Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
515.68 KB
2007-03-01 15:22:29
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
447
3061
Rövid leírás | Teljes leírás (70.45 KB)

Zalai Közlöny
1907, 46. évfolyam

Zalai Közlöny 1907. szeptember 39. szám
35-38. szám hiányzik


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAOYKANIZBA, 1907, NEGYVENHATODIK ÉVFOLYAM, 38. 8ZAM. BZEPTEMBEB 38-

tlöflietéíl Arik: KKén ív,, 10 ht,rt>na nefyeilív,G 2 koron. 60 f.ll. E*r« T.n*rOkn.k. Unltókr.k, J.gyiokn.k ír, álla l *vr« 6 korona, (,-t ÍVr* 3 .
ZALAI KÖZLÖNY
F41.
B^rUwtfl.ig 4. kLdohl**Ll: NWk.nl„«, tj Megjelenik minden azombaton e»tc 6 arakor.
i eitéi! otthon kellemes „szórakozással akarja ©Uölteíii, y«gysa ®gy
GRAMPiOPHONT

co
co
ca
\'co co
m HMM
na co
co
co ca
co co

STRASSER MÁRTON
lát- és műszerésznél Nagykanizsán, Fö-ut városházzal szemben),
hol már „20 koronaért" egy tökéletes hangverseny beszélő-gépet kap.
Nagy hanglemezek 4 K. 50 fillér
Nagy javitó-míiliely.
2 K. 25 fillér.

7, A I, A I K

2 I, l) N V

11)117. SZEPTEMBER \'!».


rtgy
megvédeni H Milliója igazát!
K b jd
a. elnökök stbi rostéról a tunitó se. meg a tanitói állás se várhatóit védelmei
Idiközuen u lunitói kar átalakult Kihányta macából a selejtes elemet. Uj korszak A „Qucui dii odere" elkoptatott frázis, kezdetévé vált az a néptanítói kar, amely a
A népoktatás basái.
nem tudná
g
Kz esetben mi.jd megadja méltatlanul ineghuntoll kariársának a felmentést magú a legkompetensebb fórum: a tanítóság.
Egy Unlló.
Az önkéntes tűzoltók.
de az igazsága sajnos, ma itt keserű igazság, magyar népművelésnek u Póterfy Sándorokat, i~-
A néptanító Jelfcn nagyon gyakran görnyed Somlyai Józsefeket adta. amoly Móra Istvánn-
eme keserű igazság hatása alatt. A mi népftnkjkat, (Istiluk Lajosokat nevelt. K/A a hndnen>\'*\'t
ma mtíg nom asszimilálódott annyira, hogy büszkén nevezhette <annak idején a magyar A gyón malom-égés réme-, izgalmai végig,
az iskolának és tanítónak őszinte, igaz barátjává !~kö/.üktalá«ug,v akkori feje, Wlans.cs (iyulaj hullttiiuottaí. úgyszólván u t-génz országon. Nap,,;,,,,
szegődjön. A régi ellenszenv sokkalta mélyeb-J „niunkatárhainuk" *t tárgyallak az emberek ezt az igazáu sajmtlatoM
g gy
könnyen ki lehessen onnét irtani. >.,k. s fóleg azok ny
sokból legtöbbször usftk azokat u ké l
ben gyökerezett meg lelkében, hogysem azt! . De lám, a lunúgyi hatóságuk, az iskola-1JJ*"1*^\'?1 *"•\'*« tkadt *HIBIÍÍ "ki If ne idta volu.»
nagyon könnyen ki lehessen onnét irtani, ezekek, 8 ióleg azok ülnökei nem vettek észre. „^H jC"^ Vmher «ze
A törvények, miniszteri rendeletek As\'utasitA- \'ezl az a.sszimitációt. Ók egyszerűen a slruo- ] a harmadik Kzerint podig omigy. vigy amúgy lahet-tt
az i\'inljorlulall de a legtöbb volt, hogy iiuni niA>1. mint i
[•okat és politika állasponljára lielyczkedtek. Nekik mais! volua nipgakatlályoziit
részekéi ösmeri a közönség, melyek a tanitó a régi áll»potok kellenek, amikor lelkf-tlen báb
ellen alkalmazhatók. Hányszor látunk még j volt a tanítóság a tanügyi hatóságok hatalmas
ma is elkeseredett küzdelmet tanitó és szül ók, i batiáinak kezében. Nekik
tanitó és iskolai hatóságok között. 8 a kflz-\' népnevelés. A népnevelőn
delem magva legtöbb esetben semmiség. Az,bocslrur<w tanfelügyi-lpt százszor visszasóhaj-
egymás iránti elleiinzenv a sértett ainbioiói tott boldog korszaka...
vagy ehhez hasonló érzelem mustár magjai E/.t a korszakul imgyon jól ösnierltik mi
hatalmas iává növeli a/. tíllenségeskodéK. A tanítók t ÉK nagyon ml <>..ileks7í.nk még reá.
szolgálati pragmatika eddig onupán a tanítóság1 Uis/.eu lelkünkbi\'ii íüijog még annak számtalan
lelkében élt mint pium deaiderium ; csak
vélemény rtírainja i
győri önkéutuí. ttlzollóttáK az oka mindennek,
tollat u győri öukénteti lOzollókat.
„ . i A iugtekiutélyeaebb íőváio1-! Isptól lefe
arany Kora." A utolaó kurtakorcsmai lörzHaaitBÜg u inzollókat
volt a?, ideális
N\'ein julontik i nem elég gyoman:
felfló»K.\'
a tűzoltók az ukai;
tűzoltók HZ okai; u«m n-ndelkéznek iiindora mentA-eszközökkel: ennek niUKÍOt a tűzoltók az okúi; szuval indenuek, d« mindennek azok uzokai. akikkel remle*
\': elnökei nem vették észre \' T*í V^TfJ\'^Li,1! "\',\'"?". *7\' \'" r 1 íf" ft8!)t\'}\'í\'>l!l1
kflrnlmények közöd a kuty«
kiíö ó é
törődik, d<- nki\'n/,1
g
ebeién csodákat \\ár. >dig valahányszor nz öiikéntos tllzoltókou Utunk lüha hincnen igazunk. Az ónktímt>h tRzoltófciink lesst\'g
p tövi.se. Ez volt a mngyar néptanítói karra
rejlik,
legutóbbi idóben történt valamelyes rendiv/.psj nézve n tanflgyi politika daiabont kora. És a
e téren az 1907. évi XXVII. te, keretében, I darabont korszak maradványai itt He pusztullak L\'*.?|11
Ami törvények, miniszteri rendeletek, utasi-jinég Hegészen A nzabadeívü haladás kerék-\' ^" ^ \'\'JJ6 ^íva^e^
táaok 1868. óta hozattak, azok jo részében! kótói megvannak még itt-amoll, Azok a lanngyi j vaj{)oii«ért mé^ \'ai\\ijunk
csupán a basáskodá^ra hajlandó népoktatás- istrucpoliliknsok. akik iiciu vcs/.ik ősz re, mertj lozv^szok idujén, murt az nem nri. az n.«m gaT
Qgyi hatóságok óhajainak megfelelő intéz-1 nem akarják észrevenni, hugy a magyar nép-\'Az igazi ^uvalléría — síprinllluk — ubtun
kedósek halmozódtak össze, legtöbbször a ítanitói kar kinőtt már abból az alávaló ny.erep- hí össwtou keiekkel. «Mmtiílfu H^gmávul gyj
gyakorlati szükség figyelmen kivOl hagyása- 06I melyben a legfőbb kaliHkációken, .61. a ^C^\'^b\'StS. TT^SiM^^
val. Ami a néptanítói állás tekintélyének eme-, hajlékony balgerincet követeltél; a tanügy ,Mkn.k a swginy utóitoknak, l« n«m elé* bolond.*
lésére vagy megszilárdítására kelleti volna. | politika darabontjai, a képzett hatalom Hon alil.o/.. liog; a lángokljn ugorjának « összin\'gr.Hsnl, a
olyan intézkedés állandóan hiányzott. Ki adott Quidiottjai . . . inainkat, vaigy nyakukat szepjék a geremJAkou, meri
volna valamit arra a tanítóra, akinek az állása Zalavármegye egyik legintelligensebb, lc8t8bl> .\'inberUrsam »ierim a tütolló iis.n at»rl
preoizirozva nem volt, s csupán az ég és föld legérdemesebb tanítója\'ellen indított hajsza| J,"1 í\'.,,1,\'^/^""^tüíif ""?\'"\'""" *""\' b°*3 *""
között lebegett. Mohamed koporsójaként? Ki alkalmából jutottak eszembe ezek a dolgok A\'lu\'i\'aaiUUi\'úk Munvitják IIOKJ I» Önkéntes
M.-rt >kár
tisztelte volna azt az állást, mely évtizedeken Nincs egyéb hibája annak az embernek, csuk [in.Ju,,^. ,.,,t ,,it van. ahol ai emberek mim így át a facér mesteremberek, kóborló szökött az, hogy a néptanítói önérzetet nem engedi vélekednek. 1>» mihelyt azt laiiu a italifi, hojy a katonák s ezekhez hasonló eiistenciák részére\'személyében lefojtani. Igazán szógyenleni, köiönsí-n csak akkor v.-»z tudoiniu létéről, ba szilt-TálttojétaptareNii-^^^^
legnagyobb kvantuma ilyen anyagból állott,: vei banhai így » bouskoros tanfelügyelet., „,j, látuilk akár (iyöríjen. »ká. Nigykaniuin, ott az iskolai hatóságok, az iskolaszékek.! De még inkább szégyenleuém. ha ebben a i niíjnii uhol onkéutea tlliokúk vannak? A köi

Az ón elvem.
Kik ulveik tipliéit megállunk Szilárdan, mint a hziklattzalak ti alázatos Mt-lid mot>olyru Aroizmuk UÍIK\'H h^^yakorolvn. Akikiu-k lelkűk bajttialatlan S nem nyilvánul »zai vnltuznl Akii az mlott HZÓ síéiiuégit Ha kell, a verőkkel megvédik S uajíyok kegyét sotmetn hl Az ilyen elv tisztán szamárság-
Ue akinek ó akaratját. Miként a vemót hajlíthatják.
Ki bakafáutos buliKNOm \\mi Csak alázatos, Hngedelmeti, Ki aíért. bog; ajragodtaD éljen, Fekete niint lát a fohérben, Kinek lnlkét nom st>rti vérig, Hogy az igazságot kivégzilt; Sót a holtat meg is tapossák : Az ilyen elv tisztán okosság,1
liavóiiyro lépett, el aunak az élet:
Ki y
Töv
Ki .j
Sohsem lesi\' ró.sR« Ntmmi rosz
Az el síi koMu«tfon,a várja
Kár kÓpárnán itt «d/s álma;
Gazdag jólútbeu él a másik,
SommiJB miki nem hiányzik . .
Bár éhenlmló koldus lennék: Külnigom az okomtág elvét I . .

