Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
1.45 MB
2007-02-16 14:14:52
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
517
4122
Rövid leírás | Teljes leírás (209.35 KB)

Zalai Közlöny
1907, 46. évfolyam

Zalai Közlöny 1907. február - 5-6,8. szám
7. szám hiányzik


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

HAOYKANIZBA, 1907.

NEGYVENHATODIK ÉVF01TAM, 5. 8ZÁM.

FEBRUÁR 3.ZALAI

Ul irak: IÍJJÍM ivie 10 korona, fÉlévto 6 korona, e 2 korona 50 flll. Égre. .rám ir« 20 flll. i«k, tanlfóknuk, jegyzőknek él állami tltitvlielöknek

t\'líflös t-ze.rW\'iató\' i\'H kiadó:
Eálm&n Pál.

Síorketitölig él kiadóhivatal: NagykAnUat,
E,i»*bet-t4r (cíoporlhii.) Megjelenik minden szombaton eale 6 órakor.A főkapitány ügye.
Butoljusodoll a közmondás: akit az Isten büntetni akar. nem veri bottal. Jjáin. Deák-Péter is mily írtózatosan bűnhődik egy ballépéséért Kőt évi It\'lki gyótreliuok után — ennyi ideig larlott a fegyelmi vizsgálat — a közigazgatási bizottság drákói szigorúsággal halált mondott az ÓKzÜlfi tisztviselő fejére.
Hogy ez nz Ítélet mily szigorú cs mily sérelmes, azt a Zului Közlöny, cáfolhatatlan érvek alapján, mar kimutatta. Nem is állott szándékunkéin újra bolygatni az figyel, de most kétszeres okunk van roá. Etsó az, liog.v a „Zalnmegvo" t. táplálnunk fele) A mi cikkünkre. Ext iija:
A nagykoniiaai főkapitány Ugye. Deák Fútt-r. NagyUuiiau város rendőr főkapitány át a közigazgatási hizoLUág hivalalvosittitiru itólle a váron pOconödörtÍH?,liti\'isi vállalatának kezelése körül topas&lalt szabálytalanságok s kulönösüti a Keasoldorfer gyepm OH torról lótai-tásra, fuvarozásra vonatkozólag kötött ügyletük miatt. A szabálytalanságok a bevételük telílletes naplózásában az ellouőrzétj elmulaüzlitábau állanak. Hogy ttjjfo ne (iríüsallnk, k iomtilji) k az ítélet íudoko-láuából a ti, hogy a vároa kárt nem szenvedett s ami usokély hiány mutatkozott, azt í)oák l\'étur me\'gl ór i LoLto. Ami a gyepmesterrel kytölt íigyloteket illoli, eteknek az a tőrtéiiülíik, hogy a főkapitány kát lorat veit ki larltWa a lioiivédhuszároktól, ezoket később átadta Kesseldorfernok olyan formán, liogy ha kiszolgálnak, egyik a főkapitányá IIÍSZ, egyik a gyepmoHtoró.
A „Zalai Közlöny utolsó számú szerint az itólet ellen Nagykanizsán nagy a felháborodás s érdemei* lajiiármiuk vezércikkben utazik neki a közigazgatás bizottságnak, amely ilyen ítéletet merL hozni,
Azt sitinto viirluk, liogy a fegyelmi keletet


igy határozott állást még .s*jnki neru futfliilhal, mi ugyanazzal a joggal mondhatnánk, hogy t. laptársunk rágalmaz .gáládul." Mi azonban nem szoktunk ilyen éles fegyverekkel doígozui Csak érvelünk. Ha ezzel nem birunlc győzni és ha az ellenérvekkel meggyőznek bennünket, akkor lerakjuk a fegyvert
Ebben az (igybori azonban t. laptársunk korántsem győzött meg bennünket. A bihnr-omági korrupt állapotokat nem lehet példának
polilikni buszúnak túrtak A közigazgatási bizottság pedig — határozott ludomáauuk szerint — minden módon kitárta a kérdésből a politikai vonatkozásokat.
Aki azt a fegyelmi Ítéletet elolvassa, koniiúeii-Lár nélkül rájöhet, hogy a közigazgatás bizottság nem nrrit fektelle s fónUlyt, liogy mennyiben mulasztotta el H fókupilány u7, ellenőrzőt, a pHcegödörlisitílábi dijak kezelésit körüli íelilgycle-tol; károfiOilolt-D a város vagy m-m? Az kutat súlypontja azon nyugatik: vétette :i főkapitány a hivatalos állta tekintélye cl km ? A k<Jz igazgatási
bizottság abban a nézetben \\olt, hogy Kulyosun venni. Ott igenis vétettük a tisztvisolÓk a
vételt é» nézetének » konzekvenoiAil levontu |,iVRta|os Ailás\' tekintélye ellen. Do azért nem
lloer 11 legstilyoHabh konzekvenciáját vonla e? , ,11 ,
Ili" »l,li« Miit jW volt. „UTI . k«ÍL. io8«i m\'""k el °«ot som-
a lorvriif a ri\'gyolmi Imtulműi. j Mi ii/t mondotluk és mondjuk ma is,
\'IVIfkinbátiii a vildgnt iizznl, Uo^- pi ni iuílet hogy DeAk Ptíttu* nem kővelott ol akkora az iiiurku kezdete, M iitusig irriilcsnpfca. hogv bQnl. hogy öt hivotalvcsílésre kolljon Ítélni.
LXSTi^St á"w«\'lS. í\'«Ryőn ,A/- ft ^l6™ S™"ll V""\' ?"""\' \'; lttP"
vakmiirt dolog. Abirák felöljek »Iclkiiímtrouik-ltAreunlí előadja. Ofák Péter osuk pro forma
nek s nkí M meri Uirlniui. liogj lolkiimnorul | tulto a kikölóst Kesseldorfw Mibélylyal, mert
ollfti Ítéllek, ur. gttliUul Mgolina^.-^ a katonaságnak ó volt felelős a lovakért.
Mii biznujii HZ, huny Díík Pélerro elóbb | ua az ellenórzést nem teljesítette pontosan,
\' C«L™1? h\'oiyUm"rt*migMu"bban fo^nkllf«°laiMl!rl "llir megbOnliődótt akkor, mikor a
iMilvisolouok ulliüilial, a tAr»»dalomm»l s 6n-1 hiányzó néliány koronát a sajátjából kellelt
maorival stumbeu Urlozű kottjloKH<^őil. Klóbb\' megteritoni.
caal a nagj bOno,ok«t latiak ra«g, mosl. kisebb j Egyébk6nt a vitatkozásnak ninos helye.
hibákat ifi AMzruvpszjk. I ., . 6J, ... . v,
Hál 01 nom «i.^„ I,«,„.M; a lisztultabb: tecl el1 " szerenuBÍllen Qgyet nem vwszflk
kőzó-lel kezdnte. Uogf sznknég van szigorúbb | plibbrii. \\ árjuk bo tehát nyugodtan a belOgy-
íulfbgiísi\'ii, bizonyilju {{ibororisütig, nliol az aján- miniszter döntését.
dúkok olfogadiisiíra is szabadalmat adnak. A másik ok, amiért újra Írunk, az, hogy
Tisztelt laptársunknak nagyon a l\'ojébo! vármegyénk érdemes fóispánja felölt múlt szállt a diesóség. A reánk vonatkozó kitételre j szúrnunk azon hirére, mely szerint ö állítólag csak kacagni lehet. Hát kit rágalmaztunk mi > ugy nyilatkozott, hogy az Ítéletet szintén „gúládul V Mi csak védelmeztük I>eák Péten, szigorúnak tartja és ezt nem akarta es nein akinek — szerintünk - jiines akkora vétke, ? vái ta.
amely a hivatalvesztést indokolná. Önök lánind-! Főispánunk erre a következő lovelet ják Deákot s minlhügy az ügy meg befejozve intézte szorkes/.iónkhöz:Húgyos vülgyiiH Marouszéke, ;
Ott lakik n világ nzé\\m. KacagáéH ezüst csengeti, A járású nádüzál rungóa.
ösóliii kin liíity, umrosinenti, Alig mur rám eitimot vulni; Hej pedig tlu várva-vúrja, Hogy un leszuk majd n {iilrju.
Uyöiigylmrcnalban fíhdö virág Nii hajt.s rá, mit mond u világ; Adj ugy csókot le kis hamis Hu ii világ meglátja is.
Ha megérjük szombatesliH, VÍHsza adom csókod ismét, Nem rójjuk fel hányat adok, Számlálják meg a csillagok!
NAQV LAJOS.
Farsangolás.
lünjnaltájban, egy balos éjszaktt 11 lón kút frak-
"toa ur vetődik bu ugy kévóházbrt. Az egyiken a fó-
oyoH fehér plaöztron, gallér kifogiíütalao, a másikuak
- miudene álizzadt, harmuniktU. l^illni-k. Az i-lfiű teát,
« misotlik liinonádiíe rvitilel.j
Az uln A: Felöl van. Ulálat.
A második : Mi bújod van?

K I K 6 : Kgy utálatos napn»k int\'gínt vúgu. K^y linaa bálon nu\'gint juIon voltunk, egy édes, inu-leg, áimoLliozó éjszakát fUvirra»7.lottimk (\'.a az ünlög vigyen til téged, a bnljatilut, a ftirüaugot niiudííiicstUl. Második: Knnytir e in borin; k .s>jiniiii sem Ízlik. Miért iiem tudsz te is mulatni, ti\'umohii? Kn jól éroztem magam.
KIsfi: A tánc, Igen, a tánc, nttig a bál. Kz a tetojo 11 mii látásunk. Do bambák is az cm burok Kimondják, hogy farnang, tosaók mulatni ó» igy is tesznok. A jámbor polgár keresi a htilyel, ahul tul-adhat a I ni kében rozgó ugyuuvezott mulatuágos liati-gulatokon, amolyokni\'k esudókeasége január li-ikn és február 12-Íku közt kövelkeiik be. Hát nem abszurdum 67.?
Másod ik: Ufiyau hagyd AI. Minden mlon-ilóhen otviissilk, hogy a Kuniuvál véylug kimúlt, dv do azért az uj évvel rnOgiti ti létra kol a halott.
KI HŐ: No, unni i.s nz igazi ar. anír. A régi
íartiaugot jollemzik esnk azok a hárga fúiiytt mtgy
termük, a haraogó katouazüiiokar, meg a narancs és
karmutiádli-íizagu ótLormok. Ebbo »z idölio beillút «
bálozán divatja. liohó soktulalmok voltak azok, naiv
emberek találkozásai, Akkor még létezett nyilvános
Jókedv, ma már tiúm hm obben Bt-nki. A jókedv
egyéni dolog és lálod, mennél ktjvosebb bált rendez-
imk az emberek, annál jobban növokedett a rnnlato-
! zás vágya, umolyiuik kollomottobb formái bukkantak fól.
I Második: Még mo \'*• vannak azért fényes,
clőkrln Inilok melyelr ponipáaan sikerülnek.
Kls6: Mu«>ui\'. Hiszen a bálozás vágy arra. hogy <\'lóki-l<*»knc!í. |fiiiiiii.ikiiHk. g»7.diigoktiak és Kond-: tftúnoknak lássunk lín ^nuUkatm tudnál, rájöttél

volna, hogy t>z okból saíllotlek az álarcos e.síélyok ÍH, ahol Ifi giirúg ibtenuuk, ki római hadvezérnük öltözött. Nem tinink ezek u bálok ma már semmit. Megváltozott minden, csak a kalendárium maradt ugyanolyan, Hegen a vig farsangolás után, hamvazó szerda reggelén keresltei kaptak n mulató órabérek a homlokukra ás volt idojllk egéfiz eszlendóu ál a bllo-
1 bánátira. Mii caak a vénasszonyok hamvazlatják be & homlokukat, akiknek m gondjuk HO bnuük, még mu-
, lal»águk sincs. Az embernok ma a kuroszt a vállán iiehezüdik, jelontvén a gondot, a munkát. Újságíró
i vagyok magam is, ne kuni ulhihcUid, nz újságok soha nem Imzudiiak szándékosan, kivéve t\'gy esetet: ami-
! kor kiírják, hogy ez vagy az a bál tol sikerült. Fu-
jdig jól látják, mint léítíiigonifk a 8\'/.oiriorii emberek vidám zouii melleit, akik niiudonáron le akarják járni ü jegyOk árát. A bál tulajdonképpen a rosszkedvű emberek tanyája. 11 innattika, « zaj c-suk szemfény-vesztéü. épngy mint a pozsgös éjszaka is es.ik Qnit-
: ralás es a uúfelp]téö egy neme és a tlikőrbe vágott pohár egy Nzinihulikiitf öngyilkosság.
M ii s u ih k ; Kn nem igy guiulolkozoin. Én láuoolni is szerelek, már csak HÍ ért is szívesen nitt-gyek a bálba,
Ií I H ó; A tánc! Láttad ma éjjel azt a sötét gyürlH oll u terem ko\'zope\'u ? Láttad a nem táncolok óriási táborát V Nos, gondolj vin.sza liz évre csak, há-nyflii állottak ott? Ugyebár, cgypámn ? Aztán leltek ölen. Üion. Akkor jött a fürge rendező is frászukkal vitt<> őket táncba és Ök akkor még mentek. Mu már nem m«nnuk, pndig ma a táucosok vauuak tizen é.s ók vannak incgKzámlálhalatlaa sokan Uüjó.hogy diákkorában tanitjiib meg az embert táncolni: fül-

7, A I, A I KÖK I- Ö N Y

1907. KKimiMIt 2.7?cti tis:tt-ll Svikeszló Ur!
A „Mai Közlöny" janiulr lió 26-iki szírní-
hnn foglalt azon kozlemúnviiyol szemben; mintlia
A VÁROSHÁZÁBÓL.
él) J)i*Alí l\'ótor Pllen hozoil f(\')íVi\'lini hatúroiíalra Községek értekezlete. A köruji\'k1 «\'li IÍÍM- t-s
vonatkozóiig ugy lijilulkoilam Volna, hogy nvin najotöBiscl! kikllhlölli\'i - » külöiíMzű közxÍKi váriam is uom akartam ilyen UiMgoaaii MÍKOIU „(„k kiípiló.M: liírevilban — VÍCKJ üaignionil polgír-
ilijItHot. Ki kell ji\'letili\'llt\'in, llony hasonló vagy nnifitor ólnökk-lo alatt, kcdtli-n dok-lótt » viiruM lai
ilyen éurerólell annyival is iiiknlili non) telirjtom I lereinlnm kliz|ionli órlokuileltt tartottak. A gylllís
miután o határozat az elniikl.-toni alatti olésbau | tGbbrviidbuli knzségi ut iHljason uji*ípil<!.sr. valamint
i-gylinnfíulag |hozzá!iínilasi)iiimal huzzsitolt nipfí jókarba lu-lym-.H- érdiíiiiúltiüi hozott határozatokat
KZOLI „rtllilötaffos1- kijt\'lentiííii\'in valószinlllt\'g azon
liinyleii nlfo&tt nyilalkozatomliól íormilllalull. ,
molv sierin/salollUlomuak aillam kifcJH-ésl. hogy AltlRrlKill IIBI
aí Ogynet Amyiro bolloti fíjlculuio, holott a IMk MHIOI inni
Hávra, valamint a vnrmegyo tckintólyí\'ni\'k ini\'g- Al t.[,,,,,[t li,\',t Aniürikáú. l\'olónyi (iiSiitrol sok
óvásara váló tekintettel, jnbli szerettem volna, ha itíl Wl,u „„i,,,,!, ,|t Ainerikíuól még több. A holyi
Drák reudorkagiildn; önkényt, hozzájárulásommal j^,,,!,!,,,,, e i,,;.,,,,, u0„, tev0S|.bbsiziT, mint tizenkét
hagyta volna cl llclyet, esetleg másutt nyerhiitetl 5;|,r |1||oü M „j vj|ri^ri>KZ vonatkozásba Nagytani-
volna alkalmazáht. ZNÍval Visszatért kot liünos és egy meggazdagodott
Kiváló tisztelettel maradtam az igen tisztelt ^^ ^„„JUI,,,, ogyoudoblak egy kanizsai llul,
Szerkesztő Urnák sokair\'vinijoroltak 8 liúli\'li is Amerikába, egy kur-
Zalaegerszeg, I!ln7. laouár lm il. rt^Ml ulKU Amerikábúl adott életjelt magáról és
Cróf Batthyány
-végül Tivolt .János röpiratokat IIOCMUOII ki, melyben
1 szintén szó esik az amerikai kivándorlásról.
J Urain, utazunk Amerika Telő. Nem vicinálison,
Kbliól » ImrúlMI kitnnik. lioxy u hnláro-y.ftt egyhangúlag hozatott merj; ó.s hogy a fiiispán ur szerotte volna ti/, ügyet Imkés utón elintézni olykép, hogy n „Uoák" néven és « vármegye tekintélyén csorba no essék. Ez csak főispánunknak általánosan ismert gavallóriiljára vall. Ai flgyro a/.onbnn nincs liefolyással. Azért /.árjuk lo az aklakat és várjunk nyugodlan.
? = Az Állandó választmány tagjaihoz vármegyénk íóispánia a kövelkezó meghívót küldötte: Tekintetes állatnia, választmányi ^t\' ur\' ^ feiiDálló Btabályrendolet értelmében folyó lüO7-ik évi február 11-éu tartandó törvényhatósági bizottsági közgytlléfi ben felveendő ngyok kflzgyölési tárgyalásának elö-keszitéso végfltt az állaudó választmány Illést) folyó 1907-ik évi február hó .1-ón ilélolotl 3 és fél órakor a megyeház gytlléstermében fog mngtarlatni, molyre állandó választmányi tag urat vau Bzereni\'sém ezennel tiszteiéitől meghívni. Zalaegerszeg, IÜO7. évi január hó \'24-én.
Gróf Batthyány Pál
fóíspsri s Hllafutó vníasilmiiiiyt elnök,
- A srégyentábln. Zalavánnegyo törvóny-liatósáfíi bizottsága tudvalevőleg elhatározta, hogy a viírmegyebAz nagytermében egy fékein márvAnyláblál helyez »•! s arru rávéaeli azok neveit, akik Szulyovszky Dozsó kir. biztos megbízó l*Mrélőnek fololvasáKa alkalmával megjelentek. Késóbb 07. n határozat odn niódo-eiltaloM, hogy n tábla nem a nagyteremben, hanem a JépCüMiázhan fog elliulyezlelní s ez utóbbi hala-roziit huziilala alkalmával törvény hatósági bizottság felirl a belugymiimzterhez., hogy a tábla felállitáfiára vonatkozó balározalot lingyju jóvá. A válasz a mull
hanem el só osztályú, gyorsjáratú ü\'iuiird-l.iue hajón. Amerikába ulazni 11 magyar embernek inu mér je-leutéktek\'iiebb vállalkozás, mint havat* esóbon az utcára menni, vagy felvmui wi irótollnt. ha loesutl. A síomszédbűli parasr,i k\'káromkodja a szoitlekel h &z égből, ha Kanizsára kell jönnie törvénybe, az amerikai nngy til nedijí oly ejiyözeru, lerméezetes valami néki, a tengert soha nem járt, minden ma-üiuálól irtózó, o-sizmás embernek, mint a templomba-járAH. vagy — az adófizetés Ilonunk, mennek tömésen, vágyakosva, vimatarlhatatlanul. Mi városink csak olvasunk róla, iln in-in inmerjUk igazában azl az emésztő lázat, mely a magyar parasztot elfogja. Nincs falu, jnolynek Amerikát járt embeio ne lenne ia nincs ember a faluban, lú ne tervezné a?, amo-nkui ntiit. Vagy bár lehel ez, rnulynek hÖmfirójn a-i, I hogy a paraszt eladja földjei, házát, minden ingóba-, gát. Kz pedig nagy szó.
Az emberi termóazelbpu rejlik, bogy akik egy«zer már végigjárták AmeríkAl, „begyompolták" ac Uniót m hordták a zsákokat a brocklini kikölÓ-ben, hazatérve azt mesélik el, hogyan itlák ök urasán a fekete kávét New-York i*2íi*ik ntcájában a kavtiliáz terra»7iu. Mint az egyszeri cigányok, kik gyönyörűen megiltak egy llveg boriüik vélt suvíiol. mert aki jól húzott az uveebol, egy fintorral KI1 ni árulla t\'l, liogy cudur valntní az, ami tt lorknn letiltott. Hadd igyék a töbl)i k ö^ak uz ululsó, ki imir nem gyönyörködhetett az uüina kíivclkozó keserű lódiWiban. ajánlotta lelepluzéuképeu, hogy dn most
már jó lenne egy kefét ÍH Ipnyelni
De hnl mi sokan vagyunk és az utolsó, ki a keféig eljutna, buonynra nem bbbeu 117. évben fog
tkezni.
Érdekes tudóaiWhl kaplunk c bélen KcrccKeu-
>sélik Kerecsenben, hogv a mi
héten jött meg. A hotiigymininztor 117310/1 fior>. SE. I böl. Kszerii
rendeletével a vármegye határozatát megváltoztatta s a tiiblfl felÁjlitásátiak mellózését rendelte el.
iiótl koráliiin bizony uom tartaná i\'-rd<>kPBnek. Nem
szeretem a tAucot. Félek t61e. lígy izzadó 116. «gy
h dl i á lánchoz
tánc egy IMI la, érte dból Féll ki
y
ravasz, hazug mozdulni, umi már nem
tartozik és ami nélkül még i gy ,
lem nélküli ugrálás, kihoz n sodromból. Férll, aki 1 hihető emberek laknak jó láncos, az nagy hunéul, én uzl a célomat máshol\' é.s máshogy jobban cl tudom érni. A nók, szegények, I mind szt\'rclnok Wncolni De mit nem szerelnek ők ?
királyunk levelet irt az amerikai királynak, melyben megkéri, bogy ne engedje be a magyart Amerikába. Erre az indukoll é.s szerény kérésre pedig válauzolá az amerikai király, hogy de biz\' beengedem én a derék magyar embereket Amerika országába, mert ha fölfjéges kollégám nem tud nékik otthon kenyerei, meg munkát adni, én bizony tudok, í bélik Kb di
g , y
így besiélik ezt KerecKfinybeti, pedig otl szava*
mind szerclnok Wncolni. De mit nem szeretnek ők ? Amiül minden forma hazugság, a legnagyobb bazng-sAfc ez a szellemei! disziiókodáu, a lánc. De nem akarlak bántani. Almon leltem, sietek Fizessünk és nézd meg jól magad a tükörben. Így néz ki egy kultiirember, egy harminc éves férfi, egy komoly, üzorgalmaa hivatalnok a bálozás után.
A sok oldalról felhangzott kívánalmaknak tenged ve. kiudóliivalalunk elhatározta, iigyamba.\' Hogy a Zului Közlönyt eznntiil egyenként is
árusittatja
, , , , ., , , A mai naptól fogvu Innunk a követ-
omoly, Hzorgalmaa hivatalnok a balozás után. ?- [.„lypj,,,.. VinilfttA-Második: Jcranlc. Még mogakarlam kér- ^CZO Iieiyeitui kapható.
ilezni, vájjon te semmi célját uom látod-e a báloknak? KI só: (nevat). Nem-e? Nagyon ÍH látom ón a célját, fis annyira lálja ugyanazt mindönki, hogy már m-m is meri, nem is ijlik észrevenni. &n az a mamák és leányok szerencséié. Amig olyan Daiv fiatal emberek vannak a világon, mint lo, akik mástól kérdik meg a céll és hajlandók éjjeleken át robotba mulallalni, csak álljon a bál, Ha ez is meg fog egyszer vogleg sztluni, a világ megint őszintébb lesz és rossíftbb, komiszabh, prózaiabb.
—?Ida.
"-?-** \' 1. nagytoxadef Kazincy-utca.J
Özv. Furat Johanna unió tózudó-jóbon, Erzsóbet-tér (Szarvas szálloda épület).
3. Kaufmann Mór ur tőzsdéjében,
Fó-uí (Korona szálló épülői).
4. Kiadóhivatalunkban, Krzsé-
bet-tér, (osoporlház.)
A Zalai Közlöny. egyeB száma 20 fillér.

A h c t.
Tivolt János ?? az antiszemita.
Tivolt Jiíiio.Hiiak, a néhai nagykanizsai kávéünuk, fene jő dolga lebül Zulai\'gor«zego». NiMiin-fí a törvijny-batóság kérdésébmi ^nótálgalott — balni," majd tiíj-tékzó dilhvel iiokiroiitolt a „Zala" Kzorkesztfiüégének, mobt meg már rönirutlal gazdngilja a nmgyar iroihdtiiiii
\' liöpiralanak i\'ime: „\\MH Hiuriálpolilikai Í^U^Hr-sek." Megálla])itha(juk, bogy Tivoli Jánosnak ]iolíiik;ii ambíciói vannak, meri röpirata nem egyéb, iiiim prognimmbeszúd. De ahogy uzt ienai az csúnya nagyon csúnya, Minden soniból az u/,ó autiszemila Irt iszik, Pedig mi nem ilyennek ÍKiuerlUk Tivoltol. HíL merjük
j állituui, hogy az orbáuyosfai birtok "°/ic,u-nd rész-r z.sidó pénzbAI kerüli ki. A magyariizal egyezem Tivolt NHgylífliiiiíHÍn, mint a „Kö&poni- kávéház talaj -douosa mertiiití pénzét. Kunok 11 kávéháznak vendégei pedig imgyiw.L 11 rendezetlen vallási viszonyok köjoti szenvedők közül korühtnk ki. Igazán megrujtbetotliMi rejlély lenne tehát Tivolt Hiitisztmiitasága, b» röpíratii-bau ilyen pasaíiiHok muu lenuénok :
.Nálunk « képVindr-.5éB: n^\'íf- (Umick jú knne,
ml ?) Ezl kell mcnsicictni, lm minJjiírl n lib<jidli,
? - ? íonririus,

rtHbo ke\\\\ is
uitrn
111,

ubhi ti
ucg
hiílis 1
tulnj lehel
tko^ s
EAVilXtl
[ti ill
cjen
! Annyira
tis
\\Áb, III
)gy n>.tít
:m is
ftlNlkv
r le
IHIC,

l\'otcsn
pill!
;k knc


Innk . .
. .*


.Végül
figyel r
núlic
njHiilit Iliin
i U\'ck
ériének n 1
wlnmem
.lln éi
1 kéj\'1
YIÍCI-

>lnék,
tint
lm
kell,
Í.7.Á/. IU|,
miisutni
n is nn|n>i
illa.
nniiyisKur,
nm
ennyiszer inuk-
rs volr
in, kíi
.\'Ánni

n hn:
\'. Illll
ilro

ulán biztosra vetiszük, hogy a legközeleblii választáskor már Tivolt Jánon tievn ia a jolülu-L között lesz. Csak az a kérdés, hogy milyen programmal ? Ponti kitétolo után azt ki-ll himillnk, hogy mint néppárti. Ám a néppártról igy nyilatkozik :
,.\\bcunl Viselje ml n tncglarlUzöU runftyis K0n>;.< rí/., nklnck nem mugynr • srAvu !.,.,*
,A núppArdink egyedtlli cnloine n?,, hogy hurkolt untl.sicmitiisrití\'íval fencny«rckci revén, ftgyelnioztct bizonyos túltengd csopoftokni nrrn, hogy lnsnnbb»n, msit nálunk is mcgcilictik fim n Inlaj liolmi I.UCRO. ismusro!. ..*
Sót mindjárt a fllzet elejéu kijelenti, hog> azenlul a néppártot metizelórel koll fogadni. így tyli.it mint néppárti jslültlel sem találkozunk Tivoli Jánossal.
Hát talán »zoi\'iálihlii? Kz Kern, meri róluk ekkép ir:
Ne izgasünnuk folyton, hol nyiiUn, Imi
Uurkullnn a f.ildlilriok ellen I Gondolják meg, \\u.áy
inmilL-n timnnk két <é\\iC van I A nq> szeret uj jíls/.av»k
utiin indulni; mii ei n div-t : ho\\nny iohet ugy, hoKy
más s/.cls.»scKc!; uliin rfilmn! Mn ? Jnkntxik » iuezi>-
KUZílnsíÍK tctu\'n sillollnlt kebelen Igónycket! Juhct
é Whikik blj l
uti>\'. kKd
y bclsojcrv
veíur, vnlnhül C egy hii7.át .-i Int «"«>? nngykcpii ripiulcr gyerek,
íis kiiloiiiis, hiijjy valnlml ««>? 1 u^alü, egy népbitluiitlitó. va ni nem isinctő ko/mofnilíU, val sn buti köm ti ven, cjjy y*pe\\-» iilh i mind — asiilii! . . .\'
A fentebbiek ulán demokrata programmal bein lép ft>l az antiszemita Tivolt. Nincs lóhát más hátm, mint liogy benni) a jövő JW-KS k ép \\mWi\'} elül tjét liszteljnk. Igen ám, du mii szól & liberális KOHMIIII ennyi uiiliuzomitizmusboz ?
Hüpiratában, melynek érleimellonsége és zayari-sága íi priori kijárja & komoly üzámbavehetótiéget. Támadja Mikbzálh Kálmánt \\x,\'uVn — r-méljnk -ezek mán silrgÓHon kidobnak ugy „Az Újság"-tói. mint n „Vasárnapi Ujnág"-lól — és lámiidja a hajtól. Hát ha már mindent megértünk ÍH, <*/-t komoIy»H ntüii értjük. Aliéri akarja Tivolt ;t Mtjlót megiond-szabályozni? Hát hol fog akkor fl „sétálni ?\'
— Kinevezéoclí. A igttZHÓgllgymiuiyítüt* M-
lerjeHztó«ére őfelsége dr. Neusiedler Antal és Kai-
íűjtbaeh József nagykanizsui törvényszéki ültítvii \'jfi. -
rásbirákal, továbbá Szalay László, Szupita Antal ÜK
Hkodoy Aurél zalaegerszegi törvényszéki bírákat a
VUI. fizetési osztályba Borozott birákká kinovezte. —
A víillás és küzokUlásngyi miniszier Schaok liiiln dr.
felső kereskedelmi iskolai főigazgatói az orsz. ipari
és kereskedelmi oktatási lanáss előadójává iiovezto ki-
— A pénzügyminiszter Itartalau Pál zalaegerszegi
pénzügyi .számellenőrt, pénzügyi számvizsgálóvá ne
vezte ki -- A megyés ptlnpök Horváth Jánost Tör-
jére kán tort ani tón tik kiuerezte.
— Kirendelés. Az igazságügyiniuieiter a Zala
egerszeg törvényszék területé™ vizsgálóbírói állandó
helyettesül Skoilay Aurél törvényszéki bírót ren
delte ki.


