Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
3.55 MB
2007-02-13 13:24:53
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
727
8227
Rövid leírás | Teljes leírás (551.11 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1880. augusztus - 62-70. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


SAGT-KA5IJ58.*, I8«O. augnsztus 1-én.

Tizenkilencxedlk évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY

tzám 10 kr
p
\', mmiorii\'iior fi h utvkhki g.-rfr:
NAQY KAHIZ8A Wlmloikál
BérmutetUu etak ntetrt aankaUr.
^ iáktól fogad Útnak i»|
;. mac»tári iiíeit>k minile: ^^» ^^m ^^H -^^^^- ^^^^^^^ ^^^^^M -^^^^ ^^M ^^M ^^m
??\'gyei hirdeté«ért kOCrf
.? 30 kr fisetond* |
* .-.» ^ - - - *=*Ö)1;
ü .K»nl»saTáros hel.vh«tósáRán»k, „n.-kanlzs»l ünk. lüzoltó-e?ylet-. a ,n.-kiini/j)»l kereskedelmi » i,>nrl>aiik-. .naaj-kanizs.1 UU.rékpénztár-, a „lUMnegjei" általános tanltó-tMh tftlef, a „n.-kaniz»ai kisdedneveló egjesület-, a u.-kanizsui tiszti öuwzHyw szövetkezet-, a .soproni kereskedelmi a Iparkamara n.-kanlzsal kDIUIanztmánya" 8 több
meejei is vároxi e;yesület liivatalo-. értesítője.
Hctenklni kelx/cr, vasárnap- s csűtOrtOkOn megjelenő vegyes tartalmú lap.
Siainiok TÍMU ••«
ZALA-SOMOGYI KOZLOlVT
•CM
es] vid<*k
Kmlit\'ttfm czikkciin<."i(izatália!i hopv ajáaluuáui c hegyvidék s/üirnira a must |. f\'í/.ést nagyobb mértékben gyakorlalba venni uiiut eddig történt; csak egyes na-^vibl> birtokos és finom i/Jii, c^emegn beirt élvi\'/.ni kívánó c-aládaink számára történt M •?lőre nicsíjcgyziin, hagy ne badacsonyi ürmüsiiek neveztessék — inert hiszen nem Ormos - hanem badacsonyi CÍCBCSC bor-Sík.
Midiin hold. Uogyay dajos a nagy szüiész. hódolatteljes és^hillas alattvaló, a
\'Z-ilaniegyíbcii utazó felségnek kedveskedni kívánt ilyet ado\'t a balatoni Kisfaludy gőzösre U-plei-": — mint kcllcmc-i»\'ini\'gi\' bor:, had c^ouyi ^aját készitni\'-nyét.
Midőn - :c c.ztendovol u/.i\'iölt így h.i/.alit;usi:i)k külföldi utj/uúl hazatért, s hozzám jött kérdvén: van-c az urnák ba
\'daconyi fuziitt mustja? Van. — Tudna c i\'lpakolni fivegi kbi\'n. di^ messze1 uira? igen i^. — NIMII <-sike.... ha megmondom kinek és hova? tessék csak megrendelni, bárhova oiszállilom. ?- Trhát 5 nappal ezelőtt Kossuth Ljjosuál <bé«li Itcru vele esyütt s c közben említette, hogy bort ez idegen földön nem tud inni. mert egyik sí ni az ó iziéso. szerint való, de iiic liaza is Ugöiómcstebb ivott kevés bada-íw>nyi c«!megi" bort azt [icdig nein is tudná, hogy hazulról is kitől k.iphaili.i, aíért inkább vízzel él rendeden - tehát innék a sz.\'in-ra lesz a Iror, de nem az ii ne.ve alatt.\' Jiaiiüiu KI. S ez név \'alalt /.alliuj sal A bor elment cs eljutott a wlag és korunk uagy embere élvezetére;

de én azóta is küldtem néhinyszor megemlékezvén a nagy lélek testi szomjára. —
Itt a fővárosban sok jeles családunk nak kedves .^cinege itala, tudtommal különösen a tanári s birói körökben, de minden olyan háznál is, társas összejöveteleknél is, ahol számítani kívánnak a esc mege bor árával, annyival is inkább, mert a tokaji aszú borok hitele az utánzások miatt megrendítve van, ugy hogy én, az én kis üzletem számára évenkint 50 akut szoktam régebben lcfözetni, - mely el is fogyott rendesen — csak azt sajnáltam mindig, hogy egy bilesct más vidékre kényszeritett
Mig Berlinben, Boroszlóban voltak üzleteim mindenütt nagyon kedvei volt az e fajta csemege bor, tudósok művészek, és minden re.\'idü rangú férfiak ; de a nők meg általiban kéjjel élvezlek és fiuoui sütemény ékkel felszivatva édelegtek ez ital neművel.
Kereskedelmi czikkem volt Kszak Németország több jeles családja szamara sok esztendőn keresztül, mígnem : z 1*72 ki rosszul érett szólóból, minden megválasztás nélkül türtéul a lefűzés; és én főzettem le vele, mert a tökéletlen portékáért sem ajánló szót mondani nem itulok, sem pénzt elfogadni nem birok.
De különösen Londonban tapasztal tam ilyen lefőzött féle must-borokkal Schcrry-, Port-, Madeira . Malaga nevek :ilatt Spanyolországból és Portugáliái) \\ nagy kiterjed sü kereskedést és nagyszerű fogyasztást drú^a ur mellett, liol még ut iv.3Í bódékban, sőt utczasarkukóu is po har számra árulják ezeket, nem is min

dig kellemetes minőségben. Ott jutottam bold. Mednyánszky Sándor eszközlése alapján azon élvezethez, hogy megkóstolhattam különös engedély mellett a London — dockban az azon időbeli bgnevezete sebb és legdrágább hordó Scherry bort, melyet 1837-ki terménynek mondottak lenni és tiitou fontra árusították, melyen megérzett óság, simaság, égenyes olajos iz: s a hordó akkora vult, hogy annyi pa-laczk jöhet ki belőle a hány font sterling volt az ára.
Ilyen indokok és ennyi tapasztalati adat csak hamarjában is ugy hiszem elegendő annak begyőzésére, hogy nem al;ip nélkül teszem az ajanlatot, és érdemes lehet a must lefözé-t gyakorlatba venni nagyobb kiterjedésben mint eddig volt és a pineze szövetkezetnek istápolni ezt s bevezetni a vilagkereskedésbe.
Sok olyan szőlőhegye van a^ijlaton mellékének, a melynek talaja mésztartalmú, mely a borkösavanyt neutralizálja, hol a szülofürtök gyönyörűen megérnek, épek és egészségesek é-> Iwrt édescs ízűt, szörnyű erőset teremnek s ivás\'a még is nem kellemesek: ezeknek a hegyeknek termése és különösen ép és ér. tt szólüfürtök mustja alkalmatos a lef.izé>re s ugy mint mi ed dig szoktuk, ha vesztegetés is a must felérc lefűzése által termesztőjére nézve: de épen azért kedvesek és azért örömmel lo gailottak különösen Németországban jobbféle boriink,mert természetességét ismerik fel izló szerveik, az alkatrészek arányosságát érzik ki belőlük — a milyet másunnau épen tii-m kaphatnak. Ilyennel lehet és kell ne kűuk meghódítani az ízlést és fogyasztást, azért ha megemlítem is azt, hogy az em-

litettem spanyol és portugali borok g*z daságosan vannak a lefőzés által kiállítva, mert síig \' vra vannak lefőzve, s hogy mégis édesen megmaradjanak, mir a zajos erjedés előtt adnak hozzá bizonyos mennyiségű cognacot, hogy előre pótolják azon szesz mennyiséget, mely a mást czukorM erjedés közben azzá képződnék, hogy ezzel kettős ezéit érhessenek el: bizonyos fokú édessége is maradjon boruknak, egyszersmind annak fejlődését, simaságát, kereskedelmi biztosságát is előmozdítsák. Ez azon bora a két államnak, melyből nem képes eleget termelni és a melyet biztosan és jó áron értékesít.
Mi küzdünk természetes boraink tiaz-Usága és szállítási biztossága esélyeivel; pedig jelesebb hegyi buráink általában elismert és kedvelt italai szolgálnak mindenütt, a hova mint ilyenek eljuthatnak, sót gyengébb féle boraink is nagy kelendőségben részesülnek, a mint az ujabb időben meglehetősen élénkké lett borkc-rcskedés bizonyítja; azért van az, hogy a szervezkedést ajánlom és a pineze szövetkezet alapítást, mert egyesitett erővel biztosabban juthatunk cl kedvező sikerre, mint egyenkint, szétforgácsolt erőinkkel; és azért ajánlom a badacsonyi csemege bor készítését, mert kellemes ital is, hasznos ipartermény is, biztos kereskedelmi czíkk is: és inert mind az országos gazd. egyesület enquette tan ács kozma nyaiban , mind az orsz. borászati congressusban felvetve volt a kérdés, hogy minő módon lehetne a szóló termést többoldalulag értéke-sitni y egy módját ezen czélnak ebben látom érvényesíthetőnek. PARKAGH GÁBOR.TÁRCZA.
II a/-a ni
Ela ki*ik>\'iltt>k a foit-H, II.ICJ uja\'li Ki.-- .viifik dZ»Í.b jü^t li-iZ rÁnli , \'»i iiM\'iij.-tek hit-1 in«rit->n — ?fúrjátok h« Altiolt síép hasánk !
i tJir.x»tok be e remek 1-VUl.rf. Minőt más nép oaak üomlxn lát. S l.iuy;vtek el n^kem — it-lkeU\'kt\'t I j tettvágy, hit vilUnynzxft. At
hámuljátnk niPR - annyi vcnx küxi
AipÁit v«rc mit te re ti. to ilt;
í h 1 l
u\\ -
vosxhet <1 e» ak vt\'tek az a hit!
t ol fai, mely, i«y
bi tk
Nem vcHzht
KN m»gál).ui bx ^;
Kiini* raidi\'m cézaroklmii i-inuit -í* maga d\'izsölt — porba akkor li- lt
Kajánk alkot hangya, ftzorealommal; Virul c lion mint cdnüi kert ; s p/cr \'!>v iitáa kolossiként állunk, talár, tfirök bár sokáig vert.
Ott ltii-lapest, drága imzáuk nxiw. «>« Uui„i„k li^iljal.h arája --\'/\'&•»(.*• n\\-\'g, csaknem s*-r<lill*>, mir io -F«í«lág tekint kíjjel raja.
ü\'T-r.r-Xek mi\'ü Erdély vadn\'eéiiy\'"* H^^yeítfl annyi term<" síkját. A nvrlMlcn kit magyar ntk«4frr>i — Míkt-n abnyi fz^p vi% xajlik á>
KrüUtben LonoiKzot, Kgfn ;
Hol a magyar xyengé-l ké«t ix «g)ko
Ama*onkénl ell«niAc*t v«rt
mf>g * Dunáit iiinrnj gfn ;

Járjátok Ue a Dnná inti r,?->? Virá.:<>-k«rli>.-l dÍ«»>.\'bU föd-!, Mi-lyii\'-i sx^bbot — ki állítja Ui-.u Ax a "l^y lermímiet illpn v t
Sz.\'-p, »x**i» hazánk nx U ansi\'fr állal
J,\\ k>il«bt-n tere»t.rt »ir.-igi k *. —
S <l.e«ó - Iioiry e ffiM magyar ii-mr<-f\'-. A mely f*ji.*k pá\'jft saiutt\' niii-*
SzAe ellen :i«-l k üsd öt mín<iic f»ju:ik. S mm e^ysxer volt árvü, e.hat:y<>it. Szép hoiiáti rövid ezer év alwit M^gts kincset kiiicare |>aln>u*ot!
Kétked>k l.át a fi\'li\'tt, hogy njabh Kz^r evünk «»?•? h jliyZt box iánk ? ! Ugy mtujuUk faitL-t menteni Umeriitok meg fajnnk s hax\'.nk!
1IKVA MIHÁLY
v megtört 8zlv
__ )!K»,\'*1,.-. —
Irt.t: Szomraer Bá.ndor.
Kol^\'UUo.;
III.
Áz idü ruul>»U és ess<;l s"k minden in<-<r-viliozut Vilmáiknál.
Vilnift rnxgába vont, AI emberU^^ ikjoa társaHigatúl >^r*szt*D et (V"> ál.-tei k-idetr folytatni, egtei nap Hzoraoru volt, arczát Imlil-sápadlaáf; vooU be, l«mnnd<)tt a viiág kelltí-ni|*»fl\';g*\'Íről éa csak n^ve liil b^.nat»nak é-* gnadolalinak éh. — A wgíny leánykát is/onyu bu etnp-íté. m«!v alatt ÍHDkxdiá óriflsi leptflkk-1 hxUd<\'it rlűre: as <\'**? i» k\')«zuaiött nx i" A ti>bbi vir:í^"kkal ugy tarva-d.iit, lanktidoiL — Kgydiil Uyuía kép*zé ^uudoUtát, *, f*á g<>adolt, ki szivét meghóditá

B^r (ryula távozta óta már két levelet kapott tőle. mindamellett gtilyoa gonduk nyom ták, mi-.ri a l*gu:óbUi idűbtn mintegy h/ionp ó(» sem li;v*>l«i nem k»p>n tűLi, méí; kévéébe bnllott róla v.tkmit. — U>xy x harezt^ri moz\'KDatokMt nagy ti^y^lumm^l ktnérh««se és u hnloltnk <íi 8**bet«ült(tk l^j-tTiTnAt minél eli*í>b • ilvashattSH, -gy ft\'vántsi iapra preüunitrralt, mely elübb siokta hozni a háború híreit mint a provinciális lapok.
Egy b\'ruti decxtftnbnn aapoo hocUk csak a lapok, hogy a «ebeeültek és eletettek lajítrnmat axért nem f\'»KJ*k bosni többé, ne hogy & nép feiin^erülj*in. — Esz**! Vilma és (iyuU kitzt még csak H hír közlekwlése ii mog-Bziint ; — mi rt Vilma naponkint hálaimákat reb"gett az ég uráhos, ha Gyula nevét sem az eleuelt»ik, sem pedig a s-\'b«flüttfk lajstromában nem Ülte. — Már m^gnlé^edett volna tán itztal itt, ha tudta volna, h»gy Gyula künnytl sebet kapott, csakhogy nem halt meg.
Tunént p\'-dg január havában 1879<b«n, h»gy r?y&zp,rrv l\'^ragí Gyula elestél hiresc-telt^k a városban ; — mély részvétet keltett a jó fiu halálának hire és nem egy söhaj repült ki a kebl«kbúl eonek hallatára. — Vilma, Gyűl i távozása u\'án n<*m sokára varróbázba j;irf, nehogy árván egyedül lepy^n gyö\'örtetve furiai gondolataití\')] én igy nerois ciudálh»tjuk, ha G> ula halálának hire rövid idő alatt fQlet-hes is eljutoH. — A hir mint halaldöfés hatott reá; a varrást eldobta, köpenyét magára veté, és h<>gy érz»lmr*it társai KU>U elpktástolhaas*, i\'H\'lt gyoraa*ággal elrohant. — Csak egy kívánsága volt: Gyulát míg egysaer megláui és atutáa meghaloi.

.Mit ér az élet nélkülo! — moűdá magában — csak czeliába zárt apacsa vagyok kinek le kell mondani EZ élet örömeiről, hogy magányában » inait gondolataival gyötörtesse magát; — ah! Gyula miért hagytad árván e forrúu sseret? szivet ? nem hissem, hogy o knrek foldöo találtál volna olyant, mely jobban szeretett volna! — Sem anyám, sem apám; árva vagyok ét még jegyesemet is elrabolták, megölték !<
Ezek után gondol komi látszott, idegsale remegett és egy velótrásó »ikilássál földre rogyott. — Mire feleseméit, ágyban feküdt; lázbajba esett és az orvos oda nyilalkosott, hogvha nem fog terméscetén uralkodni tudni, ha nem fogja magát visszatartani, akkor beteg* sége veszélyessé1 válhat.
Az idö már februárt jeleseit és Vilma még mindig ágyban fekvő beteg volt; — helyzete nem javult, s?t inkább komolyabb lett.
.Hiába beszél nekem ez a doctor Tréssi néni — monda egy alkalommal ápolónőjének — tudom, hogy hiába fárasztóm ide, de 6 megteszi pénzért; még csak rövid időig szenvedek és oh! akkor.... meggyógyulok! — Akkor örömnapok várnak reám ; — viszontlátom kedves anyámat, atyámat és nagyanyámat és oltár elő lépek Gyulával !\'
.Mit beszél a kis*s«ony ?? — kérdé as üreg ápolónő, ki e szavakra figyelmes lett.
.Ugye éd.es Trécai néni maga is eljön ?«
.Hová?-
.Temetésemre !?
.Nyugodjék békével és ne hadarjonÖssz« ilyen b<*xédekat; — ha ily gondolatok foglal-

<p-

TIZENKILENCZEDIK EvTFO VAM

ZALAI, KÖZLÖNY

AUGUSZTUS 1-án 1880.Képviselő választási mozgalmak
A 21 es végrehajtó bizottság Nagy
Ki» Kanizsa válaaitó polgárait — hol az eze
- kerület választó polgárai is szívesen láttatta!
? — í. é. július hó 28. napjának d. u. 4 óráján
a „Szarvas* szálló nagytermébe értekezletr
hivU össze, eszmecsere, illetőleg tömörülés
ezéijábó). —
Hertelendy Béla, tniot a 2l-es bizottság ülnöke, röviden refiskt Iva arra, mi czélból hi vatott össze éten értekezlet: üdvözli a tnegje lenteket, s örömét fejezi ki a felett, hogy alkotmányos élet legfőbb jogának élvezete, gya korlata végett ée foganatosítása czéljából olj azóp számban sereglettek ösaze; az értekezletei megnyitja, s kijelenti, hogy küldetését esze, leteszi, s kéri a választópolgárokat, hogy c nagy értekezlet vezetésére a maguk kurébM el nököt árjegyzőt válasssz&nak.
Elnökké : Glavina Lajos, jegyzővé: Ko váts János — felkiáltással megválasztata*k.
Elnök, megköszönvén a benne helyeze bizalmat, előadja, hogy mielőtt az értekezle tárgyára áttérnének: illendőnek tartja a kegye-Ut adóját leroui, s indítványozza, hogy boldo gult képviselünk özvegyének éa családjának részvét-iratot küldjenek, mely indítvány köz-helyeslés- és éljenzéssel elfogadtatott. Felszólaltak ezután : Ambrus Ferenc z, szent- balázsi plébános. — Óhajtja, hogy oly képviselő vá laaztassék, ki Nagy-Kanizsa város érdekei kellúleg és illően tudja képviselni.
Hirschel Ede hasonló értelemben szólal fal; osztja az előtte szólónak véleményét, B kívánja, hogy tekintélyes és országos nevű férfiú választásáék képviselővé, ki első sorban Nagy-Kanizsa város, azután a kerület és ha zánk érdekeit illően tudja képviselni, sajánlj Jókai Mórt.
Tuboly Viktor előadja, hogy alkotcráayos országban a polgárok legragyo góbb fénypontja a választási jog, de csuk ak kor, ha szabadon ée függetlenül gyakuroltatik • az, mert ki ezt megtámadja: lábbal tiporja a polgárok szabadságát, egyenlőségéi, ca testvéri aégét, ily megtámadásnak tartja, midűn valak politikai elv nélkül válásit országgyűlési képviaelót; ugyanezért kimondja hogy nincs egy értelemben azon urakkal, kik azon czélból hívták össze Nagy- és Kis-Kauizsa választó polgárait, hogy itt minden pártazineze nélkül nevezzenek meg képviselő-jelöltet, s in ditványozza, hogy a jelen értekezlet pártérte kezletté alakuljon, s álijoo el a képviselő kijelölésétől. — Nem helyesíi azon urak véleményét, kik mindig arról beszélnek, hogy oly k ép viselő válasitaasék; kí » város érdekeit képviselje, mert — ugy raoiid — „mit haazuál az, ha A lábam ép, deegé*z t>.-st»m b-Heg, azenvedé?-és üibbadáanak iodul V!J Végül kijelenti, hutjy Ő a függetlenségi párthoz tartozik.
Hertelendy Bcla nem osztja az előtte szólónak\' sem párt — sem egyéni nézetét. — Nem osztja azért, mert ma a politikai konstellációk oda feao HZ országgyűlésen utry állanak, hogy általunk megválasztandó képviselő egy szava, legkisebb szavazati változást

sem hoz létre. — Oly képvisel,\'! óhajt, ki tün dököljék mint ^ napfénye, s ki mint egy va rázs vessző, egymaga többet bir létrehoini, min más száz! 5 tehát a jelenlegi konstellációk mellett Jókay Mórt ajánlja képviselőnek.
Remete Gáza nem osztja Tuboly Victor azon nézetét, hogy ezen érlekexleten képviselőjelölt ne nevez esték meg; mert be vett szokás, hogy ily alkalommal a választ polgárokat öasz-szokták hívni értekezletre, s as ezen megjelentek általános többsége egy képvi selőjelöltet kijelöl, ebből azonban nem következik, hogy többet kijelölni nem lehet, s hogy az itt kijelölt lesz a képviselő.
Előadja, hogy a szólási visaketege égnek nem rabja, süt azt is meggy ón ja, hogy magán gondjai meglehetősen közönyössé tették őt választási mozgalmak iránt, azonban ezen kÖ zönyössége mé? sem ment anuyira, hogy egyéo; nézetét ez alkalommal ki ne fejtené.
Legnagyobb veszélynek tartja alkotmányos életünkre nézve a közönyösséget, mely ai alkotmányosság gyökerét támadja meg, es u»y e. vidéken, mint országazert- az< ti-pusztuljuk, hogy alkotmányos érdeklődés helyet mindenütt a közönyösség ütötte fe! fejét. — A nép vezetésére hivatottak legelső kuttleaüége abban áll, hogy ezen kÖVönyöaségM, éten valódi betegséget a nép kebeléből kiirtsák.
Megjegyzi, hogy <:ddig egyik párthoz sem tartozott, de látja, hogy ki egyik parihoz sem tartozik, malomkő alá kerül, s így pártállás foglalt, s ez a függetlenségi.
Azokkal szemben, kik folyton a város é kerület érdekeit hangoztatják, megjegyzi: i<*az ugyan, hogy minden szentnek mag* felé áll a keze, de mégis as ő jelszava: .A haza mindenek elütt!*
Ha pedig ezen jelszót fogadjuk el — ugy mond — s tisztelt polgártársaim szivükre teszik kezüket, s tekintik a mostani viszonyokat és az egész nemzet által elitélt külügyi politikát, mely a nemzet közvéleménye ellen feoUrtatik és Iston tudja miufi bonyodalmakba keveri ha zánkat, mely íemiállái»unk;u és lécünket koez-kára teszi: akkor nem hiszem, ho^y más véleményben lehetnének.
Beszél ezután kereskedésünk pangásáról melyet megbéoiioit az 187*. évi vámtarilía közigazgatásunk, i^azsá^zolgátt utasunk ége-tö reformjáról, ziláltság írói, az iuaég és nyomorról, melyben bazftűk népe sz-mvod, kor mányunk tehetetlenségéről, mely a torvényeket végrehajtani nem képes; a bivataluokok betöltésénél náluuk oly aouyira elharapódzott és szokásban levő azon jelUro-zhctetleu *ljá ról, hogy a kinevezések- és elúiépi-itéaek csak a rokont, atyafit, sógort Btb tekintik, nem a Képzettséget, az igazi érdemet, jeliemussx^et. feddhetetlenséget, szorgalmnt és rouukassáját! Eieo eljárás — nagyim természetes — clkedv-U\'leniti a jobbakat, a tehetségesebbeket, nincs meg a nemes verseny, a szorgalom elöl etilt, R a valódi érdem nem jutalmazta1 ik ! —
.Ami pedig Jüküi Mór j-löltsé^ét illeti — ugy mond — elismerem, hogy Jókai a nemzet által ünnepelt költő, hanem, a puli likai téren való szereplésével megvallom — megelégedve

nem lehetek. — Önök előtt ez nagyon természetesnek látszik, s azl mondják: azért nem va gyök vele megelégedve, mivel ellenzéki va gyök! Nemcsak azért nem vagyok vele megelégedve, hanem uraim, én oly követ-jelölttel, ki személyes politikát követ nem elégszem meg soha!"... „Én első sorban a követtől megkövetelem, hogy politikai erköl csidég*el bírjon ; miután nem látom ezt Jókaiban, s különben is azon pártnak tagja nem vagyok: ioditványoxom, hogy mi ellenzékiek tartozzunk akár a szélső, akár a mérsékelt ellenzékhez, közös ellenfelünk eliA szövetkezve, mutassuK meg, hogy nem Nagy-Kanizsa, hanem a haza érdeke az első.
Szóltak még Valbach Mór, Varga Lajos és Iloffmannn Mór. Atonkivul Hirscnl Ede, félre értvén Remete beszédében azon pasiust, hol ő a kereskedésről beszélt, — az ellen kelt ki, hogy ő és kereskedő társai nem mint keres-k-^dúk, han»m mint választó polgárok vannak jelen ; mire Kimete nagy tetszés közt helyié ig«7Ítjfc Ilirocbl félreértését S kinyilvánítja, hogy nem gunyki-peu emiitette meg beszédében a kereskedés! és a kereskedelmi osztályt.
Varga Lajos ajánlja Tuboly Viktor indítványát (hogy a jelen értekezlet, párt-érte-kexletté alakuljon) elfogadásra; mire ezen indítvány el is fogadtatott. 8 ezzel az ellenzékiek elhagy vau a termet; csupán a Jókai párlbeliek maradtak utt, a azt egyhangúlag képviaelö-jelöltDosSkikiáltották. Kién parinak Tégrchujt-} bizottsága alakult meg.
K. A.
Tauulmáujl kirándulás Fehér-mt\'g)ébe.
— Janin* 20-25-ig. —
(Folytatás.)
Mint említem, ugyancsak a köiponti gazdaságban van -.Lhrlyezve a Uirzsjuhaflz.it, mit me^ukinténk szintén. A juliteoycxxt\'it *\\ apju termelés tekintetéből hazánkbttn , miuden birtokos ismervén annak fontosság tt és jó-, ed elme; Iségct — oly uiialános, u bá\'rnn mondhatjuk: <;Iűhaiaá"it is. hogy ezeket tudvt, %\\\\% hittem, misíi-nut v részben valami ujat, meg epót \'.udj\'-n felmuütní ax uradalom. Mond hatom azonban. h<^y kellemesen csalódtunk. amit itt pruilucálnak a juhászat terén, tekint vi hazai viszonyainkat — az már e részben maximális fok. <>\\y pepÍQ-iriát, IUilyet az Ei>"száUátii ura(Í:il\'»m: hazai birtokosaiuk ktizül auyagr:i alig hiszem, h\'tgy sokan tudnnnak f-ilmuUtui. l\'^y tüstalukulás, miot gyapjú miuü és meny-a) i»éj^ tekiutetében oly előny öa--u lenyésztetr kuquk vuoaak. itt, melyek bármely tenyésztő irigy[it»<»ét méltán f*:lkülthi;tik. Valódi minta állatok. A többi között feltűnt külÖQöaeu mind-annyiuuknak egy hatalmas állat, mely a azé-kei fehér vári kiáilitfuon a juhászat! osztályban az első jutalmat nyerte. M-ígérdemülte, ha letekintjük, hogy gy;ipju hozama tisztára mosva 4\'/; fiat, tehát igen sok é* lioora. Igaz, hngy tartásukra a liigna^y ohb-gOiid fardittatik, d^ a dvis^IédQek azután busis kamatját adják.

Egyébként a központi juhászat állumí nya jelenleg 5200 darabból áll, s a tenyésztés kézbőli ugratáj által űzetik. A juhok Elector^l Negretti faj, kitűnő benőttség és finom gyap juval.
Nagy gond fordittalik a bárányok felo--velésére, airit minden gazdának különös figyel -mébe ajánlani eléggé sohasem lehet, ha az: akarja, hogy juhászata fokról-fokra emelkedj.\'\',., vagy már ai egysser elért helyes fokot nvj«. tartsa, s ne sülledjen. Hogy csak egy-két p.;; dát említsek fel a bárányok gondozása kürü.i eljárásból: nem kimélik, meri tudják, hogy ka matji el nem marad — bárányoktól a scomet, de azt kellő mennyiségben adagolják; vagy hogy pl. az oly sok tenyésztőt el kedv telén it C vérhas fel ne lépjen: a legnagyobb szigor vigyázattal járnak el abban, hogy a bárány anya itatUa uán rögtön ne jusson a tögyhöz, mely egyszerű eljárásnak, intézkedésnek krd veaő eredménye az, hogy az uradalom juhásza tábao a vérhaabau elhullott bárányok bőrével való beszámolása legritkább esetek közé tartozik.
Visszamenőt a juhistállútól, kedves liási gazdánk egy most tavaszival bevetett fóldteru létre hívta tel figyelmünket, melyen mint roo sulyogva m-gjegyzé — cdak nekünk árulja el: egy két évve.i előbb mé^ putrik álltak, me lyekben a közp. gazdaság cselédsége lakott, d ? amelyeket ő kipusztított s helyettök a major uiáB részén egészséges cseléd lakó kitt építteted. Valóban elismerésre méltó humauitás, mit ki U nyilatkoztatni el nem mulasztánk, egy szara mind azonban sajnálatunknak is adván kifejezést a folöU, hogy egy iiy fajta lakhelyével az emberiségnek megnein ismerkedhetéuk, lóvéd legnagyobb részünknek homályos fogalma i. punról R vándor czigáoyok rongyos sátn.i utáu. No, hogy az elöazállási putrikról ily kezdetleges fogalmat még Be vigyünk ra.gunkkal, jókedvű vezetőnk inkább bemutat egy ilyen még magnak ra-ghagyott lakóhelyet. Mondb.* oin, hogy nem is oly visizatetszö az ily töldb-i vájt alkotmány (Jegalább es kivül-belul tisit i voli), m- yunk t-tóztítc <>tt kezdődik, ahol mi* u.Jí A fallov-, csakhogy bizony benn ; a leveli kisaé szorult, a a neki errtdt 2-tpor lejtűs bejám t tát nem szokta respektálni.
A putritól rnemüuk az i-tkolaépüietbe^ Erkölcsi kötelezettség-; leven rniud<*n vár»* vagy helységtől távolabb esó uépenebb urad>-lomnak iskolát állítani, ezért u^m is akarom */. Vszillási uradalmat <; részben kiemulní n C4ak att csatolom e me^emléki:z«whoz; vajh t rpittdeo uradalom u^y* nem kímélné aí áldozM tot, U\'<zy cselédei xz-dkmi oldaláról is gondo* codjék, írnat az Klünzálláői.
A -^»zdAjr estelinél, muiy^n felköez>>iitése c j»y mást értéit, bezár\'u\'< a napot, a a nyug.i- ? lom élrs karjai koxött gyíijténk erót, az ui t »• adalmai álul megnyü\'l t-stUnknek a misnipi \' tan ul mány hoz.
2\'2-éu rf^^l koc-tikra rak-idva. induUm.
gg
A maj>r kórul elterülő leg-ilóo találtuo\';
izeu alkalomraali m\'^lakintésre odahajtott
birány (alkat, \'mely körülbelül 200 dar^bbéikoztatják, akkor sohasem fog meggyógyulni. — Űzze el az ilyen gondolatokat, ön még tiatal leány és még boldog lehet."
„Dehogy vagyok én fiatal Tréssinéni! fiatal voltam, do Gyula távozta óta megöregedtem, aggastyánná váltam. — Boldog nélküle soha sem lehetek; — Pftdig *\' moghaii! Isten nyugtassa bék^Uín. — Ha nt nem is láthatom többé, de sírját szeretném egyszer meg látogatni mielőtt meghalok. — De ki tudná megmutatni a harezmezón, hogy melyik hant a|att porlad teste, hol egy óriási gödörb* belevetnek számtalan embert mint a dögöt."
.Nyugodjék meg a kisasszony ! hisz meglehet, hogy Paragi ur még él; — hányszor történt meg, hogy vaíaki álhirt koholt ki cs azt terjesztette."
„Oh! én énem, hogy ú meghalt, mert scivem vérzik."
Etzel homlokáról eltűntek a redók, mintha valami uj gondolat foglalkoztatná, arcza derülni kesdett, felakart kelni ágyából, de ereje elhagyta és visszároskadott a váckosok közé.
„Mit kivan a kisasszony, hová akar menni?" — kérdé az ápolónő, ki mindezt figyelemmel kisérte.
.A szekrényhez akarok msnní, de nem tudok!" —
„Mit akar ott? talán éo is idehozhatom." .Nem, nem ! . ... vagy .... igen ! Nyissa fel a szekrényt a legfelsőbb fiókban balról egy lepecsételt levelet fog találni, azt hozza ide.* Az ápolónő engedelmeskedett és a kérdéses levetet átnynjtá a betegnek és ó dolga teljesítése végett a konyhába sietett.
.Csakis halálom hírének SalU\'ára bon-taodó feli\' — olvasá Vilma miközben szemei könnyekkel teltek meg, — hisz most f>I»lvas hatom, nem fog jogtalan léptemért a telkiismeret I

furdalása üldözni, mintha ezt bálázunk híre előtt tettem volna. — Gyorsan t<?hát s lássuk mi rejlik e titkot tartalmazd levélben V
Ezzei felazakitá a borítékot: — szive hangosabban kezdett verni, létekzete nehéz volt, metlóo mizdányi teher látszott l»nni, — A borilék két iratot tartalmazott ÓÓ Vilma belegaégr dticzára oly hévvel Q iintU fel azok gyiké\', mintha a leejobb ?-;édt«éi;t)»-k örv-en jfno —Csak kevés sorokat tartalmazott ez; Gyula víígrfínd-íi\'itR vMt. melyben niiudeo ingrf és ingatlan vagyonát Vilmának hagytu.
.Szegény Gyula! — síihajlÁ fojtutt edély Ível — sóba sem fogok én vadonodból alamit élvezni; murt mig birto^aidrÁ a tavasz \'ild lepíét to^ja borítani, addig az én síromat i a zöld tÜ fogj* elárasztani!"
? szavaknál iámét mély gondolatokba íólyedt, és csak midőn ulgyengült k<.ze helyé ről tovább csúszott és a papírokkal ériotkezésUe itt, ennek zöreje ébr.iazté tel.
.Ugyan mit tartalmaihat e papírdarab? — szegény Gyulai talán a mennyből néaed, níként bánnak soraiddal."
Gyorsan felbontá a másik levelet éé >lvajsá mint következik:
.Szeretett Vilmám!
A borzasztó pillanat megérkezett! m*?nd >Wasod e sorokat szerény sznbácakádban, midőn i már a boldogok hazájában alsz»m örök ál umat. — A% Itten kem^ny-n bi.nte\'.eti mee; sanünket, dacsára annak, hogy síhasem \'etettünk senkinek.
Mindketten elhagyott árrák voltunk ; a is játszó gyermekek felnőttek 6% amint a kora játékban Rgyot értettek, u»y a komolyabb kor-ÍD sniv\'íik is mftgérték ^tjymAdt; — árvasá-lokat csak ngybekeléütnkpótolhatáéí hittem, >gy boldoggá tehetjük egymást. — D* as ég

máskép határozott és nekünk zugolódás nélkül kell tűrni intézkedéseit; — másrészt hazámért pna el és h\'3?<:m e ludat is rigat(2taloi f(lgj:t ért\'-m búsuló szivedet — Szent esküt fogadtunk egymásnak, de <>z ünnepélyes pillanatban
inci.tcli\'k az eskü kötelezettségű alól; — ne légy mag.idba vont, mia:taro ne mondj le az é!et gyönyörűségeiről és örömeiről, válassz magadoak hozzád méltó férjet ce légy vele bldoj*! engem ped\'íj feledj el egészen, nehogy reám gondolva, férjeddel családi savaroknak
gy.-í-ik kitéve és enn*k életét elkeserítsd. — L:lkem mindenkor védőleg fog körűlovedzeni és meg\'irizend ! . . . . Ha a földön nem ia lehettük egymásé, ott fent szülőinknél ismét fel leljük ugy mást és ne legyen akkor semmi hatalom, mely Sennünket elválasszon egy mástól.
Fogadd utoljára forró köszönetemet eddig apasztalt hűségedért és kérem az Istent, hogy érette áldjon mag! — bekúszóm, hogy utolsó gondolatom te vagy é* hogy utolsó lelielletem lelkemmel együtt nevedet fogj* kilehelni! . . . Még egyszer Isten veled!
holtig tied CJyula."
.Szegény nagyanyám! gyanúd alaptalan >U amint mondám; Gyula a férfiak példány-képe volt és ő boldoggá teli volna, ha a kegyet len halál el nem ragadta volna tőlem.*
A fájdalom kínjaitól — mely szivébe
nródolt — .egyCzetve rogyott visaz"a ván-
osaira anélkül, hogy egy azét ia szólt volna;
— a fájdalomkiáltás ajkán fagyott, mert ereje
meg volt törve.
Ilyen eszméletlen állapotban találta üt a éaöhb belépő ápolónő,, kin^k nem csekély lr-uU.i-ába került a merencbeiUn ájult leányt e»zroéletr4 hozni.

Csakúgy h-mzae^Qtt » z-igrábí katon>-htz a B>:b<aü1t katonáktól. — Velőtrázo v<t!t :i csonka hadfiak ,jajj* kiáltásait hiiUoi kikn.-k üde arczát c^ak a fájd H lom torzul\' vonásuk tevék via<xaUsxitóvá. — A számtalan ternu-kc.n, melyek miud ilyen csinos fiaui emberekkel volt telv*. koresítül mo^yüik •\'* \'!jry terembfui, rae.lybon «gy fiat»l ezrt*dorv". vizagálja a bet»{jeket, — m\'fíállapodunk.
Kandiul r-*ndr<» vizsgálja őket; ejyyszerr : t-gy áfjy előtt megáll. — Bsnuo e%y fiatal *»m" b«r fekszik, arcza nyílt, b ira\'ok v magas ^. merész arc/án két apró feke\'e szim hely^zk-dik a szem<r<>dörbc, m^ly d^nzára, hojjy kü\'ön-b^n tüzeünnk nevezheiü, m"st homálylyal va > borítva, szabályos vomuu arczát oly vonásod metszik által, melyet cjak az iszonyú fájdalom
Szendnregve fekszik az ágyon, at or?o* lastian közel«dik és a beteg fölé hajol. — K< felnyitja sz>meit és tUz.el\'ittoljeseo kösiön ? az orvost.
.Hogy aludt az éjjM barátom? — ké>d<1 a szívélyes orvos a katona kösadntését viszo-uozván. —
,Az éjjel, tigy mint az előbbeniekben. különösen as utóbbi idűben álmom cieudeanek volna nevethstű. de mégsem a valódi!"
.Ü\' sebo nem fáj többé\'?*
„Nem etredorvoa ur! az már nébá&y -napja rn^giiizuntÉ*1
.T.hát mit érez?*
„általános bágyaduág fogott el, »li,\' bírom magamat m^irmozdifani ét azt hiszem, hogy e szerfeletti bigyadtiáv az oka álmatlai Ságomnak."
„Mutassa sebét!*
A katona a paranct •sprint oselekedett.


ZALAI KÖZLÖNY.
TIZENKILBNCZEDIK ÉVFOLYAM.
állt. Meglátszott rajtuk a szakszerű tenyésztés, mert mindannyi oly egyöutetüleg szép vo\'lt, a oly jó karban tartott, hogy valóban nem győztük eleget nézni. — Ugyanéi utunkban egy távolabb esö legelőn tekiniénk meg egy 98 darabból álló szűz gulyát. Itt hallók az uradalomnak az állattenyésztés ezen ágában tizö\'t irányát. Ugyanis uz uradalom szarvasmarha tenyésztése tirztán a magyar szarvasmarha faja tenyésztésére van alapitva, amennyiben a czél az uradalom nagymérvű vonó-erő szükségletét előállítani, s hogy e czél eléressék, a tenyésztés * legnagyobb pontosság- és szakszerűséggel űzetik, hogy pl. a tejből egy csepp sem fordit-tfttik másra, inint a Hatal borjú — mit a tavaszi elléstÓl Szent -Mihályig hagynak anyja alatt,
— táplálkozására.
Sajnus azonban, hogy az uradalom nem képes sajit tenyésztésében ökör szükségletét elűíillilaui, s ennélfogva kényszerítve van gaz-\'dís^án kivül íí\'TexTB be pótolni a hiányt.
El nem mulaazihalom először itt, ujjy kesúbb az uradalom minden legelőjén tapasz-lali az\'üdvös intézkedést felemlíteni, s különő sen roind-n birtokos figyelmébe ajánlaui: hogy a legel\'k befasittassanok. Hogy mily haszonnal jár P2, fölösleges lenne bővebben fejtegetnem; ki egvsz^r egy befÁsitott és evvel ellentétes legelőt összehasonlít, rájön arra magától is, s be lötntrri foutosságát.
A szűz gulya megtekintése után a .Kelemen halom" novü fiók majorba mentünk, mely ?A központi gazdaság tisztjei kezelése alatt van, » nevét 1837 alapítójától : Kellcr Kelemen akkori igazgatóiul nyiírto. Kz idő előtt az uradalma e részét a szomszéd birtokoltok bírták bér-bt\'ii.kiktől visBZavétetvén,sajafjába került. Saját-szerüleg lett ilt a cseléilség megalapítva, amen)-njibwu az mind nőtlen egyénekből állt, s áll jrtlenleg is. Hogy erkölcsi vagy más czélból lett
- ez ig"y megállapítva, nem tudom, azonban,
li\'.^y előnyei nincsenek, az abból is kiviláglik,
m«rt a mostani jeles képzettségű kormányzója
az in adatomnak beszüntetendi « módját a es«
|.\'.ltartasn.tk, ^mon^yilien igen 8«>k kellemetlen
Mw,_f.;l jár. T«ib!n*k között egy Ízbt*n megtör
i.-ui. hogy cí:.!*nrin mind a ÜU c-*fléd^t behiv-
1 katonának a legnagyobb dolog idején.
A rK»-l-men hal -m" tcruleM 1 700 hold, \'?lybíl ;"iUO hold kasaáló éa legelő, a Uibbi intáfriM A s^ántótolui^ Ös ford«b&n kezel--?lik, m-lvr-\'l azonban jövőre.
GAUAY SÁNDOR. (Folyt, kövelkaiik.)
II* lyt hfrrk.
— Mittt érteniitikiik: a "<»gry k:tniz»»i
kuvfitválasztátt, aug. 1 ií én l«-sz K\'nók TnUl»:r /•igtnund áárrtzegi föiribirioko.t.
— A kéjtriaelöjetSUségre nézve kí-
lotitattHk »\' zászlók. ludomásuuK szeriut ko iioiy szándékkal !nttek felléptéivé, a sealmcielnek részóről Jiikni Mór, egyesült ellenzékiek i*sz«:rő) UjUky József pac*ai plébános és a illetlenségiek részéről IJngT Alajos bpesti
1
„A seb már megszűnt hatni Íd**gz"tére,
7. teljesen begyógyult; a bágyadtig » bet«>g-tójyle, d« ft* is néhány n*p múlva tokélc-f-ti^ii elvesz és h» on tartani fogja magát ttiiilfltt\'-nyeimhftz, ugy nyolc* nap múlva et lagyhatja a kórházat é\\s hazamehet."
K szavakra a b»;tüg »i\\véhez fgy rt-mény-uiíAr tört magánnk utat; mintegy telvilla-i\\i-íva t-mdkedutt fel ó* mielőtt az ezred orvos ?"-gátolhatta volna, — ennek kezét megragadó, ^y csókot nyomott arra, mely alkalommal i,\'V künyc^fpp hullott ur. ifjú azemébűi HZ ?üp\'dorvos kezére.
w< >h, ezredorvos ur ! ez*r hálával tartozom u»k e hírért; — h» tudná mint vágyom és mint várnak reám, akkor. . ." ht elakadt BzavA; könnyek gördültek égig arczán. — Az ezredorvos részvéttel nésé ulányoB ifjut.
tSzegény barátom! önre bisonynyal vár thon özvegy aoyjs kinek egyedüli támasza i reménye Ön !"
„Oh, dehogy uram! még szükségesebb gyök otthon mintha anyám várna; bár az .rna .... de, engedje mog hallgatnom!"
Az emberszerető s»iv«-s orvos nem akart latal ember titkaiban kutatni.
.Hová való?* — kérdé BEünot múlva.
„Én zalaegerszegi vajryvk.\'
j,Mi a neve?*
„Faragi Gyula.*
.Tényleg Bsolgáló vagy tartaMk\'w kn-
Az orvn* « Tálanokat f\';»j«(cy»^-I^gy»íD ro-*ggyő«\'*»d»\'! ról» fmt«l ••míw ljta leiztik, hogy ónt rnieJőbb nibf*f:MU«(ik í" (Foljt. kö».)


— Hf/men. Jul. 28 án vezette oltárhoz
Schults Károly polgáriskolai rajztanár ur a bá
jos Kovácsics Irma kisasszonyt; as esketést a
vőlegény nagybátyja föt. Baur György büki
plébános ur teljesité, m^ly alkalommal remek
beszédet tartott as uj párhoz. A gazdag lako
mát lelkeabnél lelkesb pohárkossöntések fűsze
rezték. Fellegtelea boldogság kisérje a Bsent
frigyet!
— A nagy-Haninxai önk. tűzoltó egy
let jul. 19-kí uyári tánczvigaimából belépti je
gyek és felülflzetések után befolyt 116 frr 50
kr., kiadások öaszege 223 frt 34 kr., veszteség
106 frt 84 kr. Falnlfisettek : Koviu János 70
kr, Kohn József 1 frt 70 kr, Heim Mihály 70
kr, Clement Lipót 3 frt 80 kr, Crimbaiek Já-
aos 1 frt 10 kr, N. N. 10 kr, Miltenbarger Sán
dor 50 kr, N. N. 10 kr, Gulmann VÜmoa 3 frt
80 kr, Pikethy G. 40 kr, N. N. 10 kr, Zánkay
N. 10 kr, N. N. 20krf Tormai 70 kr. Val
bach M 1 frt, Krompach-r Istv. 1 frt, Lőwln
g-*r Ign. 2 frt, Üwbnn lí^nő 2 frt. A midőn
emlitoit mélyen tisztelt íelüitizetökuek leghálá
sabb köszönetünket nyilvánitanok; uem mu
iaflithatjuk el egyúttal városunk t. közönst-^ét
arra felkérni, hogy a jövőben netán tartundó
vigalmaiukat, .melyek mint eddig is, segély
alapunk gyarapítására, rendeztetendnek*, me
legebb pártfogásban részesíteni szíveskedjék.
Az egylet nevében: Knortier György egyl.
titkár. k
— Retulóraégilnk ébersége. Söjtörön
lizvegy Sümcghy Ferfnczné született Séllyey
urbölgynt\'k lakásából ezüst nvöszerek éa p^dig
1 levesmerö, I tej merő, I főzitlék meró, 0 evő-.
6 kávés- és 1 gyermeknek VRIÓ ezüst kanái, 1
ih«««eürő és 2 evő villa ellopattak, de mielőtt
ott a tolvajlás éazrevétuictt volna, már Nagy
Kanizsán a rendőrség által a tettes Horváth
Ferenci az ellopott ezüst evöszerekkel együtt
letartóztatván, a helyb-Ii kir. törvényszéki
vizngálóbiróságnak átadatott.
— Tombola A o&gy-kanizs»i önk.
tűzoltó egy létnek jul. hó iíí én tartott nyári
taiiczvigalm.i 100 frl 84 kr. vi>sztebsé>;\'*t ered
ményezven, exen csorbának kr\'gyenlit^s^ czél
jából aug. hó 1-én a „Znldfa" kert \\v\\\\ Ué^é
b\'-ntombolával egybekötött tánczeatélytrttnHez.
B*!ép(i díj 30 kr, 1 tombola j<:gy 2u kr. Kei
d<:tu 7 órakor. Tombola tárgyak: ambo 8
tárgy, terno 4 tárgy. qu*terno 3 tárgy, quin
ternn 1 tárgy, tombola a már ismert paripa,
— ]Heghiv<%a. Van sz<:reucsém a t. kő
zönFi\'g tudnmására hozni, hogy a Gab^isber^er
Marka vita magyar gyorsírásból c lőadásnÍTnat
f. é. HUS- hú elcjrii megkezdem. — FelkiVem
mindazokat, kik c tanfolyamban részt akarnak
vi-nni: mékózUtsaiwirtk a f. é. uu^uaziusbó 1-én
^vasárnup) d. u. 3 órakor lakás«jiii\'>n ^Sséciwuyi
lér Ő szám) tartandó rövid rrt«k\'-zl»flrt; m<^
jplcnni, nifly "lkalommal a h-ti (>rák Kzámát
i-á id< jét közö«<:n fogjuk mFgállKpiLtiiii. —
Tanítási dij az esést tanfolyamra 5 frt. Tia*-
tu!«:ttei v»gyok N»gy K»nizsau, 1880. évi jul
hó 30-án Kelé Antal, kir. Irvsíék\' j"ggyakur-
nok; oki. py. unűr.
— Ajánlkoztís. N <gy-Kanizsán Ukó
Zábrádszky Ilegroüs K«ÍZSŐ tilsae^énydett fésűi,
ki 21 óvig katona volt, órmeaterwgig vitte,
több tüntetéssel b<r, öt élő nyelven beszél, nŰ»
éa k«*t gyermek atyj*, 45 éves. ajá-iikuzik hely
ben vagy vidékre bármily hozzá illő azccé.ny
állati eifoglitlÁ\'únt, ni ni ián m^siurségéből meg
élni n<*m tud. AjmUtukat <>itoi(ad vt»gy niM^a
király•U\'CZJI 20. szám, vagy <s lapok kiadó
hivatalában. A derék bccsiile\'^s és munkás fér
fiút mi is ajánljuk.
-- Színházi krónika. Keszthely, 1880. július 30. IHgymi Szabó Öcion juialomjátékául jiilius 27-én egy elhíresült francéi a vigjá-játék adwlt-tt ,lv>üiu orvos vagy a művész /?* a louduni nyiir«p»lgár" czimni\'1. Irta Ün-meray J. frauctiából forditotíR Ejjr« wy licioi — E*t követte „Gríngoire vagy a szellem diadala," egy felv. vígjáték, iru lliinville Tódor, törd. Szerdahelyi K. Bágyoní já\'éka mindenkor elismerésre bírja nézőjét, azunban ezúttal játéka nak átgondoltsága, mozdulatainak plasztikai n^m^ssege folytán akár mint Garrick Dávid, akár mint Üringoire — annyira kimagaHlott, hogy szeroptársaioak sziuuzéae elhalványult mellette. Siinpadr» léptekor gyönyörű, szrlc* fehér azahvgos ko«zoruv»| luuUttetett ki, a já-tt\'ka közben is több ízben zajosan m^glapaolia-tott. Közönség közép számm;.l. 28 án Kurpáthy kellemes m«gl\'-petóeb**n részesité a k^uih^lyi közönséget. Ssabó Bandit, a népeiinháe volt tagját D}t*rtu mxg vendégHzereplédre, ki is e* alkalommal ,A fulu roosaau ban lépett fi>.l, mint Göndör Sándor, és kinek priieis játéka, vala-miol elismert »<Sp, bfhiiolgó éneke nem uorul m»K*»ta)ásra; Nikó l,in» (Finura Rnrai) meg kltn rnrfltó táriftt L\'pthai /oltán (.LHJOS) napról n«jirn ígni»\'>IJK *» flr»«l\'»rnk vé««t. Ilngudüi go n,,mf rioUjn (ukortllt M" |>*\'li> n<\\ í^atabárné
rniff hprAp - 2M ín fHtühii I»»H«Í\' m Annii ik vt»q. l Vfttt"* Unrr tt\'fli \\*\\ „ll\'m«ár«

BBámu közönség előtt Ssabó Bandi (Virág Mari) kedves vidámsággal és ragyogó technikával alakított, tiszta, csengő hangja elragadta a kö EÖnséget, dalait többasör engedni nem akaró .hogy volt" ujrástatta meg; a kitüntetéseket méltán megérdemelte. Nikó Lina Borcsa szerepét elragadó hévvel kezelte. Pesti (Mogor Ádám) a becsületes vén hússár typhusát jól visszatükrözte. A többi szereplő is megállta helyét. Kulysees.
— Ttirgonyi Lajos Daksakerületi or-
••áirgTülesi képviselő visszahelyeztetett me«ő
túri lülkéitzi hivaUlnba.
— Balaton-Füreden ma, aug. 1-én
Tan az Annabál, ugyan e napra Kégl István es
B. Döry Lajos galarablövészetet rendeztek.
— A közadók k«z«lé*eről szóló 1876.
XV. t. ez. 29. §-nak 2. ponija, ugy a 30.és 31.
§. értelmében a kereset adó III. és IV. oez
tálját, továbbá a bányaadót, a nyilvános
számadásra koielt-s-tt vállalatok é« egyletek
adóját vt\'írfl a töke kamat/és járadék adót
(1875. XXIX, XXVII, XXIV, XXII törv.
czikkek) illetőleg az adókivetés alkalmával
megállapitott adó összegek mérve ellen beoyuj
tott fellebbezések elintézésére Zalaraegye teriiU-
lére 1880-ik évre alakított felszólamlás) bizott
ság müktkUWét folyó 1880-ik évi július hó
2tí án rne-ík^zdeit\'), üléseit naponkint délelőtti
8 órától délutáni 1 óráig Zala Egfrszegen a
megyeház gyüié-ítermében nyilvánosan tartani,
a fellebbezéseket a nagy-kanirBai, alsó-leadvai,
letenyei, cáktornyai, k-iaztbelyi, tapolezai
sűmeghi, zala egurszcgi kir. adóhivatali járá
sok Borrendj.; szerint tárgyalni s elioU-zni fogja.
— GyáfiZ/tir. Kullay Kókus «;* gyer
mekei: Alftjoa, Alfréd, Ballia Ida, Lajos, Agus
tun és veje B*IIia János szomorodott szívvel
jelentik felejthetetlen nejs illeiőlRg najjuk és
napanzül. Ujlaky Kmiliának bold-g háza«sága
33 ik i\'i életének 47-ik rvéb«»o július 27 «n
hosszas szenvedés után történt gyáiixos elhuny*
tát; a boldogult hűlt inteni«i jul. 2Í) én dél
előtti 9 órakor a heiy Iieh sírkertben letetettek;
a gyáviirilfbi tiazielet jul. 30-dn » .ielyb-;Ii
plébinia templomban niegiar:.iiotl (Cottoriban.
K*:kfl hamv»irn!
— Kottorin keresstül iituásom A»l
mával jul. :l\'»-án d«ílt;l"ttti II ór.k<.r a v(taná
raiig kungása. « ezz-1 pgy id>*b^n tűi, tuz, JAJ-
vcszé-iléf ülé meg füleimet, A .áros nyugati
oldaláu vigyáza!laiiH«gból egy szó na k»zal ki-
gyulván, a pusztiió elem csakhamar lángba
boritá a ázom szed száraz, aunétkiil in könnyen
gyűlő náddnl f\'dtitt há/aknl. Mint-gy 1 1 épü
let esett a láng martaiékává, s ho^y nagyobb
mérvet wtn öltött a város keleti oldalán, azt
egy-dül a vattát, szoraéiyzet, vaUmiut a hely-
buli Kislfr testvérek gyors m»gj.il*\'néííén"k és
AZ állomÁHi főnök ügyes intézte(d<»"in<;k kö-
Hzouh»;lú. Kü1ön<>s\'?n moglrpeit *z alkatúmmal
azon váratlan en-t, hogy a vidéki seg^lyeazko-
xók éti viz"tliordtt kocsik a helybelieket jóval
előbb mt;g"!özték. A lélek jelenlétét visított
nép segély h-lyett » rombolást bAmuIá. Kívá
natos volna, lia azkill«>tő elöljáróság jövőre nézve
a k*"líő »k ó» czélsziTÜ intcskedésRkről j"kor
goodoükoduék. Embrrélet n^m esett áldosatul.
Állatuk kiizül 3 sertés és <-«y borjú lőn a luz
martaléka. X.
— Árverés Xalamogyéb^n — Kovács
Ki-s János Ö2t) frtra b. mgatl. Szept G Szabar
ban. -- Köcski üyürgyoé :">33 frtra b. iugatl.
aug. 2:\') llahúton. — B\'rda János ü\'J3 írtra b.
ingat). a».;pt 7-éu Kszterognyén. — Julrbágy
Jáoos \\h,0 frira b. ing»tl. «ug. 2- Kuilejco, —
Bókaházán. — Oaray Ferencs 1500 fitra b.
ingatl. aug. 18. Z.-Eg«;iszegen — Srmodics
Istvánné 524 frtra. b íugatl. aug. 10. Alsó-
L\'-ndván. — Sísinou Katalin Ü!*0 írtra b. íng*tl.
hiig. 14 Kis Lengj elb«n. - Szíjártó N. 1413
trtra b. iug*tl. aug. D. I\'otrétén.
— itőrid hirek A szombathelyi uj sziohiz aug. 19 én nyittatík m«g. — ür. <Joro-nini tuBzeroagy, ő lelségti nevelője maghalt. — A sárvári két Ukatt-<pénztár íusionál. — Bécs ben egy liny auyját mt*gmérgezie. — Snemanu Miskoiczoa idúit. — A b>>igár f<J^d«lem Nikita leányát eljfgyezte. — Trieatbeo egy nő Ötödször HZÜU ikreket. — A tűzoltók nagygyűlése Pogouyban l^sz az idén aug. l\'.l én veszí kezdetét. — Sclnilhot Iguáez kaposvári kereskedő a Dunába ölte magát. — Aug. hóra as ezüst árkek-tpótUik » vámilleiékeKnél 17%. — Afgán isi ánban isin-it kitört a lázadás.
ki nyert?
S«b«o, jul. 28-áo: 45. 47. 38. 4.57. Prág» „ , .59. 15.62.57.34. Lemberg, . , 45. !». 41. 34. 6.
Irodalom
(K rovat alatt m<>gemlitett maolcs N*jry-K«-nináa Wajdib Jónacf könyvkereskedőié iltai taeg-
- ? A mtigynr büntető törvénykönyv a Uunteltekrúl és vétségekről (1878. éri V t.-osikk.) Késikönyv birák, ügyéasek, ügyvédek és küsigasgstási hatóságok Bsámárn. 2UÜ süriin

AUGUSZTUS 1 éa 1880.
nyomott lap. Fttive ára 1 frt 20 kr. A magyar büntető törvénykönyv * kihágásokról. (1S79. évi XL. t.-ciik) Kéiikönyv birák, ttgyés»k,J ügyvédek éa közigazgatási hatóságok txámár*. 73. siirün nyomott lap. Füive ára 60 kr AJ 1880. évi XXXVU. lörvénycsikk a magrar büntető törvénykönyvek (1878. V. L-c«7é« 1879. XL. t..c».) életbeléptetéséről; Ára faro 20 kr. Ai 1. és 2. sz. könyvet minden egyea szakass tartalmának kitüntetésével, tsövegbe nyomott jegyzetekkel ? a büntetési tételeket iá Urtalmasó tárgymatatóval, a 3. számat pedir a bíráskodási illetőséget íeltüntetó Ublis kimo. tatással ellátta: Ci ero a Vin ci e, kir íigyés*. Mind a három igen praktikus, nagy gonddal éa szorgalommá) össxeállitoU kézikönyv és ajánljuk a szakemberek ögyelnaébe. — A kiadi Kraus* Ármin könyvnyomdája Vessprémbea, hova megrendelések intézendők.
— MégjtUnt a .Vasmegyei régésseti egylet- évi jelentése, sxerkejzté Kesaofj György prém. fÓgymn. ny. r. tanár, egyleti UUár. A jelentés 108 oldalra terjed, 7 melszvénytáblával együtt. A nagy kanissai tagok 1 frt tagsági dij letisetése melleit sser-kesitŐségünkben példányaikat átvohetik. Tartalma a könyvnek : Adalékok a római Hobrá-•zat emlékeihez Vaamegyében. Dr. Lipp Vilmos. Kóma őskora és a történelmi kritika. De. Keleti Vincié. Adalékok as ó héber daikdlté ssethez. Dr. Dallos József. A vasmegyei régiség-tár kézimunkái. Vajda Berta. A kőss-gi ó hás. Bubics Ede. A római uralom Panuomában, Keisőfy György. Ujabb keszthelyi leletek Dr. Lipp Vilmos. Az egylet tísztvÍBelősége és igazgató választmánya. Ai flgyletalupssabályai. Titkári jelentés. Péastári kimutatás As egy le ti tagok névtára.
Vegyes hírek.
— Otttrák katonai nadragulya. A Keichi-
kriogsmiuÍHter r^udfle\'e folytán katonnképző
inlC7HtHkb«n, kadét i»k<ilákban éi egy érea
ónk^uytt-aekuek vaUmi Moríts Kitter voa
Brunuer „Lüitfad^n inni Uoterrichte io der
b^stiiadigen B^festiguog" csímfi, 1877-ben,
Bi-Cdben megjelent könyvét tanítják. E könyv
U5-ik lapján a következő masslagos bolondság
olvasható: „Uí« wíenor Lioienwalle auf AD-rathen Prinz Eugan* gegen die rauberischea Eintü\'li-- der Bauden Uagoczy\'s — Kuruisen gtinannt." {n\\ bécsi sorsáncsok Kugen hercsag tanácsára emeltettek, Kákóczy kurucsokoak neveseit bandáinak rablótámadásai ellen.) És ezt a nadragulyát kell tanulnia és felelnie as ornztrák had*-regbe soromlt müveit magyar itjunak Ü tiszti iskolában, est a pimass Bsamár-8ág»t, ni\':lyn>;k Cáak a butasága nagyobb a gnnoBZságánal. K< merne csak a magyar 6atal *mbur faUsóklui as iskofáUan, hogy es téves*m van írva. mfrt Kákócxy seregei nem voltak tsiváuy bandák! Bexxeg ordítana akkor a Herr 8chulkommandant, hogy: ,Maul h»ltenT Síi öiieodiger!" és l<\'un*i dolga a Botét árístomnak.
— Kdizcg véttéddfM. Jul. 2tí án, hétföu
délután, iitsonyu .üzvési tört ki Kdsxegen. As
ari ulez* és vár teljesen leégtek. A fékeshellen
vértz kózepott KÓsseg távirati utón kérte »
?zombath-lyi tűzoltók segítségét, kik rögtön
a wszed-lem színhelyére siettek sderekas ré*si
veitek a meu\'úi munkájában. A rég óta tartó
esőlltin idő által lobbanó <onynyá ?sáritott
xsiudelytn házak mint gyufák égtek porrá, míg
a cserép föd eleken kevés kár esett. D« a csapás
így i» iitóztató s tóakre tette a virágzó várost
A I< <Í?uUek kost a nyomor n így és sürgős
Begiisé^re van sxükség. Istállókba, állásokba
sok lábas jószág úgett bele, de emberélet —
Bsarencséru, — n«m esett áldoiatul.
— Egy pohár tör ára. Zágrábból írják
HZ E-roek » kővetkező csinos históriát: Ai olt
állomásjzó Würtemberg hussáresredben ssolgál
Kassau hercaeg is, mint őrnagy. A minap késő
este egy kisebb siillodába megy és tört kér.
Meghozzák a sört, a mely azonbin melng volt.
A herczeg azon kérdésére, hogy nincs e itt
jobb sör, ast feleli a pincsér, ki a harcteret
nem ismerte, hogy egy pohárért nem csapol
hatnak uj hordót, mert a nagy melegben »
többi elromlaoék. A dusgaidag hercaeg err«
csak azt kérdi: Hogy egy akó tör? — Tiseo-
hét forint, őrnagy ur! volt a válass. .Nos, hát
itt a 17 forint," szólt a hercseg, s min ián »
frissen csapolt hordóból kütta a maga poharát,
saó nélkül fölkelt B távocni késsült A meg
lepett piuczér csak ennyit tudott kérdeni: „S
a többi sörrel mi történjék?\' — .Igya ki
maga," volt a bercieg lakoaikus válássá.
Üzleti szemle.
Nagj-Kanisaáo, 1680. juliiu 31.
Tolt. c»ek hát
E beti időjirisaok iltslibsa hű éa d«rQ t Uindamellett tonapuditairk is Tálának, mely* éijrebbvk aonil, hngy ai aratiti nmnkálatoknitlt Anyára lehettek voloa s •**ra»«igb»n »«ov«\'l<" fii Dövényuek lényeges hassnot hoxtak. Bas^t éi Árpinak betakar>l4*a Tidékflokda bef«j«s«tt UkintbetS, «*ig a ssbé javibso folyik. — líiulc i* ar*tiuil a l-l\'g te\'j«, u»jr/b ja

TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM

UÍ,A1

AUGUSZTUS 1ÍQ.IR80.
<11 K.,d> !••
.113 ,
igénybe vétet én, hozatalunk e héten aránylag még atxkHy rrtlt. Az elKforduK l>nxák nagyobbrészt nrhéa. ?rtélos miDŐaéget, da Mjnu tea ritkán üuBgi\'.t il miUUlk fel A« tredmény mennyiaégre néarést H kftaepeanek mondbalé. Valamivel gyengébb mennyia.\'-iro1 eredmény rcellett, rota mináacgre nézve joM.an <-légit. E nem aa idén tíibbnyire konkoly nélkül és máakQlonbrn is .aekéiy f.aíal fordnl e!ű. — Nagyon váltoaatoiak aa árpa fiijai ; mindamellett itt is aa ált Ián agy mennyiségre, mint
f«le>". Kelletlen jo b-rméinek íirve. .1 zab. mtlybSI a7.n1tl.ra m.\'-g csekély mennyiséjr-k kerfllrek piarzonkra. Tengeri, mely iránt n izá *t**g védett rnári* ciügfre-den.i k.-zdt.k a remények iieacitk f-UábbaUt megint, faanem fenvén aratást Ígér.
I iletflnk. külföld paMif megtartása és bel orflxá|r< Tevőink lpgnaKT"bb Lart^xkoiiása mellett, nagyon «xerény határod kí»*t moagott
Mindenki tartózkodó álláat fugla\'t cl, váiar-lutaival a legizükaége ebbre w.ritkoiik, " nairyibb aak-tvk kötéaét a fupiaesi ftabonavasárok után nalaszaaa, meiyektöl nemesak aa árak^ ssabályoz&sat, hanemmzoknak tettetne* alábszallitáaat ia várja. A forgalom CBZ\'rint ctekély volt íft raakii néhány beérkezett prób*rend^!pt kivit.-le ilta é énkit t«n.
HÍIÍ\'IHAI: Buerini:
Buza 0 30.—9-70. ROÍS ? 76—8 —. Árpa
«.5«_7._. zai, i„j| fi 41). 5 60. Knkoricza 7 75—%?—.
minarititt 8——H25 fí.^li (fehér) ?— Bah Oarka).
•^5—11-76. K: B.
Hivatalos placzi |irak.
Nji:y-Kann»in 13SII. joüu. in
? ni »•—.- la— lt\'.a. 8/ . 8 5t>. Á. pa
« 7-6ÍI. Z»b 7-.— . Knknricaa 8— —8 411.
Biiríoiita 4 ? — If>>r*i\'i —.—-W —. L*mrso —
j-t\'-- H.li 12 - Sajna ? I \'?»
Siaima -.—120.

noij&val
52 . SM.\'I
l,>nBa .—"6 DiszBúxair \'— -dO." Vór*« hagyma
? ..^lü. Fog lagyma ? .-30. Cznkot ? —.—M>-
Bora \' -14\'\'. P-ipiika 1 S«apl»an ? —.—40,
1 literiére! axámitv*.
Ó bor 32 -*H kr. Uj bor IA 24 kr. Páliaki
4« kr Krzet 6 kr Kiadta :
FAKKA". v piacz kfinyvvfjaet-".
Sierkps/jől üxenet-
ÍSÍlá. A. L Hpeat. Kiis«5, "Ifi «1t ik
42 X »< E lSf"r. Minikeil\' meeí;k. z-;l
liet.\'k
4.H« Z. 3.t,.OrAih Hit.Jes kíil.\'.t liir. kit
Tt.iaHig n.f^en vcazdnk. Ax plf\'uM\'li.tt ke:tem\':uy
: mirlnl.l. jó.
I 4»)7. 1.. /is C. 1
4*209. .AratáaDn11 T&bb haszii-t le-<ne l.a t» 6-^B ott roln".
] \\ a S U I I III I\' II •? I I\' I- II <1.
! I •?....•=-? :--|l4,V»I .
2,5 , >? >? Jelit
UH BnJ, P..I," lgy.tr -r.-inM \' 5 \\h , tfl
?Mt (...„uvnnali t 6 .Mint.
12 . (««gyea rt.naij I. í\'l * j«t
31 í H4,.h. |K,.>.„I...|..I, Sopron- Wi • ).*• reg?..
101 II M -jjel
:ll& Soproulta 1 4(1 dúltlt
Lift Prág.rlior Koltor, Csáktornya i Xt r.g;- I
2":Í . . . 2 (7 delnt
201 . „ (gyorav ) . KIÜO éjjel

Krkc/Ik Kanizsára
honuH:
1 41 d.lb
11 1 éijtl
4 in «(-« 1
2 D delnt
II) 4) tilt*!
Ül 1 /..kán. felöl
(p»!ta.V"f-ftlt
(
s«rr.of felSI
1 20 dj..t II) 5ll éjjrl
A Balatonon való hajózás.
li.il».-u :??!-.-.ír\'\' . \' : . -ía.ii y-g-\'t, . r- ;?
t . a <>rr*k-»r S.i.Jott a l\'jr.\'.-ln onn-t tarfal . \'l»i\'!1t n
•f t „ uap-Mila, -BÍK héttüo kÍTt>t«l->atfn
n-líl i írak.r
Mőfiv rAI indnl d<;leir>tt |1 .\'Takar Bsiatoa- Kürodre
, . drlntAn Á . n
Kiviulcwo n-unhalnu í» va«áro»p Siófok.«l
5 »«a
8 &r*k»r.
Feleiüs sxcrisVsztó: Bátorfi Lajos. HIRDETÉSEK.
)MÍM
ü

Egy c<ak nem uj 8 lócrejü és hason
minőségben ef?y 10 lóorejü Shut-lovorth-féle gőzmozduny, v8ia mint egy már használt, de még jó kari tanlevö ^(iz-oséplöjrép teljes fel 1 szereléssel olcsó aioi kapható
PÉCSS i"T
HABERÉNYIPAL
«rpí>«r»h.iii. va»- és rreiOnlJidébiii.
ahol 6. 8 10 é9 12 i»nja uj gőzgépek
kazánnal é* flnnólkü! i< készletben tanai na:,; orló malmok, zuzo malmom-, csépH-gep-. széna gereblye daralogep s/<<c-íágii-. tengfri mor^sulii . szivaitiu-. [
1 fec-k,-n>iö é~ M gépészeti szakba vago minden szükséglet műszaki cze\'o^ra vas
( Öntvények >aját ••- ui^ inio\'ázat >z<ríiit
. ii, val^ iiint luindo.iféli? érCZ {l" a kercs-
. kvilüicuibcn előforduló bármily rzrhi önt
vények a>nrsin jól r>s <>\'c ón készíttet
nek rs szállíttatnak <i33 ra T


S
-g a> iy

líudaprst. ^
66 sz
llaxáuk If^ua^olil* korszi-rD^a lHT(kiMl(*7.ftU cyara li.trat;z k ÍÜ7.oilú.s/.:iti t\'M viziitiiti-sztti ^épi\'U ki\'s/it.\'Mi\'t\'i1 k !>??-< lahM 11,.11 .Mrai\'iki ji\'lculirii (ijjpiliili liflitiltli •..\'.!vall.vti s;>art krjírzi. \'" ?\'; *•••« kiwírüla!; honi a!e.alin:i7./i->u -nollpit, 1 ??.t.il»: i- . . IK mct i-\'i.-i szitallvuk i\'-s knl:ik -•? v \' .-.. -k
Képes arje yzekek es tóit egvetesek k vanatra bormentesen szolgáltatnak.. \'^Hl
gyár tíólttelepc : h\'tfttztptirot\'. lx\'hn->$i<iHt"r-Htcxn /:?• satiiti ítlHtt \'léttszifí
Minden eddifíi vilúgtárlattm ós <>rsz. kiálliliison a h^m^yol.b dijakkal kitüntetve.1!
Elsö

ü\\;Íi\\ harang érezoiitöch
vnl/ifli b\' I"inl!<\'D *ohn* <-«iml«PÍ\'"\' • -"?
\\ai()(ll, ,„ „ .•„ „..„„„..itott rvVrltm »«l Unyomva.
3O t\'-v ótn a !r Í!.M> ?ik\'r-k n>« l.-tt fftnnáll minrlvl ti-mii fy«mor
b<tig>efck ét ménzlési akadálya*, imir.t ítvinyiiiány. l.»..»...mii. . v»r
allaias .\'•. ar»yer 11 ,, . .I..1.1... t. ..I) -xyinrkn-i .-vi.i.ilva kik ?.! l„,?..!.,! |..|it ,!,,,!<
Hami«ita«ok tdrv ayileg küatetlctMk
Egy lepecsételt "redeti doboz ára. I frt 0 a.
f RANCZIA BORSZESZ SÓVAL
ht.„\'-. , 1! .,. itt v
KKLRTI HZKPITÓ KE\\Ó( X
? ,, .. r H< ,.!,\'. ni.".,l"..It..k. hit.ir<-ü. k !>• - II « HV I .?új.-: t-j,. f...i ll-l *> kr. lm
LYOSI KIZ8P0K ^.-.rsail-imHl)
.iti;Vv.i..|^k 1-^k. .Ivr,»KF. nrrx|i<ir» — I .onio >Io\'-/ \'-n kr.. I (Un- ci.ra4K 2t> k-.
\'-s uf/iiirt\'trttpt. - t Í.1ZÚMÍ pfatf/tkwtA mty és Társa
latszeresz -.^ aranyműves Nag) Kaniz .nKtlt,
Üvegekben használati utasítással eovütt 80 kr. o. é.[ v*»\'j\' <*<*;» i«u*-r.-u r.kt.i^t V^I-M. »t.t:k»>i4« fM-^i. «. h«iy.-i-i
?---•? ... „jj t rj5vi4 ^ ít»«ni. litt^ »jwin*k fv**-*T-. VÜI e.ií . \' \' ?
/ •\' , l.-l s».r,|, k, nagyiul Mkrr.k, flwi.wfk . M/.iAk . -
\'\'"\' l k6V li
1 Hiilymíi *l< »ti\'T«iiJ It. -trvoH bSnu-\'r\'-\', \'?•»? pnltnka. *t mta-t i»í-.l\';iT"!t >? 1 x.<t sat — VI I^tii-jt*,\'*V vtlUwhti il k. h\'tci txrirólc ít évi n-ll.tt felAIInt lt*k *
vAiam^nnyi, » korenk« lfl.-mbfn
Mind-n e mákba vigó jitT-tácok. uj itatok »ilí"t(*«ltit..*tt
irlrjtési hinletméiiy.
> és «)7. _M. »l«t\'j -fahíiJAk kijiTÚsát a 1 ajrym*11"*1*!!1" kr>xmitiita k.\'./.i-liwii.^i Bii-ii ttrrintr. liSWl. -vi ,aiu- hi & .\'n Welt 9it75. w m»-
1 fi_-i.-lfl«ii\'ve; 1 **-"> 1 frt 14 krojí ö WK\'R-L\'*1\' ?>ttf;«j\'•?\'•tyezt-v
. _ V.n-n mnnk* >.Ítt<.MttÁs» tvkiut^t.\'-UÖI ftlúiirt hivat-*! irodaják«n
I ^ ]fuJ>ú 18H() vvi »aa hú i\'.í..n n-^-íeli 1(J óiMkor. :nubeli »jU\'.lat«»k *l
?">
Ara egy üvegnek használati utasítással I frt o e.
Ü«ll .4. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, llécs\' n>om " ,"-„,\' \' . \' «
J 1. Mily knutlrRl uWwhnttl a ii>bl> c<>n>m\'<l közauft-V-i J" -
TurliUabcii. \' nynmiis. - "
IUktir a* iH*m munit-ii hírneves líjnlttytKortArAlnin v*zy fil»*«r- ;j ^;|v m>\'iuixir-\'-l \'Ivauii.-it l-al nt>mm«l V
kfri>RkKdRat\'.ii)n. Raktár itílUÜli helji^t-\'khcn maKÁU\'*gy«nck nign-lid 4 yliv k< K«-lrÜt Mvas.i»t U*\\ wmm+\\t
^.—__J.ií . 1. .\'I __í-tt-.;_l . .1 ?.!____\' ni.. 1. • >
f\'fit kltrtt ft\'SÍBC 6T,,-1\' UlHlt bÁjiSÍ\'
JJÍ« c pt\'liei. au»nnal - lO"/„ hi«t<»»iit«ikf» .\'«..»; kitel-tt nap
katánixnttiiti Mo|l-|.\'l« flr.i, m< lyek najiil úvjeífjc
A t. 02 kJ*ílo*Pí k.\' reudWiii L-H r*«k olyanokat rommal vaunak elUtva

wi\'li\'ine.tle .k •? a Hzemn k f.\'nyca*? vitAci*"" :ix illet-\'. f|rye.i: tn.*ir n&.\'iniive/- lii\'t. . ha i
4!) tfrp < j.ir
i e*al»Un<l-\'> frlt^\'cUk
a-jriKy. Kllltel l* 1,.|, üeUllKly S. lile fer A VYiiiiarar KiraCM 1 1I> u>> a)iniil i.<M uiiuel lírai .•llan\'ia\'.i\'s i o>«c tm.li.
K.ít« .Ián. Zagrak IV-kl..| Kir.ne,. sy<(.y. Miull.-..h S. Ir .»lni:..»..< »\'.i cske.lj.\'k n»gyolil. njorná-t vsilv/.t iti. t
(I I\'J 1-*
A zalamegyei magy kir. építészeti hivatal.
itj.iüy Sapru M.«». ? ? -


hau

Nagj-Kanizsio, nyomatott a kiadú tulajdonas W»)diU iúzseí

18H0. augusztus &-é».

