Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.04 MB
2007-03-01 15:16:38
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
436
3776
Rövid leírás | Teljes leírás (262.46 KB)

Zalai Közlöny
1907, 46. évfolyam

Zalai Közlöny 1907. július - 27-30. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAPTKAWIZ8A, 1907. NEGYVENHATODIK ÉVFOLYAM, 37. SZÁM. JÚLIUS 6.

ZALM^ZmNY
"»"1 1 \' I" " » A l" ° Eiii*b«t-tér <csoporttiai.)
, \' Megjelenik minden axombaton eate 6 órakor.
igen, a szerződés jó és célszerű volt, de osak a igaz, hogy 20, 30, 40 úv múlva folyton
Kranz cégnek. kisebbedé összeggel juthattunk vohm a világi-
Valóságos hadjárat clózte meg a hétfói ^W" » -z»llli Közlöny" mulatta ki, tani felszerelés birtokába Ámde — Elek Érni
közgyűlési határozatot. Krunzóknak felmondták \'ogy u síeraídcsea angoj gyenyafényO lámpák siorint - erkölcsi kötelességünk, hogy ai
» villamos világítási szerződést és ezzel meg- "\'ye" \'"\' ol\';*ul)l\' Hefneji lámpákat alkalmazta elsó kínálkozó alkalmat megragadjuk ós meg
szűnt az a sok baj. panasz é» veszekedés ami vsll"lko/;"- \' mentsük a várost, a közönséget egy terhea
eddig vállalkozó cég ón a fogyasztók közölt v mulatták ki. hogy a szorzást szerződéstől. A közgyűlés teljesitette köteles-
f(,„n4||l tenyezó kúrcll is hiba van. Csak lü\'/.al séget és nem kell tartania attól áruitól dr. Fried
----\'• \'-\'- többel, mini amennyit szabadna. Ödön félt, hogy a közhangulat ellenük irányul.
isaját Amit Eddig , miüt
dási idóa év. vagyis a világítás. 1DOV. július ^ u „ ^nagyT^rtt K« év mulva"meg1
I.« mar a várc, k-v-msége szolgáltatja. órá, |„0,y„l .„ ^^ kap„. .„ u M J^ ^ A Umm g ^^
liláig tehát cljtiMnnik volna. Keserves, koronáért adja kölcsön a fogyasztóknak városé marad. Tehát jó helyre kerül,
küzdelmes liafc»-vaM t*OTidálg. Oattloljiink llányszorosan fizette ifiig az óra árát az n Eddig minden városban haszonnal járt »
csak vissza. A la«*fc már illand* rtrv«iot fogyasztó, aki már 13 éve. tehát kezdettói villamvilágilás. Keméljük, hogy Nagykaniieán
tartottak „A villajuvilágití* mizériái- uimen. fogva villámmal világit\'! sem lesz máskép.
Es kimutatták, *oK< ennél sz.iwiiuséllMchb, Vállalkozó cég sokáig dacolt a foliuiltilt A Kranz cég azonban tuegtanulh»tolt
» várSura és inngáiifogyanztókra terhesebb közvéleménynyel Nyilatkozatokkal, goromba-! valamit. Azt, hogy a magyart nem lehet
Herzódést _ még nem kötőitek Ellogixijílkj^okkal, jogászi ferdítésekkel akarta ellen-, sokáig az orránál fogva vezetni!
dr. Fried Ödön azon kijelentéséf.-i^gy sze1--.s%ozni a súlyos vádakat Nem használt! ? • ——
zódó feleket a jóhiszeműség vezéreltig Nincs semmi. Egyszerre láb™ kapott az eszme: a\' _ A nMyi,,„iÍMi fOM«len.é,i párt I hó okunk, nincs jogunk feltételezni, hogy osak villamvilágitásl meg kell váltani. A felcsapó 2, „„ vasl,rn,D ,i,k„i ,w" «,„\'„ PÍITPÍI egy ember is lelt volna, aki a nnprxAdéfr\'iAiigok rohamos gyorsasággá, harapodztak el „,p|í„ „löériokezlít tolt melye,, számosan velt.k megkötésekor ne a megbízója érdeket akarta Ps ineghóditottak mindenkit. Immár nincs rii„, Al ,.|ókésziiés ueliez munkáját Ilajdu (lyuladr. volna védeni. Az u, egy azonban bizonyos. s,.|iki a városban, aki nem akarja Kranzéktól végzi.
liugy n város nagyon gyenge legényekel elvenni a villamvilágilás jogát. — * baUtoni vatutírt A badacsonyi ünnep
küldöli a gátra. A vállalkozó Kranz cég ugy A Itétíói közgyűlésen impozánsan nyilvá alkalmából a balatoni szövetség a kővetkező udvözló
gúzsba kötötte a kezeinket, hogy mozogni sem miit meg a közönség akarata Elek Eruó uzon táviratot intézte Kossuth Ferenchez:
tu...