Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
3.7 MB
2007-02-13 13:26:32
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
727
6406
Rövid leírás | Teljes leírás (555.08 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1880. szeptember - 71-79. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


, 1880. szeptember 2-án.

Fizenldlenezedlk évfolyam.4 lap mUtmi rtaiit illeti kSdemínyeiE >

tmám 10 kr
anyagi réiaét illető
>Silemesyek pedig a
kiadóhoz bermeatve
. inteseodok:
NAOY KAS1Z3A
. Wlaailoiaú.
Bermentetlen levélek. \' osak iiraert mOBkatar* \'aaktol fogadtatnak el
jK&dntok vissza aem k&ldetnek.
Klriitixk
• halából petitaorbao
7, mitodKor 6 i mtn.lev
toíabbi torért 5 kr
KY1LTTÉBBEN aaflMkeot lty kreFt T*-
tetaek fel.
| aUaoitari illeték mindeo
° 7ea hlrdetetlrt kalooi
30 kr űaetendS.
ZALAI
elJbb .ZALA.-SOMOQYI KÖZLÖNY.\'
H.-Kanixsavíros helyhatóságinak, „n.-kanlzsai önk. tűzoltó-egylet", a „n.-kuilzaal kereskedelmi 8 iparbank", „nagy-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanltő-tes-tfllet", a sn.-kanizsai klsdedaereló egyesület", a n--kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a .soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kautzsai külTálasztmfinya" s több
megyei és Tárosi egyesület hiTatalos értesítője.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.

Göcsej, 1880. augusztus hő.
Vidéki levelet akarok irni.
Midőn pedig ezen tételt intős mottóul — levelem élére teszem, folyton figyelmeztetni akarom magamat, nehogy ezen alaptól eltérve, beletévedjek ama végtelenségbe, mit — politikának neveznek.
Nem akarok teremteni, csnpán csak másolni az életből, illostrálni ama szomorú viszonyokat, — melyek itt lent a nép körében — már-már odáig fejlődtek, hogy az anyagi és morális sülyédés örvényétől csak köz választja el — általánosságban — a népet.
Ám ezen alaphangból kiindulva ne méltóztassanak gondolni, hogy egy pessi-mista akarja sötét — képzeleteivel megrontani kedélyük nyugodtságat; — csnpán a mindennapi életből veszszük színeinket a leírandó Képhez.
Mi is ama — immár légiót kitevő — panaszolkodók sorai között vagynnk, kik a helyzettel nincsenek teljesen megelégedve és folyton kutatják bajaink forrását, igyekezvén eszmékkel is járulni — a helyzet javításához.
A hitel megingott terményeink
nem\' értékesíthetők.... a pénzhiány miatt legszükségesebb házi kiadásainkat sem fSdözhetjük..... a demoralizaczió óriási arányokban terjed... és a többi....
Ezek volnának azon általános panaszok, melyek végig húzódnak az országon, a nélkül, hogy reális gyógyszereket kapnánk bajaink ellen.
És mig igy tanakodunk, hol egyiknek — hol másiknak háta előtt ütik meg a dobot — jelezve, hogy ama szörny, mely vampyrként üldöz bennünket, ismét

köztünk terjeszté szét ijesztő szárnyait, — ismét egy áldozatot követel.
E vampyr, e moloch — az uzsora.
Igen uraim, legelső sorban ez ölte és ez öli meg a népet, ez tesz tönkre egy nagy nemzetet, alapjában támadva meg —? a népben, a/ kisbirtokosságban — az életerőt.
Van ugyan sok olyan intézményünk, a mai rendszer szülte sok oly nem áldásos viszonyaink, melyek szintén elég szi-polylyal bírnak a vagyoni életerő ki-szivattyuzására, de ezek nem óly érzékenyen, — nem annyira alapjában támadják meg létünket, mint az uzsora.
Hozott a törvényhozás törvényt a meghatározott kamatlábról és mi örvendve jósolgattuk, hogy — ime elvágták életét ama rémnek, mely a föld-mivesnek, az iparosnak, a hivatalnoknak még munkája után fönmaradt pihenő idejét is megmérgezte, damoclesi izgatottságban tartván még akkor is, midőn kedvencz gyermekével való enyelgésre akará szentelni a nap fáradalmai után pihenésre megtakarított néhány perezét.
Figyeltünk, vártunk, de csak nem akart bekövetkezni ama pillanat, hogy nemes kárörömmel élvezhettük volna közös ellenségünknek — az uzsorának zavarát.
Mint a megtámadott kígyó, vissza húzódott ugyan egy időre odújába, de alig hangzottak el megtámadójának léptei, azonnal — újra — lesbe csúszott és várta áldozatait.
És azóta folyton áldástalan éberséggel, ravaszsággal működik.
Nem rohanja meg most már — kiszemelt áldozatát — egyenesen, — oh!

mert az uzsora óvatos! — félvén ama fegyvertől, mely egy törvényezikk alakjában van a kiszemeltnek kezeügyében, de szép csendesen kerüli meg és az eredmény ngyanegy, — a megtámadott elveszett.
A pereket tárgyaló birok most immár nem szörnyüködhetnek az adóslevelek megbirálásánál az ezer és magasabb per-czentek fölött és nem kénytelenek — habár fájó lélekkel — az áldozatot odadobó ítélettel szentesíteni az uzsorás működését; mert hiszen most ott van kezükben ama törvény, mely az igazelmü emberek mérlegét, a meghatározott kamatlábat adja alapul.
De nincs is szüksége már a bírónak eme törvény-támaszra, mert — hála az égnek! — igen kevés .esetben jut elS egy-egy ily magas százalékú per, sőt annyira megy immár az üzérkedés, a tul magas kamatláb ellen való megvetés, hogy a legtöbb kölcsönnél még kamatot sem kérünk, nem kötjük ki az adós levélben, hanem sima kifejezésekkel kijelentjük, hogy kamat nélkül boldogítjuk, — ama potom egy vagy több zérusu összeggel — megszorult embertársunkat.
A nyíltan támadó ellenség ellené ben talán védhetjük magunkat, de a rejtekből támadó orgyilkosnak rendszerint áldozata van.
Igen uraim, az uzsora — ha nem látjuk is a bírósági tárgyaló termekben, ha nem szerepel is az elmarasztaló ítéletekben fenyegető magas perczentjcivel, — azért köztünk van és nagyobb életerővel, rettenetesebben pusztítja az egyeseket sorban és igy pusztítja a társadalmat, mint valaha, csakhogy most immár álarezot

visel és rejtekből támad — és megváltoztatott neve — töke-uzsora.
*
Nem nagyhangú, csupán hatás-vadászatból fölhozott állítások ezek, de tényeken alapulnak és a népnek — ezen pusztító járvány ellen való — napi küzdelmei koréból van e lap kiszakítva.
Statisztikát adhatnánk e betegség, terjedésének illustrálására, de nem részleges, hanem általános szempontból nézvén a helyzetet, nem terjeszkedhetünk ki ez- <g úttal apró részletekre.
Köszönettel kell elismernünk, hogy a mennyire hatáskörükbe vág, — a törvénykezést vezető bíróságok teljes erély-lyel igyekeznek visszariasztani — a törvény által kezükbe adott eszközökkel — ama mások vérén táplálkozó lelketlen üzéreket, kik a nép tudatlanságát és egyéb gyengéit fölhasználva, ennek vagyonából építenek maguknak jólétet, gazdagságot.
De oly szükkörü, — oly, hogy ugy mondjuk — ép a törvény által gátolt — a bíróságoknak azon emberek elé akadályt vethető hatáskörük, hogy nem e baj elfojtására, — csakis gyengítésére irányul- í hat működésük.
És terjedni, burjánozni fog mindaddig is e gyom, mig a közvélemény is a leghathatósabban nem jó a törvény segélyére és a társadalom, mint -fekélyt nem tekinti ez üzérkedést, fosztogatást, és mig ennek képviselőit — az uzsorások nagy csoportját, ugy összegében, mint egyénenkint mély megvetéssel nem sújtja, minden társadalmi körből ki nem zárja és mig mindenki ?— hatásköréhez tartozóTÁRCZA.
A számttzuttkÖz.
Ha minden remény elhagy egykor,
3 nem less, mi majd boldogítson, —?
Ha minden remény ela*ail tőled, Bú és báaat lesz arcrodon :
Gondolj viasza yárxő Bsivvel —
Szived akkor tfn vigaszt lel, Hogy él még szép haxád I
Hl TUsontagaág hab-teDgeréa
SQIyed, merül kis csoiaakod, —
H* élteden át bSsx férge te g
Rombol, ? lelked sem lel nyugtot:
Gondolj viu&a dúlt kebellel,
Goadolj — B erőd újra felkel, Hogy él még szép h.zid 1 ,
Ha hütelenül námflxatél,
Hint igaiság h&a bajnoka, — Ha csarnok ellen a te oép?d 1 —
Hasidból kiatasita : Gondo\'j viiasa, gondolj, kértek I fixivedben a honvágy ébred.
Hogy él még nép fcatidl
Ha minden remény elhagy egykor, 8 nem lesz, mi majd boldogítson,
Ha fájdalmidban nem lelsz TÍgagit, Nem less, mi majd megnyugtasson:
üondolj Tiwsa, « vigass leax majd
? izép sző, mit ajkad sóhajt : Obi élj még szép hasam 1
KOÍTCSER LAJOS.
A doetor és patlense.
(Tanulságos életkép agglegények ><imira.) (Folytatás ét vége.)
Egy lény volt csupán, a kinek e< a bázi aiabaly-reíorm lehagy «e tetszett; ei roll a

derék, tenyeres talpas Vicia. És Vicaának alapos indokai voltak erre.
A ki ugy este 11 óra tájban Gyomorkeöy Jeromos ur háza előtt elment, hát többször láthatott egy derék, tagba szakadt fehérnépet és termedre hozzá méltó nyalka huszárt egymással ott találkozni; a kik néhány pillanat malva ezután a két emeletes \\Az nagy ajtaján el-, illetőleg betuotek.
Esen éjjeli látványosság egyik fele a Vicxa, másik falé meg a szeretője volt, semmivel Bem kevesebb, mint huszár strázsamester. Vicza derék leány volt; neki módjában vala az „altiszt arak\'-ban válogatni.
Ez ideig caak reodón ment a dolog; mert Vicza hol egyik, hol másik lakótól éjjelre csak elcsente a kulcsot; de most a kulcsokat összeszedték. Mi történik most? Viczának nem illett a mosogatás. Hogyan beszéljen as 5 galambja Ferkójával ? — A kapus mogorva véo medve, a ki már a fiatal lány czinógatására még a bajuszát se mozdítja mag, legfölebb aooyit mond, hogy „eredj a dolgod után.* Pedig a leány ha mindig, éjjel, nappal a dolga után Iát, akkor a szerető a háta mögött marad. Ennyit már kibölcaeltssolgáíói életéből VScza is.
A legnagyobb töprengések kost volt a szegény szeretőt sovárgó leányzó, a mikor ÍB az urad hivatja.
Vicia eltitkolhatlan bánattal lépett be úrnőjéhez.
.Vicza I — szólitja őt még az arnő. — Nézd, én neked egy kulcsot adok; te ébren alvó láoy vagy. Ha talán vaiaki elkésnék és az a véo kapus nem ébredne fel, nyisd fel te as ajtót."
A kulcs át lön adva Vicsának.

Éa a leányzó boldog volt. ő és Ferkója
mentve voltak. rt ,
T-De hát Jeromos url Ü teljes nyugalomban élt. Drága Katalinja külön nemű kedvezések-ben részesítette; a hányszor Jeromos ur elővette burnót szelenczéjét, mindannyiszor Ő is kért egy kia ujjbegygyei; a miből ugyan semmi sem jutott rendeltetése helyére; de azért történtek óriási prüszentések.
Délutáuonkint a leggyöngédebb Bzeretot-tel halmozta el Katalin az ó „férjecskéjét* ; édes czirógatások közt biztatta, hogy tekintsen el egyik vagy másik kávéházba, olvasson lapokat; különben elmarad a világtól! Biztatta, hogy csak menjen társaságokba; mert eddig a csúnya szájú emberek ugy is azt fogták rá, hogy papucskormány alatt van. Pedig dehogy. Mivel olyan igazán szerptic egymást?! Jerpmos urnák legtneráseebb álmait túlszárnyalta a valóban élvezett boldogság. Bele vegyült jobban az emberi társasagokba és tapasztala, hogy az asszony is édesebb jószág, ha gyümölcs módjára élünk vele. Ha jól mulatott valahol, bevárta a 10 órai „takarodót"; hanem annyi bátorságot még nem Bzedett, hogy azt elmulasztani merte volna. — Az is nagy haszna lett, hogy egészsége sokkal jobb lábra állt; jóizün keresstül aludta az éjszakákat; ez pedig egy feleségéé emberre nézve nagy nyereség.
Szóval minden a legjobb rendben folyt
GyomorkeSy uram hasánál. *
Eryik reggelen Jeromos ur kedves Katalinja nagy, ártatlan piruláasal vallá be „sej-telmoit,"
Ez több a menyurBíágnáJ; ez földöntúli gyönyör; ext halandó — ha még hozzá 55 éves is — el nem bírhatja.

Jeromos ur házánál mindenkinek „dupla lónungJ járt.
Ebben az epiaodban Jeromos ur többet nyert Viczánál.
A következő napok egyikén valami jó társaságba vegyült az öreg ur; s ott részint a hegy levétől, részint feleségének fennen hirdetett boldog állapotától ittasul tan megfeledkezett a takarodóról és künn maradt.
Ugy 11 óra után vetődött haza. A. kapunál megállt, hogy zorgeBsen. De mi ei?
A ház belsejéből, a folyosóról erőt sió-váltás hallik ki, mely két férfi közt foly.
— Mit akarsz itt? Ki vagy?
— Ereszsz az utamon 1
— Nem eresztlek zaivány. A szeretőmet
akartad elcsábítani ?
— Dehogy akartam! Látogatóba voltam
oda fenn egy ismerősömnél; kicsit megkéstem.
— Nem szedsz rá gazember. Te is ka
tona vagy. Hadd lássam a pofádat 1
(Eközben erős huza-vona hallatszik.) Most közbeszól egy éles női hang; es Viciáé.
— Te zsivány, te átkozott, te pemetverte,
te... ah mit mondjak: zsiváoy! mindjárt
meghijtalak. Nem ereszted el a Ferkómat 1 ?
Ez nekem becsületes Bzeretőm. De te madár-
ijesztő, hogy mertél ide vetődni? Sötét van;
nem láthatom a pofádat; szerencséd. De hogy
megismerjelek, ne zsivány !
(Ez a Vicsa mondta „ne* kíséretét jobb kezének öt ujja és ezen öt ujjnak öt körme képezte.)

Ibi f7ámn.hhr7 a .Zalai Tanügy* 3-ik száma van rendes mellékletül csatolva.


á3 s i-rr raissnis ÍTÍÜJÍTI^ ás ÉaX

ÍT ÍSÉ\'ÍIJÍX "sáanlsíaS *
5 — Ó JéUtéfr fctaffiiKSB. — <L>
-i\':t.T ix ^.rr\'r^C-^ 3 3&i~ !
3MC*fliiK jpsun: SKI
— A I _ .. -
««.-A:?lirii
r 7 t r i : : i . i fü- , — A i.ínn
z \'. Í ; : i ; i i í P\' !? i ± Í a x t * *!
7-j^ T\'ILI *tdíJ?_ — S-HIL

- 31—5 ja,"7\' -y|-^fnt»rt S 7"I*
x; zsuií..-ik,. ZLÍT: ÍLÍ. I h
üSSAC-Ül-iS ÜSLi—-f-7 tí*\'t ili-ÜtWíiL. A ^ í
Aáiíí -ícj1 kr, 2?- X- -63 kz"„
^ Fafiaj í-jjtiar *í kr, P-^ásE F^BICE&Í 4^>
rij^i íáöÉs - 7-t » ha
— EB?: Í sirT rli Vásss. —
?ia»ÜE 93 Ért. 20 fc_ j s* ?t *3 kr.
— íifr "w Í-r?e»íffl5crI — snitt ti -zr&t-

I-S &t 3 i kr. aaub- iaBWEik a
— Cjrweat JMit
ni HM iíiar* * süss
Eiöüeir küoi: TTÍIÜ : — ijt » ÍJ
— d* sün. női nár Beixára ka-
ai\'íiC^»ii*r*.;Taia- & ,
rrü ^ i Lfc?-: J: -üí k BOüi: :asat —
ÍJ S^JJÍCÍS itesai í;i0Tf& B:ÖA i*~ ,
Í»L — 2D«r: ía — !u Bstnnisaa TüEsasac _*
Si St« Tiaiir ÍKriai seoi -»üt aaáor-
«a aég se kársk
SZÁLAT SÁ3CDOB.
étt. H iinü Mániew Inns kar- ! ^TMH^r-
ZALAIIÓZLÖÍÍ

ÉVFOLYAM

ZALAI KÖZLŐN*.

SZEPTEMBEB 2-An 1880.dóly böl egyesek házait bepiszkolják; erélyes intéakedésre a esetleg példás büntetésre hívjak fel a rendőrség éber figyelmét. Ily cselekmények BzégyüQáre válnak városunknak.
— Lapunk múlt számában ,említve
volt egy közelünkben történt rablógvilkcsság,
melyre vonatkozólag ujabban a következükről
értesülünk: Á mohárt: Balog Imrét és két hét
óta vale élő kedvesét, Tuü Veroat szerdán reg-
geí verőkben, meggyilkolva találták.Mindkettő
fejét piaztolylyal lőtték szót, teátokét összevag-
dalták; nyakaik félig la voltak metszve. A
sssobában levő összes szekrényeket kirabolták a
tattesek s mindent ösasebányva, szörnyű rendet
lenségben hagytak hátra. A molnár 35, a leány
19 évea volt. A marczali járási azolgabiróság a
nyomozást rögtön megindította óa már eddig is
tizenegyen vannak íogságban. Legsúlyosabb
gyanú esik a meggyilkolt Túli Verőn, atyjára,
kinél a molnár irományait, véres fejszót sat.
találtak. A szörnyeteg legnagyobb valószínűség
szerint saját leányán köretett el rab-
lógyilkoflBágot.
— Szekrényessy győzött! B.-Füred,
aug. 29. Szekréuyebsy ma szerencsésen átúszta
a Balatont Siófoktól Füredig. As utat délelőtt
11 óra 7 percztől kezdve délután 5 óra 52
perczig, vagyis 6 óra 45 perez alatt tette meg.
Szekrányesay a mai reggeli hajóval Siófokra
ment. nehogy a szél által felkavart hatalmas
hullámcsapás elien kelljen úsznia. Vele mentek
Pázmándy Béla aLabréa főhadnagy, mintbirák-
íáiófokon jó beolajozás után a ktSrakpartról &
vizbe ugrott. Négy csónakon kisérték. A csóna
kok kőiül kettő pár óra múlva visszament az
orvos is, ugy, hogy nem lett volna segitség épen
mikor esetleg szükség lett volna rá. Do fölöe-
leges volt a segítség. Az nszó, kinek izmai
bámulatra méltón edzettek, könnyen hasita a

hullámokat éa folytonosan beszélgetett kia vel. Fél négykor láthatólag kifáradt annyira, hogy a kísérők erős védelme szerint csak kevés reménysége volt. Miután azonban megpillantá a még másfél órányira fekvő aszódat, felbátorodott. Szélsebességgel haladt előre. Egész délután a íüredi parton nagy élénkség uralkodott, vidékről nagyszámú parasztság tó dalt be a ritka látványra, a fürdővéndógek egásst serege talpon volt. Szekrényessy elé többen rándultak vitorlás hajókon, sajkákon, sőt némely úszók is órákra eléje mentek fogadtatására. Megér-kezese perezében az uszodában a fürdő előkelősége várt reá nagy koszorúval, csokrokkal, öt-hat nemMti lobogóval. Viharos éljenz&ben részetalt. AB angol konzul által, ki családjával csónakon eléje sietett, háromszoros hipp hipp hurrahval üdvözölte tett. Ai itteni főorvos Szekrényessy üterét megtapogatván, konstatálta annak ren-leg do bogáéit. Az UBZÓ meg-dörzsb\'ltetvón, pár csésze teát s kalácsot vett magáhozj többet ennie nem volt megengedve, Ágyba küldetett, később másodszor megdörzeöl teteti, azután jó vacsorában részesült. Általános elismerés és lelkeaültség veszi körül. Egészsége iránt semmi aggódalom. Természetesen Saek-rényesay most a Balaton éa a nap hőse, miután edd igeié hason táv úszásra Magyarországon senki sem vállalkozott.
|
— Vadászat szeptember hóra. A medve \'• óa a borz ugyancsak hizik, az előbbi a málnás i és makkos erdőkben barangol. A sertevad a \' sür&aéget keresi. A szarvas, dámvad és őz mély J csÖndü, nem háborgatott erdőségekben, a nyúl a sarlóban, rópafdldeken burgonya és sarjuban található. A túzok elérte hízása tetőpontját. A vándormadarak készülődnek. Az erdei éa sárszalonka megkezdik visszavonulásokat. A foglyok és fürjek tarló- és bozótoa helyeken tanyáa-

nak. A róka-, nyest-, vidra-, görény- stb. kölykök már felnőttek.
- Bővid hirék. A gyufa feltalálója Irinyi János volt. — Az orvosok ás természet-vizsgálók jövő közgyűlése Debreczenben lesz. — A soproni lóversenyek ezapt, 25—27-én tartatnak meg. — Irlandbao lázadás tört ki. — Szerbiába 100.000 uj fegyver azáliittatik. — József fhg beteg. — Egy debreczeoi szerkesztő sajtóperben másfél évre Ítéltetett. — Rudűlf trónörökös Berlinbe a tátik. —
Irodalom.
(E roTat alatt megemlített munka Nagy-Ka-nissáo Wajdits Jóueí könyvkereskedése által megrendelhető*.)
— Rautmann „Magyar Lexicon*-ának
60. és 61 ik füzete megjelent. Terjed az „Épí
tészeti festészet" szavakig. Mellékletek: „Az
emberi test III" és „Északamerika" térképe.
Ára 30—30 kr.
— Aigner Alajos bízományában csino3
kiállítású „Költemények" jelentek megj szer
zője L. F. Ára 40 kr. — ugyancsak Aigner
Lajo3 vállalkozó szellemű kiadótól vettük a
„Magyar kÖnyveabáz" 79 — 81 füzeteit, tar
talma: „Megtörték egymást* elbeszélés KTBS-
sáy Edétől, ára 40 kr. „Három találkoiás"
Turganyev után Pataki Antaltól, ára 20 kr; és
a „Szépirodalmi Könyvtár\' 1. és 2-ik fúietét,
első Heine költeményeinek elejét Eodrődi Sán
dor mesteri fordításából, másik MiikÓ Isidor
beszólyeit közli, ára 30—30 kr. Melegen ajánl
juk a t. közönség pártfogásába.
Üzleti szemle.
Nagy-Kaaizoin, 1880. aug. \'28. A tartós osőzéaek helyébe végre kedvezőbb időjárás állott be, mely a hosszabb ideig aiüaetelt

csípi isi mnnkálatok.t ismét lebetóVé tette, s exiltal nemcsak mezZgazdíínk&t menté meg kissimithatatl&n kártól, hanem a kereskedelemre is üdröa fcatiit gyakorolt.
E heti üsletünknek, mely ritka élénkséggel folyt le, ffimozx&n&ta a helybeli gabona és borvisar volt. Ez ugyanig amit hétfőn, e hó 23-án nagy részvét mellett tartatott meg. Miot eladók ssáiros helyi és TÍdéki kereskedők és termelSk, mint yevSk a bi-rai felaS vidéki kereskedő városok, továbbá horrát malmok, Béca, Stajerfaon, Tirol, Isztria és Dél-Németország voltak képviselve. A kedvesö hangulat, melyet a bécsi gabonavisár &x egész kösép európai gabon«-üslétben keltett, nálunk is, még padig teljes mértékben órvóojTö jntott és xz eladásra került mennyiségekért legmagasabb árak érettek el. A. forgalmat kö-Tetkctó adatok jelzik. Köttetett körülbelül: butában -29.000 mm., rowban 8000 mm., árpában 15.000 mm , zabban 600 mm- — A vásár után is, dácsára nx *«-óta uralgó aiáp időjárásnak, a szilárd hangclat megmaradt, sfít nemileg fokosddott. Az ólÓnk kereslet csak mérsékelt kínálatra talált, mi által az árak további emelkedésnek Örvendhettek.
Baza as egész héten át jól keresve volt és kü-I5n5sen finom mioSségekben magas árakat irt el.
Ko23 is élénk k^idezŐskSdésnek Örvendett és árai egyre emelkedtek.
Árpa iránt a többi nemekhez képest lanyhább volt a hangulat Külföld csak legjobb miaSságekra vevő, melyekben nem épen bövalkedönk.
Zabban még csekély aj készleteink vannak. Ae eddig felmerült partiek nagyobbrészt eBŐártal-matta, sárga, részint dobos minőséget matatnak fel, melyek e csikket kivitelre alig fogják képesíteni. — Árak nagyon váltósak.
Kukoriciában, öregszetail árut illetőleg, jöfor-mán kifogytunk ai Ó k^azletekb^l. E körülményoek tulajdonitható, hogy ezen hosszabb idS ót* alhaoyt-golt czikk iránt sxintén kedvezőbb hangulat jotott érvényre, mely as árakra is hatását kíterjesztó.
UioSség izeriot:
Busa 10-20.—10-75. Bon 820—890. Árpa
6.50—8-50. Zab 5-60—6-25. Kukoricza 8 10—8 20.
Cinquantin 825—840 Bab (fehér) ?—. Bab (tarka).
.—. Eepcze 10-75—11-20. K- B.
Felelős szerkesztő: BátOTÜ LaJ08.jek±*jk*±±*:
Iskolai-értesités.
Nyilvános polgári és kereskedelmi Iskolán s nevelő-intézetemben
Budapest, Károíy-kiirut 22. aiim a liS-ik iskolai év f. évi szeptember 1-én veszi kezdetét. A uüvend-\'kek felvétele üugusztus 20-ikáLól naponta délelőtt 8—12-ig és délután 3-0 óráig eszközölhető.
Nevelő-intézetemben a reiím hixott nCvendékek általam a Iiíggon-
dosabb felügyeifctbeu résuaaülnek s a legszeretottoIjesabHon ápoltatnak.
Azon a oeveléíi körül nekem tfiöb mint 30 évi Bokoldfthi tapasttalAa
áll rendelkezéaemrf, JI mi ftrr.i jogosít, nevelű-iűtézeteraet mindan t c*.
BtUlonek a legjobban ajáiilaai. 115 8-—lü
ProgjHimmok kívánatra ingyen.
HÖSBR TVT I K H,CÍ>S.


buzaüszög;!
a Dupuy X.-féle vetöinag-pácz Jiasziiálata mellett. Nemrég a szeat-pölti vldekbell eremmel kitüntetve.
Erén ré gálics (kékkő) a znía maró savakból álló pici ifilje-sen elpiisr-titja — ha a minden csomagon olvasható otryazeríi kivitelű használati utasitáa pontosan követtetik, — a fauza, árpa, zab, köles, tengeri stb.-nél a vetómagon találtató ü«Ügcsirákat, mint ozt si.imos bisonyitTAny erősíti
A magas magy. kir. miuíaterium gazdasági közlegényei a Dupuy N-féle páCZOt mint egyikét * iegaikereaebb szereknek ajánlják a btita.il«züg űlhÁrit.iaárft.
Áttekiutidsek bi*onyitványokkal kívánatra ingyenes bőrmentve. Ára egy 2 hekluliter (200 liter) magra valú caomag-nak SO kr.
N a gy - Ks nJzsá n pgyedül ^s^k RoBenfeld Adolf keres-
kedésébtm kapliató. — Alsú-LeiidvAn Tomka 6. — Lentin TanSS Vilmos. — Mtira-Szerdahelyen 6rah0Vfl0Z A. — Zala-figerxxegeQ
Gráner és fia. 133 1—10

Hirdetmény.
Nagj-Kanizsa város tanács által, a város tulajdonihoE tartozó telekati tégla gyár használata, l88l. évi január Látöl számitaadó 6 évre bérbe adandó léréu, felhivatnak a bérleni szándékozók, hogy írásbeli ajánlataikat a megajánl a adó évi I bér összeg felének bánat pénzül leendő caatlásával folyó sept. 9. délelőtti 10 óráig a várost számvevői hivatalhoz beadják, a feltételek ugyanott megtekinthetők.
123 2-3 A városi tanács.

WÁJTHTS JÓZHEF
KÖNYV-, IRÓ- É8 RAJZSZER KERESKEDÉSÉBEN

minden iskolai igazgatóság által előírt, u m.:
fögymnasiumi, polgári tanodái, a kereskedelmi tanfolyamnál, a kathol.-, izrael.- és evang. mindkét nembeli elemi
131 2-2
népiskolákban, valamint a vidéki elemi és más iskolákban használandó
iskolai tan- és segédkönyvek.
Valamint mindennemű iró- és rajz eszközök, iskolai szükségletre és felszerelésre nálam a legnagyobb választékban és a legjutányosabb
: árért kaphatók.
^V-WVbWW
k
Postai \' megrendelésekre különös gond fordittatik. A szives megbízások a legpontosabban eszközöltetnek.

TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM.

ZALAI KÖZLÖNY.

SZEPTEJfflEB 8 U 1680.T3B ?"?*? -125 X

S El

A Magyar-fraaczia biztosító részvény-társaság
tisztelettel alólirt igazgatósága ezennel jelenti, hogy Zala-, Somogy-, Baranya- és Vasmegyék részére kiterjedő hatáskörrel
Nagy-Kanizsán vezérügynókséget
989 31-52
állitván fel, annak vezetését
GUTMANN S. H. ÚRRA

ruházta, kit egyszersmind a tüz-, szállítmány-és jégbiztositási ágazatokban jogérvényes biztosítási kötvények kiállítására és karok fel-
Vételére, úgymint ezek azonnali kiűzetésére is felhatalmazott. Budapest, 1880. janaárban.
A Magyar-franezia biztosító-részvénytársaság igazgatósága:
SOHWEIÖER. MOSCOVICZ.
.A. 3M?Lgrya<i"-:Er\'?|jQ.oz±Qj TDi^rtosltó részvény-táiraasájBi . *
igazgatóságának fentebbi közzétételére hivatkozással alólirot; tisztelettel jelenti, miateriat a
Nagy-Kanizsai vezérügynökség
vezetését elvállalta s a vezérügynökBégi irodát megnyitotta, hol is bistoaitási ajánlatok elfogadtatnak s a biitositási üílelre, Tsgy a társaságra vonatkoió mindenféle felvilágosítások leg-
készségesebben megadatnak. BlZÍOSit pedig a társaság
a) lüzvesiély és robbanás által okoiott károk ellen; c) siáraion vagy vixea siállilatt javak károsodása ellen ; ^-.•.
b)jégkrirok ellen . "\\ d) ax ember életére miaden ismert mddoiat sterint.
A Magyar-franezia biztosító résxvény-társaság, melynek
20 millió frankot, azaz 8 millió arany forintot
tevő alaplökéjélml a részvényesek által mindjárt kezdetben j
10 millió frank, azaz 4 millió arany forint
készpénzben befizettetett, s rég^iat a fóvár.oa legelső péDziutézeteinéJ, részint pedig magyar államértókekben ét* elsőbbségekben lett elhelyezve, m. évi október l-t ÓQ tartván alakuló köagyiiléaóí melyen a társaság ügyvezetésének élére következők választattak meg:
Választmány.
Elnök : Bittó István, ű i\'els. val. helső titkos Unácaosa, a Lipáí-rend nagykereszteae, ors*. képv. 3tb. BpeBtcn. Alelüülííjk : Biró Bánhidy Béla, földbirtos, o«z. képv. atb. Budapesten. BoitODX Je"* a pirtai Societé l\'Uaion generálé elnöke stb. Páriában.
Választmányi tagok.
Róbert Horin marqnis de Banneville, az osztrák déli vsaat igazgatósági tagja atb. Páriában, NeuweH ArmiD kir. keresked. .tanácsos nagy-kereskedő.
Lovag zápori Regenhart Ferencz, az Albrpcht-vaspálya elnöko stb. Bécsben.
Sváb Károly földbirtokos, orsz. képviaelS stb. Bndapesten.
B:\\r6 Tlníl Károly cs. kir. kamarás, az oszt. déli vaaut alelnöke, as oszt. nrakbáza tagja stb. Bécsben.
Tekintve e társaságnak fentebb kitüntetett tokeereját (:s as Üzletvezetés &\\én levő, haaánkbaR ií \\MÍ7. mouarchiaban biitositó tirsapáf mind e^ ideig, mely a biztosító küiQnaégtiek annyi garantiiit nyújtott
Felügyeld bizottság.
Beok Nándor a magyar joisálog-banknak igazgatója.
LÍBQzy Leo, a *n*gy- ált. földhitel részvény-társaság tgasjatója Budapesten.
Lewln Jakab, a kereskedelmi akadémia igaigatója Badapfiaten.
Serrebource Jos. Mária Emil, A párisi Societé de l\'Unioa ((éaerale 7ötérfe!agye]8je Pártiban.
Igazgatóság
lgaigatók: Dr. HÍII«r Albrecht, kös- é» viltó-ügy*éd Bécaben.
Klltenmacher Károly a „Hoffminn Jócsef1 nagykereskedS czág főuoke Budapesten.
Meskovicz Lajos Budapesten
. nagyobbrészt ismert 6s kÜztiBSteMben álló egyéaiségeket, bátran elmondható tehát, hogy Dera yolt mág M
o._ _ . Tolaa mint amennyit n»ki e társaság mindjárt kesdetben nyajtani képes, s a midőn a társasig eiea, eddig
páratiau tóketírpje és az élén álló cgyóuiaégelTjalIeme egyréasrúl teljes biztoaitist" nyújt\'arrk nózva, hwjy a társasig azletvitela a méltányosság, a pontosáig és a legszigorúbb becsdletexaég mfodeo kő vétel méttyáask mindenkor úa teliesen meg fog f-lelni, máarísirGI a szakvezető: avatottoága az iránt ia kezességül szolgál, hogy a társaság a díjtételek megBsabitánál is ketlo tokintettel fog leuni a varaeny jogosult kÖvWelmónyoira. Amidőn tehát tisztelettel alulírott a biztosító t. közünség bísalmáf ar. álUla kopvisalt társaság iránt ojbrfl felhívja Ú3 ^óri, megjegyzi egyaieramind, hogy a vesórUgyoökségt területen a TÍdéki Bgyo
már felállított ügynökségek által készségesen elfogadtatnak. maradván teljes tisztelettel
A Magyar-franezia biztosító részvény-társaság
_ E Alsó-Lenűván TAUSZ FERENCZ urnái
Zala-Egerszcgen FISCHER MIKSA urnái JL Csáktornj-án HIRSCHMANN A. „
Sümegheu. EPSTEIN V. A.; „ ff Csabrendeken LÓB IGNÁCZ \'
Keszthelyen PULY JÁNOS „ ?h Tapolczán BERGER JAKAB „
szervezése teljes folyamatban van és hogy tüzbiztosiíáai ajánlatok ;
Nagy-Kanizsán, 1880. májas hóban.
vezérügynöksége Nagy-Kanináo,
GUTMANN S.
H.
Sohwefaer Karton kir. kereskedőim, tanáeios Budapesten.Minden eddigi világtárlaton és orsz. kiállitáson a legnagyobb dijakkal kitüntetve.
Első magyar
gép- és tüzoltószerek gyár, harang
érezöntőde
Hazánk legnagyobb korszerűen berendezett gyára harangok íüzoltászati és Tlzműtészeti gépek készítésére; a gyirml kapoaoiatos viimuUsisti osztály a jelenben egyedüli belföldi szifattyn gyárt képezi, melyben kizárólag iionl munkaerő alkalmazása mellett, minden ezéinak megfelelő szivattyúk és kntak készíttetnek.
Képes árjegyzékek és költségvetések kivánatra bérmentesen szolgáltatnak. *"VS
gyár aóttelepe: Kolozsvárott, belmonostor-utcxa 12. sxám alatt léleziU. ~W
Budapest,
Rottenbilierutcza 66.»z.
Mária-czelli
gyomor-cseppek,
jeles hatású gyógyszer a gyomor mindon bántalmai ellen,

ás folillmulhatatian as étvágyhiánv, gyo-morgj-engeség, roszszaga Ieh«Üet, szelek, aavaryu MbÖfögés, kólika, gyomor hurut, gyomor ógéa, hugykSkápzSdéa, tulságoa nyiílkakí-pzSdés, sárgaaAg, un-íor és háajís fSfájáa (ba a« a pyomorból ered), gyomot görcs, szék szorulat, a gyomornak tnlter-heltsége étel és ital által, gílíssu, lép- és májbetegség, aranyerea bártalmak ellen.
?^ Egy üvegcse ára használati ittasitással együtt 35 kr. "W
Kapható : Práger Béla ur gyógyszertárában Nagy-KunizBátl, valamiat ai osztrák-magyar birodalom minden nagyobb szertárában és kereskedésében.
Központi szétkSIdésE raktár nagyban és kicsinyben
Braay Károly,
„az őrangyalhoz\'* czimzett jyógjHxertárában
19—52 Kremzierben, Morvaország.

1

BUDAPESTI BÚTOROK.
Asztalos és kárpitos bútorok
több száz szoba berendezésére
a legolcsóbb ár mellett és csakis solid és megbízható kóaiitméojü oagy kéíiletben
STEINBACH SÁNDORNÁL
kárpitos és outorkészitő
Budapesten Ferencz-Józsefcér 6 sz^_
a lánczMd átellenében
Kiházasitás berendezéseknél különös tekintetbe vétel.
Az ujonnin marsokéit árjegyzék Ingyen.
102 5—10
BUDAPESTI BÚTOROK.


HÖN1X SOKSZOROSÍTÓ LAPOK
(Komáromy M. szabadalma) eddig ez elismert leggyorsabb, legtisztább és legolcsóbb eszköz iratok, raj-zdk, tervek, hangjegyek atb. sokssorositására. Ezek mellett nemcsak a tintamaradrány kimosásának szüksége elesik, de mint semmi más készülék lehetőre teszik, két illetve négy ivóidat együttes sokszorosítását. Égy és ugyanazon lap, felületé egész terjedelmében 12—15-ször használható újból, mindannyiszor 60—80 tiszta másolatot ad és igy mindössze 1000 falai. Leírások és árjegyzékek kívánatra min-denkiaek ingyen és bérmentre átküidetnek. Az árak laponként nagysághoz képest 40, 70, 80 kr. 1 frt 20, 1 frt 50, 2 frt 50 kr. PhSnix-tinták viola 40 kr. v5-rös, zöld, kék, fekete 50 kr.
Egyedüli főraktár SEEFEHLNER J. L
m. kir. ndvari papír-, rajz- es festósxer kereskedése,
IV. váczi-uteza 9. BUDAPEST IV. váczl-utcza 8.
DOC
Malom-bérletek.
,-—^Olliri uradalom tisztsége részéről közhírré tétetik, hogy a z&ls-istváadi négy kerekü és ol-lári hárbm kerek tt Zala vizi malmok nyilvános árverelés utján 1881-ik évi április 24-től számítandó három évekre kibéreltetnek
A nyilvános árverelés folyó évi september hó 13-án reggeli 10 órakor fog az ollári g»zd«-sági irodában megtartatni, — hol & bérleti feltételek elör? is megtekinthetők.
Ollár, augusztus hó 22. 1880.
Urodalmi tisztség.
126 3-4

Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.

flíenkllenezedii évfolyam.
? ?
íí A©T-KA?íES8i, 1880- szeptember 5-én.
A lap iulUi*f réWl UletJ kOtUmfejak a
ZALAI KOZLOMT
el«: .ZALA-SOMOGYI KÖZiONY.\'
a püzattal ir:
7 pc kiadóhoz birm«ntv«
isUiamiSk : trjLST-KáMIZSÁ
niss «n. . fU int . . n.t7«4 \'"« ? • a ? Xffv n*m 19 tr
?MttiHk
Bérn.nMtlm ler.l.k.
( karfbos p«tiuort«ö 7, Biaoinort ••rioJr loriibl lOlirt 6 fa Í
?MBUBI 10 kiírt ri-
uta.k f.l. Eiueitirí illetik nlsdn
N.-K»niis»TárO8 helyhatóságinak, „n.-kanlzsal önk. tűzoltó-egylet", a „n.-kanizsal kereskedelmi 8 ipai-bank", „nagy-kanizsai takarékpénztár2, a „zalamegyel általános tanító-testület\'\', s „n.-kaniisai kigdedneTeló egyesület\', a n.-kanfzsal tiszti önsegélyző szŐTetkezet", a .soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai külrtlasztmánya" s több
megyei és Tarost egyesület hiratalos értesítője.
Hetenkíot kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.

A jegyzők társadalmi helyzetéről.
— Egy kSza
az olvasó a czimet értelmezve a priori azon meggyőződéssel kezdi olvasni e czikket, hogy a kitűzött kérdés fejtegetése nem is annyira a nagy közönséget érdeklő, — mint inkább szaklapba v«\'5 tárgy volna.
_•? De egyéni nézetünk, hogy nem elég egy szaklap szSk keretén belül fejtegetni eszméinket, ha csak ez eszmék nem szorosan vett szakkérdések tárgyalnak.
Tndjuk, hogy a jegyzőknek szaklapja nem annyira szakkérdéseket tárgyal, mint talnyomólag reális érdekeinkkel foglalkozik,
társadalmi helyzetünket bírálja és
anyagi pozitiónk tarthatlanságáról van meggyőződve éa ezekre vonatkozó reformokat sorol fel.
És most még jól van ez igy! —
Mielőtt szorosan vett belügyeinkkel feltétlenül foglalkoznánk, — kell, hogy a nagyközönségnek is legyen fogalma létezésünkről, — kell, hogy megismerje állásunk fontosságát és elismerjen oly tényező-kül, kiknek az ilhtm nagy gépezetében nevezetes érdekű feladat jutott.
E czélt tartjuk szem előtt, midőn a nyilvánosság előtt föllépve a közvéleményt kérni akarjuk, — hogy ismerjen el bennünket is, mint társadalmi tényezőket és adja meg azon helyet a társadalomban, melyet az értelmi képesség kellő fokára magát felküzdött egyén — kérni jogosítva ran.
A midőn ezt kérjük — tudjuk, — hogy a közvélemény — e szigorú kritikus — csakis alapos meggyőződés után osztogatja kegyeit — és bár egyszer

másszor (9 is gyarló lévén) téves alapon ilél, ez csak ujabb okot ad, — hogy beható vizsgálat után — mondja ki határozatát.
Mi tehát érveket hozunk bírálat alá % habár csak általános, — főbb vonásokban — és csakis ezek elfogadása után várjuk a helyzetünk iránt való érdeklődést.
Sokkal kisebbek igényeink, — sokkal fiatalabb a mi állásunk — jelenlegi alakjában — minthogy túlzó követelésekkel lépnénk föl.
ilénk emlékezetünkben van még azon korszak, — midőn a jegyzői állás ügyszólván a proletariátus asylnma volt, midőn a leghelyesebben .kicsapott" jelzővel nevezhető egyének tömegesen rohanták meg e végső menedéket — és kortes fogásokkal bódicák magnk részére a népnek szavazatát, limitálván az anyagi javadalmazást, az állás clnyerhetéseért.
És a választó nép örült, hogy olcsó hivatalnokot kapott, — nem vetvén mérlegbe a tehetséget és becsületességet. És igy keletkezett azon faj, (voltak ugyan érdemes kivételek de csekély számban, — tisztelet emléküknek!) mely az irodalomban, a vígjátékokban is szerepelt némelykor, — akkor tudni illik, midőn a félszeg-Béget, a boros hordók kegyeltjét volt szándéka az írónak bemutatni a kaczagó közönségnek.
És lassankint a társadalom számbavehető osztályaiban meghonosult azon meggyőződés, hogy a jegyzői osztály nem vehető be, — a mivelt osztályok sorába.
Megvolt tehát azon abnormis helyzet, — hogy egy kabátos és a pórnál, — a

falusi iparosnál értelmi tekintetben mégis magasabb fokon álló egyén — fölfelé nem haladhatván, — lefelé pedig, — mint itt is idegen, de hinni akarjak őnbecsérzet-böl is leszállani nem akaró individuum, — függve maradt a társadalom levegőjében. Alakultak azonban a politikai és ezzel együtt a társadalmi viszonyok is, — bekövetkezett az alkotmányosság korszaka, — mely a jogokkal többnemü kötelezettségeket is rótt polgáraira, e kötelezettségek ellenőrzése, — azok kifolyásainak kezelése erőket igényelt.
(Folyt, kör.)
Mutatvány
Keüi Jáztsf b. füredi bortermelő .NéptserU szSldmitvelís is bor ke telét\' czimü, sajté alatt levb vutrűcijdból. Aigner Lajoi bizo-viáityri Budapesten* A mti összes jövedelme a balatm-füredi ,Szeretelhóz"-i.
A borok összeházasítása. Nem is gondoljak, milyen nagy hiba az egy vidéki borvásárló azemébe$, ba borainkat pinczéakbeo végig kóstolván, azt tapasztalja, hogy valahány hordó, annyiféle zamata és izü borunk van, s egyik majd nagyon édes, majd nagyon savanyu, majd gyönge, majd túlságos erős stb. mi legnagyobb róizt vegyes ültet-vényeÍDk szüleménye, fiztn ugy segíthetünk, ha elsA fejtéskor mindjárt hozzálátunk boraink, összekeveréséhez , fisszeházasilásáhuz, pé\'dául csapra ittunk egy savanyúbbat, egy édesebbet, és egy erősebbet vagy gyengébbet, amint a vegyítést szükségesnek találjuk, s egyszerre 3—4 hordóból fejtünk másik 3-4 hordóba egyeatcéot töltve meg ezeket. így cselekszünk ha kell a második, harmadik stb. fejtéseknél, mindaddig, míg csak egész pincze ujbor készletünk egyforma minőségű nem less. De különösen vigyázzank arra, hogy ha valamelyik hordó boracknak netalán valami hibáját észlelnénk,

axt el ne keverjük a többi hibátlanok közé, mert nem esek gyógyítják mag amazt, banona \'a hibás teszi tönkre valamennyi hibátlant, például az eczetesedésnek indult borból néhány csepp elég, hogy egy nagy hordó bort eczetté tegyen. Továbbá, finom csemege bort soha M keverjünk öuze közönséges asztali borral, mert az külön jobban érlékeaitheto.
A borok összeházasítása, egyeulósitése leg-czélszerúbben as ujborok elaő fejtésénél eszközölhető, mert az utóerjedés azatán elvégzi azt a fontos vegyi munkát, mely az összekevert különféle tulajdonsággal birö borokat tökéletes egygyé alakítja át. Az egyenlősítés pedig legtökéletesebben történhetnék olyformán, ha minden egyeB bortermelő, igényeinek megfelelő nagyságú kiegyenlítő hordóra! vagy hordókkal birna, mint például gróf Zichy Ferencz eczélra a híres bibar diószeghi pinezéjében 1400 akóa keverő bordót tart. Már most, ba minden termelő az ó termény mennyiségének megfelelő nagysága ilyen bordóval birna, első fejtéskor összes u} borait ebbe az egybe, (vagy kettőbe) fejtené össze, s a második, fejtésnél elaprózván, már az egész pinezéjében tökéletesen 3gyforma bora lenne minden hordójában.
Fő szabály az, hogy mindig ugyanazon szőlőhegy, — vagy legalább is ugyanazon vidék, ugyatiazon évi termedét házasítsuk össze, ? különböző borvidékek különböző évi termései. Bek összeházasítása suba s*m vezet jó eredményre, Bőt ugyanazon Bzőlőtelep különböző évi terméseit som tanácsos összekeverni, mert a keverék év^keo át erjedési mozgalmaknak lesz alávetve, s igy bislesac nem szállítható. Megeshetnék, hogy kristály tisztán útnak bocsátjuk, s rendeltetés helyére töröt en, zavarosan fogna megérkezni, e ez által a termelő hitelét 7eezUeaé, erre pedig kényesek legyünk, ezt követeli saját érdekünk. Ne elégedjünk meg aztal, hogy hála Ialecioek! borainkon meglehetős áron tolultunk, „» pinczéből kivittek", a . többi &~V6?Ő dolgai mert ba a vevdt cg&k egysaei- is Tnegkúroiluttuk "kszerütlenü! kezelt borainkkal, mi egyúttal csalás is, soha sem fog az többé tőlünk vásárolni, hanem más vidékeket keres fel, R igy csak magunknak ártunk*TÁRCZA.
Balok.
Hfl*g gyöngye, kék nefelejta virága, TCndérálmam koronásott király* Vigy te lelkem, azGke kia liny, szemedben Kék uefolejts mosolyognám szelíden.
Kikeletre nyilának a virágok, \' Minden virág helyet kerei maginak, Olt hol ilyen szép kik nefelejts terem : Ott nyílik a legig&zlbb szerelem.
II.
Járok-kelek szép vlrigot völgy filéa, Kik nefelejts moiolyogva int felén, SsSke kis licy kacsintgat tnl a rétes, Kék neftleju ragyog picai ütmében.
JCaU ide életemnek oílUga, S halld caak mit mond a virágok virága, Bej azt mondja as a kis^kék nefelejts, ,RejUd wiTftdbe (Btuegy i»5t ,ne felejtt!1*" TOMKA GÉZA.
A pör.
m — Hamoreiik- —
Német Után uttbadon átdolgosta
Heberling Dénes. L
Berki Arabella — törtóoetünk. htWje — már barom évas öívegy.MAiooy ; de terméswjt feletti bija, *mel;lyel síelőit három érvel annyi sok fint»l emberi hódított meg, még most is oly varáxateli.Coreggiovagj Rafael eaméoy-képei korántsem huonlíihatók Berkioéhes. A legnagyobb képisiet sem képet •Eemüok eté oly bájoi oŐi alakot rajsöloi miot Berkiné,

Eme talajdonát ndvalé Bzellemeuége és kedr*s társalgása, s csoda e, ha egy pár ifjú meg6rQ.lt, e egypár pedig öngyilkos-tett miatt*.
Különbeni kérője Kovács Arisxtid, tanácsnok volt, ? ha Berki né nem is mutatá iránta való jó hxjUmát és viszont szerelmét, azért ü mégis szerété Kovácsot lelke minden hevévé). Da Kovíciot annyira gyötré imádottjinak csak látszólagos köröoyŐssége, hogy mindig bos komor volt, a egész bölcsészeti kérdést alkotuit ebből, vájjon Bsrkiné szereti-e őt, vájjon nejévé isas-e egykor? ..
Lépjünk bs tehát Berkiaé házábs.
A csinos márvány szekrényen álló zomán CEOS óra éppen a délelőtti tizenegyet üté, egy kelleme* februári napon, midőn a müvétzieeen himeteti függönyök között moxgáa hallatszék. Nemsokára egy hófnhér kar bontá ssét e füg gönyt, a egy tündér szépségű női arcz mosolygott hamiskáBan a véle axemben függi aranyozott tükörbe, amely saját arezít ni utata.
— JÓ reggelt Berkinél szólt kacsagra a
tükörben megpillantott alakjára — Talahára
ki aludtad áJarCíosi tréfáidat te csintalu báli
kéjektől ábráodosó hölgy? ,.
. S titán előlépettétigéző reggeli pongyolában sietve tartott egy a Mohiban lévő mellék ajtó-felÓ.
— Drig* Emmám! szólt fierkiné be
nyitva az ajtót — haragszol e, hogy ily soká
aludtam? . . s igy háziasszonyi kötelességemet
te irányodban — ki oly stives voltál megláto
gatni — ennjire elhanyagoltam 1 . ..
De sxavára Bem nyert válásit. Hm ! hm!... szólt a subába lépve — bi-toiiyotan 6 is ax igauk Almát altmea míg!,.. Kii idő naiv* visuatért.

— Már nincs is höon?... Külöabon nem is csoda, hogy as ember korán kel, ha már tis órakor. Morphetia karjaiban ríog 1... Szegény Emma!... Négy hét óta van nálam, s még semmi mulatságban nem részesüli!.. Do nem is az én hibám ez!... Akárhányszor felkértem arra, hogy vélem akár a színházba, akár a bilba JAj -jön, mindenkor viaszautasitá kérésemet!... Pedig velem egy idős — ő is huszonhárom tavaszt látott, — fl is három éves özvegj. Azt hiszem, hogy ha az ember férje halálát gyászolja, két év és nyolca hómp alatt csak kigyászolhatja magát, egyet még is tapasztaltam nála, s es as, hogy-Bemmi sem érdekli fit agy, mint ax as átkozott pör! —
? magán beszéd alatt belépett Elit, ki Berkinécek édes testvére, de nála a szigora bánásmódhoz szokva — szobalány szerepet visel, s testvérét mindenkor .nagysága* nak nevezi, ámbár közötte és Berkiné kötött igen jó viexony áll KHs úrnőjének Öltönyeit hoaá.
. — Ah! nagysága, mégis csak kellemes a farsang!... Csak egy a baj!... hogy oly rövid idáig UrtL. Nem jobb volna, ha as égés* évben farsang volna?... Én mindenkor elkísérném t bálba, mint tegnap is. Oh! azok a számtalan „maskarád" ék 1 ai a vakító fény, a mámoros sene, e a tánca valóban nagyszerül... Hát még azok a sok szép és előkelő urak!... Vegyük csak például a tegnapi bálon azt a férfiút, aki nagyságát lépten-nyomon követé, s a ki csak nagyságával társalgott, mily kedves, mily csinos volt!... Ha csak egyszer Sasvári Emma nagysága is rássánná m&gát és eljönne egy álarczos bálba, tudom, hogy elfelejtené minden bánatát 1 szólt mosolyogva Elíi, tnikös-b«D úrnőjének noboa hajfonatit déti


— Szegény barátnőm 1 szólt némi sajná
lattal Berkiné — az as átkozott pör egészen
igénybe ve-tti minden idejét, s végette a legki
sebb örömben sem részesülhet. Fogjad ai mer
nék, hogy ebben a pillanatban ügyvédénél van.
mert jó reggelt kívántam néki be a szobába és
ő már nem volt honn !,..
— Átkozott pör! . . És nagy öess-ieret
képvisel?..
— Kétszázezer forintot! . .
— Jóius Mária! Két siáz-e zer fo-rio-tot ?
szólt nagy páthoeszal Elir.
— Ugy van! . . Vagyonának kétharmad
részét tessí ki ez össseg.
— Ah! szegény asszony! könnyen meg
hiszem, hogy nem lel Örömet snaimjben ! Ód
ast as egyet nem értem, hogy lehet egy ilyen
kedves, szép ée fiatal asszony ellen port indi-
tani? . . Ellenfele bizonyosan valami vén Ördög
lehe*.?. . Fiatal ember semmi esetre sem!
sxólt Elii.
— Ellenkezőleg! . . Elled fele, báró Kert-
falvi felette szép és kedves ember! Sít mi több,
ö egyike imádóimnak 1 . . Rövidebben, 6 ama
nyölánk. fiatal ember, aki a b»Ion lépten-
nyomon követett, B aki az én Elizámnak ii
annyira* megtetssett! . ,
— L&hetséges ez? . . és Sasvariné bic
tudomással erről 1 . .
— Isten menta I . . viazonzá B>;rkiné —
ö gyűlöli, mint halálos ellenségét, a viszont a
báró — ismeretlenül — szintén gyűlöli és felőle
nem a legjobb véleményt táplálja.
— Akkor mind a ketten tévednek í . J
(Folyt. követkMik.)

TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM

\\

ZALAI KÖZXÖKT

SZEPTEMBfifi \'-fej* 1880*\' >Ha azonban a srükség ugy kívánná, hogy óborok összehárasitáBát kell okvetlen eszközölnünk, akkor csakis az egymáshoz legközelebb eső két éví termést házasítsuk Össce, és p dig nz ugyanazon sz<"lútelep terméseit, például, 1874-difcit az 1875 difcivel, vagy 1875 dikit 1876-diki terméssel slb. már egy harmadik évi teriudst hozzá ne keverjünk. Hogy pedig as összeházasitott óborok egygyé lehessenek, miuláo ez-.k már az atóerjedéeen évekkel ewlóu átestek, BZÜkségképen egy kisszerű csöndes erjedésen kell a keveréket átvinni, mit ugy idézünk elő, ha azon hordóba, mely buii a keverést eszközöljük, mindeneknek előtte az összevegyitendü bornak, — illetőlég ezen keverő bordó nagyságának ratigfolelóleg min-d«u 56 G Kter (egy Oáztr. akó) után 71 centi liter (jígy i\'cze) oémn bort (fojtott mustot, lásd készítését a függelékben) öntünk, erre azonnal ráfejtjük az üaszfházaíiuudii borokat a azegéaz mennyiség ibvidadőn iassu erjedésbe jöa, s a kétféle bor ezen vegymüvelet álul egymással bensőleg egyesülj vagyis, a keverékből vegyi egyesülés folytán az összekevert két borLól egészen elütő tulajdonságokkal bíró harmadik borfajta mint vegyület 411 elő.
Az ilyen óborok, ugyszinte az ujborok üsszeházasitásAnál is, ha azon fogyasztó köxön-ság igényei, melynél borainkat értékesíteni kilátásunk van, ugy kívánnák, hogy némely évi terraéaeiaknél erősebb, szeszdusabb borfogyasz tásához vannak már szokva, mint a mekkora a mi vegyítendő br-raink átlagos szesztartalma, akkor uj boroknál a keverő hordóba vagy hordókba, azok raekköra^Aga szerint a szesztartalom kívánt magasságához képe-st kellő meny-nyiaégü tiszta alkoholt, v«gy erős borazeszt (cngoac-ot) öntünk, s erre fejtjük rá a. vegyi-tttadő ujborokat. UgyBziote HZ óborok ÖBSz<.-há-zasitásánál a mogkirántató mennyiségű néma bor közé öntjük a kellő mennyiségű tiszta szeszt, a ezzel együtt juttatván a keverő hordóba, erre ft-jtjüfc ra a vegyítendő óborokat.
Az összeházasított ujborok, mint rendesen a második fftjtÓB idején fejtetnek lúRg, da már a vegyített óborokra egy kis gond torditandó, ugyanis, ha a lassú erjedést bevégezték, mit arról tudhatunk meg, hogy tisztulni, fenyesedni k«rd*íuek, ezen időtől Bzáraitva legfollebb pgy hó múlva, vagy ha kellő mkröt es fényt kap luk, előbb is, azonnal lefejtendók, azután derítvén, ugy kezeljük mint mis borainkat. ^Folyt- kÖv.)
Buuüg}i tárgyalások jegyzéke.
A ndgy-kaniztai kir. törvényszéknél.
(Foly tatás.") Szeptember 9-iín.
17fi3/8O. Lövi Lázár nagy-kanizsai i*kóa
hamÍB bukft3 vétségével vádolt elleni ügyben
végtftrgyalás, »
174G/30. Tóth Imre és társa zala-szent-márioni lakos közhatóság ellea erőszakos bűntettével vádoltak elleni ügyben végtárgy aláa.
1824/KO. Fuss Aatal ko\'torii lakóa jőve déki kihágással vádolt elleni ügyben ítélet hirdetése.
1947/80. Koggcl Kálmán gyilkoaaíggal vádolt elleni ügyben III-ad bírósági i télét hirdetése. ^
1 Szeptember 10 én.
174Ö/8O. Cség Ferencz kovesknti lakóa su.lvos testi sértéssel vádolt elleni ügybea vég-tárgyalás.
1812/riO Pap György éa társai .piilösko fúi -lakósok Bulyós testi sértéssel vadultak elleni ügyben végtárgyalás.
18G3/80. Kakuk Gerencsér látván iulyoa testi sértéssel vádolt elleni ügybea II od bírósági ítélet hirdetése. .
1844/80. Molnár vagy Krumplis György és társa becsehelyi lakósok betöréses lopással vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
Kelt N.-Kanizsán, 1880. aug. 28-
Kiadta: WLASSICS EDE
iroda iga«g*trf.
(Vége követketik.) ?
Bűnügyi tárgyalások jegyzéke.
Zala-Egenzegi kir. törvényszéktSL 1880. évi szeptember 3 én.
1612 B/80. Sz. 1. Emmer István lopással vádolt elleni ügyben 2-od bírósági ítélet hirdetése.
1734. B/80. Sz. 1. Kaszás Dániel és társai emberöléssel vádoltak elleni ügyben 2 od bir. ítélet hirdetése.
1776. B/80. Sz. 1. Kamarás József sulyoB testi sértéssel vádolt elleni ügyben 3 bd bir ítélet hirdetése.
1810; B/80. Sz.. 1. Szita Péter s társai emberöléssel vádoltak elleni tigybeo 2 od bir. ítélet hirdetése.
1837. B/80. Sz, I. Kaiser Lsjoa s társa hamis okirat késíiléssel vádoltak elleni ügyben 2 od bir. Ítélet hirdetése.
1840. B/80. Sz. 1. Olasz József lopásai vádolt elleni ügyben 3-ad bir. itélet hirdetése.

Szeptember 10-én.
1329. B/80. S«. I. Biró Eerencz s tir»ai
tolvajiásssd vádohak ellent Ügy bén vógtárgyalás.
1766. B/80. Let Kovács Sándor a tárni
lopással vádoltak elleni Qgybeír végtárgyalás.
1955. B/80. Let. Horváth Ferencz lopás
sal vádolt elleni ügyben vég tárgyalás.
Kelt Zala-Egerszegen, 1880. aug. 30 án. MUZSIK KÁLMÁN
iroda igazgató. (Vége következik.)
Helyi hlrck.
— Meghívás. A nagy-kaniaaai lövész-
egyletLazsnakon f. é. Bteplember hó 11-én d. u.
4 órakor díj lövészetet és dijtekózóst ennek
végeztével pedig táncs-estélyt rendez. Nagy*
Kanizsán, 1880. augusztus hó 25. Varga, Lajos,
fólövéazmeater.
— Hang versenyt tirt naponta Schreier
S, karmester, a bécsi conservatórium tehet
sége* növendéke ötöd mugával a „Szarvas*
vendéglő helyiségeiben. Az előadás változatos
éa kellemes, méltó a meghallgatásra.
— A nagy kanizsai toronyórák ismét
össze-vissza, rendetlanül ütnek, a sok kellemet
lenséget okozó bajon jó lenne már gyökeresen
segíteni B a városházán egy biztos időjelzőt
felállítani.
— A pécsi őszi hadgyakorlatokra Nagy-
K-iniesáról is elutazott a 77. és 78-ik lásilóalj,
hová mint tudva van, ő felsége is két szát tag
ból álló kíséretével utazni fog. S mindez Nagy-
Kanizsán tortéaik, ha egy kUsé nagyobb ér
deklődés tanúsíttatott volna a honvédlaktanyák
épitése ügyében.
— Magyar sxintársulat. A pécsi de
rek magyar színtársulat szeptember 11-énNagy-
Kanizaara érkezik a előadásak az „Arany Szar
vas" dísztermében kezdendi meg. A jól szerve
zett színtársulat a legújabb darabokat hozza
Bzinre, előre is felhívjuk a t. közönség figyelmét
és méltó pártfogását. Egyébként a követkelő
előleges szini jelentés adatott ki: Van szeren
csém jelenteni a m. t. közönségnek, miszerint
teljesen Bzervezett pécsi ezintársulatommal
(dráma-, vígjáték-, népuzijmü- és operetté tár
sulat) megérkezvén, előadásaim sorozatát folyó
évi szeptember hó ll-éu kezdem meg. Ugy
szín társul atom szer verésén él mint a műsor
Összeállításánál csélul tűztem ki magamnak,
hogy Nagy-Kanizsa város és vidéke m. t.
közönsége müigónyeinek megfelelflleg oly elő
adásokat rendezhessek, melyekszivee pártolásu
kat méltán megérdemeljék. Itt időzéaünk alatt
az előadandó újdonságok nevezeLesbjoi lesznek :
DanÍBeff^k, Proletárok, 47-ik czikk. Four
charabault család, Nagyralátó, Törvénytclun
fiu, Ifjú Fromont és Rialar színmüvek; Kisen
kranz ée Güldénsiero, Nagyzás hóbortja, Ellen
állhatatlan, Czitromok, Hamis asszony víg
játékok; Nótás Kata, Pletyka pad, Ágnes
asszony, Bonané Marcsija, Legény bolondja,
Szegedi árvis, Hajnal Terka népszínművek;
Boccaccio, Kis doktor, Jokey,Favartnó, Korno-
vílli harangok, Kisasszony felefé^era, Szerelmi
varázsital fltb. jelesebb zenéjü operettek. Jelen
lem továbbá a m. t. közönségnek, miszerint 12
előadásra bérletet nyitok a következő helv-
árakkai: körszók 8 frt., zártszék 6 frt. A bé\'r-
let szíves támogatását engedjek bizalommal
remélnem, a viszonzásul előre is f^g&dják azon
igéretemet, hogy a m. t. bérlfiközöaséggalszem
ben — mint mindig, ngy ezúttal is — a leg
méltányosabban fogok eljárni. Az operettek
előnyősebben leendő Rzinrehozh;-táaa tekinteté
bői rendes színházi zenek art szerveztem; az
előadások összevágó menetéről legyenek általam
biztosítva. Ezek u\'án ugy magamat, miüt B2Ía-
társulatomat jó indulatukba, piírlfogásukba
ajánlva, maradok őszinte tisztelőjük Caóka
Sándor, pécs-kerületi szinigazgfttó.
— A% uj büntető i5rvénynek szept.
1-én történt életbe léptetése mellett a haaat börtönök is osztály ózta ttak, igj a zala eger-azegi megyei, ugy a nagy kanizsai ájlami börtönök „fogházaknak" mondattak ki s mindké; helyről börtönbe az elítéltek Kaposvárra szái-1 itatnak.
— Balaton-Füredről bár megkésve,
de több tekinteibeo egészen eredeti k&vetkpz*
tudósítást vettünk: Szekrény eeay a Balatont Sió
foktól Füredig csakugyan átusrta. Vasárnap,
augusztus 29 éa délelútt 11 óra 12 pereikor
indult a siófoki fürdAháztól s délután 5 óra
54 perez kor kiszállt a füredi férfi uszodában,
tehát 6 óra 55 perez alatt tette meg as utat.
Két halász-bárka kisérte, melyek egyikén Pii-
mándi és A füredi térparancsnok, másikán a
siófoki plébános és Karibarger Gyula voltak
figyelői. Füredről a BaJalon közepéig ssámos
csónak ment ele be, a parton pedig a vidékről
b?.ieregiett t6bb mint öt eser ember várta ki.
váncsian. Az usiodában dr. Huray fürdő főor
vos több coliégajaval segélyre és orvosi tanácsra
készen várta az unzot, azonban meglepve lát
lak, hogy egy kis dörzsöléssn kívül nammi
más ápolás oero ssUkséget. A kimerüluégnek
aemmi jele, de a fásás ift cmk kis mértékben

volt észrevehető. Ki sem lépett még a visbűl a már ast as ajánlatot tette, hogy tis eser frt. fogadásért oda és visssaassik. A nemset bárója által a nők nevében nyújtott gyönyörű virágcsokor- és koszorúra Mt a meg]egysést tette, hogy most hamarosan jobban esnék neki Agy-darab kenyér. Frotirojsá* közbsn al is költött jó egy darabot Félóra múlva Óriási néptömeg-tól ki*érv-e, Ura ex k durrogás és meg-rnegujutó éljen kiáltások közt vonalt fel a kávécsarnokba. Nem hagyhatjuk említés nélkül ast as örömet és lelkesedést, Jielylyel a derék, magyarked velő angol főkonsul esen bámulatos siker iránt viseltetett. Csónakjábél háromBtoros „éljen* Bcutáa tabbszörö* ^nurrah* kiáltással üdrősülte az érkezőt s buzdított minket hasonló tűnte* téere. .
— Hymen. Jenvay Géz* kir. p. ügyi
fogalmazó (Kapós-?árról) jegyet váltott Vörös
Jíenich Vilma úrhölgypyel, tek. Dr. Menicb
János köztiszteletben állú tatai orvos » *ion;á
rom megye t. főorvosának művelt lelkű, bájoe
ieányával.
— Tüzeset fordult elő Felső Bajkon muít
csütörtökön, gyermekeknek gyufával történt
játszásuk következtében gyuladt ki egy hás,
szélcsend és gyorssegély mentette meg a köz
eéget, hogy hamuvá nem lett s a behordott sok
takarmány oda nem veszett.
— A csáktornyai kir. pénzügyőri biz
tosság változás ulá jött, amennyiben az ottani
kir. pénzügyi biztos Sopronba helyeztetvén át,
annak ideig!, vezetése a nagy-kanizsai kir. pénz
ügyőri biztosság hatáskörébe osztatott be.
— Gyásshir. A letenyei járás derék
orvosa Szmerd Rubin aug. 30-án meghalt. Te
metése szept. 1 én nagy részvéttel történd A
boldogult lengyel származású volt e annak sxa-
badságharczairól nagy érdekkel beBzélt. Es ér
demben egyébként egyik t, munkatársunktól
még a követkbző közleményt vettük: Sajnálat
tal jelentjük a köztiszteletben részesült és vidé
kéb^n kedvelt Szmerd Rubin letenyeí járásor-
vosnak éMének G9 dik évóbeo, több heti beteg
ség után augusztus hó 30 ao bokövetkezait ha
lálát. A boldogult összesen 45 évig ai&kő.löU
mint gyakorló orvos, 38 évig mint naagin és já-
rásorvoa Letenyén. A sors nem ?Jdotta fényes
állással és vagyonnal, hi.inyzan nála az u. D.
aurea praxis — de ő mért firadbaUtlanul ritka
busgalommsl éa lelkiismeretességgel élt nemes
hivatásának, nem já>t ó kényelmes hintón a-
főváros egyenes qtjain, hnnem t<"ibbnyíre ro«-
zant, ráw5s paraszt kocsin járhutlao utakon sze
gény gazdaghoz, porban, eső éi hófúvások da
czára, ciakhogy minél előbb érj«n az orvosi se
gélyt váló beteghez; ds axárt híven teljesítette
kötelességét mint m igán és megyei orvos, leg
pontosabban végezte járásában az, oltást éi más
hivatalos orvosi teendőit, gyógyította, ápolta
betegeit, e mellett jó férj és atya volt, ki gyer
mekei boldogságán mindent áldozott és inkább
maga nélkülözőit, csakhogy ezeket jól nevelje.
Külföldi származása daciára megtanulta uj ha
zája nyelvé: éa testestül-telkestül jó magyar ha
zafi volt. Temetése számos részvét mellett tör
tént és ott Uttuk az összes letenyei érlelmisé
got, a kir. törvényszék, a kir. ügyész ur,Varga
ezredes ur és családja., számos orvot társai és
hítaoraosai adták meg neki a vég tiszteletet. Béko
hamv aío 1

— A Csáktornyái járásból azt a hírt
veszszük, hogy némely helyen a lápfone mutat
kozik a Btarrasmarhik és juhok között, de ko-
rántsem oly mérvben, mint más években.
— Felhívás, a veAfprém balfttoofüred-
tapolczai vaaut ügyében Balaton-Füreden 1880.
szeptember 12-én tartandó értekezletre. Száza
dunk egyre Bzuporitja és tökéletesiti közlekedési
eszköseh. A legtávolabb eső vidékeket bessövi
Vasúthálózatával, hogy azokat as ipar, a keros-
kedelem, a társadalmi érintkezés pezsgőbb éle
tének. megnyísaa s ez által az általános haladást,
a humanismus terjedését, az anyagi és szellemi
jólét könnyebb és szabadabb megleremlhűtését
e-izközölje. I!y lásas tevékenységgel szemben
senkinek sem Rts.bftd \'étienül maradni, annál
kevédbbé ezzel ellentétes álláspontot elfoglalni.
Amit korunk nynjt, amivel és ami által az bá
mulatos virmányaít létre hozta, azt nekünk
sem lehet kicainyelnünk, sőt ellenkezőleg ugyan
azon eszközöket kell neküak is megragadnunk
és amennyire ez lehető, kizsákmányolnunk. A
Balaton vidékének Tesxprém-zaUi része közle
kedés tekintetében mostohán áll, pedig e vidék
az, melynek szőlőtermelése mennyiségre és mi
nőségre nézve az első, vagy legalább egyike
a legelsőknek Magyarországon éi egész Európa*
ban. Borkereskedéaüok pang: a ssőlőkivitel e
vidékről, mondhatni, semmi; a fH éa -kőipar,
melyből pedig szépen lehetne pénzelni, siuuy-
nyad. Cauda-e tehát, ha e vidék napról napra
ezegéoyebb, sz*igényebb lesi. Balaton Füred,
h*zánk e kitűnő fürdője, nincs-e ép a közlekedés
nehézsége miatt a külföld előtt mintegy elzárva?
Vag7 gJogJereje. *ffyáb kincse ki van-e elég
gé asákmányolva? Fel van-e kellőkép használ
va? Van e környékének, mintái egy elsőrendű
fürdőt megilletne*, oly virágmüvelé&i}, amely jö-

vedelemforrást tudna nyitni. Dewk volna mind?-azt felsorolnunk, amisek jelenleg vidékünk hiá-val Tas és unit ha bírna, mennyivel\'g»cda-\' gabb és emelkedettebb lehetne. Ez«k éa esekhes hasonló nagyon érsekeny hiányok keltették újra fel Veszprém városának lelkesebb polgáraiban egy vasútnak eszméjét, amely, V««sprém-bői kiindulva, a Balaton partján haladva, Balaton-Füredet érintve egén Tapolcsáig, sőt még ason tul is terjedne, éa vidékünket gytfrs öcsze-kdttetésbe hozná a nagy világgal. E lelkes polgárok f. éri marcsia* 14-én értekmletet tartottak; ezen értekedet több tagból álló bizottságot küldött ki, mely azóta minden feltűnés mlktii bár, de szakadatlanul működött ét u ü^yet annyira fejtette, hogy jelenlef már cxélszerüask látasott a tervbe vett vonal mentében levő köt- \'. aégeket és kiválélag érdekelt férfiakat egy nagyobb értekezletre meghint, hogy ott as ügy tüsstesebben és behatóbban megvitattassék. Eaen értekezlet helyéül BaUton-Füred tüzetett ki; napjául pedig 1880. siept. 12 ike délelőtt 10 érakor, molyre a veszprémvárosi érdekeltség tisztalettel meghívja a vonal mentében levő . községek elöljáróságait, valamint a vasút iránt érdeklődő mindem lelkes férfiul Vessprém, 1880. augusztus hóban. Hazafiui üdvöslettel A veszprémvároiibizottság nevében: Késmárky József, bizottsági elnök. Lévay Imre, bizottsági titkár. -
— Határxár megszüntetése. A földi-
mivelési mtnister 1. Zala-, 2. Somogy-, 3. Baranya-, 4. Bica-Bodrogmegyék köcöaségéhet a következő rendeletet intézte: A horvát-ariavon orazágos kormány a Horvát Szia von orsaágban uralgott koleti marhavéss végleg megssünése folytán, nevezett ország területét vészmentes nek nyilvánította. Ennélfogva az 1874, évi XX. t. ez. 4. §-a alapján, nevwett országgal szemben f. é. május hó 24 éo 14493. sz. alatt kell íntéikadésemmel elrendelt, B az idáig elővigyázatosság szempontjából fenatartott szoros ha tárzirt ezennel megszüntetem. Tekintet lel mindszáltalarra, hogy a Horvát-Sslavonország-gal szorosan érintkező katonai végvidék ép ugy Bosznia is még mindig vészes és igy a Horvát-Szlavón országgal való forgalom is nagyobb Óva-losságo* követel: további intézkedésig Horvát-Sxlavonorsxággal szemben as 1874. XX. í. ez., illetőleg az ennek végrehajtása cséljábói 1064/ 75. BI. a. kiadott utasítás 3. § ában előirt határ őrizet életbeléptetését elrendelem. ?s okból felhívom a közönséget, hogy ad. 1. Légrádon és a. varasdi hídnál, ad. 2. Zákányban és Barcson, ad. a »m oKékiJiidaáJ as 1877. évi október hé-, 10-éü 20243. BI. a. kelt rendelettel meghatározott módozatok szerint és a vej ti révnél ad. 4. a. palánkai és a gombos erdődi révnél ad. 1-—4. ai. belépti állomásokat haladéktalauul felá\'llitv&av és az azokhoz ax emiitett törvény 3. §-a és ms ehbei tartozó utasítás szoros végrehajtása acéljából.szemlélő bizottságokat azonnal rendeijea ki. Miután a törvény 3. §-ában felsorolt álb*tok és ctíkkek behozatala Hurvát-Sslavonországlból csakis a most kijelölt belépti állomásokon engedhető mag: ugyanazért a határ egész taossitá-ban ezentúl is u rendelkezésre álló kö*»ógiőrö k-kel, illetőleg megyei foglárokkal Marosan 4ol-zárva tartandó és szigorú tel ügyelet alá helyezendő. Végül netáni félreértések kikér ül éia vé -gett megjegyzem, hogy a horvátod a von kato*, nai határőrvidékkel szemben f.. évi május bá. 10 án 13754. sz. alatt kelt rendeletemmel éM-bsláptetett szoros határzár továbbra is fenn-tartatik.
— Árverés Zalamegyében. Knausz Fe-
renez 341 frtra b ingt. ssept. 27. Palínbaa. —
Koltai Bernát 912 frtra b, ingt. szept. 13. Zr la- \'
bérben. — Gödri János 539 frtra b. iogt. s/.epL
18. Sümeghen. - Seücs János 1015 frfr.-a b.
ingt. azept. 22. Karmacson. — Farkaa Ziófi
10.Í5 frtra b. ingt. okt. 5. Csáfordon. — Vida
Jánoa 590 frira b. ingt. ssept. 16. Zala-Í «ens-
Gróthon. — Koréin Ádám 3500 frtra b. ingt.
Bzept. 16. Keszthelyen. — Ludvig Jáno s 8lJ0
frtra b. ingL azept. 16. Tapolcsán.
— JtŐvUl hirek. Dr. Tsnnerne? k a 40
napoa koplalás 137.640 dollárt jSvedebmezett.
— Spinoza szobrát ssept 14 én leplezik Haa-
gában. — Ö felsége a király megkesdeitn kör-
ntját Gulicziában. — Szegeden iodigo<g yárt
készülnek felállítani. — A névváltoztatásokért
fizetendő illetékek eltörlése igen. helyea nek
Bzácdékoliatik. — A bpesti Hnunhidat fel tik.
— „Jásxság0 ez. lap megszÜDt. _ Xisfahudy
Károly tóthi almafiija kiszáradt- , A fólagy-
hiti szép itj templomot ssept. 9-r\',a gyen teli í*1\' a viczi püspök. — Egan Ede jeí\'eg gasdás* m*g" halt. —
ki nyelet?
BrÜnn, szept. 1-óu: 36, 80, 42, 66, 35.
Az 1864 iki aoraje\'gyek husás«:996 soro\' zat, 10 szám a fónyerer uényt nyeri. 681 sor. 32 BZ. 20.000 frtot nyer, f ^5$9 8or. 66. sz. 15.000 frtot nyer, 2344 aor. \' |, BZ- 10.000 frtot nyer. A többi kihúzott sorow !ofc . 79 770, 902, 1014, li>93, 2505, 266-íj\' 3252, 3587, 3691.

TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAH

ZALAI KÖZLŐN 5T.

SZEPTEMBEE 6-én 1880.
Wajdits József
KÖNYV-, IRÓ- ÉS RAJZSZER KERESKEDÉSÉBEN
minden iskolai igazgatóság által eléírt, u. m.:
fágumnasiumi, polgári tanodái, a kereskedelmi tanfolyamnál, a kath.-j izr.- és ev. mindkét nembeli elemi népiskolákban, valamint a vidéki elemi éa más iskolákban
használandó
iskolai tan- és segédkönyvek.
Wlamint mindennemű iró- és rajz enxkőzök, iskolai eziilteégletre és felezei-alóara oiltm le^nagjobb viluzlékbaa és a legjutányonabb árért kaphatók.
Postai megrendelésekre különös gond fordlttatik. A. gzives megbízások & legpontosnhb*n eszközöltetnek. ~pft
Irodalom.
(E rovat alatt megemlített munka Nagy-Ka-niasia WsjdiU Jiaaeí könyvkereskedése Utal ••[? rendelheti.)
— 4 ,Öí>« Családi Lapok\' 18 ik BZ»-
minak tartalma: Rokon aiivek . talilkoiuk.
Elb«lélé», irt» Herai Jómef. — A«t kírditek.
L<Svai költeménye. Lmt éí kard, vagy: PetíB
élete és halála. IrU Áldor Imre. (Folytatta-.) —
A titok. Vacano Emil elbeszélése (Vége.) —
Érdakea amerikai vendégek. — A oikócu.
Utalás Kmép Aroarikiban. — Ai eW szülött.
— Beteg szivek. Elbesxéléí, irta Dsgré Vilmos.
A bankár ur titkai. Biaddon E. regénye. —
(Folytatás). — Humor: Adomák. — Motaik:
— Gondolatok. — SierkeattíiuKiKtek. Képek.
A csikocza. - Az el.í nblStt. - Utasia Kö
zép-Amerikában. — A humorban: Két kép. —
A mozaikban: BoBiorkánymester az indiánok
közt. A melléklapon: A hét birei. — Heti nap-
li, _ Kérdések és feleletek. A borítékon:
Sakkiiték. — Talányok. — Taláoyfejtósek.
— A feleletek folytatása. — Hirdetéjek. —
„HíTilág* ciimü divatlapunk auguMtuí bari
márna nyomdai akadályok miatt nem készül
vén el azon idSre, midőn múlt számunkat ex-
pediáltuk, azt a Jelen Bzámmal küldjük meg «.
előfizetőinknek.
— Srmtkovics György szerkeKtése- és
Hirháger Károly kiadásiban uj heti folyóirat
jelenik meg .Olvasó-tár" mimen, mely váloga
tott eredeti és fordított beazélyeket a regénye
ket közöl. Az első kiadás ára negyedévre 1 frt
80 kr, második kiadásé 3 frt 75 kr, ingyen ad
ván hoizá egy fali órát, harmadik kiadásé 5
frt, s éhez valódi miniatűré ezüst hölgy éra,
vagy urak számára ezüst rementoir óra adatik.
Olajfestmények ia adatnak 20% kedvezmény-
nyel. E vállalatot méltán ajánlhatjuk, mert
czélja: az olvasó közönség asztaláról mindazon,
küllőidről importált s itlhon vasárilag fordí
tott és gyártott müveké\', melyek a alapiroda
lom magasztos fogalmával s a szépirodalmi
müvek nemes feladatával ellenkeznek, leajori-
tuni. Az „Olvasó-tár" feladata: hasznosan mulat
tató, Ízlést nemeeití, erkölcs-műveltség- B is
meretterjesztó müvek által nemcsak BX olvasó-
közönségnek, hanem hazai irodalmunknak is
hasznára lenni.
; — üj szipirodtdmi képes hetilapnak vettük elei számát. „Nagyvilág", szerkeszti Köveadi Ignácz, kiadja Heimann J. Vilmos. Ara füzetenkint U kr. Tartalma élénk ée változatos, képei csinosak és maradandó becsüek, asért e felette olcsó szépirodalmi heti lapot ajánljuk a t. közönség méltó pártfogásábn.
— Marímau Ede a "íranczia államtanács
(couBeil d\' état) volt titkára, ki a műit évben
egész Magyarországot beutazta, egy nagyobb
?zabásu müvet szándékszik Magyarországról,
különösen annak társadalmi, politikai, gazda
sági s kereskedelmi viszonyairól közrebocsátani.
E mübíl egy mutatványezikket volt alkal
munk olvasni a „La Francé Illusstree" czimü
képes lapban, molynek tárgyát hazánk fóVáro
aan*k leirása, képezi. SzerzS dicséretére legyen
mondva, hogy a külföldi országokról iró fran-
czia íróknál meg nem Bzokott alaposaággal
oldja meg feladatát — a következtetni engedi,
hogy Marbeau ur megjelenendő müve más tá
jékozást fug a lranczia közönségnek nyújtani
mint a Tissot „Le pays des Tsiganea" czimü
müvében olvasható, melynek minden lapja a
a legnagyobb tájékozatlanságot árulja el, mely
ugy tünteti föl ezen országot, mintha vad be
tyároknál egyebet nem is lehetne az alföld ró
náin s a iellöld bérczei köziitt találni. Marbeau
ür a legnagyobb lelkiismeretességgel igyekezett
a legjobb (orriaokat kipuhatolni, melyekből
merítheti anyagát Személyen informatiói véget
o]y egyénekhez fordult, kik saját szakmájuk
terén a legalaposabb tájékozást nyújthatták.
Ifi kíváncsian várjak a mü megjnlenéiét éa
nem fogunk késni ast olvasóinkkal főbb vooá-
mkbac bemutatni. (w)
Vegyes hírek.
— Hogyan fizetik a khinaik orvosaikat.
JÍ frankfurti tornaünoepen egy nlasc tornázó
előadást tartott arról, mioö befolyással van a tornázás az egészségre. Jeligéje Disraeli e asa-vai voltak:. Az a nemzet lesz a leghatalmaiabb a mely legegészségesebb" s aztán így folytatá: Hxdd adjam elő, hogyan tudják a kbinaiak aj orvosokat s a közönség egéizségét megegyez-tetői. Nálunk tisztán ugy áll a dolog, hogj mennél több a belfg, as orvos abból annál több -hasznot huz. Khinában eltenben érdekében áll az orvosnak, hogy mindenki egészséges legyen. A kbioaiak az orvoBnak évi járadékot fizetnek, de ebbíl mindazon napokra esedékes részt lehúzzak, a melyekan fizető 12 hó alatt b;teg volt. E szerint minden betegeskedéii eaet m-g-apasztja az orvosi dijat.
— Ezermester a törvényszék előtt. Páriá
ban egy fiatal leányka erkélyen szokatlan kedv-
" löitóíben leli gyönyörét — tűzijátékon mulat
\'-iiHkíkV .ríppontyak", ,rmjkák« t-igan Og-
rilnak ki kezéből. De ugyan e bái földszintjén

rissito1 helyiség van, melynek vendégeit a ki* petárdarobbanások elűzték. A dühbe jött vendéglős e miatt szitokkal és becsmérlő szavakkal illeté a leánykát a e miatt ismét a következó jelenet fejlódStt kimhól6-ána fenyitő törvényünk elölt: Elnök: Öo »zz»l van vidolra, fifcgy B kiwaMOuytwitkokka] illette. — Vádlott: A kisasszony vendégeimet petárdákkal ijeaz ette el — Eln. : Önnek limonádemérése van ? — Vádi. :Igen uram, s midin a kockilepényt a forró topeiről leemeltem .... — Eln. Oo tehit lepényjtttő ? — Vádi. : Igen uram, mialatt tehát a lepényt leemeltem, egy .béka" egyik vendégem órájára esett, ki ípeo MÍd5t nélte; a vendég óráját ijedtségében a földre ejti s es küdözik, hogy összetört, mi arra indit, hogy utána nézzek, vájjon az órában csakugyan történt e baj. — Eln. : Ön tehát órás 1 — Kitanult órás. Nos, a kár csekély volt Ekkor a \'eleségem előhozta vadászkürtömet, hogy vendégeimet művészetemmel minél továbbra ma ráutaljam üzletemben. — Elnök: Ön tehát zeneművész is ? — Vádlott : Act szerelem hinni. Fújok tehát. Egyszer csak pukk 1 s a következő pillanatban agy rajka repül egyik vendégem kabátjára. Vendégem fut, én azonban bolyt állok a kárért, B tűmmel rövid 10 perc alatt az ószreveheteúenségig helyrehozom a hibát. — Elnök: Hogyan, hát ön siabó ÍB? — Vádolt: szobámban mint szabó dolgozom. — Eln : Szt bájában? ÖQ tebát tulajdonkép kapós? Vádi.: E hivatalról nőm gondoskodik, én csak limo-nádés vagyok. Eln,: Csak I Bevallja tehát, hogy a kisasszony szitkokkal illette ? — Vádlott: Igazán nem tadom, miket mondottam neki. Haragomban majdnem a bolondulásig voltam, különösen, miután a kisasszony iránt udvarias s szíves vagyok, mert pl. néha-néha ingyen a haját is fölfodrozom. — Elnök: Eszerint ön fodrász is? — Vádlott: Mi sem könnyebb ennél; de e meBterséggel felhagytam. A vádlottat 16 frank-nyi birságra ítélték.
— Az iskolát az örüktk házával legujab
ban több lélekorvos élénk összeköttetésbe hozza,
a mennyiben statisztikailag kimutatják, hogy
az iskolák- és különösen egyes szakiskolák túl
terheli és az elmének kizárólag csak egy tehet
séget művelő tanulmányai annyira megrontják
a kedély egyensúlyát, hogy az ha nem is az
illotőn, de annak utódain mint fokozódott álla
potú öröklött idegesség és végül írüluég jelent
kezik. Ez valóban komoly intés az iskolaügy
szakembereinek és nem eléggé ajánlható a pon-
tOBabb megfigyelésre és utánjárásra.
— A patkányok és egerek ellon egysze
rű és biztos szer Vindisch Jánoa íöldbérlfi ur
által hasznait „Budapesti légsieszgyári kóseény-
kátrány ? mely minden tekintetben a gazda-
sígi és házi állatoknak ártalmatlan. A kuzön-
Bég érdekében köxludomásra juttatás végett van
szerencsénk értesíteni, hogy több havi tapasz
tálatok után kész vcll a nyilvánosságra hozni
mÍBzerint es egyszerű eljárással sikerült a pst
kányokat éa egereket a következő módfin ki ir
tani. í?öz-lp nagysigu, kátrányba mártolt ecaet-
tel minden hozzáférhető patkány és egér lyuk
kívülről körben 2—6 cmeternyire, belülről pe
dig a lyuk gömbölysége és a jái-isukba eső hé
zag helenkint ké\'szer jól bemázolUtik, délután
jobb mint délelőtt, mert a kátráoy kfsobb »ü
rösődik; a lyukak addig tartatnak nyitva, 14
nap mig a férgek nem fogynak, az időközben
kapart lyukak is a fentirt módon kezeltetnek
éa jelzett idö múlva berakalnak. Az állat éle
lemért kimegy, a káiránynyal érintkezik, ma
gát vele bekeveri a földre hever, a kátrány e
közt a lábaira is tapad, mesésében akadályozza,
á bőrire ragad, köményessé lesz, és viszketeg-
ségst okoz; ekkor magát tiBztngatni — rágni
kezdi és elpusztul. Figyelmébe ajinlom min
denkinek a kitartó szorgalmat. Szabó János
statisztikus.
— Az auj&atui hónapról azt tartja az olass közmondás: nedves augusztus nem nos halált, ? *> spanyol: ha augusztusban esik, méz és boreső esik. A mennydörgés atonban a néphit szerint e hónapban betegséget vagy háborút jelent. A németországi parasztok sze rint augusztus a konyhát, szeptember a pin-ezét tölti be. Az angolok szerint: száraz és meleg augusztus nem hoz jó termést. E cé napjai közt 1-je, 15 ike, 10 ikii és 24-ike leg-nevuzetesebbek. Elaejéo régon első birányo-kat hoztak a templomba vagy uj kenyeret ajándékul; az angoloknál pedig a cseléuek keztyüt húztak, lü-én Lörincz napja. 15-én (nagyboldogaaszony napja), hajdun ünnep volt, sekkor áldották meg a virágokat B gyümölcsöt; s ha jó idö volt, nagy örömmel vet\'.ók. 16 án van Róküsz napja, ki tudvalevőleg a betegek vódszentje. s ki megvédi a ho*z4 fordulókat a pestistói. 24-én Bertalan napja, a néphit szerint először esik bideg harmat, ha pedig nem, az ősz hosszú leaz, s ha eaó esik e napon, az eső 40 napra terjed. R^gen e napon a tanulóknak kis késeket adtak annak emlékére, hogy e szent meg volt nyúzva, a külön vitatkozások tartat Lk U alatt. Midőn a nyomdákban csak papír-ablakok voltak, ezeket Bertalan napján ujltot-

ik meg. És az 1849. évi augusttui 13-ika Világost hozta a magyarral I!
— Miliő UÍZ a szeptemberi Hetereologu-
Baink körében az a nézet uralkodik, hogy ez
évi igen nedvea augusztus havára annál szára
zabb s melegebb szeptember fog következni.
Már augusztus végén a keleti szelek az esőzést
szüntetik, mig szeptemberben a barométert
több vonallal fölemelik. A száraz időbe való
átmenetel mindazonáltal heves idAjáriisal fog
történni.
— A király pécsi látogatása s a nemzeti
öltözet. Nagy zavarban vannak a pécsi állami
hivatalnokok, irja a .Funfk. Ztg.", mivel
magyar államhivatalnoknak magyar nemzeti
öltözetben illik megjelenni királya elölt, ilyen
nel pedig jóformán egyik sem rendelkezik.
Csizmákat csak lehetne csináltatni, de as attilát
és mentét bajosan fogják kissabhatni a pécsi
szabók, hacsak az idősebbjei nem, kik a 60-as
évek nemzedékét ruházták.

— Szerencsétlen terno-esináU. Borosjení-
ben egy Klein báró erdejében dolgozó munkás,
Qraner 960 forintoe ternót csinált a kis luifin,
Indián kívül. Reacontóját egy caimborájának
adta át, hogy nézze meg, kijöttek-e a számai.
A jó czimbora asonban a reacantót 610 frtert
eladta a lottó gyűjtő sógorának, selszelelt vele.
— A király magyarországi aljára vonat*
kozólag a következő utiprogrammot állapították
meg eddig: galicziai utazáaa után, szeptember
18 án öt órakor reggel Samburból elutazás
Czeglédre, 10 érakor dBrjeuner a coupéban, 5
órakor diner, este 11 órakor megérkezés Cseg-
iédre. Megszállás a vallásalap prefekturai épü
letébe. Hétfőn, szeptember 20-án délelőtt 9 óra
kor hadgyakorlat, eBte 6 órakor diner, 9 óra
kor elutazás Pécsre. Kedden, szeptember 21 én
reggel 7 órakor megérkezés Pécsre, megszállás
a püspöki palo\'ábao, 10 órakor tisztelgés a
királynál, délután megtekintése a katonai kór
háznak és a tábornak. Este 6 órakor diner.
Szeptember 22 ón korán reggel hadgyakorlat,
öt órakor dinnr, este 7 órakor elutazás Bécsbe,
hova a király szeptember 23 án este 5 órakor
érkezik. Pár nappal később azután GcUöllőre
megy.
— Biztos szer a tolvajok ellen. Egy Tim-
mermann nevű ur a torpedóknak azon nemét
találta föl, mely a betörő tolvajok ellen biztosit.
Ajló vagy ablakzávárokra erősítő lőporral telt
api*ó pokolgépeit, melyek a legkisebb külső
nyomásra roppant erővel explodálnak, a a tol
vajt egyszeribe megszabadítják földi szenvedé
seitől, valamint a társadalmat a ragadós kezű
csavargótól.
— GySnyöril százéves aloe közeledik
virágzásához Szapáry Géza gróf muraszombati
várkertjében. As óriási növény már július vé
gén teljesen ki volt fejlődve, valamint az egyes
virágocskák ia teljesen kivehetők voltak. A
„Magyarország" levelezője igy irja le a ritka
növényt: Az egésznek hossza 4 méter SO cra.
Csupán a levelek közül kinyúló szár magasaága
4 m. 27 cm. E száron, Műiről 1 m. 34 cm.
kiterjedésben 25 virágzat van, knp alakban.
Az egész növény igen impnaans kinézessél bír.
Ugyanezen kertbin egy pompás KUBH is látható.
Ennek magassága 3 m. 88 cm. Egy levelének
hossza 2 m. 58 cm., széles.ége 78 cm.
Papirszeletek
Circalas Titiosus.
-- Ennek \\ fiúnak m(rt olyan piszkoB u ket«?
— Mert mindig u arcút törli vein.
— Hát as arcsa méri olyan ni«koa V
— Mert mindig a kexébe Lörli
Mondd kedvesem, kérdi a menyecske férjét, mi a különbség egy seUtlen eset és egy szeren-cnétlenüég költ
— fTa anyid beleeanik a Dnn4La, ex véletlen es\'>t volna; de ha kimentenék, ax mlr aserentíétleDBég volna.

Hivatalos plaezl árat.
Kagy-Kiniuio, 1880. tsept 1. 100 kilogrammiÍTal számién. Busa 10-—.—lü-50. Ro*s 8 20— 8 90. Árpa 6-50.—8-—. Zab 580,—6.50. Kokorio* 8.—•— ?—-Burgonya 4 ? —. Borsó ?—.—2Q--~. Lesxtt —" . _,.—28—. B»b _•_ _|2.—. Sciu ?—.—1-60. Ssalma -—.—1-20.
Hu-babai 52.—. . Sert?skni 60*—. , S*s-
loans \'—.—87. DíssnÓuir *—.—80. Vörös hagyma •_._16. Fofhajyma •——30. Cxukor •—.—B0-_ Bon — 1\'3-í. P-ipröcs 1-—.—. Ssappaa •—.—40.\'*
1 literjével namitra.
Ó bor -6-1—tó kr. Uj bor 20 -28 kr. Páliak*
48 kr. Ecset 6 kr. Kiadta:
FABCAS, v- piscz 1
Szerkesztői üzenet.
423Í. Sz. S. Hegkéive kaptuk. Mi Valink az oka.
4232. „ÍU eUtagjott dala" meg J5. Hasik gyenge.
4233 D. Gy. Bpert. Búvec kSuBoet. BeesM leveledre már suSva! válaszoltam, S ii TaJuaol alkalmasint.
4234. B. Ö. ScepL köxepéa — igeo.
4235. B. A. KStsonettel váli\'ZOltaok.
4238. Keszthely. Helyen, mi is ugy utt&sk Tolna. Üdvözlet 1

V
a B u t. I m e u
e t r
e
u d.

InJol K»iil».«ró!
hova:


Vo.
iát isim
Un
Í Pere. idS
207
Es«ék, Kobans, Dombóvár
6
10
retj«í-
216


30
dílut.
2<I9

11
1
éjjel
soa
Bnda-Peatre (gyorsvonat)
6
55
reffel
204
a (postavonat)

6
dUtU.
212
. (vegyes voDat)
11
20
• ijel
313
Becsbe (ScumltatLely, SoprOL
i- fele) 6
15
reIt.l
301

1160
éjjel
316
Soprooba
3 4(1
dílat
205
Pragerhof Sottori, Cjiktornya 4 65
reggel
201
. . (i7°"v) .
10
50
éjjel
Érkezik Kanizsára
honsiét:
210 Zíkáa; felSI b ?? reagál
216 1 41 difb-
208 , . 11 1 éjjel
Üli B»<in PcstrCi íí-egjes votatj 4 15 r»gg«l
203 . (potU7on3t) 2 & áélat
201 ,, Cgy&ravocBi) 10 dO Ajj«l
302 Bá"»l.Sl 4 1 reffel
314 .. 10 15 ijj«l
316 flovruaböl 12 Ödélbsn ?
202 Prigerhftf foií; (gjon<T.itiet) 6 37 reggal
C2oi 0 1 SŰ déloi
206 » » .0 50 Ajj«i
A Bafetea&s vaEé hajézát.
Halatoa-FOr«drú! iudul a Kisfalud?-gósöi reg- -
ge! 9 Arakor Siólok-t. Ugyac oan-ít iodul d*lut.D
3\'/, . B UetpoftU, míg tiitfő-j líÍTétaleíon
regyel 7 órikur
Siófo! ról iaütii défüiöu ll örukor 8iíatoD-FüroÓr»
, , iólatín f.
a dél\'.tán & óra helyett ícdul Füredre 3 önkor.
Felelős szerkesztő: Bátor fi Lajos.
HIRDETÉS.
"KIT. A T~% A ff>
Tb. GráníU J<5n«f caiktorny*i kansskedd cald-
Y^|«anrrTti^ny^n>fc H&taXOS&ta folytllB & CsSdtöUl^ffllOl
leltárosott éi 1543 frt 90 krra bec*ÍÜt bSrirak 6* bolti fal Bserel vények ajiulat atjin el adatnak.
250 frt binalpíiLíie. ellátott éi zárt ajialatuk f. í. aeptomber II. déli 12 ériig Csesznák Sindgr Csáktornyái Ügyvéd, mint Omeggoudsokhot adandók be, kíoél a caödleltlr bolekiotlietó ét böv»bb Mrüi-
Nagj\'-Kaai«*Q, 1Ö80. éri leptenber 3. fl
Fischl Pál,
*-"*^ "* T-H^*-"*^
136 1—1 Ojjvéd, mint vil jegyaí.

" TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM.

ZALAI KÖZLÖN

SZEPTEMÉEK 5ín\'1880.

Minden eddigi világtárlaton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve, Első magyar
gép- és tüzoltószerek gyár, harang
és
érezöntőde
Hazánk legnagyobb korszerűen berendezett gyára harangok tttzoltászatl és TizmütészeU gépek készítésére; agyirraj
kapcsolatos rismiitesreti outálj a jelenben egyedüli belföldi szivattyú gyárt képeii, melyben kizárólag honi munkaerő
alkalmazása mellett, minden czélnak megielelö szirattyuk és kntak készíttetnek.
»??- Képes árjegyzékek és költségvetések kivánatra bérmentesen szolgáltatnak. "Vi —•*-— aó]?telepe: Kolozsvárott, beltnono8tor-*Uc*a ÍZ- szám alatt létezik
0 messze-, rövid-
0
Í
oHELFY
rxc


TA C H E RT E.
ezelőtt ZSOLXAY TILMOS.
Pécsett, Széchenyitér 18. sz. ,Zsolnay-bazár* alatt.
Ajánlj a dúsan felszerelt cagrrilaJitjSka gyiri raktíxit
üveg, porczellán, kőedény, lámpa-,
norinbergi és diszárn-czikkekben, öntőit Tasedény,
czlnezett és emalirozott pléhedény, nlBdeaoeiaü konyhafelszereléai és
134 1-3 házi czikkekbn
lBűolli cMiai ezüst Mi, íaicsií-árai, festóíászoa és festeiei
clilrurgiai és optikai csikkekben,
tomploml CHM, atazű- és yaflász-esztözííK:,
parfüm és moBaó8zappanol?t)aii # TETEMESEN LESZÁLLÍTOTT ÁRAK MELLETT #
Vidéki megrecdelűsek gyorsan és pontosan teljeBittetiiek.

K|oLL SEIDLITZ - PORA.
3D óv ót* ft letyobb sikerek mellett fenn AH mindennemű gyomor betegségek és emésztési akadályok, (mint étvigyhiácy, haasEorolAj), vér utlo|aa és aranyér ellen. Különösen oly egyéneknek ajAnlra, kik ÜlS életmódot folytatna ír.
Hamisítások törvényileg büntettetek.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o. é.
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL _
r
A legmegbízhatóbb Öiim\'gélyEÖ stere s szenvedő emberiségnek
minden belső é\' küUG gyulUdiaűil, a legtöbb betegség ellen, min.
deiinemü sebesülések, fej-, fai- és fogfijáa. régi sérvek éa nyilt sebek-
ríkrekélyck. Bszük, azemgynlWdá.a, mindennemű bénulás és aérliléa stb
[tb. ollón. \'
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. ó.

Hal-májolaj.
KrohnM. és társától Bergenben
(Norvégiában).
Ezen hnlmaj zsirolaj valamennyi, a tereako-lelemben előforduló faj kílriitt ar egyedül!, nicij orvosi wólokr*. használható.
Ara egy üvegnek használati utasítással I frt a ó.
FŐ ssállitáe iloll X. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs
Tachlanben.
ü~>kar a« állim mindon hiraevM 8j6f7ii«rtirib»n vi!7 fün«r. kcre.kede.il.cn. Kiktir nélküli h.ly.ágekbcn m.gánesyínek n.gjobb mcErondílijoktiél meffelolS irlesngeaélben ríjíeiHIník
A t. oz. köiíméf kéretik h»lijoiott«n Moll-!él« kéiiitaiinvt r«Ddeloi éa ok oljaaokM .Ifog.dui, meljek Bajit ívj.jjim é. tííiri-sommal vannak eü&LTa.


Csak magam egész Ausztriában vagyok képes
2 frt 75 fcrért o. 6. egy égessen jól járó kitüntetett Alany-eeüst üsebórit, mely pontosan jir és probiW*. v&a, egy álanyesöst óra-UncscE*! és kulccsal adhatni. Esen árak finomabb ur kisebben 3 frt 30 kr. és 3 frt 30 kr- — Ac órás urak és óraeUdók legyenek arivesek raegbi«?«ükat, mind *ddig beküldeai és 6 hónapi M-
Caak 3 frt 90 krért és 4 frt 50 krért vag)-ok kípea hölgy ÓT&k*t nyaklincirM.1 Ggjütt adni, melyek pontosan járnak ói egy elérhetetlen díszt mntatnak Ki nem hiszi, nerce meg ee órákat, es majd biMnyoSM megveszi, órásaim exen órákat 10 frtéri aájik el.
Csak 1 frt 20 kfért adok én egy amerikai sioba-órát, me lyet mindea 24 órin át kell felhúzni és pontosan jár.
Csak | frt 80 krért adok én egy keltő órát, mely Mzonyo-
aan rem enged elaludni. 990 6—6
Én képes vagyok nehéz ezüst nebórikat i, 5, egész 6 frtért; Anker órákat 6, 8, egésc !0 írért.; Kemontoir órákat 6, 7, egéat 10 frtírt; arany órákat 15, 20 égést 30 frtért t legnehezebbeket adni; minden órához egy 2 évre szóló .iúuUiás: jegy vau mellékelve. — Míndason órák, melyek éppen csak nekem vannak, órás üzletemben láthatók éa ugyanott mug is rendelhetők:
FONTOS
és gyönge
látóknak. Ó
Á legjobb szemüvegekké! szolgál jótállás mellett "
Bix, Bécs II. Pralerstrasse 16.
B. látszerész Ő
Nagy-Kanizsán a „Korona" átelienében. A
üvegemet és aneroid-Baronieterei- 0 met 8 napi próbára adom. ios9-* 9

Für Zwiefel, Knoblauca Paprika, Tarhonya und
ROlirmatterL i»t dfe erste Bexugsquelle
bei
s. J. BBsn
in Sn-gcdin
Aneroid-Barometerek minden 0
Egy egész bazár
SV Séosisen "W
csak 4 frt és 80 krért foljrást kapható!
Ei a k5vetkes5kbíl ili: 2 gyönyörű chlna ezüit flyertyitirté,
i Waterpraepf kéielí, 2 «l«iaya«ati festett kép fa keretekkel,
I aj ezíít asztali otB«íetyS TÍI. ercsbfil, 2 jixtarfly caikis urak-
nak, 2 JBXtárfly csakis bal gyeknek, t kiviló varritok, et mindent
tártaimat, mely egy hölgy izivít megridamitja, I gyönyörű sroz-
kép albán, telütve pikáns fényképekkel, I járó érczérí. hossza
laneccsal, peresekre kiaaímitva, jótállással, kiviló chinai virág
tartó, I szép vilaaozéBza, 1 kristály at- és borsiurtá, 1 valódi
flnon bagaria pénitáröza 5 réaisiei, emellett sem vasUp éa ké
nyelmes a tsobbon tartani, i gyüiiyijrü érO2 ZSebl láfflpa, oly ki
csiny\'mint egy dohanytortó, ! valóban siíp Saaatra ékszer urak
és hölgyeknek, \\ mulltö, 1 pár faltéval ó, 2 jscp kristály - gyürü,
teljeg garuitura inggombokbói. i gyönyörű bái- éa Béialuyezfi
Eien basár láÜWtó 991 6—6
Anton Bis Bécs, II. Praterstrasse 16.
Ki ezt poíiával akarja, mefLrtphatJE. A Uda h.ijai 45 kr.

DOC
Malom-bérletek.
Olliri uradalom tisztsége részérói közhírré tétetik, hogy a z&la-iatv&ndi négy kerekü és ol-lári három kerekü Zala TÍZÍ malmot nyilvános árverelés ntján 1881-ik évi április 24-től szi-
- mitandó hirom évekre kibéreltetnek.
— A nyilvános árverelés folyó évi september
hó 13-án reggeli 10 órakor fog az olliri gazda
sági irodában megtartatni, — hol a bérleti fet
tételek előre is megtekinthetők.
Ollár, angnsztus hó 22. 1880.
Urodalmi tisztség.
126 4-4
DOC
Hirdetmény.
Nagy-Kanizsa varos tanács iltal, a város tuiajdonahot tartozó telekuti tégla gyár hasznalala, 1881. évi január l-él6l számítandó 6 évre bérbe adandó lévén, felhivatnak a bérleni Bzándékozók, hogy írásbeli ajánlataikat a megajánlandó évi bér összeg felének bánat pénzül leendő csatláaara] folyó aept. 9. délelótti 10 óráig a vároai számvevői hivatalhoz beadják, a feltételek ugyanott megtekinthetik.
j28 3-s A városi tanács.
a Zhtpuy N.-féle vHGmag^pácz használata meiteti.
Nemrég a szent-pSltl vidékbe!! émwel kitüntetve.
Éten ré\'gilícs (kétk.6) z mis maró aivakból áJió pici telje-Ben elpti.iititja — h.t a minden csomagon olvaabató epjíierü ki-vítelQ haszn&lati uUaitia pontosan kSvettetilc, — a büZi, i^pa, tab, kijles, tengeri slb.-oíl a vétó magon találtató Q»ögCSírÁkaij mint ezt BtimoB biíonyítváay eröaiü.
A raapas majry. kir. mioisierinm gaida«á^i közlernénytú a Dopoy N -fálo piOZOt mint egyikét a. legsik«rfi«ebb BIerőknek ajánlják a basaÖszSg olhiriuUira.
Áttekintések bÍEOTiyitvanyokkal kívánatra ingyen éa bérmeotve. Ára egy 2 hektoliter (200 liter) magra való csomagnak SO kr.
Nagy-Ksniisin egyedül cgak RotMfeld KÚOtf keret-
kedésébea kapható. — Alsi-L^ndrin Toakt 6. — X^entio TlMI
VIlBWB. — Mura-Sierdahelj-en GraboveCZ A. — Zala-Eger^zeg«n
Gráner és U. 133 2—10
Iskolai-értesítés.
Nyilrinof polgári is kerukeddal Itktüa s ?avelí-ializeítuBbM Bodapeit, Károly-körut 22. stim a 28-ik iikolü ér L éri szeptember 1-én T«&ZÍ kezdetét. A uöroodékek Wvétele aaguflitnj 20-ÍkAtól naponta délolSu S— 12-ig és djlatin 3-5 órüg e*xkÖ*ölhet5.
KeTeiS-intézetemben » reim bisott növendékek általam & löggon- ^
doiabb ffiügjeletben réatejOlnofc a & legaseretottelje.ebben apoltainak.
AXOQ a nevelés körül nekom tflbb Blnt 30 évi sokoldalú tapaacUlái
ill rendelkezéaemrf, a mi Arrí jogosít, neTelÖ-intétetemet miadao t M.
stittlőnok a legjobban ajüniani. 115 9—10
Frofframniok kívánatra ingyen.
GRESHAM"
JJ
életbiztosító-társaság Londonban.
IHagyaroriKÁgi Bók: |j Ansstriai Sók:
Fer. Jözsef-tér 5. |j Bécs, Oíenirá? 8.
A tira»síg vajjona frat. 6fi 57G.O23.95
Éri bevétel bittositasol éa kamatból 1879,
iuu:us 30 xn : frcí. 13.628,702.40
KiBeetéaek biatoaitáat él járadéki azerEŐdé-
sek s Tiaaz&Tasárlisok atb. atln a ta»a«ig
rennalliaa ila (1818; tres. 86.000,000.—
A legutóbb tixoükét hónapoa Qxleti idS alatt
a tiríajágoil frc. 58.340,600.—
ériékig nyojtattak be ajanlatok, miáltal a
Iegmobbi 26 év alatt beoyojtott ajinlatok
öraMrtíks tíbb nint ,Vo Mi).062,825.—
értékre megy. — Tervezetek s minden közelebbi felvilá
gosítások a vidéki ügynök B a magyar é» eailrák
Bókok álul adatnak. (998 8—*) I

H*gy-K*niz8*a, níomatott \\ üadó tulajdonos Wajdits József


NAGY-KANIZSA, 1880. szeptember 9-én.
flíeakflenezedlk éTfolyam.
\'«?
. ««\'
J illslS klaJamiarak a
*nj>*»4 rtutt illeti kiadéhox bérnratTe
Hlrfitíltk
S hifiboi p«tiuorbsB
7, miiodiMr 6 I nln.l...
telibb! sorirt 5 kr
KYILTTÍEBEN ?MODkiot 10 ET*rt Ti-
t.tn.k fal.
linoitiri illeték minden l
NAOY KANIZ8A
I BérmAotetleu leTtli <fta.k i»ra»rt numLti : «a.kt4Íl fofídUtoak BJ.
\'{fadl-Jatok TÍUCft D*B
ZALAI KÖZLÖNY
elóbb: ,Z AL A-SO MOG7I KÖZi^OSTT.1
fiVKanleíTiros helyhatóságának, „n--kanlzsal önk. tűzoltó-egylet", a „n.-kaniz8sl kereskedelmi 8 Iparbank", „nagy-kanizsai takarékpénztár", a «zal»megyei altalános tanltó-tes-tület", a „n.-kanizsal klsdedneTeló egyesület", a n.-kanizsal tiszti önsegélyző szövetkezet", a .soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanlzsai ktitflasztmánya" s több
megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.

A Jegyek társadalmi helyzetéről
— Egy kBzae-gi jegy*5tSl. —
(Folyta^ éa vége.)
A törvényhozás tehit — reá vetette szemeit ama a társadalmon kivül balan-ceirozó szerencsétlen individuumokra és elhatarozá, hogy ad nekik szilárdabb álláspontot, mely a községek rendezéséről szóló 1871. évi XVIII. törvényezikk alakjában létesítve is lett, szabályozva lévén ott a jegyzői állás és javadalmazás — minimumokban. — És kezdett az önbecsérzet kifejlődni az állás képviselőiben, — lefelé függetlenek — és fölfelé — a szó nemesebb értelmében — szintén elég függetlenségben kezdek meg a polgári és hivatalnoki toelesség teljesítését, gondolkodván aZon eszközökről is, hogy a múltból még irányukban fennmaradt előítéleteket lerombolják és kivívják a társadalomtól a közbecsülést.
Az állam politikai, — beligazgatási és törvénykezési művelődése folyton nagyobb arányokat vevén, tágasabb térre terjeszkedvén ki, — ennek következményeképen — a hivatalos teendők is hatványozottan szaporodtak.
A hivatalpok-karnak, a kezdet nehézségeivel küzdve — teljes erőfeszítésébe került positiőját fel nem adni — és emberül megfelelni — a kötelesség teljesítésének.
És ekkor kezdődött a mi állásnak is purifieálódni.
Egymisntón kezdettek a régibb korszak képviselői kidüledezni, — de jöttek helyűkbe uj erők és vállvetve, — szintén megtartották helyeiket, — megfelel-

tek a hivatalnok kar kötelességérzetébe és mnnlcaképességébe vetett bizalomnak.
Látván pedig az intézd körök, — hogy folyton több és fontosabb teendőket kénytelenek a jegyzők vállaira halmozni,
— gondolkodni kezdtek, hogy szükséges
lesz szakavatott egyéneket alkalmazni e
soknemii teendők teljesítésére.
Ezen vélemény eredménye a jegyzői állásra képesítő .szigorlatok" rendszeresítése lett
Jobb ügyhöz való lelkesedéssel néztek a jegyzői kar jobbjai — ezen eszme elé, — mely eszme testesítve is lett.
Ám & jegyzői szigorlatoknak a kezdetben várt jelentőségük csökkenni kezdett, — mert intézményeinknek általános árnyoldala — a protectionalis és elnézési rendszer — itt is igen sok esetben érvényesülni kezdett.
És igy a sok kísérlet között & valódi qualificatio kérdése — másodrendűvé sülyedt.
Nem nyervén pedig szilárdabb alapot — nem annyira anyagi — mint szellemi tekintetben a jegyzői állás, — a társadalom is még mindig megtartotta és tartja — habár immár nem oly szigornan
— azon negatív álláspontot, melyet ezen
állás ellenében elfoglalt.
És ez nincs igy jól, mert összthason ? litva a jegyzői állásra három ló soknemü teendőkhöz szükséges tehetségi fokozat, ama — hogy agy fejezzük ki magunkat majdnem encyclopaedicns ismeret halmazt,
— képességet, — melylyel a törvény
kezés, — közigazgatás és meg egy legio
különböző szakban a jegyzőnek birnia kell
vagy kellene, — azon ugy aDyagi, —

mint szellemi elismeréssel, — melylyel a jegyzi az állam és társadalom részéről találkozik: ugy be kell vallanunk, hogy a jog és méltányosság elvei — még nincsenek a jegyzők javára életbe léptetve.
Hogy pedig ezen helyzeten, mely lassanként mégis társadalmi kérdéssé fog felnőni, — miként lehetne és kellene javítani, — erre nézve bátorságot veszünk magunknak — szerény véleményün ket alkalmilag kifejteni.
-y. -t. .
Mutatvány
KeSd Józtef b.-fUredi bortermelS ,NipnerS aröífimiíosU j ét bor keztlit* czimü, sajtó alatt Uvb munkájából. Aignar hajas bizo-mánya Budapesten. A mii összes jövedelme n balaton-füredi 98zeretetház"-4.
A borok összeházasítása. (Folytatás és vége.)
Tél idején, ha pioczéakben, mint aok helj-üu a hőmérséklet a fagypont felé közeledik, akkor semmi esetre se házaaitsunk benne óborokat, mert a lassú erjedés nem következnék be, haoem eszkötöljük nyaroD, mikor pinezénkben legalább is 10—12« R. hímérsék-iet van.
Néma bor hiányában az óborok lassú erjedésének előidézésére szükségből alkalmazhatunk a legutóbbi szüretben főzött mu3tot is, de bizonytalanabb sikerrel, mert az e czálra használandó must főzésének netovábbja, vagyis készítésének módja még nincs kísérletileg meg állapítva, tehát maradjunk csak a néma bornál.
Ha a borok összeházasítása ügyes tapin-tattal és szakértelemmel ^mit a gyakorlat és tapasztalat szül) eszközöltetik, legtöbbnyire az eredmény valóban meglepő, vagyis, az öaase-házasított bor kilünő tulajdonságaival nagyban túlszárnyalja a vegyítés előtti borfajták bármelyikét és ebben a franezták nagy m éterek,

igen ügyesek, őzen műveletet a berkeseié* koronájának tartják, melylyel a mienkéuél tokkal is silányabb nyers boranyagukat oda fej. lesitik és emelik, hogy nemcsak & világ pia-czain áll meg magas árakon, hanem még nálunk is, a kiválólag bortermelő Magyarországon is értékesitik. Ideje volna már valahára nekünk is mozogni! /
Különösen az óborok össtaházasitásíná!, hogy a kívánt sikerró! magunkat előre bis. tositsuk, némi óvatossággal kell eljárnunk, vagyis, mielőtt hozsá fognánk, ax arányokat megtudandó, meljek a kivánt eredményt ssülik, kísérleteket kel! teonfink. Ugyanié, alkalma* zunk vgy jókora tiszta fehér üvegedényt, a c vegyítendő borfajták egyikéből 1, 2, 3, a másikból több vagy kevesebb ivópobarral öeesokeve-rünk, ezek számát följegyesztik, s mindig figyelemmel kísérjük, mindaddig, mig a saját vagy a vevő igényeinek megfelelő aikert a azin és izben elértük, ekkor mindegyik fajt»-ból a poharak számának megjelelő arány b&n, nagyobb mennyiséget, például féi v&gy egéaa hektolitereket keverünk öesfcs, e az eredmény ugyanaz lesi. Például, ha as 1875 iki terme* egyik bordójából veszünk 2 pohárral, a másik hordóból 1, a harmadik hordóból 3pobirral, ex összesen 6 pohár, de e kötbon a hozta keverendő 1876 ki termés egyik hordójából vettunk 2, a másikból 4 pohárral stb. de miűflan egyea pohár hozzáadásnál megizleljük, asicái megfigyeljük, s ha a kivánS eredményi elértük, megállapodunk, vagy mindaddig folytatjuk, mig csak el nem értük. KkitOi- a jegyiekről leolvassuk, hogy melyik hordóból hány pohárral kevenÜDk hozzá, a mennyi ax összes poliár borok száma, a fönlebbi példában összesen 12, már most a kéznél levő keverő hordónk mekkoraaágáhoc képest, melybe, vagy melyekbe; az összeházasítást eszközöljük, ax öasxevegyi* teudő borok mennyiségéhez képest is, ba a, keverő hordó például 12 hektoliteres, akkor mindegyik fajtából annyi hektolitert öntünk bule, ahány pohirral öntöttünk belőle a próbakeverékhez, vagy ha 6 hektoliteréé bordokk*! rendelkezünk, ugy mindegyik fajtából ugyan-annyi fél hektolitert, és igy tovább.TÁRCZA.
Írva víolácska.
Árva TÍoUcik* Kedvet kin virágom, Miért nem maradtál Inkább ámuágtra; Kern is élhetsz meg te Ilyen nagy binatcii ; ÉD nim gyógyulok mag, Lisd te elherrftdtil.
Jobb uereted KE Sast Az enyhe UTMXDÍI, Tudod vjralisod Senkinek sem húsnál, De halálod álul Hirt hozux, fairt TI az esi, Arra violicski Árvák keservihez
Megmondod éiáldl, Vau ki rim U gondol, Ha nem KeretetbSI Poszt* •einalomból Legyen áldott hát a K?i, mely leazakaaetolt, Legyen áldott a s»v, Mely nekem valuxtott
E. B.
A pör.
— Hnmoreatk. — Kémet .után ssabadoQ átdolgozta
Heberliag Dénes.
(Folytatás.)
— Mindenesetre! . . a azért igen ctélizerü volna, ba iameretlen ló lukra talAlkozhatnAnak 1 TiieDoég/ nap ót* ex KI én (Hotelom, hogy Őket
h&D t . . .


— Nagyon helyea! . . 5 én remélem, hogy
kegyed elfogja érni czélját. Azonban mit fog
ei as ügyre nézve Sas vári nenak használni.
Hisz a bárd ur nagyságába fülig szerelmes!
— Te tudod?.. Daczára annak, hogy
mág nem is látott!
— Annál rosszabb, ha kegyed őt már
mínt ilarceos is elbűvöli!... Mert ha kegyedet
igy látná, mint most, megörülne csupa szerelem
ből !... Hátha toég a féltékeny tanácsnok meg
tudná, hogy iámét egy vágytársa van !...
— Iámét?... vágott közbe Berkioé — te
kis gonosz!
— Kétszer sem mondom, hogy nem e
röpitend golyót a fején keresztül T».
— Akkur nagyon rosszul tennél... Mert
én egyedül őt szeretem!... Tán ezért nem szabad
tréfálni.... ?
— És tetszeni 1 szóit kCsbe JSIiz — no ez
után nagyon sok követelés volna egy ilyen
hölgytől, mint kegyed I...
Berkiné a tükör elé állt és öltönyét rendezgette.
— NŐi büszkeségem parancsolja, hogy
szavaidra feleljek! —szólt Berkiné. A terme
szét nekünk adá a szépséget, a vontaimat, as
ész, a tudomány a férfit illeti. Minden ember
nek tetszeni a legjobb mód lebilincselni att, a
ki nekünk tetswk!... Egy kis bú és félelem,
kín ÓJ gyötrelem fők el léke az igac szerelem
nek I— Ha vnlÓasinü, hogy kedvesünket bírjuk,
könnyön a csalódáshoz vesét Jaj annak a nő
nek. a ki kedvesét nem gyötri, mert nemsokára
vége lesz annak az ügy neveset t im adásnak 1
— Na én nem hinném, hogy Kovács ia-
0ácsDok oly hamar lemondatja kegyedről !...
— Ást én U gondolom!...


— S bár gyötrelmeit féllékfnysége által
nagyobbitja, most az egyezer —
— Moat.az egyazer — szólt közbe Bur-
kiaé — nincs oka bennem kételkedni!... Csakis
Emmának kedvéért tevém azt, hogy a tegnapi
bálon Kertfalvival oly bizalmasan beszélget
tem !...
Eliz nem fel bit, s mintán Bei kíné kiosztá Klizoek parancsát, ez eltávozott és Berkiné pedig a mellékszobába tért, hol már reggelije készen állott a as újságok a legnagyobb rendben feküdtek az asztalon Alig olvasott egy-két sort ai ujiigbiil, amiül szolgája egy levélkét hozott úrnőjének.
— Egy levél, nagyságára czimezve! szólt
a szolga, miközben as illatos levélkét egy ezüst
táczára téré és átadá úrnőjének,
— Ki hozta ?...
— Egy inas!... Válaszra vár!...
— Várakozzék!...
— Szolgalatjára I... s a szolga eltávozott
:— Ugyancsak kíváncsi vagyok, hogy ki
küldé e levélkét 1 sxólt magában Berkiné és fel bon ti s borítékot.... Látnak-e, vagy csalnak Bzetneim ?... kiáltott fel, midőn a levélen Kertfalvi báró nevét olvasá... Tehát ő csakugyan a nevem után tudakozódottl... Oh jaj tervem 1... No de hadd lássuk mit ír!...
ÉB Berkiné olvasni kezdé:
— .Imádott nagysáml*
,M<íg fog-e bocsájtani imádott nagysám, ha fogadásomnak dttezára neve után kérdezősködtem 1... Igen !... Most tudom, hogy kegyed kicsoda ?... Remélem, hogy azon vonások, amelyeket képzeletem rajzol szemeim elé, nem sokára feltárulnak szemeim nlŐtt!.. Oh. mily jól hatna rim, ha éd« kedves mosolygását csak

egysser is láthatnám t .. Ha bájos alakját csak egyszer is láthatnám, megtagadnám ama per-ezért a fényes manyországot!... Szabad eremélnem imádott nagyBám, engedőimére, hogy éa személyes tiszteletemet lehessem kegyednél!... Mert igy csak a Bserencsés véletlenre raa hagyva találkozásunk !... Keséit csókolva maradok hő tisztelője
KerlfalrL\' Berkiné a levélkét ismét összeiiajtá.
— Hm!... 0 tehát csak is a nevemet is
meri ; de arezomat sem!... Es nagyon jól...
Azonban ő személyesen akar tiastelegni, ex
már nagyon rosz!.„ Tervemhez nem akar a
szerencse járulni L. Ejnye!... ejnye!... Hogy
hozhatnám önsxe ezt a két pere*ke-dó" lelket?.,.
Ha megtagadom a báró kérelmét, akkor fOstbs
megy minden !... ók soha sem fognak talál*
kozni, s ismeretlen ok maradna t örökre!...
Berkiné sokáig gondolkodott, mert valami nagy eszmén törte a fejét; s ez az, hogy valami utoo-módon ismeretséget kössön a báró és Sas-vári Emma között!... Azonban egyszerre felugrott székéről, s arczki fej esése megelégedést mutatott.
— nahahal... ksezagott fc! Bárki né, —
Nagyszerű eszmém támadt!.- De nemi... ex
még sem megy igy.... sxólt ismét komolyan. De
mégis... Miért ne?.,. Egy álarexosi ismeret*
»ég!... as lesz a legjobb 1... Ha nem végződik*
kivánt sikerre], elnevezsük báli tréfának [.„
Egymást látniok, megisntt-roiök okvetlen kell I...
Ki tudja? e kölcsönös találkozás mily gyümöl
csöket fog teremni ? ..
Berktné a Iehe Ő leggyorsabb módon aa iró asztalhoz ült, a egy kezdőbetűkkel ellátott finom leréipapirosra a koTelkeso aorokat tor*:


ZALAI KÖZLÖN T.
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM.
Az Összeházasításnál való szesz hozzáadást pedig (ha az szükségeltetnék) a következőkép intézzük. Mindenekelőtt tudnunk kell, hogy a vevő vagy fogyasztó milyen erős bort követel tőlünk pénzéért, mert hu az Ö igényeinek azesa dolgában borunk meg nttoi felel, Lehet az a mi felfogásunk szerint a legjobb, még sem veszi még jó áron. Tehát vegyük például azt a Bzesz rreonyÍFÓ^et, melyre a francziák is leginkább tórekeeznek, v^gyia vevőnk, csak olyan bort vásárol meg lŐlüüfc, melynek Bzesztartalma épen tíz perczentet tesz ki, azaz minden 56\'6 literben (egy oszirák akóban) 5\'kilogr. (10 vámfont) iiyi nieunyiségü borszesz van.
Már most, ha BZÜI élkor a jelenleg oasze-házasitandó óboraink, akkori mustjának czakor-fc rtalmát feljegyeztük, moai ulánna nézünk, s kitűnik például, hogy az egyik évi termésünknek volt 19 perczeat, — a másiknak meg 17 perczent ezu kor tártaim a, a az eddigi fejtések idején torién\', szesz- el párolgásokat is tekintetbe véve, mindegyik féle borunknál * ctukortarta-lom felénél valamivel kevesebb szesztartalmat vévéo fül, az elsőnél számithatunk 9, — a má sodiknál 8 p?rczent azeazt, a igy a vegyülék 10 perczentes, előre meghatározott szesztartalmához képe3t az elaö borfajtánk minden 5ü6 liier jénéí hiányzik 1, a másodiknál 2 perczent szesz, tehát nagyoD világos, hogy a vegyítés arányában, ahány 56-6 litert keverünk a leendő vegyülethez, az elaöíéle borból, annyi fólKilo-graram, — (1 vámfont) és valahány 5Ü 6 litert keverünk a második fajtából, annyi kilogramm \' (2 vámfünt) tiszta borszeszt öuiüuk a megki-vaut mennyiségű néma borral a keverő hordóba, s a borokat a megállapított arányban reá fejtjük.
Ha pedig óboraink mustkorukbeli ezukor-tartalmát uem tudnánk, s igy azok szesztartalmára sem kovtjtkeztelhetQénk, akkor egyszerűen megmérjük szesztartalmukat a Szalleron-féle le parologtató kész ilékkel, ha van, éa kezeléséhez ertünk, magunk, (nem pedig valamiféle közönséges szeszmérővel) vagy ahoz értő szakemberrel méretjük meg, s kész a kiindulási alap.
törvényszéki csarnok.
Tárgyalás alá vétetett 1880. évi szept. 2-áu Kutur György gori^ányi kántor tani tő, neje s leánya elleni liÜDúgy, melynél a tek. kir. törvényszék vádlottakat 15ÍJ0 B/80. számú határozata állal a „szülés eltitkolás\' vétségeért helyezé vád alá, de a vé-targyalás alkalmával , a kir. ügyész ur ellenük egyúttal a gondatlanság állal elkövetett emberölés vétsége miatt is vádat emelt — az érdukes végtárgyaUa le folyásáról tudósítónk a következő értesítést küldé hozzánk :
Elnök : Wlassica Antal.
Birák : Gózony Ferencz és Tőltflay Bóia.
Jegyző: Wéber Károly.
ügyész: Dr. Laky Kristóf.
Vcdő ügyvéd: Remete Géza.
Dr. Laky Kristóf kir. ügyész Kutor György s társa: ellün az emberölés és a szülés eltitkolás véisi-geért umul vadat.
Fel olvastatván az orvoBÍ látlelet, ez által
„Biró ur!"
,On ismerni akar engem! ,. Ám legyen!... Azonban bizonyos nk"k miatt, melyeket itt m^gnerezni nem azabad, nem engedik meg, uo&y ü"nt házamban a BHJdt neve alutt fogadjam!... N\'.;m Itjnim Bzivtia — ejnye miféle nevet is adjak hirtelen — igen, legyen Bzivea báró Kózaaági né^ alatt magát bejelenteni. A bális m\'iretttég nem fog minden élvezel uélkül megújulni ).„ A „bizonyos okokat" kérem nem ki puhatolni!...
Berki Arabella.
iliután e sorokat meg egyszer álolvaaa, ösflzehajtá és egy csinos boritókba tévé, e azt egy oatyávalleragasztá.
— Igy níl... - Cnak ni-íg a caímot kell
iríiym! HahahaL. Nagyszerű f.)gáa I vngy job
ij;in mondva C3Rlás!... de míg s*,m annyira csa
lán mint csel,.amely legalább tervem kivihető
sét nagyban elősegíti.
Berkiné felállóit Íróasztalától és csengetett. A szolga belépett.
— Add át az inasnak e levélke. 1...
— Szolgalatjára 1 s eltávozott.
— így ni!.., most esésében van a kfl és
nincs ami feltartsa ! szólt magában Burkina. —
Az lehetetlen, hogy Ő engem komolyan szeret
hessen I... A báró cs«k táranlgpsomat találta
kellemesnek, e ezen oknál fogva képzeli szép
ségemet. Igy hát könnyen félrevezethetem.
Egyez«rüen Emma fn^ja elfoglalni az ón helye
met ! Jobban mondva fcimma lesz Berkiné; Ö
Emmát látja, s azt hiszi, hogy Berkinévol áll
szemben! O Emmával beszél és azt hiszi, hogy
Btírkioével társalog. így könnyen találkozhat
nak!...
Ismét felállóit éa az ablakhoz ment, lenézett az u\'czara, melyen éppen egy csapat álar-csos ment éktelen iármáv*!, végre eltűntek a biuoroil mégett.

confltátálutik, hogy a gyermek jól kifejlett, érett és életképes volt a a tudó próba folytán, hogy a gyermek még lélegzett a valószínűleg élve síületett, B hogy a gyermek megfalás folytan mait ki, —B hogy a feláaott gyermek hallá nyakán a kaldök ssioor háromszor erősen.körül tekeredre találtatott B végre, hf>gy a gyermek E köldök zsinór megszorítása folytan ugy gyilkoltatott-e meg, vagy a halál véletlenül jött e létre, — azt orvosilag jelen esetben meg-állapitani nem lehet.
Kutor Krisztina vádlott hajadon megmarad a vizsgáló bíró előtt tett vallomása mellett, B nem tudja, hogy a gyermek élve vagy halva s*flletett-e? mire magához jött, az anyja előtte a gyermek halálát constatálta a 6 is a gyermeket lábainál hatva találta.
Kutor György vádlott azinte megmarad eddigi vallomásainál a állitja, hogy mire ö a leánya B neje kiabálására felébredt s kifutott — a gyermek halva volt, a a hullát másnap délután 3 órakor eltemette s reá harmad napra a lelkész urnák az eselet bejelentette.
Kulor György né vádlott szinte ragaszkodik eddigi vallomásához a elismeri, hogy a gyermeket pibegni hilte, de erre megesküdui képes nem lenne, — azonban mira a gyermeket kézhez vehette, az halva volt. Elnök azon kér-déíére, hogy bábit miért nem hívott, válaszolja: mert nem vollam a leányom szük-sére elkó-Bzülve a mert 11 gyermeket szülvén, — a bíba-aághoz kóBÖnséges esetekben én is értek.
Ezzel a bizonyítási eljárás befejezletvén, Dr. Laky Kristóf ügyész egy kitűnő b-»zédben kisérlé meg igazolni — az orvosi látlelet — vádlottak önbeismeróaei s eHeomondásai alapján, hogy a gondatlanság által elkövetett emberölés s szülés eltitkolás vétsége kö"vettetett,aŐt bátran meri állítani, hogy a gyermekgyilkosaiig bűntényével állunk itt szembeu, de ezt tökéletesen igazoltnak 5 sem tartván, — előbbi irányban iutézi vádját s kéri Kutor Györgynót s leányát Krisztinát 6 heti s Kutor Györgyöt 3 havi fogságra s eljárási s rabtartási köluégek megtérítésére elítélni, de ugy, hogy a közmunkától felmentve maradjanak a saját költségükön elel-meztethessenek.
Ezek útin Wlassica Antal kir. törvényszéki elnök ur a védő ügyvédet liumete Géza urai hivta fel szólásra, — ki is a következő — feltűnést keltett — védbeszédé; tartotta :
Nagyságos ülnök ur 1 tekintetes kir. tör vényBzék !
A tekintetes kir. törvényszéknek 1590/80. száma határozata í oly tán védoncieim a „szülés eltitkolás" vétségével vádolt&tnak s ezeu hat i-rozatot bizonnyal a kir. ügyész ur indítványa B a kir. törvényszék előtt feküdt adatok idézték elő s daczára ennok s annak, hogy a hivatkozott határozat aUpjául szolgált adatok nem vái toztnk : a kir. üg) ÚÍZ ur mellőzve a kir lürvéiTy-82ék jogernjü vád alá helyező határozatát, most a végtárgyaláa folyamán egy uj önálló B nngyou terhes váddal áll elő s védenczeim ellenében a gyermek gyilkosság erős gyanúját látja a a gondatlanság okozta emberölés vétségét pétiig beigazolva találja.
— Csak Emma ne húzzon vonást szám-
Iám t-leti! BZÓU Berkiné — itt van a bökkenő!
Néki jutott a legnagyobb szerep!... Az a kér
dés, hogy reá áll-e?... Az elaü teendőm lesz,
Kovácséval megállapodásra jirtnom éa pedig
három ok végett!... Először....
Magánbeszédét hirtelen félbeszakitá, a gondolkodó vonás ehűot, arcza a szokott vidám kifejezést Ölté íel éa gyenge mosólylyal köszönt az utczára, hol éppen egy kocsi állott m^g, a melyből Érama lépett ki. Nemsokára léptek hallatszanak a lépcsőn, Berkiné az ajtóhoz sietett, s azt kinyitva belépő barátnőjét fogadá!
— Légy üdvözölve kedves Emmám!.,.
Te ma korán kocsiztál ki!... Hol voltál?...
— Miért kérded ?... válaszolt Emma, mi
alatt felöltőjét éa kalapját letevé... Az igazság
őrénél, ügyvédemnél voham. Meglásd Arabella
ez a szerencse len por még a airba VÍBZ!..,
— Isten ments!.. S ugyan mit beszélnek
azok az igazáig őrei ?...
— Mit tudom én !... Az egyik azt állítja,
hogy a ,Corpua juria" sz.:rint én nekem k>ll
megnywneml... A másik tagadja!... A harma
dik meg a békés kiegyezést ajánlottal... Csak
hogy felette kemóay azivü ember ez az én el
lenfelem !...
— Ha jól tudom, nem Ő kezdé a port
még atyja folytató ezt férjeddel; no da mind a
ketten meghallak, te az&ta felám ae jöttél a
p«rügybe nem avattál be, 8 így mit sem tudok.
— Kedves Arabellára !... Korántsem hidd,
hogy roaz akaratból nem jöttem f»léd, hisz is
merem jóezivüségedet, miért Qe avattalak volna
ebbe az ügybe, csakhogy légedet akartalak
megkímélni & aom akartalak panaszaimmá! un-
tatui. —
(Folyt. k6v.)

A kir. ügyész árnak ezen támadása oly váratlanul jött, hogy a tek. kir. törvényszék becses elnézését kell kikénfem, ha előadásomat a szokottnál is gyengébbnek fogja találni.
Tek. kir. törvényszék ! A köldökzsinórnak a nyak körüli tekeredése köttudcmás szerin, nem tartozik a ritka esetekhez s nem as nem, hogy a leggyorsabb segély is ily szüléseknél a gyermek halálát megakadályozni nem képes: mert a gyermek mjgfaladása illetőleg gata-ütése pár mAsodpercz müve szokott lenni.
Azt, hogy a gyermek lélegzett e s igy élve Bzületett-e ? se at orvosi lelet ae Kutorné vádlott beismerése által constatálva nem látom.
Mert ez utóbbit a leánynak szülés közbeni háoykódásn s kiabálása: » gyermek képzelt mozgása s pihegése hallására könnyen veset-h«ttéfc.
De a bonczolási jegyzőkönyv áUal se látom azt beigazolva, hogy agy érmek csakugyan lélegzett, — mert ha az igaz, akkor élt is, holott az orvosi látlelet azt mondja, „hogy csak valószínű, — hogy ólt" — no már tek. kír. tőrvény szók, hogy élve született gyermek lélegzetet nem véve halhat el,azl a tant itmeri az orvosi tudomány, de hogy a lélegzést vett gyermek ne ólt légyen — ezt nem ismeri.
Kérdés azonban, hogy a lélegzés valósága be van-e igazolva orvosi szempontból a látlelet által. ED határozottan nemmel felelek. Mert a lélegzés igazolására egyedül döntő lény körülménynek a látleletből kítetsiöleg használt
.... i • \'i_j» .1^ r.. JI »* _-Mi_... i_ ~ ___ _
„ . 5g aIaP
a vélemény adásra.
A használt tüdő próba megbizhatl&nsá-gának igazolásául szolgáljon, bogy oly tüdők is aüiyedlietnek a viz alá, me[yek ra.ir lóliígzettek, viszont számtalan fisetben úszik oly gyermekeknek ís tüdője a viz felett, kik nem lélegzet-tek. Az elsú esetet tudni illik, hogy a lélegzett tüdő ia víz ali merül, előídéii a temérdek eset közül péidául a tüdógumó s geuy atb. — azt pedig, hogy lélegaetet nem vett, tehát halva született gyermekek tüdeje is úszkál a viz felstt előidézheti többek között a rothadás altul kifejlett légnemüek, — továbbá okozhatja a tüdőben a légtartalmat a lüdfi hólyagocakáknak avagy p-dig a hólyagocskák közötti sejtazövet-nek felfúvódása, — ülőidézheti a nehéz Bzüiés, melynél a tüdíik a mellkaa erős mozgásba hotatnak.
E ezerint tagadom azt, hogy a használt lüdőpróbs orvos: szempontból elég lehetne határozott vélemény koczkáztatá-<ára a lélegzést a élve szülelést illetőleg.
Hogy a köldökzsinórnak a nyak körül lett tekeredése okozta a halált, elismeri az orvo?í látlelet s a kir. ügyész ur is, s hogy ki ia van zárva a kézzel! megfojt ás lehetősége — a látlelet mutatja, midőn állitja, hogy a mélyedés a nyakon körül egyenlő volt — kézzuli fojtáinál a szorittáe nyomai egyenlők nem lennének a borsó nagyságúnál is nagyobbak lennének; de hogy a köldök zsinór mesterséges asorittása 39 következett be — tanúsítja az, hogy a nyakon a bőr azine barna a pergament hee hasonló s fényesnek s elszáradt külsejűnek nem Uláltutoft, — pedig ai erűazakos meg-fojtásnak okvetlen bekövetkező jele: ez«k.
Ereket voltam bátor előadta annak igazolására, hogy a látlolet ae a gyilkosság Be Hz emberölés bűnténye, ille\'.ölftg ez esetben vétsége m<\'g Állapit ás ára kellő alapul nem szolgálhat.
Feltéve azonban, hogy a gyermek léleg-tett a élt, 8 hogy gyora segély megmenthette volna — védenczeim mógÍB felmenleudŐki
Mert az orvosi látlelet bár a gyermeket érettnek atb. álliija, de abból nem tűnik ki, k°gy * gyermek életkorát kiiüotetfl próbik eazközölleltek volna — egyedül a gyermek súlyára né^ve moadatik az, hogy „körülbelül" 3 vagy 37j kilogrammot nyomhatott — ezen ,körülbelül" kifejeiéí a 2\'/j kilogrammaulytae zárja ki — tehát hitelt kell adni Kutor Krisztina azon vallomásának, hogy a gyermek csak pár nappal múlt 8 holnapos — tehát a szülés váratlanul jött, de hogy a szülék a szülésre el késtülve ép nem voltak, matatja az, hogy otak este 10 urakor mentek haza a mulatságból — már pedig ha gyermek gyilkosság lett volna szándékjuk s sejtették volna a Bzüiés b;követ-keztét — majd nem hagyták volna leinyakat magára v»gy éppen a házbeliekre. Dü meg Bemruivel se látom azt igazolva, hogy okleveles bába Goricsány községben lenne — már pedig ily rendkívüli Bzülésnél a psraBzt bába, hogy kellő segélyt nyújthatna, »z igen kétséges s az meg ép bizonyos, hogy A kir. ügyész ur bspróbslni n*t elmulasztotta,, hogy a gyermeket bába mellett megmenteni m-;gLoh«tett e volna s ez iránt véleményt a látlolot se mond. tehát ügyészi feltevésből vádolja a könvádló ur védcncz-iimet emberöléssel. Figyelembe veeudő továbbá, hogy a 11 gyarmekei ezült anya a « paraszt b.bát kellőleg helyettesíteni magát

SZEPTEMBER 9 éa 1880.
joggal képesnek hihette, s hogy még minő erkölcsi okok>solgálnak itt a bába mellőzést illetőleg — vádlottak mentségéül — asthotssasaü fejtegetnem felesleges leaz önök elfltt, — kik aaínte családapák.
Igsc tek. kir. törvényszék — halva szü letvén a gyermek, lehet e okosni a természetes hajadon anyát és annak sxüteit azért: hogy kétségbeesésük közepett Önmagákats leányakat a világ szokott szigorú Ítéletének kitenni remegtek a leányak jövőjének képzelt megmenthetéae végett a Btüléa eltitkolásán fáradtak. Fáradtak akkor, — midőn ennek felfedezése egyúttal egy másik lérjnél levő leányuk családi boldogságát is örökre Bzátdulasaal fenyegeti, mert bár nehezen teszem, de a kötelesség parancsolja, hogy v. tekintetes kir. törvenyaaék előtt azou titkot is felfedezzem: hogy e két megtört Biülöböa közel álló egyén feledkezett meg a családi kötelékről.
Az anya könyelmüaégének keserű eredményekor eszméletlen 411 apóiban volt — csak annyit tud,hogy a szülők gyermeke holtát jelzek, hogy fényes nyilvános temetést nem óhajtott s szégyen s gyalázatát píaczra vinni rettegett, ha ez bűn, ugy beismerése alapján marasztalandó.
A nagyanya a apa a hajadon 3 terjes gyermekük jövőjét látva megsemmisülve: hogy ennek okát titkolni törekedtek — ha ez buti: agy beismerésük alapján tenyitendŐk.
Nézetem szerict mintán a papnak ha bár pár nappal utóbb is, — de a bftjfllentés megtörtént, tehát ae eltitkolás nem a hatóság, de a nagy közönség ellenében czéloztatott, már pedig azt hogy saját vérük életén gyilkosságot s egész családi életükön öngyilkoaságots a szülés dobra ütésével — elkövetni vonakodtak — én részem röl ezt vétségnek nem tartom, sőt megengedhető Önvédelemnek éj énük B családjuknak tartozó kötelességnek vélem.
Mindezen előadottak alapján kérem a tekintetes kir. törvényszéket, mÓlióztassék a feo-forgó körülmények a lélektani következtetések nVyelemb^ vitele mellett vádlottakat végleg felmenteni s ez állal a társadalmi életnek ezen a sora keserű guny-kaczaja által úgyis sújtottakat visszaadni a a 30 éves nehéz, de nemes, taniiói munkálkodás sovány, de mégis édes kenyerét továbbra is számukra meghagyni.
Á kir. ügyész ur rövid replicija után a kir. törvényszék 1 órai tanácskozás után mind három vádlottat a gondatlanság által elkövetett emberölés vétség vádja alól felmentette. " A kir. ügyész ur fellebbezett.
Helyi lilrrk.
— Zalamegye közgyüléión,8zept. 6-án
pacsai szolgabiróvá G»ál Miklós választatott
m*>g 65 szótöbbeéggel j_)r. Benézik Ferencz 23
szavazata ellenében, keszthelyi segédsxolga-
biróvá Vórteaay Béla egyhangúlag-, ugyszinte
egyhangúlag választattak meg a sümeghi járás
szolgabirójáváSoós PongrÁcz.segédflZolgabiróvá
pedig Fűzik Gyula. Ó felsége születé&éoek 50
éves évfordulója alkalmából hódoló felirat
határoztatott, nem különben Ó felsége fogadta-
tására küldöttbe^ neveztetett ki.
— Kovács Zsigmond megyés püspök
urCexcelIeotiája hosszabb időre Sümeghre tette
át lakását.
— Az ixrl. legnagyobb üanepei hétfőn
vették kcsdetöket. Tisri elseje és másodika
(héifÓ, kvdd) képezik as 5641-dik számítás/
szerinti esztcudú elsű napjait. Az imaház,
udvara, a fi\'ucza t«lve volt egész nap ájtalos\'
kódokkal. Az üzletek be voltak zárva. A
szigorú rituális szokáaokhoz alkalmaekodottaü
szept. lő ún lesz az engesztelődét} nagy naPJ \'J
melyen 24 órai böjtöt is tarUnak.
— Bizalommal felkértük a t. közönsé
get korán elhunyí j«les ifjú munkatársnak
tízigethy Aladár porai fölé emelendő síremlék
köl(s(ig«inek fedezéséhez való adakozásra, azon
ban kérelmünk ez ideig hajólöróat szenvedvén,
újólag emlékeseibe hozzuk s tisztelettel fel
kérjük a boldogult ismi-rőseit s barátait a szi-
vea ndakoz:lsr», hotfy a ssaróny siremlélcet ?.
közol^ó li:ilottnk napjára ffílállitani lehessen.
*— Szombaton U\'nz & Inzanuki lövöldn zárüncepélye, mftlyen dis%lövéö«et, luk érés és tánczvígalom larlatík.
— Légrfrd város azon kérvényét, hogy
a nagy-kanizsai szolgabirói jária kebelébe vé
tessék fel a megyei állandó közigazgatási bizott-
pftg igenlő vóleményuyel terjeszti a megyei
közgyüléd elé.
— Uj VO8Ut. A zala szent iván zala-
egorszeg Csáktornyái szárnyvonal kíöpiiA»e trr-
gyábin Zala-Kgerszegea szepL 7-ón -órtekeslot
tartatott, melyben előnyösen tárgyalva volt a
magyar vnsuti bank részvónytársulatnak ajiu-
lata, melyszerint a Btükséges pénzt kölcsönözni
fogja. A székvároshoz vezető vasat bizonyára
"melni fngja még a megyei életet is, mtrt bixon
azánalmns miserÍA volt gyakran Sönt Ivántól
sz Egera/esíre Való b-.jatáa,
— A tapolextii választokerOlet orss.
gyűlési képviselője horczag Odeschaichí Artbur
kerületét beuxzván Bidacaonyb«n FiU
6edő urnái tart piheuöt.zódot: A király magAhoz hivattaTanski nemes embert, ki a paraszt bandérium igen sikerült mniiöverjét rendezte, s kérdezte tőle, hogy hány személyt vezényel? Tanski igy válaszolt: „650-et, de ha fólséged parancsolja, 100,000 ember a legrövidebb idő alatt készen áll." A király mosolygott.
— Az ál-Szalay. A napokban Q. M. kereskedőhöz egy hordár jött, Szalay Imre ország gyűlési képviselő névjegyét hozva, rajta pár sor, melyben Szalav azt írja, hogy tárczájál kilopták a színházban, s kér 40 frtot kölcsön. Q. ur sietett szemé\'j"«fien megrinní a kért ősze get, a Ben kert-kávéházba, hol Szalay állítólag várt, de odaérve a hordár mar Bfliul sem találta megbízóját, ki G. ur láttára bizonyára megugrott. Különös a dologban, hngy\' az ál-Szalay, a hordár leírása szerint tökéletesen huRonlit Szalay Imre képviselőhöz.
örökült egy fösvény. A tnasík irigyen mondja: — Milyen takarékos lehet majd moet.
DikcEiosgaí a piripocíi vAroii Uuicaos, s eszel i\'elOzí bo a bfsr.i\'di.\'t."
— Uraim, mindent el f-gnnk .\'-rni ! Cssk
rajU íViribuj unitis!
— Hm, axt ia valami czü«tfi>rinto.iról olva.iU
le, jegyzi raeg nnsolyogva. egy mellette ülő .
Hikor a Tisza elöutíitiü Szegedet, eg? derók inrns keresta ac anyósát a halottak kamarájának iolgá!6 háiban. Kírdi a fdiögyclGt:
— Ugyan, mondja m^g, kérem aton&ággal,
em hozt;ik-o ide az ón anyósomat?
— Meglehet, de ín nem ismerem!
— Könnyen rá lehet arra ismerni: mindig pSrölI
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
— Bővid hirek- k pécsi aátortibor ac államnak. 225.704 írtba, a varosnak 70 ezer frtjába került. — A mioisterelnök teendőit távolléte alatt az igaxaágügyí mioister tetjesiti. — Á katonatisztek házassági biztositékát 40 ezer frtra emelik fel. — A Forgáchcsalád 700 évw jubilaeurnát ünnepelte. — Bulgáriában 30 ezer orosz csoportosíttatott. — A trónörökös á neveztetett ki.
Irodalom.
(E roTíit alatt megemlített munka Nagy-Ka-ÍJÍEÍÍE Wajdiüs Jówef könyvkereskedése iltal megrendelhető.)
— ElÖfizetéaí felhívás. Midin s. bünteti törvéayek hatiljba. lépnek, hazánkban a bün-lelö igazBiulgil tatáira új korszak virrad. Eddig ingatag gyakorlaton nyugodott b.ümetö jogunk, Rzenluí a törvénj- fog bis\'os alapul szoigilni. De új törvények alkalmazása mindig nehézségekkel jár. A felmerülő kérdésekre viUs a felelet,a nézetek eltérők.Ilyenkor hnBznos szolgaiatokat tesz az igazságszolgáltatás cséljaiaak el i\'mozdítása körül oly közlöny, melynek feladata: a birófiágoknak és ügyészeknek az uj túrvény egyes szakaszaim, voaatkozó felfogását iamerLetni, közölni a kormány állal az uj tör-véuyek ezé íjainak elérése végett lett intézkedéseket és kifejteni az egy HE kérdéseknél irányadó tudományos elveket. Ezáltal lehet-aégtíatté válik az eszmék harcza, mi küzben az iguujág napfényre jut. A mtig&llapi\'oU letelek végre ezen utón leghamarabb mennek át a nemzet öntudatába A most megjelíJltczál megközelítését tűzi ki magának ,A bünteiü jog íáru." czim alatt 1880. október hó 1-aejétöl Kezdve megjeleDendű hetilap. Nevének megfelelően a büntető jog terén húzandó döntvényeknek, rendeleteknek, törvényeknek éa tudományos fejtegetéseknek is tárháza leend. Elafl sorban közöln; fogja a kir. igszságíigy-raiairtter ur ö na.<:yméllúBága által a Bzerkeeztü-nek adott engedély alapján hiteles szövegben a ieíaflüb bíróságok által büoteiű ügyekben hozott. leljiiB üléai határozatokat. Miuláa pedig a törvény a közigazgatási hatóságoknak is a ki* hágásuk terén fontos az^repe\'. adott és egyáltalában a rendőrség hivatva van a kir. üeyéaze ket a büateló jog terén kifejtendő működésükben támogatni, a lup a kir, beiügyminiater ur fi nagymél\'.óságának engedélye fuiyián közöloi fogja a kir. belügyminieter által kihágási figyekben hozott fontosabb határozatokat. Ék-kép & büntető igazfliígszi Igái tatásra vonatkozó öáBzes türvény-magyarázatot hiteles szövegben találja az olvasó a „büntető jug lárá\'-bao. A biiDtetí jog fejlődésére azonban oamceak egyedül az igazaágazolgRJtats.9 terén, hanem a közigazgatás terén hozott határozatuk ÍB bírnak b-ifulváaflüi. Ily határozatokat tartalmaznak pl a kir. igaitaágügyniiuieterium intézkedésül ki-?adtitáai ügyek ben, a kir, belügy mi niaterium iatézksdéaai rendőri ügyekben. A „büntetőjog iára" a bel- éa igazságügyi kír. miuister urak ő iiRgymékúságaik a szBrkes-ztfinek adott engedélye folyián ily közérdekű intézkedének-et is közölni fo^, valamint a büotető j°gra vonatkozó min is téri rendeletek közit! nemcsak &