Éjjel.
Üdaklluü gyalázatos u\\ó vau. Nelmz eH..-.v|>ek-ben hull alá az ólmon i-.ió, mely nsKVokat koppanva csapódik n főldiu, A sm\\ végig-végig szalad az utcákon, azutau elpihen. iniutlia ii| erűi »k»nu nyílj-leui H következő rohamra.
N0111 is csoda, ha az álom Uindúru liainaruNaD vissztiröppíit az -igbrt úa a kis csöppBég, líaracfii Ödön hankhi?atalnok llai-skáj^ nmn tud aludni. Egj ideig t\'hak hwlkati güngyotí azután fui»Ír. Ádesanyja felriad, a gyermek ágyai-skiijálio?. siet. fölvetni és ugy Hbnjgatin. c*ic«ijgatja. Aggódó tekii)t«te ndatévfid & másik ágyra. fél. hogy n gyermek fólébn^zli A férjél.
Az éjjelt niét-«t;ö fttllobhttnó lárigjánál nkkor é»zrev«sai, hogy az ágy iircs.
— Szegény férjein. még mindig dolgozik
Persze most van n mérlegzárás i)e é|jel múgsti
kelienu oly aokáig fennmaradnia
A mánik szobából ,v.-kony stivbun szdrodik ki t világosság.
Az asszony nlaltatja gyurmekít IÍH halkan kinyitja a utóba ajtaját. Kérje csakugyan ott szorgoskodott az Íróasztal mellett, atnütynek minden fiókja ki volt tiuzva, A padlón, a székekéi irományok heverlek összegyűrve, összetópve. A férli épjiüii luvolet irt, a aó CHi-udetieii ráborult.
— Édesem, már kés6n vau . . .
— Ki az? Mi ... te vagy! Hogy megijesz
tettél Minek zavarszV Tudod, hogy sok a dolgom!
— Nem keli miudeut elvégezned, hiüzou holnap
8 van nap I Azt gondoltam, ugy elmerültél, hogy
nem U veszed észre, az ón mutatója mennyire előre-
sietett már , . .
— De igen . . . igen . . . menj csak aludni . . .
mindjárt jövök ... De menj hát már , . .
— A megfet "italt munka izgatottá lesz ? , .

KlilmKÍstíii lm zavarunk.
Uly Mipu>li vagy, pihiimied kelli-nt-
— Hugy magúmra, ha mondom Sopánkodni,
liogv mily MM ébren vagyok, mégi* tartózUInz
A nő inngcbóválla főjét éh vinszafordult. hoiíy a hálóbzobália lérjen Kkkor az Bgjrik *zékt-ii férjének ki.s utazótáHkájál \\ettü ósire Néhány irai VH uélmny teliúrnenill volt beledobva.
— Mi t*z ? Te ulazoi akarsíV
: — Duhogy i.s nkttrok! Hiuzuii akkor c.iak szóliuin
, volna! Mont meg nirir gyauusitasz ?
1 — liyanusitalak ? Uh deliogy! (\'.sak kérdezlek,
mert a táska a kamrabau .szokott lenni. De lám, at utibuüdád is itt van! Ödön, mit titkolsz elüttem?!
— ltuloud buszéd ! Semmit I — felalé iogerül-
\' ten a férj.
; — De igen I Kz a reudetleuség, zavarod, tünk
j a kéuzulódések ... Te el akartál utazni. De i^1\'11\' ! Ks púdig lopva, titokban, az éjjel! Ödön, az Isten
(.zent hzcrolrnére ! . . . fagyos Iiidegaég borzongat, a
szívemet vaismarokknl moritja valami . . . Hes/.-Mi
kérlek, benzélj.
S aztán odarohant az íróaszlallioz H mielőtt f*érjn , m«gakadályozlmttH volna, fellcapu a levelet, ann-iy
olt feküdt.
— Nökbjn rizól! — sikoltá a nó kéUégbeenve,
— tehát igaz ! Igaz 1
Aztán zokogva borult férje vállára.
— Édes, édwK Útion! miért nem tárod lel
előttem siivmiel? Valami baj fenyeget, hogy ki akarni
térni elölő ? Milyen vész ólálkodik körülöttünk? Honnan
tör reánk ? Kmber, no nézz szótlanul, némán, hanem
beszélj! Ödön. én vagyok itt, a feleséged, liiteslársad,
jogom van tolod követelni, hogy mindéül megmondi\'
{Nézd már nem sírok< Szemeim szárazok, erős vagyok, beszélltetsi. . .
A férfi tétova tekintettel nézte a vergődő asszonyt.

labecattli őket de mindig ú8 mindenkor zárva Urljal u erszényét a lüzoltóiméz mén nyel szemben Ai ön-\' kéutos tűzoltók xoiiio pedig abból a iiépouiálvból\' kerül ki, aki sohasem íwhet liitkArwuli, mert teljesen lígyoutalan, lehal minek Aldutzn lel magát azokért akik lebecsüllek, kiftunyolták V
MoDdom, valahányszor AI öiikéiiU\'s tűzoltókon ultink efcjrvi: "oha sincsen igazunk. Mert micsodu jogcímen várjuk ul töltik, hogy kész Örömmel rohanja „uk a halálveszedelembe? Talán meri tűzoltók, talán uieri a szabályaik ezt írják elö? Oh kérem, » mai világban a Krisztus koporsóját M-m őrzik ingyen K IIU az onkénteH Ulzolló nem \\s vár önfeláldozásáért lizt\'-l«*l, de annyi\' megkövetel, hogy ue a liAlaiiitlaiitfg legyen a bérn
Az urak pi-tlÍK t-sak háládailauságnal Űzetik az öukénte» tűzoltókat. Igenis! Itt Nagykanizsán is, meg nuisutt is- Ezreket táncolunk, koledáluok tombolázutik össze kéles-célu társaságok, szövetségek jnrAri. de hogy valakinek eszébe jntus a lütoltói intézmény érdekében cs«k egy lépést i» lenni, ob arra nincsen példa ne itt, «« máshol.
Tisztád emlékszünk, hogy uébáoy év?»l ezelőtt a oagykauizsai tűzoltóság a krach elölt állott, ltizony-bizooy nem sok hiányzott, hogy lelo&zoliauak, csak l/ért, mert a közönség roppant kózöuyoVn \\is«lkedetl velük özemben. Pedig inAr néhányszor kifejU-Uük, hogy a lüzoltóság az egyetlen iutézniéuy, amely igazán eh komolyan kérheti, üőt rnegkövelelholi a pártfogást
A mi tűzoltóink Elszerelése elsőrendű, ez igaz. Kiképzése is mintaszerű. Knnrlzer György taleulum i vezetés lejön- Mégis imádkoznunk kell azúrt, hogy az Úristen egy nagyobb uutfil bennünket megmentsen. Mert a többek közölt oly óriási vízhiány, mint nálunk, kevés városban van Az a 3—4 lajt, amiben állandóan víznek kelletifl lt>nni, uetn számit. Vizhiánynál tehát a tOtoltóság Ügyessége kárba veszne. A tUzolló-parane.N-noksig már néhányszor tt-tt olAt<>r](taxtúfct u vixhiány megszüntetésére, de igyekezete mindauuyhzor hajótörést szenvedeti a vAroKi vezetőség nemtörődömségén. Ám, ha — Isten ments! — nAItink bármi tüzkalanztróía ülne ki, bizonyon, hogy csakúgy megvádolnák, meg-gíiuusiUnák Ültoltóiukal, mint a győrieket.
Helytelen és meggondolatlan dolog te hál. hogy l közönség elhanyagolja a tűzoltóságot. Pártoljuk, izereseQk ezt a németi, humánus testületei, nehogy közönyösség linkért valamikor, baj idején, közönnyel fitesseuek 1
Az angol
LILIOM-CRÉME
a legbiztosabb 8/«r a gyöngéd, littztu urobór
mielőbbi elérésére. 1 tégely bO fillrr.
LILIOM ANGOL SZAPPAN
1 darab 80 ÜII<T.
LILIOM ANGOL PUDKK 1 darab I korona 00 í.
Főraktár : lri|érli a vÖrAi kereszthez Nigykanizsán.