63-dlK

Tizenfctienczedlic

1 \'
><a~ iil
*"• *° *•?
Ktrtsttitt
á aaiákoi pitiunrbaa
7, aia«oa*Knr 6 I min.U\'\'
további lorttrt í> kr
SYII.TTÉRHEN
1 Boronként 10 krért ti-
I létnek f.l
|| Kiaeilari illeték min.lpi M7U hirdet*.4rt kálin J 30 kr 6-et.odSZALAI ROZL
el*bh- .55 A.
A.-SO MOGYI KÖZLŐN "XV

í A lap •••! |* illetS ks.
ritaet i
..U-«d*k :
Wiusfettáz.
\'rm«ntetl«a 1«v«U\'. uk tifn*rt moaktcú kt/.l fogadtatuak -I

N.-Kanlmaráros helyhatóságinak, „n.-kunlBial fink. Mlzoltó-egjlef. a „n.-kanlziial kereskedelmi s jparhank-, „nagy-kanizsai takankpénztái*, a „zalamegjel általános tanító tes tfllet", a .n.-kaulzsal kisdednevelü egyesület", a n.-kanizsal tiszti önsegélyző szövetkezet-, a .Koproui kereskedelmi s iparkamara n.-kauiz.SHl kültálasztmúnya- s töbli
megyei és Tárod egyesfilet hiratalos értesítője.
Hetenkini kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.

Nagy- és Kis-Kanizsavárosok közös tulajdonává vált egy igen szép terjedelmű, de felette kérés hasznot hozó erdő. Ezt igen czélszerüen nagy jövedelmi forrássá lehetne alakítani szagos meggyfa mivelés által, melynek hasznosságáról több hazai lap megemlékezett.
A szagos vagy pipaszár meggy — Prunus mahalcb — mivelés hazánkban még kevés helyen űzetik, pedig hasznosságánál fogva megérdemelné, hogy az általában elterjedjen. Közönségesen török meggynek is hivatit, talán azért, mivel, mint Boszniában járt katonáink beszélik, ott a hegyek között vadon tenyészik; bármiként legyen, ez az a meggy faj, miből a kereskedésben oly drágán fizetett szagos meggyfa-pipaszárak és botok készülnek. Azonban meg kell jegyeznünk, hogy kertész nyelven általában e — Prunns mahaleb — névvel illetett meggy-Iának két faja van, egyik az, melynek héjjá zöld, valami kevés szaga van ugyan de figyelmet alig érdemel, ez egyedül a meggy és cseresznyefajok alanyául szolgál, mely hivatását kitünóleg betölti, mert benne az ojtvány állandó.
Másik faja a Prunus mahalebnek a piros bórü meggyfa, ez az a mi pipaszár és botnak neveltetik.
K meggyfaj Pozsonyban J. Moure Brukner utóda kertésznél 100 ával 2 frtért kapható. A szállítás csak néhány krba kerül.
A szagos vagy pipaszár-, misként török-meggyfának oly erós szaga van bogy egy cerusa nagyságú pár száz cseme-

tének a szaga képes egy szobát kellemes illattal betölteni.
, Mivelési módja a következő: az egy éves facskák 4—5 lábnyi távolságra fll-tettetnek és ószszel vagy tatasz-zal három szemre visszanyesetnek, megjegyzendő, hogy sürü — tehát nem homok — kövér, agyagos, emelkedett, jól rignlirozott földbe ültetendűk, mert tudjuk, hogy a meggyfa a vizenyős talajt egyátalán nem tűri; következő tavaszszal csak a lcgerós<bb 3 — 4 hajtás hagyatik meg, melyekről minden mellékhajtás gondosan és idejekorán történt letörés - gondos lemet-szés — által távolittatik el, s augusztus hóban következik a levél metszés, azaz a a vesszőn találtató összes leveleknek és rügyeknek egészen a hegyig éles késsel való tiszta lemetszése, a nélkül azonban, hogy nagyobb seb ejtetnek a vesszőn; jövő évben ugyanezen munka folytattatik, jnlius hóban azonban hozzámért metszés álul a korona képzése eszközöltetik, míg végül a törzsecskek, melyek már a 2-ik évben megfelelő nia^as karóhoz, köttetnek, jövő évre czéljukhoz képest megérnek s októberben levágatnak. Minden nagyobb ág, a héjnak minden könnyű sérülése többó-kevésbbé leszállítja a meggyszár értékét, azért a nyulak és a jégeső a legnagyobb ellenségei a raeggyűltctvények-nek; végül a lemetszett friss meggy-botok, melyek felső finom kérge igen könnyen megsérthető, a legnagyobb fáradtságot és figyelmet igénylik a bec^oma golásnál és szállításnál. Minél vastagabb, minél hosszabb a szár, minél határozót tabb vörösbarna szine van, minél több fehér pont vau (na pettyes), minél kemé-

nyebb a fája és minél hatályosabb a szaga, annál értékesebbnek tartják és mindezen tulajdonok elérésére az igen buja talajt és oly klímát tartanak szükségesnek, hol a tengeri legalább már szeptember közepón megérik ; egy szóval magas kötött kéfcér talajt !
Jó meggy ültetvénynek a jövedelme igen nagy, Általában kedvező körülmények között évenként és holdanként 400 frt
Fegyvcrneken van egy ily 5 holdas ültetvény Oltossy ur birtokában, mely évenként 2 - 3000 frtot jövedelmez.
Természetes, hogy ily ültetvény csak igen sok munka s füleg saját felügyelet és ismeret mellett lesz jövedelmező.
Fódolog itt első sorban a szaporítás, mert 2 - \'?\', hold beültetése 1*)() anként 2 írtjával kissé sokba kerülne, tudomásom szerént alkalmas hűlvén a dugv.-tnyuzás is sikerül, különben peilig 4 — 5 év után c fa magtermő bogyókat hoz, mi Hvelvc kikéi és onnan biztosan tovább szaporítható.
TSrvényK/Akl csarnok.
HIVHUIIW p.\'nzfík elaikkasrtásával IttrliRU Kliriínr>-i<*h látván vitlt AegÁil Hxol^abtrú elleni bünüc_vi\'l>~n » végtirgralas f. <\\ Juliin S án tartatott nvg Wlaasica Antal tiirvAiiysxfki i\'l n.ik elnöklőn »Utl; ü.rik voltak (iór.nny Ferenc* «M (íulyás J«nő; y-^yrü V-t»t-r Károly ; közrAdU i>r. l.aky Krintrif; vé.|."i njjivj M-rkly Antal. Elnök ur a végUrffjaláal in*?-nyitván — a kir. ü^yéaz urat fölhívta a vád lúJtéé
Ur. Lakj KrisUtf ügj<S«« ur a vádat röviden elö adva, 1K<)4 Irt 95 kr. hivatalos pi-rizek ulBÍkkasztáttácrt kérte a vé^tárgyaláat vadluu «IUn m«:gÍDdiltatDÍ.

A TágtárgjF&láa befejaaztéve!, mely % vádlott és tanuk újbóli kihail^&iáaa M izemb«-ailésból állott, a tdr?ónya7éki elnük ur falhivta. a kir. üeyéazt a vad részletes előadásai** mire K kir. ügyéaz a végtár^yaláa bíffjexlével Kbrea-ri\'tcb lutvÁnt 29 küluufcle htvaulus pt>ax ei-aikkasztúaával iisszesfla Id94 frt 90 kr, mist réazuit üukéntes bKismeréjie — réasinl lanuk VHÜuruáHa titlytáo ~ vádlutiat kt^rte 4 évi f\'-gitá)]; es az i)Uikka*iz\'ou péaz ösazeg u^ry ss ?-Ij^rasi költségek és rablartasban elmarasztalni.
Me\'rre védő as alább következő vedel-
mi-l térj. B\'.té elő.
Knnek elmondása után az ítélet hirdette-l»tt ki, mely 2 évi fogságra, az elsikkauslott p«íuz összeg elj&rÁsi küllsóg s rabtarlás meg* tizetési\'re »/y>l.
Az ítélet sem a kirilyi ügyész sem 4 vidlott álul nem iolUbb-zmieU.
A leUintfllfs kir. agr^-iZ ur állal 29 féle hivatalra p**n/ek •tUtkkasztáHáral vádolt Khran-r-Mf h l»tván v olt pacsai «f gM sznl^abiró réizé rói Merkly Anul védó ügyvéd által lett
vedelem :
Tekintetes kir. b&afenyitó törvény«ék !
Nem először állok e védu hetven de ulán utu\'»/úr. mnrt ez a jövő titka; netu elo-s«ir látom e xolil anztalon ,;zeu fesKüle\'e\'. mint a h >Ul óa iltíU:t jelképét — H táu neiu Imtok tul ttz-.rt:itjtelKU ha azt mondom, hogy nzáiu-talaus*«r vi>lt sz renciiém a iKiten kir. törvény* azéc elölt vád\'nttakat rédeni — és mivel luiiid^nkor azon határozott m-ggyözödéal n\\nr-tem bogy a te.kintel\'-s kir. l<irvéuyci é^nek iTlMi\'l-\'^yik tixzleít ta^ja midón e. lernnt küs/.ó-bét átlépi — minden Azeszéiyek. és s/euve. delyekiül elválva, bírói székét a törvény é> igazság szellemé öl átliAtvit fuglalla el Ad a vé^ tárgyalás tárgyút tevő bUuoailekméiiyfJirii vonatkozó mindeu egyes té.t l<íke.t és konil-tn.\'iiyeltMl oly t-ber H^yelemmel kiséri, ho^y azok a U va^y beüzimiiás mé-l"géhól ax iiél--t me^ejtcsénel soha ki nem maradnak — h» e/eket ttss/cíiig<;ésbe hozom a mai végtárgyaUa fulyaroa alall fíjlmerullekkel kulönosuu vadloltTÁRCZA.
Hazám napja.
Letno
utáa fr*Bc«iib*\'l
om menoem k«ll! , ne Urts fel !
,VAr ft Me^uóttan
reg, l>oesi«8 húg mir, bi •. b&xn
M«gjar vftfjok: ngy «xeretein kwiámat! Bo HÁM kérl«k, ne gátold -n? ut»naa(!"
_ Ne nenj &*ér, ?• bag)j kérlek magamra 1 N«lkQl«d bú, bánat vonul aroomra. KI elemet csali is neked w-MUelén. : NÁlad nélkül hogy élj** ^K éu — weffíny? Hallgaaa meg oh, ne menj tivol t fllcsónlttol — A liarc* keméoy, karod gyeoge majd megtSr! Maradj, maradj, oly nyaja« a bú. kör, fi basád napja — néft*l — mi siópen tündökS. I
.Ne félj bofom, ne Mi\'*\'*)*! "orBomon — timgy vessíly »*n - ««giüli kell hamÁmon\' ŰTÓsni fogok — jutalmam w mt-gnjerem ! Ha megjöTÖk, írdem ragyog mBÜeniBU!"
— Ne menj fi»--r, jobb a Mke, maradj itt — Hal gaa<i meg IIQ te«tvírednek »»ar»it! Vagy Uln nioca már kebele-lbcn ax*»r«l«t ? Oh, dehogy oincal te bcereUs még eug«met! Hall MSB m«g oh, n« menj táv»l böl.-«íinkl3! — Kwneoy a »ar-1, karod ffj«og«. ««ja «"«gH*r I Martdj, -xaradj, oly -yájai a Uai kdr, 3 basád Lapja — léid - mi if^u tündököl! — ÍU« haH«»tott a kéVéare — távoaoU. Elmant m.Mte, elhagjá a k!i lakot Ti« *» mn\'.i ... ti« ht>***a év — semmi hír . A jó tertvír folyton várj«, mindig Kir.
De efc7 oap a litliatifon por aaáll fel, Vigdal B«ll«tt jltn egy i«reg «srÍT*4 KU1 Jön *» érdemj»l«* fÓTeiér: — _ K« 5 — •• 5 - 3— a kedrei.jö tea^érl én vagyok »c, oem vilfaatok bSki^mtSI. Nagy volt a harcx, karom erS*, mef o*« t5rt! ViMzajotUm, \' * oly ayá|»i a I á»í kör, B basia napja «o«t igaaio lűodi>kö.!
KONCSKK LAJOS.

A mentort 8x1 v-
— Ile«^ly —
Irta: Bzommer Sándor.
(Fulyt. én vége.)
l?i*el még oAháoj ut**itá»t adott a betegnek és iHvoxnt a többi b«tpg*k«t mngv.s«galDÍ.
*
Aprilia kö*e(W tijio jÁrt az idő.
AK i«ló kellemetlen, cord vult; óriiii ni\\ járta it • vidékei ém meghujUDÍ Uuzi>tt a wisadoa fákat, nitlycknek koroniio recsegve tördeltek (Masa a szárú ágak. — A hó magán volt éa heljeaként óriási dombot képesett, raajutt iámét a kopir fold in kilátasott, csak bnfakarva egy bxak jégkareg által; a szél bómtjölv* lirttá ker<-«*iül aa egé«s tájat, a havat messze magival hordva; — a fok kérge pattogott az iszonyú hideg boa.
Egj áprilisi oap volt, miljeat d-csem bérben is ritkán találni.
HM óra reggel volt midőn M«Dt jvioi pályaudrarban a k^Dissai vonat megáltoLt.
Seokisem látszott kisxállani és as uiasűk igyekastek a homályos ablakokon kitekioteoi, molyet belalrol kendőikkel l«törüllek. — Kötél elindulás előtt as egyik kocsiból rgy nyúlánk termetű ifjú lépett ki, förege mélyebben arcsába volt vonva, mintsem vonásait meg tekinthettük volna; — testét terjedelmes kö penybe burkolta és as indóházba iránjsá lép leit — Altg. hogy annak rnáaik oldalán kilépett, egy éles fUtty hallaUsotl, a vuoat megiodult. eleinte hallatssott moraja, később elnyomatott a sivilo ssél által, nőig végre egésteo eitüot a ?sem elől.

„Átkozott tdő! — mormog A utasán k — é* még b^rkíKMtk sínednek; p**dig i\'-na sxeretnek itt maradni."
Valóban rgyel\\»n bérkomi nem volt ott, lehetetlen volt nekik kijönni «* ut »*» idil rotx aaatfgK mí»lt. — Ax u\'an r.-ndbe hnxván nihi-jái, niM^iirM iffritfl kiip^nyé!, abba méhen l>«le-burkoli.dzoit mint aki ho*«vu gjHl\'^ntr* ktí-szül, h*t*lma» txíijAt markába ssuriiá én m«g indult. —
„Megyek axért, ha ninc* i* bérkocsi; oh ! kedves h>zám mini öriil lelkem, htt^y ismét láthxtUk. — N -in f<>? it nki Ai-m\'ui binani ax utón, — morm \'t;á l(»viibb, — m«rt sem »»mb*r sem állat nem hag>j* fi ilyenkor tidujtit, éti ha mégis avélei|*n -lemltc kiild-ne vaUmi trflnlm * szörnyet, akk-ir ké»z vn^yok vrie nn? »kli«lKni.»
Ezzel gnrrsíiscn mrj^i\'iriU H k»*zébeu levő botot és gyors kaUxiHi léptvkkel a Z*iaHger sz-*gre venelíl országúton t"V«h*Udott.
A vándor ^iud<ila(i>kba látsznUnutlyedve lenni lépteit gvorsitá. — Cn**nilről BZÓ s*«m .« hetett ; — a stél tovább oriöngntt, a f»k rg\\--mia mán recs-tíve törtrk öaste és a szél böm-bölését feliiih^nezá ae ót átmetsző, sípoló íávir-dadrót, mely iiacz»!va iátsioit AÜenállni, mig másutt a Wt»*nó erő alatt elszakadt, szörnyű suhintistal csapódott a hófedett fnldre.
,Igai, hogy N«gy-Kanizsáról írhattam volna, h"gy mikor jövők, — de most láttam még csak be, hogy így jobb csolwkedteni; mert a sz-gény gyengéd leány e»en időben is bizony-nyal elibéro jött volna és én Mt soha sem bo-c*átottam volna meg magamnak."
Ismét hallgatott és folytatá uiját.
„Vilmám, imádott Vilmám! közel va gyök hossád, noáj ba hívem maradtál, m«ju*

eU»j(;n oltárhoz vevetUk mint azt nagjanyád-o*k és szülőiuk sírjánál ropgeaküdtein. — Senki se legyen kivülfd nAm; mert más noha s>*tn tudna b<>ldi>gitaai. — Mint Örül a lel- i kem a gondolatnál, hogy a» angyalt OD^l\'-pem, mily öröm tog mim ÁS reá várni; — ct« váljon n*ím harH^szik-fl, hogj hí róna bava t\\cm irinm aenamitV Ki togbéKtilni, ha ludtar aatiom v<i|t h^lyietemet. — I)d ha hüilt-n lett ltuztám, akkor .... akkor .... vagy nem! legyen boldog rnánsal! — éo nem akarom sem aa o éleiét elktnteriieni, sem pt*dig a c*alAdi b**kt" KM varai; — haQ»m akkor j<\'bb lett volna, ha a golyó m«ly me^sebeaitott, ssivtnet nxakitotia volna-el. — DÍ néni, ez lehetetlen! hisx ó ia hű»é^et esküdött nagyanyja előtt én szülőink »irjánal; bocsáiw rae^ Vilma, ha ily goodolatuknak téri enged\'cm csnk pillanatnyi id^ig is.
Te angyal vagy ! — No lám! — monda midőn a Kaszahizról Égerszögre vesető utón átment a Z*la hiHjÁn — mily jégtáblák borítják a Zilát! minden minden jégkéreggel van bevonva, csak as én szivem nem; — és ha be is lenne azzal vonva, Vilma iránti szerelmem heve rögtön leolvasztaná róla!"
Essél gyorsan tovább sietett.
As atezák daczira a dél el öl ti óráknak szokatlan Üresek vol\'ak; — mind\' n tartóiko dutt kimeani a borzasztó hídegb ? ea jobi> helyet talált a kandallá m-il«itt, melyben pa\'-togva lang\'ilt fel az éiéok üz. — Cüak a ma gányos vándor tett-i meg a borzasztó hidegen a hosszú utitt d<! ir*m UtHioli fázni, — k«ble lángolni látszott, arcza ki^^ult, azem^ scikrá kat szórtak én szive h<ng<>SNbbaa d\'*bo%<>ti. — Minden lépés k\'ÍEeUbb vtiteciélj*hoi.— AmÍQt


ZALAI KÖZLÖNY.
TIZENKILBNCZEDIK ÉVFOLYAM.
Sokénles szabad beismnr^scvcl — u;y litora alig volt védői helyzetem oly nehéz mint ma — és védelmem sikere uly kétséges mint ma. Midin minden nemei értet a jó ét szép után vágyódik, ellenben kerüli a rosszat, gyűlöli a bűnt — a védő e helyzetben is, habar gyűlöli it magát a bün cselekményt védői hivatásánál f.igvs nem fordulhat cl az emberi gyarlóságok súlya alatt elsikamlott ember társától a vád Ionéi, hanem védói kötelességénél fogva tartozik védeni őt mint lehat vagy jobban mondva a mint tudja, én is tehát hivatásomnál fogva lehetőleg megkísértem védelmét a mint tudom.
A kir. Dgyén ur Utal tspintatos ügyességgel előadott praecis vidja ellenében merev, üres mitsem mérlegelő tagadással élni nem merek, nem is akarok, mert a büntéoy alanyi és lirgyi tényálladéke fajdalom beigazolva van, a«ért e felett álokoskodás — üres phrasis avagy téves sylogismusukka) vitatkozom, habár egyes tételekből védenczemreelőnyösconzequen-tiáknt tudnék is kimagyarázni — nena vitatkozom — nem csak azért mivel esekkel a tettes kir. trvszék éber figyelmét fáreszlani éa as időt ekkép eljátszani nem akarom — de különösen átért nem, mert ezzel védenciem részére ily körülméoyek között előnyt szeresni nem hiszek.
Ugyanazért szem elítt tartva, hogy minden bOncselekmény elbírálásánál az igazságos és törvényes ilélet megejlésére nem elegendő maga a bűntény alanyi és tárgyi megállapítása egyedül, hanem igen is bírói figyelembe veendők az indokok a melyekből — és a helyzet s körülmények, a mely<-k közt a tény létre jött — azért <-édel merőben csak az. enyhítő és mentő körülményekre fogok röviden asoritkozní. Á mindennapi tapasztalás igazolja, hogy minden embernek , mert ember — megvannak saját különcz nézetei, elvei, gyengeségei, szeszélyei és hogy ne mondjam szenvedélyei, melyek előszámithatlan nemei közé tartoznak a többek közt a könnyelműség, kártya szenvedély, könnyen hivőség, optimismua és azábrán-dozás különbféle nemei t\'< a többi, melyek habár mi módon felingereltetnek vadindulattá válva a józan gondolkodÁB fölé emslkedrén — áramlatként viszik az embert oda a hova jutni nem gondolt, annál keiésljbú akart —áramlat ként sodorják az örvénybe, honnan visszatérés nincs többé.
így történt ez vádlottal is. Vádlottat nem csak én, de mindazok, kik ót közelebbről ismerik — könnyelmű — fájdalom de igaz, igen is könnyelmű embernek ismerjük — mit roagyarázgutni felesleges, eb-bői kifolyóiig történt, hogy eleinte vádlott csupán kedvtöltés ós mulatságból kártyázott ez később azenvedélylyé — különösen pedig midón sokszor vesztett, nyerészkedési vágygyá fajult el, hogy elvesztett pénzét viwanyerhesse — ennek szüleménye lett, hogy uzsorás kezek közé jutott, ebből ismét kifolyólag tortént, hogy fizetésének egy része meddig a törvény azt megengedte a hitelezők által leInglaltatot\'.
Mégis midón leginkább reményiette, hogy egy véletlenség által ezen veszélyes helyzetből kimenekül reménye meghiúsult, mint sok ezerén

reményükb-n megcsalódtak — agy J is; mert hitte s midón mméiiyl-lte, hogy a szabadulás lobogójával feldíszített hajuk m:g hozzák a megssabadilást és a roeaéay üdvét — a tenger felzudult a hullámok a hajókat szétrombolva a remt\'nység zászlaját a láthatárról elsodorták s midúo a feje fölött össsetornyoault véssfelhök s reménység utolsó sugarától is megfosztva az örvé:ty sjé:i:\'i állt, magáhostért s bünbánclag addig folytatott üzérkedését főnökének a pacsai ssolgabiro urnák feljelentette, mindennek — mind a vizsgáló bírónak kesébe adta az igazság kiderítésére szolgáló fonalat illetőleg adatokat, mi által önkéntesen tSredelmes bevallást tett, mi még egyrészről a bünbánat jellegét hordja magán — másrészről indicinmul szolgál, hogy a jövőben életpályáját a becsületesség terére akarja átvinni.
Tehát enyhítő körülményül kérem tekin* leni könnyelműségét, melyet a természettől nyert osztalékul és a bűncselekménynek önkéntes beismerését, további enyhítő körülményül kérem tekinteni a rovatlan előéletet és hogy hivatalig eljárásai lelett a kellő szigorú ellenőrzés főnöke által nem gyakoroltatott; nem szokásom, nem is akaratom bárki jelleméhez közeledni, d-> a hol védői hivatásom parancsol velem, ott koll, hogy elmondj im az igazságot ugy a mint van, — nem is keresem, de nem is találom fel a hibát az ő mérvében a hivatal fónnk eljárásában kinek sokszor napokat sőt egé-\'Z hetet is a járásbeli községeiben köteles eltölteni, hanem igenis feltalálom a hiányt, a korkövetelle ciélnak épen meg nem felelő kbzigazgaisi rendszerben, mely ily körülmények közt a czélra vezető ellenőrzésről nem intézkedett, szaraimat igazolja azon körülmény is, hogy védenczem üzérkedését hivatalos állásában 2 évig tolytatta a nélkül, hogy azt akár közvetlen főnöke, akár a felaőbb hatóságok észrevették volna
Végre enyhítő körülményül felhozom vádlottnak jelenlegi szerencsétlen helysetét, ki már 6 hó óta önkéntes feljelentébe folytán megfosztva a polgári szabadságoktól és csaladjától vizsgálati fogságban áll, ki hivatalos állását elvesztve, kenyérkeresetétől megfosztva áll el előttünk, s irae most már bemutatom a tek. kir. trvszéknek a vádlott személyében — az éió halottat — igen elő halottat, mert igen is él physica lelkében telve bánat, kiuos gyötrelmek és lelki furdaiásokkal — és még is meg halt moraliter a társadalomnak, c-taládjának és önraagáuak, mondom, élete kínosabb a halál nál, mert bánatos-lelke a kínos gyötrelmekkel küszködik, melyek felhőkként kergetik egy mást lelkéb-n és nyugalomról peresig sem lehet szó — és taláu azt hiszssük, hogy ezen szenve dések a büutetés ideje tartamával megszűnnek V óh koráot sem! ozek egész életén kérésziül árnyékként kisérik a sirig — a holtak csendes hálájába hol a lest megszűnik érezni.
De es nem elég, midőn e szerencsétlen védencsem büntetési idejét leélendi — lelki kínaihoz még rgy más szenvedés a jővőröli gondoskodás, melylyul maginak és családjának tartozik, kétségbe eaú aggodalom fűződik, mely kínos helyzetéi neveli vagy súlyosbítja vádlott azon helyz te, hogy ő nem napszámos, napi

kenderét erős munkával nem képes megkeresni, hanem csak irin és éizleheliégével és mivel ilyen helyzetét ismét nehezíti a mai levegőben uralgó járváuybategség, hogy mindenki,ki csak iroi, olvasni tud, as irodai térre akar szőrit. kozni és ur akar tenni — nőnek ezek miut fissál s nevük legiv és mégis ha igazságosak akarunk lenni s azokat közelebbről is vizsgál jak, találunk azok közt igen sokat, kik erkülci és szép képzettségekkel bírnak — már most tegyük fel, hogyan pályázhat az előzmények után ezekkel ezen. szerencsétlen ? A felelet önmagától jön.
Nincs tehát itt köztünk számodra hely, s áldjon avagy sajtson a sors keze ionén távoznod kell, el tehát egy messze hazába idegenek köré, kik között a reád sütött mrgsikamlás bélyege, ismeretlen idegenek közt kell tehát számára és családja számira a kenyeret m-g keresni; mit tesz ez, ezt megmagyarázza azon közmondás, hogy as idegenek közt nagy na olcsó az ember.
De majd tovibb ia mentem mint akartam ; visszatérek é< befejezem védelmemet a lettes kir. trvszékhez intézendő azon tiszteletteljes kéréssel, hogy:
Mivei a bíró magasztos hivatásánál fogva nem köteles mindenkor a törvény hid<-g B néma betűi szerint ítélni, hanem bölca belátása szerint a helyzet és körülményekhez képeat magasztos bírói székéből letekinthet az emberi gyarlóságok súlya alatt elsikanilotl ember-tiVsara a vádlottra, s ótot az ilélet megejlésé-ben bírói kegyeiben részesítheti.
Ezen bírói kegyért esediízera védenczem részére a felhozott enyhítő körülményeknél fogva, melynek sikerét annál is inkább reményiem ; — mert vádlott a« ünkéotes feljelentés* és beismerés által még egy részről j*lé\'. adta a bünbánatnak, másréazról akaratát ftijesUe ki, hogy a jövőben életpályáját a becsületesség terén kívánja folytatni és leélni.
tárgyasok
\'/.iün-Ejtrn*gi kir. iörvinytzíktül.
1880. évi augusztus T> én.
lf)í!3. B/80 Sz. 1. Cseresznye.-. Ferenc/ tolvajláasal vádolt elleni ügyben 2-nd bir itélnt hirdetés.
Augusztus G in.
1477. B/80. Sz. I. Horváth József s társa súly. testi sértéssel vádollak elleni ügyben régtárgyalás,
1519. B/80. Sz. U Ueimer Albert i társa hamÍB okirat készítess*! vsd»!lak elesni ügyben ves tárgyalás.
1535. Ii/80. Sz. I. iü. B*kk l>»l sikkan-tássMl vádolt elleni ügyben vé^tárgyalás.
159-4. B/KO. I.c. Dömötör l\'il a tfiréai lolvajlással vádoltak elleni ügyb -n végtárgy aUs. Augusztus12- én.
IG2H. B/80. Sz. I. Németh Anna gyermek g) ilkossággtil vádolt elleni ügyben 2 nd bir. iiélet hirdoléa.
1(\'.:17. B/80 SS. 1 Bíró János istenkáromlás és veszélyes fenyegetéssel vádolt elleni ügyben 2 od bir. itélet hirdetés.

AUGUflZTW 5 é. 1880.
Augusztus 13-án.
822. B/80. Sz. I. Kovács Vendel és lárst vállóhasBJsitásszjl vádoltak elleni ügyben v tárgy ala*. a
858. B/80. Sz. 1. Erbard Ferencz súly. testi sértéssel vádolt elleni ügyben vég\'árgyalás.
1112. B/80. Sz. I. Marké (sin és társsi tol raji ásnál vádoltak elleni ügy bon vég tárgyalás.
1488. B/80. Sz 1. Dömötör Gábor szán •lékos kártétellel vádolt elleni ügyben iéK-lirgyulás.
Augusztus 21-én.
141G. B/80. Sz. I. Pap Józsefi*! .ikk,,! lássál vádolt elinni ügyben véglár^yalán.
HGC. B/80. Let Gélicz Imre s társai lopiasal vádoltak elleni ügyben végtárgysláa.
1548. B/80. Sz. I. Kován, Kva Viktori. gyermek gyilkossággal vádolt elleni ügybea végtArgyalis.
Asgunztus 28 »n.
1736. B/80. Sz. I Pertu I.tván s társai lopással vádoltak elleni ügyben 2-od bir. ítélet hirdetés.
1753. B/80. Sz. I. Tóth György közhatóság ellcoi erőszak bűntettével vádolt ellen ügyben 2 od bir. ítélet hirdetés.
1770. B/80. Sz. I KovácJ László ember-ölessel vádolt elleni ügyben 2 od bir. itélet hirdetés.
1779. B/80. Sz I. Zsoldos Jáa.« «ale<-óléssel vildoll ell.-ni ttgyben 3 ad bir. ilélet hicJ-líV
Kelt ^ala-Eg.-rszngen, 1880. jul. 30 íu
MUZSIK KÁLMÁN iroiia i«azgat4
Helyi Ulnk.
— Janó* Salvatorfőbercz>g*ug.2-án
este Nagy Kanizsára érkezett, a .Szarvas"
vendéglőbe szállt s misnap a huszirság feleit
tartott nagy szemY\'t. j
— A lcövetvála**tá*i mozgalom mind-
nagyobb hullámokat v*T. A függetlenségi párt
értekezletén héttőn délután Uoger Alajos ka
nizsai születésű bpesti ügyvéd elmotidi hatásos
programmbosrejét,Eötvös Károly kilüno publi-
cziata roppaot tetszés, taps a viharoa éljeozés
közt tartott hatalmas beszédet, este fáklyás ze
nével tisztel tettek meg, mely alkalommal Tuboly
Viktor szónokolt, Eótvíts szokott ékesszóláaaal
felnit. Unger Alajos lakásánál pedig Kunela
Géza. és Földy Ferencz tartottak üd v lizló beszé
det, melyre a képviselőjelölt zajos tetszés közt
válaszolt. Piciin jul. 3 án tartatolt n»gy érte
kezl.it Ujlaky Jóisef plebinos jelöltsége inellvtt,
ki megnyerő modorban tartott jeles beszédet s
fejtegeté álláspontját. Ugyan ez nap déluláu
tartott a Jókai párt végrehajtó, bizottsága érte
kezletet a „Szarvas" termében. Bővnbben >
falragaszok. Ez alkalommal szükségesnek rét
jük kijelenteni, hogy lapunk hasábjain párt-
szellem nem uralg s igy valamint a múlt hétfői,
ugy a jövő vasárnapi szónoklatokat gyorsírói
jegyzet nyomán közlendjük. Ebből folyólag
kérjük elkUlBniteni a lapot s szerkesztő vagy
kiadó politikai elvétói.a Kazinczy térre felért, néhány pexczig megál lőtt, botjára támaszkodott és pihenni látszott.
.Itthon vagyuk; — néhány perezre van még szükségem és arámat keblemre fogom szorítani! —
Ezzel maga körül tekintett, az ólai utcza felé vette lép\'.ei irányát és gyors léptekkel ha ladott a járdán végig.
E vándor kétségkívül P»ragi Oynla volt. —
,Oh Trézíi néni — szólt a beteg Vilma az ápolónőhez — nem hiszem én, hogy valaha ""ggyógyuljak. — D" minek is? mit ér az élet, ha nincs benne örnm ? — Gyula meghalt
— én is meghalok. — Jobban tudom én ezt
mint az orvosok, bár ók is nsgyon jól tudják,
— de én érzem; — különben ők sohasem
mondjak meg a betegnek, ha halál fenyegeti
okét.\' —
.Legyen nyugodt a kisasszony, kend meg fog gyógyulni és még boldog leendl"
„Jó Trézsi néni! — monda a beteg édes moeolylyal — maga c»ak megvigasstsl; — kö szőnöm jó asszony a szives vigaszt, de én érzem, bogy végnapjaimat élem. — Csak egy ki vánságom volna még !?
.M aa lenne?" — kérdé az ápolónő kíváncsian. —
.Oh Trézsi néni! azt nekem senki sem tudná teljesíteni."
.Senki?- -
.Senki!" —
.Ejnye kisasszony! — azt hitzi, hogy nem lehet embernek teljesíteni egy szenvedő beteg kívánságát?" —
.Oh igen! de nincs emberi hatalom, mely aat t»ljesithsts>é.\'

„Ugy as Isten teljesítheti; ő az árvák, ösrogyek, betegek, és tehetetlenek pártfogója!" —
.Ezt még az Isten a-jm teljesítheti !? —
„Kisasszony ! ő hallatlan csudákat mivolt már" —
.Ez*, mégis képtelen kivinni!"
.Szabad kívánságát megtudnom ?*
„Gyula megbaltl ót sseretném még agyszer látni ; — vagy legalább a sírját és azután szeretnék meghalni."
Az ápolónőnek még nem volt elég ideje erre válaszolni, midőu aa ajtón kívül erős férfias kopogás halla\'szolt. —
„Nyissa fel kérem az ajtót — mnodá a beteg bágyadt halotti hangon az ápolonohez — tatán az orvos jön." —
Az asszony az ajtóhoz sietett és azt fel-nyitá.
.Jézus Mária!" — kiállá az asszony visz szatintorodva, mig egy köpenyes férfiú belépett, kiben az első pillanatban Gyulára ismert.
A beteg a szörnyű sikoltásra megijedt éa majd eszméletét vesstelte, de csakhamar egy homlokán érzett csók életre hozta. — Felveté szemeit, előtte Gyula állott; szólni nem birt, hanem kesefcves és szivrázó sírásba tört ki, mely örömét látszott kifejezni. — A sírással azonban nem akart felhagyni, — folyton sírt és üyillát hivta segitségül. Szüntelen láza roll; kiabált és hadonázolt, mintha valakivel vére. kednék; — Gyulát neheztelte, hogy nehéz tusijában nem akar segíteni neki; — ismét sírni kezdett, maly örült kacatjjal végződölt. — Egy velőtrázó sikoltást hallatott, azután édes mosoly látszott ajakára ülni és eszméletét - elvesztette. —

Gyula az ápoión.\'től megtudta Vilma bitegeége eredeténe.k okát; — meg udta a koholt hitt, mely halálát jeleié, egy szóval meg-tudott mindent, ami távolléte alatt történt.
As orvos nyilatkozata sser\'it a halál elkerülhetetlen vala, — de ha Gyula nem jött volna váratlanul, hanem a beteget előkészítette volna reá, akkor a halál nem következett volna be oly gyorsan ; — rögtöni megjelenése kártékonyán hatott a betegre, ki őt holtnak hitte és ez sietteti halálát. —
Néhány napra reá Gyula ismét a beteg ágyánál időzött. —
.Gyula! — mondi a beteg — mindjárt nálad leszek; virj, várj kedvesem ! anyám int, mindjárt nálatok lessek, — Gyula, csak maradj hu hozzám, májusban oltár elé lépünk !?
Gyula végig hallgatá a beteg phanlaziáit, annak kezét megcsókolá és monda:
.Angyalom, hisz én nálad vsgyok! — Gyula él, én vagyok Gyula!" —
A beteg figyelt. —
.Persze, hogy él Gyula — monda — én is mindjárt életre jövök és m<\' egy szebb hasi. ban ütjük fel sátrainkat — De hát süketek vagytok, miért nem eresztitek be? hisz kopog az ajtón!"
.Nem kopog senki kedvesem, légy nyugodt!" —
.Yakmer6f ki meri azt szemembe mondani? be nem .... csend! .... mily bájos hang! .... zárjátok el az íjtól, mert már ismét elöltem van rémalakja; — huh! megöl... Gyula zegiu, mert a torzomat szorítja .... megfojt! — hol van Gyula?"
.Itt vagyok édesem én vagyok Gyulád hisz ki\'ülem senki sincs itt: — nem bánt senkii"

.Gyula itt Tagy ? — monda a beteg felemelkedve odahajoló vőlegényét átkarolva — .az [stun áldjon meg!" —
Görcsösen ssoritá mag az ifjat, arczát egyszer megcsókolá és monda:
.Ha süketek nem vagytok, akkor a hívó szavakat csak halottatok ?!" —
.Ki hívott?" — kérdé Gyula. —
„Ah! végre ott jönnek; anyám, atyára t>$ nagyanyám, de Gyula oinci közöttük ! — Mindegy majd feltalálom őt is é* vele együtt boldi\'g leszek ! — Ha! mindjárt. . . csak egy pereznyi kegyelmet kérek, kegyelem! kegyo-Ura! .... Gyula az Isten áldjon, magi imi dotl Gyulám!"
Ezzel visssaroskadott és jegyese ksrjai közt kiadta annyit szenvedett lelkét. —
Gyula a fájdalomnak egy csepp jelét sem mutatá, — mindent magába rejtett és csak aki igen jól szemügyre vette az ifjat, csak az látta, meg rajta, hogy a nnmes ilju sokat, nagyon sokat szenved. —
Feltunt májas elseje. —
Gyula felölté fekete ruháját, — fehér inget vett magára, szóval ugy elokéazült, mint egy vőlegény a lakodalmára. — \' Borzasztó ki-nok gyötörhették őt, mit tol! leírni képtelen, — mára volt kitűzve esküvője és na fogja menyasszonyit elkísérni —: ss örök nyugalomra, a temetőbe! —
Borzasztó helyzet!
Egy télizSld és fehér virágokból font koszorút tett a koporsóra (** megtört szívvel é* léinkkel bir, di fájdalmának egy hang álul sem adva kifejezést, kisérta el s kxdres Ualot-lat utolsó útjára. —
Csak midőn a nép a sirkertoíl távozott, akkor térdeli a friss hantokra és keserves sirás-

TJZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM

ZALAI KÖZLÖNY
? " 5


s

N
a &.%^


^ " Z
?"3 ?• 5
|

*•
s
a*t
•©
a 1?W

.-•?5
"íl a *~


"« E
o
Bs ?t

s se

5; 2 í
i 11


te


•4Sm

E ^ SÍ
•» • - s
-? ? *
?s

-K
a
-
•9
41
in
C/3H
s •? « -
n «s -N ^ «
Ifi
\'•> •1
"E
•*

a
1
I
K (C
15 —
f<
08
a
?c
*?*
g
S
|
H

JP
% -a


Zaj K§n
ií-t


?
M
•3 O? *M

GB

a* >.
« •
1

?3*


i

5 t \'3 ?\'•
"-,-?
? •?•?


i
ai
-?
? *
<a JJ
|
a
? a
.?.
a *
« 5
Sí <»~ :-
B

11

s
i
n

* m \'?
= i§
= |l
M

|
m
•* -r
3 •*
01
"a.
«
•i
1 ??
u ^
4> ™ N: eS
?>
n


3Hl
-* H •
s
s
<
D T

N
?>
> ^
Í4
k
v i

u


JTeTyeaeljilk Oroszváry Gyula ur >n intézkedését, hogy mint eSook az önk. IUZUIHÍ egylet részéről megtiltotta a lárr pák kikölcsönzését a kó\'vetválasztáai mozgatói alkalmára a «*py s*úval bÁrm-lyik párt irány. baa muta^odó tüzülló^miniT»égken! \'\' \'
11.1 \' : ^S ? !? I ..
nak
Önk
lá m
nyá-
1 BeküM&ett. Wa*i?4 köuI-aai^et vélek t"!j<!S\'te0\'* m\'dőn S»v«i János ur, helybeli lakat** inM(er iráni a uyilvánnsság leréo is kifW1"11\'111 In^\'\'^ e,ism<Téit«met azon ritks, DKHt(*ri ii>íy«•***\'(?p^rti miszerint Werth-im-féla brzárt ca»J*mat, nulynek kulcsait eivosxtettrm, minden jfl\'-irékenyöbb eszköz nélkül könnyű nittl»D Mu)\'-1*- ^ztt»dl Ágost városi könyvvivő.
— iHittt jeleztük, valóban aug. 1\'2-én
l*-8z R képvi^lőválaaaiáa. Klnök Talabér Z<ig
mond. alelnök Tóih Lajos, jegyző Simon Gábor.
Miodkét clm.k beadta lemondását.
Í/t — >4 tü&ttói fcraiboliKStttj múlt va-\'•érnHpjól sikerült, nemcsak ez előbbszenvedett kár h»lyi"«\' l«\'tt ütve, hantim tiszta haszon is murádt. A p;tripát Jftrkü7Íc* N. adjutáns ur nyette meg. Kár, togy ily alkalmakkor az étlap nem marad meg kertiesnek.
— JjiipunJcban említve volt hogy Blau YA\\ ur a Kisfaludy ut zára eső sarok Watelvk falait kijavit\'.atni igérkezck, jelezhetjük, hogy e szép utcza csinosítására valóban nem jelentéktelen költséggel teljeaiié is azt, beváltván BínvÁt, — A város díszítése*™ szolgáló intéíke-* déae i*tlsm«r<íít érdemel.
FeltÜnÖ} hogy az idén a vasutak
igazgatóságai megtagadtak a nagy-kanizsai ga-l.onavásárra ni azok részire ax előbbi években élve/élt vasutrSrleszállitási kedvezményt, hol ittt ez Alul mind maguknak, mind az intézmény i-zéljainak előmozdítására hátrányt okoznak, *-z álul félhetni, hogy jelentékenyen kevesebb vállalkozó akad. A vonatoknak azért, ha kevo »ebb mázó vau ia, közlekedni kell.
— Hymen Héttőn e hó 2. nagyszámú
közönség jelenlétében, esküdöt* órök hűséget
Kohii Ödön ur fiatal és derék kereskedőinknek
egyike a kedves és müveltlelkü Stivm Johanna
kisasszonynak, városunk izraelita imaházában.
A ro*nyegw5 a k«resk. Casinó helységében lu-
.?i.liu-.i díszvacsorával ünnepeltetett meg, melyet
lölkt-sbnél lelkesebb pohárköszöntéé«k ugy szin
téi. Kartsmaroff Leó ur szokott vir\'uositáaaal
tartott dalelőadáaai fűszerezek. A lakomát táncz
követé, mely a társasagot a legvidorabb jókcdv-
b-o ajnalig együtt tartá. Füllegtelen boldog
ság oronátza a ssép frigyet.
— ZaUt-KaerszegriU kapjuk a követ-
< knzi\'i int^hivót! A tanulmányaikat a vidéken
f>l)iutúz. egersz\'gi ifjak a bnly béli „népnevelési rgyet-ulet" javára 18H0. augusstuB hó 7-én a Háry-féle k«rti helyisé., b>;n ráaczczal össaekö-" íütl zártkörű mii versenyt rendesnek. Orünw*ld Samu, ?ról* Károly, Nagy Károly, P*sl«k Sándor, K-seulhal Jenő, Itusenliial Sora:., T»hy Kleméi-, Tóth Sándor rendetek Belépti dij: Bzemélyjegy 50 kr; — családj«gy 1 frL 60 kr. KKziitiié d. u. 5 órakor. F*lülfi.wté*ek köazö-uelt«l fogadtatnak óa hirlapiUg nyugtázUtnnk. A meghívó másra át nem ruházható s kivána\'.ra flnmutaUndn. Kedvezőtlen idő esetén a mulatság a következő napon tartatik mag, eeetleg
ban üdült rrzetmánek kifejezést. — Itt eszébe jutottak kalundjai és ifjúsági élményei: — reá . goudolt azon éjre, mídon jegyen-\' nagyanyjával a ht-gyről havaim\'ntek és 6 még azontijjel meghalt; eszébe jutott annak halálos ágyáuál tett \'- Vilmára ronatkiwú esküje; — eszméjébe idézte azon időt, mid<*n a nagyanya halála után Vilmával itt szülőik airjai felelt esküdtek egymásnak ismételten örök huréget. —
A hold már jó magasan emelkedett az égboltozatán, midűu kiábrándult gondolataiból; felállutt, kalapját baljába vette, jobbját ixivéra tette, sxemfiit a csillagos égre roerestté és monda —:
? Igen Vilma! itt esküdtünk egykor egymásnak űrök faüségat éa ismételve esküszöm, mint azt akkor tettem, — kivtil d nóm senki se legyen!
JCteei Uborult, tnegc#úkoU a hantokat, melyek jegyeset takarák és mellére csii^gesi-tett fővel távosott. — A kapunál megállóit, a siri cseud-t észrevéve, látván A kiserieües ki-néxéiü •ir kövek ot a méla holdvilágban, tudta, hogy maga van itt, — Öukénytelenül borzadott. —
Egész éjjel gondolkodott azon, vájjon ki koholhatta ki az ö halálát V — De ré^re megnyugodott, mert ismerte a világ nyelvét, hogy biionynyai megtudta valaki, misisrint í megsebesült; — a második már veszélyesnek j«-le*hette a sebet; — a hannunik elkerüloellen-nek biita a. halált és a negyedik és a többi valamennyi hollbak hireszlelte. — Később maga magát okolván niodéonel, mert nem adott magáról életjelt; de ez lehetetlen volt neki és így ttlig mftgvigmsutódr* a sorába beUayugodoi , kezdMt, midoo egy jótékony álom *»rnt vett rajta, —

pedig a helybeli t. ci. közönség annak mikor tartÉsáról falragaszok állal ludosittatik. Mü*o rozat: Z<íne; f. vHjn»ttna« Erkel F.-tÓl. BnekK a lanuló ifjúság dalárdája. 2. „Eltfrn" Költe meny Tóth Kálmántól: szavalja R wenthál Jenő 3- „A-Bíéoégetö leányka- Abaeuger J-tfll. ?!fi árijájE IBPOUH é« bcg-dün: Ta|y l^«vér és Polí6xef Mór. 4. nM»cynr eépdal egyvMeff" Énekli a tanuló ifjunág dalárdája. Z-ne. 5. .An gjai éatirdög- Költemény Ssász Karoly tol; ava-valljaTahy Eieraűr. C. .Vándor esldala- W«-ber B. ü.-lól. Énekli a Luuló itjasag dalárdája-7 ,Zfis.yi RoMiriír" K^len»éoy Iflyé* Bálint lól;szayal!ja Krób Károly. 8 „SSÓZRI" E^ressy üiól. Koekli a lanuló ifjúság dalárdája. Táncz.
— Wi<r(lkÖ*b& Írják: Pinteken, j*Íius
:iO áa 0ÍBdfíBki rattagve \'ekintett a láthatárt
borító VMK! fellegekre. Hiába v«U asaüiwtiió •
kuli harangozás, délután 5 órakor ssakadni kez
dő Lt a dió nagyságú jég és hullott mintegy 5
perctig. Ef öt peres alatt ra ind f-n tönkre volt
téve Felső-Muraközben. A kukoricáit a zárástól
a szőlőt visszőstöl törd-1te le az iszonyú jég,
sót a kintalált ssarnyas baromfiakat is agyon-
sújtotta. Szóval mindent tünkre tette a mi még
szabad ég alatt volt.
— Színházi krónika Keszthely. 1880.
aug. 2. Szombaton, július 31-én Nikó Licaja-
Llumjitécául a »FokróI fokra* ctimQ bicú
életkép ada\'ott nagyszámú köziinseg előtt. Kem
h-lj tS\'ilhetjük, hogy .pesti életkép\'-nek nevezi
azinlap e tökéletes német zamata s a magyar
öameHemoael semminemű atyafiaágban sem levő
stinmüvet; nézetünk szerint es a német nép-
Bzinmü, s hagyjuk meg nekik ebbéli dicsőségü
ket. Ha tökéletesen vulna reorganizálva, talán
ráill^nék a magyar népszínmű elnevezés is. Irta
Müll\'^r Hugó. Előadása csinosan sikerült. Nikó
Lina (Idzette) könnyed alakítása és elragadó
éneke, különösen a gazdászokra aplicilt coup-
letf-jo által fülrepesztő (etszé* vihart idézett
fel; s hogy a vihart eső is kövesse: megjelent
az is koszorúk és gyönyörű bokréták képeben.
A koszorúk közül kiválóan diazet volt a gaxdá-
szoké, royrtuaból, széles, piros-selyem aaalagján
arany nyotnással e felirat: .Keszthely, 1880.
ju). 31. a gyakornokság." Nikó Lína mellett
Kaipáthyoé (Mari), Bágyoni (Kuícbenbcrg),
Kárpáihy (Stark) és Mátyási (Brunner) tűntek
kí; ez utóbbi méltó volna tekintélyesebb, na
gyobb szerepekre is. — Vasárnap nug. 1 -én
,A legény bolondja" került színre közkívánatra
másodszor, Szabó Bandival. A nézőtér most is
szépen megtelt s a közönség még jobban mata
tott mint az első alkalommal. A szereplők igye
kezete elismerésre méltó. Szabó Bandi a nép
színműi alakításnak valódi mesteréül matatta
be magát; kedves naturellje, eredetien szép
éneke, de még valóságos hortobágyi coslnmn j«
is elvttázhallan varázs erűvel hatottak: Túri
Gergely szerepében utulérhetlen tokélylyel ala
kilőtt. Nikó Lina (Kati) osztozott Szabó B si
kereiben éskitüi.tett\'**eibeo. Kelemenné(^Panna)
Qpm könnyű szerepét igen jól f«lfogta, vala
mint Latabérné (.Juliska) U. Zoadinek (Barna
Imre) több éritíat é* kevesebb patho«t kellett
volna kifejtenie. Mátyási (Krimszky) jelenték
telenebb szerepében tetszett. Kulysseo.
IV.
Másnap eladta minden birtokát, korán reggel a airtkertbe Bietett, bucsut vett a kedves síroktól, melyek alatt úvéí nyugszanak és ná mán hagyá «l a sírkertet, néha néha bú* pilan tást vetve bátra.
A városba érve gyorsabban sietett is el-tünl Bzeraeínk elül.
Csak midőn Kaszahát* felé vévé útját, akkor tűnt ismét szemünkbe; — gyorsan fol-aietett a nokeresdi dombra, honnan az egész gyönyörű vidéket belátta, a várossal és messze «lUisso két templomtólnyával. —
.Isten veled hazám ! szülötted szerencsét len benned, most más hazát keres magának; — mint vifulsi te gyönyörű vidék és te Zala mily élénken csevegve locsolod partjaid; — oh! mily üde vagy te (áj, de az én keblemben ko pár pnsstaság létezik, — minden kihalt belőle. — Kgykor ott a Zala felett mondám: „mily jégkéreggel van bevonva itt minden; cáak az én szivem nemt" —
Most megfordítva van; a természet 5ri.lt virul minden, csak se én azivemtt vonta b* a jt^kéreg. — De as Isten igy akarta, történjen tehát eient akarata szerint!" —
A magányos országúton gondolkodva ha
ladott végig; — Sient-Ivánon beazállott a leg
közelebbi vonatba, — bacsut intett hasija
elf«aérli5 tornyainak három
szori cteugetéfl — — — egy élea fütty
es az ifjú egy pár könnycseppet szemeiben, bánatos arczcsal, levert kedély hangulattal, egy mázsány. búval éi mogtört stivvnl ntutasott a tovarohogú vonatoo.—
Azúta még nem látta soha senki!


— Balaton-Füredről irják nekünk:
Ssekrényesy Kálmán (ávuszása a hid^g idő mi
att elnapoltatoit. A gaiamblö%\'fífli4t szépen sike
rüli; a füredi dij tiz galambra kilenczlövő kö
ZÜ: az elsf> dijat b. Fiálh PalT másodikát ifj. gr.
Eaziurtázy Llszló nyerte. Tiszteletdíj: öt ga
lambra 1T> !övő közi. HT. elaű f^S\'i dija: Nafv
Eleit, a másoffikatgr. Eiztttrbázy And^r nyer\'e.
Az Annabál rendkívüli fényesen sikerült, a
diazes uj gyógyleremben minden helywé^, raúg
a karzatok i» zsúfolva voltak 450— 500 vendég
lehelrU jnifU ; a négyest 48. ft fuzfirtánoz >t .\'ÍÜ
pár táncrólta. Fdredoek mép s(ihas--m volt
ennyi vendege, még a fürdJszobtk is lelvék. A
Balaton ismét t-rcWn árHd.
— Brte*Ué*. A Mlatwgyci itt. taoitó-
testület központi rálasttmáaya havi rendes
ülését folyó bö 8áid. e. a kesz&el;i elemi
oépiskoU tanHzt\'rtáráuan fogja megtartani, mí
rÖl as érdekelteket tisztelettel értesíti a tantes
tület elnöksége. —
— Ujabb változás. Kováit Sándor aü-
meghis. seolgnbiró hivataláról leköszönt, he
lyét Fűtik Gyula ur tölti be.
— A fiitmeghi postahivatal a távtrdával
í. évi okt. eUején egyb* tog köttetni. — 1880.
aug. 1. Bessenyey Ernő orw. képviaslŐ Zala-
Sst. Orótbon beszámoló beszédet tartott.
— A m. Wr. ertlőtelitgyelfMtégekkz
rftleú beowtása folyiáu a srorabaihelyi kerü
letbe erdötVlügyelŰül Garlaiby Kálmán, aierdŐ
felügyelőül Sá^hy Kálmán neveztetett ki, s
ezen kerületbe Uyór-, Veszprém , Zala , Vas-,
és Sopronmegyék, valamint Győr és Hopron
szab. kir, városok köztörvényhatóságai tar-
tozuak.
— ficllatinczról irják Upunknak : .M.
hó :30-án súlyos csapás álul zavartattak fel
szeréoy városunk lakosai. Már kora délután
kezdtek tornyosulni a felhők a láthatáron,
vésztjúalólag közelítve, s mindinkább kifej
lődve, ugy hogy 5 óra felé már közvetlen váro
sunk felett lebegtek. A vész előjelei ez alka
lommal nem csaltak, mitől annyira féltünk
csakhamar bekövetkezett. A rettentő orkán
után megeredtek az ég csatornái, köz be-közbe
kiseob nagyobb jégszemekkel vegyítve. A la
konok már már hálát adra örültek, hogy a
vész ulán roitiuVn rósz következmények nél
kül fog elmúlni *— azonban kr*snriit*n csalód
tak, miután a vihar egy pár p«rrz alatt cgtiuz
raáa fordulatot vntt. Az cső megszűnt s beállt a
jégeső, mely egy pár perez alatt vjé#szaka-
dáBflá" változott. Kz borzasztó v«>tt, mit leírni
lehetetlen. K^ é* föld ^íjjüvé olvadt, megmér-
hetién jégteng*>rré alakulva, m"g*emmidülé««<;Í
teny<-g\'ítv\'í az \'g^az városi. A rcmültW l>-töl Ö.l
minden hazat, nők, gyermekek a Ift^nagyubb
kéls^gbo*;8Cs ki\'mt jajv<!»zék«:!lek, ;i férfialc pe
di^ ijedti-n szemlélték az ezen s<<h.i ifin IH
pasztáit a hilustctluns^^pol nMJri határon etu:
tut\'-uyt, végrn 7 — S percznji irlóztatú tombolán
s szakadÁB ut:in a vész niegazúnt. A kár nHgy
sága mindaddig meg nem hAtározh:.tó, kulönö
sea sokan Bz**nvcdtek a c***rép zf>iudelyes épu-
léXek i-zek kö/iil is :izok, melyek hnlyzetüknúl
fogva inkább ki voltak tévi; a j<*g irányának.
A földeken lévő gabna tenrény«k «zintóu
tönkre Ütlek léve. Az éten jégdarabok egy
tyúk tojáa nagyságának feleltek meg. de akái-
hány ludtojás nagysága is találkozott. Ily, több
perezon keresztül tarló rohani\'ts jégszakadásra
a legöregebb emberek n«>m emlfk -zoek. Kio-
berclet áldozatul nem r^f.U,
— A párnaÍ k«mfer«niU. Aueusztns 3-án a felső vidék uagy sz:ímn kö/önx^g jilen létében ad»tt kifr-j-\'Zt\'.át óhajának. - Horváth Mór ő mt\'liósága előadj;., hogy a válas7tókat öasiehivta értekezUiru, mely alkalommal nyilat-kozutot nyrjfn Hrrúl, ho^y a nsgy kanizsai váíaszU, knrül\'ít Ü*Btn& érd*-ke kit óhajt ful-

léptetoí és kibun Ösfpontosul a bizalom, hogy képvisi-IÖ jelöltjük legycu, — örömét fej«zi ki a lelett, hogy oly nagy számmal jelentek még, — felhívja az értikezl tot, hogy k-b<-l\'bol elnököt é* jegyzőt válasszon — és elnöknek e.gjk*nyulai; TuloaJ Károly volt «rsxággy ülési
képvlMlő, j«gtz4nak pedig Skablics Sándor
arak St-nt Mihályról válaszUttak. Elnök el
foglalván helyét hazafias szavakban adja tud- v
iára a váíaszuSknak, hogy bizalmuk kiben
ösxpootosul? és minthogy több pártárnyalat
mutatkozik a kerületben, melyik párthoz akar
nak tartozni? erre szót emeli Szabó Pál ügyvéd
ur, ki Btép szavakban a mérsékelt ellenzéki
párt rég megpróbált egyéniségét Ujlaky József
pacsai plébános urat ajánlotta, erre harsány t4>
lelkes éljenzés közt egy szív s egy akarattal
fent nevezett lelkész ur kikiáltatott. E\'nik ur
ftílszólilja a pártot fgy 10 tagú bizottság m«g
alakulására, m*»ly következőlegalaknlt: Inkey
László eJaökül N-gy-rtócse, Kollár Jáaus ^acaa,
Szabó Pál Ügyvéd Pacsa, Unger János FelsŐ-
Kijk, Koller István Alró Rajk, Nunkoviu Vil
mos Gétye, Báán Kálmán Szabar, PaltfY Klek
Pöloakefő, l\'áaczos János Rád, Nagy Jówef
Szentpéterur, Kozáry György Rada, Tóth Pál
Horváti, Stingli Károly Gesle, Bartos János
| Nagy Kanizsa, H"ffw Feroncs Kis Kanizsa,
i Skublics SÁndor Szent-Mihály, Nyéki Pál
Bakónak. A jegyzőkönyv felöl vast at olt, a
választó közönség által egyhangúlag elfogad"
I tatván, elnök és jegyző urak által aláírva
\' helybenbagyatott. Pacain, aug. 3 átt 1880.
| — Jötö számunkhoz roellékeltetni
i fognak a függetlenségi párt hétfői népgyülésén tartott bescéd>\'k.
— Mai Hzámutlkhoz mellékelve van
Braodt K gyógyRz^réflz achweizi lab
dacsainak külön hirdetése.
— Korid hirek. Süi\'őn a oép fallá.
züdt ée a jegyzőt elkergették. ksUioaság csilla
pította Is ők«t. — Eugénia cxcíászárné megér
kezett Angliába. — Km-:thy tbnok aŐvére kór-
házban balt meg. — A kőszegi ua^y lüikéméuy
kig> ulladásból eredt, a luégult hasak kevés
kivé elUl biztosítva voltak. — H\\ jöttek, hogy
a papír inggalléruk arstnikiimot tartalmaznak.
— Pécsett a nagy hadi gyakorlatok ss-p:em-
bérben lesztek. — A budai alagutat a viuzí-
várgáa ve«zt;;lel>*mnv\'l f\'inyeg**\'i. — München-
ben a frpti*szeti itkadémián öt magyar nyert
kitüntetést. — Montenegróban 16—60 évesek
fogyvt-r alászóütaltak. - Snmoskefií G^za védő
ü^jvódu K\'itvüs Károly. ~~ Soeruann átvette
a tHrUlékparancsnokságot Egerben. — Az
orosz czár titokban egybekalt I>olgoruki her-
czegnuvel. — Mez-\'y L*jos ftístóraÜvcHe meg
h^lt. - MajUth B.tla P,:>őtínf>k kiadatlan kól-
| teményét fed«xte ful. — A czeglédi Uvéltár r«\'ii<Í\'*7«H<\'kor sok n\'^t - okmányra talállak. — A V»zuv kibírt. — Vilra«a császár I^cblbvu aug. lO-éit találkozik királyunkkal. — Fény-k«\'*p<\'ZKtl h .tinta 10 frtom>t( vanuak lorgnlomb io .
— Az Uj országházát valószínűleg a M-.rgiibíd
kl;l éidik
ki nyrrl ?
IVm^ivÁr jnl. M va: 16. 81. lü. :*>8 54.
| Béc* , . Hl. 33. Htí 14 11.
j Ürácz . . 6t). 31. 21. 30. 46.

Szerk*\'s/il<ll
4!H!i llj.-r A lapokat
fizene
t,
-1 vcll.H. 8ll-
4ll« S« A ö«7.inu.

li«^.ei flgyel-
4311 Zala Keersteg. cselt, nA polvniiiÁLliaUuk. 4212. (ilaichcalicra;. T
tfl-ni^k v.igriink j\'ivő HZ Ultra
Tl>kintr« xr^) Imima
|II:*M/.UII
a jötákoo;
K miau kéay-. 1 -Iw.lrt!
Kelelús szerkeszti:
Baterfi
Lajos.

TIZENKILENCZETÍnt ÉVFOLYAM

Z A I. A I KÖZLŐ NT.

AUGUSZTUS 8 (m 1880.

JÉ1 S

A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
tisztelettel alólirt i-nzfíatrfsátfa ezennel jelenti, hogy Zala-, Somogy-, Baranya- és Vasmegyék részére kiterjedő hatáakrtrrel
Nagy-Kanizsán vezérügynókséget
állítván fel, annak vezetését
GUTMANN S. H. ÚRRA
ruházta, kit egyszersmind a tűz-, szállítmány- és jégbiztositási ágazatokban jogérvónyes biztosítási kötvények kiállítására é* karok fel
vételére, úgymint ezek azonnali kiűzetésére is felhatalmazott. Budapest, 1880. januárban.
A Magyar-franczia biztosító-részvénytársaság igazgatósága:
SCHWEIQER MOSCOVITZ.
A. Hdta.arys-r-rrei.nozlsb biztosító réBzvény-tá,rBaaó«
igaigatóságanak fentebbi kötzétélelére hitatkosautl alólirott tiszteletiéi jelenli, misserinl a
Nagy-Kanizsai vezérügynökség
vMalését elrilUlta sa »Mérttgyn6ks«gi irodit megnyitott*, hol is bisiositasi ajanlatok elfog.dt.lnak s . bistoaiti»i ttiletre, »aW a társaságra To«stko*ó miodeofel. (.Iriligwlíwk I.g.
késsségwebben megadatnak. Biztosit pedig * társaság
a) Iflivr-irly éa robbanni alul oko»oU karok ellen, c) Maráin. Ta<ry VÍIMI ftlalliloU javak károsodás. *IUa ;
b)jr«károk ellen d) a* ember rMére miadoo a mert módosat saviat.
A Magyar franexia bixtmtUó réa*viny-tAr»a!tág. melynek
20 millió frankot, azaz 8 millió arany forintot
tevó alaptőkéjéből a réssvéoyesek álul mindjárt kssdetben
10 millió frank, azaz 4 millió arany forint
ké.ipén»ben be6tettetett, > réuint a fováro. legelső péiwinleseteinél, résaio.1 pedig magyar *llamérlekekb»n ét elsőbbségekben lett alhelyesre, m. é»i október 14-én tartráa alakuló kSsgyuiését melyeo a tártaság ügyvecetéeések élére kövelkesók választattak meg:
n
Beok Nisasr a maorar jeliátot;-banknak .g.tgxtój Liaezy LM a "MS7- »< rnldhitrl r«mrén;-tú>a>i; ica«t>t6ja Lewla likas, a k.reik-d.lnii «k»Jémi» nupitíji Hndapntaa. Serrskssros Jtt. Bária Cwl. « páriái »««( de TUMOH «*o»t.l. n<irf«ll(7«l<i< Párisbaa.
Iióá
Yála*ztmAny
EinOk : Bitté Ittvis, 6 fala. ral. beltö titkot tanícaosa, a Lipot-rand nagykeretzteao. orax. kepY. ttb. BpetteB. \' Alelnökök : Báró BálMsy Béla, foldbirtoa, ortz. kep> atb. Rudapcaten. BSS<S« Js«i, » páriái Snciele da l\'Uoixn géneralc elnöke atb. Páriában.
Vála*xtmán\\fi tagok,
Rsssrt Msrls marquia de Banneville, ax otttrák deli vaant iKaxga\'.^sáfri Ueja atb. Páriában.
•Kswelt Araila kir. keretked. unacaoa nagv keretkedS. Igaxgaiók : Or Hlllsr AlsrMlt, küi- ée »álto-0gy»ed Bó—bao.
Lovag lípori Rtfeassrt Fartaei, ai Albreeht-raapilya eloökg ath. Becsben. KIltasaiaclMr Kirsly a „HotTmnii Jóxtef nagykerpake.il! exeg fonoke Budapesten.
SvÉS Kársly földbirtokot, orxa. képTiaelS atb. Bndapeateu. ? Sohwftlftftr Hártsa kir. kereekedelmi Unáctot Budapettro.
Báró Tlstl Kársly Cl. kir. kamarát, ax out. déli Taant alelnöke, ax oaxt. urakháia tafja tth. Rétben. Voi. r,k..I?ii. Hssksvlsi L»|sS V
T,kiot»e e Or>ajuítnak fentebb kitüntetett tőkeerejét ,,a a< Qxlrtvexetí. elé.. li>«ő, b.M»..kb«o ia nairrobbréaxt .íraort é. k.i/Utxtel-lben álló (fjénlaútcket, bátran elmoadnato tehát, hosj a»m »oll a<t ai
egéax mooarcbábaa bixtotitó lárxatác mind ex ideig, mely a bizt.,aitó köxonaégnek annyi (rar.m.xt ryojKHt >olna, mint amennyit nek. e tánaaág mindjárt kexdetbcn oyujtani képea. t a midőn a tánaiá( exea, eddig
páratlan tőkeereje és az ilén álló eg;<oiaégek jelleme egyrésxról t.lj.- l>itt..útá»t nroit arra nity, hogy a tárxuá( nxl«tvit>-le a mUiá.,yoatág, a ponUtaág et a lectxigornbb beralllMeuég aladen követelaUnyiaak
nindekkor KH telieien meg fog fnlelnt, máareaxrSl a asakvexelie Hv^totmálca, ax .ránt ia kex.\'taégnl axolgál, hogy a tártaaáir a dijtet«!«R naegXBabáaáoál ia kellfl tekintettel fog lenni a Tereeny jegoault köreteliaAoyeire
Amidőn tehát tiaztelettel alólirou a biztoaitú t. kflto ,«Vig biaalmát ax ált.la knptiMfIt támiuág iránt njb.^l felhívja ^i kéri, megjegyzi egyax«ramind. hogy a reweVdgynökaégi terílleten a Tidáki Ot;yuokt4tek
axervexéir teljél folyamatban van ét hogy tozbiztoaitáai ajúnlatnk a már felállított agjnoluégek által kivcaégeaen elfogadutnak. mar*drán teljét tiaztelettel
Nagy-Kanizsán, 1880: májas hóban. . A Magyar-franczia biztosító részvóny-támság

989 25-őí! Kerületi ügynökség Sümcghen Eputeln V. urnil.

GUTMANN S. H.


Minden eddigi világtárlaton és nrsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve.|_ Első magyar
gép- és Utzolutszerck
gyár, harang
érezöntőde
Haxánk legnagyobb koi-szeriien berendezett pyira harang .k lOzoltászatl és vizniütísictl gépek készítésére; * eyirr.l | k»|><»olaioB viímüiéiiiíti otziály a jelenben egyed"11 belföldi síirattju gyárt képezi, Tnniyb«u kizárólag honi munkaerő alkalmazása mellett, minden czéluak megtnMft gzírattynk és kutak k-antn-u^k
_ aaW Képes árjegyzékek és költségvetések kivánatra bérmentesen szolgáltatnak. "W
aaSazF* -A- g^rÉLr Sólctelepe: Kolomtvárott, belmonontor-xUaui 12 ttzám atatt Ulexilc *M|
Maria-czelli
gyomor-cseppek,
jeles hatású gyógysser a gyomor minden bántalmai ellen,

«K felül\'i,nitiauti«r. *« étTágyhiinj, jy"-morgjengeiíg, rogM«a(rn l**h>-Ur-r, KSC]. k, ?avmiTii f"lbüfQíét, kóljk*, gyomorban.t, gyomurigin, hagjk8képif>déa, talkág< • nyi!k«lcóp*Ő(lé«, sirganÁg, uo <or 4i hipjM fSf.ijii (ki II i fjomorbál errnl), promor porc*. BXÍk»oruUt, % gjoertornik t«lt«r-b«]Uég« étel «? iUl által, gilUxta, Up ét mijlK\'teg^g. »r*ny«reí bánUlroak ellen.
?V Egy ütfeffrte ára hammélaH
uta«Uáasai együtt 3S kr -t^Bj
Kapható : Práger Béla nr g/óRyne\'tárá-ban Nagy-Kanizaán, valamint ax otztrá\'
aiag>ar birodalom minden nag^ axerfárában éa kereakfd«aében
Uzsssll tzélkildtal raktár ssfyias és kletlayies
Braöy
,tfix örttngynlh&x" c«im»ett
M r>~52 Kremzierhen, Horraonuág-

BUOAPESTI BÚTOROK
Asstalna éa kárpitos bútorok

tfibb száz szoba berendezéséra
! Z
a legolcaóbb ár mellett éa csakis solld és megbízható kéasitméajú oagj k<isxleLb«o
Budapest,
Rottenbiller utcza 66 sz
STEINBACH SÁNDORNÁL
kárjttío « én bulorkefrttó
Budapesten FereDCz-Júzseftér G sí.
SjSF* » lánczhid ítelleoében *^SJ
Kihftzaait&a berendezéseknél különös
tekintetbe vétel.
As ajonn.D morsúkalt árjegyzék Ingyen.
102 l—l.i
BUDAPESTI 6UT0R0K
Árlejtési hirdetmény.
FONTOS
ffyi h*S ifö éo kait 9975. «*. m%-
g messie-, rövid- és gyönge latoknak.
A legjobb szemüvegekkel szolgai jótállás mellett
H E L F Y B. látszerész
N»try-Kanizsán a „Korona" áfellendben.
A ncroid-Barométerek minden
A poicony Tttraadi ílltvant bakuti Atltelé*. \'^rG éa 30?- n. ttUtti fabiiUk kij^ft éa kSslek*déai miiiUtcrium 1880. évi gu reniialetiTel 1851 frt 14 kmyi 6im»f:Xgf\\
K*en mooka bixtu«tUtM takíntalébfil alófirt h.TftUl irodájában folyó 1880 6vi ang hó 19-én ninrali 10 árakor, Írásbeli *jÍDlatok el-rogatUsáTa] piroanlt oyiWinot MÓbeli árUjté* fog tartatni, melyr* « ?állalkötni Mindékoiók assal h.Tfttnak ••t, hojcy as árl«jt*Wb«ni rfostTeTét es«tér(>, Ba^nkat a fent kitett öatlflf ^T.**1\' BB>ot bánat-péDKXel •iliiuik, mdy vállalkoxás ewtáben tvxODOal lO*/4 bistovitékra len ki««iatit«ná5.
As iriubfU ajánlatok fennt kitetett nap reggeli 10 Ariig fogad-tátik el; «s*-kben •» ajáolattiT>> ntvt, lakáas iá polgári állasa pontosan kitesnilÖ\', torábtiá ?•ámmal és tsivtU kiírandó ason •s4xt4li •lanrad^s mulTén sscn mntikálatokat eWáilalni ?sá»dAkosik, rilágosan | * norrrroQf>l\\nn n *MA«VAA 1 • * A« fí\'*\\A
kif.jU.adii Tég^, h*g, ajá„iko«o »n.káutokat é. feitei.uk uiSmit\' 0 nagyságban a meteorológiai es íolu-
magneti intézetből vizsgálva. Szem-üvegemet és aneroid-Barometerei-0 met 8 napi próbára adom
\'€>0
ismi-rí éa elfogadja. \' "*"
Ás irisboli ajánlstokbos a vállalati &•?*»)§ lO*tj. kiaapés<b.n rágj magyar állaapapírókban c|*tol*nd.i.
A mffssereWéityek «* feltételek as aUÜrott hivstal irodáiibaa a
?sokon biraulos órákban megtekinthetők (113 3 —ÜT)
lü93-\'
&ala-Egeriteff.i.. 1B8U. éri julinn \\i6 38-án.
A zaiamegyei nagy. kir. építészeti hivatal.