ZALAI KÖZLÖN 5T.
rendeletek tárában megjelenő, hanem mis kos-
érdekű rendeleteket is. Nyitva lesznek továbbá
a lap hasábjai egyes fejtegetéseknek a büntető
jog elmélete és gvakorlata terén és a azerkeeztŐ-
Bég különös gondot fog arra fordítani, hogy
szakavatott férfiak tollából RÍ ár mázó csikkek
világítsák meg a napirenden levfl gyakorlati
kérdéseket. A lap hetenkint egyszer rendszerint
egy ívnyi tartalommal, adandó alkalommal
melléklettel ia, oly alakban fog megjelenni,
hogy bekötésre és kézi könyvtárban való el
helyezésre alkalmas legyen. Szerkesztését Né
meth Péter, igazságügy ministeri fogalmazó
vette át. Előfizetési ára egy évre 8 frtot, fél
évre 4 frtot tesz. Az előfizetési pénzek bér
mentve a szerkesztő nevére és lakására (Bada-
Pect, II. kerület, szalag utcza 3. sz a.) leg-
czélszerübbsn posta-utalvány nyal küldendők ;
Budapesten Zilaby Sámuel könyvkereskedésé
ben (váczi utcza 12. ez.) is lehet előfizetni. At
első szám fulyó évi szeptember hó 30-án fog
megjelenni. Budapest, Ifi80. évi augusztus hó
ban. „A büntetőjog tara" kiadó-bivataia.
— K!vonat az „Ellenőr* 425-iki esti ki-
adásáb in, 1880. nz<-pterabar 4 ííu megjelent
irodalmi rovatából. „— Népszerű Orvosi
Tanácsadó vagy házi lexikon az egészséges és
! bateg emberről. Irta dr. Zifíer Károly, az ösz
| Bzea gyógy tudományok tudora és gyakorló or-
I vos. Mehner Vilmos kiadása. Mahner ezen ujabb
i életrevaló vállalatának egy család asztaláról
sem volna szabad hiányozni, a mennyiben e
könyv nem csak. olt megbecsül he tétlen, hol
nem áll rögtöni orvt>sí segély rendelkezésre,
különösen vidéken, hol az orvost gyakran
mórlföldnyi távolságtól kell hozatni, de az
egészségesek ÍB haszonnal olvashatják; mert
! igen sok tanácawal szolgál arra nézve, hogy az
egészségesek miképen veheiik elejét egyes apró
bajoknak. A betegségeket szerző ugy irja la,
hogy a laikus is képes annak megismerésére,
1 vájjon könnyű vagy súlyosabb &aj keletkezik-e,
| minek folytán ismerni fogja a beteggel való
i bánásmódot az orvos érkeuéig. Különös nulyt
fektet e műben a gyt-rmekbajokra, kimerítően
foglalkozik a gyermekek nevelésével, ápulásH-
vai és azok betugiógeivel és ezekre nézve hasz
nos tanácsúkat ad a szülőknek, azonkívül az
állatországi)\'\')! nyert anyaikat, a gyógyfüve
ket, ásványokat éd gyógyforrásokat leírja; a a
növény-iket megísmertöti. Á „Népszerű Orvosi
Tanácsadó" finom p*pin»D, igen díszes kiállí
tású, »agy nyolezadrótü Ü0 füzetben fog ki
adatni, melyeknek mindegyike 48 lapot foglal
raagííbun. Az egész müvet a szöveg közé
nyomott s 2Ő0 mi! löbb müitUzi kivitelű k«p
fogja díszíteni & <tr.uk.mi kívül küliin rm\':? l(j
ábrás táblázat is adatik h\'>zzá. Kéthetenkiut
jeleuik meg <*Ky-^gy íüzet, melynek ára 30 kr.
Megrendeléauket elfogad mindtíii könyvkeres
kedés, könyvkötő éi küiiy vügy nök, és Muliner
Vilmos könyv- és miikiüdó Budapest, IV.
kalap utcza ü. ár."
Vegyes hírek.
j — Ha föLs/.gf-d pr-rancsoljn. KrEkkúbM
i távirják a több: ki)»t a kö"etke*<5 érdekes <^pÍ-

SZEPTEMBEB 9 in 1880.
— Uram ! ín imidon: az 5a lányit, óh, adja
nekem azt az angyalt.
— Iiren, <3e hát nekem két lányom van, uól
n bankár, melyiküj aseretí ön?
— Amelyiket aksrjs !
Mikor Karr Alfomuak egy birea műre (Lei Grepeu) megjelent, baráui halála hírét Urjeiztcttóií. így iztÁa anoíl mohóbban kapkodtík a könyvet, ugy hogy mijiuip mir egy-tltn púldáay se volt kapható- Karr eiotin taUIkOEÍk ÍZ utcsáa egy biritji-val, a ki megleptrlTe kurdi:
— Azt liiltem
, bajituöl, meghaltam, de mo
vagyok-
Piaczi árak.
100 kilop. gzÁmitva.
Siombttbeiy: Bnta 9.60—10.50 ROÍS8.40—8 00 Árpa (í.ÖÜ— 7,\'JO. 2ab 5 6Ü—G.—. Kukoric** 9—10 20.
Győr: Bnza 10 60— 1 Í.30. Rot» 9\'—.— 9 50.
Árpa 7. 7.15. Zab G-50-6.G5 Kukorica . . .—.
Béo»: Baza 10-30—KJ 35. Rozs — * ?—*
Zab 005— ti 07. Kakoiicza GUy-6 10.
Papt: Buta 10\' 10 40- KOM 8 20—85\'J,
Árpa V- 7-20. Zab G 6 10. Kokoricta 8 20—
840.
VBSzprém : Bnca 10.50—11.- Eo« 8 50 9— Árpa 7.20—7-50. Zab 6.10—6.40 Itnkoricia7.60 -1.90.
Szerkesztői üzenet.
4237 K a „Tanügy\' 4-ik ssímihan jó.
4238. V L. Külön rr.eghatalmaiia ragy meg
bízás kiadása niitci folyamatban. Ojvüzttljtlk i
4239. ,A. harsiüyi pap" ciímö költemény nem
k Szülhető.
4210. D. K. SQmeghon. Kössönettel fogadjak ét okvetlen köxisljük.
4Ü4L „MagyaroDüdunk" éi nAa *>laö éC-l meg-k-ptaW. üdvöxlL-t!
Felelős szerkesztő: BatorÜ LajOS.3\\TJLo.os tötotoe
a Xhtpuy S.-féle vetömag-p&rz hasznáUü.a mellett.
Nemrén a szeat-pötli vldékbeli érpramel kitünletve
Erén ré gilice ^kóleki\')) a más ni.ir.i rt.ivaktiól álló pácx t;lje-
? en elpuflEtitjft — I1.1 a minden csomagon olvailiató ot-ytiorü kí-
vitelíl használati iitasitis pnnma.in köv.-ttftik. — a Iniza. árpa, K;I1I,
kulcs, teng-ri *tli -n-i a vetir»magon Ulnltatú íi-wijírsirákat, mint
inle
ugy. kir t
g g (r^ y
Dupuy H -f\'-lfi páczot mint egyiket s !eg«ik> rnsuljb EZ.sickíiek ajánlják 11 Lur.i.Ü*Eiíg eliiíritásúrx.
Átti;kiot(\'\'»ek niTnnyit-rányokkal kívánatra ingyen in bénnoiitve.
Ár& egj- 2 hektoliter ^200 lircr) magra valú csomagnak &" kr.
íí a u y- Ka uinsá » egy.dll! .-sak Roseofeld Adolf korei-
kedűsébeu kapható. — Alfó-L\'-ndvan Tomka G. — Lentin TaüBS
VÜBIOS. — Mura-Srerdaiittlycn Grahovecz A. — Zala-Kgprszci»cn
Sráner és fia- " I3.í .\'í—lü


Iskolai-értesités.
Kyilv.inos polgári és kereskedelmi iskolám s nevelő intézetemben
Buditpent, KÁroIv-kíirut 22. R7.;trn a 28-ik isknlai t-v f. tjvi Er«p:<-uii\'i\'r 1-íit veszi ker.d.Jtc-1. A imverid.\'-kek ft-lvcltíln aiieusitufl 2n-ik;ltt"il n»i.\',nUi dclcir.it fi— lÜ-ig éx délután 3-Ü .\'.ráifi eszköjsülln-tö.
XiívfilS-intézctembeii a reám liir.otl nr.send<;kek áltiUm a li\'fcffon-
doealib f-ingj-elctben réssetüliiek « a l<-.;s3i-T«.t..ttelJQ-plm<.-n :tpi>U:luak.
Axnn a nfvi-li-a k.iriil nokem több miní 30 évi flok.-idalii U1.3sa.lu*
nit rend.:!kc7:?semr-S a mi arra jogoi-it. nevf-fít-iniŐKCtemnt íiiin.lwn t ez
^tr1l5^«k a legjol.lmn AJáitlini. 115 10—10
JPr< grammok /civánatr*t ingyen.
H.ÖSEQR

Í3RTESITES.
Dr. Brnnberjjer un ól zálojd.itott Fyár-r.nktar a Mrnrves Simlll ezüst táQyak gyárosa, SlmUia Miksa, kell hogy e hí vegéig miudfii ároo .?lail.-v." ék. Knnek r.ií-lj;ib(il licmuUtmik mi egy egcsz pir.nturát. m,-Iy 39 dar^bl.Al ál! .?" csak 6 frt 95 kr Becsértók Ifi f-t ij<) kr. — G finom Simili-erü.tt útk«o kanál 6 finom Sin III-eíils-t k:W0-kaná!, 6 finom ílkeiő vitla, (i fin«m étkeső ké-*T 1 va-lAdi Simjli ezöst Icvfsmt! D, 1 valódi fiimili-esüít tejmcr5, 1 valódi Siiiiili-CsÜftl Czakortartú (krlstily üvíg), 1 valódi SimiÜ-easfist ko-nyír- és g-vümSlcs ko>ár, 1 val/.di SimiH-osílst 5arvistálcza, 6 valódi Siinili exűst vizi tález:!, 2 valódi ^imili-C/.öst gyertyatartó, 1 k\'iaúly BÓ- és Itomtartá; 1 foEjii-,zkál.\'> tartü.
KE mind a logjobb min.Wighcn D5ak 6 frt 95 kr. —
ŰEÍm.-tve a (24 b >i—6)
SryÉL^í raktár Irodába,
ABtcn Rix, Bécs II. Pratergtrasse 16. ^^^ Lada c:s csomagoÜB 50 krajez-ír. *^HÍOCX2OOCGO 3QCXXXXX3CXXXX3OOCOCC
g Megrvevés
ö a bokott bécsi diratraktrir következtében vagyunk ké[irsek
Q a köv«tkerűket, addif mig a kúsílet tart as L\'lűAlHtisi ár-
Q iiak egy harmadáért eionsztatui. Cn.ik 10 5\') krért adtiiik
Q mi: 1 elegáns cannaváa háii én kerti ruba, 1 pir elegáns
5 diyatoí ciipö, 1 divatos i-elyem napernyő, G pár önöm m.\\-
Q uea hariiinja, 1 pir érez-, i\'gtszsógi bansnya kü;5, 1 diva-
O tos sialma kalap e!effii\'«an dimsitve, G váazon batínxt istrb-
kendő, 1 p^r Ifigfinomabb kecske bőrből kíatűlt glasse-ltesztyü
\'2 gombos, 1 legújabb hevAsiríási kosár vn«y sseb. nagy,
mliv<3iizi3eg atickelvc, 1 divatos női nyakkfito Mint riadásal
adunk mi saját ruktsninUból 1 cartout 3 küíönbó*\'" lep-
Gnomahb szappan. 1 angol parfirn. va^y valúdi Kölni-víz
és rjy japiai scIyenbeDdó. — Atvehet-I a (24 a 6—6j
NAGY GYÁRI-BAETÁR IRODÁBÓL,
Anion Rix, Bécs /!• JPraterstrusse 16.
K?s?pénx v»Ky utinvítallel. — C-om«g»lás$0 kr. -^M Ö
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3aXX30OQ0OO0c8cX3

FAGHER E.
ezel.ilt ZSOL.N.W VILMOS.
Pécsett, Széchenyitér IS. sz. nZsolnay-bazárc alatt.
Ajánlja dúsan fcUcercil nafy-v;il:i.a/!Íku -vári r.iklárá\'.
üveg, porczellán, kőedény, lámpa-,
norinbergi is üiszáru-rzikkekben. öutöit vasfdi\'iiy,
czlnezett és emallrozoü pléhedény, mindennemű Wonyhafeiszereiés! és
134 \'2-3 bili cziUekben
"IIÍIIQÍ Pvflct órnlr VQÜPCTIV ÓMV rp?fn5Qí7fin PÍ /liiildi CiílSL dlUK-j idUtrliUll\'aitls, itJülüidlizUÍJ DS
clilrnrgliil és opilkal csikkekben.
, Uldílr M
j# TETEMESEN LESZÁLLÍTOTT ÁRAK MELLETT r$
Vidéki megrendelóaek gyorsan ét poutosau töljosittctnak.

l°limmi Ml«nl^B«MÍgek. A lepCotnabb ^3 leitval^libl., ami lllllllllll l^tcdk, a Ifcbictoüabb óvstoasig! kéasUlékek 12
ilrb. 70 kr. 1 frt 50 krLÓI 5 frtig ; TÍzbólyag valódi, {tartós) íetfitiomabh rainÚ3;gi\'. V2 db. 70 kr. 1 frt 50 krtól 5 frtig. Minden lét -zo cxikk kaphaló gnmmi\'oil 12 db gyUrö l frt 50 kr. Pikáns ticzkép-k, csak erorir-tiek 12 db. 2 frt, 24 db. 3 fft 50 kr, 3(í db 5 frt. Pikana ?tereotyp-kvpek, ?<Utuók 12 db. 4 frt5O kr. ?4 db 8 frt. Sziner.it: tTtnésKetüek, «ak eredetiek 12 db 6 frt, 24 db 10 frt. HnxxA való nagyító ÜvCRek 2 frt 50 kr, 3 frt 5\') kr. V*nn k itt 12^11 er--doii t-éfxs tárgyak csakis nrak részére 1, 2, 3 frt, műidig 3 db. ejz;- dobóiban, mindet Ciak ná Un kap bató valódiságban SK-tküldéaek csakis at; Össteg előleget beküldése v*gy nláűíét mellett törtéunek.
Hfivém-k^íiilíke-\'t. a melyakkel a legnebesebb bfiró.iietck
kivibetők Hermann tanártól 50, 80 kr. 1 Ot. Többfúle bfivístetek
egy dobozban 2, 3, 4, 5 frt. Legújabb ŐrdBg^épok, a melynek
íegitaéstvel mtgbalt »Eem-;lypkPt. vár>sokat, couiikna alakokat,
üst ikö-.öket életnsíysAglixu luli^l elulöiiteüií ^ egy tuljcn kéíiülék
ira 2, 3, 4 5 frttil 20 fnig. (23 6—0)
Antoa Rix Bécs, II PrnterBtraeoe Nr 16.

TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM.

ZALAI KÖZLÖK T.

SZEPTEMBER 9 &> 1880.

IdT. I

A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
tisztelettel alólírt igazgatósága ezennel jelenti, hogy Zala-, Somogy-, Baranya- és Vasmegyék részére kiterjedő hatáskíirrel
Nagy-Kanizsán vezérügynökséget
állítván fel, annak vezetését
9S9 32-52
állíá fl k téét
GUTMANN S. H. ÚRRA
ruházta, kit egyszersmind a tüz-, szállítmány- és jégbiztosítás; ágazatokban jogérvényes biztosítási kötvények kiállítására és karok fel
vételére, úgymint ezek azonnali kifizetésére is felhatalmazott. Budapest, 1880. januárban.
A Magyar-franczia: biztosító-részvénytársaság igazgatósága: v
SCHWEIQER. ~ MOSC0VI0Z.
A. Magyar-firanozla t>lzrtosltó réazvóny-tarBaság:
igazgatóságának fentebbi közzétételére hivatkozással aióiirott tisztelettel jelenti, miszerint a
Nagy-Kanizsai vezérügynókség
vezetését elvállalta s a vezérügynöksági irodát megnyitotta, bol is biztosítási ajánlatok elfogadtatnak s a biztosítási üzletre, vagy a társaságra vonatkozó mindenféle felvilagoaitá*ok leg-
késuégesebben megadatnak. BiztOSÍÍ pedig & társaság
a) .űzveHiély és robbanás által okozott károk ellen; c) szárazon vagy viien szállított javak károsodása elleo ;
b) jégkárok ellen d) az ember életére minden ismert módosat szerint.
A Magyar-francxia biztosító részvény-társaság, melynek
20 millió frankot, azaz 8 millió arany forintot
tevő alaplőKéjébSl a részvényesek által mindjárt kezdetben
10 millió frank, azaz 4 millió arany forint
készpénzben befizettetett, s részint a főváros legelafi pénzintézeteinél, részint pedig magyar államértékekben és elsőbbségekben lett elhelyosve, m. évi október 14 éa tartván alakuló közgyűlését melyeo a társaság ügyvezetésének óiére következők választattak meg:
Választ má ny.
Elnök : Bittö István. 5 feis. val. belaő titkom tanácsos*, a Lipát-rend nagykercsztese, orsc. kiípv. Btb. Bpeaten. Alelnökök: Báró Bánhidy Béla, füldbirtos, orsz. képr. stb. Budapesten. BontflBX JeoŐ, * párisi Societí de nJnion g^aerale .finOkt stb. Parisban.
Választmányi tagok.
Róbert Horin marqnis de Banneviíle, az osctrák déli vasút igazgatósági tagja stb. Párinban. Neowelt Armll kjr. keresltei, tsnácoi nagy. kereskedő.
JjOvajf zápori Rejenharí FerenCZ, az Albrt\'dit-va.«pálya elnöko stb. Eícsbcn. Sváb Károly földbirtokos, orw. képviselő gib. Budapesten. Bíró Tintl KárBly ca. kír. kamarás, as oszt. déli vasút alelnöke, as oszt. urskhisw Ugjíl stli. Bécsben.
Tekintve e tiraa.^nak fentebb kitüntetett tőkeerejét és az Urietvezclís éU-.n lev.", hazánkban is nagyobbríait iamort í* köztiaztoicibon álló egyíninégekot, bitran elmondható tehát, bőgj nem volt még u
tigínr. mODarrb:áb)in bistositó társasa? mind ez ideig, mely * biztoaitÓ koEÖn*?gnek annyi garantiit nynjtott voina, mint amennyit naki c t&rs&skg miodjirt kp^detben nyújtani képes, a a mi<lön * társaság e«8o, eddiy
páratlan tókeercje t-a az élén álló egyeiiiné^ek jelleme egyrásxről teljéi biztosiuÍJit nyújt arra neívo, hugy a társaMR íiiletvit.\'lc * míltányonsis. A pontoisis és a Ieg8*igorubb bocaaletemég minden kfireteiményéBflk
mindenkor &-t teljesen meg fog Meini, misrAairól a szakvezotéa avatotuága a> iránt ia kezrísst^al ixalpU, hogy a tarlósig a díjtételek mt:gSEabÍ8Aiiál in Kellő tekiaUttel fog lenni s verseny jogosait követelményeire.
Amidóii tehit tisztelettel aióiirott a. biztosító t. kCxöuBég bí«űm?t &« ált±la kopvisolt táradig iránt njból f.-Ihivja és kéri, megjegyzi agysiersmtad, hogy a voxérügynölciégi területen & vidéki flgyaSkségelr
.ir-erveaése teljes folyamatban van és hogy tüzbiitositási ajánlatok a mar felállított ügynökségek által készségesen elfogad Latnak. maradván teljes tisztelettel
Nagy-Kanizsán, 1880. májas hóban.
Kertdetl xxgry^LöU^e©S©lr: ff Alsó-l^endván TAÜSZ FERENCZ árnál M , -,^,-t^ a „ v ? A
Zala-Egerszegeu FISCHER MIKSA urnái K Csáktornyán HIRSGHXANN A. „ \' Tezérugyooksége Nagj-KaoiEsáa,
Sűmegheu EPSTETX T. A. „ |f Csabrendeken LOB IGNÁGZ „ i^i XT m li/f A AJ "XT Q XT
Keszthelyen PVLY JÁNOS » jb Tapolczán BERGER JAEAB „ U U 1 1V1 J\\ i> 1H öe XX.
Felügyelő bizottság,
Beok Nándor a magyar jeV-áiog-banknak igazgatója.
Láuciy Ueo. a magy. ált. földhitel rész vény - társaság ig-a.ep.nt.Sjs Budapesten.
Lewla Jakab, a kereskeáelrai iOtstlémia igiagafcSjs. Budapesten. i
iában.
Serreboitrce JOS. Mária Emil, ?* i\'irisi Soeieté de rUniou generálé vesérfel ügyelője Piri
Igazgatóság
Igazgatók : Dr. Riiler Alhraoftt, fcös- é= váltó-Ügyvéd Bécsban.
Kisteamsciier Károly a „Hoffmsnu JÚÍKÍ\' nagykereskedő crég fínOke Budapestéi
Schweiger Marton kiv. kereskedelmi tanácsos Budapesten.
A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
Minden eddigi világtárlaton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar
gép- és íüzolíószerek gyár, íiarang
r- és
érezöntőde
Hazánk legnagyobl) korszerűen berendezett gyára harangok tfizoltászati és Tizmütészeti gépek készítésére; a gjárml
kapcsoIatoB vizmütészotí osziálj a jelenben egyedüli belföldi szivattyn gyárt képezi, meljbeo kizárólag honi mnnkaeró
alkalmazása mellettj mÍDden czélnak ni\'-gf«lelű szhattynk és kutak készittetrt«k.
1 *" Képes árjegyzékek és költségvetések kivánatra bérmentesen szolgáltatnak. "VQ
-*ré.-r- aólctelepe: Kolozsvárott, belmonostor-utexa 12. sxám alatt létezik. "Ml


Zwiafel, Knoblauch Paprika. Tarhonya und
ROUrmatten isi die erste Bexugsquelle
bei
Budapest,
Rottenbilier utcza 66. sz.
A milyen tisztelt gazdák, molnárok és gépé-
szék becses figyelmébe !
Van szerencsém tudatni, hog^ bőrgyárambaa gy irtott
gépszijak
mindeo alakban nálam, ugv
kaposvári fióküzletemben
(UuB6zu ulcsa 7. sz. a.)
a legjulányosabb árak mellett a Ingjobb mtcAeégórt való kezességgel kaphn-<5k.
A mig egyrészt ax áUalxm gyártott isijjak mi-DL\'sége BB angol és egyéb k&lfóldt basongyártmaDy-nyal a ventnyl kiállja ét addig máuréazt az árak íz-tetemesen olcsóbbak a külföldön gyártottaknál, s így bizton reményiem, bogy
hazai gyártmányom
a mélyen tiszteli gazdák, molnárok és gépétték által figyelemre fog méhattatoi.
Számos becses megrendelésért eaedezik kiváló tiax telet tel
-isi 7_i2 Kransz József fia
txirgyiiro* Uarcxjüíbatt. W Árjegyzékek kívánatra bérmeutve küldetnek.

Vezéngasgatá : Meskovicz L^joa Budapesten.

H tf JL * *« ._. ^ 11*

BUDAPESTI BÚTOROK.

Mária-czelh
gyomor-cseppek,
joles hatású gyógyszer a gyomor minden bántaimai ellen,

Asztalos éa kirpiloa bútorok
több száz szoba berendezésére

--*ríVT|»^^ ég felQImnlbatfttian as étrágyhiiny, gyo-

a legolcsóbb ár mellett és csakis solid és megbízható

^^j2ijyM|Hfc^ morg^engeség, roataxagti lehellet, szelek, A í^ytV^MIBggL sayauyu MbQÍÖgés, kólika, gyomor hurut,

kéazitményü nagy kéailetben

^\'?\'?^MmM^^Sk gyomorígés, hagykSkcptődés, tnlsigos


llt
fc^^^J^CTKpS^^g nyÁlkiki-pzSd^s, sárgaság, nn-ior és hauj-ís ^^^^^^^B^^S fofjjis (ha ai a gyomorba! ered), gyomor |;J^^HRJ3^E3 görcs, aiéksroruUt, & gj\'Omórnak tultcr-
kiállít
STEINBÁCH SÁNDORNÁL
kllűnti
í^Hs^S^H^^^^BI boltjifge étel és ital fiiul, gíüsztn, lép- és ? ~^*R99|^QHH máj betegség, arany eres b Antalinak eli^n.

kárpitos és biitorkrsxitő
?g
k. - :j\'\'Affr^^S3^ W EOV Üvegcse ára használati

Budapesten Perencz-Józsefiér 6 sz.
Illíi
^Bd?flM|BQ^H| utasítással együtt 35 kr. "W

BV a lánczbid átellenében *^Q
=
j^H^HlMS^B^^^I ^an -Nagy-Kanirján, valamint az oSEtrák-M^^^^HP^^^nj^Oy magT&r birodalom minden nagyobb gyóg-y-
3lt.
Kiházasitás berendezéseknél különös
1
*^^^^^J™^^^H atertiriban éa kereskedésíbon. Kozpootl szétküldévi raktár nagybaa éi kicsinyben

íekintelbe vétel.

Braüy Karoly,

A« újonnan mérsékelt árjegyzék Ingyen.

„az őrangyalhoz" czitnictt gyógyszertárában

102 6—lü

64 20—52 Kremzierben, Morvaország.

BUDAPESTI BÚTOROK.

nyomatott a kiadó tulajdonos Wajáits József gyorssajtójiu.

NAGY-KASIZ&l, 1880. gseptember 13-én.

Tlienklleaezedtti
?a
A lip

k5aJ»^4tt/«k a
kiadóból bírm.i
tuntatiitk
t ha.ábri» p«tU«orbaa
7, BásodNMr 6 t BÍTKU\'
loTabbpiorirt 5 kr
STILTTÍERKN loronkiot 10 krirt rí
t.to.k f.l
Kiaeatari illetik »ind« HU. 30 kr luiul).
esi
HAQr-EAKiKSA WlaislOkkáz.
B^rm«űt*tl»o leTali eaa.k i»m.rt moukatár-uktél íogsdUtDftk el
{Kiúratok TÍMU ?•«
kai<Uü.*fc.
ZALA KOZL
-A. X. A.-3 O
elóbb:
O <3-"5r I KÖZLÖNY
N.-K*nii8«iro8 helyhatóságinak, „n.-kanlx8al önk. tűzoltó-egriét", a „n.-kanliail kereskedelmi 9 ipartant", „nagr-kaaizsaJ takarékpénztár", a „zalamegyel általános tanitó-tes-ttlef, a „n.-kuüsa[ klsdednerelö egyesület", a n.-kanlt8al tiszti önsegélyt* mÖYetkexef, a ,soproni kereskedelmi s Iparkamara n.-kanizsal kulTálaaztmánya" g több
megyei és rarosi egyesület hivatalos értesítője.
Hetepkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.

Zalamegye évnegyedes
közgyűléséből.
Örményi József ur ó méltósága megyénk főispánja az eleve hirdetett és ép a héber vallásn polgárok sátoros ünnepére kitűzött megyei közgyűlést szept. 6-án 10 őrikor rövid bevezető beszéddel megnyitotta. Mielőtt a közgyűlés a tárgysorozatban körül irt tárgyak vitatásához hozzá látott volna, G-lavina Lajos ur megyénk veterán bajnoka szót kért, neki megadatván a megye bizottsági tagjai legnagyobb érdeklődése mellett felséges arnnk s apostoli királyunk 50 éves születési jubileumára hívta fel a megye bizottsági közgyűlés figyelmét, jogosan ecsetelvén, mintán az örvendetes nap megérkezte óta e megyének közgyűlése nem volt, mint megye közönsége, nevében törvényes testülete által nem is nyilatkozhatott, most itt az idő, hogy érzelmeinek kifejezést adhat, indítványozta: hogy a megye közönsége nevében feliratilag fe jezze ki a megye hódolatát ő felsége és az egész háza iránt!
Ezzel kapcsolatosan tekintettel az iránt, mikép felséges urunk apostoli királyunk a pécsi hadgyakorlatok megtartása alkalmával megyénket is Bécsbe utaz-tával érinteni fogja, hogy e kedvező alkalommal megyénk közönsége nevében üdvözlő küldöttség neveztessék ki, mely küldöttség ő felségét üdvözlendő a megye nevében ott, hol ö felsége azt elfogadni szíves lesz, teljesítse. —
Ezen küldöttség főispán ar ó méltósága elnöklete mellett a megye bizottsági tagjaiból kiküldetvén, utasításul adatva, hogy a belügyminiszterinm közvetíté-

sével a fogadtatás mikor és hol leendő teljesítése érdemében eleve intézkedjék.
Ennek megtörténte után Bessenyey Ernő bizottsági tag ur hivatkozással a fennt álló törvényes gyakorlatra, mivel az 1881. évi költségvetés eznttal tárgyalandó lesz, ezzel összefüggóleg egy a szolgabirák fizetésének, utazási és irodai átalányok betudásával 1400 írtról 1600 frtra leendő felemelése tárgyában indítványt tett, mely indítvány a közgyűlés által helyeseltetvén az állandó választmányhoz nta-sittatott véleményadás végett, de bér mint vélekedjék is e választmány mindenesetre méltányos és igazságos, hogy Zalamegye szolgabirái, kiknek teendői ép azon törvény által van kötelezve mint a szomszédos Vas- és Somogymcgyék szolgabiráié és hogy Zalamegye közönsége sem hogy kevesebb adóval járulna az állam pénz tárába, sót ezeknél többet fizet, okvetlen kell, hogy a zalai szolgabirák fizetése is amazokéhoz aranyosi tottan állapitassék meg, ezt parancsolja az igazság, feltétlenül követeli a józan ész s megengedi a törvényesség is, — ezzel kapcsolatosan a segéd birák fizetését szinte 1100 frtra felemeltetni indítványozta. —
Ezt követte az évnegyedes alispáni jelentésnek felolvasása, mely igazán a megyében történteket összefoglalva bámn latos pontossággal mint egy tükör tüntet-tetett fel, mely felolvasás után Sknblics László bizottsági tag, ki méltányolva az alispáni jelentés fontosságát és az ab ban körülirtak méltánylását mi is hosz szabb időt venne igénybe, hogy a neki szánt eljárásban részesülhessen, kéri e tárgybani felszólalások, ezúttal az ürese-

désbéu levő szolgabirói állások betöltéséig halasztások el, ezen indítvány elfogadtatván, következett a választás.
A pacsai szolgabirój állásra két pályázó lévén, Giál Miklós és Benézik Fe-rencz közt névszerinti szavazás rendeltetett el Gáál Miklós szótöbbséggel Benézik Fe rencz ellen elválasztatván, ezt köfette Giál elválasztásával megürült keszthelyi segéd szolgabirói állás betöltése — Vér-tessy Béla egyhangúlag választattak el. — Sümegi szolgabiróvá Soós Pongrácz, segéd szolgabiróvá Fűzik Gyula szinte egyhangúlag választattak el.
Ezen eredmények kihirdetése után Skublics László bizottsági tag az alispáni jelentésre térve, bár egyes helyeknél módosításokat látott szükségesnek, mind a mellett a szolgabirák ügybuzgalma és kifejtett tevékenységükért jegyzőkönyvi elismerés megszavazását hozta javaslatba, a mi meg is törtónt, mielőtt azonbaD ez megtörtént volna, nagyon helyesen Bessenyey Ernő bizottsági tag azon felszólalása, hogy a midőn a szoigabirák érdemük szerint a megye közönsége által elisme: ésben részeltetnek, nem lehet, de nem is szabad, hogy Svastics Benó szeretett alispánunkról megfeledkezzünk, kinek egyik érdeme az, hogy megyénk közigazgatása az elismerés és méltánylás terén vezettetik, indítványozza, hogy ezt is méltányolva, kell, hogy a megye figyelembe vegye.
Miután nincs egy lélek a megyében, ki alispán urnák érdemeit méltányolni ne tudná, igen természetes, hogy e felszólalást a többször félbe szakított éljenzés ntán végeredményében a lelkesedés netovábbjával fejezte ki óhaját a megye kö-

zönsége a fölött, hogy minden nyert babérok első érdemesítettje Svastics Benő alispán.
Ezek után a tárgysorozat többi része tárgyaltatván, mig délutín 1 órakor fí-ispán nr a gyűlést azzal, hogy ezt 7-én folytatni fogja, bezárta.
Bűnügyi íárgyalíisok jegyzéke.
A nagy-kanixiai kir. törvinyMtéknél. (Folyt, is -ege.) Szeptember 16 ao.
1809/80. Vureer JÍQO. lala-apiti i*ké« oázisul vádolt elleni Ügyben végtírgyillt.
1835/80. Koráit ŐriM ét tán.i kir-m&csi lakosok lopással vádoltak elleni ügybea vógtárgyalás.
19b2/80. Tóth örans palái Sakós *dó-közeg bántalmazásává! vadult eHeei ögjb&o IH-ad bírónági ilélet birdetéae.
2050/80. BoktODyi Jóiaeí és najo k\'piMil vádoluk elleni (igjbcr. [l*j birosigi ítélet hirdetése.
Sreptcmb-ír lí-áo.
1645/80. GtittmnEn JÓÍ.S! EirlSré. e. sikkasztással vádolt elieoi ügyb&a íég\'.irgyaii*.
1895/80. If)o Kniik Jáons * tárait lan-giíczi Ukósolc súlyos testi jéruSagoi TidoUak. \' 1 ellent ügyben vegtirg) alís
1904/80. Kacs „\'óíief (??< társ.. faomoi?-komáromi lakosok hami* okin? készit&cve! ráduluk elleni ügyben HT-ad birp;4gi itélst hirdeléee.
Szíptembor 22 én.
1843/80. Kovács János Pál karmául lakos lopis büükizérletevel vádolt elleni ttgv-b •n vé^lárgyalás.
1845/80. Varga János kis-kanizsai lakos kiizhatósági közeg eüeoi erőszakkal vádolt ügyében végtirgyaüs.
1877/80. Bognár JÓZMÍ éi -irs. lii.gvVi lakósok lopással vádoltak elleni ügyben vég-Urgjalás.TÁRCZA.
Csak te szeress angyalom.
Csak üe * sora, csak ver a sors
KiilerflWs mikor látom
Egemet ?
Bin^t f-ílbők tornyosainak
Oh axoD...
No á« io baj: ca-k te axereai,
Aogjalom !
Megátkozott apám > anyám
Engem et;
Ttitféritnben aiucs irántam
Szeretet.
Dúl is etirt tnivemben a
FájdalOD-
No d* ie b*), t**k te ueren,
A»lom 1
Itt if, ott is *ok bájtom
Volt nekem;
De mindenik hlVelen lett,
BCtalen.
A Gtillák&t kuerfi«&
Kacsafom.-
No de •« baj, <-axk te uerens.
?l»áil-e a biokt tőlem
Valaha?
Lett-e nálam Örömnek \\»
Laktaaja?
Hnjty ae lenne I V4rkö0Tem <?
Sóh.joa
EkitiUk majd, csak te Bxoren
Ál
VAR08Y MIHÁLY.

A pör.
— Humorénak. — Kémet atáa szabadon ktdo\\gotU
Heberliug Dénes.
(Folyutáa.)
— T»Un el lehetett yolna dSateni kez
detben ezt az ügyet!...
— Ai lehellen volt!
— És miárt ?
Mert férjem éa Kerlf*líi bárö atyja
Ggyfurma jelíemü-ík volLak, mÍD(l a keltő ma kacs Tolt; mielőtt meghalt, egy megbízottat küJdött fia atán, ki utaláson volt, teljes hatalommii felmhista fiát a per tolytasáaával! Mi a pert különben már as e!a6 fórumnáj elveaitettük, s így Ksmmi reményem sem lehet annak megByerééihez I — Minthogy pedig mar legközelebb kihirdettetik az itéUt, BEtimötyesen jöttem a. Firotba, s ea kéaitetett arra, hogy téged jó Arabella felkereaieiek. Ea nyagodUn rirom Borsomat, dóljön el ez akárhogyan reára nósve; ama kevés igéDyeim, a melyeit nékem Tannak ee a talaw élet Öröme elviselhetővé te&ndik a vesa teaéget 1...
— D;pséretre méltót... De egy kis béke-
kisérletet még is caak tehettél volua A fiatal
bárónál. Tiioanógy a apja, hogy a váróéban
van utazásairól ^issiatér /e.
— Ezi éa ia tudom !.„
— Ismered Őt?.,.
— Nem!... Mi sohasem láttuk egymást,
B én bevallom, hogy ő volna a* egyetlen ha
landó, kinek láttára el tudoék járulni !...
— Elpirulnál ha őtet látnád?...
— Bevallom, mert nagybátyám a legok-
talaoabb módon kompromittált 1...
— É* ugyau miképan?


— Ismered nagybátyámat?
— Hogyne ismerném?
— Igazáig! — így hát tudod, hogy mi
at ö mániája. Férjbes szeretné HJ^Í d világ
miiidea leányát 1
— Valóságos házassági kurátor!
— Alig levék özvegy — folyfatá Eajm?,
— mit t«sE au én drÁgalátus ua<;ybályám ?...
K^pzeid csak Arabtlla, ladlnrakivül levelet irt
Kerifalvi bárónak, a melyben k^wmet- ígíri
néki, hs lemond a pör további folytatásáról és
kk-gyez!
— Hahaha! csakugyan ez t telte reá
vall, — szólt Berkioé kacsagva.
— S cn miDdez: c*ak akkor tudtam meg,
midőn már a levelet elkftldőite.
— Eredeti! éa mit válaszolt reá a báró?
— Att oem tudom. Nagybátyámnak kü
lönben Bxokásábao van mondani, ha valami
nem sikerül, — mint azt hiszem a levélbeni
közvetítés sem sikerült — hogy as illető, a ki
nek a levelet k&ldé, nem kapta azt meg.
— S hiszed-e hogy nagybátyád ilyen
meggondol a tianságot el tudna követni ?
— Daciára annak, hogy ő tagadá a levéi
irást, kénytelen vagyok elhinni; hitzen csak
ismerem a termésxetét ?
— Bár látott volna a báró, bár beszeltél
volna vele, ma, isten tudja, hogy állaoának a
dolgok! — sióit Berkiné, B magába folytatá —
különben cauk ezt akartam megtudni, hogy is
merik-e egymást! Most már tervem sikere bi
zony 09 !
Sasváriné felelni akart Berkioé előbbi szavaira, d« mielőtt ajkára szó jött volna, a nagy terem ajtaja kioyillutt.

II.
A belépő Kovács tanácsnok volt Már óévről ismerjük fit mint Berkioé iéltékeny, de bű szerbimesét. B rkiné ma Ót feltűnően hidegen fogadta.
— Talán zavarom nagjságtokat ? *. kérdé
a tanácsnok, kinek ezen hideg fogadtatás nem
látszott ínyjére leoni.
— Ellenkezőleg, Ön nagyon is kapóra jön
— srÓlt Sasváriné — mi éppen a pörről b -átél
tünk. & szinte örülök, ha egy perezre nnígaia-
bxdulok a gondoktól, ét kellemesebb élveietet
lelhetek feli...
— Nugyon bizelgö re ina nézve, — vissonsá
Kovács, s aztán Berkinéhez furdalt — Nagy-
sám I... oh mily igézö kegyed ma.
— Hm!... Mert vendégeket várok !...
— Ve-ve-vend egeket?... kérdé Kovács a
fél teke nyaégtál rtesketö hangon.
— Igen 1... viszinsá Btirkiné — cehány
hölgyet, ée egy igen előkelő uratl...
— Egy elGksló urat?... kérdé Kovica ?
féltékouysége növekedék.
r— Ön tudja Kovács ur, bogy én felette kedvelem a társaságot, s ezért én mindenkor sziveaan megnyitom termeimet!, sxólt közönyösen Berki né.
— Sajuálattal be kell vallanom, hogy
tud\'jm 1 ..
— S miért ne kedvelném? külöoöten a
férn társasngotl szók mindig nagyobb kÖxöoy-
nyel Berkiné.
— S képes 9 ac kegyedet mulattatni.
amely *»? ón gyötrelmem? kordé a Unactook.
Berkiné hangosan felkaozagott.
— HahahaL. Iimét & régi dal!..


ZALAI KÖZLÖKY
TIZENKILENCZEDIK EVFOT.TAM
1 Szeptember 23-4D.
i 1529/80. Krerazir Samu éa társa mere-
cyei lakosok hamis bukással vádoltak elleni ügyben vé^tárgyjilas.
1876/8U ltja Pető Ferenci éi társai nagy-radai lakosok lopással vádoltak elleni \'? ügyében végtárgyalás.
| 1672/00. Boross József bakónaki lakó*
j lopásául vádolt elleni ügyben Ill-ad bírósági
! ítélet hirdetése.
: Sieptemb&r 2-i-én.
1864/80. Nyári János és társa njnépi lakos közhatóság elleni erőszakkal vádoltuk ügyében Il-od biróságí ítélet hirdetése.
1880/80. Lichten^aller János alsómándi lakos súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben vég tárgyalás.
Szeptember 30 án.
1792/80. Balázs János és tárBa lopással
; vádollak elleni ügyban végtárgyaláa.
i 1355/80. Parafta István atánailakóa birói
zártörésael vádolt elleni ügyben vég tárgyalóé. 1832/80. Gaiszki Ferencz légrádi lakos közhatóság elleni erőszakkal vádolt ügyében III-ad biróeági ítélet hirdetése.
1903/80. Tóth Ferencz meszes-györki lakos lopással vádolt elleni ügyben Il-od bírósági ítélet hirdetése.
2002/80. Barka János nagy-kanizsai lakos erőszakos nemi közösüléssel vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
2044/80. Tóth Ihász József büdöskuti Ukós lopással vádoltelleni ügyben végtárgyalás. Kelt N.-Kanizsán, 1880. aug. 28.
Kiadta: WLASSICS EDE
?; úoda igasgató.
Bíiuügyi tárgyalások jegyzéke.
Zala-egerszegi kir, törvényszéktől. (Folyt, éi vége.) Szeptember 16-án, -
1848. B/80. Sz.I. Kaj Mihály sikkasa
táeaal vádolt ciíeni Ügy bon 2-od bír. ítélet
hirdetése.
1849. B/80. Sz. 1.-Rózsa Mátyásnés társa
megvesztegetési kísérlettel vádoltak elleni ügy
ben 2-od bir. Ítélet hirdeféue.
1878. B/80. Sz. 1. Fodor Aurél sikkasztással vádolt elleni ügyben 3-ad bir. ítélet l:Tdetése.
1885. B/80. Sz. I. Tölli György a társai Buiyos testi sértéssel vádoltak elleni ügyben 2-od bir. Ítélet hirdetése.
1SSG. B/80. Sz. 1. Boronyák Sándor súlyos testi Bértéssel vádolt elleni ügyban 2 od bir. ítélet hirdetése.
Szeptember 17 én.
1G81. B/SO. Sz. I. Kovács György tolvaj-1 ássál vádolt elleni ügyben végtárgyalás,
1812,2032. B/80. Sz.l. Némeih Józsefs Iára a csalással vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
Különben nem is tudom, hogy ki tiltaná meg ezt nekem?... Eddig azt hivém, hogy ön kiábrándult féltékenységéből! szólt Berkiné.
— Sasváriné, mint a kegyed barátnője,
ismeri határtalan szerelmemet {..^Szerencsésnek
mondhatom-e magamat, ha gyakran hntekig
kell lótnom-futnom, míg egyszer élvezhetem
édes mosolygását, míg egyezer beszelhetek
kegyeddel!... Naponta háromszor ia jövök
kegyedhez, de soha Bem találom itthon. Mint
az őrült rohanok le a lépcsőkön az utczárn, el
a mulatóhelyekre, a színbávba* a társaságokba,
szóval mindenhová ahol kegyedet fellelni vélem,
s ah fáradságomat még soha Bem jutalmazta a
siker, B igy kétségbe esve. ismét visszatérek
kegyedhez, a ime feltalálom, de eme Örömet
kétszeres bánat éri! Mit kelle hallanom!..
Férfi vendégeket vár, akik bizonyára ördög
fiák lesznek embermezbe bújva, hogy meg-
igézzék kegyedet, s utamat elzárják I... AsóU
kézzelfogható közönyösséggel viseltetik irá
nyomban, s szivemben a kétely harcza dul, s
egyik nap, mint a másikon, soha sincs nyűg
lom !... Még álmaimban Bzinte látom, mini édes
getik el az átkozettak kegyedet, s ah!... minden
kire oly igézően mosolyog, c-mpán csak én
reám néz hideg gunynyal!... szolt Kováca, a
- legnagyobb bánattal.
— Oh szegény !.., szőtt Sasváriná — ba
& dolog igy áll, akkor igen rosszul áli barát-
némmaü...
— Ezt tagadom!... szólt közbe haraggal
Berkiné — Kovács urnák eselött néhány nap-
pal nyiltao megmondám, hogy fi és nem más
lesz as.én férjem, ha egykor férjhez akarok
menni! Miért panaszkodik tehát?...
— Kegyed teljesen igazat mond, — ví-
Bzonzá a tanácsnok némileg felenyhülve Ber
kiné szavai által, monda már ezt kegy ed még a
múlt úmiel is!,.. Hunem olyan bangó 5, hogy én
inkább tréfának vettem, mint komoly nyilatko
zatnak 1... Drága nagyaiml,,. Alapi ti* meg va-

1893. B/80. Let Farkas Jákli Károly • társai lopással vádoltak elleni ügyben vég-tárgyaJás.
Sseptembflr 23-án.
1942. B/80. Sz. 1. Kaszás István súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben 3 ad bir. ítélet hirdetése.
2024. B/80. Sz. 1. Varga ÁnUl s társa lopással vádoltak ellőni ügyben 2-od bír. ítélet hirdetése.
Szeptember 24 én.
1620,1623. B/80. Sz. I. Fischer Ferenci sikkasztással vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
1765. B/80. S«. 1. Orbán Antal és neje sikkasztással vádolt elUni ügyben végtárgyaliR.
1786. B/80. Sz. 1. Becze József lolvajlás-s&l vádolt elleni ügyben vég tárgyalás
1827. B/80. Sz. 1. Németh Jánoa s táraai tolvajlással vádolt elleni ügyben vegtárgyalás.
Kelt Zala-Egers*egen, 1880. ang. 30 án. MUZSIK KÁLMÁN
írod* igaxgató.
Helyi hírek.
— Wtassics Antal kir. törvényszéki
elnök ur szept. 9-én Csáktornyára utazott, hogy
as ottani kir. járásbíróságot hivatalon szemle
alá vegye.
— Ax elismerés egy igen szép példáján
volt alkalmunk a napokban gyönyörködni,
ugyanis Dr. Scbrey«r Lajos urat egyik patiense,
kit életveszélyes betegségéből a legbuegóbb
szorgalom- a farad h* ti a n tevékenységgel sikere
sen felgyógyitott, elismerésül titokban lefestette
és egy helyben készül t remek keretben át
nyújtotta. Az arczkép igen hu. mit az ís tanú
sít, hogy a doktor ur kis fia azonnal nagy
öröm közt felÍBmerte atyját. Az emberbaráti
érzelmű derék orvos és családja bizonyára ked-
v-es emlékben tartják, mint az elismerés és
hála jelét, noha a készítő naturalista, s mégis
ecsetjói ily mesterileg tadja, kezelni, jele, hogy
nem mindennapi tehetség. Örömmel halljuk,
miszerint tanulmányozás végett a fővárosba
adja a boldog atya Kováts János ügyvéd ur
kedves Etelka leányát, kinek e UpioUtoe és
eredmé-iyea működésén mi is Örvendünk, s a
művészi tanulmányozáshoz sok sikert kívánunk.
— A déli vasúttársaság humánus intéz
kedéseiről, tisztviselőinek becsületes működé
seiről több Ízben volt alkalmunk meggyőződni,
nem mulaszthatjuk most sem, hogy elismerd
sünknek kifejezést ne adjunk a nagy-kanizsai
köztiszteletü állomásíőnök Markó Antal ur elő
zékenysége s hiratalbeli erélyónek. Ugyanis
egy itteni elsőrendű tisztviselő rokona még jú
niusban egy értékes női felső öltönyt feledett a
waggonban s amint tudomására jutott a fen-
tisztelt főnök urnák, erélyes intézkedése foly
tán szeptember 5 én ké beaittetett a kárvallott
nak, ki is általunk hálás elismerését tolmá
csolja, mit mi készséggel teljesítünk.
— Nyugta. 9 frt 10 kr. azaz kilencz
frt 10 knól osztrák értékben, mely összeget t.
lahára meny országomat!... Határozta raeg azt az időt amelybsn esküvőnket megtarthatnék !...
— Helyes 1... vétó közbe Sasvárinó —
nyilatkozzál már egyszer érthetően, s engedd,
hogy megérjem azt a szerencsét, s még elutazá
som élőt: lehessek tanujaa boldog, boldog egye
sülésnek 1...
— Ugyan hová gondolsz?... kérdé Ber
kiné, s aztán Kovácshoz fordult — egyelőre
még igen fiatalok vagyunk!...

— De sz isten szerelméért, hát addig vár
junk, mig hatvan éves aggok leszünk\'\'\' kérdé
Kováca.
— Hanem is addig, de legalább a feléig!..
Éa még egy kissé könyelmö. vagyok, e még
tetszeni is szeretek, ön még fiatal, nagyon heves
és oknólkül féltékeny!. Eme hibákat csak az
idő luez képes eloszlatni! szólt Berkiné.

— Igen!.. Én féltékeny vagyok, ée mi
végett I Ha szerencsém meg volna alapítva,
azáltal hogy kegyedet boldog nőmnek nevez
hetném bizonnyara lecsillapítanám féltékenysé
gem ördögét!... sióit Kovács.
— Ön csalódik, veté ellen Berkiné,
— Hogy-hogy ?...
— A váraikat következménye a heves-
Bég, B a féltékenység. A legnagyobb mértékben
pedig hevessége mutatkozik, mert a legártatla
nabb csekélység felnit méregbe jön! Szóljon,
nincs e igazam?... Nem-e vörösödön el mérgé
ben a minap is, midii a arról a futai emberről
szóltam öanek, aki engem rnoet is folyton kere
sett a bálban, E aki ott tévé nékem a szépet I...
— Da hát miért titkolta előttem, hogy
bálba megy ?...
— M-rt azt akartam, hogy senki se
tudja meg!...
— Daczára annak, hogy kegyed tudja
én a bálokat nem látogatom?...
— Igen I... Ob ÓJ a tegnapi bálon felsé
geaea mulattam L.
— Elhiszem!... S egy érdekes ismeretié \'
get ii kötött!... »iólt haraggal a tanácsnok.

RóasavÖlgyi Antal úrtól, min* as egyetemi ifjúság nUmegyei tsgjci által a kisdedneveifi eereeül\'-t javára rendeMtt táncsvigalom bevé-Sát átvettem. Kelt Nagy-Kámzsán, 1880. aapt. 7-én. Knáujsz Boldizsár, egyesületi pén«-t Írnok.
— Mallailan olcsónak tanik fel as
angol fegyintézetekből kikerült zsebtárcia-
könyvecske, mely N agy-Kan wsiw Wi-jdito JÓ-
ssef könyvkereskedésében kapható. ?t egy 24
levéllel bíró zseb tárcsa, mely 6*ép fonaiu vi-
ssontáblávsl van ellátva, két oldalt pénz, vagy
névjegytartóval bir e ezen felül igen csinos el5-
lap díszíti B ára C3ak 20 kr. Mért nem kerül
nek ilyesmik íti bazai fegyintézeteinkből is?!
Egy kissé vállalkozóbb szellem nem ártana!
-—Miértjött Károlyi és nem Csóka színtársulata Nagy Kanizsára? Csóka színtársulata az őszi idényre Bajára megy, Károlyi pedig Pécsre, Csóka Mohácson volt, honnan Szegszárdra ment, mig Károlyi Balatoo-Fare-den lévén Kanizsa éppen útjába esett Csakis október elejéig tartózkodnak körünkben, axért e ritka műélvezetet nyújtandó kitűnően sierve-aett magyar színtársulat méltó pártolására annyival is inkább felhívjuk a t közönség figyelmét, mert két óv óta városunkban síiné-szet nem volt s egyhamar aligha lesz.
— Magyar színészet. Balaton-Füred
ről Károlyi LajoB jeles színtársulata körünkbe
érkezvén, következő felhívást bocsátott ki:
EiŐleges Bzini jelentés. Van szerencsém Nagy-
Kanizsa város és vidéke mélyen tisztelt mü-
pártoló közönségének tudomására hoxni, mi
szerint Csóka Sándor színigazgatótól meg kelle
vennem ugy a helyhatósági engedélyt, mint az
előadásokhosi jogot, tehát megvettem. Jól
szervezett operetté, dráma, vígjáték és nép
színmű társulatommal B*laton-Füredről meg
érkezve előadásaim sorozatát szombaton, azept.
hó 11-én Bokkac^ceó czímü közkedvbsségü
3 felvonásoB vig operettel kexdendem meg.
Jelenleg egyúttal bátor vagyok a n, é. közön-
Bégnek ugy társulatom, mint az előadandó uj
darabok névsorát bemutatni. Tárculaiom név
sora. Férfiak: Károlyi L»joa, igazgató. Karolyi
Árpád, kardalnok és segédszinész, Bács Károly,
hős szerelmes, Mészáros Lajos, szerdmea, Mezey
Péter, operetté, buffo és komikus, Békeffy lit
ván, apa színész, Ferencxy József, rendező,
kedélyes apa és operetté, Kovács Elemér, csel-
sxövŐ és jellem, Bérényi Gyula, népszínmű
énekes és operetté, Miháiovita Pál, operetté
tenor, Balogh G-u.8Ztév, karnagy, Sarkadi
Igciíci, 8ugó; Cuenteri Kálmán, segédazinész éa
tcardalnnk, Biro Kálmán, segédszinész és kar-
fiain ok, Faludi Vilmos, segéd sríuéiz és kar
dalnok, Dancz Li>jos, Begédssinészés kardalook,
Miksai Emii, segédszínész és kar dalnok, Bedeca
Antal, ruhatárnok. Nők: Károlyiná, drámai
anyassinésznŐ, Bícsné Liptay Laura,coloratur,
opereitve énekesnő és oépizinmü, Tatay Engenia,
operetté alt éaekeauó, Ferenczyné, társalgási
kémikus Bzinésznó, Méazárosné, másodénekeanő,
— Igen érdekes ismeretséget!... szólt a
Btavakut kellően hangsulyotva Berkiné.
— Csak az s kár, hogy az ilielŐ ur
í kegyed olőtt Anonyml viszont/- Kovács.
— Mar nem az!.. Kovács meghökkent.
— Már nem?... Szabadna kérdenem....?
— Hogy, hogy hívják?... vágottszavába
Berkiné. Miért nem?.,. A neve ö&l*ó Rózsaági
Tihamér.
— Bárd — Rózsa-á-gi — Ti-ha-mér —
Bzólt * szótagokat ujjain mutatva Kovács — eg
egészen ismeretlen a mi körünkben... A neve
igen illatos!... Bizonyára holmi báli uracs, vagy
kalandor lehet!...
Berkinu bogzusan nézett Kovácsra.
— Kikérem magamnak as ilyen gyanúsí
tásokat, nékem nincs dolgom semmiféle kalan
dórral!... R^zsaági először született báró,
másodszor igen Ősi család sarja kinek birtoka
nem messze az enyómtől fekszik !...
— Ez éppen nem czifolja meg eiőbbi
szavaimat!... Mert bárki is felveheti akár
melyik Ősrégi család nevét, s közelebbről nem
ismerve lehetetlenség hozzá ilyen bizalommal
lenni, amint a kegyedé!... Pláne ha felgoodol
juk még szobája küszöbét Bem lépte át! ..
— Engedelmet Kovács ur!. . átfogja
lépni!... Még p^díg: ma! ..
— K«gyed tréfál!...
— Komolyan mondom!... Én kivárom ölj
— S ha kérdeznem szabad ki matatja
Sibs?...
— Saját maga!...
— Maga magát ?.,. Ki páratlan szemtelen-
aég — monda magában Kovács — eszerint —
folytató hangosan — már itt Í6 lehetett?..
— MA"g nem 1... Hanem 6 irt — monda
Berkiné, miközben felállóit Blékéről és még az
iró asztalán fekvő levelet, a melyet Kerifalvi
irt, efrfljié.
— És kegyed válaszolt ?...
— No és exao van olyat vaUmi különös ?

8ZEPTEMBER r
Könczöl Luiza, társalgási 6B drámai aseade, : Kovács Ilka, Somogyi Korflél, Virmdy Mari, Toanaaovits Matild, Izs^nó, Újhelyi Hari, ?egóiavnésznőfc éi kardalnoknők. Á» előadandó ujdouágok. SsinmQvek, vígjátékok éa nép-szinmürek : Proletárok, Roaenkrans ia Ghilden-stera, Budapesten, Az uj házi ur,. Eredendő bűn, A doktor bácsi, DinisefFok, Fiam nagyon ostoba, Nótái Kata, Pletyka pad, Boreáné Mi."tija. A becsület szegénye, A legény bt.- ^djj^ Sscmezád ufsm kakasa. Operettek: Robinson operettej BokkacscsÓ nagy operetté, Boissy bosBorfcány nagy operetté, PoUud király udvara, víg operetté, Kisasnony fele*é-gem, ELornevilli harangok nagy operettek, Bo>-egér n«gy operetté stb. Esekutánmind magam, mind szín társai atotaat uivos őgyehnök: éi pártolisakba ajánlva, kik ia mindent elfognak követni, ho^y azt meg is érdemeljük. Maradok őszinte tisztelőjük Károlyi LSJOB, székesfehérvári kerület igazgatója,
— Meghtváa. Anagy-karaai „Tárw-
kör" évi rendes közgyűlését, saját helyiségei
ben f. 1380. évi október hó 10-éa déktin 3
órakor tartja, — melyre a társaskör rendes- ét
kültagjait tisztelettel meghívja as elnökség.
Tárgysorozat: 1. A mait évi stámadások meg
vizsgálására kiküldött bizottság előterjeettéee.
2. Tutári jelentea a társaikor állapotáról. 3. A
jövő évi költségvetés megállapít***, 4. As
igazgató választmány lemondása ée uj igazg&tó
választmány alakítása. 5. Indítványok. A kik
bármely önálló indítványt kívánnak a köz
gyűlés elé terjeszteni, azok felkéretnek, hogy
ebbéli előtérjeaatóalik tárgyát % közgyűlést
megelőzőleg 3 nappal as elnökségnél bejelent
sék, mert későbben «lőterjeszteni szándékolt
indítványok tárgyalás alá nem bocaájtatnak.
KeltHagy-Kanizftán, 18S0. auguaztashó25-éa.
Dr. Ltky Kristóf, táraasköri elnök.
— X>r. Hérics János soproni kir.
törvényszéki elnök szabad nágid éjét Nagy-
Kanizsán tölt vén, múlt tserdáa Sopronba
vísssautazott.
— A pécsi hadgyakorlatról. A sátor
tábor csinosan van berendezve és remekül
építve. Feltűnő a tisati pavíllon, a főóraág épü
lete, ugy a legénységi sátrak, melybe egyen
ként 200 ember fér el. Megemlítendő a lövőid*,
mely ritkítja párját, a kórház éa vendéglő a>
igényeknek megfelelő. As összes zászlóalj le
génysége pontosan bevonult. V*airaapT f. hó
5-én volt mise a sálortáborb&n, melyeo az Ösa-
szes V. honvéd kerület tisztikara és legéayaéga
részt vett. A mise után diszmeoet volt, melyen \'
a zászlóaljak a következő rendben vonultak
fel: elől ment a 65. zászlóalj, est követte a tol
nai 66., a veszprémi 71., a gyŐr pápai 72., a
mosonyi 73., a soproni 74.,. * kőszegi 75., a
vasi 76., a balatou-zalai 77., a saia-murakösi
78., * baranya-tolnai 67., a baranyai 68., a
dél Bomogyi 69., a balaton-iomogyi 70. sássió* -
aljak, s végül a 8. huazár ecred 1. és \'2. oaitá-
lya. A mise után elléptetés következeit, mely-
— Oh nincs!.. éppen nincs ! sxólt Kováca \'
féhékenységéoek egéss dühére], mialatt homlo
kán a verejték gyöngyözött. — Miért ne fogad
hatná kegyed uzt a Rózsaágii?... Perszel... Sőt
mi több!... El ÍB megyek, hogy a báró nr
h-lyettem legyen itt, mert jelenlétem igen
kellemetlen volna önökre nécvo!... Éljen boldo
gul I. . Isten Önuell... Hogy mi láijuk-e még
egymást, ehhez nagyon külöoőa véletlennek\'
kell járulni;... Éljen boldogul, Örökre !...
Kovács villámgyorsan, távozott, kfilőnfóla állapotban hagyva al a két nőf. Berkiné, ki Kovácsot iameré, tudta, hogy bolnap ismét jönni fog, örült e gyor* váltosátnak, s azinte látU már tervének sikerét!... SasvárinéKov&c* után sietett.
— Kovács ur, Kovác-í ur!.. De ő már
nem hallá a hangokat ás Sasvariné lehangoltao
lórt visdzn.
— ArHbeltal... O c«*JcugyttD elment!
— Undd őt!...
— Ti zsarnok vagyl... Kovácsoak igaza
van, minek engedsz mindenkit, csak ugy „per
ismeretség" iiázxdba jönni? azólt Skaváriné,
— Szólj 1... Mely okok mellett utasít
hatnám viuza Ktogatásál ?... Avagy m. hóbortOi
Kovács kedvéért elzárkÓE\'am mint egy apacsa ?
kérdé Berkiné.
— Ezt nem mondám! — De ilyett tekiu-
télyee férfim mint KováCi még s^m illik eny-
nyíre eauffi tenni, ő megérdemelne egy kit
álduzatot!... Mi* tennél, ha vaíóbaL elmaradna?
— Es fájna nékem!... Mit tegyek,\' taná
csolj 1...
— Lemondani R^zsiági látogatását.
— Lemondani?... A jelen helyzetben
lehetlan L. Goodold nwg a következményeit
lemondásoinnak !.. ő "ly férfiú, ki kösb«c*ülét
ben réiznnüL Hiss áluia palengérra állittatoékt
— Tobát mit tegyünk?...
(Folyt. k6v.)

TIZEHKILENOZEDIK ÉVFOLYAM.

ZALAI KÖZLÖNY.

SZEPTEMBER 12 U 1880.nek befejezte uiin H o 1 1 ? n Ernő tábornok, kerületi parancsnok ur Rí öuees tisztikart maga elé sorakoztatta, előadván a gyakorlat mikénti beoaxtasat és végbevitelét. Esrel ax ünnepelj befejextetTén, a csapatok bevonultak.
— A csáktornyai jíxitról írtuk la-
píinkbaa, hogy as átlátok kötótt « lépfene
pntEíit, jelenthetjük., hogy már múlófélben
van; nem Így a Upolczai járásban, hol két
hely Bégben e bajban már 30 darab el is hullott.
— Balaton Füreden Biept. 15 én
marhavásár lesz.
Pogányvárott nagymennyiségű
Bciiv* termete, mérője 4 frt.
— Gyásxhir. Kollay Alajoa, caáktor-
nyai derék, Ügybuzgó B. Ezolgabiró f. hó 6-án
hivatalos dolgait teljeEiteDdŐ Stridóra utazott.
UlkÖiben agyeeélütés következtében meghalt.
Temetése Csáktornyán f. hó 7-in, délután fél
6 órakor nagy részvét mellett ment véghej,
Kollayt míat derék, ügybuzgó hivatalnokot,
képzett* jngásit és jó buráloí Muraközben igen
szerették. — Béke iegyen a korán elhunytnak
hamvai fölött! — Helyébe távirati nton hnlyet-
tes segéd ásol gabirónak BÖICJÍ Sándur ur nevez
tetett ki.
— S&meghen wept 8-án eddig ismeret-
len okból tűz ütött ki. Délután szélcsend lévén
és a rög töd érkezett segély következtében csak
egy istálló égett le; a vele kapcsolatban levő
P&jta megmentetett.
— Havid hírek. Vajda-Hunys-dvára,
C8&k mint műemlék tartatik fenn. — EndrÓdi
Sándor jeles költőnk Nagyváradon elfoglaíá
tanári tanítókét. — Nehrebeciky Sándor
minUteri Unácsos meghalL — Margiiaeigetan
RS idén 777 állandó és 80,863 látogató vendég
TOlt. — ^Fővárosi napló" csimü aj Bzépiro.ialmi
napiUp inda! meg Komlós&y Ferencz szerkesz
tésében. — Serajevóban katonai és polgári
tűzoltó egjlet alakul. — FeUő-Magyarország
ból a kivándorlás megszűnt. — A. Bzékesfehér-
vári »Őaii iianepély" kittinöleg sikerült. — Á
sárrári kerületben szept. 22-én lesz a képviselő
választás. — Jókai Koritniczán van. — Dr.
Kimer Flóris Liasabonba utazott. — A gyulai
kir. igyéesség hivatala kiraboltatott.
ki nyert?
Steben,
Prága,
l^emberg
sitípt. 7 én: 40. 10. 19. 30. 5. „ 62. 78. 58. 2. 68. w 58.85.36. 87. 24.
legújabb.
— LAPUNK kezártskor veszszik a fairt, b*gy küisfiakbei SoBOflyban a narbivész kiütött, saifefél \'Zaítaegye alispáeja tAvlrtlíItfl Inlizkedetí
Műsorozat
a Nagy KaDizeáD müködó" Bíín\'ársulaínál:
szombaton sept, 11. Bokkaescsű
Operetté
vasárnap , 12. NÓtás Kata
uípfliinmfi
hétfőn , 13. Proletárok
kedden szerdán
csötör tökön
pénteken szombaton
vasárnap
H. Szünet
15. Kisasszony feleségem
operetté.
16. Doctor bácsi
17. 18.
Szünet Robinson
19. Borzáék Mamája

Vegyes hírek.
— Tahir bey alexred-a m török hadseregben,nemrég KoQBUntiuápolybaB meghalt. Tahir bej, eredeti nevén Sebeindenberg, eredetileg magyar ember volt, s mint Bem tábornok töns-karának tagja küzdötte végig u 184S-iki forradalmat. Midőn Bem kimenekült Törökonxág-ba, Scheindenberg ie relé vállalt török szolgálatot, a 32 esztendeig volt tagja a török fii-b tisztek karának, s mint jeles müssiki mérnök volt ismeretes s nagy mértékben bírta a BzsJtán bizalmát. Temetése KoDBiantinápolyban kitonai pompával folyt le. Tahir beyt neje, kél kis gyermeke s két fiat*J unokahuga Biratja.
— A fagylalt története. A fagylalt nem
az újkor találmánya. Élvezete a legtávolabbi
ókorba nyúlik s eredetét a tropikus kelet népei
nél találjuk íeL A régiek fagylaltja megfagyasc-
tott folyadék volt, a mai fagylaltot ök még
nem ismerték. Csak 1669-ben találkozunk
először Párában a mi fkgyl&huub kai. Yatel
dicsőségeinek tetőpontját azon a napon érte el,
midőn Condó XlV-ik Lajos királyt Chautilly
remek palotájában iogadta. Az ebéd, melyen
25 magas vendég volt jelen, már végéhei
közeledett, midőn mindegyik vendég elé meg-
aranyosolt ezüst kehelyben cainoB tojás alakú
fagylaltot helyeztek s pedig mindenféle szín
ben. KE alak báni feltalálása csakhamar ál-
talánouá lőa. Ma tehát 200 éve, hogy a fagy
lalt mostani alakját feltalálták. Élvezete lassan-
lassan mindenhova elterjedt,
— A pécsi sátortábor elkészült. A kor
mánynak 225,704 forintba, a városnak miat-
egy 70,000 forintjába került. Elkészülvén,
nagyban várták a honvédelmi minister álul
kiküldött bizottságot, mely Forinyák ezredeB-
ből, Kováca Kálmán egri főmérnökből állott, s
mellhez a ministeriumutasitásáhot képest, még
egy vároeí mérnöknek B egy UnicaOBnak kellett
volna csatlakoznia a felülvizsgálatra. Az ottani
építészeti hivatalt, mely a munkálatok felQgyele
tével megbízva volt, senki sem hívta. Ekkor,
— mint Pécsről irják, — egyszerre Kovács
megbetegedett, B így Forinyák magára maradt
volna, hugjha hamarjában BJCZŰ József fő
mérnököt elő nem rántják, aki ismét Alberti
alméroököt küldötte ki. Mikor azután minden
féle bajuk után Kovács meggyógyult éa i»y
hozzáláttak a szemléhez, mindent rendben
találtak, jóllehet pécsi körökben az a nézet
uralkodik, hogy bizony ha a városi feliig; elő
építészeti hivat*.! adhatott volán jelentést, akkor
az olj Bok költségeD épült tábort le kellene
bootani. A megjelölt hiányokat részben agyon
hallgatták, részben p"díg megigértették az
építő Gregersenneí, hogy „majd* kijavittalja.