7, Á L A I K ii Z L ii N V
Színházi kérdések.
Államsegély a kössinház építésére.
Nagykanizsa Szombathely— Kaposvár.
Ki jön jövőre?
A színész, mint római pápa és a tenorista, mint úristen Az idei szezon mérlege. — Művésziek ós anyagiak. A mentési akció
— Éo szép volt OhrlBtian nagybácai a lát
határon A társdirektor. Művészet
és automobil.
A sziuhaz közöuxége olyun, mint az italos ember.
Ki in linmÍH jogcímekéi, llrugy<-kel keres aha. hogy
élvezhessen. Ahogy az italon vtMiaKfctony ke>>erve»
sóhajtások kózl ÍSKZQ a uálinkál. mintha azzal, mint
1 medicinára!, ciipa kéiijwrOKt\'pWI él nő, a közöubrg is
! lár«ad«lmi, HinberbftrAti, knlttiráliN ós egyéb kötetflN-
tiégt\'k<\'t .•mlfgel nkkor, midőn H forintjAval vngy
kuronájávul u szinliázi (n"h/lrtr Ai- jáitil és a j«gyt>i
(megváltja. *
Hiába hisszük, hogy kiiltnrt*inbcrek vagyunk, színházba járatiért VH jrorialmi miinkftórt púnzt kiadni még sem túrijuk leijeim komoly i>n okos dologmk. Sóhajtva emlpgetlUik é* átkozunk lársadalmi kötelezettséget, knllnrál, nciiizuti nyelvt-i uu-lyt-L zsebnnkbe nyiilkiilnnk; pedig vitáim, lu-ny az a vúiidHHZouy élvezi it pálinkát I-H mi ÍN n niagunk gyönyörüsúgúre janink *7.tnbázbn.
A iiumÍH jojíotnték. a kiírni ók, OrDgyek linrizuú-IfttH é|ipen u Bzinészeltel ^z>\'inlieii (frniBttek tullyu-ha|iiÍKoknt. A mai magyar sziuéNtet már búkkal MIÓ-kolúbli K7.ÍUvonalon áll és tiiiiunabb ulbpokun nyugtaik, nemhogy a vidéki Qgyvúd. ornw, kervtikedó, iparos,
— ní>l mondhatjuk, — hírlapíró honttui érte ménjei re
ÓH önzetlenségén) kelljAii n-ttektálnia. Moudhatjuk,
hogy u mngyar .sziné.HZ*<t ma már .megéri a pénzűt1\'
i^> tisztán eladott portékája, produktumának valódi
értéke uláii ti megél Ha akud még nzínési, direktor
és Mintársulat, mely nagylelkOiiégUnktöl koldul, azsal
nem azilkitégeN máskénl hánni. mint más élbtitvtltm
emberol. Igyekvőnk negiteni rajta, mert van szivünk,
de *gy percig m>m liüieijtlk. liogy e.zzel a hím oltárán
bozliink dicső áldozatol. Jó pmberok voltunk én *z
minden, A »zinétizkedé» mn már minden valamire való
(liroklorunk és nzinénzufk bi/inx megéthetest nyújt,
velük Nzeiriben tehát fr>leült<gea CH lealázó a résíTétuek
minden olyan érzette, nutly valamikor meleg kályha
1 tnollé iuvilálU a kóborló IVlótl Sándort és tél idején nagykendóbu burkolta a Uéryué iliaKszouy Űligrán termetét. Ki abban az idAtan valóban kulturáÜK és liMiruliRs kötelesség voli. mert ezeknek n szakndt kntsejn t.\'in)iereku>-k minsziójuk volt a hauibau, — ma mér iizoubfiti lÍBílán én minden közérdekdhb éiiéx velleitáitai-tol ment (ólékor) yiwijii lény. A sziué^z ma mtm törj észt nyelvet, — erre UÍDCH szDkNÚg. — u hírlapirodalom MvirAgzáKa, a tudományit *\'» HZnpirodalom nemzetieHu-dé»e mellett a magyar kultúrának nem legfóbb L^ kltlAnösen nem egyedüli letéleményeKi-. A »ziDiszkedé* iim liizlos fiiMEtent\'iiíl nyiii^i élelpályii és KzinigazgaláH

— Q z I e t. A színigazgatók célja ma az, hogy péoit szerezzenek. Megesik, hogy a pénzsmtiö e raódji gyakran kulturális eredménnyel is jár, mint például \'\'??\'"?? Nhakeypeani »löadán; »s az eset tiszU »ie-roucKu; az igazgatói azonban ubbnu BE nuulbea is elsősorban m iizlet vezeti, mint vezeti a Vig özregy bároniszáz ulAadá-sdban, \\agy midón kasNza«ikt<rek kedvéért a karzat Ízléséig leereszkedik én orfeumot oftinál a Minpídból.
Az a tévus felfogán, hogy a Hiiuésíbeu uetűieti kultúrát támogatunk, nálunk is faltyuh&jifUokat hozott. A sameszukért — még e«ak nem h s színészetért — & lfgmeitfzebbme.no áldozHtokra vagyuuk képeook. Az éuekus színészt: tenoriütit, baritont, énekesnői, kik pedig legfeljebb kocsisok lehelünk a művészet Hzekerón, Ünnepelt alakjává sierzódtetjUk szaloui éleiQoknek. mugbocsájLjuk oevolésn hiányát, nem mi\\t zokon, hogy ezekből az emberekből a műrészt kvalitásoknak rend-pztrint mindegyike hiányzik é» kultiitizt cwiuáluuk btuigüzálüiiiak talán éppen abnurmális alakulaUból. Hja, a művészet! sóhajtjuk olyan pózzal, mint ha trauszuoiidenUWiK hatalmuk jelenlétéi sejteuók «H míg ? színészi életet valóban anyagi mügerÓltftí\'ssel tesszDk iirusná, irigyeltté, addig nem \\agyunk úrra kaphatók, liogy mondjuk ; t.>gy igazán mAvészi becsli köoyr elö-ílxetÚKével egy kezdő zseni kibontakozásai lehetővé tfgyok.
41 in(ieit nem Ötletszerűen hordjuk itt egy bft-louiru. Vonatkozatta vau ahhoz, tuní alább követkelik én kulönühen mentségünkre szolgál azért, hogy u eltávozott HtintArMiliit nálunk lefolyt működésével cstk most foglalkuzuuk. A színtársulat itt tartózkodása alatt közötiféguuköu ismét a nagylelkűség rohama relt nrAt és mindenki meuteiii igyekezett att. ami megmenthető tull Kbben az általános felbuzdulásban nem akarluuk külön véleményt leadni- A nagy jóakaratot, mely ismét a nemzeti kultúra köpenye alatt grasstált, mi vgyszerOtm jótékony a Ageak tartottuk, arai ernb#ri eréuy és melynek nmtiiumai elismerést érdemelnek, bár uyitvAuuliUiinak módjait lehet bírálni.
A kőseinház.
Thalía itlasszouy nogykauiisai provinciája meg-luhetósen reudezetlen. Se elfogadható színtársulatunk, se feziuházuuk uinesen. Heszélni fogunk mindkettőről, eióbb it bzinházról.
Örvendetté hiradá-ssal koidjOk. A szinQgyi bizottság jaraslaUra a kormányhoz ment\'sztendó monstre, deputáció szubvenciót is kér a kÖsziuház építéséhez-A kormány Veszprém város nzinhá&épitéHJ költsógei-httz nemrég ioo ezer korona segéllyel jártill. Reméljük, hogy mi is kapunk valamit. Mi a következő szAmiláH szerint kevesebbel is megelégedhetünk. A fiziuház-ttlap vagyona ez év végén körülbelül llfi et« korona lesz. Ha tókésítik a város bozzájárulását, ax alap 4u ezer koronával gazdagodik. A gyűjtési, mint 1 értesülünk, szintén megkezdik nemsokára és ettől initiiináliitau további ju ezer korona remtrlhetó. Kz összuueu t^fi ezer korona. Most már n kósziuhát a legcsekélyebb állami hozzájárulással, 30 — 4o ezer koronávai is megépülhet.
A színtársulat
A iszinliá/.Hidl nem kisehli jeleol<Wgu a szín-Uii MII lat kérded\' Ha kőszinháziink v»u fellétlfiiül téli társulatot akarunk A un kó/.on.-<égnukn<\'k a/onbio— - Mit gyötrőd iinigHdy N«>* igi-n, holnn[i iiygel
Itinulüü ügyben «l akarlam ulnzui. Korán reggel kell
indulnom, m-in leit volim idom bursuztii. Hogy tehát
ii" nyuglalankodjál, levélben, igen leveliién akartam;
ludtodra adui. No igen. Kz az egem. Persze, IIOKJ tfiuiyi. I
Nem hiszem! kUltá t>zeuvedétve*en A BÖ. — Krieiu. hogy uuin ti valót inimdind. Megrag»dta a férfi kezét.
— Nézz a .szemembe I Ismételd, hogy gyödül
\'"??"fi bíiUtavnlók . . .
A térll kirántolta kxxél és szinte durván rivalll >»\'? aswzonyru.
— Ne faggasd! Hagyj magamra!
Hangja tompa Tolt, nehezen et> Maggatottan, liörögvö beszélt, homlokára kiült a meggyolröll sziv könnye: a verejték.
De a feleség nem eugedell.
— NHIP megyuk. Ha kiverBE holtai, visszajövök.\'
Ht kizársz, bettiríim az ujtót. Ha csak egy tapodtat
kitti, árnyékodnak szegődöm. Tudni akarom B valót.\'
— igeuV Tudni akarod? A valót? Hát jó!1
Tndd meg! — és a férli vouagtó ajkain .szárazon
bízott elö egy kínos nevetés. -^"No-s igen, siokui
bírtam, mert. . . sikkaszlotlam.
— Jézusom!
— Hozzányúltam H bank pénzéhez. Kddig tudtam \'

liLkolni, Ukargali.i u liiiiuyl. holnap miudeii kiderlllhel. KI akailmn menektllui talshovú idegenbe, hol nem isnn-ruek, hol dnIgozIlHlUin volua tovább érted, érettelek . . A nagyvilágnak inegliHlluui volna Meglelték vedna ruhiíimai valamelyik \\yi partján . . Kégen N7.olgáloin u bankói, az úiu>zeg nem oly nngy, reátok es ri\'ám való tekintettel, a i« e^dekló szavaidra talán hnllgaltnk volna . . .
- .Sikkasztottál . -
Kellelt! Te is l«t<-g Voltál . . néha játszottam I.-
Te ? i
— l\'arsze, nem tudtad . . . Hiszen csak rilkáu toriéul. De üldözött a balsors, mindig vesztettem. Az uZHorakölcsön roppant szaporodik és hizík, mint a lalánk kígyó . . . Igen, igy van . . . vesztettem is UH uz uzsora . . Szöknöm kell! De neked mindig ktlldúk auiiYÍt, hogy élbe*h ...
Velem nt) törődj! De le ... börtönbe kerülnél . . Nem, nem ! MuuekQlj I Gyorsan, gyorsan ! Vidd az irományokat . ? Megvan minden? Hamar, hamar! Tu eltDusz, meghűl*:/. . . én meggyászoll&k . . . Siess! fin majd odaborillok a/, igazgató eló és Dieg-ktírtfiii, nu joleuUeu fel ... Dolgozni lógunk ... te is. fii is ét> tneglérttjük a kárt . . . Kiadok mindent . . . Menekülj - Siess!

