Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
4.46 MB
2007-08-31 10:40:50
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
910
7613
Zala politikai napilap
1945. április 001-018. szám

A nagykanizsai egyesült baloldali front hivatalos lapja
Kiadja: "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa"
Felelős kiadó: A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság
Szerkesztésért felel: dr. Soltész Imre
Nyomtatott a "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért felel: Zalai Károly


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

7Í.ÍUO-

50« évfolyam.

Nagykanizsa, 1915. április 7. szombatZALA

A nagykanizsai egyesült baloldali front hivatalos lapja.
Szerkeszti: dr. Soltész Imre főszerkesztő
Szerkesztőség éf kiadóhivatal: Fö-íit h. szám. Telefon: 7a.
Nagykanizsa lakosságához!
fog veani a hitlen Néraetorizág vég-
A nagykan izisai Nemzeti Bizottság
Rosettberg Jenő Balost tózsef
Szabó Maite Temesi Gyula
Gáspár József Modrovics János
Németh István
Nagykanizsa felszabadulása .
A nyilasok még szombat éjszaka magukkal akarták vinni Nagykanizsa egész potgári
lakosságát — A vörös hadsereg mentette -neg a nagykanizsai nőket és a gyermekeket
— A vörös hadsereg továbbra is védelmezi Nagykanizsát a fasiszta rablóktól
Üdvözöljük a Vörös Hadsereget Nagykanizsán
Történelmi napja volt Nagykanizsa váron lakosságának 1945. április 1-én, amikor a hitleri Sémetország elleni diadalmas és győzelmes hadjárata sorún a Vörös Hadsereg bevonult Sagykanizsára. A Sors különös kegyelme folytán a farosban har~ cok nem t\'oltak, mert a Vörös Hadsereg elöl a hitleri Xémet-orszúg ittórédjéi fejvesztetten menekültek. A diadalmas és győzelmes Vörös Hadsereget Sagykanizsa lakossága az öröm r\'\'s boldogság hangján üdrözlL Nagykanizsa város lakossága
A Polgármester
közleményei
Hirdetmény.
Felhív
kútfa&tftét. íi^y rn«xn!ii
iií s k3rba^c:y,
cilt, terek tiszlogttísira !. hó 7 í\\6l *
további intéxkedfcsiz
f-riiak 16 évlúí 5U érié Upittal,
ník IT éftól 40 érig acprÖrcl «s vödörre! jelentkezzenek.
Férfiak gyüeltcióhelye remei 8 ót&Vor a ritc»báia udmin (Horthy Mikiós n().
Nfik Eraiekei6he:yí refige. 8 ínkor a rcrxiorkapiUnys&g udv«7Ín.
A tzaknmkís« és mesltrek ■ Su-ái-
ut 18 Sí. a!dt i bii uííirin jc\'eaikczie-
ntk, U(fy mint eddig. műiden nap rcEgel
113 urakor i
Aiok is tartóinak a feníj mtWoo jclcr.t-
keini, akik mlr ralah.it diódák és
k hlük k
iksra
jelentkezni nem kdl.
Inttotratoyek. üemek cs vállalatok ííny iegea atkáijiaio:iai sioigilaíi hdyQkú.i jeleittkeiicnek. ftof YeielŐikkeí tiln\'-M helyiségeiket hoitik rendbe, a további munka megkezdésére.
A terhes anyik. é* sttknek 3 éven kíu\'i Syci3:rkük ván, öiíl»r<i»Hlífcan marad-nat3*K. A n unkita vt.o j*l«nikczest s iegsiigiirjbbán cl)euÓ<iiteloi logon és at KtiűlJüanul otltH-,n tarlóikodófcct, rcint } alól ma;i: kivr>nnt aknákat a |
e , !y4
tjá: kivonni egb3ntelem 5 ivi áprilii ho S.
Hirdetmény.
A tfc-Ttaaka lebouyuü.ailta hizltSz.it>-kei lagoi ktje\'-ö\'-ai Ai e£jei hái\'ömMk cpegwervízise a»pon\'»é3t f g meglöf ■ tenni, — tz allbb tsisorolt sorreadbea — ttljotoi; Dtcikbac UkJ fí;!lak 16-M
Ctliak ^^ V- tV flS4 \'I, 4 UV\' «^ ■« .^ *** ~
tél. A \\t\\tDtitzetl Bcneod a koveltezA:
10 t-, ktdJtn t S\\*~yv atcai la\'tók 37.
siámtó: 177. s.aalg, 40. srlraMl 150.X-\'*-
sio iki*3l ■ ü«al utcai lakók
11 te, utrdio a Joxiel fobeiccg-Vcat
lakók, Viiág Benedek n\'cii és PitoadMky-
ulcal lii^k,
I2-en, ciütörlöí/Wi Rlktet!- {KiaUii-ntcitól BT»í«Lrt) ÁTpid- es SikíTOiatcil
13 ta, penlikta a Pilíj- es HoavW-utcai Ukok.
14-éa «anistoo ■ Sagir ol, Kiiéíyl Pil-ulca, Kaiiütiy- e» a MortkOít atéa> iaU\'i.
A JeJeotktiti mindenkire köteltiö, atl ea alól kivonja maiit, u dlen nlgou
N<gykultsa, 19,45. éri április bö 7-én Polgár ruMtftr.

Az orosz feisiabaditó seregek gyözeddmes előnyomuíása folytán Magyarország teljes területe felszabadul a Száiasi - Hitler- féie fasiszta nyomás alól és ezzel a háború be-f^íiést nyel. Magyarország kormánya átvette ax figyelt vezetéséi és már megkezdte a főváros és az ország újjáépítését.
i£2z, hogy a báboru okozta szenvedésekből városunk lakossága is ki keildt. hegy vegye ríszét. A Ném;tországgal való szerencsétien politikánk következményeit ne-KQnk is át kellett szenvedni, de mindezek elviselésére erőt adott z ■ rejnény, hogy ez a nagy áldozat rtgttti a maga hasznos E>-0TDÖ5-csét és meghozza számunkra az igazi felszabadulást, arcsiyböl a szebb jövő reménye íagyog fel.
A Vórös Hadsereg csapatainak hadműveleteit Magyarország területéi kiiáróiag hadi szempontok és főleg E német seregek, valamint a nyilasok által fí)reve2elett egyes magyar csapatok ellenállásának folytatása tette szükségessé.
Hackler János Imrey György Wimlisch Dénes Oombay János
Hosszú heteken át német uraíon J alatt nyögő Nagykanizsa lakossága a város erőddé való átalakításával \' foglalkozott, mert a németek és an-í natc nyilas bérencíi azt hird:ttík, ] ho^y Nagykanizsa: az utolsó házig ■ és az utolsó emberig védeni fogják.
Az vt/t a tervük, hogy az éjszaka folyamán á polgári lakosságot a város elfagyására hívják fel és a nőknek és gyermeJiclcnek azonnal el kellett volna táv^zriok. Ez a tervük meghiúsult.
Ápriiis lén, Húsvét vasárnap boldogan lélekzett fel Nagykanizsa, mert megjelentek a Vörös Hadsereg e!s5 kaUnái és a városban már nyómi sem találták a némeí h3dsere(;oek, mert az eltűnt Nagykanizsáról. Ekicor dirüit ki, hogy az éjszaka sötétj-j-ben a nétnstek itt maradi utóvedjei borzalmas roraboiásokat végezlek a város közmüveiben.
A város, szivebea felgyújtó".iák propagandJirocJijukat és a városházát Arról á sok rombolástól, amit a városban végeztek, a város lakossága sromoru szívvel győződött meg- Megrongálták a közmüveket, a telcfortkSzpomot, a sörgyár" gépházát, a .M&ORT raktárt Miután

A VörBs Hadsereget nem vezérlik o!yai célok, hogy Magyarország területének valamely részét meg-hSditsák, vagy a Magyarországon fennálló\' társadiimi rendel meg-változta.sák.
A VfJiBi Hidsereg céija a. hitleri Németország legyőzése és a németek áltaí leigázoií országok felsza-baditás9 a hillerisfci uralom alól.
A Vúrfts Hadsereg nem mint hódító, r.ane.-n mint felszabadító hadsereg jö\'.t Magyarország ttröletéit
Migyarország uj Necvzetf Kormánya kivezette Migyarorsxágot ebből a bűnös háborúból, melybe a né.nctek kényszeritették a \\i\\ig három leghatalmasabb áüama — a Szovjetunió, az Aoerikai Egyesült AüarnoH és Nagybritannia eflen. Mi-gysrorsiág Nemzeti Kormánya hadat üzent a hitleri Njcnstorf rágnak, ameiy Ms^yafország minden bajának okozója, s Magyarországot az Srvénj .síÉíére sodorta. Mir szervezik AI uj magyar hadsereget, amely a Vörös Hadsereggel vát!v«v« részt
hossz;: hefeker: keresrtlil a város élelixiszericészletét kirabollak, a temető és a Méntdep köiötí feirob-baaíoitak a vasút; fe Qljáróhidat.
A ^\'öríís H .dsereg beérkezte után nyomban rnegaUicull a nagykanizsai Ná.nzeti Bitottsás. hogy a magyar nemzeti korraíny 141945. M. E. rer.dekie alapj-iu a város hkossá-gji k^pvi5t>t5 biloidaü pártok nyomban rrieí\'-íetiijík a város újjáépítését és elíscgitsík a felszabadító Vörös Hidsereg munltáját.
A hadiesemények Hlkielö vihar-zisában filniszerfJen pereptek az események és már ápriiis 5-én a város srociáidemokrata, kommunista pártjai, a szakszen-ezetek és a bal-oldaiiipártokképvijelOi a legnagyobb egy?^pbén, egyetértésben kezdték meg ÍJ rwgykantzsai Neíneli Bizottság kereiében makódésökít. A Nemzeti B\'^oítságban a nagykanizsai szociái demokrata párt képviseletében Hackíe^ JSnos nyomdász, Imrey György\'köaraves, \'Vindiscb Dénes fogtojaaikus, Dombay jásos MAORT épiiéíí mQtfe2etö, a magyar kommunista ipart nagykanizsai szervezete képvédetébeti RosenberR Jenő vit-lanysíCfció, Szabó Máté cipész,

ieges legyözís\'iben-
Városunlc jzodáidemokrata és kommunista p;irtja, a szakszervezetek - és a mcst alakuló baloldali pártok kipviselői az uj magyar nem-zeti kor.T.áay 14/1945. M E. számú rendelete alápjá^ megalakították a nagykanizsai nemzeti bizottságot és ez a város orosz parancsnokságával karöltve megkezdte városunkban a rend és nyugatom helyreállítását, minek eredményeit rövid időn bellii mindnyájan tapasztalni fagjuk.
Tudjuk, hogy nehéz munkára vállalkoztunk, amely meghaladja erünket, de meg vagyunk győzödvt, hogy ebben a munkában számíthatunk Nagykanizsa varasának minden lakójára társsdalmi különbség níl-küt. Legelső feladatunk . les: a viz és áranszotgáltatás megkezdése, a forgalom miginditása, az ipari űie-mek és özleíek megnyitása.
Térjen teh-st mindenki vissza fog-\' lalfcozisahoi és ipirkodjék minden erejével és tehetségével hozzájiralni
városur.\'í életének ujjáépitésére.
Nagykaaizsa, 1945 április 7.
Dr. Hate Antal
Buday lános Harangoiti Lajos Rndek Géza
Windisch Dénes polsármester Molnár Gyóie rendőrkapitány.
Gáspár József városi tisztviselő1, Né-neth István MAV munkás, a nagykanizsai szakszervezetek kép-viseletében Balogh József kőműves, Ttniesi Gjuia nyomdász, Modrovics János kímüves, az alakulásban lévő Polgári Pártok képviseletében dr. Haba Agtai kórházi főorvos, Buday JÍOOS asztalosmester, Harangozó Lajos kereskedó, Rendek Géia mezőgazdasági felügyelő veszmic résit
A nagykanizsai Nemzeti Bizottság a város közigazgatásának élére egy-hangulag Wtndi\'sch Dónest állította, aki mint a város polgármestere tehetségének, ludasának, kipróbált szoc<3tdc:nokrata íapssitalálatainak minden agilitásává! njomban meg-.kezdte működését. A rendőrség élére Molnár Gy5zö retidőrkapüányt 4IH-totta.
Molnár Gy3z<3 rendírkapitány az újonnan felállított városi rendőrség irányításával a Vör&a Hadsereg parancsnokságává] egyattraflködve úgyszólván órák alatt megtisztította a város utcáit a német rombolások nyomaitól
Ennek a gyors1 munkának eredménye mám mutatkozik. A városban visszatért *z elalélt polgári élet,

Ara 40 fittér.

ZALA

1945. Aprilit 7ma már a város vízmüvei működnek, helyreállt a víilanysxoíKáltatás és megkezdte gépezetét 9 város közigazgatása.
Ami másutt csak betek multán történhetett meg, Nagykanizsán az ipati üzemek és 6zi:tek megnyitása is már na^yrcsiber. nw;történt
Természetes, hogy 2 városban hiányzik a lakosságnak az a része, amit a németek Os Sza\'asi bérexcei kJD:i!és Elriigye alatt magukkal villek. Nincsen család, ahonnan nem hiányzik a családfő vajv a gyermek, boi-dog zz a család, amelynek minden tagja ií! tudott maradni.
A németek kivonulása előtti légitámadásoknak aránylag kevés áldozata van.
Az a tény, hogy a harcok a varosban elmaradlak, a város lakos-EágAtiak megszabadulását j?!en:i a btllerista pokolból.
A vtz.TiQveken, villamosságon ki-vüJ nagy rombolásokat végeztek a nfisetek, azonban a posta lijjáéoi-tése máris meglepően előrehaladt.
Kisfaludy József postaigazgstó agilitásának es a posta műszaki személyzete kiválóságának lulajdo nilható, hogy máris 6 telefonvem] működik és néhány nap ojtdva több száz telefonállomás bekapcsolása uíán a városban helyreáll a telefonforgalom.
Rövid idő kérdése, hogy Nagykanizsa és az ország többi része között megindul a posta- és levélforgatom.
A vasúti háíőza ban az áliomá-son és a fűtőházban a németek szintes súlyos rombolásokat végez-t-k.
A vasutasok és a város polgári lakossága, a Vörös Hadsereg műszaki osztagainak k^zremöködí^e meíiett a fűtőházban és az állón is épületben okoiott károk helyreátíi-tési nyomban megkezdődöd.
A pályatest kijavítása órától ór.\'j-a erős ölemben halad eiöre és remény van arra, hogy a lehető legrövidebb, időr. belül megindulhat a vasúti forgalom is.
A polgármester e!s- tennivalói \' közé tartozott, hogy a rémet megszállás ÓIG _Magyarorszagtó! elvágott « elszigetelt Nagykanizsa is-met bekapcsolódjon az ország életébe.
A nemzeti kormány szerveinek
-■irányítása mellett közigazgatás,
igazságszolgáltatás minden vonalán
■ raeg fog indulni a normális élet. A
bíróságok, közhivatalok néhár.y nap
múlva ismét megkezdik normális
működésűket.
; Minden jel arra mutat, hogy a i város közéltfraezése is fennakadás nétkQI fog tovább fotynL
Szerencsére a német kifliit és ellenére a Falura képviseleteinek raktáraiban még olyan, a németektől összehordott készletek maradtak, hogy mindaddig, mig az uj termés betakart tható lesz, a város lisztellátása terén zavarok nem \'esznek. A Vörös Hadsereg maga is örömmel sietett a város lakossága élelmezésének megkönnyítésére, pénteken a város lakossága között 5 vagon kenyeret osztott szét LttogiUs u uj polglnnesternél
Whidissb Dénes pdgánnesteT /"Tivatala átvételének :!sö pillanatától minden percét a város közigazgatása reorganizálására fordttja. Elképzelhető, hogy a lakosság ezreinek sürgető kívánságait órákon - beíül elintézni nem tudja. Amint ilyenkor szokásos, a különböző kérésekkel, kívánságokkal rohanják meg és az uj polgármester tőle telhetőén mindenkinek megadja a kö-rWmények között lehető gyors se-gitséget. Az emberek türelmetlenek


FefáilHják ■ vtrosl rendőrséget
A nemzeti kormány rs/ideikerésí következtében a fasisztákkal közreműködő államrendorsé^ Nagykanizsán ápfi\'is 5-én megszüntette működését. A feláüiioit uj városi rendőrség ir.ir-yitása a \' kinevezett Mo\'cSr Gy5í\'j renJörkapíÜcy kezében van, skinek feladata a városba ". fcujkVó nyilas bflntcvSk gyíi:í kéz relé ritése. Ez a raurü.a is szép credmír.nyel folyik és meg van 3 rcmér.y arra, hogy a r.yüas bcr?ncck a néptörvény?z«k előtt el fóliák nyerni megérder:-!; bOntelc Süket.
Soltész Imre af.
és elfelejtik, hogy egy pusztító háború vét zivatarának kellős középen nem tehet nyomban mindent gyorsan, percek alútt helyreállítani.
Az a mintaszerű barátságos együttműködés, ameiy a Vörös Hadsereg és az uj polgármester között *an, teszi csak iehetűvé, bogy írai más városokban heteket vett igénybe, Nagykanizsán már órákon belül bekövetkezel:. Az ország minden részéből itt rekedt lakosság elutazásának előkészítése, a város normális életének helyreállítása k&z megelégedésre fog végbeme nni, amire biztosítékot nyújt az uj polgármester eddigi ténykedésének minden jelentősége.
Mi van Szálasiókkai?
kezdjék Dunántúl újjáépítései!
Szálas: bábkormánya Sopronból ^ayerbach Reichenaubn költözött, de ide már csak legbizalmasabb pán-hivek menetiek. A párt katonáit ide már nem engedték, ezek közöl sokan éhes farkasok módjára most az osztrák országutakon kóborolna*.
Szs\'asi ismeretlen helyen tartózkodik.
A orosz csapatok dunántúli villámgyors eiőnyomulása éppúgy mint Nagykanizsán, a többi városokban ! és falvakban sem érte váia:ia:;u! .1 j lakosságot Amint Nagykanizsán, ugy | mindenütt alig hogy elhagyják a -német csapatok es a Szá\'ssi bripan- j tik helyüket, mindenütt megalakul- j tak a nemzeti r izo\'.tsagok, hogy a megszálló csapatokkal karöltve a J lakosság panaszait kivizsgálva meg- 1
Az első hírek Budapestről
Budapesten z háború dúlta szenvedések nyomainak ettOntetcse a pusztulás arányának megfelelően sokkal hosszabb ídiM vesz if-ényte, mint Nagykanizsán, ahol a sors kc-Idnös kegyelme folytán elmaradt a házról-hizra tervezeít rOziiarc.
Budapesten csak április elsején nyi!t3k meg az Qzletek. Ez a nap volt az utolsó határidő, amikor minden kereskedőnek meg kellett nyitni Qzfetét. Amelyik kereskedő nem nyitotta volna meg az Qzletét, annak teiytségét kiigényelhették volna. Ezért mindazok, akik bármi oknál
fogva késlekedtek Qzieteik megnyitásán, siettek kihasználni az utolsó terminust és ekker előkerültek azok az srjkésilctck/- amit tulajdonosaik részben a kiöritö németek, részben { a l.áboru pusziitáiai 16i meg ludiik j medici. A; özlciek megnyitásával j a zu^forgsloiTi tcljeser. mtgszGnt ts : az csak a Teleki-térre korlátozódott ■ NanycstilSriököa déiután 2 órakor I esztergomi rezidenciájában kö-tvet-! lenQl az ebéd után szírszélhtid^ben hirteíer. eíh^nyt Serédi Jusztinián bibornok, esztergomi érsek, Magyarország hercegprímása.
harc jelszavát. A főváros ostroma alatt 3 GísUpo és a nyilas ügynökök állandó razziáxása, srapne-lek, aknák, gépfegyverek tüzében n párt vezetői szervezték és vezetlek a fegyveres ellenállást. E napok harcai a magjrar rninkásmozgalom ieghíJsibb fejezetei közé tartoznak.
Pártunknak megvolt a szervezete az egész országban. Tagjaink már régóta várták >zt a napot, amikor végre megkezdhetik a legális kommunista tömeg Tárt kiépítését.
Nagykanizsán a Szociáldemokrata Párttal egyidejűleg rair a város felszabadulásának harmadik napján a Magyar Koramunfeia Párt megkezdte a nagykanizsai mmkássag megszervezését, az Qzemi biíottsá-gok feláititását- A Magyar Kommunista Párt tevékeny reszt vett a szétrombolt üzemek belyreállrtásinál, k5zr?mak&döU a romok eltakaríiá-sáná! B-;^ a rend helyreállítását szolgálta, ■ .lert ez -z eUŐ dologr amire Ka-iizsán i<űkscg vao, hogy gyakorla tlag megváló sithassult a demokráciát városuakban.
Szabadsác\' W\'d! Kenyér!
Nagykanizsa. l»4ö. március 7.
Odvöztettel a
Magyar Kommunista Párt
njgytjrüzsal sxervattt.
A Kommunista Párt
közleményei
A Ko.TimtJüisti Párt közli, bog/ hivatalos helyiségei Cscngery-uí 6. számú ház L emeletén vannak.
A diadalmasan előretörő Vörös Hadsereg szétzúzta a német fasiszta hadakat és a nyilasok uralmát Mi g/arorezágon. Huszonöt évi illegalitás után pártunk végre szabadon léphet a magyar nép elé.
— Az tpirtestQtetefndksége kOzü a tagokkal, ho^y hivatali helyiségei a FövuU-sKölcsey-utcasaikán levő MakoVczky-féle cukrászda helyise-géljén vannak.
A Kommunista Párt volt az egyetlen politikai párt, amely a huszonötéves ellenforradalom minden Üldöztetéséve! dacolva, a föld alatt szakadatlanul folytatta a harcot a reakció ellen. Pártu-ik emelte magasra a függetlenségi front zászlaját, amely mögé később a többi demokratikus pártok i$ felsorakoztak. A roi pártunk vo!t az egyetiea politikai párt a demokratikus pártok között, amelyet nem ért váratlanul 1944. március tizenkilencedike. A német megszállás magával hozta az eddig törvényesen mOködö demokratikus pártod teljes szétesését s csak a mi Pártunkat nem tudt£ szétverni a magyar reakció és a Gestapo ügynökeinek hada Egyetlen párt volt, 2raely illegális apará-tassal, szervezetekkel s kemény fegyelmezett harcosokkal rendelkezett és következetcsen harcolt a németek s az őket kiszolgáló Sztojay-, Imrédy-, Sálast-kliVk ellen. A Magyar Kommunista Párt adta ki a Szálasiék uratomrajutisa útin a fegyveres ellenállás és a partiiin-

A Szociáldemokrata Párt
közleményei
A Szociáldemokrata Piri felhívja mindazokat az el/társakat, akik régebben a párt t^jai voltak, jelentkezzenek a piii FJ-ut 5. szám a!?tii helyisígéten.
Felhívássá] f.-rdut továbbá a Pjrt mindazoiíioz 2 batoida\'i érzeiinn szslleroi, ipari ts főidxíi.-et dolgc-Tokhoz, akik a pánba belépni akarnak, kéresCkke! fordulnak szintén a Párt F6-ut 5. sznrú aiattí felvHeii irodájához.
Folyó évi április hó 6 án megtartott értekt\'-\'^^i meg\\ú:asztot!a vezetőit a ^Ckezfiit személyében. Elnök Donibai János, titkár Temesi Gyuía, pjnztárnck Harangozó Lajos, ellenőrök Imrei György, Szerdahelyi György, jegyz<5 B5\'csíŐMi Lajos. Birottsági tagok: Modrovics Járó?. Balogh József. Hackler János, Windiscii Dír.ts.
A pírt tígfeH-éte\'e a mai nsppal r\'egkczdfd5lí. Sokan í:eresik fel a felvételi irodái, fcotfy fe\'vctcíüket kérjék, hoiy ezálta\' s?j;itíégére te-pyen a városunk uj siell^mQ építő niunVájábaji.
A páríheiyiség tcggrl 8 órától délután 18 óráig áll* a , közönség renddkezésére.
H i R E
— SzsrkosztöséQÍ hír Njfjy-
kanirsi vámsának 50. évfolyamába
lépő balo;daii libcrálL* r. a piláfja a
„Zala" poMiícsi rrapilap 1921 év
ben az eHerforradaimi terror, hatá
sára szQntette-. meg müfctkiését. A
íasiszta uralom megsz3r.ébcntk eteŐ
napján a Zala politikai napilap is
mét megjelelik. Dr. Sottés2 Imre
ügyvéd fóSzerkeMtf, 3 Mafoatországi
Újságírók Egyezel énei: 1919 ó!a
rerdes tagja, az összes budapesti
b2So!daH lapok, az Esíi Kurír, Az
Újság miskolci tudósitój 4, a Miskolci
Reggeü Hiriap szerkcsítője.az Aba-
ujioroai Hírlap, a Litiafűtedi Fürdí-
ujsá? főszerkesztő] s látja el ?. Zala
főszerkesztői tee^d5it. Dr. Soltész
imte főszerkesztőt,\' min: szcisőbal-
c\'.dalí újságírót a miskolci sr^ciái-
deraokrata párt vezetőségébe\', együtt
1944 április 6-án bes7á^ito:ták a
nagykanizsai internáló táborba,ahon
nan a Vörös Hadsereg csapatai
szabadították ki és csak családíáhor
való visszatéréséig tartózkodik\'Nagy
kanizsán.
— Kiidóhiv«UJi hír. A „Zala"
f>olitik3i lap jeler. első száma a nor
mális élet megindulásáig mint uj lap
jelenik meg \\s nem azonos a meg
szűnt Zalai Közlönnyel és Így 3
Za!ai Közlöny előfizetői részére a
kiadóhivatal az uj lapot nem to
vábbíthatja. A Zala részére előfize
téseket működésének lehrtő legsür
gősebb megindulása után fog elfo
gadni a kiadóhivatal és ezért olva
sóinknak szíves türelmét kérjük.
FJőfizetőmket és olvasóinkat a ktaóó-
hivataii eseményefcríl kellő ídCbeo
tíjékoztatnl fogjuk. A Zila tzldfi
szerint csak példányonként kapható
az ujságárushó helyeken és az utcai
árusítóknál a példányonkénti termé-
izetes árért.
ZALA
it ie\\tí: Ztiü Káioly.

MK évtolyam.

Nagykanizsa, 1945. április 10. kedd7 *;
A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság :í hivatalos lapja.
Sxerkes/.ti : dr. Sottész Imre főszerkesztő
Szerkesztőséi? és kiadóhivatal: P6-út "». szám. Telefon: 78.


1 Varos Hadsereg elfoglalta Bécset és Königsberget
íoí\'o* Jssxoomlása — Stalin marsalt K6nfgsberg olfoglalását
A városi rendőrség és a Vörös Hadsereg járőrei tartják fenn a rendet Nagykanizsán
Felállították a népkonyhákat
A vasúti munkátsafl étkezdéje Is m*gnyl)t
Dolgozni I
\\agvkamzsa város rooioktiol faiu ujJHÚpftéftf\'rnelc lázas jnonkája moz-t-erdodöH. Elmulkrtt ae idő, amikor .tfatryaronniosi * szájhásók sóerp-iiwía uralkodott, amikor mindenki szónokait ós sroki KL\'OI dokjorott. A sxáihítók kurzusa icvitéiSétt: a prédikátorok öwrójV* átvettük a dol-^oxók. Kam\' a roó, hanem s munka tomzaka van itt.
pon. ám.
Art, hogy- miként kei) doieozní, «« hon csak dolcozol krfL nlB-dennér:i/tiul«l»etőbb módon a Vörös Hadsereg nagykanizsai vóroipu-ti>ok^áía ij<azi>lU be a mai jia- Hoíryan? Ifi}\', itt a történőt. itató kanizsaiak hallgassátok moa.
A inroinbolt nagykanizsai páívt-udiar újjáépítésének munkáját a v&-ros ui TOzetőa&?B megkezdte, amikor N\'»Ok»aizs--\\ felszabadult. Nagykanizsa lakossága látta, hogy a Dérne-tek. ititonulásuk elótt ho^Vkci rotB-íx>!tik le a város kMimüvpit, BSftvan fel a pilyateifi*»t. A or Rore váro*paianasr»olc>iíra olronoolto. hojo" a\'varo* lahanúa ioivt^aaa bíü, úpitú munijját. dfi Ifl^yen a Vöixis Hadsoros; segítségért? a váccw ujjátVriiltnúnúk itiéz arankájában, A Vörűs rladsOTr?r parancsnok*, aki a nagykanizsai állo-inii) újjáépítéséi irányítja, BtOtnba-ion a vároe parancs noksáíjhoz fordult és aéevszái munkást kért ahböz, iiogy sa^ykaaizsúi a Kirüy-uíc-ai úc&axtúl az L\'judrar olajtofapi kiié-r6ig terjedő kilenc kilométeres •**-kaszon a pályatestet ujjáápitsék-
A vúirapurancsnokaig & 2 jxMgár-mostur vüuínmp nógyszAz nagykanizsai, lakcet - tekintet nélkül a foglalkoJtásakra — vezényelt fc a vasúti épitcái munkákhoz.
A négyszáz nac kanixsai ^ol^ár. munkás, ünc«-T<éd, orvos, házmester, kereakedó, ko^biT&tsinofc kivonult az állomásra, ahol meRfepetteii látta n iwmholást. am it a vasatvona-jon a németek vítjrztek. AprHia 1-ro virradó ójsz»lca » m\'-metek s vasútvonalat minden öt méteren felrob-baiitüttúk Kftg>kanizsa környékén.
A afunkat ót napra tervoíte az itl^tékm paraactowk.
A nagykanizsaiak a mieodik nap után elérek RX ujudrari oi»jtofepi kitéióhyz. amikor » v»mrtépit<5 OBI-tag paranc3iK>ka » kövotkeső beKíé-(let iniérto hozzájuk:
- Tu napru terveztük ezi a rnim-
hál, . mondta a Vörös Hndserix;
űjraűcs-tioka de tnc
ho^\\ Önök, iiag}-kaniraai»K, y
saorvalmasa]! t\'s sziveién dolgoztak,
hocy est a munkái kit dtfp-alatt
elnézték. Önöket tehát a m*i na-
j«n k£t napi munka után ham en-
gfttim, mcpkötíaönTe azt a szóival-
nus icjekvfot, amiről a munkájuk
alapján rae^-őzodtein. önök BAját
tnapiiknak do\'^oztak u^yai\\r mert
Qbr a város lakosságának ^nk-kf-,
boc\\ u lí-roniholt Tasutvonál ic\\ -
épüljön, de eioidcjüte)í-t>!ó(«i:iten->k
a ^öröfi H&t&erc^ munkáját is,
* -«íicly hadsem? Németország fci\'1
mogy «< fontos,* hogy ^ utánp6t!ási
vonalai felépül jenek. \'
Nagykanizsán n&rvazáz boldog ember lett a Vöröe nidsere? nag>--kanizsai paranwinoksáeának rajonsú tisztelője, mert rádöbbentél:, J«gy itt csak munkát követelnek ée ki dlzik, annak munkáját
Sótténz Imr

Á nétnat
RáÜÓ Movske.1 (d&iti 1945 ájm-ti* 9-é+- Az amerikai hadsereg TB-!-árnap elfos^slta Stuttgartot is Meinfurtot. 4S.ÜOO német adte mc^ maorit e köíz-itlw^i a szinte eiieD-k\\\\fa iiéiküi c-lómnyonmló csajjatok-niik. HoUainiíi^aii\'az :imerikai cs*-i«tok otén>% üronin\'\'ont- Aa oroaj rs»I«tok Brem^nt -Í8 kiksniOtarro kűzclitc4téi: nu^r. Itt három -5zr«i adí» m«,r magút a VÖÍIJS Had^ertM;-nefc minden dtóoái]^ n.;ll(ű!. (í<3-tinjpnt J5 kiJom6*err-> közoihettífc me? aj orosz csapatok, ahol oddig 20.000 DémKrt figtak ol, akitme| eey r&s&a wbosülion oaftt a V\'OrJs ííd
^; ls
A snitcn^es^k atfofdelták Dort-mundot. Wünburgot, Xémetorszáa <vyik je^nac\'obb ipari bőirporrtját: slért\'ík Stuttgartot. A szOv-tdéfneek meskön-Iítették Karlsrahtt 25 kilométerre kok-tre >-s ciértók ríambor-got ős I*\'ipKÍfí fali közokxlnek. ER>-:do;ükx; NáaafltOriizág toljos clOzi\'m-ÍKM> ui^- to~iptról, mint nyuratről a iexo«ísabb iramban folyik. A kö-rúlzsrt líoriifit szombatról Tft&ór-:uipr» virradó é^zaka a Vűrgs Had-aw«r 4000 Pepúló-jépp bombéjrta, á kt^htl i
K-rlu.i helyőrség a lepía«yobb pusí-tulávt szenvodi. A Vörös Hai««»0(í a icljesen körülzárt Bécs teljes oi-fo^laTáíítt OK^ln.-7,4k- €rr \'m júihay a keleti és nvajrati púlyaudv&r körnjií-kén kesdódteX me^ ^ utcai haratt; ;i:ndyok oKaa ÍBUUi<aii haladnak,
Windisch Dénes polgánncsicr a Nagykanizsát megszálló hadsereg v4rospataocsnokságá7al köiös egyet-értísbCT már vasámzp délben megoldotta a város rendűn problémáit. A lakosság személj- és vagyonbiztonság biztosítására a városi rendőrség és a V&rÖs Hadsereg rendfenntartó közegeiből álló járőrök látják el a város egész területért a rendőri szolgálatot vasárnap őta.
A városi rexdf rség cs a város-parancsnokság katonai rendőrségéből éV.ó Íár6;ölf a város egész terö-letén 3 nap míeden szakában bár-
Nagykanizsa polgár mestere a vá
rosban leví*\' rengeteg idernencküit
vaw innen elutazó sreméíy, részben
pedig a kibocsbázott iajjosság clel-
mszéséaek sörgís prooiemiit rcr.d-
kivul ertllyel és zseniátis gyorsaság
gal, majdnem már az első órákban |
megoldotta, amikor a2 arra rászoruló "
nagytanizsai !skosság élelmezésének
eiiátására felállitoita a Rozgonyi-utca
27. sz. alatt Napj\'kar.izsa város nép
konyháját ^
A polgármester a népkonyha érere Tőke Jenőt, a városi javadaloí hiva-

hogy Bécs tofies oUoyUiáaa a teg-rOridchh idón bőiül várható. At oroei eüi[*tok Szakról átkeltek a Dunin K« eífo^Ulták Wi[hv;!ms!ia-font. A 7 ort»z nwpiitok Núfnetor?7á^ TWÍSR mcsziHásAl rtlyan naff>- erú-wit fulytatjúk, hoirv aj orosz i-sapa-tok i-!\'>roiiaJadásat Nvusjat-Xémat-úruzáf: nyugati rfasse ícU\' legjobban jokírtl! ai aT*6nv, hogy az orosz élcsapatok hétfőn már KönigBbergtjl 400 Viiométem? jártak nvtintni.
ftHió London 19*5 \'áprOin 10. reggel 8 óra. A Vürüe Hadsereg csapatai t-(.\'hatoltak Búcshc, Bocs köt-pontjálxin ctfo^aHak a parlamentet, a refidőrié?!?t, az Oparaházat ÚA a várót U-IJVÍ eiíogi»iá*a crú« ülemiscn folvi, UQ- hófij Bécs városának mi-stioztitasa én a Vön,, Hndscrop; ált:d wiö t&ljos hirtotta vóteío mópj a mai napon bekörcLkezik. A teljesen körülzár-. Bú»b& az ittr.«k.->dt iiitloriüták nrm imtUk ebneneküJjii, ug>- hOKj- az (««z l\'-Jc» lakossága i Loídocsáx mámorában uaiik, ho;rv felszuhaduft .1 tánet elnyomnx alól. A Vörös liiuidiTw; Ausztria toljea feLizaljad iú^ávul &£■ idoj üloe folytatja Csphfziovákia felszabad itásáf Tat Pozflouyon kK"üí már negyven köztesét aaa(*dinJtt fel, amely köe-üé^ek a K árpái ok tuláú oldalán Mor-r«]t feksgerA és rövidesed íir teíjosi Íe3-
Sztálin marsali hétfőn napija- ! ancíl.ari adta a Szovjetunió lakon-
mily elfiforduió bejelentett panaszt, bárki követi el azt, azonnal
a h«Jy*zinM orvosoljtk. Súlyosabb esetben pedig a panaszok igpzságos khnzsgálásáró! a viroi-parancsnokság gondoskodik.
A városi rendőrség tagjai ?.z illetékes hatóságok rendelkezése folytán szolgálatokat tenréssetesen fegyveresen ütják el.
A város vszETTXtgéack gjors in-tézkedc.-e lényegejen elősegiti azt, hogy Nr£ykani2sán a nyugaiom és békés -ípitő élet ismét helyre álljon.
tal vezetőjét állította.
A népkonyhán naponta kétszer, délfiőlt 11 óiskor és diiulán 6 órakor adnak egy tál meleg ételt. — Ajártíaíos, hogy az ellátásra jelentkező nagykanizsai lakosság lehetőleg evőeszközöket és co.jkát vigyenek magukkal.
A népkonyhán természetes csak az arra rászorulók és ig&olt igényjogosultak kapják meg a körülmények bei képest a kielégítő élelmezést.
A nagykanizsai vasúti munkásság élelmezésének kérdését ugyancsak

iáéinak tttdtára, hoe; a Vörób Had-.serm; elfoglalta Könursberaet, anxAy-nnk teljes helyóméjíiH. kórúltwlűl 20.f)00 némewt ©lfoctak. NvugHlon az anjoi hadserosr folytatja N\'étnet-orízájr eVwrüésM. A harcok Bre-men, Hanixm-r. birtokáén folynak. Egridcjüte? mogindult Hamburg. ostroma is. A szöretaécqpek * Bcbr vidék teljes elözönlúsúrel egyidejűleg megkezdték a német oenéz ipv-teiupnk elfoglalását, az OÍ^BZ Krupp-müvek az aüijol iiadaeree birtokába kerültek.
ftlszabtduláii
Rádió Motzkvi jelenti: Vasárnap . Ka&aán a caekszlorák feiaíabadrtott terük-tok lakossága hatalmas nép-jpüléBt tirtort, melyT*n közt?i 100.000 ember jelöni ma;. A cuehsziovák nenueti tanács szónokai a nópgyü-léaen axt a ictn.3nvükct fcjoibették. ki, ÍIDSJV az e^wsí Csehszlovák nemzet tcíftr- teészabadiúsa minéi rövidebb időn beiüi hekövotkexik.
AÍÍÍ / & S >
ÍM 9-én: A Vörőo Hadsen^ csapatat vasárnap «lfoirlaiták Bratialám I Vttbony 1 ádovákia fÓvirosat.
Bidgsria uj kormánya
Itídió Motzkva jeUnii: Bulgáriá-
oui-a nemzeti tanács ujj&alakuH é*
a kormány élére öt egyetemi-pro
fesszor -itT-Mt. A mmiartereíaík
K elemi tanár.
órák alatt oldotta meg a komraunista-szociáldemokrata párt vezetősége. Mindkét párt közös együttműködéssel üzembe helyezte a személypárya-udvaroa a vasúti étkezdét, hol a vasúti munkásság egy peogCcn leves, főzelék vagy tészta és kenyérből álló, időnkint leves és búsból áüő ebédet kap.
A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság Qlés*
A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság vasárnap déleiJtt gyűlési tartott. A Nemzeti Bizottság első ülésén a város aktuális és sürgős problémáinak megvitatása szerepelt.
Elsósortjan a város élelmezését, a lakosság élelmiszer készleteinek biztosítását, a város nyugalmának aelyreóllitását célzó intézkedésekéi határozták el, ezenkívül a Nemzeti Bizottság a sürgős közigazgatási intézkedéseket megtelte, amikor belátása szerinti pozíciókba a bizottság véírményszerim a legalkalmasabb szernéryeieet kinevezte.
A Nemzeti tanács minden hét pén-lekjén tartja meg Illését.
A-- Iskolák * koréit napokban mttg foftn&k a vilBf. Felhívom a eiölőtet, boey »»jit MdeMkbea aprtllB 12 én, c^tér-töi d. a. 6 órakor feleniínek meg * Várod Hozibta
Nagykaoisss. 1945. áprl\'la 10.

Ára 40 Ittter,


Elégtétel a nagykanizsai mártíroknak
A polgármester a vagyonok oomtaokságét & nagykiniöii Zsidó Tanácsra ruházta — Mindan io»6sáflot vissza kell adta tulajdonosának — A népbirosag e!é k«rQ| íz, aki a polgármester rendol-kezéuíi n«m teljesíti
ioifcutati^úhan .sc^itaéeéro losr>-«i a. «íros jiol-^miestorénelr. aki a joc-rendet a 7sidó insrósásoli tííkinteíé-t«n is faclvre kívánja állitaoi. -■ A *sidó -.Mgyon rondczesóví)i.-ka])-csotatos k5 lön bon alálsbi kó! hirdetménye i
yXíirriotirw\'nv, A zaidóruivttfiol; EOTvdnofcait felhívom, bo^y elszámolás végött íohdO\'zt^ikkcl a Zsiíió Tanácsnál (Ko-íit 13.. II. .cm.\', húrom, napon belüL jolűnj*;!^ moír, mert a zsidó vacvonok siond/ioksái.ót a mai naptól a"^sidó Tanácsra, m-házoni. Amennfibon GT&SX felhivi-jomnaJ; bárki riem tesz eksrst. usy azt néiihirí\'eia- eLÍ áíiitocn. Nairj-ki-niswa, 1S45 április 7. Wüidbctí l)ó- l\'ú
A MAORT megkezdte üzemét
Papp Simon vezérigazgató vitsxatéri az üzem élére
A Polgármester
közleményei
, Tárgy: Felmondások megtiltása.
Hirdetmény.
Tudomásomra Jutott hogy ejrje* műn" kasd-St a\'ikaimnzott&ffcn&k önkénye*^ lelmondacsk Erieeítera a mnnkftAdöka;. hogy le! iuondftsQ*fc tovftbb! Intézkedésig helye nincsen £s R7 tlietmínyeket pontosan ki ketl idnl.
Et iatéilifdrs eUeu vótökei s legnl-Koruhbün megbüüteUetera. Azoknak, akik ei becsi: ott Bl **!»«<> Maikat 3 nap alatt TissravesUS," b3Dtftttei»égPt btócaitok.
70Q*i\'l9i5.\'stÍm.
Hirdetmény.
Az OTl íf)üíetí! az crosr haderő le-fOE 9><a. A »,unklsság orvos! kezelésit btzlositxndó ai ÍÍSZ« OTI orrtwok a rendelteeket sj;it laUsukon foiylatják, zz alábbi beosziás siennt.
,4> N^kiendelések:
1 OTI És MAORT nemi és bőrbdegek részére Küicscy D S. dr. Kesitler István minden hélkűinap d. u. 5—7 áráig.
II. OTi ÉS MAORT S£Ö*KCÍÍ . föl, orr-,
gégészeti- és nőgyógyászati betegek ré
cére Szfche^yMér :1 I. emelet dr. Pfrry
Jínos minden "hélköíMp d.e.3-1 órtí.
III. OTI és MAORT fogiszali lecdelis
Csengery-u. 18. dr. Bilizs Andris min
den hélSiöimp ll-rrf óráig.
IV. OTI és MAORT szemészeti rendelés
Piuica 9. dr. Moldotinyl Antal minden
nélközrap d. e. 8 -VilO óriifr.
V. OTl esMtORTctecsemógyógyísíati
rendelés EnstbeMT 4. alttt keddre, szer
dán és péntek;n d a i/i5-6 te, cnKfir-
iftkön pedig Kisksnizsi, Országul S6/a,
alait d u i *5—6-ie dr. Fodor Ercsibe!
VT OTI « MAORT Uj;ok részire röntgen- és laboratóriumi vizspáiatofc, tűd6-kcíeifes Sugár u: 12. sz. afalt Űr Tarűos USÍW minden héikflznap d. e 9—]0 óráig fii d. u. 4-5 óráig.
B) A nagyksfn\'aai OTi és MAORT kör zetek eüilisa:
1. Nagykanizsánk a Horthy Miklós-ul-tól íannak kirttetercl} a Stuár-atij; ttr-jeöö tcanek civileiével) az Erzsébet-tér í—23. számig teriedó szimoiott része és s F6-ul 1—9. számig terjedő siámozott rísz álta! határoíl nyugati (eröiet részen lakók számára rendelés minden beik&pcap Pt-ut 3. sz. alatt1 d. u. 4-5 ÍR. A köree et ellátja dr. Moldováayi Antal.
Ii. Nazvkan.\'«2oak 2 Fó-nt 11-23. Mimig, az Eötvös-tér 1—22. számig terjedő számozott és a Teleki nt mindíet oldala. vaUnrnia Sujir-ut mindkét tídaia állal balárolt ésiaVi terület részen lakók síi-n-ira rendelés minden hélboznap d. e. U—I2ig Su;ar-ut 12. sí, alail. A köne-:et ritátja dr. Tardos Usrió.
111. Nagykanizfiínak a Horthy Miklós ut (mindkét oldala), a Fö-ut 2—2-í-íg SÍÍEJO-ictt (ridaia, az EíXvös-ler 21 számtól 34. számig terjedő része, a Teleki-u! (kfrtre t Tefeki-ntat) által bezárt teriHetresiea, valaraínt Bagolasánc tözsée lerdetéa U-kák siimjj-i rendeiés Széchenyi-tér 12. il.ctntíet minden hétkömap déleJött 11—12 óráig. A körzetet ellátja dr. Kappa Elek íístíó
IV. A llskMoizszi belcgek részére rea-delés Kiskanlisin, Varazsdi-ot 67. Sí alatt mtodeo nétköznap d. 8— 9-ig. A kőn«et eüitja dr. Kárpiti József.
V A Nftgykaniraa-vidéki körzethez lar-toió Hoovokkomárotn, Hosazavöley, F£i-völay. Nafcyré«c, Kisrécse, Naeyb.kóaak, Korpavír és ZAlajarsiej: keisésckbtn ü-kók résiére Nagykanizsán reaielés Sapir u! 28. szim aUr. minden hétkOznap d. c. 8~e-i£. A töiicleteliaiiadr.Kailárblvan
MAORT mimkásfdvé\'el eiötli orvosi vizígáiBtok, OTI is MAORT főorrosi el-lenönés, íelölviiagalat es Hírkor Siíche-nyi-lér 12. tl.-em. miriden hetkBznan d e 9—l-le: dr. Kappa Elek László OTl és MAORT ÍÖorvoB.
FcttriTOm az orvosi segítségei keresők figydniél, hogy a rendelési id&ket porrfo-sao tartsak be, mert a betegek nagy Száma mí«t a leodclési időn tol étkezőket Csak-tlelT«zí!y esetében 1 adjak az orvosok cíláini. Fekvő belegel bejelenien! reggel í éráig kell.
Najjykanirsa, 1945. április 8.
i — A szociáldemokrata pert fel-
- feivja sz összes fasz«rk»r*sk«d6-
-ket, hc^y Kreft Jőrsef fQszcrkeres-
kedflnél jóniinöségO ömlesztett kon-
i-zervkávét kaphatnak 20—30 kgr.
léteiig- Zacskót minden kereskedő
frigyen magával. Eladási ár 3-40 P.

A nftso\'kanizaai zsidfeás" marii-ítnaiának taiiuja volt Kaii inko^iiLra, melynek tiszií^s iimnamisan í^ondolkodó ré szom szivve! «« k<">raivczó jezcmoiá látta, hocj-- Büfo- rcndórtanáísos ÉS vőroljei imlvcii lelkeífen ssadizmus-s:i\\ liajtoíták ki ottooii3Ík.i>6í a na^v-ikanizsai zsidókat aTiásígyárba, iiu-kínt wiConirOKtHk «V toasferálták
:kot.
A ma^var fasiszták akkor art hir-detlúk, üg>- :i liagj\'kanizsai eíkiú-sáií hátraíffi^yott értékei i^iiizcti va- képviselnek tís-oi»fcet az in_j;ó-
^t » közjavára íogják íoiKaüi-náini. KoDtÍG2tek u^yan formális úr-ver&ickot, do caftkon filiérekúi-l kel-tok cl az értekek. A nvtissok uzzai akartak, maijuknak népszerfuső^et szerozni Xw^-kanizsán, no^>\' a zsidó vAiryont Piitották fel hozzAÍartacúik és. a velük rokona2%nvo2Ő" jwrlía^ok küzötí. A fasiszta uralom n«3SpMiüné-eével a város poiiíármestrjro rendet teremlett az eddisn törvénytelen*íí,fk ki\'irül, mert elreudelie, íiog>-Urkt tulajdoniban levő zsidó-érték»ket azonnal vtsszikapják
jogos tula}dom»iik. Tekintettel arra, hogv a fasiszta lu\'ihérok .V»2>-kaniz8áról elhajtották az itteni, zakió lakosság naííj nís/C\'t és csak nau^-on1 kei-eeen tértát vissza uzok közül "a na^kanizüaiak közül, akik Büíiv fasiszta rondóraL^K -elól faíns-nekOllűk. a üa&^kanüsai zsidó-üá^ érdekrinek ktíp^-ooiotter ii^yTio-ve/x-tt Zsidó Tanácsot ülitottak fel, sielynek föladata, íio^y az ciíopcrtt. zsidó értákoket joiío.s tulajdonosaik viss HÍ kapják. Ki a Z?i<iú Taná*^
FŐ ut 13 Kim aíatt
működik, infiv N\'ki
lílaaaía
zsidó
A iMAORT nagykanizsai üzemében néhány napos szünet Dtáa istnéí teljes erővé! indult meg a munka. A munkás- és tisztviselő-csoportok visszatértek és beálltak régi helyeikre. Visszatért hosszú távollét\'\'után az üzem szervezője és vezetője, Papp Simon vezérigazgató is, akinek intézkedései folytán az dsÓ napon már mindenki a rendezés és átszervezés munkájához fogbaiotL A károk aránylag csekélyek, — a \'Jenieteknek nem volt idejük ahhoz, hogy mindent tőnkretegyenek. A ifivid
Virágzó étet a szociáldemokrata pártban
Vasárnsp délelőtt a szociáldemokrata part nagykanizsai szervezetének helyiségeiben tfiktetö mozgalmas élet zajlurt le. 2£ év óta. először történt meg, hogy a város szociáldemokrata nHinJcassága a szabadság tudatánafc Boldogságával kereste fel Fő-ut 5. sz. alatt levo párt-heiyiségeíl, ahonnan csak néhány nappal ezelőtt mértékűitek el fejvesztetten a helyi nyilasvezetök.
A város régi évtizedes szociáldemokrata munkássága rendSciv&l megörült Windisch Dénes polgármester, a párt évtizedes régi harcosa látogatásának, rendkívül szivé-íyesen üdvözölték a város vezetőségének élén átlő és rendkívül súlyos és neüéz munkái végző elvtársukat, aki a fegszivfelyesebben nyújtott fd-Titágositást minden hozzáforduló érdeklődőnek. A párt tagjainak ezután

.^Hirdetmőiiy. Folliivom miiKlaKO-3tat, akiknél zsidóktól-szánaazú hir-minciaü, akár árvTírúscii vásárolt, akár megőrzés vésett nála levő ín-Epjsáa: vaii, ho^j- ainM résiletűs ie^rv-\' xéket faárum napon liolül ;i Zsiáú Tanácsuiii (Tó-ut 13., II. cm.) adják be, aruíál is inkáhb, EpL-rt a nélEj\' sor már birtokomban van." Ajrxinüvi-l>en ezen felhívásomnak bárki nem tesz eleget, agy a uépbiriíeájr ele állitoru. Nagykanizsa, 1945 április T^n T\\"indii<:h Dínes poleúnQs»U>r^
A Fő-uí IS. sz. alatti helyi«V ben oiüküdó Zsi\'dú Tanács már-njü-ködésben rssi. A Tanács w?aoíájc, . Szirtes I3tvún & Zala szerkosztó^ta vitján hivja fel a aaEr>\'kanÍEsuiakü.t, hopT,- sizolí, aiíik a Kiiiíykaarawln íartőzkodó, vaic}1 v ié "imipn rlatazöhah íc^ ■ nrakHn SZ^WXÍ^CL de éJotitcn manidí í\'-QE»^>-ároknak rövid időro szúllást^ éltííoxizj-st miijtajii tiajlandók. ciinü-j ket j^íentnéií f>;.
hadműveletek folytán megsérült épületek gy°rs javítása folyamatban van. A kitermelő helyeken a nyersanyag feltárása szintén kezdetét vehette. A központi raktár feli el tarozásakor a legtSbb anyagot megtalálták. Az olaj- és gázvezetékek helyenként megsérültek ugyan, de rövidesen ezek is helyreállít hatók. A hadmü-veletekfcei kapcsolatos rombolás a fcutafc kőefli a kiltrmeiést akadályozni nem iudta s egy-két esettől eltekintve, ezeknek sincs Bzemhibá-juk.
Dombay János elnök lartott feiviiá-BOSiíást az aktuális kérdésekről. Beszédeben főleg, a Maort munkások helyzetével és probiémáivat foglalkozót! hossiabban.
A S2ociá!demokrata pártba vasárnap i^n sokan iraikoztak be a város lakosaitól:
A Kommunista Párt
közleményei A komrr.unistj párt uj vezBt6ség«
A kommiinisid pJrljínagykanizsai szerveLetc április l-0i értekezietet tartott, melyen megválasztották a nagykanizsai szervezet vezetőségei és tisztikarát. A vezetőség 7 bizottságból áll, melynek: tagjai a következők : Rűsenberg Ernő titkár, Diné fetrán agitatió- és propaganda-ve-zető, Pongricz József közigazgatási vezető, Németh István szakszerve-

1945. április-10
zeti veiető, Balogh Gyula" az ifjúsági mozgalom vezetője, hetvenese Kaszás Ferenc, Karmazsi Sándor a párt általános ügyeinek referense, Kaufer Sándor a kereskedelmi és pémBgyek referense."A végrehajtó bizottság tagjai: Gáspár József, Németh Jstván, Tóth György, Vörös Lajos, Pongráci József. Ptfítagok: Denkm^er EniÖ, Szloboda )áaos, Csongrádi Béla is Asztalos JSnos. Eienkiviii megaJakiíoíták az Dzemi bizottságokat.
F^hivit «z ifjúsághoz!
Fiuk,! Most ajnikor elindultunk az. igazságosabb, becsületesebb magyar élet felé, amiiwr ajra kell *pileni hazánkat és egész világnézetünket, mikor is minden magyarnak íöte-lessége az uj épitő munkába beállni. Hívunk benneteket meleg szeretettel, begy utat nmíassunk &auj életetek felé. Eddig csak azért harcoltatok, hogy eipusztu ihassatok. Jöjjetek most doígozni, életetekért jövőlökért, az igazságos magyar életért; szeretettei és munkával. Régi cserkészvezető hiv benneteket, sokak Gyuszíbácsija. Első összejöveteletek I4-én, szombaton d. u. 6 órakor lesz Battbyány-u. 12. sz. alatti állandó-heiyiségetekben..Érdeklődlelek ugj\'anüt minden nap 12-2 óráig.
Balogh Gyula ifjúsági vezető.
1 " A föidreform
A magyar kommunista párt indítványára az ideiglenes magyar nem-reti kormány első intézkedései között valósította rr.efj a földreformot, mellyel Magyarország legíégibb problémája!, a .föidbirtokrendezést öidotta meg.
Az uj földbirtokrefűrm érleiniében Magyarországon senkinek sem lehet 200 holdnál nagyobb birtoka. A földreform gyors végrehajtása és megalkotása a Magyar Kommunista Párt javaslatánfilc megfelelően történt és ezért Mwjárország földnéi-küli népe a parinak köszönheti mindazokat az előnyöket, melyekhez az Dj földreform révén jut. ,
Szabadság! Föld! Kenyér!
Nagykanizsa, 1945. április 9.
Magyar Konlmunista Párt
A Szociáldemokrata Párt
közleményei
— Felhívjuk a szociáldemokrata
párt tagjait, hogy amennyiben tudo
másuk van élelmiszer-készietexröt,
azonnal jelentsek a párt titkáránál,
hogy azokat megmenthessük a köznek
— Felhívás. A szociáldemokrata
párt felhívja az értelmiségi munká
sokat, hogy feívételök Yégett jelent
kezzenek a part titkáránál. A magyar
értelmi munkásoknak is ki kell venni
részüket a nemzet és a város újjá
építéséből.
— Felhivá*. Felhívjuk a város
lakosságát, hogy a városban lévő
éielmiszerkészleteket azonnal jelent
sék be a szociáldemokrata, párt tit
kárának. Mindenki csak-saját ház
tartásának szükségletét meghaütdo
elermiszerkészíetét jelenlse. \' F
ZALA politikai oBpííap
Kiadja: „Klzsudasisí R T. (tetJ*«ai/si\' Felelői kitdó:
i R. T. Hxpj-
y^ Nagykanitsin.
Nyomdát/t feltí; ZAú Károly.
Nyonniott a .K tai"

■O. évfolyam.

Nagykanizsa, 19*5. április 11. szerdaZALA

A Nagykanizsai Németi Bizottság hivatalos lapja.
Szerkeszti: dr. Soltész Imre főszerkesztő
és lefadóhivatal: Ffl-űt ".- síáxa.
Haiteéovert elfoglalták a izövetsógestk
A VÓrös Hadsereg 6$ az invázió* am»r&8i hadsftfw^ r6vid*sen egyesOlftek Nématországbtn
kodden toljeson iwfoíe/taK a Kuhr-ridék meáwUl.wát. A >>»*ivctoé«a csapattok lflO liiiométer^- Tannni
Lipt-HÍtiSl, 20*í kikwnéU\'/rp Beriiii-
tóí. A hs^ ibolyát l dó
92 000 német hidrfogoly ** n*gy tábornok e*«tt K»nig»b«rgntt hidifogséebt
hódú. J/oszkn jelt*li áprM* hó \\ 11-én rt.\'jgtl -\', faxkor: Kuliiipíbof); flfoi:lili>aKoi, kedden további 30.000 r*mct íirfott orosz foe&úgba, azy
\\.^ T.^—^—„1, - . \\,.. 11 ■ t a -. 1 _ „zT"
Itt a~1ő!dbirtokreform
uj fiidbiriokreform
í A magyar Dachau :
■ Nagykanizsa
l*chau roh a német itái;ijrml:>iií . JíSí*W2a lraa*aWt JcoooMrtrátiúv táho-u. l>acliaul<a szállították Hitler w-JVU*Í Xénujtontzátf ktkotKtáKánai; ;u:t .1 iíit-gvl, akiket n masnik aiompon;-jától itie^iitzhatatlanoknak tartottak. A Gestapo aradistííi a nénu-t Diun-fcá*«á;r is- roliársfk\' Jc/jobbjai M\'tt éüt\'-k ki v/rongy/n hatalmukat. Á. \\»-i>6r uvvz*sf**zult>*píü riiiaiiid»;-T.---zolélütel volt túniikemve. Akik nem innák ki azbS kínzásai!, mesterin-Utték a kí.-ritórt — C# az Ei^ek Un*-Inj7 szállt sóhajjá! liayvtwk el a fotói fciivokatr -Istenem, a/. úriatlaiíok ül-d<;róire, gyilkosaira sújts k\' mi-
Ami Hitfcr Némctorszácáhan I>n-cliau. ~*z Maj^yaroraxaíon a nagykanizsai internáló tábor volt. A ra»-KVW l>jciiaii:., Na^kanizfa, aita ícávÉ^virbaji Jarow* í> Uakv sz;>i-írüattész ren<iórei i^veítcateK a hitleri Őrület paraii<-&ait minél tök<:le* lh! fe
liúkv rundórsé\'/ónek vozetói z,r
ihs, nihssoh.\'aniórícin ú^ekeztek
Jk kt k
i:ini, Nehánv júszívű rendőr talán l.uimvezij aBJuun.1!, de t.:tora/.áa iv\'-I-kül fiaitotta vtk:n> a? utaaiiáfcokai: ;i na\'.p\'kaniz&i intemáió táboron kermitül minél több ^
dipkmiwk. sif» é* írverroek kerül-
in&rfií ki j tagOnokfi*. Itt idvrói-
MIÓIV JixáJiiUuánvokat indítottak ulha
iör\\ v^iíonokban a határon ál Xé-
mctorsKáj \'^lé. " \'
A budipc^ti loloncházon ket-.^ztúi íiL-t^-Ki-m1 oxrok w< e^rHt icrrüitck .\\jw>\'kat:i»»r». HoHo^ vcimk nzok\'. akik innen bat«xsbfc>-rr"Vvwr\'blí idi\'t máu mrírszahadtilhattak É^< visz -s/..*iér!»ttek\' családtuijaikhoz. í>o mi iett jaotiiak a;; ezreknf-t sorüa, aki-kot ■ uaso kanizsai intcrnálótibor yj^üií kitávm\'Wl NOmctoiwíáíf fok; "vaai>ntrozWt* Gyisz, airás. r»ijíLi -fom kaniTHniaí..,
O!»h Gvufa tönwffiliLívolS, »r in-feniái«VtÁtx>r parmnesnokanak é« (<.-IctUwimk Nairykiuiízíia kiüritéitpicor rla.«ailx>f 2-tíji mé£ az volt a ter*^k, hotri rumdössie uvohs-bizalmi €«n-l«>rtít hagyja li»tra a tülx>i küzei
éaa áj
kj* kiad Németországnak. A Hadacrcc i-olismo küd t-i Iwretízfüi ozX ai örtlíiíri d
2 ^ ut-
!];it n/ iiitrritál<5 tábor éhező, Iwon-^«.li bzezónyrii jjzorft* az orsaiágfi:i. Ki e.ijimfta," átvitelié. (íkol? C\'«ak a a//)ci^iísta iuunxáM>k, haloWali IIOJT> -kanizsaiak!
A na^kauuhai. interaálútábor
l bt jl
rúoix\'^i iníi. Az
rúl köteleket k\'bet niajtl ország miuden részéből t* ö * i ík k
rütni azok az internáltak, akik r
ríwróniéipjjick voltak lehetetlen kiszolgáltatottjai **&*. a\'közelmúltban. Oláh Gyui.i tőrzafclÜBjeló Bük; utasitátoux. aki maca eltűnt Na*íy* ka:úíiárúl, a küsclniuith&ii isnifi ri-sitptért ><B!5ykaiiÍ7.9ára. Neki móc nz u lázálma volt, lioí.7 isinél fol-úüitja az iirtemalótábort-í\'fi folytatja oti, shol abhaiagyta. N\'aiT*kaniJESHii ruketlt, Qiort az orobz (Mi&ö&srvürú-W! iieni tudott lucuszükni. fgy <>, mint\'a íia^kani^ai reiMlírséK ík*-
A Datrvkaai^BBi iutar&alúúbor ?/a-disa-rórel«i a uc-ptóném-aisék (.\'lón ölni bűneikért.*

Rád^ Mútzkra. áv<->H* ll-é* reg
gel H. ówhor. Az Aíeundor UÚUJT-
nok -fóiczén. ^ alatt ü\\ló rtE>e»ölt
HÜ^JI- --amertksi- frsrtcia fiaovro-^
ticdfln\'w szenlara vimdú«>sisika oi-
fu<íiilta /Jo.iu\'tvert. Hannorcr íel-
<zai/adi!áo2 a Nfonetorsrifi ellein
hadjárat «rvik ietent é
raerl i;vur> iramban m
^ túi
ut a E
p, atnií or Német-
6r *d»
ország fCikljén otfjtóüií»U¥ zú retatijcí reiipaíokka!. Koddcn ;t VIII ninerikai hadaerosr OlaBzOrsziiiríwn nwvkezdte ofr.Mizíráját, h«p uw%-arfjuk rtéiről is \'a réjpíó cs»t>u»t Nr-nv-tors/jiínifik-\' Amig Ausztriát keletről Tuíbuchin szorjd \'marsaJl j»-mnc>riK>k-sHca alatt á)16 3-ík ukj--ui iiadsírrcK dVrlrőt Bzáílja mez. íszak-röl, C^iiszlorákia í<?l\'»l. Pozsony iráii\\-ái<Ci Mirinaritzky táí^rnok csa-pnta.1 kelnek ét a Ihmáu ús zárjak t-1 r-lji-on A lííotöl ésrakra ter-jmtó tífökrtöi. KÖVKÍ néhájiy ILIJ* teüK-n hekö»<^km!ik Ausztria\' nép>--jn-ií a fcitizsbaditása.
Ffisó-Szilésiábtni, Liifcfben r;m-nak méj ul\\*ii tcrtáL-tti, »hovú IK?III érkert^k ci a ir>úaeiieíniew Vürös Hndsfrrc-sr i^sapatai, de Aoszíria. nép>* in&ri* boldotpiii k-üi. huíy a nootzoti-üAx-\'jtliriták alolf-i cmlierci » etam-neküljcnet initcn, h.i>Mr hictou, bog?\' Hittar cinkosai <i- az ifcstrik Uv-p elnyomói- akárlrnva iar>síkeí:nei; :s>, sorsuk «ÍÖ4 frani morekúlnak Linz ^iint\'itpn- koddon már oilicne-ílotr.Ti jiriiiasxalta a »^;Í(Í»:W/ I-Ihia rsZítóA-neJ: a f\'ItzolaJtté OTŰ-.-hoát-efj Löz-\'J\'tltéirtk brrért, ntár «i*<■#*■« «*^ i «T*7f teJzintHi/c. Ausitria ii^e már nep) fél » terro-riatáklóí. Az eddiifi íezetök panui-rsait senki tcoi tel>u«itt, hi»*en ked-
A nagybirtokrendszer megsz&nte-téséröl és a föidmüves nep fdidh&z juttatásai6^ szóló rendeiet itijeiölte azt az utat, amelyen a nagybirtok-rend&z^r megszüntetését És 3 ;iÖ!d-.-nüves nép földiöi juttatását e! keli érni. A korasánjrtndeiet célja, hogy a földreform -A*j?rebajtá»a mieW&b valósiggi váijék. A végrehajtási üüsliás — amdy a Magyar Kötlöny egy* teguíóbbi márdus 25 iki sz$m«ban jelent meg Debrecenben, a legfontosabb ■Jtérdése-ket renden azzal, hogy a további kérdésekről ujabb végrehajtási rendelet fog ifiiérkedai. A cél megvalósítása éidekéhe.i köztestületek, községi I5:digénylö bizottságok, megyei fúldbirfotcreodsző tanácsok alakultuk és msgalakul 32 Országos Főídbírt ok rendező Tanács. A wn-delet kihirdetéséiül számított három napon belül roindsn helyi nemzeti bizottság felszólítja a földigénylöket a fofdígén/lő btiottsig megalakítására Az osszeirási ivet bárom napra köuz&nfee kelt tomti.

<liiii iiiir a Vtjrüs líad-oreg Ausz-triáhan fclRíabaHrtotta Braumant, Hitler >zil>i,rvr<±*á>uik \'akwá§át >*, Aur/trLi fcl-»ti>adti\'isáv-aj párbii-/.anK>nu:i lütíuit tiie^\' CV-hszrOvákúi a i«. Keddon a
rr/:r,int. Itt O ícgwcr^ái ti-Ijtit í».\'-tí^íí került kOzrő. "\'
lUd.v Jlwxkoa. 19*5 ápr&* ll-í* eggel Ő \',rr.k<#: A Vörös H*d«arei( rpulúí köldcn Boriin kőmjékáiei rej)ü!út.>rmt \'bombázták. Bécs XcA\\fA fÜ a tejfriapí nap folyamai) t u^ IÍOJH >línb\\tzky
csanatarval c^vidojűlcít ztria ée C»chw.!«.vakia fel-
A szövetség** csapatok 200 kilométerre virntK B»riiti-fll
I:.H:.> l„,\'A.,n. I\'Jíj áprüi* ll-cn rt.jorl «■• ór.J;..,-.- A sz<) vtttség<.*ck
Oí Kügfie met" brulifoírkok emolkodoti. Ki/oitíHl^r •2.ÖWJ Dánét került
íclhivú.-^- .ui\'-\'nt-iv :wm. adják nn.1}:
itíwió r>&0\' n.;n>n tábornok ;--
Htro » japánok ellen
líadií\' L\'yndon, 1*J45 április íl-éi>
sérel a liillfri NivnotOrszát; rnecnetn-
s^sek folytaijük Hitler•azt-iai cinkö-
Föld hó; juttatásra igényjogosultak a gazdasazi cselédek, mezőgazdasági rfl\'jnkasoky birtokuk kitgésá-Itsérc z lörpebirtükosck és oljan nagycsaládu kisbittokosok nős üu-gyenníteí. akiinek birtoka várható ö.-ükré^Kkc! egyQtt 5t katasztiális hadnál nem több. Ugyancsak igénylő lehít , erdészeti siolRálitot ellátó siítnéiy, alti olyan birtokos átt alkalmazásban, melyhez mezőgazdasági ingatlan tartozott és konven-ctös ttldjL-andósága volt Há -.helyhez és konyhakerthez juttatható le családos és vagyontalan magyar állampolgárok, akiknek lakóház ingatlana nincsen. KQlSn telekhez juttathatok még a kisiparosok, kiskereskedők, ipari munkások, tisztviselők, ha aaya^i körülményeiknél fogva rászorulnak. Juttatásban részesíthetők a sokgyermekes birtokos családok nősQlés előtt álló felnőtt fiu családtagjai. Előnyben kell részeaterti általában azokat, akik a reakció és a fasizmus elleni harcban eljártak és másodsorban.

lyáét az, l !iadí*>rcs fc a
liad-
amerikai 106% a mai i
Anglia v*szt*Ȏg*
AVÍrfió Lomdon, 19*5 ávriüt U-én \'í£rí"-í 6 órai^r- CbuFcnill miniea-tcif! r.r,V jolentotte, ho^v a HitW e!íení hAboruban ai angol birodalom eddiz 1,226.000 katonáját rená-
patrtarohái \'
SxtaJion*l A^/» Monton. áprilU 11-ht r*ff-ge! H urakor: bztaliti marsali kedden foirajta a Síorjetunió tatriarcháit. A (o-^aüiéiiái rucgjelent jíokrtw külv ii^\\-i rtépbirtos is.
sának, Japánnak js a mogaeöiniJBÍ-té^-í. Hí-ttOa B. FuU*f>-ezigctek tnT^-ziöja k<?£dódött moz, hogy inneo is clkcMíít^tJÍíí a betolakodott japánokat. A Fűiü[>-sziicetek foJazabsdrtaaa rö-ridesfn \\<J(^Bt ér.
1946. vA»A*a m*aaossnM>itottik a fcöteaotí- ét b*rtotta>vé»rt /Í^Vo Lwuton. 194$vpnUs 11-én rtygsl é órakor:\'Washingtoni jeifip-Ui.-; szorínt fííXíflewdt ollK~)k jó«á-bacAla » Febér líái e«\\hangula^\' meghozott tíirvűnvéí, mbK szprint a kr,ícíKJn éaii.\'riot tönénr batálvát fnc^hoaszahbítottálí, 1946 vicéi?. 194^ év TÚgKi^\' a külotüa «Js bérlet turréuv aiawáíi A felszabadiWtt Eu-rú_j)a ins&ben levú lakosságát lát-JHK cl a íepaziiknóaöset\'b Alelatísze rekkc! é* hÜkkl
akik a folyó" évi gazdasági munkákban jó példát matattak, harmadsorban azokat, akiknek három vagy érmét több éíő gyermekük van.
A bazaámtók, fasiszták, Votks-bund-tagok és a németbarát bQnS-íuk ingatlanait a f&ldtgénylö bizottság nyomban megalakulása után hivatalból összeírja és felszeretésüket teitáfoiza. Az iratokat a megyei tanácshoz juttatják, amely az elkobzás kérdésébea három nap alatt határozni köteles. Az ezer katasztráüs hóidat meghaladó mezfigazdssigi bülokok telje-- egészakbea.megváltás alá esnek, kivétel a töwerrybatő-sigok, községek és egyhazak földbirtokai, az alapítványi birtokok, amelyek száz holdat mindeatsetre megtarttutnak. Ezer kataszrráíis holdon alul száz katasztrális hold sem esik megváitás alá.
Hirdetmény.
elhírOTi onedíroitt ■ gttdtUt, akik bsr(M]raln\'«a«flK w5t, bőgj 1—1 tt üwgfnrat Uioa napa* MM MOÍ-tsstutf be a Pctuáboi (Vir-«t &) tirkMtus, 1M3. áptlla 10 ta
WMtufc IMMI poíí*rowa*er.

írm m fillér-


ZALA
Megindult Nagykanizsáról Pécs felé a postaforgalom
A Mposttn i«h«t
Lázasan folyik a munka N^g>\'-kani2S2 mindkét postahivatalában. EtCször a romokat kelleti eltakarítani. A visszavonuló nercet csapatok különöse: a Föpostán okeztik kart. Felrobbantottak a modern telefonközpontot, megrongálták a fűtőberendezést, az óvóhelyeket, sőt még a magánlakásokat is. A postások Kisfaludy József postaforgalmi igazgató, bEratalvczetC és Le^pcxky András postamúszaki tanácsos vezetésével gyors iramban eltávolították a romokat és nekifogtak az építésnek, a szervezésnek. Már működik is egy uj, kisebb telefoni; Bzpont, ugyhügy a város fóbb vezető hiva- i tálainak, a vasútnak, a vízművek" j nek és a villanytelepnek mar be is i kapcsoltak a lávbcszélfit Természetesen további számok bekipcso-
Gleiwitztól Nagykanizsáig.
■absaflból vis«za*rk«zr.t Uorj>l Míikó Frigy** tormási ■mtlo.r.tw íjdonos
Lórii Milko Fiigytrs sortnási ma-lom-ulajdonobimi: denki ismeri Nagy-kacizsán LorsíMiikoFrigyesí egy évvel czdótt családjával es bozzátai-toióival együtt mint zsidót Jaross szadista vérebei szedték össze, vagorv.roiták és szállították ki szerencsétlen sorstársaival Qleiwitzba, Néiiány kilométerre a régi lengyel liniin. Giciwitzban mint azakem-ber dolgozott a németek rabságába r. A fdszabadttó Vörös Hadsereg közeledtének birére az itt életben levő Magyarországról elhurcolt
A nagykanizsai vasutasok gyűlése
Nagykanizsán vasárnap a nagykanizsai vasutasok gyűlést tartottak. A gyOléserTkoze! 600 nagykanizsai vasutas jelent meg. A gyűlésen z kommunista párt nagykanizsai szervezetének kikuidöttei részéről Szlo-boda János, Denkmajer Ernő, Asztalos János jeientek mag, akik 3 nagykanizsai vasutasoknak az aktuális kérdésekről adtak felvilágosítási. A felvilágosító előadást a vasutasok nagy érdek lídiísel hallgatták meg.
Eiatin sor került az üzemi tanács tágjainak megválasztására. Az üzemi tar.acs tagjain! a következeké; vá-
Kiket jelölt a Szakszervezeti Tanács a nemzetgyűlésbe?
Budapest, április 11. A Szakszervezeti Tanács osszeállitctta azoknak a névsorát, akiket képviselőként kQld be az ideiglenes nemzet-gyWésbe. A névsor a kílvetitező: Kossá István és Csaplár Péter (Szakszervezeti Tanács), Bnimillcr Lászki és Palkó S.índor (nyomdászok), Kanizsa József (kereskedő), Birtfii (Bartl) Károly (öveíipsr), Deák Lajos (oialomipar), Felnu Jenő és Maróthy Károly (izállUó-nmnkisok), Pintjfcr János, Oroszi Ferenc és Kruislák BéJa (vas- és fémmunkások), Pászior Imre (városi és koztégi aikaiTiazott), Vii^in János éí Cicczei OyÖrgy (fárourwá-sok). Totók János (epiiöiu;nkásK B-ki Emű (pedagógus), Sárossy Isi
A Polgármester
kfizJeményei
7015/i 945 \',
Hirdetmény.
Pcfeívoa a vtxtx nitf-ermtU W*flfl *égé\', ho«y Sífitóplncéilbeii iévö bcjokí! piiKÜkfcói k*.b: rdíci é» eliűni cem «ab*d Aborofcxi c p^.-ctitto toribM iítfrzitd&Jg Ufdiei kell.
A tojdasÉíóttt é; fenti rendelete* vé$-líhajtáíál köutciaimcl elkn&liteul fo-gm fa u títíte Tttökcl ■ kgwlajrabbtii BKKbSircltetcsa. \'
N*tyVictoa tMS. áprilii 10
70W94Í. 1ár*j: A I«ztoffala»ok
megakadályoz aia.
Hlrdetmény.
TadotaáMuira Jutóit hogy eyya« poi-rtrl wemí-ivek & lakoaiag i&rbíxv lotxtogtíoe.\'k. illMve a tuefiíaAJíéJ aialt ltMztOicatt&>;. KSihüré testem, hagy a (osztogatok tt a katonásig a b&lyaztoen agvonlövl
FeJbivom a !sko»t«ot. bogy Akinél fcntogatasbl>l aariBazo holmi T*D, «at *acy a ]ogo* loiajdoDOsáfieJc, vagy a tnlajdonot nwgnermfeéTel • varwi köaígaziratafi acrontilj-on bárom nep aUtt adja 1«. Annak, aki e fethlrasoiD-oak eletet IMI. MBletimMteet Mzlo-utot
NspykiDlí.M, 1M5 áprilto 10
Hirdetmény.
Figytlmei esem a kereskedőket és áro-&iláasai íoglaJkozó iparotokat, böfV a jefyrtndiier alá ront cikkek árusítása lOTit*n is jegyek ellaneben az eddigi lejidig alapján történik
A: eédigt eladási árak továbbra is érvényben vannafc. azokat ouhatalmuiag emelni tilos. At ez diai velőket » les íBíornbbin fdelőwé.re vonóra.
FethiTOtn a város lak-.-saáfiinjik föld-m&rdéssel foglalkozó .étetet, ho£y a uflkséges tavaszi mnnkálalok elvégtesti minden cszfcozzel biztosítsa és szánló földel rsgy kertet vetetlenül ne hagyjon. Az ígén>-j*gosuUíl: részére zab veid magot renddkezttre bocsilok. Ez irínyo kére-lemroel a Kozd\'áUu Hivatalhoz ke" fordulni
Az orou katonai parancsnoksággá] loJyttloit tárQ-aUnoni aUpjáa, végfli syo-nuiekoMn rJQrdmeztetein a piaci ára&i-tástaJ t»^!kozö)cii, ug/ a nagvkanizsaiakat, mint a biskanifíaiíkat, hópy ebbéli tnflkűdcsíikfl azoacal kezdjék meg. A város közeiUtá\'Uaak blztatiusa elsőrendű köíelesjég, icelyet elbar.yacciai Mtnmílj-en Orütgye; nem szabad és a piaci termfi-nytk imsiliíi: azonoal elrendelem
Az»ktúl az trosoktói, akik a ofacoo mcuctenni róna kod fiat, ántsitásl |ogo&it-ványiikkt egyéb Mateiéa kiszabása tnti-lcU aMgvooom.
Naj>íaoiaa, 1945. április 10.
70U/1MV sz.
Hirdetmény.
R*g»dCK> SZÍJ- fe knr5m/ájHs K«-□ixsán Orszást-ut 1?>1. sxúm alatt fellépett, fel hívom az állattam, gazdákat, hogy sranr&smarbik, junok, =*rtósek mindenfélo ajoRbetcflcdísét :\\zonn»l jeileníaék az átlaíorroéi hiTa-talhau {Városhwta íí. cm., 48. szoba). A mulasztók ellen a lepszÍRO-ruhb eljárást fogom megiaártani.
Kkniz8s, 1945 spriJw 11.
PotfáVmMtar.
A fAvirot dj«mirh»ly«t idotiá-nyoz Ug«tí Ernőnek ♦* felos«g«n*k
A nyilas rératetíek egyik leggalá-dabb fejezete az a szörnyű nyilas-gyilkosság, amelynek áldozata Ligeti EmC, a neves erdélyi iró és felesége voit ügeti ErnÖ kormányzói kivéteíezcttségbcn részeseit és ezt a kivételezettséget a Száláéi „ikotjiány" is megerősítette. Ligetit és családját január 9-én a nyilasok cnuek dacára letartóztattak és a Liszt Ferenc-téren kivégezték.
A Magyar Újságírók Szövetsége Ligeti Ernő érdemeinek tudatában kérte Csorba János polgármestert, hogy az erdélyi írónak és feleségének díszsírhelyet adományozzon.

