Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
14.21 MB
2015-02-05 18:08:03
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
847
3137
Rövid leírás | Teljes leírás (326.47 KB)

Zalai Közlöny
1907, 46. évfolyam

Zalai Közlöny 1907. november - 44-48. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


NAGYKANIZSA. 1907.
NEGYVENHATODIK ÉVFOLYAM, 44. SZÁM.
NOVEMBER a.
ZALAI KÖZLÖNY
£U»fli«1ésl árak: Egén év,e 10 koron., félév,c 6 koron, negyedév,« 2 koron. 60 Ali. Egy«. 4r. 20 fill. Ü
Tanároknak, Unitóknak, Jogyzöknek 4a állami tl.ztvi.aUJknek I évr« 8 korona, f«l évre 8 korona.
Felelős szerkesztő ós kiadó:
Kálmán Pál.
A Zalai Közlöny szerkesztősége is kiadóhivatala f hó i-tfll Fó-ut 15. szám
alatt van.
Drága piac.
Nem vádolhatjuk mulasztással rendőrségünket ama visszaélésekért, amelyek egy idő óla a nagykanizsai piaoon uralkodnak. Pedig > helyzet kezd már elviselhetetlenné lenni. Valóságos krízis fenyegeti nálunk a roegélhetesi viszonyokat. És mindezt tQrni kénytelen a közönség, mert a rendórségünk-nek nem áll módjában, hogy ezt a helyzetet megváltoztassa Hiányzik a hozzája szükséges jogoim. Nálunk teljesen ismeretlen dolog: a piaoi rend és az elővásárlási tilalom.
A közegészségügyi és közbiztonsági intézkedésekkel teljesen kiméről rendőrségünk hivatásköre a piacon. Ez azonban ma már nem elegendő. A kofauralom uj és radikális intézkedések gyors életbeléptéseit teszi szükségessé. Égető kérdés ez, melyet nem lehet tovább halasztgatni.
A megélhetési viszonyok ma már oly drágák nálunk, hogy nemcsak a szegénysorsu munkásnép, de a szerényebb viszonyok között elő középosztály is képtelenné lesz a háztartás legprimitívebb ellátására. A zöldség-félék, a kenyér, a hus ára nap-nap után emelkedik. Az ország valamennyi városa között Nagykanizsa piaca a legdrágább.
Ha a drágaságot természetes gazdasági jelenségek idéznék elő, ugy kénytelenek volnánk hallgatni, mert így egy változhatatlan helyzettel állnánk tulajdonképen szemben. Beletörődnénk a kellemetlen igazságba, de
Baarkaaxtűatg 4a kladóhlvalal: Nagykanlraa, FO-ul Ifi. aaám. Megjelenik minden ixomb«ton eatc G órakor.
legalább megmaradna az a vigaztalásunk. hogy a gazdasági helyzet jobbra fordultával megjavul minden.
A mi piaounk mai drágasága azonban nem egy ily gazdasági jelenség következménye. Kedvező terméskilátásaink semmi hatással sincsenek piaci árainkra, nem pedig azért, mert a kofabad durva erőszakoskodása, haszonlesése mesterségesen, fokozza az élelmiszerek drágulását
A termelőktől közvetlenül nem is igen lehet ma már vásárolni piaounkon, minden harmadkézből kerül ház aszonyaink konyháira. A kofák korlátlan urai a nagykanizsai piacnak s valóságos uzsorát űznek a élelmiszerekkel. ErőszakoBkudásaikkal oly kényszerhelyzetet teremtettek, hogy egyenesen rájuk van utalva minden vásárló. Minden gazdasági ok ellenére drága árukat kinálnak ók a termelőknek s nagybani vásárlásaikkal igy gátolják meg aztán, hogy bárkinek is sikerülne valamit egyenesen a termelőtől venni. így jött létre nálunk a kofahad egyeduralma. A közönség egyenesen rákényszerül arra, hogy szükségleteit a haszonleső, mohón spekuláló kofáknál fedezze.
Ez igy tovább nem maradhat. Mindazok kik a fontos kérdésnek halaazgatását akár
tudva, akár öntudatlanul elősegítik, vétkes mulasztást követnek el. Meg kell «\'/.¡Ültetni piacukon a kofa-uralmat.
Az elővásárlási tilalom megszüntetné ozt a veszedelmes ferdeséget is s ezzel egyBzerre véget érne a kofák uralma, a piaoi árak mesterségesen kierőszakolt emelkedése. Alig vau város az országban, ahol az elővásárlási tilalmat életbe ne léptették volna. Nem hisszük,
hogy városi szenátusunknak oka lehetne arra, hogy a szabályrendelet életbe ne lépjen. A közönség eminens érdeke megkivánja, hogy ez a mai rettenetes helyzet megváltozzék. Lássuk hát ezt a szabályrendeletet I . ..
Városi közgyűlés.
Nagykanizsa r. t. város képviselőtestülete hétfőn d. u, közgyűlést tartott.
A fóldmivelésügyi...