Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
1.67 MB
2007-02-16 14:55:52
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
647
4362
Rövid leírás | Teljes leírás (236.11 KB)

Zalai Közlöny
1907, 46. évfolyam

Zalai Közlöny 1907. március - 9, 12-13. szám
A 10. és a 11. szám hiányzik


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


r

NAGYKANIZSA, 1007.

NEOYVENHATODIK ÉVFOLYAM, 8. 8ZAM.

MABOIOB a.

ZALAI KÖZLÖNY

?IOfli«Mil Arak: Kgá»t trtc 10 korona, fél*,le & korona, ttijediii* 9 korona 60 flll. - Egy«i tiám ár« 90 Ali. Tiniroknak, lankloknak, jagycfiknsk •• állami ll«itvii«iokntk

VlfilŐH tzerkeniiű t\'-H kiadó:
Kálmán Pál.

6i.rk.iHö..g «? kiadóhivatal: Nagykanliii, Etl**b»l-l«r (caoporthál.)
Megjelenik minden szombaton eite 6 órakor.

A tanítók fizetésrendezéséhez.
Az állami luniluk fhetósónuk remie/óséi-ól kmitftt törvényjavaslat ejrvéli fugyatlroztaui- (ól eltekintve, egy nagyon is jelentékeny n x/. illami tanítók nagy tvsziSre nézve, igen sérelmes jutrókedést\'tartaliuuE a 4-ik §. első beknwlésé-%en, nielyliAl a furfangosán kicsiéit mondut-sn\'rkewt, ilacáro is annyit megérthetünk, hogy aioo tatiílók, kik kineveled folylán jutottak valamely állami tukolához. csak az államnál töltött szolgálati iilcjök után r^H/.<iHü 111nk fizHtéHemulósben. Hát ez rendjen volna, habár nagy sérelem M álliiiui tunilók jó róar.óro nézve. De u tulajdonképpeni Bérelem nljc\'s mértékben csak a második bekezdés tartalmában domborodik ki. A g. eiue része, ugyanis azt mondja ki, bogy mindazon állami lunilók, kik a szolgálatuk minterél képezó községi vagy felekezeti iskola államosításával egyszerre lettek állami tanítókká, az 181)3. évig visszamenőleg részes odnek fizetésjavitásban. Kz annyit jelent, hogy egy állami tanító, aki például 20 évi összes KiolgálMtal bir, s lü évi állami szolgálatit mii, elveszíti szolgálati idi\'jéuek 50%-át t> csupán 10 évi szolgálata után nyer flzeté*ír-javítást. Mig ellenben egy 2 éve államosított iskolának ay. államosítás alkalmával átvett tanítója, kinek 14 évi összes, — .s ebből let évi állami szolgalma van, eme 14 évi összes szolgálat után részesül fizetésjuvitásban. mert szolgálati ideje ib\'JD-tól számittatik.
Én meg vagyok gyózódve, hogy egy oly kardinális törvénynek, amilyen jelentőségénél

fogva az állami tanítók fizotésrendezéséról szóló lesz, egyáltalában nem lehet intenciója ilyen szembeszökő igazságtalanság. S hitemet ingatná meg még ama feltevés lehetősége is, hogy a törvényjavaslatnak ezt uz ezer és ezer emberre nézve rendkívül sérelmes intézkedései a lörvónytonezet elokéMilói öntudatosan csinálták meg. Ha .ez nem abszurdum, akkor az állami tanitósig iránti jóindulatnak kell abszurdumnak lennie. Erősen él beírnom a remény, hogy akár a közoktatásügyi bizottságban, akár a képviselőházi tárgyaláson találkozni fognak képviselők, akik a törvénytervezet eme kardinális » fogyatkozására rá-inutntva. uz összes állami lanilóftág teljes megnyugtatására szolgáló módosítással javítják ki i/.t a szeronosétli\'iinl megkonstruált paragrafust. Mert talán a józun ész követelményeire is kell valamit adni még akkor is. ha uz állami tanítók érdekeiről van sző. Ez az érdek pedig minimális összegében kifejezve annyi, hogy minden, 189B-TóI már szolgálatban levő állami lauilónak e^e 14 évi szolgálati ideje a llzetésrendezésnél okvetlenül figyelembe vétessek. Természetes, hogy a régebbi szolgálattal bíró állami tanitókn nézve a javaslat rendelkezései me^hngyandók.
N«ty Ltjoi.
— Sümeg viroa ;|O tagú küldöttsége sserdAii (tolelótt IÍSZU\'IK<\'U KoNxuth Feronciiúl s arra kérték, hogy vAltoztas-sa mejí az ulk—tapolcai lielj it-rdekü vasút iiM\'iietfi\'iiiljút, hogy uu kelljttu az utasoknak Ukkon Hgy tttljna óránAI lovább várakoiniok. Kossuth Feri-nc megígérte tAmogalásAt. — A kuhtötlM-g ttzutAri gróf Aupullji Albert minisztert ktTeüU\' fól b arra kürle Al, hogy a rA...