191)7. KEHBUAR H.
A szombathelyi székeskápulan gyáaza.
k.irtak kis iSriekn dolgok megvételére bjitatni. li kiváló
«m, a kövekből rydt orr, „•,. sgitátorra, kiní! Waldhanser >er«,,e olUni vaVKresk* ő Waídl ™ liberálisai), ember keresni kel. az inkább ártott ezelőtt 2 hónappal vello dl a Kohn ll-íolo vaskores-.".S...T ,!±,:IVÍ\'!\' "í.0™"™1?? tehetség i„len-;kede.t, de - „gj latszik - sora nem a legjobban
pályázó közül i -
-.. - j segédjegyzó, a * Csáktornyái kereskedő iljak szokásos évi mulalsi-
gutoríölilil pedig Veszprémi Oyula, a zalalárnoki; "ukal ís "\'• olí 8z0l>> o|y szomet-lelket gyönyírköd-
volt segédjegyző nyerte ol. Zalavár nagyközségben l"\'" v*l\'i I|OM olérkezctlnok látom az időt, midőn
január üü-én volt jegyzőválasztás, mikor is Fiala munkásságomat megkezdhetem. Hát, kórom, a Ral-
Imre galamboki sogédjegyzót választották meg. Szo- kW Uszló népszínművét, a „Ifolbó Klári"-t aduik,
vazalot kaytak még: Dr. Sioudy llélagelsci al|egyzó, "l""™ lelraik lll<l"i. « HJTOII dillettaun előadásra
Hajdú Lajos kotori aljegyző és Pongrácz KolUin sza-1 \'"!nill8 bizonyos elfogultsággal megy az ember. Mert
bari segófljegyzó. i mlt várhat olt? Néhány hölgy és ur kijön a azin-
"•?\'" \' »g valamit. Hogy rait? Azt talán ők
in most máskép történt. Altalános as
„A tisztviselők nem alázkodhatnak le hozzánk. .
Jg»z, nagy különbség van kfiilOnk. Akkora, amekkora1 ?"";• aml\'
küliibí kldlá é álé o "éte
Jg, nagy különbség van kfiilOnk. Akkora, amekkora ; W g
küliimbsíg a koldulás és a zálogcédula kö».t van. o "éten utólagosnn bokdlrlilc, a liiányzi pélili-
Kgyik a mienk, a másik aj, övék. — Az én János! nyokllt kivúnntril mpgliapllilljlik.
llatn*oldog lia egy darab kenyeret ehet A tna1 A kii
csos ur lia akkor boldog, lia biciklizhet. Már pedig főgimnázium a kegyos-lanitórond alapilója; Cala-1 lálszik ugyan, mint a mekkora (a katonai mértékim
. llzetelink közt nincs akkora kulömbség, .mint sauzi Szent József lisztclotóre 7. évi február hó 21 om. hiányzik!], de az llRj-ljuzgaliua óriásit novo-
ahánysior drágább a kerékpár a falat kenyérnél", ü-áu a .Polgári-Egylet- nagyterméhou f\'iinopct ren- , kídetl. l,ám, mo«t is olyan elóadást produkáltatott
,No higyi«nek senkinek, még nokom se. De dez. Kezdete déluláu r. órakor. amelyért babért ugyan nőm kapott de elismeri-at
a gyomruknak hihetnek, az nem hazudik". - A készenlét. Más helyen Leszámolunk a, bóven. Mikor a közönség hívására a szoreplók Űzött
— Jubileum. — Varasdról Írják lapunknak : j vasúti munkások vasárnapi gyűléséről. K helyen csak megjelent, fel kellett emelni. ho,íy a dörgó láívik
l<,ibruár hó a-án lesz 10 évo, hogy Plachtc 8ándor azt emliljnk fel, hogy ugyanokkor a rendőrkapitány- a rendmoll" kívánságnak eleget tehessenek A" höhi»
a varasdi takarékpénztár vezetését átvette Ki alkal-1 ság kérésére a 4S. gyalogezred egész helyőrsége szereplők közül magasan kiemelkedik Illau Milviu
mat felhasználják ismerősei é« tisztelői, knlönösen a fegyvnrtien állt. Hogy mitől féltek, minek kellett a, k. a. | Viola Hva), akit még az önök Kfjvcssy dlrek-
é !k i iá dk Ak héké tj is szivos lál h i lká h
magyarok és ovációban fogiák részesíteni a népszoru! sok szurony, mi igazán nem tuiljuk. Azok a hékés i torja is szivoseu accepláliisT ha t. i. olakarná hagyni — Kz a hir J munkások, mikor gyűlésre jöttek össze, korántsem \' tisztes polgári foglalkozás uiSIkltliöégót. A kieasszonv
- - - i Í*^,„ ..:„» L^.I^II i i. i .. TI ... . ?
jyg gg | unkások, mikor
benullnket azért is érdekel, mert Plaehte noio Slrém gondoltak semmi
kii kkdók lá I C
tlgyos-bajos dolgaikat beszélték meg. Ez pedig i ogyik legkiterjed- annyi van, hogy a zavargásokra aligba van

mi Piecoló mestereink, kik csak újságokból imiro-lődnek e tekintetben is tanulhatnának tőle — hanem at eredeti, veleszületett invenció, H gondolatok és u kifejező képesséjr gazdagsága. Mi ngy Inlálluk hogy
munkás semmivel sem járni hozzá* Az igazgatóság
k i S
\' \'? yvekliól rsgadt ern •
g éppei] a munkájával

HNe legyünk türelmetlenek. Az igazgatóság eljárását én megártom. Kijelentőm, lm én igazgatósági tag lennék én sem lennek klilömb, én som adnák többel, mint mennyit óppon muszáj. Ma azért tartok önökkel, mert én is koplalok ós én is fáradt vogjok a nehéz munkától".
„A tisztviselők nem alázkodhatnak le hozzánk.
gy oi fogják rszesi
es jótékonyságáról hires igazgatót.
blkt é i édkl Pl
a leánya
i kereskedőnek Hozás.
llam *boldog, lift egy darab kenyeret ehet. A tanácsos ur lia akkor boldog, ha biciklizhet. Már

aégn ugyaoitleni lakos családi magyarosította.

jegyzősíg
Mikolajlsik László zalamihályfalvi l
— Figyelmeztetni kivánjuk olvasóin-
Muk\' klk \'<"? elóltatóat még bkllil liái él
— A nagykanizsai kegyes-tanilórendi kath.
— öngyilkos kereskedő. Szomorú szenzációin van Keszthelynek Keddi
j

Legkevésbé zavargásra,
bélék E di

llcl Mull A.
ul, Htc», I. TnclilnitUe oiuit Mull A. Itítiiiintn
árhat
Egy sikerült est.
icm tudják. p történt. Altalános ..
a nézet, hogy aiok a hivatásos „ripaesok", kik Csáktornyát szorenoséllolni siokták, elbújhatnak e múked-voiók mellell. A rendozés Vajda Andor nuive, aki, mióta a bajuszát angolosra nyiralta, sokkal kisobbnek
ogy «irt, jsjgalott, sopánkodott, sóllajtolt a ninpadoii, mintha tényleg szerelmes lenne. (Ami végre i« ilyen onniialóan szép teremtésnél nincs kizárva!) *A gyermekek rúrae, a díftorítita raúg miudig j)utj?,tit Nflgylítiiilzmíu. A hatóság létlen, a szarencrjéllou (izülik airáöft pedig nom haszoál. K hélcu \\H több áldozata vau a járványnak. Küztnk OÖenbock Károly fizabómesler 13 úvea liaeakrija i» az nogyalok közti moiit. Hogy mikor szil nik n járváuy, mikor lesznek kitídedüiuk biztonsagbnn, azt caak a jó Isten tudja.
— A csáktornyai áll. tanitóképzö-inlézet ifju-«ága február hó 2-án a Zrínyi szálló nagytermében liiiogveniony estélyt rendez. A tiezta jövüdelmet n Iii lékl já fdtják
gy séy nde Irinyi emlékoszlup javára fordítják

községek tartoznak, Alaólendva-vídüki körjegyz6ijég tudományával. Lippicb Iluska {Kelhö Klári) tempe-
elnevezéfil kapta. ramentumos leány óa ha énekelni is jobban tudm,
— Csúszkálás az utciin. Nagykanizsa a kil-azt tanácsolnám neki, hogy menjen ol szubreltnek! lönlegcssógek városa. Itt mindent meg lehet találni, Mert bátorsága van elég én azépou játszik, Heinrioh ami másutt nincs. Az. igaz, hogy az ilyesmiből más [ Elvira meg valósággal bolotonnett Rokkáné sioropébö. város nom is kér. U\'gujabb nevczotesaéglink, hogy; Szinte olhitlllk, hogy verekodni ia tud, olyan jól az utcák korcsolyapályákká változtak fit. Csak amúgy j liázfíártoakodott a színpadon. Ács Matild (özv, Abáni) cipőben járkálni életveszélyes, mórt mi sem könnyebb, \'épp ugy megtírdomlí a dicsérelet, mfnt bárki más. mint a síkos ntou kozet-lábat törni. A rendőrség nem Szépen, diaeréten jáUszott. — A férfiak közfll H»n-
íntézkedhetík ez ügyben, mert nincs szabályrendelet, zsek Józaof (Aba András) érzolmes és értelmes já-A háziurakbau pedig nincs annyi emberség, annyi tékával lünt ki. Peitl József (Perkó) az éuokbea nem
2 KEDVELT BORVIZ!
*r. liriir, ír
ir. Ilmr, dr •?Mliénál, TI

..k s *jAi)i.viuk :./. ASIW*-(..II^I ii m*m ililt mjia kiOill lyairimri tillik r h:,.„.„..SAH .HMM b/AiiiiM,, kcjtH.a i., ,.,„><] i,;,,,,,)u..\'..: <r. Ilitlj, ir. SUabinikr NiHitfsrl, ir. tercJttrril, ir. Miatlii. ir. lloil|. ir. ritehir. dr. Mtull|. dr. Ritit, dr, firmr, ír. Gikbirdl, dr. lila|h, dr. Tirii, dr, tnU. dr. Iclpidllt dr ?•riittlí lirkaidlij, ilk.-iklül. ?< kik a. ARl<^-i.>r^si » ligHiiiflifcbia íjáiUttík: líi|ii ^7OMorhafahaál. diranlliBi Bj*sorhir«tikii:i, ti!i| kirlikidi kun alán, tiutUmltmr
11- ii hilii(flb(lifti_|ikiiil. éltáirtiliiiiinil. iirui|injii|nil. mint éiinirl lirláioí btt«|it|(t illin (iy(.hus di\'iir<» ,u.,i ILKI^IA-U^ ^mnn NHOÍIIÍICICMKI ..IUHÍ ??! <...
in iiiliultii MllI irtíkÖ mil1irif|IIM lléllliril lllitlll illRlI, --ui a ^HMUVÍÍHÍ! ii ileitkk ; h-w JÍ. t|lll.fsrril Tllél 4 lejn/c^íiiyclili cniiicr \\\\ kúiuiycii nitgueieiht. -c vj.oMiklMii Icrnkm^k ^ervettttmk, un>-»ni.u a fmiA. Idi^.mul. i,.iicneió i^lrcic iRgjM kiphili. 1 ferriihiitjflié|. Kiikil* minim (Euiriililkn ii iliirai|i inií|lihii

ZALAI KÖZLÖNY

1907. FKDHUAR 1

aki mindig táróét és cikket isér, tle S\'iha-imn ir, tosilék mérvére nézve dolgozzon ki javaslatot és ezt
banem inkább a azocialiimusról ir tanulmányokat,: legközelebb i-gvbebivandó rendkívüli közgyűlésnek
közben pedig cárdáaokat komponál és elméletben \'ei alapszabályokkal együtt teriesszn be
lapot alapit — mondom, még ő is boldog mosoly- A kereskedelmi alkalmazottak alakuló gytt-
iyal járkált és dirigálla a söpró Ingéoyekel. Volt is lése. Miulán Zalamcgye alispánja a kereskedelmi
tynkszemlipráx és lökdösés 130 pár akarta a négyest alkalmazottak nagykanizsai lívlvicsoporljának megala-
tánoolni. Amire bainati 4 óra tájban került a sor. , kulnsát indokainál fogva nem hagyta helybe, — a
Abban a biszemben, hogy köteles.égemuek! helyi csoportot tervejó alkalmazottak vasárnap dél- .....
némileg eleget tettem, zárom a tudósítást. ígérve, után a Polgári Egyletben ujabb slakuló gyűlésre , Magyar ember találmánya. Kendkivul ügyes
hogv a jövőben szorgalmasabb leszek. Tiszt-lolpéldányt, jöttuk össze.\'A enoporlalakilás céljait Weiss Józief, \'•• "került találmányra adott azabadalmat a minisa-
váró kész híve !- budapesti megbízott isnierlelte, mire Berger Li-j\'«"""• A MtaMlo Herozog 8ándor caáklornyai va-
ipót és mások hozzé>zólása uhiu az alakulási kimond-\'""" vendéglős. Találmánya egy burszorö. ami épp
! Iák. A helyi csoport 37 tuiíal alakult meg. I •\'» nagyszerű, mint amily egjrszoru, Kten találmány
- Múkedvelíl .líaíás. Gróf llatlbyánj Fálnél"14" "\'»«« «»>M »\'«« bor, mert a szőrön való Inkey Valéria 6 oléllócáxáuak fóvédnökaégo áleremtés utiu a legzavarosabb bor is kristálytisztán
Jól jegyezd ine>?: csak
cigaretta-papirt, vagy hüvelyt hozz ás ne engedd magad hasonló kinózésü, silány minőségű utánzatoktól tévútra vezetni.
eltörendő ugyan, de a játékául felülmúlna sok vi déki színesít. Tódor Lajos íOnik Vendelj « jobb, le
Épltí-lparosok sittvetsége. Az alakulóban
ivó Nagykanizsai épiK-iparowk i íeune, mim kereskedő l\'gv i, mint \\Vorl liléimén Fater Mihály alnfklésévi
?•??•-- \' szövetsége vasárnap ?ul ríndkivuli köt-
z, ,
Titkárrá Milró Józsefet
j g g
Nándor és l\'erkó Péter meg. Az
.„,"jíooii.íbrtki jóiio komikummal nigjbtn elő-(gyűlést tsrtoll. Milró jóisel ümímolt « magyar
segitelték i> est sikerét- In dicsérvlet érdemelnek a építi iparosok országos kooKresszusárél, ismerleli a
többi szerenlík: Kalmár Jóiul, Maver Lajos, Sós- | hozoll határozatokat. A helyi végrehajló bitolWg
t«rics Antal, Korpits Károly, Heinrtch Róbert, Art- tagjainak számát uyoloról tizenkettőre emelték Al
ner Sáudor. Fischer József, WHnbrfger Márton és uj tagok ezek: Vugrineo József, Kohn Samu, Török
Herrnsloin Minálr is Nád é l\'kó Pét Tikáá Miló Jóft
alapszabá-
bízatott, liogy a tagok bíiralási iliiára. az alkalmazottak után llzetendo heti járulékra és leteendő bit-
Oaihtdrnyal ludósitd.
EGYESÜLETEK.
fi. . , , v „
aUtt l»vó .Zalaegersu-gi Karácsonyfa KgyesOlet a
kk WMM íl fhá
; felrubátáMÍra Mi()7. évi február íz .Arany Bárány" szálloda dísztermében szinielóadá»sal egybekötött lánceslélyt
A Nagykanizsai Kereaitény Jót. Nóegylcl "r folyó évi február hó 10-én d. u. 3 órakor »z Ali. i"° -\'—i iskolai Gondnokság helyiségében évi rendes | \'""•""r"161

A bevétel 8MJ korona korul tolt az eUő este.
\'Jláuiap\' vasárnap d. u. meginniélellék adarabot.ini-
•«l ai elaí esléo félelmetesen sokan voltak. Az egy
let elnöke: dr. Kovács Lipót liiszen lnMik Indni
i áé é ikkt ié l h i
oniisos vígjátékot adják A kii
gj j
A nagykanizsai aport-egylet március hó 7-én rendes évi kózgyolést tart.
Kiskomárom kOzscg elóijáróságs st utcai lámpák fentartési alapja javára I!K)7. évi február hó 10 én Khkoináromban a .Korona* vendéglőben Zártkörű táncestély rendez.
Titkári jelentés. III. Nelánl indítványok.
LEGÚJABB!
Hangverseny. A nagykanizsai köiivvu;omilá-siok folyó évi március hó 3-én, a tüdőbeteg könyv-nyomdászok szanatóriuma étj Haját könyvtáruk alapta lávára fényes inosorral vgybekölötl nagy bangverseny-estélyt rendeznek, mely alkalomra mettbivták a mull évi daloaverseuvunköu résztvevő budapesti Ljra dalkört. A hangverseny iránt.már most nagy érdeklődéi nyilvánul 8 igy előrelátható, hogy az idei báli ai6xon fényes eredménynyel fog záródni.
Dili vasúti munkások országos nagygyU- Deák Pétert hivatalától felfüggesztették.
Uae. A Déli vasúti munkások szövetsége vasárnap „,,,,. ... ., ,,,
délután •„> Arskor tartolta országos nagyiíjílésél Nagy- ] Ppak l\'eler nagykanizsai rendórfőkapt-
ktniisAn a (lAzfllrdA vendéglő lielytségóhca. A gjü-tíaeo »i osi-itw déli vasúti állomások Itépviseletóbeu vtgj (.un munkás jelent meg. Jf»lt>nvoltak még eien-kiíQl: Kudupttatről a Iteruük ItormAny képfiseletébfo Recski? tiajózAsi és vssuti fúfelllpyelö. a D^li Vasul réazér&l I\'illiiz álló más l\\*uök és Scihilliui Júno* fQ((-háti fóoök, u reDd&rtíÚK rezéről pei\\\\n Kurkas Kn-renc reoddrkapiUttjy (•& még KÍIUOIÍ (óvár<>.^i kikol-dötl. — A Kvnl.\'n WrgvAt a Déli VKHU( i^azf{itósá-gAntk ami f-áliuzk képuslt*. aint>lyt*t » siövétség által múlt t\'>v Meplembérében besdoll memoraiidumra adtak. A memorandumnak ugjanis, anicl.)Vi> a muu-káaság bfllvzetének javilfUá«rt folvaraoioit. legtöbb pontját m igazftatftfiAic nluttuitolU. \'Ezért attán a gyn lés roiiUkégig reodkivOl iigttott hangulatban folyt le. — FurkaH kor. a .Magyar VasuUw" sierkeai-töje, Dovcttúk Jánus és Cserveukft Miklós inuukisok benédei után a gyűlés elhatározta, hogy egyelőre --miután arra magukat még elég er&snek nem érzik --•itrijkot nem kezdenek, izonbait a lobbi maukánHier-Tftwtek mintájárt szervezkedni Tognab én ilyenformán próbálják jogos kirénalmaikat kii-irni. 7ég0l beszélt még Rouek JÍ\\UOH, az osztrák vasuttaok kiküldötte, váiolta ai osztrák kollégák azomoru helyzetét, bit-tositotta a magyar vasutas munkásokat rokouértésnk-
lányt, kit a közigazgatási bizottság hivatal-
vesztésre ilélt, de fel nem függesztett, — az alispán, Kolozsvár; József helybeli postauzál-litó feljelentése alapján, minden kihallgatás nélkül, állásától felfüggesztette és fizetésének kétharmadát letiltotta.
& lavina tehát megindult. JöuneL a „jóakarók." Ha van még valaki, jelentkezzék idejében.
TÖRVÉNYSZÉK:.
Bakttdtazéki tárgyalások.
F. hó 5-én és 6-án, kedden és szerdán kél ügy kerül a nagykanizsai kir. torvényszék, mint eskadtbiróság előtt elbírálásra. Az egyik a BOozfigó János ügye, mely röviden a következő: Böor.ögó János orosz-lonyi kozségbiró régóta szerelmi viszonyt folytatott Horváth Ferenc feleségével szül.
A Nagykanizsai Polgári Egylet folyó évi február hó -J-an, szombaton délelóit 11 órakor saját helyiségében rendes évi Közgyűlést tart. Tárgysorozat : I. Titkári jelentés 1906. évről. II. Zárszámadás, költségvetés, vagyonkimutatás előterjesztése és evvel kapcsolatban a felmeutvény megadása. III. Kötvények
talán maradjon, a férjet ellették láb alól. Felbérelték pénzért Andrik József hegypásztort ki május 20-án este Horváthot agyonlőtte. Mikor mindhármat letartóztatták, Andiik beismerte, hogy már 1879-ben is agyonlőtt
™ "*• »^»v ? H ? ?* • •? *• iviiiiviivi utij iuva\\fluaQei< iái. aavav OUIVA
megadása. IV Elnök, alelnök, tisilikar, válasitmán; j eKy embert
és uámviisgálók választása. V. Netáni indítványok. A másik ügy GratTy Anlul 19 éves

mészáros segéd bűnügye, ki múlt évi október hó 19-én a hulybeli Markó-féle vendéglőben agyonlőtte Pleiser Ensébetcl, mert nem akarta ól szerelni.
A furfangos paraszt. Betlehem István sánoi lakos ezelólt ö hónappal felvett Kuj.-stein Jakab és Liiusoli Jakab helybeli lakosoktól 20-20 koronát elölogképen. hogy
.. majd hoz nekik fát. De som a fát. som ;i

pénzt nem hozla. Ma tárgyalta ezt a hely béli kir. járásbíróság, mely Betlehemet sikkasztás vétségeéri 14 napi fogházra és » kár megtérítésére Ítélte.
y
mai hirdetésében található. Vásáráthelyetes. A dt h
jön ki. A készüléket egy n éves gyermek is kezelheti. Hercog már lobb szakembernek bemutatta találmányát, kik a legnagyobb elragadtatás hangién nyilatkoztak róla. Hóvebb ismertetés Herczog Sándor
keroskeoVIemugyi mi-
uistler megengedte, hogy SSalaszentgról köiségben .,.! 1007. évi fobruár hó 3-ikára eső orazigos vasár február hó 4-én, a iulius hó n-ikára esi országin vásár július hó l&-éo és a szeptember 1-ére eső országos vásár ez évb™ kivételesen szeptomber; lió
4 éu larlassék meg
Nyilf tér.
Merkeuttaég
Értesítés.
Van szerencsém a n. (?. közönségei tisztelettel értesíteni, bog; a
csáktornyai „Zrinyi" szállodát
megvettem és azt a kávéházzal és Körcsarnokkal együtt tovább vezetem
Igyekezetem oda irányul, hogy a mélven tisztelt vraitégi\'imel, pontos és figyelmes kiszolgálás, továbbá az italoknak jó minősége állal teljes mórlék-ben kielégítsem.
A I. szálló vendégek részére tisita és kényelmes szobák méltányoa árért állanak rendelkezésre
Szíves pártfogást kér
Csáktornya, 1007. január 31.
Hajas József
? .Zrínyi, ülnöd* lulajdonoia.
A Szinye-Upoczi Lithion-forrás
Salvator
klUoD ukirral auziilUtlk
*, MuiiMastfaiMilalaua, kantáta is viultu atMsalfiaati, a nakns Múlnál,
továbbá a Mpl éa imtailial aaervek aanttlnál.

Bútfybaajtö Itmtaiaii!

1907- FBBRUAR a.

ZALAI KÖZLÖNY


Valódi orosz

t. sárcipők

f (galoschnik)

slipperek,

amerikai hó-
cipők kizárólagos raktára
urak, hölgyek
és gyermekek ^gterfj

részére fflmffl
L
MILTÉNVI MH
ÉL
SÁNDOR mj&m

cipészmester- K||jgj

nél, Nagy- W^^*

kanlzsán.

Árjegyzék ingyen és
bérmentve.

A Llníment Capsicl comp.,
thitr tolib mim :t8 ér Ót* locjfiUi ÍÁ-1;\', ?.,. \' MlU]>itö »urn>\'k .-iíonyulr kú*ívM<>r.cl, .•émál m -tghblútkael U,.,,....: ,.
-?p 01. hHS^Mva.
llf jMmrilelí^ Hilinj hami!..tvan;nk nti:«t lw>TÍAÍfliskor ÓT4t«»k itjtyui.L •* -»*k olju üvBfat fogadjunk el. á m<!y ? „Herijwy" vMjjftgrgral *• » Hiohler i í.-g-jt-jjjí i.\'jimil *llitott doboxba Ttu <S>OJII:IK\'.IT«. Ara n.^kUw SQ fillér, 1 kor 40 I •» 2 korona M úxjHsóUin minden #\\6i\\-.lU\'rUrUo k»[iij»tó -~ Fórnklár: Tlrik J*n«f gyógysiarniinU, BKaptttcn.

Mindenki, aki bágyadtán és rosszul érzi magát

iili\'Kus »« ikaral képtelen. Ssintun™ Által ui életktdret én HÍeLf>rfit kap. T(bb. mint 3IKIU Unar >?« onoi kttQuó batisál nlisnerle — Kapbaló minden nyógjszerlárbkn és droftMábau. — Ismert«US«t ingyeD és bérmeotre kQld Hauer 4 Co , Berlin, 8. W. 48. és a
C. BRADY, WIEN I.

Nagyságos asszony,
Nl>a. haa» • aialila-kiví .túr liaiail ailart kall Oaaak a .Kát*-ralaaf MVII >aa|aalyaial 1
Ktl különben annak o; Nk hcIMsnrklmikimaidt. ^ft.
aM kup, iiwly a •Knlli-
tmtr-l* kitUnlttA, niimlen
tlónyl
malita kávé
bírj.. kljlBnl«|» Il6ilint.il
PREKL ANTAL
[Ili M|f kuliul MiUlit, kárpittá ii ilnlli
NAGYKANIZSÁN, (Hrail iiipirltii. 11 fajéiiaiiaal ????kii.)
\\ n. e. kúsönscg b. figyelmei felhívom Nagykanlsián t varon ctopoilháiban levú
i/ttilii, kárpltis ii iliiltö
«hol báimikori reiKtel&re legfinomabb kivitelben Jn fcrak melled bármilyen antaloi és kirpltoi tyufun és pontosan késsilsk.
Elfogadok ffcUk ká
iliU^t, bármltil* kMMU S\'.gy választékú raktá riiilok kilő, «b
helyben, mint vidékül).
Levelekre azonnal válaszolok.
Áruimat caakll j<i rmn&tigú scara* fiiból ké**it«m. Magamat * n. e. kozontog JúinJulatu pártfngiiiába ajánlva, maradtam
hasaflaa tiittelettel
PREKL ANTAL
múaiiUloi- «B kárpitos.
JTTTÁSTO1 ÁMAKI IMItlD MOKKA I
BERÉNY JÓZSEF És FIA

^1?°" SAJÁT MŰHELY. iu
"j4c k
l
kaphatók.
NAGY RAKTÁR g)Ur"kbe" »*
NAGY RAKTÁR rér8- ???" 6r\' NAGYRAKTAR "uom
Eladás réulatfiaatés melleH isi
J»ltáuk •• «J aiakik tjor-i. k«ulttoU>k
Egy liter háztartási rum
Egy csomag finom törmelék tea
30 krajcár
„Vörös Kereszt"
Drogéria Nagykanizsa.

