Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
594.43 KB
2007-02-23 12:48:25
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
269
2327
Rövid leírás | Teljes leírás (114.35 KB)

Cím: II/35., A nemes-pátrói Ágostai Hitvallásu Evangélikus Keresztyén Egyházközség története
Közös adat: Helyismereti témájú másolatok II.
Szerző: Mesterházy Sándor
Szerz. közl.: írta Mesterházy Sándor
Kiadás: Csurgó : Vágó Gyula Könyvnyomdája, 1903
Tárgyszó: Egyházközség -->
Oldalszám: 30 lap


A következő szöveg a könyvből készült automata szövegfelismertető segítségével

NEMES-PÁTRÓI
ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS KERESZTYÉN EGYHÁZKÖZSÉG
TÖRTÉNETE.
IRTA : MESTERHÁZY SÁNDOR
CSURGÓN, 1903.
NYOMATO1T VÁGÓ GYULA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
ág. hitv. ev. lelkész.


ELOSZO.
Abból a nagy alkalomból, hogy magyarhazánk az 1896-ik esztendőben fennállásának ezredik évfordulóját ünnepelte, országszerte általános kutatások történtek,— levéltárakban, könyvtárakban, — a nemzet múltjára vonatkozó adatok napfényre hozatala végett. Régen elporladt kezek által készített iratokból és az évek hosszú során át elhomályosult betűkből akartunk a magyar népnek ezer éven át gyász és dicsőség között váltakozó képére fényt deríteni. .
A kutatók nagy és diszes seregéhez én is csatlakoztam, nem vágyván nagyobbra, mint arra, hogy a nemes-pátrói ág. hitv. evang. egyházközséget illető adatokat összegyüjtsem és e gyülekezetnek történetét, — habár csak halvány fénysugárral is, — híveim előtt megvilágositsam. Kutattam itt is ott is, de majdnem kizárólag csak gyülekezetem levéltárára voltam utálva, így nagy sajnálatomra igen kevés adat állott rendelkezésemre, mégis az adatok keresése folytán e művecske megjelenése m nd ez ideig késett. A jó Isten által azonban megsegítve, összeállíthattam gyülekezetem történetét, kiváltképpen e gyülekezet tagjainak : híveimnek tanulságul. „Mert amelyek régen ntegirattattak, ami tanulságunkra irattattak meg." (Róm 15.4.) És vajha ugy lenne Szíves Olvasó ! hogy e kis könyvecske olvasása által fellángolna szivedben és égne olthatlan tüz-ként a mennyország után való szent vágyódás, az evangélikus egyházhozi törhetlen ragaszkodás és a magyarhaza iránti hő szeretet is!
írtam Nemes-Pátróban, 1903. év márczius havában.
; MESTERHÁZY SÁNDOR
ág. hitv. ev. lelkész.

A politikai l<özség.
Somogyvármegyének délnyugoti sarkán, a zalamegyei Nagy Kanizsától déli irányban mintegy 16 kilóméternyi távolságra, halmokban és völgyekben bővelkedő vidéken, szőllők és gyümölcsösök által övezetten egy nyugot felé mérsékelten lejtő domboldalon fekszik: Nemes-Pátró község.
E falunak keletkezését és régebbi történetét a múlt homálya takarja el szeneink elől. Annyi azonban bizonyos, hogy e helység nagyon régi. Egy Mátyás király korabeli térképen már fel van tüntetve.
A község lakói nagyobb részének nevei: a Bebők-, a Dömötörfy-, a Gvörffy- és Szakáll-nevek régi magyar család-nevek. Sőt ha tekintetbe vesszük, hogy e nevek egyikével: a Györffy-névvel az erdélyi székelyeknél is gyakran találkozunk, ugy látszik nekünk mintha e falu népe rokon volna a hun-utód székelyekkel, annyival inkább, mert az itteni népszokások egyike-másika, — különösen lakodalmaknál, — nagyon hasonlít az erdélyiek szokásaihoz.
A falutól nyügotra fekvő, úgynevezett, „góriczai dombon" a szántó embernek ekéje gyakran fordit ki a földből régi tégladarabokat, sőt edény — cserepeket is. — Honnan származtak ezek? A nép száján élő hagyomány azt mondja, hogy, az emiitett dombon állott templommal, harangokkal Ó-Pátrö, melyet a török pusztított el. De a szájbagyomnynak ezen adatai történetírásnál nem nagyon nyomják le a mérleg serpenyőjét.
Annyit azonban, a reánk maradott iratokból, már bizonyosan tudunk, hogy Nemes-Pátró a török hód tást megelőző időben már létezett, sőt bizonyos múlt is

— 6 —

7 —állott mögötte, mely múltban a község lakosai királyi ...