194g. április 11.
Szabadszervezetek
közleményei
- MsQkezdödört aí 4rtikérusit*s is
iása és z.z inEíTurbán vonalak helyreállítása, rendbehozatala is rövidesen megtörimik.
Szerdán megkezdte működését az
értékcikkárcsitás és a levélforgalom
is. Egyelőre csak kisebb közlemé
nyeket lehet levelezőlapokon fel
adni a FiSposta keleri főbejáratánál
-s ezeket alkalmi járatokkal továb
bítják rend:lietési helyükre. A levél
szekrények még nem működnek,
azokba még nem lehet leveleket
bedobni. Levelezőlapokat, leveleket
csat keleti irányba, Kaposvár, Pécs
felé tehet feladni. Mindent röviden,
nyitva kel! megírni. í
A Z számú posiác is befejezés- \\ hez közeledik a romok eltakarítása : és kezdetét veszi itt is a forgaJoai. | Versényi RezsC (ííetügyető, hivatal- i vezető vezetése mellett itt is halad a munka.
A nerozeti kormány rendelkezése következtében 32 eddigi szakszervezetek s/abads*ervezetékké alakulnak 4t és a jövtbin mint szabadszervezetek fognak működni. Nagykanizsán a- szabad szervezetek megalalritá&a olt, ahol eddig szabadszervezetek nem voltak, mit megindul:, ügy a szellemi, mint 3 fiiikaí munkásságot a szabadszemzeű mozgalomról e rovatban fogjuk tájékoztatni.
— A* építfimunkátofc az*rv«z-k%áé%% Az épitömunkáRoic s/ egész CTSZi*j3|gi jö szervezeftségükrfil voltak tsijslretesek. Így volt ez a mu\'t-bar., tehát indokolt az a re^iéay, hogy ez a jövőben még fokozotiabb mértékben fog mutatkozni K:dden á. u. 6 órára hivía t&y!j2 Balogh József az cpilömunkások vezetője a nagykanizsai kőműveseket és ácsokat A munkások szépszámmal jelentek xeg a MAORT részéről is. Balogh József ismertette azt a szervezeti élete!, amelye! a múltban a reakció ki terebélyesedni nem engedett és mint jó vezető körvonalazta a }öv<5t, a munkának azt a részét, amelyet az építőknek vállalni kell. A közeljövőben kerSl sor a szervezet mc*e*!akitásira, amit hirlapilag közölni Ionunk,
bonfiiarsakat a raeg-\'énx\'jll rsbszolgatartóic el akarták szállítani n> ugarra, de már akkora Yült a káosz, hogy a sormási ma-lomtuiajdonos több társával egy Ott bn\'.ramaradL Néhány nap múlva már a Vörös Hadsereg mentette meg a megmenekül te ket és tette lehetővé, hogy mietóbb rjazatérjen Özemébe, faujaba. A falu lakossága boldogan fogadta a visszatért raa-tomtulajdoncst és mindenki azon igyekszik, hogy a megszakított békés munkáját mielőbb folytathassa.
Szerkesztői Czenetek
A z\'/.abi1. fós3orkomtój-3 s aa«r-
kasztó^hon mindenkinek rendel-
ketéeí-re i\'t!l, aki a lappal kapcsola
tos óa a szorkesztoa-tpt érintó
üí^yekbcíí érdeklődik. A S^p azer-
kceiztóVée^ kieirűlaí a saját munká
ját ré^zi C-s oz6rt mindazokban u
kb, mcivok az eg>i-s pórtok
él kapcsolatosai, nem *
hoz, hanem u illeti
j kboz koll fordulni. Azok,
lasztották meg:
Fűtőház, Etn&k: Karraacsin Sándor mozdonjfelvigyázó, titkár; Ha-gaia József iroda s. tiszt, üicrai tanácstagok: Szabó István mozdonyvezető, Németh István asztalos, Vörös Lajos üzemi altiszt, Temesi József lakatos, Takács István fütfi, Tátosi Lajos üzemi altiszt.
Forgalom: ?Ócz István forg. tiszt, Kovács Imre kovács, Bártíalvi Béla iniéző. — Ezzel a gyölés bezárult, majd utána az Ozemi taoacs nyomban OsszeQlt az aktuális ügyek letár-gyalására.
I ván (közalkalmazott), Szipka József
1 (vegyiipaii munkás), Horváth W-
háiy (bőripari munkás), Kőműves i
Jőzstf (ruházati munkás), dr. Gart-
ner í\'il (orros). \'
akik szolgátatára akarnak lenni Nagykanizsa lakosságúnak és a köznek, azért a swrkrezt.Saóg\'et fontos é- nohéz munkájában ne akadálvoc-zák, TÍszont miiüicii egT.i» eseményről, mely a virosban történik, áziv&-sen veszi a lap szdrkosztósé^e, h» a lakosság mőgiek-ló módon tájékoztatja, vagy mform&lja. A lap Ifezerkiwztóji" azonos %z Eszakma-^arorsaáiri Automohilklub Íóüg>-A-szével, ÍOÍ; «S állsmtucktr, ügyréd, az ügyrédi kamarának tagja, exoa-kiTül H inagj-mrorsEá^i Magjar t7j-pi^irók E&mttoéuBk. 1918 óta mn~ des ta^ja é^ hiratáMos uJBagirá. — K. M. Természoies, Ónból, akt DÚK tegnap .1 nyilas pártnak volt iju/]io j tiiyía, nem lehet egyszerre kommu-j :iisls». FelresL-sjes m buz^olkodása. fjo-K>"c« nyugodt, Iwg)" "" mindenkiről tudjuk, ki Tojt és akik most eg}\'\' »zcrn> iae« hangosai, akarnak fonni, azt hiszik elfelejtjük, hogy eddig* nvilas pártbeKiséff körül tolongtak. ~ A Z. K. ivlt clűiizei&je. \\ ti-! adótiivaUl megkezdte munkáját fe i ha c!6fizet6*4:et a »Z«h« ríazéro elfogadunk, -orríl majd az éjdeke!-; tekot a kiadóhivatal értesíteni fogja. .\' Legyen türelemmel!
A Szociáldemokrata Párt
Az elsötétitósi rendelkezések változatlanok.
ZALA politikai mpila«
közleményei
J Htmati S Sitrtnztnért lm: ér, S«ftm imn.
Nvomttott a .KC .Jidisági R. T. Nagy-
kaaixu" nyoíidljáoa-; Nagvloniitia.
Nyomdáét: idd: ZBUL Károly.
— Félhivti. A szociáidetnokraia párt a Zala keddi számában megjelent hirdetményeibrrt ana hívta fe! a nagykanizsai lakosságot, hogy a fölös éld mi szerkészleteket jelentsék be a párt titkárságánál. Tévedések elkerülése végeit értesítjük az érdekelteket, hogy a titkárságnál csak az elvonult német és műgyar hadsefeg által visszahagyott készleteket, koio-nai felszereléseket ktii bejelenteni.

SO. évfolyam.

Nagykanizsa, 1945 áp\'ílis 12 osüiörtdk

4. mzam.ZALA

A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság hivatalos lapja.
Szerkeszti: dr. Soitasz *m.-a főszerkesztő. SVA rkeszíftsén és kjadébfvate!: Ffl-út 5. azám.
nutmncKát t0J>»ite<tu> most napjaink-bait, amikor az elnyomás uékiyóiban vergődő Ausztria népét felszabadította a hitlerizmus boTKabnaibül.
A íelüz*í*adui»6 fao4rio-<, eUó por-ooiien az uj Magyarorpüe szabad kkbasá^a, amc)/ QÚQ- űrszáxadoa barátságban éít az elnyomott osztják
U-*tTéntvmv;. innen a már <<zabati ]>:inántuíroi, a rokonazenr és a tefft-vi-ris.^ bzeesletúnek érz^A^vcl kü~ s-K.nti a tíabad IVs;s H Aasitria iié[--\'.. líálásaji oieífkőf.zöDi a Vó-rOs Had-sregnck. lio©- Nagykanizsa fc-i^yiljaáilÁba uiáii, majdneen egv->dű!\'.-n felszabadította Ausztria né-
Menetelés Berlin felé...
A német hadifoglyok tízezreit szállítják gyöjtőláborokba — Egyes helyeken raponta \' 50 kilométert írennek el6re a szövetségesek
Ijondon, április .12 :i V.,p>, Hadacreíí fóc*apat&ÍTal-
Az amerikaiak szerdán cete beha-to!t-:k líraunachwei^be, ah<^ utcai hanoi; vannak. Az amerikai csapotok rx-tnct repülótcrckon 60 YIKÍASI-
\' Hamburg népgranatoaai alalHak
• VSröa HldloraglMl
; Moizkm, áprilu 12
Nagykanizsa - Bécs
\\a_Oka:mia rárosa a hadak utjá-han ííjfcHüifc Aliit néh>uiy najyi, l«*y Nagykanizsa váróéit ós Dunán-mit feLs£&i»ditotta Tolb^hin t-zov-jctmaraa.ll hadaeraje. a V<jn*> Had-norec élcsapatai már benyomultak Ausztriába & felszabadították BÍV eset ;s a nicraralom alól. E történőim i napokban Nagykanizsa la&£-láea a felszabadulás Örömmámorává] hiecniéii * Vörüs Hadsereg mciutniúzus hadigépeaeti-t. "Szóm- : tól-HZMnbc U*j* *xt m hadaeroeat, \' uiuclvnek folvonulásárai órát alatt ■v*mmtftül meg- Hittor Sémeton-zá-giiuik f*nirm»aéb6i ús bádo^búl alkotott TÓoelnii rendszere. A\'Vórük Hadsem: Tolbuchin sM>rje*mar»ail z.ientilis elgondolásainak túkéieta* rétfrebajtúja. A Vörös hadaerce «* "Rjhuclun marsall jjanmcsnoiciúfn jiá tartozó t«xO*et8éac*> katonák a biztos győzelem, tudatától fűtött bl-kesodésael hajtják v.«ara azokat a föladatokat, inelyok Nagykanizsáról ki indáira, Ausztria felszabaditásá-nai agy-e^y mozaik kőiét alkotják. .<->uk mórt döbben ra Xajrvkanizsa \'ói a !>unáutul iV\'pe, hogv fotazaba-■ úilásuk volt az olö£cltétolf AiwttrL-i fe Bécs felszabad itásának. Itt vonultak át azok a katonák, amciy«4 Jmnántnlrú! az clnvomott Ausztria uépének a MíxaWiilá8\'hadiIobap&-JAt Tirtéfc.
Aminthouy Mafíyarorszá^rt a Hitler bérencei íreken át fasiszta-«l-viyomísban tartották, ugy a íwj.^at-.«0 Atisrtria és a szociáldemokrata VmmkÍKaéir liüszkc alkoiáaainnk foí~ iecvám. Bé:- is a íiítlerizmu^ áklo-iaia ieU. A szociáidomokrati: BÓCH károsa e!)en indították a tiitlcrizmus iutárjsí «z cisó rohamokat. Miként Maeyaroreziffon, "líy Anaztriiban i« azt nitték. IKX^- a munkásság nlkotá-*.Htn»k eibohzaja, a azociáldiamokrá--ia a baloldali munkúsmozgalűn] t-Érbfíojtáea és felaidoxása uián a itácizmns meff foer\'-állani ai orszá^-r határokon.
Szomoni *olt » "anulsóíí: hiába áldozták fel a szociáldemokráciái é* a iiaktldaH i>ártok szabadságát. . Hiába ágyuzták Dolfíueék a vörös bécsi mnnk&nacyedeket! Hiába róni Iioiták k- a szociáldemokrata Bécs tjpitóalkotánaiiiak pp.;öny0rü bizonví-tékaít, a hatalmai" palotákat, aok-tanclctes őrházakat, amelyei heu ÍJÓC6Í [>n>letárok laktak!
Hitleréknek ez sem. TOII élés. Hitler ííyilkop űaj-nöbei éputrv dtotu\'i lih alói íJoílfust ÉH szállták metr Ausztriát, mint ahogj- aem Tolt nekik elíig a Horthy-urakm 25 t:\\ys Vhérterrorja aeöí! Március I9-é)i beronoltak Jí»?>arors8égra »! Ma-2>^rorszáe; népo nég>- fvszázao otu küjxlütl á Habsburg-umlom ellen. Kossuth Lajot> MaevarorezáKa »za-tMdságharcot risolt az elnyomók ei-lea. De upanakkor Ausztria népo .- in iUandó ^habomban TOH U el- iliül
nvomá porosz militarümiwaftl. Awutría népe kívánságára KlaubiU Erz^bet cárnői már megnyerte ec> -koron, iioe% az oroszok aejriteéd\'ve! Itarcoljoii Ausztria a poro6z niiSt-tarizmus ledóptéstiért. Bécs volt a székhelyt- 3 Napóleon áital mtssm.-gadott íorradalmi záízló ellen kűzdí reakciós íiatalm&k koQgrcsHZUSiíaak. Kapoleon 1805-ben és 1800-btai kiH iíben szabadította vae% Ausrtria nú-pét a roakciÓK aralom alói a szabadá lii
ág jelsisTitmi. A. Vörúc Hadsezeí Bnaiin marull

ilis .12 . nímptorszá.^ In-
P.rímáuA dílkelctre. 100 \';Q*>-
inéferre fíambargtó! folynak a
tMffy csaták
n nié,\' itt-ott vúdel^ozó éfi eÜe
németek ellen. A Boriin fetá mo-
rifi^W é- XyU^t-NíVmotorüxiijot el-
íijiOnlő ^^öretsé^s csapatok "íolj-an
j»air> ii«mt»an balsdnak előre,: hogy
a tüzvonaU>a Vjnxcrfí^t 6B utáiipot-
láát Mállitó autók \\-égeüthaí«tIan
tvrci irr\\ekeAiick utúLt-rni az ■egyre
olórtfialadó tüzvcnalat, amitor az
;\'UtúkaravárKA\' ntecérkoznok a -f root-
ifeLé 1álü
h
vúíiú\'a 374>rdán olyan orós tempo^^n habdí, hösry minden jclfnaé? arra. mutat, hogy a rémet Tí\'dclcm épujr., mint kf?ii7ton, nvtu^aion i5 ícjjcson ű^szecmlott. A ftzövptaésotwk r>lfoc-lalták. Ma^dehursot és 120 kilom.\'-írnv úilanak Berlintől. Kf\'*urjt el-focbláaira! a srövotséítw vápátok annyira heíaíoltak Kémetorszir MÍ-
torp- i-snuak Lipe*étóí. A nísnet
h;idwr>-_\' már aüsr rf)dek?2ik. Ami-,
h-on tendálottBa és iramhea haladnak
sjo\'^eteéi^ck Berlin fefci, olvan
£ últal ol-^ tarüietek mócé. fioldo»>k. mórt rrtíííüre már réget űrt a ná-boru.
St*m«O» táfjoraot vi
é rendezeti
rdtí, ftooy meqtHőzze a *zöret- -xétjetrí: föbbt tálnirnoí\'\'ii, hofrv mtnél elűbb btvrkiKzzfnirf: Bor- "kAéh itt e^l
Moszkvai beazimotó Bécs elfoglalásáról ;
A motcfcvti itpok jalentésai ■ b*c*í htrookról hatonlóan ikJrták vád«ni Béoset
Budtp«slh«z
S erósen felfegyverzett csa- patakkal.
Moszkva, április 12
A Vörös Hadsereg kötelékei Bécset í cébáay nappal ezelőtt annyira meg- A nemetek raktárakat és kötemyo-köwlileitek, hogy e.\'foglaJtak Becs i kat- ugyszirtéu minden kűívárosi kíizetóben Mödlinget. Heves és rö- | eptüetet ellenállási fészekké aíaki-vid harc atan a viros orosz csapa- toltak át. Az orosz nehéi tüzérség tok keiébe kefült. Aiig végeztek tá in oltásává az oros? rohamköte-
deritók jelemettéic, hogy Bícs eló- !-nagyobb epöieteket és a vi városában aknavetőkkel felszerelt ellenséget vissiaszoritoüák. nagyobb német kötelékeié ellenállásra készeinek. Ellenben Möd-
eziei a feladatukkal anTikorá fel- ! l&tk megroíiantók a kisebb és
t .,. .__= ,.. védeke2Ö
Erek a harcok nagyban a budapesti csatára
lingtől a Bécsből nyugatra vezető ul menten az ellenség kisebb erőkkel rendelkezett bárom gócponton.
emlékeztettek, ahol minden háztömbért és utcáért kemény harcok folytak.
Az egyik gócpont fészkét cr&s tüzér- j A: orosiok íöbb kisebb
ségi előkészítés után bevetlek, egy csapatta\', tarudtak és közreíogták
miffiiit tiarccsoport több támasz- | az eg>-cs épületeket. A németek
pont bevétele után szétvert nagyobb i kaiönféle összeterelt harcoszlopokat
" ■ ,kat- Bécstől vittek segiKég£!, de a szovjet hax-
cösok lendüíe\'es rohama már az első órákban számos háztömb elfoglalását eredményezte. A felszabadított városrészekben a lakosság elöbujt a pincékből és fcísiabadu-lásár.<-!<c jcléQi
osztrák nemzeti zászlókat tLz ki 2 házakra.
eUenséges harccsoportok; délre két kilométerre a vasútvonal és az országutak kereszteződésénél □eves barcok fejlődtek ki Ennek aorán\' megtörték a németek ellenállását és az orosz csapatok koz-vetleoQl a főváros alá érkeztek, i\'t három sorban kiépített védelmi vonalat találtak hossza árkok-
1200 német repüiÖgép tommisúlt meg egy nap alatt a földön
^ Benzinhiány miatt nem tudtak felszállanl
Ntirnbirget és Bajorország • Összes repülőtereit. Szerdán a szövetségesek 1200 német repülőgépet semmisítettek meg a földön. Kiderült,
London, április 12
A csatörtofcre virradó éjsiaka
Baüűt amerikai mosikito gépek
bombázük. Ugyancsak bombázták


Sél is. N\'aeykantztta lakomága bői-
ag, mert Bécs városát utrvanc&ak
ToHwcbm manatl katonái lák
mc», akik Dunántúl ^
is elhozták a aiabadsá? üde, mi-rj->r:tó. frias iercgÖjét.
bogy a német ■ repülőgépek azért nem tudtak felszállni, mert a né-metcíc nyomasztó t$ potolbatatlan benzinhiányban vannak-
Soltész Imre Ír. A
p
A harmadik ukrajnai hadsereg Tdl.uchin fazaYjetmarsaJl katonái bol^azí&L BÍ-CH teljes OÍ- Szerdátrmé^ csak Bécs
gy
Práter körül voltak haréok, de esek
már szerdára v^et úrtek. Xfari-
ncv*zky tábornok csapatai Bécttái
é-szatm tisztították mesr «s »zaba-
diunták lel Ausztriát. Bé«* küse-
lé-oa, a rikrí oeztrák határou IBTŐ
í tárotőuak
para.n
gócpontját t
rvctzeniwiártQn!. (Vliüzlorákia népe boidoian értesült a k\'£ fontos 8s)t>-vákiai á fíbdlááúl
Kóbora Í»ly6fs«a* kaptatott
London, ápriüs 12 Woburg városát 11. amerikai páncélos hadtest foglalta el. A páncélos hadtest bektritette a várost, a pa-rar.csnokió amerikai tábornok ulü-roáioaiot intézett Koburg heJyöni-gelas, hogy tegye le a fegyvert A helyőrség eleget tett a felhívásnak és letztte a fegyvert-
Sohwvinfurt a szövetség»*^c
k«*n
London, április 12 A szövetségesek szerdán elfoglalták Sclmeinfariot. A német ipar büszkesége, a világhíres goiyóscsapágy gyárak ipari cenír.ima teljes épségben a szövetségesek kézire került
Abxandar patriarohi Siti!innál Moszkva, április 12 A szovjet sajtó közölte, bogy Sztálin marsall a szovjet népbiztosok tanácsának Ülésén, m±lyet április 10 én tartottak, Alexander patriarchi-val beszélgetést loiytstott, mely alkalommai az orosz egyiiázak C^yot beszélték meg.
Tokió bombéxáu
Washington, április 12 A japán elleni harc erős lendülettel fotyik, a szövetségesek repfl-W szerdán Tokiót bombázták.

árm 40

ZALA

1945. április 12
\'Amerikai ejtöernyörók izátHik mag: E«t*nt Elfogta* ■ IMMUUBÍ akaró
Elfoglalták a Béc.tői ünz felé vawtö utat
Pénteken megnyílnak az összes kanizsai iskolák
„A magyar Dachau: Nagykanizsa
-- Levél a f\'iszerkegítőhöz —
Kedwsí Soltéw. Imre dr.!
Elnézésedet kenem, hogy kéziratom rtkom-bákomszorü. do Sokerf, mint jó Szerkosrtóuek tudnod toll, hosy az én kon\\crcnn nem az írás, hanem, a fizikaiW nebezohh mariké Toll. MeíO\'allom Szintén, W-oloi-rue! eddié osO\' keddiem. »Tudatoni
lk fc b kÍ
Liutton, ii>rilis 12 A «z.»vel»éíre«4 álul fotaahadi-totl Ntant"tors7:ÍL\' i árosainak lafcos*-SKEH a húakra ■ mlntiouütt fehC-r xáaslót tü/ ki. A Vclfcsstorm tagjai fohér kars-íaíaiTSái » tarjukon adjHlc rac*; mstnikn* mindenütt a XEÍMA-^í-k: A Mswthaditcrtt XVuaaí-tor\'ZJÍL\' f.ikuwai hoídoüok," höjíy vé^rc me^iwsi-.<külu± n, üácjzjuud solc £TCT ítwrorjátiít. E<**en rárosát í.niorilcat ojtőnrrn r* csapatok íot;-laltilc* pi, amikor a íiko*sáír felís-mrrte. hogv a I>elvi ii^míotiszo-ciaíwta rozetó óiniMban akar elnrt-sieküini. 3 lakostíáj; mt-z akarta Jín-
fförfió L\'iudo*. 1945 ájvüi* 11-in délután €> ónkor: A 4. srör;;ts;«ío>< had-»ons? oí^ro métyebbcm hatol be
van Hamburgtól. Hannover okwtl. Az amerikai 9. badarra? Brao..-sehvBisjcrf ostromolja és 80 kilométerre vannak Magdoburirtói, melyet az első amerikai SadMcres eatrora\'ol. Mis kötríékek «ik torüíetro ■•rkoz-*ek és 100 Itiíomj-terro vannak Lij>-
A Ruhr-ridókon 48.000 n;\'mrt foglyot ejtettek:. Hollandiában elért/* az Ifcr folyásút £s tovább nyomulnak előre n\'vueat felé <.\'* kapcsolatot ( titoaitattek u EeTaM^^í-Hollandiáién cnüküdi\') szűvetréses erűkkH t-s n (ét;i itton nzál i ított t-safatokka I. !300 Uhenltor éí napülO erőd HIÜÍÍ-fic^wlhptíi í\'redaw\'nnycl bombázott
anyaznktáratat. i^yaiKÍvriix*3í fe lóf\'zrrrakiárakat. Ans»oi liomharct-\'k Vümiicrsr uátyaudraraini tiohtak htÍkt Ol
ku áíTn, .
rikai hadseroe offonziyája j6l halarf f-Ióif »S hirewn hídfői (étraitottr-k. I« ]3f» némot ewett íoarsácha, to-rátitm oUoL\'blták Hi-sae váltat. Tollnu-hin tábornok esapftíai Bérai\'t t.-ljeaen rmrtsrthrtitottáit a nítnetek-T<il. A Dana és a szigetet r<s««-kölí iiidsk m&r-néOKít-kézben ran-nat. a szicoteken méz -rsd harcok tiulnnk. Mirinovazkv tábornok csa-;»3tai Ftorid&dorf fetó kózoisiínet,
Az összes nagykanizsai középiskolákban pénteken a viros vezetőségének rendelkezése alapján megkezdődik a tanítás.
A piarista gimnázium tanulói pénteken reggel 8 órakor megjelenni tartoznak a gimnáziumban.
A Notre Dame leányHceutn növendékei pénteken délutín 2 órakor a piarista gimnázium konviktiisában kötelesek megjelenni.
A kereskedelmi középiskola, valamint a női kereskedelmi szaktanfolyam tanulói pénteken regcel lfj8 órakor Zrínyi -Miklós-utca 7. szám alatt Jelentkezni tartoznak.
s tecnapi /íal«>i»ii mcg}elíiní vezércikkedet, uc> éraem, hoo\' .iemc8.il: ;t bátyámnak, sóeDronTDat >ée az ángyomnak keli jH>udoialaiiorólr érzó-scimról számot adni, l»ocni Neked
A polgári fiúiskola növendékei pénteken reggel S órakor a Sétatér Csengery-uti bejárójánál gyülekeznek. A polgári leányiskola növendékei a Királyi Pál-otca 17. szám


.,„ ainor veréstől i
nyM« amerikai katonás**: tatai ti .rauteitert." l\'£i hsfetn akart tnt*jwküliú
Ki\'hlhi.f, „én.et 1<tbn akii maíu a lakássá™ isme adott «i w oit/crnym sir
ienfcfltó áíru-
nnk. A >i«n« laííoásip ^ közbrn hagyta el 3 farost. nok fcézik\'bfferj\'-tx\'n fitt"1 r-.r, rsíyejiniháját. KidíTÜh, vofí
A tábor masrávnl hoey
meh VSé^s utolsó küifároea és elértik a IV-^tfil (i%-uff»íra Liiubc vc-setfi utat. Kikiií^borcnéf a nj\'inrftíí; I-tO.OCO embert voszitottek. A szö-retíéaesck 2O» á^\\-ut é* óriúsi tw-dii:iyacot TStUar.íavoltak.
Etpusztutl Knl j
a Sch»*r zmöbcirtátó
London, április 12 A sz5vets4ge$ek repülői Kiél ki-kötójében megscmmístetUka Scíieer zsebcirkálót. A Scheer a legibom-bázúk bombáinak sérülései kBvri-kütíbcn old\'lra fordult. A Scheer elpusztulásáról felvett légi felvételek azt igazolják, hogy a zsebdr-ká!ó el$QUy«döben van. A Scheer zsebcirkáló a német haditengerészet egyik büszkesége volt, 10.000 tonnás csatahajó, rajtakivü! már csak egy zsebcir%álója maradt a nemet haditengerészetnek.
Finnország uj kormánya
A Zala hétfői eziimábíái !x»za-
naoit arról, ho^\' Balíülria uj kor-
mánvt alakított.\' Amint értesülünk,
a holrár k.Tm»n\\- ts^jsi váhozatía-
nok niarart*k, Fiiinorezágban ala
kult ai a kormain, mmelvnek tagja
Itót fso\'wtem! tanáír tett. Az uj finn
iLtJOk Kit i
alatti helyiségében pénteken reggel 8 órakor tartozóak résztvenni az előadá&on. *
A középiskolákon ktvQI megkezdődik a tanítás az elemi isJcofákban is. Az elemi iskohu tanulók «yttíe-kezéti beire a következő:
/. körzeti elemi iskola, a Tddö-uti iskola udvaron,
JI. körzeti elemi iskola az Arany János-utcai iskola udvarán.
Hí. körzeti elemi iskola növendékei a TempUim-Uri iskola udvarán pénteken reggel 8 órakor.
Az óvodába járó gyermekeket a szülők az Arany János-utcai ovó-dába küldjék el.
A tanításokon minden tanköteles megjelenni tartozik, különben eljá-rfs indul a mulasztók ellen.
Iskolaögyi Bizottság.
is munin*toítvérpni, aki ktKcelebb úllnsK hozzám, mint a v^rrokonom, aki L^H\'.dosan óvja narasait a xaeg-
Mir
is irtáí Te iSoItma Imre dr. w-zí-i-cikködbon ? A magj-ar bkcAuú!. a nagykanizsai intrrnáló-tAhorrói. nnrtsk {lonncanokár^I, akit mi szükpith kőrhen »I>isnnóíejü !ías{yur*-n*k uovortünk. Oláh torzs-foíütryol6ra.
la tudor!, ho^\' én nem roham k\'V.u*ek, de n^ * Sxáiseíék alatt ix mee tudtam tía&íni a módot, i ax <;rintkes«et fenntartsam Ve

]mir\\t» ■) táí»r fe rácsoIviáRomk tnin hAt<} rríftkét. Ho»v !
JGk fri, de az itt maratintem fe ;t rqadórók. asikn-rk nbni TOÍT U-te«ö faiMjM-c sf»m. iriivkodv-"1 nK1-síHAk*. tv&> :iW wúi k>i)héwit vitt maiiihal «6 IKJ^V tóroin kocsi ;\'"tei-mi-?r<rt tránszfonllt A .MiiTÜi^n^Kt-ur iráil>áii40.
Er nr. /■•sm\'-lkíiii r.^>a.r»i- fldm
iHfíí i\'- k>t)\'\'*\'~wtKír>í ii.-kíHn afihoz.
hosrv xr. ittmaradt volt iatMTi/Lttkíckal
t>IÍltorfia*s«in, akikhez njvid násr>"-
lióruipi fl«>\'örtlét v.\'íik-j^on hozxá-
oíapott én ■ irányrtis tv^kül
löltc ár uíw, amolvcfi nek^n
nem kdl. :& U> <>lih, mit a
özeknek oiőlesrfcéppen?
üiknak\'\', ^tttriny «sarar5r«k»k . ne
vezted ók»:, ukik uodíg raáZHZorta
finomlelkü&lAk roltak n&bdnil. Mert
ta kéjjel s>r>nyórködt^ 1 K-r-
kb f ^k
dista kéjjel s>r>ny mázukba fujtctl & ók
zukba ujtctl szcniTd^t^k
ben. &- ók ittélattal fordulnak el,
iikkor, amikor te lisbzú nzúijai Vs. !
féletecíbil rcaíkotTO jrsfalomt.Tt k<".- 1
nyörösfix. Sanda éwtjárásod. amely
idi llfél llkü\' |
g
9i4iuit, hiába vj mulut haoiis színlícn foijja Itt a való iífaxsáiíOt és* t-sakifi u tár^i isatóáejot kcp?«»űk, jwnUísan felkutatunk mindem bi^oiivitckaí í* araikor ejyütt lesz raindan adat r saját magadon i<i; os iciaiod majd, höz\\: a <Irmokrtu-ki TÍSSÍS tud ráírni!
Xa^-kanizsa, 104J iprilis 12. Earatsáa;!
TEMKSI CllTÜLA a Szociiiidíijnokmra lJ»irt ik
A Polgármester
.közleményei
Hirdetmény.
A vanttbu iHomisoió orosi é» bolgár CisMlak tuztütxráoak pojnrj eisrüll»o-UU CÜiibit títmútltm, bogy mipáea m^yfauMZsv hirnlíídono* íite>Ucg főbériö a siilláimetierí bira:a ban (Viroiüáxa f cm. 41. SiOtM) azonnal jciratse, hogy ÍS-k&sábu hifty liuti fetflheiye rzo.
Az eseiieg rair teí iglatf (isztj UWs rneg-Orcs«dése « azonaal )den!endŐ
Nagykanixu, 1915 ápnlis \\7.
Hirdetmény.
Fdtuvo- mindenkií, különösem £pfli-í-lllttkoiöiat. Iparosokat. Logy a birtokukban lerA btnndy ^errmjiot adjik be a vin»i oténtOu btvílaib* (Hontiy Mittts-st 1. sz. IL em. 44. ajtó).
A vafosbáza Irtjése alkalmival minden (err dpuulutt és a trrrtlr ojbóti meeizer-Mé citjiból közérdekből wfikséf tn
, 1945 iprUn 12.
7DI9 1945. Tárgy: Srroti m&szcrek, esi> közik és felszereltek T!SS»-szotgaltatasa.
Hirdetmény.
Tudomásomra jutott, tiogy eeyes orvosi rendelőkből orvosi műsierek, etzk&züx, , sib dtflntek.
a lakosságot, hofy akiséi ilyce tírcy van, azt vagy a jogot tulajdonosának, ngj a tultjdoros mesneveieítTeí a városi közigazgatási flg>\'OSziiKtKi adja it.
Ansak, aki e (elhívásuk 3 rap alatt dtsd tesz, t£a*etka&4«t biztot \'
Kaeybmina. 1&Í5-aprilU 11.
Tárgy:
Hirdetmény.
A tójegy* &M "inai u^vén>eit 50 dkg öxöesi tora foJyó ko J 8-Ü6t- kesén be szabad váltási.
A kereskedők mie:6bb jeJmtkeirenek atalványaikert a vi;oai közdláUsi aira-taaaa.
Nagykanizsa, 1945. íprílu 12.
A Koimminista Párt közleményei
A. Kemwtn&t* Fin kötíi, hogy hírata-los helyiseiéi Csenetry-m ti szama aax L endefttt ramak. Ta^dreteí meclnsd^ dott a Mnüaloi 4ntk alatt

Hirdetné^.
ta OTI éptlclü o orott lu<Urt l<-\' ~ A munkásig orrai kezdteti ~6 az Ossxct On«noiak a n»-api liMiuíoi MiWttk. az alatt, beastás szerint
A) Siaknalelesck:
l OTI «• SUOST nem ét bMeknk fCKérc K«eaet u S. A. KaaxUcr- JaMn mtodín HelUian d. a. 5-7 <SeS(L
H. ort «s MXORTarMnetl.nl, 0H-. cégeneti- es oécjitevaszmii betegek re-Kére Srfcbenri-!eV 12. 1. emelet dr. Pery Jinos minden heihOinap d. e. 9-1 öcaie
UI. OTI es MAOKT topnaü lenleUs Cseogery-tL t& dr. Bktázs Asdras mjo-des Mtkúzoap H-t22 ófile.
IV. orn és MAORT szeeiteeti readdes F*oKa 9. dr. Mddinaa;! Aulai miodeo MaUoap d. e. 8—>«10 Ü.
V.OTÍea MAORT cse
dte*» pééd^^d tS6Í£. csAttr-tfkfia liiiiln^HPniH\' OrszArnt i&\'». latl d. o j\'sP^lg dr. Fodor Erzsébet
VI. OTI cs MAORT tagok rémire röntgen- es Ubontóffomi rítsRáJiloV, tfido-Eczdés Sagátat 12. sz. atott dr Tardw László rniödni MtkAznip <1- e. 9—10 órttg éi d. n. 4—9 ótáif.
fi; A asgykaujzni ÜTI it MAORT KOI-zctek eOitasa:
I. Nagykanizsának a Hortby Miklós-ut-
tól dónak kiretdévelV a Su,ír-utí« ter
jedő (ennek kivílelíveíi n Etisebel-tér
1—23. si4rníE terjedó wimíoolt risre és
a Fo-ut t—9. síámie trejtotó stánozott
rész által határon iíof»ii terűiéi részen
takók Mamin renddé* mwdeo Wtkflpnap
Fö-Bt 9 w. «*aO d. ii. ■*-» ií- A körzwei
eOátja dr. Moldovaoyi AnuL
II. Naprkanlzsanak a FÓAit U- 73. aiá-
nüg, az Eö!Tö*-téi* ! -22. Aámig tenedo
síiirorott és a Teleki Bt mindkei okUli.
Ttiamin! a Sujár ui rriodíret ó\'diU ánal
határol: ésuti terflíel részén Ifkók szá-
i»ára rendelés m:náen hUköznap d. e.
11—I2ie_Sa24r.u! 12. SE. alatt A körse-
tei eHai>Ttlr. Tardos Litóo.
Ül. Ná£>\'kantzkioak a Horthy Miklós irt , (mhtáktí oldala), a FŐ-trt 2—24-ig siásto- , lott oldala, az Eűlrös-tcf 23. szánrtof U. ■ srlmis urj*d& része, a Téfekf-nt (küévc ■\' i Tdeki-Btat) áUal bezárt terOietrcszcti, valamM Baptfasámc töuée terfitette la* K>h számára renfletts StódtttTyVtér IX a. emelet minden hítkflzaap détetitt 11—12 átiig. A kfitxetet eUá^a 4i Kippa Bek tásziÚ.
IV. A kiskioizsaí betetjek részen reo-ddés Kiskaniztao. Vaausdí-ui 67. sz. alaít miedec íietköinap d. 8-9-lg. A kfinetet eUátje úr Kárpátí^zsel
V A NscykáaistVvióétt kdnetbez tartozó Homokkomárom, ífossMTÖigy, Ffiz-völíj-, Naxyr6cse, Mtrlac Natytukteak,\' Xorparár és Zalastrszee kOratekben tokok részén Natvkaatzsaa nmdtlés Swar-ui 28. sxáa alatt miadea tólköiotp ú. c. 8-9-tff. A sOncld dliija ér. Kajtár István
MAORT mnattsfrtré*d títttí ormi vtztfálafok, OTT és MAORT főorvosi el ;teoÖnes, feffllviznUal és agykor SzédN-uyi-tér 12. II. em. tnindai ttédtOzmo d. e.
&&%%»* U*orit
■ PeUÜTOm ix orvosi sccils^tel itodíXt bocy • radeltai idóut p s*n futták be, nxit a beicfeft mer ma mut > rradctoi itKk M írke cnA HanttOn eicttbai ladjüi «z or-vowk elütni. FckrAMlBMt beíelentciil rrfiRl 8 6Ofc ML
A Szociáldemokrata Párt
közleményei
Ki»*t és vtgott tubot,
aniely nincs ntf^rttántoivs, ku>-
hatnak\'a HúszorVorce^édök Krcfl Ju-
iwef WJ21K-1. A bab oiíilájíi \'líra 1^8
pcni:ő. Zsákot vi^^o
— A Z«Um«gx«4 Otrináji Ta-
karékpAaztár rí. ezulon közii, hogy
folyó hó 13 tói, píotdttól kezd&ttoi
a lovábbi intézkídésig F5-ut 8. -i.
alatt, i BankegreilHet udvari helyi
ségében áll igen tiszteit Qgyfetei ren-
dellt«ésere. (:)
ZALA politikai
FUtSa «k*:
* KafykaaliMl Mwueti BlztMséf. SlMaa*zt*»frt f*w: *r SslHas tart.
Nrootaíott ■ .K
l Wd: Zltei

5O. évfolyam.

Nagykanizsa, *945- április 14 szombat

5. szám.ZALA

iagykamzsai Nemzeti Bizottság hivatalos lapja
Szerkeszti: dr. Soltész Imre föszerkesztS.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fö-út 5- szám.
Telelőn: 78.
Nagykanizsa városparancsnoka élelmiszert juttatott a lakosságnak
A polgármester azonnal kiosztatja a nagymennyiségű zsirt kenyeret és élelmiszert —
5O.OOO kg. kenyér, 20 métejmázsa zsir, napi 500 liter tej, búza, rozs és bab jutalmazza
a lakosság* munkáját — Polgármesteri program: azonnal adni!
napi 500 fiter tájat azabedit f»l. N\'chánv cap múlva A Táros laios-sáíának tejetlátieára iíten^rodctt napi mennyiséget fölemeli. A városparancsnok, igérvfc-t t?tt arra, hof§-mihelyt NaiQ\'kaiiizsa kőrnvékén me&riridul n gazdanap éiet, a fe^rú-vidobb időn belül
Nagykanizsa tejazOkseoratát a vidéki gazdaságok beszállítása tef-
jeeen fed«xni fogja, lutézkedcr. a város katonai parancsnoka, hogy
a vajgyárból a mzOktégl«tn*k megfetelA mennyitAgQ vaj kerOl-
joA fogyasztásra-A várospar&ncsnok adományát és a l&kossáii iránti jóindulatú magatartását Wind\'tsch l)énOK polir-iiinef-;or a város lakossága nevében nzívc-\' \'uontc, majd ho&gzabb folytatott a- rárospa-a várospar&atiinokság
nek állaudo biztovi^nriröL Konok a
városparancsnoka,
aprüís lh> 12-én, csülörtókön ma-gáhaí kcretto Windtsoh búnes polgármestert. A városparancsnok }tü-7-ölte a polgármesterro!, akiwji » V^-rvs íladseroí: Nagykanizsáid való
dseroí: Nagykani bevonulásának elsÓ porcétól szruéJyewbbcm- működik ojyütt. a Vörös Hadnereir migKiJilMt
i
]y pa-
Csütörtök döJntán hlrtrten megbaJt Boosvelt elnök
Az egész világ gyászoija korunk egyik legnagyobb áilamférfiit — Troontmnn szenátor lett
fioosvelt utód*
rendfclvQI m*Q van •Jégedva Nagykanizsa polgári lakoaaágának a véros újjáépítésénél való eddigi
munkát Ságéval.
A virORjarAncsaolc elismer.V-t fejezte ki a város polgármestere utján azúrt H kifogástalan c-s pólda-snerü iíQTrkvfJs-Tt, amollve! Na^jka-nixsa lako--rtira bevonulásának -l^ percétől kezdve a fe!*z;ibadit<\'> Vörös Hacteoree aoirilséére M^ítctt.
A r&ro-tjKtrancenok íemétehí.-n p)-ísrrmréaa tejért? ki a polgúnntw^r. utjaii Nagykanizsa lakosa.w;.Lnak. mert az ütisaCB\' éiBlfonUhuüiiíu kö&-üuuaiek üz*«iitiebcl>oafe.\'iEitíJ Nogj--kanosa lakotmk^u nemro való tekintet nélkül, a kapott parancsokat ot.van kifogástalan rendhon toljc-siPattÉk, tto^v a hosszabb idóro ter-reaett munkálatok usgraíohán napok és úrik alatt fejeződtek be.
A feUtzahadito orosa: hadserog vá-n3t>p&rsxK$noka méliánvolja Naí^y-kanizm lakoRsájfáriak magatartását í& rangúi, bogy a Vörös Hadsemp & a város lakossága kúzűtt e jo**b«n m*S fokozódni f>3 •
sxrvélyes ióvtetony
A megMÚiíó jxíraoifiiKAsájí »gyefc-
*6se az, tk*o\' a mros életét míolőhb
3 békés i\'* normális nívóra állittja
visaa mindea vonalon, ífpcn ezért
maga a vái-oepaiancsnojt. ee a \'Vörőe
HadsWBsr dőttgiti a város hké
gónah H^Jfontoff
ttyors \' kirííyitétét. Miwl a váron
iwancsnokság a lakaesá^nak a há
ború gyors befiejoaiów iránti vácá-
:..; fútött blke^ kümcnükodés<>. 4z-
!elte, act a ióimialaía áá
:izznl bonorulja, hog>* Wlrdí»ch D*n»s pfl utján Nigyktnizsa lekosságinate a kövstk«c6 természetbeni ido-mtnyokat jutiitia •): 20 méter-mázsa zsirt, 50.000 kQ kenyeret A polgánníster intézkűdóse kóret-keslében a füszt-rteree ifedÖk utján iiKrúl a* 50.000 kilogramm keirvwr okeztáera ás ebból már minden nagykanizsai iakoe
(•jenként két kilogrammot kap axonnal. A városparancsnok egyidejűiéit a kütetkotó ado-mánfofcat iuttatta el a polpamicster-^ez í*ag\\-kanirsa lakossága részére: 2600 mázsa rozsot, 1200 máxsa búzát, 3000 mázsa babot, több etázM mákot •& napraforgót. A TÚrospatancsnok eaenkivül Nagy-tanizsa lako^í^Ának ék-lnua-íiúnck mes;kwuivités"íre közülto tt pcígár-inestertel, bogy enffedélvc szerint az OMTK szövetkezet ülj*!) egyelőre mpont* a natfykacixsai

London, április 3S . A kmdoni angol rádió péatek rec-<Teií adásában kúsülte a megdöbbeDtó nirt. hogv líoosvtlí elnök <m9ghatt. Koosveltrranklin Belenó elnök csö-tortők délután hunyt el belsó vércés kóvptkcztéhen az \' általa alapított ZytxzytÜTxlón. Az elnök rendííCi*-sén i&UK&fak ezt a cjógyfaeíyet, alx>! i^-ormckparalíiisét kezeltette, amiben több mint ÍO érrel ozeiött betocrdett &£%. Az oínúk ÍOres*Jsi-Waebiiii.\'tocban tartözkodott fo Vth-ftinon írtesült férje haláláról- Röviddel a2 őrtesitós trtáfi a xyótíyfür-döfe ntutott. A Titág aimden rüszé-hói érkeznek rt^rrétnyilvánitáaoii az elliurjyt cinük íeleaég^bez.
AJ: amerikai toodoni nag}kö«.\'tht\'-K a kOnííkezó jetent&t adta ii:
■ Korunk ld^ia^obb államft-rfia lialott. Reméljük, hc*ry az Egj«iült Államok minden polgára a oeiyén marad.
Az angol király mélysúgoe gyászának adott kifejezúst
ChutvhiU minisztGrelnóköt szoné-lyébci: mílven megrázta Koosvclt etnők halálának híre.
Bottomi miniszterelnök az ote nép n&p* szomorosagának adott ki-fejeit.\'
Lord Halifax angoi oag%kűvot
r&zvt-tnyilatkoiataban a2t mondta,
hogv a\' brit .nép sokáir pfáníoíni
fojrfa annak az eanbernei: eüiunytát,
ali ilvea mfisaziröl ée ilyen kitű
nően "veajttr ö
in\'ózL-lem felé.
""
Sfettiniw a»rika kúgymiia ter art mondta, hogy Kouawlt valóban életét adta azért, hogy Amerika éljen és a sabadaág Eennmatad^wi.
£MJT kauadai miniRzterelnúk resx-rétnvitatkozat&ban azt mondta, hogv kévé omber áldozta, úlot^l nagyobb mértéktwn sz emberiségért <s a a»-

tanárskoxáeinak credménTck jsilrármnstcr nr-ndoíkeaésíre rosparancsnok -f) fogatot oto én mecrictrte a váron közellát-ísának hizlOhitiiára a további segitísts A ktizoü íiaj)okhan mindazok a jármüvek a pólsármester rondolkezésíro lógunk állani, melyek a Varos egyik
r
A város polgánncBlera és a város-parancvnok köiótti tárg>\'alá«ok erud-mímwiiciu a polfránnestcroet niúd-jában iesz
a viroi 1a(j«* H*zt- ét kenyér-
szOkaéglatanek biztosKása it.
A pol<:4nnc»tcr kivánsácira a város-
parancspok kilátásba helveito, hocr
a p*e>\'kanÍ7»3Í pékek túznúfu szük-
sűíri .Vhca ronddkezts*rf bocsátja s
sz^kséuv^ fozatokat t-s quuikacrokst.
A jx>lsánnt»Jtcr ús a X»loiuii pa-
nuicrinok l\'üjört fcitünó » harnitmia
é k N\'*g>\'kaniz3a. lakosság* cl-
\' ióitá
nubk N*g>kaniz3a. lakoság* cl majd az\' eiónjeit., A . vánMpo-fsook a pot^armceter tervéi is
gtrt, mint RoosveU einűk. Az
6 tettei tuínótttk t^y neméét kcie-
tón. :
De Í; *Ű« mintsxteaomük azt mondta, bocj- az elnök már nem érte mec, hogy lássa a háború gy&-zelmps bcfejeséeét, d« m«g»ditott neki a gyözeliatn biztos tudata.
{rí^tepe
Kijeientettc, boí^. a riláj; minden idők eszyik ianvis^bb emberét veszítette el. A ro.ivterekpn ar amíiri-k:ii, hrit é» kanadai hadsereg í* a Vtiröt Hadsereg katonái méivt*n mog-rendülve fogadták a hirt. A Vatikánban a ;<ápa Üthattt SK7morusá?sal focadu a jck\'níűtt- OaxenUége nv-otnban ÚTÍrsíilap fejezte ki rtsz-wíút u elnök csaladjának és az amerikai kormánynak. Koosrclt elnök ktmtóbbi tpvókonysópét nagr-részt a san -franc iirf-oi konferencia elókéMziti\'ísének szenzeltc b> szinte naponként becséit tebfooan Churchill irűniHzterclnokkel. A aan-fran-ciscoi konferencia mindennek íjle-nére tervsaorüen fog megnyilni Stet-tiniu? miniszterelnök elnöklete alatt. EooeveJt elnök utóda Troomamn szenátor k-tt, aki eeküt tűit arra,
hogy
azt u utat, mtlyen Roosvelt elnök haladt, követni fogja fo oíl-n meekérte a kormány tagjait, hogy miHT*ljanni. helyükön.
Moszkva, április 13 A moszkvai rár.iú kogycletos szarukkal ciiüéteaítt m*W"az elhunyt elnök kiválú jelleméről. -Kx e^.iz vilícon mindenii birátot \\-«2ití?tt el henrií*. akínuk hangját jól ismerték, amikor tűzhelyük mellett & rádiót hallgattak. Kooerclt twt a kije-. leotéet tette, hogj mikor a bbburu

A poUpirma>ter a ?árosptrancá-rK>k ttttnozxtása ós teíjea bizaliiTánftk birtokában bizu»it»ni tudja; hogj az Összes Kmuüks^krti citkíAtól
s muks^kti cit
mag lcgyoa a kínálat és ne lg úrvmdködfc. MGJÍ van ni a Ieh *&%, lv>xy Nagykanizsa piacán & az üzktpVrljcn kaphatok k»r«-n&k azok az óleÜnUaorec, melyek Na^kamBia lakcHBá^ának réttejintartáaát birto-sitják.
A pol^ánnebtar tormc»2ötceen MO-ciális téren « megtette a wröksúge* intézloxltruetart. E^í-sz sor rendeÜÓB-vbé foc napi\'iláf^ot- látni invidcsaj, xoelyak ay. aikaimazortsk, tinztráa-iyk \'minimális munkabérűt rxindeiik. Uio~mnakkor, amikor a^k»lgofl5t arrn-vonalát omeli, az az igyakYése Is fennáll, hoi^ a \'közpajdoságí cikkek műLTiwmdjaíiík azukón az árakon, amelyeiért eddi^ Ipbotett Na^jkani-z.sán vásúroíni. A rnonkabércs emoi-kedésc tatiát XVSÜ. foirja magárai hozni íz áremelkedést. Nem. le«x infláció, de mindenkink tntx kez a maga náritae^gcs tncgvlbetune
Polgármostcci pro^ranyn: adj, de axonual. imc ez is lehrtsujíts yo(t Kaokanizaán 1946 áprilisában! ■\'
látta az anvák. ívkxégtk £»
íye aienvenísct. í»«3rvúlöÍtD
ii háborút. í>c inkább akart héborat annak minden- szfxrrpáéöóyel. mint ■i^í34trtaian*á?oi ét mikor a háború £itort L9l-2-U-n, elmcndott beszédében íKzfnn bontakósott ki ai ec^sa Ttlijretőtt Amerika cúíin. a milita-t-izniirs kitörése, m eürarijócnek a nélkülüzósektál ■•* a ííkknntol valú mcgincnteao. Ma ezok a cólkrtűzúadL meeralÓBiíltak, th a nagy létek, mtdy ezen oszmfik loioeój&t kioldotta, d-iiémult. Ott foeuak ezek az aizmék ulána kövotkio^ó VCZÉI~ Usn, ikü. naegvslcnitjsk
A batgar haíscreg Nagykanizsái
nemesik a Vörös Hadacnajt, ttanem s bulvár hadsereg katonai iá i>evo-nuitak N\'íHC-kanizaára. Nagykanizsa úa Dunántúl fetezabaditásábaa a, bolgár katonák a UiOtetKÓéssel vették ki rész&ttt.
NoprkaAizsE lakob&Ú£a mint ^ V^ .
n>- Hadsereget, a bolgái- katomUott
U szercUittd űdrezlL ;
iiagj arorsiá^ és Bolirária kőzett évszázadoB kagyományoei barátság áll fenn. Nagykanizsa lakossága » bulgátokat mindig testvérnépetek tekintette.
A buigár hadsereg ert a «okat ittenvodert váraet, mint a teetvéroép katonája, védtlmítc kell hog%\' Tegye és a lakosság\' abban a meggyűzűdá-bcii iadvüzli a Táron fai*i bűzött & vrtéz katonáit, ho?y ló
v *
éppúgy támogatója lesz, mint a VőröH Hadsorejr.

Ára 48 «E*>


London, Ápriliü 12 A szövetséges főhadiszállásról hivatalosan jeleotik:
A Ü. amerikai haiJsűrec; Magde-biirznái átkelt az Elba folyón- A 9. hadseres: páncélosai ío-^nnj* hatalmas erővel tűrtek előre és Bninn-schwoúr iramában 80 kilométert haladtak te 200 kilométerre állottak Ti/, oderamonti orosz . hndorotől. A Lu/nrache megkísérelte nwsrakadii-lyozni az amerikai csapatok ciíiivo-mulását, azonban kísérletük hiábavalónak hizonyuft. Két észskame-likai hadosztály Brémától dólkeletro átkelt a Wescr folyón éx sO\'ors ütemben kelét felé haladnak. Az 1. omerikai hadsereir élcsapatai ús ; rinc-élosaí
Halle fdi tőzeteánek. Az 1, liadseroír és a 9- hadsereg filónyoaiulási hadművelteit hir/ár-laí Védi, azonban :mavit sikerült ineirtudni, hogy elfoglalták Kóbur-not és Ijenyomulíak- Jíchw^ínfurtba. Kehéz bombavetők Nürnhrrg köz- . épületeit bombázták. Kanadai csa- \' patok mélyen benyomultak HoJlan- j
n. Bréma é . Bréma
Hamburg szöretségss
: f \' London, április 13
~y^\\ Bnti>h l\'njted hirad.\'isa szerint
f^ 1 nácik Jetariósuiítíík Spcrle és
■ ÉU-híiíOÍfcn rcpüSŐtábornoKObat. —
Sjrrif repüiőtábornok »\'hyu^ati lé-
; jrifiotta parancsnoka volt. fíichthof-
; £en tábornok a 2. légiflotta. parancs-
- ooia xxAt a kek-ti "fronton. I^-hct,
\'- hozv ki fóliák őket v^íjeaní. Aun;ik
■ "idején Sp?rk> vo\\\\ a iivasrati francia-
1 ers^á^i német erek parancsnoka.
* DéJnémetorszáfTban kivirsrczt^k a
- Luííwaclic 120 tisztjét & riok ro-
;■ pütóparaficsnokot. Hogy ez a- tőntc-
í ce* \'riídöklés éppon a LufLwschd
V,kötriékú-fccn történt, Jiem tehet cso-
í dükozni. mert éppsn a LtLltíraclio
\' kapta a Ic^nehezebh feladatokat,
: amelycfc \'mcjoldáíía Ichetetteii volt.
\'{ íok jelenté* órííisifc a Ni\'-Riot Biwv
\'.. daíomból, nieáy a Hitler íJJoni ősz
szólnak. X^niolorszttfí
oauní4íáthatóaa a végeó Tsb20Omlá Meíé hufcdncsol. Xémetország hom-\'rzsez a hírckt^J és hiresztsíísektijl.
Eaeket a iiireliti ilem lehet vaiósiii- \',\':iü»iteni, de sok ol\'.-an hír van, roe-
3yeknek hitelt lehet ,adüi. A náci
t-vezéhik rettcenoJí valamely put\'CjrS!
ys-.ti;!*.") ít ií\'iííá2C3 örákKaVi.
Németország összeomlása
Egy nap ala\'.l 80 kilométert iörlek előre a szövetségesek Berlin felé - Weimar is elesett
dtiUa. Learjei csapatok Fbminjűn : elfoglalták Carrarar és 3 kilométert
felé törnek olöre ; átjutva rajta, levettek több hegyi
flt A öté ffparacsnok
légi haderő továbbra is crís támadásokkal avatkozik a. szárazföld haicokba és nehéz bcsnbázók támadták különösen a fraritoz közel esö terOleteket, hadíap- és . utánpótlási vonalakat.
,felií töniek előre.
Bochum. Gclxtvkirehcp a x:ö-\' rettegések ktsén van.
A nijnai offenriva kilencedik napja után öw északamerikai hadosztály kelt át á folyam Uihó partjára. Brit és északamerikai repülőgépek rtz elmúlt liap folvainán 186 repü-lósÉpct pusztítóitok cl a fGMím.\' A iezutójbi nvolc nap sarán 1S0O föl--\'—; "-epüligépet pusztítottak
falut A szövetséges ffparar.csnok rádión felszóiitotta az olasz szabadságharcosokai, hogy legyenek készenlétben az általános megmozdulásra.
A franciák is offenzívát inditotttk az AlpoStbcn
London, április t3
A francia csap3tok Doyen tábornok vezérrylete alatt az olasz-francia határon levő Alpokban oífenzivába mentek át a szövetséges támadással egyidejűleg.
Harc Japán ellen
London, április 13
Angolszász óriási repülőerödök tegnap bomba támadási intéztek Tokió és\' Koriama vasúti csomópontok ellen. A Fülöp-szigeteken az észak-amerikaiak partra szálitak Bocholt szigeten, mely az utolsó a japán kézen levÖ szigetik között
Jugoszlávia felszabadítása
Lendon, április 13 A szövetséges haderő Horvátországban sikeresen nyomul előre és felszabadította Oí\'.iÜ::t és Svcti- jurát. Ezekben a harcokban a 392. német hadosztály parancsnoka eiesett és a hadsereg minden felszeretése :i jugo-sziávok kezébe kerü!:. Oíaszország-ban az angol-amerikai iámadások
Húsz éves barátsági szerződést kötött Oroszország 6s Jugoszlávia
dö:i fekvő " L Jíkí
:i ekő replőgépet pa eL Jíosakító bombázók az éjjel három ízben - bombázták Berlini. A weseli arcvonalon a szövetséges K*á-támadúsok majdnem teljesen tönkretették a vasútvonalakat. Számtalan hetven kiszaggatták a síneket é» a páivákon teljesen szabadon ál!0 vonalokat lehet látni. Mindebből arra lehet következtetni, hogy a német utánpótlás teljesen megbéauít. Kíyik an^Oi haditudósító elmondta, ho^y SOkiloinéíer utat letí musr sűrű cr-dóhen és senkivel sem. találkozott. A Weh"nucht szeainielláíIiEitóau a felbomJils ntoltó stádiumába jutott.
London, április 13 Oroszország és Jugoszlávia tegnap 20 évi barátsápi es kölcsönös meg-bsgitési szercídést kötöttek. A szerződést Moszkvában Molotov es Tilo irtait alá A megállapodás éneimében a két állam kölcsönösen megsegíti egymást és Eddig folytatják a háborút, rififc csak vé.^teg te nem verték Némeíországcf, Mo\'-otov kijelentette, hog)1 Oroszország és Jugoszlávia keményen küzdenek a. eyőzelemért. Együtt fognak mindvégig azon az uion haladni, mely az igazi függetlenség és a nemzeti szabadság Ösvényén vezet.
Nem rr.enek.Qi s némot lakosság
160 kilomóierre Kcnyev tábornok csapat3iiól...
London, április 13 A nyugati arcvonalon az aneol— amerikai csnpatok Berlin felé vs Közép- Niimetorsxághan SO kilornt*-tt»n törtök előre. Az északamerikaiak UiíCnap kora reuE?:! átkeltek a:: Elbán & estérc már 11 kilométert (aladlak előre és közelednek Bcrímhez. Elő-in-omulásuk soráix 400C íoghüt ejtettek fe a gyárak és rcpiŰőlcri\'k egésü sorát foglalták el. E^y m:isik amerikai hadfiercz íj\'ors elonyomi.-iáí
ieyuk Lüzc alatt áll. A város déi-
nyuű-iti- külvárosaiban heves harcok
dutnak. O]denbunr és Emelőn irá
nvában ajj^olsjász hadosztályok 25
kiloílié-.crt jutottak előre. A S. é? 4.
amerikai iia<isewer taakegységet na?y
CAorb-töá^gal sepernek vé^ig KÖzúp-
Nétnf.\'tor4iiáapn; ós Eszak-Bajororszú-
. con. WeJinir jólesett. Weimar -íü
% { kilooiéUTiro vxii Ijcipzitrtöl.-Eszeriiit
iü:olsKász csapatok már csak 160
London, április 13 A Neue Zöricher Zeitung azt írja, hogy Eisenhower tábornok átiörése a nyugati fronton megakadályozta a berliniek vándorlását nyugat felé. A berlini lakosság ma másról S«m beszél, minthogy a városban maradjanak-e vagy pedig menei: üljenek nyugat fe!é. Eiscnhower most végét vetette a rtímet utazási tervnek. Berlinben az élet nagyon mélyre süllyedt. A lakosság figyelmét a légiháboru köíi ie. A mindennapos Tnoszkitó" támadások állandó pánik-
_ _, ._ , „.t „„_ ...... t„„ .. ban tartják a berlinieket. A lerom-
küomé&crro \\-3nnak "Konyor tábornok { jói haladnak előre. Olasz partizánok f bolt épületek és lakóházak tataro-.-.«í\\»naláíül t-s 60 kiíomt-terre a [ segítségével 2 szövetséges csapatok f zásához sem munkaerő, sem építi!-
határiul. Nürnberget 50
| kikimc1
Ausztria fer32«bsdrtasÍ> London, április 1*2 . A Reuter Iroda jelenti, hogy Tol-huchin tábornok kötelékei majdn?m :cíjc?en meértisztitotlák Bécset a ní-i«iet csapatoktól, sót czy legutóbbi hindi
elíoglaíták Carrarát. A^saövetséges ! anyag nern áll rendelkezésre. Megtalálták a V. 3. kilövő hely ól Innen iktrttk etpusztiUni Londont
don fölé kQIdení. Az északamerikai iégiffró 1943-ban veite észre ezeket az épiiményeket és bár a németek
\' London, április 13 M;;rinovszkv tábornok kötelékei elvH<riák a Bécsből északfelé vezetó fő ut3i ésjaz északnyugatra kivezető -asatvouat a -szövetséges ágyuk tü-
•London, április 13
A Daily Telcgraph haditudósítója
ott járt a calaisi tengerparton, ahol }
-- - i zében áll. A n-őmótek ki.
izerint Bécsot már messze ; szorultak fesz? a T>una és
>£Ött ha^\'ták ós 70 kilo- j csatornák"; között. Az oroszok elfog-
métort nyomultak Előre nyugat felé. } bltak Az Iz.vesztija jeltait^o\'szerint a \' \'-1"— hécsi c«ata vé^c fVié jár. Az orosz eyapatok rohama tegnap az ödszes itóöiet állásokat áltorték és olfog-Uvriák. Tolbuchin marsall előnyoinu-léeir* vonatkozóan hírzárlat áll\' íeníi.
és 40ÖÖ néniét Linz és
. . _m i-oroszok messze mtüruk mögöft haa^,-ták Bé-e«st és 100 kilométerre déíro Mari-bornál elfoglaltak 40 hel.vséget. A szövetséges léirihadeTÓ bombázta Maribor vasúti íiidját és állomását.
i katona esett fogséa-ha. A Li t Bajororszis; felé clÓnTOmuló <>■
megszemlélte azt a nagyszabású í nagy tömegben1 alkalmazlak a mun-
mű5et, amelyből a németek a V. 3. kasokat nem tudták befejezm a V^
lövedékeivel akarták rommá lőni 3. lövedék részére tervezett épitmé-
Londont.A calais-boulognei ut men- cyelt íelépiíéset Nenr. sokkal azután
tén álló nagyszabású építmény 50 > szövetségesek partraaafltók Nor-
ágyucsö száraára épült, mcJyből per-.i mand^ban es így abba keltett hagy-
cenként 10 lövedéket akartak Lon-J níok az építkezéseket .
A Krupp muvuk etpusztutáw
egyetlen ép ágyú sem hagyta el a gyár telepét. Az elmuit év júliusban az ajigol bombázógépek összerombolták a vizrcöVekeí és ez akadályozta a munkát. Amikor sikerült végre a: vízmüveket helyreállítani, 3000 kg. acélnál többet nem tudtak naponta gyártani, pedig azelőtt a gyár naponta 42.000 kg. acélt produkált.
^ London, április 13
Hitlerek rómuraJrna Ujabb puceftó! tartanak ~ 120 német tisztet végeztek ki
\'ÍÁz esseni Krupp-müv-é^et, mely a
\'\\ német hadiipargyártás egyik legfon-
■Mösabb tényezője volt, csak kiégett
... ... J romok és meggörbült ossiopofc jel-
.. ., -o zik. A Krupp-müvek vezérigazgatója í. *."_ .- I a szövetségesek került Essenben és
kihallgatása során a mondotta: — Az elmúlt úv juüus
26. óla i
Az ideiglenes Nemzeti ;
Kormány névsora ■
Budapest, április 13
Az uj magyar ideiglenes kormány
névsora a következő: <
miniszterelnök: Dalnoki Miklós Béla, \\
honvédelmi miniszter; Vörös János,
Tíz évi fogyházra itólt nyílasvazór
Budapest, április 13 A Néptörvényszék Pálosi-tanácsa Németh György Beszkárt nyilasvezért aki géppiszíoilyal kényszeritette fcoHégáit a nyüas parancsnokságon való „önkéntes" jeientkt-
Az ango!s^ás:í csapatok kezére került ejev néjilst hadseregparancs, meíyet Keitci vczénáborn3g\\- és mép: két másik tábornok\'írtak alá. Esze^ rint haláios Ítéletet mondanak ki minden n&uet píironcsnokra, aki fölad egy yárosi és mindenkire, aki meirprüMSja kötelességét nem telje-siteni.
Az olaszországi offenzivi
küiögyminíszter: Gyöngyösi János, j zésre, 10 évi fegyházra ítélte.
közeliátási miniszter: Faragó Gábor, közokt. miniszter: gr. Teleki Béla, beiQgj\'rr.iniszter: Erdei Ferenc <pa-£ raáítpirt),
\'mre ■
Elfogiák Pécseti a nagykanizsai nyilasvezért
Pécs, április 13 Szabó Gyulát/ 2 nagykanizsai
nyilas keresztes part megszervezőjét,
iki két hwteí ezalötí Pécsre SÍ5-
kö«t Pécsett felismerték és letar-
tóztattáit öt nagykanizsai nyilas tár-
sával. *
Budapest közellátási vezetője:
Vass István, Budapest polgurmcsteri :
dr. Csorba János. , :
London, április 13 OSaszországban a szövetséges of-lenziva a front mindkét végen jól halad előre. A keleti oldalon a 8. amerikai hadsereg átkelt az \'első akadályon a Santernon és megkezdte az Htjába esíi második folyón az átkelési, melyet nagy erővel hajtottak vé re a német csapatok Leves védeke^ess eiienére. A jobb szsrr.yon ievö kötelékek, melyek atíicítek a comacoi öbö\'.néi, cgyesüíiek a bal S7.ámyon levő ko-telckekkcj. Lengyel csüpstok\'a bolognai utón éifogUKai: Castel Buiog-nc=et. Az arcvors! nyugati részén


ár o$ foldbiríofereionn fontosabb rendelkezései
Bákosi Hátyás a főidről és a demokráciáról
A demokratikus pártok nagygyűlése Hódmezővásárhelyen
Nagykanizsa utcáin most jelentek meg az uj íöldbirtokreíonn teljes szövegét ismertető piaitátok. .\\z uj íöldbirtokrefonn az ideiglenes kormány 6001945. M. E. rendeletét tartalmazza. A rendelet — amely a Debrecenben megjelenő Magyar Közlöny 1945. március lS-ifci számában jelent meg — fontosabb részeit itt közöljük:
A rendelet célja:
1- §■\'
A rendeld cí-lja, hogy az Ideiglenes NKmzeteyüiés Szózatában és az ídeiglenefe ^«e>c«eti Kormány Nyilatkozatában icfek-ítet*H rlvek és a megadott felhatalmazás-alapján. :i a agybirtok-rend szer me^sitünUrlé-sével valóravaltsa a magyar földmives nép évszázados álmát és birtokába adja ősi jussát, a földet.
• A feudális nagybirtok-rendszer megszüntetése biztosítja az ország demokratikus átalakulása! és jövő fejlődését, a földesúri birtokok" paraszt-kézre adása megnyitja a politikai, társadalmi, gazdasági és szellemi felemelkedés útját, az évszázadok. óta elnyomott magyar1 parasztság előtt.
A földreform végrehajtása életbevágó nemzeti érdek és gazdasági szükségesség. A nagybirtok-rendszer megszűntetést* után Magyarország mezőgazdasága erős, egészséges és lerroelöképes kisbirtokokon fog nyugodni- melyek a birtokosok telekkönyvik^* ÍKjegyzi-ti magántulajdonát képfzik.
Földalap létesítése .
A2 I. §-b^n körvonalazott céH a rendelet a következő módon valósítja meg: az állam Ptldhözjuttatás céljára földalapot létesít. aUK\'ly a renddel alapján elkobzott, kór-talanihW m-ellett, igénybevett . (kisajátítóit;, továbbá ;iz államkincstár tulajdonát kep=z6 földbirtokokból áll.
Földbirtokok elkobzása
■l- §-
Tvijex egészében és nagysásra való" tekintet nélküt el kell kobozni
a hazaárulók.
a nyilas, nemzetiszocialista *s egyéb fasiszta vezetők.
a Volksbund-tagok. továbbá
a háborús és népellenes bűnösök földbirtokait.
A hazaárulás fogalmának meghatározása
5. §. ~
Ihtzaúxuló. háborús-\'és népelknes btr nós az a magyar állampolgár.
ok; a néaml fasizmuz itolitikau gazdasági t\'s katonai érdí\'keit a magyar nép ro-vásúr:: támogatta.
aki. önkéntes jelentkezéssel német fasiszta katonai. "vagy rendfenntartó alakulatba belépett
aki valamilyen német katonai, vagy rendfenntartó aíakulalnak a magyarság érdekeit sértő adatokat szolgáltatott, vagy mint besugó működött.
aki ismét felvette német hangzású csa-iádí nevét.
A nyitás és fasiszta fogalmának
megjelölése
• ■•-. ■ 6. §.

