Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
1.97 MB
2007-03-01 15:24:51
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
445
3681
Rövid leírás | Teljes leírás (265.5 KB)

Zalai Közlöny
1907, 46. évfolyam

Zalai Közlöny 1907. október - 40-43. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAOYKANIZgA, 1807. NEGYVENHATODIK ÉVFOLYAM, 40. SZÁM.

OKTÓBER 5.tlöftieté*! Arak: Kg*** éne 10 korOn*. u-ir<i< b koron*
neKTe11**\'" 2 kor<"1* fiO *"\'• E«y«» «z»m Ari 20 fl\'ll
Tanároknak, fanitoknakjagvzoltnak é* állami tí»/i,»triókn«h
I *vr* 0 korona, fi! ivrt 3 kortn*.

Kálmin Fái.

Siarkaactas4g 4i kiadóhivatal: NasykanlisB,
Kinliay-ulca 30. •iám. > Megjelenik minden iizombalon catc 6 órakor.
vegjen egj


J
Ml
-CT3
rvi
eu
cet
co co
co rsi

STRASSER MÁRTON
lát- és műszerésznél .
Nag\'ykanizsá.n, (Fő-ut városházzal szemben),
hol már „20 koronáért" egy tökéletes hangverseny beszélőgépet kap.
Nagy hanglemezek 4 K. 50 fillér
2 K. 25 fillér.
javitó-niíiKely.
ii


uT. OKTÓItKíi :,
7. A I. A I K i) Z I- 0 N V
j hiába! Poraitok fülelt kihajtod a <
| nemzeti kegyület siiueri, illaton virágs. Míg a magva Hzivek ierm5ta|ji]áhttn >\'z a két virág di&zlik, addi|( állni fog e hon \' 8 a Ti emfákulek ÍH él uddiK . .
Színházi kérdések.
AlUnuegély a kŐKÍnház építésére. Nagykanizsa - Szombathely—Kaposvár.
Kijön Jövőre?
A ssinéez. mint romai pápa és a tenorista, mint úristen. - Az idei szezon mérlege. — Művésziek és anyagiak -- A mentési akció — És saép volt Ohristian. — Nagybácsi a láthatáron. — A táradirektor - Művészet és automobil
II.
Bihar lók.
Múlt ftzúiitunlc teriedolineü, du iniiicJtiiii\'.M-ini indokod bevpieiétje után foglalkozunk a líiliari-iarMi-lui nagykanizH&i inúlíódésévei moly nálunk esemény-síiiiiiba ineuö fényen anyagi é> erkölcsi MÍkerekktil kezdődőit én ÓM íme. btijnálnlunkra, teljes caóddel V«K-zódött. Hihari Akoí-, ki vérbeli művészember, ma beteg Bzinpadi játéka állandó kedvctlensúge UH múvéiui iuveucióiának léuyegeK megl\'ogyatkoiá.sa miatt iiutíycu hókat vt\'HZtHtl korábbi becxébÓl, a társulatunk (x-diit ma már uein ó. iianem Armuth N\'áuin nagykanizsai ker^ski\'dó a gazdája. Aruiutlinak n»Ky!taUilniu helytarlója SKUIIÓ i\'ál, Armuth uuokoöco^. ki e min.\'), aégében, legalább Ariiiuth >-7..\'m(>üJ.t )il>ól. tikkal jobbun bevál. mint lirai teuor szerepeiben u siiupudou bevált Hitiari iránt ma is viíltozatlauul él beniiOnk a iúiiidulul i\'s a réuzvet érzést*, mégis küielewt^lltilc, hogy ti\']|t*H éti tragikuH onód|ét H mattá siviír valówígn-bau ob|eklive feltárjuk. lde|e. hogy liüZta képei nyár* ]i)nk, mielótt inéjf a Hzinihizi>u»átf a jóvÓrd nézve ditiitoim. de uj.ságirói kótele»<<égitnk is t Őzbe lépni akkur. i midőn azt látjuk, tiugy egy lobb worsr* érdemes szin-tártfulat i\'geN^ mű vészi rendtjlletéve, reputációja én tniíiaínnk fiib/.lujieirtja untipulíkiiM üzleti 8pt>knlári(>nnk i-hhet áldozatául. Hiharii n>-m kárhoztatjuk, hugy midón már orré hivatotlabb emberek véuigf\'ninálták rajta » halott-támaaztáij minden inodiló küérUtét, örórnim-l kapóit az Uzloti számítás kiváló spekulatív ösrlíiimnl feléje nyújtott szalmaszáNi titán. Kiharinuk. mint míndm mtMé»zcmbt;ri.ek, abszolúte hiányzik a 8tiuÍKazitaiií<-li»z
A bizottságok.
Érdeken eset löruiiil a szerdai városi közgyűlésen. A gimnázium ápitésn agyéban bizottságot kullett választani. FclliivlAk tehát lii\'iigyrl Lajos fójegyxil. hogy — more» patrio — sorolja fel azokat, akiket a bizott-
jelen. Kz pedig nem azt mulatja, hogy komolyan kivannak tárgyalni. Hanem szíri, ül kor választanak, rendkívül kuniuly álirázat...