretet nliÁrán. Bsvétel önazege körülbelül 230 frt, kiad** p^dig 1(X) frt vult A muUuág e kelleni\'-K kerti h^lyUét^b-n dé\'utini 4 untkor vette kexdetét » kodélyen jó kedvvet kiviUgos kiviradtig tartott. A hölgykimmru majd miiid--n o^itályból képviseltetett. Ott voltak: Miv-r Ákosné, R mindig kedélyes StroltnaytT Fe-renezné, Kovács Károly né, Páth Pét«rné én még igen sokan, kiket róaziot f-leil^kenys^g, rédziut helyszűke miatt nem jegyezh" tüük fei. Csak még a fiatal nemzedékbült a tánezolú hölgyko»zoruból ill«*sz ünk ide egy pÁr rór-nát, kik kedvességük és »zép modoruk *URI vouták magukra a közfigyelmet éa ezek: Nem*m Adél, Czufcelter nővérek, B-jimi Hermina ÓA Ilons, Kikackfr Mariska, Soraody Jolán, Pinty Ma ri^ka, Németh Izib-lln úrhölgyek M\'. K S,
— Az (llsó-rttftei ujouan épült diüzes
templom felszentelését Vlodrovita UTgely E»U-
vári apát ur teljesité. Az egyházi szónoklatot a
hahúti plébános ur tartotta. A szép templom
települése leginkább *z éiMeme* plebino* Uj-
laky József ur érdem* l* véu, elÍAiuerá«t SZ*VH-
zunk buzgalmaért. Az o»p Htjkon több Itelyült
kedélyes társas Összejövetel volt.
— A pápa~ke*ztbel§fi vaaut építésére
alakult végrehajtó bizottság kéri az ívtartókat,
hogy aug. 15 ig az iveket beküldjék. A nyom
jelzést munkálatok már Keszthely határában
folytrak.
- — Vigyázottantágból tüb\'o gy<rmek fuladt közelebb a pf»c*olyá^i környékünkön, nevezetesen Ki* Rtdán Poklofi Antalnak 3 évű, Ki«s MngdoUának haraudfcl &<••« fi ?, Uara-boncson Márfi József Bzint<; harmad fél évn« tia fuladt meg a háznál 1«v*» m-Mtsárlmn. Példás büntetéit érdemelnek a szülők a mindaz tiera történt volna, ha falu hely mi nyári nvoda VOIIIH. KuriosQmként megemlítjük, h"gy \'\'gyík kó\'r-Orvus halott vizsgálati hiaonyitvxnyáb^Q ití.y irt felőlük : „lélegzés hiánya miatt megfaladtak "
— Letenye vidékéről ii töbh «zer-Mi-
Cftétlenségrói értesítik lapn-ikat Ugyaifía L-
tényén egy asszony a fán t*H«re*iiyét sied«*tt,
leesett egy karóba, ha-*4t b \'srurtn H nagy
kinok kftfi h**tt meg. Ugyanott H hegypásztor
egy gyereket egvonlött, ftyüm<ilcj*l(.p.ÍHon érte;
a béczi hegypásstor p*dig egy ottani uraaági
kociint véletlenül fejbe l*Ut, azonnal meghalt.
Mind "it nem értjük:, h*z Zalában • hegy-
pátztoroknak eltillatott a f-jy vrrví* -I-M. V*t?
tán ujabban ismét mngentfM\'etett?
— Arveré* Zalamogyeben. M-oyhart
Lujsa. 2000 frtra b. ingt nug. 9. S

TIZENKILBNCZEDIK ÉVFOLYAM.

ZALA! KÖZLÖK Y.

JÚLIUS 8 áa 1880.Kompit Ferenci 600 frtra b. iagt. au.g. 7. Mo- \' nostor-Apáthin. — Glavics Mátyás 1157 frtra ; b. ingt. aug 9. Cserencsóczon. — Vörös István 356 trtra b. ingt. jul. 12. Hahótou. — Horváth József 446 frtra b. ingt. jul. 24. LeteDyén. — Szabó litván 567 frtra b. ing\', jal. 1?. Laté ; njén. — Tóth György 423 frtra b. ingt. jul. I 16. Zala Tárnokon — Szabó BoldizaárnS 416 frtra b. ingt. aug 3. Oruszionban. — Hor-schetzky Frigyei 4500 frtra b. ingt. aug. 11. GeUén. — Borsits István 1641 frtra b. ingt. jul. lt>. Csáktornyán. — Leinu Ignác. 7399 frtra b. ingt. szi-pt. 1- Tófejen (Z. Egerszeg.) — Horváth Zsófi 580 trtra b. ingt. jal> 28. N.-Kanizaán. — Hranyecz Tamásné 364 frtra b. ingt. jul. 24. Csáktornyán. — PotuszU István lJ41 trtra b. ingt. jul. 23. Goricsánban.
— Rövid hírek. Király o felsége aug. hóbau. Pécare j«. - Ausztriából a „Zasztava" «z<?rblap kitilutot\'. — Alaptalan, hogy Philip-narlli a mehádiai fQrdfit » kormánytól megvette.
p„zsnnynál a Dunán iilaodó hid építtetik.
_ Zichy Mihály hírneves festőnk már Zalán községben van családja körébeo. — Albániát Auszt?>» nkkupálni óhajiji. — Franctiaorsíáj;-ban a tábori lelkészséget eltörlik. — Verbon .•jy aaszony mir hetedik férjét kisérte a sirba. — Eugénia cxwiAszárné Afrikában lázbetegen tükazik. — A hivatalos lapért évi 210 Mer fri. haszonbért ajánl az Aíhenaeum. — Strauat uly keringót irt, melybej lőnek is. — Aa orsz. azinii\'knlábai: botrány fejlődött ki — a vizsga alkalmával gr. Festetics Leo igazgató idézte M. -
ki nyert?
Temesvár jul. 3 an: 34.42.11.52.58.
tíéca . . 78. 49. 41. 30. 81.
Urácr. . „ ül- 31. 11. 53. 6.
— A hiteUortjuggok húzása. 1858 iki hil«l»i>rsjegye1c jul. l. hasasa alkalmával iíécs-bwl következe\') 8 sorozat huzatott ki: 522, 748,
:il72, 3220, 3XG6, 3870, 3899, 3973. Ezek közül 2U0.0U0 Irtot nj-nri HZ 552. sorozat 46. mim, 40,000 trtot nyert a 748 sor. 17. «., 2",00i) Irtot nyert Ö22. »or. 73. sz.
_ A hicti kS/ségi sorsjegyek július 1. kisoranlásnkor következő 12 sorozat huzatott ki- MO 511, 876, 908, 1021, 1031, 1060, 1148, 1631. 19^0, 2870, 2ÍÍ88. A 200,000 irtó. fc\'.nv.r inéin t «r. 1021. snr. 95. sí. nyerte. > _\'Ai 1854-iki c». k. állami sorajogy-kulraön jul. 1. kisorsoláíakor Bécsben a kóvet-k..zd 3» -orozat hnza-ollki: 79. 202, 3!ll, 531, ?-,77 709, 74SI, 880, «9«. 935, 1029, 1038, ItXiH, 1075. 1193, Ü02, 1227, 1267, 1277, I3S0 157!! 1:">79 1Ü86. 2188, ÜIÍ46, 2670, JT713 291(1, S0-.il, 31\'.)Ö, 3337. 3406, 3471, :i&42, 3576, 3720, 3753, 3806 A Dyrroaiámok 1SM0. október 1 én huzatnak ki.
Irodalom
(E rotat alatt m<"í.emlit«tt munka Nagj-Ks-»ii»iu Wajdiw JA»»pf kflnyvk»rí.k«il.\'«e alul nieg-ri-lul-Mu-hi |
— PirnitzT Frigjto fővárosi zenemnke-
reskedea^ben megjelent -.Mária-Valéria fóher-
.?zego" induló" zongorára nzerzé KivUchis Ar
mild Ár.. 50 kr.
— A Franklin Tirtul-U kiadásában Zi-
eiiy Antaltól ifjen érd»k*» könyvecske jelent
m-!g „E«mék, Bdalok, adomák gróf Széchenyi
l.tváu naplóiból- czimen. Ára a szép kiállilásu
77 Upr» leij-dű műnek 60 kr. Akouytheza
nagy hazafinak autographir.izott kézirata i» vau
mellékelve.

— Stalay Sándor tehetséget fiatal iró
költeményei szép kiállításban most hagyták el
a sajtót. A mii 168 lapra tarjad. Ára 1 frt. Át
olvasás után viaszatérUnk ri, addig is ajánljuk
megyénk szép reményekre jogosító szülöttjének
kiadványát a t. közönség figyelme- és párt
fogásába. |
i
Vegyes hírek- !
— S*örny»t8g nagyapai Borzasztó gyil
kossági ese*. történt Challeban, az alsó-pyrenaei
departementban. Prat-Casalis nevű mészégető,
unokáját, egy 14 éves fiucskát magánál tar
totta, de nagyon roszul bánt vele. Egy nap a
fiúval kiment a mészégető kemencze felé. A
gyermek, ki a munkától eltikkadt, nem dolgo
zott elég serényen, mire őt a nagyapja dübősen
ülni kezdé, a szegény fiu erre menekülői igye- :
kezelt, mire a vén szörnyeteg még inkább fel
dühödt, a fiút megragadta és a tüabe dobta, a
kemenezébe. A gyilkos ezután haza ment és
azt monda nejének, hogy unokáját egy szom
széd faluba küldé, de utóbb ezztil is öaszezör
dűlvén, azzal fenyegette őt, hogy vele is ugy
fog bánni, mint a fiával, kit a lüzbe dobott.
C a s a 1 i s n é erre a zssndárságnál feljelen
tette az eseet. Egy óra múlva Prat-Casalist el
fogták, de midőn a börtön felé kisérték, megug
rott ; a zsandárok üldözőbe vették, a gyilkos
azonban egy hidról a folyóba ugrott s eltűnt a
habokban. í
— Ubrik Borhdia férfi-kiadásban. Buda pesten feljelentést tettek a terézvárosi alkapi-tányság előtt, hogy a sugár-ut 20. ss. a. lakó Feichtinger Jakab bádogos, 70 éves öreg aty-1 jával Feichtinger Lipóttal embertelen módon | bánik, hónapok óta egy pinciében elcsukva tartja. E feljelentés folytán a dolog mibenlétének megvizsgálása végett egy rendőrtisilviselő i kiküldetvén, akkor a délben a kijelölt házhoz ment, a bádogost azonban — ki munkásaival I együtt ebédelt — hon nem találta. A rendőr- . tisztviselő a bádogosnak földalatti mühelyébe j hatolván, egy elzárt ajtóhoz ért, melyet lakatos igénybevételével feltö Matt. Megrendítő látvány tárult a rendúr-tisztviselö elé. Alig 1 é« \'/a négyszögölnyi teriméjii. hideg, nedves továbbá szén, s különféle bűzt terjesztő anyagok raktárául használt pinczehelyiségben, a földön let rengett egy 70 éves aggaatyán; az öreg Feichtinger Lipót. Míuden bútorzata pgy zsák és egy összetörött díván roncsaiból nllittt. — Midőn a könnyű nyári ruhában didergő aggastyán az idegen alakokat meglátta, snabaditóit tekintette beonök s örömében sírásra fakadt, aiig vitték azonban azabud levegőre, elájult. Ekőzbsn haza érkezett a szívtelen tiu ia, s atyjával együtt a teré?városi alkapitánysághoz vitetett, hol eUő dolga volt a rend*>rlisztviselőnek as öreget, a kin a piszok ujnyi vastagságra növekedett, kínzója által megmosatni. — A szerencsétlen aggastyán csakhamar magához térvén, összetett kezekkel kónyörgött, szabadítsák meg embertelen fiától, ki őt már két hónapon keresztül tartja elzárva, ellenkező esetben ha viaazaviszik, el fogja őt pusztítani. A kérdésre vont bádogos beismerte, hogy atyjával ily kegyetlen módos bánt, s kijelentette, hogy est azért tévé, mert atyja irán: gyűlölettel viseltetik, s felingnrlódik mikor meglátja. Az elkinzottaggastyánlezután | a Kókusba szállították, fiát pedig letartóztatták.
— Jó szer a drdgns\'íg ellen. Teheránban az utóbbi időben az árak minden ok nélkül nagyon felszöktek. A múlt évi aratáz nem volt rósz és a mostani igen kitűnőnek ígérkezik s a kenyér és hua mégis roppantul drága. A nagy drágaság miatt panaszt teltek Kaib-Esa-Szalle net hercsug helytartónál, aki ugy segített a


Meirs Félix mechanikus készített. A számlap egyszerre tíz város: Washington, San Francisco, Melbourne, Peking, Pétervár, London, Berlin, Kairó, Konstantinápoly és Paris óraidejét ma ta^j*. Minden hatvan p«rcs után csengő harangjáték zendül meg a gépezetben z Washington alnők alakja lép elő, kezébec a függetlenségi nyilatkozattal. Egy libériái szolga kinyit egy ajtót, melyből az eddigi összes elnökök lépnek ki s elvonulnak. Az óra ezenkívül a csillagászati jelenségeket is mutatja. Készítőjének egy bostoni templom eddig 7000 fontot ígért a remek műért.
bajon, hogy bejárta az Ősieteket és azoknak a pékeknek és mészárosoknak, akik igazolatlanul magaa árakat követeltek, azonnal levágatta a füleiket, másokat pedig több órán át fülüknél fogva a boltajtóra szögeztetett. Az árak ennek következtében rögtőn leapadtak.
Paplrszeletek.
Egy német eolpolteur az egvlati remfoB ment, hogj «gj német lapra «18flzeues«a rel«, ea elfogadta a lapot, de nsm ert rá aláírni n«v«t. Aa élelmes ei tudói némát gondolván, hogr firmája a kapán van, kijottében felirta s pár nap múlva J8 a nemet lap következő eiimes : An Herrn Bemenet a« P(Tlet Kertbe\'.
Egv baka, a ki nem salntalhat. A resarviita
mindkét keiében boros palacskokkal felfefjerkexv* • siajAbaa brittanica aiivan-al haladt végig as ntexán találkosvin egr ti-ittel, »alata]ái faelvett c*sk
•ági ideje, Ágenbe érkezett De moat kezdődőit I "f*"*1 \'ortalt a üsat fele, . f.jével boíintott -
L. i- i u x- • L i. i_ u? j « ci ? \' Mert "\'m zalotál? — aiólitia mec a ti.it —\'Jelei
csak a bonyolulás. Beje holtnak hívén őt, férj- < •- ? - * - - -
baz ment és második férjétől gyermeke is van. Mindenki kíváncsi, mi lesz e valóban nagyon bonyolult kérdés megoldása.
— Tengtralatti tüthányá. Amerikából százával érkeznek a hírek a Hopangó-tóban történt tűzhányó kitörésekről. Ez év elején San Salvador köztársaságban földrengések fordultak elő. Három erős lökést éreztek, melyek azonban épületnek nem ártottak. A lökések középpontja !
tem alisaa nem lehet, — mert mind a két k< xem tele ran boroi üreggel. — Hát a szivar miért van » szájában? — Jelentem alásan a ativar 6 és félkraj-czár, a lehnnng pedig csak 6, asért nem köphetem ki — volt rá a baka válaaaa.
— Egy kMgittt filtdmaádia. A Journal d\'Agen közli a következő érdekes történetet. 1870 ben Tallier Lot et Garonne département-mozgó nemzetőrt a poroszok elfogták. Egy éjjel útközben szökést tervezett, s hogy ezt le-hesse, az őrt megakarta ölni. Merénylete nem sikerült, mert a poroszt csak megsebesítette, ez pedig zajt csapott. Tulliert eltogták és halálra ítélték, de tévedésből más czellába került s helyette egy más fogoly franczia katonát lőttek agyon, daczára tagadásának, hogy nem ő volt ki az őrt megsebesítette. Tullier pedig a kivégzett helyett, ki más merényletért 10 évre volt elitélve, várfogságba jutott. Ez egész idő alatt Tulliér óvakodott a tévedést felfedezni, tartván attól, hogy utólagosan őt is agyon lövik. Neje a németországi hadügyérségnél kérdezősködött, de azt a határozott választ kapta, hogy Tulliert agyonlőtték egy porosz őrön elkövetett gyilkos sági merényletért. Tuliier mo»t, kitelvén fog-
Szerkesztői Üzenet.
4145. MarCMhftJmjr. Nem &ti meg a tnértéket 4146 H. Posony. Megérkeztemkor asonnal küldöm a két füxetst.
_r . ..rr,_J_ 4147. Csabr«nd«k. 10 bterkraett értositSt köl -
a Hopangó tó környékén volt, melynek köte- \' dsitünk •!.
pén bárom egymáahoz közel lévő tüzt»rok kép ( ,4U^f M< A* 52-ik "?~ot «IkflláöHök. T
g
4149 Cs. Magán levelet irtunk. CdlözUt. 41M) V. Köszönet. JO.Jre is kérjak. 4151 Sí. L. .Vagyon .ajoáljuk, hoj-r elfogjuk i\\ii H D. K« érre ei vagvuak látva tár-ezánk prózai közleményeire.
4153. Sl-,k,n,i Heljei. ÜdrSileti
Felelős szerkesztő: Bátorft LajOt.
%... -,. **. ... , , ./ p.-DV*] as ií*o már nem gsolgá hatank.
sodott. Távolról azt biczi as ember, bogy a hár- ? ...„«.., - -
K\'trikÁM LajoK reb^rnemü és fér6-dÍT*t dtUtc Bad»p«*t V. Dorottya ntc»» 3. IK
SS. A tisztelt férfi liimii snyesfleslmelie. íz
Van BSfreDCséin becaet tndomitirí adni, hogy ? éfcáty m*p aalvt (tMd»^on ^tts«reit febémema i* férfi divK.tn,ra r»kuiromm*l, aeveieteiea : fehér <• t»i-n«i Urü in;ek, liArisnyik. zs«blc.\'»d<*.k, g»l)ér 6a ké-z^lok. ffjtnruift ilUUxer**k, ao(f«l nti*ó t*kmrAk, esjar-n.ük. »ótabotok, kételS *>s in^ombok atb. Nafy-Ka-Wixtám v«t:^rkex>\'in. miért ín A tiazt«!t k0*0o*««; «si-vfS litut!Ktáút szállodai lakftnomoo — mulyet meg-rrkex^srmkur f*lr»^d«ok uiján tudatni tess Biarea-e%ém. m4r el«ve is kíroi bÁtorkodom — Tíizt«l«tt«t
Karikás Lajos,
fsh^rnemfl .\'-i U\'TŰ dívst ür.lec talaji\'<a<>«
mu kráter csak kia nigeteo van, de valójában terjedelme jelentékeny. A víz forrott és gAs5l-gotl, ti^y bogy lehetetlen volt kösnledni. A tó fölött az eget sötét felhők takarják s as egéaz impozáns látványt nyújt. Néhány nappal a földrengés elölt feltűnően emelkedett a vis 821 ön, és régi npanyol tradiczió szer.Dt a vizszia emelkedést reodeseo földrengést követi. Ilyen esetekben átért azt a víset árkokkal sxoktán lefolyaini. Sxáz esztendőn kémestül ez rendesen meg is történt és nsm is volt vulkánikus kitö rés. Lfguj»bb»n azonban elhanyagoltttk est a régi esők ás L Nehéz ugyan megmagyarázni, de annyi áll, hogy a legtöbb vulkán tengeralatti, szigeten ragy legalább tengeri vidéken van, kérdés, nem fontos tényező e a vizejel^nséjijek- j női. Közép-AmTÍkában a tengernk é» vulkánok I maj<i miudig szumszédok. A Hopangó tó vis-í \' sós, ig\'-n keserű és oyálkiis. A tó "24 kilométer- j nyí széles, mélységét oem ismerik, 12 kilómé- | ternyi van San Salvadortól. A kráter közelében m^g ma is forr a vi», B a patakon még SH C°
i
V. Dorottya utexa 3-ik iiim
mel«g van. A tó küzelóben a kráterek mindtn-kábW kiemelkednek • a tó vizszino láihatóUg alább Btáll.
94 4—4
— FöldevÖ emberek. Knm>ina s Uj-Bar-
HIRDETÉS.
Hirdetmény.
A terebeKd-merkei bérgudoágoái egj irnuk aaonnali belép4a»el alkalmatást njareod, ajánlatok biionyitvány okkal ellátva inté
IrDd^k 106 1—3
Gűntberger Lázár
ttrho* Bogárra.
cellona partjain az Orínnkó folyamáig olyan \\ emberek is vannak, kik megeszik a föld**.. Az 1 vAli evésre használt agyagnemü főid paha, és mint i *— az aludt vér olyan verb«ny*-gt»; a folyam part- j jairól ássák, g^lyó alakban ós«c\'>j*yurva, a \' ~"~ tűsön megpirítjuk. Halat és tekenó«békát is | megesznek az ottani lakosok, de ntána mindig mint v»iami kompótot, földet nyelnek. Ez náluk elmaradhatni lan csemege. Naponkint
egy kilogramm nyi adagot is elmorzsolnak apródon kint.
— Ctoda óra. Bostonban nagy bámulat
tárgya most egy rendkívüli óramű, melyet

HIBDBTÉS-s -s
Árverési hirdetmény.
Nagy Kanizsán •Ihunyt Kiss Józsff lia^ja\'ékához larluzó na^y-kanizsai Kiz 1880. íri jnliiis hó 22-én díl-lóit 9 órakor, a ua?V kanizsai várnsi ár^aszék hivatalos helyi-h>>g^lien tartandó önkénytes bíróságon kívüli irvi-r-Aien t^ladatik.
Ezen átverésre a venni szándéknzók oly érlesitéssel hivatnak m»g: hogy bánatpénzül az árvorí. napján 3800 frt, vagyis abrcsárlOV.a készpénz vagy ovadíkkiípes papírokban le-leendn\', » hogy az árverési feltételnk az árverés nsp_»is, a városi árvaazék hivatalos lulyiségében, naponta — a hivatalos órák »Utl, betekinthetik.
Kelt Nagy Knnizsán a városi irvaazék-nsk 1MSÜ. évi ju.iiu. bó 22-én tartolt üléséb-n.
U04 1-i)


•>?
X>

a .= .2
3 = § « .a
s ~ ? ?
S — = 3

s 5,
•S -c
= ™ ?= oc g
3 — -^ — 2 9
s -
a M
.fi I
"" S
v aj
ÍS S .S
a,
a s


??
^-^
n

Vendégfogadó bérlet.
A alsó páhoki feözség közepén levfl
uradalmi vendégfogad*, bolt, mészárszék,
pálinkahiz, vendég istáló, szeszes italok
mérési joggal — továbbá a Keszthely,
sármeléki, zala-apáti ország ut mellett
lévő most ajjonan épült ugy nevezett
.Becsali\' csárda szinte bor, sör és
pálinka mérési joggal f. é. okt. 1-tól
kezdve három érre, folyó évi aug. 1-ső
napján délelőtti 10 órakor az aradalmi
laknál nyilvános árlejtés utján bérbe adat
nak. Árlejtés napon tartozik minden ár
lejtő száz forint bánatpénzt árlejtés meg
kezdete előtt letenni az nradalmi pénztárba,
mely a legtöbb igérútöl bent tartatik,
kevesebb igeróknek helyszínén azonpal vissza
adatatik. — Az árlejtési feltételek árlejtés
előtt felolva»tatnak. 106 í s
Alsó Páhok, 1980. július 6-án. Az alsó -pataki bérgazdaaág.

TIZENKII.ENGZED1K ÉVFOLYAM

ZALAI KÖZLÖNY

JULIDS 8*» 1880.


ezennel j,.,.,ti. hosy Zala-, Somogy- Baranya- és V.smegyék részre kiterjed* tankörrel |
Nagy-Kanizsán vezérügynökséget
A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
í B é V.smegyék észre kiterjed* tank
állítván fel. annak vezetet
alölir. i

GUTMANN S. H. ÚRRA
mhárta kit Pcj-wr-iniiul a itta-. s7..íllitm.ínv- ú« jégbiztosítás; ágaitokban jo^rvényo.s biztositól kötvények kiailitAaara és károk fel
vételére, úgymint ezek azonnali kifizetésére is felhatalmazott Budapest, 18K0. januárban.
A Magyar-franczia biztositó-részvónytársaság igazgatósaga:
SCHWEIQER MOSC0VIT2.
A. Magyar-franozla taiartosltö részvény-táraaság;
k f»nt«*bbi kfizzéiiMelftre hÍ?atk.izás«Hl alólimlt tisztelettel j^Unij, mis*erint H :
Nagy-Kanizsai vezérügynökség
vétellel .-iválLlta a a Tírérttgyoökíígi irodát megnyitotta, hol .» biltmitiú ajánlatok elfogadtatnak 8 a bi«to.itáai Ősimre, vagy a taraaaigra Tonatkozí mind»nf<l. felrilágoaitáaolr.
készí^esebben megadatnak. BlZtOsit JMHlIg a tltrSHSitS
a) liliv<-.irly t* mbban/m álul okozott károk i-lleo; " <?•) •si«r«ioi. vagy viien Htállitutt javak károaodáaa ellao ;
bi jrgkárok fltan ^ n* ember rlHére mindríu ismert módozat szorint.
A Magyar-franr.xia biztoxitti ránxnény-társanág. imlyn.tk .
20 millió frankot, azaz 8 millió arany forintot
tsTi\'. alaptökéjt\'bi\'l a réazvényeank által mindjárt kezdetben
10 millió frank, azaz 4 millió arany forint

kÍBzpíozbun befizettetett, a résiint a (óváros lepjelaft p4nziot«intBÍnnl, róazint pedig magyar álUmérte\'kíkbio At onóbbxígekben lett elhelyezve, m. évi nk\'obar 1-tiSu tartváu alakuló Baelyajl a társaság ügyvezetésének élére következők választattak meg:
Rn4ap0at«a.
Beck Naidor a magyar joUálng-bai Laaciy Lto ?> m»t7 «•\'• dldhifl i Leain likak a lt.r-«k.>.l.hni akailé Serrebaorci Jos Mária Eanl i ] ari
leaiea\'.k ? Dr HiPler AlkTMlt, kr.«. is vált\'i-run-«7d B»rsb".. Ki«tenaiacr»r Káraly \'? -ll.iffm un .I.i.spf- nagykerrske lö .-*AK fóiiflk.-Scnweiaer Marton ki . kere^k\'-d^lmi txnápsoa Kudajiotten V^.-ri(;«eaf. Maskovioz L-)os [{ii<UpeStrn. it*ey.»hhrí-«*t .sini.rt ^^ kr.^ti-irtel..tl.flH ülő e*yAni».;i?fk«tt, bálr.^u elro-t
cCj
\' j Eluök Bittó István, ü fal*, val. lt«lsü titkos Unácfloaji, a Lipót-r«>nd naKykrTrsxtesr-. orsic. ki-|>r. atl> Kpfnlivi. *l.-l,,:ikr,k : Ilin, Báakiiy Béla, róldbirtns, orsz kipr slb Rudap|.strn. BntMX leal. i pirist H..CÍ-H\' de 1\'ITniun fanéra!? elin.kf stli I\'árisban.
P*ri:b.n.
f\'úiaazttMónyi tagok.
Rabért Haril m»"|ir, Av Itannovillp, az osr-triik dtíli Tssut iga»g*l.\'S*l[i tssrja slb Pirisban Npawel\'. Arain ki\', kertfsked. tanticstis rtsgy- kereskedő.
? \\.«\\AZ icljiori Regnlltrt Ferea.cz. az AUirecht-vaspAlya elnAke sts. Bécsben. Svta Kártly Hildtiirtokos, nrsx. kc|>v;se)5 stb. Bndap«sten.
H»r.\'. Tinti Káraly ra. kir. kamarás. Az oszt. déli v.innt alolaoka, ax <i«tt nrskliN/.^ ts.2J* stb Kjcsl-fii Tt\'kiutri. p társasÁgnak f«ntebb kitüntetett tőkearejél és a« HxIotvrKcttís ^1/it ]I>T<~. hazánklix
">lt "»*t •«
TVkint r tir««>«ín.ik fentebb kitQntctvtt tlikMrejét é« a< a«lpt».«F^« Mn l^IÖ. li»«inkl.«" i" .l»e?..hr«t .Sm l-llu>n illó tjy«ai«.;{(-k«t, bitr>u i-lm.indlKo teiiAl, boJT n<"" ">lt "»*t •«
egész monarrh\'ábxn bintntit.1 társaság inind ei iíoig, mHj a biitoailú küinnsígni-k »nnyi eamntiál njnjintl »">ln», mint am.niiyit o.k, .. t«rn»«e mindjárt k^S\'letbon nyiljtaní képes, s a midőn » tar.aiag Pi.n, o.ljig pársüau t,-,ke..rPje ÚJ «z élen illó egjinisígek jellaau> ogjresir.il Wj^. liittotiláat urujt arr» n<Ji«. í.»sy a tár.«t*< 9al-ttil-le a ra-ltátiy.»sig, » p .ntouág és a legssignrubb b«->alM«>^g minden kl.r l.lméuyínck •indrnkor ,\'-s irtiMPn \'me( fog f-IHni, másréssröl « «»kví«etés avjlottsxga a. iri..i i« k<-s,«siW(<l1 amlgál, li"ír • t«r.»í.ig » dijtét-l«k mBjp.íaHijáuil i« kellS tekint\'tMI fog l-nni «r,ri.n> jogosult k..> e,»l,níüy»irf
Oj,
ly WV14 ml ? .sll r>- "JI i d-sjs>V^ li ÜTI
A Magyar franczla biztosító részvény-társaság
GUTMANN S. H.
Amidilu t..h«t tisztelpttd nlólirott a biito«i!ó t. ko«.lnség liiulmát a« ált.la k>-piisr,lt társiúg irint UJI..II MIIÍT)* é< kíri. míi-ii-;jzi rgysaarsninrl. hogy a veiérilgynokségi térülőén • ridiki
•leirMési* teljes foIyamaU>aii van é. hogy tO/bixtnsitási ajánlatok a már f-Klütott llgynöl(«rir»-k Által k»«rs.\'gnscn elfngadlatn .le. maisdv:in T*-1j*.^ tisitetrtM
Nagy-Kanizsán, 183D. májns hóban. \'
989 23-52 Kerületi ügynökség Sümeghen Epstelll V. urnái.

Mária-czelli
gyomor-cseppek,
jeles hatású gyógyszer a gyomor minden bántalmai ellon,
i\'S l\'«!til\'t\'iilii»tHt:aii tx iilv.igyliiitny, KX"-inorpvf nnt-^t\'p, rr>««>x»gu lt hallét, •tzrlck,
UVMVH t Ibafnji**. k.\'.likii, evomuihurai. ftyomorígvi. ho?yk\'"képxr.ilé«, Uiisifrits ny»41k»ki )nt"-ié*. ^árgwijr, un \'Or «•? hií[.y»n fíífjjj%« (|i:i AZ A ([y.nni,rl)t\'>l «r<*t]), gymiOT • sií^ksionilnt. a. gyomornak ti,|t<*>r-,rK- \'\'l-l i* ital "Imi, gUiflKt*. t-p «\'?? ni.i|boti(fi*íi[. »r»njre?rfa bÁnUtlmnk «ll«*n.
•MF* EffV tírt grne ám hwmt/úitfi
>,!us,(aMS4fl együtt .\'/.7 kr \'W
Kaplmt/.-. Priger \\\\l\\\\ ur gyófyiE**! t-ir-.\'i l\'Xii N;IEJ-K*IIÍ«»J!I, vaUmint «it (•<x!rá><-m*«yar tiirodxlom miittlon tiAgjo1\'1\' xy»>iry izi rtárábjiii e* k<T«*ki J nébcn
Központi *zétkíldésr raktár nagyhal és kicsinyben
Braűy Károly,
„«S örnnfft/afhoz" i * n.z-tt ey.igjsz.-rtárnbni.
M ii_-,2 Kromziprhen, MorvaorszAc
eddij ismert lergobb liajnszpedró, m^ly iai>n linóm iltatit, a bajuszt f^Uiiaőnn pubitja, jól ra«;»d f* n<>\\f
nftn keményedik mep. Klis fiíin-szeUnce 20 kr., o-ij:y lém-slelenc/ií 25 kr.
1EÍITHIN-F06P0B
l»i.-ji\'\'\'b a msií» n-mrbeii. H 1 csinos lxdul> t .*?)! k- ™
KELETI SZKPIT« KENŐCS
áruilan és htstos B«. r s«. j.lö. inájfollnk. bibir.-srk >lb .11 n ?V 1 o\'npor f.m f.-.drllFl *! kr. tM
I.T0M RIZSPOR (ró«*a illatul)
\\ nnom h.\'llgyvilágrak ligk^dvr^r-hh grrxpora ~- I rs^ito
dnbox ÚO kr., 1 di-r.i-s r om»g 21) kr. SsrlkiUiUii nUinvHeUfJ. — túron/ eUiHóknul- „at/t,
nrtfinHgtttts Dobry és Tárga
l"l l-« l:nd»|,.l Sngiir „t
TMinden oddi«*;i vilu<ít;írlaton és ors/, kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar
m- és
, Immig 3HHHlf%K Budapest,
Rottenbiller utcza 66 sz
JRaVHIs^P -
érezöntöde
llazink leKHii-yobl. kor zerüon borondeielt nyira harang.k tüioltisiatl és Tizmiitészeti (répflk kÍRílti\'Hére; a grirr.l kap<--iilaii» vi/iiiui.-M.i, ,..«i. ÍJ a jclonhi\'ii reypdnli belföldii szivattyú i;yárt képezi. ni<-;vbr!ii kiianilae honi munkt«ró (Ikalmaziisa \'nollell, mindül oÁlnak m> gl^ki,\'. szímlljiik és kntak k^axittetn>-k.
Képes árjegyzékek es kWUégvetések kívánatra bermentesen szolgáltatnak *VI
syra.tr fióktelepe: Kol»x*t?árott, belmoiwMiir-iUaM 12. urnám alatt lAHmik

Pályázat.
A nagy-kanizsai köz-:. fcl«u"> leányiskolánál 375 frt é»i fizetéísel jár« ki\'vmü segéd- tanitonói állonfi^ lemondás folytán ürescdésbfí jüvéii, arra rzrnncl pályázat nyittatik.
.-^a
! — >* > 3
2-BSHIS
»•" _ » a 5.-= I JI * S.-5 5
A pályázótól mogkivániatik, hogy a női kiv.imiinka- is szabiszatbm teljes jirtassá^gal bitó és oki. tanítónő legyen ; minthogy szükség esetében mint helyettes tanítónő is alkalmazva leend.
?^•S^i«sisS"
A kérelmezők kellőleg felszerelt f»ly*\' modiányukat a helybeli Kkolaszék elnökségé-liez |rgWs„lib f. évi július hó TégéÍR terjesszek be.
Kelt Nagy-Kanizsán^ 1K80. éri julins hó fi én.
Nuesecz József,
Wi \' \' iskolaszék i eloök.

Nagj-Kaoüsin, njomatoU a kiadó talajdooos Wajdits József gyorssajtójáo.

NAGY HASÍTSA, 18S0. Július 11-én.

B6-<Uk

TlMüktlenesedik


«j EMtnUtl ir
j m irr* .
r A lap aaeHesrl rsssst j? \': illeti kssleaaeayek a |
*aerkee*t6hoe. >nyagi rétset illeti ao.l.e.ny.k pedig a , kiadíboz bsrataatve
nim 10 kr
Hlrsttistfc
i tisaáhos petiuorban
? , má«od(i*or 6 I min<l»Ti
toT&hhi torírt 5 kr
NÍ.0T KANIZSA
: Wluitotkéz.
Mraeustleei levelek. eaak tanért mankatár-eaktdl fogatúinak el.
Boronként 10 krért
tetuek fel
jJKincitári illeték miuile «»es hirdetésért ktlifl
ZALAI KÖZLÖNY
TÍMSft
klldetsek.
O JST
előbb : .525 ALA-SO M O Gt-
1.-KanlT«sTáro« helrhaténái-ának; „n.-kanlis»J önk. tflr.oitó-ígjiet". a „n.-kulnai kei
tQlot«
10* Unltetes-I több
HetenkliU kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjele-ió vegyes tartalmú lau.

FELHÍVÁS ELŐFIZETÉSRE!
A „ZALAI KÖZLÖNY"
li/*\'ukiIí\'ii<-/.<MlÍliévfolyaniáuak ujánudik felére
július— dcczemberre 4 írttal
július—szeptemberre 2 frtinl
ezennel el<56zetéat nyimuk B illetőleg AZ előfizetésre tisztelettel felhívjuk a nagyérdemű kÖ-zöoséget.
Óhajtunk továbbra is megszokott hasi barát lenni a igy mind a me.gym, városi, mind a közérdeknek hü tolmácsoló, leazünk. KülÖnÖa gondot fordítunk a közgazdászat, rovatra Bezárt minden számban változatos irányban mind a hivatalos piaczi árjegyzéket hitelesen kÖzoljük( mind pedig egyik nagyobb tferm^nyk-renkedö ház szakavatott tiaztvieelűjénck tollából közlünk biztos éa hiteles át nézetet.
^^ A2 egylet, életnek továbbra i« 6<;y«lroes smmlélóí leszünk, mert az egyesült erűkben VAD a biztos jövő a kÖzjól<H m**i^tcremtóeóhez.
Irodalmi tárczánk változatosságára kiváló ügyeimet íordítaok továbbra ts.
Híreinket lehcitű gyorsan s mrhdea szív tuélyeskedcstől mentea közöljük.
Hirdetések jutányosao vétetnek fet.
Az (*lótízeté«fki\'t Ifgc/élaz-\'rübb pnsiui ntrtlványoD eszközölni, roelyrk közvetlen a „Xulai Közlönyt kiadó tulajdonosához inté-z.Mniók.
Nagy-Kanizsa, jun. IS. 1P80.
BATORFi UJOS WAJDITS JÓZSEF
TÁRCZA.
A nefelc|tsröl.
(Rege W. S. n )
A nap arany bugarai JAtxxailoznak a zoltl rrten, A virágok k^lybribfii S a patakban rejtőzve el.
Mig a acellok bajtanderi Ulatirban megfardeni-k, A madarak hála imát Zengnek a nagy Teremtonek.
K«t kia lány J5 a UvolluJI, A termeszei lldvhata*it Élvezni éa fr egpihenni A nultogó paUknál, itt.
Szolid.\'k ik » minilkrltril jok. Vigan érnek a vdlicybe <l, Hol az egyik az oromtól IttaaodfS igy kiáll fel :
,0b\' nézd mi n<p e mélyedés.
A la>lgy zepbir és a fiizag Jáu«adoaoak auaogva ott, Ut hullamaik ezer virág.\'
Ugy moaolygnak, ugy intenek J-Virm Urka fejerskéik; Meghajol i% adrosol, mint Úrnőjüket, mind-mindegyik.
Anett vfrit egy erép oövény, Virigeaái égaaia kékek, KégtSl vágyom tuaai, bogy azt Mért serestek .Befelejtk" Bek.

Zalai borászat.
A .Zalai K/Stlöny- t. KtrkmtMginek
Nagy-Kaniz$án. (Folyt. fa\'Tttp.)
A pineze szövetkezet élete, munkássága ott kezdődik . a boi a termény borrá lett s mint ilyen értékesíthető, vagy is az első lefejtés ntán. Ekkor a borok beszállítása a szövetkezeti pin-ezekbe megkezdődik, de egyszersmind az eladás is.
És ki volna azon Uorvásárló akár kisebb akár nagyobb mennyiségben, a ki csak 50 krm) is többot. nem fizetne meg örömest a kényelmes hozzá juttatására és még megvett bora báni bútoiságuért, holott a pineze szövetkezetnek szakszerüteg de egyszerűen berendezett ki zelése mellett alig kerül egy hktl. bor kezelése anyiba, hogy már ez is hasznot nem adna. üe az adja meg a pineze szövetkezet hasznát jobban, a mely borokat fektet és kezel, mert ezekkel a jobb píaczokat kecsbeti fel és a távolabbi megrendeléseket \'elé-gitlieti ki. Ugyan a borok beszállítása alkalmával van a pineze szövetkezeti bizottságnak azon fontos feladata teljesítendő , hogy a honikat osztályozza p. első, második és harmadik osztályba — » fajborok maradván fajborok. Az egyes szövetkezeti tagok S7.ö!ójének fekvését is, de még a ni Ívelés alatt levő szólófajok nagyobb mennyiségét is ismerik e bizottság tagjai; ee is megkönyiti a borok osztályozását, — de ekkor már ízlelni is lebet a bort s ez is lehet alapja az osztályozásnak ; sőt a Sallcron-féle le-pároló is biztosithatja az osztályozást, annyira, hogy mind két fél megnyngod-
Moet elhallgat Klmíliira Benne rrer gondolat kél<-K csak altkor tt\'r magához 6, Mid<~u ki* tárna így hrzzél :
.Hallottam én f>e-y kin regi\'*t
K virá|rrAl, jó He«lvig<>ni,
Kn in tudni váKyt4m róla
S anyáo) momlt.t el azt nekem "
„Már rég. már re* tnegalkotá A teremtő a világot, — Most ia olyan az. antinö Ama régi időben volt.
Akkor i« ? fry játazadoatak Harmato* fn a a napitn^ar. Cnakhogy nem lett fnldKnfuto Kvenkint a daloa madár
Ne- talcarU a-ég akkor hó A i.il.lHÓ virágokat. Akkor még a kia firágok Ilervadatlan ott virultak.
Megnézve azO|> aiavét az Ur, Úrnmmel éa bájjal telt el, K moMoljából egy-egy angyal 1^-tt, araaj fDrt- • igkek txemmel
Lett aagyala. aa embernek, A vizeknek; letfangyala A virágnak, mely a kflnnyB Harmatot kelyhib« sirca.
De e knnnyfi hamatea^ppek Nem bánatol aaeaal-ől jfiuek ; Boldogiiág augárzo lények ÖrSin könji voltak ezek.
Azonban neoi aoká tartott K boMogiág, e loWi kény, Mert tnlyoz volt a< Ur ellen Elkövetett IHnol n.erény.

hátik az osztályozásban. És mikor a pineze szövetkezetnek együtt fekszik talán százezer akó harmad osztályú, 60,000 akó másod osztályú s 40,000 akó első osztályú bora alig fog akadni olyan nagy borkereskedő aki panaszkodhatnék arról, hogy nem kapható hazánkban egyenlő bor nagyobb mennyiségben. A szövetkezeti tagoknak nyilf-számlája lévén — rendes eladások mellett alig akadhat meg annyira az „a Conto fizetés*, hogy a tagok igényeit ki nem elégíthetné a pénztár; ha azonban ez eset beállana, mint erkölcsi testület, könnyen szerezhetne hitel alapján annyit a mennyi az időközbeni igényeket kielégíti; mig végre az év végén talán azt is tapasztalhatná a szövetkezet, hogy igazgatóságának ügyessége által oly szép haszon mutatkozik az eladásokból, h"gy tartalékba is lehet tökét juttatni, a szövetkezet tagjai is részesülhetnek aránylagos osztalékban, a mellett, hogy czélszcrü beruházásokra is jut s forgó tökéül is marad pénz. A mozgásban ran élet, s a kereskedésben pénz: legyen részese mind kettőnek a termesztő közönség, annyival is inkább, mert bora hitelét is így tarthatja fel legbiztosabb in, igy veheti elejét az ár hullámzásoknak is, sőt igy kereshet fel s igy biztosithat minél jobb piar/okat.
A szövetkezeti borkereskedés megindítása.
Ugrás nincsen a természetben, ugy nincsen a növény világ prodnctunmib:in sem; de nincsen az emberi mnnkásság nyilvánulásaiban sem. A szóló megtérnii a bort, de pineze és gondos szakszerű
Haragjából épen ngy, mint MoxolyáW.I lett egy antyal Vak volt balján bB m rli-gg-l, Jobb kezében egy palosaal.
Kinevettek végzetnek /it. Mert intézte a világnak ftoreát, n mert a teremtmények ítéletet tüle vártak.
Hirva-riva tiroslak el K azép földi mi.\'ndkl.Gl Aa angyalok, én biis»ngra ICepültek el az égbe fól
A virágok kia tflodére la elhagyja játtz-*\'tártit-, 8 a távozni akaró rnoit Viz*za-viaa«a hnaoDgva int.
,Mit hagysz nekem ilt nmlékal ? Rattogott a tiizta forráa. .Ne f.\'lrjta\' mond a kii tündér, .S legieu veled örök áUáa*
„Xe fel\'-jte!\' igy aóha:t égi Ajka iámét B igy kBny hallott Le a forrás partjainak DIM, hullámzó fllvélie ott.
R in e kfinyből kia virág lett, Égkék, mint as angyal azeme; Asöta e kia virágnak „NeTelejtl- letl SrSk niH.1
Igy vegeate kti regéjet A jó leány. Zavartalan, Örőmittae aa ó areaa, Mert aztTebea aaent éraet rmn.
,I«y, ba kOtük", mond a máaik, .Egy koaaomt a lesi nefeleju Benae, abból, kinek ádoa Megérti azt, hogy ,ne felejUa.a —
RZIOETRY KÁEOI.V

munkásság hoszabb időn keresztül fejlesztik azt odáig, bogy magasztos él-rezeti czikké legyen, hogy a már rég időtől fogra megállapított követelmény szerint szine ize és illata tekintetében kielégítse, a kényes ízlést is —: palaak-ban kiállítva felszolgálható legyen ax a kur igényei szerint, s sok éri tapasztalásom szeri ut állíthatom azt, hogy alig van más hegyvidéke hazánknak, melynek bora oly gyorsan fejlődnék, simulna és érnék meg, mint épen e hegyvidéké; de mégis a nagy fogyasztás és nagy forgalom kielégítésére — ha félig fejlett állapotban is — hordós üzlet berendezését ajánlanám a pineze szövetkezetnek. Ott vannak a hegyvidéknek eddigi rendes vevői: a bécsi, pozsonyi, soproni sat. kereskedők; a stájerek, henczek, felvidéki korcsmái osok sat. sok vevői; de jönnek most már a francziák is kik már ez idén szép mennyiséget vásároltak össze. KSnyitse meg a termesztő közönség mindezeknek a liozzájuthatást, sót tegye kényelmessé talán még az által is, hogy egyszerű mnstra alapján akár elsó-, második- vagy harmadik osztályú borából az ide uUzis fíradüága nélkül is megrenddhpsse szükségletet akár 10—20 ezer akóig nem csak franczia, de az angol vagy észak-németországi, sőt bármely borkereskedő, azon tudattal, hogy azt kapja a mit kíván ; hiszen sokkal jobban megteheti azt a termesztő közönség nagy tömege a tömörülés, pineze szövetkezet alakítás által, mint látjuk a közéletben egyes kereskedőink eszközléseit; a kik pedig ugyan csak vagyonosodnak —. nem is mindig jelesebb hegyeink terményeivel.
Mikor engem lelszabadltotUk!
— Kgy vadász eml- kirataiból —
MieMtt a czizmadiából „majsster" less, elóbb inasnak kell leDnie, s egy 6nom csemegét kell migizielnie, msl/ azoDkiviil, h»gr a msga nemében elviUzhatlaaul fíooD) specriajitas, még ingyen ia osztogatják. Ksen olcsó cseine-gének a neve — lábezij. A vadáss embernek is keresztül kell esnie iljes inuféle szerepen, mi elolt szt. ilubert lovagjává ültetik, s legelaó nyúlért, mii lelőtt, ki kell állnia az elismerési, melynek snhogó msgyarópálcsa ad csattand kitejezést Nekem is volt alkalmam ily kitün letü szerencsében részesülni, s lelkiismeretfar-dslss nélkül elmondhatom, hogy édes emlékére ég felé meredesik hsjsmoak. miuden száls.
Hielótt regénves bistóriámst elkezdéséin, felhívom a t. olvasó becses figyelmét a fennti csim végén ágaskodó felkiáitujelre. Mertazaem alapos ok nélkül szerénjtelenkedik ott, s reménylem, hogy as olvasó ressiverő keble még egyet küld is mellé, ha idegborsongató soraimat less elég lelki ereje végig olvasni.
Tehát csSnd és figyelem.
A vskicsiót rendesen János bátyámnál töltöttem Q. falun, hol mindenféle szárnyas és ssárnyatlan állatban bővelkedő terjedolmea birtoka volt. Szenvedélyes vadáiz lévén, reggel vállára akasztotta a puskát, • csak a késő est vetette haza. A tarissnyahordosás nemes tias-tét rám ruházta. Ez büszkébbe tett, mint mi dón valakinek a Lipót-lovagrend n«gy kereazt-}ét dijmeotesen adományozzák. Mikor kúrán reggel — a nap még ellenlábas felebarátaink nsk hintette eugsrait Morpheus puha karjai**

TIZENKILENCZEDJK ÉVFOLYAM

ZALAI K ö Z U 0 N

JÚLIUS 11 •?> 1880.De vannak a Balaton melléki hegy-Tidék pincze szövetkezetének keze ügyében fekvő s nagyon szépen jövedelmező piaczai a vele egyenes összeköttetésben álló tenger parti kikötő városok elfoglalásában is: értvén Triesztet, Finmét. Láttam én azt, hogy Fiaméban egy osztr. akú dalmacziai bor ára a tenger parton 1G frt, — a melyet pedig május közepén innen felfordulása, eczetesedésc miatt nem igen lehet használni. Mennyire más árt kapna csak ez áron értékesítve is a pincze szövetkezet a Balaton melléki borért — leszámítva a szállítási költséget is — ba olyan raktárakat alapitana e helyeken, hogy a világ minden részével közlekedő hajók is rakódhatnának — mint most midőn a megjelenő kereskedők leginkább a harmad osztályú borokat s azokat is a kényszer helyzetű kisebb termesztőktói lehetőleg nyomott áron igyekeznek összevásárolni; de ki számlálhatná eló a kereskedelem eshetőségeit. Mikor a pincze-szövetkezet anyagiban is , eszközeiben is annyira megerősödött, hogy bizton megkezdhetné kifejlett borokkal a palaczkns kereskedést is, ennek ismét igen kiterjedt és jövedelmező köre van. A közelebb lefolyt ívsz. gazd. egyesületi, borászati cnqnete tanácrkozminyok folyamában megemlítettem, hogy ajánlatos lenne az ezen hegyvidéken ősidőktől fogva szokásban levő must lefűzést ua-gyobb mértékben gyakorlatba venni. Hiszen ez oly kellemetcs csemege bor, hogy legfinomabb izlésQ c-aládaiuk készítik saját számukra és gyomor erősítőnek van elfogadva. De más bortermcsztó európai államokból egyenesen ilyen féle borokkai űzetik a legjövedelmezőbb kereskedés — és mi tűrjük nálunk olcsó csemege borul a kereskedésekben előforduló gyártmányokat, holott a must lefűzve 35% ezukor , tartalommal már eltartható édesen és kellemctes ital, sőt biztosan szállítható ? bármily távolságra, a hegyvidéki tanács és pincze-szövetkezet adhatnának lendületet ez ügynek is, és szép hasznot imijlú alapját Képezné a borteimesztó közönség munkásságának különösön ép és jól érett szólóból olyan hegyeké!], melyeknek bora édeses izü a borkő-sav hiánya miatt, vagyis a hegyvidék meszes helyeiről. •
Kgéíz buzgalommal indult meg ujabb időben a cognac gyártás ajánlása, életbe léptetése. Oly nagy hegyvidéknek mint a Balaton melléke sok olyan bora és bor-hulladéka van, melyet e czélra haszonnal fordíthatna. Hisz a bor szesze — minden szeszek legh\'nomabbja s mint ilyen már magában élvezettel s megelégedéssel
rUgalvtt, gjöogéden belnmarkolt OsUikürobe, nyakamba dobta a lariaZD) át, « ballagtunk ki • rétre. Sokszor olyan nshéi volt a Úriamra, hogy «ulya alatt alig binam lélegzetet vonni, de jaj lett volna árva f-jemnek, ha a tarisznya ix-hézsége miatt csak pg?l,i|cn szrftag is bucsu-lik cl ajkaimtól Do m*g\' hogjr öszinie legyek, a tariasnyaliordozúbaii a vadaslatért hevüló lelkem sokkal több gyönyört talált, hogy a*m annak kellemellentégeit panan nélkül el né\' tudtam volna viselni. Ktt aooyirsl inkább meg tettem, mert Jinos batyam megígérte, hogy ha a tarisznyabordozas által bokros érdemeket szerzek, megajándékoz egy puskával. Én gyakran szőnyegre hoztam azt a kérdéat, hogy János bátyám uölos belátása szenet mikor szenek elegendő érdemet, i szemeimet mindannyiszor a duzzadt tarisznyára meresztettem, mely nyakamat meggörbítette a annyira húzta, hogy ha uldalvast akartam tokioteni, ezt csak ugy tehettem, ha szellemem tasakjával egészen arra fordultam. A kérdés mindig megoldhatlan maradt. —
Egy vasárnap János bátyám társas Vadaszatot rendezett. Erre meghívta környékbeli ismerőseit. Előtte való szombston b»hitt magához, s két pn.kát lett nlém az. asztalra, azon megh.gyással, hogy azok küzUi fgjot válasz-»zsk tet.z<isera »z rint, mert a holnap tartandó vadiíitzaton nem mint tarisznyahordozó, hanem mint müliMó vadász f..g,>k riszt vnnni. Eleinte aí! hiti.-m, hogy az ör-g csak inM-lk*dik, de miuiáo ábrizatibol konmlyságoi olvmuro, azon kezdtem goudulatom rok kaját pörgetni, hogy

használható mind fogyasztási czikkol, mind technikai czélokra — de a pincze kezelésben, e borok érése előmozdításában, ugy a borkereskedésben a Szállításra biztosításban csaknem nélkülözhetetlen czikk. A mellett mint kereskedelmi czikk — különösen északon és a tenger körüli népeknél keresett itat* és szép haszonnal értékesíthető ipar termény. Mind ilyen berendezéseket a hegyvidéki tanács és pincze szövetkezet eszközölhetnek legkönnyebben és legbiztosabban.
Néhány évvel ez előtt, mikor ugyan ez eszmék és ezélok megismertetésére, megbeszélésérc kértem össze tanácskoz-máoyt Tapolczára, de a jő akarattal nyilatkozott eszmék mis irányú áramlatában ezekkel én szóhoz sem juthattam; azért kívántam most így közölni, hogy megfontolás tárgya lehessenek ezek 41-talábau, mert a kivitelre ezeket látom legegyszerűbbeknek és legbiztosabbaknak. És üdvözlöm Tapolcza város vezérfórfiait, kik felfogták helycsen az egész hegyvidék borterméuye értékesítése körüli mozgalomnak, tevékenységnek horderejét általában is, de saját városuk érdekében is; akkor is késznek nyilatkoztak egyedenként is a czél előmozdításához járulni, de a község közvagyonából alkalmatus és elegendő mennyiségű tért készen ajánlottak fel a közpinezék elheh ezhctéscül a halápi ut melletti sík legelón; hiszem, hogy egy üynemu mozgalom megindításánál most is készek lennének egyénciikint is működő és részes tagok lenni, valamint a helyiségek számára szfikséglendő tért sem tagadnák meg, ha talán G 10 holdnyi terűlet kivántatnék is hozzá, melyet most már annyival czélszcrübben lehetne hely-szinilcg mcgállapitni, mivel a czélba vett vasút iránya és indóbitza is megbeszélve vagy talán megállapítva is vannak.
A Balaton melléke hegyvidék még azon szerencsés állapotban is van borterménye tekintetében, hogy borai köny-nyen elkülösiUietók könnyebb és nehezebb borokra, a szenbt hegyei délnek vagy nyugotnak feküsznek, és a mint a délnek fekvő s nehéz borokat termo hegyeknek forgalmi központja Tapolcza város; ugy a nyugotnak fekvő hegyek könnyebb borokat termő részének már fürdőjéről is eléggé ismeretes B.-Füred városa lehet forgalmi központjává akar egy általános pincze szövetkezet alapján mint fiók pin-ezék letéteményese; akár külön pincze szövetkezet alapján. (De ez utóbbi berendezés kár lenne.)
PAUltAUIi (JÁliüK. .
mi a szél találta egyszerre az én kedves János bátyámat? Da ezen nem sokáig tűnődtem, ha nem az örömtől remegd kess^kel megérintettem az egyik puskát, és sóvár szemekkel vi»-^álgnttuiu.
Miudk^ll", oly régi volt, hogy h.t biogra-phiájukat megalc:irná valaki örökíteni, vissza kellene neki menni a múlt szazadba, m"H születési éviik történelmi valíVszinüség nzerint annak elejére <-aii<. A r.>7sj» és az idö kimiiletlen vasfoga, anat i\'a mn?m4rta őket, h-igy az egyik csak minden huszadik csettenésre vágta el a kapszlit, a macikat p\' dig sokkal inkább el* gyöngítette az öregség, hogy sem kakasa meg bírt volna állni.
Ezek közül kellett választanom. Az előbbit választottam.
János bátyám lelkenire kötötte, hogy szégyent ne hozzak fejére, mert soha se lássa • mftnyorazág b\'íUwj\'il, h< akkor visaza nem veszi tólem\'a puskát- Azonkívül mé>^ .nyájasan hoz záragasztotta, h\'igy ha nyulat nem lövök, hil-nzonotö! kapok (do onni ám a tenyerembe), ha pedig lörijk, akkor is huszonötöt ajándékoz, olyan rnpogfaat, a melynek mindn;yik° megér kettőt.
Tagadbatlaoul hízelgő ajteriativa ! Hivatkoztam János bátyám tapasztalt szivjoságára, mely rokoni ígéretét nem engedi foganatosítani, hivatkoztam továbbá arra is, hogy az ütlegek nem kép«zik óhajtásaim tárgyát, hogy a huszonötöt csak bankóban szeretem, s megnyugodtam abban, miszarint Junoa bátyám csak

Kimutatás
Nagy íaniwo virol kapil\'ínyi hivatala állal u 188t>. évijtnuár 1 lU ittárólag juniut 30 ig ataz a Itfolyt fii ivbm lett munkálatok (i
tlintililt ügydarabokfőlStl. A szeuiéljr és vágjon bistooaág, a csend és rend fcntartáaa tárgyában Nagy-Kanizsán letartóztatott 446gy«nns egyén; — ezek közül átkisértelett
I
14 6
ÍW íííí 42
446 7.r>l
a kir. törvényszéki vizsgálóbirósághoz a kir. üg) éazséghez a kir. járásbírósághoz a helybeli szolgabirói hivatalhoz illetősége helyére tolonczoltatott kötött menetlevéllel elu\'asitatott vizagálat után elbocsátaloti
megienyitetett rendőrileg
Összesen
35
110
87
81
114
80
232 41
panasz éa jelentéi tétetett más hatóságoktól beérkezett megkeresés 1002 rögtöni nyomozás végett aflríri>nyözt\'»t<Ht lü mezei rend\'iri ügyben pauasz tétetett idegen hatóságoktól ide, inneu illetiWgM hnlvére toloucz»!*atutt
kórházba küldetett J "-1 \'^"[„f" $ KB
igazolási jegy kiállítatott
cselédknnyv kiállitatott
cseléd bejegyeztetett
iparossfgéd bejegyeztetett
kéjnú bejegyeztetett
tartózkodási FDgrdely kiadatuü idegenek
részire - !»*\'"
tartózkodási engedély kisxlaloll csi-lédek
rédzére 87.5
haz.4Íábi engedély látHninztatott 77
öngyilko.saáfji eset elól\'ordult 1
tüzeBet elúfordiitt 2
?i vasúti szemlélő bizottság által szemle
tartatott 47
Eífn felül a vasári bizottság által átira
toll ló 2U!t
Mtjfrjeiy estelik: — l\'°gj a lcfulyt fr»l évlx\'u a kosbiziouttág k\'-dvaú lévén, minthogy anuuk |r>foljta Hiutt ^yi!ko«*ág, rablás ét b« inr«*n, vagy uugyobb tÍU<*»\'\'\' -\\\'* nem fordult,
aDiMá", ISSV). július 1-éa.
^ SZAK.ONYJ,
Itudupcstl Vli. nemzetközi gabona-én magvás&r.
Á budap^Ati áru és ért>ik-túz«id<< tauiírtia h;ilán>zaia szaruit, nz idei, egy ^epkiáltitHtta ti fgyb<aköuiU budapesti VJ1 nmnit-iltozi gab-üa I;H niH^váaái í. ti. mi^n«tnH h<í i) ik napján («>g m--^tar-Riui.
Áltiilaaos hitárosatuk.
*) A budapesti VII. H«>BI7-1 közi gabuDa-éb magvájiár a.? „Lj világ" k\'Tti hfIvis*íg«ibeD (a Tuküry*t\'úle lulltfflHo) í. é. aiiguazluu U-^ci r.-ggcli S urakor cütjugiít\'isí j«l mnilett fog roeg-oyia^tQi, cs ugyna ily jelűd** által délutáni ő órakor besárHini.
b) lielfpti jegy«k augUBBtun hú 8-AÍg d<Hel<*tt, 1 t\'r\'ityi díj rnt-llettt a túi»Je titkári hivatalában válthatók, én * gabonavásár u»p-j*u cdakia a gabunavátári pémUraál kapbatúk.
tréidiiulik, s pn\'ibára akarja tenni a vadászat iránti sxetivodéiyeioet,
Mikur AZ eieó (>rom mámora eleoy^xett, bi^gadtau kezdtem a szimplát szemügyre venni s kifogásoltam egtíizségi állapotának veszélyes voltát. A c*élg>mbosk csak helye látss>it, a Zsinór f-iét pd\'g penészes nudrágazij, í^lét p**-tlit; vastag nandzag képext- , » CSÖTO ol) ékt«it*o httsr,?u volt, hi>gy Bzeniem elfáradt, mig átfututt raj la. A meunyire »rcheologi*i ismereteim t**r-jtídtiík, aaou n^*^t«m«t fejeztem ki, hogy ha ns uutíi i» régiség úr búi, d-a bizonyára ré^iségiárba VHIÓ, innrt nem határ LM a Icheteüens^ggcil, ho^y liitárpudzittáai emltlk\'tk in füjűdiiek hozzá. Még az U kitelik tőle, hogy ha elúro ezélzok vele, a •rét mind hátra megy.
Szerütve tisztelt asas : tisztelve szeretett János bá\'.yám kihijolt az ( blakoo, hogy mosolygásai el ne árulja elültöm, mert tudta, hogy ha nevetését é»zreves«eia, a pompás szimpla még inkább v«it énekéből. Mikor jót ki-uevtítte mHgit, a szimpla halhaUtUn érdemeit el t-n k szintíkltel ecsetelte. Elbencélte, ho^y már hány szarvasra ixórta a hatált, b"gy hány iramgimo-\'k akadály o*ia meg pályafut Anát, hány vadkannak fújta el életlampáját, slb. <> is e/Ztil ejt-tteel az elai5 krokodilt, sót ha hi»zemf ha nem hUzera, meg ríooceruat is lőtt velő a ba-gí>Iai határban. Mert kívülről ugyan igénytelen itlakj* VHD, de hasoalit a sseréay tudóshos: IOI Huaái lobb t ér.
VIRÁOHEGYI. (Folyt, kiiv.)


c) Külön helyek, asztallal és ülésekkel
ellátva, 10 írtnyi dij elúleget lefisatéíe mellett
kaphatók. A kik oly helyekre számot t&rUoak,
sziveskedjeaek legkésőbb tulvó évi augasstaa
Uó 1 síjéig a tőzsde titkári hivatalában eziránt
nyilatkozói, minthogy külön helyek csakis
korlátolt námban állnak rendelkezésre.
d) Sürgönyök és levelek fel- és kiadására
kfllüo nragy. kir. távirda- ÁS postabiva»»l fnu-
telállittaiai. A gabunaváaárt látogatói felkéri^
nek, hogy a bozzájok intézendő sűrgőnyok-i
és leveleket, lehelő leggyorsabb kú*)>C?Í!h<:lese
végett, .Budapest, gabonavasár" (Budapest,
Saatmarkt) jelzés mellett cura-slesaék. .
e) A tössde titkári hivatal ezen napon a
gabonavásároD is irodát nyit a hol a látogatók,
szükséges feJvilagositásoküt készséggel nyernek,
éa u tőzsdöi szokásjogokat tartalmazó füzetek
úgyszintén fuvartaríffák is kaphatók lesznek.
f) A gabonavás^r gápkiállitissal, lovábuá
a malom- és szeszipar szakmába vágú szerek
kiállitáüával lesz egybekötve. Kzen kiálfitás-
boz a bejelentések a szükségelt tér terjedelme
kijelölése mellett legkésőbb f. é. augimziut T>
éig a tőzsde titkári hivatalához iotézendők.
Minden kiállító 10 frtnyi díjat tartozik c li-ly-
ért fizetni.
g) A cfi. kir. Duoa-gűshajózási társul*t
személy szállító hajóin ogyszintéu uz üszög
mohácsi vaspályán a gabonwvásárt U topa tű t
közönség számára, az ide- éa vistizaiUazusrii
337a*/o-ny. menetdíj leszállitáMt eog-délyfiz^tt,
mely k<*dvf>zmény f. é. augusztus hó 4 étól
bezárólag 12 éig érvénye*. Ennélfogva tigyel
mr>i.tetn«k az idegen látogatók, kik ezen uunási
kedvezményben réasesülni kivannak, hogy
id<jében rendeljek meg a Bruks^tres igazol-
váuyokat, a melyeket »z 1 t\'rttiyi ln-tépti j~gj
clú|p«;f>» válláaa eileuébf;n (de tífin n\':\\uvi\'t
melleti) a l(>zsde titkári hivatala az itÍKtúknek
azounal m«g fng küldeui. A magyar ugynxiuiéa
av osztrák vaspályák elletit>«n •* meueldíj
leszállilását az idén ni^gtagntiiák.
A aa^y-kanizi>ai kir. törvényszék rétté-ről kózhiijé UH.-lik, miszerint Plihál F«THbn uagy-kauizsai kir. kőijn^yaó kéreltnérv H pécsi kir. ko?j\'-gj tűi kaámráuak l.SSO. évi július hó 7-én 114. sz. a. kelt rendelvényével n^vt-zett kir. közjegyző ál IM Ián OH helyettesiül kirendelt » ezen kir. törvénynek elolt szabályaz<*rüen fd-eskelntt 1)\'. Karácsonyi Jenő kir. koAJogyaói jelölt h*4yeliesi miik«>détiét nevezőit kir. koz j*.%yzö ttzékhuiyérőli távulléto idejéro f. évi JUIIUH hó 10-éu nj»-gkezd-ndi.
K*-ll a UH(íy kniitTnai kir, tiirvénysiék- j n-k, 1KSO évi július hó H án tvrt\'-u üléurb\'A.t
WLASSKJS ANTAL m. k ,
kir. m»i-ki fl„;ik LOVAK EDE m. k ,
Il.lyl liln-k.\'
t .
Belus .József mejrszünt élni.
Méiy fájdalommal véltük a itzomort^ó távir»lot, h<>gy Nagy-Ivauizaavári>tt na^yérdeniS polgára itj. Heliiíi József jutiuí 7-éu kis/euve-dutt A nemes »xiv egy évvel előbb már áldott jó nejéuek elvese esekor megtűrt, az emberi-magasba emelű égi érceiét hidalta a sorsdurvn kez*-: a homályba burkola az emberiség jólétéért torakvó lelket, nem vala számára hely, hisz » virágnak moat mir csak töviséi éreió, a családi gyengéd szeretet. * rokonok, a jó barátok ón i^tlen ti^yelinc nem tudá, nem birá u töviseket eitávoliXaai; a azép lettekben, nemes ambittó-ban s houpol^ári aldozAtkéaKBégben gazdag éa lelkes fértiunak a pártoskodás áldozatául kellé esnie. Szomorú kép, rideg való; B kebulrÁz\'1 ludat! Kiköltözött lisztek bará.unk éir-lraj/^i -* tevékenységét érdemlegesen méltatva közölni fogjuk, most a maró fájdalom reszkető kezünkből leüli a tollat ... A gyáazj^lentéa igy hang zik: ldú«b l\'elas Jócsef a mngi, ugy Krailia, Lajos, Auna, Haula, Teréz és Linzió gyermekek, mégis BdtH Károly, Anna férjez.-.u Szín" dics Jóssefné és László, testvérek nevében mélyen szomorodott szívvel jelenti kedvet ti inak, illetőleg a gyengéd jó atyának B szarét^ testvérnek. Balus József gíógjazere-z urn»k l«80. évi Julim 7 éo dáialáo 4 órakor !.<>•«** Mzeuredés után 48 éves korában Budap*""" tortéut elhunytát. Hűlt tetemei Nagy lvito(wárii BzálhiUtnak; a Ctiengery uifzában .évö Uká*» nát bestén teltetnek é* az itteni cs»ládt sirb>lt-ban f. hó 9-éa délután ö órakor fognak «\' helyeztetni. At engesztelő szent mise aldocat >• hó 10 én reggel y órakor asi^nt-ferencureodíek egyházábac tog megtartatni. KnltN.-Kani***a> julios 8 án 1880. Áldás emlékesatéo! Bek« hamvaira! Temetése hozta méltó részvétté

TIZENKILENOZEDTK ÉVFOLYAM.