Távirat!
Megnyílott a Furmen Imre iirlhopéd oipísíniúhelyo Nagykunizsan. u posiá-val szemben, Király-utoa 38. »«. uhui.
Elvállalok ét javittik mindenneitiu féill. nAí ea gytrmakdpdkei én ciizmákal, ugy«inte fájrib vagy hibát lábakra — ortlioped cipókel i» csítmíkai ajánlok. ? melyet hossni evén ál * It.vám-tban ÉS küiróldön siericit l»p«siUl»l«im melleit késntek. (iyors javiló- é» TűaÓ uxlelemet a nany<c Jemii ko2»n»cg b. párlfogásába ajánlva mai adtam haiadas l-Mlelette1
FÜRBEN IMRE
orthopéd cipész.
Vidéki lovelekro azonnal válaszolok.


liléid, niriliti il aaral illái alm |aki a
Rethy,;;,1;;..,.,,, cukorkánál
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és határozottan RÉTHY-félét kérjünk, mivel sok haszontalan utánzata van.
I doboz 80 fillér. Cuk RÉTHY-félét (altijuk il!
Hajeltivolitó I HSInyek figyelmébe.
„Sxomet" amerikai újdonság az arc bármely részén és karon szőr kinövéseket konnyü kezeléssel pár perc alatt gyökerestől mimli-nki önmngáról el távolithat bizloa sikirri\'l. Hutasos iTCflmónyéról több magas-riuiKii hölgy ilisnicrő nyilBlkozaiival kitQn-tflive; egy ailagol, mely rfogendó feltQnóbb ln\'lyokiii I\'-VI\'J Imj ilnivolilósára, liaeiniliti ul»siiáR.sal disci\'ólun kQld 10 korona után-véltol niugyaroris/.ági kizárólagos főraktárából Soós Károly Marosvásárhely.
Vnn szernnosénk Htives tudomásul wlni, hogy a Nagykanizsán létesített központi tejcsarnokunkat a mai napon, azaz február I én megnyitjuk s o naptól kezdve tejtermékeinket (teljes tej. lefölözött tej, tejszín. \'vaj, túró) a t. vevók teljes kielégítésére i forgalomba fogjuk hozni. k „lii|4rlt irii. M|>ir lajkliltill r. t." központi lejosarnoka,
M>l,ar-ilct 2,

I. A 1. A 1 KÖZLÖNY

1907. PEBBDAK 2.

Szabó József
iilltt HUIIIM iiiiljt lillkiiliái.
Évek őtn a városi caoportbázban van.
Elvállal niindenneraű épület- és niú-lukalos munkákat, továbbá ráosozatokat, gCrredónyök, (rollók) oonstruktiók, diszkapuk, villámháritók. villanyosengók, szoba-tclelon felszerelést, valamint mindennemű sodronyfonat munkákat.
Javítások elfogadtatnak gyorsan és pontosan eszközöltetnek jutányos árakon.
HLATKÓ JÁNOS
iiri asabó,
Nagykanizsa. tfí-ut (Korona szálló mellett). Riikláron lartok mindennemű hazai és angol legjobb minőségű szöveteket. - A ruhák szabását magam rsikoiIOm. Ennek kifogás-
lalanságáért garantál 40 éves praxisom. Kitüntetve a .Magyarországi Szabászok
OrszágosJ Egyesülete, által.
Kgy levelezőlap/elleneire;, vidékre szakértó
utazómat azonnal küldhetem. Pontos és gyors
szállításért kezeskedem
\\ Kiváló tiszteletlel
HLATKÓ JÁNOS
uri Mibó.
jiiíiiit an i IZILII iiimiiui i
Alapilási év 1874
MEGHÍVÁS
A Koton Takarékpénztár Részvénytársaság
tizantftSdik
RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
1907. február hó 17-én d. u. a órakor üzlethelyiségében tartandja. melyre a t. részvényesek ezennel meghivalnalí.
A közgyűlés tárgyai lesznek:
1. Az évi lármérleg és eredményszámla bemutatása, vala
mint az osztalék megállapítása.
2. Az igazgatóság és felügyelőség részére a felmentvén?
megadása.
Nagyswrü találmányi Mindenkinek fontos!
. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes tag kiküldése Az igazgatóság megválasztása. A felngyelóség megválasztása. Az alapszabályok 05. ?j-ának módosítása. Esetleges indítványok tárgyalása.
I SHtiMuntt „Kriitály i
(iplieénkiik, Mrlirailikut lil ii|jikk kátUrtáiikuk li lilkllilkltltlllli láM, minthogy szerkezete oly szembe-tQnóen egyszerű, hogy kezelésével bárki is megbízható.
Nem kell asbeat, sem faszén, osak egy váuonzacskó, melynek tartósságáért 2 évig jótállók. Ezen zaoskó kis térfogata mellett is eddig elérhetetlen mennyiséget dolgoz fel s emellett még rendkívül olcsó is. KrUtáJjrtUetán ieftr, igen egyuterfl kazeMi I
A legkisebb szaró is naponta legalább 150—200 litert dolgoz fel.
A készülék zománoozott pléból készül s oly erős, hogy hosszú évekig eltart.
?V Ara 30 korona. ~WI Egy drb. szüró-zsak 7 zacskóval 1 korona
A szétküldés utánvéttel történik.
?V KazaMsi otultia meUikelUtik. "VI
\' A kaetQlek jóságiról nimuliii I HarozOg Sándor,
elismert levél tuuukodik. | tuuti veodégloa, Crtktomyln.

99 év óla reuuiíll
r»Untl««lll<l
J«»H4 mflhelj*
Értesíteni a n. érd. közönséget, hogy szerenoséilen beteges férjein távolléte után is ruhatisztító is javító műhelyemet továbbra is folytatni fogom. A n. érd. közönség síives pártfogását kérve, ugy helyben, mint vidéken a tisztítani és javítani való ruhákat a házaktól elvitetem és hazaszállítom.
Tömeges támogatásért esd
Goldschmiedt Edéne
ruhatisztító.
A legmegbízhatóbb szolgálati zseb, fali- és ébresztő órák 3 évi jótállással, olcsó árakért csakis
SZÍVÓS ANTAL
nagykanizsai múórásnál kaphatók. Fó-flzlet: Erzsébet-tér, Magyar-utoai sarok. Fiók-üzlet: Király-uloa 32. szám.
Árjegyzék kivonat:
Arínj n6i órák 30 koronától 60 koronáig
Arioj éremmel kitüntetett eiOst órák . IS . 40
12 u
8
Pontos nolgiltti niokel órák .... 6
KiMbb fili otí órák 6
Nagyobb diraes f«li órák .0
Ttnti ébrentó órák biilos csengéuel . 3
Plá Ml lá óák
r géue
Polgár Ml láncos órák 6 koronától 10 koronáig
Kink órák firtgott stám lippsl ... 10 . 20
Zeneit órák nugru tene danbbll .10 . 20
Kriitál; nemüvegek dirabji ... I . 1.60
Aru; es emslláncok súly sieriot . . .
Niokel lánc dtnb|> — 60 lllértól 2
Óra, ékszer és látszer javítások, olosó árak mellett gyorsan eszkO-zóltetnek. — Postai megrendelések a beérkezés napján intézteinek el.
Alapítási év I88B.
Ka.ufma.nn Mór
férfi szabó,
? agyban ixaat ErsaébeMér (Elah.hA>.)
ajánlja dúsan felszerelt azovet-raktárát. Mindennemű, legjobb minóségfl hazai és külföldi szövetek.
mr Maolld kiazolgaliiitl fM ?V Blinyli árakl fM
Megrendelések csaklB mérték szerint.
Vidéki megrendelőimet kérem, hogy rendeló szándékukat velem levelezólapon tudatni szíveskedjenek, mely esetben személyesen teszem tiszteletemet, mintán iparosnak a megrendelés - gyűjtést a törvény tiltja.

iso7. FKBRUAK a.

ZALAI KÖZLÖNY/AILKA SUCHARD

kakaó czukorbc

A legszebb ás Ugkedvesebb ajándék

s? GRAMOPHON.
mely már 10 koroiuttol kesdwe kapható
Strasser Márton
Iái-. ™ mfiszcrésünól Nagykanizsán, (Kraébot-tér.)
üjryanou oaak fabruár 15-ig > kővelke/ó ajándék-tárgyuk ut itt felsorolt leexAllitott
árakért kaphatók.
Kerékpárok 211 kui-unátúl ke/jlve
Látcsövek 4
Laterna magihák ... I
Sze mii vegek I
Stereoak6pok 1
Fényképező gépek ... fi Valódi angol éa franoia gummikOI»nlege«»égek. Vidéki megrendelési* a legnagyobb dlscretió mellett. MindennemU kerékpár, fényképezd éa >zemi) v eg-alkatrészek.
Saj&t javitó-mííliely. It^i
SEMKI EL KE MULASSZA A KEDVEZŐ ALKALMAT!lNeuBteinféle ERZSÉBET labdacsok
K pilulák liaiiunló kósiit-múnyeknél minden tekio-telben feljebb becsülnidők, mentfk mindeu ártalmai anytgoklól, ti »l testi ster-vek bajainál legjobb ered-méuyuyel bisiDálUlvAo, gyógywer nem jobb s mellette oly
gyöngéden huhajtók, vórtísilitók; árttlmttlto, mint e pilulák a
SZÉKSZORULÁS
legtöbb betegségek forntaa ellen. Cukrozott knlaejtlk végen még gyermekek ÍB szÍTtiiien veatik.
Bfu Ili pUittát larlalmuMii dobot 30 fillér. Kati ttktre; mely S dobol,
tthtt ISO pilulitt tartalmat, csak » korona. %.*& korona tltUft otMldéte me/Ml «Jn tekercs Wrmínít* kVIOMIk.

Á\\ll*í IJIánlásokllil klllooösen ookodjuok. Kérjünk hiliro-OVAS! I0"\'n NKUHTKIN KOLÖP buhtjto libdiM.il. V.lídi «ak, 111 minden doboz törvényileg beiegyzett védiegyOnkkel piroa fekete nyomutí»h»u „8zen< Lipót- é> .Neunteiu Kolöp gjrogjr-sicrész- aláírással van ellátva. A kereskedelmi torvenyszékileg vedeli csomagjaink aláirisunkkal vannak ellátva.
NEUSTEIN FÜLÖP
.SEenl-MpAtboi\' clmicll gv6|Viiefltra,
BÉ08. I., Ptanktngau* \'? XtplulA N^Tkuilifin: BELU8 LAJOS «? REIK OVULA gyütytttitutkatl.
és „ll«nncberg"-selyem 61 kr.-lól
feljebb, bér-
maatr* • <riai-
«Bt«a«B
XVllWU* - w/ MM*™-
Mlnla postafordultával. — MeRrendclBsek hirmely nyelvei
ii lildufokrlkt. NiMibiri li Zlrlch.


M OLL- F ELE
SEiDLITZ-PORl
Ü Csak aHor valódiak, l-.a mindegyik doboz Moll A. \\J
Q védjegyet és aláírását tünteti fel.
E A flfloil t\\.mi a la öaidi itt\'por *i le isilót ^v^jfynttlAiA A iDLjinflL^ottvi itlj syon^or* SE
> •JUttbánlal \\ véVtofulia, . t ; évtUtdok úm
HHIIIIMIIIÍMOU tiirvrnjMrsr
SOS - BORSZESZ
falirtlu únoiaiul v«n **i*». A Moll-fale ióa-bora>at< nav«al«ien mint r*jdalomcsíltapll6 bidoniolill •*•\'
WiiTénx. c.ui t% a wet{!ialí. «XyeH követkamtnyelnti
legi.mcieia>el<l> ní|.tte(.
E|y énzitt iníitl lii| ára 1 fttnu
90 Illír.
i i iF^Ldl III1II\'IIÍ)I>\'I nöibalagiigch ti len, « jele* háiluamak nogp.),!, rlieijeilcol uetictl. - Ara *gf lepactatatt artdatl dobóinak 2 kor.
MOLL Gye rmok szappanja.
L«gflnointbb, legujíhli müdttti ueHnl kenitek gjeiwtt M hölgy luppftot ? bor okuarO ápoliaára cyarmakak • falnoHak raaséra. — Ara darabonként 40 #111.
O Ól darab I kor. 80 Ml.
?itl A. lyiiiiziréiz\'Vi/éi\'klrViiiirl izálllté által,
Bács, Tiichiaubeu !t. »E.
Vidéki megiemlcUiak oajMni, pottaulinvél mellett telj«llleln*k.
A raktArakbftii l.-KKÓk tiaiározoüan „MOLL A.u aláírásival fi
Icriszitménypket kérni.
ol
Raktár Nagykanizsán: Rosenfeld Adolf Fiai.
Jíí Minden Oar.h gyaimek >t»|i|»n Moll A.

ZALAI KÖZLÖNY

1907. PKBBUAR }.


Nagyk&nlxaán:
Divat- és rö/ös árut:
Kofan L. 1-ajos FS-ul.
Beck Itóli, Knsébrl királyné-lér.
Barla AllrW. fii-ul
Stsro J6zsef, Ffl-ut.
Fúster- és gyarmatáru : Scbwarx ^8 Tauber. Vattuli-tilcA. llus Vilmos, Fí-ul Hirscta éa 8»g6, Erz»éWMír. Nra te Klein, Kó-ul. Iíj K.Melholtr József, Kí-ul.
Kávéházak- és vendéglók: .Kozponf sivahái, Kó-uL .Korom1 karibii- ,•« Milloda, Kó-ul. .Arin; Hurus" Wvi\'liái f« siillods.Eru.-l. .Fiume* kávéház, KrztíbPl-tér. .Polgári Eg)M- vendíglo, Sugár 01. Vída LIJW ifuríegloje a .Jó bortioz", Vaaull-u Kőbán János fDiidi^Ioie. Szpmer-i-utea \'1\\.
Pénzközvetitók: Ssltler Lajos, EriMJbet-U\'r. Altalsdter Ignác. Kóul. StegJ Mór, Krivtael-ler.
Mészáros- és hentes áruk : Keirbaufeld Albert, Knavtwt-lér.
Cipészei :
Koseufeld Mikba. Cneugery-uloa. Milteoji Sándor. Kó-ul. Keller Málváa, Kiis.L..tl,r.
Borbély mühelyek: Bród Ignác. Vasuti-utui. Kleiíchluckrr Józnel, Kriscbel ler. Perénji JRUOH. Királr-utca. Kucbiniller Károly, Vb-M IV Puaofsxk; Báodor, Ohengery-ulca.
Mechanikus- és varrógépraklAr. Straaser Márton, Iái- és műszerész, Eruébel-t. Bród Jenó, mecbanikilg, varrógépraktár. Fó-ut :
Órás- és ékszerész. Steioer Mór, ürzaebel-tér. Stivóa Aulai, Kiisíbcl-icr
Kárpitos és íliszilő: l
Prakl Anlal, Kmébt\'l-U\'r. Kefegyár: Kardos és Társa, Vanuti-ulca.
Norinbergi- és diszmű tiruh : Ali és Itólnn, Kó-ul
Szabók:
Hlatkó János, Fo-ut. Kaufmann Mór, Krisébel-tér Némelb Uyorg;, Erzsébet tér.
Fűszer és pipere áruk: Kounfeld Adoll fiai, Fó-ut. Ecetszest-gyár: Fehér M Kraun, Királv-utu \'.\'».
Úh JHJ !
Megfojt ez az átkozott köhögés)
Kapható Nagykanizsán: Belus Lajos, Práger Bili, Reik Gyula és Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban.
N.YoniHtuU a tulajduiioK Ifj. WAJUUS .lóisef könyvnyomdájában
Ajánlható cégik liiykiilzsái éi a migyibai:
Sörgyár: Nigjkanizsai Malátagyár és Sorfóidí R. T.
Vaskercskedés: Weiser J. 0.. Fó-ul. Unger Ullmann Klc-k, Krzsébet-lér.
Szállító: Lackenbacher Ede. Krtsébel-lér.
Mü és géplakatos: Kohn H>mu Magyar-utca.
Kalap kereskedés:
Welliscb Márkns, Erzséb»t-ter.
! Cukrástal:
I Bájer Vince, Kó-nl.
I Drogéria:
A .VorOs Kereszt\'-hí«. Oeák-tér. Liszt- és gabona kereskedés: Reichenfeld Ignác Fó-ul.
Fényképészek :
i Vértes Antal, Csengery-utca. [ M.llif. Károly, Fó-ul (Bazárl. Bornagykereskedés: Z-rkowiU Albert Fiai, Vasuti-utca. NViiMrt Henrik is fia, Kórhái-ler.
Mosó-tistlito- és vasaló intézel HiéMji Lajos, Fó-ul 0. Könyv, papirkereskedés- és nyomda: Kj. WajdiU Józacl. Deák-tér.
A megyében:
Szállodák, vendéglók- és kávéházak: (terHlmaon kávéház, C&áktoraya. .Zriuyi- kávébiz- rá szálloda, Csáktornya. Horváth (iéza, kávébAza és szállodája, Oaáktornya. Heocsey (iábor vrndáglóje, (^áktornya. Pecsornik Ottó vcndéglóje. Csáktornya. Meider Mór veodéglóie. Urávavásirbely. „Korona" vendégtó, Kiskomárom. Wolf Ujos veudeglóie, Palin.
Borbélyok:
Nádaidy NáDdor, Csáktornya.
Mikk 8zilárd, Csáktornya. . \' \'
Cukrász: Kertész LajűK. Ühákloruya.
Fiiszerkereskedés: MrAz Testvérek, Csáktornya. Fink Ferenc, Csáktornya. Scbwarc Mnr Urávaváaárbely.
PénzkozveMo: Fleiuer Mór, Allólenriva. SzéniáUár:
Vajda Elemér, Cdktornya. Szeszgyár: Justus Izidor, Zala-Lövó.
Borkereskedés: [^essner M. Fiai, Tapolca.
Elje.il
KBhoféi, rekedtiég és
elnyálkáaodás ellen gyors

éa biztos hatásúak
iUpasztlliái
az ntvágyat nem rontják és kitttnO
izüek- Doboza 1 kor.
B8 2 kor. PróbadoboK 50 fillér.
Kü- t* titlkUldéii r*ktál-
Egger mellpaaztila
ciaUamar memfttTttcti
„NÁDOR-GYÓGYSZERTÁR
BudiyBil. VI.. Vtcl-hOrul (7.

Urak figyelmébe!
Van szprenosém a n. i: kőzönsúgei értesíteni, hogy nagymennyiségű
AMOOL SZÖVETET
vettem, nrnclyból ltját ailllilalbu a 1^.
ujabb divat szerint készítek irl dilit lltlt||.
kit a következő árakért:
Otloli (lllönj . . . frl. 18 tói feljebb. Kimenó óllony . . . SMÍI
Felöllók SO-lól
Ferenc Jóisel ollouy . 28-tól A n. é. kOzönség szíves pirlfogasal kérve, vagyok
teljes tisztelettel
LIBITT MIKSA
úri öiuihó, /sán, Mugyar-ulca V.l
Vidéki maftreiidelémi^l elegeadA % mellb&iwg, t kabát lioanza, az ujja tiossu és a nadrág beltj Biárhoasia. Kívánatra Ki<<inéljr«tit>a is m^jelcohetek.
AUpitAai éw IB9B.
SZÉKELYI LAJOS
Első Nagykanizsai Fehérnemű mosó- és vasaló intézete Hap-ykknlxM, F8-ut 1».
Elfogat! uri es nfii feliérnemfleket ur»k, háztarlások, intézetek és szállodák részen\'
IWil ?iirii.iliii. MiU-brtilMnl
lltiztltlll ll
A fehérneninek jókarban niBradisiérl szavatolok.
lázi aiiái ét IIMIÍI.
Kívánatra árjegyzéket szívesen küldök
! Figyelem!
N0VÁK VINCZE
czipeszmester. Nagykanizsa, Erzsébettér 16 (Kinizsy-utcza sarkán.)
Készítek mindennemű úri, nái és gyermek-czipöket a legjobb anyagból, a legizlésesebb kivitelben, mindig a fővárosi legújabb divat szerint, valamint teljesen vízhatlan vadász-czipfiket éa csizmákat.
A fővárosban több éven át szerzett tapasztalataimmal, mint szabász, képes vagyok a n. é. közönség legkén; igényeinek is megfelelni.
A n. é közönség stives pártfogását kéri kiváló tisztelettel
MOVÁK VIKCZE
cipész-mester. — Javítások gyorsul és pontosan eazköiölteüieLt
EÖTVÖS LAJOS ÉS TÁRSAI
kereskedelmi kertésiete és migkereaktdéie Tanai (Zemplén megje.)
lüljO J»ab Clejilschia ciamete 4 kojnni.

ÜUU tlarab

noií IX é*
to
kuront.
OW darab
vadkerté cuc
mete 14 éa
tb
ltoruna.
•gyvifigu
kerti I1ͻZHEO
gfu tbvok 10 db. 1-20 X\'
00 ilarab
U ktxonm.cvM bokor lúzsák 10
drb. & kur
11
) db. 05 k
evett hónapon níi«ák
o >ib. b ke

100 db. :<
Itörendu kun magvak t u b b arak t1 n
vlrághagy
mák

00 oldalas
föirjegyiíku
nk klvánatr
a b


NAGYKANIZSA, 1807.

NEQYVENHATODIK ÉVFOLYAM, 6. SZÁM.

FEBRUÁK 9.

ZALAI KÖZLÖNY

tlóflratéil ártk: Kgéu iví0 10 korona, íttt-,c 6 koron*,
otgyeJívre 2 korona ÖO flll. ~ ?gro» ti ám ára 20 flll,
Tanároknak, tanítóknak, Jegyiflknök di illirol tlíitvii .löknek
I évre 6 korona, fél évre 3 korom.

delós íií.fii\'fciüiítíi és kiadó: j Kálmán Pál.

8i*rk»iitö»ég éa kladóhlvaiai: Nagykanliaa,
Eíitébet-lér (cioporthájt.) Megjelenik minden uorabaton este 6 órakor.Lenkovics Lujza.
I,enkovios Luj/a o héten a vádlottak padján mosolygott. A vizsgálati fogság megviselte, olvoito arca piros rózsáit, a termete ruganyosságát, do két dologtól nem foszthatta meg. A nevető feketo szemoitól és őrök usszonyi hiúságától. „Hiúság, — asszony a neved" — monda Shakespeare szinészdirek-tor ur és mint ismét látnivaló, nem ulap nélkül. Lenkovios Lujza, ki nemcsak asszony, (te pallérozatlan ösasszony, uralkodó ösztöneinek feltétlenül ulárendolt médiumvoltában, egyedüli oka a hajmeresztő borzalmasságok egész pitaváli krónikájának. Miatta lőtték agyon az urát, egy meghibbant agyú és znlló enorgiáju öregember miatta provokálta eddig sima biztossággal lefolyt élotének e szomorú végét, egy gyilkosságokban kéjolgó abnormis ember miatta esott ujabb gyilkosságba, miatta történt az egész orosztonyhegyi iszonyú vendéglátás és miatta fáradtak a nagykanizsai törvényszék esküdtbirái két álló napig az „igazságügyi palotában."
Andrik Józsefet meghatotta, hogy velő egyszer komoly urak komolyan-foglalkoztak — és talán ártatlan gyermekkorának naiv u\'uái jutolíair eszébe, midőn kifojezéstolen arcán nehéz könycseppek gördültek végig.
Megrokkant az öreg Böoögő és gyászos tévedését siratta.
A törvényszéki terem komor volt, a hallgatók niogilletódöttek. A nagy (így borzalmas hangulata átitatta a levegőt.
.... Ks Lenkovios Lujza mosolygott, egyre csak mosolygott.

Az ügyvédek, Böoőgót védve, az ügyész Lujzát támadva, kiemelték, lefestették, túlozva szinozlók az asszony szépségét. .
Éa Lujza ismét mosolygott és kecsesen igazgatta a fejkendójét. Négy embert tett tönkre és inég mindig mosolygott. Ha lizszor ekkora elvetomullsógot. a bmiők hallatlan tömegét bizonyitatták volna is raja, bűnökét, mitől — ismét Shakespearekónt — ;szomünk eaillagként szökelt volna helyéből," -"? ó ismét mosolygott volna és a fujkendőjét ^azgatla volna.
Hu akadt volna valaki, aki azt mondta volna, hogy ez az asszony nem szép. Teintjo a munkától eldurvult, a tornicto formtóán és a járása kaosaszerü, okkor, — de .Jpsakis ekkor — okkor odafagyott volna a mosoly a borzalmas Lujza verteién ajkaira. (
\' * * *
Lujza védője ékesen „ecsetelte,1\' Bogyan vergődött a gyengo nőstény a hatalma^\'him, Böoögö bíró eltéphotellcn hálójában. Ez ttgjwédi frázisnak hatásos, de ha rogényiró Írna\', ki-kaoagnák. Ugyan ki beszél ma már gyenge nőről és hatalmas himről? Mint ogy ínagy-fontosságu természettudományi felfed\'.;-/,if $0*1 tálják ma már, hogy a férfi, a védtelen, a lehetetlen az, aki vergődik és elpusztul a nő veszedelmes hálójában. A férll a gyenge, az áldozat, ki lélekkel és karakterrel csinálja végig a szerelem ravasz játékait, melybe a nő egyedül irányító ösztöneivel és lelkiismeret-Ion8ógóvel megy belő. Ki a gyenge ? Lujza, aki talán utálja a vén embert és hideg számítással virrasztja át a szerelem gyűlölt éjszakáit, vagy a vén, a meghibbant rtőoőgö,

ki elméje józanságát, vagyonát és becsületét hagyta a „szurtos almon." A napokban adták Parisban Shaaw Bnrnárd legújabb drámáját, melybon egy ilyen felelősségtelen nőstény ugy pusztítja a himet, mint mi nyáron a legyet. -AVnó.itt áll, mint a fajíentartás munkájának termő talaja. Hivatása körébe tartozik az is, hogy a kalászvetőkról gondoskodjék. Feszült figyelemmel lesi a himet, kiben Schopenhauerként a „faj géniusza immár elmélkedik" és ha kiveti erre csábos bálóját, mint a osápos iiovar osápjait, nem a hálóba akadt lesz az erősebb, a hatalmasabb. Pláne, ha e nagyszerű harcban ennek a félnek még holmi skrupulu-sai is vannak becsület és más egyéb dolgában.
Szegény Döcögő I — rokkant hátával, reszkető térdeivel és túlnyomó beszámithatatlan-,val, — ez, ez a semmi, ez az órzelgó hatvan éves trubadúr, ez az ura, parancsolója, autokratikus cárja ennek az asszonynak? V
Igen, ügyvédi frázisnak bevált. De ha regényíró írná, megmosolyognék mi, hatalmasai, rettenthetetlen urai a szerelemnek, a nőnek, kik ha meghibbanunk, mint a vén, a fogatlan Iíöcögö, tönkrement fizikumunkon kivül mindent föláldozunk a Lenkovios Luj- . zákért, kik mosolyognak és kendőjüket igazgatják a vádlottak padján.
Hogyne mosolyogna? Hisz a Böoögók gavallérok is és nyolc évro bevonulnak a nagyházba, hol a mosolygó Lujzák csak 9 hónapos szünidőt tartanak.
N. s.Jön a király...
Jön a király, magyar király
Hudárn S ogész sorog német cseléd
Utáuna.
Sötét bánat ül a honfi sziveken — Magyar király környezető idegen,
Szórnom a budavári
Palolu, Magyar szellem lioj, nem szálihal
Ki\' oda!
Nuin látni olt tnoslanába egyobet, Kfecsko fészkén csiripelő verebei.
Valamikor do más volt itt
Az éld! Királyunkat nem kísérte
A néniül.
Hziltya magyar voll IU egész Hudavár Dti legsziltyAbb a logolfiö, — a király.
Fájó leikunk olmereng a
Múltokon
Hojli! valaha de nagy volt a
Drága bon I
S moBt, mikor ogy fényes multat siratunk, Budavárban mim tudják, hogy mi bajunk.
NAQY LAÜOS.

Kisasszony ? asszony.
liu: ZÖLDI MÁRTON.
Sárdy l\'éter a nagy ambitunoö, dupla (rakluuu béi udvarán épen a béresukkol perelt, mikor a végző les távirat érkezeit. A budapesti törvényszéki urvo^i intézet tudatta vele bánló egysierilsággel, hogy n fia, Tibor, átlóit szivvol, holtan fekszik HZ intettben,
A távirat még t^sak nzl som tudakolta tőle, hogy kíván u a temetés iránt intézkedni. Az oróa űintinr egy pillanatra mc(í tán törődött. Keücrltűu, csüggedten meredi maga elé. A cselűdek nom ludták miro vtilni a dolgol. Sohasem látták ilyen megzavartnak ezt a kemény embert,
Most su soká látlak. Zsohro totlo a táviratot s odaszólt az Creg botOH ispánnak.
A szarknrclrí) hordássá be a szénái. Nézzen utiiua mindounek. Kn Peslro megyek, alighanem csak n jóvó hét közepéit kerülök haza.
Kút óra imilvu már a Itudapest felé robogó vasúti kocsiban ult. Ott lióven lüllelt idejtt keseregni. A lia, az egyetlen fia, agyonlőtte magát. Horzasztó dolog mindouképen. Igaz, hogy nem volt sikerült Ön . . . Háromszor kellelt tíz adósságát kifiíotni. — Utoljára, mikor a képviselő protekciójával a boldgy-miniazteritimban segiídfogalrnazó lett, négyezer forintot kelleti mindenfélére adui. Akkor erős szóváltása voll a fiúval. Emlékezett a szavakra, amiket a fiúnak mondó ti.
— Éden fiam az ilyen embernek nem is érdemes élni. Aki husiouuyolc éven korában uem tud a maga mesterségéből megölni. . .

Igen, ezukel mondotta a fiának « az Öreg most, mikor & katasztrófa bekövetkezett, nem ludta megbánni, hogy mondotta.
A temetett dóit. mely 8 halottas házból történt, átadták neki fiának búcsúlevelét. Zavart, kuaia, alig tizenöt sorból álló levél volt, melyben a boldogtalan ifjú bocBflihitot kér apjától, hogy igy mogöio-morilolta, s cuak arra kéri, hogy liénosy Arankának, aki a momiyasszoíiya volt » akiaok Budán trafikja van, (kcsso nu\'g nz titszáz forintot, amit tŐlü kölcsön vett. „No sajnáljon — hangzott a levél utolsó sora — édes apám a pénzhez egy pár jó szót ia adni. Az u szegény, áldott lélek, ugy Bzorel, mintha édes tentvérorn lett volna."
Az apa arca olborult. Az ő fia a mennyasazo-nyától kér kölcsön péuzl. Micsoda férflatlanság. Most gördül ki az első köny a szeméből.
A tometéHon az öreg keményen tartotta magái. üaftk kevesen ludlák, hogy ó nz apa. A diszeu ko-\' porsón a néhány obligát koazorun kivlll egy uagy ; ibolyacsokor volt, kék szalaggal. A szalagon csak ennyi feliral volt: „latén veled Tibor!"
Az örtig IIUÜI, hogy a csokrot egy sápadt arcú, vézna leányka helyezte el n koporsóra, ki aztán CBQÖ-duseii félreállt egy oszlop mögé, H halkan, óuzruvét-leuDl sirdogált.
Sárdy Féler meg az nap felkereste sserencBét-leu fiának ttzállá»adóuójét, egy bóbeszédll idífi budai asszonyságot, ki őröl teteti sopáukodások közt mesóltu el, hogy mennyire meg volt ijedve, mikor a sio-moru eset történt. Ö hallotta meg a durranást.
— Jaj, alig tudtam a lábamou megállni, raé

1907. PKURUÁR 9.

=• MegyegyUlés. Zalavdrmegyo lOrvónjbatóiiligi biiolltin f. hí 1 t-i\', héíttü d. e. 10 órator kezdídö-log \'ithvgtimngca, a vármtgyoliíi Rtíléstermcbim köigynlóst tart. A gjOliSspek 80 pontja v«n, melyből három mgykuiizsai érdekű.
Heriadó tulipán.
lt(»: NAQY LAJOS.
Özegóny Magyarország! Még szegényebb hazai ( ipari Milyen nagy garral, milyen biztató atiaptciutnokkal iuoull meg a tnult év tavaszáu a Tulipáu mozgalom,> meljf gyűjtőnév a magyar ipar fellendülésének előhírnökeként tett licivözűlvo orazágszorlti. Az 1 KJi.-iíri Kotsuth-fóle mozgalom uj életre ébredi. A magyar kordéit öuniaga elolt szégyenkezni ipari elmaradottsága miau s uukiállott az erőgyűjtésnek arra nézve, hogy eddigi el marad oltóágát a külföld előtt legalább, némi régiben rehabilitálja
Szegény magyar ipar!
A. Tulipánra volt szüksége, hogy annak szimbóluma köré gyűjtse a pártjára kellők százait, ezreit. Ea gyülekeztek in szép számmal. De csak ai első hónapokban. Akiknek újdonság volt a felkapott tulipán-jtfgy. Akik hazafiságot talállak az 5, ö, 2, I kuronáB bronz-lulipáuuak inul lök re való tűzésében, de akik egyúttal szertincsÓsün el is folodték az azzal járó kötelossógot. Mórt mi roll a?, a kötelesség ? Semmi I Még anniU is kevesebb. A magyar ipar produktuménak pártolása. Hml Igaz bizony! Kfféle is volt raUIm! Du e.-.ak valaha. Ma már nem ismerjük eit a hazafias liölidessi\'-, get. Kötelesség? Ks hazafias? Hát van ma pffólo j csodabogár? Ma? Mikor a bmllawAg csuk gúnytárgya azok előtt, akik iix hazaffynak irják mindazokat, akik a nemzetköziség lóg keretének mikrobáit m-m1 szaporítják. Hát ez jellemző. Gúuyt érdemt\'l az, aki nem internacionalista, — minden lekinteihen.
líjah I pertIO I Magyarország gazdag, nagyon gazdag! A társadalmi és politikai inlernacioíiálizinust is megbirja. Azóta kozd haladni, mióta a marxizmuu társadalmi ólutébeu gyökeret vert. Meg amióta patentirozták bizonyos politikai körökbon azt a nézetet, amely két f-fel éti y-nal irja a bazaflságol. Szép ÍH az nki szereli 11
Hanem, tiogy mi eredménye lesz az ily un hazafiságpak és onel kapcsolatosan a magyar ipar pártolásának, azt azok mondhatnák meg, akik „Kngli.sh makeu jelzóall fehéruemüekkel látják el pipere keres-kodósoiket s akiknek nem eléggé jó a kanizsai sör, mert sokkalta olcsóbban kapják a gráeil; mog akik atappao áruikra azért nyomatják n német feliratot, mert másképp a vidéki horvát lakosság uom vásárolja, azokat. Ne neked tulipán! Ne neked magyar ipar-pártolás 1 Jó, hogy ilyen néven üzorupelfiz, mórt különben uem volnánk tiszlábau arra nézve, hogy mi is a magyar szalmatüz — dofíníciója?

