Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.92 MB
2015-02-05 17:47:53
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1013
4025
Rövid leírás | Teljes leírás (230.81 KB)

Zalai Közlöny
1907, 46. évfolyam

Zalai Közlöny 1907. március - 9, 12-13. szám
A 10. és a 11. szám hiányzik


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


NAOYKANIZ8A, 1807. NEOYVENHATODÍK ÉVFOLYAM, 9. SZAM. MÁB0IU8 2.
ZALAI KÖZLÖNY
£l6fi«*t4«i árak: Egén ívre 10 korona, filivie 6 korona, tigfcdinc 2 korona 60 fill. Eg,o» »«ám ára 20 fUl. Tanároknak, Unitóknak, jegyzőknek á* állami tisztviselőknek I óvro 0 korona, fái ávre 3 korona.
Kelelő* szerkesztő és kiadó:
Kálmán Pál.
8ierk«*zldiág ét kiadóhivatal: Nagykanlzta, Erzsábet-tér (caoportház.) Megjelenik minden szombaton este 6 órakor.
A tanítók fizetésrendezéséhez.
Az állami tanitók fizetésének rendezéséről készített törvényjavaslat egyéb íogyatkozAsai-lól ellekinive, egy nagyon ¡8 jelentékeny 8 az » állami tanítók nagy részére nézvo igen sérelmes jutéíkedést tartalmaz a 4-ik első bekezdésében, nielyból a furfangosan kieszelt mondatszerkezet, dacára is annyit megérthetünk, liogy azon tanítók, kik kinevezés folytán jutottak valamely állami iskolához, osak az államnál töltött szolgálati idejök után részesülnek fizetésemelésben. Hát ez rendjén volna, habár nagy sérelem az állami tanitók jó részére nézve. De a tulajdonképpeni sérelem teljes mértékben csak a második bekezdés tartalmában domborodik ki. A eme része ugyanis azt mondja ki, hogy mindazon állami tanitók, kik a szolgálatuk 8/interét képezó községi vagy felekezeti iskola államosításával egyszerre lettek állami tanítókká, az 181)3. évig visszamenőleg részesednek fizetés ja vitásba u. Ez annyit jelent, hogy egy állami tanító, aki például 20 évi összes szolgálattal bír, s 10 évi állami szolgálata van, elveszíti szolgálati idejéuek 60%-át s csupán 10 évi szolgálata után nyer flzetéff-javitást. Alig ellenben egy 2 éve államosított iskolának az államosítás alkalmával átvett tanítója, kinek 14 évi összes. — s ebből két évi állami szolgálata van, eme 14 évi összes szolgálat után részesül í ize tésj a vitásban, mert szolgálati ideje lh>D3-tól számíttatik.
Én meg vagyok győződve, hogy egy oly kardinális törvénynek, amilyen jelentőségénél
fogva az állami tanitók fizotésrendezéséról szóló lesz, egyáltalában nom lehet intenciója ilyen szombeszökő igazságtalanság. S hitemet ingatná meg még ama jfeltevés lehetősége is, hogy a törvényjavaslatnak ezt az ezer és ezer emberre nézve rendkivül sérelmes intézkedései a törvénytervezet előkészítői öntudatosan csinálták meg. Ha /oz nom abszurdum, akkor az állami tanítóság iránti jóindulatnak kell abszurdumnak lennie. Erősen él beunom a remény, hogy akár a közoktatásügyi bizottságban. akár a képviselőházi tárgyaláson találkozni fognak képviselők, akik a törvénytervezet eme kardinális í fogyatkozására rámutatva. az összes állami tanítóság teljes megnyugtatására szolgáló módosítással javítják ki ezt a szerencsétlenül megkonstruált paragrafust. Mert talán a józan ész követelményeire is kell valamit adni még akkor is, ha az állami tanitók érdekeiről van szó. Ez az érdek pedig minimális összegében kifejezve annyi, hogy minden. 189B-1ÓI már szolgálatban levó állami tanítónak eSé 14 évi szolgálati ideje a fizetésrendezósnél okvetlenül figyelembe vótjfessók. Természetes, hogy a régebbi szolgálattal bíró állami tanitókri nézve a javaslat rendelkezései maghagyandók.
Nagy Lajos.
— SUmeg város 30 tagú küldöttsége szerdán délelőtt tisztelgett Kossuth Feroncuél s arra kérték, hogy változtassa meg az ukk—tapolcai liel) ¡érdekli vasút menetrendjét, hogy nu kelljen az utasoknak Ukkon egy teljes óránál tovább várakozniok. Kossuih Ferenc megígérte támogatását. — A küldöttség ezután gróf Apponyí Albert míuiszterl kereste föl h arra kérte ót, liogy a város alreáliskoláját gimnáziummá, vagy főreáliskolává változtassa át s megköszönték a
községi iskolának állami iskolává való átváltoztatását. Apponyí válaszáuan kijelentette, hog...