ZALÁT KÖZLÖNY.

JÚLIUS 11 *a 1890.történt. Gyászlobogó jelzete az érdemes férfiú elhunytát a .Társas kör*, „Polgári egylet" .Öokéutes lüzoltó egylet" és a. , Kisded neve ló egyesület* helyiségein. Július U-én hajnalban érkezeit meg a vonat, a hűlt porokat ide mai-litva KanitsÁra, melynek. .Nagy* nevét orszÁ gosan liszte-llté igyekezett tenni. Koszorúk halmára boritá a koporsót, melyeket egyetek és testületek küldöttek tiszteletük n kegyeletük H\'\'iil. Testületek zászlóikkal, a tűzoltóság teljes dÍBZSzel, hatóságok, sorezredbeii s bouvéd-tisetek, az iatelligemM nagyszáma B a nép be* láthatlan sokasága »d:a m«(t a végtisztes^glé t«*ll, meíybea a mélyen aujtott éde* atya, a saá mos tagból Álló kesergó család s bus testvérek u(*ini r-ny hüléat meríthetnek; a rész vét eoyhi-tnleg hat az érző szír fájdalmára! Sajátságos, hogy a sors kifáradhaiUn keiének*csapásai ál tal kimélytelenül s nem érdemelt módon suj i..tt nőnie* fértiu* még ki is guayolá: ugyan MZOII nap halt m>\'g, melyen született; születvén 1831. július 7 én B m*g\'n8Ít 188°- j«l\'»« 7 én. ***" — A neitixeti zenede kiiünő képzett sé^ii növendéke Grobetti Malvin kisasszony ar idén befejezvén zeneUnulmányait, a ZOD-
A
-öuállóUg Nagy Kanizsán tanóráitat Asé>;ea éi alaposan képzett zenetanár->í*i\'\' az érdwkeltek figyelmébe. ,OM • «••_ j§iimiinlQ#_ <j fttlsé^e megengedte, hogy L)<". Hérics Tóth Jánua soproni kir. tör vényszéki elnök az ipja, Tóth Lajos, nagykanizsai ügyvéd által eddig is viselt „jaáki* előnevel felvehesse.
— Sziszekről írják nokunk, hogy »
g»ÍB«*i Gutm»nn ház nagy U kemokedőí ezége
H .sziszek i u\'lfp\'-n itimét «gy itHgy óriási hordót
k«:szittet ii grár/i kiállításra, mrtiy 400 akónyí
_urlBrtalmn l<-*z. A hozzá használt kilünö minő H^SÜ f:t szakkörökben már Általános figyelmet ébresztett. Mi vauk ürülhetünk a magyar hordóipar haladásán, s gratulálunk a feotisztelt <:z**gnnk.
— A nagy-kanizsai gabona- és bor-
vásár ügvéb«n. a z*lamrgyi gazdasági egye
.siil\'-t május h»ví gyűlésén ismét elhatározta,
hogy egyetértve a pagy-kanízsai kersak-idelem-
mel, a több év óta megtartott gabona és horvá
sári ez évben ís mt;g fogja tartani, óa összehívta
H gaLftiH »*H borvát-ár rendezésére kikü\'dött
h-lyi bizottságot. E bizottság ülé*ét mKfjlarivii,
azon a bor/ásár beszüntetés** s csak a gabona-
vásárra s7.Mfiikn7.au hozatott indítványba, m«rt
:%z előbbi t-ilíiij; cs<-ké]y eredmény nyel j-.rl.
ÖrömfTííki- s/.oi<;;il köz.ilhe\'ui, hogy a bízott-
AAg abbttn állapodott meg, iiUKcrinl op«o a
. muUlku/ott bajnak eLhiril-utára stükeé^s e«x-közökről és módikról kell gomJoakodui, m^rt a vidékre nézve a bor majdnem oly font\'B-tá^u mint » i^thonn. A biz ?Mssig » vásár halárn:*pj*t illwúleg I*»Í. 341\'ábiui HÜwp\'dntt m-g. mely » gabona- éi< borv.-iaíir n-ipjau! ki is tüzetclt.
: — Meréax tolvajtá* törtéDt N^gy-Ka
iiixoiin u tölérnn fgy ti^tal ember l»k»Kán jul. 7 éra viradúra, ugyanis valaki, míg a fiatal ain-tjt^r hajn:ili álm^t alud:», a nyitiiti ajtón be osont, aranyórát lánczczal, gyűrűket «at. üaszc-HKrdftt s mapáviii viif. A kár kii/.íl 300 frt. A I«U»-a nyninoztatik-
— Érdeken elúadÁs leez ma juí. 11-én
Nagy-Kanizsán, rn<*lyr« a t. közőoftéjfpt K}*y«l-
mestetní bátorlioduuk acon in-\'jrj-gy7é*>c|, h«»í»y
H második R vaiéexioül"!; utolsó fílÖKíiís uj mii
sorra. 1 máxOMp hétföu I\'-sz -\\ nZóUlta" kertben.
Az érlttitité* következőleg szól : „A buJapesti
nemzeti színház óuokkarániik nyúl ez iMgjából
alakult íértíuetiyoi. N«*y Dávid A Í .-inirti szín
ház első bauiiatajának KozremÜkiklésével a
„Sitarvaa"" vcodéglo diaz\'ermébeo vaaárnftp,
jul UB hó 11-én haogversenyt rendet. Műsor:
Ultfü szakasz: 1. .F<>há»BM Iluber Károly.ól,
eh\'adja a íérüuéfij**. 2. „Magandal" z-tldóno-
br.l Hai^vytÓl éoekli N«y l)*vid. 3. „A kö-
nyék* Wittüí előadja a férfinégy••s. 4. Keresz
tes hadjárat" Schubertul, énekli Ney Dávid ő.
.Népdalok" Uuber Károiytól, előadja a férfi
négyes. Máuodik szakasz. I. „Zarándokkar"
TannbuuserbóL WngDertói oiúadja a fér fi né
gyes. 2 .Macándal" Bfivös vadászból Wéber-
tol, énekli N«y Dávid. 3. ,Bordái" Ernaniból
Verditói, e}.":ulja a férfíuégyes. 4. nH«i;áodalB
kar kísérettel Varázs fuvolából elÓad ja Ney
Dávid és a fértíuégyes. 5. .Paris ifjai\' Verdi-
t*l, alfladjaa lérfrnógyes. Helyárak: I. rendű
zártscék 1 frt, II. reüdü zárlszék 80 kr, III.
r\'nHQ zártasék 60 kr, Földrizinti bnmenet 50
kr, Ka\'ona-, gytírmek- ós .ieákjegy 30 kr, Kar
zat 20 kr. A terem mellőítetéséről gondoskodva
van. Jegyek kaphatók a siinteremban d. e.
9— 12-ig é# d. U. 2-tűl ái előadás kezdetéig.
Ktujegyié**k elfogadtatnak Wajdits Jóssef ur
kotiyvkere«Uedé>ébeD. K."idete 8 órakor.
— JitilatonFUretlen jul. 3 ig 417
(••Uósiúinb.iu 710 fürdövendéjí jflentkt-aett. A
kimnialásban oivusunk Bukarestből, New-
Yorkból, Lengyel, Ang..!o>szagod, Parisból,
Bécsből ut. érkezetleket.^
~ A xaltt-eflentzefff ünkéntf* tűzoltó egylet alapszabályai a belügyministerium által a bemutatási záradékkal ??\'láttattak.

— TÖttöny Béla letenyei kir. járásbiró
kir. törvényszéki birói minőségben a nagy-ka-
nissai kir. törvénvBiékhez ü felsége által áthe
ly ez telelt.
— Zala-Egertmeffröl írják lapunk
nak: A tanulmányaikat a vidéken folytató
sala-egtrssegi ifjak a két havi ssünídÖ tartama
alatt — magokat a gyorsír ássa tban gyakur*
landók — Krob Károly tanulótársnk felhivá
sara vetetése alatt gyorsirászati tanfolyamot
nyitottak. KI ismerés illeti Krob Károly urat,
ki — nem tekintve a gyorsirástat elsajátításá
val járó nehéseég^ket — a vezetést díjmente
sen vállalja magára.
— Közvetlen közlekedés B -Füredre
Á magyar vasutak igazgatóságai f. é. július
15-étól szeptember utoljáig ^október léig
érvényes) -Balaton-Füredre ssóló mérsékelt áru
közvetlen menetjegyei fognak kiadni. E menet
jegyek a cs. kir. déli vasút Siófok állomásáról
BaUion-Füredre én viasza való uUxásra jogosító
szelvény nyel vannak ellátva, mely szelvény
vjaszuutasás alkalmáTal a bajóról való kiszállás
nál elszedetik ; a menetjegy azonban az utas
birtokában marad s a viasiautázásra szóló mér
sékelt menetjegy váltása alkalmával a siófoki
vasúti állomáson átadandó. E j%zy kimutatása
nélkül a siófoki az« mély pénztár téni-jrsgyet
n\'m szolgáltat ki.
— Az erdőtörvény végrehajtása egy
külön erdéflZ\'ti szakosztály felállitását tes/i
azükBéges^é a kereskedelmi miuisreriurab^o.
Ennek folytán » kormány as egész erdészeti
ügyet ki akarja a pénxügyroinisLeriutn köréből
vonni » ftzt a kereskedelmi ministeriumhaszán
dékozik bek<:be:ezni. 18H1. évi január 1 én e*
az uj beosztás már éleibe is fog lépni.
— yecrotoff. Svcruiu D imouko*, Ks«
turegnye, Sormás én Kigyáe* eg\\«eult közsé
gek jegyiőj*1, f. hó 7-eu d. u. 3 orakur, Sorraá-
soo. 43 éves kurábau jubblétre ozend-rtih. —
Temetése f. hó 9-én volt. Vagyontalan özve-
gyf-t, s 5 neveleileo gyermeket hagyott hátra,
kik » legaggasstóbb, s legké esebb jövőnek
né/n^k *^léb*i. — Bizony nagyou szomorú, s
állami intézményeink roi.d\'-serlennégé\' eléggé
mulatja azon sxjnos k<irü\'méuyt hogy azon
csnlád, melynek feje AZ állAmgép^elnfk számos
éven al ^gyik igen léuyeges, lük ető, nmzga\'ó
orgánuma volt. a esaiAdló kidöliével, ki van
téve annak, (hu magán vagyona nincs) hogy
kolilubb >tra juwou. — Vi^usztuljii uzonbau a
kélségbeedntt özvegyet az, hogy u m hall még
ki ai emberek szívéből » — sae.r«tels konyürü-
le.t! .... Mi ines vágjunk róla győződve,
hogy kik íehe;ik : gyúuiohtani lógjuk, » íel-
etucli-udik a I«kujtott u<*>i, » »z fítárvnit kis
korú gyermekeket!.. Ugy h-gyen! A m gholdo-
gullnaK p*»Hi» Ingyen könnyÜ a hant, s ai ál
il;i« é-t béke nngyxla lebegj**n por>«i felelt !
— FelAÖ-ltafk. 1S80. Juli un 2 án. —
Hogy *»z egyh*z mily fenséges a« ó uzorUr
tásaiban, ábnatoa éizt^ kon győiúdlüuK meg
akkor, roidóu szemtauui tehettünk azon várva
várt ünnepélynek, mely műit hó 29-é% ejtetett
m<g F.-KAjkon, A szo>iiszéd ptébáaiákban éten
fínaepély kihird lén állal már • lőrt jeleztetvén,
lát\' uk mi nden irány ban az u takon egy házi
Kanaluk alatt oda seregleni a sokaságot. A
szertartás 10 órakor kezdődött, hsraugok zu-
«:Ua Óa mníítarak durrogAaa k(>zö:t. — A
Vidd ki cléruí igen 11 ugy arámmal vett részt a*
ünn\'pély inagitazioöftHgának emel^s^b -n. —
Mintegy 12 lelkipasz<(irt lá\'timk együtt. — A
vidéki értelmiséget is oi-m kin mérvben láttuk
képviselve. — A szenteiési szertartÁH Modro-
víts Gergely apá\' ur ö ongysÁga ál al végeitu
tett roppaut .léptöme^ jcleolé ében. —? A>
ünnepély srónoka tőt. MuraKózy h •hűti plébános
ur volt; a többi sokféle ennie kost igen szépen
fonta beszédébe fól. Ujlaky József pacsai
piébáuos urnák elvitáahailuti erdemeit, a ki
mint monda oly éber, oly szívós ki arUs**).
jelleméhez oly szilárd kapcttnialus következe
fsüéggel, oly körültekintés, oly mpgdönthetlen
kissásiitassál emeltetett ismét Iaten dic«4\'>ite»érd
egy ujabb templomot! — Igen szép vonások
ban emelte ki, hogy buldog azun nyáj, mely
nuk ily bölcs vesére, lelkipisatora van! —
Engedje is as ég, hogy ily szép tulajdonokkal
bíró egyházfértiut as egyház díszére sokáig
magunkénak vallba-Muk! — Megjegyezzük
még, hogy a felsö-rsjki derék iparosoknak
méltán becsületükre válik, as igen csinos tem
plom egész szerkezeiének összeállítása. Hisz »
vállalkozó építőmester, anzUloe és minden
egyéb munka ugymín\'. szószék, oltár a felso-
rajkí iparotok által kéizi;t<tett és pedig oly
csinos, oly m&isléeael, hogy bármely fővárosi
már hirjévr^ vergődött szakenűnek is díszére
válnék 1 — Lijen a baxai ip-r!
Unger János telsó-rajki földbirtokos.
— 9Kevelö intézet\' gymnasiumi ta
nuló ifjak számára. Vargyas Endre, Győr-
megye ktr. tanfelügyelője, gymnasiumi tanuló
ifjak számára a jövő tanévtol kezdve „Nevelo-
inté«et*-et, coovictunt nyit Győrölt, melyben
elhelyezést nyerhet minden 9—18 éves, illető
leg L— VIII- uszlályu latiowkolai tanuló, akik

ai intézetbe teljea ellátást, tanulmányaikban útmutatást, rendes felügyeletet s nevelést nyer nek, a gymnasiurni tanfolyamot pedig a győri szent Beii-dek-rendi fÖgyranasiumban 03 ilvá-nosan végzik, illetőleg tanulmányaik •\'szközle-sére ide b ?járnak. Alkalmunk volt a hozzánk beküldött prugrammböl meggyőződni arról, hogy az intézet reális aUpókon nyugszik 1 köliaégveiése a lehető legméltányoaabb, miért is az intézetet, m«ly a nevezett kir. Uofeiügyftlu gondozása mellett szakszerű vezetés alatt áll, melegen ajánljuk a vidéki jobb módú honora tiöruk , birtokosok s egyéb tehetősb nzülÓk figyelmébe. Ac intézet-tulajdonos, kinek lakása Győr, király-uteza, 4. sz. alatt van, kívánatra bárkinek szívesen szolgál bővebb fel világosi tással, va^y programmal.
— Zalamegye Tapolczai járásban a
búzában rozsda mutatkozik, de jeleuiékeny
kár nélkül, a rúzs ritka de telt kaUszu, árpa
es zab közepes, a tengeri elmaradott, a bur
gonya szép; takarmány féle jó, a széna gyenge
termést adott; bortermés közepes várható. A
z -«gerízegi és uovai járásodban a gabonákat
általán lefektették a záporok4 a tengeri mind
két járásban ritka, elsárgult. Scénatermés
gjenge; bortermés a novai járásban középen
aluli várható; az alsó lendvai járásban a repeze
közép termést a<iot*, a búza (itt- -tt rozsdás) s
a rozs közepes állású, árpa és zab jó, .1 tengeri
rósz, a széna termést a sok eső tepzi tönkre;
bortermés közepes mütaikozik. A UtAnyei já
rásban a búza (rozsdás én uszitgos) és a rozs
megdőlt, árpa és zab úgyszintén a burgonya jó ;
a széna lermés^osz; a kanizsai járásban a buz*
üszögöd, ;i rozs rílkl de felt, % rab igen jó.
valamint a kapás növények is javultak ; a
sümeghi járásban a bur.o, rozs és árpa jó, a
zab kiizép termést igér; a tengeri gyenge, a
burgonya szép; A nténatermés az utóbbi járás
ban gyenge.
— Arveré* Zalamegypbnn Nérn*th Jó
zsef 7f)5 frtra b. ingt ju>. 27. Bikonnkon. —
Severiga Jaknb 1219 frlrn b. ingt. aug 7 Draakovecz^n. — Szabó János 309 frtra b. ingt. »u» 14. Köveakulon. — Szihernik Márton 75tj írtra b. ingt. aug. 10. Meszes Györkön. — Petkovics Károly 58(i frtra b. ingt. aug. 18 Pcrlakon. — G<>dlin Lénárd 7.).!i írtra h. in«t. nü? 17. (ioric^ánbAn. — Kis Ferencz (>43 írtra b. ingt. jul. lő. l\'i»lán. — Körmendi Viiiczn 4(H» frtra b inét. jul. 22. Sie.nt-Békállán. — Uidő FábiÁn G10 frlrn b ingt. jul. 1"> Hahó ton. - O •l«u(*8*ir JiízM.-f ;>28 frtra b. ingt. dug. 11 K Kzihely.M.. _ KollmaDn KHIÍ 447 frra b ing^. jul. 14. N. Katiizüán. — Vöröt János 331 frtra b. ingt. jul. 20 Bázán. — La»di Márton 602 írtra b. ingt. jul. IC* Hahóton. — Budai Utván 935 trira b ingi. aug. 7. Z l:i-K"ppínybr.n — Kais\'T Anna Eleonóra SU.00O írtra b. ingt. szép*. 13 Zala-Eger^ze^-n. — Kajári Józo.-f 40U frlra b. ingt. ju1. *2G. Sü meghen.
— KÖríd JUrek Mohácson egy korcs-
maron A szerkesztőt orozva m»*gver\'*it\'V m**rt
kís adagjniról irt. — Aigoer a P>*tűfi köttetné
oyei ügyében kezdett pert elvAsitette. — Szé
keitfehervár szülőhelyeiben a phylloxera con
statálutt>ti. — Mölkben egy társaság nyerte
meg a hí\'eljtígyek f*>uynreményé:. — Hasaás ba
sa Novibasar parancsnoka meggyilkoltatott. —
Ind-li (iwiia fiatal KuLló a Dunába halt. — A
r\'-mHU tej"de!e.mnek iii»vyur udvari féuyképé-
az-. van. — A veszprémi piiwpok Ó <xcj 1 2:>00
triót adományozott e^y vexrprénii iskolaépitém
köliaégéh^z. — KRJ unni hg H milliót veszt&tt
a Kártyán. — Kossuth .Iratai- svédnyelven is
meg jelennek. — Londonban Dajty i;ázrobba-
ná.Vvolt. — Miria-TVré-üi királynő vlh.lájozá-
n»k 100 dik éUordulója n»v. 29 Mi lesz az
idén. — A h clogr- ph haaználata Berlinben
•íltiltatntt. — U ftHnfg-í Gasteinb.iit » ném-l
csiszárral találkozni fo?. — New-Vorkbm
na|Mizurád folytán egy nap 7ií h*loti volr.
ki nyert?
Briinn, jul. 7 én: (30. 45. 72. 3C. 58.
Boldogult Beim József gyógyszerész elhalálozás* alkalmával tanúsított réasvé tért, a temetkezésnél megjelent hatóságok, testületek, ugy egyesek fogadják a kiskorú árvák nevében hálán köszöu«lüttket.
Nagy-Kanizsa ju]. 10-én 1880.
Belua Laazlo, r* illa ál Ferenoz,
Irodalom
(K rovat alatt Megeatitett nmnka N*gj«K*- Wajdita J^saef knajTkereiksd^e ilul meg-
— ElojUétÍMi felhiwiu ! Az „Apolló- ze-uemüfoiyóirat kiadóhivaUla a lap folyó évi ju

lias — deczemberi folyamára elAfizetés* nyit. Annál készségesebben sjáoljuk e lapota t. ?<*?• kvdv-ló kinonség figyelmébe, mert az ti« éri sokszor kusdeleinieljes fennállásinak ideje alaM eléggé bebisonyito.ii életképességét, > et idA •lvtlt számos oly kitttnó tenemuTel és dallal gsiHígití uneirodalmunkat, maileket uak a JÖTS fog kellosa méltinjolai, emellett oletá-ságr» názve ii rxiekedik ai .Apolló\' a külföld Kion olcsó kindi anyaival, a mnlyatc több iziz-.zar példánjban njomatvio. a kiadókn»k fit-dig nyoreao^flt hozoak. Aí .Apolló- jalim bari j füzete Allama Qá<a jó navü zeneiróokaak Vo- \' rösmarlf, Ciougor á> Tünde nínjitékihoi irt 8 a nemzeti asinhizban ÍB több itben eloldott melodrámáit, Uerliuz Hcctur llarold Itáliában czimü íjmplioaiijiból ?? Estimát zeagS z>ráo-dokok indulüjánuk Wachtel A. által iierlcnz-Wtt s kitttnSíü sikerült zongoraitiratát ? li.ilu «gj sálon •terseméDje\'t tartalmazta. A laphus minden negyedévben egy jeles zeneszersó arex-k.\'pa van mellékelve, a a mUvétl életrajta a lap borítékán közöltelik. Kddig Lisil és Paganini urczképe és életrajza jelent meg. Az elA6-tetési díj félévre 3 frt, mely ai .Apolló" kiadó hivatalához Badapest, 1. kerület, Verbociy ut-cza 179 sí. a. küldendőbe, Ingciélszertiebueu postHuialTáoy utján.
— mAz j4rpd(i-emlékBzobor kérdéae" ügyében HZ írók és művészek társasága hazafias ügy buzgalmába ajAolva irt egy ríipiralot bor-s»idi Siiliigyi U-uú. A kiadvány figyelmet keltú.
Yegyes hírek.
— A külföldre szóló levtlek díjazása tár
gyában a ktírcukiidelemiiey minister a kövot
kezÓ hirdetménrt teszi közxé; A külföidro
(kühinós^n FranczÍ»or.Hzágba) szóló levelek oly
gyakran bérmentciitieinek elégtelenül,éi fx-dig
többnyire cswk egy 5 kros lovéljegygyel, hogy
— habár a bérmentesítés s föladó tetszésétől
fü^g — mégis azt kell foltenni, hogy a levelező
közönség nagy része a bérmentAaiiéii dijakat
nem ismeri. A közönség tájékozására ennélfogva
közöltetuck a külföldre nzölú levelek bérm ;ote
siléde dijai: l. Németországba 1") grammig ü
kr. 15 <*rnmraou fii ül 250 grammtg 10 kr; 2.
Szerbi iba á* B czterírze-Naszod megyéből vala- "
mint H niMgy»r román h-itírtól a Maros foly óig
es Hunyadiiicgye s Kritssóniegye határftíg tet-
jedü vidékről é* Szörény megyéből Ku:nénÍAbi
T> kr, 15 grammonként: 3. Montenegróba 7 kr.
15 grammunkén!; 4 Kunrénidba (Mugyaroraság
iöbb részéből) Európa többi or*»ágxil>a, E^vp-
tombt, É\'Zakanwrika Kgyesült Államaiba,
Brít Kj zakumerikab* (Canada, Uj Foundland)
Perzaiába én az Alrika éjszaki partján fekvít j
franczia, olasz és *-p ipyul birtokokba 10 kr, 16 \' -j
grmnmooként; 5 az egyetemes podtan^j e«ü-
leth(!Z tartozó többi országokba és helyekre 2U
kr, 15 grammonként. Elégtelen b^rmnnttsités
esetén a czimzett a bérmnntesitési díj hiányzó
részének kétszeresét fizeti. A föld egy. b helyeim
szóló levelek bérmentesi.éiie, valamiül a tarifa
egyéb feltételei iránt, minden postahivatal
szolgál foivilágositásaal.
— Alkalma* veréb\'tjesttÖ. A debrecieni
gazdasági tanintézet egy tanára a verebeknek
a búzaföldtől távoltartására ügyes ijesuőt al
kalmazott. A verebek ugyauis mgyon sokat
a]k»lin»tl»ukoduk * kiérleli lel.-p körül, s
míndeu eszköz mely ly el őket elrettentétől ipar
kodtak, sikertejenn-k bizonyult Ha hálót tet
tek ki, féklem nélkül reámUpedtek s caip-
kedték a szemeket; ha rajok lőttek, felröppes-
tekf de tüntéot másik helyen leereszkedtek. As
-miitett tanárnak végre azon jó ötlete támadt,
hogy a kísérleti telepen egy keakeny állványra
kitömött vad macskát helyezett el ugy, hogy
felülről jó) látható volt. S ez idő óta, bár ssátá
vat ellepik a földet környező fákat, a telepre
még egy veréb sem meri ssállani. llost sokan
szándékoznak hasonló kísérletet eszközölni
búzaföldeiken, remélhetőleg hasonló sikerrel.
taerkeaztoi Qseoet.
4\'. 54 Bícs. Az igazolvány német nSrafát kérőm m#gkQld«nf
4156 .Harapás." Állatok kOsé való.
4t!V6 Buo«t. .BIbacjoU\'. L4>CTflu bü, hsfjjua el bennünket ia.
41-S7. P. Cl A k^t rüriá levslet msgkaptad? f\'dvSalet !
4l.r>8. A Pnuóny. A .t«rj»4«ta>M" léTéfa«k jiít nerottQnk. A cserapéldáoy m«gv.
4U9. Cx. R I). A f.TÍro.1 IflTttek Inti5bh t«kiott>tb«Q a napi lapok mellett « vidéken ii taxiik iiiafukat. Azért hozzak mi c*apán a rövid lurckat. K»r.*ánat, h-Ry aem kík^lhotjak.
ili\'AK E B. Mi n*m
41C1. A—«. I{«n
4l6i. Z*la-Egnn«e(rrc. A nypokban. 416.1. K K L. Olj,u ninci a siroD^rbso. 4164 X. Ssalma. 41«T> F. F. Vánrek
4166 .Három férfi* üf+f-*, oea nry*o bárom férfi, bánén a dolguaat.JÚLIUS U-én 1880.
HIRDETÉS.
811 R..d« P.rfríl (vfjv«« vena
S<>H "? „ (no«a«.,nat>
?_\'0l „ (ginnTonatl
30\' B4.I5I
314 ,
SÍK Copmnbil
202 Príírrhof M51 (iior«T<in«t>
204 , .
Hirdetmény.
30 - J*nrse —\' , A lftf«l>M<1-roerkei bpr.razdl8igi.il Pgy
8*é«a -—.— 180. irnok Azonnali belépései alk»looa«iat nyerend,
HJÁnlaink bíxonyitváajokkal ellitv» ínté
scudűk 10Ü Ü — H
GQn8berger Lázár
nrbo
rpj»(rcl 7 órakor
SitííoVnW indul déWJItt 11 órakor Ralaton-Feredre
. dJlutin S
Kivilrlrben uombaton -> >a«imap Siofokr.ll a díIsiin 5 <Sra helyeit indnl Füredre 8 ortkur.
I tCHl.oh »i<^cUl<*t>> "tel llb-^díhan (Nrn-n.au M*f lül.b mint 11,000 ? ikerrel ? gjögyiUMOtt.
TIZENKILENOZEDIK ÉVFOLYAM
V a s u t I menetrend.
Indul K>\'iii->">l hova:
honitM -?
Vonat ?iám OraP.rc.IJ8
307 R.«ík U>Un, DoKborí, S 10 r«c««l
215 .. . S 30 dilnt.
2"<l . , . II I *jj»l
201! Huda-Pulre (gror.vonaO 5 S5 r.f»«l
Í04 . (portavonat) í « ••!<«.
J13 . (nrfa vonat) II 20 *\'j«\'
3H rUcah\'o (ft«on.U«tli*ly, Sopron. fi-IA) • 1"> \'.KK**1
301 . HM\' \'))•!
J15 Sopronba 3 «1 Jí\'m
205 Práerrhof Koltori, Caftktnnira 4 55 rp«<-1
203 * . . 2 47 dil.it.
?iül . . (fvoriv ! . 10 50 íjifl
Érkezik Kmil/.*ára
210 Zákány (.151 s 2I «*«•\'
216 . . 1 41 J\'»>
308 ,. 11 1 éjjel

ZALAI KÖZI, ÖNT
Hivatalos placzi irak
s o Mint 1" ?0 4jj.l | 4 1 r.frrro! 10 IS íjj.-l i 12 5 4«lb«n S !
NMj-Kaniiaán, 1880. jnlio« 7.
\\ tOO kilogrammjával nánitva. \' I
: lC ll 50 12 — Kou 1050—11 —. Axl>a ,
j 8—.—Bo<). Zab 7-50.—«—. Kokorica !")-)?—
Horgonya fi* • ?— Bomó ?—.^Sü —. lennie —
! _?_•.?»?-. B^h —? 12
*> **l.t.
Sulu
.—I iO. 1 kilogranmijáva] aaáaútva
Hariialma 5i —.—. S»rti.i>u« 60 -. 8>a
A Balatonon való hajózás.
Ionná ——7B Dinnóuir ??— -IV). Vir»« ka|J"« j
n **»«i™»VIIIF«I ?»?» ..—j»».-w ? |tj. Kogtiacynia " ?-. ? 3o. Cxnkor \'—.—Ml j
B.latonKllr-.lr.H indnl a Kisfalu (y-,óíS. ro«- j B..r. • VI: P-prika 1-—. Sáappan •-—*>-, "
9 „rakor Siófok.a. Uiryan r,«.it indnl dálnf n 1 lilírierui «.ániltTa I
n kÍTÓt*Irser>
naponta, míg l
;,or 3-\'—18 kr. Uj bor 1G - ÜO kr. Pilnka
46 kr. K.»et 6 kr. Ki«dl«: 1
KABKAS.
v. pi*f2 k.\'!ny> vi r.ct". \'
Felelős szerkesztő: Batorfl LajOS.
" w Jt** ^^ ^*S *^Minden eddigi világtárláton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve. U ^ PORA
Első magyar ft «T. T ««« riTi«™Tnn.lll J
gép- és tiizoltószcrck ^^^^^
ii.\\;n\\ harang "ISPUír Hmlupcst,
és
Rottenbilier utcza 66 &z
ére/iöntőde ^
llazáuk legnagyobb kors/priion bi<n>udPZ«U ffjira h:iraus k lüxoltászati és virmüttszPil i»t:i>c>l> kpszllísére; . ey irr*i " k«pca..l»(„9 vitmutósi-ni ..st.Hlv a jelenben ps;)pdflii belföldi szlrattjn gyárt képezi, rnolyb.-n kUírúlag honi inu«ka«ro alkalmazása mellelI. mind-u c/.oin»k niegtulelö g/.lvaUyuk és kutak kiajii\'.n\'.nek.
Képes árjegyzékek és költségvetések kivanatra bermentesen szolgáltatnak
fiól?telepe: Kolos*P\'irott, behn>n<>Hl\',r-nlrz<t I\'i sziim nlnlt
Helfy B.
latszerész es aranyműves Nag> Kámzsán,
K..r..n*- vendig!." Airll.nóben FŐTÉK.
n lát". **»mek Tr«cr»\', v»l\'.(ü :>ngol Sm.-rk én
Vsim. kir. oszir. s/abadaioiiunnl
éta
porosz kir. ministeri jóváhagyással.
I)r. Si>;» a>- IÍ..-1...H. i
l». Hor.-hartlt ill.-.t-.K n.-iv,\'ny
j-.hbitn.-drx
elisiocsl l.it • n l>Qrki(,frs«>k-
•. és \'-, 70 t* :r> K
pnhawlgára oljisa. Álul
tftoik ki ; \'.ib krox Dr RtSrineiiírrfíig
j
töhtirUíüárx. t palarzk ira 1 o. í frt.
ji[ J
kr. 4 Urh I rsr.mi|;han SO kr. KQlunóscn cHjl.iriokn.iW ajánlható.
Dr. Hartting n"vény-keo»cw«, a hajnüvt-* lflkíiit^s^ro éa fel-é!e»«tó««re. bepec*.-telt in öv g*kben )>élyegiett tégelyek beu á 80 kr.
l»epir*itfWe 42 kr. l>r. Kocb oövéuyrxukorkii, is-mTt jeiíi-tégH háziaxflr hütús, rekedUt*^, i.yÁlkiíindáB- ?\'* torok kafr«0:itn»l, ntli. ÍÜ IÍS 35 krox erodfiti rlobnr.nkhun. Ur Bringiiier xamaton k >rrtn»-8it;»xe, iTtrhoi iiUt- *-i« iit.«-\'ili>-viz, mely az •\'?letsr.\'Tvck<it i>rü-*iti i\'a ilditi ; *rfrt*ti ji«|*rx-k-.kHi, í 1 frt 2"i kr. *\'?* 7ft kr. Dr. Bfiringiiier -IÍÍTÍI.JÍ .i*jfeí»tó-MPie, valóiiian fe«t f->ket»>, hanta ^a uzSko ninre; teljeaetl fol-?terelve, kefévoi é«- r*\'>sxi\'>vel ?> f\'.rint.
I>r. Lmd.-g laiiir nSiiiiy. rn- A li*j fényit én
egy-
j
in alkalma* ; oredeti r k
ldalhaj l
i
\' Ilartimg rhina-hfj-olaja,
?»ct-lt i pííhArbun f« ln-fve) t avoeekhcii ira HfS kr.
1 egfin nmibh nn.» ;n^«*pjint), niryauazon ereanntnjny.-l bir, mint a R«nzoe-tírktiira ; ár.i ísomagonként 4" ki.
x _ - ffntkitrtt Árai. mellei N Kulzsáa
Roivüfeid A<«lf .\'-A Rosenberf Fertscnél Ctiktgriyáii Karúi.
l.\'jjdtiiif] és » fn.i^yíiri.»r\'K,»gi nagyobb gyógsxcrtárakban
AyÁai II.trni*itvinynktÚl mindenkit óvunk, nevfzel»*(>n
V^Vaa, a <ir g,,;,, dR Iiout„roard.fé!c fo^piv, ,1M ,1,..
Bbn>hardt-fél« i lainj nnrény<iuippaii-át<M, sftaraUliui í.ami^itú a
•*ok eláTii-ilíS. ...\'\'Itattftk törrínyizeraieg mir fkknrÁig ia cl
érzéítrjny péo*bir«Ágr». Hl -J to
:ir. í«*h»iUl()m-tiilajtl<ni..a
Raymond és társ,
eddig ismert legjobb bajusip^drö, mel; if-r.a fím.m illatú, a bajuait feltiinűen puhítja, jói\' ragad <^.-t snhn
nem kmnúnyedik me?.
Kia fém-tselcnce 20 kr., oagy lém-«zeli-D<rze 35 Ur. MEÜTHIN-FOUPOR
leiyobli a maga ?-mt\'-hen. ~ 1 CBÍno* í.-tdoh x fii) kr ~
KELETI HZKPITÓ KEXÖtS
Ártatlan és Mfto* axtr »«. jilö. máj foltok, bibircs- k »th oll u
?V 1 «°p»r fcm-fod\'llel 80 kr. lm
LTOM RIZSPOR (róna.illattal)
a finnm h&lcrvilatrnak lAftk^dvnirbh arcspura. — 1 raiona
dot>r.i r,o kr., 1 di-«o< comaii 20 k-.
SzHMUOít utánrHcUel. — Vixunti eUutokwk ua,n,
áilí
Dotory é>n TAraa
\'"\' 2—6
llod.fe.t Sn(ár-ul.

it, tál»>ri (-nr>v.-I(t>ül, \'IÍ\'«TR k a<;)ll/> tílkr.\'.tc,
hőtmr\'k, )>r — VilU»j-f*l»«k, v1lláml..-i.,t.k.
mfllrtt folxlli.tfttirak.
W f\'vfgjiiiitiPt minden vevümn- k :i o*|>*: pn.lni a *>lom ki. "W

Mind-n e naakba vágú j.iriLwok, (ijitáiok flfl»|fadtatnak * a I*R ^)ornAt>hau fs»krmiiltLtnek
Kr.<-int.rogrk levúlhcü mrgrondoU\'m\'n^l n*. illető nx-W*!y<»k által ?Kflk<it\'*»(>*n<<k tartott ad.iff.ki>n kivfil mÍR a k<>votk**xű kinti\'-*i\'kr* adandó v&at\'S A tnvi>l-i)r höiflyk, rctitiin*-ter vagy p.i|iir»7-il.iK állt! h.tt.irnxtatik moft
A
A líKiKXffftbí-f-tlcitdo: . 7>
4. )>lüy me»*xín"l nlranliatA jobb wfmmcl kr.zonH.\'ucs j<> J S
?. M.ly kÖ^ln". ..ivashalA -t joLli sw\'nioi^l hü^it-\'e- j.\'» ^ J
A johb xzom bt"e-lfml5:
3. Mily mMWBÍf«"Í (.Ivxchat bal sic mm el \'i
4 Mily kózctröl oUashm bal nzfmm. 1 ?
f>. KOlonúKOn kcllemellenck P .t •z*>min>k ^ny-ncn világított úr
6. lt»B*n»lt c a* illetó ^gjén niár Mffnüvcgck^t. % ha igen.
(jak V

7. MÍ nűlra ki rá latnak a Memflví^k ; — O|T*sásra? Távolba UtA*ra ? \\ .így aa úlot vtlágosság elleni v^il«l«mr" ?

H. A pupillák (a «.xom foketájP) mily tivitl állanak egymánt.\'-l ?, ax. ön .>lt. hol a fcxi-miiv -g .Mteondű ^Kíucro, f{yci\\+n vapy mrly«a<lt
•\'. Ila of.\'-a iráü m<^«c^ltetói n*>lkül i>lvimh»tú-p ? B:t 7—

Ha ezan nyomás n\'abxd n»nmel nem otvanható, a ne kcdj.\'-k nmgynhb D) onA«t válasxtAni, 8 mfffT.\'iiiiel^aóUcz inc
Árverési hirdetmény.
Nngjr KanizaÁD >ílhuDjt Kiss Jósfief hagja\'ékáhos
\' lartinú na^v-kanimti híí 1884). éli jnllus hó 2í-én déleiét
^ órakor, a nagy kaDÍMai ráro«i ftr^nsték liivatalos heljiaégé-
IKO lar\'.jQdo imkriiytea biró«»K«>n kiviili árvuráiRii eladatik.
I Esen ál verébre a venni saándékoxtik oly 6rtesiléaael hivat
i nak m\'5: hnRr bánatpénzül az árverín napján 38IK) frl, vagyia
(a biciar 10"/. a ké»zpén> T»gy ovad^kkiipea papírokban le
leendő, s l>ogy aí Arvf^ó^i iolt^tel<:k az arveréa napjáig, »
viro«i árvataék >iivstal(« helyia^g^ben, naponta — a hivatalua
\'.rák alatt, betekinthetek.

Kelt Nagy Kaaiuán a városi árvaszéknek 1K80. <vi inn. bó 22-4n Urtott aléaében.

Csak akkor valódi, í; "Í^Í^SlS1:^ i"
-.ik-T«-k m«:ielt fennáll miii.!t:!«
3U ,v t» n le:i gy
betegségek ét ewé«zté*i akada!y«k, fmint ítviijj-hfany. hamomiui, vér
ntl9|at i- aranyér <-ll-" KüiiViir.B.-n ..iy pgyíneknek ajárílva. kik ülő *Iet-IIH\'MÍ\'>I i..la.itt..\\k.
HaaiititáBok tirv-ayileg buntettetaek
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o é.
L , ,
a.;.inlK-íi»í|tn <-ll"H. mi nyill
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL
r A l-a -l.,/.\'. ?!..!? ,í-y,.r, ,„,!?.• n «l-n.-a.;.
| minii-ii l.i-l«i". »? Liil.i" .?> ull.iil.\'ixl.l. il l< K \'
l fl í ffáji \'
atl>.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
j[ra egy üvegnek használati utasítással ! frt o é
Fő szállítás
Moll l. (OTÚKysz.orós7., cs. kir. udvari szállítónál,
l
n v.i^y ftlMer f úut\'k ntig\\uhl>
RNklnr ar Állam inin.leii hir kfr«»ketl^ii<\'l»«n K iklár nélküli lio
A t ez ki>K»u)>c« kéretik hxtárazotUn Moll-fÁIe k rm-ilt-lui <?» rxak olyanokat ^Ifof.iiliii, mi*lyck sajAl óvj«KTPm nominal vannak nMAiva
R kúrák : Nagy Ka»Í!»a l\'ricor ]Ula (vúiiyx. »i-ln« .1. ry"íi
n..sonl.»:E ivr.ii,-, Krv. 11...r..r J.\'.u.i R.»pnfrld Adolf. - Z>la-Ea«rtzrg
.(iy.\'.SJ.i.rlir » sz»ul líl-kta-..". BarSS Dorn^r S. Caaktarijra U6nc«
L»- v (TyópynzpréKT. Kaa«svar K.ilm .1 ltxb"iliAy Kálm- &*«?. Th.
Kentkrníty íryAey. Kapraaoza Wpili M eyoRy. MsZflQ Oa.-sinfivicfl Nt.
íyóny. Kiutal Nt. sy-ny Keizlhely s.hloif.r A Wiln.ch f. Xinaeai
Kilc J«n. Zágráb IVrkli-t K.T TI.-/ ey^gy. Uittlbaih 8. Ir (nlin.uhoi
tyóíj- Soproi M..7.>y And. syózr. (9«l i7—.\'.2i
Vendégfogadó bérlet.
A ni SÓ páh»ki kii/.séf; közepén leró uradalmi vendég
fogadó, bolt. mészárszék, pálinkaház, vendég istálo. szeszes italuk mérési -joggal — továbbá a Kesztheij. sarmelékí, zala apáti ország ut mellett Uivó most ujjouan ópült iigy neíozett .Becsali\' Csárda szinte bor, 8Ör ét pilinka méréii joggal f. é. okt. 1-töl kezdve három évre,\' folyó évi ang. 1-sö napján délelőtti 10 órakor az uradalmi laknál nyilvános árlejtés ntján bérbe adatnak. Árlcjti\'s napon tnrtozik mindon áriejtő száz forint bánatp\'-azt árlejtés megkezdete előtt letenni. az uradalmi pénztárba. mely a legtöbb ifiérötól bpnt tartatik, kevesebb ígérőknek helyszínén azonnal vissza adatatik. - Azárlcjtési fultétcb/k árlejtés elótt felolvastatnak.
Alaí Tahok, 1880. július 6-án. u>5 * >
Az alsó páhoki bérgaidaság.

nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.

SAGY-KAMZSA, I8S0 Jnllns 15-én.

Tlzenkllenczedili évfolyan


» Ml
BHntMl «r
lap ntlUmi rtnfc
10 *r | Hirdetések
• batáboi petiuorban 7, naaodisnr 6 « min.t«n tnvibhi taréri b kr !
SflI>TTÍRHEK uronkAat 10 krirt »*•
tetuek fel
Kincstári illetek mindet. | mry* hirdetőért kfliflr.
? nyugi rissit illeti
NAOr KANIZSA.
Bérm.nc-ll.i. ]i-i.l.
ZALAI KÖZLÖNY
* elohh; ,Z ALA-SOMOQTI K O Z L O ;XT "5T \' J kü.i.taT ""|
. §-•-•-» -^wa
N.-Kaniisaráros helyhatóságának, _u.-kaulis«l öuk. Uuoltó-ceylet-. a „n.-kauiztial krreskedelmi > ipurliank-, „nagy-kanizsai UUarfkpínitár-, a .lalamejj i-l álUlános Unltó te» fület-, a _n.-kani7jiai kisdetlnpvelö p^jesület", a u.-kanlzsjii tisiti üus«;élyzó szötetiezet-, a ,so|iroui kereskedelmi s iparkamara n.-kanlzsai kniTJlasztm:injra" s töhb
megyei IH városi egyesület hivatalos értesítője.
~Hetenkl.it kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.

FELHÍVÁS ELŐFIZETÉSRE!
A TU\\ KÖZLÖNY"
tÍ7,eukileiu«ti. jérfolyanjának második fölére
juliOb -^ecíeooberre 4 frtlal
juliufi—szeptemberre 2 frtlal
ezennel elútizutéat nyilunk a illetőleg as elútiee-tésre tisztelettel felhívjuk a nagyérdemű kö-züuBÓget.
OliHJtunk továbbra is megszokott házi liHrát ]«oui Ö igy mind a mtígyoi, városi, mind a közérdeknek hii tolmácsolóí leszünk. Különös ^nudot turüi\'uuk a közgazdászat\') rovatra sexért minden számban változatos irányban mind a hirataUs piaczi árjegyzéket hiiel-\'sen közöljük, i:iíoti pedig i*gyik nagyobb terményk^re»kftdó \\mz szakavatott tisztviaulojének tolldWl közlünk bizton év.liHi-1-* átnés*!tet.
Az egy. életnek továbbra is ti^yi;lm»i« Aztnnlélöi leszünk, mert az egyesült erőkben v*o a biztns jövő a közjólét megteremtéséhez.
Irodhliui tárcsánk változatosságára kiváló ti^ywlmet fordítunk továbbra is.
Híreinket leheti gyorsan a minden azn-
luéljeflkwlósiűl menitín közöljük.
1 Hirdetések jutányisan vétetnek fel
> Az ^I<*tízelé8"knt legcélszerűbb poaUi iitalrányon eszközölni, melyek közvetlen H -Zalai Közlöny" ki adu tulajdonoaához inté-?<-uáők.
NHJIV-Kanizsa, juu, lx. lfiSO
B4T0RFI LAJOS WAJOITS JÓZSEF

Hogy 411 a világ?
A Unna mellől, ju 1.
E c/.im alatt hozta a .Zalai Közlöny" jnnins 27-ún azon közleményt moh élénk színekkel ecseteli hazánk viszonyát. Másik alkalom szükségeltetett a ténvek felsorolására, melyeket azért óhajtunk a közönséggel megismertetni, hogy beismerve a hibát, azt jóvá tenni iparkodjunk. Nem feltűnni aJcarás mondatja velőnk el azt, mit egy beteges ifju ember feljegyzett azért, hogy szolgálatot tehessen az ujabb kor embereinek.
Mieli\'tt meghalt, átadta jegyzeteit azon kéréssel, hogy amit >zükségesnck ví lek, adjam át a közvéleménynek, tul»n lesznek olyanok is, kikre hatni fog és i^j hasznos kötelességet teljesítünk. Du tér jünk át azon rajzolatra, mely visszatük rözi á jt;len helyzetet:
A körülmények oko/.ta helyzet any-nyira alá van aknázva, hogy csak egy kis ellenséges áradat kell és ugy el^eper ben nünket hazánk földjéről, hogy még lnr-mondó sem marad utánunk. Bizony silá nyan vagyunk az alkotmányosság élvezetében és a gonduélküliségben nem vesz szűk észre az örvényt, melynek szélén állnnti, méhben rövid idö .ilatt el merülünk, liar merre nézünk, mindenütt a szegényedés nyomai látszanak; pedig oly vidék sll munkásságunkra és jöveilelme-zésre. akár a/. Adum apánk lakta paradi Csőinkért. A cserjék közti legelni hüí for rásviz kigyózza végig, s üfiitö itallal látja el a gazda gondatlansága miatt clcsenevé szelt állatokat. A terebélyes fik. mint a nyár-, akácz, szeder-, dió és más gyümölcstermők korhadt, repedezett állapot-

ban élősködnek még, a belőlük kiszivárgó nedv pedig arról tanúskodik, hogy H közönyösség miatt a rákfene pusztítja a fák életét; minden ötödik évben hoznak csak annyi gyümölcsöt, imly a jobb idők emlékét juttatja eszünkbe, midőn a földesúr gondoskodott jobbágyainak jólétéért; e boldog korszakot képviselik az agg fak, mik az ifjabb nemzedék hanyagsága folytán pusztulásra jutottak.
Az utczákat nyáron a haraszt, télen a teneketleii sár borítja. Itt "tt egyesével látni ögyelgö marhát, mintha gazdája se volna. A serlések naphosszat pásztor nélkül futkossák he az utczákat és a kalandjában levő g.\'ibnát, télen pedig turkálják a rétet, vetéseket és erdót anélkül, hogy a tengódésnél kedvezőbb élelmet k:i|>iiannk. A baromfi tenyésztése 10 ÍJ c-irkén, f> Iibin titl nem terjed, minden tizedik faluban tenyésztenek puj kát, ruczdt a gondosabb asszonyok : .1 juh és lótenyésztés se emelkedik jövedelmezőbb állapotra.
A házakat barnára mosta az eső. nem meszeli senki, a fedelet az orkány tépte szét.
Csoportokban faárnyék alatt ülnek a nők, bölcsen beszélve az njabb eseményekről, közben foltozgatják a közelin ün népre megmosandó fehérneműt, fel-fel emelvén sötét szemeiket a halad 1 vándorra és egy gyümölcs árusra, ki egy fel öntő összezúzott éretlen gyümölcsöt másfél annyi búzáért szokott becserélni, meg lévén győződve hogy a nagy b\'szédbe elegyedett nőcsapattal könnyen meg alku szik, mely számításában nem is csalódott. Tehát ennyire jutottak a falusi nők, hogy

az egy felöntő éretlen gyümölcs értékét
meg se tudják bírálni! Valóságos öntu
dátlan tékozlás! .""
A. házak nagy része tengeri-szárraf, -. vadkenderrel és csépijével van körítve, \\ több helyen avval sem; a régji jó kerítésnek csak az emléke maradt meg az öregebbeknél, törmelékké tette azt az évek hosszú sora évtizedek óta a rosltadó kerítést nem javították, elpusztult rész ben ax idő viszontagságai, részben a lá-bisjószág pusztításai folytán, agy néz ki az egész, mint a hogy a költő megírta:
.Bo\'ilnpilt n>i!!)-a|>Áttt *icíjábúi hullán] m*\'f. MII! nyílva a k*j>u nlt kedv* a vontlűg; Ilo nmc\'y házuTi k.i|tn 4a krritéfl ninrinn, Arrúl o*t moaitntta, hogy ahhan renl mneaeii I"
Néhol az udvarajtő fél faja düledezó állapotban várja, hogy valaki niegkönyS-i üljön helyzetén. A kapunak felét széna-behordiskor, a szekér döntötte ki. két hete hever ott a nélkül, hogy feltámasztották volna. Az uiKaron - a szérühely közelében — a tr.ígya van szétdulva, a gabnirakományt és kinyomtatott szalmát az ógyelgő sertések é3 b»romfiak turtak szét; szétszórva hever a kocsi alja. az egyik krréfc a kertajtót helyettesíti, közben egy eketaliga, itatóvályu, ásó. kapa és egy rozz.mt ta\'icska költői rendetlensége oly él likén ec?eteli a közelgő tönkre menést, miként arról bárki csak egy pillantással is mcjjgyözö\'dhetik.
A kertet és tengeri főidet ugy any • nyira ellepte a gyom, hogy jős/.ciuü em ber l\'g\\en, ki a hasznos véleményt köny-nyen meg találja, kapálását nagy részben a tyúkok és madarak cszközlék, kivételesen néhány iparkodó család megkapáltTÁRCZA.
Dalok.
Bánkion a kin galambom arrr.it,
KinyiUott A binMvirÁf rajta,
BnbAnatuak lnlviojBiín viri^s
Ax éo mívfin lá
KHKemadta durrxún kii baraája, Tnduk ín *gy j\'í ir^ a bajiíra, [,*>Bzskiu>zt<>in a bánat virágát U«KfH<\'.ko[oiB se^p k«r«k or-zajit
H
Mikor a nap I<*nyii^<>»%ik wttve, A*. ?•% aljái bihor-z\'mre f^mve, S Abthomály Űl » li\'ir\'.og"1* tijri,
Su|tár magaK jtturuyék töv4K^n KlniélAkvA Álmodozom ébren, S^mM X ^J, mint a sír magáuya, Sir map.-inyimk r^endf* "jaMksja
Játszva i\'oyvlg *e esteti nxellő, ST.x.nyfc\'H R fák *U il eljti, BcMmxaoUni aka.ia a c<endfi, Meg-D)«i{ re««nl *t7-*W falevelet.
Végre csendül a fala harangja. Menne távol ballaui.k » )\'-"KJ». l)r idáip, raiplba jönni f.-lne tlira>eoznak, imidkosni k*n*
-\\ kiy hAt*ng bnx^ó ábilattal
iotár* k-.tU, olyan ?<**? » dal
Mit ajkán *«,* én «%y tef«*ík mmt
flgh»\\ jfinne, * nda »ftállna »i«»*
HaraDi-nznak eateü ivara, Imadkoxn^k, i<»m tud-k, b.a>\'». Jó emberek jmidko«o»k *rtem, A J6 i*Un ojelrét «o n«m irl*m.