.s. vagy más fasiszta mozgalom po
,; Nyilam, neipzeiiszociiiiisfa és egyéb íasisztü vezető az. aki bármilyen ■elnevezés

litikai. társadalmi és. gazdasági elveit szolgáló párt egyesület vagy más szervezet helvi alakulataiban mint vezeti;, helyettes vezető, titkár, ügyész működött avagy a nyilas és egyéb fasiszta pártban a rendvédelmi alakulatnak tasrja voH.
A törvényhalóságok, egyházak birtokainak megváltása
11 8-
A 100—1000 kat. holdig terjedő mezőgazdasági földbirtokoknál, továbbá
terjedelmükre való tekinlcl nélkül a törvény hatóságok, községek és egyházak földbirtokainál, valamint a 17. paragrafusban körülirt eljárás eredményétűi függően, az alapítványi birtokoknál 100 kat. hold mezőgazdasági ingatlan mentes a megváltás alól.
Ha azonban valamelv községben, vagy felosztási csoportban az igényjogosultak számához képest kevés a felosztható föld. az Országos Földbirtokreridező Tanács ciren-delheti a megváltást szenvedő természetes s?.cmély teljes földbirtokának igénybevételét. Ez esetben a megváltást szenvedőnek, az ország más részében kell azonos minőségű 100 tat hald ingatlant juttatni.
Az 5 holdon fölüli 1939 óta szerzett birtokok megváiíősa
13. §.
Mindazokat az 5. kat hóidon felölt ingatlanokat amelyeket a tulajdonos 1939. évi szeptember hó 1. napja utáni időben adásvételi jogügylettel szerzett meg. — nmeny-nyiben xszerzíi félnek a gazdálkodás nem élethivatásai ..vagy ingatlanszerzése nem létfenntartását szolgálta, — 5 kát. hóidat meghaladó részükben igénybe kc\'-l venni.
Az uj löldbirtokrendelet március 15-én
Hódmezővásárhely, április 13
helyei
amely— . .. , ._ ....
Árpád református lelkész, a hódraezővásár-helvi Nemzeti Bizottság elsöke nyitotta meg. A Magyar Kommunista Párt nevében Rákosi MátySfc elvtárs beszélt és a többi között :i következüket mondotta :
— örülök, hog\\- szót emelhetek abban
a városban, ahol 50 éwel «?/.eíötf Szántó
Kovács János és tűrsui ontották ,vérüket
azért az ügyért amely földhöz akarta
juttatni a magyar Alföld szegény, tíofrozó
népét Amiért 50 éwvel ezelőtt harcoltak,
az most a megvalósulás fefé közeledik. A
bilincseket leverheti kezünkről a Vörös
Hadsereg, de az uj. szabad, független, de
mokratikus és erős Magyarországot nekünk
kell felépítenünk. Ennek az uj Magyaror
szágnak legelső és legfontosabb lépése az
volt. hogy\'a megvalósulás útjára vitte a leg
égetőbb kérdést a magyar fóidnélküli sze
génység és törpebirtokosok fóldhözjulbitását
— A földreform tervét Hí ne:u ismerte
tem. Feltételezem, hogy minrf.r.ki tudja,
hogy az nri birtokot cl kell venni W\\Ú: hol
don felül, a paraszti birtokot 200 iioldon le
iül és át keli adni a földnélküli szegénység
nek. Az a megkülcfcböztetésv ami a száz holrf
uri és kétszáz hold paraszti birtok közt van,
kifejezésre akarja juttatni, hogy a Nemzeti
Kormány lehetőleg kímélni akarja a szor
galmas parasztság földjét
Hákosi Mátvi-s beszédét óriási lelkese-dós közepette fejezte be. Utána Erdei Ferenc

Főldmivesek 200 holdas birtoka mentes
"- t
200 kat hold kiterjedésig mentesül az igénybevétel alól annak a fóTdnúves családból származó birtokosnak az ingatlana akinek a mezőgazdasági termelés az élethivatása.
A hitlerizmu* elleni szabadságharcban résvtvetiek birtoké 300 holdig mentes
15. §
300 kat holdig mentesül az igúnybevé-i tel alól annak az ingatlana, aki a nemzeti ellenállásban és a netnet-eHenes szabadságj-harcban kimagasló érdemeket szerzett. En-J nck megállapítása a Nemzetgyűlés politikai j bizottságának feladata. ;
I Kik részesítendő* előnyben? .
í 36. §..
j ^ Előnyben részesítendő igényjogosult:
1. Aki a Németország elleni harcban ki-i váló erdemeket szerzett elesett, vagy meg--! rokkant aki s partizánmozgalomban harcolt, : aki a reakció és fasizmus elleni belső ellen-] állásban résrtvett és ennek során halát, sza-| badságvesztés büntetést, internálást szen-1 vedelt.
: Az ebben a poaLban meghatározott ; igényjogostűtság átszáll a kivégzettnek xagy ; elhaltnak házastúrsárav vágj\' gyermekeire, | ezek nemlétében szüleire. \\ 2. Aki az 1945. évi gazdasági munkák . során munkájával példaadó módon előliárt : 3. Akinek három, vagy ennél több ház-i tartásban élö gyermeke vau.
■ 1—3. pont alatt felsorolt igényjogosult
| helyett felesége gyermeke, vagy eltartottja
■ jelentheti be az igényt, ha a jogosult katonai
| szolgálata (hősi halála, hadifogsága) vagy el.
huroolása miatt ezt személyesen nem teheti. ! Egyenlő felttételek mellett, előnyben ré-\\ szesül az a idsbaszonbérlö. aki a felosztásra-; kerülő ingatlanrészen már 1944-ben gazdálkodott.
lépett életbe.
Xemzeti Parasztpárt
belügyminiszter szólt . nevében.
Erdei belügyminiszter után Takács Ferenc iparügyi\' miniszter beszélt a Szociáldemokrata Párt nevében. Kiemelte, hagy &z egész országban a maso\'ar iparra nagyon fontos feladatok\'várnak. Az állatállomány a háború következtében leapadt Az ország egyes ré-\'ízcín alig lehel igásállatot találni. Nekünk gyorsan pótolnunk kell ezt a "hiányt gépekkel, mert gépekkel, traktorosai tudjuk í^a/áu jól pótolni ezeket a hiányokat Apró és nagyobb szerszámok tömegére lesz szükségük az uj birto kosok bak és mindezeket az iparnak kell előteremtenie. De az iparnak-a falukat is fel kell építenie a telepítések során. Tikács Ferenc\'elvtárs kiemelte, hogy a Szociáldemokrata Párt kiveszi részét ab-bó! a munkából, ajrnely reá vár a földosztás során és kiveszi részét abból a munkából is, am~\'ly a földosztás után vár rá.
Tisztogatás a P. K.-faan és a fővárosnál
| Budapest, április S
A Budapesti Nemzeti Bizottság ötös Iíi /.otíságol küldött ki a Pénzintézeti Központhoz azzal\' a feladattal, hogy snegá)lapíts^. milyen pűnzügyi műveletekkel károsítottak egyes nyilas bankvezetők a asagyar államot, hogy juttattak fSzálasiék kezéí>e értékeket hogyan segitették elő az í^n-állalatok Eas zálását: stb. Erre a munkára persze csak po ■Üükaüag nu:;bií:ható tisztviseíogarda alkal * ;


Április 4. — nemzeti ünnep
. Uj csehszlovák kormány
Kassa, április 13 Kassán uj csehszlovák kormány alakult Tagjai között 16 cseh és 6 szlovák, A cseh miniszterek a katolikus és kommunista párt, to--vábbá Benes pártiából kerülnek ki A szlovák miniszterek a kommunista és parasztpárt képviselőiből tevődnek össze. Az aj kormány nüniszterelnöke a volt moszícva, csehszlovák követ, Fierfinger, a fcalQgyminiszter váitozatlanal Jan Massaryk.
wn letartóztatták . Baky László anyját
>. Budapest, április 13
\'Baky Lászlónak, a Sztójay-kor-rtány hírhedt belDgyi államtitkárának anyját, özvegy Baky Lászlónét, a; debreceni rendőrség letartóztatta, rtíntbogy ö maga is tevékeny tagja volt a nyilaskeresztes pártnak. Fiára vonatkozólag annyit vallott, hogy tudomása szerint Baky november-búi meneküit Sopronba és azóta rtvm kapott hirt róla.
A Kommunista Párt
közleményei
A Kommunista Pari kflzli, hogy hlvita-lí-j helyiségei Csenjery-nl ti. számú ház L-emeleten vannak. Tasfelvélei íregkezdö-&tt a blnUIos űrit aUtt
Még most sem
áeüni meg a Tasi^ta uszitók akna-úunkája? Még mindís; suttognak űs íételeníben tártjuk a jogaikat gyakorolni akaró pcl{»rokat? Xem Jelnek fittől, hogy a púp sújtó keze lecsap ^ájuk most mi*r nem tévő külOnbsó*. rjot TCsotö és nem rezetó között-r ílát még mindig vannak olyanok, ^Jíik ab£án remenykodnnk, hogy a íuSmetek visszatérnek és \'velük, az 6 rlteni kiszolgálói a hazaániló rtyiia-•jok? ilAt nem! Ez most már vrökn? ;ncgsziint, a, népesk-nos fasizmust ^Víacyarországról kíüzto a Vörös íiadsoreg, ainely továbf) íivomulva Ausztria, Csehsrlovákia és\'Kémetország területén a v&*só csapásokat aéri a szövetséges angol és atníírí-Eai csapatokkal egvött az európai ~zabad népot leigázoira, a hillonsta tjinieggv ilküsokia.
: Nyissátok már vísrejki a f-zenis-yket & lássatok, ili volt a reakció é; nácizmus uralma alatt? lía valaki jog»i védelmében kimondta az igazat, lecsukták. Ereken keresztül wjtót tudatlanságban tartották a tf> rtfegekűt, megfertőzték a fajclnylei Ánudománvos terjesztésiveí 6s a tömegek fűlött i korlátlan mtázkedOsi .inukkal. Magyar változatban megcsinálták a nemet Führer-reiidszeri K mindezí miért? Hogy a szomszéd
- r-épeket elnyomva a finánckapita-í iznius, ez a modern oligarchia, szabadon űzhesse núp- és nemzetellenes politikáját. Ez a lidércnyomás megszűnt, A demokratikus i"la-^p^rorsráa; újjáépítésén <iolgozók \'á többi szabad nSppol osrrütt egésa KanSpábau egy tisrtuítabb, e<zy szobb /farsadaíoax felépítésén fáradozik,
f .-ihoi m-mesak kötelesaőgc:, hanem jepai, is lesznek a dolgozóknak.. Az " i^asi üetnuVrácía natj\\-on er&, mert abban minden ember egj\'énis-jgiínek mcgfeiolóen öt.állóan eoDdoiködhat, dolgozhat. Tehát iiag-jnrík föl már n^inden reménnvfil mindig jólérte-sült nyilas-suttogók! A fasizmus és a reakciós oralom. hátrahagyott ü^j-nökei hiába Tárják vissza »a rii^i $z6p idóköt^ Jiizfcsíthaíjuk IJÍCÍ, hogy aloiamunkájukkal nom teejék többé aláásni az iga/j>áiíosa!)b és boldogabb JÖTŐ fölé Baladó Magyar-űrszágDt
Asztalát János

Budapest, április 18 Dáinotri líiklós Béla minisrter-chiök és Gvöngyösy Jáaos külügyminiszter >Iacrraiorszáff terülöténök teljes felszabadulása alkalmából fel-kercs\'^k ^-o^osiIo1í\' marsallt éa tol-mársolták előtte a magyar nép há-lá\'-át és kö9zöoeíét. Fel£ért6k Voro-sííoir-o:, hogy juttassa el Sztálin mar-sailfioz a magyar fcormánvnak az orszáíí feifiza^dölása alkalmából küldört köszönő táviratát. Vorosilor nuirsail válaszában örömét fejezto ki, hogy Ma^arorfizúiT felszabadult a német zsarnokság alól, majd a kő-votkezóket mondotta:
— Kívánom, űcgy ez a föld, a meiv\'ért a magjar ncp úvszázíidokoti keresztül aniiyi vért és verejtéket hullatott, most végre valóban szabad. füc^otien és boldog lcí^-en. ■
Hozzáfűzte még a marsall, iiogy ez a kiYánsáea 6szinte katonaszive-bői fakadt. X minisztoreinök és a iüíü^-minisrtcr ezután Vorosiíov marsallnak is köszönetet mondtak a a^ig\\-ar ügy iránt tanusitott ma^-tartásaért.
i)ob!X<x.\'ni jelentés szerint egyvb-ként & kormány eihátározta, liogj-
apríhs 4-ét Magyarország fd-
izabaditáíána}: napfát nemzeti winepc ■nyilvánitja.
Az ország felszabadulását a, náci iga és az évszázados német befolyás alól Badapesten is megűnneplit. A Budapesti Xomzoti Bizottsüg szixn-baíxtn pártkijzi értekezlotet tartót* és elhatározta, bo^>\' táviratban köszöni mcit Sztaliu uiarsallnak a diadalmas Vörös Haósere^ legfőbb pa.-nincsnokának, nogy ila^-arország egész területét íelsajibadiiotta a nü-raot moeszállók uralma, alól. Az üd-ö tarirat a ktivetkezöképpen hangzik:
Szfalin marsallnak, i szovjetunió kornunyeinökén* ic
területének
ús ké emlékezetes a mag>-ar tört&elemnok.
Kik élnek a magyar színészek közöl?
B-udo^cjit. április 18
A szihbAzi és irodalmi élet n\'ivi-
deseo mecindal. A Népszava, a szo
ciáldemokrata magyar munkásság
lapja néhány nap >Sta ismét metrje-
lent. A mag^-ar színészek "közül élet
ben van Karády Katalin, akit a
fasiszták március 19. után, Jiajjyar-
orszá? mo|TS2áilásakor letartóztattak
és micmáltak. Túlélték a nvilasok
rőníuralmát Bajor Giri. Gobbi Hilda,
Törzs Jenű, Beregi Osikár, Várkonyi
Zoliáo, Major Tamás, Góth Sándor,
Crav Xivadar és Somlav Ártur is.
A ma^-ar szinMz és irodalomnak
nagy vt^ztcségc Egj\'ed Zoltán nomea
íaíjfezcrkesató,\' A Fiim Színház Iro-
da!ora szerkesztőjének halála, likit
a r.vilasok halálra kínoztak, mím
baloldali újságírót. Slesrto\'iikolták JS-
yor Pált is, a Mairj-ar\'Színház tag
ját Kiss yerencnek, a szinészkamara
elszökött elnökének feljelentésére,
aki riválisát látta a nagy művészben.
Benígí Oszkárt az egész-ország nagy
üjinepiésben részesiti, aki az oraiag
vidék: városaiban vendégszerepel.
-Néhány aap óta a szegedi szinhiz-
báa^ lép fel a lakosság nagy\' cm jep-
Iése\' közaspette. A. ^íagya^ Színész
EayesüleE Budapest foTszabadalátá-
val nioírkezdte működését. A Szinésx
Egj-esdleí oíjárást indított- Muráti
Lili ús Vasxan- János elícn, akik a
német megszállás alatt feltűnő né
metbarát magatartást tanositotifik. I
iluráii hili és Vaszar; Jáaos többet
nom szercpeihctneJi. Az U^ 31agv-ar
Színház nJózsef Attila« szmhár nér :
alatt irezdte meg működését. Sallay i
György siinháziiyitási engedély-t ka- j
pott Tvamara Varieté cimen, nielv !
színháznak a iiémot megszáUús\'
olótt is TBSBtojo Tüií. . \'

A dicső Vijríis Hadieresr hö?ioson küzdő csapatai dunántúli gj-ózelmi sorozatukkai fölszabadították az orszáírot a :iémet rablók uralma alul és visszaadták az ország sza-badívi^út és függetlenségét, melyért a masrvar níp évszázados küz-deLcnet virott. A földosari elnyo-
. matás alatt , él-j magyar nép ezt a szabadságharcot ó\'ranacritol soliasoni vívhatta volna meg sikeresen. A Vörös Hadsereg szétzúzta ürs/iigunk német zsarnokait
i és ezzel a magyar népet abba a helyzetbe juttatta, hotíy mogin-ditsa a harcot saját felszabadításáért. A magyar nép élni akar és élni is tud "ezzel a lohetÓség^eí-A Vörös Hadsereg gyóselmci nvo-mán kérlel hetBtlen harcot indított a nemzet gyilkos liazaániló rendszer s aiinak l^próseb!) támasza: a fffiiaáJts na^yliirtok ellen. Ma az esrúsz macrvar nép szabadságharcot viv helsó elnyomói elleji: ledönti a fOídoauri és megteremti a népi Magyarországot. A nrisvar nép a Szovjetunió népeiben gyarorssáir íü^síetíensé^únet
, ; harcosait s Önben,
Sztálin marsall, felszabadítóját tiszteli. Az űvszázadok sötét eí-nyomaíáAa aló! felszabadult magyar nép. amikor liálatelt szírrel mond köszönetet az oruzág felszabad itívsitin, mcűffoíAiOja, hosy ezt a\' száhadsj\'tíot mepor/i fo mc^szi-iárditja. ^iKrtero\'mti a valóban független, szabad és demokratikus ííagyarorszástot és OKZC! a Szor-jotünió líéjci ia> :i magyar nép ji)barűti vis/o:i>.dt moErdöntiietDtler alapokra hcij"ezi. -
A Budapesti Nemzeti Bizottság
A i>ártkO/i értekezlet ezután ;i£íy határozott, íio?y vasjini3p <i<HoiiStt 11 órakor a ^íagvsr Nemzeti Füg-^otlenséxi Front Fártiai a kormány tagjainak részvételével fclszabaűuüsi űrinepélvt tartanak a Nemzeti Mu-zoum előtti téren.
Mi újság Kaposváron?
Örömmel olvassuk a kaposvári lapokban, hogy Kaposváron a két mozi elsőrangú műsorral szórakoztatja közönségét. A legjobb orosz, angol és amerikai filmek kerülnek bemutatásra. Ugyanott olvassuk, hogy Kaposvárott a sporttelepek is megélénkültek. Vasárnaponként 2-3000 ember keresi fel a football-pályát, hogy csapataik küzdelmében gyönyörködhessenek. Kanizsa vezetői is, miheryl kissé enyhül helyzetük, azonnal intézkednek a mozi és a Sport megindításáról.
Szentgyörgyi professzor
a fasizmus rombolásáról
és a kivezető utrót
V Sudű/ws/^április 13
SzentgyÖrgyi Albert professzor ^nyilatkozott. Többek közt ezeket mondotta;
— A fasizmus lényegénél fogva
kulturaeltenes. Mesterségesen ki
élezi a- nemzetek közötti kölöntsé-
geket, hogy a népeket azután egy
más ellen habomba vezethesse. így
a termelést. a destrukció eszközei
nek gyártására kell, hogy összpon
tosítsa, aheiyett, hogy épitene.
— De a fasizmus nemcsak lé
nyegében, hanem eszközeiben is
szükségszerűen kuiturellenes. Ott,
ahol a szellem nem szárnyalhat
szabadon, ahol azt irányítják, kétes
célok szolgálatába kényszeritik, ott
el keli sorvadnia minden kultúrá
nak. Szomorú példája «nnek Német
ország, amely a hitleri uralom alatt
szellemi nagyhatalmi pozíciójából

1945. április 14.
másodrendű sorba süllyedt, amelynek egén már csak itt-ott ragyog még.egy a régi időkből hátramaradt elsőrendű csillag\'
— A Icuttura kít fö ismertetője a mértékele arányossága és az embereknek egymás személye és véleménye iránti k&ksfin&s tisztelete. A íasizmus mértéktelen: kilengéseivel a barbarizmust keltette életre és eszmei türelmetlenségévé! az emberi történelem legsötétebb korait idézte íe).
A Szociáldemokrata Párt
közleményei
— A V*arehijtó Bizottság áp
rilis 11-én értekezletet tartott, amely
nek határozata alapján a jelentke
zők egy részit már fel is vettük.
Kérjük tehát az elvtársakat, hogy
a belépési nyilatkozat aláírása és
a tagsági igazolvány átvétele végett
jelenjenek meg a titkári irodában.
— IfjusigiJ^r. A Demokrata Párt
déldunántuli gjusági titkársága Vig
L Sándort biztemeg Nagy ka;»2sa ifiu-
ságának megszervezésével. Windisth
\' Dénes polgármester. á Magyar Demokrata Párt Ifjúsági ■Szovetségc nagykanizsai szervezetének ideiglenes helyiségéül a Nemzeti Bank F6-ut 16- sz. alatti helyiségét bocsátotta, rendelkezésre. Ezúton hiv-juk fel a nagykanizsai ifjúságot, hogy mielőbb je!en:kezzenek a Magyar Demokratikus ifjúsági Szövetség helyiségében, ahol mindennemű felvilágosiiást megkapnak. Yig L.
ifjunak
iráftyita^acu M.\\/t|£«ii ^^ n nap ni
den szakában rendelkezésre áll.
A Polgármester
közleményei Hirdetmény.
Felhívok rainaecki\'. különösen éjwlő-víiialkozófcJt, Iparosokat, hogy 3 birtokuk-btn !évS banndy \'ermjzot adják be a-vftrosi mérnöki nivatalb* (Horthy Miklósul I. u. II. em. «. ajtó).
A rircshAia leégése alkalmival mindesr terv dpusxtuli is a tervtár újbóli megszervezése celiibó! köiétdekbíil szükség na mindenféle lenre.
Nagykanizsa, 1945. tprflís J2. 29S/1M5. ké.
Hirdetmény.
Felhirom a feszc togy- es kisketesitc-döket. pékeket és hertewket. hogy üze-mfikben l«-6, jegyrendfier •!* vont kési-iciQket április bú 4-üá iílípotnak mcs>-feidöen *S órán bei a iristao jel miséit be a Köieíiáüsí Hívamíba.
Nagjtanitsa, 1945. SprÜis 13 ar.
"035/1945.
Hirdetmény.
Az oroftr Kaionat Pítancenoksás a város ellálatUn lakossága siimira való szétosztás végen a WiierktreskedÖkiielc katona kenyeret oszitft szét. Csatádon-keal egy darab kenyér ba a csxttd aegy tarall több siejrtíyWi ül, ugy kettó da-n£ kényét vehetfi It
Nagykanizsa, 1945. iprilis 13. • Plá
— A Z*!am»gy«t Gazdasági Ta
karékpénztar rt ezúton közli, hogy
folyó hó 13-tó!, péntekíöl kezdődően
a további intézkedésig F6-ut 8. sz.
aJatt, a BankegyesQiet udvari helyi
ségében áll igen tisztelt Ügyfelei ren
delkezésére. (:>
ZALA politikai pp
Kiadja: .KSztsziIu^t R- T. Hagykulzta" FeUIi* kUÜ:
S«rk««zté*ért Fcfel: ír. Sottá« tart. Nyomatott 2 .KiSajttidaéei R- T. Na*y-kzsa\'1 nyonwtiiában líaejkwkaao. Nyomílaéit telel: Z*i*i Karoír-

5O» évfolyam.

Nagykanizsa, 1945. április 15 vasárnap

6. szám.A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság hivatalos lapja.
Szerkeszti: dr. Soltész Imre főszerkesztő.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fó-út 5. szám. ■
Telefon: 78.


Jgazmgüytfiiwniaztcr: Dr. Valón-ín-.- Áronon. Iskoláit Szeeodcn vé-vzte, VI évié Kolozsváron n >IAV-;i! óoiepw>\\i- 26 év óta, tagja a sz/>-lakjeinokrata pártnak.
Gábor ve7én.-7,redee. A Lodwika végzett növendéke. A hooT«dtüaér-íé^ patancsnoka rolt, najd a honré-<lf*lmi xu inisztÉrimn tanácsosAés rö-vki idcrú; a mat£*ar csendórség fú-
fpft nJnitzier■.- l>r. Molnár Erik. Tanulmányait a budapeuti MOrtcm josri fakultásáo récóito. Szátnw könyvet irt bólcsclmi." tür-téncimi t\'s puiittfcai kórdésekról. Pár-ttJiikiruJi.
II legújabb hadijélentósek
Seri in, Drezda, Nürnberg, Chemnítz felé haladnak a szövetségesek — Erfurt elesett
Kikből áll az Ideiglenes | Nemzeti Kormány?
résié, jjt
lt k6[iYÍ?ot\'jt tfl Magyarursjáíi tL:-
kratitus pártjának küldöttei. Az
g k l k
134 í dox-nibcr íl. és 22-.>r. ül/- j seixtt az lóoi^it-net. Nemzeuryülés Dehiv-XMi városában. Az Ideiglenes Ncmj^etzjTÍléi a tnas^yar nép meg-)>izá»ábéT megválasztotta az KÜCÍ::L*-:w nemzeti kormányt. A kormám-b^n résztvevőiek a magyar honv.\'-Ü-KOS w?»etói. :; társadalmi é= tado-ma:ivos élet szűreptői, voi "\'. ■ — \' r*
pártji _
._ j kormány elsó
az volt, hogy hadai üzent a fasiszta-Németorszáiínak és deletrációt küldött a Szo.vjoluiiíöb», fao^y megkezdje a fo&vrrezüuGti tárgv&láao-loU a. Hitler elí^n harcoló szüTOtsé-«es ncataeUíkköl. A fegyverszünetet 1945 január 20-án meg is kötjtték.
Az lűoiiiiones Nemzeti Kormány szóéit* knolentetto: *Az Ideiglenes N«Eazcti Kormány legfontosabb feladatának tekinti, hogy a magyar ;iép minden <\\-*jí"t moz-^ústtsa a g\\úlü!t német elnyomók és hungarista bénmwctk ellen, akik az országot poextulásba döntötték.. .«
Miniizterdnök: Dalnoki "Mikié* Jíiiti vo^úrezrodee. lOlü-oeii végezte a Ludovikát- Héartvott az olsó VI1.UÍ-liáboruban. Utána magas parancs^ noki állásokat töltött be. 1ÍWS óta a/ 1. honvéd hadsereg pararx^noka.
Külügyminiszter; Dr. Gyöngjösj\' J4OO8 Tanár & íöíiró, iöHb HUSZO-gaadasá^i könj-*1 szerző^. A Füij-^ctlon Kisgazdapáa eg>ik vczn-t^ie.
HfJügytu^tigzier; Dr. Erdői Ftí-i-e:ic, a \\pmz--;ti Paraaztpárt o^yík megalapítója. Ismertek a magyar faluról irt könyvei. Az utóbbi úvok-tieo összeköttetés bon állt a budajicati olieaiíéki «w[ortokkaL líM-t márciu-sáhan menekülni.- kellett a nérnetok és f»":rana;ík elő!.
veaérezrodes. ft\'sitvetí az első világ- | háborúban, ki\'aóhb nu^s állásokat ) fojflalt <A a honvédst-cnél. 1944 áprilisiban vezérkari fónőkfcú nevezték ti. Uktóbcrhcn a németek letartóztatták, de sikerült olmenekuinie.
i atrán. 1935-ig Debrecen polpár-moatorc, 1939-beo fü^g«?tlen kisgaz-d.ipárti proiframmai kóp\\iseiönek vú-\'ii9xtottak.
ff
vári panisittízülob tanulmányait Lüi-
ínuo v^niuntás. . Kaposvá zd&sűtn ta
fis. f<>Jditf)
te. számos mai^var ina-úgaxdasáci kőn\\T szerzője. 19 IS óta komniunisla, a párt központi bÍ^ták tj
püffy rtiúzter: Takács Fc-
rraiv- volt kőműves munkás, hód-
mexÓvásárheWi fökiUílen parasxtszü-
lók eyonnekő. 1910 óta az -épitó-
munK^tok Kzukszerrczetónok w a
szociáldomokraia pártnak törékeny
taíO*. lD35-be;i szülővárosa P2octáf-
^ programinál képviselővé
ála
ztotta
Ker^kfídnlmi miniszter: /Gábor Jóxaof é;ntómunkáa, kláxahúzai &z&-IÍÓQJ íUíuijk íb. Iskoláit saját en-jC-bÓl magánúton vóaiv,tc 1310 ota rfei^t mez a raQiifeásmozyaioinbaD, a ril4ghái>oruban a szerb is orosx frontoíi harcolt, utána 15 évi? a kül-feercíikedeteinberi fojtetí ki tevékenv-sétut. Kommunista.
Közoktatásügyi miniszter: Toloki G^QI gróf etoietecii tanár. Te!oki Pál TOH minísrtfmlnűk fia. Több tudo-íminjros mű szorzója, a kolozsvári to a gazdasági földrajz pro-


14
London, április
. barl;«rc^ 0 kiléte
Az amerika ^ e
rüttc Lipcsét ij3 00 kilométerre van J.\'reidátói. Patton tábornok 4. pán-célof. tudo^ztúlva tofinap 40 kílomí-teit íirfadt előre, átkelt a Marba folyón ús 75 kiiorntterre moetőz?-litétte Drezdát. Az északameritai serc^pk clíoirialták Jénát, az optikai k>"-nontot. A 6. páncélos hadosztály kíitolékp; ixrfo-.toitak Zoitzta, 25 kilbciéurec vannak Chemnitztőí és Gi> kiiomúlcmr! Irrozdátöl. így Patton lábontok kötelékei közelebb vannak Drezdához, mint Konvev marcalié, akik a eörlitzi kúrzotbjE-n Drezdától H5 kilométer távolságban ran-nak. Mű.1* serctjek Bsjororszáfíb&n haiadn* vAótv. Tccnap 50 kiloroé-tuw« tíöncrtSwn mindeai dlenállá* mecszünt- Erfortm a némotek fol-fulták ayíp\' az cszakamorikai caapa-lok 50: kiknnéterro állanak -N\'űrn-beretót.- Ertól északovuzabEg; álló csapatot Bcfii-i ellcn\'töíSHr\'OtórB, ^nol ómrólroriira n<>vckszik a vs-szíly. A 9. hadsercc; küteiókoi az Kir-i mentéről törnek elóre a fóvá-rcaba *ivó utakon. Az ellenállás szülte líenyéBzó. A 9. haddt-re? kö-triéksi \'^laadobun; kijrzatóben az Liba folyó 15 kilométeres «zaknszá-n;ik letfcl: urai. ahol az amerikai tankok Utfazolták a. német ellenállást és uieitrtÍBzti*jtu IJraunachwei-got. A ± amerikai h&dsera^ nem e^rtion ÍÖCÍ kiíométerro van a határ-tói, tttktliok az léíjlen és utcárói-u teára megtiaz ti tolták Ambcimft. Hoilundíában felszabadítottak sok város: & bctyiiéaet, eiözőntötták a ilaas torkolatát é* a Zuidcr-tó kó-y.óxti P&ISÍZ vidéket. Fokozatosan ^.\'fcken telték a Ruhr-TÍd6ki torov-zsákot éf 24 óra alatt 84.000 foglyot ej tetiek.
OlaezKszágban a S. amerikai bad-serfs áuV-lt a Santcrno túlsó jártjára éel O^.íMÜlt az Ott álló S7.:>r.?t-
sév-c- (-ntipatokkal és IS kiiomé&ros szakaszt\'tartanak megszállva. A né-mcl clkr.állás továbbra id makacs. Imol&t teszelv fenyegeti. Bolognától déltóiftra** britek 5 kilométert luiiaduik olóre és Montű Grandot, amely jontos badúna^aalat íf lalással ronyecotik. A\'5. bad tovább folytatta elönvomulását Car rsrálól északra. A iíont Üenb szu-i<osnál- a francia határon TOcptísz-titottáku kürzeict. FetsziliadHotttk Brimi mellett eor 60.000 politika! \'fogolyból itió internáló tábort
Eddig 2XXX>&X> hadlfotoly *» munkást bttttk M Né«torsz*
Asofe éáíól
London, április 14 brit csanatok, amalvek Tirémáíól őélkekrtie nabdnak oíöre, íiat»lmp*i táborra bukkantak, ahol politikai; foglyok voitak. Két angol ozredos íebéf zászlóvai közelitoWD mc" a> labort. Itt elmondták, hop" több mint 60.000 ember tartózkodik ott siralmas riszonvok között, melv-fk Vüzül 2000 kiütáaeti és fer-

U>ÍM beíeg, 9000 ember egyéb heteg->éífhf:ii bicnTod. A tábort 700 ma-ÍO\'.\'T éí rii\'-met katona őrizte. A bn-*ek aDmlciren területként kezolik a tábort és orökot iliitottak fel, hogy meirakadályozzák * foglyok kitörései. London, április 14 A szóvctsCses csapatok oddig két millió szövetséc^* hadifoglvot «> munkást ^ribaditottak fel. A* íelsza-badiioítak köz\'itt i>ddÍK efir>"m.il!ii> francia liadk>f-o!_y t-a deportált van. eaek már uthan vannak hazafoli\' Ném
I Eltemettek Roosveltat
! London, április 14
Az angol király Roosvelt, ai
Egyesült Allamok elnökének el
hunyta alkalmából «^y hetes udvari
eyászt rendelt eL Franklin Dtlano
Socsvelt elnököt azombaton tead-
ték el. <
A vllígb*ke értekezlet
London, április 14 Dumbarton-Oaks-ban a brit nemzeti kOzSsség vezetői befejezték kon-
{ ferenciájukaí. A konferencia hatá
rozata szerint z btit nemzeti közös*
ség teljes szerepet kíván játszani a
béke biztosítását szolgáló világszer
vezet megteremt ésé ben. Az értekezf
let tüzetesen megvizsgálta a Dina-
berton-Oaks-i értekezlet anyagát ét
egyetértenek sbban, hogy az ottari
javaslatok alapot nyújtanak az ufi
világbékére. ;
Tokió bombáiáM
London, április 1* Északamerikai óriási bomba :ó; gépek regnap gyujtóbonibás támar dás: intézlek Tokfe fó arzenál nef gyedé ;l!en. Közép Burmában szövetséges csapatok elfoglaltak fontot vasúti csomópontokat, melyek a burmai olajvidék középpontjába ve-z^tnek.
Az angol bttegtzatlrtó Hép«k telj*trtm*ry»
London, április 14 Az angol légierő mentő osztagai 70.000 sebesültet szállítottak Angiiába, akik közül egyetlen embernek sem történt baja. 20 000 egyéb sebesültet a franciaországi kórházakba szállítottak a repülőgépeit.
S*rédi h»roea>rirná» halála
c-?f - London, április 14
\'A Vatikán bejelentette Serédi Jusztmian Magyarország bíboros jiercegpnraásának halalát Serédi a B3gy magyar vezérek közé tartozott, sok beszédben támadta a nácik uralmának módszereit és sokat Vett, hogy a mapvgr egyházat egy tá-borbe O\'üjisc. Ax oroszok közeled-

tének hírcre sem volt hajlandó elhagyni Magyarországot és mintán kiverte* a németeket, az esztergomi székesegyházban misét cdebrálí. Serédi t2 tves volt és halalit sziv-szcitiüdés n*coita.
Kiél bombázása
London, április 14 Brit bombázók nagyerejO támadást intéztek Kid ellen. Bombázták a neurnQnsteri vasutvonalat, amely Dániába vezet és elpusztítottak a földön veszteglő 226 német reptU6-gépet. A taktikai repülőgépek most már a Rajnától keletre lévő repülőtereken szálb-.ak lel
Bee* feiszabadvléstnik ünnep* . L&odoa, április 14, A íiócsi c*ala v«^et ért b ma már az eijfez várostian a vörös zászló leng az osztrák lobogó meUett fe a lakossúe a város £eUzaliaditá£át ünnepli. A Vóröe Hadsereg katonái élolniet osztanak szét a lakos»bg kü-zött. A vörös tisztek v-ürüA virágból font koszorút helvcztek ,-| Ifcetho-ven, Schumann ée Schubert szobraira. A iakotftiá^ ürömmel üdróaölte a felaz*ÍKidrt/i orosz\'hadsen^jet, mivel . mív^-átolták, ho^\\- a németek Iiécsbon m^Lradjanak f6 aláaknázzák a íiidai:it és cípusrtitsák a g\\\'árte-lepekct. Bécs caatájánál a 11. Dtsnet tank hado&xíáiv szenvedett dúntó vo-reséset és tóbö mint 1S0.O00 német foeoiy kerúJt az oroszok kesére és\' 13UÜ á$}*ut éti mozgó tankot zaák-mányoliak. A németek &\'"cn körül hatalmas cródit menyeket építettek, hogy míwvtdiék bjuHkórzotütet. melyet M*be holyeaet át.
H t RE K
— A Miort Özem: Tanács
közleményei.
A Nemzeti Korrnánv roodclketécu értetmébea mindeo vállalatnak, nbol 50 munkásnál tóbÖ alkaimazott dolgozik, met; teíl alakítani az C«omi Tanácsot. A jOvőben ez a szerr kbz híratni az alkalmazottak minden üdvében, eljárni, bProLmoiket cl- \' binilni és a tzüist\'^os int*\'-zkcdésűket rncjttinni. Bciwzölcísi jo^ van a vállalat üzietviteiébo és kütclessij^o mindotv antiszociális törekvést mar c^írájáixui olfoitaní. Aprilú 12-én délután 6 urakor Dombay János Maört éiiités vezetS közreniükódéaé-vol el&ésEitették a választiet, amolyntík idópontjút április 15-én, vasárnapi délután "2 úrira törték ki a ■Vasv-ázasc gépmühelybeo.
■ A Vároal Z«n«iskotáb«n
is meck&MÍ£dik a tanitáe. A nö* vendékek 10 6* 12 óra kGzott jelentkezzenek ónvbeosztódért az irodában.


Azonnal kiosztják a nagybirtokok földjeit Nagykanizsa és Zala fSiffnélkOli lakosai között
tatjes, hiteles szövege
alatt a nyilas vagy más liasoníó mozgalom (Magyar Megújulás Pártja, az országgyűlés tagjaiból alakult Nemzeti Szövetség, "slb.) politikai programját vailó tagja volt a kormánynak, az országgyűlés képviselő- vagy. felsőházának, az országos, kerületi, vagy a budapesti vezetőségben tag volt. vagy aki 1941. évi június 26. napja után. a nyüas-keresztes. vagy más fasiszta mozgalom politikai, társadalmi és gazdasági elveit szolgáló párt egyesület vagy más szervezet-helyi alakulataiban mint vezető, helyettes vezető, titkár, ügyész működött avagy a nyilas és egyéb fasiszta pártban a rendvédelmi alakulatnak tagja volt.
7- §■ !
- £ rendelet 4—ti. g-aiban emijiett eset ]
Az uj föfd birtokreform
; Nagykanizsa utcáin most jelentek meg az uj földbirtokreíorm teljes szövegét ismertető phikátok. Az uj löldbírtokreíorm az ideiglenes kormány 600/1945. M. E. rendeletét tar- i talmazza; A rendelet —- amely a Debrecen- \\ ben megjelenő Magyar Közlöny1945. március ] lS-iki számában jelent meg- — fontosabb ré- \' szeit már a Zala legutóbbi számiban közöttük. Mivel Zala vármegyében sok ezer embert érint az uj föMbírtokreíorm. közérdekből a Zala mai rendkívüli kiadásában teljes részletességgel ismertetjük e rendeletet.
A rendelet cime: \' í
Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 600-\'194ő. i
M. E. rendelete a nagybirtok rendszer megszün- j
tetéséröl is a íöldmüvesnép földhözjuttatásáról. I
" I. FEJEZET j
Bevezető rendelkezések i
1- §■ t
A rendelet célja, hogy az Ideiglenes •Nxtnfeetsryülés Szózatában és az Ideiglenes ■Ts\'ioiazctí Kormány S\'yílatkozatában íefek-iteiett ?Ivt;k és a megadott felbataJmazás-alapján. -i nagybirtok-rendszer megszüntetésével valöravaltsa a magyar földmives nép évszázados álmát és birtokába adja ősi jussát a; földet.
átalakulását és jövő fejlődését, a földesúri í birtokok parasztkézre adása megnyitja a 1 politikai, társadalmi, gazdasági és "szellemi felemelkedés utjáL nz évszázadok óta elnyomott jnagyar parasztság előtt.
A földreform végrehajtása életbevágó nemzeti «\'rdek és gazdasági szükségesség. A nagybirtok-rendszer megszüntetése után Magyarország mezőgazdasága erős, egész-
1 §•
Az 1. §-ban körvonalazott eélt a rendelet a következő inódon valósítja meg: az állam föld!lözjuItatás céljára földalapot léte-

E rrndelet végrehajtását a Földművelésügyi Miniszter irányítja és vezetése alatt, az Országos Földbirtok-rendező Tanács, a Megyei\' I oldbirtokrcndcző Tanácsok és a Községi Köídigénylö Bizottság végzi
11. FEJEZET Földbirtokok elkobzása
4- §.
Tcljt-s egészében és na«n-ságra való tekintet rélküTol kell kobozni a b.§zaárulók, \'
a^n<\'\'ilas; nemzetiszocialista és egyéb fast,ma vezetők,
( a V<Iksbund-tagok.\' továbbá \\a hí borús és népeilenes bűnösök földbirtokait.
5. ff.
Haz:«ruló, háborús- és népellenes bűnös az a maöyar állampolgár,
aki í1 német fasizmuz politikai, gazda
sági cs í-atonai érdekej.1 a magyar nép ro
vásán: támogatta, - \' [
^ki önkéntes jelentkezéssel néioel fa-Ö&YU kítonai. vag\\- rendfenntartó alakulatba bei -pelt
aki valamilyen rémet katonai, vagy
rendfenníartó alakulatnak a magyarság er
dekeit sé.-tő adatokat szolgáltatott, vagy mint
besúgó piüködött. \\
aki ismét felvette német \'hangzású t-sa-
ládi nevtt. \'
6. §.
XyiUs, nemzetiszociaüsía és eg\\-éb íaaszta vezető az, aki bármilyen elnevezés

szerelésével és a rajtuk levő épületekkel, az államra szállnak ál
belsőségei is. .uenanyos esemen. a lakoiiaz és 1300 négyszögölnél* nem nagyobb telek, a visszamaradt \'család számára mfeghaiíyható.
8. §. ■
. A Községi Földigényíö B-zotlsások előterjesztésére, a Megyei Földbirtok rendező Tanácsok állapítják meg. hogy a -!-■ .~>--G. paragrafusok értelmében kinek a főlrlfoirto-kát kell elkobozni. \'
III. FEJEZET Földbirtokok megvaíiása
9. ■§.
A megváltásnál az 191J. évi január első napján, fennállott tényleges birtok-.illapotol kelt figyelembe ven ni azz«I, hogy egy tulajdonost ilictő valamennyi mezÖgazdftSá<>i művelés alatt álló. ingatlant egybe kell számítani. Az erdők kisajátításán:)! a Ii). paragrafus intézkedik.
A íöldhözjuttatás céljára megváltás ellenében igénybe kell venni a 100 kat holdon R\'lüfi, illetve a Székesfőváros határától számított 30 kilométeres körzetben :\\z 50
holdon felüli birtokokat. 11- I-
Teljes egészében igénybe kell venni
az 1000 kat holdat meghaladó minden mezőgazdasági földbirtokot,
a kereskedelmi törvény és más kereskedelmi vonatkozású törvények alapján létesült összes társas vállalatok, valamint az elismert vállalati nyugdíjpénztárak és a társadalombiztosító intézetek föklbirtokait terjedelmükre való tekintet nélkül
12. §■ , \'■\'
A 100—1000 kat holdig terjedő mezőgazdasági földbirtokoknál, továbbá
terjedelmükre való tekintet néikül a
törvényhatóságok, községek és egyházak
földbirtokainál, valamint a 17. paragrafus-
bon körűiirt eljárás eredményétől függően
az alapítványi birtokoknál J00 kat hold
mezőgazdasági ingatlan mentes a megváltás
alól. *$t
Ha azonban valamely községben, vagy felosztási csoportban az igényjogosultak számához képest kevés ;i felosztható föld. az Országos Föidbirtokrendezö Tanács elrendelheti a megváltást szenvedő természetes személy teljes földbirtokának igén vízvételét Ez esetben a megváltást szenvedőnek, az ország más részében kelt azonos minőségű 100 kat -hold ingatlant juttatni
13. §. -
Mindazokat az ő. kat holdon felüli ingatlanokat, amelyeket a tulajdonos 193ÍÍ. évi szeptember hó 1. napja "utáni-időben adásvételi jogügylettel szerzett me«% r— ameny-nyiben, a szerző féinek a gazdálkodás nem élethivatása, vagy ingatlanszerzése nem létfenntartását szoigálta. — 5 kat. holdat meghaladó részükben igénybe kell venni.

200 kat. hold kiterjedésű; mentesül az igénybevétel alól annak a föUxmives családból származó birtokosnak az ingatlana, akinek a- mezőgazdasági termelés az éiethiva- : tása.
. Í5. K-
300 kat. holdig mentesül az igénybevé- \' tel alól annak^az ingatlana, aki a nemzeti ellenállásban é*s a nemet-dlenes szabadság-harcban kimagasló érdemeket szerzett En- ,-. nck megáll a pilása -a \'Nemzetgyűlés politikai bizottságának feladata.
16. g..
Nem veheiö igénybe a gazdasági szak- - t
oktatás gyakorló területéül, vagy. állami
miníagazdaság céljára szolgáló az a föld- <;
birtok, amely különálló bír toki estként ren- \'~,
diltetett a fenti célok egyikére. :\'i-
Ez esetijén is joga van a Fóldmüyelés- ■■■ ügyi Miniszternek a birtoklíp-szíeges megvál- \\ ■\'■ íásál eirendcini. oly mértékben, hogj- a ni-\'ntesen hag\\*olt ingatlar.. a védett cél megvalósítását bizlosilsa.
Mintagnzdasácok t\'s kisérleíi gaztias;í-; gok iéteátésére a íö\'dreíornf során mcgíeielö . területekéi kell biztosítani.
17. §.
A földművelésügyi, népjóléti továbbá a vallás- és közoklatásüg>\'i minisztériamok kiküldőttejnél összeállított éti szakértő igénybe, vételével eljáró háromtagú bizottság a külön- ■ leges kulturális célra rendelt, továbbá a Közalapítványi Cgyigazgatóság félügj-eletc alá utalt valamennyi földbirtokban fekvő céí- . vagyont felülvizsgálni kŐle*_e^. annak, \'nueg-állapitása végett. hog>\' a kullaráUs vagy alapítványi cvl közérdekü-e. :tnnak- meg^ valósításához müven niig\\-sá"gu földbirtokra van szükség és VJUI-C a kulturális inlézménv>-ntk vagy alapítványn:Lk/)iyan mírlékű egyéb jövedelemforrása, amely j főkibirtokot nél-Icülüzhetővé teszi.
Amcnn_\\-ü)e.n az előző bekezdésben irt
bizottsáíí a "kulturális vagy aiapitványi célt
közérdekúnek nem találja.„az. ilapilyúnví
, földbirtokot teljes egészében igénybe "keli
: venni. A cél elérésére szükséges főldbirlok-
! területet (amely 100 kat. hokinál nagyobb ,
[ nem lehel) meghaladó földbirtokot — a cél-
! nak más jövedelemforrásbó1. való kielégítése •
I esetén a tcljjes földbirtokot — ugyancsak
i meg\\áltás ellenében igénybe keli venni.
í -■Vmennyiben az l. bekezdésben irt bizott-
i ság az alapítványi rélt közérdekúiiek Lalálja
és a megnaf*yolt földbirtok a cél elérését
nem biztosítja, a kormány más eszközökkel
gondoskodik ía cél eléréséről
: - is. §.
Megváltás ellenében igénvbeveendő minden szőlöbirtoknak és gyümőicsöskertnek 20 kat- holdat meghaladó része azzal, hogy mind a megváltott, mind a megmaradó ingat- -lan részek továbbra is szölötnüvelésscl. illetve gyümölcs termeléssel hasrnositaiidók. Indo-köTKcselben \'a Föidmüvélésügvi Müiiszter engedélyezheti a mivelési ág nieg\\-áltozta-tásU \' :
19- §■
A községi, közbirtokossági é* társulati legelök a megváltás alól xiíentesek.
Ahol a községi legelöterülct a szükség- . lelet meghaladja, a meghaladó terűletet J ígénvbe lehet venni.
"Megváltás alá kerüi minden 10 kat holdnál nagyobb -erdőterület. De amaiinyi-ben a megváltás alá kerülő erdő 100 kat holdnál kisebb birtok tartozéka, a tuJajdo-nost a földalapból megfelelő arányban máshol kell kártalanítani.
20. §.
Az elkobzás t-s megváltás során igénybevett -földbirtokokból az erdők, az erdősítésre szolgáló terméketlen területek, valamint az ■ Alföld fásítására kijelölt tej-úletek közül a 10—100 kat hold kiterjedésű erdők állami ellenőrzés ineHett közsqgi tulajdonba, a 100 kat holdon felüli kiierjecíésüek oédíg áfiaiiií tulajdonba körűinek. A FöldmüVclésügyi Miniszter elrencSlbeti közbirlo kossá iá erö léte-sitésa
21- g.
A megváítás alá kerülő és elkobzott ingatlanokon lövő halastavak a község, vagy


• ZALA -
és birtokbabelyezésükkel egyidejűleg az erről szóló okiratot ki kell adni. *
Amennyiben a földhöz juttat ott földjé
nek megmjvelését két gazdasági íven keresz
tül elhanyagolja, vagy indokolatlanul el
mulasztja s ezáltal az ország gazdasági ér
dekeit veszélyezteti, a Községi Földijén vlő
[ Bizottság kétharmad szótöbbséggel hozott
veteményes javaslatára az Országos I-Öld-
j birtokrendező Tanács a juttatott, ingatlant [
j elveheti és másnak adhalj;, ;
j 29. §.
1 Az igénybevett leeeiőket osztatlanul a
! község tu^jdonába keÜ JKRIÍ.
j \' A község legelöterületét, ahol* szükséges
í és lehetséges, ki Jkeli egészíteni ;
f Ahol a legelőterűíet a szükségletet meg-
j haladja és a mivelési ág álalakitápa lehetsé-
| ges, továbbá az igényjogosultak négy száma,
j valamint az igénybevehető szántóföld elég-
i telensége indokolttá teszt, a szükségletet meg
haladó legelő terű fetbö! az igén v jogosultnak
lehet juttatni. *
30. §, ■
Az igénybevett birtokhoz taf-tozó kisajátított gazdasági felszerelést, gépeket és - "gazdasági épületeket, amennyiben azok szét-I osztása nem felel még a termelés érdekének, a fóldhözjuttatottakból alakítandó földmives szövetkezet tulajdonába kell adni. A megváltást szenvedőnek a megmaradó ingatlana arányában (cell a gazdasági eszközöket és épületekéi visszahagyni.
A földmivesszövetkezet célját, működésének szabályait a Földmivclésüigyi Miniszter a rendelet végrehajtása során külön rendelettel állapítja meg. Ilyen szövetkezet azonban a rendelet megjelenése elölt is ineg-ülakulhat
31. §.
Az igénybevett ingatlanon ; lévő mezőgazdasági ipari üzemek (malmok, szeszfőzök, kenderfeldolgozók és egy éti üzemek) is megváltás ellenében igénybeveh^tők & ebben az esetben községi. áRami, esetleg szövetkezeti tulajdonba mennek át. :
32. §. ■
Azok az igényjogosultak, akik lakhelyü
kön föidhöz nem jutottak, az fország más
részén, lehetőleg csoportosan fcell földhöz
juttatni. Az igénybevett földekből erre a
célra megfelelő térülőid k<*Ü ^ fenntartani,
amilyet az Országos Főídbirio fi rendező Ta
nács jelöli ki. :
V. FEJEZET.
• Birtokepység
33. §: ;
igényjogosultnak juttatott föl cl nem yobb olyan bMokegységnél, amc-
\'."-»■ "^ÍW földművelő család a maga erejével meg tud művelni. Ennek megjáilapitásáriál figyelembe kel! venni a felosztásra kerülő bírtoR fekvését, minőségét és ioivelési;ágáL
34. §.
Egy igéJiyjogosultnak jutfalott szántóföld és rét együttvéve lő kat. líoltla\'t, kert és szőlő együttvéve ?> kat. holdat nem haladhat meg.
A 36. g. 1. pontjában folsoroltaknak juttatható szántóföld és rét 25j kat. holdig, kert és szőlő -5 kat. holdig terjedhet.
VI. FEJEZET ;
tgónyjogosultság megállapítása
35. §. \',
A kiosztásra kerülő földekből kisgazdaságok létesítésére földhőzju Itatandó k a gazdasági cselédek és mezőgazdasági munkások, — birtokuk kiegészitéséré a törpebirtokosofc és olyan nagycsaládu kisbirtokosok nős fiúgyermekei, akiknek földbirtoka várható Örökrészükkel együtt G kat. holdnál nem több.
36. §.
Előnyben részesítendő i"énrv;jogosuH : I. Aki a Xémetország elleni) harcban kiváló érdemeket szerzett, eleset íj, vagy irteff-Fokkant aki a partizán mozgalomban harcolt, aki a reakció és fasizmus elleni belső ellenállásban résztvett és ennek sorain hala?, szabadságvesztés büntetést, internálávt szenvedett
iaz állam tulajdonába mennek át. A rízstele-
áiek osztatlanul szövetkezeti vagy kö.zségi
/^tulajdonba kerülnek.
1 22 §.
\\ A törvény alapján elkobzott vagy ■imjg-
Váltott ingatlanokból az Országos róldbir-
íokrencíező Tanács házhelyek es ezzel kap
csolatos konyhakertek céljára megfelelő te-
s*.;n"iletet tart feni]. A házhelyek igénylése és
kiosztása lehetőség. szerintTmár a fóidhöz-
juttatással "egyidejűleg történik. ■
- 23. g.
IIu osztatlan, közös tulajdonban lévő inatlannak az egyik tulajdontársat illető részéi e rendelet 1—ti. paragrafusaiban mqg-.4iaíáro;iolt valamely okból el kell kobozni, agy az ingatlant akként kell megosztani, ho^y .íz elkobzott és megmaradó incatfariré-satt értéke aránvban álljon a tulajdoni illetőségekkel.
ilvm esetben- ha a gazdasági épülések, i-Wt é^ hóit felszerelés természetben meg nem osztható, ezek az elkobzott területen földuöz-julLatotluknak idí\'iglenest\'n közös használatba jdandók..
Ha osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan k<*rül megváltásra, ugy minden egyes nila»(lonostársnak joga van az c. rendeletben foglalt megkülönböztetés szeríní őt ületö területre mentességet igényelni.
A tulajdonostársak mentességének megállapítására az 1939. évi szeptember hü 1. jiapjan jVnnálló leiekkönvvi állapot az irányadó,
Házastársak tulajdona egy szemelv tu-Jkiidonaként tekintendő.
21 g.
lín u megváltásra kerüiő ingatlanok kö
zöli szülő. vagy gyümölcsös is van, a tulaj
donom kívánságára megfelelő területű szőlőt,
v;igy gyümölcsöst kei! részére meghagyni,
ugy azonban, hogy a megmaradó összes in
gatlan terjedelme ne haladja még a ren
deletben megengedett legnagyobb területet.
1 kaf. hold szőlő, vagy gyümölcsös 5 kai.
hold\' szántónak Felel nieg. :
25. §.
A megváltás alá kerülő ingatlanhoz tartozó élő és holt felszerelést, gazdasági épületeket, stb. is igénybe kell venni,\' tekintet nélkül arra. hogy a megváltást szenvedőnek, vagy Jiiáüiiak a tulajdona. Az "élő é* holt íel~ wert-lésből csak annyi mentesül a% igénybe-vétó alól; amennyi a megmaradó■\'saját tulajdon és haszonbérlet mcgniivelésúht-\'z szükr ségfcs. Ez azonban nem lehet több együttcsen 20(1 k:tt holdon való gazdálkodáshoz szük-si-a<-s élő és holt felszerelésnél. ;
Az elkobzás vagy megváltás alá kerülő" ingatlanon lévő 100 kat. holdat meg nem haladó kishaszonbérletek élő és holt felszerelése minden esetben mentesül az igény-> bevétel alól. A szükséghez képest azonban a mezőgazdasági t*épeket és felszerelést a tulajdonos méltányos dletiszoigáltalgs ellené-: b*-n köteles a fötdhüzjultatoUakiiák\' használatra átengedni.
. 26. g. - ;
Az igénybevételt nem akadályozza az. hogy-az ingatlanra szolgalmi jog, te-lkij leherjog, haszonélvezeti jog. .jelzálogjog, vagy haszonbérleti jog van bekebelezve. A megváltásra , kcjülü ingatlanra vonatkozó haszonbérleti jogviszonv a földreform végrehajt fisával, de legkésőbb 19-15. évi október hó 15. napján megszűnik.
27. §. :
A m<-j?\\\'íl?ásra kerülő ingatlanrészt . a
helyi i-űldig\'riivIS Bizottság jelöli ki, lehe
tőig a megváltást szenvedő meghallgatása
után mind a megváltandó,-mind a tulajdo
nosnak visszamaradó ingatlanra vonatkozó
tiTim\'IiSi szempontoknak szem előtt tar-
lisúvai. . : ..
IV- FEJEZET !
• A juttatás módozatai •
. -; " 28. §. :
. Az igényjogosultaknak iuttaioU szántó-íoidet. kertet, szőlőt, rétet és az ezek kózé bcékell kisebb terüíeíü légelöt, nádast, "a juttütottaknak egyéoi és lelekkönyvileg be-kebelezetí tel»ermentes tulajdonába kell adci. A juttatott ingatlant részükre ki keli mérni

; Az ebben a pontban, meghatározott ifí#iyjososaltxág átszáll a kivégzettnek vagy elhaltnak házastársára, vagy gj-enaekeim, ezek nemlétében szüleire.
2. AJki az 1945. évi gazdasági munkák során munkájával példaaaó módon ejöljárt
. 3. Akinek három, vagy ennél több háztartásban élő gyermeke van.
; 1—3. pont alatt felsorolt igényjogosult helyett felesége gyermeke, vagy. eltartottja jelintheti be az igéuvt, ha a jogosult katonai szolgálata (hősi halála, hadifogsága) vagy elhurcolása miatt ezt személyesen nem teheti -
| Egyenlő felttételek mellett előnvbea részesül az a kishaszonbérlő, aki a felosztásra kefttlő ingatlan részen már 1944-ben eas-dáíkodott
i 37- §. .
\' . A házhelvek és ezekkel kapcsolatos konyhakertek\'céljára kisajátított területeikből telekhez juttathatók családos és vagyontalan magyar állampolgárok, akiknek sem . lakhelyükön, sem másból saját, vagy háztartásukban élő hozzátartozójuk tulajdonát képező lakóházingatlanuk nincsen.
Előnyben részesitendők a 36. f. 1. bekezdése 1—3. pontja alatt felsoroltak..
3* g-Kí*kell zárni az igénylők közül:
1. aki elmebeteg, gyengeehnéjü, vagy aíci
nem távollét fkából áll gondnokság alatt .
2. akit nyereségvágyból elkövetett bűn-\'
tett nriatt 1 évnél súlyosabb szabadságvesz- \'
tésre iogerőüsn eÉHéltefc, amennviben a bün
tetés kiállása óta 5 év még nem teli el, /
3. akit a népbiróság elitéit,
4. aki az 1915. érben a\'tulajdonában,
haszonbérletében áüó, vagy gondjaira bízott
földet — bár ehhez módja volt — nem mű
velte,
.j. akit a helyi Földigéiivlö Bizottság kétharmad szótöbbséggé! juttatásra alkalmatlannak talál,
8. aki idegen állampolgár.
Az 5. pontban megjelölt esetben panasz
nak van helye a Megyei JFoldbiríokrendezÖ
Tanácshoz. . .
VII FEJEZET Kártalanítás
39. $. ■ \' ■
E rendelet céljainak megvalősitásánár
irányadó elv, hogy a 4. §-ban felsorolt személyek kivételével az igénybevett földbirtok: ingó és ingatlan felszerelés, üzemek stb. tulajdonosának káHalanilás jár; a föídhöz-jutottak pedig meg\\\'áltási árat ... tartoznak fizetni.
Az igénybevett földbirtokok tulajdono- \' sainait kártalanítása, iüetve a kárlalanitás erejéig a telekkönyvi, hitelezők kielégítése, az állam feladata.
A földhözjuttalottalc által fizetett n^g-váltási összegből főldbirtokrendezö alap létesül, melyből az állam teherbíró képessége szerint kártalanítja a megváltást szenvedőkel A fóldbirtokrendező alapot a FölmüveJés-\' ügyi Miniszter által létesítendő, vagy kijelölt szerv T;ezcli
40. §.
A föld húz juttatott a föld ára fejében a kataszteri tiszta jövedelem húszszoros összegét fizeti E számitásnál 1 forint 2.32 pengőnek, 1 korona. 1.16 -pengőnek veendő.
A telekkönyvi betétek, vagy teiekjegyző-könyvek elvesztése vagy megsemmisülése esetén á kataszteri tiszta jövedéknél, a községi elöljáróság adatainak es javaslatának figyelembevételével a Megyei Fóldbirtokren-dező Tanács állapítja meg. A megváltási ár késedelmes megállapitása nem akadályozza az igénybevett ingatlanok felosztását és ax- \'. igényjogosultak birlokbahelyezését
"Az első bekezdésben foglaltak szerint. megállapított megváltási ár alapján kiszámítandó, hogy.a megváltási ár míiyen mennyiségű középminősésü tiszavidéki búza árának? felel meg. E számitásnál a búza 100 kjr-kénti- ■ ára 40 P-nek veendő. A búzamennyiség anyr "-nvi reszíC osztandó fel, ahány résziéiben "a főldhőzjuttittott a AZ §. érteimében a megváltási árai fizetni tartozik. Az "egyes részletek esedékessége" alkalmával a íőldhözjut-tatott terményben is fizethet, amennyiben azonban a fizetést készpénzben teljesiti, ugy


olyan összeget kell fizetnie, amely az ese- j dékes buzarészletnefc. -az esedékesség napiján budapesti középárfolyamán, száíni-
ellenértékének megfelel. Késedelmes fizetés esetén a fizetés napján számított ár fize-
tendö, ha ez á magasabb- \' tokbabeívíezéséí rendeleti utón szabályozza.
41. §. í " 4S 8 " \' \'
A kiosztásra kerülő földeken lévő ingó j "*°- S .
Easági felszerelés értékét becslés szerint Ennek a rendeletnek végrehajtását ti.
megállapítani. A becslés alapjául az I Országos Földbirtokrendező Tanács, a Me-
L évi árak szolgálnak, amelyek összege a \'—: e~I-»^-»-\'"—\'-■" T««*««V .«.-*W.*
megváltott tárgy használhatóságához iépest
legíeljsbb lő\'/ű-kal emelhető.
A 43. §-b:m foglalt terhelési tHaiom nem
■onalkozik: , ; i a- úg>\'ek állandó Intézésére 5~taou választ-
1. a megváltási, arra, amely megállapi- i mjjp^t alakit
után az ingatlanra bekebelezhető és - ■ ; . _.... , ,_ „. .... r ,
^ A Községi Foldigénylu BizotUag fel-
adata az igényjogosultak rjyiívánUtftásba

Űgyanez irányadó a megváltott birtokon
lévő épüieiek és egyéb ingatlanfelszerelések
megváltási árának megállapít ására^ is azzal,
hogy az ezekért megállapított összes megvál
tást ár nem haladhatja meg a földingatlan
megváltási árának 30<ft-át. :
42. & ■;
A földhózjuttatott törpebirtokos vagy. kisbirtokos köteles a föld megváltási árának lU°/o-át birtokbahelyezése alkalmával léfír zetni, — a hátralékot 1U évi egyenlő részletekben kiegyenlíteni.
A földnélkúli gazdasági cseléd vagy a3£r
l\\J évi egyenlő részletben törleszthet! le. Az
zöguzdasági muukás a föld megváltási árát
l é l étb tltht l A
és holt felszerelés és gazdaság ipületek megváltási ára a földingáttan meg-.áltási árához számítandó az esetben, ha a negosztás során azok a földhöz juttató Unok .» tulajdonába kerültek. Ha ezek a vagyón-.argyak földmívclő szövetkezet tulajdonába utoitak, ugy megváltási árukat a szövetkezet \'orleszti le 20 évi egyenlő részletben.
A megváltási árhoz kell számítani a főid :címeresével és szétosztásával felmerülő ösz-;zes műszaki költségnek a kiosztott birtok-egységre eső részét is.
ii §.
A földreform során juttatott földbirtok I ..i juttatástól számitott 10 éven belül csak a j
ása után az ingj
. más jelzálogjogot megelőz,
2. a bűncselekményekből eredő kártéji-
tési követelésekre,
3. a törvényen alapufó tartásdíjakra,
4. adó- és illetéktartozásra,
5. termelési beruházásokból eredő tár-
lozásokral
VIU. FEJEZET Vegyes rendelkezések
:\' 45- §■ (.
E rendelet végrehajtását az igénybevett i iöldbirtok kötöltsége nem akadályozza. 46. g-

Azok a mag\\-ar álianrpoigárok, akik: a íasiszta fönOny értelmében zsidószármazá-suk miatt vesztették cl földingatlanukat,: e rendelet Ctgrehajtása során Visszakapják íivett ingatlanaikat az esetben, ha az ingatlan c rendelet alapján nem volna elkob-iandó, vagy megváltandó, indokok esetben az Országos FöldbirtokrendezÖ Tanács a tu-iajdonos részére az elvett ingatlan helyéit, laúshol adhat azonos minőségű ingatlant.
Ha a zsidónak tekintett tulajdonostói 11vett földingatlanon olyan tulajdonos, vagy kishaszonbÓPW gazdálkodik, aki e rendelet ortebnébe^T igénj\'jogosult, ugj- az Országos :;7Öldbirt(fkrendezö Tanács az elvett ingalian iiSlyetl. mas hasonló minőségű és mivelési ■\\gu ingatlant jciöl kt
A jelen §. alá tartozó igények elbiráiá-
íánál, az 1938. évi március hó 1. ^napján
fennállott telekkönyvi állapotot kell £igye-
;Sembe venni azzal, hogy e címen nincs fold-
iiözjuttatásra igénye annak a zsidónak íe-
íöntett személynek, aki földingatlanát fenti
sáöpont után visszterhes ügyiette! elidegeni-
íette. \' --


ÍQ45. április 15
i \' . 53. §. "-A ■
E rendeletnek a föidbin«?K legna
kiterjedését szabályozó rendeikezése
élák\' h földié
ZALA
47. §-
A rendelet felhatalmazza a Fő Idxnivelés-
ügyi Minisztert arra, hogy a kisajátított in
atlanok felmérésének és felosztásának be
i jtk idil bí
gatlanok felmérésének 6s feloszlásának: be- célozzák, hogy a földigén vlők minél nagyobb fejezéséíg, az igényjogosultak ideiglenes bír- j hányada földbirtoklwz jusson. Nincs tehát
...,_.., __,_.. __:,-■-., ... ,_.:, akadálya annak, hogy bárki élők közööi\'
jogügylettel, vagy öröklés utján, földbirtokot szerezzen, amennyiben ezt a fennálló egyéb jogszabályok megengedik.
■öldbirtokrendezö Tanácsok, tci .özségi Földigénylő Bizottságok végzik.
Az országos Főldbirtokfendezö Tanács elnökét és helyettes elnökét a Földmivelés-
. IX. FEJEZET
BQntetÖ rendelkezések
é y ű
ügyi Miniszter nevezi ki-a tanács tagjai közül.
A Földművelésügyi Miniszter elrendel-•.beti, hogy A tanács kebelében egy vagy: több tárgyaié tanács alakuljon. Minden egyes tanácsnak 9 tagja van, akik-közül 1 bírót, 1 mérnököt és gazdasági szakembert a Földmivelésügyi Jíiniszter nevez ki A Földmivclésügyi Miniszter 3 tuj*>t a föld-igénylők, közül hív be, akik közül 2 tagot a 1-öldmunkások Országos Szövetsége jelűi ki.
Az Országos FöldbírtokrendezŐ Tanács feladata az ingatlanok elkobzásának, ifietve
\': \' . 54. ^. " ■.
Amennyiben cselekn2énj*e suivosabb be
számítás alá nem esik. vétséget követ eJ és
egy évig terjedhető elzárással, valamint S00O"
pengőig lerjedhető pénzbüntetéssel bünte
tendő az, aki . ■ -
megváltásának" keresztülvitele. A Községi
a) hatóságnak a jeien rendezel atkal-
niazása során tudva hamis adatokat HŰ elő, ■
vagy az áltaia szolgáltatni köteíes atfeíok
szí>lgáitatását elfogadhalu indok uélkúl meg- .
tagadja, vagy elmulasztja ; ;
b) akS"a rendelet életbelépte után meg-.-■
váltás tárgyát képező ingatlanát, ingó,\' vagy
ingatlan gazdasági felszerelését elide^euiti,
megrongáija, vagy inas módon hasznáthatat- .
íiná teszi, vagy a megváltás alól elvonja;.
. c) az az igényjogosult, aki igényének"";
bejelentése kapcsán tudva, hamis adatokat\'""
terjeszt £lö. • .
sjtendö minden meg>"e székhelvén: 7 tagból áll, melyből 1 birót, 1 mérnököt, l gazdasági szafeEtnbért a földmivelésügyi miniszter ne\\-iez ki. 2 tagbt a megj-e székhelyén Jévií Nemzeti Bizottság, 2 ta^ol j>edig a Földmunkás Szakszervezet küld ki.
A Mcpyei Föidbírtokrendező Tanfics az Országos KÖldbirtokrendezű Tanács jegyei véarehajfió szerve. Feladata az Orszikjos Földbirtokrendezö Tynács rendelkezéseinek foganatosítása, illetve a végrehajtás ellenőrzése, a földbirtok rendezés és általános szempontjainak alkalmazása, illetve védelme.
Községi Földigénylö Bizottság létcsi-
A b) pont csetébeki az elide^fartési ügy- ■
let érvénytelen. ■
A c)*pont esetében a tettes az igénylés-: bői kizárandó. A már juttatott föld a birtokbahelyezés napjától számitott 3 évén be--lül elvonható. Ennek kimondása az Or-szá* • gos Földbirlokrendező Tanács hatáskörébe\' .\' tartozik
. 55. §.
Az Országos Földbirtokrcndezö Taaiács. \'■ a Megyei FöldbirtokrendezÖ Tanácsok és \'• a Községi Földigénylő Bizottságok tagjai .; \' megbízatásuk tartama alatt közhivatalnokok- . • nak tekintendők és az 1911 éd XI-. .1-Í-..V ■ szerinti védelemben részesülnek.
X. FEJEZET "•\'■■;
56. §. : r
E rendelet a kihirdeiés napján é!otl)e-lép és végrehajtása azonnal megkezdendö..
Debrecen, 1945. március 15-én.
Az ideiglenes nemzeti kormány nevében-:
Mikfós Béla Nagy Imre
minisiterelnők. fffldtniTtítóí^yi miniszter.
g g
igényjogosul jy
cgielent a Debrecenben raegjeienő „Ifacyar Közlöny" hivatalos lap 1945. évi mircios £t6 lS-íjti számiban.)
A Kommunista pírt vasárnap délelőtt il-kor a párt helyiségében föidbtrtokrefona ismertetést tart. — Vasárnap délután 3 -órakor Kis-kanizsán a Templom-téri iskoiánál szintén a föíd-birfokreform ismertetése, a kikQldört miniszteri biztos előadása lesz.
vétele és a község határában lévő elkobzás, vagy megváltás alá kerülő földbirtok összeírása. Felosztási tervet készít és kő-íremíT1 ködik a földbirtok felosztásában. :
49. §. ;
296/K6. 1
Hirdstmóny.
At erosz kx\'onai parancsnokáig teje! bscsit a terhes anyík és 3 éven aluii gyermekei rendelkezéséxt. Esen iRenijoeosnilak egyelőre minden miíodilí n»p fcapoalc fö liter tejet A te) kiadisit cg>éb Ígenyj<^o3nlt*k» csak az esetben lesz módomban ktteijeKztem, hx a teheqtaitó eudak íítal beszolgalialott te] mennyisége emelkedai fog. Az igényjogosultak teJtgazotósyaitaU ervearesites TC-getl muliuík be B Kfizellátási Hnatalbxn.
A tejetlt teiitawlvany letmatiöL-a elleneben K alábbi itiUmereSben letaet*beszerezni:
O«TK l-es liőfc Horthy M.-nt. OMTK ü-«s fiólt Su-r-ut BalocD jánosné Magyar-tu Tőik Arpadné Kiraly-u, U?■JóMfné EöWöJttr. Harargozó lawtoé Tdeki-nl, Gyuiáae Erzsébet-tér, Deák KirolynéEŐtv&s ter. Felhirom a teiWmertket. hogy a közönség tíjélcoiti-tisa céljából a kiosztás keidsté\'. és a napceta IcioszUnd« tcimensyiseget üzletük ajtaján ftítfctS hdyen írják hi Nag>-kanizsa. 1945. ipriüs 13.
Polflármwter.
Az előző §-ban felsorolt tanácsok \'\'és bizottságok hatáskörét, belső ügyrendjét és egyéb szervezeti kérdéseit a Földmivelésügyi Jüniszter rendelettel állapítja meg. Ugyancsak a Földmivelésügyi Miniszter állapítja meg azt, hogy az egyes bizottságok által hozott határozatok közül, melyek ellen smely halóságokhoz van egyfokú jogorvoslatnak heíve.
50. §. ;
Amennyiben az elkobzott, vagy megvál
tott földbirtok egy része kcgyuri-gog alap
ján, vagy mint isgyházi javadalmi KiKok egy
házi célokat szolgál, ugy erre a célra illeté
kes egyházi főhatóság földingatlant; igé
nyelhet. ■^—\'\'
51- §-
2JWJI politibai nspilap
Kiadjt: J»zguiUs4flI R. \'■ Negykuliu*
Felelő* kiadi;
a N*jykMli»al Nuazet Buettiss.
Snrkurtteért Mai: dr. SoltéK íar«.
- Nyomatott a .Köteí«!««íei R. T. Nagy-
ki* dájábar N«g>-ka-::^n
■ E rendelet végrehajtása során felmerülő összes\' kérdéseket a Földművelésügyi Miniszter rendeletté! szabályozza az esjetben is, ha a kérdés szabályozása a iörvénvliozás körébe tartozna, mégis azzal a korlátozással, hogy az e rendeletben kifejezésre jutott céloktól és alapelvektől ei nem térhet. *
\' 5Z §. ! ■
yj Nyotndiért felel: Zaííi Károlv.
E rendelet végrehajtásával kapcsolatos minden beadvány, határozat, szerződés, telekkönyvi bekebelezés, vagy törlés iheték-menles. Ez a mentesség nem terjed ki a peres eljárásra.

Ü0> évfolyam. Nagykanizsa, (945. április 1? • kedd 7. sj-sm.
w w A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság
■ ÜL hivatalos lapja.
B M3k Szerkeszti-: ár. Soltész Jmre főszerkesztő.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-út 5. szám.
Teleion: 78.


