Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
1.96 MB
2007-03-01 15:20:14
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
474
3881
Rövid leírás | Teljes leírás (274.65 KB)

Zalai Közlöny
1907, 46. évfolyam

Zalai Közlöny 1907. augusztus - 31-34. szám
35. szám hiányzik


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NA0TKAMIZ8A, 1907.

HEOTVENHATODIK *VP0LTAM, 31. SZÁM.

AUOUSZTUS 3.

ZALAI KÖZLÖNY

~B«fl™>*»1 ****\'? KB**1 *vre l0 korom, (Élévic & koron*,
HgyeJt*rC 2 koron. 60 flll. Egyet >iám tr. 20 fill. I
Tintrokfiik, tanítóknak, J«gviókn«k 4a állami tltttylitlóknak ?>
I 4vr« 0 koronm, fal 4,r. 3 korona. |

.-K\'lüfi ^/.i\'rki\'Mtú M Imtió.
Kálmán Pál.

8i«rk«»töa4B •» kladóhlv.t.i:
Klnlaay-uic* 20. aiám. Megjelenik minden agomtwton este 6 órakor.?< Vármegyei távbeszélő.
Hírt adtunk már arról, hogy H kereskedelmi miniszter a telefon beszélgetéu dijál Zalavárniegye területén) 2 koronáról 1 koronára szállította lu. Ez az intézkedés tulajdonképpen a Balalonpart érdekében történt a csak azért terjesztetett ki a kedvezmény a vármegye lobbi városaira is, nehogy az a viszás helyzet Álljon eló, hogy Keszthelyről Zalaegerszegre, vagy Nagykanizsára 1 K., viszont azonban 2 K. legyen a dij.
Hálával és köszönettel vettük ezt az újítást is. aminek következménye kétségtelenül nem maradhat el. A kincstár nem veszít semmit, mert a távbeszélő gyakoribb igénybevételével a kfllömbözet meglérOI.
Ez uz újítás azonban eszünkbe juttatja újra a vármegyei telefonhálózat sorsát, amely mar évtizedek óta vajúdik B létesítését csak az anyagi eszközök hiánya hátráltatja.
A tuult évben egy osengó pénzben kifejelhető jelentékeny lépést teltünk előre. A vármegyei tisztviselők fizetésének rende-z.\'wre kivetett 1.6% pótadó alapból, amely a tizetéseknek az állam által történt kiegészítése folytán felszabadult, 60.000 K. maradt a láv-in-szcltóro. Jelentékeny summa, (te még mindig kevés ahhoz, hogy a telefon kiépülhessen. Nagyobb államsegélyre pedig a mostani mi\'g-Mietóscn mostoha pénzviszonyok mellett — hiába várunk. Az egyetlen óéihoz vezető ut lebal csak az lehet, ha a vármegye évről-évre rászán valamely összeget a távbeszélő alapra. a""K cgjütt nem lesz a szükséges tóko s a községek is áldozatkészséget tanúsítanak.
A sok eszmecsere után, amelyet ez a

tárgy felkeltett, szinte pleonaziuusuak látszik erről a tárgyról való ujabb beszéd. Viszont azonban a közvélemény általános óhaja, amely a vármegyei hálózat kiépítésit sürgeti, kötelességévé teszi a vármegyei sajtónak, hogy a kérdést állandóan napirenden tarlsa. .
Alig van az országban még egy vármegye, ahol az általános közigazgatási és közgazdasági érdekek annyira szükségessé tennék a távbeszélőt, mint nálunk. Csak a térképre kell tekintenünk s azonnal belátjuk ennek az igazságát. A vármegye székhelye oly messze esik egyes vidékeitől, a közlőbe dési viszonyuk, dacára jó útjainknak és vicinális vnsulahiknak, uiég mindig annyin j rosszak, hogy a földrajzi helyzet már maga Is ! rendkívül inegnebe/iti az igazgatást. A távolságokat tehát a modern tftohnikai eszközökkel i lehetőleg át kell hidalni.
A járási beosztás is sok tekintetbon szerencsétlen, más oldalról a viszonyokban I rejlő kéuyszeiüség folytán> alig változtatható {meg annyira, hogy egyik-mjásík vidék túlságos \'messze no essék a járási ^zéltbelylSl.
Aki ismeri a kózigaigatás feladatait és működését, annak nem kell bővebben fejtegetni, hogy mennyi idópM\'trlással, felesleges utazással és írással jár az, ba a községek távol esnek « járási és vármegyei központtól. Ks emellett még mindig lassú és nehézkes marad az adminisztráció mindaddig, amíg a távbeszélő úgyszólván állandóvá nem teszi a központok, székhelyek és vidéki hatóságok. ; közegek közti szóbeli érintkezést.
A haladás...