A h ét.
Nyilt-levél.
Fő magasságú
nómetufváH herceg llatlhyányi StraUinatin Ödön urnák, stb.
Körmend. FŐittdgasságii Ur! Kedves Gazdánk!
língedje meg, hogy a legalacsonyabb helyről, félig a föld alól, felemeljük csdő Hznvunkat az Ön legfőbb magasságihoz. N«m Kiríjuk hol van, mert — a íjépdal szerint — „u{íy elment, hogy hirt sem hhlluuk felólt?". Kénytelenek vagyunk tehát a lapok utján kérni Öut, nagyon magas Ur, hogy könyörüljön meg rajtutik I
Ha volna Önnek Kegyulmes ur, fogalma arról, hogy mí mennyit szenvedünk már köuyörulelből is rég elpusztított volna bennünket. Kérem, az egész város rajtunk kacag, minket gúnyol. Legutóbb ís, milyen rettenetesen blamált Ön bennünket kegyetlen Kugyelincs urunk. Az egyik collt\'gánknak, a Főúton lövőnek, közlünk a legöregebbnek, a lebontattál adta tudlul a nagykanizsaiaknak. Az újságírók, ezek a nyomorult skriblerek, nyomban (ulokürlöltók a világot azzal a huug hirrel hogy Ön, kegyelmen ur, odn egy szép, emel tilos épflhitia emeltet. A kuroskedŐk kiphkatiroiUk berniünkül, a közönség búcsúztatót mondott, a mi kedves öreg pajtásunk, a „rozzant" nővén ismert Fö-uli épfllui pedig boldog mosulylyal várta nz olsó ka lapácsülést, amely öt a jól megérdemelt nyugalomba segíti.
Várakozásunk közepette megjött H hir, hogy maradunk, akik vollunk va lesi (luk, akik vagyunk. Mi, akik régebbről ismertük Ont — hiszen már leg-olsö nsót is szolgátluki - jól tudtuk, hogy még nem jött cl a nyugalom napja. De a közönség, meg ezek a nyomorult újságok Mit csinálnak velünk, tűit irnak rólunk! Még gondoláinak is borzasztó. A leköpést már fül só vesszük. Megszoktuk. Iluuein rettenetes sz ilyen kifakadásokat hallani: ti fene egyen meg!
— A rotíisob szedjen tzét! — A tuz tígessen meg l
— Szakadj meg derékban! Stb stb. Mii. Ks lolyton-
folyvást, szinte szilnot nélklll halljuk. Az újságok
pedig eg^zerUt-n elviselhetetlenné te.szik a holy/,0
tQuket.
Kegyidmes FúmagaHajigos Ur! Nekdnk már elég volt. Rég teszo\'gáltuk az időnket, idejo, hogy végre a jól_ megérdemelt nyugalomba moh essünk. Csakis az Ön makacssága kényszorit U un n Un kot a további szolgálatra. Unnom most elég volt! Nem tűrjük a további yúnyl én szokat urát. Öunuk. Kegyelme* ur, könnyű. Messze vau, soha nem jön ide. Azt síim tudja: mi tiirtcitik Nagykanizsán, l\'edtg nagybirtokos irt volna!
Alulirotlak tehát lib/.lelt-itul kérjük í<ómagast godat, ki\'gyeskedji-k mjtimlc tneííkfuiyórHlni. Killdjdu

bennünket nyugalomba! Ideje, hogy fiatalabb erők vegyék At a munkát.
Kijeloiftjflle, tiogy amennyiben kérésünket SZ>-JI szóra nem teljesíti, mi az erratáktól sem riadunk vissza. Egyszerilen összedőlünk 1 Aítén lesz, ahogy lesz I
Foraagasságodoak
legalásatoeabb enolgái:
Végelgyengülésben, szenvedő viskója
(ti Fi-titOH./ Púpos, sánta és vak épülete
(,u Brssibel-iirea.)
Sugéuy, beteg, lildővlszcs hajléka
(a KatinCíy-uUábot)-)
m
Fentebbiekhez mindenben hozzájárulok, intii/.^-a kérésemet NagykanizBa városához, mint gazdAmh"*, hogy vagy lebontat, vagy bedülök!
A kolerás CSOPORTHÁZ.
— Uj főrend. Ó folségw Horlelendy Ferenc*,
vármegyénk voll főispánját a főrendiház örökön táji
jává nevezte ki.
— Kinevezések. A vallás- és kOzoktaláfiügyi
miniszter Várhelyi György zatavármegyei kir. sojjéd-
tan felügyel ót a nóg rád megyei kir. Unfelugyelőaéghez
helyeslő át és liolyébo Rutsek Imru kir. segódiauf.!l-
ílgyelőt helyezto Zalavármagyébe. — A kaposvári
pénzügy igazgatóság Jankovils József nagykanizsai kir,
törvényszéki fogházon a lengyeltóti in. kir. adóhiva
talhoz szolgává* novezto ki. — A vallás- és közokta
tásügyi miniszter Podhradszlcy Mária okleveles Inni-
tón ót a récsei uj áll. elemi népiskolához rendes tiv
nilónóvé ne\\ezte ki. — A vallás- és közoktatásügyi
minibzler Ualbavy József oki. tanitÓt a récsef uj áíl
elemi népiskolához rendss tanítóvá uoveito ki.
A keroskedelemllgyi miuUzlcr dr. Buchborger Józn I\' miniszteri főmérnököt a zalaegerszegi államépitészi-ti hivatal vozetésével és a közlekedési órdékeknek Zaln-vármegye törvényhatósági és közigazgatási bizolt^gft-ban való képvisoloUvol végleg megbízta.
— Az írod. és Művészeti kör felolvasása
V. hó 10-én, vasárnap délután I órakor az írod U
Múv. kör foIolvntjA délulánjáu Horváth György
főgimuáziumi igazgató „A görög szobrászat ftJii\\lio;
ráról" felolvu\'iátit tart 17 votilott kép bemutotúüa m«l-
l.it. A felolvasás a, korábbiaktól flltérőleg nem a
Szarvas ozAllodábau, hanem a .Polgári Kgylel" nHgj-
termében !\'<>*.\' incgtnrlstni.
— A jobb a jónak ellensége, s ezérl, l..i \'
jobb helyett jót kimWnnk, nzt fi fogadni mulasztás, H
így ha Csutaniájotájról van szó, az csak Zolliiu-I\'él»
legyen m«ly készítmény kiváló előnyei általilmmn
— EgycsütéB. A zalai TulipAn NZÖvetség óh ;i
Mnpyar Védi\'xigyos 11 Int egybeolvadt. Klnöknl prof
[talihyriuyi Pál fótttpánt választotlák meg.most is reatket a térdem. Tetszik tudni, anélkül is jjedÓH vagyok. Hát múg mikor bementem . . .
— Nem tetszik ö.smorni v»lumi Dénes Aranka
iiovü leányt?
— Dohony nem. Itt lukik a burinudik háziuiu,
a sarkon. TraHkáju van, abból tartja az Hiívjrít, meg
magát ... A Tibor nrfi nagyon sierette azt a kin
traflkoB leányt. SzontUl hiszem, ha nem történt volnn
ez a Bzerenctiútlcnség, el ÍH vette volna feleségül. Oh
édes jó Intenem, minek is tette ozt? Most testiek,
nemcsak magát, de azt n finom kisasszonyt is szo-
ronefiiitlenné tette.
Az öreg SSrdy összeráncolU a homlokát.
— Szerencsétlenné ? — kérdezte — hogy
érti ezt?
— Hál esak ugy . ..
— Azt hiszi, hogy a siórétije volt?
Az asszonynak nem igen akaródzott felelni, de gyanús válkonogalása azt tátszutt kifejezni, hogy olyasfélét sejt, A további faggatásra meg is mondta.
— Telezik tudni, két évig fémérték egymást.
Ritkán mentein el A irsfik olőlt, hogy ott ne láttam
volna a Tibor urlit. Ki tudja mi volt, mi nom . . .
Ámbár én sohasem szeretek rosszat gondolni, csak
óppon, ha muszáj...
Másnap reggel 9 órakor SArdy Páter megjelent a trafikban. Mikor meglátta a sápadt leánynak vörösro dirt szemét és vórtolen ajkát, olyan megha-tottuág kerítette hatalmába, hogy önkénytelenül szivéhez kapott.


— Parancsol valamit — kérdezto Aranka.
— Köszönöm kisasszony, ön ugyebár Dénesy
Aranka.
— Igen.
— hn Öiirdy Péter vagyok. Tibornak az
édesapja.
— Mi tetszik? — kérddzle *\\i% hallhatóan.
— Ouhöz jöttem, ki>ft-szoiiy.
— Hozzám?
— IgHu, líótnlt)Kségom volt eljünni. Fiain leve
let hagyott hátra, melyben tudatja, hogy Öntől,
inumtyasfiBoiiyAlól, ezfjrötszáz forintot kért kölcHön.
A hniváuy leány élénk tiltnkuzó mozdulatot tutt.
— Az non igaz. csak öl százat.
— A lóvéi — mondotta cnöndes, barátságos
hangon — ezerötszáz, forintot említ.
— Mindegy. — mondotta a leány egyre ouor-
gikusabban, itt tévedés van. Ntikem nem is voll
több, mini ezorkétsziíz forintom. Nem ia adhattam
volna ezerötszázai. Ksküszöm Önnek. uram. A mama
is tudja.
Az ŐP># a kezét nyújtotta.
— Elhiszem, kisasszony, legyen Ötszáz forint.
Természetesnek fogja találni, hapy ezt köszönettel és
hálával visszatérítem.
— Igen, hangzott a nyilL válasz.
— Az öreg kivette a pénzt éa letette az uz-
talra. Egy ideig rajta tanbtta a közét.
— Megvallom, — mondotta — nem csupán
azért jöttem ön menyasszonya voll a fiamnak?
— Igen.


— Szonito n fiamat?
— Szereltem.
Aztán oflllggedl fővel, végtelen szomorúsággal tette hozzá:
— Nem is tudom, hogy voltam képes Lulélni.
Még ma ojíy hete ott sétáltam velő a bástyán. Akkor
beszéltem vele utoljára. Várta, hogy kinevezik fogal
mazónak. Akkor azt mondta, hogy haza megy s ki*
ktíri ntyja beleegyezését. Mrtr n jövő hónapban meg
lett volna az esküvőnk.
Nem tudott tovább bobzélní. Sárrty Péter meg-simogalta n hajnt.
fedus K\'ányom. mondotta — vegye ugy mintha me^nlia volim » boli>i\'gyi\'7,úíí, minlha clveltn és özvegyen hngyla volna, törli?
— Nem tírlem.
— Pudijí egyszeri], tekintfleu ciigtim apÓHának,
vagy inkább második aiyjiíimk.
. — Oh örnm 1 ...
— Mondja: apám, mondta, tzükségem van
reá ... fín is nokat szonnídok
— Apám — mondotta Arauka. Lehajolt ú.t
mogcsókolla n kezét. \' .
Az öreg keblére szorította.
— Leányom, még őzen a héten elviszlek benne
teket haza .... oda, hol Tibor születeti, ahol nevel
kedett, ahol annyi örömöt és keserűséget szeneit
?ekem. Kljösz-oV
— Eli...

1907. FEBRUÁR 0.

ZALAI KÖHÖKY
— Nekrológ. Sliwpgról írják lapunknak: Szent-1 — Ml les* a színházzal? Ki a legfontosabb| — Schönberger Béláné. A Polóuyi atférban
mártoui Darnay Kajetáu exuleh-tl IB88, meghalt j fa legégetőbb kérdés inu Nagykanizsán. Meri mi az híressé lelt báró Schönbörger Bóláué hétfőn reggel Iiiu7. január 2»án reggel 4 órakor. Sümegéit léte-1Ördögöt csinálunk mi egész nyáron, ha Kfivemj egy óra hosszat Nagykanizsán lartóíkodott. A röggel lepedőit mint fiatal ember, vas kereskedést nyitóit jAlbcrt hűtlen lesz hozzánk in IJécíelt marad? Vagy l-l órakor ide érkeíó személyvonattal utazott Prager-nófll veit.; Kitner József bőrgyáros kányát: Ninrtt,;kivaiidorhink Amerikába (oz divatos), vagy elmegyünk hóiig, itt njra jegyet váltott Triesztbe. Nagykanizsán akivel 1006- ápríl 8-án larlotla boldog házassága |n Kalatonra (i-z praktikus.) A hzinOgyi bizottság sem reggelit vitetett bo első osztálju kocájába nz ó é»
tudja, mit ctiiuiijon. Azért nem is oniiml semniít. Uo kell várnunk, ho^y mitiwn KöveHtiy. Hajon, jó, —
kts leánya márnára A reggelit kifizette és a nélkül, hogy bárkivel Kzóba állt volna, lezárta a kocsit, Upy
hu mm jön, mhs tiirmilnt után iiíziinlf Av, « bfikkenó, I Utazik, UIMII tivÚLCsí az emberekre,
hogj Kövessy jönni ukiii" do csak ugy \'\\I liétre | * * *\'
A temetési\'!! biír erősen Imvazoll, igon sokan veitek közönséget, hogy iléletól\' addig tártba függőin* részt, ez alkalommal a takarék tisztikarát Kimer ] Miudez benntlnkot azórt érdek..!, meri IfesnyA : Zsigmond igazgató kalauzolta a gyászoló házhoz. A j kauizöáu is roudozott képkiálliiiíst éa néhány
íntiütnk Soíií«dt>r köísóg. ] Krzséhet-lér) iiipki-fil mit sem Imi. RmiJ-,80*11 k!ll"lKl1 l-lí ™PUl kill\'l ___ Hirtelen halál
polgárok gnndolkndMra, luíknlüL^ru vnlíó.\'ök Höcíigó!; Muri uevl) asszonyt niigyobb bllníisnok tartollák. mint u kítswrf^n) ben, ez azonbi.ii H gv
Ouiiáiituluíi igy oszlott tn»\'g: Haranyii "0, Pécs 7, Kejór öa, SzékesfithérvAr 5, ÍJyór 17, tíyór H, Komárom :ÍI. Komárom In, Áloson 3 , Homopy 93, ioghalt Sopron 43. Sopron 7, Tolna 5.1, Vas h):i, Veszprém \'5S, Zala 137. Amint látnivaló, Zalavármogyo folyto-nosuu vezet. Kbbou ol.sök vagyunk. Magától értetődik, hogy minden ogyóbben az utolsók között foglalunk
tpóaa volt néhai Vargn Lajos nagykanizsai ügyvédnek — líikker (JyÜrgy könyvnyomdui fogé p mustár ki ti\'helyet.
Nagykanizsán volt Weiss L. ÓH F. könyvnyomdában Í — A znld ege rezegi polgármesterség üaln-
kőrulbollll a oég alakulása óta, Iwhrtt 18 évig mint i égerszög r. t. város kiildiíii közgyűlést tartott, mo-
fígépmester vull alkalmazva, folyó hó 7-én hosszas j lyen tilhatároztiík. hogy u polgánnustori tuendők ol-
vzeuvedés után -in livcs korában meghalt Huilapi;st«n. (látására a törvényhatóságtól egy alkalmas titiztvi&olőt
Az elhunytban pályatársai egy önzetlen igaz Kzak- kóinok, ~ Várhidy Lujos volt polgármester ellon
Ursukat vesztették el. A W\'ma L. éx K. cég pedig, pedig, mert egy foli<bhi>ztt.sben it képviselólesluleltul
Imi megbütegedtíso napjáig volt alkalmazva — egy szemben sértő kifojezy.sekot használt, mogtoszik a fel-("\'""
hú és törtíkvő kitllnő szakembert veszített. jelentést. . ínlTin
— Távozó ezredorvos. íír. Darányi Árpád: ~ Jegyzőválasztás. A nagyfalusi iijouiiati.?„„„,
eirodorvost a nagykanizsai ü/). honviidgyalogezrodlöl rendszeresített korjogyíóségtje Simon Istvtin csáklornyai
a szegedi caapatkórházhoz helyezték át. adóOgyi jegyző válaezlittott meg.
Hog-y mersz nekem más egyebet hozni, mint a kipróbált jó
„OTTOMAN"- cigarettapapírt vagy hüvelyt.
nrunylakodalmát. A öOme^i plébánia templomban kút öiép sziuos ablakban vau mt\'görükítvi\', egyik kóp tízunt A mm ós Mária, a miUikoii szl KajetAn térdre Liurulvit hódol a kisded Jézus előtt. H gyAnyöitt kő-pttkel hálás gyonnukoi kés^ittMtók nz »gg szülők ein-lekére — IHILMI dicsőitekére. Daru a v Islen félelniéWn novolte gyermekeit, rajtok in van az lr itldásu. Legidősebb (in ; Károly, nyugalwatoit őrnagy, megáldva gyermekekkel Halu, (iéza, Kajetán jómódú ktTt\'sko-ilŐk Kaposvárott, Kálmán a hírneves régiség pynjtö bUruegi múzeuma Európa hírII. (A múzeum állami tubvencíót fog Rapní és a nflinzut közkincse tárává fejlődik.) Leányai: Anna férjezett Ifronnor Klekné Liyór, Jimina fórjáéit Kiszer Lajoené .Szombathely, tekintélyes kereskedők. Darnay Kajelán mintas/eril niiíraókoH úlutet folytatott családjának, a koreakodiSB-niík éti a közjónak tizi-ntelte óletét. TonniszoloB folyománya volt tehát av. impozáns temetés, a részvét minden oldalról, BiSnü AIIIJOH VArÖs-kereszt uírael-nökö vezette a válanzt mányi, valamint u lakurékpénx-Uiri igazga lóság ín fül ügyelő bizottbág nu vében fojezie ki részvétül, gyönyörű ko&zonikal holyozvo a ravatalra. |i)aruay Kajeláunó a Htimegi Vörö«-kerc8ít egylet t\'liiöko, Jürji) alapító tag; n lakarékpéiixtárunk ptiílig tiszte Int buli igazgató.srtgi tagja voll av, plhunyt.)
részvét Stlnii\'g es vidékén Általános.
— Az esküdtek tévedése, Érdfken és cihlíg nálunk páratlaii etet történt hzerdán délután az i\'hktkHflieki tárgyaláson. Afiut lapunk más helyén olvasható, n Iföcögó-félu gyílkoss/tgi-ilgyet lárgynlták, melynél Audrik Hak^a József mint íelles, BÖcÖpÓ Jáuos mint felbujtó sieropelt. Az pwküdtek nkkép hozták meg a verdiktet, hogy Audrikot a H/.rtndékos cmburölüsbon, Üücögít pfdi/í n gyilkosságra vnló lel-bujiáhban niondotlák ki bünösuek. Krre a verdiktre nuigborzongott az emborok bála. Lelki szűineikkel msír látták filggui az ört\'g, Hzurolmes IlOcögót. Ám a bíróság visszaküldte az esküdteket, hogy hozzanak helyes verdiktet, mert ez téves. Hál ez tcnnéczotos. Audrikrn ki mondóit itélt\'t szór int n i n o s
világos miigyi
hogy
krtrba vesztitt. Ilizony cnakU omick köszöniieti Audrik h, meg Höcögő L-mberélelot ilyen kevésre taksáltak.

— Halálozások. Schulleg János Csáktornyái vmidéglős, városi kúpvi.selö, hétfőn délután 3zerdán tomutlék óriási részvét mellett. Az olliunyt

j, í
gy
Nitgykaniztát, mely t-gyikti a l A bizottság határozata i
té flá ilk
hogj Kövessy jönni ukiii", do csak ugy \'.\\—I liétre.
Azl gondulju, hogy nekliitk a/, h elég. A P Pécsi
Napló" ntár pfiigutt in ilyen Inirokai, azon reményiít
fcjüzvéii ki. hogy liítizcri Na^ykitniiua inegeiépS7,ík
rövidebb BZUÍónnal in. Pedig in-in fog tnegtílógediii.
Követőijük a telj DB HIÍIIIIIÍÍÍ bzt\'7.ont. Hn Kövostty nem
tudja bulnrtuni, kapunk mi iniís társulatul \\». A Kziuligyi
bizoliBtig járjon fi erülyoKPii. N<*m szabad IQniUnk,
hogy a direktor uruk c.-mk aimigy foghi\'gyról vegyék
Nkiát l ik lb WIkk
zerint,
állomásoknak tty köteles még
o hét folyamán nyilatkozni, lía nem U^zi, tárgyalásokba kell boc.-Viiiko7.tii mán, jónevn direktorral.
— BcanyŐ Béla. A l\\isli Hírlap szerdai számában egy cikk jelent meg, mely azt tartalmazza, hogy HesnyŐ Béla becsapja a vidéki közönséget, mt<rl num is festő, hanem Budapesten \\ult grajalero«, a képekéi pedig, melyekkel beutazza n vidékül, tucat-üzÁmra készíltoti nóhrtny koronáért, azlán a saját, vagy jobb nevil foutók neveit írja alá. Krre Huanyö Béla rÖTÍdon azt felello, hogy niindtiz Imztigcág és a lilik Írója ollöii megiiidilja a hajlópört. Kéri tehát a
Niurv-
ill is megvetlek. TarUuk\' tehát fllggóbtm az\'itélcú\'t, inig a í-ajlópőr ttirt. Majd nkkor meg tudjuk, hogy milyen képet volt közöftségnnk.
— Céllövészet. A migylianizRii 20. honvéd-
gynlogt^zred o hó l-l. if> t>s lOán Kisfakor pusztá
tól lbtváu majorig golyókknl cél lövészetül tart. K
uapokbiin uz említett területen vitszélyes tartózkodni.
— Hot a gyermek? Vargn Anna caolédleilny
111 í>. decomberbt-n Niigykanizíán i^gy leánygyermek
nek ndoU életet. A városi tanácsnál később azt ké
relmezte, hogy gyermeke rétessék fel nz árvaházbit.
A taiiAcs az olíiitézle az ügyi fe
t j"l>int meg a kimiitiil
Annát, hogy n gyiTint\'ket uilju ál.

— A boldog tanítók. Hok bzá esik mostanában u tanítók anyiigi hulyzelérÓl. Valóságos társadalmi divattá lett róluk úa a részükre Luca >>zéko módjiira készOlfi fizetés rendezés kérdóséról iruí fa beszólni. A fizuléttreüdtizúst javaslaUal dehogy is vaunak mvg-lilégedvu a tanító urak I Kzer meg ezor érvet boznak fol a miuit<zter altul kontempláll javaslat ullen. Szer-fölött kicsinek tartják a Ifzi\'tt\'s minimumát, H H/.QkíiwiMi megszabottnak az elórhutÓ legnugyobb íir.ulést Noliát oz csittben ninca igazuk a Ifsztult népnevelő uraknak. A ratiiibitur nr, meg ffileg a Szutóuruudezési java^Utot csináld laiiáu<o.i urak a legnagyobb jóindulattal s a legszélesebb kÖrDlUtkítiUwjl dolgoznak a taniló umk érdekében. Tndvulevó dolog ugyanis, hogy az omburí
u. adódok és bitolezök.
bőgnek két főosztálya van,
Nohál ez a ké^zUló javaslat tisztán csak az adósok uzáinám késxtll Í* nem a hitelezők javára, mint pár &r elolt aiÍp.ztvíntíK>ké. A lanitói lizelési javaeltil minimumától ugyan kojipanni l\'ug az álla mindennumll hitelezőnek, lévén az a minimum sokkalta kisebb, mini amennyit törvény muriul h fahví adósságlörlesítósro tiltani, A BzutéKrenduzéfiuek eií az előnyét bezzeg nem élvezhetik a/, á.litmi littttvtselók közül főleg a fiiegéuy miuisziori inniicsosuk, kik folytonosan a lefoglalna veszély t-inek kitelt jáiandóüágaik minit aggóduak. Igtt/.i\'tn nem szurvtnénk niinif.ztiTÍ lanrtcsoaok lenni 1
orefoliok miatt szégyenkezui. Teljesen liszla
— KanízHai Oláh Sándor csütörtökön hangver
senyzett n ,Központ" kávéházban. A fiatal prímás,
ki már bejárta a föl világot, valóságos imivÓK/.i
proiltlkeiókiit végzell UyönyŐrli szóló-játéka sokszor
tapsra ragadta it közönségül. A Sárközy-banda jobb
?i<íutihw\\ is Oláh Sándorhoz csatlakozlak, igy hát
l«gko>.íilebb elsőrendű zt-nokara lesz Nagykanizsának.
— öngyilkos katona. Korkó József cwiktornyai
uhlánus, eddig ki nem derített okból, a vonat alá
dobta magút, mely a sínrencáétlen embert darabokra
Hzakgatta.
— Ma már nem szükséges szeplö és
•gtért őseihez Tegnap, péutok
oslo 8
órakor a t\'nihtitz-léli! vendéglőben ^.ivszélhodés érte, moly rögtón végzt-ti ns nrős «mherrel. Meghalt a néps/.orn prímáü, Isten nyiigoMtHlja. Özvfgyénok és H árva gyornu\'k.Mmk yyAnálnn osztozik az egé»z közönség.

— Mor,biíhai«) Biíógykoielés. Znvan omi.níncl dlitott enyém;!*, Lik eiviidj\'hi.iiiyli.iti, íclfiivdiii.dnn, Kyotuoigiirc«<>kliea <:<, icinlcllcn ?icUlcJ.co «iciivea»i;lí, a „Moll-Téle soidlid-por"

h>

ki*
1lliuilli \\\\
liiivílic
1 Moll


Xymi jclvtnyuvCilkn
lnk.i
slyciii ÜO ki.
feljebb, Ur IIDITI í. ri
SELYEiW

an Siidenfabrlkt. Henneberg in Zürich.