A legújabb hadijelentések
Ausztriában, Középnémetországban, Hollandiában nyomulnak előre a szövetségesek —
Zeiizot, a német szintetikus, benzingyártás központját is elfoglalták — A Berlin elleni
■ végső roham előtt
nuljanak Olaszo; szagból, minthogy Kesselring utóda nem is tudja itteni csapatait visszavonni. Olaszországban 20 német és, 6 olasz hadosztály van. Alexander tábornok bejelentette, hogy uj görög hadosztályok vannak alakulóban, melyeket szintén az olasz fronton fognak hatcba-vetni. Nyilatkozata végén kijelentette, hogy Olaszország felszabadítása után a szövetséges hadsereg Ausztria egy részét fogja megszál-lani.
A háborús helyzet képe: Németország teljes összeomlását mutatja. A legújabb hadijelentések fontos hülységek elfoglalásáról számolnak be.
Xöthen, Zeitz, Bamberg elesett
\' London, április l\'i
- A U. északamorikaí hadsereg Felzárkózik az Elba mentén, Magde-: (un: mindkét oldalán és a folyam í-e-Hí partján létesített állásait ki-?zéiesitette, de az a hadosztály, rielyik a folyam északi részén áttelt, kénytelen volt egyidóre visszavonulni. Az 1.\'hadsereg kötelékei í tesMíUtó! délnyugatra elfoglalták Kötiient é-s a tipcsótál délre fekvő íeitzet. a szintetikus benzinterméiés központját és 10 kilométerre vannak t\'hcimiitztól. A 3. északamorikai 1 adsereír 20 kilométerro van a cseh-iz!ov;ík határtól és 150 kilométer j álaszlja el az orosz haderőtől. A ".. északamerikai hadsereg 15 kilo-! létorre van Nürnlíözgtól. Szoml>a-í3n Bamliergben a szövetségesek
;50O rádió átta.1 irányítható német tunkol zsákmányoltak". A Kuhr-vi-fcéki teívpzsákban az 1. és 9. amfi-i lkai hadsereg kötelékei csatlakoztak t-gymáshoz Ó3 ozzül kottőbe szeltek t:zt :i területet és az itt-harcoló ué-í un hadosztályok felszámolása-meg-Kczdődött. A \' szövetségesek tegnap <.lfoL\'lnlták Wuppertai városát. Ka-i adai páncélosok Eszakhollandiában Élruningcntől északnyugatra 15 kilo-f-iéU.Mt hatoltak előre és elérték a Ungerpartot. Xyugathollandíában ol-szigetelték a német haderőt és he-i,s harcok alakultak ki a visszavo-! Lilú német erókkej. A szövetségesek Amheimtól északra 20 kitomé-t-irrc .megállították az észak felé ^lóretöró német haderőt és a Zuider lútól északra fekvő terep felszabadult, de Groningenbcn továbbra is leves ellenállás folyik. Az Elba fel-\' t.ó folvásától keletre más kötelékek f kilométert haladtak előre Ham-turir é-s Altona irányában.
-Kettészakadt a német hadsereg
?. London, április lti
i: A nyugati szövetséginek hatalmas jüdorókkel az Elba mentén Berlin i-lieii :i végső rohamra törnek elún\\ Hollandia északi részében elérték _a
\' pngert és a fíuhr terepz»ákot valö-■ líüiíal kertészakitorták. A szövetsé-|K*k tegnap jelentősen előretörtek l-\'émetoi-íizágbaii & 20 kilométerre fjnitnk a csehszlovák liatártól. A ísémet haderő kettéválása fe a biro-á-iíotn teljes szétfoszlíisJi következ-tiiixín a németek\'kénytelenek voltak picgosztani a had vezetőséget. A nyu-f] iti hadsereg parancsnokságát Busch itljornok vette át, akinek hadsereg c >oix)rtjait Fehér-Oroszországban ti.íétvertt1 a VöWis Hadsereg. A dél-n-5metországi haderő parancsnoka Kesselring tábornok. A német liad-
■ffi\'ó feloszlása -rendületlenül folyik,
ü\'vább. A szövetségesek április má-
si.dik hetében félmillió német hadi-
frűlyoi ejtettek. St. l\'ölten, Bécstől
ÍJ) kiiumétém? nyugatraa szöA-etsé^
gí isek kezében van.\' ^

Elfoglalták St. Pöltent
I*oiid.oti. április 16 Tolbuchin hatlseroge Ausztria területén Linz és München irányában nyomul előre -és tegnap elfoglalták a öéestől 55 kilométer távolságban fekvő St. Pölten városát. Malinovsz-ky ;tábornok kötelékei nagy némcx eróesoportot kerítettek Bé, .meh- . Bécs felől északi irányiján próbál j elmenekülni. Az oroszok a Duna \' baipartján elfoglalták Korneuhurgot, Floridsdorfot és több más helvsóget cs -VKXl foglyot ejtettek. A konira-bergi tererjzsákban a németek ab&a-hayyták támadásaikat. A Samland-félsziget ;"*zaknyugatí részét az oroszok teljesen mégtisztitották. .A í Szovjet tengeri erői a keleti tengeren elsüllyesztettek egy német ka- j ícnai te!\'.crhaiót.
Nem menekül az osztrák lakosság
Megtalálták a Gestapo központi Irattárát
London, április 16 Északamerikai csapatok elfoglalták Ehrfurt mellett egyik városban a Gestapo székházát, ahol az irattárban levő egyik dossiebah Hitlerre vonatkozó iratokat találtak, melyekből kitűnt, hogy a Gestapo magát Hitlert is szemmel tartotta. Ausztria lakossága a németek kiürítési parancsának hevesen ellenáll és a lakosság nem engedi magát Németországba elhurcolni. Azok, akiket a németek elhurcoltak, visz-szaíértek lakóhelyükre. így St. Pollenből sem sikerűit a lakosságot elszállítani. Különböző helyeken\'ösz-szeütközésre került a sor a lakosság és a hitleristák között, akik a hitleristák rendelkezéseinek ellenszegülnek.
Az olasz hadszíntér
London, április 16 A szövetséges főparancsnokság rendkívüli\' hadijelentésben közölte, hogy a szövetséges 8. lengyel hadsereg elfoglalta Imolát és a csapatok a városból 5 kiiométert nyomultak elBre nyugat felé és a Siló túlsó partján megerősítették állásaikat. Egy szövetséges megfigyelő az itt dűlő harcokról a következő tudósítást adta ki. A mocsaras vidék egész felszínét elborítják a szárazföldön és vízen egyáltalában használható jármüvek. A németek, á -folyó !"!só partján rendezkedtek be és heves ellenállást tanúsítottak. A lengyel csapatok lendületes támadással vetették magukat a németekre és egyik állást a másik után verték szét és lassan, de eredményesen visszaszorították a németeket
Róma, április 16 Alexander tábornok, a földközi tengeri szövetséges erők főparancsnoka kijelentette a sajtőtudósitolc előtt, hogy az olaszországi offenzíva kezdeté-óta a német haderő a végső katasztrófa előtt áll. A németek nem fognak kísérletet tenni, hogy kivo-
40

A francia hBdsereg előnyomulása London, április 16 Francia hadosztályok német alakulatokat ugrasztottak szét a Gironde partvidékén és elérték Royome városát és azt elfoglalták. Egy másik tudósítás szerint német, tengerészek hatoltak be a városba és ott az angoiok erős ellenál\'ásába ütköztek. Az angol haditengerészek zárótüze és az angol légitámadások jelentős eredménnyel avatkoztak a harcokba. Néhány német üteget a parton cirkáló kanadai hajók ágyúi hallgattattak el.
Berlin bombázása
London, április 16
Angol moszkitó gépek az éjjel is
mét Berlint bombázták. 1300 ka
nadai bombavetőgép romboló bom
bákat és ujfajía gyujlobombákat
dobott a német állásokra. Nagy-
erejB angolszász repDlőkötelékek
tegnap Olaszországban, Bajoror
szágban és Csehszlovákiában több
vasúti csomópontot és egyéb, cél
pontokat támadtak. " v
Japán háborúja
London, április 16 Ma reggel 48 óra ieforgása alalt kétszer nagyerejü óriási bombavető repúlőgépek Tokiót bombázták. A Fdlöp szigeteken északámerikai csapatok több irányban közelednek a Luzon-szigeten fekvő Borgia felé.
Nemzeti kormány lesz Lengyelországban
London, április 16 Nikolajcik volt lengyel miniszterelnök és a lengyel paraszpárt elnöke tegnap fontos nyilatkozatot adott Londonban. Véleménye szerint Lengyelország jövője a szoros és tartós-barátság alapkővén épfllö szovjet politikától fögg. A többi szövetséges nemzetekkel a -barátság-kereteiben a vállalt kötelezettségek megtartásával kívánja a jőviszonyt fenntartani. Elfogadja a krimi értekezlet döntését, vagyis Lengyelor-. szag meghatárolt helyzetét és a nemzeti kormány megalakítását., te\'? kívánsága, hogy a vezető nemzeti egyéniségek tartsanak. konferenciát, hogy megalakítsák a nemzeti kormányt, mely híven képviseli a len-

gyel nemzet kívánságát s melyet a három nagyhatálom is elismer.
Roosvelt temetése
London, április 16 Roosvelt elnök földi maradva- . nyait szombaton helyezték örök nyugalomra a Hyde parkban léyfi családi házának kertjében. A fel-hantolt sírt bárom oldal felől a hadsereg, a haditengerészet és a légi-haderő\' vezérkara, a kormány tag- • jai, az elhunyt elnök közeli barátai, a Fehérház tagjai és a szenátorok vették körül. Kisebb csoportban, álltak a sir körül Roosyelt utódai, egyszerű emberek, akik az elhunyt elnök szomszédságában laktak. -
Csináljunk már egy kis rendet végre!
A háljoiu végig dübörgőit rajtunk, siogy a?, ország és városunk ma csupa rom, azt a letűnt reakciós rendszer gyalázatos jwlitikájának köszönhetjük.
Most a romok eltakarítása folyik, hogy asután építhessünk egy szabad, Független, demokratikus Ma-íryarci-szágot. Ehhez a nehéz \'munkához- szükség van miud^n erőre. Aki m:i kivonja magát a munkából, az nemjsrit- és hazaámlú! Most, amikor a termalés folvtohosságának helyreánhása el\'áőrcntfü nemzeti kö- -telesséir, munkahelyeikre\' siető munkásokat rendoJSk gátolnak meg ab-1 ban nap-nap íitán,\' hogy munkájukhoz eljussanak, Mig a jól elfüggö-ayözőtt lukasokban es irodákbanaek-kolnak azok, akik múltbeli tény- ■ kedésükke! nagyban hozzá járultak a károk elóidézéséhex.
A váro-s védelmi rendszerének meírépitíísépéi oly\' nagyszerűen raü-böfló városi mérnöki Mvatal hol van és miírt késlekedik "á munkaszol-gáltátás megszervezésénél?
A fasizmus és a 25 éves reakció nem csak üszkös romokat, elpusztult gyárakat hagyott maga után. Itt hagyta romlott erkölcsi felfogásának megtcstositOit is: a közvagyonok hütien kufárjait, az »urambfU tyámosK alapon történő közügyek cHnlczóit, a zsidúvagyonok nem égésien Tisztakezü kezelőit. Az ilyen elemeket el kell távolítani helyeikről, Í\\O gyökeresen \'és azonnaL r
-Mi ueni anarchiát akarunk, ha- _ nem rendet, a demokrácia rendjét!-A demokráciának azonban tisztakezü vezetőkre van szüksége,-hogy a megrendült közerkölcs helyre álíittasséi. Nem lehet felépíteni az uj demokratikus országot, ahol az elemi tisz,-tesség Itíánvzik. S ahol ezt -nem akarjak megérteni, ott .kíméletlenül közbe kell lépni. Ezért követeljük az igazoló bizottságok mielőbbi fef-áliitíísát, hogy városunk .kozűgvei-nek intézését feltétlenül megbiznató kezekben lássuk.
Csongrádi Béla \'
A Szociáldemokrata Párt
közleményei
(- Felhívom az Ssszes kereskedőket, hogy megbeszélés, végett vasárnap, f. hó 22-én délutá«*4 órakor a szociáldemokrata párt helyiségében jöjjenek össze. Harangozó.

ZALA

1945, április 17. J
Őrségváltás a nagykanizsai városházán
Ifjúsági rovat
volt aljegyzőt, dr. Pálffy volt közgyámot eV TejjzeV tt A
József Cvula
C\\ ula volt közgyámo TjjzeV
Lájoa SHíillásmestert. A polgármes
ter Gásrfai- József szerződéses temr-
tósondnokot véiíle^ sitetíc. Wiiidisch
Jé íi S>d
<iniu?st*r Szipudu t a III. kerületi.isko teendóinok ellátásáv:ii
Jéne László lák ii^i
Megkezdődött a földigénylö bizottságok megalakítása Nagykanizsán
Oláh Gyula törzsfelügyelö magához mentette a nagykanizsaiak ékszereit
Kanizsa ifjúsága!
Parasztifjat, tn.unkásifjr»k. diákok! A már régebben fölszabadított or- ifjúsága, most, amikor a Vörös fauscreíj fctörto a fasi&zt3 jájAnot Éjilatok is és hazánk fökijéről líiüzte nyilas gonosztevőket, elküldött,, »"y köszönteelek titeket. Ü7.eiietet hoztam: e^v szabad or-s szabad ifjúsága üzent. Az az sjusíte, mely már tudja, hogy mit elent szabadnak lenin. Klősznr is j.it iLzejii foktők. -- mert vannak n, kik nem tudják — hogy végre ik ragyunk. És most c szó i:^ nem üres frázis. Amiért Kákóczi, amiéit Petőfi.. Kos-^tth és a többiek, «s el nem érhet-t?k, ajándékként ölünkbe hullt. Moir-tSidemeltük ezt? Legyünk lelkitsnif-líteaíik: nőin! Sok bűnünk volt! Tur-tfnk hosszú évtizedeket a reakció jármában. Hallgattunk, mikor szólni kj-liett Tolna. Idegenből jött »ke-fiolmes urak« félrevezették a népet # ha szólni akartunk, be tudták fitnii a szánkat. Hiba volt! Bün v|ít!
J Tengünk, programmunk ez: í 1. A hazafias érz*\'»ü magyar ifju-$le összefogása az uj, demokratikus Jiitiryarorszái; felépítésére nemre, vtiíásra, társadalmi Különbségire való t|{unu>t nélkül.
12. Követeljük a közéletnek és ter-nfislésnck fasiszta elemektől vaíö niKTtisztitasát. Hart-ot Jolvtatunk nfindon olyan intézménv ellan, a rtíely a \'fiatalságot kiszolgáltatta az imperialista háHoninak3 tudatlansát*-]*:K, nyomornak és gyűlölködésnek. t$. Baráti kapcsolatok létesítése a s|pin.s7.éd n;\'!}xik demokratikus ifjn-s&rúval.
í\'A. Az ifjúság szabad szervezkedési
é^óloinénynyilvánitási jogának biz
tosítása. \' I
5. V, dolgozó ifjúság munkabérűnek, !
rauJöuiidejénck és ni unkav iszonya.!-
klrfc Kgyenló munkát\'-rt
wő bért.
tanoncifjosás helvzetének áe. (Szakmánkivüii foglalkoz s^easzüntetóse, tanonc-otthonok :
sulandó szeeéay és kis-fiatalság föld igényéinek leg- k Jóléti t*\'1**.
iczóg-azdaságbau és háztar fog laíkoztatott mi ndkét f ifjúság turadalmi cseléd, béres «jT háztartási alkalmazottak) számárafpmberhex méltó munkafeltételek fcztoeitésa.
10. Teljes
t). A\'iQteUemi munkának fokozottabb ért&colúsc. az értelmiségi ifju-, sáp munfittjitnak aránvos díjazása. 10. i^mokratikuti iskolapolitika: jguiási lehetősé" biztosítása fcitf és ipari munkásság szá- gazdasá^i és ipari szak sztése uj szakiskolák lé- Ifjúságunk nevelése nem >kratikus hagyományaink azeUcmówsn. Az iskolákból\'a nep és homzctúrífcók eltávolítása és mesr-.büntetése." lkímokratikus tankönyvök és tafilási módszer kidolgozása. J A sportBet reformja: olvan sportt kíink, mely az egtísz ország k testi és lelki fejlődőét ási lehetóséfiét-biztositp. tiz po»t1>an~oenne értjük dén níozzanatát, minden ilását. Progratnmunk: uj tá.
L. VÍG SAXDQR
— A C^mokntikus Ifjúsági Siö-
vstség .jj ideiglenes helyiségéül a
Batthy^y-utca 12. szám alatti helyi
ségeket" kapta. Hivatalos órák ti. e.
8—12^g és d. u. 2—6-ig.
— A közoktatásügy: miniszter
rendeltében engedélyezte az összes
iskolfe diákjainak a Demokratikus
Ifjúság Szövetségbe való belépésL
Egyben felhívta az összes iskolák
igazgatóit, hogy a „DlSz\'-be való
belépésre a diákság figyelmét hívja
fel. -

tye al- "számú
A polgármester Zala vánnesty ispámának 8/NI. 1945 1500. "s rondeíkezése crtelraéhen szolgálatuk alól felmentette és szolgálaton kívül helyezte dr. Simoafay I^ajos JKJI-ffánníKtert, dr. Hosiyi Lajos v, iie-lyertes polsrármestert, az adóhivatal vezetőjét, dr. Ballá. István volt városi Tője^yzőt, dr. Borsánvi József \\t)lt városi tanácsnokot, dY. Varga,
A Nemjícti Kormánv C00 1945. szánni rondelote órtelnn\'fieii a lehető leísünrós^bb időn belül meűf kell :ilakitani a Földieénylő Bizoftsái_\'a-kat. amefvnek feladata, hoi^- mindenki, akinek élethivatása a föld-mm*eiés, földbirtokot kapjon.
Április 18-án a földművelésügyi minisztérium kiküldötte Nagykanizsán a szociáldemokrata v~, kommunista párt tagjai előtt ismertette a földreformot Hészle tesea letáx-gyalták annak minden pontját és
Most nem tudja előadni
Oláh Gyula, az internáló tábor paranesnolcának hünlajstromát a hivatalos hatóságok rendelkezésére ös^zeállitják. így a II. számú to-loncliázi táborpurancsnok bünlajstro-mának öíszeállitása és felkutatása-teljes erővel folyik. Oláh Gyula már az orosz mesrszálláa, április 1. óta Nagykanizsán tartózkodik és ezalatt is .véíTzetós mulasztásokat kövotett el. Kitlerüit, Iw^j1 amikor Na^jkani-( zsárói transzferállak az izrachta lakosságot, ezek arativ -értúkoit magánál tiirtotta. Elmufasztolta :iz ért-j-kek elöinÍHszerinti beszóljálUtásit és december\' 2-án Murakemszturra való nwncküHbokoF is niagával ritte.
Amikor visszatért NaiJ^\'kanizsára,
á felhocsüliietetten értékű arany és
ezüstiK?müeket szintén magánál" tar.
tir.tu. ^
A toloncháznak is közel 200.000 pen^ó értékű pénzkészletét is irodájában őrizíe. Mikor a Vörö« Had-serei; bevonult S*a2>kaaizsára, az összey rondórtisztok \'nyomban jelont-
Nagykanizsai sporthírek
Alisiiosv a város kikerült a tüz-
Vonolból, máris a lejjnagyobb lükte
téssel indult rríes: Xafp\'kanizsa sport
éicto. Vasárnap délután már a vasu
tas pályán lezajlott az első fufeball-
mérkúaés a IM&STVkanizsai vasutasok
és a bulgár katonaság válogatott
csapatai között. A mérkőzést igen
széuszámu és lel kos közönség neztc
végisr. A naíTykamzsaiak fel akarják
támasztani a nagykanizsaiak ré^ri
sportee^1 letét, a Nagykanizsai Torna
hsyloü-it és azt szofetnék, ha ez a
szépmültu egyosülot minél elöbD
meírkefedhetné" tényleges működését.
Az amatürsportot kívánja NTae\\-ka-
nizsa bkossáca feléleszteni. Rövid
időn belül remény van arra, hogy
a sportélot az egész vonalon eleven
lüktetéssel fog megindulni. A bulgár
mérkófcés 2:2 eldöntet len eredmény-
nyel végződött. (Harangozó)
— Sudtpesti lapokból értesülünk, hogy a sportélet lassan ismét fel-éíled. Budapest polgármestere felhívást intézett az összes egyesületekhez, hogy működésüket kezdjék meg, szem előtt tartva a hatalmas munkástömegek sponoltatását.
Apróhirdetés
Felkénm nt az urat, akinek S-in éjjel a barátok pincéjtfien a paizemet mexor-zésre átadtam reggé:ig. mig én é;{e1i man-kára Jeíentitezteti, hogy a pwiafónöíség nek azonnal adja le. — \\z urat a házmester tsmeti — Garaj Béla.

másnap. >zombaton re^col már ki is mentíjk Szoj«tnek ts "Sormás küz-sé^ckbe,1 nhol a írazdaközönség előtt ismertelek ;\'-s klnye^ében letarp>-aJ-ták, hog>- kinek a fűldje kerül felosztásra: és ki kaphat birtokot.
Mindlét .közsei"\' gazdaközönségo raeíjértcrte a földreform történelírj i jelentősségét és felismerte azt, hogy a földosztást, atnelyefoddig minden kormán*. ígérgetett, most valóban végre foiíják hajtani.
a sikkasztott kincseket
keztek szol-rá lattanéin?. 0 azonban napokon keresztül bujkált. AUKása szerint a nagykanizsaiak ékszereit és a toloiu-ház pénzkészlete a tolonc-házlmji egy páncélszekrényben Őrizte és innen bujkálásának ideje alatt is-mcrptlen lettesek ellopták. A hatóságnak ;Í7. :t cyanuja, hogy Oláh Gyula ;t na^kanizsavékszereket ol-itijtette ín a toloncház pénzét is ma-fíánál tai-tja. Oláh Gyula ezekot vallotta:
- A natrykanizKai i/,r. lakosság ékszoivit a/.\'-ix nem szolgáltattam be, mert ludtim, hogy visszaíóniok éö vissza akartam nekik adni.
Márna me^feíet is a ralóesáiínak
ez a védekezvse, akkor is súlyos mu
lasztást követett ol, mert április
l-tól két htl-t alatt, mialatt elrejtőzni
ia^vekozotl, a hivatalos rendelkfizé-
seknek megfelelően az értéktáriak
biztonságba helye^úsihvl a &iját szé
niéi vében tartozott volna \'
kod ni.
HÍREK
— Házassági hír. Csikmák Mihály
a MA0RT tisztviselője és Farkas
Ilona postatisztviselőni házasságot
kBtöttek.
— Népkonyha. A legutóbbi szá
munkban közöltük a népkonyha
megnyitását, mely a polgármester
intézkedésére látja el a város me
nekült, vagy károsult lakosságát
ebéddel A kommunista párttól nyert
felvilágosítás szerint a városi nép
konyha április 11 -én 64 személy
nek, április 12 én 108 személynek
és április 13-án 112 személynek
osztott ki jól elkészített ingyenes
ebédet.
— A rémhirterJMztSk ellen.
Nagykanizsán az itt maradt nyilasok
még most is folytatják lélekmérgező
aknamunkájukat a legkülönbözőbb
rémhírek terjesztésével. Ennek a
szájpropagandának gyors megszQn*
tetésére a hatóságok megtették a
megfelelő intézkedéseket így elter
jesztették, hogy a leányokai a szü
lők ne engedjék az iskolába, mert
ott bajuk eshetik.. Mindenki meg
győződhet róla, hogy a Leányliceum
összes apácatahárnöi is helyükön
vannak és a legnagyobb békében,
zavartala-iir/folytatják a tanítást. A
tanítás zavartalanságát és rendjét
maga a Vörös Hadsereg parancs-

noksága biztosította, igy hát csak lelkiismeretlen rémbirterjesztők agi-táciőja, hogy ne menjenek a leányok sz iskolába. Mindenkit kérünk, a szülöttet elsősorban, hogy a tanárok hívó szavára hallgassanak! Legyen rend végre itt is. Ne üljenek fe! a v-ÍSahireknek szülők, gyermekek ! Di- minden nagykanizsainak kötelessége, hogy az alaptalan rémhírek terjesztőit személyre valő tekintet nélkül nyomban adják át a rendőrségnek.
— TaláH gy«rmek. Egy jószivO és emberséges orosz katons, körülbelül 3 éves, kis fiúgyermeket talált, aki elhagyottan ácsorgott a Kis-kanizsa felé vezető országúton. A gyermekkel nem tudott beszélni, isy azt átadta Pokoracky Andrásné, Király-utca 20. szám alatti lakos-Bak, hogy adja át szüleinek. A kisgyermek nem beszél, igy semmit sem lehet tőle megtudni. Az erős, egészséges, kis fekete stemü magyar, piros sapkát és piros bugyinadrágot, fekete cipőt és harisnyát visel. Szülői vagy hozzátartozói, akik már bizonyára aggódva keresik eltűnt gyermeküket, átvehetik Pokorackyné lakásán. Király^utca 20, szára alatt.
A GŐZFÜRDŐ nyitva naponta rea«l 7 órától Mte £ órait (Kedden egén aap ét oéotenn délatán BAkDek.l — FOritöratiát és ;örOlköz<5t mindenki holton magával.
— Parasztífjak I Munkéaifjtk I Dilkok! Minél előbb jelentkezzetek a „piSz"-be. — Korhatár: 16-24 évesig.
Az elsötétitési rendelkezések változatlanok.
A Polgármester
közleményei 197/kt 1945. Tárgy: Zúrjegy bevitlin.
Hirdetmény.
A zsineg>ek ápciltsi ,D" jelzedü szél-Tényét be szabad váltani szelvényenként 10 dkg. zsirra.
Felbivom a henteseket, hogy zsirürélel végett í. hú 17-én kedden délután 1 órakor jelentkezzenek a Közellátási Hivatalban.
Nagykanizsa, T945. április JB-in.
Polgármesttr.
7044.1945. Tirgy: A zsidó alkalmazpttalc visszaTételp.
Hirdetmény. - \'
Felhtvan azokat a munkaadókat, akik a korábbi rendelkezések értelmében zsidó alkalmazottaikat elbocsátották, amennyiben az illető szolgálatra jelentkezik, azonnali hatállyal újból alkáli azzik E rendelkezés elieo vétőket szigorúan megbüntette! em.
Nagykanizsa 1945. április 14.
Polgarm*»tar.
^043,1945. Tirgy: A köztisztviselők és közalkalmazottak ielentkezése szalgálati helyükön.
Hirdetmény.
Felhívom a város teríiletén mtiködo összes közhivatalok, közintézmények tiszt-vise!6it es alkalmazottait, hojy szolgálati helyükön haladéktalanul je\'entkcztenek. Aki ennek a lendslkezesnek eleget nem tesz, azt azonnali hatállyal elbocsátják.
Nagykanizsa, 1945. ápr. 14.
Polgármester.
ZALA politikai napilap Kiadja: ,Kiziazdasá|l R. T. NagykaiUM*
Falelű kiadó:
a Nagykaitztal Nemzeti BU«H»ig.
Szerknztúért felel. dr. S«ltMz lart.
Nyomatott a .Közgaidssígi R- T. Nagy-
kaaízja" nyomdájában Nagykanizsán.
Nyomdaért felel: Zalai Károly.

I BO* évfolyam.

Nagykanizsa, 1945. április 18. szerda

8. szám.A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság hivatalos lapja.
Szerkeszti: dr. Soltész Inve főszerkesztő. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fö-út 5. szám.
Telefon: 31.


A legújabb hadijelentések
Megindult a nagy támadás Berlin ellen — Nürnberg bevétele — Graztól 45 kilométerre van a Vörös Hadsereg
Amerika uj elnökének beszéde Németország feltétlen megadásáig folyik a háború
Hétfőn a szövetségesek három fi arcvcnalon .örtek elíre. Nyugaton az amerikai csapatok behatoltak Nürnbergbe és Lipcsét fénye-, getik. Az Élbe hidtő egyre nő és szélesedik.
Bréma külvárosaiban utcai harcok vannak.
A keleti arcvonalon Moszkva még nem ad hírt a Berlin elleni uj támadásról. A Vörös Hadsereg tovább íür elcre Csehszlovákián és Ausztrián ár. A déli olasz fronton az 5. és 8. amerikai hadsereg sikeresen halad előre. Washingtonban Troomann elnök a Fehér Házban elmondotta első beszédét, a kongresszus előtt. Nürnberg, Lipcse, Drezda
London, április 17 Északamerikai csapatok tegnap este
behatoltak Nürnbergbe
és megkerülték a várost, majd tovább nyomu\'tak előre és maguk mögött hagyták. Eíflnyomulásuk során Lipcsét is fenyegetik. A városhoz három oldalról közeledtek, melyet 20 kilométerre hagytak maguk mögött és
Drezda felé nyomulnak. Egy másik tudósítás szerint az amerikai haderők megkezdték a Lipcse elleni támadást. 1000 Iég-e\'hsritó ágyúból az amerikaiak 400 ágyút elpusztítottak.
A németek erős kötelékeket koncentráltak Lipcse védelmében és itt a harc teljes erővel tombol. Al-tenburg polgármestere nem követte Himler utasításait, a várost nyilt várossá nyilvánította és feladta.
A 9. amerikai hadsereg elbai frontján alig van változás. Az ame--rikaiak a folyam keleti partján már 8 kilométer mélyen benyomultak német terDletre. A nyugati parton 150 kilométer hosszú partszakaszt tartanak kezűkben. Átkeltek az Al-ler folyón és 70 kilométerre vannak Celletől.
Bréma külvárosaiban elkeseredett harcok dulmk. Bréma közelében a szövetségesek 20.000 foglyot szabadítottak ki. Lengye! csapatok Emdennél elérték az Ems folyót. Eszakho\'.landiában
.Gröningen német helySrsége megadta magát.
A Ruhr-vidéken egy egész német hadtest maradványai 4 tábornokkal együtt megadta magát. Itt 200.000 német katona esett hadifogságba.
Düsseldorfban
30.000 német hadifoglyot ejtettek a szövetségesek. A Ruhr-vidék fontos pontjai szintén a szövetségesek kezében van. Franciaországban a Gironde torkolatánál elfoglalták Royo-me városát.
Forrongás Németországban
London, április 17
Németországban az események

következtében az összes internáló és fogoly táborokban megiordult a helyzet. Tegnap kora reggel a foglyok bebörtönözték őreiket és maguk vették át a táborok igazgatását. A Ruhr-vidéken 30.000 német katona jött át az angolokhoz saját jármüveiken és teljes felszereléssel, hogy megadják magukat.
Wetzlar megadta magát Itt az SS vezető arra akarta kényszeríteni a város vezetőségét, hogy az utolsó emberig védelmezze a várost. Az északamerikai csapatok közeledtének hírére az SS parancsnok elmenekült és a város nagy megkönnyebbüléssel fogadta a bevonuló szövetséges csapatokat.
A légiháboru
London, április 17 A ?. angolszász légi hadosztály 450 repülőgépe tegnap t44 földön tartózkodó német repülőgépet pusztított el. A 9. légihadosztály kötelékei Drezda és vidéke körüli repülőtereket és vasutvonalakat bombáztak. 1000 vasúti kocsit és 200 mozdonyt pusztítottak el. A németek 23 angolszász gépet lelőttek. Angol taktikai repülőgépek repülé seik során orosz repülőgépekkel találkoztak. Angol vadászgépek tegnap Németország fölött támadásokat hajtottak végre, melyben 5000 szövetséges repülőgép vett részt. Ma éjsaka angol bombázók nagy erővel a német—csehszlovák határon vasúti gócpontokat támadtak és Berlint is bombázták.
Hitler parancsa Berlin helyőrségéhez
London, április 17
Moszkva még mindig hallgat az
oderamenti nagy offenzíváról. Egy
London, április 17 Washingtonban Troomann elmondotta első beszédét a szenátusban, amelyről a Daily Telegraph a következőket írja :
— A vezéri sző gazdát cserélt ugyan, de változatlan fénnyel lobog és a szövetségesek stratégiája nem változik. A San franciscoi értekezlet előtt az elnök megnyilatkozása nagy-fontosságu. Az uj elnök beszédében tlőszőr is
Rofsvelt emlékének adózott és azt mondotta, Roosvelt nagy ember volt, aki szerette az emberiséget és akit szeretett az emberiség. Az uj elnök hangsúlyozta, hogy elszántan fog tovább küzdeni elődje nyomdokain. Németország és Japán ellen addig folytatja a szabadságharcot, mig az ellenállás meg nem lórik. N«m elégszik meg részleges győzelemmel, hanem az ellenség feltétlen megadását
követeli. Eltökéli szándékunk, hogy akkor is

másik moszkvai híradás szerint tegnap este a Berlin elleni nagy végzetes támadás nyugatról is megindult. A városban az orosz ágyuk zaját már hallani lehet. Az angol fővárosban elterjedt hirek szerint az oroszok 45 km. északra Görlitztől átkeltek a Neisse folyón. Hitler tegnap felszólította Berlin helyőrségét, hogy életük árán is védjék meg Berlint. Óva intette azokat a hadosztályokat, melyek meg akaiják adni magukat és felszólította csapatait, hogy tartsák szemmel egymást és jelentsék azokat, akik saját nyomorult életüket többre becsülik a „dicsőséges halálnál".
Tito moszkvai tárgyalásai
London, április 17 Moszkvában Tito marsall tárgyalásai véget értek és köszönetet mondott Sztclin marsallnak Jugoszlávia irányában tapasztalt barátságáért., Tito kijelentette, hogy moszkvai látogatása nagy eredményeket produkált és látogatásának óriási előnye van Jugoszlávia szempontjából.
A japán háború
London, április 17 Angolszász repülőgépek repülőgép anyahajókról március 19. óta 1664 repülőgépet pusztítottak el. — Formoza szigetén északamerikai repülőgépek különböző\' célpontokat támadtak. A sárga tengeren 12 hajót elsüllyesztettek, köztük egy torpsdó-rombolót. A japán főváros ipari negyedének 25 négyzetkilométernyi területe az angolszáz bombatámadások következtében porráégett. Angolszász kötelékek a Ryu-Kyu egyik szigetén partraszálltak és elfoglalták a repülőteret. Burmában elfoglalták a japánok utolsó támaszpontját.
megbüntetjük a háborús bűnösöket, ha sikerül is a felelősségrevonás elő! elmenekülni Nem biztosítható az emberies béke másként, mintha lehetetlenné tesszük azt, hogy ellenségeink uj háborút kezdeményezzenek. Troomann elnök a san franciscoi értekezlettel kapcsolatosan kijelentette, hogy egészséges nemzetközi tervezet nélkül nem védhetik meg a nemzetközi jogokat. Isten irányításával meg fogjuk találni a joghoz és a tartós békéhez vezető uiat. Az uj elnök imáva\'i fejezte be beszédét. Arra kérem az egek Urát, mondta imájában, hogy jó és hűséges szolgája lehessek népemnek.
Fürstenfeld elesett
London, április 17 Az orosz hadijelentés szerint Bécstől nyugatra Tolbuchin tábornok kötelékei íavább haladnak előre és elfoglaltak Fürstenfeldet, Graztól 45 kilométerre keletre. Az orosz támadások Csehszlovákiában is to-

vább haladnak előre és délfelé elfoglaltak t8bb helységet.
A olaszországi offenzíva
London, április 17
Az olaszországi általános offenzíva ssrán az 5. és 8. amerikai hadsereg is előrenyomult. Az 5. amerikai hadsereg tegnap megtisztította a vergatói völgytől 3« kilométert e délre lévő terepet A németek kétségbeesetten igyekeztek tartani a Vergató körüli terepszakaszt, az amerikaiak azonban két kilométerre megközelítették a várest. A lengyelek nyolc kilométerre hagyták maguk mögött Imolát és Kastel St. Pietrot megközelítve, Bolognától 24 kilométerre átkeltek az ottani folyón és 3 kilométert haladtak előre.
Angolszász óriási légitámadások a Bologna, körüli német hegyi állásokat és a távolabb északra hn-zódő közlekedési vonalakat támadták. Angolszász gépek tegnap 3808 felszállást végeztek és \' 1200 nehéi amerikai bombázó 2300 tonna robbanó és gyújtó bombát dobott le. Alexander tábornok az offenzíva megindulásakor hadparancsában a következőket jelentette ki.
— A közeli végső győzelem elérkezett. Ideje, hogy mi is harcba szálljunk és megvívjuk az európai háború utolsó nagy csatáját. A lengyel hadosztály főparancsnokának elismeréssel adózott, hogy elfinyo-mulásuk során átkeltek három folyón és csodálatos elszántságról és harci kedvről tettek tanúságot.
A nagykanizsai üzemben levő telefonok névsora
Nagykanizsán ezidőszerint a következő telefonok vannak üzemben: . 1. Posta katonai parancsnoka
3-4. Városparancsnokság ,
5. Tiszti ügyelet
8. Rendőrség
10. Posta katonai parancsnok lakása //. Polgármester
12. Bolgár távbeszélő központ
13. Drávavölgyi
14. Államvasutak
15. Vízmüvek
17. O. M. T. K.
19. Vasútállomás orosz parság
21. Papp Simon dr., Maort
22. Maort orosz kat. parancsnoki.
23. Postafőnök Nagykanizsa I.
24. Tűzoltóság
25. Városi közkórház
27. Vajgyárigazgató lakása
31. Zala szerkesztősége és kiadóhiv.
A polgármester közli a Táros kö-
zöni*é9!Í:vel,.hogy a\'városi mtírlegke-
zolóség folyó üó 18-tól működését
a Kossutli-téri mérlegháznál újból
megkezdte. .
299, ki. 1945. Tárgy: ZabreWmag igényiéi.
Hirdetmény.
A ftodák részére ujabb zabvetönsKO sikerűit biztosítanom. Az erre igénytlartó gazdák sQrgösm jelentkezzenek a Közellátási Hivatalban, hot mindjárt\' kézhez kaplak s velömagvásárlási utal?án/í. Az igényléshez a gazúakOnyvtt is vigyék magukkal.
Polgármestert

ZALA.

1946. április ÍS.
A magyar fegyverszüneti feltétetek
A fegyverszüneti szerződés teljes szövege - Magyarország fel-támidásának előfeltételei
Felállítják Nagykanizsán a néptörvényszéket és az igazolóblzottságokat
dr. tiszti ugT,\'észt a nagykanizsai Nemzeti Bizottság moghi%-ta. tagjai /sorába és már hétfőn részt is vett a Nemzeti Bizottság ülésén.
A Xemzeti Bizottság hozzájárulásával a |x>í<rárinester visszahelyezte állásába Szonvi Sándor áiTaszóki ülnököt, akit áz 1939. évi IV. te. alapján távolítottak el állásából. Szonvi Sándor már átvette hivatalát az árvaszéki ügyek intézésében. ■ Papp Boldizsár tisztviselőt városi száilásmesterré, Iladics \'Dezsőt műszaki altisztté léptették eLŐ.
.Magyarország Ideiglenes Nemzeti
Kormánya a Szovjetunió, az Egye
siül Király?áíí, ;tz Amoríkni Egye
süli Államok ÓÍ a fóbbi EsyoVült,
Xomzet ellen folytatolt háborúban
elismerve MagvarŐrszág yerftsésrének
léruvt, elfogadja a/, említett három
hatalom megbízottja által az összes
Elvesük Nemzetek nevében, ame
lyek Mrigyororszáíííral háborút visel
nek, előterjeszteti .fegyverszüneti fel
tételeket, i
A fönt kifejtettek alapján a Szövetséges (Szovjet > Fó parancsnokság nevében Vorusilov K. E., ;i Szorjei-urió m:\\rsallja, erre a Szovjetunió, MZ E»yesült Királyság1 és az Amerikai Egyesült Áliamok kormányai által meirfclelóképjMn moirbizva, az összes Egyesült Nemzetek nevében, melyek háborús viszonvban állnak Magyarorszúg\'gal, intézkedve cgy-folúl és másfelől az Ideiglenes Nemzőt Í Kormányt képviselő Gyöngyösi János külügy-miniszter, Vörös "János vezérezredes, honvédelmi miniszter és Balogh István, a kormány államtitkára, ellátva a szükséges megbízatással, aláirtak az\'alábbi feltételeket:
1. a) Jfagvarország megszünteti a Szovjetunió és a többi Egyesült Nemzetek, közöttük a Csehszlovákia ellen viselt háborút. Németországgal fennálló minden viszonyát megsza-kiíj:i és hadat üzen Németországnak, ÍJ) Magyarország kormánva kötelezi niagíit, hogy íefegyverzl a Ma-tryitnország terültén levő német fegyveres erőket és hadifoglyokként átadja azokat az Egyesült Kenize-toknek. Arra is kötelezi masát, hogy .internálja a német állampolgárokat, "\'c•\',...Magyarország kormánya köte^ \\c/.\\ mlcgát olyan szárazföldi) tengeri és k\'nrihadpro fenntartására és ren-(lelkezésn^ bocsátására, amelyek a Szövetséges (Szovjet) Foparancsnok--s;ii; fő vezetése alatt is szolgálatra rondoltet hétnek. Bz\'ifeí kapcsolatban Magyarország legalább 8 nehéz fogy vérzettel ellátott gyalogos hadosztályt dilit ki. Ezek az erük szövetséges területen nem használhatók feí, csak 3X érdekelt szövetséges korhiány előzetes beleegyezésével.
(J Í A Németország elleni hadműveletek beszüntetésével a magyar erők iefegyverzendők és a Szövetségem Ellenőrző Bizottság felügyelete afalt békeállomány ha nelyeiendók. ■2.. Magyarország kötelezi magát, hrtijv Csehszlovákia, Jugoszlávia és\' lioniánia által megszállt területéről kivonja az összes "magyar csapatokat és hivatalnokokat jílagyarország 1937 december í}l-én fennállott üa-tárai niöaé, továbbá hatályon kivül helyez mimfen olyan törvényhozást éa bekebelezést, amelyet Csehszlovákia, Románia és \'Jugoszlávia területének Magyarországhoz való csatolásán! szövegeztek.
3. MrtiyaÉorszáí: konnánya és had se resjő* parancsnoksága biztosítja a szovjet csapatok és más szövetséges csapatok szamára a szabad mozgás leiiotÓségíit 3Tajryarország térületén bármely irányban, ha \'azt ;i Szövetséges (Szovjet) Főparancsnokság és a katonai helyzet megkíván jaC*Eme]-lett Magyarország konnáiíva és főparancsnoksága a esapats^alli tusokat minden rendelkezésére álló" közlekedési eszközzel saját .költségén elősegíti.
■ 4. Magvarország kormánya hala^ déktalanul szabadon bocsátja az üsz-szes Szövetséges hadifoglyokat és in-, ternáítakat. .Magyarország kormánya további utasításig saját költségén elegendő ruházattal, élelemmel, orvosi segítséggel stb. látja el az ösz-szes szövetséges hadifoglyokat, internáltakat, áttelepített es" menekülá személyeket, köztük Csehszlovákia és Jugoszlávia polgárait. Bzáliitási\'eszközökről is gondoskodik, hogy e személyek bármelyike visszatérhessen saját országába."
5. .Magyarország kormánya állampolgárságukra és nemzetiségükre való tekintet nélkül haladéktalanul

szabadon bocsátja mindazon személyeket, akik az Egyesült Nemzetek javára kifejtett tevékenységükkel kapcsolaíban faji származásuk, vagy vauási meggyőződésük következtében, örizeáhen vannak és hatályon kivül helyez minden erro vonatkozó sérelmes törvényt is korlátozást. Minden szükséíraá intézkedést megtesz annak biztosítására, hogy a magyar területen levő összes szemelvek és menekültek, ideértve a zsidókat is, legalább olyan védelemben részesüljenek, mint saját polgárai.
6. Magyarország kormánya köte
lezi magát, hogy a Szövetséges El
lenőrző \'Bizottság által megállapított
határidőben teljes épségben kiszol
gáltatja a Szovjetuniónak, valamint
Csehsziovúkiának és Jugoszláviának,
az összes Egyesült Nemzeteknek
mindazokat azértékeket és anyago
kat, amelvck állami, társadalmi és
szövetkezeti szervek, vállalatok, üx-
tázmények vagy polgárok tulajdoná
ban voítak, mozdonyokat, vasúti ko
csikat, traktorokat, "gépkocsikat, tör
ténelmi emlékeket, muzeális értéke
ket és mindent, amit a háború folya
mán az Egyesült Nemzetek területé
ről Magvarország területére szállí
tottak. * \'.
7. Magyarország kormánya és fópa*
rancsnok&iga kötelezettségét vállal,
hogy hadizsákmánvként a,.Szövotsü-
dont, beloértve a német flotta hajóit ís.
8. Magyarország kormánya és fő
parancsnoksága kötelezettséget vál
lal, hogy a Szövetséges Ellenőrző
Bizottság beleegyezésé nélkül nem
engedi meg semmiféle vagyon, bele
értve az értékeket Os valutákat is, kí-
vitek\'-t, vagy kisajátítását, ameh Né
metország\'vagv polgárainak tulajdo
nát, vasrv általa m©p>zállt országok j
térülőién tevő személyek tulajdonát
képezi. Bpt- a vagvonta Szövetséges
Ellenőrző Bizottság, által előirt mó
don fogják megőrizni.
9. Magyarország1 kormánya és fő
parancsnoksága kötelezi maiját, ,hog_y
átadja a Szövetséges CSzovjeV) Fő
parancsnokságnak mindazokat :l Ma-
gyarerszáí: dunai kikötőiben levő lia-
jókaí,. amelyek az Eg\\Tpsült Xemzí1-
tek luiajdanát képezik, vag>- képez
ték. füu<retlenüi attólf hog\\- ki ren
delkezik jelenleg ezekkel aiiajóklcalj
abból a célból, hogy. a Szövetséges
("Szovjet) Főparancsnokság ezeket a
hajókat (i szövetségesek közős érde
kében- a háború ideje alatt Németor
szág ellen felhasználhassa. Ezeket
ji hajókat a. háború után visszaadják
tulajdonosaiknak. ,A magyar kor
mány toljos anvagi felelősséget vi
sel a fentebb felsorolt vagyontárgyak
mejírongálásáértj vagv megsemmisí
téséért, " egészen- azok átadásáig a
a szövetségei1 szovjet főparancsnok
ságnak.

10. A mag\\arországi és külföldi
vizekon tartózkodó magyar kereske
delmi Iiajók a Szövetséges (Szovjet)
i\'őparancsDOkaág hadműveleti elten
őrzése alatt fognak almi a szövetsé
gesek közös érdekében való felhasz
nálása céljából.
11. Magyarország kormánva köte
les rendszeres magyar pénzértékben
l^énzösszegekeí kifizetni és árukat,
üzemanyagot, élelmiszert stb. esz
közöket és szolgáltatásokat rendelke
zésre bocsátani, amelyekre- a Szövet
séges (Szovjet) Főparancsnokságnak.,
valamint a szövetségesek ama mísz-
szióínak és képviseleteinek, amelyek
a Szövetséges Ellenőrző .Bizottság
gal kapcsolatban állanak,, szükségük
lösz. A magyar kormánynak szük
ség esetén biztosítani keli az ipari és
szállítási vállalatok, posta, távíró,
távbeszélő, rádió, erőmüv-ok, közmü
vek, fűtőanyag és egyéb anyagrak
tárak felszerelését és munkájának
szabálvozását, azoknak az utasítások
nak értelmében, amelyeket a. fegv :
verszünet idején a" Szövetséges |
(Szovjet; Főparancsnokság\', vsg>- a I

ö^otsét^es Ellenőrző Bizoitsúckiad 12. Azokat :t károkat, amelyeket Magyarország a Szovjetuniónak, Csehszlovákiának és Jugoszláviának hadműveleteivel és az országok területének megszállásával okozott, ,Ma-íryamrszág ihogtéríti a Szovjet uniónak1, Csehszlovákiának és -Jugoszlá-\\*iának. EmHlett — tokintettel arra, hoi^\\ Mainai-orszáir nemcsak megszűntei to a: háborút az EsTVí^üjt Nemzetek eilen, ha\'.tem liadat is üzent Németországnak — abban állapodtak meg. hogy "Magyarország az okozott kiírókat nem. teljos aspí-szében, lianeni csak részben téríti meg. Ezt a: kártérítést 300 millió amerikai dollárban állapítottuk meg, amelyet hat év folyamán törbszt la ániháu, <réi*kben "stb. A kártérítés össze^é!>ői "200 millió amerikai dollár a Szovjetuniót illeti mes, -a Csehszlovákiának és Jugoszláviának járó kártérítés sz.\'u\'. millió íamerikai dollár. Mag>arország megtéríti a károkat és vesztes-ígeket, gmolyekűt a háí>oruhan más szővetsé^bs" országoknak és azpk-polgárainak okozott. A kártérítés mértéke később nyc-r niegállapitást.
18. M^;igyaroi-szág kormánya-kötelezi magát, hogy a. magyar területen az Egyesült Nemzetük" és azok polgárainak összes törvényes jogait ús erdekeit illetően a habora előtti helvaciet állítja vissza, és teljes ép-ségoen visszaszolgáltatja azok tulajdonát.
14. Magyarország közre fos mű
ködni a háborús büncselekmómxjk-
ke) vádolt személyek \'letartóztatásá
ban, az érdeüelt kormányoknak való
ki szolgál tatásában és az ítélkezésben.
15. Magyarország konnánya köte
lezi miigát, hogy haladéktalanul fel
oszlatja a Magvarország területén
müköaó összes Tíitler-érz-elmü, vagv.
.más politikai, félig katonai és ogvéb
politikai szemezőteket, ameiyok\'az
Eg^-esült Nemzetekkel szomfjen ei-
lonséges propaírandát folyattak és
a jövóljon seui tűri meg ilyen szer
vezetek felállítását.
16. Időszaki, vagy\'egyéb irodalmi
termékek kiadása és terjesztése, szi-
nielóadások tísndczése, mozg(jfényké-
jiek bemutatása, rádiószoísr/iltatás,
távlr-eszéíók müköd;\'^so a SzőV-*"\'"—
A na<r.-kanizsai Nemzeti Bízottsásr hétfőn délután ülést tartott, melyen rendkívül nagyjelentőségű rendelkezéseket hoztak. "Windiseh Dénss pol^irmesix?r javaslatára a Nemzeti Tiizottság- elhatározta, hojry •mindeu-jíi\':l elÓlib felállítja a fennálló rendelkezések értelmében
a Xépfőrvéni/széket, mely birósáp; lesz hivatva az utolsó éveli politikái bűnösei felett az Ítélethozatalra. \'Az összes üaemekben és közhivatalokban fölállítják az
igazoló bizottságokat* Nemcsak a ■köztisztviselők és ma-uánti.sztviseiők, ^anem a \'"kanizsai
tijtáVó kereskedők és iparosok ^
szemeli/érc ... is \' kiterjednek az
igaáiúó^eljárások, •
melyeket a legii&ajvobb társ^ilagos-sá^ínii fognak leföíytatni. Mindazok a szemelvek, akik\'á múltban a ma-aji-av Háza iránti kötelességüket akár önérdekből, akár más szem-pontbói megsértették és a nyilas és fasiszta eszmúknek hirdetői* és vak eszközei lettek, az i^azoío eljárás eredménye szerint fogják elvenni megjelölő büntetésüket :
A Xemzeti Bizottság a| polgár
mester hozzájárulásával a következő
előléptetéseket és \' :
kinevezésekéi \\
eszközölte: ■
Báron Pál d,r. na^"kaniiisai ügyvédet "NaíTvkanizsa tiszti ügyészévé nevezték lei. Báron Pál dr"* kiváló : jogászi tudásíi. biztosítéka: annak, hogy azok a feladatok, melvek a na^-kanizsai lerombolt közéletnek ujláépitéséné! szükséííesek^ a meg-fofelo joixász kézben lesznek. Báron ■Pál dr.-ban 3 polgármester kitűnő segítő niun.A.itdr&!t taíalt Báron Pál ,

• (_ Szovjet") FÓnarancsnoksá^gal való met&gvpzás alapján t<~»rtójiik.
17. ^[agjarország polgári közigaz
gatása viaszaáJlittatik Magyarorszáíf-
iiak mindazon területén, amely az %
arevónaitó! nem kovxsebb, mint 50
-■ !D0 kilométprr.-- fekszik, a helvi
viszonyoktól fü\'-;:L-n. Emellett "a
maeyar Jíözigaz^.-.í\'isi szen-ok köte
lezik magukat,. hog^- a béke (■£ koíi-
biztonság helyroáíiitása érdekűben
végrehajtják a Szövx>tságes (Szovjet)
Főparancsnokság: és Ellenőrző Bi
zottság utasításait, amelveket a jelen \'
íeg>\\-orszuneti feltételek biztosítá
sának (vljából adnak ki".
18. A fo^vrerszünot egész időtar
tamára Szövetséges Ellenőrző Bi-\'
zo:tsagot létesítenek Masr>-arorszá-
íffiii. amoly szabályozza és elienúrizni
fogja a feg\\Ters7.ünetí feltótelek
végrehajtását a Szorotsíges (Szov
jet) Főparancsnokság1 elnökség© alatt
Xastybntannia és az Eg\\-esült Álla
mok képviselőinek részvételével. A
Szövetséges EHenóvzó Bizottság a
fegyverszünet hatálybalépésétől a
Némeiorszáijgal folytatott hadműve
ltek befejezéséig terjedő időben a
Szövetsóges (Szovjet) Főparancsnok
ság fövezetííse alatt fog állni.
"19. A IK\'CSÍ döntőbh-óság 19SS
november 2-án kelt határozatai és
az 1940 augusztus 31-i l)éc3Í döntés
ezeniie! érvénytelennek nyilváníttat
nak. \' ^
20. Jelen feltételek aláírásuk pillanatában hatályba líSfbék.
Megköttetett Moszkvában, 1945
január 20-án egy példányhan, amely
nieírőrzjs végett át lösz adva a Szö- ■
vetséges Szocialista Szovjet Köztár
saságok kormányának orosz, • angol
és magyar nyelven, azzal, hogy "az
crosz i\'-s az anirol szöveg hiteles. A
jelen megegyezés iáttamcizott máso-
la-tát a rri<?ílékletökkei.;együtt a\'\'SZÜ-
v-etséüí;s Szocialista Szovjat Köztár
saságok kormánya át fogja adni
mindazon kormányoknak,\' amelyek
revében Mi jelen egyezménv aláíra
tott. \'
K. Vorosilov.
János Bal*gh István.
Felhívás!
Felhívomazt az Ületót, ki a mühe-lyemből a varrógépfejet állítólag; megőrzés végett elvitte, 3 napon belül hozza vissza, mert a gyü-mölcsárusnÓ .szeméhesen ismeri."
Ha a gépfejet visszahozza, a feljelentést vissza vonom.
MARTON ISTVÁN — Felfcivi* a kbk»ixsaUhlMz! A Zsidó Taníts tudomására jutott, hogy főleg tüs-kanizsin nevében élelmiszereket gyűjtőiek. Mintán a Zsidó Tanács semmiféle gyűjtésre senkinek megbízást nem adott, felkéri a la-kosságo?, hogy a náluk jelentkező szélnárao* sokai a legközelebbi őrszemnek adják it.
Apróhirdetés
A város területén lévő kertek felébe bérbeadók. Felvilágosítást nyújt: Zsidó TanAcs, Fö-nt 13.
ZALA politikai napilap
K.adia: „KtEzuaztU&ágl R. T. Nagylu"tzs>B
v> Felelős kiadó: a Ua-feykMlztai Nemzeti Bliotlsáfl. Szírkesztésért felel: dr. Soitéíz Imre. Nyamaiotí a .Közgizdisági R. T. Nagykanizsa" nyomdájába.! Nagykanizsán. Nyomdáért felel: Zalai Károty.
■f":-l ;■• ■ ,:■; " "\' ■■\'■•

; s

évfolyam.

Nagykanizsa, 1945. epri is 19 csüI6r!Sk

9. szám.A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság hivatalos lapja.
Szerkeszti: dr. Soitesz Imre főszerkesztő.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-út 5. szám.
TeJefon: 31.


Berlin ostroma
Csak a tartalékok harcc\'nak; Némeiországban
A Wehrmacht íeljes összeomlása
AH 4U fitMr.
: A páncélököl

visszavág kömórtolenül és K\'nul. »Nem iesz egyetlen zuga Bem :t földnek, ahora utána nem mon-ü\'-nJc a gyáva íjvilkosoknak, háborúi* \\ronosztevóknek, ezeknek a becstolett *■> ;*az ragadozóknak, kik a legiui.-^tobb lívóaelroeikot a fegyvertelen ártatlanokon aratták, akikot milliószámra i^ilkoltak meg mindenütt, ahova mocskos csizmájuk eljutott.c Ezt mondta Trooinann elnök, Booe>-veit utóda a Kongresszushoz intézett i beszéd.\':Lon. De már a teheráni konferencián Sztálin, Churchill, Roos-relt megállapodtak a bűnösök ki-iftétetUm üldözésében és hangsúlyoztuk, hosrv az emberiséggel szraiben c^ak* akkor teljesitik kötelességülíét"\' t\'\'S H humánum parancsainak csak akkor tesznek eleget, lia a világtörténetemben páratlan gazsáí; szereplóit kirekesztik az emberi közössí^r-1 IK\'II. Világosan megmondták, hogy a (jaranc* a gaztett elkövetésére- nem íí^het mentség és a páneélököí le io\'i sújtani nemcsak azokra, akik parancsoltak, nanom azokra is: akik a?", vegrehajt^t+ák.
Kzt jól jegyezzük mos. Jól véssük
szivünkbe, hogy ennnk a Bzercncsét-
[bh országiak sírásói mAg itt járnak
közölünk, mindenütt jelen vannak,
:t pártok irodái olótt tolonganak,
iíe akarnak furakodni mindenüvé.
.Mosolygós ábrázaltal nyújtják szony-
nyes kezüket azoknak, akiket meg- j
öini, vaey megöletni csak azért nem !
sikorüU nekik, mórt cióg erósleiküek j
voltak ahhoz, Iwgy prometheusi j
síonpodéseikct elbírják. j
Vigyázzunk! Látó szemmel és ; it\'-lekkel figyeljük őket addig, amig a páneélököl lesújt rájuk. Ne feled-\\ jük «ry másodpercre se, hogy ezek \\ a patkányok sötét szobák és sz3lo- • "^ok mélyén összebújva més; mindig j 1-á.odAra várnak, uj fohér paripán iuií^goló vezérre, aki lehetővé tenné, hogy ralílott holmijaikat rnogtart-hassá&.és újra a dolgozók százezreinek zsilfián élóskődhessenek.

Mi tiltjuk;.hogy a Vörös Had-sorocr, amJalynok csapásai szétzúzták n világ- iegféleknetesebb hadseregét, nőm semmisítette meg a csodaváró iwtyárok áitaait. Ez ránk vár. Ránk. J ;t )üödÍ5rsé^ünkre, népbÍróságunkra j r- rniiulűrkire, aki hozzánk tartozik ■ és a bocsüleí°s munkás nyugalmas magyar éMpt kíván. A páncélököl most a mi; kezünkben van és el nem engedjük adílúj, niig az ország- ! v-Töztö orgyilkos gyáva pribékektói iiiu/mkttt mej,\' nem tisztogatjuk.
A )\'Zala<C teljesíteni fogja köte-iossúpét Őrködni fog azon, hogy a bünőrf elvegye büntetését. Eleven, lüktető lelkiismerete leszünk ennek a városnak. Kem általánosítunk. Senkit soha más bűnéért- feielős-s-ósre gem vonunk, de azt, aki az elmúlt 25 év alatt megmérgezte ennek a mindig demokratikusan gondolkodó városnak a lelkét, az nálunk kíméletre DCD3 számíthat. A szerkesztő szobája mindenki előtt nyitva áll és me^iíyőzódésünk, ho£rv a közös munkának mog lesznek az ored-múnvei. ;
U. J.

London, úpri 1 is \\ 8 A szöTOteéges hadacixí^nok a legújabb híradások szerint szétzúzták a néooct Wehrmacht utji.-»ó maradványait. Megkerülték Lipcsét {■s benyomultak ííagdcburgba. Plauen elesett és az amerikai csapatok a csehszlovákiai határ felé Közelednek. A Kuhr-vidíken azünóben van a német ellenállás. Az angol és amerikai osapaick a normandiai partraszállás óta hárommillió hadifoglyot ejtettek- A Vörös Hadsereg Brünntól 20 kilométer tárotságban levő Zísterwlorf olaj központot ol-fou\'lalta. 3fintos>* 1000 ószakameri-kai nehéz bomjwzó, 850 vadászgép kíséretében l^rezda vasúti gócpontjait, valamint otairaktárakat és vasúti központokat bombázott a csehszlovák határon. A szövetséges had-sciiopek Olaszországban megkerülték Alcaentát és elfoglalták Castel St. Pietrot. Bolognái a 3. szövetséges hsdosztálv fenyegeti. Öriás nipuló-eródök Japánt ét a Riu Kin szigc-tetet bombázták.
Nématorszáqnak tü^b mint felit
London, április 18 A 12. ászakamerikai hadsereg főparancsnoka kijelentette, hogy a szövrttséíjes hadsereg elfodalta" Né-motország íorütetének több mint fölét. Megbízható becslései szerint a nyugati szövetséges haderők 16S.800 nétí>zetkilométernyi torületet, mig az orosz hadsereg kötolékei 9S.00Ö négyzetkilométernyi területei foglalták el.
sok c nóoivezérek
London, április IS Az egy^ik kis német város náci vezeü&séeét olra^idta a kíítst-s^eosée az angolszász csapatok és az elkö-vetkeeendfi kudarc közeledésére. A városka polgármestere főbe lőtte magát. A rendőrkapitány előbb megölte feleséit, majd önsryilkos Iott.\'
ík c^hsziovákiábs
London, április IS Dwísauíól a csehszlovák határig Cokik a német hadserog; maradványainak mégsem mis ítése. Lipceo bo van kerítve\' és Nürnberg is körül van zárva. A csehszlovák határtól t\'szakci Plauen is etesett és óránként várható a hir, bogy
az aiigr,Uzász csapatok atíépiék
a csehttzlovak határt. A Harz hegjségben a német terep-zsáköt megtisztították és megindították a frontális támadást Magde-bur^ elkm. A város ostromát négy óráij* tanó pereótüz előzte mos és súlyos bombázás készítette elő". A m:i Et^rgcii jcleniós szerint az északamerikai tankok és gyalogosok betértek a városba, ahol a brit haderők keleti és északi iránvban törtök he a városba. A holandiai határon Amszterdam felé szorították vissza a néroetaki?t. A Zuider tóuál megnyitották a zsilipeket, hogy elárasszák a mélyebben fekvő terále-U^ket. Az angolszász kötelékek elfoglalták Appeisdorfot, A Jtengoreft. keresztül » legkülönbözőbb jármüveken, bárkákon és 10.000 tonnás ha-

jókon jnóbálták kiüríteni a német csalitokat. Alacsonyan szálló repülőin"\'pek lecsaptak a németekre és súlyos ivszteeéíjeket okoztak soraik- !
A .Ruhr-vidéken vfeefelé köze- *
lctlik a német ellenállás és a leg- i
utóbbi napokban 260.000. német ;
adta rucq magát. A \'■ szövetségesek ;
az elmúlt 16 nap alatt három millió ■
német hadifoglyot ejtettek és a né
metek továbbra is egyre nagyobb :
számban teszik le a fcgyvert. Csak
hétfőn 144.000 német hadifogoly :
érkezeti a gyü\'Viorvekro. Chcm- \'
nitz iKílyórségo és parancsnoka visz-
ezautasitotta a/- angolszászok azon *
ajánlatáig **ogy adjak\'föl a várost. j
Így frontális támadás várható a \':
varos ellen. \' :
Csak a tartalékok harcolnák \'■ Németországban
LoUdon, április 18 E$y másik haditudósító jciontése szerint a szövetséges ihaderó élcsapatai ma már nem Németországba nyomainak !«, hanem; Kémetorszáff-Iwl kinyomuliiak, ariiLVira magot mö^<\'t\' riadták Némt-icn-száíí területének !e^nagT.obb részét. Liposé-Í»cn és a mögöttes részekben, méhek olyan ki tartassál védték magukat" az utolsó hónapokban az ellenállást nem a r.émet hadsereg kötelékei •fejteitek ki, hanem
a tartalékok,
melyek . a ny ugati és keleti fronttal szemben mí\'jr" heves ellenállást tanúsítanak. Az északról olÖnyomuló élköleltjfcQk ;i 7. amerikai hadsereg-tó! kerülnek ki, melyek El Alcmein-től TUIJÍ3ZÍÍ elüók voltak a partra tc.t alakulaiok között, most podig az Klba alsó folyása felé törve, elvágták .a Bréma felé veaetó vasutvonalat.
A néro\'.t hid^Greg összsomlá^fl
London, április 16 Az ogyik aneol hadítudósitó irja a Kuhr-rvidékrűl, ahol a német hadifoglyok százezrei adták mog magukat, hocy egész nap fig^"elte a német hadsereg ósszeomíását. A német-liadscrep visszavonuló csapatai órák hosszat; vonultak me«r;Ulas nélkül jármüvíkr:n és menekülő oszlopok-lian. X íí. liadscreg parancsnoka hir szerint öngyilkos; lett. A hadi-tiidósitó ázt irta, hogí amit az cm-l«r itt lát, az olyan, üint amit- regé-nvekbeűi elképzelnek ú világ végéről. Mindez: a pusztulás otvonuf a eaem- i lelő szrtne előtt. A ru4in\'ioéki ipar- j teleplx\'ií a bombázások következte- 1 ban csak tepomholl^ártoíepek el-göríiült vasgerendák, jlodólt villanyoszlopok és üjszkös f*lak maradtak meíT- Jf\'I mondják, -hogy egyetlen romluiiaiaz az esrész vidék.
; A ic-giháboru
: ; London, áprüis 18
Angol moszkitó bombázók az éj-északa ismét Berlint támadták. Az amerikai 8. S6gi hadejrő 282 német repülóirépet pusztított el a földön, ahonnan benzin hiánvá miatt nem \' tudtak felszállni. Ebben a hónapban ;: németeknek 4000\'gépét pusztították el, a saját vesztesegük 500 gép TOIÍ. Drezda környékén vasúti csomópontokat és olajtartályokat támad-

tak: A tdpiapi hadműveletek során a* angol lúgior.\') 5000 felszállást hajtott vésTü.
E^y lengyel hadifogolytábor felszabadulása
London, április 18
Az ész&kamerikat csapatok egyik Jéna körüli foirolytáborban 830 ksn-líj\'el nőt szaliddítottak fel, akikróí kuíerult, hog>* mindannyian a len- -gvol lielsŐ hadsereg- tisztjei voltak, "_ akiket a németek a varsói lázadás leverése után hajtottak\' eí és arra kényszeritették őket, iiog\\- I^eng>"el-orszáffból a focolytábörijr s\',al.3íf mr-neteljonek. A teljes kimerülés stá-<liumában voltak, amikor az angolok mcsgtaiúlták Őket.
Megkezdődött Boriin ostroma
London, április 18 Sémát jelentések közölték, hogy -■ oroez csapatok metrkezdték a Berfin elleni támadást. Moszkva továbbra is hallgat ezekről a német jelentésekről, amelyek a Berlin oíkmi offenzíváról számolnak be. Ezek szo-rúit a legutóbbi jelentősök srorint ac oroszok öt oldalrój nyomulnak; Berlin feló és nem egészen S0 kilo-mtlorre vannak a birodalmi fóváV rostól. \' \'
Csehs2tov-£KÍa fel szabadulása
Londonf április 18 Miközben Patton tábornok kötelékei nyugat felől a csehszlovák határhoz \'közelednek, Malinovszky kötelékei Brönn foló haladnak és 20 ííilométerro \\pannak a várostól.
Ausztriában Bécstől 50 kilométerre elfoglalták Zistersdorfot, a. esdi olajipari központot. Tolbuehia \' hadserege számos helvség elfogla-. lása inán St. Pöltentő"! északra és északnyugatra tör előre. A Königs-bergtől nyugatra cső terepzeákot felmorzsoltuk, igy a németek a Sam-iaod-félsziget délnyutrati csücskei tartják csak. Ezen a fronton az oroszok 56.000 nómet foglyot ejtettek.
Troominn és Att!e» nyilatkozata
London, április 18 Troomann ehiök Washingtonban . tepiap aláirta az egy évre meghoaz-szabbitandó kölcsön és bérlettőr- " v<\'-nyt. Az uj cinök kijelenté?o ezerint örömmel találkozna Ci\'urehill mmiszterelnökkei, Sztálin marsallal és más szövetséges vezérekkel. Nem magy el a sanfranciscoi értekezletre, ellenben szivosen fogja megr.dni utasításait Washingtonból.. Attloe lord kijelentette, ha a szöTetséRcsck va-lamennvieii JKHII hajlandók feláldozni kivuneácaikból a kölcsönöB raeceg>eztö érdekében, a konferencia hiába való tesz. E! kell kerülni az önkényes cselekvést, vigyázni kell, hofey az alapelvek no komplika lód ja-nak, mert ez az ecyüttea cselekvést akadályozhatja.
London gyászol ■
London, április 18 " Kooswlt elnök elhunyta alkalmá-bóh -a Szent P;U székesei^.\'házban rendezett gyász istent isztekiton közel 3000 *ml«r wtt részt. Mesöelent az angol király éa királyné, Vilma holland királyné, a norvég, jugoszláv és görög király, Churchill miniszter-

ZALA.

1345. április 19.
Aki két évi internálás után sem ment el ! a nagykanizsai internálőtáborból
Három évig várt, hogy felszabaduljon Nagykanizsa
dnülí. rűhui-chül miniszterelnök az
aa^ol itirlarnenr két háza eiótt, hogy
lerója ijiiáját az elhun.vt elnök iránt,
il RóosiícIríeE vató baráti viszonyról
iéít\' " ól iálíói bi
RóosicIríeE vató baráti viszony ixszéít\' "w arról a cscKiálaírói, mibiv-lycl óVinint államférfit és S&borús vezért íssztclto.
!
~~* London, április 18 Oiaszprszásrban a S. amerikai hadsereg n^iikohlíte Alesentát, tovább nyomui\'&k C-s 20 kilométerre vannak Bolognilól. A németek az alcssntar rúsz esstújába uj fcötcJékeket dobtak harcba, melyek a \'jól felszerelt *29. német hadosztályhoz tartoznak. ,A lonsn. d iffldosztálvok újból elfoglaltak töM\' vízi akadályt Os azokon át-torye előrenyomultak. Uj zeclandi és indiai csafíalok elfoglalták a Men-dicsína csaturnát és azon átnyo-ni\'jiva, meífs/.ííHták a hasonló nevű várost. Itt bároiu német elhagyott tankra bukkantak, mel veknek mo-torja roéi* járt és rádiója üzüínberi volt. Lengyel csapatok hevas .harcok után elfoglalták Castcl St. Piotrot és Casfel Go)íót és több holységet némot fanatikus ellenállással "szemben. Aiterikaa nehéz bombázúíiépek Bolo^ua mellett nétnot hadállásokat I bombáztuk :
London, április IS A -!aj;án ■ í-jjeni Eiáboruban üriiísi angol fepiiióiTójísk a Mariana-szige-tek le§df,\'íibb csücskét támadták, lisy szintén Jokahana elten intéztek tá-raadásoliat. 60 japán repülőgépet lőttek íi. Az északamerikai hailerő elíoglal:a Joshíma-szi^etet és annak repüíúlrrét.
Felhívási
-\'oi;y csütö"t.">k reíí^ol 7 ómra a nők
;Í ronó^jr^i-uí ud^iiVm, a férfiak a vá-
rosháxa Uílvaráa líötelíizó küzmuu-
kára ^elonjonelí nieí. Mindennemű
ftílmcütés, ;ímel}et aiár a város pol-
■^arniíuslen-\', akár .a rendőrséűr adott,
/■néjivél vosKtette. :
Kiléteit, képeznek a tiszti orvos ■itta! me\'^vixsííált". és uplvántartott bötogik, továbbá a 3 éves és ennél fiauiíabb gyermekkel biró ituvak.
Ar. oros/. parancsnokság által ÍL.vn\\h. vetlek kötelesek sá&nélyesen, vaií_\\ megbízottjaik utján az igénybevétel.: bizonyitvi\'myukkal a íoiiti he-Kckcn sziatéii megjelenni A m.3g nem jelenő és wunkára kö-u-lez»tt szemébiek\'i.íaxolatlan távol-maredás miatt iuterháh"a éa inunka-■íhbo;ba lesznek száliiU-i.
Molnár 8y6z6 rendőrkapitányság vezetője
írflegalaküotíáfe a MAORT üzemi tanácsot
Április 15 én és 16-án választoüa meg a MAORT-munkásság az üzemi .. tanács tagjait, amelyet az aiábbiak-ban közlünk:
.. Rsndes tagok: Büky János gépkocsivezető, Dombai János épités-vezétfi^. űöndöcs József lakatos, Kozitia István esztergályos, Csepregi Fefcnc autószerelő, Férhezli Károly kőnjüves.
Póttagok: Pete Ferenc bádogos, Angyalossy . Zoltán hegesztő, Dér Lajos redőnyszerelő, Nincsics Károly asztalos, Lencz Sándor segéd-muukás, Deák Ferenc szállitásvezetö.
A tisztviselők részéről a közel-jövíben választanak 3 rendes és 3 póttagot, az özerni tanácsban azonban közösen dolgoznak.
Apróhirdetés
Kgy nagyon szegény Crej ember 18 ár. ,«ls^:-zt>í(;e Aadres Jeni névre szóló ősz-szií? é:eimnési jegyei\' és a* OTI tagsági ica^olván .át Aki neí^atálta aöja le a Zí.1 -ic u zí éj^bí F5 ut 5 a alt

Nagykanizsa, április 18 Nagykanizsán most egyszerié divat lett a baloldaliság. Alig vsn, aki nerc hozakodik elő baloldali múltjával. Hogy 6 mindig német ellenes volt, látta, hogy hova vezet a háború, segített ahol tudott. Ezek valóságos ostromot indítottak az uj nagykanizsai Vezetőség ellen, hogy ezekéi az állítólagos érdemeket gyors előléptetéssel, vagy némely esetben vezctfi pozícióba való juttatással jutalmazzák. Megfeledkeznek arról, hogy az igazi magyar hazafiság és a veszteit háború ügye mellől vaió és a nyilas bérencek tá-borábói való elfordulás ideje nem október 15-én, vagy néhány héttel később kezdődött, amikor egyszerre más hangon kezdtek beszélni azok a nagykanizsaiak is, akik eddig .a legbangosabb hirdetői volfak Hitler győzelmének. Arra, hogy mi az igazi szocialista muít és mi az szenvedni és kitartani egy eszméért, jó példát mutat Éles Gábor nagykanizsai sza-bómesie: élete és pályafutása. A szabolcsmegyei vasutas családbői származó Éies Gábor bejárta Németországot, 20 éven át Franciaországban élt, a világháborúban 3 évig orosz fogságban volt. 1919-ben Magyarországon . Borsodmegyében már az első proletárdiktatúra idejében politikai megbízott szerepét töltötte be, ahol rátermettségét annak
Nagykanizsai sporthírek
I Örömmel állapítjuk meg, hogy labdarugó csapataink felszereléséből nem mindet: pusztult el. A Sáskák azt lehet mondani mindenüket átmentették. A Vasutasnak is maradt valami felszerelés, A Zrínyiről nincs,értesülésDnk. Sajnálattal keil tapasztalnunk, hogy £ felszerelésekből sokat helybeli lakosok vit:ek ei. Akiknéi ilyen főiszerelés van vigyék vissza tulajdonosaiknak, ha valaki olyanokról tud; akiknél sportfelszerc-
j lés van, jelentsék Harangozőnál.
j Vasárnap a kiskaniisai „Sáska"
I labdarugók 3:2 arányban legyfiz\'.ík
a jó csapattal felálló Zrinyi csapa
tát. 2 gólt Hering, 1-et Pecák 11- i
esbSl lőtt. j
A V«sas SE is megkezdte rafl- I
ködését. Elnémított egyesület volt. j
Örömmel látjuk ismét a közdő gyep- i
pályán. í
Újjáalakult a Nemzeti Sport- i bizottság. Budapesten a Nemzeü ; Sportbizottság április 6 Sn ült össze. \'-A következők lettek meghiva aVfoi- j zottság tagjaiul: Dr. Abrai Zsig- ; mond, Bródy György, FrankőMi- ; hály, dr. Hircsák litván, dr. Iván | Ferenc, dr. Kreisz László, Gallovich j Tibor, Nagy Marcell, Nádasi OdSn, Reich Andor, Solti Lajos, dr. Szalay József, Töltési Imre, Dinnyés Lajos, Kovács Mátyás, Hegyi Gyula, Farkas Géza, Béki L. István, Tur-csánji Lajos, Bocskó József, Oblat Anta!, Keresztes Tibor, Síkiós Géza, Bánkul! László, Halász Lász\'ó.
A Kommunista Párt
közleményei.
Felkéretnek Nagykanizsa régi cía-iosaí, hogy a kommunista párt helyiségében {elvétéire jelentkezzenek. Jelentkezhet azonban mioden Jóhan-gu elvtárs, aki dalárdánkban részt-" verni kiva*1 naponta 5—7 ig Mátyás Lasz\'ó e\'vÍTcnal, Szabadkáé\'

idején igazolta. Amikor a németek megszállták Franciaországot, frlggé-gévei és gyermekeivel együtt :»$$>-szatén és Munkácson telepedet? le. Innen 1940-ben ,kommunista, ki-je\'.ciiícsei raiaü" internálták. Éles Gábor tökéletesen beszél franciául, németül, oroszul. A nagjkanizsai internáló táborban két évet töltött el, mert az internálótábor vezetősége sohasem javasolta szabadon bocsátását Mikor 1942-ben megszabadult, családját magához hiyta Nagykanizsára és az intereálótábor közvetlen szomszédságában telepedett le. Innen figyelte Oláh Gyu\'a és nyilas barátainak rémuralmát. Természetesen állandóan ki volt téve annsk a veszedelemnek, hogy a nyilasok elhurcolják, \' mert hiszen fennen hangoztatta, hogy ő, mint kommunista internált; .került Nagykanizsára. A város felszabadulásakor természetesen élére állt a nagykanizsai ir.tcrnálótábor bűneinek fei lutaiiséra irányuló hatósági mozga lomnak., É!es Gábor az, aki még sehol sem jeiemkezett, hogy politikai múltjára való tekintettel neki p ciói adjanak.
Elve: eszméért és nem jutalomért kellett baloldalinak lenni...
Haroffl éven át várta Éles Gábor, hogy megérhesse: hóhérainak sorsát fS. /. dr.)
Az istentiszteletek sorrendje a ferences plébániatemplomban
Köznapokon: a szentmisék sorrendje \'V7, 7, Vi8, 8 és 9 órakor.
Vasár- és ünnepnapokon a Szentmisék idípontja Vi7, VS8, Va9, VílO órakor csendes szerdoiise; Vsíl órakor szsntbeszéd; 11 órakor énekes szentmise, 12 órakor csendes mise; délután 5 órakor csendes szentmise oltárbeszéddel és áldás.
Ünnepek és vasárnap előtti napon délután 5 órakor litánía.
— Szerkesztőségi íúr
A nagykanizsai Nemzeti Bizottság legutóbbi ülésén dr. Soltész Imre főszerkesztő és miskolci ügyvéd azt a bejelentését tárgyalfa meg, hogy inive! visszautazik családjához Mis-
t
olcra, kéri a „Zala" főszerkesztői llásátó! való felmentését. A Nemzeti Bizottság kívánságát méltányolta és a felmentést megadta. A nagykanizsai Neayeti Bizottság a „Zala" főszerkesztői ^állására egyhangúlag Bencze Jenő lapszerkesztőt hivla meg, aki mint főszerkesztő, április 19-én kezdi meg munkáját...
— Megszervezik a nagykanizsai
iT-.unksszolgálatot
A városi mérnöki hivatal a pol-
íármesíer megbízásából a közeli na-
{x)k!)an rendszeresen mojrszerrezi a
naír>l^inizsai munkaszolgálatot és
rendet teremtenek azokban a kérdé
sekben, nielyokljói az eddini átmene
tekkel -járó zavarok voltak. A mun-
kaszolirálíít megszen-ezésére Kéti La
jos, a városi mérnöki hivatal értékes
tagja kajxrtt megbízást, aki fárad- \'
hatatián tevékenységet, fejt ki, hog^7
a munkaszolgálat térén egység és
rend lisgyen. : "
— Színházi hírek:
Jávor Pál él. Budapestről szerzett értesülések szerint Jávor Pál, a Mac^ar Nemzeti Szmnaz tagiat, széni*, i i/ «,dd gi hiiesztelKietkel,

ypiíiőíU-" internál-
íúk. I^lo^ye közli^njÁr-ására az
qrQ\'iy. }"ő]iarínu^nok szahajíiúbra íie-
"lyezte. Bud&jösicn van es mí\'ir a
líözpíi napokban fel is fog lépni.
BiMhiprsti (wíiíiuiés szerint Muráti
Lilit 0* Yaszarv- .ím\\ost fasiszta ma-
<raUrt;iM;k miatt leíartóztnttfijc. —
l>;;.\';.an-^ton i.smóí mejfjcionik a Kc^-
.ir-ri L.-i\'íár Mikl\'3^ orszá^osmi ismert
in :ija-])j:t. A kö:-:e!jővQÍiüri a. Viíúíf is
mciíicíenik \' \'
Felhívás!
A helybeli pénzintézetek a Zsidó Tanácstól a nagykanizsai zsidó házingatlanok gondnokságára kapott megbízás, alapján felhívjuk az említet: ingatlanok gondnokait, iiittvé lakóit, hogy elszámolásaikkal, illetve esedékes lakbérfizetésükkel bármelyik intézet pénztáránál haladéktalanul jelentkezzenek.
A Polgármester
közleményei Hirdetmény.
A íófoR&íu jármüvek összeírása céljából ^rendelem, hogy minden nagykanizsai la-. kos, akinek birtokában akár saját tulajdo.-ná; képező vagy kincstári ló, kocsi, szerszám van, f. hó 22 ig a száll ásmosteri hivatalban (Városházs, I. em. 41. szoba) azooaal jelentse.
Kisfcanizssiak bejelentésüket a kiskuii-zsai városházán teszik meg.
A\' bejelealés elmulasztását szigorúan bflnlöem.
Nagyííaniua, 1945 április 17.
_^^^^ Polgármester.
Felhívás.
Felhívom a város közönségéből azokat, akik a város területén tcmeteileii emberi vagy állati hullát láttak, sürgősen jelentsek be a városi küzie. egyoí,ztályon (Va, roshiz 1. cm. 42.) hol te\'«szik a hulla, hogj-az eltemetés iránt intézkedhesselc. , NagyfeanUsa, Í945. ápriiis 17.
Polgárin esier.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy arra legjobban rászoruíóknaV hadisegejyt kívánok lolyó-silani, a szociális szempontok azlgoru szem-mellartfisával. Nem kaphatnak badiseffélyt a meceküllek, a háborúból hazatértek, a német hadseregben szolgálók, — ideértse a Hucyadi páncélosokat — a nyilas é- az imrááista párttagok hoz2áfartoiőiL
Felhívom mindazokat, akiícreí! hozzátartozni még katonai szolgálatot teljesítenek és nem (érlek haza, amennyiben ha-disegrfyben részesültek, ÍEéuyjcgosu" " gak megállapítása céljából jelénlke^i
a régi városházán, a Horthy M.-uíon
Gábor József íéle bútorüzlet helyiségében. Akinek neve A—H kezdőbsfüvei kezdődik április 19-én, akié I—P betűvel kezdődik április 20-án, akié pedi? R—Zs betűvel kezdődik április hó 21-én jelentkezzenek reggel 8 órától délután 2 óráig,
Figyelmeztefem az igénylőket, hogy a hadisegély igényeket szigorúan kivizsgáltatom és a hamis igénybejelentőket, rak- Á mini az esetíe^es vissza-Mőket a leg-zigo- / gubban megbOntettetem Jelentkezéskor a" hadisegélyt megállapító véghatározatot mindenkinek be kell mutatni. Nagykanizsa, 19-55. április 17.
Í045/1945- Tárgy: A köztisrímtíök és közalkalnuuottalc jelentkezése szofgálaii íielyflköB.
Hirdetmény.
Felhívom a város területén TnöködŐ összes közhivatalok, közintézmények tíszt-viselöií és aikalmazoltaii, ho.<y szoSgálati helyökdn haladéklalamtl jeentkízienck. Aki ennee a rendcíkezesnek eleget nem fesz, azt azonnali hatáiiya! elbocsátják.
Na^yianizsa, Í345. ápr. 14. -
Polgármester.
Kiadja; .KSígazdasági H. T. Nagykaalzta*
Felelős kiadó:
a Nagykanizsai Nsmzeti Bizottság Sserüsaztósért fe!e): dr. Soltész Imra. XvOTtA\'o\'t a BKöi^ ^dasá^i R. T. Nagy- { \' ua" nyomda+áí>«n "Nd^ykaoiz&aD \' \\ ■"■j n(i3á- \'."! 7i\\A Károly. ;;!

