Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.57 MB
2015-02-05 17:33:17
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
742
3004
Rövid leírás | Teljes leírás (143.96 KB)

Zalai Közlöny
1907, 46. évfolyam

Zalai Közlöny 1907. január - 1,3. szám
A 2. és a 4. szám hiányzik


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

HAGYKANIZBA, 1807.
NEGYVENHATODIK ÉVFOLYAM, 1. 8ZÁH.
JANUÁK 5.
ZALAI KÖZLÖNY
Eiflfinliil árak: Egét« évre 10 koron«, félévre 6 koron«, j i«^yciié»ro 2 koron« 60 «11. Egyei «ám ára 20 fill. ;| Tanároknak, tanítóknak, jagyzAknak áa állami llaztvIaalOknak I évre 6 korona, fái ávra 3 korona.
Felelős szerkesrtő én kiadó Kálmán P&l.
Nagykanizsa - törvényhatóság.
Nemcsak városunk, hanoin az ogész vármegye közönsége Nagykanizsa r. t. város szombati közgyűlésének hatása alatt áll. Legelsőnek a Zalai Közlöny mult száma adta tudtul a közgyűlés ama rendkívüli horderejű határozatát. melylyel az önálló törvényhatóság felé a kezdó lépéseket megtette.
Őszinte örömmel üdvözöltük s üdvözöljük in» is a képviselőtestületet azért a bátor és férfias magatartásért, mely ly el a vármegye gáncsoskodásával és kicsinyeskedésével szemben — állást foglalt. E helyen is elismeréssel adózunk a szombati közgyűlés bátor szavú vezérszónokainak : ujnépi Elek Lipótnak, dr. Sehwaroz Adolfnak, dr. Fried Ödönnek és Iióvész Lajos szerkesztó-oollegánknak. Feltárták a helyzetet és mi, a fellebbenteti függönynél láttuk azt a nyomorúságos tehetetlenséget, amelyben sinylódünk.
Végre itt volnánk tehát! Megtették a kezdó lépést, hogy szabad szárnyakon repülhessünk és ne kelljen folyton a vármegye nagyon is megutált terhe alatt nyögnünk. Micsoda paradicsomi állapot is lesz az, mikor noiu kell minden legkisebb utoatisztítási engedélyért a vármegye ajtaján kopogtatni.
Oda sorakozunk a törvényhatósági joggal felruházott városok: Budapest, Fiume. Arad, Haja, Debrecen. Győr, Hódmezővásárhely, Kassa, Kecskemét, Kolozsvár, Komárom, Marosvásárhely, Nagyvárad, Pancsova, Pécs, Pozsony, Selmec- és Bélabánya, Sopron. Szabadka. Szatmár-Németi, Szeged, Székesfehérvár, Temesvár, Újvidék, Versecz és
Zombor mellé. A 2f>-ik törvényhalóság Nagykanizsa hinne.
Meg volna az önkormányzati jogunk és saját tetszésünk szerint — ami főispánunk elnöklete mellett — készíthetnénk szabályrendeleteinket. ügyeinkéit magunk intéznénk |és közvetlenül a mini\'uteriummal lennénk összeköttetésben.
Minden érv amellett szól. hogy alakuljunk törvényhatósággá. A közgyűlésnek ezt feltétlenül el kell határozni, aztán lel kell terjeszteni a képviselőházhoz.
Eleget tespedtünk, eléggé elmaradtunk. A legfőbb ideje, hogy lerázzuk az igát és cselekedjünk
Hogy mennyire fontos és üdvös lépes lenne ez városunkra, afct igazolják az alábbi rendkívül érdekes nyilatkozatok, melyeket tudósítónk előtt tettek hz alant megnevezett vezető személyiségek:
Vécsey Zsigmond polgármester igy nyilatkozott az ügyről:
— „Hogy önálló tör /ény halósággá alakuljunk-e, vagy sem, erre határozott választ nem adok. Elintézi ezt, maju a legközelebbi közgyűlés, amely elé ítész tervezettel lép a tanács. Hogy óriási erkölcsi t tfKuáa lenne m Nagy kanizsának, az bizonyos. Anyagi kiadásokkal járna az átalakulás, de viszont bevételeink is lennének. Ig.v, a túbbek között egyedül viselnénk a katonai pótadót, de ezzel szemben nem fizetünk megyei pót- és útadót. Egyet azonban ki kell kötnünk: Nagykanizsának magának legyen főispánja, ne pedig ugy, hogy a megye, főispánja legyen külön Nagykanizsáé is, mert akkor nem sokat nyerünk.
8*erka«*td«4g éa kiadóhivatal: Nagykanlzaa, Erxa4b*t-Ur (caoportház.)
Megjelenik minden szombaton este 6 órakor.
A másik. amire törekednünk kell, hogy akkor Nagykanizsa egyedül küldhessen képviselőt a parlamentbe."
Lengyel Lajos,
városunk érdemekben gazdag főjegyzője ezt mondotta:
— ..Szivvel-lélekkel azon vagyok, hogy Nagykanizsa önálló törvényhatóság legyen. Annak idején nem sikerült Kanizsa vármegyét alakíttatnunk Nagykan...