ZALAI KÖ 7. L Ü.N T

1907. FEBBUAR 9.

e,z TsT
lulataig. A kiakanitul Iparosok éa kereskedők este a Kováos-féle vendéglő helyiségeiben fel-olvasással egybekötött táncmulatságot rendeznek. A UnU jövedelem az állami iskola szegéuy xorsu nó-rendékeinek tauköuyv alapjára fordittatik. Httmonn felolvasást Nagy Lajos lapunk kitűnő tollú és rendkívül termékeny muukatársa tart, alföldi népdalokat krajcaovica József kántor énekel. Belépll-dij személy, jogy 80 Hllér, családjegy 2 korona.
TÖRVÉNYSZÉK. ~
Eskfidtoxékl tárgyalások.
Gyilkos szerelmesek. Kél Ügyet tárgyalt u béUtn i tiagyksuizsai kir lysxék exkQdlbiróság.. Mfodkét ugy a bunö* szerelem fejleménye, át emésztó. rajougó, mindenható szerelem volt az indító ok, mely vádlottakat a börtönbe juttatta, tí míg az eU6 napon egy pelyhedifi AJlu gyerekember vezekelt, a másikon egy Asz gazd*. eddig tisztelt-bee»ült ember, községbiró, tiiralta lelkit szetfoezló Ábrándjait.
Hétfőn • lü éves Graffy Antal mészáron segédei Ítéllek el 6 hónapra, mert kedvesót Pleiser Erzsébetet, l\'JOG. október la én a helybeli Markó féU
képviselj, attáo Ferenc József rend lovag le: pedig, a biztonság okáért, lapot alapitasz, engem niegleszel felelős szerkesztőnek és éu bodicsérlek téged a város első famíliájába. Gyönyörűség leaz az, ! Bozikám.
0 : Ah, beszélj, beszélj!. . .
Kivlll: Indulás!
holnap lá
PÉNTEKTÁR.
Walluutoin Bóra P«nt«kvárott
(Rohanok kifelé.) Qyere Bozsika — és
Wallenstein Róu. > legnagyobb i BóxAk és legkisebb • Wallensteinük közt, kedd reggel 4 óra
1 peritől 4 óra i2 percig • pénlekvári állomásou demoralizálni fonod eil u aívó városi. Micsoda
tartózkodott. Klsó oaztályu kocaijábau felkereste Upunk J gyöngyeiét len itl I (Leszállók.)
saját külön belső tudósítója és • következő beméi- (A vonat eliudul Ku ? perronou firok. A:
getésbe elegyedett • lepászoll demie-monde-vsl: ablaknál niogjeleu Wallenstein Kóza vorós Teje és
Un: Od(Silóra, Rózeika. ? száműzött isleunók kendővel inl felém.)
utolaojál. I ö: 6s kell ide péni isv
0: Nemde • görög istennőket éried, édes? ?,,; (Kiáltom, ahogy kifér.) Csakis péni. sok
Nem fiam A budapestieket, kiket HouV pjul. Anélkül legfeljebb szobaleáuy lehelsz. De sok
pénzzel, náluuk, niinilen, minden, Pá. édes, a viszontlátásra. Sok pénzt! . . . -Pénit! . . . l\'«l ... Pl . . . (A többit elnyeli a vonal dübörgése.)
SEM PER.
A sok oldalról felhangzott kívánalmuknak engedve, kiadóhivatalunk elhatározta, hogy a Zalai Közlönyt ezontul egyenként is irusiltatja
A mai naplói fogva lapunk a következő helyeken kopható:
I. üagytözsde, Kaiincy-uloa.
Özv. FOrat Johanna unió tózudé-jében. Er/sébet-tér (Szarvas szálloda épület).
3. Kaufmann Mór ur tőzsdéjében,
Krzsé bet-lér, (osoporlház.)
A Zalai Közlöny (gyen szánta 20 fillér.
kapitány üldözött el a Kerepesi- és Csómöri-uli Ollmpuatról.
ó: Ne légy sinmlelen, Alborák.
ín: Engedd, hogr ai legyek, mert hisz mint j "
minden Terset iró újságíró, én is csak a köonyovérü <
nőkkel vagyok szemtelen. Ti igaztalanok vagytok, ba\'
ezt tolunk rossz néven veszitek, mert hisz ez a ti privilégiumotok. Az, hogy hozzátok szemtoten az ember.
Ó: Igyekezz udvarias lenni.
fin: Jó. Bókot is mondok A legszebb fírfi-korban vagy Rózsixa.
agyonlőtte. Magát is inpgakarta ölni, d*t a golyó nem hozta mt>g a várt halált. Ni>m lohelti-k egymásé, tehát kőris akarattal a halált választották. Kedden és szerdáit három vAdlolt ült az egkud< tek elolt Böezögft Jáuoa oroeitonyi rolt közaégbiró, Audrik Uak» József bcgypásitor és özv. Horviitli Fer«ncaé hiül. Lenkovics Lujxa. HQnQk igen u»ny Böciögó Jánosnak, az öreg embernek t>zen>lmi 11-sionya volt a fUtal Hor?Athnéval. Hogy í vissonr zavartalan maradjon, pusztulni kellett a férjnek: Horváth Ferencnek. A gyilkos szerepére Aadrib Tállalkoiotl, akinek lelkét már egy korábbi, !ü •\' elótt elkövetett gyilkosság is terhelte. Május ao-fa oflto Horváthol Böczdgó pincéjébe csalták, ltot Andrik agyonlölto a szereniuiétlen embert. A holtteHtet eló-Biör a trágyadombba temették, majd később egr U alá temették. Kz volt a vmiok. Meglátták és f«lj<-leututtéle (kel. A kir tönvnyszék A int ri kot 1 r» évi
l p évi fegyházra, özv. Horváth Ferencnél \'<
>pi börtönre ítélte.
Áthelyezés. Ár, utaz6iigQgymini»tor Kállnr Antal nyíregyházi ÓH dr. Németh Andor nagvkanizsHi kir. törvényszéki aljfgyzókut kölcsönösen áilieljeitt-
KÖZGAZDASÁG^ -
Előmunkálati engedély. A kerusktJíielt\'mOgvi m. kir minUzter f»lyó évi má)us lió -:1-án :\\V>lu sz. a. llcclinilier Béla pápni lnkóbOak a magyar kir. álluinvKfulak Upa állomása tói kmgazólttg Dunókgfflr,
< Kelloru>i|.ak Duroczke, íJákü, Halamon. Lolöakn, Noszlon, Nagybogdáuy, Oroszi »n Uurfí\'ttCífik kőit-ségek íiatáruin át a m. kir. Allamvaaulak Devfpstín átlotiiásáig folytatólag Bodorfa. Hang, KápUlanla. Oyt\'pnkaján éu (^abroudek kt)zhvgt*k határán át a d. l. ti. é. vaaulilc Ukk állomásáig vezetendő nnb-
, TAIIJOH nyomatAsu gftz, vagy motoros Üicmfl hul.v-
; érdekli vasút vonalra az előmunkálati engedélyt egv évre megadta és ezen elömuukílalt engodély érv<\'-oyét í. é. november ÍH-An 7íífi53. HZ a. Csabreod>\'k
; köztégtol a d. t h. é. vasul Sunu\'g állomásáig vezoteudó vonal részére is kit*rj(tsztettu.
Kosi r kötő un folyam Tapolcán. Már hat úv óta Tapolcán különféle gazdasági háziipari tanfolyam volt a föld mi ven osztály részére. A múlt évre ter-vfztitt kosár és cirokkötési tanfolyam az dili1! miatt i\'tnmradl. A megyei gazdasági egyeKltlethi\'z akkor buadolt tervezetet a miniszUir jóváhagyta s az idén Rngfdúlyoztu illutólvg annak költ^geit fedezi. Ai
6: Mimik köszönhntem a látogatásodat?
ín: Teljes tzimpátiával nemed és foglalkozásod iráni, egy elfogadható ajánlatul jövők hozzád. Telepedj meg Péntekvárolt
0: Péntekvárolt?
Én: Caakia. Részint haza beszélek, a magam éa kollégáim érdekéhen, de a te érdekedben is. Meg
vagyok róla győződre, hogy neked ill jó dolgod Itnne. Fó-ut (Korona nzálló épület)
Kgy az, hogy nálunk mosl nincs reudóríókapiláuy, i Ki«d*hiiia>«aalaiaifcha.Bi
tehát nincs, aki ethikai dolgokban szigorúan diszting- 4> ?"?""""•atalliimilan,
váljon... |
0: Nincs rendőr ? Ezen az alapon lehet tárgyalni.
EGYESÜLETEK.
?u: Más az,, hogy nálunk még bárói koronád fényének megfelelő sz«repel játszhaUz.
0: (Őszinte csodálattal.) Nálatok ily felvilágoso-dotlak az emberek erkölcs dolgában?
Vizsgálat egy egyesületben.
Az állalános ifiunAgképzá egyesületnél — uév-feljeleulés folytán - a rendőrség tegnap.
Én: Akár erkölcs, akár erkölcstelenség.
0: Budapestről elüldözöl! kollégáim szintén nálatok játszanak szerepet ?
egyszerűbb, mintsem képzeled.
Ó: Hát add eló.
Ka : Attól fögg, bogjr milyen minőségben akarsz szerepelni Miat zsidóleáuy, vagy mint gentry. Ax ulsÓ esetben a városban lak»t és boanel tartasz Álice kisasszony melleit, nevelót, . . . pardon, társaik odóuót magadnál, esetleg ... ei ám a gondolái: hí equipagel U tartut, akkor tied a jövő.
ó : Jó. Kz egy.. De maradjunk e*nk a genlrynéi.
Én: Ki sem nebét, végre is báróné vagy Ebben at esetben a városon kivDl birtokol kell venned kutélylyal.
ó : Fémé olyat melynek, — hogj is mondjam — melynek elökeló múltja van.
Én: Hogy érted eit?
Ó: Nohát . . . amely nem zsidóé volt azelótt.
lín: Nagyon jó Ketded kapiskálni & dolgot. Ha kis szerencséd van, kaphatsz olyan birtokot is, melybei kegyúri réven r, k. templom is tartozik.
0: Hátha, — hqg^is mondjam — ha nem r. k. a kegyúr?
tette, hogy a pénzkezelés k ór fl nem történt.
A hon viil ni tisztek estélye. melyot pénleki\'i) tartoltuk, igen 8I*\']>PH í-ikcrtlU, A jelzett honvédzetio-k»r nem )<>ti ngynii <>l, il>> a hirtelen elóktiritett ijárküty bauild feledtette >t hiányt.
A művezetők mulatsága inkább erkölcsileg sikerült. Nem voltak sokan, do a jelenlovók igazán élvezetuti HMébun részi-siillck
A fatőháii kei művesek mulatwiga »tép ered méoynyol záródott A kílUiióeu mulató közönség csak a reggeli órákban távozott.
Földmunkások szervezkedése Zalában. A földtnuukások országos tzÖvi*ti.ége vasárnap délután Nagyrécnén népgyDlént tartolt, melyen a Földmunkások Ürsz SzÖreUégéaek Helyic«oportja megalakult.
Jóváhagyott alapszabályok. A belügy mi uiat-ter a nagy kanizsai elsó tumetkezési egylet módosított alapszabályait láltamozla.
Elsó
En: Ai mindegy. Az egyház fiigedméuyekel Waniiít«iiiak?i
tesz az eretnekeknek ia, lununnyiben áldozatait •?[- Elhalasztott kÖzgyüléH. A na^yLaní „.
cukli ? ««raa<»«l«>
l>U,ut«l>h ÖVÚMCI. KNinocb

i jogok egy részétól (osztja meg. Te Temetkezési Egylt-l .. Itú i-áu ÖsHxehivott kózgyülé
JUll lUlU
??vaui ii\'tnjrrii VtewM leim«ii
natrontartalmuásványvizet MOHAI

Számom orvosi szaktekintély állal ajánlva. Klinmero nyilatkozatok a forrás IfirásAuak ismi<rivtó i*i)zutéb<\'ii oIvuKh&iók. lláAtariá^uk számám nittbfcllilm\'tmél valamivel uagyobb Üvegekben mindmi kétes értékű. mcsiKrnégesen stt\'iisa\\vnl l»liteü víznél, »öt a szódavíznél is oh-sóbb, lio^ty ni MiNKS-forráx vizét a legssegtí* nyobbeiiibor is könnyen megszerezhesse es hogy bárki által olcaóuhi-üiorfilunó logyt\'n. már a viiléki uagyobb városokbau is lerakatok nzerveztettuk ugyanon a forrásleírásának ismertető füzete ingyou kapható. A furráskKZiilósi^. - Kapbató mimina fiiKzerüzlétben éü nlsórangu vendéglóbun.

1907. FBHBtíAB !).

ZALAI KÖU " N YVnlódi orosz\'
sárcipők (galoschnik) süpperek, ; amerikai hócipők kizárólagos raktára urak, hölgyek és gyermekek
részére MILTÉNYI SÁNDOR cipészmesternél. Nagykanizsán.
Árjegyzék ingyen és bérmentve.
Szabó József
•pllit-naiaatoi müínlyi lagykanltán.
Évek óta a városi csoporth&zban vau.
Elvállal Tniiuiennoijjü épület- ós niú-lakatoB tnunk\'iikui, továbbá rácsosatokat, görredönyök, (rollók) construktiók, díszkapuk, villámhárítók, villíinyoscngÓlí, s/oba-tclefon ft\'l.szcrcló.st, valiunint rnindennomü Bodronyfonat munkákat.
Javítások elfogadtatnak gyorsan és pontosan eszközölIftiipk jutányos árakon.
Micsoda? ... A papa megengadia, hlii*n a Jacobl-rtlo ANTINIOOTIN OIQARETTA-HÜVELY. sgFS J
VIGYÁZATI Valódi c*«k a akatulyaban.
Egy liter háztartási rum
10
Egy csomag finom törmelék tea
,,Vörös Kereszt"
Drogéria Nagykanizsa.
STEFÁNIA SZÁLLODA
1IEI, II. Tihentmii 12. XstpiHtl Ukiit,
Automobilisták figyelmébe!
OarAffo AB clmufTour-lnkiYaok n tiúKbíin, ü i>orc-
nylro o könponttól.
A vlllarnoo óu oinntbuae niosAIIöbolyo mlndon iríiny Tol*. Modorn polifúr! kúnyolemuiol boreutloaott bas. 8AObn 6ruk: as f-uó omoloton 1 OjConiálynok l\'OO frt<
n Il-llt umoloton 1 sRoraúlynuk 1.00 frl.
a Ill-<k omoloton 1 usomöiyiiok l"10 frt
idei tanfolyamra, mely a kosár és cirok kötést tatto fal, a Jövö \'l^1 \'\'ob\'l""^íl ki\'zdfidik én arra Teles számban a gaztUk, fül UH számban pedig a helybeli gaz d&sagi iKinótló-iskola nöMidókoi vesznek reszt. A késtitett munkadarabokból A vezoloVg kiállítást rendez- A Hiunktnl arabokat Ttilu réuzben kéaiilőik kapják nit\'g, a ii^a>k \'l>li\'1 I\'^dig u megyei gazdasági egyenlet értékesíti, hogy ez ntou bojövó ö.inzeggel a ji3Tt5bon reudezoiidő uj Innfolyiuiiok költné^ett rési-
Uj marharakodó állomás. A kereskedelem-,igyi miniml^r ZHIHIÖVÓ Allomrinl, nmrliarakadó álló* ináéul engedólyezto.
A kormány n letenycielcért. Dobrovics Milán,
ti Menyei koi Illőt ngilis képviKoloje, valobau fárad-
liatHtlan liuzgalmat fojt ki kertlMe érdekében. Ujab-Í
liau reugotpu meutiyitwgi) olcsó szÖlíojtvAnyt euzkö- j
iijlt ki n fóldniivolóungyi kormnnytól. Krröl MezA«sy,
HwU állBintilkrir a kövolkuió litvólbt-u értesítette;
l^brovk-H Milán or,-7.. kénviselM: |
,1\'isalclt It.rítom! Síives erdcklöJcscd folytán érie-sHcItK, hogy ns itilulad figyelmembe ajánlóit kötegeknek és peiliR: 1. !!o«chely ktizscKcknck OOOti drb.: ?:~,i R!|<iirin, IWlü iJrb Rlpsrin foitoíis eierjó fnjláju.!
3.
. l.otet
KliycJuitt kózsÓK\'ifik utf>«nennyi cs Uftyttntiyen.*4. Bcci kotüégiick fiOUU ugyanilyen, ö. Mdlndri kdiségntlc I0.Ö0O dib I. oizi. simii [l|p*ri« l\'ottslis, 2ÍIÜ0 drb Itiparia l\'octalis ilniiju furmin. U. Ziijk kiúségnek 4000 di!> siiiií RipnriK, H\'OU dtb líipitfln Vorinhs eserjú f*j-nijn. 7. l\'olt kujuiégneli 20, 00 drb. I. ostt, sím* Rlfiria l\'urlglls, 2000 drb. líipirin 1\'iirUH. «l*nyu fur-tnín. ít. Vnkony* kiiz-sÜKnck 01100 drb I. os/.l. sima Hiptrin I\'oilnlis, 8 0 d b I, osít. síms vitás motonis és HCHI I. »-.Jil. sima Kur»lris Mtinlicola. 0. Sonnss ktit-Siijtnck 3 \',00i; drb ugynnltycn. 10. Ollárcr. kuiscgiük ^0,"ii(i drb I. n«l, slrnn Ripnrift Portrtlls c.i 1000 drb (. osít. \'?ima lti|>. l\'í.ii. RJnnyu funnin II Rigyácz köKsa^nek :\'U0(X) drb. I. n*it. siim Ripária 1\'oiUlis c, végül 11\'. Mogur Kátnly nagykniiizani s/.i.bömesternck 40U drb. 1. osít. sima Ríp. l-ort alanyu exerjú fajtájú ííóIrtolUítnyl fiOVfc"! mcrsckelt slndási árban engedélyeztem. SíivcK\'cs iidvtiflotlcl ticsz hived: Mozössy s. k. állanitilknr\'.
KzonkívOl l\'i kózwg ri\'Kzi-re mintt\'gy ITioo kg. ogóriríó nuirjfct szorzóit n kormánytól Oobrovics Mi hí ii. vT^llI közhenjárásiira I.oti\'nye közFOgbon szőlő-\' (.\'Háöi tniifolyamot luiidí\'/. az rtünni — Látva ezt a (ivékniiyst^get, csak grutntálljalunk n ItiU-nyei korü-l.-tiiek, ini\'iy végrfí kajnitt i\'gy kiipvisclót, aki óidé-k.úktit igazi\'ui n t-zivöti visfli.
Fizetésképtelenség. A bi\'csi Gníditorunverőin Í>-II.MIIÍ. licgv KpiúiipiT Siíiniml Ifiitií keri\'skfdö bo-^?HincLlH u fiz<-U-t>i\'kef. Áru- ÓH készpÁiniarUnAtin 71.01)0 kftronti, lüiolH\'t\'ó\' vagyona \'JO.ono korona.
LEGÚJABB!
Hangverseny. A nagykanizsai kfiiiyvujomdA-sí.ok március lió \'A-i\\n inegiarlaiuM Lyra osíályére nz >>!okészltluLikk niHr Berónyon folynak. A reiidozósíg j niitiflcn lutlC\'tÖt elkövet az i\'st HÍkorn órdetébt-n, hogy n\'it minél rínyost-libó fa ktill^nipsübbé tegye. — A tnulttpPhli Jjyra-dalkor már bi\'kdldte uz Emlólyen el5-:n!itndó gHítíag műsorai, n mulyból kiemeljük a követ-! kezó H7,Amokat: 1. Nem nézek ón... Knr. Httber\' Kiirolylól. •}.. A gyerniük Almai. Kar. l)uinán(T;lól. S. j OalforrAH. Kar. Kírcbni-r U.-tAI. Ái únektíiániok jászapáti Kaszás Gyula karnagy vczutósóvel adatnak M, Aí ősi fényét még nagyban fogja emuim dr. Pillitz Soma f»lolva.sá.sa is, kit n rendezőség szintén megnyert n ehtölym. A haugverseny elé nagy érdok-SíidÓHHtíl uúzHnk K InBszDk, hogy it roiidoíÖHÓg n kö-Zfinaég körülien mutatkozó nagy viirakozAst túljut; mértékben ki fogja tudni elégíteni, ittléten miisor n estélyen le bt, kiadta.
Nyilttór.
alatt köilöltckírt acm
A Színje Lipóttá > Lithion-forrás
, guuit u
dkc« í» vlxtltll nihíxiíaikntl, a ciuktoi húgglTnil, tovAbbá. a l<a*5 íJ imítxtdi azorvuk huruljinil.

Mindenki, aki bágyadtán és rosszul érzi magát
id\'\'?*?;> iss alíHral kúptuleu,
tíanatoxHn állal uj élotkedvet
t-H i\'k\'tt\'iíl kap. Tíihl), mint
:i()00 tmiár VH orvos kimnó
lialáent HÜmnerte — Kapható
ii ólál Ö
ingyen &H nérmentvn küld ftnupr&Co., BRrlin, 8. W.4B.
i\'H 11 vnzírképvisolfl
C. BRADY, WIEN I.
jALlnlmentCipsicIcomp., | a Horgony-Fain-Expeüer
o«>- rÓKJónak bí/ouynll bi/ister, molv mártúbt.
| UinnVii"kD*mVVnéCc^ III
J buvátuiriiUkor óva lónak lejünk ín csak oly»n \' II livi\'gűt fogadjunk i.?(in>l> * „Hor(jory" véd- ;
01 ^lUvAnawmnK\'.lvi. ÁrinlvrK«.kbon í— .80, 1 K 1.40 (?» K -\'.- i M i\'^yK^lvibi minJpii gyógy-?1 stcrtárbnji kaii\'uló. - KúcúLir: TírQk iiutt yó{ty**<-\'róin<\'1, Budapest.
Prágában. HlÍBabulhntn.i.HO 0
HLATKÓ JÁNOS
UPÍ szabó,
Nagykanizsa, F6-ut (Korona szálló mellett). Kakl.iroii tartok mimlcnncniíl Imzai és angol legjobb minő3ígü Bzővciekot. — A rahiík szabásút ningnm i\'szküzlöni. Ennek kifogis-
tahinságilíti\'t garantiU 4ü óvos pmxiBOin. Kitüntetve a -Magyarországi Szabászok
Országos EgyesUIete« által.
Egy lnvflozőln|> ellenében viiltai szakértő
iilazómul iizoimul kuklhetiMU. Pontos is gyora
szállitásórt kezeskedem.
Kiváló tisztelettel
HLATKÓ JÁNOS
uri bznbó.
Jiiiiios imm SZOLID mziLikii i
Alapítási év 1874.
Wöllani brikett,
a legjobb és legtisztább
és mert 12-14 óra hosszat Izzó állapotban van, a legradikálisabb fűtőanyag
Waggononkéntszállitjaa
Brikettgyár Wöllanban
(Steierország.)

ZALAI KÖZLÖNY

1607. FKIiRUAlt 9.Alapítási év 1889.
férfi szabó,
Nagykanizsa, Erzsébet-tér (Elek.ház.)
ajánlja dúsan felszerelt sző vot-rak tárát.
Mindonmiinü, legjobb minőségű hazai és kűl-
. földi szövetek.
ÜST S/.oifil KIN/OIKÚIIÍS! ?V KIOKJÖK úrnlil Megrendelések csakis mérték szerint.

Vidéki megrendelőimet kérem, hogy rendelő szándékukat velem leveiezólapon tudatni szíveskedjenek, mely esetben Bzemélyesen teszem tiszteletemet miután iparosnak a megrendelés gyűjtést u törvény Ullj*.

Neustein-féle ERZSÉBET labdacsok.
K piluliik hasonló kétizit-iniíiiyolíiiél mi n fi ön tekin-ttítWn feljubb becsli IHIIÍÍ ölt, montck minden ártalmas ninagoklól, az nltosli szur-vek bujáinál logjobb ered-inéiijr\'iiyítl h asz ti áltatván,
gyengéden hashnjlók. vérliszlitók; egy gyógyszer sem jobb H mellelte oly
árlnlmatlan, mint e pilulák a
SZÉKSZORULÁS
legtöbb betegségek forrása ellen. Cukrozott ktllcpjuk végett még gyermekek is szívesen veszik.
Kgil Jlí jitlulál tttrtfthtmni ílolioz ,30 fillér- Efflf teki\'rcü, mely 8 flottod
tehát 120 iilltilüt tnrtitlmitK, rituk 9 korauft, 2.4Ö korotm elSlegai tieküttléae melleit ef/u tekercit ttérmeidve kütilvtih.

nllírii Utánzásoktól ktllönSsen óvakodjunk. Kérjünk lialáro-UVAu I mlt«» NEUSTEIN KÜLÖP liashajló labdacsait. Valódi csak, ha miiuU\'n doboz tön-ényileg bejegyzett védiegyllnkkel piros fekete nyomtatásban „Szent Lipót" és .Neustein Ftllöp gyógyszerész" aláiráisal vau ellátva. A kereskedelmi lörvényszékileg vídelt osiiniupjaink aláirísnnkknl vannak ellátva.
NEUSTEIN FÜLÖP
uÉu.s, i., ci.,„i,.„g,„„ e.
ii: SELUS LAJOS As REIK QYULA y


A íztbadiimuzotl „Kriatály" «zürő taniliilóiöknik. (öplncérakaik, bortirmelokmk. töt mjjobh háztarUioknik Is nilkllltzbltltlinoi váll, mintliogy szerkezete oly szumbc-tünóon ogyszorQ, hogy kezoléséfel harki is megbízható.
Nem kell asbest, sem faszén, csak egy vászonzacskó. Ezen zacskó kis térfogata mellett is eddig elérhetetlen mennyiséget dolgoz fel s emellett még rendkívül olcsó is. KrUtálytUztán azftr, igen egyazerfl kezeié* I
A legkisebb szürö is uauonta legalább 150 —SJOO litert dolgoz fel.
A készülék zománcozott pléból készAl s oly erós, hogy hosszú évekig eltart.
SV~ Ára 30 korona. ~M Egy drb. szűrő-zsák 7 zacskóval 2 korona
Herozog Sándor,
vnsuti vendéglős, Csáktornyán.
A szétküldés utánvéttel történik. ?V Kezelési ntaaitái mellékeltetik. A készülék jóságáról suimtalan elismerő levél tanúskodik.
J
Tekinteten Horczog Sándor urnák! Csáktornya.


U

b keiílís in
"így


eü in
III
mailek 1.\'. tiéll.
K
u
cljcs

ikr
rfényesre sí
iri ti

horl úr. jutányos
dra
tn elleti
», minden tek
1
élbe
1 t>
rrn
ly igcnyokcl
In ki
eicK
Teljes tiSí
clcllc
PII
TNKH QYÖHQY
nSur
n. ni, ve
dl. ivl. einül.e.

MOLL-FELE
TZ-
y Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A.
t,) védjegyét és aláírását tünteti fel.
( A Moll A..fél» 8«ld!lli-pon>k lulu (y«srhiiMu » loKm«k.««ljli Bjomor- U
y altestbAnUtmak, Ky<>m0lK3tci et gyuniuihev, i^ialt tzAkrekedAi, m&Jbtnuloui.
\\. vérlolulát, nraiiyur ct n lct>kUlünhniSt>li nflibotegsAgok ellen, e jele* hAilxcrnok
$ ? evtiiedok Oln mln,liK imgyobl, elterjeilett (terhelt. -- Am egy lepocaelelt eredeti
^ dbk 5 k
SOS-B0RSZES2
rclimiu önoiattíí vnu tirva. A MOII-MIB ?ós-bora<«ii novoicle»on mint fíjdilomcíltltpltó bodörtiölíil sror ki.ivítty, ctm él n meghUlí* O?y6l> k&vcllcc/diéil>-ciiiél
icylsmeieleícHb n?)>iict.
Egy ónozott endstl üveg ára 1 korona 90 fillér.
~MTÖ UK- F
MOLL Gyermek .szappanja.
I.egfln<>iiiatib, loj?Ujnl>)> ínóihior Kcrlnt Wíiiltek yyeiniok « lifllüy vtajtimnl » bőr
okizerQ ipolülára gyermokok ? falnötiek réaxíro. Ar. d.r.bonkinl 40 flU-
> Őt darab I kor. 80 f-ll.
Miiulcn <Laínb ^yennek aiappan Moll A. vddjc^y^vcl VAU ullAtva.
Moll A. g)6gyszaréiz\'Vi\'/i|akír.>nil«irl izállltó által,
líécs. Tuehlauben íí. s?..
Vldeld metjiOKlatéiek na^onln poiUut&nvjt melleit leijeidéinek.
A raktárakban tessék határozottan „MOLL A." aláiraaával
és védjegyével ejlátott ? készítményeket kérni. j , w Raktár Nagykanizsán: Roaenfeld Adolf Fiai.

1907. FBBBUÁR

ZALAI KÖZLÖNY


0 GBAHOPHOH,
mély már 10 köröndtől kezdve kapható
Strasser Márton
lát-, és niŰ87.ci-úS7,]i(;l Nagykanizsán, (Er/.8(\'ljct-tér.>
(Jgyunoll csak február 15-ig a követkc/i ajándék-tárgyuk a/, itt lelsoroli leszállított
árakért kaphatók.
Kerekpárok , 20 koronától kozdvn
Látcsövek 4 . „
Laterna magikák . . . 1 , -
Szemüvegek 1 ,. ,
p Stereoakópok ...\'.. 1
Fényképező gépek . . . fi Valódi angol éa franoia gummikillSniegességek. Vidóki megroniMi\'si\'k u lognugyobb discrctió mellett. MindennemD kerékpár, fényképező és szemüveg-alkatrészek.
t*3T Saját javitó-mühely. -J?a
:= SENKI EL HE MULASSZA A KEDVEZŐ ALKALMAT.\'I ==

|A legmegbízhatóbb szolgálati zseb, fali- és ébresztő órák 3 évi jótállással, olcsó árakért csakis
Ó
nagykanizsai múóráanal kaphatók. Fö-üzlet: Er/sóbot-ltir, Magyar-utoni .sii.rok. Fiók-ü/.lot; Király-utó^, 32. szám.
Árjegyzék kivonat:
Arany nói órrtk ...,.., k
Arany ürommt-l kililn lelőtt pzRüt órák
Pontos szulgAlali utckel órftk ..
KiKubb 1*1 i unj órAk
Nagyobb IIÍBZOK fuü órák ....
Vasuli í-bro^it6 úrttk bizlon cseugÖKsul 3 8
Polgár fali láueoH úrAk b koronától 10 koronáig
Kakuk órák Titra^oti szám lappal ... 10 „ 20
Zouélft órák nisgyBr zonu darabbal . . 16 „
Kritiláljr szomllvogek darabja .... \' « 1 .GO
Ar&nv és eznstláncuk nuly biorint ...
Nicltel lánc darabja — 60 fillértől 2
Óra, éksxer ós látszor javiiasok, olcsó árak mellett gyorsan eszközöltetnek. — Paslui mügrotidelésok a beérkezés napján íntéztotnok o).
PREKL ANTAL
Elad nagyttnizial asztaloi. kárpitos BE rjis-itö
NAGYKANIZSÁN,

80 koronától (j0 koronáig 13 „ 40
6 „
n 14 vO „ 40
3 8
C. F. SCHUBERT
1NH. KAKI. SCH0I,7i| GRAZ
MURPLATZ 10—12.
voliolllnt. . Sí.HkOW
5 kilótól r«lff]«
bértnentve
BERÉNY JÓZSEF És FIA
ékszerész
n
fel
(linil cnpirlhii. II iiiiiuinil
\\ » é Wíiinséjj b H8ydmcl felhív
b.