$*q-li*auaíii, nyomatott ? kiadó taUjdonra Wajdits Jóxsef gjonaajtóján.

8-án.


EHtMtMl tr n 4,r. ül ÍTT. . .
1 * Up n.||«ai
\' illet! k5.l»«<.r,k .
tvtrkeftrtShAt •nja^i riuít illeti
, ki>i6ho> birniMto
hrtiiandik:
IUGT-K1NIZ8A
WlaultOu
1 Bétmntatlm ler.l.k.
eMk i.a.rt ABokKt«r •akt^l fofadutu«k el
KtrttUM*
< basáboa patttaorbaa
7, ?iiodnor 6 i »ioJ..
lo.ibbi lorirt 5 kr \'
UTH.TFÉBI1ÍN .„ronkAul 10 kr*n »<-
?..m.k f.l
(í.-o.lkn illetik rnin.le. ycr«a hirdetőin kals. i 30 kr in-undS.
ZALAI IOZLOIT
elóbb: .ZALA-BOMOOTI KÖZLÖNY1
|K4siratek Tisnt a«a
Uld«u»k. I
í
N.-KanIiMTár«8 helyhatóságának, „n.-kanixsai önk. t&xoltó-egyiet". a „n.-kanii*»i kereskedelmi s Iparbank", „na^y-kanlzsal takarékpénztár", a ,ialamegyei általános tanitö-tea-tfllet-, a „n.-kanlzsai kisdedneicló egyesület-, a n.-kaaiiisai tisxtl öwMgélyiö siSretkezet", a .soproni kereskedelmi s iparkamara B.-kanixiui kültálisatmínja" s több
mefrjel és Táros! egyMtlet hlTatalos értesítője.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s estttörtökOn megjeleBő vegyes tartalma lap.

Balaton melléke hegyvidék borászatához.
Megengedjen a t. szerkesztőség, és nézze el hibámat a t. olvasó közönség, ha ismétlésekbe esem, a jót nem lehet elégszer ismételni; a hiányokat igyekeztem eddig is felemlíteni; gyakorlati alapon igyekeztem a bajok orvoslásához módokat ajánlani, különösen szem előtt tartva azt, hogy az a nagy és nemes bortermény, mely meg Tan — lehetőleg termesztőjének jövedelmezzen azonnal és jobban jövedelmezzen mint eddig, hogy hiányait pótolhassa, termelését javíthassa, ez alapon a bortermeifi közönség jövőjét és jólétét biztosithassa.
Midőn e szervezkedés megtörténik és a hegyvidéki tanács által a községi szólő-szeti és borászati tanács tagok megválasztva vannak — nem meszire elodázható komoly megfontolás tárgyává tétetni javasolnám a bortermő szólófajok községenkénti és begyekkénti meghatározását ; — szőlő fajaink sokaságában és a sokféle szőlőfajnak az egyes birtokosok kisebb nagyobb területén aránytalan kevertségében van borunk hibája országosan s itt is merül fel a jeles termény mellett is annak sokoldalú miseriája.
Nem lehet eltagadni a borok egyenlőtlenségét, nem csak azon egy hegyen; nem csak a szomszéd szőlőbirtokosok terményeiben i de még ugyan azon egy termesztő hordóiban\' sem. Tudom mily sokoldalú eshetőségei hathatnak a termény minőségére mar a mivelés egyes mun kálatai miként és mikor végzésének; — tndom, hogy az időjárás mennyire be-

folyásolja terményünk mennyiségét is, minőségét is; — de mert azt is nem csak én, de mindnyájan jól tudjuk, hogy vannak a sok között olyan szóló fajaink, melyek a mivelés hiányait sem egyenlőn érzik meg, az időjárás kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb hivatására sem egyenlői fogékonyak, azért a helyi viszonyokkal ismerős és a tapasztalás által sokszorosan oknlt olyan érdeklődök határozhatják azt meg legnagyobb bizonyossággal, a kik saját érdekőket is a mérlegben látják lenni, hogy bortermelés czéljából mely szőlő fajok és milyen arányban keverten legyenek ültetve az egyes birtokos területén, ngy hogy az évenkinti rendes termés is lehetőleg biztosítva legyen a mivelendő fajok által; a termesztő közönség meny-nyiségileg; a fogyasztó közönség pedig minőségileg kielégítve legyenek.
A mi éghajlatunk, légmérsékletSnk eléggé szelíd országosan, de a Balaton melléke különösen kitűnő e tekintetben; azért e hegyvidék bora azzal a jeles sajátsággal is tir, hogy gyorsan fejlődik, hamar megérik — pedig épen nem dicsekedhetünk csak a legprimitívebb borkezelési fogások felhasználásával is, hogy a borok érése általában elómozdittassék, azonban figyelmes kóstolás mellett észre-vehetőleg kiérzik csak a szomszéd birtokosok borában is, egyiknek a másik felett több teste, több olajossága, több szesze, kellemesebb ize, jó borszaga vagy épen illata, csekélyebb fanyarsága vagy élessége, mindezen változatok különbözésének első alapja a szőlőfajok egyenlőtlen kevertségében rejlik, egyikben több a bő termő faj, bora vékonyabb, gyengébb,

másikban több a szüret idejére rendesen megérett szóló faj — ezért bora testesebb, olajosabb, szeszesebb, kivált ba még a faji különbözet is ezen sajátságoknak kedvez; egyikbe több illatos faj kevere-redett talán csak történetesen, bora illatosabb; egyikben több későn érő faj van mint a másikban, ezért a bor élesebb sót néha vadabb. Mindezen talajdonságok el kerülésének úsö alapja a szólófajok tisztázásában, reductiojában, ngy megválasztásában fekszik, hogy legyen egy olyan, a mely általánosan ismert b\'ivebben és rendesen termő faj. mely lehetőleg meg is érik rendes időre, a mellett bora sem egészen vékony; szóval a mely mennyiségileg kielégíti a termelót; — legyen egy másik faj, a mely terem is — ha talán nem épen bőven — de rendes időre jól megérik és szőlőeznkorban gazdag mustot ad, mely a bornak testét, szeszét adja, s legyen a szólőfaj a bővebben termővel arányban ; — továbbá midőn a bornak szaga, illata adja meg kellemetességét s úgyszólván első ajánlóját a szaglás által élvezi fogyasztója, azért legyen egy harmadik szőlőfaj olyan, a mely tBBem is, meg is érik és illatot kölcsönöz.
Ezzel nem azt akarom mondani, hogy minden körülmények között csak három féle szölöfaj tenyésztessék, de minden esetre bortermelés czéljából a rendes és nagy fogyasztás számára nem ajánlatos a sokféle szólófajok aránytalan összekeverése, sőt az kell, hogy minél nagyobb mennyiségben legyen egyenlő minőségű, határozott jellegű és évről évre egyforma bora a hegyvidéknek; ekkor nem lesz panasz a változások miatt; sőt az egyforma**-

got annyira megszokja a fogyasztó, hogy az igyekszik már másokat _ is meghóditni fogyasztókul, igy fokozódik a kereslet s fokozódik a haszon.
Mondják némelyek, hogy e megszorítás csak néhány és bizonyos szőlő fajok arányos tenyésztése bortermelés czél-jából, ellenkeznék a tulajdon joggal s anaak szabad használatával, de mikor a közös jólét érdeke azt tanácsolja, a gyakorlat azt bizonyítja, hogy észszerű és hasznos munkásságot bortermelésünk által akkor gyakorlunk inkább, ha együttesen törekszünk a közös czélra és nem különcz-kődünk, akkor az ilyeneknek kötelességük megadni magukat a közérdeknek, sót jogos a többség kötelező rendelkezése is.
Vannak e nagy hegyvidéknek és egyes hegyeinek igen jeles expositiói, melyek leginkább a vagyonos és értelmes birtokosok kezeiben vannak; de vannak olyanok is a kik igaz hévvel, szenvedéry-lyel búvárkodnak, vagy a mennyiben a búvárkodás c hegyvidék nagy és jeles szőlészei által már megtörtént és némely fajok kitűnő borterménye biztosítva van a tapasztalás alapj&n is - egy vagy más nemes fajszőlőt s abból nemes fajbort kivannak termelni, az ilyenek mindig csak nyeresége egy hegyvidéknek, mert a termelés sem egyoldalú, a mellett minél nemesebb a termény, annál nemrsebb élvezetet nyújt, annál inkább törekszenek az inyenczek, az élvezni vágyók a jeles után, a mely épen ngy emeli az összes termény értékét, mint most a panaszlott adó executiónak alkalmatlan időbeni eszközlése csökkenti az egész hegyvidék bora árát.TÁRCZA. .
Egy htltelenhez.
Síért mondtad, bogy engem sseretix,
Értem lángol keboled ? Mért mondtad, hogy engem lok* Ég5 szived sem feled?!
..Oh, most éit»d hutslen lány, Fáj a txrvem iszonyon ; Se éjjele*, K nappalom, Gvötör vógheteüen búm.
Mért mo»4ua, ba együtt voltnak
Kis aaokádbao kettecektn : ,Tied vagyok drága ifjn örökre a tied én !"
... Oh ! ba akkor tadUm volna Mi lakoiik txWedbea ; Hokt 4* boldog irja volnék, 8 nem volna — gjít* eletem 1
Mért mondtad as aavád elSu:
, A nyitó! én Őt sseretem, KtlkOie raak rideg lirhos Hwoolitaa életen 1"
...Oh! éa még ÍJ maaért rajong**, Mi*?rt lángul kebeled .. . _ Érted halok meg. . . de asert : A jO IltM áldjon meg I
KADARKÜTHT MÓR.
Misi fiam és én.
— Benélyke. -
Minden kétség és félreértbe elozsJatása végett már eleve kénytelen ragyok kitérni be-•séljkém tárgyából. Ne higyje ast senki, hogy Mi*i talán nekem valóban fiam, oh nemi hias én csak még ezután akarok a házassági paradicsomba lépni, i még eddig oem tudón, hogy

a megfeleségesedés csakugyan egyenlő a par-gatoríummal — habár néhány példából ítélve kész vagyok ezt elhinni. *
Hiai nekem caak barátom s onaan ragadt rá a .fiam" el nevetés, hogy együtt koptatván nyolc* évig *? iskola poros padjait fiamnak hívtam, mert legaiább w pár héttel idősebb vagyok oálánál. (Na Urmésset"-sen asatán 6 meg öregnek ti engem\') Innen datálódik a mi szülői viaionjunk s nem másból.
A ross világ att mondja as én kedves Misi fiamról, hogy nem ssivböl, hanem azért a kétemeletes hasért házasodott, a miben lakik ! Hej pedig ha tudóik mennyire saereti Arankáját, bizonyára nem ámítanák azájtatoe hivő ket ilyen rágalommal!
D*i hogy a dologra térjek, elmondom röviden hiiin ri históriáját.
Most júniusban történt. Én miat nevelő voltam a d-i kastélyban alkalmazva igen sse-rény fisetés mellett. Gaidám Tóthfalosy Dénes gasdatisst volt, kinek a kia fiát próbálgattam a asép latin declamaüókba bevezetni. Lakásom a kastély földisintéo volt kertre nyíló ablakkai s valóban gyönyörű kilátással a Balatonra és a csopaki hegyekre. A kastély emelete é* a jobb asirny égessen lakatlan volt, mert as urasáénak — magyar mágnások szokásaként — tet-ssett már évek óta valahol Németországban tanyázni. Különben is a kastély jobb szárnya igen rósz hírben állott a környék eMtt, a, menynyiben t. i i jámbor falusiak elhíresztellek, hogy itt szép holdvilágos éjje-k e a fehér lepelbe burkolt k i s é r t e t e k j á r o a k.

Én tor messe lesen nem hittem ezt, hanem azért semmi kedvem nem volt ahos, hogy a ne Uláni kísértetekkel közelebbi barátságba lép jek. -
Szóval azo« részben évek óta nem lakott senki; a bútorok benne voltak s csodálatos, hogy valahányszor szellőztették a szobákat, ax ágyakat mindig falbontva találták. S ily dolgok által lassankiot annyira rémes lett e lakrész, hogy még a zsidó sem vállalkozott a bútorok megvételére, annyira féllek e kísérteties helytól.
Gazdám különben egy volt még a 48-as honvédekből s tősgyökeres magyar emb«r; a felesége pedig agy somogyi gazdatiszt leánya. Az egész család különben — beié vsámitva uri magamat is — hét tagból állott. Velünk volt a házi asazoDT nagybátyja, egy veterán meg-őazült nyugalmazott huszár kapitány ; továbbá a házi OT rokona Aranka kisaatsooy; a hasi kisasszony Matild, egy kia mozgó gép, telve életkedvvei és mosolygó ajkakkal; végre tanítványom. Ennyi tagból állott a család s mondhatom, hogy valódi patriarchális vi-zsonyban éltünk egymással.
Ami Arankát illeti, 6 ábrándos kék szemeivel s karcán otatánk termetével egy myt-hotogiai sylphidialak volt; mélába* vonásain és nyílt arczán caak elvétve lehetett egy-egy mosolyt láthatni. Órákig elüldögélt a tóparton, de szívesen fogadta ha beszélgAtésbe eresiked-tem vele, pedig fatális egy ügyetlen, mulattató vagyok. Szeietett a természet szépségeiről, ál latok-, virágok , ét házi dolgokról beszélni, de a tréfától sem volt idegen, ha a kellő határig ment az ember. Különben — mint maga is be-vallá — Ótsin\'a és oviit ezivü volt. Siármruá-

sáról csak annyit tudtam, h>gy rokona gazdámnak, többet nem fürkésztem pedig érdekemben volt, mert megvallva a« igazat, két évig voltam egvütt a családdal s én e leányt szolidságéért megszerettem.
Sokszor a tó parton üldftgélr» vele már számon volt a betanult szerelmi nyilatkozat, de ha rám tekintett ábrándos siemeivel, oda lett míodeo bátorságom. Szenvedtem inkább, semhogy megvallottam volna neki, pedig jaj! menynyi álmatlan éjét virrasstoltara át miatta! Különben olyan voltam én miodig. Inkább bementem volna egy lőporos toronyba kanóczozal kezemben, semhogy a nők ssemébe merjek nézni. (Furcsa dolog ez nemde hölgyeim egy 26 éves fiatal embernél ?)
Tehát szerettem Arankát epedő szivemnek egész hevével — de nem volt bátorságom est meg is mondani nek*.
Egészen máskép volt a dolog a fürge és csintalan Matilddal! Ő talán egy évvel volt fiatalabb Arankánál s mioö más természettel volt megáldva? Vírgoncz, szeles; asép fekete szemei csak ugy ragyogtak. (Ezt is caak ugy lopva vettem észre, mert nem mertem ase-méba né*ai, habár A sokszor uoszolt is erre.)
Tökéletet két ellentét; Petki Farkas két leánya képviselve bennök.
Ennyit a osalád jellemzésére.
Juoinsderekán meglátogatott U arcai í Misi ügyvéd barátom, ki a doctori szigorlatot letévén. as egyetemi port akarta lerázni magáról. Esle felé jött a kópé s igy már a c*a-ládoak be Bem mutathattam, hanem ssivélyes gazdám lakásomon meglátogatta. Beszéd köz-

TEZBÍKILEKCZEDIK ÉVFOLYAM.

ZALAI KÖZLÖN T.

AUGÜSCTD8 8 U 1890.Igyekeztem az eddigiekben előadni azon módozatokat, melyek által borászatunk aluliban, de különösen e Balaton melléke hegyvidék bortermelési érdeke \' emelkedhetnék; fokozott jólét forrásává válhatnék. Elsó teendőnek ajánlottam a szervezkedést a hegyvidéki tanács megválasztása állal; azután községenként a szólószeti és borászati ügyelők vagy tanácsosok megválasztását és a pincze-szövetkezetnek azonnal alakítását; továbbá must lefűzés által a csemege bornak nagyobb mennyiségben készítését, ugy a sok féle szóló fajnak tisztázását, reductioját a nagybani bortermelés és borfogyasztás érdekében egyenlősítés czéljából; és ngy jeleztem az e javaslatban foglalt eszmék ellenkezőjét — a rendszertelenséget, az adis-vevés bizontalansigát, az árak ingatagságát, a termesztő közönség helyzete nyo-mottságát, mint a melyekkel szakítani nagy ideje volna már. annyival is inkább mert a magas kormány is, képviselő báznnk is oda törekszenek, hogy rendeztessék e téreni érdekünk és jövedelmező legyen jeles, nagy és nemzeti borterményünk. Én az előadottakban látom alapját egy jobb jövőnek, biztosított jólétnek s ajánlom ez alapon a munkára kilépést. De ha ősi hibánk: a tespedés, a tétlenség továbbra is nyűgözne bennünket, azt nem hiszem, hogy legalább egyeseknél eszmét nem keltettem s már ezzel az ügynek szolgálatot tettem.
PAEBAGH GÁBOR.
Tanulmányi kirándulás Fehér-megyébe-
— Június 20—25-ig. — (Fol jutás.)
Múlt közleményemben már felemlítem, hogy a „Kelemen halom" szántóföldi részében a műveleti növények 12 ős forgóban termeltetnek, s e forgó a következő: 1) zabos bükköny teljes trágyával, 2) búza, 3) burgonya, 4) árpa, 5) rozs, 6) ub fttvetéssel, 7) ugar, 8) busa, 9) burgonya, 10) árpa, 11) rou, VI) mab. Amint látható tehát: hogy gabonát mentői nagyobb mennyiségben nyerjenek, nem riadnak vissza — igas, hogy őszit és tavaszit váltva — kalászos növényt egymásután ugyanazon talajon három éven át is termelni. S nem is lenne ellene kifogásunk, ha azt látnók, hogy a trágyázás megfelelő, s nemcsak minden tizenkét évben történik egyszer, ami rendkívül kevés, •
ben előjött a kísértetem lakréaz is. Gazdim egész phlegmatice veté oda Misinek ;
— Ügyvéd ur! mikor ezelőtt 10—12 év
vel édes apjánál voltam KÍ8-Kumárombao, igen
bátor fiúnak mutatta ün magát, meg van-3 még
ez a nemes erénye most is?
— Hogy ne urambátyám, és hogy ezt
megmutassam mindnyájuknak s ha roegenge-
kik, az éjjel a kiaértetes -szo
bákban fogok hálni azon ágy
ban, melyet anoyistor felbon
tott a kisérte I.
Általános volt az elszörnyüködés mind kettőnk részéről e bizarr gondol ttra.
— De uramöcsém — monda az öreg ar
— mit gondol ? Háiha /alami fanaücus vén
banya megfojtja álmában ?
- — No ez nem történik meg, arról jót ál
lok, — feleié nevelve Misi — revolverem mel
lém teszem s jöhet azután mkga a Herkópá-
ter is. —
Ugy lett.
Bementünk vele a kérdéses Útrészbe, de megvallom, hogy )obb szerettem volna e vizitet elengedni, mert bár katona is voltam, soha sem szerettem AZ efféle kisérteles dologba ele gyedni. Nem jó a kósza lelkekkel komédiácni, mert azok nem igen értik a tréfát.
Misi fiamat m»gára hagytuk, ki egész impertinentiával még az ajtót sem zárta be, annál kevésbé az ablakokat.
Szép, holdviUgos éjjel lett. A siói komp fütyölése messze elhangzott s a balatoni caóna-kosok halsazdala egész szokatlanul lassukint álmot hozott szemeimre
Reggel már jól fenn volt a nap, midőn dőrömbozésre ébredek fel. Kinyitom hamarjában ajtómat s ima Misi fiam állt előttem ép testben. Bámulva néztem hol kezét, hol lábát, vájjon nem harapta e le valami rettenetes kiiérlet?
— Én vagyok la, mit nézesz annyit raj
tam ? — kérdé végre midőn látta, hogy bámu
latomban szóhoz s»m tudok jutni.

csak is az mentheti, bogy az uradalomnak nincs elég számú illatállománya, minek azonban pótlására különösen az ujabb idóooa mindent elkívetnek, hogy e torgónsk megfelelő inensivebb trágyázást vihessenek véghez. Van e majornak 3 ló és 40 drb. ökörből álló igás ereje, tehát egy pár ökörre esik 60 hold meg mivelendó terület, ami egy kwéaok intenzivebb müvelés mellett, ezen kivül 1000 drb. juha, ami ismét kevésnek mondható ily tértiéire.
A» általános viszony a termelésben: >/, szemes termény, •/» Isksrmány és \'/, agai-. Oly talaj viszonyok között, miijen itt van, megállhatja helyét. Az uradalom lobbi kerületében is hatonlo alakúak a vetés forgók löbb kevesebb eltéréssel, azért azokat egyenkint — mintán ett is csak például hoztam föl — nem U fogom mind felsorolni.
Kelemen halomtól mentünk a Róbert völgyi majorba, amely már provinciái képez, Kis- és Nagy-Gyorgy szállás filiilisoks«álláaok lévén hozzá kapcsolva. Nevét Simon Róbert volt kormányzótól nyerte, ki azt 1852 ben alapitá. Csinos, fáktól környezett tiszti laka az azt környező gazdasági épületekkel festői látványt nyújtott, s nem csekély vágyat keltett ott fészket keresni. Területe 3500 hold, miből 2700 hold szántóföld, s ez tizenhármáé forgóban miveltetik. Trágyázás — sajnos — itt is a legszűkebb körbe van szorítva, mert állatállománya: 86 drb ökör, 9 drb. igás ló és 2700 drb juh — még csak a közepes szükségletet sem képe* fedezni.
Nevezet-s haladást mutat azonban a rétek müvelésében, amennyiben völgyei részé-ben fekvő rétéiből évenkint kisebb területekot feltöret s a mélyebb fekvésben az angol periét, magasabb fekvésben a franczia perjét balta czinnal cultivilják, s így igen szép réti terményre lesznrk szert, holott sz ezelőtt nagyou is szegényesen fizetett. Ajánlom a rét felújítás ezen fokozatos módját, minden gazdának, kiknek rétje szegényesebb.
Nagy György szillatin feltűntek különö sen a pompás gazdasigi épületek, miknek emelésében a jelenlegi kormányzó ugy látszik nagy kedvét leli. Van itt egy gyönyörű terméskő épüiet, mely alul ökör istáló, emeletei pedig magtárul szolgálnak. Igen praclicus berendezésű, s késő ulódok Mamira Utazik épitve rendkívüli szilárdságánál fogva, m-ly irányt gazdasigi épületek emelésével eléggé ajánlani nem lebet. Nincs valami vissz&tetazóhb, mint oly gazdasigi épületeket látni, mik csak azért épitvék, hogy Ingyenek, tekintet nélkül a jövőre. S e mellett határozott pazarlás \'» az oly építkezés, kivitt ha a turpisság fedésére még külső költséges mázt is használunk, mi sajnos, elég helyütt tapasztalható. Ugyancsak tetszett a csinos egészséges cseléd lakok, melyek ragyogtak a tisztaság ól, mert a tisztaság itt „regula" mire a cselédséget a legszigorúbb eljárással
— Te vagy Misi fiam — kérdem látva.
hogy nyelve sem hiányzik — hogyan aludtál
az éjjel?
— Pompásan édes öregem, (no nézték
uraim, hogy rangvénültem már!) mé^ vizitet is
kaptam csendes magányomban.
— Köszönöm fiam az ilyen látogatást, —
felelém borzongva — bixonyosao valami kósza
lélek tévedett be hozzád !
— Nrtm öregem; hanem balldd a történ"
tet. Amint tőlem eljöttetek, szivarra gyujték s
levetkőzve ágyamba dűltem. Az ablak nyitva
volt, de az ajtó^ *em reteszeltem be A legna
gyobb csendben szivátn el szivarkim s midőn
ugy éjfél felé szundikálni kezdek, egyszer csak
csendesen megoyilik ajtóm s azon egy ? i r á r,
fehér 1 e\'p élbe burkolt női
alak lép be. Revolveremet lassan ke
zembe véve vártam mi történik velem. A súrolt
képű hold játszadozva villani át az ablak alatt
levő fák lombjain s épen reám estek sugarai.
Az én vendégem oda ment az ablakhoz s egy
ideig bámulva nézett a bolondok napjába —
* holdba. Kéuzer is felemeltem már fegy
verem, hogy rná lőjek, de valami megfoghatlu
erő viaazarántá kezemet. Pár perez múlva az
alak megfordult s laasu, méltóságot lépésekkel
párszor körül járt* a termet, mig Bem ágyam
előtt megállóit. Amit efckor láttam
barátom s amit váratlan meglepetésein ben érez
tem, azt elmondani képtelen vagyok. A hold
megvilágitá az alak halvány arczát s én bonne
egy elvesztett, de két évig
folyton keresett nó hasonla
tosságát fedeztem fel. Emléke
zel-e öreg a két évvel ezelőtt tartott zugligeti
mulatságra, tndod mikor az a kis barna Ni-
nácska neked kosarat adott a keringore ?
— Hagyd el Misi s ne njitsd fel a behe
gedt sebeket; noe de mi összefüggésben van ez
a te drágalátos kisérteteddel ?
— Tudod barátom én akkor egy azoké
szépségnek raktam a szépet, V. bankár leányá
nak, keresztnevét nem tudom, hanem az én
éjjeli vendégemtökéletesen kép-

ssokutjak. A juh istilón egy igen practicos építészeti fogást láttunk, t. i. a takarmány el-tartásra szolgáló padlás külső fbihányó ajtaja nem függélyes galambdúca forma, hanem a födéllel egy irinybao fekszik, mi a széna fel-hsnyáaát ig«n megkónyiti, saabadabb mozgást és nagyobb teret engedvén a munkásnak.
Mire innen visszaértünk, már vart a pompás ebéd, mit a legszívesebb vendégszeretet rakatott elénk, milyen csak igaz magyar em-bertoi telik, ki nem nézi, mennyi a vendég, osak mentői több legyen — jut is, marad is mindeniknek. Víg aneedoták, velós felkössön téaek érték egymást mint most. ugy minden i\'y együttlét alatt, miközben teljes élvezettel öblögetők torkainkat az ut közben öss.«gyülem-lett portól a pompás somlói és egrivel. — Ebéd végeztével szivarjainkból bodor füstöt eregetve tartok sioslainkat a csinos parkban, miközben ajkainkon felharsant az ének, hogy csak ugy visszhangzón ....
Ugyan e nap délutánján indulánk a .Nagy-Karácsony" major és a hozzá tartozó terület megtekintésére. Ez egyik legtermékenyebb talajú kerülete az uradalomnak, 3200 hold nagyságban miből 2400 hold min tű föld, 8000 hold rét és legelő feles mennyiségben Váltó gazdasági üzemben kezeltetik, mind általán az egész uradalom, és pedig a rész részben tízes, részben négyes vetés forgóban, forgói bao a táblák 80 holdaaak, tehát\' »gy kissé nagyok. Nevezetes — és ajánlható uiiudenki-nek, bogy a zabos-bükköny takarmány termést mint a szemes gabonát kévékbe kötik, s kepét raknak, miáltal a jobb n-raii száritáa éretik el, de egyszersmind aa is, hogy télire eltevésué! már kész adagok tétetnek el, a igy a téli adag kötés megkiméltetik.
Az állatállomány arinylag itt is csekélynek mondható. Van 80 drb ;RÍ» ökör, 12 drb. igáa ló, 70-80 drb. tinó és 3000 drb. juh, juhokból évenként 1*00-1400 anya bocsáj Ulvin kos alá.
.Kis Karácsony*, hova az előbb emiitett kerületből rindulink át, az uradalom éjszaki révzén fekszik, s igy jó távol a központtól. Egy filiáhssal bir — Antal major — s egy gazdatiszt kezelése alatt áll.
Összes területe 3200 hold, termékeny, rendkívül kevés >-ét és legelővel,minek hiányát nagyobb mérvű takarmány termeléssel iparkodnak pótolni. Fnrgöja négyes és tizeonégyes; állatállománya szintén nem valami nagy, s igy a trigyázaa is évenként osak 200 holdra vethető ki.
Megtekiotők belólről az igen csinos tiszti lakot, mely — mint mondák — az uradalom bao a legkisebb, noka négy szép lakó szobával s ezenkívül egyéb helyiségekkel bir. Termesze tea, hogy e látogatást a derék fiatsl házigazda s kedves neje élnem mulaasták vendégszerető tűk kimutatására, a mondhatom, a délutáni
min volt annak. Sokáig állt ágyam előtt, mig nem egyszer leült annak szélére. Bámulva nézett reám egy ideig, én meg erősen szoritám markomban revolveremet. ,Te v agy az kedves ideálom? ob mily régen várok már reádl"—monda szép csengő, de suttogó hangon s azzal bozzám hajolva homlokon csókolt.
— Brrr! — mondsm Misinek — na meg
lásd a csók helyén szarvad fog nőni. No lám,
azt még. nem tudtam eddig, hogy a kisértetek
is szeretnek csókolódni 1 De folytasd csak to
vább, viszonoztad-e a boszorkiny-csókot ?
— Ob nem édes öregem, — folytatá Misi
— azt nem tettem, hanem — remegtem. Fél
tem attól, hogy ez nem kísértet, hanem va
lódi élő lény. Amint megcsókolt szé
pen simogatá homlokomat majd egy negyed
óráig, mi kosban suttogva mondott sokat, de
amit én mind elfelejtettem. Fegyverem ia pap
lanomra eaett már kezemből, de ő nem távozott.
Végre azután lehúzta ujjáról gyü-
rüjét s az enyémbe fűzte. Ez
zel még egyszer megcsókolt, pár peresig nézett
még ki aa ablakon s azután a hol jött iaaaan
eltávozott, még aa ajtót is bevonta maga után,
honnan csókokat hintett felém
kezével. íme itt a gy %ru, nézd meg ssját
szemeiddel.
— Harisba! — nevettem Misi fiam szeme
közé — ugyancsak nagy lurkó vagy te Misi;
miiyen ssép mesél gondolsz ki sz én bolonditá-
somrm? Azt gondolod elhiszem, hogy a kisérte
tek még gyűrűt is adjanak ? Lari fari, nagyot
füllentettél most az egyszer ! Hisz ezt a gyűrűt
tegnap is láttam az ujjadoa ?
— De édes öregem az én gyürüm most isi
•a ujjamon van ; az ajándékba, nyert pedig itt
a kezedben; nézd cuk meg V. A. belli vaa
benne, mig aa enyém egeszén sima ?
Csakugyan igaza volt.
SÁRFFY ALADÁR.
(Folyt, köv.)

melegtol eltikksdt testünknek épen nem esett rosszul.
Kerülő utakon, hogy a gyönyörű vetéseket, s a jókarban tartott rétek s legelőket áttekinthessük — indulánk vissza Kis-Ksrácsony> ból a központba, az első ej,ész napi fáradalmak kipihenéaére, amit ugyancsak szűkre szsbutt mindig a dtu esteli lakoma, mely mindig a legkedélyeeebk volt.
ÖARAY SÁNDOR. (Folyt, következik.)
Levelezés.
Gieicheoberg. Sokan ross néven vetzik tőlünk, hogy mi idegen fürdőhelyekre aarindo kolunk, holott gyönyörű fürdőink is elegendő gydgyerővel szolgálhatnak Nem czélom itt polémiába bocsátkoani, mennyiben itt, ugy mint a külföldi nagyobb fürdőkbe* gondoskodva van a betegek kényelméről, sőt a kevésbé vagyonos hivatalnokok pártolásáról, hogy azok ingyen curát, fürdót, orvosi rendelést, sít még ingyeni lakásban is részesittetnek, holott nálunk csak is a gazdagok mulathatnak a fürdőkben, a szegényebb sor»uak pedig minden irgalom nélkül otthon sinlődnek; de én csak azon elvből indulok ki, hogy amint már szám-üzCttjeink is elegendően bebizonyították, hogy ók hazánkat aa által szolgálják, hogy megismertették a külfölddel, ugy oekttnk is szükséges az idegenekkel való közlekedés és személj es találkozás, hogy az ellenünk táplált bal-iteletekei és ellenszenvet leküzdjűk. Pedig sajnos, itteni tapasztalásból ktll mondanom, bogy nincs a magyarnak nagyobb felbőszült ellen sége mint az ő szövetségese, a kedves német. Akinek alkalma van velük találkozni, az meggyőződhetik róla minden alkalommal, nekem a következő ranconlre által kellett tapasztalást nyernem.
Több m»gyar kartirs és ifjúkori taauló-Ursammal találkozva, kik velem együtt a sors azon jutalmában részesültek, hogy a lelkiismeretes tanítás által meggyengült mellűk ée torkuk helyreállítása kedveért az itteni sséasavaa vizet fogyaszthatják, elmenlünk a fenyőgőzöa inhálátioa terembe. Itt a vendégek rangkülönb ség nélkül, mint a delfii oráculumnál egy fetyőgőzzel telt teremben körül BInak egy nagy kszánoo, mely a gőzt kiszórja, és beszélget** sd élénken mulatnak egy óráig. Jött pedig a szó a lajtántuli politikai napirendre, a nyelvek vitájára. Voltak köztünk több előkelő itt megismerkedett n\'émetek. Rangra néive ezred-orvos. I mérnök és 1 tanár; a beszélgetés tehát magyar udvarias módra sz o kedvökért német nyelven folyt.
Mi msgyarok helyeseltük azon nézetet, hogy az államnak egy hivatalos nyelvre vau szüksége és hogy a német nyelv kiképzetlaége és elterjedtségénél fogva megérdemli e megtiszteltetést. De veti közbe az exredorvos, csak nem lehet követelni, hogy a többségben levő slávok allreodeltessenek a kisebbségben levő németeknek, mint sz a magyaroknál történik, hogy sz öt millió magyar dominál a többi szia ban kétszer annyi nemzetiségen; már bizony ezek a buta vak magyarok valóságos cbinai elszigetelt néptörzset képeznek Európa közepeit, csoportonként elkergetik az ott tisztesegezen mtt-ködő, derék német hivatalnokokat, mert nem tudnak magyarul; aztán kiteszik a törvényben, higy az ottani lakosuk mind kötelesek gyermekeiket az ő nyelvükre taníttatni. De, válaszo lék. mondom, már megköretem ezredurvos ur, és szépen kérném, hogy ezentúl ilyen kifaka-dáaoktól nemzetem ellen legalább is jelenlétünkben szíveskedjék tartózkodni, Bképen pedig csodálkozom, hogy ön egy nemzetet elitéi, melyet nem ismer és mely aa ön föqtartásihoz egy harmadrészben járul is. A nyelv és művelt ségre nézve pedig bátran mondhatom, hogy a magyar nemzet a lehető legszebben halad, m^rt van egy jeles ludomáoyo. akadémiák, melyben a tuilomány minden ága a lehető legjobban szaktudósok áltjl ápoltatik, nyelvünkre nézve pedig van több jeles szépirodalmi társulat, melyekkel az önök hires. Ausztria alig mér-kóshetik. A nyelverőasakoskedásMl (Sprachen-zwang) p.dig igy áll a dolog:
Az állam megkívánja, hogy ss ő országában működő hivatalnokod tanulják meg a hivatalos nyelvet, ha azt edd\'g vagy hanyagssg-ból, vagy mint önök mondják, lenézésből elmulasztották ; sőt 3 évi határidőt ia szabott ki azok számára, mi valóban sz önök liberális Ausztriában nem t rténnék, mert magyar embert bizoo sehová nem alkalmaznának és ha az a német nyelvet nem beszélné tökéletesen, még el is kergetnék; ha tehát sz illeti hivatalnokok mind a mellett, vagy kényelemből, vagy akár milyen m sokból nem ipsrkodnsk as állam aswn méltányos követeléseinek eleget tenni, megérdemlik, hogy az állam tul adjon rajtuk. A nyelvkéoysaw pedig csak abból áll, nem mint önök mondják, bogy as ország sz ő nyelvével elszigeteli magát, hanem szabad minden nemzetiségnek gyermekét aa ő anyanyelvén

TtZEHÜLENCZEDIK KVFOI/TAM

ZALAI KÖZLÖNY

AUGUSZTUS 8-ia 188atenitUtTii, caakhogj ai illám saját javukra, hogy ők U képesek lehewenek állami híva-ulra, elrendelte, hogy • magyar nyelvben u nyerjenek a gyermekek oktatátt; a mellett biatoeithatom önöket, hogy a m. kőzép.sko-Iáinkban a legnagyobb szigorral tamttatik at öaök nemet nyelve, tót mondhatom legnagyobb ttjaálatomra, hogy egyik fiam aa idén a. 5. gymnaaiumi osztályban a nemet nyelvből megbukott, ámbár meglehetvén botiéi ét ir it e nyelven. Mire at óránk lejárt
Végre még etek egy példát akarok fel-homi, milyen fogalmuk van ezeknek a németeknek a mi sióképzétönkról.
Itt a aétatéren egy magyar család ment, mert fájdalom, az itteni betegek legalább U kétharmadát Magyaroistág állítja, vele vivén kis vidor fiactkáját i>, előtte pedig két német férfi létált. A gyermek oda futva a németekhez, megfogja egynek keiét é> nyájaaan mondja ,bácsi!" ei vitioniá baritaágon köszönteiét éi tovább sétálgattak. Mire a máaik kérdeii, tudod mit jelent e nó báoai ? hogy ne tudnám ; bácti ai Badgai t, mert cai at o chinai nyelvük tterint nem lehet máa mint Gatt. Ennyire anretnek éa ismernek bennünket a mi jó bará-laiak, kedvez aaSvettégeeeink, as udvariat né
BORONKAY KÁROLY
et. fStanitó.
Helyi hlr.k.

— Jókai Mór koszorút költőnk ma,
aug. 8 áo délben a budapesti postavonattal vá
rosunkba érkezik, mint » szabadelvű párt or
szággyűlési képviselő-jelöltje. Délután 4 óra-
kur a „Szarvas* disstermében programrobe-
azédét tartja, este disEbanquette adatik a ugyan
es este fáklyás zenével tiszteltetik meg. A nem
zet üonepelt költője • publicistája legyen üdvö
zölve! Intézkedve van, hogy a bestédet gyors
írói jegyzet nyomán, lapunk csütörtöki számá
hoz melleseivé legyen s ugyan ezen azám már
megelőző nap szerdán délutáu megjelenni s a
városi előfizetőknek kézbesiltetni fog.
— Lengenek a nemzeti aiioii zászlók
nemcsak Nagy és Kis-Kaniuán, de az égést
választó kerületben. A párluk erősen larkaa
szemet néznek s nem Uhetne még most biztot
győzelmet egyiknek tem jósolni. A Jókai-párt
ma vasárnap délután nagygyűlést tart, melyre
több fővárosi notabilitást várnak. Az Uoger
pártiak azinte, míg a mérsékelt ellenzék kovet-
jelöllje Ujlaky József pacsai plebánot Kis
Kanizsán ma vasárnap reggel 7 órakor tartja
programmbeszédét.
— OrOtnhirképen jelezhetjük, hogy
aa itteni gondviselés kegyelméből az orvosi
tudomány ujabb csoda eredménye at, hogy
Wlaatics Aatal kir. törvényszéki elnökünk
köztitzteletu neje. kiről Upunkban többször
megemlékeztünk, nemcsak hogy szerencsésen
hasa érkezett Bécsből, de folytonos erősbödét
mellett életvidorsága is visszajött, B igy a férj
áldott nejét, a fiu édes jó anyját as életben
újólag viaszanyerte. Hála a Gondviselésnek s
őszinte elismerés Dr. Braun bécsi egyetemi
tanár tudomáoyának ! Adja Isten, hogy a le-
irhatlau szenvedéa árán nyert aj életben tok
öröm s tartós boldog&ág legyen otztályréute!
— - E lap kiadótulajdonosa Wajdits
Jótaaf könyvkereskedő augusttus20 áig a hév-
visi fürdőben idősik, kéri magán, valamint sür
gősebb Uileti leveleket oda czimezni, Hévviz
utolsó potta Keszthely.
— Bartos János vároti Unicsos nr
sterkeaatoaégi irodánkban megjelenvén, kijelen
teti általunk, hogy jelenleg a képviselőválasz
tásai mozgalmakban egyik részről tem kíván je
lentékenyebb miden fellépni, igy a Pacsán
tartolt értekezletből kifolyólag a végrehajtó bi-
•ottaágbani bevilasstását köstőni, de nem fo
gadhatja, el.
— Or»mágOS vásár lesz holnap, aug.
9-én Nagy-Kanizsán, melyre már aj gabona
nagy mérvben tzokott szállíttatni.
— Kaánlmta kiaasazonyt 4 pályázó
kötött szavazás utján a nagy-kanizsai iakola-
?zék kSzségi iskolai segédtanítóvá választotta.
— A Csengeryutexában a Vtvit lej
tőssággel bíró járdák már annyira elkoptak
vagy latulyedtak, hogy esőt időben azok két
harmadrétz területét tengerár borítja, s a ván
dor atat htjlandótágot érsz msgában inkább a

koctint közepén, mint a gyalodjárdán hzladni. Óhajtjuk, hogy ezen nagy bajon még a téli vizek beállta előtt valamikép segítve legyen.
— Egy séta a B.ubyány-utczábai ki-
fizeti magát aton érdeket ét szokatlan látvány
nál fogva, melyet a III. siámu laktanya előtt
csodálatot módon diszlő folyondár virágok
nyújtanak ; megláttuk itt mennyire lehetséges
a logmoetobább körülmények közt is a szép
iránti nemea vonzalmat érvényre emelni: s fel
tűnik, mily sokat mulasztanak aaok, kik ked
vesebb helysetben tem tennék semmit saját
hasuk Ujának t ezsel együtt a /árosnak csino-
ai tálára.
— Jelen szám mellékletében előfor-
duló lényegeaebb sajtóhibák : 6. lapon alulról a
9. Borban ,vaakeaekel* helyett , vaskezekkel.*

— 10. lap alulról a 9. torban .A belpolitika
alatt ezt kell- helyett olvasandó „A belpolitika
alatt azt kell érteni* — 15 I. alulról a 3. tor
ban olvasandó .teremben*. — 17. 1. felülről a
12. sorban .pártját* helyett olv. .párját". —
20. lap 10. sorban „akkora* helyett .akkor.*
— 13. torbsn .akkor nem volnánk" helyett
olv. .akkor nem volnánk az országgyűlésen
ét,*. — 31. 1. alulról a 13. sorban .elkel* he
lyett olv. .el kell*. — 22. 1. alulról a 2. sorban
.fejeszem ki* helyett olv. .fejezem ki". —

— Murcxi Lajos kitűnő zenés, jelet
zenekarával Sopronból sug. 11-én Nagy-Kani
zsán éfkeaik s ez este már a .Szarvaa* ven
déglőben játszik. Szándéka van hoataabb ideig
körünkben időzni, különösen a gabonavátár al
mára is.
— Ab füredi „Szeretetház* növendé
keinek vizagái f. hó 10. és ll-én fognak meg
tartatni, melyre at érdeklődőket tisztelettel
meghívja aa igazgatóság.
— V6r6s-Berényből értesítenek b n-
nünket, hogy ott aug. !5-én nagy értekezlet
tartatik egy .Balatonmelléki borászati egylet*
szervezése ügyében. Igen örvendünk, hogy or
szágosan ismert jeles borászunk Parragh Gábor
urnák e tárgy báni czikksorozatának termő
gyümölcsei már ia észlelhetők.
— A XXdik államjótékonysági sortjá-
ték 2 frtos jegyei már kibocsájtaltak, a játék
terv 7421 nyereményből áll, melyben a főnye
remény 60.000 frt, legkisebb 10 frt. Husás
1880. évi nov. ll-én történend. Ily eredeti
torsjegyek szerkesztőségi irodánkban kapha
tók, kívánatra poBtaüag is megküldjük.
— Balaton-Fílreüen a 11-ik kimuta
tás szerint jnlius 27 ig 935 folyó azámban 1594
fttrdJveudég jelentkezeit Voluk vendégek
Amsterdamból, Olmüczből wt.
— Bymen Zombory Lajos Ssegedvá-
roai tisttviselő jegvet váltott Osztróvslky Jó
zsef legfőbb itél&ttéki biró ur kedvet ét szel-
lemdut leánya, Oaztróvszky Vilma urhöigy-
gyel. Kitérje szerencse éa boldogság asivfri-
gyöket 1
— A Csáktornyái kir. járásbírósághoz
albiróvá Forster Antal mohácsi jbirósági al
jegyző neveztetett ki.
— Letenyén Filipics János kir. aljárás-
biró arat és családját mély fájdalom érte, agyán
it mind szellemileg, mind testileg szépen fej
lődő J e u ő fia » roncsoló toroklob áldoza\'ául
esett. A fiu 8 évet volt s igy a ssülők fájdalma
elképzelhető, melyhez némi vigaszul fogad
ják a mi őszinte résavéiiinkot it. Ugy halljuk,
hogy Laleoyén ét vidékén a roncsoló toroklob
elterjedve van, minek következtében a lakos
ság a szőlőhegyekbe menekül.
— Sxinháxi krónika. Keszthely ,
1880. augusztus 6. Kedden, aug. 3-ác Szabó
Bandi vendégjátékai jutalmául é* buosu fel
léptéül Tóth Edének .Az oltár előtt* czimü
nagyhatású népasiomüve hozatott színre; s igy
még egyszer és utoljára volt alkalmunk gyö
nyörködni Szabó Bandi kerekded alakításában
éa ritka szépségű hangjában. A közepes stámu
közönség virágcsokrokkal és elismerő tetszés
nyilatkozatokkal tüntette ki ünnepelt művé
szünket. Mellette Nikó Linz és Bágyoni osz
toztak az est sikereiben. Csütörtökön, aug.5-én
talán változatoaaág okáért, vagy talán bogy
nagyobb saáma nézőközönség bódittassék:
.erómüvétzek éilégtornászok rendkívüli mutat
ványaiban* is gyönyörködhettünk; Mózes
Jakab és Wirtha 8ándor — ugvlátszik —
családjaikkal léptek fel e caélból. A világért
som tagadnók meg elismerésünket nevetett
arak rendkívüli agyeatégétől, különösen psdig
a Wartha testvérek Ikarikus játékától, tzon-
ban őtsintéo szólva, a színház maradjon caak a
Mázsák zavartalan, caendes tanyája. Kekünk
ia ugy rémlik, mintha az akrobatiamua keaet
akarna fogni a theatraliákkal. — Szomorú
dolog volna, ha egymásra szorulnánk! Nem
helyetelhető e közlekedés, bár egy népszínház
példája álljon ia ellőttünk a maga Beni-Zug-
Zug-jaival. A nagyon is kicsiny publikum
zajoan megtapsolta az egyet mutatványokat,
melyek — imnételjuk — érdekességüknél éa
hajmeresztő voltuknál fogva arra érdemesultek
is. Ezzel kapcsolatban — megelőz/log — egy
1 felvonását francsia vígjáték : .Nőm szolgája*

adatott. Irta Labiehe, ford. Szerdahelyi Kálmán. A szereplők : Kárpáthy (Foarner Caesar1!, Kárpáthyué (Emília), Kelemenné (Libainé) és Jámbori (Ittók) megíulták helyeiket t élénk teUzétt arattak. Vasárnap, f. hó 8-án a távozó Nikó Lina helyébe szerződtetett Áca Flóra, az ortz. szini képezde tehetséget növendéke — énekesnő — lép fel Lakácty „V|rös hajú* czimü köskedveltlégü néptzinmüvében.
Kulysses
— Rövid hirek. Milán fejedelem csa
ládjával együtt Bécsbe érkezett - Dr. Sza-
bóky Adolf síremléke, javára Sst-István nap
ján népvigalom lesz Budapesten. — Szigatvár
mellett futásközlieo gabnalolvajik lelőttek egy
üldöző pandúrt. — Gr. Ctekonict Jáno*. meg-
nalt. — Angliában vasúti szerenctéllenségek
foly\'án tav>l 1032 ember halt meg s 3513
megsebesült. — Seetnann-ügyben Eger várót
képviselősége ujolag folyamodott a kormány-
einökhez, — Albrecht fhg augusztus 4-én volt
63 éves. -
ki nyert?
Brünn, aug. 4-én: 19. 11. 80. 81. 7.
Vegyes hirek.
— A magyar korona országaiban a föld
birtoknak aa uj kataszteri törvény alapját a
kataszteri enquett előterjesztett adatok szerint
kinyomozott tiszta jövedelme: 181.018,059 frt.
Ebből étik Magyarországra, Erdélyre, a Hor
vát Salavonországra, nem értve bele a határőr
vidéket 168.094,632 forint; ugyanezen terüle
tek kataszteri tiszta jövedelme, az eddig ér
vényben levő becslés szerint 131 millió
742,592 frt. Az adó alá tartozó összes termő
földje a magyar korona országainak a legújabb
fölvétel tterint 52.83»,911 hold. A folyó évre
t régi kataszter sserint kivetett adó alapján a
földadó 26.638,166 írttal van előirányozva, a
töld-tehermentési pótlék 10.561,834 frtul. A
pénzügy minitter földadó-novellája szerint jövőre
az állami földadó 28 millió kontingensbe fog
megállapittalai^ Magyarországon valamennyi
művelési ágnál a tiszta jövödelem holdankint
fóátlaga eddig 3 frt 10 kr, az ujabb becslés
szerint 4 frt 20 kr; Erdélyben eddig 1 Irt V\'.i
kr, jövőre 1 frt 18 kr; Horvát Szlavooországban
most 2 frt 77 kr, jövőben 3 frt 42 kr. Anántó-
földeknek holdankinti átlagos tiszta jövedelme
Magyarországon eddig 4 frt 50 kr, az uj becs
lés szerint 5 frt 98 kr, a szelőnek 11 frt 11 kr,
jelenleg 14 frt 5 kr, jövőre; a nádasok eddigi
átl. tiszta jövödelme 1 frt 70 kr, jövőre leaa
6 frt 31 kr.
— Egy zulu herczegnó kalandja. Uugami
Wallah zulu herczegnő, ki annyira nem szé-
gyelle a munkát, hogy Cheffield egyik kis
szállójának kávéházában a fölszolgáló lány
mesterségét üsté, az egész ottani fiatalságot
lábai elé hódította. A szép Ungami erénye
minden kétségen felül állott, a annál óriátibb
volt a csodálkozás, midőn a azilló tulajdoooaa
egyszerre elfogatja a bájoa h-írczegnőt, azon
gyanú miatt, hogy — lopott 150 forintot. A
báméazkodát akkor nőtt óriásivá, midőn a
börtönben közelebbről megvizsgállak , s ki
derült, bogy Ungami Wallah nem herczegnő,
de nem ia nő, hanem egy szerecseny ficakó,
akit aztán be ia csuktak turpisságaiért három
hónaprs.
— Polygloti drólostót járt nemrég Komá
romban éa ugyanott minap beoyitott a Kozália-
tér egyik házának ajtaján, bekiáltván hogy :
van e valami drótozni ? Aa advaron derült
társaság mulatott, melynek egyik tagja Uéfáaan
kiáltotta a tótnak: parlez-vuoa fran<;ais? Ezan
ötletet hahota követte, mely azonban csak
hamar elnémult, midőn at atyafi Grévy és
Gambetta nyelvén oly ékesen parlirozott, mint
a társaság egyik tagja lem. Beszélgetlek Junó-
val s kitűnt, hogy as már majdnem egész
Európát beutazta a anyanyelvén kivül magya
rul, németül, olaszul és angolul it hu»oló jár
tassággal beszél mint francziául. Far hatoa
borravalónak zsebretevéae útin az ünnepelt
drótot .bon toir\'t kívánván, a táraaság ámu-
lása közben eltávozott. Magaoknak is volt al
kalmunk ilyen drótotokkal találkozói, akik
Amerikában megfordultak, aőt III.ván tavaly
halt meg egy, aki a rabszolgákért vivott
ameriksi confoederatiót végigharczoita.
Paplrsseletek.
BGIc* igaxiif : Angrall, 3rd&R*6t m*gi»ia«rsi klSniiTtl; ttrit, aosoavt sár Békés, d. 6»ul leányt
Ef/ siolcaMrj as egy tBrvéaj-ssúki bíró S17OU mulattak, «•!•• jo kxl\'ókbaa Pt7~áaiiak aucyxrtxfauák, ki a aaff/ebb ur. Veg-re a ssolfa-biró gy5»r.u nacj neretí» kö»t a kfivetkisó er-V.1ÍH. I :
— fc» a nol(a*iri, ?• bMsilek, a ttaiaai n.TÍbín b.ötl\'k. »if DB miadif eatk a klrllj nevében sz<SI

-- Édts anrási. n?van inenorí Uhet eg* e<ókoak > kamatja? kardi\' ártatlanul aovját a ki< UÍ17, trSnap Béla efjet ksloDuőu tőlem s «• mondta ; hogy kamatostól vistsaaaja.
Valski •uaurat kílcjflnSlfeten —"~-Httlf, ) Es ki akarta maját besielni, mondván, bof; nincs \' idebasa ?s>m«ri. E kotben • ?iiaár ordított.
— !?«, milj canfol oazadnak 1 — ixól
kslcsouB.
— sfost szár íppeo uén sem köl«Sn5<5a, ?\'
mert te a u.«SJH«i többet bitsesz, miat nekea> I
— szólt a auntszád.
, I. Pál oross ezár sgj katonai dUi-szemle al-
kalnáfal ij«n ?•fkarst^idott egj hadnagyra, a ki aom tudt» megölni lovát. — Vonuljon rissza j<Ss«á-gairs! kiáltotiai ingerolt ezár. .Bocsánat fel-*f, <e eit nem uh.u, mert — ninc. jinága !• Váltatott egy tiszt a kOraTosetb&l. Datj jatnit 1 (Adjatok neki!) nolt a rzár baveien A fejedelmi a*ú ki volt : mondva t a badaagj nap birtokot kapott, a wíjn édea örömmel vonult viaasa.
Ei ia ok.! Kgy 6c«ko mit 3 izbsn szokott mag s javilóbásból. \' Kerds^k, f»«.«ak auláa, bogv miirt nem akar ott maradni? A aok kérdsaSs-kodea otáo vign mogaiollal • grerek : Jo volna itt mindau, aa élalam ia jó, a dolog tem aok, csak aa a rósz, bogy mindan raggal aeg kell — mosdani!"
Efv nsaviny kalieaot adott n koldusnak. A koldna meg lekapott egy ajságot az asztalról, \'abba akarván takarni u ajándékba kapott kalácaot.
— Hit esináln ? hm ez njiág! — monda dn.
e^ a niavény.
— Jö, jó, — monda a koldn-, — ha u» als-
miunát ád valakinek, annak as ujaágba ksll joaaia
mint nagy ritkaaágaak.
Hivatalos placel ar»k.
Nagy-Kaniuán. 1880. angaittat 4. 100 kilogrammjával acimitva.
Bnaa 9- llr— Ro« 8 9 —. Árpa
S 50.—7 60. Zab 8-50.—7.—. Knkoriesa 8. — —.
Burgonya í • — Boraó —.—30 —. Leucaa —• — -28-. Bab __._13._. g,<„, •—.-1 fio. Saaima —.—1-20.
1 kilogrammjával aaámitva. Marhahna 5l — —. Seniahns 60-—.-. Saa-lonu« ——80. Disanúzsir —. -80. Vorüt hagymt
—?—16. Fogkagyaa • 30 Cinkor ?-.—«)?
Bora —1-41. Paprika 1—.—. Ssappan -. tO.
1 litwjével asámitva
O bor 32— iH kr. Uj bor 16 24 kr Pálinka
48 kr. Kc««t S kr. Kiadta.:
FARKAS, v. piacz kSnyvveaetS.
Placzi árak.
100 kilóg, számitvs.
y Bnsa 9.60 -10 20 Rozt 7.60 8«40 Árpa 6 f)0—6.70 Zab 6 40 6 65 Knkoricaa 8 20—» -
Piti Buaa » 50— 9 - Kost 7. 7.S5. Árpa
0.40.--5.6.0 Zab 7 7.20 Kukorica 7.10-7.30
6jör Busa 9-20—10.30. Rótt 8 40—8 80
Árpa 7. 7.60. Zab S 40-6.45 Kukoricia 7.10— 7 2U.
Vttltria : Bn.a 10.411-11.- Ken 880 920 Árps 7 20—750 Zab 7.40—7.50 Knkorkv.aS.fV) -7 —.
Vasút
II (1.
menetre
Iádul Kaalzaárnl hava:
Vuu
iát aaáaa
Ora r>»
rr. l«n
207 215
Kaaik, Mohán, Dombóvár
6 10 ?2 S0
r»«g«l
2*\'9
? « ?
11 1
íjj.l
•-?02
Hilda Pnatre (gyorsvonat)
f) ",5
r.ggrl
?204
, (postavonat)
2 ti
dilnt.
212
• (vagyea vonat)
II 2u
í.jal
311 301
rUttabe (fWnnihathaly. 8opron- f«
11) < lf>
11 150
••ti\'\' *))•\' delat
315
Sopronba
3 40


205
Prágerbof Kottori, Csáktornya
455
reggel
203

S47
delst
201
. . . (gjorav) . 10 50
Érkezik Kanizsára
éjjel

honuH:


210
Zlkás, f.lsi
5 27
reggel
216

1 41
dilb
208

11 1
í-jjel
II1
R,i4a Paatrfil (vegya< vouat)
4 15
raggel
203
,. (postavonat)
i 6
delnt
201
» (C7«rav«iiat)
10 30
ájj.i
302
BÍ.-.I.5I
4 l
re<gel
314

10 15

31S
^opronbM
12 SJÍIbao
202
Príg.rhoi fe|51 (g,orsvoi>at|
6 37 raggel
2V4

1 ?*!
délnt
SO6
* - n
10 50 ijjel
A BalatMon wűö hajizic
Balaton-FOradrAI iudal a KUraJuly-gozoa reg
gel 9 órakor Biófok\'a. Ugyan onnét indul d«lut«a
37, a « aaponta, nüg U&t/Sn kivételaaen
reggel 7 arakor
Siófokról indnl delalStt 11 Arakor Balaton
, . dalttás 5 . ,
Kivételesen azombaton «a vaaárnap 8iof«>kr«l a délitán $ in beívelt indul Füredre 8 órak<,r.

Felelős s
zerk
észt

látn
rH
Ujts.
H t
R
D
E
T
É
S.
EHÉZKŰRT
111 3-3

TEENKILENCZEDIK SVFOLTAM
" --TTT.ITIVT.Minden eddigi világtárlaton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar
gép- és tQzoltószerek gyár, harang
Budapest,
Rottenbiller utcza 66. «z.
érczőntőde
Hazánk legnagyobb korsierüen berendezett gjára harang\'k tOxoitászati és viimfitészeti gépek készítettére; a gyár**. "•3kaPc-ül.to.vi.mme««0tio.«iálí a jelenben egyedüli belföldi sziTattyu gjárt képezi, melyben kizárólag honi ««nkawo alkalmazása mellett, minden ctéiuak niagtaleló uirattysk és kntak kénittetoek.
alkalmaiig* mellett, g y
MT Képes árjegyzékek és kilttegvetesek kívánatra bérmentesen szolgáltatnak
A gyttr floJttelepe: Kolozsvárott, belmono»tor-utcxa 12 atiáin iilatt tfterik
Helfy B.
Egy csak nem uj 8 lóerejü és hison minőségben egy 10 lóerejü Shutlevorth-féle gőzmozdony, valamint egy már használt, de még jó karban lévé gőz-cséplőgép teljes felszere léssel olcsó áron kapható PÖOBBITT
H A B E R É > Y I PÁL, gépgyárába!. v»»- én ércsAntMébrii.
ahoi 6, 8 10 és 12 lóerejü uj gőzgépek kazánnal é.s annélkül is készletben tartatnak; 6rf4-nalm«k, ZU2Ö-
malmom-, csépió gép-, széna gereblye-, daráiógép . szecska rágó-, tengeri morzsoló-, szivattyú-, toz-fecskendő
és a gépészeti szakba vágó míiulen szükséglet műszaki czélokra vas öntvények saját ős mis mintázat szerint
is, valamint mindenféíe éfta 6s a kereskedelemben elófordaló bármily czélu Mtvények gyorsan, jól és
olcsón készíttetnek és szállíttatnak. 1103-6
g-* 1 11 Ai \'J! k minden dobol czimiapián a »as
Csak akkor valódi, *, „ én fl0k«oro«itou?
lenyomva.
SU év <<U . leciohb (ikrrek mellett fennáll mindennemű |y«BK k«tt«l«1«k >• miutM akiaály.a, ("int .t.aíyhiinj ha...or«lá.l vér ltl*|t( ei araayir ellen K«l6i.«een oly egyéneknek «].DITV kik QK> életmódot folytatnak.
HuUltáMk t§ryí«yllej biatetlítiek
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o é.
?RANCZIA BORSZESZ SÓVAL

SEIDLITZ - PORA.
F
A l*giii(>gbiih*lól*l> .m». fi-.yiS s».ere j
mindtn belaö é< külső eyulUJiisiial, a leg\'.úbb lii-tcgiég ellen, min. dmocruO Bthc.aittr\\, fej-, fül- íj fogfaján. régi tervek és nyílt ?•bek. rikr.kíljek. flszsk, •i«míjoll«J«\' min.lenn«mü bénult, ii lérllii «tl., Itb. «ll«n.
Ovegekben haszaálati utasítással együtt 80 kr. o. é.

Hal-májolaj.
KrohnM. és táraitól Bergenben
(Norvégiában j.
Eaeu a.lmáj zsiroUj valamennyi, a kereskedelemben előforduló faj kexott as egyedüli, mely orvosi c.el«kra ha"ualható
íra egy üvegnek használati utasítással I frt o é
Fő s B a 1 l(i t a ?
Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, BéCH
Tucblaabeo.
fűszer
agyobb
Raktár a* állam minden hírneves gyó|,yizertarában vagy kereskedésben. Raktár nélküli helységekben magiuegyéu.k megrendeléseknél megfelelő árleengedétben réjxesíllnek.
A t U kúzBmég kéretik határozottan Moll-téle készítményt rendelői ét csak olyanokat elfogzdu/j, melyek >ajAt óvj egyem éa aláírásomnál vannak elláiva.
Baktárak: Na|y-Kulzu lVigar Béla g;úg;»». Kelni J. fjí%l. Boaenberg Ferenci Feavlhuft\'r j;.,.j, f Ro.cüfcld Adolf. — Zlla E|eruc| .Oyígyi.erfár • S7.ent lél.\'kh-i-. Barit Doner 8. CUkttriya Gönci L v gy^KyMeréai Kapttvár K»hu J Bxbárhay Kilm. zytgy. Tl> Kecfkéaty gjigj. lUprtMZa Werli H cvogy. Maz«fl Cnacainovira Int
ej\'gy. Kaiul l»i ijnfj Keutkely s^hlefer \\ Wauch F Kira»ad
Báts Jin Záfrák Perklet Knrt>n<i2 gyógy. Uittlbacll S. ír ..lm>.lior.
fjógj Sapril Mezey Aoil. syógy (980 31—52)
10S6
Árlejtési hirdetmény.
lövő S37 és S42. »i bijuk helyeik* ex kA/Iekedé.i miniateríum 1880. mayaa, rendeletével 1783 frt 82 krnyi
& inohács-varasdi áilamuto állítását a nftg^méltóitágt] knzmn évi jaüu- hó 25-én kelt 10075 sz. Ouieggel engedélyeitet.
Éten munka bistositaia tekintetvhül alólirt hWatal irodájában folyó 1880 éri aug hó t9-\'n reggeli 10 Arakor, ira-beli ajánlatuk el-fogadásáTa) párosalt nyilvános szóbeli árlejté* fog tartatni, melyre a vállalkozni •?ándékozok azsal hivatnak meg, hojj u árlejtétbeni reMtveTé-. ««e\'ér-\', magukat a ft-ní kttttt Ö»xeg 5*^-^1 mint bánat-
! ellásák, mely vállalkorá« esetében ásottnál lO*/e btstotitékra kiegeaxitendő.
A* iráabvti ajánlatok femt kítetett nap reggelt 10 óráig fogad-Utík el ; esőkben az ajánlattevő nere, lak ina é« polgári állása pontosan kiteendŐ; továbbá súmmal éa uÓval kíirandti non asástóli •lengedes. melTért esen munkálatokat elvállalni szándékozik, v.lágosan kifejezeodS végre, liogj ajánlkozó munkálatokat éa feltételek tarUlatát iaaeri éa elfogadja.
Ai irátbelí ajánlutoktiox a vállalati öitzeg 10°[,-je kélspén/beo Tag7 magyir állampapírokban csatolandó.
A mfitzereivények éa feltételek az alulírott biraial irodájában a
•sokon hivauioa órákban megtekiitthetók (114 1— 2)
Zala-Kgersieffen, 1S8<) éri j.liu hó 30-áa.
A zalamegyei magy. kir. építészeti hivatal.

JL
iiidiL- >an>\'n lpfyobk bajnszpedrö, ni.-lj I^n finom iiUlu. a bajusEt tVIlünA\'Mi puhi\'ja. ]M rAc;ud é* ính .
OKID keinéayedik nir-g. K.U fem-t«eleDC-o 20 kr., oagj idra-raelencia 35 kr.
1E5THIN-F0GP0B
legjobb a mag* nemében. « 1 cstnoa Udob< x 50 kr ~ KSLETI 8ZÉPITÓ EENÓC8
ártailui t* bUtűt M<T W\'plú, májfoltok, biliirrsek btb ellen 0f ) csupor fém-fsdellel 8U kr. *W
LTOM RIZSPOR (rót» illatul)
a finom hölejTiiagnak l«gk«drnsebh »rr»pora — ] csinos dobvx bO kr., 1 disaei c*omag ÜU kr.
SzHk01<U* utánvétéiül. — Viatont etatióknnk naffy árleengeüés
éa
101 6—6
fWit Sagár-ut.
siisL kir. oszir. s/abüdaioiiiuial
porosz kir. ministeri jóváhagyással.
Dr BorcLardt i11at»:
? ttsppan*, a icatbűr ait-piv- »*re t\'< jobbitálára elianaert i.at<;-konysága mioden börkiütésrk-nél . eredet! cgnmagooakákban bepccactt-lve 42 kr. lír. Koeh nővéuypsiAorkái, ta-mert jekuégO háiiiier bQtés, rekeduéf, nyálkátodáz- «? torok kare*.o!ásnál. »tb 7o és 35 kr*m erfdeti dobosokban. Dr B\'-ringuier zamstoa korona-Bzesie, értékei ilUl- éz taoidó-vijt, mely u életszervtiket erö-aiti és Qditi ; eredeti palacx-knkan á 1 frt 25 kr. -\'?» 75 kr. Dr. Béringuier nflvényi hajfe«tó-?zeip. vuládian fe«l fekrti*, barna é» *EÖke ««iipre; teljeaen fői •terelve, kefére! éa <?? <!•»•*ve)
r> forint
Dr. Lindei lanár nS.«nr. m-dMCsketiorav a haj feuyét éi rnganyoMágát loko*«a «s egy-azeramind as aldalbaj öiaxe-tartására ia alkalmas ; eretlfti darabokban 50 kr. Dr. Hartoog china-héj-olaja, a bajQöveazwTe és axé|,\'télére, pecsételt pohárban ót bclref sett Svegekben ára 86 kr.
f ?
a f»gak és fog-
bm épei tios»l>b
• ( és •:.
70 é> 35
legbiztozalib szer; caomagoeskákban a
a bor fioumfífi éa pnnas)lf;*rft
éltet," éi tart-* b,-í,il>*,a álti.1 tfiník ki; :;í) kro* csu-riijjokbun
Dr liéringtiii-r fügjók ér-baj olaja a haj éa szakái tOritésérc éa ióDtirtisára, 1 palaczk ára 1 o. é frt.
dió
Vr 4 drb 1
\'testvérek bal taapios földi-laj azappana, darabja 25 tomagban 80 kr. ?eladóknak ajánl-
ható.
Dr. Hartunt; i
á 85 kr. Gyúgyatfre*
folk filtégére én fel-t1, bepecaételt os live- bélyegzett tégelyek i>cn
Benaoe • azappan ,
egSnomabb pp,
ryanaioa eredménynyel bir, punt a B«nmo«*tipktora; árm :jotnagonkéut 40 kr.
Aj Bfyedili ell>llltl fer.tkitelt árak melUu H-KulZtÚ fM Aá«lf éa Rewrtflrfj FtrfUZlél - Ctáktériyil Bárón Líi>ótiiál éi a magyaroru.-igi nagyobb gyógszertárakban.
Ó H«rBÍ.it»ioyoktól mindepkit óvunk, nev«z«Useai
a dr. Suin de Bontemard-féle fogpzjiU a a dr.
Bxrchardt-féle i laloz noréuy-isappan-ától, asánttalaa bs.iniaito ?
azok elánt^itoi i téli ettek torvenyasertlleg már ekkoriig ia el
érzékeny pénzbírságra. 81 5—10
Raymond éa tára, ?,,„;?.. •«

láttzerész és aranyműves Nagy Kanizsán,
az , Arany Korona" veodéglÖ álellenéb«a FÖTEH.
AjáD^jt doaao laissr-relt raktárát valoii optikailag csiszolt éa h*lyeain aaámozott •semflv«^e)tb<H éf «w.kkcrekbűl a Waldrteln-fé\'ej rendszer aze-rii.t rOvid és életen lát^ afMQek rétiére, vilodi angol Sraoek és conter ilv«f*k (köiötuiÚKf* H»«ámatkal fel nem c««réleadok) achromatikus táv-<*s3\\ckból, tábori rnöveiiból, operai látcsS, miodenoema nagyító a vegek, telet kapok, nagyító tiilrrdk, ivetek, prisssák hévmérók tlkoholmérSlc, HulymérSk, aneroidok, ortoai hSmVrŐk, bor, pálinka AB ppaataérlegekbÓI a»t iát. — Villany-gének, vIlláTufiáVtt^k, báxi távi rák 3 évi jótálláa Mellett febillitUtnak.
J&" Üvegjeimet mind«a T«r5mn»k 3 rap" próbára adom ki. "VG
Ifiadm e azakba vágó javítások, njitások elfogadtatnak ? a leg-gyors.iljbau c*i.kíírölutoek
Szemavegek lovélbeli mrgreBd«.égénél az illetA személyek által ?zQkaégeanek tartott adatokon kívül még a következő kérdéaeker adu-ió rilasz. A távolság hflTe.yk, centineUr vagy pipirsaaUg által határnatrtik meg
A bajitzeoa befedendő: 1 QD
1. Mily meauir6l olvasbatá jobb azeoamel kfixönzégea ji 1 S
r.yo«-» I %
Ü. Mily közein"! olvasfaatA a jobb szemmel kózonaégo* jó \' J
nyoma.. ( "
A jobb azem bei\'eJeDdS; l g.
3. Mily messzirŐi <»lva>hat bal szemnél ? j jf
4 Mily közelről olvashat bal szemmel ? I .—
5. Kíilún\'fBen kcllcmetleaeke a ?x«mo*>k féoyeaen világítóit tár
gvak?
6. Használt e ax illetd egyén már azeaBveg\'ket, a ha ig«,
7. Mi czélra kivá- titaak a ixetnavegek : — Olvaaáir*? Táróiba
lát-UraV Vagy az éli^ világotság elleni védelemre?
H. A pupillák (a «e<n frketáje) mily távol állanak egymásul! * ac orr ott, hol a itemüv^g f«ltcend<t elíagro, egyenes vagy fnélyedt.
9. Ha ezon irái iticgerr<lteté« n.Ikttl olrtsható-e? 83 11— •
Ha erén tiromáa A\'.abad if>mmel nem olvasható, a md|t>en.lelS •tiicskcdjék nagyobb oyotnárt válatztmi, % megreodeléaéhez mellékelni.
is80.
Árlejtési hirdetmény.
A pomony-varatdí államnton Mnruserdahelynél levó jégrongálla nmgy Mnr» nid gyökerei b«lyreállitáaa a naiyméttőságn kSimnnka ét kösleked.-ati minwteriám 1880 évi juliua hó 30 án krlt 12260 »« ma|ai rendeletévt-1 32.3*9 frt 89 krnyi üuseggel engedélyest*.
Kién műnk* bizto»Ítá«a tekintetéből alólirt hivatal irodájában folyó 1980 évi angnsztna hó 23-án regfeli 10 rfrakor Btaptl ákÜ ajánlatok elfogadásával páromlt nyilvános árlejtés fog tartatni.
Határoxottan ki köttetik, hogy a mtuka a uersSdée jóá után azonnal megkezdessek, éa hogy f évi decssnber bó %1 len befejeztesiék.
Az iráübeli ajánlatok fennt kiteU nap reggeli 10 óráig fogadtatnak el ; ezekben az ajánlatiévá neve, lakása és polgári állása pootonn kiteeadÜ; továbbá ixámmal és tarral kiírat1 Jó aion asáztóli elengeié*, melyért ezen munkálatokat elvállalni exándékosík, világosan kífejeieadé végre, hogy ajánlkozó a munkálatokai éi feltételek lirUlmia iim,-n M Udj
j
Az irájbeli ajánlatokból a vállalati 3*azefc I0\'|u-jí vagy magyar áilampapirokbaa csatolandó.
A müizerelvér.yek és feltételek as aiulirt bívataj irodájába* a Saokúlt hivataloi érákban megtekinthetők.
Z.-8fer»«f«n, 1860. évi aagoiztu hó 4-én. Hí 1 -*
A zalavegyei Magy. kir. építészeti WvaUi
ooooooooooöoooooooooÓo
Iskolai-értesítés.
NJÍJTUO. atlfárl ia lmaa*«<Ha»l laktMai • urall idéitiM Bodaput, Karal;-k«i nt ?2. isim a 28 ik iikolai ir í é\'í I<.p»« l in .«i, k..d.Ut A uSv.ndák.k felrílel. aacaaatw 2ü-ikst6I i»p dO.KU 8-12-i, i, díluiio 3.5 óráig e.skö.slhctő.
NeTelS.iotésetrmb.n a reiia bigott nSvcniiék.k altll.a
dotaUb fp|0gj«lrtb.n réi..>OI„.k ? a le|(t<>r.tMt.lj.<.)ib.ii
Axon a aer^lí-i körül oell.a MM Ball 30 M «.kold«la
áll r«d«lk«>iaeiiir., a mi arra ;or<mt, o«».-l5-inlíí.t«"«\' ni^*
nlllSii.k a legjobban ajinlui. 1*5 1
Program irtok kivámitra ingyen.
—1"

t.t.t.X.X X X X X X XX
nyomatott a kiadó tulajdonos W*)dits József gyorssajtóján.

W1OT-KÍMZ8A, 1880. augusztus 12-én.

