Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
11.01 MB
2015-02-05 18:02:45
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
500
3970
Rövid leírás | Teljes leírás (256.85 KB)

Zalai Közlöny
1907, 46. évfolyam

Zalai Közlöny 1907. október - 40-43. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


NAGYKANIZSA, 1907.
NEGYVENHATODIK ÉVFOLYAM, 40. SZAM.
OKTOBER 5.
hlóflzetésl Arak: Kg*»» ¿vrc 10 koron«, féicvic 6 koron», nel;re<ltvr\'\' 7 kor<»n» B0 tRre» J2*m Ari 20 fl\'ll.
Tanároknak, tanítóknak, jegyzőknek Aa állami tiszt\'őrlőknek I ívre 6 korona, fél Jvre 3 korona.
KhIi\'Iób s/.üikVfitn .\'w kiadó: Kálmán Pál.
Szerkesztőség 4a kiadóhivatal: Nagykanizsa, Kinlzay-utca 20. szám. Megjelenik minden nzombaton este 6 órakor.

n
m
I

r>i
GO
akarja eltölteni, vegyen egy ______GRAMM OPHOWT
STRASSER MÁRTON
lát- és műszerésznél Nagykanizsán, (Fö-nt városházzal szemben),
hol már „20 koronáért" egy tökéletes hangverseny beszélő-gépet kap.
Nagy hanglemezek 4 K. 50 fillér
2 K 25 fillér.
Nagy ja-vitó-míiliely.
J
•I
Z A I. A I K 0 l I. 0 X Y
mu?. OKTÓIIKK
A bizottságok.
Érdekes eset történt a szerdai városi közgyűlésen. A gimnázium építése ügyében bizottságot kellett választani. Felliivták tehát Lengyel Lajos főjegyzői, hogy — móres pati\'io — sorolja fel azokat, akiket a bizottságba jónak gondol. A fójogyzó morzsolta a nevekot. Egy darabig osak helyeselték a képviselő urak, mignem valakinek eszébe jutott, hogy mégsem jól van ugy, ahogy van. Kszre vették, amit mi már régen tudunk, hogy a bizottságok mindegyikében majdnem ugyanazok vannak. Fiskális, megint fiskális és újra fiskális. A jogügyi bizottságba sem kell annyi jogtudós, mint a gimnázium építésének tanulmányozására hivatott bizottságba választani, jobban mondva: ajánlani akartak. Pedig hát ide nem a paragrafusok ismerete kell! Orvost aem választottak volna, ha ez irányban fel nem s/.ólalnak. Sót talán még a mérnök és épitész is kimarad, ha hirtelen észbe nem kapnak a képviselők.
Minthogy pedig eltalálták a helyes irányt, következelt a hivatalos bosszú. Egy másik bi/.ottság választásánál a polgármester megkeményítette a szivét és kijelentette, hogy nem jelölnek. Ezer szerencse, hogy ezen a katasztrófán nagyobb baj nélkül átestünk.
Es most — ugy-e bár — mindenki elhiszi, amint valaki közbeszólt, hogy a bízottságok választásánál a protekció működik. Nem, nincs ott protekció. Még talán a klíkkrendszer sincs, ami pedig nagyon népszerű valami Nagykanizsán. Az egész dolog nem egyéb, mint kómikus színjáték.
Igenis, bizottságozsdit játszanak a városházán. Nagyon kevesen vannak, akik komolyan veszik a város ügyeit. Bebizonyosodott dolog, hogy ha valamit eltemetni akarnak, átteszik a bizottsághoz.
Pedig a bizottságoknak nagyon komoly és fontos feladatuk van. Minden jobb ügy a bizottság tortúráján megy keresztül. A Jyzottsági ülésen pedig alig van 3 — 4 ember
jelen. Ez pedig nem azt mutatja, hogy komolyan kívánnak tárgyalni. Hanem azért, m kor választanak, rendkívül komoly ábrázattal lármáznak.
így néz ki nálunk a közügy kicsiben Már most lessék elképzelni nagyban. Bizony osak komédiáznak az urak. Pedig ideje volna, ha néha komolyan vennék ennek a jobb sorsra érdemes városnak az ügyeit.
Október 6.
(N. L.) Kiesett a?. ország Ks a főidőn heverő nek nyakára Iflpett a zsarnoki önkény, mint ahogy egykoron Annéiiía császárjának. Valériáuuak nyakára hágott a győzelmes ellenség vezéro. Magyar hazánk tíz százados históriájának legszomorúbb napjai közé tartozik az 184:»-ík évi október hatodika. Kgy megkövült gyásznap. Rózsaszínű hajnal utáu zivataros este: bontakozó, pezsdülő nemzeti élet után a legyilkolt élei halálhörgése. Majdnem két esztendeig tartó dicsőséges küzdelem nüín országos gyász és pusztulás. Szeinvakitó fényre vaksölétség . . .
Az elesett ország szive veréséi, szive dobogását csak ellenségei hallgatták még; o...