— ÜtUvdek a külföldre. A belűgyminis-
ter mull hó 23-án körrendeletet intézett vala
mennyi tőr v enyh &t óságok hoz, mely szerint
ezek világosítsák fül az igazolási kártyákat
kéríkel, hogy ezekkel nem lehet a külföldre
UUIDI : B otteí&k alapján uilevelet kérni. Jövőre
akik egyszerű igazolási kártyákkal fognak,
külföldre utazni, a külföldi hatóságoktól kötótt
marsrou\'ávai fog*ak vissz^kfildetDÍ.
— Hogy UhU vj burgonyát gjon»n mig-
úaztilani? E^y versaillesi vendéglőben az uj
burgonya raegtiszútásáuál következő eljárást
követik: A burgonyát, miuiáo kissé m«gmi>s-.
ták, nagy k\'indúbe teszik ésHurvjLn darált 3<ívn!
hintik be, valószínÜleg atérí, hogy a rákövet
kező dörzsölés hatását fokuzzik. A ruhát két
v.\'gén két ember fogja meg s egy kis ideig rA-
zogalják. A burgonyának ekkep sz éléok BUT
lódáa következtében egész íeiúletéo leválik &

héjjá, E csak meg keíl még mofiogatni, hogy «tt teljwen eltávolítsák. Ez eljárta segélyével 2 kilogramm burgonyát alig egy perei: alatt lehet megtUstitani. A vaatagabb héja, régibb burgonyánál asonbui ez eljáráz nem aJkalmusha+é.
Paplrsíeletek.
E«r sterelme* ifja, ki new bírt TtUni köi-íEi Ulentnniinai, leveleit raioáig egj ieval«5b51 wokía kiimi.
Kedvese TéletlenOl jil irmerte xzoc kSajret és t.gj- levelére igy rilkszolt:
„ ImidotL Jancsilcias!
Nagy s*JBÜ».tomri ki kell jeleuteoem, hogy mi nincc idGaa nUjbbi leveledre feleleUt írni, hanem orrúd a. feleietet ?. „ LerelesS \' dbeo a ?9-it Upoo
ÜdfGsQl Juliskád."
— Ps-jtii, n5<QlJ meg, egv »tép 36 *T«
örregycő vír rtid.
— Ah! US íves, — inkább két 18 éfeset
vennék eL, hamar komolyan akunék no«6lni
Ge j-er: UgTSJJ mib e keriiln e ix, Mi jer ur,
b* én v*l»kít g*«mbernek neTeznik?
iíiyer: Uiodenes«tre >ok péoxébe «? subad-
sigiba.
GeTer: Ko akkor ínkibb nem nevezem Önt
annak.
Bemegy egy kis ember a* egyetemi köajv-tirba hüiftlni. A sx4k aUcsoQy, odafordul bit s. atolgiboi:
—? Adjon egy v&*ti? könyvet!
— Teaiék leérni egy kivi.oiUi.pot, kikeresni
& jegyrékbíii x. könyv czimét, B riirni i Ltpr*,
— .Nem keresgélek én t jegTxékbSI! Adjon
egy íiaUg könyvel, igen YUtig legy«o I
— De minek V
— Rá akarok ölni 1 ?-
A tiinnitbin.
— Ejnye apjuk, mondj i meg kee, mért éao-
kel ez a eok ember egjaierre ?
— Art »o érted fSl éosizel ? Hit hogy
előbb elr&geziík
ost
— Ktpreije kimastoDj-, atyim mf>gbir*gudott,
atm jetiid tr>bbet bxvonként ötTen foriotnil !
— Hogya.0, b ön *bb5l el tod élai!
— Potnpiíftii kisasszony, ? mág adóasAgba ia
i t!
tudom
Hivatalos placzi árak.
Nagy-Kaniraia, 1880. i«epL 7. 100 kilogrammjav«J atimitva.
Bo*a 10—.—1U-40. ROM 8 9—. Árpa
1 ?_.—8-—. Zab 5-20.—6.—. Kokorícsa 8.40— —. burgonya 3 50. —. Bor»ó •—.—30 —. Leone —" __28—. B*b — —.—12.—. 8*?na —.- 1 60. Stalroa ?_.—1-20.
1 kílogrararajivaj axijxiilv«.
Mxrbahna 52—.—. SertiahuB 60- . Sza
lonna ?——78. Disxnúzjir "—-—80. Vdröa hagyma
?_._16. Foghagyma -—.-30. Cxukor ?_.—íO-
Borí ?—13-». P-iprik* !?—.—. Swippiii -—.--40.
1 literjével Biímitra.
Ó bor 32-48 kr. Dj bor 20-24 kr. Pilínka
48 kr. Ecset 6 kr. KUdtt:
PAEKAS, v. piacz könyrvesető.
Üzleti szemle.
Nagy-Ka aiaain, 1880 tept. li.
E heti pompás ŰJS teljenen nyirias id5jArí*un: kat »gnap«!<~u «>SB \\i\\~> valta fel. mely a*AU omlgo
A stilárd bantuját, melyet ntoliá tudósításunkban jeleshetni örönüisk volt, azóta tokát engedett — A gazdag hozatal kapcsnintban a fGpiar.xí lanyhább hírekkel elift "llialmfLSJik voluk nálunk ia reny-hél.i) bAi.gnlat.ot trrein-ftríj, ii.oly raajdoent DLÍndfn czikknél érrtr.yrv j«tt én *r hanyatlásokat idéxctt elG.
Btiz^ Ei&gy meimjiaígekbeii jött píxcennkr^, míg a kereslet irá.n!.i nagjon mérsékelt volt. Árak 16 -ÜO krral f:aGkkeCtelc
Kms síintrn el volt hiityagolva ; krak 20 kr ral tlibb eiálltak.

j Árpiban nagyobb forgi\'os í* jobfa
ít volt; finom min&aégek aSt j61 kererre i< Toltak. i EötépCijoit valtosulJsji é< elaS rendű min&»*gek ni-| gyön magái irakoa keitek el
Zabban meg miodig e»ekílyrk kéazleteiak, m iránti tUletfinkaek tebit jelentékteles terjedelme rolt Árak Hintán hányat]? félben vannak.
Tenge egéMCc
vf keüeic
Tengeri örí-gtiemC 6gea«««gei imbac Bajd-fetxec hiányaik, mi e críkk minden fajaira :eüeme«b hangalaiot «Ült éc ftz árakat ú
j)5*íe sserlal:
! Baaa 10— .—10^0. Kow 8 40—8-80. Árpa
] 6-50—8\'75. Zab 525-6—. Kokorícxi 8 25— •—.
1 Cioqnantin ? 8 40 Bab (fehér) -— Bab (tarka).
.—. Eep»e — ?—. K. B.
Szerkesztői; Üzenet
4242. S. 8. — T. példtoynyaJ nom üiolgil-
hatank.
4243. E V>. K. A torteaelmi oi/ol*tot vettOk,
igye késünk mielSbb itoirasni ? ayilatkoxai.
Í2H. ?. Fehúrrir. Átadtuk a kiadÓhiTataiaak. 4\'45 E. Bpeaí. Intéxkedtűnk.
4246. T. L. At értckexleteL kdnQnettel rettfik. -
4247. „Temete«re" ,, — , Dalok" , — „Mit
tttnilj&k ?". KöKÖlheteÜenek.
4248. „HamU a Uny-1. is igazat nem kell
mindig kimondani.
4249. „íimeretlen". Maradjon ii ai.

V
untl menet
r e
D d.

ln«i«1 KanlMáról hova:

Von
it Hkre
Or« P.
re 148
ao7
215
E..ík, MOL4.., Do«l,o.i,
G 10 2 30
\'S
2119
»
11 1

202
Bnda-Peitre (gyonvonat)
5 65
r«(r«l
204
. (poitavonat)
3 6
díUl.
212
• ("gyes voaat)
11 20
áij? 1
313
Becibe (8*omb»lLe3y, Sopron- íeiJ)
( 15
regg.I
301

1150
ljj.1
315
Sopronba
3 40
diltit.
205 203
Prigerhof Kottori, Csáktornya
4Ó5
doint.
201
? ? (ffjorav )
10 50
íjjel

Érkezik Kanizsára


honnft:


210
Zikitij (.ISI
5 27
re(C«t
216
a
1 41
d.Ib-
208
w ,
11 1
éjjel
211
BudA-PMtrSI (regy&« vcnst)
4 15
r«g(<al
803
„ (poitxY<iaLi)
S 5
áéii;
201
„ (gyoriTooü)
10 SO
íjjol
302
Bélából
4 l

314
,,
10 li
ijjíj
316
R^.prooból
]2 5

202
PrAgerbof fnl?l (gjora^oDtt)
5 37
rcgg«l
204
n o
1 20
1 délos
206
n n
10 50 4jj«L

A Balitonon vaü hajéBalatoD-POrfidróI icdal & iCtsfal^

t» reg-
ni
9 Arakor Siófok<?. GeTAii GB»^ i
iád.-; díiu\'.n
regtel 7 ór.kor
SiAfolirAt inda] di!«lőu !1 óracor B&iito-.-?er6ár6
. délutio 5 ?iréte!eseo sioinbxtos it vasa.-\'.*-. Sióf..t.-iS
* délutáni 5 óra helyeit inda" Füre.lra b 6f4ki/r.
Felelős szerkesztő: Báíeríi tajas.
Nyllttér.*;
Eunnel köíiönetemet nyiivÉaítoia irit-toi u.-nuiitott bizalomírí. Igyckeini fagok t, niiam H-it
Egyazersniit szivet tttd»«i»ara IHZOB, b%/ ?«g B tel id«>yre Itt helyien egy tték iziettt DB« eyitsl fejők, aeiybei miadeokor i iefatgyskb viiasz-teki kén i51 ciikkek készletben lesznek
Berger Zsigmond
140 l—i BBdipeitről
\'•) E i
»l*tt knalnttert

Egy uri hölgy sem
nélkülözheti toillettje választásánál

A most bek5vetkexead? öcsi idény éa aj oktobPrd ctómberi beilltiral van szerenr*4m a naeyírdem,"i iinlpvkonTomt Q^ arr-, hogy kSayvk«reakede«ewbefl m\\»úta kazal és kltTSI lapokra etiazatbeto].
Minden átvallap hoszim kOxvet enQl a kiadótól psstil kQldetetván bp, aion kell«mc« helyzetben vagyok, hogj a lnpokat mi- egy-ktU íikppnl
mc-KJrl.-ni.uk mán hizbtz htrdalkaloei ki, va-y vidékre pwtivaJ kild-hetMH azét
2 fri 50 kr.
•1 frt 5D kr
3 frt —
1 fri 60 kr.
1 ín 60 kr.
2 frt 60 kr
l frt 20 kr
frt 75 kr.
divat

Magyar H»zxr Bpesti magyar ba*ír Hölgyek lapja Exrar (berlÍDi) FraoBimeítnng Fraamteitang nagy kixüii Corneli* (b^CJi) Hodenweit
évnegyedenként helyijén *B vidíkre
óvnisgyedenktnt
vidékre birmentes;
küjdéuel 30 krral
löbb.
Minden egyéb birbol ee birki iltal birdete\'t áiriilfipofcra magjar,
met es franezia nyelvi-n is elő6tel4»ek elfogajutiuk. Ííafj-Eaniisin, lepteraber faárában ,1880.
1,81-3 Wajdita József.
?<i:a °si
^ifli tlll^íj
ÍOíí

? ? i|
= a 1 = =
b|í*l

5 f-S-""Í
PMI\'1-ÍÍ
Is t gcí
= to c 1

bSt^^^

TTZENKILEIICZEDIK ÉVFOLYAM

ZALAI KÖZLÖK T.

SZEPTEMBER 12 <u 1880.
Minden eddigi világtárlaton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar ?-
gép- és tűzoltószerek gyár, harang
érezöntőde ^
Hazánk legnagyobb korszerűen berendezett gyára harangok tüioltásiatl és rizmntészeö gépek készítésére; . gyirrd k.pcolatos TitmiiiéKtti o.«tilj a jelenben egyedüli belföldi szlrattyu gyárt képezi, melyen kliárolag honi mnniaero alkalmazása mellett, minden cxéio»k ni*gtelol<! szivattyúk és kntak kéMittetnek. ^^
MF" Képes árjegyzékek és kiHtségvetések kívánatra bénnentesen szolgáltatnak. ""•?
)f _a_ gyáx Bólrtelepe: Kolozsvárott, bélmonotstor-utcza 12. axám alatt léiexik

4032/1880.
Hirdetmény.
Nagy- és Kis-Kanizsa város közös képviselősége részéről ezennel közhírré tétetik, miszerint a városi erdóség kijelelt részeibea létező s összesen 3928 írtra becsült folyó évi termésfl szép és egészséges tölgy-makk írásbeli zárt ajánlatok utján eladatni fog oly módon, hogy az eladott makk vevő által legkésőbb folyó éri november hó -ítgeig szedheti s legeltetésre a helyszínén nem használható. Ajinla.^\' — « becsár 10% százalékával, mint bánatpénzzel ellátva — legfiilebb folyó september hó 20 án déli 12 óráig fogadtatnak el. —
A további feltételek a városi számvevői hivat&lbm be tekinthetők.
Nagy-Kanizsán, 1880. évi september 2-án.
1391-3 A városi tanact

A szürethez

tiDcci, anélkül hogy art felkeverje.
I Valódi amerikai nyonjó i» szive rB&gy»fa-t8alfik, borlehszá-
táatok. palaczkok, betöltési készletek, doBaszelé-jépek, va!a-
| mmt mind a plnoze-eszkÖzSkhöz tarto2ó ezlkkek.
: Kúpea árjegyiékek kívánatra ingyen kiszolgáltéinak.
SCHOTTOLA ERNŐ és NEÜSCHIL

SKIDLITZ-PORA.
Budapest, váexi WÖrut 28, bx.

O.Q\'llr íllíL\'ni\' VilÁfií hE ffl!nden dobos ciimlapján a KJH ipr.yomvR.

311 év M* a leeíobb íikerek mellett fennAH mindennemB gyoBOr betegségek és emésztés! akadályok, (mint éuágyhiiny, haisiomtiU), yér Btlojás LM aranyer ellen. Különösen 0I7 egyóneknok ajánlva, kik ülő élet. módul folytaiank.
Hamisítássá törv.\'nyileg büntettetlek.
Egy lepecsételt sredeti doboz ára. i frt. o. é.
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL.
? A legmcgbixliatóbb önEr-gH,vi5 aiere a sionvodÓ esih
| minder. belső é< küK5 Eyulladásnál, a legtöbb betegaeg ellen, min dennf-mü aebeialétek, fej-, fül- i-t fogfájás. Tégi mérvek és oviit eebek-ríkrekéijsk. lisrök, aaemgyalladis. tnindetmomü bénnláa es sérBlés itb,
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. ó.
KrohnM.
Bergenben
(Norvégiib«o).

I haimáj zsirolaj valamennyi, * kereskedelemben elüfordn faj kíiSU u fgtedaii, mely orvosi ttélokr* h».«nilhati.
Ára egy üvegnek használati utasítással I frt o é.
Fő isillitil
JJoll A. gyógyszerész, cs. kir. ndyari azállitónil, Bécs
TacfaUnben.
Hxktir as állam minden hirneTei ij&%ytlertiribin **tj ftUter-küre.koóéiében. Raktár nélküli beljsífekben magioegrének najjobb mtgtendeli.tknol m.jf.lelo irieensedéjben re,«.i01nek.
A t. DZ kOiíniéj kéretik batúosottw Moll-lélo kétiitm.njt ~\' *~ M olyanokat elfogadni, tnrlyek l&jlU ovjegyem él al&íri-
ei\'.itTi
rerdcloi é« lemmij Tannak

Enktirak: Nijy KauiZBt Priger Bíla 8y6=yi«. Bein. J. fyófy
B.iMnberg Ferenci Femlbofar Jínef Eo.enfeW Adulf. — ZaU-Egirucg
BGvógpEfcrtár a azeüt lelííktiöí\'. — BarOB Dorner ö. CSÍkt«rRy« Qöuc*
L T nógjsícréfls Kspasvár Kohrv J. Babűchay K41m. gyópy. Th
Kcakíjtj gyígy.. Kaproncjí WcMi M. eyoey- KiUBS Caacinovicj lat.
Wír- KOItel Irt. gvojy. Kiutbtly Bcbl.-fer A. WOnacb i\\ K6rKK]
Rita Jín. Zágráb Perkle! Fer„nos gyíjy. Mittlb.ch S. Iri.Im.aboi
Í7»«y- SíprBO Meie, And. syógy. (980 36—68)

o I>upuy N.-fUe vetömag-pácx fiasxsiálata mellett. Ken rég i Meat-pöltl vidékbefi érraaet kitüntetve
E*en ré gilici (kékkői & mis marj savaktól álló pici t Ije-sen elpusztítja. — hd a mirjden csomagon olvasható erjiserü kivitelű használati nUsitis pontosan követetik, — * huza, irpa, zab, köles, tengeri sth.-n.5l A vetőmagon találtató tt^ogcsirikat, mint ezt síimos bUonjitviay erSsiti
A magas naigT. kir. miniiterism gatdaaág: I-fíxle\'oéuyci a Dopay N -föle pftozet mint egyikét a legiikTPsebb szereknek ajánlja* a buttöiiög elharitiaira.
Áttekint-sek bitouyitvinyokks.1 kiviuJLtra ingyen ős bermentve. Ára egv 2 hektoliter (2O0 liter) magra való csomagnak S0 kr.
Nagy KlDiisin e&y^dü! <-Sak RBtufeld Adfltf keres
kedésiben kapható. — AUó-L»ndv*n TOMU S. — Lentin Taws
VilmOS — Mara-ÖMrdaJicíveii ÖrahOVBOZ A- — Zala-Kgersr-efíei)
Sráner és fla. ^ 4-10
PACHER E.
eíeiStt ZSOLNAY VILMOS.
Pécsett, Széchenyitér 18. sz. .Zsolnay-bazár\' alatt.
Ajánlja diísxu falsterelt nagyíiltsttéku gjiri rakulrii
üveg, porczellán, kőedény, lámpa-.
norinbergi és diszárn-czikkekbec, öntött vasedíny,
czlnezett és eaallrtzott plébedény, nindeDneraű l;onyhafeiazereléei ét
134 3-3 házi czikkefcbm
liiai ezUst árat, faacsüMM, restö?ászofl ÉS festékei.
ehlrurgial és optikai czikkekben,
czM, tttaíó- és
parttun és iaa
t> TETEPHESEN LESZÁLLÍTOTT ÁRAK MELLETT
Vidéki megreodelcsok gyorsan éa pontosan toljesittetnek.
. kir.osztr. sz
porosz kir. m\'.msísr. jcvahaqya3sa!.
Dr. S..Ín de Bout.
Dr. BortAardt illatot
ert h»té-
ki ütések-
p g
nos»bb it legbiztosabb as \'/t és \'/, caoemgocakákban 70 «B 35 kr.
testbíir jobbitiiára olÍBi
mind\'
a bor finomsága (-3 pnhaaignra élteiö ín tart.is befolyása altul tűnik ?>.; ; 35 kro* csoaiagokbín. Or. BériogniprfQgr ük ér- haj olaja a baj és sxxkál sűrítésére és Kntartúfea, 1 pilaczk ira I 0. \' frt.
Ledér
V balisamos föidi-
jpf, darabja 25 br. 4 drb 1 csomagban 80 kr. ?al?nőEen casliUokuak ajánlható.
Dr. Hxrtnnjí ^Bvénv-kenöcse, & haJDÖvés f eJ k 5itó»fcre éa fcl-ölcastéaöre, bepecsételt és ave-p«kben bél-egieö tégelyekben á 85 kr.
rei Bentoe - taappan ,
eredeti csomi bepecsételve 42 kr. Dr. Kocta növényen mert jele&ségQ hirlaicr bütés, rekedtxég, nyálkásodas- és torok kareioláanil, Htb. 7(1 és 35\':io. eredeti dobotokban. Dr B"ringnier lamatoa koroca-Bteate, értékea illat- éi moidó-TÍE, mely az életsserveítot er5-eiU és Qditt -, eredeti kokan á 1 frt 2> kr. ti 75 kr. Dr. Béringnier növényi hajfesto\'-szeie, valódian fe«í fekete, barna és szSke asinro; teljcnen fól-?rerelve, kefével és caéatérel 6 forint.
1 * ifin om a b b mosdósftappao, anazof eredméiijuyel bír.
Dr. Liodei tanár n5.ény. m-dacskeiioue a haj fényét ét rnganyottigit íokotsa és egy-••erímind a.% oldalhaj Ouu-tartiíira if alkalmas ; eredeti darabokban 50 kr. Dr. Hartnng eb ina-héj-olaj a. a haj oövejítesa- és jxépitésére, pecaétflt pohirban éí bélyag «ett ÖTagekben irt 85 kr.
csomagonként 40 kr.
A2 eQTMiiii elirstltás tenlkitetí arak mellett wfeM A«*!f é« JUMotarf FtrtKzaél — Caákttrayái ttárón és a siag^aronaági nagyobb gyógstertirakban.
wVíis\' Hami>ÍtTÍnyoktó! mindönkit óvaíik; nevezeteién
V^YClo* t ,jr. Sain de Bonten.ard-féie fogpaasta ? a dr.
Bcrchardt-féle í latos aSvénr-iEappan-itó!, síim talán bamt»itó ?
azok eliru-itöi ítéltettek tOrvénrsxerfUeg rtár ekkoráig ia el
érzékeny pénrbirsígra. 81 G—10
társ, BeruíkU. "lb*a*lom-laIiydottoa

Az njonan feltalált belgái
pat
evolver- 6 a 1 Í f « J c h e a i fe
véséladá,sa.
Min fan a gyárnak pénzre van ssQkaége, Té^cltdas történik; kinek 16 fegyverre van arQicsége sifl&sen riairoíni, ajinthopy lohx ez életbea sem kinilkoiik i\\j icndkivüli o\'Őnyöi alkalom, kaphatok még néhiny patoot ruTolvorek " m/m 6 IöyetO, jKintoi 60 lépéaoyire lövő hatott patent csSvel l drb. hoEsávaló ti«kÍTal éi tJltrénjekkfll, telje., txepec fényeire 3 frt 90 és * frt 50 kr, a jobbak, 1 darab 9 m/m revolver, kettSi moxgiaa, hozott CI6T«1 1- 0 lépé*r« hord, tiikival és tölténnyel 4 frt 60 és 6 frt 50 kr. (agyanez teljét 12 m/m nayj 5, 6 frt., Minden revolver jótilU* mellett s&Uik el, aiok jói he vannak 15r« él a legjobb patent nyéllel ellátva. Pnskik l csöve! 5, 6, 7 frt. dupla vadiat fehérek 10 frt 50 kr. 12, 14 frt. Miudegjifc a legjobb daraajtcaSvel 5. G frt. s leggxehb női revolver, kicsiny a mellénv caebre duR-ható 6 lövetü toltvényékkel együtt, Bítücbi lefaa heux vadí«s-fegyrerek lognjabb szirkctEetS, bucoU dami.it és patkúaseg c»5-ve:, darabjjt 20 ftt 5<"\' kr. í-i, 28 frt 2. legStiOmahbak, TÓaé)«l éi a nélkül, jói be!5re és kipróbálva jótálu^al 9 fri 50 ét 12 frt SO kr. a legjobb Flobcrt-féle «oba fegyvorek, hitult«lt3 folyó-Tat tolttietö, «éc töltények, jótilli- meKett, houivaló sxétUbták rasból. — Minden lé tea 5 vadast csikk kapható a
y iralsrtáLrt
(Bureao der grousec Waarcn-DepotB) 2fi 6
Zwiefel, Xnoblaucli Paprika, Tarhonya unct,
JEL O Ja. xr 33OL et 11 <& n. ist die érnie Bezugsqttelle
bei
Antsi R Ii. Bécs II Pratentrasie Hr, 16.
FONTOS
messze-, rövid- és gyönge látóknak.
A legjobb szemüvegekkel szolga! jótállás mellett
HELFY B. látszerész
Nagy-Kanizsin a „Korona" átelienében.
Ancroid^Barometerek minden nagyságban a meteorológiai és fóld-magneti intézetből vizsgálva. Szemüvegemet és aneroid-Barometerei-met 8 napi próbára adom. 109,0_.
Bumatra-írémintolc

Kxea valóban pompás kCvek reD^-
kívüli tdzsel bircak, tltxlák &» eiakíg
& kiaérlat ilul t-QlSDbCEtetljet&k meg s
i«14ditó!. |li birmrataui kaidul sjü-n-
ket, muair kettő« anD^bfi darasjit
3, 4 fitirt, raifcevaJókit «rSa«k« eet-
toa aranjrból pirjit 5, E Ertert &< Sir-
txeg bármentei bektüdése u^°- QTftrtkaei azOjues^A -í bSiéc^t
nejirni. (36 6-6)
Kaphatók arany — kettős ing gombok kSrekkei 3 — * frL, wía vin; _ IILIÍI - íralínraok. lejoj.bb 3, i, 5, 6 tt, nymklánCTok 7 frt. Ékaserinjk — gTÁri — raktár* :
ie.
II.
Anion,

l

Nígf-K»nizsin, nyomatott a kiadó tulajdonos Wtjdits Jósaef gjorssajtójin.

NAGY-KAÍÍIZ8A, 1880. szeptember J6-án.

ascö-xn.

flzenklleueiedli évfolyam.

C
RMaUs*
s haaiboa patiuorbke
7, Bi*oá»or 6 i miD.lc
toribbt totirt 5 kr
NYILTTÉEHEN ?oroatiat 10 krirt ti-
i.ln.k fel Kbuallri UletAk niodeu [<tM4>4rI kíl5» SO kr S*et«odS

ZALAI
előbb: ,25 A XJ. A.SQ MOOY I KÖZLÖNY.

* il
A !.p Jl\'-tC
isarkariShJli.
? nyHíi r«uél illetS
k6.l.«<n,.k p.dij ?
kixléhm bírm.n,,.
mtiuiiaSk : NAOY-KAN1ZSA
! Bérweotetleu let«J«: ! «a*k laivert roujíki ,sakt<íl fof*it*laak

N.-Kaslzsaváros heljhatöságinak, „n>kanlz8ai önk. tiízoltó-egjlet", a ^.-kanizsai kereskedelmi s iparbank", j^agy-kanlzsai taliarékpéoztár*1, a ^alamegyei általános txnlté-tes-talef, a „n.-kanlzsai Usdedneveló egyesület", s n--kaniisaJ Uszil önsegélyző szövetkezet", a .soproni kereskedelmi s Iparkamara n.-kanizsal külvalasztminv*" s több
megyei és városi egyesület hivatalos értesítője. .
Hfiftenkipl kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalma lap.

Alkotmányos életünk noha nem bir ia minden téren óhajtásunk szerinti eredményt felmutatni, mind azon által azt, a mit elértünk, kicsinvlenűnk aem szabad.
Egy ily fontos, következményeiben mix is hilidatosan nyilatkozó eredmény a magyar nyelv kötelezőié vált t&nitisa. Itt egy százados magyar hiba van jóvá téve, melyre ha előbb gondoltak volna elődeink, sok nemzetiségi szemrehányást, epés kifakadasokat lehetett volna elkerülni. Merő ámítás az, hogy e szent földön velőnk együtt lakó más nyelvű testvéreink idegenkedtek volna, az illám nyelvétől, e bal hiedelmet mindnyájunk lelkében eloszlathatta — ha volt — ama nemes és hazafias rathéni nyilatkozat a magyar nyelr kötelező tanítása tárgyában oly pQs píki kerületekben, mint az eperjesi, munkácsi, a hol a magyar nyelvet ott északon, itt keleten » városokban igen, de a falvakban bizony csak elvétve beszélik, azt ü csak a plébánián. Az sem való, mintha tótjaink mindnyájan pácszlivok lennének, mert béketurS hazafiak ők, csak nyugalmukat ne zavarják egyes örült agitátorok, a kik Szibériától le az Adriiig egy nagy szláv birodalomról álmodoznak. Vágjuk be minden hazafiatlan hajtogatásnak ÍZ utjit és akkor elcsendesedik minden panszlavisztikus törekvés.
Magyarosodásunkat a törvényen ki-vnl önmagunk is szépen munkáljuk, minden nyomás nélkül. Ilyen a ruthének egyházi szertartásra könyveinek magyarra való átültetése, zsidóiak számára fordított magyar biblia. Valóban lélekemelő, ha belátjuk azt, hogy legszebb ha az Istent

magyarul -dksérjak fent a Sárpataktól le\' az Alduniig.
Magyar lett a különbféle vasnti társaságok közlekedési nyelve sok vajndás, határkitflzés után. Helyet csináltunk magunknak állam- magán szolgalatban, lassacskán azokat is kiemeljük magas állásaikból, a kik csak teremtettézni tanultak meg magyarul, mert még vannak ilyenek is, a kik bent maradtak igazgatóknak s titkároknak.
Magyarosodásnnk mellett tanúskodik a sajtó. Ez egy nagy hatalom; kár, hogy annyian beszenyezik, sarat használván festék gyanánt. És még is azt mondják: hogy nincs nálnnk sajtószabadság! Ezek az emberek bizonyosan nem ismerik a Bach-korszakot, a czenzurát és igy természetesen & szillencziumot sem tudják micsoda.
Évről-évre több hírlap jelenik meg, és ez nemcsak magyarosodásunk, de sót közművelődésünknek is biztos mutatója. Máshol talán a közvagyonosodás jelének is vennék, de én ezt nem állítom, mert majd szembe hajtanák velem az executor szekerét.
Mind ezen örvendetes tény mellett, van még is egy sötét folt: kereskedelmi világunk germanizicziója. Mintha a portékával járna a nyelv használata is! Német a könyf, német a levelezés. Valljon ha Bécsből rendelnek nálunk valamit, magyarul fognak-e kérni ? nem ! ott bizony nem járnak a mi kedvünkben.
Hol van az megírva, avagy ki követelheti tőlünk magyaroktól, hogy németül eszközöljük minden kereskedelmi levelezésünket, németül vezessük agy a leszámo-

lás mint a könyvelést? sehol — senki! még csak olcsóbban sem nyerjük ez által külröl bejövő czikkeinket.
A Lijthintali tartományokkal! német levelezés még ha bizonyos körülmények között megengedhető is volna, de már az, midőn bent is ngyan ezt tapasztaljuk, ez már nemcsak hogy meg nem engedhető, de sőt nagy megsértése szabadságunknak !
Fontos kérdés ez, be kell látnia minden józan gondolkodású kereskedőnek, nemcsak azért .mert sok magyar embernek biztositana jó állást, hanem azért is, mert én ügy gondolom: a haza is megkívánja a ,soll" és Ehaben" magyarra való átültetését.
VIDONYI JÓZSEF.
Felhívás
Qyürmegge it vidiklnek "gazdakSzönségéhiz.
A mfwőgaídasagi mtiakilatolcnak legfontosabbika iévéa a szántás, a györvidéki gazdasági egyesülőt oda kirin hatni, hogy a nmaka minősege mioél exelszerübben végeztették, hogy e szeri st egy réssróla jubb saantas módja a gasdakötdnseg, kQlöoOseD a nép kosé kissivárogjoD, mis réssxfil a hasai gyártmánya csAlirányos t&lajmivelő eszközök gyakorlatilag bemutatva, elterjedést nyerjenek; esen okok-cal fogra indilUtra A gyórvidéki gazdasági egyeafllot, f. 18S0-ik évi október hó 11-ik napján, a győri pQspökség uradalmához tartozó
? G-yör az. k. várossal körvetlen szomszedoi
győr-nigeti határban ievő tákói birtokán,
ősssehasonlitó ekeversenyt hármas, — é~ agjéb
fel* és altalajt miváiő ekékkel, s ugyanazon
alkalommal egyidejűleg rerseayeaántást ren
des, mely a L oz. gazdaközöaséget és a biro-
? latini gápgyáro8okat az alábfa megírt szubilyok
melletti réaxTéleire, s e íelhivásaak körükbeoi
terjesztésére lisEtelettel felhívja.

Szabályiatok mindkitrsndíl vtzafnprt.
I, "
Venenyszántás !nod0«atai:
1 ssOr. Verseoye«ictási»AR résztvehetaek
a gy^rvidéki gazdasági egy^sü\'e! lerQblár \\uk6
kisebb füdbirtokosot iftldmir-Jők; aulában,
ellenben az uradalmak, nagyobb birtokosok éa
bérlők cselédjei cjak SZOQ es«tb«&, ha gazdájuk
a gyóYvidéki gazdasági agyeeület t«gjz.
2 ssor. VerBecjtsáníisban ré?ztvt*aa\'x c^ftk
vas-ekével lehet.
3-szor. Kisbirtokosoknak saubiLdaágiikbaa áll akár ló- akár kstióYökőr fogaloi btnuílní, uradalmak, nagyobb biriokosűfc »; bérlók cselédjei azonban csupán keU6«r vofry aögfH ökör-fogattal vehetőek résit.
4-szer. A versenyetáR^A B&pjft ée ssitt-belye fent már kijelölve iévéc, t h6syu;t rsak az jegyeztetik meg, bogy « ^erwMjyasánlas reggeli 8 órakor veaai keiíífctet, kéfiőbben ér-kesók, ha különben kelló idöbea m^guksí b&~ jelentették volna is, figyelembe -rifsi rétet^ek.
5-ssor. A versenytér kisebb régietekre fog felosztatni, amelyek folyó zvámmai láttat, nak el, — t sorrend sorahnzás tttján íog nrag< állapíttatni.
6-szor. Á szántás megkezdése eMU • bíráló /áiasstmány az .eks 6Mieállitaaát megvizsgálja, t a versenyzóket munkába állítja ugy, hogy két egymás mellett versenytA « munka akadályozása végett egyszerre ne indul- -hasson.
7 szer. Mindea versenyző tartozik az eiad fordulás után a biráiő választmányt bevár&i, hogy ott a barázda egyenességét, stéleaségét ét tisztaságit megítélhesse, s csak ennek engedeime folytán indaihat tovább s végezheti be a neki kijelelt muokát.
8-szor. StánUs mélysége 16 ctm. (hat hUvelyk), szélessége 21-24 ctm. (8 — 9 hüvelyk), cs elsó forduló után a keiló métyaég megtartása végett az eke igazítása megenged tetik.
9-szer. Á verseny cnak a munka minőségére terjedvén ki, a igy as ido, mely alatt a száotás befejeztetik, számításba nem vétetik,TÁRCZA.
Emlék* -bői.*)
JELIGE
.-fehérriri réssTÍtümiep alk&Itn Br TŰ ég és föld kQzStt. TÍB el Km érsSk itent határait A. tiarta mennynek, hogyha nem rOpitne G»l»mt>»xirtty4Ti.l éf felé * hit.
Na«70bt> & tárol múlt s ]GT5 kSxOtt, De &j<S mülOxSI scebb jSr5 fel«, Bof/ itbid&ljoc jOvSt ÍM időket Ai 4f Ura a remin* t rendeli.
D« LegBMsiKebb a. fSldrJa fény ? nyomor Van egymArtól... a csillagok alatt Ör3m ea bán*t, — megelégedett *rir S a tipadt éhaif van Iegtárolabb.
? nörnjQ Qrt híren betölteni A boMsg és (í}6 iiivek/;t H&gustoi égi lajicsc&al CuxekCtni, — & tiisU neretet,
E lingot kfltjak itt, ? uirekét,
Megiidji. «*t a réazrét Istene,
Hvt itiret nirhflt, fQIilet mennrbex Unczol, —
E költemény ia annak egy lumi
VÁRADY ANTAL.
A „Vöroi K«re»ttu méiiwrehérTari fiok-egye-
ill*Un*k jóUlcon? cxélra kiddott ily c«mü Upji-
WL Sxerk.

A pör.
— Humoreszk. — Német után txab&don átdolgozta
Heberílng Dénes-
(FolyUtAa.)
— Éo is t&ioá kérdem! — txólt Bsrkiné.
— írjak céki ?... kérdé Saíviriné.
— RóxsaigiQftk ?...
— Nem, Kovácsnak 1...
— Ext nem hely esi ami KorácsQak nem
?c&bad atoa tudatban élni, hogy ón vagyok a
hibia!...
— ÉQ sajnálom fit!
— ÉQ ia viszont! Bár belátom, hogy egy
k.Baá talazigorao bániam vele.
— Nem tudom mit adnék érte, ha ismét
helyre állathatnám a körtetek léte* ott jó
vii«onyt 1
— Egy jó eszmém támadt, amely ly el
Kovácsot kiengesztelhetem, és bebizonyíthatom
kötönyősségemet a báróval asembon 1
— És mi ez V
— Mindenesetre kedves Emmám tene
ked ii tevékenyen kellend benne köiremüköd
nöd 1 A ts segélyedtől függ mindketiínkaók a
jüvdje I Mólt Btírkiné.
— Bessálj Arabellám, mit tegyek, ha
legithe\'^k: néked, foUldosom életemet ia I
— Jólélek! Hanem egy kissé biiarr at
esxme. no de a remény fénykoaiornja leng
íelettel...
— Neresd meg végre mivel segíthetek ?
— Halld 1 Igen szeretném, ha a megér
kező Rötsaágit te fogadnád helyettem?
— Én, mint Bárkioé?
— Igen, drág? ?mmám!
— Arabellái k?ggondoltad-e?


— Oh egy Üyen kh íréfáhox nem kell
sok gondolkocia — mólt Berkiná. — A farsang
ban mindoD meg van engedve! Kovács meg
less vigasztalva és RÓzsaági kielégítve 1
— Nagyon kételkedem — szólt S&sváriné
— hogy Kovács nr — itt Bsrkiné ismét
közbesxölt
CUak igy bizonyíthatom be néki, hogy reám nézve RÓEBaági tout egál! Kiváahat-o 6 tíibbetl Nemde Emma, te beleegyezel?
— Ugyan ne kiaozz engem már kérésed
del 1 Gondold, meg, hogy ha a báró feijovend és
engem képzel Berkinének, bisonyára a esere-
lemrúl fog beszélni!
— Aztán olyao nagy baj oa? Felelj ugy,
ahogy jónak véled í
— S hiased, hogy e csalt nem fogja
észrevenni ?
— Es még a legrosszabb esetben is telje
sen lehetetlen ! KlAszőr mert nagyságunk egy
forma ! Másodaxor, ő engem dominóban lásott
és sohasem álarcs aélküí, a harmadszor, ha véle
beszéltem elváltostattam A hangomat 1
— Isten nevében ám legyen ! Jól tudom,
hogy okt&ianságom áltaJ a legnagyobb bajba
jöhetek, de te érted JÓ Arabellám kész vagyok
mindent, — igen még as életemetía feláldozni 1
— Köszönöm Emmal Köszönöm! Mnjd
megfogod látni, hogy esen csel mennyire lesz
előnyös reád nézve ia I Berkioé átölelte Emmát,
sokáig ctókolá ót, midőn belépett & szolga és
bejelenté Rózsaági bíró látogatását. Bsrkiné
megengedé belépését.
— No moeí, drága Emmám, jól és ügye
sen játssbd szereped 1 Egy his bátorság nem
fog ártani! Gondoljanak reám! IaUn veled!


— Hogy hogy ! te elhagyás? Emma viasza
akará tartani Berkinél, de miekítt ezt tehette
voina, Berkíná már a másik szobában volt. a a
terem ajtaja megayillott és a belépő Rózsaági
bárÓ volt. Emma észrevétlanül kissé zavarba
jött, de rögtön elpaiáetolá savarát.
— No én szép caapdib* kerültem — a«51t
isftgábkn.
Hl.
— Bocsánat édes n&gyBimj hogy ativé-
lye&Bégót ily gyorsan veszem igénybe — ásott
nyájasan a báró. Nemde nagviiAm megbocsájll
Obí hidje el semmiért sem adosi,hogy kegyed
nek bájos arcsát végre valahára megláthatom 1
Sas váriad ÖnkéoytelenüJ kaczagott és helyet
adott a bárónak egy v&rea vfaat«ilu alakjá
ban és melléje ült
— Véghetetlen szsrencsémnek tartom,
hogy ön báró ur, oly kjváncií volt engem
megismerni, s esért íit sz&rény lukasomban
meglátogatni! monda Berkiné, & pardon Su-
váryné, ki szinte Crdlt, hogy & báró őt Berkiné-
nek képzeli.
— Kegyed azt liiazi, hogy csapán
kivánc*idág>ol Ü.S7Ö teszem tiszteletemet ? kérdé
Rózsáig!.
— Nagyon világos! Ha kegyed egy oly
személyt akar látni, akit csak Harciban ismert
megf kogy csakis kíváncsiság ösitflnzi önt, az
ismnretten átarexost tel, illetőleg megümerni !
Az öo képselete bizonyára, különfélédet
rajzolt....
— A. l&gragyogóbb azinekbjn ! Sót képes
tem bájos nagysám itt be is bizonyait, mert
kegyed sokkal bijoanbb miat amilyennek
képzeletem, e iáthatatlan művész ecseteié I A
bilban, hol kegyedet először láttam, illetve?ai

^ .Zalai Taaty* 4-öt túasa van remta aiallékletil cutolva.

TIZENKILENCZEDIK EVFOLTAH

ZALAI KÖZLÖNY

SZEPTElf feÉR -Í6-Í11 4880.nehogy u elhamarkodis álul R munka minő &ége szenvedjen.
10 szer. A mnnka ideja alatt at Oftor hasznílau megengedtetik ugyu, de u arfa caattogatis, vagy lárma Biigonun tilutik, egy-italában minden, ami a szonusad venenyso< munkájában akadaljozhutná.
llszer. A versenyzők tartoznak magukat, — különbeni kizárás mellett, — etöo rend-szabályokhoz alkalmazui.
12-szer. A bejelentések besárólag f. év október hó l-s6 napjáig az egylot titkárja, Pftz Adolí czime alatt (lakik belváros, király-uiota 10. fz. alatt) Győrre intézendík, vagy szóbelileg. Későbbi bejelentések el nem fogad tainak.
A bejelentésbe következők foglalandók
a) Vezeték- és keresztneve, ugy Esinte
lakhelye a versenyzőnek.
b) Polgári állása; az uradalmak, nagyobb
birtokosok éi hauonbérlík azon kivul tartói
nak bejelenteni azon cselédek neveit, »kik ál
lal a Terseny-munkát leljesittelni kívánják.
c) Megnevezéíét > fogatnak, ló- vagy
ökör fogattal és hányouul kívánják a verseny
munkát teljesíteni.
13 sior. Verseoyszántók jutalmasása ké osztályban történik. Az elsó osztályba soroztat-nak azon versenyzők, illetőleg földbirtokosok (fóldmivelők), kik személyesen lovak- vagy ökrökkel szántanak, a második osztályba jönnek a cselédszántók.
14-Bzer. Mindegyik osztály hat dijbi részeiül.
EIBŐ osztály dija.
1. dij, 4 darab SÍOfrankos wany
2. . 3 ,
3 2
4* » * * n ?
5. . 1 . 10- „ 0. , 3 n ezüst forintos Második osztály dija.
1. dij, 35 frt ralist pántban
2- » 25 „ „
3. „ 15 . , .
4- > 8 , , „
5. , 5 . ,
S. , 2 . „ .
A nyerendő dijuk a bíráló választmány ítéletének kihirdetess után azonnal ki fognak szolgáltatni.
U. Az Összehasonlítási verseny módozatai.
1 szőr. Versenyezhet minden bel- ás kü! földi gyáros és iparos fal- és altalajt mivelő ekével, de csakis as esetben, hu azok Baját készítményei. Kgyéb gaidaaági oxélokra használható kieubb gépek bemutatása nincs ugyan ki-. tárva, bírálat, illetőleg jutalmazás tárgyát azon-ban nem képezhetik, mert dijazás alí csakis ekeféle eszközök vétetnek.
2-8zor. A biráló válassimíny és a közönség előtt ex ekékkei gyakorlati kísérlet tétetik, e végből minden versenysó eke részére kellé tér lese kijeiül ve, és kiosztva, As egyesület gondoskodni fog kelifi száma vonó-, esetleg kézi erőről.
csak bájos termete éa csengő hangja b3völt el, v melyei daczára j hegy kegyed elváltoztatta, moit mégis fel ismerem ! De bájos aresa mindezeket sokkal varáxstelibbé változtatják! szólt a báró, ki kimondhaiUnul örült, hogy végre valahára Berkinével beszélhet, azas, hogy tetőtől Ulpig láthatja.
— Valóban, öu megismerte hangomat?
kérdé kaczagva Sasváríné, ex már dicső!
— Teljesen ! szólt a báró, ki Emma arccá
által annyira elvolt bűvölve, hogy kénytelen
TOJI néhány pereiig a beszéddel felhagyni....
NagTsam! szólt végre a báró — éter közt Bem
téveszteném el! Vonásait a szivembe vesém!
Tizennégy nap óta rendesen látogattam a bálo
kat, « hangversenyeket, a színházakat, da oly
hölgyre nem akadtam, aki legkevésbbé is
hasonlított volna kegyedhez és ebbői azt von
tam ki, hogy kegyed szereti a magányt!
— Nem mondhatnám, hogy gyűlölöm, de
- én szeretem a világ örömeit is!
— Ezelőtt — folytatá a báró — a falui
életben lékem gyönyörömet, de megvallom,
hogy a városi életet nem cserélném fel
semmiérti
— Megvan azért a faluai életnek is a
maga gyönyöre. Fiataí óve>\'met sgy öreg
barátom oldala mellett töltóm ei falán. S meg
vallom, eoba s*m aaaikostam. Ellenben most
igen is, unatkozom!...
— Oh behlsajnálonjj hogy nem lehettem
a kegyed társaságában. Oh ha barátja fiatal
lett v.oln*; a szerelem...
— Mindent elrontott volna — veté közbe
Emma.
— S hisz! kegyed ? kÓrdé a báró az ál
Berkinére kéjes pillantásokat vetve.
(Folyt, kttv.)

3-szor. Egy gyárosnak, vagy iparosnak egynemű ekéi közül csak egy, amely a rendszert képviseli, s a tulajdonos által kijelöltetik, fog versenyezhetni. Ugyanazon csoportban a rendszertől lényegesen eltérő valamely eke versenyezhet-e? e kérdés felett a bíráló vá-laMtnaány íog h*táro*ni.
4-sser. A sorrend sorshúzás atján fog megáll api ttat ni.
5 sxör. A bejelentési határidő f. 1880 ik évi október hó 1-sö napjáig terjed; e*en sáros határidőn tűi bejelentének el nem fogadtatuak, a bejelentett gépek beküldésére néeve pedig záros határidőül f. 1880. évi október hó 7 ik napja tűzetik ki.
6-szor. Valamint az írásbeli bejelentések
agy a* eleve bejelentett g^pek Pete
Adolf egy le ti titkár ciime
alatt e megjelöléssel „versenyezikk0, Győr
be, (belváros kiiály-utcsa 10 ik ssám) inté-
?esdök. :
7 szer. A gyáros vagy iparos köteles gépeit bérmentesen Győrig elszállittatni; bérmen-tetien küldemények kiváltatoinem foguak. Vasúti, esetleg gőzhajói rakhelyről a versenytérre leendő elszállításról a rendelő választmány fog gondoskodni, valamint arról is, hogy a beér-keiecdŐ gépek biztos helyiségbe elhely est essenek; a helyiségért nem követeltetik dij.
S-scor. A beküldött gépekért sem a szállítási idő, sem a verseoy tartama alatt az egyesület semminemű felelősséget el nem vállal.
9 Bser. A gyáros vagy iparos magát vagy
ügynökét saját költségén tartozik ellátni.
10 szer. A biráló választmány az egyesü
let által kinevezendő 3, azon felüt a verseny
színhelyén választandó mérsékelt száma tagból
fog állaní.
11-szer. Bírálati szempontok:
a) A gép ára (loco Győr.)
b) Szerkezetet
c) Munkaképessége. *
d) Vonó- és kézi erő igénylete.
Jutalmak.
1. Hármas-ekére bírálati fokozat szerint agy arany- és így ezüst érem.
•2. Egyes különféle rendszerű ekékre két arany-, négy ezüst- és hat bronz-érem. S esetleg a körülményekhez képest kitüntető és elismerő oklevelek.
Amennyiben a bíráló választmány ítélete a fent meghatározott érmeket ki nem merítené, a megmaradottak hasonló czélokra jövőre fenn\' tartatnak.
Midőn egyreaaről » gj Őrvidék! gasdasigi egyesület a körülményektől kitelhető eszközökkel igyekszik w okszerű mezőgazdászat előmozdítását teljes erejével terjeszteni, ugy másrészről megvárja tagjainak ügybuEgóságától, hogy e vállalatot saját jói felfogott érdekeiből pártolni és résxvátre a gazdasági egylet körén kívüli gazdakösönségei ugy, mint a vidécbeli iparosokat is, gyártmány- vagy készítményeik bemutatására serkenteni fogják.
Kelt Győrött, 1880. évi aug. hó 5.
A „Győrvidéki gazdasági egyesület\' megbi sasából
A RENDEZŐ VÁLASZTMÁNY.
A soproni kereskedelmi s iparkamara köréből.
1961. «? ry. ,
-JeSa Bvrdetminy.
A cs. és kir. közös hadsereg és a m. kir. honvédségnek Sopronban, Nezsideren, KŐBM-gen, Nagy-Kanizsán, Kis-Martonban, Készt helyen, Zala-Egerszegen, Perlakon, Zala-Szántőn és Szombathelyen, ugy az ecekhec tartozó mellékállomásokon elhelyezett csapatja! szá mára 1880. november hó 1-től 1881. april, illetőleg augusztus és október havainak vógéig Bzakséges kenyérnek, zabnak, szénának, alom-és agyi szalmának szállítására a soproni cs. kir. élelmezési raktár intózőségónek hivatalos helyiségében 1880. szeptember 23 áo d. e. 10 órakor ajánlati eljárás fog tartatni, miről a vállal kozui szándékozók oly megjegyzéssel ér teái t-leLnek, hogy az ajánlatok legfolebb a fentebb megjelölt tárgyalási napnak reggeli 10 óráig benyújtandók, és hogy a közelebbi feltételek a soproni cs. kir. élelmezési raktár irodájában, mégis a Kőszegen, Sopronban és Nagy-Kanizsán elhelyezett honvéd csapatuk igazgató bizottságainál, valamint a Fehér váró tt székelő V. bonvódkertUeti parancsnokságnál megtekinthetők.
Sopron, 1880. szeptember ll-én.
A kereskedelmi és Iparkamara.
Uelyi iiink.
— Őfelsége Pécsről Bécsbe utastakír
te 8—9 óra közt lesz Kanizsán s öt percsnyi
megállapodás fog tartatni. Jövő ssámaoU>an erről tüzetesebb m szólhatunk.
— Többek kivánatin — szerénységünk
megsértése nélkül — átvessssuk tUatelt kolle
gánk » „Zala\' 37-dik szamában foglalt követ-
.0*5 kösleményt: „Husionöt évet írói jubileum.

Irótársunk, Bátorfi Lajos ur a „ Zalai Közlöny" azekesztője, az elmúlt pénteken ünnepelte csendes családi körben tuszonttféVes írói jubetiu-mát, bizonyosan csak a nyomasztó idfivísso ? nyok tekintetéből oly csendesen; ranlt pénteken volt 25 éve, hogy a jubilánsnak első csikké »fi akkor Szilágyi szerkesztése alatt megjelenő „Festi Hírlap\'-ban napvilágot látott. Ámde, hogyha ezeo napnak 25-ik évfordulója sokkal csendesebben múlt is el, mint az 5 év előtt ugyanez alkalomból tartott kis Ünnepély, meiy akkora . Pester IJoyd " nagynevű szerkesztőjének is alkalmat udott* hogy a zajtalanul működő vidéki íróról meleg hangú sorokban megemlékezzék, roíoknt köfelesnégez^rüleg fnl-biv arra, bogy irótársunk ez emléknapját egé szén figyelmen kivül ne hagyjuk, s legalább as elismerés egy pár sorát szenteljük aunak, ki a ssép, de a vidéki íróra nézve kétszeresen há-ladatlan pályán, melyen az elismerés babérja helyett annyiszor fizetnek a félreértés szúró tövi seivel, nem várhatja, hogy nevét az utókor is elismeréssel említse. Napról-napra az időszaki Bajto Bsolgálatóban, nem várhatja érdemei méltánylását; s gyakran minél Önzetlenebből BZOI-gálja az általa igaznak vélt ügyét, annál inkább kell tapasztalnia, mennyire nem bizhatik a közvélemény ingadozó hullámzása kösepettft közön-Bég róoirehajlatlan ítéletében. Egy negyedszázad szép idő. A ki 25 évi buzgó tevékenységre vissíatekinthet, annak keblét az Öaiudai büaz-keBége dagaazihatja. S a ki ez idő alatt jót akart; s ki munkásságát a közügy szolgálatinak Bsenteite az idÖazaki és szépirodalmi sajtó terén, az érdemet tett reá, hogy buzgó tevékenységet, mely & társadalomban is&okíéleképen üdvösnek mutatkozott, elismerve méltányolják. Azért irtuk e sorokat, B kívánjuk, hogy Bátorfi Lajos irótársunk még másik 25 éven szentelhesse írói toliát a sajtóterén a közügyeknek-Kivánjuk, hogy fáradozásait ezentúl az erkölcsi elismeréseo. kivül az anyagi siker is koronázza. Éljen! "
— Magyar színészet. Károlyi Lajos
jól szervezett szintánmlata eddig 3 előadást
tartott, moiyról még tüsetessn nőm szólhatnak,
mivel s, szereplők személyiségét nem ismerjük.
"A Bokkacacsó", „Nótás Kata" és „Proletárok0 előadásából acnjit látunk, hogy tehetség és igyekezet nem hiányzik, s mind három nap zsúfolt hát: előtt tartották előadásaikat. Óhajtjuk, hogy & pártfogóé hasonló mérvben maradjon meg. Bérlőt nyittatott 12 előadásra, kör-szék 10 frt, sártszék 8 frt.
— Zazsnakon múlt szombaton tartott
dij lövéséét alkalmával az első dijat Lenkey ur
máncdíkai Donátü Lajos ur nyerte: a teke-
pályán első dijat Horváth N. szemetes, másodi
kat ifj. Gvdina, & harmadikat Rosenblüh Lajos
urak. Ezqiáa kedélyes tánczkoBzorueaka ala
kult a kéáö éjíg tartott a mulatság.
— Máso&nxor is átúszta\' Seekrécyessy
a Bal a to üt és versenytársát legyÖttl múlt
vasára ap.
— A közeliinkben uralgó marhavész
kiütése alkalmából megemlítjük, hogy Neat-
Trieh Gyula okleveles gyógyszerész ur e vészt
elhárító oly szert ajánl, melynek neve üvegepe
(„Glasgalie*), ei porrá törve s egyébbel keverve
este és reggel egy marokkal beadandó, Sleziá-
ban e szert nagy hatással alkalmazzák. Egyéb
ként ez érdemben bővebb értesülés nyerhető a
fentnevezett urnái.
— Hymen. Keszthelyen Siegfried Győző
vasúti tiszt BRept, 4 ön vezette oltárhoz Buch-
berger Karolíű kisaBSBonyt. — Tapolczán pe
dig Becske Aladár veszprémi fényképész tartá
esküvőjét Hofftnana Berta kisasszony nyal ssept.
12-é?3.
— Nedeczlty Jenő balaton-edericai
birtokost é& hírneves borásit a ministerium
Amerikába küldötte, jjogy ott a pnyllox^ra. el-
leatállására képes azíJőíajotat tanulmányozza,
s ezekből szálli\'son hazánkba.
— Nyilvános köszönet. Midőn a
nagy méltóság a közm. és kosi. ni. kir. miuis\'e-
rlumnak í. é. 3061. eln. sz. a. kelt magas ren
delete kÖvatkeztóben Zaia-Kgorgaegről távozom
és a CflongrÁdmegyei m, kír. építészeti hivatal
vezetésót átvwiaem, kötelességeniDek isrnarani
mindazon királyi, közigazgatási éé egyházme
gyei hatóságok tisztviselőitől, kiknél ai idő rö-
ridíóg-e miatt személyesen meg nem jelenhetek,
ÓBzinte búcsúmat és egyssersm:nt hálás kuazu
ne*-emet hírlap "utján nyilvánítani azon közre-
roÜködésükért, mslylyal engem Z^t&vármegyé-
bea való müküdéeetn alatt bivaUlos te«&dAim
lézésénnk BÍkeresitésében jóakarólag tárao gatni Bsivespk voltak. Zala E^rszeg, ISÖO. szept. 13. Caaby Andor, kir. mérntik.
— Jfelyi vasút. Balaton Füreden vasár
volt Ké-marky József lörványazSki elnök
elnöklete és Lévay Imre a „Veszprém* «T?r-ke*stőjón«k jegy»5sége mellett as érnífcstlyt a a vMtprem für^d-Upolctai vasal ügjé^en. A 460 ré«ivevŐból álló gyűlés magáé?* tetíe e vaaatat, s *z okiób\'.r 31-ikéröT-p-lezár* összehívott gyűlésen fog véglegese határozni, hogy a caaüakotás a oyugoti vuiihn a rövidebb

vonala Devecaerbe vagy -Sümegen-.át \'Ji-twa-háza lágyon. A füred-badacsonyi hegyvidéjtre nfave e*»wMat csakugyan valódi életssüksfg. .tat, a az érdekeltek jól teánk, ba-minél wflseb-beu karolják fel gyors kererttül vitel ét.. ?
— Sx&reti kilátások. A Balaton vidé-
kéről vett tudé*i\'RSunk szerint a mőlők ottani
állása, ha nem-ifi roszoak, á*i nagyon krdrexő-
nek sem mondható. A sok esőzés következtében
a szőlőn több helyütt rothadis mutatkozik, s &
szemek lehullása ia nagymérvű. A kovéa napos
idő mellett a cinkor tartalom még nagyon ke
véssé fejlödhetett\'ki a szemekben, s ezek meg-
érése általában nagyon hátráltatva van, ugy
hogy a szüret alig lesz október vége elölt meg
kezdhető. Jó napos idő azonban még nagyút
fordíthat a kilátásban, kűFfioÖsen a minőséget
illetőleg. :
— A „Kisfaludy" g5zös közlekedése
Balaton-Füred és Siófok küzt még a rendes,
caak a gyorsvonatokkal való közlekedés szűnt
meg.
— Kapácsy Jóxsef zalaegerszegi kir.
járáabirósági irn.okas.agrt tórréoyazékhía he
lyeztetett át.
— A csáJctomyai uradalom tntzli ka
rában Ziegler Lajos tbsttartó 40 évi szolgálat
után tanácsosi czímmel nyugdíjba helyestetelt,
Luperszbek József eddigi pénctarnok tiszttar
tóvá, Bucbberger Fülöp ispán pénztárookká,
Götz FerenczfelsS mifaiiovecii iővadisx elhalá
lozásával megürüli állomásra Kovács Sknot do-
masineczi érdészsegéd helyettessé neveltetett ki.
— Árverés Zalamegyében. Balogh
Lőrinci 760 frtra b. íngt. okt. 13. Sárhidoo.
— Petkovícs Kiroly 788 frtra b. ingt. szept.
18-án Perlakon. — Hnjdinyák György 913
frtra h. ingt. okt. 16-án Lopatinpczen. — Tóth
Farkas 1589 írtra b. ingt. okt. 8. Dobrafőldon.
— Kovács István 1400 frtra b. ingt. okt. 2-in
Alsó-Kraljeveczeo. — Svabel Jeromos 1S60
frtra b. ingt. okt. 15. Csukoveczen. — Lőriuez
József 1007 frtra b. ingt. oki. 5. Kerka-Ujfalü-
ban. — Gyukesz Ivánné 743 írtra b, ingt.
szept. 23-án Nedeliozen. . .
— Rövid hirék. A föld kerekségéc
2523 féle nyelven beszelnek. — Virág Benedek
budai lakóházának emlék köven megjelölése
szept. 13 án nagy- unnfpéiyease\'ggel történt —
Az örmények fellázadtak. — WrábeJly A Vitö-
doc jogász meghalt. — A gácsorézági, iiadgya-.
korlatok hat napon át tartottak, r- A sugár
úton végre vftláhára lóvonatu vasút készül. ?—
Pétervárott nA nép akarata\' ozimÜ nj "nihilista
napiUp jelenik meg. — Tüskeváron 32 haz
égett el gyermekeknek tüczel történt játssásuk
folyUn. — A Családi Képes UpGerőfrDé arcé-
képét közli. — A kulai árvák pénztárából 41
ezer frt. hiányzik. — A Vecuv ismét háborog.
— A bécsi tanács borvasárt alapit. — A Ktaj«r
Rózsa Sándort a csendőrök agyonlőnék:. —
Egy finn szinmuvésznő vendéguerepel a,bp«ti
népszinházban. — Bismarck fia Terébe*be is
betért. —
KI nyert?
Temesvár, szept. 11 én: 24, 69. 76. 22. 32.
Béc*, , „ 82. 20. 5. 44. 33.
Grácz „ „ 31. 18. 85. 5. 79.
Irodalom.
fE roT*t alatt .megaiBlit«tt munks N*gy-K»-niziáű Wajdíta Jíescf kfinyvkcreikaaése ilul megfen de Ihoto.J
— KeSd József tissíelt inaukirtárauQktóI egy igio érdekes és hasznos könyv j lent meg. Czime .Népszerű BiöUm Ö T.^IÖI és borkezeié s". 12 Abrirst $azda-gilva, csinos kiállitásban s 112 lapra terjedve áxa csak 80 kr., a tiszta jövedelmet werzfi még ebbÖl ia a balaton füredi „Szeretetház11 javára ajánlu fei. A mü Ai^ner LRJOS főviroai könyv-kereakedÓ bizuninnyáb.n jelent meg. A derák szorzó a salamogyi-i gazdasági egyesíilethez is általunk a kÖvolkoKw tevéilel terjesztette be: A nagytfkintetíi awlamegyei gazdaiági e^yesú-léthez Z ilt.-E^erszesén. K napokban BHj\'tó alól kikerült rNe\'p-ítírü siÓlőmiivelóa éa burkezeléB" czimü siakmu\'ikám t. p^ldáoyAt v»n szeren-ciém a ut. zalumegyei gszdasfigi egyeaülelnek megküldeni. E^en mÜri-ro ni^gifásakor fŐfő törekvésem *z volt, hogy olyan azakmuokát adjak a bortermelő kezébe, melyet az is megértsen, aki olvasói tud, s tanulhasson belőle; da egyszeramint e téron a tudomány és tapasztalat mai színvonalán á\'.lva, a képíett azakemHert ia kielégítse. Munkám Összes jövedelmei jotékoiiy ezéíra : a bfilredi .Szeretetház* javára ajáolut-tam fel. S e kettős czélt tokintve, mély tisztelettel kérem a nt. gazdasági pgyesül^te^ kegyeskedjék hatáskörében munkámat tcrj^iiteni. Knpbaló lesz mindon könyvárusnál. ügx^Tiati a* éti találmány*,!* féle a. kir. szmb.* kettős T,;íikiid;sü ÍMrsaj\'it, kaph >1Ó Schlammbdingsr Alajos gaidasiiííi gftpjrjárwnál Székesfehérvárott. B«Uton-Für.d«o, szppt. 6. 1880. üií**-tos ssolgaJH Keöd ü-Stsef, h^jós kapitány * borlarmelí. Melvre krivetkuó elüökj áiú

tVYOLYAM

ZALÁI Z ö Z í, Ö N T.

SZEPTEMBER 16-áa 1880.tisztelletlüak meg: Tekintetéé »*>rkoHtő ur! E pillanatb«o kaptam t- Keöd kapitány urnák borászati munkáját a megyei gazdasági egye-aQlet könyvtara részéro, t«k. uraságntt szíves k<Kvntité*ecnnllett. Addig is; mjg az egyesületnek !«gk<iaetebbi úljb-: yéffaésiieg tíneü, szivet-kedjékiiK. k$f~itiaf »rn*k egyesületünk részé azérAl köszönetemet nyilvánítani a becses küldeményért, egy»zersmÍD.l fogadja tek. nzer-kessld ur U a közvetítési fáradságért köetone-temet, valamint kitűnő tiszteletem nyilvánítását. Oaiin\'e üdvözlettel Z. Ege/szeg, 1880. Mpt. 5. kész szolgája Árvay látván B. k. egyesületi el uök." MidÖn e jelzett munkát ar érdekeltek figyelmébe melegen ajánljuk, megjegyeztük, hogy a tehetségű és szorgalmas szerzi uj kattíe niükikl-Uü bors*jtÓ azabid*lrnazott találmányáról lapunkban közelebb tüzetes iamortetéat kosiunk.
— Uj tztpirodalmi nxpilap „Fővárosi
Napilap" czim^n sgy október 1-iőf megindu
landó uj szépirodalmi napilap mutatványszámát
vettük, a mely igen tartalmasán van összeál
lítva. Az uj l»p program mjáoak Összefoglalás*:
.mindent szabid iroi a mi ez(*p és n^rn unal
mas." A mutatványszám közül egy axép Jtüiie =
ményt (A tölgyek r-g«íj«) Komócsytól, ered.
beszélytkezd Vértesi Arooldtól(A túlvilágból),
továbbá pgy franczia regényt — A high lifw
O.oBzoraeágbHn, Tisaot Viklorlól — Lubv
GyirfaforditáBában. Vau benne e^y csinos kis
tárciaközlemiioy Blaháoétói. (Az én fiiidúi
mulatságom). Szám -is. rovata ígsn változaluRan
van b^töllve; "rek kijz1. figyelemre méltó *
budapesti tájékozó. A lapot dr. Komlóssy
FeriíDOz szerkeszti. Ára egész évre 14 írt, fél
évre 7 frt, negyedévre 3 írt 50 krt a mi olcsó
nak mondható. Az előfizetési péuzek a l»p
kiadóhivatalához (Ősz ulcza 22. sz.) küldendők.
— Galgóczy Károly kitiinü nemaatgasdi-
szunk jefes tollából legújabban a következő mü
jelent mege küld teH be hozzánk : ,Ai ipar
fontossága Magyarországon
hátramaradásának okai ée « l 6
mozdításának eszközei." A ha-
Saí ipart pártoló éa terjeszti egyesület álul 200
forint díjjal ju\'alrnazott pályamű Kindjaugyan
ezen egyesülni. A t*rj*íd*ltn«i művet Tarnóciy
Gasztáv alelnök ur látia el lel ken hangulattal
biró* előszóval. Leghelyesebben, vélüak csele-
k«dní,-ha e jeloe niűb\'l inuUtváo^t koclüük.
Fuggtlékii van * iDŰhúí caatelva az egyesület
alapna-batya is.

Vegyes hírek.
— Schundu V;L. Wir..«drári ti<ngM-r-
gjáro* lynrformAjn uj Bzorsozetü CZTT-HI t.i-
lálifsl, as elsd nyilvános kísérlet sz-^pL 12-éo
délben volt a „Tigris, szálloda termében, m<:ly-
-fűi nagy si:sm»r?s*e! szóinak a la polc*
— Ampolgári házasságról asólA türv^ay-
javAuiat kidolgozásával foglalkozik most az
igazULgügyxniniszterims. Legalább így hallj*
ezt egy bécsi lap budapesti l^veleríje. E törvény
javaslat megeug^dheiÚQ-k fogja kimondani *
keresztények s a zsieLÁk közi fxilgári Káiaaev-
got. Az óaszebázasulaodúk üoaepélyes uyiUt-
kozalukat az alispán, illetőleg szuffíabirik, ren
dezett tanioiu városokban pedig a polgárit--a
ter alflti fogják. Istenei. ? tör? óa/javaslat asá;
a legközelebbi ü ásaz-ikban tog az országgj iiiéa
eU t*írjeszte*ni.
— Jókai Már a felvidéken. Jókai Mor
páx nappal azelőtt Andabázy Pált látogatta meg
Kolsciinbiin. Ugyanakkor Andaházy vendébe
volt Sctiwares Gjrula jflee tudósunk ú. Mint
a P. N. nak irjak, a két vendég szivei házigaz
dájok kal*uziiáa* mellett bejÁrla a felvidék
nagy részét. Jiikni útja egéaz sorozatává leit
•z ováczióknak, éskülüaöftsa iW/s*liegy«u y»-
lódi népünQ"ppc.l fogadták. A k6royékb:lí eg^sz
inlelligunczia rend«z»rÍDt meg megjelent egy-
pí^y í\'j cyiilöpontnn, a m^vei titstikar teljes
! számmal, é éo a főispánnal. Megvallom, írja a I lovelezA jói esett látnom, mint áil levett föveg-gel Jókai Mór magyar iró\'.árauok elúti. bárom íuiapio, bárom aj ispán óa egész csapat BZJIgabíró, söt nem cgj" gróíoé elértékenyedve borult bodolatteijeseo Jok«í nejének keblére, a szalon* ban nem kevésbé, mmt a diadalív elolt a pia-GBOo. As irodalom becse emelkedik hagyományos felfogása fodbirt\'jkosaink szemében is napról oapra. Twz:án az irót floaep^iték Jókaiban, aki csak a magyarság terjesztésére buzdította toasztjaiban B fii vidék értelmiséget és a szép nőket éltette.
— A kiménytepro-ipar tárgyában a fővá
rosi kéményseprő-ipartáreulat kérvényt nyuj-^
tott be a foldmivelési-, ipar s keresk. miotszter-
hez, melyben terjedelmea indokolás után kérik
a miniseiért, hngy RZ iparlorvény tárgyalás
alkalmával a következő bárom fAkivánságakat
vegye lekintdibe: 1 szőr Kéméay«aprú mesteri
engedélyi a batóság fxenLal otakis a fuídmive-
lée, íp»r éa kereskedni mi minissterium jóvába-
gyÁsn mellett é* oly *>gTéneknek? adhatnak, kik
kímatatjik, hogy e mesterjelet gyakorlati Ing
taatillák, és arra képoi^jggei bíroak, a kimuta-
táat a hatóságilag szentesített iparúrsulat einö-

kéoek bizonyítványát képezi. 2 saor. Mioden várta terülntéa és niodeii megyében korlátolt i Hamu me#t*rMk bis<*s«aoak ra^g bizonyos íc [ rül«teken beiül a k^ménys-pré»sel. A mesterek I száma, a meglevő épüleek kisebb vagy nagyobb n4ma 8»erÍDt állapítandó me^, h»túság utal kijelölt áracabás melUtt. .ÍBior, Tisztes ségei é* megbirh^tó kéméfiyseprő-segédek képzése cséljából, lebetilig minden megyében ké-raéoyseprfl-íparUrsulat aUkiUndó, melynek alapszabálya jóváhagyás \\ égett a Dm. magy. kir. ÍÖldmÍFéW. ipirós kveskedelotí mioisx-teriumnak cl•\'>\'erjeszt, ndöle.
Papirszeletelű
— Peigfi bklAJínak a Baj,jiB jBLteaa a világra.
- »«6It esy ifjn i-o\'*lmi \'irfin !
— A m»(ryw uemzet irctdalmár* niíiwű nisd
» Ítél ea«méoy ki*«, j-?gTE.\'- meg valnki
— Meg v*a ol«i«dve oxroiával? kt\'rd* XIV.
Lajos Mo1i*ret. ? -
— Rendkívül — válaszolt a vigjáUkirú. 6
mceTMiáoli a* orramt^ot, én nf-m vesxí-m lie B ify
miien: xaTJirj« btu-*[fiÁ^u* víssonYunkKt-
— Azt moi.ilum ktdvci baráuióm, »ob-»e
i el as nr*d*t. fia ca^k egy íu-tre is1
— Artán »iórt i
—- Iljaj, nilr«D kiBos.aztán u A viKontlátás\'
\\
Imit belyxftben lalílU H ni l.\'-j.\'-t a*
— áolise bá<iud Júlia, sxAl a* ASsBOSr, «1
tudem én azt végeini m&gtm is.
Egy orTOi arra kén raeg egy Vorair&t, irjoo valam-.t aa 6 albumáha Az eog\'d-U a kérésnek > . ezt irta :
Jó doktor Kinka, jó valúUn, JgJiii cnoáikat te*s C ; i\'ölufllrgea lett HÍ ír a kf irhái ...
— Oh kérem, el híiei((é*!
ilaoem keli kőt ungy temrtS.
Piaczl ár«k.
100 kilae. sumavi
Klpttvir: Muxa 9 60—10—. A.p.t B-90— 6 50. ROM 7 30 7 4Ü Zab 5-SO—5 öü.
6y"r: Buza I0GH—!1J5. K->«« 9 9 20.
Árpn 6.60—7.1". Zab 740—7.15 Kukoricán 7 50— 7.90.
SopTOl: Baia 1070-11 —. Rozt 950—10 — Árpa 8 20—3 80. Z»b 6\'7ö—7—.
Szsfllmtlwry: B»a 9.60—10 50 ROK- 8.40—880 Arj>*660—7.80. Zab6 50—7.—. KnkArKx* 840—3S0.
Pál*: Ban 9-70—7 30. BOM 7 70—820 Árpa «-80-7--. Zab 6 90—6 10. EukoHc« » IS—

Vnzprbm Bat>I0.4\'t ÍO§fí Ro«« B-50—8-90 ArP» 7. —7-70 Zab 6.10—6.20 JCokoric«a7 80—6 50,
Szerkesztői üzenet.
4250 n, 1 Aroátul elkÖlJeiett. 43PIÍ.K L fltigft Kr,»finf"tcl vct:flk. __«fl2. K. A. híS^yvet k^besiuttük. MináUt
4253 Ny Magin IcTelet irank. 4254. V L. Atindk«tt5 b«v*lt 4 55. E fí. Meirkaptnk
4256. T P. Eo8».
4257. Tibbekoek. A ,Z*laÍ Kfi.l8ny» M>y»fi
réiizét Ület5 mindw köxlemény 6. k01d«méfiy k6«-
yeüeBlU a Upt .l«.jdoDO«-kiad*liot kaWcodí, min *
.Zalai Tanügy\'-et órdeklE mind ??ftllmni, mind
anyagi kOideminy a nerk»«tflhe»
FeJelós szerkesztő: Bátort!
HIRDETÉSEK.
10 nap alatt
eltávolítja * világhirü l>r. Klx-féle ssab. Pasta Pom-pompadonr minden tisztátalanaágnt as arczból, mint: szépia, májfolt, höpJJrs, bőr-atka, bimlíbely, himlófult, piroe orr. Valamiat ezen Past» még finom kinésést az areznak is kölcsönöz. Áz eladás jótállás mellett történik, R péos vÍRszaadatik aion esetben ha a P&aU nem gyó-gyit. I serleg használati uiasitáosal egyött 1 frt 50 kr. Kaphat Rii WJIhelmlne, özvejn-e
I)r. Rix Albertnek, B6cs. Táros, Pnt«r
8tnss« 16. (27 5—6)

HIRDETÉS.
Zale-apáti rcetÓTárosban & zalavári apátság luUjilonihos tartosó wnéégí6 m^sánsék-kel é* atabad bormérési jegge! J.*>T^ 18^ I. apr. 24 tfil kezdre \'.5bb étekre hMíonbérbe fug adatni.
Vállulkozoi kÍTár6t ürt ajáalaUikat f. hó 30-ig as alólirt tmtségaél ii>aji*ák be, hol it a feltétetek naponkint megradhetók.
Zala-Apili, avept. 14. 1880. 1*2 1— s
A zalavári apátság gazdasági tisztsége.r>

rr
Étn.tol?.
Kíen valóban pompás körck naA-kivGli tiin,-t bírjak. tis«*n^--*«i «raVhr
.i kísérie: jí t.-il kuiüui\'">7!t.\'ti!- tűk meg »
I
".
Utttjii aranybúi d*rabja.t f 3, 4 f;t«rt, fűl:-PTaI.\'>kat erőnekct ket-t\'B aranyb-\'I párját 5, fi frttTt a* &rz-OyflrOkHÍl asftks^gea a b^m\'-gi-t (Üü 6-6;
...T , arany — ketiőa ing i^mbok kfiTekXel 3—4 frt,
i arany\'— kett3a — Aralánciok, íepnjkbb 3, 4, 5, C fit, ; 7 fri. Ékszerárak — fc*yiri — rak Ura :
Altfon Ris Bf\'-s JI Fraterstt-asse 1G.

H

!
Csakis
HANS


5 -.\' \\ :: i ti
Onnnnw

HH^IHÍBVHBCMSBIJBUS B^CS. i Lichlensieí i. f
itmétyu
C2Ípőne»yetc

iaf!»l* e> l«t*»»tk TikszléUu

119 6-3Ü
Uűlffyek tttá ntfati.cr.ÍJ»»> (Sü^fvitaB) erűa. !aln
ül 3 fri

stftfl.ttií ínpla\'íulpo*\'; ítöcítt, 3 frt flÖ kr .\'
1 pár Tv
•TtvQbSr-itiff-
lyta erűs \'»lf>pa
4 fr: 5U kr., J pir Ixirju


tíl f(ílje*t, min*:
eimi-roü liáii csipu bórbűl
ugy ití>
v-lS>ijl. sark"*
^?agf Karkjitian 1
frllíl 2 fr: m krij. Ríu
<"* ctrxa
d ciipwk, MÍ-
neges l^ítíafj »
Agj- L^hSJ 3 f.-ttú! i früg.T\'rak ftxáiiiára ;U\'-Ír lirí CL-.ipS dupU tiUpp
A 4 írt
bO kr.. i r*r
>s|jarolián Ifgflii
őn"iiL!j 5 frt, I pir" ugyajl^
IVJQ (Benat-aUkn; 5
írt W> kr„ I\' pir
6jJ»«ol/«n <.SiÍ-b?rU1) i frt. "
•e tu . Kttf ít lyerntk-crlpök .\'j
m:n>Vi] n»rr-
tifpi tzar MIZBM
Inülltltn ol?SÓ árau. Vid

iepnaíry-bl, por-u
<úgc»: im.í.Wnek -I H,
f ne
WriÓ crip"k
kj"$:>ffg«) f/lr*#r
«btn>k. ~ VlmttriU ttít


sal i mértékvevéire ingyen és bé\'ffientye K
detnet

Czipőraktár „
HANS SACHS\' hoz
Sécs,
1. Lichien-

«teg L szafli.