S0« évfolyam.

Nagykanizsa, 1945 április 20 péntek

10. szám.A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság hivatalos lapja.
Szerkeszti: Benozs Jenő íószerkesztö. Szerkesztőség és kiadóhivatal: F6-út 5. szám. . Telfelon: 81.


Amerikaiak Prága előtt
Lipcse elesett — Utcai harcok Düsseldorfban — Kanadaiak 35 kilométerre vannak Amszterdamtól — Berlinnél áttörték a nőmet védelem gerincét — Tokió menekQI
Uj élet új tavasz
M(»* három hete sioesan, hogy varosunkat felszabadította az orosz iiadscresr a német rablógyilkosok. uralma alól és máris látjui, htxry :u V-íet sarjadni któzd az üs«kö» romok aíól. Gyenge hajtások, zsenge rügyek duóját ki fejűiket a konxiáz muít kiégett pernyéje alól, uj Hefet, ,\'i\'j tavaszi iffcröe.\'Ez a város, amely-!eglsóttözabban szenvedte áí a fasiszta iüá.t,-ún* a kirablása is a legalaposabb volt, jwrérü vetkőztél ve1. koldussze£taven átlt a hadait 01-&/.áííutjún. fjidereirve, éhesen, re-rnénvteleqöi. A némot \'gyilkosokat Ofy a nyiía.s banditákat kiseports •\'ir.aií íí ir^óztes Vörös Hadsereg, de itt maradt undok, nyomuk: a nincsleienséy és hullaszag. ■ Az áeyuk döm£t.?k. . <*r-ppusk;\'ik kattoglak" még" Kámzsa hatarában, iíinikor -előjöttek a néikülö£i*st«jí a<£ oinívetűrt és me^kiiizott üldő-zöít-Síí a fasiszta rendszer halálra "" itrltjei. Kgy lelkes kis csoport, közöttük :tz auschwitzi és birkenaui haiáj^\\á.rból csodával határos módon meírniénekültek., szőlőhegyeken és ^zaimakazaibau megbújt "fésri harco-~Ü!V, élükön Windujch" Dénes pol--r.iiin^sterroi w megkezdték stó^ a munkát, üínolyrc csak eroslelkü, iuiivbíin t*\'-szenvedésben acéllá ed--zt\'tt emberek yálIaíkoKhattak. \')
Poiffármoster niés: soha nehezebb, !,-Hatástalanabb helyaotben nem vett «t várost. A reakció úrhatnám lo-y&rjaí és cselédei dermodtsí\'^ükből maijukhoz tí\'rvo, kárörömmeí szemlélték ozt\'Jt merőben kilátástalannak láísxó. inunkat. Bizton számítottak arra, hog>\' az uj élet uj harcosai l ^lebuknak az eróberfeletti vállalkozásukba. A Vörös Hadsereg meg-n-\\t?no ugyan a. csatát, —jf\'^ondoí-iük ■-- de ezek e! fogják veszíteni (\';• ezzel leáido.;ik a demokrácia Jnég irví-iiptai pislákoló napja.
Tévedtek. Bár a nagy csatónak ;i \'bafpjízéso inúz nem érkezett el. de már világosan látni azt a gvózel-niet, amely végül is a dolgozó tömegek felszabadulásához vezet Nincs három heSc még, íiojTr- szuronyoké volt itt a szo, marig éled ez a varos, sokkal erőteljesebb tempóban, mint bármely más felszabadított város.
Van villan vünk, vizünk\', "két. mü-kődó" Fürdőnk, jói felszerelt, kifogástalanul m-üködő kórházunk. A vajg-yár már vajSt készít, a sörgyár ííé]Íí-i is rövidesen megindulnak- A mozik rövidesen kinyitják kapuikat.
A polgármester élelmiszeri \\ szer
zett a városnak. \'■
A jelrendszer kifogástalanul mü-
íiörlik.\'Az orosz katonai parar.csriak-
í-iiíí kósziféggoi áilt a polgármester
rendel bezéaére és ígéretet tett to-
vábhi iiathatós támogatásra is. A
i;nzTisztas;tó bivatití talán egész
Masryarorszáííon egyedül Xasykani-
zsán működik kifogástalanúlj - ut
cáink tiszták, házainkban nem gyüJ-
iiek fel S7*inétheg5«k.
Ls-koláink kivétel nélküf tanítanak, zeneiskolánkba ís élet Iröltözött- A kűziiiazgatás és közrendészet lassan, ele biztosan konszolidálódik. Uj emberek vjjempi/i diktálnak. Dr. Molnár Gvőző, a kapitányság vezetője biztos Tkézzel szerrezi az üj rendőr-sédünket, ugy neki, mint a polgármesternek odaadó munlíati\'trsai a pártok, veaetói.
• Ha \'A romokat eltakarítottuk, ha a reatcíót kiirtottuk,\'ha. átszitáltuk

Nyugati front
London, április 19 A német hadsereg felbomlása befejezéshez közeledik. Az ellenállás most mái- főleg elszigetelt terepzsákokban található. EzenkivSI a Ruhr vidéken, ahol tegnap a szövetséges haderő benyomult Düsseldorfba és 40:000 hadifoglyot ejtettek. A gyűjtőhelyeken ezzé! a hadifoglyok száma 300.000 re emelkedett. Patton tábornok hadserege átnyomult a csehszlovák határon és 150 kilométerre van Prágától és 100 kilométerre Pilsentöl. A 3. szövetséges hadsereg kettébe szelte Németországot. A T. amerikai hadsens Nürnbergbe tört bZi ahol utcai harcok folynaki Nürnberg hires stadionja, ahol a nemzeti szocialisták nagy gyűléseiket szok-tík tartani, az amerikalak kezén van. A stadiont 30 —40 angol katona fog-lalle el. Az I. amerikai hadsereg gyors Qtémbe\'n Lipcse ellen nyomul és megtisztítja a várost. A 9. hadsereg Hamburgtól északra Líneburg határában 20 kilométerre van az Elbától. Hollandiában, ahol 100.000 nérhet katona vsa elszigetelve, a kanadaiak 35 kilométerre vannak Amszterdamtól. A franciák elfoglalták Baden-Badent és Strassburgtól 15 kilométerre vannak. A Gironde torkolatánál fekvS terepzsákot a fran-cjálc megtisztították.
London, április 19 Az amerikaiak Loany felől tegnap délelőtt átlépték a csehszlovák határt Az amerikai haditudósító jelentése szerint a katonai parancsnok már az előzd napon átküldött egy járőrt a határon, de annak vissza-kellett fordulnia, nem azért, mivel ellenállásra talált volna, hanem mert annyi foglyot ejtett, hogy azokaí előzőleg el kellett helyezni. Ezen a területen, melyet Hitler 1938-ban Németországhoz csatolt, nincs kiépített védelem. Az uttorlaszokat és akadályokat a lakosság az Mlszéli gödrökbe dobálta és még csak egy géppuska-fészekre sem akadtak az előnyomulő amerikai katonák.
London, április 19 A Nürnbergben elfogott némot katonák teljesén összetört lelkiállapotban vannak. Mindnyájaa azt mondják, hogy a német hadsereget örökro meűTerték, minden kárba veszett és ihinden kaput. Lipcsében a város polgármestere kedden még a csapatok között megpróbált fogveimet tartani, de nem tadott reüdet teremteni a Volkssturm lázadása utáíi, mivel ezek nem akartak harcolni, hanem, kijelentették, hogy le-tesiik a felvert. Angol1 haditudósítók jelentése szerint a visszavonok* németek luftját mindenütt haíahnas
a tisztviselői kartt.aAAoV olyan építő vmnkúbtí kesdiőiX, amit az egész orsiság csak csodálni fog. Olajváros vadunk és ez mindent megmond. Jólét és hőség- fog beköltözni obbe
**• 80

tüzo<n-ák jelzik, mert o^re-másra
gyújtják fel az ipartelepekét ús üze-
mekcít. Sok helyen elkeseredett ellen
állásai íaláina£, mivel azt a paran
csot :kapt\':k, hogy utolsó csepp vé
rükig tanúsuk tne§ a brit elonyo-/
nulláéi. A németek Visszavonulásuk
ban brit hadifoglyokat is hajtanak
maglik eiótt, e2ssÉ közül 4OD-at az
angóíok kiszabadítottak. Több. sza-
ka^zixV; érkeznek jeleutésok, ltofrv\'
n^met iwlgárok nníjrves/rtosjotni pi\'óV
))<í!ják :s í-zövc-tóéges k^tonóí\'at, hogy
üdjiujak ei oíyaji mhát nekik, mely \'
a li.-iJLiííogoly jelzéssoi van eliátra.
i LondQfi, gp\'ri:Í3.19
A ;sí5vetséges fóp^ncsnoksag felszaiitbfta a-.kereske*tai hajók parartcsnokait, hogy meneküljenek el a nácik elől, mivel Németország nem lesz tízemképes állapotban, hogy hajókat : gyárthasson. És ha Németország részére Amerikából megindul az éldmiszerszálütas, Németországnak Jtem fognak szövetséges hajók rendelkezésre állni, hogy a német igényeket kielégítsék.
; Keleti hadszíntér
London, április 19 A legnapi moszkvai hadijelentés még most sem tesz említést az Odera fronton folyó offenzíváról, de szövetséges haditudósítók jelentései a Berlin ellen folyó harcokról be-r szeltek. A német hírszolgálati szervek azt jelentették, hogy az Odera menti támadásokban az oroszok előrehaladlak és súlyos harcok vannak kialakulóban a birodalmi főváros délkeleti bejáraa elótt. Csehszlovákiában az orosz haderő közelebb tört Merica Ostráva felé és Brünnhöz kSzeledik, emelytől 12 kilométerre van. A szovjet tüzérség már ágyuz^a Hrunnt és a .várostól délre több hetystget elfoglalt. Ausztriában az 0,\'oszok elfoglalták a Bécstől 40 kilométerre északra fekvő Mistelbachot. Kelet-Poroszországban felmorzsolták a Pillaunál levő nagy német erőcsoport maradványait és 8700 foglyot ejtettek. Hesett a 28. gyaloghadosztály parancsnoka is. A szovjet haditengerészeti erők 2 nap alatt Piilaunál több nemet hajót süllyesztettek el.
Déli front
London, április 19 Olaszországban a 8. amerikai hadsereg átszelte a Pó alsó folyásához vezető mocsárvidéket és elfoglalta Alcsentát. A lengyel hadsereg \'délkelet felől előrehaladva 16 kilométerre megkSzeütette Bolognát és a (engyel tDzérsíg már igyuzza a várost. Olasz és indiai csapátok is előbbre hatoltak és 5 kilométerré
a váriéba; nem lesznek- nyomorgók és riéikülöísők. De" nem tesznek mun-kakei-ti!ók sem.« Ez az én prograro-mooi ;— mondta a polgánnester.

Bolognától dél és délnyugatra néhány magaslatot megszálltak. Szövetséges -nehéz bombavetők tegnap tovább támadták a bolognai célpontokat. Az olaszországi harcok során még nem volt példa ilyen szeros egySttmOködésre a földdn harcoló csapatok és a légi haderő között.
Légi háború
London, április 1.9 Areol moszkitó gépek éjjel Bar-íint bombázták, ^.merikai ■ nehéz bombázók németországi és bajorországi célpontokat támadtak. Több mint\' 700 Liberátor és bombavető vasúti célpontokat és erőmüveket tó." * madott ís4iéinet repülőtereket lóttek össze. Brii bombavetók Hamm pályaudvarát támadták. Eírv-etlen an-" sol gép Bora resie^t el. ÍO0O araeri-. .kai repülőgép Helgolandot tímudbi: é.s összevombolta a közeli Fries szigetek egyikén a.repülőteret.
Japán
Londov, április 19
\' A .Japán eílenr\'háÍKjrubán amori-
k\'ai" csajjatok paftra8Z:tlltak Minda-
nau sxhretéiiek délnvugati iiíözún és
60 kilomélor széles hiafőállást léfa-
sitettrfc. llindanatt a Pfiiöp szigetek
rriásoííik legrjjAg/obb szigete. Tokió
ban a jelenléti :sürü légiíámadásokra
való tekintetfel, az ott tartózkodű
diplotnáciai testilletek tagjait felkér- \'
tí\'k, hogy hagyjiU; ei a japán fő- -■
várost. ■
Politikai arcvonat
London, április 19 Madridból jelentik, hogy Spanyol-or-száffban a néniét márkát nem\'fo-gadjáÉ: el fizetési eszköznek. Ezért ■ a madridi német diplomáciai kar \' kényíoíeiv volt személyzetét elboesá}-tam és elhagyni a várost, mivel nem .tudott fizetni. A spanyol kormány legújabb rendelete értelmében \\ semmiféle német repülőgépnek, sem utassKánitó, sosn postagépnek, vagv más repülőgépnek nem szabad íe-. szí\'ülaíii spanyol terüieten.
London, április ly. Púrisbaii a mai napra tüzttík ki Drns t tábornoknak, Szíria és Irak \' ■ egykori parancsnokának ügyében a tsifgjftlást. Dens tábornok volt\', ugyanis az, aki a Szíriába bonvo- \\ muló; szövetséges iiaderőkkel szem- { ben. iLraidolte" az eUenálhuit. Dens rábörjtíok azzal védekezett, hogy felsőbb \\ parancsra cselekedett, mikor elreniielte a fegvveres oilonáJlást. A védeHezés további, során axt állította, ■ ha Bbpi fejtett volna ki ellenállást a .sswwtség/ísekkpl szemben, a né-\\ m^t flíegíízallók Frariciöország egész>\' területét ús francia Észak-Afrikát is meíiSzállták volna.
: Haifa, április 19
^l -pápa jelhivia a katolikus vilá-
. got, riogy imáílkozsattak a /táborit \'
midölíbi b*?fe/eiséÁéértx ü/azxáf/os bé*
kéérkés isteni irányitaxvrt azok szá-
imírat akik a béktfellételekct rncg-
áUapMják. . .
; . Loiidon, április 19
. Washingtonban i moszfa-ai, brit "és auserikai nagj\'köeteket haza hiv-

ZALA

1945. április 20
A Nemzeti Bizottság tegnapi ülése
Nyilas banditák ujabb rémtette Badacsony
tomajban . ■*
iák, hogy részt ^egyenek a ganfran-ciscoi konferencián. Stettinias külügyminiszter kijelentette, hogy a lengyel kérdésben ujabb orosz jegyzéket kapott, de a jegyzék tartalmát nei& fedte fel. Edén külügyminisz-lor "kijelentette, hogy bízik a konfe-ronda sikerében es niegelégedésé-v.ok adott kifejezést, hogv a két angol nemzet játsza a főszerepet a vilii^hiztonsági úrtekezlet mt^alaki-tásában.
Washingtonban a brit és kanadai élelmiszer ellátási konferenciát azért tartják meg miclűbb, hogy Edén már a tárgyalások eredményének tudatában utazhasson San-Franc is-coba.
Londonból jelentik, hogv Angliában folyó hó 6-án bevezettek a nyári idússsámiláfit.
Téveiyegsz barátom,
raerl nem tudod. ho<ry hova kel!üiie menned, poíüií to szeretnél most jól választani, szeretnéd magadat biztonságban tudni: na végre ííitalál-\'tara, Közöttük vagyok.
Podig milyen "tévedésben vagy, amikor azt hiszed, hogy révbe ju-fottál. Miiven balga, az örömöd, amikor meglátod- nevedet az újonnan megszerzett pártiijazoiványon. amely léiicxi elvtársnak tüntet fei. A párt-!>i:fyeg pedig, amely tagsági járuié-" kaid pontom befizetéseit mutatja, véglciícsen inegiiyugtat: ajaj már ori!?eni haj ji&m \'érhet.
Llvíirsnak lenni nem aimvit jo-loní, hojjv befizetjük « tagsági já-, rutékokai. \\
lia elvtárs akarsz lenni, akkor vállalnod kell a inunkét és harcolnod ; kell <iz uj társadalmi és.- gazdasági rend kialakításáért. Mert ne gondok! azt, hogy mivel Magyarország politikája gyökeresen megváltozott, ;i problémák azonnal megoldódtak, l,\'gvanaz a kéz szorul üdvözlésnél most is Ökölbe, amely ezelútt nyitott tenyérrel lendült magasba ós ugyanazzá száj mondja most, hogy: -■Barátsáyx, nmelv a-zeiűtt Hzálasit éltette. "
A politikai kormányzat máról -holnapra megváltozhat," <fe az-enibo-i\'ük túlélve á bukott\' rendsKort, továbbra is ittmaradnak. Ezek az ittmaradnak. Kzek az ittmaradottak , nnm tudnak hirtelonében niesrvál-tozni, hiába igyekeznek ezt jói-rosz-szul. cliiiíetni.
A paraszt, akinek huszonöt éven keresztül azt harsogták a fülébe, hogy a kommunisták\'elveszik a földet, a munkás, aki oiótt a szociál-viemokrácia kizsákmányoló politika-iát igyekeztek hebizouyitam és az ■ ntoHektuel, aki maga\'tartotta kötelességének, hogy ezekről a többieket ine^gvózz^, most is ugyanaz maradt. Vállalataink, amelyek eddi" az el-\'■rhotó legnagyobb profit érdekében dolgoztak, nem tudnak hirteíenében E munkásság védnangvalaivá válni. A közhivatalok, amelyeknek nyilvántartóiban, vagy írattaraií»an ecicíig idegölő munka folyt, -most íetargiku-S:m popecselnck, mert nem tudják, íiogy holnap szükséjr lesz-e azokra. Ha ,oUtárs akarsz lenni, tesg£k! Van munka elég, amelyet.el kell vé-íítízni. megvan u cél. melyért iiar-cclni kell és szabad az ut," amelyen dolgozói lehet. Xc lődörögj álían-. dían a KommunÍMa vagy cSzociúi-demokrata Párt helyiségeiben és no keresd folyton az elnök vugy titkár el\\ társakat, kérvo őket, hogy * Kérlek eh társam te ismersz engem, tudod, iio.r\\- ki vagyok, légy szíves igazold ez; uekem pár sorban.Q Sokkal jobban megbízhatónak tudjuk azt az iSTneretten földmunkást, aki bár nem láva tisztán n jövőt, de dolgozik, me-t- eröa a hite, hogy munkájának mcj íesz az eredménye.
Ne azon töprengj most, hogy hova
állj. balrn-c, vagr mégiükább balra,
hanom becsületes kiállással vállald
"a munkát, melyét pillanatnyilag el
tudiz végezni. " T. Gy.
(Kedden uiindenki be-
~.Í;-.:Ó! esi*1 6 ór Füíd.irukát és

Kijelölték íz igazoló bizottságot, rendelő tanácsot kinevezték a
A Nemzeti Bizottság tegnapi ülésén megalakították a két igazoló bizottságot, amelynek ísgjai a szociáldemokrata pártból Szirtes István magí.DÍisztvisel\'i, Zábó János szabó, Dér Lajos lakatos és Kunécz Ká-roiy postafötiszt A kommunista pár-bol Szepesi Imre bádogos, Pongrácz : Jőzsef magántisztviselő, Deutsch ]6-j zsef hentes és Szabó István MÁV raozdonyvezetfi. A két bizottság elnökeinek személyében még nem történt döntés és azokat a 20 án tartandó rerides ülésen nevezik ki. Megalakították a járási földbirtok rendező tanácsot, melybe dr. Há-mory Zoltán tarvényszéki birőt, Rendek Gáza okleveles gazdát, Ke-nedy Imre mérnököt delegálták. A pártok, a bizottságba Gáspár József te;net5gondr.okot és Hackler János nyomdászt, valamint Göndör Ottó és Varga Józsefet kfitdték ki. A Nemzeti Bizottság kinevezte
ÍFLIÍ- több, mint három heto. hoe-y
épité? munkáját, élén a .Magyar j
Kommunista Párttal. Folvt a mim- !
ka, amit a iiyilas banditák igyekoz- i
tek meggátolni. A Kommunista Párt [
kozdöít t\'ileuük cs ezért fizetni kel- j
lett. \' |
A-pari lielyí vezetője, Göliei íst- ! van vondf\'-glós régi harcos volt. Ap-riIís 14-én fárasztó munka után ment haza és otthon ledőlt néhány perc- re- \\>i honn i. Fekvőhelyén érte Ü nvi.rts íionosz^ovú öt- revolvorgo-lyója, amely kioltotta harcos életét. A cseodórség ímmel-ámmal kezdett a nyomozáshoz, hiszen az 5 emberük követte el a rémtettet. Ugyanazok az emberek "vigyáznak*; ott még míndi<r a rendre, akik a nyilas országpusz-titókat a leghűségesebben kiszolgál-
A föidreformröí
Az egész országban folyik a fóld-refonn végrehajtása. Az kapja meg a földet, aki megműveli.
A nagykanizsai járásban is meg
kezdődött a föld parasztkézhez jiii-
tatása. A két demokratikus párt ku<-
öltve közd a reakció vára, a aa&\'-
birtok ellen. A nagybirtok próbál
kozik ellenállással, szervezkeúcssel.
Azt mondja a parasztnak. ^o$.y ne
fogadd el a földet, mert nf m tudod
megművelni, nincs <&éd* nincs lo
vad, a németek ügyig, visszajönnek
és akkor még . meg JS tantetaek.
De a magyar parasztot többt nem
fogják becsapni a nagyurak! Tö
megesen jelentkezik a kisbiíksiKos
parasztság, a nincstelen c:-e!^ég
földért. Tudják, bogy az a föírí, az
Övék lesz és meg fogják mflviíni
akkor is, ha családjukat is fogják
az eke elé, vagy kapával törik is
feL A nagykanizsai járásban is fel
osztásra kerül kb. 2500 hóid föld.
18 jegyzőség 3i községiben már
megalakultak a föidigénylö bizottsá
gok és megkezdték a föld szétosz
tását. A Vörös Paiancsnokság leg
messzebbmenő támogatása melleit
Nagykanizsán is megalakult a já
rási Föidbirtokrendező Tanács és
megalakítják a FoldigénylÖ - Bizott
ságot Itt is, mint mindenhol az or
szágban, vereséget szenved a re-
,akció. Hiába az öreg, tapasztalt
reakció minden erőleszitése, minden
ellenállása megtörik a fiatal, de élet
erős, demokratikus Magyarország
pörölycsapásai alatt. 52. Gy.

megalakították a járási földbirtok-népbirósíg elnökét és Oflyiszét
a Népbiróság einök.\'-x,: ^r- Varga László törvényszéki b,:5t, valamint ügyésszé dr. Gáspár Zoltánt.
A Nemzeti Bizottság utasította az üzemeket, hogy a megalakítandó üzemi bizottságokba a szakszervezetei: kiküldöttjeit hívják meg.
A Nemjeti Bíiottság feitatal-mszta az igazoló bizottságom, hop.y saját hatáskörében döntsön deldl, hogy az. igarolás alá eső egyén alkalmas-e vezető állásra, vagy cssk beosztott minőségben használható-e fel. re\'hatalmazta az igazoló bizoit-ságot, hogy bárkit állásából azonnal elmozdíthasson s amennyiben súlyosabb esettel állnának szerr.ben, internál(asson, vagy népbirósi>; elé állítson.i Ezekben , az ügyekben a Nemzeti\' Bizottság a végrehajtó hatalmat is, az igazoló bizottságokra ruházta át, a Nemzeti Bizottságnak lorténö jelentéstétel kötelezettsége melielt. ■
ták.
K:íek -ru-. állapotok tartliatatlanok. t~Lr\\*látS3Ík. a nyilas testvérek eJíe-
■"•\' \' *\' EV-
inik,
rövid uíon elintézhették. Vigyi\'izza-jiak nagyon, mert nem felejtettük Dl még a ibudaposti rémtetíűíket sem és ha írviiküs^jgaik sorát uiég min-dig növelik, nii is tudni -fogjuk, iicü^v lio^van járjiírií eí ellonük. Azt" hisíik. hogy vó,!rig olyan kosz-, tvüs kt\'-xz;1! bánunk voiük. mint oá-cfiír 1J Nem! Nagyon tOvednck! -Meit oiíyszc!" ii mi türelmünknek i--* vé£?> szakad és akkor jaj\' lösz azoknak, akik nem tiidnakSi nép akaratának en£edelriie.sk<xlni. ilegmutatjuk, hogv a rai okiunk is le tud sújtani toíjes" szigorral azokra, akik eílensűgei a íü^gctlen, demokratikus .Ma2>-aror-szagnak.
Aílenektíl a Szálasi-Rádió
A raagyaróvári Szálasi-Rádió áp
rilis 1 én szüntette be adásait ,A
nyilas prop?gandis!ak — írja á
Neuer Züricher Zeitung — az or-
f.zkg területét elhagyva Bécsben
OtiK fel sátorfájukat." — Meddig?
Erre a feleletet már megkaptuk a
gyó>í!x<;5 orosz haderő által. Med-
<?^ t\'iihatnak még? \'
Oyermekvonatoit indítása aJővvTCsból vidéki városokba
"^ "-^Japesti szegény gyermekek felség :iye-.ésére a Nemzeti Segély gyernjeitkideíyezési akciója kereteben kedden e^er gyermekkel indult vonat Orosházára.
Kapituláció telefonon (MTI) UndonWl jelentik, hogy Manheim városa telefonon jelentette be magadísá!. A v.iros kDlsö övezetében lévfl épaistüen egy amerikai tiszt szobájában csengett a teie-fon. Az aníciikai tiszt a "kagyló felvétele után csodálkozva hallotta, hogy, Manheim város egyik tis:t-viselöjí beszél.
„Kérem, szüntessék be a város ágyúzásai, nincs t3bbé német katona Manheimben.u
Ezután Msnheim polgármestere is megerosite!i» a tisztvisetó bejelentését. Mjnheim az cls5 város, airíely telefonon keresztül adta meg magát.
A vasu\'i 4Homás kttonai parancsnoka
keres egy olyan o6i- vagy férfisrakácsot,
aki szláv- vagy a németnyelret írti ds h»l-
landí 6ke! SEalor-kocsiban elkisírni. Bí-
vebbet a/ -

Polgári személyek nem utazhatnak Kanizsáról
Az álioniásfonökség közlése szerint az orosz katonai parancsnokság megtiltotta a polgári személyek utazását. :FeIkcric közönséget hogy utazási szándékból az állomásra ne jöjjön, mert jegykiadós nincs. Az áru- és poggyászszállítás, valamint a postai tsomag-szállitás is szünetei Az utazás megkezdését a „Zala" utján közölni fogják a közönséggel.
Az állomásfőnök.
Engedélyezték az első népgyűlést Kanizsán
A Magyar , Kommunista Párt nagykanizsai szervezeti- elsőnek kapott pjigedélít az. orosz katonai hatóságoktól népiiyülés—wfögtartására. Kz ÜZ eredmény u nagykanizsai szervezet vezetőségének az orosz liatósá-irok eíött megszerzett nagy preszti-zisón© TC?fethí-tő vissza, mert a többi felszabadított városokban hónapok is elmuliak, amig c%\\\' ciyüiést i orosz iiíitt\'íságok engedélyeztak. \\ ru\'-psíyülést, melyet e hó 22-én tii -tanafe meg a i\\;rosi mozibaji, JS&SQ énJoklóriés előzi meir, A nt\'iigyüíi.-.■«cnt mint azt közölt-jk velünk!" Far l:as Mihály nemsceíííyülési b-pvíselu, a Magjai\' Kümmunista Párt vezc-ttttsécenek ta-jja tart na«yszab-\\-»u t-oszédet "\' ■ - . . .\' \' a I&^rcjormrút, a reakció .itetn harcról, végül ÍVÍÍJ/IÍ.-T elsejéitek
w cffiin n cpléséröl. \' A mcíítaíiandü népíryüléa iránt
aes mutat
tnans i\'-zen uaíry erd kí>zik.
A Polgármester
| közleményei
1 Hiídetmény.\'
i A lóíogatu jármQvek összeírása céljából ; &!recde!eín. hogy minden nagykanizsai la-< kos, akinek birtokában akár. saját lutajdo-ná: képező vagy kincstári 16, kocsi, szerszám van, f. hó 22 ig a szi\'.lásmesteri hi-ratalkin (Városháza, I. em. 41. szobi) azonná! jelentse.
Kiskanizsaiak bejelentésüket a kiskant-zsai váxosbázán teszik meg.
A bejelentés elmulasztását szigorúan
büntetem. v
Nagytaníz.a, 1945 ápriiS 17.
__^_^^ Polgármester.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hpgy arra leajobban rászorulóknsi: hadisegélyt kívánok folyósítani, a szociális szempontok szigorú szem-meiUrtésával. Nem kaphatnak badisegélyt a menekültek, a háborúból haj&tért&k\', a német hadseregben szoigáiók, f~ Ideértve a Hunyadi páncélosokat — a-nyilas éi az imrédista pirttagok hozzátartozóit.
Felhivom mindazoltat, akiknek hozzátartozói míg katonai szolgálatot teljesítenek és nem tértek haza, amennyiben ha-dísegélybe.1 részesültek, igényjőgo3u!tsá-guk megállapítása céljából jelenítenének a régi városházán, a Horlhy MT-uton lévő Oábor József féle bútorüzlet helyiségében. Akinek »eve A—H kezdőbttiivel kezdődik aprBU 19-én, akii I-P betfre! tezdídik áprffl. 20-áE. akié pedig R-Zs betűvel kerdodlk április \\6 21-én ielentkezzej»k "reeKl 8 íráiél délután 2 óráig.
rigyelmezíelem az igéaylfiket, hogy a tudisegöy igényeket szigorúan kivizsgáltatom és a hamis igénybejelentőket, valamint az esetleges visszaélőket a legszigo-gubban megbantettetem. Jelentkezéskor a badisegélyt mcgállapiió véjhatáiozatot mindenkinek be kell mutatni.
Nagykanizsa, 1945. április 17.
PolgármMttr.
ZALA jko3i$i&at napilap
Klaoja: .Kíijazdaligl R. T. Nuyka»iz»a"
FelelM kiadó: s Nagykaalzul Nemzeti Sizotlsag.
SzerkMjtMért fe;e!: Bencie Janó. NyomittU a ,Kö«Sidasátíi R. T. Nag:
Myoir.il*srt fele;: Zalai Kiroiv.

£íO. évfolyam. 1!. szám.
Ara 80 fillér
Nagykanizsa, 1945. április 21. Szombat

A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság
hivatalos lapja.
jSF it^Wk lm ^F^BL Szerkeszti: Bencze Jenő főszerkesztő.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Ffl-út 5. szám.
Telefon: 31.


Angiiéban vége az elsötétitésnek
Az oroszok mélyen nyomulnak be cseh területre — További e!6nyotnulás Ausztriában — Angol parlamenti küldöttség meglátogatja a német koncentrációs táborokat
Nyugati front
London, április 20
Xéraetorázáíf ni&í el nom foglalt terüíete, melyet Patton tábornok kö-toíéicoi árasztanak el, most kereszttűz alatt áll a szemben álló orosz haderőtől. A- Berlin, körül harcban álló orosz csapatokat csak 150 kilo-iiiéti-j* választja el/az .íílhánál álíó angc-l-.imcrikai kötelékektől. Liix-so í h\'allo eleseit. A britek elértéit az Bt, Hamburg úroíaífLíeHyegiítik.
\'Csehszlovákiában a 2. angol-amerikai iiadsero^ a\'szudéta földet fog-!;iíja.el és mar a Karlsbad felé vezető titon vannak. MaJinovszky tá-born »k kötelékei Brünn feié tör-nsk előre. Ettól \'&■/, arcvonaltól 400 kilométer választja ol«a Hollandia arcvc-nalat. ahol a\' megmaradt német . köU\'lőkek az tijonnan elárasztott terület\' ik mögött\' próbálnak lélegzet-vételíiez jutni. A kanadai 1. hiui-soroíj a Harz liegvségben leA-ó terepzsákban, melyet teljesen- felgöu-gvölrettek. 10.000 fodvot ejtettek. Xvusaton az alsó Elbánál 7 küonié-terjes" szakaszon átjutottak a folyam nvu\'^iti partjára. A Bréma és ham-biii-gi ulból nvoJc kilométer van a kezükben. A Britók és a 9. észak-amerikai hadsereg jelentős német erókc kerítettek be, akik a Harz hcgvséqet akarták elérni. Gyalogosok és taiik-kötelékek indultak útnak, ho^y megsemmisítsék ezeket a csa-patokit. Xyugaton a\'3. északameri-fcai IUABCWS: már fél Nürnberget el-lyíríalia. \' ;
iAndon^ április 20
I*ipcse, Németország kötődik log-\' iia<ryoib városának elfoglalásakor a város tjolgánucstere, annak felesége és IH uves leánva, továbbá á helyet-leh imlgármcsiér és felesége meg-:nöifíi32ték mainkat, mielőtt a város a/ ur.ierikaiak küzére került. Az amerilaiak foglyul ejtették a német \'lirwlaiom földművelésügyi minisz-:orét, iki Hitler egyik fo bizalmasa volt." I>rezda gauloítore felszólította a várcs lakosságát, hogy tartsanak ki w/. utolsó emberig ;\'rs ne engedjék, ho<ry r> város megadja magát.
* London, április 20
Puttón tábornok hadseregének t-vik haditudósítója irja jelentésében, ho^v a legutóbbi harcok során sok hadifogolytábort értek el és a legutóbbi 24 órában több ezer fog-Koi sznbíiditotíak ki. ■
A leífutóbbi napokban több német lábornck esett fogságba, ezeket a XürnliCT\'\' körüli harcokban íog-ti\'ik el. ■"
Keleti hadszíntér
London, április 20
Á Bitestől északra harcoló orosz
Jiádoszlúlvok tovább haladnak elóre.
Misielb^htúl további^\'6 kilomútort
■ jutottak előre. St. Pöltontól nyugatra
és- Graztól keletre hehi jelentőségű
ö-BszotiL-éück voltak. \'■Moszkva ma
reggel -jelentette, Jiogj- az osztrák
nép mÍTdonütt nagy "örömmel fo-
.saílja ÖÍ: orosz hadsereget.
A néiaet birodalmi fuvarostól ke-letre álló csapatok Berlin C-s Drezda felé \'hak-dnak elóre. Moszkwi tegnap me<rtÖrt< a bárom napos hallgatást

ét közölte, hogy nagy csaták.dúlnak az odeyaí állásoknál és a jobb szár-nyou kiszélesítették a küstrim hid-fót és elfoglalták Templint. A balszárny ón a lengyel-csapatok Senf-tenburgot" fenyegetik.
j DbW írón!
| Xondon, április 20
Olaszországban a szövetségesek meífíöiték a ro folyót védő" német állásíokát é=i evors iramban nyomulnak ciúa-e íiolosria és Fen^aiii felé. Brit cs4í*atok eléríék a Po síkságot itelo^ntUól keletre és a német vóae-iem hutába kerültök. Ujzcelandi te indirfi tüzérség-niár lövi-is a várost. A;lens>\'ol páncélos-hadosztálv délkeletről közefodik a város fele. A szövetségesek ismét bombázták a Brcnnc^n \\"DzcíÓ közlekedni vonalakat C* úázakjui?oszlámi ei\'-iponig-kat\'. Az,angol rádió ^0"ik adásában jelentőibe, íiogy mielőtt" az olaszországi oífenzivá megindul, a nénie-íeknek gyorsan kell gondolkodni ót; cseldiSedhi, inert egész balszárnyuk összeointólíau van. Üég ha arra gondolunk is, hogv a legutóbbi napokban a brit kötelékek milyen eredményeket értek el Németországban, a brit csapatok olaszországi teljesítményeit még" akkor is nagyon eike,-reseknek kell mondanunk, jegyezte msz a .londoni rádió. A fogolvtábo-i-okba, nág^\'on sok fogolv öiniik és a szövet^egesok sok fenkot és más fegyvert zsákmányoltak.
Az 5. északamerikai hadsereg a Po völgyében fÉnyes diadalt ara-■ tott. A német arcvonal felbomlása megindtiU és a brit csapatok ollen-áilísba nem ütközve vonulnak a német állásokba.
46-os számú hadijelentós &z első bolgár hadsereg tevékenységéről
; Április 18
A nj\'ugati fronton változás nincs. Tosev tábornok alakulatai visszaper-tek több ■ellaiségea harcikocsíval támogatott támacíást. Sok harcikoc-sj és halott martwlt a harctéren.
A déli Ironton Trendafilov tábornok alakulatai, akik már átkeltek .i Dráva folyón, tovább üldözik az ei-ieuségei. Az ellenség SZÍVÓS ellenállást tanúsított, do visszavertük. 15 községet foglaltunk cl, köztük fontos gwpontokát és a szívósan védett Vihevó és -Uoszlovinát.
Viljevót kemény küzdeleoi árán elfoglaltuk és sok foglyot és gazdag zsákmányt ejtettünk.
Hasonló ellenállást tanúsított az ellenség Moszlovinánál, du rillám-táinadásQiikkal az ellenséget szétvertük, . - \'
: Sztojcsec altábornagy-
Légi háború
London, április 20 Az angolok t^nap ismét bombázták Hélgoland \'erődítéseit, az Elba, Wesel és a kiéli csatorna be-járatair. Angol partvédő gépek az el5ző éjszaka német hajókat témad-tak a Sxagerrak és a Kattegat\'szorosaiban és 2 cirkálót és 4 másik hajót elsüllyesztenek.

London, április 20 Angol DI os z ki tó gépek az éjszaka ismét támadták Berlint. Mintegy 600 repolőeröd tegnap fontos Vasúti gócpontokat támadott Drezda vidékén, valamint Karlsbad és Aus-sig mellett. Aussig Prágától északra van. 12 német gépet lelőttek, több "bombavetö és vadászgépet a németek elpusztítottak. Angol Lan-caster gépek tegnap. München közelében egy vülanytelepet bombáztak, mely a bajor vasutakat villanyárammá! látta el.
Japán
London, április 20 A Japáti elleni harcban április 14-én az angolszász kötelékek elfoglalták a burmai olajmezők központját, aHol naponta 600.0C0 kg. olajat tériméinek. Angol-amerikai csapatok partraszállíak a Flílöp-szi-getekhez tftrtozó legdélibb szigeten 1 és ezzel eívágták japánnak a Bor-neo STigetfel való összeköttetését.
Politikai arcvonal
i London, április 20
An g1 iában ismét kigyulladnak esténként a villanyfények. Londonban hétfőtől kezdve vége az elsötétitésnek, csak a tengerparton 8 kilométeres sávbán borul a .partra a sötétség, amely védekezés a buvár-hajók ellen Az angoí parlamenti épüíet tornyáról\'kedden ismét világosság ragyogott. Angliában 2000 éjszakán át tartott a sötétség.
London, április 20 Ma van Hitler születésnapja. Ez alkalomból Göbbels miniszter had-parancsot bocsátott ki,. melyben felszólítja a német - népet, hogy a harcot teljes erővel folytassák és adják oda mindeneket. A háborút minden eszközzé! kell folytatni, a régi hsrei elvek "és eszközök idejü-Lst multak és nem felelnek meg a n.ai idők háborújának.
G5bbe!s beszédéhez az angol rádió megjegyzi, hogy Németországnak saját szemével "kellett látni a náci eszmék megvalósulását azokban az egészségtelen és betegektől túlzsúfolt viskókban, ahol a .haldokló emberek százezrei zsúfolódtak össze. Ezekbő! megtanulhatták, mire vezették őket a náci vezetők.
Kivizsgálják a német internáló táborokat
Az angol fuvarosból 10 tagú angol I^trlamoníi küldöttség utazik Né-inetürsziíiíba; hogy meglátogassa a némotorsziígi íö\'uJtötaborokat. A küldöttségnek két orvos tagja is van. Churchill minisztereflnök kijelentette, hoűrv Eiserihower tábornok kérte a dulegácíó kiküldését, űogy a képviselők a> saját szemükkel győződjenek meg a német atrocitásokról. A Weimar körül újonnan felfedezett internáló táborok minden

együttes
intelmet bocsátanak ki ezen "bűncselekmények elkövetői számára éa kijelentik, hogy nemcsak a német vezéreket tekintik háborús bűnösöknek. *h- a bűncselekményekért azok eikövcTói is felelősek.
Felhívás a magyar társadalomhoz
A náoí- és DYlI&srémtftttek kivizsgálására alakult bizottság kiáltványa
A hitleri rémuralom ránkszaba-
dito\'la a háború borzalmas viharát.
Városainic romokban hevernek, meg-"
sonmiisiíetíík hidainkat, középüle
teinket, otthonainkat. Ezeknél a
pusztításoknál is íájóbb azonban aü
a veszteség, amely emberéletbon érte
a majp-arsáííot. Az emberi 8zaj>adlsáí?
lábbal tiprásával az igaz magyarok
tömegeit kivégezték, elhurcolták,:
meri a diktatúrával szemben szabad\'
magyarokként mertek gondolkodni
■ és C3elekodni. Az áldozatok éü>tét
nem adhatjuk vissza, de tartozunk
ax enilwri i^azságszolgáítatásnak és
h szabaílsí\'tgszeretó mag>*ars^? jobb
iövŐjenek azzal, hoíjy az elkövetött
gazságokat felkutatjuk és\' leplozetien
oszínteségííel népünk és a világ; nyil-
vánossáíra elé túrjuk. Evégb51 fÓvá- ;
rosunt felszabadulása után a Buda- .
peeti i\\cmzet-i Bizottság özeknek á
bűnöknek a kivizsgálására megszer
vezte; a .- •
■ náci H nyilas rrmteítelc kivlzs-gátúmra alakult bizottságot*. Mindem júérzésü és demokratikusan, gondolkodó magyar ember kötelessége, hogy a hatóságok munkáját -fámog&ssa ezeknek az állati kegyet-- • íonséE>gel elkövetett tetteknek felderítésében.
Felszólítom tehát a magyar népet, Tatamit\'a pártok, intézmények, egy- \'. házak, hivatalok vezetőit, hogy a rém tettekre (gyilkosság, kegyetlenkedés, sanyargatás, rablás, elhur-j colá? stb.") és politikai erószakosko- : dósokra vonatkozó adatokat gyűjtsék össze és bocíiássák a Bizottság ran-delkeaésére.
A rendszeres adatgyűjtés biztosítása céljából a Bizottság a házmesterek vagy házírondnokok utján kér-üóivebot juttat el\'az egyes házakhoz, aanehek ix>ntos és lolíaismeretes ki-\' töltésére mindenkit felhÍTok. •
Tudom, \'hogy-a magyarságtól tá
rol állanak, az ilyen emberteienségek
és eaéket c«ak egy kisszámú, német
zsoldban álló, a magyarságtól lelki
leg is idegen társaság követte ©1.
. Feladatunk éppen azért népünk és
a világ kőzyéfoménve előtt ezekre a
törteitekre\' fénvt derítenünk, hogy
kijózajiifó tanulságuk mindörökre
mogóVják népünket hasonló aljas
rémuralom megteremtésétől és ki-
szolgilúsáté-I. .•
Éljen a szabad demokratikus Ma
gyarország! . ;
Varga Béla s. k\\
a Bizottság élnöko
A Budapesti Nemzeti Bizottság, által, lítrohozott »Náci és nyilas . rémtettek kivizsgálására alakult bi-zoítiáii-\' mighaíiilniaj\'-ást adott Klu-ger Grula, Baláxs Vilmos, Szabó, Gyula, és Zwiüinefer Károlynak, hogy a naá^kaiiizsai Nemzeti Bizottság utján" abkitsa meg szervezetét. Ér-tosülfeünk szerint a szervezet ineg-■atiki&ísa folyamatban van és működését: a nagykanizsai rendőrséggel karöltve, "bar attól függetlenül,- a legTÖndebb időn belül megkezdi.

ZALA

1945. ápriiis 21Ne helyzete a Szovjet-Unióban
- Budapest, április 20
Budapestem a Magyar Színházban nagyszámú közönség előtt tartott előadást Aöcíovszkine Weschter Antónia. A S::ovjet-Unióban a nők egyenrangual: a férfiakkal. Minden téren kiveszik részOket a nök is a munkából. A tudomány terűidén 33.000 n5 dolgozik, 176.000 női mérnök van a Szovjet- Unióban. Sztaiin mondotta: Ezek a nök egészen mások, mint a régiek voltak-Ezek a munka hősei, nagyra érdemesek és naivot alkotnak.
A Szovjet-Unióban szabad a szerelem olyan értelemben, hogy a házasságra n;:m az anyagi és tár-sadaími szempontok kényszeritik a nőket, hanem egyedül a kölcsönös vonzalom és okonszenv alapján választják meg párjukat. Ezért a családi élet pélcásan szép és tiszta. A gyermekek a Szovjet-Unió kincsei és mindunt megtesznek a gyermekért Ha egy Öt éven aluli gyermek megbetegedik, a kórházban az anyának is van hely a gyermeke mellett. A terhes anyák, asszonyok szDlés elölt 8 hét szabadságot kapnak, a szoptatós anyák további 8 hetet töltenek üdölő helyen.
A szovjet i;ök kivették részüket a háborúból is, mint katonák sem maradiak eí a férfiak mögött.
A szovjet nők — fejezte be nagysikerű beszédét Abelovszktné — dolgoznak, ktzdenek az uj világért, mely minden embernek szebb életet biztosit.
Újra folyósítják a hadi és honvédelmi gondozási dijakat
WiiuHsth ; Dénes ]»lgárnifíriior ls-űn Uo7.-zcte.it hirdetménye alapján Na™ykani«sáii.\'már nKüikezdődött a iiadisoirtjivek és honvédelmi goralo-Jíási dijak kifizetését célzó munkálatok. Most érkezett Io az [döi^lenos Nemzet í Kormánv remlekítt;,\' mely oz üggyel ka;-x-solailsin a következő imézkeíléseke". tartalmazza:
A rondolot szerint íolvösit;:ni küll elsősorban azoknak íiatfi és honvá-flclnii ^ondozási diját, akiknok í"<my jogosultságuk 1944 október 15. fióít keletkezőit. Eiek számára az eddig ií« éiTÉryben volí joi\'.-ízuliá\'lyok ;iz íiűuyadók."
Fo!y6.4Ítant koll azúiikiNÜI a badi-soirúlYt 37.okn.ak ;» hozzátartozóknak n részére, akisnek iírényjoírosuitóága olyan hozzá\'í^rtozű üián állapíttatott inoi. aki 194-: október 15. clótt- fog-sá^ba eseit, vágj- oltunt.
Azok i\'éiízcro" is jár hadisegély, akiknek hozzatavKi^ója 1944- október li>. után loto^^ a fo^vvert a Vörös Hadsereg-előtt éi. hitelt érdemlően i::whfoLC6?^bíüi van.
\\ i\'í^ül minién olyan esctlxín, ami
ojva.ii levonulás folytán -állott- o\\ő,
^ííikoi\' is a családfő "a domokraiikus
( maí^vöt" fionv<<lscL!\' kötpl»\'\'k\'jh^n tr^Sio-
Mt szoliíálatos.
A niagj-ar iiotivédsé^liou .szol^áhi-
\\n teljesítők ísatadtaírjainak haaísű-
irélyét a rendelet.további ihtézketKi-
sig" egveiői-o 100 százalékkal fei-
"TftneUo. - :
Xem illeti hadisoráiy azok hozzá-
.lartazúit.. akii: a Volksbund szerve
zetek tagjai voltak, akik SSrben
teljesítettek szolgálatot^ hitierista
prona-jandát fejtettek ki, magatartá
sukkal cíiiiiltaK\'a Jna^yar nép érdé-.
keit. vag\\- m-vüket visszanémutesi-
tetiék. ■ •
A remielet szerint mint polgári Ü\'OÍidozorfakat segély illeti azokat, iíietve azok hozzátartozóit, akik l&i-támadás folytán, V.VJTY hadniuveleték folyt áii sérülést, sérülést, y&£}\' ogészőéírromUjst szenvedtek.
\' A OÖZFOKDO njitva napcmU re«el 7 6Mt01.6ttte -i órái? (Eedd«n egéa r,8p és péateien délutAc n0ka«k.) -FördflruhAt és :örfilkBzit mindenki faoi-zon magával^

A polgármester olajat szer-
\' zatt a városnak Windisch Dénes polgármester 3000 Kter legfinomabb étolajat szerzett a vároSfísiradékban szűkölködő lakosságának és a kórház részére. Az orosz katonai parancsnokság a polgármesteF-kérésére máris kiutalta az olajat, amelynek legnagyobb része zsirjegyek ellenében hamarosan forgalomba kerül.
Vasárnap tartják az első népgyfllést
Tegnapi számunkban meuirtnk. híjsiy a Alagyav Kommunista Párt helyi szervezető megtartja első nép-gyűlését a Várpsi Moziban. A gyűlés vezető .szónoka Farkas Mihály orszáíKíyüWsi képviselő, a Magyar Kommunista Purt vezotőségcneV tagja lesz. Farkas\' Mihály a földreformról, a reakció elleni harcról t\':- május elsejének megünnepléséről fog beszélni.
A népgyülés az elsó megnyilatkozás lesz ebben » városban, programúi, amolvet az ország egyik legnagyobb partja terjeszt a lakos-sárr egyetoine elé.
.Örömmel látnánk, ha a két vezető párt, amely a legszorosabb testvéri együttműködésben van az e*;ész országban, rövidesen közös népgyü-lésf i.s tartana.
Magyar csapatok leiették a fegyvert Németországban
A mai londoni hadijelenljt ránk nézve rendkívül fontos eseményrőt számol be.
A 9. amerikai .hadsereg, amely B Harz-hegység felé tör elíre, jelentős magyar egységeket fogott ci,
amelyek ÜtüaJcn \\oitak felszerelve. A parancsnok amikor látta, hogy be vannak kerítve, szinte mohán adta meg magát és meg
sem kísérelte az ellenállást. A magyar katona, akit a náci- és nvilasterror belekényszeritett ebbe a reménytelen harcba és tízezrével vérzett el német érdekekéri, ugy látszik most már belátta, hogy idegen eszmékért vitték vágóhidra és legnagyobb ellenségeinek, a magyarság pribékeinek oldalán hullatta vérét. — Ö.O\'.Dnk minden magyar éleinek, amely átmentődik, mert ebben az országban egyetlen munkáskezet sem lehet nélkülözni.
Megkezdi működését a magyar rádió ^
A felszabadult Magyarország Budapest egy hullámhosszán l május 1-én kezdi meg műsoradását. Az ünnepnapon a magyar rádió uj szünetjellel köszönti hallgatóságát. — A műsor keretében Zilahy Lajos: BRomok felett" címmel tart előadást a mikrofon előtt.
Nem igazolták 8 Rádió volt igazgatóját
Mint Budapestről jelentik, a rádió igazoló bizottsága K. Halász Gyulát, a volt müsor-igazgatót- nem igazolta, miután a Sztójav kormium teljessn kiszolgálta. K. Halász Gyulát állásából azonnal elbocsátották.
A Kommunista Párt
közleményei
Hirdetmény. Párttagok vasáfnap reggel 9 órakor pártunk helyiségében gyülekezzenek. Megjelenés kötelező.
KérjOk a város lakosságai, hogy akinek magyar népdal- vagy induló gramofonlemeze van, kölcsönözze azt a Magyar Kommunista Pártnak Csengery-ut 6.

Megnyílik a Városi Mozi!
Szombaton, "21-én a Viros: :\'ozi meakezdi oloadasb.it 3 és 5 ór.>.\'j>rz-dcttel. A tanutatásra kerülő tőmek a városi katonai parancsnokság és a ronáőrkapiíánvsáj! megtekintése után kerülnek a nairyközönséir elé. Az első film a s Feketo hajnalt eimü nagysikerű maív:\'r film lesz Naey István. I.ukáfs .Maréit, Harsányi Kezsö, Mitiályi Erüó i\'-s Serényi Eva fúase-r,>ii!i\'\'sévt>L rjitáslíónt a mozi v:isár-i-s ünnepnapokon\'délelőtt fél 11 órai kezdettol is tart előadást rendes helyárak mellolt.\'Utrv az orosz, mint a b\'ot\'ár katonai\' alakulatok tagjait, valamint a nagyközönséget szi\\xisen hivja a
Mozi igazgatósága
internálási eljárás egy zsidó-vagyont rejtegető ellen
Baja Istvánné, Erzsébet-tér 15. szám alatti lakos ellen a rendőrség az internálási eljárást folyamatba tette, miután z nála lévő zsidó holmikat a fennálló rendelkezésekkei szemben nem jeléntette be. A feljelentés alapján a rendőrség házkutatást tartott Baja lstvánnérfál,-ahonnét egy kocsira való isidó holmit szállítottak be. A nyomozás fogja kideríteni, hogy milyen utón jutott Baja Istvánné birtokába a rengeteg holmi, amelyről egyelőre elszámolni nem tud.
A Szociáldemokrata Párt
közleményei
Vasárnap délután 4 órakor a szociáldemokrata párt helyiségében megbeszélés lesz. Az összes nagykanizsai kereskedőket meghívja a párt vezetősége.
Sportrovat \'
Bulgér katonai válogatott—Vasutas labdarugó; mérkőzés
Vasárnap, f. hó 22-én d. u. 3 órai kezdettel a .Vasutas sportpályán a bulgár katonai válogatott csapat és a vasutas csapat mérkőzést tart A város közönségét szeretettel fogadják. BeíépMij I pengő.
Orosz—magyar labdarugó mérkőzést terveznek május elsejére Budapesten
Moszkvában lesz a revans
Az újjászervezett uiatrvar labdarugó szövetség tárgyalástkezdett az orosz labdarugó szövetség vez-otosé-^verogy^nájits eísején mesjtartandó orosz—-masyar vjüogatott mérkőzés céljiibói. Értesülésünk szerint ezek :i túrtiy:tiá.sok máris eredményre vezettek. A ma^-ar,labdarugó \'szoveí-$("Z válo^aló bizottsága niáris kjje-íöíts a int-rkC-zésoji résztvevő válogatott játt\'rkosokat : Büldizsúr, 3-íuíías, Onody, Sárosi, SÍJUCS, Tiroldi, SipOK, Szusza, l)cák. Sájrosi dr. és Puskás szcmélyC-ben. Mint érdekességet közölhetjük, hoíry Moszkvában rendszeresen folynak a bajnoki mérkőzések. Az orosz futballsport fejló-cíésére miseoi jeSlomzóbb, mint az a tériy, iiog\\- már 1938-ban 6:2 arányban ^-ozto le a világhírű cseh válogatott csapatot MbszkTában.
Megnyílik a faddtt uszoda
Mim Budapestről értesülünk, megkezdték :i Margitszigeten a fedőit1 uszoda liolvreáuitisr munkálatait. Ertesülésün); szerűit a fürdói júniusban már inog is nyitják. Ijg-y-tudjuk, ho2\\- ez lesz az egyetlüh szigeti fürdő", nie)y nyáron á jiözön-ség rendelkezésére fog áUani.
Az eisötétitósi rendelkezések változatlanok.

A Polgármester
közleményei
Hirdetmény.
A várost nyugdíjasok eseáélcessé vAIt
ellátást dijaikén a Yároshtaán. Horthy
M.-ut 1 r em. 26. sr.. a Jelentkezhet
nek Illítínéaylaplukat okvetlenül hoz-
xak magákkal.
Felhívás I
Felhívom mlndazotaf, ^kií 2 eiobás vagy eaaéi negyebb 2fiidó ebítsba feöl íözícfe, 3 nap alatt a polgármesteri hl\' vatatnai ]e!eotk€sseDeli. A jelentkezés eltnulasK**ea szigorú megtorlást voc maga atáo. _
Felhívási
Felbirom mindazokat, akiknek bár
mely elmen — kiutalás vétel, irverée
— blrtokabsn zsidó- vacy laaiKtaeUe-
nea magatartásuk miatt letartózlgtott v.
eímeneiüit rgjének értélítárfíysírsző-
Eyefrel.püíárpyaí vannek 4 nap alatt
a po?q&rmeaterl hivatalnál Jelentsék be.
A bfielentés pontod teíjeeltése esetéa,
az eddigi bejelentési mulasstas büntet-
leuüi mirtd. ellenkező esetben a mu-
iKKtólíat laternallatom és EépbLr^síg
elé illitom.
Hirdetmény.
Az áíímáiíoniftny mepAÜspitAsa cél-jiból te\'hí^k mlcdenkit. hogy íeíenke be a birtok A bati vagy hasinA-\'«tabaa lévő tehenek, torjRk. ökrök, blrkálr, sertések, lovak, csiisók. lyukok\'. kacsák, libák, pulvkak. Bzamsrak szamát- Azonkívül a bfrlok&bun vagy hae^ná\'ataban lévő <?gr vagy kéüoeatu )ö . vaey ölíöríopáta ftziliitóestközét. valamint azt is, hogy nSoy hAm éa zablAval ren-deikezlir. •
A DasyksnÍ7S%i&k s vArosi mérnöki hivatalban (VArosháza, Horthy Miklós ut, második kepu II. emelet 44. 6z,). a ktafcaDfxBalak pedig a kleksnjízsaí TároshazAo (Sít Flfri&n tér) tattO7nalc b^Jélíntési kötefezette&gfikaek eleget
A belelcntéa határidéle lolyó évi Aprüw hó 23 An 18 óra. \\
Hirdetmény.
Fei\'aivoai azokat a munkaadókat, aVík
-a loríbbi repdelkeiések éríeJmíben zsidó
a\'kalraazottaikat elbocsátották, amennyiben
az illető szolgálattá jelen\'kezik, azonnali
hatáílyal újból alkaJaazzák. E rendelke
zés ellen vétőket szigorúan megbüatet-
telem. ■ ^__^, ;
Felhívás. í
A Nagykanizsai Nemzeti Bízódig e!-renddte a-Vöiaikalmazottak eilen az iga-zoMatósi etjárás lefolytatisát és erre a célra igazoló biiottságokat küldött ki. Először a vá osháza, rendőrség alkalníazoltai, tanáról; és tanítók kerülnek igazoló eljárás a;á. Felhívom Nagyítani; sí város Ja-iíosságá*. hogy akik az igaiolandó alkal-mazoUak eíien terhelő ad;tok birtokában vannak, nevezetesen tudják, hogy az ülető alkalmazott nyilas vagy fasiszta volf, ré^t-vett ^agy elősegítette származásuk vegj" fasiszta eltérés magataitásuk miatt emberek deportálását, letartóztatását, inier-nálásit, rfiszíveit idegen vagyon *zétos tá sábaq, lefoglalásában, magának vagy hoz-záfaicoxóínak idegen vagyonból részt juttatott, a rémetek me lelt lazított, Izgato\'f, a nérrat vagy fasiszta érdekeltet bármely módon eiősegiteUe, mindeme k6rűlmén\\e ket a lej^íirgösebben a polgármesteri "h> vatalná! jelentsék be.
Nag^-Vanizsa, 1945. április 19.
Polgármester.
Apróhirdetések
Mtíy sryennckkoc«H megvétel Szirtes István Fő nt 13. II. em.
JófcsSzból VÍ\\6" mcgblihaló, Bgí«t ntm UnkCícles kífotilcányt betlfize éssel felvesz B ,ZaIa* nyomaaja, Fó-at 5.
_ ^ Géyköté«re a!Mraas fonalat minden
mennyiségben nie^veíiünit. „Ideái" kötött
árugyár Csengery at 7 7
ZftLA palitlkai napilap
Kiadja: „Küzfl&zdasági R. T. NagykaBínaf
Felelős kiadó: & Nagykanizsai Nemiett Bizottság.
Sieriteszté-sért felel: Bencze JBRŐ.
Nyomatott a .Közgaidasági R. T. Nagy-tuui^sa" nyomdája^ Nagykanlzdb,
Nyomdáért felWZalai Károly.

50. évfolyam. 12. szám.

Nagykanizsa, 1945. április 22 vasárnap

-Ára 80 fillérizsai Nemzeti Bizottság lapja.
Szerkeszti: Bencza Jenő főszerkesztő.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fö-út 5. szám. Telefon: 31.


A szövetségesek az utolsókat rugó _i német hadsereget zúzzák szét
Az orosz és angot haderők 100 kilométerre állnak egymástól — Oroszok átkelték a
Spreen — Az angol-amerikai haderő a front teljes hosszában előrenyomul — Mönotien-
tői 100 kilométerre altnak az amerikaiak — A Lützow elsüllyedt ■
Nyugati front
London, április 21
Az Eszaki-tengcrnél vivott csata
során >fontgomery tábornok tért
.nyert az eaész arcvonalon és kötelé
kénél újra átlépío az Elbát. líry
I.üncburctúl 25 kilométerre van,
ahö! csesz nap súlyos harcok van
nak. A 7. amerikai hadsereg átka
rolta Brémát és* nyugat felóí límdent
\'í*»n vehetik. A Brrnren—emdení vo-
nal\'-íúrja cl az útját a Zuider Seotól
déjre\'^kvó holland területek elöl-a"
szovete«s3s csapatoknak. Az angol
szászok "Hfiilanaia háromnegyed ré
szét már fe&zabad Kották a nérnat
uralom alúi. Ittélen a franciák 30
kilométert tettek, előre <ís a jobb
szárnyon átkaro-l&k Kturhrartot és
A Dima felső falvasa felé törnek
f\\<n<}. Az élcsapatok alig 20 kilo
méterre vannají a Dunától és 100
kilométerre közelítették meír -Mün
chent. Az anxáríkai hadsereg köte
lékei több Iieíyeii elérték a cseh
szlovák iiatárí:EÍ8cníiower tábornok
utasítást adott a öiúsodik sore^ közti [
vidéken levő rrosz és lengyel alatt -
.valóknak; maradjanak helyükön\' és
őrizzék m.O4í * fegyelmei. Nyugat
felől rengetcic hadianyagot szállí
tanak az Elbához, ahol az ameri
kaiak, az utolsó íütkössethez készülnek
a Berlin főit- rézetö utón. A folyam
!>:i Ipariján Mbnígomory tábornoki Ü5
kilométeres srafcttszt tart megszállva
és elvágta az öíSzeköttűtést Bréma
és Hamburg között. Nürnbergben
vi\'igro megszűnt jtz ellenállás és az-
amerikai ^csapalak 110 kilométerre
vannak Münchentől. Az egész né
met arcvonal fottzlányoklja törede
zik szét és báróm nagyobbarányu
i-sala kezd kialakulni. Az *éís6 a
í)rez<la körüli keskeny sáron folyik,
ahol három oldalsó* mdult támadás
a város ellen, a- Kiásík a München
től 400 kiloraétent) terjodó arevofaa-
ioif folyik, ahol felsorakozva a ton-
irerij© szorítják a \'lenieteket. Délíelői
nz i\'SKakamerikaií-k jobbszárnyukkal
;i/. \'Ahraekbc és ^Bajorországba tör
nek efórc t\'s keleC felé Xolbúchin és
Malinovszkv had seregé he?, közeled
nek. \' \' .
.. IjO-iidoTi, április 21
A nétnet hadseregre zúduló katasztrófát mecviláírirja néhúaiv hadifogoly adat. A 3. liadsoreg> az el-miilt" 7 nap alatt. 90.000 német ■-. tiadifoslyot ejtett. A Ruhr-vidéken 317.000 \'német hadifogoly esett fog-.sjí^ba, A 9. hadseregben szinten ¥zaze?,neii felül >ían á német hadi-£o^Iyok száma és iiadifofjsásrba került\' többek közöst 24 tábornok és crjy ten^erna^1- Tegnap további há-rom néniéi t:il>or:to1c adta mc<r ma-.KHU" ■ -\' " \'
Az an^rol ráait- Sierióí a s/.övet-.■^Ves erők az u>uLsót rugó német iiaílsereíret zúzza?; szét;
-Scmtfw!,- i\'ipVilié 21
mete ■not, iéit, \'tonn
Mi
Az\'aiiiíoiok elsuHvesztették a nék utolsó csatahajóját, a Lützo- mely a Keleti -tengeren veszte miután az ^Lnsiol lé^i erő hat s bombákkaí tániadte nieír.
London, április - 21 rei-a franciéitelértok a Gironde

alsó folyásit, Borcíeau ismét felsza
badult és megnvilik a hujózás szá
mára. . ■
London, április 21 E isenhowor és Montgomery tábornokot sók száz kiszabadult hádi-. fosoly él jenzése fogadta, amikor oiíísláíoiratták óbet az esrrik elfoglalt repülőtéren, aiioí. cnszáUitásra vártak. A szövetséges főparancsnokok saját íülükkol hallhatták, hogy a németek részóról miiven brutális biínásmódhan részesültek.
Keleti hadszíntér
Moszkva, ápriiis 21
A tegnap esti moszkvai hadijelentés szerint az orosz hadsereg kötelékei 8 városi foglaltak el az Oderán és a Neissén lul, többek között Freienwaldet és Wriezent, 40 kilométerre Berlintől. Elfoglaltak egy helységet Frankfurt északi határánál, így Frankfur.ot teljes bekerítés fenyegeti. Onnan délre elfoglalták Spremburgot és Cbemnitz felé törnek előre. Az oroszok és angolszászok most már 100 kilométerre közelítették meg egymást. Az orosr hadiielentés szerint a németek rendkívül súlyos veszteségeket szenvednek, különösen Sprem-bttrg. közelében, ahol az croszok átkeltek a Spree folyón, számos várost elfoglaltak és félkör alakú vonalban Berlintől 40 kilométerre vannak. Onnan délre ugyanakkora távolságban Drezdától és roár csak napok kérdése, hogy egyesüljenek az orosz és amerikai hadseregek.
Az oroszok Bécstől északra is 10 kilométert haladtak előre.
Moszkva, április 21 A tegnap esti orosz rádióban a hadi terül éten Lakó lengyelek és oroszok utasításokat kaptak, az orosz és szövetséges badvezetőségtőí, hogy miveí az észak amerikai és orosz haderő néhány nap alatt egyesül, maradjanak a heíyflkön, őrizzék meg nyugalmuk és amikor a két hadsereg egyesült, oyugodtan visszatérhetnek lakóhelyükre.
Déli front
London, április 21 Olaszországban a szövetséges haderő bekerítette Bolognát és Ferra-rához közeledik. A Po-síkságboz vezető mocsárvidéken legyűrtek á vizíakadályokat, melyen az ellenséges védelem épült. A nagy Emilia-utat megszállták, mely Bolognát Modenával köti össze és ezzel elvágták az utolsó utvonalat, mely a Po-völ-gyébe vezet. Angolszász csapatok dél és délnyugatról elkeseredett előretörés során számos magaslatot szálltak meg. A németek ezrei adták meg magukat Francia csapatok elfoglaltak több magaslatot, melyek a Turinból Génuába vivő uiai domi-

nálják. A légi. haderő a Fiume mellett levő egyik szigetet bombázta.
Bolgár hadijelerttés
47. számú hadijelentés :az első
\'boíaár liadáfcreg tevékenységéről: -
X. déli és nya^ati-^frontunkon
nincs semmi. külö&öír jelenteni
valónk. , .^->\'
Szfojcnev altábornagy
4S. iiznrau ijadijelentés; az első
blá hd tékééől
j;
3lai
jreí; tevékenységéről: folyarruin csapataink a
j y p
Dráva túlsó oldalán, az elkkiség szi-
vős ellenáíIáJa ellenére, rrtcfeszc nyu
gatra dobtuk vissza i*;s *«lértök" a
Dráva csatornát. Itt nagy*\'mi erő
dítmények vannak. \'
A nyuuati fronton erős feltJorrtü és tüzérségi tevékenység, volt. A szakasz tőszóik) részén egy erős kőte-lékékhs\'ji <iHú ellenséges .tamadiist visszavortüivk és az ellenségnek na^ry veszte^Mfot okoztunk. ; ;
Légi háború
London, április 21 Berlin az eimuit éjszaka ismét a légitámadás célpontja volt A német fővárosból érkező menekültek elbeszélése szerint Berlinben 24 óra alatt 37 légiriadó volt. Amerikai légiboní-bázók megtámadták a Berlin körüli vidéken levő pályaudvarokat és súlyos rombolásokat\' okoztak. Más amerikai bombázókötelékek támadták a München és Prága közötti vasutvonalat Az angol légihaderö sűrített támadást intézett a dunamenti Regensburg ellen.
Japán
London, április 21 A japán elleni háborúban közép Burmában a 14. brit hadsereg 3 hét alatt UO kilométert haladt előre és most Mandalay felé közeledik. A mandalajM vasútvonal fő gócpontja a Burmában közlekedő vas-utaknak.
Politikai arcvonal A miniszterelnök Budapesten
>. \'Hoszkva, április 20 A moszkvai rádió jelenti: Miklós Béla ideiglenes magyar kormánya megérkezett Budapestre. Az ál Iomáson Szakasics Árpád, a Maayiir NíSnzet i Tanács taeja és a Szociáldemokrata Párt elnöke fogadta.
Schuschnigg ól
London, április 20 Dr. Schuschnigíí. Ausztria voit kancellárja, akit a" néínetek távolítottak el hivatalából, amikor Német-orszáorboz csatolták Auszftriát, életben van és az oránienbargi koncentrációs táborban Tan internálja.
Trto otthon
Moszkva, április 21 Tito tábornok moszkvai látogatása után visszaérkezett Belgrátiba. V

penz tábornokot kívégzik
Pari*, április 21
. Parisban Dznz tábornokot üaza-árulás vádjában a törvényszék bü-nosnek találta és ezért halaira ítélte. Ezenkívül még hat frandiát ií^t lialálru, mert a gestapot támogatták. Lóridon, április 21 ASrorki érsf^k, akí jelenleíT Gürög-orszi^ban .tartózkodik, me^átoíratta Bamaskliinos érseket éá udvözletot nyújtott- át az anglikán eaj-ház ré-síérÓl. A yorki érsek csodálatát fe-jezto ki GörOgorszá^ iránt.
Szerdán kezdődik a konfer«nou Sanfranoiscoban
Moszkva, április 21. A sanfranciscoi konefroncia a jöró szerdán nviiik m&g. Az orosz küi-döttstósf 5ü tagú csoportja tegnap meüíírieKctt Sanfranciseoba, a többi külBöttséget holnapra várják. Az eg|\\"ik amerikai ujsas azt irja, b*)gj" a^sanfranciscoi értekezlet egy olyan kollektív biztonsági szerveaetöt kivan létesíteni, mely a világ1 társa-dalnlt és gazdasii^i* alappilléreit ts-íefeíosso. A bizotfeág oly&ii gazda-. sági és társadalmi rendet óhajt íétra-íiazní, melyet az^emborísée hajlandó nyeíréííeni. E?>\'re nagj\'oSb szükség ván á nemzetközi szervezésekre, ha ezt a rendet fenn akarjuk tartani.
Félmillió hadifogoly a Ruhr-vidéken
London, április 20 A KeB\'vork Times a szövstséges féhadiszállás hadijelentése alapján vezércikkében a. következőket írja: . A szövetséges {Öhadiszállús két lég-nagj\'obb g>-özelem.róí ad hírt, mahet az "amerikai hadsereg minden ©dáigi g%-öíelmét felülmúlva, bekűritő had-raüvelottol ért el. Minden szerveset* ellenállás megszűnt a Rofarvidék csü(.\'skélw?n és* az amerikai csapatoknak nem maradt más feladatuk, mint !az ott lézengő német katonák likvidálása. Németország fegyvertó-ran^k elfoglalásával méltóképpen járultak hozzá Hitler születésnapi á-tiaz, amely valószmüleg az utolsó születésnap lesz, amit Hitler mecér. A .Ruhrvidek a szövetségesek győzelmével elpusztult. A németek nyugati liaiserege, mely arra volt orvaira, hogy órt álljon a Rajnán, teljesen felbomlott\' és a szövetségesek. 317 ezer Hadifoglyot ejtettek, amoly még jóval emelkodni fog és számítani tehet arra, hogy a Runrvidéken megsemmisített nemet hadosztályokból félmillió hadifogoly kerül amerikai
Lámpaernyö a megött internáltak bőréből
. \' London, április 21
A brit parlamenti küldöttség el
utazott Angliából, hogy szemlét tart
son a németországi koncentrációs
táborokban. A küldöttség többek ,
között több N
meggyilkolt holttestnek tetovált > bőrét meg foflja vizsgálni, akiket azért öltek mag, mert a tetoválás annyira tetszett, hogy a tetovált bőrből lámpaernyőt készíttettek.
A küldöttség azonnal lépéseket tett, hogy vízzel és élelemmel enyhítsék. a Buchwaldban levő , internáltak szenvedéseit, ahol több mint 100.000 ember halt meg. A halálozási arány-szám most már gyors ütemben esik.

