Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
11.9 MB
2015-02-05 17:49:29
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
570
3141
Rövid leírás | Teljes leírás (252.12 KB)

Zalai Közlöny
1907, 46. évfolyam

Zalai Közlöny 1907. április - 14-17. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


NAGYKANIZSA, 1807.
NEGYVENHATODIK ÉVFOLYAM, 14. 8ZAH.
APBILI8 6.
ZALAI KÖZLÖNY
£l6fti«té*i Arak." Kg*«« évié 10 korona, félévre 5 koron». »«jyeUtvie 2 korona 60 fiit. Egyas nám ára 20 fill. tméroknak, Unitóknak, jagyzöknak és állami tiaitvisalOknak I évra 6 korona, fél évra 3 korona.
Felelős szerkesztő é> kiadó: Kálmán Fái.
ildtlg t. kiidóhlvaul: N.fyk.nn■■, En>4btl-U. (CMperíháj.)
Megjelenik minden szombaton esie 6 órakor.
Tisztelettel értesitjük a n. é. közönséget, hogy a Kövesdi Kálmán-féle helyiséget átvettük s azt teljesen újonnan beren-i dezve megnyitottuk
Piry és Horváth
divat, vászon és kész fehér-nemüek áruháza
a „Szép juhásznö"-höz.
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 1.
Nincs baj.
Ilikor legjobban háborgott a tenger én a magasra toró hullámok már-már maguk alá temették a hánykoloilu haját, az Istenek megköti} örültek a jajveszékelő népen és leültették a haragos vitet. Mikor aztán szerencsésen partot értek az utasok és a biztos, »¿ár«« talajt éreiték lábuk alatt, Illymálódva említették a kedélyes kalandot es bolondnak inulaliak a hajó kapitányát, aki annyira féltette 6kel, hogy luár a mentő csónakokat is leususilatta. Ilire való volt a sok ItfllioV — kérdezték egymástól. Anélkül is itt volnánk.
Kz a kis mese jellemzi legjobban Nagykanizsa kepét az elmúlt hétről. A keddi városi érteketlet megnyugtatta a kedelyekel. Jött a megnyugtatás magas, magasabb és legmagasabb helyről. Hivatalosan, félhivatalosan és privátam jelentették ki. hogv az rgesz mozgópoBta-Ogy vak lárma volt, amelyből egy árva szó sem Igaz.
Az egyik kijelentette, liogy „ezek a nagyszájú újságírók forgatják fel fenekestól a várost\'. — a másik — aki közben bevallotta, hogy tóbb dulga volt itjsággal. mint nekünk, kik ebből óldnk. — ugy vélekedett, hogy fetu állunk feladatunk magaslatán, stb. A feleletben megelőzött bennünket dr. Kried "dőn V. képviselő, aki cáfolhatatlanul bizonyította, hogy jobb korán megijedni, mint későn gyászolni.
Kszünke jul az egyszeri falusi biró. "kibez beállított a/, egyik polgár azzal a l\'üiiaszszal. hogy a pajtása agyonüléssel fenyegeti.
— Mit akar kend? — rivallt a pol-K\'rra. Ilásze még kutyabaja sines. Majd agyonütötték kendet, akkor panaszkodjék!
Hát, ugy-e kérem jobb lett volna hallatni. Káértünk volna lamentálni akkor is. iáikor már megtörtént a baj.
■Mert háromféle eset lehetséges. Vagy egyáltalán nem volt szó a mozgóposta elviteléről, vagy mái tervbe vették, vagy pedig ln»r el is határozták és csak a végrehajtás T»lt bálra. Ha áll az első. akkor felmerül a
kérdés, hogy miként jt.tort felszínre az egész ügy ? Mert nem áll az. hogy az újságok ezt csak ugy a levegőből vették. Hónapokkal ezelőtt suttogtak róla. t\'e akkor megcáfolták. Azián újból elterjedt a hir, hogy viszik a mozgópostát .Még pedig igen illetékes helyen.; a Kohóban, volt róla szó. Kkkor aztán a lapok vették ál a szól. Hogy mit Írlak, az. most mellékes. A kérdés az, hogy a lapok intenciója helyes, tiszta és nemes volt-e?
Szeretnénk látni S3t az embert, aki a lapok célját félremagyarázni merészelné. —. Célunk nem volt más. (iiinlhogy tőlünk telhetőleg védjük a város érdekeit. És ezt lenni fogjuk ezen\\ul is. A lap nem egyeseké, nem szolgál magánérdekei. Iianem mindig a közérdek szem előtt tartásával igyekszik megvédeni azt, ami édes mindnyájunké.
Hangsúlyozzuk léhát, hogy a helyi lapok nem végezlek felesleges munkát, /nitor a mozgóposta ügyét felszínre bozták. Mert a többek között, provokalia. hogy hivatalosan nyugtassák meg a kedélyeket és — aiui igen nagy vívmány — felébresztette a lakosság érdeklődését a közügyek iránt.
A helyi lapok uiegieszik kötelessé...