Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
3.7 MB
2007-02-13 13:26:32
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
690
6366
Rövid leírás | Teljes leírás (555.08 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1880. szeptember - 71-79. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


, 1880. szeptember 2-án.

Fizenldlenezedlk évfolyam.4 lap mUtmi rtaiit illeti kSdemínyeiE >

tmám 10 kr
anyagi réiaét illető
>Silemesyek pedig a
kiadóhoz bermeatve
. inteseodok:
NAOY KAS1Z3A
. Wlaailoiaú.
Bermentetlen levélek. \' osak iiraert mOBkatar* \'aaktol fogadtatnak el
jK&dntok vissza aem k&ldetnek.
Klriitixk
• halából petitaorbao
7, mitodKor 6 i mtn.lev
toíabbi torért 5 kr
KY1LTTÉBBEN aaflMkeot lty kreFt T*-
tetaek fel.
| aUaoitari illeték mindeo
° 7ea hlrdetetlrt kalooi
30 kr űaetendS.
ZALAI
elJbb .ZALA.-SOMOQYI KÖZLÖNY.\'
H.-Kanixsavíros helyhatóságinak, „n.-kanlzsai önk. tűzoltó-egylet", a „n.-kuilzaal kereskedelmi 8 iparbank", „nagy-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanltő-tes-tfllet", a sn.-kanizsai klsdedaereló egyesület", a n--kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a .soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kautzsai külTálasztmfinya" s több
megyei és Tárosi egyesület hiTatalos értesítője.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.

Göcsej, 1880. augusztus hő.
Vidéki levelet akarok irni.
Midőn pedig ezen tételt intős mottóul — levelem élére teszem, folyton figyelmeztetni akarom magamat, nehogy ezen alaptól eltérve, beletévedjek ama végtelenségbe, mit — politikának neveznek.
Nem akarok teremteni, csnpán csak másolni az életből, illostrálni ama szomorú viszonyokat, — melyek itt lent a nép körében — már-már odáig fejlődtek, hogy az anyagi és morális sülyédés örvényétől csak köz választja el — általánosságban — a népet.
Ám ezen alaphangból kiindulva ne méltóztassanak gondolni, hogy egy pessi-mista akarja sötét — képzeleteivel megrontani kedélyük nyugodtságat; — csnpán a mindennapi életből veszszük színeinket a leírandó Képhez.
Mi is ama — immár légiót kitevő — panaszolkodók sorai között vagynnk, kik a helyzettel nincsenek teljesen megelégedve és folyton kutatják bajaink forrását, igyekezvén eszmékkel is járulni — a helyzet javításához.
A hitel megingott terményeink
nem\' értékesíthetők.... a pénzhiány miatt legszükségesebb házi kiadásainkat sem fSdözhetjük..... a demoralizaczió óriási arányokban terjed... és a többi....
Ezek volnának azon általános panaszok, melyek végig húzódnak az országon, a nélkül, hogy reális gyógyszereket kapnánk bajaink ellen.
És mig igy tanakodunk, hol egyiknek — hol másiknak háta előtt ütik meg a dobot — jelezve, hogy ama szörny, mely vampyrként üldöz bennünket, ismét

köztünk terjeszté szét ijesztő szárnyait, — ismét egy áldozatot követel.
E vampyr, e moloch — az uzsora.
Igen uraim, legelső sorban ez ölte és ez öli meg a népet, ez tesz tönkre egy nagy nemzetet, alapjában támadva meg —? a népben, a/ kisbirtokosságban — az életerőt.
Van ugyan sok olyan intézményünk, a mai rendszer szülte sok oly nem áldásos viszonyaink, melyek szintén elég szi-polylyal bírnak a vagyoni életerő ki-szivattyuzására, de ezek nem óly érzékenyen, — nem annyira alapjában támadják meg létünket, mint az uzsora.
Hozott a törvényhozás törvényt a meghatározott kamatlábról és mi örvendve jósolgattuk, hogy — ime elvágták életét ama rémnek, mely a föld-mivesnek, az iparosnak, a hivatalnoknak még munkája után fönmaradt pihenő idejét is megmérgezte, damoclesi izgatottságban tartván még akkor is, midőn kedvencz gyermekével való enyelgésre akará szentel...