tis ai u^szony lázas gyomaj>ággai férjére dobU a kabátot, az irományokat belegyömöszölte a táskába ... — Kell még valami? Mindent kiszedtél a fiókodból . . .
Udarohanl az asztalhoz és felkupott eg) L-nomagot, Kgy kis levélke esett ki belóltt. Illatos, lilasziull. Az asszony iilánauyult. Szume megakadt egy UHUI. Csak néíiáuy szó volt benne, t-nnyi:
.Ha már IUÍHUHIII cútkti^lél, veled megyek.
Csókol Vilmád "
A/. atHZony megdermedve állt egy pillanatig, majd fölkapta az asztalon fekvó csomagot es u férje arcába vágtn.
— itazembtT, hitvány! - kiáltá éa azutáu ugy,
ahogy volt kirohaut a sötét, hideg éjszakába.
A kapun éppen akkor jött be valaki, Az asszony félrelökte es kiszaladt az utcára, ahol egy rendór járt behuzolt nyakkal fel s alá. Hozzáfutott.
— tíegitség! Jöjjön . . . jöjjön kérem ... be
törlek rt lakásomra . . a tolvaj még ott vau ...
Kiessen, inert Mttkni akar . .
A rendőr síelve kövelle az asszonyt lel a lakáén A férj még ott vuli.
... V uvitott ajtókon besivitult u »zul. Kgy rosszul zárt ablakot vad vrÓvel csapotl a fülhöz ; az Dveg Bzertelörvv, csörömpölvt\' HM\'U U loldre . . .W-r
!1X A I Mi -I. I. o N Y
már ffltil emlileit heíyiséíí- tiyib.\'.. a Ugok a második
.13-án délelölt 11 órakor a ben fog megtartatni, mnou „
padig mi nem tarthatunk «l Kxérl i^en holyes á gyűlésre is kellő nzámbun ".«« imm JHloniittimlc.
»zini bizottság ama törekvése, hogy Nagykanizsa,, tisztikar ezúttal sem volnu in^alttkithaió, a n m.
Szombathely oa Kaposvár ogy *zini kerűU>[.>t képezzen, m. kir. belligyminiszteriiinilio/, a feloszlás UK.Y ?»
melyhez nyári állomásként Zalaegerniegnt csatolják, egylet vagyonáról való mt.\'zkedtís végett jeliMiiéH fog
A bárom hasonló kaliberű város, ba a költözködés tétetni. Zalaié r«zeg. 1..O7. nz.iptaii.bttr .S-áu. A zala-
Iröhségeit beleszámitjuk is fölér Kucskemrittel. vagy mugyei IM8--4.I. nvi lionv.-íi p>tyl«t
Székesfehérvárral. Kz n jövő kepe. Lássuk, mi leaz\' „ A muraközi közjegyzőaégek. Upunk mull
jfiv6rr< számában kritika tárgyává lnllük H csiil.torii.vai ?\'•*
| perlaki köz|i!ffyzói kinevezek.\',. Krm. mintegy feMft-
Uppen a nK«uih«Jjri Hírlap" ijry ir:
| .Manók lettek őrszemek. A ariklnrujiti ÓK
perlaki közjegyzői fi liánokra ttok olyan tmiber
I állított, akik egy»r.*r valamolyik miniszttTrel
igen kényes ÍRÓTiyei vannak, ezért uáluulí- esupjtn
elHÓrendl) társulat boldogulhat. WsíniudO tamiltól
i hk l
(Folytatjuk )
— Eljegyzéa. Özv Budai JSÜOMHÍ szili. Sztra-
houya Paula uniói (Cnákloruva)
József fopiurér {-ilsólendva.)
— Névmagyarositáa. Berger Nándor a nagy-: Valószinit. hogy mi nem reflektálunk reá.
kanizsai főgimnázium Vili. osztályának tanulója nevét Hogyan ünnepel a magyar ? KRV mogtiivó
„Bokor"-™ magyarositolta. , tUf)il|i v«H.nk, Imgy SzécKÍ-8zenl-László ICÖÚPK tűzoltó
— A Zala megyei Honvéd Egyletből. A zala- .....
megyi
— A Zala megyei Honvéd Egyletből. A zala-, toslIllvtA októbur hó 6-án Miát az országon fryáfitfln-_.rei 1-48—4H. évi hoavéd egylet tisztikara tagjai-1 nep napján táncvigalmat rendez saját pénztára iavára. nak tjlhatálozása folytán ez idószeriut a pénztárnok | Igy ünnepel a magver jobbnu mondva Széoi-Szfiit kivételével — tisztikar nélkül van. ez okból az egylet! László!
tisztelt tagjai a ÜBZtikar megalakítása céljából f. é. j — A megyei telefonhálózat ItgyH 8/óp IH^UII
Biepteraber 1-én d. e. I) órakor Zalaegerszeg r. l.jbalad «lor«. A kőltséfivntést régohbi>n mexkészitetu\'-k.
városházának nagytermében tartott gyűlésre meg-1 Az idoközbnn n\'ndszfre«itett liletikét uj jRgyxAiwg-
hivattsk. Sajnos, a részvétleuség oly nagy volt. bogy nek a hálózatba való bnkipcwjl^át azonbau n»m
t fent emiitett napra hirdetett gyfilésen ^ak egy irányozták eló, ezért pót köllsóg vet un készitéh^ váll
L._..(J t.;w„ :.,.„. __^ .. ...Lt, szükségessé. Mihelyt a költségv.\'té«i s az m«l kap
csolatos olóinunkslatok befnjpzést uyornek azonnal
szerint újból összehívandó gyfilén folyó évi október hó
forrisl, lii i pjoiior-. bél- i le\'^AiniUdl ü.ki.ili!
rorfi.il, faa i reiebaj! fíiflititi i.irjiL
(orr ti, ba éliigjbiiij ts rinéuleii unrol ilimi be.
[orrúi, .a nijtujoklíl is titpstglól uabxdilii tt
hogy tgétxtégOnktt megóvjuk, — rr
Cllklt ? t«rMa?MHet«ll MB^BMBV
iiványvli arr« ? Icgblitosabb evőn
A mohi! Agnat-rorrtUt, mint torménetet «Unu.vdÚI iivinyvji, föltíltenUl u,,,,, kellcmei í» olció »«v«nyuvU; <1HÍ *tii»»vtmit»ltnktiál fi.gv. neino.uk liUluaTóvitef fo*lö«ö domek ellen, b«ní" k benne foglalt gfótjióínil fog-r. kiiQn.í >tete > lejjlcUlfinfílebh gyomor-, Ugctfl- ét hugyaiarvi bet«gs4g*kn«k. 245 év óta UU\\t»i>ymódon, hagy még ragályos b«1*ga«B«k(Al U. »?"* ijjihiu, choler*, megkimilieitok xok. ? kik köiíin(*Bei fvAvU bolyon a b.kttiluramontei Dioh.i Agnei-vlii«l éltek. L«gjalat»bb orvo«i HBkl«klntély«k állal ajánlva. Stimot e!l«o>e\'» nJ1\' latkoMi a foir*. l.mcitetö ftlxelétien olv»tbnd. ilAiUrtitok itárnám fmbféMiterc.níl v»l»mívtl nairobii Uvetjckltín mlmicn hél«i 4rtekü m«*i«rtéK**e" ii4«HWtl UliUH wlanll, .u\' « »úd*«UDtl i. olcaóbb; hogT .. Agnet-forrá. vliéi « legiiegényebí. emb0, i. könnyen meg»e(WheMe, ...gyobt. vidéki v.r.»oU>n ler.k.tok »«»«- L.r ^ „ ^ U hnrvi?! m,k. UK7«.ii * forrt, Lhiiioak Um«netö ftt»ii Ingvan kapható. *, for.aka.etö.ég. - K.phato mind\'r[ flluarttlalban 4, „kUorwgu rtndíglíihe,
* átvlnyvli
Qlcso uradalmi tej
báró Inkey Pál iharos! tejgazdaságából.
Tejszínes tej literenkint házhoz
szállítva 16 fillér. ElinslUhily luykulzsái:
Erziibit-Mr
A h é t.
utoMarkon.
Megállók némán egy utcasarkon, K*ám vetik féoyok ti itlámpák; Ee bOsikéa. hidegen merednek rám A karcsú, cifra mári&aypaloták. —?
ÁbráDtol úzTe, beteg lélekkel, Utt állok fényes ósti éjsukAn ; Ki elmegy arra őröltnek gondol 8 ott hagy gyorsan az utcasarkán .
S én a palota falának dőlök. Itva atoritom íorrú bomlokoni .. Kacagnak Ián ; avval nem törődöm : S úu olt sirok a ináríéuyfalakon . ? t
82ÉO8EN JÓZSEF,
MIT IGYUNK?
— Áthelyezés. A vallás- é« közoktatásügyi
ininiHZier Variba Lajou volt sümegi állami reáliskolai
tanári a dévai állami loreálítikoláliox helyoite át.
Eljé Ö Bdi Já i 8

bt\'ii a i>alódas nyomitbuu
N«m (udjuk elképzelni, huxy iniféli- snlyoa
kovetkt<7.métmikftt gondolhat a laptársunk\'. ;
hogy a botnak néha két vége van Am ha azért ! továbbra is caipkelódDÍ akar, csak Ugye bátran.
Miiidriiebtilru kedvei) ÁS helyes dolog, ha pjry lap olyan ftgyrfil ad voloiuényt, amit nem imnfr Mi alaposan itiiwjOk a inurakozi vinzouyokni Különösen a C8ilttorayi.il és perlakit LaptárMink \\ aligha iwiHPri De köílmwiól. mert n)ugkov.>ttdi a vérmérséklete és rossz szokása. A .Keszthelyi Hírlap-1 tói* megszoktuk, hogy — jobb dolog bijján — < .Biemelvenyezgeasen.1* Ha fz neki jól esik. U*gyit A lelke rajta. Kz egyuzur azonban elvetotte a sulykot. Olronek kikapja a közismert „örázom" szót m nyargal rajta Pedig ha ismerná a viüzonyokat. tudbatiiá. bogy a Csáktornyái kernlet (torsa, annak a magyarság részére való megtartása nagyrészt dr. Tamás | János perlaki Ügyvéd kezén nyuszik. Ki <*> nápttzerO-aége, nagy nónoki ereje tették lehetővé, hugy Filipich l i Lajos \\2 óra alatt, pénz nélkül mandátumhoz jutott1 1 fQggetlenségi programmal. Hogy Muraközben a uagy-borvát állameszine nem bír zöld ágra vergődni, szin- j téa a Tamás Jánosnak köszönhetők. Hi tehát azou i a nézeten vagyunk, hogy ilyen lelkes, agilis embert mellőzni — könyelmOség. Neki olyan hivatalt kell adui, mivel tekintély \\» jár. Kz csak hasznára lenne ;a mi. a magyarság Ugyéuek. — Csáktornyán pedijr ijoggal várhatták, hoK.V dr. llobnur Jáuo.st nitvnzik | ki, aki már több, miut egy év« hetyetles minóség-\' ben működik ott. Kgy emberi igy kenyér ntílkül az utcára tenni — leíketlenség. Kzek azok az ok<tk. luelyek a múltkori bir megírására in ti rá luk benui.-\' ket ÍN, amelyekből azt a meggyöiódéiU meriteltltk, hogy eteknek a kinevezéseknek — a kvriil>\'lrK néivt- — súlyos következményei leheinuk. Aki nnm hiszi, várja be a legközelebbi választást. — Hin»zük, \\u<sy tm.it már taptársuuk ÍH inén van velüuk etégeilve -in hálálja,;