(rejárat a R\'
lhnithurcistrr.g;e ég a Hi>T:
entr.aikt
oldalánM.)

tn tisztelt gazdák, molnárok és gépé-
szék becses jgyeimébe I
V an sztrenceém mdtttni, Iiogy
fjirto\'.t
gépszijak
ramdcü ajükban náiatQ, ugv
kaposvári fióküzletemben
(boewQ u\'ttn 7. BZ. a.)
a iiígjuiáujf»8abD árak mellett a itgjobb minőségért való kfít-Mégg-d kaphM\'Ók.
A inig Rgyréí-zi az áhaiam gyártott ezijjak mi-m\'sé^e as nngol ég egyéb külföld: hasongyártmány-Byai a versenyt kiállja és addig má^réait ax árak is íef-mtíer\'D olcsóbbak a külfoiáíin gyártuttaknál, s Í^T bizton Téj»iínylcro, hogy
hazai gyártmánj\'om
* mAly«n-»i»«t«it ew«HftIc. ninSoárok -ée eé^mrek i\\~
Iái lin-yeli-rore fog roéhattaini.
Száiuus becses megrendelésért usedt-zík, ki Tálé t»3ie-J*\'ttel
1218-12 Krausx József fia
bürgjiroi Marcxalifcan. W* Árj.-gyzékek kívánatra bérroeatve küld ötnek.
Kínos tötotoé tauzaüszögl
a l>upny S.-félc vetömng-párz. használata mtdleíí.
Hanréf a «eot-pílti vidéVbeii irrmel kltBiletve
K*pn rí fAlin (kéfckÓI * m-i* m«.r . uraklxM álló pác< t tje-
nen clpuflctilji — \'-A a niin<tcn ríomugon nlvathaUi o;j*sarQ ki-
x-ítulö ii-isználati rititnitA* pnOl»tan k5r. titíik, — a biua, árpa, asb,
ü os teng. rí «tb-»*1 a vetőmagon tal.ilt»tó fl iftgcsirikut, aiia:
Dupuy U -fSlr ptezot ™i»t Pgyíkót n i\'ftik rfiíbh werekm\'k *jául-=;
ja* « i-llmÖP^Ilt tth*ri:«ÍTH. ^ ^
Át!\'-Viut:«fÍc pi\'fnjilvAnj\'okkal ki\\iuatr.i injjy.\'n é* !iL;-r*-\'tr«. ^
Ara ppy 2 hpVtiHw (200 li\'C,\') magra *-*li Í-^..^,. ik SO kr. "
N :i jty - K« ni ÍSATI \'-cy dBi «s*k RssMfcfd Adolf X<>re^ ikC^Jiúbca kápia:ú. - Aifú L n.irjiu ToBkt 6 — L\'.-nii" T*BSS
Grúer és fla

Or. Scbmídt fötőrzsorvoi
FÜL-OLAJA.
*í*pr/.l.napra Biaporodn»k * v*l6bnn ki^ógyiltak nyílra-nos *!ísmen~ í« könzönö iratai r IHwnlóuJ A t. c«. orvoi or;ik w r«.:jv«t éa i-mételre otílnk.i dr. SchmWt 8 féle fttl-íUj ténye. h:i anám, mikéj.i ujabban Ír. HálaiMraokKM m«f7«i füorvoi ornak küv«ikwsö lersle igazoljm:
Vaa Mweucitim tndonwifa a-ini, boiíy « Öntíl nyert .v»3^di* dr. Sch-nidt G fó!e fill-olaj f61bete(aimné-. Jdk ÍT<ll»Eá*-ban, fft!««akRÍti-b n, időleges aDkeigégb^a ÍJI migjuiérrü oebíi-haüíaban uenredtek. mint Icphath«:ój)»bb gy&gytser itpirolu. magát! Uiterjadt orv*ai gyakorlstomhi:! ezentúl is mi idea fdibojbaa »*«n-vetiűoek renjelai fogom, éi öe:n maimul jaiom cl, esen kitdn 6 hjtásn wírta f»Bi m^gntA/r.t bajéKben SJKWV»<13 minden be TkPk tli
Z*ui.na, JÖ80.
Dr. HammermUU,
. Ur S<
lül-olaj
j ^yify
gyotiilíst; fWsmVixt\'it K\\\\XÍ]i»í. még ben is. A k.rlIemfUflS faln»c**t é* ^ k Tija, miként ezer és

i UpmakacsaHb etetek ebb mérvű na&éxhaliást, e.- eredeti bizoavitráii/
Ej ílrfij ára bji;náJ«:i utasítáiaal egyQtt 2 frt \' * Csak ikiror Tilridi, li« minden Ortgoa is a vfirfta papír borítékon az irt lathaté vé.\'ljpyy raj:* van. — Kfi 5nb«n a gyár:mAny ntin-r**. Tehát clÚTigjAMt a rét. luél.
pon i t ir.am*nyo« (J-kobi Th. Uwnbnrgban) cxég-
\'lote-Stiisafzt ml\'"píysiffs Dr. schmifiL"
Rjryrűni k»i!ia-ó T. -li LIi minwéíh n a fsraktarbao, i Dr, Ratksohaek V Ertt rj4gv**<-r:a\'4-ban Bécsben Setwild A pTÍe\\nr. n .ríKünúrk >rfiná:oí• V,I , UarUbilfeMTitsxe Nr. Hfi. — BpeslM Tír5l[ J gj4gy«» — Prá-ffábsn FB\'-si Jóratf cy\'.ps«. — QnlOZbBB «"ífry«. ..ntmuhor1, Pirgidtaei ; .-?? \\-^- — LembsrgbH Hl kai á* eb P. PJA^-.L. . Zégrábhan M:ttf;bach Zsign cy^jv-t. - Líubn Raeksr Fernez pv.iry « — Saizb«rflbai Dr. Sűdiitzky n Wr adv tyJjrK — PeztoiryB» Sollz R -v-r--- Teaesvároft SteiMf F. gv ev.z — Kaieisvirott Szeky Mik.ót ???? yax — CzeiOTV G r-y.v-;ír _ KiaseafiirtbUi Tauntwiíd W. p„v-,
U I Miadea aú\'.hol tp-iitorvnii ** firiottiuln\'--szaélél Dr- Sch«t(t; :r ezé
íteU fBl-oltj nea va\'ó* ?rh.ni:l: fr,.
- ii-n-iu CSak egy jogoiitlAR oev ?ÍSZ-
e níat himisitvaayokn. J3G2 ití

TIZENKILBNCZEDHC ÉVFOLYAM.

ZALAI KÖZLÖK X.

SZEPTEMBER 16 U 1880.S B T

S E

A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
tisztelettel alólirt igazgatósága ezennel jelenti, hogy Zftla-, Somogy-, Baranya- és Vasmegyék részére kiterjedfl hatáskörrel
Nagy-Kanizsán vezérügynökséget
989 33-52
állitván fel, annak vezetését
GUTMANN S. H. ÚRRA
ruházta, kit egyszersmind a tüz-, szállítmány- és jégbisjtositási ágazatokban jogérvényes biztosítási kötvények kiállítására ?• károk fel-
Vételére, Úgymint ezek azonnali kiűzetésére is felhatalmazott. Badapest, 1880. januárban.
A Magyar-franczia biztositó-részvénytársaság igazgatósága:
SOHWEIGER. MOSCOVIOZ.


igazgatóságinak fentebbi közzétételére hiVatkozimat alólirott tisztelettel jelenti, miszerint a
Nagy-Kanizsai vezérügynökség
vezetését elriHa.U 8 a veíérügynökségi irodát megnyitotta, hol is biítosíliai ajánlatok el fogad int nak B & biztosítási üiíelre, vagy a tirsaaágra voofcíkowS miadeuféU felrilágoutiaok lag-
készségeaebben megadatnak. BlZtOSlt pedig a társaság
a) tűiveMxéiy és robbanás alul okoiott kirok allén; c) esárazoR vagy visen aiállíCatt javak káro*odáia ellen;
b) jégkárok ellen d) a« ember éSetére mi ódon íimert módocat awriat*
A Magyar-francxia biztosító résxviny-társaság, melynek
00 millió frankot, azaz 8 millió arany forintot
tevfi alaptőkéjéből a réstvóoyeaek által mindjárt kezdetben
10 millió frank, azaz 4 millió arany forint
készpénzben befizettetett, s réwint & fívAroa legelBÖ pénzintézetein él, részint pedig magyar álUmártékekben éa el»íbb6égekb«n iett elhelyesve, m. évi oktobw U eie tartván alakuló meijeo a társaság ügy veretesének élére következők választattak meg:
Választmány.
Kin-\'k : Btttt Iftvim, C f«li. rxl. boliÖ titkos U.oic*oa*, a Lip<it-rend otgykereíiteae, orsz. képe- etb. Bpeiteű. A:,.]i:5k,",k ; Birc Bálfcidy Béli, rdldbirtos, orti. kép? atb. Budspesten. BmtoiX \\tM ft piri\'i Societé
de rUcn.n generálé elnöke tlb. Piriibaa.
i bizottság.
BflBk Náadcr a magyar jel*ilog-b*ckn».k íK*ie*l<5j»,
LaBezy LM. % ro*€7- ü1- földhitel réiivény-tiísiíig íja.ifUáj» Baáapeit«ii. Lewht Jiklb, a kereskedelmi aimdétaU igft±g*tója Badapeateo.
l lg*. SárU Ealt, a pirin Soci«té de 1\'UQÍOL gíoer*ie Tctirfeia^yolSje PlrUiwa.
Dr. Hilltr Albnwkt, ksr. is KlttHbMCÖer Kárily i nHoÉfm\\nn Jőurf\' nagyJtwe*k«d5 Sdnrelflcr tUrtM kir. korenicedelmí t*nic*o» Bmlap*»tea,
mert és körülitől étbe a Í.UÓ
g g, y g y g jj , anejit D Uf nj yj p, vasf ««*s, *44i(
piratlan tókoereje ét u élén .Uió egjéui^gck j»tleme ofyríisnil teljM biztoiítiat nyújt mi nétra, bofy & Onutif axtetrit-\'c » míltinyoMig, í pontotsá< é* a l»fB«gotTibb b««*flleU>u4f Mindem fcST«teUti*;4s*k
ídk 4 lj f Mli ?b51 kté i ii U ai iál tA » dijtít«J«k megttabLtiail U keltff t*kistatt«l íog Unni t T*nasf jojoiah kfir«t«laiay«Ji«
ó kií Ji ?yiÍBábogf a T«írü
j gjg j fy j yj , fy f yg < f
teljetea meg fog Melói, m?*r<b*r51 & «ikTex«tés avttottsiffa. n ixint U ke*e**^gai exoigál, ŰOJJ & ttr««Ag » dijtít«J«k megttabLtiail U keltff t*kistatt«l íog Unni t T*nasf jojoiah kfir«t
Amidóií tehát tíftteiettel siólirou & biitoiitó L kösön*ée bitíJmát u iluU keprüelt ti.rtA*ig iránt njb<51 felbivji ó« kirí, mecJBg7zi e?yi*%niBÍBá. bogf a T«.írüjjiiök«ifi torülttu 4 ridikj
merrotése teljéi l\'olyatn»Ü>*íi TM éi hogj tflxbi*to«iti«i ijánl*tok j> mir felilütott ügjnökjófrei üut kétwégöfiao elfopiit*m\\k. m»r»áTÍii t»lje» ttnteletul
Róbert Mería marqais de Bionerille, « owtrik déli vxsat íg»igaLÓai.pi Ugj& <tb. PirUb*o. Neawek Araii kir. kernikeá. Uníctoi nitgj-kereskedC. LoT&f: tipori Regeaktri Firnez, u Albrecbt-TupáJy* elnöke itb. Bécabes. Sváb Kirely földbirtokos, om. képTÍ»el5 *tb. Bttdapesten.
Báró Tiltl Kártly O. kir. lum&rii, ax osxt. déli Tint fi]elnöke, »i osct. arxkhíx* Ujji *í\'i-Tekintre e tixu*?«n&k fentebb kitüntetett tSknrejtJt éi É.% QiIetTozetíí élén levS,
_
: monareb:ib: :lan t
biitoütö tirutig- mind ex ideig, mety E bíitoiitó k&xOatégnek annyi g*r*ntiát nj-tLjtott rolni, mist tmanejit D«k<
t élé Uió eéi^k jtle íil tl bitítit jt é b Oi attit\' » míltin
Nagy-Kanizsán, 1880. májas hóban.
Alsó-Lendváu Csáktornyán Csabrendeken Tapolczán
nraál
TAÜSZ FEEENCZ HIRSCEStiNN A. LÓB IŰSÁCZ
BEJBGER
Zala-Egerszegen FISCHEB MIKSA urna]
SDmeghen EPSTEIN V. A. „
Keszthelyen PULT JÍN0S „
Minden eddigi világtárlaton és orsz. kiállitáson a legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar
gép- és tttzoltószerek gyár, harang ^^HHPSC^ Budapest,
érezöntode 5
2 Rottenbillor utcza 66. tz
Hazánk legnagyobb korszerűen berendezett íyíra harangok tüzoltászatl és TlzmQtésieti gépek készítésére; agyarral
kapcsolatos rizmfitészeti osztály a jelenben egyedüli belföldi gilrattyn gyárt képezi, melyben kizárólag honi mnnkaerő
alkalmazása mellett, minden czélnak megielelő síiTattTük é8 kntak készíttetnek.
BV* Képes árjegyzékek és ksltiégvetések kivanatra bérmentesen szolgáltatnak. ~WI
É flóltl : KoUnmárott, belmonostor-vtcxa ÍZ. szám alatt lélexik. *M
BUDAPESTI BÚTOROK.
Asztalos és kárpiton bútorok
több száz szoba berendezésére
a legolcsóbb ár melleit és csakis SOÜd és megbízható készitmécyü Dagy készletben
STEINBACH SÁNDORNÁL
Msria-czelli
gyomor-cseppek,
jeles hatású gyógysser a gyomor minden bantabuai ellen*

1 ét felül n-nlhAtatttn a* étYigybiinj, gyo-
kárpitos
Budapesten Ferencz-Józseftér 6 sz. PJ9~ s lánczbid ítellenében
norgjengeség, roawiapö lehelieí, ntelak, saTaiiTu fctbOfÖgéí. iólika, gyomor 11 unit, groino-4gú, hogrkSfciiptődő, tolsi^ot nyilknképaGiiéa, s&t-guÁg, Dn-ior í« hinyia fSfijis (La, R»- & jfjojiorbó! 9r«d), gyomor görcs, BzákwíO.\'TiUt, a gjomurnal; tulter-h-lt^j;.,- ptt.] ét ÍU.J i!:s!, giüiífs, lép- é« :, aranyere* binUltaab ellen.
35 kr.
Kiűái.aaitás berendezéseknél külöDös (ekintetbe vétel.
, Ai ujonaan mérsékelt árjegTiék Ingyen.
102 1—10
Kapható : Priger BÍ\\A ÜT gyófj ban Nafj-K&üieiÁn, Tjűa=nint »c ia*íy»r birodalatn minden nagy ax«rtariban ét kerwki déftében.
K6rp«i{i izéttiUétl raktár ufytwa és filettiykH
Braűy Karoly,
f^az őrangyalhoz" CTÍIUMU ffjá^yaKertiriliaa
BUDAPESTI I-U TOROK.
2J—52 Kr^emzíerben, Morvaország.

A Magyar-franczlt triztesiti részvény-tártatác
TezérügynÖksége Nigj-Kioíuio,
GÜTMANN S. H.
4032/ib80.
Hirdetmény.
Nigy- és Kis-Kamjsa Táros közös képrúeióaége ré-l raennel kSzhirré tétetik, miszerint » TÍTCHJÍ erdSiíg kijelelt részeiben létezd s ísszesen 3928 frtr» beaftlt folyó évi termésű szép és egészséges t81gy-m»kk irtwbdi zárt ajánlatok ntj&n eladatci fog oly módon, hogy tx eladott makk vevS iltal legkésíbb folyó éri nOTember hó végéig szedhető s legeltetésre a belyuioéa aem huz-nilható. Ajinlstok — a becsir 10"/, sziz»lék.Tal, miit bánatpénzzel ellátra — legföiebb folyó jwptember hó 20 án déli 12 óráig fogadtatnak el. —
A további feltételek » Tiroa számteTÓi biiaulbaa
be tekinthetők.
, 1880 évi sentember 2-áa.
A várad
ajánljuk legjobb üerkewta
BORBAJTÚKAT
.r.ÍT.2 «? auilkll, uili.Baia*Ut 90 f:ttól 106 frtif, uM-mtnttfi uitikit, d.r.hj. 7 fri. >«rlilnií|llia (.uttiirji: ijbb kt éikál é láll !*
fiSnSke Badapattso
, bátrtva olmondíiUá tebli, bog/ B*B
mindjárt kexdatbes nynjtaai képei, ? t midáo « Urvasif ««*s,
tá é a lbb bfllU4 id fcSteUi
44i

A szürethez

k>-l
, TAlamint bort & s*pr&t?!
hoin;, «oilkCl tojy tit íelkeTírjí.
Valódi atnrhal iywi él tiiví nmutl IMik, kvMwié-
ttalM. ?*lwt«k, •ítílt.t! kssililak, JMIITIH |éflt. rda-
i»iui ni.d a itaeit-niMiitMi tárlaté «*M«.-
kirábatra iagyeB kiasotfáltatuak.
SCHOTTOLA EKNŐ és NEOSOHIL
Bndaprat, v«tii kSrat tS, u.

Nagj-Kanksán, nyomatott a kiadó tslajdonos Wajdits József gyorssajtójin.

\'I8NÓ szeptember 19-én.

9 EMUtteklir: e>
j«f**> é»r» . . 4 frt [
fél 4 ||
Bffy HÁM 10 kr
l
tot&bhí sorért 5 kr KYlLTTKRliKK
.i^ri üIfitek mindt

1 .. ,.P ...u._.
aafclá! fr^jiátiiiufck -I.előbb: .SS A.TL. A.-SO MOGYI

kflMetook.
N.-Kanlzsaváros helyhatóságinak, „iL-kanteal önk. tfizoltó-egylet" a „n-kanlaal kereskedelmi g iparbank", „nsgy-kaBirsai takarékpénztár- a ^alamegyeltíUIÍnos tanítód tület , a „n-kanlzsai klsdedneTeló egyesülef, a n-kanlzsai Usiti önsegélrió siÖTettezet", a .soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kaniöai ktUyálasxtmínra\' s több
megyei és tárosi egyesület hiratalos értesítője.
Heíenkipl kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú 1 ap.
Ipariig; i euquétc
A kereskedelmi miniBter az ország fceresk. és ipar -kamráit felhivá, hogy egy etőleges tanácskozásra megbízottjait a fővárosba küldje, hbgy tájékozást szerezhessen a küldöttektől személyesen is és megutalva legyenek: vájjon minő változtatások lennének szükségesek a fennálló ipartörrényen ?
A küldöttek e héten vitatkoznak felette és hihetőleg a legjobb eredményt fogják felmutatni, kilátást nyújtva, hogy egy, az ország és iparosok érdekeinek teljesen megfelelő uj ipartörvény-javaslatot terjeszthet a mínister egy nagygyűlés és nyomban az országgyűlés elé.
A legkényesebb pont a „szabad ipar\' üzhetésének hogyan való értelmezése s egyáltalában a .szabad ipar* üzésének korlátozása, esetleg megszűntetése.
Elvileg a ,szabad ipar" mindenesetre a czéhrendszer által erősen korlátolt ipar felett áll ngyan; de hazánkban — ugy véljük — még korán lett alkalmazva, mert a ,szabad ipar\' csak akkor áldásos, ha alapfeltétele: a gyáripar lendülete megvan s igy a töke nem a kézmüiparosok elnyomását — hanem a -gyáripar felvirágoztatását tűzi ki czélnl. Ott a" hol kézműipar önállóságra nem vergődött, ott a tőke hatalmas pártfogolása mögött a kontárkodás; de egyszersmind az iparos pálya kicsinyeltetése uralkodik s vezeti ellenirányban az ipart, mint a merre a jóhiszeműség vezethetni a „szabad ipar\'-ral hitte.
Előbb nőjön meg hazai iparunk

szárnya és csak azután legyen nálunk is
a teljesen .szabad ipar" bátran meg
bízható korlátlan versenye. Különösnek is
tetszik az, hogy a- tőke pénzzel megvegye
a jogot az ipar üzhetésére, tudománya,
szakképzettsége nincs, felfogad egy üzlet
vezetőt s ennek vezérlete segélyével az
önálló kis iparosokat zászlójához bérbe
szegődni kényszeríti, azután folyik a táko-
lás. kontárkodás az ő önkénye sze
rint !
Igen is legyen .szabad ipar" de ngy, hogy a jogváltó tegye le az illető szakmából a kellő képesítő vizsgálatot, (ha nem is kezdette inasul) mert tanulni és tudni nem szégyen — azután folyjon bátran a verseny: a tőkének képzettséggel párosnlt működése felvirágoztatja iparún kat.
Van .tanszabadság" is; de csak azokat illeti, kik képesítést nyertek a tanításra! Hát az ipar-üzés oly semmi, hogy néhány forinttal egy nap alatt bírki, báj-mely igát «rws*«"»ulh<>tj» ? I
Csak a jogváltás kell és megvan a
tudás is ?!
Az iparosnak 10—15 évi fáradságos tanulását és munkáját 10-20 frt. lefizetése a semmittevéssel egy fokra emeli ? Nem és újra nem !
Jól van: legyen .szabad ipar"; de csak szigora szakvizsgálat feltétele alatt!!
V... L.

Beköszöntő beszéd,
mii ni. Gyúrom A. tapttmyi jilíUnot vj híveihez tarlóit izept. hó 12-in
.Te p«dis lícj éber. tűrj ninilen rir.d^l. at,
cselekedd sx Ev. mfivét, t&Usd be tiszted,
I*S7 júxaD.* II. Timoth. 4. 5. ;
Sít. PAI egykor sokszoros utaiísa köib-o bevatidőtt Ljatraba ás ott még rgj igen fiatul, de jamborsága és isteoféleiméről híres egyénre — Timotheusra akadt. Al apostol\' fejedelem útitársul rajaszta és apostoli mttködéaének ré-aeesévé tette. Timotheua AnDjira megfelelt as apostol óhajának, bogv fit as mindig szeretett taniivánva éa kedves ?áaak oevezte. Midőn Pál Macedóniába utazott, Thimó\'hcusl Epbe-susbitn hugyta, rálevén keséit, ezen uj hiticöz Bég püspökére tette; bogy hivatala buzgóitágában, főpásstori kötelmei teljesítésében buzdilsa, több levelet irt hozzá, melyekbsn híven elssám-lálja egy lelki pásztor teendőit, igy ezóivan: ,te pedig édes Timóthom! őrködjél oyijad fe-iött, mely fölé helyeztelek téged, semmi fáradalmat ne kímélj; légy tanítója az evangéliumnak, töltsd he a rád bisoit hivatalt, B lé^y éber." A mit sz. Pái tanitváoyának irt, az megillet eogem is, ki ma szólok előszűr hozzátok, mint ezen elárvult plébániának újonnan kine-vésett lelki pásztora; ép annyi, mintha nekem írta volna: te vagy e plébániába helyezve, hogy mint lelki hatalommal r-1—Uí—"i l~aj tamuijuK, apostoluk, példány képük ; őrködjél nyájaid lölött, rád bizatuk azok, lel ti üdvökére te vagy felelős* Légy bü taoitoja az evangéliumnak, mutasd meg .nekis; a mennybevezető utat, de először is magad járj ám jó példával elől; mert jaj, kétszeresen jaj, ha népednek csak bolráDykövtil azolgálszl JEZzenintelem erejénél lógva, mint uj lelkipásztortoknak fáradságot nem kímélve kell az evangéliumot hirdetnem, s a malasztok 7-saserdS eszközében mind-nyajotokat megnróaitnem. Minek kell tehát nekem rátok oézve lennem ?
Mennybe kell titeket vezetnem az Eran gelium által L r.
Földi vándorlástok közt a Bzentségekke! megerősíteni. H. r.
Példány képetek kell lennem III. r.

Ei egy lelkipásztor kötelessége, tartozásom is, mit magamra vettem; gdj tek meg tehát e sz. orábtn, midfiu tílőasor haliatok engem, hogy a ti iráctotoki kötelieeiznro\'/. szóljak; Tagy engedjetek uivomnak subád ömlengést, hogy elhunyt lelkipásztortól: halála fölött érzett bánatokra acoB cyiktkosattdi csepegtessek balzsamot, mennyire kedvesek vagytok előttem.
Jézus, pjUstorck piaztora! líjgj velem, míg ezt megmutatom.
I.
Először is kedves Hívéig^ nektek a. mennyet kell mutatnom az sv&ngelium sjtal. Ez első kötelmem. Hirdeínam kel! ast lácgbtMt-galommal, amint parancsolva van. Menjetek, tanítsatok! Tanítanunk kell titekat, hogy cd* fenn boldogok lehessetek. Aa isteni igehirdetés! czélja tehát egyedüli boldogitíUtokra vonatkozik. Ide irányul minden parancs, ígéret, vigasztalva szenvedéseinkben, megelégedve Borsunkkal, békével élve embertársunkkal, bünlől menten bizalmat helyezve a mennyei atyábao, szeretet ée hálával viseltetvén sz. fia iránt ?zek a minket boldogító vallás sarkalatos elvei Azonban Jézus evengeliumft nemcsak ideiglenes jólétünket, hauem örök üdvüoket is óhajtja, hogy t. i. e mulékooy élet után eljuthassunk azou helyre, hol minden köny feUsárad, minden ...:.^uw> »ug^«u ksMk MfiuuHKlenomloKunk-rol, hol Be bú, se panasz nem lesz többé, még a halál Be uralg. Ezért hívjuk mi Jézus evangéliumát örömtelt követségnek, ezért mondja Jézus : .én vagyok az élet, ut ja igazság." Itt és oda> fenn boldogoknak kell lenni, erre irányulnak Isten \'miuden intézkedései. S szándékból hagyta el isten fia trosjit ezért vett fel emberi\'alakot, szenvedett, meghajt a kereszten, feltámadott halottaiból, &lt u atyának jobbja, felől, lévén nekaok leghívebb szoszol&nk, minden törekvése oda irányul, hogy ott legyünk, ahol 6 van. Eztkből láthatjátok keresztény hívek I hogy az evangéliumnak hirdetése nem más, mint ? mennybevezelő ntnak kijelölése. Jöjjetek el azért valahányszor e ss. ige hirdettetik, nem megszokásból, nem mert parancsolva van, hanem mivel az üdvösségtekro szolgál, hisz hallót.TÁRCZA.
Titkos édes...
Titkoi édes vigy eméixU
Egykor a* én keblemet,
Tudni TÍgyt»m, hogy * ri**Ain :
Beérővé? vagy nem Méret.
Elmerengri üldögéltem
Egy kos — árojAi — fi al*tt,
8 egy letörött kií löld ífg*l
HU t
Zúld ágról a leteleket
Tép égettem lefelé,
Tfilök kérdem, ho%y a róuam
Éa a mikor megériDtém
A» ntolsé le*elet,
Ei igj szólott, — &e tépjél le,
Ugy sem szeret kedreted.
Árulkodott a iSIcl levél Ken mondta *r itüasat..
— Tan könnyeim\' uo«jnhoxni?
Hert nem volt rajt\' gjöogy harmat.
Eldobtam a kopasz salját,
S a ssellStSl kérdez te m, ?
— Játuí uellS mond meg nekem
Sí-ret-e a kedresens?..
Éj a azellS HgJ aendeseo Kel suttogta énnekem:
— Bama ifjo n« bnslakodj
6ob* nem lest. ** hotelen. —
Jáuii tieU5, pajkos »sell5
Aj mondta a* igas*t?
Ua mir k i ? feielegemmel i magamaL
L. QÍDI*A.

A pör.
— Hnmore.xk. — : Német után az&badoa átdolgozta
Ueberling Dénes.
— Magától éttetúdik! A iseTfllem olyan
mist »s étet, a meljet a bú tt good utóbb i«
aWiielbetetleDné teszi «*ólt Smsrárínd.
— Kf-gyed tehát magcsátolja állandósá
gát a uereEemnek ?
— Általában mioden tzeavodély állandó-
— E§terint kegyed ioha Bem volt ?
— Sobal
— B nem hitei, hogy valaha szerelni
tudat. ?
— Báró ur! ei oly kérdés.... Da tovább
nem foljtaihatá, mert Berki né, ki a mellék-
terembfcr, alig eazrevebetóleg nyitott ajtÓDál
figyelmesen hallgat* e párbeszédet, oly kösel
jutott ít ajtóhoz fülével, hogy kinyillot: magi
tói és 5 majdnem beesett a sxobába.
— Oh jaj 1 kiáltott Berkioé es halkan
monda magában— éppen most kell Őket zavar
nom I No de nem is mis as oka mint ex a bárd!
Várjon csuk ex a halk beatéi5 báró, majd
?avarba hozom Öt is, miat a minőbe most éa
jöttem 1 Bérit íné agy tett mintha direkte a
terembe akart vofc^a jönni, barátnőjéhei, aki a
helyzet súlyos volta\\,mcML e párosban [elfogta.
— Ah! Paulina, engedd meg, hogy be
mutassam Rózsáig. báfóL
— Báró Bóssaágfhes van szerencsém ?
Lehetséges en? kordé Berkiné. Tudja e báró
RT, hogy én e culidot nagyon jól iimerem!

— A Rózsaágiékat? kérdé Kertf»lvi,
akinek e neve cuak felvett név volt, mint tud
juk Berkinó hagyta meg, hogy csak e nevet
használja, ha nála látogatást teazeo. Kert falvi
igen valóozinünek hiue, hogy Bózsaágt b»ró
letethetik, de akiknek Ő aiocs beavatva cssládí
dolgaiban, s e szavak, melyeket az előttüuk.
ismeretes, de elötie ísmerellen hölgy hozzá
intézett, már ie zavarba hoz iák. öt.
— Ugy van —• folytául Berkiné — &
Rózsaágiékttt ismerem 1
— Uram isten- — monda magában a
•báró — én art sem tudom, hogy Iá te tik e?
— As öa nagybátyja mtyámnak kebel
barátja, volt. Él még az Öre?, éi hugy megy a
dolga? kérdó Barkioó.
— Mit tudom én — monda magában a
báró — életembe soha tetr ismertem ezt az
emberi. Nagybátyám nincs is.
— S kedves nővére, Liljomvöigyi baro-
06386 mivel tölti el a farsangi napokat ? kérdé
Berkicé.
— Ördng és pokol! szólt magában a
báró nékem mt\'g egy ismeretlen testvérem
is volna? Köötönöm kérdését — ixóll f^aban-goo Berk-inébes — igen élvezetesen. Legalább a«t hiraem, mert egy télévé, hogy OlasiorszAg-ben vao! Ott élvezi Olaszország narancs erdei ben a ttirmeazet gyönyöreit
Lebetetleo I vete ellen Berkioé —
mintegy bárom hét előtt találkoztam véle.
Millió átok! ? nö ugyancsak zavarba
ejti monda magáb.a a báró.
— Nos báró ur? Nem felel ?
— Ah!... igen... igen... kegyednek igaz*
van, _ szólt páthouual a báró — csak három
hete, bogy ltttt!

— Mi*IŐU elment a stégéay, egy borzasztó
szerencsétlenségről beszélt nékem, amely öt
érte! folyt a ti B«rkiné.
A báró mérgében ajkát harapta.
— Uicsoda? monda magáb»n — sxerea-
esetlenség is érte Öt; még csak távolról sem
tudok semmit, ah! szólt hangosára — igen, igen,
megr«ndii.ő, szereocsétleneég éne a ssegény
párát I Ugy se ismerem — moadá magábau a
báró — as el báron essél csak .párának*
titulálom !
— Oh I báró ur! Mondja el mé^egyuer
e történetet, barátnőm bizonyára szintén figye
lemmel fogja ballgntnil ssóU Bsrkiné.
— Átkötött helyset! moadá magában a
báró — azt mondjam el néki amit én magam
sem tudok 1 Áh hölgyeim — szólt haogoaan a
báró — eng-djenek meg, de ama borzasztó
szerencsétlenséget nem vagyok képes elbeszélni,
mert elÖssor már elfeledtem éa másodszor ha
felőle beszélek elfogult leszek, ée rajiam a lás
vesz erőt 1
— Abl monda mosolyogva Berkiné —
akkor nagyon •ajoálom, bogy szóba ia hoztam 1
Noe mii mondana báró ur, ha bnfelejtéofiJ
daonlnánk, nék«m remek du«itteim vannak,
Sp<>hr, Frocb, B*ch és m»a hirnevee sene-
szerxök\'-ől 1 Amint ballotum, Kegyed kitünö
énekes, ami általánosan jellemzi a Eóssa^giót*
nak férfi sarjait.
A báró, ki Örült, hogy a beszéd tárgyát oly sserenCaeVen el tudta változtatni, most ismét nyugtalan volt.
Ezer menykÓ I szitkoaódék magában, — ez a nő akar vélem énekelni, vélem, ki még a hangjegyet sem ismeri, kinek hangja tincs! Jobb ss&rotném, ha a pokolba menne Örököt


A I. K fl>
TIZENKELENCZEDIK ÉVFOLYAM
tatok: boldogok, kik Isten igéjét hallgatják és megtariják" ; különösen hozzátok el gyermekeiteket, kiket Jézus bizalommal hiv magához: ,engedjétek hozzám jönni a kisdedeket, mert övék a mennyek országa.* Jobb és tartósabb kincset nem adhattok nekik, mintha az itteni mag mély gyökeret verhet szívükben. A mellett azonban, hogy én nektek égi útmutatóul ezolgálok, még más- kötelesség is nohesedik vallómra.
II.
Én nekem titeket a földről as égbe való vándorlástok közben a ezentségekkal meg-: erősíteni kell.
A kath. egyház tanítja, hogy nekünk lelkipásztoroknak Jézus nevében nemes* k tanítani, hanem az latén titka.it is kikeli szolgáltatni; keresztelni, bűnöket bocsátani, aa ártatlan bárányt oltárainkon bemutatni, urunk az. teatét és vérét a híveknek kioaztani, a betegeket a hosszú útra elkéatiteni; megáldani 2 szerető szív frigyét, elkísérni a kimül tat az urök nyugalom helyére. Látjátok es mind eszköz, melyek által benn«teket üdvösségek utján megerőaittek. Ha gyermekkel áld meg az élei ura bennetek, adjátok karjaim közé, bogy tisztára mossam a keresztség vize által Ős apánk vétkeiül, hogy bevegyem Jézus egyházába éi \' ismét visszaadjam nektek, telketekre kötvén, hogy nyert ártatlansága köntösét szülői éb^r gondoskodásokkal megerősítsétek. Van valaki köztelek, ki vetkezett, van védoöküukaz atya nál Jézus Krisztus; ő mondta apostolai és azok r:.:&dainak: „a mint küldött eugem az atya i.gv k üldelek éa is titeket, a kiknek meg-bocááijfttok bűneiket meg lesznek bocsátva, a kikutík megtartjátok meg lesznek tartva." Tedd le azért kislelküaégedet aggódó bünöfl, Jézus küld engem hozzád, hogy nevében bűneid bocaáoatját megadjam; mi vagyunk az irgal-mas Samaririn, kik az emberiség vérző sebeibe enyh orvoaszert Öntünk; mink vagyunk küldve, hogy ti\'eket eltévedt juhonat a szentet váliain vigyünk viasza a mennyei Atya örök bajlékábi: ha erőt a jóhoz, kitartást a kísértetek közt akartok nyerni, közelítsetek bizalommal oltárához, mely mindig teritvo áll részetekre, ba ezen oltár eledelét eszitek, halált nem láttok örökre. De még mind ennél to-bbet nyerhettek. Nem csak szt. testét éa vérét nyújtom én nektek eledelül, hanem Őt magát feláldozom értetek a szt. miEiében; meri a végvgesorán ^--""".-.ir.iD *nnnHntt szavai: „ezt cselekedjetek az eo e mié keze tömre" nem hangzottaE HÍ visszhangként Palaestina szűk határai közt, hanem 5 világrészben teijesittetik híven. Hát a házasságok, melyeknek czélja az emberiség fentartása nem általunk nyernek-e érvényt? nem mi esdjük e le a kegyelmet, hogy frigyeteket más ne választhassa el mint ásó és kapa? S midőn e világból való kiköltözéatek rettenetéé órája üt, midőn gyötörnek múlt emlékeitek, 3 aggálylyal néztek jövőtök elé; midőn mind azoktól elhagyatva látjátok magatokat, kikért egy életen át\' fáradtatok, midőn nincs kéz, mely halál verítéketek letörüloé, nincsVószvevő sziv, mely kiszáradt ajkatokra egy csepp vizet adua, bit láuok halálos ágyatokhoz kózelitni — egy ftíkete alakot, kit tán éltetekben gyűlöltetek, kinek szavára, bár javatokat akarta nem
csevegéseivel — s aztán hangosan foíytatá — valóban sajnálom, bogy kérelmét nem teljesíthetem, mert makaca torok bajba estemi A tegnapi bál, és ez az idő igen megrongálták egészségemet!
— Ugy ? Hát & báró ur is bálozott? No
lám, én az álarczoaok kedvéért nem koczkáz-
üám egészségemet és az édes álmot!
— Vannak esetek, & melyekért az ember
nem sajnálja! felelt a bárói
— Ezt mondta barátnőm is. Remélem
báró ur megbocsájt, de éppen most jutott az
eszembe, hogy látogatást ígértem még mára
Folyondár) baronessenek ! A viszontlátásra báró
ur! Viselje gondját addig is egöazaégének, ne
hogy makacs torokbaja röaaaabbrt forduljon!
Berkiné elosont ismét a mellék szobába.
— Háia Istennel. 1 BEÓU a báró, bogy
végre egyedül maradunk.
— Nos, báró ur, nemde, kedves egy nö
ez az én barátnőm ?
— Valóságos angyal!
— Szellemes, Bzép....
— Éscaupa jóaag, mert néki köszönhe
tem, hogy ismét háboritlanul marad\'ink. Ám
bár fl megzavarta társalgásunkat, hajói emlék
szem egy kérdés t\'intéstem kegyedhez.

— Igen, amelyre én nem akartam vála
szolni ! Bzőtt Sasváriné.
— Igen, no gondolja meg, mi nem elő
ször beszélünk moBt Avagy Ulin már elíeledó
a Lili csivegéat.
— Valóban, m»m emlékszem reál
-\'- Valószínűleg, kegyedet nem érdekló annyira mint engem! — Emlékszik-e még a „beneciíftinusra* ? kérdé e báró.

Z A
hallgattatok — mert bátron hangoztatta ac igazság szavát; most ott áll ágyatok mellett, mint a vigasz angyala, mint » bit küldOtte, hogy kibékitsen bennetek Itten és emberek kel. Ezek vagyunk mi lelkipásztoruk nektek! Ilyenné akarok én is nektek lenni; hisz a mi életünk ugy se egyéb mint lemondás és üdvöiöfc-órti Önfeláldozás; mi vagyunk az urnák hegyre helytett lámpái, míg másoknak világítunk Önmagunkat emésztjük fal; azért ha éltetek napja alkonyaira válík, hívjatok el bennünket hiven halálos igyatok hoz, akár azé] korom Betétében, akár derengő hajnalban, ssél, vihar, evés vagy nyugvás kost kerestek fel, ni egyek rögtön, hogy -vigaszt, sdjak a haldoklónak. Lássátok ennyire és ily meaaae terjed ki pásztori kÖíel-mom, mit az apostol fentebb idézett sza?ai szerint be kell töltenem; Unitotok, bűnbocsátó tok, leikelek Üdvéért áldozó pap, házasságlok megáldójB, halálos küzdelmetekben vigasztalótok Jeszek; végül azt sem szabad felednem,
Az éle<ben példány képeteknek ÍB kell lennem. Ha ej*y lelkipásztor a gondjaira bízott juhai közt vaUmi jót létesitni akar ugy neki okvetlen azon tanítást mit másoknak hirdet legelőször kell kővetői. Szavaínak cselekedeteivel össze kell vágni; mert különben pusstit, a helyett, hogy építene. Valamint a szüló tükör családi életében, melyekben H gyermekek meg láthatják magukat: homály talán tükörként kell állni a valódi lelkipásztornak ÍBhireielőtt; gyertyafénynek, mely másoknak világit. Kekem kell olőmennem as utón, mely mennybe vezet; nek°.ro kell tettel bebizonyitni a taot, mit hirdetek. Du hugy állok én TD^g gyarló, gyenge teremtés e nagy felelősség óriás súlya alatt? Nem esem-e ei, mint Péter a rettenetes éjszakán? Van-e kar, mely védjen, kegyelem, mely erŐBitsen ? Hisz én nem vagyok oly szerencsés mint *zt. Fá], ki méltó volt e szavakat hallani: „elég neked ae én kegyelmem BZ erény a.bajlódásban fejlődik.\' Nem is tehetett én egyebet, mint gyarlóságom érzetében * pásztorok pásztorához fordulok: ö legyen éle* tem példányképe, töl\'sön be szellemével, i*ogy gáncs nélkül járhassak népem .előtt, szaporít** bennem pásztori teendőim buzgalmát.
Most pedig legyetek mindnyájan üdvösölve általam. Ha a világ merész hajósai a teögsran találkoznak, lobogóikkal üdvözlik egymást; hu a vándor megpillantvahonaszelíd t>p»j»i» «»» nwu L.,^;^ „onHU fáradt lépteit; ki venné rósz néven tőlem, ha én ma először találkozva veletek a legszebb köszöntéssel sietek titeket üdvözölni: dicsért-assék a Jézus Krisztus\'. annak nevében köszöntelek, kinek hivei vagytok, annak nevében, kinek ?szerencsés lehetek gyarló szolgája Jenni! mindeneknek mindenévé lettem; ti mindnyájan ae enyimek vagytok, éa a tiétek; legyetek azért általam üdvözölve mind.\' kicsinyek, nagyok, öregek, fiatalok, jók és bűnösök, gazdagok és szegények. Az isteni gondviselés küldötte vagyok én, hogy lelketek fölött őrködjem ; evangéliumi szolga vagyok ; s ti a rám bitott girák , melyekért egykor kemény felelősségre vonatom; oh bár én ra örvendve mutathatnálak fel benneteket, kiknek lelki-
— Távolról sem I szólt magában Berkiné
pardon — Sasváriné. — Nem báró ur! szólt
hangosan, s üztsn magában monda. — no er
bizonyosan valami reverendáa áiarezos lehetett I
A biró éswe vévé SMváriné" ravarát, B azt hivé, hogy most kellemetlenül hat reá az, hogy tőle elfogadta :ist az egy üvegcse .benedektini" Hgört, amelyet néki a kocsiba lépés alkalmával nyújtott, s ezért nem akar felelni; ellenben Sasváríné a ,benedektini" alatt egy álarczost értett.
— Igaz — igaz, most emléksxem, szólt
Sasváriné — ab az különös kia tréfa volt!
— Még mo*t is nevetnem kell, ba reá
gondolok, mily félve emelte ajkáhos, s mint
lekinig-\'teit szánéi, nehogy valaki óssra vegye,
s mint ragyogtak az álarcs alól akkor gy-öngy
fogaí! szólt a báró.
— Mi... mi... mi.. ? kérdé Sssváriné,
barátnője ellen felingnrülten, mert a»t hivé,
hogy baritnője oly megátolkadoti volt és egy
ismeretlen alarc*ost, ki talán a b en ed ek rendi
szerzetesek öltönyében volt, megcsókolt.
— Képzelem, hogy izleU ae nagysága-^
nak! Egész elpirult, de ugy is ^gfttt »« -"mint j
tü»!...
— Mimimit? monda magAban mindig
fokosodott haraggal SasTáriné, — barátnőm
ama „benedektioust" meg —
Itt elhallgatott, mert oőis*emérmeteuége nem engedé féle kimondatni « **At .megcsókol tt\'. hanem a biró, ki a ,meg\' siót meg-halli, magiban a három betűt „m-e-g\'-t, meg-.kóstoltára" egéstité ki és hangosan kacsagntt.
— Ugyan édes nagyaim, ne nebesteljen
most érte, hisz ebben nincs semmi sem, nővé
em nem egyszer hozatott ilyen „benediktin\'ost\'.

P -.«
talentornait fű czélom leeod gyarapítani; ez leend fáradozásom, köztetek töltendő pásztori életem-legszebb jutalma, hogy ezt megnyerhessem etygyel ajándékozzatok meg — btul-ma tok kai, mert az vÍBZOntbtz&lmat teremt, s áldásosán nem működhetem, fiai ragaszkodással ha hozzam nem viseltettek!
Hallgasd meg asért te kegyelmek urat e szt. hajlékodban most először hoszád intézett imámat! Te örök főpap a melohisedek rendje szerint! To legfőbb pásttora millió juhaidnak! Nézd ezen rám bízott nyájert eaedetem hozzád bogy kegyelmednél fogva azokat n.gy vezet hessem, hogy szavaim és életem által nekik botrányt nem okozva, velem együtt ók is eljuthassanak mennyei dicsőséged hónába hol leend: ,egy &kol ée egy pásztor." Ámen.
A szombathelj i
magyar tzinkdz javára rendezett sorsjáték vu napon tartott húsaidnak trédméhye:
1-ső főnyeremény nyerő" száma: 1048 2 ik Í5nyer«mény nyerő ssáma: 4108 3-ik főnyeremény nyerő száma: 17855 4 ik főnyeremény nyerő Bzima: 4448 A többi nyerő számok:
5-ik nyerő azám: 24248.
G-ik nyerű szám: 12885.
7-ik nyerő szám: 1908.
8-ik nyerő szám: 233G.
9-ik nyerőszám: 7458: 10 ik nyerőszám: &4?6-llikoyerŐBzám: 10341. 12 ik nyerő szím: 754. \' i3-ik nyerő szám: 22565. 14-ik cyerő ezám: 6146-15 ik nyerőszám: 4853. 16-ik nyerő szám: 20134. 17-ik nyerő szám: 11469.. l^ik nyerő Bzám: 3483. 19 ik nyeri szám: 13638. 2C-ik nyerőszám • 13387. 21-ifc nyerő szám: 13058. 22-ik nyerő.ssAm : 20396. 23 ik nyerő szám: 17289: 24-ik nyerő szám : 24076. . 25-ík nyerő szám : 1082. ^ S6-ik ayerőszám: 11037. 27 ik ayeíő szám: 17929. - 28-ik nyerőszám: 21448, 29 ik nyerft szám : 24423. 30-ik nyerőszám: 12237. 31-ik nyerő szám : 2671. . 32-ik nyerő Bzám : 700T. 33 ik nyerő szám: 19547. 34-ik nyerőszám: 15664. 35-ik nyerő szám: 17091. 36-IK nyerő szám; 7948. 37-ik nyerő szám : 104Ő7. 38-ik nyerő szám: 9815. 39-ik nyerő szAm: 4222. 40-ik nyerő ssim : 20868: 41-ik nyerő szám : 2873. 42ik oyerő szám:2í948. ? 43-ik byerőszám: 6061. 44ik nyerő siám:;13l64. 45-ik nyerő siám: 2710.
46 ik nyerőszám: 242J5.
47 ik nyerő siám: 7766.
vélem. Még ezelőtt elzárta hálószobájába, nehogy észre vegyék, hsn&tn most már asztalhoz is hozza! szólt a báró.
Saeváriné elpirult, s mereven állott, mint egy gyönyerü márvány szobor. *
— No! — gondola magában — stép
nézeteket táplál bennem ea«n savakkal a b»ró
ur családjániik erkölcse és jelleméről!
— TsrméaEutes, hogy ca*k igen kis ada
got szabad belőlük a hölgyeknek ízlelni, rendé
aen ebéduian ^y kis üvegcsével! Ei nem árt!
szóit a báró.
— M-t mond ez a báró — azoil magában
SaavárJnó — most meg pálinkáról beszél?
— Éo részemről mind\'-nkor a legfinpiaibb
„ligőröket" élvezem, s a „bf»n«díktinrt\', a
„maraBikinot* és „vanília\' ligört rendkívül
szeretem, —monda & báró.
— Mit? A „benediktinusl" ? asólt hango
san Sasváriné, ki szinte kacsagott, hogy a báró
által említett „beaedekünusL" valami álarczos-
nak képzeié, és restelé, hogy ennyire megsánó
gondolatában barátnőjét. A báró, tapasztalva
Sasváriné, vagy mint 6 hitte Berkiné zavarát,
eltávozott, illető l-g engedélyt kért a távozásra,
hanem megígérte legközelebb látogatását és
Sa&varinénak kezaíí csókolva ohivOKiit. Sas-
váriné szinte örült, s elment az ablakhoz, hol
éppen az n-.oa átmenő bárót látta ; sokáig né
zett utánna, s midőn as a házsorok megett1 el
tűnt, ö is eljött az ablaktól, s e szavakkal nyi»
tott be Birkinéhez a meliéketobiba :
— Arabella! Mit fog gondolni ez a biró
felilem, hogy én a „benedektinuit* illetőleg
zavarba jöttem ?
(Folyt. kö>.).,

48-ik nyerő szám: 42790. 49-ik nyerő szám: Í2475. ? -.??:-. \' 50-ik oyeró s«ára : 9516. Szomb»th«J3V-1880. szeptember hó 12-éo. A sorsjáték rendező bizottság. Előttem:
VERDY GYÖRGY s. k.,
Y*araofye fÓstimvovSie miut kiküldött hatósági biztos.
Felhívás előfizetésre.
Lapunk mindazon t. pártolóit bizalommal felkérjük az előfizetés mielőbbi megújítására, kiknek .előfizetésük a III-dik évnegyeddel e hó végén lejár, nehogy a pontos szétküldésben hiány merüljön fel.
Űj előfizetéseket szinte elfogadunk okt—decz. évnegyedre 2 írtjával, mely legczólszarObbeo postautalványon történhetik.
EUtafiui tisztelettel
KIADÓHIVATAL.
Helyi hirefc.
— Jf 1<ISSÍCS Antal kir. törvényszéki
\'elnök xtr szept, 17-én reggel hirtelen rosszul
lett, azivgörcsöt kapott, azonban a gyors segély
kúvetkesié\'bBn két óráig urtoti önkivüleii
állapotából fel üdült; hosszabb nyugalomra van
szüksége, hogy terhes hivatalát minden aggoda
lom nélkül viselhesse. Megnyugtatásul jeleut-
hetjttk, hogy lapunk bezárukor julentékenyen
jobban volt.
— Igen jövedelmező mellékkeresetre
alkalom nyujtatik tisztességes intelligens
embereknek, a kik fuaete* mürekre előfixetö
ket gyűjteni hajlandók. EB utón m-pont* kevés
íárudsig mellett 3 —Ő forintot k«rt;sni lehet.
Bővebben Wajdíts Jóisef köDykereskedéaében
értekezhetni.
— Jíelhivás. Adóügy. ZaUraegye kir.
adó felügyelője a folyó évi augusztu* hó 31-éo
10297/880. srám alatt kel; kórrendeletév«l
utasította a megye ösues körj«gytőit óa Nagy-
Kanizsa rárus tanácsát, miszerint a bélyeg ét
közvetlen illetékek behajtására nézve hala
déktalanul és behatóan intézkedjenek, nevezete
sen pedig mindegyik ebbéli tartosót asonnal
intsenek meg éi a mennyiben ezen meg i a tói 8
nap alatt eredmény nélkül maradna, nyombau
a záio?olást ói zálogtárgy elhordását ejtessék
meg, és a lefuglalt tárgyakat ha id\'*ji Korán
ki nem vállalnának, tör vény szer &en árverez-
tessék el. — Felhiranak tehái mindasok, kik
bélyeg és közvetlen illetékekkel hátralékba
vannak, bogy ebbéli és adó tartozásuknak
haladéktalanul tegyenek eleget, ne hogy a fent
idézett körrendelet szellemében \'.brtéoendá el
járás alá eseenek. Kelt Nagy- Kanissán, 1880.,
évi szept. hó 15 én. A városi tanaos.
— Magyar suiné&tet. A körünkben
működő azinúmoJnt szept. lö-án a bécsi Burg-
szinház egy közkedfíasógü rigjáiékát ,A dok
tor bácsi"-l adta elő a helyi körülményekbe*
mérve elég szabatosan ; KÖQCZŰ] Lujz* mesteri-
leg oldotta meg DUIV ezerepé;. Közönség kevés.
r~Máan áp "w Kisasszony féléségt-ai* víg ~bpere Ele" került színre. Közönség nág námban juJent meg és Bicaué IjípUy \'L*ur* asszony énekét zajos tapseal fogadtn. — A bérlőt azerzéisel Snrk»dy Tgnácz társulnti l»g van megbízva. 12 előadásra körflzék 10 frt, zarmzék 8 frt. Felhívjuk K t. közönség h«*fi.* pnrt.fogásái. — Kedden s«-pt. 21 én Beréiiyi Gyula juialomjá-tékául — korán elhunyt j<;les népaziomüiróiilc Cpre^hí Ferenci kitűnő eredeti éuekee népszínműve ,A pirog bugyelláfiö* adntik.
— "ÉrtesUéH. A nagy-kanizsai hatósá-
üag engedélyezett állomáB-közve-
litó-intézet szerez és elh-iyez ?árfi cselédeket, lovábbá pinezérekei, iparos segédeket, kÖDyvviv.\'.ket, ü* le íveseteket, kereskedelmisegédeke!, rjtklárnokokat, pénzaaerxóket, inasokat, iiázügynököket, usvelőka, vigyázókat, gyakornokokat, irodaszotgákat, bolti»«o]gákat, irodaw^édeket slb. atb.; tOTábbá komornoko-kat, utR7.ókiaérfifcfít, valamint minden helykereaő egyéni. Iparkudoi fog..k a t. ci. uraaágolcat a legjobban éa lagazolidabbiin kietégiteni. Tisztelettel Klein Ignáti. Küzveiití-intéíot ,Europ»a kávéházban Eötvös-tér 4. s«.
— Zenészeink hol járnak? ílorráth
Lacai éi Grüobaam egyeaült zen-íkariból oé-
hány Berki* Kálmán külföldön működő zene-
társulatáhos szerződött. Lapunkb>a említettük,
hogy a brtisszaÜ kiíllitison kiváló eliírnnréBBel
fogadták. Jelecleg Parisban mük&dnek, innen
Bordetusba távosnak, tavaszkor téroek viasza
hazánkba. Előbb Niniban és Mftrseillesben U
hangversenyezni fognak, örvendünk hogy ily
világlálottan térnek, hasa.
— Boaxankodva tapasstaljuk és Ut-
, bogy B. Pista esselósködő egyént külőnö-

TIZENKILEKCZEDIK ÉVFOLYAM.

2ALA1 KÖZLÖNY.

SZEPTEMBER 19 éo ia»U.Brtii néhány, pajkoa ifja nem hagyja békében s az utctáü közbotrány tárgyává teszik; íe\'hir-juk a rendőrségei ily pajkoakodók példás meg-feiiyitéaére,
— A Balaton-Füredről Fiaméig
tt-rvezelt tárgyaloglás jörő évre halas* tirtott,
— A pécsi aátortáborhot szükségelt fa
anyagokat az ismert jó hífaevü Hinschler
Testvérek uagykereekedú hite. szállította teljes
megelégedésre.
— Mérgetétti 1ti*érlet. Horváth Jó-
zöef székes, azept, 17-éu reggel b óralior vainsz-
tuvízzel akarta magát meg mérgezni, éjzrevé-
ieLvúo, meg éle\'ben BzillitUtott a városi
kiizkórházbu.
— A inctrTuivéxx Somogymegjóben a
na^y-aLAdi j iraubuu fukvű és Vízvár községhez
tartozó Jutna nevű pusztán e hó 11 éa rn-g-
ÁlUpictatván, Lípthay földmivaléaí ministeri
uüzlalylanáoBoa a halyszíoére utazott, bogy a
marhavész lovái/bt-ji-jedés-mek .neggAtlamra &
litgerélyesebbreaduzabilyukat fugünatoaílSf. —
A ezükaégüd katonai erö már ki van reudelva
fc H szoros zárvonal van létesítve. Ez invasiót, a
veií; j^ró nemre tfja7daaft^i veBBLéaéiji-kkoi együtt
i-iuet Á krdvea {? i és drága (!) Horvátország
u*k köszönjük, melynek elégtelen és hiányos
k\'izigazgagatáai szervezete mellett mindig van
marhavésze, mely Damokleekard gyanánt foly
ton fenyegeti és veszelyeit-sti határod megyéink
& \\xy Ztlamegye állatátiományát is. Aíig pár
ijajjja,.roinl halyi laptársunk jegii\'Óbbi szarná-
IIÍÜ közgazdasági rovatában is olva».Buk, hogy
Horvátország hivatalosan véoZQienteeuek decia-
ráitatuit éö már isinél marhavészes, nemcsak,
hanem ezt átcaempésztók Magyarországba i«.
Ez állapot már türhailen és határozottan köve-
leijük az erélyes rendszabályokat. Vagy adják
ki H horvátok KZ ái Ütegéi zségrendóri ügyeket
nekünk, vagy ha nem. akkor állandó zárlatot
kiváounk Horvátország ellenében.
— Árverés Zalamegyében. B«ki Albert
\'i 13 írtra b. iugt. szept. 24. Alaó-JLendvau. —
Kübli János 928 írtra b. ingl. okt. .1. Nagy-
Kanizsán. — Altner iBiván 540 írta b. ingt.
okt. 16. PalkoDyán. — Föór Kati 910 frlra b.
iugt. azepi. 23. TcBkáudon.
— RŐuid hirek. Az esetergomí uj fó-
gymn. Krueez Krizosztom paonoahaltni főapát
n*g5 ünnepélyességgel avatta fel. — Bircson
jótékony uő-egylei alakult. — Az olmüczi tör-
véoyezék 8 évre iiélt egy uzsorást. — A lem
b.ergi korházban nagy tűz volt, a kir 60 ezer
fft. — AasstráHábaa aranymezőt fedeztek fel
Bpfleten tavasiszal tartandó Mátyás kora-
bs\'i történelmi jelmezbálra készülnek. — Gr. Louyay Menyhért PárisSan időzik. — Ung-várott orosz lap indul meg. — A ném«t ssinház ü<*ve csak egy szavazattal bukott meg Bpesten. .— "T.aza Kálmán ÖdiendebŐl Bpestre érkezett. — Dr. Tüldy László kilépett az egyhez kötélé kóbúl a kz irodalomnak él. — Paler Hurn Nagy Szeb-=nbol eltávolíttatott. — Haubner Máté volt gvöri ev. superintendaos j*-les haznfi maghalt Sopronban. — A királyné GödóÜűn van.
ki nyert 2
Kiiorsolái; Szept. 15-én d. e. 10 órakor
a magyar lottó-igaigatóság helyiségében egy
pénzügy mi aiateri biztos és Kupp Zsigmond
királyi közjegy rő jelenlétében a tiszai és
szegedi álUmkölcaön kötvényeiuek tervszerű
iiUú kisorsolása mügejtetett. Ez. alkalommal
kitsorsoltatott 9 sorosat szám ssáz-nziz sorszám
mal, tehát usazeseu 900 sorsjegy 206 ezer 840
frt nyereméoy összeggel. — A kihatott kileooz
sorozat siám következő:"198,1533,1727,1964,
1997,205a, 2969, 3392, 4117. Ebbul nyer:
100,000 frtot sorozat szám 1997 Borezári 24
4 500. „ „ , 1727 , 77
1,000 „ 198 „ 17
1,000 , „ » 9Ü7 a 52
1,000 , „ „ 1997 „ 84
1,000 . „ F 2969 „ 14
A fenti <J anrozat stáraban" foglalt tötbi \'894 Borsjegy nyer 110—HU frtot.
Brüiin, srept. 15 éa: 81. 89. 73. 55. 50.
Irodalom
(E rovat xlxtt rncjjemlitett munka. Nagy-Ka-0Íz>án Wajditii Jórsef kftnyvk-jresltedéfle Utal megrendelhető.)
— Istóczy irodalmi vállalata. Istóczy GyőzÓ többször emle^ete t aniisemita íródul mi VA.ll»latára kiadta az elúfizeiédi fölhiváat. Nem lap leaz, hanum ,Tizenkét röpirat," oaely egy évre van tervezve, minden hó közepén megjelenik b ;lóle egy-e^y füzet 2— 3 ivuyi terja de1 e KI ben. Az első füzetoktóber közepén hagyja el a Baját- A „Tizenkét füzui* előfizetési ára 5 írt. Az elófitetéiíi fölhívás többi közt így szól: „Azon éléak eesmemozgaloiu, mely a civilizált áJtárnokban s ezek éléo Németországbnn a uidókérdédt illetőleg megindult sieljeH bulíáto lásban van, nem hagyhatja érintetten ül terme Btetesen hazánkat ienj. Egy második kiad ál u ,keíeti kórdóau-nak megoldása forog szóbaa, a mely a tulajdookápeni keleti kérdéssel^ egy-idejüleg indáit meg, annak evoíuczióíval parallel

halad, s előreláthatólag v«le egyidejűleg a többé kevéibbé veié kapcsolatosan fog megoldatni. Kgy, faji tekintetben, társadalmára, vallására, muraijára, világn^zleléYe, "^xméoyeiro s törekvéseire nézve az turópai keresztény népüktől teljesen idegen néptörzs társadalmi, péneügyí s nemzetgazdászau uralma sió] való emancxipA-czióról van azó, a keresztény népek felszabidi-tásáiől a zaidósAjí despotisinana alól, fi mely dedpotismust mérhetetlen péüzerejY\'ben a ezer* torkú birlapjainitk segélyével gyakorolja falellünk. Óaeíuktűl reánk par^dt örökségünknek : hazánk íoidjéjL-k a zsidóság által békéj fegyverekkel való csöndes elhóditása van folyamatban, a mely fold inog- már l&baink alatt, a ha haladék nélkül a vi&szahódttáa munkájához nem fogunk, az végkép kirántatva lábaink alól, saját hazánkban idegenek lessünk. A fentebbiekben kifejlett czél Bzolgálatábaa állani lesz /oiyoiratank í^lad&ta. Kern zsidóhajazárói, hanem egy a Bzeilemeket mindenütt éléakeü togUíkoztató világkérdesuek komoly, beható, azakazerü fejtegetéséről van azó, a mely feladatunk teljééi léséiül nem mi sem fog víssza-riasztani bjuniiűket. Az áUüluntt viiatutt kérdés mindnyájunknak pártküiönbaég nélkül közös ügye, s íolyóiratuak e felfogást következetesen szem eiítt fogja tarUní."
— Az oiy nagy érdeklődéssel várt ma
gyar regánycearnok és a e ó p -
irodalmi könyvtár már megindult.
Miüdkét vállalatnak első füzete fekszik előttünk
szép díszes kiállításban. A regéuycs&rnok ko
szorús irŐnk Jókai Mór regényével vAsíZ\'joyt
kísér Istent kisért" kezdődik, míg a másik
Eadrúdi Sándor fordításában Heine költemé
nyeit kezdi meg. Ara egy egy füzetnek 30 kr.
— Politikai röpirat jelent meg s külde
tett be hozzánk: „TiBza Kálmán és a páríok".
Eszmék a harmadik ülésszak előtt. Ára 40 kr-
Tartalmából megemlítjük: (15. lapon) Tíaza
Kálmán áldása ennek az országnak, — (27.
lapon) EQ Tiszát a legnagyobb magyar állam
férfink között a legelsők sorába számolom sat.
Vegyes hírek.
— Mellékelve van mai PZ imánkhoz
Br«nt gyógyszerész schweiczi lapdacsairól BZÓIÓ
jelentés.
— A j$v8 évi általános országgyűlési
képvisel6*választások határidejének megállrpi-
AásH, a menöviben ez a jövő üléiszak munka-
pro^rammjánitk megállapításával ezöroa össze-
függésben áll, már most élénk megbesze ós tár
gyát képtai a miniszterelnökségnél. A válasz-
táiokat oly idöie akarják kítuzní, bogy ai aj
parliameol idejekorán megkezdhesse az 1882.
évi költségvetés tárgyalásai. Azért a kormány
a választások határidejét ajovő év aug. havának
1 —10 napjaira kívánja, kiiüzni. A miniszter
elnök -erre vonatkozólag a munkaprogramra
elŐterjeszié-éeel a legközelebbi ülésazak elején
?yilatkozni fog.
— Az egyéni szahcdsdg érdekében foo-
toB körrendeletet intézett a kir. ügyészséghez
Kozma Sáodor budapesti kir. fúügyest. Számos
panasz merült fel a miatt, hogy a vádlottak
gyakran ok nélkül vettetnek vizsgálati fogságba,
mert az egyéni szabadság ritkán v*gy éppen\'
soha. sem szokott ax államügyészségnél véde
lemben részesülni, s mert a letartóztatást *z
ügyész vagy a vizsgáld biró kényelme Bzüksé
gesnek véli. E b*jbn egyelőre csak ideiglenesen
lehet segheui.\'s erről gondoskodik a fáugyész
említett rtndültíte, a melyben utasítja az ügyé
széket, hogy soha ae indítvány, zzák az egyéni
szabadság korlátozását, hkcaak olkerülh\'eieilan
szükségéének nem mutatkozik, s hogy e szabid
ságot még a vizsgáló biró önkénye éa kényelme
ellenében. ís védem tartoznak. A rendelőt többi
kost ezt mondja: Rejtélyes bonyolult és nagyobb
fontosságú esetekben, melyekben csak a gyor
san, közvetlenül felfogott vallomások nyomán
lehet várni az eredményt, a gyanúsítottat szin
tén le lehet ta\'rtöztami a-hogj m^ghitisuijon a
vizsgálat. De ezen j"?g»l óvalosun kell élni,
mert ezen ctég alatt jeleotkezík a legtöbb
visszaélés -A vádlottat nem Bí«bad teiar ózta.oi
caak az.ért, meri azt a vizsgáld biró, vagy az
ügyész kényelme ugy kívánja. A vizsgálati fog*
ság nem rendé. Se tő el c-fnk. azon remény beD,
hogy a hiáayzo adatok majd a viz-gálat alkt:
vulahogy kipótol falhatnak; nincd értelme a
vizsgálati fogságnak, midőn a bizonyi\'ék akár
\'a tann-vallomások, akár kuztudomásu tények, okmáoyok által amúgy is helyreállítható; vagy h& u. vizsgálati kérdés már tisztába hozatott; helytelen volna annak alkalmazása, hu a cselekvttay ré^ lürléut B a vizsgál utót mielőtt elrendelték volna, már ugy is rég meg* hiusiihatlák. Általában\'^, vizsgálatok gyorsítását kivánjü az ügyészektől a körrendelet, u az eljárásra vonatkozólag a részletesebb uts-siiasokra ís kiterjesekedik.
— QyömrŐ protektom. Báró Manasce
rendkívül gasdag alexandriai bankár, Gorove
Antal fóv. közjegyed által kérdést intézett
Győmrő kötaégéhez, hogy mik a szükségletei.
A helység elöljáróság* nem késett a helység

sxükaegleteinok azátnokbaa adai ki-fejezett. Ha a kimntatás Alexaodriábaá lesz, a bankár meg iogj* külduui a szüksé^ea pénzL ,N. P. Journal" szerint, honnan e hirt átvettük, mikor t Menasc-i c»*Ud magyar indige-natust kapott, OvömrőkóMÓg az^mlitelt caa Iádé volt, mely fnoűt mogtsmlékezeu » izegény községről.
— A viliim mini órás E bó*7-ón a Leo-
ben meliötti Kraubath városkában belecsapott
a villám az o\'tani plébánia udvarba .ós négy
különböző helwn ment a főidbe. Egyife villám-
csapás a tető oucaárol a fajon keresztül haladva
egy nzobába ért, aho! egy óra volt, a mely mái
két esztendeje lagadU meg aszolgilatot, fittyet
hányva az óráa mesterség mindennemű fonólyá-
nak. A villám áltüzesiteLte a lánctól s BE egész
óramüvet, azután az óraaehezékeo kéretsziül a
falba hbtolt.S ez óta — az óra a legpontosab
ban jár.
— A z$\'dók UUzánta, Egy irraelíta köz
löny aserjnt: Au<ztríában 900,000, Poroazor-
izágbtfn 254,500, a német tartományokban
192,000 zsidó él. Porosxoriszfgban 73 keresz
tyénre e*y zsidó esik, már Frankfurtban 1G
keresztyénra jat egy. Ssászorwágban alig vin
l6fX)., Svéd- és Norvégiában 6000 keresztyénre
esik e?y zsidó. Francziaorazágban mintegy
80,000, Svécaiában 3000, Brittaniában 42,000,
Szerbiában és az ázsiai török tartományokban
520,000, Észak-Afrikában 610,000, Ársiában
500,800. Amerikában 250,000, Belgiumban
1800, Dániában pedig lakik 6500, végre Olasz
országban 9500, OroBzorszilgban 1.300,000. —
A widök Öazszes azáma tí.000,000-ra megy,
ennek fele Európában lakik.
— A német szinhdz ügye. Budapest fővá
ros díszes közgyűlési terme szept. 15 én szokat
lan képet nyújtott. A. karzatok már jóval. a
tanácskozás megkezdene előtt zaufolva voltak a
szó teljes érteimében. Az egyetemi ifjasag fog
lalt oti helyet. Ac írói karzatokat é& az as előtt
l&vő utakat pedig ellepték az újságírók, irók, a
nemied és népszínház tagjai. Maguk a vár03Í
képviselők rendkívül nagy számban jelentek
meg. Néhány apróbb Ügy-gyorí elintézése után,
következett a német színház előadási engtdélyé
nek tárgyalása. A tanács ismert indítványa
meliett többen, közlük br. Kaas Ivor éa Eötvös
Károly hévvel, a meggyőződés hangján hatal
mas érvekkel, kozbe-koz.be szatírával szóno
koltak zajos helyeslések és éljenzéi közöli a
magyarság ügyeért. Az ellenpirt réazórŐl,
érezve azt, hogy rósz ügyet védenek, nagyon
gyöngén bestéitek, nem ritkán általános derült
ség\' kösött, A hoeazu vitának végre is az lett az
eredménye, hogy a bécsi banknak nem ad:ák
meg az engedélyt német színi előadásokat
tarthatááára. Az eredményt a jelen voltak
viharos éljenélckel és tapsokkal fogadták.
— Szerb király. Ilyen ia kisért már. A
belgrádi félhivatalos „IsiókB ugyanis azt jó
solja, hogy a meiy-napon Károly román feje
delem királylyá lesz. ugyan as nap Milán is
erre a rangra lép. No már akkor Nikita ur eem
marad eV, s így lesz majd király elég, csak
legyen, a ki .megfölségezze".
— Az ebdilk ellea egy bécsi lapban a
következő .csalhatatlan* szert ajánlja valaki.
Az ajánlott szer nem egyéb, mint izzasztó fürdő,
melynél azonban nem szabad a testet lehüutui.
Fürdfi után a veszett eb által megmart egyént
pyapjutakaróba kell burkolni s r«jta hagyni,
migcaak as iszadás őnmtigitól meg nemazünik^
A kurta jó dörz»ö!ós fejezi b«. A vidéken B
főleg falua, hol oincsenek fürdők, az izzasztó
fürdő kfi /étkező módoo áilílandó elő: A b«leg,
teljesen meztelenül, egy átlyukgatott ezekre ül,
ha pedig ilyen nincs, két székre olyformán,
hogy C8*k széleiken ül. Err« lepedfivel, azután
takfróval b-i kell burkolni, h"gy caak a- feje
maradjon azabadon. A takaró - köröskörül a
főidet íriutsfl. Ha e*.megtörtént, egy tányér-
ban vigyázva égő borszesxt tielyezüak a beteg
a|á u!y módon, hogy a lángok ne a patienst, se
a takarót ne érinthessék. E^ty negyed vagy
egj? félliter apiriius teljesen elegendő, hogy
hatalmas izzadüBt idézzen elő, melyet mind
addig\' folyui hagvunk, rnig magától m-íg nem
Bíünik. Ha egvógymódot a marás napján al
kalmaz7UK. efég az egyszer izzatítáfl í tu. áron
ban csak 24 vagy több Óra múlva, akkor két
egymásután követktMtő napoo ismételni kell a
kurá;, melyet kigyóbarapás ellea ia nagy BÍ
kérrel alkalmazhatunk.
— Légbe akartak iSpiteni egy vonatot
AugÜábaü hétfőn reggel. Mint egy angol lap
irja, a vaautvágány mellett találtak egy nagy
c-íomó dyn«raitot, melynek gyújtó zsinórja a
sioen twklídt. A gyorsan kuresaiül száguldó
vonat szuretrCsérc olt vágta ketté a zsinórt, hol
annak gyu\'acaa nem volt, s igy ax egész voúat
megmenekült a iétrbaröpui^i iszonyától. F. hitre
vonatkozólag rendőri kuutíaatt .derítette ki,
hogy a dynamít sukkal távolabb feküdt a töl
téstől, semhogy vssiélye&sé válhatott volna.
Egyebpfcben az egész Ügyet még titol; íepi.

AÍ Br*g DDDIM oly»n j^ijrü rolt. hogy bár-kiock, oki ljoiuíj* ford\'olt, aziT*a»n adott *.)±n>6-Ifvelat, b» »oli»c laUA ii. Egj-Bt^-r jön bo*zá ilyen iun.vetien, kéri, lingj *x illatúi vum ig*í.p«ijÍDak ijánlja Őt. Duum* TÜ^Uia ír levelet, iijcnformi. Ur-talommal; „ |me itt külriötn legjobh barátonat; t*(-7«. mer ért* *ít m. tnit én értető tenne" ttb rtb. HÍÍHÍ-P találkozik as iliatő itazg-atóT»JT aki bottosu ?zálítja meg :
— De már kérem, bogy lehet üj-un embert
Ajánlani !
— Mar i»°gj »e lehetne ?
-— Hii*?» tol TEJ, ellopta az iranjórimai ? ~ Az 8nét !<? ?jaje!
Tálamean/i bolondság költ, amit ax tmber elkSrcthet, szólt Bam&i, a hátmigot bocsáthatum meS leginlcább\' Kst nam lehet míadenmp repeiAlt-L
Hivatalos píaczi arak.
fluin, isíiü. ssepL 17. 100 kilogrammjával «T.im;tTa. Bon 10—.-- 1UŐ0. Rot* Übö— 9—. irps 7-—.—8—. ?*l> 5-50.—6.50. Kukoricsa 6— ?—. ? Bnrgon/a 3 20. — Borsó •—.—30 —. I^ene»t — • —•—28-—. Bxb —\'—.—12.—. Széoa \'—^-1-60. Sralmi ?-.—J-20.
1 kiloprammjavai szúrzütva-
MwrhthBt 62—.—. Seniautu 60—.—. 6va-
loona —.—78 J>b»niz*ir *—.--?00. Yöröa iu^jica
?—.-14. Fölhagyni* ?_ .-28. Csokor -^.~&Q-
Bora •—l-3o. Paprík* 1—.—. tírjippin —.—.40,
1 literjével ísámUva
O hot 32—48 kr. Uj bor t?-!ií ír.\' FiUcít*
43 kr. Ecxat 8 kr. Kiadt*:
í\'ABEA-3,
Szerkesztői üzenet.
4258. V. Megkupttik. Ig.c }t,. KÚSZÍÍÜ"\'. Üilam ís csak n?|íy vau eddig.
4 5P PoMonj. KBiiönetl
4260. „A. oe\'mKeti kereikede!^n:.:i örömsael TCtitlk.
4241. 8U. Tapolcxa MepkOldöUGk.
4262. H. 3 Még nem említettük meg.
42S3. H. E- C-ak beküldött mnokakrél enac-kezünk mep.
4264. L. Csabrendek Taralapnakbaa szóinnk iiépkiilUuuu müvór51.

V
i ? u : 1 ni
e u e t r
e i
1 (1.

Indul Un,,]:
i«nról hova:


Von
•i ..ím


<?. IJŰ
>07
Baxúk, Uohica, Don
bovir 5
10 i
aggal
l.b
» ? ?

30
Jílnt.
2\'i9
?
11
1
éjjel
202
KndB-Peatre (gyön

55 i
reggel
204
? (poite
inul) 2
6
dílat.
212

TODll) 11
2C
éjjel

B^cabe (KKonbatfael^
, Sopron- Mi) t
15 i
\'éggel
301

1150
íjj«l
315
Sopronba
3 (0
delut.
205
PrigerUof Kottori, Ci
áktoróya 1 55 ]
reggel
203

2 ,

dilat.
201
B » (g70rs
-) . 10 50
éjjel

Érkezik
Kanizsárationnét:


210
Zikiay felOl
5
27 i
éggel
216

1
41
dálb-
2(18
a "
11
1
éjjel
411
Knd*-Peitr51 {*egy*
• rouat) 1
15 reggel
203
Cpo"
*TUI»:) !
6
délat
SOI
? t Íg7or
vvouat) 10
30
éjjel
3.02
Bé>-il\'51
4
1
reggel
314

10
15
eiiel
31ti
AopronbiM
12
5!41bon
202
P/Agerliof felíl (gjon
tTOQ*t) 6
S7
reggel
*•*

1
20
délat
206
n r.
10 50
éjjel
A Balatonon vaío hajózás.
fialaton-Füredml iudul & Kisfalaly-góíós reggel 9 órakor, délunin 31/, drukor Siófokta naponta.
Siófokról inilol déleiőU II órakor ét délatin 5 órakor Balatoo-KQredre naponta
Felelős szerkesztő: Batorfi LajOS.
HIRDETÉSEK.