Tlzenldleneiedil érftlyw.
waSS : g
4
EHtwtsslir
•(«*• ina . .
Ml ÍTT. . . 4
B*C7«d erre . . 2 Rgy anAim 10 kr
Hlrzstitit
4 hasiból petiuorb&a
7, mitAdavor S ? min.la*
további lorirt 5 kr
NT1LT rítKKK.N ?orooktat 10 krirl t»-
Ulliek fai
Kinettiri illeték niudri •m air«>tt.«rt knitlo 30 kr í.oLodJ

ZALAI ROZLONY
O SS X* O PC
eiíbb: ,Z A L ASO MOQ YI


anyagi rtt*4t illflif
I kiadóból 1
i mUi.udSk ?
NAGY KAHIZSa,
I Wlasalassax.
Bsrai«iit«tl«a iev*l« eaak itm.rt monkatár-laktol fofadtaluik el
Tttna ?•nf
kald.tt.k «

N.-K»nlis»?áros helyhatóságinat, „n.-kanlzsai önt. tfiioltó-eifylet\'\', a „n.-kanlisai kereskedelmi s Ipartank", „nagykanizsai takarékpénztár\', a „zalameg^el általános taaltó-tea-tület", a „n.-kanizsai Usdednereló egyesBlet", a n.-kanizsai tiszti önsegélyző siöretkezet-, a .soproni kereskedelmi 8 Iparkamara n.-kaalzsaj kfilrálasztmánya" s több
megyei és fárosl egjesfilet hivatalos értesítője.
I Hetenktnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalma lap.

KépvlselSválasztás előtt.
Fájdalmas veszteség érte a nagy-ka-jaizsai választó kerületet nagynevi képvi-lselóje Csengery Antal elhalálozásával. -\' Annál illőbb és kivánatosb, hogy utódjának megválasztatása a legnagyobb rend és illedelem közt történjék meg.
ielki-aza-tisz törvény-
A honpolgári jog legszebb gyakorlata az, midőn a választópolg] ismerete s meggyőződése . szcrii tával az urnához megy, bizalmi teli meg választottját és igy a alkotás s az ország kormányzásának nagy müvéhez járul.
Ma, aug. 12-én viradt fel egy ily nap. —
Igyekezzék minden választó polgártárs gyakorolni ma hazafiul jogát s jelenjék meg az urnánál, i Éijen a haza!
Elnökség az aug. 12-én Nagy-Ka-uiz4n Jörténő országgyűlési képviselő választásnál : Szalacsy Farkas, Hertelendy Béla, Inkey László és Koller István; jegyzők Dr. Tuboly Gyula és Simon Gábor.
A szavazási helyiség a felső templom hátterében levő Széchenyi-tér, hol a pártok elválasztására nézve kellő intézkedés megtéve van.
Szavazó helyiségül a templom hátterében Jevú mérlegezö hivatal helyisége és egy hordozható sátor felállítása szolgál.
A választási actus megnyitása jelzett nap reggel 8 órakor veszi kezdetét, a tényleges szavazás fél 9 órakor kezdetik meg s törvényeink értelmében folytattatik.

A nemzet ünnepelt költője Jókai Mór fogadtatására fényes előkészületek tétetlek, ang. 8-án délután félkettókor 40 hintő felzászlózottan vonult a vasúthoz. Hol dörgó éljenzés közt üdvözölte Hertelendy Béla pártelnök a körünkbe érkezett Jókai Mórt. Az üdvözlő beszédre koszorús költőnk szokott szivélyességgel válaszolt.
Impozáns volt látni a bevonulást. Szűnni nem akaró éljenzés és .Isten hozott* ! álul üdvözöltetett.
Fájdalmunkra azonnal kijelenté, hogy beteges állapota miatt még az éjjeli vonattal visszautazik Füredre.
Kíséretében jött Hegedűs Sándor jeles irónk és kitűnő publicistánk is.
Nagyszerű látvány volt az est szürkületében a nagy fáklyás menet, mi^y az Eötvös-térről a fóutezán keresztül vonult az .Arany Szarvas" elé, hol óriási népgyülekezet előtt, riadó lelkes éljenzés közt tartotta Simon Gábor ügyvéd a következő üdvözlő beszédet:
Mélyen tisztelt képviselő ur!
NAGY HAZAFI!
„Lassan-tauan mind meghalnak Srine java a magyarnak.1
JE nagy éa mély jelenléiü szavakban nyilvánult jeligével jelent meg a Te ékes tol-ladból 1871-ik évben Báró Eötvös Jóssef haláláról egy örökbecnU költemény, melyaek min-den szava fájdalom könyeket facaart a gyáasoló nemzet ssemében.
Épen ezen jeligék szavai illenek boldo gult képviselünk Csengery Antal kimnltára is, mert 6 is snine java volta magyarnak. Érdemeit, oagysigát b»ssni)ni, d« nem ragyogni akaró munkásságát elismeri a hasa, a unial

és sajtó irodalom partkulSobtég nélkül, s mind ezen elismeréseket msgkoronázza felséges királyunknak gyászoló özvegyéhes intézett szavai, fáj a nemsetnak e nagy veszteség, de kétszeresen fáj e választó kerületnek, mert a nemtetet oaak közvetve, válasstó kerületét pedig közvetlen sújtotta e csapás.
Válasstó kerületünk a boldogultban elvesttette édes atyját, kihea gyermeki rigassko dáasal fűződött. Árván maradt választó kerületünk tehát aggódott, hogy méltó utódot Ulti hat e a boldogulthoz; de aggálya nem tartott soká, nem sokáig maradi árván, mert a te érdemgazdag azemélyedben, nagy haza?, feltalálta as elhalt atyának méltó utódát, ki iker városunk és az egész választó kerületnek a boldogult által teremtett és szerzett intézményeit, melyek itt-ott még teljesen betetőzve nincsenek, nemcsak teljesen befejezi, hanem azokat fenn is tudja tartani; multad nemcsak a választó kerület, nemcsak a nemzet, hanem as égési világ előtt nyitva áll, mely kinyitott könyvben bármelyik oldalról is fogadtissék as, foltot és szenyet sz nem talál. Ezen kinyitott könyv minden Iapjs>biztos garantia nekünk a jövőre, hogy hazáuk és választó kerületünknek legszentebb ügyét kezeidbe letegyük. Multadnak arany korában legesebb ason drága kó, mikor a nemzet ébredésének reggelén, nagy jövőről igérő életed virágában 1843-ban legelőször a boldogult nagy kollö Petőfivel, Te ráztad meg Sámsouként milliók kedú/eit ama napon, mifcor a „Kajta magyar hí a haza" szavak Jerikói trombita hangjain ébresztettétek fel a nemzetet mély álmaiból és szavatokra a nemzet talpon állt. Toilal, kard dal és nyelvvel kttzdöftél a szabadságharciban tollal a szabadságharca után% buzdítva és vigasztalva a\'nemzetül, hogy
.Megjönni kel1, megjönni fog egy jobb kor, mely után buzgó imádság epedea milliók ajakán", és próféta igéid beteljesültek, mert megjött- a jobb kor, mert meghallgatta Isten millióknak imádságát, feljött egünkre a szabadság napja, melynek fényénél te ismét hangya szorgalommal kösnapssámosa vagy a haza érdekei fáradságos munkájának.

ssent akarata tehet."
Ily férfittt találtunk mi kimagatult SM-mélyedben, kinek keiéiben látják erósen éa foltétlenül bistositva- szeretett hatank és vá-lasstú kerületünknek jövőjét, mert tudjuk, hogy mindkettőnek bajait orvosolni, hiányait és szükségeit megteremteni és asokat fentartani is tudod.
Azért ha iaten is ugy akarja mint mi, agy néhány nap múlva, talán épen e fáklya fénynél eget rázó telkesítéssel kiálthatják: Éljen Jókai Mór nagy-kanissai kerület megvá-laastott országot képviselője 1
A ssünni nem akaró éljenzés leccil lapulta után Jókai Mór következőleg válasaolt:
Tisztelt polgártársaim!
Fogadják önök hálás üdvözletemet azon köszöntő szavakért, melyeket hozzám intéztek Nem első előttem e nép riadalmának hallása; számtalanszor hallottam azt.
Hallottam 1848-ban, midőn felhívásomra a szabadság jelszavát felkiáltá a nép: hallottam 1849-ben mint a csaták zaját és hallottam a nép ezen moraját 12 keserves esztendőn át, mit csak a költő hallott meg; hallottam az uj szabadság hajnalán 1860-ban mint a nép követelését e riadalt; hallottam e népriadalt a király koronázásakor mint a kibékilés üdvözlő szavát és hallom most, mint óhajtását a népnek a béke aj korszaka iránt, hallottam, midőn a nemzet mindenkivel kibékfllve megtalálta azon a tat, melyen leginkább boldogulhat s ez a mnnka tere (Éljenzés). Nagyon könnyű a mi hazánkat szeretni. Sok földet bejártam, ehhez hasonlót sem népet, sem országot felfedezni nem lehet. Könnyű ezt szeretni, de kell okosan szeretni.TÁRCZA.
Lobog a láng . .*)
Lobog a liug * tü«hol>-eo. Vacsorát fSx A ked.fsem, A pitvArl>Ól né«ek rAja, Hogy miut ión*, paprikázz*.
Lioggal é*6 ter-mt-tte! Jaj a keiét megégette ! 8»entBl másutt járt as uie A«*rt *gett meg a kese.
Éo rám gondolt a kis hamis. Vagy hogy másra, lehet ** ia, Sok kitelik a leánytól, Ti»et weret, siá«ra gondol
HA as stute in rajtam járt, Meggyógyítom szegényt mindjárt; Ctók ii légit az ily bajon, A hol sebes megcsókolom.
Hogyha pedig a kis keié Ugy éget, meg, hogy as esie Nem rajtam járt, hanem maion, Ugy kell oeki, nem Hajnalom!
VÁBADT FEREKCZ
Misi flam éa én.
— Beizélyke. —
(Folytatás *s vége.)
— Dehát ki volt as a no? kisértet ragy
boMorkány? élőlény ragy csak sselló? erre
felelj nekem!
— As édes öregem nem lehetott más
miit egy sserencsétlen — lunatikas!
*) sfaUtvaDT Menőnek &sjto alá rendezett
ujikb költeményeiből. Sserk.


— Micsoda? lunatikas? talán csak nem
képieled, hogy éa Öltöitem fel női pongyolába,
hogy téged ijesstege&selek ? — kérdem félig
haragosan.
— Te édes Öregem, a te tormoobori su-
k 41 add a IV hmhaha ! na ugy a a jól beszélsz,
talán cs«k nem T"gy holdkóros?
— Azax hogy .... .. rútság a« egésx 1
punktum! eogem nem fogsz e. olonditnni! — teleltem neki haraggal.
— Jól van no édea öregem, tehát hacag-
ság, azért ne haragudjál, hisi majd elválik
később minden.
Estei vége ssakadt ai égési históriának. Kimentünk csónakázol, fürödtünk és horgásztunk déiig, hanem as én fejemből nem ment ki es a csodálatot történetéé kezdettem belátn*. hogy mégis van valami a dologban.
Ebédre bementünk, a midón a kölcaünö* bemutatásnak kellett megtörténni. Es már félig meddig megtörtént, c*ak a két leány volt hátra. Karon fogra jöttek esek is pár perei múlva ? amint Uisi fiam meglátta őket bámulva nésett s bennem kapawkodott meg, mikOsbea súgva monda:
— Eien iióke nő volt láto
gatóm a s éjjeli S essél a legnagyobb
zavarban tnatatá be magát.
— Ah! ön ai Harcsali ur! — monda
meglepetve Aranka — hisz mi már régóta
ismerjük egymást; cselÓtt két évvel
sokat tánesolt Ön velem Pesten. Emlék«ik reá?
— Igen kirasuony — feleié szorongva
Misi — emlékezem. Sokkal jobban emlékem
ben vannak aano kedves órák, sem hogy rövid
két év kitörölhette volna onnan asokat. Ka nem

kegyed kisasszony annyira megssépült es idő alatt, hogy alig ismertem reá!
Én e rettenetes szavak alatt inkább bárhol lettem volna mint itt. Egy nőnek, as én tündéries ideálomnak ast mondani, hogy megssépült! ?2 már több mind elnézhető ! Szólni akartam és tiltakozni ez ellen, hanem amint rám nésett Aranka okos és bájos scemeivel oda lett bátorságom. Inkább hallgattam szemleaütve.
— Marcsavli ar ön most nem mond iga-
sat. — monda mosolyogva Aranka — hiss lát
tam vonásairól, hogy megismert mielőtt neve
met megmondották volna ?
— Igen ... de . . a hasonlatosság . . .
nagyon meglepett! . . — monda asakadosva
Misi. -
— Hasonlatosság? kihat? — kérdé
tudvágyélkg Araaka.
— Most hagyjuk el kisasssony — felelt
sserényen Misi — majd ebéd ntán elmondok
mindent.
Csakhogy vége lett a beatednek Már minden hajam as ég felé Veidéit állani sson gondolslra, hogy es a bolondos Misi kitálalja a kisértetes történelet. Hsnem hiába, fővárosi gentleman volt, tudott a nőkkel szépen bánni. Aranks kérdésére én talán elmondtam volna mindent u egész gyülekezetnek.
Az eb<íd is meg volt vígan s alig vártam, hogy egyedül lehsstek Misivel. Atonban esen óhajtásom is füstbe ment, mert aa öreg ar a kertben sétát ajánlott s mielőtt körül néstem ?olna magamat, már a osintalan Matild karomba kapasikodott s égést önkénytelenfil mentem vele a kertbe:

Kalapomat is ott benn felejtem még, ha ő nem figyelmeztet erre.
Rettenetes helyzetbe jutottam uraim I olyanba, a minő még soha nem tőrtént meg rajtam. Egy nővel járni karon-fogva!? Hiss már a gondolat maga is bor-taastó! Soha nem történtet meg velem s képzelhetik milyen mulattató lettem! Egyuer akartam táncsolni életemben s akkor is kosarat kaptam. Azóta féltem még karó mat is felajánlani valakinek, nehogy ismét esen fátum essék meg rajtam. Utoljára is asonbaa beletörődtem s mire behívtak bennünket k«s-dettem sajnálni, hogy nem sétálunk tovább. Nem is vettem észre, hogy at eső nagy otep-pekben hull a földre. Amint beléptünk a folyó-sóra, íme Mist és Aranka jönnek tsemlje velünk stintén karon fogva!
— Jétus Mária ne hagyj el t — gondo
lám magamban, — már csak mégis ssem telén
fi cakó es a Misi. Álig egy napja van itt s már
is karonfogva jár assal, kit én csak láWvi
együttlét után mertem megssólitni.
— Hát kedvm Matildkáin, — kérdé ör
vendve Aranka Matildtól — hogy vagy meg
elégedve lovagoddal ? Remélem a tanító ar jó
mulatUtó volt?
— Én nem tudom mit mondjak édm 1*1
kem — feleié mosolyogva Matild — a tanító
ar igen tsórakosott volt, aiig hanem szerel
mes, csak ast sseretném tudni, bogy k i b • ?
— Hahaha\' — nevetett Aranka — éa
nekem nincs panaasom Marcsali «rrm, mert
ime elvesztett gyűrűmet ís tol*
kaptam TÍIIII; de n«m is lewfc ssi-
ladalUo iránta.

?nZENKILKNCZEDIK EVFOLTAK

ZALAI KÖZLÖNY

AUGUSZTUS R-i»188aSzeressOk az erkölcsös életet, szeressük a munkát, szeresse a munkás a -aaaga mühelyét, szeresse mindenkit maga embertársait: akkor fogja igazin szeretni a hazát és csak igy lehet a haza boldog. Elkövetkezett az idő, hogy dolgozzék mindenki saját bazája jóvoltáért! Adja az Isten, hogy diadala legyen ennek a munkának !
Éljen a haza sokáig! (Hosszan tartó
éljenzés).
A jeleovoltak zajos felhívására Hegedűs Sándor • követkeso szavakat intéite > válasstó polgárokhoz:
Tisztelt polgártársaim!
Az a tisztelet, melyet kifejeztek csak azáltal éri el uzélját, ha azt a tiszteletet valaki csökkenteni akarja. Aki rendetlenséget akar felkelteni, az fogja felkelteni a tiszteletet, mit önök kifejeztek. (Igaz! Éljenzés).
Tisztelt polgártársaim ! Midőn, c tiszteletel, melyben önök engem részesítettek, el nem fogadhatom , hanem köszönettel teljességében, sót fokozva egész életem boldogságával, ime Jókainak átadom. (Éljenzés.)
Akkor önök engedjék meg, hogy csak egy pár rövid szót intézzek tisztelt polgártársaimhoz. Az a kérdés, mely az önök választásától függ, nemcsak Nagy-Kanizsa, — hanem az egész ország kérdése, ügy gondolják meg, hogy azon szavazat, melyet csütörtökön az urnába vetnek mind meg annyi bizonyítéka a nemzet józan ítélete-, a nemzet higgadtsága-, a a nemzet munkaképességének.
Csak egy válaszunk van a méltatlan megtámadásnak, s ez a megvetés. És ha valaki valaha be fogja bizonyítani, hogy JókaUMór csak egy körömnyi érdekből vagy önzésből dolgozott, azt fogom mondani, hogy mindazon rágalom illeti, melyeket róla elmondottak, de mindaddig míg ezt róla be nem bizonyítják, s mo-csoktalanul áll: megkövetelheti, hogy ne illessék öt rágalommal az utczai kólykek és sárral ne dobálják azok, kik ót nem ismerik és nem tudják megbecsülni (Igaz! Éljenzés).
Tisztelt polgártársak! én önöknek nem tudok czifra szavakat mondani, ogy a mily igaz, hogy itt állok az Isten szabad ege alatt, ép oly igaz az, hogy azon Ogy, melyet tettünk, teszünk és tennünk
(Na tanító moat szedd ám rendbe euedel, mert különben benn mmdn mint Pilálua * credóban!)
— En . . . én ... szerelmes?? — kis
asszony mit gondol? hogy lehetnék én szerel-
n«? — felelem és kérdem a legnagyobb za-
Tsrban.
— Igen ön, ön tanító ur — monda moso
lyogva Matild - ne tagadja, hisz egy vertét
Utáltam meg tegnap aion könyvben, mit ol
vaani adott Arankának van ajánlva s mondha
tom jó rimei vannak. Hogy ii keidódik 1
igen:
„Midőn reméoyim széttört árbodánál
Arczom rózsái mind lehullanak . ..* Ei Tolt nekem a végső döfét? Én sierel. niet, én poéta, ki szerelmes verset ir, a minek csak a rimei jók ? ei több mint eltűrhető I No de segélyemre jött az ég >• 6reg ur képében, ki Hután behívott vtlemennyiönket.
Tették I Tehát Aranka n a g y s á m Tolt ai annyira rettegeit kitér te t? Ha éneit tudtam volna? Milyon ragan t feleségem volna már? Hiába, nem volt bátorság, pedig hát egy ilyen ki-aértoílel találkoiii nem valami kellemetlen meglepetés I
Egy szó annyi mint ssás! Misi ?am nem
ment el tőlem addig, mig jegyet nem
váltott Arankával, S in nekem
meg kellett még érnem tit is, hogy tzentkép
gyanánt tisztelt ideálom másnak a felesére
lagyen? ^
De ha caak ennyi lett volna? Még hoiaá járult az U, hogy Arankának boldogalt atyjt egy kétemeletes házat is hagyott ? pesti Duna p irton !
így lett azután az éu kedves Misi fiam ból hiiiir Pesten. Én pedig kictSp pentem mindenből; odt lett a leány, oda akis, ami pedig a mai szűk világban is meg er

kell: cstk egy érdek által vezettetik, s ez a szent érdek: A hasa szent érdeke!
A haza nevében köszönöm a megtiszteltetést és bocsátom el önöket. Éljen a haza! (Szűnni nem akaró éljenzés).
Alig csendesük el i usslott szét a hullámzó néptömsg, t fáklyák eloltása atáu t díszterem-ben volt torakozát. 120 teritlka diszettélyen lerak kos* amint Jókai ét Hegedűs Rákócty induló hatalmas hangjai köxt belépett riadó eljentes és Upsviharral üdvösöitetwk.
Knortzir Frigye* vendéglő* álul ssukott izletestéggel rendeseit vacsorát filtzeresték a nagy tet>aét közt rnoftdott pohárkötzöntések, melyeket egybefoglsltan ime közöljük :
Ql&vina Lajos, Ó felsége a király s családjának egétztégére emelé poharát. (Éljen tes)
Rovati Játot, Magyarország felelós ministeriumáért illetőleg- t miniaterelnö-kért, Tisit Kálmánért üritó poharát s kiváná, hogy a magyarok Istene a haza javára, boldog ságára igen tokáéltetle. (Hotsi. tartó éljentés.) t Hoffmann Mór, Jókai Mórra, különösen mint regény íróra, ki hölgyeinkkel a magyarnyelven a* olvnsist különösen meg kedvelteté — emelé poharát. (Hossz, éljenzés.)
J ó k a i Mór, Nagy Kaniatt város válaszlóiért emelé poharát, éten derék városért, mely a magyar dunántul, kereskedelmi, ipari, gazdászati ét értelmi központját képezi: kívánja: Adja Isten, hogyha még egyszer Kanizsa varosáért üriti poharát, azt ugy köszönthette fel, mint Zaltmagye kúzponiját. (Szűnni nem akaró élienséi.)
Simon Gábor, Jókai Mdr s Hege diií Sándor egétuégeért ttri-é poharát, s kiváná, hogy fiket, mint iker testvéreket az Isten éltesse. (Éljenzét.)
Hegedűs Sándor, Uraim! Ait a dicséretet, melylyel engem «s igen tisztelt előttem szóló elhalmozott: valóban, csak a jó akaratunk köszönhetem. —Megvallom, hogyha viszonozni kellene e jó kivánatokat: zavarba jönnék *, zavarba azért, mert Kanizsából kiszorultam. — Kiszorultam azért, mert a királynak alattvalója, Tisza Kálmánnak maraelnkja, Jókainak érdekeltje vagyok. — Én tehát Kanizsából kiszorultam.
Tnbbet mondok — Megvallom büoóroet, hogy a szép nókre akarom emelni poharamat. — De én bizton tudom, hogy Eötvös ezt ia Jókaira bízta; minthogy én tudom, hogy Jókai semmiféle kötelességet el nem mulasit: ennélfogva, tovább megyek. — Nincs miért? Niucs Kanizsának egy szép, iotelligens vidéke, melynek értelmes népe viráglóvá, termékeoynyé s boldoggá teszi e vidéket, s Kanizsát központjává!
Nincs miért, kiért emeljem poharamat?
Akkor hálátlan lennék, akkor elfelejtettem volna, bogy mit tapasztaltam, akkor elfelejtettem voln, hogy kikkel szorítottam
valamit. Én taniihatom tovább a doclÍBatiókat, mig Misi fiam azalatt szedi M évenkint a háromezer forint házi jövedelmet!
Aki nem hiszi kérdezxe meg tóle magától As egyik dnnaparti ház kapuján fel van Írva. egy km táblára aranyos belükkel .Mar* czali M. bites ügyvéd.* Vagy pedig jöjjön el én hoszám Kolozsvárra s mindenre nézve bó felvilágosítást fogok adni.
Hanem amint mostanában megtudtam Hisitól, Aranka (kilói ezennel ünnepélye ten bocsánatot kérek, hogy nevét és egyéb körülményeit itt felhattaálni merészeltem s hogy e beszélykét neki ajánlom) tökéletesen kigyógyult lunátikájából mióta férje vaü!
Én pedig maradtam t mi voltam — n e v e 1 ő! — Arra a nagy gondolatra vetemedtem ezután, hogy megszeretem Matildot s elveszem ,z u t r u t* Misinek 1 Hanem iit is az a malheurom aktdt, bogy mig ábrándoztam e felett, saját édes teltvérem röpítette el a kis gtlambot kalitkájából! S a csintalan Matild tzztl fizetett ki, hogy szemembe mosolyogva ezt monda : „Jegyezd meg édes poétám magadnak, hogy izeméinek áll a vilá g!" O meg azután kapott ötszáz hold főidet a két-emeletet hát helyett. Jó, legalább lett helyem, t hova mihamarabb beállók — gazdának!
Hol kapok és most feletéget ? hitt agy állok t világban miut egy puszta ft? mindjsp leány ismerősöm férjhez ment?! — Hanem gondoltam valamit. Várok még egy évig s bt nem akadok ez alatt egy lunálikus kisasszonyra: Isten utse\' agglegény maradok!!!
SÁRFFV ALADÁR

kezet. — Azok, kik számosabban, csaknem
I egyhangúig, teralatilr-K tognak csütörtökén
I megjelenni, tzon derek, munkás vidékiek, ki
ket semmi fiié ámítás, vagy szavak az igaz
hittol el nem tántorítanak: azon vidékiek
éljenek. (Hosszas éljentéV)
Jókai Mór, Uraim! Eötvös Károly barátom, mintán igen nagy ellenségem, kegyes volt elárulni, rám nézve igen kellemesen elárulni, hogy Magyarországon engem nem is annyira a férfiak tseretoek, mint inkább a a i i> k. (Éljeniés.) — Ez nekem olyan felejthetetlen rágalom marad, mit neki cem tadok eléggé megköszönni soha.
Mikor as örökké betegei népnek küldöttsége eljött honink, kik között egypár okos ember ii volt; én azoknak azt mondtam : Ha ti azt akarjátok, hogy jó szövettégeteitek legyenek : otzszátok meg hölgyeitekkel, nejeitekkel, a terhet; vegyenec részt ók is küzdelmei lekben. —
Lássátok azért vagyunk mi magyarok oly hatalmasok, mert ők segítenek, minket buzdítanak.
Tegyetek basoniótn.
Én ezért a magyar nemzet nemcsak tseb bik, hanem mint Eötvös, nem a Karoly, hanem a József (Tetszet) mondja: a jobbik feléért emelem poharamat, s kívánom, bogy sz Isten éitease, boldogítsa és tartsa mag Nagy Kanizsa város hölgyeit (Hosszas éljenzés )
Mondtak még felköazöntóket:
Hertelindy Béla éltetve Qlavina Lajost, mint e vidékuek fejéi a a Jókai-párt elnökét, Eb >n«paoger Lipót, Hertelondy Bélát, Simon Gábor Eperjessy Sándort, Báthori Poszívecz Fereocz Babochiy György polgármestert, Kováts János Jókai Mórt, Wolheim Ernő Hegedűs Sándort; Hegedűs Sándor a nőket, Hoffmann Mór Jókai Mór nejét slb.
Megemlítjük, hogy Jókai Mórt még egy földmives is felköezöntötte, még pedig követ-kezóleg:
,Mi alázatosan köszönjük Jókai Mórnak a hozzánk való kegyes szívességét, a hozzánk tapasztalt szívességét, hogy mégis azon van, hogy legalább bennünket is kormányoz, mint szegény magyar fiaktt és hatamentöket.
Az Isten sokáig éltesse és az Ur Isten, vezérelje miudwnekbeu*. (Hosszas éjeuzé*."!
A buctu felkótzöntót Jókaira, Hertelendy Béla mondta.
Tizeaegy óra felé éjjel számosak kíséretében szívélyes bucsuvételek közt távozott körünkből a hőn tiszt\' It két nemet férfiú vivén magukkal a tisztelet ét szeretet őszinte érzetének nálunk tapasztalt éa tanúsított j«l it.
Az ahó-ausítrial Iparkiállltásról.
— Eredeti t«]4iitáa — Bécs, 1880 évi augusztus bó 6-án. 1
E becses lap nem napilap, Bem feladata és> igy nem szokott külföldi híreket hozni, — vagy ha igen, akkor is csak röviden érintve a külföldi hírek számára ten tartott hasábokban. — De hiszem, hogy e lapok tekintetes szerkesztője fel fogja venni a bécsi iparkiálliiasról hozandó közleményeimet és hiszem, hogy nem fogok a tisztelt olvasó- és iparközöoség türelme vei visszaélni, — ez inkább érdekelhetne őket, mert — sajnos — hatánkbun az ipar sokkal inkább hátlérbe van szorítva, semmint a külföldi iparral vetekedhetnék és igy szükségesnek találtuk * bécsi iparkiállitásról röviden bár, de a mennyi.-e lehet lüzetesen megemlékezni. —
Elftssür is kezdjük el a szemléiéit Bol-larlb Ferenc* i-sipks lerakatánál.
Egy számtalan tagból álló nókösönteg szemléli folyton a drága csipkéket, mely egy lükörlal mögött a kiállító szekrényben foglal helyet. — A hír, melynek a ezég örvend, alapos, mert oly csínnal kiállított különlegessége ket állit a közönség elé, melyek a külföld első-rangu készítményeivel párhuzamosak. — A ezég (I. Graben 29) 1835-ben alapittatott ét most a legelsó eiablissement a maga nemében.
— A ezégfónök nem csekély fáradtsággal azon
működött már 22 év óta, hogy ez iparágat
Csehországban is emelje, \'— tót az utóbbi két
évben azon — nem jelentéktelen — áldozatot
ii hozta, hogy évenkint eser forintot adott t
keretk. minister keséihez ösztöndíjak fejében.
— Az érdemes kiállító a királyné, Kainer,
Er/sébet. Izabella, Mária Therezia, Lnnwe
Kobnrg főherczegnők, Hannoveri Mária, Met
termch Paulina hgnő ét Apponyi grófnőnek
bemutatutván kérelmére az iparkiállitát eme
létére jelentékeny megrendeléseket tettek.
A király hosszabb ideig tanalgott a kiállítóval ét megdieaérte; Lajos Károly és Vilmot fhgek megelégedésüket fejesték ki. — A kiállítás megnjitást előujnnius H-én Bollarth nr fel kéretett Rainer fígnő által, hogy kiállítandó tárgyait, a fbgnó villájában az összegyűlt Erzsébet, Immikulata, Izabella, az aaaurisi, fhgnők és ez utóbbi palotaholgyoi előtt meg-" mutassa. — U^ui e kitüntetés érte a kiálli- ,

tit Lajot Károly fhg és Marit Therezia ré«ér«l. —
Diedek fia toilet* szappan és gyárából a kiállítás csak művészi utal. — A ozég eredetileg ciakis gnin nappan gyártással foglalkozott és csak Kés>6bt> fordult a finom tárgyak készítéséhez é> ttott olyan jó eredményt mutat fel, hogy késziu ményei az angol és fraoczia iparosokétól csak annyiban különbözik, hogy eze oic-ióbb. -Egyik specziilitsta az úgynevezett .phantazii sz/ppan\';— igen gyönyörűek és ízletes ki-állitásuak gyümölcs izappauai. — A ezég nagy exportja a portéka kitűnőségéről ad bizonyítványt. —
KolhogT F. lerakata vonja magára figyelmünké\' a pspir iparkiállílásban. — Keres-kedésébes (I. R.. h n\'hurmstraate 27.) is elég alkalma van a köz nségnek a nagysserü készítményekben gyönyötködni. — Keretkedelmi köayvek, irósz^rcic, könyvkötői munkák, csino-sabbnál csinottbb kiállításban. — Az ízléses rendezésű tárgyak közül három nagy kerelk. könyv bever előttünk — két főkönyv ás egy saldócontó; — a Rollinger-féle gyár a keretk. világban különbeu eléggé iimeretet; — mind a három tárgy elengantiával készüli és tolidi-tatáról bizonyít. — A nagy, bőrbe kötött és réikapcsokkal ellátott könyvek között egy siylszerüen készült polgári oklevél (Béca Tarosától kiállítva) vonja magira mindenki ügyeimét, mely sárga bőrbe kötött munka remek. — A ezég számtalan megrendelésnek örvend, sót a polgármester megrendeléseit oly mesterileg készité el és oly ízlésesen, hugy munkái külföldön is a munkát: példányául ismertettek el. — Petrarca «gy mignon kiadása, egy nagy oktáv kiadás Sbakapearetol, Macaulay néhány könyvtári b kötése fél pergamentben aranyozva.
Az építészek é< kőfaragók kiállilatábin Hauser Ede (Alsergrund, Spitalgaste 19.) kő-faragómi\'ster kiállítása tűnik ssemüakbe. —
— Egy kis épület, Fentei bsró építést (a mű
egyetem reclora) rajza után készült, ép oly
fiuom mint correct dolgozat. — A falak és
födél a legkeményebb kövekből készulvék;
Bvéd gram\', a felső rész isstriai márvány, min
den a legnagyobb gonddal köasörülve és csi
szolva. — A mellékfaloa hat mű van elhelyezve
gránit, porphyr és homokkőből, melyek mind
egyike jeles architektúrái művészetre mutat.
— E munkáknál minden egyea rész Hauser ur
mühelyében készült, ié«in< kézzel, részint gőz
fürészszel éa köszörűgéppel éa különös eló-
haladasra mutatnak, ugyannyira, hogy ezen —
a legkeményebb kövekből készült — munkák,
oly művészileg sikerültek, mint amilyenek
Becsben még nem láttattak.
Furcsa, hogy a kiállítók szekrényeit ét rnuukáit azok tudtuk nélkül ide-oda helyezik.
— Igy történt a napokban Pollák D. liquer-
t\'yáros kirakatával az élvezet éa élelmiszer
csarnokában; — egyik reggel bejön és tárgyai*,
nem a rendes helyén, han-m annál atkalmatla.
uabb helyen találta, hol nem csekély kárnak
néz elébe. — Caudálkozátt keltett az egyesek
ilyeu akaratos eljárása é* hiszik, hogy kellő
intézkedés fog tétetni, minthogy a helybeli la
puk felszólaltak az eljárás ellen.
Ez alkalommal oem mulaszthatom el egy eset felemiitétét, mely bár veUllenal történt, de iotétkndéa is tétetett rögtön, hogy ily esőt tuiakor elő ne forduljon: — tegnap, aug. i) én épen a butorcsarooVban tartottam szemlat és onnan a ff*aa télé pavillonhoz mentem, mikor a vendegtk figyelmét zaj és lárma vonta magára; — az egész história egy kis skaoda lum vult. — Közvetlen előttem egy ur haladott el, két nővel; ez utóbbiak egyike egy kis ara-nyos j**gyzőköny vbjo jegyzett valamit. — E három egyszerű öltözékü vendégben semmi kép sem lehetett volna Clam.Q.Jltil grófot, Clam Ciallas grófnőt é) Herbemtein grófnőt szül. Dietrichslein hcrczegoőt felismerni, ha azt később meg nem tudora vala. — Kösvetlej mellettük mentem és midőn a pavillonhoz értünk, a butorraktárból utánnunk rohan egy ?zolgt és egveneseo Clam Qallas grófnőre ri-val: „Sie, hier itt verboten Muster abzeicbnen ; wanut noch tmal thun, dann lats\' ich Ihaa arritírenl — Képzelhető a gróf, grófné «s hercwsgnő felháborodása a cseh pribék fara gatlausaga miatt — A gróf egy ott levő rendőrrel rogtou elfogatta él maga is elkísérte t ro\'nndában levő rendorbiz*o3iághoz, hol a venczalfi lessillott magas lováról és könyorgöit a bulor iovag, — de hasstalan; — büntetése főnöke részéről nem fog elmaradni!
Kedves olvasó! referálásomat mára zá. rom! — ha mindenről mist raegakarnék emlékezni akkor e lap kerete tsttk lenne közleményemnek. — E lapok tekioteles izerkesztóje igazolványt volt szíves küldeni számomra, bogy a .Zilai Kőzlőny\'t előforduló alkalmakkor kép\'vitelhasseBi; — ei által a izerketztő ur elérte ezt. hogy lapja mindig eredeti kosle ményt hoz az olvató közönség elé. — Es igazolvány alapján — mint minden birlap-

TIZEKKILENCZEDIK ÉVFOLYAM.

ZALAI KJ5ZLÖNY.

AUGUSZTUS 12 4a 1880.
hogy Anatriábao hitelesített hordók Magyarországon is ét viszont Magyarországon hitelesítettek Au-striában ia basnálatba vétethessenek szállítási eszköz gyauáut.
— Gatdáink figyelmét felhívjuk a, —-_.-, „ _.
.Magyar Föld\' cíinitt napilap ama iuteakftdtW\'-i** elh*1* barál holttest épségben találUk
?ére, hogy gazdáktól miDdennemü hirdetést; m^ ? J~ ^ }^S beteg. — A sydoey vilig-
dij élkl lfd A i
— Bövid hírek. A görög hadsereg moigó«ittatott, — Bosnia és Herczegovinába aug. 1 én viaék b<t * trafikot. — A pincsérek „éttermi hivatalnokok" akarnak lenni. — Dunafóldvárott a kolostor sírboltjában 65 ér
tadúaitó — én ii illandojegjet kaptam, mely érvényes addig mig nyitva le«z a kiállitia (október 15 íg); ellg alkalmam less a kiállítást jól megszemlélhetni ás ha ai olvasó k&sön-?ég tiivea türelmével vissxa nem élek és a i«er-ketttd ur jóoak litj* a hazai ipar érdekében a külföldi iparról, hogy becses lapja kőkeményt ho»oa, — ugy idönkint folytatni fogom félbe stakitott csikkemet.
SZOMMEB SÁNDOR,*)
épittéstettan hallgató.
•) Tisztelt munkatársunk hazafias készséggel
sjinlkoiik kalaasol a megyénkb\'il félutasoknak. Bővebb értetitéi sserkesitSségi irodánkban ojer-
Helyi
— Vjlaky József ur, mint a mérsékelt
ellenzék képviselőjelöltje a v ál MI ti* előtt 24
óráv*l visssalép*tt a ezt a pártok elnökeivel
következőleg közölte: „Lovagi** kötelességnek
tartom a partot 24 órával megelősőleg aiun
elhatározásról értesíteni, — hogy ón utóbb
közlendő okuk miatt, — ez úttal a küzdtérről
visszalépek". Nagy-Kanizsa, aug. 11. 1880.
Ujlaky József, a mftrsékoit kliensek párt jelöltje.
— lAí*as izgalomban van oapok óta
Nagy- éi Ki8-ÜanÍB»» varosok e e kerület la
kossága. Van dictioquantura eatia! — A. TÍIMI-
ti* er?dm<taye bizoutaUo még az utúlsó napon
is, mind amellett a valószínű győzelem a Jókai
párton látszik. A függetlenség párt részéről
megérkeztek Verhovay (iyula, Szaiay Imre,
kiket a vasúti indóháztól ax „OroacláQ* vendég
fogadóig fáklyás zenével kisértek óriási lel
kesedés mellűit, boí miadkettd szónoklatot tar
tott tajos éljftQzéa között. Ilt Tannak még
B. Mednyánszky, Gáspár Lajos, Miklós Istváu
sat. Irányi Dániel a .Korona" vendégfogadóba
szállt, ide jött a fáklyás-zene, roppant nép-
tömeg jelenté éb*n Tuboly Viktor üdvözölte,
mire Irányi higgadtan felelt i mérsékelt szép
beszédet tartott.
— Hlaxrfcs Antal kir. törvényszéki
elnök a hét elején Keszthelyen volf, hogy az
oltani kir. járásbíróságot előirt miniateri rendé*
let szeriül szokott módon hivatalos vizsgálat
alá vegye s magának az ügyek menetéről
tudomást vegyen.
— Gyá&xhir. Plosuzer Iguácz, neje és
gyermekeik szomorodott szivvej jelentik ssern-
tHt jó rJukuak, illetőleg testvérüknok Plorszer
Aotal végzett kereskedelmi »kademíai tanuló*
bak t. évi miguazlué 8 án ? stvo 7 órnkor élt*
\\H ik ti vélten a haldokló szentségek felvételé
Tel hosszas szenvedet után történt gyászos el
hunytát. A buldogult hűlt tetemei augusztus

10-én délután 5 órakor tétettek 5r5k nyugalomra; — ax engesztelő Steat mis* áldozat aagusstas 10 én delelótt lü órakor a Saeni-Fereocsiek templomában az Urnák bemutatta tott. Nagy Kanizsán, augusztus 9-én 1880. Béke hamvaira! Fogadj < a mélyen eujtott osalád Ótziote rést vét ün ke !
— AM .Ellenőr11 n.pllap külön tudó- |
titöval képviselteti magát a. választási actus i
idejére D\'iry Gyula előnyösen ismart belmunka-
társa álul.
Véletlen mereneaétlenaég. ?gy
lletóeégíi és ütt szolgálatban volt ; augusztus 3-án regéli 4 órakor I iila-ázeDi-Iváurúl Zala Égerszögre .kocáit t, hogy kocáijáa vigys el, \' tek em utóbbi eleget is tett. Útközben a postakocsiinál levó töhött revuWer véletlen elsült éa a mullette Ie.-Ú kocsis lábát találta; hogy hogyan történt illotve a revolver hogyan sUit el, aat sem sértett som ptdig a poaUkocsis nem tudja, a szerencsétlen Ubába ment golyó av nap kivétetett. Mindenesetre vétkes vigyátAtlantiag bis oz.
— Hivatalos. ZaUmegve. Alsó leadvai
járás. Buza jó köaép termést ad, árpa. rozs kő
sépaserü, zab jó, tengeri és burgonya közép
termést igér, Csáktornyái járás. Buza nyomott,
roza jó, árpa hibás, zab kilünŐ, tengeri jól áll.
tigirszf\'gi járás. Buza 21 kévés kereszt máo
40—50 keresztet ad, hektoliterje 74 — 77 kgr.
salyu, rozs silány termésű, árpa jó, minőségre
is szép. Kanizsai járás. üaai és tavaszi vélemé
nyek termése kielégítő, tengeri fonnyadt, bur
gonya aszott; takarmány kévéi. Keszthelyi já
rás. Aratás eredménye átaUb*tn kielégítő, buza
közép minőségű, 35 — 40 kilót, roza silány mi-
nősógü, 24—20 kilót, árpa jó kösép, 44—50
kilót ad, sab jó eredményt igér. Facsai járás.
Bűz* középnél jobb, rozs közép, árpa én sab jó
terméét adtak, tengeri ^s buz* jó termést >gér.
Sümegi járás. Korai buza jó, késfii rozsdás, ko
rai roza jó, késői rósz; árpa közép termésű, sab
jó de könnyű, burgonya éa tengeri elég jó ter
mést ígér.
— Zalamegye idei termése hivauios
adatok nvomán a kovetkfzó: 9*4 kat. holdon
buza 596.900 hect. 7-7 c. h. 885.500 h*ct rozs
10-2 c. h. 336.600 hect. árpa, Ll 5 c. h. 270250
hect. iab.
— A métermértéhröl szóló törvény
javaslatot a kormány módosítani akarta annyi
ban, hogy törvényjavaslatot szándékozik a par
lament elé terjeszteni, melynek alapján kimon
datnék a hordóknak Ausztria Magyarországon
való szabad forgalma oly módon t. i., hogy a
kereskedelem érdekében meg fog engedtetni,
-X I Ft D

dij nélkül elfogad. Aratás után vagyunk, itt
van annak ideje, midőn a gasdának minden-
null terménye van eladd, mid ja tahit penuel,
és vess, „vasáról állatokat, vetőmagot, gépeket
atb. A .Magyar Fold\' ingyenhirdetesi rovatá
ban naponta 80—100 hirdetesfoglilts.uk, mely
a betöltendő1 gaidatiaiti a érdén állovatokról,
a azolgálalot keresú egyénekről, eladó vagy
bérbeadó földbirtokokról, borokról, magvak
ról, állatokról éa gépekről atb. érieeili a kölőn-
eéget. Leggyakorlatibb baunát veszi a kősoo-
sé^ a .K-\'-rastelik" czjmü rovatnak, melybea a
birtokot, magvakat, állatokat, használt gépft-
ket vonni szándékosok hirdetik ax általak
keresett tárgyakat. ? rovat segélyével a gasdü
gyakran megtalálja kfiiel éa előnyösen a jó
vevőt, holott különben eladó czikkeit talán
távol városban, kereskedőnél vagy ssaroló kös-
veti\'.ő köibeujárásával kellett volna elvesttó
getnie. Vissont as eladóvá tett tárgyak kost a
venni ssákdékozó válogathat, iamert forrásból
közvetlen vásárolhat a itt is megkíméli a távol
helyre vagy piaczru való költséges utazgatást
és javam marad a kereskedő vagy közvetítő
n> erősége. — Ugyanazért gazdáinkat saját
érdekükben figyelmeztetjük, hogy eladni vagy
venni szándékolt tárgyaikról h.rdftéaoikot a
Magyar F ld czimü napilapnak (Budapest,
koronshoroseg-utcia 3. ss.) taküldjék, hol ások,
mint említettük, teljeaen dij nélkül felvétetnek
és közzétettnek. :
— Árverés Zalamegyébea. Pap Jóssef 740 frtra b. ingt. aag. 19 én S.lföldon. — Pintér Uyörgy 650 frtra b. ingt. aug. 1(> Diszeleo. — Zadravecz Lukáca 33Ő frtra b. ingt. ukt. 6. Csukovecten. —Joklau István 540 frtra b. ingt. aug. 16. Dörögdön. — Hegyi Mária 771 frtra b. ingf. az»pt. 6. Nován. — Raposa János 1350 frtra b. ingt. aug. 5-én Szenl-BéKállán. — Kendli Qyörgy 5Ü0 frtra b. ingt. Bzept. 4. Sümeghen. — Kaáa Károlynó 417 frtra b. ingt. Mlg. 17. Nagy-Kanizsán — Bodis Ferencs 550 fdra b. iogt. azept. 11 én Dibroocjin — Bedike József 344 frtra b inét. »z-pt. 1. Galambokon. — Horváth látván 1W6S frtra b. ingt. aug. 30. Nagy-Kmnizsán. — Mivarios Iatvin 385 frtra b. ingt. okt. H-in Caiktornyán. — Blaziek András 4480 frtra b. ingt. aiept. 25. Ooricaánban. — Zevpák Sándor 17,622 frtra b. ingt. okt. 25. Csáktornyán.
El 1" É S.

laton a tok*j bor nyerte el ai első dijat. — Somoskeóv Bpestre hozatott. — Dr. Tanner, a hírneves koplaló gyŐ*ÖU.
ki nyert?
Budapest aug. 7-en: 5.43. 6.40. 1.
Linc« . . 15. 64. 20. 12. 74.
Trieszt „ , 39. 72. 24. 36. 26.

V
ttatl menet
r e
n d.

lajnl Kitniioárúl hova:Ora Paro. Id8
J07 215
K.mifc, liokioi, Uoabo.ár
í 10 2 30
rH(al ti 41 ii t
*>9
• » ?
11 1
«jj.i
Ml
Bada-P»atre (a7oraTonat)
5 55
rafcel
10*
. (poatavonat)
2 6
dalát
213
. (vaftT06 vonat)
11 20

313
301
B«eaba (8aomb»th«!r, Soproo- fali)
• 15

315
Sopronba
3 40
4jj«l dílat
205 203
Pris-rhof Eottori, Caáktornjra
455 S47
reegei dUut
201
. (í7or«») ,
10 50
éjjel

Érkezik Kanizsára


lumnét:


210
Zákánr f.líi
5 n
ren«l
216

1 41
dili,
208
?
11 1
éjjel
111
Ktnla-Paatril (»efje> touat)
4 15
raggal
203
rt (poaUTbnat)
! 5
délül
901
,. (gjoravooat)
10 30
éjjal
303
B*eal8t
4 t
reggel
314

10 15
iiiel
316
Hoprooból
12 5dilb««
202
Prigarbof felöl (g)or3Toaat)
6 37 ragfel
204

1 20
delat
106

10 50
I ijjal
SI reg- d.lntin
A Balatonon való hajózás.
Kilátón FQredr.\'.l indul a Knf«lu IJ-J
Kel 9 6r*kor Siófokia. Ufryan ono4t indul
3\'/f . . capoau, mig bétfS
reggel 7 ártkor
Siólo.níl iadnl délelőtt 11 órUor Biiiton-Fnredre
. dílatio 5
Kivételesen uomhAtou «? VftBArQftp Siófokról ?i dét\'itin 5 .ii* helyett indul FQredre 3 ónkor.
Felelős szerkesztő: BitOrfl LajOl.


Schaumann Gyula-féle
L» Bnlapester Offertea Bpesti ajanlkozáti é
lap
és
állontásüresedési
5 FONTOS 511Arlejlési hirdetmény.
KtkCHftlSALZ*
Eddig tlfraatlt. katásábti i kanytik aaicldátrl vaut f nfíi\\*t>D *ae$xthptx Nikékre, eaétztés vértlsztitát. táp
iálál í< tuteréaitetr. Kúltal a naponk^i kptazpri folytooox baainálat után merli-klete* netfll haaznil még maka"* beteeeé-
üeknél )•. u m méutáa! gyíageaéf zaJia *g«te».. vlzlilalii a haagllltztáaal, vfBztagiöséB * bélnél, tag gyeage*ég. araayár izea-vedés. niadenneMü girvény golyva febé^kar. sá-gasag idilt bor kiütés idíköiü fafaját fttg- é! kibetegaé^atael, beayalkaaadas a anitt kiuviayaél ét a gaaúiaaaai
Az Atváayvizek gyagyazer gyaaáatl liasxoáUt mellett, elöito ep nfty mint annak hasznalata alatt, valamint ntolago9 C70fty-ketelésnél tt kitdnő Bxolgál&lot tesa.
Kapható aDDak kéaiitAjéoél, gazdasági tfiógysze-réur. Stokeranban <M ai ositrik-maeyar állam minden gyógyszertárában, valamint Nagj-Kanizsán Prágw Béla, Zkla-Egerszegen Hollósy E. eyügjttrukb.o.
KT Metrendfléieknél legkevesebb kit ikatala ntinrit
mellett küldetik. "VM (13 24 S5;
oo oooooooooooooooooo oo
Programútok kívánatra ingyen. RÖBSIR
Iskolai-értesítés.

intellgena állomáskeresők részére
« kereskedelmi, erdó mezó^azdasá^ es neTclői hivatásban. Lapuuk t* tekintetben kitárúlagi a*»k-lap és eleiote cs»kia lapuakra vunatkuzó saját költ-ségeioket számítjuk, prori.no pedig «s évi járulék után » ftlek kost léirejbtt pgjpss^gtoly\'áo ssámitódik. Elöfi^l feUtu.-17-á.B
s a j^liokor igé
oyei
í \'/» év\'t elötixetétek i oem fogadutoak el.
Ő
ek m<%felel6 a»*klapra
évre . . . 5 frt — kr.
V, ávrn .... 2 frt 50 kr. em fog
ÁLLOMÁST KERESŐK
e*ck kfttOl lesiukább kiL\'ineleail>"k ai J*ti idt-ny beköv. t k*-r.tc folytAn elbeljn\'KeadŐ fizdltlaztek, rr.MK^rint Kijit érdekükben bejelenti lei Itkf 1 egyenesen ki*dóbiv*Ulai\'khoi fordalJADftk, bird*»tízeinket ? legmersékeUfbb-n 8ximit*nd-juk Ügyfeleink irányál<*0, ogy*»iot(Sü a beérkezett ajiniato-kat b«rn.«ntes«n é» diiUlacul kéib sttetjak.
FELSÉGFOLYAMODVÁNYOK
kéevMyik *? bMriváiytk t*efk?tBt>Be (a JCKVISI éa iigy-
r«tli te.-ndők kivételerel) UtT7 A ?tflyar. Matt, tl«U M
frmMZU nyrlrbSl! fotditáaok gyor.an év joUnyosan e«kö-loltetneV.
ALfi me^bizók tiszteletteljesen feUéretnek
velOnk mioden állomás fireoedést pontosan tudatai, miután a kfll- Ta)amint a belföld östxci jeteib lapjai agy kereak. hasaival Bs*s*kötietesbea álluok, azon he\'ytelben vag^auk, hogy bármely mejbiiiBoak a lsgrSTidebb idő alaU eleget tadunk Tenni.
?V A U vMékM birtokot T. üilotet elaJni, Tenni
?agy berbeadni itin<l«kosik, kéretik telj-\'j bizalommal ho«-
aánk fordulni 117 1—8
19^ :B\\x<Xa.I>«flrterk. "V^
a letj.>bb foríalomoak Qrv.-ndŐ vndéaKk. kftvMiizak, kivé ?irtuk, tíziéék, fitztr ét MI ízlettk, tiáiunk ugy oladsj
TaUmint ?•Helív «lÓjp|:yp*ve vannak
^ Levélheti Meikeresésekiél 5 ?,.?!>?,\'? ^- Uókioitdő 1^
^iíírÓFFERTEÍi ÉS ViCliNZENttÍTUÜis\'\'\'
kiaaö-kivaUUa, Budajtemt ttip-iitrza 19. .«z"it

á. mohics-wjudi aiUmutoa levO 237 és 242. ??- hidak helyreállítását a naffymiltóaága knxmankn és k0i1«kedési minitterina 1880 évi ja.iu« hó ÍÓ éo kell HKlb H magfta re«del«UvBl 1783 frt 82 krnji
öirijcf^e, eaged**l]r«xtet.
K»en mouka biit»«it*** tekintetéből alólirt iiif»t*l irodajábaa folyó l&öO «7i aug ho l9-éa reggeli 10 órakor, iráabeli ajialatok fi fogadáairal párosait nyilvános s«úbeli árlejtés fog tartatni, melyre a vállal komi nán<1ékox»k &»al hívatnak meg, hogy *% irlejténbeni réfstTevés eseiér-, aaguk.it a f^nt kitett ö»SJteg 5^-f*! miot bánat-péutxel ellásák, mely váilalkoaáa eietében aauooal 1U*/O bixtositékra lest kiegésxitftndó.
As írásbeli ajánlatok feunt kitetett nap reggeli 10 óráig fogad tátik el ; esekben az ajánlattarü nen, lakása és polgári állasa pontosan t\'it^ondű; továbbá ssámmal éa ss6val kiírandó ason asáatáli elengedúa. melyért ezen muukilatokat elvállalni atándékocik, Tilágosan kifejeeendR ?egrt>, hogy ajáulkosó munkálatukat és feltételek tartalmát tem^ri »\'* olfogadja.
Aa i^áabeJi ajánlatokbos a vállalati &Mz«g lO\'L-je késspén»b*o vagy magyar állanp^pirokltan csatolandó.
A mSiSfrelvrcytsk és feltételek as alulírott biratai irodájába* a
•?okott faWataloa ^rákban mfgtekinthetók (114 1—2)
ZaiA-Egeratefren, 1390. évi július bi 30-án
A zalamegyei nagy. kir. építészeti hivatal.
1111111111111111111111 Hirdetmény,
Z»l&-Szeat-Gróth mezóváros tulajdonit képező p4-linka mérési jog folyó évi október 3-An délutin 2 ór»-1 kor a városhitáail elóre megtekinthető feltételek mellett 1881 ik évi aj évtől kezdődd 1 évi időtartamra nyilvános árverésen bérbe fog adatai.
A város tanácsa.

TIZENKILENCZEDtK ÍVFOLTAM

ZALAI

AUGUSZTUS 12 fa 1880.

33 ?3 T É 8B

A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
tiszteletté, alólirt igazsága ezennel jelenti, hogy Zal-, lomogy, Baranya- * Va.megyék részére kiterjed/! hátérrel
Nagy-Kanizsán vezérügynókséget
989 26-5\'i
állítván fel, annak vezetését
GUTMANN S. H. ÚRRA
ruházta, kit egyszersmind a tü*-, szállítmány- és jégbiztosítás, ágazatokban jo^érvényes biztosítási kötvények kiállítására és károk fel
vételére, úgymint ezek azonnali kifizetésére is felhatalmazott. Budapest, 1880. januárban.
A Magyar-franczia biztosító-részvénytársaság igazgatósága:
SOHWEIGER MOSCOVIOZ
A. MaKyar-íranozla tDiartosltó réBasvény-tarsasá*
igatgatóságinak fentebbi közzétételére hiratkosátu) alólirott tis* tel ettél jelenti, miueriot a
Nagy-Kanizsai vezérügynöksea;
veIelé.ételváll.lU..,e.érügynök.egi irodát megnyitotU, hol i. biato.ildai ajánlatok elfogadtatnak . a bi.to*iUai ttal.lre, "gy • ta™,.iS.a vonatko.0 „„.denM.. f.lv.ligo«ta.o .g
ké.uég«.ebben megadatnak. Biztosit pedig » társaság , ,L ,.
a) .O,ve-,ély é. robb.a.. .Ital oko»tt kirok ellen; «) ...r.aon vag; via-u .aállitoít: j.v.k kárU.odí.a ellen;
b) jégkárok ellen d) •« «•»•>•«• \'l*»ere minden ..mert miido.at .»not.
A Magyar-franciria bittostíó rétMviny-társaság, melynek
20 millió frankot, azaz 8 millió arany forintot
tevő alaptőkéjéből a résuTénvMek által mindjárt keidéiben .
10 millió frank, azaz 4 millió arany forjnt
RMtpyeM MzotUág
BMk Nártar a msgyar jeliálof-baiiknak iea»«;at.S)a.
Lá.czy LM. a marj. alt. fisldhit.l reaZTÚnr-táraaaág ina>g»tój> Budapesten. Lawia Jakab a keresksdt\'lmi akadémia ioas^atója Budapesten.
S«rrebe«ro«\'l.t. sttrta Ea»l, a i\'áriai Sooietó d> l\'Uniou «í«fral< »eaírf«laj7elíjf Pinában
Iffaxg-aóság
Választmány
Eln >k : Bittó lltvi.. fi fetn. ral. beliő titkos Uoácacta, a Lip^t-rdnd nagykerfasteae, oras. képv. Itb. Bpaaten. Alelnüksk : Báró Báaéily Béla. Töldbirtos, uii képe «(b Budapt.leo. BMtMX Imi, a piriai 8oci«lé üe IX\'ni\'jn ganeralc elooke atb. Páriában/
Tálasxtmányi tagok.
Róbert Móri. mar<iais de RannCTÍlte, ai OBatrak d^li vaaat tgaagacitsagi tarja Mb Pariiban Neowelt An.1. kir. kereskeá. unácaoi nagy kereaktiiS.
I.o\\.i(r /dpori Reaeriurt Fere.cz, ai Albrecot-Ta^alya elndke- att>. liécsbi\'U. Svih Károly földbirtokos, orgz. képviselS ?(>>. Bndapeilcn. Bari Tl.tl Karoly cs. kir. kamarái, aa ont. déli raliul alelaoka, a> osxt nrakhí.a u*jn ath. Bí<-«b«n
lua.eat.,k : Dr HillaM- AlaWWkt, k5a- <s vilti-ttcr.éd Bécsben. KIlteM.ObW Kir.ly a ,Hoffm.iin Ji.sef nagyk.reake.lS cxig SehweJQer Márta. kir. kerejkrdelmi tanacaua Budapesten Vezeri»;.«jat.5 : N*>k.vl«I L>|«. Budap.steo.
Budap««t«ii.

g
pár i
Amidig toblt ti.ztelellel alólirott « biztoiitó t. ko.ümég biulmát a álul. kepvi tir.jg á »j j
?aerreaéie teljél folyamatban van ét hogy tazbistosiláii ajánlatok a már felállított ugyuoluég-k által kéiawgeaea elfogadtatnak.
Nagy-Kanizsán, 1880. májas hóban.
maradván teljes tisztelettel
A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
Teiérügjnöksége Nagy-Kaniuin,
(ÍÜTMANN S. H.
urnái
lüei-tlletl _
Zala-Eserszegen FISCHER MIKSA nrnal
Sümeglien EPSTEPS\' V. A.
Keszthelyen PILY JÁNOS
Alsó-Lendván Csáktornyán Csabrendeken Tapolczán
TAl\'SZ FKRENCZ HIE.SCHMANX A LOB IGNÁCZ BÉRCEK JAKAB
ktepénsben befi.ettelett, . ré«int a fívaro. l.g.W pen.int«..teinél, réniot ped.g magyar ill.mértékekben é. .l.obbrfg.kb.0 lett elhelf eare, m. évi október 14-ao Urtvio alakuló ko.gyttle.et melyen a társasig ügyvecetésenek élére követketők válasstattak meg:
Minden eddigi világtárlaton és orsz. kiállitáson a legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar
Budapest,
Rottenbiller utcza 66. sz.
gép- és lüzoltúszerek gyár, harang
és
érezöntöde
Hazáuk lesrnagyobb korszerűen berendezett gyára harang .k lüzolUsuti é8 rizmütészeti gépek készítésére; ^ K)-arr.l kapc.c.Uic)!. T.imiiicsztii nanály a jelenben egyedüli belföldi szliattyu gyárt képezi, molyb.üi kizárólag lioui munkaerő ^^^ alkalmazása mellett, minden ciélnak nn-gtoici sziTattyuk és kutak Kt-atiiuHü-k.
__^ BV Képes árjegyzékek és költségvetések kívánatra bértnentesen szolgáltatnak. "M
?•" -A- gyár flottelepe: KolotuvároU, öelmonoator-uteta lg. sawitn alatt léterik

&OOOOOOOO OOOOOOOOOOOO
I
FOPÍTOS
messze-, rövid- és gyönge látóknak.
A legjobb szemüvegekkel szolgál jótállás mellett
B. látszerész o
Korona" átellenében. I
HELFY
Nayry-Kanizsán a
V
Ö Aneroid-Barométerek minden Ö
Q nagyságban a meteorológiai és föld- Q
0 magneti intézetből vizsgálva. Szem- 0
üvegemet és aneroid-Barometerei- Q
met 8 napi próbára adom. 1094_. 0Mária-czelli
gyomor-cseppek
Lf^atvfi e^rncnrnavi ?& ^IUMW*. *^t~**l~*~ W^_^A^.I.
jele. hataju
ogys.er a gyomor minden bantalmai ellen, és falaliLulbautiu ?« íuijjtiar.j, g-jo-iaargyeii|eaea;, roauaafn leh-llel. a\'l-i, savanyú felbflfOnét, Itálika, gjomorbornt, gyomorégés, basjkSképxSdéa, talaá^o* njilk.kppzö.lés, sárgaaag, un ior és hánráa főfájás Iklui ryo-orbAI end), gjomor görcs, sxéksaoruiat, a gyomornak Inlter-heluege étel és lUl álul, gilisila, líp- •> nijbetegtée. aranyarea báaulmak ellen.
?s^ Xgy arrorx ára használati ttlasUásaal rgymt 33 kr -^g
Kapható : Priger B^la ar gyóffyeiert&rá-ban Nagy-Kajiiztan, Talamint aa o»aLrák-magjar birodalom minden nagyobb gyóg-y-ssertárábaD és kervskfd.\'sében
ízttkildétl raktár Ufybu M
Braay AaroXy,
•,m Őrangyalhoz" c.im.ett g) ógjs.ertáráb»n
t* ie-r.2 Kremzlerben, Horraország.

Árlejtési hirdetmény.
A poxtioDT-varwii illunaton* UaruE:rd«het7o*&l levő jtifroagilu n»gy Mar« híd gydkerfti he\'yreáilitáu a oanyméltóiij* kSxmooka *t WB»|.-k*d,-ii mini.i-nnm 1880 *vi juliaa M 30 in kelt 13260 n. mA|aa readeÍetévt-1 32.369 frt 39 kruji Qtu«gsel fn^délyetta.
Ks«o műnk* bistoutám tekintotéből alólirt birmUl irodiíjiban íölyo \\&*Q évi tiuguntoa bd 23-io reggeli 10 (Srakor OMpÚ írfttMI •ji ni átok ^fogadása?*! pároaolt nyiivino* árlejtój fog tartatni.
Hai&rotottao kikftttetik, ba%j a munka a uircődé* jÓTÜiagvis* atán nonrml mfgkisd««ték, ét hogj f 4vi decisnher hó 31-is tokéíete-teo bef«jeite«sík.
AK inwUelí »j*iiUtók fonnt kiteU Dlp reggelt 10 óráig fogadtat
nak e! ; eiekben ax ajinkttav^ n«r«. lakása é> polgári il:ÍM pontOMn
kit«endő; to?á><bá uámmal H n-íval kurnrd6 azon BxAitóli el«Dgedé\',
lí ifj
- :, világosan kifejezendő 1 %
g, g elfogadja
Ai iritbeli ajinlatokboi a rálUUti lUib
.égre, Lugj ajánlkoió a mankálatuk*! i, feltételek tartalmát innii í, \'
10*L-je
?agy magysr áJlamnapirokbao
A KQsnrelréuyek és fel^telek aa alnlirt híntal irodáiiban a
aaokult hivatalos órákban aeglekinthrtok.
Z.-EgereMgen, 1880. 4vi angoisias bó *-ea. 11J J..J
A zalanegyei magy. kir. építészeti hivatal. ~

BUDAPESTI BÚTOROK
Aa.lalo. é. kárpito. bútorok
több száz szoba berendezésére
a legolcuibb ár mellett e. csakis golid és megbízható kéuitméojii nagy ké*aletb«a
STEINBACH SÁNDORNÁL
kárpitot é» Budapesten FereDcz-Józseftér 6 sz. ?9** a l&nczhid átellenében *^|
Kih&zasitá8 berendezéseknél különös tekintetbe vétel*
Aa újonnan méreikolt irj«gyiék Ingyen.
102 I—lg
BUDAPE8TI BÚTOROK.

Nagy-Ktnizsin, nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdits József gyorss»jtóján.

NA0Y-KAIÍIZSA»18$O. augusztus 15-én.

TlzenkllencBedlk árfolyam.
W08 I frt f
OMntétllr érr.
Iá Up naOaaat ratsat
j1 uleli kSaJ.»aarak a
1 faarkaartShoa.
aayafi raaaet illatí I Walaaianyak »«a!f • I kidóh b
t
ZALAI KÖZLŐIT
elíbb: .ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY.1
til arra
ÜMlUllt
a bajából patitaorbaa
7, Báiodiaor 6 t mtmlai
tavibb! lúrirt 5 kr
NYlLTTÉRIiíN aoronkaot Itt krart ta-
?AQY KANIZSA
Béim.atMl.« Ittalak. ««ak itaiart mankatáY ?aktái fofadtatuak .1
rrátok Tiataa aaaM
klldataak. l
—-^—>~*&a
N.-KaolxsaTáros helyhatóságinak, „n.-kanizsai önk. tüioltó-egylet", a „n.-kanlaaJ kereskedelmi s iparbank", „nagy-kanlxsal takarékpénztár\', a „zalamegyei általános tanító-testület", a „n.-kanJzsal kisdednél eló egyesület1-, a n.-kanizsal tiszti önsegélyző szÖTetkezet-, a .soproni kereskedelmi s Iparkamara ü.-kanlxsal kaiTálasztmánya" s több
megyei és yárosi egyesület hiftUlos értesítője.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
?Uffn hirdeliaart kOU.f « 30 kr é.at.odS. *
Zalai borászat.
A .Zalai KStlöny- t. t
Hogy a Balatonmelléke hegyvidék mint pincze-egjlet szövetkezetet alkothas son, bitor vagyok figyelembe ajánlani az alább következő alapszabály mintát.
1. A pincze egyletnek ezége: „Ba-
ton-melléki pinoze egyletmint szövetkezet *.,
Székhelye Tapolcza, fiókja B.-Füred.
2. A pincze-egyletnek mint szövet
kezetnek tagja lehet minden önjogn bor
termelő, nemi különbség nélkül. Kis
korúak örökösödés utján jogelődeik útin
a szövetkezetből ki nem záratnak.
3. A pincze-egyletnek- mint szövet
kezetnek czélja: hogy az egyes borterme
lők boraikat egy vagy több közös pin-
ezébe adván össze, azokat ott szakértő
kezelő felügyelete alatt kezeltessék ; piacz-
képes állapotban lehetőleg jutalmazóan ér
tékesíttessék ; a szövetkezet érdekét borke
reskedés által is előmozdítsák.
4. A pincze egylet mint szövetkezet
10 évre alakul és működését megkezdi
mihelyt legalább 200 tagja aláírva van
és a\'czég törvényszékileg bejegyezve van.
5. A pincze egylet mint szövetkezet
alakuló közgyűlést tart, lehetőleg a hegy
vidék köztpontján, melyen titkos szavazat
tal választandó elnök; 5 rendes igazgató
bizottsági tag és 3 felügyelő bizottsági
tag választása által alakul meg; e bizott
ságok együttcsen állapitjik meg a szö
vetkezet ügyei rendes kezeléséhez szüksé
ges szervezetet és berendezik azt.
6. A pincze egylet ezégét az elnök
vagy helyettese és két igazgatósági tag
jegyzik.


7. A pincze-egylet üzletrókéje bor
ban befizetés, és ez alapon gyarapodás ál
tal szereztetik meg. A szövetkezet tagjai
a pincze-egylet hasznában és kárában, be
adott boraik arányában részesek.
8. A pincze-egyletnek mint szövet
kezetnek minden egyes tagja íz alakulás
kor minden előjegyzett hektoliter bor után
alakulási költségekre és berendezési kia
dásokra 50 krt fizetni tartozik, melynek
alapján befizetett összege arányában a
szövetkezet összes berendezéseinek felsze
relvényeinek, tárgyainak rész birtokosává
válik. —
9. A pincze egyletnek mint szövet
kezetnek igazgatósága a borbiráló mint
osztályozó bizottságot megválasztja és
a borok beszállítását alkálomszerűleg el
rendeli s legalább 8 nappal elebb közzé
teszi.

10. A pinczeegylctnck mint szövet
kezetnek tagja, ha az alakuláskor előjegy
zett bormennyiségei be nem szolgáltatná, a
szövetkezet azon évi javadalmában részes
nem lehet; ha valaki három éven keresz
tül sem teljesítené az általa előjegyzett
bormennyiség beszolgáltatását, ugy a szö
vetkezet kebeléből az igazgatóság által ki
töröltetik s elveszti egyszersmind az alaku
láskor hektoliterenként befizetett 50 kros
beruházási tőkéjenek s ezzel járó java
dalmaihoz való jogának értékeit.
11. A szövetkezetnek minden tagja
adhat be évenkint nagyobb mennyiségű
bort, mint a mennyit eredetileg előjegy
zett, de ebbéli szándékán az üzleti év
befejezte vagy is a közgyűlés előtt leg
alább két hónappal tartozik az igazga
tóságnál bejelenteni, hogy az igazgatóság

javaslatára a közgyűlés határozatot hozhasson érről-évre a többlet j&roléka tárgyiban.
12. Uj tagok léphetnek be a pincze-
egylctbe mint szövetkezetbe évenkint, kik
ebbéli szándékukat a közgyűlés előtt 6
hónappal tartoznak az igazgatóságnál be
jelenteni, hogy a közgyűlés határozhasson
mind a felvétel, mind annak módozatai és
járulékai fölött, Kik is beirási dijt fizetni
s a tartalék tőkéhez arinylagos mennyiség
gel járulni tartoznak.
13. Kiléphet a szövetkezetből bárki
is az alakulás után 3 évvel; de ebbéli
szándékát tartozik az igazgatóságnál be
jelenteni 6 hónappal az üzleti év befeje
zése előtt, mely is a közgyűlés tudomá
sára hozatik s tőrtént befizetései a szö
vetkezet javára esnek.
14. A szövetkezetből kizárás nem
történhetik haláleset-, csőd , önvétcknél-
küli elszegényedés eseteiben : mikor is a
befizetett járulékok az azokra eső nyere
séggel együtt, halálesetben az örökösök
nek — ha kívánják — csödesetében a
csődtömegnek és elszegényedés esetében
maguknak a szövetkezeti tagoknak kiszol
gáltatnak. A kifi/.ctés mindegyik esetben
a k. t. ü.?7. és 254. §§. említett idő le
járta után történhetvén meg.
15. A pincze egyletnek mint szü
vetkezetnek közegei:

a) a közgyűlés.
b) Az igazgatóság.
c) A felügyeli bizottság.
d) A borbiráló osztályozó bizottság.
16. A rendes közgyűlés minden év
ben az év első hónapjában tartatik meg.
Rendkívüli esetekben az igazgatóság hatá-

rozata vagy ai összes uövetkezeti tagok \'/,, része okadatolt kivioata folytán rendkívüli közgyűlés hivatik össze a pincze-egylet elnöke által.
Minden közgyűlés a- szö retkezet székhelyén tartatik.
A közgyűlés ideje és tárgysorozata a szövetkezet által meghatározott módon a tagokhoz intézendő meghívóban tudtul adatik. (Zalai Közlöny.)
17. Minden közgyűlésen vagy igaz
gatósági ülésen az elnök vagy helyettese
elnököl.
18. Közgyűlésen minden 10—50
hktl.\'bort beadó tagnak egy szavazata;
60—100 hktl. bort beadó tagnak két
szavazata; azon felül bort beadó tagnak
három szavazata van. A szavazati jog
személyesen vagy megbízott által gyako
rolható. Egy tag sem gyakorolhat meg-
bizottképen egy szavazatnál többet. Nők
fjrjcik vagy más megbízottak által kép
viseltethetik magukat. Kiskorúak és gond
nokság alatt állók gyámjaik vagy gondno
kaik által képviseltethetnek.
19. A közgyűlés tanácskozmánjá-
nak rendes tárgyai:
a) A borok árának évenkinti meghatározása.
\' b) A könyvek és számadások megvizsgálása: c végből az év végével elkészített zárszámadások és mérleg a jelentéssel együtt a felügyelő bizottság elé terjeszteniük, mely azokat átvizsgálván, a közgyűlés elé terjeszti,
c) A számadás feletti határozat és a felüli osztalék megállapítása.TÁRCZA.
Erdőben.
Stomoruan száll a f»z kg a réten, Itt hallgatom at crdónég ölében, Ide hjHszik elm*lá*ó keserve ... S olyan ho«*«o elmeraugek f-l^tte.
Pa*, tor fiu hol Tetted e farnlyát?! H panaszt njögo nótádat hol taoalád ? ! Mely éppen, mint a haldokló fohánxa, Úijao busao ?*(Hetik a világra.
Nem biába ixomoru a* élet-n,
De « kedves, bus nótidat Meretem,
Hal dsaftja a axivameo édVa ír,
M»\\j bnjábar mélyen ba Igát, mint a air.
8 «io4ig halkabb - Homorúbban k éter cg . latén tudja, hojy at oka mi lehet, De valami búja tehet siegéuynek, Vagy valami nagy baja a ssirén\'-k..
LedŐIT« efj .•reWlyet f* alatt. 8 ?semlelgetew a letsanjö igákat, H rá e sála ugy elaltat onjonmt, Mint a d»jka a nyugtalan gjermeket.
MAROtHALMi GYULA.
Kinek volt Igaza?
(UeglebetCs fur-sa 13 tenet.)
Irta: Yirághegfl József.
Vioe WdogaLb halaodú a föld kitin eg; diáknál?
NtQCS.
S»jno«, bőgj ezen állítás igacoigaról csak akkor gjfö*Mik meg ax ember, mikor már fe-rást* magiról sí iskola porit é* kilépett az élet kOdlanteljes stiopadára, mikor miuden falat

kenyeret tájit erejével kell keresnie, ? tetteiért oem a atülűk, hanem önmaga felelős a világ kérlethitlen itélűsiéke előtt.
Oh artnjws diákkor, de hamar lepereg tél az ido kerekén! Ha az emlékezet itárovain vtttazaazill lelkem hnzzid, C4*k rövidke alom oak tűnsz fal, telve arany-hegyekkel, csalódi* éa élettapasztalat iltal rombadöntott kártyavárakkal !
Akkor nem kellett komolyan gondolkodni a jövendőről, nem ismer\'ükaz életirnyold\' Iáit, anoak nehézségeit, c-tak éltünk gondtalanul a jelennek; Iegfe\'j-íbb as«o tön tik eszünket, hogy kinek ablakit zúzzuk be, kinek BzcrezzQok bo*zuságot, kinek orra alalt reszeljünk tormif, hogyan adjuk értésére Katinkának, Kosikáaak, Mariskának, Zauzsikioak stbnek lángoló werol-műnket, hogyan jnttuttiasüuk kezeik köze szivünknek kinczamodott nmekbe erőszakolt fimlengé*eit.
Oh elmúlt idfi édes Ujó emléke, ragadd el leik eme t e kietlen, sivár jelenből!
Hamar b ilemerültél a múlt raérhetlen ten g<-rébe! Pedig milyen hossza volt egy óra, mnlyet rettegve keresztül kellett „drukkolni", milyen hosszú volt egy peres, mikor boldog-emléKezeü X^nophon, Virgil ius, Horatius, s a többi t. c%. remekírók müvei verejték gyöngyöket préseltek betolunk !
Oh ha akkor lett volna raindeiikinek elegendő ssttllemi érettsége az id\'n értéke szerint becsülui tudni, (meg aztán — zirjel közt mondva — ha sok tanár ur fejtetőre esett tan-rendszerevei vérig nem keserítette volna as embert) aligha halmozódnék össze a minister asitalin ké\'-sxas folyamodvány egy nyomorult dijnoki állás elnyerhetéacért.