Vén robotos végre abba\' ba|Tf ja, S mikor elvén* a kis harsu? haoeja. Kies lArhot érx^k meatpillámon, IAg/ Síében elriuf»t u álom-
BÁNKUT1
Mikor engem lelszabmlitotlnk!
Bátorkodtam Játxw bátyira engedetmé-vel kijelenteni, hogy ^a <-zx"\\ duciira felsorolt té,jyoldalainak, u«m nirtgy^k vadáíini. Krro nxt t-l^lt**, hogj h» d«»dapja tudult vein vadászni, sxflretné as okút tudni, mért nem mehetnék ul <<D is v-^le ?
Ke«n kífordilott logikának nem volt el<\'g tueggyi\'sű i;n;je. llüotím inikír vallvooitva oda uy ÜHtkoxoit, hogy : aha oem tetszik, hát bag^d itihon," — akkor elt^ledtem, illetűlng elaéctcm a BzímpU íogyatkoxásait, a kuM..det«DMt ayíl váaiLottani, Un%y János bátyám fzivuaségébű h<1 vágyam előtt, misxeriul vadisEiii mi-linsaok, a l»*lj*»» d\'W kupuja kitárult.
MáüDap reggel a bajnál pírja m*^ DOV
f-st-tt- be keletet, mikor J«m>s bátyám a
padláaoo előkeresett **gy küxépkuri taríamyát.
Ebben hnrdozta diákéletébea » «sell(*mi UpJi-
lékot a tudomáLy csarnokába (mely titok
pecsétje alatt legyen mondva, nem tartosolt
Jáno« bátyám kedvence eledelei közé. Jubban
Hxer^tntt aa alm>fáról, mint a tudás fájáról
gi ümíílc*4t szedni) A« eg»-rpk hiheU>)**g men
gyüj btiék nnmsetg^xdáflsai tanulmányaikat,
m--rt ftooyir* (iaace-vtMva volt rágva, mintha
caak állami v»gyua lett voloa Ha Jáoo* báty*m
h blHll idík
gy y
baa tarusoya volt, éo urhesao fodűstem voloa

fel korábbi raioffmüoé^ét, Axon poroamo nyakamba kerítttite.
Kidiill^stett tnellct a kapuba álltam. A rozsaot Hinta ulyao aukuirilaal kölesöoioU, hogy a főidőik előttem **lb iktató miod^n raü-velöje megrniphe «Íriól fényiű kalapjár.
La)t»anként berobogtak a Vendéggel telt k<K»ik az udvArba.
Furcsa hadíszerseájnom előtt miodeo
jelenÍRTÜ lerótta a bámulat aduját, mindenki
nek füliMg Qvuliadt a sxaja. vagyis, hogy allc-
k hájk idk
g g j
nevetett. Dn én er.zel nem tor**>d(em; engem a boldogtág iegeisfibb lépcs<"jére ragadott azon tudat, ha a tariaíny Khordoiájj után végre pus kám van. mehetek vadÁs\'/tti, nnyém a izéién v>t*g. Kiképzettem, hogyan fogom én majd a \'ümérdek nyulat, foglyot, fürjet a ssakácsmQvé-sr^t szentélyébe rakásra bordotgatni, caak gyAxzék fejteni és ki>pNsztani. S ha puskám miatt kinevettek, annál nagyobb less majd a dic«^ssé^, mikor a nyulaknak egymásután „hait\'-ot kommandiroz, mert, hogy egy lövést »m fogok elhibázni, arra el evén kénestül mer lem voiua enni.
Megindultunk. Egy rítkás erdúo haladtunk keresttul. Egyik fán egy vén kánya károgott. Fuakároat ráírányostam, mely a tizedik esett*né* után végre vaUhára elkíihin-tette magát. Köhögött, mon lom. mert nem stólt nagyobbat, mint mikor valami hektikus ember tüdejének utolsó réstéu\'l szabadul üfg. í logy a kány át, noha iit«oöt lépésnél ot*m Iötleteit távolabb, n»m találtam el, ropp-uiul sxégyeolnttQm, át* gúnyolódó elbizakodottsága

egészen f\'idQhöeitett, mert még annyi respek-tátáaaal Hem viseltetett lövésem iránt, hogy legalább elrepült volna a fáról.
Társaim ast il\'itotlák, hogy hat ölnyire lőttem a kánya fölött, n elhalmoitak méltó dicsérettel.
E bolsiker érzéken csorbát ejtett tekintélyemen. Hipden iélekéberségpmet összeated -t«m, hogy azf kikőssörülhessem.
Puskámat megtöltöttem, mialatt \'/» °r* foroghatott le as idó kerekén, m*>rta töltőveastö cs»k frfl akkora vnlt, mint a csó, minden veresnél tehát fel kellett a puskát eronloem, hogy a \' ps->n"f kicsunsék belulo.
Egy fölöttem löbe^ű vércsére fogtam puskámat. Gtak a kapnxii pattant el. A puskát váltamra lettem, Öt perez múlva meggondolta magát — tlsült. János bátyám rémülten kapkodott fejével jobbra balra, a srét füle mellett sivitott el; kért, hogy legyek iránta atyrfisá-gmabb kímélettel, mert ha axt hiszem, hogy KSÁndéka van a világ\'ól buc-tut venni, akkor igen tévedek.
Eirvik fán ismét egy kányát pillantottam meg. A lövés után nem hogy elrepült volna, de még a farka hegyét se billentette meg. E* végkép kibosott sodromból Mérgemben nf-m találtam mentséget.
így öreg bajjal aratuk dicsőséget — löproakedtem magamban. Társaim aüateleotU csiklandoztak sületleo élcsoikkel. Sserettem TUID* ast ax átkozott puskát ugy a fáhos simi-taoi, hogy darabokra törjék.
Egy tarlósra ér ünk. Föláltunk caaU-r^ndb-, s raegindultUDk vixaláink után. Én János bátyám mellett lépegettem. Egyomer cs«k Ttzalája — mit nem adott volns Dáriu*


SALAI KÖZLÖNY.
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
földje mint fehér holló tűnik ki a terem tés idejcbelihez hasonló chaoszból. A behordott gabnakeresztek negyedrészben aszat, szederinda és más futó-füvekkel tekék; a konkol és vadócz nyolczadrészt képviselnek; a kalászok cgyrésze túlérett, a magot hullatják, a sarjkalászok pedig éretlen állapotban vágattak le, valóságos ve-gyOléke az alj gabnának nem csuda, ha fél áron értékesíthető.
De nem csak e község lakossága ran ezen hanyag körülmény által befolyásolva, hanem a közelebbi is. Két. éve már, hogy a község okosabb lakosai belátták a naponkint mindinkább nyilvánuló szegényedést, képviseleti gyűlést tartottak, melyen elhatároztatott az ugarrendsier behozatala, hogy igy az állattenyésztés és trigyaterinelés által a földek jövedelmezőkké létessenek, lízen üdvös határozat szépen bejegyeztetett a képviselő testület könyvébe; de néhány nap múlva egy ke-reszthnzassal érvényen kivül helyeztetett, mert az ugarrendszer ellen a megyénél néhány egyén beadványára az hátira-toltatott; „a törvény határozata szerint mindenki sajátjával tetszése szerint rendelkezhetik.\' Kzen kegyes hátirat következtében a képviselő testület felebbezó-bizuttsága két kocsin bcrándult a szol-gabiróhoz, de a rósz ut és még gyengébb lov.ik miatt későn érkezett be; a szolgabiró bizonyos dolgok eliulézése végett ekkor már elutazott; és igy mit tehettek mást? haza mentek és a vendéglő ivójában beszélgetek meg a baj nehézségeit, melyek az emberiséget végromlásra vezetik. A beszélgetők közt volt a községi tanitó is, kit a kíváncsiság ús a reménylendó jobblét vezetett közibiik\', mert azt hívé, hogy ha a határozat érvényül, az ö fizetése is legalább 40 frttal javitUÜK. Jaj de misként volt ez a sors könyvében megírva: maradt a régi állapot, min még a viczispán se segíthet, mig a törvényhozás komolyabb képviselőkből nem áll!
Hogy áll tehát a világ ? A mai kor
a szemfényvesztés kora, az utc/ai suhancz is status fértíu, a széuelgés tudomány kezd lenni, papirra raj/.oltutik az eke és sokan szántanak a levegőben. Vegyétek le csak a szövetneket, meglátjátok, hogy a multat eltemetitek, u jövőnek pedig művelődés, vagyuuosodás nélkül nem lehettek urai soha!
pusztulni
Dolgozni
kur jelszava !
SZABÓ.
kiocséért — megállt, akár a czövek. János
bátyám buzdította a tengzetea kutyanyetv l-g-
válogitoltabb kiítíjeaé*\' ivei, a hogy aaoál na
gyobb auimut adjon neki, úrra előtt liporgxtta
a füvet. A ÍVssull várakozás kitioa bizuuvtalau-
sagáhau homlokomról diúnugyfágban caurgutt as
iizaduag igazgyöngye, kezoiin reszkedlek, hogy
alig birtam a puskát tartani. A kutya *KJ^t
\'ugrott, és oh rémséget borzadas!
sagáhau homlokomról diúnugyg ug s
iizaduag igazgyöngye, kezoiin reszkedlek, hogy alig birtam a puskát tartani. A kutya *KJ^t
\'ugrott, és oh rémséget borzadas!
Látszerveim elhomályosodtak, puskámat vaktában belesütöttem a levegőbe, axoo\'irányban, merre a felriasztott fogolycsapatot repülni féltem.
Ha valaki éhgyomorra sörecsetet itiik, tudvalevőleg a kellemes italtól ell\'anyarodik a képe. ilyen phyiiogoomiával rohant hozsám nemsokára egyik vadász, kéiaégbeesetten jaj vészekéit a pápista, protestáns, zsidó és görög-orosz kalendárium valamennyi szentjét ájtatos ••oltárba foglalta, s azt kérdette, hogy miféle vadász vagyok, hol tanultam lodösni, bot való a hátam közepére, az is furkós, nem pedig fegyver a markomba okosabban cselekedtem volna, ha otthon maradtam volna. Velem 5 többet soha-soha se megy vadájzni, mert életét koctkáztatja. Százezer szerencse, hogy tarisznya van az oldalán, különben szentsége* •zent igaz, hogy lepufiaotom a srét mind * tarisznyájába furódotl.
VIKÁGHEOYI.
(Vege következik.)

FelhlYfe
a magyar karetludélni aantokiia való btUpÍM iránt.
A főváros kereskedőinek jelentékeny rés»», annak felismerése mellett, hogy Magyarországon eddigelé egy a szabad egyesülésre slnpitott és ez alapon UtrtyMt oly kereskedelmi tnslüiet, milynek hivatána lenn- az orsfáfE kereskedelmi érdekeit képviselni, és es álul a kereskedelmi közvélemény nyilvánításán egy erőteljes ieözeg-ít létesíteni: vmagyar keresk. csarnok" czim aWtt e^y egyletet alapított, mely már eddigeit* is. felállásának rövid ideje Óta több száz tóvárosi és réaabeo vidéki k**res kedőt számit tagjai kősóit. Ugy vagyunk meggyőződve és azt hiszssük, hogy ebbéli meggyőződésünket a magyar haza minden keres-kedője osztja, hogy hazánkban egy i-röieljes kereskedelmi központ létesítésére égeti szükség TOll.
Elég a világ történetre hivatkoznunk annak igaz\'<láaául, hngy mind*n nemsetet kereskedelme lelte uagygyá. A hazi«i keres ked.\'lem felvirágzása lelvi\' i-rG:* bitünk szerint egyértelmű a m-t^jar haza íelviriigzásíiva!. Ha valahol, ugy nálunk liizuDrárH égetA szükpég at . hogy a kereskedők érdekeik megóvaaa ósdijából csoportosuljanak , mert a magyar kereskedelem még azon fejlődést, melyre képes és melyet megérdemel, sem társadalmilag sem anyHgilag el nem érte.
Egyletünk Ciélja, Magyarországon a kereskedelmi Ugy szellemi és anyagi érdekeit előmozdítani. Ezen bazutias ezélok elérése érdekében gondosan megválasztottuk mindazon eszközüket, melyek a végezel eléréséhez veietni képesek. A kereskedelmi kar társadalmi érdekei czéljából minden igénynek megfelelő alkalmas helyiségekről gondoskodtunk, s oda fogunk hatni, hogy ktT\'-ik. tárgyakra vonatkozó felolvasások által as oktató szórakozásra alkalmat szolgáltassunk A szellemi érdekek megvalóáilhatáaa végett kereskedelmi szakkönyvtárt alapítottunk, a jelesebb keresk.szaklapokat járatjuk, árumintagyüj\'.eményeket rendeztünk, a keresk. érdekekre befolyó mozzanato kat és mozgalmakat figyelemmel kísérjük és korroly törekvésünk a«, hogv mint a hazai keresk. közvélemény erót-ljes képviselői e közvéleménynek érvényt szereztünk ott, hol a magyar kereskedőre és kereskedelemre vonatkozó intézmények és reformok létesítése forog szóban.
Mindetek elérése végett egyletünk szervezete azon alapszik, hogy at egylet minden egyes tagja az üzletágak szerint rendszeresített szakosztályok egyikébe osztatik be. Kddigelé a következő szakosztályokat alakítottuk meg: a norinbergi-, rövid-, diszmü-, kézmü ,\'\'posztó és vászon áruk szakosztályát; a fűszer-, olaj , pa pír-, csemege . vegyészeti- es vegyes áruk szakosztályát; a Bzt^sz , bor- szeszes italok szakosztályát ; al üveg, porczelltn él kőedény áruk ftzakoeztályát; a vasáruk és gazdasági gépáruk azakosztályát; a kereskedelmi képvisuleti-száUitási- és ügynöki szakosztályt; a nyers termények és matoraip.ir sMKOnztályát; a nemze:gazdászati-, tör* énykezéai- én baffk szakosztályt; a fa- és fa-áruk szakosztályát; a búr-, szűcs-, kalap é.s b<\'r aruk szakosztályát; a consulatusi, regale, fogyasztási adó- éd vámügyi szakosztályt.
Stakosstályaink hivatása, elókésziteni és teldolgosni as illető üsletágba vágó tárgyat, mellet az egylet kifelé képviselni éti érvényesíteni egyik fóköteleaségének iirneri. Ki álul lehesövé van téve az, hogv minden egyes üzletág a kellő képviseletben es testületi segély ben Testesüljön. Feleslegesnek tartjuk bóveb b-n f--ji*getni azon előnyöket, miket egy ily alapra fektetett egyesület az egyesnek nyújt. Ka ezek mellett rgyletüuk az egyes tagoktól alig azámbavehető anyagi áldozatot igényel, mert a Budapesten lakó rwndfts Ug évenként csupán 20 Irtot, a vidéken lakó kültag pedig évenként csupán 5 frtot fizet. Azt husszuk, hogy ily körülmények között kedves kütelesaé get teljesítünk, midőn becses figyelmét egyletünkre felhívni es az egyiatunkbe való belépésre fölkérni bátorkodunk. Tesszük eit azon kettős szempontból, mert csakis a hasai kereskedők nagy restének tömörülése álul remélhető a sássiónkra irt jeisxó megvalósítása é< mert egyletünk ugy a helybeli miat különösen a vidéki kereskedőnek alig számba vehető évi jarulmányért egy oly központot nyujl, bol érdekei kellő képviseletére mindig bizton számíthat.
Kivánatára készek vagyunk alapszabá lyaink egy példányát beküldeni.
NEUWELT ÁKMIN, elook
Dr. SCHREYER JAKAB, titkár.

Helyi hírek.
CSENGERY ANTAL
országgyűlési képviselő megszűnt élni!
— 1880 juL 13. —
Na?v csapás érte a magyar tudó mányos akadémiát, midőn lelkes alelnökét, nsgy teheioegü tagját elveszité; szo-mnniMQ kon y esne te ravatalánál a nemiét jobbjai, eltávozott körűkből egy higgadt goudolkozásu, tudományt terjesztő a párt éleiben komoly megfontoltsága férfiú.
Nagy-Kanizsa díszes városházának magaslatán leog a tekete zászló, némán B mégis érthetölpg jelii aa óriási vesztesé-g«tf mely e baladó várost érte hőn tiszteli s löljb izb«n eeyh&ogulag TnegváUiztott orixágt;yüléfli képviaetAjéDuk elhunytával!
Mély ré^zvétiel vü,^yunk a^yászolö CBsUd fájdalma iránt, hisxa veszteség fáj dnima bennUoket is tflbb&zorftsen érint. Áldás és béka a nemes honfi hamvain!
- IAIIDIHU h<trataiU<tx! Még e ho b*Q mellékplni fogjuk u f. évi aug. l étől knadve havonUint kétszer megjelenő „Zalai TttDÜ^y* czimü egyetemes megyei tanküztöny rttfú szám A t, elóaiz-lúink s munkatáruAiok min den díj nélkül kupják., niiui .ölapuuk H .Zalai Köilüuy" tarai apját. Eonélfogva a t\'őUpb eddig iu«^j*ílenl jegv tökSny vek a egyéb tor-judclmt-sb tAoii^yi közlemények a társtapban lógnak kiadatni s Így a í\'ilap más társad a lm kérdéttekk^l tuz-\'t^ebb^u fogiHtk\'izliHtik. Bxen előnyös a b.ír raok né»v« jeh-oiékeiiyeii em«I kfdett kiadást ti munkaerőt igényiöintézkedést t. közönségünk méU^uyolni é Öozetlon lerek vésiinket, haintiAs igyekezetünket mind sselle mileg. mind anv agilag. támogatni fogja. A „Zalai Tanügy" egyébként külön is megren dtflhefö: félévr«r J írt, egész ávre 2 frt. Alakja, papírja a „Z-tlai^" Kí\'.zlony" é le»z, csakbogy o.\'gyedréiry t>szutik tel, hogy a b-kötés kíiny-nye\'bb legyuu. A pÁrtulá*thoz mérten érdemeab megyei taiiferfíak arczképeit » megyei diszesb tanintézeteink rajsait a szüvegbe nyumottan kösli.
— FarfcoA Lá*zló k. r. tanár, a nagy
kanizsai fűgymn kedvig emlókezf>tii volt igaz
gatója pár nap óta Körünkben van. Kolozsvár
ról jött s a rohilschi türdöb« ro^gy.
— \\yUri rigaloin. VidckünkAn szu
lelett a j«!«ui\'\'}» itlhon id^iii fúvári«*i e!gy«t«*mi pol.íÁwág ál\'nl n .Hu g*ri Kjjyl-t- k*!rlhelyiaé-grb^o r\'-iKlfzHt\' nyári vigalora ki\'ünfilng sikerült ; a ligyt-lni\'.\'S rendezőség gyöujTirüen vilá-gittani ki a helyesen újból rendezett B szabályozás alá vett kertet, valóságostüudár-kertié v»ráis\'>ltaioU. A díszes n/\'i kózünaé-g s aiép bZÁinu tiütalflá^r krdelyeaeu mulüiott a jn-lenleg kúriiukbeo idúzó Danko sala-flgerssegi júl szerviíz^u f> minden Í7élxta mHgyar sem*tár* sulfcta fiilbemádzó nótái.m*»ll«tt. E csekély be* lépii díj nemcsak ho^y R ktillségtU fedezé, de jótfikuuyczélra tiszta j ivedelmot is tautwt elö. A rigHloni hsjnali 4 óráig lartutl.
— AllanU épUfcexét*. A nagy kanixsai
indóháznál a pftsiaigazgaiósÁg rsinus épületet
emeltet, oda fog helyeztetni j ilenlwg a városban
Uvú helyi igazgaióíági, illetőleg fónüki iroda.
— A helybeli indóház közelében uj
dong^ & hordógyar állitatutl f-i a Bay-téle
ifiken hol az uju\'czáoak a Caengery u:caára
duiü vé^e ki iá haaitutot\', a többi útrész a vá
rosházi aktákban van megírva.
— A btulapeMl nemzeti színház kar-
dklnokftiból alakult térti négyes tÁmuUt Bala
ton Furádról körünkbe érkezvén, múlt vasár
nap éa bétfón lariották nló»d-isaikat az „Arany
Szarvsa" dísztermében elsú nap kévé*, de más
nap már több hallgató jelenlétében, taps és ki
hívásban n«m volt hiáay; a kis, da müértá kö
zó\'uség lulkesültaége éledtetek derék művésze
ink lt>han^oltsÁgát. Az élvezete* daUstéiy el-
mulasztás tt sajnálhatják mindazok, kik a sza
bályod s (iözhangíH\'oH énekkarban gyönyört
találnak. Ez érdemben egyébként egyik tekin
tély fft munkatársunktól következő közle
ményt VRttünk: Xagy-Kanizsa közönségét min
d»n orsiágfutó .SirgT" táruaság és néniül mu<
zsatiak mint a müvéazetet pártoló kösönségf*t
tanulta ismerni. És <>zek naui is ok nélkül van
nak azon meggyőződésben 1 — De fajdalom! A
magyar és a m»gy*r művészet mai nap is hon
talan saját hazájában! — AZ erkölcsök vaa
nak-e annyira megromolva, hogy csak az ér-
zekcsiklandoztató .Sangeru társulatok a SZÍVQ.
sea fogadott .művészek" — vagy a közönség
müizlése nem bír a magyar müv**zet iránt ér
iekkel, art e helyt»n nem tudjuk meghatározni.
Azonban azt a legnagyobb elhatározottsággal
?ágjuk Nagy-Kanizsa egyenjogú polgárságé.

JÚLIUS 15 én 1880.
sak szemébe, hogy itt megbukik minden művészet mihelyt magyar. — A nemzeti azinhás kitűnő kar és magátiénekeseibűl alakult iérfi-negyea csaknem zálogban maradt náluok * pártolás hiánya miatt; mert hát oem énekeltek
— ,obsl her gehst su mir* — féle dolgokat!
— Búony szomorú megvilági\'ása társadalmi
életuoknrk. A dalnokokat őszintén sajnáljuk
veszteségük miatt, de még is tanácsoljuk: hoz
zanak a nemzeti Ügynek áldozatot 4s látogas
sák gyakrabban est a dunántúli vidéket, ahnl
a magyarosítás nagyon is elk>>!, m^rt a vasút
annyira közel hozott beonünküt —Bécshez! —
— Elismervény. Alólirt ecenoal meg
ismerem, miszerint a f. évi július hó 10 én a
zalaoaegyei egyetemi polgárok tó\'bb tagja áiul
a polgári egylet kert helyiségében rendezett
vigalom tissta jövedelme f-\'j^b-o 31 frt 76 krt,
szóval harminctftgy forint hutv-nhat kr»jczárt
a uagy-kanizsai polgári egylet vigalom reud^zú
bizottsága nevében, as egyluti könyvtár javára
átvettem. Kelt Nigy-Kanizsáo, 1380. julim
13 án. Ür. Tripammer Rezső, v rend. btzots.
titkár.
— Meghívás. A n*gy-kamzsai önk.
tűzoltó egylet folyó évi július hó 18-an a hely
beli vaspálya állomás át^Uenébea fekvő város
liget (prater) helyszínén, saját segély alapja
javára tuti játékkal és szereden futtatásiul
egybekötött uyári láaczvig&lmatrendez, melyre
a n. é. közönséget tisztelettel meghívja a
rt-nd-züsé^. Bdéptí dij 30 kr., katdua , deák-
ás gyermekjegy 20 kr. Keztle\'e délután 5
órakor. >
— LapunktiOM beküldött tanodái ér
tesitésekrúl \'szóló juleotésÜDkiH már a sajtó
alait levő „Tanügy" czimü társlapunkban
közöljük.
— Zalamegye. A.-lendvai, !eteny«í,
novai, n.-kamz.t>ii és csáktornyai járásokban as
öö7Í buza, rozs közép, a nümeght járásban jó
termést igér; z. e^r-razegi jártában a rozsból
gyengébb termést várhatni; a tavasziakból a
zab mindenütt jó, csakis a rjáktornyaiban
kissé silány; árpa a sümeghib<*n és a csak
tornyaiban, a lobbi járásokban, a z.-^g*Trizegi
kivételével, hol kiasé silányabb, kőzépterméal
igér; tengeri legtöbb he\'ven rosszul kelt «
csakii a letenyei járásban mondható jónak;
a burgonya jobb mindenütt. A mKs\'oraéges
takarmáuyféiék a z. egerszegí és siimflghi
járásokban gyenge, a többiben jó termést, » K
rétek jó köf«*p**s termést ígérnek; azonban :.
Z+la, K^rka és Mura-menti réteken a* árvizek
folytán rossz minus^gü termés várható. SzitU
és gyümölcs az egész megyében k*ívé*; a
süm**gln járásban azonban itt-ott jó bortermés
lesz, másutt alig valami.
— Megjelent 1W). évi XXVII. tör-
vényezikk a h idment>-tMégi dijról. Ára 20 kr
Kaplutó W»jdita Józocf kőny vkeriískedé»rben.
— DtUaUUy. A kexzthejyi csónakázó
egyl\'U alapt«*kiíji gy-Hrapitására f. hú lO éti n
Nies»u<T-téÍe v«ndégló nyári helyiségében 7.ári-
köru tnuc-ccinl egy bekötött daluntélyt rend^Z\':tt,
következő mütfurozattal: 1. U-csAit téged.
Hyronud B>:ethoweutól; előadta a gmzd. intézeti
tiatalságból e ezé\'ra ö.taz^ál 11(ott dalárda. 2
Válogatott magyar danbok, négv k&zre, oU\'<
.-•dták S:o<-ier Amal és íian.y Sándor urak
.\'{. Allitin. Storchtól és Sonrtt nichta. Suppot.-I
clú»dt^ Kraft ur. 4. KMDUMÍH Traviata frlett,
Uoilauttól,- csithera solo, előadta Müller ur. 5
A bogár és virág, négyes kar, eiűadU *
dalárda. 4>. Az éji rém Schuberttől, előadta
C8«h Antul ur. 7. Czithera soio, előadta Mein-
hold Hubert ur. H. Faust kuringó, Liszt
Ftfrencztóí négy kézre, előadták Wüi<sch
Ilonka k. a. és Qar*y ur. í\'. Oh, hogy ha
bírhatnálak ! Kuck-ntÓl. előadta a dalárda. —
E csinosan öszzeállitott műsor általában rajos
tetszés közt folyt te; a feltűnőiig nagyszámú
közönség mindvégig jól mulatott, da külüuöiien
mid^n Oyiircsi ráz»nditette a talp alá valót.
A négyefl-ki>t n-gyveunél tóbb pár tinczolta.
Reggeli három órakor azonban váratlan intT
zxokép köszöntött be egy bőssült azélvib*r, mely ttirnv;8zeteseQ igen nieggyériié a niulato-zók sorait. A helybeli éa vidéki azépnégek kossorujából részt veitak : Boifi Mariska, C*eo-i Matild, Cs-nzaik Mnnskit, Gálba Kmilia,
yschÜig\'T Emília, (il-imann (jy<*rg?&«, Haony Marián. II. tfraann Kegina.\' Kauor Irén, Király Lijxa, Kocziin Ir^o, Koller Vi-ma, Ko vács nővérek, Lenhard Kiárnélia, PaUky Lujza, Kegensperger nővérek!; Stocker Vilma, Szabó ortvérek, Weltner nővérek, Wiinsch Ilonka stb. stb. A rendezők, Kiw József tanár úrral élükön, a legmél Óbb elismerett vívták ki tapinta\'oo intézkedéseik, által, mié\'*1 is ss erkölcsi elismerő méltányláson kirti\'\' melylyel mindenki örömmel adós nekik. " mintegy 120 forint tiazta joTeielemnfl di* cnekedheínek.
— 8ziní*xet. Kárplthy sziotársulata Kesstheiyeo lassankint kezd népszerűbbetenn1\' különőfl\'ín ha\'agy «gy újdonsággá! l^P *_8\' \' mint amilyen voU a múlt hét-o a .Legény bolondja*. Ilyeakor rendesen megtelik » o**0\'

TIZENKILKKCZEDIK ÉVFOLYAM.

ZALAI KÖZLÖNY.

JÚLIUS 15 é* 1880.tér. Hogy az előadás pártolás hiányában elmaradt, arra első, s BZ€retjük hinai, utolsó alkalmul szolgált „A sátány leánya". Vasár nap a „Reservislák, vagy a boszniai ocoupatio" került szinre, már kielégítő számú közönség előtt. Maga a darab igen gyarló compoaitióju. flcsépeli Ötletükkel, szegényes bonyodalmak kai. Ami szép volt benne, az a boszniai occu-pü\'io legkedvesebb uefelejlse, a Hollináry baka nóta. Ktt Kaipáthy roo*t is derekasan énekelte. Csodáljuk , hogy a szereplók e közönséges müvet oly hévvel, oly bensőséggel keséitek, miszerint a tar\'almi miseriát tökéletesen el takarta kiváló igyekezetük.
? — Sajtóhibák. Az ;>ö ik szám első köz-
ienu*uyben » ez kk 3-ik sorábao „conservati*"
lnílye*K„cuustructiV — 8-ik sorban .érzékü-
hciyett ,értékű" — és az utolsó előtti 4 ik sor
ban .urak" helyett „utak* vannak irva s vol
nának ulvassudók. — Az 56 ik számban 11 ik
sorban kényelmes hozzájut hatására" helyett
„kényelmes hozzájutbatásér.\'1. — Az utolsó
előtti 12 ik Borban wa szerint, a mint" (elma
rad) hegyei sat. Parragh Gábor.
— A hetiigyininintérnek a hatosa
gnkhoz intézőit rend-lete szerint a belföldi ut-
|fvel-k az eddigi 2 kr. helyett -gy krért fognak
kiadatni.
— „Mezőgazdasági szövetkezetek11
vaunak aUkulóbau, az eluU-g>-» tárgyalások az
országos magyar gazdasági egyesület kebelé
ben tartattak meg, ezek alapján Dr. Ledérei*
Sándor előadó fgy füzetet állított össze, mely-
lieti az alapszabály tervezetek is foglaltatnak
és pedig a „mfZÓ?;n.zdasági hitelszövetkezetek",
A „lalajjavitábi szövetkezetek", a .tejtermelő
na értékesítő* szövetkezetek" és a „borértókjesitó
BZ»ivetkezetek" számára. Bizonyára a megyei
gazdasági egyesület méltó tárgyalás alá vejsndi.
— A zfiUtmegj/ei általános laniiói-tes-
i.ilwt f. övi aug. 25. és ü6-áo a keszthelyi m.
kir. g»zdu84gi intézet taoheiyiségéb«u gyű
lést tart, melyre a tantestületnek minden *gyes
t tagját és a t. közönséget e»enn<;l meghívom.
25-én esU; tj órakor az elcértekezlet, 2G án d.
*. 9 órakor a közgyűlés veszi kezdetét. Tárgy
sorozat: 1: Emöki jelentés a tantestület legkö
z.-lebb lefolyt évi működéséről. Ezz«l kapcsolat
ban ífílolvastHtik a nvugdijiijíy ben v«|ó folya-
uuKlvánvok mikénti MMeraleae tárgyában ér-
kfZí\'U inu^lui minisieri leirat. 2. Zalamegye
taiíügyi állap >Ur..l felolvasást tart: te c Krób
Pál kir. iiuif-lűgvtílő ur. 3. Tantestületi alap
szabály* módosítása. 4. A gyorsírást ismerteti
BAnti AUjt» sümeg járáakóri -lnök. 5. Segély-
egyíeli alapszabályok megvitatás*, fi. Az isko-
,.- lai és népkönyvtárakról értekezik Tóth Lajos süoiegh miháWfai tagiára. 7. A megyei tantestületek hatásköre, kíszéleshitése tárgyában ér-t«k»-7é-t un Hhédny F-rencs Csáktornyái tag tára. s. A taitiuik tizt\'tésén.-k nifgvizsgáUsa <:s Hzal>ály<iziUH ^rdekébtiu előterje*tztéftt less Huck Pál z. szt. grú\'hi jköri Mnök. Ű- A jövő évi köz gyűl** lif.yéoek meghatározása és a kösgyn léacől felveendő jegyzőkönyvnek hitelesítése. Kelt K^z-h-lyen, 1880-jul\' 10 CWhd Alajos, taol*«iü..-ti elnök.
— Merész vállalkozó*. Az Anna-bált
megelőző napon Balaton Füreden a vízi sport-
í.au Uftn mindt-uni.pi kísérlet tog történni. Jul.
25-éu délelőtt 9 órakor - mint íVtosülünk —
*%y ti»la\' «mbnr a b.-füredi uszodánál vízre
t-záll azzal a czéllal, hogy d. u. 2—3\' óráig a
rtiófuk\' uszodához unzszék. Sport körökbeji raír
értesülve vannak mé;j u propozícziókról is és
nagy érdekkel nézi ek a vállalkozás elé, mert
ily nagy távolságra úszni, roppant erőfeszítés
kell. Az úszó te m mi tele túra lót vagy egyéb
segédeszközt n«ra fog hasznÁlni. Az úszó neve
még timk, csónakkal követik uiján.
— Hytnen. Fersnczy János jeles kép
zKttségü körj-gyző Kis Komáromban a bájos
UIHST Katinka kisasszonyt nőül vette. Tisztelt
barátunknak tartós és fellegiben boldogságot
kívánunk!
— A keszthelyi m. kir. gazdasági tan
intézetben juliua 12 én vették a v.zsgik kesde
tokét.
- w Leányaink érdekében\' czimmel s « közoktatási mmister Hg veimébe ajánlva a .Keszthely" igeti helyesen írl s alapos érvelés indokolt czikket hozott.
— Árverés Zalamegy^b-ín Hertelendy
Imréné 18-*4 frtra b. ingt. joi. 30. Díszeién. —
K«rn Mária 1027 fnr« b. ingt aug. 3. Zala
K.íppáoban. — Molnár György -1293 frtra b.
ingt aug. 9. Gyenes-Diáson. — Nagy József
3X0 frtm b. iogt. aug. 4 Kádon — Tóth Péter
8 ló frtra b. ingt. jul. 19-én PÓIAQ. — Horválh
Ferenc*. 574 fr.ra b. ingt. jul. 18. Bajosan. —
Bakos András 675 frtra b. ingt. aug. G.
Sümegíim. — Jambresicá Gáspár 683 frtra b.
ingt. jul. 22. Novakovtjczen. — Porkoláb
Sámuel 600 frtra b. ingt. jnl. 28. Mikefáo. —
Csigány Mária 434 frtra b. iogt. jul. 24. Miké
fán. — Varga János 1000 f^ra b. ingt. au*.
10. Monostor Aj)átin. — Lovas Gáb«r * 1000
trtra b. ingt. jul. 19. Ke*ib«n. — Márton Antal
1080 frtra b. ingt. jul. 29. Ó-Hidon (Süroegh.1)

— Rövid hirek. A socialdemokrata ügyben a vidéken is történnek hizmotozások-
— A finnországi államvasutak igazgatója Ssege
den van. — Thukidides összes müveit Zsoldos
Benő magyarra tordítá. — Nemcsak ax angol,
de * francsia kamarában is volt botrány. —
A sz«g«di állandó hid 1.250.000 frtba kerül.
— A szegedi árvízkárosultak javára befolyt
könyöradomány 2.91685.. frtot tesz. —
Topolyaváros összes elöljárósága adó miatt be
adta lemondását. — Kecskeméten két
juhász egy délelőtt 300 nohir sört ivott meg.
— Kőszeg és Szombathely között vasutat épí
tenek, — írók és művészek részére menedék
ház építtetik Parisban. — Az asztalosok Paris
ban is strikeolnak. — Husszein Kusni lett
török hadügyér. — HódmezŐrásárhelytt artesi
kutat létesítenek. — Lipiken jul. 6 ig 524
fürdővendég volt. — Párbaj miatt Verhovay
2 heti, Majthényi báró 6 heti fogságra ítéltet
tek, felebbestek. — Virághalmi Ferenc* író
nak műit vasárnap leplezték síremlékélSomiyó-
Vásárbelyen. — A kóasegi postamester kolerá
ban hirtelen meghalt. — A soproni magyar
„Dalfiuér" német dissjktnánynyal tisztelte
m**g Liszt Ferenczet. — Dr. Broca nagyhírű
sebésze:! tanár Parisban meghalt. ~ Erdély
ben a Bcorpio uj válfaját fedezték fel. — A
királyi ptr s?tp;cmbci beu hosszabb időre
Gödöllőre hasa jönnek. — Faragó Ödön
hazánkfiának Chinában mint vámhivaialnok-
nak tiz ezer frt évi fizetése van. — Pancsován
a magyar színészek kitünőleg pártoltatnak,
jöjjenek Nagy-Kanizsára! — Ü Jókai ünoe-
pély Pápán jul. 18 án lefcz. — Kozgoayi AU
dár honvéd-husxár főhadnagy Baján a Dunába
fuladt. —
ki nyert?
Buda jul. 10 én: Gl. 1. Íi9. til. 4.
Temesvár „ , 83. 82 61. 25. i0.
Lincz . . 7. 82. 54 11. 43.
IrodAlom
(K rovat AI*U cnt^emlitett manka Nagy-Ka- t
utxfcán WajdrtJi Jóucf kAnjrvkpreakedése Utal meg
rendelhető ) ,
— Elöfcetfrifdhiodil A ha/atiis támogatás, molyhen részint igénytelen neiuzetnwp-számosi szcmélyitro, részint két előbbi irudalrni müvem — ugy czimzntt Uraságod: míot az összes hazai íutelligeniia által részest tettek, io-ditott. sőt bátorított arr* : hogy késiratban készen álló harmadik irodalmi term*lményemet is e czimen; „A pánszlávizmus földrajzi lehetetlenség, rögeszme," nyomda alá rendeszem s közkézre adjam. E mii faladata: az érdeklett fajuk közi pulitikai dogmává emelői ama gondolatot mi kép : a sziáv világba beékell túrté-uelmi nemzetek — magyar, román, török, görög — halála jélkiíl a pánszlávizmus eszméje valósi inatlan; miaél fogva legszentebb közös érdeknek ismerjék fel eme nemzetek, a pánszláv eszme valósitásir* ezétzó törekvéseket közöseu, élei-halál tusa árán is megakadályozol. egyedül azért; mtrt vali\'«ulása ennek, ama nemzetek politikai hniaJát, phisik»i megsemmisülését kérlel hellénül maga után vonná. A* angol legújabb parliamenti választásokkal a russaphil elemek szaporodtak; szuaség tehát magunkat az adott helyzet\'el szemben tájékoznunk. Fajuii k a három halom és ncgy folyam ólén ezer rv óta hatalmas, —se romlatlan, e íertőz.-tlen laj uj. dicsőbh ezr-"denig nyúló élotre érdemesült, jogosult s hivatott is. — de csak ugy: ha raínt miod^nkor eddig a viszonyokkal számolui tudott, ma is a politikai helyzet magaslatára emelkedni képe*; ha európai barátaival ugy: mint elleneivel szemben követendő magatartásának ÓD tudatos korvonal-zalával bír. Mi na mi oép, faj, sőt «gyén is ms egyéai filggdtlm.iége érvényre juttatásáért hatalmas tusát viv; s raálián, mert as egyéni szabadság, függetlenség a nagygyá, hatalmassá fejlódhotéa íeltéie. Nemzeti egyéniségünket, függetlenségünket n^m egy csapás fenyegette MI ár ssásad >kon át; do e nemzet önmagában bízott; erejére! ugy mint barátaival s elleo«i-vej jó>anon*saámolt; s n*iot ulyan. ssázannyi ellen közt feoállott, sőt vúult egy bosszú ezreden át. Ma a pánszláv áramlat fenyeget, de e nemzet bírni fug ma la helyzetének tistta tudatával, rnegkiisdhetni fog <-z áramlattai is: .» n«m veszhet el, míg ac ezüst Dunának nttgy tükörén egy houti szem pihen." Ily szellem ve-Ztt.véu emez uj.bb muokám nmgirásrira, remél lem a jobbak luzcttias pártolását annál inkább mert a magyar kiadás sikerülúse után, más érdeklődő népek nyelvén is kiadatását intéznem CEdlsserütlen lenne. Eiófizete-á ár o. é. 1 frt. Ax előfi*etesi ivek az aláírási összegekkel, vagy as az azok ulánvéti befulyáeatí\'rt kezeskedő tisztán olvasható aláírásokkal budapesti lakásomra: vámháckörut Ilik szám, 22-ik aj ó, folyó év juÜus hava végeíg bekQldtndók lennének. S*i v«s gyűjtőknek 10 elAti/.eió után tiszleletpél dány jár. Hazafias <is*telelt*] liéya Mihály, .A keleti ké-dés" s<b azersóje.

Vegyes hirek.
— Az idei kolozsvári orsz. dal- és sene-üonepélyre igeo fényesek a kilátások. As egyesület tag egyletei már majd mind bejelentették magukat s emellett számos uj egylet is sorakozott résztreuni as ünnepélyben és a dalversenyben. A versenyre már eddig 20 egylet jelentkezett a köztük több országos hirü, minők : as esztergomi, pwti. losonczi, szegedi, nagyváradi, debrecsení, mískolczi, szentesi, hód-mezővásárhelyi, sombori stb. A legutóbbi kolozsvári ünnepélyt bizottság gyuiéte, mely f. bó 5 én tartatoti, s melyben as egyesület közp. ig- vál. megbízottja — az egyesület titkára — is résztvett, már kinevette és szervezte a szakbizottságokat , melyek munkálataikat már folyamatba is tették. A városi 300 frt értékű első díj, mellett a kolozsvári hölgyvilág dija képesendi a 2-ikat, melyre már folynak as aláírások. Azonkívül as egyesület elnöke Királyi Pál és alelnöke Bartay Ede is felajánlottak egy-egy dijat, ugy szintén a kolozsvári polgári dal egylet is, s remélybető, hogy a többi kolozsvári egyletek is hasonlót teendőek. A verseny — a versenyzők nagy száma mellett — két este fog megtartatni, mindkettő az ottani nemzeti szinházban, úgyszintén a tóvárosi művészi erők közreműködése mellett tartandó díszhangverseny -ö A közös összelőadás as ottani tágas nyári színházban fog tartatni, mely e czélra igen czélsserünek találtatott. Eddigelé mintegy 8—900 dalár- és vendég jelentkezett.
— Etzlergom, július 11. Kupecz Ferencs
volt honvéd Seemann Alajos egri alezredest
a magyar lubogó megsértéseért távirati utón
párbajra kíhitta.
— Tiitkev<ir, jul. 1L Vifághalmi Fsrencz
régi lak ha zár* ma tették fel ünnepélyesen as
emlékkövet. Keggel 9 órakor ünnepélyes misét
olvasott Karsay somlyó-vásárhelyí káplán, azu
tán Somlyó-hegyen megkezdődött ez ünnepély
nagy intelligens közönség jelenlétében. Karaay
ünnepi besftédet tartott, Hindy Árpád elmondta
Virághalmi élettörtéoetét, irodalmi működését,
Adorján Sándor elszavalta Virághalmi huszár
legendája.. Az emlékkő felirata : „Híven BZOI-
gálta a hazát tollal é* karddal." Ezután
Schönau r, a Vírrfghalmi ház tulajdonosa adott
díszes lakomát.
— Negyed napra. Szörnyű dráma tör
tént jul. 7-én délután Szentesen. Ilofer Antal
szentesi közjegyző, tiatal 36 évtm ösvegy em
ber megnősült; <iz* egy Ddákné, szül. Stamroe
úrhölgyet, a csongrádi alispán uookahugát
vette el, s esküvőjük négy nap előtt ment
végbe. A szerelemmel kötött háaaMság azonban
megdöbbentő végit ért. melynek lélektani in
dokai kimagyárazhatlaook. A fUtm! asszony
tegnapelőtt délután halántékon lőtte magát. As
esemény óriási szenzacziót kellett mindenfelé,
rocri megfoghatatlan rejtélyt képez. A szegény
tiatal nő m^g is halt s temetése a hó 9-én volt

— C**hek Magyarországon A nF"3
getlenség* zerap\'énmegyei leveltízőnk írja
A «M agy ar Föld * cziinü újság egy köale-
ményünkr*1, melyben azt irtuk, hogy hg. WID-
disch GrHetz sárospataki uradalmából a magyar
Ősiteket e.bocsátgatjii, s hely őket csehekkel
tölti be, azt mondja, hogy es nem igas. Nem
tudjuk, hol tanulta a .Magyar Fold\' as igaz
mondást, csak azt jegyezzük meg. hogy köz
leményünk azórói-sznra igaz. Neveket sem
említettünk gyöngédségből a méltatlanul el
bocsátottak iránt, hanem ha a m Magyar Fold*
akarja, megtudjak nnvésni nemcsak as el
bocsátottakat, hanem a hely Okba kine vesét\'
cseh-német embereket is. A herczeg oem tud
magyarul, hivatalban csak oly egyéneket al
Halmaz, a kik a számadásokat németül tudják
vinni. Es ok a, hogy a halászhomok tisztet
cserélt, magyarból, — csehet Sőt nemcsak a
gazdatisztek, d« alárendelt magyar isemélyek
ia elbocsáttattak, így p. o. magyar erdőkerülő,
vadász stb , 8 helyükbe jönnek csehek vagy
némdek. N-;m kell tehát az igazságot -Itagadoi.
Hg. Windis h Graetz Sárospatakon g^rmaoi-
zál és sztávizál. Ez as igazság.
— Közjtgyzoi kiuUuÁg Szabadkán tör
tént a követktző eset. As o\'tani kötjegyz>\'i
irodában Vujkovícs Czviin Gergely, (Timótfi"
megjelenvén, előadta, hogy édesanyjának mint
egy 15 Ián ez földje van, s a fekvóséget mosl
anyja neki ajáudékosxa, miért is kérae erról
okiratot készít mii és a tlkkvi bekebelezést is
pszkörö!ni. Eívezeiett a fiu egy öreg asszonyt,
— édes anyját ia. A közjegyzői okmány annak
rendje é* módja szerinti bevezetéssel elkészült,
hogy tudniillik „N- N. előttem ssemélyesen is
ismert, szabadkai lakosáé két ügyleti tanú
kíséretében, kik Őt ssintéo ssemélyesen ismerik
. . . stb . . -u oda ajándékozza est meg est a
fekvóségttt fiának. Ennek alapján a 15 láncs
föld a Gerga gyerek nevére be ii ke be Les te tett,
ki modern polgárhoi illően, iparkodott as.
4üOO frttal rögtön megterhelni. A péos folyt,
as anya bámult s gyanút kapva, vagyoni
telekkönyvi állasa után nésett, a mikor ii
kisült, hogy a valóságos anya, t. i. a tkv

ulajdonos, soha nem volt ez ügyben a köt-jegyzonél, vagyonit fiára nem ruhásta s as ő óévében megjelent vénasszony egy pániért fel-Fogadott csaló. Tehát as okirat kül Utóját lem % köijegyző, sem a közjegyző által tanukként imlitett reodtsa taouk nem ismerték s még is negssQletett a hiteles okmány.
Papirszeletek.
— Amerikai rákiam . .. Egy amerikai kipei
olyóirat aterke«*tŐje ezt a roklamot csinálta miffi-lak: „PennajlTiuiiban, Ciociantiban ? minden Ott, íol lapomat árulják, — a könyvkereskedésekbe le* ütött m rillám. A bistositó Unnlatok nem akarják az oly k3uyTkere»ked*ieket bixtoütani, hol lapomat imlják — mert ez még a vilUmot ia vonua.*
— Vak szerelem. A ?sérelem Tak, mondják
•okán. Hit mer *sat4o nilyen a vakok sserelme?
Egy fSTirOit orroa kSielebb vi«na akarta adni egy
vak sxeme viliffit, mert kisült, hogy operálható A
vak nem akarta, tfiért ? kérdd ai orroa. — Lássa
uram f.lolt e* — n-^jon aseretem a feleségem,
pedig azt mondják, caonya. — Ha meglátnám, meg
lehet, nem Méretném ngy Ei axntán a vak rak-
sserelme.
— Egy diviliiáH ueh A királynak mo-Um
iiehorssaíi oUiút alkalmául Joiephiísdtbao nagy
jdiari ebéd voh. Eb-d ntá.- kRrül hordtak as aji
Ulnü as ilUtoa ssAjmotó vis^t, s egy <*serenCsétl«o
«eh kerületi fSoBk ast két tiaUlmaa kortytral —
kiitu. ~
HRlgj: — Itt ran egy ható*, de isegveloed kellene magadat koldaloi!
Koldoj; — No, egy hatói kodreirt n«m kell meg prt-dikácxiö\'t tartaai, külOnbea ú kikérem ma-gamaak a lskéét!
Piaczl árak.
100 kilo, i«ímit.»
Győr: Bo.a 10GO-10 80. Ro.. 8-40_ 8 80 Ar|,» G.itU—7.10. Z»b Ii 7U-6.80 Kokori<»« 7 60— 7-7«\'
Sora Bn« 11.80—1240. Uo..lO.(to_u4Ó Arp. 8-—9.— Zab 810.—8 20. Knkoncí. 85O--86O
VtUpréM : Bnr» 11. 11.50 Kou 10 — 10 30
Árpa 7.50—8— Z»b 7.80— 7.90 Kakoric«»7aO-J60
SlMb«»«ly:Bai»114012ijUBolu401iJ
SlMb«»«ly:Bai»11.40_12.ijUBoMlu401i.J Ar|.. 8—-860 Z»b 7«().-7.80.Kakoric~ 8 20—8 60
Pápi:Ba«ll lISORo.. 92O-9S0Arp»
7.CO-T.7U Z»b J8O-8.—. Kukorica 8 — 820
PéM BUM 12 1250 Bou 11 20—11 30 Atpa
7.5(1.-- .— Zab 7 10—7.00 Knkoric«m 7. 7.30
Szerkesztői üzenet.
4107. .Vauján\', .Mint ii»atag" oem ka«5l. hetük. Hogj gondol ilfettmtt kiadiialúuak : .Síi.rm Őrei, mini a hordó, Am«l]:Qek bora flfolja, A« ér>elcm luk ug; konj benn Hint hordában ax aknna."
4168. B T. I\'«r.je boe/ _ igen Miudk.it rinxrül Qdröalet
41C9. V. Oj. Hi.lSbb vil»^..lunk 4170. B Csáklorn/a. A.onnal -lkülüi>fnk 41Í1 A K. Ha Iphit.
4172. „Funogéj.en " Csak do\\f«%tik, de Dr veract
4173 P. O llp«« Kamönptlel -rétink J»T5 ?a*m*>uk Tiirme^kesdi.
4174. Ér-.Seml7e. KniölheUtleimk
4175. H ü. .» p5rt-"l kösöljük
4176 S. S. H«^i SIÍVC bozc»li»á«rt k5as9ji.t I\'jablt raomaffot kaldBttQnk, kérvén annak ki* bité
417
\\ * s ii t I menetrend.
Indul KüiiUHiirtíl hovA : honnM
Ora P.re. US 5 10 rH|,| 2 HO Ult
Vonat nim
XI7 K....1, Uokkrm, l)o»bo.»
2\'S
. T. P. NiuCJ birtokukban.
H|
2\'S
2 HO Ulat
. 11 1 <jj.l
(cyoravonat) 5 55 r«gjr«l
(poaUfonat) 2 6 dalit.
212
(nfjoa ronat)
11 20
ajj.l
31 <
B«f.ba (fWoaibatli.ly, SoprOD- f.
l<) • IS

301

II 50
"ijol
315
Sopronba
3 40
áilat
20S
PráKfrbof Kottorí, Csáktornya
455
reggel
2U3
. . .
3 47
dilat.
201

1050
éjjel

Érkezik Kanizsára

210
Zakánj felöl
5 21
rejjal
216
t *
1 41
dílb
2(18

11 1
éjj.l
211
Hu4» Pftatrol (T^je* vonat)
« 15

103
(po.UTonat)
> 6
délat
Ml
,. (ffjoravnnat)
10 30
ijj.l
30>
Bér.1.ül ,
* 1
rainl
314
f
10 15
í|j<-l
316
Roproobo!
13 5aelt»a
202
Pr«(;«rhof f.lSl (jjorsrooit)
6 37
\'•!«•!
2"4
m
1 30
delol
405
B
10 50
•ii.1
A Balatonon vaié hajézát.
Balatoa-FaradriSI iudni a Kitfalu\'ly-gtaöa reg
gel 9 órakor Siófokra. Ugyan onn*t indal délut* n
3\';f . . oapnota, ntig liétí^n kivétel.aa n
reggel 7 órakor
Siófokról indái d«l*IIStt ll órakor Balaton-Pür.dre
, . délután 5 . .
Kivételesen iixonihatoil in vaMimap Rii^fokrál a dél«laa n óra belf.u indul Füredre 8 orrkor.
Feli\'iÓH szerkesztő: BatOrfl LajOt.

TIZENKILENCZEDIK; EVFOLÍAM

ZALAI KÖZI, ÖNT

JUL1TJS 15 én 1880.

A Magva r-franczia biztosító részvény-társaság

tiwfélettel íMlirt. i
ezennel jelenti, hoirv Zala-, Somogy-. Barínya- ^ Vísmesyók réWre kiterjedő hafá-skönvl
Nagy-Kanizsán vezérügynökséget
állitvúii lel. annak vozrtési-r
GUTMANN S. H. ÚRRA
r.ta, kit e<ryszcr.-<miii<l a tüz-, s/.nllitinúny- ••> jé^biztositá-íi ágazatukban jo^érvényes biztosítási kötvények kiállítására és karok fel
vételére, úgymint ezek azonnali kifizetésére i* felhatalmazott. Budapest, l.sso. januárban.
A Magyar-franezia biztositó-részvénytársaság igazgatósága:
• SCHWEIGER MOSCOVITZ
A. Ma^yar-frauczla iDizttosltió réazvény-tarsasás
igazgatóságának fentebbi közzétételére hiv»tkozjU«»l alulírott tiast«letlf>l jeleuii, mmseriiu a
Nagy-Kanizsai vczérügynöksés
vwetését oWálUlU 8 » vMérügynöks^gi irodát raegoyitotU, hol i» biitogitási aj4nlat..k elfoguiutDtk a H bisiotitiai iul«tre, v*gy a tiraaéigra runtulcoió miad^nMU tölTÍÍá«o.iii.ok te(í-
ké*uegf»ebb*n mondatnak. Bl/.tOsIt \\HHUZ, li tá
c) nzúraion vagy víii\'ii nxÁHitott jav«k kánwoda** ellen ; ti) ai t\'iliher rlclpre mÍDíl\'n iftnwrt raridotiit ntfirint.
a) töxve-sély é* rohhan.ÍM *lt*l okoson kirok ellen;
b) jégkárok dl^n
A Magyar-francxUt Mzfrwitó ré*xvény-Uíríut*ág* meíyaek
20 millió frankot, azaz 8 millió arany forintot

tevő alaptőkéjéből a réoarónjesek által mindjárt ketdetbeo
10 millió frank, azaz 4 millió arany forint
k»*gyüléaét
készpénzben betitettetett, B részint a túvároo legftluó péDsintéseie.Qél, n-Msini \\MÚI^ magyar álUmórt^k\'-kb-n «* «io">bb*égekbeo lett tslholyeare, m. avi <ikt>»b*r melyeü a társaság ügy vetettnek élér« ItÖvelket\'tk vá!aaai»UHk meg:
rv, ki\'-|»r. atl> Bp**tcn. J««é, a |..r.iti Hor.i»t<-
Beck Nándor :i magyir ja!*Áioc-bai.k..ak igazit.\'.ia.
LáRCzy Leo ?-. \'«»-ey. alt r«"Hdl»it.-l rí«zvt-ny-Ur* t<úg igtxgal-lia H-i i
Lewla Jakab, a k-r"-<k"<l<>Imi akatlvinia ina*c:it«j% BiMaponte"
Serrebource Jos. Mária E»il- "* |-árm >o<-ict»í df nínion (ji--.oral«- \'
Klaflk ; BlttO Ittvár •". fel* rxl. l>«l«5 titku* Unácamia, a Lip^t-r^nJ nagy Aleinr>kök Báró Báahtóy Bél«, nidbirios, »r>z krpv <itb Hmiau.<<l< df l\'IInion (íínprale elnök <> «tl> Páriában.
Válanztm/tnyi tagok. Serreboiirce Jos. Mária EMÍI- * i-ári«i >ocic-t«\': d*> Kunion R«-.oral^ vzarfrli.gyf.rij* P*ríab«u.
Róbert Morii nmrquia d.- liaancvillo. AX oxxtrik <.fii t.H.n i^asKK\'.\'.MKi i*;jji »th „ _ _ _
|.-l7.^\'.-L \' Dr. HiHer Albrecht, *.-.*-Klttoimacher Károly ^ ,Hnffm*nn Jó Sckweifler Marton ki.-. krr.- k.-l^n.n v-zt-vig-.igát.\'. Moskevicz L fos V.m\\
Neiwelt AnnlR ki\'. k<>r«*üked. taiixrann nagy-kerpnk-i-\'i líriji^at.\'-k ? Dr. HÍH«f Albrecht, kőx- ?« válto-í.ey»^<t Kér»b-i
. I^)vkK 7:1 pori RegCHbart Fereauz. az AUtru-ht-v^pálj* elnöke ntb. HérjtlMii Svib Károly f..li)!>irti>kos, «rsx. kúpviMtlő Nth. BitdMjifKtrti. B-\'.r.\', Tiati Károly cs. kir. kamura\', « <>«xi. <léli VAUIH *lcln;;!(e, AK »-./! ti .kli.*.. ta.;j . «i lt.--akpn
^inAiiHk
Tfkinlve e tif.iMiiunalt íentelilj kititntctetl tők^rejÁI «*? »?* Ü*lrt»«*^*éii í-lén lo»i", h»\'inkbs-i i* ii*jyii1.hrv4/,t ?stu-rt i\'^ k^>%titatMl-il»>n illő i\'l{y.\'ninC\'ííi«k*t, liátr*u i-tm-tndliAlil Utii.it, h.igj nem y..|t eiíÍBi mii narrn.\'ábau bictositd lArsatic m»«<i e« ideig, m*>ly A bizluxitú k>>ft">»iipgii<-k sunyi c*r*iitiá< nyujtailt *oln%, mint amennyit önki c iArfta«ag min<l|irt k»x>l«tbeii nynjtani kép«n, ? a niHiín * tár&asAg »\'•*\' páratlan tuíketwje és az élén álló egytíniiéfi^k joll^mt* "ffyr*s»W.I Ulj-d h-xtoüiiAnt nyiijt »rr* n-J<*«, tooey a Unnu4« fl»lct*it««le a Máltányo**k%. a p-.ntns»ig ^» a l«na*if(ornl.li be<-fti<|pte»s<*ir miuden kíiv tf 1< oiindfiikor .\'-n telítsen rn*R fog f-lulni, tnáir«í*r5l a »*akvcj!ptiíii avAi-Uii^A i« .rí-.l M k^a->3«^i;iil «mle%l. li«*y « Unwsíc a iltitt*tol*k mo(r»a*bÁiiá.t*l ii keltő t«kint-tt«l fog l-mii a v^rit^uy jogii«ull kiivutnliu-ii}
Amidóti tollat tisxtelettel alólirott a bixt-wit.l L kí>xrni»ég hi«alnár a* alt.U k»pt i^-tt fáraatiaf; iránt oib^l f-lhívja .\'?* kirí, m*»(rjt*^yxi rgysMnmiad, hogy a v«árűgyn"tk-.t\'gi t*rÖ !«•((?»» a *idík
iterT«*A*e teljen folyamatban v*ti «B liojry tazl>iiti>»itÍ!tí Ajánlatok a már Mállitott üifjrJlk^t\'ttfk ;,lt-il ki* /^fciíu Klfp-yailiitnak maradván teljen ti^ittflittel
A Magyar franczia biztosító részvény-társaság
TPzériii?j\'iíökséí*p NHgy-KauizaÁn.
GUTMANN S. II.
Nagy-Kanizsán, 1880. májas hóban.
98924—52 Kerületi ügynökség Sümcghcn Epsteíll V. urnái.