ZALA

1945. április 22
Megtalálták a németek által elrabolt deviza- és aranykincsek nagyrészét
Agyonverték-e a nyilasok Garabonc főjegyzőjét ?
£elre meg is hall. A város tisztifőorvosa, dr. Ujházy Sándor által kiállított lialotti bizonyitvánv S2orint
t~* - T . *} ms* CT <^%^ rjrt »»í" í*»» nrú*>É\'t J rt 1111M t\'\\ M fa
Egy nagykanizsai munkaszolgálatos szörnyű élményei a nyilasházban
A polgármester konyhát álllta- j tott fel a menekülteknek |
Mint ismeretes, Muraköz és Maraszombat vidékét msnden magyar családnak, aki ott bírmilyen okból | 1941. évtől elhelyezkídett, a legrS- j videbb időn belől el kellett hagyni, j Menekültek gyalogosan tették meg j az utat és kifáradva, kiéhezve ér- J keztek meg Kiskanizsára. Windisch • Dénes polgármester Kiskanizsán konyhát állitatott fel, ahol a mene-kflltek meleg ételt kaptak, a gyermekeket tejjel és cukorral látták el.
A menekültek kozítt sok kanizsai is van. A vidékiíket Windisch Dénes polgármester az állomáson meglátogatta és az áiiomásfónökség-gei, valamint az orosz katonai parancsnoksággal együtt oly intézkedést tett, hogy hazaut-izásuk a legrövidebb időn belül megtörténjen.
íme, az álmok után futó magyar családok kálváriája. Áz anyaország szeretettel fogadja okot vissza, (k.)
Holnap tartják az első nép-gyQlést Nagykanizsán
Mint már több számunkban megírtuk, a magyar kommunista párt helyi szervezete engedélyt kapott az orosz városparancsnoiságtól nép-gyfliés megtartására. A népgyülést, amely iránt óriási érdeklődés mutatkozik, a Városi Moziban holnap, vasárnap délután 3 órai kezdettel tartják meg. Miután a Városi Mozi befogadó képessége kicsi, ugy tudjuk, hogy a kommunista ,párt gondoskodott megafonolcól, amelyek közvetítik a teljes programmoL A nagygyűlés vezető1 színoka Farkas Mihály nemzetgyűlési képviselő, a magyar kommunista part vezetőségének tagja lesz, aki ;i földreformról, a reakció elleni fcarcról, végül a május elsejének megünnepléséről beszél majd.
A programm 5 szánból fog állni, a következő beosztásban:
1. Internacionálé.
2. A Szabadsághoz dmü Petőfi
verset szavalja Göllei rstván.
3. Odvözlő beszéd. Kimondja Ro-
senberg Jen5 titkár.
4. Farkas Mihály remzetgyfllési
képviselő beszéde. .
5. Himnusz.
Kinevezték az igazoló bizottság tagjait
A Nemzeti Bizottság tegnapi ren--\'.des ülésén kinevezték az igazoló bizottság elnökeit. Az első bizottság elnökévé Mátyus Lászliit, a második bizottság elnökévé Berényi Gézát nevezték ki. Az igazoló bizett-ság póttagjai, Szerdahelyi Ferenc, Molnár György, Lidit lare és Perger József lettek. P^-VN.—******
A pápai nuncius elhagyta Bariint
Lonrfou, április 21 Megbízható forrásból származó ér-tqsülés szerint a hét- elején Orse-nieo németországi pá^ai nuncius, a berlini diploníaciai Kar doyenje is elhagyta a német fővárost és Ga-síeinbo tette át székhe\'vét.
A Kommunista Párt
közleménye\'
Kérjük a város lakosságát, hogy
akinek magyar népdal- vagy induló
gramofonlemeze van, kölcsönözze
. azt a Magyar Kommuntsta Pártnak
Csengery-ut 6.

London, április 21 Mülhauscn. közelében . egy sóbányában óriási mennyiségű aranyat, id\'escn és belföldi papírpénzt, felmérhetetlen értékű műkincsei találtak, itt találtak1 rá & német birodalmi bank számos fótisztviselójére, köztük Vieckrc, a német birodalmi bank elnökére. Vallomásuk szerint Németország arany- és devizakészletének nagy részét ebben & sóbányában rejtették e>.
A fenti londoni hir Magyarorszá-
A Magyar Kommunista Párt helvi szervezetét napok óta foglalkoztatja Csizmadia Sándor earal>oiiei fójoov-•/.<i titokzatos halála. Az történt ugyanis, íiogv a baloldali magatartásáról közismert főjegyzőt a nyilasok nagykanizsai renüőrségo letaV-tóztatbC\'és beszállította a városba. A rendőrségen történt msgkinzatása után átadtak a nyilas brávóknak vallatás coljából. Amire Csizmadia Sándort a ^vallatás után;; visszavitték , a rendőrségre.\' már haldoklók. Reg- ■
Kezünkbe került az »Uj Danán-
ssűlgá latos Andrássy-uti nyilas házban irja meg. A cikkei" kivonatosan az alábbiakban közöljük:
»Jó maí*yar munkúsarcu férfi ül széniben a szerkesztőségi asztallal. Vonásait a nehéz testi nfunka szabta azzú. Blumcíiscliein -Júzsefnok hívják a férfit, most érkezett Pestről. ahol hónapokig volt mint munka-szolgálatos és akkor szabadult ki, mikor a« oroszok felszabad itották a nyilas uralomból a fővárost. Elmondja, hogy mint munkaszolgálatos, december közepe táján sebesült lovakat szállított a pesti állatorvosi klinikára, ahol mint lóápoló dolgozott. Blumerischein Nagykanizsán fuvaros volt és értott a lovakhoz. Amikor Újpestet elfoglalták már az oroszok, — beszéli el Blumenschein — a ny ilasok helyzete már igen s7,oroDi;;iLOitá vált érf ez még jobban meírvíuütotta őket.
Na, Kóbík megjöttetek? Jók lesztek, ti majd a Duna fenekére! Ezekkel a szavakkal üdvözölte egy Pé-terfy nevű hadapród a nehéz munkát teljesítő munkaszolgálatosokaí. X nyilasok azonban az orosz előrenyomulás miatt nem sokáig manuitat a főiskolán és Őket a tábori c-^.dö-rök váltották, fel. Amikor ez^í*, megérkeztek, összeszedették a. mjunku-szolgálatosokkal minden cók-riiókji\'.-k"at és menetkészen kiállitovták őket a, főiskola adrirára. Eg\\\' Pásztor nevü csendőr így* szólt Bluaaen-scíieinhez: G>reg?in, sajnái\'rk, mert a pofád egyáltalában nem. zsidó, pedig nagyoft ki fognak nyiir.i Vn-neteícet.. *Lzutáxi megindult \'a menet & hírhedt ísvil&s haz, An\'V-ássv-at 60. felé. Itt névsoríeloivrsa.^ után a pincébe vezették őket, aztán rajuk zárták az ajtót. Szörnyű hideg volt, mert az ablakok nVitvá voltak- Négy napig voltak itt étlen-szomjan, amikor a nyilasok vezetője, egy ilagyar Mihály nevü rákospalotai ember, valami Hortobágyi és Vonház nevü nyilasok válogatott kínzásokkal szórakoztatták őket. A legkisebb kínzás a véresre poíozás volt. Blumenaehein .elmondja, hogy szeme láttára lla-gyar Mihály egj- gyönyörű szop magas leányt vezetett a félreosó j helyre, ahol össze-vissza verto, majd j mikor á leány eszméletét vesztette, ] tarkón lőtte és holttestét kidobta a i szoníszéd utca egyik hörakására. j Másnap ugyanigy Tegeztél; Farkaa i József nevü munkászolgálatossal. \'

got is közeliül érinti. Közfe\'íy siasu, hogy a német banditák még -\'bzto-jay kormány alatt a Nemzeti Bank egész aranykincsőt és deviza állo-mánvát elraboltak. A magyar arany-késziot 27.500 kg. szinarany volt 110.000.000 aranypengó értékbon, amit a Nemzeti Bank páncéipin-cújébon őriztek. Ha a magyar aranykincs a nMwtalárt értékekiiözött van, uoy a toheráni döjités alapján azt vissza kell kapnunk. Ennek a ténynek közgazdasági jelentőségét nem kell külön kiemelni.
Csizmadia Sándort szívszélhüdés öltí meg.
Á Magyar Kommunista Párt, de
az ofrész város kozvéleitíénye iskö-
vetob az eset azonnali kivizsgálását.
Kivizsgálást, és azonnali intézkedést
kérünk a város rendőrségének\' veze
tőjétől ebben a .sóiét :>szivszéüiüdé-
ses« ügyben. %,
A holttestet szintén az utcára dobták és kátránylemezzel letakarlak. Ebben az időben Budapcs^ utcái már tele voltak kivégzett emberek hulláival. Ezeket a irmnkaszolgála-tosokkal tomctéík el a legközelebb esó terekon. A január 8-an történt esetet Bluinensthein így rneáíli el: Ottlétünk negyedik napján jött a híre, iiogr az oroszok elfoglalták Rákospalotát. A nvilasok ekkor elhatározták, lio^-y ytígeznek velünk,. - Este féttiz tájban libasorba állítottak bennünket, iclliajtottak a félemeletre, ahol egy kivilágított szobába vezettek. A másik szobában azonban sötétség uralkodott. Itt 29 társammal együtt török ülésben keltett bevárnunk sorsunk alakulását. Tiz órakor aztán kiadták aj parancsot a biknesé-kes, revolverei,.nyilasok: ;Zsidóí: ádárnkosztürnrel« A levetkőztetett áldozatokat egyenként bevitték azután a kivilágított szobába, ájultra verték úket, majd géppisztollyal üortüzet adtak rájuk. Hullájukat az ablakból az utcára szórták ki. Idegeim felmondták a szolgálatot, iteki ugrottam, az ablaknak, felrúntortam, ljetörtom az ab-laküvcs^t és kiugrottam az utcára. Szörnyű szenvedések után és leírhatatlan .nélkülözések közben reggelre visszaértürn az állatorvosi főiskolára, ahol Vojcsek Márton hadnagy ur, egv derék mag>~ar embor megmentette az életemet.«
Beküldött közlemények
F«1ÍITÍ»I Felhívom a kisk2nirsai Föid-igtoylö iboUság tagjait, valamint miDd-azolut 2 kisksr.lzsaiakal, akik földet Ikir-nak kapói, vagy bármilyen szempontból 5ktt a Mldblrlokreform érdekli, hogy kp-rilis hó 22 tn, vasárnap délelőtt 9 órakor Jelenjenek meg az Olvasókörben.
Molndr György, toldositó bizottsági tag.
FeOiTáa! Fe\'iUVom a zsidó bázak kertjeinek és ac üres telkek berl&it, nogy az 1945-os gazdasági évre szóló bérleti sza-zedés megkötésé vígéit haladéktalanul jelenjenek meg a Zsidó Tanács Fö-ut 13. II. em. helysegében annál is iakább, mert minden más, bárból Oj birkivel kSIStt 8zenö4és a mai nappá\',\' ervéa^t veszti. Zsidó Tanács
A aÖZFOKDŐ nyltvs asponts rtgsai r orélóí e»te 6 órAlg tKeddeo eeé« ii&p éa pöüteksz; délaláti. aikcí-ií.i -■ fördórafru és törülközőt nílndsnU hoi\' ?OB mai[Avai.

Állatállomány bejelentése
Nagykanizsa polgármesterének tegnap kiadott felhívását, mint értestl-iOnk, sokan féiremagyarázzák. A felhívásban kizárólag az állatállomány bejelentéséről var, szó, még pedig rendkívül fontos statisztikai okok-bó!, hogy megállapítást nyerhessen az országunk állatállománya. Állat-beszolgáltatásról sző sincs és aki ilyen híreket terieszl, azt azonnal át keli adni a hátóságoknak, mert ez nem céloi egyebet, mint fasiszta módszerekkel az uj rend nyugalmát és békéjét megbontani.
Felhívás.
FelSíólitjuk mindazokat, akik an
nak idején a zsidó temetőből a hulla
szállító kocsik tengelyét és kerekeit
leszerafék és elvitték, haladéktala
nul szállítsák vissza. Az illetők ne
veit ismerjük. Amennyiben kérésün
ket nem teljesitik, a feljelentést meg
tesszük. Zsidó Tanács
A Polgármester
közleményei
Felhívás I
Felhívom mindazokat, \'kik 2 szobás vagy enaél nsgtobb zstdólakáeba kol-titettt, 3 nap alatt a polgármesteri hl-vatalnil Jelentkezzenek. A Jelentkezés elmulasztása szigora megtori&st von maga Htán.. ^
Felhívási
Feltúrom mindazokat, akiknek bár
mely címen — kiutalás vétel, árverés
— birtokában zsidó- vagy íaalsztaells-
se* tmurstarlísuk mlett letartóztatott ▼■
elmeáeküít egyénei értéktárgyai, ezö-
nyeget, níűtirgyEi vanrtak, 4 nap alatt
a polgármesteri hivatalnál Jelentsék be.
A belelentés pontos teljesítése esetén
az eddigi bejelentési mulasztás bdntet-
lentti m&rad, elleBkezfi esetban a ma- «
lasztókat internáltatom és cépbtróság,.
elé ál\'lton.
Felhívás.
A Nagykanizsai Nemzeti - Bizottság elrendelte a közalkalmazottak ellen az igazoltatás eljárás lefolytatását és erre a célra igaioló bizottságokat küldött ki. HS-BzSr a váoshaza. rendórsig alkalmazottal, tanárok és tanítok kerülnek Igazoló eljárás alá. Fethiram Nagykanizsí város lakosságát, hogy akik az igazolandó^Skai-mazottak ellen terhelő adatok birtokában vannak, nevezetesen tudják, hosy az illető alkalmazott nyilas vagy fasiszta volt, résztvett vagy elősegítette származásuk vagy fasiszta eQenes magatartasofc miatt emberek deportálását, letartóztatását, internálását, résztvett idegen vagyon jzélosztá-sában, leioglalásában, magának vagy fa oz-zátartozoinik idegen vagyonból részt juttatott, a németek mellett lazított, izgatott a német vagy fasiszta érdekeket bármely módon elősegítette, mindeme körülményeket a legsürgősebben a polgármesteri hivatalnál Jelentsék be.
Nagykanizsa, 1345. április 19.
Polgármester.
APRÓHIRDETÉSEK
Keresünk 3 jólbeszélí nőt és 3 férfit
i iil\\ttt»m\\miim»li Magyar Kommunista
Párt Caengery-nt 6. 9
FeIklT0» azt a férfit, akin nóvérem felismerte érapp sporUcabátomst, adja le Teleki-ot 8. izin ítstt, mert különben ellene feljelentéit ttszek. Papp János. S
ElcMrihfai központban levő kétszobai
lakásomat egyazobisrs. Brdélyiné, Cien-
gery-ut 15. emelet 10
Sötétkék nSl tavasz! kabátot •icauilnHc
39 es nsi éj 35—36- OS leánykaclpóie (uao-
dalra). Boda Ciengeryut 56. 11
ZALA politikai nspliap
Kiadja: .Ktzgazdaságl R. T. Kagykaollta\'
FeltISa kiadó:
a Hagykaalzaa! Neazeti Bizottság.
SzerkmzUtért felel ■■ Bescis leoö.
Nyomatott a .Közgazdasági R. T. Nagy-
tanitsa" nyomdájában ífagykaalzsln.
■■Jyoádáéri fele!: Zalai Károly.

5 \'Jr évfoiya-,. 13 szsm.

ykárizv", 1945. jprilis 24 i-edd

Á;=> " p-sr,göA Nagykanizsai Memzeíi Bizottság hivaíaíös sápja.
Szerkeszti: Ber.cze Jsno főszerkesztő.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fö-út 5. szám.
Telefon: 31.


Berlin elesie órák kérdése
Az angolszász és orosz haderők iaián már ma egyesülnek — A Vörös Hadsereg Berür; körutain harcol — Drezda eleste küszöbön van
i!
igazgató urak,
akik a iiujx^kbun ismerkedő látogatást tettek szerkesztőségünkben. OZUUÍR is köszöntem Livánom Önöket. Remélem nem ir-\'lreztcinck. hú a, nagy nyilvánosság ojött €ÍÍ:-mCtlem. ünrit pár peri*-&» íátogütísuk alkalmából mondtam : £1XH»I a szerkesztői szobából pedig :i gyűlöletnek egyetlen szikrája sem fog1 kipattanni egyetlen- embert s?m í"o-gunk üldözni, igazságtalanul, nujrt j nagy demokráciáknak nemcs.\'íl^jelsziiyijk. de nagy erkölcsi tctí\'lük is : Justida Rog-norwm Fundamentum — az isaz-sfiíí az állanv alapja. Azt is nzoiuítanvhogy, a szerkesztő ajtaja mindig nyitva áll ;iz urak és az alájuk rendelt tan testület <c:lött éppen ugy. mint elődöm aiaít. Bánidkor. rendelkezésükre állok, a nyilvánosságot érdeleiű kérdésekben.-
D-: vannak \\ más. niontíani-valijóni is az írazgató uraknak, :ínúX rövid láloíiatásük aJnttnem tudh»m közútra; Meg keli mo:i-danocni nyíltan, hogy az Í-KÍZÖ 2" «v nevelésirendszere volt az. ami hazánkat «bbe<- a történclmJk\'g járatlan katasztrófába döntötic. önök is hozzá juraltak ehhez igüz^ató urak. Tudom, hogy ínost. mikor saját bőrükön érzik a Ijorzalmákat és saját húsukba mélyen belevág a magyar ke-reszt vasszöge, most gondolkodásra és emlékezésre kényszerülnek. Feltárul Önéfl\' etölt lio«y szeretet helyett gyűlöletei, tüívlem helyeit türelmetlenséget, bölrsesóií helyett erőszakot; evangélium helyeit kardot tanítottak. Tudom. hogy sok álmatlan éjszakájuk lesz Igazgató uraknak, mert a lelkiismeret az iskolák igazi papjait kim~\'letle-i}0I furdalhat ja.
Értsük mí\'g ejiymást Igazgató1
urak ! Xcm a személyük i-Hen
szólnak a vádak, de uz e<rvi-te-
nií\'s magyar közoktatás épitaió-
nyo ellen, aminek Önök is té/ílái
vo]t:ik. Történelem J3í:nú>.itás
K\'íí<lurvábh hazugságait verték
diákjaik fejébe és erkölcsi tétel
ként állították fel. az alázatos
szervilis viselkedést. A könyv-
egett-\'it is az Önök diákjai
intézték tanáraik felügyelete
■melleit. Aki ellenkezett, akiben
erősebb volt az igazságérzet,
mint oktatóik szava, azt kire
kesztették, hazátlan bifcoíisrial;
nyilvánították és később K" nyi
las világ pribékjei esetleg irteg is
ölték. " g \' ■
l?i7on\\\'ára-tudják az Igazgató
urak. hogy Budapesten 13—14
éves szöszke gyerkőcök gép-
pisztol)*os kezétől világhírű
■egyetemi tanárok, művészek,
nágytüdásu igaz papok, víresen
hulltak a januári szűz hóba. Azt
is tudják "valószínűleg az Igaz
gató urak. hogy Püspökladány-
{ \' ■" ■ ; "

Nyugaii front
London, április 2ö
Angool ueiiéz és középnehsiz
bombázók Bréma és a város kó
rüli célpontokat íámudíúk- Ka-
iindái köteléki\'ií aiig 2Ü kilomé
terre vannak ÜidenljurgtóJ. I^en-
g\\^l páncélos I;<jteí6kek uz Em-
dv\'ntúl dtirc lekvö Lalhcnt fc-
nyegütik. Kunadai járőrök Hol-
lándiiibau behutolttak. a Gropp
vomilba. Az úszakamerikui had-
vezetöség Délnémelországból is
g\\"ors clöroíőréfíoket jelent Hl-
loglaUák Badcnt, 10.000 foglyot
ojieilck és teljesen elszigctelífik
a Fekete-erdőben egy jelenttV
k-\'ny német harresoporíot. A 7.
ani^rikai hadsereg a íelső Duna
fcié való előretörése .v.)rán L"lm~
nái és Aiisiiunjr.ál átkc-ltek n Ttí-
ly.imtin és flü kilométjrro van-
n ík MünoiK\'nlíil. I\'atton lábnr-
!:ok kötelékei legn.jp 20 kilomc-
Urt löríek előre és a csehszlo
vák h9tárköi-7.ctben tnbl> várost
e]foglaítuk. Eí^ilí harccsojK>rt
mélyen benyomult ,a B\'-vreuth-
tól délkeletre f«kvö Wicsuuba.-
Ar. északömí-rikai csajjntok ol-
foplülíAk Dánnenl>ers>el és Wit-
tenberpet és távolabb kiterjtsz-
1-tték Elba inénti állásaikat és
több (MRIOII felsorakoztak a fo
lyó partiára. A Harz hegységben
5U.0O0 nénKt foglyot ejtettek a
szövetségesek. Montíiomer\\- tá
borra^ csapatai az Elbától dél
felé törlek előre és egybefüííírn
arcvonalat létesitetttek a 9. ame-
rikni hadsereggel, akik 3 Kuks-
haven %idékén lévő erdős tere-;
P*-t megrisziitotiák és clfoj-l.-.ltak
á vasút vonal mentén e«y vá
rost.- ahol egy néroet tábornagy
teljes íörzskarávol criyütt meEr-
li ál
br.n egy tanító, mint levente fó-oklató. 180 gyermeket vitt ki a lövészárokba flóbert és levente-\' puskákkal, hogy feltartóztassák a világ leghatalmasabb haderejét, a Vörös Hadsereget.
Az orosz katonák emelte si-ron olvasható : ■ Itt nyugszik 1 ti! magyar gyerek, a fasizla gyilkosok áldozatai. 180-ból lí\'pl elpusztult, de a tanító utaz megszökött. Tudp.iok kel! az igazgató uraknak, hogy a leventék tanári asszisztenciával rabolták ki az ártatlan és becsületes, halálra üldözött magyarok otthonait és hogy oda-adóbb kiszolgálói a nyilas betyároknak nem volt senki mint ők.
Kétségtelen, hogy ennek a világnak tragédiája pedagógiai katasztrófa. A német iskolák 150 éve egyebet sem csináltak, mint a heroizmust glorifikálták. Mü-

] lAyndon. április 23
i Dán felkelők Koppenhágában rajta íilöttek e.g>\' kaszárnyán és hatalpiajs lövöldözésbe kezdtek. Az osztrák katonáik fellázadtak és a dánok oldalára itlltak. Sok német elesett az összetűzésben. Dán felkelők a nyílt tengeren megtámadtak két német hajót. A hajó szeanélvzetét lefegyverezték, majd a hajókkal befutottak egy svéd kikötőbe.
Keleti hadsziniér
London, április 23 Orosz tankok\'hatolnak előre Berlfn uicáin és tegnap este már csak 8 kilométerre voltak a város szivében fekvő Brandenbur-" ger Tortól. Az oroszok eddig Berlin 16 külvárosát foglalták el. köztük Rosenthalt. Willto-gent és Weisscseet. Wilhclmshá-fcnl>en a szovjet haderő északkelé! felől van legközelebb a város központjához, ahol elfoglalták \\Yt;ls?ensep. egyik gyárne-! gye<léí. A Vörös Hadsereg irt-cáról-utcára küzdi magát előre a nemei .fővárosban, melyet 2 oldalról \' körülzártak és előreláthatólag IS őrárr belül az ostrom-gvürüt (eliesen bezárják. mi2 a birod ;lmi főváros kiilső védelmi övezetének az ostromgyürüjét a nviigat felé előretörő szovjet lindostfál.vok fogják megalkotni. A szovjet tüzérség szakadatlanul lön n várost. Az orosz csapatok i útját alacsonyan szálló orosz *ombavetö rajok egyengetik, ílegbizhntó jelentések szerint Aldis S00O német esett el Berlin körzetében. A leghevesebb hnrcok a körutak közelében folytak le. A német Tőváros ész::kk.íeü elővárosaiban len-
vészd Wágner!űl-Körne<ug, filozófusai I-ichtétől—Xietzschéig, a halál igenlését tanították az élet igenlésével szemben. Grálok. Siegfridek, Parsifálok, Wo-tánok népesítik be" önhittségtől gőzöleö koponyájukat, elhitték és elhitették, hogy ők. a felsöbb-•rendü faj ;Übermensch) és a világ íöbbi népei csak az ö szolgálóik lehetnek. ..*Egész állami életünknek és művészetünknek a torna teremből kell kiindulnia, hogy gyökeréig egészséges legyen. Egy szép tornász dal töb-het ér. mini az egész Goethe.-Ezt r.om most. hanem 100 éwve] -előbb irták le a Bursehenschaf-lok és Jugendbundok.
Ez a pedagógiai módozat termelte ki Hiüert és csatlósait, hogy megnyissák az ember ssénnyesatornáinak zsilipjeit, aljas indulatainak tárnáit . és

gyeli csapatok is hanjolnak az oroszok oldalán. A náci uralam utolsó óráiban Hitler még egy felhívást küldölt Berlin lakosságához, hogy küzdjenek köröm-, szakadtáig és könyörtelen lusg-toriási helyez kilátásba, mindazok .szájnára, akik tűrik, hogy háziakra kitegyék a vörös zászlót. Bár az oroszok a fővárosbói kivezető minden utat elvágtak, mégis a lakosság minden oldalról ömlik ki a városból. Berlinben \'-.\'gymást követik.az öngyilkosságok. A lakosság már 50 óra ő\'la egyfoly Iában tartőzka-. dik az óvóhelyeken, ahonnan ki sem mozdulttak és abból a kevés élelemből étnek, amit péntek óta magukkal vittek. Berlin ostromával valószínűleg az egész német teropfolyosó is összeomlik most már rövid idő alatt. Az orosz haderő gyors ütemben halad előre a Brémától Drezdáig vezető utón és sok várost elfoglaltak ezen a szakaszon. Valószínűleg már sokkal előbbre vannak a hadijelentésben megjelent helyeknél és az amerikaiakkal való csatlakozás bármely pillanatban l>ekűvetkez-hetik. Az amerikaiak rádiókészülékein már hallhatók az orosz rádión *adott katonai jelentések . és mindkét hadsereg kötelékei bizakodva tekintenek a találkozás elébe.
Déli front
London, április 23 Olaszországban a 8. észak-amCTikai hadsereg 3 kilométerre van Ferrarátől és a Po völgyétől. Bolognától északnvugatra. 5—10 kilométerre Modenától. A Sikoró folyón átkeltek és iöbb
trónra ültessék a hazugságot, csajást és tömegmészárlást. Ez a nevelési rendszer á gátlás nélküli emberszörnyek tömegeit produkálta, akik mint a kannibálok körülláneolfák áldozataikat, mielőtt megölték és elégették őket.
Most tanulhaltak igazgató
urak.és haladéktalanul k- kell
vonaiok a tanulságot. Egyetlen
percet sem szabad késniük és
máris meg kell kezdeni a \' be
szennyezett magyar lel kecskék
megtisztítását. Ne várjanak uta
sításra. A kultuszkormány a
közlekedési nehézségek és "pos
taforgalom\'hiánya miatt talán
csak hetek múlva tud intézked
ni. A szemünk Önökön van igaz
gató urak, akikre legnagyobb
értékünkét bíztuk, a demokrati
kus Magyarország jövendőjét
gyermekeinket. bj.


ZALA
Gyöngyösi külügyminiszter szenzációs tájékoztatója a magyar külpolitikáról
A szovjetunió barátságáról, a deportfttíaic kardoséról, a külkereskedelmi helyzetünkről és a sváb kérdésről nyilatkozott
A Budapestről ,\'rk^étl ú!..-i-vn-s
gyysi .íánew tc^nají -a, sajtti képviselői í?íŐtt tájékoztatiUV, adott :i lt*ír-alítuáliáabh küíi>oliíilc:ii; kérdés Küíü^yi szolgálatunkról szólva ki-
cuCszsíi itívos fölfoírás uralkodik, am főleg onnan ertxí, Hogy a Moszkvában aíáirí fegyverszüneti, cayez-ménvt nem\' olvasták cl ketJó fícr>e-Icnimcl va ncni <;oQ(loíták íit fiinak ííolif* \'íövofkpzmtajyoit. A fesryvor-hirüncíi : ryezinrnV sznv\'rronitiisun-kai I^/cTt\'s^hbon a külügyek ton\'-a korlátozz.!, :uix? teljesen - <">rth-t(">, nitirí tiirsücn a bókoKötéstjr a sxővot-s-vt^-ck\' oibuÖrzúsc alatt állunk.
Jtfaírvarország; külpolitikájának alapjairól szólva kijelentetfci, hogy az új ílomokratí\'fcus jíagrarorszsg semmiféle közösséget n^i vállal a mes*olŐ3íő reakciós *a íiábonis kor-majjvokkai ós a ió\\-átóteii kőtűlozótt-sé^eket csak\' aolwí ax adott kény-sziírliclrzotViől vállulta, m^ry az országnak* f?fe»iiiK> koifclt az előző ds-mokr;*iría?llenos politika hünoi^rt.
Az u| mai^ar kü!]X)litik:i jeirfon-to^abt\' aíiptfitoic, li\'-Jfjv ^laír^\'üroi1"-sziiu \\ iVrrí? í^axi i-eálpolitíkát foly-la^on. va!2>\'is ;tz ország hí^lyz^tínDk, "ijxoni^zűdok. valamint a naícvh?rtal-mulí or»viszonyainak fe politikai irány i\'mak nn\'rlcffoléstívcl eaekbí* n?. íiííottsíi^okha. állítsa bele a jnaira kuipoiiTikáját. Kz a reál|X)Htákai tól-focras iíáen messaeható. múlyreszántó ktn-etkoiményekft von\' máin otán.
hid 4>rintclten állupoibaki került
a késükbe. Angolszász bomiia-
vctők szakariathinul támadták a
hátráló nem- tokét. Jugoszláv csa
patok m-^-s/láUlák Sízsakof. Fiu^
n.:- külvárosát. \\
Japán \' / London, április 23 Burmában, a szövik sógos hadorr, közép- cs nehézé bombázói támadíát 2 visszavonuló japánokat. Az északam^rife.nak Inito-fcináb:in. Saigon kíköfójélvm «av 700f> lop.nás japán sfállitóhajót
len 12.000 (apán\' k;í)on:i eseti.
<■]. ■ \' :■
A háború apróbb hírei
/>W„K április 22
E^v titkos német ráííi6ad6 közli,
hoj?v\' íliiler személye? Ifcitkára. Al-
bori. Barmán hirtoíSn plíyiűfvta voswt-
iv! iírs utoljára az ulmt repülőtéren ■
láttuk.\' - ■\'
A ninszkvai i ádíó" t\'őzH. *hoíi\'v-Bí*cs <*:$ Kőni^sb^rir aífotrJnlásáról feüíöh filmek Vt-s?aütok.% hamarosan "bemutatásra kerülnek. ^
1 ki?«thadult Cain, a Franeb Xoru-7.í?ii. Könyvtár í<íay.íratójíi közníto, hoyy ?. nácik Líon, í^liimot isme-in ión helyre hurcolták;, közvetlenül.
A;: aiiszu! fo^siííjlia fosott Pangni
Bőim* víirosáhán tartsak órizMbcn,
toíiíit JKTII icm/ nz Í\'ISB\', hosy Amí1-1
rikáhrt vittek. i
A\' franci;i hatúsáeoí itK?ítrj<?noáon
szahnrflííhra helyezték:1Fíamiint, aki
Vic-hvbrii néháivr nu\'iic íí "kulüír^"-
mini-<z{<\'niinHít vozotíp s ukiről köz-
■ iuíloiHf\'iML hojrv a francia nagyipar
\'polii.ik.iisi. . ;
Woíiiton íoná aoíöi ujjá(*-pit/:»i minisxíor leijc-tentéí-tt^ hosy a/, an<r-liai bomfctkáídk helyreállítására tízévi megfeszített mn\'pfknn). van ^zük-
Sorozzák az uj magyar hadsereg ncí tagjait!
Budapest, ápriüs 23
Nők is tagjai lehetnek a\'hadse-
, regnek, s mind az. altiszti, s mind
á tiszti rangot elcfhetik. Egyelőre
18-tól 28 éves koyig soroznak ön
kénteseket Akik beválnak, azokat
kiképezik és utána maguk lesznek
kiképzőkké. ■;
A „Buchwildi" tábor szörnyOsögei
I London, április 2Z
. Tí<ín;ip :iz ■ amerikai kon? gressxus^i-tagíu látogatási teli a hírhedt bueftwaídi koncentrációs táborbiVn. A látottak során, minck\'gyilíük a lc«na«vobb me^rőkönyödtsének és felháborodásának adbti kifejezést. Az angol alsóház; kíküldötUi. ugyancsak véíiigjúplák a táborokat majd tegnap visszaérkeztek Angliába cs leszámoltak az ujság-irőkiKik tapasztalataikról, Ax an«ol konn-ány Feherkönyv alakjában fogja az ottani cse-Jckmúnveket\' közzétenni, mfly-hez fogható íi középkor nta\'íiem volt. A Buchwaldban elpusztuH1 5\\,000 cmbftr emlékére jelképes sírt foímnk/emelni. Az angolok a-német Hülenjugend \\-ezetőjé-nek. Baldur vön Schirachiwk apját és nővérét végigvezették a táboron és ^ látottak után-ők js kíjolentítték. hogy ez visszaesés a legsötétebb középkorba.

Tánuidalmanknáfc\'Ü politika térén
jel kell hagyni az illúziókkal, min
denekelőtt az eityncmzetü húszmil
liós magyarság, az ezeréves szent-
istváni hirodahm és egyéb éhez
fűződő fikciókkal, amelyek ránk
nézve Semmi hasznot, hanem csak
veszedelmet jelentettek, a reakció
melegágyai voltak és végeredmény
ben katasztrófába sodortak ben-
; nünket.
Kz toi^í-bzcíeson távolról som jelenti azokn.sk a nyelvi."knltuíális és" szellemi k;i}K-solatok feladását, amelyek toíiutíszctszfrülear inaírvart a madárhoz fűzi, legyen az a J)un,a medc:n\'cl>en va-jy Amerikában.
Viszonyunkat a Szovjetunióval ma még a f gy ver szünet határozza meg. Bízunk abban, hogy azzal a komoly demokratikus átalakítással, amelyet a kormány maga elé tűzött, sike-siilt a Szovjetunióban olyan bizalmat kelteni, mely egy tartós barát ■ < súg kimélyitésére alkalmas.
Feicslosres hanfijaztíítni, hosy ?xio_ a. bizalmi trarátsásni Magyarui Süásr-nak milyen ■ íiagy szüksége van. Xcmcsak ax^rt: "mert a háborúban szciínvek lei tünk? és megfogyatkoztunk, nanem azórt\'ís, mert "mi ttid-iut, hugy a Szovjetunió az Európa és a demokrácia rheímontéséúrt mit-tett. A Szovjetunió páratlan katonai és erkölcsi tekintélyre tett szert és me^novekedett a Szovjetunió g3z-da^ásci és politikai ereje is.
Alkotások terén a Szovjetunió mi
lyen nagyszabású Í£rúret?kfit veti
előre, aat a rövid moszkvai tartóz
kodásom alatt megfigyelhettem.
Front és hátország- egyaránt párat
lan dolc^kat müvei, amelyek jcxríja]
lepik mbií. a világbt. \' v>~
de azt hiszem, hogy az alkotásokat illetően, meglepetések a háború
után még fokozódni fognak. Biztosan remélem, hogy a szomszéd állaniokhox való viszony nemcsak harátí^lesZi de azon tulinonóen olyan szoros gazdasági és politikai együttműködést1 tartok szíiksége?nek, amilyenekre a régi reakciós kormányzatok alatt- cfondolni sem " 1e-=

i "Xoiii<-?-ak Makarónidig; iföinDía\'a-t íikws átaift ki tilsa\' jogosit fel em% a hr\'yzo: "O, hnnetn. azok az erótslios (ifii\\ükr<itikus irányzatok is, ■ melyek ii SZOHIS>:IH1 m\'rjjokjiL-t uralomra jutottak, amit sajnos a múlt világháború után nem minden vonatkozásban leheíftii meiryHapitani.
Kbből A íínyból érthetj az, hoixy ha hívntaki-átí m,*ír ii^m is. — mórt ezt nem k^Iietí\'it — dj a szomszéd orszáíjoli \'demokratikus progresszív jíártjaimik utján máris nagyon sok ke2dcmén}ezési ijvíult \'mos a. kapcsolatok EnielöMu fclvétolérc.
A szoJi£;Ví>irúí*. reakciós yilás\\ a mílv ajuiyit ártütt nekünk ús olyan ollonszenvs??!*\' íeti tennünket,-mám nicirszünt Aía^aroríXiiíou. Kzt már tettekkel **. lem ékkel tudj ok iga-zotnií Ezéirt vau "óriási jslerttóségc a főid reformnak .külpolitikai szem-pojitl>ól is. ]\\I.indon törekvésünk az: iiem fatyólt borítani a inuitra. de íxx*süiete^en levonni annak kí)vet-kp:ííBiiiiyoit iíj* vti^rre vonalat tuizni minden rnultbcli féircéríös, e^\\;5n3t-lensé.fr éb tryüjülkniiós alá.
A (líiportiittak\'kérdéaúiiV szólva a külügy mi iiií~2i?r o,zc;kct. iuondí>tui:
~\'.\\ deportáttiik üü\'yo eiryike a !eip*ajgóiíf> innir>-ar ki\'-rdéseknok, a molvr:.í csak <iy. idő hoz valamikor onvhüK\'st. Kbbcm a kérdésben tiszta hciyz-etet :teronit?iii-csak a hÁboru befejeztével lohot. Akkor fogjuk igazában liiíiií. lios;y a; deportáltak körül ineniivi^n \\^s^tí;k cl ős..hogy a (!-?■ ÍK>i-tinj>;.k: Iiany" líió\'nföfi\' "" \' \' "
r letet jdontonsk. A deportáltak Ü£ryi;l;-ei: a kéri;laiek £%^z ŐZŐIÍÜ y.ütluí hoz/.í\'nn. mind maiifmosok, mind e^t:?ü!.Mek vajo* közü!ot:\'k iv-széruj. ■ íjrv\'tiníónx\'í, sajnos, nliir tudunk elérni. Aiíii. or;nlmt\'ny ííddii; elérhető voít, az mind a Vöröá Had-seresneic i;ö-.zöiihető, am^ly díí*dut-mas í\'lüieuyomulúsa sorúii a raaj^ar-orsssáci-\' tU\'f>ortáHak ezrsit- SKabadi-uitt?. Í-A Or juttatta vissza, hazájukbu,
— KüJÖnŐson örvendetes a bécs-
kürnyéki sok zsidó és nemzsidó de-
pon sít f*4lszatíaditá^a a legutóbbi
nafjokhíiji.1\' A nptnatok-által laügj\'ol
táiwrokba ieihurcolt zsidó dfiportaítak
sorsáról, sajnos, lesujtó fairek érkoü-
nek, bár itt is voltak szí)renes6rc
töbÍHíaren otyanok .akiket a Vörös
Hadsereir kiszaliaílitott a náci íone.-
vad karmíti kuzü!. A Szovjotiiniő
rondkivüíi állami íúzottsó^ot It\'tesi-
tett a nácí internálótáborok és szo-
rencsétlon ■ lakóinak fel kutatására.
Mihelyt alkalom adódik rá, rvsxlptes
tájékoztatóit kapunk az iáodöpörtál-
tak .sorsáról. Kim^l többet a jalen
viszonyok között, sajnos,--ncm tehs-
tünk."
Gyöngyösi János külügy miniszter a menekültek kérdésé/ól szólvn a következőket hangoztatta: .
— A nyilas és reakciós ielkiisjni1-
rotlensóq;,* valamint a náei loíketlen-
séa; legbeszédesebb jele az a sok
százezer idc-odayándoríó m&nekült,
akiket va<^\' a hálx>nt vihara, a náci
propaganda és a teuton önkény
mozdítottak ki lakóhelyükről, vagy
a különbül -\'íáttclepitési* akciók sza
kítottuk ki szülőföldjükről és most
elesijrázva, éhezve és kétségbeesve
keresik az utat hazafelé.
A Lensyelors;:ágba deportáltak ha zaszállitása korüi\' várható lépésről szólva a külügyminiszter bójeion-tett.1, íioiíy a ozovjetunió részéről iiixio^itottak bennünket: ami ezen a téren csak lehetséges, azka Vörös. liadseixMr, illetőleg a Szwietuniő kormányának or\'ro\'a j-élra felállított szervtei nvíjtoszik.
Esr>\' felvetett kérdésre válaszoiva s. kűlü2^minisztor érintetté a; Kül-kcTOskedeinii ilivatai kérdéséi is.
— Ha a körülöttünk lérő államok
ban a külkereskedelmet esetig álla-
mo^itjíik, mi som követhetünk más

1945- ^nritK 24
utat. A?, úllamokkal szómban az fámnak kel! tárg)-alófélként állania. \'-\'fS. svábkr-i-tlésróí szólva a "fcüiügy-líiüíiszter ezoket niündotta:
történik kormány intézkedés. Ez a
kt\'-rdí;^ tulajdonképpen az eükesiíre-
deti\'masyiir közöjjstV részúről került
fclsKinrö aünak n renpeteír pusztiuíü-
nak a iiyomáji. amit itt iütiink és
amelynek tudatára most &br&d a ma-
£yar liíip. A \'líorniáaiyzat ezzel \'i
kérdéssel már mcgítlakulása óta. fosr-
t lajkozott, mondván nzt, hoiíy -a sváTi-
■\'• sa.íjrnakt amely olv c«unj:áii hátba-
ríőfto cjit az órszágflft, " " \'
Május elseje .
megünneplése Magyarországon 1920-tól 1944-ig tilos volt. De most, 1945-ben ez a nap a proletárok nyilvános demonstrációja lesz, ezen piros zászlók erdeje alatt {elvonulnak az elnyomottak, akik eddig az ipsrbárófc, a dzsentrik és a feudális urak hatalma alatt görnyedtek, tórit az utcán mutatja meg a munkásság, hogy töiqtlen maradt ereje, ezzel az erővel megváltoztatja az ország gazdasági, társadalmi, poUíikai és kulturális arculatát!
& munkásság fel akarja és fel fogja emelni az elesett Magyarországot a haladó szeiiemü, demokratikus szellemű országok közé, hogy e tette után ■ csakugyan magáénak momt hassa a földet, amelynek möveiésé-ben annyi szenvedéssel vett részt Ezen a május elsején emlékezzönk í az 1889 i párizsi konfiresszusrá,amelyen flnnepéiyes«n kihirdették, hogy ez a\'nap a munkásság ör.nepe; MQSÍ.\' már nemcsak ünnep, hanem szép, piros diadal is, ennek keretében a két munkáspárt együtt vonul fel, hogy nyilvánosan hitet tegyen esz- -menyei mellett, amelyek megvalósítása elsősorban a proíetárság feladata és kötelessége.
A nagykanizsai pártok, mint érte-sütQnk, az orosz és bolgár parancsnokságok támogatásával nagyszabású május elsejei ünnepséget készítenek eKS. Az Ünnepség programját most állítják Össze, amely értesülé-lésflnk szerint két részből fog állam. Az első részt a Városi moziban, a másodikat a sétatéren rendezik meg. A részletes programot a közeli napokban a Zala közölni fogja.
M oz i
Szombaton nyitotta meg kapuit a :
Városi mozi és már az elsS előadást
táblás ház nézte végig. Érthető, hogy
a sokat szenvedett város lakói most -
már egy\' kis szórakozásra vágynak
A vetítőgép kifogástalan, a képdt
szép tiszták. . 4. .
A moii igazgatósága nagy nehéz-ségek leküzdésével tudott egyelőre három filmet biztosítani, de u^y tudjuk, hogj rövidesen levetíthetik majd a nagy amerikai és ragyogó orosz filmeket is. Éppen ideje, hogy a ko-misz és émelygős álromantilcaval és utszéli humorral spékeít szotgabirós, földbirtokos, négyesfogata, ostoba, izléstronta nyilasmentalitdsu filmeket komoly művészek filmalkotásai váltsák fel.: \'
A mozi igazgatósága mindent megteszi hogy a nagy világfilmek gyorsan eljuthassanak hozzánk, de addig is, mig ez lehetséges lesz, meg keS elégednünk jó reprizekkel. ■
A kCvetkezfl műsor egy jó\' francia fiira: fífris rejtelmei lesz, utánna ismét magyar film j8n, még pedig vígjáték: Éjfélre kiderül címmel. s

\',945 április 24

ZALA

R Kommunista Párt nagysikerű népgyülése
Farkas Mihály nemzetgyűlési képviselő haiaimas beszédében pártjának programjaként kijelentette:
az adott föld a paraszt örök tulajdona lesz. Mi nem akarunk szovjetrendszert és nem akarunk kolhozt sem. A reakció teljes felszámolását, az uj ipar azonnali megindítását követeli

Vasárnap délután tsrioíta a kommunista párt nagykanizsai szervezete e!sc népgj ülését. A Városi Mozit zsúfolásig megtöltő közönség lelkes tapssal üdvözölte a népgyü-lést rendez6 párt vezetőségéi és vendégét Farkas Mihály nemzetgyűlési képviselőt.
A gyüíésen megjelentek a Szociáldemokrata Párt tagjai is, éíükön a vezetőcéggel, Windisch Dénes poi-"ár-^ste;. \'dr. Molnár Győző, a rendSisé^ vezetője, dr. Báron Pál tisz::főügyész, dr. Kovács László főszolgabíró és a közélet vezetői majdnem teljes számban.
Rosenberg Jenő a kommunista párt titkárja Üdvözölte a felszabadító vörc-i és bolgár hadsereg kiküldöttei! és a közgyűlést megnyitotta. £g? negyed század múlott el azóta, — mondta — hogy a Magyar Kc\'mmunista Párt h szavát hallatta, mely a magyar munkásság, szegény parasztság, a dolgozó nép és ?./- egész- nemzet érdekét képviseli. TííDk semmit ei nem venni, hanem nekik mindent adni akarunk. Pártok ^iz elmúlt r.egyedévszázad alatt állandó üldöztetést szenvedett, sokan mar elhaltak közöíCnk. Nagy és szent -jeladat, súlyos történelmi felelőség, mely mindnyájunkra nehezedik, pártunk telje^ erejével kész jioigozpi a németbarát politika folytán vessiélybe döntolt országunk megír, ers\'ti^e érdekében. A nagy. tetszéssé! "fogadott megnyitó után Farkas Mihály tartotta meg nagyhatású beszédét.
Beszéde elején utalt a legújabb londoni rádió-jelentésre, mely szerint a vörös hadsereg egységei már Berlin s?ivében harcolnak, hitleri Németors-iág megsemmisülése egész rövftí idfi kérdése. Csodálkozom azon, hogy amikor mindenki számára világos az, hogy a német fasiszták végérvényesen elvesztették a tiáborut, akadnak még itt Nagykanizsán "olyan rövidlátók, német és hyiíastarátok, akik azt terjesztik az emberek között, hogy a németek nemsokára visszajönnek. Magyar földre a nímet elnyomók nem jönnek vissza többet De nemcsak azért nem jönnek, mert a vörös hadsereg sregsemmisiíette okét, hanem azért, is, meri a magyar nép sem akarja ezt. Az első- magyar hadsereg már elindult a frontra, a magyar demokrácia első hadosztályai, Ü magvar kép fiai, a magyar nemzeti demokrata-hadsereg katonái és tiszt\' jei gondoskodni fognak arról, hogy soha többé ide német elnyomó és ■nyilas bitang ne kerülhessen vissza. Világos, hagy ez a háború a de-- mokratikus^ hatalmak győzelmével fog végződni, mégis itt-ott akadnak suttogok, akik szerint nincs még minden elveszve. Mire spekulálnak ezek az urak? Arra, amire Hitler és Göbbeís? Hogy sikerül éket verni Anglia, Amerika és Szovjetunió közé?" A Szovjetunió szövetsége Angliával és Amerikával nem gyengébb. :hanem minden nappal erősebb les? és a végső győrelem Hitler Németországa felett csak megfogja erősíteni és szilárdítani ezt az egységet-; Ezeknek nem volt elég az a szenyeíjés, amit a magyar nép elviselt a fiáboru következtében, ők egy uj háborút akarnak és azt

akarják, hogy visszavegyék a paraszttói a íöídet, megint a reakciósok kerüljenek uralomra és kakas-toilas csendőrök hajtsák a népet a földesúr jármába. 6 hónapja, hogy Magyarország a demokrácia és szabadság uijára lépett. A vörös hadsereg nem vette el Magyarország függetlenségét Magyarország 1944. év március 19-ike és később októberünké után német tarománnyá vált és\' a vörös hadseregnek köszönhető, hogy a magyar népről lehullottak z német bilincsek és az elnyomott nép újra szabad nép lett. A vörös hadsereg hős katonái és \'tisztjei vérükkel írták nevüket a magyar iprténelembe és a magyar iör-"ténetirás ügy fog megemlékezni erről a hadseregről, mint\' amely felszabaditóként jött Magyarországra és azt a szabadságot, melyet a németek , tőlünk \'■ elraboltak, a vörös hadsereg vissza adta. Nekünk magyar kommunistáknak a vörös hadsereg cselekedete nem újdonság, meri a Szo\\ jetnek. nincsenek imperialista szán- j dékai. Az, hogy Magyarország volt Hitler utolsó csatiósa, eiég ok lett volna arra, hogy a Szovjetunióban sokkal szigorúbban kezeljék Magyarországát, mint ahogyan azt tettek A Szovjetunió azonban visszaada, függetleesésünket és snnak bölcs eWifte Sztálin marsai igaz barátja a mcc\'yar nemzetnek,
R;"\';;,;k le hálánkat a nagy orosi néprjei szemben azzal, hogy az elrabolt és általuk visszaadott szabadságunkat örökre megfogjuk védeni minden reakciós veszéllyel szemben. Magyarországot a szláv népek részéről nem fenyegeti veszély. Ezt már ^Kossuth Lajos is felismerte.
Xr-m ;\'iru!ok el titkot, amikor líijo-:em."m, hoary a "Magyar Komnmni ta Váltnak naE*y érdéfnei. vannak » nemzet£0 ült-s létrehozfisában, és az idcitrieneü németi kormány nuní-.ilakhílsúhan. Mikor a Vörös Had* soií-<_- elsöpörte ;i német Jt-akeiós rendszert, egyedül csak a Kommunista Párt szervezkedett ,éc< működött a masyar városokban f\'s ia!vakban.
Az országot ebból a ■katasztrofális helyzotfwíi nem tudja kirezeíni eatyctleü párt vasy társadalmi rűieií sem. ehh^z össze kel! fogni minden magyar hazafinak, aki gyűlöli és ineirveti a német rablókat. .1041. övben a Magyar Kommunista Párt a föld alatf kibontotta a magyar fűírgotleníwsí «3 a a magyar nemzeti o-\'jryséa lobogóját. Sajnos a háborús évek alatt a Kommunista Párt javaslatai nem találtai: kellő visszhangra és h» a Majjvar Kommunista Párt tanácsait a háborús évek alatt meghallgatták volna, akkor íla^yar-orszá^ hamarább kiléphetett volna a háivonihói és ma már n/, esész ország helyzete más képet mulatna.
Korszer és mindenkorra vége vau a feudális\' uri Magyarországnak és a helyét elfoglalta az a Maeyaror-száíí, "ab\'1*! a népnek, a szabad* raun-kábosziálynak, az életképes kisgazda sásnak, a kisiparosságnak és a haladó értelmiségnek lesz döntő szava. Ilyen Mairvarországot akar a Kommunista Párt és ezért harcolunk. Pártunk harci lobogóján három jelszó olvasható:
i6\\d, kenyér, szabidság.
J5z a jeÜszó: földet a falu nincstelen népének, most már nem jelszó többé,

h.ii\\íi:n valósa;?. Arról beszíHnok a-mér; ittoiaradt nyilas barátok és ál-líirlíMjesztők, hogyha moat megkapod a föjdeíy IÍ kommunisták, később el-vé;7Ík. mert kolhozt akarnak szer-vezai.
Kijelentjük, hogy az adott föld minden parasztnak az Örök tulajdonába megy át és azt tőle senki elvenni nem fogja. Mi nem akarunk szovjetrendszert és ez azi jelenti, hogy nem akarjuk a kolhozt sem.
A ivakt-iós Mittogók és álh:rt?rjesz-íók ;izt is suttogják, iiopy most adják ;t földet, amikor nincsen igatí álht* mo^\'nrazdasásri felszerelés *\'KS
zot1 1 ]■ íp] i m.\\, i ma •\'var pira&zt
i U1 (! Í mazvai dernokr icia
11 11 l i "\\ 11 nu in a kt gd/dnt
m \\11 \\ ír komrmmi ta Purt
ko JMJ \\ /tt >-t _-1 fürm ihsal for dui / OÍ- /os n>-i^r,-aror-\'7 ui j\\<inik iniiii! i ÍÍ„ÍÍÍK/ t ti n hi\\ti fel oki. hj_\\ mriitvik m_<; a t IDH -»t term^1^ íck J./ uj kis_,izd.ik wamara. ekLt k ijJítt e-i üiuida/on eszközüké* am [u a nic/u/a/d^brf2jiak /uk w ^ \\an
"vukbiiT van an*v ho \\ a Vm7et!
Pi/frrvi"- \\"zct -c alatt me<rtit;rtit
i\' t ni i\'alat a r aktio ÍIS7)\\J
srl k\' l h v 1 ijv.ii.nt uk hi^srx XCH
k JI i n v i \\ i ik a ti Í\\
onfol lu ti ?t-
i a itik
i \' / IM^ll 1
ml u n ( 1 > _ j/ u in K i ni j
1 \' I 1 fi Uluki ti li ^1
l^ ÍU-Sib/ti tli/li 1S^
i \' \\ t ilo] aí L minél jr\\orsabl>"n anrta! jobb Demokrata rendur^tret kt.ll ci-vceni \\a;rvkanizsan olvan remi u"x.i.ct ni 1\\ a mi~í^ar d n\\o-kiat.i ko^^bon mmt * U^ bitrd fosí lt tinin J. r lUio^okra Hal ottom, ho -\\ in ! IIK. tult a i ndorsep ora.it i lM?futako<tni fcjoe4- Cbendo röki-ok. ("sendnrökkd demokratikus rend\'*rstV_\'?i nőni lehet szurv-szni. Arrr. kérem a rendőrség vozotóít, haladékta-canu! távolítsák "el a esea-úrökot !i reiidűrsé^ből, d? nemcsak el kell lávolitani, hanem internálni kell t\'kei. A miurvar Ideiglenes Nemzői.! Kormány elhatározta a csand-öi-to\'g fflofcziatását. Soha többet Mjí-ií\\aror>zá*on kakasiollasok nem fogják ulriőzAi fis ütni-verni a magyar pai-asxtor.: A magyar ideiglonas kor-n\'iány elhatározta, hosry nem ijmzolja le a fseiidői\'t és ftsni. ad nyucfdijat a i-femL.vfnck. Menjen a csendór kapáioi. tjikas\'itsa ol a romokat és lejryon t\'pitő munkás es keressék inoír ;i kenyerüket tisztesséces mun-ki\'ival. Azok. akik bűnt követtek el a miiifvar néppel" szembon, börtö-nökhím és, ínternálótiíborokbaTi a "ho-lyo. -Szük&íií van arra, hogy Xascy-kajiizsán is megkezdje működését u népbiróiíág;. Népbifóság1 nélkül nem lehet tiszta"vizot önteni a pohaiukba és nem lehel megszilárdítani a de-niokratikuií Mac^arországot. Okazok, akik feH<"sok azért, hog>\' Masrvar-orszá£;on •\'idegen német^ érdekekért több^záz mag>\'ar ember pusztult el a frontokon, ók felelősek azért, hogy iiaíTvarorszáí; városai és falvai nagj* részt romokban hevernek. Úk felelősek, hög^- egyes magyar vúrosok-lían éhsésT\' van. Ezeket mind a nép-birósiu elé kell utalni, ítélkezzék a nép. Hallom, hogy Nagykanizsán megalakultak az jgaroló bizottságok. Azt^iban most már ismerjük az igazoló bizottságok tevékenyínkfét és ki keli jeleritenem, Jiogy" az igazoló

hizotísiiííok szűrőjén .átesnek nyilasok és háborús bűnösök. Ezeket az ií bíá
bs űnösök. Eze igazoíö bízotíyá^ ne igazolja, jiaa uUfja a. népbirosás; elé. Egredül az iirj|zoi<7 bizottsáírak tagjai e?:t a fel-;ülatoí elvégezni uonvtuáják. A _né(> íámogatásái*a szükség" van. Az igazoló bizottságoknál tessék folplen-toni mindazok*it. akikről tudjuk, -, iio^y :i nép etlensécrcí voltak. A reak !> ciú oiíeni harcot nbm sz;tbad hosszú időkre kitolni, azért\'mert az orezájr sujyo* helvzetbtm van. Gyorsan cselekedni fe)U és fel -Icell számolni a icat^ióval ázéií is, mert nioír kell iodulüi -MáuyaroríZiU,\' fclúpitóaOnek.
A Magyar Kommunista Pártnak sz a véleménye, hogy meg kell kezdődni a felépítési munkálatok- ; nak és kijelentem, hogy ezen a téren is a reakciósok szabóiéinak
V joal IÜ ok nabbrd i rongvos, menti iln ^ct "keket akaiiKtk Süú. Nekünk w t M Hnuivunk, hosy miikor a niajr\\ir ]íariü?t fotóét ko-i>o x _s a/t ni ^mmeh e*. e/zel bíz-tu^itiu a ken\\orct s^orsan rn^-keU indulni az ipari Tiuukan^ik a tá-n\\/tkhan t^ a e-\\<j.raLban mert a.-. ívCn TŰI i. n k n ni biui.it.4, \\ an cípóro ■i ruhára is. Mindenki lásson mun-kdhoí, i mA<r\\it földművé4\', iparos i^kre k~du ts ha mmámajaji össs-^z fo^iuik ^ors-m eí tudjuk takarítani a. romokat és él tudjuk látm mibd^nn^l a ntptt "Most közTOtto-. nul május PI^J^ előtt áüunk. Ma-^f\\aio /t^on uj ulaff ^^.ttfl kezdetét. \\ \\í«v-\\ n Roinmunista Part &.\'6zo-i ( \' í oki %i P írttal cs a szervezed clM _\\uít ke«ziíi elo az egész oi^i^ban május eísojct Hisszük, ho£\\ itt NaíTvkani/san i& VÖ" két munki&párt, karöltre a sjcakázerrc-zetekioj ohan m«iju& elioi ünnop-^ _et fo^ szervezni meh mélton foeja demonstiálni a naih\'kaiüzsai dolgojó nép ereiét n akaratát. A n üokíanizi^ai doí^o/o npp elindult-ít dertiokrácia utján és kész arra, hogy i megsemmisíts© a noakciót és meí^tipztitea a hivatalokat a reakeiós-olemektöl. Az egész országban a májú*! elseje a reakció -elleni harc > jegyében fo^ iofojvni. Május elseje az el$ő szaríad május Ma^vararsza-^OIÍ IÍOSHZU évek után. Tenát menjen H minden nninkús és dolgoaó ember az utcára, • hadd lássák, mi-hen hatalmas erői képíisehTek. A 5ía^\\-ar Korrmiunisía\' Part a magyar feltámadás pártja. Mi továbbra, is barcölpi foíjunk jelazuvunk \\-aíúra váltásáért, földért, kenyérért, sza-badsáséi*t! A Jfagyar Kommunista Párt ^Eákosi Mátvás vezetése alatt az újjáépítés megkezdésére hívja fef a magyar népet és hisszük, hogj\' ebben a munkában és liarennkban a\' magyar nép támogatni foaja a -Kommunista Pártot és líákosi" Mátyást
Farkas Mihály elvtárs előadását a jelenlevő hallgatásáé: nagy éijear zésseí és tapssal jutalmazta. A nagy sikerrel letolyt g^-ülée Koeenberg Emo titkár záros záraival ért vége^1 aki feijoíentette, bizik abban, hogy uiunkaleítótósécet . foe biztosííaní mindenki szániára m na ez sikorülni fosr, akkor elértük célunkat, Maí^yar-orszáír nem volt, hanem lesz.
A Himnusz eíéneklése után a jfi-lenlerő közönség a ieímagyobb rendben eltávozott- a grXUés szinheiyéről."
Kérjük a város lakosságát, hogy akinek magyar népdal-vagy induld gramofonlemeze van, kölcsönözze azt a Magyar Kommunista Pártnak Csengery-ut 6.

ZALA

1345. ápiiiis T4.
Feloszlatják a csendőrséget
Az elsS budapesti minisztertanács határozatai
Az uj rend uj rendőrsége
Sikerük, alaposabb ■ bepitlapíást nyernünk a nagykanizsai városi rendőrség munkájába, n^elvr^lroröm-BTOI tájékoztatjuk olvasóinkat.
Köztudomású, hogy az országban a mí rendőrségünk erdemeit? ki "elsősorban, az élén Molnár Győző rendőrkapitánnyal, hogy fcsjvvert kapjon. ; A rendőrkapitány a belehelyezett vá-1 rakozásnak mindenben a legteljesebb - mértékben meg is felelt.
: A -nyilas és votksburtdisía rnter-l _ •náltak száma £80. Az orosz ha-\\ lóságokkal- karöltve fel/esett f-"l-| szátTbOlták a \'partizán mozgat-? mai. A városban és a járásba.:. :. befejeződött a közbiz-ovság meg szervezése. A ■jáfá.ú rendörök is jegyvert kaptak és minden orsón egy-egy géppisztolyom ". \' orosz rendőrrel kozmegwi/ug-vásra biztosítják a rendet. A ; polgármestert -nehéz munkájú-j*> bon odaadóan wúndenben támogatja a re-ndőrsérf.
Már a megszervezéssel egyidőb-an maginduít a járás átfésüláse a nyilas etemektü { és parti zánoktól. Hatalmas pjjéűybevéőslt joiant a napi közmunka rendjének és folyamato3sá-gának biztositása. hogy a .\'.»azdaságí es kereskedelmi Oleí ne szenvedjen kart vagy hátrányt. A város lakossága viselje türelcminel, ha i^azsaii-■feaiansá^ érné a közmunkára vsüo i^nybevéteínél, mórt rövidesen ezen » téren is teljes lesz a rend. Az uj orszáí^pítes mindenkitől fokozott, önzetlenül végzett, jó munkát kirán.
Nagy élénkség uralkodik a rendőrség; politikai osztályán, abot naponta ,40-—50 kihallgatást foganatositanak \'és alapos munkával előkészítik a népbiroPáff elé koriilő ügyeket. A közigazgatási osztályt éjjel-nappal az orosz és bolgár katonai elszallások rreszik idénybe. EmollcU azonoss;iíri; közlekedési és efjyéb közigazgatási természetű ügyeket intéz gyorsan és körii. tekintessél. 1, A kihalási osztály, a mai idők demokratikus széliemét meg1 nem értő közönséggel törekszik mielőbb a rendet\'és zavartalanságot biztosítani. Megtudtuk, fwgy főleg azokat büntetik, akik nem veszik" ki a részüket & közösség épitó munkájából. Serény munka, folyik az utazási és idegenrendészeti osztályon, ahol az emberek tömegei jelennek meg, faogv az ország legkülönbözőbb részeibe naza— ^. térhessenek és felkeressék clárrult otthonukat.
A gazdasági ügyosztály a\'katonai és polgári hatóságok, valamint a civil egyének fogati^ényiését intézi oi. Ez i*z ügyosztály biztosítja, hogy a szükséges fogai-oró ott legyen á fceliő helyen éi időben, aho/ arra szükség van. Hogy ez ma egyáltalán lehetséges, az a Tárosparancsnoksásnak az erdeme, aki a rendőrségnek negyven fogaTot ajándékozott. Ezeket azonnal kiosztotta a :rendórség a rászoruló gazdák között, hogy a termelés monctét ezzel hathatosán meggyorsítsa.
A /rendőrség a város területén. Kiskun izsán, a pályaudvaron, a Batthvány-utcában levő internáló-táborSan és tá központi épületben tart állandó fegyveres Őrséget. A város egéüK területén fokozott gondossággal teljesítik derék rondóreink felaöatukat. A rendőrök munkáját a Tárosparanesnokság katonái\' hat-hatóim támogatják.
Az átállítás nehéz munkája várt sok "U;ren a városi rendórségjs, mert a régi rendszerek mindegyike azon iparkodott, hogy a közönséget átitassa saját szellemiségével. Nem áthidalásra, hanem kifejezett átállításra volt szükség a rendőrség régi épületében isj hog\\\' meggjorsaljon az építés, az uj aemokratikus ma-gyarsiiir felé. Romokon kell tartós, erős épületet emelni, melynek ala-]»zási luunkáiataiból a városi rend-őr&<g SZÍTVCL és lélekkel veszi ki a maga részét. Példát ad. a fáradha-{íatLinságban, megértő, mondhatni

türelmes a lehetőségig, faoe>- minél simábban teljesítse nehéz feladatát, melyet ma mindenkinek meg kell érteni-
Nagykanizsa minden dolgozója nagy fciza^mstelölegozett Molnár Oyő^ónek, a rendőrsóq vezetőjének. Támogatja f»!e!ősségtel]Bs münkájéban. Ds félreérthetetlenül megkívánják tőie# hogy a \' legnagyobb erólfys! és megalku-
Badaptst, április 23
Szerdán délután tartolta az ideiglenes Nemzeti Kormány az elsfi minisztertanácsát a fővárosban. Az igen nagy tárgysorozatnak — bár a minisztertanács a késfl esti órákig tartott — csak egy részét tudták megvitatni és ezért csütörtökön délután 3 órakor újból összeültek a miniszterek.
A minisztertanács legfontosabb határozatai:
A Demokratikus Néppárt működésének engedélyezése körül nagy vita volt. Gróf Pálffy e párt nevében azt a kírelmet nyujiotta be a miniszterelnökséghez, hogy a Demokratikus Néppárt ismertessék el és beléphessen a Függetlenségi Frontba. A minisztertanács a kérelmet elutasította, mivel nem tartozik hatáskörébe..
A miniszterelnök Bereczky Albertet jelölte a közoktatásügyi mirfíszíé-
Kereskedői értekezlet a Szociáldemokrata Pártban
Vasárnap délután 4 órakor kereskedői értekezletei tartottak a szociáldemokrata párt helyiségében. A nagyszámban megje-K\'nt kereskedők eir>U tájékoztatást nyújtottak a jelenlegi cs"Be-Jíövelkezendö helyzetről. Miután a nagykanizsai kereskedelem még majdnem teljes egészében szünelel és mivel ez az állapot soká n<nn tarthat felkérték a kereskedőket, hogy most már haladéktalanul nyissák meg üzleteiket. A jövő kereskedelme a üszía és teljes szabadság elvén épül föl és megkötöttség csupán a jegyekre ikiadott áruknál van (cukor, só; liszt, petróleum). Egyebekben mindennek az árusítása teljesen szabad és igy a szabad verseny elé tovább semmiféle akadály nem hárul. Aki azt várja, hogy a régi rendszer kiutaló egykéz és hasonló kereskedelme visszatér, az jobb, ha azonnal abbahagyja iparát, mert ilyen kiszolgálásban kereskedő itt Magyarországon részesülni többé nem fog. Ügy a kormánv. mint a pártok mindent elfognák követni hogy kereskedelmünk minél egészségesebb és versenyképesebb lehessen. Természetes mindehhez időre van szükség. Iparunk mar megkezdte ugyan a legsürgősebb ipari cikkek gyártását, de szállító eszközök •non állnak rendelkezésre. Mégis rrmt\'lfük, hogy .Vajyitonízsa n:efi foqja kapni a pesti ijxir gyártnjímjaiból a rá nső rtezt. A kereskedői értekezleten bejelentették a KOKSZ megalakulását amely a kereskedői szabad szakszervezeteknek felel meg. Felvetődött a KOKSZ keretében megalakítandó igazoló bi-zqttság<^ miegalakitása..Ez a bizottság tenne eiőterjesrtésf az

vás nélkül nyúljon bele a még ítt szsbadon sóláió, a\'jac országromboló, embert exportüó betyárok dzsungBJjébe. Ébar figya-iemmei kísérik munkáját, aniely nehéí és sokszor hálátUn. De ennek a aokat szenvedett városnak elégtételt kell kapnia.
Ez a feltétele az épfiö munkának, á becsületnok\' és a jövőnek.
riura politikai államtitkári állására\'
A minisztertanács egyhangúlag elhatározta a rosszemlékű csendőrség feloszlatását és a rendőrség megszervezését kis- és nagyközségekben is.
Takács Ferenc iparOgji miniszter javaslatára május elsejét a munka ünnepének nyilvánították. Március I5-ike továbbra is nemzeti ünnep, április 4-ét pedig mint a felszabadítás fl.nnepét íogják ezentúl az egész országben megülni.
Vörös János honvédelmi miniszter előterjesztésére a minisztertanács elhatározta, hogy az uj demokratikus hadseregben megszünteti a zászlósi rendfokozatot.
Kerekes András vezérkari alezredest, akit 1919-ben baloldali magatartása miatt Horthyék kizártak a hadseregből, a minisztertanács rehabilitálta és altábornagy! ranggal az uj.hadsereg kötelékéce visszavette.
egyes kereskedők igazoltatásánál, a Nemzeti Bizottság által kinevezett Igazoló Bizottságnak. .\\/x)k a kereskedők. — ez volt az Crtckezleen az általános vélemény -- akik a nyilas és náci . igazságtalanságod elősegítésétől ; távoüartotíák magukat és ilyen-! ben részt nem vettek, az üzletet | még akkor is\' tovább folytathat-j ja. ha történetesen a Baross i Szövetség tarifa volt.
Egyházi hírek
Ápriiis 25-én, szerdán a buza-
szentielési szertartások a Jéxus Szivu
templomban rsx^el 8 órakor, a fo-
i\'encrendiek templomában reíg^l 7
órakor kezdódrtek. Ezonkivűl az jí-
tcntiszteldtick rondps sorrendje a Jé
zus Szive plébánia templomban a
következő: \'
Hétköznapokon: 7. fél 8, S és fél 9 órakor.
Vasár- és ünnepnap: 7, 8r£, háromnegyed 10, fél 11, háromnegyed 12 és délután 5 órakor.
Aykórház kápolnában^
Hétköznapokon: háromneeryed 6 órakor.
^Vasár- és ünnepnapokon: három-negyed 6 és 8 órakor.
A piarista txsnplomban:
Hétköznapokon: egj-negyed 8-kor.
Vasár- és ünnepnapokon: 7 és 8 órakor.
Sportrovat
Vaaut—Bulflór.katonai válogatott 8:3 (4:3)
Vasárnap délután\'3 órai kezdetk-1 múr szépszámú közönség előtt zajlott le a második mérkőzés a két csapat között. A mérkőzés szép és élvezetes küzdelmet hozott. A mérkőzés megkezdése előtt a két csapat rezetősége üdvözölte egymást.
A mérkőzés erős irammal kezsjó-döít. Mindkét csapat erősen beie-feküdt és erős iramot diktált. Ez a félidő eredményéből tükröződik ki
A második félidőben a bolcúrok

a Vasul.technikai fölénye és\' nahéz ialaj miatt kifulladtak és a Vasút négy rugóit £Ó!júv?l a mérkőzést. S: óaranyban elvesztették. A Va=ut-nál a védelem és a hclsó hármas, a B\'.;^.^roiuiál a kapjis ős contrr tűnt*„".".\'Jfi ]ú játékukkal.
A bíróval mindkét fó! UÍOÍ TOU olé!3et]ve.: A mérkőzést júl veffiitce.
Értesülésünk szerint n ZiíNTS május ölsején rendez naíryobhsea-básu mérkőzésekét. Valósíiinü mór ^aját pályájáii, abol már a roa.f!bí>-hozási munkálatok m;>gkezdódte>fc.
A Poigármester
közleményei
Hirdetmény.
A városhiz leégésévet clpusztuliak az ipar\'ajstromok is. Eicicník ujb61 való fel-fektetése céljából fölhívom az összes ipar* jogísítványí nye:t iparosokat, kereskedőket és gyáriparosokat, fcogy ipariyazoí-vácyuVa\', illclre engedélyüket a városháza, közigazgatási Qgyosztályznai mutassák be, Akiknek iparjogONlvAnyrfc fcármilyen oknál frgvi nincsen mes:. azok. az iparjogo-sitrányt kiadó véghalározalot mutassák be .
Hirdetmény.
Azokiai^. a férfiaknak, akik folyó évi- > április nö3-:ka után közmunkában részl-vette*. április hű 25-én, szerdán öéíalín 6 óríkór a városháza udvarán segílyl fizettetel: ki.
A sfgéhfe\'vételre mindenkinek személyesen keit megjelelni SegeM csak azok kapnak, akik erre rá vannak utalva a közmunkában töltölt idűre mashonnaü fizettet netn kaptak és egy héten legalátfr három napot réailvettek a közmunkában.
A segély az eltöltőit Qj&nkanapok száma, szerint lesz fizetve. \'«
Nagykanizsa, 1945. április hó 23.
Felhívási
A Nagykanizsai Nemzeti Bizoitság et-reirdeile a közalKaimazottak ellen az iga-zoltatási eljárás lefolytatását és erre. a. ctlra igatoló bizotísagokat küldött ki. E!5-szőr a váioshá2a. rendőrség alkalmazottai, tanárok és tanítók kerülnek igazoló eljárás alá- Felhívom Na?ykaniisa város. la-kossí*eá\\ fcogy akik az igaxolandó aUtal-mazotiak ellen terheló ad-tok birtokában vannak, nevezetesen tudják, hoty az illeti alkalmazott nyilas vagy fasiszta volt, részt* vett vagy elősegítette szarmazáiux vagy fasiszta ellenes magataitáEuk miatt etü-berek depsrtálását, le:2rtóztatását, internálását, resztvett idegen vagyon szétosztt-
I laiuu, a nciinrie* mentit i«sí.i*uti, L*J;OW",-
í a német vagy íasiszta érdekeiét bármely módon dösegitette, mindeme körüiménye-j ket a legsürgősebben a polgármesteri tó-| vataluál jelentsék be. j Nagykanizsa, 1945. ápriiis 19.
l
APKÓHfRDETÉSEK
A tifla xáraUss egyenlőre megszűnte
bárki rtlár»Ihat. Sfern téglagyárak, Roz-
gonyi-utca 1. 12
Egy ieltétlen angbidutó éltesebb ma-
gáayos nü, ki igazi otthonra vágyik, ke
resek. Pel6fi-ut 39. 13"
Felkérem azon egyéneket, akiknek pé-
ratian női <ip6 van birtokukban, szhre&-
kedjeiet jelentkezni József tChercec ol 87.
Macseknénál. H
„ : keresek megvételre. Centfii
szálto, Ktttasi Ferenc 15
A GÖZFÜRDOnyltvt naponta rege*. 7 órától ette 6 óiéit- (Keddsn <&** cap és pénteken déiatin n6knek.} — POrdönihát éB törtlUc&zÖt mindenki nos* ton mscávsl.
ZJtLA politikai napilap
Kiadja: .Közgazdasági R T. Kíjykanzu\'
Feltlöj kiadó:
■ ütjykmlinl Nemzeti Elzottaág. Ezorktí2tí>»rt felel: BIDCZB JSBÖ.
Nyoaiateít á .Közgaidasigi R. T. Nagy-Imaizaa" nyomdájában Nagykaaizsáo.
Njcroaírt felel: Zalai Károly.

50> évfolyam. 14. szám.

