Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.8 MB
2015-02-05 18:00:53
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
472
2595
Rövid leírás | Teljes leírás (69.55 KB)

Zalai Közlöny
1907, 46. évfolyam

Zalai Közlöny 1907. szeptember 39. szám
35-38. szám hiányzik


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


NAOYKANIZBA. 1607 NEGYVENHATODIK ÉVFOLYAM, 38. 8ZAM. 8ZEPTEMBEB 28.
ZALAI KÖZLÖNY
8zerk«Sitö»ég is kiadóhivatal: Nagykanlxi
fclöllietésl Arak: Egén tv»- 10 korona, .-Vw • í> k.>r. r.a
„ejyeaiv.c 2 korona 60 fill. fcRye, iIArn ,,, vo f(|| I . . s kw?t»\'i »\'s kiadó: ,
Tanároknak. Unitóknak, jagyzokntk én Állami iUii.»«#lökn«k V i 1 ^ A « Pil Klnlx.yutca 20. atAm.
Megjelenik minden szombaton este 6 órakor.
I évre 6 korona, avr« 3 «oroná~ Kálmán Pál.
cC ca
PN|
GO

M Qg

GO IVI
ot)
co
cc ca
CD N
ÍIJ
«
akarja eUölteai, vsgyen agy GRAMMOPHONT
STRASSER MÁRTON
lát- és műszerésznél Nagykanizsán, (Fö-nt városházzal szemben),
hol már „20 koronáért" egy tökéletes hangverseny beszélő-gépet kap.
Nagy hanglemezek 4 K. 50 fillér
2 K. 25 fillér.
Nag y jíwitó-míiliely.
Z A I, A I K 0 7. I, 0 N V
111(17. S7.EPTBMBER
A népoktatás basái.
Iiu: fciír tanító.
A „Quetn dii oilere" rlkoplstott frázis, de az igazítása sajnos, ma is keserű igazság. A néptanító lelke nagyon gyakran görnyed eme keserű igazság hatása alatt. A mi népűnk ma még nem asszimilálódott annyira, hogy az iskolának és tanítónak ószinte. igaz barátjává szegődjön. A régi ellenszenv sokkalta mélyebben gyökerezett meg lelkében, hogysem azt nagyon könnyen ki lehessen onnét irtani. A törvények, miniszteri rendeletek és\'utasításokból legtöbbszór csak azokat a §§ okat és részeket ösmeri a közönség, melyek a tanító ellen alknlmazhatók. Hányszor látunk még ma is elkeseredett küzdelmet tanító és szülök, tanító és iskolai hatóságok között. S a küzdelem ntagva legtöbb esetben semmiség. Az egymás iránti ellenszenv a sértett aiubioló vagy ehhez hasonló érzelem mustár magját hatalmas (ává növeli ttz ellenségeskedés. A szolgálati pragmatika eddig osupán a tanitósag lelkében élt mint píum desiderium ; csak a legutóbbi idóben történt valamelyes rendezés e téren, az 1907. évi XXVII. tc. keretében, Ami törvények, miniszteri rendeletek, utasítások 1868. óta hozattak, azok jö részében osupán a basáskodásra hajlandó népoktntág-űgyi hatóságok óhajainak megfelelő intézkedések halmozódtak össze, legtöbbször a gyakorlati szükség figyelmen kivül hagyásával. Ami a néptanitói állás tekintélyének emelésére vagy megszilárdítására kellett volna, olyan intézkedés állandóan hiányzott. Ki adott volna valamit arra a tanitóra, akinek az állása preoizirozva nem volt, s csupán az ég és föld között lebegett. Mohamed koporsójaként? Ki tisztelte volna azt az állást, moly évtizedeken át a faoér mesteremberek, kóborló szökött katonák s ezekhez hasonló eiistenciák részére vált be jó lapls refugii-nak. Ahol a tanítóság legnagyobb kvantuma ilyen anyagból állott, ott az iskolai hatóságok, az iskolaszékek.
elnökök stbi részéről a tanító se. meg u tanítói állás se várhatott védelmet
Időközben a tanítói kar átalakult Kihányta magából a selejtes elemet. l)j korszak kezdetévé vált az a néptanítói kar. amely a magyar népmüvelésnek a Péterfy Sándorokat, Somlyai Józsefeket adta. amely Móra Istvánokat, Ősiilnk Lajosokat nevelt. Kzt a hadsereget büszkén nevezhette annak idején a magyar "közoktatásügy akkori feje, Whissies (jyulu „munkatársainak."
De lám, a tanügyi hatóságok, az iskolaszékek. s főleg azok elnökei nem vették észre ezl az asszimilációi. Ók egyszerűen a struc-politika álláspontjára helyezkedtek. Nokik ina is a régi állapotok kellenek, amikor lelketlen báb volt a tanítóság a tanügyi hatóságok hatalmas basáinak kezeben. Nekik ez volt az ideális népnevelés. A népnevelés „arany kora." A bocskoros tanfelügyelet sz...