Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
1.04 MB
2007-02-16 14:07:30
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
619
4239
Rövid leírás | Teljes leírás (158.89 KB)

Zalai Közlöny
1907, 46. évfolyam

Zalai Közlöny 1907. január - 1,3. szám
A 2. és a 4. szám hiányzik


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

?AOTKANIZgA, 1807.
JANUÁK 5.
NEOTVENHATODIK ÉVFOLYAM, 1. 8ZAJI.
ZALAÍKÖZLÖNY


Felnlta »zerkc8it6 én kiadó:
Kálmán Pál.
Zonibor mellé. A 2ű-ik törvényhatóság Nagy- [
kanizsa tenne. !
Meg volna az önkormányzati jogunk és. saját tetszésünk szerint u mi főispánunk! elnöklete melleit készíthetnénk szabályrendeleteinkéi. Ügyeinkm magunk intéznénk i-s kőzvetlonül u niini\'Uteriutumal lennénk összeköttetésben.
Minden érv amellutl szól. hogy ulakuljunk törvényhatósággá. A kötgyúlésnelí ezt fellétlenül el kell határozni, aztán fel kell terjeszteni a képviselőházhoz.
Kiéget ii\'spediünk. eléggé elmaradtunk.
IA legfőbb ideje, hogy lerázzuk a* igát és
| cselekedjünk.
Hogy mennyire fontos es üdvös lépes
j lenne ez városunkra, afcl igazolják az alábbi rendkívül érdekes nyilatkozatok, melyeket tudósítónk előtt teltek uz alant megnevezett vezetó személyiségek:
Vécsey Zbigmond
polgármester igy nyilatkozott a/, ügyről:
— „Hogy önálló tör/ényhalósággáalakuljunk-e, vagy sem, erre luiározott választ nem adok. Kiintézi ez^ majn a legközelebbi köz-
I gyűlés, amely elé kész i \'.vezettél lép a tanács.
| llogy óriási orkóleai , <fcu.t lenne. <n Nagy kanizsánnk. az bizonyos. Anyagi kiadásokkal
Járna az átalakulás, de viszont bevételeink is lennének. Igy. a lubbek közölt egyedül viselnénk u katonai pótadót, de ezzel szemben nem fizetünk megyei pót- és útadót. Kgyet azonban ki kell kötnünk: Nagykanizsának magának legyen főispánja, ne pedig ugy, hogy a megye főispánja legyen külön Nagykanizsáé is, mert akkor nem sokat nyerünk.
tMflitt4al irak: t!g*n írre 10 korona, fíltvre 6 korona, J
.^yeJí.ia 9 korona 60 flll. Ejfii nám ára 20 flll. ,!
Tanároknak, tenilókoak, jagytöknak éa állami llaitviaaieknvk
I Avr« 0 korona, fit évrt d korona.
Nagykanizsa törvényhatóság.
Nenn\'jíak vároHunk. hanem uz egész íármegye közönsége Nagykanizsa r. t. város „íomuuli közgyűlésének hatása alatt áll. Legelsőnek A Zalai Közlöny niult száma adta tudtul a közgyűlés ama rendkívüli horderejű liuluro/.n-lút. nielylyel az önálló törvényhatóság felé a kezdó lépéseket megtette.
Őszinte ürömmel üdvözöltük n üdvözöljük m» is a képviselőtestületet azért a bátor és férfias magatartásért, nielylyel a vármegye gáncsoskudásával és kiesinyeskedésével szemben — állást foglalt. K helyen is elismeréssé! adózunk a szombati közgyűlés bátor szavu vezérszónokainak : ujnépi Klek Lipótnak. <lr. Sohwaroz Adolfnak, dr. Kried Ödönnek é« Kévesz Lajos szerkoszló-oollegánknak. Keltárták a helyzetet és mi. a fellebbentett függönynél láttuk azt a nyomorúságos tebe* tétlenséget, amelyben sínylődünk.
Végre itt volnánk tehát! Megtették a kezdő lépési, hogy szabad szárnyakon repülhessünk és ne kelljen folyton a vármegye nagyon is megutált terhe alatt nyögnünk Micsoda paradicsomi állapot ÍH lesz az. mikor unni kell minden legkisebb \'itcalisziitáxi engedélyért a vármegye ajtaján kopogtatni.
Oda sorakozunk a törvényhatósági joggal felruházott városok: lludapest, Fiume. Arad, Haja. Debrecen, (iyőr, Hódmezővásárhely, Kassa, Kecskuuiél, k\'ulozsvár, Komárom, Marosvásárhely, Nagyvárad, Fancsova, Pécs, Pozsony, Selmec- és Hélabánya, Sopron. Szabadka, Szatmár-Németi, Szeged, Székesfehérvár, Temesvár, Újvidék, Versetiz és

1 SiarkaaitAaig 4a kiadót^*\'*): Nafykanliaa,
Eicaabat-tar (eaoportháx.) Migj«l«nik mindan tiotnbalon «it« 6 órakor.
?[A másik, amire törekednünk kell, hogy akkor Nagykanizsa egyedül küldhessen képviselőt a pa...