Minden eddigi világtiirlaton és orsz. kiállitáson a legnagyobb dijakkal kitüntetve. XKK)f)t)C)OC)t)Ot)tX}C)C)t)Ot)t)t)Ot

Első magyar
A i»Tflj<-»tl-in»f( kei i<t-a..| Mlkftlm-ixiiiit ny „» Utc/.?•ncl.\'.l
írnok azi«uu>*li
)- és tüzoliószfirok
GDnsberger Lázár
H>ar, híiraiiií ^^BHHBWL^ár\' ltiulu]>ost
Rottenbiller utcza 66
érezontöde


Hazánk leiniasynhh korszerüpu berpinlezott eyára linran™ k tüznltóxuiti <ls vir.nifili ^?«\'tl ;rpck kwzllísérr; » ny«rr«l
kupcioUtoa viiiniU.-sx-ii n«»tálj a jelenliell egjpdüü hrlfnlili ^zítaitju ^várt k?\'• ]><-/.i. m\'lyl™ kluártilas honi nmnkr<T<">
alkalmazVisa mellett, nuu.l-u , -,? i?.,.k m -^\'.n.??••\', Miivallyuk <> kutak *??-,,i:.-t<i. K
W Képes árjegyzékek és költségvetések kívánatra bermentesen szolgáltatnak ~WB
IV -A. fryéíl- tlóktelepe : Koloznrurul/, iMfliwrtutxtitr-ittex\'i 12 WÍM iilutt litrxil;
Mária-czelli
gyomor-cseppek,
jeles hatasu gyógysser a gyomor minden bániulmai ollón,
íT\'.jjfc^- *s felt.l*..»lnatati
a, kiül**,
/??^**.m?j&a*. ««.i,yu u
gyomorégéji,
nrAlk»ki pz>".l*>», sárgwáf, tin\'or t-i hú^ykf-a« 1 li:i ax a jryomoíb"! <TM1), gyomnr « Míkmornlat, a gyomonuik Inlter-íg* étt-1 t\'a iul i.Itxl, ctli»«ta, l^p ,\'.
inájbeu gjít\'g. nt.-inyiTi\'R liÁni >1HIAK .U>-n
•M?" EffW ürege** árti lm tUnsitásmU együtt &> Art*. ^
Kaphatú: Práger H#la ar gy«Vy»t ban Napy-Kam«*in, valamint m ?> iDagTar birodalom minocn tia^vo^ii *%\'t tárában \\t> k*r««ki din-\'-ben
„fIS ÖrflHffffti/fioz" IT. niai-lt (TV-így**\'
f^ i-j-w Krcinzicrltfn, Morvaorszüur.
Központi tzétkildéif raktár ii|ybai ét kleoiaybm

Vendégfogadó bérlet.
A a\'.só )Kili>ki i.icii-g köz*p-n hv.", uradalmi vendég
fogadó, bolt, mészárszék, pálinkaház, vcmlrg isiúlo
szeszes italok mérési joggal — továbbá a Keszthely,
•.árraelíki. zala-apáti ország itt mellűit lívii most ujjonan
,i-pillt cifjy nov-ziíit ,Becsali* C«árda szinte bor, sör
<i< pálinka mérési joggal f. é. okt. 1-töl kezdve három
rvn!. folyó évi aug. 1-sü napján délelőtti 10 órakor
M uradalmi Lvnál nyilvános árlejtés utján bérbe adat
nak. Arlijt<:s napon tartozik minden árlojló S\'áz forint
bánatpénzt árlejlés raegkczdele előtt, letenni az uradalmi
pénztárba, mely a legtöbb igépitöl bent tartatik.
kcvesvbli ígérőknek holvszincn azonnal vissza adatatik.
- Az árlejtési feltételek árlejtés előtt fcloWa&tatnak.
Alsii-Páhok, 1S80. juiius 6:in. mr, ; ;
Az alsó páhoki bérgaylaság

Schaimiann Gyula-féle

aléikatlM hatatakai a khaytM f
k«zill| n«.h<>K<.n eih^sKlhftő rikekre Ma«tztH. vt>tUztitáa. tár
Iáiéi ??\' tntorélitélre KiilUl » „»|>onk,„ti k(L.7.,ri f-.iv< <
biu.*u»!«t iiún m.\'rti\'klpt\'^ Meffll hjwtnxl méjr mxkji^ hi.:«i;«\'-
kíl rtt * li
nmrtl tye«r»*l - i«k« ?§««, «fat*ta k«(*Mutáail vnzte«liiég a belwl, tig gyepiteg .ri.yi\' UM-ved*». ?iadiBDMiii görvéay golyva, feáeko:, ti gisag dűlt I*1 kütts időkoiu fólajas fe PJ- é< kllettjue.-ekiel beayalkiuaii a bfHtt kützveaynél ét a gvaiéaagaál
Al aavilyviztk lyáfytzer |y»utl li»mn»lat mellott, \'ló\'"1
^)) uny ívitit annak ha(*iia;aU -\\Utt, Yxlamjpt atálAfCOt ByúgJ-Ill i iő
K.phut.l >nD»k k^iiit.\'.jfné!, cazdasii;! ggy
rísz Stokpraahan ?•» az ORitrik-maej ar állam rniodoi
ótáb l l\'^^
B"l». Zala-KuPrszegeu Hollóay E. yg
•V M«ir<\'ii.|i-IÉirkurl |pík^v»a«hb kél .kMnU nti"\'-\'
m-llott iflIHrtik. \'VB (1:1-"\'

Nagj-K»niffláD, Bjomatott a kiadó tulajdonos Wt|dits J.izsef gyorssajtójin.

3AGY-KA3IZS\\, 1880. július 18-án.

Tlmnklleiiczedlk árfolyam.Mtistssl sr
Bgy nAm 10 *r
Hlrdstéssk
Athaiáboc petiUorb*.. 6
aornnktat 10 krért f>: tatnak fel.
Kineatiri illeték mindé rCJ«. hirdet*.írt I 30 kr 6.«.l...d

ZALAI KÖZLÖNY
előbb: .Z A.
A-SO MOOTI KÖZLÖNY

A la» assllasaf rssast illetS
an7«fi rétsti itlstS
• e.latninj.k ji«dit •
kiadóhoz b*ra«a(*«*
iithnllk -
NAOT-KAHIZSA
BémutMlan terviek eaak laaaart aiuikatár-aakbSl fofastalaak \'I
|K4airatok vissaa a«sar
k«ld.t».k |
N.-Kanlzsaváros helyhatóságának, „n.-kanlzsai önk. mzoltó-egjlet", a .n.kauIxtuU kereskedelmi s ipariunk-, .nagy-kanizsai takarékpénztár-, a ,zalamegrei általános taaitó-tes. miét", a ,n.-kanb.8ai kisdedneveló egyesület", a n.-kanlisal tiszti önseséljrzó szÖTetkezef, a .soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai kaiválasrtmánya" s több
megyei és városi egyesfllet hlvaUlos értesítője.
Heíenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
FELHÍVÁS ELŐFIZETÉSRE!
A „ZALAI KÖZLÖNY"
tlzenkileuczedlk évfolyamának második felére
július — deczemberre 4 írttal
juliur—szeptemberre 2 írttal
ezennel előfizetést nyitunk » illetőleg u előfizetésre tisztelettel felhivju^ a nagyérdemű közönséget.
Óhajtunk továbbra is megszokott hasi barát lenni 8 így mind a megyei, városi, mind a közérdekűek hu tolmácsolói leszünk. Különös gondot íorditunk a közgazdászati rovatra ? ezért mifiden számban változatos irányban mind a hivatalos piaczi árjegyzéket hitelesen közöljük, mind p»dig egyik nagyobb terménykereskedő ház szakavatott tisztviselőjének tollából köz-luuk biztos és hiteles átnézetet.
Az cgyleti életnek továbbra is figyelmes .Zfiulél.\'ii leszünk, mert az egyesült erúkbi-n v.u a biztos jövfl a közjólét megteremtéséhez.
Irodalmi tárexánk változatosságára kiváló figyelmet fnrditunk továbbra is.
Híreinket lehet." gyorsan 8 miudon sze-mélyeskpdésiol menten közöljük.
Hirdetések jutányosán vételnek fel.
Az elííletéai-ket legcélszerűbb postai utulváuion enzköiüUli, melyek közvetlen a -Zalai Közlöny* kiadótulajdonosához inlé-zeoaíik.
Nagy-Kanizsa, juu, 1M. 1SS0.
BATQRFI LAJOS WtJDITS JÓZSEF

Zalai borászat.
A Balaton melléti hegyvidéki borok értékesítése tekintetében — bárha elmondhatom, hogy az egrsz háziban egy borvidéken sincsen oly nagy és rendes pi-acz, mint itt — de még is az latszik, hogy a finomabb, nehezebb borok nem akadnak rendes verőre s azoknak ára nem igen áll arányban a középszerű rendes fogyasztási borok árához: holott pincze szövetkezet esetében rendes kezelés és a jelesebb borok megérése fokán ezen borok volnának azok, melyek általános kereskedelmi czikket képeznének nagyon illendő áron mindenfelé, de jó ár mellett jó vevőkre lehetne ezekkel számitni Morva- és Csehországban, Porosz-Sziléziában, Bajorországban, Észak- Németországban, sót Angliában is; mert ezen tájakon a tiszta, egészséges és kifejlett borokat örömest isz-szák és jó áron fizetik, s ne ijeszszen el senkit a vám, mert azt rendesen a fogyasztó közönség fizeti, ott már a bor ára is a szerint szabott, a szerint szokott; p. fiszak-Németországban egy riktliter bor vámja 24 márka 12 frt pp. s egy pa-laczk --- V.o liter l"»r ára a közönséges fogyasztásban 12 ezüst garas 60 kr. a mi pénzünk szerint: könnyen ki lehet K/.ámitni, hogy a Balaton molli\'ki borok-szokott ára milyen arányban áll ezen eladási árakhoz; vagy a második fokozat az darusításnál 15 garas 1 \'/, aiár.a s igy fokozatosan a fajborok 3 márkáig mehetnek és a badacsonyi ürmős 3—4 márkáig; ús még jó azt is számításba venni, hogy a lijlatun mellékeitek nem csupán azon része, mely Szigliget és Zánka között fekszik, terem olyan bort,

melynek elárnsitását a legolcsóbb áron kellene megkezdeni: — ezen magas árak és azon szívélyes fogadtatás, melyben magam is, boraim is részesültünk, kecsegtettek azon küzdelmemben, melyet 1H63-ban megindítottam Berlinben és Boroszlóban üzlet alapítással, hogy idegen pénzzel, mint terményünkért valódi közgazdasági hasznot hozó áruért beszerzendő pénzzel használhassak borászati érdekeinknek, s ezen kecsegtető állapotból folyt az, hogy 5 esztendőn keresztül tartottam azokat fel folytonos csalódás mellett is mindig aí»n reménységben, hogy megváltoztatván hütelen bizományosomat, rövid idő elég lehet veszteségeim kipótlására, mig nem tetemes csalódás visszavonulásra kényszeritett teljesen: de a tér meg van és jót, amit én alapítottam, hitelt boraink nak, annak hasznát most mások élvezik, ha silányabbal is.
Örülök és őszintén üdvözlők minden mozgalmat, mely borászatunk terén mozog : de nem ürülök a raai borkereskedés-nek általában, mert az kifelé nem felséges boraink hitele fentartása érdekében s benn nem jelesebb borokat termesztő közönségünk buzdítása eszközlésében tevékeny — <sak nagyon keveseket kivéve —.
Ezért ajánlom a szervezkedést, ezért a hegyvidéki tanács megválasztásakor mindjárt a pincze szövetkezetet szervező bizottságnak megválasztását, hogy készletben levó borterményünk már termesztője számára hozzon hasznot, metylyel a tovább haladás és javítások eszközölhetük legyenek. — Ne örüljünk azon, hogy szemünk előtt gazdagodnak fel rövid idő alatt aljborainkkal az üzérek s még ke-

vésbé annak, bogy most már francziik is jönnek és vettek már borokat — de amit legdrágábban 7 kron literjét, sőt 4 ft kron legtöbbet, mert az ilyen ár nem igen felelhet meg még bö termés mellett sem a termesztü érdekének, s ezzel nem azt akarom mondani, hogy minden silány borunk drága legyen — de mindenesetre méltányos áru és ugy hozzá férhető, hogy m.lr ennek hasznában is részesüljön a termesztő.
PARRAGH GÁBOR.
A mag>ar
A« országos noiparagylet » jovo év tavaszán országos kézimuoka-kiállitást rendes, tmjy nek előleget prngrammját a következekbea aUolpik a t. köziinaég szivea figyelmébe.
Az országos női kéximuakakiállitáa ezéija: feltűntetni azon iparágakat, melyekben eddig a magyarországi nok sikerrel foglalkoznak; a noi kézi munka haladásairól, az abban nyilvánuló izlés fujlettségérfil hu képet nyújtani; továbbá éppen a kiállítás alapján szerkesztendő ssakje-lentéftnk álul főleg azon hiányokat ötwzegezni, melyek a nőipar és n6i kézimunka fejlődésében eddig tapasztalhatok ; ezen hiányok javítására az alkalmas módokat és eszközöket javaslatba hozni; végül a nok munka éa keresetképnuségé nek elúmosditása. érdekébon azon nj iparágak megjelölése, melyekben eddig a nők nem fog-lalkoshattak vagyis a ook munkaküréoek ki-terj.»Etésflre és előnyös javításira v.ioatkozolag az állami és társadalmi téren reánk váró feladatok konkrét lelsoroláaa, é* ezek teljesítésére nézve a legkedvezőbb módozatok ajánlása.
Kiállítható minden e háziban, esetleg külföldön tartózkodó magyar nuk által készített és kiállításra méltó ipar csikk és késimunka és pedig mindennemű tümunkák (varrás, kötés, hímzés, keretmuakák, hálómunkák, csipkék, ruházati ipar), saovetek, a házi ipar összes tárgyai, elelmi-czikkek, gazdaatzoayi készitmé-TÁRCZA. ,ÉI íuagjar, íx\\\\ Budapest még.
MegtniztÁk a vé**harangnt ? K«n »ok««r fejünk felett ; Mi is biltlik, hogy a balAl KllüriWi « iieoiietet. Variak a károgó hollík, Hogr a bollát mei^hfasék ;
De hátrább ai afarakkal
„Él magvar, áll budapeat m«f I"
tíena külső, aem belső elleo Nsawauzott eddif. atét tóinkat; Árpád vére tűceaíti Még moiun ia erohikit SaivQnket a hoDaaeratet KlfogUlta TÍjteleoÜl , LelkUuk legssentebb imája : ,Hasadnak rendslelleolll ?
I.nhollt rólunk a tatárnak Kott^uetra aiuigaiám-ia; Ki Muharának rabbiliiicae Ninca-e njaknnkról ieráava! ? SaíUépjük a moataüit in. Mely biaony már rígóta Iwt . . S esd«kclve i-y kóuyörglluk : ,Iawn áld meg • h5a magyart1
Mi is teasQtik, latén ia teta : K«i ál\'iáa a houazerelem, ^ kút biztoa varáxs-era, UVGR akánnely ellenielen I-Í-..ÍII l,o„i„k és Telünk Ipar A itahadaág a ? boldogság . Hoay ia aöl a jCTeodOlea ? ,Nfm .uh, de leaa Uagyar<ya>á( I"
ViBOSY MIHÁLY

Mlkor engem felszabadítottak!
— Kgj v*•.:.«>; rrnl leirataiból — (Folyt, étf vége.)
Éa ssabBdkoEtara, Ál liládat tévedésnek UrtotUm, mert éa %, fop.juk.ra lőttem, 6 pedig épeo ai ulleiikexű irinjl>*D volt, Ksvel axunbao csak magamra hánjtam a küvet, mert párat-lan ügy ősségem rűl igy caaihatatlau diplomatái litottaaa ki magamról.
Alig hogy punkámat megiöttottem, Jimm báiyám vieslája ismét .állt." Egy tüdöayulat ugraaitott fel és gatdaja fütyólésére oem hall-^aiva scaladt a oyul után. Többen a nyúl utao eresstetiék a puskát, de aaeértetleoül iraroodolt tovább. }&& oiajdosm kiért a iüiivolból, mikor éa utána küldtem ast. Hubert tömjéuót. A \'.ársüság kauwtgoLt, hogy oly távolról ralőttem, de e a«vetés asuooali néma csoJáJattá váltatott. mert lövetem Ulált. Janót bátyám eiiamerüUg meg veregette vállárnál éa siettünk as el *j leit ayal után. Kgy bosót mellett ott feküdt János bátyám gyönyörű viulája. A nyúl helyett est terttottem le.
János bátyámat e asomoru meglepetés lehangolta, ismét inegczírógatta váilamat, de ugy tapaattMlum, bogy mott ükuilel. Hoass-tn. ssótlaoul el ne* te a hü, vuniigló állatot, slátum, hogy Kaméb^D a báoat kooy* reseg.
Sokféle leves vaa a világont Taiáo oem caMlatkosom, ha ast tartom, hogy a gaatrono miában valamennyi köct a nyakleres foglalja el a legutolaó helyet, murt még est állapon soha ae olvastam, *At ha valakit raegtraktálnak vele, Dim tartják as íll«m követelméDyeibn ütköxoD«k, ha aiért elmulaast kösefioetet re-begni. János bátyáin ígért betóle "gy táDyérral

ftcua esetre, ha szi\'im- előtt ha\'adéktaUnul Ut-hatlanoá nem tescem magamat.
Kciiel a hozóihoz felugrott eyy nyúl, e nem tudom ijedtemben-*, ^lég az hozeá, hogy lediirrantotlam. Hanem v* drága dÍdi<*>ség volt.
A legels" nyúl!
Ez kezdő vadászniik a*, ami el*ó gyű-selme a hadvesérnnk, ami eUű kinyomott verse a poétának, ami as elsó taps a ssineszntk. ami az elsó koszorú az énekesnőnek.
Örömöm rövid ideig tartott, mert rögtön eszembe jutott Jáoo* bátyám keresztény i ígérete, s meg voltam győződve, iv>gy mr.st azért is ura !«•? szavának, meri ro<-ghara gi toltam.
Hárman felkap\'ak vállaikra, aztán semmit agynhpt nem kivántak tőlem, míothogy feküd jiítn le, mert a vadászati törvények ennyedik és ennyedik § a értelmében, és az Ösi ssokás erejénél fopva tizenkettőt olvasuak rám mogyoró pálczával. Éo síivem mélyéből megköszöntem lekötelezd szolgálatkészségüket, illő udvariaa< Bággal bo<»áuatért esedeztem, hog^ ninc* hajlandódágotn azt igénybe venni* Mikor már láttam, hogy az ige innen onnan testté válik, hogy a czerimoniához folynak as előkészületek . appelláltam János bátyáin felebaráti szeretetére, könyörületnsségére, mindenre, ami elitté szent; kértem, vegyen hathatós protek ez tójába, huzxa keresztül befolyásával a társaságnak minden humánus elvvel homlokegyenest ellen keso tervét.
János bátyáin rám se hederített. Közönyösen nésegette egy tnogyorobokor hajlékony igatt, hogy melyik vastagabb, melyik lenon illetékesebb végrehajtó eszköse a törvénynek, l<*gm*gbisbatnbb tolmácsa a közakarataak.

Keményem szappanbuboréka elosslotL Hivat koztam H 1Ö. szAcad fel világosodott szellemére, mely e barbár hagyományt mtgfusstolta ko-tile*ö er.\'jét/\'.l, htVütkoztam a czivil.Eáczióra, ámd* htsztalan! A társaság nnm osztotta etibeli néxeteme\' az ultimátum ki volt mondva, alá kellett raitgamiit v (nem a vadászati ssabá-lyoknak.
Kftlasanti szent Jóxaef. erényekben lün dÖklő patronusom. tekinu In jámbor szolgádra meny béli magasságból! Ssemeira tüzes rakétákat szórtak a mogyoró páleza szeiid érintése következtében, a föld láthatólag forgott velem és a tizenötödik porczió után — hármat a sokat szenvedett haza javáért ráadásai kaptam — ugy támasztottak talpra, meri saját etnberaé-gr«rabol nem bírtam megmozdulni. Megmerevedtem.
A .renomé* nem engedte, hogy egy panasshangol is ballaasak, pétiig ugy éreztem, hogy minden nyelednél háromágú tüses villa ak«*d meg gégémen.
Mikor buzgó fohásznál égnek emeltem sziporkázó ssemeimet, keserves kinssenvédésemben as <-gy nemseti ssiaü óriási kokárdának tűnt fel előttem.
A vadáss, ki megkeressteli, — magától értetődik, hogy a mogyoró venszove! bev»«etett az anyaköny vbe, egy e czélra kéiiUlt kix fözet-kébe, astia B-chus oltárán meggyojtoituk a gyertyákat éa áldosataiakst bemutattuk as urnák.
Felssabaálitásom eseo uanepelyes szertartása után két oipíg ugyanazon oldalamoa nyomtam t% ágjat

TIZRKKILENOZKDIK ÉVFOLYAM

Z A h A I

JÚLIUS 18 ás 1880.nyék, háztartási és vegyes iparcsikkek, rajzok, festmények ée a fegyház! ipar tárgyai.
A kiállítás három főowfclyból áll. És pedig I. Az iparszerüleg üsött és keretetforrásai molgáló r "íparcsíkkek. Ií. Az idő hasznosítása t-zéljából házi- vagy e^yéb használatra ké*sült női kézi munkák (műkedvelők és gusdassso n; ok készítmenyei.) 111. Nőnevelőintésetek és loáiiyiskulák kézimunkái. E hamm fóosstily tárgyai a kiállítás éti bírálat alkalmával külön HsempoDibúl fognak figyelembe vétetni. Minden tárgy a kiállítás előtt a vidéki Tarosokban és a fővárosokban szervezendő szakértő bizottságok állal (előjury) nvg fog biráltatni.
A kiállítási jutalmak: arany, ezüst és bruoi díszoklevelekből állaaak. Az I. osztály arra méltó tárgyai araay- és ezüst pénzjutat-makkal is ki fognak tüntettetni. A bírálatokat cHt\'portonkiot szakértő biiotteágok végesik
A kiállítandó tárgyak álul elfoglalandó térért csekély térdí] tiírteodő. Beigazolt szegé-nyéknek éa tanodáknak indokult előterjesztés mellett a térd íj mérsékelhető. Eladásra r?áat tárgyak értékcsiiésecek közvetítéséről a ren dező bizottság gondolkodik.
A kiálliiáá Koburjí herczegné ó fensége protektorátusa és az országos ip*regylet mellett ügy KJO-tagu bizottság által r*>ndeztetik. A vi dék*-n külön kiállítási bizottságok alakittatnak és a kiállítás raioél teljesebb aikerénik biztosi tása nzflinpoDt}Ábnl KZ (így iránt érdeklődő ha-lnsái?ok és testületek is bevonatnak a ren.le zésbe.
A tiszta jövedelem a magyar núk mutika-képeftitésúuek előmozdítására az országos nóipur egyletnél ing gyiiraölcaöztetni.
A rendezésre óa egyéb részletekre vonat kozó szabályokat az illető bizottságok ktjló id/.-ben fogják köstétenni, illetól**g a kiállítás idejét, tartamát, helyét sat. meghatározni.
Addig i« azonban, míg az egyenes fel hí váa as egyesekhez éa testületekhez azélküldet-nék, tekintettel azon nagy fontosságú czélra, melyet bevezct^sileff részleteztünk és mely a n>-nizeti műnk* terjedéseben a nőknek is kijelöli az okul jogosan óit kutelességazertten megil Ütő h-lyet, anélkül, hogy ez által bárkinek jogai csorbát szenvednének, haza ti as bizalommal ajánljuk kíftltitáBunk eszméjét a magyar nők* pártoló tigyelmébe és elólegesen is felkérjük őket, hogy addig is, míg becses k özrem üködé -sökbt és tevékenységüket ez ügyben igénybe VHDDI bátrak leszünk, szíveskedjenek es eszmének saját hatáskörükben híveket szeresni, hogy az annak ídejéu Umogatásrti és pártolásra k<»-97--11 találja huzánk nők<t/.onségét.
Budapest, *z ornz. uóiparegylet válaazt-máuyának 1*80. április 21 én tartott üléséből:
V. KOVÁOH LÁSZLÓMÉ
elnök.

LevelezéH.
Nagy-Kantisa, jul. 14 én 1880.
„Kérésüknek szívesen helyt adok", imigyen szólott a foSééges Isten a magaa meny\' országban mikor as .egyetemi polgárság* alázatos isUncsiáját (melyben jó idót kérnek a malatságra) végig olvastatta magának. Aztán caillagtrónosán Péter télé fordulva folytatá: „Édes ssolgám aztán jól vigyáz* az időre, mert etek a fiuk még kártérítést indítanak ellenem lu
Hej! aztán nemcsak hogy gyönyörű füaseres éjét adott a vigaJomra, hanem adott e mellé jó kedvet is. Oly tttzsel ropogott a csár dás, mi kép a tudósítónak alapea gyanúja van, hogy maga sí. Péter u Lejött volna gyönyörködni benne, ha bokros teendői risasa nem tartják.
Szóval a mulatság pompásan sikerült. Hár a hajnal derengett mire vége lón. Ét tok szép ajakról hallottam azt a kivánaágut, bár minden héten tartatnék egy ilyen kedélyes kis vigülom.
A tánczok. kött legtöbbször megujrástá,k a csárdást. A négyrét mintegy 50pár tánczolta.
A díszes hölgy koszorúban oit láttuk: Albanich J< uefné, Bátorfi Emma, Boronkai Amália, Cseplit* Vilma, Fesaelhoffer Józsefné, if. Feui\'lhoffer Jóísnfné, Grobeiti Malvin , Heckenast Mariska (Uelse), Hidásri Ida, Horváth Istvánoé, Kováts Lajoané, Krausi Vilmósné, Kováts nővérek, Leadvai Katinka, Kózaavölgyi DŐverik, Szubovits nővérek Schweí-t**>r Mariska, Tomcsányi nővérek, Tuboly Viktoroé, Tuboly Aranka, Vaadinnyey Paala (Bécs) Zoók Lenke ttb. stb. úrhölgyeket.
Ilyenkor már .holt aaiaou" szokott lenni Kanizsán, tehát annál inkább dicsérendő dolog, hogy épen ílyeakur igyekeznek tol frissíteni a társas életet. Pár év óra ugy sem adtak a környékbeli egyetemi hallgatók semmi él ötjei t magukról.
Adja Isten, hogy minél löbbatör adaaték éa miiidig ilyen vigau fulyjoa le!
J ^s
Helyi liln^k.
— Ctengery Antal »m*%$y uiési kép viBelőok elhuuyta folytán a város k^pis-ló tea tülete julins 14 én délután ülést tartott, mely bun elhatároztatutt, hogy váruéi költségen egy ottagu bizottság küldetik Kp estre a dtcsőült-nek végtiszteaségtételénél való képviseltetekre, « bizottság ti drága hamvakra koszorút szalaggal ogyütt tegyen s végül megbizatotta tanács, hogy nlőterjesztést adjon egy Csengiry-alapi tvány mi módon való létesítésére nézve. A gyászoló özvegyhez i családjához részvétirat ml éltetett. Köztiszteletu képviselőnkben ismét azon kis sereg egyik jeles tagját vetítette el nemzetünk, mely a 40 es évekbin vezette köt-müvelódési mozgalmainkat, melynek sorait kivált ab utóbbi években oly sürün timedelte a halál, ugy hogy ma már alig egy kettő ált még a régi harczoaokból. Politikai szerepléaeben Deák és Andráasy után Után a legnagyobb

befolyást gyakorolta hazánk ugy közjogi, mint kőzgazdaságügyi ujabb alakulására, mint irodalmi férfiú pedig kivált as ötveoes években és a hatvanasok elejéo kiváló befolyást gyakorolt az eszmék tis«táxMsár« hírlapírói működésével. Mint tudós, a legkiválóbbakoak volt egyike és as aUposaágot gyakran kizáró sokoldalúság mcllMt i« ö egésa a legkisebb részié tességig annyira alapos, hogy a fölmerült kér désekben, melyekhez hoisá szólott, szinte specsiilis szakférfiúnak tűnt föl. Ujabb törvényhozásunk nevezetesebb része magán viseli as ő szellemének bélyegét, a a közjogi-,a vám-, ac államadóssági, a horvát-m-gyar kiegyezem és ssámos más nagy fontosságú törvény részint ac ő kezdeményexése, részint nagy beíoiyása mellett keletkezett. — A társadalmi téren is kiváló aserepet vitt. As akadémia ujjiszer-vezéoe, a földhitelintézet, » gazdasági egyesület s számos kulturális és pénzintézetünk sokat köstönhet az ő tevckenysógének, mely inkább csendes volt, mint zajos, de közéletünk, majdnem minden ágára kiható, őszintén gyászoljuk elhunytában a munkás férfiút, kinek üdvös hatását ott látjuk számos társadalmi intés-menyeinken, a ki, a mig erejét bírta, korának egyik legjelentékenyebb tényezője vala. Csen-gwy Antal 1822 ben Nagyváradon született, hol atyja híres jogtudós és ügyvéd volt. — n pesti egyatemen kitűnő sikerrel végezvén tanulmányait, csakhamar a politikai közélet terére lépett. 1846-ben az egyideig Kossuth álul szerkesztett .Pesti Hírlap" szerkesztését vette át, mígnem 1849 b?n a magyar belügy-ministeriumba lépett mint ministeri tanácsos. A szubadságharcz utáni időkben hivataioskodni aem akarván, egészen az írói éa pnbltczistai működéire adta magát, s ekkur szorkesztettu több barátjával együtt a .Magyar szónokok és atáiusfértiak* ezimü nagyhatású munkát. 1856-ban az akodémia tagjául választatván, élte végéig es maradt hastnos tevékenységének egyik kiváló tere. Az oivenes ávek vége felé a Kemény Zsigmond alul szerkesztett „Pesti Nwpló" főmunkatársa vu| t, majd báró Siua Simon támogatása mellett a .Budapesti Szemlét* indította meg. A hatvanas évek alatt, s kivált as alkotnaáuy helyreállta után, előbb mint Bihurmugye, később min*. Nagy-Kauizsa kt;pvi«elóje, as országgyülésu«k tuiyvást Ugja, s n közben U\'ÍÁK K-rencsneK mindig bizalmas barátja volt, a bár a nyilvános úléi«kbou ct*ak riikán, de aunál nyomatékosabban szolalt fel, az ok látás- és pénzügyi bizottságokban annál tevékenyebb részt vett. Közvetlen közgazdasági működése töUg a magyar földhitelintézetre seomkozik, mely kitűnő intézőinek gr. Lónyay-val együtt Cttengery iá \'\'gyík tervezője s ul kólója voli. Több isben megkiaáitnk kivált A hítvenee évek körül államtitkársággal, minis-térséggel, de magán polgári niúkodérfét sohasem vuit hajlandó ellmgvní. Az utóbbi évek alatt áltNla soks?or kárhizUtott közgazdasági politikánk, s hozzá egészségén -k gyeugúléoe mindinkább visszavonulóvá tett", ugy hogy Deák Ferenciről irt egy kötetes müven kívül

alig adott magáról a nyilvánosság előtt máa életjelt, mig végre kivált az idei tavass óta fokozatos ross»bbul léte a jelenlegi asomoru véget éré. — Csengery Antal már a múlt év Uvasaa óa betegeskedett, tüd-Wészb^n asen^H dett. Tavalynyáron Gleichenbergben keresett enyhülést, midőn onnét visszatért állapota rosszabbra vili. A nyár váge felé azonban annyira fel üdült, hogy orvosai a legjobb rémé nyéket táp Iái tik. Ekkor asoubau a múlt őszszel egy akadémiai gyűlésen nagyin meghütóiu magit, • es volt halálának közvetlen oka. Bajával egész télen it ainl\'>döu ; azonban mind végig a legjobb remény nyel volt, s most a nyáron Olaszorasigba kécsült. — Tavaszasal kiköltözött városbeli lakásáról as aréna ut 4 ss. alatti villájába, AUapoU, a míg a városban bent lakott, még tűrhető volt; kint azonban ismét rosszabbra fordult és acóU ereje napról-napra hanyatlott. — Csengery betegsége dácsára egyre munkálkodott. Az akadémia költségvetését még as idén is elkéazité, s intézkedett as akadémia kiadványénak nyomtatása iránt. HaláU előtt két nappal rohamos köhögés togta el. Mindamellett is még kimen: a véren dara, s olvasott. 12 éo éijel mégrottdKabbul lett, görcsös kohögé-í vett rijta erőt; este 10 óra kor mar hörögni kezdett, de csakhamar el tizunnyadt. 13 in reggel 7 órakor még n*ss« szabbra vált állapota, 9 órakor kiaaé könnyebben érezte magát s ekkor kivitték a verandára. Délután 2 órakor egy szerre egészen halálra vált, görcsök fogtik el, azonban csakhamar i-mét megkönnyebbült s elszenderüli. Egyszerreaxon ban fV 1 ébredt, szólni akart, de nem bírt. Nagy erőlködéssel végre ennyit mondott: »Ne sírja tok, meg kell lenni!" Ez volt moUó sz*v*. L-hftjtá f\'-jét és meghalt. — A haldokló ágya körűi as orvoson dr Kétly.i kívül mt volt Osengeryn«k e«;é« családja: nej«, továbbá leányai Heinrich Gusstávoé, Vámos Karolyné, fia Lóránt, Etelka Inioya és két veje. A családi gyáscjelentés így szól: Csengery An-taloé szül. Kőnig Koza, a maga és gyermekei Lórán t, Olga Heinrich Gusztáváé , León a Vám<«sy Károlyué és Etolk», úgyszintén »ú-gora Cveugery Imre, tuvábbá vejei Heinrich Gusztáv és Vckmoflgy Károly, unokái Hainrích, Viola. Antal, Gyula és Margit és szám -rokonai nevében, mély fájdalommal ludatj > tíltVlrtjtliHtoileo térjuek, atyának, t**«tvéru\'\' -^ illevóleg ipának és nagyatyáu^k C«eugery Antalnak, a magyar tudományos nkademia másod elnökének, a magyar foldhi\'elintézel igazgatójának , országgyűlési képvia>tlöu«k , HudHp»*t fővárosa bizottsági tagjának ntb. hosszas bet*g»ege után, í. hó 13-áu, délutáni 3 órakor, A\\ téliek 59-ik és boldog hásaaságáuak »M) ik é-eben történt gyászos elhunytát. A boldogultnak f<tldí marHdványai f. hó lő én csütörtökön d. u. 5 Órakor fognak a magyar tudományos akadémia paloUjából örök nyugalomra kísértetni. Budapesten, 1880. jalius 13 átw iiékft hamvaira! — Temetés. Az aka demia^aiotája, melynek előcsarnokában volt felállítva Csengery ravatala, a temetés napjánNuhn nincs küsvetlco összefüggésben felszabadításom megható történetével, mint tényt felemlítem, hogy János bátyám, mikor hazaértünk, dicsekedve kitárta tarisznyáját, hogy ú is lútt nyulat, s kihúzta abból a vadász-társaság egyik tagjának élet-halállal viaskodó fialai vizsláját, melyet nyúl helyett mttgsréte-zett és melyet nyúl helyett bele is gyomostul! tarisznyájába.
Kit szerény véleményem szerint annak tulajdonítom, hogy János bátyám túlságos valláso« létére imádta a .lacryma christit".
VIRÁGHEGYI.
Ebben a iuia;y melegben.
— Rainoa-nikk —
Keszthely, 1880. hő bó.
(A riporter hetyzete ilyenkor. Psvanyitott uborka míut lelki vigam-.. A profán pof-sig Mentené-((»?? lelkmülés. A rcport.-r iié|>«K«riUt-g« s«4r*ion «« TI«PO )
Tyhü! — terridg....!
Árnyékban harmincz nyolca fok\'...
Az ám, csakhogy nem lehelünk mind* nyájao és raiudig árnyé* ban A ti\'kulacBos m-porter m-g épen nem. Ü lósson-fusson az ár-oyékbao hüsselő nagyérdemű publikum mulat tatására. Tartsa szent körelességéue-k a verőfó-nyen porhanyóra megsülni.
Igaz, hogy sok oagy becsü késsznritást jövedelme* a saison érdekében való agyoofáradás. —
A reporter ir, iss«d, mikor mások ast sxámlálgatják, hogy hány fürdőt vétlenek immár hidegből, melegből; s még hányat javall a sa-son legboldogabbja, mindenhatója : a fürdő-orvot ur.
Már hiszen a reporter i* (a 38 fok mentse ki illetlenségét) csak alig praesenláJbaló toillet-

teben dolgozik. D* az mindegy. C*ak használjon! —
Nemde, kérem V
Ezen érvelésemet valaki csakis aztal t«-h.-tüé tönkre, hugy velem sz.\'tba sem áll. Tea-sék neki szóba nem állni! — Kn meg űrre azt mondom, hogy „hivatalomban" Hrok el. De mégis irok.
Itt áll íróasztalom savanyú tinlancga, kö zepett a kovászos uborka. Es most a legolcsóbb.
Oh! te a remény örök földjében díszes kedó íczi-pir^zi savanyított uborka! — fgour mand-vágyaim outovábbja te!... Mily j\'vagy te, mity ropogós vagy te! — Te kis fiion->m te! Igen kérem, mint igen jó) raéltóztatnak tudni, vannak ám fitos uborkácskák is. — Igen, vannak. Én már láttam. — Ét es a legkülönb valamennyinél.
De is hálátlan a világ!
Nem nagyot mondok, — no es ugyan nem tartozik erényeim kosé — ha azt állítom, hogy bűnös volt minden költő; nagy mérték ben bűnös. — Mert ha valami, pl. apró lábak, tisztes körmök, a kikerics, a sárgarépát rágcsáló paaitorleány, stb. s<b. képesek vuluk ly-
rikuB értelmekre hevíteni a poétát: akkor
kérem Képen ! — a savanyított uburka rég megérdemelte volna, hogy költőjére találjon.
Ha Emília Bzebb, kedvesebb mint Am* Ha, akkor a poéta lantot ragad. A reporter m*g csak p-oüát. Hogy melyik ér el vele többet? — as megoldatlan kérd<*s marad. De valóasioü leg a — reporter.
Jelenleg az elÓözetö kösöoség nagy réatt Liszik. Ne tessék félreérteni! — Loss szerencsém magamat kimagyarázot — Más réate m-g künn van kévét kotöui. És mindenik ur.
Azonban, ba még lehet valakivel prózában beszélni, ügyeljen a szegény n-por térre. —

Bocsánatot kell kérnem, hogy még az agyveli\'m is tüzes lévén, nem tudok eléggé he vüini mír.deo saison — tárgy fölött. —
Hogy u moudiamc«»k? — bővülni...
Di j«en ezt ei nem disputálja tőlem még m»ga a szerkesztő ur sem, m*rt hevülök, igeo hevülok egésx a azét mállásig, — „óbbon a nagy melegben.*
íme, mily természetes össutűggés ok éa okosat között!
Az így előterjesztett téoyvázlat után élői fogok as engedelemmel, mely szerint hevülés metttes-felhevülésem phasísainak íonalát tovább preazazero, valamint az a lusta pók, ott a redőnyök közt, amsly elég sz«rencsés nem izzadni. Irigyléaremélio állapot!
De, hogy bevallott colpontjaim egyikét M ejtsem el, következetesen szólok a tárgyhoz.
Mindenek előtt azt kívánom coosUtálni, miszerint én a fürdőközönség előtt végtelenül népszerű alak vagyok; s aki ast meri állítani, hogy ebben megingat, — as mindennemű jóindulatom ellen biztosítva van.
Am<t bizonyos ftlusi kántorral szólva, ki naponkint szeretett volna egy-jgy gazdag halottat kiénekMai, — én it elmondhatom, hogy .nálunk dühoog az — ^géatség." Daczára ennek kiki>c?oglam én is Hév vízre, ahol a* nbli gát köszvényesség kúrálja magit.
Ciakugyan azt hittem, hogy ott csupa köszvénygyöiörte népet találok; mert kérem alássan, réssemre semmi togalmar nem nyújtott, hogj köpcsösek, soványak, görbék, sánták e ama f*jek tartozaodóságai, melyek mint egy-"Ky gumbatöak látszanak ki a viznől r*>t tentö siéles Uksrmánr-fövegeik alól. Mindegy. A mfleg fürdd nem d-rogál a köMvénvtelen-ségn.k
De én még lem fürdíim Ü8 f.knvi meleg vízben akkor, midőn árnyékban 38 fok ! — Amiben méltó gjöoyörűségeraet leltem, as a \'

?zép febérssirmu víti oymphaea volt, mely H (ó ingoványaiban tenjészt^ gazdag tölcséreit.
Kógtön ki is üdtam a tinpí parancsot f.g) a nap >o reiexült gatyás sihedernek, hogy lóduljon \'Kin a lápba és itakiiaou uekem «*gy-két példányt. BrtiDell-csípőm nem engedi, hogy ?>da gázoljak, mert as ember ott vénülhet, ugy bele rafrad.
— Oda mehet as ur esáraeoo », izólt a firzkó, illa hegyével mutatva arra felé; éu menjek oda, oes* benne maradjak a sárban. Az volna csak furcsa!
S még hoszi ez a nüvölvény f^ghegyen holmi, az imádságban mmmi féle atyafiságban sem levő szavakat dörmögött utánam, ki sértett népszerűségem tudatában siettem magaramt láthatlanná tenni.
Menta bilorkodtom hozzá visszatérni, a petit lóm megerősítéséül borravalót csu-tztaték H makacs érdes tenyerébe, mi jó argumeniuio volt és diadalt sserxett első felte-vésnmnek. A küldöucz megindult és visszatért nagy sárown — virág nélkül, néhány iszapon levéllel. Most már hangosan is kimondta, amit előbb csak dünnyögött.
Erre én öklömet zsebemh« 5ssze sioritvs, azt goudoltam magamban, hogy es aficzkó nem méltó, hogy a nap reá süasoti Da nyilván érzi ó ezt maga is, mert talán ép azért hever árnyék-ban. —
Lám ! hölgyek kost ebből bizonyára k* n-pé-pör fejlődik. Én férfi^au - odább áll«k vala. —
Odaültem a Jegenyék alá. Egy tistte* arcsu, zömök falusi birtokossal elegj\'dtem szóba. Ez elmondta, hogy jó termése van; » repecéért már is szép pénz ütötte markát
Ugy kell neki!
V.tze\\ felajánlotUm ueki ismeretségeméi, • felkértem *gy rnvid piquel-paxiira; mire u

TIZEN KILENCZKDIK ÉVFOLYAM

ZALAI KÖZLÖNY

JULI08 lS-in 188amir egész délután nagy néptömng huüámiott. A gyászszertartás 5t órakor knsdÓdött. A politikai és K tudományos világ, valamint u közigazgatásáéi hatóság s <öbb pénzintézet számos képviselője jeleni meg, hogy megadja a vég*ó tisztességet. A kormány kóréból olt voltak Tisza Kálmán, gróf Szapáry Gyula,Trefort Águiiton. Pauler Tivndar, Ordód\'y Pál, báró Krmt\'ny Gábor s B dekovits Kálmán ministerek ; a felsó és alsóház számos tagja; továbbá a hadsereg köréből is eljöttek a\' végtiaztességra üraef altábornagy, Horváth és Szí bó tábornokok és még mások; képviselve vult a bírói kar legkitűnőbb tagjai által; az egyetem rektora vt-zet^ee alatt az eg vetem tanárt kara, a (ttdományus akadémiának a fővárosban időző u.indrD tagja. Ezeken kívül a Csengery vezetése alatt állott magyar földhitelintézet tisztikara Korizmics vesetése alatt testületileg jelent meg, a hitelbank, a föld hitelrészvény társulat igazgatói ét* hivatalnokai szintén lerótták a tisztesség adóját. A főváios tanácsa s kép viH.-lrtr Káth főpolgármester vezetése alatt állt. A gyászoló család tagjai a rnvatal melhtt a halóit fejéné! foglaltak helyet. Őt órakor a nemzeti H7.ii)ház énekkars Kgressy B. gyász dalával nyitotin meg a h*l<>t(i ünnepélyt; ec iitáji P-\'pp Károly 8TÍ^-t-fz nt mikli\'mi reformá tus p*p (l\'orök sruperinicndes vejn) lépett a koporsóhoz és Csenget > ludomáuyos és haza-Has érdemeinek méltatását másra hagyva, gjónyörú szónoki erővel \'vallásos imát mondott. Ezután Szuez Károly méltatta az nlhujytban iiz államféftii, n-mz^tgíizdászt, tudóst, családapát én jó baráiot. Bi-széde végén meghatott liHUgon emlékezett meg arról, hogy C*engery Út barátsága VMI tisztelte meg; e barátsággal illemeivé érezte magát B egyike volt azoknak, kik a már haldokló Cseugery kézszoritását utoljára érezték, a barátság emiékéül fgy szál m-fel-jis.-t óhajt a halott lábaihoz Jelenni. A Hzónok ezután zokogva tette a koporsóra u iit*f«l»jtset, E megható jelenet után Papp Károly leikész iiuaszetü rövid zárszava és a tmnz\'ti színház éuekkaránuk gyásrdala követ késett, mely utáu a koporsóba zárt tetemet a IMI luras gyászkocsira tették. A Koszorúkat külmi ko\'MÍ vitti* és erre a nagy temetési menet ü Zrinyi-utcíán ál nvgindult akerepesi temető lile a« uiczákou ál mindenütt ezrekre menü itéptömeg kísérte reszvéiteijesen a koporsót. A menet 7 órakor ért e kerepeai uti kiiziemetöbe és M komi mellett álhpodott meg. Itt Papp Károly i ikész megható beszédében búcsúztatta .-I M halottat. A sir kö> ül a gyászoló családon kivtil ott voltak még AZ akadémia több tagjai, köztük Arany János. Gyulai Pál és na ég számos másuk. — A király július 14 diki kelettel Kb<-nst-<ihűl a következő táviratot intézte Tíssa Kálmán n.\'inÍBLer«lnökhöz: „Felkérem Ont, hogy Csengery családjának l^gbensobb rész-v4ieni"t kifejezze. — Ferencz József."
— A iltlffy frrtrtí*íW»/gHbonavásársug. 30. helyett auguaztun 23-án halá-
kövér mulató ujjával szétpiszkálva orrom előtt a levegői, azt m>mdá, hogy : „olyan niucs!
TeHsék ! nem vagyok e népszerű?...
Pedig biztosra merem gyanítani hogy ha iinn makacskodik, hát elnyerem tőle a repcz* árát. KI én !
Ezután áttértünk a malom politikára. Egyikünk se értett hozzá. Csaknem elaludtunk iiFiüdaketten. Uj ismeretlen ismerősöm végre tnlallt és — ott hagyott. Népszerűség. —
A szomszéd padon egy aszalt kisasszony írogatott ernyője hegyével a homokba. Erre kíváncsi lettem. Azt elolvasom...
Nem is soká bámuttatta magáta szegény. Meglátva népszerű alakomat, ellibegett a kápolna f\'-U Ott legalább lelkiéről szerezhet, ha más nincs,
Reszkető figyelemmel szemléltem a homokon észlelt cryptugraphiát, de biz én abból sem okosodtam ki
Hatalmas étvágy szegődött hozzám.Oz^o-nát rendeltem. A szalámi tavali volt Szemére vetettem a pinczérnek, ki egésc phlegmával replikásoti, in»n lát\'-a, hogy népszerű emberrel van dolga...
Szegény r«porter! — Aztán hogy\' követelhetni tői\'*, hogy mindenütt jól eresze magát? írnia pedig kell, ha azt akarja, hogy egy szép napon szerktwztő és kiadó össze ne esküdj-uek -II.-IKÍ, s m«g ne vonják tt\'le a tiszteletpél
Nini.\' — Ott meg delnók menoek; azok Qem köszvédyesek. Nyomukban két dandy zwicltexez. Azok meg lorgnettíiosnak.
Ho^j\' is vao csak as a... .Lányok, lányok, Ián v ok! Fóldi boszorkányok. .."
(Jytniuk haza! Otihun a Balaton trera-polinja ledob macáról a hüvós habokba s népszerűvé tesz, hamar a szárazon nem lehetek ásta. A vízben niucs rangkülóubség, olt min denki úszik, ebben a oagy melegben. —
Ó REPORTER.

roztatott megtartatni, mintán mind a bpesti, mind a bécsi szinte előbb Urtatik meg.
— NyilvánoH gyomirási tanfolyam a
müveit kösönség számára — Több oldalról
történt felszólításnak engedve, van ssereucsém
a n&g) érdemü közöuség becses tudomására
fiosni, hogy a Gabelsb*rger-Markovits magyar
gyorsírásból, » művelt közönség számára tan
folyamot nyitok. — Fulesl-g-s munkát véges
nék, ha e helyütt hosszabban bísonyitgatoim,
hogy mily fontos, sőt megbecsül hetién nap
jaink bao a gyorsírás ism^r-te mindazoknak,
kik írással, fogalmazványok szerkesztésével
Bib foglalkoznak. — Korunk egyik jelszava,
hogy as idő pénz. A gyorsírás által pedig idői
és fáradságot kímélünk, mentünk meg. mert
vele 4 —ászor annyit írhatunk (ugyanazon
időt értve) mint a közönséges iráttsil. — Prak
tikus hassna tehát kétségbevunhalatlau.
Tóbb évi tapasztalatom sserint a levelezési-, 40 — 50, a vita-gyorsírás 30—40 ór* ala\'t tökéletesen elsajátítható. — Aránylag tehát a gyorsírás megtanulási nagyon rövid idői vesz igénybe. — Tanítási díj as egész taofokamra (levelezési gyorsírás) 5 frt, mely összegnek legalább fele a beiratkozásnál fkeiendő. — Beimikozhatni — uaponkint — nálam (lakásomon Széchenyi tér 5. -sámi d u. 1—2\'/» \'g 8Ó-7 óráig. — Előadásomat a helybeli keres-kfd\'-lmi ifjak casíno terméb n naponkint d. u. 7 — 8 ig UrtsDdom. A tanfolyam megkezdését annak időjében *% érdekeltek tudomására fogom hozni. — Tisztelet lel felhívom tehát mindazokat, kik a Gab^Uburgnr Markovits magyar gyorsírást elsajátítani akarják, mól-tóztassanak nálam mielőbb jelentkezni, mert a tanfolyam megkezdése uUo már nem iratkozhatnak be. Kívánatra u^y a Gabelsberger Marko\\ its, mint a Stolze-Fenyvessy magyar gyorsírásból (»kár a levelezési-, akár a vita-gyorsirási részből) mugáu oktatást \\* hajlandó vagyok adni. Trljes tUztelottel vagyok Nagy-Kanizsán, 1**0. julíus hó 15-én Kelé AnWl, kir. trvszéki j»ggyakornok; a Gabelsberger Markovits, s Stolze-Fenyvessy magyar gyorsírás oki. tanára.
— NyilváilOf* ttítátnadá* és köszönet-
nyilvánítás. A zalatnegyei egyetemi polgárság
több tagja által, a helybeli polgári egylet kert
ben f. é. juiiue hó 10-én — a polgári egylet
köuyviára javára — rendezett nyári mulatság
alkalmával befoly* a belépti dijakból 91 frt
50 kr; felültizuitHffk utján 10 frt 22 kr; össze
8*o : 101 frt 72 kr; ebből levonva a f!9 fn W
krny i kiadást, megmaradt még harminczegy
frt 7(3 kr, m^ly összeget a rendezőség már
átadta a polgári egylet igazgatóságának, hogy
ez, a nevezeit összeget könyvtárának gyára-
pitására fordítsa. —Szívesek voltak fbíüitisetni:
lilau Gusztáv 50 kr, Darázs Zsíifmond 50 kr,
Feselhoffir JÓ7s<-tné 50 kr, ifj. Fttsrlhoti^r
József 1 frt 50 kr, Hirschl Ödön 50 kr, Kaán
N. ügyvéd (^Budapest) 5<) kr, Kocsis Ferenczné
5o kr, Kovats Lajos I frt, N. N. 80 kr, N. N.
50 kr, Rátz Antal tO kr, Semetke LAJOS 50
kr, Schrott JÓM-Í főhadnagy 50 kr, Z. E 1
trt 92 kr. Osszon : 10 frt 22 kr. — Mindezek
nek hálás köszönetet monn a rendezósóg.
— Horváth Lacxi s zenetársulata
Nngy-Kaniz-táról szTencaésen ultírt Briisselbe s
oii a nemzeti kiállításban nagy tetszést arainak
magyar z-Mie darabjaikkal.
— Hyniai Ángyán Kálmán kir. póatá
ti azt jegyet váltott a bájon Tárnok Aranka
kisasszony nyal. Boldogság kisérje szép fri
gy ökel!
— Kimutató*. A nagy-kanizsai iparos
segédek által b^te^segélyző és önképső egy le
tok pénztára javára rendezett nyári mulatság
ról, mely folyó hó 4 én a polgár egylet kerti
helyiségeben t.irta\'.ott m*?, a kedvezőtlen idő
dacsára beJépti jegyekért bejóit 114 frt 45 kr.
Felülfizettek következők: P-rko Péter 40 kr,
N. N. 10 kr, Wéber kávés 1 frt, Üobriu Kás
mér 10 kr, Czimbalck János 30 kr, CzellhotTW
Alhanass 30 kr, Poczok Péter 40 kr, Dorner
Kálmán 40 kr, Fm-dmaun kuvésné üO kr,
Weiss Edmund 60 kr, Durinyi István 20 kr,
Scheffer Róza 10 kr, Scheffer Anna 10 kr,
N. N. 10 kr, Gumb-rt Aotal 10 kr, N N. 20
kr, N. N. 20 kr, Éger Ignácz 10 kr, Kanicaka
Fert-ocz 20 kr, i usincsák F^r^ncz 20 kr, Fold)
József 1 frt, N. N. 20 kr, Wittínger 10 kr,
Tandor János 20 kr, Keszler Mór 20 kr, K len
hnffer Lajos 60 kr, Schw ircz Jak^b 2 frt, Csil-
Ug a. k. hadnagy 20 kr, Farkasné 2<J kr. Ha
jós László 30 kr, Kanász János 10 kr, Kolner
Imre 20 kr, Zni^rai Jósset üO kr, Ssibera Fe-
renex 1 frt 00 kr, N. N. 25 kr. össsesen bejött
127 fit 90 kr, tiw-a jövedelem 54 frt 88 kr. —
A nemes ssivü adakozók fogadják hálás kössö
netünket, ugy szintén liirsch-1 fakereskedó ur
a dalárda nusére felállított álványhos sxíiksé
gélt deszkák és gerendák díjnélküli áteogeéé
seért, végül pedig a helybeli polgári egyUi fo
gadja legmélyebb köszön<íiünkflt a kort átenge
déséért, s továbbra is ajánljuk magunkat párt
fogásába, A rendesség.

\'— A kiscfodnevelÓ egyesület óvodájában a f«lvételek újból megkesdettek, miután a megv*l..sz\'ott óvó Kemény Jóssef urNajcy Ka-oiaeára érkezett. Eddig tsokásban volt az aug. hónapi s\'/ü:udőf ax idén azonban, mint a jeles képz -ttségü kisded nevelő ur mundá,a ssüuidó októberben lesi, mikor az uj óvoda épületben való átköltötködés történik meg. Jelenleg mia\'egy 30 kísd-d jár a* óvodába.
— Sxinhámi krónika. Kedden f hó,
13 án Kárpáthy ssiatársulata Keszthelyen
C*epr«ghy „Sárga csikó* ját melegít* f*l igen
kevés oező előtt. Hi\'ba, ax évenkint egymás
után háromszor ismétlődő ssioroü nem bir többé
as újdonság voüzerpjé^el. — Eti pihentetni
kell. Talán épp\' e miatt vult as előadás is von
t&iottabb, langyosabb. Nikó Lina (Erzsiké) .és
Bágyoni (Csorba. Márton) mindazonáltal tetszet
tek. — 14 én Tt>kayué Kézsmárki Mari ui-
ssoDy ulső vendégjátékául a „Házassági három
parancs\' adatott Szigligetitől szokatlanul nagy
számú közönség elült. És most is kitűnt, meny
nyire van hatásnál a népes nézőtér a színpadra.
Tokayaé mint Viktória magávwl ragadta a sze
replőket animo dolgában. Az előadás osztatlan
tetszésben részpsQlt Az eddig csak másodrendű
sek látszó Závodszky Mari (Oitilia) ésBalogaé
(Pereginé) megbámultának ügyességüket. Bá
gyoni (Viola) és Pesti (Dörgei) hatalmasan ala
kítottak. Nikó Lina és Kárpáthy alárendeltebb
s»erep.-ikb-n jól forogtak. — Csütörtökön, 15.
Tokayné asszony második vendégjátékául ifj.
Uumas S. remekmüve .Alfonz ur* került
szíard Paulay forditasábao. A rendesés semmi
kívánni valót sem hagy fönn; a kivitel is egyi
ke voit Kárpáthy ék sikerültebb alakításai
nak. Tokayné ^Raymonde) remekeit, külonö
sen Bágynnival (MonUiglinUolytato\'tjelenetei
ben. Kárpáihy (Octave) a tüztelea és silány
j«ll-*mü vüágtit ig-*n találóan szinazto. Z*vod«-
ky M^fí (Guichardné) a parvenu asszonyság
helyzetét jól felfogta. Latabárné (Adrienne)
kiss.> érzelmeí<í*.;bb«n adta vissza a 15 éves
gyermek szTt-pét, mint kellett volna. Tapsvi-
h*r ugy ezen, miot a tngnapt előadáson bőven
termett; és elmondhatjuk : méltán. Kulysses.
— TŰM. Keszthelyen, f. bó IG án az
apác/azárda átellenób^n ismeretlen okból tüz
támadt és csak * reggeli szélcsendnek köszön
hető, hogy fgy ietállóo s az ennek padlásán f«l
halmozott takarmányon egyéb kár nem esett.
Tűzoltóink közül bizony édes kevés sietett meg
jelenői; p»dig most lágyunk éberek, itt a taka
rítás idttje. — Emlitéarn méltó, miszerint gr.
Fente(ieh T. ur is a helyszínére kocsízotts rög
tön inlézKerdelt saját I utol tó szereinek ki rendi
lése iránt.
— Zala- Egerütegen a megyeház
nagyobbitását ezélzó épitkezós oly gyorsan
halad, hogy a jövő hóban mér használható lesz.
— Ztlltl- ApStthibÓl vfszszük a K\'imn
ritó hírt, hogy a benezés rend egyik érdemes
tagja s levéliarnoka tótiaztelendő Adorjáa atya
súlyos betegen fekszik s eletéhez alig van
remény.
— AlBÓ-DotnbonimU a Drávába múlt
vasárnap egy 17, harmadnapra ismét egy 13 évet ön fal ad t meg fürdés közbon. Szigorú reud»let s ennek nyomán szigorú bünlniés volna alkalmakandó a szülőkre, hogy voezély* helyr-k-\'n engedik gy^rm^keík-i fürdeni.
— Zaia-Egenaegen jul, 15-én 9 ifjú
egyén tett jegyzői szigorlatot, köstük Kelefi
György fiául író »?
— Arreréft Kalamngyében Fríedenthal
Jakab 14 592 frtra b. ingt. aug. 14. Nagy-
K&nizsu. — Thalecc Mihály t»S4 trlra b. ingt.
jul. 24. Túskeozt-rKn. — Haktarirs Lukács 728
frtra b. ingt. jul. 27 HodosÁnban. — Jancsecz
l<«tváDoé 1370 frtra b. ingt. jul. 26. Paloveczen.
— RövklMrek Kaposvárottépitendő
katonai laktanya 4< O.OOO frtba kerül. —
Schmidt Frigy*-s a soproni hitelbank pénz-
tárnoka meghalt — A párisi Variété szmhás
leégett. — Bradforiban 20 ez«*r hordó petroUu
mot gyújtott meg a villám. — Tóih Ede put
tidkj átülő háza emléktábla/al jnlöitetftt in^g.

