Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
6.28 MB
2007-08-31 11:05:46
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
599
6886
Rövid leírás | Teljes leírás (728.06 KB)

Zala politikai napilap
1945. november 169-193. szám
171. szám hiányzik

Demokratikus politikai napilap
Kiadja: "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa"
Szerkesztésért és kiadásért felel: Bencze Jenő
Nyomtatott a "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért felel: Zalai Károly


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

8O» xrtoiyej-*. 18*- «ztm. •; - nagytan* Hl, TXS. november U csütörtök - - Anr-atf pwud
m Demokratikus politikai napHap.
7 A1 Szerkeszti: Boooz* Janó főszerkesztő.
ámtáéteTmJaaUivJ Srerkeextöeég éa kiadóhivatal: Frt-nt 5. azan
> Tuloton Ml


Az attneieriia a világpolitika fenntekterétei
Papper amerikai szenátor nyilatkozott Budapesten — Smute Délafrika mlninternlnoke a világpolitika nebezsegeirol
Smuts détefraui ninisateralnok a világpolitika 82 ém doyenje benn hallgatás utsn újra magszolait. Capetaownbsn tartott basiMéban azt mondotta, hogy az áHamMTHak közötti iragbaszéléaak mostani for-máhrictMm lehetetlennek Wionyultak arra, hogy döntéseket hozzanak. Azt ajánlja, hogy már most alkossanak mg egy MsSbb bíróságot, amely döntene a vitás kérdésekben. Fal k*H stolHani minden Hantil, hogy •tan bíróságok doatését fogadják *l olyan kérdésekbe*, asiety* M nehéznek találnak arra, hogy megoktat Az európai helyzetet aggodalmasnak tartja és mm titkolhatja, hogy a kuttgymMsztari értekezlet mag-hkjsulása baljóslatú J*l. Mégis annak a reményének ad kHajazést, hogy a magoldást mag lehet és mag kall tattml. A nemzetek eljutottak a szenvedés «égs6 tistarálg és olyan szabadsagot kall nekik adni, maly meg-felel kivanabaaikaak és a döntések* azon fahkött «z«ila*iban ksH naghozni, melyet az EgyasHt Namzatak ellamai nyilatkozat formájában maris elfogadtak.
Az atomanargía a vttgpoUtika tengelyébe kerOH Ma nyUváaosságra hozták, hogy Attlaa mlniszter-eMk ugyszoMn kizárólag az atomanargia kérdéaéMk tisztázásából utazik Washingtonba. A miniszterelnököt Haadarson, az atomenergiával foglalkozó tanáosadobizottaág elnöke is alkiséii Htjára. Harbart Morrison agy sajtóértakazlatan kijelentette, hogy a Tntmaanal folytatandó tárgyalásokon foglalkoznak majd az atoat-anergla békés és háborús adottságéval is. Attlaa miniszterelnök arra a kérdésre, hogy nem volna-e W6-uerfl Oroazországot Is bevonni a tárgyalásokba, ezt felelte: Azt hiszem, Jobb a dolgokat sorjába vanm. A kijelentésekből kUOnlk, hogy az angol kormány az atomarok kutatását igen magas alapokra kívánta he-lyezni. Az atomarok ipari felhasználásának lehetősége még nlnes adva, da általános a tudósok között az a vélemény, bogy X> éven belül az a kérdés teMéUen magoldást ayar majd.
meg az érvényben leső válasz-
izlonsági tanács jogkörét önonalazza és az adatok megvitatása céljából javaslatban ismerteti a törvényhozással.
Szófia, október 31 Hadisaro-értekezlet Parluom
A bulgár külügyminiszter a November 9.-én jóvStétcli ér-
választások alkalmával nyilat- lokezlet lesz Párizsban, melyen
kozatában azt mondotta : A bul- :vion ursZá«ok lrikfilrifrtM úl-
gár nép sohasem akarta es he- nek össze, melyek a Nyujjiit-Sé-
lyeselle a háborút A huJs&r kor- .-.--. - .-. .
becsületes nródon teíjesí-
tásf t8n-ények"et.
A bttlgár nap sohasam helyasatta
ébt
Budapestről jelentik:
i MAOíiC gáz Budapestnek
A :i?pei földjaz budapsstre sial- : ; Htásának ktrdwében ériflffTif1! yo)t. ■ Eszerir. a föidgázat J Budapesti ,
Gázmüvek iekpire . szániíjált. \\\\y Í . módon lehetővé válik, ho^ a gaz-
rr.üvtk elérjék békeicrtr.eiesík 75 ;
ízáiatékát\'. A zir távvezetéketCbpe :
és Budspeí-t között a jűv5 ?vben \\
kés...