Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.43 MB
2007-03-01 15:14:22
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
496
3981
Rövid leírás | Teljes leírás (328.97 KB)

Zalai Közlöny
1907, 46. évfolyam

Zalai Közlöny 1907. június - 22-26. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGYKANIZSA, 1907.

NEOYVENHATODIH. ÉVFOLYAM, 33. SZÁM.

JÚNIUS

ZALAI KÖZLÖNY

Eidfli«1i*l ánk: Kfc*«i évic 10 korona, félévre 6 korona,
aicyedtvic 2 koron* 60 MII. Egyti itam ár* 20 flll. |
Tiniroknak, Unitoknak, JagyiOknak éa aJtami tlaitvlaaloknek \'
I «vra 6 korona, ftl *vr. 8 korona. ,|

t-lelós szerkesztő és kiadó: Kálmán Pál.

E/*i*bet-tér (cioporthix.)
Megjelenik minden szombaton este 6 órakor.Reform a gimnáziumban.
jemütek fel mint olyat, ami a tervezett tanítási
rendsz.nr mellett mindenesetre figyelembe
Okos dolgot pendített meg mostanában, veendó. Ugyanis főgimnáziumunk ifjúságának
dr. Fodor Aladár gimnáziumi orvos. Ez]egy tekintélyes résie KÍNkaniisáról jár be a
»z egyhuzamban való tanítás kérdése. városba, ami bizony különösen téli idóben
Akiknek tanuló gyermekeik vannak.! eléggó terhes.
bizonyára a lognagyobb érdeklődéssel tekin-; Ha, mint eddig volt. a tanulónak délután lenek eme kérdés mikénti elintézése elé. \' 4 óráig kell maradnia a városban, vagy
Különben nem elsó a helyi főgimnázium, »hol az egyhuzamban való tanítás eszméje aktuálissá lett. Már u főváros középiskoláinál e» > vidéki főgimnáziumok egy jó részében évek óla behozatott az egyhuzamban való
magával hozza élelmét, ami bizony nyomorúságos élelmezés, vagy pedig itt kell kosztot fogadni a síulóknek a gyerek részére, ami meg a szülők anyagi megterhelését vonja maga után. Hogy a tanuló délben is haza-
unitás rendszere. S gimnáziumunk csak j menjen Kiskanizsára s ismét szaladjon vissza szolgálatot tesz a szülőknek meg a tanulóknak ebéd után az előadásra, ezt — bármi erős flzi-is, ha eme rendszernek a legközelebbi tanév- kuma legyen is, — ki nem birja. főleg téli időben leendő behozatala iránt az előkészítő I ben. Hát bizony humánus eljárás lenne a fógim munkálatokat megteszi. Ugy tudjuk, hogy a názium tanári karától, hogyha ezeket
szülék véleményének kipuhatolása után. a féleményok összegezésével kerül az ügy dön-
órveket figyelembe véve, a szülök legnagyobb többségének igaz örömére követné azokat a
már ezt az okos közjó érdekében
lés alá. Hát mi nem óhajtunk elébo vágni e; középiskolákat, melyek véleménynek. Csupán ogy-két körülményre [ reformot intézetükben mutatunk, mint olyanra, mely az egyhuzamban meghonosították, való tanítás mellett beszél.
Egyik az, hogy mindazon intézetek, melyek o téren kísérletet lettek, nem bániák\' _ parmervetís. Emliiettuk. hogy Osiktor-meg. sói állandósították az egyhuzamos.uyán a fOgqetlenséfn pArfvlu#ap. maiiig v-íp inrtjii rendszert. A gimnáziumi orvosok egészségi siervetkedó gyOlésít. Erre i ko\'vulkezí felhívást
íiempontból nem kifogásolták sehol az egy- bocrfilolUk .ki: .
. \' . ° °\' Harátsink I olíártórsalnk! KOffgetlen szabid
huzamban való tanítás rendszerének beveze- ? dig és |mKtíI[ M^jaror8zág, i(a"ngvi hódolunk teáét, — még az I és II. osztályokban acm.ltíI eszményképnek, do kárba vész (.zent hevületünk, De meg a tanítási ered mony is U behozatal ha erő nem támogatja. Krőt |>edig csak a szervez-mellett beszél. Ugyanis a növendékeknek egész kedés adhat! Osak országo-san szervezett függetlenségi
délutánjuk szabad és igy a következő órák\' I\'á,rt fl!\'llálhatJa k} ftZ "•\'?". ílisílal e™dménjéi én
,- tz • i Í u i i in i ?*! foylathat igazi fOggotleiifit-ei. azaz megalkuvást es
tantárgyainak megtanuliiiára ke...