Különben hagyjuk a hiábavaló, száraz
okoskodásokat, eressscük meg inkább ahelyett
keb-lráz/. históriánk kurta fonalit.
* *
»
A eymnáiium li«((}dik oeztályiUan egy padban iiit\'ü-n t*gy g>tzd>tg falusi kusznirfiára!. Vezetéknevét az idű spoD?yája leiürülte emlé kezelem táblájáról, csak azt tudom, hogy Dénosnek hívtuk.
Megnyertük egymis rokonszen ét, a rövid idő alatt ossz ^barátkoztunk.
Mint egyetlen fiu, nagyon el volt kényeztetve. A szülői szeretet pulyka, sunka, récze. Csirke, vagy egy hordó bor alakjában heten kínt nyilvánult iránta. Mi természetesebb, mint hogy as rgé*z osztály bar<ti vonzalmat tanúsított i rác ti, s mivel Diaes őszinte barifaiig^al osxlotta meg velünk e küldeményeket, négy óra után rendesen sarokba dobtuk a szellemi táplálékot, s iparkodtunk Dénes lakásá-a.
Ei volt gyülbelyünk. Sokszor annyian összejöttünk , hogy \'"gy-^gy ferbli-knmpánia felsxorult as almárium tetejére, s olt olv.ugatta az épületes Ördögbibliát. Semmiféle párt árnyalat oem volt köztünk, mindig a leg*»gyönte\'übb akarategység uralkodott.
Dénes volt elnökünk. Ö nyílót a meg naponként a gyűlést, melyben »c iskolai napi eseményük szűnvégre kerültek, a társadalom knrsearu kérdései megvitattak C\' > a politikai pr-iblemik fitlötl makacs eszmeharezuk folytak. Itt indi\'vf nyomtatott a sxámtan tanárának — ki körülbelül annyit értett a számtanhoz, mint éa az epyptumi hyern<;liphák f-ji»»ge é^ch- z, éhez pedig, mint az olvasó tudj*, vagy leg«l:>bb gondolja, B-m értik S\'*mmit —- kidobolÁsa, miután iud»niinystomjas Dáné* pajtásunknak

elég igazságtalanul „ű\'-et adott, amiért ez nem tudott felelni. Itt pendiltett-tt meg a mindenütt leskelódd1 bedelus nldőngetéséoek nemes eszméje, ki a demoktatíkus mogyoróveuzÓ joginak gyakran érvényt szerzett testünk bizonyos részén, s kit icmmi nszküziel nem tudtunk le kenyerezoí.
Ilyes indítványok általános helyesléssel találkoztak; utóbbira nézve annyiban volt némi nézeleltérés, hogy a nádpálcia helyett furkósbotok hastnálata fogadtatott el sxd-többséggel.
Itt választattak a dttliás tán ezre ndotok, itt választatUk a .bizalmi férfiak*, kiknek kötelességükké létetett ez és ama kisasszonyt a bálbani szíves részvételre felkérni. Itt vétettek aesthetikai bonczké, alá az .ÖnképzÓ kör* csi.d*szülüUei. Itt kovicdoltattak az éjjeli sene tervei, melyek azonban a helvenhétszer meg átkozott bedelui sierafületségéa mindannyiszor hajótörést szenvedek.
Szóval, itt volt tudományos törekvéseinknek góczpontja.
Dénes gazdájának volt tgy gyönyöra leánya. Miu?n Dénes szirs nem volt kőszikla, a leányka ssemsugarainak mel g*ége kikeltette b-ínne az érzelem magvait A gazda tapasztalván, hogy az incselkedő Ámor kezdi köztük pzútii a szerelem rózsalánczának szálait, felmondott Dönesnek.
1)ínes világfájdalommal csordultig t«Jt szívvel bucsut vött a házi ól, s egy csinosta bútorozott hónapos szobát bérelt ki.
Kzutin ide tettük át hadissalUUuak.it. s inneu intéztük a világ sorsát.
Történt, hojcy haragba e*tem DeMaa«L Az erre alkalmat szolgáltatott fuatos okot «4-

Mai iiiwwéliiir a „Zalai TMÖgy\' 2-ik száma van rendes nallékleta: csatolva.

?nZENKILENCZEDIK. BVFOLVAM

ALAI KÖZLÖNY

AUGUSZTUS 15 éa. 1880.d) Az elnök igazgató és felügyelő-bizottságok választása.
c) Az igazgató és felügyelő bízott ságok jutalmazása.
f) A szövetkezet ügyeit vezétó kö
zegeknek a felmentvén}\' megadása.
g) Az alapszabályoknak netalán vál
toztatása.
b) A szövetkezet feloszlása vagy fen-maradása feletti határozat.
i) A szövetkezet 1U tagja által a közgyűlés előtt 8 nappal az igazgatóság Dál bejelentett indítványok tárgyalása.
20. Jogérvényes határozat hozatalra
mindéi! közgyűlésen az összes szövetkezeti
tagok \'/s-nak jelenléte és ezeknek általá
nos szótöbbsége; a szövetkezet feloszlatá
sát illetőleg pedig a megjelent tagok
részének beleegyezése szükséges. Ha a
közgyűlés az alapon nem lenne határozat
képes; ugyanaz 15 napra ellialasztatik, a
mikor kisebb számú jelenlevő tagok is jog-
érvényesen határozhatnak — de csak az
előző közgyűlés-e kitűzött tárgyak felett.
21. Az igazgatóság 5 tagja 3 évre
Tálasztatik, de ennek 2—2 tagja az első
és második évben s egy tagja a harma
dik évben kilép, — a kilépők újra vá
laszthatók.
22. Az igazgatóság saját kebeléből
választhat elnököt és elnök-helyettest, ugy
pénztárnokot és könyvvivőt.
23. Az igazgatóság a pinczemcstert
és többi személyzetet alkalmazza és bo
csátja el.
24. Az igazgatósági ülésekben — a
szövetkezeti elnök akadályoztatása esetei
ben — az igazgatósági elnök vagv helye-
tese elnököl; ez köteles a szövetkezet jo
gsira és javaira felügyelni; az ügymenet
ről teljes tudomással bírni. K végből kö
teles minden hónapban legalább egyszer s
legalább egy igazgatósági tag jelenlétében
a pinczi-t, pénztárt s könyveket megvizs
gálni, netaláni észrevételeit az e czélra
vezetendő könyvbe igtatni, vizsgálata ered
ményét az igazgatősigi ülésnek beterjesz
teni; hibák vagy hiányok esetében azok
orvoslásáról gondoskodni.
25. Igazgatósági ülések határozott
időben és rendesen tartatnak; de a körül
ményekhez képest az elnök bármikor hiv-
hat össze ilyet; érvényes határozat hoza
talra az elnökön kívül legalább két bizott
sági tag jelenléte szükséges és minden ha
tározat általános szótöbbséggel hozatik.
feledtem. Elég az hozva, hopy kél hónapra el ?takadt köztünk a barátság gyöngéd fonala.
Kgyízbeo baráti jobbot Dvujtottam niki, a Dénes azt kéaZréggel elfogadta. Ezzel\' ismét helyre volt köztünk állítva a „statu qui."
Hogy baráti érzelrö\'.rmrúl tökéletesen biz-t.wiUam, kibékül-\'aünk napján elballagtam ho<zá.
A kibékttlt ellenfelek közt többnyire ero sebb szokott lenni a barátság köteléke, mint azok közt, akik még soha si-m voltak egymással haragban, mert az elleos\'igesktidés tiszti\'ó tüzébeo — mint az arany — elveszti ast a netáüi salakot, rocltlyel vegyülve volt.
Ha valamely kedvenc* tárgyat elvesztettünk és megtaláljuk, untuk bírása mindig becsesebb a megtalálás után, mint volt azelútt.
így voltam én az én baráti érzelmemmel. A kél hónapi harag uián annyira megszilárdult az, hogy tzúta semmi sem volt képes megingatni.
Az ürömtől reszketve vártHin a pillanatot, hogy Dénes szobájába nyithassak, hol oly sok kedélyes órát töltöttem; alig vártam,* hogy baráti szeretetem hevével újra nv-g*zorilbassam
(Folyt- k5v.)
Fejedelmi párbaj.
Fu*t gjornn büa W-U, kerüld «t e balárt, Pereset U rraxtui ilt si.-p nevtdt. k megirt. Mottóba ellened rae hálátlan Hon, Menj I • ? fonnak kotiorat azámodra taxikon
A bfr m. géni « j/.tló arók.t és rn*-nt A Kirjitok f- lé, érzt> e HE Azát »»-m Tul w már. . 0iWö«ft t lentíyl\'-k It5« ÍBUIje FONJ biliért neki, mit lton* tn<-frotit tóle.
ittia, a«ép magyar hús, tejed lUdur ki»ért, üé*s a kQxdcirre • láad a pomo.Au veiért, G6f6*»a jár k -1 C, lutilv*}* ketten : .Jer, Mikaa! g/Saeltaet a$*tuak kard iiáljea.\'

Egyenlő szavazat esetében az elnSk m vazata dönt.
26. Az igazgató-bizottság szoros kö
telessége mindazok felett Srköini, mindazo
kat előmozdítani, a mik a szövetkezet
biztositasit és gyarapodásit illetik. Knnél
fogva kS\'.cles a készleteket, számadásokat
és a könyvvezetést folytonosan szem előtt
tartani; arra ügyelői, hogy a borok kel
lóli<g kezeltessenek i minél jutalmaróbb pi
aczok megnyen e legyenek ; pénzek hasz
nálatlanul ne heverjenek. Az igazgatósig
a szövetkezeti vagyon szabályszerű keze
U\'seért egyetemlegesen felelős.
27. Az elnök akadályoztatása eseté
ben helyettesét illetik annak jogai és
kötelességei.
28. A felügyelő bizottság ellenőrzi
a szövetkezeti ügyvezetést minden ágai
ban ; e végből jogában áll a szövetkezeti
ügyek vezetéséről bármikor tudomást sze
rezni, a szövetkezet pinezéir, löiyveit, ira
tait, pénztárát megviz-gálni. lí bizottság
az évi számadásokat és mór 1-^ í, ugy a
nyereség felosztását tárgyazó iditvánvo-
kat megvizsgálni és nu>kci .i ! özgyülés
elé terjeszteni tartozik. E jcieut.es nélkül
a közgyűlés érvényesen nem határozhat.
Ha a felügyelő bizottság hivatalos mükö
désében törvényl>c vagy alapszabályokba
ütköző intézkedéseket, vagy a szövetkezet
erdekét sértő mulasztásokat vagy vissza
éléseket tapasztal: az elnöknél jelentést
tesz és fontosabb esetekben közgyűlés ösz-
szehivását javasolja.
29. A mérleg felállítására nézve a
kercsk. törvény 199. §. mérvadó. Az üz
leti év január hónapban lezárandó. A
borkészlet próba alapján az akkori időben
Önálló eladási ár szerint részletezve és
hektoliterenként sorolandó fel.
30. A mérlegből mutatkozó tiszta ha
szontól mindenekelőtt 10°/. tartalék alap,
mely veszteségek fedezésére szolgál és kü
lön kezelendő. Ha a tartalék alap a közgyű
lés határozata szerint elegendőnek monda
tott ki, az évi járulék megszűnik s csak sa
ját kamatai által szaporodik.
31. A mi haszon a tartalék alap el
látása után fennmarad, arról a közgyűlés
szabadon rendelkezik. Meghatározza az igaz
gató és felügyelő-bizottsági tagoknak, ugy
a pinczemesternek és segédszemélyzetnek
jutalmazását és a maradék a szövetkezeti
tagok beadott bora arányában felosztatik.
Hit tegyen ? 5 agg már, 6a míg <sik kicsiny, Sírban véli magát, maminirolj* ha « kin; Víg«6 prei közeleg, a vezér már feívver\'-en. °--neg a király • — egy h8a előtte terr-st,
.Állj frlre daruk agr. ttdil toribb ? kardot N-m nflcrd vili már rimi halál hámot. ** ;*dd oh nekem át. ifjn vér még beitnem eitám elübb ill<*\', mint hoxiád QS ellen."
Rámnl a toksiii(r: vajh ki PK ? k»I libája, É;h«l c.í-tl tin le TA»h»n falnihásra? .Itiírki i«, •??gtts" 1 Unrvo!ek I*tenf*. Srgittd ? marifí) a vígsíí perczig felo.*
.. .MlAron illnak már Béla hős > a »ex?r Kiváncgi miDd*-n aiem, elaű rn>pá< kit er. Fíl.lrar.k cukhamir njliAl r.römme vi\'.t Kiwti nyergéhSl UéU ft pom«ráut.
Wíikent pittant f -1 a porból a po*npráp 8 va* k«xe H nsalilyája mttg i. látaxatt IWIán, lUla sen- „itt firí p.r... pll.ne állt Ráront és keblében fflrosxti im aaát.
,1 árki\' vagy itrik li.\'i\', mnnj Ilikta, .rny< >ányom I e győzőit n-*p atámodra ime kési.
„n.rki vi.j királynak mait anyád > n4p baaád Rxólj d. óh ki ragy t« s mondjad merre haxád. ^-*— ~ \' " ry ember Tagy, Ta-.\'y ni\' dd, ho
rulodom j kérlek mentőm, őrangyalom ?
.rayin lesx
& veiír; N knrntt« mind vé\'á bSadnk d!rnü n indulni kíitfll d^k l
Gy5sx meg, „Kgi ragy,
.Rmbcr vagyok, e»-h"r, eyarió .mbftr nem má-, Hszámat kerQlnm, mely lúmnniTl sirt á«,
nt i»ág taiiy&ja. hnuntn elbsjutám,
tarja r gjr<ik, Magyaroriaág baxáia."
„ . „. ddvAx njra hát, fnfradil nőili lányom. N. válj el. >x\\modra hadd mára Íjon e hon. Maradj óh. ? trónom i* vedd. írd -mled multán Boldog lesx Leogyelbon, boldog Ár^ád larjin
KO.NDORI


32. A borbiráló-osztályozó bizottság
3 tagból áll egy igazgató-bizottsági tag el
nöklete alatt, kik is a borok beszállítása
idejében Diüködnek együttesen. Az osztá
lyozás kulcsát szesz fokok alapján állapít
ják meg. melyhez biztosság kedveért a Sal-
leron féle párolót alkalmazzák. Ha még is
elégedetlenség merülne fel; egy az igazga
tóság , egy a szövetkezeti elégedetlen tag
— és a két fél álul választott elbíráló tag
által választandó harmadik elólűlése alatt
döntetik el az osztályozás. A fajborok kü •
löu könyvezendók és külön kezelendők.
33. Ha a közgyűlés a szövetkezet fel-
oszlásin a 19. §. értelmében elhatározza,
Dgy ? tagú felszámoló bizottság válaszUtik,
mely a kereskedelmi törvény értelmében
jár el. —
PARRAGH GÁBOR.
Tanul inii»}l kirándulás Fehér-
- Juniui 20 Í5-ig. —
(Folytatás.)
Juniíi-. 23 au, :>.-u2 szerdán délelőtti prog-raram: M^n*** major. U -«iegf«lvi gazdaság és Kokasdi «rdú; délután : k ménes és gólya m«í ta kiütése.
A .M*>nea major* ler&lete küiTetUnizum-8a>>d»Ágáb4n van a köxpooti ^axdas^uak. ? nagyidra 2C0Ü hűld, mib/ll ca»k 9íK) hold szROt^föIil és 900 hűld leR*\\6, GO0 hold rét, s ezért van »* ur»dalmi méoe« és gulya e major-b .Q elhelyetve. Vetí^türg^ja lizr-nkutlüs. (50 holdas tabukkal. TrágjázásM már inien^ivebb, mi egjébbkéut a bet.no elhelyezett na^yubb számú állatillnmány következménye, amennyi ben e» áll: 300 drb igAa kanexábói, (melyek egyultal t-ovéa* kanciák te) 170 drb. 1—2 és 3 eres csikóból, s vé-ül ^50 drb. tÍDÚbúl; ez ut(\\bbi rci\'b-ju B\'ját nevelés, rénzhen bpsxerzatt. Ttírmckeuy talajú, s é-i termei b^zama \'átlag elég nagynak mondható.
A horcíegfalvi gssdasigi birtok rést HerctfrgfaUa knuÁg határában terül el, s erről el in und baljuk, hogy a leg^xtenaivebb nnidon kexelte\'ik, nob* es it válió reiitiíicrbeo és pedig «SOD pgyaxerü oknál íogva, ro\'*rt elegendő munkás erő e részen nem áll az uradalom rendelkezésire. l!\'»gy e b»jim íegitve I-pyf»ü, illetve e hUny pótoltkssék : a azáutófold^k egy ré^iéc a falubeli parasztokaak adjÁk berb^, mé^ podig sajiicz-irü, s épen HS emiitett szükt>ég!et pút-láftánuk mc^feleiő szerkódé* nmlluit, ütiieu^^i-bea niiadrn bi\'-rlőutík **gy ho\'d szántóföld utio púuzb-ii bérőBuzog ftij^b^Q két holdat kasiál-ii, egy hu!d keverú szántást kell vé^ez-iie, a ezen felül két gyalng napút ssnlgálni, 6 Így a hiány ki-gyt-níiueúk.
Terüleie 23ÜO hold, nagyobb ré»zt s^ántófűid, tizenhárma forgóban kex^lve. Átlag ter-mé»e holdnnkéut ? - termékeny talxja lévén — elég txép.
Hdrczf-gfülván van a» uradalomnak egy igen axépen berendezett g^pmühnlye, egy j>-les k^psettségQ g^pésc vezetése alatt, hot az uradalom nagyszámú gépei javíttatnak, miáltal sok idű és pénz tak&ríttatik meg.
A kokasdi erdő • gy kis futó-homok dom-bon létetitett 3<X) hold lerütetü -.rdücske, sarj-üzem ben kezelv«; fáj* rtinbt-n az uradalom fjtazi.ktiégl*:ténok f deresére izo\'.gál. Lctesitéie valódi á!dÍ8 azon fuólinmottkal sz«mb >o, mely lyeo áll, a melyet ekkéoi meg is köt.
A ménes és gulya, mit e nt<p déllttánjáo tekinténk m*g, a Ménes-majoré-* uonek fii\'ál isi h-n a Clulyu-nuJDrban van elhi;:y«xve
Nem érdektelen **zeu orsz&ghirre kapott jeles ii é .es tórién^te, mit rövid vázUtb»n tel-embtéti. K mai nap oly Rlápco vírág*\'i ménea alapi<é*a m^g a 17 ik iizásad cl ő f^\'érv esik, tehát íilég régi eredtMü ; Klapjat miii\'egy 50 — 60 drb. »ny»k»nc?Áv»il vétel\'ek m>??. melyek vegyesen magyar, erdélyi és apanyal Ujták voltak, fcde*t*íté»üit:re p*dig a b^lrilitai mén tfllepból >nti fél vér és angol arabs féivér mének hasxnaltatuk. Áz akkori kezdetlegesebb tenyésetési viszonyoknak mogfe!«lfl ily irány ban éi modou űzetett a tenyésvtés ngész 1830-ig midőn is az uradalom a gróf Wcs^y fél a ménes fxloszlatáaa alkalmával tübb ar-bs és angul (él-vér mént iscrzatl be, • igy most már saját ménéivel folyUtá a t-nyé-tt est. Azonban a méie* a hozzákötött várakozások és remények ellenében fjlídesben haladást ppeo nem matatván f«|: az uradalom egy liires tfnyésxtóhöi fordult tanácsért, ki rogtüo belátván, hogy a háiramtrHdáii a tenyésztés szakmerÜUen veze-tés-b--n rjlik: vagy árnak mogvlltottatását, »gy a ménes fel^azUtáoit «jÁnlotu, mint ni«lytiRk ily kezelés mKllett továbbra való fentarUaa cnak kárára Uend az uradalomnak. Az otső Unícn fo_\'*d\'*UÁn el — a mcn-i m-g-oiariad-, * ez időtől a tenyé*zt4* kd7e\'.6lméoyei-

nek minden irányban elég tétotaU: isUH6k építtettek a mostani Menefrmajor alapitasáTil e csélra, miaek üdvös eredtnényo mir a legközelebbi érékben teleltetett, amennjibin a toojfsi esnek okszerűbb -vezetése mellett a ménes nemcsak: állumányban ssaporoduti, de jVles pruduclioja által keedé magára voobi a köífigyelmet, s ez iron mai orsxágos híréuek alapját mfgvetoi, — 1869-btn egy kiütött b<iteg*i"g folvtan a men^s rendkívül megcsappant, ? igy vult egész 1872. év végéig.. Hogy a megcsappanás helyre ültessék, s a ménes előbbi álUpotaba jusson újra: 1873- ai pradslombsu szétszórt miutfgy 100—110 drb. iga* kaüc*a Un a tenyésztéttbe felvéve miudeu egyéb tokia-tyt nélkül vérminóség és testnagyságra. Gyöngébb kancsákra külön kisebb mének bnsaitak, s most a ménes ismét tökélete* egessszé fejlődve, képesi egyszersmind hasai lótenyésxtéiüuk "gy\'k JH.esebb fészkét. *
Az anyskancsákat kői rétien a Hénes-tnajor melletti legelön találtak esi kaik kai egy üt. Megvallva: reodkiviil respeciálom a lovak védislmi módját, s különösen méitányolai tudom még lovaknál is as anyai sseretetb6l kifolyó féltékenységét é* ennek drastícus kimutatását, s azért sxeretem magamat minden-fé\'e oknélküü <>sszeütközés kikerülése végett minden ló szülőtől távol túrta ni bizonyos idő ó\'a, azonban itt még én is levet közém tartós-kodÁaomat, amint lársainiat oly báotatianul láttam e lovuk és Csikók közötc járói kelni, melyek szolid bárányként dórfsölték fejeiket hoziánk, némely csukorhoi ssuktalott nem raulaastván el ziebeinket is sxagló szerveivel SBemügyre venni, majd fogaival ránczigalni — SNjnus: hiába !
I)i nemcsak szelídek, de valóban isép példányok is voltak. Oly igazi, » ezéluak meg-teleló tettialakuláiisAl biró luvsk és csikók vannak, hojfy nem is csodálkozunk, ha a székes* fehérvári kiállításon as uradalom nyerta el ismét egy gyönyörű anyák unciájával as első jutalmat. — Egy másik ménea réssszril a Gyula-major melletti leg-ílőo találkozáuk, mely a 2 — 3 éves csikókból állott, s hasonlóan mind a legszelídebb állat ugyannyíra, hogy az entb<r köztük járva, azt hinné, hogy mindig annyi ember k«eött vannak.
GAKAY SÁNDOR.
(Folyt, kíiv.)
??<-)}. Itlnk.
— Lexftjtott a kővel választási tnoz
g»lom, mr.\\y Uzatt izgatóllttágban ianotta a
kedi\'.lyi-kei i ez idő alatt Bzünctett a munka.
Mikéül lapunk előbbi Bzároábau jeleaiük,
aszeriul tőru*nt. A sors a Jókai pártnak »dá as
elsőséget, ho^y elübb szavastiatott s es a kolla-
me l\'n esőiéi között ra^gis lőrléot. Délig
reménye vult a Jójtiii pártnak a győzelemre,
RZonbAQ a üzent miliályi eset miatt caüggeteg-
H<:o\' állott be s valóból: az Uu^er pártiak 133
szavazattal győztek. A gyözelmesnett még *
helyszínén áudttoit a kettőiig felszerelt, aláirt
okmány. As aduanak v^o levéo a győzte*
párt az „O.ÚSZIAQ* előtt üdvösölte a diadalra
jutottat, m«ly Hlkalommal meghato\'.tan beszélt;
tartott szónoklatot Vt:rbovay és Irányi ur, .
melyeket lelkes éljentés követeU. Ssavasott
1H85 polgár, ebből 1009 Ungerra és 876
Jókaira.
— Zalamegye törvényhatósága terüle
tén alakult szépeineki egyesült iptrtárvutat
alapszabályai a törvényed bemutatási zárad?*!«-
kai eliáttattak.
— Kálmán király pecsété. A taisvári
apátság romjai kozÖU, melyek fölött ma már vetemétiyek vunn^k, burg-iny»kapálijinál egy 45 dekagramm sa>yu pecsétet találtak e felirattal: „Rx Colomanus Dei grácia Ungaro-rum*. A pt-ciét kÖ?ep4n a király tilú alakj* lát ható. A tM.áló fokosára akarta a pec«eiet illesttflQi, de Németh Károly tanító lebeszélte : ióEa s igy a p\'-csátet a xalavári uj api\'ságnak ajándékozták.
— Királyi közjegyzők és örököeö- *
dtísi ü\'^yek. A beiügyroÍDisster as ftstse*megyei
kösigasgatáni bitottságokhoz kfit-rendcileiet ia-
tesett-a kirAlyi közj-gyzŐknek A gyámhatósági
iutézkedés alá tartozó örökösödési ügyek Lár-
gyalásával as árvasxékek részéről leendő meg-
hizása iránt. A körrendelet fópioijs es: Tekin
tettel arra, hogy a dijak tüzetes meghatározása
által s tu\'sigus felszámolások lehetősége minden-
fa-tra kizárva van, a hogy a m-gilíapitoU díj
tételek olysnok, hugy axok s nagyobb hagyaté
kot tuUágc«ao nem terhelik ; tekintettel tuvabbá
arra, hogy a bagyai«»ki iárgyalá.-*c gyors le
folyása a kiskorúak érd-kében felettébb kivána-
tofl, ami piádig HZ árvaszóki ülnökök es szolgs<
birok n»gy elf»glal(atáss mtllHt sok esetben
nem eszközölhető: felhívom a megyei kdzigftt-
gntá»i bizutiságo:, ho^y a megyei árvastétet, s
r»*nd> zvitt t*nácíft városok és a gyámhatósági
jo/gs.1 felruházott köx-\'é-\'ek árvaazékeiluUsss
hogy az 1877. XX t.-ci. 24:> § áb«Q fo
engedélyt, m-l/aél fogvs sz örökösök kZALAI KÖZLÖK T.
AUÖÜSZTÜS 15-í. 188a
TEENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
tára vagy ha a gyámhatóság czéla*erünek látja, a tárgyalás vételeiével kir. közjegyső is meg-bixható, ezeatul nagyobb mérték ben alkalmasa* ba vegyék, s különösen aioo hagvatékok-nál, melyekké! szemben a meghatározott díjtételek tulterheltetésoknek oem mondhatók, az örökösödéi tárgyalások esxköxléaével a kir. körjegyzőket biisik me^.
— Nyilatkozat! Alulírott biiottaig
megülköMasel értesül arról, h<>gy a Jókai párti
választékhoz Szombathelyről ,Qt\\ ászjeleniéa"
csimU gaayírat érkezett s hazafi** kotele«égó-
oek tarija azok megrovását, kik féuyes gyAcel-
möok hatását ily éretlen fellépé«ael törekwi-
nek megmételyezoi. Kagy-Kanizsán, 1880. aug.
14-éo. A nagy kanizsai váUsetó kerület függet
lenségi pártj nak. végrehajtó bizottsága nevébun
s megbiiáaábúl K^rnete Góca.
— Színházi krónika. Keszthely,
1880. augusztus 13-án Kárpáthy izintársulata
Taromok kozoDB^gének a legelvezttesebb estét
f. hó 7 éo szerezte. sziore hozván Csiky Ger
gely oek remek vígjátékát, a méltán nagy hírre
vergődött darabot: „A n&letárok\'-at, mely
meg eddig mindenütt, ugy Keszthelyen is
rendkiviili hatáa kel let L Mindenekelőtt Bágyooi,
mint rendező érdemli raeg at elismeráfl koszorú
ját, lapintatos intézkedései fulytáo; máírészről
pedig ügyes alakításáért , melylycl Darvas
Károly szerepei kezelte. Á begyakorlás általán*
véve kielégiió volt. Kárpáthyné (Sz-dervári
Kamilla) tökéletesen beleillett a darab jóizü
alakjainak keretébe, sőt emelte azt. Kárpáthy
(Zátonyi Hencre) kitűnő genrealak volt. Hege
dűs (Mosolygó Menyhért) a silerjtiummnl suj- \'
tott vén prókátor typusát beiyeeen körvonaloata. !
Festi (Ti in ót Pál) a pénzanstokrata félizcg. |
Bégéit, kivált önismeretre ébredését találóan \'
adta. Mátyási (Bankó líéoi) a szed lgót rouÍD- !
nal személyesité. Jámbori (Tulipán) ezúttal ki- ?
fugástalan bufto volt. Latabároé (Irúo), Zá i
vodszky Mari (Elza), Kelemenné (Tulipánná) ;
és Balugoé (Boicda) szépeo meguldották sz-re- \'
peikut. — Ködönség tsufoláaig. — Aug. 8-án
közkívánatra „A proie árok* niegísraételtet«tt.
ugyanazon Bzerepkiosztással és ugyanazon szel
lemi sik*ri>l. Közönség is szi\'p mámmal vett :
n\'-azt 6 szimu^y jól mulatott: mire való volt
tehát a helyárak leszállítása V Nem hiazaiüt, \'
hogy ez a darab reputatíójának rovására ment; \'
de a pénztárira bizonyosan. Ez a kivételes álla- \\
pot ugy is caak egyszer állott he — Augusztus
11-én .A Borzant1 Marc-tÁj:ta színen másod
ez<>r adatott volna, htfnera a zord id\'járás le- >
vibarzotta a azi ti padról. — Aug. 12-én egy \'
kis ném<:t szcntimentalismusb*n gyöDjÖrköd
tünk: — ugy hívják, iio^y : Vnlburg éje vagy i
a azenl ^llénhfgyi (V | bűvös lulip-io." Tüne- \'
menyen bzinmü 4 felvupáaban. Írta Tópfer, í
fúrd Kutnlófisy. A díszletek és gépezetek elő- |
állításáért Kelemen Ji-nő elismerést érdrmd. ,
Az fl(*ndás általában voutatntt v<>lt ; d-- nem is
volt miért U\\kisülni a darabban. Közönség
kevés. Kulysnes.
— Xántir. A k^szih.ílyi Lórincz napi |
országos v ás Árt f. hó 12 ón elmosta a nuvem- |
bérien pasztáa eső; h-lyetle f. hó 20-án pót*
vásár lentid.
— A zala nxent grőthi izr. népiskolá
nál az évi zárvizsgálat t. hó 17 én lesz, melyre
H szülőket s t. tauügy barátokat tisztelettel meg
hívja Spitzer Ignácz oki. UDÍ\'Ó.


— Balaton-Füreden a fürdő" vendégek
névsorának 13 dik kimutatása szerint ang. 5 ig
1099 folyószámban 183y fürdőveodég jeleotk*-
leti. A kórháa részére adakoztak Ssénaiay Ká
roly 5 frt, Károlyi Lajot 2 írt 6* Veo« Imre
5 irtot.
— Ax alsó-lendiHil jótékony nagyiét
javára f. hó 7 éo tánczvígalom rendez lelett,
melyen felülfirettek : Draliovecz Eodre 2 ír1,
Eidlitz N. 2 frt, Ehrenreich Nándor 1 írt, Gráf
József 50 kr., Grünw*ld Béla 25 kr, K. H*jó«
M.hály 3 frt, Dr. Király Mór 1 frt, F. Kel ez
Gyula 1 frt, Klein Dávid (ss.-stigethi) 20 kr,
Klein Dávid 40 kr, Kraropacs József 1 frt,
Lénk Ödön 2 frt, N. N 1 frt, Nábrácsky L-»ju*
1 frt, Nagy Jóuef 1 frt, Lendray Mátyáa 1 frt,
Hoseospitz Samu 50 kr, Koscnbjrg Samu 40
kr, Srhwan Ede 1 ezü«t huazas*, Szita Elek 1
frt, Worimano BeoŐ 50 kr, Zárjecsky Via «e
1 írt. — Fogadják e nem»«kebiü íelülfísetók
adományaikért s tek. Dr. Király Mórod és K.
Hajós Mihály né úrhölgyük kegye* pártfogásuk
ért hálás köítöoetünk nyilvánítását. Alsó-Leod-
rán, 1830. évi aug. 9-én. A rendezőség.
— A xala-*X€iit-gróthi olvasó-kör
könyvszekrényének egy 6ókja már évtizedek
óla zárva vaU, kulcsa elveszett ? már azt vé
lek, hogy e rész fel nem nyitható. De a napokban
kényszer u jáo vetettek végett e mesterséges
choaesiooak, s ott lelek a negyvenes t\'vek egy
caasinoi tagok DÓ*sorát, mely névsorban sze>
re öcsén1* vala láthatni, nagy hazánkfia Dsák
Ferencz uerét.
— Zala\'Efferaxegröl írják lapunk
nak: A tanuló ifjak által az e hó 7-ére terve
zett sánkörü roüverneny azt-p számú s váloga
tott közönség molletL tartatott meg. — A reg-
g li s*ép verofényes n^pot felváltott borús idő
dnczára ís d. u. 5 órakor a müverseny sziohe-
lvé~e vez\'itó különben kihalt csacsi utcza már
élénkülni kesdett ; és alig egy fél óra alatt a
foly ÍOO az égbullot vizsgáló rendeső-bizottság
aggodalmát eloszUiá a nagyszámban magjelent
díszes núi csokor, mely valóban a borús idő el
lenére is egy fellegtelen Örökké mosolygó ifjú
tavasa virányit tünteté el&. Fajdalom azonban,
hogy ez Örömöt és a mosolyt a rózsás ajkakon
csakhamar elűzte u kérlelhetlea idő, mert alig
h >gy a mü verseny beftjezleleU, a táoczra ke
rekedett rózsán kedvű közüiué^et s»e Űzte a
Digy cx^ppekben aláhulló zápor és mire az cg
kisírta magát, a küzön*ég egy résx^ már szát
oszlott, s csak jó réoze hallgatván a rendezők
kérésere: hogy hiszen .borura jő a d-*rü" és ax
eső csak futó esö, ro*ílyn«;k elmultával a megza
vart kedély hangulatot újra visszaállítja a fél-
bjn szakadt csárdád folytu-áaa. S a rend^zósé^-
n^k csakugyan igaza volt. Mert alig fél óra
után as ég kiderült és ax újra fnlkezdult zene a
tértnekba meuekült közönséget kicsatván, a
mulatság s jó kedv zavarulauul Myi ki világos
kivíradtig. A hül^ykoszoru virAgai közül futó
lag a következőkel jegyeztük fel b-"1Ürenilb ;n :
Anisits Izabella, Fischer Ilel^n, Griiowaid LIZA,
Horváth nővérek, Ilubinszky DÓ vérek, Krúb
nővérek, Kilíacker M*rí, Konkoíi Ö-zse, Luky
Katicz*, Nü^y Lujza, l\\tsiuk Teréz, ltoienber
ger Vilma. Kozenthil Berta, R-chnitzer Anionia,
S:ern nővérek, Weiuborger Lujza, Kidóczy
Mariska (Csacsból), Zinz Gizella (Kőszegről).
Továbbá olt láttuk: Horváth Jóuefuét, Hu-
binszky Adolfaét, Kovács Károlynét, Uech-

nitier Miksánét, Rosenberg Zsigánk, Rosen-berg Sáodoroét, Tichürci Aurelné tat. úrhölgyeket.
— Posta. Zaam^gye Bucsu Sst.Lássló
községben f. éri aog. 16-val kir. posUhivataJ
lép életbe; forgalmi körébe: Bucsu-Ssent-
Lá»tlo községen kívül Bucaa, Hetes, Pölöake,
i Sáodorhiza, Szent-András községek, továbbá Baruak és Kaszáló puszták fognak tartozni.
— Rövid hirek. Vilmos csissár Ischl-
ben meglátogat\'a királyunkat — Szept. 26—
28-án Grácsban eb kiállítás lest. — A bécsi
Burg újból épsUeúk a j5vö" évben. — A ssom-
bathelyi színház aug. lU-én nyittatik meg. —
Stefánia fhgno" nem jő a pozsonyi Bánlóscao
telísrt). — Sárosy Gyula 5»wegye meghalt. —
Deák Ferenci isobrira rddig 154.383 frt 33
kr. gyűlt be. — Turkeviben egy 110 éves
egyéa halt meg. — Szűk ács Lajos .A tanár ur*
czimü vígjátéka a budai színkörben e hó végén
adv.ik elő.
KI nyert?
Szeben aug. 11 én: 88. 64 43. 44. 70.
Prág* / . 46. 35. 68. 83.57.
Lemberg „ . 72. 37. 39. 85.58.
Irodalom
I (K rovat alatt megnlitett munka S*gj
1 nix>án Wajdit* JÓMOÍ koojfker«ikadéso illái i
— mApollo* s«a«*nü folyóirat augusztusi 1 száma érdekes tartalommal jelent meg, ezen \' kívül mellékelve van e füzethez Berlioz Hector | arczképe. Tartalma: Melodrámák Vörösmarty Mihály „Csongor éa Tünde" színjátékához, i Bserzé ci zongorára átírta AiUga Gé«a. A felébredt gyöngyvirág, magyar ábránd Müller j Jówcftöl. Anna-polka Duna Elemérlúl. Dalra fiuk, szővego Mallár Józseftől, dallama Palotásy Jánostól. Magyar dalok Magaráoyiiól. Ára egy BzAranak 1 frt. Szerkeszti és kiadja Dr. Fa\'legi , Viktor.
I — Ftlkivát előfiseiéirel A szíves fugád
tatái, melyben költeményeim zsengéi részesül-\' Lek, bátorít ujabb költeményeim kiadására , azon jrt reményben, hogy buzgó törekvésem — bármily szerény is eredményeiben — most is méhányolásra talál, átért is bátorkodom a legmélyebb tisztelettel és bizalommal a nagyér deraü közönség igen becaes figyelmét, meleg , pártfogását .Ujabb költemények" ciim alatt a , lehetú legosinoaabb kiállításban, körülbelül f. é. 1 október hó első napjaiban megjelenő, nyolci ívre lerjedú müvemre felhívni. A mü népies : hangú dalukat, rornánczokat, életképeket, rövid elbeszéli ú* vegyes költeményeket fog tartalmazni. Fúzölt példány 80 kr. Diazkötésü példány 1 frt 40 kr. Bolti ára több leend. Az elótiifl\'é^ek lakásomra : apáczk-utcta 9. szára , czímzeadők spóstauialváuynyal legküunyebben \\ euközüihetók. A t. gyűjtőknek hat elúfixetö után egy lisz flleipé dAnynyal szolgálok. Végül arra kérem a n. é. pirtoló kfizúnségut, hogy az elt\'fizetédt f. éri Bzeptembcriiú 1-íg múlhatatlanul Hsiveak\'-djék m^gteuui, hogy A nyomta , tandó péíJáu) uk meuyi»c^a iránt idejében \'. kellőiig tájékozva Ügyek. Müvemet é» maga-I mat naftybecsü párltogásába ajáulra, maradok, Pécsett, 1880. augunz\'us hó 7 én hazafiai tiss-telottel Várady Ferenci.

Üzleti szemle.
án, 1880. sug. 11. A múlt htwa beállott e«Í8 «t aselas idSjírU « napokbau i» w alkodó rolt, miáltal a ffabonik ei-kécakéie na«fon akadályoztatott «? ao«ataÍDnknak
koráiiUera volt ara* nagy terjedelme, melrr« kedve-wSbb idöjáráii viszonyok mellett, biston lehetett volna számítani
K k8r0lm4ny«k, valamint a isilárdabb fA-pi»CKÍ liirek b«b%tása alatt QiletQnk ag utolaé sápokban isilirdabb alakot oltott *? arasTlaf es*UÍr ké»I^tek elteidben, némi ki vflli Urdezfttk944s állott be. meljr a TÍtolkcdvet «meU. Mindamellett kereskedőink a )i«lyset iráat nem vis«lt«tne)( aagy bi*od»lommal it a kedveto\'bb h«a^«latot e^yedtÜ » elkéixitéii akadályok bcfolyátának talaj dositják, melynek a jobb idöjárái bokSrfttkext\'Del meg kell ?sfiánie. A. forjalom miriékelt határok közt mosgutt; fa^tfSi ortiágol risáranlc A gabooa Qmletre neire jelentőig a«lktU maradt.
Busa nílárd&bb volt i* múlt bét ellen 20—
25 krajcaárral emelkedett. ,
Boss iráot ii eléckebb Tolt a k«rde*5«k54««; árak itiotéa .0—20 krijczárral fetlebb szálltak.
Árpa csak fison mlsS^egokben volt keretre melyek azonban, legalább eddig, esak ritkán merfll-n«k fel mioáionk. Arak a> álulásos jobb hangulat bebaláiA alkU e riikkoél íi fcllebb áUJ
Zab iráat nagyon Yáltosékoaj volt a kaagulat. Midío mait Uétea Uljeien k merült 6 k^sslstek mellett, aj árunak elkéaiitéie az esöktSl gátoltatott, e oxikk a b«lfogjr«astáa ?sámára viharoiao keres-tetrtc, arai le beton felnállUk. D« aséu már nagyobb mennyiiégek kerültek ptacznokra és ai árak iunét tetemesea csökkentek.
Kukoricl* a l«gssebb reményeket ébrei*t5 aj termét kr>seledtévul, napról-napra luiybább least iigy hogy miig nagy készleteink, kivált cínqoantla-ban majdnem eladhatatlanok.
Bepcxében cseadei a hangulat. Ioditra as
eddigi olc»ó áraktól belföldi oiajgyáraink nagyobb-
résst hosssabb idSre fedezék sxUkségletaket, ? igj a
?ételkedr aagyoo mértékelt,
| MiiiCiég sserint:
Buxa 9 30.-10 25. Rozs 8 8 25. Árpa
? 6.30—a—. Zab 550-5 75. Kokon CM. 8 815.
Cinquatitin 8 25—8 40 Bab (fehér) •—. Bab (Urka).
.—. Repcse 10 75—1125. K. B
í Szerkesztői Qzenet.
I 421S. 0. P. Alexandria. Levelire mtttlSbb
1 V-l*tolttuk.
4214 V. Igló. Po^kdja SsciotA r?»véUluk«t 4215. R Helyben. Siivea kőnjost! Jütir* is kérjük.
\' 42 16 Vuoeejt kösségi és kSrjegysfii tgyleiének a kilitörrénj batóságí hijottaíghox boojQJtoU kérrínyét terjído!meilég* miatt nom kSsölbetjQk.
4217. V. .Aritáit utín". K0»5nettel rettQk.
4218. C. Q. Mielőbb jő- Üdvözlet I
4219. N. Aló-Le dva. Jól küiJSllflok ? Ari
alkalmilag.
4-\'20. Halogli. JnvS Kamunkra vatiuk kény-telének hala*ítini kttil^ejet.
Felelős szerkesztő: Bátorít Laj«S. HIRDETÉS.

111 4-4
Csakis
í
Hoz:
BÉCS. I lich\'rnsleg \' iián
i lege egáisabb él legolcsóbb saját készftméayu czipi«««áek leiugyobb és legdasabk vaiiutékbai
A i i 1 I o « « t r i I l irj«ü)-«ék kivonata:
119 1-20 H/Uffyek máméra :
1 pár bSr-ctipí (»-ir«-iier) er8> lalppj 3 frt, 1 |>4r b5r-Btiefl-Hta dupU-atpoB. *zO|?elt, 3 trt 60 kr , 1 par kectyabőr-atief. ifttK erős talppal 4 ír\'. 6U Vr , 1 pár borjubSr rimas exipő b írt-tói feljftbb. míndenu^nid házi cxip« bőrbűi v*zy stöv-ll.ól, sark.n Tagy sarkatlan 1 frttól 2 frr 50 krig. Péu éa atrtai ctipók, sai-nogM, Laaling, »agy b!b5l 3 f Híl 4 frliir. Urak ázatnám:
1 par borjubír uri ciipő dupl* talpps] 4 frt W) kr., 1 pár nfryaroly.to I«(r6oooiabb 5 fit, I pár iigyanoly.to (Baaat alakú) h írt 51) kr.. 1 par njTvinolyan (Kid bőr\'.őlj 5 frt.
Mindennemű «• laiiy és lyernek-cjlpík ís m non nagy sip\'i szar caizaa ballatlan n\'cs.l án>n Vidéki meiír.-tidi-l.\'-^W a legnaRy-l,b poi\'to««»piral inlé.telnek -I M«(r nrm fclciö c*ip"k k;.>.s-j;rol (.1 ..-..hetii\'k — Illusztrált ár|agy7ék«kk«l ésatailtá-i*l a siártékvKtsre iigyea és kémutvs ki ditaek.
Czipóraktár ,HANS SACHS\'hoz Sécs, I Lichten
steg I. szám.
(I tjiri: a
i.!l,iiT,,,ir.,.. ,\'n a II..

A m ly^n tisztelt gazdák, molnárok és gépé-szek becses figyelmébe -
ssercncsém tudatni, hogy b\'"gyá
g
mind\' o »lak ban nálam,
gépszijak
kaposvári fióküzletemben
(hu u\'cza 7 as. a.)
( )
a !egjufánjoaabL) árak mellett & legjobb való ketJ-M^gpfl kapfan\'ók.
A mi{^ ftgjriszt az AhaUm gyirtott nzijjak mi-n\'s^g\'i ac angol «• egyéb kölfö\'di hastingyártmáajr-DJRI a vTtenyt kiállja é* addig roanrésst as árak ii tet-m-8-Q olcsóbbak a külfölduo gjirtottakaál, s igj bizton reinényUm, hogy
hazai gyártmányom
a roélyeo tisztelt gssdák, molnáruk és gépészek által fi^yelemrí! f"g méltattatoi.
.Számos bectifs megrend-léiért e^^d\'-zik
kiváló liezi«l«tl\'íl
121 "-12 Kransz József fla
ki>ioatr«

? Árverési hirdetmény.
Az alulirt urodalmi igazgatóság részéről közhírré tétetik, miszerint f. augusztus hó 23-án a Nempthi és augusztus hó 24-én az alsó-lendvai gazrlasági irodákban a reggeli órákban több rendbeli korcsmák borárulási és halászati jogok, vizi örlö malmok, ugy az alsó-lendvai gőzmalom, továbbá kisebb s nagyobb területű földek, rétek, legelők, mint nom különben az urodalmi erdőkben az idei makkoltatá-i és gubnes-szedési jog, oytlvá-
! nos árverés vagy ajánlatiéval utján haszonbérbe adatnak. — A bórleti fellételek az alsó-
1 iendvai gazdasági irodában megtekinthetők.
Alsó-Lendván augusztus hó 1 l-én 1880.
Az Alsó-Lendva és Nempthi urodalmak igazgatósága.
122 1-4

TEKNKItSNCKEMI ÉVFOLYAM-

ZALAI

AUGUSZTUS 15-4* 1880.

H I R DMinden eddigi világtárlaton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar
gép- és túzoUőszerek gyár, harang
érczöntöde
Hazánk legnagyobb korszerűen berendezett gyár* harang-k tfizoltászatl és Tizmutészeti gépek ké8dté»ére; »
kapcsolatosvi.müté.wti osztály a jelenben egyedüli belföldi szirattyn gyárt képezi, melybe, kizárólag honi mn alkalmazása mellett, minden czélosk meglelelo szivattyúk és kntak készíttetnek. ^^^
?V* Képes árjegyzékek és költségvetések kivánatra bérmentesen szolgáltatnak "WU _
fi.ólE-t©l©l>e: Kolozsvárott, belmonottor-utcxa 12. sxám alatt letetik. ~
9 n«igyságban a meteorológiai és fold- 0 |rff T.\'" Q magneti intézetből vizsgálva. Szem- Q 0 üvegemet és aneroid-Barometerei- 0\' 0 met 8 napi próbára adom. ]09i_. g
&OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOS
r^ooooooooooooocoooooo<ix>oooooooc^ceoooooooo(;
Egy csak nem uj 8 lóerejü és hason minőségben egy 10 lócrejü Sliutlevortll-féle gÖZ-
V mozdony, valamint egy már használt, de még jé karban levő gőz-cséplőgép teljes feltzere
|| léssel olcsó ár«i kapható PÍIOSBTT
HABERÉM\'I P k IÍ, (rpg) árában, vas- rs rrrzSnlSdélx-R.
ahol 6, 8, KJ éa 12 lóereja uj gőzgépek kazinnal cs ínnélkül is készletben Urtatnak ; érM-mallMk, ZUZé-
nalmoin-, csépli-gép-, széna gereblje-, darálógép-, szecska vágó-, tengeri morzsoló-, szivattyú-, tez fecskendő
és a gépészeti szakba vágó minden szükséglet, aaútzaki czélakra vas öntvények saját és mis mintázat szerint
is, valamint mindüüféle érez és a kereskedelemben előforduló bármily czélu öntvények gyorsan, jól és
olcsón készíttetnek \'.??• szállíttatnak. no <~e,

1111111111111111111111
Hirdetmény.
Zala Szent-Gróth mezóváros tulajdonát képező pi linka mérési jog folyó éri október 3 án délután 2 órakor a városházinál előre megtekinthető feltételek mellett 1881 ik évi uj évtől kezdődő 1 évi időtartamra nyilvános árverésen bérbe fog adatni.
A város tanácsa.
SEIDLITZ-PORA.
118 2—2) I I I I I I I I I I I I I ??
vilníli h* mindl!I1 d0l>o* "\'?\'??\'i*" * ?•• Vciioui, 4, „ .„ ,ok„OrO.itou «^(<« »•»
Unvoisvs.
30 ír SU > Iajjolib lilPrek mellett fennáll mindennemű |y«Mr
éfek ti eminlitl ikidályak. (mint íiTÍjjh.áoy. hunoruiisi. Tár
?tl«|át 4i irliytr ril«n. Kfllüiina«ii 0)7 «^7én«knek AJánlTa, kik Qlö él«t-
?Dód\'it foljtatnak.
HiaUltáuk ttrv\'ayllag kíatattatHk.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o é.
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL
^^ A ltfgrneKbithkt^bb i\'>mi gé.jíS »tero a «fii»ed<> <>inltOri»égook
| minden baltő i* külső i>alUdA«aál, a legtóbb tetejg^g pilrn, min. dttinema isbeialétvk, ffj-. fUl- é* fogfájás, régi aéfvek é» nyílt »«bek-rákr«kJlrek. OliBk, ?lempjollm^i^ miLde.momQ béoaláx «i nérQléi Itb, Ltb. «!t«n.
Qvegekben használati utasítással együtt 80 kr. •- é.

llal-iii.ijolaj.
Kroliní é§ társától Bergenben
(Norvégi4b»n).
X ?xen fa*1mij iiiroUj valamennyi, a kereikadelaaben aiSfordaló ift}*m5sOU ti egjr«dali, nely orvosi caslokra haasnílhato.
Ara egy Öregnek használati utasítással I frt o é.
Fő lilllllái Moll A. gróg}szerész, cs. kir. ndvari szállítónál, Bécs
TueUioben
Raküb- ka álUn miodeD hirnevaa (váKjtsertarában vafv fQaser-ker«ik«dé*ébflo. Raktár D^lkali btlja^gvkbea mafinosjének oafvobh
Ik
f t
A t u «««ooi«t kéretik halároiotlan Moll-IeU kéisiUaínrl reodeloi éa caak olyanokat elfogadni, melvek aajat óvjefjem i* aiáirá-? emaal Tmaoak •Hatva.
B.ktirak: h|y Kutlaa frajer Béla fjó.ji. Kdo. J. tjtr
bwg Fereoea Fesaclbof^r J^KSuf Rotenfeld A/lnlf. — Zala-Eflrszáf
„OrofTiiertir a azeot líl.\'kln-. — Barn Dorner 8 Cliklarlya OOnca
I\' *? R7^E7neréa« KtpAtváT Kohn J. Babérba? hálm. fj»gr. Th
KeeiklM? gjAgy. KaprtHZI Werli M M&gJ. KAutf dtarainovíra lat.
f. KOttol lit jy.rr KnilMy Schl.fef A WUuch F. IlrMla
Jan. Ziarál Ferklet Kcr.-nrí gj.\'.gj. Miltlli.cn 3. If>lmaibi>i
M.i.f And. gjíjr. (980 3S—*í) \'

|- FONTOS
Ó messze-, rövid- és gyönge látóknak.
3 A legjobb szemüvegekkel szolgál jótállás mellett
OHELFY B. látszerész
A Nagy-Kanizsán a „Korona" átellenében.
I I I
Aneroid-Barometerek minden
oooooooooooooooooooooo
Iskolai-értesítés.
Nvilvinoa ailaárl tt kntkrirlml liMtm • MVIM Min
ueat, Karoly-kArat 22. után. a 28-ik iakolai év f. évi ssaptamber -Mii keideUt A nSvend\'kek felvétele auenKtiia 2il ikílól n.ponU
8— I2ij ét delutia 3 -ű órain e«iko«r,lh»tő.
áll rf aatllü
NcTeMintéxMeinben a reaai nitott növendékek általam a li-XKOn-
h felOgvolt-then reaaevalnak ? a lr|(*x>Tet»ttelJAiAb)>eii ápoltatnak,
a nev.ln kin 111 nekem tttt aWlt 30 évi aokoldala tapaxUláa
nd^ikeiceiemr*, a mi arra jcigosit, Devtlű-iulesetemct minden t ea
tik a legjobban ajánlani. HA 3—10
Pr grammok kivánatra
RÖ8HH 1DHXÓ8.
PHONIX SOKSZOROSÍTÓ LAPOK
^ICt\'maramj M. szabadalma) eddig es elismert leg-yjors \'bb, legtiastább és legolcsóbb eszkös iratok, raj* aok, tervek, hangjegyek stb. loksxorosiUsára. Ezek mellett nemcsak a tintamaradvány kimosásának tiUk-aége elesik, de mint semmi mas késsölék 1 ihetóvd teszik, ket illotve nagj ivoldal egvfiltea sokszoroaiU-tát. Egy & ugyanazon lap, felülete •\'gess terjedelmé-beD U—15 sior hmsznalbató újból, mindannyi ? r 60—80 tiszta másolatot ad es így mindössze 1UU0 felül. Leírások es árjegyaekek kívánatra mia-dankiaek ingyen ea Mrmantve ítküldetnek. Az ár.k laponként nagyaághos k«p*st 40, 70, W kr. I frt 20, 1 frt 50, 2 irt 50 kr. PhSnix-tioHk viola 40 kr. T 4 rös, zöld, k«k, fukete 60 kr.
Ég)\'edülif5raktárSEEFEHLNER .1. L
m. kir. udvari p«pir , rajz- ós (V.tflsa\'M- kcreskedéas
IV. váczi-uteza 9. BUDAPEST IV. viczi utcza 9.

5 FONTOS S
intellgens állomáskeresők részére a kereskedelmi, erdő mezőgazdaság és nevelői
hivatásban. Lapuok « tekintetbea kizárólagi szaklap és eleinte csakia lapuükra vonatkozó táját költ. ségeioket számítjuk, provisio pedig ss évi járulék után a felek köat lélr/joll egjfsíég folytán számítódik.
Hlőflzetéiil T&llxlyÉLm ezen az országban egyedül létezi, s a jelenkor igé nyeinek megfelelő1 szaklapra
egéas évre ... 5 frt — kr. j \'/, evi előfizetések \'/, é\'vro .... 2 frt 60 kr. í nem fogadutnsk el.
ÁLLOMÁST KERESŐK
exek k«tül leginkább ki emelendők a* 5MÍ idény b«kdTt>t-Icevte folytán HhelyesendS fudatitztek, mi-ierint saját érdekűk bao b«je]eot«aeikkrl egyeneseu kimlóhivatsi.ai>khoi fordaljanak, hirda(^aeinket a legm értekeit**bb*o uimitaod-juk ügyfeleink iránya\' *n, ugjttialén a beérkezett ajánlatokat bé>n>ent«s.>n él dijtiUnnl ké*b a tétjük.
FELSÉGFOLYAMODVÁNYOK
kérvtwyek és headváiy**. >•*??• k
iyek «s headváaytk >x.>ik-a^t-se (a jegyzői «* ügy y
twndffk levételével) agy a mt%yiT, MH<t, •ltS2 &t
la nyilrböli forditájok gyorsan és jütiriyomn eazko- \'
atr f
Irijobb f<irir»!T<r>in»k Arv,„.K: vesdéolök. kivíhá/tk, kave asrétek, tsztdsk, fazzer és siát izletek, c-tlunk agy eiadit
vxlani\'ht vételre elójfgvpxve vannak. í
ZS Levstktli iKfkeTetiisfcaél s. btljtt m- IlikleodS. ST ^
Értcíité\'t muiHrnt\'Vhr n a lípnaffTo^b Vvnnéggel njnjt :
ki,, OFFERTEN ÉS VACÁNZEN ZEITUNG"
kiatlú-himtnlu, Hitttrifi-* ../>-></<?=« 1». mám.
HIRDETMÉNY.
A fala egerazegi kir. türvdnyszék lerülatkArakez tartozó Bocsfóld kimig határának rendezése a ezzel kapcsolatos kérdések és a tagosítás érdemében hozott juger«jü ítéletek elrendelt végrehajtásának foganatosítására irányulólsg a hiteleaitstt felvételi fuldkönyvek osztályozott holdakra kiasámitását tárgrazó raernüki munkálat megvizsgálása s helyeaoek talUtatáaaeaeléboo annak Helényi Ferencz okleveles mérnök ur kösbejdtlérel hite lesitese, továbbá a bociföldi volt földesurak és a kSzblrtokosnk f >ld, rét illetiaégeik elhelynéisénnk a binSilog elrendelt sonhuzás által eszközlése; s a végrehajtásban való további e!j4ráa végett, jeleaül pei\'g a kihasitási munkálatokra nézve Skublim Ignácz raankálódó mérnök bevezetése czéljáb<\'>l határidúul 1880. évi augusstuü ho 2H ík napja délelőtti 9 órája Boczfoldre a birohát hos kitüzetik, s arra at összes helybeli es vidéki birtokotok meg-hivatnak oly figyelmeztetéssel, hogy a torthuzás a netalán meg nem jelanA kösbirtokoaok részére is eszközSltetai fug s hogy a kimaradó érdekeltek az eljárás eredményében meggy ugodotUk-nak fognak tekintetni.
Kelt Zala-Ggerszegen 1880. évi aug. lp.
Hrabovszky Flóri,
a végrehajtással megbicott királyi tör-
véovszéki biró.
Baiapester Offerten n. Imnsi Zeitaní Bpetti ajánlkozási és állomásliresedési lap.
O S
QJLVaiT ai ÖI^BvauLhCKSIIVIi sa4slau Pa, sa^b1.
hnfrj bírmelv mefbtxianak a lejTOvidebb tudunk tenni.
?saT A ki visekts birtokot v. Oxlettt riadni, venni / vag7 berbeadni aaándekozik, kéretik teljes bisaloaaoial bos- \\ xánk fordolni
al bo« 2—6
120


N«jy-K«niaán, oyomalott a kiadó tulajdonos Wtjdita József gyorssajtójáo.

1Ő80. angusítus W-e*.

Tlzenkllencaedlk érfolyi


9 EMIuMtl ár*.
A lap nelleari raenft DJetí kSslemeayek •
?serkewtSao*.
anyagi reeset illeti
kSslemeayek pedig *
UadWai bermeatve
tateseauUk:
?AOT-KIHIZSI
W lassan kai
MrzMatetlee; leveUk. eeak ismert mukaláv eaktol hpiuuik el
iKMratok vissaa nem ktldetsek.
a

>oa petitaaraaa 7, Baaaoaanar 6 ? minden további aorert 5 kr
SriLTTiBBEH
xeakeat 10 krert vi-
Muk (el.
UaUfc mísaa*
agyas MraasMct HUi S0 ki ia«tea>df.
ZALA IOZLOIY
előbb:
)O MOOYI
N.-Kaniisaviros h«*yb»t*«irin«k, ,n.-kanlxsai ömk. t&MlW-egrlet", a na.-kmnJa«al kereskedelmi s iparbank", ^ug7-kanlzsal Ukarékpénztir", a „zalamegvel álUlános tanlté-tea-törrt", a „n.-kanlzsal kisdedneveli egyesület\', a n.-kanlzsal tiszti önsegélyzé szövetkezet", a .soproni kereskedelmi s Iparkamara n.-kanlzsal kulvilasztmánya\'\' 8 több
megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Betenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.

Aratás után.
CsilUpnló léiben Tas tx nyomor, mert Tan aj kenyér. Megkönnyeb-tedett síiv vei tekintenek százezrek & közelgő tél felé, kttlönoten felső Magyaromig ínséges megyéiben, a hol a nyomor számos csalidnak kezébe adta a vándor-botot Itt hagytak testvért, közeli, tivoli rokont, ismerősöket. Hazát cseréltek — a régi szívvel. Itthon hagytak a kisebbik nyomoru-ságot csak azért, hogy a nagyobb nyomoraiig járma alá hajtsák nyakakat.
Mennél jobban közeledett az aratás, annál inkább kevesbedett a kivándorlók száma és remélhetjük, hogy most ez az Amerikába való kimeneteli betegség tökéletesen megszűnik. Ugy is kell. Amerikában is kell szántani, kell! még jobban mint itthon, mert itt már megvan hódítva az anyaföld, de ott még csak most hódítják. Már pedig sivatagból, rengeteg erdőből, feneketlen tavik s mocsárokból boza alá való termő földet teremteni nagy feladat, emberi erőt emésztő munka. Igaz, az utóbbi két évtized alatt sok minden nyomoraság szakadt a nyakunkba: fagy, viz és szárazság. Nem is csoda, ha a jövendőbe vetett bizodalmunk meglazult, mert tömérdek azok száma, a kik mind ezen elemi csapisokat uralkodó politikánknak tulajdonítottak s oda hatottak, hogy a végleteket nem szerető magyar ember különbeni nyagodt természetét fenekestíl felzaklassák és e folytonos politikai becz-ben végre is kifáradva közömbösökké lettünk sok minden iránt, a mely szerintem sem nem helyes, sem nem tanácsos.
Jövendőnkkel mit sem törődtünk, pedig alkalmunk volt, mulasztásainkat

azonban csak akkor vettük észre, midőn már miodea oldalról körül voltnak véve a nyomorusig minden nemével, midőn a mai kenyerünknek a felét már holnapra kellett hagynunk.
A múlt és ez évi ínséges napjainkat szerencsésen kikerülhettük volna oly nemű társadalmi intézkedésekkel, melyeknek czé\'.ja jobbnlisnnk, boldogulhatásunk.
Tegyük jóvá mulasztásainkat, szoktassak magunkat a máról holnapra gondolni, mert ki tudja mit hoz a következő és az ntána jövő esztendő.
Városok, falvak alapítsanak magtárakat, melyeknek czélja a milyen szép, éppen oly emberséges és nem fog akadni egyetlen egy ember sem, a kit józan észszel áldott meg a mindenható Isten, hogy czélszerüségét, sót szükségességét be nem látná.
Legnehezebb a kezdet, de ha legyőztük akadályait, virágzásnak indul minden helyes alapokra fektetett intézkedés.
Itt az ideje, aratás után vagyunk, tegyünk félre egy bekövetkezhető ínséges esztendő könnyebb elviselhetésére egy-két hektoliter magot, ez nem sok, ennyit bizonyára elcsíphetünk és jövőre már meg sem érzük, mert a mennyit betettünk, annyit ki is veszünk, a régit felváltjuk ujjal, távol tartjuk magunktól az esetleges nyomoruságot, mely bekövetkezhetik ma éppen oly könnyen mint holnap.
Ne várjunk mindeat az államtól, mert az állam mindent adni képtelen. Elég ha a deficzitet, mely évről évre növekedik rendben tartja. De különben is az állam nyújtotta alamizsna kenyér na-

gyon keserű, ónsulyként nehezedik lelkünkre, sok tekintetben megbénítja szabad cselekvésünket, szabad szólásunkat pedig tökéletesen lehetetlenné teszi.
Ha mi magunk nem gondoskodunk magunkról, akár meg is halhatunk ezen a magyar kánaini földön, a szomszéd nem fog jönni segedelmünkre, hanem veszedelmünkre.
VLDONYI JÓZSEF.
A szombathelyi állandó magyar színház megnyitása.
Vaamegye » vele •lekvárosa Szombathely, a végső őrszeme a magyarságnak aa ország nyugoti határán.
Feladatának tekinti e megye közönsége mindenkor, hogy anyanyelvünket itt a határon ne csak megőrizze, hanem aat mivelje B idegen-ajkú polgártársainkkal u megkedveltease.
K hazafias feladataiul busdittatvafogamat tt meg a hatvanat évek elején néhány ásom* bathelyi polgár keblében as eszme, hogy Szombathelyen egy állandó, s kiaárólag magyar nemaeti szinhás állittassék fel.
As Ugy megpenditőioek egyike, a annak éveken át egyik busgó apostola Meséi (Pauer) Antal akkori megyei iroda-igazgató és ki adó volt.
Ó már elköllösött as ólok kosul; a sors nem engedte meg neki, hogy as általa ültetett csemete gyümölcseit lássa; de mi élők hálásan őrizzük emlékét éa örömmel ragadjuk meg as alkalmat, hogy as elismerés koszorúját sírjára tegyük.
1864-ben Horváth Boldisaár akkor még ssombathelyi ügyvéd vette pártfogasába az ügyet, a remek felhi vasban izólitá fel aköionié-get as esxme pártolására.
1865 ben as alulírott, továbbá Meséi Antal s Aguatich Imre aserkeestéee mellett meg jelent a .Vasmegyei naptár", melynek jövő-delme a Biinhásnak ugy aaólván első alapját képesté.

Ugyan esés évben Stombathely lelkes polgárai közül többen 54O\'/,C ölnyi telket ajindékosuk a asinhás részére, mely utóbb el-árvereztetvén, a másutt épült asinhás építési alapjáhos caa!oltatott.
Majd egyidejűleg ásókból, kik a telket ajándékozták, egy válaastmány alakult, mely nemes feladatául tűzte ki a azinházűgy tovább fejlesstését.
1867-ben asonban, as élénk alkotmányos mosgalmak ssinbizuok kérdését egyidore letolták a napi rendről, a csak a .Vasmegyei Lapok" mint akkori egyetlen köslöoye a megyének tartotta hazafias kötelességének bolygatni a hamvakat, írván évről évre kflvetkese-teaen színházunk ügyéről, hogy ast a feledés fátyls örökre el ne takarja.
És a borura derű kelt.
1877 ben erélyes és tervuerü tevékenylég támadt síinhás épitésíink terén.
A régi válaulmány közéletünk leg-elíkolőbb férfisinak támogatásában hathatos erősbülést nyert.
Takác* Lajos megyei főispán, Síeli Ignács alispán, Károlyi Antal megyei ügyeit, Heítermayer Jósaet pénstárnok, Dr. Kuncz Adolf főgymnaaiumi igatgató, HaiJen Imre ügyvéd • néhai Horváth Mihály törvényszéki bíró felkarolván a nemes ügyet, vezetésük alatt a ezé! mindinkább megköselittetett.
Vasmegye köaönsége 15,000 forintul, Szombathely város 1500 forintul és jelentékeny mennyiségű tégláral járult az építkezési alaphoz. Egyesek pedig ha kisebb összegekben is, de hasaőas buzgalommal siettek áldosatu. kat a jó ügy oltárára letenni.
Ai építési tokét gyarapították a síin hasi választmány álul kibocsátott színházi részvények s ssioházi sorsjegyek is, ugy hogy a díszes si.nhaa 60,000 forintnyi épiteai költségeiből már csak alig néhány ezer forint van fede-zetlsnül.
Az épület Hausmaon Alajoa budapesti műegyetemi Unár térre szerint emelkedett fel.
És áll már a színművészet csarnoka, begy Vasmegye közönségének és Szombathely vároaának nemzeti nyelvünk mivelése, as er-1 ?

TÁRCZA.
Kertben.
Kartbea vagyok [
01; kedvei a lég itt ?
Ugy emeli
Saivem értemínyif.
Bftafamat moat
Olj kouayUaek ercem
8 0I7 boldognak
E aaíp kert úUben
Vig madarak
Zengatk bokrok arnyai;
8 elmeri-Dgek
A lak koronáján.
Minek ülnek
Virájok Wibibe.
8 arán; lepkék
E aip kert olébea.
NTájai esellS Csókolgatja oretán, 8 illatot bos Unlalanal houáai. Üdv vas tán » Illat erejében? Sarnte lekst E fxíp kert altban.
Felittl.níl
Tiazta aa ég boltja,
HoLDaa a nap
Peoret b6ven ontja.
«, ,,4.0
MOSOTT eg e fényben...
A menny van tán
B nip ken síében ?
Ámde mindegy, Akármi Tan b«one Caakaon vagyon
Ksjjat aat !*lkeaue.

Itt magamat Oly könnyűnek érsem 8 oly botdognak F >sep kert Ölében.
VÁKO8Y HIBÁLV.
Kinek volt Igaza ?
(Hegiebetoi farrsa történet.)
Iru: Tirághegjl József.
(FolyUtás as vége.)
Bámulatom határul>n volt, mikor ajtaját Caltárva, a azobában senkit se leltem. Azt hittem, hogy itt leaz ismét a rági lárma, zsivaj, a pajzán tréfa, s most csondeatég volt, akar egy kriptában.
Hamarjában azt gondolUm, hogy Ulán jó ösvényre tért a ficskó, hogy felhagyott as eddigi könnyelmű életmóddal. Még azon ferde gondolatra is vetemedtem, hogy Ulán vizsgálatra kéazül, mert a vizsgálat már küisöbön volt; vagy talán nem lakik itt, ulán elköltözött a város kfilrészébe, mart megnnU as örökös zajt, mely ablaka alatt éjjel-nappal gyötörte as ember füleit, a engem erről netn értesített.
De ez lehe\'etleo, hm itt vannak az elób-beni bátorok. Minden olyan s agy volt a szoba baa, mist két hónappal as előtt, kivéve, hogy a kályhán egy kia kanári madár ngrándozott egyforma ütemekben.
Aa ajtót betettem magam .ilán, a egy azok ruganyos ölébe eresskedtsm.
A snobát behatóbb vizsgálódásom tárgyává tettem, a ekkor szemembe ötlött egy csinos, gonddsl rendezett könyvtár. Örültem, hogy Dénes barátja lett a literaturának, s bogy hasznára fordítja pénsét. Megnezteoi köxlsbb-

rol a könyveket; s mit láték ? — A könyvek egytől egyig angol és német, irodalmi termékek. Hogyan? — Hiss Dénes németül csak egy-két közönséges siót tud, as angol nyelvet pedig nem tudja megkülönböstetnt a pápuák dallamos nyelvétől.
Ai ablak sarokban egy díszes pipagyuj-teményl pillantottam meg. Emellett egy kinyitott angol könyv hevert. Látszott, bogy nem régóu van e helyzetben, mert egyik levele még kereste az elvesstett egyensúlyt; se le nem tudott egeszén feküdni, se föl nem tudott egészen egyenesedni.
Egy angol újságon egy tányér finom szivar mosolygott rám. Kiengesztélodésem zálogául megtömtem beldle zsebemet.
A kis kanári caicsergett, mintha elakart volna árulni, mintha mondU volna: .látlak".
AZUUD as ablak-sarokból előkerestem a legöblösebb lajiplpát, megtöltöttem, s füstfel-hokbe bnrkolósUm. Akkora füstöt csináltam, hogy Hephaiatos mühelye se néshetett ki különben.
Mikor már a pipa nem birU tovább szuszszal, s akkora füst volt, hogy ozikákoltam, a pipát uj életre akarUm hosni, az illatos szart beljebb lolum a pipába, de a pipa egy recscse-néssel ketté törött.
Hogy Dénesnek annál kellemeaebb meg. lepeléit szerezzek, a kétfelé vált pipát aa asztalra tettem, az almáriomról leemeltem egy tál sunkát, s kikoplalt síiberiai farkaa étvágyával — ha ugyan a farkas étvágyát lehet párhuzamba álliuni egy diákévaj — falatozni kezdtem.
Aa almáriomon néhány flaakó ágaakodott, azokat is glédába állítottam a* aasulra Egy

szerre csak a kis kanán elkezd vidáman ose. vegni, miközben az ajtó felnyílt.
— Hol az ördögben jársz Dénes? Már
félóra ÓU itt vsgyok. Hajlandó vagyok hinni,
hogy észrevetted jövetelemet, s kisiettél, hogy
a találkozást kikerülhesd velem — szólUm
anélkül, hogy a tál pompás tartalmáról felvet
tem volna Bzemeimet.
Nem kaptam feleletet. A füst miatt nem láthattam semmi\', noha léptek nessét hallottam.
— Ki as? — kérdeztem olyan tekinté
lyes hangnyomatul, mintha legalább is u
egéiz háromemeletes hajlék után én fizetném a
porcziót.
Most se kaptam választ.
Épen mikor felakarok kelni székemről, hogy az ablakot éa ajtót kitárjam, két villogó szem sugarai egyengetnek maguknak nUt a bodor fuattellegeken kereaztül, nyomban rá két fogtor, kétrdffts torsonborz bajusz, egy kó~ ezos szakáll, két ssorrel bélelt ful, s egy rém-séges hoaszu, meréss hajlású orr, csúcsán fakadó rótsabimbóval, bontakozik ki a sötétségből.
— Kit keres az ur? — kérdeztem kitel
hető vastag hangon.
Felelet helyett két izmos kar galléromba kapaskodott, — egy pillanat s én a levegőben lebegtem A vér annyira meghűlt ereimben, hogy gondolaUimat nem tudtam asivakba önteni.
A sunkadarab ijedtében gégémen akadt, a villa padig oly érzékenyen Ulálu megütni is ártatlan tálat, hogy aa ki ójában caörömpOlvsj hullott a padozatra.