•tor S7.KPTBMBER •.•«.
— Balatonfüredi járás. Vú^re-valalnira ineg-való.Mil llttli.UMifiired t>s lidiikénok régi óhajtása. A tapoluai ffazohz.ibirni jártat kulié osztják .s Halaton-fílred t.zükluíM.v-\'l ti]\' járást szerveznek. A torvtiny-hatóbugi bizottság, a fuld mi vetési miniszter U>irat4 folytán, múlt hé te ti tartott közgyűlésen az uj járd*
I íi7.ervez*!^i\' által .szűksi\'\'g.>ssá vált |árát>Í állulorroiii álliu n:udszt)resité>fl iránt k intézkedett.
| — Kanizsa specialitása, fruaszof. luvelvi kap-
tunk i\\ liüifn írója folhiv|a .igyelmünkol arra, hogy
\' Nugvkiiniztii.ii uifg kell Inhiillii a portól. Arra kt-r hngy ligyttlmi.\'i\'.teHsQk erre .t mérnöki liivutalt, bálim u/. nuin tudja, hogy pld. « Kítiiiny-, Szemére-, Petőfi Toleky-, Kazim;y-. Kossuth Lajos-, ttlb. utcákou menni
i UHm leh.»t a rettentő portól L<;g,\\ou uyugodt a levélíró Tudják ezt » viirosháiáu ih, d*> túlteszik magukat a/.
— Kutya helyett embert lőtt Cseh Jutván <x
(iibwr Fereiift iweruzegi gazdHk egytitt borozgattak .
mult viuárnap liibi-r pincéjénél. Kedélye* b«hziÍUi<t.\'*
közben telt-múlt az idó » kául) este volt már, iniUr
rágondolták magukat a hazatérésre. Caeh inánál\'".
VHVÜII fegyverét, megindultak a sióidból kiveziitó utón
KgyKzer csak gyanúi, zörejt hallottak a szÓIftrftidtk
közi, majd közelebb menve valami feketeségfi látUK
tovatűnni a tókék közt. Azt hívén, hogy kutya jár J
Miölöben, Osah Istváu Oib»r biztatására lekapta \\
fegyverét s utána lótl u mozgó alakúak. A |6.H<
dörejére velőtrázó sikoilÚM fülelt. A két balálra rűmiilt
tüiiber axooual odasíetoti. liouaél a sikoltás jött s utt
megtalálták (Jiber (iát és Molnár Béla szulgalegéiiji
a lóvéi okozU súlyos aórttl csőik kel. A kutyának T-II
alakok ók voltak fi a már érett fürtöket Akarlak litokluti
m«gdézsmálni. Gihert htjbzállitották a helybeli kórbázl>*
mig Molnár Hélát lakásáu ápolják. Cseh Islváu másu^
jelentkezett a batóuágiiól.
— Szerencaétlenaég az országúton. Krap>c
István iibükóct Jakon, volt köuéghiró kocsiján Lutl>\'ii
bergbe ig>ekeío(i. Útközben lovai megbokrosodtan,
felborították a kocsit is Krapec Utvánt agyon ti portit-.
A tragikus véget ért t>n.o»r egyik loggaidigai-ii
|iolgúra volt it vidéknek.

. — Hiwauloa óra. A nag.vkauizf.ai m kir M>-hivatatnál a hívalalo.t órák lolyj tivi októbt-r ? -1?"«? l kuzdvu rv^.-l - órától déli 1-\' óráig, dúlutíin i (Mától í, (VUIJÍ fognak tarlalui.

Kedvelt borviz\'
— Mikor kell az újoncoknak bevonulni\'
A közön liHifricrfjí újoncai az idén október Mi tui
fognak bevonulni. Az iigyévwt öukúnlesok, vnUinini \\
haditengeiészuk, a cs. és kir. én a magyar királyi
inénesinlézütek ujoocai azonlian már októliur i -**??
tarlozuak jeleutkezni. Ar. ujnnrokat mind behívlak
De ha többen volnának, mint amennyire a reode*
létszám ki egész ipsére BZlikség vau, akkor a fölösleges
legénységet nyolc hét alatt kiképezik s a békeléUzám-
boz mértmi Hzabadsáenlják.

— Halott sz ut mellett. A mull héten a rátkii
begy ró I a Sz^meiiyu felé vnzető utón halva tatállil.
Merse Búliut hpgyi lakos tiz éves iskolás fiát. A ki*
Hu nyakában lógott íz iskolán tarisznya, benne t
könyvek, ni ellet t« egy darab kenyér, amelyet ebódr*
vitt magával. A kis halott fej ón hatalmas daganat é*
seb, amely kétségtelenné tette, hogy erőszakon balállal
mull ki. Megindították a vizsgálatot, s kiderült, hogy
a MerKH fiu f«-l akart kapaszkodni Ribarios József
szerdahelyi lakos kocsijára, miközben egyik ló fóbe
rúgta. Ribaricfi az árokpartra telte u ájult gyermeket
« olhajlatolt. A liu rövid Íd6 alatl meghalt.
— Hochninger M. ÓK Fiai litforgyár, Üsáktoroya
Muraköz ; készili a hires .Glória" sósborstesit.