— Zünszky Imre kir. Ítélőtáblái bíró maghalt.
— „Sloboda* msgyar \'-ll<*nt*a horvát lap réss-
véihiány miatt m^gszün-. — Az aradi vértanuk
szobrára (M.74S frt 70 kr gyűlt tissze.
ki nyert?
Si«b«u július 14 én: Oá. »7. 7. 44. (18.
Prága „ . 23. 78. 14 24. 37.
Vegyes hírek.
— Egy nigy müvá$z végnapjai. A római fe^téjzek közi egyik első helyet foglalt el VIII. Kelemen p«pa idejébeu Michele Angelo Cárra-vaggii) Festéssete érti telje*, termeszein ü, elra gadó. K^pei kost egyike „Oitn és Kába grófné" jelenleg <*gyik angol lord képtara díszét képezi Carravaggio 6*tml ko«-áb*o ig«n szenvedélyes és kicsapongo életű volt, ssenvedélyességét agg koráig megtartotta, ép ugy mint a híres «cU*t és fémmű réti BenvenutG Cellini, ki halála nap jáig azzal kérkedett, hogy ablakából loite

agyon Bourbon connetablei. Carrsvaggío egyszer egy képet festett egy templom számára, mely Krisztust a keresztre szegezve ábrázolja, mid <">o Longin a Ián csat oldalába szarja. Min Iául egy zsidót vett, kit kiterjesztett karokká) kötözött volt meg egy keresztre. A vér kihagy gyanás a s*bbfi nem igen sikerült s Carravag gio aszal maga sem volt megelégedve. Hogy azt terméssethQii festhesse, egy tort döfött a ssidó oldaláb t, s e szerint végzé képét. De a zsidót megölte s ezért mint gyilkos a bíbor no ki törvényszék elébe került. A bibornokok kotul többen halálára szavas lak, mig mások őt felmentették, s es utóbbiak többségben lévén, 4 nem büntettetett. — Néhány héttel esen eset után a pápa megbízta őt, hogy a Santa Mária del Assunsione templom kupolája belsejét fesse ki, \'áhagyván a tárgy választását. Carravaggío az örök ítéletet festette. Magát VIII. Kelemen pápÁt mint atya isteni ábrázolta le, ason bi-bornokokat, kik halálára szavaztak, Ördögöktől űzetve a pokolban lángok kost, kik pedig felmentették, angyaloktól kisértetve a meny-országba featé. Midőn a fali festészet lnlepiez-tetett, mindnyájan ráismertek a poklokra és a menyországba ítélt bibornokokra s as elsők a pápa előtt panaszt emeltek C*rravaggio ellen, ugy hogy VIII. K-l-men, bár mennyire kedvelte ÍB Carrav»ggiot, kénytelen volt engedni és Őt Rómából száműzetésre ítélni. — Carravaggio elhagy ta a szent várost és Nápoly felé vette utjáL Pénze nem lévén, sokat nélkülözött és a koplalás egészen eltikkasstotu. Midőn közel Ilrihrz ért, egy as atféien fekvő korcsmába jött, ételt kért. A korcsmáros nem igen volt hajlandó oeki hitelezni s végre abban egyezett meg vele, hogy megengedi ottmara-dását, ha neki egy ezégér képet fnst. Cárra-vaggio hozzá fogott, és 8Zt. Györgyöt festette, midőn ez a sárkán) t leszúrja. A kép, mint Carravaggio minden képe, mestermü volt. Carravaggio ismét útra kelt s pénzt is kapott ráadásul a korcsmárostól. Kevéssel távozta után egy arra utazó angol megpillantván a képet, ezért nagv *rt ticoiMt, de a festess után indulván, ezt már kimerülve, halva találta egy árokban.
— Legrégibb bankó a világon. A 13-ik
század híres vel<-nczeí utazója, Marco Polo,
ludtunkkal a Ifg-ílső európai ember volt, a ki
Chiaát keresztül-kasul bejárta, s ott a nagy
khán szolgálatában három évig kormányzó is
volt. ÜK a p*pír péosről sztilváu beszéli, hogy
ast emlékeseiét meghaladó idő óta oly fának a
héjából készítik, tnelynnk leveleivel a selyem-
bttgarakai tápláljak. Ugyanis külső kérges
héjától a bulsó finomat elválasztják, itt a
háncsot össz«dórx8Ölik, megenyvezik s gyapot
pxpiroa alakjában ósszehajlogatják. E részbua
usgy, részben kis fnkete, bosssukás négyszög
alakú pénzeket Maic<> Polu előadása sx^rínt
sok mooszkávaJ késritik. As erre kirendelt
császiri hivatalnuknak kfll míndenrkelőti rá
ü\'DÍ hivatalos bélyegttt, « aztáu később egy a
császár által kinevezett elöljáró egy czinoberes
stemplii nyom rá, s igy lesz a papirosnak ér
téke ti) érvéay^. Jaj volt annak, a ki **zt a
pénzt nem akarta elfogadni; halál volt a bűn
tétébe, valamint annak is, a ki est a papír
pénzt, melylyel minden tízetés történt, hamisí
totta. E szcrim a m»loinbokor % a közönséges
eperf» h-\'j* v.»lt az, H miből » legrégibb ban
kókat csiuáltak.
— Báró EdeUheim-Gyvlaí főhsdpárancs-
nukról a következőket olvassuk a .Magyar
Fődben* beu: Báró iülelsheim-Uyulaí a mi
lyen jó kutona, époly jó gazda i*. Mióta Uj-
Arad melletti nagy birtokát házilag keselteti,
azon a lehető Irgbollorjf.s^bb gazdálkodás űze
tik és berendezésre ma már vetekedik bármely
alföldi urodalommal. Most fejeztettek be ason
nagymérvű gazdasági építkezések, melyek oim
csak as uradalomnak válnak kiváló díszére, de
melyek as utóbbi években foglalkozást adva as
ottaui nép mik. ott igen jó szolgálatot tettek. A
gazdasági épülntnk építési költségei 200,000
trtra ruguxk. Az uradalom kezelése is változá
son ment kurosztül, amennyiben még a múlt
ti víg a főigazgató Béc-»b«o lakott és onnan tör
tént as iütemes; ma már azonban ugy as inté
séit, mint a b:lkezeié* teljesen magyar. Megem
lítjük egyúttal e derék töhadparancsnok egj
mondását. A napokban magánkörben a ma
gyarságról lévén szó, A tábornok azt monda:
„Fiamból olyan magyart nuvelek, hogy a ieg-
tó*gyök»r*tAbb magyar mágnás sem különbet.\'
— A- lutri nem elég, hogy as állam nevé
ben terjeszti a nyomort és erkölcstelenséget,
még azt IH roogcselnkszi, hogy ha valaki oly
kor nyer, hát egyszerűen a<-m fiz«ti ki. így
járt egy újvidéki ny»g- alezredes, ki még
májusban ny*rt 660 frtot, pénst azonban mind
eddig n«*m kapott, m**rt az illető lottogyüjtó-
nek kaMiája ixr-m, as ellenőrzésre államilag
kö -les p*"oiüiíyi bisotttiágaak jelentése pedig
még nem jutott el as ilUtékes belyr*.


Z A U I K ö Z L "> N
HZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
Paplrszeletek.
As ifiddbixi étteremben — rSvid I«v4a az étkezésre kiaxabott idrt — mohón kapott egy ata* * forró leveshez. Midőn s>e.ma*edja látta, ho?y ütemeit törölgeti, kérdi tSJe, hogy mi baja ?
— Ma van eaatetiileje — ugjmood — apám
kftlAUnak.
A Btomsiéi e ké» feMeten mpRnyiigotiva, hasonlóan hörpentó ki as el»ó kanál forró l*v«at ; t^e ennek ia künyéket csitt szeműbe
— Hit kegywd miért sir?
— Sajnálom — feleli bos^nían, — bogy
apja halálakor önt ia föl uetn akasztották.
Két iímcroa taláJkoaik.
— Ugy látom, fln mont egé« jó kSriy
klizt -I -- sxöl az egyik.
— Na, mejíjárja. Fiíetésum eierr,t«zir foriut.
mellékesen ia keret\'-k fitntxt foriutot, adóiságot
evíMikint e.er forintot ctiná.ök. már azután, * ki
báromocer forintból ki nem tud jönni, az nagyon
k(ii>uy«!mil, pazar ewb«r.
* A kérő #« papa.
• — Kocaáaat uram. — ától amas, — a mai
modern víaftOnyok kimentnek, ha kardom : meiiuyi
l*st x kiaassony hozománya?!
— Bocsánat — feleli a papa, — nekem in \\ mai modern viszonyok Bxolgáljan&k mentségül, ha kérdem; monnji adóssága van rinnek?
Egy f*rj é« no azon tanácskoiuk, hngy okvetlen leányuknak bogyau találjanak jurával\'\', fériat. Hossza tanácskozás után abban állapodtak ""\'?. h"(t7 * választandó v<j tiszirsaégea családból val?\', legyen. A nA azonnal indítványba hozott fgy der\'k 6atal eojhí-rt
— Az nem jó It-s* — jogyzt mag » férj — mert annak a ssüiei is azt kívánják, tu>gy a Őok tisztenségp* rsaládbút házasodjék.
A vendéglős ki&zól a konyhába:
— Szakácsnő, v%y negyed kársát-
A uaká\'Mlű od* ne halipat.
— Hát *íiket lett, türrim«tleiikedik a ven
d»*lüa, — ? még ciak fgy n í> g y e d kar*at a«tn
hall meg ?t

X professor ur, ael.ea.eg legyen Hondra, nagyon caendea teraenetfl ember Tolt.
Egy alkalommal ifja holcy?7<>> táraalogra, annyira tOsbe jött, hogy ott a h*"lya*iuéri kinütkolt házaasági ajáolatáral.
A hölgy azonban elutuit* ajánlatát.
Egy pár év maira iámét találkoznak agyán ason belyen.
— Ob profetsor ár, «ml«k«sik ön még, mit
ígért egykor e helyen nekem ?
— Emlékesem -- monda röviden X.
— Noi Whát nram! - monda a hölgy pi-
rongra, — az én értelmem axÓta nagyon mef-
viltosolt.
— Nagyon sajnálom, drága kisaaaaony, de én
relém nintén ez történt.
A fecsegd
Nagy lakoma volt ? egymásnoi pr.\'-s*lve Öltek a* emberek, de volt k"*tük egy fecMgfi, ki DPk taglejtéjeit alig birta unYnssédja pariroKni : végre a badonáitwj U *«re vette kiállhaUllangágát ? igy mentegeti** magát:
— Ugy (Sraae van ax ember itt axoritvn,
hogy azt sem tud)*, hová tégy* a ke«ét
— Legjobb leax, tegye a asájarat — feleli |
raegkinxutt atom ti Adja.
Hivatalos jplaczl árak.
IUU kilogramm iával uialiiL
Knu II 50 — IS— Kosa 10 5)) II —. Árpa
7 ;.O —8 —. Zal> 7 ri0.—S. . Kukoricái 8 M)—9—.
Burgonya 6 ? — Boraó —.—SO —. Lenne —?
—?—28—. Bab —?—.— !*.— 8«en4r —.— 1-80.
Sialma ? —1-20. •
1 kiloffr&minjáTal mamit™.
Marbaboa 52 — —. Serteabaa 60—.— Sea-
l,.nna —.—7G Diunózair •—. -SO., Vcírö. bagjrma
?—.—16. F°(bag;ma ? .-30. Cinkor - —50-
Bors -—1-4<>. Paprika 1 —.—. ftaappau .—40.
1 literiével e&ámitva
Ó bo> 32—48 kr Uj l>or Ifi 20 kr. Pálinka
46 kr Ke<et 6 kr Kiadta :
FARKAS, v. piaci könjvveaetíí.

Üíleti gxemle.
Nagy-Kanizsán, 1880 jullaa 17. E heten szakadatlanul derült \'a ho idöjirá-*ank volt, n ely *» aratás\' i^nnkálatokAt nagrou elS-tfgité a vjgflkhSz köselltó. A rots aratás b«feje«F>-dut nig buaa *« árpa nagyobbrészt még moct vunnak aarld alatt. Korai volna ma már az általános eredmény Mett biztoa ítéletet ejteni, annyi aaon-bau az eddig fHmrrfllt tudósításokból ? elővett egye* uépléai próbákból ki tonik, hogy egy j<S k5xép terméé iránti reményeink jogonnltak Ba«* iránt néaa«ly r«*«ről panatzt hallaok, miueriat n% rosadátol károtítra, B nyomott iumlt Tol&a, múrént pedig volt *lkalmnnk meE«K*m)élt minták által meggyozSd-nflnk, hogy va.ólian kiváló 3 az?p minőségekben sem 1-az hiáayunk. Rozer<SI ut V*0"\'0\']14^ hofT keve-•et tízet, mic árpa i* sab felől nJindenhoniMn öai-hangz<^lag kedvező hirek tűnnek frl. A teng^ri-iiíívény állása eddig kielégitS volt, most axoabsn egy kia esőre oagyon is azfikaége volna
Dacsára a szilárdabb kftifolái hirekaek Qsle-tönk e héten igen szflk keretbe volt foglalva. Busa, ron e« árpában as ó káazletak csaknem egátzen ki vannak merülte, mig nj gabonából még nagyon jelentéktelen tételek kerültek piaciunkra. Zabban i* nagyon ritkultak a kéixletek. s fogyaastásnnk kény-sxerQlve volt txBkaégletét magas árakon fedezni Teugerí*ek oregfsema árában még mindig meglehetős kelendősége van. mig rinqiiaQEinban a hangnlat nagyon i| lanyhart Belföldi malmaink vásáriatokban nagyon tartózkodók, mivel a legköz.-tebh jöíOtűl nacy mérva árhanyMlAiiokat várnak. árak c*ak-ngyan csökkennek kfltnnbrn még teljesen t«a>>ályo-müanok , a inkább oévueriDtiek. ?inömie sserinl:
Bu«a 0 tO-50 ROXÍ 7 73—8 í5 Árpa
fi.50—7 27 Zab 8-10-8 35. Kniwrina 825—8-4«.
(inqimntin 8 30—K50 Rab (fehér) ?— R*h (Urka).
.— R«-pr*« 11 —11 30. K. B.
Szerkesztői üzenet.
417S K. F. vwwi kösSl egy ?«» bosható-Gyengék nairyon.
^179 Csabrendek. Sajnáljnk, hogy a sw\'-p caa-ládi üUBepély^u n«m tehetünk r.-s*t.
«80. Dr. W. Köaiftnot a ínrelemért
4181 K. I. Sajnáljuk, hogy nem valánk boán.

JÚLIUS 18 Ao 1880.

V
asatl menet
r e
n <T

laelal Kaolaaiirál hova:


honnM-


Von
al laám
Ora P(
»rr. 1.1R
107
F.naók, Hóba**, Domhovár
6 10
?•««•!
215
?
í SO11 1
•Ü\'l
202
Riida-Peatre (gjonvonat)
5 55

904
(postavonat)
2 6
áílni
nj
(rejje. vonal)
11 20
e^jel
311
tiubi (rWoml>*<l.elr, Sopron- (•!•)
• ir>
"ff
301
#
11 M>
-jjel
SIS
Sopronba
3 40
(Iáiul
205
Prignkof Kottori, Ciáklorny«
455
reggel
203

2 47
düot
201
írvorav1
tOM
eiiel
Érkezik Kanizsára
Motutét:
5 47 i
I 41
II 1
4 15 i
i 5 défut 10 30 éjjel 4 1 reggel
III 15 ijjel
I i 5 délben
r> 37 reggel 1 10 déUl 10 50 íjj.l
éjjel
810 Zákány 1.151 21G ,
rrcjea vouat) (potuvonat; (s^orlToiiatl
211 Buda Paatrol
ao3
\'Ml
Ml Be-.1.51
314
316 Aopronbtl
302 Pracerhof felül (gjon
** , . ?
A Balatonon való hajézás.
alatQO-Küretlritl iuia\\ a Kisl\'Alutjr-goxöa reg r«kor Siófokia. UgyAn oaoét iotlul iUlut«a p\'inta, miff ketfon kiréteUtén
ornknr
Aiofakrol indnl délelSa 11 önkor B»l«ton-FOrs,lr« . dílaub r>
Kivételesen ?XOtnbxton és vaaAraitp Sidfokiúl a déhitín 5 rira helyett ÍDilllI FnrAdre 8 ürjkor.
Felelős szerkesztő: BátOrfi LajOS.

r> fis

eddigi világtárlaton és orsz. kiállitáson a legnagyobb dijakkal kitüntetve.
\' Első magyar
gép- «N tüzoltószerek
ÍÍ.Viir, Iliiraillí \' Tni7lÍMtfTiÍh \' Budapest,
óa
érc/iöntőde
SKIDLITZ-PORA.
Rottenbiller utcza 66 sz
pi Huzínk leeuairjobh kontzeríieii bprrndezptt pyára harang,.k tü7.oltász»ti ÍN viznmtészeti e#pek készitísérf; « gy*rr»l
r«ígemT«ii k»pcol«to« vi«oium»»í.ti miiilj a jpleulM"ii pgjptlflli belföldi sziiattju gyárt ké|x>il. m^ljb-o kllirola? honi inunkíPró alkalmazása niplleil, minden cz<iln»k m-<;toleli\'> szivattyúk és kutak IcéaiitiKtn-k.
Képes árjegyzékek és kíltsegvetesek kivanatra bérmentesen szolgáltatnak ~Wi
flól?telepe : KahMuivárott, beltmnuuitor-nlcxa 13 sxám alatt létezik. ~M
m használati utasítással együtt 80 kr. •. é. AJAiili* d«*«\'•l»«t^ u r*kt*rát "Iódi "ptik*il*tí «i«»it *« h^ye^n
axámomotl its^mflvegftkb.\'l <>II «wikk**r»kbul » Waldstsin-iéie remisaor sx«-\' rint rövid és elemen látA nemek ré#«ére, val-idi ungol Smuck í» ronter üvegek (kO(ltn«4g«s (.inzárilkkal fel non i-servl^ndök) aebromattkus táv-<*lö»ektHÍI, txburí caövt>kbttl, operai Íátrv~, miinienarmtl nagyító f\\vegek, i\'-l^akopok, nagyító tükrük, üvefck. iirixmák h^vmerók ilkohnlmérők, ;i sulyméríik, aoeroidok, orvost hSmérSk, hnr, pálinka in naattnérlegekböl nat «at. — Villany-gépek, vilUmháritjk, luxi távírók 3 évi jótálláa I
mellett feláliautnak.
I •W* i vpgjeiaift minden vevfimnek 3 nap. próbára adom ki. \'^fl
Mindvo e mákba vágú javttáauk, ujiláaok el fogad tatunk * a l<tg
Ezen haimij zsiroUj valütnennyi, a kereak edelem ben el ú forduló gyortabbaa eMkö* öl tétnek
faj knif.u aa egyedüli, meiy orvo»i ctéloknt haaanálható i HaemiHregtfk levélbe!, megrendpiéséuél »s illeti 8*emély«*k á.lul
árt .... , . . * ? | ssükavacsoek tartott adatokon kívtll méz a kóvt>tkeKŐ kérdégiiktr adait-
ra egy flvegnek használati utasítással I frt o é. dó vuL.
A távolság hüvelyk, centiméter vagy pajiimzalajr Által határoitatík meg.
befedendS: \\ ?»
ssxirű) olraahato jubb ncmmrl kőaiinseirea jA 1 S
elrüt olvaihatA a jobb isrmm«l kr>z<ia»^«a jú f
vilaffüoU tár-
6. Hatraált e. ax illetó egyén már MtentftTegeket, a ha igen, nióU?
_ , „ _, 7. Mi csélra kiránutoak a szemüvegek : — Olvasatra? Távolba
Jtiaaof Ros«nMd Adulf. — Zata-Eftr«za|, látásra? Vagy aa élet világosság elleni védelemre?
8. A pupillák (a nem feket^j*\') oiíly távol állanak egymástól s ac
orr ott, hol a iiemUvi^t feltcendő elílngró, pey«"n*n Tagy mélyedt.
9. Ha ezen iráa megerltltetéfi n-lkili ..lvAjiható-« ? Sí 6—•
Ha e/tn nyomás azabad Mimmel nem olvanüatú, a mes;\'<-nilel5 axiveakedjek nagyobb nyomást válatztuii, a megrendeléeehez mellekHai.
3<) t-v Au a l4»ei(»hb mkt\'rek mellett fennáll mindenn»ma __
b«le|i6fek « eMétztéal tkadálytk, (mint étvágyliiány,-)ias*Koraláfl), vér
?tls)|SS és trtiyer <ll-u. h>>l..nöi>en t>ly egyéneknok ajánlva, kik Qlü
HasiislUtak törvéiyileg biatettetiek
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o é.
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL
r A I,-|(„„-Íl.,zl,»..,l.:. ..,„.«.•.,,„• ,,..r.- ., ,7- i:;,

I miul.ii bplu\'i é\' tiil»." ainlUilAiual, a IrgluMi l.rlis"\'-? i\'ll-o, min. \'tcnn-mil «fl.e.lllciiok. írs . fül- i» Togfájai régi si\'Tvrk «• uyilt >eb«k-rakrekelyck. flstnk, HzemgyalladáK, mindennemű bvuulán 6s Kérttl«l Ktbi
FŐ llíllitll
A. gyógyszerész, CB. kir. udvari szállítónál, BéCü
Tuchlanben.
R*ktár t,a állam miudou hírnevet ffyó|(yt*ertaráb*n vagy ftlaser-kereskedéaúbfin. Raktár uélkitti helys^|rekl> en roaginegvének najrj-obh mfurreDdeléiekníl m«gf«lclü árleengedetben résseatliook.
A t. 01 köiíluséi; kurétik határozottan Uoll-tnl* kÁsxittRvDyt rttndflui és csak olyanokat el fog ad ci, melyek gajat óvjejyem ia aláíri-sonmal vannak ellátva
Raktárak: Nt|y KajriZM Práger Bála gyóiryx »elm iL gyigy-"oteoct Kürti\'
a szeut ljltkli<?/.\'. - Bare* Uorner 3
Kapeivar K<>hn ; Babárhay Kátm. gy\'^gy. Th.
llpmCZI W Arii M ry^gy. K4tZ8| Oaaejiitiovira lat.
Kúttel Ut gyógy KMZttMly H,-hle fw A WSn.rh >\\ KirtMBsi
áo. Záfrák Perklft Kfrettci gySgy. MiUlbacfa S. Ir^alnaabot
S«fTM Mei.y A ott. gyógy . (,980 tft—68)

B.
látszerósz és aranyműves Nagy-Kanizsán,
A bajfiem befedendS: 1. Mily
t „Araoy K.uroD.i" veodé^UI áléi lenében KÜTEK.
y
S. Mily kötei nyomás.
A jobb szc- lor«dei>dS:
3. Mily menszirri. nlvuhat bal ncrmmol V
4. Mily köxelröl olvashat bal azcmmolv
6. Különösen ketlemeileofk-e a axemnfik fénye
(jak?

V^n ftüiireDC-íém érteaitfioi a t. küaiiDS^^ut, hug^\' kultöldrúl
.-wiír
J Ara ivttukiut \'-aak 5 kr , m^t«r*\'nkiot csuk 20 kr., ajáulom bft*
í rendoléa«k enn^k fordultával escküznltetD«k Títttele\'tel
Wajdlts Jó/nef
Magyar &ill©ul©g©sségs
i; ismert legjobb bajnsxpedrö, mely ÍROD tinóm illatú, V bajuait f«ltiinúan puhítja, jil ragad és aoha
nem keméDyedik meg. üia fém-iaal«Dca \'20\'kr., nagy léro-sielenCK- 3fi kr.
? ENTHIN-FOGPOB
l*.*johh a maira m-mi-tteu. v 1 cniooi f*<loh.x f><> kr —
KELETI SZÉPÍTŐ KENÖON
ártatlan éi bixto* wr aa-plö, aiájfoltok, bibircsfk itt). t-lli>n aV 1 einpor fim föd.-ll.l 80 kr. -^M
LYONI RIZ8P0R (rína illattal) ^
a Bnom hnl|ryviláfnak legkedvesebb arnpora. — 1 eiinol
dobos 5O kr., 1 di!xe* cnmaf; VO kr. HxHkOMt* ulánvfleűrl. — ri*zo„t rlailóknnk >ia<n
TArMi
táry é« T
1"! 3-\'.
rWd.pe.t Mnimr-ul.

-Kanizsán, nyomatott » kiadó tulajdonos Wajdils József gjorssajto|au.

NAGV-KANIZS*, WHO. Jallus 82-én.

59-diic

TfMnkllenosedlk érfoly*n

A lap túlírni n illeti Ht\\,
EMtistssI
aefjsá írre .
<>» iO *r
Hlristissk
hatibaa petittorban
íoTibhi torért 5 kr
NYILTTÉEBER ,rookíol 10 krirt i-
letoek fel.
I Kincstári illeték minin ji
78. hirdetőért kOIOrf
30 kr fisetendS. I.

ZALAI KÖZLÖNY
előbb: .ZALA-SOMOOYI KÖZLÖNY\'

• 5ml«»inj«k p«dlc • kiadóhoz b«m*alv*
mtésaodik :
NAGY KANIZSA
Wlsitfetttl
BérmaataUan lnalak e*ak ianiart ?onkatár-iiktál for»4utaak «1
klldstaek.

N.-Kanizsuváros helyhatóságának, „n.-kanizsai önk. lüzolto-cgylet-. a „n.-kanizsai kereskedelmi N Iparbank-, „nagy-kanizsai takarékpénztár", a „zalaniegyel általános tanltó-tec (ület-, a „n.-kanizsai kisdeilneveló egyesület-, a n.-kanlzsai tiszti öngegllyzó szövetkezet-, a .soproni kereskedelmi s iparkamara u.-kanizsai külvilasztmínja- s több
megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.

Zalai borászat,
(Foljiatás.)
Midőn a hegyvidéki tanács és pincze-szövi tkezet életbe lóptctvc vannak és működnek; e közben lehet felismerni a fogyasztás igényeit, — és a rendszeresebbé vált pénzforgalom alapján lehet eszközölni s eszközöltetni mindazon változtatásokat, javításokat, ujjitásokat melyeket a bortermelés üzleti érdeke hasznosnak javasol. A hegyvidéki tanács az üzleti igények megfigyeléséből állapithatja meg, hogy melyféle szőlő fajok és milyen arányban ültetve termik meg a nagy fogyasztás számira azon borokat, melyek a hegyvidék bortermése általános jellegét is megadják — s mennyiségileg á termesztőt — minőségileg pedig a fogyasztót kielégítik. — De megállapíthatja azt is, hogy melyféle fajok tenyészthetők tisztán elkülönítve, hogy a keresletet ezekkel is kielógitni lehessen; és a kisérlés, a nemes ital termelésre törekvés, ne legyen kárára termesztőjének, mint eddig igen gyakran.
Ebben fekszik épen összes bortermelésünk alaphibája, hogy nem csak ugy an azon hegy vidék-ben; de még ugyan azon egy község határabeli szőlő hegyen sem; sót ugyan azon egy termesztónéi sem lehet minden hordójában egy és ugyan azon izü — testű — szeszü — jellegű bort találni, s ezt hánytorgatják a kereskedésbon a fogyasztásban orrunk elé, hogy nincsen egyenlő borunk nemcsak folytono sau évről évre, de még ugyan azon esz-tendólwii is nagyobb mennyiségben, s az

egyes kereskedőnek gyűlik meg baja fogyasztóival ha bármily nagy hordókban összevetve is igyekszik egyenlő minőségű bort adni fogyasztóinak; de a mint ürül a hordó, a szerént — bár ugyan azon egy hegyvidékről vegye is borát — ha csekély eltéréssel is, de még is változik bora, vagy színében, vagy izében, vagy szesz tartalmában, a mit a megszokott és finomabb ízlés hamar észrevesz , és ha nem is teljes bizalmatlansággal fogadja a változásokat, de minden esetre csökkenti a hitelt és kétséget támaszt az áru valódisága iránt. Ez az oka, hogy bor tőzsde nálunk majd alig-alig képzelhető, hol mustra szerint árultatnának a borok, mely sokféle kellemetlenségeknek szülhetné alapju. Ezért kívántam a hegyvidéki szervezkedés ajánlása mellett azonnal a pincze-szövetkezet szervezését, meglevő boraink értékesítése czéljából a hordós kereskedés életbeléptetését ajánlani, hogy a mi meg van ne is pocsékoltassék tovább, de a termesztő közönség vevéu kezébe a kereskedést is, ennek hasznában is az részesüljön, hogy a forgalom közben felismerendő igények szerint ugy alakíthassa, ugy változtathassa termelését — nyert hasznából könnyebben, hogy idö jártával annál biztosabban és annál kűnyebben elégíthesse ki fogyasztói igényeit, sőt ez alapon szerezhessen minél tágabb fogyasztási kört. Előttünk van Francziaország példája: ott több mint 100 esztendeje Chaptál mint vegyész az egyes szőlő fajok tartalmát vizsgálta, s vidékenkint állapította meg. Kozicr apát a külön féle szóló fajok termékenységét, érését, használhatóságát a keverés vegyí-

tés közben is; — Parmentier kereskedő pedig a fogyasztó közönség igényeit ízlését kutatta; és közösen állapították meg azon szóló fajok tenyésztését, arányos mennyiségben ültetését az egyes hegyvidékeken, a melyek mind a termesztót mennyiségileg, mind a fogyasztót minőségileg kielégítették. És ezen idő óta előttünk bámulatos haszonnal adózik a francziaországi bortermelésnek a fogyasztó közönség, sót mi is; holott éghajlatunknál és talajunk erőinél fogva általánosan elismert jelesebb terménynyel bírunk ter mészetileg, mint az; de nem vagyunk gazdái termelésünknek, s nem vagyunk ügyes értékesítői azon kincsünknek, melyet az anyafőid terem számunkra. — Tudom mily nehéz feladat Francziaorszagra hivatkozni s mintául ajánlani, ott az anyagi és szellemi erők önmagukért és önmaguk számára működnek; mi nálunk nem ngy, — de azért mozogjunk; mert a mozgásban van élet, a tespedésben halál — de a stagnálás is hanyatlás. A felszabadult személy és vagyoni erő használja fel az idót, mely repül visszahozhatlanul — műveleteink legyenek a számítással párosult férfiasodásnak jelzői.
PARRAGH GÁBOR.
Forró napokban.
Az omber egészsége 8 így az élet fen-\'artasára legnagyobb befolyással bír a tisztaság. A rendeséit*\' fuly tatásáról, 8 a kora reggeli seták-r/d. mint a lent rugékoajaágának és a* étvágy mecteremiiijp\'Dek egyik W rugójáról szrilni sem akarok, mert azt ig«D avatott toll hozta már a .Zilai Közlöny\' f. évi 1-só számában „Buldog UJ évet!*1 czim alatt ismert iróok Oúzony Fereocz úrtól, s a mit 6 ott a mozgásról irt, az

egyeokiot réve í« mind meg anoyi alap igazság, s kiket csak ismertem már s azon siokást gyakorollak, mindannyian tanúskodnak liruló egészségük alul ké»ú öreg korukban is. — El mondotta kozló ur mily hatása van a rendes mozgásnak, 8 hogy mily jó hangulatba képes tartani azokat, kik rendesen használják ml, erről tehát nem szándékom ismétlésbe bocsátkozni, hanem visszatérek az első pontban említett tisztasághoz.
A tisztaság tehát az egészség és élet feo-Urtására befolyással bir; a tisztaságot pedig nemcsak lakásaiokon és ruházatunkban kall keresni, banem, s főleg magának a testuek tidzláo tartásában ia.
A test tisztasága moaakodas és fürdés által éretik el. — A mosak\'idás, bármily rendesen gyakoroljuk is, cs^k részbeni tisztaaágot biztosit, meglécén annak nehézsége különféle okokban, melyek egyenkéut véve magukban csekélyeknek mutatkoznak, de eredményük ben mégis olt öszpontusulnak, hogy nem elég; mert a mosakodás mindenek előtt csak részletes szokott lenni, s a viz elóazertése, as edények, miket erre használunk, az idő a mit arra fordítunk Btb. mind azt hagyja maga után : nem elég.
A moaako.lás tehát csak pillanatnyi QdQ-lést okoz a testnek, s es is csak mint mondám részletesen. — A fürdés az, a mi összpontosítja a tisztaságot és a test üdülését,
A rómaiak és görögök már mesés köl tekezést, sot pazarlást tanúsítottak fürdőikre, s nem ok nélkül, mert míg egyrészt a legnemesebb időtöltést és mulatságot képezi, addig a testes lélek Uditését szemlátomást növeli; s hogy jelen időnkben is a tehetősek miért iparkodnak a nyári napokban fürdőkre utasni, a dolog természetéből s tapasztalás eredményéből indokolható.
Azonban a nyári napok ezen kedves felhasználását nem engedi meg minden embernek a körülménye; vannak, kiket szerény anyagi helyzetük tart vissza, s vannak, kik a közér dekek, a közönségoek való használásuk folytán azt nem tehetik, s ezek száma sokkal több mint a tehetőseké, 8 ezek is emberek, sőt ezek nél-TÁRCZA.
X
Meekoiniult. .
A nagy nett*--* kenerv alatt, (iyeugií szirom majd n g>nkit<).
Hngy no volna nagy Kj-ialom. Te rúd húzzák ki« aug^aUnn. RAti huxzák ki nemitokÁra, Be!é(>8* * menny ofBfcágÁba.
Ha a mennybe s*illsx kis angyal, Kuiícm Í.H \\igy el ampáddal; \\\'e hagyj itten; mert inükülcd Éngeai a* Kg pokolba vet!
llj. VÁRADV KKRENOZ
A megtört szív.
- Be«.\'-ly. -
htn: Szommer Sándor.
I Zala Egersaegre vezetem a nyájas ol-
Vttflút. —
Az 1878-ifc évet számláltuk, mid^n egy
íifcUl deákokból álló műkedvelői táreaaág ká-stült jóir-kouyezélr* adni „Grioguire" éa „Kuk-lipredikáexiók* czimü színdarabokat éa estén-k m t ötMzegv ül tek KuBtabazán a „Siarv»a " r:zitnü veudé^lGben prúbáikat megtartandó, hol később a darabot sikerrel adták.
EgJ gyöoyörü szeptemberi estén magam U meglátogattam a fiatal steivplók próbáját óe eDnek bevégezlevel mintegy tíz óra tájban vig ^evegéa közt hagytuk el as árnyékban tekvó \'oodéglöt. — Amint azoobao a Z«Ía bídján át-

haladtunk volna, mindegyikünk figyelmét magára vonla a fenaegr-6 szeptemberi est.
A messze tájon siri csend uralgott min-dnnfelá és a béki géaiuaa védŐleg terjeszté szárnyait az alvú sala egerdzagiekre, — kik mély álomba látszanak szendarülve lenní — hugy a napi munkában kifáradt népnek egy tídea álomban nyujUon erőt, hogy másnap ujjúit ertWel folytathassák napi munkájukat. — Balra tolüok gyönyörű magaslaton emelkedett a csacsi paplak, melynek ablakai csillogtak ahol daa éjben, mig a közvetlen mellette a magasba felnyúló templom bádoggal bevont tornyát ezüst fényifiköpeny látszott beborítani. — Mind ezftk mögött hosszan nyúlnak végig a csacsi hegyek, melyek elAl a Kisfaludy erdőséggel, mig túlról le Beasenyó felé huxodva a szántóföldekkel olvadóit össze. — Hátunk mögött a kaszaházi kert gyönyörű képe terült el; a sürü fák közül egyes pislogó lámpafények hatottak hozzánk, melyek azt jelenték, hogy a kertben vendégek vannak még. — Ezzel összeolvadva látszik lenni az urilak a pompás nyaraló, mely néhai Gussich Alajos báró tulajdona volt; as óriási ablakok — daczára annak, hogy a kastélyt minden oldalról fák óvedzik körül; a sik rétekre ási\'.anak. — Jobbról tőlünk a távol messzeségben nyúlnak el az egerssegi hegyek, melyeknek alacsony, de fehérre mnsrelt hajié kai a távolból nagyon könnyen voltak kivehetők. — E16ttunk terül el Z*la Egerszeg, mely mint egy mozdulatlan test fekszik egj hatalmas térségen ; — itt ott az újonnan épült hasak ose repzaindelyei ragyogtak, más minden homályban volt. — As ég felé magasan Mnyúló két torony, melynek sárga gömbjei é* kere«ij*i aranyként ragyogtak, a körülöttünk elterülő

épületeket fthörpiteni igyekeztek. — Közvetlen körülöttüDk terült el egy a messze távolig ter-jedó síkság, mely balról kopár terméketlennek látszik, mi? jobbról kövér, buja füvei gazdagi tolt zöld lepelt mutat, melyen a milliónyi har-matc8"ppftk ugyanannyi gyöngyként látszottak tündökölni a holdas éjben. — E két rétet mosva sznli át e vidéken a Zala folyó, mely mintegy ezüst szalag kanyarodik tova; a hold és a csillagok fürödni látszanak benne.
A víz egyhangú susogása, áfák leveleinek titkos rezgése és a kaszaházi malom kerekeinek kerepi\'lésn adtak egy kis jelt, hogy a természet mégsem egészen kihalt, habár annak ts látszott lenni. A méla csendet a réteken legelésző bikák oly kori bV>?é<*e nzakitja félbe, de csak egy kis időre éa azért, hogy a következő mánodpercíb^n a turtós emudéi még kisértntieaebbé tegye.
Megbüvölve állottunk hosszú ideig a ter meszet ezen szépsége felett csudálkozva.
Egyenként kezdtünk el mozogni és as egész társaság a fab idakon keresztül haladott és lassú egyforma léptekkel vig csevegés kost rnent az utczán végig, a városház előtti téren eloszlott, kiki más irányban távozott.
Körjd néhány peres alatt magam állót-tam a Kazinczy-téreu; ciigarette-re gyújtottam és a fehér kép utcsába siettem; — a városban néma csend uralgott, a ssálláshás előtti téren csak az ide-oda járkáló éjjeli örök egyhangú lépteinek kongása zavarta azt. — lelkem örült a gyönyörű éj látásán i gondolatomnak audientiát adtam; — alig DÓStem magara körül, máris a fehérképi utcza végén voltam. — lUnytior láttsu Egerssnget nappal a hegyekről szüret-idobcn s mindannyiszor oly igAD tut-sz-tt! - hogyan nézhet most ki oly gyönyörű

holdas éjben? e kérdés merült fel bennem; ? gyorsan a néhány pereznyi távolban levő Jáo-kahegjhffi siettem és libegve haladtam annak párkányán a hegy csúcsára.
Mily felséges látvány tárult szemeim elé!
Az egész város egy tömegnek látszutt, melynek hosszan kinyúló farkát ai ulai-atcza képeste; amott a csacsi és paputezai rész még a régi stylusban magasan felnyúló nyárfákkal van beültetve, mig az egész tömegből a tem plom két tornya mint két esőst pyramid emelkedik ruppaat magasan. —
Pillanatnyi borsadály futott végig, midÖo a tutem jobbra esű úgynevezett akasstófa dombot megpillantottam; a déli részén levű dumbo rodás apró cserjékkel van tele, mig a nyugati homokhordás miatt rögtön elmetazettenek és egy óriási szájüregnek látszik, melynek árnyékos kísér tuti ességót növelte azon körülmény, mÍBZeriai eszembe jutott as, hogy as egykori akasztások itt történtek. — Kösvetleo előttem a Kálvária és kissé tovább a sírkert terül el ; — „a halottak nem bántanak és cs»k abüoos fél!* — est mormogám fogaim kösött és a pillanatnyi látszólagos félelem rögtön távosott tőlem.
Épen Arámra akartam nézni, midőn haltam, hogy a városban a toronyóra tizenkettőt konga. —
A langyos zsphir zíz«regve mozgatá a mellettem levő száraz kukoriczát, ránéztem, — majd ismét léptnk köseledése vert fel mélásá-somból. Egy &atal pár lépdelt a homokos utón lassú egyforma léptekkel, útinak egy öreg nő ballagott, baljában szSlőtelt kendőt vitt, raig jobbjában levő botját menés közben támass*óul alkalmasa. — A fiatal pár pajzánul hiotázott egy kid knngyele* kosárkát é* víg -aevegéstik,

TIZENKILENCZEDIK

AH

ZALAI KÖZLÖNY

JÚLIUS 22 ón 1880..kfil amazok lennének kénytelenek gazdagságuk daciára is hátrányokat szenvedni, a igy e*en utóbbi osztályok érdeke az, a mi jelen dolgozatomra indított, a mégis nemcsak esek, hanem ama*t>k, t. i. » független gazdagok is o**tozhatuának azon <:Iőnyokb-n, mik az eszme kérésziül vilele által lótre jötteinek.
At rízme: Egy rendsz^rt-s hideg fürdő fttUlliirisa Nagy-Kanizsán.
EzeD rendszeres hid*g fürdő alatt pedig olyan lurdői értek, a mu!) Myn vízből táplál-kotnék, s ez nézetűm szerint létesíthető volna ugy. hogy »2\'"D Cíatornát, vagy annak egy mellékágát, mely Kis-Kam«aa alattfnly, Nagy-Kaniua alá vezetnénk, s például a Nagy-Ksni Mától Kis-K*ni*aára Vereti) ország u\'. jobb oldalán a vasúti töltésen tul, tehát oil, hol a régi vár helyiség romjai léteznek — vagy más al kai matt h«lyen — egy n;nd»z«r«s hideg fürdű épülne, mely a közönségnek használatára álUna. -
A türdót vaLmely vállalkozó kétsi\'gtele-aül kivenné, » 14,000 lélekkel biró város nem panaszkoduék, hogy nyári hű napúkban nem lehet N»gy Kanizsán roeafíiródni.
A vállalat jövedelmez\') lenne a bérlőnek, jövedelmein H váróénak, hasznos sőt elkerül-hetlun Hzüküégrtt pótló a kozwnségot\'k.
A vállalat keresztül vitele consortium vagy a város által lenue mnkómű.htitű, » mindkét esetben a város elfkUzhatlau kötelessége volna aet mielőbb eszközölni, és Bemrai látszó* íago8 áldozattól sem riadni vissza. — Egyéb-iráut a város állal hozandó áldozat csakis lá»-szólagoö lenne, mert a vállalat dúsan tiz«tuo pénzben, dusabban egészségben.
Hiszem, hogy jelen kürülraéuyck közöt lesznek, kik ezen eszmét n«m lógják pártolni, állítván, hogy van itt hid^g türdő, « az is gyóreu láiogattatik. — Ez ig.;u azegény ellenvetés lenne, mert a mostani hideg funló helyiségünk még hiányt sem pótol, n<ini hogy hideg fürdőnek I^nne joggal nevethető, miután először nem folyó víz van benne, másodszor nem tiszta, — tiszta nem is l\'*het, mert a hányao megfürödn<rk b:nu.-, t-gvmáa szenyét kell maguktól távolitaoi, s ezer éa ez«^r egyén van, ki ily fürdőt nélkülöz inkább egé*í«égének rovására id, dt: még sora használja. — Nóra is akarok szólni me? t-t úttal arról, hogy i-zi-n ily fajta hideg fürdőnek mily_egyéb károa következményei Ín vannak.
Ajánlom e»smém felkarolását a szükséget szenvedd értelmi közönség figyelmébe.
ür. FÁKNEK LÁSZLÓ.
T5rvéu>széki csarnok
A nagy kanizsai kir. törvényszéknél f. hó 14 éro volt kitüzvo uzmi raoiintre bűnügyi végtárgyaláa, mwlyben n«tn kevt-si-bb, mint .*ÍS vasúti, személy állott a vádlottak padján. Caak \'a hirák rendkívüli nagy buzgalmának, t-rélyé-nek és kitartásának tulajdonítható, hogy eznn monstre bűnügy 2 nap uia,tt (14. és 15 én)
kosé caak az idők írni szivbiM eredő kaczaj ér az öreg olyknri nyögése vegyült.
A leányka 18 éves lőhetett, nyúlánk karcát! lei mellel, ábrán dog kék az-relm-t és szeretetet eláruló szemekkel, melyekből mind nmei lei őszinteség tükrözik ki; — egy könuyü hor ga.lt ken dúc* ke takará gyengéd vállait, melyen holló hajzata hullámukban omr>lt alá. — AT. ifjú deli termetű, nyílt tekintet, magas homlok és merészséget eláruló apró bogár ntmrei a férfit mutaták benne, — ruhája bizonyos cainnal éa illéssel volt rajta és egész modora és viselete a szelíd, a rend«zer<t<> és mértékletes itjat mutaták bennú. — Az ókét követő üreg uű évkorát bajosabb lenn^ meghatározni, mert daczára anofck, hogy teste görnyedt én haján az ősz derű meglátszott, mégis — külóub«n redős árusán az élet tavasiának rózsás pírja látszott, mely mindamellett azon kétséges teherbe ulvadó színnel látszék egyesülve lenni, natíly már hoss sin betegséget és rövid idd multán halált jelent. •Szerintünk a hatvanas években lehetett.
A kís társaság laaitacakán elhaladóit a Kálvária előtt és épen most a sírkert el<V.t men n*k. — A tiatal pár a sírkert elölt m egál lőtt.
.Ázott szegény anyám sírja [* — monda az ifjú egy sirra mutatva, melyuek keresztje a hold fényében fehérlett. —
A leányka sóhajtott.
„Menn; iiv szerettem őt, mint gyermek anyját csak szeretheti és ö is gyengéd anyai •zeretetével árasztott el és a kegyetlen halál elszakította Al*ra ; — miért nem inkább engem vitt ft sort In a setét airba, Ulán jubb lennel anyám még fíatai volt és még élveshnile volna
at élet gyönyörűségei i, mig én ! — nél
küle csak keserű a« élet és pusztaság minden!"
„Vigasztalódjál édes Gyulám! »i Utón igy akarta és nekünk sugolódás nélkül kell tűrnünk ialéxkezdéaett; lásdd nekem is meghalt az atyám ét anyám is, csak nagyanyámat

befejezheti volt, s ha még figyelembe vesszük ai alkalmatlan, ezük helyiséget, az afrikai, tikkasztó hoség-ít, melyben ezen ügy tárgyai-tatot t: a jelen volt bírákat buzgalmuk • ki tartásukért a legnagyobb elismerés méltán megilUti. — L**gterhesebb volt — természete aen — az esen ügy tárgyalása folyamán elnöklő Gózony F>\'.renez bíró urnák helyzete; melyet nehezített egyrészt exen bűnügynek roppant n^y halmaza, máarészt azon köriil-méor, hogy miot a féle .vasati" ügynél a vádlottak közt volt: magyar német olas*. morva, cíeh, kr.>jn^i, staj\'-r sib. kikaek egy réeze magyar nyelvet nem értvén, olaö\'knnk a kérdés" egyszer magyarul, m«sszi)r németül kellett adnia.
Szavazó birák vol-«k : Miklós Károly és gróf Htigoiniay Kálmán — Királyi ügyes*: Dr. Laky Kri-tóf. — Védőügyvédek: 1) Oruu-váry Gyula (védenccel voltak: Halasa János, Simon Intv*ii, Nagy István, Antal Sándor, Iiöhm Mihály, Tranquiila Vicini, Steimnitz Víncze, Ziatn.d Ambrus, Tramlmch János, Antnlici* Mátyás. Uol*n>izki J Inon, Csonka Mihály, KnllaritA Isiván.) — 2) Molnár Alajos (védencs- *o!t: pTeuczi István.) — 3) Horváth Lí»j\'»» ( véd«nrze volt: (íro-s Samui*!.) —
4) Remete (iéaa (>édpncz-i vnl-<k: Otfenbách
S-imu. Nnticz r FiTrncz, N»gy József.) —
5) I> Farunk l.Asiló (védenczeí voltak: Ar*
ticsek Orbán, Stnfai György. Kőbán Péter.
Mark Valentin, Pintér Gyula).
Vádlottak voltak még (védó ügyvéd nélkül): Horváth György, Ssabó György, Kleíndiust Károly, JU-hner Mór, SkotT Ferenci, Nagy IrtUÁD, B^dácsi, Krátmki Frigye*, l,ödl Jáuoa, Korttnczy György, Km mer Jóaaef, Gitz Adolf, Uizsan AnUl, KÓHZÍ Jakab, Haitz János.
Föntobbi vádlottak közül heten, név szerint Horváth György , Mark Valentin , Lehner Mór, Skoíf V&r*-uv?t S«»bó György, Klfiodioat Károly é. < Mfenbnuh Samu assal voltak vádolva, h >?V a vasúton több éven át legnagyobb mértékben bori, azután lisztet, pálinkát, rozsot , kukoriexát, árpát, kávét, ezukrot, narancsot, órng nzólói, keserű turó-Kajtot, vásznat, parch«t azövetet stb. loptak; a Uiubitk púdig azzal voltak vádolva, hogy részint ezen ellopott tárgyakban rész-sültek, rés/iot kőszenet loptak. — tlo^y mennyire tehető a* igy 3—4 év alatt eltol vajolt tárgyaknak ár-*ift9Zeffp mughatarázható npin vult.
A vizagálat elején még a főbb bűnötök is tagadtak mindenr, utóbb azonban legnagyobb része töredeimes vallomást tott; csak kettő nem akart sehogy sem vallani, e két legmakacsabb s Icgvakuieröbb tagadó: Mark Valentin és SkoH ^nrennz volt, kik a legkézzelfoghatóbb tényeket éa dolgokat w eltagadtak; csakhogy ugy bűntársaiknak egybehangzó vallomása, mint a bűnjelek, biuicszközók, külömwen Mark Valentinnak l-v*!-i, nemkülönben a nála talált s a büki gyárból való estikor, mely arról nevezetes, hogy csakis mint export-áru tiere-
tariolta meg az Isten ssátnomra, ki fel is ne-volt, — hidd el uekem nagyon fáj, ho^y drága a?ülőimet olyan korán elvesztettem, dí egyrészt kárpóilást \\vh;k kedves nagyauyámanyai báuás módjában, másrészről ígaa szerelmed n kevés idő alaiii «*gyb(jkelé«üi>k nyújt on)b^t os víj»*a»t!*
„ Hagyd el édes Vilmám ! to u**k tel sem bin.d fogai az istuojii veszteséget ésí^idalmat, mit a szülők elvnazíféae okoz; — íg»*. hogy te nem is ismerted szülőidet éa igy a fájdalom, m-lyet KZ innw.retlen szülők halálának tudata okoz, csak annyiban érezhető, amennyiben lu-dod, hogy ,\'»k kik voltak. — D-: én — ki a jó szülök való<ti jóti4g4t tapasztalni megtanultam.
— érzem az iszonyú fájdalmat és tudom, mit
I-** A szülóknt elvessitent !u
.Mit láttok olt kedves gyermekeim?"
— kérdé a« éltes nő, látván, hogy a tUtal pár
a tem<:tőajtónál mngállott. —
.Semmit kedves nagyanyám!* — vi-sz<>nzu Vilma. —
Gyula sóhajtott.
„Mindent tudok, — monda a nagyanya közelebb jőve — de ... jaj I mi ei ?..."
,Ai Istenért mi lelte kedven nagyanyám!*
— kiálták a grermekek egyszerre, látván, hogy
aa öreg elhalványul éa tántorogni kezd. —
Már már közel volt hozzá, hogy elessék, midőn Gyula karjaiban tartá az öreget.
„Mi lelte kedves nagyanyám ?tt — kérdé kétségbeesve Vilma. —
Az öreg nem bírt ssólni, fejét lelógatá és szájából vizeaeppek folytak.
„Ismét agyomor görcs!" — monda Gyula. —
Vilma látszólag megnyugodott; — néhány másodperei múlva a roham elmúlt és a fiata lok a nagyanyát karánál fogva vezetve foly tatták utjok»t. —
.Az átkozott gy»morg<">rc« ismét utolért — kerdé MS öreg — már lat-m, hogy csak

pel, s magánosok nem vásáiolhatják, B különös ismertető jelei, hogy a süvé"g csacsa egy darabig kifarva s belül kékre festve van; meg-kérdeztetvén az öaszes nagy kanizsai kereskedők, ezek valamennyiét! oda nyilatkosnak, hogy nálunk ilven ezukor nem vásárolható. — Mark Valentinnak tehát midden erre vonatkozó állítása mfgczáfoltatik, s kéUégteleo, hogy a büki gyárból való, s ellopott 18 süveg ezukor ugyauazouoti eszel. — A másik kétségtelen bisoDviték a nála megtalált fogó, továbbá a srófok é» fiirók. A fogéra tapadt ólom darabok vüágusan i-azulják, hogy ezzel történt a d^plombirozás, s igy tekintetbe nem jöhet vádlottnak azon védekezése, hogy ezen fogót szeretője a varrógépnél használta.
A másik makacs tagadó a főbb bűnösök kosul Skotf Ferencz, kinek bünüsaége azonban a vádlottak egybehangzó vallomásából ki-tntsxik. — De vannak még bizonyítékok, melyekből világosan kitűnik, hogy A egyik leglevékonyel>b tagja volt a társaságnak. — Hogy ő mily nagy mester volt, igazolj* azon körülmény i». hogv midőn a város házánál !«• tartoztatták: Skoff bűntársait arra akarta rá-vrnni, ho^y semmítse valljanak.
Dr. Laky Kristóf, kir. ügyész, mint mindig, ugy ez alkalommal is élen dialektikával b
t. —
J-len bűnügy — ugy mond — melyet méltózUtott a tek. kir. büuf<íuyitő trvsxékntik vég árgyaláíra kitűzni: egyike a lugveszélye-sebbtkuek i r^dm-inyeiben, s kihatánaira nézve, s igy a legszigorunb elbírálás tárgyát képezi. — Jogászi értelemben bünbaudának nevezhető e szüveuég, mely itt a vasúti társulatnál határ talanul és n im o^ye^, haocm >iUaláb*n büo tet\'eknek elkövetésére szövetkezett; e büu-baida veszélyessé tette magát a társadalmi viszonyokat, veszélyessé tette magát a kereskedelmet; mert általában néhány eV óta el-tf-rjodt azon pangás, tm^y a vasúton, küloQ\'wen fulyadékuemü-ket a/ ! itaní nem lehet; a hor dók kifuruttak, a folyadékok m"ghamit»iitattak stb., szóval: ki tudja, hogy mily fontos különösen ránk nézve a borkereskedes, az f-.l fogja tsmurni ezen körülménynek nagy hord erejét. — Igen óhajtott eredmény vult, midón végre r. gonoszt*-vők ruszint tottokon rajta cr-tt- k, ruszint mások által f^-ljeleuteUek, a a büntető bíróságaik átadattak, hogy megér detnletl büntetésben részesüljenek.
Előadja ezután közvádló, hogy a bűntett különösen az ttlsö 7 vádlottra nézve teljesen és tökéletesen b<> van bizonyítva.
Vádlottakat .1 kategóriába osztja.
Az elaü osztály i>a soruz^a a bünbandának 7 stüvetkR*eU tagj\\\\ ? a másodikba a bűn ró->.,.8ekit, kik a tolvajok által InpoU czikkek-ből, a lopott folyadékokból éa borból részesültek annak daczára, hogy tudták, nmzerÍQt \'•Z"-k ugy lopattak, tehát tudva lopottakat élve/t-k ; a harmadik kategóriáiia sorozza azokat, kik a vasúti társulattól kőszent loptak el, dácsára auoak, hogy amint az állomásfőnök —
er>*Ím utoWi lüktetésével fog tökéletesen elhagyni; — it betogdég m*grövidiu életem-t — L\'sak lassan menjünk, tn^rt uagyoo rosszul vagyuk." —
É» a kis társasig a gyönyörű és kellemes tiy ri éjb"i» szép l-gnui haladott végig a te-íiKitű-, ujvúros- CM olui utcaikon, inig nem uz utóbbi utcsa ngyik házában eltűntek. II.
Amint a kis társaság hasaérkezett, az örugel azonnal ágyba iektfftlék és tnttitán Gyula raegigéré, hogy reggel idijskorán ismét el tog jönni. — illedelmes bucsu után eltávozott.
„Valódi angyal — suaogá magában — mintha csak az ég választotta volna számomra; mint szeret, mily nyájas, szende és erényes. — Szinte őrültté tehet a gondolat, hogy valaha e|-szakittatnám tőle! de ezt ki tennéV. . nincs ellenségem a városban, aki tán boszut akarna rajtam állaoi, a nagyanyja is most már gyermekének nnvez, szülői pedig nem lehetnek ellene és — — az enyémek sem, mert azok már régen porladoznak és ai áldást az JJrtól kérik, itt hagyott gyermekeik ssjámára; külön ben nem rendelkezem e vagyon felett? igy nem lesz oka senkinek «em szegénységimet latra vetni; van házam, Bzűlóm, szántóföldem és néhány száz forintom, roelylyel mesterségemet bármikor megkezdhetem és nem leaz e egy csinos és takaros kis feleségem?! — oh! hisz mi mindketten összeülünk, ő is, éa is — árvák vagyunk ; — de hixzem, hogy a szivünk körül font jégkérget felolvasztja a kőtesönö* szeretet, mely sziveinket felheviti !*
Ilyen beszélgetés közben egy csinos kü.1-?••jü háznál m^gállott, kulcsot vőn ki zsebéből a kaput fel zárta, bement és a kapu kellemetlen recsegéssel tevődött be utána és r*á hallani le heteit a zár forgását
(Foly * köv.)

Harkó Antal — vallomásában nyilatkozott? a társaság nemcsak schlipper fákat, hanem, ki jelentést tett nála, pótlásokat is adott neki.
Ezután áttér kir. ügyész annak bisonyi tására, hogy a jelen esetben a bűntársak vallomása bizonyítékot képez
Ha a régi iskola elvei szerint járnánk el
ugy mond —- határozottan ki lehetne mon
dani, hogy a bűnösök vallomása nem kép-íz
teljes bizonyítékot; ma azonbt-.n máskép va
gyunk. — Bizonyítéknak csak az tekintetik, s
annyi tekintetik, ami okszerűen a biróbau
azon meggyőződést kelti, hogy valaki vala
mely vádbeli bűntettre nézve bűnös, vagy biin
telén. — Ha a tekintetes trvesékben a bűn
társak vallomása azon meggyőződést kel i,
hogy ez nézetük szerint teljes bizonyítékot ké
pez, ha ezeket bűnösöknek találj*, akkor ezek
ellen teljes és tökéletes bizonyíték "»n. — A
bűntársak vallomását — megvallom — én
sem tartom elegendőnek és akárhányszor meg
történt, hogy nem reflektáltam rá; jelen eset
ben azonban a vád szempontjából kénytelen
vagyok nagyon is erősen reflektálni arra.
A jelen esetben a bűnösök vallomásai igen is bizonyítékot képe«n»k. — El van hárítva annak a lehetősége és valóaziuüsége is, amit, ha jól emlékszem Pintér Gyula nagyon otrombán akart elhitetni a tekintetes bírósággal; hogy t-z-!n egyéneknek vallomása csak boszuból vagy más érzetből származott — Eanck lehetőség* cl van távolitva azon körülmény által, amint a fóvádlottak befogattak, határozottan tagadlak miod<*nt igen követ k\'iifiifSHH -r de midőn egyes, megdönthetetlen bizonyítékok luttek ellenük fölhozva, akkor kezdtek töred el ménen v»ll»ni; s épp-n azért, mrt törddelmes ssirük vallomásának er-d-m4ny* az: teljesen és tökéletesen e\'fogadható.
Ktatán kir. ü-yéei vádlottakat egyeu kiot . lővővén, indítványát terjeszti elő. Végül minthogy sem egyesek sem a társulat kár-térítési igényt nem emelt, s igy a kár meg nem állapitha\'ó, — indítványozza kir Ügyész, hogy méltóztassék a tek. kir. bítő trvszéknek vala mennyi vádlottat a büuvádi eljárási és rabtar-tási költaé^.-kb"D <*1 marasztalai.
A véd bftflzédek közül kettő keltett ua-gyobb hatást: Oroazváry Gyulá-ó és Kernét-Gézá-é; az előbbi thenretieua s jól álgondult, az utóbbi pmc\'icu* s éles dial-Kiticával elmou dott beszéd vult: s így egyik a m4-ik*t mim egy kiegészítette.
A kir. bftő trvs«& Mark Valentint 2, Horváth Györgyöt 1\'/,, Lehner Mórt l1/^ Skoff F\'Tfnczet 1, Siabo Györgyöt, KlemdiniK Károlyt s OH\'.tubüch Jakabot az ítélet jogerőre emelk\'Kiéaöiól számítandó \'/a évi börtönre. — Su-fai Györgyöt 48 s Arliciek Orbánt 24 úr-ii fognágra ítélte, a végtárgyalás alatti illetlen ?» durvii magavÍMtletéért.
Noficter Ferencz próbák hiánya miatt, Gross Sámu»l az alauyi lényálladék hiányában, a többi vádiolt pedig próbák <*lé?lt*leo»éga miatt í\'-íimeoteUtt.
Szabó Györgyöt és Badác^ii kivév vatiincunyifín fellebbeztek.
Köevádló Noticzer Ftirencz«t kivév**, H töíibijváíllottr* né«ve színién f<illebh^zett.
A 8?.éalopókra a<^zvn azonban, a "hozott
Sí?-!>.\', Uytirgyöt (ki *\'? itnl-tb-n meg D\\ ug.><|oti) é-H Mark V»lniitmt (kiuek meg sz4i<én>>Eől Itilflne tartam) — kivévn — a többi elítélt szabadlábra hnly^ztetett.
_____ KELÉ.
A soproni kereskedelmi s Iparkamara köréből.
ÍVJ*;. ??. ... , .
IHHIÍ Hirdetmény.
A múlt tanév kezdetével nyílt meg Budapesten a középipar\'anodai első (^általánof) osztály az idfi tanév ketdelével pedig meg fognak nyittatni annak szakosztályai jolesül az úpitész>>ti, az általános éa ga7dasági gépészeli a szprvetletiek vegytanival kapcsolaioa v*gy -, ip^ri- és a vasipari szakcsoportok.
Ez a az iparoktatás terén kifejtett Őrveu deled körülmény o\'y megjegyzéssel hozatik köztudomásra, hogy a tanterv az alulirt keres-kednlmi és iparkamaránál betekinthető és hogy mindenkinek írásbeli megkeresésre is a kiván-tatntt közelebbi felvilágosítás készségesen megadatik, i-r eí<>tbeu azonban az illetők felkéretnek, ason Hiakosztályt, melynek tantervét meg iá merni óhajtanák, határozottan megnevezni
Sopron, \\XHO. július ltí.
A kereskedelmi és Iparkamara.
— Sévünnep. Berzay Elek köstiss-t\'letü a knzszeretetü k. r. házfőnök ur l7*n tarlá névünnepét minden rendű és rangú tisztelők jelenlétében. Megyei alispánunk Sva* tics Bánó ur szivély^ szavakban köjxooté fel a nap ünnepeltjét. Majd főt. Üolmáoyos György ny. tanár ur, a ház nettóra, kőssönté fel, mire

TIZENKILENi ZEDIK ÉVFOLYAM.