TIZENKILEHCZEDIK EVTOLYAH

ZALAI KÖZLÖNT

AÜGÜSCTÖÍ »-<•köles él finom itlés terjesztése körül Unusitott buzgzlmának hirdetője legyen.
A bár kicsi, de belső berendeled el diltre leire kiváló színház, f. 1880. éyi »ug. hó 19-én fog laegnyitUlni.
Színre kerül: .A proletárok* Caikj Ger
gelytói, a győri színtársulat álul. Beödy Gábor
művezetése alatt, Priolle Kornélia és Márkus
Emiliának (Szombathely Bízató ujének) közre
működése mellett. BALOGH GYULA.
Helyi hírek.
— Király őfelsége 50-ik évi .zttletéai
jubileuma Tarosunkban ÍB nagyszerűen meg-
üantpeltetett. — 17-én eate a kalonaaág
.takarodó\'\'ja és fényes kivilágítás mellett
iáklyásmenet tartatott, mit a .Hymnm\' el-
éneklése és gyakori harsány éljenek emeltek.
18-án mar kora reggel laraczklövések, a katona-
aág pnadó" ja ét lobogók hirdetek a nap jelen
tőségét. — Kileucz érakor a szent Ferencz-
teediek templomában ünnepélyes isteni tisztelet
tartatott, hol a kir.tisztvi»elok,as összes katona
ság, városi hatóságok, testületek és nagy számt
közönség, teljes dissben jelentek mag, ngy az izr.
imaházban is, kérni a Mindenhatót, hogy „É 1-
jen a király!\'.!"
— Lapunk felelős szerkeaztoje az or
szágos dalár egyesület n*gy ünnepélyére Kolozs
várra ntazott. Helyettesítője Hajgató Sándor.
. — Nagyasszony napján mutatta be első áldozatát az Urnák Rigó István kegyea-rendi tanár. Az uj misét lakoma követte, mely kedélyességben páratlanul áll. A vendégek jó kedve és a gazda szívessége határtalan volt. A loaaztok árjának végeztével tánezra perdültek a ssép számmal megjelent vendégek és járták nemcsak világos* viradtig hanem még jóval azután is. — Városunk szülöttét az uj áldozár
— a Mindenhaló éltesse sokáig!
— Lapunk elSbbi néhány számához
mellékelve volt a következő levél, mely Her<
telandy Béla ügyvéd úrhoz, mint a „Szabad
elvű párt" végrehaitó bizottsági elnökéhez
intéstelett: B. Füred, 1880. aug 13. Kedves
barátom! A midőn Slivee buzgalmadat a haza
és igaz ügy iránt érzékeny szivvel megköszö
nöm, sajnálatomat fejezem ki az iránt egyúttal
hogy fáradságunkat siker nem követte. As
hiszem, hogy ennek legfőbb oka az én szemé-
lyiségemben keresendő, ki mint már tényleg
képviselő nem léphettem fel teljes igén} nyel,
— sokan, a kik ellenem szavaztak, azt gon
dolták, bogy hiszen úgyis ott ülök már, ba
bakom sem bukom. Kz a balsiker le ne verjen
bennünkat, Kanizsának nem szabad a szélbalon
maradni. Add át baráti Üdvözletemet pártunk
minden buzgó hü tagjainak s tarts meg szive*
baráti érzelmeidben, őszinte híved Jókai Mór.
— Gyomor is bélhurut uralkodik
városunkban. — Ajánljuk óvszerül a test me
legen tartásit és a gyümölcs élvezéstóli lehető
tartózkodást.
— Füred-Fiutne Az ezen ut czéljábó
Osszehitt érteÁezletea az iodulás szeptember

15-ére tttsetett ki ; a nevezési zárlat, illetve a részvételi aláirái ^gaepja pedig tz"ptember 1-én lat*. A* •lóterjesztett program™ váltomst-lanul elfogadutott. E szerint e« lesz az útvonal: L szakasz: B.Füred, Tihany, t-Kálit, Késni-hol)-, Z.-Egertzeg, SsL-Gotihára, Feldbach, Gleichenberg(fóállomáa). II. szakasz : Gloichon-oerg Laibnits, Landsbarg, Scbwannberg, Kara-lyas, Wolfaberg, Szt.-Andrát, Völkermark, Klagenfurt (főállomás). III. szakasz: Klagea-fart, Wörth, A. S. Valden, Vill«A (főállomás). IV. szakasz: Villsch, Arndstein,Tarvis,Pridel pan, Flitach, Tolmano, Kanale, Görz. V. sza-kaaz: G8rt, Monfalcone, Qrigano, Triest (főállomás). VI szakasz: Triett-Fiume (etélponi). Hindxn jelen volt tag felhatalmazUtott kötelező aláírásokat gyűjteni.
— Pécsek Péter volt caáktornyai
Szent-Ferenczrendi szerzetest a szombathelyi
püspök az egyházmegye kebelébe tol vette ét
segédlelkétzi minőségben SsMtElekre küldötte.
— Vértessy Béla, urat főispán ur ó
mga a keazthelyi szolgibirói hivatelhot ideigl.
segédzzolgabiróvá nevezte ki.
— 8*inhá*i krónika Keszthely, 1880.
aug. 16. Kárpáthyné Rózsa juulomjálékául
Szigligeti egyik kitűnő tönéneti színmüve:
.II. Rakóczy Ferencs fogsága" került színre f.
hó 14 én közép siámu közönség <-Utt Jatsl-
mazandó Zrínyi Ilona szerepét elegendő héTTel
kezelte, bár rajta is, mint a többi sze eplón ész
lelhető volt némi kedvetlenség, a mit talán
drámai hangulatnak kellene betudni, ha agyán
szó lehetne erről. — Pesti Lajos Zrínyi Boldi
zsárja és Bágyoni Gr. Bercséuije megfelelt a j<
alakítás föltételeinek. — Vasárnap 15 én utolsó
előadásul nA szerelem vadrózsái" czimü eredeti
bohózat adatolt, Dalnoki Gyulától, a tegnapi
nál csinosabb eredménynyel, bír közönség
csak kis számban jelent meg. (Ionteri derültsé
get idézett a közjáték, mely a darab folyamá
ban adatott a következő czimmel: „Jernsaalem
végpusstuláss, vagy az emberi szív topreogé
zein alapuló dulságoa Daladalom és a dörgedel
me* Borzalom." — Borzasztó, szivrepasztő, haj
meresztő a halálra nevettető tragikomédia sok
felvonással és még több változással. IrU egy
nagyreményű, azéptohetségü, furfangos <
helybeli kapacitás. (Hindeső a jobb menetel
kedveért az igazgató.)" Történik Téléoyben
Veres Ádám félszerében épilstt színházban. A
szereplik kivétel nélkül beleillettek a darab
keretébe. — A csekély számú közönség igen
jól mulatott. És ezael Kárpáthy társulaU bn-
csut vett Keszthelytől; kívánjuk, hogy további
pályáján több babér teremjen útjában, mint a
mennyi nálunk termett! S ebbéli óhajláaunk
teljesülend is, ha Kárpáthy maga ia ugy
akarja. Kulya
- Sövid hírek. 0 felsége ttept. 21-én reggel uUzik Kanizsán keresztül Pécsre. — Szegeden indigógyárat terveznek. — Tisza Kálmán Oitendebe utszik.

KI nyert?
Temesvár aug. 14 éa: 48. M. 4. 73. 85.
Bécs . . 87. 67. 89. 69. 86.
Grácz „ . 62. fO. 2b. 29 7a
— Magyar dijaorsjegytfc húzása. Aag. U éa a a. kir. lottó igazgatóság hslyiaégébea törtéit 38-ik kisorzoláaa a m. k. nyerezBéWj kötötte kötvényeinek; a kSv.tkeaó 30 sorotzO-szára lett kihúzva : u. m. soros. sz. 24, 114, 330, 493, 1081, 1193, 1539, 1804, 2198,3366, 2378, 2468, 25OC, 2667. 2568, 2697, 2807, 2960, 3278, 3416, 3848, 4349, 4352, 447S, 4629, 4706, 4783, 5058, 5154, 5622. Ezekből nyernek: 150,000 forintot sorozatszám 5622, sorsj. az. 38; 15,000 forintot sorozatszám 24, torzj. az. 21; 5000 forintot sorosaissisa 2366, sorsj. sz. 35; 1000—1000 frtot, sorát. sz. 114, aorta, as, 4, soroz. sz. 3416, zorsz. 34, — som sz. 4705, törj. zz. 6 soros. sz. 5622, torzj. tz. 20, — 500 - 500 frtot nyernek soroz. sz. 493. sorsj. n. 48, — soroz, te 1081. sorzj. az. 3. — soroz. sz. 1193. sorsj. ss. 19 és 25, soroz. zs. 2198. zorsj. sz. 5, 38, 50. soroz. zz. 2356, sorsi, sz. 4, 10 éz 41. zoruz. sz. 2378. sorsj. sz. 12. soroz. sz. 2506, sorsj. sz. 29. soroz. sa. 2557, sorsj. az. 30. toroz. zzo 2568, sorsj.za. 14. soroz. sz. 3416, tortj. sz. 30, 3818 sorsj. az. 1 ét 10 soroz. zz. 4473 soraj. ss. 4. Miaden a fo«t ne vésett 30 sorozaUaámban foglalt és ki aem húzott 1475 torzs, nyer egyenkint 140 frtot.
KSzOnség köréből*)
Nagr KanlisiB, 1880. évi aug. hó 17-én. Igen tisztelt szerkessto ur 1
Van szerencsém uraságodat Uszteletulje-zen felkérni, méltóztaasék s követkoao torokat becses lapjábau közzé tenni:
Jókai Mór ur s .Hou\'-ban, a nagykanizsai választásról értekezve, egyebek kSzott sz állitjs, hogy ss 1872. évi válassta* alkalma val, a kormánypárt győzelme csak as által volt bistoaithato, hogy mintegy 160 vasúti hivatal, nok Kanizsára .importálUtott", kik azután szavazaUikkal döntöttek. — Mindenekelőtt férüas kötelességemnek tartom, a legélénkebbe! tilUkozni az „importált" epitheton ellen. A vatuti hivatalnokok férfiak a mint ilyenek sem nem importálandók sem pedig, legmagaaztoaabb honpolgári joguk gyakorlásában, sssvazó gépekként nem használtatnak. — A mi pedig Jókai azon — gyengéd kifejezéssel élve — merész állítását illeti, hogy a most letolyt választatnál a fent emiitett manŐTer csakis azon okból nem volt fogaoatoeithato, mert csak 4, a városban lskó vasúti tisztviaelónek volt szavazati joga, erre azt jegyzem meg, hogy azon hivatalnokok, kik szavazati joggal rahástattak fel, a pálya udvaron s nem a városban laknak — a mint hogy eg* általán a vároabsn való lakás assvassti jogot tudvalevőleg nens kölcsönöz zenkinek — és hogy igenis, vaaaak helyben öreg t magsa
•) E rovat alatt ks«lettir< r«l«l(u*f«t n«n
vállal a BWk

állása vasúti tisztviselők, kik bon polgári jog*** \' kai csakis átért atw élhettek, mert holmi helj.f beüadn-.nistratioMavieÜenségekkSvetkeztébetv a ssarasati bárczák birtokába nem jnuttai. .
Hogy eme nyilatkozatot csakis a* igazság ét a Ttwuii tisztviselők érdekében, nem p*dig pirtsnaTedélybol teszem koszé, ezt szájai vélem legjobban bebisonyiuni, ha ki jelet teás, hogy e tank irójs tántorithaúaa híre a kormány\' jártnak.
Fogadja szarkasztó ur, kiváló tiazteleUm kifejezését
STEIMITZ HKNBXK,
( g munka Hasj-tU-
aiasán Wajdita Jizaei ksnjvkeraikxlase által m«j readslheto.)
— A vadáact igytlmUU. — A vadász-
irodalom tarén ürömmel Üdvoz8ij«k Sárkány
János Ferencz „Vadán-lap\'-ját, mely Buda
pesten az uj .Sport-Egyesület" hivaUlot közlö
nye. Megjelenik e lzp minden ho 10. 20. és
30-án félévi 3 forint előfizetési díj mellett. If aga
köré gyűjti a megszűnt egyéb vadáss újságok
tehetőtb erőit és minden irány Wi iparkodik a
Tadász-igényeket kielégíteni Képei ujak és
eredetiek ; csikkéi tartalmaaak és vonzók. AjánJ-Jt
jtk megyénk vadátzsi figyelmébe.
— Bmtti Bertalan előfizetést nyitott
.Alcsuthi hangok\' és „Ssent-AnUli ábránd\'
csimü zongorára szerkesztett zenemfivére küloe-
kfilön 80 krajczárjával, amaz tzept. 1-én emez
okt. 15-én jelenend meg. Az első Klotild fhnő-
nek, utóbbi Coborg Gótba Fulöpné, Lujaa
belga kir. hgnónek van ajánlva. Ajánljuk a
zenemű barátok pártfogásába. Hegrendelhető
szerzőnél Bpett II. ker. Pola-utcza 6. zz.
— iltjjtlmíét beküldetett: .A köztégi \'
és gazdasági tűzoltás könyve", mely as ifj. gr.
Nádaady Ferencz által kitűzött pályadíj nyer
tese, írták: Qreszler Vilmos és Oláh Hiklót.
Ára 50 kr. Hegrendelhető minden hasai könyv
kereskedésben.
Vegyes hírek.
— NípudmUUt, A belügy mi* isler aa
esskosiendő népszámlálás tárgyában a követ
kező körrendeletet bociájtá kt az összes haU-
ságokhos: „Az 1SS0. évi LII. t. ez. alapján,
az 1880. deczember 31-iki álladékot etőtOnteto
.népszámlálás,* számláló lapokkal fog ass-
kozoltslni, melynek mindegyikére as illető
háznak száma ia okvetlenül feljegyzendó lett.
Ennek folytán meghagyom a törvényhatósá
goknak, hogy a községekben, pusztákon, Unyá-
kon, szállásokon, telepeken stb. létező házak,
házszámainak rendbehozatala iránt felelősség
terhe alatt rögtöni intézkedésre uUeilee s
községek elöljáróit, oly értelemben, hogy as
eltűnt házszámuk azonnal pótoltassanak éa as
eddig még nem számozott házak számokkal
látsszanak el." Tusa t. k. :
Szégyenemben szerettem Tolna a föld alá
bújni
Az ijjedtség zavarában egyéb gondolat nem jutott eszembe, mint hogy ez az a nap, melyben életem lámpija kialszik.
Minden erőmet megfeszítve addig rugda. lóztam, míg végre kemény talajt éreztem talpam aljtt.
Aztán minden csendes lett. Rettegve Tártam az utolsó órát Elszederjeaült ajkaim uol tárokat rebegtek.
Neki rohantam az ajtónak, de egy hatal maa lökés ugy teritett a szoba máaik részére, hogy alig bírtam feltápaszkodui.
A füst lassanként oszladozott.
Az ajtó küszöbön egy ritka erős termetű, kozéptájbéli férfit láttam egy bütykös botul áll*ni, ugy elfoglalva az ajtót, hogy azon kimenni lehetetlenség volt.
— Mit akar az nr? — kiáltottam a tehe
tétlen dilhtől tajtékozva.
— Akasztófáravalú, naplopó, fogd be a
nádat. Rögtön ezerfelé morzsollak. Szörny üség !
Miiess a világból, hová jutunk? Most már
nem elég, hogy a gazok meglopják az embert,
hanem fényez nappal, még az ember kimegy a
szobából, egész bátran esznek, isznak, lakmá
ruznak. Várj semmirekellő, majd megmutatom
én,neked, hol van a városház — tsólamlott
meg tört magyarsággal az óriás, a fütykössel
bsljotlaiaan suhintott a levegőben, a kérdő te
kintete akiszenvedett pipára tapadt.
— Önnek itt semmi keresete, ez az én
•zabám — kiabáltam tág tüdőből.
— Mióta a te szobád ez, te élhetetlen mi
haúna, te kötniraló lébüLő? Tüstént meghá-
moslak te elvetemült korcsfajzat — bizutga-
tott, s humánus ígérete komolyságának csal ha
tatlau jeléül fogai csikorogtak, szemgolyói ki
dudorodUk.
A lélek indulatrohamai különféle embereknél különféleképen nyilvánulnak. így né-niely ember szégyjnében elpirul, némely em-IV elsárgul, sok ember pedig nem változtatja

areztzinét. Némely ember félelmében elkékül, némely ember elzSldül. Némely embernek váratlan nagy öröm meghozza eszét, némely embernek elveszi. Némely ember mérgében el sáppad, némely ember elvörösödik.
Az én minden keresztényi érzetből kivetkőzött felebarátom ez utóbbiak sorába tartozott, mert az orrán diazeekedó bimbó pipacs-vöröt lett.
— As ilyen megtisztelő czimeket átenge
dem az urnák. Ez az én szobám, én parancso
lok itt. Követelem, hogy ide tolakodása okáról
világojitton fel — harsogtam rendithetlen bá
torságot tettetve.
— Oh, hogy a görcs ugrastszon össze,
mindjárt macioszt gyúrok belőled, te alávaló
gézengúz — ordilotu as óriáa.
— Uram ismételten ünnepélyesen kije
lentem, ez as én szobám. Önnek itt semmi ke
resete. Ott az ajtó, fordítsa ki szekere rudiát
killöabeo
Grondolatkerekem kizökkent a vágásból, mert az óriás egy diesel lépett, a kabátomat elkapta. —
Éa térdre rogytam előtte. Homlokomról caurgotl a halálos veríték.
Egy borzzsztó gondolst világította meg agyam sötétségét. Szent Isten, hass lehetséges! Hajszálaim égnek meredeztek.
— Uram . . . bocsánat . . . irtozalos fél
reértés . . . irtttsatos tévedés . . . eresanen . . .
egy barátom ... én nem l.ipUra ... egy ba
rátom ... én nem vagyok tolvaj ... egy ba
rátom . . . jaj, jaj, ne szorítsa s nyakamat . . .
xszen , . . kérem ... azt gondoltam . . . aj s nyakam . . . megfulladok — hebegtem evegó után kapkodva.
Most kezamtksn Tolt a rejtély kulcsa, liig Dénetse! haragban volUm, azalatt ő más lakásba költözött. A bútorok természetesen ra«g-maradUk a régiek, mert hónapot szobái aa csak a lakotok Tallóznak.


g
— Kegyelem . vagyok . . . barátom . .
Fülemnél fogva pehelyként felemel*, s mint Ukaros gazdzzszoay a zsák feaekére szorult buzaszemeket, egyenként rásogatU ki be lőlem as igéket:
tévedés . . s. . . Dé . itt ... e-most. . . mert ... ve-hogy ... in . . . nem . . .
lek nea . . lőbb .
. . azt
ó . . . lakik . . nem . .. tudatta . . . . elakar . . . menni ... én hu:
. bocsánat áldozaU lakott gondoltam
itt
lem . . nen . .
jöttem ... ne ... húzza ... a fülemet . . . kiazakaJ ... rozs ... szándékkal ... kegyelem . . . nem . . . vagyok . . . bűnös . . . Dénez ... ő . . . aa . . . oka ... ő ... mért . . nem . . . mondta azt . . . gondoltam . . . Tárj . . . majd . . . számolok . . . kiszakad ... a ... fülem ... ne ... bánt aon . . . megtérítem ... a ... kárt... jaj . .
fülem . . . mit. . . okozUm . . . ártsa* szén . . . értsen . . . meg . . . kegyelem . . . nem . . . igaztág . . . soha te ... |up> . senkinek ... se ... vétettem . . . árUtlan vagyok ... jaj ... eretzazen.
Nyakatekert mondatszerkezetemnek nem veit elég logikai ereje az óriás maglágyitására. Attól tartván, hogy a fütykösből azede-geti elő a bunkót argumentumokat annak bebizonyítására, hogy e szobának ő az ideiglenes ar%> "?;ot ráatotum magamon. Kabálom há-tulsé része markában maradt ugyan, de én ayájat vendégszeretetért áldást kiTánva minden közeli ős távoli rokonának, sógorának ét minden unokájának fejére, kinek csak kedve kerekedik ítéletnapig születni, megmeaekül-
A szabadulás gondolata kéjjel töltötte el égést valómat Egyet ugortam, de az óriás elén hozamú kezére! ábrazatomra izso csókot

czuppantott széles tenyerével, 4 megpörgetett a
levegőben. Erre szemeim homályba borultak,
s eszméletlenül nyulladum el a padlón. 1
Valamiét via aélkiti lehet mosdatni és. puska nélkül lőni — t. 1. bakot — szintúgy lehet láb nélkül menni.
Ha ez iránt eddig voltak kételyeim, azok moat eloszoluk. Hert hogy sr. n\'csa közepén jöttem eszméletre, as bizonyos, hanem hogy nem zaját lábaimnak tartozom köszönettel smi-ért oda jutottam, az is bizonyos.
Három napig nem mentem iskolába, mert szám az óriás csókja következtében állásának irányát megváltotUtU.
Iskolatársaim részTétnyiietkoamtokkal fo
gadtak, egészségemre kívánták as oszonnát.
* *
E szer ncsétlen eseménynyel bő anyagot azolgálutum eszmecserékre.
Még a sajtó is megemlékezett rólam. Ugyan is egy pletykalap névmegamlités nélkül közölte e botrányt. Egyszersmind megragadván a kedvező alkalmat, egy bombastikot vezérczik-ket hozott a mostani előretorekTŐ diákságról. Magasztalta erényeinket, méltányolta bokrot érdemeinket, s annyira tulhalmosott hízelgő di cséretekkel, hogy nem mertünk as u?czára menni, z hogy boszaját kitölthesse rajtunk, amiért szerelmes levelekkel gyarapítottuk a papírkosár irodalmi ereklyéinek számát, a klubb titkairól kiméletlen&l lerántotta a fátyolL Vérmes reményeket kötött bontáek, mert — úgymond — mi lettünk egyket a hasa oszlopai.
Minthogy a kölcsön viasza nem fizetése morális elvekbe ütközik, a kolcaoaTisazafizetés módozatának megállapítása tárgyában gyűlést tartottunk. Másnsp reggelre a szerkesztői iroda ablakai mind be voluk susva.
Ezzel adtunk a szerkesztő iránti hálánknak kifejezést.

-Sfj
t-if 8 s s.|_ &•
f-JF ?g-5 f i:lf Sl
n
ffi- D " «
3 » E

"?"" !<1I C ~ ?• « (, e. r

I f
"í M^Í őr rs 5
^:s? ;>ií |
S-S:

iíí
iii SSL7 g *
SEI HU 5 ??-
l
SE.3
í r?
_
{ i
Q >
r B !? "
:
Isi
?? B
r »
e
« «»
?" -
B
öSchaumann Gyula-féle

Eddig ilarlntlm katáiábaii a kíinyibb aagoldiara v»nil kaiélag neLmen «nii>tbrtS ílk«kr«, aatélltéa, vérllMtltái. láp láfea is ttltarillttare Külltal & rntpODkiuti kéUEeri fnlytonuii haiiDíIkt utáo mértéklato saerdl huioál méft inakifa h«t«Raé-
««kn.l ii, u m.: taélitéil iy«ag«tt|, nha tgat^i-, vlitélulá* a haigllliztiaál, vraztaglfaég a bAlnél, tag gysagaiég, araayér azta-vadit, aladaaMaia gírvéay, galyva, fihttkor, airgaltg, Idült bír kiutéi IdokttiU fifájáa, féng e< klbetagiiiakaél, btayálkiiadáa a bea.lt kí«i«*iya*l «a a gaaioiágaál
M aivaayvlzek gyigyaitr gyaaáatl bmsnilat melleu, oletta ép agy mint aunak liMKoiiata ilatt, valamint utólagoi gybg]-keielénnél l« kilOnS iiolgilatot taaa.
Kapható annak keaaitfjénél, gíldiSigi gyógyszerész Stokerauban éa ai osztritk-magf »r állam minden !ry*fyazertardban, valamint Nagy-Kanizsán Práger Béla, Zala-Egersiegen Hollóay K. gyAgytarukban.
(gf- M»gr«nJtli«aaoíI leikoveiebb kíl tkatnla utínTÍt
m.lletl koldeuk. *ajg (13 25 - S5)


A mslyan tisztelt gazdák, molnárok és gépé-izok becsei figyelmébe!

Van agerenciiém tudatni, hogy bőrgyáramban gyártott
gépszijak
míadoD alakban nálam, ugy
kaposvári fióküzletemben
(houzu-ufOR 7. er. a.)
» legjutáajoaabb Arak mellett a tngjubb minőségért való kezességgel kaphatók.
A mig egyrészt az áhalam gyártott tcijjak mi-oööégft »» angol éa egyéb külföldi hasongyártmány-nyal a versenyt kiállja és addig máoréutt as árak is tetemesen olcsóbbak a külföldön gyártottaknál, s így bistuD reménylem, bogy
hazai gyártmányom
a mélyen tiaitelt gazdák, molnárok és gépészek által figyelemre fog méltattataí.
Számos becses megrendelésért eaedesik kiváló tisztelettel
1212-ia
Kraosz József fla ?
fy iD
Arjegyiékek kiránatra bérmentve küldetnek.

||; ítíf
| T> í í rJ


sí.a p

írniasese-i-Hi\'éif^.
S I
g a^ ^-M-j^-*tJ j j; P w o
Itíílfi-ílllí
t-s.

EÍ-"J a?1\' • -

J% Is
Is
s?
888282 7?
f J 1 . 15?-

TKENKILENCZEDHC ÉVFOLYAM

KÖZLŐN

ATOOHHJ8 19*11?EL X

B) T ÍB

A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
tisztelettel alólirt igazgatósága ezennel jelenti, hogy Zala-. Somogy-, Bar.ny*- és Varmegyék részére kiterjedS natástórrel
Nagy-Kanizsán vezértigynókséget
állítván fel, annak vezetését
989 89-52
GUTMANN S. H. ÚRRA
vv w ? ??? ? ? ? ? ? ? ^^* ?vv ^^
ruházta, kit egyszersmind a tüz-, szállítmány- és jégbiztositási ágazatokban jogérvényes biztosítási kötvények ki*lUUa*r» «S ktrok f-i-
Vételére, úgymint ezek azonnali külsetesére is felhatalmazott. Badapeat, 1880. januárban.
A Magyar-franczia biztositó-részvénytársaság igazgatósága:
SOHWEIGEK MO3C0VI0Z.
.A. Mavyar-firanozla tslztoasltó
igaigatójigtnak fentebbi közzétételére hiratkozáiaal alólirott tiaetelettel jelenti, mieeeriat a
Nagy-Kanizsai vezérfigynökség
Teseteeet aWállalta • a Teaérttgynökaegi irodit megnyitotta, hol ia bútoaitáei ajtal.t.,k elfogadtatlak • a biitoaitáai ttal«tr«, ragy a tánaaágra Toaatkoeo aiadeaféle falfiUgoaitiaok leg
keeieégeeebben megadatnak. Biztosit pedig % tárgaság
a) tftiveniély é» rohbaaáe által okoiott károk ellen; «) eaáraum ragy vlira •aáHItaU javak károeoéláaa eiba;
b) jégkárok ellen d) •« ínafcer életére miadea iamert mMoaat eeenat.
A Magyar francxia bittotUé rt«n>iny-tárt<Mág, melynek
20 millió frankot, azaz 8 millió arany forintot
tero alaptokíjeból a réaivéoyeaek által mindjárt kezdetben
10 millió frank, azaz 4 millió arany fonnt
Uaaptnibaa befi«ettetett, • rauint a íorároe legelao pen.inUSaetainíl, reaaiat pedig magyar állarairtekekben ee elaJbbaegekbea lett elhelyeare, m. in október 14-4a tartria aUkstt melyau a tanúig ügyTeieteeanek élére kSTelkeaok válaaitattak meg:
fálaitmánw.
jalaálof-baaknaa\' ifaafatdja.
I ÉMI| LM, a mtfj. alt. f&ldbitel reaxveDT>taraaaáf i lawle Jakaa a kereakedelni akadémia tfaafatája Bníapeatoa. niliaaaarlllll Mária Ea»l, a pariai Soeiate d. ITJoioa (iaaraU <a«erfalafja|<)(
liaaxatik : Dr. HHer AlaraaM, kSa. ia rllM-trjrtá Bieakaa.
Klateaawoaar Kárely a .Hoffaana Jóat«f\' nankaraakedS eaaf fanflka BudapatasB.
ITeaMalajai ?áfiaa kir. karaakedelmi tanáeaoa BuáapeateB. Vetérigaaiató : Noekavku La|ea BadapMtaa.
üaat*l«tbea ajló et7eBtaéfeket, bitraa eletoadaatá Mkat, b.
i taraaaáf mindjárt keadetben nvajtam kepaa, a a mi
ElnOk : Rítta Ktváa, S fala. ».l. belaS títkoa tasicaoaa, a UfSt-nai nagjtkereaateae, oraa. képT. itb. B|MaUa. Aleln9k5k : Biró BáakMy Béla, Tóldbirtoa, oraí. kípv. atb. Badapeateo. SeaieiX leai, a pariéi Sociaté de V\'Union generálé eloőke ftb. FiriabaD.
rálOKtmányi tagok.
Relert Haril marqaia de Baonertlle, al oactrajc déli vasat ig-axgato\'gifi tacja atb. Piriabaa. Naiwelt Arale kir. kereiked. Unacaoa nagy -kereskedő". Lavag tipon Refeamart FaraaC2. ai Albrwbt-vupilj-a elnöke atb. Becaben. Sváb Káraly füldbirtokoi, oraa. képTtaelS atb. Budapeeten. Biró Tlatl Káraly ct. kir. kamaria, aa ont. déli raent alelnöke, aa oast. urakháaa tajja atb. B*eab»ll.
a«a roll a(f M
raaiá* miad aa ideif, mely a biltoaití köiOui^iek annyi (arantiit njijtott »olna, mint ama.llj ( j
j lló egjémiéjek jelleme agjríiaríl uljea biitoiitiüt nynjt «ra nííia, bogy a Uraaaac oaletrilela a maltáayoaaag, a poatoaeif ii a/lafaaigora c
niDdenkor í. telieaen meg fog f.lelni, miaréxrSl a •aakteaetia aratottaiga a. iraot ?• ke.8aaég«l laolgal, bőgj a tiraaslg a dijtiulak caoftaabaaanal i. kellS UkiktaCUl fo( leau a »araany jocoaajl y
AmidAu tebil tiittelettel alólirott a biitoaití t. kS.Oiuí, biaalait a. általa kepriaalt táraaaág ir4a>t ajbál felbiTJa és kari, ajafjagyli egyaa«raaú»d, hogy a re»írtl,yaak.egi urQlatw a >i4tkl tl7«Skaáf*k
aaarraxéte tekea folyamatban van ea bogv tOsbiatoaitaai ajánlatok a mar felállított OfjaSkáegek által kaaaeéfeaen elfogadtatnak. aiaradTáa taljea tiaat«l«Ual
Nagy-Kanizsán, 1880. májns hóban.
A Magyar-franczia biztosité részvaay-táraaaá«
Teiérügynöksége Nagjr-hlaaiaaáa,
GUTMANN S. H.
Bmál
Alsó-Lendráa Csáktornyán Csabrendekeo Tapolcxin
TAl\'SZ FERENCZ HITtSCHJIASN A. LOB leMÁCZ BEBGER JAKAB
TekiDtve e táruii(oak fentebb kilOotetett tSkauejit éa ai Oalehnetea ílín le>8, baainkbaa ia na^jabbriaat iamert ••
egees monarebiábaD braioaiM taraaaág miad aa ideif, mely a biatoaitú kötoojepnek annyi g^rantiát nynjtott volna, mint ameaofit aak
páratlan tíkeereje éa ai élén illó . . .. . - .
urnái
Zala-Egerszegen FISCHER MIKSA
Sümegien EPSTEIN Y. A.
KesztlKlyen PILY JÁNOS
Iskolai-értesítés.
ILSEflUK
Minden eddigi világtárlaton\'és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar
HjOHaoa H*M *» kaiiailelM bavaMai • Badapaat, Cáralj-karat lí aaaai a Mik iakolai a» t. éri l-«n *ani keedetet. A uOveadikek fejvetala aagvlatua 20-Lkától aaponta d*la!5U 8— 12-ig éa dílatan 3-5 óráig e.ik««51h«5.
Nerelt-inUiewmben a reám biaott nSreoiJékek iltalaaa a Wffoa-
doaalib felflgvaletbeat rtaaatWnak a a lagaaaralatralja.aMian ápohaláak.
Aaoo a nereléa körfii nekem MM «M St M eekoldala taaantaUa
áll rendelkeseaeaara, a mi arra jogoait, aareiö^iateMUaiet jainde* t ea.
astUaak a laayobban ajánlani. 1U 4—10
gép- és tüzolttarek gyár, harang ^fi^HMPSir; ^ Budapest,
RattanbiilM- útra 66.
érczőntőde


Hátink legnagyobb konzerflen berendexett gyára harangok UioltászaU és TixmAtésxetl gípok készítésre; agyárral
kapcaolatoa viimtiiaaieti oaitálj a jelenbea egyedüli belföldi szlrattyi gyárt képezi, malyben kizárólag honi mnakaeró
^^^ alkalmazása mellett, minden ctéinak mrgtelelij sziTattyuk és kutak kéaiittetaak.
?V Képes árjegyzékek és kilteégvetések kívánatra bémentesea szolgáltatnak If -A. KyÉtar Hat>Krtelei>e>: KoUmmároU, belmonotor-Htc*a 12. s*ám alatt
léttmik.
Mária-czelli
gyomor-cseppek,
jolea hatáiu gyógyaaar a gyomor minden bántalmai ellen,

él felQíaialbatatian a* etTágjbiánj, gyo-morgjenfteaég, roaataaga lebellet, aselek, ?avatj^u felbQ/Qgéa, kólika, gjomorbnrDt, gyomoregéa, hagjkSképsffdéa, tnlaágos njilk\'képsSdea, lárga^g, unHor ei binraa fSfájáa (ba aa a fjomorból ered), gyOEsar gSrea, atekeaorulat, a gjoraoniak tojtar-h.luag. étel el ital által, giliaau, lap- <a mijbetegi«g, aranjerei báoUlmak ellen.
?aF" Egy üvegete ára hanmálati vtantámal együtt 33 kr. -Baaj
Eapbato : Práger Bála or gjógTaaertará-ban Mag7-Kairiaaáii, ralamint aa oaatrik-magjar birodalom nindan nagyobb 470(7" aaertArábaa éa keraakedéaében.
Kiipmtl uétkilaéal raktár aatykai M klealaytw
\'EarsL<Xy Karoly,
„OM irangyathox" caimaett gyégjaaertirábaa
M !7_52 Kremzierben, Morraorazág.

BUDAPESTI SUTOTOK.
Antaloa aa kirpitoa bátorok
tdbb tziz sziba berendezésére
a legolcaöbb ár mallatl ea CHaU* 80lM és megbízható kéantméoyQ nagy keamlelbeo
STEINBACH SÁNDORNÁL
kárpitot éa butorkrSMUŐ
Budapesten Ferenci-Józseftér 6 BZ.
??f- a linezbid Atellenében ~^§
KihAzatitáa berendeléseknél különös tekintetbe vétel.
Ai ?joaaaa aasnekalt árjegyzék lngyem. 102 3—lo
SUBAPESTI SUTOROK.

Árverési hirdetmény.
Az alalirt urodslmi ig««^at<4gág réaaéröl közhírré tétetik, tnisieriut f. augusztus hó 23-án a Netnpthi ét angusstos hó 24-én as alsó-lendvai gazdasági irodákban a reggeli órákban több rendbeli korcsmák borárulási és halászati jogok, vili őrlő malmok, agy as aluó-lendvai gőzmalom, továbbá kisebb t nagyobb területű földek, rétek, legelők, nlint nem Mlönben az urodalrai erdőkben ae id«i makkoltatási éa gnbacs-ssedési jog, nyilvános árverés vagy ajánlatlevél utján hasson-bérbe adatnak. — A bérleti feltételek az átad-, lendvai gazdasági irodában megtekinthetők.
Alaó-Leodván augusztus hó 11-én 1880.
Az Abó-Lendva és Nempthi urodalmak igazgatósága.
129 2-4

oyomatoa a kiadó tilajawos W*jdiu József gjorswjtójaa.

TÍAGT-KAÜIZ8A, 1880. angliaitól 22-éa.

-CUJE I

rtsenklleiieMdlk érfolyaa
4»;tk »

fű int
• h«iíkoi p«tiUOrh».
7, aá»o4t«or 6 ? »lw-U».
loTthbi iorirt 5 kr
HYILTTÍBBSH •eronkiat 10 krirt »?-
cctu.k fel íiootlár. illatok írnDiiri.

??
ZALA KÖZLÖNY
eióhb:
.Z A-I- A-BO MOGTI KOZLÚKTY.

• ill-lt klt>l»»
| Bér»*«tfUL
|Kisir*tok VIMVK

N.-Kaniisaváros helyhatóságinak, „n.-kantiaal önk. tüsoltó-egylef. a „n.-kanittai keretkedelmi s Iparbank-, „nagj-kanizsai takarékpénztár2, a „zalamegjei általános tanltó-tes-tQlet", a ,n.-kanli8»i klsdedneveló egresOlet", a n.-kanizsai Usxti önsegéijni gxávettezet", a .soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanlzsai külTálasztminra\'\' s több
megyei és városi egyesület kivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.


oe veszi
"Ki
Az Iskolai év közeledtével
Alig msltak el a képviseli választás mozgalmai, alig hangzottak el az esnek folytan kiáltott éljenek, s még a nyugalom helyre sem állott a kedélyekben, mar is egy nj érdeklődés veszi igénybe Bokáknak figyelmét.
Bárha ezen figyelem, ezen érdeklődés nem terjed is oly szélesen ki, s nem lehet állítani, hogy kerületünkben három ezer tényezője van, mint volt a képviselő választásnak, mégis lehet mondani, hogy az érdeklődés e sokkal csekélyebb számoknál is csaknem oly fokozott, sőt sokaknál erüsebb is mint vala amott
A mozgalom megindul a mnzsák hajléka felé, s komoly kérdésetet intéz a szorgos szülő szereiéit gyermekeinek jővő-jít kezében tartó sorshoz, de lelki ízeméivel feltalálja az utat, melyen haladnia kell az ifjúnak, a remény bizalmat kölcsönöz az ily terhek elviseléséhez, s vannak kik kettós hévvel iparkodnak bevégezni a nyári munkát, hogy annak gjümölcét ölömmel vihessék a városokba szép reményű fiaik tannlási költségeinek fedezésére.
A mozgalom tehát most az urna helyett az iskolai épületek felé hajlik, s felkeresi a fáradbatlan tanárokat, kik a nevelés terén buzgólkodnak, igénybe veszi újra egy iskolai évre e főnkéit szí ket, kik szavazataikkal látandják hó lefolyása után a kiválasztottakat, egykor maguk is őrülhessenek a vezetésük alatt fejlődött és megerősödött muzsik fiaínak.
Szerencsések azon szülők, kik fiaikat oly intézetbe adhatják a tudományok

megszerzése végett, melynek tanárai oda adással t Irftmmerettei fáradoznak e göroagyöt pályán.
Terhes a tanári állás, de szép is. Terhes, mert nagy szellemi munka után lehet e kitüntetést érni el és soha meg nem szQnő tanulást vesz igénybe a kor haladása még ezeknél is; de szép és gyönyört hozó, mert látják az ifjú tarjakat, kik még gyengeségük idején engedték már sejtetni a szellemi erőt, mely a kor haladtával növekszik, s egyszer csak a dicsőség polezan látják kimagasodni volt tanítványaikat. — Lehet-e szavakat kölcsönözni azon benső örömnek, mely joggal megilleti a tanárt, ha a vezetése és oktatása alatt kifejlett ifjú a dicsőség mezején pálya-nyertessé lesz? Ezen örömöt csak kettőnek lehet ismerni: a szülőknek és tanárnak; azok az anyagi, ezek a szellemi fáradozásaik jutalmát érik meg.
A tanár jutalma mindenkor csak a szellemiekben van, s ezt nem szabad nektek ifjak elfelejteni, sőt épen ezért szent kötelességtek őket szeretni, s őszintén tisztelni.
Van hazánknak sok jeles tanintézete, melynek az elismerés hódol. De ritkái jut azon kitüntető megjutalmázashoz, melyben a nagy-kanizsai gymnasium főt. tanárai részesültek.
Kevesen tudják ezt, mert a szerénység nem engedi, hogy azt hirdessék, de azért vannak, kik mégis tudják, s ugy tud >m én is, hogy a magas ministerinm meghagyásából a fótanfelügyeló adta a nagy-kanizsai piarista tanári karnak tudtára azt, hogy az országban egyedül a

nagy-kanizsai grmnasinm vo!t az, a melyben a lefolyt iskolai év eredményétől az elismerést el nem hallgathatta.
Kedvesen hangzik az ily hír mindenki előtt, kedvesebben az érdemlő tanári karnak, legkedvesebben azon szülőknek, kik fiaikat ily tanintézetben voltak szerencsések nevelhetni s taníttatni.
Ily tanintézetet felkeresni, a tanulni vágyó ifjakat oda vinni a szülők kötelessége. Dr. FÁBNEK LÁSZLÓ.
Felhívás
a pápa-kmthélji nuM Uuntit
Mióta a magyar nyugoti vasnt léte-sittetett, folytonosan érzi Pápa városa és vidéke azon nagy hátrányt, mely ezen vasútnak helytelen vezetéséből kereskedelmi forgalmára, a nagyobb forgalmi központokkal való czélszerfltlen összeköttetéséből háramlott. Ezen okból többször megfontolás tárgyivá tette azon kérdést, mikép lehetne helyrehozni a reá nézve oly terhessé vált, érdekeit mélyen sértő hibát. Szakértői vélemény szcint, a baj orvoslásira egyedüli czélra vezető eszköznek mindig az ismertetett el: ha sikerülne Pápától Keszthelyig illetőleg a déli vasút szent-györgyi állomásáig a magyar nyngoti vasat átvágásával egy összekötő vasutvonalat létesíteni. Ezen vasútvonal, mely a déli és nyugoti vasutat legrövidebb vonalon kötné össze, közelebb hozna Pápát és vidékét az ország fő .árosához és a megye székhelyéhez, rövidebb összeköttetést létesítene Qyór városa és az alsó Duna, valamint az Adria között s különben is termékeny, cultivált, borban és fában különösen gaz-

dag vidéket szelne át: mindeddig a vállalkozási szellem hiánya, a tőkék drágasága és a vasúti építkezés eddigi költséges volta miatt csak tervben maradt.
Ujabb időben azonban azon egész vidék, mely érdekelve vau, hogy Pápát, Devecsert, Sümeget, Tapolczát, Keszthelyt vasút kösse össze, öntudatára ébredvén jólléte ezen utoni emelése halaszthatlan-ságának; bátorítva különösen a vasúti építkezés terén ujabban felmerült olcsóbb építkezési mód, valamint az általánosan jelentkező pénzbőség éa tőke-olcsóság által ; erőt merítve abból, miszerint Somogy-megyében is élénk mozgalom indult meg az irányban, hogy Kaposvár és a déli vasút szent-györgyi állomása között egyenes vasúti összeköttetés létesittesaék: el- " határozta egy Pápa-Keszthely között létesítendő szélesvágányn másodrendű góz-mozdony-vasut kiépítésének megkísérlését.
Ezen vonal műszaki előmunkálataira a nagyméltóságu magyar királyi köz-munka- és közlekedésügyi miniiteriom által az engedély gr. Esterházy Móricz és társai részére megadatván, s az ezekre szükséges pénzfiaaieg a legkSzelabbrAl érdekeltek között összegyűlvén: jelenleg a nyomjelzés és az összes műszaki előmunkálat közel áll befejezéséhez.
Ennélfogva elodázhatatlan kötelessége azon végrehajtó bizottságnak, mely jelenleg az érdekeltség megbízásából ezen vasút létesítésén fáradozik, lépéseket tenni arra nézve: hogy a vasút kiépítéséhez nüksé-ges összeg, azok részéről, kiknek a vasot létesülése leginkább érdekösben fekszik, legalább oly mérvben biztosíttassák, a mennyi megkivántatik ahhoz, hogy a vasatTÁRCZA.
Hvldvllágos ..
HoIáTÍláffO*, ca«ndes íjjel; Édes illat. röpke isallS öleikéi\'* ssállaak felém, JtmerSsüm mind • kettfi
A telkemre olrad egjiW, Mintha csókod mé*« volna, alig a mivik vinígnTelrea
8asog rólad
Szellő iui"f, reszket a-titem, Mintha (ínyed megjelennek ; 8*elid Wped rám moso\'yof, Hint az a nép ceiUagoa éf.
Lépten-nyomon róitabokor, — Ugy képzelem: edf>i való; Mint kebleden volt akkor ott, — Minden olyan andalító.
Velem vagy t*> álmaimban, Vei. n minden gondolatban; A naplYny i« söUt volna Nélküled, ogy efrnafaniba\'. _
g, jj,
>Md»ftágot ragjof nekwn ; Mii e bSi*( titka »«»&, ilmodd u art, csíp kedrewmt
CSBB?ZEGHY.

A házasság.
As életben tokát becsülnek a háiuaig-ról i méitio, mert es valóban eg/ike Dtnocaak a Ugkailemoaebb, de aiegc*iklaodó*abb probl«-raákoak U. KéUserkettője ai éleinek ; életkérdése a két nembeli ifjtttágnak, i mereaE kép-selÓdeaüuk, kigondolható elménjeiok boldog kásája.
Itt oyugasik meg minden törekvéaüok, es vágyaink, reményeink, uóval : boldogaá-gnnk uása.
A hamawag asülí a caaládot éa a család kebelében fejlenek ki teljes ixiopompájakban as erény rosta bimbói; itt konol s Korgalom, boldogtág, a jövő reménye. így körvonaJosiák est as idsáli«iák.
Mélyebben hatolva as élet tukaiba, tol-j*« világfáiban jelent meg elóttflak, nogy e kérdés kdiül nni minden furdal meg; ? ép esért, mert a básaMág aooyi törekvés köspootj*, ne csodátkonnok, midőn a mama talssivélyeaaégé-vel, egy kilátáaba helyeselt vŰ iránt lbánya kedvességét még inkább fokoini igyekasik, a ne oudalkonaok, midÓn a különben fukar apa, ha nem valami aagy kedvrel ia, d» leánya jövő boldogsága reményébea -— megeogedi lapítani tárcsáját.
A hiUasaag, SKO Korint véveT a .hás* •söból ssárssasik, ? oly eredményt jelent, mely oelfogva as ember egy hás birtokába jut.
Jóllehet a háanersesí mód többféle képen történik ? kiváltképea minél több pénse van as embernek, aanál söonvebbeo, de legprsc-ticaaabb s mert legolcsóbb — tehát legkedveltebb módja a básvételnek as, midöo relé egy kedves leányt, - óéba bitoay egy kisttrdögAt,

angyal aépmáaában elfogadunk ; ionén timad a hásaaodáan»k átvitt értelme, a mii mai nap ság már minden ember megért.
Érdekes e tekintetben as assisi tatárnők helyseié, hl a férfi leeodő nejét (mint a régi ssidóknál, ax ajaknál fordítva van) as «tj-á(ól bisooyoa meghaiarosntt östsegért vessi m^g, • h* képulen lenne ast teljesen kifizetni, agy a fennmaradó adósságot köteles ipánál ledolgosni. Ig7 pl- \'gy csioosUtárnőára30 t«bén; kevésbé csiooa jotányi>sabbaD kapható a óéba as élelme* és igényét m^rsékló vőlegény 5 tehénre le*l-kuasisa a vételárt.
Ssereocse, hogy mindéi biocaigy nálank, mert a sok agglegény asámát még egynéhány tucsat aligha nem asaporiianá, kiknek a va gyoara ráadásai sem kell a aő.
A háiaaság oéxetea sseriot kér féle: jobb es balkésre való básaatág ; ujabbkori fogalmak aiennt a balkésre való hásasság aemoaak as, midiSo valaki rangját feleségével mpgoesUni nem akarj*, hanem as is, midőn a férfi és DÚ egyedül ssereletnbői és egymás uiáni boloo-du\'ásbót kelnek össee s nem is gondolnak arra, a mi a mostani világban legfőbb, hogy less e mit aprítani a ttjbe. Aki ól ele sorát ekképen ehévessti, valóban bal késre hásasodik, mivelhogy as újkori jósán fogalmak sxeriot, jubb-kéiro való há*assig: c«npán érdekből véli magát alá ss eskelés nrrtartáaáoak — ason ssándokból, hogy megmeDekÖljön as agglegény és aggssüi elneveiéstál; de lehet, hegy a hitelesőktől is megmenekülni akar.
Sokan ast hissik, hogy a hásassághos ctak férfi és oő ssakseges; pedig es nem áll; mert mai napság kellékei: elossOr is a hoso-

máoy — és csak ugy a férfi és a nÓ: szükséges volna még őszinte szereiéin egymás irányában; es azonban méress kívánság s ujabb időben el is hagyható.
Nemde sajnos dolog as is, hogy vajmi kevesen érik el a ctélt, mit reméltek a partié által elérhetni ? Pedig agy van, hogy nagyon kevesen találják kellemesnek a róssaláncsokat, sőt egy fiatal, nős embertől hallottam, hogy: Bha \'.udtam volna . . ."
Pnlig nem csodálni vató dolog ám as, hogy mai napság oly sok a magát agglegóoy-sérfre szántak asáma; igen, mert ma n*m kel-lem, h&oem luxusból öltőúk a no s csak asért, mert el nem viselhetné, hogy máskülönb toitet-lebca jelenhet meg, mint Ó.
Sxokásoa dolog, hogy as egybekelő pár körülbelül ne álljon meséire egymástól korra, asooban mai oapság már es nem is ssöktégea kellék ; sót örülnek s mamák, ha a kínálkozó vő kisáé idősebb — taláa mert igy több kilátás van a papucskormány écvéayesitéeére.
A hásaaaág méaes hetekkel veszi kezdetét. Talán ssért ne vésik igj, mert rendesen addig tart, míg a lakodalomra sfltótt sok éjes-ség, csemege stb. el nem fogy.
Rét furcsaságról — mely mint a családi boldogság rombolót ssferepelnek, — kell még említett tennem. Esek: a tisstelt anyós és a háti barát. A hásasélet tartozékai.
Mindkettő egy csétra hat, (de más-más esskOsökkel) hogy a hásaséletet megsararja. — As anyós est mindig a legjobb szánctékáról való bisiosilás melleit tessi, míg a másik égess szátidékaról ballgmt s e hallgatás mindeat meg-magyarás.

TIZEKKILENCZEDIK KVFOLYAM
kiépítése további bitelmvüveletek felhasználásával foganatosítható legyen.
Eien érdekeltek közé számítjuk szabad királyi Gyór városát éa annak mélyen tisztelt polgárait is; mivel • Tuut ki-épitése iltal forgalmi vonalainak szama szaporittaük s a déli vásottal, yalaaint az Aldunával és Adriival való összeköttetése ríWidittetik: minélfogva eleitói fogra reményiettük, hogy e vasútvonal kiépítésénél részvétére és támogatásira bizton számíthatunk.
Az egész körülbelül 10 mértföld hosszú vasút kiépítésére mintegy 2 milliő forint költség igényeltetik, melyből legalább 600,000 forintnak ai érdekeltek részéről kellene alájegyeztetni, hogy az építéshez a kivitel biztos reményével le-hessfin kezdeni. Mivel azonban ezen vasat az arad-kírösvölgyi vasút mintájára építtetik, biztos kilátás van arra: hogy a részvények mar a legközelebbi időben annyi osztalékot legalább is adnak, a mennyit a biztosan elhelyezett töke jelenleg kamatoz.
Ezek folytán tisztelettel felkérjük Gyér város közönségét, valamint annak egyes polgárait, hogy saját érdekük előmozdítása tekintetéből, ngy a város nevében, mint egyéoenkint is a pápa-keszthelyi vasút részvényeinek aláírásinál Győr város tekintélye és kereskedelmi fontossága arányában résztvenni s ez által ezen vasút kiépítésének biztosításához jirnlni szíveskedjenek.
Az aláírás módozatai iránt az alá irási ivek, — melyek a városi polgármesteri hivatalnál és a Győrben megjeleni lapok szerkesztőségeiben vannak letéve, — nyújtanak tüzetes felvilágosítást, azt azonban szükségesnek tartjak itt is felemlíteni, hogy ha 1882-ik év elejéig az építés meg nem kezdetnék, az aláírók kötelezettsége végleg megszűnik.
Tiszteletteljes megkeresésünk után, hazafiul üdvözlettel vagyunk
Pápán, 1880. augusztus 11-én. Gróf Esterhizi Móricz és társai,
miot •Dgedménvesek
As esketée után tok pár nászutazásrs kél • mikor • nászúiról megjönnek, helyettük as kel «r«k álra. a minők mindörökké bázibarit jaknak kellene lenni: békességes türelmük, egymásiránti vonzódásuk.
Hja! Ei nem U lehet miiként a mai házasságok történetében, a midin a jelnó: hozomány, divat, papucakormány, anyós véd-éa dsczszöveuége, házibarát
S a mai világ eit jónak tartja így.
— As te igu — mondaná Qonoaa Pista — decaak hadd iegysal
T. I.
Egy őrült nfouéje.
A vendégek előállottak. A meayssssony megcsókolta leány-barátnéil • pár ssol susogott a fiatal menyecskékkel. Miadea idősebb nő félrevitte ? pár jó tanácsot mondott a rövid éa mégis hoeagu útra. Á leányt a nőtdl csak egy küszöb válautotta el. a kétely, a tejtelem, a kíváncsiság, a félelem kifejezései vilukoitak a menyasszony arain.
Szabijába tért. Ide nem követte más, csak as uja, ki segített, hogy levesse aáaa ruháját ? felöltse pongyoláját, mely a háii tiiz-hely királyi palástja, Vessla hermelinje, v>gy a bacebsunó burokja egyaránt lehet. As anya megcaökolu gyermekét, megszorította kasét, azután távosott.
A menyasszony magában maradt. A tSk&rbe nésett. halaványabb volt, mint maga hitte. Szemeiből a kftny patakuni kasdett. Hasonló éraelmek facsarták ki e köayeket, mint s gyermek érsi annál a föltevésnél, hogy • bcakéjét nem tudja és meg fogják büntetői.
A fnellélusoba ajtaján megmosdalt « lár. Omwmuot, mint a szarvas, ha a bokor mos> dal • nem tudja, nyal e vsgy radáss, ki elejti, vagy kitől nincs oka félne.

Az aUó-austtrlAl i pukliul tAsróL
— Eredési ttdósHis. — Bé«s, 1880. éri augusztus hó 13 án.
n.
A tsrtos tömegas látogatás, melylvel a rotandában laví kiállhált megtiszteli a közön-ség, — a nagy erdőket tanulitja, melylyel a közönség a Tállal»t irányában vaaltetik. —
A tudósítást folytatandó isgelóasSr ii ss öltözködési csarnokban, felállított Beyer Sf. őség fehérnemű kiállításit említjük meg, mely mint egy huu quzdrst méternyi területet foglal el.
— A kereskedés a belváreahaa Spiegelgasse
11. is. a. van. — A lerskat a legssebb éa leg
jelentékenyebb a maga nőmében éa naphosasat
egy nagytsimti nípnblicum által bámultatik.
— Él valóban megérdemlik a kiállított tár
gyak — különösen egy osgyon elegáns ágy,
külínféls fehérneműéi, közKrk asgligésk és
gvermekruhácskák, ujdivstu stlssipsplsnok,
selyem éa atlassfelriltők — a különös megemli.
test és általáuoe elismerést és a nagy lendület
ről tanaakodik, melyet es iparág Aaitriában
elért. — A kiállitái megnyitása nspján a ki
rály s kirakat hoanas szemlélése iltal lüotette
ki a cség főnökét és dicséretét fejeste ki as is-
léssel késiitett munkák felett. — Ai uralkodo-
hás több tagja is elismerését fejesta ki a kiálli-
tás főnökénél.
Ginzkey J. gyárából ssármasó paplan is asónyegkirakal mind iiléaes rendosése, mind pedig jeles minősége által vonjamagáraa ssak-értók figyelmét. — fcgy kttlónís speoiálitáea s neveseit őségnek as általa gyártott flaoellpap lanok, melyek egy előkelő exporttárgyat képesnek és netnessk as európai államokba, — hanem Amerikába is küldetnek. — A gyönyörű és gasdagtartalmu gyártmányok minden egyes pé\'.dinya elég bisouyítékot adnak a cség nagy exportjáról és találkosnak vevói ott is, hol es iparág a legmagasabb polexon áll mint Fran* ciia- és Angolorstág. — Nem csekélyebb eredménynyel késiit imyrnsi isőnyegeket, melyek részint a keleti — réssint s jelenlegi modern stylsterü példányok ssarint állíttatnak sió. Ha sonló gonddal készíti ss agynevesett fulóesó njegeket, melyek s legolcsóbh:ól a l\'gdrigib-big részletben vannak. Különös említést érdemel, hogy a ezég as olcsóbb árukat is oly gond dal és stylsserU isléssel késsiti, hogy a sokat kívánó kösönség igényeinek teljesen megfelel; — mindenesetre, csskii as olcsóbb áruk tömegei gyártása es as áruk aaoooali tuladisa képes a ezéget aton helyzetbe hosni, hogy ss olcsó és drága portékát össsekötvs egyaránt kár nélkül gyárthat és ss olcsó pablicum igényeinek is eleget tehet — A király és királyuó elismerő szavakat intéztek Grinskey urhoi litogatiauk alk líraival.
Eredeti és isléses rendesésok által megemlítést érdemelnek a bécsi kezlyügyártok. — A jeles gyártmánya keztyuk négyssög slaka ciinos ssekrényekben vannak és kitűnő mun
A sióba megnyílt.
A divánra rogyott Szemhéjába vonultak vissss asemei, mint a csigs héjába. Egy hullám csapott el felette . . . Fülei súgtak. A visbehaló, kinek caak ssaimassál vsn kesében, nem m ilyent.
Tudta jól, hogy egy alak áll előtte, kitol félni nem ssabad, kivel együtt kell dobogni szivének. Várta a csókot, mely hivogat, a lisas késssoritást, mely bistat . . .
Egy fény czikátott el sssmei előtt Kinyitotta — vőlegényt állt előtte, kesében tár, s s másikban egy nyitott könyv. A fiatal ember ssenaei ragyogtak, de nem agy, mint násséjen ssokás; nem a harmatcaepp gyémántféoye volt es virigkshelybul, h>nem a kiijvo saessevillo-gása, ha éhes ét áldosau előtto áll.
A férfi olvasott.
, . . . Keverd ÖMSK a csalogány máját a pacsirta velőjével, fósd 6wsse s munyassaooy ssivével, mielőtt vőlegényéi megcsókolta -olns s fejét násságys párnájára hajtaná — s késa a bőlcsrk köve . . .\'
Aiutin betelte a k&ayvet, magasabbra emelt* tőrét s igy isolt:
— Imádkosaál I
A ni össaeres«ent. A gyilok magasra voli emelve. Halintékáhos nyalt a sserenetétlen nő, ki e peresben tudta meg, bogy vőlegénye, kit imád, — irillt, egy rögessme áldozata.
Éj-haja kibomlott, s mintdus fekete prém körösé pongyoláját. A vőlegény megdöbbent. A kéj s a rögassme kftsdSttak ssivében. A bullám, mely odsbent csapongstt, tajtékot vert sjkin A tőr kiesett keattbAI, egy rémült kiáltás tort elé melléből, a CSMoa hánykolódott a iméletlenOi. kiabált.
A mettysaaiDsy á)altaa rogyott oasna — * reggelre haja megiSssUlt . . .
A iterencsétlen vőlegényt s nássssobából a tébolydába •sállitották.

káiak bátran nyújtja a bécsieknek ason édes ésKttHelBea reméuyt, -* melybaml nem ii rV>gt D»k osaMdni — hogy *s iparágsk rövid id( maira Teteltsdh»ti« a ha*o»nemu külfltl<B gyártmáayokka]. — A kiállítók kost ai első helyet foglalja el Zaohariu L E. kirakata; — a cség Kirskatiban gasdagoa kéaviselvs látják mindssna iparcíikkakat, melyek ss ipa ug köretébe tartóinak : a őség annál is inkább »eg érdemli as elismertíst, mert a kestyiikei és estei rokoaárukat, mist térítőket, nadtágekat slb. bőcM egyedül amlat W. — A cs% awp figyelmet iordit a ipsciilitsstirgyak — mint talikeiryik. — nwfyekMl egy iilaaes és disies kirakatot találunk — készítésére ; — továbbá aa utasó , lovagló- és tü»ött kastyük is s lsg-meltobb külföldi kiuitmény«kh«s méltóan so-rostalhatók. — Zacharias Auitriábao as első üjletet bírja, mely kisebb kereskedéseket ii Alj — .» baflootirgyo kirflktok is arisvrás* érdemehlek, kösmk Pori úlááa, Hessl és Aasr gyárosok. — HIndesen STiUTloTt gepöTn~gy*o\'-nyörü, moiolygó leánykák dulgomak, verse-nyeinuk; — mindenki többet akar dolgoini a másiknál; — kérdúetnkrx — mint mindenOtt — isivesec vilaiiolnak éé tőlük tadtnk saeg, hogy naponta egy-egy képes a g-\'pa* lö—ÜO pár kestyat késziteai. —
A dámok Antal ssappan éi toillette illat tserlerskata vonja magára figyelmünket — As illataserciarookba akarva nem akarva kall mennünk, mert a messze elhstó pompás illat vonsrrAvel bir bárkire batni; oda érve, angyal srcsu leánykik sD.aolyogoak feléd és alig vessed é*lre, — egyik csintalan leányka társnői kacsája kost f(9C»c«ent nyakon egy kis üvegcséből ilUtiserrel és nevetgélve sdja tudtodra : „dai ist Vetlchen", vagy .dal ist K\'>seo", ndas iit Vaoille" etc; — mindegyik kesébea pgy kis üregese vnn, melynek nyilasa egy Usrna-ssistt hólyagba olvad, — ha asuláo a leányka e hólysgot megnyomja, — u\'czul — arexudba pörsik as ülatsxor és ennek tartói ssagáról ma-gsm is meggyősődtem, mert mikor már »fe-•pritsolt* vsls, meg sokáig voltsm a rotnndá-bsn és midőn innen a Prateron és Lipótvároson ksrsastUI a harmadik kerületbe hasa értem, — otthon mindjárt megérezték as ilUtssert, mely még kabitomon maradt. — Adamek lerakata a legasebbnek nevesbető; gyömöfcsneraek kü- . lönböső fajai isappanból késsülve képviselve voltak és oly mesterileg atánosva, hogy csa lódásig hasonlók as igasiakb\'Ji. — A kirakat kösepéo fent van elhelyesve a király életnsgy-aigu mellisobra, mely remekmű síintén ssap-panból késsalt és elég biaooyitrányt ad Adamek ur müvésseleről, minthogy a ssobor kittt-nóen sikerültnek neveshető.
S!ckenberg Férd. cség lerakaU (1880. januártól Sickenberg Férd. éa fiai) egy kia figyelmet érdemel. — As itt kiállított tárgyak egyáltalán olyan bepisskolt, nspégetett as hordott ssöratek és öltönyökből állanak, melyek mi.id festés vagy vegyéssi tiastitás áltai egé lsen újjá vsnnak alakítva és tovibbrs ia mint ujak kiadhatók. — Nevetett ctég az, m^ty as előbb oly jelentéktelennek lítssó festési estis* titási ipart nemcsak emelte, hanem a legslsé volt, mely a vrgyéasi moisst Ausslriibs b«-vesette éé jelentékeny javítások áú a kéaóbbi gépi munkák által as ezelőtt primitív á11ap*ot-ban levő iparágat egy jelentékeny iparággá emelte. — Hasonló — nem caeLéyebb érdemeit sserezta magánss a ezég egy .darabfestés\' felállítása által vSrös atlasz itimirs (grege Atlasse) — Ezen czikk — mely nemrég etelölt még Lyonból hosatott — most as osstrák ipar sxámára megnyeretett asáltal, hogy a nevesett elégnek sikerült tObb évi fáradtság és nagy anyagi áldozatok árán aa ily áruk festését ke-resstnJvinni, ugysnnytra, hogy esek a lyoni hasongyárLoiányok mellett méltó helyet foglalnak el. — A bécsi selyemipar élénken fogUt-kosik Devesatt atlass gyártásával, mart esek nek festéae tóbbé nem hos semmi akadályt éa as orsaágban érenkiat jelentékeny öasaeg péns marsd.
Egyik s legérdekesebb tárgyakat képe. sik a bécsi lakatosok kosos kiállításai, melyek m*glepé isépek és sokoUiala tehntséjról biso-nyitnak. — Különosao megemlítendő Iliidé Albert es. kir. udvari lakatos kiiilitsaa, mely réasÍDt as együttea kép, réssint a pompás egyes munkák által as általános érdekeltséget vonják maguk után. — Mily gyönyörű rajsban és ki vitelben van ama hásikapa, melynek tarvrsj-sál Fellner és Hellner éptt<Sauk kéeiivék és Milde udv. lakatos áltai oly módon kivire, mely általános bimulatot kelt. — A vsa vtsss-ssá látásik váltostatva tenni, oly gyengéd éa puhán tünteti elő a felséges arabétkak és alakúkat. — Ily tervkivitelre büszke lehet aa anastriai ipar. — Két medaillonbs hajtott fej-alak, melyek egy-egy darab vasbádoghól éa ssabadkéssti késsülMk. — Eredstiaégftknél fogra oly nagy hatással rannak a ssetnlalőra, hogy a király maga w agy ily bidogfajet Isvalt és sst megvizsgálta. — A királyné nagy •>-dekkal néste a vasipsrosok álul kiállított tár-

:_„ JUJGUSZTUS 22 én 1880.
gyskst és Milde ur vsspavillonját küiSnfls tat? ssézaal sterníssta, zs% végre s magas assso«y abban belvet fsgtalt. — De nemcsak Milde ur staa müvéisi rannkija érdemelt dicséretet, — melyet a tanyar érésből készített, — hanem aaoa tehetséges építész urak ma vészi kivitelű Urrrajkai is, melyeket Milde ur mintául hasisait — König Frigyes és lovsg Feldsehsrek Rudolf Urgépi teszek rajzai, melyek: — a lám pák, agy gazdag arahitecturai mankaval állatott vnaajto alaprajzai — említésre méltók, me-,-ly/Aei Mii Ja «r stjdáaeruen ki is vitt; — az épülethez jdleotéknny rajxokst adott lovag Kiewel építész (e három utóbbi építész és tanár, alulírott tanárai ) — Épojry járnlt a tervrajboz bár* Fentei eptlest .RT pompás ajtóval és tisb cácsoiattal. iiaoaeD tanár agy lépcsókarzalet és lámpát adott — ?gy pompás lépcaőrácsozat készült Stiassny Wilmos épitéss rajza után; Schuidt tanát agy nsgyizarü (acsosattervet sdott tiosss ; -~ é^ nrág számtsfan jeles munka, Tnetyek mind oTyTörmín vannak lészOtve, hogy Milde ur müvéssi mühelyéről adhatnak utaai-táit. — A müréssi munkák a király figyelmét magára vonták éa ő felsége sokáig társalgott a kiállítóval, ő felaégimk alkalma volt ezúttal müértésének jelét sdhatui. —
Schlein ii Yictorín larakata — különösen a tlzhelyek — é\'dekeoek, éa ugy ezek mint a többi kiállítok mesteri munkai a rasipar virág-sásáról adtak csalhatatlan bizonyítványt és a kiállítók mindegyike a főberczegek állal hoaz-?sabb társalgással tisztelteitek meg. — Valóban elismerőleg lehet nyilatkozni as Osztrák vaslpar mnlleit, mely kevés évvel ezelőtt oly silá&y volt, hogy ritkán tértek csak el a ducsatok készítésétől és ma már a rasipar — ily rövid idA alatt — mily nagy leadiiletel nyert I — És csakis Milde ur volt as, aki pihenés nélkül, akarattal és valódi művészi ftsllogásaal munkái segítségével 01 iparágat as eredmény a magas polezára emelte.
SZOMMEK SÁNDOR, «pilésa«ttan hallgató.
Uclyi lilrek.
— Zala-Egersaegen folyó hó 18 in
király ó felsége izületés nspjának 50 ik évfor
dulóját ri.ka ünnepélyességgel tartották meg.
Kora reggel taractt lörések, — a kül és\' vá
rosi épüiatekoa krIUött swmsad sisilók hirdet
ték a nap fontosságát, mig a halybea állomá
sozó lő. ssisad hussirsig a templom előtt ál
líttatott fel, bogy az ünnepély emelédére ó is
közreműködjék. Pont 9 órakor a megyei főis
pán Örményi Józs f nr ó míróságadissmagyar
ruhában a megyei tisztikar éláa magjelent •
ssufulásig meglelt templomban, hol ss isteni
tisztelet azonnal kezdetét vette. Misa végezté
vel a felállított katonaság tisztelegve léptetett
el fiispin ur előtt, mire főispán ur sz őt ki-
s«rő testületekkel együtt az isr. templomba vo
nult, as isteni liastaietea ott is rézzrreeadók,
hol ?ng«lsmann rabbi ír a hasa, király és test
vériségről rövid, de valóban ssivhes szóló al
kalmi beszédet tartott magyar nyelven. Dél
után 1 órakor diazebéd volt főispán ur asztalá
nál, melyre mmdes hivatalfl és katonatisztek
hivatalosak voltak. Kiraiy ó felségére mondott
felköszőBtőt taraczklővések követték. As ünaa-
pély este 9 óra kürll ért vááeL
— Mi>U ért&rfíUmk, s helybeli ksth.
fógyicnssium tanárai kSst az io*én nem történt
változás; miodnyijao megmaradtak.
— A nagy-lc*ni**ai isr. iskolánál a
jövú tanév uept. 1-én k«ts«dik. A lanulók
felvétele és s pótvizsgák augusstui 31 én és
sseptember első 3 nspján as ukula halyi*«ga
ben történnek. As igazgatóság.
— Időjárásún* a folytonos esósésbol
valahira jobbra fordult. Kellett is, mert a iző-
lőben már már több helyütt kárt okozott. Ha
d\'rülten kitárja siűretig, vidékünkön turbóid
bortermést várhatank. — Egy-kat korai ératt
ssölófürt mar lálható piaczuokoo.
— Nagy Knni»»ár6l irják a .Pesti
Hírlap--nak. Városunk egyik ismert szépsége,
ki as elmúlt válaaztás alatt, mint Jókai lag-
nagyubb kortese fejtett ki óriási buzgalmat,
aligha nem a fenyitő törvényszékkel fog
konfliktusba jönni. Azon vádat emelik ellene,
hogy Cs. városi hivatalnok, kit sokáig kapa
dták, csak is azért szavazott Jókaira, mert a
•sép kortnsoA egy csókkal megvass\'egeite. Mi
után a vesstegetéi tanuk előtt történt, kik s
czuppanáat látták és hallották, jogáis körök
ben nsgyon kíváncsiak srra, vájjon a meg
vesztegetés éten módjára alkalmazható Ima e
az uj büntetőtörvény 185. § a, mely hat hóna
pig terjedhető büntetést szab arra, ki a válasz
tónak pénzt vagy elflnyt ad vagy igé\'. A jelen
esetben s megvesztegetett válassló sssal dicse
kedett, hogy a szavazatáért kapott előnyt
többre becsüli .éter pengi" forintnál.
— A közoktatásügyi minis:er terje
delmes körrendeletet intézett a tsnfelügyelők-
hős, oly osélból, hogy figyelmestessék a tanító
kat, miként as irás, olvasás s számolás s nyelv
tani ismeretek képezik s népiskolai oktatás

TIZElíKIUNCZEDIK ÉVFOLYAM.

ZALAI KÖZLÖK T.

AUGUSZTUS 39 éti 1880.