Nagykanizsa, 1945 április 25 szerda

Ára 80 fillérA Nagykanizsai Nemzeti Bizottság hivatalos lapja.
Szerkeszti: Bencze Jenó főszerkesztő. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fű-út 5. szám. Telefon 1.31. •


Conclonl felentés:
t Hitler a körülzárt Berlinben
\\ Németország kétharmad része a szövetségesek kezén van — 44 metropolisból már csak 6 nagyváros van a németek kezén
whjagton valószínűleg egyszerre fqg-ju Ív jelenteni. ^Az egyre zsugorodó folyosó mindkét oldatán a némot
í Nyugaíi front !
7 Xetejjork, április 23
\'■; Az aiiLf^1 hírszolgálat esry niafra-V
■5-aDgu Ilonái hírmagyarázója a
sNémetoi-szápban most folyó katonai
hadműveletekről a következőket írja: ;
i A műit hét végével befsjezésliez \\
i&özüledett a normandiai öböltől áz \'■
;Klh;i partjáig terjedő hadjárat, m?ly
*3IY. a merika í \'történelem folyam án
í-v ívott legnagyobb csata, volt. Ebbsn i
?ri csatában az amerikai hadsoro;; :
ío^zoroppantotta a német haderő ac-
: rincét és rövid idő aiatt két millió
í\'hadifoglyot t\'.jíetu Felszabadította
1 Z F ran*\'laorszfigoi* üeiiriumot vs xio«-
í landia egy részét fo ÖtiO kitomút«reu
_-í sepert vtiíri-í a Szajnától a .Rajna
t mentén és .Magdeburg füstölgő 10-
Í makká vált kemény és végzelíis-Csa-
, \'-juiyai alart fe ezek" a csaták faragtak
: Vfíeiánokat és naj^-jaíentóségíi ka-
1;>nai cgA\'éniségekot sok amerikai ka-
ÍOIDÜH)! és tiszt-bői éa megnövelték
; <-^ajr.«taiíik harci képességét is. Két -
■ :tni<M\'ik;ií tisztnek vannak különösen
; kúiiiisAsíó i\'-rdemoi. Kiscnhower tá-
í-.ni-Kok niindűiiutt. erőt tanúsított és
niiüdonütí képes volt g>\'ors és\' naffr
hoi-dpj^jü iníézk^iéselire. A másik.
.Bradicv tábornok. 0 is szen^ny hiit-
T.>ih.?n"szereti tartani eg\\éní szsre-
j*\'t, dií je!©ht5sége aiuiúl nag>\'obb.
0 totrvezt? a San Loi áttörést és a
, i(?í?:tóbbi nagy hadműveleteket a
líajna keleti partján, melynek egyiko :t i-cmaseni iudfő megtereintése, me--iyot a legfényesebb haditetíek közé l\'r|i szíUnitaíii és a Ruhr-vidéki-csa|KÍit létrehozatala. A Ruhr-yidéki bekerített területen az amerikai hadjárat iesrnagyobb füzeimének beíc-t\'\'m\'^\'iX kei! "Uitnuiik. Ez piondhatú 3 hálioru lcixnair>obb eyözelinénsk. A Kithrrvidéken fogságoa esett né-tíi^\'.ek száma 317.000, mely húroinT szór töbl>, niint »amenjjyiro az tjgész btíkeritett némoí hadosztályokat be-t^ülték. Szétforgácsolódott az egész német B.-hadsefegcsoportés bekerítitek két más német hadosztályt is.
1 Ruhr-vidéki g}-ózelem végérvé»ye-r
Űiosr mogindu.lt nagy szétbomlásához.
London, április 23
. A 7. ésstakamerifcai haderő csnk
.15 kilométerre van Ulmtól. Patton j
tábornok a csehszlovák határtól dúlro
momul előre és csak 20 kilométer
választja el ítegensburgtól. ^réma
vfeszautasítot-ta^az amerikai hadvezo-
táséií uitimáuioiát, melvbon felszóli.-
tották a megadásra. Az" északameri-
kai csapatok ezzel megkezdték a vá
ros ostromát. Percről-percre xudul
a inaiíyerejü ágyutüz a .városra és a
romokban levő városért \'megindult
a küzdelem. Más angolszász kötelé
kek tovább nyomulnak Iiniden felé
.\'és; két helyen" átkeltek az íjins fo-
"Vyón.\'Déínémctországban a franciák
■ és amerikitiaíc széles arcvonalon a
^ svájc-i, illetve a cseliszloíalí *határ
fefé tőrnek előre. A franciák elfog
lalták Kemptent és Althausant.\'-.
■ . ■ London^ április 23
Északról indult meg a támadás Jíréma elten, miután Bréma yissza--.—utasította a szövetségesek ultimátumát, hogy adják fel a várost.

London, április 2-! liérehfesgadcn,- Hitler sasfészke közvetfenü! • veszélyeztetve van. Az amerikai. 7. hadsereg Müncben felé előretörve, közvetlenül Borchtesga-den haíát-ában harcol.
: London, április 2-1
Az -.mgol i-údió jelent«\'\'se szerint XtimetniTízá;? kétharmad része már a/, anpoldk kezén v^n. 44 snázezor lakosú városa közül Sö tűár a szö-vetsí\'írespk kezén van, 8 részben van rneírsy-áll\\ía, vagy körül van kerítve, iuy ö-iszeiien 6 város van Németország kezfcjfcec1. Már ma^ja ez a tény is viiágoáan mogmutatja Németor- O maradéktalan katonai j
Keleti hadszinfór
: Maszkra, április 24
Boriin j utcáróí-yteára hódol mcs: a második orosz hadsereg elolt, mefv északkelef és dél felől" nyomult ;i városba. Kút napi parancsban Bzi-.il in marsall yjors cíónyomulást jelent a kőzi»pnétnRtoi*sKáiei korridor lefcüzdt-■fcérc. Frankfurtot Cotthust és sok mÁv néniét . vái-ost elfoglaltak. A Drezdíítúl: é?zak felé álló Radsb^unál elí-rtók aj; Elbát. A folyam túlsó pariján\' álló északamerikAi köteléksk \\\\\'urzent foglalták e!. A két szövet- íwísfes hadpro igy egj-mástóí csak 30 kilbméter\'; váía-5zt)a e&. Ezzel a két d
szövetséííOs had&ereg \' ■._ _ . 3000 kiloini.\'tert lett _mpgT hog>- a Német Birodalom szivében " kexet fogjon egínm^al. A berlini körzet■ ben 30 külváros és kerület került az oroszok kezére. A német főváros 70 óráxi át szakadatlan ágyutüz eél-(ípntja. A ütemetek keményen küzde-r-ííok, de Gőbbnís felhívása elienére ti.is sok házon fehér záíízló leng. A város vezetői a végsőkig tartó Tcüx-\' <ielemre szítják a lakosságot. Elterjedt hirek.szerint
Hitler a fővárosban van és fet-szölífotta a lakosságot, hogy A\'é-wctor$mg megmaradt erejét a főváros meg véd éhezésére fordítsa.
"Minden felhívás oilenére a városiban káosz és pánik uralkodik. A még.;ei nem vágóit utak menekülőktől herh-zs.?2"jvek. A város\' mindon részében ój-iiisi túzok vaniiak, de a .tűzoltók kísérletet sem tesznek az oltásra. A .vároa minden részéből óriási pusztulást jelentenek. A hisztériás Darlí-niek a frontról érkező sebesülteket kidobáíják az autókból éa a megszerzett üres autókban relmenokül-nok. A fBldalatti. állomások fulladásig túlzsúfoltak. Zsukov tábornok kötelékei ésxakról átlépték a Holion-zollerá csalómat." Kon3\'ev dél felől el fociulta Fi"auenkírchont és Zös-*cnt. Ez ^közvetlenül az Elba falé vitto elűii) ókót, igj\' a két sjöretsó-gps hader& Í3essa«nál szemben átl C!i>\'mássaU Az orosz és anwrikai lüwlorő találkozása valószinÜlqg Ko-ny-cv hadseregének balszárnyán, lirezdátólészakni következik JK* AZ amerikai és orosz nadvezetóség már is rádiókajK-soiatban van egymással és igyekeznek. megbeszélni a találkozó résaleíoit. A nagy találkozóról szóló. hirt;Lahdon, Moszkva é:

osó mindkét oldatán a néniét -haisc^s" kötelékei felbomlónál*\'.vannak!
Moszkva, április 24 Berlin lángoló romjai között tovább folyik az elkeseredett küzdelem. Alnémet fővárost teljesen bekerítették. A 13erlin—drezdai folyosó rohamosan ÖÍSZOZSUgórodik. Sztálin : marsall két napi {Wrancsban beje-!<?n*etU\\ bo^v az Odcra-monti l-\'rftnkfufttól éa prézdától északavur piWi: az oroszok elérték az Elbát (-é. liuliókapcsolatot toretntettek az KÍÍMiiúl álló angol-amerikai csapa-tokkal. Az orosz köíolékok Morvaor-száíríian ériek ei ujabb* sikereket. Leiíiy;ü)!> íiírek Troppau gjfogblását kozlÍK, -aínelv 30 kilométerre van Msliriscb Ostraatói: ^íalinprezky tá-. boinuk kötelékei Csohoi-saágban el-fogíaitak több várost. Az Orosz had- ■ •vezetó.<:^ kiáUványt intézatt a cseh é= ianrvnorízii-^i lakossásrhoz, hogy mi\'iííon tíszközzal segitijiék:. A felsza-Ijatihó scio^kot. A- kiáltvány a követ Ue/(*íli"cf mondja: A néiijőt hadse-ívft J\'-UIÍ uiüiöÉt álló csehszlovák katonák ti-ljeiitáéiek köteléssé^teííet Munkú-ok iíHusiitok .mog1 a, i^v yasuia.-rolí liasry iátok l6 áli Hitök
yasuia.-rolí liasry iátok al)6a & munkétj á!laini Hsztviáctök s^itseiek össze-ronitiolni a közigazgatási szervezetet.
\\
OMl front
24
London, i
0 In szországha n a szőr& íübb jjoJiton átlépték a ?o folyót. A johh szárnvon a 8. hadsereg" eléri"- Ferrars leül városát. A németek lievofion clíenáílnak. Az sÜtandó- su-íyo.-í lé^iTáriiatíások óriást ■v^sztea^e-liet oko/nak A visszavonulói németeknek. A PÜ indiai, valamint a folyamon való közlekedés álla&dó bei-es boniliatámadás célpontja. ; -
; Légi háború :
. \' London, április 24
Tegnap a norvég partok közelében cirkáló1 svpek eltaláltak esry némej-teberhajót. A német ««■ holland partok közeiélón az amerikaiak zsákmányoltak 60 .német hajót és 100 kisebb naWidot.. A dánoik elsüllyesztettek két némot. hajót és egy N«-nieturs/iá^ feló induló szénszál Utó biijói sikerűit feltartóztatni.
Politikai arcvonfi\'l
■London, április 24
Washingtonban a bn\'t és orosz nagykövei, valamint Stettínius feQ[-Dgyminiszier tárgyalásokat folytatott a sanfranciskói értekezlettel karr: csolatba-n. Tárgyalták elsősorban a lenpye" kérdést. A sanfranciskól értekezlet előestéjén a leagyel kormány memorandumot nyújtott át Nagy Britaniának, melyben bejelenti, hogy hajlandó arra,- hogy miíiden vitás kérdést megtárgyaljon a Szovjetlel és mindkét állam biztonsági szerződést irjön alá. Moszkvai híradás szerint ezt a szerződést, mely a két állam létérdeke szempontjából jön létre, már alá is írták.

London,, április 24 Washingtonban a brit, amerikai és orosz külügyminiszterek értekezletet tartottak, melyen a lengyeleknek a sanfranciskói értekezleten való részvételét tárgyalták.
London, április 24 A francia pénzügyminiszter Párizsban rádió beszédet mondóit, melyben vázo\'ta az infláícó megakadályozására vonatkozó rendelkezéseket. Kijelentette, hogy. a munkabéreket és a fizetéseket rög-iiteni fogják. A kész áruk árát kemény ellenOrzés aíá veszik. Az élelmiszer adagokat emelni fogják és az ólelmi cikkek árait is szabályozzák
Sanfranciskói konferencia
London, április 24 ■ A Ncwyork Times a sanfraciskói konferenciának szenfeh vezércikké-, ben a következőket írja: Rendkivfíí fontos, hogy a közvélemény világosan lássa, milyen teljesítményt várhat a sanfranciskói konferenciától, azért itt közöljük a konferencia ábc-jét. A sanfranciskói konferencia nem békekonferencia és nem foglalkozik határkérdésekkel, vagy te-rDleíi viták eldöntésével. Nem foglalkozik Németország sorsával, vsgy a háborúból eredő egyéb problémák megoldásával és e kérdések legnagyobb részének méltatására sincsen ideje. A sanfranciskói konferencia főképpen nemzetközi biztonsági szervezet és egy uj világrend felállításával fog foglalkozni. Nem fogja alapjában megváltoztatni a világ helyzetét, mert pár hetes erőszakoskodással nem lehet békét 3éíre hozni. Esetleg létrehozza a Nemzetközi együttműködés tökéletlen gépezetét, mely később ugy szervezettségben, mint erőben növekedni fog- Egyetlen nemzet sem fog elégedetlenül távozni a sanfranciskói konferenciáról é,s minden jóakaratu nemzet igyekezni fog megerősíteni a ne.-nzetközi együttműködés tervezetét. Az uj vüágtervezeti kísérlet szabályzatán világosan felismerhető az, hogy akik hatalommal rendelkeznek, azoknak viselni kell a felelősséget. Politika sohasem volt hatalom nélkül és sohasem volt vílág hatalmasok néíkü!. Az a kormány, mely nem hatalmi politikán épül, árnyék kormány csupán. Az úgynevezett hatalmi politika attól függ, — Roosevelt kijelentése szerint — hogy mik a céljai annak a politikának, hogyan használja fel a hátaimat. A saníanciskói értekezlet tehát nem fogja megteremteni a békét és befejezni a háborút, nem fog egyik napró! a másikra csodálatos uj világot alkotni és kiküszöbölni a hatalmon alakuló politikát. Bár a poiitikának hatalmon kell alapulni, ha azt akarjuk, hogy sikeres legyen és ha biztosítani akarjuk az örökké tartó békéi. Fő problémája, hogyan fogja közös hámba az igazságot és a hatalmat, hogyan egyeztesse össze a jogos nemzetközi biztonsági intézkedéseket. Mindezekkel a világbiz-ionság megteremtésében elsőrendű fontosságú kérdéseket képvisel, akár


ZALA
A kanizsai\'járásban teijes éröve! megindult
a fdídreform végrehajtása ;
Beszélgetés Fieaz Károly miniszteri kiküldöttei N — „A kanizsai" járásbar 17 kör- j tefe Öröminel áí^piíottam még, hogy
mennyire korlátoltak is lesznek teljesítményei, raert bátor és lemCny-teljes lépés a szebb, jobb emberi közösség felé.
A háború apróbb hírei
Maszkra, április 24 A !-\'/:or;?ínrt:ű ]je;rfolsóbh Tanár c=n n. ÍYÖP\'S 7.i\\?y.\\Cv< ni\'mka. mlem-rc-;iddoi tüntetik ki Churchill asz-szonyt, az Oroszorszú<ri Scsyiyalap Brit Bizo {teásának elnóífnŐjét. aki a ryüjtött jelentős összeseken -kórházi foiszerotéseket vásárolt a Szojki
- i
Mabél Johnson asszomt.\'a hízott-sásj titlíárnőjét. •■n munkában tann-silolt ■ hósi;-s^i,TÍrt" érdem renddel tüntette ki.
MannerlirMm finn államelnök az
tv, kormáin mc^alr.kitásávai Paasn-
kivít bizta me^, \'aki a me£tíiÍ7.ást el
fogd ta. \' *
Hitler ort izéi 1036-ban:
>A"ékünk csak ösztöneinknek kel! masunkat alávetnünk ... Hálás va-í^-ol. a sorsnak azért, hogy nem kap tani \'tudományos nevelést" En mentes vagyak "számtalan előítélettől. En jól érzem magam ... Mi olyan ifn:s;\'i^ot nerelünk. amely megrendíti a" világot: durvát, követelőt és kfwryoílcnfc... .En azt akarom, hogy , ez az ifjúság a fiatal vadállatokra hasonlitsoii.« .
1931) elejét) a Szovjciuniúban 24U ir/jiv 76ő Tiőnvviár volt és ezekben 142,203.80\') fíönyv. A nyilvános ■könyvtárak közül" egyedül a\' Szalti-kov Hcsedrinról omevezett állami könyvtárban például 3.2-őzcr több könyv volt, mint a berlini porosz Aliami könyvtárban.
A Szovistuniú már 1936—39-ben üiíj iőkoia-iátogatók számát tokintve r-híy.lielyeh .áHt a világon. A Szov-JGtitiíí.\'Jbim már akkor 1.2-szer többen jiiilak iskolába, mint Nagy-líntaiinrában, Franciaországban, Xé-metorszá^han és Olaszországban ^yuttvcvrA &> ugyanakkor 1,4-szcr ■.óbb főisl^oís^í halígutó volt a Szoy-jotuni\'>l>aíi, ri^int az omiiiott orszú- -pókban -—\'- Japánt iy hozzájuk véve. ■ Csak Lej\'.ingríí^ban több főiskolai hallgató .;>oit a\'vháboruig, mint az ; oilész fasiszta íí^níetorszygban. }
Lakat ajait vafenak a f Jusi nyiíasvei^érek
A nagykanizsai -reldírség őriznie- ;
ben eddig közel 306. nyilas letartóz- \\
tatott van, akik Gg\'íütf elbiráiáöara !
várnak. LegtübbjüXt:É a népbirdság j
elé fogják alliunt ésligy ügyük ki- j
tisttázása a legspróltkg&abban lolys- j
maiban van. A Na^\'kanizSüí kör- l
nyezŐ községekbői behozott nyilas- í
vezetők listáját ina Jbegszercztük a

\\\\\\.Bölákei István köség1 lendva. Nagy Fereití községve^eítj Nova, Podlacsek Perefic községvezeiő Rónaföj Gombár -Ferenc özeml rneg-bizoít Pusztaszer-i^szló, Horváth Ferenc községvezeEó- nelyeties Galambok, Tóth Józsáf péazíáros G:-iambok, Balázs La-us köESígvezeto Nagyrécse, Csire J^nos pártiz^rve-zeli vezető Galambok, Fuisz Jenő szervező Letenye, fapp István párt sz. vezető Muraráíká, Magyar Ferenc ! községvezető Nagybakónak, Sandi József pártszerv, ve^ejőhelyettes Ho-. mokkomárom, RucékAndr&s község vezető Becseiurfy.l Simon György üzeaü sz. v^íeiő B^akeretiye, Benke Lajos küásegveznő Eszteregnye, Koroknyai István kbzségvezetö Pusz-tasientlászló, Kútfej József község-vezető Rtgyácmajor, Sülé János köz-ségvezetűheíyeítes Rigysc, Jancsi György pártszerv, vezető Letenyo, Szűcs Ferenc községvezeíö Mumor, Szigeti Ferenc pár (szervezeti vezeiő Mumor.


de egy-két napon belő! az egész beiejszéstv-nyer" -~ mondja Ficsz Károly miniszteri kiküldött. A Kommunista Pari helyiségében folytattunk beszélgetési a miniszter kiküldöttjével, aki kiváló szaktudása ■mellett igaz szívvel, lelkes meggyőződéssel végzi fárasztó munkáját
— „A falu népe örömmel és lelkesedéssel fogadta a földreform végrehajtását, enielyet az Igeiglenes Magyar Kormány Ígéretének meg-feleiően azonnal végrehajt- Igavonó áüathiány és taktoÍEzemanyag \\ú&-nyzfcsn, késedelmet szenved a mezőgazdasági földmunka megir.diláss. De ez korántsem akadályozza, ieg-fe!jebb csak lassiija a munkát. Kézi-erövel és a meglevő igavonó állatállománnyal közös erővel, összefogva segítőnek egymáson a ÍÖldhozjutoí-
Heiiodor Pik3;
Mire tanít a Vörös Hadsereg?
1.,...
Am;i iíig.\'iízi i\'á\'rt* utóbhi három. éytbciij melyet a \\>zovj«tunió a fa-sihat\'i agressxorok ellen viv, a had-történctembc-n. tíiinttiiiáií; ismeretlen niéreíü katonai erők atkalniaziisjín.ik. a liadvozotős művészetének, olyan bátorságnak-é^ iiósiossé^nek voltunk szoiníanui, anislyot a- Vörös Iíadso-regei-- ;i vihíg összes hadscrouei kö-zö;í rz els:\'; helyre einciltvk.
A törtC-iiclcniIii\'n nem volt méíj péída ai;ra, hotíy a niogtárnadoít iV-lei a iiiiuüni Kezdeti s^kálsan ért bal^ikotokét ily í^yorsan és ily ha-taimas oróvel a tiimadő fél ellen fordilotU\'ílr v«í!na. Ez a radikálií> változás non; jöiietett létre véletíoiiüJ. a táuiaáÓ! fái javíthatatlanul .hibia lépcső követkostébsn. Előfeltételei voltait a Vön\'V? Hadsereg parancs-nokságiinaíc előrelátó, irányító szelleme, a hadműveletek céüninyoá és pontos íefve, valamint annak hajt-hatntlan végrehají-i\'isa. Ezeket az eió-feltOtelokeí pedig biztosította a sxov-jüíhaderők ióparancsnokának, Sztálin marfUillnaK. iiniffcszü irányitfisa-.
A háború ilyoii\' fejíód^-<"t ^ok külföldi mo-rfigyciő csoíiánuk tartja ?. L-sak a Kzovjetunió által a ntímét Utxiitőb. étien visolt háború tennlmá-nyozása, tárja fel előttünk az egész , Szovjetunió óriási méretű erófeázi- -léseit, a Vörös Hadsereg cs a gzov-jüt núp erőfeszitését, anielyek ozt a csodát valóra váltották.
A Szovjetunió súlyos áldozatokat j hozott, íenxX\'SÜihctGtfcn órtóket ado- í oiáLiyozott a kaionai tudománynak. { Nem vitás, högv ezek &z áldozatok döEitötték" cl ©gesz Európa ■és taláii 27. vgé&y. világ1 népeiiKk sorsút is.
Említsük meg futólag a háborús } élményeket..
1941 júliusában a győzelmes és mii*iaddig lefp\'őzhetetion -német hadsereg, a lutlorista vazallusok: Olaszország, Kománia, Mag^\'aror-szag, Finnország hadsorogeivoí meg-orósitvo gáládul és hit-sze^óen rátört a Szovjetunióra. A. hitlonsta háború i)riáai gép íoíémbcn volt. Kúructor-PZÚC: akkor aligíiogy befejezte egész Európa meghódítását,, kirabolta az. összes európai fegyver, élelmiszer és nyersanyag rakto\'rakat ós mozgó-\' fcííotta, az ogész európai hadiipart. A óunö^, ági-essziv kezdeményezés a ncinctek kezében voit és nem\'lehet csoHálkoani aíion, liogy a nag^-erjcjü páncélos hadtestek mélyen behatollak a ssovjot területéré. A némot légierők\': TáraUan, aruíó,. beröpülése a szovjet repülőterek és a közlekedési kőipohtok fölé — elkerülhetetlenül megbénította a Szovjetunió tlfcö véíielrai iatézkedésoit Ehhez

d;-.irbs-\'\'
v: ^.é /el. Felhívtam \'a Fötdigénylő Bizottságokat\\ hogy a földosztás utáni birtokba helyezéskor a birtoklevelekei ünnepélyes keretek közölt nyujiják át a fö!dhözjuttatott;.fcr.ak.»
Eddig a miniszteri- kikültí^ít nyilatkozata. De ebből a rövid :iyi aí-kozatbói is kitűnik PZ a nagyhorderejű és fSíftlőségtcijes munkája, amit Zílamegyében végez.
A földosztás a nagykanizsai járás következő körjegvzüs^sreíben kezdődölt meg, iiletvs jejezödöíi oo : Szépeinek, SDrniás, \'Murakeresziur, Eszííregnye, Kiskomárom, Gara-üonc, Balatonm&ivarGd, Galambok,. Nagybakónak, Na^yrécse, Ko;nní-váró?, Gelse, HosíuvoJgy, Zala-szentbalázs, Paün, Magyarszerda-

jürült még az is, bog}" a néinei hadíoixüínek óriási háborús tapasz-íalatai volí-ak, amelyeket két C-v siatí a .Vyuiíaton ús a Balkánon Tolvtaíotr villám Jiadjáratokban szerzett. Ennek oUenéxxí\'sem vált ba Hitíemok az a. íízáinitáía, ho2y a Szovjetuniót is viílámgyorean lcrobaTi|a és io-gyűzze. A szovjet haderők íjjjparanes-nokságána!; nyugodt, köiiiltekint-j védelmi mattővorei ug>\' mdíodzették és megszilárdították a VÖrŐs Hadse-ívgct, "l^ogy-■amikor Hitlor\'múr ^h-Xosra vetti Moszkva olfoslaU\'.sát e-.s narancsot aííott a uénict j cói\'.ip:;tok ^íoszkváhaii t;i;"íundó disz^szcnilójé-ro, a^.kor a Vörös Hadsereg oly iiatiütnas csajKist mért a tániiuiókra, liQfíy.a jit\'niítok rn-.?^ét"tctit5k: ^loízk viit homlok-támadással jvrnx bhet berenni. Ézűrl 1942-bbn, iamikor .i Szovjetunió nicglejíó ^"úi^asá^ífa! kezdte szervezni tij hadiipari bázisait az Ural-hegységben «s KÖ/íép-ÁKsiában, a németek ujak\') na^"-erejü támadást inditottaü aí:;:al a céllal, boj^y elérjék n Volg«t: megkaparintsak, a- Oróznij és Baku környéki gazdag kőolaj forrásokat, cl-vViErjúk iíoszk\\"át koleti b:iKÍ>ait-ól és\' Keloí felóí rátsapva elfopUliíilc.
A Volí?a pariján uzonijan mcif-isn\'iétlóíjöít usiyanaz, anij, Moszkva alatt iürtúnt!

A Szjcíaidemokraí-j Párt j végrahajtó bizGtEsagának \'
íontos haíároz^iai-Or. Báron Píl ffiihkérleü

A r^yykanízsai Szóciáiüc:K;.\'í<rata Párt; vygrehrijló bizoí!5?^,a ;-.^i;3p dílníán 5 tórakor a pari -helyiségé- ■ ben flííst t^iíoit- A\' v^giehaj^ í-si-zoíísá;; mo^5|:npito!í;i az-i/kat a f.-\'- : ádsíokat, nísly\'ikct Nagykanizsán-a j Sioci^ida.\'no\'KTiía Pártüa\'4 meg kcü o?d\'..-íés:az üiszcs fe\'SEÓlEiiók hang- i í-u\'.yoiták, hogy sz uj si^dá-is be- j rentí^íé^ck m^5t,itkotasábán a test- i vSí\\ Kommunista Párttal Együtt mii- j kakik ís líözö-íen kiírja; m!nd-?c-Jíjí a f-jísdaíokaí megoldani, irtc- i iyc*küí az uj szociális U\'STdalom áté!al:u!ásí n;égkÖ:;c-tef.
A Vi;grt:!i?.jtó hu. .-íiság cíúlí be-
számofiak \'a bizottság áltsi Mkü\'üöi;
és a f5\'ídrí.f\'«rjíi vúgr^hajúsáva\'i
raegbiioit tagjai a íeidrefor.-i! jck-;:-
Iegt áilAsáfóí A- végrehéjtő buoit-
ság ©rőfnrneí vetíe t«do:r.áuil a :
.f.Mtíreforni gyakorlati fncgva\'ósiíását, )
Eneíy a konníiny irvUnciőin.^k és a ]
f\'Xd;íiüi-;s nOp, kívánságéinak inig- \\
felelőiú a leggyorsabb ötc-nben |
töríónik. ;

™.-«— \' 1^45. április 25 -
4 végrehajtó bizottság crCíyeten állást foglalt a fasiszta és nyilas suttogok és mindazok ellen, akik az uj felépítési munkát akadályozni, vagy megnehezíteni kívánjak. A ví-%-retiajtó bizottság a tsgereiyeseLü) állásfoglalást kívánja azok eilen, skiJí nn sem p.V.zn&k beleiílcszkcdni az uj magyar társadalomba. A végrehajtó bizottság ülésén Hacklcr Já-:ios a Nemzeti Bizottság etnüKe javaslatot tetí, hogy a Szcciá\'ds.r.ok-" ríía Párt végrehajtó bizöíts\'íga szervezze meg a főtitkári áíiást és erre az éHásra hívja meg dr. Báron Pá! városi tiszti ügyész*. A végrehajtó bis-\'-ti;-ág ölesén jden volt Windisch Dé. ■", H poígármsctír, ski EZ indítványt magáévá tette, szükségesnek és fontosnak t rtoítá a párt rcOkö-dísánek hatásosabbá tételéri a !5-litkári áílás megszervezéséi is erre a áiíásia űr. B^ron P?h?r:k s meg-hivását.
Felszólalások u;án a vé^reiiajtő bizottság egyhangúlag elftai:aroz:ia a "főtitkári állás betöltését és egyben a Szociáldemokrata Párt nagykanizsai föiüksrává tír. Báron Pai városi I ns?4íögyií:2t» neve-zíe ki. A végre-I ,hajiő bizotíság* továbbiakban szer-.. j vezési kérdésekkel foglalkozott és j ,a titkári jelentés alapján"\' Crütrinei : i Vette tudomásé!, hogy a pnrt köré ; | inaprd\'-nöpra nagyobb siki:^-^n tö-I" mörülnck 3 s-.otíáUs órz«ímü n\\un-: kásság, a fÖidmQvcs nép c\'s nz éi-telrms-ií,1: foglalkozásnak. \\gy a párt naprOí-r-aprA nsgyóbb erővel és suliyal tud közreműködni a fasiszta és a n)i\'3Sűk ílUl tön&re tetí városnak az uj o\'z-.\'üeraben VÍ»!Ő fel-épitásép.
Beküldött kö2lemények
Feihivok ml\'.cien rilripari r-.ur,k^;Sí, . ;;■•*;>• 26-án, CsütciitfUö!) dítutáu Q ór^ko; jeíenjoii ipeg a ré^i Munkás-;iíthonban, ahol nie^ ionjuk air.kitani a Boripari Mui kasok Szak.-::.er-ozc-K\\. Anger Mihály.
A Poigármesier
köziernényei .;
Híí-deímérry,
Fc\'Jiivom a várcű köíÖcség-;nck ti&yti- . mét arra, hogy a vj.iar.ios kx:.m fióSniála- ; tival kspcioíatos .és a hivatali c-lödöm > Á\\L:i hozóit -(aliaririossági itüds\'sbí\'yolt niindaddig érvényben vannak, amíg a Pécs-^agykanízsai tá-iveze.ük fUembeálíitáa Í !ÍÍC2 nem löríánik. EnneS időpoütjái annafe- : idejéa küzöíni fogóra.
Nagykanizsa, 1945. ápriiis 23.
Polgármester. \',
A tégta sáreláui egyenlőre mcgsiünt, ■
birki vsslroiha!. Stcrn ícgbgyárak, Roz-
;gonyi-utca 1. 12
Egy íelléiíín njagbUható íJtesebb ni*-
rgár<yos nöt, ki igaii otthonra vágyik, ke^
rések Pelöfi-ut 39. - 13
Keresett egy as32oayt, aki a háztartás-ban éí gyermekek r:se«9ett segMaeiík. J6 ; fizeíés. Gurdon Is-.váu, Peíofi-ut 55; 18 .;
FeleségűJ vendéin azon 40—45 év köiöíti
bstxülctcs leányt vagy a3sjonyí, aki szén-
zadós, egész világon egyedüli vdUaíatoai
megindi lásd hoz «ny?giakí<al (ncsn sokfeat)
hozzijárul é3 ottiioná is van. Leveleket
,57 éves feltaláló* jrligére a Zaia kiadó
hivatalába kérek. 17
Egy férfi foirá«seg*det kerese\': azoo-ndira. Csengery-ut 59. Farkas. . 20
Kiadja: .KBzgaidasáfli R T. f
Felelős kiadó:
a Nagybaniisii Nenzcli Bizottság.
Szerkesztésért felei: Benczc leni.
Nyomatott a ,Közga;.íl-v.á«i R. T. Nagy-
■Vasiisa\'* nyomdiját\'s\'. Nasj\'kanizskn.
tNyomdáéri felel: Zalai Károly.

50. évfolyam. 15. szám. Nagykanizsa, 1945. áprMis 26 csütörtöki " i Ára 80 fillér
A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság
; hivatalos lapja.
Szerkeszti: Beiicze Jenő főszerkesztő.
SzerJjesztőség is kiadóhivatal: Fff-út 3. szám;
. i Telelőn: 31.


Berlin nagyrésze orosz kézen van
A német miniszterek is a körülzárt Berlinben vannak — A 8. hadsereg elfoglalta
Speciát, Modenát, Ferrarát j
Nyugati front
London, április 25
Az egyesült nemzetek nevében
ina a követkozÓ nyilatkozatot hozták,
melynek\'\' szövege" a következő: A
Szovjetunió, í^agybrítannia és az
• Kgyc?ült. Allamok kormánya a németekkel háborús viszonyban álló. valamennyi nemzet .nevében ünne-liélvo^n figyelmezteti mindazokat a paraiicsnokokat é;-< őröket, akiknek folü<rvelet aiatt szövetséges hadifog-Uok állanak., továbbít a-^jestapo ti\'szt-visefúit, beosztásuk és rangjukra való tekintet nélkül és vééül mindazokat a személyeket, akiknek felügyelet alá a^örets«;ge3 hadifoglyok vannak\' ron(Íelv©, egyéni elbírálás alapján felelősnek tartják valamonv-nyrűlíet a hadifoglyok biztonságúért
\' V-s nemcsak a német hadsereg főparancsnokaira, haditengerészeti és k\'üíÜEryi hatóságokra vár kíméletlen ■üldöist\'s, hanem mindazokra, akik durván bánnak a szövetséges hadifoglyokkal, akár a harctér közeiében, akin" közlekedési vonalon, akár Kór-ijíiziwn, vagy fogQly tó borokban van-,na£ olheívexve. " A Szovjetunió, Jsagybritanma és az Egyesült Allamok* kormánya figyelmeztet min-dpnkit, hogy ezt a felelósöéget nem loho.t más személyre, vagy hatóságra.
■ áthárítani.
London, április 25 A középnénietorszáfíi tereptolyo-súl)an megszűnt minden ellenállás a mé^- német kézen levő helységek- ben. Harbnrghál ujabb .2000 nemet :;dta meií magát. Tírschenreutnál 1500 magyar katona került fogságba, akik megadták magukat. A vurosok-
\' lián sok házon fehér zász.10 leng és egyre több és több helyséig adja még lüagát minden ellenállás nélkül. London, április 25 \'iX-jné.metországban a 3. szövetséges haderő 55. kilométerre közelítette inog az osztrák határt és már csak 70 kilométerre van Regensburgtól. A S. hadsereg másik szárnya észak-V>l közeledik Regensburír "felé, ahol ;i Xaab . folyó partján* elfoglalták Schwahdföldei. A francia elsó had-
> ^cne?, mely elfoglalta Omot, tegnap átkelt a Dunán és 40 kilométert haladt előre és csatlakozott a 7. amerikai hadsereghez.
Ezzei 1200 kilométer területet /áriak körül. Brit csapatok megindították a rohamot íirénia efíen. Holdvilágnál beliatoltsk a külváro-íbköa, ahol az internált foglyok és a ■ külföldi munkások - megbkarták adni magákat, azonban a náci párt veaetöséa; ós a városparancsnok nem volt hajlandó feladni a várost.
Kelsti hadszíntér ,,
Moszkva, április 25 Orosz tankok törnek Berlin szíré felé északról, ketotvój és délről. A német főváros keleti részén levő zsákban elfoglalták a Sehlesische Bafanhofot és a Wilhelmstrassen nyomulnak Hitler kancelláriája felé, melytől 8000 méter választja el őkeí. A városban elkeseredett utcai harcok dúlnak. A vízvezeték nem: működik, a vizkószlet elfogyott és

a "lakosság emiatt mjtvos nélkülözés- \' nek nítz. elébű. Berfia északi ne- ! gyedében jolfoglaltak több külvárost j agyú ús mozdony gyáraival. Witto- ; nau külvárost a. víUanvtoleppcI i együtt elfoglalták. Adlerstforf kül- i varossal együtt elfoglalták az. itt-, ! levő repülőgép összeállítási gyárat. Két külvárosban, melv a Tfavel folyó párnán fekszik, mely a Spree-nok mellfikfolyőja, Konyer tábornok líötelékeí cg^xísüiték Zsakov tábornok j csapataival, melyek t{é\\ felől ötnie- í jiek a városba. Konyev és Zsukov tiilioniok. csapatai Berlintől keletre cjíyctlen ezilard frontot alkotnak (-2 \\?ÍJG$sn bekerítették a német fővárost; Orosz csapatok elvágták a Boriin—hauílw rgi vasutvonalat és a Bréma fclé vezető vonalakat ágyuz-zák. Oro4z .repülőgépek eínik támadást a másik, után hajtják \\iigre a Berlúilwi kivezető közlekedéfcu vonalak öltén.- Angol ágyuk és rakétás lopülógéyek csatlakoztak a harchoz éá német Országúti jármüveket és menetel\'\'): oszlopokat támadtak.
\' London, április 25
Moszlcjsúhól fényképek .érkaztek Ixíndonba. melyek* páncélkocsik hátán ülő orosz líatonakat ábrázo.lnak, akik a rommá lőtt Berlin utcáin nyomulnak, előre. A berlini utcák kí>f oldalítn épületek* maradványai és füstölgő tornyok, meiodoznefc. Több svédnek sikerült Berlinből Stockhölniba mcneküJni és elmon- •; flották, hogy a lakosság náci ellenes Í része máris támadja az SS vezetőket Eis^a polgári- hatóságok és a náci ve-aelők köpött O&sxc ütközésit került a sor. A íved mor.ekültek elmondották, hog>- a luitóságok a nvngat feli: , vezető utakat oltoruiszoltáfc és a nemei- fővárosban teljesen megállt az élet. A német rádió tegnap este kijelentette, hogy Hitler valamennyi miniszterével együtt Berlinben tartózkodik és iszeméJ-vesen irányítja a fanatikus ellenállás minden mozzanatát. Valójában a berlini lakosság méíc mindig nem tudja* mi történt Hitlerrel és mikor fog mutatkozni .közöttük,
Moszkva..április 24
Az Iívcsztija le.ííitób\'ii-számában irja: \'•
Néineiország elveszítette területűnek nagyobbik részét. A szovjet csapatok Drezdához közelednek, megtisztították Lipcsét és ami Németországból mogmaiíadt, darabokra van szaégatya."AbBán-a\'tőrtóneliíii jetentőslgü-^ ütközetben, amelyet a szaba4sáíí8zoretŐ népek rimák a fasiszta ^szörnyeteggel, a Vörös Had-sei^jnérte aa első yé^etes csapást és ó oÍMizta\'az első \\^zetes veszteséit aVjwmgff\' hadigépezebiek és most saöveSSffBseinek hadseregével eg\\ütt & lialálos .csapást mérik az
DeR front
Lond-on, április 25 Olaszorazáíiban a szövetséspes had-erő ntkelt a Po fólvón és effoglalta Speciát. Modenát éa Ferrarát. Az 5. szÖTOtséges hadsereg észak folc tör előre és súlyos tüz alatt tartja a közlekedési utvonalakat.

A háború apróbb hirei
London, április 24, Tirsehenreutnál 1500 mjagyar ka-ioua adta tní^g" magát-.\' ;
* , !
A buchenwaldi koncentrációs tábor volt parancsnoka föjlött azok fognak ítélkezni, akiket annak idején a táborban internáltak. Kramer parancsnok jelenleg egy szövetsésres táborban van lotaTtóztatáabari.
1942 óta a szövofekinesek öt milí-ó
tonna itadiaTiyagot köldtrk Orosz-
országTíak a Perzsa tcfciíorö\'bölön
ke^zlül. Az amerikai volt hadíton-
gpi-^sseti miniszter kijoleíjíette, Iiogy
ax északoroszországi kikötőkön ke
resztül 4 millió tonua árht küldtek,
it S\'ovjetnok. Churchill jminiszteí-
clnök fé!oj>éíre látogatást tett az
egyik ro-^ítoyt hadikórházban, jnely.et
az Oroszországnak - külridtt segély-
anyag felhasználásává! ö ilapitőtt és
iránviiott. i ;
Peiain marsall Svájcból Francia- .
országba utazott, jelentkezett és kér- i
$o a ijiixiság olé váló áílit4sát. Potain ;-
maisal; ellbn-iondkirül súlyos vádak í
vannal;. Petain elhatározáisában fon- *
tos szerepet jáíszott zz a jkÖrXilméEV, j.
hou%\' családjának a íi-ancía hatosa- t
gok" a SÍ ájcba való hetijazáKt nem j
engedő lyezték. i i
Hitler mondta: . \\ -y \' ■. \\ Kinca szived és nincseiiok idegaid, ) a hi\'tboruhan orre nincg szükség. í Iri?d ki magadból a kínföletet és a ? sajnálkozást — ölj ra^r tianden í oroszt, miiiden szovjet oiobort, attól ; so\'riadj VÍSSZP., ha agg, vigy asszony,! kislány, vagy kisíiti áll ieíűtted, öld mea úket, ezzel magadat mentőd meíí n pusztulástól, \'biztobitod családod jövőjét és övök időkre diesóséget j
A mi kövoiestóógüiik: ^
az idege;. lakosság száiníj:... Ki kall dolgozni azokat & mwíszojrekat, uine- » Ivekkel az idegen lakosság számát ] csökkentéin laftet. Ki vitathatja el tóloDt azt a jogot, hpej* -táilíiűszúmra; kiirtsam., az olyan atacsönyabb fajnak tagjait, amely, fai ugy szagoro- . dik) mint. a fi\'rq?. Minaencktílott a í szláv lakosság számát kell csökkea- i teni. A* ó*zaki\\]ehér f&j szániára nagy veszélyt jelentendk az igen termékeny szláv éa keleti ■ népek. Arra van szükség, hogy az urak hierarchiája megteremtse a- rabok 1"
Németország ajánlata: Minden foglyot helyén hagy
: ^ ~Lq?idon. április 24
Kagybritannia és a Szovjetunió, valamint Eszakauicrika ultimátumban t\'i^elirioztoü Németországot a liadi/ogfvokkal, ioieniáltakkai es de-l>orttíltaí:kiil szembeni kötelességére. A fig>-elpiezietéfat Cehurchill, ITOOT manó és Sztálin mai\'sall irtak alá. A kiáltvány a táborpai\'ancsnokokhoz, j órökliöZj a gcstapp tagjaihoz intézteTc,:

és mindazokkal, akik & szövetségi
\' hadSfoglyokkal és internáltakkal éa
■iík-geii munkásokkal éri^+kcésovi
i vannak. Az internáltakéit nemcsak
a-íálKírparahcsnokokat, banem a ka-
tonai, tengerészeti 03 légi pfiraiics-
nokságot is\' felelősségre vonják. í)e.
füíelősüiV terheli az összes említotí
szométy^éket, akik a foglyokkal rósz-
sziit bántak. Ezeket súlyos büntetés
sel íogják sujtoni. Londonban ugy
éitesülnek, hogy :
SX\'ineior&zág a Svájci kormány . tfíján -azt az ajánlatot iettt, hö ínindett foglyof a Jiadi-téhkban hagy éa nem t öté
iifíro\'j\'tja el őket a szövetséges
élő-nyomulás utjóból. A SEörctiáégos hadvezetőség ezt az ajánlatot a brit, amerikai 6s kanadai hadi foglyokra Fonatkozólag\' elfogadta. A mogegyezésekro vonat-kozá részleteket mí% nem közöltek.
Május elseje meg-\' ünneplése
Azjclső szabad május elsejének-
rnejöiineplését 26 évi elnyomás irtán
á nagykanizsai dolgozók minűklt *.
pártja máris nagy lendülettel készíti-;
elő. . ■ .; \'•
Ennek az önnepnek nagy demonstrációnak kell lenni, olyannak, amilyent még ez a város nem látóit.
Ugy értesülünk, hogy a pártok szaksícbtian tárgyalásokat folytatnak egyiuással, valamim az orosz és bnl^r parancsnoksággáh hogy ünnepüket minél impor.álóbban iudják megrendezni. Ahogy értesülve vá-gyuak, az Rancpséa: nagy felvonu-lássaí kezdődik, majd a Városi moziban a pártok vezetői köszöntik a május eísejtüt. Szavalatok és énekszámok váltják feí egymást Délután a Sétatéren folytatódik az Ünnepség. Cigány- \'s .ka^onazene, valamint orosz baia.\'sjka zenekar szórakoztatja oiajd a közönséget.
A részletes programot közit
Díszítsük házainkat majui 1-én
^szabadult országunk legaxebb -ühra^jéro no csak szivünket készítsük elő, hanem Öltöztessük díszbe az.egéaz várost is. Felkéri ezért a rendezóbjzottáág a lakosságot, hogy ■ május" 1-én házaikat, ablakaikat nemzeti szinü zászlókkal és a Szabadság szjnévd, piros 2as2jókkal és bevonatokkal díszítse/ A- hozzávaló anyagokról már időben gondoskodjék. A díszítő anyag lehet szükség, esetén papír is. A hasiak és ablakok, díszítése egyúttal hitvallás is lesz a Úfcoswágnak az ui demokratikus Magyarországhoz vaíó tartozására.
A Kereskedők Országos Közponíi Szövetkezete
R5v&ríd6n belől megalakul Nagykanizsán a Kereskedők Országos Központi Szövetkezete (KOKSZ), mely a kereskedők szabad szakszervezete- A magyar demokratikus kormányzat hivta életre és amely az Ö3s£es: pártok teljes támogatását élvezi. A „ KOKSZ" a kereskedelem csucsszervezele és mint ilyen az illetékes, szakminisztériumokkal állandó összeköttetést iart fenrt A

ZALA

3945. április 26
A levélpostaforgalom megindult Nagykanizsán
..KOKSZ* főfeladata a németek és a fasiszták által kirabolt magyar kereskedelem talpraálliíása. — A .KOKSZ" célja:
1. A kereskedelem megtisztítása
a fasiszta háborús bűnözőktől és a
sváb elemektől egyszer és minden
korra.
2. A kereskedők vagyonbizton
ságának biztosítása.
3. A kereskedelem áruellátása.
4. A szabadkereskedelem teljes
helyreállítása.
5. A kereskedők öregségi bizto
sítása.
A „KOKSZ" megalakulása Ügyében szerdán d. u. fél 4 órakor Windtsch Dénes polgármesternél előkészítő értekezlet lesz.
Lispén még mindig kakas-toilas csendőröket látni
■K.\'ti"fc;is Mihály orszáüííyül^si kt\'>p-viisciő, ;i Koíntüuníita Párt közjjonti \\cizot/)sói\'ótieíc taüja f to^nap Lispén .hírt. fu>2v~az ottani nnnikásrizorve-/i\'ickkol az érintkezést Xcív;»<*ye. A Icirnaöypbh meiniöhbenésére felfegy-vorzctt fcaleaskülas csendőrökkel táplálkozott, dacára, hogy\'az ideiglenes kormány tfelügymmisstterének císő iüTézlt.!tí«s0 c rosszmnltu int\'-zm^ny wljcrt oltörlt-se volt. Mivel megállít-i\'itani nőni lehetett, ho«y ezek a i\'^oíiííoríik. kiiíetí az utasítására cir-k;iinak Lisjh\'-n, Farkas Mihálv kúp-visuíó ezuto:i liivja IA uz iilctil-kí?s imitWiffOt, boacy özeket ;i csendőröket haladéktalanul tartóztassuk, b éí :ur.~uk eliniézéséiír internájják őket. A k^pviscíú otryebbkben jelentést fbíj i.-iini az csőt ró la bel üsr>*m misztériumnak is.
Nem tudjuk, hogy a lispei csönd-. őrök üdvének elintézés,\'\'! melyik ha-túnúiínál koli sürgetnünk, amony-ityihon azonban a nagykanizsai lentiői-sótr íiatiusköróixí tartozna, u<ry íeihivj;ik a vezetőjének figyel rnTít nrra, ho<*\\ tk\'niöki\'atikuy országban ih önnek nKüctörtünnie mar honi voin;t szabad.
„Tovaris" Espresso nyílik Nagykanizsán
A Fo-uton a Vágó féle drogéria helyén egy élelmes kis asszonyka. Siklósi Istvánné espressol nyit, aminek igen ötletesen Tovaris nevet adta. A kis büfíészerfl étkeidé a hét végén nyit, feketekávét, teát, szendvicset, süteményt lehet fogyasztani a kis espressoban.
Színházi hirek
Somlay Artúr n Nemzeti Színházhoz szerződött, első szerepe a I/tiar király cimszere^x; lesz. Somlav lw-tki tartó beto2s«íiíéhőt\'fdlépüÚ >\'-.,
Jávor /Pálról .többféle hir kerüli forgalompa. Legújabb jek>nu\'>sek t-zeriiit nnV inindi-r fogsástan van -s a németek elhurcoltak Kufstein iiVmyáhan.
Titkos Ilona, a gcstapo foglva, liazaérkezett Budaiwstre.
Május.tísején az összes budapesti színházak a városligetben játszanak.
Kelly Annát nem ijrazolták és letartóztatták.
Komávomy Pál az Operaház igazgatója.
Korda Sándor -Moszkvában rendez, utána Budapestre jön. Korda Sándor a-világháború film rendezője jelcnlogr Oroszországban tartózkodik. Kondezi ;Í, \'•■Bűn és bünliődés;- cimü, Dolszío-jevszkij regényéből készütő orosz filmet.
^ A Kommunista Párt
•j közleményei
| Vasárnap délelőtt VslO órakor tag*. I gyűlés lesz. Megjelenés kötelező.

Értesültünk arról, hogy a Jevél-poáta-forgalom megindult Nagykanizsán. Felkerestük ez agyben Kisfaludy József posfafónOkBt, aki megerősítette a levélforgalom felvételét Levelet — k5z81te velünk a posta-fflnOk — az egész ország területére lehel már küldeni ajánlottan is. Bár mozgópostánk még nincs, de mégis, ba nagy nehézségekkel is, sikerű a levélforgalmat lebonyolítani. Nagykanizsára már az ország minden
Heliodor Pika:
Mire tanit a Vörös Hadsereg? ii.
Amikor Hitíer eszelősen orditotia, iioifv Sztálingrádnál teljes győzelmet aratott, a szovjet haderők fópa-rancsuoksá^a mesteri hadműveletet "üéizitett <?lo és hajtott tésxo, atnelv hadműveletnek döntő befolyása voít a háború egész további menetére. 1943 nyárin a németek összeszedve minden erejüket, elkeseredett táma-dakt kíséreltek meg a kurszki ék ellen, do ez sem tudtu me<rváltoz-íatsii a szovjet stratégia, a szovjet taktika s az uj szovjet haditechnika fölényét. A sztálingrádi hósios harcok idején a szovjet haderők fijpji-rancsnoksá^íi rákényszeríti akaratát az elíciiiségrOj csapáet csapás után nu\'r r.\\, űzi, kergeti az ellenséget nyugatra.\'mindannak dacára, íiogj-az szívósan és elkeseredetten igyo-kezeít megkapaszkodni minden Cíhos természetes akadályban és ellenállni az előre elkészített, szilárdan meg-erósitett védelmi vonalakban.
A Vörös Hadseregnek ebben a bábomban folytatott hadműveleteit natry érdeklődéssel és sokáig fogjuk tanulmányozni az egész világon. E hadműveletek irányításának tanul-inánVozása megveti az alapját a had-* viselés uj elméletének, ennek az alapján fogják átépíteni a hadseregek tiszti-kereteinek kiképzését és a hadviselés művészetének tanítását. Már ma világosak a sztálini iskola ftíapelemoí, amelyek ily ragvogó győzelmekre vezettek a Vorös*ÍJüidsefe-ge*-
A sztálini stratégia fölénye nieg-nyilvánuit a Szovjetunió védelmében, főleg azonban a támadásokban. A sztálini stratégia megakadályoz t-i azt, hogy az\' ellenséges hadsereg, bát-müy nagy fölénvben volt is, me^emmisuóen zárja körül a szovjet hadsereget, mindig jó! kivíiíasz-totta az időt és a helyet a mesterion, végrehajtott visszavonuló hadműveletekre. ami<r a szorjethaderük főparancsnoksága . azt nem mond-hivtta: »Eiég, egy Jépést sem ro-váhb!-\' — éppen abban az időpontban, íimikor a német hadvezetöségC, utolsó, stratégiai tartalékait vetetu: bof hoír%" a döntő támadást megindítsa, A sztálini stratégia irónvitotta .szjvós elle!iá-iás.át, hogy-az ellenség kinierüljöh s egj-idejuleg előkészí tette a hatalmas páncélos Ökloí :i szornvö erejű eltentámadásra. — MOszícv-t és Sztálingrád a sztálini védelmi stratégia" \\eredtnényei, .Moszkva és Sztálingrád." egyattal a, sztálini támadó stratégia első példái.
Moszkva alatt Összeomlott a nőme-íck vülámháhoi-u stratégiája, szertefosztott az a legenda, bogr a német hadsereg legyőzhetetlen.
.Szíalinífrad klabszikus példája a sztálini védelemnek és az ellentama-, úís$ mesteri olőkúszitésénok. Sztálingrád alatt a Vörös Hadsereg végleg kiragadta a németek kezéből a harci kezdeményezést. A sztálingrádi vágóhíd óta, ahol Hitler több mint (jOO.QOO embert vesztett, Németország nem tudott többé talpra állni. A sztálingrádi győzelemmel kezdődik a sztálini támadó stratégia fejlődése. Ezt a támadó stratéírmt 1000—2000 kilométer széles fronton végrehajtott táraadások jellemzik, inegseinraisitó csapásokkal és áttörésekkel az arcvonal legfontosabb szakaszain. A" sztálini stratégia foíé-

részéből érkeznek levelek. Minden reményünk megvan arra, hogy a mozgóposta megindulásával az ériékés csomagforgalom is megindítható lesz. Távi ró vonalaink is nagyrészt épek, vagy könnyen kijavíthatok, így remélhetjük, hogy ezen a téren is kielégítő állapotok lesznel-. A posta tisztviselő kara és teljes személyzete készenlétben várja a munka felvételét.
nye tnegnyilninur a Iegérítékeny>ehl> stratégiai trúiivok és célok megválasztásában, hadseregcsoportok szervezésében és. összemüködesében. *A-szovjet támadások lekötötték az ellenség erejét az arcvonal fenyegetett szakaszán, megakadályozták" a néxnot hadvezaetóségöt abban, Hogy tartalékot vonjon ei a védelmi v:)-nal más szakaszáról.
A Maort Üzemi Bizottsága
felhívja mindazokat a vállalat kötelékébe tartozó tisztviselőket és munkásokat, hogy akik mindezideig munkára nem jelentkeztek, munkahelyeiket április 30 ig foglalják el, mert különben elbocsátottnak tekinthetik magukat. Felhívja továbbá a bizottság az összes dolgozó alkalmazottakat, hogy igazolólapjuk átvétele végett forduljanak ahhoz az irodához, amely munkahelyükhöz tegkö-zelebb van. Az Üzemi Bizottság nevében Dombay János.
Beküldött közlemények
Az épitöinunkások szakszervezete április 28-án pénteken gyűlést tart, amelyen jelenjen meg minden kö: műves, munkavezető és segédmunkás. Ugyanakkor feketéinket is kérhetik a szervezetbe. Vezetőség.
Felhívom az összes nagykanizsai szabómestereket és segédeket, hogy április 26-án délután 6 órára jelenjenek meg a Szociáldemokrata Párt F5-ut 5. szám alatti helyiségében, ahol szakmánkat érdeklő kérdéseket fogjuk megbeszélni. Zábó János.
Nagykanizsai anyakönyvi hirek
Születések: Pirii Györ£y MÁV kacsi-resdező és Magyar Ilonának rk. fin. Kovács Ferenc napszámos és Peresztegi Juliannának rk. ftj, dr. Tardos László OTVM és CKiacskó Ernesztmáiiak ik. Ha, Molnár László llsilvlnlo és Kosa Mxgitnak rk. fia, dr. Viliin Lásiló klr. tigyési és Szjuidtaw Margitnak rk. leánya, Gettier Isírin fOld-möves és Egyed Máriának rk. leánya, Her*-peBkdmef István fodrászmester és Mlháczi Ilonának rk. leánya, Csöndor Kálmán városi kétbesltó éa Simon Zsófiának rk. leánya, Pcrsovits Gyula postatiszt és fekete Juliannának rk. leánya, Kalocsai Imre mű-szski tiszt és Kelemen Rózsának rk. ieánya, Balázs Ferenc városi alkalmazott és Kálmán Erzsébetnek rk. fi«, Dominik Árpád kelmefestő és György Erzaélietnek rk. fia, Kudec Jánes lakatos és Németh Lujzának rk. fia, Cser László ürryképesz és Vastag Rozáliának rk. leánya, Mezei István MÁV géplakatos és Hari Annának rk. fia, Kertész József MÁV fűtő -és Horvith Teréziának rk. leáüys, Sz«r.U József MÁV segédtiszt és Unli Piroskának rfc. leánya, Rétfalvi Lajos MAORT tlsztvrstló él Ratalics Erzsébetnek g. kat fia, Baumann Ferenc MÁV vonatkísérő és Zsovár Mariinak rk. fia, Kraljí György napszámos is Lédnej Ceciliának s- kat. leánya. Vámosi Gj-örgy ci-ptszmester és Horváth Annának^ rk. fia, Punger lános festömester és Laski*Eleonórának :k. ? fia. Somijai Zoltán m. klr. százados és Szilágyi Erzsébetnek fia, Balogh GyOrgy MAORT munkás és Tálosi Miriáaak rk. leánya. Szekrény József MÁV kómtives cs D«rrali« Máriának rk. leánya, Rumi József füszerkereskedö és Sipos Annának rk. fia, dr. Törzsök István pézügyl fogalmazó és Dézsl Annának rk. fia. Szvo-boda Sándor texti!k«reskfdó és Kollár Rózsának rk. leínyi, Tóth József MÁV mozdonyvezető és Hirt Máriának rk. Ra, Kova .T István faesztergályos és O»zdin Ro-

: .;Vnafc rk, fia, Siabó István sütőmester
y~\'lmcTta Matildnak .tk. ieánya. Házasságon kivüí született két ffu és egy íeány-gyermek. Halvaszíiletett egy leánygyermek.
Sportrovat
A ZM NT K vozeiósi\'ijo folszöJitja
a sportoló ifjüsí^ot, liogy leg\\Bn
segí isétcére a sj * >rttek-p rendbaho-
zá^ánál. Minél több ifjú }eientkszifc,
annál előbb lesz készen a pálya.
Mar csütörtökön reggel 8 órakor
megkezdődik a munka és arra kéri
az egyesület az ifjúságot, hogy lapát,
ÍKSÓ, kapa éa egyéb szerszámmá] je
lentkezzen Pál intézőnél. .
A Vasutas TE vczetÉsége a mai n$p \'[& polgárra«sternél járt. Feltárták nehéz helyzetüket a sportfelszejeSés terén. Teljes íel-szcrelésDket a németek ellopták. Segitségef kértek az uj felszerelés megszerzésére. A polgármester ígéretet tutt, hogy mindent cl fog köv-etnj, hogy ezen a téren is segit-ségíre leíiessen sportegyesűleleinknek.
A Polgármester
közleményei . ;
^ Hirdetmények.
7KI. 1345 Tárgy: Nagykanizsai tehéntartó
gaidák lejbeszolííaltatása. A-onnaltól kezdve a íiejutalvanyrer.d-szert me£szüfite!em és helyetie caalc egységes íejjegy alapján törlénik a váos í$-eitáiisa ax OMTK flottokon keresztül. A nagykanizsai lehéní/rió gazdák minden tehén után kötelesek napon-a tehenenként legalább 2 liter tejet b?s ■olgáltair.i az alábbi tejfiókok valamelyikébe:
1. OMTK 2 es fiók Rákóczi- és Sugárút \\
sarok. ;
2. Ö27. Deákné teííiókoa Eöívös-fér, ;
3 özv. Balogh -J. na leifiókos Magyar-u.
A nagykanizsai gazdáknak csak a megnevezett fiókokban lehet tejet beszolgáltatni, amely az egységbe bs lesz számilv*. A lejre igényjogosultak az Halvány behett tejjegyet kapnak, melyek alapján a tejfíó-kok egjiltében a jegyre megjárt tejet meg- . kapják
A kiskanizsaiak tej és tojás beszolgáltatásuknak a már Kiskanizsán möködő OMTK gyűjíöben kötetesek eleget tenni.
Nyomatékosan felhívom ugy a nagykanizsai mint a kiskanirsal tehéntartó gardákat; hogy beszolgáltatás, kötelesre-lségöknek szigora büntetés terhe mellett tegyenek eleget
3O2.ké./I945. Tárgy: Olaj kiosztása zsir-jegydtre.
A zsirjegyet májns mvt l-es jelzésfl szdíényeire személyenkint 5 dkgr. oljjlt lehet vásárolni következő füszerüzletekbeu:
Slampf Zsigmond Fo-ul, Gáspár József Csengery- és Szemere-u. sarok, S/ablics István Hnszti-tér, Kíztisztviselöli 69 Erz«é-bct-tér.Dcdovácz Béla. Magyar-otca, Erdélyi Jinosné Kisricztt 32.
Felhívom a Fenti kereskedőket, hogy az olaj áttétele végett f hó 26-án, cs5!ortök6n délután 2 órakor jelentkezzenek a Horthy Miklós uti voltZerkowiíz fé\'e pincészetben.
Felhívom mindazon kisbérloket, akik k herceg Batthyány Straltmann féle bebdma- ■ jori birtokon kisbérlettel hirnak, azaz mist kisbérlók szerepelnek ugyanott, föídhöz-juttitis céljából jelentkezzenek i városi mérnöki hivatalban (Városháza, Horthy M.-u( 2. kapu II em. 44. sí) folyó hó 27 én 16 óráig. Azok a hisbérISV, akik a jelentkezést elmulasztják, a földicéüyükre való jogokat elveszítik.
Polgármestor.
APRÓHIRDETÉSEK
A tégla xireUüu egyénidre megszűnt,
blrtrf rtsirolha\'- Stem téglagyárak, Roz-
gonyi-ütea 1. 12
Egy tportfcectit venaík, esetleg mély
gyermekkocsimat elcserélném. — Bodrou
Károly, Eötvös-tér ia 22
Uwernit lábon veiraék,-esetleg cserében
is. Siabó fuvaros, Teleki ut 58. 24
Katonaréten elvitték uj hosszú létrámat.
Aki tud róla, kérem jelentse őrház-utca
7. alatt 25
ZALA politikai napilap
Kiadja: „XSzgazdaság! R T. Nagykanlnt.\'
FeteliSft kiadó:
a Nagykaaizaal Henzett Slioltsig.
Szerkesztésért felel: Beocze Jené.
Nyomafoít a .Közeazílasíg! R. T. Ntgy-
kanizsa" nyomdájában Nagykanizsán,
Nyomdíírt f«!el: Zalai Károly.

50> évfolyam. 16. szám.

Nagykanizsa, 1945. április 27 péntek

Ára 8O fillérA Nagykanizsai Nemzeti Bizottság hivatalos lapja.
Szerkeszti: Benoza Jenő főszerkesztő.
Szerkesztőség és kiadóhivatíi]: Fö-út f>. szám.
Telefon: 31.


24 órán belül egyesülnek az angol
í szász és orosz csapatok
Regensburg elesett — Hitler sasfészkét megsemmisítették — Berlin utolsó óráit éli
Déli front
Nyugati front
London, április 26 A 3. amerikai \'íiadsereg tank eió--sf i 25 kilométerre vaunak Passau-ól.
Pattvi> tábornok kötelékei teg-■.iftji 2~) kilométert haladtak elő-n- úthat\'jUak liegennb-urgoii í:s W kilométerre közelitetíek -,ueg Lvnzet
100
kilométerre vannak kel. Szövetséges bom-!>avi\'iÓk teiniap támadták Linzet. A 7. é^akamorikai hadosztály tegnap icij\'e= készében átkejt a JŰunán és a folyó partján 130 kilométeres szakszón felsorakoznak ás támadásuk iránya most már az utmi körzetből az Áugsburgig terjedő vidékre hu-zódflí.\'. ^Francia csapatok teljesen szétverték a Fekete Erdőben levő icrepzsákban a néniét haderőt, azonkívül megtisztították a Bodeiii-tó partját..
Angolszász csapatok Bréma utcáin harcolnak és négy kilométerre voltak a város központjától. A né-iiLCiek époly eíkeseredettsín védik ])romát, mint a birodalmi fővárost. Angol moszkitógépek az éjjel szakadatlanul támadták a német állásokat Eev amerikai kötelék éleú elérték Oídenburgot és Hamburg irányában is előbbre nyomultak ti brit csapatok.
A 9. hadsereg kötelékei tegnap 4500 német hadifoglyot ejtettek, küztük egy tábornokot. Az első ame-iikai hadsereg kötelékei Drezdától é^knvu^atra átkeltek az Elbán és megszállták Kiesat. "A szövetséges járőrök áthatoltak a Hulda, folyó parijára é^ az oroszok felé közcUíd-m.\'k anélkül, hogy eiloná Húsba iií-közU\'k volna. Küíy fronttudówitó je-Uíntí\'-írC szcrúit c*7,2T\\ brit csapatok C\'lűíuibidásái nsizyhan megnehezíti :iz lüszt\'len felfegyverkezve álló német katonák, akik mind arra várnak, ÍIOÍÍJ- íefeavyerezzék Őket. Csehszlovákiában. 3 német katonák Beroun körzetében harcolnak. JiOííoíintöl északkelet feié ismét felszabadítottak 50 csehszlovák helységet.
; Keleti hadszíntér
Moszkcü, április 26
: A német főváros teljesen be vnn
■■\' koritve. Berlin délnyugati részében
.. Uchtfeld, Zellorsdorfot foglalták cl
: és raé-z két másik külvárost, mely
; •">—8 kilométerre" van a Potsdamor
: Piaizíói. Az északnémet- rádió éjfél-
kor bejelentette, bogrv a berlini csata
- öt íegszörnyüségésobb napja véget
:. ért. Ezen a iiapon a német főváros-
: ban a szorjet tüzérség és repüíóeró-
: dók bombazápora minden eddigi tá
madást elhomályosított. Ugyancsak
SÍZ éjszakai angol rádió megerősíti
;,a/.t a hirt, hogj* Hitler Berlinben
fvan és személv«sen iránvitja a bi
rodalmi főváro\'s védelmét. Berlintől
;fnyugatra elfoglalták Spandaut, Kot-
íxent és Xauont. Nauen minteg}\' 60
^kilométerre van Tangermündctól.
:-. Moszkva, április 26
% Kelet poíoszore zugban az oroszok ^elfoglalták Pjílau-hflíHfcikőtót a Sam-ílitnd félszigettii.

ondon, április "2ó í a s*;övetséfies h.id-t\'ixt natry erovol halad előre a Po íoiyótó! északiit *\'s ejjyik szánig >iantua közelébe ért és 30 kilómé-lorre van Veronától. Xyugiiton ax AljwáeklKín francia csapatok átkellek az olasz határon1 Xizzától 38 ki-lomóterro északra. Szövetséi«3S g>\'ors l>omba\\-etük nag-v erővel lámadtafc az Adigon levő átkelő heh^eket, nielv . Eszak-Olaszoi\'száí^nak a Po útin a iei,rfoiitosabh folyója. Tegnap ÍÍOIOÍ;-na fóten\'-n 200^) olasz fölkelő az amerikai katonai parancsnoksáiíiiiLÍ; átadta azokat a fegyvereket, melysk-i:i-l cddÍ2 a németek ellen ÍKIL-COII.
Légi háború
London, április 2ti
Amerikai bombavetőgépük a pil-
seni Skoda-müveket txjmbázták,
melybon 550 nehéz hómba vétó vei*
Hitler fellegvárára hattonnás bombák zúdultak
London, április 2^
Szövőt .\'CIÍQS bombavei ól: fc^gnnp
Linzet Iwmbázták. AP.ÍÍOI nehé?;
bomba ve tógépek tegnap Hitler tereli
lesgaden i fel légvárára, valam i nt a
körülötte levő SS kaszárnyákra dob-
*ak bombákat, Bombáztak továbbá
íiitier íiep\'i kastélyát, mely Berch-
\' te?i:adeníűí 6 kilométer távolságban
íovú liei^-súiiben terül el. -Í
.{ hat tofíjiaH bdlTilál. kÖtf! aok
feJibe iaiiiUa -i herehte&gadw!
kastélyt^ <?s -i közeliben frknö
\' kaszárnyákat.
A légvédelem erős volt, azonban-német gép iiem szállt fel Hitler raikia-i\'árának védelmében, Késóbh észak-amerikai bombázók is megjelentek, melyek Borchcesgaderi kornyékét 15—40 kilométerre kitorjedö körzetben bombázták, ficv másik angol íwnibavetó kötelék a Weseí közeiében levő Baiigerodo sziget eróditményoit támadta. Brt a^támaíiást több mint 800 bombavetőgép hajtotta végre, méhek közül kilenc elveszett.
Japán
London, április 2ö 2-50 super repülóerőd Bombázta Kiusiu és ilagasaki városok katonai célpontjaik, melyek az anyaország déli részén terülnek el. Okinavaban, a kötülzárt Riu Kiu szigetek egyikén elkeseredett harcok folynak. iXj\'.-Bunnában az angolszász csapatok 21 nap alatt Í50 kilométert tettek meg az ország déli része felé ér olfoglaiták. a bumiai olaj vidék központját, ezzel az össz&i burmai olajtelepek a szövetségesek kezérrjn vannak.
Politikai arcvonal
Felállással áldozott Roosswelt emlékének a Szovjet Nagytanács
"Moszkva, április 25 A Szovjetköztársaságok Központi Tanácsa április 23-án tartotta 11-ik ülésszakát A nép kéjjvistíóiftok, párt ós kortnHiiy rezetoinek íiztali

Szovjet-Magyar Művelődési Társaság alakult Budapesten
na! történt találkozása a Szovjet ogybcfoiTottságának febdbetotkm látványát nyújtotta. Az egész terem szűnni nem akaró ^ijenwssel- ünnepelte Sztálin megjelenését, melyben a Szovjet népének\'határtalan szeretete és odaadása nyilvánult meg. A Szovjet > Tanács & szovjet fegyverek gyöz&lrríének idején ült össze és különös ürömmel töltött el mindenkit az a tudat, hogv a Vörös Hadsereg a végső győzelem felé halad. A szovjet haderő életerőtől duzzad és a szovjet „népe kiállotta a háború SHIVOS nicirpróbúhatásait. Tiev^zetó bőszedében Sztálin Boosvolt httlá-\' Iáról emlékezett nwjr. Felállással ái-duztak emlékének. A továbbinkban a Szovjetunió Ü945. évi költst*£fveté.>ét tárgyalták le.
Megnyitották a sanfranciscoi kon
ferenciát —- Molotov megérkezett
Washington, április 25
A sartfranciscoi konferenciát szer
dán oste nyitották meg, mely alka
lomból Tmüman-n elnök megnyitó
Ixrszi\'üei mondott a konferencián
résztvevő -ló állam képvisel óihoz. —
Tegnap esia San Franciscóban Molo-
tov a washingtoni szovjet nagykövet
kísérőiében .aK orosz delegáció veze
tőjével folytatott megbeszéléseket.
Sa-nfraneiscoba érkezett .Stcttinius
külüiíj\'niijiisztí\'r is. Megérkezésekor
a sajtófőnök utján ■nyilatkozatot
adott és azt a reményét fejezte ki.
hpfíy sikeresen megalkothatják az uj
viláutervezetot. Egyáltalában nem
becsülöm alá azokat a nehézségeket,
-- mondta — melyekkel a konfe
rencia foglalkozni fog. Tudomásunk
van :i világ békeszerotó nemzeteinek
kívánságáról. A világ hatalmasai
nem hagyhatják csőrben a békoszo-
rotó nemzeteket. A Szovjetunió- az
értekezleten három szavazattal ron-
ik-lkezik. . ■
London, április 26 A $anfra;LM&cüÍ világbíztonsáffi értekezlet elsÖ ülését Stettinius amerikai külügyminiszter nyitotta, meg-A résztvevők meghallgatták Troo-maitn elnök rádióbeszédét Washingtonból, melyben sikert\'kívánt az értekezlet résztvevőinek." "Az önök munkájától függ, — mondta az elnök — vájjon" sikerülni fog-e a szenvedő emberiségnek kivívni az igazságos békét.
J/tv/ kcíi teremteni azt a szervezetet, tneli/ bizonyosét! teszi
a kivivoii irilágoékét. A nagy államoknak különösen feladata a béke kénvszerrel való
Zilahy Lr.jo* kitűnő n&gyar Író\' kezdeményezésére Szent^jőr^i Albert és Beznák Aladár egyetemi -tanárok részvételével nifgalakuit a .Ssovjel —-^ía!í>var ^füi-elódési Tár-sawig. Züahy Lajos, aki a Szovjet-utiió é^ ■Mag^-uroi-STr.ur között a szellemi érintkezés felvételére már a mirlihan is kísérletet tett, nyilatkozatot adott, melyben a következőket mondta:
— Már 1934-ben a budapest i
orosz követ utján próbálkoztam a
társafeáír Ö5szchozata]á\\\'ai, do akkor
Gömbös volt miniszterelnök ezért
felelősségre, vont és megakadályozott
abban, hogy QZ elŐkészitő munká-
latuimat bofejezzem.
— Most azonban Supka GézávaJ,
íiki a logivgibb harcosa ennek a kér
désnek, megkezdtük a munkát és a
magyar szellemi élet mintcgT.- 60
vezető emberére! együtt, hol már
megjelentek orosz vendégyink is,
megalakítottuk a Szovjet—Magyar-
Müvolódési Társaságot. Minden mü-
véifzi éa tudományos kérdés, on\'osi
és mérnöki, közgazdasági tudomány
hirdetni ftferja a kőt ország barátsá
gának lét fontossásrát.
.jíiiahv kijclcntotto, hog>" lapot fognak tciadni inag>^r és orosz nyelven. Az uj szovjet irodalom, zens é« színház, film és képzőművészet vt\'is;re jelentkezni fog a ruag}-sr kö-zönseg előtt.
Szejitg^\'örgyi Albert ürofesszor a Szovjet—Magyar Művelődési Társa-si\'ijígal ka^csoiatban többek között a következőket mondta:
— Az a probléma, hogy a társa
dalom kiről gondoskodjon a legjob
ban, bogy anyagi gond nélkül él-
ht"Sí=on — erre mi a következő vá
laszt adtuk eddig: Vagy arról, aki
mögfelelóen született, "vag>- arról,
aki legjobban tud másokat\' kizsák
mányolni. Az orosz válasz pedig a
na;jrv* szellemi alkotókról, akiknek az
emberiség minden haladását köszön
heti. Ennek megfelelően, a Szovjet
legkiválóbb alkotóit akadémiákba tö-.
mörití és azután akadéniikuaainak
olyan fizetést, lakást és kenőimet
biztosit, mely mentesiti őket á\'aiin-
donnapoa élet küzdelmeitől, lehetőre
tes?. i, hogv egész tjehetfiéguket és
idejüket alkotásokra forditeák. Ná
lunk az alkotók kénytelenek idejük
és ritka tehetségük nagy részét a
keiiyérkoresés -kicsinyes "Ondjaira
pazarolni. Ez oiyan pocsékolás, a
melyre nines mentség.
Beznák Aladár egyetemi tanár a következőképpen nyilatkozott;
— Megingathatatlanu 3 hiszem,
,.v^M « ..„^ .v,,;^,,^ ,«.» u—6- . bog>- A tudománv és Jbéko legyózik őrzése, de minden ál Jani ezután csak ! * tudatlanságot es a háborút, nogy a törvény védoltnében nyúljon az í a népek Összefognak, nem avégett, erőszakhoz. Az a rendszer" amit fel- ! hogy romboljanak, hanem,
íUütunk, olvan kell hogy gj íüiielv minden próbát kiáll, végűi e!isn:eréssel adózott Roosvelt emlékének, akiPick oly nagy része volt a konferencia megszervezésében.
építsenek. Ezoket a szavakat Pasteur mondta és ugy vélem, hogy tömörebben íKíin lehetett kifejezni a Szovjet—Mag^-ar Művelődési Társaság programmjáí.
Lap^zúriaRor jelentik:
London, 1945. április 26,
A hivatalos jelentést az amerikai és orosz csapatok egyesüléséről 24 órán belül várják.

ZALA

[1945. április 27.
Megalakult a Nemzeti Parasztpárt nagy-
; kanizsai szervezete
Kivizsgálják a haláltáborokat
íjFaüózadtek a magyar* csape-! tok Kcpenhógában
| Washington, i\'iprilis 26
\\ A svM rádió tegnap esti adásában •jMasyaiwíízúíiru nézve szenzációs hírt "közölt. Vasárnap reggel a Kop-jxmhágában állomásozó -magyar meg-szájló "helyőrségei menetkész álla-- jjotba helyeztet és tudatták velük, iioírv jiémgt pai"aűcsra frontra indulnak. Azt is közölték a heÍ3-.úrségs*e]; hösy a-z utolsó töltény ig harcolniuk kefl\'azeílenségellen. A német tisztek köxií>Síj a magyar csapatok között
oy elkeseredésre vezetett, hogy azor. tisztjsik vezetésével Áttörtek a német örök sorfílán 6s 2 városba mereteitek. A némeí helyőrségat aíarmirozták a lázadó magyar csapatok isveré sere. Valóságos csata fejlődött ki KoDenhá;ábs-i és a több órán át iar:ó ütközetnek,
r.melv csak délíölű ért ví^get, mindkét iélnek nagy veszteségei voltak halottakon és sebesültekben. A svéd rádió azt mondja, \'hogy az összes kaszárnyákban lévő magyar katonák olszéledtek és a városban bujkálnak és sokat közülük cián hazafiak rejte-crnlnek. Eddig a svéd rádió jelentőse.
£«aet árulá&ra jellemző, nogy a meErszáüö csapatként eíhurcolt nia-jjyár katonaságot most szorongatott helyzetében, harcvonalba akarta dobni, ami- azonban, niint-a svéd hir-szoisúlat megerősíti, nem sikerült neki!;.
Felhívás Keiíel tábornokhoz
London, április 26
Egy német tábornok, aki a múlt
héten eseít az északamerikaiak fog-
Keiíel tábornokhoz: Keitel! Ön tudja legjobban, mi a német haderő valódi helyzete. A háborút már elveszítettük, nem szabad tovább foíytatni a harco*. A náci karmányzat Összeomlása nem jelenti a német nép megsemmisítéséi és ify a további áldozat teljesen céltalan.
Mér májusban megnyíljék a strandfürdőt
A sétatéren Iev5 gyönyörű városi
strandíürdöt a1 német vandálok csak
kevéssé rongállak meg, ugy, hogy a
rongálások kijavítása után már május
hóban me^nyiítuió iesz. j
Wúidísch Dénes polgármester szívügyének tekinti a strandfürdő meg- ; nyitását és r^yönyhrO sétaterünk rend- j behozatalát. Egyerrevonatkozó- kér- i désüfikre kijelentette, hogy a város minden áldozatot meg fog hozni, hogy a strandfürdő a közönségnek már májusban rendelkezésre áilhasson éoen olyan komforttal, mint a békeidők boldog éveiben. A polgármester kijelentése bizonyára nagy örömet fog kiváltani e sokat szenvedett város lakosaiból
A iVlaort Üzemi Bizottsága
felhívja mindazokat a vállalat kötelékébe tartozó tisztviselőket és munkásokat, akik raindezideig munkára nem jelentkeztek, munkahelyeiket április 30 ig .foglalják el, mert kttlör.ben elbocsátottnak tekinthetik magukat- Felhívja továbbá a bizottság az összes dolgozó alkalmazottakat, hogy igazolólapjuk átvétele végett forduljanak ahhoz az irodához, amely munkahelyükhöz legközelebb van. Az Üzemi Bizottság nevében Bombay János.
A Kommunista Párt közleményei
Vasárnap délelőtt VslO órakor taggyűlés iesz." Megjelenés kötelező.