ZALAI KÖZLÖN T.

JÚLIUS 22 4a 1880.?} mézajWu ha.iffloök ssiv érzelmes SÍ a vakkal vátassolt a több pohárkiisiöntáa kost megemlá-icBzett kir. törvényaxéki elaók ur sokat szén ve dett nejéről ia, ki pár bét alait édes otthoniba ine^érkuzeud. Á nemesiéikü hizfünök uraak itt iö kivánuak hosszú boldog életet. Éljen !
í
— Hymen. Takács János kürmeudi
.karékpénxtári titkár jal. 19 éa vesette oltár
hoz Nagy-Kanizsán Zók Nándor kir. adópénz
tárm>k ur kedves és müvaltlelkü leányát, Zók
Lenke kisasszonyt. F-lIegtalaa boldogság ki
sérje frigyöket!
— ErdÖsí EltgetlUi kisasszonyt bala-
ton-furedi vendé^szeruplésében nagy elismered-
!a«! fogadták. Urvendüak, hogy Nagy-Kanizsa \\ ároa szülöiije tuiudiukább hódit müvéstetével.
— Meghívás. A nagy-kanizsai keret-
k\'*delmi testület f. é. jul. hó 22-én délután 5
. Ttrakoi H Nagy-Casiuó helyiségében rendes .\'közgyűlést Urt. A közgyűlés tárgyai: 1. Elnöki \'jelentés. 2. A számvizsgáló biznttoig jelentés* a pénztári számla vezHéaénTil. 3. Az es évi \' koHa^gveiési elüirányaat tárgyalása éa az évi vjárulék mugállapitasa. 4. Bfiu* József elhalálo-- %Afi loiytÁn megürült keresk. uiuoki állomásnak, választ AB utján leendő betöltése, ö. Az alap AZübálvok értriméb-n 4 választmányi ug ki-Mirnoluuvan, HZ állomások valaazta* lUjáai be í, tölteti. \'». 3 tagú számvjzsgdlú tuzotiaitg m«g-?;- választása. 7. A tagúk ál\'al uctán beterjese \'?\'. tendff indítványok tárgyalása.
— Derék tuzohóiök jótékony czélu
- mulatsága » Práterben khüaöleg sikerült, haj
,: uali négy t\'-rakor ért véget.-
í Mély fajdalom érte Dr. Prág-«r urat
p fa családját, vfje (.)aterreicher Sándor is morét h\\ [t-a okból jul. 20 án öngyilkos Ion.
_ J[ burgonya árulására nézve pia-
uilkot) tobbffílül panasz merül fel, árulják
/.-.ik számra e egyik zsákban több vagy kéve-
? Mrtüb van, czélezRrübb volna rendeletileg intéz-
{? keilni, hogy kiló szám árullnssék, igy egyik
- té! sem csalódnék.
— Tiix volt két ízben ia nálunk, da-
liiira a naj;y melegség- én szárazságnak, mind
! k«t «nlyen hainar elf«>jtatott, deník tüiollóink 1 gyors im*g\')elenéáe állal.
— Bewéfik, hogy Kis Kanizsán egy
vitgytiuos polgár neje a félj v*rése következte-
• bf?u meghalt. Tartózkodunk a név felérniité»c-
lúl a c*ak mini fulmerült hirt <-mliijük na»*g.
jj; — A zulu egerttzegi uuk. tűzoltó egy-
let álul ;• t. é. juliu* hó 4 ére hirdetett s Lánczczal ótiÉíZtíkütó\'U tekeverseny a kitűzött napon mflgtarlalcitt, s daczára a sz**W»s id\'>nek ig»-u sz-\'p pzámu és díwzes veidég kosnoru j«lent
j.\' «.*?, — a melylyel ismét nv^mutaUa városunk 8 vidékének t. közönsége hogy minden jó és
=-? iidvöa cnélért lelkesülni tud, — befolyt belépti dijukból 10^ frt 2t) kr, ieitiltittn étek bűi 17 frt Ü0 kr, eladalott 42U le.kejegy 2<) krajcárjával M trt. Bsfulyt összesen: 203 írt 40 kr. Kiadáa \' > n\\ .Tempoy tárgyakkal együtt 9y frt UH kr, maradt üszla jövedelem 103 trt 42 kr, az egy tul pénztára javára. Felülfiz«\'ttek: Kusenberg .Sándorné 1 frt. Fischer László Ü0 kr, tTollóey JAwfiiO kr, Walentiny OyuU 00 kr, N. N. J frt, Druiíoviis Károly G0 kr, Thendurnviu Kámly í><) kr, Kolbín N. 10 kr, Farkas Dávid 1 frt SO kr, N. N. 20 kr, N. N. 20 kr, Wagner ÁticMtoii 1 frt. N. N. 20 kr, N. N. 00 kr, N N. 10 kr, M«rtinkovics L»jos ŐO kr, Kubabs Mi hály tio kr. N. N. 2<> kr, N. N. 80 kr, N. N. 10 kr, UyÜry KAlmáu 6ü kr, Horváth Zollán iiO kr, Marton Laj-tg 80 kr( Kronetz János GO kr, Wewz Eduárd HO kr, N. N. 10 kr, N. N. 10 kr, N. N. 10 kr, Czukeltcr Uyula 2i) kr, \\. N 10 kr. N. N. 10 kr. Szabó (iéza 20 kr. Ö*sz*-ő«n : 17 frt 20 kr. Ugyan ez alitaliimmal ujáqdékózott eg3\'letünknek, az órszoba disxi lésére Kagt-ndorter F. és Örünbaum M, keres-krdö i;zég Hgy szent Flóriánt ábrázoló aranyo zutt keretű fi olaj nyomatú képet. Fogadják mind a mulatságon résztvett t. vendégek, mind a nemes koblü felüllizotók és adakozók az egylet résrrtr.\'l kijelentéit nyilváros köszónete-m«i. Z*la Eg-nzeg, 18S0. jul. lá-éo. A rcude-zóséf; nevéb-n: Majer Áko*, főparancsnok.
— Vaengery naplója. Cttmgery An
tal, mint említettük terjedelmes s nagybec^ü

naplójegyzeteket hagyott hátra. E naplóban Csangery híven megírta mind azon eseményeket, melyek közvetlen az HIAÖ kiegyezés e!6lt s utána U 1877 óta történtek és pedig nemcsak azokat, melyekben ueki közvetlen része volt, hanem azokat is, melyek a Deák által folyta tott tárgyalások és alkudozásukra vonatkoznak. Ezeket Deák akkor mindjárt híven és részletesen elmondta Csengerynek, egyenest azzal az utasítással, hogy azok a történelem számára följegy estessenek, sőt a fontosabbakat maga diktálta le nnki, agy hogy a naplójegyletek jóformán Daák éb Caeugery közös hagyatékának tekinthetők. E nagy becaü följegysések fogják megadni as 1870 ikl kiegyezés valódi történetét, közrebocsátásuk azonban egyhamar még nem várható. Deák ugyanis azt a hatá/o-zött utasítást ad;a Csungeryuok, hogy a napló-j"gyzetök csak a jelenlegi uralkodó halála után bocsáttassanak nyil-T á t> o s s á g*r a.
— 8»inhfari krónika. Keszthelyen
f. hó 17-én Tokayné K. Marí asszony utolsó
előtti vendéjrjátékául ,A tolonez", Tóth Ede
pályanyertes énekes népszínműve került szinra.
A rendezésben kifogásolnunk kell, ho^y To
kayné asszony éneklésre uWlutik. Au^yal
Liszka szerepét karöltve azzal a plastikus mü
gonddal kezelte, mely a színpadi atakilásuak,
teremtésnek maradandó értéket biztosit, de
Tokayaé egyáltalán ne énekeljen. Kárpáthy
(Mikló*) hangjánál volt és Bok igyekezettel ala
kított. Pesti Mr«wcsákja nem is játszható job-
bau. As egybevágóság il talán véve elég Ukaros
volt. — Vasárnap, IS án Kelemenné Uaál
Laura ujonan szerződött tag "Is5 felléptéül
S*Ígligeú BCzígany*-a sdatott E jeles színmű
sentimentális határa most sem maradt el. ^estí
Lajos a czimszerepben csinos routiunal moz
gott. Kárpáthyné (Hőzsi) a szerencsétlen czi
gányleány alakját élénk üdeséggel színezte.
Méltán nyerte az ismételteu nyilatkozó tapivi-
harokat. Kelemenné (Kehek) természeto* játéka
tuiytán beválik. Kárpálhy (Gyuri) ma kiváló
érzéssel játszott. Lipthay (Peti*) is jól megállta
helyét. Nikó Lioa (Évi) most kevésbé tetszett.
Jámborinak (Kurta Gergely) különben nem
rósz naturolljét most is tönkretette habozása.—
Közönség mindkét atkalommal közép számban
volt jelen. Kulysses.
— Horváth Fért hegedűművész Készt
helyen f. hó 17-én és 18-án a Schilliuszky és
Niessner féle vendéglók nyári helyiségeiben
hangversenyt adott, mely alkalommal szép
technikáját előnyösen mutatta be; müsorozata
— dicséretére legyen moudva — jobbára
magyar zenemüveket karolt tel, termesze lenen
Reményi „Repülj fecském"-je és ami nélkül
hegedűversenyt ma már nem is képzelhetni,
Ernát „Velcncsei karnevál\'-ja is ott szerepelt.
A nagy Ázámu hallgatóeág elismeréssel taps oh a
meg a művészt.
— A „keszthelyi jótékony nő-egylet.
a „Niedsner féle vendéglő nyári helyiségében
t. hó 24-én tombolával egybekötött tánczratélyt
rnndezend Buját jótékony czéljaira.
— A Halat4>n átuHZÓ/a. Szekréoyeay
Kálmán dsidáttkapit my arra vállalkozott, hogv
a Balatont keresztül u«zt«za. Jl- Wftaseléuyí
Miklós is megtette, hogy a iihan)i félszigetről
átúszott a somogyi partra, de Szekréoyesy H,
Füredről Siófokig akar ussni, arai hasonlíthat-
Unui nagyobb távolság, mintegy tizcz»r olnyi.
A merész uszád napja július 2ő re van kitűzve.
Szekrényeay reggel ü órakor minden készülék
/agy tömlő nélkül, csupán csónaktól kisérve
kél VÍZI útjára e délután 2— -i óra közi remél a
siófuki uszodához érni.
— Zalamegye. Alsó-lendvai járá*. Őszi
busa éa rozs jó. a tavaszi rozs jó, aa árpa jó
közép termest ígér. Zab jól áll. Kukorícza és
takarmány jól mutatkozik. Gyümölcs és szóló
kevés. Csáktornyái járás. C)j»i árpa éa ross jó
közép termést igór. Tavaszi búza ée árpa szín
tén jó közép aratást mutat. Széna kevés, egyéb
takarmány jó. Szőlő kevés. Egertzegí járás.
Rozs, árpa és busatermése juuak mutatkoznak.
Kanizsai járás. Hozs jó eredményt ad. Búza és
árpa szintén jó termést ígérnek. Mestersége ta
karmány kitűnő. Szőlő ssepen fejlődik, gyű-

mölca kevés. Keaithelyi jária. Buaa, árpa ét zab jó termeit igér. Kukorica* ét burgonya jó közép lermést mulat Saíló kevés. Letenyei )ára«. Buaa, roia, árpa jó kSzép, zab, repcie, tengeri éa hüvelyesek jó terméét ígérnek, takarmány közép. Novai járáa. A bu»a igen jó, a roia ritkás, árpa, lab ée burgonya jó terméat ígérnek. Tengeri, uboi bükk ny jó közép tor. mest adnak. Síéna kévét. S»«l« jó középszerű terméét Ígér. Tapolczai járás. Busa, roia éa ko rai árpa jó közép termed adtak. Zab szinten kielégíti terméét igér. Kukoricsa fonynyad Sz51« Képen fajlodik.
I — Árverés Zalamegyében. Barica Fe-
í renca 1139 frtra b ingt. jul. 24-én Hodoeán-I ban. — Hauzirkl Jónef 605 frtra b. ingt jul. j 30. Diszelszícaön. — Bognár István\' 53ü frtra I b. ingt. aug. 14. Nagy-Kanizeán. — Hegedű* | látván 5*J6 frtra b. ingt. aug. 7. Qalambokon.
— Caerenkó Imre 694 írtra b. ingt. aug. 25.
Félti Hanóton. — Horváth Jánoa 606 frtra b.
1 ingt. aug. 17-én Újlakon. — Benedek Farkaa 965 frtra b. ingt. aug. 11. Ki»-Apátiban. — Tuboly Jeni 2333 frtra b. ingt. aug. 28. Saent-Ldsilón — Ifj. Kováca Ferenci 800 frtra b. ingt. siept. 13 án Nem-« Vitán.
— Rövid hírek Blaháné Emiban van.
— Somoekeóy Oéiát aug 8 án Bpeatre hozaák.
— Id. Peregi Mihály Györváros érdemes pol-
gára meghalt. — Franciiaorazágban aa adó
lejebb uállitatik. — A kaliforniai aranybányák
feltalálója meghalt — Seemann alearedea nem
fogadja el a láiilúugyébi-ni párbajkihivásokat.
— Hermann Ottó Krancziaoraságba utasott a
pbylloxera tanulmáuyozáaára. — Kerekes
Sámuel .Bem album*.ot ad ki. — Ballagi
Karoly sopronmegyei tanfelügyelő a bonod-
megyeivel kerületet caerélt.
ki nyert?
Tnmnsvár jul. 17-én: 59. 1G. 72. lő. 40.
Bécs , . 31.35.36. 7. 21.
Orácz „ , 15. 64. 66. 69. 52.
Vegyes hírek.
— Pápán nagy ünnepélyességgel he
lyeztek emlékkövet azon házra, melyben Jókai
Mór deákkorát túlié, a .Pápai Lapok\' ez atka
lomból Jókai ifjúkori arczképét s a has akkori
8 mostani rajzát közli.
— A bécsi „lövess ünnepély oagyBserUen
sikerült, ottani munkatársunk kedélyesen le is
irta, de térssüke miatt jövő számunkra kellé
hagynunk.
— Rétnito felfedezés. As ugodi urodalom
egyik kerülője napokban a „Kopasz* nevű er
dőrész sűrűjében egyszerre egy hullára buk
kant, mely már egészeu összeaszva, — fej nél
kül hevert egy fa alatt. Jelentést tett a faluban
és sokan a helyszínére érve megtalálták a főt
ÍB frnt a fa ágai közt fennakadva, s a ruha
f.iszlányokból következtetve a hullát Lamperth
György h. B<klögéról még f. évi martius hóban
eltűnt töldmüvesének tartják, ki hihető, hogy
itt miigát felakasztotta, s idővel a test saját au-
lyánál fogva szakadt el a fótot.
- Mondja meg nótárius uram — igy ss^litj*
m^ mosólyugv* ót egyik composi«uor — mikor j
nzúlamlott im-g fatimkban nx első Bzsmár ? I
— Hál rttftk moiit ép e pilUnatban, — felalt ;
a falu pennája. j
A muienmba ment iaatival »gy ao<ol • ott . eg^si k^oyelmesen auvarra gyújt. As űr hoizá lép ; a i„y *%M :
— Uram, aki itt "zívarosík 6 forint bQute-
tí«t fi«et \'
[ — Itt TBií 9gJ 1Ü-C«.
— De nem tulok visszaadni.
1 Ax annol <rr» i-gé»» liidegvérrwl mi* nírut >
rvK elii ? e parancacaal adja iuasxnak:
— JOD, Hxivirozd le a ma*ik f> forintot.

Ha pinsed tan, ictndened vau ba pénxed ninc*. •emmid DÍncs. A födolog tehát, péoxt keraaoi kereat péi.zt feleiér nélkül, ha p«dig » nílkai nem taliln, f«le*^gg«].
Eg7 t5rr«uyaaéai tlaok m«glitoratta rala-mHyik terflleU h^táakóréliei Urtoio járátbiroiáfiX I bámult ason, ho|7 a rabok miivel: konayaa vallanak.
— Mi I. oka? — kérdi a járaibirótól, _
talán ciak oem piakótával tartják okét?
— Nem biaon?, baaem kenr«rrel ia risce],
d« ugr, hofpr e^yik nap csak viset, náiik nap caak
kenyeret adunk.
Jíiért n«M mefj 6n baia 1 ktrde at éjjeli Sr egj f«r6tol, ki saját háta tlott volí kópadou alt.
— Tndja barátom, ma már eg/ner kidobtak
a korc-miból; mikor haia mentem kidobott a f»l.-

K katonák Rj-akorlat-.t tartottak ; két ridéki ember nézegeti. „Kjoye komim, néxae vmwM miért állanak egy lábon a mi 6*ink, a katonák. nLá«u tUxtölt komám uram, átért Unitják arra meg 5k«t, hoptj )i« a háborúban az ágyabolyóbirs elriaci as egyik lábukit, akkor a miaikoa mefriJlhaananak.*
Szerkesztői üzenet.
azimokkal már
4182 N. K. PecH Az előbbi nem ssolgá]hatónk.
4183. .Betyarlegény", - .Ha ú Íd5
„Régi módi* népdalok nem közölhetők.
igért
hogy meg
4184. M. Szombathely. IaUzkedtUok, az
czikket eUirjok. Cdfözlet!
4185. Ca. Kna*r,n*t A .TanOgy- eltö
hozta a jkönyret.
4186. O A. Kir e szép kis klíltemenyért,
utolja nagyon \\% prózaiu ktdolgozáiu.
41S.\'. P. G. Több péJdiayt kQld.üd.k ha jelennek, egyazerre.
• >otl menetrend.
Inaiul kauiiaitról hova: honnH

Von
at lián
Ori
i P.
m. ttlfl
Í07
Knék, y..hic, Upsbufár
ü
10

215
• ? •
?2
Slí
dslut
2**9
» k ?
11
1
éjjel
2Ö2
Hnda P»«tf«? (fjonrooit)

55
r*CK*l
204
a (poitaTooat)
•2
t>
delat.
U2
• (•\'*ffy** voaat)
\\ |
2*1
í.j.l
3H 301
Bicab* (Hsoubatlialjr, Sopron- /•
14) 1
15
íjj.l delnt
S15 Sopronba
3 40


205
Pragtrhof Kottori, Ctiktorora

reggel
203
n * t>

47
delnt
201
. (íjor.v) ,
10 áj
éjiel

Érkezik Kaulzg&rahonnH :\'210
Zákány f.lll
ft
it
regjei
21G
. ?
1
41
dilb
211
H\'ida P«atr&l (ve^ei voltat)
4
15
\'•tí--\\

., (postavonat)

5
dílut
201
., (cjorsvonat)
lu
30
ijjel
30>
?U\'.l.ol
4
1
reggel
314

10
15
eüel
316
8opruoból
\\i
5 J.lb.o
202
Prágertiof felől (g)orsvonat;
5
37 r.u.l
2<>4
n m
1
9U
délnt
S06

K
1 50
1 iii.l
A Balatonon való hajézit.
UredrAl indnl a KtlfalU\'lr-^itön reg
gel 9 urakor Siófokra. Ugyaa onn^t indul dslut.a
3\'/t ? • aapoota, míg liétfSo kÍTPtsUian
reggel 7 órakor
aióíokrol Indal dél.loa 11 Arakor Bklatoo-Flrwlr*
. . Miután 5
Kiv«tel«sen Momhatorj ai vaaárDap Siófokról a delntan 5 óra baljett iádul Foredro 8 orak.r.
Felelős szerkesztő: BitOrfl Lajot.C HM I D

H.Wm~ B-u.*a«,l>os*, Vfiozl-JEöi-ixt 713. »epgjaroii és tó ügyDÖke a
MARSHALL SO1VS & CO.
czégeknek Gaiusborough Angliában ajánl

L.mtd.

h\'KUJabb Hierkrirltrl fa-, V\'«ién éa aaalmafutésre,
sirrkrirtlel kettóa tiaalito ..érkezettel, .aabadon mozogható válaaztó hengerrel, tuaelíkéalülék azab, bi.toaitó onlápláló kís.Ulékk.l vagy .nélkül
Továbbá: i fogaskeret kajtá»rar »«ját gyártmánj angol r»ndsz«r szerint, és inlndra a mriöa;azda»aKÍ »ialiiiiaba^aa;i> a;rp<-t
0f± Arjegyíékel éa f«lviligo.ia»t nyoit STElIlSirlTSB MÓK Nagy Kanizaán. -«? 84 b-b

riZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM

ZALAI K ö Z 1, <"> N f.

JUI.IUS22ÍO 1880

33 El T

A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
tisztelettel alólirt igazsága ezennel jelenti, hojjy Zala-, Somogy-. Baranya- é. Vasmegyék részére kiterjedi! hatáskörrel
Nagy-Kanizsán vezér-ügynökséget
állítván fel, annak vezetését
GUTMANN S. H. ÚRRA
ruliár.ta, kit egyszersmind a tiiz-, szállítmány- és jégbiztositási ágazatokban joy^rvényes biztosítási kötvények kiállítására éS károk fel
vételére, úgymint ezek azonnali kiűzetésére is felhatalmazott. Budapest, 1880. januárban.
A Magyar-franczia biztosító-részvénytársaság igazgatósága:
SOHWEIGER MOSCOVITZ
.A. Magyar-lranczla t>lsrtosltó réazvény-tóraaság
igazgatóságinak fent-bbi közzétételére hivatkozással alulírott tisztelettel j\'-lfnl, miszerint a
Nagy-Kanizsai vezérügynöksé";
vezetését elrállalta a a íezérügyuökségi irodát megnyitotta, hol is bistositási ajánlatok elfogadtatnak a a biztosítani üiletre, vagy a társaságra vonatkozó mindenféle Iol7iliso.ita.ok !«(?-
késa-égesebben megadatnak. BiZtOgit pedig a társaság
a) ÍOIK-IÍI) ée robbanni álul okototl karok ellen; o) wiraini, vagy viieii -xÁllilolt javak károsodása ellen ;
b) jé ^kiírok ellen d) ai rwbfr <:l«*térfl minden ismert móiloiat szőriül.
A Magyar-franctUi bixtuxitó résaviny-táraaHág. melynok
20 millió frankot, azaz 8 millió arany forintot
tevő alaptőkéjéből a részvényesek által mindjárt kezdetben
10 millió frank, azaz 4 millió arany forint
kéazpénzben befizettetett, s résiint a fiivároa legeleó pénzintézeteinél, részint pedig magyar állsroértéktkbeo éa elsőbbségekben lett elhelyezve, ni. évi október 14 én tartván alakuló kStgyüléoét melyen a tárBaság ügyvezetésének élére következők választattak meg:
gy bizottnáq
Beck Násdsr a lutgy&r jolKálu^-banknak igazgatója. LÍBCzy Leo, a m*Ry- alt, fóldhit«l rt-«zvcny-tár«m»iíj igtj-.^attVJH Bt Ltwla Jtklb, a kfrosk^di-lmi akailt-mia igazgatója Bri<Ía{»f<it?n. Serrebtirce J«S. Mária EJBJI ??« |.*ri« Societ.- d- ri\'iiiim K-\' fral«*
VÁlaszt mony.
Elnök: Bitts István. Jf«Ia val. b«isü titkon Uiiároosa, a LipoVreml nAKyí«>i « -tew. orxx. ki>)>\\-. itb Rp«.tea. Alelnr.ki.k llaro BÍSkidy Béla, r.ildljírl,,,, orsz. képv. ,íb üinl.^.oiuu B*ltHX !«•*, > |>>[IKI S„ri.-I.-
Af ri\'nimi ^éneralc elllök«> slb. l\'árinban. , „ „
Választmányi tagok. S«rreb«.rc« ias. Harla Earil ?? T *ri,i Sooiet.- <!.? rr,m>u n.\' erali- f-üírfrlűgy.!",- Piri,b«o.
|.,„v.l Dr Hlller AlkrMM, k.\'.,. .-.
Klatemiacher Kár.lj. i .Muirm^.,.. .l,l,->-f naRvkerc»k<sl.-;
Sekweiter Marton ki- loT^koil.. mi latiános Itudap»st<-D.
Vi.I.r,K-»<e,it-\' ?•sksvlci L (•$ llii.l.Hp.st.-n.
Tekintve e láraaaágnak fentebb kilúnteteit lök™rej«l í» a« üilotvv.c\'é« l\\tn lov.1, l,«.iukli,» ?• ii»ír„bbr.-«>l isiourl i« k.iiii--tol-H.OII ill.i eíy.-n."i-<.\'ket, bátran .-imiiodhat.\'. tebit, hogy n«m lolt még »?
eK^flz monarchiában liixlositú tArsaaác mind ez ideig, mely a biztoititó kuxituHéfrnpk annyi garantiat nyujtult vulna, min\' anifiinyit li*ki <? támaitát; mind>rl k-«d>-tb<>n nynjtani képes, a a mMön a tarvasi? Pz«o, eddit
páratlan tóketrí\'je (\':« az élén álló egyéniaéfrek jelleolo egyriHcról telj«a Itixtnqitáat nytijt arra HO/T©. l*»zy a tárai-iar tínl\'lvit-Iff a m-Hányna* lg. a p <ntf»«á« í-n a l^nsifrnrubb hAcajlleteaBég minden kíivtclmínyenek
n indenkor f\'a teliezen mftf; fog Melni, mij<ré8«rül a flxakvezetóa avatottnáffa aa iráni ia kfzi>am^:iil irn\\fil h«*y a táraasair a <iMfiVi>lek mi*|i<iaab«Mánál i-i ke!l<~ tnkiat ttel fug 1-nni a verseny JoKoault követelményeire.
Amidőn lebát tisztelettel alólirott a biztosító t. knEr,nm;? bizalmát a« ilt.ila kepvist-U táraaaáfc iránt itili-\'il r.-lbiT.a >\'s kvn. m\'-t;i<-b\'yzi -Kysaersniinil bnfry a vezér(ixynr>kí^|ri terfllotcu a Tideki ügyníiktígek
•zerre«i\'-sií teljes folyamatban vau éa liogy tüzbiztositási ajánlatok a már felállított ilffjrökségi\'k által késs*.\'fr<\'"pn ^IfoKHillatii.Lk maradván trlji i t!*zt(-Mt<;l
Rofeert Mtria in«ri]iiifl du Pnnnrville, az oactrak déli vx^at igaxgatú.sá|;i tagja nlb Pária NeMwett Aratla ktr. k<-rxbked. tauácsoii nagy kereakeilö
KÁ* fúu5ke Budapaaten.
Svib Károly t«hlbjrtokoB, OTUT, képT^e)\'" *ib. HmUpíii^n
báró TlRtt llársiy cs. ktr. kamarás, a* ősit. déli \\:ixn; aloiuöke, »x <>-xt nrakluiia Ugja stb. Bééiben.
* RSfealiart FereMZ, az A)br<>cbt-Ta8pAlya elnöke nth. " * *
A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
Tezérü^ynokséfiip N*ey-Kaoiz«án,-
GUTMANN S. H.
Nagy-Kanizsán, 1880. május hóban.
989 25-52 Kerületi ügynökség Süraeghen Epstefn V. urnái.
Schaumann Gyula-féle

Minden eddigi világtárlaton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve Első magyar
5 Rottenbiiler utcza 66 sz
gép- és tüzoliÁszerek • i gyár, harang *
ifl eléthetles luUsáBU s kSaayebb fjs«dldásra vsaat kozólag iK^ezc-n rmésítiict" étkvkre esiBtztés. vértlsztitát. tép
iáias 1-4 te«terititéSre EzÁlUl a naponkint! k.L-7-. ri t\'ulvtr.n." h.ii.nálat uúii in-rt.-klft«\'S Nxerill IISSZDHI mrg naka n h,-\'et""-
ti\'ki^l itt. u m etiásztésl gyeaa>esé|-. zska éf etés*, viztsNIás a basgtlitziáiftl. veszteglstét » bélnél, tag gyeafeséf. araayér ázea-vedé* n<ndptiiifaiii goiveny golyva febé<kor. Mgaaág idflit bor klntea idóközü fofajas. fefg é> kőbetegségekaél beayAlkástdáa a beaitt kitzvéaynél és a átmosásnál
Az tivaayvizek gysfyszer gyaaaatl hasxnálat molltttt, "KV"
^p uty mint annak ha-T.nalati altit, vnlamint Qtólagos (tyúnj-ki\'K*-lt*st!él U Vitfln" ST??ljfál-troi t«>-ix
K.«phatú uDoak k^8zitt*jVaél. gazdasági gyóg^ysze-rész Stokerauban ??« az osztrák-maeryar állam minden eyófiryszerUlrábau, valamint Nagy-Kanizsán Prágor Erszetren n<illósy K. trvój(ytftrukban.
MeKr»-tiU-l«>*kiMl li-tíkeve«fM» két nkatula utánvét
m-!l^tt \' n\'lctik. "f>BJ \'13 21 íf)
.érez öntő de
lazánk legnugyobh korszerűen bereudpzett ejrára hirsne; k tOvollászatl és Tiiinfitvszeli ijepek készitísére; H párral
»ix--i(.l»tu» vizniütész.iti o.atálj a jelenben egyedüli belföldi szltattvi: syirt képezi, melyb\'üi kiziriilas honi miinkaeró
alkalmazása mellett, minden czélnak nK^t-Mö szivattyúk és kutak kéizittiHn^k
?á^aT* IfónAQ 9r>!anuvÁlrAk* áe irülfeánuaTáoolr Iriuáitatva hápmuntaaan •?*nlfiil4a4f«fil# ^^MJSBI
»IMitilii«2«nit Hifiién, miuucu czeinia m\'-^t>ii*ii) nziiailJUK rM KiltaK KP^ZIKIHIICK
v Képes árjegyzékek és költségvetések kívánatra bérmentesen szolgáltatnak
gyár fl.óli:telepe: Koloxttvitrott* beitnouorttor-tttcza 12 sxfun alatt létezik
Mftria-czelli
gyomor-cseppek,
jeles hatású ^yó^ysser a gyomor minden bántalraai ellen,
is felül 11 nlbaUtian ax ^tvágyhinoy, (?>\'"-mnrgyenget^, ronEaeafra lehellct, síelek, savaoyu ft\'íbtifügéi, kólíka, gyomot lturut, Eyomoríi^t, ho^ykSképxödá, túlságos iiyálk>kt\'pzrt(lés, sárgaMLf[» un \'or ín hányi* fi"fijAa tba ax a gyomorból er«l>, gyomor C"rcn szíknznrulat, a (íyomoniak talter-he:t»ég« t\'-ul és ital által, gilii«u, l«p- és n]:ijbeti.-gsí-g, aranyert« bautulmak ellen.
W Kffv Hvegc*e áru /KUZMÚÍÍUÍ lUanitással egyíitt 35 kr. -sjg
Kapliatu : Práter Béla ur Ky^irytictlárá bau Nagy-Kanizsán, valamint a* <>silrák-magyar birodalom minden nagyobb ftyúey-iíertiribau ea kore«k(dtsébín
iietkildetl ntktár Hfybu é» kfaslaysta
Brady xc aroly,
Örangytültoz" rsin-ií-ett ffjógyaserUraban
Kremzlerbeo, Morvaország
PONTOS
messze-, rövid- és gyönge látóknak. A legjobb szemüvegekkel szolgál jótállás mellett
0 n E L F Y li. látszerész
| Van szerencsém értetiiteni a t. kiízönségi\'t, hotry kuli
hotzám gyümölcs üvegek kötéséhez kitiinA min\'tgégü
P MUsiy-Kanizsán a „Korona" átelli\'iu-ben.
ára ivi\'nkint CAHU. ;> kr., uiétereokiot caak 20 kr., ajáolotn
! Poatai rendelések ennek tordiiltával eazközöltetnek.
j ? j Ti.,u,l.,«l
Wajdlte József
0 Aneroid-Barometerek minden O nagyságban a meteorológiai és fold-Ő iuagneti intézetből vizsgálva. Szem-Q üvegemet és aneroid-Barometerei-0 met 8 napi próbára adom. loi),_.
Ni<tj-Kanizsán, nyomatoU a kiadó tal»jdnn^ Wíjdito József {fryorswjtójáo

NAGY-K4>IZSt, 1880. július 25-én.

eo-euis:

Tlzenkileacaedtk é*Mj*m.
OHzttial ár: *gim étr» . fii í«r. .
ZALAI ROZLÖNY
elíbb: .Z A L A-SO MOGTl IC O Z X* O KT "X" •

Rgy aaám 10 kr
HlrssUtsk
?", tDtisoá*sor *í • min \'e további torért f> kr
NYlI*TTRRTtKK somukAot 10 kr*rt *-
tetuek fel
Kincitán illetek miaa*. hirdetőért kQifin
»DJKI^ r^ssAt illetff kBcU>a<B7ck p«dic ? kisdobos bérm*Btf«
I»tí..od5k : »AOT KANIZSA
•aktái íof«4uui«k .-1
ál
N.-Kani»savároS helyhatóságának, ,n.-kauizsal önk. tűzoltó-egylet", a „n.-kanlzsal kereskedelmi . iparbankS „nagykanizsai takarékpénztár", a „zalamegyerálUlános tonlt^teT ?ület", a „n.-kanizgai klsdedneTelo egyesület", a n.-kanizsal tiszti önsegílyzó szÖTetkezet", a .soproni kereskedelmi s Iparkamara n.-kanizsai knlválasztmánya- s több
megyei is városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkim kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Zalai borászat.
(Folytaié*.)
A Balaton melléke hegyvidéki tanács midőn pincze-szövetkezete alapján púnzzej rendelkezhetnék — jó formán nem várni azt, hogy vinczellér és pincze mester képző iskolát a kormány állítson fel kebelében, >agy a mennyiben ennek alapja * tapi>lczai felsőbb népiskolában már rátéve van, ezt emelné mind tanerői, mind felszerelése tekintetében olyan fokra, hogy az felelhetne meg mind azon követelményeknek , melyek mind a szóló növénytani életének; mind a szóló minden uldalu in ívelésének; ugy a borkészítés leheti legjobb módszerének minél általánosabb elsajátítása é- életbeléptetése által az egész hegyvidéknek biztos és hasznot nyujtti élet alapjául szolgálhatna. E vég-dói a szölöszet és boras/.at (.\'leméinek tanítása már a népiskolai tantárgyak közé is felvétethetnék, hogy a leendő birtokos közönség már a gyermekkorban meg bzokja élete alapjavaii foglalkozását és vérévé váljon annak ismerete minden mozzanatában. Ezt a hegyvidéki tanács mini rirrndelhetné, életbeléptethetné.
De voltak az orsz. borászati congres susnak olyan kérdések is eszmecseréül ki tűzve, melyek egyenesen a helyi érdekek szerint megoldandóknak ítéltetnek: mind azokhoz a hegyvidéki tan cs nyújthatná a megoldási módozatokat a helyi érdekek ismerete alapján legbiztosabban, ilyenek : a szóló telepek ujjitasa czéljábo.l ajanlható-e a\' földforditás? és ha igen mily mélyen? Tudjuk azt, hogy meredi\'k ln»«y oldalokon, vagy laza talajú partokon a sebes esők mily pusztításokat tesznek a felporhanji-

tott földben a tőkék körül és a gyökerek-
ról mi kép ragadják alá a földet, ezért az
országos értekezlet a helyi érdekek szerint
hozta csak javaslatba a szólók ujjitásánál
a földforditás alkalmazását, s az egyes
birtokosnak jól esik az, ha a tapasztalás
alial bebizonyított művelet szerint intéz
heti czéljat biztosan — erre a hegy
vidéki tanács a valódi tekintély. — Ugyan
la hegyvidéki tanács tapasztalati, adataiból
állapíthatja meg a szólók újra ültetésénél
á szokásban levő különféle ültetési módok
közül, melyik a legbiztosabb eredményű ;
melyik elfogadható tehát a h-lyi viszo
nyok alapján. Hány évi forgója le
gyen a szóló ujjitásának? - (talán a"
phylloxera is a kivénült, korhadt szóló
tókék gyökerein fejlődött ki.)
A hegyvidéki tanács adhat alapos utasítást, irányt a trágyázás alkalmazása tekintetében, minő trágya s mily idő közökben használtassák. — A szólótoké alakításától sok fflgg annak egész életére s termékenységére nézve, ngy a különféle fajok különféle metszési, mivelési módokat "kívánnak termésük biztosítása tekintetében, e téren is a hegyvidéki tanács tapasztalati adatai alapján lehetne a legbiztosabb haszonnal járó művelési módot gyakorlatba venni sai. Nincsen olyan mozzanat a szólótöke élete és kihasználása munkálatában, melyet a tapasztalás és tudomány ne irányozhatnának, lehetőleg jó eredményről ne biztosíthatnának, mint a melyek a hegyvidéki tanács választott tagjainál a bizalom szerint is már megvannak
PAKRAGH GÁBOK.

A vadász-ünnep.
— Kredeti tudósítás. —
Bécs, 1880. évi július hó 18-in.
Bécs, as óriási világváros ma as öröm tengerében fürdőti!
As alsó ausztriai vadáss-ezö vetkezet záasló-felavatási ünnepélyt rendesett, mely alkalomra zássló anyául ő felség* Erzsébet királynét volt szerencsés megnyerni, ama királynét, ki előtt tiszteletét éa szeretetét népe soha sem mulasztá el megmutatni.
Kora reggel, midőn még a n«p jóformán első sugarait sem veté^ a roppant báztengerre, mid^n még as érzékeny imelligentia Morpheus lágy karjaiban ringatódtott, midőn még a nyers csúcséi ék hallata as árpale Bajtolta durva faragatlan dalokkal vegyült kurjanláaair, — midőn még as egétis város egy nsunnyadó t**st-hes haanalitott; — rna már a mAnk\'ir m*;r hol*, u\'czákon az óriási naptömeg tarka vegyüléke htllámzik, ki-ki siet útja felé. — As egyes városrészekből behat a belvárosba a gyüle-kesÓre hitó vadaszkúrt, melynek tomp* hangja roppant távoláról tanúskodik.
A kürt a kíváncsi népet is ki csalta dussadó párnii közül. — és nero csekély élénkség mutatkozott a külvárosokból i>esi»ítók között, kik oromtól sugárzó arczczal foglalták el a városba ven;tó uuk miodegyikét é» igy num cguda, ha a város minden oldalról ajár a kora reggeli órákban körül volt vév« a kíváncsi nép által. — Szokatlan élétikség mutatkozott a caászári burában, a Giábenon, a Duna partim éa a Wien folyó nx-nUtu ?*« a városi korüioVüdzu bouk vardon.
Reggeli <i és 7 óra között a viaszok oMscgyiillck a .Rudolf kuronahercz-ir ka*sar-nyábau" miadegyik ? sapat hazájábó! (Hízott z-oflbandájával; — a kaszárnyát b"Uihailan népiömeg votte körül, m«ly «i;égren (*s\\ a B<»r-xengasK^n — hol a m«n<*t a Sch\'»tíenringr\'- ju tott — egÁszen H .H<t"»l Fr»nci*ig huródott a Ferencz körútig.
A „Rudolf koronaherczeg kaszárnya" különböző kapuin hatolt ki a v*dáas csapat és a ,Kíngstraa*e"-a az Augarteobrücketól, a

Danától egoas * Ferencs körútig terjedő óriási tért elfoglalta.
Pont ki lene t órakor a menet rendbe hosa tott éa a következőleg öasseillitott programra sserint megiodalt: egy csapat lovasitott rendőrség , egy tüsoltó xeaebanda, as első tűzoltó tádzlóalj, a dissmenet rendesőaég elnöke Aig-ner József M. ur a rendező tagokkal Hammerer Hermán és Hass inger Gtustáv arakkal lovon éa végre egy katona zeoebanda.
A külföldi vadástok mint vendégek éa pedig jöttek: amerikaiak, belgák, essak- éa délnémetországiak, angolok, franosiák , olaszok, schweiesiak, magyarok éa erdélyiek.
A szövetkezeti vadaaiok és pedig képviselve volt: Csehország, Bukovina, Dalmatia, Galiczia, Istri*, Krajna, Karinthia, Morva ország , Alsó- - és Felső-Ausztria, Salzburg, Szilesia, 8tfi«rho.-. Tirul (díszkocsivat), Voral-berg, a bécsi vadÁfeok díszkocsija a szövetkezeti zristlóval és tisztelet őrrel, a polgármester A bécsvárobi díszkocsiban, a rendesők dinzkuceikban (6 darab), lovasitott bécsi vadászok, XPB«bandák nemzeti viseletben, minden szolgálaton kivül levő rendező tag, béct\'i vadászok, cxéhrók, intők és a záradékot képezték a tüsoltó egyltt 2, 3, 4. és 5. zászlóaljai
A vonat megivdult és példás rendben haladott a Riogstraaseo végig, mioduoüU zajos örömmel, üdvözletekkel fogadtatván j — a
palAiokoD lengtek » H-g/.r, Oo»<rik <&• Bol^*
oemsM, vaUmiot Béca város lob"gói; miaden balkon dtszesoa volt decoralva é« ha hozzá vszszük még azt is, hogy a néptömött ablakokból, balkonok és tribünökről, angyalarcsu fiatal hölgyek, éltes nők etc, kedves fejbölin-TÁ89H. é* fehér kendő lobogta tana ni ÍDiegoit«k a D»p hóseiopk, mit ezfk zajns köezó\'ntésael zászló hajtogaiáesal fogadtak; — valóbxn imposaos látványt nyújtott.
Minden egyes csapat előtt nemzeti zenéje haladott és épen a karimás xÁr^a szalmaknlapu Bchwyizi -k haladtak el előttünk) midőn a Kikácsy induló jelsé, hogy a magyarok jönnek. — Miodenüit ujabb élénkség mutatkozott, a* ablakokon feaaült figyelemmel várakoztak a közeledő csapatra é# megszűnni nem akaróTÁRCZA.
Nyári dal.
K.irrA A \\&g, meleg a iyAr, C#xk ii y íg ax fgttftZ határ Pitypslatty !
S zizzeg a n»gy hu«a tábla, Ü vígan cflevet( a .nadarta* Pitypalatt/, pi\'7|iaUti>\'
Kmitt a k~Bxa aralásri, (>yQl a marok nag/ rakásra, I\'ityj.alaUy!
H sencS dalok *<)•(• árja A v.UAUet állal járja, l\'itypalatly, ^itypalatty \'
Titkos SXPIIÓ kotinytl núruya
Néha-n*-ha >i4ll a tájra,
Pitrpiiatty !
B átjárja a tikkadt lÁgi-t,
Fetüditi a Tid*kt>t
V\\t) palatty, pitypalaUy !
K ha a sx«llŐ lelke elhal,
l\'jra tendttt a niadárrfal,
PUypalatty !
H pajzánkadva, majd itt majd ott,
Kiáltja « kedves hanifot
Pitjpalatty, pitypaiatír!
M-lyen hallgat kiaded fesak*, >-iiza rrn)t«:eg tövébe, Hitypalatty t
S csak körüle t-xMl, de benne Hallgat, mintha néma lenne, Pityptia ty, pitypalatty 1
De ha f*«mkii, tova hagyja,
Újra csatUi; krdvt üang)».
Pitypalattyí
?• ilrfímm«l ieerle xeafti.
Ha ell-agyja, újra krxdi
Pitypalatty, pitypalaUy !
MARORHALMI GYULA,

A megtört sziv
_ He^ly. —
Irta: Bzouuixer Sándor.
(Folytatás.;
„Kedves nagyanyám, te nagyoa betegnek látszol lenni; — én orvost fogok hivni — Harcsak ne ereszteltona vtina Gyulit haza!*
„TTívj ketlvt-8 gyermekem egry nrvost, mert nemcsak b-legm-k lálBr-m. hüoem az is vagyok, nagyon rosszul érsem magamat!"
Egy negyed óra múlva megjnlent as nr-Tos. — Megvizsgálta a beteget éa aggodalmai a re tot vágóit.
.Mióta szeoved ön gyomorgörcabeo?" — kórde a betegtől. —
.Már néhány éve; — de C8*k idínk^nt 820kott jonui rúvid időre, de akkor nagyon elővett.* —
Az orvos tintát, tollat, papírt kért.
.Nemde kedves doctor ur, nem aggodalmas a b^teg állapota V" — k^rdé Vilma as orvon tói tört nénv t nyelven. —
„A beteg megnyugtatására orvosságot h> gnk írni, de tudom, hogy hústalan" — vi-ezooiá as orvos szintén német nyelven, mit a beteg nem ér\'.ctt — „és kötve híazfm, hogy a holnapi reggelt megérje; — asért tigyelmeste-tRiD^ ~ tegye m^g a ke! 1.1 intézke<léseket, mert a beteg átiapotn sokkal komolyabb, nemhogy kéltéget lehetne támasztani annak felgyógyu-lá*a iránt;*
As iratot ott hagyta és tivozoU. —
Vilma kQlaöleg nyugodtnak látssott. dft belsejét a k<»uégbees<^ m»jd szótzuzá; oyagodt-oak látszó, da mindamellett zavart halaváoy arcscsaJ körel^dett a beteg ágyához.

• Mit beaséltél az orvossal kedves gyer
mekem?" — kerdéa nagyanya Uírt beteg han
gon. —
„ E^észsé^ed felAl vaUrauly emt, k ed v** nagyanyám !?
„É* mivel bizUtoit?"
• Hogy.... fajdalmaid ... rövid idomulva...
megszüuut-k!" — vixzonzá Vitmn, m>nt a ki
nem ttkitr ajtó»\'ól a szobábn rohanni. —
„Valae/od kétértelmU. - üond\'ilh«tnm, hogy felgyógyulásom által, vagy halálom által szűnnek meg fájdalmaira; mindametlűLt m*»gé> tettnluk, é* magam is érzem, hogy az ur pal czát tört feleUero. — TV aem akartál a rémhír rel Dx^ijepzinni gyermekem, pedíg magam is tudom, hogy r<ividi0*n mt*f? kell halnom ; — de kérlek cs>k azt mondd meg, hogy mikorra véli az orviM halálomat bnkö-étkednek, mert ezt tudui akarom, minthogy halálom elítt még egy fontos Ügyet kell teljesítenem.\'
„Kedves nagyanyára lu — monda keserves zokogásba kitörve Vilma. —
.Ne vonakodjál a valót megmondani gyermekem, mert ez Állal jobban gyötörsz; az idrt érsem rövid lehet, si«i>s !•
.Az orvos nyilatkozata szerint halálodnak a reggeli órákban kell bekövelkesni; — Fajha nem ugy lenne!
.Ugy f»g lenui gynrm^kúm, mert érzem mR^halok ; — kü\'dj gyorsan valakit Gyuláért, v«le kell még bessélnem.\' —
Vilma a szobából távozott, de néhány másodpercz múlva ismét megjelent. —
.Hiszem keaves nagyanyáin, hogy Gyula rövidesen itt fog lenni, már elküldtem érte " —
.Értésére adattad, hogy miért hivatom. hogy ulnlaó kívánságom vele beszélni?\' —

„Nem, kedves nagyanyám, est nem lettem !? —
„Helyesen drága gyermekem; ülj most ide az ágyhoz, mert nem biroK olyan nagyon boszélni.- —
Vilma Bzótlaoul ült as ágyhoz és nagyanyjának a duoyhán heverő kvsét megcsó-koli. -^
„Gyermekem! — f oly tata a\' nagyanya elhaM bágyadt hangon — az óra közéig, melyben elfogunk egymástól válni, de csak rövid időre, — mert ha még oly hosszú életű leen d*sz is, halálod ©lőtt fogod még csak belátni, milyen rövid n emb^r élete, habár ast az élet viszontagságai nem ritkán mutató bosszúnak jelelik is.
Ugy emlékszem, mintha ma lenne, midón árván maradiam és igy mint most te, én Í«egykor nagyanyám halálos ágyán Tettem tőle as utolsó utasításokat, melyek jól hatottak reám és melyek egész életemen át vezéreim Tálának. — Sokat, nagyon sokat akartam mondani, amit a airb i kelt vinnem, és csak nagyon ke* vésre, di mindamellett életedre nézve funtos ügyre akarlak figyelmeztetni, melytől életed boldogsága vagy boldogtalansága lessen függővé téve.- —
.Gyermekem, te menyasszony vagy és a közeljövőben fogsz férj-d fi el oltár elé Upni anélkül, hogv én ott á\'dásomat adhatnám reá-tok. — I^^gy elóvigyázó, mert te csak egy gyengéd nő vagy. és rokon, barát nélkül allts a puszta világban ; — nem less senki, aki ol-hagyatotisÁgo:It>an meotóUg vagy védői eg ni njtaná teled kaxét és ha Öomagad nem bírod becsület\'*dc<( fenntartani, ha nem lesz képes ér-Kolmeid é* lermUsAt\'-d urává l-nnt, a vélt p\'>lcs-

TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM.

ZALAI KÖZLÖNY.

JÚLIUS 25 éo 1880.
„Vivitt" és ,Hoch!° kiáltásokkal fogadták őket. — Mindenki előtt feliünt, hogy ••isztelt hazánkfiai nem szokásos zsinóros ruhákban jelentek meg. — Kösülök csak egy tette magit uevetség tárgyivá, ki a csinos vadászruhát, fekete frakk, teher pique nadrág és óriási fi r-mátlan czylinderrel cserélte fel, melyhes persse a puska sehogy sem ilMt. — Kedves honfitársunkat követték a testvérnemzet Érdél vontig szálas fiai; — ezekről a bécsi „Vorstadt Zei lung" igy ir: „széles válluak, izmos termetüek * és magas alakok; igaz hü német arczkifejezés-ö-.l bírnak. — Valódi székelyekre mutatnak!" — A jámbor lap maga magát hazudtolja meg, mert a valódi székelyeknek nem szokott német arczkifejesésük lenni, ergo nem is hasonlíthatnak a németekhez! — A két testvérnemzet fiait egy jól szervesett katona magyar zenekar kalauzolá, — de nem német születésű magyar katonák, hanem mind tiszavidéki magyar fiuk ! -
Ismét egy pár csapat vonult el előttünk mig végre a tiroliak jöttek.
Szenteljünk ezeknek is néhány sort. — Az egész csapai közül a tiroliuk keltettek legnagyobb sensatiót; — ók történetileg is megemlékeztek Őseik viseletéről és életéről; — egy 82 éves aggastyán vitt elől egy már rongygyá vált zászlót, melynek rudjin csak itt-ott lógtak egyes darabkák, melyeknek csekély jele mutatja egykori fehér kék színét. — E zászló alatt harczolt és e zászlóval kezében mentette tel egykori gazdája Hofer Aodráa Tirolt és azért nevezik Tirol megmeutójének. — Az aggastyán, ki a zászlót viszi a halha\'atlan hős nttk veje és neve: Hulzknecht. — Az öreg el-érzékenyülve sírásra fakadt, midőn az átlyu kaaztott zászlót, melynek színei elhalvioyultak, remegő k. zeibe vette; — egy darabkát leszakított róla és azt Dr. Aterzinger jegyző jüknek nyujtá e szavakkal; .Tartsd becsületben, atyád e zászló alatt harczolt!" — Ezután jött a tíroli díszkocsi, mely valóban as igazi vadászat egyik legkitűnőbb tényezőjét ábráznia; az egész, óriási szikladarabokból állott és élethiven nyujtatott a közönség szemei elé, melyen a tiroli sziklaerdők fái díszelegtek; — a gyönyörű hegyvidék majd mindeu Flórája képviselve volt.*— Fent a sziklacsucson ült a .Tirolia", Dr. Aterzioger leánya, ki valóban képes volt a közönség meglepetését előidézni, mi zajos tetszésben nyilvánult. — Valódi német, izmos ée mégis méltóságos leinyalak, kí valódi méltósággal viseli gyönyörű barna fünü fapén a reá helyezett tiroli koronát. — Az arany ruha emeli a gyönyörű alakot és ő kedvesen viszonozta a vadaszok és a közönség örömrival-gasit, a roppant koszuruk és csokrok özöne repült húzz* az ablakokból és tribünökről és ő mindezt gyönyörrel fogudá, habár cdudálni tehet, hogy borzasztó melegben a napon rosszul nem lett. — Körül volt véve tiroli vadászoktól. melyek között egy 8 éves tíu is volt, kí dédunokája ama Speckbuchernek, ki a tiroli szabadságharczosok parancsnoka volt.
A vonatot zárták a bécsi vadászok diss-kocsijukkal, mely aranyból készült-, — ezen tizenhat gyönyörű leányka foglalt helyet az
ról ürült gyorsasággal fogsz alizudittatni az iszonyú mélységbe, hol vagy saját szégyened . öl meg, vagy p«dig el fogsz tipratni, meg fogas köröztetni a világ által; — mert olyan körülmények között még rokonok, sem oyujtauánuk f>eg<*delmet, még kevésbé tehát vidékiek!"
.Oh kedves nagyanyám ! mennyire fájlalom az iszon} u veszteséget, melyet halálod nekem okozni fog; — még most sem akarom hinni, hogy az csakugyan be fng következni. — Fájlalom kedve* nagyanyám, hogy kétséget támasztasz abban, váljon jövőre is ura fugok-e
maradni érzelmeimnek és természetemnek;
miért ne? — és ha egyedül fogok is itt áliani a világban minden rokon nélkül, nem venne-e üyula védő karjai kö7é, hogy a világ netáni üldözéseitől megmentseu V vagy caak uján nem akarod épen hinni, hogy Gyula oly elvetőmé-mült tettre képes legyen?!., oh, ezt lehetetlen hinned, mert meg \'agy győződve róla, hogy Gyula kimondhatatlan nagyon szeret éa kész érettem — ha kell — éle1 ét ia feláldozni."
Csendesen gyeimekem! nem tudjuk más büfében ki lakik ; — soha se dicsérjük a napot lenyugta előtt, mert as olyan csalfa, mint maga a világ; nem tudjuk mit rejt magiban a közel jövő és midőu legközelebb /éljük a czélt hozzánk, akkor csap fejünk felett le a dörgéat és villámlást tartalmazó zivatar és csak akkor ábrándaluuk ki mámorunkból, midŰa Ml vési-szűk észre, hogy tökéletesen átáztunk; asért kérlek, vigyázz magadra!"
Vilma épen válaszolni akart, midőn az ajtó felnyílt és azon Gyula belépett.
Vilma sírva fugádU; — arcza komoly, sot szomorú és halavany gond telje, kifejesésft volt; — az öreg az ágyban halotti nyugodtság\' gal tekiidt, csak gyenge pihegese és a nemeiben csillogó könnyek tudatik, hogy él. —

osztrák mellék tartományok ruháiban, kiket a legfelül ülő .Ausiría- védett; — mind gyönyörű imposans nőalakok. — A vonatot iiio-talán príratkocsi követte, közötte oebány az udvarból, melyekben helyet foglaltak Albrecht és Frigyes főherczegek, több fhgnők és palota hölgyek.
így haladuk a Ringatrasaen végig a Fereocz József kastárnyáig, melyuek tágas gyakorló téren történt a zászlósién teles.
A első vendég LAJOS Viktor főherczei */tl0 órakor megjelent és midőn a főberczJg megjelenésénél az ott levü és az oltárt épen leveont akaró fényképészt felhívták, hogy hagyja el az ünnepély helyet, — a főherczeg szívesen monda: .Hagyják munkáját végezni, meg hosszú idő van!* - Nemsokára reá meg érkeztek : Károly Lajos fŐhercxeg nejével, Ferencz Ferdinánd Este fhg., azután Kainer fhg. Mária fhgnővet. — 10 órakor megérkezett herczegprimis Kutschker segédeivel, kit a fhgek szívesen üdvözöltek. — Mig a bibornok egy rövid imát tartolt, megjelent: Haymerle báró mininter, Albrecht és Frigybe fhgek ée Krzsébet fhgoő. — Lajos Károly élénken tár-salgott WVyl költővel ós Kreraser zenecotn-pooístival.
Vkll órakor udvari kocsiban jött a király DÓ füudvarmestere Nopcza báró ée fő-udvarmesternője Goüss grótné; — a király főudvarmcstere Hohenlohe hercxeg akkor már ott volt. — Rövidesen reá egy kétfogatu egyszerű kocsiban jött a királyi pár; — a király uu barátságos mosolylya) és bólinUsaal fogadott el egy óriási csokrot, melyet a salzburgi vadászok hoztak Bzámára. — Lajos Károly thg. a királynak tisztelgett, a királynénak megcsókolá kezét és rövid szavakban köszönetét fe|ezé az ausztriai vadászok nnváben, királyné ő felsége kegyelméé meRJtíltiuéseért éa ismát«lv« felkérte a magas asszonyt, hogy mint zászlóanya szerepeljen. — A király n« barátságosan válaszolt néhány szó által.
Ezután a szokásos ünnepély következett, ima és szegbeverés; Dr. Kopp a szövetkezet elnöke köszönő beszédet intézett a királyi párhoz, a hg piimiahoz, és aa öt negyedóráig tartó ünnepély 121/, órakor végződött.
A csapat a Dunán ax Aspernbrücken haladutt keresztül és mondhatni, hogy az Asperngasse legesinoaabban volt decnrálva ; — közvetlen egymás mellett állának itt a .Hotel Kronprinz von Osterreich" éa , Hotel De L\' Európa", állítólag mindkét épület a trónörökös tulajdona.
A hotel „Kronprioz von Osterreich" gyönyörű volt. — A három balkon páratlan distü; a bal szél un as osztrák «\'*3 magyar lobogók ila czimerek, a jobb ssV-\'en az osztrák »\'«i belga lobogók és csimerek és a középen az osztrák, magyar és belga lobogók czimereik-kel. — A Károly sziohis óa az egé« pr»t«r-strasae díszlett. — A vonat mindenütt óróin-ujongással fogadtatott é* haladott a lövöldébe, hova délután mintegy 3 óra tájban értek. — A magyar lobogó sehol sem hiányzott, de a több helyen künn lengő .fekete vörös arany"
Gyula kellemetlenül látszott lenni és a köretkevi pillanatban Vilma ajkairól hallá a megdöbbenő bírt, mely aoagyaoya halálát jelesé.
„Gyula fiam!* — szólt H b«t«;g.
.Parancsol néni!" — monda Gyula oda sietve. — Ec>elnevexáfet mint régi ismerősök és szomszédok használta az öreg hiányában, kit különben is .uéni* cek nevezhetett, mert náU Üregí-bb volt.
.Mog fog»k halni! - hörgé a haldokló
— utasítást as életbe veletek már nem adhatok,
mert nincs időm. — Vezéreljen bennetek az
ég! — Minthogy azonban menyegzőtökün jelen
nem lehetek és áldásomat reálok n<*m adhatom,
esküdjetek itt\'halottas ágyamnál ec ünnepélyes
pillanatbao egymásnak örök hűséget és én meg
foglak bennetek áldani!
Qyula megesküdött, hogy Vilmán kívül soha senki sem fo* neje lenni és az esküt Vilma is után monda. — Ekkor as öreg fekvőhelyéből félig felemelkedett, áldólag emelé kezeit as egymást átkarolva tartó párra, arczit ég f.-lé irány zá, néhány siót mormogott és szemei könnyeztek. —
.Tehát a lakodalom mint már régebben meghatároztuk, jövő év május 1 éu IÁIK!"
— monda a nagyanya.
A gyermekek igennel feleltek.
.Még egynt ígérjetek ntíp. mielőtt clvá lok tőletek.
.Mit kivin? — kérdek mindketten egy szerre. — fc
.Hogy ha Ülöm bekövetkezte vagy más akadály miatt a mftnyegső nem fog élhalass-tatni!" —
(Folyt, kövelkavik.)

sásalókat a rendőr igazgató bevonatú és már délután sehol sem voltak láthatók.
Nehogy as embertömegben ki ne ismerjem magamat, a menetet megelőzendő kocsiba vetem magamat és a lövöldébe hajtattam. — A lövölde egy magában váve nem igen érdekes, — csak a vádiatoknak; de a bécsieknek bátrat szemeikbe lehet mondani, hogy több
csaptak mint ami csakugyan való volt.
nagy tér közepén volt kiállítva a esélt-közt kisorsolandó adományok, köstük
Kir-.ly fhg ajándéka is; jobbira vsdiss eszkösök, ezüstözött puskik és pisztolyok, ezüst ékszerek, a királyié* királyné olajfestésü képe és a trónörökösét, e» utóbbi mint vadász levéve. —
Az étcsarnok és a konyha tudora jobban érdekelné gazdasssonyainkat; — tehetségem ?serint megkísértem leirni.
Az étcsarnok deszkából építve, körülbelül akkora, mint a kanizsai indóház a pályaudvarral együtt, melyben terítve volt néhány ezer ssemély számára. — Minden nemsetnek megvolt a szakosztálya óa igy mindegyiknek külön ajtón kellett bemenni, hogy megjelelt helyére juthasson; — a csarnok felső részén vult felállítva a szószék, mely felett a király életnagyBRgu olajfeaténú képe volt elhelyezve, élethűen lefestve mint vadáss. — A konyha az étcsarnok fele nagyságú tere lehetett hat darab takard tüzhelylyel, melyek egyike akkora volt mint egy locomativ a hoszá tartozó szeny«s vagonnal és azonkívül még egy vagon nal. — Ezeken olyan vasfazék.okban főt m krumpli. Ima, majorság etc, mulyekowk egyike nagyobb volt egy jókora sifonernél. — A kamrában kocsi szám volt fölhalmozva a major sig és egyéb hu* és főmi való, és hogy rövid legyek, a konyhában mintegy háromszáz au kacs né foglalatoskodott.
Mindeu kitüuően sikerült!
Csak azt a bakot lőtték a bécsiek, b<>gy az ünnepélyt a váruatól olyan messze tartotúk ;
— a Fráter éa Freudenau közelebb lett volna
és a vidékieknek kelleme*ebb. — A por nagy
volt a meleg olyan borsuxtó. hogy a sorból ki
is estek, mig mások jún*k látták a sorból «l-
ts arad ni éa bérkocsiba ütui éa ugy kihajtani
— Hogy is D\'-V — én kocsin mentem és egy
"flgyed óráig mnutem az öreg Dunáig a váró
•on végig; — mig az ezen keresztül vesén*
.Keichs"- vagv „KrooprÍD* Kudolf-brücknn*
keresztül haladtam, ismét egy negyed óráig
tartolt ós * híd túlsó oldalától a lövöldéig istu-\'t
5gy jó negyed óra kocsin a távolság. — Gon
dolhatja most a tisztelt közönség, hogy ily
borzasztó melegben r-gg«l ti órától d. u. 3
óráig a forrósáéban 1«IODÍ «uf-m tréfa; minden
20 — 30 lépésnyire volt *gy orvos leUllitv*,
hngy az előforduló bajos; scgiUtin. — A menet
tagját verejtékben tűröd ve értek ki, károm
kodva mint a jégeső. — A*z\'-atomhoz néhány
salzburgi ült, kik panaszkodtak nagyon, mond
ráo : „Ha est tudtuk volna, nestn érték voln*
meg K bécsiek, hogy ide jöttünk volna
Künnt minden ro/reg drága volt; egy s kro» pohár sőr 14 krajezir, <>ey portíó 24 kros sajt .12 kmjezár etc. — A vadászok közül sokan voltak, kik ssarény anyagi helyzet miatt az étcaarnokbftn a nban<|ue<tena résst nem vehettek, — gondoskodhatott volua a rendezőség olcsóbb élelomrul is.
Ha ^rdemcfl volt-e Amerikából, An^lii-b.l, KraüezUorttzágb^l, Belgiúbúl, Italiából etc. mint vendég idejönni V as már a kérdés dolga! és mi azon a nézetben vagyunk, hogy jóvűre mindenkinek el fog a kedve roouoí Uécsbe jönni, hogy itt izzadjon, fáradjon, tis<tasen é* koronként koplaljon va^y Bsomjaszon, semmiért és csak azon veszik észre magukat, hogy pén zük elfogyott. — Ezt, néztünk, si-rint, jótékony ubb czélokra fordíthatták volna, hol kösziinut várt volna reájuk, nem pedig ami Bécsben várt reájuk !
SZOMMER SÁNDOR.
A soproni kerenkedelmi H Iparkamara körétníl.
1616. sx. ... , .
t8ÜÜ Hirdetmény.
Lnttichben székelő consulunk jelentése szerint több ottani faker<rskedő Magyarorsság-ban nagyobb vásárlásokat t^nni * e csélból nagyobb erdÓtulitjdonosokkal Üzleti össeekötte-tésekbe lépői, esetleg egéas erdűknt mfgváai-nílní óhttjt. VsZ oly megjegyzéssel hozatik kós-tndomisra. hogy különöseo a cserfa az, mily iránt HAÉ-V érdeklődés mutatkozik, és hogy as érdekűitek ajánlataikat akár a nagyrafUtósagu miigy. kir, földraivelasi-, ip*r e* kereekedelmi ministeriumhot, akár a nevesetl coosulátushoi juttathatják.
Sopron, IS80. július 20-á».

