Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
14.13 MB
2015-02-05 17:53:54
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
718
3502
Rövid leírás | Teljes leírás (328.81 KB)

Zalai Közlöny
1907, 46. évfolyam

Zalai Közlöny 1907. június - 22-26. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGYKANIZSA, 1907.
NEGYVENHATODIK ÉVFOLYAM, 22. 8ZÁM.
JUNIUS L
ZALAI KÖZLÖNY
Előfizet*«! árak: Kg*»i ívre 10 koron«, fílévre 6 koron», Dtgyeatvfc 2 koron« 60 flll. Egye« »íim Ár« 20 flll. Tanároknak, Unitóknak, Jegyzőknek 4« áilami ti«ztvl«elöknek I ivre 6 korona, fél évre 3 korona.
Felelő» szerkesztő és kiadó: Kálmán Pál.
Szerkesztőség 4a kiadóhivatal: Nagykanizsa, Erzsébet-tér (csoportház.)
Megjelenik minden szombaton este 6 órakor.
Reform a gimnáziumban.
Okos dolgot pendített meg mostanában dr. Fodor Aliul ár gimnáziumi orvos. Ez az egyhuzamban való tanilás kérdése.
Akiknek tanuló gyermekeik- vannak, bizonyára a legnagyobb érdeklődéssel tekintenek eme kérdés mikénti elintézése elé.
Különben nem elsó a helyi főgimnázium, ahol az egyhuzamban való tanítás eszméje aktuálissá lett. Már a főváros középiskoláinál es a vidéki főgimnáziumok egy jó részében évek óla behozatott az egyhuzamban való tanitás rendszere. S gimnáziumunk esak szolgálatot tesz a szüléknek meg a tanulóknak is, ha emo rendszernek a legközelebbi tanév-ben leendő behozatala iránt az elókészitó munkálatokat megteszi. Ugy tudjuk, hogy a szálúk véleményének kipuhatolása után. a vélemények összegezésével kerül az ügy döntés alá. Hát mi nem óhajtunk elébe vágni e véleménynek. Csupán egy-két körülményre mutatunk, mint olyanra, mely az egyhuzamban való tanítás mellett beszól.
Kgyik az, hogy mindazon intézetek, melyek e téren kísérletet tettek, nem bánták meg, sót állandósították az egyhuzamos rendszert. A gimnáziumi orvosok egészségi szempontból nem kifogásolták Sehol az egyhuzamban való lanitás rendszerénok bevezetését, — még az I. és II. osztályokban sem. I>c meg a tanítási eredmény is a behozatal mellett beszél. Ugyanis a növendékeknek egész délutánjok szabad és így a következő órák tantárgyainak megtanulására kellő idejök van, ami a nagy anyaghalmaz mellett bizony nagyon is szükséges. Végül még egy dolgot
emlitek fel mint olyat, ami a tervezett tanítási rendszer mellett mindenesetre figyelembe veendő. Ugyanis főgimnáziumunk ifjúságának egy tekintélyes része Kiskanizsáról jár be a városba, ami bizony különösen téli időben eléggé terhes.
Ha. mint eddig volt. a tanulónak délután 4 óráig kell maradnia a városban, vagy magával hozza élelmét, ami bizony nyomorúságos élelmezés, vagy pedig itt kell kosztot fogadni a szülőknek a gyerek részére, ami meg a szülők anyagi megterhelését vonja maga után. Hogy a tanuló délben is hazamenjen Kiskanizsára s ismét szaladjon vissza ebéd után az előadásra, ezt — bármi erős fizikuma legyen is, — ki nem birja, főleg téli időben. Hát bizony humánus eljárás lenne a főgimnázium tanári karától, hogyha ezeket az érveket figyelembe véve, a szülők legnagyobb többségének igaz örömére követné azokat a középiskolákat, melyek már ezt az okos reformot intézetükben a közjó érdekében meghonosították.
Szervezkedjünk mi is, hogy belyt álljunk a győzedelmas-kedjöuk. A Csáktornyái kernlet függetlenségi pártja megérti a kor szavát. KgyesOlésre szólítja tagjait, l\'olgirok \' Hazalink ! Jöjjetek el az igazi 48-as iQgget-leaségi párt szervezkedő gyűlésére, mely Csáktornyán, \' a Krinyi-téren 1007. június 2-án délután 4\'/, órakor lesz. Hozzátok el honszerelmelek igaz lelkesedésit és kiáltsátok mindnyájan : Éljen a szabad és ÍUggelleu Magyarország! — Hazafias üdvözlettel az előlcészitő bizottság.
— A közigaigatáai bizottság szerdáu ülést tartott Hatthyáuyi Pál gróf eluöklésével, melyen a cselédtörvény ügyében hoztak határozatot. Kzt Fillpicb Lajos Csáktornyái képviselő tegnap a képviselőház elé terjesztette.
A bizottság bírál.
Mult beli cikkünkben konstatáltak, hogy | városunk színházépítő bizottsága túllépte hatás-I körét...