.T MŰHELY. *<i$Í
lrAUAUÍ)m"lll eaia^ kéBzitményom mittdon-
utuTuTUnUIV kor •« válaíztékban ktasen
kaphatók.
RAKTÁR Eriikben gyóniíintokkal
nrtivi an é8 síin08 Wvekbl)n
NAGY RAKTÁR férfl- JÜr* **
a/.sUloi, kárpitot is dli/Jtö mühelyeinra,
nliol t)áimikorl rcnJelcsrc icKinnmahb kivitelben JatAuyO3
ir&k mellett bármilyen MlUloa és kárpltoi műnk.;;
^yiirnnn es |<untosnn kesiitek.
Kin>KnJ\'^ falak kirpitoífciit, fÖKgÖnyölí c;k,-
h/.tlcsel, bnrmifólc ké«Íinankik monttrosiitt
Nugy vnlnsztéku raktár dlvfcuok iu gamiturikbaij, Klvidlnluk haló, ebidlÖ, ixalon, elöixoba, bolt-
helylaég in tiiillodal telj** berendoxésskot m:y
helyben, mint vidiken.
Levelekre azonnal válaszolok.
Arulmtl csakis jó minősít" stitAt fíhó! kcsnitcm. Magamat A n. á. kötónsóg jóindulatú piitirogÓMib;
hazallüü listtolcücl
Eladás részletfizetés mellett isi
PREKL ANTAL
J«>ltt«»k ea oj i
jjor.an Wiilltítni-k
mútsilfllos. ÓH knr)<il\'>s-
JDTASYOfl ÁBAKI BZOLJD MUNKAI

Hajeltévolitö I ÍIBIgyek figyelmébe.
„Szomet" amerikai ujdonsúg &?. arc bár, mely részén és karon szőr kinövéseket könnyű kezeléssel pár perc alatt gyökerestől mindenki önmngnról eltávolithatbizlOK sikerrel, llulásos ei\'odiiiényéi\'ól több uingasi-rungn iiölgy i-iisnn\'rő nvilHlkozaiúvul kilün-lütvo; pgy juhiból, nmly elegendő ftsllünöbl) liolvc.ki\'ii le.fú lmj ilnivolil.-isárii. IIÍIHZMÍIIIIÍ uliihilásKul ilLsercleii küld IÜ korona illán-vóilcl miijj.Viiroisziljíi k\'r<áról»gos főraktárából Soós Károly Marosvásárhely.
Távirat!
jMt-giiviloil a Furmen Imre orlhopód uipL\'S/nn\'ilii-lyo Nngyknnizsán, & posta-vul 8/,i!iiil)on, Kiráiy-nloft 38, s/,. alatt,
l-:iw.ll.i!,.k L>ja\\t(.-k mirulcrincniu ferd, níli é*

Illbiib híi.l
líirn —
mlhopcd
c
i|\'i
?>kct cs
esi Imik*
njnnkik. .1
melyei
IIOSSÍU éve


t n (óvá
rosban i


síitek. -
b. pitrtrngiÍKÁIm n.itinlvn mntadtam híunllss lisilcleltol
FURMEN IMRE
orthopéd cipész. Vidéki levL-lt-kre iizonnal válaszolok.

ZALAI KÖZLÖNT
AJánllitté cé|8k liiykuiztái is i Miiyibii:
I
Hegfojt ez az átkozott köhögés I
Egger mellpasztUa
ciattamar wattnilloll
ph&tó Nagykanizsán: BeluB Lajos, Práger Béla, Keik és Csáktornyán: Petd Jenő gyógystertarakban.
Hagykanissáa:
Divat- is r&ftts árttk:
Kobn L. Uj»« Fóaltf,
Heck Béli, KrssébennTaiyné-lér.
Itala Alltéd, F4-UI. Sleru Jówef, FouL
Fúster- és gyarmatáru : Sebwtrx és Tauber. Vasúti-utca. Uui Vilinu*. Kiüt. Hirscb éi Stego, Kmébot-tér. Neu és Klein, F4-W. Ifj. Frttelhofír JÓIMÍ. Fó-ul.
Kávikásak- is vendéglők „Koiponf kávénál, Fo-uL .Korona- kávébai- ét siálloda, Kó-ut. .Arin; Sunv kávéba éi aiüloda, Eru.-t. .Fiume- kátéhál, Erisébellér. .Polgári ügylet- veodégló. Sugár ul. Vide Lajos vendéglője t „Jó borhoi", Vasiiti-u. Kőbán jinos vendéglője. Biemen-tuca 11.
Mcstáros- is limla áruk: Reicbenleld Albert, Ensébel-lér.
Cipésuk :
Roeenfold MikH, Osengery-utca. Millínji Sándor. Ki 01 Eeller Mátyás, Bnsébrttér.
Borbély mühelyek: Bród Ignác Vanuli-utca. Kleiscbbscktr J6isel, Kruébet úr. Perénji János. Királj-ulci. Kaaebmilter Karolj, Kínt I.\'. PuMÍsikj 8ándor, CMiigurj-alc-i
Mechanikus- és varr&géproktir. Btnuer Márton. Iái- éa müiterési, Eruébel-I Br&d Jen6, mecbiDikus, vtrrógépraklár, F6-ut.
Órás- is éksterést. Bteiner Mór, Kruébel-tér. 8iiv6> Auttl, Ertsebetlér
Kárpitos- is disátó: Prekl.Aolal, Eresebrt-lér. Kcfegyá*: Kardos és Tárai, Yaanli-utca.
Norittbergi- és diszmü áruk: Ali ea Bohra, Pó-ut
Stabók:
Ulatki Jinoa, KS-ul. Kiufminn Mór, Kruébet-t«r. Németb Qjrorgy, Bruábet tér. Lidiit Uikaa, Hagjrar-utu 29.
FUsur is pipere árnk: Bounfeld Adolf Hai, Kó-ul. Ecetsust-gyár: Fehér h Kraura. Klrálj.atca, 2*.
Stest-nagykereskedés: Fleiachbaoker Jóaaaf Kia, Kmíbet-iér.
Óh |»J!
KfihOgés, rckedtsei éa
elnjálkásodás ellen gyors
ea biitoa hatásúak
az ntvigyat nem rontják es kitttnő
izttek. Doboza 1 kor.
ÁS 2 kor. Próbadoboz 50 nllér.
F5- <? uétkoldtll nklir:
„NÁDOR" GYÓ8YSZERTÁR
Budipe»l. VL. Vád-konit 17.

Sergyár: Naokalitaai Halitagjir ea Sorfóidí R. T.
Vlukereskedis: Weiaer J. C. Ko-ut. l\'ngír Ullmano Klek, Eruébal-ler.
Stálliló: LackenUcber Kde. KruébeHér.
.V«- és géplakatos: Kobo Simu. Magjar-utea.
Kalap kentktih: Welliach Hárko., Gnsebel-tir.
Cukrástal: Bajer Vlnee, F6-uc.
Drogéria:
A .Tlroa Kere>at--bea. Deák-tér. Uttí- h gabona kereskedés: Reiehenleld Ignác, Fó-ut.
Finykepisxtk:
Vértes Antal. Geengtrr-ulu. Hatbea Karolj, Fo-ol (Baiir). Bomagykereskedis: Zerkowili Albert Fial, VaanU-gtn. Neuteld Henrik é> fia, Kórhaa-Ur.
Mosó-luttitó- és vasaló intézet: Biékelji Lajoa, Fo-»t i9. Könyv, papirkereskedis- és nyomda: If|. Wajdita Jóiwl, Deák-Ur. A magyébam: SuUloddk, vendiglik- is kávékátat: Oertlroann káfébái. Csáktornya. .Zrinji- kliébit- éa stálloda, Osáktonija. Horváib Oéia, kávéháia és siállodája, Oaáktornjra. Hencsej Gábor vondígloja, Csáktornya. Pecsoruik Olló vendéglőié. Csáklornja. Meider Mór vendéglóje. Dríi.iásárbelj. .Korooa" vendégló, Kibkomárom. Wolf Lajos vendéglőié, Palin.
Borbélyok:
Nádudj Nándor, Cáklornji. Hikk Sulárd, Crttlornji.
Cukrász Kertest Lajos. ÜHáktornya.
Fitsurkereskedés: Mrái Testvérek, üsáklornja. Fink Ferenc, Ciáklorn;>. Sebwarc Mór, Drivavásárheljr. Weinfeld Ignác, Huracsanj. 1
PémkösvetUS: Fleiner Mór, Alsólendva. SzénraUár:
Vaida Elemér, Csáktornja. Szeszgyár: Justua lxidor, Zala-Lóvó.
Éljen!
Borktreskedis: Lessner H. Fiai, Tapolca.

1907. FRBBUAB 0.
figyelmébe!
Van sterenosém a n. é. közönséget értesíteni, bogy nagymennyiségű
AMGOL SZÖVETET
Tettem, amelyből Mjtl ?MlhlBkH a legújabb divat szerint készitek 4Tl lilil •IUl|i-III a következó árakért:
Oileti oltdny . . . frt. 18-tól feljebb.
Kiment óltíny . . . SMÍI .
Feloltók 211-tól .
Fereno Jóuef ollón; . 38-161
A n. o. közönség szíves pártfogasát kérve, vagyok
teljes tisztelettel
LIOITT MIKSA
úri szabó, Nagykanizsán, Magyar-utca 20.
Vidéki megrendelésnél elegendó a mellbojág, a kabát hosna, sí ujja bostta és a nadrág bp|«6 atirbossta. Kivánatra stamélyesen is nmgjelenheHL.
AUpit*»i éw IB85.
SZÉKELYI LAJOS
Első Nagykanizsai Febémemd mosó- és vasaló intézete Hagykaalatw, F8-ut 19.
Elfogad uri és nói febérnemieket urak, háztarlások, intézetek én szállodák részére.
TMU ?•inisilink piiU-hriillául
lltéztltMt ll
A febérnemOek jókarban maradásáért szavatolok.
Uzl ?•!?• il ItUlil
Kivánatra árjegyzékei szívesen küldök.
Pigfy elem!
NOVAK VINCZE
czipészmester. Nagykanizsa, Erzsébettér 16 (Kinizay utcza sarkán.)
Készitek mindennemQ úri. nöi és gyermek-czipöket a legjobb anyagból, a legizlésesebb kivitelben, mindig a fivárosi legújabb divat szerint, valamint teljesen vízhatlan vadasz-czipSket és csizmákat.
A fővárosban több éven át szeneit tapasztalataimmal, mint szabász, képes vagyok a n. é. közönség legkényesebb igényeinek is megfelelni.
A n. é. közönség szíves pártfogását kéri kiváló tisztelettel
HOVÁK VIMCZE
cipész-mester. — Javilisok gyorsan éa pontosan essktiollalnek. —
VltMk! mcKicndetanti eUgenda egy hutnlll dpJ), *»«)- > lib kűrrajtBMlt b«koltle*e.
9177/1906.
Hirdetmény!
Nagykaohua város tanicu eiennel keibirré tesii, bogy a vároahia 11. emeletén eddig Kóvttfdi Kálmán által birt 8 utcai, I udvari és tartotékaiból álló lakás. 1907. május 1-líl további 3 évre bérbeadandó. Bóvebbet a városi stámvevói hivatalban.
Nagykanitsán, 1907. január 12.
A vároai tanáoi.

Nyomatott a tulajdonos Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.

NAGYKANIZSA, 1807.

NEQYVENHATOPIK ÉVFOLYAM, 8. SZÁM.

FEBBÜÁK 23.

ZALAI KÖZLÖNY

ElöfliflUiI ir*k: Kg*.* Avro 10 koron*, fétivie B HtK^e.liTto a koror>4 60 flll. - Egyes »iám * Tanároknak. Unitoknak,Jogyiöknok ia állami tiftU I évre 8 korona, f*l évro 3 korona.

Kelelós .-í.erkeszlö ÓN kiadó: Kálmán Pál.

Sxorkatitöiég 4i kiadóhivatal; Nagykanlcaa,
Ercsébet-tdr (cioporthtz.) Megjeleni le minden szombaton este 6 órakor.Százhuszonegymillió korona
behozatali IHbblit.
Kereskedőink figyelmébe,
Múlt számunkban Nagy Lajos nmnka-lársunk „Hervadó tulipán- cimíl oikkiibui a filott kesergett, hogy a nagy nenizeli l\'ol-Ijuzduláü osak szalmaláng volt, mely hirtelen íellobbanásilval bevilágította ugyan az országot, do csak néhány pillanatra, mert nlána még teljesebb sötétség borult reánk. Hogy kilünó munkatársunknak mennyire igaza van. élénken illusztrálja a fenti ciru. Mert ugy áll a dolog, hogy az elmúlt esztendőben száz-huszonegymillió koronával hoztunk be többel Ausztriából, mint az elózó esztendőben. Ez az \'•redmény elszomorító, mert azt jelenti, hogy hiábavaló volt a nagy főlhuzdulás, a szervezkedés és a fogadkozás, hogy pártoljuk a magyar ipart; régebben, amikor nem voltak külön szorvezeteink a imigyar iparpárlolásra, a magyar iparfejlesztésre, kedvezőbb volt az eredmény.
Érdekes, hogy kivitelünk esak 4t> millió koronával, a behozatalunk ellenben 104 8 millió koronával emelkedett. így l\'JOl). évi külkereskedelmi forgalmunk- végeredményében 24 millió korona behozatali löbblottel zárult, holott lUUB-ben 34.7 millió korona kiviteli többletünk volt. Ezt a passzív eredményt esak iokozza az a tény, hogy inig Ausztriába irányuló kivitelünk 990 millió koronáról 1U44 millióra emelkedett, az ausztriai behozatal i-rtéke, az elózó évi 1008.4 millió koronáról 1129.2 millió koronára szökött fel. Hz a?,


eredmény szinto megdöbbentő hatással lehet mindazokra, kik szivükön viselik Magyarország ipari és kereskedelmi érdekeit. Itt lenni kell vakmit. Oyorsau és radikálisan. A nemzeti fölbuzdulás. ugy látszik, nem hozta meg a kivánt eredményt. Az oszlrálc iparcikkeket — mint a statisztika mulatja — még mindig
jön. És hogy « zalai bohózatai 70 - 80*/.-» Nagykanizsára érkezik, ezt Rem volna nehéz, kimutatni. Ehhez még azt is hozzátehetjük, liogy úri-asszonyaink — és itt különösen a nagykanizsai asszonyokra kell rámutatnunk I — egyenesen Bécsből rendelik meg ruhájukat! Unt igy természetesen nem fejlődhetik
szívesebben vásároljuk. Mindez esak azt|a magyar ipar. Ezért kár volt u tulipánt
mutatja, hogy a társadalmi szervezkedés,\' kósziltolni. Mert — mint látjuk — osak arra
egyesülés és más hangos kijelentés nem voz«t[volt jó, hogy még jobban lőinjok a béosi
a kívánt eredményre. molochol.
A legradikálisabb módszer természetesen a/, volna, hl kereskedőink bojkotlálnák az
[oszirák gyártmányt. Mi már kérdést intézlünk ív. irányban néhány nagykanizsai koreskedó-,l,öz, de az i\'gyhangn válasz\'a/, hogy részükről
~> A balatoni vasút. Végro megértük ezt iü. Kossulh Ken-nc kereukeiiHltímOgyi miniszter, a képvi-sulfiház zajos tsp^vihara közölt, szombaton hotorjíwz-tolta a IlulalouvMékl vasúinak az rtllnm költségén való
oz kiviholetlen. Amig a közönség\'olyan árul ipi««írol «6IÍ lOrvénjjnva.l.loi. Siov.g« aköretkwí:
kér. amelyet osakis Ausztriából lehet beszo-|. -...j g[Vt"^igVB? L .*, , "Jí\'] T1 vn8"f iín{\'^*
rozui, illetőleg legolcsóbban nsakis Ausztriából,\' jUJjíi\'\' vaxutnk Körömi íHomáeáb6|r"wBaz6líg> a
addig ók — a kereskedóki — lehototlunok. i,». kir «z»b. dili >»»p«lja Staliadbattváa miomáaaii.
A leglöbb árut Magyarorlzágon egyáltalán Folgarili községun, KraoHéo, Alniádiii, Alsó-Órsön,
nem lehet beszerezni, mertlnem gyáriják Ks Bal«tonror«ilca és Hadacsonyon át a dunántúli holyi-
niiulán e-z tényleg így van, nem is lehel keres- 6ri\'e,k,° \'Ti1\'1\' Tapolca állo.nártigiovábM »Ien vo-
, ... , , ,? , \' . , ., , . M . nalból A nő-Örs üs A máííl közölt k ácazó BE a györ—
kedomket hazallatlansággal vádol,,,. Kgyet vtMI,rónl_,|omboviri heíyi6,dlíva ?„ut Su4pr,im
azonban meglel,étnek. Állomásáig vezeti gözinozdouyu va»utvoi,»lak az ozen
Nevezetesen azl, hogy mikor a vnvő; törvény kihlnletéaétol szimiioli kút óv alnlt allnm-olyan árut kér, amely osztrák gyártmány, i költségein kiépitmidók.
ligyelmezlcssék erre. Csekélység ~sa egész. -• S- *\' ei6° n«kasiban megnevezőit vatnl-
3. §. Az nlsó »zakimil™i nicig„ov(zutt vasni-
vonalak üpiltisi és nzloiburittKlitziIsi költségű, az iilo-
?tai kí"""l?|í ««»»\'*« "»H<<" l-l.BOO.ooo korona
állapilliitlk meL\'. Kz az OSSZUK n pénz,, r, 1 r«le»>nJ6.
4. j, Kzen lórvóuy a 18rvéiiytárliaa való
élb éhj
„Uram, vagy asszonyom, a kért áruval szolgál-\',vűn.aif " ll"l)iín!»1\'1\' vmutak ««bváDjal szerint épi-hatok, de figyelmeztetnem koll, hogy az osztrák ,.,,„,„„„!„„ „ ^mío]l M^u % kl„8 gyártmány !?\' — Ma a vevő mégis elviszi, a kereskedő lelke liszta és nyugodt, mert ó megtelte a kötelességét.
öaHzcg
Zalavármegye kereskedőinek ez kétszeresen kötelesség, meri — a statisztikai kimutatás szerint — Zala áll a második helyen azon vármegyék közöli, ahova osztrák gyárlmány \'jolonéso napján lép éleibe a végrehajtásával a keni-Elment a léghajósokkal.
In,. NAGY SAMU.
Nőm tudom, mi Inti az ón Ida niiiiiimbÖl. NAIiiiik »gy inoiidták, hogy elnionl a li-gliHJó.sukkal. Hz ükkor történt, mikor én ni ég az elemi iskola zülri padjaiból i\'sodállam A világ lolyánAt un morl gyakran ImllütlHm beszélni ai Ida nóni eltnnéBüniík klllOnüy módjárót, a?.t hittem, hogy azok a leAnyok, kiket mAs városokbn vittük fórjhoz, Tagy egyéb okból lávozlak a faluból, «t hittem, hogy e/,ek mind légiin jósokkal mentők el. V&lóbau, ezek az ogyazoríl onibL\'i-ük, kik n tuliniknnak »léghajónál ih\'ps/.i\'iiibb. közküli-Ulbl) i.iliilniiuiyiiil ÜODI iHinoriék, olyn 11 LermészuU*!) Imnnltordozrtssnl, buftíjezfttl uidássBl bohzéllok orról az PHidról, míntlin n mi lalnuk iniudon léghftjúiihk iiiögálló akciója lenne.
Ku nagyon uzerettom ezt & Iváuyt, kinek kúpéi, biirhogy orólködöm ia, ma már nőm ludom mapani y!ó varázsolni. A kontúrjai uhu ónodnak az omlékniés k<ídélj80 én csak egy határozallau. Bzólfogó ftjliúr lutouilU az, melyben nékem a kaasuiarúk WAjn nélia "\'Ogjelen. Uo nagyon uzerethetlem, mert omlélco Kjakran kisórt és ba a tiszta szerelem bangulatnibau jdfíált korosok, miudig a mi lilánk fehér lAtoinrtsii J»I»D rnog ulötlom. Szópsógea, nyulnnk fübér leány MioUíít, a uomei bizonyára ibolyakókok voltak. Ulyan, \'.n»lj l\'ft ránk tekint, ugy orozzuk, mintha egy ibolya-lolyam úszna feléuk. Ilyen leány lehetőit — ín »?gy napon elméül a léghajósokkal.
iiizonyúra Ö is biorotott ungem, kit már ükkor iuiiijini mogiiL\'vulUk hogy operoltktíszlolokkel iiiLit.it-iwium valami Áró, [Járó, Hárodiról, mely egyóntségok

kilélévnl ma amn vagyok ii.sztitljan. Nem Dntlúkn^in ? hozzánk. Kkkor volt az, hogy a könyveld azt kérdezte
uz aroft votnlKairu, ilu n/.t tudom, - ilyesmit iiem Idától, hogy miért olyan üzokutlumil élénk.
koiiiiyi-u feled az i-mbi-r — hogy gyakran nllum HÍ\' — Mert tavast van, könyvelő ur — vAlasiolt
olétien, zutigvvit dalomul ama három gyanús egyénről, « leAny. Ks ilyenkor izgatott vagyok,
\'és Kokszor usókottain illatom haját és fehér nyakát, | Idának ez a kijeleulé-se bámuiatOH ú[)ségbeu
K» mindozt bizonyára nem egykodvüeu csolekedtöin | megmaradt az emlékezetembon, talán azért, mert nem
meg bárha, mint mondáin, — /üld padokból csodáltam érteltem meg Sokan megcsodáltuk u léghajót, mely
a világ folyásai. i ItiAók ablaka ulalt, u hótól felszabadult mezftu pottyant
j Kgyednli konkurrensimi, ki volem Ida Kzerelméórt | alá. Két liatalembcr volt az utasa, az egyik egyenruhát
versengett, a „könyvelő ur- volt; az volt a ciine | viselt ÓH parancsokat osztogatott a másiknak, ki [falunkban az ogyolloii lénynek, kiről ludiam, liogy j eugedulmeskedoU neki. Jó emberek leheltek, mert \' „Oatal ember." Valami magasabb l^ny, kinek előkelő, eugedUik, hogy a fiuk egész nap a léghajó körül ! kötelességei vannak. Azt hitlom, hogy minden fiatal ngrándozzanuk, aöt rnikur az egyik Tanú gyerek, ki Kinber ugy közoledik leáuylioz, ahogy ezt a könyvelő ur; legroisazabb volt az iskolában, buswiltt a kosárba es luttu ki ha Idával bőszéit, minden szónál meghajolt | ounau orósitgetta, hogy fl ért az ilyesmihez, mert az ö és kesztyű hitlyelt zoebkendőjét gynrögfitle a kot j HpjAuuk már volt légbajója, a Tantit ki sem kergették kezűLiuii. Kgúsz tennúszí\'ltísiioit találiam, hogy inig én a kosárból.
Ida imjiU rsókulgatom, addig a kfnyvelö ur, ki A léghajósok az egész napot Idáéknál löltölték,
liuliilember, folyton hajlongion és a zsebkendőéi 11 lll\'u lígelökulóbb cfialádjáuál. — Kbért után a tiszt
1 gytlrÜijpMíte. | ^ I(\'a a kertben sotAltak iia én is velük vollam.
i Azl hiszem, l(li»Vu)l!tu fzt a.szerelmes udvarlóját,: Ida különösen viselkedett ezon a napon. Kn ugy
j kiró ma, mint ÍI leg-sahlonosabb kisvárosi mnokkra] gondoltam, hogy izgatott, mert tavasz van. hn én is ! emlékezem. í\'edig a könyvelő" rogéuyoket is hordott, izgatott voltam, meri aznap levetettem a téli ruhát, \'kmzűArrik házába, melyeket Ida napokon át, meg-\' a langy tavnszi szellő átjárta a testűmet és szereltem szukilns uélkol olvasott végig. Kiek n regények is: volua a léglnijóval elrepülni.
imponáltak nékem, muri mindegyik tübb ozáz füzetből | Hizonyárti Ida is szeretett volua távozni & földről,
állt és a cimtlk bonalinasan rémes volt. Sohasem | a faluból. A tiszt azt mondta, hogy ő lengerész volt
próbáltam olvasni ököl. megnyugodtam Ida kijeién-1 és sokat mosóit a tengerről és tengeren túlról.
Résében, hogy azok nem nekein valók. De talán! — Széles, szabad a világé falu határain lul is —
í néki sem voltak valók, mert elszomoritották és ilyenkor sugta Idának és oly közel hajolt hozzá, mintha meg-
csókolni akarná.
az ablakon át rév üt.\'g tekintettől bámulta a letarolt
mezőket \' ^ pillanatban Ida ép oly révedezöu nézeti
A léghajósok az első szép tavaszi napon jüitek ! távolba, mint siokoli regéuyolvasás közben, mifiöi

kedolemugyi éa a pénzügyi magyar Icir. miniszterek biiitoík meg.
Ei7.el a vasúttal toltál a falaton zalai Ös TesEprémí parija i» könnyön hozzáférhetővé válik. Gazdasági értéke a vatmin&k — kiszámíthatatlan. — Annyi biionyos, liogy a vasút folytán minden fOrdÓ-idénybon megélénkül majd a Balaton tálai rtiszo is.
- : Meghalt? Hogyan? —: Nagyot emelt.
—: Nagykanizsai Iníziur voll.
Muraköz visszacsatolása.
Szenvedélyes tollhar\'c folyik néhány hét óla egyik megyei lapban, Hputiócy Klek, a drávaváHár-helyíek Bgyos tollú, haztrfaa tanítója és Csókkói (hogy kicsoda & éti hova raló, íjajuoti, nem tudjuk) állanak sitimben egymással. Ami felnit vitáznak, már régi dolog. Cikkünk címében ben ti t foglaltatik.
Önkéntelenül felmerül a kérdés, hogy mikóp lehet a felelt vitatkozni? Magyar ember nem mondhat egyebet, minthogy Muraközt inindanképen el kell venni a zágrábi ptlapökfiég fouhatÓKága alól. Csatolják a púcsi, szombathelyi, vagy a fehérvári püspökséghez. Torkig vagyunk a hecckáplánok ügyeivel- A n ugy kanizsai kir. törvényszék irattára nem ogy Jurák ZwainimtT-alak nemzet és haza-ellenes esetéről tehet nu bizonyságot. Knuek természetesen véget völne az, ba nem Zágrábból, hanem magyar pünpökségtól i küldenének Muraközbe papoknl. Olyanokat, akik nem I Ütik arcul a kenyéradót.
Féldák igazolják, hogy a hazHllus tani lóság munkája ignn aok esetben meddő maradi. A pánszláv papok gondoskodtak arról, hogy nocsak n szavak, hauem a tanító szentélyének az értókét ía a leheló-ségíg alászállittiák. Igmi. Ha Filípich Lajosokból allana a murákon papság, akkor beszólht\'lue\'nk magyarosításról, dü így sajnosán kell tapasztalnunk, hogy —; Csáktornya kivételével — ott tarlunk, ahol évekkel ezelólt.
HeziidUották a horvát apik-ákat, elrtrasztoltuk pamlleltjfikki\'l a népei Kgyik a gyurmokok. másik n felnőttek lelkét mótolezte meg. Ilyen körülmények f kiizütl n muraközi népiu\'k :i „magyar haza" idegen fogalom maradi.
A visszacsatoláh Ügye fentit porosodik a tör- J vényhoziir házában, Igaziín legfőbb idejo luime, ha; elintéznék éa visszaadnák az t>.-\'izrignnk Mnniközt. j
szobája ablakából uz egyhangú télen tiijon átrepüli tekintete az ég lekonyuló ptTuim: felé. En pedig ugy éii:/.teni, hogy a pereljen az éu Idiimra teljesen felesleges hittem és szégyenkuzvn marad tani lólük halra, I Mamik néztem és a távolban ugy tetszett, mintha az idegen átölelve vilto volna magával Idát,
akarta ...
* * ,
A falusiak megunták már nz uj csodát és csak \\ a gyerekek haucurozlak u róien, mikor alkonyaikor a léghajó kótoloit olvágták. Kívülünk oaak Mn volt ott, és a léghajóitok. A tiszt soká Kullogott még a lázas1 Idával, aztún beszállt ö ia. A link igen vidilmnk voltak. A föld friua, porhanyó volt és illat áradt betölti. A Tanti gyorok levágta magái a földre, arcát a puha agyaghoz szorította, kezével paykolla, aztán tavaszi mámorában : aokBjtor megcsókolta H földet. Éu reszkettem az izgalom-\' lói. de nem inertem követni a Tantil, mert apám azt1 mondta, ha uj ruhámat idő elölt elpúzkiloin, pofonvág, hogy kiugrik a szemcin.
Mi történi a tavaszi mámorban? Nem tudom, olyan egységesen él bennem ennek a hangulata. Aíl hiszem, olt minden lehelet, minden szó n tavaszé voll.
Mikor már a tavasz éles uzurkcaégu ereszkedett a tájra, emelkedett a kosár és a tiszt azt mondta Idának:
„Iíár már szürkül, száz méter magasból még meglátom, ha int a kendőjével.-
Ka mikor visszajöttek Idáért, Ida sirt és ón is
sírtam. A fiuk éljeneztek én sapkájukat dobálták,
a Galambosok Gyurksja cigáuykoreket hányt, — én meg zokogva magyaráztam a könyvelő urnák, ki most ert oda, hogy Ida elment, mert tavasz van ée ő igen izgatott volt ...
Elszállt, mint éjjante álmaimnak fehér látomása.

