Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
11.23 MB
2015-02-05 17:55:39
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
646
3686
Rövid leírás | Teljes leírás (265.72 KB)

Zalai Közlöny
1907, 46. évfolyam

Zalai Közlöny 1907. július - 27-30. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGYKANIZSA 1807.
JDLIOB e.
ZALAI KÖZLÖNY
EI6Ax«t4*l Arak: Kgá.i évr« 10 koron«, f«!«vre 6 koron», negyedévié 2 korona 60 Ali. Egyot nzám ár* 20 fill. Tanároknak, tanítóknak, jagyiöknak 4a állami tisztviselőknek I ívre 0 korona, fái évr* 8 korona.]
A villamvilágitás megváltása.
Valóságos hadjárat előzte meg a hétfői kózgyíllé«! határozatot. Franzéknak felmondták h villamos világítási szerződést és ezzel megszűnt az a sok baj, panasz és veszekedés, ami eddig vállalkozó cég és a fogyasztók között fennállt.
Az a sérelmes szerződés, amit a hétfői közgyűlés megsemmisített, 1892. évi november 18-án köttetett és 18U4. évi julius 2-án lépett érvénybe. A 24. §. értelmében a szerződés most, 15 év múlva felbontható. A felmondási idő 2 év, vagyis a világitást 1909. julius 3-án már a várt^ ka^Ansége szolgáltatja.
Idáig tehát eljutott wuk volna. Keserves, küzdelmes h«m~*ott #1§Mdáig. f-hnkloljunk csak vissza. A lupftfc már állandó rovatot tartottak „A vill&mvifágif*« UiÍ7.ArfAS*\' oimen. És kimutatták, hogy ennél sz^nosétlenebb, it vánfara és magánfogyasztókra terhesebb\' szerződést még nem kötöttek Elfog^jük} dr. Fried Ödön azon kijelentését,\'-^gy szeT-, lódő feleket a jóhiszeműség vezereltfr\\ Nincs okunk, nincs jogunk feltételezni, hogy csak egy ember is lett volna, aki a szerződéit megkötésekor ne a megbízója érdekét akarta volna védeni. Az az egy azonban bizonyos. Iiogy a város nagyon gyenge legényeket küldött a gátra. A vállalkozó Franz cég ugy gúzsba kötötte a kezeinket, hogy mozogni sem tudtunk.
Avagy lehet-e jó, lehet-e célszerű az olyan szerződés, amelynek homályos volta pert is eredményezett. Kivesztettünk egy pert csak azért, mert a szerződés hiányos. Hát
Felelős szerkesztó ¿« kiadó:
Kálmán Pál.
igen, a szerződés jó és célszerű volt, de csak a Franz cégnek.
tippen a „Zalai Közlöny" mutatta ki, hogy u szerződéses angol gyertyafényü lámpák helyett az olcsóbb Hefneft lámpákat alkalmazta vállalkozó.
A lapok mutatták ki. hogy a szorzási tényező körül is hiba van. Csak 107,-al számítottak többet, mint amennyit szabadna. Az 1025 szorzási tényező helyett sok ideig 1 8 szorzási tényezőt használt. Ez sincs még befejezve, mert a magánfogyasztók egyáltalán nem hajlandók a többletet Franzék kasszájában hagyni.
Az sem utolsó fogás, hogy azt az ellenőrző órá\\ melyet 48 koronáért kapni, évi 24 koronáért adja kölcsön a fogyasztóknak. Hányszorosan lizetto ifíeg az óra árát az a fogyasztó, aki már 13 éve. tehát kezdettől fogva villammal világit VI
Vállalkozó cég sokáig dacolt a felzúdult közvélemény nyel. Nyilatkozatokkal, gorombaságok kai, jogászi ferdítésekkel akarta ellen-strtyozni a súlyos vádakat Nem használt semmi. Egyszerre lábra kapott az eszme a villamvilágitást meg kell váltani. A felcsapó lángok rohamos gyorsasággal harapodztak el és meghódítottak mindenkit. Immár nincs senki a városban, aki nem akarja Franzéktól elvenni a villamvilágitás jogát.
A hétfői közgyűlésen impozánsan nyilvánult meg a közönség akarata Elek Ernő azon indítványát, hogy a szerződést azonnal mondjuk fel. egyhangúlag elfogadták. Ezzel aztán jóvá tettünk egy régi hibát.
Igaz. hogy a megváltás sokba kerül, mert .r>0%-ot fizetünk a becsáron felül. Az is
8iarkaaztAaág áa kiadóhivatal: Nagykanicaa, Eizaábat-tár (caoportház.)
Megjelenik minden szombaton este 6 órakor.
igaz, hogy 20, 30, 40 óv múlva folyton kisebbedő összeggel juthattunk volna a világítási felszerelés birtokába. Ámde — Elek Ernő szerint — erkölcsi kötelességünk, hogy az első kínálkozó alkalmat megragadjuk és megmentsük a várost, a közönséget egy terhes szerződéstől. A közgyűlés teljesítette kötelességét és nem kell tartania attól, amitől dr. F...