l«ti7. SZBPTBMFiKR

\'/. A I. A I K O 7. L 0 N Y

— Szabadságon. A es.József városi Unácvou hordatósban óhajtott meguyilatkozni? Tán iiayyon is kérdései kerülnek meg betelésre.. A kereskedelemügyi
tfjjv hónapi nzabadságra távozott tír7jk némelyek hogy Kiakanizsának csak télieket miui«ter tcherszállilási kedvezményt engedélyezett s
közgyűlés elé ter|enitik — Az Uránia Nagykanizsán, Október el uitpjtiu tartja vendégszereplését HZ Uránia mag) tudományos színház Az intézet, melynek .Mén I)r. M
— Tisztelettel kérjük az J ? .- e ? ? - ....... .. ...... *
- A város zárazámadása. Nagykanizsa táros elnyálkáaodásnát legbiztosabhim hatnak a világhírű
< évi íáruzáiniidátii. elkészült én a terjedőimen Itlze-, Kggttr-féle mellpaszliUHk. molyek a gyomrot nem
kel nuiHt kéibesilik a vároai képviselőknek, rumják és kitűnő iz(lek. Kapha\'ók minden gyógyszer-
-?? Táncestek. A borbélyok én szabók hulyi ? tárban és drogériában. Doboza 1 kor és *! korona.
\'""» !"•""• — •?"\'??»?*"•. HirijTiivK eien ur. noi- _ xáncwték A borbélyok én szabók h*?lyi ? tárban és drogériában. Dobost 1 kor és > korona.
uur Viktor vall. es közokl.-ngyi államtitkár áll, kizáró- rtlkcnoporlja í hó -2!) én es a következő vasáruapó-I(Próbtdobos fto HU.) Főraktár: Nádor gyógyszertár
Ug a tudományt wolgálja * váróinkban az utóbbi kou 0|áh sán(ior „^.^„1 táncesteket rendet. Bpest, VI., Váci-korut 17.
játékbarlangban
— Tanácsülés. Városunk tanácsa tegnap fiúin-\' tiiinziAv én Kia cég, Sopron kiadátfábau i ii nolgármeMer elnöklétével ülést tartott Apróbb | r.\'iidkivül érdekfeszitfl Sherlock Hűimen
t-M-k alUl lett ttlkeree vendegfizerepleüe révén a közön- ^ belépti dij 4n miér > — -A Játékbarlangban" a cime a Botiig
van -ítére tervezi vendég-
iiitékát, melynek során bemuUlúra keríti l\'ekár l\'-y , l\'éns 0 felsége* ciniu Hudapewu-i. óriási siker jubileumot ért darabja A ozerzó elmond minden jót
M-gnek még ma is u legjobb A rtiintiáí városunkban három
folyó \'ugy,..k ••Ijdtézésd utAu bejelentették, hogy a, nyék III. füzetének, tizen füzetben im-gismerkedL.Dk belUgymiuinzl<>r a vároB aiou javaslatai, hogy a liinka-állaim uUt Kiskanizsáig apró kőkockákkal ki-
nyfk III g
, - , •>-- uimm miami uitti i\\isKamz.saig api
,s mmdeo rosszal a penzrfil. amit az nmber létezései kövezzék, elfogadta, a váron ain: ÖU neki köszönhet, llámulalos a szerso megkapó | |logy (lll ai uU[ Kiskaníisa mtlsil iiivuoeiói nnü valóban nehéz és Wigkftrl. tárgynak | ki elvben «ZÍIIIHI elfoffadm
a lavaslaüU pedig, tlsik végiig kövezték
valóban nehéz és tógkftrll tárgynak
csoportositába. mellyel a csodán állóképek és
uáibb moigók kMáb ib
Monté -Carte ?al üzen (öld) {larudirsotumal; amely etré-vel vonna u idegeueket ÓH annyi embernek vesztét okozza. A regényfQzet«>k kaphatók minden könyvkereskedőnél Tigy a kiadó cégnél, Sopron
elvben HZÍIIIHI elfogadlB
— A aaegény — ne tantüjont Kddig mi
bk bb állá hib elk
Hlttg c^odájabb mozgók kiaérelébon megismertei ben-; já b (,mberek"abban u általános" hilben éhünk, uünket a Pénzzel, eizel az egéxz világon uralkodó1 t>\'lséges úrral. Ha Pékár (íyulu nagy uráuiai sikerei s iróí neve nem is csalnianrtk n közöiiHéget a darab niegtekiotéaére. ezek a mozgók egymagukban sikert
_ Ma már nem szükségen szeplő és más
urcfuitok miatt szegyankezni. Telj.\'öen tistU é« Oilo
ircbfirl akj 8 |j|iom , crímet (,„,„4^.
hogy a közmivulódótíhez mnidnjájuiiknak egyfornián ,, , . , ,. , ... .T . . ,
g biztosítanak a darabunk;
joga Vu. Hé, «u » véleményflnkot megdöntötte egv Kaltll8lü a Uriift K"r^1 droiíerrfbm. Nigytoniwán.
htilylujli tnuáruó, n ki növendékei i-lóll több izbtn — Kalapkirály Nagykanizsán. IU jó és oloó
gy majd mindegyike cgy-eg?
kijxleuiette. hogy „akt szegény, ne tanuljon!\' | kalapot, vngy t-upknl úhajt VHIJUÍ ugy ker«Rne Tel
Ne uekeil, nemzeti kultúra! Semmi kőin hot-, wBlliwh Márkus kalupkenitiked^ét (Nagykauizaa
. ^ •" nőm ewholdjj. A Wjjpj álljon b., | B^™;é , , koronáír, kitQnő minó-
ségi) kalnpot én nupkát kaphat.
*BaUir-téa;kéaéi»iiii! Aiuifcawu •IIMUH kdunfi UAIUII AI uil lóti yliÉ|iínci 1 L4 mllckcW fc UioiulbQliLii&ii tnluA** ttgii i-illiiial kt*l u|i|:arA(uftk, valamint tti Iliden félő fiaykt\\^-ticti cikkek .Moll A * có«nil (\'l\'ucbUiil)cn 9, c». ** klr. udvari
iely állások egyikénél Be kell egyéb, mini az
JiiHoaou "eieuvzMjii ? berj-ÖH(,r6 8iegÍM, id(^|irtik íj, kik az ÖBbzembo-.kai Hallottunk és oi- ^ UZ(slUmi „ivújáuük fimeléséii fáradoztok - -
hripócrjrn baklernek vagy Lédectre birkapánztornak. j egyikénél Be kell
iragédia e fölismeréséről már
künk
lehet A ki p
mulattja el a darab meg- k darab]a lesi
-utunk, a darab pedig miudm.t elmond, am, nekunK inil,fiWlitn|Ulí y(íku(U e|,eütíéfí6Í?e födtetek
érdeke ^
kiibtt akar látni, az n tekintését. — A harmadik rúgok várobo" i-irenre, K
X »b|.ill»l<.u t-5J-licn.
Kié
V(ÍI
ön ! Igeu IH, kis leányom ! Ha édesapád uem képe
miatl kimerüli szüleid zsebe.
birja, — szereted vagy ULMU szereled az
ni tehetséged vagy nincs, — eridj pokolba
vagy bár akárhová, de az intézetet hagyd el, mert
ott csak a gazdag szulÓk gyermekeinek van hely
Keid niiin törjed ki a kultúra áldása, mert Le >zit-
génv vHgy. A szegény uinber pedig kumisz ember;
koiníaí emberekkei cdak nem érint kelhetik mé<r cnak
gondolatban Kein egy — .nagysága". fv.)
— Uj Idflk. (Szerkesili Hen-ie.g Kerei../. . Uklóber elsejével uj év negyedet kezd ;iz Uj I.IAk. \'lig.
.zepei «B pw"-,» |egUBgyOi,b obtobwágnek bizonyul minden törekvések. Ái (Jruak 11)117-ik eüileodejébeii kimoudatoli a világálalakiló axióma: a ki szegény, az ne tanul-
Házeladás.
Szemerc-utca ll-ik és Csengeri-utca 75-ik számu liáz eladó.
KÖZGAZDASÁG. ~~
Lódljaxát Muraközben.
uiertet meg bennünket K darab lióvxbb 11,11™™^-..^ séffel a legközttlebbi számunkban még foglalkozni igb^i lógunk.
Jvgyek már most előre vállhntók Kischel Kulöp Kia könyvkereske.le^ébeii.
Óriási botrány Bihari társulatánál óriitst hotránvrói kapunk hírt. mely Nagykörösön Jlilmn lársuliuánál törlónt. Mitii v.\'Jüt.k röviden közlik. 11 közönség S/.IMIIU láttára, a színházim!, botrányos voreki<f.(ÍH
nél
vallo
lörttMit, melynek nktiv liönei: Bfll«znay [^g^pp^^a™ "hogy"\'
xalossbb 6* előkelő szitivonalu siámoktt deli regényt Lövik Kérolytól közöl, akin tollal, gazdag Bzinll el beszól A-vénáját régtói és szereti a ko\'zöiiftég. Herczeg Kereiicz irásn csupa oly novella, i^iiiirtetó cikk. tanulmány -s ver: jelenik meg az Uj Időkben amit etsÓrangu bellel r is Iák egyenest e lap sri inára írtak. Az eredeti regé nyen kivfll egy fordított regéuy it kezdődik, aiu.\'l)
M«rgit és Sárváry Annii. A verekedés oly
Unom
ik uundaége a nagy kereslet rxikó kivilel I oly Ián bízonyOH utóbbi időben, pedig a mura-ii/iségK H uzzel kapctiolalbau leiöky magas ám ugyozólvati népnek. \'Tudjuk, hogy a uiura-murakri7.i kanca utáu megél, így éves ír, uraköii csikóért is kajh Kpeu ezért ax Ikövetnek, hogy a mura-
A inurnkA/.i l.iv
ismeri kitvetkeztébeil lieiilhilt nelleil vi^zaücént mulatott az •s vers közi ló megfelelő mi hellel-, állandó kt>re>ettHégo, il létkérdés.\' a niurnköii közi ember egy pár mert a *zéptm tejlelt (00 ~S0", "őt luOO K-át tényezők mindent i (nori) 1."
visszatetszést szüli, hogy a közönsóg iirljnsen i\'ltiitugült a 87,inbáztól. A/, ügynek iiemonak 11 .színházi törvényszéknél, hanem u polgári bíróságnál is lesz folylaift.sa.
~ Kiskanizsa — város ? A nagyiási hóborl-üzuuvedók, ráfogták Ki»kaniisára, hogy város.
Hit mi Ki.skaim.sa vAr<
a külföldi irodalom egy órdokkeltÓ Á* p ÍV A hét aktualitásairól Huhlbeck Károly humo-hamar
még pedig Nagykanizt«áníik batározotUin kételkedni inertlnk
jellegében H erre MÁ?. okunk van Hogy esak egyet j ros fejli\'-cei számoluak be, amelyek
r, Kem
városi tanáca, régig MÍlálni mía ü óra után például
t Varazsdi utcán ! Az ott felmörló porfelleg majd
l beaíéli önöknek, hogy milyen város Kinkanizaa
i i ili k l
emliiHUuk, az érdekuivxl való iiemtörótlé-; tapasztalása i rniték 11 közönség rokoDSienvút, H immár az Uj Idők \' közi h.|U (uuri) lóanyBg miuÓAégét iiemc»ak mégis t-lt\'tg arra. hogy a neki adott városi jelleg hazug-1 ílluszlrnliv részének külön érdekességei. Képeket,\' tartják, dv IVilusazék is. A r»áktoiuyaj jArás fÓHZolga-s*g- Hiszeu Nagykanizsától egyebei w. kapott mint 1 rajzokat, elismert imves mdvéttzekiól hoz a lap s a bírója, Kolbeiiüchlag líela fe.lit<mi*rviín a muraközí lóte-«il az úrén, Hemmit mondó címet. Tesnék (isak tisztelt j közérdekű etieményeket eredeti f>liivképfo|vét«lekhau | njéNZté^t feiiyegelíi vnHtedeliuet megkereste a zalavár-
mutatia be Az Uj IdÖk
ki k Klófii
ira negyedév.
kint 4 korona. KÍófizetni lehei a kiadó Singer és Wolfner-nél (Audr^y-ut lo.) vauy bármely könyv-kerettkeriés utján.
~ Nemzetközi Barom fi kiállítás Budapeiten. A Hiromtitenyéiiztók UrNtágos Egyeblllele HE idén november hó 2Mól dec. l-ig nemzetközi baromfi-kiállilást rendez, a melynek védufke Auguszta
ennek a szorgalmas Akár a próba fullad- ól kikl
Hogy menyire szivén vitte népnek az érdekeit mindönki
z érdekei md p
az egész várofirftsz! Az udvarokból kikerltlt szem.* én utcahortszat elhuló marhatrágya porával vegyitett baeillusos levegő csoda, hogy az Bgész Ukósságol meg nem fertozteti: 8 ezt a hetek, havuk óla folyton növekvő portengert még mefitersójíen utoii szaporitotla is a közigazgatás, atyai gondoskodása, mikor vagy két hete porrá tört lessel hordalta meg az utcák egyik-másikát. Csodálatot* érzék a kóu\'gószHégOgy iránt. Vagy a felébredt lelkiiumeret ebben a less-
g
ge, dUzeluöke pedig i ii
z, a mel 0 cs. kir.
gy g pg
Darányi Ignácz ÍÖldmivelésOgyi miniszter ur. A
kiálliá i k dij kl kitá álli
megyei guda»Agi egyeslllelet és Zalsvármegyo lóte-nyésítö bizoltmáDyát. hogy mint légiMolékesebb tényezők tegyenek valamit a muraközí főleny ész léit érdekében K megkeresés következtében Zalavármegye Iótenyét>zt6 bizottmánya elhalározta, hogy állami tAmogatáttH&l a muraközí teiiyéuzunyag nemtwléí\'t) érdekében óreu-kinl felváltva ÜMikloruyáii és Perlakon lódijaiást rendez, melyen a csátornyai és perlaki járás kisgazdái saját tenyészléna murtiközi kancáikkal vehetnek részt. Az ilyen elhó lódijazá^ folyó hó »lón délelőtt
y j y
órakor tartatott meg Csáktornyáu H vásártéren. A lódijazáson megjelentek a fóldmÍTelé»Dgjri
y g gy
kiállitásou igen sok dij kerül kiosztásra H az állnmi m
és magáudijakon, érmukeu kivtll a térdij háromnegyed _
réhze kertll kiosztásra. A kiálliláu keretében uagygyd- , minisitérium képviseletében Molnár Utván ,
lés lesz, a melyen a barom6tenyésztés legfontosabb, a pulim méutetep ossUMy paranoMioks Arvay Lajon