ZALAI KÖZLÖNY
A ml nyomdászaink.
Van ogy ipar, amely — amollolt, hogy a legszebb éa talán legjövedelmezőbb — a legveszedolmo-Bebb az Öaszos foglalkozások közöli. Ex a nyomdász-in oalo rség.
Ha bomegyünk flgy nyomdába, az oluő ami szemünkbe öllik, a hatalmas Lábla, ezzel a felírással:
Vigyázz! Kezedet tisztin tártad I Az ólompor mérges!
Hát, kérem, ebben a luóreggul telített levegőben dolgoznak naphosszat a mi szedőink. Ott rakjrtk ugy más mollé a bolt)kot, mig ezek nzavakká, oiek ismét mondatokká, végül a kivául pgéfiZKzé fojlódnok, Hangya-Biorgalom és vas-tOrelem kell ehhez. Mi, újságírók, kik közöltük forgolódunk, értjük ós méltáujróljuk csak ezeket az embereitől. Állanak ngész nap, mintha le volnának szögezve, csak a kezük és a nzemUk jár folyton. ICs működik az agy, nehogy hiba legyen a szedésben.
liizony a tudományt a nyomdászok sngitik előbbre vinni. Mikor, nyájas olvasó, olvasod o aorokat, no feledd, hogy a niuukn fole-réaio a nyomdászé.
Ezek uz emberek, a gyilkos-munka emberei, az iparosok arisztokratái, a legműveltebb mesteremberok március 3-án remek mulat vágót rendeznek Nagykanizsán. Közreműködik a hires Lyra-dalkOr is Krro az eslri\' jöjjenek el mindazok, kik harátjai a nyomlatott betűnek. Megérdemlik a mi derék nyomdászaink, hogy pártolja ókul minden művelt ember.
A hét.
Tiszta a piao.
A IIIIJÍV kanizsai lapok ujabb hí kuniról számolhatunk be. llatulimis agjtáeiója folytán n rendiWg ulu-posan mogtUztitotlH a piacot. K héten is folyt a vizsgálat, do a piacon hamis tejet nem laláltak. Ugy líilszik. a vidékről Imjővó asszonyok észre térlek. Az u hatalmún öntözés, amit rttndórsi\'<j»nnk a múlt héten végzett, meghozta » kmínt ernliiiényi. Dniía pénzlliikrrl már uem tojna vizet k.ipunk.
A Mufryar-ntca végén Miordiín iiiriott vizsgálatot a roudórsc\'ii. mikor is csak Huincz Ferenc palini lujt>» ?lü liter készliitél kellutt kiönteni mert vízzel volt vegyiive.
A mull liéUMi közölt tííoutiiiiklófli tejesek ellen az oljáráh folyiimailian van. Néhányat már megbüu-
KrÜKkes, hagy a kisküuizsai ii-szonyok panaszra akármik ez ügyben menni a polgármeKterhuz. Azl mondjuk, hogy ók nem hamisítjuk a tejet, hanoin sok ti borjutf lühén, melynek a lujo vizesebb. Az ogé.i?. dolgot az uj Hungária tojesarnok ellonük indított hajszájának tekintik. A te|c«arnok vczoiője halom-számra kapja a fenyegető leveleket.
Ali 11 dolgot a helyi sajtó lelbiiamoretes agitációjá-nak tudjuk he. De akárhogy is történt, a rendőrség eljárását wak helyeselni lehet, Idojo voll, hogy a hanmilók körmére koppinlsanak.
tízomoru a dologbau csak az, hogy azóla 4u° ,,-al Minolták a U-j árát. Nagykanizsán ma \\6—w fillér egy liter tej. Y.L m áremelés logdöntóbb bizonyítéka unnak, hogy eddig wak tejes vizet kaptunk." Azl mondják U—;IÍ ffllúrért nem lehel tiszta tejet adni.
— Kinevezések. Az igazságÜgyniinÍHzter Sug-íill János és üyiirmalhy Miklós nagykanizsai kir. járásbirówlgi joggyaltornokokat n nagykmiizsai kir. járásbírósághoz aljegyzőkké nevezte ki.
- Eljegyzés. liózna Ernő Nagykanizsáról, nl-
jegyozlo Üyörkös Mariska kisasszonyL Csáktornyán.
— Ha valami, ugy a csukantájolaj az. mi tá
mogatást erdemei, mert előnyei szembeötlők. Kelle
mes az izo, szaga uiiicü éa emészthetősége kiválóan
jó. Uvegju 2 k. a gyógyszertárakban, vagy a kÓHziló
Zoltán lióla gyógyszertárában, Uudnpei.tt V., Szabad-
nágtór.

1907. PKBBUAK 23.
— Jubiláló titkár. Küzdelmekbon os érdemet-
ben gazdag munkásságának \'ifi óvm fordulóját ünne
pelte kedden Fekete József, a Plnínix biitositó títr-
aajiíg nagykanizsai főOgyuökeógónolc titkára. Az ünuup-
lés Itudapesten folyt le, hol a táraság novélifu
Trebica Ignác igazgató kö&röntötte a jubiláust. A Ijécsi
igazgatóság meleghaDgu levélben fejezte ki elismun\'<-
sét Fekete működése felelt. A tisztikar romok ŐZÖM
kéi-ileiot nyújtott át nűki, ar. igazgatóság pedig mop.
küldte a halai in aa ozüst, szolgálati érmet. Knnek egyiv
folóu a feltámadó Phönii madár van ábrázolva, -,\\
lásik felén a következő folíral áll: „Elismoréasi! lt hosszú évek során odaadó húséggel teljesíteti mun-kásBága érdemeiért. — Fekete .lózsof I88J —inii?.-— A jubiláns és uépszorU titkárt nagykanizsai |». barátai is melegen üdvözölték.
— Szakcsoport 6 felsége. Furcsa eset tört>\'-m
e lióten Nagykanizsán. Furcsasága mellett megdöbbenik
A száraz tényállás ez: Mit ró és Maukovica helybi-li
épiiészvk Simon Samu és Simon J4uoa pinl\'afói
kómiveseket munkába állították. Megtudta ezt a
Magyarországi kőmives muukások orsz. bizotbágának ielyi csoportja." A két kómivest (ohát magas KZÍI> olú citálta. Mikor önként uom jöttek, két emberi küldtek nrtük, akik lekisértók őket n ltákócy-utca< uzakegyletbo. Itt rájuk parancsoltak, hogy azomiai hagyják el Nagykanizsát. Az útiköltséget is elébitk tették. Ám a munkások méltatlankodva ulasitoUdk viasza a szakegylet illptéktolon buavatkozi^sát ÓN hivst-kozván magyar voltukra, kijnlentotlék, hogy Magyarország területén bárhol is vállalnak rnutikiii. A szuk-ogylet vezelÓsógo erre azt felöltő, hogy Nagyknmzsfiu anuak szabad dolgozni, akinek ók megongedik. A munkások pedig, féltvén tonli épségüket, elutnn.iV városunkból. A rendőrség, ludomást M\'-ITPÍVÚII I szakcsoport hallatlan terrorizmusáról, az eljárást in>-:-nditolia és az iratok üt felterjesztette az alispánhoz. -1 lyeu eljárás illán ignziin ne in csodálnánk, ha i szocialisták tábora napról-napra fogyni). Mórt i-z u itiztnus csak az i\'Kp kiirárn és voszélyén> ine^v A szukcsoport immár rendóreégnek képzeli mapú; Ivuek jogú vau ulilapot kötni n neki nom 1<M.-"\' egyi\'-ih\'k lalpára. V/L nem járja én ez ollón mamiL-u.ii; a iitiinkáfiokiiak kell tillrtko/Jii,
— A Néptakarékpénztár rcazvénytáraaa,^
Nagykanizsán folyó lió 17-én lartotla Iíomety Ot;-.i
i\'luöklt\'tti alatt ÜIHŐ rcmlos közgylllértél. Az IHOÜ. i\'vi
július hó íl-tól decombur hó :i: -ig terjedő i-rtonK*i
üzleti év ötedméuyét a közgyűlés toljoa megolégariésH-l
vettf ludoniá.Hul. Ugy »z intézet összforgalma, min!
a különböző llzItiUigakban elért eredmény egész^ég*--
úa kedvező fujlÖdé.st mutaí. Az intiízet jövőjére néz\\ ?
nagyon biztató a betevő közönségnek u VOZHIÓI-IÍ;
iránti bizalma, amely uz elmúlt rövid Í(ló ntult !??
nagyon keilvezÓnn nyilvánult meg, amennyiben <!<"\'.
31-én már kikel \'/„ millió korona betét volt az íuiézt-i-
néi elhulyexve. !í bíznlinat tuljeson indokolja M
intézet szolid és reális üzletvezetési\', ttminuk inéit"
hizouyiléka, hogy alig féléves mököilós uüin, J.Mi.nn ?
koronii alaptóko mellutt már -tíiüo korona helyeiltHt
vezetés ugy az intézet be levőin ok, mint részvényeseiii\'-k uiegelégedéséro szolgálhal <ís lugbizlosabb nlapi.ii képezi uz intézni további kedvező fejIÓdéaótiek.
— Nagykanizsa könyve. Elkészült már KürMi
Jánosnak „Nagykanizsa cim és névtára- cimfl könyve.
I Mikor \\jiy készen fokszik olőllüiik. látjuk, hogy mind.-n ! várakozást felül inul. lienue vau iníudeu, ami Nagykanizsára vonatkozik. EbbÓl a könyvből mindent int\'ií-tudhatunk, amire szükségünk van. Igazán nagy hiátiyt pótolt Füredi, mikor könyvét megírta és sokaknak tolt velő hasznos szolgálatot.
I — Népkönyvtár. A föhhnivnli-hllgyi miuisi.i*-
I riuiii a szepetneki olvimókömctk egy népköuyvtiiral \'Ajándékozóit, miről Mozóssy HÚIH íllliimtitkftr a kovul kezŐ levélben ért«HÍtoUo Dobrovies Milánt, a kerület képviselőjét: „Tiszlell Darálom I Szíven érdeklődése\'! folytan értesítelek, hogy u szppelneki polgári olvW>-körnek mai nappal egy népkőnyvláral és egy hmú való HZtíkrényrti 20 koronát engedólyezlem. Szivélyf son üdvözöl, Hndiipost, I«IO7. fobruár l:i. kc»z hiv.-i Mezóttsy s. k. államtitkár".
— Határőrség Csáktornyán. Addig is, inig-i
kőidéiben Osáktornjrárs ia tervezett rondfirkapitAnyaifttit
valóban léteaitik. a m. kir. belügyminiszter Csáktoruvan
elrendelte a halárrendórnógi kírendoltség felállításái-
A kirendeltség a soproni hatrtrrondőrségi kapilánysÍK
alá tartozik és ápríliw hó 1-én kezdi meg a működését
A kirendeltséget a határrondorsógi teendőkön kivfil
Csáktornya nagyközség ós vidéke körjegyzőség köisé-
geinok a lorlllotón az elsófokon vnló rendőri birds
kodásra é& tolonc eljárásra is fö)hatalmazzák.

ZALAI KÖZLÖNY


mmeumról. Nem lett, de non. is loor. liolölo semmi, — Kisfaludy-utca at—S3. siArau hitban két
holott tarosunkat illolnó olsó toilian egy inuioum. | „.„j t0|je9en kO|ön nlló lakás, kOlon-knUn udvarok-
St\'^^^bXíiCll111"\'"1\'0\'1""!\'11\'<Sí wik "árom "lc"i kíl udvari ét két Pldl6s
\'BZobúbol, a inniuk pgy utcai, egy udvari é8 egy paalós
— Már megnyugodtunk. A .Zala" hótííi Kamiiban megayURlat bonnOnket. Atl mondja, t.a [IÍUCH i« ""% íiaazoliiva A rendkivnli városi közgyl)16a & villamvilágitfla (Jgyében, lopjunk lUrnltiminol. ötmü-hiíják röglön, raitloljl Székely Nándor röpiratát szét-
lor röpiratát síét- - Az u szlntá lt Miit I ók áll BIoMbó1\' ? "l"»il
oiiijík. \'Hát mi megnyugszunk, bárha a tyrjUlfalljji,, „, i<ii.i\' muzaiibui Hiíiari Ako«° "ecs\'koméli uTn-1 »MMM1 ">>. « el«6 Mgmaliis l-ére, » má»ik uon-„lég most som Liviik ina. Ami ^ röpirattal nem ] iKa\'lKatí Urnui.ia vonul be hoiáuk .1 hónapra. Etto- "•! kiadó. - A ház caelleg szabad kózbol eladsUk.
... ... ,.. , ,, ?, - i igazgató IflrfiuUta vonul uo iiuzt
ozelt a ez in kör tilyt kall kmiiü képuz akadAlyt
. Nugykatiizsára érkezik &s az engedélyi kikéri. Néhán; uap mulva iniigérki\'xik a társulat titkára: Ű&illng J«u6 in, aki t bórtulok ügyöt
llóvobbet Knbos L. Pál irodájábau, Cseagcry-u. \'2,
SZEZON KÉPEK.
koll n»gyon .utui. Meg ,>ldOi..e» alá körül, hogj 8B|é»nnk Biurint. Kövessyvoi »> ezzel a városink lelt-e szolgálót Székely. De ««rt bértoléro nézve mesl n.L az . megnyugszunk, mert már ismerjük a képviselotdsltllel |„ rondórkípilíiívsaiitól Ki nem hangulatit. hu uít tühbro bocsllljlllc minden röpiratnál. |u|„
— Rosiz a közbiztonságV A „Nagykanizsa" liiplnrsunk a rondörnyomorról való elmélkedése kGz-
Strófák a vüágitá»ról.
Fratiz. Adta Iránya Kanizsája!
\'i\'Óle t!7, miir még se járja,
Hogy örökké kifogásol,
l^áni lám! még az2al (unjeget
Hogy ha num adok eleget:
A villanyt beszerzi mástól.
Kacagok a jó bolondon
S csakúgy „magunk kfaölt" moudom,
Legyen meg a város kedve!
Kgy pompás (illetőin támadt:
Kiviszem a villanygyiirat
— Ha ilt nem kell — Szepetuoitro. Egy rendőr. Hogy több világosság? Fenének!
Hajasán ezt nem értmi én meg!
AHUIIKIQIU nagyon is voldgos
Rülid szőre ló Kanizsa város.
Ha egy kevés hcjiWiyosság van,
A llrkáhí nép ngyis meglátja!
8emmi némll világitátmak
Nom vollam s nom lemok barátja. Kanizsai Papakoszta. Meri tioolhe „Mehr Licht\'-et [kiváut.
Kém (urt 6 kasszát, cs&k divánl.
Mert hu kasazafurö lett volna
Nom lelt volna „Mebr Licbt" bolondja
liiUn nózvi) az a célirányos
Ha u világíts biányos!
!„.,. arra a kövelkezlelésre jut, liogy Nagykaniuin ],„„„ rü,„lb„. Ilitari oü a névsor. „dl, he a városhoz:
rossz a közbizlonság. Igazán bámulink aptirsunk ,.., ... ., , , ,..,, ,. ... , ,,
í„nt,lziiiját. Hogyan lehel ilyent nllilan ? Ó L ugy\',, , (,\'M;>\'.UíM"i *" ,(.""» /t"1"1 tnncosnók, ,„djs, mint m\\,hw » rondtaígtíl azír. nem Ita-i K,<"ldr*tb.Il^Illí" "".\'":. »• .\'\'?\'?.? llwl8 ."l\'™"".*
i HArom. hanem keloinolete, lesz ., ép» et. A Níitrai a4u(i„r ,,„„?„, v, Ja,R.f „„;,„„, ,.,,,„,
2i r\'ZÍ IiúrVZ """ll°""k\' ™k W J^^f Ló., Thuriezky Oynl. lyrai szereim,, stb.
üen regisztráiuk^ Várjuk t» a veget. ,?i t b6, á|,6 kíraMmé|,Mt la , „„, m Mnfkar
— LflBB tanterem. Mnlt számunk „Szezon- ? - ? K
kq>" rovatábitn giinyelluk ki azt a botrányos álla- ,,
polot, üogy a* elemi iskola V. o» VI. osztályában . . U, "Mlll!a" "f!" .\'"\'J0?\' .\'""« ? WrMul«<01 kl
lanterom hiányában mig most sem tanítanak. Mini loel" ««™«l™ » \'"\'\'b jó orót ,* alkalmaz,
i\'itüsultlnk, a tauilásl u húlon inegkftzdik ^\'lZ ülknlommal niL-gbizás fol^lAit felkérjük nzo-
. Napilapjaink ok núlkül dó jáákól Ík
g j^ ppj
ij&sztegctik A küzünségut. Állandóan járványokról Írunk sót az egyik lap négy cimniel hoz rólacikkut. Utána jnrttink a dtilognuk a a/.t a íelvilágo-sitiUt kaptuk, hogy a halandóság kia-hb, mint az előzi években volt. Járványról mont HZÓ SIUCÜ, az azonban bizonyo.1, hogy a február éa márciu.4 hónapok n gyeriiH\'kbolegsígt\'k-
— Felesleges i
„Ki!rtószt--rü, kiskoru Ansti\'rlilz Klók heleznai gl) ti^yartottani lakos családi uovét Abonyí-rá
illetó; magyai\'usitolU.
— Az írod.
- Névmagyarosítások Kohn\' P.™..-. és H \'ikíkl" «j»^\'"!k «^1 -kanwk kiudni, ho^y
IBNAC lapolcaiilletó/égu uyyauoll«ni lakón családi uo- clmllklit hVm]i k\'^olnvalalAban atljak
js Müv Kór felolvasása.
Az írod. én MÚv. Kor holnapi vasárnap délutáni felolvasását -i órakor n Polgári lígylet nngyítTinóbiin J\'leifer Klók iögimn. tanár tarlja „MnnUcsy Mihiily
élüio és niűvébzetóról", melyen\'retitell képok is bn"-\' bo» leginkább bóvelkurinck. .
. Majd unt
Hogy n lúmpaK még nem alég? Tulán bizony több keltenék 1 Hií^ egyéb baj Kincsen itt más, Hogy erűn a rilrigíuin. Tojunk tárónk itthon marad, Magunk olioljnk a vajat Sóletban nem volun bajunk Hogy krumpliból van a — vajunk. Egy részeg ember. Iliaj csuhaj i nem köli nákom (1/uiijii 1
Mikor meiiiiók mindenki meglátna Sdtétbfj is betalálok n koc»mAba, huj huj Ha meg otizl^g rcuzt>g vagyok, A .söltitsóg iiem baj 1 Az a jó, hu nem látják, hogy Haza kóaön járok — Részeg fovcl lámpAHiiál is Keskeny az ni s közel van az — árok.
mmnttaluak. | - Ujoncozáa. Sor áld álliiják a logényekel. ] ^gy saskahölgy. Hogy a ros;
— Közművelődési felolvasások. A felsői Márciwtunn njan.-oznak. Nagykanirsán miírcius 7-éi
[és 8-án, a járásban l\'J-én, 2U-án, B\'J-én, st3-áu leszj
— Beceületea megtaláló, l\'acwín a cü(lWr-tftki országos vásáron KÍH János gélyoi lakos elvesz-toltü péiii7,t>! Inlt erszényét. Kgyod Jiíuos sándorházi
I IJ ? Itl.J . ...r" l. !.._<.. II. _ „Ni.. I..1 l»^
ibkola laiiúri kuru n niigymélt. vállai (tá közökt. minibzter li)3RtíO/1 \'Jufi. f.z. körrendelete úr(tilinébot) az iniézüt nagytermében kör.míWűlódósi li-iulvasátiokiit rendez, molyukro a uagyo\'rdemO kűzfín-. tisztelottül meghívják. Az plaö felolvaerist rnrtr-
kós\'megtalálván n jngysöi hivatalba vitte, hol ha- negjolent n guzdu is «s nrvttudezve vette ű
t-iufi 3.ái) délután 4 órakor rA Salomo íizi1izöjóuríl
Ui. Villnnyi llonrik lni);\'tr lurljn. \'marosai
— Hurc a múzeumért. Míir évtizrd lUa gylljli [ keihez iTsZfiiyúl.
Jiarnay Kálmán íjümegi lakos /iHla-, Veszprém- é.sj Országos vásár. A folyó hó •!i-ón meg-
yomogy-rnt\'gyu régiségeit, molyok az ó magrtntulal-1 tartott pav.«:ii ür^zl5go.s vásárt u hirtelen küzln\'jült
dunai kúpezilc. Tiz év óta pedig Koszi hely 011 nlukull rossa idö nn^roi.toun ugyan, de U7,ért mégia nagy
nit\'g a „Ualaloui Aluzonm Egytísttlcl," moly már nimi marhttváüár volt. Kiadatott M4I drb. innrlin.
uiagántiilajdon, hanoin mini nemzeti kulturális tónyezíi,! — Farkasok GyömörŐben. llilivtullon liirt
1 éa tagsági dijakból szerzi bo nz eaelleg knnnnk (iyömüríhöl. Három fnrkast ü/.ótl bo a zord
-k~..~. n .^..t. .11 i/,.r...hi...á II^IH.I x\'.ti .?* ^1 , i.f ?« *. i_ ....1.-.. i~ 1 ..
hó lí,-én, kiverték
Az ejnberck dorongra, vidékdnköu már alig kl
idö ii Tahib karróru kaptak dk
ában nyer nemcsak a
ismort ordasokat. A tárkusuk Cialfta irányába monokül-tek. Nem kóbor chek vollak 0 a farkasok?
— KnlapklrAly Nagyknnizsiín. Ha jó és olcsó
kalapot, vagy sapkái óha|! venni, ugy kuresso f«l
WOIIÍHI-II ÁlYirkuö kalapliereskodéHét (Nagykanizsa,
Krz»ébct\'lér), hol 3, 4 és ö koronáért kitunö minó-
BÓgll kalapot és sapkát kaphat.
- Ma már nem sztlkségoH sznpló vs más
nrufoltok miatt szégyenkezni. Toljesen tiszta ta tlde
arcbőrt nyer az, aki a liliom angolt rrérnot
elholytízésl a múzeum, oly városban, ahol tllrclőidű alatt, de az év minden részébon sok idegtűi es luogyobüli ombür fordul meg ÓH látogatja a muzeumot. A harmadik múzeumul podíg most Zalacgurszogen létesítik, melyról Sági János a koszlholyi Balatoni Muzouni néprajzi osztályának vezolőjo a Keszthelyi i\'irlapban tíinléktizik nntg, fölöslegesnek találv/ui, liogy inegyúnkben a muzuumok ily számban lesznek. Ülvofituk \'?ikküi, sok lekintetbon igaza van. Mi logjobban ^íurotnök, ha a megyében c«ak egy múzeum volnn, "Kilybe a nu\'gyo és állaláhan B Balatonvidékón lalált ""\'vtilödüslöriéueti, néprajzi és egyéb tárgyakat gyüj-io»6k tísszo. lízt az Pgyat kellene megoldani békésen, "kosán. Murt no feledjük, hogy a mogyébou van még egy múzeum. Ez a esíkloniyai .Muraköíí \'"uzoum." Még nőm nyilvános, do máris sok tárgya van. Nagykanizsa, a megye legnagyobb városa lermészeto-Hcn ill i8 hallgat. Pűdig a milleueumi eszlondíbon tfgyik városi közgyülénon volt szA egy felállítandó
"ígyun meg nem hzerozhotó tárgyakat. Halad
gj\'iiriipbzik is oly mérvbon, Iwgy a rflvid idö (»r«(i-
niúnyü meglopó; maholnap saját palotájában nyer
elhlé l áb hl k
HIRDETMÉNY.
a- boniogy-inegyt-ljoii Puszta 3akhájza, í
nálja. Kapható a Vörös Kereszt drogériában Nagy- j vasutálloiniis mellett, parcellázva lesz a
kanizsán.
~ KÜl
kim*vénye1- l>-\\)
? • \'- | r
1 tulajdonosok által. A birtok 1000 holií szop
»é\'|efcj[áMllmény ktitmtö M » nyíri jelvényívd
1 sik föhlliól áll é.s n ^azítiVHtigi ó])(l!í»tok is
| paroelláuva lesznek. Uóvcbbnt a tulajdonosok-
j nál: Schwarcz és Krausz cxégnél
I Marton váaár Fohármegye.


AGHE
itély állal ajánlva. Kli.sniüró nyilatkozatok a forrás loiriisiinak inmerlotö fllzet
on minden kétos drtékll, me8torsógtí«e» wzoiwiivriil i-litett víznél, sót « wódaviznél is ok-HÓbb, hogy az \\(iNKS-forrá« vizét a tegszegé-
,H011 heszün-zhutö h-f.\'ven, miír a vidéki nagyobb városokban is lerakatok szorvtíztottek
A fomUkcituUSség. - Kapható miutl\'\'ii i\'rtszerüzlétben és elsőrangú vundyglóben.
hogy 1
MIT IGYUNK?
natrontartalmu ásványvizet MOHAI
Számoa orvosi Hzaklckin
niivp.l niigyobb üvt\'gekbo
n.vebb mnbor is könnyen iiiogszartízliüSHe us hogy bárki állal olusón
ugyanott a forrás leírásának iamorlelö füzete ingyen kaphaió


.*]>• iilejjc
FORRÁS-t,
orliaj, líjjcsíi-j lililü,* Áia klíüuü cic\'iiutnr-
luicltlefluniiiieale* niolmi AÜNES-furtii vi./el illek.
loiriisiinak inmerlotö füzetében olvashatók. Háztartások számára má«fóll.iterfsuél vala-

ZALAI IÖ.ZLÖKÍ

I1K17. KKHRUÁH -23

Kölyök! Még most sem jegyezted meg, hogy más cigarettapapírt és hüvelyt mint
„Ottomállt" nem szivok.
Közgyűlés Csáktornyán.
^^Saiál titdosilónklál. --
Kégen niograoudűltük, hogy Csáktornya Jtötsóg Zalavármegyéuelt ogjík legfontosabb pozíciója. Miül ilyennek, ongy jövőjű van. Azt is megmondottuk, hogy a magyarságnak ez sz nrőa végvára uemtiokára túlhaladja a megye osszon városait éa liamaroaau v.-wtő szerepel vindikálhat magáiiak. Tegnap, pénteken, i.iilüit közgyűlésén in olyan határozatot liozotl, amuly ;iít bizonyítja, hogy a kit, város vemtősógo feladata ni igastalán áll és oly irányban viszik előrö a város D^Wit, amelyből tanulhat nn még Nagykanizsa is Elhatárolták, bogy tiOUOO koroua költséggel a mai viiroíháia helyűn, lehal a vároa fúbb pontján, egy ilhzes postapalotái építtet. Bizony Najrykankwiiiak nincs még rendes postahelyiaúge.
A gyQléüröI a következőket irja tudónitónk: Csáktornya nagyközség képviaolőlaatületa tegnap pán-loken d, u. köigyuléat tartott, melyeit: I. Niírsze-rititi szavalás ntáti siótöbbséggul hozotl liuliírozaltal ki mond atoll, hogy a régi városháza helyén & posta, lAvirda és távbeszélő hivatalos hulyíségük, |)ot>tafö-nöki, egy posUtmti és egy poataszolgai Inkán Mo-gadánára szolgáló diazita bérházat épillot GüOOO ko-ivaa költséggel, hogyha az álla in kincstár a bérletet 20 évre megkötő és ovi bér rujóbon -1000 koronát fizet. \'J. Hajas József vaudégloV ;>0 k. tblepulú.si dij Kifizetéseinek kfltolezi\'llüége mullütt Csáktornya V&i-st>g kötelékébe fölvette. \'A. Az üresedésbe jött kán- j torvnlasztUfihoz 30 tagot kijülölt. I. A 24983/90fi- "? \' alispáni reudeletro való hivatkozással, a tü7,remJéntt*U szabály rendelet végrehajtása tárgyában megkeresni\' rendeli az önkéntes tűzoltó egyesülőt parancsnokságát, hogy gyakorlfltok turlána állal az egyesület hivatásának megfelelő kiképzéséről gondoskodjék, nehogy, a hatóság a kfízségi kötőién tüzollóbág szervezését legyen kénytelen elrendelni. 5. Több luksógi lakos kérvényére, iugatlau vételét illetőleg, határozat hozatalra H() napi időközre ujabbi közgyűlés kitűzi-hét rendelltí el.
EGYESÜLETEK.
A nagykanizsai Cusino 1907. február 2R-áu (r^lltörtökön) könyvtár-alapja javára a székesfehérvári m. kir. tiüiiTédzenekar közreműködésével aótahnng-versenynyel egybekötött táneestélyl rendez. Belépőjegy : 1 személyre 2 koroua, csuládjegy -1 korona. Kezdete l/,l) órakor
A Nagykanizsai Magántisztviselők Egyesületinek választmánya, KperjeHy (jábor ;ük>lnö~k elnök-h\'-ével szerdán esti! illést tartott a Polgári Kgylet olvaHÓtermébeu. A választmány egyik választmányi tag indítványára kimondottii, tekintettel az az évbun már életbe lépő uj betegségélyzó törvényre A tagoknak a kerületi betcgsegélyző pénztárba való belépése végett már monl mozgalmat indít. Ai Onnáló ogyusülot végleges megalskuliifia végittt lt<07. intircius 17-én délelőtt 11 órakor közgyűlési tartanak a Polgári Egylet kistermében, <\\z uj tisztikar én a választmány nóv-Borát ogjCiU tagú enndidáló bizottság javaslata alapján a válaszmAny fogja meghatározni Az uj tagnyuglákat napokban küldi szét az egyesület pénztárosa Ennek kapcsán sutiak közléséro kérettünk fel, hogy anyui;-, Iákat az egye»illet hivatalos pénzbeszedőjo mutvtja bis t tagoknak, miért is kéretnek a tagok, hogy a postán küldött nyugtákat ne váltsák be. A választmány örőm-mol vettu tudomásul, hogy a helybeli főnökök közül! többen beléptek egyesületi alapító tagoknak, Agyülé-1 stiii melyen még több fonton tárgy kttrlllt tárgyain*™ . Eperjesy alelnök brtjeliinli\'tlt\', hogy ^ekota Jóisof a választmány leglévékenyebb tdgjaiuak egyike a napokban tölti bii a „Pltőni);\'\' biztositó társulatnál viseli állásának 25 éven évfordulóját. A rtilasitiiiAiiy, tudata-, ban az ily hosszú időn keresetül loljesitütl munkAiság ,