10 nap alatt
eltávolítja a Tilágfairü Dr. Rix-féle szab. Pastft Pom-pompadonr ^Qindeo tíaaiitalaaiigut •* urezbói, mio.: szeplÖ, mijíolt, bőpöra, bőr-atka, himlóhelj, himl^folt, piros orr. Valamint ezen Paala m<^g finom kinézést as arctoak íe kölcaö-DÖZ. Áx eladás jótiliás mellett történik, & péns viaszaadatik azon esetben ha a Paata nem gyógyít. 1 serleg hasxoálati ntiBÍtasaal együtt 1 frt 50 kr. K»pbató BÍX Wilhelmine, ösvagya Dr. Eix: Albertnek, Bécs. Város, Prater- (27 6-6)

TIZENKUJENCZEDIK ÉVFOLYAM

ZALAI KÖZLÖNY

SZEPTEMBER 19-<Sn 1880.

JL-X I
Minden eddigi .világtárlaton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar
gép- és tüzoltószerek ___
Budapest,
és _^J^^^^^SÍS^^^^" s Rottenbiller utcza 66. SÍ
ércKöntőde
Hazánk legnagyobb korszerűen berendezett gfíra bRranguk tüzoltiszati és vizmfltészeti gépek készítésére; » gyárral
kapcsolatos vi«müié»zeti oastilv a jelenben egjedüll belföldi szlvattya gyárt képezi, meivbeD kizárólag honi munkaerő
alkalmazása mellett, mindeo ezéinak nif-gfeici/i szívattynk és kntak készittetnek.
?V Képes árjegyzékek ás költségvetések kívánatra beraentesen szolgáltatnak. \'98
W* -A. gyáj: öólsrteleiJ©: Kolozsvárott, l>elm»no»to!\'-*UaM IS. szám alatt léiexik.
JfloLL SEIDLITZ - PORA.

Csak akkor valódi, ^-\'"rj^í\'fc"
lenyomva
i, kik 015 élet.
30 ír ÍU a leiyokb sikerek mellott fennáll n-iníennemü jyomor betMsenek es emé«té»l akaiályok, (mint ítyagyliiany, ha««iorulá.), vér atloiás «ÍÍ aranyér ellen. K[IIÖH«»ŰO oly egy«Wknek aianl kk fllő é1\' módoi folytainak.
Hulsltások törvényileg bünlrtlelnek
Hulsltások yg
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o. é.
c
|
RANCZIABORSZESZS0VALm ^
indec belső é* kUUS e.MjlUdásnal. a leglobi. btte^sén clli-n, min. ü 8e!>eaUlíet!k, fej-, fül- és fogfájás, n-pi sérvpk PB nyilt doh.\'k-
tb. r-llfn.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
Hal-niájoliij,
KrohnM. és társától j Bergenben
(Norvégiábao).
i h&Imíj zsirolaj valamennyi, s, kereskc-Jelembrn előforduló fuj köti\'iU m egyedüli, mely orvosi czólokri liajicnáliiato.
íra egy üvegnek használati utasítással I frt o é.

Dr. Schmidt fótörzsorvD*
FÜL-OLÁ JA,
Nsprül-impri stapnrodn^k x víilóban kigyúgyilLik nyi\'vii-ims eltsoierG éa kö.-zünő iratai\' Ilisoulóul n t. C*. orvos uruk is folyvAst éa ismételte utalnak a dr. Schroidt G féle fiil-olsj fényei Laiáaira, miként ojsbbiin dr. Hammerichmid ini-gyei f3orvon umak kÖrelkfriS leTele igatolj*;
Van szerencsém tndomására. adni, bogy az Öntől nyert .vtlídi" HT. Schmidt G félő fűi-olaj ffilbetegeimuél, kik faisogis-bxtt, fülszakgiltáib n, idóleg^a sükeiaégbec ős nagymérrü ne\'üéz-bailásbtui »»eD7edte!c. mini ieghartiRtósabb gyó^yr-zer i.Tftsolüi magát! Kiterjedt orvosi gyakorlatomban ezo-itul :s mÍ.iá«Q fülbsjbna- aíen-vedőnek rcmlelni fogom, óa oom inaSaBí\'halum fi, esim kitfln G hülásu (xert a font megnoveiett bajokban lenvcaí minden be legoknek ajánlani.
Zsolna., 1880. márczica 5
J>r. Htimmersiniilt,
m. kir. b,oüvéd r^orvca é* megyei orvos.
Dr. Schraidt G, fötörzsorvos é-- orvostudor


E
y uri hölgy sem
nélkülözheti toillettje választásénál
A most bekövetkezendő óssi idíny éa üj oktober-d> czemberi évwsycd bcállUlTal r^» BzerOücsém a nnpyérdemü hölgy kos sirut Sgyeltnoitelni
a-r:, hogy kanyvkereskedésénben minden hazai és külföldi divatlapokra előfizethetni.
Minden di-\'Rtlap hozzám kösTetlenül a kiadótól pOStáfl kflíáetetvén be, axon kelleniei helyzetben vagyok, hogy & lapokat mir egy-két oappal meeiel-iiéi\'ük UL-ÍL- názooz hordathatom ki. v.i-y vidékre postával kuid-
2 frt 60 kr.
2 frí 5Ü kr.
3 írt —
1 frt 60 kr.
1 frt 60 kr.
2 frt 60 kr.
1 frt 20 kr.
frt 75
évuegycdetikéut helyen éi vidikr
Kpps\'tt majiv.tr basiir lifilgyek lapja
vidékrn bérmeutes
kdidéssel 30 krrat
löbb.
FrAUcnzvitnog Franfiizeifüng n*gy kiadás Coniéli* (b-\'-cai) Modenwslt
Minden egyéb bárhol és bárki iiul hirdete\'t divitlupnkra msgvar, \' " mezia nyelven ÍS elCBretések elf»g*\'itatn.ik. .n, B6pt^cQbcr hayaban 18&0.
ls8 ,_3 Wajdits József.
FŐ szállítás A. gyógy szer ész, cs. kir. udvari szállítónál, BéCS
TuchUnbeii
TuchUnbeii.
inden hírnev
Rnkúr ai illim minden birneves gy6gyB*ertArá!>*i, vagy fösxer
kprenkeiií-sr-beii. lUktár nélküli lieiyseg.-kl.ea inii.ftiufgyiji.ck clgyobl
A t- CZ köxönség kéretik határozottan Moll-l^le készítmény rendelni én csak olyanokat elfogadni, melyok »»jAl órjegyam és a.áirá
sommt] vannak elláiva.
Raktárak: Nagy-Kanizsa Práger Béla gyózy**., Heltu J. gyigy-
Rosenberg Ferenci Feaseihofcr Jótm-f So.eDfeld Adoif. — Za!a-Egerazeg
„Gyógy,Emár & szent leiekbe*-. — Barcs Doroer 8. Csákttrnya Güi.c*
L- T gyűpjgzerési Kaposvár Kobn J. Babóchny nüm. py»gy. Th.
Kecskéssy gyógy. KaprofiCZa Werli M. gyógy. KÖSZCfl CWCBÍDOTÍCJ IBI.
gyógy. Küitel lat. gy„gy: Keszthely Schleffer A. Wünech K. Köraeod
fi*** Ján. Zádráb Perkiet Ferancz gyógy. Mittlb»ch S. ír iclmanho*
eyígy. Sopron Mézey And. gyógy. (980 37—52j
4032/IÖSO. -sím.
Hirdetmény.
Nagy- és Kis-Eanizsa város közös képviselősége ré széről ezennel közhírré tétetik, miszerint a városi erdőség kijelelt részeiben létező s ősszssen 3928 frtra becsült folyó évi termésű szép és egészséges tölgy-makk irisbel zárt ajánlatok utján eladatni fog oly módon, hogy az eladott makk vevő által legkésőbb folyó évi november hó vígéig szedhető s legeltetésre a helyszínén nem használható. Ajánlatok — a becsár 10% százalékával, mint bánatpénzzel ellátva — legfölebb folyó september hó 20-án déli 12 őráig fogadtatnak el. —
A további feltételek a városi számvevői hivatalban betekinthetök.
Nagy-Kanizsán, 1880. évi september 2-án.
139 3-3 A városi «tar.ác*.
a 2>upuy F.-féZe vetGmog-pácz használata mellett. Nemrég a azeit-pBItl vUékbelI émuae! JütBitetve.
Eien rÓ\'gilict (kékkí) * mái maró\'savakhál illó ptfj; teljesen elpuaitítja — ha a minden csomagon olTasható o?y«=erü kivitelű használati ntasKi* pontosan követtetik, — a bnta, írpx, xab, Külea. tongpri »tb.-nAl a Tetdmagon találtató ü«ögcBÍrikat, mint ezt számos biftouyitv&ay erőniti
A mayas magy. kir. mmiítoriiim gaadaiigi köileÍLéovei « pupoy N.-We piC2Bt mint egyikét a |egaü«rfi»ebb azereknek ajáal-]Ak a busxüíTűg olharitáaÁra.
. Áttekintsek bitonyitvinyokkal kivángtra ingy«.P és bérmontre
Ara eey 2 bekt-Jítór (,20Ü \'liter) magra raló cso-P^ak SO kr.
, ,, .,N3K)--K:!»oirsáu Ofiydül rgak floinfetd Adolf kerei.
LedcseuMi kiható. - A!sti-L-n4F*n TflBka fi. — L*nti« TttU
Tilmos. — Mara-SwTdahply^n Granov«2 A. — Zalft-Kperaiegec
GriRer és fia. .3^ K—10


elmalaartja illetőleg- meggyóeTitja az iriűi, gyoladist, ftÜKakgatást, ftilfájút. még réni 1 ben is. A keHemvtien faUugaat L kisebb aionna.1 elmclaaitja, miként eier IJS Drer ij
aűk\'»ts^^et, fttl-
\' k
mírvtt nelié=hal!íist, edeti biíon; itvány
Q^íAZTRSv^g
E^y üveg ara bsfl/ailst! uti-hitá-sal együtt 2 f t. \'(\\-trAa ! Csak xkkor valódi, na minden üveg\'-ii •\\J\\tX?5* fa a T5rc;9 p^pirboritékon ax ist Isfint1 Tédjegy raju van. — iiSiönbr-n a gyártmány otán-íis. Tebit elóvigyácit a vúti Inéi.
Esenkivül minden palnczkoo Üvegöntésben a köz-ponii bixományos (Jskoti Th. llambnrgtan) ciég--jegye sir-m]elhetá t-s minden ü-re*

„Oler-Stalsarzt iini Piiysitna Dr. ScliiiiL1\'
nyonmtul »!látott ónhurokkai vnn e\'tirva. Egyedii! kipb*\'ó T-\'ndi Eniuó^c^b. n a főraktárban, 1^_=^^^— DebreczenbBu Dr. Rotftsctinsk V Emil gyógjBií-nári. ián. Bécsben Seewald A \'gyófrysz- a „csá^irknronihoz- Vil, Mariahilferiitr^i>e Nr. 106 — Bpesten Töfflk J iryípy»* — Prágában FSrgt József gy\'igya*. — firáczbao íriVr"*- ,,Karv»(tboz", PargleitDer J. uyogye*. — LemberBben Hikolásch P. gyö;y«z. Zigribbaa Hitteibacb Zsígm. gy^ey^i. — Linzben Racker Ferencz (tyógyz -Í^ Salzbargban Dr. Sedlitzky rs kir udv tyúgysa — Pozsonyban Soltz R- Ryógj-Bi — Temesvárott Stelner F. gy-gys2 — Kolozsvárott Szeky Miklós gxVysi. — Czernovicz 6nchlkoweky 6- íy-ágy" — Klagenfariban Thurcwald W. gyugys= uraknál.
U. I Hiaden Másból bírdeiett füi-oIa] ncs valódi Srhn.idt fó-
azaélés Dr. Sobaid! nr elégére ínlnt hamialtványokri l3c 3 -18
HIRDETÉS.
Zala-apáti mezővárosban a zalavári apáiság tainjriooiihoa tartosó vcndéglfi méssárazékkel és BX^bad bi)rméréfii jogijai JÖTŐ 1881. apr. 24 t<51 kezdve löbb évekre buzosbérbe fog »d»tni.
Vállalkozni kívánók zirt ajáalaUiití-t f. hó 30-ig « alólírt tiasteágaél nyújtsák be, hol is a feltételek napockist megtudhatók.
Zala-Apáti, atept. H. 1880. * 142 2-3
A szürethez
A zalavári apátság gazdasági tisztsége.
BORSAJ^ÓKAT
c.r.ÓTal éi anélkOl. IZÖlí-BllBOkat 30 frlt.íl 106 frtifj, »l6H
Bomtli síitákat, d>r«i.j« 7 fn b«rlth».-igep« (azivaBjok)
jahb irarkeiet. saclkar.;miial ós golyó-sieient) Qvc!, melyek mDstot, valamint bort a m-prütól egéa*en ti^cIÁn lehel lo-huini, anélkOl huey a*t fi>lke»crjc.
ái imerli.il Ryomg éi szive reBgyanta tfislák, faorírhszs-tíalik, paUozkok, bcliltésl készletek, ds|aS2i>li-gépek, v.U-miut mind a pifteze-eszkSzokbfiz tartozó oztkkek.
latra ingyen kiszolgáltatnak.
SCHOTTOLA EENŐ és NEOSCHIL
Budapest, vácii körút SS. >i.


FONTOS
messze-, rövid- és gyönge látóknak.
A li\'-j\'Ll: szemüvegekkel szolgál jótállás mellett
II E L F Y B. látszerész §
0 Nagy-Kanizsán a „Kcirona"1 sitellunében. j
2 Ancroid-Barométerek minden 9
0 nagyságban a meteorológiai és föld- Q 0 magneti intézetből vizsgálva. Szem- 0 $ üvegemet és anerőid- Barométerei- 2 Q met 8 napi próbára adom, 103 n—« 0
Majdnem ingyen!
A bnkott n-gy-LerÜ BRiTTANlA-EZŰSTBYÁR óriísi raklirát & cEodgonrfiii\'kság átvevőn, ns^vohbiixi-rlt tiie <-BÍ kr>!ciciettaéfíi és x belyíB^eek kiüresooé e mUtt 75 százalékkal ti beesároti alul bocsátja áruba, te1 át mi.jdn.-m «la.ÍBdékóztatl)c Cb»k
f Ő ké kii
tj , j .
k»ph*tui » vie. H«|y- r«dá*iért
frt ~Ő krért, «r.aj> a [más1* muokaiiij íi Lékének vetk.-íiö ÍEB.I csino* ís taros Brittii.i^-etQat jwsfal k 4ra ezelőtt 30 frt volt, és melynek ÜBZU fe Ó.B
S5 évi ken-M\'tt\'K válaltaiiL.
6 asztali kés kitQnó
és
6 xal\'<di bnit. 6 tömür
pp i vilfa. flvfi fcasái káváskanál mwítőktntl tsjeEBierit6f\'aiúl taltió
r,
1 legfin
2 [geo
S
nuibb «ÓP
tdrlték tartó tojásos serleg ezuko^ táleza cinkor- vagy bors tarti thsa szürá jjyertyatartó
l
, jjy
alabiatr
en clií.iorok 50 múdar»li ít*
M 6 ö^t 7O Icr. fii
delések po»tai nUnvéteitei Tajty « öss«f(io ddig a ké«»letb6I jat — elintistamek
Meg kültléii-kor — a.
BriiUnift-eslUtiniiaic för»ctit« iltii
Bécs, X Eli&abethittra&se 6.
kössön 5 és el ismer 5 terelek »«inkra menS SÍ ára* ánkliMi kfnaif-mlére v*nnak kitíre.
Remiei/sekoél e!ég*íg6* e e*im :
BLAU és KANN, Bécs.

Nagy-K»nizs4n, nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.

NA6F-EATÍEZB4, 1880. szeptember SS-4n.

\'7\'7-dllx.

rieenklleuczedlk árfolyam.


Mrtttéltt
< bviákofl p«tiUorba»
7, RliodHat 6 i mic.U-
UiikU lorirl 5 kr
KYlLTTKltllKN aorosWm 10 ktirl f4-
H Kteraltri Illetik »mdci

• natUon rin*t
SAOY KANIZ8A
BérmantcSlim !30 kr Sii«u«dfi-

előbb: .ZALA-SOMOQTI

K.-KanlasaYáros helyhatóságának, „n.-kanizs&t öak. lüzoUó-»gj\\et", a „n.-kanizsai kereskedelmi s ipartant", „nagykanizsai takarékpénztir", a „wluaegje.i általános tanítót ^n-Ulet", a „n.-kanlzsai klsdedneieló egjesüiet", a n.-kanizsal tiszti önsegélyií szöretkezet", a .soproni kereskedelmi s iparkamara n.-tanlzsal külTil«azt;iiíay»\' g több
megyei és Tárosi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmi! lap.

Felhívás előfizetésre.
Lapunk mindazon t. pártolóit biza-fclkérjflk az etófizatés nietfifeU Megtiltására, kiknek előfizetésük a III-(Uk évnegyeddel e hé vején lejár, nehogy a pontos szétküldésben hiány ?arüljön fel-
Uj előfizetéseket szinte elfogadunk okt-decz. évnegyedre 2 írtjával, «ely tagczUszorObben postautalványon ttr-tMhetik.
H.t.fiui ttsitalettel
KIADÓ HIVATAL.
A nemzeti kereskedelem.
Üdvözlök minden jóra való eszmét, törekvést a gyakorlati téren; üdvözlöm azoB mozgalmat, mely közelebb az ipar érdekében megindult; üdvözlöm a mezó-gaxdaíigi-, baromlenyésztési-, erdészeti-, szőlészeti- és borászati érdekeltséget, mely életre ébredt: de különösen üdvözlőm a közelebbről fel-fei tünedező szellemet, mely a nemzeti kereskedelem körfii agitál, mely coogressust és szövetkezeti alakulást javasol.
Minden törekvésünk egyoldain, béna, féhikerB: b» osszbangzásban nincsen a termelő és kereskedő; termelés és kereskedés; legyen az az iparos munkissig vagy a talajtermelés alapján: és mint - eddig félsiker koronázta a szakavatott és kellőleg berendezett s minden részletében gondosan keresztfii vitt fáradozásokat; félsiker jntalmazta a legjelesebb iparos munkásságot : ngy ezután is csak oly sivár sikerű lesz az mind addig, mig kereske-

delmünk nemzeti irányúvá nem lesz,
mig .kereskedőink a haza terményéit nem
tcniilmányozzák és hazafias önérzetre nem
bnidnJnak. .
Tudom, mily nehéz hazánkban a nemzeti iránya kereskedelem helyzete: idegen a pénz; az azt kezelő elemek idegenek; idegeneknek — idegen érdekek előmozdítására firömestebb jnttatják azt segédeszközül mint hazafiaknak nemzeti irányú érdekek emelésére.
Idegenek a kereskedeleHKté*yfes6Hs, — iaoen következik kereskedelmünk cos-mopolitisticns iránya; és az emanczipátió nagy müve épen nem hatotta ÍA még azoc Bertát, mely tiválólag kereskedelemmel foglalkozik hazánkban, hogy ennek terme-nyeibeni fenségét felismerni törekednék és a hazai föld és polgárjogok megosztásáért hála érzette! is viseltetnék azon föld iránt, melyet készen kapott, 8 azon polgári jogokért, melyeket ezredéves alapítás ntan sok küzdelem fejlesztett és tarthatott fenn.
„Ha a föld Isten kalapja Hazánk- * bokréta rajta."
Az az aranyszínű kalász, mely rónáin hullámzik, — egyedül nyújt a száraz föld területén oly erős, oly lángos lisztet, melyből rétest ismerünk, melyből csaknem az elfnjhatásig köcnyü — csekély siker tartalma tésztaféléket élvezhetünk a nélkül, hogy a száj padlásához tapadnának: e kellemes élvezetet a kereskedés oszthatja meg azon népekkel, a melyek ilyennel nem bírnak.
Az a felséges nektár, mely hegyoldalaink nevelte szölőgerezdek nedvéből ké-

szül, mely természeüleg tartalmasabb más bortermő országok terményeinél: hazafias szellemtől áthatott szakszeri munkásággal kifejlesztve és tökélyre érlelve mily sok-old&in életrendi egészségi czélt mozdíthat eló és élvezetet nyújthat a kereskedés által oljan népeknél, a melyek az ilyenben sajátjukból nem részesülhetnek.
Az a nemes ló, mely az ujabb időben kezd különösen feltűnni — mely erősen tápláló ffl és zabbeli tápszereiből me-rítiiizmai, ins.í ingékonyságát, kitartását, gyorsaságát; — az az erős, méltóságos termetű, fejű és szarvu igás állat, mely oly egyenletesen végzi a földmunkáját és nynjt hasában oly\' tiszta izü szagtalan és erősen tápláló levest, a milyennel más népek nem élhetnek, vagy legalább nem olv könnyen mint mi; — az az áldott disznó, melynek húsa nem trichines, tsirja nem szagas, nem faggyus, de sőt szalonnája, a nagy zsírtartalom mellett még összetartó, rostos is — ugy hogy magasabb légmérséklet mellett is kereskedés képes; — áz a felséges izft és lápereju hnsa baromfi féle, mely hazánkban tenyész-tetik: mind hazánk talaja termő erőbeni gazdagságának és éghpjlatunk mérsékelt-ségének; a mellett rendszeres évszakainknak ngy világosságunk és melegünk ha tásának köszönhetik kitűnő tulajdonaikat, meiyek & kereskedés közvetítése által mindenütt örömmel fogadva vannak és jól fizettetnek meg.
Juhaink finom gyapja mellett nem volnánk mi kényszerítve idegen koszból tákolt foszlányukba öltözködni nemzeti irányú kereskedelem mellett.

Dohánynyal íék Európát eiláiíiat-nánk, még pedig Ee?ezetes termelés: és közgazdasági haszűnnxt — hiszen s staia-burgi börzén a Szegediacr BlSUer mint zsíros és erős szivartakaró dohányt iapasss-Ultam legdrágábbnak.
Kenderünk legnagyobb erejét az angol tengerészek ismeriét se!, ieaflais gyönyörűen feldolgozható hasi rcaaneoiüek képen és el-el hagypgatják nőink; — zöldségeink, győknövényeink izesek, édesek, erősek és jól táplálók; gyümölcsünk (melynek termelésére több gondot kellete fordítni) izében, testében és illatában kellemesebb, tartósabb mint más földrészekéi: mind a nemzeti irányú kereskedelem tárgya.
Hegyhátaink, bérczeink erdeinek fája tömörebb, erősebb, tartósabb, mint más füldrészeknek e nemű terménye; (van jó tavaszunk, a mely megindít mindent; nyarunk, a mi megnevel; őszünk, a mely megérlel, és telünk, a mely megedz); nemcsak a dongafa kereskedelmi czikke hazánknak, nemcsak, .gyufánk vékonyra kidolgozható és sima, s a mellett még .végig is égő gyanta tartalmánál fogva; de mindennemű fa mint bizonyos czélokra különösen használható, süt múfaragvá-nyokra is legalkalmatosabb, keresett tárgya az e nemű munkásságnak s czikke a nemzeti kereskedelemnek.
Hát földünkben rejlő kincseink: az ásványok országiból mindennel bóvéb \'ii; a sokféle alkatelemu és tartalma ásványvíz — mind tárgya a nemzeti kereskedelemnek, mely akkor lenne igazán nemzetivé, ha e hazának minden na, minden lakosa áthatva leane mindezek jelessé-TÁRCZA.
őszi hang.
Gondolkodom-, köröttem méU caeorl ; 1U nine* piarc, nincs ríaír.. xamrai itj ; AK •mbersk kSzt ajkam g&ii/mosolj, ÉJ llt ftffy méíf, ogj fijA iEÍT*ob»j.
Ülök Műbőrként, rovjúd felett T« ehiport, letépett nép retníny -, Uflá Uvux, m«lr egykor élt«tel, 8 tft ailkfiied d« mindwa oly wgénj I
Oh HjuUc, bol Tacr, bora tCníl, 8 a fudii idén, meljvt klkotá! ?l Bciránrioj Tolt oa*k tdad« k?ps«t«d, Sáif m TtlóokT — egj- kdsdS goairittiiy.
Cul^dott lelkem gytkr*c fslkerei, EJ*elmfiTengT8 halviúj képeden ; 8 A hol letSut A «óbb kor napj« már, A o»ilt*gfériy ib áld, ha megjelen.
JC4kl5 eyet, moanlyt, Yitgyat, reményt, TirifOt.,.. aaío\'lent T| mi\'mod.im ; \'2M.f«ln>o*ol]Fff * kéj- mini 5a«i féaj, Mis Oji* bot falhSt a fajdalon.
E« alettlkk; « hajnal tt at aj, . öröm a bú ka*t *gy kíttf pfilaDat. — Mfud%n lfl\\ii ast mondj* ; édesebb i i9ld. Tirigoi hant alatt.
HAJíJATÓ

Apor.
— Hnmor€i»k. — Hímet atln szabxdoa &tdo]^
Heberllng Dénes.
IV.
Ai ami a jelen fej etet ben ir&tik la, a köretketö nap díieííttjáo törtéat.
Báró Kerlfalvi njagtalannl tilt szobAji-ban. Száxszor elövt\'-te órajit, szízszor tette azt viwta, régre megnézte vájjon elérkevett-e az ídfl, amelyben látogatásával nem fog alkal matlankcxini BerkÍDénél.
Egraierrs fdUllolt, B felőlivé télikabátját, ,ciüíoderu-ól a fej ér« téve sietett le a Upcióo.
— Beciülatenars! — mormogá — éo a»
őrültig werelmee vagyok I Beutaztam a vilá
got, látUK .iok n5t, ds agy, mint es a Berkiné
még agy sem tetsznttl E". lees ax enyém ás nem
má*l Jelszavam et, s bárkí is leolvashatja
sterelmem zástlajárói. S még ast mondják
sokan, hogy kb\'nyelmü. Ob ! a bolondok ! Maga
az ág angyala enM
Leérve a lépcsőn e rövid moaolog alatt,
egy lépéssel as atezara ugrott, s a falum ngy
akarta, hogy véUlleoli; egy emb-raek s lábára
agorjék ., - "
— Uram! kíáliá a megsértett «aber —
járjon a maga Ubán sétálni! Más libát hagyja
békén ! Ob jaj 1 jaj a tyúkszemem I
— Kzar bocsánat 1 tzó\\t a báró.
— ÖosSamárl kiáltott ellea fele.
— Abt Uram ! szélt a báró — an igro
meglebel, hogy csupa vélatlenaégbi! is egyik a
másikba átkozik 1 De nini I Mi a manó 1 Col
nak e szemeim ? Kovács !? Te v*gy u valóbaD
t«? Kod v«t barátom KorAott . . .<-

Korács (mert csakugyan 3 volt a meglökött) mereven sssmei kosé nézett a bárónak, midfin nevét ballá cmltteci; de a másik perez ben arcra elveszte mosolygását, a egy meleg baráti csók pecsételé — rbben a kuiya hidegben — a viszontlátás örömeit és magánkivüli 5r5mbeo nyojtá kezét a bárónak Kováca. : — Mióta érkeztél viasza?
— Tizennégy nnp óta! baDgxott a báró
válasza, melegen ffiegseorilva Kovács késett.
AE atat tovább folytattik.
— 8 te még fel wm keres\'ét rósz ember!
— szólt Kovács.
— Engedj meg barátom, — dí tömérdek
teendőim, meiyek részint kellemwok, részint
kellemetlenek, eddig nem engedtek annyi időt,
hogy látogatásokat tegyek!...
— BaritiUg tetted j«l?- kérdé Ko-
vice. hogy itt, az utczán igy kell UtálkoBűom!
s megsértett tyúk szemes lábát előre aynj.á.
DÖ miért is jötté! ily vakon nekem? Hová
siettél ?...
Kerlfalvi te!néteit a házra.
— Id", épp3Q ebbe a hátba.
— Ismeretea vagy te ill?.„
— T<-gD»p 7ftlók itt h-gelöezörl... H»nerti
•gyra figyelmeztetlek, hugy itt e ház könalóbe
DB nevezz engem hanpo^sn a neveroaD, mert
itt e házban Rőzsaiginak ismeraeV 1
— Mit? — kérdé Kovács haraggal, mer1
mir « nevet balta, — Te vagy EZ a Róísaági?
Itt?... Éa miért?... ?
— Te nagvon sokai kérdesz tCleml...
Hát a kedves házi asszony különös parancsára!
Kovácsnak a vér arczába srökött,
— Borkiné parancsára ? — kérdé tovább
a féltékenységgel ét barsggal együtlos hss^ca.

— \\Jgj van!.., Kilandom páratlaa a
maga nemében! Hk me^&Icarod hnllgatoí, ol-
mondom 1...
— Csupa fül vagyok 1...
— Te bizonyára örülni fogsz n«kí!
— Borzasttoa.tr örül ni!...
•— Haüg&adt... Hegárkezásem estéjén az álarcioí bálba mentem. Szét nézve at álarczo> sok zagyva képein, egy sárga duminos bölgy mágnesként vontott. ~É,a lépten nyomon követem <3t. Egy vörös bársony pamUgun a hölgy helyet foglzH. Melléje ültem, s elkezdek vélő beszélgetni. A társalgás későbben ígeo é\'éaken folyt s külöoQítíD igen élénken folyt akkor, mi-dŐo a nevemet emliléni. Éa viszont kérdem tőle a nevét, nem még hogy megmondta volna, do a neve utáni tudakozódást ía szigorúan tneg-iiltá. Négy bí-lon s találkozás fulyt-m megújult, a e hölgy mindenkor igen érdekes keeditt lenni. Végre kiváncsiságom m^gtermo gyümölcsét. Midőn a bilból haza tért, kocsija utas küldtem inaaomat, ESOL megbizással," bogy ú eme hölgy nevét minden áron megtudja. Kis vart alva vissz&\'ért inasom íst azon kellemes meglepetéssel, bogy a sArga dominóé hölgyet Berki Ara-belt&Dak hívjuk. Rögtön írtum néki másnap, t !ev lfitiben bocsánatot kérlero azért, hogy nevét megtudtam, s egyseersraiot megkérdem vulpft « oly kegyes éi megi-ngedné iátogatáso-.tc&t. És ime, mintha menny ov:lf volna meg, midőn eme ttlatoa levélkét kaptam! Olvasd, oivasd baráiom !
Krnfalvi átadá a Berkmé álui Írott levelei Kovácsnak, aki mohónolvasia sorokat.
— Hahl A hiltlenl mormogá ma^ábaft

TÍZENKILEWCZEDIK fcVFOLYAM.

ONT.gétől sót kitűnőségétől és ez alapon igyekeznék munkásság* alapjául bizonyos tért elfoglalni és annak szakszerit ismeretek alapján becsülettel is megfelelni.
ltjainknak lehetne még figyelmébe ajánlani az életpálya választásnál a gyakorlati értékű munkásság becsét, melyet felf>gva hivatásszerűig tölthetnének be és ezek hathatnának leginkább a nemzeti kereskedelem emelésére.
P. G.
A léptályog.
A juhnyij között e pusztító nyavalya majd minden évben ijesatÖbb mérrbaa lép fel, s egé Bzen kcieé^beejti az amu^y is megrémült gazdát a juhai kÖiÖtti iazonva halálozás.
Érdén is több helyen litoin, s htllom % p.naait; mily áldozatokat szed e puazütó nya-válva a juhnyáj legjavából; — látum, halion: a jajveszékelést s orvotszerek utáni kapkodást, de minden eredmény nélkül.
Nem valami ujat írok erra vonatkozólag, mert hiszen már többen megírták s tanácsollak azt, mit mondani akarok; de kí tagadni meg azt, hogy a jó tanácsok megújítása felesleges vjlDa?
A léptályog a jmhnál legveszéiyeiebb nya vai_) a, B ha e nyavalyába beleaseit, gyógyit-batlan. A.betegség befolyása alig 1 óra, s 1 — 2 hét alrktt iszonyúan megtizedeli s néha meg is felezi a falkát. Egyedüli oka a juhok egyenetlen \'tartása. A legelőköa túlságos szAmbas tartatik a juh, ugy hogy V* részenek elég volna azon becsületesen megélni, ,s egyforma jó állapotban megmaridni.
Tartósabb szárazságban amúgy is túlterhelt l*"gel<f!n a juhok ig**n leeoványodnak, a bekövetkező tenyésző esőn időben, — ™gy *i"a tás mán a f-\'lszabüdult Urlók: bőséget legelőjén — a gyenge, táplálóbb füvet mohón eszi, hirtelen hizik, a vér testében rohamoean szapo-rodÍK; a lép lévéü a. vérnek leginkább siurŐja, tisztitujn, a frissen folyó sürübb vér ubban megakad, s öessegyülvéo mintegy megaltzik benne. Az iiy összegyűlt s megaladt vér következtében a lép feldagad három akkorira ÍM, mint természetes állapotában szokott lenni, azért nevezte* tik e baj lépdagadásnak it.
Mivel nagyon valószínű az, bogy z fiatalabb fl erősebb juh hamarább indul bizásnak legelő-jav ultival, nagyon természetet, hogy a nyájoak mindig a iziaejava szukott e bajban hullani.
Legbiztosabb ét legjobb orvossága a gazda gondossága ét előre vigyázata !
Hagyjunk elegendő legelőt juhaiaknak, hogy átok egyforma illapotbaa megmaradja Bak, s ha aratás után legelójok szaporodik, vagy tenyésző esők utiu táplálóbb, gyengébb
— iíoe ? kérdé a báró — nemd» nagy
szerű ?
— Nagyszerű — dunynyogi Kovács —
és miért e névváltostatas? Ei gyanús, nagyon
gyanús!
— Kérdezd KupidótiÉn azt.hjaxem, egy .
vetélytársam van. Szegény ! Bizonyosan ő is a
szerelem bolondja! De én nem vagyok!
Kovács jó kedélye rég méreggé fajult ét a Ker;f*kiiól Átnyújtott levelet dühösen gyö mustot ie gomboesezi a kezében.
— Különben mi közöm ahhoz, hogy mért
kívánta Berkiné, bogy a nevemet Koxaaigira
változtassam I Én miot Rózsaági beszéltem vele,
mint Eozaaigi láttam ót, • magitól értetődik,
hogy a bjocdulatig it tzerettem !... Fájdalom,
tegnap a beszéd igen megerőlteté, kitté rosszul
lett, de mára megígértem látogatásomat. Ma to
gotu bevenni a virai!... Hirom nap mulvt Ber-
kisé menDyasszoiiyom leaz!...
KOVHCS arcsa vérvörös lett.
— Tehát te eí akarod őt venni?
— Természetes!.. S ha Ördög éc pokol
illant ia utambac!
— Vajjoo iJerkioé ezeret-e? ..
— Meg megtetszettem oéki!... Ah, most
jut as eszemba, hisz te is Umered ŐtL..
— Pertte!... Mi tivoli rokonok va
gyunk !
— Ab ! ah ! ezt legnagyszerűbb! Esze
rint majd sógorok, vagy mit is mondok, roko-
Dok, atyafiak letiüok!...
— Nehezen!... mondi magiban Kovict.
— Baritom! Te minthogy Berkioé tivoli
lokooa vagy — roppant szívességet tehetnél
nékem. Légy szószólóm 1...
— Légy magad az l...
— Mit hallok? Te megtagadod testi-lelki
©aratod kérelmét ?
— Mindenképpen !
— S ugy«n miért?...
— Akkor l*g*!iW> w f-HboloB4 vagy, ha
azt biszed, bogy a te malmodra hajtó* majd a
Tizet, mert Bárkimébe jómagam UazereiaMt ra-

ftire bájtjuk, ehhes óvatotan kell a j«hokat Biokfalai, aem kell őket hagyni maguVra, hogy a meddig tetteik legeljonek; de Btignrn*6 meg kell hagyni a juhátsokftakj mídfin Utjik, h^gy a juhok sémileg eileMsttek, ne as időre vi-gjássastk, hanem kajisanak hasa, dáJatáo it-dlét keletebb ídöre kierepstvén Cket; — ily óvatosan (egeltesteaek mindaz ideig, mig A fa nem eröafidik, B a birka gyomrd lassacskán meg nem tzokja a táplálóbb legt-löt.
. Itawuk a birkát legkevesebb napjá-ba& kétszer úszta, firia* kalvizaet, mert bár sokan azt álütjik, bogy a>birka m«m igen isiik, da termójizete eet igen is m«gkiv4nja.
A sót tem keH ki in él ni a birkából; mele
gebb, iaárainbi) időben legkevesebb hetén kint
kétszer ?óiMtaaoak, máakor eló^ egy héten
egyíter. Nagyobb melegekben salétrom ét bu-
dóskfi virág soha ne hiányoxsék a tó ad ágból,
nedves, küdöe idíbeo pedig feayömag és kévét
kekkó. _ _ , "
tteket nem elo\'tt tartvin, ha legeiüaVet tut nem terheljük utrka>»l, s gondunk lesz reá, hogy a juhász minden ídúb^o a. moudottak szerint legeltesse, itassa és sózza a juhokat, megszűnik a jnjve«BÍk«lé*, s oeto véü a juhoknak oly iszonya százaléka^ miot «ddig-
BÉKEFFY ŐAJSÍDOR.
— ö Sbtséffének Pécsett tArtán«rod4 fogadtatásirói a,k5retkezók:ei ol vattuk a .Pécsi Lapok\'ban: A mcgérke»e« napján (f. b6 24-én) reggeli 1 ómkor azindóhia egyike ciéira-beren deztfU Lermébeo a& elfogadó bizottság félkarben foglal helyet óiéu a fíiepánnil, ki üdvözifl a-\'-avs-katinló«a tejedéiemhe-t. Erre következik a bevo nalás, melyet a roegrei és városi bandérium kezd meg a na agyé é6 várus sziaeivel, (a várót 4 a me?ye pedig 90 ban- íerittit ftliilli. | A bandérium uUu jöo a poigirrowster ejutáo a király s ezaián a főispán kocsija^ ezután a p^v-dig a hatóságok, küldöttségek fognui. A Tárót báz előtti diadalig alatl a polgármester röviden üdvözli a kiiálytt Ölj f»bémlhá8 Ifinyka virágot szór aj ára. A plébioia b»a eiütti harmadik diulalKapaoál csak a három udvari kocsi kajtat kérésziül, a bandériumok jélreállnak, — a kísére: gyalog követi az uralkodót, kit a i<S templom lépcsőjén a papság étéo püspök 6 Béltóeaga Üdvdtöl, miután a király ét kísérete a templomba vonal, hol Tedeam taruttik, mely-aek. végzetével acaaga* vendég az egyházi me-ny.ezet alatt a püspöki palotába megy, hol 10 órakor kezdetét Teszi a tisztelgés, éspedig els? torba? az udvari méJtocágok, ezrttin a klérus, katonai métiótágok, törvényszék, t6rvé»?hat4* tagok, kUld^Uaégék, közhivatalok, ggYTédi kamra, ljceumi, gymoatiomi^ reál és «lami iskolák tanárai, é* az evangélikus hitközség A városi bizottságokat főispán ur mutatja be. — Oálntin I órakor t sátortábort és a honvéd lövöldét azemléli meg & felsége, honnan vistsa-
gyokl... Annyit is mondok, hogy éo már két eve leszek iilala kecsegleivé a legédes&bb re menyekkel.
— S hiszed-e, hogy szeret?
— Ó mar tett is házassági aj in latot.
goodolta.
— Csak vigasztald magad ezzel !gODdol*a
magában Kovict.
A két beszéld közt egy kis tzilnet állott be. Mind a kettő gondolkodni litezott.
— Szólj barilom — ke*dé a beszédet a
báró — kérheti e bárki is tőlem, ítélve az előbb
elmondottakbólj bogy reményeimet feladjam !
— Azokból kivonva, amelyekéién mond
tata, okosabban tennéd, ha jó reményeidet fel
adnád!...
— Nekem lehetetlen Berkiné nélkül
élnem!...
— S nékem viszontl... *
— Egyikünk mégis ctak boldog lesz
keiével!...
— Jól van! bízzak reá a váUazUjt\'..
Ha téged választ — aióli a báró — elismerlek
gyózteeoek, t lemondok róla, bt engemet vá
laszt reméleu) mi mégis baritok maradunk !...
Addig it hit legyüok\'komoly emberek!,,. Bíz
zuk az & választására! Most tizenegy órai Egy
óra hosszáig tegyünk egy kit sétit, ezalatt
lüzb\'jött lelkületünket — nem less irulmu
— le fogjuk fa üthetni, ét pont tizenkét órakor
Berkitiéaél fogunk taiilkozai.
— Legjes!... Tizeakét 4/akor taiálko-
zank Berkiaénél.
MiDdkBiUw eUilliak.
— Megálljon as a bütelrn nő ! — szolt haraggal Korios magában — tségjenéLől aka rok eoybülei!.. Szégyenéül legyek kárpó tolva megoa»l»U*tétwiiDert!». 8 e űrelet, a ma-lyet a bAi^aak irt, tsemei eJAtt akarom tsét-éi!

jövet a Litke kaszárnyát, Zsolnay gyárit ét a Lyceuraot látogatja meg. 6 órakor letc as ud-THÍ ebéd. — 7 igakor 300 fikIjs ós500|aiDpi-ontt>] iádul a tisztalg<3 me>«t a véroahiztól a ferenoziek ulczijio keresztül a Scitovsvky térre, bol ezti 8 órakor a.f>écii dalárda énekel, *ely-aek végzetével ugyanazon utos vis»aj5a a bel-városi templom térre, hol a MBekar játszikf — e% alatt a riros minden köz ét magán épülete kirilzgttU\'ik. .— Másnap reggl iii-dgyakor-latra megy » kíriiy, melynek végez-é^ei nemlét tari s imnrédség i-lett, D>\'lután a Kária otcsan keresztül Bányatelepre rao<l«i * király kíséretével, honnan viseeajóvet a megelőző napon sfítáu tn*g nem nézett intéseteket tekinti meg. Eiu.aii vissza; ér re a püspöki palotában ebédel éa eeti két órakor eltavetik. A vazu\'oü polgármesUir mond kóssóoetat Táro&unfcaak len-kegyei mesebb meglátogatásáért. A közgyűlés a tanács mdi\'.váuTira tuen ünoepéiyességsk k8lüég«ire l\'j erar fnet szivvai jQ^g, « Tirot \'ÖTMvagyonábói melrn«fc 5*/6 régetekben k»-mat nélküli visszatérítésére K tanács ja.vajlaloL fog benyuiatii a kÜ7gvüiá«iitíz.
— ürményi Jéxftef főiipán urí mhga
elnöklete alatti megyei\'kUMSttaég t*«pt. 23-án
a reggeli vouattat otazik N«gy-ÍCaois**ró\'l
Pécsre, hogy ó felsége eiútt Zalamegye bódola-
tit tolmácsol ják.
— Ő Felségét szillitó udjari külön vo
nat Bzept 26-éa este 10 Óra 2a pereikor ór-
keíík a feanitaai pálvkudvarba, 8 pereiig tartó
raegáHacxiaa lea* U^y halljak a pilvauárar-
ban e/ időre a legnagyobb cteod kéretett: íi.
Egyéb keul et érdeaabea B*bochay poigdrmes
t«r ur fc váro í képvíaeíőiestiiletet ezept. 23 án
del\'ilkoi cl or.tr* * vánwház nagytenuébe Ősz-
i»eb;7t*-, ti^gv ú CB. kif. Apostoli .Felségének f.
hó l2Ö t"ü aVfí\'i-böíi VKtui állomáson törtéanndC
keresztül v uulÁaa Mlkahniv»l min\') inlézkedAi
I tétessék. Szeptember 2l>»Q 4 vasúti kocíÍTal | taállittat-ak tárgyak llécBbü) Peoare .Ktniniü | kerentü. O iMsc^e réacére.
— Igen ctéLMtcrik, — eiaba^íalrast ie
nyert — uj lalnJajány, mn\\y % postai külde
ménye*. cjiuma.gottftUiaát felitte egyszerűsíti és
a k.6siekedé?bcn uj, \'.usélelesb éa »laKrft nézve
egyöntetűbb kezelési leremteni bivaiva van.
ÁM exen találmány különfti szerketetü és nagy-
sigu dobosokból, úgynevezett „posta-tziilit-
miayicarloookbói" (Pu*t-Versendungs-C<u^on).
melyek szilárdan ké^zíive az elküldendő tár
gyat csak egyetlen egy pecsét alkalmaztatása
dactára a megrongált* vagy kihullás ellen igen
jól tnegótjik. ? dobozokra feltalálójuk a nm.
m. kir. közlekedési ministeriam\'ól szabadalmat
nyert ét as osztr.-magyar potta í a teretek azek,-
aak hatznáihatitára ulasjtt*LUk. KüJönÖaen a
kereskedelmi és iparos világ, mt-ly iruezikkeit ~
és késziiményeit vidékre póaián sokta küldeni
e dubozokban igen czélezerü csinos és oliyc csomagoUst »yer, de a köíönségré it — kívAÍt a ki a csomagol ássa] bibel6dai Bem ind vagy Q*ra a.kar — felölte kecjeiaitj, mert egyszerű Ciomaguláat képez. — Á mi ezen dobozok előnyét még emeli, ex azoknak tartós épségben maradása, ugy bogy egy ily dobozt a czlmz**tt föi isme\', hasznai hatja ét hoc apókig szolgái orat&gsaerle bársiüek csomagolásul. Etzea debozok 10 különféle nagyságban 24 krtól 60 krrg Nagy-KaDtsaáe é» TwMkén-egyedal- W«j-aite Jóis^f könyv- és p.ipir kereskedésé ben kaphatók éa tut bármikor m^gszemlé hetők, — .ajáaljuk a t. kosöaeé^ külöaüs figyelmébe.
— Magyar tueiné*met Károlyi L»jo«
iiiDLÁrBuUla aiui szept. 18- a» „Knüiasoa"
aagy op-reUe került ssiure. Szép és méltányos
a \'.ársuitt igyök^zete, hogy minél nagyobb
szabású és ujabb szimerméfceket vegyen eJő;
de itt na.unk figyelembe k«ll Teoni, a kellő
senekar hiányát, a aziopad oaszetákol^ágit sat.
Ez 4l?adá*oál ifi boszantó volt a zenekar naü
ködéte. A kókuedió-tánci ét egy duetté kiváió-
lag teUzeU. Közönség szép tzáattnaj. — Szept.
19 én Aicuáfli 1\'ibamémak ,A Borzáné
M»rceája\' ctimü. népeiiomüve adaloit elő
nagyszámú közönség előtt • mindvégig éiúak
érdeklődés mellett, kitűntek BiCsné, Karoly iné,
Ferenciyné és Talaj Eugénia, a térünk közül
Bcrénji, Mezejf (_I*aveik.a), Fcreuczy. A bérlet
nyitás eim*rftdt, alig volt 20 bórTelvefő. Kz
Ijton Baj o OH !
— JtUalomgátéka letz otütöct$k»a,
szept. 23 ft.n Mexey Fó\'er a uiaiánuUt PRJII;
jelet,b tagjáaak, m^ly alkalommai a<i«fik : T i i
leány és egy férj aerc. Víg operetté
2 f*sl v. a,Bükkacsosó" sz-rxíjéiől Kzzéi együtt:
A zöld Ördög. Tüneméoyes ballet 1
felv. tanotokkal.
— Gtuffürdvnkbem a. mind-onapi fd
rödh^téa besstiniettetett rétivé hiáay mntU ?
isméi cwk szombnton, vs*ára*p és Űnoepnap
van nyitva Ha nem Tolna gAzfftrdŐBk, volna
JajgaAis, hogy bét meg ez^ziact egy Nagy Ka-
aisaán im« Tta éi p*dig a boiyi is;éar«kbea
zaérten eMggé j&l foiwereJt, aUaJa-t «s -czél
azerQ; de oem ktlly h.oeai ehelyeu elmssz^k
Varadra, Bécsbe, Őriembe. ~ girfard*^, pe-

dig as egész országnak agyi* elég gőzfürdő jut
tatta tik onnan. ;
— Gyásahir. ErdWy Lajoskír.kíjlrás-
biró ur*t és családját mély fájdalom érte,.élénk
kedves kis 4 évns leányuk GixeLla .meghalt.
Temeiése azep\'. 20-in nagy rés*vettet történt.
Misnttp Temették Hlosater Ign^QB yiresi méraök
urnák 20 évet Gyals. fiii ét. Hamer J^oo* ar
zógorníjét, fev. HorviŰiaé szül. Hoiloey
JulU; DH asszony\', 63 évet élt Viifmrank i
vidékének jól ismert alakja Prág^r LiptH
keree^ado s gabenuaikasz szinte e nrp temet-
tetett el. Béke hamvaikon !
— Lehellen fal BSJD hívások, vestült
közonségübk figyelmét lapank mai vezérctik-
kére, mely oiy lömören oly sokat és teljes ig«z
kigot mond Cutntéo, bogy e ttentrato ritkítja
párját. B«safí«A o>Öm&oknck ad a ok kifejezést,
hogy a miaden izébei) listtin magyar érzelmű
irö kedves tollat újból felvette és szülőmegyé-
jébeo i-véByesj:i.
— Hallomás szerint pilyisat nviita
tott a halálozás által megürült nagy-kanizsai
róm. kath. kántori iHi^sra és p^ig évi 1200
frt fizetétoe), mely mellé a stolarit V1Vft^a\'om
jár, A pályázónak zenjeismerattel k«ll biroi.
Hnitnap f. ér] ok\'ober*?. A kéVrenrek ugy
g^ttdoljuk ?• ttigf k*«irtai ^áft***tw4
czunezeadflk. , ? -
-— Itltyárámtnk mér U>uo*. aéL bcktiaatö ét kirtékoaj- * isgjiag t>>n; Dfíra a makraaczos nőTje»r Vao, pehez hasonló. Bőséggel adja Oete 4\'ffa 4^é ^
líapv V.Í«(inytŐÍ ^tttíinTBljig az uj ijiérliSitík-Vei nafryV1^H>íéítoVWii*^tó^nJ|lWÍf^|!j ÍH\'-r helyett U decilitert adónk, hí Wöétrtai>, va!il-zinülrg «sért tfl»l^ídik, mert móriekhite-l\'-sité*ji*k>«aflá a. vidéfc^^-. |ii#t Bem ismerik. Felhívjuk e snjnod körülményre a megyehtió ság figyelmét.
végrehajtó bizottságának sz^p\'ember iü-ki ülésében Loskay Miahii Tnero9k iitsl kéeeiteii mQszaki tervezet tárgyaluiott. A tenrácti u«-nnt a vonal boseza. Papától Smol-Qyi*Kgig ^esithely állomása) lg tnárlfoJd, a icsruol-denkéati köluég tervezete l34>000 frt, öaaze-seo 1.740,000. Ha aczélsínek helyett vas sínek alkalmaztatnak, ha Csabreodek éa Sftmeg fcö-sfis áliomást kapnak t ha a taaolcsti oagy- ka-ayar megr&riduwUii; több mint 2—300,000 irt Isoae otegtakariűiaxó. tddig 1500 íiáatvány lett aláírva, minthogy pedig e« a tijtulat alakili-sara még nem elégséget, a gyűjtő buotltag fel-szólittatou, hogy munkáját erélyesen to?yt»ita. Addig uegy izdkebb bisottság kftMetett ki, m«ly magát érint^«»ésbe tegye a VASUŰ ^M>a4-kai vagy valamely má» b.lfóldi pénzinLésetiel, bogy megtudja, miféle feltételek mellett vo\'aa hsj\'andó a váltalatot péírzügyileg\' titBógttni, /agy pedig te építést elvállaló*.
— Uj vadászati adó tórviari kapook
jóformán a jövő év eJfjéo, mely szerr«t a nc»-
Un érvéaybeu lévő 12. és ülelíieg 6. inos je
gyek érvény uienek lesínek, ? exek heljeii a
vadászok jövedelméhez képosíi adúlé^elek ílla-
pittainak meg. Lr*z akkur 10— 10 f#é\' k\'-rlc*
ée TalészíoQleg a fizetaodő öAtcea allarai ado
szeriut. Ugy latsiikj Addig icereaík K vadászán
adókulcsot, mig mindenkinek elmegy a kedve
ezeo cafl.-éí c«avarástóL \'
— A balaton füredi türdő-veodég-k
létszáma szt-pi. 12 lg 134Ö lolyótXAmban 2219
volt. A kórház részére adskouak S/énás-y Ki-
roiyné 3 frt, Braun Arnold 7 frt, Dr. Frumm
10 frtot.
— Csodával Határos e»emóny*ől tu-
d^siijik as .ggTAiériétf Sutn«gr*t. — "K hó
16-áo, — rrja lerelezőok — )«geso pnsstitotl
vidékünköu. D^laián bárom óra tijb*o sötét,
ijesztő ffllegck t oritottik as egei. A vihar
a. ZaU mwóléról köza^dett f-léok s már
meuzirői hallatasvtt az a t»j4is4?4t; Afec suho
gáa, moly*t a távolabb te-k*4 hegyskfc *o tubogó
zápor éa je^e«í okozott. Kémül ve, Bzivuroringva
várták m emberek a riroeuo.lL. feié ronaoó
vihart, meiy t borsaaa\'ó tabogia ut*D lúrü
snporbno ét jégesőben lóri ki. MiBAb* c**k
fe.\'h\'wtaiiadaa leli VÍJIQA, aéhÁay petci sjá^tt ai
L\'.tcza.kat eíóntoue a piszkos, hómp4>iygő aradat
s kö b- knzbe mogyoró nagyaágujéa^^n-lott, a
vidéken néhioy szül jbegy ben 0*?j i^árí>1t»!
okuzva. — A ves7premi pdsptikseg sümegi
uradaiiDíthur t*rtozó,Miu-ia-in*jt>c)j^p piíit -e,y
egy dió, oly nagyságú jegek it estek. Éie»,
buzogány alakú ilarabu*. vuluak. esek • aj, közei
ben szántó béresek közül többaek asA wcxáról
ét kezérői leverték a bír:, rérző tebeke.t-vágva.
A fntó zivatar nngj körnjéken rvh»oi ^ereti-
tÜl s mindenfelé kisrbb n«gvobb karokat okn*
sott. RigftCíoo pedig » viU*nj is^üiöit. Kgy
szegény öreg paraaztsaazonyt sújtott, tgjoa, a
ki épen egyik kis uookiji^ vitte a kjü^zn. &
c«odik csodája, eiiaek a kit gyerniflknfk mi
baja sem toriéul! Az öreg asszony a< irtóiato*
otattanat után rögtön tzöroytst. halt, a kis
gyermeknek pedig ft bajutiia aem görbült aeg(


A L A I KÖZLŐN
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
Á Bre\'rencsóLÍnn áldozattól vagy tiz lépésre egy csapat liba vult; a csapatból kilencz dnrabot ar-intén agjonvágott a viliim. A terméssel e csodalatos játékáról áhnélkodva beszélnek RZ
egész vidéken.
; — IIu~sUiVitel. Miutáo ahuskivitíl lár-pvab-iu. R.\'ttzüUsógia. fel<5lilrgy*l«fcuk "befejeztettek és a tervlm vfltt intézkedés ma már biztosnak. Vbbet<\\ i^eiv foutoí mozzanatot jelezhetünk. X" kUtrüldi,\'íiiig"1 vállalkozók érintkezésbe lépvén az orsz. fi-zd. egyesület stövetfcezeti osztályával, egyelőre a következő helyek jelöltettek ki olvnookul, melyek pBzd»8HRÍ viszonya Ós vidék e\'rnegfelelók arra nézve, ho^y a huskivitel tárgyában tényezfikül szerepeljenek : Sopron, Szombalhaiy, Nngy-Kanizaa, Arad, Nagyvárad, Debrerzen és Kolozsvár.
— JtövUl hírek. Rudolf trüaí\'.rökös a ? WHní tatínmi parádén Jorastol fcllmkott, \\&-bftt megsórté. — Parténvi János u bpeaü n.\'-p-Biinház tagja meghalt. — József fbg felgyógyult. — „Hlaa lidu" caeb socUIiita lap indul meg Budapesten. — Parisban egy uj Bétányt magyarorBZftgi Szent Erzsébetről óéveitek el.
— Az állami rendőrség jövő évben életbo lep-
tettetni szándékoltatik. — A trónörökös efckü-
vöie ujabb bir szerint jövő évi febr. végén lesz.
— A budai hegyekben sz<-pi. 20 áo a szüret
m«r kezdetét v«tte. — Veszprémmugye monog-
mpbiájára ujabban 400 eaetl-g 500 db. arany
p\'álvad\'ij Yíízeutt ki. — Hortobágyon szept.\'
i9-én Biini m^nykáluiÜÁs volt. — Kun-Félfgy-
ház& katb. uj Umpluma nagv ünuepély-^Bség-
fel Bzenteltotelt M a viczi püspök AUMI. —
Tarczv L-íjos ieles jró éa tanár nuv. 5 én üli
tanárkodáöiinak 50 éves jubileumát. — A
Deák szobnira eddig 155 DO9 frt 34 kr.
gyüh be. —
~ ? " KI nyeri ?
Biidapedt, »zept. lS-án: 05. 2. 51. 13. 89.
Lincz „ B 43. 27, 3U. 83. 77.
Triest _ „ S- 27. Síi. 46. 87.

Irodalom
(E rovat alatt megemlített niioka Nngy-KA-aitiia Wajdita JÍEitcf lífittj ikerMtodúse -ittál megrendelhető.)
— Lapunk mai számához ran cnellókelve
i \'Aigner Lajos által megindi*Ött „Magyar regény*
i csarnok* éa j.Magyar szépiroialmi könyvtár"
I fllúriteléei es illölííeg *Uiráfli felhívása. Melegen ujánljuks^szépirodalmat kedvelő közönség figrelmébs. Minden -böv«bbi ój-twüiés Wajdita József könyvkereskedésében nyerhető.
Vegyes Uirek.
— Franczia lap a magyar pusztáról.
Edou&rd Alarbunu ur, a magyarok, nagy bar-tja
hoa«ft*bb ismertotést közöl a „La Franca illust-
ró,-ben a magyar pusztáról, gutdugoD állatva
az egészet Tompából is P-ítófib51 vett idézetek
kel. ü^gy érdeme ez ismertetéseknek, hugv
a magyar puBztát űSj-fonnk ismerteti, a miFyen
valiljjibiD, s Dörn közöl róla holmi Philarel
Charles e3 Tiseot Írta csodabogarakat. A. ma
gyar nevek, mint csikds, kanász, délibáb\' fcito-
gáfltalnnul vannak irva éa e.zeáve.
— A népszámlálásról szóló minisztsrí
kö\'irendelet felhívta as ÜSSZ\'ÍS törvényhatóságo
kat asíöfcBég-eá eiaintézktdésBkQek\' ÜaUdók-
Délküli megtételére. A miniszteri leirat & leg
több mag vei bizottság ált a] mint siirgúa ügy
tárgyaU»iort,;a ugy n\'negyet iiaztrÍ8«lAk, "nriot
a kiizaégl elüi járúk u:«»ittaltak, bogy t* nép
flzámlftlá-i eljárás fognnatositásávíil megbízott
i kíizigaz^a\'áíii bizottság, va!nmint a n<*pjz-ia)láid
f kíiífgekn^k felhívását, pöutpsan ttíljeaitcni szi
gorú köteleasegükn\'eít ism^rf^tc
i — ? A pénzügyminisztériumban az 1S76.
! éy\\. X.VÍ tciíkk refurmjfui és R\' péqzüjji bírái-] kodáeról BZI\'IIŰ lorvéitvjav-s«ÍaU)n kivül \'\'gyéb fon Kid pénzügyi türvényjamalatok is készültek. így a Löbbft\'k köxött t-i^ésfölt a v«diflifegyv«-és a vndiiszati adóról sz^ló U>rvéoyjav«a!at is. A inoatan érvényben lavó, illi;tr>leg a 12 fr oa . vudászati jegyek, VHUmint a moatani féláru ö 1 frioa jegyek i» egészben érvény*ÍO kiviil helyt\'i-; tétnek, B bsljettÖk az illdtő vadáBfok jövedelmi \' viszonyaihoz alkalmazón ?.é\'.elok állii^tnak fel, mint ezt a pénzügyminiszter már mull üléa-sza-- koo ki is nyilttkaztatu/


— Jókai Mór Segged polgárraenterébes
a következő l«velet intézte^ Tekint«tes polgár
mester és m^lven tisítelt honfitársam! FIoMzabb
ulambó! visszatérve, csak most értesülök azon
nag-y kitüntetés filól, miízerint Stéged városa
egyik utczáját róíam nevezte el. Fogadj* ön ée
tiaztelt polgártársai e barafiae megtísztelésért
iegfarróbb hál Ám kifej ezcaét. Engiídjéft meg,
hogy ón viszont cserében lelkemnek egy meg
nevtnetlen .értését (a mit minden magyar érés,
B talán csak a magyar érez): a mi több a re-
menynél, mert megvan benae a megvalósító
vasakarat — hadd nevezseni el „Szeged\'-nek,
hogy valahányszor e szót leirom „Szeged",
énjein *lalta: „örökkí; megmarad e nemzet it
ten^. — Éljen és viruljon ac njra emelkedő vá
ros : Aidái, megelégedés ör&ködjók meg tetői
»laU| — HáliBaD tisEteld honfilárpa; Jókai Mór.
— Liszt Ftrencz, weimári tartózkodása
alatt valóságos kis u-i vart alkotott maga korul,
a melynek a mt»ler bámulva aserwiett köz
poDljk. Liszt körül a fiatal seaevirtuozok kis
serege CsopOrtOBut, nemzetközi társaság, a mely
ca*k a íeuéoek éé a lenében él. Egy német
országi lap e rajzot adja róla: Négy órakor
délután a lárs&asg együtt V*Ű. Sok czTemóní*
nélkül kezdetét Vessí a „matÍDé." Egy fiatal
izeno: Alf-onao Vend»tno, (OUBZ) Öl a zongorá
hoz, a.eljáiaza legújabb darabján A. meaier nagy
figyelemtn^l huHgatja, s tetarik neki, me-t egyes
tóteleket iBoiólelitít. A sawrzót üdvözlik. Egy kin
BziiDet. E^y. ezép iíju — olyan, mint Lisct ifjú
korában. — S\'-rvaÍB (berlini) élénk beszédet
K-lytat lí. bárónkvfil, az ottani elhalt orosz kö
vet özvegyével, a ki Rivaaz Iionka k. a. táraa-
aágíiban Öl epy ablaknál. Sercais is\' jáifirík, a
sujiU operítj^ból eey> darabét. A meatur szivar-
kÁra gyújt s megkínálja a táraasigot. Auer
(Péiervárról) hegedűn játszik B Lassen, a Faunt
E«n*-jénnk »«erzfije, jiiviilis Öreg ur, zongorán
kíséri. — t>N», kia leagyel!" szói A mester egr
kis szőke leánykához (^MajcWiEka. Marin, iem-
berpi) a ki vauidi c-*odagy»;rek. a zenében liag
ész. María a. WalküröKból jálssik elra^adó^n.
A mester és a tírsasAg el van telve bámulattal
éa gyönyörrel ... az ajtó m ilik s belép a nagy-
berezng. ÍSdtn csinál a*jt, leül szopna egy azékre.
A jiték után Liszt oda lép s üdvözli a herczeget.

SZEPTEitHER 23-in 1880.
Azután ÍBmét foly a tene, a társalgás. A társasig megoszlik, stikrásik az élsz, fo\'y a beszéd németül é« fraocciául e miről beszélnének a fiatalok, ha nem a zenéről éa zenészekről. , A legmelegebb kollegialitással" —, mint Lisz* mondja — s bizony élesen bírálják egyik másik jelen nutn levőt. Beillőnek pletykának iz a. kritika. As ídó télik B a\'mtster ezt ki is fejezi. Akkor vége van &z eatélynekr Szétoszianak, bogy a BEÍnhÁsban találkoznának ismét.
Papirszeletek.
— Amerikai kritika. Egy Newyorkban tartott hikavixdal 6a»cojiról a newyorki .Figaró" n kfivet-I körüket irja: „A -inmhaii btkaviadalbohitat nem I fikr&kbel, haiwm bikákkal ment vígb\' ; az 3ki3k a i níiCtéren Ültek, s a mnl a la*-na ]\'/, - 2 i]ullárj>Wal | Siették meg.*
— OkM fclkftíBÖatő. A maiUnJÍ njUnWi egylet mull vasárnap ünnepi bankcitct rendemt\', mclyea A (ft©gjoj©nt Tnnnk&*r>k t0m"eg^ ugyntiírssW hocxál^toit a dikciirtíialior Miki.T rtir ocj1 pár tnczat ne mos felköarÖDtSnuk véfa roll, Bignuni, a l\'ungolo stor-keaitfljo Állott íp\\, eseket mondva: ,A B«jtó nevében ÍBEom minduton jelenleTük egéauégére, a kik — nem dikcíióttakl*
Szerkesztői üzenet.
42G6. M."0T. Knlteményei közölhetők.
426^. T. E. Stombuhely. Édea anyád elhuayU alkalmából fog»di] ímii.te réanólünket.
42S7. Nj. Gy Helyben. Leh"t belolök TÍlogatui
4261. Dr. K. M. Ahó-Ltn&xt. HAíia kS>,5 iát becsei m-RemlékeEéieírt
Í2W. ? Bpeat. A két forditia közölhető. A ,,pin«sV n«.V h»cjjnnk bikét.
Í27O. V, P. KAsSniírketett.
4271 H—J-. Nem érdemt-B kSiQlui.
Felelős szerkesztő: Batorfi Lajos. ? HIRDETÉSEK.


Csakis
BECS, 1 Lichíeoeteg 1, szán ; a >«ge\'eg$i)tat)b es Je^Dicsóbb saját kéíittméhyv . . ; . . jegMsyobb és legdastbb vfc!a»itékban
? ?? > , Acílln.tjt.iilt.irjesyiAk kivona 119 7-:iO "
flti«ártt» duplaodpo?,. Kögeltj Sírt ÖO.kr, 1 páK kectyQbSr-íticf-
\' Vtt* eí5s talppal V frí 60 kr., I pár borjabőr rámis c/ipŐ 5 frt-
"tT)TTo7jüT.\'íi "niTníénm\'niíl háti czi\\u< börbSI vn^y saiiv-tliől. íark.i*
T«gy **rk*tl*D .1 frttíl a frt 60 kriff. Síta ék nt«*fti cwpAV, -é&<
"auge*, La-siii\'ig, \\-<gv bőLCl 3 f.ttói 4 \'früg. . \'\';
-? ? =? Vrak\'számára :
- - 1 pir Viorjuhít «ri c»:ip6 dnp]« tsippn! 4 frt bO kr., 1 pár ?ntraftoK-RDlerfinoirabb 5 frt, 1 pár ngyanolyan (Beast-alJiku) 5 frt 6Ü kV., 1 pár Tigyanolyan iKid.b6rb81) 5 frt.
Mindennemű\' flu-- lc*ny- és gyermek-czijwk és mim en D»gy-.,
»icu izir-OSixma hallatiao, oiöó íruii. Vidéki dlék «
\' i
bb pDntoa*ágg*i
l ftói
tuek
nenj .f«!nlC
é
pDntoágg n j p;
ké-E^pcel ft-t.teróiteta<-\'k. — líluszíráit árlegyzékékkel étutasíU-sal a mértékvevésre Ingyen és bérmentve kü.detaek. .
Czipöraktár ,HANS SACHS" hoz. Bécs, I. Uchten-
steg I. szám. . :
(üejírat a Rotbi-nLli\'irmstrass\'C1 " a Rolienmarkt oldxlirrtl.) |-
touzaüszög!

a Dupuy K.-féle vetömaff^párz használata nteitrtt. Nemrég a szent p8ltl vidék béli érfmme! kltüntetvft
1 " :: \'\'"fesen rí gálicr. (kékkő) a m.is mar.) navakból áJló fácz t-lje-. aen elimsr-titji — ha a nnndcn rs<>magon . ntvubató oeyMftrü ki-vitelö h«8Zuáláa:.uMritíUp»ntot»irlc»v.^:rtfk, —T ÍI búza, árpa, xab, .ö!fts-:^erfgprii*tb.-níl a- vrtőmagön talAltató ű^Bgcsirakat, mint ext sr.sntO8\' ?VrtMrá.vitvAny erSsiti
Aia.ajjö a*±WT -W*- inülricriiwi RaKáj.sági.- tóaíe cély&i a
Dupuy N -fílB.-irtMet wi\'it egjikút »Icgdik-rí-aebb Merőknek HJÍBI-
jAk hH lhiiÍ*
if^ elhiriíMÍ*.
ÁVtqk^t;aek mTOWttvAnyolclt*l kíviaatnt ingyen éa bára»ei.i»«>» "Ára egy 2 hektoliter (200 lirer). m»gra nló , eto>»«fnak SO kr. N a g y-K m i t 31I a agy.\'dai csAk RúttnMÚ Adolf keres* kedésébeu kíip.l>jitó. — Atsi-Lvnd\\;áo Tomka 6 ?;*- Lentin TtnSS Vilmos — Mifra-^terdalielyen GrallttVBCZ A. --~Za!a-EgerBzegen

A szürethez
ajánijnk legjobb s/erketeta
rrsóvj.1 és »n<lkQi, szölj-Bialnokat 30 fittiSI 105 rrtig, SZ6I8-morzsoló sziliktt d«i»iij« 7 fri. boHentíióaépelt (srifattruk) legújabb ér érkezet, siálxaiiijiDJll ás golyó-italenijüvol, meljek. k-1 mustot, v^Umiul b»rt » aeprütúl e^ésren ti-stáw lehet la-
il-isni, anílkfU l».p>- wtl ftílkc^rjn.
TaliífU amerikai nyomó és aziyo ruggyanta tBnlök. borlehuzó-tó ml öt. paíaczkok, betöltési készetek, dugaszaló-cépek, "li-
rairt miTid-V ?piioíB-eszJcSzBlthöz tartozó eztkkek. ?• Képes árje^Jjtélrek tiv;i(iatrft ing-yen k i s z o 1 g A 1 t » t na k.
SCHÓTTOLA ERNŐ és NEOSCHIL
: lludnpt\'wt. vnpzi LÖrut US. MZ.
|íííííííííííííííSfií?:
A melyen tiszteit gazdák, molnárok és gépé-
? szék becses
Von
gyártott
i tudatni, bogy -
gépszíjak
mioden alakban nálam, ugy
kapos-vári fiók üzletemben ^
(hosszú upcza 7. aa. a.)
a legjuíinvosabb árak mellett & Ipgjubb minőségért való kezediépgf 1 kipb^\'ók.
A mit; Rgyré.vzi az áUalem gyártott nzijjak mi-bősége az. nqgol As ogyób kalföldi liaaougyártraány-nyál a v.*r*eHyt kiáDJR és addig másrészt RZ árak is tstemest-n olce(jbbi.k a tülíöldön gyártottaknál, s így biz\'.uo rt-ményK-mj hogy
hazai gyártmányom
a mólven tisztelt gazdák, mtilnt-rnk és gépészek által figyelemre fog méhattatni.
Stárnos becses megrendelésért esedezik kiváló tisztelettel
i2i ?-i2 Kraasz József őa
_J0fZ, Á.1 jegyzékek kívánatra bérmeotva

CftT oo iTTrnmfVli^c* -ooitriV ^ renaeeer "nriiit. °^v^ néivai. Dúl üü yllllilüfl odJiüK, k^^^\'í^iíií0*1^..
a mostani 8ajl<3knál; kanayű. k*ieíés i itílá. d éi Urtía etorkfzet mul-
lett. Egy ily »ajtó ára nagyxáf/áiios múrten 75 frtttll feljeLL, BeOsifl
valú bér mentre náttiira. — Minta>i_[íolAtok; 4* ieirítioi: hosti btínnűD
teaec iagyén. — Cg/ní.kOk kerftjtctn k. — " 14\'. 1-5
MAYFARTK PH. és Társa
fraatfürü típirárásai rattára Praterstrasse 74. -
Dr. Schmidt főtörzsorvDs
.F Ü L-0 LÁ J A.
Kfcpról-napra, sxaporodnnk .* :vnj«t|a{s \'.kijirú^yolt-\'i-; tiyílvA-.
nos eltsmerC vt köszönS iratxM H.iM>at4v! «-t. ct. tírvos i;r.Jf
ia fnlypist ál iunételve «tn]na.k a. Jr. SchraiJt G ft\'lc fíll-oln.) fói:yp«
halasira, mikén! ujjitiWn dr. Hammersoiimid megyei fűorvua urnák
iBvstke*5 levmit igatolj*: .. . _
Van Bzwenosím todomisira a.ini, hogy a.z ÖctCl nyert »TthídiB őr. Síhmidt G fi le fűi-olaj ffilbet«?«ti»ci?\', kik fdlEogáí. b»nf fulnakgátitb n, ídólegea aülceiségbeD és nngymérvü -jfliíz-ba.l]i«ban MénTedtek. mint leg-hathitÓEfibb gj\'úgysier igaioUa magát! Kiterjedt orYO«t- gyaltoriirtoBib»ií exéataL ÍB míiiriea ftlíb»jbaa •zt*c— Tcdnnék rendelni fogom, 4i nom mulisifratom \'el, ezen kílünS íiiitásti írért a. fent mi-gnevezett bajokban stenvedÖ minden be-Mgcknek ajáaUtii.
ZÍÜIOA, 1Ö80. mirexina 5
J>r. BLammersmidt,
m. kir. honvéd foorvoa át magyoi oryoa.
Dr. SchniídÉ G, fütörzsorvns én ;orvosíuHor
nUíitja, ilioíúl^R meggyrigjitja az idülegca ailk.ííaéget, fal-\' tadist, fillara.kga.t4st, fWftjiít, ffléj régi lrgmika.csabb esetek U A kellem-tlen fílUugia: «? kisebb mérvű neaéil.allast. QD&I e^aalwítj*, mikéiii - trar" éi ctar eredeti biKonyitvány
Egy Ó
g ára htaznüatí aUsitAsant ejrrfltt 2 frt Csalt skkor v*lod1, hu mjndBu üvegen
véiijeRy r*Jt* van. — Kfi!6iibcn .a gyiriiniinj\' ulán-: iá». Teliát clűvigTá**t * \'étrluéí.
Kienkivül minden paUczton QvegQntójben aköz-poQ\'i hrcotnányo* (Jakobi Tb. Hamburgban) ctég-
\'°J0te-StaMarzt nnű Pkysitis Dr. ScMit.\'1
nyumattal ellátott óuburokkal van e\'tárva. KiTj\'föfl\' "kípintió PKIÓIIÍ tEiii(j<éfb n a fSr&kt&rbaa, ____ DebreeieobM Dr. BtthachBek V. Ertl gyAgj««t>rtirá. bán eénben Seewiii A ? SJÖKTSB. a .csiarjLrkurnnátioii-\' VII, MsriJihíH\'erfiríí\'-o Nr. 10*. — SpeBteft TÖrSk J. gyófcysx — PrA-gibSB FSrst jfrzstf gy*JS}f8S\' ~ Grácibta SJ^EJ\'*- ,,ixarTasboz\';, Poroieitner 1. &*&•*• — Leaberflbw MJkottscb P. *&&**. Záarál»tan MUtelb&cb Zaign. Ry^p-fí — Linzien Bucker Ferenci fry\'fO\' * — Sal2bnrabaa Dr. Sedlitzky n kir udv kyógy«= — Pozsonyba* SBKZ-S gyífr\'j** — Twesvárolí Sleiiw F. gy. gy«z — Kotezsvirott Szeky Mifctói f-^J»-— Gferooviez Bscbikowsky 6 cyiíry" — Siage«fnHb«n Thuruvr^líl W. gyóp>"*t arakcál.
U I Minden aáshoi hirdetett rBl-otáj bea va\'ódi SrhmHt ri. .töcmwrToi é#wosm^vr-!#3-.^iii.itm csak egy jogoftltlaasev visz-K*élés Dr. Schaüdt ar oréjéia BÍRI hamlsltv&Dyakra. \\3ü 4_. 1.^

TIZENKILENCZEDIK ÉVTOIXAlf

ZALAI KÖZLÖNY

SZEPfEKBER 23 i» 1880.