Végre Nagykanizsán is teljesedett a nagytöbbség őhaja és megalakult a Nemzeti Parasztpárt, ami egyedül van hivatva a Parasztság: érdekeit jtépviselni. A parasztság mindmáig; elnyomott, kihasznált és a nemzeti életből kirekesztett néptőraeg volt. A nagybirtokra támaszkodó történelmi osztályok a legutóbbi időkig meg tudták tartani népnyonjoritó hatalmukat és z nemzet sorsát saját érdekeiknek rendelték alá. Ennek a népellenes és parasztnyomo-ritó uralomnak a következménye, hogy a parasztság tehetetlen, gazdasági és kulturális téren végzetesen visszamaradt és politikai fellépésre képtelen néptömeggé nyomo-rodoít. Most a romokból kell újjáépíteni az országot és ebből az or-szágépitésbfil a parasztság is ki akarja venni az őt megillető részt, de nemcsak a munka verítékéből, hanem gyümölcséből is. Ez a Nem-
Washington, ^pvilis 25 A háborús bűnösök ki? íz szálasára ■ alakult 12 tagú bizottság elnöke kijelentette, hogy\' a német koncentrációs táhoroknan napvilágra került tettekvui a tulajdon széniévé! kivan mc^ir.ójíödni és a bizottság tagjai hosszabb időt szándékoznak tölteni Xémetors^ágban, \\x>g\\ kihailírathas-wik az életben inarufítakat és megteremti sessék a jo<ji alapot a tárgyalások nieginílit*táá:-a. A 12 ta^u bizottság tegnap repülőgépen elhagyta Párizst és Németország felé vette útját. Ugyancsak megérkezett Németországba az a 17 " lapszerkesztő, akiket Eifenhower a koncentrációs táborok ki vizsgál ására hivott meg.
A Nosv-York Times vezércikkebon a következőket írja: Ez alapon különbséget tehetünk a civilizált ember és a barbár között. Ez abbói tűnik ki, hogyan viselkedik az illető a hatalmában levő védtelen emberrel. A civilizált, ember, bármennyire is gyűlöli a hatalm\'áha került éietfelfo-
N
— Sziemólyi hir. Windisch Dénes
polgármester dr. Báron Pál városi
főügyész kíséretében rövidesen Bu
dapestre utazik a várost érdeklő
rendkívül fontos Ügyek elintézéséért.
Mint értesülünk, a különböző mi
nisztériumokban fog nagy fontosságú
tárgyalásokat lefolytaiai.
— Álhirierjesztő fasiszták. Leg
újabban azt az ostoba hirt ierjesz-
ük a közönség között, hogy az iij
áíiamrendben a többnejöséget meg
engedték, A kommunista páit nagy
kanizsai szervezeí hívta fel erre fí-
gyetmflnlcet azzal, hogy a falvak
ban különösen burjánzik az ilyen
és hasonló hirek sokasága. Felké
rünk minden rendes dolgozó ma
gyart, hogy az ilyen álhirjerjeszíő
ostoba nyilasokat azonnal adja át
az első őrszemnek, vagy falun je
lentse azonnal az illetékes jegyző
nek.
Félpár cipőket loptak. Horváth Mihály Deák-tér 1. Siám alatti cipészmester ma bent járt szerkesztőségünkben és elpanaszolta, hogy feltört Üzletéből 11 darab cipőt, amelynek párjai az üzletben maradtak, ellopták. Ezek a cipők szegény ruunkásemberek tulajdonai, így reméli, hogy aki azokat elvitte, miután azokat viselni úgysem tudja, vissza fogja szolgáltatni. "Horváth Mihály ezúton is felkéri az ismeretlen tetteseket, hogy\\ hozzák vissza az elvitt cipókét, mert ugy is ki fog \'tudódni, ki tulajdonította el

zeti Parasztpárt legfontosabb cél
kitűzése. Örvendetes az a tény, hogy
a kanizsai parasztsá? megértve,
hogy itt igazán csak s,í;,jól meg
fontolt érdekeiről van "szó, mily
nagy lelkesedéssel fogadta a párt
megalakulását és mily nagy tömeg
ben sorakozik a Nemzeti Paraszt-
pirt zászlaja alá. Az alaktfó köz
gyűlésen Kassai Jínos és Dene Ist
ván nagysikerű beszéde után a
nagyszámú jelenlévők a következő
vezetőséget választatlak: Elnök:
Kassai János, titkár: Spiegel László,,
pártszervezo: Dene István, vidéki
szervező: Dávidovics István, anyagi
Ügyek: Malisza Tibor. A vezetőség
névsora biztosíték arra, hogy a
Nemzeti Parasztpárt itt is a végső
kig való elszántságai küzd prog-
rammjánsk megvalósításáért: a pa
rasztság felszabadulásának utjáórt,
a demokratikus népi Magyarorszá
gért. <k)
sását, emberiesen bánik volük. A | barbár brutális elíenfeSérel szatnben. I Ezért nem lepődtünk megbízókon, ■ amik NY-meíországban történtek. Ax • amerikai íiadifoglyokkal éppen hocry i kissé enyhébbea bántak, mint a j többi internáltakkal.. ■ Ezt nyilván a i megtorlástól va!ú félelembó! tették. j Azt az egyet tnegtamdiul: <■&-i bői, hogy nem élhetünk bizlun-} ságbau olyan világban ahol j rossz emberek hatalmukban ~olya;> s?intettekéi- követtek el, iifreli/ek/iek szörnyű bizoni/Uékai mos/ kerültek a rihtg elé.
London, április 26 A bucin ?>tcaldi koncentrációs tábor kivizsgálására küldött 10- t&px ango! parlamenti bizottság1 visszaérkezett Londonba, és Churchill mi-nisürereli:ökiick jelentéit- tett a .pótokról\'. Bnchev-jihnct készítettek, melyei száöixw is be jognak nnt-tatiü.
azokat s akkor eljárás índuí ellenük. A cipőket a Zala kiadóhivatalában is le het adni, ahonnét azokat Horváth Mihály cipöözletébe eljuttatjuk.
Felhívás.
Follnvom a város \'lakosságát, hogy akinek a birtokában tejeskanna vagy kannnalkatréíjz van, mgv ilyenről tudomása van hogy hol található., azt jelentse l« a lendőrkapitányság I. emelet.. 29. számú szobában.
Kcpitátiyság vezetője.
Nagykanizsai anyakönyvi hirek
Házasságkötések: Szfics Lászió cipéiz-segéd rk. és Széchenyi Mária Etelka rk.t Sági József MÁV páiy*mester rk. és Lengyel Erzsébet városi tisztviselőnő rk., Horváth Lásiló kereskedös*gcd rk. és Pklíler iMária rk., Lepeti Kálmán MAV tiszt rk. és Horváth Margit Gizella tanítónő rk., Csizmadia József motorszerelő rk. és Kscdos Katalin rk., Usztó AnUl kürségl tisztviselő rk. és Ádám Piroska védőnő ref.. Baranyai Lajos szíbésckéá ik. és Gazdag liona MAV kezelőnő rk., Hoífsiann Istváu kereskedő rk. cs Simon Roiáüa rk., Csimík Mihály MAORT tisztviselő rk. és Farkas Ilona postatisziviselőnő rk., Illés Irare pincér rk. és Szmodics Rozáiia festőniunkás rk., Dávid Józseí MÁV segéiüszt rk. és Pogány Ereseket Viktória lisztviselőr.ó rk., Miklósi Ferenc MÁV segédtiszt és Németh Anna rk.. Szegvári György János MÁV tiszt rk. és Tóth Margit postatisztvisető rk., Kék! Jézseí rendór rk. és Németh Margit rk.
Halálozások: Wekl Gellért ny. honvéd tiszthelyettes rk. 59 éves, Tíboly Ferenc ny. MAV s.: tiszt ik.73 éves, Paiz* Julianna MAORT tisztviselő rk. 24 éves, Mancsek Istvánné -Balázsfi Jalíanna rk. 60 éves, Bertcze János ny. MÁV iőmozdonyvezető rk. 78 éves, Kattaucr Ede ny. postalel-agyelő rk. §8 éves. Vas; János tan dió rk. 12 éra,-Horváth György MAORT éjjeü őr ik. 46 éves, Simon János földműves rk. 44

éves, Sernutter Antónia ápolónő rk. 62 éves, Tóth Kálmán hentessegód rk. 47 éves, Vugyas I-ászló kir. utmesler rk. 38 éves, Néíneth Gyula honvéd ffg. h. tv. 20 éves, Bolf János ny. MÁV rakíármankás rk. 62 éves, Szifjelf Anlai honvéd rk, 30 éves. Orsós Sándor rk. 6 éves, Szabó Antal honvéd rk. 24 éves. özv. Lfplln iózstíaé Balogh KM* T\'/. 51 eves, Benedek Miklós hoavcdszazados :IÍ. 3\'J éves, Benedek Mik-lósné Rsöics Ilona rk. 33-éves. Kárász József moliiáraegéd rk. 33 évey, Fekete János konzcívgyári íózóffiester rk. 45 éves, Pazomn Kálmán napszámos rk. 26 eves.
Sportrovat
A ?rszág ípprlvHágában most tartják a terepszemlét Életben maradt 1 sport sok kitűnősége, de sok az áldozat is. Különösen a vlvósport 32envedeU sokat két világ-nagyságának ktdŐIéséveL. Pctschautr Atilla olimpiai kardWvó világbajnoknak tragédiáját Ukrajna mezőin, már sokan ismerik. De kevesen tudiák, hogy Kabos Endre is áldozatává vált az elmúlt rendszernek, A kitűnő Kabos, akit\'a nyilaspribékek évek óta üldözlek, a Margit-hid felrobbantásának percében halt meg. Kabos __s£ckéren ült, amely éppen a Margíl-hidon tartott Buda feié, amikor a híd felrobbant és a szekeret -a fiatal Kabossai együtt pillanatok alatt elnyelték a Duna hullámai. Siegény Pet-schauer, szegény Kabos... *
A Vasutas TE vezetőségéhez Pécsről átirat érkezett « futballszövetségtől. Az átirat felhívja nz egyesületet, hogy szervezze -meg zzon lehetőséget, hogy városköri futbillraérkéEésekbe Nagykanizsa is bekapcsolódhasson. Értesülésünk szeiint ez-liányu tárgyalások megindultak.
A Polgármester
közleményei
Hirdetmények.
7201/1945 27
Felrrivorn mindazot; t, akik a város «dő-gazdasáfiáió! tűzifát vá^iroJtak. de azt az erdöböt eiideig sem sziiütoííák el, hogy igényük fenntartásai í bo 30 &n ú. e. 12 óráig a varo-i erdöbivatalba (II. en; 34. sz. ^zobal jelentsék be.
U^ysncaak ielhivooi aio\'vaí, akik az erdö-hií-aialban tűzifát igényellek, anrak vételit: át öe is fizették, de utaiványt nem kap-taV. srintén jtíentsék he az igényüket f: év május hó 2 ig a feni megjeiö.t helyen és idöbto. Ugyacelcicor jelentendő be az is, oki a már birtokában levő utalványát elvesztette vagy az bármely utón megsemmisült.
Figyelineztéíem a tüzifavasáriókaí, hogy a jelentkezési határrd6n tnl törtér.ö bejelentéseket nem veszem ludomásai.
7212,1945. 28
Feíhivoni mindazokat, tóíf a már esedékessé vált együttesen közeit k^dójukkxl hátraJétfoan vannak, hogy azt a jelen fet-hirás megjelenésétől számiio\'U 3 napon belü! a városi adóhivatalba okvetíen fizessék be
Akik ezen kötelezettségnek a festi batáridő aiitt eJcfet nem tesznek, azok ellen ax adóhivaíf 1 a YégTcSa\\iAti eljárást megindítja ■ Nagykanizsa, IS45. április 25.
Potgárnuntar.
APRQHtKDETÉSEK
Bnlorozett ix*bit keres gyermekielea
házaspár, esetleg fconyhabasználattai. — .
Varga Ferenc, Sxever-étlerem. 30
j A tégla xiroláu egyeotőre megszűnt.
• bárki vásárolta!. Stem téglagyárak, Roz-
gonyi-^itca 1. 12
Fdkirái! Szabó Antal Fó-ut 5. üzlele
kéri a:okal, akik feleiéből árul vagy be
rendezési tárgyakat jogtalanul elvittek,
azokat 48 étin belül adják vissza, ezek
<3llen feljelentést uem teszek. Akik nyomra
vezetnek üyen áru vagy berendezési ürgy
visszaszerzésére, az áru értékének 2C°/a^tt
kapják jaülmul. Szabó Anlal. 29
Sürgősen vennék daSoaztilToa keroke-. ádml Uarnkot, cserébe adnék élelmiszert is. Qi: Vindtní, Telekiut 25. 3!
ZALA politikai napilap
Kiadja: .KlzguDuig! R T. Nagykulzst*
Ftl>IS< klaüo: a NagykuslzMl Neazeti Bizottság.\'
Sitrkeiztéiért felel: Baicze JeiS. . Nyomatott a .KSzeaiíisigi R. T. Nagy-karazfa" lyomdájában Nagykanizsán. ;
Nyomüért felel: Zalai Károly. ;

50» évfolyam. 17. szám.

Nagykanizse, 1945 április 28 szómba*

Ára 8O fillérA Nagykanizsái Nemzeti Bizottság hivatalos lapja.
Szerkeszti: Benoza Jenő főszerkesztő.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fö-út 5. szám. T9le!on: 31.


Olaszországban felbomlott a német front
Brünn orosz kézen — Stettin elesett — Brémát és Veronát megszállták az angolok — Milano és Turin a felkelők kezében — Berlin eleste küszöbön — Gőring lemondott
.; német hadifoglyok száma megha-j iadjü a 60.000-t. ^ , \\ A nőmet haderőben a szövetséges
vaország - fuvarosát és 30 más helységet. Brünn nagy ipari központ.
Moszkva, ápríüs 26 .
A moszkvai rádió Boriin ostro- bombavetúk nagy pu^Jitóst vittek
máról a köveikezóket jelentette: \\ ^ghez, több mint 6000 jármüvet
Moszkvában tegnap az eldördült* f\'p^Víotiak. Francia csapatok a
i^-vuk üortűíc diadalmasan vissz- ligunai partmenti nemet állasokat
hangzott a- Berlin utcám dördülő tamadUtó-^ontunighanal átléptek
Blib ^ o;asz határt «s barom kilométer
kiterjedése s amit itt látni lehet, egv.sjcorüon szédítő. A szövetségesek\' közötti szűk terepfolyosó a 8. hadsoresr frontsza kaszán tovább szűkült össze. Az orosz hadsereg Nauen 161 tovább közeledik az Eíba/íelé, amely 60 kilométer távolságban \\*n. Ezen a-\' szakaszon a 9. \'amerikai hadsereg szinten támadásra készüló-iiik. Egér megszállása után az angolszászok elfoglalták Tachau és Stri-
■<au községeket, molvek 30 kilómé- ■ lin közepéig. Igazolást n\\ ;rték bzta-
íerre vannak a csehszlovák határtól, j lin szávai, hogy a Vörítí Hadsereg
Bauzen elesett A németeSf^tnég ( ujabb.és ujabD erőre tett szert az
íiiindúr abban reménykednek, hogyJ egyre i bonyolultabb feladatok meg-
* múlást oldásához. Ebben a hadi tény ben tö-
A Magyar Kereskedők Országos Központi Szövetsége etékészltő ülése
Nyugati frpnt
London, április 27 A 7. amerikai hadsere^ észak felől elónvomulva, alig 50 kilométerre van n bajor fővárostól és a Duna alsó folyásának 130 kilométeres szakaszát \'taríja megszállva. A néniét ellenállás Ausrsburg ■ körzetiben a legerősebh. Az angolszászok a Bo-deni-t-ó mentén előrenyomulva, már csak 50 kilométerre vannak az o«z-n\'ik határtól. Brernen, a Weser torkolatában fűkvó északtengeri kikö-lóváfos szintén a, szövetségesek kezén van. Angol csapatok most a kikötő dokkjait tisztítják meg az ott víVdekezó németektől". Az egyik an-^oí haditudósító azt irja Brémából: A város közepén vasiunk, ha ezt a romhalmazt egyáltalán városnak is- nevezni. A" Síótromboli területet itt látni lehet
megűlHthatjúk az orosz előnyomu Szászország fővárosa, Drezda fele. Angol csapatok Bajorországban az osztrák határ mentén nvomulnak. előre Linz felé és megkerülik Pas&m hatán\'árost.
London, április 27 Churchill miniszterelnök tegnap HZ anaol alsóházban bejelentette, hogy a buchwaldi koncentráeiós táborban Összcítyüjtőtt adatokat raTo-.-vzinülcg már pia\'a ház elé terjesztik. A \' brit minisztereülök kijelentette, hogv a. jelentéi rendkívül fájdalmas élmény. Kijelentette, hog^v ;: Xémetországhoz intézett szövetst-ir-\'-s fig>elmcztctés nemcsak a hadifoglyokra, hanem minden külföldi munkásra és internáltra is vonatkozik.
Keleti hadszíntér
London, április 27 A Times híradása szerint egyik >zovjet ezred a másik után özönlik he Berlinbe, felkészülve a végső borzalmas leszámolásra. A Berlinba vozetó széles aatóutakat ágyuk, tankok, traktorok és szárazföldi jármu-U\'k ezrei lepik e!. A feáion mindenütt ott lehet látni a felírást: Ber-ünt akarjuk! Az orosz tankokat külföldi munkások irányitják. Az \\z-vesztija azt irja, hogy \'Berlin, mely valóságos radonná vált, szörnyűbb, mint Sztálingrád, Varsó, vagy Sze-basztopol voít.
London, április 26 Stettin, a Kelé ti-tengeri nagy német kikötőváros orosz" kézen van. Stettinen kivül, mely Pomeránia fővárosa, más községeket\' is olfoglaltak ebben^a körzetben. A kilói Kikötő után Stettin a németek legnagyobb\' kikötő városa a Keleti-tenger "partján. Tegnap a szövetséges orosz haderő" csehszlovák területeket szabadított te1 és elfoglaltak Brünnt, "Mor-


utoisó leheletig harcoljanak, "lleg-erósiteti bunkercinknek áttörhetet-lennek kell lenni, mondta. Az SS katonáknak megparancsolta, hogy íójjenek agj\'on mindenkit, aki vissza akár ronulhi. De aemmi sem használt. A Vörös Hadsereg hatalmas hadiszemizote ellenáll hatatlan csgr-pás3 ival szétzúzta az elíenség vc-delsii vonalát és előrenyomult Ber-
ezer szovjet ácyuval. Berlinben a • szovjet csapatoknak számtalan aka- j dúlyon kellett áthrftolni. A Berlinbe { vezető utak \'valóságos boton erődité- j sefc és acélvázak voltak. M indán j talpalatnyi .földért harcolni kellett { a hotonbunkerek éS\'kiserődök tömé- í gér át. A németek támaszponttá i alakítottak át minden várost, falut, cserjést és patakot. A" német had-vezetőség Berlin védelmére legjobb hadosztályait vetette be. Hitler két-sécbeesetten adta ki parancsait t3 azt kövotoltíi katonáitól, hogv
kéieteSen matatkozott meg a szovjet liaditevhnika. ereje és valamennyi fegyvernem bámulatos együttműködése a körülzárásra irányuló -iíadtnü-veletbsn, mely a manőver egyik legnehezebb formája volt.
Berlin köriUzárása eldöntötte ,~z egész német hadsereg sorsát: A Berlint védő német hadsereg háláira vim iíélve, mert a szovjet acél-jTvirü ^zéttöréííc Ieh3tetlen. ■
Déli front
április 27
London,
Angplszász csapatok ^\'ors iramban iivomulnak Észak-Olaszország ráro«^í felé, ahol \'nagy nemzeti felkelés kezdődött. Milanóban, Turin-I>an. Génuában, -Contóbsn a felkelők magukhoz ragadták a hatalmat és megszállták * rádióleadó állomást, aiionnan állandóan csatbikozásra szó-litják ifel a lakosságot. A felkelők a lols^abull városokban miiidenüti átveszik a köz igazgatási hatalmat. A r.jmpi katonák mindenütt megadják magukat.
A Génuában horgonyzó német hadihajók lecénysége~.iü megadta magúi." A feíkeles már egész Liguria terüiet^n érvénves. Gerilla terrfenv-ség lútün Milánóba úílitólag 4ÖÖ0 muiikás vonult be diszmenetben. Az olasz rádió azt mondja, hogv az olaszok \'nemzeti újjászületésük di-csősésee napjait ^Hk. Az ellenállási mozgalom legmélyebb háláját fejezi ki a szövetséges nemzeteknek és parancsnokaiknak. A szövetséges had-vezetó^eg tegnap jelentette, Iiogy az 5. hüdsereg Veronán át rezető vas:tt-vons! déli végpontián átkoit az Adigo folvón. A B\'. hadsereg er>-idejüleg széles fronton elérte az Aaicot. Szövetsége* tankok gvore irianban Gé-nua ielé támadnak. As eadig ejtett

oíasz határt és három kilométer
mélven nyomultak be olasz területre,
lígész Észak-Obszorszáíjban el
lentmondó hirek keringenek Musso
lini sorsáról. Egyesek; szerint elfog
ták, de a\'milánoi rádió kijelentette,
hoc>" \'Milanobói észak felé mene
kült ei. ; *
Légi háború
London, ápríiis 27 Angol Lancastergépek tegnap délután német meneteíési oszlopokat, utánpótlási utvonalakat támadtak az ausztriai Vilíach közelében. Azonkívül Salzburg rendező-pályaudvarait érte bombatámadás.
Japán
London, április 27 Nehíz sngol bomba vei ögépek a Formozi-szigetnél levÖ egyik szigetet támadták, ahoi elpusztították a repülőtereket. Ugyancsak íiasonió támadás éíte a íormoiai repaiőtexe-
Folyó hú 25-ón a, polgármester _ hivatalban Windisch Déneü polgármester elnökletével népes értekezletre gyűltek ossza a nagykanizsai kereskedők.
A polgármester ő-űmmel üdvözölte ■A megjelenteket. "A kereskedők bármikor jönnek, nálam nyitott ajtókra tálainak. Mindenkor rendelkezésükre állok- mert nagyon" jól tudom, mi-lyrn fontos szerv a\' kereskedelem. Kz\' nem csak mint Iteroskedő álli-toui, hanem s;.ik éves külföldi\' tapasztala taini alapján is. E szerven keresztül en mindenbe he akarok tokinteni, nemcsak mint pol-rrármester, iianem mint a varos c-iíyü; kDreskedője ÍS.Í:
A polgármester bsszédo utún Grünfeiti ■\' (jyőrgy, a KOKSz központi meghízottja üdvözölte a pártok képviselóit és kérte, hogy mindenben lemenők a kei-eskédők segítségére. hotry ■{lolirozliassanak.
A K\')K^z L\'éijíi az lesz elsősorban, hog>" mindenkit igazoljon, méltó-e az üzíetne vagy üzemre és a nemzet magasabb rendű szempontjából nem-e káros a -működése. ETzt a feladatot a Nemiseti Bizottság végzi e!, melynek ülésérc a KOKSz két tagot fog delegálni.
A központi megbízott a tisztikar vcrrlcgjes megalakitásáig egy öt tagú elnöki és egy 20 tagú intézőbizottság jóváhagyását kérte, melyet a megjelentek vita nélkül\'fogadtak el.
Egyben azt az előterjesztést is\' tette, hogy vasárnap, folyó hó 29-én délután 3 órakor a Szociáldemokrata Párt összes helyiségében a KOKSz alaKuljon meg, \'melyre Nagykanizsa véi-os kereskedő társadalmát ezennel meghívja.
Utána dr. Báron Pál tartott be-

ket. Délburmában elfoglalták a japánok egyik fő támaszpontját.
Politikai arcvonal A nagy tanácskozás
Caendesóceáni időszámitás szerint április 25-én 16.30 órakor, moszkvai időszámítás szerint április 26-án délután 2 óra 30 perckor megnyílt^/ a^sanfranciscoi konferencia, hogy eiókészitse a t>ékű és közbiztonság fennurtása szempontjából létesített általános nemzetközi szervezet sza-bálvait. A konferencián több mint S5U kiküldött vett részt. A konferencia plenáris ülését Stetfcinius külügy miniszter nvította meg, aki a konferencia ideiglenes ülnöke. A konferencián résztvevő kiküldötteket Caltfornia állam kormányzója; és Sanírancisco [ralgármestoré fogadták.
Gőring lemondott
London, április 27 A német rádió közölte a hírt, hogy Gőring lemondott a Luftwaffe főparancsnokságáról Göringnek szívbaja van. Arról nincsen hír, vájjon lemon-dott-e többi más állásáról is és arról sincs jelentés, hogy hol tartózkodik. Azuj főparancsnok von Dheim lovag, akit tábornokból tábornaggyá léptettek e!6.
Ditmar fogságban
Moszkva, április 27 Ditmar .tábornok, a birodalmi sajtóhivatal főnöke is orosz fogságba került. Ditmar a német rádió híres katonai kommentátora volt
szédet, melybon többek között a kö-, vetkezőket mondta:
— Minden ember rosta alá ke-
rüí, aki a gazdasági élet. terén to
vábbi tevékenységet akar kifejteni.
A szelektálásnak mecf kell történni,
hogy a nyilasok, fasiszták és nyil
vánvalóan\'jobboldali elemek kiközü-
sit-issenek a közgazdaságból.
— Mind a Nemzeti Bizottsáffoak,
mind a város lakosságának érdeke.
hogy a kereskedők megkezdjék tevé
kenységükéi. Ennek eléréséig rend
kívül sok nehézséggel kell számolni
és megküzdeni.
-~- Mi mindenki munkáját elősegíteni kívánjuk, természetesen vé-ten-ínk a mártírok ellen, ha nem domborítanánk ki- hogy\'akik a magyar nemzet érdekeit szem elől tévesztették, azok ellen nem léphetünk fel a megbocsájtás fegyverével. Ezt nem_ tehetjük, ehheü jogunk nincs, annál1 is inkább, "mert rendelkezések is vannak erre nézve, tehát természetesen az igazoltatasi eljárásokkal íclmhi\'izott bizottságoknak jogköre, hogy azok felett pálcát törjön, akik erre rászolgáltak. Akik azonban nem vétettek a nemzet érdekei ellen, azok igazolva lesznek és nyugodtan dolgozhatnak tovább, nálunk mindenkor segítséget és megértést találnak.
Az ülés a központi megbízott zé-rósiavaivai véget ért.
KOKSz felhívása a kereskedőkhöz
Május 2.,3., 4. és 5-én minden kereskedő, ügynök, üzem és mindenki, aki kereskedő ipari igazolrány-nya. bir, köteles a KOKSz Kőlcsey-utca 2. szám alatti I. emeleti helyi-eéjrében felvételét meCTetenéaéVfV kérni. Hivatalos ónt. dáhit&n 2—S-^j.

ZALA

194?. április 23
Mfndszenty József veszprémi püspök, Kanizsa főpapja, megmenekült a németek fogságából
Rendelet készül a hazai svábok kitelepítéséről
Megszűnik a közjegyzői intézmény
fctl:R_E K
Ha egy esztendeje,
hegy Nagykanizsán reggel 4 órakor Magyarország \'minden más városát megelőzve, megjel-enf-ek azok a sárga ■plakátok {uaw/ben kimondták iöhb mint 2000 zsidó halálos keletét, liirói iíélel -nélkíU büntetlenül in-ííultak dl arra az útra, ahojtnan eddig csak nagyöv kevesen tértek vi*z-szá.-Ma egy esztendeje kezdődött a ■"\'■agy-dráma, aminek csak előjátékát és kezdeti jeleneteit ismerjük, de sötét befejezéséről még nem lebben-ípfte fel. fátylát az idő. A vüág-iőrténeletn e fegkegyeti-enéb\'b tragédiája még nem fejeződött be. I\'ereg-. -nck ar,jejeiietekt még ég a\'tüz a meg semfni-sitő fc^-epek k-azátijátban, még hallani a exonttá axzott véresre, rerf eriiberi méltósáavkből kivetkőzi eteti. íealjasitott eníüerek lialálordilásái. A számokkal\' megtetováli ninberek. elevenen megégetett húsának szagát érezni még ...
Egy esztendeje ezelőtt csörtettek végig az utcákon a nagyszájú sen-kih, a kényes és nem kényes rablók, várva a zsákmányt azoktól, akikj falán egy egész eleien át való mnn-Uában sem szereztek többel, mint t\'JV ottho-itt. Várták mohón, mint kojott farkam várja áldozatát, ftogy xzéttéphcsfie és forró vérét nyaldoshassa. \'£ij év óta kész/tettél: elő, laa-sí7H, megfontolton, de számtani JÍOP-ffis&ággal ÍJ rablás iiagij -napját — >\'$ ez eljön 1944 április 27-ikének napsütéses tavasz napján.
— \'Minden csodálatom a rablógyilkos cigányé — mondta egy hi-/•rx büntetőjogász —, mert az iti/il-tau gyilkol, hogy^ rabolhasson «.•> vállalja a caeleli\'ttié\'nyc-Tnind&n\' kov-
. Ezek a rablók azonban szóháik (\'■<•\' hndoárjaik lefüggönyözött ablaka-hr,l lestekt hogy az államhatalom mi-h<)r teríti le áldozatait, hogy aztán bil-fí let hetet lenségvk tvdalábati megrohanhassák ér kifoszIhassak.. Ezek
Xagykanizsa volt a legelső és igy
az ulinutató. Súlyos tudat ez min
denkinél:, ah\' itt született, itt él-,
alii ennek a városnak szivta levegő
jét . Meri egy bizonyos: városnak
ennél mélyebbre \'süllyedni uem le
hetett. __^_
— Wűnscher Frigye* a Hangya
elnök- vezerigaÉzgatóját, az egykéz
gazdálkodás lovagját, Sárvárait le
tartóztatták és Budapestre kisérik.
— Letartóztatták Traum János
nyilasvezért, aki bevallása szerint
egyedül a Margit-kórházban 400
embert gyilkolt meg. A legnagyobb
cinizmussal vallotta t-e gaztetteit
Bulgárul társalgunk
A „Zala" szerkesztősége elhetáfozü;_hogy naponta-közöl magyar-bulgár, a mindennapi életben Használatos és 2 legszükségesebb társalgási mondatokat- Ugy véljük, hogy ezze! fontos szükségletet elégítünk l.i.
Jó reggeit = dobro titró.
Jó napol = doh^r átn.
Jú estét s= dobar vecser.
Isten hozta - döbic dosli.
Mi tetszik = kakvó zsel3ete?
Vzn lakás = ima li kvarlira ?
Eí vsa foglalva — zaetó e.
Itt 2 btiígár tiszt lakik — dvama bul-gaiszki oíicerazsiveja tuka.
Van-e irás a bnfgái parancsnoktól = imste ü belesKS ,ot komendansztvolo ?
Mennyi időre kellene lakás ■■ za kolko vreme trjabva kvartireta ?
Kél éjtszakára = za dve nosti.
Viszontlátásra = do vízsdane.
KöszOnöra szépen = biigodarija.
Nincs mit = néma zastó {za kakvo).
Helyreigazítás
Az épitóraunkások 28-ára hirde
tett értekezletét 29-én, vasárnap dél
előtt fél 1.0 órakor tartják meg a volt
Munkásotthonban. KérjSk az érde
kelteket saját érdekükben jelenjenek
meg. \'. Vezetőség.

Veszprém bátor hityallő német-és nyilasellenes püspök-t Mindszenty Józsefet még február elején gestapo ügynökök és Endre László pribékjei elhurcolták a veszprémi püspöki palotából. Mindszenly József teljes püspöki ornátusban, sorfalat olló zokogó híveinek áldást osztva, vonult el az elvetemült bérgyilkosok között, további megpróbáltatásainak akkor még ismeretlen színhelyére. Egyházfőink között báró Apor Vümos Győr mártírhalált halt nagy püspöke,
A kormány egyik legfontosabb és legsürgősebb feladatának tartja a hazai svábok kitelepítését. Erre vo-vatkozőlag rövidesen rendelet jelenik meg. A miniszterelnökség kisebbségi osztáiyamár fel is dolgozta a rendelethez szükséges anyagot, amelyből érdekes adatok derűinek ki. Magyarország mai területén a legutolsó népszámlálás idején 540.0C0
Budapest, április 27 A hétfői minisztertanács letárgyalta a Népbieóságok működéséről, illetve a népbirósági eljárásról szóló uj rendeletet, melyet a közvélemény már régóta várt. A rendelet a Népbiró»ágok működését, illetve az Ítéletek végrehajtását meggyorsítja. Ugyanez a minisztertanács megszüntette a házíőrzetet és a biztosíték meUett való szabadonhelyezést Ezt a törvényt azéit szüntették meg, mert antiszocialistának ítéli meg a közvélemény, mert lehetővé tette, hogy vagyonos bűnösök a • törvény
Kiss Ferencet és Fedák Sárit Sopronban letartóztatták Szeteozky Zita öngyilkos lett
Sopronból jelentik: A. diadalmasan előrenyomuló Vörös Hadsereg níhány héttel ezelőtt szabadította fe! Sopront. A tisztogató munka azonnal mofrkezdődört és egymásután kerültek fojzro az elmúlt gyászos idők vezető emberei.
Tegnap délelőtt bizalmas bejelentés aíaj)jún letartóztatta a soproni rendőrség Kiss ■Ferencet fe tedák Sárit. Kiss Ferenc a volt szinusz-kamara elnöke a leggyalázatosabban uidözte azokat a szuiésztársait, akik mis politikai nézetet\'raUottak, vagy vallásuk nom tetszett á kamara elnök urának. Rengeteí!; nyomort, ke-serüséget, könnyet és sokszor öngyilkosságot jeientefcíek Kiss Ferenc intézkedései.
A nyilas rádió nagy Kaméieonja, Fcíiák Sári is lakat alá terűit. A mint :i közlekedési eszközök íehe-tővi\'i teszik, Budapesten Népbirósóg elé dlüíjíik őket.
Szeleczky . Zita nyilas színésznő nii\'-ir a Vörös Hadserea: bevonulása\' előtt önmaga felett Ítélkezett: on-Eryiikos lett.
Felhívás.
Utoljára felhívom mindazokat.akik-
nek birtokában zstd<5 vagyontárgy,
bútor, ruhanemű stb. van és beje
lentési kötelezettségének eddig nem
tett eleget, akár árverésen vásárolta
vagy megőrzésre, kiutalássá kapta,
vagy bármely más utón jutott birto
kába, a Zsidó Tanácsnál, Fö-ut 13.
szám alatt ^.24 órán belül annáí is
inkább jelentse be, mert. aki e fel
hívásnak nem tesz eleget, őzt min
den előzetes eljárás nélkül internál
tatont. Rendőrkapitány.

Mindszenty József és jenben boldogult Serédy hercegprímás élete utolsó szakában, tanúsítottak teljes elutasító és nyíltan kárhoztató magatartást a náci- és nyilas bitorlással szemben: Mindszenty Józsefet Ko-márorron, Győrön keresztül Sopronba, majd Sopronkőhidára hur-coiíák. A pQspok a fegyintézet felszabadulásakor szerencsésen megmenekült. Értesülésünk szerint a közeli napokban Veszprémbe érkezik.
német anyanyelvű lakos élt, akik közül kereken 360.0CO valotta magát német nemzetiségűnek. A statisztika szerint a hazai sváboknak 400.000 hold föld volt a kezükben. A Volksbundnak körülbelül 340.000 tagja volt, vagyis csaknem ugyanannyi, mint amennyi magát német nemzetiségűnek vallotta.:
előtti egyenlőség elvén áttörve, kedvezményhez jussanak. A hétfői minisztertanács megszüntette a körjegyzőséget.
Köztudomású, hogy a közjegyzösé-gek több mint félszázada politikai érdemek jutalmazására szolgáltak. Az igazságügy miniszter javaslata értelmében a kőzjegyzőség munkakörét részben a bíróságok, részben az ügyvédek veszik át. A „Zala" értesülése szerint még számos igazságügyi rendeiet készül, melyek közül megemlítjük a végrendelkezesi jog és a közjegyzőnél készült okiratok szabályozására készült reformokat.
Utazóközönség figyelmébe!
Felhívom aí utazóközönség figyelnvél arra, hogy mindaddig, amíg a rendes személyszállítás meg nem induí, addig az orosz katonai pályaudvar-parancsnokság az elutazást senki részére meg nem engedi.
A rendőrség által kiállítóit, \'névre szóló, aláirt és magyar pecséttel ellátott es ki-kézbesített „Utazási igazo!v4nyoic" nem azt jelentik, hogy már vonat is van. mellyel utazni leiiet, hanem csak azt a célt szoigáíják, hogyha majd a rendes személyszállítás megindul, aUkor ne legyen torlódás az utazási igazolványok kiállítása korul.
Felkérek mindenkit, hogy eiutazási szándékba! a vas utál iomásro ne: iáradjanak kí, csomagot pedig egyáltalán ne fuvarozzanak fii, mert azoknak elhelyezését nem bizEwithaijui, sőt azoknak lerakását tiltjuk.
Igen sokan keresik fel a váosi orosz parancsnokságot, hogy utazási igazolványukra orosz peciétet szerezzenek, hogy ezáltal eíutazásuk könnyebbé váljon. Az orosz parancsnokságtól yett értesütés szerint pecsétet nem adnak senkinek az uta* zási okmányra, tehát felesleges időtöltés minden kísérlet, mely erre irányul.
Miután a rer.das szeméiyszáfiitó vonatok megindítása egyelőre nem várnató, igy felvilágosítást sem igen tudunk adni.
Katonaszálli mányokkal, ürei szerelvényekkei való utazást a legszigorúbban tiltja az orosz paJyaudvar-parancsnokság és aki ez ellen vét azokat mint nem kívánatos elemeket letartóztatja. \'■-\' A rendes személyszállító vonatok tneg-mrfulását kellő időben közölni fogjuk.
Értesítjük egyben zz igen tisztelt utazó-és száJlilóbÖzönséget, hogy a kereskedelmi miniszter- a menetdíjakat, poggyász-, ex-pressára , kutya-, valamint a snhatári- és mindennemű áruszállítási fuvardíjakat és az összes meilekilletékekel azonnali hatállyal háromszorosára emellé fel.
Attómásfönök.
Hirdetmény;.
Közhírré feszem, hogy a nordojeízé hivatal megkezdte működését-Kossuta-lér 25. ST aíat:.
Nagykanizsa, 1945. ápriüs 26.
38 Potgírmester.

Tdrzs Tibort letartóztatták
/iudapesíró!- jdetdik* A Xép- -iitgíésfcseEr letíiríóztittaíoras Tibort, av"képviselőház volt olnökőt, Féía Góza, Erdélyi Jíwscf, "Memory KIÍÍÍ, JÜresztpvszky Kde, Barams Gyula irókatT MinönYiíiuknt a Conti-utcai fo^házhíi szállították..
Nagykanizsai anyakönyvi hirek
Halálozások: Vanyek Rudolf kereskedő j rk. 32 éves. Mester Pirosba napszám; öc. 35 eves, Károtyi Antírás malom flzem-vezelö rk. 26 éves, Horváth Péier föld-mííves rk 52 éves, Petőfi István ny. vasúti munkás rk. 69 Éves, Horváth Ferenc tanuló rk. 11 érés, Jankovics László fold-mOves rk. S0 éves, Legrádi István heo-testnester rk. 34 éves, Kertész János ri-rosi házmester rk. 61 éves, Márkus Ibolya rfc. 18 hónapos, özv. Dávid Józsefné Gud-lin Anna rk. 81 érés, Premecz György kovácsmester rk..7ö éves, Polai Ferenc napízámos rk. 92 éves, Kfss Ferenc napszamos rk. 72 éves, Kóbor Györgyné Horváth Margit rJc. 21 éves, Pataity Franciska városi tisztvisetőnö rk. 21 éves. Bakonyi József ny. vasutas rk. 68 éves, ötv. Kan-csalics Ferencné Piánder Anna ric.\'92 éves, Na©- Károlyné Csákányi AUria rk. 25 évts, özv. Marton Ferencné Varga Ka* taBq rk \'i I éves, Kárí István karpítosse-I géd rk. 32 éves, Szabó István városi ulca-seprö rk. 76 éves, Ferencz György MAV pályamunkas rJr. 54 éves, Skobrics Mária háztartásbeli rk. 18 éves, Polai Julianna rk 4 éves, Miliei Józsefné Perver Mária rk. 40 éves, Nemeskéry Lajosné Vybock Juii2ana rk. 31 éve3, CZÍT Pál\' földműves rk. 23 éves, Kochmosa Alexander orosz fcatoca 19 éves. Kőhalmi Marcii házlar-tiibeJi rk. IS éves özv. Sényi Károlyié Bencekoyícs Hermina rk. 72 éves. Borsos József né Németh Julianna rk. 65 éves, Psvíov György kovacsmesler rk.\'54 éves, Korák Dávid tanuló rk. 19 éves.
Sportrovat
A ZMVTE felhívja a pálya rendbe-hozá&in dolgozni akaró iffakai, ho£y lépjenek érintkezésbe. Pál intézővel MAORT-lefep.
j A kaposvári Rákócci vasárnap Pécsre utazik a PVSK eilení visszavágó mérkőzésre.
A Kommunista Párt közleményei
Vasárnap délelőtt V*l0 órakor tag-gjüíés lesz. M^jdenés kötelező.
krí! Szabó Antal Fő-ut 5. üzlete
kéri azokat, akik Qztílébíl árut vagy be
rendezési tárgyakat jogtalanul elvitlek,
arokat 4S órán belül adják vissza, ezek
ellen feljelentést nem teszek. Akik nyomra-
vezetnek ilyen áru vagy berendezési tárgy
vi;iszas2erzésére, az áru értékének 2t£l\'u*at
kapják jutalmul. Szabó Antal. \' 29
Felhívási Felhívom a nagykanizsai bir
kózók figyelmét nogy vasárnap déluíín 5
óraítor összejövetel lesz. Kéreru jrientkez-
renek. Haiász Károly edző. 34
Felkérem azokat, kiknek birtokában 3 v. 23. * díoptiiás szemüveg van, melyet nélkii-lozbetnek, szíveskedjenek addig mig a beszerzés iehetövé válik, nékem kölcsönözni, hogy muabáraat folytathassam. BrÓnyai, a »Eala** nyom.dájiban.
FeUdrom azokat, akik üzletemből árat é3 ruhuneműt vittek el, hogy azokat 3 napon belül hozzák vissza, mert az eddig el-fogotíak vallomásából a tettesek nevei ren-dellcezésemre áünak. Aki felhívásomnak eleget tesz, azzal szemben a feljelentést visszavonom. Stampf füszerkereskedö.
ycpt, szandált 26 ost, lehet
használt is, megvennék. Szabó Antal üzlete,
Fő-uton. . 31
Harhtfarokn&rt, lóseört, vágóhídi sertét minden mennyiségben veizefc. Beíiuzó-nöECt, szőroiunkást (leiiet nő Is) felvesxeic. .Hungária" keiegyár. Szemere-utca 4. 33
ZJIUl politikai napilap
Kiadja. .Közgazdasági R T. Nagy kanizsai\'
Felelős kfadö:
a ttagykaaiml Nemzeti Bizottság, Srarkesrtésért felet: B«n«e Jenő. NyooiRioft a „Kfcgazdíisági R. T. Nagy- , kaoizsa" nyomdájában. Nagykanizsán- ,
Nyomdáért felel: Zalai Károly.

50> évfolyam. 18. szám.

Nagykanizsa, 1945 április 29 vasárnap

Ara 8O fillérZALA

Á Nagykanizsai Nemzeti Bizottság
: hivatalos lapja.
jSzerkeszti: Bancze Jsnő főszerkesztő.
\'Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fö-út 5. szám.
\' : Telefan: 31.
Egyesültek az orosz és angolszász csapatot
Az egyesülést a három Államfő jelentette bé — Óriási lelkesedés Orotzortzógban,
*..i^w.. .. A !t^„ Mussolinit eifogták — Genuát az angolok megszállták
érthetetlen, hogyan lehatott 30.000 1 ezt meg akaiiák tenni, á le^ pmber sxollemi ernlójfc ©z a sajtó- \' sabb befolyások érvényesülte!
: Az írás bűnözői
. "!" „Boldog ember az, aki nem
"■ ját gonoszok Unácsin.*
■\' (Zsollírott könyve 1.)
Az-irott szó a le<rna!íyobb emberi kiLL-s. Isten legnagyobb ajándéka. Mcgasztós és mind.>hefc fölött való. Ni-ics hozzáfo«rható a földön sonimi. A , leírnasíyobb o!nb:;ri alkotások i* nyorekos semraist\'L\'ok az írott szóhoz viszonyítva. Az Evanfft\'-liiini messze iíiníaíííisló csúcsa aziiroit szó csodá-ji;n<;k. Ezt az irott szót, .\'ezt a mm-(Icnviel masjasztosabb ajándékot gy-.i-láztek inec évek óta olyan m.Vt\'k-"bt>n.Mio»y az egyiptomi bisrarlifák-tóí Í93á.\' úvijr együttvéve moorközjH-IŐÍCÍI sincs az írásnak annyi árulója ■\'-> bűnözője, mint Hitler uraJkodú->ánaíi" 32 évében.
A nevelés, az ■iijsájr. yéífüJ uz iro-íiíilíHTt az, ami kiformálja a.Uömcgek ÍL\'lki viiá^át. .Mindhárom alapja az írott ?zó: Do az uj-iát* .tatán :i íeír-^yilkosabb fegyver a 2OOft-zk3ü;;-lit\'üi. *5yyctlöii iijaáír oléír ahhoz, hosry vógzűtesen mc^fortozzj eiry várOfl,",raog>\'e vay-y taián_effy círfea oi-.-ízás; lakosaágát, az őrdO<r jármába lí:tjí*:t .C-s véálesí elpusztítsa azt.
iiü^z óv óta egyetlen újság volt koronázatlan szvitem i uralkodója ennek* a városnak. Kormánywftro-wne i(\'«kal támogató t-t hazuj^ágsyár, politikíu tCüneggyilkos. Mjndon va-ííímidevaló kozéíeti embart cseléd^ kóiii "kiszolgált, soha ejíy kritikai íiif.\'ííjogjzi.-s, vagy támadás nem látott napvilágot" oldalain. Csak a tvuktoíFajokat, kis sikkasztókaí va<*y verekedő ka pca betyárokat íepkwío lo, ííe a naio\' csalókat, a (köz rablóit és j>oíÍTÍkaí ízen^szteröket mo^süresíelie; Ksésn ^eA-íjkefiTsóge a folytonos ün-ü/\'plóaek sorozata, az egymást asry-I-a-fóba dicséré^. Tette ezt minden alkakimmal, akár országzászlót, >zobrót vajrv emléktáblát lepíaztek-e i:\\ vagy jubilánst ünnepeltek.
.iiz az ujsás soha egyetlen szo-ciáiií ifondolatot fol nem vetett, a reakció bérszolgája maradt mindí-j. I-as;^;in. do biztosan fertőzte inog bti&ipo»ti testvér hpjaival eíryütt a város lelkét, ami vesül is kikerül-hatatlan kat\'iSKtrófához rezotett. : Kx a lüitasztrófa iíenedok líczsó-\\ >! letózött. Elóbba lap munkatársa v->lt, később a Szálasi éra alatt an-i-aik fcíelőí\' szerkoszfóje lett. Jelenloír V<JT> nendái-séci col la. bkója. Ez a i/irwra hizott. siortússzemű, bozontos v>mterkj a le^iíonossíabb fajta *uj-MiirfsináI«V. Müveíotlcjh és irástudat-i;iii. Folcíűtl^sésEC szinte,hatíirta-ian. A VörOs Hadseres; niáf Kisko-niHi-omo! elfoglalta, a mótr mindig ■-izgatott, kitartásra buzdította gyáván ■megszaladt eszmetársait, fegyTcrte-A?n emberek kínzóit, igae magiarok ■ryilkosait. >fé£? április elsején is a ■szerkeásitós? alatt, álló íap kiáltrány--nyat fordult a város kőzdnsshrRhez, .flr. vitrá Simonfay Lajos polgár-íiieeier szignójával, de ezt a lapot, tjiiir nem tudták kiadni, mert a szót Jorkukra forrasztotta a Vőrö? fÍ3d-^ere^. Kommá akarta Jővetni ezt a ;váro*t, hoáj" nérói szadizmusát ki-vlésithesse. Ez az alvilági szellem röbbet ártott ennok a városnak.i íiint Szálasi Ióííkcsj\'étlehcbb hóhérai.
- A rendőrségen mindenkit bevádol, iiehinelffi niarai rabtársai bizalmába, bj
& ga - hanir\'volt az övé, mert a papság.

Angiiában és Amerikában Nyugati front
London, április* 28 .Montiromery tábornok végleg niíig-tisztította Brémát iö kötelékei; a WeíCf torkolata folú nyornulnák.1 A szÖvetí«J?esek az Elba "alsó.folváfeár nál levó teropzsákot még jo*bboiT osszciszükitették. Patton tábornok kötelékei a jias-aui körzetben átléptek a nénu\'t-osztrák határt. A 3. amerikai badsíre^ mélyebbon nyomult iVo \'Ausztria t:i\'ü\'.etéro á? Brünnt m^ííi-SXÍ> dhasyya, folytatja utj;\'f az oro^z omk fele. A 3. amerikai haderő Kc\'r ^nsturíot.elfoirialti és a Ounától északra Armbnrspiél 60 kilomét^rr; van az Oíütrák határtó!. Az észak-i amonkai lKulosztályok elÓnyomuiá-j síik .során 40 kilométerre vamiak! Münerh^tiló] és 10 kiionK\'íérr-í Augs-í bursríói. A S. és 7. hadosztályoki egyiitto:*on újból 25.000 némot foglyot ejtettek. A franciák Konstanz eifoírla!ása után 40 kilóraJ-terro vannak :iz osztrák határtól. Az egész svájci-német határ a szöretsúgesok kazén van-.
Keleti hadszíntér
Maszkra, április 28 Az orosz hadán) kötelékei, ujabban (iéi íelői közelednek Bt-s-fin szive felé ói elfoglaltak több kerületet és J. repülőterét, Wannseot, Spandaut és Strclitzet. Elkeaeredeií küzdelem után Potsdam orosz kézen van. 8500 npmet katona fogságba esett. Az. orosz osztagok laneszórókkal, , ágyukká\'^ & gópfűíryverőkkel nyomulnak álőre és megtisztítják a pAd-lásokat éKj)ineéket a nácik jutolsó maradvánjától is. Határozott frontvonal nincs többé, a dühös küzdelem össze-vissza folyik a földalatti pincékben és villamos alagutakon. Az oroszok elfoglalták Berím rádió ál-.lomását és az os>\'ik kötelék Berlint messze hagyva masa mögött, nyugat-felé törnek előre, hogy csatiak*ozza-Siak a 9. és 2. amorikaí hadsereggel. Előnvomulásuk során tegnap elfoglalták Eathenovot és 20 kilométerre v-aruuik az Elbától és az északamori-kai 9. haderőtől. Kgv. másik űrosz haderő északnyugati iránvbaa tör előre. Az oroszok elfoglalták fStettin Keleti-tengeri kikötővárost és sok várost >A falut folsz:ib;ulitoítak. knz-tük Pronziaut is.
: Déli front Mussolinit elfogták
London, április 2S Az uj olasz államü^yész Kómában kérrényt nyújtott be, nogv Mussolini üc^ét az orosz törvényszék tárgyalja le Mussolini ellen bivataios elfogatási jKiranesot adtak ki. Bp- olasz gárdista el is fogta (A, a (x>mó-tó partján, amint Svájcba próbált- menekülni. Vele együtt elfojrták Kavo-iini Oraciani.és Fsrinacei fasiszta
a város urai, a geatapovea kiadói ]*i-runcs£ra cselekedett. ;N
A liazudozás nála s leírtermé-szelesebb valami, hírlapjánál nem irt le esyetlen igaz mondatol. Ez az ember több mint 20 esztendeié" terjesztette itt miazniás\'Írásait. Szinte

vezéreket is. akik mindannvian az olasz felkelők kezére Jcerültá;.
London, ápríHá 2S Az olasz szabadságharcosok egymásután foglalják el íaz északolasz-orszáiii A-árosokat, mikőzbon a SKÖ-vetsé£$D3 liaderók előrotörnek az Círész csatatér mentén. Az egész" olaszorsaégi német hadosztályok fel-bomíóbah vannak- Génuát a*szö\\^t-séijos haderő felszabadította és a felkelők bevonultak * városba. Ez azt jelenti, hogy zt 5. amerikai hadosztály kedd óta !80 kilométort haladt előre a nyugati olasz" teneor-parton. Az 5. tó S. hadosztályok több ponton átkeltek az Adigon" és bevonultak a Velencét véíiií német védelmi vonal elÖterüUo. .Milanóban zászlók díszítik a várost és éljonző tömeg fogadta a városba vonuló ■\'felkelőket, akik a milánói munkásokat felszól itották a saervezkedésra és ho<iy hétfőn álljanak munkába. A szaEadságh&rcasok őrizetbe votíók a fasiszta bíróság elnökét. Az .amerikai feuderó a felszabaditott országutakon gryors iixunhan; nyomui előre és Lomlairdia észatnyuirati részóii sok várost felflzabadit<m,\\öztük\' Per-^öleset, Bresciát /\'és Alcxandriác Francia csapatok mögtiszt-itották a határvidéki tartományokat és elfoglalták .Vcntim^ggHot.
Légi háború
London, április 2S
...A csehszlovákiai Sködar-mürek el
len végrehajtott légitiímadás során
készített fényképfelvételek azt mu
tatják, hogy \'legalább 22 épület sú
lyosan megrongálódott. Az anffol
légierő szerdai támadása alkalmából
három iolitaláEat érte:Hitl3r berch-
testradeni főhadiszállását, amely el
pusztult. ,-
Politikai arcvonal
London, április 27
A sanfram ÍSQÜÍ koiferencía t?g-
nap tartotta második ülését amerikai
idoszámitáá szerint dótután 4 órakor,
mag\\arorszí\\"íi idóaxámitás szerint
este 10 órakor. A konferencia ogyik
elnökének, Stcttinius külügymimsz-
ler beszí\'-déból a követUozŐkct- közül
jük: ■ : ;
Serény.
Tudjuk, hog>\' voltak1 emberek, akik felismerték veszélyét ©nnok a kártevő cmhemek, mindent etköréfctek, hog>r cltárolitsák a laptól, do amikor
Ennek a konfőrsneiának a célja, hogy mó"fogalmazza alapokmányát CÍÍV nonizotközi szervezetnek, melynek gyakorlati féladata, hogy 1Í béke é» igazság fölöst őrködjék a-száliad emberek szabad világában. A. konferencia sikere; egymagában nem ebaendó a teljes ;béKD biztosi-íásáia. Hosszú évekig tart: majd, íöitr elkészül az egész épülot,:de sb-hasoni épülliet fii á "bekej ha nem kezdj iik na?g aa építést. Állandóan színi előtt kell tartanunk, hogy eh-liez iegiilább két feltétéire van szük-séir. Az eg\\\'ik foltétol,: hogj* azok a noinzcUrk, melyek elegendő"\'ipari i\'^

katonai erővel rendelksznak, a béko-bontást olöször is megakadálvozzák és megelőzzék. Ezek a nemzetek együttes hatalommal teljes megogyo-jtesse-l. közösen lépnének fel a táma-üókkal szemben. A második alapvető feltétel, minden kis és nagy, Szabadság szerető nemzőt önkéntes együttiuüködéso egj\'más szuverenitásának tiszteletben "tartásával. Min-d;íii kis -és Jiagy nemzetnek: közzd kell működni abban, hogy az igazság érvényesüljön nemzetközi viszonylatban is. Azt ajárjuk tehát,-/ hotrv megalakulása után a szervezet\'\' jelöljön utat arra, hogy tagjává vál-Éasson minden nemzet, mely bebizonyította akaratét és képességét jtzon kötelességek teljes itésére, me-Jj.ckot alapokmányaiban a szervezet mogszab.
London, április 28
A sanfraneiseoi konferencia második üiéso elfogadta az Edsn által ajánlott kompromissziinios megol-ctest az elnökséjr kérdésében, Eszo-rüit a sanfnmcíscoi konferenciának , né^y elnöke lesz, az egyik elnök ■ ■ ívina kiküldöttje.
Szovjet részről Fohérbroszorszá- ~ p3t ós Ukrajnát külön-államnak számítják, igy a Szovjetnek négy sza-\\-azata van a konferencián." ."7
Megtörtént a nagy találkozás
London, április 28 A lakosságot örömmel és bok dogsiggal töltötte el nz * t»gntp hivattlosin terjesztett bír, hogy • szövetséges seregek kelet és nyugat felfii csatlakoztak. A londoni sajtó mi reggel külön kiadásom közölte, hogy a történelmi pillánál Lipcsétől északkeletre Torgemndl, az Elba folyó egy kis hidjin Ját-szödott le. A hídon egy angol tiszt egy szovjet gárdaezredéssel és közlegénnyel beszólt Moszkvában ós Leningrádban ujjengö a hangulat. Mikor hivatalosan is kO-zoittk az esemény hírét, férfiak ■ és nök kiáltozni kezdtek és as orosz katonák és nők levegőbe dobták fövogeiket. Ez a csatlakozás nemcsak azt jelenti, mondta az angol rádió, hogy három nagy sereg egyesült, ez több snnáL Ar orosz és vatamenny! egyesalt nemzet népe számára jelképest u elnyomás alóli nagy fefszaba-düüít, « szabad népek győzelmét Ugyanakkor, a bejelentés után a sxovjet főváros 324 ágyújának 24 Qdvfövése üdvözölte a Vörös Hadsereg és az amerikai hadsereg taUNcozását.
*
legtnaga-,\'
{o^ lehe-
ve eítávoíitását. üj ebibe-.-* refaaek kellett jönni, akik ezt elin- ,: téjték és majd a Népbiróníág mondja ki ÍÍÜ utolsó szót ügyében.
Az EJZVOSÜIT Allamok elnöke, á*1* Snovjoinnió és Nagybritannia mi-


ZALA
A Nemzeti Bízottság a rémhír-terjesztők ellen
Lebontották a piactéri vesztöhelyet
ni.s-;teralnöiíé7iek egyszerre hozták ■\'
tndomására a két sereg egyesütésé- ; no!-- hírét és a Londonban és Moszk- \\ Vttb.iri &2y?7j?rrs kiadott hivatalos = nyilatkozat szerint a két szövetséges ; liad^erej" csütörtökön szilárd kap- \\ csü\'liíoi k-t"íiteii 2,7. Elba parti Tor- ;
Churchill - ;
miriszior az eirvcsiilés bejebntésó- \\ \' nól az^fuigo! rádióba czekot mondta: i A iciöyetstiges seresek feladata most i az -Dsz, hogv nie^S3mraísitsc _a német "katonai* eilenáUás minden raa-[■adekát. fim? a célra elegendő oró •Ui .■■endcllíozí\'sfinkrfl és isy győzelmes harcnak befejezésére igaz b<;tor-sáííí an és . törhetetlen akarattal ta-
Trooman elnő\\í a kövefkozóket raondto: Hit-
If?rnük és ^angster kormányának utolí-ó lialvi\'tny reménye is szertefoszlott. A szövetségesek közös uírye bizonyítja -ezt, hof^y akik a német íezy íei-ők ellen cs>"utt harcoltwnk a habomban, esküit <iollózhassunk a viif!p;:>t-ke érdekéiben is.
Szíaiin
v. kó -étkezőket mondta: Feladatunk éö fciíelesséícünk az ellenség meg- j ■■■cmniisitése, a hiíboru bcfcjezéao és X ónt itorszáe feltétlen megadásra vaió kéjiyszariíéss. "üdvözli szövetségese íi xíiosó seregeit.
Napi 300 halóit sgy konodnfrációs íáborban London, ípriiis 28 Az :37.2kameiikai hadibtintetteket kiivzs;á!ó egyik kfildöttség tegnap vissza; rkczá\'íí Londonba, miután meglát igaita a németországi kon-centráiiós táborokat. Alapos kivizs-Rá!ás Hán megerősítették, hogy az ott clfciveteit bűntények páraüanok - tBrf\'Reieoiben. Nem kevesebb, mint 3?.000\'ember pusztult el 1941 óta ezlkben a táborokban. A 12 r.apja taciií megszállás óta sikerűt r: nspi 300 ftafölozási átlagot napi 20—30 halálozási átlag számra le-csöííkerteni.
Leíartózíaiíák a doni hóhért
Balogii István őrmesteri, a doni hóhért iU2 a nagykaaizsai rendőrség leíartóztaíta. Egy volt munkaszol-gálaios isinsrí rá, amint gyanútlanul sütkérezett a tavaszi napsugárban. Balogh István a zalaegerszegi 103/1. rnunkásszázad keretlegénységenek voit az örmisterí, akit doni hóhér -■éven isaieriek mindenfltt a harc-tére.i. Kegyitienebb, vüdiilatiasabb ^rrr.osíort el seni lehet képzelni. Ütötte verte sz alája rendéit és tehetetlen rr.unkaszo\'gálatosokat, csiz: májával beié rúgott, a léiig megfagyott emberekbe, miközben szájá-bó! örn\'.öttek a mocskosabbnál mocs-kosébb szidalmak. 0 volt az, aki a Nas7kanissán közkedveltségnek örvendő kórházi orvosnak dr. Barta Sándornak bordáit űószezuzta. Szá-zsdparancsnoka, Varfas PezsS fö-na^nagy, aki kegyetlenségben miltó párja volt őrmesíerérsk, már Budapestéi! várja a Ncpbíróság Ítéletéi.
Paraszíifjak! «unkás.fjak! Diákok!
Vár be.\'ni!2!ítt a Magyar Demokratikus Ifjasági Szövetség.
Ba\'.thványi ulc-i 12. HivaUios órák\': B-12-72 és 2-6 ig.
, tőmbségre való tekintet nélkül.
Ez a Dsmokratiíms líjasági Szövetség or-
■ szagos pryj amjána* nlső pontja.
— A.KOKSz vas^nap délután
3 órakor uríj^ eíakulü gyűléséi a
Skóciái demokrata Párt- Fö-ut"5. sz.
a?3rft helyiségében. Minden keres
kedő megjelenéséi ■ saját érdekében
kérjük. \'

napokban ellenséges íasiszta- jjrona-ganda különböző hami? rémhíreket terjesztett, bogy a közeledő május elsejei ünnepségeket megzavarja. \' ünnek a ^valázatoí propagandának az a\'Ct-lja, hce>\'\'megaka--dáívozza>: megzavarja a ífemokratikus és "progresszív erők, valamint az ogész dolgozó nép els6 szabad és nagy üntiepét. Azt akarják, hogy ;Í nép" ne ünnepelhesse meg nyugodtan és méltóképpen május elsejét. Han^sulyozííiik. íio^y ez a gyalázatos propaganda, közönséges \'lázitás és lek ics íny ütése az orosz és bolííár hadseregnek. A Nagykanizsán tar- r tózkoíiü orosz és bolgár hadsereg ka- j tonáí hatalmas programmal készül- •\'
A város mérnöki hivatalának Ín- \\ tézkedésére lebontották a Törvényházzal szemben levő veszíöhelyet. Ez a i-esztóhely, anaelv hátsó falával az iílemhelynek támaszkodott, a nvilvánosság számára épült, hogy az ÓH.végrehajtott kivégzések jelret-tentó például szolgálbassanak. Itt véseztek ki három teljesen ártatlan magvar katonát egy februári ködös déleíótíön. IIven mé°: a törökdulás alatt sem volt Nagykanizsán. Tudomásunk szerint, még Budapestet is beleértve, egyetlen város som dicsekedhetett hasonló" építménnyel.
Elsőinek Csibrik Bt-la őrmestert végezték ki. akinek az volt a bűne, hog)- családját ment Kaposvárra mcglátpsatm, visszajönni már az ottfevő Barcok miatt nem tudott és a neműtek nem is engedték. Csibrik hiába védekezett ezzel a . ténnyel, pribékei iiem fogadták el érvelését és isry lett ú az elretlentü jxílda sta-tuálasának első áldozata.
Május 1 i ünnepségek programja
A Nomzeíi Bizottság által ríiájus elsején meffíartandö nagy ünnepségek prograínmját ma .közölték velünk:
Délelőtt 9 órakor megkoszorúzzák a Vörös Hadsereg etesett hős katonáinak sírjait, valamint koszorút ne-lyeznek ol a martir halált halt Sneff József és Polay János Birhantjaíra.
A Városi Színházban nagj- ün
nepi műsor délelőtt 10 órakor kez
dődik: 1. Internaeionálé. Énekli a
kGüönséír. 2. Ady Endre A^ei-se: Al-
Diodik a nvomor. Előadja P. Váfcv
kányi Ceciíia. 3. Cdvözló beszéd a
Bzoc^iáidemokrata Párt részéróL
Tartja Dombay János. 4. Fiatal élet
indulója, József Attila versét, vala
mint Feltámadt a tenger, Petőfi ver
sét előadja a szavalokórus. 5. Cd
vözló beszéd a Kommunista Párt
részéről. Elmondja Csongrádi Bélu.
6. .Cnnepi beszéd. Tartja orosz és
magyar nyelven. Morvav Gvula. 7.
Hadak útja. Ady Endre* versét sza
valja :Keil Mikiós. 8. Himnusz.
Énekli a közönség. :
Délután a sétatéren nagy zenés és táncos vigalom tesz. A sportpályákon pedig íiivós mérkőzések.
A bolgár helyi katonai parancsnokság a május elsejét nagy ünnepséggel kívánja megünnepelni, amelynek programmját legközelebbi szamunkban köeöljük majd.
Sportrovat
A ZMffTE a bulgár katonai parancsnoksággal karöltve május l-én nagy sportnapot rendez
Tudott dolog, hogy a vl&k egyik legszebb sportpályáját a németek íeltűrtik. A város vezetői között sok sportember foglal helyet is közbenjárásukra lehetővé vált, hogy rövid iúS alatt liaszaiiható állapotba I)dyczí4k és mielőbb versenyek színhelyévé tegyék. Ez sikerült is némüeg, igazolja ezt a május 1-i prograrora.
Délután -2 ötii kezdettel kerékpárversennyel indul a sportnap és a pálya meg-

nofe a (lolcozó szabad uép- nagy ünnepére, május 1-érc, amely egv-azeremind niesünnoplése annas, hogy a h;*ri.^cre? és a nép műiden erejével összefogott a;fE^^mius ellen, íízideiü; soha Diéltók^^3n nem ünnepelhetiük meg május x-ét, ép-pen o/-ért a Nemzeti üízottsag ezúton 13 felhívja Nagykanizsa dol-íroző lakossáiíút, hogy- összesséírben, iuint eg>\' epiber. jöjjön ki az utcára és ünneoelj<> május 1-éí. A nagykanizsai Vetnzetí Bizottság felhívja Nagykanizsa város dolgozó népet, hogy ne üljön fel az ilyen fasiszta lémhirí\'kneK és tartsa minden ember kötelességének, hogv az ilyen rémbö.\'terjesztót azonnal rendőrség kezéce adja, ahol azután az ilyen rémhír terjesztőknek szigorú bünte-. lésben lesz része.
■^ Róz£aheg>\'i György esendő ró rmes-tor sehogy som tudta magáévá tenni a kakas tollasok embertelen és állati viselkedéséi. Ezért az el&ó alkalmas piilanalot felhasználta arra, hogy haza szökjön és. otthon foh\'tasaa családja körében niestéiségét, a ci-\' péízségot. Elfogták és ő lett a második áldozata a nyilas vészt&rvény-széknek.
Sliiko András rutén munkaszol-gúlatos esető míndkőzött azonban a leírtraírikusubb.- ^Jiután- elfogták (.3 Milko nem ludta isazoíni irataival száruia::áíát és mivel kivégzús zsidók nélkül leheietlen volt, ráfogták Milko Andrásra, hogy szökött zsidú mun-kaszolgálaios és a két társával együtt a piietéri vcsztőhelyen agyonlőtték.-
A , rendőrség a legnagyobb apparátussal folytatja- le e grilkossagofc ügyében a nyomozást. Értesülésünk szerint már a szükséges anyag együtt ís van és hamarosan letartóztatásokra is sor kerülhet.
nyitása buígár katonai csapsloi! között. "3 órai kezdettel labdarugó mérkőzés: Buigár kaionsi válogatott és a ZMNTE csapatai között.
3,*5 órai kezdettel niotorkcréitpár-verseny, melyen részlvtsz n többszörös balkáni bajnok: Czonó Angeüo, továbbá Bulgária bajnoka Sióján ^solakov, Gabrova bajnoka JaaJtó Kristóf, Szabtl Ibiz, ima Oszmanoff síb. jónevD vcrsenyíők. A verseny kereteben különböző mutatványokat fognak bemutatni.
A bulgár katonai parancsnokság a labdarugó csapat részére köíaő.iképpen fel-s:cre!Cst bacsüjt .•tnMetkizéne a maxözésre.
A ZMNTE kedden, május hó I-én tartja első labdarugó mérkőzését József föherceg-utcal páiyáján. Felhívja az Intéző a következő játékosokat, hogy kedden d. u. jelenjenek meg az öltözőben: Nagy Győző, Horváth, Turáni, Tálosi, Takács, Pörge, Vellák, Mesich, Vilcsek, Boda, Lyka, Fen-tős, Talpai. Minalecz.
— Személyi hir. Windtsch Dénes
polgármester, dr. Báron Pál városi
tisztiügyész kíséretében hivatalos
ügyben tegnap Budapestre utazott.
— A posUfőnökség felhívása:
Felhívja a postafőnökség a közönség
figyelmét, hogy leveleit a levélszek
rényekbe is bedobhatja, mert ép
pen ugy, mint etább, azokaf a posta
kiszedeíi. ~
Butgárui tárcaigunk
Megyek a parancsnokhoz »■ otiv2m prí komardanta.
Hány óra van — kolio e c aszat?
Mi a neved — kak sze kázvas?
Engem Józsefnek hivnaíc •» Jósiif me kar.vat
Ebédeitéi már — objádvál li szí ?
Éhes vas;y = e\'.sden li szl ?
Szomjazol — zseden !i &zi?
Vizet kárek « mólja vodá.
Szapant sereit = moija szapun.
Gyufám nincsen ^ ojámam kibrit.
A Kommunista Párí közleményei
Vasárnap délelőtt VEIO órakor taggyűlés lesz. Megjelenés kötelező.

1945. április 29
Heiyféigaziíás
Ai tpiíáfflunkások 28-ára hirde- *
tett értekezletét 29-én, vasárnap dél*
eífitt fél 10 órakor tartják meg a volt
Munkásotthonban. KérjDk az érdé-.
kelteket saját érdekükben jelenjenek
meg. \' Vezetőség.
A polgármester közleményei
^230/1945. - 37 ■
Hirdetmény.
Feihirom a városi erdőre az ősszel Iú-rendeít vagy Önként jelentkezett favágókat, hogy iéibza maradt favágásukat végezzék be legkésőbb május 5-ig és részfájt&aí szállítsák el, mert ezen időn tul felelősséget a város munkadíjukért nem vállaija.
Egyben felhivom a lakosság figyelmét
arra, híigy a város közönségének nyári és
téii töiifas2ükségletét csak tgy tedom bir-
losilani, ha szükségétét mindenki maga
termeli ki. Kész tűzifái termelés hiánya
mía\'.t nem tudunk eladni, tehát mindenki
maga jeiontkezzen szükségletének kielégí
tése miatt a i\'árosi erdöhivatalbán, ahol a
kítcr.Tie\'éshez engedélyt tap.__^ .
7238-39/1945 40-41
Hirdetmény.
Fehivom a város teröleíén íartó?kod6
összes „önkéntes bizibetegápoSási lacfolya-
met" vefici\'eket, kivéve az iskolába járó
ka, hős* belegiátogatásck meg-.zcrrezése
ví«eí! ieler.ikezzer<eit a ,ZöIdkereíztf-ben,
(Erzscbet-tér 4. i. em.) kedden és pinteken,
délután 2—3 óra közölt. — A megjelenés
kőtelező. __/
A „ZöTikereszIbcn" a (erhes lacáctadá-eokat ezcatul kedden és pénteken d. a. 2—3 óra kőzítt taiiák meg. ■ Nagylrenizsa, 1945. április 27.
Polgírmeiter.
FalHvfc.1 Szabó Antal "5-ut 5. Gzlete
kéti azokat, akik üzletéből árut vagy be
rendezési tárgyakat jogtalanul elvittek,
azokaf 48 órán belül adják vissra, ezde
ellen feljelentést nem teszek. Akik nyomra-
vezetnek ilyen áru vagy berendezési tárgy
visszaszerzésére, az ára értékének 2C°/o-at
kapják juulrau!. Szabó Antal. 23
Felhívom azokat, akik Üzletemből árut-és nihanemüt vittek el, bogy azokat 3 napon belül hozzí\'í vissza, mert az eddig el-foeottak vallomásából a tettesek nevei reo-delkerésemre állnak. Aki felbivásomnafc-eleget tesz, azzal szemben a feljelentést . visszavonó a. Síampf fQszerkereskedÖ.
CyerwokdpSt, szandált 26 oaí, lehet
használt ii, megvennék. Szabó Antsl üzlete,
FÖ-nton. 31
Murhkl&roknSrt, lószölt, vágóilid! ser-téí minden mennj>íséfibeny^SíeK*,BehB?ó-nóket, szörmunkást (letieniő is)^felveszek. „Hungária" kefegyár, Sreraere-ufca 4. 33
ElcMrólBék alig használt 41-es fekete
férfi félcipői, 43-as fekete vagy barna fél
vagy egész cipővel. Tóth Károly Kíráíy-
utca 24. 36
Özv. Gross Ferencné szentgyÖrgyvArl
aXUSktfjét holdankínt is bérbeadjuk. Ér
deklődök jelentkezzenek a Zsidó Tanács
nál. . 35
Találtak péntek délután a Fö-ot 5. sí."
ddtt egy erszényt pénztartalommaL Igszo t
tulajdonos* átveheti lapunk Idadóhivata*
Iában. 42
WalU Iván Csáktornya! igazgatót kérem, táróét adja le a szerkesztőségbe. Mayorné.
Mayor Ákost civilt, aki nagy-
csütörtököa indurt el Sopronból Nagykani
zsára. Aki valamit tud rólc, értesitse fele
ségét, Mayomét Nagykanizsa Csengery-at
87/E. \' 43
Faln£litem azon egyént, aki velem Su-gárut 30. sz. alán együtt volt és eltávozá-soan után az ott maradt szürke rövid téli-kabátomat magával vitte, a bentíévö tár* gyzkkai együtt naladéktaJacul hozza viasza, ílló Jutalomban részesül. EltetkezŐ esetben kénytelen leszek a hatóság segítségét igénybe venni Safrán, Horthy-ut 25. ece^yár. fe
politikai napilap
Kiadja: .^gazdasági fi T. Nagyk&niHt*
FelsISs kiidé:
a Nagykanizsai Nemzeti Bizottság.
Szerkesztésért felel: Senc2e Jené.
Nyomé tott a .Közfiardasigi R. T. Nagy-
kaotzsa^ nyomdájában NagYkanizsao.
N v Károly.