ijszlőndij 2164 koronát levő kamataira pályázatot irt ki a következő módozatok moNetl:
1. A íuntt kamatösszegből kúL (J), egyuokóm 1082—108? (MM ogyoZtíniyolovaiiÜHttő—egyezer-nyolovankoUó) koromU öazlondijot alakított.
?>. Ezou ösztöndíjukat képesiltSsbúZ kötött ipart üzó, kót (8) szegényebb sorsú, órdomos, szakmájában kiváló én józan elült) otyuu kozdó liatal magyar honos iparoMn«sltfrtíknek vagy idősebb segédeknuk fogja
íbntowógánilí. kfmondolla, hogy a jubilánst oz alka-
j6gyzftköDy?bon is
i lomhói átiratilag üdvözli, megörökittíttt-k.
Közgyulís. A Nagykanizsai ált. lietegeogólyzŐ pénztár f. hó S4-ón vasárnap tartja övi rendűit közgyűlését. Tárgyaorozat: Klnüki jelentén, ni l!>0i. évi zarsiámadások follllvizegálfSsii, jolentéudk, iuditványok ús nz ttj választmány inog választásit.
A nagykanizsai Sportegylet folyó ári márciua , hó 7*én csütörtökön e&to ü órakor saját hely inogó ln>u í odaítélni továbbképző"s céljából, vagy mühülyi béren*
dezús, ületvü annak tökélott\'&bitéso céljából, — gy forgótőke gyanánt, kik atyjuk iparai folytatják s allól az iparilzletot Átvették vagy títveatii akarják.
Pályázati határidő, korcskodulcmllgyi miniszter-
(régi gimnázium) rendet! évi Közgyílltíst tart a következő tárgysorozattal: I. Kliiflki megnyitó, ü. Jegyző jelenlét a lufolyt tivril. a. IVnzlárnok -jelentés\'). 4. FülOgyoló bizottság jelontüriií B ÜVVOI knppsolnlban a
felujoutvony inegadfea. .\'). Ülnök, alelnök, választmáuy [ hoz cimozvo. 101)7. febr. ^J é.s folagyoló bizott.iág válasilása. :"». Notáni indítványok.!
A -k.i^Tr)\'.. HIU^.! !>>._ \\T Jí_«^.*1^* .hAir.ívnan knflulll
A nagykanizsai ker. Nőegylet vasárnap tartotta
AiLlalint olnöklelo »lall.
évi renden kozgyiWtWl
K iáb ik
UAbor titkár bosiáuiolt ni év eradmonyóröl, moly igazán fényesnek modbató. Csak kavác^ouyi vásár \';orouát erodunSny«zi;tt A nöűaylntnok 2-jn tagja
Jj gyár Ktulitést Itiltilnk rniír arról, ho^y Nagyksnizsiíii uj ecütszesz-gyiir léle.sul A gynr tutaj-donosai Fuhér óa Krausz. Mindkutlő ambiciózus fiatal szakember, kiknek veziHcsn alatt az uj vállalat bizonyára üztimoltttvő ipartelep ICKZ Nügvkanizsiln. Mim
: a gyár márc/.íu» i-óti kezdi meg
Váaárithelyezéa. Az ib»ro«borényi országon rtsár, mnly február \'J4-én szokott megturlatni, a
1 kPrenkedotonillgyi minÍNzl^riuniuak rendelete alapján folyó éví február hó -Jít-t\'ui tariatik meg-
\' Sz«ntbükálla kOznégben folyó óvi április elsej-
liolyett niárciu-4 2íí-iín lüaz országo* vásár.
von !)r Szuktire.s Józsefntinttk, Plihál és Farkas Vilmának jegyeokönyvileg mondottak kösífl-nutet az ogyfet érdúkélmu törtéül oredinónyloljea fáradozásukért. J)r Szokcire* Józ»i>f bot cg nnjii névé-bon köszönő (ti miig a bizalmat.
A Szunatorium egylet nagykanizaii mulMsága A Józgui\' kír. hurcog szaiialoriumegylnt helyi bizottságit ethatároztA, hogy március U nn catelyt rendez.\'
IV V í I t 1" fi 1*
X1 J IUI\'DI\'
Mcfftug»dott felmentvény. V\'usiinufi Urtotta j meg az iljiiüágképző egyohtilot úvi közgyiilúst. Bit megüIŐzőiog .\'í évig nem tartottak közgyűlést s\\ íilialábaii oly Kzép roud volt az egyttHt)létben, hogy
rig — mint megírtuk — a rondórüég is vizsgálatot Az o rovat alatt közlőitekért nem Tállal felelősségei
tartott. A közgyűlés csattanója, hogy a választmánynak nem adták meg a felmentvűuyl, miután a köz-gyDlétj elé semmiféle elszámolást nem tcrjosztolt.: Őröliöa (fif,íeliíÜknek Dohrovics Milán orsz. képviselőt válöNZtották meg. Elnök lelt: lliászi István, alelnök\' Dezső Aladár. — íme, eddig jutott oi a szép egyo- > uniót, mely pedig valamikor szerepet játszott Nagy- j kauiián
szerkesitőaég.
Kérelem, mélyen tisztelt vevőimhez!
KÖZGAZDASÁG.
A soproni keroskedelmi is Iparkamara köréből,
Pályázati hirdetmények. I.
Hirschl Ede volt üzleti alkalmazottam, üzleti könyveimből tud-tomon és akaratomon kivül számlákat irt ki, s azokból többet in-cassált. Kérem azon igen tisztelt vevőimet, kiknél nevezett az utóbbi r időben, vagy egyáltalában számlá-
kbre*kmiuimi bnnk Altul alapított H koiföidj unuU kat incassált, nálam a számlák
n felmutatásával, jelentkezni szíveskedjenek.
Tisztelettel
Ifj- Wajdits József
könyvkereskedő.
inányutra szánt ösztöndíjnak kamataiból alakuló és r \\ . , ,
ezúttal fiílsó ipariskolai kiváló uredmwiya1 egyén réfa7,un« kiadandó 1350 koronás pályázatot irt ki.
Kzon pályázat futtéloloi u kövoikezök :
Az őazlöniJij uliiyerÚKö iráni folyam oldatunk oly ifjak, kik valamely hazat folnö ipariak/iát joli\'s (tmdméuynytíl végezték.
líatiiridó lyo7. marc. 1. A ksiimiiUiüz cim-zeudő.
Nyilatkozat.
II.

tt alanilvany k.maUiból 7 (1^0 ,. ,.N\'"\' "I*°(luk"1"\'" m™mri » nyilvánosai OO .in liárom»zA>.|,ároin«lti k„. f1" lef.m- f". lá <""• "\'«/.le .k"\'1 \'^"""l f, i\' ,K azaz kól.,zAzl,„Szo,,l,a, koroM.; \'ffií.!"!\' ÍSS \'LÜ!f ?S ^ í"""fíí.íí\'.i1í!í
nyilvánosai
Ki\'resltmM\'loiilOffyl mlinszlor nr a OuMbi
Krzsíbel által lőtt alanilvany k.maUiból 7
WCSkint SOll-SOO láA|á
ron»» i, 1
ítélni. HatírHS" 1307. feínilr \'ás. (A kamarál\'imí?""5\' "l0"(l°"1\' <"sUm is \'""" Q6lni ríra(Jm «bba";
rliinpudt 1 \'10W íaW\'0na szaporodóit. Hokessegbon, llsztosoggcl
Hl lóptora ki mlotíbíl, inorl önállósitani akartam maga-
mat. S ö alielyolt, liíigji régi, liiiségtsa alkalinazolt-

Knrfskfilflmnüityl minisilOT nr Mária Valoria jának boldogulásai |ó sicmiuol nézte volua. ulou-foliorcegní 0 riawári m királyi Kousígo sznlctésé- ulfileu piszkok és kisebbített Olyan Unácsokat kai-nck emlékedére Voiglliudor Krigyo» által alapitott I dlilt nekem, bogy monjok rongyot azedni. Hogy


ZALAI KÖZLÖNY
Í907. FBHBUAlí 23.
Egy liter háztartási rum
Egy csomag finom törmelék tea P
pedig egiam lehetetlenné tegyen, Brtlck Sándor!
urril egyesül™, feljoleiitaU az iparliatóságaál. hogy !
ipír nélkül OiÖrn a fuvarozási. A f. lió 18-án tar
tott tArgyaláflon nevezettek alaposan fulüllliek, mert!
abba a kellomatlnn holyzetbo korQltok, hogy ipar-:
jfiazolvAuyainiHt fölmutattam. ;
Más alkalommal a bnl^sogélyzi péuztárnál i
jolentott fe! Lackonbachnr Kde ur, hofry kocsisaimat;
nem Írattam bo. Szóval ilyen „jóakarattal" jutalmazza\'
H\\ évi szorgalmas és bflosfllotes muiikrtmflt. \'
Én nmn tudom: mi faj Laekonbacbor urnák ?
Talán n, hogy ón Í3 élni akarok? Hogy liuzíeasógeB |
munkával karenom a kondoroméi? Hiszon eddig ogy\'
üzletfelét aem voltom cl. j
„Vörös Kereszt"
Drogéria Nagykanizsa.
A közönséget pedig arra kóréin, hogy a nőve-1 1,-tl uraknak rólam terjedi Irt ti lealacsonyító hin-iti valónak cl n« fogadja
Nagykauizsa, 1907. fobruftr 23.
Sommer Ede
-PöPOFF^Í
_OR.QS-Zs 1EAMARKAJ
A Szinye-Ijipóozi Lithion-forris
QolliOll\'A\'3\'í k"H 8""ml
mt-, búgyfadlyjig- ia kfliivfnubintilituk\'ü\'-ii.húgy-
Kapliató NagykauizHán: N«m VH Klóin
! H L AT Ki JÁNOS
uri szabó,
i Nagykanizsa, Fó-ut (Korona siálló mollett). ÍKiikUiron lartuk lujiuloiiiu\'nui hit/iii ó.s angol legjobb minőségű szövetekéi. — A ruhák szubAsiit maguru oszközlöm. Knnek kifogiK-
Inlniiságáórt garantál 40 úves priixisom. Kitüntetve a "Magyarországi Szabászok Országos Egyesülete« által. löl llb idík
dira i» vlxtlill nthíxiigtkníl, a eiukros húgutrnál,
további a Uaí3 ís »míiitfil iz\':t«\'t huruUiuii.
Hútfyhajtó ha-t ti BÚ 1
(,98 ik yOT.
Árverési hirdetmény.
Egy lovelozólap nllenobcn viil^kro szukértö
uiazónifit íi\'/.onnal kflldhotenj. Pontoy és gyors
Hzállitásért kezeskedem. \'
Kiváló lisfttplftU\'l \' HLATKÓ JÁNOS
uri tizalx\'i.
JUIUrlI ilál! IZDLID IIIZOLlUÁI!
Alapiliisi ttv 187-t ;
HOROWITTTÍLMOS I
fényvasaló- és gőzmosó intézete]
A jutgyktuiizHiii kir. törvényszék közhírré loszi, IHJÍV özv. Kolnecz Józsefnú és tornai végreíiajlatók-jak Gyurkáti Fi-nmcz vérrel) a |lást szenvedett elleni .Ti korona fiO lillér folobbttzéni, (í kor. 40 f. végrehajtás korú!mi, ü kor. 75 f. árverés kérelmi ÓH a még fel marii limdó költ-ü>í<\'k iránti végrehajtási Ügyében a íi^ykaniísai kir, törvényszék területéhez tartozó a a IfcrAdi 1481. RZ. tjkvben f 1703 hrsz. három UB- | íVífl részben G.vurkAn I\'Vreucz H ugy negyed rész- j
t>.\'ti
1907 évi április hó 27. mipjának délelőtt ,,.„».. ,r> 1,
r . ..\' " Nagykanizsán, Fo-ut 12. ez. (l).
y J i ház, a Kuronu suillóvnl Í>7.IMII
Ugriid község liizánftl Kmnutn Oóza felperesi Ugy-;
véd vagy helyetlesn közbenjöltével megtartandó nyíl- „
vános birói árverésen olndalní fog. \' !l
Kikiáltási ár a fentebb kitett hecaár.
Árverezni kívánók tartoznak a beesár 10üVát késipénzben vagy óvadékkópes papírban a kiküldött Wiéhez letenni.
l\'olanecz Krzstíla-t tnluidoniiitl feholt lurükó-J ^rotijui rúi lf)8 kor, ngy u IrgráJi 2G1B sz. tjkvben; | <t8\'J lirsi. u.-Azok ugyanolyan arányn tulajdoniul | élveit IIIÍI. ndvur ú.s kürt 8no kuroim bucHÚrtúkben | n 188). évi BO. t.-cikk Ibii. i^-a alapján egészben,! vaUminl a légrídi 428 »z. Ijkvben 1. 990 brsz. kötő iliilöi siánlófOldnok, (iyurkán Kerencz tulajdonát ké-1 [X\'zó egy nopyuit részo 177 korona becsértékben ;
A kir. törvényszék mint tkvi halóság. Nagykanizsán 1907 évi február hó 7
ii tizerencsém a n. é. közöitHüg hzives fiffyol-i(! ajánlani gőzmosó-, tisztító-, kemónyitő-, vasaló- te fényező intézetemet, mely nok kolla- \'•• molleiiBt\'gtól és boHtizufiágtél óvja mi\'g a kúíiiiiBÚjíP.t Az eddigi intezeteknek megvan IVÍ a hibájuk, hogy mosás közben véletlenül ÍH elx/ukitják A nibát, vagy n köfévul való IIIOKÚKIIIÍI loljusen lönkru tfiiik.
Nagykanizsán, 1907. évi február hó 7. napján, i^ az én intézetemben ki van zárva, mert a
ruha kizárólag szappanos gőzzel lesz tisz-\' titva, amiről a n. ó kózömiég meggvAződóst sz«-t rozlmt.
; Kifogadok férfi tís nói faltérnemU, nAi nlsórnbák, j
Mindenki, aki bágyadtán és rosszul érzi magát
iíiegos és akarat képtelen, Batiatogon által uj életkedvet és életerőt kap. Több, mint 3000 tanár és orvos kitűnő hatását olisinorlö — Kapható minden gyógyöiorüirbtui és drogériában. — Ismertetést ingyen BH bérmentvo küld Bauer & Oo., Berlin, S. W. 48.
és a vozórképvisulö C. BRADY, WIEN I.
! báli ruhiik, nyári ruhák, mosó blonuuk, lilggöuyök, valamiül miudennornU pipnre ruhák lisztiliitíiU én vasalását, nyári fehér férlírtiliák, tiszti nadrágok, valamint mindennemű" férll éa nój fehérnemű lisztitáüát éa f«-\' nyezánét. Kgyállnlán minden e bz»kmába vágó munkákat a lehetó legjutányosabban úa leggyoiüabbau izküzluk.
Kik állandóan nálanl tisztittatnak, résiCHdlnek.
Vidéki megrendelést [lontotati toljeüitem óu azo-1
kat postán kézbesítem. I
Otthon mosott ruhák vasalását is el- j
fogadom. I
A n. 6. közönség legkényesebb követeléseinek | ÓH igényeinek megfelelni — legftbb törekvéseim leond.;
KilHno tÍRZlelottol Horowitx Vilmoi.

év óin
itá én JavUé infifaclr«
Krte.siti-111 a n. érd. közönséget, hogy szerenoHétlun Ijfiloges férjem távolléte ulán is ruhatisztító és javító mühelyemet továbbra is folytatni fogom. A n. érd. közönség Rzives pártfogását kérve, ugy helyben, mint vidéken tt tisztítani éa javítani vatú ruhákat a házaktól elvitelem és hazaszállítom.
Tömeges támogatásért fsd
Goldschmiedt Edéné
ruhatisztító.

Iikí|i<>L"kt4titg í* h«ml iltn ilici }ohh i
Rethy , ,cukorkánál
Vásárlásnál azonban, vigyázzunk t-s határozottan KÉTHY-fclét kérjünk, mivel sok haszontalan utánzata van.
I doboz 60 fillér. Cuk RÉTHY-félét fogadjupk el 1
A Liniuiont Capsici comp.,
i Hyrgaiy-Paln-Expílicr píillöka
ciiy ró,y«níil( biionyult hiiinmr, mely ú tli im M óv ÓU logjobb (iijJ»lom- k bíl kééél
t\'iirypliTit\'xlclÍB. íjiliny hwulttílvAnyok itiiülf lwiVHnAtl;»Nkur Óvatoulc lökünk ti ónak ctyntt üvogot fogadjunk cl, » moly * „Haroony" v^Jjn^y^yol «a » RlcMer oióg-Wyxtttsel olliUitt\'doboiU van a->omnt;olvn. Am iiYOKokbcn 80 fiüór, 1 kor. 40 f. 6s 2 toronn ói úgyuólrán rainilcn gyócy-
1 óisBf í!yógyHr.crágzn61, Budapestan.
• Hlchter ujúffjucrlAr* AÍ „Armiy orosilAshos", I\'rágAlirtn,
HIRDETÉSEK FELVÉTETNEK E LAP | KIADÓHIVATALÁBAN.

ZALAI I (I H ö H I

1907. FKBEUAH 58.

Alapítási év 1889.
féri! szabó,
Nagykanizsa, Erzsébet-tér
i (Elelcház.)
ajánlja dúsan felszerelt szövet-raktárát. Mindennemű, legjobb minőségű hazai és kfll- fóldi szövetek.
f/f
Nzoíld kl
E 1 ön j öM nralil
csakis mérték szerint.
Vidéki megrendelőimet kérem, hogy rendelő szándékukat velem levelezőlapon tudatni szíveskedjenek, mely esetben személyesen teszem tiszteletemet, mintán iparosnak a megrendülés ? gyűjtést n, törvény tiltja.
EREDETI
^VARRÓGÉPEK
minden elképzelhető célra,
nemcsak iparosoknak, hanem a családban előforduló Ossr.es varrómunkákra, csak általunk szerezhetők be.

( )>. zcs fióküzleteink ezen védjegy által ellátva ismerhetők meg.
Kérjük arra figyelni, hogy a bevásárlás csakis fióküzleteink-: : ben történjek
SINGER Co. VARRÓGÉP
RESZVÉttr-TÁRSASÁQ
Nagykanizsa, Deák Ferenc-tér 2, szám.

!í •j

k szabadalmazott „Kristály" szűrő undéglöiíknik. lopincérnknik bortirnilökiik, löt Bi|}obb hiztartáioknak li nilktlözhltitliDlé vált, minthogy szerkezete oly szembetűnően egyszerű, hogy kezelésével bárki is mogbizható.
Nem kell asbeat, som faszén, osak egy vászonzacskó. Ezen zacskó kis térfogata mellett is oddig elérhetetlen mennyiséget dolgoz fel s emellett még rendkívül olosó is. Kristálytisztán szűr, igen egyszertt kezelés 1

A legkisebb szúró is naponta legalább 150—200 litert dolgoz fel.
A készülék zománcozott piából készül s oly erós, hogy hosszú óvókig eltart.
?V Ara 30 korona. ~VI Egy drb. szűrő-zsák 7 zacskóval a korona
A szétküldés utánvéttel történik.
?V Kezelési utasítás mellékeltetik. -«?
A készülék jóságáról számtaluu Herozog Sándor,
elismerő levél tanúskodik. vasúti vendéglős, Caaktomy&n.
Tekintetes Herczog Sándor urnák 1 Csáktornya.

Ori-mniel érleslUem, ho^-y BK <ml,\',l vett b,„snir<Wel unnál !» inkább mén-vngyuk olégettvc, morl az, a/, liltnlmn eddi^ ismeri üssgc* smn\'tk ki>zül, t Icltclü

leijeién :ükílrrcnyeafe muri meg a hmi ts jiilúnyos nin mellett is, minden lekin-étben bjtrmil.v Ívfényeket is kiclcí;il.
Teljes liS7.le!cllcl PITTNER QYÜROY a Som. ni. venjl. iil. olniike.
31)7 I\'JOU.
Hirdetmény I

Nitg;k;mizsa város taiiiict>» ozenaol közhírré te»ti, hogy a várostláz* II. omeleleu oddig Kövesd] Kálmán Aliul ijirt 3 uípai, I udvari és tartozékaiból álló lakás. 1907. május 1-tf.l további 3 óvro bérbe-adandó. Bóvebbet a városi Slámvovói hivatalban.
Nagykanizsán, 1907. január 12.
A városi tanaos.a legjobb és legtisztább
és mert 12 14 óra hosszat izzó állapotban van, a legradikálisabb fűtőanyag,
Waggonoiiként szállítja a Brikett gyár Wöllanban
(Bteierország.)

A legmegbízhatóbb szolgálati zseb, fali- és ébresztő órák 3 évi jótállással, olcsó árakért csakis
SZÍVÓS ANTAL
nagykanizsai im\'iórásnál kaphatók. Fö-uzlet: Erzsébet-tér, Magyar-utoiii sarok. Fiók-üzlet: Király-utoa 82. szám.
Árjegyzék kivonat:
Arany női órák m; koronától 60 koronáig
Arany éremmel kitüntetett oztlst órák .12 „ 40 Pontos szolgálati nickel órák .... 5 „ 12
Kisebb fali mó órák ö „ u
Nagyobb disios fali órák ^o . 40
Vaíuti ébresztő órák biztos csengéssel 3 8
Polgár fali láncos órák 5 koronától 10 koronáig
Kakuk órák faragott szám lappal ... 10 „ 20
Zonélő órák magyar zene darabbal . . 1G „ 20
Kristály szemOvegok darabja .... 1 „ 1 .fio .
Arany és ezustllíncok súly szerint . . .
Nickel lánc darab|a ^=60 Bllértól 2
Óra, ékszor és látszer javitások, olcsó árak mellett gyorsan eszközöltetnek. — Postai megrendelések a beérkezés napján intézteinek el.

11107. FKBBUAB 23.

XALAI KÖZLÖNYKi a, közelgő idényre
__ 0^ KERÉKPÁRT -*?
•— vesz, ne mulassza el megnézni
I STRASSER MÁRTON
~~* lát- és műszerész
«" iw kerékpár-osztályát, "W
^ hol használt és nj kerékpárok óriási válasz
én . tokban találhatók.
INagy javitó-mühely? "3*35

MAILKA SUCHARD

Csak .
alpesi tej •
kakaó
•\' czukorból áll Páratlan különlegesség.
BF.RÉNY JÓZSEF És FIA
ékszerész
"XSt" SAJÁT MŰHELY. M"M.\'°"
ICPVPVÍÍDIÍI/ saJ*\' tl!«itiniiivpiii minilon-ULulUlUnUIV kor "H nlla«lúkliBH kúszni kajiljatók.
NAGY RAKTÁR ej"rOllben gy^nnmokkai
;_? . .._. és szinos kCvoklira.
NAGY RAKTÁR f<irű- ff °?i "ra"-v ""\' NAGY "RAKTÁR "\'""" tln""\'\'"\'""
Eladás részletfizetés mellett is!
Janii..,k m aj munliik Kjui-.an kéiiltlclngli
Alapitásí éw 1895.
SZEKELYI LAJOS
ílsö N\'iifiytunizsni Fehórnomú mosó- cs vasaló inif/.etc Nagykanizsa, Fő-ut 19.
Kifogad in-i is nói fcliórnpniíokel uruk, nazlnrlások, intézelok és szállodák részére. , l2 Vidéki magriiriiléMk igiti-fordullíval inti/tetaak il.
A íuhérnoruüok jókarban maradisaérl siavaiolk
Hizl moiái ii Hiilái.
Kívánatra árjegyzéket szívesen küldőit.

Valódi orosz

sárcipök (galoschnik) slipperek, amerikai hócipők kizárólagos raktára urak, hölgyek és gyermekek
részére MILTÉNY|I SÁNDOR cipésihiester-nél, Nagykanizsán. Árjegyzék ingyen és bérmentve.
Szabó József
iplllit-ntülakatoi múlulyi l»gjkanlsán.
Évek óta & városi csopoi\'lbaxhun van.
Klvállal mindennemű pptdot- én inű-lakatos munkáknl, továbbá ráosozatokal, gCiTísdőnyök, árollók) oonstruktlók, diszkapuk, villárnbáritók, villanyosengók, szoba-tclofon felszerelést, valamint mindennemű sodronyfonat munkákat.
Javítások elfogadtatnak gyorsan . is pou(o8an eszközöltetnek jutányos árakon.

PREKL ANTAL
EIBO nagykanizsai asztalos, kárpitos ás dli/ltn
NAGYKANIZSÁN, (Yirait ci;pjrtfiáí. xi ügjatisiggal innbn.)
\\ ti. e. WisímsJK I., Ii(tycl«»rt felhivoin Nn^kanUsin
a/.staios. kárpitos ás dia itó mühelysmn,
altol bsiiink.ni ien.le)i;.sfö k-fili minin l-h kivilclhon Jatinyoi &rak rnullcii \'.i i.inlvcii isttaloa <?•, kirpitoi munkát tiyow.n L-S romosán ú-síitok.
Klfuj^Unk falak k&rpltoz&ifct, ftiggöuyök elkc--/.lU.-iOt, Síurmifcía kózlmonkék moaörozáiit.
N\'í.L.y vuliw.tvku rrtktnr dlv^nok (Ss ffAnütarUcbaa.
i:iv:ill»lok htló, otédlö, izalon, elönobfc, bolt-holyttíg: éi ?! álló dal tolje* horendez«J««k»t u«y hetyden, mint viJckcn.
Levelekre azonn.\'il válaszolok.
f«l>ól késiitem.
ói; joj
Atuimnl csakis j<> M
iijnl
hiiíiilK.a Iliiteknél
PREKL ANTAL
műfts/.lhlo^- c& ksrpiloí.
JUTÁNYOS ÁRAK t SZOLID MUHKAI

VIQYAZATI Valódi
félő ANTINIOONN OIQARETTA-HÜVfcLY.?ZALAI KÖ»LÖNY
Neustcin-félc ERZSÉBET lobdacsok.
K pilulák linsuuló k.\'v-zit-iiiéiiyeknt\'l miiifion le kin-tolbon fiíljeblj bHcsnli\'iidök,
mentek minden ArUlnius anyagoktól, az nltesti szervek bajainál fogjobb ered-múnjnyel linsznAllatvriu, \'K.v gyógy»z<>r nem jóbl) K mellette oly
gyengéden basliajiúk, ri>rii*ztit»k: Ártalmatlan, mint e pilulfik a

Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A védjegyét és aláírását tünteti fel.
\\ Moll A.-íiU 8ol(lllli-porok in.UW ):).lj,\'ylinli»« a louninkaüíal.l, nyomor- <• all«ilbinlálnt«k. gyouioinr.tct i^ ^)OIIH,IIIÓV, (rtgiöit iíékrakddíí. niijl.íinuluni, vérloluUl. aniiiyir ii n lcj{kUlOnl>íiüli\'\' nüibetogiAgok ellon, e jelet h^ilnoinek
IlnmlNltnNok törvényileg renyU<ytn<-k.


SZÉKSZORULÁS
legtöbb betegségek forraló ellen. Ciikrmotl klllsejnk végett még gyermekek is síiveaon reszlk.
ECU Ili fllillat tartalmaié dobot 30 fillér. F.gv tekeret, mely 8 dobott,
tehát 120 pllul/lt tartalmúi, mak 2 korona. 2.ÍS korona előleget, bekuldt*e melleit egy tekeret bfrmentve kaldelth.
nlllPI Utánzásoktól killönísen ívalcodjunk. Kórjllnk haláro-OVAS ! M""" NKUSTKIN KÜLÖl\' hashajtó labdacsait. Valódi csak, b« minden dobra törvényileg bejegyzett védjegyünkkel piros fekete nyomtatásban .Sienl I.ipóf is .Nousteta Fülöp gyógy-sicríM" aláírásnál van ellátm. A kereskedelmi lörvénysiékilei védett csomagjaink aláírásunkkal vannak ellátva.
NEUSTEIN FÜLÖP
ipozoll iraditl Bog 4ra 1 korom 90 fillér.
MOLL Gyermek szuppniijn.
nabl>, IcKiijalili ni-lih(Cf nerlttl tc^dlek gyermek ei hO](jy u.A|>]iaiit a bÖr ] ípolilir* gyermekek » felnőnek rístóre. - Ara danbooként 40 flll, Öt darab I kor. 80 flll.
Mliulcn ilarali nyennek nn)>|i«n Moll A. vjajckj^vc) Vali elUlv.i.
Éoll *. gjógyszeritz\' "cV.\'és"kiV.\'udvírl szilllti által,
MécK. Tncliliinlien !l. n.
Vftlíkl ineuíciHlolííek „a^onla |ii>ilsui«uvíi melleit Icljcsliielnek.
A raktiirakbuii lunsók hiitilruíoltan „MULL A." uláinlsával
Nagykin[>iJii>: BELU8 LAJOS él REIK QYULA
KOhögéa, rekedtség és
elny&lkásodás ellen gyors
és biztos hatásúak
és vódjogyóvc) ollátott kásgitmányoket kérni.
Haktár Nagykanizsán: Roaenfeld Adolf Fiat. .,
3
az étvágyat nem
rontják és kitünó
izüek. Doboza 1 kor.
m 2 kor. Próbadoboz
50 fillér.
.,NÁDOR-GYÓGYSZERTÁR
Megfojt ez az átko zott köhögés I
Kapható Nagykanizsán: Belus Lajos, Préger Béla, Reik Gyula es Csáktornyán: Petii Jenő gyógyszertarakban.
Fig-yelexu.!
Megnyílott a Furmen Imre ortkopód Gipósxniűkfilye Nagykanizsán, a postával sxembon, Király-utca 38, sz. alatt.
Kycrmekcii\'ükci v> CM/.niiíh«t, tigyíziitie fájós vagy hibiis Iribnkru — ortluij\'ctt cipőkel is calímikm tjúnluk. H melyei hosszú éven át n f>*>vÁiu),ban « kulfuldim SXCIECU tu)i|Lsil»mnim mellett kcsjitvk. — (iyois jnvilO- ia fuz.". üzlcleinet ft nagyifütniű koEotwéf! b. púrtfoKiisiíbn umnlvn marsJlnm imíatUs (tsíUklU1
FURMEN IMRE
orthopéd cipész. Vidéki levelekre azonnal válaszolok.
NOVAK VINQIE
czipészmester, Nagykanizsa, Erzsébettér 16. (Kinizsy-utcza sarkán.)
Késíitok íuindciiiicniO úri. női Os gyermek-czipSket a logjolili anyiigból, a legizlésfiaobb kivitelben, mimiig a fővárosi legújabb divat szerint, valamint loljcsen vízhatlan vadász-czipöket és csizmákat.
A fővárosban több öven át K/ITZIHI tapasztalataimmal, mint szabás/,, képes vagyok a n. é. közönsíg legkényesebb igínyoini\'k is megfelelni.
A n. ó. közönség szives pártfogását kéri kiváló tisztelettel\'
KOVÁK VIMCZE

Uvak figyelmébe!
Van szerencséin a n. é. közönséget iVrtesileni, hogy migymennyiségi!
ANGOL SZÖVETET

vettem, amelyból saját mühel;imbin t\\ legújabb divat szerint készítek úri divat ÖllönjS-
htt a követkozó árakért:
Üzleti Öltöny . . . l\'rt. 18-tól feljebb.
Kimenő öltöny . . „ 22-töl
Kólóitok ao-lól
Forcno Jóssef öltöny . 28-161

A n. é. közönség szives pártfogását kórvo, vagyok
teljes tisztelőitől\'
LIDITT M/KSM
úri szabó, Nagykanizsán, Magyar-utoa 29.

& kabát hossza, az ujjú hossza ^s u nadrág bols6 H/.iirhossja. Kiváimtra fízuimjlyítsiüi is nií1piek\'iiln\'l<*k-Syii

iiilíiitlniuis

Ifj.

.ló/.spf könyvnyomdáiáhan