A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
tisztelettt-l alólirt igazgnfrtságn ezennel jelenti, hogy Z&1&-, Somogy-\' Baranya- és Vasmegyók részére kiterjedő hatáok«rrel
Nagy-Kanizsán vezérügynókséget
989 34-.52
állítván fel, annak vezetését
GUTMANN S. H. ÚRRA
ruházfa, kit egyszersmind a tüz-, szállítmány- ő.s jtfgbiztosifási ágazatokban jogérvényea biztosifá*i kötvények ki&llitás&ra él karok fel-
Vételére, úgymint ezek azonnali kifizetésére is fel hatalmazott. Budapest, 1880. januárban.
A Magyar-franczia biztosító-részvénytársaság igazgatósága:
"• . SCHWEIGERr ~ MOSC0VI0Z.


ignzgalósiginak fontubbi kSztóletelére hivalkoiájual alólirolt lisitelettel jelenti, mis«erint e. . .,.-.;- ,
Nagy-Kanizsai vezérügynöksés
vREeléaát elvállalta e a vsiérügynöks-ígi irodát megnyitotta, hol is biítcsitáaí ajanlatok elfogadtatnak e a bíttoeitási Qslalre, Tagy a tirnaaágra vonatkowS miadonféla fdvilága*"U*ok leg.
készségesebben megadatnak. _ BlzfOSlt pedig ft íárS&Ság
a) tÜiVí-Hiély éa robbanás iltal okozott károk ellen; c\'j nsniraxon *agy viiea Hxáíütutt JAVA* károaodaa* ellea;
b) jégkárok eJIen ? d) SB ember éleiére míedec ismart módozat ssariat.
A Magyar-franarín biztosító réanvíny-társaság* melynek
20 miliió frankot, azaz 8 mülio arany forintot
tevő alaptökéj^ból a részvényesek állal mindjárt keidetbea v »
10 millió frank, azaz 4 millió arany forint
ké«peDiben beBíettetett, a réuíat a főváros legelső peetinleieteinél, róátint padig magyar álíamértekekben ás eísöbbaégakben lett elhelywye, m. évi október 14 en tarlrin alakuló
melyen a társaság ügyvezetésének élére kövelketők válasstattak paeg: > l -,
Felügyel& bizottság.
Be ok Ná»d»r a magyar je!«álog-bsjikn»k i_ _ _
táiezy LM. a m*g/. itt. földhitel ré*z7éaj-tirs*j*~ icaEftoja BudapetUa.
tevriP JBkjtb, a kereskedelmi akadémia igazfpitóji. Bndapc«t«a.
Serrefc«oroe J«8. Mária E»ü. * liarisi Socielé de i\'Uniou Rini-raio vesárfolőgyulSje Piriabao.
Igazgatóság
IgatK».tűk : Dr. KI\'lBf Athreefet, k5s- é> raltó-tlgyfed Bi«b«n.
KiatiEracher Károly a „Knímmn Jótsef\' DagykoreskelS c*íg fJc5ke Badap«iten. Scüweísar Biríos kir. kereskedelmi Uníc.oi Budapeiteo.
jjobt>rt^3?. istenre í* kűztiixteUtben álló egyéniségeket, bátran ólmnadhatá te hit, hogy cata rolt
egc*i monarcn:»o»n bittoiiió tirtuig mi oá ez ideig, mely a bixU>t\\Ui kJJsQus^foek annyi p&ráaUit cynjtóU rolna, mm; ameonyit nvbl e társasig minap ft k»(l«tbea aynjtani k«{»w, » a niHAa a tánftaác «••?
piratlan tőkeereje él ax élén álló egyéniségek jelleme •gjrónról t«lje« bíitoiitsjt oyujt arra ŰÉÍTB, hofcy B iinaiíc Ütl\'Hyitelt! a méltányoséig, a pontosság éi a. Iogs«igorabb becsafeteméj mlndea köreteim
mindenkor és telimen rcag fog Melói, min&mU a aaak.TeiaU< avetottaapa ax irint u kecesaégni szolgil, hogy a társaság a dtjté;»l«k raegtEa.biai.aiJ t« ICfillŐ UkiaUtUl fof Uoni % van*a.j jogoaalt k^Tstalm
Arnidőu tehát tiszteiette! tlóürott a bistoiitÓ t. kÖtCaiág bisatmát ac alul* képviselt tir*.-v*íf iriti; n^báJ rLihivja », kéri, mofjegyai sgytaarststsd, bogy a TMÍrfiffo&k^Jgt t«r<l!o(ea a Ttdíki Ogjs
sBerreiése teijei folyamatban van it iogj tfiibittosiiási ajánlatok a már felállított OgjnSkségtfk Alul Wéseaégesea olfogaálttaak, maradráa teljes tíaitelMWl
Nagy-KanizSán, 1880. májas hóban.
Seirüiott üffynöl?Béfl,e]?: Sf Alsó-Lendráii TAÜSZ FERENCZ nrnál ,- -. ,
Zala-Egerszegen FISCHER MIKSA urnái |L Csáktornyán HIRgCHMANN A. „ Tezérügynotsége
Sümegben EP8TEIN T. A. „ 1f CsabrendekeE LÓ3 ItíXÁCZ _ r^ TT rr\\ \\* i \\T vr o, TT
Keszthelyen PÜLY JÁNOS „ ii Tapolczán BEEGER JAKAB „ U l 1 M A iíl J> ö. 11.
Eín5k : Blttk Istváa, 5 fel., val. be!»3 titko Ale!u3kBk: Bíró Btftfcitly Béla, Cdldbirtc do !\'LrDÍ..n generálé olnőke seb. Pariiban.
Választmányi tagok,
Róbert Meri! marqaia de Banoerflle, ax ontrik deli vasút igasgaíásigi t*gj* stb. Pariabao. Nenwelt Arsili kir. heréikéi, tanácsos Q*g7 kereskedS. Lovajf ripori Rege«hart Fereacz. ai Albrt\'cbt-ra»pÁ!y» elnSko «tb. Bécsben. Sváb Károly földbirtokos, orsz. képviselő nb. Badupesten. BÁró TlBtl Kirely o. kir. k&marai, as oszt. déli raaut alelnöke, at ostt. arakháza tagja stb.
Ttrk\'iDtve e tir»ati.}(i!«.k fentebb kitüntetett t?ke«rejét és i.% Ötletvetetés élén levő, hátinkban ÍJ
*, a iJpót-rend axgykeresztese, ottt. képr. stb. Bpeiten. orsz. képv. stb. Buditpesten. BantetDC Jnd, & pirísi Socíoté
A Magyar-franczia biztotitó részvény-tirsuág

Minden eddigi világtárlaton és orsz. kiállitáson a legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar
gép- és íűzoltoszerek gjár, hanng
érezöntőde
Hizánli legnagyobb korszerűen berendeiett fryára harang.ik tűzoltísz«ti és Tizmaté3zetl gépek készítésére; a gjirrar kapool.tos TiimUtéajati owtálj E jelenben egyedüli belföldi sziiattja gyárt képezi, mnlyb«n kizárólag honi munkaerő ? ^^^ alkalmazása mellett, minden c»Una.k m,^[0lola szlvattynk és kntak kéaiHtetaek.
?V Képes árjegyzékek és költségvetések kívánatra bérmsnteten szolgáltatnak. fH
yÉ fló:ferfcelei>e : Kolozsvárott, bélmonostor-utota ÍZ. érám alatt lélerík.
BUDAPESTI BÚTOROK.
Aistaios ás kárpitos bátorok
több száz szoba berendazéiére
a legolcsóbb ár mellett és CSlklS Sulid és megbkhfttö kéesitméoya nagy kéazlaibso
STEINBACH SÁNDORNÁL
kárpitos és butorkísxUö
Budapesten Fereora- Józseftér 6 sz_
?V a láuczhid ite\'lenében "^P8
Eiházdsitás berendezéseknél különös lekiotelbe vétei.
Ai ujuonaE mér«ékelt arjegj\'iék Ingje*.
102 8—ÍJ
Mária-czelli
gy omo r-cseppek,
jeíea hatású gyógyszer A gyomor minden bdnt&imai ellen,

ét felOJn\'itlbaUttao ai ilTigybiiDy, gyO. morgj-ingeiig, \'rouxsgn lehftllet, íielek, •arjjiyu fvlbüíögé*, kolika, gjotnorborát, gyomor4|4*, hogrkSkipiSdéa, taliigoi nyAlkík^psőJíi, tárfMAg, u&\'or íi hiojís fSfijaa ;ba as a gyomorból «r«d), gjomor gSrc*. aKékaaornlatP a g/omomak tnlter-haluége étel e« ital által, gilinta, Up- is májbetegsé;, xrxn^ereB bántalrrtkk «U«n.
?•* -Eíry üwfCíí ára használati utasítással ty^OU SS kr. -+m
Kaphat: Priger Bili nr gjóf j-«ei tiri-bas .NRgy-K«T)itiin, Talamint as oistrik-fUft^ar birodalom mindeo nagyobb gjógy-stt?7ii<-^bSQ és karesktdéaébeD Kizpoit! llíitkSldésI raXbir mybu éf klOlIflybM
örafly Kóxoly,
„a* &nmffyal/to€" caima«tt tfágyta*! Úriban
BUDAPESTI IIITDROl.
—&2 Kremzlerben, Korraorsxág.

Hí R D E T É S
Zala-apítt zsesdviroebao ft caUvárí apátság taUjrloa tartóul TondígH m4«Ur»ékkeI M tiabad borm*rí«i joggal jivt 1881. ipr. 24 KI keidre löbb érskn nusonbirbs fog adatni.
Vállalkozói kívánók zárt ajanlataikat f. hó 30-ig ai alólirt tisztségnél njujtsákbe, hol is a Teltótelek osponkiat megtadhtto\'k.
Zala-Apáti, s»ept 14.1830. 142 S—l
A zalavári apátság gazdasági tisztséga.
tS~ Majdnem ingyen!
k bukott n.ír-\'«n BmTTAHI*-EZflST«V>lR íriaai r.ltiríl a cs5dgoncim.k»ir iti»TÓn, Bagyot.l.«ííra tx-éii kít«le«Míí4e« é. a h.lji.ííík kiürei.ií e miau 75 náxtléikal a bcaároH alul bocsátja áruba, u at =ij.jdi.™ 9ls.áWékutttOL- Cstk 6 írt 70 krert, uu a ptuxta nnDkadíj irt^k^nek faliért xap^&titi t, kdretkeaS i^an orínM és tar.ó« Bríttaaia-ecflat ataiali imrr-iz, rM4r-Hk irt «z«)«tt 30 IH Mit, it melyneV tiwU feLéian d
%5 évi kezr«nég viílaltatlk. 6 atztali kés kiUiií aczalUppal
ralúdi briU. o^Q>t lU
6 tsm S
ívi Suat!
távtskssál
asrHHaMI
t«J«afrit*>ail
tálali
1-n-lték tarts
ttjatM MTIM
•zafctr tilaia
oziktr- vagy btrt Urté
th«a szíré
lytHyaUrU
1 legdoommbb
2 tgen tsip
I legfinomabb alaba«U-om Tr*b Míodetep e.óaoroU 50 műdarab árt
B Q JSrrt "7O Kr. n|
Magrsnd,ií*&it portai utínTÓMíUoi ragy w ífkor — a a-.1d;c a késmlttbSl jot — •liaOmt«ii>*k
:i3 X* -A. XT ^a H^ -A. 30~ 20*
Brittaoia-aQstipárBk ÍBrAJitá\' a áitaj
Bécs, I. Bli*abeth*tras*e 6.
k fcfiu3[}5 is elianerS Ievel«k saiaakra suraS txáma diákban kScsaemtóre Tamiak kitera.
ff t uim:
BLAU és KAN N, Béc*.

nyomatott i kiadó tulajdonos Wajdits Jóisef gyorsstjtójis.

5AGY-EAMZ8A, 1880. szeptember 36-ín.

sz&m.

rtzerikllenczedlk éríolya


» frt [
i
C
EMtut.il in, .
Knt $aAm 10 kr
HlrlttiMk
• falviból poütaorbu
7, iMaatmE ? »aio.U<
további lortrt 5 kr.
SVILT TÉJtBES ?oroskaot 10 krort vi.
utn.k f.t.
tCiocttiri illeték mindet I#e7»« airdetoiírt kfltfln

elóbh: .ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY.


f
kSsleménjek pedig « kiaddiiox bírratacve
NAGY KANIZSA
B&m«BteU*u let.l.k.. ! csak iratrt nniikatat
Uu«nj»k


.\\.-Kaultó»TárO8 helyhatóságának, „B.-kanIzsai önk. tüzoltó-e^ylet", a „n.-kanlzsai kereskedelmi s Iparbank", „nagy-kanizsai takarékpénztar<-, a „zalamegyei általános tanifó-tes-tfilct", a „n.-kanlisil kisdednéreló egyesület", a n.-kanizsaí tiszti önsegélyző szövetkezet", a .soproni kereskedelmi 8 iparkamara n.-kan]zsai kDIrálasztaiánya" s több
megyei és Tárosi egyesület hitatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjeleuő vegyes tártaimé lap.

Felhívás előfizetésre.
Lapunk mindazon t. pártolóit bizalommal felkérjük az előfizetés mielőbbi megújítására, kiknek előfizetésük a III-dik évnegyeddel e hó végén lejár, nehogy a pontos szétküldésben hiány merüljön fel.
- Uj előfizetéseket szinte elfogadunk okt—decz. évnegyedre 2 "írtjával, mely legczélszerübben postautalványon történhetik.
Hazafiul lisxteleltel
KIADÓ HIVATAL.
(Mm nélküli czikk.
Itt e sorok között immár megemlíthetjük, hogy e czikk a marhalevelek kezeléséről szól. Azonban ugy is annyi Tad éri mai napság a sajtót a inateríális irány felé való ronzódasa miatt, hogy e vádat nem akarók éleszteni az által, hogy e czikk élére e czimet illeszsz&k: „a marhalevelekről.\'
A tárgy, mely e czimból kifolyólag fejtegetéseink alapját képezi, első pillanatra talán olybá tűnik f81, hogy nem elég fontos arra nézve, hogy a nyilvánosság előtt szerepeljen és a hírlap olvasó figyelmét a többi hasáb érdekes njdon-ságai és egyéb fontosabb közleményei élvezetében megzavarja.
De a tulajdonjog megóvására czélzott óvintézkedések szempontjából oly fontos ténjezó a marhajárlati\'-jegyek, — vulgó — marhalevelek rendszeresítése, hogy nem árt, ha egy pillanatra — legalább futó-lagosan — foglalkozunk ezen intézménynek nem annyira ismertetésével, de in-

kább annak kezelési módozataival és e trezetési módozatnak közvetett lefolyásával a - közínség vagyoni érdekeire.
Nem hagyhatjuk el azonban, hogy föl ne említsük röviden azon phásisokat, melyeken a tulajdonjogot igazoló jegy — évek során — alakilag áthaladott, míg elérte azon tökélyesedési (?) fokot, melyen ez idő szerint találják.
Vagy egy évtizeddel ezelőtt a község jegyzői hivatalok által közönséges ir-lapra kiállított bizonylat elégséges volt a tulajdonjog igazolására. — Később a jár-lati-jegy jelentősége nemcsak a talajdonjog igazolására fogadtatott el, hanem a min dig sűrűbben fenyegető és fellépő keleti marbavész ellen való óvintézkedések körébe felvétetett ezen rendszabály is, bogy a járlati jegyek az eddigi tartalmon kívül még mint egészségi bizonylatok is szerepeljenek.
Hogy pedig egyöntetűség hozassák
be azoknak szövegezése tekintetében, a
megyék Tették át a kezelést, amennyiben
a negyediv alakú — és sorszámokkal el
látott járlati jegyeket adák ki a közsé
geknek. ,
Am a szükség leleményessége itt is érvényesült.
Alkotmányos rendszerünk folyton növekedő kiadásai a fedezet kutatást tűzvén ki czélul, a marhalevelek szerény és tul-prózai alakjai sem kerülték ki a jövedelem kutatók tnlzó figyelmét és igy történt, ii gy a pénzügyi statisticusoK számba vevén az évenkiit elfogyasztani szokott járlat-jegyek lömárdekségét, egyszerű kiszámítással reá jöttek azon nem. csekély fedezet értékét képviselő pénzösszegre,

mely a járlatjegyek megadóztatáséból^ a termelő — jobban eladó közönség figyelmének érzékenyebb felköltése néh ül, — az állampénztár üregeibe csepeghet.
A marhalevelek ezentúl tehát öt, illetve három krajezáros bélyegnyomattal díszítve jelentek meg. így tehát az áru-czikkel bíró közönségnek nyolez, illetve tiz krajezárjába került minden szarvasmarhája ntán — a járlatjfgy.
Minden ily jegy egy évre érvényes — ugyanazon tulajdonosnál és egy éven át vásárolhat vele az eladó közönség, csupán azon helynevet kellvén reá vezettetni, a hova — esetről-esetre a szarvasmarha hajtatik.
Kitűnik tehát az elmondottakból > hogy az irsczikkel biró közönségnek elég fáradságába kerül járlat-jegyeinek rendbe" ? tartása; de ez rendőri- és egészségügyi szempontból csak helyeselhető intézkedés addig, míg a közönségnek érzékenyebb anyagi veszteséget, túlságos és okadxtolat lan fáradozást nem okoz.
Mikor ugyanis a tulajdonos marha ját eladja, köteles a vevő a tulajdonjogot átiratai, a mi vásárok alkalmával ugyne-vezett .vásári bizottság\' által teljesit-tetik.
És itt j3n gyákorlatiatlan, sőt anyagilag is káros oldala ezen kezelési rendszernek anélkül, hogy másrészről rendőri szempontból ezen ellenőrzés eredménye egyensolyozná a hátrányokat.
Iilastráljuk ezen tételt egy gyakorlati példával.
Egy középszerű vásáron is több száz darab szarvasmarha adatik el; eladáskor pedig kötelessége mind az eladónak, mind

i vevőnek jelentkezni a vásári bizottság előtt, á mely testűiét áll a községi jegyzőből, néha — de ritkán — egy barom-orvosból és néhány bizalmi férfiúból, de a kik — nagyobb részben esp-kis a községi jegyzőnek az irásbeü wütikilaicéaíl való kisegiiöiképen szerepelnek.
Ezen bizottság ínttködéséoeic helye — rendszerint a vásár közepén felállított egy bódé, — mint kicsi sziget iüait föl a körülöUc özöalö naptömegből, a melyből egyesek kevésbé gyeagéd 4s gysngéá-telen módon igyekeznek áttöríi. áteTeiHÍ a bizottsági székhely felé, farteí-jegyeik bemutatása és átíratása ciéijiból,
A szerencsésebb, — tehát erősebb küzdők végre megérkezvén a bizottság színe elé, bematatják járlatjegyeiket, melyekre a bizottság — helyzeténél fogva indokolt sietséggel vezeti reá a vevő nevét és minden átíratás ntán bekaszszil-váo az őt, esetleg tiz krnyi .átíratást dijat\', — mely azonban némelykor a bizottság önkénye szerint magasabb scálák-kal is számitutik —, re bene gesta — tovább küldi a jogügyletet kötött feleket, folytatva monoton és felületes munkáját.
És ezen aktusnál tűnik ki legélesebben ezen intézmény czélszerütlensége. A tulajdonjogot átruházó bizottság egyik tagja sem ismeri a jogügyletet kötő feleket, a jogügylet tárgyát képező szarvasmarhának a járlat-jegyben leírttal ra!ó összehasonlítását pedig ép mellőzi és valljuk meg, némileg pbisikai képtelenség volna is nem mellőzni, — tekintetbe véve az idő rövidségét és a hely czélsie-rütlcnségét ily alapos vizsgálatok teljesítésére.TÁRCZA.
Pártén) i
a bpetti náptzinház tagjának koportójára, — 1880. szcpL 17. —
A jóUvE halál
Végre — elérkezett, —
Pihen egy jó barit
Ki annyit seenvedett —
Kínos fájd éiséa
Fut régig kebUmen,
A is«retet könyje
Sieracmen megjelöli.
Ob mért nem lehettem Utola6 n*p DÍU Halotti igyinál, — Szivem agy nem fájni Uey ««retiem voloft T51e buc«ot venai, Kezét megaxnriini S forrón itSWni
Ob mért nem Koportíja mellett, Hogy- rá bnllsthatoia A tenger kSnnjeket; — tgj caokot it tennék Ki*lodt arczirt, HogJ Ói-lékül i
Ciöudei siraljiba I
Vijrik i« mír Ulin, — S eUem kísérhetem, J>e m*;d elkúerf S«lye:t«B — & lelkem, Ott van M MfinUlon A rzvauliaáij — Ott lebeg futotté, Mít é6 til

S mint én BiraJiátok, ^
OIT i-mbprt mist 5 volt
Nem sokKt uliltok;
Teia< ísét k mélyre, —
(Ai volt kivit.uíga):
Hogy e ronpj világot
Ke axlljS, ne láu?.
É« b* m*ja kinn jirat — * Ctöfiiei temetőbe 36 ember, h« tit^á Oit rísz el elStte, . Nem jel ti sir oitlop A paa>ta.\'sir\'>a1mat, De axért ne raid mef. Síinéö nyugtsík alant!
BAJKAT VILMOS.
A pör.
; — Bomoressk. — \' Német Dtán iiabadon átdolgoxta
Ueberlíng Dénes.
(Föl/Utás ét vége.)
V.
A íc?iroa toronjórái éppen a déli tizenkettőt verték el, midán Berkioé termébe Kovács tsoácsook lépett be. A sxobiban Saavirinén kivüi senki sem voltj Saaváriöé is csak azért rolt itt, inert a báró mars ígérte iátogatiait.
— Ah tanácsnok url — kiáltott fel Sas-
váriaé — megvallom 5rütSk, hogy megreté
tegnapíTogadisát; s magit ma ismét muUtja.
Do Istenem teremtől^ miféle 8*T*DTU arcsot
vágön? .
— Ah oagysám t ED vagyok tatán s ieg-
ssereDcaéilenebb a fold kerekaégén ! ,
— Ön íjeMteoi akar? Én podig\'ait bit
tam, hogy tegnapi féltékenysége által elOidá-
Mtt rakodást jogulannsi látván.

— Mit mond kegyed ? Jr>gt*lao volt
tegnapi féliékenyB^gem 7 ElleDkezőlrg még
csak most láttam be milyen jogos volt, mert
báré Kerifalvi állal kézzelfogható bizonyságot
nyertem, a mely bebisf>&yitfa barátnüjén»k
hUtelenségé I Igen hűtlenségéi, amelylyel engo
met tápláli!
ökflváriné m^grázkódolt, mid^n a báró ?evét siioléo e történetbe ballá keve.-ni I
— Ugy van drága nagyaim! Kertfalvi
éppeo egy éra eh\'tt adta át a kézzel fogható
bizuDyságot; s 6 nem mdta, hogy én barát nőj«
iiCnt mily sssrelemmel viseltetek, szé&z^lóul
kért fel eogtm 3erkinésél as 2 érdekében!
Azon aü átkozott álarezos bálon ismerkedtek
meg! Kertfalvi irt, és A rabi! la válaszolt 1 Igen
fi válaszolt, olvastam levelét! Azt irta ott a
levélben, bOgy látogatásait nála csak is Roxsa-
ágl név aUu szabad lenni 1
Sasváriné egyseerre elmere.vült.
— Igazat mond ön Kovács ur, Róssaági
cnak álnév rolaa, valódi nevén e báró Kertfalvi
volnt ?
— Magától értetődik 1
— Ei már túlhajt a keménysxivuségen,
s ezt Arabellától nem tettem volna fel, hogy 6
vélem ily kíméletlenül bánik 1
— S egy hü kedvest igy meg fog csalni!
esolt közbe Kovács.
— Engem, leggyülöltebb ellenségem előtt
igy kompromittálni 1 lamentált Saaváriné.
— S engem annyira ingerelni, hogy olt
hagyva őt e bá\'ónak kellé elfoglalni helyemet 1
sióit Kovács.
— Tudja-e tanácsnok ur, hogy áa;
barátnőmet Arabellát sohasem hittem volna ily
fortélyra, iépeenek;


— Én nem ! KönyelmÜaek előbb hittem
Öt, de csalfának neru \\ No dn háU az ég nrá-
üak, könnyebben érzem \'.7agam, mert ba véle
beszélni fogok, m legraUbbul megazégyenitem,
igen, megfogom Bzégyenueoi saját keze Írásá
val! Hej! Pedig idővel mnjd megfogja tadni,
hogy mennyii é* mit veattelt el bennem! Ugy
sohasem acerettetib, mint általam szeretteiét!!
KeOQj soha, sem e földön, sem a másvilágon l
— Öc ÍB panaszkodik, kinek semmi oka
tincs panaszkodni! Éa, éa vagyok az akinek
panaszkodni nagyon ia nagy oka volnál
— S hotjy érti ezt kegyed ?
— Ugy, hogyha Rozap^gít csakugyan
Kertfalvinak hívják, akkor Arabella ellenem
használta e fortélyt 1
— Éa nem értem kegyedet! fisait Kovács.
— Ön tadni fogja, tanácsnok or, hogy én
Kerifalvival perben 7«gyok.
— Csakugyan, 00 erre nem is gondoltamé

— No és Arabella terve volt engem
ismeretségbe hozni a báróval, s hogy talál-
koBásunk által kibékÜljÜnk. Én elvoltam ragad
tatva, s ráállottam, — hogy Kovács ttrnak.
bebizonyítsuk Arabella ártattanságát — rá-
állotUm arra, bogy as A neve alatt én fogad
jam helyette a bárót, Kertfalvit, illetőleg
RótS\'ágit!
— Kegyed volt tehát ai? «olt meg
lepetve Kovács, ki feszült figyelemmel hall
gatta e szép h5lgy tatjából a történetet
— Világos, hogy én vagyok az tBerkiné 1
Iligyje el tanácsnok nx, hogy nem egyeztem
.volna bele abba amit tettem, ha ast tudom,
hogy a Rózaaági név alatt Kortfalvi létezik!\'
Most ast hittem tudni fogja, hogy miért volt 4
é


Z A L\'A.I K ö Z h Q N 5T.
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
Nemhogy tehát akár rendőri, — akár egészségügyi szempontból czél éretnék el, de ép az ellenkező eredmény jó létre, tág tér nyittatváű & lopott marhákra való tuiajdoDJog nyerésre és — ha ngy fejezhetjük ki, a lopásnak legalitására, mert az így nyert tulajdonjogi átiratások alapján a községi hivatalok . kötelesek ujabb, a vevő nevére szóló — jár lat-jegyeket kiállítani.
Nem lett tehát más czél elérve, minthogy az eladó- és vevó közönség — a hosszas* várakozás folytán idejét fecsérli és okszerű alap nélkül pénzét vesztegeti. Ám ha már ép meg kell lenni, hogy ily ellenőrzési módozatokat alkalmazzunk, czélszerü lenne szakértők meghallgatásával — odáig reformálni ezen módosatokat, hogy ha már ezen eljárás a közönségnek költségébe és idő vesztegetésébe kerül, ez végeredményében ne csak erszénye ellen alkalmazott kisebb szivattyukép tűnjék fel, de megfeleljen a czélnak, melynek elérése végett lett szabályivá emelve, életbe léptetve.
E sorok csupán a már meglévő hely zetet illusztrálván, javaslatok indítványba hozása, megbeszélése nem tartozhatik e keretbe.
"Végül még röviden iöl kell említenünk azon czélszerütlen berendezést, hogy a jarlat-jegyek csakis a megyei számvevőségtől szerezhetők meg, holott a járási adóhivatalhoz decentrált kezelés sokkal könnyebbé tenné a beszerzést és igy — a közönség érdekei kárára — nem lenne észlelhető oly gyakran a járlat-jegyek hiánya — a jegyzői hivataloknál, a mi — egyéb kellemetlenségeket és károkat nem is véve tekintetbe, — elégszer bírságolások és bélyegbüntetések alapba.
\'• -y. -t.
Az alulírott iiltal feltalált
izabadalmazoit egyszerűsített ktttat mükSddtÜ
bor»ajtó szerkezetének leirdsa. Az általam folt* Iáit ögjazerüsi-teti kettős működés fi borsujtó fcüleő alakját tekintve hasonlít ugyan az eddig használatos egyes működésű vaacsavaros bor-Bajtóhoz , azonban btlíterk eietére nézve egészen aj, ne veretesen ill egy (l BÖ ábra) e f g & hosszúkás, ür$e henger aUku 87 cm. magas, ó* 54 cm. átmérőjű aseMeft eajló garatból (törköly tartó) — a mellékelt

vázlat méretei awrint, — mely kétfelé vehető és .egybekapcsolható (I. ábr*) q q\' q" :kap-
JfiMnsAJ\'ógarat köiftpéa. nyalik fel c d 132 cm. hos»sQ és 6 cm. átmérőjű vastag Vas csavar, melyre a kezelés tekintetében wtazés szerint választható iegczélaserübb csavaranya-szerkezet, — például Mnbille,vagy fiausohmi-baoh-féle alkalmasható poé\'.
Találmányom, njdonságát a kettős működés uerkeiete k tí p e s i, mi abból áll, hogy c d vascaavar c alsó vége nincs megerősítve i ; (pontozott) sajtó talapzatba, hanem (1-ső éa 2-ik ábra) a 6 53 cm. átmérőjű kör alakú öntött vas korongba, csavar menetek által, annak éppen középpontján, mely korong szabadon nyugszik ij talapia ton, a sajtógarat aljában.
Találmányom lényegét ezen (3 ik ibra) alkatrész képezi, mely alakjára néíve olyan, mint a gfizhenger dugattyúja, a dagattyusxárrai együtt, s mozgása is azonos a gőtdugattyu mozgásával, amennyiben a henger alakú sajtógaratban le és fel mozog;
Ugyanis, ha é f g H sajtógarat megtölte-tik törkölylyel, (4-ik ábra) k I két darabból álló keméoyfa fedél (2-ik ábra uerint) a törkölyre illesitetvén,erre tétetnek a 8 —10 darabból álló szokásos tobzások kellő számban, melyeket amint (1-sŐ ábra) r r\'-nél a csavar-anya-Kterketet lefelé szőrit, n nyiivessaő irányában,a & alsó feneket képesd korong egy idajüleg, huutván c d vascsavar által, aconnal megkezdi mozgását felfelé m nyílvessző irányában, s igy a fedél és fenék egyidejűleg történő együttes mozgása, egymáshoz való közeledése képezi a kettős nyomást, a kettős működést. Ennek eredménye az, hogy az össie-ható erők a. támpontot magában a kisajtolandó anyagban, lelik, s igy hatásuk fele része nem véaz kárba, mint as e^yea müködétü borsajlóknál történik, hol csak a fedél mozugván lefelé, hogy szoríthasson, a csavar c alsó végének ; j taJup-zatba kell kapaszkodni*, vagy pedig mák szerkezetnél fönt, — szinte • garat lérméjén. ti*ül eső támpontba kell támasskodnia, s igy is, ugy is, a sajtoiásra fordított isom-e r fi,n ek fele kárba vess, találmányomnál pedig á sajtoiásra fordított összes izomerő. — levonva a csekély súrlódást, — haaenos munkává válik, *K«t
Egy bizonyos adoti i d í alatt, bizonyos erővel éppen kéuanyi munkát, — vagy pedig, égy bizonyos adott erővel, bisonyos munkát éppen féJ aonyi idő alatt, — végre, bizonyos adott munkát, bizonyos idfi alatt éppen fele erővel lehet végezni, mint a c

eddig használatos egyes m &-tödósÜ borsajtóknál.
. Találmányom ezerkHEBlével még m á s n e T jé rétes ölön vt I« ért e »- e 1, ugyanis, efgh scjiÓKarat,, viszonyúvá sz eddig, használatos sajiógmratökhoz, aránylag karcsúbb és magasabb. PÓldíúl az általam «zer-ketstett sej tógarat, alakjára uézve a« eddig sxokáttos Baj Agaratok hoc képest majdnem \'csak felényi átmérővel bír, de magassága caaknera két akkora, és es által, aranyiig ugyanazon mennyiségű törköly befogadása ineUqU azt a fontos eredméuyt értem el, hogy., a ;vékony.*ibb törköly osz\'op belsejéből rövidebb utat téve meg, gyorsabban,, szabadul a kisajtolt must, mint az alucsony, széles, nagyobb átroérűjú, vastag törköly oszlopból, s ez í B jelentékeny munka és idő" uy eresé g e t s z\'U 1.
Az a b öntöttvas korongon több függélyesen álló [2 ik éa 3 ik ábra) 1 — 3 ai. lyuk. "al-kslmaztstik, — melyeknek felső n^iiáoa kisebb, alsó nyilasa, nagyobb Átm^rúvel -Ixrj-ft-igy soha be nem dugulnak, B a must s»j-tolás idftjén ezeken, — tehit a fenéken át is menokül, lecsurog. Á sajtógarat (2-ík ábra)/ h nál egy-egy erős vácskapocs ál\'.al van t j talapzathoz eriü-silve, mely kapcsok ki É3 be kapcsolhatDk.
Találmányom rendszere BSdrint minden eddig létező, — BZ arányokhoz márt e\'ég erős vasctavarral biró, — egyes mükődéiü vas-csavaros borsajió igen kevés munka és költséggel kettős működésűvé átila-k i t h a t. ó.
A gyártás tekintetében. A uajtógarat lécteinek vastagsága jó erős és quadtálbaa Qj vagyis széleasége vastagfiága egyforma legyen, mert ekkor az abroaCBokrn erősiHelvéta egymás mellé körben,, a nyílások kifelé Uf-abbak leszaek, a igy el nem dugulnak. A lécze\'e eihelyezéséuél, beosztásánál \'lii\'öoös tekintettel kell lunni arra, kivált h* az tikí^caasolt fa száraz, hogy akkora közök, nyiláeok hagyassanux, miszeríiií h«szná!al id«jéa ha a léctek megdagadnak is, A nyílások bo oe záruljanak, s aídlfló mozgófenék, 8 a felső fedél se Bzcruljanak meg.
Az auronceok éi SZÓK kapcsai khüuőlcg erősek Legyenek, mert küiönösen a garat kftxép Ujon, fth*i a középső abrunca igeo nagy erőt isenved, (épp«ű\' kótazer kkkörét, mint nz egyes mü^Ödesu préseknél) s ha ezen borsvjtÓ a< ide mellékelt vázrajz méreteinél nagyobbra, p o. fólsser vagy még egyezer akkorára építtetnék, t guratra okvetlen négy abronca lenüo
Annyi darab tobzáera vtin 8«tik«ég, a mennyi a csav*r felafi vé«ére állított anya-Gscvar BZKrke&et aUtt és a fed<ál t\'eUtli tért kitölti, éi azok üt egyszerre fel kell rakni, akkor a nélkül, Hi^y BHJ\'OUS közben alátétei vég-tt vissza kellene az aoyaceavart hajtani, egy hatomban kitehet gyorsan sajtóin; az egé&z garat törkölyt, s igy nem kell a ftjlboütogaláa-

SZEPTEMBER 20 *n 1880.
sal időt veaztnni. Ezt as idfit jobb a törköly másodszori kisajtolasára fordttant," (a törkölyt a garalbóJ kiVfttni, Bzétmorcsoini és ttjra vissza tenni, jó.k«néri7>e leverve muszkoló (csömi-szölő) fával) mert ez a kevés fáradság tetemet must nyereségei eredményez.
". A csavarnak azért keU;oly üvilólag erősnek lenni, hogy a g»rat netán egyenlőtlen meglöliéadkor,.1— t. i. ha egyik oldalún tömőt-tebb.a törköly mint a má&ikon, — a Bzornáa-nál az ítkó raozgd fenék egyenlőtlen terhelése köVeíkeUÓl>eo el ne gÖrbQÍjöu, vagy el ne tíitjéfc. •
A bora aj tó ij öntöttvas tányér talapzata ugy mintázandó, hogy (5-ik ábra) a furat belső köríe:ületének megfelelő r < kiemt;lkedfe.8el bírjon, hogy * *ajtógarat egy helyben átUaa a Utlapzaton.a Vét ksponon kívül még ez áital i» biztosittasaék.\'
Találmáuyom gyakorlati s i ke réért, vagyis, hogy a kettős működés M itt leírt módon lörléuik és pedig meglepi sikerrel (miben sokán kétkednek é*8 még tudós (?) fők ÍB mechanicsi lehetetlenségnek Meznek, — kezeskedem, s a kétkedő meggynaúdeat szerezhet magának pinczémoól, hol a modelt már 4 szüreten át gyekorlalilag alkalmazlam, vele dolgoztam, mert csakis akkor volt szándékom taliímányommat a nyíl vánosaág teréro lépői, ha eiÖbb an nak túkéie^sfiégéról, tartósságáról stb. gyakorUti-!ag, tapasztalás alján előbb magam meggyőződtem. ;
KEOD JÓZSEF,
hsjós kapitány.
Helyi liln-k.
— Ő Felsége valóbEn meghagyta, ho^y
Pécsről fiécabV történő utazása, alkalmával a
vaspályákon mély csend legyen. Mind a
mellett itt-ott figyelmesen Intézkednek Igy a
nagy kanizsai páiy&ndvsr fényesen ki világitta -
tott, mely czólra a budai íöigazgatóság iíOO
lámpát küldött- Znln-Szen^Mibályuu .sziate
fényes kivil-gitin reude^tfi-tt.
— ZOrfdtHegf/ét képviselri kü döttB-ig
Pécseit a köve:Kr*(j volt; Úrményi Józ»- f fi
iftpAD, Svaeitcs Benó alispán. Inkey László,
Szalac->y F»rkaa, 6imun Zsignj-md tiiütoji apit,
Modrovic* Gergely z«.Uvari apát, Dr. Horváth
Károly apAtplébáoofl, Gróf D03 m Kandúr,
Öróf Festetics Viktor, Horváih Mór kamarás,
és Bessenyei megyebizoiuági tagok. Gi»vina
Lajos megyebisotiaAgi tag gyenge\'kedését ad
ván okul, nem vett részL
— M.ély rénxvétet kehetl özv. Iikey
KAlniánoó nTü\'t ő nagyságának, szomorú esete.
Sz*pt. 23-áo a déli rendes otemóljvonattal
Qraczbül Ciftktornyin keresztül Kanizsa ialé
mazváo, eg»tleo LeÁpyk%ja. a - waggim ajttin
kiesett, a mély érzelmű édes anyának le.rbat-
lan fájdulnia elk-\'pzelheio\' e Iá VAOJ felett, nem
is bírta fájdalmai) érzetét Cáillxpitant, baoem
Utána ugroti, hugy eletének legdrágább kincsét, .— Tehát a b*ró csak U kegyedet látta,
kegyeddel ^beszélt és caapán csak kegyedét
szereli? kérdé örömtől kipirultÜTCZCMI Kovács.
Sasváriné az utolsó Bíónal elpirult. Ki-mondhatlan érzelem azállotla meg. Vannak perciek az életben, a melyben az ember ellensége iránt is szeretettel viseltetik.
— így volt Berkiné in, midőn ex utóbbi
hangokat ballá.
— Ö szeret? kérdó a tanácsnoktól egy
benső érzelemtől áthatva.
— Nem csakhogy szereti, de sőt imádjál-
EP tudom 1 Kékem megmondál
— 0 monda kegyednek, hogy szerel?
kérdé mindig gyorsabban Sasvínné.
— Ásít is monda, hogy a megőrülésig
sierelmea kegyedbe!" Szeresse fit drága nagy-
sám ! Ő előkelő, gazdag fiatal ember I Legjobb
barátaim egyike, kinek kész rolnék a szive
met odaadni 1 Szeresse őt, a szavamra mondom,
hogy ritka derók ember!
— Házasodjanak meg a leheti leg--
gyorsabban!
— Oh egy kissé lassabban Kovác* nr!
Ne oly hevesen I
. — S miért ? A hasasáig * legjobb eszköz a per befejezésére 1" Képzeljék csak nagysam milyen hosszú pofát fognak a?»jd az Ügyvédek vágni, ha megiudjik, hogy ön férjhes ment a báróhoz!
— S mondtara-e én, hogy én is steretem
őt ? kordé Sasváríoé.
—- De tudom, hogy szeretni fogja!... Mindjárt vigyen el az ördög, ha kegyed nem fogja őt viszont szeretni 1 Kegyed nem ia sejti mily kimondhatlan Örömet csinálna Arabellának 1
— Oh 1 ennek Bohasem fogok meg-
bocsájtani t
— Kegyed meg fog néki i» bocaájtanii
Különben valijak be fisaintón, e terv valóban
remek é« nagy éter Ü volt! Hahahal Éo, én
bolond eit nem tudtam átlátni 1 Félreértettem

mindent, sőt Arabellát, ki a nőknek tmntaképe lehetne, oly illetlen gyanúsításokkal halmoztam el! 0e rögtön hóra* sietek, » térdeb állva könyörgöm bocsánatáért!
. A tanácsnok menni akart, de S&sváriné viasza tartá Őt.
— Maradjon még Kovács ur 1... O neLí
nem saabad tudnia, hogy én velem már ennyit
beatéit!..
— És miért nem ?...
— Miért?... Miért?-.. Hát, — hát asért
— sxólt vontatva Sasváriné- — mert Ő vagy
egésren, vagy nem akarja e diadalt aratűi!.,.
Sőt még nékem »jobban kell megismernem a
báriSt mielőtt megtudni, hogy milyen hálóba
kerítettük fit.
— O sohasem fogja ext rósz néven vonni,
hisz 6 kegyedet oly kimondhatatlanul szeréül.
— Ez még nem elégazüdvösségrtf.Nem e
Arabella büv&lé eÚt az álarezos bálon?...
— Értem! Tehát kegyed azt hiszi, hogy
fi kifogja tudói e cselt? Oh nemi azon fonal
amely önök között szövődött, utón láncz, a sze
relem rózsaláncza, amely önöket egymáshoz bi
lincseli, suhasem fog elválni kegyedtől!
— Tehát kérem Kovács ur, hallgasson
erről amit itt beszéljünk t
— Amint parancsolja nagysám ! Én reám
különben mindenkor sztmithnl! Öt peres tul
van a tizenkettőn, a báró mindjárt itt.-lew ! Éo
sietek Arabellához, de néma lessek mint a-siP,
s nem fogom elárulni ast, hogy mi reá jöttünk
fortélyára!
— As BQ hallgatásában bízom !
— Rendületlenül 1 Kovács egy lépessel a
meUékszobában termett, ahol Arabella éppen
ax újságokat olvasgatta.
— Na, sohasem keverődtem ily furcsa
tréfába! Mit gondol felőlem ei a Kertialvi ha
megfogja tudni a nevem ! Amily Örömmel kíván
most létni, oly gyűlölettel fog elfordulni tőlem 1
Est a tettét Arabellának tobasem fogom meg-
bdcsijtani. S ha én tetuem is a bárónak, bízo-

nyára csak is azért" telszem, mert engemer vél Berkiöének! Oh keserű csalódás! Hi« Arabella oly szép! Nagyon is szép! Ha meglátja b-teo-nyára jobban megfog néki tetszeni fi, mint éa ! No de hagyjuk abb* ezt az üres beszédet. Jobb lesz, ha hallgatok Kovácsra, s viszont szeretem a bárót, igy a pereskedésnek is véget vetek ! De.haüga, valaki jön 3
Csakugyan közelgő íéptek saja hallat-ázott, a kie idu múlva megnyílt az ajtó és azon ?ertf»?vi bíró lépett be.
— Ah 1 mely öröm, hogy ón itt találom
nagyságát. Azt hittem, hogv Kovács már itt
is van ?
* —O éppen most távoeott egy perezre! Ismeri őt báró ur? kérdé Sasváriné-
— Oh igeo! Óf mint tudom igen gy«k-
rsa jár idei monda a báró.
— Majd mindennap! viszonaa Sasváriné.
— Én csak annyit mondhatok feiöle,
hogy Igen srerelatre mélió, fiattl ember!
— Ugy van ! Sflt németét én is osztom
báró ur, 5 kedves, szeretetre mélió, társalgó,
felette Bzellemes, szóval a ferfrtrényefc ÖSB-
puntoeulnak benne.
— No ez aztán feídicaári jól.ezt a kiáll-
batatlaD emberi? motmogá magában a báró.
— Kegyed — «w>it a báróhoz Seaváriná
.— ma, amint látom egy kisaó lehangolt l
— Ugy van I s e» készlet arra, hogy ke
gyedhez imádott ntgysám egy nem éppec sze
rény kérdést intézzek 1
— Szeretném halUoü
— A tanácsnok kegyedet kíraondüatlaaui
szereti! Csak att akarom tehát mégtudni, hogy
fi tetszik « kegyednek?
— Nékem? kérdé pirulva Sasvárinó.
— Igén 1 Kegyednek*\'imádott nagysám!
— Kovács? Éa nem hiszem, bogy fi csak
gondolna ÍB erre.
. — Nemcsak hogy gondol, de mondotta is! Éppen e* volt a kellemetlen incidens, a mely me^aavarta békénket!

— Hogy-hogy? Kegyed beazóH véle?
Az Alarczos bál felüt?
— Nem tagadhatom !
— S 6 mondta volna, hosjy engem sza-
ret? Szegény tanácsnok! Én mit sem tudok az
söreiméről!
— Vaió ez oagreám?
— Az, amit éa iránta Unusitok, nem sze
relem, d« c^upa btráíságbói történik.
— Nvm hihctqm 1 Mert a kegyed élet
kora még nem mutat örököa Özvegységre.
— tí éa mtígi* ehhez hvároztam el ma
gara ! —
— Soha f.:rjheí raonni ?
— Sohaí
— S mi indiio\'ta volna kegyedet nagy
iám eme elhatározásra |
— E^y piir, amelynek kimenetelétől függ
? agy ónom nic^tuar*dása, vagy %lvttszié*e.
Gondolhatok e ciak arra is, hugy férjhex
menjek? Oly férjre bizton nem találok, aki
vagyouom elvesztél megtéríti!
— Boldog: az, aki önnek megtérítheti 1
Oh volnék éa ama boldog halandó, akit kegyed
kesével megajándékoz, az ógreeeküasöm, hogy
inkább elviselem a pnr veszteségét, mintha
Ludoára, liogy.kegy»-d nélkül ezereket Ulálaékl
— On »»gylelkű!
— Dtí rooat már nem titkolhatom tovább
i ha kegyed meg ishar».g3tik reám! Éo szere
tem kegyedet, imádom mint tulajdon istenemet,
az ön körében menyorítágot lelek ! Kegyed is
meri társadalmi állásomat, ne vesse míg kóré-
B^met, s boldogítson engem kesével, miuibogy
jelenleg éü is egy fontos pörnek.- megnyeréaót
már biztosnak\' látom 1
— Mit mond? kérde Sasváriaé. Önnek is
pőre van ? * ,
— Igen ! ügyvédeim különben a legvór-
mesebb reményekkel táplálnak I S oly igaznak
álliiják a per mogoveresét, * mily ig*», hogy
én csupán kegyedért éUt és balok I A> Ügy vé-
dek ast akarták, hogy ea.ai Ul«t5 \' \' \'

TIZENKILKNCZEDIK B\\\'rOLYAM

ZALAI KÖZLÖNY

SZEPTEMBER 26-ia 188agyermekét megmentse. A jó ég könyörült az édes anyán B gyermekén, mert komolyabb következménye nem lett. A leánykaleesés után rögtön főikéit és a vonat után szaladt, egyszerre eszébe jutott, bogy kalapját elhagyta, viasza ment tehát érette s e visazameaós közben látta édes anyját eszméletlenül a földön elterülve. Szerencsére egy horvát pár észrevette s oda futott s a Iegk özelebbi őrházba vitték, hol gyengéd Ápolásban részesült ő nagysága. Kral-jevec* és Csáktornya áilomás fSnökei értwit-tetvén. csakhamar intézkedtek, míg Kanizsáról külön vonat ment órettők és szerencsésen meghozták s az „Arany Sa*rva«* fogadóban el-helyeitek, hol a leggondosabb ápolásban rész* sülnek- A leányka fején egy kis bőr karczolás van, cseveg folyton, de ki is jelenté: bogy többé vuaiuon nem fog utazói. 0 nagysága karja s feje megsérült; első éjjel nyugtalan volt, masQ»p reggel elaludt. Kehány nap alatt teljes felüdülése várható. A cotipé ajtajának nyitva léte iniatt a vizsgálat megiudiliatotl. Lelküok-ból örvendünk, hogy e nagy szerencsétlenség nefc komolyabb következménye nem lett, s hogy az isteni gondviselés e két életet megmenté.
— Nagy-Kanizsa város részéről me
gyei bizottsági tagul szept. 23 án következők
választattak meg: Dr.Benceik Ferenci, Oazeszli
Antal, Lengyel Lajos, Szalay Lajos és HiracbJ
Ármin urak.
— Névmagyarosítás. Starkpauer Já
nos Daíj-kaoitaaí lakos saját, valamint ödüu,
Béia éi Lajos nevű kiskorú gyermekei vézetek-
ue vének „Endrf\'dfi\'-re kért átváltontatása
belügyministeri rendelettel megeDgedletett
"— Magyar színészet. Szerdán, szept. 22 én adatott: „Uuiáa Chinába", operetté 3 felvonásban. — Az operetté előadása igen sikerült. A színészek játéka alig volt kifogásol-haló, s nem egy écekrésziet Bajos tapsokra ragadta a közönséget, mely — sajnos — na ? gyön csekély számban jelent meg. Bácsoé, Tatay Eugénia, Beréoyi, Ferenczy, Mezey teljen elismerési érdemeiuek. — Az előadáson megyei ífiiBpftn ur 5 méltósága is j«ien volt. — Caülörtöittm, axep-. 23 áu Mezey Péi«r juulum-jáitík«U] BTiz leány *a egy Térj sem*, vig operetté kerüli satura, „Lucifer, a r*-pülő *Öld Ördög* czimü latváoyoa oénjujátékkal. — A* előadás általiban sikerült, s mindvégig derűit hangulatban tartá a közönséget. — Ferenczy (gazdag magányzó) é!elhiven alakított ugy a jutalmazott Mezey Péter js. Mészároané játéka ügyes, de dalhangban Bicsné és Tatay E. szereucsúsebbek, mit a közönség zajos tapaa eléggé igazult. — Könczöl Lujza-jói szavalt. A sza:m»-fahaogverseny iamétoltetetl. — A néma játékban F^ludí V. bimula\'os ügyesfiéggel szerepelt. Tanczai kitűnően sikerültek éa a j,Lagarre Samu8a"quadrillcomíque-baü ugyancsak volt mit nevelni. — Közönség meglehetős
— Kirmitatás a magyar országos
spgelyzö nó-e^ylet sala-egerszegí fiók egylete
álta! 1880. szeptember 6-án rendezett kerti

mulatság bevétele és kiadásairól: Összes bavé tel 664 frt 42 kr. ÖJSWW kiadás 411 frt 31 kr. Tiszta jövedelem 253 frt 11 kr. FtáalfiwOek: Beterédy Elek 2 irt, Boncban Gyula 1 frt, Bot ka Jánosné 1 frt, Gróf Doym 2 frt,. Erdői Géza 1 frt, Gráner Teréz 3 frt, Dr. Grész János 1 frt, Handler Istvánná 5 frtj Hátzky Kálmán 2 ?rt, Hollósy Ede.4 frt, Dr. Horváth Károly apát 2 frt, Horváth Miklósné l/frt, Inkey László 9 frt, Petrics Lijon 1 írt, Éáró Puieány Géz* 4 frt, Roaenbarg Sándoroé 7 frt, Skubüu Zsigmond 1 írt, So\'vegjánó h^jotaé 1 frt, Sturm György 4 frt, S*Mti« Benó 3-frt, Szalay Ferenczné 3 írt, Thassy Ferencz 1 trt, Ürményi József 4 fri, Vaadónyey Lajosnó 2fft, Weias B*bette 1 frt, Z*rk i Józs^fuá 1 frt, Zárka Mikiós 1 írt, Z*rka Zsigmond 1 frt. Önzésen: 69 forint. Dr. Mangin íCároly, péni\'árook.
— A szomszéd Somogymegy-ében ki
üfött marhavéai teljes-ín lokalizáltatván a jamai
pusztára, a vész tovább terjedésétől tartani
nincs ok.
— ZaZamegye. Pacsai jAris. Búza jó
közép, rou gyenge közép, árpa és zab jó ara
tást adtak, sok eső teteméé kárt okozóit, tengeri
helyenkint bÓven terem; burgonya és lóhere
bőven fizet, szőlő kevés. Letenyei jára>. Tengeri,
burgonya közép, legelő jó, ezőlő szintén jó
termést Ígér, a veiés megkezdetett. Aisó-lendvai
járás. Takarmány, répa középszerű, urju szé
pen mutatkozik, burgonya rothadni kezd,
azőiő kevés, gyümö ca semmi, tengeri későn
reitete.tt, félő, hogy meg nem érik. Novai járás.
Takarmánynak a sok eső ártott, burgonya-
szedés folyik, helyenkint sok rothadt, óazi
vetés megkezdődött. Tupolczti járás. Satju be
takarítása folyik, szőlő kevés és rothadni kezd.
Csáktornyái járás. Chzi vetés megkezdődött,
sarja kö lép termést mu\'af, tengeri ítépen érik.
— Árverés Zulainegyébeü. Ti.cs János
375 frtra b. ingt. okt. 8. BüdacaOD-Tomajon.
— Sz.umro.er Ferenczné 867 frtr* b. ingt. okt.
8. Nagy-K»pornakon. — Kocsi Mihály 1320
frtra b. togt. Okt. 18. Rendesen. — Koadákor
Ferencz\'739 frtra b. ingt. ukt. 5. Lovaszio. —
Caalló í*tván 673 frtra b. inét. okt. 6. Tilaj.
ban. — M. Kovács J^noa 642 frtia b. ÍQtft.
okt. 20. Tapolciaa. — Horváth István 1868
frtra b. iogt. sz^pL 3(). N»gy-Kaniisán. —
Sárkány JQZSKÍ 580 írtra b. ingi. nov. 3 án
Újlakon. — Kutsába Kori 1303 frtra b. ragt.
okt. 22. Borsfán. — Fata Júlia 629 írtra b.
ingt. okt. 12- Dömeföldén. — Kolecz Péter
1558 frtra b. íogt. okt. 26. Nagy-K»oi*sán. —
Buváry Ft-repcz 540 frtra b. iogt. nov. 4.
N<gy-Kaaizsán, - Fullár Fareocz 669 frtra
h ingt. oki. 29. Nemes Apitib\'ia. — Dömölky
Zsigmond 640 frtra b. ingt. okt. IP. Köves-
Kálian. — Takács Balázsáé 595 frtra b. ingt.
okt. 26. Tót-Szerdahelyeo. — Véber László
1043 Írtra b. iogt. okt. 25. Nagy-KaoUsán^ —
Korpica József 1392 frtra b. ingt. nOv. 3 án
Gyűrűsön. — Horváth Mttics Irore 1062 frtra
b. ingt nov. lS. Csapio. — Tölli István 904
frtra b. ingt. okt. 29 Mindszent-Kiílán.

— Bfitrtd hírek. Pozsonyban egy ara
•ágí ioa« azért akasztotta fel magát, mert a sf*4t«<36»«v*l- öas*«v**«©Jt. — Az uj baukók már sajui alatt vnnuak s jövő évj aprilban forgalomba jőnek. — A hoÖLvédélmí nsínMter cstndőrUnfoIyKinot nyit. — A sárvári kerület-ben.Bezerédy Dénes párton kívüli választatott meg orsz. gy, képviselőnek. — De-flaadler Mór hiraeyes ujsághirdető meghalt. —ABem Bzobor ieJepletési Ünnepélye okt. 17-«a lesz Maros Vásárhelyen. — Klagenfurtban hó etett a napokban. — Biiroarltnak 63 eser m*rk évi ízetése van. — E\'ima katonai térpsrmncs-noka l>«i*É tábornok hacánkfia. — Duna-
íoldvár vidékén 4 frt 50 krért rablógyilkosság követte tett ei.
Irodalom
<E roTfit BUtt raeffamlitett rannk* K*gy-Ka-DÍKiia W«jdita JúM«f kfiufrkefeaWlie iiuü meg-reodelheló.)
— A „Képet C*aládi Lapok\', öl-ik asá-
mának tartalma: Laut éa kart, vagy: Pat/.fi
élete és halála. Irta Áldor Imre, (Folytatás.)
Bérczvirágok. Mészáros István költmuéíiye,
A kiket a sors ÖBzehosott. Kibeszéled, irta S»íy-moesy N. — Aotdnias halotti beezóde Caesar teteniö fölött. — Újév ünnepa a aégnrekné}. — A sz^p Margit kedvencze. — A vi&zonllátáj. Elbeszélés, irta Ries Hermin. — A bankár ar titkai. Br^ddon E. regénye. (Folytatás.) — Humor: Mi a becsQlat? Gyanúsítás. — Mozaik.
— Szerkeztei üzenetek Képnk: Antonius ha
lotti bestédé Caesar Üteme fölött. — Újév ün
oepe a" négereknél. — A szép Mftrgit kedven-
cae. — A hámorban: Mi a bec-uiet ?— Gya-
nuíitéí. — A mozaikban: A beduinok sátrai.
— A meliéklapnn : Olvasóinkhoz! — Á bét hi-
reí. — Hetinapiár. — Kérdések és feleleiek.
— A buritékun : Talányok. — A feleletek foly
tatása. — Hirdetések. B síimiioz TRD mellé
kelve „Nővilág" cr. divat)aptiok szeptember
bavi ezáma, s Helvey Lanra mfivésznő czia-
nyomatu arczképe. ?li\'fizetési ára egész óvre 6
fri, félévn. 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr. Az
előfizetés poatauíalványnyal Mchner Viimos ki-
adóbi vau lába (Bttdapeat, kalap-ntcra 6- sz.)
feüldendő. ? - -

— A bÜntttdAgyi reö.taietek éa utasítá
sok jegytetótétü. kiadása jeleni meg Tetiey
Nácdoi éi társa kiudtsában. E teljes kiadás
15 min. rendelet éi utasítást tarialmaz, S nél
külözhet, enné teszi magát az állni, hogy a
fejezetek éa §§-ok fetiratai feliüi.ően, oldalt
Tannak elhelyezve & jegyeteknek elég tiszta
hely hagyva. A kiadás correci, ment minden
sajtóhibától. Ára 1 frt 20 kr. — Ugyanily
kiadásban, hajlékony táblája viszonkötesben
jelentek meg az Összes büntető törvények,
rendeletek és utasítások egj be kötve. Ára
2 trt 40 kr.
— Rautmann „Magyar LesíkooV ból a
62 és 63 dik füzet megjelent, melléklete: jele
sebb tyukfajok rajza, éa a csillagászat L része.
Terjed az Eudaemonia szóig. Ára 30—30 kr.

Hivatalos pUcxí árak.
ain, 1880. jxept. 22. 5 00 kiiogratnmjÍTtl nímitrx. BOWL 10—.—iü-60 -ROM 8-— 9—. irpa \'——8—, Zab 5—.—6.— . KukoricM 8.Í0-— -—.
Burgonya 3-—. —. Borsó —.—30 —. Uca* -
— -28—. B»b -:—.-13.-. S.ína --.-1-60. Sxalm* -_ .—1-20.
MarÉfaons 52 — 56 ? Sérttíhua 60- . Saa-
teant •——88 Disza6zm\\r -—.—92. Vőrö« bafrma \'~?—16- Fophapj"* -—--^&0. Czofcor •_.—íO. Bo« —1-3\'». P-jidk. 1-—.—. Siappu -—.—40.
1 ÜUrjéTel azámitva.
Ó bor 32-40 kr. Uj bor 30-28 kr. Püínia
48 kr. Eceet 8 kr. KiaáU:
PAEKA8, y. piaci kfinjTYexet5,
asutt menetrend.
iMdttl KahfsMiirfír hova:
• W*t «ite -Orm^arr.XdS
K^iiW, Mohira, Domhovír 6 10 rwg*\\
2 30 d&*c
11 1 íjjii-
linda-p««tre (Ejcrttvon*t) 5 fi5 reggri
. (vegyes Tonati íl ?0 íljn!
Bi<tab« (ScnmbaLhalj, Sopron- íeü) P 13 i-«gi;wi
1 jj«t
Sopronba PráK.;rbof Kottori, C
3 40 <3élat-
, \' 2 47 dtlot
ÍR.rors») » S0 50 íjjej
Érkexik Kantzsárt
2io :
216
21! il)3 SOI 30; 3M 316 2n2 2, 4
1 41
!tu<1« Pentrfi:
ivunai; i 5 délot
áronul 10 !S éjjd
.1.0
* 1 ™ít.l
10 IS íij«t
«nprot,MI .2 5J41b.«
PrAgwl.of felől (g)orsv,-.^^) p 37 r.gitoS
* n . :? 20 (iélot
: - »- \' 10 60 «ij«l
A Balatonon való teajózás.
B»lt.ton-FQrodrnI iudal a Kíafcla-lj-ffá&öc rec-gel 9 órakor, dálaiin 3\'/, órakor Siófoki* oapoata.

Siífoliról 6 óraVor B&Uto
indul déle o-FBradre
lőtt 11 Arakor naponta.

Felelős szerfeesztó: Bátorfl
Lajos.
H 1 R
D E
T É S
E K.
EHEZKORTSasvárinét elvsgyam, de bála as ó^cek ebbüi nem lett 3emmil
— Sasvárinót emiitett öa ?
— Igen! Amint haliam igen gazdálkodó
falusi ü"> legyen, aki az 6 csibéivel és libáival
a legjobb egyetértésben él 1
— Iameri Ön Mró ur e nőt I
— Ments lateo!
— Akkor önnek igen rósz képet nyújtot
tak e no felöl 1
.— Nem mondhatnám 1 de az ember nem is képzelhet mául, hogy ha tudja, hogy egy ilyen fiatal özvegy ötven mértfoldnyire ól a fővárostól és ai iskolamester s jegyzósegedek társaságával tölti el napJHÍt!
— Rósz emberi En meg azt állítom báró
ur. hogy e* a Sasváriné-igen művelt hölgy!
Az Ön képzelete most az egyezer megcsalt* I
-— Mit mond? — kérdó a báró — ke-gypd isröeri Őt?
— Ugy yanl sÖt aat is tudom, hogy busa
kesébe nfltiön-nŐttj midőn meghalta, hogy az
ügyvédek azt akarlak, hogy a báró ur fit el
vegye!
— Akkor bocsánat!
— Lássa Uaoal Ilyenek mai nap^ag a
férfi dk! Elitéinek minket nőket, minket see
gény teremtéseket, véleményt mondanak olya
nokról, akiket nem Is ismernek, anélkül, hogy
meggyőződtek volna véleményük igazBigáról 1
Bizonyára engem is így elitélt.
— Ah! Kegyed és a Sasváriné közti kü
lönbség olyan, mint az ég és földi
— "Hm? No már látom, hogy a báró ur
nák legközelebb be kell mutatnom e hölgyet 1
— Kérem engem et megkímélni e kel le-
metlínségtől!
— Nem! Most az egyszer lehetetlen 1 Ön
bizonyára szebbnek ée kedvesebbnek találasdja
Őt mint engem 1
— No jó! Mondjuk, hogy én valóba-n
szebbnek és kecsesebbnek találnám ii öt mint

kegyedet, mi történnék akkor ? kérdé a báró.
— Akkor vegye el őt éa a pörnek vége
leendl...
— IQ kább elvesztem e pert, minden
vagyonomat mint kegyedről lemondani!
— ? ha én — szólt Sasváriné — elvess-
.lenem a pert?
— Nos?
— Akkor^nem megyek férjhez!
— Fogadom, ón is agglegény maradok !
— Anélkül, hogy ön Saevárinét látta
volna! Anélkül, hogy elmondhatná vájjon
szép-e, tetazik\'O Önnek ?
— Ur^mfia! Én már ugy is tudom, hogy
nem tetszik, s kegyeden ki fül senki &em ! —
— Ha látni íbgja 6\', bizonyára másképen
fog beszélni 1
— Soha! Sőt mondhatom én utálom őt]
— Komolyan mondja ön azt báró ur?!
— \'kérdó haraggal Sasvárioó.
— Olyan komolyan, hogy az Isten en
— Hallgasson el báró ur! Ne esküdjék!
On megfogja egykor bánni! .
— Sohasem!
— Háiha például Saeváriaét ismeretlenül
is látta volna i
— Ugy ezennel kijelentem, hogy ő ne
kem egy cs ppet sem tetszik?
Sas váríné megelégedetten mosolygott Kerlf^I vira.
— Ő ssép, nagyon szép!
— Lehetséges ! monda a báró.
— Élczsa, Bzellemes, kedve*.
— Mindent nlhisxek ! Sőt még többet ú
teszek, kegyednek & kedvéért felhagyok a
pörrell Csak ne kívánja, hogy elvegyem!
Sasvárine egy benne őrömtől álhatóttaa alig jutott szóhoz és köa/eit oaak a agy meg-BTŐltetéfftel tndta elfojtani.
—. És ismétlem nsgysáml — monda hangosan .— bojy Sasvárinénak én mindent ?láirok, csak hansági ssersfidést nem!

Ez utóbbi sta7»k oly hangosan voltak kimondva, bogy áthalUtuzotUk a mellék-szi\'bába; s a tanácsnok és Bnrkiné kiléptek a szobából.
— Ah éppen jókor jösz ! axólt Saaráriné
Bdrkinébez — a báró ur éppen motttevé nagy
lelkű ajánlatait a port illetőleg!
— Hála ftí égnek, — szólt magában
Berkiné — ők ismerik már egymást; hísz ez
jobban ment, mint én gondoltam !
— Ő ugyanis — szólt Sasvárinó — le-
mood a pórben foglalt igényeiről 1
— Ugy van és a kiegyenlítést Ő nagy
ságára híztam! szólt a báró Sasváriné felé
fordulva.
— ín részemről — siált Kovács -— a
legegyszerűbbet ajánlom! A házasságot!
— ~E% -borzasztó — monda m&gában a
báró — ezek minden áron azt akarják, hogy
elvegyem azt a nőt. N*gysáml —szólt Berkiné
hex.fordulva —? késs vagyok minden áldozatra,
lemondok » perről...
— Én nem értem önt 1 szólt közbe
Berkiné.
— Kegyed — folytatá a báró — szép,
kedves, szeretetbe méltó ..
— Én még most sem értem l vágott
sx&vába Berkjné.
— Mondom kegyed angyal, csak ne
kivácja, kogy szeressem! szólt a bárd.

— Hát ki mondta, b.ogy szenssen ?
— Mindnyájan 1
— Itt bizonyára tévedés forog fenn I
Mindjárt meglátjuk biró ur! Kjaek tart Ön
engem ?
— Sasvárinénak!
— T/adtarol Kis gonosz! szólt Sasváriné-
hoc fordulva Berkiné — mért rahástad rám a
nevedet!
— Nos, nem viseltem én is a te neved?
— Hahaha* kaczagott Kovács, e csel
megfiieiboüen 1

A bArő mintha a szél ütötte volna, oly mereven állott,
— Hit hallok! szólt ó Sasvárioéhos
fordulva — kegyed — —
— Sasváriné Emma, a te alperesed! sióit
körbe Kovács.
— Oh éa ostoba! szólt a báró és térdre
borait Sasváriné előtt, ki mintegy istennő
állott a báró előtt ^ Megbocaijthat-a nékem ?
Büntessen meg! Vesoen meg ! Én nem vagyok;
méltó szerelmére 1 Oh! ne tekintsen tűbbé
ellenségének, a jelen perestől fogva kegyed
megoyeré a psri i
Sasváriné alig tudott szóhoz jutni, oly elónókenyltive nézett környezetére.
— Keljen fő! ön szegény bünÖB! sxolt
Berkioé —• mert én Emma vonásaiból as édes ~
megelégedést olyasom le és tudom, hogy ön
Dik nincs elvessvel
A báró felállott
— Igaz e es édes nagysám ? kérdé a báró
SaBvárinétól.
— ÉQ engedek ! Bsolt Sas váriné, — mert
a szivem —- —
— A szive! monda utinoa a báró.
— A*tsu?aUja,hogy .engedelmeskedjél\' I
A báró mohón ragadta meg Sasváriné
kftteit, s lulboldogan ajkához emslé ée csókjaival elArnaztá,
.— Öx boldogok! szólt Kovác3 Berkiné-;hex fordulra, ki tokáig szemlélte ax eHenaég->bdl lett ily boldog párt. Ah! nagysám! — folytatá Kovács — mellékeljük: mi is hoiaA mól topárját!
— .I.ai legyen — stólt keiét nyújtva
Koráetnafc Berkiné — már raalc csupa öröm-
böl is, bogy e terv ugy sikerült, s hogy a pör
köztük ily sserencséson ért véget!

?nZENKILENCZEDIX ÉVFOLYAM.

ZALAI KÖZLÖNY.

SZEPTEMBER 26 án 1880.

Minden eddigi világtárlaton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar
gép- és íűzoltószerek
gyár, harang ^SHiRr Budapest,
Hottenbiller utcza 66. sz.
érezöntőde
Hazánk legnagyobb korszerűen berendezett gyára harahg.-k tüioltászatl és rlzmüteszeti gépek készítésére; a gjirn.1 k.pc.ola.10.%i«lüié.Mii oatiilí a jelenten egyedüli belföldi szlrattyn gyárt képezi, melybe kizárólag honi mnnkaero alkalmazása mellett, mindéi ctélu.k ni<-gt«Wi! gzlvattynk és -intak ieéiiitiomek. • ^^
, belmonosto:
f([0LL SEID1JTZ - PORA.
alkalmazása mellett, mindéi ctélu.k nifgWel,! gzivattynk és tntak
Képes árjegyzékek és költségvetések kívánatra bermentesen szolgáltatnak.
flólcteleiie: Kolozsvárott, belmonostor-utcza 12. szám alatt létezik-
Dr: Schmidt fötörzsorvos
FÜL-OLÁ JA.
Napról-napra aratorodnak a valóban kigyógyultak nyilvános elismerő ós köszönő iraUi\'. Hasonlóul a t. C*. orvoi nr«k is folyvást ói ismételve uUlnak a dr, Schmidt Q-féle föl-olaj fényes hatására, mikéül ujabban dr. Hammertcbmid megyei főorvos nraak kGvetkeaÓ levele igaiolja:
Van szerencsém tndomás&ra aöní, bogy ai OntoI nyert .vil/di- dr. Scbmidt G féle fal-olaj Cfilbetegeimnó , leik fUlcopás-ban, fülsiakgátáib-xi, időleges süketségben és D8.gjn.ervu nebé*-faalli-ban .cenTedtek.miatleghathatósabb gyógyszer ígasol^. magát! Kiterjedt orvosi gyakorlatomban Mentái U mlndoű füibajban sion-vedőnek rendelni fogom, és nem nmlsAXthatom el, exeD kítOnS hatású nert a fent megnevezett bajokban szenredŐ minden btv tegeknek ajánlani.
-Zsolna, 1880. máreriaí 5
JDr. Hammersmidt,
m. kir. honvéd fSorvoa é> megyei orvo«.
Dr. Schmidt G, fStOnsorvoS ét orvostudor
lül-olaj a
elran.wr.tjx, illetőleg meggyígyítja ai időiegei íűkeliéget, fa]. prnladást, fülssakg&tást, fűlfijá-st, még régi legmakacsabb ételekben is. A kellemetlen ffil«iffá«t i* kwebb- morvfl nehérhalliat, ajonnal elmalasitja, miként exer ét exer eredeti bijconyitriny Unositja.

ÓEgy d?eg ára basznál*ti atuitáioal eeyürt 2 frt. váci Csak akkor valódi, ha minden üvegen Y O.O • ?, ,, T5r58 papirboritókon xi iit latbato védjegy rajt* van. — KCíőnben a gyártmány után-tá*. Tehát elt5v.gy.Uat a véttlűél.
Ksenkivfi) minden palaczkos llvegSntésben a kÖl-ponti bÍEományot (Jakobi Th. Hamburgban) c&ég-jegye szemlélhető és minden üveg
„Oler-Statisarzl nni Flfsüas Dr. SclmíiL"
ryoroatui elütött án burok kai v*n el tárva. Efryedal kaphx\'ó vs!6di mint5«éphi n a főraktárban DebreozMbei Dr. Rttlustaek V. Emil ev6K7=l(-nirn-bau Bécaben SeeWlllI A- gj&sy*. a „csástárkoronábo«* V\\l, Uartahilferstnsse Nr. 106. — Bpefltee TörBk J. gjógTs*. — Prá-
gában FiirSÍ i g?gj e7S7 ,,;
Purjleitur J. gyógyn. — Lnbargbai H.koláíci P. ericj.t _ Zágrábban MIttelbtea Z*lgn. g7?frr>x. — LIszbBH Rooker Farnoz Ey^ey-z. — StlzbnrflbaB Di*. Sftdlitzky ca. kfr cdr tybgjn. — Pozsonyban Sollz R. gyigyn. — Toinvaritt St«l>er F. gf«er.i — Kolozavánit Szeky Miklós E™tísi. — Curoovic! Cichlkgwsky
6- ey4?7« — KlageifHrtbaB Tbnnnvaltf W. gyógyac nr»knil. U I miden násbol hirdetett W-oUl ?» validi Srhmidt fs.
rmorToB éjt orrostTidor-féle. hanem OSak tfy J«9«ait!ai BSV-Vlaz-szaélés Dr. Scbald! ír ozigére Bilit laallltviiyokri. 136 6—18
^ Majdnem ingyen! J
A bokolt n.gj.íerí BRITTAIllA-EZOSTSYÁR iriisi r.kUrit
fdkí íí l 6
jri
gj
íg ínevín, »«gyol>biíerü 6teií«i ksieleietuéjri éa . I,elyi,f8ek külre.ed?.e mUtt 75 százalékkal a kecsáron alul lH>csátja áruba, tel ii míjánrm elaiáBdékaztitlk. Ca«k 6 frt 70 krért. ital » pnazu mnDkídij értékenek feléért kaphatni a követkotő ÍÍBII c"inos éa Urtóe Brittaci«-esQat aaatali v«nric aisly-nek ára ezelStt 30 frt volt, is meljnek tinta felér.o mandisiért
tő évi kezPbMéf$ vnlaltaliL. \' 6 asztali kés kitaaó é 6
és
6 i«l..di b.iu. 6 tömtir
pp ylll».
6 fin 3 ..
ev6 kaiál kiytskaail aeritikaul tsiessurltéiVuil tálaié
téritek tart* t8]aa«i url«| cznkfr táleza.
1 leg
2 ige
2 l
czaksr- vagy k«ri tárté tbtt tziri gyertyatirté t
6u darab
MiDdeEen_ejSaoroH 50 mőáarab irj
JB S Ttrí, 7O 3cr, Bj
Sntegnek be- «t«unk
Megrendelések po.tai otáorftellel Tajy u üldéaekor — & meod:g a \'.réaaletb&i jut — elint«
BLAT: ém ?ss.j^Tsst
BritMoia- Edstivirik forattira ilUl
Bécs, I. misabettwtrtuse 6.
^ A ksd:Sii0 át eüsrcerS Isreiek; txiukra ateoS KÍHU irodánkban közszemlére Tuioak kitiTe.
Rendeiéaeknel elégsegM e exim ?
BLAU é» KANH, Bée*.

