Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
11.37 MB
2015-02-05 17:57:44
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
651
3385
Rövid leírás | Teljes leírás (264.19 KB)

Zalai Közlöny
1907, 46. évfolyam

Zalai Közlöny 1907. augusztus - 31-34. szám
35. szám hiányzik


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


HAOTKAWIZBA, 1907. NEGYVENHATODIK ÉVFOLYAM, 81. SZÁM. AÜOUBZTUB 8. ,
ZALAI KÖZLÖNY
Elflftx®té»i árak: Egé*i ívre 10 korona, (éltvie b korona, KgycUívrc 2 korona BO flll. Egye* izém ára 20 fiit. Tanároknak, tanítóknak, Jagyiőknak át állami tl«itv>Ml6knok j| I ávra 6 korona, fái ávre 3 korona.
Vármegyei távbeszélő.
Hírt ailtunk már arról, hogy a keres-keileluii miniszter a telefon beszélgetés diját /.»lavármegye területére 2 koronáról 1 koronára szállította lo. Ez az intézkedés tulajdonkeppen a tíalatonpart érdekében történt s csak szert terjesztetett ki a kedvezmény a vármegye többi városaira is, nehogy az a viszás helyzet álljon eló, hogy Keszthelyről Zalaegerszegre, vagy Nagykanizsára ] K., viszont azonban 2 K. legyen a dij.
Hálával és köszönettel vettük ezt az újítást is. aminek következménye kétségtelenül nem maradhat el. A kincstár nem vészit semmit, mert a távbeszélő gyakoribb igénybevételével a kfllömbözet megtérni
Ez az ujitás azonban eszünkbe juttatja újra a vármegyei telefonhálózat sorsát, amely mar évtizedek óla vajúdik s létesítését csak az anyagi eszközök hiánya hátráltatja.
A mult évben egy csengő pénzben kifejezhetó jelentékeny lépést tettünk előre. A vármegyei tisztviselők fizetésének rende-zesere kivetett 1.0% pótadó alapból, amely a lizetéseknek az állam által történt kiegészítése folytán leiszabadult, 60.000 K. maradt a távbeszélőre. Jelentékeny summa, de még mindig kevés ahhoz, hogy a telefon kiépülhessen. Nagyobb államsegélyre pedig a mostani ineg-lehetősen mostoha pénzviszonyok mellett — liiába várunk. Az egyetlen célhoz vezető ut lehat csak az lehet, ha a vármegye évről-évre rás2án valamely összeget a távbeszélő alapra, amíg együtt nem lesz a szükséges tóke s a községek is áldozatkészséget tanusitanak. A sok eszmecsere után, amelyet ez a
Felelús h/erkcNittú éa kintit).
Kálmán Pál.
8i«rk*,it6«4g 4* klftdóhlvaul: Ntfiykan!i,a. Kinlisy-utcs 20. Hám. Megjelenik minden szombaton este 6 órakor.
tárgy felkeltett, szinte pleonazmusuak látszik erról a tárgyról való ujabb beszéd. Viszont azonban a közvélemény általános óhaja, amely a vármegyei hálózat kiépítését sürgeti, kötelességévé teszi a vármegyei sajtónak, hogy a kérdést állandóan napirenden tartsa. .
Alig van az országban még egy vármegye. ahol az általános közigazgatási és közgazdasági érdekek annyira szükségessé tonnék a távbeszélőt, mint nálunk. Osak a térképre kell tekintenünk s azonnal belátjuk ennek az igazságát. A vármegye székhelye oly messze esik egyes vidékeitől, a közieke dési viszonyok, dacára jó útjainknak és vicinális vusutainknak, még mindig annyira rosszak, hogy a földrajzi helyzet már maga is rendkívül megnehezíti az igazgatási. A távolságokat tehát a modern technikai eszközökkel i lehetőleg át kell hidalni.
A járási beosztás is sok tekintetben szerencsétlen, más oldalról u viszonyokban .rejlő kényszeiüség folytán alig változtatható meg annyira, hogy egyik-másik vidék túlságos messze ne essék a járási Székhelytől.
Aki ismeri a közigazgatás feladatait és működését, annak nem kell bővebben fejtegetni, hogy mennyi ido|tav:irlással, felesleges utazással és Írással jár az, ha a községek távol esnek a járási és vármegyei központtól. Én emellett még mindig lassú és nehézkes marad az adminisztráció mindaddig, amíg a távbeszélő úgyszólván állandóvá nem teszi a központok, székhelyek és vidéki hatóságok, közegek közti szóbeli érintkezést.
A haladás napról-napra bonyolultabbá teszi a közigazgatást. Ujabb feladatokat utal rá az élet: naponként uj rendelkezések, utasítások
áradata zudul rá. A munkakör tágulását, a közigazgatás feladatainak szaporodását valí£! hogyan ellensúlyozni kell. ha a végt...