Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
1.96 MB
2007-03-01 15:29:45
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
343
3147
Rövid leírás | Teljes leírás (269.36 KB)

Zalai Közlöny
1907, 46. évfolyam

Zalai Közlöny 1907. december - 49-52. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

DEOEKBEB 7.
ÉVFOLYAM, 49. ,ZAM.
ZALÁIKÖZLÖNY
l *™k: Eg ,. 10 koron.. (l|,„„ , ko„
Si.rkMilIili 4. kiadóhivatal: Nagykanlua, Fo.gl u>. .Om.
Megjelenik minden uomtMtoa este 0 ónkor.
Felelőn h-í^rkeNttu és kiadó: Kálmán Pál.
1 koron. SO HU. E«„ „4m 4,, JJ «|| 5
. t.Bll6k».k, j.„,„k„.k 4. ÜUml ll.,M„Ljkr,.k I «vr. « koroi... f«l .„. 3 korq„.


MEG VAN OLDVA! * mi szegénységünk.
Nem kell a fejünket törni, hogy miti A nyugodi önmegelégültscg hangján,
vegyünk kedveltjeinknek nenj rill<*n bizonyos rátanos elbizakodottság-
karácsonyi ajandeKul,
Kerékpárt 40
Fényképező gépet 6 kor.-ért, Laterna maglkát 1 kor.-ért
lehet kapni
Strasser Márton
lát- és műszerésznél ü«O]fl«»n\'*"*ni
újonnan gyárilag berendezve F6-t áhál nemben
Nagy

mikor ily remek kiállítású
20 kor.-ért
gal is halljuk, mint szerelnek sokan eldicse-
kedni — szerénységből nem a maguk, de —
az úgynevezett „jelen kor" és „mai társada
lom" „oivilizációjával," „fóWilágosultsagával,"
„műveltségével," „intelligenciájával." Pedig
igaz értékük szerint becsülve e kvalitásokat,
ugy vagyunk ezekkel, mint — bocsánat az
Ízléstelen hasonlatért — a megzavarodott,
nagyzási hóbortban szenvedő szegény beteg,
aki azt tartja magiról, hugy ó egy gazdag,
hatalmas, tekintélyes, mindeneknek parancsoló
király. Közülünk is sokun osak1 így minden
alap nélkül tartják önmagukat «4gv korunk
társadalmát műveltnek. | \'
| Mert ne ragadtassuk el magánkat. Esetleges nagy olvasottságunk, elónyís vagyoni állásunk, tekintélyes hivatali tisztünk, ízléses öltözet, Unom modor, de még a puszta tudományos készültség és hatalmas alkotásaink sem tesznek igazán .felvilágosultakká" (sokak olólt ez a legfelsőbb fokozata a szellemi értékelésnek.) intelligensekké, müveitekké.

Az igazi felvilágQbultság ugyanis nem I abban áll csupán, hogy a kultúra hatalmas i alkotásait ismerjük, adukban gyönyörködünk i azokat magasztaljuk — ra olynn, mint mikor \'osak a tenger s/Jiiváltozutos felszínének \'. szemlélésében vagyunk elmerülve — az igazi jfelvilágosulUág le is hatol a mélyre. Miként a , tenger természeti szépségének igazi diosóitóje a tenger mélységeinek megismerésére is lörckszik s lesziill annak fenekéig, ugy az igazi felvilágosult, civilizált ember is törődik la társadalmi lót mélységeivel, n nyomorral, \'a szenvedéssel. ínséggel is.
Az igazi intelligencia nem abból áll, hogy jékcsszólóan tudunk szavalni, kedvesen csevegni, finoman modoroskodni, hanem abból, hogy tudunk komolyan gondolkodni afelett, uiit kellene és hogyan cselekedni a nyomor i enyhítésére, másoknnk, bajokkal küzködőknek felsegélyezésére.
\' Az igazi műveltség a lélek nemes érzelme, a szívnek, észnek humánus, embertársi szerelet gyakorlására vonatkozó elhatározása.
«-.» (v?..h4«U «*»». l8iker^^r^r- érteként karáCSOIiyi kíallltíl>S. |az emberek egyes személyeinek vagy tömegé-

nek jólétét szolgálják, mozdítják előbbre.
Emelhetünk felhőkarcoló épületeket, építhetünk
viz alatt vezető utakat, felfedezhetünk a levegőt
metsző biztos járműveket, létesítsen bár a
tudomány és művészet bármily nagyszerűt
és gyonyörködtetőt, ha ezen vívmányok a
szegény könnyét nem szárítják, ha a panaszos
sóhajt el nem hallgattatják, ninos igazi nagy
becsük. i;
Csak ha a felebaráti Szeretet indítéka a cselekvéseknek, csak ha ugy alkotunk, létesítünk valamit, hogy általa boldogítj...