;égem van
ÓU a legjobb sikerek mollett fennáll mináennemfl gyoaor
_„., i tmtKlití akadályok, (mini étvágyhiány, bssasornlás), vér
ltl«)át és araayír ellen. KülönÖren oly egyéneknek ajánlva, kik DI5 élet-mddot foljUtsak.
H«sitlUiftk Urvénylleii taatettétnek.
Egy lepecsételt eredeti doörz ára. i frt. o. é.
CRANCZIABORSZESZ SÓVAL
^^ & logmeKbtlbaVs\' b flcgtgé.T«G it«ie ? Etenredc. e
a íeglóbb betó?ség ellen, ni in. gfijás. regi tervek Ó3 nyílt aebuk-indcnnemÜ bécnlás él sérülés stb,
beUö B- Küh
rákrekélyek. QszGk, ixetag tb. elUa.
1 :
Üvegekben használati utasítással egyOtt 80 kr. o. é.
Hiil-IMJOlrlj.
KrohnM. és társától Bergenben
\'Nor végiábanX
OORSCH-RISCH
előfordnló
Éten hmlmáj zsiroUj val&menDyi, a kererkeccl faj k&ESt: az egyedüli, raeiy orvosi Cteiokn bami^ilHato.
Ara egy üvegnek használati utasítással I frt o é.
Fő gsállit á a
Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs
Tuchlanben.
iUktár at állam minden himeves gyójíyazertirAl.Jin VAgy füeeer-kere»kedéspben. Raktár cclküli hely*éKekhen m*BÍ.c.*gyé[jek nttgyolih megrejideié«eknéi megfelelő ki-leengedésben ré.Miiül.iok.\'
A í. 02 kötönség kéretik határozoClRn McJl-téle ktíssitm^nyí rendelni ea caak olyanokat elfogadni, nv-lyek saját ávjegyem és aláirá-?•mmal vannak ellácva
Raktárak: Nagy-Xaalzsa Práger Béla g\'óürsí. Belu\' J. gyógy.
Rosenberg >-erenc« Feaa Ihofer Jíu»f Roienfeld Adolf. — ZaU-Egarszeg
.Gydgjaiertir a BIent lélekhei". — BirOí Dorner S. Csáktsraya Qöi-ci
L. v. gydgya«eréas Kapesvár Konn J. Babnrbay hálm. ey.gy. Th
Kecskéasy gjogj. KairtHza Werli M gyógy. Kiszaj Caacaino.i\'a l<i.
íjogy. Kültel lat. gr gv Kssztiely S-jLlefer A Vunach F Kőrmím!
Rali Jin. Zigrál Perklet Keccnci gyógy. Hir.lbs.ch S. lr;.lm»sho.
fjiigy. Soproi Meiey And. gyogj. (980 38—62)
Egy uri hölgy seni
nélkülözheti loillettje választásánál
A moit bok5vetkezeod5 ó»*i idiny és aj oktober-d «embori evw.yed j beálltával van szerencséin a naeyérdemil hftlRThpíiornt neyelmeiteLiii !
un, bogy xSlyvkereskedflscrte* arfwle* haiti é« mfőiál divat-\\
lapokra elrtifltostci
Minden di>atlap hotiim köieetlenül & kitdotól ^oilán küldetetvói; br.
ion kellemes hd/zeth-n vapyok. hogj a lapokx; mir egy-két n«ppaí
>egjeleDésük utár bizhtz bertUtbatoH ki, vagy vidékre postával kild-
ketm szét
frt
H
Bp«U UlTfWr UBlgyuk lapja Bawu- (b»rlíai) Fr*.oenieit»Dg Fr*B*nxaitm>r S«g7 kiadú Corn4!U (Wc«í) MdWlt
vid<ikr<
3 frt —
évoegyedenkint; vi.iékr, bírmpnlBí küldéssel 30 krra!
1 frt 60 kr.
? frt 60 kr.
2 frt 60 kr.
1 frt 20 kr. ?
.. frt 75 kr. ;
ffyar, né
Wajdits József.
MindéD egjéb bárból éi bárki álul hirdetett diTi.t!apc!cra met és fraaexia nyelve^ ig előfizetések elf&gxátit " \' \' icpUmber luirában 1880.
i 3—3

%
A szürethez
ajánljak legjobb
orióvjl é* anólköl. szfilÖ-nalmokftt 30 f.Urfl 105 frtiR. SZÖU-?orzHlá síitákat, d»rabja 7 frt. bBrlchazéflCpck (szívatiyuk)
krl mustot, y<ilainint bort a spprűtól egés»ei ttjzNin lehet le-liiixui, aríllcül hogy a*t f.-Ikcverje.
Vnli><ii amerikai oyonó ét szivó műgyanta tÖMlfik, borlehozá-
tínfők. ptlaczkofc, betSltésl készletek. dsQaszoló-gépek. vnU-
mmt mind a pincic-BszltSzBkhSz iarlozó czlkkek.
SCH0TTOLA ERNŐ és NEOSCHIL %
ItudiípeHt, vnrzl Uőrut tS. HÍ.
nélkUl
nfikadés -
í"d éi Url\'-z Bierk^ret mcl-
>z múrtrn 75 frttií. feljebb, Béoiifl
rajzóis\'ok &s leírások hoseá bormeu-
tock. _ 14", 3-5
Bor és iFiifllcs sajt, ^^^ib^s
C3"\' -1 J Kutta p)\'oi«a«A*u "8 erejű
t Bjoatani sajtóknál; köDnyil ke leu. Egj\' ily lajtó ir» w^sk vaió b-érraentve mállitva. — Aüi ttíiea ingyen. — ügynökök kere
r B
MAYFARTH PH. és Társa
irasiM ?éí?yáránaíí rattára Praterstrasse 74.
a Dupity N.-féle -oetömag-pácz használata meUcU.
Nesrés « szent-pSlÜ vídékbell értasel kltöatelve
Eien rí filic* (kékkő) a mái raaro tavakból ilíó páu teljesen elpoírtilji — ha a aiuden csomagon olvaíhatvi e-j-^erü ki-vitelü használati utusitá* pontosan k&rt-ttetik, — a buxa, árpa, sab, köieg. tengeri atb-n-U a vetőmagon találtató üixögcsirákst, mict sít sráaioB bitonyitviny erSsiti
A nt^i m^STr\' kir. mímsterinm gamdasApi közlexónyei a Dnpny N.-féle piozat mint egyikét » legaik-rt-eebb »tereküek ajinl-
jáK & VUE*1Ux5g elhárt\'jUárx.
Áttekint aek bi\'onyitvánj-okkal kivinatra íngypn és bérmentve.
Ára epy 2 hektoliter (200 ürer) magra való C3o-..affnak 50 kr.
H»f j-Ksnitsin cEy,-dQl rs»k Rosflflfeld Adolf keret-
Icedésébea k»pl.a.íó. — Alió-L-ndv.ía Tottki G. — Leim.. TMSI
ViltnoB — Mara-Szerdahelyen GrabovBOZ A. — Zala-Kgerazegcn
eráner és fla. .33 8—10
Megmentettem
a. HgfffélB Baalata-kiváoíttíl eSy nem ii 40 úve« tíldovésxest, me-
áíme ég agy fííjdaiinag májkeménycdéa már >* erőt ve:t. ugy hogr N fryakori Térkopás és gsojahányás kísepette tetfgnek iiy e\'g7«i> gűlt, elsorvadt és lázas á lapotánál tonik rövid id.n.i kim ni ti t várni lebeiett. Üdiután a tüd-jíiorolitokat eltávolítót ram, a Hoff-fél-i maláta, kivonatot »lkalma.zt*m. Már a. I0-ili pni&cíkcá! a be-t«fBégbnn kedvező változás állt be, a 25-ik palaczk boTtlele nún pt-dig a Sielir-zoi-ongás «gé»L n mepnilínt. Hőst már » betegnek a HofT-féU maláta-k.TOaKti] ,-soi o\'íáéí is rendeltem iulal, melyaek tlveaetótSl beteg1 látomást üdült, ügy bogy most a.ár labadoió fái ben Tan.
Dr. Sporrer Mfltyáe György
cs. kir. korm. tatiácsos AbuBE-ában.
Kérek azámomrn 50 palacik mr-íír* kii-onatol, 5\'/t kiló maláta-chokoládét 1 só számút ég :2 s\'Cskú maláta bonbont küldeni.
Czlm: HOFF JÁNOS -rlio.
CS- Ii.; tanácsos, a k-re»Ki«s arányúi dímrtiiir. birtuko x út több niagüs porosz é.i német rtjtidje.ok lovagjálioi, mitr Cn. kir. ndrari és H legtöbb európai fej-ite!tnek sí .llrójálio* Béct SItdt, Sribti
BráBnecítrtJSe 8.
147 1—i --- . —
A os kir lábon kárfaazak ig>;ga!otag»iöl ScM^swigbeB A HolT-fél\'- ni&\'áUk.wm.-.tu gyÁc}*^ minién . nr.l«it ,MC:Í.<D min
kedveit, batásábu táp és erösbitő azerkéit mut tb..,; n.l b>^o
nyult, különöse., as nitest r."sn-k mükíidé-eiuek Míi^ret\'cuaJres^l
chronikus kithAn.krjíl, „,zy n-clw^iic nógnél és «i) .*,**.. víasoi
6ayer»fe!di Pirz lovag. RAYER Dr
FöraktárAl;: Nagy-KapUsán FC.SSÍÍihofer Jóx«.-ínúi Zala-Eijer SZRBBi: nubin.tsUy A-ni; Sopronban: Mliiler P.-níI. KesztheiyBB Wünsch rVriínctaél. Kaposvárott L.ijtii\'g Aoi*5nál.minden versenyt
legyőzök !

&vetkerŐ
mindenki réséire ints

-»k 10 frt pfttemirért
1
tó 1 —10
kftnhatók ntáiuétel Í /
\\:\\ AI ár
boküldéso meilett-


kiviteli üzlet,
Budapest
király ntexa 11 gc
e
db. angol britL eiöst kéj
1 áb. s
g. briL es. dohányaiét.
6

, villa
t i
i íi gynfatart>i
G

, evőkanál
1 „
, ., toSlkéi
B
6

terítek timitztó
1 "
, francit* pei.rors\'cny , „ »xivart*rtó
6

, tález*
1 „
fogkefe
1

? . nagy
1 „
, „ fésG
l
0 1
„ levetmerő
6 „
fénykép k*rettel
1
« J\'
„ tejmerö
6 „
talmi arany ikB«er
t
n »
„ the.iMüri
I „
Tiíniaior Ri.,háxí látc>5.


Mind A 60 drb
ccak 10 forint "??

ajánlom d :ian Mixereit raktáru
mat tfitZHl, pipVt éS
rtTHtrakkíB, ?efyvon«BÍckbra
tbeo a l(
-gelotibh ár«.k rsllrt;
0
oportok
26; 3U, tó eRó5» 100
orintie a f


nyomatott a ki»dó tnlajdonoa "Wajdits Józssf gyoraajtójáa.

, 18S0. szeptember 30-án.

azam.

flzenkllenczedlk évfolyam.

% A U / illett
Elitzatiilir:
SYILTTÉRHES
j. Kincilári illeték miamit.

ZALAI

Up .i.ll.n,
my.fi ,ini: illrtS
NAGYKANIZSA
WUiiiaiMz.30 kr ti»-tau<l?-

elúbb:

A.-SO 3VI O <3-"5T I KOZiOKTT.

N.-Kanizsaváros helyhatóságának, „n.-k»nlzsal önk. tűzoltó-egylet0, a „n.-káiiizsal kereskedelmi 8 ipartant", „nagy-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegysi általános taultó-tes-tfilet", a -,n.-kanizsai kisdedneveló egyesület", a n.-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezét", a .soproni kereskedelmi s Iparkamara n.-kanizsal kulvilasztmánra" 8 több
megyei és Tárosl egyesület hkatalos értesítője. \'\'.
Hefenküit kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő jegyes tartaluiu lap.

Felhívás előfizetésre.
Lapunk mindazon t. pártolóit bizalommal felkérjük az előfizetés mielőbbi megújítására, kiknek elc\'fuetósük a III-dik évnegyeddel e hó végén lejár, nehogy a pontos szétküldésben hiány merüljön fel.
Uj előfizetéseket szintén elfogadunk okt — decz. évnegyedre 2 írtjával, mely legczélszerübben postautalványon történhetik.
Ötiyafiui tisztelettnl
: KIADÓ HIVATAL.
Korunk.
Kealis korban élünk, — kezdjük megunni a szellemi proletariátusnak tul -szaporaságát és sietve igyekezünk a realitás-, az anyagi érdek-, a hideg számi tas ösrényére lépni.
A mikoron, — hazánk sötét napjai után ismét felviradtunk alkotmányos életre, — vérmes reményekkel jósolgattuk, hogy ime, — nem lóvén többé sem a szellem-, sem a kéz-, az akaraterő leni ügözre, megmutatjuk a nagyvilágnak,
— hogy az anyagi téren is versenyezni
tudunk, — és a tejjel-mézzel bővelkedő
Magyarország lükre lesz — a gazdag,
— a-müveit államoknak.
Ellótiünk magasztos példák lebegtek,
— ott voltak ama hatalmas gyáriparu
országok, — ott volt a hircs kézmü
iparral dicsekvö — Németország és társai,
ott a politikai és törvénykezési téren
mintául vehető szabadelvű Pranczia és
doctrinair Németország.
És neki gyürköztünk. - Tudvin

pedig, hogy a népnevelés alapot képez, ugy a reális mint az elméleti iránynál is, — dicsérendő buzgalommal kezdtük építgetni iskoláinkat, és hogy\' ezek tanszékei üresen ne maradjanak, — egymás-\' után nyíltak meg a tankóképezdék ajtai, — csoportosan adván nj erőket — a népnevelés terére.
Nem akarván pcoig az igazság szolgáltatás, a közigazgatás terén is a régi parlagot meghagyni,"— népes bírói termeket emeltünk minden valamire való kis városban is, tökélyetesen felszerelt cs&rno kokat állítottunk Themis számára. .& jöttek e központok leié ama istennőnek diakonjai; — az igazság védői, — az igaz ügyek szószólói, — kikel hajdan prókátoroknak neveztek; — megjeleltek, hogy az clnj\'oniottakat, — az egyéni j gokat • védelmez/.ék.
Ám nem volt elég részben a régi táblabírókbúi átalakult hadsereg, — de állították, hogy nem is emelkedhetnek — nagyrészben — az ujabb kor jogtudományi elveinek megfelelő színvonalra.
B fennakadáson segítve lett, — jog-egyetemeink ujabb rajokat bocsátottak ki — és Magyarország ezen bajon is segítve lett; —. fölös számban alakult meg az ügyvédi kar.-
És így volt ez minden téren, — a technika, az ipar stb. egymásután alakult át — modern mezbe öltözködve. — Mindinkább kezdettünk hasonlítani, — ama népekhez, — kiket miut a civilisatio terén zászló vivőket lövettünk és óhajtottunk elérni.
Taláu némelykor kicsinylő mosoly-lyal pillantgattank is át amoda nyngoii

szomszédainkra, - midőn párhuzamot vontunk azon időtartam között, — mely az ő haladásukra szükséges volt — öszszebasonlitva ama néhány rövid évvel,
— melyek alatt mi oly óriási lépésekkel
majd elértük őket.
De ezen nemes versenyre buzdító első hév csillapnlván, a higgadt megfontolás kezdé fölfödözni, — hogy valami alap feltételünk mégis hiányozhatik a kitűzött nemes czél eléréséhez, — mert kezdtünk lankadni, — a haladásunkban kifejtett nagy gyorsaság kezdé éreztetni a visszahatást és a pessimisták már-már jósolgatni — és ijesztgetni kezdenek.
Keilö bátorsággál igyekeztünk megállapítani e láz-borzongatás okait — és végre csakugyan reá jöttünk bajaink forrására.
B diagnózis megállapította, hogy túlbecsültük erőnket — nem ugyan szellemi, de anyagi tekintetben. — A képez-dék, az egyetemek, az ipar mühelyek fulyton-folyvást bocsátották ki ujabb rajai-kat, de immár nem volt mező — és igy nem volt virág a honnan a mézet szívják. " Államügyeink, péozviszonyaink kezdtek rendezetlen helyzetbe jönni, — cul-tnfalis beruházásaink sorvasztó módon kezdek érezni anyagi erőnk hanyatlását
Iskoláink építése több helyütt félben maradt és Themis istenasszony termei is tultömve lévén már, a diakonok kezdenek panaszolkodni az idők mostohasága fölött.
Vasutaink építése vagy félben maradt,
— vagy megalkudván a viszonyotkal és
rövidebbre szabván pályafutásukat, tech
uikailag képezett ifjaink is érezni kezdek
a tclszaporaságot.

Túlbecsültük erőnket éVváilaink roskadozni kezdenek az öaiíányt felvállalt teher alatt.
Érezni kesdók, hogy kissé merészen híiadtuuk és épüleieink alapjai ingadoznak.
Láttuk, hogy a külföld, mely hoszszu időközökön át küzdötte- fel Diagát a mai színvonalra, — cstkis fokozatos, mérsékelt haladásának köszönheti, hogy elért ez idó.-zerinti helyére.
Kezdtük megismerni, hogy még nem rendelkezünk — mindazon alap keiiékak-kel, — melyek nélkülőzhetlenek egy kultur államnak — ha nem is alakulásához — de virágzásához,
És ezen elmélkedésekre következett a visszahatás.
A nemzetnek nagy zöme hangoztatni kezdé, hogy eddig ideális irányt követtünk csupán, — holott korunkban hasznos eredményeket csakis szigora rea-lismnssal lehet elérni.
És lettünk reálisak gondolkodásban és tetteinkben.
Kezdtük legfőbb czélul a vagyonszerzést kitűzni, okoskodván, hogy a vagyon erő majdan a szellemi, a miveltségi viszonyokat önykényt maga után vonja.
És erős alapja van-e e gondolkodásmódnak? — Rendezett vagyoni viszonyok szabad gondolkodási, nagyobb erkölcsi erőkifejtést, jellemképződést adhatnak ugy egyéni, mint társadalmi szempontból, de csak agy, ha e nézetet a szellemi iránytól, az idealizmustól nem izolálva érvényesítjük.
A szigorú realitás kinövései közé tartozik a túlságos érdekhajhászás is, — mely pedig annyi roszoak szülője és aTÁKCZA.
Az elhagyott dala.
8cbi«wler után. Migsse ott & kUded völgyben,
Hová, hűtlen, tivozál, Halld X hársuk htU ájniábtn
Ast & dalt, mely\'loszid fiiitl.
Árnyas bokrok bús aljában
FfllmÜe, ha busán teng, Hidd: a\'bus ?!*] az én dalom,
Siratom a bfiteleuL
Suttogó lomb ágai k8it,
Ha a csermelyt hallgatod, Hidd a néma éji csendben
Virraszt még í.z elhagyott.
Fijó h*ni;ok a léget, b*
Cnoiísxn megretgettk: JS hjogofc xz én EotuQim —
Én sóhajtok — és mindig.
Én bíiak, Wy mented meg éltem : Sirba még nem Bzállhatok...
T5rd széjjel a halál láoczit: Halni még ifja vagyok.
lse, ha késS éjjel ho»4d
Egj rém6*ell5 el-eljut, Hiúd : fellelem már a bókét,
Végeve a fQldí at.
KOMCSEK LAJOS.

Szent Jakab! Chernél család emlékezete.
1359. Pünkösd utáni harmadnapon Nagy Lajos király Cs-bi László megszakadta folytán, Chernél latrán onszágbírái itélőmrs\'ernelc — as 1272 ben Chernél házának élne vetett Sopron m Gólya-D&mooyára kir. Doaatiot nyert Márton unokájának — adoraáoyczá akkor So raogy vármegyében, most ZaU dali Btéléa Ka :nicsa köíeióben fekvő Csehi birtokot éa Wrtosmáoyait.
A perea eljárásról szóló Ívekre lerjedő — (a oó oldalasok igényeit kiegyenlítésekkel v«g sett) ereieti okmány Kooth Miklós Nándor ki-adránya, Sopron vármegye levéltáriban őriz tetík, li vesetéae igy flzól:
Nos Nicol&iu Konth, Rágni Hangarie Pa
latinas et Iad»-i CamaDorum, memória com-
mendantes... Qaod JJagister Stephantu fíliaa
Chernely-Protoootarias viri MagDifiqij Comitis
Stepbani Babek Iadícis Carío Sersaissi mi
Domini Ludovici, Dől Gratia BegU Hangarie
sat. aat. .
A botott itélet^Vííge: •
Cetera verő, sflab totam residaitatem ea-rumdem PosseBsionam Cseh, üi g r y «t Kyeyn vocatarum, cam *.ola possesstoae Galamb u k leieké vocata.... jax\'a pro-miaaftni ÍUgiam Collationem eidem Magistro Stephaao.^ perpetao posaidere sat.
A befejezés:
D*lam io WyBftegrad, qainto decimo díe ocUvarnm festi Beati MartiDÍ Coofessorís po-dicUrnm, Anno Domini mi 1 I e t i m o, teroenteiimo, •exageiímo. (Hár-

tyára irva, lilla selyem sínórral, függd pecsét, mely már elporlott.)
Az okmányban fenti helyneveken kívül még következő caalád, dtillö sat. nevek fordulnak elő:
^ Kicolaas fiitus Ballye de vásárhely, —
Gregorius de Sebter, Joannes Chaka, — -Gallue fie Zurchuh. leányági oldalasok , — Sacerdoe dí Radft, Nícolaus filois Sauli, — Chakon de Ood Ambrosius de Cheh, Kernen filius Petri de Ogh, — terra Cneralia (Cs*-ralja) — Gyürke nliu.8 Demerii de Ood, — JoaonesfíliasBaha>e, Nicolaos fiii08 Briccy de Hugy —r- fíurtus Egry — villa folkas (fakos) — Curia Öebeuk — Henchgudari völgy — rivalas Akarpataka, Cheri fold és BZSIÓ", — Mezgergya nevű határ-diófa — molendinuna Fabíaní — Cbersseg a parte posseasionis Ond — PínceheÜ rőt — Cbenker tele düllŐ. Fel van említve Sieot-Lászlőra felajánlóit templom és a plébános cu-riája esinte Csehiben. — Ztla varmegyóoek 1792 ki mappájában Csehi és And (Oad) fel-vannak tüntetve, a düllők e^yes neveí is létezhetnek még.
Az adományt nyert Chernél István mára déki, több nácadokon. át egéss a török foglalásig, szent Jakabi el6aevet használva fen tartották magukat, egyik utód szinte István Somogy megye alispánja volt 1400-bao. (Ai okmány m. alsó-sopori Nagy Imre urnái.) Szent Jakab hihetőleg utóbb telepitett vagy fecti 4. határok résdeteibíl, vagy egyikének neve tdo-mitutott át. A család ezen ága Magyar Roko lánra, Cainahására s többek?e (1. Nagy Iván m. oru.c&aládai 3 ik pótkötetében Csernél cs.) *do-minyt nyert, egrik utóda Imre a XVI. sxi-

zadban paü-oaosa volt a Marák ereszt art apit-Bágaak, mely joga felét Szajki Zichy Rafael salai alispánnak niflciráita sat.
A török hódítás ezeket is. annyi sok más családdal az ország (iéii részeiből kiposztitá; — utóbbi összekÖttésnek a sopron rmegyei rokonokkal alig van nyoma.— Mihály szent györgyvári kapitány és 1672 körül Zalamegye, alispánja a Chernél házi ágból való volt. Javaikat tehit elveastvén, a Neoxquistic» CommissionáL sem érvényesítették igenjeiket. Ez eldtt 30 — 40 évvel a B&rabásszegi ref. leikéaz ur kötlö előtt felem Üt é, hogy aoy aköny veiben a múlt Bzásad közepéig fordulnak nemes Cherneiek elő, de azóts. semmi nyomuk. Ide menekülhet* tek tehát a javukból kiűzőitek, a hol el is enyésztek 1
Ch.
Névnapodra.
Hogyha burir Tolnék Mély tenger fenéken, A legelsA rígytua A* Toloa ma nékem :
Hogy kikutassam a Mély tenger fenéket S a legdrágább gjöogjöt Felkeressem néked.
De nincs raja sxtlkseg ? 1 Ugy-e dragm kincaöml Ég5 u*relm«d a Legngyogóbb gyQngyKem


felszálUtasára az emeletekbe éá aaonkivttl ugy
van szerkesstve, hogyha el ulai saakadai, ak
kor nem esik le ax illető, — mint as sok ilyen
gópoél előfordul,— hanem ott a hol elszakad a
lánci vagy kötél, ott az agós* íelvonat okvet
len megáll a levegőben anélkül, hogy a leg
kisebb veszélyt ia szülné. — Embereket szállító
gép az 1 »Ő emeletig 2000 frtésmináVntovábbi
emelet 500 frt. Tehernek 1 em. 400 írt, a
következő 1 em. 100 frt. Ételnek 1 em. 100
frt, következő em. 50 frt, tüzÍBzernek 600 frt
azöik emeletig. \' ?
A főbejáratnál (Südportal) balról van mindjárt felállítva a Gruod Károly és fia által meBterileg a „Rziha* féle mintára készült alagút, mely művészi munka ugyancsak nem szorul a dicséretre. — A nyers ós Bzilárd bérezek között fürt ul oly élethűen tünteti eló a" természetben levő valódit, hogy ké\'séget szenved, vájjon a művész ecsetje képes lett-e volna aat oly élethűen lefeBteni? — Az örökzöld „moh^-val fedett bérez, mintha csak valódi volna! Benne a vasút megy lent, míg az alftg-utban, de a vasút felett — mint egy építkezési állványra — ujabb sínek vannak rakva, melyen iümét-inás vonat mehet ugyanazon alagutban. — Az álványon két jegyzetkönyv hever írón-nal, melybe a vendégek — megelégedésüknek kifejezést adva — jegyzeteiket írják. Az egyik könyvecske már régen tele van; találhatni küliiafólö nvelvíi jeligéket, közmondásokat benne és legtöbb helyen lelkesült mondatokat. Egyáltalán vé^e a kiállítási Jary tagjai megél éged ésael tekinthetnek munkáikra, melyben afáradságon kívül nagy felelősség ís rejlik; az ülések bosszú során ál a sok és érdemdús kiállítók közül amegjutalmazandókat kiválasz tani nem csekély feladat! — Mert as ipar-\' kiállítás minden idle várhatót felülmúlva kiiíiuőén sikerültnek nevezhető, — mely Örök idúkre fog az emlékezetekben megmaradni — és ez az ok elég arra, hogy a Jury lelkiismeret** seo is itélj-i oda az érdomjelekel, — melyek ké^ztíres erűvel fogják serkenteni az íparoso-katiparágukatbEenvcdélylyel folytatni ós vállasokba boc3ájikozoi, — melyek az osztrák ipar fenáljását biztosítják.
SZOMMKR SÁNDOR,
épité*ztíttan hallgató.
r (Folyt, köv.)
Bűnügyi tárgyalások jegyzéke.
Zala-e g érszegi kir törvény azé kiöl.
1&80. évi október 1-én. 1658. B/80. Sz. 1. perkice Alajos HulyoB testi sértéssel vádol te! leni ügi ben véjí tárgyalás. 468S. B/80. Sz. I. Kuvics Ferdinánd tt-rmészet elleni fajtalansággal vádolt elleniJ Ügyben végtárgyalás
1715. B/80. Let. Horváth Ferenci* János i társai ltfpással vádoltak elleni ügyben vég-árgyaláa;
. 1716. B/80. Sz.l. Szabó Sándor s társa .ikkasziással vádolt elleni ügyben vég tárgyal ás.
Október 7-én,
32. B/80. Sz. I. Szabó János lopással
vádolt elleni ügyben 2-od bir. itelet hirdetése.
1836. B/ÖO. Sz. I. Lüi.der Adolf és társ*
életbiztonság elleni ügyben 2-od bír. ítélet
hirdetése.
2006. B/80. Sz. 1. fodor Kálmán s társa csalási kísérlettel vádoltak ellent ügyben 2-od Sir. itéíet hirdetése.
2044. B/80. Ss. I- Cieke Ignáca lopási kitérlettel vádolt elleni ügyben 2-od bír. ítélet hirdetése.
2152. B/80. Sz. 1. Furján Péter flulyos testi aér\'ésael vádolt elleni ügyben 2 od bir. ítélet hirdetése.
MUZSIK KÁLMÁN
írotia tgugató. (Folyt, köv.)
Helyi Ifirrk.
- Zalamegye küldöttségének üdvözle .át ő felsége e szavakkal fogadta: .Szívesen Iá om Zalamegye küldötteit is jelenleg azok.eori-jan, kik hű értelmeik által vezéreltetve lojális agasskodásukról biztosítsak. Hinni akarom, önök a megyei népesség túlnyomó száma- érzelmeit tolmácsolják és asivesen ^k kezoi jelen szavaikra midőn Zla
jk és sivesen ^ogok
imlékezoi jelen szavaikra, midőn Zala népea-ége múltjához biven e biztoaitast — mint oem étlem — minden alkalommal tettleg ia beval-tandja. E reménybe! örömest küldöm megbízóiknak üdvözletemet és kegyelmem biztosít"ait." — Sirály Ö féléége szept. 25 én éjjeli 1 órakor érkesett a Dagy-kanix«ai pálya udarba, honnét H vonat asonual tovább robogott. — Városunk as indóhii köaelóben * a kii-ka-csai át|áriánál féovesen kifilágílott diadal-bekkel liaatelgett.Egyiken ,Ü d v o s 1 i k i-i 1 y á t hódolva K.i gyKanista ár o •* B a máftikoc vÜd voazernose oiiorant sie&t fejét" fdirat-Ul- — Előbbi pontnál a tusol\'ó-testület éa ipar-UrsnUt teljes dissben, sasslóval i mindkét he yen nagyszámú kösonség várta a vonatot, s minthogy teljes csend kiváaiatott, haiigatagou
?nZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
melynek, — hogy a gyakorlati\' életből hozzunk föl páldát — a közelmnlt érékben oly végzetes eredménynyel burjanozí uzsora is egyik szörnyszülötté vela. . Ám e két irányt a mennyire leh< öszszeegyeztetre, elfognak tűnni ama k növések, melyek rideg elkolönözésné! — ugy az egyiket, mint a másikat jellemzik; akkor az értelmiség sem fog élősdi szere-pet vinni a termelök csoportjának —. népnek — rovására és a pénzembereknek hnmanistikus elvek nélkül,, csapái számitásnak élő csoportja nem fogja ismét a társadalom életeréból — a népből, — kisbirtokosságbói — a vagyoni életerőt — kettes jellegű pénzmüveletek áltai — kiszivattynzni.
-y. -t.
Az alsó-ausztrlal iparklállltósról
— Kredett tudósitá*. —
Bécs, 1880- évi szept. hó 22-én
III.
Legutóbbi referádámat a vaaipsrral zár tam és ülő, — ügy amint a vele rokonipa kívánja, hogy ma a gépcsarnokkal kezdjen meg czikkemet. — Langen és W\'olf gaamoio gyára (Bécs, X. Laxeoburgerstrasse 53;) vonja magára a nagy közönség általános figyelmét és oéitán, mert a gépcsarnokban a iegelu^bb tár gyak egyikét képezi, hol a szakértő és kiváncs közönséget a nap minden szakában tömegesen láthatni. — Az osztrák-magyar monarchiában ügy külföldön a -ctég mtwt az ugynevezet »Oito" ujabb motorai** is gyártja, mely nem Csekély lendületet nyert ez iparagban7. — Ezen tnb\'O!- a jelen időben mintegy 3000 példányban van elterjedve a kis iparban éd egyesíti a kózön-aég*s gázgépek minden előnyeit; a folytonos tüzelés, fűtés, tisztogatás, barna el hordás é& egyéb kényelmetlenség a gépaél elesik és ne: rabol nagy mennyiségű időt, — hanem eg_ egyszerű gázláng meggyújtása által az egész gép mindenkor mozgásba hozható és a gázláng eloltásával minden további működés megszűnik. — A motor csak annyi ideig emészti a gyú-
időnkéaü félbeszakítása megtörténik — párat Un; a legcsekélyebb veazéíylyel sincs Összeköttetésben, mert AZ egyszerű lángssesr — mjlynek ógÓse mozgásba hozza — oly annyira veszélyen kívülinek van elismerve, hogy távol van minden hatósági engedély és rendőri felügyelettől és ami hangtalan mozgását illeti,
— bátran felállítható még a lakóházakban ia.
— Czélja, hogy fűtés vagy lóerő nélkül képejj
legyen gépeket mozgásba hozni és pedig est —
, mint a különféle erőre alkalmazott gépek tanúsítják — kép«s már 12 lóerőig teljesíteni.
— A czég 1866-iki fenállása óta azon törek
szik, hogy a kisiparosoknak az előbbi nagy b*j
és veszélylyel, fáradsággal és munkával össze
kötött gépeit ilyenekkel pótolja illetve helyet-
tesitBe. — A motor minden gépre alkalmazható.
— A czég e motorok készítésén kívül felvona
tok kéezitéíével h foglalkozik és a kiállításon
levő már a gyárából kikerült 900 ik. ?—
Ilyeneket csinált a király minden várában és
villájában, az uralkodó ház tagjainak palotái
ban és sok mágnás és elŐKelő uraknak. — Ezek
is felette czélszerüek a sok lépcsőjárás helyett
és alkalmazva van ember, teher, étel, tüziszer
Nem tudták meg eddig.
Nem tudták még eddig Felfedaxni sohaem: Milyen mély Ubet a Caillogó tengerszem
Kern is lébet soha... Mir hogy U lehetne I S végtelen mély *s is Mint rózsám uerslxao
Nefelejcset
Nefelejcset adtil A tó partján nékemv „Nefelejta el,"-e két, Szó kíséretében.
Ugyan siót fogadtató, Bar cd tettem volna, Titkon Ennyi könnyem Érted mo*t nem folyna.-
Mert ax ffirjija lelkem ÉgS SEenvedélylyal, Hogy ía <jm!tks«m még, S te felejtettel el.
MAEOSHALUlOTOLA.

bir, d* siive mélyéből kivinta, b.3gj éljen akiraly!-
— Vj királyi tanácsos. OÁ felsége dr.
Németh .Antal győri tankerületi főigazga
tón »k a közoktatás terén nerzett érdemei elis
tueróseül a királyi tanácsosi czimel dijtaénte-
aea adomáoyosia. Szivünk mélyéből Örven
dünk a tnegérdemleit kiiüntetós felett.
— Kovács ZsigmonA megyés püspök
ur Ő excja Bpeslről szept. 29 én R délelőtti vo
nattal ló egészségben Veszprémbe érkeaett*
— Htíagyar svinésxet. Szombaton,
szept, 25-én adatott „A boisy boszorkány* vig
nagy operetté. — A darab magában véve oein
sokat ér, de zenéje kitüoő. As előadás eléggé
Bikerült mindvégig. Szereplésben kiiüntek
Bácsnó és Tatay E. Kár. bogy utóbbinak hangj*
nem iskolázottabb. — Mészárosnét élénk játéka
teszi kedvessé. Mezey P. kellően alakított, Ü»n-
Cion pedig csakhamar meglátszik, hogy szép
tehetségű gyakorlott színész. Károlyi A. nak
azonban hasonló szerepében nem nagy jövőt
jósolhatunk. Közönség csekély tsámmal. —
Vasárnap, szept. 26-án „A szomszéd uram ka
kasa" népszínmű. Lukácsy Sándortól. A darab
caupa szövevény, helytelen kiindaláflBal; szag
gatott jelenetek halmaza, minden erkölcsi hatás
nélkül. Nyelvezete itt-ott magasabb a népiesnél,
több helyütt pedig pórias. Kinca az egészben
egy kidomborodó jellem, de vao elég lélektani
ubaurdum. Dalai égylian^uk, magyaros zamat
nélkül. — Kár volt eziore hozni. Az előadás
különberi sikerült. — Tatay E. és Bácáivé az
énekben, Ferenczy éa Médzíros h. pedig az
ügyes alakításban tűnlek ki. — Kiválóbb sz^
rep ninos is több e színműben.— HéifŐn, szept.
27-én a eKornevílli harangok" közkedvességü
nagy operetté. — A mai előadással ugyHDcsak
tnügniutitták ezinészeink, hngy egy kis igye-
kize\\, bu7galom mellittt alig lenuén«k kiíugá-
soíhalók c hadaihanpjük Dem is éppen művészi,
hiányéi ezutlal eléggé pótolta a mindvégig
egybevágó, folyékony előádád. — "Rlezey, D-ncz
éi Berenyi kitünőeu alaísitouak; B^csné i«lje-
ien mtgfeK-lt Fz:repének, valamint Ti\'ay
JEugeaia is. Kz alkalommal külöubcn mind
nyáj<in kiérdemelték a dicséretet. — Közönség
közép Bzámmal. — Kedden, szeptember 28 áo,
Mihrtlcv-itb Fá! jatalomjálékéul ,A falu roaa-
sz&u Tóth Ede közkedveseégü népazinmüve
hozatott szinre. — Eltekintve itt-ott némi lapos
ságot, ni előadás eléggé sikerültnek mundbaló.
Kiválóbban szerepalteft : Miháloviu P. (Göndör
S.), Bácsné Liptay L. (Finum Rózsi), Konctól
Lujza (Boriak*), utóbbi különösen megfelelt
szorep- k«llékemek; továbbá- Mezey (bakmr).
Fuludy aati Bacsónk azonban több benaőapgei
éa patboat ajánlunk. —Közönség Bzép számmal.
— „A pozsonyi m. kir. bábainté^eib^n
a f. évi ié!i mftgyar-német tanfolyam október
1 én kezdődik ; a felvétel október 10 ig tart
bezárólag. Fülvételi feltételek: 20—40 év«s
kor, erkölcsi bizonyítvány, jártasság íráséi ol
vasásban, jó egészségi állapot."
— jbetenyén a megyei bizottsági tagvá-
laaztás folyó hó 23 án a legszebb rendben végbe
roeat — a kisorsolt Zakál Gjuía, Novak József,
éd Major Péter voít bizottsági tagok helyeit »
bzavazÁs végett bnjült 150 sza vató által Zakál
GyuU 14;i Bsavazattal, Erdélyi György 149 és
Hóbor József 83 szuvazattal megyei bizotU>Ági
tagokul VAlaazts-ttak. Ezvn kívül Kaiivoda Já
nos kspott 06 szavazatot.
— A pápakefxtTielyi vasút végre
hajtó b c ittsága szept, 1 ti áa Pápán ülést tar
tott, melyben az aláírások folyamatban léte
miatt a gyüjtőivak beadására kitűzött határidő
1. éví okt. hó lő ig kiterje.-zietik.
— Tiizvésx. Folyó hé 25 éa éjjel éjfél
kor vészharang kongásaébre*zté fel Alsó-Lendva
lakóit. A fóütczáu&n i?n ütött ki, mely egy
pillanat alatt lácgttngerbe borította egy pol
gárnak házát, ki azt sem tndta minek megmen
téséhez fogjon »? rémület eiső piljanatában. —
Kevés várlatva a tűzoltók is ja. helyssinón vol-
,tak és a buzgó polgárság odaadó segélyével mintegy félórái küzdelem éi ma oka után végre sikerült a félelmea romboló elemet eifojtaniok. — Csupán egy hás égett el a hujsiá tartosó kisebb helyiségekké!. A bennlevő bátorok megmentettek. — Kern mulasztható el megemlíteni különösen derék tűzoltó parancsnokunk Hajós Mihály Ügyvéd árnak fáradntátit, ki erélyes intézkedélével nagyban előmozdította & vészes
*elem tovább terjedését.
— Minő lesx átél? Át erdészek és
gazdák axt jövendölik, ht gy az idén szelíd tél
less. As erdéssek régesrégtől fogva a meséi
füvekről s főleg as Brjcaeákről következtetnek
%z idő tartamára. S mig a múlt éven as\'Erica
vulgariusésherbacea vírágbogájaegén hegyéig
telve volt virágokkal, addig étidén a bogát
alig fedik félig a virágok, mely körülmény szo
lid télre enged következtetni. A méhek mun
kájából szintén hasonlót következtetnek, mert
mig múlt évbeo a méhek ez időtijban mar
befalazták magukat, addig ma még javában
rakják a viaszt.
— Rövid hírek. Kossuth Lajos nagy
hazánkfia néhány hél óta gyengélkedik. — A

SZEPTEMBER 30 in 1880.
kirily fogadtatása Pécsett fényes és kiválóan sikerült volt. — Nikita Montenegró fejedelme szabad óráiban költő is. — Stockholmban a „napokban adtik át rendeltetésének a teiephon-hálózatot. — A hercegprímásnál e hó 25-éo püspöki kooferanczia volt — A farkasok már is garázdálkodnak az orB*ag feUő vidékén. — Somoskéőy a börtönben Pospischil nevű társától megtanultaaz acrobataságot. — Budapesten nagy a gyermekhalandóság. — Haynald Lajos bibornok érsek 6150 frtnyi segélyt utalványozott a kalocsai fitanitó képző intézet 51 növendéke résrére. — A bécsi kiállítás tanulmányozására 24 iparos küldetett hazinkból. — Caá-szár Ármin perjel, a panuoubalmi benczések NeBtora meghall 85 éves korában. — Balaton-mellék&n is szüretelnek már a rósz idő miatt. — A budapesti kávésok a bécsi magyarfald lapokat kávéhátaikbút ki szándékoznak küszöbölni. (Helyes!) — Pozsonyban m«gyar dalkört alakítanak. Ideje is már! — Londonban vgy 100 láb hossza és 30 láb magas képet állitot-tak ki. — Hó esett szept. 22 én az erdélyi hegyeken. — Ő felsége a bositai r. kath. hitközség-üek iskoJa építésére 150 frtot adományozott.
Irodalom
(E rovRt *l».u megemlített munka Nngy-Kn-QÍxiiáfl Wajdits Jó«»ef k&nyvkereiked^se ÜCal mégre D dal betó.)
— A ^Vasárnapi Üjaág* Bzept. 26-ki számn következő tartalommal jelent meg: nAz államtitkárok ? — „Honvédek csala dala." Koroócay Józseftől. — „Mivel édesgetik Bogba a legyeket." Rajz. Irta Petelei István. — „A g5zház.a Verne Gyula regény*. — BA gőz-híntó." — .Á király galiczíai utjÁról." — nA TükÖr-tó Yozemiti völgyében." — ,At moisó p*ndurhadnngy.\' Rjz Ü régi jó világból. Tors Kálmántól. — ,A Morgan." — Irodalom át művészet, köíÍQiézeiek, egy\'etek, egyház és iskola, mi újság? stb. rendes heti ro/atok. Képek: Az álUmtitkárok: Madaras<y Pál. Hiero-nymi Károly. Tanárky Gudeon. B. Fejérváry G^z*, tábornok. Pró;iay József. Jlatlekovica S-tüdor. — Krakkói képek: Szobieszki sirj* ez. Wenczel egyházában. A krxkuzok baude-rium^ * kirá.y kocsíj* körű\'. — A Tükör té Yosomíti vöigyébtín (Kwlifwrmiábtü.) — A gfiz-hiiz. — Az anya kea\'-rve. — A gózhintó. — A aV>sárnapi Újság" előfizetési ára negyedévre 2 írt, a .Politikai Ujdonaáguk\'-kal együtt 3 frt. — U^yaucíak a Fran^in Társulat kiadóhivatalában (Budapest, egye\'em uicza 4-ik *z.) aiegreadelhetö a , Képes NépUp* legolcsóbb uj-Siig a magyar ufip számara, félévrn L fr*. — ^S h-r^ru h^tiUp melléklupja a „Vilagkronikii^ képes hűikö/lciny m<"gr-i.duléai ára a Vasár-n«pi Újság, Politika; Ujdoiiüágok vagy a Képes Néplap előfiietői részére negyedévre 50 -kr., félévre 1 frt.
Vt».f?) es hSrefc.
— A bzultmi éa az at&zonyok. E bőieo.
volt vége M ram az A n bújtnrík, mely u án s báj-
rám-ümiep kövutkezik E( Hlkníummal a szul
tánnak a paoia mindig egy ttzüznt szokott
ajándékozói. Abiiul Hu mid az itién ezi a szüzut,
ólkül, hogv cauk látla volna is, így inaija-Babb álf.mi liaziviselŐDKk ajAndékozU. Ez eddig hallatlau esei a lorök. históriában. — Beszélik különben, h"gy u szuttaQ.mk ac idén a báj rám ünnepre t-gy arab ff j-drlt;ca három rendkívül szép rablfáayt ajándékozó\'.!. C»ü-törlők ed te e leányukat rárt bintóken euuucbuk vitték a Dulma. Bagdse palolsba. Hogy a szultán ezeket ia elajándékozta volnn, arról hallgat a krónika.
— Ha kir&y valakinuk a VL-nd-^e. Hogy
gróf Potocki A-thur, krakkói pHioiájában a ki
rályt iUeodden fogadhassa, a király számára
fentariott három termet a b\';e*i udvari kárpi
tossal alakíttatta át, ftflatér\' eriak 35.000 furint
csekélységet fizetel\'. Axelfogudö tewmbe pedig
meghozatta Páriából utón bútorokat, melyek
III. Ntpoleoné róttak. A nagyterem f**zÖnyege
pedig igazi remeke a famozaikmunkának, s
óriási összeget képvisel, mivel minden szflayeg-
tábU 70 ezüst forintba került.
— Száz pUztr<Í7ig a szultán számára. A
némot c ászÁr egy alkaiommn.1 megtudta, hogy
& pisztráng a török szultán kedvence ételei
közé tartozik. A pisztráng-tenyésztéshez azon
ban nem igen értenek Törokorazágban. Hogy
tehát a cémet császár a „beteg ember" irí^X -
figyelme; kimutassa, a legjelesebb oémat
piaztrá a g-tenyészd ék bői 100 gyönyörű piazirán-
got, számos petét és pisztráng-fiat szerez telelt
be, s ez ajándékot egy vadass Utal küldte
Konstantinápoly ba. A radásenak a lehető leg
jobb dolga volt iv„ A Btultáe azxal viszonozta
a német csat sár ajándékát, hogy tizenkét gyönyörű telivér arab lovat küldött srámárn.
— Köibiztoudgi állapotok Vaczon. Kom-
polthy Tivadart, a .Váczi Közlöny* szerkes*-
tőjét múlt vasárnap este lakása előtt egy
ismeretlen egyén késsel támadta meg s teléje.
szúrást ÍDtésett, mely szerencsére csak kabát-
ját hasította ki. Kom polthy menekülését ao-

TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM

ZALAI KÖZLÖNY

SZEPTEMBER 30 in 1880.nak kösEöoheiLe, hogy revolrert rántott az
nloa&Hijra. ki aztán megszökött. As eset
mint írják lapunknak. — Váczon nngy^irgatott-sigot keltett, és Bokán art hiatik, hogy az orvtámadád tnagáobossu müve. A rendőrség a tettest erélyesen nyomozza.
— A király é* a caángó magyarok. A király lav»lev<5Ieg galiczíai u\'ja ntán Bukovinát io meglátogatta; f. hó 15-diítéa ó^t Ceroo-vilzba, hol harsány éljeuakke! 8 nagy lelkesült* Béggel fogadták, az ott élő, tőlünk rág elszakadt magyarok. Hadikf»lvaflstensegitii, Andránfalva legdiebb és legasÁlasabb ifjai képezték az elő cs.ipa\'.ot. Minthogy az eiÓcsapit folyton abhéli sajnálkozásai] ak adott kifejezést, hogy „nem lábalja a királyt," Ó felsége a palota erkélyére ment c QtíBíiQ aéate végig az elvonuló, daliás magyarukat. Az egész város irigyelte a magyaroktól e dicsőséget. Az épp akkor tartott magyar lakodalomban a különféle nép fajok berau-talák nemreti tánczaíkat. A király pftgy érd-ik lódéssel nézte a.kopogó csárdáit. A magas vendég még u. folust birákkal is szavakat váltott. FuTyó hó 17-én hagyta el Ó felaége a lelkes uiNgyarokat, kik egész elut-tzásáíg a hódolat é szeretet \\%&i, bens6 jelét matatták iránta.
_ Tetszhalott. Varsóból írják a köveikezűket: A városunk egyik meglehetősei) ismeretes polgára, S.Mihály, a minap megbetegedett. Orvosi tanácsra a Rókus-kórházbá. szállították, a hol tübb DKpig feküdi A nélkül hogy állapota javult vo\'na. Szombaton heves láz ulán öntu cUtlaneágba eiett, a melyet az egyik orvos

halálnak jeleiett. AK élettelen testet nyílt koporsóba tárták; este eljött két kórh&Mzolga, a kik legnagyobb ijedségfikre «z: retták észre, h-.gy a halott mozogni kezd. Mikor aztán S. fölemel kedott, a két járnb >r hslottörxí ott hagy La nem csak a betegagyat, hanem az ispotályt is. A magára maradt S. attól féltében, hogy megint koporsójába zárják, w ablakon keresitö! elmenekült, de utkösb-sn meghűlt és ennek folytán újra megbetegedett. S.axt beszéli, bogy mindent hallott, a mi körülötte történt, érezte, mikor megszablak rajta a koporsó mértékét, de nem tudott sem mozogni, s«m azóllani. A legnagyobb erőinegfeBzitéeael iparkodott kikelni a koporsóból, de nem sikerűit neki. Végre visszatért az eró testébe, e!ó>zör kezei nyerték vissza mozgé konyságukat. S. családja a kórház igazgatóéig* ellen purl indi\'ott.
—? A baromfinak forró eledellel való etetésééül egy tenyészti azt írja, hogy az uiolsó tél alatt hideg napokon a b <romfia*k szánt eledelt reggel forrázott állapotban adta azoknak. Valóságos mohósággal ették a fáciánok, gyöngyéi házi tyúkok a forró eledelt. Ép oly szívesen itták meg a forró vizet is. Éten tenyésztő a*t álütja, hogy a forró eledéi nemeik,-hogy nem árt, de épensé^gel használ a b-irorofiuak, a mennyiben a korábbi tojást előmozdí ja, meiy tapasztalást már mások Í3 tették. Mióta tyuk-jainak forró állapotban adja az eledelt, azóta ezek sukkal szorgalmasabban tojaak, mint az-eMitj mikor még caak meleg eledelt kaptak.

Papirszeletek.
Egy juniáli.on tartant. Egyik, áímí a máxikl.o* :
alatt V
— Ueyan kií az a vHig CSU.IÁJJI olt a
8tomon»n a másik:
— Ai én leinyom.
— t?E7 7 <^e weretetremé\\tó ki* angyal az !
I. Porencz fr&nczia király udvari bolondja panaÍKodott a királynak, bogy egy f5ur 5tet kalil-lil fenyegeti s azért kérte a kirí y cltx\'tnat
— H« megöleltet, — bistOiitj*. * király, — 3
peres mnlv* fe lak *srU tora.
— Felség! — felel a bolond, — jobb szoret-
aém, ha 3 perez erei előbb felakasztaná, mielőtt
fnegölt.e.
Egy meouoQiu. kérdi a macikat; mi az a ci5d? —
— O> TCndéKság, — feleié ez, — mely ax adósnak jószágából kúsíittttik. — A tanácsbeli es ítélő urak na,ry kanalakkal Bt aiztal malIeU Ölvén, annyit esznek, amennyi tet«zik A hitole*íík pedig apró kanalakkal távol állnak éa caak »*t kapják, a mtt az urak már nem ebetAek mi-g
— Hol az a l»vél, a mit itt bkpyUm *z asz
talon János?
— Hit elTittem a postára !
— Hiszen rí se irtam a czimet I
— Att hittem, nem akarj* a nagjaágo- nr,
hogy én tudjam, kinek ir. \'
A leleBraphtRazgatóhf.E benyit x. y «*ámUrtó
ía kérdezi aliíatonan, bogy kuphaUia-e ócaka dró
tot kwitíihes T*lót? \'K\'
(Nyerson:) Itt nem árulnak drótot

D* kérem a gasdaaigi egylet todatU, üogy kinek drót kell, itt kap.
(Még-njweUiitn) Mondtam mir, hogy itt nicc* riiimljíe
De W-rem engemet B. KG. miniszter unudc m Bc-icse kdldBtt Én a ?sámtartój*....
(UflgUOkk\'Miét ntán nyájaaui) Metn írteUain olt mÍT«l moig«lft*tok Wrem ? Tableao?
— „Vilma kjsxssconr," — nál szígoni han-
gnn a tanitonö — ,.az 6n leTÍltiskájíbao e ritsa-
Siitiü lőréiét taUltam. KeméDjlem, hojry e& nem axe-
relmei levél"...?!
— „Menta Isten, ax ily bolondsigokoR mir
régóta t .1 vagyok !\'•
Tromfot tromffal. Egy iereakedR segéo tiílo-goaiK jitókbun megcaókolta egy Uny kezét, Vinak njján gyönyörű brilliint ko^S gyűrűt pÜl»DbFÍ<i meg, «Ióg haago»an igy -zóh mellatte illő barétjAftoi:
„A*t a gydrflt jobban nzcretném, miat a ke-z<t.M —
A leány, ki ezt. meghalta, mO|ífoQa * téged nyakába a levő arany órí. lincz&t é& TÍBSOLSÁ :
„Én pedig ezt a kötelet jobbsa, Kint aAQ*X a, — BKarnarat."
— Feleség: Aht as én LinÍM*ia még csak
7 éves B már gyűlöli a férfi licat!
— Férj : No, no — csak várjuk be. fcOjfí !«tl
14 íves korában, mert bát tmlva ven, mindoa 7 áv-
ben vá\'tozik az aitaonj"i ti-rraes^ei 1
Felelős szerkesztő: Bátttrti Laú

13 E3 T?H s-1
! Eu minden versenyt legyőzök !
Kijveiket", mindenki részére hasznos tárgyak 10 frt potomárért
iiüxm k*pb»tók nláuréicl vaey ac ár beküldése mellott.
M6 2-10 BÁCHB.1CII S.
kivileli ürlet, Budapest király otcsa. II
.iiat kés
6 db
6 „
:gol britL ez
, kávéskanál teríték támasztó „ tálcza
1 db. ang brit. ez. dohányszel, gyn fatartó tollkes
g fésű
6 „ \' fénykép kérettél
tejm
h
6 „ talmi arany ékszer

Mind
iiil
1 „ miniatűr «i: háti látciö.
a 60 drb c*ak 10 IWint ~M
sít raktáromat diszmÜ pipi
rovidarákban, regyvernemSekben >tb-n a legolcsóbb ár>k aeliett
, ugy hogy
Dr. Sporrer Mátyás György
cs. kir. korm. txnácsos Abbáziában. -:--mr» 50 pxlacik maláta-ki vonatot, 5\'/j *

Csojiortok 20, 3u, 40 eiíési 1U0 forintíe & legfinomabb mii,őségben
MAYER Dr.
e d-o r vos.
A os. kir. tábor! korházak Igazgatóságától Ssbleswlgbn.
A Hoff-féle maláták ír onatu gyoeyKor minden éar.lelt esetben mint.
kedvelt, hatásába* táp és erőihitő szerkóit mnt.tko>ó iul bizo
nyult, különösen az altéit résx«k mUködéietnek tehe tétlenségén él,
chronikus kitliirok. ál, nagy nedvreazteuégnél és elsoványndásnal
Gayersfeidi Plrz lovag. —«™ «-
ezre Q-O r V O Z.
szegei
Főraktárak: NaflV-Ktnlzsas; Feuelhofer Józsefnél. Z«I«-Eger-iei: Hubin«zky A -nál Sopronban: Mttll.r p.-néL Keszthely a ....k v-.—nc2néi. Kaposvirttt Lajpzig Antalnál.
a ZHtpry N.~féle vetömog-pácx:használata meitcU.
Nemrég s szent-pBJtl vidékbeit éremmel kltűtetv*.
Énen ré gilicz (kékkó) a máB maró savakból álló pici teljesen elpusztítja, — la. a minden csomagon olvaaható eg-yaserfl kivi tel Q használati ataaitáa pontosan korcttetik, — a bnu, árpa, tót), Lölea. tengtrí stb-nál a vetőmagon találtató Qixogcsirikat, mint eít Biámos bizonyítvány erSsitl.
A magsa magr. kir. mioiaterínrn gatdasági közleményei a Dupay H.-fölo páOZSt miut egjikét a legsikeresebb szereknek ajaul-já> A bustüíi&g olbáricáa&ra.
Áttt ki ütések ?bironyitványojtkai kívánatra ingyen és bérmentTe. Ára egy ? hektoliter (200 liter) magra való csomagnak SO kr.
N agy- Kanizsa n egyedül ruk R»»Mf«ld Adprf keres
kedésébea kapható. — AUó-Jjendvin Toakt 6. — l^nün TtBSt
VIlMOS. — Mara-tízcrdahelyeo BnÜWVe«Z A. — Zala-Eger«z«gen
6rá*w és lla. 133 9-10Csakis HANS
boz:
BÉCS, I. Licbteasteg I, tzim
a legelegánsabb és legolcsóbb saját kész.tmésyu czIpőnemOek legasgyobb és legdnsabb váiasztékbaa
Az illaaetrált árjegyzék kívociti:
119 8-30 Hölgyek számára:
* 1 pár liőr-czipó (SriefiVtten) eröa talppal 3 frt, 1 pár b^r-stienVUs, duplxtalpos, izogelt, 3 Irt 60 kr , 1 gír kettyQbSr-sticf-l^tta erös talppal 4 frt 50 kr., 1 pár borjabÖr rámás ciipS 5 frt-iól feljebb, mindennemű hiii czipn bőrb5I f*Ky szövetből, sarkoa vagy (.arkatlua 1 frttól 2 frt 50 krig. Bét* c» otrzai czipók, zsinegem, Laíting, vagy bflibSl 3 f.ttof 4 frtig.
Urak számára:
- 1 pár borjiiLör uri czipö dupU Ulpp.il 4 frt hO kr., 1 pár ojjyftnolyan leRfinon:abb 5 frt, 1 pAr ngy;inoly:in (licnsl alakn) 5 frt 50 kr., 1 pár ng.^nolyan (KU-börliGl) 5 frt.
Mindci>í..-mü flo . leány- és gyermek-czIpSk és minden n*gy-tágu szár-C8Í2BiS hallatlan u\'csó árun. Vidéki mi^rciififlénok a legnaRy-bbpOntOMJBpJil inté/tetnek al Mop nem fclolŰ cxipök ké.Bséggel fel<-«e. éltetnek. — Illssztrált árjegy lékek kel és sUsitá-sal a saértékvevésro iagyei és bementve küldetaek.
Czipőraktár „HANS SACHS" hoz Secs, I. üchten-
steg I. szám.
A m lyen tisztelt gazdák- molnárok és gépé-
szék becses figyelmébe!
VRD eiírencsém tudatni, hogy bi-rgyiramban gyártott
gépszijak
rrJinden alakbán nálam, ugy
kaposvári fióküzletemben
(hosszú a:cza 7. %%. a.)
a legjntáoyosabb árak mellett a legjobb roinóségért való ketesflégge] kapbaiők.
A míg egyrészt az általam gyártott otijjak minősége as angol és egyéb külföldi basoDgyártmáóy-nyaí a versenyt kiállja és addig másrészt az árak is tetemesen olcsóbbak a külföldön gyártottaknál, s igy >";Í biston reményiem, hogy
hazai gyártmányom
t míljen tiiztelt gazdák, molnirok ée gépészek il-ts! figjelomre.fog méltatUtoi.
tisámos becses megreDdeléaért eeedezik kiviló tiszteletűi
121 ío-ia Krausz József fia
Harcxalibac ntve küldetnek.
5
—_ . bőrpvároF
j, 00* Árjegyzékek kívánatra bérme

A szürethez
ajánljak legjobb szerkezetű
orsóval ét »n-\'!kQl, 8ZÓIÖ-PlllB0k«t 30 f:U6l 105 frtig, S2ÖIÍ-
?orzsolé szitákat. d»rabj» 7 frt. borlehiiófléfwk (azivauvulc)
le*iijahb izerkexet, ixúlkazáonal és goJjo-welentjOT*!, melyek
kfl mustot, VJtUmint bort a BrprBtól e(tás««n tisztán lebet 1«-
bnzni, Anélkül hogy ait f.-!ke»erje.
Vxlódi tmtrikaJ nyomó és szívó ruggyanta i3«iék, borlebnzá-t6«!ök, ptliczkok, betSltésl készletek, d\'agaszoló-gépek, vain-
mii,* mind a piacze-eszkSzSkhSz tartozó ozíkkek. iíá;>e« irjegyrákek kívánatra ingyen k i a s o 1 g i 1 t * t n a k.
SCHOTTOLA ERNŐ és NEOSCHIL
Budapest, ráczi körút SS, HZ.
Dr Schmidt fótörzsorvos
FÜL-OLAJA.
N*pró!-napra azaporodnxk a valobxn kigj-ógyaltak nyilvános elismerő é* köszöliü ir»t*i ! üisouloul a t- cs. orvos urak ta folyi-ánt ói inmételve nUlnak a ilr. Scbmtdl G féle füI-oUj fényei ha\'áíÁra, mi kunt ujabbj.yt dr. H^mmcmchoid m^-gjei fíj orvon árnak kfiveikezfi JeTelp ígaiülji:
Van azormcsrm tudom isi r* KÍHÍ, Hogy xz Óntól nyert ,v*l.\'<Jí* dr. Scbmidt G féie fill-olaj fCltiete^imnéi, kik fUlzugás-b«u, fülasakgáüiib u, idólegea sükeisíghen é* D^gyfflérva sebez-ballúban »xcnfedtok. mint leghalnaióubb gyugyuer igazold magát! Kiterjedt orvosi gyakorlatomban ezental ía raiid«D fúlbxjban »ien-vedSnek rendelni fo^o.ii, éi nem roalaiztíiAiom eL, e*en kitdnS hutása nort a font megnevezett bajokban nzenvedő miadeu be legekuek ajánlani.
Zsolna, IÜ8(r. márczias 5.
J>r. Ham
i es megyei or?o«-
m. kir. honvéd fSorv
Dr- Schmidt G, íotörisorvos éa orvostudor
js, illetőleg meggyógyítja SJ. idSlege* aükfuéget, ffll-t, fQla^akgatast, ffilfájámt, még régi Ifgmí.kac3«lib esetekben is. A kellemetlen ?üUag&at éa kisebb mérvű nebézball&st, azonnal elmulasstja, miként ezer és ezer eredeti b isonyítTÍBV tanúsítja.

Egy üveg ara baaznÚati atwiti»«jil együtt 2 frt. T C»ak akkor valódi, ha minden üvegen ia » ?6röB ptpirboritókoo az itt látható védjegy rajta van. — Kfiionben * gyártmány jxtia-ÍÁ». Tehát elővigyisat a vétetnél.
Kzcnkivfll minden palacrkoo avegSntésbea a köi-ponti bitomáoyoi (Jakobi Th. fiambargbao) cióg-jegye szemlélheti éa minden Qveg
„Otíer-Stalsant mi Physttus Dr. ScMíl"
ayom&tul ellátott inbarokkal van ekárra.
kapbxló valódi miDÖiéfb^n a ffraktárbtl, kn Dr. Rallnohiek V. EBII tjígjneniii-baji Bécsbei SenraJd A. g7<Sgyflz. a ^cs^xirkorooihoz1 VII, Hariihilfenlriue Nr. 106. — BpntU Tirök J. gj<g7«. — Prt-flábAI First József g?óEysi- — firáubu &&&**. „SKarraslioz1\', Pir»l«ltMr J. gjáö"\'- — Le«b«ri«M Mikolátot P. gjiijt*. -Zifribbu suttiibieb Ztifm. rjíícy"- — Uizkn RMker Fírwcz ITJÓcjr.a. — S«l2b«rgb«A Dr. SBdiitzfcy cs. Ur. Qdv ejó^n. —
Pus«ybu S»lö R- EÍ^ET"- — T«sií»y*r«U SteUtr F. gyíg?"
— KMgzsvárttí Snky Miklós 6\'ÓIJBI. — CztrMVlu 6ublkowsky
G. &&&**. — KUoMfartban Tbirawald W. grógm araknál.
U. I Wníca sUtfctl Wrúített fül-olaj lesi vllídl Srhmidt R-USr»orro3 6a orvostudor-féle. h&oem osak efly jogosltlaaiev-Vlaz-
•zaélésDr. 8ots«Ult ir Kéjére »l«t kMl«ftvUy»kr». 136 6-18

•nZENÜLENCZEDIK ÉVFOLYAM.

ZALAI KÖZLÖNY.

SZEPTEMBER 30 á« 1880.

S El

A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
tisztelettel alólirt igazgatósága ezennel jelenti, hogy Zala-, Somogy-, Baranya- és Vasmegyék részére kittt-j-d* hatáskörrel
Nagy-Kanizsán vezérügynökséget
989 35-52
állitván fel, annak


GUTMANN S. H. ÚRRA
ruháata, kit egyszersmind a füz-, szállítmány- és jégbiztosítás; ágazatokban jojiérvényes biztositá«i kötvények kiállítására éS károk fel-
Vételére, úgymint ezek azonnali kifizetésére is felhatalmazott. Budapest, 1880. januárban. : . ?
A Magyar-franczia biztositó-részvénytársaság igazgatósága: ;
SCHWEIGER MOSCOVICZ.
A. 03klEi,eryái--rra.nca5la1 laíztosltö részvény-íársaság
igazgatóságinak fentebbi közzétételére hivatkozással alólirott tisztelettel jeleni], misrennt a
Nagy-Kanizsai vezérfigynökség
vezetését elvállalta 8 a Teiérügynöksági irodai megnyitotta, hol is bizloiilási ajanlatok elf.>Sadta\'nak s a biztosítás! üzletre, vagy a taríaiigra vonatkozó imnd,!nf«l<i WviligOíilisok leg-
kás-jegesebben megadatnak. Biztosit pedig a társaság
a) (üivesiély és robbanás által oko2ott karok ellen; • c) ni/iraion va»_y vixen szállított javak károjodwn ellnn ;
b) jégkárok ellon \' d) az ember rli-iére mindon ismert m.idozal szerint.
A Magyar-francxla oixtositó résxviny-társaxág, melynek
20 millió frankot, pzaz 8 millió arany forintot
tevő alaptőkéjéből a részvényesek által mindjárt kezdetben
10 millió frank, afcaz 4 millió arany forint
készpenzbeP befizettetett, B részint a főváros legelaő pénzintézeteinél, részint pedig magyar álUraérlákehben és elsőbbségükben lett elhelyeave, ra. évi október U éu tartván alakuló közgjiiiését iaelyeo a társaság ügyvezetésének áléra következük választattak meg:
bisottság.
&etfc Kiador a magyar jolrilng banknak i Láncry Leo * "\'-^íy- ált. faiiiUit<-I ré«zv«n Lewío Jikab a kfre-ik-dftimi xkadémU ica Scrfctnarcc Jos. Mária Emil. a párisi «o<-i
alo
de l\'Ünin-. rén XguzgzUÓH/ig
lpatsa-Ak : Dr. Hlller Albrecht, kSz- is v.vt\'vHp>-v d Bá-<boo.
Kistenntcher Károly & „Hcffm.nu Jy«cfJ nA-íjk«r,-akc 1-" «^g Hiifik.; Bu-l*po3ten.
ScbweJBer KártOR kii-. kereskedelmi Unicios l\'.ntlape,t>-u_
Veiérigasípitó : Moskevicr L ]ot Budapesten. \\a a*E7obbrésí!t ismert és kÖüt\'o/tel-tbeQ álló e/yénMÚí^ket, bxtr*n ntmnn<lhat<f bih.-it, hogr ;t Tolna, mint amennyi: n-ki c l&rentikg miüdii-t k-r-.:tben i-.yijjti.ni képes, a a midin a
volt mrg *« d
páratlan tőkeereje é» az élén Álló egyéniseffek jelleme egyréssról teljes biztosiuúit nyojt arra aéív*. ho^-y a tir»ajii fl*l^tvit-le a máltinfiiiiiig, a p..n^i«Áff is a leh\'»*;)íorab!) becsülcu^sg minden köretelményének
mindenkor és telieaen m«g fog Melni, má*réfl«r51 a Bz-ikrezeléa avatotbutg* az irii.t i* kczoiaégill »/.olKil, hogy a tartásig * üjtitriak mc<*xxbi*ánal U ki,ló" tekint ttel f.1(t I-»DI a rertfliiy jogostilt követelményeire.
Amiaőii tebát tisztelettel aíólirott a biztoskú t. kSzöoiég bíxalmát « alt.l* képviselt ii.\'A\\»iz iránt u;b.\'>! Muivj* é> kiri, megje.-yzi PgysMritniad . hugy .t rerórűíynlJk éjji területen a vidéki Il|rynök»e3ek
aierreiéae teljeg folyamatban van fii hogy tűzbiitosilásí ajánlatok a már felállilott 41gj-nSk9ég<-k illul kiiszs;-gem-n elfogadtatnak. ni.T.távdn teljes ti*ztelettél
Választmány.
Elnök : Bitté litván, 3 fels. vxl. belnö titkon tanácaos*, a Lipót-rend nagylccresrtese, on%. feépT. atb. Bpeate^i. AlelnSkCk: Báró Báib&y Béla. fóhibirtos, őrsi képv. ntb niidap«i>ten. BOtttOBX Jenő, a. píri.ti Soci^té de l\'ünion génorale eliiöka stb. rárisb&a.
Választmányi tagok.
Róbert Moria marqnií de Bannevllle, az osstrik déli Y«sut iga«g*w\'>si\'gi t*KJs stb. Púriabnti. Neuweit Amin kir. keresked. Unác*os nftgy-kereskedő.
Lova* zipori Reaenhart Fflrencz, ax Albrecht-vaspálya elnöko nth. Bácsben. Svib Károly földbirtokos,-oras. képviselS atb. Budapesten.
Báró Tilt! Kárftly cs. kir. kamarás, ax oszt. déli vasuf. alelnöke, az oszt. orakíiá»?i Ujíja «t!i. Bvcsl-sn.
Tekiotre « tir*a«áenalc fentebb kitüntetett tőkeerejét és as (.Életvezetés élén levő, hátinkli*a
egéai monarcb:ában bistositö tArgjisáf mind t* idei?, roely a biztoaití kötBitíéffaek annyi parwntiát
Nagy-Kanizsán, 1880. májas húban.
^7 Alsó-Lendván
JL Csáktornyán
lf Csabrendeken
áh Tapolízán
TACSZ FEUESCZ ornSl
HIESCHHANN\' A . „?
LOB IGXÁCZ
BEEGEH JAKAB í
Zala-Egerszegen FISCHER MIKSA urnái
Sömeghen EPSTETX T. A. „
Keszthelyen PL\'LY JAN0S * „

Minden eddigi világtárlaton és orsz. kiállitáson a legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar
gép- és tüzoltószerek gyár, harang
érezöntőde
Hazánk legnagyobb korszerűen berendezett gyára hnrangok tflzoltászatl és vizmOtészetl gépek készítésére; » gr«rr»l k»pc»olatos viimüiészeti oBítálj- a jelenben egj-edüll belföldi sziTattyu gyárt képezi, mely Ina kizárólag hou! mnnkaeró alkalmazáss mellett, mioden óiéinak nieglolelo szivatlynk és kntak kéíiitiem^k.
Képes árjegyzékek és költségvetések kivanatra bérmentesen. szolgáltatnak. ~W&
í fl.óktelei>e : Kolozsvárott, belrnonostor-ulcza ÍZ. szám alatt létezik.
BUDAPESTI. BÚTOROK.
Asztalos és kárpitos bútorok
többszáz szoba berendezésére
e. legolcsóbb ár m«IIstt és csatis BOlld és meg-bízhatŐ késritcaénjü n&gy kéazletbeo
STEINBACH SÁNDORNÁL
kárpitos és bictorkészUö
Budapesten Ferencz-Józseftér 6 sz.
Q9*~ a lánczhid átél lené ben "9Q
Kiházasitás berendezéseknél különös íekíuteibe vétel.
Az aj onnan méreékeit árjegyzék ingyen,
102 9—10.
Maria-czelli
gyomer-eseppek,

jeles hatású gyógysser a gyomor minden béntalmal ellen, és folülmclustatian nt- étvágyhiáDj," gyo-morgyeogesí^, rostásaga J^hellet, #2elek, •aT*uyu fflbüföeéí, kóük*, (tyomorhorot, gyomorégés, jngykSképiődéA, talság-oi nyÁ]k*kép2őd^3, sirgnaig, Qaior fo hínyit főfájás (ha &c t. gyomaiból ered;, gyomor görc«. BxékaBoralüt, a gyomornak inltCr-h>!taége étel és ilil által, gitiatta, lép- és mijbetegsép, nrsoyeres báotalmak ellen.
?V Egy üvegcse ára Itasználati utasítással együtt 3ő kr. "M
Kapható: Priger Béla cr gydiyssert&rá-ban Nagy-Kanii»in, TaUmint u osstrák-migyar birod»lom minden oxg-yobb gyógj-wertiráb&n él keretktdi-eébea. Kőipoitl tiéücSldéi! raktár ugybu ét klosinyltea
Braűy Káiroly* t
BUDAPESTI BÚTOROK.
„ax őrangyalhoz* cíimtitt gY*g7«e\'Úriban 64 2S—í.2 KremríerbeQ, Morvaország.

A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság vezérügynoksége Nagy-Kuuizsáa,
GUTMANN S. H.
Hirdetmény.
Zala-Szent-Grótli mezőváros lu\'ajdonát képező pálinka m6ré*i j"g folvií éri október 3-án délután 2 órakor a városházánál elűre megtekinthető feltételek mellett 1881-ik évi uj évtől kezdődő 1 évi időtartamra, nyilvános árverésen bérbe fog adatni.
,49 ,_, A város tanácsa.
Majdnem ingyen! ^S
A bakott n!»ifv rerü BR.TTANlA-EZÖSTeYÁR óriísl r*ktÁrit *. ctSAgnntiu-ksig iivcvín, uajíj OIIUSJUTÜ iiioí-ti kCte\'eieUn^f;ei és * bel;ia»tek kid -t»*Ai e mi» t 75 száxati-kknl a becsáron altit bocs&tja ártt/ta. te át «»j«lun. filiÉndtkoiIitik. CEAIC ti frt 70 krért, iiu ? [uiítta muíik.i.lij í. tckéuvk fejtért kaphAtni * kGvetketŐ jjron cainoa ci tar ú« »? itta\'..L»-eiitl«t .isttali icrtic aely-aek. ára ezelőtt 30 frt VOlt, H mi-lynek úsr.U fo éren m*radisiért
Ü5 úví kex\'?**<\'?:; v.. In\\tn > ik.
6 asztali kél kitOná a<-zé]!..ppal
6 valódi bfitt. «iQst Vlllc.
6 türaör „ , ev6 ktnái
6 , , , kávéskanál
1 , n. „ , BO-Ttokinál
1 , n. . , tejftsnerltM\'Utt]
f> Snom . , Ulalá .. •.
6 teríték Urtd <»
3 „ „ tojásos serle|
3 gyönyörű „ oznko" tá\'OZ* *
l i. „ czakor- vagy bort tarti
1 legfiuomabb „ thes azürö ,
2 Igen asép „ Byertyaiartó
a ip.-Snoaabb aíabaatroui gyertyadlíZ
H3 4 - 12 Miudesen sIRtorolt 00 múdarab ír*
m Q Art 7O ICT. g|
M«KrendrH3ek postai utánvécllel vagy u Ötsl-ROek be-nltor — s, mc-dd-g a kéuletliöl jnt — clinti«te:upk
:i3 X« -A. XT és K ^^ 2ff ZŰ*
Briltania- xQit^irak föraKtia ?ttaj
Bécs, I. ElisabethMtrtxs$e 6.
A kö**"m5 és eliam«r5 levelek saizakra meaS írimi inj-dánkbin kSxsxemtére vannak kitéve
Rendelp«eko4l ei^t^ges e estm :
SLAUés KANN, Bécs. :

, ayom»tott a kiadó tulajdonos Wajdita József gyorssajtóján.