ZALAI KÖZLÖNY

1 1007. SZKPTKMBBK -J8.Vigyázzunk a „szeműnkre!"
Mert könnyen elveszti látóképességét, ha szemüvegét nem szakképzett látszerésznél
szerzi be!!
Mindenki, aki bágyadtán es rosszul erzi magát
idegtm és akarat kúptal&u. HaiiHtogeii által m életkedvül é» életerőt kap. Több. miut íiOOO tanár éti orvos kitílnó hatását oliHmerte - Kapható iniiul.-ii gyógyHzertárbau es drogériában. - IurntTletént ingyen és húrmeiitve kflld Hatier & (Ju., |i«rliii, 8. W. 4s.
C. BRADY. WIEN I.
• Vsdjégy: „Hörgőiét\' •
A Ltuiment. Capgici comp.,
-üiillti pilltki
uüí bisonjult háiiuur. muly iot 36 AT ÓU Wjobh /ájdl yult kduv h4l WJÖ
j
duvényaél, JÖ^l
<-k bizoy bil
muti bevUrUthof ótktouk Ügyünk m fiuk oljan ÜTttget )of»djunk el, i mely a
)fK>M*n*l •ilitott <1O»OI)M ru ototnkfiolvi Án ur«c«kb«n 80 filUr, 1 kor. 40 f. « ?J kottnu é« úyM&lvio MÍDIIK) Kjoo-^rUrbM Uphltó. - 1-ormktir: Tlrlk Jé2i*f nró(rj»LwrÍ4»M, Bidapaatea. • llehtar f jAff/H»rlár» ir«iilaah—",
! Szilárd anyagból épült házakra
5 és fél százalékos kamat mellett
közvetit kölcsönt
MÓR
3ankbizom;inyos, Csák to rnya.
FLEINEK
ZnlfOlflfíye ultfepjtiiid. t.nálil-.i ZalmiíMgyi* ht[eiiyé.->ztÓ, vetési óns/.eg 41.862 K. IH UH. Az ajáulatok leg-
biiotlnidujN é.s a Zíihiárni.-cvti gazdaság egyesület i kósÓbb l\'j»7. évi október hó SJ4-én d. e. II óráig
reszéról iiüíty MMIIIIIJII. Nevi-zo^en Koller Uváii nyujtaudók be. A részlete* föltételek a zalaegerszegi
u lótenv\'-HZiÓ bizottmány elnök-, uki I-Kysj-,er»mind m. kir. Allamépitészeti hivatalnál tudhatok meg. Boprou,
a di|az*>nak is az nlnflke \\»l\\. ll.-i l.\'h-ndy Ferenc n 1UO7. Avi szeptember hó u.H-itii. A kerületi kereske-
niegywi fiini&BÁfri rgrennli\'1 i-hiiikn, Oltay (iiidió. dolmi ét iparkamara
AIalattiisiky Ki-rone, Vizlemlvav Sándor,
(iéia, Szeutmihály DMMV Stadrl János. Klek Krnó.
Hajós Mihály. Sárközi Viktor a Kuzdiinág
titkára, Laudor l\'Vrene MOuibaihelvi
iih\'íúgaíilasMgl bitottság,
Díjazásra folhajLUolluk t»7 (irb. a perlaki tárádból \'. restiben fi idei oikóikknl.
gy
garitasági
egyesOli\'L i.Ou K-Hh udotiirtnvitlúl Td
Kién kivnl a lódüai^ .^y ^ ^
(ianiasá^\'i Takarékpénztár Idü kormiát adumáuTozult.
A íóÜiaildü rtllnlok számát i\'i lA
a iiirálól)iiottMiK\' tagjai ko/.lll ^.\')--\'jr> K-át föl utt H hclybziiifii llorldlemiy Ferenc, Koll A rí aj LajoK, Klt-k Krnó é» HU K-at Murai Róben. mely íisflicgböl és a |i)0 K. kéltség rtsszeg maradváiiyá-ból még i drb. J.\'. K-tí« i\'-n :i drb. 10 K-Aa dijat DhZlott ki a bizotUrif(.
AK eUö dijut Lovrfncsit kancája vilin el
Szak látszerész Nagykanizsán
Strasser Márton
(előbb Szarvas szálloda,) most i gyárilag berendezve a vá
házzal szemben.
Salvator-forrás
lakón
IVAII
Jutalomdij volt i-gy aon K-ái vb Hl 10U K ás dij. mely dijak n ?liliiszleritim l\'UOi) Kás és a ialai
kitüní likami luunállaKli vesebojoknAI, a húgyhólyag bán-talmniiuilctköíivénynél,-.cziil(or-belcKséKnélpUi emésztési és léleg-
té*l szervek hurutjainál. Húgyhajtó hatásúi

! Hál csakugyan olyan jokPj
Mik - Piy-dilK.Sodenw Miueral-F««lill«» ? Ntgy-i<ll"rj8Mrü»k. Ma^unkfíjta ember sok aisrl !.a»málbat, de \'\'\'5I i én niagim is ciltaoretettel hanjnílom a valódi t\'ay-
Az álUtszámlbláB eredménye A Inldiuiteléfi-Ogyi miniszter az lö\'.U. évi Xll t c J.Í. §a alapján évenkiut óe»zeirat]a it 1IH«TIH>S liáziállaiokal. Az ezeo ónsit\'irAu alapián kitidnti kitniKnlás .izitrint van vármegyénk területén 141 in drb nmgyar fajta. iBiiüíiü piroH tnrkn, t»f)l borzdi-n\'rí HzarvaNinarha. I >!I77 egyéb larka, 7.VJ bivaly rishz^eii lehat at IU7H darab. A kimutaUs szerint a im-gelózó évben volt 16878 drb. magyar fajta. l74\'2:i.> piros tarka \'JVA banvereu, 1H7>I3 egyéb tarka, 1277 bivaly, OSMHSBII t^bát \'Joti 173 darab. Ktekt-u kivlll oH.sxnirtak a megye, területén HIK>H4 drb. lorat, TiJl) fiiam arat, K\'.t ószvérl, )!>UtJ7t fiftrlést, 112080 iiihot K tWA kecHkúl. A múlt évbea volt: üübtti ló, öfi-\'i sziunAr, Hí) özvm>ití3(JU" sertés, I12HÜ2 juh M i.crt kereke. Az i^azeAllitásbÓI látják, hogy az állalállitinány xzaporudolt; mégpedig 4!iü(> darabbal, ami arról (esz tatiuságul, hon? fejlődésnek indult állattwiyfrUtt\'N\'lnk örvfiidfteNfii gyarapodik
Nyllvanoa nru rakta rak készlete A legutóbbi kimutatás szerint a csákturnviii nyilvános kenzleti) volt; \'JH3U6 min. btj/.n, ib2l r
árpa, IÖ67 zab, 1»364 L-ugeri h 19*5 liszt. - A j W|e fjodenert. K» aki egyszer veet. at megjön iámét
nagykaniznai é volt >U^ mm. búza, íi-J27 roz>. Vauuak vevőim, kik éven át veszik «B kézi eladási!
?Jii45i.\') árpa. 41HM i»h v* M8. i-ugen "; cikkeim közül a Kay-íóle valódi Soderier fogy légin-1
, gy gygy
iertarbau, drog.riában és ánváiiyviikereskedésbfii
\'A-fözgépkeidÓk és kazánfűtők lpgkAz«lubbi j ká(,b. Íme kérem, egy doboz 1.-J5 K. MindeD gyógy-
képí-Mtó vi ingái tíopri>nbaii október hó i\'ó napjáu de. - ? ....
M.gy.rorazig és Ausztriára. G«nt««rt, Wien XII. Utílghoferstra
9 órakor a Sopron városi vi|]tmy(t<lopeii fogunk megtartatni. A kellóeu loleierelt vizsgálitti kérvt-nyt\'k a ni. kir. ker. iparlxIUgyelóiséghez kllldcodók II. Itákúci Ferenc utca -l az.

V Hirdetmények. Kolyo v\\\\ november liúuiiplól koidve havi réüzletekben u soproni katonai álloináu számára 0000, a szombathelyi (jzrimára \'2!\'00 é.s a komáromi hiámára ;ÍHOI> irH*iurníá2n*-fiK[« fog vá8árol-IHIHI. Az írásbeli ajnulutok le^k^üiibij f*. fWi október hó IB-án d. e. 10 óráig a poieunyi cm. tir. & hadtest Imdbiilo-tHágánál uyujtaiutók be. A részletes fültétetek a felaorolf álloiitáuok katonai élelmezései raktárainál tudhatok meg.
Legfinomabb asztali
alma
rcntk-lhetö tetszés szerinti menyiségben
STERN MIKSA
I umál, Stridón.
Nagykanizsa, Kóuzeg és KiHmárton államaitokon elhelyezett c*. és kir. katonai csapatok éö intútetek részére az I\'JÜB. <:v folyamán szükséges kenyér, rozs VÉ zab bzállitására a cs éa kir. \'.> LadU\'st hadbiztos-sága pályazatot hirdet. Az ajánlati veraeuy tárgy alán | a soproni c«. kir. katonai élehnezo-rakláriiál f. évi október hó \'22-éu d e. lu órakor fog megtartatni, mely időpontig az írásbeli ajttnlatok a tárgyaló bizottsághoz okvetlenül henyu|lmidók. A részlet*!« föltételek a nevezett élelmtizómktáritál >-s >i kamaránknál tudhatok meg
A ctt és kn hzah. déli vaspályaláraaortK uuitit-petiti UzletigazgalóhHga pályázatot liirdet linó köbméter kemény vs aiüO köbméter puha hasáb tűzifa .stiilli-tftHára, A részleteü föltételek az üzlet igazgat óság aiiyaguzerkezeléNJ oszUlyánál tudlmlók meg. Az a|»n-latok legkéHohL I. évi október hó tr.-én iléli Ia óráig
A iHlutigtTbii^í m. kir. állaniépitész^ti hivatal \\<rsenylargyalásl hirdet n pui-s-varazsdi állami kózul \'/, ÚKVirnivgyv tPrUlHltüt levó i:i5— i.Jii. km. wakaszú-)>., bazalt kiskü-burkolatt»l való ellátására. A koli

l>7 SZKPTKMIIKK 2K

Z A I. -k I KHZ I. 0 N Y

WEISEl J. C.
Gazdasági gépgyár é. va.öntöde malom-építészet NAGYKANIZSÁM.
Ajánlj* eUónmgu MT szolőgazdaaági eszközeit
és gépeit. ~M
Nagy választékban és minden nagyságban kaphatók:
MABILLE RENDSZERŰ BORSAJTÓK.
(Herkules kettős nyomószerke-zettel) legolcsóbb árakon.
SZÖLÖ ÉS GYÜMÖLCS-ZUZÓK, SZÖLÖEKÉK,
l j- könnyű és jó kivitelben.
BORSZIVATTYUK ÉS TÖMLŐK, PINCEGAZDASÁGI CIKKEK.
Részletes árjegyzék ingyen és bérmentve.
Q D D
ELSŐRANGÚ HAZAI GYÁRTMÁNY