A Sopronban, Nessideren, Kőszegen, N.-Kanizaán, Keszthelyen, Perlakon, Csáktornyáti és Bellatincsen állomásozó csász. kir. katona-?*«• «gy • Sopronban, Kőszegen és Nagy-Kanizaán állomásozó honvéd csapatok álul szükségei( kenyérnek, zabnak, szénának, alom-és agyi szalmának 1880. évi szeptember 1-tűl •xámitutt egy évre való biztosítása végett, » soproni csáaz. kir. élelmezési raktár igazgatóságának hivatalos helyiségében f. é. július S0-áa d. e. 10 órakor ajánlati eljárás fog UrUtni.
Erről az érdekelt felek azzal érteeittetnek, hogy a közelebbi fejtételek a soproni csász. kir. élelmezési raktár irodájában, valamint a Kőszegen, Sopronban, Nagy Kamráin elhelyezett honvéd csapatok igazgatási bizottságainál be-tekinthetők.
Egyes hirdetményi példányok kívánatra az alulirt kamaránál is kaphatók.
Sopron, 1880. július 20-án.
A kereNkedelml és Iparkamara.
Helyi tünk.
— Nagy- ée KU Kani*#a városok
egyesülését a b<-lügyí mtniaterium jóváhagyta.
— Nagy-Kanixnaváro* képviselő
testület juiius 2lén déluun rendkívüli köz*
gyűlést tartott, melyben elnöklő polgármester
ur elóadá : hogy Csengery Anial orasiiggy ülési
képviselőnk elhunyta alkalmával tartott előbbi
közgyüléai határozata folytán a küldöttség
Bpeeien me.gielenréj, tisztet teljaaité, mojy al
kalommal szivélyesseggel és^bisalommal fogad
tattak. A gyűlés tárgyai valáu^fc: Az uj épít
mények ideiglenes adómettteoiiésa tárgyában
haározhtti emeltetett, hogy községi adom-utt*s
leaz az állami adómenteaeéghes hasoatóan mind
azon uj épület, tnelyoek terve á év alatt be-
oyujutik, 4 év alatt felóput«tík. A placzi
elúbbvidárlási reudeaéshes svSló iudttvanyt a
lobbsóg elvetette. — Albauich Kálmán rendőr-
biztoa 200 frtul jutalmaztatott s alkapitÁnyi
hel^ Hte6»<* egyhangúlag meg választatott. —
Az uj v-igóhid lelépiiéeerrt vonaikosó tanácsi
elterjesztett elfogadtatott, melysseriut részben
mielőbb lelépi (essek, foganaloaitii* előtt H/
építészeti és pénzügyi bizottságnak kiadaUn
reudeltetett. — A kórház épi;ésre vunhtko/n-
lag felolvasutott a belügyminister. leirat, mely
azerínt tudomisul adatul!, hogy pénzs -gétv ut-m
adható. A képviselő testület luindemrllott el
határozta a kórház építését, * [uegytíhts kér
vény nyújtandó be a kórházi alaphoz t irtózó
telkek nyilvános árverés utján való eladhatá-
aára i><*zve.
— Xyiltfátiofi bnc*H Miután mai nap)
családommal ogyütt N*íy Kaimsáról v^glcép
Győrbe távozom, lch<*ieilfsu volt mioden i»m«-
rösömtől, jóakaróimtól, vagy baritaira- és col
Itj^nimtól elbucs-uziii, a nyilvános lert kulle te
hát használnom. Fogadják mindannyian a ma
gam, nőm éé n«p*m részéről is i\'mtiaia szíves
üdvözlet melleit aioa jökiváuittunkat : áldja
m*g a jó ég mtndnyajokat, kérvén : tartsanak
m«g továbbra is bemiünket rokonszenves em-
lekezetökben. mint mi tisztelettel emlékexüalc
mr itt tiltott 8 évi baritaigukr*. Nagy Kaotzttn,
jiil. 2.Í 1880. berecz Imre.
— A fentebbi sorokhoz mi annyit mon
dunk, hogy sajnálattal olvastuk ni. Nagy-Ka
nizsára vessloaég távozásuk ; igaz, ép u|y nye-
retí"*^ Győrre m\'-tve. A* önzetlen, szorgalmas éa
nemes törekvőn Tönetanárt és jeles taoképesi-
ÍÁAÜ nejét kisérje, sz>«reucse M boldogságI Az it-
juaÁg belyea irányú képesítéséért, a stü löknek
szerzett örömökért s a kösönségnek gyakran
u) tijtoU attíUemi elvesetekért fogadják őszinte
elismerésünket * hálás kössim^tünket.
— ArVGré*. A fő térő n levő Kiss te]a há
znt önként^ árceréaen a dél-salai lak-rékpéoz-
Ur vette mejc roini több-t igérú 40001 trtért,
ár véreső tel F«ss«ihőfer Jussét ur volt, 4O ezer
frtoo felül nem árverezett tovább As uj tulaj
donos egyesület hallomás szerint párisi bazár-
mód szerint beépítteti as udv»ri átj irattal K
másik utcziba.
— A nagy kanizsai V. vidék béli ga
bona ée borvásárra vonatkozó határozatok. 1.
Az V, vidék béli gabona éa borvásár f. évi aug.
23-án reggeli y órakor as .Arany Szarvashoz*
czimz*it szálloda hetyiségöben csengetési jel
mellett mtgnyittatik és as nap délutáni 5 óra
kor sáratik. 2. Belépti jegyek 1 trtnyi díj mel
lett a vásár napjáig a titkári hivatnlban vált
hatók, a gabona ée borvásár napján pedig csak
a pénztárnál kaphatók. 3. Használatra ssolgal"
ói a litkárságoal legkésőbb aug. 2t> íg megren-
deleadő »<tztalok dija eg.vookónt 4 írt. 4- Azon
r.^xtvevók. kik eladás r<;««tt bornaustrákat ki
állítani szándékoznák, m.egk«restetnek, misze
rint a palacskokat vignettekkel — m^lyeksn a
b^cüldő neve, a ssdjőh#gv m«gaeve«<**ef a ter
més évssáma, az eladásra ssmot boron meonyi-
^i I*Í ára kitüntetve legyen — ellMní szíve*-kedjeoek, goadoskodvs less, hogy minden kiállítónak bora elkülöoitve «lhelye.itessi-k, és sz

TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM

ZALAI KÖZLÖNY

JÚLIUS 25-<« 1880.jeladó vagy megbízottja által a verőnek bemn-
"tathassé*. Intézkedés törten\' az iránt is, hogy a borkiállításra szint9 külön asztalok alkalmaz hatók, melyek haeonlólag augusztus 20-ig 4 frtnyi díj beküldése mellett a titkárságnál meg
-rt-ndelendók; ez eset be u a beküldött palactkok és a tóatnaradó bor a kiállító tulajdona marad. 5. Sürgönyök föl- és kiadására a helyszíneli
\'külöo tarirda hivatal fog felállíttatni, a vásár látogatói fölkéretnek, hogy a hozzájuk intézendő sürgönyöket, gyorsabb kézbesithetés czé\'jából
• „gauonavásár" jeléé3 mellett czimeztessék. 6.
• A titkárság a létrejött üzletkötéseiét a délutáni
órákban jegyzőkönyvbe iktatandja. 7. A ga-
- bona és borvá«érral gazdászatí és ipari gépek
kiállítása le.éo egybekötve, e kiállításra a be-
jeleutések » szükségelt lórterj-delem kijelölése
mellett legkésőbb f. é. aug. 20-ig a titkári hi-
- vauihoz intt-?i:nd5k. 8. Küldemények és leve
lek : „A nagy kanizsai gabona és borváaár ren
dezd bizottságának N.-K.aaizsAn\' czimzendők.
— Kinevezések. A» igazságügyi mi-
.nixf^r Kapoay AuUl nagy kanizsai kir. törvény
iek! dijnokot a nagy kftníxsai-. Gerencnér
Uyorgy zala egerszegi dijnukot pedig a z.-eger-
nzegi kir. tör* ényszékhez iroukká nevezte ki.
— Uymen. Szilágyi Lajos csáktornyai
uradalmi tisz1. jul. 20-án vere\'te oltárhoz Hakó
Krzaike kisasszonyt F<;\'ső Rajkon.
j" — Gyáftzhir. özv. Thaasy Gáborné,
?• született Dervarica Rotália asszonyság Czigány Iferialaniié édes anyj* 74 éves korában Szent Adorjánon jul- 20 an meghalt. Béke hamvain.
... — Ebben a forrónagban Sümegh
varos\' elöljárósága belátva szükséges voltál egy Uözűa vágóhídnak a váródon, kívül epi tetőire ; a közóhajuak teit szolgálatot azzal, inídőn & vér-^d valahára kéjnek mojóható; sajnos azonban áll ugyan, de használatba még mo^t sem
• \\ t\'-tet«*lt. Múlt In* len olvastuk, hogy Köoaegen A p\'istam-st\'T kbolerában Italt meg. Ha e ve
: szt-delmes nyt«valya eltűrjed, oly esetben mennyi H rendelet!? a helyek tisztán tartása, lertüt- leniül* sb. tárgyában — B veszély eJótt egén ti) u?"dt minden, elnézetik mint ölik, vágják a marhákat benn a városban, mint özönlik avé~> p*tak az utszákra, mint tertőztetik a lé-j ezen tikkasztó melrg napokban. Mindennek tudata- ban az uj vágóhíd csík duzelg, a régiek van- nak használatban. A vánw bizonyoyal nm ? liaznek épii\'-He. e szerint érthetetlen dol\'ig a vniiHk\'>d:^. — itt erélyes intézkedés és szigorú r>\\li-uűr/t\'-A kívánatos. Váljon ezen halasztottá sért kire háramlik egy raeályos betegség ki-utéae esetéi>«*n a tuielflaség: a járás, vagy körorvos-, az elöljáróság- vagy tán H mé-tzáro-s»kra eV —
— SzitltHtxi krónika. Keszthely ,
"MSHl). július 23 ftu. Muli kedden Tokayné
Kéestiiárki Mari asszony utolsó vendég- éa juulomjáiékául ndatott „Ármány és szerelem*, Schiller ozonioru jáV-ka, as első ilyneraü darab Karpáthy társulata altul. Tokayntinak vgész alakításán a valódi miié vezetet nyújtó, drámai ITŐ lengéit át, mely magával ragadta a kí« számú hallgatóság kedélyét; Miller Louiia m»i;itidi\'ó sz<*r-pét»i:n Tokavné igazán csillog -ut a művészeié.. Megérdemelte volna a telt házat, valamiül megérdemelte a sokszoros ki* ttinteli\'-ít. A <öbbi szereplő is nagy gonddal játbzotl. A még H»tal He^*>düs ^Wurra) csel HZOVÜ szerepével szép reményekre jogosította a hallgatót. — Sz-niáu f. hó 21-én eseményszerű ?nimienliitn érte * keszthelyi muzsa-tempiomot; ugyanit) h\'-lyb\'-li szerző, M^zii\'T Jenő uradalmi ?gazdatiszt HIIMI Írt népsziumii: .A betyár boBZujrt" k- rult szinre, IVgli LHJ>>H jutalom játékául, Ca-h Antal g*zdá»z közrem\'lködr-é-vei. A mii — mint halljuk — inkább házi, műkedvelői czélra iratoti; de bármi ezéira k<--»*ült legyen: ürügynek jó volt arra oiure, hogy valühára telt né/uiért lásson a jutalmazandó. — Bodor István haramia heves azt-relrmr** gyuiad a biró lánya, Kati iránt, s birjn annak vonotlmát. Néhány actio uélkülí, mindennapi situatio — de annái több jovés-mem-i után-a laány határoz, és nehogy szüleinek ked\\ik RKCgie, Bodorról lemond s az alig sziveit Kz«"st"di Jancsit boldugiija napraforgó szerelmi-vei. Már együtt van a násznép; es-küvűrr* indulnak, midűn a megcsalatott haramia pisztolylyal kízéb*n ott terem s mindenek rémülé ér<* a \\őlegény mellének szögezi azt féktelen dühében. Most hirtelen jobb Bzelleme szállja m«g: a pisztolyt földhöz vápja, áldást rfbeg hu ionéra é) megadja magát a törvénynek. — Knuyiból áll a dráma cselekvés, mely-n-k tormabeii tökélotle^l^OJyeit. a bonyodalmaié hiányosságát, a szerkezet összefuggéstelenségét a ió nknrat men\'hetí. Jellemeiben határozott vonás ulj keré« látszik, miszerint a színpad nem mint az éiet tükre áll a néző előtt, hanem ciint tr*veaúált alakok pályatere, kikről igen jól tudjuk, hogy hivatásuk terheivel küzdenek. Épp e miatt marad halvány lélektani festése is, melylyel a figyelmet ig<;n megszaggatja ia egység rovására. „Ido": jelenkor", de a t*»r* mellemet nem éreeteti. Nyelve annyira mg«\\ dozó; hogy Bodor az obligát betvárhaogból át-

átcsap ai elíkelÖ társalgáa meséjére, aot olykor
sentimentális módon áraHoi; a többi mellék
alak szintúgy. — Ha Lessing elvei szerint
mérlegelnénk, dicsérnünk kellene; de mivé
lenne az irodalom, ha nemet hunynánk a tal-
ságok felett? — Azonban ha as író szabadsá
got vesz magának föllépni, joggal teheti ugyan
ezt a méltányos kritika ís. A közönség tapsra-
ké*zebb része számtalanszor kihívta szervát, s
lelkesen megéljenezte ugy őt, mint a szereplő
ket is általában. Ai est legkellemesebb be
nyomását Cseh Antal makedveíése idézte föl,
kí szép baritonját mindnyájunk gyönyörűségére
a legelőnyösebben mutatta be, ugy a magán
énekben, (sárga csikóm), mint a Nikó Linávi.1
énekelt duettekben Szűnni nt-m akaró „hogy
volt" után a műsorba föl nem vett népdalokat
is énekeltek zúgó tapsvihar által koronázva. —
22 én népszínmű-irodalmunk egyik legragyo-
góbb gyöogyében, Csepreghy örök becs ü „Piros
bugyelláris\'-ában gyönyörködtünk. Kevés
né*ó vett részt, de ez mindvégig kitűnően mula
tott. Nikó Lina (Zsófi) elemében volt; szabatos
éneke ée a legtermészetesebbe* kezelt alakítása
most is felmelegitő hatást eszközölt. Bágyöni
mint rendező és ugy is mint Török Mihály,oaz
tatlan tetszésben részesült. Kárpáthy (Csillag
Pái) a becsületes manipulans szerepét jól fel
fogta. Kitűntek még: Pesti (,Peták), Lengyel
(Leveles) és Zendi (Kósza Gr.) Kulysses.
— Boffyay Antal »r. a sümegi járás
nak nyolez ÓJ egy fel éven át szeretve tisztelt
ttzolgabirája hivataláról leköszönt.Helyettesnek
Soós Pongrácz ur neveztetett ki. Kováts Sán
dor s. &Z\'>igabirtÍ, kit a megyei közigazgatási
bizottság sxöMveuzőknek egyik helyről a má-
BÍkra átvitelre kiadott engedély miatt, minden
kihallgatás nélkül egyidóré hivatalos tényke
déstől fölmentett: állásába viBsza helyeztetett.
— Jégeső. Folyó evi jul. 18 án agőrbői
határban mintegy 15 peresig jé^ esett. Éppen
N. Gór bőn bucsunapja lévén, több szőlős gazda
kedvét lehütté, amennyiben a sürün hullott
kemény mogyoró kárt okvetlen okozott.
— Tüzesetek. Alsó Lendva mellett Pe-
terházán jul. 17-én délután valószínűleg csép
lők vigyázatlansága miatt pipából támadt tus
két házat s az otUni tanító gazdasági épületeit
teljesen m\'-gsemmisitette. Másn&p Pákán a vil
lám egy házba ütött s 5 ház elégelt.
— A déli vasttt által Budapesten feláU
lítandó üzletigazgatóság szervesése erélyesen
fuly, ügy hogy semmi kétség s^m lehet az iránt,
miszerint az üzletigazgatóság aug. hó 1-én mii-
k(kiesét már megkezdheti. Az igazgatóság kii
lönböző szolgálati ágaihoz mintegy 5ii hivatal
nok lett az utóbbi napokban beosztva, illetftleg
kinevezve, megtörtént továbbá az üzletigazga
tóság tőnokének megválasztása is, mely állásra
Bram Miksa kir. tanácsos a társulat eddigi kép
viselője, üfcletigtzgatói rangban és mioőségbeo
neveltetett ki.
— Al*ó-Mnraköx, l«80. július 20-án.
Tekintetes szerkeszó ur! Van szert-ncsém tudo
mására juttatni, hogy Dr. Apithy István a
ietenyei kerület érdem teljes országos képviselője
vasárnap, július 18 án a letenyeí választókerü
let muraközi részét megjelenésével szerencsél
tette, a hol is minden egyes helységben a leg
nagyobb lelkesedéssel fogadtatott. Kuzségból-
kozségbe bandérium élén egy hosszú kocsisor
választói k isérte, és beszámoló beszédje, a
melyben országgyűlési tevékenységét ecseteié,
Bzünui nem akaró oij^nzésttul fogadtatott. Ér
d\':mes képviselőnk azon megnyugvással távoz
hatott körlinkből, hogy a polgárok iránta a
legnagyobb ragaszkodást tanúsítják, melyből
bátran következtetői lehet, hogy a jövő uj
választáskor a polgárok öscszesége személye és
elve körül ismét csoportosulni fog. Midőn ezen
pár soraimat becses lapjának hasábjába foglalni
kérem, maradok tekiutetes szerkesztő urnák
mély tisztelettel alázatos szolgája Kózaay Mór,
körorvos.
— iel*ö-Szent Erzsébeten (. hó 20.
estve 10 órakor a villám özv. Kálmán József né
épületebe csapott és egész lakháza rögtön láng-
b* borult. A vihar, mely majdnem orkánná
változott, az égő zsarátnokokat a szomszédok
épületeire tova szórta, és mondhatni, hogy Öt
családnak lakháza, mellék épületei, szabadon
áílott széna kazala egyszerre égtitt. Hajba Fe-
rencz tégla istálója f»íán kívül 4 lak, mellék
épületei, s az özvegy nőnek két tehene, házi bu
tora, a több családnak is elcségök s eg}éb
ingóságaik, nem különben a már csűrbe taka
rított gabonakészlet mind... mind... hamuvá \\6-
nek ! Biztosi iva, — egyetlen kiskorú árva ré
szén kivül — mi sem volt. A szenvedett kár
számításom szeríut — 5000 frtra tehető. Alsó-
Szent Erzsébet. Németfalu és Kamocsa derék
lakosai a vész helyén azonnal megjflenvéo, a
bősz elem terjedését, csupán ercn községek fér-
tíaí hathatós segélyei által lehetett megakadá
lyozni. Gózoa Imre.
Caengevy mell szobra. Zichy Antal
a főv. egylet pgytk értekezletén bejelenté azon indítványát, hogy a fővárosi közgrülés Oseo-$orj halála alkalmából a stokáaos részvét

Bjilatkoutok mellett mondja ki azt is, hogy Ctesgery mellszobrát elkészítteti s alkalmas helyen elhelyeti. Csengery oly kiváló tagja vuii a főv. képviseletnek oly sok szolgálatot tett a tanügyekben, bogy méltó, miszerint emléke maradandóan megőriztessék. Vele kezdhetnék meg a tervezett mellszobor csoportot. Ezen indítvány nézeteltérésekre adott alkalmat s többr-u óhajtják, hogy csak általában mondják ki a megörökítést, (akár szobor, akár kép, vagy ösztöndíj alapítás által.) Az értekezlet abbao állapodott meg, hogy a közgyűlés elé oly módon vitessék az indítvány, hogy csak általában mondassék ki Csengery emlékének megörökítése, a módosít megállapítása B az alak kimondása bizottságra lenne bízandó.
— Balaton-Füreden az .Annabál1
aug. 1 én tartatik meg. Jul. 25 ón a .Flóra
bál" lesz.
— Gyalogolok B. Füredről Fiúméig.
Gr. Eszterházy Miksa, a maey. atnletikai-klub
elnöke, nagyérdekü társas kirándulást rendez
B.-Fúredrol Fiúméba, A kirándulók gyalog
teszik meg az utat, de nem az elsőségért ver
senyesve, hanem együttesen s collegiális össze
tartással. E tervről ai emiitett gróf a követ
kezőt írja: ,A gyaloglók élvezete s kényei
mére fösulyt fektntvén, menettel*vem nem az
érdektelen s egyhangú egyVoes ^bár rövidebb)
vonalat követi, mely Füredet Fiúméval össze
köti, hanem hosszabb félkörben kies, sokszor
nagyszerű vidéken, az alpesi és dolomit világ
csodáin vezeti keresztül Kihletainkat a magyar
tengerparthoz. Az ut hosszát előleges nézetek
?zennt körülbelül 650 kilométerre teszem,
hegy-völgyek nélkül. As utazás tartama ehhez
mérve 5 hetet fogna igénybe venni? — Idő
pontul, tekintve a résztvevők el nem foglalt
ságát, a szünidőket, augusztus és szeptember
hónapokat ajánlom. A hőség ily „padestrían"
vándorlásoknál kóunyebben kerülhető, miután
a reggeli s hüsebb délutáni órákban gyalogolni,
a déli órákban pihenni lehet. — A pálya 6
szakaszra osztva, a következő lenoe: A sora-
kozás B\'-Fureden; indulás utáo a tó északi
oldalán haladva Keszthelyig, innen lehető leg
•gyeB\'\'«ebb vonalon (Zala-Egemzeg, Szent-
Gotthard, rVldbach) Gleichenberg érendő el,
hol az eíjő hosszabb pihenő lenne." Innen as
utat regéli ve* vidékeken, tnngeri kirándulások
kai Fiúméig .olytaluók. A hazautazás Fiúmé
ból Budfcpeutrf vasúton, szállítási kedvezmé
nyek mellett.
— Porta. Alsó Bagód zalamegyei köz
ségben e hé 21-én postahivatal nyílott m«»g.
Kézbesítési körébe tartoznak AUó- és Felső
Bagód, Boldogfa, Bonczódfold. B.\'rfle, Bőrönd,
Egyháza* és Ormánd-Bük, Hagyárus. Hóttó,
Kávás, Szent György, Szent Pál, Vaspör é*
Vitenyéd községek, valamint Zéll puszta.
— Árverés Zalamegyébeb. Nagy Ist
ván 1750 írtra b. íngt. aug. 25. Sümnghen. —
Köbli János 928 frtra b. ingt. szept. 1. Nagy-
Kanizsán. — Gazsi Józsefné 561 frtra b. ingt.
aug. 16. Alsó Rajkon. — Sz«bó János 5"J3 frtra
b. ingt. aug. 2 Tapotczán. — Kuk György
703 frtra b- ingt. aug. 24- — Gardosmecsen.
— Bakonyi Rozália 460 frlra b. ingt. aug. 5.
Hahóion. — Hóbor József (J66 fr<ra b. ing\'.
aug. 18. Pacsa-Tüttösön. — Tizedes Erise 705
frtra b. Íngt. aug. 23. Nagy-Kanizsán. —
Kemsei János 481 frlra b. ingt. jul. 30.C*apin.
Császár Iguács U$0 frtra b. ingt. aug. 26.
Kapczán {A. Lendva).
- Rőrid hirek Berlinben villamosság által hajlott helyi raskocaik felállításán fáradoznak. — Skobelev tbnok anyját Kumélíá-ban meggyilkolták. — Brünnb^n oly vihar volt, hogy több ház tetejét in elhordta. — Kassán a kószahö!gyek hajai a kapitányság által le»yirattatnak; alkalmHzhütó volna N. KanizsHn is. — O felsége 50 dik születésnapját Bécs nagy fényben ülendi meg. — Herczeg-prim ásunk 3000 frtot adományozott egy serajevoi kath. templom építésére. — A bpesti | operaház 1885 ben készül el s 2.110,000 írtba kerül. — Triesztnél csápát láttak a tengerben.
— A Latítte-féle kölcsönkönyvtár árverésen
eladatott, a 30 ezer kötet 5100 forintért.
— A magyar vaipályák tavali jövedelme
2.591,643 frt 36 kr voh. — A lipiki fürdőben
jul. 16 ig 511 folyószámban 646 vendég jelent
kezett. — Ur Szabóky Adolf kegyesrendi ál-
dosár a magyar ipar érdekeinek táradhatlan
harezosa maghalt. — A görög hadsereg hadi
lábra áll itatott.
Irodalom
(K rovat aUu megemtiutt műnk* NaRj-Ka-oi«san \\V*jdití JÓMpf kAa/vkereckttd^ia által mej-dld
i feUtivdi Sárosy Gyula öaz-szes müveire. Sárosy Gyula a magyar költészeti irodalomban kiváló helyet biztosított magának ; lánglelke, kiiünő nyelvesete és géoiu-sának merész fóllengazése maradandó bvcsü müveket teremtett, melyek vagy szétszórtan láttak napvilágot, vagy révben az idők nehéz sajtÓTiszoDjaiaál fogva meg n«m j«Unhri»-4t,

de ezer meg szer kézirat) másolatban keringtek a hazában. Nálánál senki sem dicsőítette nagyobb áhítatul és erősebb phantáziáva] a magyar szabadsagot, melynek zaklatott és ül dözött élete oly korán eaett áldozatni. Az .Arany TrombiU* az 1848 iki eaeméayek nagy legendája, melj ot as akkori költészet apostolává avatta, mint Kossuth Lajost a politikai téren, kinek úgyszólván sugalmazása nevezett műnek izgató iránya, amelynek részleteit Sárosy Gyula ama lázas időszakban templomok szótsékein kitűnő szavalattal éremét hangon olvasá fel a nép előtt. A .Gyémánt TrombiU* az 1849 iki április 14 ének apót hé ózisa, mely a nemzeti függetlenséget ünnepli. A „Fátyoiozott Trombita11 a Haynan rémidő és az ötvenes évek gyásza Jeremiás rendi tó nyelvén és látnoki jövendöléseivel. Egyéb nagyobb és kisebb költeményeinek babája, ritka ma gasztossága ée pbilosophiai alkotása öt legjelesebb költőink díszes koszorújába helyezik. Ezeken kivül említendők drámái, melyek közül Monti Viacze „Aríatodém" eztmü müvének kitunó fordítása még nem látott napvilágot. Sárosy Gyula nagy szenvedések és mártyrom-ftágok között tűnt el a költészet egéről, mely nek egyik fénylő csillaga voit; miért is megérdemli, bogy nemcsak össze* müveit, hanem életrajzát is lehető részletességben ismerje a hálás utókor. Sárosy Gyula összes müvei, aieddig kezemhez került kéziratokhoz képost, 3 kötetben fognak megjelenni, még pedig a következő beosztással: I. „Arany TrombiU0, „Fátyolo-zott Trombita" és egyéb hazafias költeményei, köztük számos eddig kiadatlan. II. Vegyea Urulmu költeményei, köztük a .Két művész* czimü költői beszély és számos egyéb oly vers, mely az 1858 ik kiadásban nem foglaltatik. III. „Arístodém" czimü olaszból fordított verses drámája, humoris\'.ikus felolvasása as ót ércékről, levelei és végül terjedelmes életrajza. Ha pedig — a mihez reményt tartok — előkerül néhány lappangó müve, nevezetesen a .Gyémánt Trombita". .A Királyné Titka\' s BAz idegenek Aradon" czimü drámái, akkor a 3 kötethez még egy negyedik is járul. Mint hog/ erre azonban biztosan nem számíthatván, meg sem ígérhetem, egyelőre csak a nevezett 3 kötetre nyitok előfizetést. Előfizetési ára a három kötetnek (egy egy 16—18 iv) cunos kötélben és a szirző fénynyomatu arczképévol 6 frt, melynek fele az aláíráskor, másik felepedig az első kötet átvételekor lefiseteodő. A* első kötet az <">» eUjéo fog ssétküldetoi. LOelótisetó utao li»«tteletp^ldiny jar. Hazafias tisztelettel felkérem Sáro*y Gyula bará\'ai\'., tisztelőit, i általában költészetünk kedvelőit, hogy esen — a költő lagraar*d*Ddóbb emlékét képező — vállalatomban ugy lappangó müvei, levelei stb. beküldés*, valamint előfizetők gyűjtése álul tá-m>>gatui szíveskedjenek. Badapttst, Vácíi-utci* 1. sz. Aigner LAJOS kiadó.
Vegyes lilrek.
— A népszámlálás erndroéoye Boszniá
ban és Herczegovinában. Az oconpalt tartomá
nyokban tavaly tartott népszámlálás erőd me
nye, melyet az idén januárban hirdettek ki,
néhány elmaradt község ujabban beérkezett
adataival most kiegéazittetet\'. E szerint, mint a
szerajevoi hivaUlos lap irj», A végleges ered
mény a következő , 43 városban, 1 külváros
ban. 31 mezővárosban és 5054 faluban, továbbá
I6Ü.S02 házban van összesen 1.158 440 bel
földi lakos (6O7,7«y férfi es 550,651 oő). Eb
ből 448,613 mohamedán, 496,761 ó hitü.
209.391 r. katholikus, 3426 zsidó, s 249 mái
hiten levő. — A marhaállomány a követk«**5:
van 153.034 ló, 413 össvér, 2721 szamár,
761.302 drb. szarvasm ^rha, 775 bivaly, 830,978
juh, 522,123 kecske, 430,354 disznó s 111,148
kas méh.
— Nimét htrcxtg, mint inat. A német
„Revue* Koon gróf hátrahagyott .ereiéiből to
redéket közöl, melyekben a gróf uUzását irja
le az akkor még csak 18 éves Frigyes Károly
porosz hercseggel. Ei utazás Svájczban és
Olaszországban törtéat, s róla Roon grót leve
leiben igen sok érdekes részletet olvashalni.
Milanóban komikus helyzetbe kerüllek volt a
herezttg ínkogníctiója loiytáa. A genfi tónál
egy Öreges árral, G*-vel ismerkedtek meg, ki
csinos unokahuga és testvére kíséretében uU-
sott. E családdal a gróf s a hercseg Miláné
egyik vendéglőjében ismét öauetaUlkozUk. A
városban tartózkodásuk ideje alatt nagy ünne
pélj t rendestek, melyen a berezeg szintén résst
akart venni. E czélból kocsit keretlek, de mi
után nem tudtak találni, az angol felajánlotU
a magáét. Midőn a kocsi elóhajutott, Mr. G.
kiosztotta a helyeket; 6 a húgával a fŐülésen,
R HJD és Bismark gróf a hátulso ülésen, unoka
ÜCSCM a bakoo a kocsis mallstt, a .legfiatalab-
bik pedig kísérőjük, a szolga helyére ugorjek."
— N«béz roegmondaai — irja Koon gróf, —
kinek volt kónnysbb visszatartani magát a
kacsagástól, kettÓakoek e, vagy pedig a u«m
b-Uvöfiaulnak ott a smlg* Ul4s«n ? A dolog

ZALAI K ö Z li 0 H í.
TTZENKILKHGZEDIK ÉVFOLYAM
ugyan épen oem Tolt a hercssg ínyére, de as inkognitot meg kellett Srizni, ? kéeóbb a dolog nagyon mulattatta. Mint örülhettek ai angolok, midőn a követkrao reggelen a hercieg ejimi névjegyeinket megkapták, miután mi máinap reggel elutastunkI"
— KoUra-e$ti Budapesten. Egy Tóth József nevű 4 hónapos gyermek Tóth N. na dor-utcza 66. ss. a. lakó kociii fia a napokban Bndapatten kolerában (Cholera noetrss) elhalt. A betegséget a boncioló or»os dr. Babea, dr. Scheathauer Qiuilir segédje konatatálta. A lóvároii timti főorvos ei esetríl nem tartotta asHkaégeanek jelentéit tenni a polgármesternek, hogy a kösigazgatáai hatóság kiterjedtebb óvó-intézkedéseket tegyen, mert a felmerült khoiera eMt épen nem járványos természetű s a forró inukban rendesen előfordul. Mindamellett asonban szükséges volna, hogy a hatóság a des-infekciióra vonatkozó szokásos intézkedéseit az idén különös szigorral tegye meg. &oosta-táljuk, hogy ez évben eddigelé egy hatósági hirdetmény sem jelent meg, mely a lakosságot a fertőtlenítésre felhívná, s nem volt eddig utasítás kiadva, hogy a váaárrendúri vagy orvosi közegek az élelmi czikkek vizsgálatára a kö sönségnél siorgosabb figyelmet fordítsanak.
Papirszeletefe.
— BQnSaoek erei magát ? kérdi a vádlottól aa
•lsok.
— Aat ciak akkor mondhatom meg, volt a
Tálait, ha meghallottam, mit vallanak a tanak.
Mi at élet? Erre ejy b5l< > így felelt: a* élat Dem egveb, mint egy vauul. Évek a kfllöuboxö vaa-oti átlonáiok. A halá> az utolio állomás, ai orvo-ok pedig a vutűk.

Elválás cseljáMljalonik »eg efT Házaspár a pap alja. Hofj van a* hogy 6n5k most nem (*>. nek meg egymáfal, hiax tndtommal oasjon j61 41-ttk mindig? nol a pap Hja, ai regen volt, válanol ai munt, azeloti ha férjem rám néiett, a asive vert; most pedig, ha rám nés a — botja ver.
•síd-
Iga«-e, hogy gazembernek neveate ea< ját ? — kérdi a bíró a vádlottat. —
„Ai igaa, hogy a szomisédom faaembsr, én ait nem mondtam !B — felel a vádlott
HivaUlos placil árak.
Nagy-Kaniaaán, 1380. juhos 21. 100 kilogramm iával námitva. Bo.a 9—.— llf—. ROM 8 50— 9 —. Árpa 7—.—8!O. Zab 7-50.— .—. ttukoricsa ——9 —. Burgonya 6 ? — Borsó —.—30—. Lennie —
_•—28—. B»h —? 12— Siena • 180
Ssalma • —120.
1 kilogrammjával számítva.
Marhahni 58 —.—. Serteshna 60" . Sea-
lonna — 76 Disinózair ?—.—80. Vörfla hagyna
?—.-16. Fogbagvma -.-30. Cznkor 50-
Bor» •—!?*\'>. Paprika !? —.—. Sianpan ? 40.
1 literjével eaámitva
Ó hor 38-40 kr. Uj bor 16-20 kr. Pálinka
4< kr. Eraet « kr. Kia<ha:
KAKKA8, v. piacz könynresetrS
Szerkesztői üzenet.
41SS. P. Bpest At ilapeiabály mintát kőúl-
jnk -
4189. V. .Mikor leli virágai ij>»r«nk ?• Krt-•iftnettel vettük, máaik ügyHet) m»KÁu levelet írtnak.
4190 S 8. Bécs. A kaldenaenvek asállitáaa beuaatettetett
4191. K . 3iomb»thdy Kritikán alnli.

4192 T. aratáskor.\' áe a le amáaik kettő kSzslhstlaa.
4193. S. Pndapest Tslttk
I\' i i i t I menetrend.
? ?•Imi K««ia.«ríl faeva:

Vonat tsám
Őri
, Pere. ld~
107
Eai4k, M„hl<->, Dombóvár
5
10
\'•ffl


2
W
delnt
2"S

11
1
éjjel

Huaa-Peatre (gyorsvonat)
5
r,6
regg.l
304
, (posUvonat)
2
S
delnt.
312
. (v*C7B» vonat)
11
20
éij.l
SIS
Bééibe (rkonbatnely, Sopron- feli) •
15
reggel
301

11
50
ijjel
S15
Soprouba
S40
délot
20fi 203
Prágrrh.if Kottori, Csáktornya
455
délnt
201
. lityonv) .
10 50


Érkezik KanizsárahotutH:210
Zákány felöl
5
47
regfel
216

1
41 d-lb
21)8

11
1
éjjel
211
rWdaPestriíl (TI gye. vonat)
4
15
reggd
203
., (postavonat)
1
5
delut
SOI
„ (gyorsvonat*
10
30
éjj.l
302
Bent. El
4
1
reggel
314

10
15
ijjel
316
Repróiból
12
5 délben
202
Prágerhof felől (gjorcvonatf
6
37 reggel
204

1
20
délnt
SOli

10 50 éjjel
A Balatonon való hajózás.
llalal»n Füredről indul a Kiafalu<<r-gnsöa reg
gel 9 órakor Siófokra. Ugyan onnét indul delutin
31/, • . naponta, mig l-elfftn kivót-leaci,
reggel 7 árakor

JÚLIUS 25 ío 1880.
Siófokról iadní délsIStt II árakor Balaton-Fbsdn
. delotáo i
Kivételesen azombabw ás vaaárnap Siófokról a délotán 5 óra helyeit indul Füredre 8 órakor.
Felelős szerkesztő: Bitorfl LaJM.
HIRDETÉS.
Egy csak nem uj 8 lóerejü és hason
minőségben egy 10 lóerejü Shut-levorth-féle gőzmozdony, vaia mint egy már használt, de még jó karbanlevő gőz-cséplőgép teljes felszereléssel olcsó áron kapható
FÚCBHTT
HABERÉNYI PÁL
gépgyárábaa, van- és rr
ahol 6 8, 10 és 12 lócrejü uj gőzgépek
kazánnal és annélkol is készletben tartat
nak; órló malmok, zuzo malmom-, cséplő
gép-, széna gereblye-. daralogep szecska
vigó-, tengeri morzsoló-, szivattyú-, töz-
fecskendó és a gépészeti szakba vágé
minden szükséglet, műszaki czélokra vas-
öntvények saját és más mintázat szerint
is, valamint mindenféle érez és a keres
kedelemben előforduló bármily czéln Önt
vények gyorsan, jól és olcsón készíttet
nek és szállíttatnak. >>» >->;
M
OLL SKIDI.ITZ-PORA
I 1 I,V, ,..,..», „.„.HM*"
I m |hill<-h ?i>n-ialU>a által I m I >•"•\'?•*???»» I3>*i.*»**.ii Mar
????????????»?????????»?
hl "iuden duboa nimlapián > »a«
^ „ .„ ,„k„„r„.ito «
lenyomva.
30 ív ót> a leniobb ?ikrrek mellett fennáll minrlerni\'mll lyMtsr
betstsefek és raéiztssl akadslysk, Imint etvágyhiáuy. h«...ornli. . v«r
BtlS|*S v* Srssyér PIIPI, KillA»»aei> nlr pgyénoknek ajánlva, kik Ulö életmódot folytstuak.
HaalsItáMk tirv^ylltg biatettataek
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o é.
ír ü
ott tár a igei.
pAíOABO^
| minden be 1*3 é* ki.] ö t> ulUdaja*!, a Irffióbli Íi i-tet:*** ellfn, min ilviin.-mU miien ülések, ft-j föl- t-s fogfájác. r^gi ttirvok »*? iiyik scb.-k rákrekilyek. Umök, íreniejulladjs, miudenii-nia t.t-uul^ t% nérilié* atb, tb. ellen
Üvegekben hasznalati utasítással együtt 80 kr. o. é.
Eieo halmáj ziürolaj valamennyi, a kereeke-lelembt-n előfordul faj kotou u «gvrdali, melj orvosi czélokra hastnálliatA
üra egy üvegnek használati utasítással I frt o é
Fő szállitáa
Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál,
Tuchlaaben.
Raktár a> állam minden hírnevei gjrdgvsieftáráltan va|T7 fn**er-kereikeiiéHben Raktár oelkttli helvisgekben m»gini>fjin,k nagvobb megrendeleaekiiel megfelelő árleeogedéaben ri,ie.Qlu»k.
A I. 0Z köioQi^K kéretik határozottan Moll-t.\'-!* kóay reodvlni éa ceak olyanokat elfogailui, rael>ek Haját óvjeifTem el aláira-?onmal vannak ellátva
Raktárak: Na|y Kaalzta l\'ráger Béla gj»«yr. n~h< J. írvíry.
Kosenberg Keren<-« Ken Ihofír J.Sm.f Ko.eofeld Adolf. — 2ala-E|SraZS«
•Q7°s7>«er<*r a 12-tit líl.kh-í-. Barot Dornor S Caáxtsnyi Uönr>
t. v gvágvuerétii Kaasavar K-iho J Habófhar hálm. gv<>gj. Tli.
Kecakcuj frigy KapriBCH SV,:,li U tyigy. KéSiaf C>ar>ino>iri l.i
«7"R Kültel !« sj gv HetlIkelyS.hler.r A WOnich F. «SVSMB4
Báta Ján. Zafrat Perklit Ki-rviios (7017. Hittlbadi S. Ír[.Im.iho.
t7*fy SsfTM Mesej And. gjojv (880 «»—6J)

latszerész es aranyműves Nagy-Kanizsán,
-í -Ar*ny Koron*- veüdéglÚ Áleileoeben FÖTÉK.
AlAulja ilnitaii UU«f-reIt raktárát ratódí ojjtikatUR r»i*3s<.h *•• belye««n
rint rovíd H ^lxunn iát» nemvk riimirf, val >di :.nfr»H Hro"*-k ó« fonwr i,Vf(T*k (kAxi>n*t>|rM4 dÍMsárukkal ffl notn (-aprrlen.iök) in\'bnmiat.kn^ tár-feliekből, tábori rnüT-klnSI, o|>eraí látr«<-, miDdooafmü nagyító iívt-gek, tolckopok, nagyító tílkrí-k, Ovairi\'k. ..rixinik hAvmér/tk -vlkoholrafírűk, ^ — _?•>«: snlyraéríík anoroii.uk, orroií hSmérík, Sor pálinka Á% mrintmt-rle^rkbiM •» § W ~Z "\' *at — ViKa<iy-»«i>«k, villámhirit^k, b«Bi tárir<Sk 3 rvi \\MklU*
na a^. Ü ^0^ UTeg}eioft ninilsn voTi"mn«-k % nap\' próbái* adom ki. *^S
•|^ ^ *-
•i* -C -M t9 ^
Mind-n e **»kb*
8z<mavccek levttlbri nm-grea<i**l?«^n^[ ns itloti |x<-ro*-ly-k Altul ^t\'vtnck Urtntt Allatokon ktTDl mif; A kriTPtkttKÓ kérdenek T J»d«n-
,!.. vil.u.1
A tAv^lnijí hBTclyk, centim»>t«r
A bftluxum bcffdcndö: 1. Mily mcHuirnl
p:i|ttrsxAli|[
hattntxtAttk meg.
jnbli memmiil kr,xr.n\'tí{;,-s j^ \'i. Mily k&seln*. oN**h*tA « jobb »».\'»mrl k.T>zftri»rff«* ji\'i
i,.i.)U ?
7. Mi riélra kivá titnak a i Ut.-i>ra? V»ey ai íl.\'i
K. A [>U|,illák fa >X\'->n feket^j^^ mily távol állanak <«gyBlá«t.\'>l * ar. \'•rr ..tt. hol a vinmfir i* f^lt.-en<l.**> ..l.\'ngro, ?•fyeiKvi vagy raélyedt.
Ha ?
— Olva*a\\ra? Táv..lb*
\'-nunel nem oltanltaiti, a mf
fn nyomás *^a b
ilagyar
smnrt legjobb bajUSZpedrÖ, mely igen HnorD iilatu, a bajuszt fcltiioöen puhítja, jól ragad és soha
nem keményedik meg. Kja f«m-szolenc-e 20 kr., nagy Km-sielencze 35 kr.
?ENTHIN-FOGPOB
a mtga o.^mrben. IT 1 eaiaoi laitoh i^(l kr ^
KELETI 8ZÉPITÓ KENÓCM
ártatlan 04 t>ictoe ni-r Sl>pl5. máífoltok, bthir>-si.k M>>. >\'il <•. ajay- 1 csupor fim índ-ll.l Su kr. -ajaj
LYONI RIZ8P0K (rózaa illattal)
bflleyvi!á<nak le<k>.dvuebt, arrspura — I ci,in<>* [ica f,0 kr., 1 tli.xei c^omtK 20 kr. HtAnlHeUet. — Viszont etadókivik nagy
Helfy B.

A
3.
4
j„l,l. Mily
mmm
lir.\'l ,.lvaihM röl olvaslut b^
l.al i • 1 u
ZZ7l\'
r>.
KU.Í

i-ellnaeUeiiek
?«\' a
unntt.i\'k
8.
Hasi
nált <?
ai UleM eri
réu
már nei
Dobry és Tétjcua,

Nagj-IUniiain, Dyomatott i kudú \'tulajdonos WajdiU József gjors8»jtój»n.

XAGY-KASIZSA, 1880. július 29-én.

6X

Tiienkilenczedlk évfolyam.


a OHntMlir: B
}.fé«» «»T. * fri f
A laa n«0«ai rfa.íl
««/tm JO kr
NAGY KANIZSA
viaufcaiu
, msaodosor 6 » mip !•
további inrért 3 kr
NYILTTÉKIIIŰN
e»k i.ra.rt Muikatár-j •nktiil fogadtatnak el.
Kioeitirí illeték mindéi TM hirdetéííri kfll*i>
30 kr «.Pt.nd(i
ZALAI KÖZLÖNY
A.- S O IVT O G- "X" I KÖZLÖNY
j L\'S) kr e.pt.ndd | elóbh: .SS A.
N.-Kanizsavaros helyhatóságának, -n.-kanlzsal önk. liizoltó-p^jlet\'\'. a „n.-kanlzsai kore«k«ÍPlmi s i)mrl>aliU-\\ .nuirv-kanlzsal Ul.aríkpímtár\', a „zalam(>i;yfi általános Unitot tnlel-, a »n.-kauizsai kisdolnpveló Payesület-. a u.-kaniz.sai tiszti nuartrr-ij\'zá szÖTetkezet-, » .soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanlzsal kAlTáJasztninnya" s több
megyei i\'-s városi egyesület hiTatalos é r t e s i t ö j e.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.

Mikor lesz virágzó Iparunk?
Ha az it\'honi iparczikkeket többre fngják booiilni — az idegennél. Előbb nem. Az a*/ idó azonban mög messze van, ytr ha megélik gyermekeink.
Mélyen alszunk, nem is veszszük észre, hogy pusztulunk, fogyunk, és ha ezen valciban elszomorító állapot nem jön változás alá, én nem tudom, hogyan fogjuk ezredíves fcnállásunkat megünnepelni. A föld elvesztette termékenységét, — rónáink majdnem minden tavaszszal viz alá kerülnek, pusztítjuk az erdőt, öljük folyó inklian a halat, terheljük az ősi birtokot mindenféle teherrel, máról nem gondo lünk a hónapra, az ósi erényt is elhagytuk, fén>űzőkké lettünk, negyven-ötven milliót dobunk ki évenként csak nürnbergi áruezikkekért, ennyivel szegényebbek leszünk mi itthon, gazdagabbak oda át, -- a hazai •minden termény rongy, cserép, az idegen minden szép, gyönyörű, — kifizetjük az árát, nem gondolunk vele, fiig e tartani tizennégy napig. Rz az úgynevezett magyar pazarlás. Kunck természetes következménye lesz: a ma. gyár koldusbot, mely ha egyszer kezünkbe kerül, nehezebb lc<z az élet minden ter-hénél. az lesz knnnycltmW\'gQnk méltó büntetése, és unokáink majdan Itönyem1 veszik ajkukra nevünket.
A lejtőre léptünk, nagyim sietünk az örvény felé buja asszony módjára és a napról napra hangosabban jelentkező pusz-lulas nkozta szózatokat nem halljuk, <ii-k.-l.\'k lettünk.
A mely nemzet lunyán. egykedvücn

nézi pusztulását, elszegényedését, nem mtnkálkodik boldogulásán, nem akarja látni a veszedelmet, meiy minden oldalról fenyegeti, szóval magán scgiiem mm tud. az a nemzet mélyvn sülyedt. vesztét érzi.
Más nemzeteket nagygya tett, minket koldus botra juttat az alkotmány!
Szomorú dualizmus, ahol az egyik fél a másik félnek mindig torka felett tartja a borotva élességü kést. Bizony orcziniba szökik a vér. ha elgondolom, mily tehetetlennek tart bennünket a monarchia másik fele. mert nem is kell rendelni, maga hozza terményeit nyakunkra. egyik üzletből ki, a másik üzletbe lie jár és mindenütt hagy topánkát, kalapot, ru hake\'mét, c/ukrot, a mi nekünk is megvan és eddigelé eszünkbe sem jutott, hogy azt mondtak volna: majd holnap
Álljunk meg itt. és ne siessünk tovább, mutassuk meg, hogy megtudunk élni a magunk emberségéből, mert hiszen ha tovább haladunk, akkor magyar ipar ról álmodni igen, de beszélni nem lehot.
Hibásak vagyunk mindnyájan, annyi bizonyos, de legnagyobb hibát mégis kereskedőink eszközlik, mert mi veszszük az ilyen idegen gyártmányt, ók pedig hozat ják, - sót továhb mennek, az idegen iparczikkeket mint hazait árulják, nem pirulnak ámításaikon. Kzt a mesterséget ismerték már e század első fülében is, hozzá nyúlnak ma is. ni\'it ugy gondol kodnak : a buid igulhatás mindenkinek sza bad, az eszközök megválasztása sincs semmiféle szabilv alá vetve, szemesé a vi

lág, a házasságnak a kereskedelmi könyvekben rovata nincs!*)
Ha meg nem öltek a csatatéren, majd megölnek n piaczou, a piaczi háború a nemzetük életében a legveszedelmesebb, mert nemzetiket emel, mmzete-ket sújt — eltemet.
Hiába Írunk, buzdítunk, támogatni kérjük sajátunkat, ha kereskedőink más piaczokon vásárolnak, iparunk lendületet nem fog nyerni.
Púdig hogy lendületet nyerjen, hogy mindent elkövessünk érdekében, itt az ideje és a mit tehetünk, azt trgyilk meg még ma, mert ki tutija mit hozhat a holnap.
Nekünk férfiaknak szén legyen a gá-
oi. késmárki leibirzí pásztor asszonyaink
nak a honi cretnn a kávénkba se ve
gyünk Tc.scheni-lloizcnpliitzi izukrot hi
szen az edelényi is elég finom édes;
Hát igazán nem volna mii a magyarban akarat ..? Hogy van.... mulassuk
V
V1DONYI JÓZSKF.
FHiér-
T*niilináii)l
- Janim 20 2:1-1*. —
Mini minil\'-n. uiM ^t\'vb-n i* m-g arU * keszthelyi magy. kir. gazdanági ianinti\'«et tmofeiUoH i\'i koteleső nagyobb tanulmányi ki rándulást (\'??( pedig «*z alkalommal — meghívás fulytáu — tanulmánya szinlon-ul Elónzálliat válasstá F>*hérrongj«\'-ben.
•) TiaxteJt mnnka\'áriunknak najrria it*** van ; Nagy Kanixsára .\'venkint atla* II tnilió icU\'k 1«Í B.VsKf.l. s tnili\'i ?-rtrk Trio.tl>..|, ->1 milj.". k.il-í?>\\drt"<\\ t-n Bintap<-«t felöl *l»í -(U),U(M) í t ürtéHi). 8x»morit>t hxámok ! l>t* igy v*n <•? nPmnutk Nnfry
is sat. #

Miu\'áa ui g agjok urrú! gjÖ»ódv«, hugy üpea nem föJöelegea, d« igen )• ha«zoos minden gazdára egyes jelesebb uradalmak itmnrete : (tnuek alapjáD vettem magamnak bátorságot arr*. hogy es alkalommal tapaistaltakat, taoal\' UKat e lapok h»aáb}a.n tegyem kösxé, vagyis AZ etüsxállá&i uradalmat ismertessem.
Eicy é\\»t* tü\'iy, s dörömbölve robogott ki a vooat, korunk e m«gmcrhetleo beosü vaalovu utasé e**kuxe a kessibely-ssent gvdrgyi állomásról juniua 20 án, s madár gyorsasággal rőpi t.;tt kitüxött ciélpontuak: Fehúrmegye felé. M*Tt holdvilágtalan volt as éj, nem bámul* h »táro » BnUtoD zalamegyei pariján s siera Mé tArutó lííibájoi képet (g mert asufoiva le véd coupénk — o«*m ia aihattix) KÍKöayökúIve as abUk\'ui: utazásunk c/é járói goadoikodám.
lieiHmereni, hogy miodnn pÁlya kianbb-aagyobb mérvben megkiváoj» a tapaaatalat gy üjti*st. inurt bizony k^HA tapH»talnt aélkü) riu* IÍ legkrpzet <\'Ub «gyén i» oautk caetlik-botlik, d>! O\'-m l«*p luEtK^an pályáján; ámde merem etoelleit ;iiliUni: hugy a mecőgatdiAági külö-uiHMsu as, meiyen a reá iépó ngyto keliű tapass-taiat, gyakorlati ismeret nélkül nemcsak lépést n*in tehet, d-* határozotiao l« van bilincselve ht* adasÁbaa. Oly szorosan füsÓdik itt • gyakorlati lEtmerot as elmt-lathts, hogy ast sztMválaastani uem lehet. Itt van értelme külö-n>MH-ii a jeles latin közmondásnak: „Theort* abs*tutt praxi, ust r«>ta ubsqu>: axt* azai: elmélet gyakorUt nélkül — kerék tengely
Misem term«*s*tesabb tehát, hogy egy, a gazdasági pályán működő, vagy arra lépni BKÁndtíkotö fgyéonnk minden erejéből arra kell lor-icedinp, h\'>gy gyakorlati ísmt-re<et m-utől tübbrt szeresz^n magának, ha képestégének, kédzüluégénak a* életben érvényt óhajt szrrezni. S ép esért eléggé nem méltányolható a g4zdasági tanintésntek tuorend jéb- f-Wett, s e czélnak rebbeni elérésére irányuló »Z"n p»ni, melynél togra egyes j^ie-Bfbb gazdaságokba minden évben kötelet A kiránduláii tétetik tanulmányozási ssempoQ\'ból; oly intétkedéi es, melynek jó kihatása határozottan szembeszökő. Igaz ugyan, hogy maga-TÁRCZA.
Aratáskor
(,\'ieng az t-Ics sarl\'í, OsPi>(f a fínyca kns^.i ; Sxól a marok AH fii-\'! lányok h-r^ny dal* AranytP?i(f*Tt k->\'?* A me^^rftt haza Sznrea\'mafl nmnkAukni
Ké »öl a 8<>k kt
S feláti a dll» k KÁ A felhőtlen
Hniad a nyrtjnUtAs. Siígy ot 16 ÍR linr.ua . Snorf almán rounk inkát ÁMá k
A kivit a hírt-..
AxalmaházAt í[>it S arra olyan k<Mi.v>"< Tüíli a «>k Mákot A fyöoy-irfl \'«" .
ln\' rnunkiiirk.i
Vinxi a bnzát a Halomba a Hsek^r ; Linat !»"« abból • » Kalára, pomjan km Hálában frondolnnk A mennyi i Urrn, Ki álul munkánk*\' Áldái koHxornKia
VÁKUSV M1HALV