\\*.X:tT.X .*.%.% .*.%.*.t.i S-t
Egy csak nem uj 8 lóerejü és hason minőségben egy 10 lóerejü Shutlevorth-féle gőzmozdony, valamint egy már használt, de még jd karban levő gőz-cséplőgép teljes feltzere-lóssel olcsó áron kapható FáosEiTT
HABEBÉN TI PÁL, gépgyárában, vim- és rrczflu(5elébr>.
ahol 6. 8, 10 és 12 lóereja uj gázgépek kazánnal ét annélkül is készletben tartatnak; érté-malmok, 1U1Í-
malmom-, csépi* gép-, széna gerebKe-, daralogep , szecska vágó-, tengeri morzsoló-, szivattyú-, toz-fecskendő
és a gépészeti szakba vágó minden szükséglet, műszaki czélokra vas öntvények saját és más mintázat szerint
is, valamint miodenféle érez és a kereskedelemben előforduló bármily czélu öntvények gyorsan, jól és
olcsón készíttetnek és szállittatnak. no s-s
.x.xx x.xx-xx.x.x.xx.x tx xx t
főtárgyát s asért ne igyekezzenek itt nagyon sok tudót dolgot adni. Figyelmezteti továbbá a tanfelügyelőket, hogy az iamétlő iakolak felállítása mailett is mindenütt basgélkodjanak, valamint a törvény által megállapított tanítási minimum megtartása mellett ia. Ajánlja figyelmükbe az iskolai kerteket s ezzel összeköttetés ben a méh- ? sslysmtenyesztést, leásyok számára a konyhakerléasetet s télen a háziipart.
— A ketMthelyi polgári iskolában az
1880/1 iki tanévre szóló beintások augutztos
31 én veszik kezdőtöket naponkint d. e. 9 — 12
Óráig, s tartanak szeptember 4 ig bezárólag.
Ugyanezen napok délutánjain pedig a javitó és
felvéti vizsgálatok tartatnak meg. A< előadások
ssept. 6 án kezdődnek. Az ugyanottaoi felső
leányiskolánál a beiratások aag. 30. és 31-én
torié in.k délelőtt 9 lói 12 ig t a tanév ssept
1 jével veszi kezdetét.
— Ax egyéne* önkénlesi intézményt
megakarja szttntelni a kormány. — Ugyanis
azon eszire vezérli a közoktatási ministeriumot,
bogy minden ifjú, ki az elemi népiskolákból
kötéptanodakba: reáliskolába, gymnasiumba,
vagy polgári iskolába, kereskedelmi akadémiába
lép be, 15 évet korától 18-dik évéig a Un terv
keretében katonatisztek által künn a mesón
rendes katonai fegyvergyakorlatokban részesül*
jön. — Az ifjn ekkép már tanuló korában el.
sajátítja a fegyverforgatás mestertégét és fel
lesz mentve az egy éves kaszárnyái élettől ét
kaloaai szolgalattól. — Tizennyolczadik évén
tul az ily előkészített fiatal ember csak as össt
fegyvergyakorlatokra fog behivatni a most
érvényes gyakorlat szerint.
— Rövid hírek. A .Deák-szoba- Ist
ván király napjától e hó 23-áig less nyitva. —
Esztergomban Koaeuth Lajos népnapi tisztele
tére diazvacaorát rendeznek. —: - Drenkován
(Szörénymegyében) nagy felhőszakadás volt.
— Nyitrán pinczeáaás alkalmával 800 drbnál
több régi lengyel ezüstpénzt Utáltak. — Jóssef
fóherczeg még mindig betegeskedik. — Bartók
Lajos Verhovay Gyula ellen utosai botrányt
követettel. — A pbylloxera kiirtására kátrány
olajjal és kon} hasólörmelékkel tesznek kísér
letet. — Benkó István és Szilágyi Mihály
veszprémi iparosok Kossuth Lajosnak egy
remekmüvü domborfaragáasal díszített magyar
kulacsot visznek ajándékba. — A kanizsai
győzelem emlékére a kaposvári bslpárt ban
kettet rendezett. — Zichy Jenőt a szombathelyi
iparosok egéaz unnepeiylyel fogadUk. — Lord
Straíford Redcliff, a hires angol diplomsU
meghalt. — Angliában ismét vasúti szerencsét
leniég történt. — Egy chikagoi polgár
arra akar togadni, hogy 40 napig folyvást eo
és inni fog. — Konttan-iuápolyban a magyi
egylet megalakult. — Petőfit japán nyelve
is olvassák. — Kossuth iratainak lengyel-
fordítását as orosz lengyel kormányzó mege
gedte, a galicaiai helytartó azonban nem. —
Jnnitla elsején a szimái királyné vízbe fűlt. —
Simor János prímás körlevélben hivU fel ss
ország papjait, hogy a sserajevói kath. temp
lom építésére adakozzanak.
~"~~ Vegyes hirek.
— Sesmffnn aUsredes ás a hartányi pU-
bdnot. Miskolcion az e bó /ége felé tartandó
nagy hadgyakorlatokon több ezred katonaság
lesz összpontosítva. Többek kost as egri kato
naság is eliudult Egerből gyalog Miskolcira, s
mi természetesebb, mint az. hegy Se> mann ve
zérlete alatt. E» alkalommal köveikeső furcss
eset történt. S-emsnn igen udvarias levélb-n
felkérte s hasafiságáro) s vendégsseretetéról is
mert hsnáuyi plébánost, hogy legyen szívás as
ott keresztül gy>loglandó tisztikart s ót is egy
barátságos reggelire fogadni. A plébános eleinte
oagy zavarban vol\', bogy mit tegyen. Végre
azonban hitároxott, s szintén igen udvarias le
vélben értesítette Se«mannt, hogy nagyon szi-
vesea látja ót is, a tisztikart is. A tisztikar See
mannái együtt meg is érkezett Harsányba, ha
nem a derék pap megtette ast az okos dolgot,
hogy megérkeztük előtt kitűzte házára a nem
zeti zászlót.
— MegtiBkíU Uopárd. Parisban a na pókban Womby ur állalseregletébó! egy leo-párd szökött meg. A tisztogató szolgs ugyanis az állat ketreciél nyitva feledé. A leopárd kilökte é* az udvarba osont, hol két kia gj érmek játszott, de ezek mellett elment anélkül, hogy bántaná; egy kis ebet azonban, mely megugatta, megfogott és légbe dobott. Ezután egy borkereakedésbe ment a szomszédságban. A házigazda kimenekült. Szerencsére egy állatáé-regletbeli őr a leopárdot keresve, itt UlálU őt és egy vaifogóval orrát megszorítva kétyazeri. te le viaaza ketreczébe.
— r.inner élSdjt. Aradról irják a ,Hon*-
nak, hugj 40 napig már egy magyar ember is
koplalt egyszer. Kérdő Márton h.-m.-Tásárhelyi
lakos as (ha meg nem halt), ki 48—67-ig adót
„ önkényt (végrehajtás nélkül) nem fizetett ét naztrak pénznemeket kezébe nem vett, még I 1 -C7-bou is sít irU a királynak ; a koronázás

nem érvényei, mert a kiegyezés sem az. — E terfiu állítja, hogy at 50-esévek eJejéu hazafias érselmei és magvas kifakadásaiért elfogatván, asoa perestől fogva, hogy a nála talált pénzt elssedték tőle, egésa 41 napig nem evett, mondván: .Német péasen vett ételt zsandsr késből nem fogad d, inkább éhen hal meg." UondU és a szerint ossiekedett is. Kérték, dorgálták, szidták, fenyegették ; még ssóba sem állt senkivel sem. Izgatták étvágyát, jó és erős illata ételeket Urtván eseme, orra elé, nem bassnált semmit. Sokszor gondolu magában: kotya állapot a koplalás, (mert rendes viszonyok kost rendkívüli étvágygysl volt megáldva), de asért szavánál maradt. Végre annyira elgyengttlt, hogy gondolták, tán erővel önthetnek bele va-laat folyékony ételt, de Kérdő uram görcsösen össseszoritotta fogát éa minden igyekezet hiába volt. Mivel látták, hogy sehogy sem bo\'dogut-nsk, slaondlák róla: aiaowta ssss, és elhatározták, bogy bánUtlanul hasabocaátják. Csakhogy Kérdő Márton nem hitt s németnek és ét lenül, szótlanul tovább ssenvedett, egéts a kimerül >ség utolsó stádiumáig. Most sikerült — gyengeségét felhaasnálva — tejet belécsepeg-tetni, mire iámét magához tért* Midőn most még egy álló napig kérlelték, se bolondozzék, egyék valami! és menjen hasa, mert szabad lábra van helyezve; csak most fogadott el —saját pénzén Tett egy kis ételt a es- történt a 42-ik nspon. ,A hazáért éj Kossutbért többet szenvedtem a Krisstusná!u — ugy fejesto be szavait, mikor e sorok írójának (1848-ban Szegeden) elmesélte élete sorját. E szerint as amerikai s-sgy koplaló nem lenne as első, ki 40 napig ébesik, ba ugyan életben maradt akkoráig.
— Ovidiut Na90 tirja Stombathelytn. Általánosan azon vélemény van elterjedve, hogy a száműzött római költő Tomiban halt meg s ott is temették el a sarmaták földjén a Fekete tenger partján. Balogh Gyula a Vasárnapi Újságban el enbin most ast írja, hogy e közhitté! ellenkezőleg több iró azt állítja, hogy s hires költő basánk főidén as akkori Pannoniában Szombathelyen, vagyis ss akkori Saba-riábaa hunyt el ét temettetett el K>. n, a 17-ik évben. — Ujabb írók, mint Lázi Farkas hiret bécsi orvos és törléneliró és Bruach Gáspár német költő és egyuttsl történetíró pedig egyenesen ast emiitik, hogy Szombathelyen Ovidint nak tirja és siriraU is megtalálutott E sirirat igy hangzott:
Hie titos aat vates, qnem diri Csasaris ira
Aafuatt patria cetére ja«sit bouno. Saepe miaer rolnit patriis oeeusjbsre ttvfa;
Se4 frnstrs: bsne ÍUi fata debere locvav
Itt pihen a költi, kit aa itteni Caesar Aafnattu Boasaja, honjából measaire náfflkivatett.
mbathelyen talált Ovid féle sírra Timoa ast jegysi meg, hogy lehet, miaserint Ovidius-nsk valamelyik barátja annak Szombathelyen
ivott, nyomorult, Adea honi fö\'dbs üihsasi I it itt rendelt neki a aora tametőt!

tiszteleti sírt készített, mert ily szokás gyakran előfordul a rómaiaknál.
— Magyar Itávi. A lovas! pusztán Ha-
rásthy Lőrinci földbirtokos kávét altételt, t
as eddigi eredmény meglepőleg kedveső. Az
idén több mustrál szándékozik küldeni több
hasai gazdasági akadémiáhos s nagykereskedu-
boz, hogy a kávé használhatóságáról véleményt
adjanak.
— ÉlS halolt után vitték Temesvárra a
koporsót — a korcsmába. Temesváron volt
ugyanis egy nőe mészárotlegény, a ki azonban
a hásierények legfőbbikét a takarékosságot
annyira nékülöste, hogy minduntalan rászorult
Becsbea lakó apja .kőlcsöneire", ki utoljára is
határozottan tiltakozott ss ilyen zsarolás allan-
Akkor a fia radikális easközhas nyal : nejével
megiratjs apjának, hogy meghalt, küldjön as
.öreg" 30 forintot a temetésre. Az öreg sir,
küldi a pénzt, asonkivül még egy koporsót is,
hogy fia tetemét abban Bécsbe vigyék. De a
fiat a vendéglőben találták, s így nem fit te
mették el, de ó aiért eltemette a — harminca
forintot
— Öl állat kSütítte Siatmármegytbsn.
A Tur folyónak Garbolcs községe melletti
.Hódos* nevű kiágazáaán, a malomgátak le
rombolása alkalmával a Garbolczi ref. leikéss
fis halássat alkalmával, a partoldalon óriási
nagyaágu kövületre bukkant, melyből 2 dara
bot letörvén, es gondos vizsgálat utáa mammut
fogaknak bizonyult. Az érdeket lelet Siatmír-
némethi ref. gymnasium museamának adatott
át. Ugyan e helytől alig ssás lépésnyire régi
fegyvereket, érmeket és valósnnuleg lóazerzaá
mokhos való eazkíSsöket találtak. Sajnos, hogy
az emiitett kövület kevéssé lóvén mész ét kova
által áthatva, a szabad levegőn önkénytpattog-
zik és bomlásnak indul, minélfogra konservá
lása nem kis feladat.
Paplrseeletek.
Beállít a kia Ima Izenettsl a nínihoi: BTi»uH a seaika a nénikit, éa kéreti a ?énikftt, bo^v jöjjön -l a néniké a nánikéhea, nert ha a néniké nsni jon el a néoikéhea, akkor a nénika jon al a nénikékea.
— Hantám t majdnem hogr éa lettem az etaS
sa iakolibanl dieaekazik ottkan a kia Etalka
sávjának.
— Lfihetetlan ! biaa a mnltkor is panaszkodott
rád a taalto.
— Már padig agv vsa. Ha aam hitaad, kér-
dasd meg-, Lnjaa lett aa elsA, u pedig epren
?elláttam 41.
A mama egy csinos kia naeakával ajándékozta meg s családot.
— Mimi — Igv aaól leinykijihoi - fel ne k5Had kia teatverkédet, mert nagyon el ran faradra. — Gondold meg, etak moit {ott le am étbdl.
Caak ast akartam tőle megkérdexni — felel Mimi kalkan — hogy vaa a jo lV


V
• suti menet
r e
a d.

Ustal Kamls-árál hova:

Vo»
at ?mi.
Un Pare. Ut
*>7
tsaik, M>it.<, Doabonlr
-9 10
r«C(«l
2:5
3-i9

i 30
éllmt
20*
R«<a-Peetre (tvórávoaat)
ll 1
6 16
^jjal raifal
J04
• (poita fosat)
* S
délat.
ni
? (vegvea vonat)
II 30
•ijal
311 80!
Bie.b. (SaaaastlMlj, Sopres- Imit)
• 15
fi fiQ
IMát
J15
Sopronba
8 40
iSüt.
205
Prijerbof Solton, Caáztornja
456
ntft
903

t<T
«lnt
301
• • (fjorav) .
10 60
ajjel

Érkezik Kanlzs&ra


JtMtitAr


210
Zákán; lalSI
i -n
réttel
216
a .
1 41
d«U>-
308
n .
11 1
Íjjal
211
Bnda-Paatrtl lyta" »on«0
4 15
"11*1
SOS
,t (poaUronat)
S 5
délot
201
(!7<"«T<>1\'St)
10 30
tjjal
303
Ber.kSl
4 1
re|<el
314

10 15
iiiel
316
Ropronhól
12 fidMbaa
202
Prágtu-liof feljd ((jortroD.t)
5 37 rafjel
SV4
« •
t 90 átkát
206
a n
10 5C
1 tjjal
A Balatonon való hajézá*.
Balaton-Faradról indnl a Kisfsmdj-tósSa reg-
(el 9 órakor 8i6fokra. Urvan oonít indul dalutin
31/, a . naponta, mi{ kétfSs kivételaaan
regfel 7 órakor
Siofolirol indul délsIStt 11 órakor Balaton Füredre
. délután 5 .
Kireteleseo azombaton éa vaaárnap Siófokról a dolntan 5 óra heljett iádul Füredre 8 órakor.

Felelős
szerkesztő:
Bátor.
Lajoi.
H 1
R D E
T É
S.
±JUdo

***
±±±±
Hirdetmény. |
Nagy Kanizsa város tanács által, a város tulajdonáhos tartosó sánesi tégla gyár htss-nilsts, 1881. évi január létől számítandó 6 évre bérbe sdaadó lévén, felhivstnak a bérleni szándékozok, hogy írásbeli ajánlataikat a megajánlandó évi bér össaeg felének bánat pénaoj leendő czatláaával foiyó augusztus 24. délelőtti 10 óráig a városi ssámvevSi hivatalhoz beadják, a feltételek ugyanott megtekinthetek.

124 2-8 A városi tanács.

TIZENKILÍNCZKDIK ÉVFOLYAM

ZALAI KÖZXiöNI.

AOGUSZT03 22 <S» 1880.IT I
Minden eddigi világtárlaton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar
gép- és tüzoltószerck gyár, harang
és
érczöntőde
X OOOOOOOOOOOOOOOOOOCXX
SEIDLITZ-PORA-
gjirr.1 unkaeró
legnagyobb koroxerfen berendezett gyára harangok tuzolttsiatl és Tlimfltíszeti gépek ««>«•«">j•» ato. vi^üté....! coily a jelenben egjedüll belföldi szii.ttyo gyárt képezi, m. j-ben kUarolag honi m«
Huánk kapcsol
Képes árjeqyzékek és kölUégvetwek kívánatra bermentweo szolgáltatnak.
Xtawtxtroíí öeim<mo»««ru/c»o 12 aviio ulatt
árjeqyzékek és kUég
fióktelepe: Xotawtxtroíí, öeim<mo»««r-u/c»o 12
ulatt Uletik.
Csakis HANS

Hoz:
BÉCS. I lichteattej I. tlám
a laje\'efáataDb éa legtlctébb táját kétzlrnéayn czlpóanawk tegiafyebb él Icgdatabb választékba!
Al illoiilriit irj egyiík kirooata:
119 2-30 BSlgyek tzámAra:
1 pir bor-catpó (Stiefl^tten) erSs talpptl S frt, I pár bőr. atiefleUa dupla\'.alpoa. «sögelt, 3 írt 60 kr , 1 pir kestyübSr-stief-letta arta talppal l frl 60 kr., 1 pár borinbír riaiit ClipS 5 írt-tél feljebb, mindemiemQ biai ciipS W.ből tazy ssÓTetbol, ttrkna »agy sarkatlao 1 frttól 2 frt í>0 krig. fleta éa utrtai caipok, asi-nagea, Laeting, Tagy bobból 8 frtcói 4 frttg. Vrak sxámára :
1 pir borjnWr nri caipö dupla talppal 4 frt M kr. 1 pír ugyanoKan legtaonabb 5 frt, 1 pir ogyaonlymi (Bonat-alakn) 5 frt 90 kr., 1 pir ugyanolyan (.Kid bSrbSl) 6 frt
Mindennemű U. leáay- él lyarsaak-cilpall ét min!on oagjr-ta*gn tzár-eai2ata ballatlan oicaó áron Vidéki megrendeléaek a lagnagy. bb ponto«aiggal intért^tdek el Heg nem felelő ciipSk kemegiel frlraerelutnek. — Illaiztrált ir|Hyiék«kkll él Irtatllí-
lal a Mrtekvevéire lajyea ét b«raie«ty» ki dttaak.
Czipóraktár ,HANS SACHS" hoz Sécs, I. Licltten-steg l. szám.
(Bajirat a Rotaenthurmatraaie éa a HokeDtnarkt oldaliról.)
Iskolai-értesítés.
Hvilvino. a«l|*ri áa kerwtatXBl liktrta a aevell iatéistsabsa
Kudapeit, Karoly-kornl 82. lUm a 28-ik iikolai év f. évi ueptember len -esii keadetét & uovendíkek felvitele tncutu.il 2-l-ikitól naponta délalőlt 8— 12-ig éa dilutis 3—5 óráig easkoaSIhető.
Nevelő-intesetejnben a reim btxott növendékek általam a k\'ggon-
doaal.b frlugjelrtban niauaSinek a a legaaeretettelje-ebben ípoluinak.
Aioo a nevelés köm! nekem tibb aalajt 30 évi lokoldaln t«pJi«ttlái
áll rendelkexiaemr*, a mi arra jogosít. oevelS-intezeumet miodan t e«.
?aalőank a legjobban ajánlaDÍ. 115 6 — 10
Prfigrantmok kioánatra ingyen.
RÖBHR HTTTT
Árverési hirdetmény.
Az alalirt urodalmi i^azttatóság rúszcrül közhírré tétetik, miszerint f. augu-zlus \\iá 23-án a Nempthi és augusztus hó 24-én az al8<5-lendvai gazdasági inxlákbnn a re>rgi-li órákban több rendbeli korcsmák boiárulási {* halászati jogok, vizi őrlő malmok. ns.y az alíró-Iendvai gőzmalom, továbbá kisebb a nagyobb területű földek, rétek, legelők, mint nem különben az urodalmi erdőkben az idei makkoltatási és gubacs-szedési jog, nyilvános árverés vagy ajánlatiéval utján haszonbérbe adatnak. — A bérleti feltételek az also-lendvai gazdasági irodában niegtekinlhetők. Alsó-Lendván augusztus hó 11-én 1880.
Az Alsó-Lendva és Nempthi urodalmak igazgatósága.
122 3-4

A m«lyan tioztslt gazdák, molnárok és gépé-
izek bac«e» figyelmébe :

V»o 8iereoc»ém tudalni, hogy Mtgyiramban gyártott
gépszijak
minden alakban nálam, ugv
kaposvári fióküzletemben
(hoaatu nat 7. am. ».)
a legjutanjoaabb árak mellett a Irgjubb mÍDÓaég^rt való kaseaa^gge) kapbH\'ók.
A mig egyr«ast ax álulara grárlott azijjak mi-nísegi ai aogol éa egyéb kttlfodi h»aongyirimány-nyal a veraenyl kiállja ea addig másrészt aa árak ia tetemesen olcsóbbak a külföldön gyártottaknál, s igy biiton reményiem, hogy
hazai gyártmányom
a mélyen tisttelt gazdák, molnárok éa gépeszek által figyelemre fng méltattatni.
6zámua becses megrendelésért oaedezik kiváló lisz:«lett<l
1213-12 Kransz József fla

(Komiromy M. subadalma) eddig ez elisnirrt leg-gyors*bb, logiiotibb és legolcsóbb eszköi ír»lok, raj-sok, tervek, hangjegyek stb. s»k8zoroai\'i«ira. Euk mellett nemcsak a t.DtkmaradvÁny kimosásáDak i7Ük-•ége elesik, de miat s-mmi m*s k^azti\'ck 1 hetővé tonik, két illetve négy ivoldal egjüttes aokasorosiU-•*L Egy é* agjanazoa lap, feluletn fgéas t^rjedelmé-beo 12 —15 szőr b«B*nfUható újból, miodaonyis r 60—80 tiitU noiaoUtot^ad és igj mindösato 1000 felül. Leiratok és arjgjtekek k i T á n a t r a QJÍQ denkiüflt ingj-en éa Wrmentva átküldetoek. Ai irak lapoakéot oagjtághoz kép-it 40, 70, 80 kr. 1 írt 20, 1 frt 50, 2 frt 50 kr. Phöoix-tinták viola 40 kr. Torna, tőid, kék, fokete 50 kr. .
Egyedüli főraktár SEEFEHLNEE J. L
m. kir. udvari pApir-, raji- és festő&s^r kereskedése,
IV. váczi utcza 9. BUDAPEST IV. váczi utcza 9.

FONTOS
0 messze-, rövid- és gyönge látóknak.
X A legjobb szemüvegekkel szolgál jótállás mellett
" II E L F Y B. látszerész
Nagy-Kanizsán a „Korona" átellcnében.

Ancroid-Barometerck minden nagyságban a meteorológiai ós íőld-magneti intézetből vizsgálva. Szemüvegemet és aneroid-Barométereimet 8 napi próbára adom. 109 6_. íooooooooooooooootaro^oo


Csak akkor
lenyomva.
k* aainde« doboz esiallapián a xa
, ia „ e„ ,Ok..orO.itott««,«. rao
K !• lu • le-iobb aikerek melUtt htináll aindannena fyMMr
•etsiaMek ét eaiéulésl aJUaalytk, (mint eiTicvhiioy, b....o,„iá.i, vér
atlnál é< aratyír ellen KülönO.en oly egyéneknek ajánlva, kik 013 íl.t-mídi>t folytatnak
Haailaltiisk tdrviayilei biatadstask.
Egy iepectételt eredeti doboz ára. I frt. «. é.
I minJ\'n belső «? kQUS lynllailitnil. a lrgróM. hete«a«ir ellea, min. dpnawmll a.l««íleaek. ffj-. fni- ía fogfájia. regi aérwk éa oviit a.bek-rikrekílyik. naiük, •lenyyalladáa, -indeoneaaQ bénslia aa sérüléa atb, tb. ellen
Üvegekben használati utasitátsal együtt 80 kr. o. é.

Ilnl-niájolaJ.
KrohnM.éí Ursától Bergenben
(Norrégiábaol.
Kacn lialmíj i.iroUj Talamennji, a ker«ak«í«Ul»b<ii elöfofdali faj kr.ar.u as rgytdílli, mfij orvoai ex«lokra blsmálható.
in egy Üvegnek használati utasítással I frt • é.
P o iiillitil
Uoll .4. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállitónil, Bées
Tiirlilaoben.
Raktár a> ill>m mincle.i hinttrn Ij4(yaiortaral)aa T«IJ fOaaar-k«r«akedés<:.b«n Itiktár nélkQli lielraMa;tikt>eit laagáoegyáiick nngyobb T,<.tr«íi<l«lé.ekníl m-„> ,lú árlraiiíedéaben ri ••?flhi.k.
A I n koailn-\'e k.i.et.k liatiroiotlan M..ll-I«la kíaailtaí.yl •r.l.-lui •? isak olyanokat -llog.Hni, arljnk aajál i<janras> «a aliirá-lemntal Tannak alli ra
B<ktirak: Nagy Xulzaa Pri(er K<a tT^-J" "\'\'"\' 3- KJ\'\'iI> ?
Knspnl.orj Psrenri Fria lh.,f-r J^uif RoaenfaM Adolf. — Zata-Ea)araZ«f
BGyúcj.s\'.rtir a yzant l^l-kh*i-. — B*ra)a Dorater 8. Caáktaraya Odtica
L T íjiffjalerr.. lUxavár Kohn J B«bó. b.y Küm. tJ\'>%J- Th.
K*cakiaay tj\'^nry. Kaaraaeia Wprli M eyiígy. Kétzef CwaiaioTira lat.
f««gr. Xaitel lit í< tv KautksXy S-lil« <" A W«nacb K. HrBMÉ
R«ii Jan. Záfrak l\'trklrt KITIIICI gj.ijj. UiUlbacb 3. [rT>l«iaahoa
rj.\'.ír S«prM M«ac., Ami. fjifi. (98<J 33—ti)
XXX50000ÜOOOOOOOOOOOOOC
Árlejtési hirdetmény.
illa»ulon 1<>TÁ nagy ICHIIISSAÍ koagA téjla nt kijft- iiÁgm kfizmotikn éa knzlektdéai minttiteriuia 18MV n keJt 11178 n: nagiu ren.l«l«tí*«l *93S frt 80
evi «ní«»*ti.. hó
R.en műnk* l>.zt...ui»* tehínUlíbftl aWÜrt BÍ»aUl Íróijában Uy\'.yi 1S»U í»i •epl h- I-io r«KgtK 10 irafcor, iri*beli ajánlatok •! fuKadaaáTAl piro»«lt njiWAuni a^óbwli á>lejt«s fog tartatni, melyrt a vitllftlko«n> asánJúkiii >k aixal hivatnak •Pf, ^°(ty *? árl«jUab«at ri««t*eréí etetírí, Btafpikat a fent kiutt 9«stflf &T.-*1 niat biaat-P-\'niiel tllisik, melj Tallalkosá* esetébeD asonoal 10*/0 i kiidö
Az irAsbflí »jAnlatok f«.,nt kiteUtt nap regfcli 10 órkif fogadutik «1 , esőkben ax ajánlaU*vö D«T«, laaáaa 4&« polgári álláaa pontosait k.tendő; továbbá ?mámmal é* KÓT»1 kiiraodtS aaoc ixáxtólí •leii)(tid«*. n«lfért exen munkálatokat elrálUloi ?vándtvkostk, TÍlágoiaa kifaje««ndo régre, hogjr üjánlkozd munkálatokat éa feltétetek tartalmat iamerí éa elfofadja.
Az iráabeti ajánUtr,khox a rállalatí n»sxet 10^-j* k*aapén«b«B vagy nafrywr állam papírokban raatulandiV
A moUacrsIvi\'nyek éi f.-itAtflek aa alulírott hivátaJ iroáíjAhao a
Mokott hivataloa ^rákban megUkintbetiSk (12* 1 — S)
1880
15-én.
A zalamegyei magy. kir. építészeti hivatal.

N«sr-Kanizsin, njomatott * kiadó tnlajdoaos Wajdits József gjorssajtóján.

36-án.

éTfoiytm.


g ^
Ilii) naBaai rWl J ilt,t« illahun «tiT«k
1
árra . . I frt
1 » kr "
nttm 10
7 pt
kiadónál uárjaanttr*
oiaaoávaor 6 I inh
o*abht l»r*rl fi kr
SYILTrÉliHKH
MAQY KANIZ8A
emk ia««rt naukalár-asJttitl ío (adtatnak -I
|K**tratok visna ?«»
J kfll<Uu.««.
P Kitieatari llteték miB — kirJ«t«.*rl kO 30 kt tseunilt.
ZALAI KÖZLÖNY
I,
elóbb:
.-SOMOGYI KÖZLÖN
N.K»nlisaTáros helyhatóságának, „n.-kaaiisal önk. tűzoltó-egylet\', a „n.-k«nizsai kereskedelmi s ipSrbank-, „nagj-kanizsai takarékpénztár*, a „zalamegyei Utalásos tanitó-tM-tfilet", a „n.-kaniiMi kisdedneTdö egjesaiet", a n.-ksniisaJ tiszti önsegélyző szöfetkezet", a .soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanlxsal k&líálasztmánya" s tdbb
megyei és Tárosi egyesület hivatalos értesltóje.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.

Balatonmelléke borisíata érdekében.
Midin e becses közlöny közelebbi számaiban rég óta táplált nézeteimet közöltem volna, a pincze életbeléptetését és gyakorlati kezelését óhajtom még ecsetelni, hogy ez érdekbeDi eszmém is világosan álljon, megvitatható legyen.
A hegyvidéki tanács midőn megválasztva van, ügy hogy abban a hegyvidék minden községe s minden begye bir-tokossága arányosan képviselve van több taggal is, — ezek mindannyian résztvehetnek a pincze szövetkezet megalakításában ngy, hogy ez kiterjedhet az egész hegyvidék minden községére, minden hegyére ; a pincze szövetkezetbe jelentkezés midőn felvéve van , pincze szövetkezeti közgyűlés hirdettetik, mely megválasztja a szövetkezet ügyei központi kezelőit: elnökét, igazgató-tanácsát, felügyelő bizottságit, kik azután a szervezkedést megindítják, alap-szaliilyok megerősítéséről gondoskodnak; minden egyes községben a szólószeti és borászati tanácsosokat, valamint a szövetkezeti képviselőket megválasztatják; az ügykezeléshez szükséges központi intézkedéseket megindítják és vezetik; e végre Tapolcza város község tanácsával érintkezésbe lép, mely bizonyosan hajlandó lesz a szövetkezet számára elegendő mennyi-ségü földterületet közöséből átengedni, ugy hogy azon a pinezék elegendő mennyiségben; a kádár műhelyek, a hordókat eltartható fedett helyiségek, talán istállók ; de a kezelő személyzet számára szükséges lakások részérc is elegendő tér jusson. (Itt lehet felhasználni a cement hordókat borUrtányul). — E mun-

kálatok berendezésére szükséges tókepénz, részben a szövetkezet tagjai által, részvéttik arányában fizetendő pénzből fedezhető, részben talán a kormány által is kilátásba helyezett ilyen szövetkezetek alakulására szánt segélyezésből, talán kölcsön pénzből is; és ha nem egyszerre történnék is meg a szükséges helyiségeket minden tekintetben kielégítő beruházás, de az ügylet megkezdéséhez nélkülözhetetlen építkezések elkészültével azonnal folyamatba tehető a borok fokozatos beszállítása egyfelől, másfelől pedig az elárusitás megindítása; a pincze szövetkezet közgyűlése megválasztja a beszállítandó borokat osztályozó bizottság tagjait, kik a helyi viszonyokat ismerő, tiszta izlésü, borismerö és részrchajlatlan borbirálók lehetnek, hogy az osztályozás kellőleg részrehaj lat-lanul megtörténjék: azután az üzlet, az elárusitás magától foly, de a szövetkezeti igazgató bizottság ügyességétói függ leginkább a minél jövedelmezőbb értékesítés, minél jobb piaczok felkeresése, minél több oldalú igények kielégítése, szóval a Bála tonmelléke hegyvidék bortermelésének mi nél jövedelmezőbbé tétele.
ElmondAÉ^MÜkeim sorozatiban némely eszmék^^H| érdembeni irányzásul is ; de azok a^lesck, kik ott a helyszínen élve tapasztalják az adás-ve vési con-juncturákat, azok is becses és felhasználható adatokkal járulhatnak, sót talán mint befolyásos intézői az egész üzletvitelnek, eddigi tapasztalataikat jobban érvényre emelhetik a szilárd alapn és tömegű vállalatból mint saját kisebb mennyi ségft terményükből: mindenesetre az eddigi üzleti jelenetek sok becses anyagot

nyújtanak a pincze szövetkezet érdekei előmozdításához.
A mint e becses közlöny utolsó számában olvastam, Vörősberény község tartott már értekezletet borterménye tárgyában, én részemről üdvözlök minden mozzanatot, mely borterményüuk érdekében történik, de különösen óhajtom, hogy maguk a termelők által indittassék meg ilyen, saját érdekűk, saját jólétük tekintetéből; — és ha e mozzanat partialis is, de lehetetlennek hiszem, hogy jó eredménye ne legyen becsüleies, önzetlen és ügyes kezelés mellett, — hiszen ennek épen szomszédságában van 6s jól ismeri a Faiszi szövetkezet vívmányait, — de a mikor az egész hegyvidéket felölelő általános mozgalom és szervezkedés induland meg. hiszem, hogy a községi szövetkezet nem lenne kihúzó hagyományos nemzeti átkunk szerint.
A fogyasztó nagy közönségnek bor kell; és nem Péternek vagy Pálnak a bora; a termesztő közönségnek pénzre van szüksége, s ha szomszédja borával össze keverten veszi is meg bármely nagykereskedő vagy kis vásárló — csak biztosab ban juthasson pénzéhez mint eddig, dö-zsülve vagy időt vesztegetve várja a hén tzet vagy kereskedőt s azután alkalma ha nyílik az eladhati-ni, — huzalkodik egy néhány krajezáron, silánvkodik szabálytalan szerkezetű hordója mérésénél egy-két akó miatt, speculál a feltöltésre szint borféle vei, izetlcnkedik, ha a szabálysze-rüleg megmért hordó többet vesz be mint az ő hordói képzelt tartalma, és nem gondolja azt meg, hogy minden ilyen kicsinyes fogás rósz vért csinál a méltányos

Tevőben annyira, hogy pénzeért nem kíván többet az efféléből, de egyszerűen elmarad. Ilyenféle okok riasztottak vissza igen sok fővárosi kisebb borvevót — a szállítási költségek is idővesztés felgondolás* mellett — azon időtől fogva, mióta én e hegyvidék érdekében és borai keleté mellett oly sokat fáradoztam, oly sokat áldoztam: nevéről nevezvén a gyermeket, és mégis találtam gáncsotokra is e vidékről.
Ajánlom a Balatonmelléki hegyvidék
összes bortermelői becses figyelmébe az
általam közlött eszméket, berendezést; én
agy hiszem, hogy ezek czélhoz vezethe
tők, — de hiszen ilyen a bonrdeanxi
piucze szövetkezet is s csak igy elégítheti
ki folytonosan egyfo-ma és nagy mennyi
ségű bonrdeaoxi borral a nagy borfo
gyasztó világ igényét — tehát nem is
ujat ajánlottam, — bár csak a napokban
hallottam e francziaországi borvidék pin
cze szövetkezetéről s azonnal Ígéretet is
nyertem a szövetkezet alapszabályai meg
küldéséről, melyet közérdekünkben közzé
lenni vagy legalább felhasználni is igyek
szem, ne halogassák a szervezkedést:
az alap s az anyag kezükben van, csak felhasználni kell iparkodni.
PARRAGH GÁBOR.
A hadmentességi dlj.
A számo* érdekeltek réaaéro kivonatban kőröljük a vonatkoto törvény lényege* határozatait :
1. §. A hadtnBDteaaégi dijat köteletek fiietni:
1. a) atokj kik a hadi Molgálatra mindenkorra alkalmatlanoknak találtattak éa mint ilyenek, as állitiii lajsüvmokMI torültetnek;TÁRCZA.
A dalnokok éneke.*)
(A)áaWa Erkf] Fei>Dc«D*k.)
A baratsk kara.
Knrb« tT7ÜÍT*- *\'* baritok,
Jobb ketünkben a kohely
8 míi.l a bornak gyöngye habtik:
Ajkunk pezHgő dalra kel.
Játszi tréfa buboréka
S*áll a bang haUám.Ta!
& bát fVtejtv«, körbe lejlT*,
ZCadOl abnriti ilal.
A szeret** kara
A ki boldog. \\>iroȒv*\\,
Szépe keblén mrgpiii a ;
Dala cxill«g, mint a napfény
Nyiri l*ljeM«giben —
H«»« irad, aiiat (agárnak,
Élva éltet, »ig kibal
8 akkor ti még, niot szép atnUk,
Zsong föl a Merelmi dal
A sarezassk. kara De felejtre ioy s b&ráuág Véti, ba injtia a hazát; Fölriad a dal i a keb\'et Villámkéut oikáaia át; Hjat a kínkő a íeiétlo ÉjbflD gyú,Ua fölrivaJ
8 légen ilta>, mim hatál-jaj Caatlof, SAga hircii dal.
A Vrtk kara
gy ,
A naba4«a« ünnepel S mint az illat a virágból Száíl a dal a ]*gb« fel —
*) A koloxf<4ri országot daláraonepély
.Emleklapjai\'-bttl.

Halk-eietifrve a«t keresve, Kitől jött a di*dal ; Aidái érte tzent serére — 8 fCsasániyal a h a 1 a d 111
SZÁSZ BÉLA.
A doetor és patiense.
(Taanlaiigoi életk4p agglegények apavára )
Volt egy«ier egy ember, a ki nem aaért feleeégesedett meg, mert hasa nem roll. hanem mert háza volt, bát megfeleaégeeedett. Derék, emeletes háta volt K . . . . n, a „Nvulfark-utczi" ban. És daczira ennek a nagy emnUtea házoak, maga csak alig látszott ki as Isten földjéből. Még eh bee járult at a korülméuy is, bogy mig hasa emeletén igen aote lakó volt, addig ai & mivnltjának emeletében ssőroyttoé ges kevés lakosott. Kzt a körülméayt b,Woa igacolja as, hogy 52 eaatendós korában núsiílt éa pedig elóaaör. B«leboloadult egy 22 eaaten-doa özvegy asszonyba.
Ek kor asután el vasat a He meg néhány centigramm* t nyomó sQ;ni valóját.
Valamelyik jóakarója, gondoskodott is s.r-irairúl. A menyegst) utáni napon a gyönyörű emeletes háa fó-bejáratáo ott d isse Ige tt kriaa-tuaUlaa betűkkel :
.Gyovorkeöy Jeromoc easét vesztette életének 52. esslea4ej4bea;
Urunk születése ntán anno: 1875 *
Hanem es a k&rülmény cs«pp«*t se folyt be Jeromos aram boldog hiaas életébe. Igaa voit e nem e? a világ igen békés vusouyt ami égetett. Az aaasooy nereite férjét; a férj meg még jobban as aaraony t. Különben Jeromos úrban vohak is saeretetr© méltó tulajdoBsigok.

Ason gyönyörű hegycsoport közül, melyet as 6 méltóságoa képmásának egyes részei alkottak, büszkén emelkedett ki bércs-alakjival as emberi törekvések iránytűje, a boruló agy-velőnek lepárló kéi-zQléke, éjszakánként a hig-nyagtaní törvény apparátusa, aséletküzd^lmek kftst as indulatok és szenvedélyek hatalmán fuj tat ója, a férfi-nemnek ajánló levese: az orr. — Ez a nevezetes alkatrész tévé GyomorkeÖy uramat előre tüoové; mert feltűnővé alacsony-sága miatt nem tehelé. És 6 fordított i» erre igen-igen nagy goodot Sxorg»lmasao táplálá ama bizonyos porral, a mit a magjar ember különös származása miatt a csizmatalpára szokott ütni; a német pedig származás rokonságból agy veleje: tfimi vele. Jeromos uram minden •sabad idejét, t. i. a mit felesége asoknyáján nem töltött, tubákolásrs fordította. Ekkor azután egéasea nemes passiójának adta át •uvány tetemét. Végig feküdt balsacján és kellemes orr-gynoDastíkáral szipákolt. Tubák-szelénczejéböl kicsip«tt vagy helyesebben kimarkolt egy csomót éa est vivé eJoasör as 6 •zagotó sxerssámának jobb kazáajához.
Ekkor az orr isenvedélyea mosduUttal ébredt és merész kaoyaruUtbaD fekfidl jobbra, as ételt tartó saráglyara. Esttfán uj adaggal a bal kásáshoz tért Jeromos ur.
Ekkor as orr delejes hatástól követé a tubákot, s foly tata munkáját a bal oldalon.
Végre az utolsó telvooaa-réas, mikor ftgyseerre mind a két kasán kapott.
Kkkor as orrlyukak Molnch gyomorrá szörnyűivé eluyeleasel fen^egeUk Gyomorkeöy uram sovány emeítyüjét. Ilyenkor csontos, alacsony homloka felntt rövidre nyírott, de nagy rátöri hajszálai égnek meredtek, szem-

öldöke majdnem koponyája ormára mássott fel; és fttjbiíre végesé ast a bizonyos abaolut mos-g*s», mely eróaen bisonyitja, hogy as emberi test orozható állomány. (Egyébiránt a társa dalom némely kaatja ezt ugy is igen jól tudja.) De nemcsak fejével tubákolt ilyenkor Gyomorkeöy uram, hanem egéas mtvoltjávaj. Sovány, ?ápics termete ca»k ugy isgettmosgott. Késsel, lábbal tubákolt
Na, de a hásaa életben nem es volt as ó kimagasló érdeme! Hanem, a mi legfőbb: aselid, türelmes, mindent jóváhagyó ember volt, íny p- ha az ó kis barna, kerek tagú, bogárszemü, eper ajkú, rozsa arczu, éjfél haja fiatal életpárja esetleg puncb gyanánt fekete kávét idott neki é* azt mondta: .Itt van a punch!" oa akkor ha mindjárt emeletes hasa összedőlt volna se meri mosdani, hogy as kávé. — Mért ne lehatna a punch ia kávé, haegysser aa ő kedves oldal bordája agy akarja.
Egyasör évsébe jutott as aawooyaak reggeli után azt mondani, hogy „kedves férjem ma nem fog tubákolni!"
Jeromos ur smomorn főhajtással vévé a paranosot és szorongó keble mellől a tubák ssetencse asoonal as almáriom tetejére aransti* rosUtott
Eltelt a keservei délelőtt tnbákulaoal. Ssegéay Jeromos aramnak orrán aggaastó apály mutatkozott. Már már börítendi a doc-torok lud< mány kincstárát as emberi nyara lyák egy addig ismeretlen asornyével: aa orr-sor vadassal , ha as ördög itt ia köaLto nem lép.
SZALAY SÁNDOR. (Folyt. kftvetkAtik.)

\\

TIZE1ÍKILBHCZEDIK EVFO-VAIT

ZALAI KÖZLÖNY

AUGUSZTUS K-tW 188ab) azok, kik al utolsó korosztályban, vagy ebből való kilépjük atin, mint hadi szolga-latra nem alkalmasak, ai Állítási lajstromokba viaszahelyeztetnek;
2. azok, kik ai uto\'só korosztályban, vagy
ebből való kilépésük után, a .Meróról scóló
1868. XL. t. ez. 17. §-a értelmében felmentet
nek , vagy ai idézett törvéoy 40. §-áaak c)
pontja értelmében a tényleges hadiszolgálatból
elbocsáttatnak;
3. ások, kik katonai szolgálati idejük
eltöltése előtt oly testi fogyalkozáa mistt bo
csáttatnak el, mely ai illetőt nem tette koro-
setképteleuné és kinél a testi fogyatkoiii nem
a katonai szolgálat teljesítésének következ
ménye.
4. ason védkötelesek, kik a törvény-
uerü szolgálati idó eltelte előtt, as osztrák-
msgysr monsrchiából kiköltöznek.
10. §. A hadmenteaségi dij évenkiati tételei a következők:
1. Hárem forintot 6fétnek:
a) a mezőgazdasági és gyárakban, keres
kedelmi- éa iparüzletekben ét vállalatokban
cselédminóségben alkalmaaott egyének;
b) a napszámosok.
2. Négy forintot Sietnek: -
a) a há»i cselédek;
b) gyárakban, kereskedelmi- és iparüsle-
tekben é> vállalatokban alkalmaiott segédek
és segédmunkások, ha 40 frtnál több havidijt
nem húsnak, vagy ha darabszámra dolgosnak;
c) a napidijasok, évi vagy havi* állandó
fitetést nem húzó Írnokok és általában u iráa-
beli, számvitele vagy felügyelői leeodőket va
lamely üzletben, vállalatban vagy valamely
intézetben állandó alkalmasai nélkül végit
egyének;
b) állandó Oslethely nélkül működő bi-z.Iá\':.
3. Hat forintot fizetnek:
a) segéd nélkül dolgozó önálló kézmű
iparotok ;
b) kia ée nagy-községekben legédek-
kel dolgozó késmú-ip«roáok:
4. azon védkötolesek, kik a kereseti adó
II éa III. osztályába tarlóinak, hadmentességi
dij czimén fizetnek:
5 frtut, ha aa adóalap 50 frtnál nam nagyobb;
10 frlot, ha ss adóalap 50 frtnál nagyobb, de 100 frtot meg nem halad;
20 frtot, ha az adóalap 100 frtnál nagyobb, de 500 frtot meg nem halad;
40 frtot, ha as adóalap 500 frtnál nagyobb, da 1000 frtot meg nem halad;
80 frtot, ha az adóalap 1000 frtnál nagyobb, de 3000 frlot mog nem halad;
100 frtot, ha as adóalap 3000 Irlot meghalad.
5. Aion védköteleeek, kik a keresetadó
IV. osstálya alá tartoznak, fiietDek „
5 frtot, ha az adóalap 50 frtnal nem nagyobb;
10 frtot. ha aa adóalap 50 frtoál nagyobb, da 100 frlot mag nem halad;
SZÍT és ész.
A> egész világ aziv és ész ! E kettő körül fordul meg a nagy min denség.
Hallatlan vakmerőség reszkető keséimbe tollat fogni; no de talán nem teszek kart senkinek vele.
Hallatlan bátorság emlékeznem szivről, esen forrongó tűzhányóról, hiszen at enyém kihűlt; annyi eaalódás, annyi füstbe ment remény kioltotta a belsó tüzet, belsőm hideg, napról napra hiJegntem, mig hőmérsékem alá nem ssáll annyira, hogy megegyezik a földé vei, amelyből az irál szerint vétetett, ? akkor less cirok nyugvás.
S ugyan kedves olvasóm nem riadas viasza tőlem, egy kSsel hatvin évéi aggtól, ki aa észről beszél neked, mikor s közmon. dái ast tartja : „6reg embernek as iaába szállt az esze." . . .
Vén deák, vén howár sokasor csurgó lapkában mosd örök igazságot
Ha te nem tartasz a közmondás szavaival, ugy hagyd kezedbe* a szerény lapocskát, nézd meg gondolatom tolmácsait, a betűket, a szavakat!
Nemde azt mondám, hogy az egész világ «i» ésén; — neszük meg, igasam van-e? van-e éezueruség esen állilásumbsn, mert ma gam is attól tartok, hogy aazem inamba asillott ? Nem volna ez csoda, as élet elég ürmöt ke70rt poharamba, as őröm lepkeként reppeut tova > előlem.
Mikor a csecsemő megismeri környezetét, megismeri azt, ki vele szeretetül bánik, kisek csókja sokszor savarja meg a gyermeki lélek álmodosását, minő mosolygó arcscsal üdvözli az ily feléje kfiznl.dfll? mennyire törekszik késsel lábbsJ, hogy kedveltjéhez juthasson?
Nem as Gtttöuzerű Keretet, s szív munkál-e itt ?

20 frtot, ha u adóalap 100 frtaái sa-gyobb, de 200 frlot meg nem Halad;
40 Irtot, ha aa adóalap 200 Írtnál nagyobb, de 400 frtot meg nem halad;
80 frtot, ba az adóalap 400 frtaal nagyobb, de 800 frtot meg nem halad;
100 frtot, ha as adóalap 800 frtot magha
lad. —
Tanulmányi kirándulás Fehérmegyébe.
— Juias 90-36-if. — (Folytatás és vége.)
Egy másik 1-2 és 3 éves csikókból álló csoport)* s méoaanek a Gulya-major melletti legelón volt. Hasonló aselidségü és siépségü állítok, melyeknek ápolására, felnevelésére eleg-nsgyobb gond fordittatik.
A gulyát csoportonként szétszórva a legelőkön tekintők meg, ? njolag is csak ason meggyőződésre jatánk, hogy igavonásra nincs párja a magyar szarvasmarhának. — Nagy, erős test, gyors I«jlídé< és épen nem kaaTte szerveset, mely talajdonságok jó oldalait képezik* — Igaz, hogy termelésre nem épen elődyös, de itt nem is as a csel.
Június 24-éo végül s még hátralevő Nagy Venyim éa Kokasd kerületeket tekintik meg.
— Nagy-Veoyim as aradalom délkeleti tarkát
képezi, • egy azakképzett gaidatiazt késelése
alatt áil, ki érdekei előadásával valóban kelle
mesen bilincseié le figyelműnkat ? réssé az
aradalomnak, amennyiben talaja homokos,elüt
az aradalom tSbbi kerületétől, s ezért különö
sen rozs termelésre irányitvák a vetésforgók.
— Miután as uradalomban csak itt van na
gyobb mennyiségű vis — egy nagyobb no
cáár — itt lőn felállítva a jah-uastató it, mely
mettertégeten készült s rendkívül ctélszerü. A
mocsár — vagy kisebb tavacska — egyik tisa
tátabb és mélyebb helyéről gőzerővel izivaty
tyuztatik fel a viz, s egy oszlopokon jó magasra
emelt facaatornán vezettetik a fedett, da olda
lain nyilt, góré alakú és ketkenyaégn favázat
moaóhdjre és pedig a csatornából előssSr köz
vetlen a mintegy két öl magasan a földszinttől
bely< sett felső viztartányba, honnan alsó régei
ken szűk, de hosszú nyílású elosztó késsülékkel
ellátott bádog csöveken erősen leosspó vizsuga-
rakban vezettetik a mosó viztartányba. —
Minden ily cső alatt egy juh rendkívül gyor-
•an s e mellett tisztán moaatik meg.
A k o k a t d i kerület hasonlag as elóbbenihes szintén nagy részben homokos talajú, s egy gazdatiszt kezeli. A birtokréra iimer tetéae után megtekintők as ezen pusztán épített iikolát, melynek ctélszeru berendezése az uradalomnak, a rend és tisztaság a képsett tanítónak válik dicséretére. — Az iskola épületben van a családos tanító laka is, mit meg ia tekinténk ea alkalommal. Az egyszerűen bútorozott, de tisztán tartott, egészséges és lakályos két szoba igazán kellemes érzést km\'tett bennünk, i avval a függönyöa bölcsőjében édesdeden ssendergő sngyalkával erővel ast akarták elhitetni ve-
Nézd meg a serdülő hajadont 1 szépnek
éa jónak alkotá a mindenaég ars; miként s
fűszálon rezgő harmatban fürdik a napsugár,
agy tör aló szende szemeiből a boldogaág cail-
áma; — neki enyhébb a lég, illatosabb a
mező, kedvesebb a madárdal, vonzóbb a
hold világos éj
Oh emlékeseti édeskeserü emlékezeti . .
Lábaink alatt folydogált szökelve a kis
hegyi patak, felettünk játszva enyalgelt a zut-
togó alkonyi azelló} kis fűlmile sírta al a ázom
?sédoi bokorban epedő bánatát
ntatten vulluuk a patak partján, ó és én I
a futó patakban láttam as agat, de kék szemé
ben százasorts derültebben mosolygott raám a
magas ég; — k«ze az enyémben, ajka az
enyémen, egy szó, hang nem zavarta a mennyei
pillanatot, csak itt balul forrongott, dübergött
as a kia SZÍT
Oh éd«e emlékeset I
Ót elrabolták tőlem a nyomorait emberek, tönkretették erkölcsét, bomocskoltik lelkének tiszta lapját, astáa ugy hslt mag mint bukott angyal.
Oh szomorú napok emléke 1
Néad, a függöny felgördül Előtted
egy szinpad áll — az élet Nésd ott aaon
női alakot fórja karjaiban, jorünk köaaJebb
A férj meglehetős öregecaka, a feleség feslő virág ....
,Ugy-e kedves papa, mi is olmagyonk Tárcsára?*
A kérdeu vállat voa.
.Ü. lássa ott leazaak T....ek, Q....ek,
Sm ék ia?\'
.Hjah lelkem, lássa azok gazdagok, megtehetik, mi szegények, nagyon szegények vagyunk.*
„Oh ne mondja azt, hiszen agéaz farsangon itthon ültem a maga kedvéért, mikor mag< Unott, élesztettem a luaet, takarékoskodtam

lünk, hogy a boldogság és megelégedettség nam csupán a paloták veadége. — Elhittflk ... — A gazdstissti lakot is megtekintők, i abbaa a Meretetremélto házi orttó részéről a legkedvesebb meglepetésben réaseafiléak, amennyiben ssivas vendégszeretet gasdag villáé raggelival mntatá ki. — Egyébként aa öt szobából álló egészséges és csinos lakatból csak azt következtethetjük, hogy az uradalom tudja méltányolni gazdatiastjai igényeit, mint művelt emberekét, i nem izoritja őkat — mint ma a tok aradalom teszi — holmi viakóba azon ember-tat** nésetben, bogy egy művelt gazdatisztnek aa is jó. Az ily néset pedig hstároaottan a bir-tokoara van bátráaynyal, hogy miért? azt hí szem nem tok fejtörésbe karul kitalálni.
Délntán még megtekintők t gondosan keséit szólót, továb%á s méolovak járatását egy e csélrs a központi major mellett készíteti köröndben.
Ima, ez lett volna a tanulmányozott uradalom váalatot képe, melyben bátran mosdhatni : igen, igen tok taaulmáay tárgy találkozik, t tanulmány tarul annál ia inkább alkalmat, mert nem ctupán olyst matat, mi el fogadható, de olyat is: mi s mai kor elóbala-dott mezőgazdaaági viasonyainak fogalmával épen nem egyelik meg. Tehát ellentéteiét állít izem elé, z épen ez teezi érdekessé tanai mányosát tekintetéből.
Megkísérlem rövides egy pár ily alleate-tet szembe állítani, mint amelyeket Elösaállá son tspaaslslék, de egyszersmind smelyek már részben magából a leírásból is kitűntek.
Emli\'ém, hogy aa uradalom a váltó-gazdálkodási módot üzi, tehát belterjes, iuten-siv alapra fekteté üzletét Stép biz ez! t korunk meg ia kívánja, hogy lultevén magún-kat a kezdetlegeaaég fogalmain: az ujabb, e térre vonatkozó vívmányok alkalmazáaánsk nyissunk tért, de egyszersmind előírja azt it, hogy mily követelményeknek legyünk képeaek eleget tenni, ha birtokunkat intenzivebb módon akarjuk kezelni, amely követelmények nélkül állr ndóan nemetek nagyobb jövedelmet nem fogunk felmutatni, de határozottan tönkre tesszük magunkat. — Melyek a követeimé nyék ? Intelligentia, nagy tőke, munka erő és kellő meunyiségü trágya, melyek közül bár-melyik hiányozzék is, megszűnik az intenaivi-táa tissta fogalma, a létra jön as erőszakolt, gyakran önző nyerészkedés, vágyból űzött gazdálkodás, mit as atódok minden esetre megfognak siuyleni,
At emiitett követelmények közül Előszálláson különösen a-trágya mennyiség körül tapaaslalók a hiányokat; egyébként munkaereje sem egészen megfelelő. Ez utóbbi különösen sa igás állat erő aránylag csekélységében kéretendő, mit gőzgéppel ctak it t cxéplésnél helyettesítenek, holott ily nagy uradalom épen Lem terhelné meg magát egy góz-azántógép beszerzésével, mi hstározott előnyére szolgálna, s ekkor s mostani igás marha helyett trágya
.Az igaz, igaz, da minden jó feleség agy
cselekszik •
,Nom adom íel a harcsotl Lajosom, az én Lajosom ott lesz, nekem is ott kell lennem, [mondja mngdban a fiatal asszony.]
OJalép, megsimogatja az öragecakét.
.Lista msga rost ember, engem egészen kifeled számításiból; de gondolja csak, mit tzól a világ ahhoz, ha mi maradunk ??
.Nem törődöm vele!\'
.Nam? talán mégit? Ha gúnyosan emlegetik majd, hogy magácakám vén asugorikéat ül kincses ládáján?-
„Eh ne beszeljen !•
.Hz majd tsánakosva beszélgetik, hogy
magácakán. kivont karddal, töltött revolverrel
áll Cirberueklnt ielaatge •
„No, ne tovább, megyek, elmegyünk, mindenáron . . . .* patuat fel a kiazott öreg helyéből.
Tapsol a feleség, repül sz öreg férjhez,
kinek ősz fürtéi a szőka Lajost állítják kép
zelete elé, össze viaszt csókolja a férjet, padig
aa a csók Lajtának volt taáava, az a forrón
ölelő kar Lajoa alakja felé\'tárait
Szív, hamia taiv t . . . .
.Minek u vas a aziv s a ssivbea szerelem ?•
A sziv a barátság nű taovája, kert, hol a saerelam virágai fakadnak ; szirt, mslyea annyi hajótörést rnavad; — „bánya ea, amely a szabadság számára kardvaaat táram, oltár, melyre igaaak éa igaztalanok hozzák áldozataikat. "
D-, olt fétzkelaek is az irigység, harag, boaau, gyűlölet sötét alakjai, melyek taramta-nak poklot — még itt a földOo, melyet vele bordót, melytől nem szabadulhat aanki.
No de itt látszik meg, hogy mily jó s dualiamus, ha nem it a hétköznapi világbaa, 4a legalább a sziv és ész éleiében.

előállítás oaeljából nagyobb száma kitaonilli-tot tartása.
Asoataa határozottan rosszabbá] áll aa aradalom a trágyázást illetőleg. Vasnak tiaea hármas, tizennégyéé forgói, melyek egéaaen minden 13—14 év alatt létnek sgytstr megtrágyásva. íme aa ellentét.
Ára ovveJ tsembea ott as iatalligentia, a aaakképsett gaziatisstek arelyat aa feWUágo-aolt kormásynójukkal élükön, kiknek eddig it Másított feradhatlan törekvése aaen ürt ii bizonnyal a legjobban betöltaadi, ? oda fogja at uradalmat minden tekintetben emeisi, ahol annak méltó helye van: ax elsők köae.
Aa ég áldása szálljon működeinkre!
a 25-én érkesénk E r o t i b a, hol asos-
ban ctsk egy nspot toltTea, s birtokot ciak
futólag tekinthstók meg, t igy ast még csak
felületesen sem tanulmányozhatók. Szépen
keséit birtok, jó gazdasági épületekkel, t gon
dot, szakképzett gszdatiatti karral.
e •
a
26-án reggel indalva Hartoévásár vasat
állomásról, ugyan e aap délutánján köasöaléek ba rég Bem látott Keszthelyünkre. „Adjon Isten!"
GARAY SÁNDOR.
Helyi hírek.
— Hivatalát, ó cs. ét kir. apostoli
feltégéaek folyó éri augusztus hó 19-éa kelt
legfőbb elhatárosástvil Dllman litván cs. k.
nyugalmazott óroagvnak a nemesség .Sárvári"
előnévvel legkegyelmesebben adomáayostatott
— A gabona és borvásár, mely váru-
iunkban f. bó 23-án megtartatott, minden
tekintetben sikerűknek mondható. — Jegyző
könyvét jövő számunk hozandja.
— HeghiváM. A nagy kanizsai tiazli
önsegélyző szövelketet igasgatóaágálak t tag
jait 1880. évi aaguattot hó 27-én ette 6 óra
kor, táját helyiségében tartandó igazgatósági
rend«*i ülésre tisztelettel meghívom. Tárgy:
1. Múlt űléai jegyzőkönyv felolvasása éa hitele
sítése. 2. Elnöki jelentés. 3. Részvények el
intézése 4. Nstáni indítványok. Nagy Ksni-
asán, 1880. évi augusztus hó 26-áo. Manhardt,
azöv. elnök.
— Meghívó. A zalamegyei egyetemi
hallgatók több tagja által Nagy Kanizsán 1880.
aue. hó 28-án a .Szarvas" vendéglő diazler-
mében tarUndó baotu táoCMatélyre. A titsU
jövödslem a .kiadedovoda" javára forditutik.
Hölgyek kéretnek minél egyszerűbben megje
lenni. Belépti dij 60 kr., karzat ugyanannyi.
— Kezdete fél 9 órakor. A rendezőség.
— Tanügyi jelentés. A nagy kaaizsai
kslh. főgymnatiumban aa 1880/1. tanévre a
nyilvánoi tanulók beiratása aug. hó 30. és
31-ik, valamint izept. 1 tő es 2 ik napján dél
előtt történik; ugyanason napok délatáoján
pedig a pótló éa a fölveti vitagálatok foga a k
megtartatni. Nagy-Kasizsán, 1880. aag. 24.
Ai igazgatóság.
Közbelép az ész, a mérleg másik kara, az ellensúly ....
Azt mondják tok emberről, hogy nupa sziv ész nélkül , mig a másikról, hogy al egéaz ember éaz aziv nélkül, két végleteaség, de épen asert nem kielégítő, sőt gyakran észthozó.
As éaz kutat, áttekinti a világot kelettől nyugatig, egyik sarktól a másikig, leszáll s föld beltejébe is, ál, vés, tur, de mégis szűk neki a föld, felhat a magasba, csillagról csillagra tsáll; de mi maradjuak a költő moll.tl, ki tat mosdja:
„EKj, hofV ibs I at! (Oalaa rá:
tfi rolt (? mi következik?. .. . L (bölcsebb, lít aak aa a tilos, Ki sobaaass kokselkedik.*
Legyen taived, aaeretd a világot, at embert, a hölgyet, mert ah I nagyon azép as élet I de otthon legyen mindig az emelet lakója, ? éaa.
Szived a jelennek, eszed a jövőnek él; •SÍT, mint a kacaer hölgy, aa érzetem, a kéj Fátyolárai gyakran fogja be a nemedet, aat a leplet vond ti ét látni fogod a holnapot
Szeréét lángolón, de al én jóaas világa
nál; mondjon bár a világ teg«d ridegnek, hideg
nek, na törődjél reia, gondold meg, hogy ön-
magadban el egy házaspár, a férj aa éaa, a
feleség a sziv; ahol az asszony hordja a kardot,
?agyon jól tudod, hogy vége az alkotmánynak,
tt az önkényuralom ütötte fal sátorfáját, t jtj -
iked, ha szabadságvágy lepte meg ssi vedet,
önkényuralom testőrei: a konyak, asslájolás
egész tergetegat suditaaak árva azívedre ét te
vonod az igát, lömjéaeael a halványnak ; akár
alázol, akár ébren vagy, ott áll elölted helyze
ted iasonyu jelképe a papucs.
TÖRÖK EBNÓ.

TU?HKILXNCZEDIK ÉVFOLYAJL

ZALAI KÖZLÖNY.

AÜÖÜSZTO8 S64a 1880.— ÉrteaUta. A nagy-kanizsai 6 o«U-
]JU polgiri fi iskolában > tanulok folTetele
vagyis beirtsa aogusstos 29 éo ksadSdik és
Urt september hó 3 lg, naponkint d<Uolflni 9
órától 12-ig és délutáni 3 órától 5-ig a polgári
iskola épflletebei (I. emelet) az igazgatói irodá
ban; ugya»«kkor tartatnak a felvételi is ja
vító vizsgilstok U. NagyKamiain, 1880. aug.
22 én. Morgenbesser Jánoi polg. isk. igazgató.
— Érte«ító«. A nagy kanissai polg. úk.
tantestület álul ministeri engedélylyel folser-
dillt leányok Márnára rendesett tanfolyamra a
beiratátok septeraber hó 1 tói sgész 3-ig mindig
9—12-ig es d(Untán 3—5 óráig eszkSseltetnek.
— Jelentkezhetni a polgári iakolai igazgatósági
irodában. Nagy Kanisaáa, 1830. aof. 22 én.
A polg. iak. tantestalet.
— A nagy kania*ai ksss. falao- éa
alsó népiskolákban a beiratások f. éri asept.
1 —5 ig (reggeli 8 —11 éa d. a. 2—5 óráig)
tarUU.k; később jelentkesók csak hatósági
utón esskósőlhelik fölvételüket, kivitele* aaaU
bao, p. betegség vagy mai foatos okkal. Ai
I-so oaitalyba caak oly gyermekek Tetethetnek
fel, kik eletük 6. évét tényleg mar bet«l»ttík,
miről a személyesen megjelenó nfljok (T. be-
lyetteaük hitalaa lelkÓ4ZÍ bizonyítványt elómu
tatni kéretnek. — Ai iparoa tanoncsok beira
tá«a kiiárólag ssept. 5 én eszközöltetik. Nagy
Kanizsán, aag. 22. 1880. Ai igazgatóság.
— A pápakeSMthelyi vasat müazski
előmunkálatai néhány nap múlva teljesen elké-
?ifilnek, ekkor fogja a végrehajtó bisotuág
nagygyűlését tartani, mel/en u sláirások ia
oaMeaaamittatnak, a midón kitfloik, akar-e ai
érdekeltség IUIUI épiteni, vagy nem? —
— Pápa várói képviaeló teitülete 20,000 frtot
szavazott meg réasvények aláiráaára. Ha « di
cséretre méltó példát as óMtea érdekeltség kö-
vetaé, ugy vasutuak nem lenne caak pium
desideriiim.

— A balaton-fOred fiumei tárgya-
loglás agy látszik dagib* Ml. Egy kénvomatu
lap értasttléae szerint a szegedi tonaegylst re
neról csakis 3 vállalkozó jelentkezett ? etek ii
ason kikötéssel, ha a budapesti athletikai club
tagjai közül u övékénél nagyobb számban
Tea*Dsk reszt a kirándulásban. Ás athlelikai
club mait háti gyűlésében tárgyalta es ügyet,
de a megjelent 7 egylati tag közül egy sem
mutatott hajlandóságot a távgyaloglisban Taló
rétsvételre. így valóssinll, hogy eaea különben
igtn életre való esame — halra asftUtett gyer
mek volt.
— Rövid hirtk. Kossuth irataiból
Amerikában naár i kiadás Tan. Kettő New-
Yorkbaa, egy agy ptdig Chicagóban ét Boa-
toaban. — A musska caár megnősült. — Ola
Bull, a >réd Paganini meghalt. — Poaony-
?aros tanácsa 100,000 frtot •lavisott mag as
esetleg ott felállítandó egyetem építésére. —
Kossuth Lajos nagy hasaokfianévnapját basánk
t&bb pontján fényesen megünnepelték. — A
marosTásárhelyi Bem ssobor leleplesését okt.
hó végére t«rv«ik. — Bartók Lajos „BolonS
Istók* oaimü élcalapját a danafójdrári egyeoló-
sagi kor kitiltotta. — A tusoltok kdagy&léss
elhaUrosta, hogy legkoaelebbigyBleséi 1882-ik
évben Zala-Egersaegen fogja megtartani. —
As Ir-orssági láiadások m^r nagyon komoly
síint Sltottek magukra. — A római világ
kiállítást 1886-ra terveauk. — A ssombathelyi
isr. hitkosség disses templomát aug. 30 an
fogják ünnepélyesen felavatni. — Vassprém
Tarosa k5sgyUlésil«g elhatárolta, hogy eiután
a tintviselók fegyelmi ügyeiből befolyó pénst a
kisdedoToda alapjáhos fogja csatolni. — A
Dana Bécsnél már apad, mig nálnnk dagad.
Margitssigetet is elöntötte. — Egyetemes
kath. egylet alakul, mely as egéss világon
adományokat gyfijt a ssentnék ssámára. —
Ssentea mellett Talaki 13 ngorka evésébe bele
halt. - A brüsseli világkiállítást 1881. máj.

1 én asándékomik megnyitni. — A villsoy-világitást a* angol kormány a hadihajókra ia óhajtja alkalmasul. — A aomogymegyei 48 aa balpárt értekeslebi és népfinnepélye kitűnően sikerfiit. — Kolosvártt a kivilágítás alkalmával Demel oaztr. tábornok sárga-fekete sássiót tftsvao hátára, ablakait a aép heverte.
Irodalom.
(E rovat alatt aMffinlitett maka Ha(7-Ka-siuáa Wajdltt Jamtef kSuTTkerMkxUM által at«t-ríDd.lhelo)
— A ,Vatárnapi üjtág\' auguastus 28 ki száma kovetkaaó tartalommal jeluat meg: .Ole BulL* — „Héa; agy kiadatlan vers Petőfi tói." V. Ferdinandhoa. Kosli Neumann Károly nyűg. lelkén. — .Jobb kesém\', elbessélés, irta Bak aay Sándor. — „A Rigi.\' — .A tek.turromá nokról.* Caopey LáaalóUil. — .Prolog a saom bathelyi ssinhás megnyitáaára. ? Irta Márkus Miklós. — ,A góshá>.\' Verne Gyula regénye. — „Éssleletek as erdóben.* Vidonyi Jóiseftíl. , — .EgyveUf.\' — .Uagyar hasaárok francsia j saolgáUthaji." Ballagi Aladártól. — „Poroud-kiralyjk.\' (Dr. Carver alisdásai alkalmából.) Vajda Jánostól. - .Világ óra.\' - .A saékely k5tmivel{déri és kosgasdasági egyesület tordai koigyülése." — Irodalom és művessel, kdsin tétetek, egyletek, egy has és iskola, mi újság? stb. rendes heti rovatok. Képek : Ole Ball. — A Rigi. — A gishás. — Chamboraod haaaárok. (1792.) — Bercsényi-huaiárok. (1721 ) — Világ óra. — A .Vasárnapi Újság* elófiaetési ára negyedévre 2 frt, a .Politikai Ujdonaágok"-kal együtt 3 frt — Ugyancsak a Franklin Társulat kiadó hivatalában (Budapest, eg\\ e tem utcia 4. ss.) megrendelhető a .Képes Nép Isp* legolcsóbb njság a magyar nép asámára, félévre 1 frt. — E három hetilap melléklapia a „Világkrónika" képes hetiköslany megrende lesi ára a Vasárnapi Újság, Politikai Újdonsá-

gok ragy a Képet Néplap elofisetói gyedévre 50 kr., félévre 1 frt
taerkesitől fizeaet v
títl O, A. Ifsn taJDáljok: •laaHtt, a ha ?ár sárra TOIC stajd |8vor».
«3S R 8 Zala-B(.rn»(. Eo alSbsi kaala-7 »ejel<*t<. SHlei>b«a kmaonat I L4tí»- B J- üfjaDOtt Hátkor is sat\'MM
4IM. H. A. 8i.^.i,«. Mih.ljt a kenM (aaf. 26. v. 2«.) mékií
gelelóa sterkegzt<5: Báttrl LaJM. H I B D E T I S.
Eladás.
Vb. Bichter M. nagy-kanizsai kereskedő hagyatéka csödválautminyinxk ha-Urotata folytan a csMIeltárban foglalt ét 4413 frt 38 km becsalt fűszeráruk ajin-lat atjin eladatnak.
500 frt bánatpénzzel ellátott ét zárt ajanlatok f. é. september 2. déli 12 óráig Garai Béni nagy-kanizsai ügyvéd, mint Tál elnökhöz adandók be, kinél a etőd-leltár betekinthető és bővebb felvilágosítás is nyerhető.
Nagy-Kanizsán, 1880. ang. 24.
Fischl Pál,
130 1—1
, mint vál. j

SOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOO1*
A sélym titztelt gazdák molnárok és nópé-
«2ek bec«e« figyelmébe !
a| Van szerencsém tudatni, bogy bőrgyáramban
_ I gyártott
gépszijak
l F0^T0S
0 messze-, rövid- és gyönge látóknak.
0 A legjobb szemüvegekkel szolgál jótállás mellett
oHELFY B. látezerész
X Nagy-Kanizsán a „Korona" átellenében.
0 Ancroid-Barometerek minden 0 nagyságban a meteorológiai és fold-§ magneti intézetből vizsgálva. Szem-0 üvegemet és aneroid-Barometerei-0 met 8 napi próbára adom. 1097-* ísooooocyo
txvituttxtixxutxttttxtxt^tn
1111) 1880
Árlejtés, hirdetmény.
A p4cs-vara*di állaataton levS Bag7-kuiÍB«ii koag<S téirl\' at kija-?itáaát a Da^rmAltóulfa k9snoaka éa kailtkad««i ministerínm 1HS<). evi anfuttiu hó 7 én kall 11178. n. ma(aa rendeletével 1932 frt 80 krayi öuiecgcl «oíf<iélj<nt«
E.« munka bisUxitáaa takinUltbol alólirt kivaUl irodajábu foljj 1880 ívi MpL hr> J-in rec(«li 10 irakor, irá«b«li ajánlatok el fogadásával párosult avüviooa uóbelt árlajtéa fog tartatni, melyre a Tállalko«ni »»áAd«koaók as^al hirataak B«f, bogv aa árlajUabvsi teaatmti «a«t*n, taaf«kat a fent kitett Sasset; S\\-t> siiilt bánat-péasse! filáaák, .élj vaUalkoaáa ésatakea ásással 10*/, kistoattakra leaa kiefftssitaudo.
Aa írásbeli ajánlatok feont kita«4t nap reg(*li 10 íriif fogad-laiik sl ; aaeks«n aa ajánlattavS oeve, lakája «• polgári álláaa pontossá kita«nd3; továbbá aaámmal éa tzoval kiírandó aaon ssáatóli «|eKg»di«. m»\\jirt asen munkálatokat elvállalni nándékosik, világoaan kifajnendS végre, kogv ajáiUkoxó mnnkálatokat éa feltitalek tanaimat laaien éa elfogadja.
At irisbali •ja»lalokboi a vállalati oasxaf 10*1,-j« k<aape»ban va(7 aaafyar álUajpapirokban csatolaadó.
A mis eralvénjak és feltélelek ai alnlirott kivaUl irodájában a
•Mlutt Uvataloa órákban aectakiatbatók (126 í-i)
Zala-Ecerasegan, 1880. ívi aaf. hi 15-én
A zaűaaegyet aagy. kir. épitészati WvataJ.


1. Yacamen s állomásüressdén
lap.
S Bulapester Oíertea Bpesti ajáiilkizási és
5 FONTOS =
intellgens Állomáskeresők részére
a kereskedelmi, erdő mezőgazdádig és nevelói hivatásban. Lspuuk e tekiatetbeD kizárólsgi iiak lap és eleinte csakis lapunkra vonatkozó saját költ-aégeinket számítják, provisio pedig sz éri járulék után a főlek közt láirejnltegyrsseg folytán számítódik.
Bnöflzetéd feUxl-v-éuB
ezen as országban egyodul lotezo, s a jelenkor igé nyeinek megfelelő szaklapra
egéaz évre ... 5 frt — kr. l \'/, évi elifisetések </, évre .... 2 frt 50 kr. j aem fogadtatnak el.
ÁLLOMÁST KERESŐK
•wek könöl lftfiokább kiemfelendSk as 5«*i \\diny bekOrct-keate folytán elheljres«od6 fazdltltuttfc, tBÍ.««-int aaját ér-
j fy
forduljaoak, birdoléteisket\' m íefmér»ikti\\U\'hb*n tsinituid-jok Qgyfel«jnk irányiK«n, agjK.Dtéa a beérkexett ajátnUto-k*t b«iriD«at*»«B éa díjtalanul késb\'sitetjSk.
FELSÉGFOLYAMODVÁNYOK
?ndők kivételével) ug7 a B*fy*f», wémtá, •taute
nyelrbBli forditájok gyonxn éa jat*oj-o«an eatkő-
A t ez megbízók tiszteletteljesen felkéretnek
retflmk mindeD állorait Qr««eAést poDtotaa tudatai, miatin a köl- vaiamint a bWfftld &««IP« jeleab lapjai ngj kareik. hiiairal Owi*köttet«SBb«a állónk, aioo hely«etben Ttfjuok, bojy báraelj rsegbisiioak a leffrOvidebb idd alatt eleget t adónk twini.
WkT A ki vUékM birtokot T. ftslatet eladói, reani
T»jjy bérbeadni asáadekoxik, kéretik teljét bisalommal bos-
Bánk rWdaloi 117 5—6
?V* Budapesten "9|
a lerjobb forralómnak órvendű ll< l1|Hll, kávttázak, kávé
?éretek, tixttfék, fitzv ét mát izletik, oálaok aCy eladás
Tálamat vót»lre elójegyemve rannak.
^*y Ltvéfk«li ?•fktretéwksél 3. bélyez m< UékleodŐ. ^=
AZ„ OFFERTEN ES VACANZEN-ZEITUNG"
kiadó-hivatala, Budapest sip-uteza 19. txám.
BaaaaaaaaaaaaaaaaaaL ??«?????????????????. ^ -^v ^_^^^pa^nB^pBBpBBBasBaaáBm ^^^^^^^^^
HIRDETMÉNY
LÓ ÁRVEREZÉS.
_A. 01. Wr. XB-llc h.u««*7-ezre<l
f. évi augBftztu* bé 31 én déleiéti 8 órakw
53 kisorolt katona lovat
ft Sart-KaniMtán a VeáJc ferenn Urat (a tempiom
elárvereztetnL lti i_2
, 1880. evi uipn a< hó U. Cs. kir. gróf Palffj 15 husiáreared

minden alakban nálam, ogv
kaposvári fióküzletemben
(hoaasu ulcsa 7. sí. a.)
s legjatánvosabb árak mellett a legjobb minoeégerl való kezességgel ksphalók.
A mig egyrészt as álíalsm gyártott siijjak minősege ax angol és egyéb külföldi hasongyártmány-nyal a reraenyt kiállja es addig másrésst aa árak ia tetemesen olcsóbbak a kalfSIdSa gyártottaknál, s igy biston reménylem, nogy
hazai gyártmányom
a mélyen tisstelt gasdák, molnárok és gépészek által figyelemre fog méltattatni.
Ssámos becses megrendelésért esed esik kiváló tisztelettel
>« *-12 Kranaí Jósaef lla
bórgrirot MaremaltbuL 1^" Arjsgytwíkok kirioatra bérmwtve küldaLnok.
Malom-bérletek.
Olliri" ondalom tisztsége részérdi közhírré tétetik, hogy i raU-istvándi négy kerekü ét olliri hirom kerekü Zala riii malmok DJÜTÍDOS irverelés utján 1881-ik éri iprilis 24-tól stá-milandó három évekre kibéreltetaek.
A nyilrinos irrerelés folyó éri september ki 13 in reggeli 10 órakor fog az olliri gazdasági irodában megtartatni, — hol a bérleti teltételek előre is megtekinthetek.
Oltár, augusztus bó 22. 1880.
Urodalrai tisztség.
IS6 1-4

, * 1

nin KÖZLŐ x r.