Első Nagykanizsai Fehérnemű mosó- és vu.suló inlézeto Nagykanlua, Fő-nt 33. (?árok) Hunyady-n. 6. (i«Jit ház.)
Klfogail uri és nói fuliérnonifinkei urak. j háztartások, intézetek ós szálloilák részére,.
. , < Vldakl migranililiiik potta-lordulU»»l
\' A fehérnernuok jókarban maradásáért szavatolok.
Házi moiii ét otalit.
Kívánatra árjegyzéket szívesen killdök,
SCOTT-"" Emuisió
fr-mKiviil orósitó hatással ran az i\'giist f>zenezotre ST\'Ví\'\'\'" >>s orfiwti a I(Hifit
Köhögést és meghűlést
I-HIIIIHIV niakaci I-.H hosszadalmah is legyen az, a bUOTT-lélf Kuiulsió gyorsan IIH-K xzdnlel. Móg a sorvadáson betegekuek \\a Luiiu)ebboléiii hiorwz a SCOTT-féltt Kmiil-aii\'i, leltévé, tiügy idejekoráu haszuáljék, \' IIK\'I; estit bei) állandó, tarlós gyógyulást\'
iy ereded Üveg ára a K 50 fillér-
Kapbaló a gyóujsiürtsrakhan.
PREKL ANTAL
EI10 nagjkanl/.ial itztilii, kárpitot ii dít/llö
NAGYKANIZSÁN, (larail {?•firlkái. ai iir*nié||il mahii.)
\\ n. é. kdxóM^g b. ngyelmét felhívom NagyUnluán |
ii\'Ulii, kárpit** ii dlszltfi •miiljmr".
•hol birmlko,, ,<ndilém legllnont.bb k.vii.lben JoUnyOl >nk mtlicn bármilyan UStaUdl " kirpltoa munkil Urotttn í, |>untoian kiflitek.
Kllogidok ftlmk kirpitoiUát, f»«»aj»li elkí. uiieici, üáimlfelo kislmuikák moutlroiáB&t.
N\'BX vll.111.ku i.ti.r alviaok •• KtnltiirUbui.
Kk hil4, abcdltt. iialon, «ISi«obt., bolt- illai tW b»t«n4«««i»««t «a
haikliH lÍBiteleUel
PREKL ANTAL
múuKUlos- éa karpitoa. 1Z0IJD KUKKÁ I
Levelekre azonnal válaszolok.

TT

Torna- és
vivó-cipők
iskolai\' es 1
m.gánhas/.ná-
Imra. vás\'/.oi
ihól euimui.
talppal. -
Kapható:
MILTÉHTI SÁNDOR cégnél
Nagykanizsa. ivároBház épületi

Alapítási év 1895.
SZÉKELYI LAJOS

Barna és fekete ?
Kőszenet
kazán, tüzelés é« ?zobaftttisre azonnali izallltái mellett ajánl
Vajda Elemér, Csáktornya.
;BÉRÉNY JÓZSEF És FIA
AlmVSSg°" SAJÁT MŰHELY. *\'
ICPVPVilPÍÍlí r"J1Í1 kl\'1*lil™"uíl"» miniieQ-JtU lUlUnU^ kor »W vála.«ékb»n kí»zen kaphatók.
NAGY RAKTÁR «"\'"*\'"?" «*«*«.kw
un bitiiüs kövokbt-r
\'NAGY RAKTÁRA fr f ""?\'ó*
NAGY RAKTÁR li"om
Eladás részletfizetéa mellett is I
Nagykanizsán
a/ „Arany 8zarva»" bzállmlu épületében
viiii Zalavármegye legjulib. legnagyobb
míi-úrás i« lúls/.erész üzlete, ahol
SZÍVÓS ANTAL
zakkejíZi-u tuliijtluiios kitílnü áruival é.s jó
iiiiinkHjával teljfK odamláfísal elégíti ki a
1 it. R. küzönsüget.

Z A I. A I KÖZ I. (I N Y

I\'.i(i7. 8ZBHTKMBKR as.

Neustein-félc B
ERZSÉBET labdacsok. |J
K i\'iluWk liaHiitiló ktUit E
iiu-iivttknél tnÍDritMi tekiii-
uti\'k minden ártalma*
MOLL-F ELE
r
SE.IDLITZ-POR
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A védjegyét és aláírását tünteti fel.
> altaitbinUlmak. gyomot, ? |[\' . ívilitJek óla nnmUK n^y
k IjiiiainiW legjoltb en\'<í-yl lcutzniMtaUi.it n jóhb « niHlHI
tor*(
M OLL-FELE
SOS-BORSZESZ
;yik Uvct( MíILl, A. Unleli (el, .A. Moll-
Citk tkkír iilódl, \';;
neveieteien mint rájd.|omcelllapll6 btdBneoliil tzvr
köií.eoy. c.ui ét » meghűli, egyet, kOfeikeímcnyelníl
legiimeielciet.!, nei^iei-
Eli émill in.itl •*?? ári I kinu
10 Illir.
MOLL Gyermek .s/
l> möd.ier tierinl kenitek gyermek ci bolgjr tta|ipiol • bdr Y*rm«k«k t felnőttek r««i4r«. - Are dar4bonk4nt 40 flll. Ol darab I kor. 80 Ali.
fel v.tt elUWi.
Mimim ilarab nyennak n»]ip»n Moll A.
?•II I. ||É|jiziriir Vi\'.\'éi"«írVid«»rl íztllltt ÉIUI,
Méc«, Tuohlauhoii íl. HÍ.
Vld4kl mogrenJeUMk niponlt |>»itauUnv«i melleit teljeiluetuek.
A raklárakban ti-saélt h»tAr»/i»imn .MOL1. A.J nláirtoiiv llátoli kw/.ilinóiivi\'liet k^rni.
Raktár Nagykanizsán: Roaenfeld Adolf Fiai.


^y^ii hashajtók, Ártalmatlan, mim \'• piluldk
SZÉKSZORULÁS
eglűuh bt>li-^bt-(((\'k hirrtif-M clt.-ii Cukroz.iit kolsi-jílk \\«*ff**it még gyermeki
Rgy M pUntAt Utrt.,tm„*ó dofiox 30 fli/ér KaV trkrrc; mtty H dvhvU,
UhAt J2O piluíAt tn,talm«n, c*<ih 3 korona. 2.4S korotut etŐtegtiA htkOldéat utritmlt rgy tekére* t>érm*ntv* kHitUtik


tintásoktól kftlftuÓM\'ii óvakodjunk. KérjOuk httáro->ilai> NKU8TK1N FÜLÖ1\' liaubijtó libctuuail. Valódi oak, ha miuden i,ul>ui tftrvénjilty beiegy^^tt védjegjönkkel piros fpkete ^nyomtuUinbaii „Sient Lipíil" I-H .Neustein Ffllöp Hicrrsi" aléirAKSsI vau ellitvi A kvn\'hkedclmi t védeti c*omagjaink aláirilsuukkal vannak t>IIAlva. NEUSTEIN FÜLÖP

Óh )»J !

KOhSgis, reltedtaif is
elnyilkásodis ell«o gyora és biztos hsUsunk
az fitvngyat nem
rontják és kilttnö
izllek. Doboza 1 kor.
?\'s 2 kor. Próbadoboz
50 fillér
Kó- ti iietkUldetl oktir;
..NÁDOR-GYÓGYSZERTÁRI EEKer mellpasztila
Megfojt ez az átkozott köhögés I
Kapható Nagykanizsán: Bellis Lajos, Práger Béla, Reik Oyula és Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban.

BÉOtí, I., PUnkangMi* fl. utó NngykíntnAn; BELU6 LAJOS ém HEIK OYULA
éí smbcirek figjiméb©!

T. Szttot Mihály él Tiria o*g NagyTársvdon, füzei fatelep 3. íz. alatt ajánlja uj alakú és igen uólszorü lőrvé-nyescii VÓIIIHI saját rendizertt hornyolt oement tetöoperép.-kézl gépeit lYiii\'iit ÓH humok kcviTrklifil i\'lóálliutruló iicrn szilárd ii\'(őosort>p gyiirlásám. moly altul liomokoH vidcktin, vagy homokos íi\'ivó kö/.i\'h IHMI k.viis bcfoktcióssi\'l nagy Jövedelmet biztoilto flzlet léteiithetd. Nngyolih mennyÍKÖ^Ü nyjcii gyártáKhuz gópi>iukkcl uiisul Í8 elmogyunk.
Építészek él uradalmak saját használatra is gazila-ka^\'oean gyártathatják, mivel u ^,<pfk hordozhatók és bárhol folállit-liüi.ók, az ílzh\'t bokíízdósfre liígalk\'ilniasiilíh az őszi idó.
Kérjttk mielőbb érdeklődni, l>óvobb értesítést személye-WII, vagy levél ulján fenti weuú II.-KXI-IVZIIÍ szíveskedjék, hol a gyártás rundja, a kész cserép os uz uzzul eszkózolt letíife.dés is megtekinthető.

fcrli szabó,
Nagykanizsa, Erxmébet királynétér (Elek-hái.)
Régi, elismert dolog, hogy mindenkor legnagyobb raktárt Iáitok a legfinomabb és leg-divatOBabb bel- és külföldi. Ízlésesen összeválogatott gyapju-szövetekból. Az őszi idényre is már remek szép szövetek érkeztek; kérem nafívrabeesíllt vevőimet
azok szíves megtekintésére. lM-ik évi fennállásom bizonyítja, hogy mindig a legszolidabban, a legtisztességesebben szolgálom ki tiszteli megrendelőimet: kérem tehát
szíves bizalmukat továbbra is. A vidéki tisztelt közönséget kérem, szíveskedjenek engem postán értesíteni, ugy kívánságra mintát küldők, vagy személyesen odautazom.
•, ?- Kiváló tisztelettel
\' KÁUFMAKM MÓR
férll szabó.

V-Hog-y mersz nekem más egyebet ; ? hozni, mint a kipróbált
- cigarettapapírt vagy hüvelyt:
i
Nyomatott Ifj. Wajditu József könyvnyomdájában Nagykanizsán.