A megtört BKIV.
_ IJo.B.\'.ly. —
h-t*-. Bzotnmer Sándor.
Folytat**.^
„Igérjiik!* — viMznnz.ik wgyszirre. —
„ A* óg áliljon meg benneteket!- — monda m**gelégedv« a gyermekekre nézve, miközben lassan párnáira ertwíkedtiU és a kövnt kee\' pillanHtb»n kiadta Jóikét.
N-m akarjuk a 1-lki fájd.lraak Inirásat raegkisérleni, nem t»rio«ik julenleg körünkbe. A halott szép csönddel ellakarilUtott; — ott nyugszik asép csendben a zaia-egerasegi sírkertben, csakhogy "gygyel t<»bb«l a családból.
De csak hadd Mytatisam b*í8sélyftmt*t
Az örep, halála után Gyula én Vilma naponkint kíménmk H atrker\'brt övnik sírjait meglátogatni és ^gy atka\'ómmal megtörtéut. hogy Gyula é* Vilma hűségük esküjét elődök porai felett ismételve hangoztalak. —
r>ti kiienci óra van; épf>n vacsoránál ü)
nek és mint látszik, víg csevegés kost múlik as
ido. — ^
S*egény galambok! mily kedveseo tur-békoltak és nTnia graniták. hogy a legközelebbi pillanatban rémhir fogja a vig csevegés végét szakitant.
„Vilma ! te még most is bizalmatlan vagy hozzám, — nem tártam « fel előtted szívemet, nem esküdöm mag boldogult nagyanyád ágyánál és nem esküdtem e örök hűséget elődeink porai felett a sírkertben? kell-e ennél több? oh, Vilma! mennyim kintod te szivemet as kimondhatatlan. — Faj ne.kem as nagyon, hogy most nem hiszess; — tudja Ltteo milyen goooAZ embernek tartass engem, hogy esküim

dadára is ily méltatlanul bánsz velem. - -Vilma! "i nagyon faj érzékeny szivemnek!" .M\'4t igazán valldd meg, nem vagy e bohú? tisy Midnek nevetni, daczira annak, hn^y merteiT»dii| is. — &lnr csak azt mondd mt*g k\'fdvtMcm. Kogy iud#z igy félreérteni ? vagy talán azt hiszed, hogy ha a caábitó fér-tiik rnaazaságáról b«*szélfk. akkor mindjárt téged értelek alatta? vagy mondd, nincs jogomban Bfcólni olyao ügyről, mely — n*jnos — napjainkban nem ritkán jönnek as élet sxinpa-dara!?- —
„Bocsánat Vilma\' hevességem indított e kifakadásra.-
.Host raeretnélek megbüntetni elhamarkodott lépésedért, de nem . . ezt nem tessem, — mert forrón szeretlek !"
A bék« egy forró csókban megköttetett. —
Még egy darabig folyt a társalgás, midőn az ajtón halk kopogás hallatasott.
Gyula éti Vilma kérdőieg pillantottak egymásra.
.Szabad!* - kiáltá Gyula savarából kiessmélve.
Ai ajtó felnyílt es ason egj vároehajdu belépett.
„Bocsánatot kérek kedves Paragi nr, hogy jelentésemmel másutt is savárni bátor vagyok, de utihon ma már tőbbttörönkint kerestem, de sohasem találtam lakásán; most ia ast mondták a házi népek, hogy itt fogom önt találni ; — másrészről a törvény nevében jövök és TI int tudni tntasík, a* nem ismer külön beéget, bárhol ia tessonk neki stéget!-

„Engem keres?... mit hozott nekem?*
— kérdé megütközve Gyula, míg Vilma feszült
várakozásai nésett a belépi hajdúra.
„Ttwék ext a behívót átvenni!* monda egy ctédulát as asztalra téve — n0**^ arr* kérem, legyen szíves figyelembe venni, hogy ma van as utolsó nap és igy holnap reggel Önnek már Nagy Kanizsán kell lennie 1*
Kcsel jó éjt kívánva, gyorsan távosott.
Gyula, mintha villáin sújtotta volna, ugy állott ott, arct* halavány volt és kétségbeesett vonások mutatkoztak rajta; — teste nyugodt volt, de arcstxmainak rángatódzása és ssemei nek vad forgása egy kitSreudA belsó háborút jelestek, — különben egy éio ssoborhos hason* litott. —
Nem ss6Ít egy ssót aem, mereven maga elé tekintett és csak akkor ébredett fel elmélásásá-ból, midőn Vilma gyengéd hangon monda: „Gyula, mi lelt?*
Most kezdett még csak magános teVoi. erei elhagyni látssának, egy ssékre roakadott és felkiáltott:
BIsteneoi! hát el bírsz hagyni engem és at!?a -
pAs égre kérlek mi lelt?* — kérdé Vilma kétségbeesve. —
.Ne kérdezi kedvesem, engedj meghalnom !"
„Gyula ne gyötörj e huzavonával, mert es kínosabb nekem, mint a legkínosabb halál.
— Siólj. mi történt veled !?"
.Jó! legyin meg a te kívánságod, esak engedd meg, hogy ne nekem kelljen a válasst megadni; im olvasd és mindent tudai fogsz |a

a .Zalai Tanügy* l-té száaa van rendes Mellékletül csatolva

TIZENKILENCZEDIK EVTO.\'.VAM

ZALAI KÖZLÖNY

JÚLIUS 29é« 1880.ban véve c»ak egy csepp a tengerbe, de vájjon nem elég eredmény e már ai is, hogy ai ifjú legalább némi sejtelmével lép as életbe annak, hogy miként lehet majd fáradsággal gyfljtöge-tott elméleti ismeretei! ugy ősazeegyéltetni a gyakorlattal, hogy az első lépé* ott megtehesse, a gyaknrlaú ismeretnek még homályos fogalmával sem rendelkezvén — olt nevetségessé ne tegye magit.
Ily, s ehhei hasonló gondolatok foglalkoztattak akkor is, midőn 21-én Téténjbíl elindulva, utunk már a szőke Duna hallámos ágyán veietelt lefelé. Vidáman szelte hajónk víz óriásunk gyakran dühösen felboriult söré-nyii, most a nap sugaraitól tündöklő nyugodt, sima hatii, míg mi a füdélzetről bámultuk a gazdag Uuna parti vidék és a Csepel sziget ékes panorámáját. Közben egy síremlékre is csetf tekintetünk, tekintet, mely fájdalomtelt és büszke volt, mert annak porai fölött emelkedik Ercsi mellett, ki :
„Dalt érdemelt: mert költő, Könyut: mert szeretett."
* *
21-én délután érkezénk Duna-Földvárra, hol az elószállási uradalmi tisztség két e\'énlt jött tagja álul fogadtatánk. A részünkre ki. küldött kényelmes fogatokban elhelyezkedvén, vidám hangulatban robogtunk most már oly közeli czélponmnk. Előszállás tefé, hova mintegy egy óra lefolytával meg is érkezénk. Zöld Inmbu fák közül bukkant elénk a csinos kastély, mely előtt szívélyes moaulylyal és szavakkal fugadott bennünket a vendégszerető házi gaj-ia. Vajda Ödön jószigkurmáuyzó renú tag, s bevezetett bennünket azon házba, melyben rövid ottlétünket oly soha sem feledhető kellé messe tette.
Lerázva az ut porát, még e délután a központi gazdaság b-;lberendezésének megtekintésére indulánk. Mielütt azonbau az itt látott t\'4 hallottakat leírnám, szükségesnek látom a tanulmányozott uradalmat rövid vázlat ban bemutatni.
A Fehérmegyn legdélibb Barkában, közvetlen Tolna megyével határos Előszállás nevét viselő uradalom a zirc — cisterci — e jeles és sokérdemü tanilórend tulajdonát képezi s körülbelül 42 ezer magyar holdnyi területű "KT tagban, ami már magában sem oly minden napi dolog. E roppant területű egy tagú birtok, hogy kezelése raegfcönnyiltessék, kilencz kerületre van osztva, melyek mindegyikében egy-egy szakképzett gazdatiszt van mint kezelő al-kalmHzva. Termelődi iránya jóuernü talajviszonyainál fogva legiokabb a gabona növények termelésében összpontosul, B azt mint nyftrn terményt árusitja el.
A központi gazda-ág a birtok test déli részén fekBzik, B egy kusznár, ispán B írnok által kezeltetik. Szives házigazdánk vezetéke mellett — mint már említem is — clsó sorban
Ezzel a vett czédnlát Vilmának nyujtá át, ki azt mohon kezeibe vette és átolvasá.
Mintha ezer tőrt döftek volna szivébe, oly iszonya sikoltással rogyott Gyula lábathoz.
— Caak idővel sikerült őt eszméletre hozni.
„Most mindent tudsz; én mozgósítva vagyok és, hogy holnap reggel Nagy Kanizsán lehessek, az éjjel még mennem kell; — az idő rövidsége akadályt gördít elém, hogy vagyonit mat és holmimat rendezhessem. — Engedd meg, hogy most írhassuk !"
Ezzel a szekrényből elővett néhány iv papírt és mintegy jó óráig folyton irt.
„így ni! — monda munkáját befejezve
— itt e levelet légy szíves megőrizni, csak arra
kérlek, vedd figyelembe a kiviil írottat éa hi-
azem, hogy ezt tenni is fogod."
Vilma gépiesen forditá meg a kesében levő levelet, melynek czimén kivül következő szavakat olvasá:
„Csakis halálom hírének hallatra bontandó fel!"
„Vilma, az éjfél közéig, nekem BÍetoem kell, hogy a vasuiról le ne késsem; — jobb ha moat megyek, mint egy-két nappal később, mert a halogatás által csakis fájdalmunk nőne éa kínosabbakká tennénk az elválás majd elvi-selhetlen perczeit!"
Vilma nem birt szólni, de eleget mondottak ama könyek, melvek arcsán végig gördültek.
„Az Isten viasza fog hoini és megtart ?záraodra Vilma ! ne ess kétségbe, ha lesz idő, midőn rólam hirt, tőlem levelet nem fogsz kapni, ezt a lehetetlenségnek tuUjdonitsd mindenkor, mert ha lehetséges leend, sohasem fogom e szent kötelességet elmulasztani. Vigass-lalódjál ! a hnzánnk is adósa vagyok és most felszólítottak ebből egy részt törleszteni; visszajövök idővel, neked sokat fogok beszélni élmé nyeiraről éa csakia családi boldogságunknak lógunk élni!*
Ismét elhallgatott él siri csend uralgott a kis szobácskában, melyet csak Vilma egyhangú (okogása lav.n.

ennek megtekintését vettük fel programmunkba. A tisztaság, rend már aa első pillanatban kellemesen lepett meg bennünket s gyönyörrel legeltettük tekintetünket a csinos, szilárd és szolid építésű gazdasági épületeken, melyek már előlegesen is hirdetek, hogy a birtok rend-tulajdonosa megérté a kor jelszavát: haladás, mit bár minden földbirtok tulajdonos igy fogna fel! mert hisz, ha van e szónak vonatkozása a mezőgazdasági iparra is, ugy más cultur államokéhoz viszonyítva vonatkozik a mi gazdasági iparunkra, kik első sorban és különösen annak ütésére vagyunk utalva. Hogy egyéb ként Előszálláson e jelszó értelmét nemcsak látszatként, de tényleg is az egész uradalomban érvényre eroelui, kitűnik azon eredményből, mit a gazdaság az egykét évtized előtti eredményekhez képest fel tud mula\'ni.
A központi majorban vannak elhelyezve a mén lovak. Hogy minden dicsőítést elkerüljek e restben, hivatkozom egyszerűen e ménes országos jó hírnevére, mely jó hirnév állandó fentartásábse ez idő szerint nagy része van az uradalom mostani méuesmesterének, ki teljes szakképzettséggel vezeti a tenj caztéat Egyébként a tenyésztés főiránya: nagytistü hintés lovak előállítása, mely nemben itt a legszebb példányokkal találkozánk. Nem volt képes szemünk betelni az egyenként elővezetett gyönyörű mén lovak látásával, melyek mind csupa tűz-vér, s emellett a legcsekélyebb réss-lelig hibátlaDok voltak. Vérre: angol, arabs és angol félvérek.
Ugyancsak itt van elhelyezve a pepineria, melyről azonban a jövő közleményben szó-landok.
GAKAY SÁNDOR. iFolyt. kövelkexik.)
A hazai Ipái-társulatokhoz,!
(Az országos magyar i}i\'.irtgye.$iiUt «r<ir.kéb*ti.) Nagyon gyakr.m hangoztatják főleg a vidéken, hogy az iparügyek egyöntetű fejlődése megkö ételi, miszerint a iiazai iparosoknak az ország fővárosában egy központi közege legyen, mely minden közérdekű iparíigyliftn hivatva volna az iparosoknak tanácsadóul szolgálni éa minden uly ügyben, mely nz ipar érdekeivel szoros kapcsolatban áll, előmozditólag hatni, a vidéken megindult kezdeményezéseket támogatni, és az ipari-rdekü intézmények létesítését kezdeményezui.
Az országos magyar iparegyesület alakulása óta oda türukedelt, bog< a hnzai iparo soknak ily központi közegévé váljon; s ha n törekvői eddig még nem valósulhatott oly mértékben, mint kívánatos volna, unnék főképen azaz oka, hogy eddig a vidéken nem sikerült kellő érdeklődést (elköltenie éj kellő tárao gátasra találnia. Az ujabbi időszak azonban t: tekintetben is kedvező változást hozott, ameny nyiben örömmil tapasztaljuk, hogy egyesülő
„Ne Bírj Vilmám, u ég meg fog védeni, hisz kell hogy megvédjen ily kél árva terom-t\'^st, mint mi vggyuuk, hogy árvaságunkat el vetve, egymást boldoggá tegyük.
„Jegyezdd meg ezt jól ni\'gudnik, hogy
minden golyó uem talál! — De mondd, nincs
hozzám egy Bzavad seiu\'i" t
E szavaknál Vilma zokogása szivetrázó sírássá változott és legott össszero^yott volna, ha (iyula karjaiba uem zárta volna a leáoy-zót.—
A leány szólni nem birt, mert különben a szive repedett volna mng.
Az idő ezalatt roulott éa Gyula távozni készült; még egyszer átkarolta a kedves alakot, forró csókot nyomott annak üde rózsás ajkaira és szívhez BZÓIÓ bucau után távozott.
Vilma összeszedte minden erejéi és a távozó u\'án kiáltá, mit ez még jól hallóit:
„Az Isten áldjon meg és legyen vezéred 1- -
Gyula keserű mosolylyal ajakán szívélyesen intett vipaza, és hogy felháborodását el titkolhassa, rögtön távozott. — Lakára érve amit lehetett rendbe hozott és egy óra múlva a hiza előtt álló bérkocsiba szállott, mely öt a vasúthoz Szent Ivánra viendő volt. — Csak midőn az ólai utczán végig robogott a kocsi és Gyula ennek egyik szegletében goudolstaival foglalkozott, nem vette é*zre. hogy egy csinos külsejű, szerény ház ablakából gyönyörű leányka int utánna bucaukezet, áldólag emeli utánna gyengéd kacsóuakáit, majd as ég fölé mereazté szemeit miu;ba áldáAU ez altul is megerőaittetni kérné.
A kousi eltűnt végro szemei «lúl, a lányka letörlé könnyeit, az ablakot b-huzta éi csak a kedves múltról és a keserű jelenről t" "-dolkozolt.
A kocsi asonban kellemetlen zörejjel robogott végig az üres, kihalt utctákon, mig egy óra elHlével rendeltetése helyére ért
(Folyt, kóv.)

tűnk iránt as érdeklődés aa ország minden réssében fokozódó mérvben nő, s közhasznú törekvéseink rokonszenves támogatásra kezdenek találni.
Ennek következtében indíttatva éressük magunkat ezen alkalmat arra használni fel, hogy a hazai ipartársulatokat, főleg azokat, melyekkel eddig összeköttetésben állani szeren caénk nem volt, kellő mérvben tájékossuk azon föladatok iránt, melyeket as orsz. m. ipar egyesület a hazai ipar általános érdekeinek előmozdítása kerül maga elé tűzött.
Az iparegyesület mindenekelőtt legfőbb feladatának tekinti, hogy a baiai ip»rtár«u;a-tokkal is szoros összeköttetésbe lépjen éa ezeket köshasznu iparérdekü törléseiben tőle tel-hetőleg támogassa, de másfelől a hazai ipar*, táraulatok támogatásától oly rulyt nyerjen, hogy minta hazai iparos osztály SZÓ-FÍÓIÓJ* kellő nyomatékkal és hálással emelhessen szót a törvényhozií, a kormány «s a hazai közönség előtt — \'a hazai ipar, és különösen as ipar-társulatuk érdekében.
Ki irányban óhajtjuk, hogy a hazai ipartáraulatok egyesületünkben feltalálják azon központi vezérközeget, melyet eddig — sajnosán nélkülözlek. De továbbá a vidé!ci ipartársulatok kívánságára szívesen szolgálunk tanácsadással, javallatokkal vagy uta-útá*sal az iparos tauoncz\'ik oktatására nézve, iparos hitel-egylettek, belegat-gélyZ\'*- és temetkezési-, nyers anyag beszerzési-, fogasztási, iparos ifjúsági egyletek létesítene és alakítása tárgyában és áltatábuiiniind-n oly ügyben nitily as illető halybeli ipar fejlesztésére és az általános ipar viszonjok javít isára vagy\' az iparos oaztály érdekeinek előmozdítására néíve befolyással Sir és melyre nézvo a társulatok közhasznú intézkedések életbeléptetésére törekszenek.
Hágától értetik, hogy az i-|r) esület törek véVit » hazai iparotok egyértelmű lörekvései-vul te\'jeaeo Kzonosi\' <oi i^ycknzik: mire nézve tanúságul szolgál ( \'.bi kö« az Bgy«aül«>nek »?. iparlörv;py módosítása tárgv ában a II. iparos-gyiKéa foutiH elvi lia1 ár.i/alai uinmtn roszle testen kidolgozna, a törvényhozáshoz b^terjtmz tett é« a lapokban kellő mélulássai ismerte. te\'t emlékirata.
Hogy azoubau az t:z«tn emlékiratban kifejlett kiváuaágok ue mar adjanak Írott malaszt, hanem mielőbb megvalósíttassanak, KZ ogye-sttlet ez ügyet állhatatos e» erélyes működése tárgyává tette ; ét a dolog ma mar végre oda van t\'rlelve, hogy n törvényhozás és kormány s jövő üssrzi-l behatólag fog az ipsjrüg) gl BI foglalkozni.
Éppen erre való tekiotottel ig«*u kívánatos volna, bo^y minden életr^ való ipar\'áraiiUt sorakozzék »z iparegyesülot körül, hogy az egyesülőt a kiviteli k*rdésnkben azipartarsula tok zömének képviselőj-iil léphessen fel c« hogy roás/elül, az íparlorauialuk az egyesül\'ttnl való <>dszekötleii-sük utján f.% ügyekben folyton tájékozva lehessenek és a lov^biii fzerveskedé-sekben uz e^yestílet támogatásában és mmuta-^ásábun részuöülheS\'o-nek.
Egyébiránt «z egyesület más irányban is sikeres működést fejt ki - hazai iparosok ér. dekében. Különösen megemlíthetjük, hogy az állami szükségleteknek a hasai ipar állal valú fedezése érdekűben évek óta folytatott sürgetéseinknek számos csikkre nézve a legjobb eredménye leit. Így például ma már a honvédség szüks^g.etei és több más szükségletek aa egyesület közvetítésével kizárólag a hazai ipar által fedeztetnek.
Hogy min len felmerülő iparügyi kérdésben mennyire igyekssik az egyesület »z iparosok igasi érdekeit a törvényhozással, kormány nyal, bírságokkal és magánosokkal szemben érvényre, eredni, arra nér.vtj legyen szabad utalnunk az évi jelentéseinkben foglaltakrA * azon eredményekre is, melyeket az egyesület müködéaünk folyamában es irányban felmutatni kép«*s volt.
Miuilezek alapján fölhívjuk a hasal ipar társulatokat, hogy as országos magyar ipar egyesület törekvéseit méltányolván, ezen egyesülethez csatlakozzanak. Lépjenek as ipar egyesülettel szoros összeköttetésbe és közöljék vele sérelmeiket, indítványaikat melyek asá-mára miudenkur késsen áll as ipar-egyesület lapja a „Magyar Ipar" (egyszersmind német nyelven „Industrie-Zeitung far Ungarn" czim srlar).
Felhívjuk * t. ipartársulatokat, hogy jegyzőkönyvi nyilatkozattal tápjaink sorába tépni és a nyiUlkosatot aa egyesüiethes ^Budapest, Ferencziek bazára 1. im.j beküldeni szí ?eskedjenek. Az egész évi tagsági dij öl Irt, melynek tejében egyesületünk lapját, a .Magyar Ipar" t minden díj nélkül kapják Mert minél uagyobb tagszámmal, tehát minél jelentékenyebb szellemi éa anyagi erővel b\'runk, annál hatályosabban fogjuk a roaguuk elé tüsöt\' faladatokat megoldhatni s annál sikeresebben fogjuk az ipartársul itok éti a hasai iparosok érdekeit minden irányban kép viselhetni.

As .-\'\'.alános érdeklődésnél fogva, mely
az ipar-ügyek iránt nyilvánul, most as iparo
soknak kétsseres kötelessége saját érdeküket,
mely egyszersmind országos érdek, társulási
közreműködés utján megvalósítani, — és ál.
talános csatlakozás állal lehetővé tenni, hogy
az iparnak képviseletére hivatott legtekin
tél/esebb orsságos testület legyen kösretih*
kormány, orssággyülés és iparos, közönség éa
termelő között. t
Kíméljük, hogy a t. ipartársulatok kész seggel fogják esen alkalmat felhasználni, h(w_v egyesületünk hasatiaa cséijainak elérésétien közreműködjenek, és midőn ez ügyet ujból is legjobb indulatukba ajánljuk, vagyunk
hazatiui tiszteletiéi
Ai országos magyar iparegyesület nevében : Oóf ZICHY JENÓ,
elnök. MUDKONY SOMA.
GELLÉK1 MOK,
titkár.
Hnnfi!;jl tárgyalátioli jegyzéke.
A nagy-knnizini kir tó\'rványtzéknil. 1880. évi augusztus óén
1201/80. B-nkő István kis-komároim lakos bírói zártörés álul elkövetett sikkasztás sul vádolt elleni ügyben véglárgyalás.
llOti. 126S/8Ü. Horváth Ferencz éa tár S4Í lop-issar vádoltak elleoi ügyb>*n végtár-gj aUs.
Mti\'J/HI). Bokronyi Jóssef és társai maró czl lakós\'-ik lopással vádoiUk elleui. ügyben Il-od bír. ítélethirdetése.
Augusztus 6 áo.
2087/73. Berger Jóswf kusstliel^ i Ukős vétkea bukással vadolt elleni ügyben vt-^tár-gyalás.
T4O3/4O Horváth Mihály a* l»r«» lopfia-aal vatl\'tll elleni ügy bea végtarg) alás. Augusztus 12 éu.
Ml\'-i/\'i1.!. Ciápiry József .\'» társai nagj-kani>.aui lakótok hamis bukásnál vádolt elleni ügyl.en vég\'árSv»l«s.
12O2/*0. Ilsrlelendy György kottorii la-kóa aikk»astásMal vádull t;ll«ni ügyben végtir-gyalá*>.
Augusztus 13 án.
13i>l/80. \'l\'ólh Forenez él Tóth Ihiaz. .1.. zs<*f tolvajlással vádollak elinni ii > bnu végiár-
g> alás. v ,
I 104/80. l\'andur Mihil) li.Ki.wioyi la-kos aulyos tt«li aértéa»e.l vádolt elleni fig* be.i véglárgyalás.
14H4/8O. Únger Ferencs felső szemen) ei lak.n birói sártöréss-l vádoli elleoi iicyben étál
g
I2C2/8O Dómján György és \'ária súlyos teati «ér-éa el v«»l"lt e||. ni áey ben véglárgyalás.
I2l>4/8O. Mandl Antal alao pal..,ki lakói lopása.I vádolt *ileni Ú?) b<!o vé^\'iugi alás.
14:lh,M) Caébi Horváth látván és társai egyedutai lakos lopással vádolt **lle.ni ügyben vé^\'árgyaláa,
Ailgusz\'UH 2*>-án.
l.\')iy,tSO. Vadasz Jőuef nugy-kauiza.i lakón csalással Tádolt elleni ügyben végter-cyalís.
148T>/8O Csóka István lei lei lakoa lopát-aal \\ ádttll ehe.ni ügyb\'-u vé_\'t:irgyi4láa
1436/80. li-k- Király Jóssef újlaki tak\'s caalással vailolt elinni iigyben végtárgyalás. Auguszma 27 én.
ir>\'.tO/S(). Horváth Krrencs oláh csiklioi laL os lopással vádolt lleui ügyben véglár-?Jjaiá*.
U-Jll/80. Hnrcsfeld Samu és társai sár-izeji lakos-ik lopással vádoltak ell^TT ügyben végtargya\'áa.
1785/80 I\'atafta Anna lunumi lakos jövedéki kihágással vádolt elleni ügyben itél~t hirdetett".
1786/80 W»jd\'ta János |ri>ricsáni iakoa
jiivedéki kihágással vádo!t elleni ügyben itél\'t hirdetét.
I8O5/HO Németh Jól.ef caányi lakon jo-\' vnléki kihágással vádolt ellem ügy b-n italét hirdetés.
1S00/8O. Schmidhofer Péter kűlaó csánvi lakos jovdeki kihágással vádolt elleni U^ybeu i\'él.t hirde\'.éSi.
Kelt N.-Kanizsán, 1880. jul. 24.
Ki-dU: WLAS.SICS EDK
iro4a igtopit\'\'i.
II. ly 1 hirtk-
- KipcinelO eAla*xtA*l mozsalraak (\'a-ngery Atunl orezágg* üléai kép/iselőnk elhalálozása folytán üresedésbe jött képviseld állás betölténér* vonatkozólag megindultak k ?•• rülelüokbfn a mosgalraak. így Nagy Kuniisáo polgÁrmmter nr millt vasárnap délutánra érts kelletet hívott ömze, mxlyben egy ideijgleoM 21 tagból 41 ló végrehajtó bizottság válást tatot

.-TIZENKILENOZEDIK fcVFOLYAM.

ZALAI KÖZLÖNY.

JÚLIUS 29 éo 1880.nvg. Elnök Hertelendy Béla, jegyző: Kováta ! János ügyvéd urak. Szerda, jul. 28-ára Nagy- • és Kia-Kanizaa város összes választó polgárai általuk üssEehi vatták, melyen a vidéki vá lasztópolgárok is szívesen láttattak. Ezen ér^-kezlet hivatva lesz tümürülni. A központi állandó bizottság jul. 29 én a székvárosban ssiute ülést tart, melyben a képviseli) választás határnapja kituzt\'tai fog. Tóbh képviselőjelölt neve emlegettfítik, mi azonban tartózkodunk a tóm örül és létre jötte előtt emlegetni őket.
— Utazgatnak a phylloxers. ku\'-atók.
mínt roiuist^rí kiküldöttek. Grostiman Ignácz
kegyr. tanHr ur Toloamegyében. Káválazky
Ágoston t\'p\'TÍH8Í gymn, tanár Zalában, utóbbi
jul.- 25-én vizsgálta meg Szabadhegyet és
Caerfút, nem mit sem talált. Jul. 26 án utaz-.>tt
Ssepetnekre, mnjd a sorraási, homokkomáromi
«zőióhegyekb\';, innen bemegy Kigyáczra ,
Let^nyére sat.
— Gyásxhir. H.;rgi.-nröther Mihály
nagy-kanizsai r. katlt, kántor július 27-éu éjjel
11 órakor jobblétre sz^ud^rült. Iiéko hamvain!
V. ?yÁszefl<:f alkalmából fulunilitjük azon köz
ó,i-.jt, hogy az üresedésbe jött állomás oly fér-
tiuval tühtwsék be, ki az egyházi muxenében
Í8 m-mcaak kellő jártasaággal, de tanári ké
pcsto\'g^**! bírjon. Ha a győriek ei tudtak
lÍTfczért jönni, bizonyára a kanizsaiak
távolabb is kopogtathatnak.
— yagyvaroHia*. O S. úrnő riaz.\'-ről
1* na*;}\'-kanizsai kapitányi liivataiiiiUjul. 24-én
nste azna panasz emeltetett, hogy nála egy Iá
i, t*v körüli l^ány megjelent azon kérelemmel,
hogy M. J né urnű kéreti, l«nae szíves ujonan
iKészült ruháját raifltaul kölcsönö/iii; a ruhát
.U in adu, kótőbb az illetÓ úrnővel találkozott
.- a?, a rtthakól^üuzéarÓ] mitfl^m tudván. c-alá*
<llt U". A\'banieh Kálmán aikapilány ur HUH,-
HHI .Trtlye«fii hozzá tVigntt a kuti.itishnx t»s még
.;zyn éjjf.l sikí-rült Ftndl Tóm csavargó v»ró-
Ifányt elfogni, a ruha nnírt tui-^tHláilatott.
— A Balaton-Sió/ok kíizti n ;gy
fi/áft Sz<\'kréíiye.-sy ur ÍUI^. 1 rí* halasztoHíi.
— A letent/ei kir. járáabirÓMágnsl ür«-
-<lr-nl»- jolt járánbirúi állil"ra [>Ály;iZ:it IlviltHt\'dt,
— lialnton tiiretlen a 9-ik számú
.omuhttá* szerint jul. 19 i^ 756 (<Ayú őzimbau
Í2Ü4 fúnlóv-nd-\'g j\'ilmr-kiwlt. érkeztük v.-n
<lég-k Urác-zból, Stockholm. M:.ririib»tl. B^CH,
i Anlwerp>\'iib>"l pal.
— Kineresé* A pénzügyminister Ara-
br(i« F\'T-MicZ kapuvári adóliivHtali t*llnnórt a
i!*áktornyai kir. Hdúhivauihoz III. osztályú
. xd\'.tántokká oov«zte ki.
— Lj fevelezö-lftjtok hozatnak jövó hó
I ét öl fogva forgalomb*, melyen a czimz<?tt
mindjárt in piidha\' ja a f-l«l»\'ot. Ez*-n v:.!a«7ra
liHSziÍAihutó litvelwú lapok «\'Ky«l«"r« rsnk az
? •Bztrák mag\\ar mi.narclitáru, valsimint N-;m-t
őrs/ám.\'"\' fennálló cs«r«f\'.r^aU»mrti nézve lesz-
nok i.lkatinaz.-i\'-baii. Október 1-U"-I fogva pvlig
r;;z által;inoH pnsta egyeBÍilftbtí tartozó \'úl»tii állammal i» válthatni liynemü Ifvelez^st; m^ jegyzendő. h<>L\'y H választ CAak HZOII á]l<.mba IKIIMI r^lhnszonliii, honnan nri*dt a ILIV«1.ÍZÓ Up. A l>-líon;»lmiak b-nyomt .t..;t 2 kinm. a kül-loldiok p--dití f> kms bélyegjegyet fognak viselni.
— T&Z Felső Hajkon Í> hó U> án délután
*> órakor Kajky Zsigmond ur mtiUlújábHn
ismeretlen okból tüz támadt, és csak » szél-
t-fendimk fa a mi-z\'-rül haza aiet". Irtko-oki\'^k
köszönhető , hr.gy az .-nilitrít istállón kívül
fgyiib kár nem rtS\'ítt. Die-íér-tet .:rd-in-l a
község ö sz.ee lakossága, lmg\\ a" nnsssn ierj«d
hoiő vczélyt f«-liemprt« s csoportosan sorakozva
»z écő i.Ht^lló mtílKít\' l\'-vő 15»kf< Samu ur nak kazalba rakott árpijAt és szalmával í-dett ^a?dHsági épületeit teljes nrejév«l és rendkívüli hir.idsággül megvédie — adjon az latno sok ily szép tulajdonnal felruházott lakost a hazának.
— A balaton-fÜredl sserMeiház zár
vizsgái július 31 én tartatnak m**g, melyen a
lan ügy barátok szívesen láttatnak.
— Hitbizotnány csere. A néhai sár
vár fttlsTi vidéki gróf Széchenyi István tíá»a
níszére, nóhii sárvár-felgővidéki gróí Szerben vi
i\'Vreucz áinl alapi tolt pölöakei (zalamegyei)
flsűfisülöttségi hitbixomány a nagy-csenki
(sopronmegyei) 1 -\' sz. fúteiekj\'ígyzokonyvbe
jfoglalt nagy czenki uradalommai és a Buda
ritvárosi 71- ossz. sz a. fekvő s a budai 6329.
HZ. tel«kjegyzőkönyvbe felvett 2246. helyrajsi
számú palotával, nemkülönben a budai 1307 és
1427. sz. t-.«!kjegyn5kiinyvbe irt 2249- és
2245. helyrujzi sz. telckréttzletekke! és Bsámos
ingóságokkal helyettesi Hetik, ennélfogva a
pölöskii I. az. fötelekjegyzökönyvb<-n fölvett
uradalom én tartozmányai f» hitbizományi köte
lek alul t\'i-lnidattak és sárvár telaővidéki gróf
Széchenyi Béla Hzabadrendelkez^HÜ birtokának
nyilvánittatik, ellenben ugyanennek a fenti
nagy-ezen ki és buda-pcsti jüvai ezen a néven
„nagy.csenki hitbízomány\'\' as 6 siabad ren-
delk\'-7é«e alól kivétetlek a hitbizománvi köte
lék alá foglaltattak.

— Stinházl krónika. Keszthely, jul.
20. A keszthelyi jótékony nöegylet tomboU-
estélye miatt szombaton, f. hó 24 éo aem tarta
tott szioielóadás. Vasárnap 25 én a legkapósabb
újdonságok egyike: ,A Borzáné Harcsája* ho-
?atott sziare; irta Almási Tihamér, zenéjét
Hubai éa Aggházi. Méltó dicséretére legyen
mondva, — Kárpathy elég tapintatoe nép
színmű — költészetünk legszebb, legillalocabb
virágaival lepni meg a közönséget. Egymás
után következnek színpadunkon : Szigligeti,
Tó>h Ede, Csepreghy, Kórody ötb. és teljesen
mello\'stetnek a sikamion fraoczia fordi\'ssok.
.A Borzáoé Harcsája" is egyike azon sikerült
népszínműveknek, melyeknek lát:Ua í^lmeH*-
git, műélvezetet nyújt. Alakjait az úgynevezett
kapatos néposztályból veszi, melynek félsseg-
aégei, dölyföa önhitiscge — hu igxazer ürenné
lett, sokszorta nevetségesebb és ra<;grovandóbb,
mint bármely más osztályé. A t<ígyeimet foly
ton éberen tartó, az érdeklődést fokozó gnzd»g
bonyodalmuk, a kényes síiuatiók éa a acínmü
legszebb motívuma: a ráiamerés s az ebből
gyönyörűségesen fejledeKŐ megoldás képezik
fénypontjait Almasí színmüvének. Zftu«i réssé
aligha ébr^azt annyi rokonszenvet, mint pl. a
„Sárga csikó* brta ; dallamai nehuzebb-ik, cm
plícáltabbakT minél fogi-a K oépéieib<; bujjal
szivárognak á\'. Nikó Liua a ciina«i2t;rcpljen
utánozhatian k^cicettl és ^)leDállhatlan tűzzel
jÁts|ott. JUgyuni (Favelka) a szel^burdi leué-
z>\'»t provokáló lypusát finom színcsétMnl mu
tatta brt. iVsti (PéterO válságosabb hclywtei-
b-*n olykor habozott, bár egészben véve tet-
szirtt Mátyási (Vércse) iermé*i\'\'l>?ft»;ége meglep*1!
volt. (Jtin saaii alakitotlak mt;g: Balogné, Ile-
grdüx, Kel menoé, Kárpathy ét> Zeodi ; általá
ban im-gérdeniMlíéis a filreng»;tö tapbokai, me
lyukét a szépszámú közönség részérói g\\ akrao
f-lujuliii hal Ihattak. Kuly**s**s.
— ZfUn Egernzegen jul. hó 2ó éo d.
u 4 órakor kisérték <iróiv nyugalomra ismert
m;pz-n *Hz é> "x (j\'.\'uni z-\'in-láraulat karm^xterét
K"»tó Sándort, ki h\'>8»E«nb ulő óta rot-libHjbio
»xetivi;d«ti, t. hó 2.Í áo Hrilutáni órákban hirta
l>-n halt mirg. Á)d«« és hó.ktt lnn^<-n pora f.ílft?.
Ugyanőu szimén f. hó 2;> -in délutánt órákítan
<-gy Inány a kismalom m<-li«Ui Zala fogóban
furódvén, ót A víz # kuícp- f<<|(* aodorta, hol
r>gy mély gödör l"vén, a IBAOV jajkíáltÁs kost
alxbukotpc> UHZHÍ tudó hiáoyáb»n őt mak kó-
HŐbli halva fogiák ki.
— A vidéken tanuló-tala—g«r»s-gi ifju
nág dalárdát alakított, mely dalárda f. é. ailg.
7 én Z*l«t Kg\' ritz> g«u a lián féle k\'-rtbtMi tari-
korü tánezezal fgybekötött mű versenyt r-nd\'-z,
melynek ti«ztu jiivmlnim- az oiiaiii poigári is
kola t>z géii} dorsu tiintiis\'i s \'g^ly-zésére l<*ar
ff>rditva, inciyr« voiia\'ki»/ó m-ghivót l.ipunk
jövő száma hoz7».
— Nagy tüz volt «• hó 22 én nst« Ts-
pok\'án. U\'ppant zi/Atar xvU tt a villám beütött a vánvahoz kwfjl ÍCA VŐ h-TÍ-Z-g Ka/ifrhaxy f«ile Tüskén majorba, miauk köv^tkfziéu^a -gy 40 in iuKtozu birkn :tk>>|, melyben ^(KKt db. birka «v tübt* fiz.irv;mrnarhK voii oly hatnar lángban áiloit, hogy ni\' in!«n: gondolni nnm ieh**tMlt. Városi Mihály é„* linh-ir (iábor ezámadó ^az dák saját cl-(ük kurzKastatásával a lángok közé rohantak éa sok ves/őds^g után képestik vuhak a barmokat annyira kitf*rt*lm az akol ból. hogy iMMti t(»ub mint 204) juh, 5 teh^n és mintegy 120 szekér Hzéna lett a lángok martaléka. Az önkényes tüzohók Nagy Aladár lő pantncanokkal hamar rn*sj*-l**n\'«k Tápulcsáról a vt^ss 8Eioh-;lyéa és csak etrk emberi erűt meghaladó inunkás»Aguknak k\'iizniihető, hogy a kózvelleu az akol mt> lel\' \\.--.C, 41*0 nz-kér rtzÁnával iiu<gr:ik<\'tt pajta é* \'Ó**J kcr-eztböl álló rozs kazal situtün a lá"goku«k áldocalul nem esetv.- A tűzoltók közül IKndl<r Utbziáv, RHÍcherci\'*r J-iM^f, ÍI:imro»r és W^isz Hermán tanár as oltás körül fáradbatUn buzgalommal működtek.
- liötUl hírek Li-szkov&zky Júette-fet a becsülutbiróság párb^jkóptelonnek nyíl vánilá. — V«rpelé-fii 3U> ház pgett «l. — Firetory Bód"»g pozsonyi gyó^yaierész 1000 frtot adott az ottani türoltó egyletnek. — JÓZ9uf fhg védnöksége alatt Kassán <tzr-pt. K> án bor-, szóló-, borászati- a szőlészeti eszköz ki-Áilitftö lesz- — FuUűbüki id. Nagy Sándor Martonfán m\'í^hali — Po^ouyuan német reáliskolát akarnak felállítani. — Eger vidékén mozgósítják a tartalékotokat. — Bacaine tbnok h-idoklik. — 18:50 ki ieogycí forradalom eralé két nov. 29-én megüuneplik. — Brüsszelben .NeniEetköti hiriHpiró segély gylut" vau ala kuióbao. — A gyűri önk. tusoltok ju!. 25 én Ünnepelték 1<) éves fenuálládukftt. — 1G ezernél több rúzsa voj; iáihutó a londoni róca-i-kialiiiáaon. — Iiuk*r<iötb« oingyar színtársulat megy. — A miooritar-nd g üer»lis bistosa KómÁból hAeánkba jd körutr.i. _ Kácc Fali n.-pzenénz lábát »mpuitilják. — Dobos Gábor híres d«;iirfceni rabló Illoviiról m^gnsokött- — A posonmegyei tnuf«lügyel<" leánya Kóth ida k. s. érnttségi vixtgát tntl a tógymn. m.od a 8 lbói. — Sárosm-gye főj^gysíje öDgyil

kos Mn. — Bpestre t5bb ssámflsott frtneeia jetsuita érkezett. — Stefánia fóbgno elfogadt* a 19-dik gyalogetred sáazlóanyaí tiastségét, * felavatás ünnepélyén isemélyesen megjelenik. — Kolozsvárott fehér fecskét lőttek. — Lisst Ferenc^ Weimarban van. — Az orsiágos ssioé^seti congressus aug- 10 én tartja Bpesten közgyűlését. — A Ferenczcsatornáo vashiáat építenek — Seemsno Egerben macakaz-nót kapott. — Pausz elszökött alíspáot Romáoiabaa elfogták. — Székely Udvarhelyen egy hadnagyot, a ssegszárdi pénstárnokot éa Bpesten a pénstárnokoi és az ulleao\'rt sikkasatásért elfogták. — Eugénia excsássárné meglátogatta szt. Ilona szigftét is, hol 1 Napi>|<-on meghalt,
KI nyert?
Budapest jul. 24-én: tíl 84 44. 89. 56.
Liuc/ , „ 21. 90. 59. ű2. 53.
Triwrt . , 7H. 76 26. 3. 11.
Irodalom
(K rur*t alatt megemlített munka N*gj-K»-DÍ*>.áu Wajdiu Jttuef icnnyTkcraaked^iie által meé-rendelik )
— Héyn Mihály % , Keleti kérdés" sat.
szentjétől m«gj«lenl „Kit viluaiunk
orsságos képvísolúnekV* szózat
a magyar bírod*lom válasstóihos czimü figyel-
mftt gftrjftszt«tt tnü beköldeUrtt hozzánk. Scersó
hazafias érzülettől áthatva komoly hangon
b^nzél a hazHsserete\'.ről az twszes választókhoz;
nag\\Du helyén látjuk, ha most nálunk a mag
indul: váUitztá.ti mozgalom alkalmával minél
többen bírnák «*s olyasnak. Ára 70 kr, s
kaphxtó eznrzónél Nagy Kanizsán Battyány-
utCTa i>. sz. Szerzőtől lapunk jövő száma hazs,
fiús lelkesült költeményt hoc.
— Aignér Ldjon kiadását) *D raegj«leoŐ
pMagyar könyvehhás" GG. ü7. 68. 69. és 70 ik
szarna bitkiiiflRtKtt hozzánk. Tartalm*zia:
.Boldogtalan" regény, irtn Turgenyev Iván,
<m»x cn>dntiiiííl fordította Timkó Iván, ára
4 kr. — ,A rágalom iskolája" vígjáték 5 felv.
irta Sheridh.ii Hichard, ford. StengT Károly,
Ára 40 kr. — .A azegény muzsikus" b-szély,
irta Orillpm-x-r, ford. Márk w Miklós, ára 20 kr.
— Vgynnctnk AigQ\'-r-AUSfi Lajos ki
adásából vetiük a „Nemzeti Könyvtár" f)2 -
:">7. his-teii. tartalma : Csokonai Vitéz Mihály
müvei I IV. Katón* Józribf müvei 2. és Kár
mán Józs--f müvei fi. füzete, Ára e beca»;s kiad-
ványű«i; .10—30 kr. H&vnokint két fúset
jelenik meg.
\\>eyes hírek-
— Az mrójt.ti gnjtü képviselőinek tiss-
tclpi.\'re Itrüss-lb- II H belga függetlenség fél
i>záz :Ho-* évf\')riJu)őJ4n;ik mngül^e alkalmából
« hó IH iíii f\'tnyt* Innkeltet mndeatek. A lakó
mán Ifm hir|:ipi\'ó v^tlt j*ílent köztük 70 kül
földi- A lakoma » vánriiháza termében folyt le,
Guil\'-ry, a kamara elnöke a következő fnl-
köszmiŐt monda a királyra, és * sajtóra: .A
királyra inoiidttin « f^lkoaröntőt, az orsxág ei^ő
p4>|j;árár>»r a királyra, i ki Belgiumra nézve a
iM>m/«ti <-g^ség, a külfölddel sxemben a belga
tü^g^tl^nség ssinboluma. ílaaoo jók épen egéss-
nfgértí iszmu minden souvnmiunek, a kik B\'-l*
gliim Hzövfítségosei és ba-áljai vannak. Földjén
mtod^n n nizet sziv^s^u látott. A sajtó is, és
tÍ4Zt«ti képviselői, kík a világ minden réssé ból
írljöuek, hogy nemzeti ünnepélyünkön részt
vegvtíu- k, a aajtó, az a hatalom, a melyet nem
lehut bíiorláttsal vádolni, mivel kizárólag a
kócvéi\'-mpuytfu aUpszik A saj ó a l\'J-ik tzá
z»d i)H^y tyr«mtro»;nye; mindenütt ott van,
orök<*H4 úr, ezerszpmü Árgus, általános ayil
tánosriág, az emberek lelkiismerete. Mindent
lát, mindent tud, mindebut-n rénst vesz, neme
*it n magasEto^Ná tesz minden szellemi és politi
kai h*rcs»i, a világ világo-sá^a, „mely f«ivilá-
gmija a királyokat és nép-k»t. ÜdvösIfUünkiit
mindazokuak, a kik e kmturmankában részt
vmznelc, a jog derék védelmezőinek. A sajtó
javára, nagyságára, hatni mára, sznbud-iá^ára
iKZ\'ra!" A fölköazöntésro a .Tim«:«" levelezője,
üailcngü fctftlt. A lakoma után a művész házba
vonultak, a hol kedély* mulaMag volt, mely
éjfélig tartott Héttóü délben umét lakomás
tak. F^lköszöntők ekkor aem hiányosuk. Ér
dekes volt a belga külügyminister felköeiöű
tAj«, melyben a külírafélt: nemzetek htrlap-
iroira t-molte pob rát, sorrendben megnevez
vén mindtígyik nemzetet. A magyarokat a
negyedik sorban eralité, az osztrákokat a ható
dikbttn. A magyarok nevében Asbóih János
felelt, a hírlapírókat s egy ügyes fordulattal
Stefanie tóherczeedót éltetve. Besiédjót uagy
tetszéssel fogadiák.
— At irgalmat ssivü ló. Egy felsó-ma^yKrországi ismeretes Bportsman (gr. S*. A-) a következőket irja a Vadász és Versenylap nsk: E napokban alkonyakor hasafclc lova-golván, Cs. helység községi lagalöje *;6ett uUmba Épen haiöf-lé hajtották a ménest és csak egy vak lé maradt el, mely hasztalan törekedvén társai után, csakis msga kórul for

?t és kínjában DTeritett, kapált el*5 lábaival; szóval: az isgatottság legnagyobb jeleit adt*>; a helyről azonban nem tivoiott. Nem messse halad vio el, megállítottam lovamat, hogy lássam mi fog történni A ménes már körül belől ezer lépésre el haj tat ott, mikor, kivált belőle egy ló, és ügetve egyenesen s vaknak tartott. Oda érkesvés, melléje állott, míg es megnyugodott és azután előtte ügetett hasafelé, ugy bogy a vak fejére! érintbeté hátalját; a vasető helyenként visssanécett és sebességét ennek kövese sserint módositá. Futása a legelőn At egyenesen a méaes felé irányult, asután egy ugar föl don, egy b arasd a meutén veseté • s«o-gésy világUlaot, mig csak többi társukhoz értek. Megjegyzendő, hogy es esetet sem anyai, sem nemi Ösztön nem okozta.
— A fÖnyerémány, A« 1864 ikl orosz kölcsön főnyereményét, mely 2o0,000 rubelt t"ss ki, egy berlini bankbázoál alkalmason gyakornok nyerte el, a 16 éves Richter, Potsdamból. A főnök, H. bankár magához hívatja s fiút. .Honnan szerezte azt ss 1864 iki oross sorsjegyet, mely nálam van őrizetben ?a — „Keresxtatyiratól", felel s fíu- — Krre a kÖvetkesÓ párbesséd fejlődött ki s bankár és a gyakornok közt: .A Bor*j»gy nyert valami csekély össseget. * — „ Menny ire fog ennek a^yám Örülni." — „Nemcsak atyja hnaem ön is, mert * nyeremény meglehetős tekin\'éiyes." — .Istenem, mily ns.gr lehet?" — ,No mog-khetAs Df»gy." — .Talán pár ezer?" — .Több, több." — „Mennyi hát?* kérdezi s fiu örömében zokogásban törve ki, mire a bankár tudtára adta, hogy 200,000 rubelt nyert. Képzel hetai, mekkora az öröm Potsdambau a Kichtar családnál, s mennyi d**rók jó bar**j«* Utt egyszerre a családnak.
árak.
100 kito;.
Székesfehépvár: KIIEX ]07u -H — R.. Árpa «i-;>._<;-*!. Zili«-9U--7— K 7 1U.
PéOS üuxa 8 50— 9 - Roxa 7 7á5 Árpa
--ft.5tt Zat. 7* 7.ÍO Kiikurirra 7. 7.25
StM
9G\'l 6 "it
Aiy*
y Bo« 9.^1 -|n4U Ro^ 8. - B 40
(; 66*) Zab 7 40 8 Knkoric«t 8 — ««O
VetZSftM : Ituxa 1Ö50 II- ICcni H — UÜO
7 7 40 Z*b 7.20—7.r»0 Kak«>ric**i;ft» 7 —.
Byr Bnxx 9-20—10.30. Ro» 8 4 i - 8 80 r.^ii—d.H,). Zab ti40—6.45 Knkorieia 7 |o— .7 2»»-
Ar|..
Szerkesztői
4194. H 1) llpest L ur kóltem^iiyejrol uoiu tn<lnnk ai\'iat, kérjük l.pkfildéji.t
419fi. fi. 8 írja Rn : A folytati^bsn fonnaka-din líiia le*z Mi m^pN fúlilnk
41W> „ Rongy o» lett .a . . \' Níara i.nmi ének Ueonr
4197. H. (iv .Népdalok- eyr^^k a kúzUar« Több oWanottsig, több gyakorlit krll, K hujU.u inoir^ nem elén A tehetség njomai <-lritixb«tt:iQok
41<)S. Rnprnn. K5n*5ii»ttí>l YcUOk
4!9lt Zil»-Kg<T»i;fK KnitlendjUk
4J<KV Keaitliely. il„gy * rund hír hoimu cxáMatot eredmény esett, ti Hja In* tmied* I rti e * v.\'líjínalt I(fm«, v»(ty m-n igsií s.ijnrw, hx *gy bt-igAX^Ágoi hOMsil lél.wi kfll A Illrelmes k!,/.iinm&$it«k ki\'renui. lixfrtnk, jobb a btSko, mint a barcx !
4J0I fix Hies. A csomagol m^gk»f>Uik, ?< illető nzAm
\\ » M u ( I menetrend-
|n4ul KjiiiisHHról liova :

V mii

Híirnc. 1 18

2C7
K«..k, H:hke,, 11..ml....,
5 10
regfal

2ir.

2 80


2\' >9

11 1
ojjil

202
HHH» Peatre (gyortTonat)
5 S5
\'•KC-I

21 >4
, (poataTonat)
2 6
..lnl

?JI2
(Mjja rónai)
11 20


UK
R^^.he (8Kniiih«tli-lr. Soprou- f-l
íj « 15


301

11 M)
-JJ«1

SI5
Soproobft
3 40
dílut

??>>:>
Práff.-rliof Kouori, Caiktorojra
4 65
r*-|rtxt.l

?2>a

2 47
dalul

•J(ll

10 50
Ml\'i


Érkezik kunizNáralumntt:210
Zákioj lelOl
:, 27
reffel

216

1 41
d*b

21 \'8

11 1
éjjel

203
Huda-renrol [?p)fJr*\' vouat) „ (poiUTi.nat)
4 15
2 5
r*«I-l delut

201
,. (gr»r»»oiiat)
10 30
éjj.l

302
rW^.1.51
4 1
r«(f«l
i
314

10 15
•íjel

316
Sopronból *
12 5.
lílb«o

202
Pragerhof Talfil (g}orgTon»t)
6 37
r.M.l

204

1 10
délor

406

10 50
ijjal

A BalatMM vali hajézás.
BalatOD-KüredriH iiidnl a KilfBlul^K.ixiui reg
gel 9 érakor Siófokra. Uf^an oaaAt indul ti^.nt\'U
31/, . . naponta, mif l.íifön ki»é[.l..»u
regfel t órakor
Siolokríl Udol dél.lött 11 irakor Balaton-FHr..lr<,
. lÜMin !<
Kivételesen aaombatou U Taairnap Siófok-.M a dél-\'Un 6 öia helyett .ndul Faredre 8 órakor.
Felelős szerkesztő: Báttrt Lajos.

TTZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM

z A h A i K ö n ö N r.

JUIJÜS 29 ín 1880.

A Magva r-frnnczia biztosító részvény-társaság
tisztelettel aMHrt ig.-.z
ezennrl jelenti, lio^y Zala-, Somogy-. Baranya- ?* Vas megyék részre kiterjnd/i hatáskörrel
Nagy-Kanizsán vezérügynökséget •
állítván fel. annak v. zc-tésct

GUTMANN S. H. ÚRRA
ruházta, kit ciryszcrsniind a fuz-, szállítmány- w j,;i,\'ljizt<isi(iisi ágazatokban jojjervtinyus biztosítási kötvények kiállítására és karok fel
vételére, úgymint ezek azonnali kifizetésére i» felhatalmazott Budapest, isso. januárban.
A Ma<ryar-franczia biztosító-részvénytársaság igazgatósága:
SCHWEIGER MOSCOVITZ

A. Magyar-franczla t>iztosltó rószvény-táraasas
: fentebbi k<wzétt$te.ár* h.vatknxaíWHl nlnÜrott t.BsleI<*ttfi j-ilen í, miii7**rii.c a
\\agy-kanizsal vezérügynokség
vvwetéaét elvállalta s\'a vftíérugyDöka^gi irodát meRnyitotta, hol m biztoeiiáai ajánlatuk elfogiultatnak .?» * biitosiUsi üsieir.* y*gj- a tArs^ágm v.»natkf». nundenfeU .eW..ágiM.táéok Ug
kéanágosebben megadatnak. BI/.tOHlt |MMllg i» társASÍÍS;
a) tűivemély és r«»hbnn.»N által oknzott karok elUn; <M "»i..rai<tn vagy viu-u siÁllilnll jnvak kúr<MmlA*a «..«? ;
b> jégkárok nlloo d) •* PIIIHÍT «:lt*tére minden ismert módosul szerint.
A Magyar-franrzin binUi*itö ré#xrént/-tárHa*á{f. m^n-k
20 millió frankot, azaz 8 millió arany forintot
tevfl alaptőkéjéből a rówvéoyesek által mindjárt knsdeib**n
10 millió frank, azaz 4 millió arany forint
, in. evi nlrt.il)«i l-l-*« lurtfán nUkul.\'i
készpénzben befizettetett, B részint a íivaros legeltwi p»in»int<Hfi«in-l, rénsint p»»dig magyar álUmnrtrtkfkbfu >u «\'HÓbb8^":kt>en kit -\\U< melyen a társaság Dgyvezetésénvk él^rn következők váUax\'attak mt*g:
Választmány.
Beck Náador a mnt, . c
Lánciy LPO > ni.tKj .It. fr.liltiiti 1
Lewin ]k«b. i k^r.-,k- .l.-trni itkml.-tiiii ÍK»Kf;
Sírrebource In. Mária Ewl. » |.»ri.i -otiet.-
Klni.k Bitié István. >\'> ff is v*l 1-eNö titkos Unár-nos*. a Líp-\'t-rt-ml na»y\',t>r. * < r>T*r.. kt-pv. sth R|i
<xs ig.«rí"»l-
A|.\')tutkr>k itáró Báihidy Béla, tv.hlbirior wx krt>v *\\h HII.IJ.|..-(I-1, Bsitoax Jnö i i>ár>K> K
dt> rilnmti génerittt1 chiokc nrli I\'ütiüban
di* i\'lminn g.\'- **ral-\' v<-x>!
Iftazgtxtbu&g ,
I.\'.rvrt !; ? Dr Hillír Atbreeht, kr.«. í"-t v.ÁifcVnKy*<*<. B.V,l»"n
Kiitenaiachpr Károly •- .H«.ffm mi J.Wspf nat;vk<*rrqkc>l<\'! •*«*:•([ r.\\,.ak^ lfui)ap«<at«i.
Seawetfler Martn ki. k.T«-k-<.«lnii un»r»o« itn,U["--;tfiii.
Vfr.TÍiísii\'iit" M*tk«Vh» L- jtt HuiUpest-n.
iiiklixx <* u.iiífnlii»r?\'?!"/! lümxrt .\'? i ko/.itv t<>! ?iU-in Ü!-i ciyi\'tt.scgfkftt, bátran «im»n-(li«t<. li\'híl, ImgT \' u«m volt in?g »i nynjtotl volna, mint .tni-nnyi: ntiUi o tÁfussAjt inindjárt k"«il*tbíin nynjtani k.\'-i-f*. > ,i mi-IŐu a társaság t-ien, edilif h-nty a táriatá^ íl/.i »vit.-lr> a ;a-)t.4tiyojn ii*, a jinitAi«3lti •\'« .1 {••^?Risnriibli b—-\'fll 1 -te **<?% minden kl*iv t<-lméiijrt1n*\'Íi znlc^ál, ItOjfv A táriut4J<* a ?li]t«t**l\'*k mi*jv»^\'i \\jutnál i* ki>Jíí i«kintettől fii^ l-\'nni .1 v>*rn«»nv ji>ir<i«nlt köv<il»*]mt*nyiMrr*. M Urai\'-ic íráol njh^l f. (rt.Tja ^ ktíri. m«tri-v\'T^\' *Ry**#r-*iMn.l fin^y a vexérileynr.k-.\'-ei l^r(ÍI»"(»>ri a vijíki ü»rj riökaégetc
YAtfUtztmAnyi tagok.
Rtbert Mflríl m*r,(niit «i«. IWiiit.oville, az osxirák deli VMHIII ignsKai-íiÁ);! t.;i^ «ti. l\';u I-I..III NfuwelL hrmia kir. k«r^k«>t. tniácmin n*sy k»-re«k«I."
l.íivtig /spori Re^entiart Fereacz az AUin^ht.vaspálya •?tnükc «tli B*-*^t>\'-ii. .Sváb Kartty tol.Huri1.ku,, .,.-r krpvi«.\'ló «ih. HnrU|.f-ir<n bnrrt Tfatt Kártly cs. kir. kamara\', a* osrt. iltílí mxm mk\'lnüke, ax o«l. ur«kkáx4
Tí-kintve i« Ur«ai>Wi!n%k fentebb kitüntft\'\'it lükcorejét <•« J»Í Ömlotv-torn t>t.\'<.i le
j
j y
flfoea<llnttiiik mara.iv
A Magyar franczia biztosító részvény-társaság
p mjír felállitott ligvtiök«é|;. k ;ilt*l
«K^a7 moiiar(*h:Álinli liixlnbitó tÁruiMÍi; mind PX ÍI)<>ÍK, tni\'ly A bixtimitú k<*>xr> iai*gn«-k \\ ( páratlau tiikeirfje >:4 az t-lt\'.n álló efíjíuiitigok jell«tnr <>gyr^sxr<íl ttlj-it hizr<t*ita4t nyiijt nrrx niindrnknr í« t^l^x^n m«fc foic f*lelni, DiáMréHxrőt a «x»kv«\'»:»\'lís *v ttott«M:a ax ir.int i- k\'-x-Amidói. u-fiAt tifiztoli-ttrl alúlirntt a bilt.ailö t kílxnu«.V biMlmát ** ált-U k>*
teljen f..l>mna.tSiiii van és bocy tllzl>i*to«itá«i ajánlatok
Nagy-Kanizsán, 1880. május hóban.

98926-52 Kerületi ögynökség Sümeghen Epstein V. urnil.

GUTMANN S. H.Minden eddigi világtárlaton és orsz. kiállitáson a legnagyobb dijakkal kitüntetve.

Első magyar
gép- és tíizoliosziTck
í?.vár. harang __ ^^^^
Rottenbiller utcza 66 fcz
Hazánk lf>e;iia?yolili korüzerücn borcinlozpU a .vára harang k liizoltaszuli i\'-s liziiiftliszcli srjick ki-sriUséro; i gyArr .1
k.jMHolatoa vizmüt«z«ti oDztály a jelenbeli eejeilüii belföldi szivattyú tjyárt kí|M>7.l, m-iyb.:n kizárólag honi iiinnkarró
alkalmazása mellett, minden >zi>lnak nirgi»l«liS mívattynk i-s kutak keazittmn-k
laf Képes árjegyzékek és költségvetések kivánatra bermentesen szolgaitatnak ~^tt
•TzxzT" -A- gyíw flóKtelepe : Katozsrurott, behn-\'uii.it-ir-ittrsn l> <sím alatt Irtrzik

FONTOS
messze
A Iru\'C
rövid és gyönge látóknak.
«zi-müveftt"kki\'l szolgál jótállás mellott
lIELFY B. bítszerész
Aneroid- IJarometerek minden nagyságban a meteorológiai és fold-nragneti intézetből vizsgálva. Szeni-üvegemet és aneroid-Barométereimet 8 napi próbára adom. i„.)2 •


pp
gyomor raindi.-n bántalmai ellon,
uUivint .in ax t\'tv:igyhtLiiiy, jyo- eurg, r-nKi/apn .< ii^llct, unl^k, f Ibflfr. ,t-«, kúlikn, eyninorharnt, é fkfké^lé
íiiMüiiMiJirr
« = slí55s.sí-a-gfeá»
2 JÓ
mm

2 = í i II.;
?ti l S 5 ? u
^ ? sí ;Ü ?í " a »

.a M &-1-> = ~ \'« "5 "-í = > — 3 —

Mária czelli
gyomor-cseppek,
^ á
jclr= ?--*-,--. —<
Közponii weikuidflM raktár ugybai ei kiesmybM
Brady
if

Djomatott t kiadó tulajdonos Wajdiu József gyorssajtójin.