AUGUSZTUS 36 U .SSO.

A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
alólirt igaZg.T^ága ezennel jelenti, hogy Za U-, Somogy, Baranya- és Vasmegyék részére kiterjed hatáskörrel
Nagy-Kanizsán vezérügynökséget
-m« * . • AB 1 t 1 — X L.
állítván fel, annak vezetését
GUTMANN S. H. ÚRRA
ruházta,-kJtsgvszewmind a tüsr.-, szállítmány- és jégbiztosítás! ágazatokban jogérvényea biztosítási kötvények kiállítására éa károk fel
vételére, úgymint ezek azonnali kiűzetésére is felhatalmazott. Budapest, 1880. januárban.
A Magyar-franczia biztosító-részvénytársaság igazgatósága:
SCHWEIGER MOSCOVIOZ.
talsrtoaltó
lat
réazvény-tá,rsaBá«
; JSL. Ma»yar-rranoaűa
\'igaagatoeágának featebbi közzétételére hiiatkoaasaal alólirott liiatelettel jelenti, mii
f.l».l*go..t*.ok -Lg
Nagy-Kanizsai vezérügynökseg
r. r,.n.tko«S
reieteaet elvállalt. . a yetérQgjnoktegi irodit megnyitotta, hol ia bi.ioa.láa, ajánlatok elfog.dUln»k a a bi.toaitáai ttalelre, vagy a táraaaágr.
iHwegetebben megadatnak. Biztosit pedig » társasig
.) .Ozvr.«ly é. robban... álul okoaott károk ellen; c) .zárMon vagy vitr-n M.IHtntl j.vak kiróná.. .11.. ;
b)jé«knrok ellen d) az <-mb»r .Irtére m.nd.n ..mert modo«.t ...r,n..
A Magyar-franrxia biztonitó rénzviny-tármaág. melynek
20 millió frankot, azaz 8 millió arany forintot
tevő alaptnkéj.\'bíl . rénvénj-eaek által roiodjárt keidetben
10 millió frank, azaz 4 millió arany forint
kea.petab.-n befizettetett, a r^int a Liviről le^la.! péiKinléaeleioél, r»xiat pedig magyar államértakeklwn ét »la.-,bbaeg»kbeo leÜ elhelye.ve, m. évi október 14 ín Lrtv.n alakuló kSlgyüléael melyen a táraaaiig Qi;yveaijtéaéii\'ík ólere kdvelkeaók vAla.zi.ttak meg:
Választmány
Elnrik : Bilié Ittvá.. o fsla. val. he!*o titkna Unácanaa, a I*ip4t-rr-m! na^krrrazleae, rtraz. képv. itb. Bp«atan. Alelnöknk : Báró Báaaidy Bii>. PóKlbirlo., om képv atb Budap«aun. Btwtagax laati, , páriái Sociaté da 1 Tni-n g«n«rale ilnóke atb. Pariiban.
Választmányi tagok*
K R*kart Harfa marqoii d« Ranneville, aa oaztrák déli vaant ii>agatAaáfi taoja atb. Páriabajl. *? - Navnveh Artahl kir. kereaked. tanicana nagy kertakedS.
Lovaft zápori Regeajáart Far«U2 aa Albrroat-vacpálya elnőks atb. BecsbPn.
STik Kárely fnldbirtokos, nrBZ. képviselS i!b. Bodapeaten.
Bár<i Tl.tl Kárety ca. kir. kamaráa, aa oaxt. déli vaaut alclníika, aa oaxt. urakluixa ugja atb. Béeaban.
Tekintve e táraaaitnak fentebb kiHlnlrU-lt t5ke.r.jít éa a< Oali-tve.eéa .le., levő, haaánkba. ia .agyabbrí..! ijmert i\' k.-.ztil«t.l.tben álló e«T.«iaé»ekat, bátran .In.odaaUS teh^ l-.(j ... volt mi, aa
tti„ m.,r,arcb-ában bitlotito táraatáe mind ea ideig, aiely a biit»«itú K,i.iili.<f.-k annyi gar.ntiál nv.jtott volna, mint amennyit aaki e táraaaaa; mindjárt k.-adetbnn ojnjUni képet. . a mi«a a Uraaaá( ea«, xklif
páratlan tíkeerpje ét aa élén álló egyl.iiaé|(ek jellemr egyréíaról tdjea bixt..aitá.it nyújt arra nézve, hogy a taríajáK Ualnwital. a m«ltá..yo.»ig, a p.>ntsaeág é< a l.jaaigori.1.1. bera,llete.a.-t aainden kovetelaaeurenek
? BiDdeDkor Í-É teliesen meg fog f.lelni, máareaarül a.aaakveaeléa avatotuága a« iránt i. keasaaéjlll azoljil hojy a tiraasii; a díjtételek me(»zsbáaánil ia IcellS tek.nt.ttel fog l-nn. a v.raeny Jogroa.lt kdvetalaéayvlra.
Amidőn tebat tiaztelettel alólirott a biitnaitó t- kOaOaaeg biaalmál aa ált.la kepviaelt táraaaág iráat njbdl Mhirja él kíri, m«aje(yii egyi.eramind hojy a Tea.rll^juOk.ég, terlleten « vidéki (lf jonkaajek
aaarveaélP tctjel folyamatban van éa bofy tOabiatoaitáai ajánlatok a már felállított ügynöktégvk által kéaaaégeaen elfogadtatoak. naraáván taijea tiaztelettol
tfagy-Kanbsán, 1880. májas hóbsn.
Felfigyelő1 bizottság.
Beok Maaíar a magyar je!>álog-banknak iga»g«lója.
laaoiy Le. a i»»gy. »lt flldbitil réazvény-tir>aj.»g íja-jitija Bndapratea.
Ltwia laka. a k«renk»rlr-lmí akadémia igax|ratr*j« Bndap*>atnfl.
SarrakMre. J*a. Bari. Dail. a páriái Sociaté de l\'Uairm (>n<rala »«^r(«:ícyojíj« Pánakao.
Igazgatóság
Icaaiatók : Or HHIaT Al»r»»tt, k5»- áa váltA-ajyvea Bé-.b-n.
tllHaannknr Káraly » .Hi>ffm>an ilnfí- naf^kareakadJ! c»Aa; tiMtk* Budap»at*a.
Sakmratr Márta. kir. kereakedalmi tanáeaos
A Magyar-franczia biztosító részvénytársaság
Alsó-LondTin
CHabrpndeken Tipolezin
nrail
TAl\'SZ FERENCZ HIR8CHIANN A LOB IUNÁCZ BEIWER JAKAB
Zala-Egersiegen FISCHER UJKSA
SSnieghen EPSTE1N f. A.
Keszthelyen PULT J4N0S
G U T M A N N S. H.
Vazeriíaajat.S BaakMlei L-|aa B»d«p.tten.


* Minden eddigi világtárlaton és orsz. kiállitáson a legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar
gép- és tüzoltószerck .. gyár, harang
legnmgyobb Ursierüen berendezett gyárm luraBg\'ik tttioltiszitl és írzraDtészeti gépek készítésére; a gyárral tos Ti.r.üU.i.ti oaatály a jelenheti egyedei! belföldi silttttju Sjárt képezi, mel;b«o kizárólag honi nmnkieró alkalmazása mellett, minden ciélnak mpgfHoLi sziTattjnk és kntak ke.ntieio.lt.
WW Képes árjegyzékek és kiltségvetásek kívánatra bermentesen szolgáltatnak "Val
& flólEteloiie: Kolox*várott, belmimoator-utcza 12 urnáin alatt UAesik. "??
ÓB
irezöntöde

MAría-ezelli
gyoraor-cseppek,

jele. hatáau gyógysier a gyomor minden bántalmai ellen, áa feluUtnlbalatian aa éuágvhiiuy, gyo-tnorgyengeaíg, rOau«agTl lehellel, aaelrk: aavauyu f. Ibűfögéa, kolika, gyoraoiborut, gyomorégéa, bagykAképaKdéa, tulságai oyálkaképai\'léa, aárgaaág, ua>or éa haayáa rnf.jii [ba aa a gyomorból ered), gyomer gorca. aaékaaorulal, a gyomoraak lalter-keltaége étel él ital állal, giliaita, lép é. roájbetrgaég. aranyeret bántalmak ellen.
W Egy avegrte ára kamuilaU uímmtással együtt 35 Icr fH
Kapható : Práger Béla Dr gyócyaae tárában Nasy.Kaoiaaá., valamint aa ckatráit-magyar birodalom minden nagyobb gyógy-aaeartárában él karaakedétébe.
aiiH.ll uétUMil rtkUr ufykaa et kl.il.ytea
Brady Karoly,
„az őrangyalhoz" coniett gyógyaaettáríban
M i>)_63 Krenuierben, Meriraország.

SUDAPESTI BUTORSI
AMtalo. it kárpitos kotorok
több száz sztba berendezéséra
a legoluóbb ár melleit ea csakis solld és megbízható kanitmea/tt najrj kéuletben
STEINBACH SÁNDORNÁL
kárpitot í4 butorkrtzUö
Budapesten Ferenci-Józsíftér 6 az.
?P" 1 liBczhid iuileiében -^§
Kihazaaitaa berendezóseknél külünüs
lekintetb r:tel. Aa ajoBun m*ra*kolt árjegyzék Ingyen.
ÍOS i—lü
IIIIAPEITI BÚTOROK.

OOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOO
Iskolai-értesités.
Nyilvánoa rolfárl ét kertaktttHaal Itka4éa t amntM iart*ittaa»*aa
Bodapeat, Kirnly-kornt 22. ixám a 28-ik iakolai ér f. évi tiepteaber 1-*. vaui kea4et6t. A uOvead^kek felvétele aufvaatw 2i)-ikátol naponta délalSu 8— 12-ia; éa délutáa 3 -3 Aráig eaakotolhetS.
Nevelíí-intéaetemben a raám bixott növendékek általam a lagajoo-
doaaltb felagyelrtba. rata«»<llaak a a ItfiairrUtteljfeOben ásnataraak
AaoD a orvfléa kórOl nekea Mkk Btiat SO éri aokoldalu Upaaataláa
áll reneielliaaáeeBire, a mi arra jo^oait, aMvWo-i.láaeiaoiet BSitkde» t ea.
taaldoek a legjobban ajánlaoi. 115 6—10
Programotok kívánatra ingyen.
ftOaBSEFL
verési hirdetmény.
Az ahiiirt (irodalmi igazgatóság közhírré tétetik, miszerint f. augusztus hó 23-án a Nempthi és augusztiiri hó 24-éo az alsó-lendvai gazdasági irodákban a reggeli
; órákban több rendbeli korcsmák borárulási és halászati jogok,.vizi őrlő malmok, ugy az
jal.ió-lendvai gőzmalom, továbbá kisebb s nagyobb területű földek,\' rétek, legelők, mint nem különben az urodataai erdőkben az idei makkoltarási é* gubaca-sredési jog, nyil»á-
liios árvurós vagy ajánlatlevél utján haszonbérbe adatnak. — A bérleti feltételek az alaó-lendvai gazdasági irodában megtekinthetők. AIsó-Lendván augusztus hó II-én
Az Alsó-Lendva és Nemptfii urodalmak igazgatósága.
Ár
......


njonittott • kiadó tnUjdooos Wtjdits Jóxaef gyorsMJtójia.

5A6Y-KASIZS1,

29-éu.

flienkllenciedUt Mdftm.• írt T
Hl *VT. .
SW-I *vre.
Mrtttiiit
( fcasáho* p«ttt«orb«i.
7, .á.oá.ior 6 | ain.la
további snrirt 6 kr
Kvii/rríamtn
CiiieaUri illetek nisd" .. blrdethtrt klISn tO kr IHMIK.

ZALA KÖZLŐIT
MOO
elíbb:
OZX.OKT

J U..JI Uilszié«ri» .
J M«rk««»t6Ma.
p«d°if
NAOY zUM|zs< VlassaisMl.
MrnoMlo lov.Ui eaak i*w«rt ainkstör

N.-Kamlaaaváro8 helyhatóságának, .n.-kanizgal önk. ttxoltó-egTlef, a „?.-kanizsai kereskedelmi s iparbaBk", „nagy-auüzaai takarékpénztár0, a aalamegyel álUlános tanlto-tea-tfllet", a nB.-kaniz8ai kisdednevelő egyesület", a n.-kaalzsai tiszti Snsegélyid sxSvetkexet", a .soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kaaiz8al UUválaaztmánya" s Ubk
megyei éa városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.

gabona- és borvás&r.
A zalamegyei gazd. egyesület 1880. évi májas 11-én tartott közgyűlésen a nagy-kanizsai Y. gabona és borvasir megtartását elhatározta a rendező bizottság által ang. 23-án d. e. 9 órakor Glavina Lajos ur a gazdasági egyesület és rendező bizottság a vásár színhelyén megjelenvén örömmel üdvözli a tekintélyes számmal megjelent közönséget, örömmel említi fel, hogy a nagymélt. földmiv. ipar és kercsk. miniater nr a vásáron a folyó évben is magát képviseltetni s nagys. Balás Árpád urat — kit bemutatván a közönség szívélyesen\' üdvözölt, ministeri biztoskép kikfildeni méltóztatott, örömét fejezi ki, hogy mgos Ürményi József ar Zaliyegye főispánja és tekintetes Svastics Benő nr e megye alispánja, mint vendégek megjelenni méltóztattak, kiknek üdvözlését a közönség élénk éljenzésben fejezé ki. Elő adván hogy a zalamegyei gazd. egyesület a nagy-kanizsai V. gabonavásár rendezését elhatározta, mert erre őt azon felfogás indította, hogy a nemzetközi és vidéki gabona vásárok ezé! ja, miszerint a kereskedést gyorsító terményeknek a forgalomba hozását közvetítsék, előmozdítsák, mert mint a tapasztalat szerint a kereskedelem alakult, azon körülmény kedvező etónyQl szolgál, hogy mielőtt az amerikai és orosz gabona az európai nagy-piaczokra megérkezik, termékeinket eladásra állíthatjuk, de természetesen csak ngy, ha a termelők felfogják azon érdeket, hogy termesztményeinket eladásra elkészítésével iparkodjanak, mert az esetben ha áll az, hogy Magyarország kivitele 7 — 8 millió mm.; mig Belgium, Hollandia,

Schweicz, Németország szükséglete 80 — 60 millió mm. ngy hazai terményeinknek, ha azokat az amerikai és orosz gabona megérkezése elótt szállíthatják pi-aczra biztos és előnyös értékesithetését reméljük és eszközölhetjük, mely czélra éppen a nemzetközi és vidéki gabonavásárok nevezetes tényezőül szolgálhatnak. Előadván továbbá, hogy az idei termésről a biztos részletes statistikai adatok a folyó évben is hiányzanak, azonban a beérkezett adatok és a köztapasz tálat szerint — mint általában az országban fél termés — Zala és Somogy megyékben jó féltermés eredményeztetett, a mi a mennyiséget és minőséget illeti egy 1200 ?" holdon 7 mm. búza, súlya hectoliterként 70 — 80 kgr., így a múlt évnél mennyiség és minőség tekintetéten jobb és pedig a mennyiségre nézve hol-dankint 2 mm. több. — Rozs ugyan 1200 ?» hold. 5 mm. múlt évinél 1\'/• mm. tíbb, súlya 68—71 kgr; Árpa holdanként 7\'/, mm., múlt évinél több 1\'/, mm., súlya 65-70 kgr. igy a múlt évinél 8 kilóval súlyosabb; — Zab termés holdankint 8 mm., a mait évinél 2 mm. több, súlya 38-42 kgr. így a múlt évinél 2 kilóval kevesebb a súlyt hectoliterként értTÍ: a zabternaésnél mutatkozó ezen hiányt, a beállott hosszantartó esőzések okozták.
A knkoricza termés, ami t. i. megmaradt, mert sok helyen ki sem kelt — jó eredményre nynjt kilátást, valamint a burgundi- és burgonya termés is jónak remélhető; a széna termés, egyáltalán a takarmányfélék általában jók voltak. A bortermésre már most ki lehet mondani,

hogy a múlt évinél \'/, — \'/,-dal kevesebb leend, a minőségre nézve pedig, ha az esőa időjárás meg nem szűnik és kedvező időjárás nem következik, szintén silányabb leend s ezek előadása után a gabona- és borvásárt megnyitottnak nyilvánította.
A vásár általában kevésbbé volt népes, mint az előző évek, különösen hiányoztak a távolabb vidékekről látogatók, ugy, hogy előzetesen belépti jegyre egy megrendelés sem tétetett, de teljesen hiányzottak a termelők is a gab-nára nézve, mig ellenben jeles ó és nj faj, s közönségesebb uj borokai nagy készletekből állítottak ki a termelik is eladásra.
A vásár tartama alatt gabonára 53 bejelentett ügylet köttetett, melylyel eladatott:
búza 29,100 mm. 9.80-11.10
880— 9.10
6.60 - 9.00
6.25 .-
7.75- 8.50
9.10 .—
11.20 .—
rozs 3,300
árpa 15,500
zab 600
— liszt 467
tengeri 1700
(tavali) bab 700
repeze 200
Bor 1879-iki 250 hktl. 850-900.
Mezőgazdasági gépek, hajló és egyéb szijjáruk, mérlegek, cement-gyártmányok és nyers anyagmnsLrák is eladásra kiállítva voltat. — A vásár tartama alatt 40 távsürgöny adatott fel csak itt a vásár helyiségben, mi a vásár iránti érdekeltséget tanusiija. Befolyt belépti jegyekért 258 frt, géphelyiségekért 32 frt, gabona asztalok útin 52 frt, borasztalok után 8 frt, eladott miutraborokért és palaczkokért 14 -42 kr., összesen 364

frt 42 kr., i meiyrjl agy a rendeletre utalványozott 500 frt előlegről a részletes számadás a rendező bizottság álul . beterjesztendő leend.
Ssolgablrói választási mozgalmak.
Beiaanyey Ernő Sau-Groth koralet ar-szággyüléai képviselője f. hó 23-án délelőtt a sümegi nagy vendéglő termébe hírt* agyba • vidék bisottmiaji tagjait, illatra választóit. A tanácskozás tárgya vált a legközelebbi biaott-mányi ülésen választás alá bocsájtandó szolga-birák kijelölése.
Boaaaayay egyhangúlag elnökké kiáltat-rán, megnyitá ai értekezletet ? felhívta a jelenlevőket: jelölnének ki oly egyéneket, kik a két állái betöltésére hivatva lennének. A kös-biulom iimét feléje bajolt, telkéretett, hogr saj4t belátása szerint ajánljon egyéneket.
Igen valószínűnek látszott előre i>, hogy a moat helyettesítő Soóa Pungrács szolgabiró 4a Fűzik Gyula segédszolgabiró kerülnek candi-datió alá, noha többek U vollak említve, de esek kösfil egyik tem vult hajlandó elfogadni. Elnök nem ii tehetett egyebet, mint a már •sóban volt egyéneket ajánlani a kijelölésre),\' annál ia inkább, minthogy kifejezte abbeli reményét, hogy eaek föladatoknak meg fognak felelni.
A> értekeilet legnagyobb réaie megelégedését fejesre ki képviaeld árnak helyes ajánlata fSlött, aionban némelyek kilátáiba helyeitek, hogy járásukban mások is lennének taláa, kik hajlandók volnának fellépni; síi Háczky Kálmán, Gyömörsy Qispár éa Forintos Kai-mán fel is asöllittattak, asooban miodhár-man megköszönve * bizalmat, lemondottak, Háczky Kálmán, hogy eleget tegyen némelyek dh\'jinak a bisottrnányi aléat megelósd napo-koo ajánlott egy kisebb sártkörü értekeiletet, melynek ftilndatá ro!na tüzetesebben nag-határosni: kik leanének a bisottmany elé ráJaas-tái alá bocsájtandók.
De mivel többek iierint e» pártasiaasat-tel biró eljáráioak minoaitletelt, elejletett;A doctor és patlense.
(Taaabá|Ol életkip agjlegínrek tttirkn ) (Folytatá.0
Alig költötte el as ebédet; neje még égessen ki sem ment as ebédlőből, Gyumorkeöy leopáxd-ugrással termett sx almariom mellett éa aoTány marka ugyaoaion pillanatbitn anaak tetején.
A sselencte fSdele felpattant. A tubák-asomjaa orr biena dühhel merült el annak tartalmában. A kSvetkeso pillanatban árolo pruasenléi rásá meg Jeromos ur idegeit ét uórá ki s iselencsébol a lubákot
As alig elíbb becaukott ajtó feltárul\'. A kuasobon köpexosaége egéas méltóságával jelent meg Gyomorkefiy Jeromoané, esületelt Nyakas Kataíio. Arcsa, a mennyire a töméntelen vér engedte, halavány volt; ajkai resskeltsfc ; apró fükete szemei villogtak; a a asornyQ harag Barnaságával gyilkolta hitestáraát, ki Loth asssonynyá kövesedre, megjahássodoltan rárta a airsUrt.
,Ah le hitaiego, te hüüen I* — törtek fel a nemes oldalborda haragjának forrásából az első méreg cseppek.
A köretkeaí pillanatban élette\'enttl ba ?ysUotl a legkösdebbi karstékbe.
Qtomorkeo.v a pillanat reasélyességéhes mart megr«:teaé<»el rette amnnaJ igénybe gyomra lsükében kéisfilt tfuirjét, s a mennyire ?ipbisgja erejéből I italt, feiorditott.
Asooaal segély érkesett. As ájultat fellocsolták; s mikor is Jeromos uruk rités ssolgiloja fejté ki a legnagyi bb erélyt, üdíti nedvre lerén asftkaég, a aietaégtwa kese kost martért, felif mosogat* inai telt edény tar

tajmába marti hatalmas tenyerét és szeretet teljm oda adáasal keidé azzal simogatni uruoje folyton halrányuló arcz^t. GjSngéd markai-ról csak agy csurgott le a parfüm mi rfigtonsdtt moaogató lé a gyönyörű selyem ruhára; rajta hagyva Vtcsa aaeretetének maradandó nyomait
A drága szemek felnyíltak. VicMSldroyü goodoskodásának láttára eszarskkal: „doctort, meghalok I" újra lexárultak azok; és nem nyithatá föl többé okét sem Gyomorkoöy kétségbeesése, sem Vraának hatalmas k6nyei. Vsjjon risszaadandja-e ót Jeromoa aram kesergo szirének „Galenoinak tadományi ütka 1»
Mtadöasse 10 peres telhetett kínos várakozásban, mikorra as orvos megérkezett. Igen megjött a doctor és p>*dig minő! Hivatala minden erejét lényében hordta. Lángoló tekintete ssfikségtelenné tett s nóknek minden reeseptet, minden patika ssert. — Azok a ragyogó asép szemek, melyek öomsguknil is gyönyörűbb barna forol augároztak, oh azok öltek és gyógyítottak!
GyomorkeOyné azonnal ig*to!á. A asép doctor óvatosan közeledett. As ájult aaszooy, mintha villanyos érintés illette rolna, megrez-sent. A docter megfigá a beteg lacaungó kezét • megtapintá az egészséges tazról tanúskodó literét. Zsebéból rgy kis üvegcsét vett elfl; l » bíteg nyakát gyöngéden átkarolva, orra alá tartá.
Szegény Jeromos ur! Nyűg alánul isgett* mozgott az ápoló doctor körül. As Isten szerelmére, bogy ae?! O ngyad n*-m ismeri a medi-cnsok .oorpus jariaál" ; de hát as még is lehetetlen, hogy a kivel más ember ?» meghitölkö 4ik, aszaJ ilyen nyakoa fogom módra báasi

?sabsdna! Mintha bizony azt a kis hitvány üveget nem leheti.e máskép is as 5 kedves Kataliojának orrocskája alá illeszteni 1
A következő pillanatok mindent teledtettek vele. Katslinja felnyitá szemeit; ? bágyadt uosolylyal emelé asokat a asép doetorra.
,M> történt velem?*
.Semmi nagyiád ! Kgy kis idegráskodás volt as egész. Kerülni kell a felindulást!"
„Dd én olyan ideges ragyok. Jeromosom tubákolasa ingerelt ugy fel. Pedig hit az inkább egészségei. Húzza ide csak papinkám a azelenczét .... így ni! Prszszsz! . . . . Ns most édes spuskám kérje meg szépen a doctor urat, hogy szíveskedjék még néhányszor elfáradni; ne hogy komolyabb baj következzék.\'1
Oh ti boldog ridegjei as emberirégnek, kik éltetek fulyamán önmagátokon vagy egy-egy állaUkedvencseu kivul mást nem féltettetek ! Oh ti boldogok! Ti nem tudjátok: mit tesz aaszonyt félteni ?l
As aaszony féltés ? az rgy borsasstó szörnyeteg, s mely irgalom nélkül megmsrkolja a férfi-szivet és as uszony szoknyát; s mentül jobban igyeksxik távozni s szoknya, annál irgalmatlanabbal markolja és vissi a tán a a szivet.
Szegény Jeromol or!
Tehát megkell kérnie a doctor urat; önmagának keli a sátánt boldogsága paradiceo mába. hiaia. Ssegéay Jeromos, ki 52 esztendős korodtol napról-napra nagyobb bolonddá lettél I
De hát mit volt mást Uinie, hát csak alásatoa képpel megkérte a tekintetes doctor urat, hogy látogassa meg as ó kedves élete párját; fáradlaága nem marad jatalom nélkül.
Ez aiatáü kasért ironis s sorstól I Heg f fog majd fizetni.

A doc\'or ur elég okoa volt szabadkozni, bogy iszen Gyomorkoöy urnsk kedves neje veszélyen kívül van; s igy az ó ismételt látogatá-aára izukeég nem is leszea.
(Oh atánozbatlan doctori diplomatia!)
.Hát talán édea Jeromoaom, akkor a doctor urat ne ia fáraizszuk tovább ? Majd helyre áll egéssségem."
(Oh titkos aassonyi ravaszság !)
Szegény Jeromos ar, ha méltóságán alulinak nem tartja, azonnal nagyot ugrik örömében. Az { drága felesége nem óhajtja a doc ort, és a doctor sem as S drága feleségét. Szerette volna magát fejbe öklözoi. Milyen ostoba rolt ó! Hogy is kételkedhetett ca*k pillanatra is u « hűséges felet égében ! ?
A Mindenható kegyelméből már három
esztendőt töltöttek békés együttlé\'ban; és
ugyanazon hatalom különös vagy rendel ké-
gyeiméből; az is lehet, hogy mostoha inlézke-
dé*e folytán; legbisonyossbb, hogy lehetetlen
ségből : magtalanok voltak. De es legkevésbé ?
sem tolyl bi arra, hogy Jeromos uram sierate-
tébea apály mutatkozzék. Szerette ő a fát gyu-
mölcilelenttl; jól lakott virágán ia. \'
Na, de hogy a szóra térjünk: a doctor ?*. , legnagyobb meglepeléiére u örömtől ittas Je- \' romos ur egy ujdoaat-uj tis forintos baskjegyet causstalott honorárium fejében markába. Meg* érdemelte, mert nejét is meggyógyította, snj r»jta is aevesetes curát vitl végbe: elusM ai > féltékenyre; sorvasztó ördögét.
(Oh boldog egy agy «s5g !)
A ducor urnák mé^ ráadáaul Jsromot ur kijelentette, bogy a mikor aggaastó éa fontas hivatali teendői engedik, aseranaaéltaase őket/ látogatásával; a mihez azután Katalin aaaaunj

TIZBNKILBNCZEDIK: ÉVFOLYAM

ZALAI KÖZLÖNY

AUGUSZTUS 29-4» 1880.sóba H. K. hosszasabb beszédben kifejté, miszerint ó seki nem volt szándékában nemé lyes érdekekel ápolni, sít szem előtt tartja ? pontos közigazgatás szükségességét és s járás érdekeit, mit • már leijeiéit egyének hivatalos-kodása alján biztos kilátásba helyei. Elejtetett továbbá ason oknil fogra is, mert elnök kijelenté, bogy m ügy bon még egyszer érlekesle-tet nem ki rund egybe s óhajtja a jelen értekem let érdemleges határozatát.
Miodazonáltal határosaiba ment: a .Zalai KSsUSny" utjín elnök aláírásával felhívás intéztet; k a megyebeli bizottroányi tagokhoz, melyben felkéretnek, hogy a kijelöltek figyel szswszttukktl támogatni szíveskedjenek. Ezen eljárással elejét vélik venni annak, ha netán másutt is alakulnának pártok, melyek egyese ket protegeálnánsk, mi által a szétforgácsolt erők mellett nem lehetne azokat megválass tatni, kikel a járás közönsége óhajt és a jelen értekezlet kijelölt. Azonkívül elbaiárotia as értekezlet, hogy M ismerősök és barátok kSit — kik jelen nincsenek — oda fognak batni, hogy a mai értekellet határozatát hathatósan támogassák.
Elnök újólag feltettea kérdést: hajlandó e az érteke«let Soós Pongráczot szolgabiró — FUiik Gyulát pedig segédszolgabiró jelöltekfii elfogadni.
Egyhangúlag elfogadtattak.
Ennek utána elnök as értekezletet feloszlatta, éppen beszédét végié, midin Pályi János k.-gőrbői esperes érkezett a terembe s kére as elnököt: engedj* meg, hogy egy indít. ?ásy.t terjessthessen elo. Mert — úgymond — (hévvel) nem találom rendszeres eljárásuak, hogy as odáig hivatalban volt közegeket figyelmen kívül hagyják, hulutl eUó sorban (>ket illetné meg a hely, mint oly hivatalaokokat, kiket először egyhangúlag választoltunk meg, másodszor ped\'g, kik oly butgón és pontosan jártak el kötelmeik telje»ilé*éb< n; öuük — lolytatá szenvedélyesen — figyelmen kívül hagyják as illetőket; önök egyoldalúiig itél-nek, holott szükséges mind a két tél körülményeinek tekintetbe vétele, a mit ugy látszik önök mellőztek. Fejtegeté továbbá, mennyire kivánatoa, hogy a járás saját kebeléből válaaz-sson ssolgabirót, a kit ismer; mert — Qgymood nyomatékosan — nem ismerhetjük milyen egyéniség az, ki most mint helyettes van ap plicálva. (? !) Beszéde végén határozottan kéri az értekezletet, fogadja el azon indítványát, mely Bogyay Antal és Kovács Sándor ujboli kijelölését czélozza.
Beszédére Eitoer Sándor válaszolt, ki mindenekelőtt megjegyzé, hogy ngyan most már nincs helyén a polémia, a mennyiben as elnök feloszlatta az értekezletet, de mivel oly dolgokat pengetett az esperes ur, melyek nem ugy állanak egészen, miot 6* azt kif jté, kéri az elaők or becses türelmét. Tagadom — úgymond — hogy a rend és pontosság uralgott volna ss előbbi szolgabirák hivataloskodáaa alatt, mert nem. is tartom lehetségesnek Jeruzsálemet Makóról kormányozni. — Szóló szükségesnek tartja, hagy a siolgabiró helyben lakjék, nem pedig\' csupán 9 órától délig tartson hivatalos órákat, azontúl pedig nem
kaagjálol telhető legnagyobb kellemmel accor-dirozott.
Mindennek vége lón; minden vétek feledre, még Viczáé is; a ki pedig egy gyönyörű selyem ruhával gazdagitá a ruhatisztogatók hivatalos raktárát. A selyem ruha Vicza birtoka Jett.
Ebben as episodban a*főnyereség a VáosAé.
# *
A történtek után mgy váltosás történt Gyomorkeöy Jeromos uram házában; éspedig:
1) A férjnek szabad tubákolás.
2) Esténkint szabad künmaradás tisztes
séges korcsmábsn, kávéházban vsgy privát tár-
saaágban tiz óráig.
(Máskor 8 órakor volt a .takarodó*.)
3) A lakház 10 órakor bezáratott; min
dea lakónál levő kulcs beszedetett, csupán a
kapósnál és az nrnónél maradt egy-egy pél
dány, nehogy elveszés folytán s házba idege-
Bek juthassanak.
4) Az úrnő hálószobája — hova csak a
férj szobáján keresztül lehetett jutni — a szom
szédságban lakó szenvedélyes zongorista éjjeli
folytonos játéka általi álomvesatés kikerülése
?égett as elleokezó oldalra vitetett, melynek
killön bejárata is volt.
As intézkedésekbe mindenki belenyugodott. A lakók többnyire Isten vagy ember által syugalmazott, jóravaló teremtések voltak, kiknek ugysn sohasem jutott easökbe a jó Isten sdts alomból akármi fSIdi vagy földön luli gyönyörűségeit csak egy fél órát is ellopni; slullek ők már a tyúkokkal.
SZALAY SÁNDOR. (Vág* következik.)

töridve s székhelyén előforduló rendíti kihágásokkal, melyek már oly mérvedet öltöttek, hegy ossksem kilcaltazkMt&ik Sümegről, miodasosáltal szóló nem kárhoztatja a szolga-bírói, mert nem i> tartja lehetségesnek, hogy a szomszéd községben erről tudomása legyen.
(Pályi János kosbeszóllal: es személyeskedés) Eitner Sándor tagadja, sőt inkább n.gy tisstelőjének vallja magát, ő nem az egyént, hanem a hivatalt vádolja.
Elnök igen tapintatosan sgyealité ki esen kellemetlen polémia hatását; meg van arról győsódve, hogy E. S. esakugyao nem személyeskedett; másrészről pedig kifejtette, mennyire nem* látja csélhoz vesetőnek as előbbiek felsfóllitatását. mivel sokan pontosan vannak informálva arról, h\'igy sem Bogyay Antal, sem Kovács Sándor a jelöltséget újból el nem fogadják, mert egyrészt terhesnek találják, másrészt reá fizetnek. De hogy némileg Pályi inditváayának ervén/ sserestessék, ajánlja, hogy kuldötlségileg Bogyay urnák buzgól-kodásaért elumerés ssavaztssaék s a küldött ség sajnálatát fejeste ki » fölött, hogy a közigazgatási működéstől viaszavonult. Elnök M-hivta az értekezletet: óhajtja e, hogy Ko7\'ca Sándorral szemben ugyanezen eljárás véressék foganatba? — Az értekezlet ,oemu-inel felelt
Ezután a küldöttség élén Beasenyey Ernő képviselő úrral névBserint: Hácsky Kálmán, Gyömörcy Gáspár, Takácb Alajos, Pályi János és Forintos Kálmán urakból megalakulta ezzel az értekezletet as elnök feloszlatta.
EGEKSZEGI.
HHyl hlr.k.
— Éljen a király! hsngn.lt 4 felségé
nek félszázados szüle\'ése nspján Európa látha
tárán. Kértük a Mindenhatót Sfimeghenis aug.
18 án, hogy az első magyar ember még számos
éven át kormányozhassa alkotmányt tisztelő
szeretetével orizáguokat! Megjelentek a kath.
templomban egyes hivatalok stemélyselei, kép
viseltetett a tantestület. Ft. Fehér József plé
bános mutatta be as Urnák a saent mise áldoza-
tot, mialatt Exoer Alajos ének- és zenetanár ál
lal betanitott fiatalság, többnyire végzett krfpez-
dészek, szivet és lelket emeli tercettet a leghar-
moaicuiabb hangzattal énekeltek. Midőn elis
meréssel emlékezünk meg sz össshangzatos
énekről, azon óhajnak kell kifejezést sdnunk:
vajha a szakképzett karnagy egy rendszere*
dalárda szervezését karolná fel, hogy ekként
többször lehetne alkalmunk Istent fokozó sziv-
érzéssel dicsőíteni, dalban gyönyörködni és a
fáradozó mester iránt az elismerés nyilatkozatát
leróni! —
— Kmututh Lajos nagy hazánkfia
névnapját, Nagy-Kanizsán is számos helyen
megünnepelték.
— öauinte elismerés illeti s gabooa-
úi borvásár sikeres keresztül viteleért a gaz
dasági egylet elnökségét, különösen Glavina
Lajos, Kovács János, Blau Lajos »at. urakat,
kik odaadó munkásság és szakértelemmel igye
keztek azt minél sikerültebbé tenni.
— Bymen. Aug. 26 án vezette oltár
hoz Ángyán Kálmán kir. poatatisit a bájos
Tárnok Aranka kisssssonyt, a közliszteletű
Tárnok Alajos ny. jószágkormánysó ur kedves
unokáját. Kisérje Isten áldása a szent frigyet!
— Nagy-KanUsa Xt-dik folyószám
ban emlegettetik, hová alkalmasint királyi
tábla fog helyeztetni.
— lapunk kiadótulajdonosa Wajdita
József könyvkereskedő ur bevásárlási utjából
hasa térvén, sok szép tárgyat hozott magával,
melyek felette jutányos áron kaphatók. Az is-
kols év közeledtével jelezhetjük, bogy vala
mint iskolsi tsnkfinyvek, ugy különösen min
denaemtt iró és rajzszer nagy választékban fel
tünően leszállított árakon nála kaphatók Ajánl
juk az érdekeltek figyelmébe jól berendezett
üzletét.
— Radulovics Oerő kir. adófelagye
ló ur folyó hó 26-án hivatalos látogatást tett
a városi adóhivatalba Nagy-Kanizsán, s ott a
közadók kivetési, behajtási, előírási és elszámo
lást illetékek és egyéb kincstári követelések
kezelése körül tüzetes vizsgálódást tartván, meg
vizsgált* s pénstárt a birtoknyilvántartáai jegy
zőkönyveket, egyáltalán kiterjessté ellenörködé
sét mindsson hivatblos teendőkre, molyek be
tekintésére ss 1876. XV. t.-czikk 4. §. rende
letei kötelmik.
— István király napján ss országos
ünnepen, Ifginpoxánsabb ünnepély Budapesten
ssokett évenkint tartatni, a szokásos egyhási
szertartások mindenütt tartatnak meg. István
azonban, kisek névnapja, e szerint itt olt
sévfionepek is, emelik ss őst ünnep nagyságát
Ily ősi névtsentnap ismétlődött Sumegh regen y-
dus szőlőhegyében f. évi aug. 20-án, melyen
egy fiatal Istvánnak barátai kedélyes együtt
léttel emelték a sap fontosságát; emlékül tudó
sító indítványára csakhamar két frt és 40krral
áldoztak az ngynevesett Eötvös alapra. Élje
nek ! As adományozás részleteit a „Zajai Tan-
Így* fogja hozni.


— Alkalmunk volt Nagyváradon Dr.
Rómer Flória apát kanonok urnái megtekinteni
asoa kiváló n.gy gosiddal gyjtftött adatok**,
melyeket nagy nevű tudósunk Zalamegye mo-
oographiájához használ fel. Eddig közel 300
rajzot ssemléitiinK meg, melyek régészeti mo-
beososel bírnak s a monographiát páratlanná
teszik. Eddig e nemben ily gssdsg mú irodal
munkban nem jeient meg Jól esik országosan
tisstelt nagyérdemű tudósunkat megyei mono-
graphiánkkal elfoglalva látni, mert a lehetó leg
kitflnőbb müvet kapjak, de egyssersmind ason
óhajauksak adunk kifejezést, hogy a megye\'
történelmi bizottság ne sürgesse annak mielőbbi
megjelenéséi.
— A MalamegyH gazdasági egyesület
szeptember 6-án délután 4 órakor Zala-Eger-
ssegen saját hasi termében közgyűlést tart.
— A salamegyel bisottsági tag urak
hoz. A sümegi járás f. évi angosxt 22 én érte
kezletet tartott avégböl, hogy as üresedésben
levő sümegi sto\'gabirói és segédszolgabirói álló
mások betöltése iránt megállapodásra jusson.
Minthogy Sós Pongrácz jelenlegi helyettes szol
gabiró és Fűzik Gyula sejédssolgsbiró urak
személyében az értekezlet, osstatlso bizalma
öszpontosult, egyhangúlag elhatároztatott, hogy
a fennevezstt urskat, neTeseteaen: Sós Pong-
rács urat a ssolgabiró és Füsik Gyula urat a
segédssolgabirói állásra megválasstatni óhajtja.
Ennélfogva alulírott a járási értekesiet nevé
ben és megbízásából ezennel tisstelettel felké
rem megyénk össses t bizottsági tagjait: hogy
a f évi szeptember 6 án megejtendő ssolgabi-
rói válssstas alkalmával a járás emes óhaját
figyelembe venni s a feonevesett urak megvá
lasztását szavazatukkal elősegíteni mé\'tóstassa-
nak. Mihályfán, 1380. auguszt. 24. Bessenyey
Ernő orsz. képviselő, mint az értekezlet meg
bízottja.
— A keszthelyi önkéntes tüvoltó-egylet
alapszabályait a belügy miuiasterium jóváhagyta.
— A balatoni lávuazó Szekrényeasy
Kálmán aug. 29 én csskugyanmegakarja tenni
a nagy utat. Füredet 9 órakor h»gyja el s dél
után 3órára ígéri Siófokra érését
— Sümeghen {. éri aug. 21 én Hám-
mór aevfi mintegy 60 éves ács, munka közben
leesett és ennek következtében meghalt. A ase
rencsétlen — gyászoló özvegyet és gyermeke
ket hagyott hátra. Legyen könnyű fölötte a
hant 1 —
— Balaton Füreden ang. 22-kig
1250 folyó rzimban 2089 fttrdővendég volt je
len, közlük: Londonból többen, Bécs, Páriából
ast Kórházra adakoztak: B. Dúry Lajoané 5 frt
Reischel Imre 1 frt, zenekar 6 frt, Kuzaicska
János lOfrl. A szőlőgyógyniód használata szept
1 én vessi kezdetét.
— Gyóuxhlr. Ft Uesiu Adorján, a za
lavári azt ben. r. apátság könyv- és levéltár
noks Budapesten e hó 18 án agylágyulás kö-
vetkestében elhunyt; temetése a. o. 20-ást volt.
Béke hamv in!
— A Csáktornyái polgári iskolánál as
1880—81. tanévre való beiratáaok f. é. augusi
tus 30 án, 31 éné* szeptember 1-én tartatnak
meg a délelőtti órákban. A tanév ünnepélyes
megnyitáaa azeptembír 2 en less. — Tandíj
4 fr>, beiratási díj 50 kr. A jelentkező tanulok
szülőik kiséreléb-;n jeleojeoeK meg. Az ig*s-
gstóság.
— RaMógyÜknsság követtetett el So-
mogymegyébeu Vrássló melletti vörösmalom
ban, hol Balog Imre nevű molnár és gazdaas
szonya agyon verettek, pénzök é-t értekesb hol
mijak eirsb ilutuk. Hallomás szerint gyanúból
már kilencz egyén fogatott be. A ssereneaétle-
nek múlt hétfőn temeltettek el nagy részvét
mellett.
— Árverés Zalamegyében. Maylánder
Lipó\' 406 frtra u. ingt s»pt. 15. S«jt6ron. —
Tolvai János 900 frtra b. ingt. ssept. 9. Nyava
Iádon. —- Kovács János 375 fitra b. ingt.azept.
25 Zala Egerszegen. — Szabó Boldizsáré 316
frtra b. ingt. szept 3 Orosstonban. — Güns
berger János 4215 frtra b. ingt. asept. 9. Nagy-
Kaoissáu. — Budai Júlia 1400 frtra b. iagt
szept 15. Mindsientkillán. — Menyhárt Lujza
2355 frtra b. ingt szept. 9. Ssigligeten. — Ba-
gács István 2700 frtra b. ingt ssep>. 30. Zala-
Táraokoo. — Bagó József 664 frira b. isgt
ssept 30. Kapornakon. — ^-— ^^_^_
— ROvld Mrek. A kölni dom építés^
befejestetett. — Egy vasúti fibb tiastvisere
sikkasstás miatt öngyilkos Iftn Bpestes. —
Hazánkban a Duna erősen áradt, míg a Tissa
jelenlékenyen kiosiny. — Msrkus István iró
meghalt — Somoskeöj ordói és éksserei Bpostre
érkeztek. — A gyufa feltaláMja meghalt — A
királyné ssept. elején Gödöllőre jó. — Kassán
félmüió értékű régi okmáoybélyeg égetteteU
el. — A szombathelyi szinhás sorsjegyeinek
huzáss szept. 12-én less. — As angol éj afghan
csapatok közt döntő ütközet van készülőben.
— A .Függetleoség\' ellen a 11 dik ssjtóper
indiUalik. — Budán uj primási palota épül. —
A kölni dom 40 millió márkába került

tH nyert?
Síében -u«. 25-éo: 66. 18. 66. 10. 88.
Fríg. 7 ????\'. 83.42.71.32.25.
Lesiberg . , 74. 47. 6S. 87.28.
Irodalom
(E rovat alatt megemht«U munka Kagv-Ka-liasán Wajdiu Jósseí kSnyTkereakadisa Utal »«c reailaUieto.)
— Lapunk snai számáhos van sMllé-kelre tiszteit mankatársunk Vidonyi Josssf elófiaetéai taJhivása több ivre terjedő beszély-gyüjteményére. A tehetséges ssersőt lapunk t. közó\'asége jól ismeri müveiből, ssért oelagen ajánljuk hasafias pártfogásába.
Vegyes hírek.
— Míg mindig halolt Egy prágai keres
kedő s napokban levelet irt egy vidéken lakó
iizletbarátjának. Postafordalláral azonban fel-
boaUtlasul kapta viassa a levelet, e feltraUal:
„Nam kézbesíthető, czimsett meghalt" A keres
kedő, ki barátjával mag osak sébány asp eUU
beszélt, sehogy sem akarta hinni, hogy barátja
ily hirtelen meghalt, és sbban a hiszemben,
hogy tévedés forog fenn, a levelet újra ejkflld-
te. Két nap múlva a levél ismét visszaérkezett,
de már ezzel s felirattal: .Még mindig halott.*
— A jutaiomjitik. Egy berlini nyári
ssinhazban nem rég egy kedvelt komikua
jutalomjátéka volt kitűzve, mely nagyszámú
Közönséget vonzott s néiótérre. Mikor s kárpi
tot felhúzták, ajutalmazaudó elólépa\'t, inkább
is elótámolygott a lámpákhoz, két pályatár
sa álul vezettetve, és tartá a következő be
szédet: .Tisztelt uraságok! Csups örömből,
hogy önök mind eljöttek, leittam magamat.
Ennélfogva ma nem tuduk önöknek komédi-
ásni. No de annál jobb less a követkesó elő
adás. Sserencsés jó estéket kívánok.* Mire
s publikum sivataros brávói közt a kárpit
ismét legördült.
— A vamti tztrenciitUmígek következ
tében Angliában 1032 személy halt meg. A
sebesültek száma 3513-ra rug. A meghaltak
közt volt 1U0 utas, 452 vasúti szolgálatban
álló, 420 pedig önhibából vagy öngyilkosság
folytán vesztette el életét. Az öasses utasok
azáma 1879-ben 562.732,890 volt; tehát a hol
tak közül minden 3 517,000 utasra esett 1,
s s sebesültek közül 430,000-re egy-egy.
— KSstgittttgügy. Prenngesheiss, Gö
döllő és a sárospataki (mint legutóbb uralgott)
himlójárványuk éi himlőoltások borsalmai al
kalmából : a .Gyógyászat* szerkesztőségéhezi
egyúttal a szombathelyi orvosvándorgyülésnek
ia megküldetik. — E\'ég győzelem az oltászok
felelt sson fényes lény, hogy az ang. 14-ki
.Gyógyászat* 559 ik oldalán egy „véoasasony
szemüvegü4 oltóhős stégy el te hazug staűstiksi
badarságai alá nevét jegyezni. Három a .Gyó
gyászaihoz" aug. l-jén intézett és 8-áo meg
sürgetett — as oltást sújtó — kosfonlosságu
kérdéieimre a névleien, tudományos válássá
helyett — elhallgatva kérdéseim lényegét —
s .magasba* püffászkedik, hogy ne lássa as
oltásnak gyilkos .foltjait" alant; — és érvek
hiányában ss oltás által százezerével kimúlt
csecsemőinknek égbeo szálló lelkeit is — vad
ábrándjabsn: .oltási hsssnot jelső earékosslo-
póknak* hirdeti. Ily ügyferditő; a valót sik
kasztó; a szakértői feibtráan megssaladu nér-
szégyenlők akarnak a viláj előtt irányadokul
tekiutetni? U fensége a Trónörökőa, ki 1875.
évi Julimban himlózött Bécsben, ki múlt febru
árban (midőn udvari vadászának gyermekei
himlőztek, éa neje a prágafejedelmi várlakban
himlőben elhall) félelem nélkül lakásán msg-
marsdl; — ugyszinre .5 cs. kir. Felségeiknek —
kik a himlőjárványos Gödöllőn gyakran idéz
nek — ottani himlómentessége; — a Belograd-
schiki várórségnek pedig múlt januárban tor
tént meghimlósödése; — valamint ezer és ezer
ellenzéki adat: as oltótant eléggé megexáfol-
ják. — De kell e nagyobb gyalázat az orvosi
tudományra annál, mely f. h. elején Nieder- -
Kurzvaldban nyilvánult azáltal, hogy Dr. Pa*
sagnolli a gyermekkinsó oltási áldást e helyütt
katona assisten\'is mellett szolgálta ki? — Van
eset, hol bírságolják vagy bebortönSsik as al
sóbb osztályú renitenseket, jóllehet sz intelli
gentia, fóranguak, és orvosok, sőt a törvény
hozók és s törvény fölött őrködök — magákra
nézve — ezen életveszélyes kénjsíeroltási tör
vényt ssabsdon kijárnák. Valóban itt as ideje
már, bogy esen — minden esetben — ártalmas
tehénhímlőoltási művelet (mely ezenfelül még
napitapassulat szerint a himlóbetegségst Euró
pában állandósítja) — mint aa életbiztonság
ellen elkövetett legocaminyabb vérfertőze or
vosi vétség — a .haza és tróu\' érdekében mi-
hamarabb megakadályoataesék, asas vándor
gyűléseink emberbtrmti ajánlatából orssággyu-
lésileg ason jósmsi elrsél fogva — Canwa Gls-
rus példáját követve — boliltassék, melynél
fogvs s hasonvétsegu (múlt ssázsdbaa égig di-
osőitettj emberbimlóoliás bolcskoraáayilag 1*C"
ssiforabaa* betiltatott. H>f as b

TIZKNKILENOZEDEt ÉVFOLYAM

ZALAI KÖZLÖK

AUSU8ZTÜS 89 fa 1880.• fínyitionyot . Gjdgyiaaatnak ?! * rándor-gyültsoek! és egyetemeknek I nincs bátorsága ai elleniekkel kelM tudományos vitatkozásba bocaájtkozni, addig subádon kimondható: misieri Dt a kárlíkoey kényaMrolUti törvénynek ateatetilefe alá tefjetatese, a legbanosubb orvosi köuyelmütegboi keletkezett. SzentetilMlett ugyanit közegétzteg kárára; —de a kftsre működök megpirultjára (a m*r tobbtiőr emli tett okok miatt) kereestülviheto soha sem lessen. Széket-FehérráT, auguaslns 18 án 1880. Dr. Seheller.
— Alhatuni-e nyitott ablahutli Ai éji
levegő1 királoan dal a szénsavban, különBten
olyan holyeken — a hol kellő mennyiségű nö
vények vannak például kertekben. — Amiért
elió toi ban a kertre nyíló ablakukat kell xárva
tartani. Egyenesen káros less azonbaa a nyitott
ablak akkor, mikor ai ágy ugy áll, hogy a be-
ömlo hüros lég hallámai az alvónak meitelen
testrészeihez férhetnek, s a mutatkozó izzadtai-
got elnyomják. A bor sejtedényei oaszehiizod-
nak é» a bennök megmelegedett vér lecsapód
Táa, nyomást gyakorol a belao saerrekre. Ha
nem a belső idegssálak m&ködése is eláll, s6t
egyes ágaokiik égésien elhalnak, a mit ,si-
ketséga-nek nevetünk, a mi azután apró szúrá
sokban ét csöndes, kSwvéaynerü cxozos bán-
talrnaknak nyilvánul. Egy orvos megrallja,
hogy ő maga is nyitott ablaknál aludt, de sok
szor megbánta és bár nem biztos b«nne, hogy
rögtöni me^-vakulás eredhet e innen, absolule
lehetetlennek sem taxija, fokép olyan szemé
lyeknél, kiknek feje és arcza álomkoiben eró-
sen izzad. Ezek után leginkább azoknak aján
latos al ablakot sárva tartani, a kik a köbS-
gésre vagy rekedtségre hajlandók. A reggeli
levegő nagyon egészséges, ezt érdeme* bebo-
csájuni, de csak akkor, hogyha betakarítunk,
azonban aa esti levegő méreg és nincs olyan
egészséges ember, a ki ezt megpróbálhatná a
nélkül, hogy megbáaó baja lenne neki.
— As oleander vattáját gyakran szokták
a virágkedvelök ajkaik közé fogni, nem tö
rődve a rózsanyél álul okozott keserl izrel. Ez
aa iz pedig méreg, « a ki sűrűbben f»gj* azá-
jába az oleaod\'ir virágát, könnyen m<»gmé<pg.;z-
hoti magát, s eaért az oleandert nem tanácsot
zárt szobában tartani. Már Pliuius őskori római
iro mérgeanek állitotu »z olnader növényt ét

I M ujabban tett kutatatok állitásínak helyevé
| gét igazolják. Olaazonzág déli réuében at ole-
j ander növénynek m^gresíell kérgét a patká
nyok ét egyéb ferdék kiirtásárt ét megmérge-
| lésére alkaltiatxáz.; ét oesvoaak Oltást, hanem
Spanyolországban is azon hülyékről, a melyek
ben as oleavder növény terem, aat tartják,
hogy a potványlát fészkei, miért is a lakótok
az ily helyekea való huzamoaabb tartoskudis-
tol ovakodoak. Ésaakamerikában, a hol az ole-
ander Bövény a folyamok partjainak oly rend
ki\'flli bájt köloaSoös, a laknálak közelében azt
meg sem t&rik.
— 500 férint egy ciókirt. A napokban
D. üzletember Pozsony bul Béci í-é pályázván
a gozszárnjain, szerencsétlentégére egy csoda-
szép hölgy gyei találkozott, ki elég kectea volt
az Qzletférfia mind édesebbé váló beszédére
szeffilesütva imlva pirulva hallgatni anélkül,
hogy ömledezéaeit viaaztataaitotta volna. A
szépség engedékenysége egyre bátrabbá letté
hősünket, míg végre ostromra került a dolog
— és elgördült a csök ágyú, mely a báj isten
nőjét végképen védtelenné tévé. Achilles látva
diadalát, vig kedélylyel és megkönnyebbült
síivvel siámilgatá a kedves peronkel, melye
ket diadala aflerzend neki: megkönnyebbült
szívvel, mert Bem várt ily könnyű győaelmet
s mert nem ia álmodta, hogy boldogsága pilla
natában zsebe is megkönnyebbült: est ctak
akkor vette észre, midőn a legközelebbi állo
máson t szerelem istennője véletlenül lemarad
ván a vonatról, megtapogatá tárcsájának —
melyben 500 frt volt — hűlt helyé-.. Tableaux !
— Taniur 40 uapoi btjtjt iránt erős két
ség uralkodik nég* Amerikában it. Ennek
egyik kifejezéséül tekinthető egy amerikai
hölgy levele, ki maga is orvot, s ki a 40 napos
koplalátrol ezeket irja: .Merd humbug! Nem
egyéb amerikai humbugnáll A tiszteletreméltó
doktor egyszerűen átfúrta a falat, melynél as
ágya állott, úgyszintén az alatta levó padlót ia:
képzeljenek most egy vékony kaucsukcsövet,
mely a termet egy szobával összeköti, a cső
felső nyilasa a vánkoaak alatt nyúlik ki a fá
ból. Tegyék fel most, hogy a terem alatti he
lyiaégben egy szeretetremélto aaazony lakik, k\'
nagyon ért a finom eledelek készítéséhez, olya
nokat is tud csinálni, melyek az epőhes hason
lók, de a csemege izével bírnak. A ki meg-

szokta at ausztráliai roastbeefet, a nemet tengeri halakat és lukulluti lakomákat, at a ga-lambbeointlukut, melyeket bizonyos jelek adása u:an egy egy óvatlan pillanatbal szolgálnak neki, nem költheti el a nélkül, hogy a hányás kisebb-nagyobb mértékben erót ne ve gyen rajta. A többi ellenőrizhetetlen azimpto-mák többe-kevésbé színleltek s az a ctéljük, hogy a komédiát mentül dratztikusabbnak tűntették fel. A kaucsukcso nyílásába egy köny-nyen elrejthető siopókát helyez a koplaló t annak segélyével kedve szerint szivha\'ja fel u ízletes étkeket. Ha még oly megbízhatók it őrei, föl nem teheti, hogy éjjeli szolgálatuk alatt ne álljon be pilUnat, melyben az álom 1#-zárja szemeiket. Noha ez az itteni mérvadó körökben nyilt titok, a tajtó az ilyen dolgok iránt közönyös marad, mert az ilyen reklarahajhá ázat, ha még oly ügyes is, B ha még annyi vizet zavar is az amerikaiakra nézve nagyon ártatlan, mert mindennapi * — A Tanner-táv-iratok mind kurióiuaabb részleteket tartalmainak, így e hó 9 óról az sgyik igy szil: Tanner a tegnapi napot nyugodtan tölté ét csaknem folytonoaan evett. Tápláléka dinnye, burgonya, tej, betísteak, bouuloo, kenyér bor éa aor. E nap reggel 126 fontot nyomott, ette 6 órakor 130 fontot (!)
A magyar bontető törvény „a büntettek és vétségekről\'— f. évi september 1-én lép életbe. A törvény 486 § bdl áll, melyek közül 95 §. vonatkozik a közhivatalnokokra, holott a tolvajok, rablók, ember-8\'°k, gyilkosok és gynjtogatók együttvévectak 33 §-sal szerepelnek. A közhivatalnokok ellen tehát meg van oltalmazva a társadalom; hogy sikerül e ez a tolvajok, rablók, emberölök, gyil-kotok és gyujtogatók ellen — majd meglátjuk ! —
Paplrsíeletek.
FRT nirkü felirata:
— ,K3,iyeim fel nem futják 5t Umautaoi, szórt hát sírok I "
— Ön a legnagyobb faseatiier, a kit valaha
láttam!
— Uras I Sn elfeledkezik

Hivatalos placzi arak.
"•fT-KaniMán, 1880. aafaxltu U. IU0 kUoj-rammjiTal ..á.ÚTa. Bn,. 10-.—1U-50. Boss 850- 9—. Árpa 7-60—8—. Zab « —.—6.S0. Knkoricsa 8.—-— ^-.
Borgonya 4 — Bor«ó ——SO —. Lencse •
— -28--. B.b __._12._. Siioa -—.-160 Ssalma •-.— \\!0.
1 hilo(raaiiiijával ssámitva. Marhahm 5í —.—. Sertíaha. 60-—.—. 8>a-l.mni _._80. Disanózair —.—80. Vírta hacvma
•—?-14. Foehajjma • 80. Czukof ?_.—«)•
Bon-ltO. P.prika 1_._. 8„ppu -.—40.
I literjével számítva.
O bor 3i-t8 kr. Vj bor 16 Í4 kr. Páliaka
48 kr. Ecaet II kr. Kiadta :
FARKAS, v. piaci k
Üzleti szemle.
WALLER8TFIN & kUTTERSDOEFF
Dresda, 1680. anfaiitna 21. A tepiap.lcSuis ta-tcu «..", i tójárái mindenütt a lnes3(asdakaak letérzókenjrebb kárt okoiott - ennek keretkénében a boeai gshoo.válárral ai Irak jelentékenyen emelkedtek, anoal ii iakibb, mival fo;raisl6k. Uk kísal« nélknl Itpenek ai aj iradba, ritka Minkrégfel vtvéaek ré«t xi flxletben. k b*t elején ántalajduoo\'Ok. ansaok rMazerol visarus ker-deiéakedé.oek Srreadtek.
230—250 mk.
240-235
236-240
2U0 -220
i:i5-210
215—225
160—190
140—150
156— 1S4
13O-13S
140-146
JegTezUnk :
Basa bílfalji fehér
• airga
Kon b.lfolji ^
? oroix ó
ai taáras
Árpa belfS:di
takarmány ctélra Zah belfSIdi Teogari amerikai • romia
100 klg.-kéut nettó.
Szerkesztői üzenet.
4225. P. O. „As árra\' amint az előbb el
fogadott kSzlemenjrek megjelennek, közöljük
4226. T E. Igen. Kö.zonet
42 7 N. Nyilt leveled politikai lapba rali.
4223. Rzámoi megtisztelő magán levílro vála-saolólag : Ssziate biUU küaaooetaaket s 1,1,0,1, jö-kivinatnnkat fogadják !
4229. P. N. Viaaaa küidoUHk.
4230 E. T. íi V L Koloarirott. A lapokat Qdv&zletank mellett meglnditottnk.
Felelős szerkesztő: Batsrl UtJM.
Egy csak nem uj 8 lóerejü és hason minőségben egy 10 lóerejü Shlltlevorth-fÓle gŐZ-
mozdony, valamint egy már használt, de még jó karban teve gőz-cséplőgép teljes felszere
léssel olcsó áron kapható PÖOSBTT
HABERE N TI PÁL, gépgyárában, m- én i-rriAntSdébc-n.
ahol 6. 8, 10 és 12 lóorrjQ uj gőzgépek kazánnal és annélkul is készletben tartatnak ; írrő-maltnok. ZOZÓ-
malmom-, cséplö gép-, széna gerebhe-, darálógép-, szecska vágó-, tengeri morzsoló-, szivattui-, tűz fecskendő
és a gépészeti szakba váge minden szükséglet, műszaki czelokra vas fiatvények sajit és mis mintázat szerint
is, valamint mindenféle érez és a kereskedelemben előforduló bármily czúlu Öntvények gyorsan, jól és
olcsón készíttetnek és szállíttatnak. HU S-G

A m lytn tiztelt gazdák, molnárok és gépé-
«zek becsei figyelmébe !
Van szerencsém tudatni, hogy bőrgyáramban gyártott
gépszijak
mioden ülkkbaa oálaro, ugv
kaposvári fióküzletemben
(huwzu ucsm 7. ss. a.)
a legjatányoubb árak mellett a Ingjobb miuAaé^ért való keseaaégg\';! kapha\'ók.
A míg egyrészt as áiíalara gyártott nzijjak mi-;e as angol <% egyéb külföldi hasoDgyarfiniÍDy-nyal a vrienyt kiállja Á» addig má*réazt as árait is tetemesen olcsóbbak a külföldön gj-Ártult&kaál, a igy bistuo reméayUm, hogy
hazai gyártmányom
a mélyea tisitflt gaad&k, molnárok éa géf*áaxek által 6 gy elem re fog méltattatni.
Ssámo* becii^s ra^grendr)lé««rt esedesik
kiváló tisztelettel
m ^ia Kransz József fia
búrgjároa MaroKalíbaa. 19* Arjegyxékek kívánatra bérmnolve kuldatonk.

WAJDITS JÓZSEF
KÖNYV-, IRÓ- ÉJS RAJZSZER KERESKEDÉSÉBEN
»-\'»^ "t y ATI
? inden iskolai igazgat ót ág által e 16 irt, ? ?.:
fögymnasiumi, polgári tanodái, a kereskedelmi tanfolyamnál, a kathol.-, izrael.- és evang. mindkét nembeli elemi
népiskolákban, valamint a vidéki elemi és más iskolákban használandó ,3, r_s
iskolai tan- és segédkönyvek.
Vsfimiiit mindt-nnemü iró- és rftjz eszközök, iskolai szükségletre és felszerelésre nálam a legnagyobb választékban és a
árért kaphatok.
Postai megrendelésekre különös gond fordittatik. A szíves megbízások a legpontosabban eszközöltetnek

TIZENKILBÍCZEDIK ÉVFOLYAM.

ZALAI KÖZLÖK t.

TD EJ T É SEMinden eddigi világtárlaton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve.
Első magyar
gép- és tüzoltószerek gyár, harang
Budapest,
3 Rattenbiller utcza 66 tz.
érczöntőde
Hazánk legnagyobb korszerűen berendezett gyára harangok t&zoltásxati és ilimütészeU gépek készítésére; a ivarral kapcaolatoa vitmUtétteti o««tily a jelenben egyedüli belföldi sziTattyn gjárt kép«zl, melyben kizárólag honi munkaerő alkalmazása mellett, minden ciélnek megtelelS sziTattyuk és kutak kéatittetoek. __^_^
?V Képes árjegyzékek és kiltségvetések kívánatra bermentesen szelgáltatnak "WU
á llólttelepe: Kolotuvárott, belmonestor-uttma 12. smám alatt Ulewtk.
SíOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOiS

0 0 0 0
ü
FONTOS
messze-, rövid- és gyönge látóknak.
0 0
0 0
Q A legjobb szemüvegekkel szolgál jótállás mellett W
0 0 0
o H E L F Y B. látszerész o
Xagy-Kanizsán a „Korona" átellenében. z

Ancroid-Barometerek minden 0 0 nagyságban a meteorológiai és föld- 0 0 magueti intézetből vizsgálva. Szem- 2 0 üvegemet és aneroid-Barometerei- 0 0 met 8 napi próbára adom. 109 8_. 0Csakis HANS
hoz:
BÉCS. I Lickteattet I, tiaa a l«te!e|áuabb ét leselMékb uját kétiitMiyi

119 3 A.llla.,«,il«.rj.,y«<k ki,..,!,,
119 3-30 Bt/gyek ftiájnára ?
1 pár bőr-cipó (Sü.flcttíB) erő. i^ppU 3 frt, J pir »!r-•Oenetu dupl«t^p„. ..8g.it, 3 Irt 50 kr , 1 pir ...tjublr-rtief-

lói feljebb, UDdlDnraa ÍU< cip6 WrbJI ,%tJ Möv.tbSI urkoa
^rkaüan 1 frttál 2 fr. SO írig. gíu é." "«i kfpík ."
Lasting, rágj bíibíl 3 f.ttói 4 frtie "^ \'
Ura* laámára: 1 pir borjuWSr uri aipö dupl, t,lpp,l 4 fr, M kr , ^
5PSol\'B",Uf?"*"mbb * f". 1 pir -nranoljaa (8.»«-alak.) 5 Irt SO kr, I p»r ngtinolyan (Kid bőrből) 5 frt
Mind.ni„mo «... leály él |ytr«,k-ci)»4k 6, miní«n im-Jip. nlrwimi ballatlaa olae aroo Vidík, n,n.a,UM , lepiaíj. bb pontoiilf,.! inté.t.tn.k .1 M., „.m f.l.15 Ciip5k kWn.1 ft-lr».reltB..k. - lllttztr.lt Ér|«|y7éktkk»l it .tatMÍ-tal a ..rtrt.iretr, i^y„ ét kiránt,, ki d.t.ek
Cziporaktár ,HANS SACHS* hoz Sécs, I. üebten-tteg I. szám.
(Bejárat a Rotaentburastrisie é. a Hobenmarkt oldaláréi.)
HIRDETMÉNY.
LÓ ÁRVEREZÉS.
-A. oa. Itlr. XS-UC hxuzárezrexl
f évi augusztus hó 31 én délelőtt 8 arakar
53 kisorolt katona lovat
tog Naw-Kaniném a Deák Férem tfren (o templom
háta mégoa elárvereztetni. ,t7 2-»
Msfy Uslllás, 1S80. éri augiaatsa ko 94.
Ct. kir. gróf Pilfry 15 kaszáretred.

Hirdetmény.
Nagy Kanizsa város tanán állal, a várót tulajdonához tartozó telekuti tégla gyár használata, 1881. évi január 1-étíl számítandó 6 évre bérbe adandó lévén, felhivatnak a bérleni szándékozók, hogy Írásbeli ajánlataikat a megajánlandó évi bér 8s>zeg felének bánat pénzül leendA oatUaával folyó aep>. 9. dék-lúui 10 óráig a vároai tzámvevU hivatalául beadják, a fellételek ugyanott megtekinthetők.
1281-s A váresi tanács.

ét a tt k prstsffcss
fetalllt.tt s*tr «/aé-
..ndrwi iparkUIU-
tagi rotunda i
kMetert
t kéj menetek
felénél leszillltotUbb meaeUrakon ez évben Utolizor közlekednek.
Sxombatoa «.«*t septemher 4 éjieli 10 ár* 50 p.
132 l-l KÁMZSÁRÓL BÉCSBE
Tisirnap «sax 5-*o 4 ára 55 p. re^ei Ka.Hztárél Fl««* é% (coraoDi yaraton) VHMezébe
li e n e t i r i k m « n e t-j 0 \' e t ( r t:
K«ois»ir61 Béabe 11 Ol«t 9 70 kr., III. ti 50 kr.
. Fiamé v»(T Tríettb« „ . 14.30 . . 10-20 kr.
, Triest él Vel«uM*be . , 2fi 30 . , 18 70 kr.
A j^f7«k 14 nipif érvéajMt-k. Vinx»m«tietkor «s otmxái
Bfjazerí fAlben&kitiw*! iiArmélyik állonáMa tetszet nerint
niuden uem«5);vonatul (kivéve a ||j(>rrfooaU>\\*U) tartbttd mrg.
HiedflO kOzelebbi irteaitAa ft mÍDd«B álloroijoa kifOfr?"-
lett fftJngaaxnk éa kiadó hivmUlonkbui DY<-rb*t? /itmleta* ata-
«t**ok BohTGBkl GK,
1. bici otaxó-irudAjK BeOS- SonDrDie].faM« IS
:xx:
Malom-bérletek.
Ollári uradalom tisztsége részérói közhírré tétetik, hogy a zala-istvándi négy kereka éa ollári három kerekQ Zala vizi malmok nyilvános irrerelés otján 1881-ik éri április 24-től síi miUndó három évekre kibéreltetnek.
A nyilvános árverelés folyó évi sCptrarber hó 13 in reggeli 10 órakor fog az ollári gazdasági irodában megtartatni, — hol i bérleti feltételek elórc is megtekinthetők.
Ollár, áogosztiu hó 22. 1880.
Urodalrai tisztség.
126 2-4
)0


PHONIX SOKSZOROSÍTÓ LAPOK
í?omáromy M. azabadalma) eddig ez eliamert leggyorsabb, legtisztább és legoloaobb esaköa iratok, rajzok, tervek, hangjegyek tlb. sokszorosítására, üzek mellett nemessk a tintamsradvány kimosásának asük-sége elesik, de mint semmi más készülék lehetővé teszik, két illetve négy ivoldal együttes aokazoroaitá-aát. Egy ez ugyanazon lap, felülete egész terjedelmében 1Ü—15-saör használható újból, mindannyian* 60—80 tissta másolatot sd ét igy mindössze 1000 felül. Leírások és árjVgjiékek kívánatra mindenkinek ingyen és bermentve átküldetnek. Az árak laponként nagyaághoz képott 40, 70, 80 kr. 1 irt 20, 1 frt 50, 2 trt 50 kr. PbSnix-tinták viola 40 kr. vó-rös, söld, kék, fekete 50 kr.
Egyedüli főraktár SEEFEHLNER J. L
*ro. kir. adrari papir-, rmji- ét fe«t6ss«r kereakedéae,
IV. váczi-utcza 9. BUDAPEST IV. váczi-íteza 9.
M

OLL SEIDLITZ - PORA.
/^l 1 1 1,^_ ,,.A1A.J? »a niodea dobot cuztlapiin a Ma
Csak akkor valódi, *... 4„ Wk...r,.it.u ~st«. ..<?
UnyomTa.
80 *• «U a letjobb .ikrrek B«lktt fesaill aisdua«ma fyssMT keiéfUsak it esittitétl akisalyek, (mint itTicyhtioy, kiuvilii], vér
Itltiat ál trtsytT PIIÍH K0lön0..n oly efjénoknek «|in!f». kik BI5 élet. módot folytatnak.
Hasillltáttk tirvíayllci fcisttltttatk
Egy lepectételt eredeti dotwz ára. I frt. •. a.
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL
r * legmecbiahatóbb ön»fg«ij«S ait«r« a •x«rt<r«do en
I saialea b«Ui é< kDI»S (ynllsdásaal, a leftobb b«tegt*| elless aiia. dmorma ••lx>.ül»«-k, fej-, fal- é. fogfájás, rígi .ének ea Dyilt i.bek-rikrekalyek. Osaok, tsemgyaUadas, aiiodensaBiO aéaalát aa aertles itb, tb. ell.n
Ovegekbea használati utasítással együtt 80 kr. a. a.

Hakiiájolaj.
Kroh»M.é» tártától
(Korvegiábaa).
E«.o b»lmij uirolaj ralasiesnyi, a kerukssaleakea •Itfardalá faj kBsStt as •gyedöli, nely orroai csalókra aajaailhatd.
|ra agy üvegnek használati atasltással I frt a é.
Fő t i á 1111 a ? Moll A. gyógyszerész, a. kir. udvari aájlitónal, BéCS
Tucblaabea.
Raktár a< illan atiadoa hinWTM tyogyuertaribaa Tagy HiMT-kereakodé^baa Raktár oílkűli a«ly^g«kbea nafaaegyiiiek aagyokk nd«l*i<kiiíl a«gf«IWo irl«aiig»détl>e> rdiualMa. A I ei koaoDieg kératik aataroiotlafi Moll-UU kéttiBstavI l éa k olyaBokat •IfogaaBi, aietyak saját svjsayaa. *• aiairá-
alliiva
•?anmal
>sak alláiva.
Baktárak: Nsfy Kadzta Prigw B«la gyitTas. Bein J. gyigy.
Rotrobarg Farenci Feaaplbofur Jdtuf Roniifold Adolf. — ZaJa-EtsraUB,
? Oyogynenár a txaot l«|pkti«t\'. — ftarn Dorner 8. Casktsrays Qones
L T gyigyaxsréss Ksassvár Kolui J Babdrbay Kílal. gyógy. Tk.
Kacskruy gytgy. Kasraaczt Warli U gy<Sgy. KSSia| Casoasaoriet lat.
ryógy. KQltel l»t Vw KsuuMy Scbla far A. Wlase* V. KsrSMSá
Kiti Ján Zasrik P.rklet Kerenea gyilgy. HiUlbsck S. trr.laiulloi
rTÓrr Sssras Mex.* And. rrirr. fQfln Zl &t\\
Mtx VAU. &«a^ ?* rvrain r ere.
(960 34—61)
tyogy Ssnrss Mai.y Aad. gyógy
Iskolai-értesités.
NyDvino. sslsirl ét ktrasVasVlrt btaUni < MvaM ÍSIMSSMSM
Roaapeat, aUroly-kSrat fi. .miai a 2*.-ik iakolsi *. f *rl aaapUaiMr
I ín .aati kxdoUt. A .,OT«nd.kek folritela anfsaatiia au-tkatal aasoala delaKtt 8-12-ig e. delataa 3-5 orüg caakoaolketS.
iir t u. Ili I—10
Kerel! ioteietemberi a reiai biaott aSfeadekek általaai a Ugfsa-
•oaabb frlSgyelftWí resaerthek ? a lana«r>t.ttayaMba«s. aMltsjss*.
A»a a sCTolé. küral -.ek.a tW |U » M ~koldaii UsssaraH.
áll rssJellteástmr^ a mi arra jefstit, ?sTrlo-iattMtasisI i t u
Uloo.k a lagjobban ajiolani.
OPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
PT grammok kívánatra i»nett.

N»47-K*aÍM4n, nyomatott t kútdo UlajdoMt Wajdita Jómf